Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.57 MB
2010-02-28 14:27:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1879
4280
Rövid leírás | Teljes leírás (1.49 MB)

Zalai Közlöny 1929. 050-073. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
69. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

69. évfolyam, 50. szára
Nagykanizsa, 1929 március 1, csütörtök
Ara 14 Hllér*
ZALAI HZLIHT
SiokwiMs (i kudoluvauk Pfr-ul 6. ium. KcutiKlyl MkkladóhivaUI Kossuth U|o«-u. 82.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klfttiiíttw Ars : egy höra ■ ptogfi M fiit*
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Szelek gyengülése, erős éjjeli lehűlés és túlnyomóan derült idő várható.
Az egységespárt a Petrovácz-cikk ügyét a kereszténypárt belügyének tekinti
Petrovácz pártjától várják e kérdésben
Budapest tebrulr 28 (Éjszakai rddlójelenlés) A Magyar Országos Tudósiló Jelenti: Az egységespárt elnöki tanácsa ma este Peslhy Pál elnöklete alatt értekezletet tartott, melyen a kormány részéről gróf Bethlen István miniszterelnök, Vass József, Scitovszky Béla és Zsitvay Tibor miniszterek vettek részt.
A bácsalmási iskolaépítés jelentéktelen Ugye után az elnöki tanács foglalkozott Petrovácz Qyula nagy port felvert „ReiclisposC-ban meg|elent cikkével
a megoldást,
pírt alelnöke
Hajós Kálmán, tette szóvá l'elrovdcz cikkét és annak a véleményének adott kifejezést, hogy a keresztény gazdasági páitban nem azonosítják magukat Petrovácz Oyula cikkével. Majd indilványára az elnöki tanács knnondla, hogy megbízza a párt elnökéi, hogy az általa (elnOk által) választott módon lépjen érintkezésbe a keicszlény gazdasági és szociális párt elnökségével és közölje, hogy
az egytinetpártban Petrovácz Gyula RelchtpoMtbtli
addig nem határoznak
cikke megdöbbenti! keltett.
Az egységespáll elsősorban a keresztény gazdasági és szociális párt belügyének tekinti Petrovácz cikkének Ügyét és megvárja, hogy kielégítő módon oldja meg ezt a kérdést. Az egységesp.Ut a maga részéről csak azután fog dönteni elfoglalandó álláspontja felöl.
VégUI Peslhy Pál elnök bejelentette, hogy a párlélet élénkítése céljából rendszeresíteni fogják a párt tagjai számára a gazdasági és szociális vonatkozású vita estéket.
Nagysxabúsu bolsevista össaeeskllvés tetteseit fogta el a budapesti rendőrség
a MMÍKUcel ra/talltéssscerllen fogták el egy te/Ivóban - Összesen 63 embert vetteti eddig őrizetbe — A mostani összeesküvés sxdlal sokkal mélyebbre nyúlnak, mint az összes eddigiek
60 embert elöállilollak a főkapitány- ismer, a másik Rózsa Mihály, aki
Budapest, február 28 A budapesti főkapitányság politikai osztálya több napos nyomozás után ma nagyszbásu bolsevista összeesküvés letteseit fogta el. A bűnügyi osztály detektivjei ugyanis megtudták, hogy kommunisták bécsi és berlini megbízottai Ismét Budapestre érkeztek és itt hozzáfogtak egy nagy szervezet kiépiiéaéhez.
Amikor a detektívek az összeesküvés minden részletét kinyomozták,
ságra, akik a legújabb vörös összeesküvésben propaganda munkál foly tattak.
A vezetők egy kis Rottenbiller-ulcai lejkiméréshcn jöttek össze, itt ütöttek rajtuk a detektívek, amikor épen egy iralot szerkesztettek. A detektívek négyüket elfogták, akik mind a szovjet központi bizottságától kaplak megbízást. Az egyik Ellenbc-gen Pál, akit a rendőrség már régóta
ismer, a
Bécs és Budapest közöli összekötö-kapocs volt, Sebes István a harmadik, a szovjet berlini megbízottja, míg a negyedik ember vonakodik nevét megmondani.
63 ember van eddig a kapitányság örizetében. Mind hamis néven szerepellek és álnéven jelentették be magukat. A vezetők haialmas pénzösszeggel rendelkeztek. A főkapitányság szerint ennek a bolsevista összeesküvésnek a szálai sokkal mélyebbre nyúlnak, mini az összes eddigiek.
j-l-.n.-.q-uv. vj-li-i -i*i-i*i*i*i***.......*.................
v^vvpwnMWVWWWVVWWVWVWnnnrv^vvTvvvvvi .............. ■■------ -—-——-----------
A viharos időjárás megbénította a Mávon a vasúti közlekedést
A bécsi gyorsvonat Durák előtt vesztegel — Több vonalon beszüntették a forgalmat - Magyar területen közvetlenül nem fenyeget árvízveszély
Budapest, február 28. (Éjszakai rddUjelentés) A Máv. igazgatóság hivatalosan közli: Az ujabb viharos időjőrái miatt a Budapest- Bécs közötti vasúti forgalomban újra zavarok léptek fel.
február 28-án esle még Hegyeshalom ét Durák előtt áJI az a gyorsvonat, amely Budapestről 27-én éjjel 23 óra 30 perckor indult Bécsbe — Kiszabadítására megtették az intézkedéseke!, de ezek nem vezettek eredményre.
Az a személyvonat, mely ma reg-
gel Indult Győrből, úgyszintén a Budapesf-bécsI reggeli gyors- és személyvonalok a hóakadályok inialt még Hegyeshalmon vannak.
Oyőr és Szombathely között az újra előadódott hóakadályok miatt a vasulforgalomban korlátozásokat kel lett életbe léptetni
Hegyeshalom—Oroszvár, Pápa— Bánlild és Zilabér—Sárvár—Vls közölt a vonatok elakadtak a hófúvásban és a forgalmat be is szüntették. Ma é|jel 23 óra 30 perckor már Budapestről el sem In dutt a bécsi gyorsvonat,
meit az osztrák vasutak a haláron nem tudnak átvenni egyetlen vonatot sem.
Buda/test, február 28. A vlfrajzi intézethez olyan jelentések érkeztek, melyek arról számolnak be ti orszig folyónól, hogy a helyzet változatlan. Eszerint
magyar területen sehol sein
sem lényégét közvetlenül árvízveszély.
Szeged, február 28. A szegedi árvízvédelmi bizottság napok óta állandóan készeniéibén van.
A Tisza az olvadás első nap-
ján 16 centiméterrel áradt
Szegednél.
A Tisza mellékfolyói is mind áradnak, ami mind komoly veszélyt jelent a közeli napokra. Vasárnapra várják a jégzajlás megkezdését. Minden intézkedés megtörtént.
Megbénult Bécs közlekedése is
Bécs, február 28 Az utcákat borító sártenger reggelre keményre fagyott, ugy, hogy úgyszólván lehetetlen volt minden közlekedés. — Az ujabb fagyhullám egész Ausztriára kiterjedt. A várható ujabb jégképződéi az árvizvcszedclmet növeli.
Pozsonynál lelkészültek a jég robbantására Pozsony, február OrscigM
Hivatal rendeletet adott kJ, hogy az árvíz-veszedelemben levő partokról a faanyagot távolítsák el és készüljenek el rá, hogy szükség esetén katonai segítséggel robbantják fel és távolítják el a folyókról a jeget.
Komáromnál veszedelmes^ válhat a helyzet — ha a Danán és a Vágón egyszerre indulna meg a jég. Ez azonban nem valószínű.
Angliában
abnormis hideg uralkodik, némely városban — 10-ig szállt le a hőmérséklet, ami ott február végén egészen szokatlan.
Franciaországban
mindenült fagypont alatt áll a hőmérséklet. Vannak helyek, ahol 24 órán belül—15 fokos lehűlés következett bc. Elsülyedt a viharban két
francia hajó Cherbourg, február 28. A Saint Molz gőzös tegnap Balfour előtt «é-rillést kapott és elsüllyedt. A legénység két mentőcsónakba szállott, de a viharban csak az egyik ért partot a kapitánnyal és hat matrózzal.
Párizs, február 28. (Éjszakai rádió jelentós) Cherbourgi távirat szerint tegnap megkerült az elsüllyedt St. Ma.o .^ancia hajó második mentőcsónakja is, melyet a ja?rlieui partoknál fogtak ki.
A csónakban öt matróz hulláját találták. Egy hatodik elitlnt. Az.orvosok megállapítás szerint a.mát-
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 10. 5
rózok a hideg és a kimerültség áldozatai leltek. A hajó elsüllyedését vagy zátony, vagy uszó hajóroncs okoita.
A magyar-román optáns-ügyben előzetes szerződés készfiit
Bécsben kötik meg » végleges megállapodásokat
Budapest, február 28
Értesülésünk szerint a magyar-román optáns-perben előzetes szerződéstervezet készült el, melyet a delegátusok most mulatnak be kormányaiknak, hogy azután a Bécsben folytatandó tárgyalás során a végleges megállapodást megkössék. Bethlen István gróf miniszterelnök ma délelóit kihallgatáson fogadia Szterényi József birót, aki az op-
táns-ügy jelenlegi állását ismertette. ---
A mostani költségvetés a 900 milliót meghaladja
A pénzügyminiszter március közepén terjeszti a parlament elé
Budapest, febiuAr 28
Értesülésünk szerint a költségvetési javaslat munkálatait befejezték és azt a pénzügyminiszter a holnapi vagy a kővetkező minisztertanácson fogja előterjeszteni. A költ-ségvetést március közepén szándér kőzik a pénzügyminiszter beterjeszteni a képviselőház elé és ekkor valószínűleg expozét is fog tarlani. A mostani költségvetés összesen 900 millió pengőn felül mozog, tehát valamivel meghaladja a mult évi költségvetést.
Estebéd a kormányzónál.
Budapest, febr. 28. (Éjszakai rádió-Jetenlés) Nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó és felesége ma este 8 órakor ebédet adtak, melyen részt vettek: Seridt Jusztinián bibo-ros-hercegprimás, gróf Bethlen István miniszterelnök és a kormány összes tagjai, államtitkárok, a legfelsőbb bíróságok és a legfelsőbb számvevőszék fejei és a magyar közélet reprezentatív egyéniségei közül sokan.
Szén, ruha, ingyenebéd kerül Rothermere adományából
Budapest, febr. 28. (ÉjszakaI rádió-Jelentés) Mint jelentettük, Rothermere lord a mult héten 100.000 pengőt juttatott el Ripka Ferenc dr. főpolgármesterhez azzal az óhajjal, hogy enyhítse a tél okozta pesti nyomort. A főváros tanácsa ma döntött arról, hogy mi módon fordítja az Ínségesek felsegltésére a nemes lord adományát. Eszerint a pénzből azonnal vesznek kiosztás végeit 20 vagon szenet, 10.000 pengőt a gyermekfel-ruházási akcióra fordítanak, 47.500 pengővel meghosszabbítják a márciusban megszüntetni tervezett ingyen ebédelletési akciói, véglll 30.000 pengőt a kerületi elöljáróságok ulján osztanak ki a legjobban rászorultak hozott.
óriási sxélviQar dUQöngött csütörtökön Nagykanizsa felett, mely Klskanlxadn elszakította asc áramvexetéket
A Balaton mentén expressx-vonat sebességével sxdauldott ax örkön, <je a vasúit Közlekedésben zavart nem okoxott — A külvárosokban kisebb Qáxak és ólak tetejét tépte le a sxélvlfiar — Ax ujabb fagyQulldm csak vlQart Qoxoit, de a Qavaxds elmaradt
az és el-f edelét.
Nagykanizsa. Icbruit, 28 Azok a jelentések, melyeket a Meteorológiai Intézet a tél folyamán nap-nap után kiadott, legnagyobbrészt beváltak, az ország időjárására vonatkozó prognózis a legtöbb esetben helyesnek bizonyult.
Most legújabban a Meteorológiai Intézet — mint azt a Zalai Közlöny elsőnek közölte — ujabb fagyhullá-mot jósolt, melyről jólerőre megjegyezte, hogy nem okoz nagyobb hideget, de annál szeszélyesebb szelet hoz. ^
A prognózis ezúttal sem csalt és a néhány napos enyhülés, majd hirtelen olvadás után, szerdáról csütörtökre virradólag ismét fagyott és
a hőmérő —5 atá süllyedt. A hideg nem jelentős azokhoz az időkhöz képest, amit a közönség már átszenvedett, de annál maróbb volt a szélvihar, mely jeges áramlatával egész napon át csípte, marta az ember arcát.
Süvítve rohant végig a szél a kanizsai utcákon és mint értesülünk, a külvárosokban több kisebb háznak megrongálta tetejét, sőt egynek le Is tépte egész kátránytetőzetét vitte több ólnak Is a
Kiskanlzsán a déli órákban olyan vehemens szél tombolt, hogy az Ország-uton
elszakította az áramvezetéket. Épen ebben a percben haladt arra
az autóbusz utasokkal telve és már csak pár méternyire volt a gépkocsi a leszakadt és az úttesten keresztül fekvő, nagyfeszültségű áramot vezető dróttól, mikor egy rendőr az utóbuszon észrevette a könnyen szerencsétlenséget okozó drótot és egy fával elpiszkálta az úttestről. Majd telefonon értesilette a Trans-danubiát, ahonnan műszaki embereké mentek ki és az elszakadt áram-vezetéket összeszerelték.
Az a nagy sár és locs-pocs, ami árvizszerüvé kezdett válni, különösen a mélyebb fekvésű kanizsai utcákon, csütörtök reggelre teljesen eltűnt, a tagyos szél csontkeményre fagyasztotta. Ezt az egy hasznát a szélnek, mindenki örömmel vette. A hőmérőt a viharos szél nem igen szorította lejebb, mert az a déli órákban Is 6—7 fokot mutatott 0 alatt. Természetesen a hideg ennél jóval nagyobb volt, mert az embert valósággal vágta a szél, mint egy élttelen beretva. A Balaton mellett a szél tornádó módjára száguldott végig
és versenyzett a gyorsvonattal. Hozzáértők szerint a szél sebessége a Balaton partján, Fonyód és Balatonboglár, valamint Balatonföldvár és Szemes közölt elérte a
80 kllómétert.
Azokat a hótorlaszokat, melyeket a nagy havazások folytán áz eltakari fásokkal gyűjtőitek a sinek mentére, a szél ereje sem tudta elmozdítani, inert csontkeményre van fagyva a hó és akármilyen nehézsúlyú ember megállhatott rajta anélkül, hogy besüppedt volna.
Nagy szélvihar tombolt Balaton keresztúr és Mdriatelep közöli, ahol védetlenül rohant végig a Badacsony felöl. Az e vidéken szokatlan téli viharral kapcsolatban érdeklődtünk délután a délivasiii forgalmi főnökségnél, hogy nem okozott-e valami zavart a vasúti forgalomban a szél, de megnyugtató választ kaptunk, hogy nagyobb vihar esetén sem kell tartani hóakadályoktól, csak abban az esetben, ha a múltkorikhoz hasonlóan bő havazás meg nem indul.
A szélvihar a legtöbb kárt az erdőségekben csinálta, ahol
hatalmas fákat tört derékben ketté
s a megsanyargatott vadállományban vitt végbe ujabb pusztítást. A kegyetlenül hideg szél elől a feketerigóknak egész serege menekül a városok házai, kertel közé.
Villámlás és mennydörgés az alask^l léiben
Érdekes kuriózuma a bomlott időjárásnak, hogy kedden délután 4 óra tájban (ezen a napon tudvalevőleg átlag 14—17 fok meleget mutattak a hőmérők) Nagykanizsa felett is jól hallható távoli mennydörgés döbbentette meg az embereket. Ugyanezen a napon, mint Zalaegerszegről írja a „Zalavármegye," este 7 óra tájban a sűrű fellegekkel borított égbolton délnyugati irányból hatalmas villámlás volt látható.
Tömik a vadludakat a Kapós mentén
Szakái-Hőgyész, február 28. A Budapesti Madártani Intézett tudomást szerzett arról, hogy a kapos-mcnli községekben rendszeresen fogják és tömik a vadludakat. Ezért megkereste a főszalgabirót, tegyék lehetővé néhány jóltáplált vadludnak gyűrűvel való ellátását, hogy megtudhassák merre és milyen vidékre vándorolnak a magyar vadludak. Ez annál inkább is fontos, mert e madárfajtával még nem történtek kisérlelek. A főszolgabíró most összelratta, hogy kiknél vannak ülésre fogott vadludak és erről értesítette a Madártani Intézetet.
Szánra ültették az éhségtől elgyengült szarvasbikát
Szakál-Hőgyész, február 28. A csendőrjárőr az éjjel az éhségtől teljesen elgyengült nagy szarvasbikát talált a. hóban. Szánon bevitték a
főerdészhez, ahol azonnal állatorvosi kezelés alá vették, de megmenteni nem lehetett. Igen érdekes a nagy hideg miatt erősen fejlett bőre és gyönyörű 18 águ aggancsa. Felbontásakor a gyomrát teljesen üresen találták és az állatorvos véleménye
szerint hetek óta nem evett rendesen. *
Éjszaka értesülünk a Duna-Száva-Adria Vasultársaság igazgatóságától,
hogy a Nagykanizsa—Ágfalva közötti szakaszon,
Szombathely és Sopron között Ismét hófúvások vannak és Igy a vonalok, bár rendesen indulnak, az előttük dolgozó hóekék miatt — csak 1-2-3 órás késésekkel tudnak közlekedni.
A Durta-Száva-Adria Vasúttársaság budapesti üzlet-igazgatósága jelenti az éjszakai órákban, hogy
a Székesfehérvár - komáromi vonalon, Ászár és Kisbér állomások között elakadt vonatokat a dilhöngő szélvihar és hófúvások miatt, eddig még nem tudták khzabadllani és nem maradi más megoldás, inint az, hogy a vasút szánokon vitte el az utasokat a berekedt vonatból a kisbéri állomásig, ahonnan külön vonal vitte be az utasokat Székesfehérvárra.
Missziós OircJí
MegOoasMabbUldtc a nép-UonytHU — Holnap: V. aso-cldIfa nat
Nagykanizsa, február 28
A Missziósház népkonyhájának programszerű negyedévi fennállása március 1-lg volt tervbe véve. Az Idei tél rendkívüli nyomora azonban arra indította a Missziósház áldott-lelkü nővéreit, hogy minden erőfeszítéssel továbbra is fenntartsák a népkonyhát, melynek ezidőszerint napi 100—160 közölt váltakoznak az ístápolljai (a nipközl otthon apróságaival együtt). A népkonyhát most addig szándékoznak fenntartani, — ameddig anyagiakból birják, miért is ezúton kérjük a Jószívű társadalmat, segítsenek adományaikkal a nővérek nemes elhatározását és fáradozását minél eredményesebbé tenni. — A minden hó első pénteki litánia ma este 6 órakor lesz a Missziósház kápolnájában. — Az V. Szociális este holnap, szombaton este 6 órakor lesz. Ezen Oyömörey István országgyűlési képviselő tart előadást a ma nőinek és férfialnak feladatairól Az előadás előtt és után Irio-zeneszámok. Műsor után tea. Az 1 pengős tea-jegyek a népkonyha további fenntartásának céljait szolgálják.
= A legelegánsabb női- és férfiruhák, legszebb cipők, mind a világhírű PFAFF varrógépek öltéseit dicsérik.
ZALAI KÖZLÖNY
A szépségversenyekről megoszlanak
ínwhínl"'\.yek' Azl Hwnhön mindönki elhiheti. hogy sokmilliós propaganda nem Ismertette volna meg eunyfö Ma-világgal, mint a tizen-kilencéves hájos keszthelyi lánv.
a /,'/mfry?D "^'re'ním, ha Mlss hurópából - Miss Unlverse lenne.
i Nc *rl?en 'Mro senki. Belőlem nem neszeinek som Jobb-, sem közép-, sem
balparti hangok. Simon B#skét nem kisebbítettem azzal, ba megírtam, hogy nem a legszebb, banem a legszebbek
közUl való.
Simon Böske egész bizonyosan nem neheztel rám. Ahogy öt nekem lefestették, Párísban és majd Amerikában Is azt mondja: vannak még otthon szebbek ls, gyönyörűbbek Is.
Magyar lány, aki a Sors kegyét hazája javára Is kamatoztatni akarja, nem is beszélhet máskép.
Igaz ? N. Sxabó Gyula
Zalavármegye (elkészül az esetleges árvíz-veszedelemre
Zalaegerszegre és a Kerka vidékére Is Keszthelyről visznek csónakokat
1929 március I . MÓS E DUÓVÁ
Ezelőtt három-négy esztendővel mulatta be egy derék, Javakoraboll könyvkereskedő. Azóta som láttam, csak a fényképét. Jól emlékműm, a könyvkereskedő ezt kérdezte: ugy-e. gyönyör!) kis lány? Azt feleltem: Igen. Nem sablonos „Igen" volt, mert tényleg Üdének. szépnek, kedvesnek találtam.
Mondom : azóta sem láttam.
A zsü^Jízt mondta: szép. Klblszcm. Elhiszem', hogy a legszebb, a legcsinosabb, a legfinomabb termettl. Elhiszem, h«gy az arca a hó és a rózsa keveréke.
" Sőt azt Is elhiszem, hogy fohér márvány és vadrózsa az arca színe. Azt Is elhiszem, hogy szép szőke haját szerelme-»on csókolja a Dalatonl szellő.
De azt nem hiszem el, hogy Mlss Kurépa a legszebb magyar lány. Nem hiszi Misa Európa sem, ha Igaz.
De elhiszem, hogy a legszebbek közé tartozik.
Azt Is elhiszem, ha felvonult volna Magyarország minded legszehbjo, akkor Is flkadt volna, aki őt találta volna h legszebbnek, a legbájosabbnok, a legelsőnek. Lehet, hogy akkor Is ő utazott volna kl Párisba.
Hogy szép, bizonyltja az ls, hogy nem festi, nem nizsozza, magyarul : nem k^l-tenl magát.
De ez egyúttal — erénye Is.
Hogy szép, bizonyltja az is, hogy a pesti és párisi választásnál, nehezebb választáson Is esett át Ez akkor volt, midőn Balaton Tündére lett.
Hogy szép, bizonyltja az Is, hogy Fáris megszerette. Ha nem volna ^zép — Páris nem éljenezte volna meg.
Párls szeme kitti nő zsűri. Jobb a mis-seket választó zstlrinél is.
Szóval — én elhiszem, hogy Simon Böske szép, de nem hiszem el hogy Magyarország legszebb blmbéja. 0 csak egy a sok közül.
És — tessék elhinni — ez már nagy valami.

Valamikor Blaha Lujzát tartották u legszebbnek. Blaha Lujza tiltakozott. Ezt mondta : vannak nálam szebbek Is
Do azért Blaha Lujza bájos maradt.
Az marad Simon Böske is.
Ezen a szépségversenyen nem nemzetek vettek részt, hanem csak egyesek. Már ezért sem szabad mondani, hogy Simon Böske a legszebb.
De hogy a résztvevők körtll Simon Böske kedves lénye, mesterkéletlen megjelenése, fiatal bája hatotta meg legjobban a zstlrit — az bizonyos.
Tehát szép.
Én egyébként el sem tudnék képzelni egy valódi nemzetközi szépségversenyt. S azt méglnkábh hem, hogy valóban a legszebb Tenne a — legszebb.
Csak az a bizonyos, hogy a vahWl nemzetközi versenyen is Igen szép leány nyerné el a babért.
Amint most is a nagyon szép Simon Böske lett Mlss Európa.
11a a „legszobb'-röl van szó, nagyon mogoszlanak az esztétikai vélemények. Uhot, hogy más zstlri Mlss Oroszorszá got, még más Mlss Ausztriát találta volna a legszebbnek.
Ezzel azonban én nem akarom Simon Böske jelentős diadalát kisebbíteni. Mert: én Igen nagyon örültem, hogy a Mlss Magyarországból Mlss Európa fett. Es örtilök ma is. És az mog boldoggá tenne, ha a Mlss Európa elérné a legnagyobbat és Mlss Unlverse lenne.
Simon Böskét egy zstlri sok szép lány között a legszebbnek találta. Es ez a fontos. A legfontosabb pedig az, hogy a fiatal Simon Böske ránktereltc a világ figyelmét.
Az elmtut napokban sok helyen elővették a lexikont, a löidgömböt, Európa térképét és megkeresték Magyarországot.
Ezeren és ezeren tanultak meg: hol v»n, merre, van, mekkora Magyarország s merre, hullámzik Isten könnycseppje, - a Balaton.
De Walello francia publicista azt 'f|a: „A békekonferencián telelősAllam-férflak azt sem tudták, hol fekszik Ma gyarorezág".
Ezt olvasva, az jut eszembe, milyen |ó lett volnn Trianon előtt egy llveo nemzetközi szépségverseny, melyuck magyar lány lett volna a gyóztose.
Akkor az ítélők talán kíváncsiságból megnézték volna a lexikont, mint ahogy most Kok ezeren ?
Nagykanizsa, lebruár 78
Tegnap a megyeszékhelyen Gyö-mörey György főispin elnöklete alatt értekezlet volt a megyéi érintő esetleges árvízveszedelem ügyében. Megjelent az értekezleten Rleger Antal, a szombathelyi kultúrmérnöki hivatal főnöke, Sándor Zsigmond megyei műszaki főtanácsos, a lenlii, alsó-lendval, egerszegi járás főszolga-birái, Czobor Mátyás polgármester, Wassermami Frigyes mtlszaki tanácsos slb.
Az értekezleten az a vélemény alakult ki, hogy az eddigiek szerint komoly drvizveszedelemtői, különösen olyantól, mint volt az 1925. évi, nem kell tartani. Szükséges azonban az óvintézkedések meglétele, hogy a Zala vizének esetleges áradása folytán a megyeszékhelyet ne érje
Nagykanizsa, tcbruii 78 Egy hajszáiim mull csak, hogy borzalmas módon nem mull ki ma az élők világából Simon Károly 60 éves kanizsai csordás. Simon, aki egy egész emberöltőt töltött foglalkozásában, ma a Honvéd-utcában Itvö istállóban inegs/okoll napi munkáiét végezte, amikor a bojtár az. egvik bikát ki akarla vezetni. A hatalmas állal egyszerre csak nyugtalankodni kezdet valainilöl, majd dühösen megtorpant és nem enge-
meglepetés. Ecélból a Zalát állandóan figyelni fogják és veszedelem cselén a parlmenti érdekelt községeket azonnal értesítik. Különösen fognak ügyelni a hidakra és o partokat megtisztítják a bokroktál, mert azok is gátolják a viz szabad lefolyását. Ha az olvadás olyan méretű lesz, hogy az megkívánja, akkor éjjeli öregeket Is állítanak a Zala partjára, akik figyelni lógják óráról órára a viz emelkedését.
A fontosabb intézkedések közé tartozik, hogy Keszthelyről csónakokat hoznak Zalaegerszegre és a Kerka folyó vidékére.
Az értekezlet eredményeképen az alispán ezulon is megnyugtatja a megye közönségét, hogy drvlzvesze delemtől nem kell tartani, azonban a szükséges intézkedéseket még idejekorán megteszik.
delmrskedet a bojlárnak, aki kifelé nógatta. A megdühödt állat kiszabadította magát és neki ment az öreg kora dacára is nagyerejü csordásnak, akinek már nem volt ideje, hogy félreugorjon. A bika felöklelte, egypárszor földobta a levegőbe az öreg Simont, majd megtaposta, de ugy. hogy a csordás súlyos belső sérülésekéi szenvedett.
A s/.eicncséilcii embert bcszálli-lullák a közkórltízba. — Állapota válságos.
NAPI HÍREK
NAPIREND
i
Március I, péntek
Kómái katolikus: Albin. Pro'.uL: Albin. Izraelita: Adat bó I.
Nap kel reggel 6 ő>a 47 perckor, nyugszik délután 17 óra 44 perekor.
Oózfflrdő nyitva reggel 6 órától este S óráig (béttó, izerda, péntek détatás nőknek).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai »eg-ftgvelőTelentések i Csütörtökön a Mmf-ukut: Reggel 7 órák .r —lt'4, dtluiáa 2 ólakor —6, este 9 órakor — 7 2.
Ptlhdtet: Reggel borult, délbea kevésbé borult, eite tiszta égboltozat.
Szélirány: Egész napon át északkeleti izél.
— Munkában az ősszelrókfll-dőttségek. Az országos képviselő-
választókat összeíró küldöttség a legközelebbi napokban megkezdi munkáját, miután az előkészítés befejezést nyert. Eddig is sokan jelentkeztek már múltkori hírünkre azok közül, akik a mult évben kimaradtak a választói névjegyzékből, A szükséges számlálólapok a várod tanácsnál kaphatók.
— Az Influenza Kanizsán és Keszthelyen. A nagykanizsai kezelőorvosok a mai nap folyamán Hz ujabb nálhaláz megbetegedést leientettek be a tiszti főorvosi hivatalnak. Azonkívül előfordult ujabb kanyaró-eset is. — Keszthelyen az utoliő egy hét alatt 2 kanyaró, 1 hurutos tndőlob, 2 influenza, 3 fültőmfrigy-lob megbetegedés történt. Itt az Influenzának még egyáltalán nem volt halottja s minthogy jóformán már Influenza nincs — remélhetőleg nem Is lesz.
— A szerkesztőség gyorssegéty-klosztiíáról Írott szerdai beszámolónkból szedés-hiba folytán kimaradt két név: Oodlna Oyörgynének 5 pengőt és Gödinek Ferencnek 5 pengőt adtunk a mlssziósnővérek helyszíni környezet-tanulmánya alapján.
— Halálozás. Mandlcs Pál, a keszthelyi MÁV fütfihá/ hosszú Időn át volt vezetője szerdán. 72 éves korában meghalt. Ma d^'után temetik a vasutasság egészének igen nagy részvéte mellett.
— Az Országos Művész Színház, a csonka-ország ina elismerten első drámai staggione-lársulata március 7-én kezdi meg szezonját Nagy-kaniz án, a Casinu dísztermében. A bérleteket Verzár Zoltán titkár gyűjti.
— A PPAFF varrógép még 20
év múlva is könnyen és szépen varr, akárcsak az első napokban, ebben rejlik az olcsósága.
— Polgárt Iskolák megnyitása. A helybeli áll. polgári iskolák igaz? gatói tudatják, hogy a tanítás március 4-én (hétfőn) újból megkezdődik.
Influenzajárvány idején gondoskodjék arról, hogy gyomra és belei a természetes Ferenc Józíef keserűvíz használata által többször is alaposan kitlsztittassanak.
Kesxt&ely díszpolgárává választotta a Kultusxmlnissctárt
A díszközgyűlés egyhangú 0aiároxatto'á tette magáévá a favaslatot
Keszthely, február 78 (Tudósilónk telefonjelenlése) Keszthely képviselőtestülete ma délben díszközgyűlést tartott, melynek egyetlen lárgya volt gróf Kiebeisberg Kuno kultuszminiszter díszpolgárrá választása.
A díszközgyűlés ünnepi hangulatban ült össze és miután Reischi Imre ékesszavu beszédében vázoila gróf Kiebeisberg Kuno kultur- politikájának eredményei! és a magyar sois fejlődésére való kiliatásail, — a közgyűlés egyhangúlag lelkesedés-
sel Keszthely nagyközség díszpolgárává választotta Magyarország kultuszminiszterét.
A választásról láviralban értesítették a magyar kultúra őrét, üdvözölve ői. mint Keszthely uj polgárát.
A díszoklevél átadása később fog megtörténni s annak átvételére valószínűleg személyesen érkezik a miniszter a Balaton fővárosába. Az oklevelei keszthelyi és balatoni motívumokkal Korcsmáros János, a keszthelyi premontrei reálgimnázium rajztanára készili.
A megvadult bika összetaposott egy 60 éves csordást
Simon Károlyt súlyos állapotban szállították be a közkórházba
ZALAI KÖZLÖNY
A_
Gyorssegélyekéi
oaMíott a JóMscf kir. Herceg Szanatórium EgyealIM
Na^ykaill/iti, lebrudi 28
Habár nem par txcellence jóié-konysági, hanem kő/egészségügyi intézmény, njégis a József kir. Herceg Szanatórium Egyesület is bekapcsolódott a zord tél nyomán szükségessé vált gyorssegély akcióba és választmányának határozata alapján a Szanatórium Egyesület intézetében gondozott és arra szoruló tüdőbetegek között, a kijelölt bizottság jelenlétében a kővetkező összegeket osztotta Jfi:.,$aro(ir Márlonné, Födő-,család, Tancsils Uszlóné, Bojtor József, Mat-íetwjorfer eéláoé, Kaoswl Kálmán, Cgy szemérmei b. csalid 15—16 P, Rózsa Jözsefné családja, Karácsonyi József, Nyakas Mária, Szobotics Ju-liika, Mandlbaum-család, Domina Ferenc, fiaumann Oyuláné, özv. Takács Qerg^lyné, Benkö Anna, Maren-csics Ferenc, Spilka Karolin, Plander Antainé 10—10 P, Töth Ignác, Né ajeth Róza, Hajdú Istvánné, Bedö Józsefné, Kovács Annus, Miszszinger Anna, Baldach Józsefné, özv. Czup-pon Jánotné 5—5 P. Ezeken kivül 8 kitkanlzsái tuberkulotikus család részesült segélyben, akik a kiosztáson -nem tudtak megjelenni. Az el-nökoö és egyik alelnöknő a súlyos &Ugtn fekvő tüdőbetegek lakásain -Mfc* látogatásokat, mely alkalommal leúbaiatlan nyomornak voltak sok Mx«a szemtanúi. Az ilyen szánalmas, emberinek sem mondható sorban .talált családoknak 15—15 pengő gyorssegélyt adtak.
— Qyárl és Ipari inunká&ok jutalmazása. A soproni Kereskedelmi és Iparkamara területéről ez-idén 6 gyári vagy kisipari munkást, *X0< .t)0}«zu ideje dolgoznak egy rmwkaadónál, a kereskedelemiéi .tniniwler loOr-lOO P jutalommal és elismerő oklevéllel tanlet ki. A mun-kM-l»italPwzásQkw március 31-ig pályázatot hirdettek. Feltételek : 25 éves t»!gilat egy helyen, belöltölt 50 éves .életkor. A már Jutslrpíizottak nem pályázhatnak. Az előterjesztéseket a munkaadónak kell megtennie és mellékelni kell a munkakönyvet, a munkaadó nyilatkozatát a munkás kifogástalan, nemzethu magatikrtásá-ról (különösen a forradalmi idők al»tl) és rendőrhatósági erkölcsi bizonyítványt államhűség és erkölcsi megbízhatóság tekintetében. Mindezek az Iratok és kérvények bélyeg-mentesek. Bővebbet az Ipartestületben.
- A Zala-Kanizsa W, játékosai r*u este léi 10 órakor a Hunyadi utcai helyiségben gyűlést tartanak. Ugyanott ma este negyed 9 órakor a JóbarátHusos klub választmányi gyűlést tart.
— Megindul a Mavart Kapoj-vár—Kanizsa közötti forgalma,
mint azt az .UJ-Somogy" laptársunk jelenti. Ez alkalomból a lap hosz-6zabb cikkben foglalkozik azokkal a kívánságokkal, melyeket Nyugalso-mogy Okossága támaszt a Mavart járatokkal szemben. A lap kiemeli, hogy a közönség érdekeinek az lenne a legmegfelelőbb, ha Nagykanizsáról és Kaposvárról is reggel 6 órakor indubtinak az autóbuszok és Böbö-nyén találkoznának. Ugyanígy délután három órakor is egyszerre indulna a két autóbusz a két városból. A lap értesülése szerint a Mavart járatokat vezető kaposvári kirendeltség eddig nem kapott semmi értesítést a központtól.
Sxerencsétlenséo
a Knn|ir«it-»<wMr-) vauútvonalon
Minap délután a Máriatelep és Fonyód közötti vonalszakaszon a hó eltakarítással foglalkozó munkások közül Nagy Oyula fonyódi lakos oly szerencsétlenül esett le egy mozgó vagonból, hogy a kerekek két helyen is eltörték lábát. Rendkívül súlyos sérülésével Bogláron részesítették első segélyben, majd kórházba szállították. A szerencsétlenségnek saját vigyázatlansága voll az oka.
— Két évi fegyházat kapott egy ál OFB mérnök. Hö^ehold Ambrus marcali! rajzoló furcsa módját találta ki a pénzszerzésnek. Mérnöknek adla ki magát és mini az OFB megbízottja végigjárt több községet So-ipogyban, ahol földméréseket eszközölt és bár ezekhez a földmérésekhez a képviselőtestületek nem járultak hozzá, Szabó Béla tooiogyeám-soni körjegyző segítségével tíögehold elvégezte a földméréseket, nem fe-felejtve el minden gazdától holdanként egy pengő Illetéket beszedni. Ilyenformán mintegy 1000 pengőt harácsolt össze, de rájöttek a szélhámosságra és a .mérnök ur" bíróság elé kiríllt. Ott kiderült, hogy a rajzoló hamisított pénzügyi rendelet alapján végezte a földméréseket és a jóhiszemű községi jegyzőt megtévesztette. A törvényszék a vádlottak padjára került Szabó Béla sámsoni jegyzőt a vád alól felmentette, Bö-geholdot pedig két évi fegyházra Ítélte. A jegyző felmente jogerős.
w Uj reoteer bútorvásárok részére. Közalkalmazottak részére Za'a-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérit|ük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5
— A legszebb szőnyegek nagy választókban, kedveid fizetést feltételek mellett Bartánál.
hokiéinál egy pohár természetes
„Ferenc József keserűvíz reggel éhgyomorra véve bizlosan előmozdítja a gyomor és a belek működését s ennek következtéban csakhamar a megkönnyebbülés jóleső érzése tölti cl a be'eget. Az orvosi szakirodalom kimutatja, hogy a Ferenc Jéiset viz a máj és a végbél felé irányuló vér-tódulásoknál, valamint aranyérnél és prostatabajóknál is áldásos hatást fejt ki. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
— Megőrölt * nélkülözések következtében. Ax .UJ-Somogy" Írja: A mult napokban furcsa látványban volt részUk az alsokiakoak. Az utcán cgy asszony kibontott hajjal, alsóruhában, cipő és harisnya nélkül futott a méter magasságú hóban, közben folyton kiabált: Jüz van, tűz vanl" Hozzátartozói csak nagy nehezen és a szomszédok segítségével tudták a lakásba vinni. Az elöljáróság az asszonyt dr. Arany János orvossal megvizsgáltatta, aki megállapította, hogy megörült és intézkedett, hogy a kaposvári közkórház elmegyógykezelő osztályára beszállítsák. Az asszonynak a jelenlegi hideg időjárás és emellett a gyenge táplálkozás annyira megviselte idegeit, hogy őrültség tört ki rajta.
J-1 megfagyásról
tart liceálís előadást vasárnap délután 6 órakor dr. Szabó Zsigmond |árási tisztiorvos, a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke. Az előadás iránt — az újra ránk szakadt farkasorditó Ridegben — élénk az érdeklődés, annyival is inkább, inert az uj fagyhullám háztetőket, kéményeket tép "> hideg szélviharaival az eddigieknél is jobban próbára teszi az emberi szervezetet. Az előadás keretéül szolgáló énekszámokat a Munkásdalárda adja elő BUchler Mór karnagy vezetésével. Belépődíj nincs. Terem fűtve lesz.
— Szekeres Ferenc sormásl gazda halála ügyében a csendőrségi nyomozás tovább folyik. Egy csendőr járőr több napon át a köz-sfgben tartózkodott és ott hallgatta ki Szekeres Ferencnél és fiát Pétert, akik tiltakoztak minden olyan beállítás ellen, mely szerint az ö hanyagságuk és szivtelenségük okozta volna az öreg fagyásos halálát. Kihallgatta a csendörjárőr Szekereseik több rokonát is és tegnap már bejött Nagyka«wára a járőr, hogy itt összeállítsa jelentését, melyet a kir. ügyészségnek adnak át EHöl a jelentéstől függ, hogy a vizsgálóbíró vagy az ügyészség milyen további lépéseket fog tenni ebben az ügyben.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
.....1928. márci us
Kisorsoltuk
^SSSSF1
Nagykanizsa, ftbtuái jj
A Zalai Közlöny szerkesztősége minden hónapban egy-egy ingyenes, kétnapos budapesti kirándulási sorsol ki a sorsolásra jelentkezett előfizetők között. Februárban, megindulásul, egyszerre 4 Ilyen week end-et sorsoltunk ki, ezután piádig havonta egyet-egyet. A sorsolásra minden előfizetőnk jelentkeztetik. Az Másban (lakáscímmel) való -jelentkezés határideje minden U 25-ike
A március hóra érvényes 2 napos week end kedvezményünket ina sorsoltuk ki, annak nyertese
Gáspár Lajos <Eötv«» tér27) A nyertes 4 nappal ekilaeása elölt Jelentse azt a szerkesztőségben, ahol igazolványt is kap, araaty a budapesti Központi SzdtlofU-btn {Baross tér 23.) két napra teijeaan ingyen lakás és élelmezésre jogosít.
A korábban jekatkaceMta-tevábbi sorsolásokban is rászt vesznek.
- Ráorotptt a IftW. VutyM Vendel kámánc&ixtaaUi £4 faas Mks répát akart hazavhmi a földbe éeott raktárból, ahol télire a gazdák el szokták tenni terradvétiyeiket, azon ban a földréteg ráomlott az éceg béresre és annyira összenyomta, hogy rögtön ke kellett aaálttlani a kanizsai kórházba. Állapota vtMgos
- Hócipők olcsón kaphatók -Szabó Antal sportüzletében.
- Egy Ha»k—fcMtka tUogott csalót Kaposvárott flUtttfek. W-mötör Sándor martmtti kásakMfea^' György felsősegesdl szobától átvett bizományi árakkal sem laáwnH el. Mikor a szabó kereste Marcaliban a házalót, az megszökött onnan és egy ideig ismeretlen bolyén tartóakodott Erre a szabémaater MiekMMte és kOrnyékszerte körözték Dömötört, akit végül is a nmtkanlnai naadör-ségnek sikerült elfognia, mnen Kaposvárra kisérték, ahol atoat a törvényszék csalás vétsége miatt három heti fogházra Ítélte.
- OondoUoa rá. Qlvatttnk emlékezetébe szeretnénk -Mézftt, Ngy influenza éa sok má* baj iaedMa»m mindig csak egyszerű megMHésatak-jában lép fel. OkMStlan szüksége* tehát, hogy aemmJIytn majhMési, bármily ártatlan látsaata is «olna, figyelmen kivül hagyjunk. Amint az •isó tttnetek mutatkoznak, sacdjönk néhány A&rUi-taikttdt és bunétel-jük ezt minden 3-4 <*át»an Az *ad mény ig«o xöxiteM látotó
AanÁrnJ- *nh!rtéAL- . liflifinaiW nriflfl ijpyFMiTuvmjBi "9' onjmtM^ a1*""
tálödásáu lagjuw njendva minden gy<^yszertáíban eredeti ,B«y«r"
csomagolásban zöld Halaggal kaphatók.
I
Húsvétra már most íresyen MHtéltyi CipÖtlj
Naoy választók épkautt tavasai di«atmb«t*Miál
ÜMUényi Sándor és Fia cipAraktArébanv Föuton, a városháxban.
_NMlNttaiáanak elejét •egyflk, agya* diwatfajtékat a kirakatba nm taaaa«k.
mirclua_
könyvek, lapok
A Napkelet
március 1-én megjeleni számában Faikas Zoltán PaáT László, a nagynevű magyar tájképfestő művészeiét miilatja, Dóczy Jeni folytatja .Arany láilOS napjaihói" cimmel hangulatos cikkéi, Kilián Zoltán novellával, Airvaefalvl Hegyi István, Nagy Emma, Simon Oyula, Büky György, Falu Tamás és Komjáthy Aladár versekkel szerepelnek, Németh László pedig nagysikerű regényél, ez „Em-btri szinjáték"-ot folytatja. Ezenkívül a szokoll gazdag színházi, zenei, képzőművészei! és Tudományos szemle egésiili ki az uj szám (ártalmát. Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal: Budapest, I., [Mbrentel-ulca 12.
Hoayan Onnepalte Mis*
Európát éa diazklaératAt a Rlvlara
Mtwrlct dl WaltJJt nagyon érdcVes cikket irt • Színházi Éle1 !egu|abb számában uról • káp-áaatoa felvonulásról, amely Nizzában és Mónaco'ian fogidta Simon ErasébeteL Mensoneban Erziéiet királynő I koMlllyál tartották fenn Misa Eu'Opá-mk. A Szlnhiii Fjet Irgujabb száma rengeteg gyönyört! képit éi ulabb é dekes cikkeket közöl Mlai Európa rlvleral flnn.-p lésétől Conrad Veldl és Ptilly Un tllon-ii loi leit ej. Ortta Qarbo a hollyw.KHll néma gyermek. Huuár Pulfy csemegeüz lelet nyit a filmvárosban. Megette a pírt neiél Csepelen az utolsó verebély lány komikusa Egy nemlétező magyar Iró meg n-m jelent legényét válirola meg egy amerikai filmgyár Darabmellékletul egy. lelvonásos vig áiékon ktvül a „Hazud édest' dmü háromlclvonásOi vlgltlékot közli A Színházi Elet e heti számának ára I.— !». U| sxlndsrabjrgyiéket minden érdeklődő nek Ingyen küld • nlndarab osztály, VII trilébet körút 29._
Mit Miiek holnapra?
Ez a háziasszony állandó gondja, de csak azoknak a háziasszonyoknak, akik nem olvassák a Kalhollkus Háziasszonyok Lapját, mert ez a kéthetenként megjelend pompás asz-sionyujság kélheti étlapot és száinos kipróbált receptet Mpzöl a stltésról-Kzésröl. A Katholikus Háziasszonyok Lapja az egyetlen asszonyujság, mely kizárólag a háziasszonyok érdeklő közleményekel közöl, igy az utóbbi számban Ismerteti, hogy mit tanultunk a mosóbemutatón, nagyszert! cikkel közöl a betegápolásról, a téli ruházatról. Oazdasági Tudósilói, Hasznos Tudnivalók rovatai a háziasszonynak megbecsülhetetlen értékek. Dacára, hogy a legtartalmasabb, de egyidejűleg a legolcsóbb asszonyujság, fél évre 2.50 pengóbe kerül. Hs nem ismémé még ezt a kitűnően szerkesztett folyóiratot, Írjon egy levelezőlapot a Kalhollkus Háziasszonyok Lapja kiadóhivatalának, Budapest, Márla-u. 7. ahonnan ingyen és bérmen've megkapja a mu-lalványszámot.
X Az OJság uj száma vallban a magyar humor termelés lettje, ennyi ét Ilyen l«vkc irár rég nem Jelent meg egy cso-rroban. A közkedvelt vicclap nem Ismer wplsul és mtadenldi klvlcccl Mutatvány-uárao Ingyen ksltf a kiadóhivatal, Buda-P"< VI, 0 utca 12.
M Az UJ Idők 9-lk száma közli Merczeg Ferenc Északi fény cimll uj igényének folytatását, Hegedűi Lóránt visszaemlékezéseit a Jókai-házra, Uathó Kálmán ul elbeszéléséi, I-alu lamás cikkéi, Rapalcs Raymoud tanulmányát a fák, füvek és virágok csodáiról, a gyorsan népszerűvé lelt urimshaw-regény folytatásé I, a „ Meny -asszonyi ruha" ciinü pályázati novellát, továbbá a lap kedveli rovatait Előfizetési ára negyedévre 0.40 , • Mutatványszámos klvánalra dijta-anul küld a kiadóhivatal, Budapest, VI Andrássy-ut 16.
gALAI KÖZLÓNV
Mozgószlnházak
Városi Nagymozgó. Szombaton este 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor „A marokkói kémnő" izgalmas, kalandos szedni! történet. — Főszereplök: Várkonyi Mihály és Jel'a Qoudal. Remek kisütő műsor.
Uránia Mozgó. Vasárnap két sláger: „Rinly az árvák apja", ebben a filmben segit Rinlynek egy kis majom a babérok megszerzésiben. „A primadonna négy lovagja", modern vigjálúk. Főszereplő I. Kicli.
R ÁJ) I Ó
(Rövid, lése,) II — hirek. közgazda-a^K 'antv — hnngversrny E — előadás 0>- — ityermckeknek. A — assiottyok-rnk. /, — zene. Mg. neió|;aidasjlg. Il|. - iliu-ági elöailík I- — felolvasás. (I «■ grjimilonzeiie. J!> — jazz band. K — Kjbaré. n7. — népszerű zene.
Március I (pintek)
Budapest 9 IS llangv. 1.30 H 949 A liankv folytatás], r) Dé'l harangszó. 1205 Trlóhangv I22ÍH. 123 A llinw folyt. 13 IdAjcitéa, idó|úrss 14 30 ti. 16 Ozv. I'ósa Lsiosnó IVsi blcst müveiből olvas lel 16 45 Id l.elzca tdó|«r»», H 17.10 E. 7 40 Cigányzene. 19.40 F. 20 50 llangv. 22 Időjelzés, II, ldő|árásíeleiités. 27.20 Az 1. honvéd gyalogezred zenekarának hangv
Barcelona 1130 Kidiő trió. 17 30 llangv. 18 30 Kádló-saextetl. 21 10 Hangv 22 Pil-h rrn ntkus hangv.
Bécs II Szfrikoztatő Z 16 Hangv 17.35 Zene ikadérnia. '20.05 Vígjáték E Utina Jb Berlin II ü 16 30 éi 20 Han iv. •rflnn 12.30 Hitrgv. 19 ü. — Ulátta Schiller dr>má)ának közveti ése Prágából Hamburg II 0 16.15 Szórakotató l. 17 E 1K.15 Szórakoztató / 20 Szivalatok, ti ngv 22 Kamara z. ne. 2J.20 Szóraaoz .1(0 /.
London, Dav„>ntry II O. 12 Hegedű-hangi 12 30 O.ganahangv 13 Z. 17 15 Oy. l-.tó Beethoven zoi gorahangv. 20 Szlml h ngv. 22 45 Zongorahangv. 21 Szórakoztató Z.
Milánó II.ISO 12 30 Rádiő-kvarletL 16 30 Z. 17.20 (iyerniekkarének 21 Jb
München 11.20 ü hit.gv. 16 30 l. 1920 Schramtnel Z 21 05 Hangv
Prága II 15 O. 12 30 Hangv. 16.25 Kamara Z. 1905 0 22 20 Z.
Kétai 13 Rádró-trló. H.30 és 2045 llangv. Utána vlg|llé« közvetité-e.
Varstl 12.10 í» 15.50 0 17 55 Hangv. 20 15 Szimt. hmgv.
KÖZGAZDASÁG
Sok » eladó fSId »« országban
A mezőgazdasági ingatlanok gazda-cseréje terén Magyarországon a helyzet ma az, hogy sokkal több birlo kot kin rínak eladásra, mint amennyi vevő jelentkezik. A földárak igen kül Mnbözőek. A Tiszántúl a kai hold egységára IOCO-I60O pengő közölt mozog. Ugyanitt a haszonbér 150— 170 kg. huza kötőit váltakozik. A Duna—Tiszaközének egyes helyein feltűnő földéhség, itt 2000 pengőt is tizeinek a kis hold földjéért, ha jó Azért HiOO pengőért, sót még olcsóbban is lehet venni. A Dunántul átlagosan 1500 1800 pengő a legtöbb földnek ára. Ritkán előfordul drágább vélel is, néha olcsóbb is. A haszonbér ill 100-120 kg
buza.
Zürichi zárlal
Pirls 20 31, Unton 25 23'i. Newynrk 52000 Bilissel 72 22i.'i, Milano 27 23, Madrid 79-00, Amsterdam 208 25, Rerlln 123 40, Wien 73 10, Sofla 3 75i/s, Prága 1540, Varsó 5835, Budapest iO'M'/i Belgrád 9 I2J.'», Bukarest 3 10.
MEGHÍVÓ. A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezel IttM. évi március hó 10-én d. e. léi 11 órakor tartja sajál helyiségében (Csen-gery-ut 7. sz.) 87-ik évi ponrfaa k6xgyaiéeét, meyre a szövetkezeli tagok liszleleltel meghívatnak. — Tárgysorozat: 1. Az 1928. évi zárszámadls, igazgatósági és felügyelőblzottsági jelenlések clőterjeszlésc, a mérleg in;gállapi!ása, a nyereség felosztására vonatkozó határozathozatal, a lejlró 1925. évlársulat végelszámolása és a felmentvény megadási. 2. A szövelkezet liiv italos közlönyének kijelölése. 3 Igazgalósági és felügyelő-bizottsági tagok választása az alapszabályok 48,. illetve 62. §§-ai értelmében. Jegyzet. A zárszámadás, igazgalósági és felllgyelőbizollságl jelentések 1929. március 1-161 ke/dve a szövetkezet helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthetők. — Mérleg. Vagyon: Pénzkészlel 24309, Póslatakarékpénz-tár 157 31 = 40040, Értékpapírok 48861, Kötelezvények 10&408—, Váltók 145.514 245 952, Folyószámlaadósok 1.163 60, Hátralékos kamatok 2.762-36, összesen 250.76697, Teher: Törzsbetétek és üzletrészek 171.381--. Tőketartalék 104 34, Tartalékalap 5.31807 -- 5.422 41, Nyugdíj és tisztviselők alap|a 3.000—, Folyószámla hitelezők 5.146 28, Viszontleszámitolt váltók 55.370 -, Üzlelrészlllelék 1.099-51, Le nem járt évlársulatok haszoneredtnénye 1.682 98. Előre felvclt kamatok 723-29, Nyereség 6.941 50, összesen 250-768-97. — Az Igazgatóság. u,
TŐZSDE
Az üzlellelenséget a mai napon kissé élénkebb forgalom váltotta fel, mert azokban az értékekben, amelyekben az előző napokban nagyobb visszaesés mutatkozott, a spekuláció élénk fedezési vásárlásokat bonyolított le. F.nnek következménye volt, hogy e papírokban már nyíláskor is jelentős árnyereség mutatkozott. A tőzsdeidö későbbi folyamán kedvezőbb külfödi hi-ekre a barátságosabb irányzat általánossá vált és az árnivó a legtöbb részvénynél a leg napi fölé emelkedett Különösen szilárdan tendállak Izzó és Bauxit, a melyek az előző napokban a legnagyobb árveszleséget szenvedték. A többi értéknél a javulás az 1 . -ot ritka esetben éri el. Elvélve kisebb árveszteség is fordult elő. Zárlatkor az irányzat barátságos A fixkamalo-zásu papirok piaca ma is üzlctlelen. A valuta és devizapiacon Madrid további áresése emiilésre méltó.
Terménytőzsde
Buza lluav. 77-es 25-55 -2575, 78 as 25 80 -25 95, 79-es 2600-26 10, 80 as 26I5—26 W, dunanluli 77 es 25 15 -24-30, 71 as 2S 40-2 > 55, 79-es 25 65 - 25 75, nO-ai 2.V80-25 90, rozs 2305—23 15, lak irpi 2)50-7575, sörirpi 26-25 -28 75, zab 2500- 23 35, tengeri Iszl. 28 75—29 00. dunántul! 28 00 - 28 10, korpa 18-75 -19 00
á budapesti Tőzsde deriia-]egy:éH
valittAk
Angol I 27-75 2-'90 tlelíslr 79-50 79-80 Cseh k 16-93-17-01 Dink 152-55-153-15 Dinár 10-00 10-06 ■ Dollár 5 0-70-572-70 Francia I 22-50 22-70 Holl. 229 10-231-10 Lengyel 6110 61-40 t.eu 339-1*43 Léva —'—
Ura 29 85-30-10 Márka 136 00 136-50 Norvég 15260 IW20 S'hill. 80-50 »0-85 Peseta 8'-IO 8'-70 Svákl I. 110-05 110 45 Svéd k. 152-90 153 50
DEVIZÁK AmsL 2t9*40-230-10 Belgrád 10-05-10-08 Berlin 135-95-136 -5 B,Ősszel 79-55-79 80 Devizáiéi 3-39 3 42 Kopenh. 142-75 '53-15 London 27-79-27-87 Madrid H7-70-87-70 Milrfno 29-08-30-08 Newyork 572-8 I 4-40 Oszló 152-77-153-17 Párls 22-36 22 43 Prága 1696-17-01 Sz fia 4-12 4-15 Sloclth. 153 07-153 47 Varsó ,6022-64-12 Wien 8052-80-77 Zürich 110 17-110-47
Serléitásir
Pelha|tás 3819, el/dallsn 300. — Elsőrendű 1-70—1- 3. szedeti I-68-I-72, szedett kóaép 1-54-1-58. kftnnyü 1-24—1-36, l-só rendit öreg 1-56—1-60. Il-od rendű öreg 1-46—1 52 angol aU'dó 1-50-1-80, szalonna navvhan l'72-O-OO. islr 2-10-040, hui 2 00 -2-30, szalonnás lélserlés 1-94—2-06. Az irányzat élénk.
Kiadja: DAIsalal Nyomda UjUidó Vállalat, Ragykanlítóa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon i Nagykanizsa 78. •>--.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dl|a 10 a«Slg 80 fillér, Minden további izé dl|a • «ljl. Vasár- éi llunepnsp 10 aióig 80 flIUr, minden további azé dija 8 flll. Szerdán éa pénteken 10 szóig 10 fillér, minden további Ili dija • (III. Gmszó a minden valta-itahb beidből álló szó két szónak számíttatik. Állást keresőknek 50o o engedmény. A him.Mal dlj alfr* llratsnM,
Óriást kaUM.ssgsrl Marínéit Isarlng kapható Muszel és Frtedenthal
csemegekereskedésében. 081
Sugár-ut 28 szám alatt levó fréaaxtal eladó.
egy |ókarban 888
EI8avostséa (ezelőtt Blauhorn) BAsalnél, Kölcsey utca 15.
5738
Párll éa nól aaabéhalléhak legol-
ca-bbin beszerezhetők Kautmann Basáénál. Teleion 167 875
Boballnképak ás kulöntéle
■ ladók. Clm a klsdóban.
dol|ok
VÍZVEZETÉK
(utaeiUllsl •seiiUcttfTl
BERENDEZÉSEK
piduSfl, bíilirUit <s ípBUt
bádogos munkák
IQrda- éi Qlőkádak, valamint • aiakba vágó
javítások készítése SZEPESI IMRE
Tst-MS Zrínyi Mlkléa-utoa 11. TalMS
Pénak8loa8n< bekebe'ezésre m'ndea
tissiegben a legelónySsebben és leggyor-vibbati folyótslltat Aozél Ipsséo péna-kd.'csönkö.-velttó Irodája Nagy kanli sin, Kailnciy-ulca 2 szám. 4925
FaJoalasssbok el/d k olcsón Kautmann v.anó ál. 875
bol.l 497
Magyat utca tOl. sztmu hiz 1 földdel aladó.
Magyar-ulct 76. száiu lekkel alaéé. Bóvebhet nil, Józsel l.'h-rcrg.nl 28
hls 2 hold le-Szuknay Lsfos-8 3
P-gy üíjyes rlkkaaoa azonnal felvétetik a pályaudvar hlrlapárudá|ában 8'6
Rfxa I pán
Pi
-80 I-1-1-44 180
Rlaa
Bab fehér Mék uradalmi Méx vegyes
Méz akác..................... I 78
Sajt trappista.................. 3
Dlébál elstrendtt............... 4
pengó kilőja
VIDÁ-nál, Kazinczy utca 13
nos Telefon: 1—56.
Két dsrab hidegvért! sárga mén Husxlcs Jinos méntulajdonos, Somi Berzence.

Oaalédl héx március l-re kladé. Bővebbet Dervallcs, Pelóll ut 23. 887
Nagyon saép, keveset hasiaált ntl ruhik, löbh bútorok aladék. - Bővebbet a ki-adóban. -197
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 10.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnknak is isitierflíeinknek, kik felejlhetetlen drága jó édes.uiyjnk/ Sz<r. Kuruox GvSrnyné
elhunyta alkalmával jóleső részvétükkel mély fijdaliiuink.it enyhítenék és h boldogult Icmelésén meRji'lcnni szívesek voltak, ez uton mondunk hllás köszönetet.
A gyászoló család.
FOGALOM
a közönség körében az a tisztaság, rend és előzékeny kiszolgálás, melyet
20°lo engedmény
adása mellett nyujtunk ezen lap előfizetőinek.
legolcsóbban
nálunk étkezhet, mert olcsó árainkból külön kedvezményképpen (P 1'50-es mentit kivéve)
10°lo
engedményt adunk.
Semmi
költsége sem az érkezéskor, sem az elutazáskor, mert szemben vagyunk
a Keleti Pályaudvarral. Magyaros vendégszeretettel várjuk családi szállodánkban.
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Baross-tér 10.
Kiskanizsán,
a Nagyrác-utca 83. sz. alatti
ház
uabadkéiból eladó.
Érdeklődni lehet Dr. Beck Dezső ügyvédnél.
Sporteredményekn
vasárnaponként a legfíyt 5 sabban tudósít a rádió.
> yor-
HIRDESSEN
m „Zalai Közlflny"-ben.
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. szám.
Telefon: 3-22.
Raktárról az Bűzei typuaok azonnal szállit-hatók. — Kedve) ő fizetési feltételek I
VADBÖRÖKET
nyul, róka, görény. móku»,
nyest és vidrát, ágytól lat, vxMt, fémet itb. a ItjímaRawibb napi Htun vásárol
8THÉI B. É8 FIAI HAflYKAIUUA,
Erzsébet királyné-téi 15. mám
Leghűbb barit egy
PFAFF varrógép,
mely önt sohasem hagyja cl. 80 havi résaletflxatéai • Is
kapható
BRANDLSÁNDORÉSFIA
cégnél
Deák tér 2 a felafltemplomnól.
Állandó dljmonf.. hl*zé«aktat*a I 11
Gyümölcsfáinak rügyfakadás elAtti
és tavaszi kezeléséhez már most rendellen
0R8ZÁ8 JÓZSEF magkereskedés*-ben NauykanUsán, Ei xsébet-ter 10.
(a bíróság mellett) a következő védószerekból:
Enda és Dendrin
(Oyllmolcsfakarboleumok) elpuszlllják a Iákon áttelelő rovarkártevőket.
Solbár
(kéntartalmú baryumsulfld készítmény) megöli a fákon telető rovar és gomba kártevőket.
Almola és Pomrin
(vértetu kátrány), vérletves sebhelyek bekenésérc.
Sulfarol
Bordó-I léhez keverve gombakártevőár Irtására.
Mospraten, Tutokil
unlverzá'ls permetezőuerek rovar és gombakártevők ellen.
trUIUÜIMll llBKtltlW Inra Ml.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
KSnyvnyomda % Nagykanizsa • Könyvkötészet a „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
KészitUnlci
TELEFON: 78.
mindenféle kereskedelmi, ipnri, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési h esketési értesítéseket, Gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
r
Gyártunk:
üzleti könyveket, Ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, lievásárlási könyveket, rajzfüzelekel és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaplárakat stb. elsőrangú kivitelben és a legulcsóbb árakon.
Pályázati hirdetmény.
A Letenye és Vidéke „Hanpya" Fog.aszásl Szövetkezet bottke. xelöi állásra pályázatot hirdet. A szövetkezet havi forgalma 5—6000 Pengő. Javadalmazás 40 Pengő fix és 1 l/ad o forgalmi jutalék, lakás, füté<, vil.igilás megegyezés szerint! Óvadék készpénibi-il 15Ö0 Pengő.
Pályázat a szövetkezet címére ajánlva küldendő, személyes bemutatkozás saját költségen, előnyös Az állás 1929. május hó 1-én betöltendő. — Pályázati határidő április 1. u,
3335/1929.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A városi közkórház belgyógyászati pavil Ionjaiban a klo-zettek átalakítási munkáira zárt Írásbeli versenytárgyalást hirdetünk.
Az ajánlatokat 1929. márduj hó 9-én d. e. 12 óráig a v. mérnöki hivatal Iktatójába kell benyújtani. Ugyanott a klirási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és 2 — P. ártérités ellenében beszerezni lehet.
Nagykanizsán, 1929. évi február hó 26-án.
A Városi Tanács.
Haáu Oyula nagykun zaal bírósági végrehajtótól.
1185/1938. vht. Hím.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehi|tó az 1881. <v IX t.-c. 10} J-a értelmében ezennel közhírre teszi, hogy a nagykanizsai klr. Járás-Bíróságnak 19J8. évi Pt. 9610. sxámu vég-lése kO/etkezlében Dr Welsi Latos ügyvéd által képviselt Baloghy Béli él nelí él társa javán 1577 P ■ Jár. erejéig 1928. évt december hó l-én foganatosított kletéglKst végrehajtás utján le- és (elulloglalt és 1130 pengóte becstllt következő Ingóságok, Q. m.: szobabútoruk nyll'ános árverésen eladátnik.
Mety árverésnek a nagykanizsai klr. |árásMróiág 1928-1 k évi 9610. Mimii végzése folytán 1577 P — fitt, tókekOve-leiéi. W'i váltódíj él eddig összesen 115 P fillér blróllsg már megállapított kOHsísek ereiéig Nagykanizsán, Kisfaludy -ulca 21 szám alatt teendő megtartására 1929. évi március hó 2-jk napiénak d. u. 5 órája batárldóM kltuzetflc (s ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy ai érintett Ingóságok az 1881 évi LX t.-c. 107. és 108 fi sl érielmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígértnek szükség esetén becsáron alul ls el fognak aditnl
Amennyiben az elárverezendő Ingóiágo-kal mások Is le- és (eltllloglaltatták él azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az láSl évi LX. t,-c 102. 5. értelmében ezea Javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1929. évi február hó 11, napján.
Haán Oyula s. k
s s kii Jblr. végrehajtó
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
íflxmoió, vegytljilltö, ruhafutS vállaUU
« uoiDbitbclyl or«x. IparfcUIIÜtoOH tfioyértminrl kllüoUlví
NAGYKANIZSA
Kazinczy-u. 8. Hunyadl-u. 18.
Mos, fesl, tisztit, pllsséroz. Szélfejtelt kabátok festése már
8 pengőtől. Háztartási fehérn«mUtk lejolcsóbban
NyomafoH a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagyknnizs.ín. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
69. évfolyam, 51. szára
Nagykanizsa, 1929 március 2, szombat
Ara 14 Hllér.
ZALAI KÖZLÖNY
Síukeuttafe t» kiadóhivatal: f'A-m 6. iura. Keuthclyt liíkkladAhlvatal Kossuth U|oi u
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
H!ölir.cl«sl ira: egy hóra * pengő fillér
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Nappal derült, csendes, de mérsékelten hideg idő várható.
A háborús felelősség
Irta: Dr. Krdélyl-Magyar Pitcr
Franciaország Belgiummal lilkos szerződést kötött, amely szerződés értelmében a szerződéses felek kötelezik magukat arra, hogy Németországgal viselendő háhoru esetén a francia-belga csapatok egyesülve átvonulnak Hollandián s igy hálba-támadják Németországot. A locarnói és a Kellog-paktum után hátborzongást érzünk, amikor az országok közötti titkos szerződéseknek ilyen lehetőségeire gondolunk. Az emberi elvetemültségnek karakterisztikus jellemvonásáról ad beszédes hü képet íz a közhely, hogy a bűnözni akaró ember az oltár zsámolyára térdel s onnan kéri az Égieket, hogy segitsék bűnének elkövetésében. Sőt a gyilkos, mig egyik eszével fohászkodik, a mMik arra gondol, hogy miként lehetne tőrét megfenni - az oltárkő-zsámolyánál ?. .
TIz esztendő óla egyebet sem csinálnak a végeláthatatlan konferenciákon, mint békebiztositó szerződéseket, háboru-ellenes paktumokat kötnek a nagy nyilvánosság előtt, titokban azonban ravasz fondorlattal állanak össze a közös érdekű államok s amilyen lelki nyugalommal megkötik és aláírják a paktumot ma, épen olyan lelkinyugalommal Írják alá a háborút előkészítő szerződéseket holnap.
Európa kenyerévé vált az alakoskodás és hazudozás s mig ez az elméleti kenyér halomra gyül s az útszélre kerül, addig a népek mindennapi kenyere egyre jobban fogy s a kenyérszerzési és munkaalkalom hiány útszéli koldusokká teszi a népek millióit. Ahelyett, hogy azon töprengenének, miképen lehessen az egyes országok közölt a gazdasági lehetőséget felfokozni s a gazdasági termeivényeket kicserélni, ahelyett nyílt és titkos jegyzékv-tltások folynak, amelyek nem közelebb hozzák o népekel egymáshoz, hanem egyre jobban eltávolítják egymástól.
Ott tariunk. ahol 15 évvel ezelőtt tartottunk. Tíz év óta vonszoljuk a békekötés jármát, de még mindig nem tisztáztuk, hogy kit is terhel tulajdonképen a háborús felelősség? Azt a Szerbiát-e, amely üzemszeiIlleg űzött gyilkosságait egy tónörö-kös-gyilkos8ággal tetézte be? Azt a Németországot-e, amely megsértene Belgium semlegességét? Azt az Orosz országot-e, amely már mozgósította hadait, amikor.még barátságos táviratváltásban volt a később ellenséges államukkal? Vagy kit terhel egyáltalán a háborús felelősség?
Még meg sem száradt a tinta a Kellog paktumon, amely elvileg ki-^rja a háború lehetőségét és már
gyakorlatban megszületik egy másik paktum, amely megjelöli az uj háború országutját. Ugy látszik, még nem rothadt meg teljesen Európa gazdasági rendje; ugy látszik, hogy még mindig vannak értékek, amelyek még elpusztitlialók. Lehel azonban, hogy vaksággal verle meg az Isten a népek vezetőit s felszínes látásuk és vak tapogatózásuk közben nem lát-
ják a gyökeres pusztulást. Olyanok vagytok, mondja a Szentírás — mint a sirok, amelyek kivtll fel vannak ékesítve, virágozva, belül pedig, a sirok mélyén koporsó és enyészet uralkodik.
Valahonnan kell jönnie egy kéznek, Európából vagy tengereken túlról, amely meg fog|a a vesztébe rohanó idő kerekét. Ha a politika és
a diplomácia nem tudja kitermelni ezt a kezet, ezt az erőt, akkor a gazdasági rendnek kell jönnie s az emberi gyarlóságot az fogja helyettesíteni. Amíg Pranciaorszái: és Belgium háborús sakkpartit játszik s nem az érlék és kenyér problémájával foglalkozik, addig nincs jogbiztonság a népek és országok egymás közötti életében.
A leleplezett katonai szerződés viharában Briand ma aláirta a Kellog-paktumot
Briand: ,,A Kellog-egyezmény egyezmény
zajlott.
Párisi jelr.iités szerint a francia sajtó minderre azzal felel, hogy hangoztatja a közült okiratok apokrif voltál, koholmánynak minósiti a holland lap leleplezéseit és a holland kormányt az Utrcchtsch Oagbtad ellen büntető megtorlásra sürgeti
Németország Is félti a világbékét
a világbéke záloga" — A francia lapok kórusa: „A katonai apokrif és a holland tijság koholmánya"
szerinti francia szövegben közli a francia és belga wzérkar közölt 1927. szeptember 12-től 17-ig lefolyt jegy-zékvállást, az 1920. évi szerződésen történt változtatásokat és a részletes vilát, ami ezek létrehozatalakor le-
1'AríH. márelUH I (Éjszakai rádiójelcntés) Ma a képviselőház 570 szóval 12 szavazat ellenében ratifikálta a Kellog-paklti-mot. Ezalkalomból liriand nai>y beszédet mondoll, melyben fejtegette a Kellog-paktum előnyeit. Nagy elismeréssel adózott a népszövetségnek, mely nevezetes eredményeket ért cl Hangsúlyozta, hogy a Kellog-paktum záloga a világbékének.
Szószerlnt közli az utreclltscltl lapa francia—belga katonai szer ződést
Amszlordttm, n:('irrius i Az Utieclitscli Dagblad ma szó-
Egészz Európái elöntötte a márciusi
fa (j y/> ullám
Magyarországon Kaposvárott volt a legnagyobb és Budapesten a legkisebb hideg - A Duna vízállása lassan emelkedik, Bécsnél 3 méteres a jégtorlasz Kisebb helyi zavarok vannak már csak a magyar vasutakon — Az alpesi tartományokban lavinák zudulnak a vonalakra
Bécs és Miskolc felé (ielyreállitoiiáh: a vasúit forgalmai
tirUsszct, március 1 (Éjszakai rádiójeleméi) Ma a német követ felvilágosítást kért a külügyminisztertől az . Utrechtsch Dagblad cikke ügyében. A követ kijelentene, hogy nem annyira Németország érdeke vezeti, de fontos az egész világ szempontjából, hogy ne rendüljön meg a világ bizalma a béke biztosítására rendeli szerződések és egyezségekkel szemben.
Tavasz helyeit ujabb kemény fagyhullám köszöntön március első napjával Magyarországra.
Nagykanizsán reggel 9 órakor 10.ti tokon állt a hőmérő a fagypont alalt. Budapesten csuk 6 fok hideg volt az éjszaka Annál jobban kijutott azonban a hidegből az osztrák fővárosnak: 11 Jakot mértek reggel Bécsben, ugyanannyit, mint Berlinben. Magyarország minden vidékéről nagyobb hidegekről érkeznek a jelentések, ugy, hogy aránylag a fővárosban volt legmagasabb a temperatura. Leghidegebb volt Koposvároll:
-13 lok.
Havazás sehol sincs az országban. Annál inkább dühöngött azonban az
orkánszerü szélvihar, ami Nagykanizsán csak délután ült el valamennyire, mint azt a meteorológiai jelentések jósolták is
A hudapesi Meteorologiai Intézet szélmérő ballonja még 2000 méter magasságban is erős szelet jelzett. A szél irányából további tartós hideget jósolnak. A szélvihar következtében tegnap egyes vasutvonalakon akadályok ke-
pénteken nagy erővel folyt. A Budapest-bécsi vonalról délben a következő bécsi jelentést kaptuk:
A Budapest—bécsi vonalon a forgalmi helyzet pillanatnyilag még változatlan. A szövetségi vasutak közlése szerint azl hiszik, hogy a pályát a délulán folyamán szabaddá tudják tenni.
A pálya szabiddá tétele valóban megtörtént, amire vonatkozólag a MÁV éjszaka adta ki alábbi jelentését
letkezlek, melyek eltakarítása egész
Bécs felé megindult a forgalom, több vonalon még akadályok vannak
Hudupest, március I (Éjszakai rddiójelenlés) A Máv. igazgatósága közli este : A budapesl-
bécsi vonalon ma délulán 18 órakor sikerült az utolsó akadályt is elhárítani és a szemelj forgalmat ismét
ZALAI KÖZLÖNY
felvették. Győr—Mezőlak között a forgalmat még mindig átszállással bonyolítják le. Miskolc—Hidasnémeti és Miskolc—Szerencs közölt a forgalom szünetel. Miskolc—Budapest között a forgalom akadálymentesen bonyolódik le. Szerencs-Sátoraljaújhely közölt csak helyi vonatok közlekednek.
A Déllvasuton nincs zavar
Budapest, márcluv 1
(Éjszakai rádiójelentés) A Duna-Száva-Adria Vasultársaság igazgatósága közli: A Délivasut vonalain semmiféle forgalmi akadály nincs, a vonatok rendesen közlekednek.
Lavinák zudulnaka vonatokra Ausztriában
A jóelóre megjósolt uj hideg-hullám Európa többi országait is elöntötte.
A szomszéd Ausztriában különösen a lavina-omlások okoznak állandó veszedelmet. Épen ezérl a Grác—salzburgi vonalon minden közlekedést be kellett szüntetni. Az alpesi tartományok vasulvonalain a pályatestet sok helyütt kilométer hosszúságban eltemették a hegyekből egymás után zuduló lavinák hó-tömegei. Gestatterboden állomáson épen abban a pillanatban zuhanl le egy lavina, mikor egy személyvonat
A lavina a zsúfolt vonatra zudult, ugy, hogy utasalt a hóba vájt alagúton át kellett kiszabadítani.
Angliában aránylag meleg von: Londonban csak 5 fokkal áll a hőmérő a t.igypont alatt. A Balkánon 7—8 fokos a hideg és Szerbiában havazik. Csehországban 20—'25 fok körül váltakozik. Leghidegebb volt l.ltvániában, ahol Vllnában 30 fok hideget mérlek.
FeisMaszországban már csupán I fokra süllyedt a hőmérséklet a fagypont alá. Svédországban sincs tul hideg : —5—7 fok. Franciaországból 5- 0 fokos hidegeket jelentenek.
Megmentettek egy jéghegynek ütközött hajót a Fekete-tengeren
Bukarest. március 1 (Éjszakai rádiójelenlés) Constanzá-ból jelenlik : A Fekete-tengeren uszó jéghegyek veszélyeztetik a hajózást. A „Sislos" nevű görög gőzös az éjjel összeütközött egy jégheggyel és
süllyedni kezdett. Leadott S. 0. S. jeleire Constanzá-liól egy spanyol incntő és egy román gőzös siettek a hajó segítségére. A mentésre érkezeit
spanyol hajó zátonyra futott, ahonnan nagy nehezen elszabadult, de kényleleny volt visszatérni a kikötőbe. A román hajó a „Sislos"
befutott oda. személyzetét megmentette.
Bukarest külső részei viz alatt, a Száva több községet elöntött
a Duna és a Tisza vízállásában ér-
Az áradások veszedelmét a beállott fagyok nagy mértékben csökkentették. Félő azonban, hogy a zordra fordult idó csak kitolta pár napra az olvadások nyomán feltétlenül bekövetkező árvizeket.
A Száva-partról már tegnapelőtt aggasztó hírek érkeztek. A folyó megduzzadása ma fokozódott, ugy hogy a Száva ujabb helyeken is kilépett medréből s erősen megnövekedett vízállás mellel! több partmenti községet el
!• öntött. Romániában is veszedelmes helyzetet teremtettek az olvadás folytán megdagadt vizek, sót az áradás Bukarestet Is veszélyezteti.
Bukarest, március I. (Éjszakai rádiijelentés) Bukarest külső részeiben az olvadás következtében 10—20 centiihéter magas viz van. A mélyebben fekvő lakásokba és pincékbe a hólé behatolt.
Kisebb árvizek Magyarországon
Orosháza, március 1 A hirtelen olvadás miatt Orosházán sok házat elöntött a viz. A tűzoltók egész napon át dolgoztak a veszélyben forgó házaknál a viz ki-szivattyuzásán.
Békéscsaba, március I. Egy tanyát elöntöttek az olvadásból eredő vizek. A szorongatott családot a tűzoltók mentették ki a térdigéró vízből.
Három méteres jégtorlasz a bécsi Dunán
Budapest, március I A földmivelésügyl minisztérium Vízrajzi osztályának jelenté-c szerint
1928. március 2.
505 íagfa lesst Zalamegye törvényhatósági l>Ixoiíságának a köxigaszgatási reform atqpfán
A r. k. lelkészek 12, a reformátusok, evangélikusok és Izraeliták 1 — 1 tagot delegálnak a bizottságba — 404 tagnak szavazati joga lesz — 144 tagot választani fognak
--»«i ■ ./'-' . --.r.t.
A közigazgatási reform Intézkedései Zalára vonatkozólag
Nagykanizsa. március 1 A közigazgatási reformjavaslat szerint Zalamegye törvényhalósági bizottságának 505 tagja lesz. Ezek közül 180 választott, 180 pedig vi-rilis, 00 hely jut a szakszerűségek képviseletének, 22 örökös tag, 31 megyei lisztviselő és 2 polgármester. A lelkészek kara 15 tagot delegál, ebből 12 róm. kath., 1 református, I evangélikus, I zsidó.
Az érdekképviseletek közül helyet kap a bizottságban az ügyvédi kamara, az orvosszövetség, a kereskedelmi és iparkamara, a mezőgazdasági bizotlság, a vitézi szék, a Társadalombiztosító, a vármegyei jegyző-egyesület. Tagja lesz a bizottságnak a pénzügyigazgató, az államépité-szeti hivatal főnöke, a gazdasági felügyelő, a tankerületi főigazgató, a kerületi rendőrfőkapitány, a tanfelügyelő, a törvényhatósági állatorvos,
a Társadalombiztosító helyi vezetője, a vármegyei számvevőség főnöke, az erdöigazgatóság vezetője, a megyei jegyzőegyesülel elnöke.
A vármegyei tisztviselők közül tagja a bizottságnak az alispán, főjegyző, másodjegyzők, főügyész, árvaszéki elnök, megyei főorvos, járási főszolgabirák, árvaszéki ülnökök, aljegyzők, továbbá Zalaegerszeg és Nagykanizsa polgármesterei.
A törvényhatóság teendőinek zömét a kisgyűlés látja el, amely minden hónapban egyszer tart ülést. Hivatalból tagjai a kisgyülésnek az az alispán, főjegyző, árvaszéki elnök és a tiszti főügyész. Hogy a hivatalnokok se majorizálhassák a közgyűlést, az csak akkor határozatképes, ha legalább 5 választott tag jelen van. Ha a választott tagok három egymást követő ülésről igazolatlanul elmaradnak, mandátumukat elvesztik.
demleges változás nem történt.
A Duna lassan árad,
de szintje még mindig csak közepes közepes körül van az árvízszint arányában. A jég Strudenig áll, onnét felfelé zajlik. A Tiszán végig szilárdan áll a jég.
Torlódik a jég Bécsnél
Bécs, március t A Dunán a jégtorlódás erősödött. A jégtorlasz ismét Klosterschónbü-hclig nyomult előre. Melkben a torlódás 118, hécsben 289 centiméter A Duna vízállása gyengén emelkedik.
Hét méter a jégtorlasz az Elbe torkolatánál
Lipcse, március I A Saale és az Elba torkolatánál hatalmas jégtorlasz képződött, amely helyenként hét méter magas. Minthogy a Saale gátja meglehetősen gyenge, a folyó alsó folyásának vidékét súlyos árvízveszély fenyegeti, hacsak az olvadás beálltáig nem sikerül a gátat megerősíteni.
Háztetőket sodor és megállította a forgalmat az orkán Avignon környékén
Párizs, március 1. (Éjszakai rádiójelenlés) Avignon környékén orkán dühöngött, amely számos épületnek letépte a tetejét és sok telefonpóznát kidöntött, A telefonösszeköttetés hiánya miatt a vasúti forgalom minden vonalon meg akadt, mert az állomások nem tudnak jelzéseket leadni. Csupán a Ventimiglia—Páris közötti vonat jutott cl Dijonig, a többi vonat el akadt uijában és sokról nincs biztos hir.
A legközelebbi városi közgyűlés elé kerül a Nagykanizsa-Böhönye-i vicinális ttgye
A pénzügyi bizottság 50.000 pengő erejéig törzsrészvény jegyzését javasolja a képviselőtestületnek
Nagykanizsa, március t Annak idején megírtuk, hogy egy barcsi mérnök-vállalkozó engedélyt kapott a kereskedelmi minisztertől a Nagykanizsa-Böhönye-i keskeny-nyomtávu vasút előmunkálataira. A vállalkozó mérnök tárgyalásokat folytatott Nagykanizsa város vezetőségével, mely rokonszenvvel fogadia az egész ügyet, mivel nem kevesebbről van szó, mint annak a vidéknek Nagykanizsa felé való gravitációjáról, Nagykanizsához gazdaságilag
közelebb hozásáról. Az engedélyes mérnök a város anyagi bekapcsolódását kérte Nagykanizsa vezetőségétől. Mint most értesülünk, a Nagykanizsa— Böhönye-i vicinális vasút ügyét a képviselőtestület pénzügyi bizottsága a mult napokban letárgyalta és beható vita után elhatározta, hogy 50.000 pengő erejéig való törzsrészvény jegyzését Javasolja a képviselőtestületek.
Az ügy már a legközelebbi városi közgyűlés elé kerül.
Óvintézkedéseket tesxnek a Mura áradása esetére
A Mura légpáncél/a még keményen áll - Kotlát-szegnél van a legkritikusabb part áradás esetére
Nagykanizsa, március 1
Mint jelentettük, Zalaegerszegen a
főispán elnöklete alatt értekezlet volt, melyen a megyében esetleg történő árvlzveszedelem ügyében folytak megbeszélések.
Ebből kifolyólag fíödy Zoltán alispán most rendeletei intézett a nagykanizsai járás főszolgabiróságához, melyben felhívja, hogy a Mura áradásával kapcsolatban, ami előreláthatólag az idő változásával bekövetkezik, a maga részéről is tegyen meg minden szükséges intézkedési.
Ugyancsak ma délelőtt a Nemzeti Munkavédelmi Hivatal vezetősége érintkezésbe lépett dr. Boltka Andor főszolgabíróval, akivel hosszabban
tárgyaltak a várható árvlzveszedelem nieggátlása ügyében. A tárgyalások eredménye az lett, hogy a Járási hatóság a Nemzeti Munkavédelmi s*tr-vezettel közösen teszi meg a preventív intézkedéseket. Ecélból a Nemzeti Munkavédelmi szervezet tagjai és a vezetőség árvizveszedelem előtt közvetlenül akcióba lép és segíteni fog a falvak lakosságának a veszély elhárításán vagy a mentésen, ha az megkívántatik.
Az előző évek tapasztalatai alapján, a Mura áradása elsősorban Koilálszeg községnél hozhat veszélyt, azért a preventív intézkedések zömét itt hajtják végre. De ugyanígy a többi partmenti községekben is meg-
1929. március 3.
teszik a szükséges védelmi intézkedéseket.
Az újra hidegre fordult időjárás íz árvizvészedelmet csökkentette és minden kellemetlensége mellett is jelentékeny módon enyhítette azt a veszélyt, amit a mult >ieti és éhét eleji hirtelen olvadás kilátásba helyezett. A Mura menti jegyzöségek azt jelentik a föszolgabiróságnak, hogy a Mura jégpáncélja, leszámítva azokat a helyeket, ahol a folyó sebes sodrása kimosta a jeget, mindenütt mozdulatlanul áll. Az árvizveszedelem attól függ tehát, hogy a várható olvadás esetén a Mura eredeténél és a stájer hegyekben milyen tempóban fognak alázuhogni a hólétömegek.
„Ferdén állnak ax Mpeack___"
A fehér, mozdulatlan hó ugy nyújtózik végig a földön, mint méltóságteljes, n^ma hatott, akt olvégeztc küldotéai't.
I>e nem is olyan régen, milliárdnyi kii részecskéje csillogva libbent alá Játékos, hangtalan táncban. Az ember mo Kotyogva éa leereazkedön nézte, mintha egyenesen az ó szórakoztatására találták volna kl a mennybéllek. l>e n tánc dubajabbá vált, — szél dudálta hozzá a nótát — fergeteges orkánná magasodott, hogy végigvágjon Európán s az ember önérzetén.
Az évszázadokon ál tökéletesített,emberkék alkotta hatalmas gépek, a robogó vasazömyetegek. ttlatöt okádó lo-komobllok, az egész nagyszert! technikai kultúra megakadt egy hórakásban
És megült a munka után rohanó ezreit gondterhelt vonata, kárörvendőn »*tréjkoU*tpw4ajnfc linni sir óraija, meg-rrwrere4<*t a: szerel Kunokét rrtpltó szárnyukért*, — az onaáe érveréM mag-szakadt.
Megriadt éa megtWemlltett emberek kérdenék egymástól, hogy vájjon a tetettünk álló, apró kis azeazélye mng-elégelte-c ezt a megalázást s egyetlen ujjmozdltáaaal odébbtolja-o a veszélyt a hirtelen leifelé nézó milliók feje lölUI ?
Eötvös Károly Írásaiban szól egy ré-gea-régen elolvadt hópehelyrtl, aki (") libbent lebbent, az Alpeaek lelett s lenézvén, Igy határozott: ..térdén állnak az Alpasok, rájuk ereazkedem. hogy egyeneare Igazodjanak".
Azt a régi, egyetlen kis hópelyhet bizonyára megmosolyogták az Alpesek. De nem moaolyognl valók és nem suly talanok Igy, mikor milliárdnyi hópe hely-teatvér összefog, hogy ráereazked Jen az ember kiabáló magablztosaágánt. Istent nem Ismerésére, önimádatára, térde gógjére, — „hogy egyenesre Igazodjanak".
Eazéhe Jutott-e mindez a kuckóba visszaszorított embernek, mikor szeme a végtelen hómezöben konokul megtorpant vaaazömyeteggel nézett tarkas •temet?
t Zalaegerszegi Haraó
ZALAI KÖZLÖNY 8
Fényes nappal lángbaborait két család feje felett a ház
Több mint egy órai megfeszített munka után sikerült a tüzet lokalizálni A füzkár csak részben térül meg blztositás utján
Nagykanizsa, március 1
Minap délelőtt a csendes téli pihenőben levő Nagybakónak község népét tüzriadalom kergette ki az utcára. A 85. számú ház tetőzete állott lángokban és a kivonult önkéntes tűzoltók a lakosság segítségével derekasan hozzálátlak az oltáshoz.
A Boros Antal és Boros József tulajdonát képező lakóház padlásán keletkezelt délelőtt 10 órakor a tliz. Eddig még nent sikerült megállapítani, hogy ml módon keletkezeti a tüz.
Mire a gazdák észrevették, hogy tüz van, már nagy lángok csapdostak ki a padláson keresztül. Egy óránál tovább folyl az elkeseredett küzködés a tűzzel és sikerült is
részben megmenteni a lakóházat, ami a lakosságon kívül az önkéntes tűzoltók önfeláldozó munkájának eredménye. Szerencsére Borosék háza nagy terület közepén, magányosan áll és igy a tüz nem tudott tovább terjedni. A padláson felhalmazott szemesgabona, gazdasági szerszámok és kisebb tárgyak azonban menthetetlenül a tüz áldozatai lettek.
A két bakónaki gazda tűzkára több, mint ezer pengő, melyből több száz pengőnyi a gabonakár. A ház biztosítva volt, egyéb nem és igy csak részben térül meg a tüz okozta kár.
A gelsei csendőrség egy járőre folytatja a nyomozást a tüz ügyében, de eddig nincs eredmény. Valószínűleg gondatlanságot fognak kideríteni.
Nagykanizsa közrendészeti szabályrendelete
Nagykanizsa, március 1
Megírtuk, hogy a városi tanáca elkészitelte közrendészeti szabályrendeletét, mely a legközelebbi képviselőtestületi Illés elé kerül. Módunkban van a szabályrendeletből a különösen fontosabb szakaszokat az alábbiakban közölni:
2. §. Aki hamis feljelentéssel vagy bejelentéssel a hatóságot szándékosan félrevezeti, kihágást követ cl.
3. § Senkinek sem szabad a gondjaira bizott és önsegélyre képtelen egyént felügyelet nélkül hag)'ni.
4. §. Az a szülő, gyám vagy gondviselő, aki a 16-ik életévét még be nem töltött gyermekét korcsmában, kávéházban, sör vagy pálinkamérő-helyiségben, vagy más. csupán felnőttek által látogatható nyilvános mulatóhelyen egyedül időzni, vagy nyilvános éjjeli táncmulatságokon felügyelet nélkül megjelenni enged: kihágást követ el Az az üzlettulajdonos vagy megbizoltja és a nyilvános táncmulatságot rendező, ha csupán felnőttek által látogatható helyiségben, illetve éjjeli táncmulatságon 16 évet még be nem töltött gyermeket felügyelet nélkül szándékosan időzni engedi, mint ai a 12—16 év közötti gyermek, akit a tilalomra figyelmeztettek és a kérdéses helyiségben mégis megjelenik, kihágást követ cl.
5. §. Minden kávéháztulajdonos, korcsmáros, italmérő vagy más mulató-
helyet fentartó tulajdonos ezen tilalmakat helyiségében a vendégek által könnyen észrevehető helyen és olvasható állapotban kifüggesztve tartani köteles.
6. §. Aki magasban, veszélyes helyen dolgozik, köteles leesés elten magát szilárdan álló tárgyhoz való kötözés vagy egyéb célszerű módon biztositani. Ha a munka szolgálatban a szolgálat vagy munkaadó tudtával történik, a mulasztásért a munkaadó, vállalkozó, illetve a szolgálatadó vagy megbízottja felelős.
7. §. Tilos a dobálás, gumroi-vagy széipuskával, va^y egyéb játék -fegyverekkel való lövöldözés.
8. §. A város belterületén, vagy annak közvetlen közelében, akár éles, akár vaktölténnyel, bárminő fegyverrel lőni vagy robbantó töltényt eldurrantani tilos. Kivéve rendőrható-.sági engedély és elkerülhetetlen szükség esetét.
9. §. A kültelkeken tartott mulatságok, bálok, stb. alkalmával a bűncselekmények megelőzése végett ott, ahol ez szükségesnek látszik — jogában áll a rendőri közegeknek a közönségtől a belépés elölt az ütőeszközöket, késekel. legyvereket elszedni.
10. §. A közönség állal hozzáférhető helyen levő tárgyak meg nem száradt festését a lebtő feltűnő módon jelezni tartozik.
11. §, Jármüvet, lovat vagy más
Raumái fAldalmak
gytkrtn Önnek b elrael-betdlenné teszik tieUL
Segítenek ezen az
Asplrln
tabletták
Ezek mindenkor lljdalom-oillipitólig hitnek, ugy bogy életkedve Ismét vitt-szatír.
'í'íiim oépu««rtM mabatT
jószágot tereken, utcákon őrizetlenül hagyni tilos. Nagyobb lábas jószág a város belterületén csak egymáshoz vagy kocsi után kötve, kellő felügyelet mellett hajtható. Kocsi után nem szabad azonban 3-nát több jószágot kötni. Legelőre járó marhák akkor, mikor legelőre mennek, vjgy onnan jönnek teljesen, a vásárról vagy vásárra hajtott marhák pedig annyiban vétetnek ki e szabály alól, hogy azoknál csak a kellő felügyelet kívántatik meg. Veszedelmes marhák szabadon nem halthatók, csak megkötve vezethetők.
12. §. A gyalogjárókon és gyalogutakon tilos a közönséget tolakodó módon feltartóztatni, hangos szóval megtekintésre vigy vásárlásra at üzletbe hívogatni és az üzletek elé elé a járdára kiállni A személyzet cselekményeiért, ha az üzlettulajdonos tudtával történik: a tulajdonos felelős.
(folytatjuk)
MieoOaU a kórfyt*-bari
ax öreg fllMialiwi, akire rá-omioíí a ram
Nagykanizsa, március 1
Tegnapi számunkban megirtuk, hogy Vitykó Vendel kámáncspusztai öreg földmlvesre oly szerencsétlenül omlott rá a föld, hogy életveszélyes sérülésekkel kellelt beszállitani a nagykanizsai kórházba. A rendkívül súlyos belső sérüléseket szenvedett 64 éves gazdálkodó még csütörtökön este papot kért és felvette a halotti szentségeket, majd pár óra múlva sérüléseibe belehalt. A halálos végű baleset áldozatának eltemetésére a klr. ügyészség kiadta a temetési engedélyt.
Megérkeztek a tavaszi idényre:
az angol, magyar, cseh férfiruha, felöltő, nőikabát és ruhaszövetek. Eredeti gyári lerakat! Nagy válaeaetékl
Általánosan elismert olcsó árak, figyelmes kiszolgálás. TBQj
Kirschner Mór dtvatáruháza, Föut 3. sx.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 10. 5
NAPI HÍREK
NAPIREND Mérolos 2, uombil
Római katolikus: Slmpllcius Pro ett.: Lujza. Izraelita: Ad»r ho 20 Nap ke) reggel 6 óm 40 peickoi,
ovugsxik délután 17 óí* 4b perckor. •
Városi Nsgymozgó. „A marokkói kémnő" IzgsTmíl kalandoj iierelml történet.
Oórfírdó nyitva reggel 6 órélól ei e S^óféJjj^ (bétfö, uerdl, pintek délulin
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-lő Jelentések : Pénteken a Mmérük-
2n
Reggel 7 órsk. r —los, dtlutin órakor -« 2, este 9 órakor —71
FtíMzrt: Reggel és délben borult, cite tiszta égtől lozat.
Szili/dny: Egész nspon ál északkeleti szél.
— Kinevezés. A kormányzó Somogyi Imre nagykanizsai áll. polgári fiúiskolái tanárt, az iskola igazgatóhelyettesét, a VI. fizetési osztályba kinevezte.
— Gröt Apponyi Albert Kaposvárott. A legnagyobb élö magyar politikus, gróf Apponyi Alberl március 12-én Kaposvárott a Külügyi Társaság és a Nemzeti Szövetség rendezésében tartandó előadáson résztvesz és nagy beszédet mond a Wkerevizióról.
— Jótékonyság. Knortzer György kormánytanácsos, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár vezérigazgatója 10 pengőt adományozol! a szerkesztőség szegényelnek való széloszlásra. Az összeget egy 2 apró gyermekes, betegen fekvő özvegyasszonynak juttattuk, akinek nevét — u. n. szemérmes-szegény lévén — elhallgatjuk. — Az Urteányok Mária Kongregációja 30 pengőt adott a Missziósház népkonyhája céljaira. Ugyanerre a célra dr. Tamás Já-nosné 10 pengőt, özv. Lodner Fe-rencné kenyeret adományozlak
— Ai Izr. elemi Iskolában az előadások március 4-én, hétfőn megkezdődnek.
— A Kath. Férfiliga ma este 7 órakor a plébánián tartja szokásos összejövetelét.
— Nem azonos. A bánokszentgyörgyi körorvosi állásra pályázó dr. Szabó István nem azonos a nagy-kanlzsán müködó dr. Szabó István városi tisztiorvossal.
— A nagykanlzsa Járvány frontjáról. A városi tiszti főorvosi hivatalhoz tegnap mindössze 1 náthaláz megbetegedést jelentetlek be, ezzel szemben azonban 5 uj kanyaró-eset fordult elő.
— Árban, minőségben válasz-tikban Birti szőnyeg raktára szenzációs.
HALLÓ!
FIGYELEM!
Folyó hó 2-án, ünnepélyes hereteh között megnyílnak az
ANGOL-PARK
tilt helyiségei. ■»• Kttűni balatonmelUkl borok, hideg i> meleg ítélek, állandó cigányzene.
Ha jól is olcsón akar siórakoznl, látogasson el az Angol-parkba.
A n. é. közönség szíves látogatását kéri
SIS__
özv. Giirtler Ferencné.
Ma: V. sxociálls esi
Nagykanizsa, március 1
A nagykanizsai Szociális Missziótársulat ma, szombaton este, pontban 6 órakor rendezi ezidén ötödik szociális estjét, a Missziósház előadótermében, a következő műsorral:
1. Meyerbeer: Próféta. Hármas. Zongora: Perlaky Gizi. Hegedű: Szabó György. Cello: dr. Dómján Oyula.
2. A nő és a férfi mai feladatai-ról előadást tart Gyömörey István országgyűlési képviselő.
3. Ördög Róbert. Hármas. Zongora : Perlaky Gizi. Hegedű: Szabó György. Cello: dr. Doniján Gyula
Műsor után tea következik. Teajegy 1 pengő a Missziósház meghosszabbított népkonyha akciója javára.
A Cobden-Szövetség elnökének előadása Nagykanizsán. Az OMKE nagykanizsai körleiének meghívására a magyar Cobden-Szövetség elnöke, halasi Fischer Ödön március hónap folyamán nagyszabású előadást tart Nagykanizsán a kereskedelmi világot érdeklő időszerű kérdésekről.
— A kerecsenyl öreg biztosítási Ogynők esete. Keglovics József kerecsenyi lakos nagyon törekvő ember. 74 éve dacára mindig igyekezett keresni valamit. Igy többek között legutóbb mint a „Hungária" biztosító helyi ügynöke tevékenykedett. Az agilis öregben annyira megbízott az intézet, hogy az ügyfelek befizetéseit is vele kasziroztatták b*. Itt azután egy kis baj történt az öreg úrral. Ahelyett, hogy a beszedett összegeket elszámolta volna megbízó intézetének, annak egy részét megtartotta magának, vagyis sikkasztást követett el. Keglovics Józsefei feljelentették és 74 esztendővel a vállán tegnap a törvényszék elé került. Tekintettel agg korára és egyéb enyhítő körülményekre, a törvényszék mindössze 8 napi fogházra Ítélte. Az Ítélet jogerős.
= Üzletáthelyezés. Szabó Antal fegyver, lőszer és sportárunagykeres-kedö üzletét a jövó hóban Fiút 5. számú hercegi várépületbe helyezi át. Augusztus l-ig a Deák-tér 15. sz. jelenlegi helyiségben marad az autó, motorkerékpár és géposztály.
— A hadlkölcsön kötvénytulajdonosok felsegélyezésére indult kormány-akció befejezés előtt áll. A nagykanizsai városi tanács állal a népjóléti minisztériumhoz felierjesztett kérelmeket elbírálták s most már csak az eredményről értesitik a kérvényezőket. Nagykanizsáról — mint annak idején jeleztük - 187 kötvénytulajdonos kért segélyt. Amint egy-egy kérelmet kedvezően elbírálnak a minisztériumban, a segélyt azonnal postán küldik közvetlenül a kérelmező félnek. Akinek kérelmét elutasítják, azokat a város utján értesitik.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Köszegi-utca 5.
Ba/ van MaRón l
Fegyelmi c polgámester éa a tanfíca tagtol ellen
Makó, március 1 Makó város tanácsa javaslatot terjesztett a képviselőtestület rendkívüli közgyűlése elé. A javaslatban 190 ezer pengő kölcsön megszavazását kérte a tanács, azzal az indokolással, hogy a városi háztartás teljes válságba jutott és nem tud eleget tenni a leghalaszthalatlanabb fizetési kötelezettségeknek sem. Izgalmas, rendkívül heves összecsapások után a közgyűlés ugyan megszavazta a kölcsönt, de egyben fegyelmi vizsgálatot rendelt cl a polgármester és a városi tanács összes tagjai ellen. Érdekes, hogy a főszámvevő betegségére hivatkozva nem volt jelen a közgyűlésen. A képviselőtestület elrendelte a főszámvevő orvosi bizonyítványának az egészségügyi orvosi tanács által leendő felülvizsgálatát, elhatározták egyben, hogy a város összes ingatlanait eladják és küldöttség utján fogják a város bajait és
panaszait feltárni a kormány előtt. •
Ugy látszik... már Makón sem fenékig — vöröshagyma.
Véres mulatság
a puaxtamagyaroM csdnfds-tó 1 a íogfrlxlg
Nagykanizsa, március I.
Nagy mulatság volt Pusztamagya-ród egyik korcsmájában. Folyt a bor, szólt a zene és a párok tüzes hangulatban kergetőztek a ropogós csárdás ütemeire. A mulatozásnál többek között részt vettek Balázs Hugó és Balázs Károly fiatal köz-ségbéliek is. Ugylátszik izzó volt a hangulat, amikor egyszerre Balázs Hugó valamin összeveszett Bonczók János nevű falubelijével. Amikor a veszekedés nem akart véget émi, a mulatozók röviden intézték el dolgukat : egyszerűen megfogták Balázs Hugót és kitették a korcsma ajtaján. Bonczók ugyanakkor a másik ajtón ment ki. Az utcán folytatódott azután kettéjük között a dulakodás, miközben Bonczók több súlyos késszurást kapott és kis hlJJa, hogy olt nem hagyta a fogát.
A véres mulatság folytatásakép a két Balázst feljelentették emberölés kísérlete miatt és tegnap volt ebben az ügyben a főtárgyalás a törvényszéken.
A törvényszék a tanúkihallgatás után Balázs Hugót súlyos testisértés miatt 8 heti fogházra Ítélte, Balázs Károlyt ellenben felmentette.
A törvényszék Ítéletét ugy az ügyész mint a vádlottak megfeleb-bezték.
Szombaton és vasárnap
diSZSBtOlOS u
a Markó-féle vendéglőben
Rbonnensek felvétetnek.
- Tiltott határátlépésért 15 napi elzárás és 40 pengő pénzbüntetés. A rendőrség kihágás! osztálya ma délelőtt egy fiatal földműves legényt tiltott határátlépés elmén 15 napi elzárásra és 40 pengő pénzbüntetésre ítélt, A legénynek megszállt területen rokonai élnek és azokhoz rándult át, persze útlevél nélkül és egy hónapig volt ott, mikor visszatért, a határon elfogták és igy került a rendórbiró elé.
= lielótt Urasai nUtétfettt ke-uerenft, uját triekékea d (u taglaina •egteklateal Barta Uku llratijioiságatt.
— Ismét leégett egy pince. A (aranyi szőlőhegyen Fehér Imre v. községi bíró tüzet rakott pincéjében, hogy borait a megfagyástól megóvja. Mikor hazament, a tüzet nem oltotta jól el és attól meggyuladt a pincében levő szalma, majd az egész pince leégett. Odapusztult egy csomó üres hordó és 20 akó bor.
I
Megérkeztek a tavaszi idényre
férfiszövetek!
Meghhráera vidékre személyeeen megyek.
Raktáron tartok legújabb divatú bel- és külföldi szöveteket, melyekből divatos öltönyöket készítek Szíves pártfogást kér s k e r I á k János szabómester Nagykanizsa, Széchenyi-tér 2. ezAm.
I
lftfl. gaifciu* '2.
^ A vér Wllrlssltése céljából ittb latos' néhány napon át korán rcügi-'l egy pohár természetes „Ferenc József" kescrllvizet inni. Az egész világon rendelik az orvosok a valódi Ferenc József viz használatát, mert ez szabályozza a bélmukö-dést, erősíti a gyomrot, javítja a vért, megnyugtatja az idegeket és ezáltal uj életerőt teremt. Kapható gyógyszertárakban, drogériákben és fűszer-üzletekben.
- Hasba szúrta vejét egy 83 éves gazda. Ritka vlrtuskodásról lett tanúságot Fekees Imre 83 éves luídobsiai gazdálkodó, aki veszekedés közben Kovács József 50 éves faldmives vejét, egy nagy konyha-kéuel liasbaazurta. A súlyosan sé-rűit embert kórhába szállították. A legényesen harcias 83 éves gazda ellen megindul az eljárás.
— A „Dolgozó Asszonyok t.apja" olvasóinak Mnyltóaére megindította gyér-iriwnyinüiíairíkclójár A klllföltfiíiln-ilw táláról snolgál intézetük ós msg-bízható családok elmeivel, tlzos csoportokban léláni jeggyel juttatja el a gyér mekeket rendeltetési helyükre. A klll-WltU levelezést lebonyolítja. A márcluai szám a szokott gazdag és értékes tar
lel ősség a háztartásban Dr. Herta 81-merlngWl. Beszámoló: Vajkai Julla Évi-tói. A nők passzív választójoga a vidéki törvényhatóságban: L)r. V. Ungár Mar KUtól. Assamypályák: Ur. Lénárt Rdlth-tól. A dolgozó nök klubja: Margittal Ksztcrtől. Szerkeszti l)r. Bródy Ernőné.
ir. Előfizetési
Megjelenik havonta egyszer, itt egy tél évre 3 pengő, egész evre n D*ngí Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI. Jókal-u. 4. Újságos bódék ben árusítják. Mutatványszám kapható.
= A legelegánsabb nói- és térll-ruhik, legszebb cipók, mind a világhírű PFAFF varrógépek öltéseit dicsérik.
i kisebb
séglfliy lekertű
megint
a népszóvetség napirendjéről ?
Párizs, március I. (Éjszakai rádiójelenlés) Az „In-trazigeant" ugy értesül, hogy Briand visámap utazik Genfbe. ValószinU, hogy az egész kisebbségi Ugy lekerül a népszövetség napirendjéről és csak júniusban fogják tárgyalás alá venni.
—wvh;...............................
Vitriolos merénylet
Egy Ismeretlen asszony, ablakon át követte el a merényletet
Nyíregyháza, március 1 (Éjszakai rádiójelen/és) Tegnap este Ozv. Pataky Kilmánné lakásának ablakán egy asszony bekopogtatott és sürgős beszélgetés űrügye alatt bebocsátást kért. Amikor Patakyné ablakot nyitott, az asszony vitriollal leöntötte. A maró folyadék súlyosan megttbesüette Patakynát, aki egyik szemtvildgái Is elvesztette. A vitriolos merénylet ügyében a rendőrség széles-kört nyomozást indított.
_2.At.Ai k6h.6nv
Q
eres
éfelzsir
H«tkr gyártmány
szavatoltan tiszta, eféazséges és
könnyen emészthető.
100% tiszta kókuszzsfr.
Mozgószinházak
Várost Nagymozgó. Szombaton este 7 és 9 órakor, vasárnap 3 5 7 és 9 órakor „A marokkói kémnő" izgalmas, kalandos szerelmi történet. — Főszereplők: Várkonyi Mihály és Jelta Ooudal. Remek kisérő műsor.
Uránia Mozgó. Vasárnap kél sláger: „Rlnty az árvák apja", ebben a filmben segít Rintynek egy kis majom a babérok megszerzésében. „A primadonna négy lovagja" modern vígjáték. Főszereplő I. Rich.
KÖZGAZDASÁG
A vámtarifa revíziója
Zalamsgy* étUata Somogy-megyéhsa
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága elhitározta, hogy felir a kormányhoz és kéri, vegye revízió alá az autonóm vámtarifát, mert olyan nagy a diszparilás a túlzott ipari vámok folytán az ipari cikkeknél, hogy ez a körülmény nagyban előmozdilja a mezőgazdaság súlyos he'yzelét. Zalavármegye hasonló állásfoglalásra hívja fel Somogyvárme-gye törvényhatósági bizottságát is.
KI akar tenyéezállatokat venni?
Nagykanizsa, március 1
Dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelő a következők közlését kéri:
A Nagycenki Cukorgyárak r. t. telivér simenthali tenyészetét feloszlatja. Az eladásra kerülő állatok származását, korát, a tehenek tejhozamát feltüntető kimutatásokat hozzám megküldötték azt nálam bárki megtekintheti. Az érdeklődő kisgazdákat és birtokosokat ezúton kérem, hogy velem közöljék, kik óhajtanak az eladó állatokból venni. Ha ez megtörténik az elad is helyére való kiutazásunk időpontját az érdeklődőkkel közölni fogom. Dr. Vass Zoltán
Nagyarányú kéezlllödéeek a budepeeti nemzetközi vAeérra
DilUslllk sk tpsros»r»ok«t — To<«m«««» klbS.itlk ■ kiállítás toriMatét
Budapest, március t
Ebben az évben május 4-tól 13-ig tartják meg a Budapesti Nemzetközi Vásárt, amelyre már hónapok óta készülődnek. Az ezideí vásárra annyi eladó-, kiállító jelentkezett a világ minden tájáról, hogy azok a helyek,
ahol az előző évek vásárait rendezték, most már nem tudják befogadni a kiállítók hatalmasra nőit tömegeit Elsősorban tehát ez az oka annak, hogy a vásár rendezősége kénytelen a városligeti Iparcsarnokot a vásár céljainak megfelelően teljesen újjáépíteni, kénytelen a kiállítás területeit tetemesen megnagyobbítani s a megnagyobbított területeken szebbnélszebb kiállítási csarnokokból egész uj utcasorokat építeni. Ezek a rengeteg költséggel járó építkezések már javában folynak s május 4-re olyan nemzetközi kiállítás fogja várni a látogató közönséget, amely nem csak méreteiben, de részleteiben is messze Jelül fogja muhi az eddigi budapesti tavaszi vásárokat.
Az ezidei kiállítás a vásár nem zetközi jelentőségén felül páratlanul tanulságos is lesz s különösen sok tanulságot fog nyújtani a kiskereskedőknek és a kézmtiiparosoknak, akik szakmájuknak és iparuknak minden újdonságaival s ezeknek az újdonságoknak készítési módjaival is meg tudnak majd ismerkedni.
Hogy pedig mindenki megtekinthesse ezt a páratlanul nagyszabású kiállitásl, az összes vasutak és hajózási vállalatok féláron való utazásra szóló kedvezményt engedélyeztek a vásár látogatói részére.
(—) Az adóvallomásokat mindenkinek legkésóbb március 20-lg kell beadni. Az adóhivatal vezetősége ezúton is tudomására hozza az adózó közönségnek, hogy a legajabb miniszteri rendelkezés szerint az általános kereseti, jövedelmi, stb. adóvallomásokat folyó hó 20-ig mindenkinek feltétlenül be kell nyújtani az adóhivatalnak.
(—) Kedden országos vásár lesz Nagykanizsán. Folyó hó 6-án mint március hó első keddjén Nagykanizsán országos vásár lesz megtartva.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az áralakulást ismét a spekuláció játéka irányította Komoly kezek megbízásai hiányoztak ma is a piacról. A zendezéii napnak semmi jelentősége sem volt. Az üzleti forgalom egyenetlen irányzattál indult, később kissé Jobb volt a hangulat, zárlatkor azonban ismét elgyengült. Végeredményben a zárlati irányzat egyenetlen, nagyobb eltérés csupán egy-két értékben mutatkozik. Igy feltűnő volt a Papíripar
nagyarányú árugrása. A Bauxit és Fegyver jelentős árnyereséget érlek el. Ezzel szemben gyengébben tendállak a kuliszpiac értékei, Ofa, Villamos. Az előbb említett értékek kivételével az árdifferenciák az 1' -ot nem érik el. A fixkamatozásu papírok piaca ma is üzlettelen volt. A valuta és devizapiac kissé gyengébb.
1 i Á_D I Ó
(Rövidítések) H - hírek, kfeswda-ság t iingv. — hangverseny. C — uósdás Oy — gyermekeknek. A — asszonyok-nr.k. Z — xene Mg. » mezflazdsSájL
lf|. - ifju«»tt elói.tái. P — felolvasás, ü — gramotonzene. Jb — faxr band. K — kabaré. nZ. — ncpizcrQ zens.
Március 2 (szombat)
Hudspest 9 15 0 hangv. 9J0 H. 9.45 A hangv. folytatása. 12 Déli harangaié. 12 05 Cigányzene. 12 25 H. 12 35 A h.ngv. folyt. 13 IdAlelnSs, ld«|árts 14 30 H. 16 Novellák 16 4'i Időjelzés ktőlárás, H. 17.10 ti. -7 40 A Fővárost zencksr hangv 18.40 P. 19 15 Előadás a Stúdióból. -A bambalgl menyat: siony". operett 3 felv. 22 Időjelzés, H., Idö|árásielenlís. Utána cigányzene
Barcelona 13 30 Rádió-trió. 17 30 Hangv 1« to Rádió-szextett. 21 10 Hsngv 23 A Rídló Unlo E A. I. J hangv.
Bécs II Szórakoztató Z. 17.35 Kamara Z 1920 Dalest 19.50 Operett F. -Utána lungv
Berlin 11 □ 17 Hsntv. 20 Hsngv és ének 21 Rádió K. Ü30 ig Unc Z.
Hrflnn 12.30 és 18.45 Hangv 19 Nép d.le.t közvetítése Prágából. 20.S0 Hsngv. 2Z25 Síó akoit.tó Z.
Hamburg 11 O 18.30 Zenei slágerek, h mgv
London. Daventrjr 10.15 istentisztelet.
16 40 Hangv l\45 Beethoven eoegora-hangv. 19 30 Hsngv. 20 Pnvószenskail hangv 2135 Hsngv. 22 30 Saórskoz-tató Z.
München 14.30 Hsngv. 16 Rádió Irtó 18 Dalest 19 30 Zongoeshaogv. 20 06 VI dám est. E., hingv. 22 45 Q.
Prága II 15 O 1230 Hangv. 1545 lj| 16 30 Hsngv. 19.05 Kamsra aene. 20 Enekhaníjv. 2U.30 H«ngv 22 25 Szórakoztató Z.
Róma 10 Is'enUsitelet 13 RádlótlIA.
17 Ssórskoztstó Z. 20 45 Opera E. közvetítése.
VarsA 12.10 O hangv. 18 Oj. 2040 Hangv 22.10 Szórakoztató Z.
Ip Távirati Eroda R. I.
nagykanizsai fiókja
Sugór-ut 4. Telefon 338.
Bármely bel- vagy kül-földi áru- vagy értéktőzsdéről a lenető leggyorsabban, telefonon, táviratilag, vagy Írásban, helybep v»gy vidékre jelentést ad.
Érdeklődői lehet * fenti cfannéL
Húsvétra már most >.g>en Miltényi cipőt!
«Alaaz1ék érkezett taweezl divatmlMtékból
nvi Sándor és Fia cipGraktiréb^n, Fóuton, a városházban.
Hogy . laiitéwzáanafc elejét .^yBk, »<iy.» dh.aHajt*fcat a kirakatba n,m teeezllfc.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 10.
Zürichi xárlal
Páris 30 31, London! W'23'.l, Newvork 52000, Brüssel 72 22H, Milano 37'23, Madrid 79-25, Amsterdam 108 27' i. Berlin 13340, Wien 73 08, Sofla 3-7!Wi, I'rípa 1540, Var*) 5835, Budapest 90-8!.'. Belgrád 9 lJ7/», Bukarest 3'10.
Terményióssde
A óuza 10, a rozs 10 fillérrel emelkedett. Az irányzat barátságos, a forgalom csendes.
Buta ttizav. 77-es 35M-26 85, 7»-as 3S 90-2805, 79-es 3610-28 20, 80 aa 2M5-26 35, dunánlull 77-ea 25 25-1540, 78-as 25 50—2VM, 79-es 35 75-35 85, ÍO-as 35*90 —28 00, rozs 23 1 0-33 35, Isk. árpa 3550—35-75, lórárpa 2635-28 75, zab 25-00-35-35, tengeri IszL 28'75—2900, dunántúli 28 00-28-in, korpa 18-75 19 00.
i bndapefti Töisd« deTÍia-)í|fyíéM
valutAk
Angol I. 37-75 27-90 Belga tr. 79-50 7»"80 Cseh k. I6-93-17-OI Dánk. 152-55-163 15 Dinár 10-00 10^ Dollár 570-70-572-70 Prancis I. 22-50 33-70 Holl. 339 10-330-10 Lengyel MI0-6<-40 Uu 3 39-3-43 Léva —•—
Ura 39 85-30-10 Márka 136 00 136-50 Noryág 153 60 1*3-20 Sehlll. 80-50-P085 Peseta 87-10 8'-70 Svájci I. IKWVS 110 45 Svéd k. 153-90 153 50
DEVIZÁK AmsL 339-40-230 10 Belgrád IO-05-I008 Berlin 135-95-13635 BiUsszel 79-55 79 80 DevIzalet 3-39- 3-43 Kopenh.153-75 '53 15 Lordon 27'79-27-6' Msdrid 87-30-87-70 Milano 29-08-30-08 Newyork 572-81 4'40 Oszló 152-77-153-17 Pária 33-36-23 43 Prága 16 96-17-01 Szófia 4-12-4-15 Slockh. 153 07-153 47 Varsó 64-33-64-42 Wien 80 52-80-77 Zürich 11017-110-47
Sertésrájár
Felhajtál 1387, eladatlan 397. - Elsőrendű 1-70—1-'3. szedett 1-68-1-72, szedatl kftsép 1-54-1-58, kőn nyíl I 34-1-36, l-só rendtl Öreg 1-56-1-60. Il-od rfndU őfee 1-46—1-52 angol rt'dó 1-50-1-80, szalonna naivban 1-72—ÓOO, islr 2-10 O-OO, hu-ÍOO-2-36, szalonnás lélsertéa 2 10-000. Az irányzat élénk
Hat*: Délulil HyoBÍa é* Layklalé
Vállalat, IicTkaalnáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefoni Nagykanizsa 78. «v.
APROÍIBDETÍÍÍÍ
Az ipróblrdetések dija 10 szóig 50 fillér. Minden további aló <M< S fíll. Vasár és ünnepnap 10 ssólg 10 fillér, inlnden tovíbbl szó dija 8 fiit. Szerdán és pénteken 10 szóig ao fillér, minden továhW szó dlla a fin. Címszó s minden vssta-
6abb betoból álló szó két azó.isk számlf-lUk. Állást keresóknek 5OO/0 engedmény. » hlrdstésl dl) sl«i-s ftastaadd.
Kiadó májul elsejére C&cngeryut 26 magi a'ötdiilnl 2 ata'os udvan siobs, a trásodik szobában ni'g van engedve tUz-heiy beá litáia. P.rtekezés házlulajdonosnál délután 1—4 lg Széchenyi-tér 7. 907
Órléal k.l.tt.ng.rl mariaélt Karing kaphstó Muszel éa Frledenlhal csemegekeieskedésében. 681
férfi éa női axalsékallékak l.gui csóbban beszerezhetők Kautmann Raaé-aél. Telelőn 167 876
Sugár-ut 38 szám alatt egy jőkarban vő tréaaatal eladó. 886
Caaládl héx március l-re kiadd. Bóvebbet Dervallcs. Pelóll ul 23. 887
VÍZVEZETÉK
CMtoináiitl é* cgétitégtifyl
berendezések
gaiduígi, hijtaitiíl él épület
bádogos munkák
lurdft- <i Ql&kádak, valamint • aukba vigó
javítások készítése SZEPESI IMRE
T4.MO Zrínyi Mlklóa-utoa 22. MM
Fajgalambok sladók olcsón Kaulmann tanónll. 875
Bskatlnképsk ás ktlIOnléle dolgok eladók. Clm a kiadóban. 873
IjCgy Ügyes rlkkaaoa tik a pályaudvar htrliptrudájában
azonnal (elvété-
816
Egy Jókaiban levó gyermek sportkocsi slaűn. Clm : Rakíczfu'ca 32/a -901
Mérclua hó 6 in elárverazlellk a Kls-kanlzián, Onrigut 15. számú ház előli oiszeiakott 7C00 tég a és laanyag. — Ah. útmester. -905
Két udvsil szoba, Uvegerel veranda, konyha, mellékhelyiségekkel mi,ua hó l-re Eötvös-tér 16., sz. alatt kiadó. -906
Rlaa Japán ......................— 80
Rlsa Palna ..........................1 —
Bab lehér............................1-
Mék uradalmi........................144
Bléa vegyes I 60
■éa akác..................1 '<6
Bajt trappista............3 —
Dióbél elsőrendű..................4 -
pengő kiló|a
vidá
k-nál. Kazinczy utca 13.
Telefon: 1-56.
Kiadó a gőzfürdő udvarban levó 15 méler hosszú suló garage, írelyből 5 méter műhely, azonnal elfoglalható. — Tulajdonosok. 908
Egy kétszobás udvsrl Iskás az öaszes mellékhelyiségekkel május l-re kiadó Kinizsi u. 43. -910
Eladók képek, nagy állótUkör, kredeic Clm a kiadóban. 912
Nagyon nép, keveset hssznill nól ruhák, löbb bútorok aladók. — Váry, Csen-
gery-ut 65. -916
Főút 24. emelell 3 szobs. luidószoba málui l-re kiadó. Ugysnotl löldizlnt 2 izoba, konyha ma|us l-re kiadó. Ugyanolt szoba, konyha márslus 15 re klsdó. 917
bécsivásár
1929. márolus hó IO-töl 18-ig A Rotundeban márolus 17-ig
Különkiállilások : Ncmrelközi
Automobil- éa motorkarékpér-kUIIHéa Tschnlkal ujdonségok éa találmányok UtépltAváaár n SaénvásAr MSaatyam-klálllláa n Béoal aiórmadtoat-axalan Élslmlazar éa él«a«atl olkkak kiállítása MszA- éa ardSgaadaaágt mlntaklállltáa
Osztrák hlzóállat kiállítás
(1929. március 15-tól 17-lg)
Nem kell vizűm, útlevéllel és váiárigazolváunyal szabad határállépés Ausztilába. Nem kell caeh itutazóvizum I Jelenlékeny menetdllkedvezmények a magyar éá cschazlovák vasutakon, a Dunán, valamint a légi forgalomban. Mindennemű felvilágosítás, valamint vásárigazolvány (á 4 — pengő) kiphaló a
Wiener Messe A. G.-nál, Wien VII.,
valamint a lipcsei Tavaszi Vásár tartama alatt a lipcsei kirendeltségnél (Oeslerreichisches Messhiui) és a tiszteletbeli képviseleteknél:
Schenker & Co., Nagykanizsa.
Máv. HIv. Menetjegyiroda tlókja, Nagykanizsa, Ciengery-ut t.
____
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
g6xmos4, vegytliztltó, ruhafestő vállalata a «iomb«thdyl orax. Iparklilllliaon annyéninmel kitüntetve
NAOYKANIZSA Kazinczy u. 8. Hunyadl-u. 19.
Mos, lest, tisztit, pllsséroz.
Szétfejtett kabátok festése már 8 pengőtől.
Háztartási lehérntmütk legolcsóbban
ii a
özv. Id. Stelnberger Károlyné szili Mcznarlcs Teréz ugy a saját, mint fia Károly, valamint aluliroljak és az Összes rokonság nevében mély fájdalommal ludatja, hogy szereled férje, illetve atya, após, nagyapa és rokon
id6s Steinberger Károly
■y. fSmaxdonyvssató
február hó 28-án délután éleiének 80-ik, boldog házasságának 53-ik évében rövid szenvedés és a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után az Úrban csendesen elhunyt.
A drága halott hull tetemeit f. hó 2-án d. u. 3 órakor fogjuk a temető halottasházából a róm. kath hitvallás szertartása szerint beszenteltetni és a róm. kath. sirkerlben örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szenfmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvéért folyó hó 2-án d. e. V28 órakor fog a szeniferencrendiek plébániatemplomában a Mindenhatónak bemulailalni Nagykanizsa, 1929. évi március hó 1-én
áldás ás báks lengjen porai felstt I
IfJ. Stelnberger Károlyné szül Rruszt Erzsébet, özv. Stelnberger Vlctorné szül Schcver Erzsébet menyei. Stelnbcger Valéria és Llvls unokái
nllnenldl
Kizárólagos képviselik:
U
iílitaA
riagykanizsa
Deák-tér 2, Telefon 3-22.
minőségben és tartósságban felfllnmlhatatlan!
Hatvan év óta fennálló
füszertizlet
lakással együtt kiadó.
Cim a kiadóhivatalban.
Kertimagvak. Gazdasági magvak.
Madáreleségek:
Vegyes madáreleség, kendermag, hámozotlzab, fénymsg, édesrepce,
Műtrágyák:
Szuperfoszfát, kállsó,mésznitrogén, esilelsalétrom stb. slb. „Sirius" növénytáp8Ó.
GyQmölcsfa-karbollneum :
Enda, Dendrin, Solbar stb. Növényvédőszerek.
Kicsinkben és nagybsn kaphatók:
OBSZÁB JÓZSEF ■ackeretkaUiá-bei Bagykonlíiáti, Eruebel-ter 10
A blrátág melleit, mi Telefon: 130.
ir
RHívmi ruhatisztító és MM lelenc Kaposvár
VegytlaadiUara 4a faatéara atfogad férfi éa aSI rakákat
bármilyen mlnóségtl kelméból.
UJraátteatéare bórbuior ,kal, bórkabálokal és végárut.
Ágyloll tisztítás huzatul együtt és enélkül.
FüggflnvOk, kézimunkák, szőnyegek, bulorkelmék, mindenféle paplanok és ■zórmék Uiztllása, fertóltenltése és festése.
Pllaaéarosáa és gauvréaroaáa
a legelőnyösebb árban éa legszebb kivitelben.
Bővebb felvllágoaitáat nynjl Nagykanizsa részére s gyüjlótelep vezetője:
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépülel.
HIRDESSEN
a „Zalai K8zl5ny"-ben.
NyomafoH a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagyknnizs.ín. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
89. évfolyam, 52. szám
Nagykanizsa, 1929 március 3, vasárnap
Ara 16 fillít.
ZALAI MIM
SxtiktiutöBtti ts toadonivaiat. hö-ut b »um. Kcwtbclyi llókkiádóhivatal Kossuth Lajon-u 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
hlölirtttHl in: egy Mm a ptngft tttléi
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Egyelőre túlnyomóan derült és főleg éjjel igen hideg idő, enyhülés és csapadékra hajlamos idő valószínű.
Amerikában meg van a szándék Trianon megváltoztatásra
New-york, március 2. Lord Rolhermere Amerikát elhagyva, bucsutáviratot intézett az amerikai magyarokhoz, melyben sze-rencsekivánalait fejezi ki a magyar ügy szerencsés fejlődése feleit. A történelem nem ismer példát arra, hogy ilyen rövid idö alalt egy nemzet ily nagy eredményeket ért volii 1 el, mint a magyar nép a revizió ügyében. Amerika a legnagyobb tényező a béke érdekében. Nemcsak egyesekben, hanem az egész amerikai népben meg van a szándék a trianoni béke megváltoztatására, illetve megvan a meggyőződése a trianoni béke tarthatatlansága felől. Erről a tényről világosiisa fel az amerikai népet az amerikai magyarság. A revízióig még sokat kell dolgoznunk. Az amerikai magyarság forduljon az amerikai néphez mani-festációban, melyben feliárja Magyarország helyzetét, s akkor remény lehet arra, hogy megéri Magyarország nagyobb halárainak visz-szaállitását.
Zenabéggyllkosaborzal-mas vérfürdőt rendezett
Belgrád, március 2 Zena albán bég gyilkosa, Zia Vu-csiterna, legnap ismét borzalmas vérfürdőt rendezett. A vonaton hazautazott. Kacsani állomás után a vonatra hirtelen felugrott és a zsúfolt kocsiban hirtelen lövöldözni kezded. Revolverének mind a nyolc golyóját kilőtte. Az örült gyilkos golyói három emberi megöltek és 3 4 emberi súlyosan megsebesitcltek. Az áldozatok egyike Zarislct belügyminiszteri igazgató, a másik kettő polgári utas. A gyilkos tette után átadta revolverét és ellenállás nélkül engedte magát megkötözni. Az őrült gyilkost Oszkübbe szállították.
Berezeg Ferenc lemondott a Revíziós Liga elnökségéről
BudapeM. március 2 (Éjszakai rádiójelentés) Herczeg "renc, a Magyar Revíziós Liga elnöke, ma táviratot intézett lord Kothermeréhez, melyben közli, hogy * lord ismeretes távirata és a Pesti "írlap cikkével kapcsolatban elnöki tisztségéről lemond.
Gyömörey főispán: „Azért főttem, f>oyy segítsünk Nagykanizsán"
A mult nagyság emlékein való való töprengés helyett a város átformálását sürgeti a főispán nyilatkozatában — Beszélgetés a múltról, a jövőről, pacsai választásról, zalalárvlzekről
A főispán tárgyalásai a
Nagykanizsa, március 2 A lezajlóit képviselőválasztás óta ma volt elsőizben ismét Nagykanizsán (iyiimOrey Oyörgy főispán. Ulja hivatalos jellegű volt. A délelölt folyamán kél ízben is tárgyalt behatóan és hosszabb ideig dr. Sabjdn Gyula polgármesterrel, aki éppen a Duna Gőzhajózási Társaság pecs-vídékí nagy villamtlzemének megbízott mérnökével tanácskozott, aki a felsöáranivezetékre vonatkozólag tett ajánlatot a városnak.
K megbeszélésnél, amely bizalmas volt, jelen volt a főispán és a városi tanács tagjai is. A városházán folytatott tárgyalásokat fel akarluk használni arra, hogy rövid interjút folytassunk a főispánnal, aki azonban még délután fél J órakor is tárgyalt ugy, lic/gy csak ebédje alatt, a Cent-rál fehérasztalánál állhatolt rendelkezésre a sajló részére. Az ebédre dr. Sabjiin polgármester is clkisérle a főispánt.
Segíteni Nagykanizsán! (iyömöiev György megszokott uri modorával fogad Maiján a polgármester fogl.il helyett, inig bcnnllnkcl szemközi kínál hellyel, fis miközben a pincéek bosmrkányos fürgeséggel szolgálják fel az egyszerű ebéd fogásait, a főispán leköti lezö előzékenységgel áll rendelkezésünkre.
Mindenek előli utalunk arra, hogy Zalavármegye főispánja a választási küzdelem óin elsőizben látogatta meg Nagykanizsát, amire vonatkozólag részint az utolsó hetek közlekedési nehézségei!, részint a vármegye megnövekedőit ügyforgalmát adja magyarázatul.
— Azért jöttein ide most, — folytatja - hogy Nagykanizsa összes problémáit és helyzetét a polgármester úrral behatóan megbeszéljem''és mindent alaposan megtárgyaljunk, hogy a város helyzetén segíthessünk.
polgármesterrel Nagykanizsa város Qelyxetéröl
Hangsúlyozza, hogy a mostani állapotok elsősorban onnan datálódnak, hogy a város mögöttes részeli elcsatoltuk. azérl Nagykanizsán olyan intézményeket kell létesíteni, melyek a várost lehetőleg talpraállilani se-gitsenek.
Nézete az, hogy a városnak teljesen át kell lormálódnla. Nagykaiíizsa eddig kereskedelmi gócpont vall. Arra nem lehel számítani, ami volt. /I háborús iparvállalatok változzanak ál béke-iparvállalatokká és igy kell mindent átalakítani.
Nemcsak megyei, de országos érdek, —- mondja — hogy Nagykanizsa fellendüljön és város lakos ságának a megélhetési lehetőség hiztosittasék.
Itt vannak például az emelendő nagy középfiietek, melyekről már a városi közgyűlésen szó volt. tízek sok ezer munkáskezet fognak foglalkoztatni, a stagnáló piacol táplálni és sok-sok artérián ál <1/ egcsz városnak forgalmai fel-leudilem.
Mit jeleni Nagykanizsának a ,,megyei várossá" alakulás?
Milyen lesz a város lieiyzele, hu, aminI uzl az uj közigazgatási javaslat tervezi, Nagykanizsa megyei várossá lesz ? —■ kérdezzük.
— Semmi különösebb változást nem fog jelenleni — válaszolja. — Ha csak Nagykanizsa nem fogja kérni külön
függetlenségét a vármegyétől. De itt aztán félő, hogy a város nem iár-c rosszabbul, mert sokkalta nagyobb súlyt jeleni az a számára, ha a vármegyén keresztül megy valami, mint a. vármegye nélkül. Legfeljebb az adminiszlráció könnyebbé tételéről lehet szó. Majd rátérünk
a pacsai kerület tengeri kígyójára.
Még nem llres a kerület — mondja. — Addig pedig nem lehet rrth beszélni. Annyi tény, hogy Bar-tos képviselő nem tagja többé a Keresztény Guzdasági Pártnak. Mindeneseire napról-napra szaporodik a kcrülcl {előlijeinek a száma — folytatja szelid mosollyal.
Nagykanizsa jövője — Milyennek látja Méltóságod Nagykanizsa jövőjét 7 kérdezzük tovább.
Semmi okot nem látok az aggodalomra, — jelenti ki bizó reménynyel hiszen az egész válság Trianon természetes következménye. De
ez nem fog a végletekig mennt. Egy kataklizma sohasem ment keresztül egy országon anélkül, hogy számos egzisztencia ne menne tönkre.
Ha valaki, ugy én alaposan ismerem Nagykanizsa város helyzetét, viszonyait, lusájál, a polgármester úrral állandóan kontaktusban vagyok és nem törődöm azzal, hogyha azl mondják rólam, hogy „nem törődöm Nagykanizsa városával," mert én minden erőmből ezután Is küzdeni fogok e nagyra-hlvalolt város érdekelért,
fejlődésééit és lakosságának jobb megélhetési viszonyaiért.
Majd meglátja Nagykanizsa város közönsége, hogy Jó-e
velem Jönni? A Nagykanizsáia nézve örvendetesen megnyugtatható kijelentések nlán más kérdés kerül sorra. Kitérünk
az árvlzveszedelmre, a vetésre is.
Aggódva tekintek a kitavaszodás elé — mondja — és itt nemcsak a főispán, dc a zalai gazda és bir-tokos szive beszél belőle, mert nem tudom, hogy milyen károk estek a vetésekre.
Az árvíztől nem tartok, mert az a meggondolás vezet, hogy
_»_
a mostani félméteres hórétegben is annyi vir van, mint ami felhőszakadás a kalmával is leesik és igy minden ve-zalalem nélkül fog lefolyni.
Bucsuzunk. Az autó előállott, hogy a főispánt az állomáshoz vigye. Kezel szorilmik. Kém. ;iv. kormányzásra hivatoll erősfétfi kczszoiil.is.1, amelyből kiéizik az aknraleiő, a cselekvés, a Itivalollság.
Benedek Rezső
Megkezdődött a Blnmen-steto-ftgy főtárgyaiága
l'árls, március 2 A Blumenstein-ügy mai fötárgya-lását Gautier elnök nyitotta meg. A beidézett 27 vádlóit közUl 18 jelent meg, A nagyszámú vádloltakat a vádlottak padjában nem tudták elhelyezni 8 így a hallgatóság padsoraiba is kerültek. Blumenstein adta a sértődöttet és tiltakozott a vád ellen. Kijelentette, hogy sohasem hamisított kötvénycimleleket, csak kifogástalan üzletekkel foglalkozott Most a tolmács rosszul adja vissza Blumenstein szavait, mire az ügyvédek közbe szólallak és Javilják. Egyszerre 6—7 ember is magyarázza Blumenstein szavait, A tolmács azt mondja, hogy Blumenslein magyar léiére rosszul beszél néniéiül, mire a vádlott felkelt a padról és nem minden büszkeség nélkül korrigálta a tolmácsol:
. . — Nem magyar — cseh-szlovák vagyok I
— Mlelóit szőnyeget vesz saját érdekében menjen Bartához. Olcsó, jó, gyönyörű választék.
Száfay Zoltán verset*)
Dal az érzékeny kis királyfiról
A kis királyfi meséjét írom, Ki három éjjel vergődött az ágyán, Mert rózsalevélből hint nyoszolyáján Összegyűrődött egy rózsaszirom.
— Arany pohárban álompori kapóit, Száz orvos lesle. már clszenderült-e ? De jaj, az álom messze elkerülte
S a királyfi tűrt és h.Ugatott.
— Lágyan legyezte rabszolgák hada Illatba márlolt pálmalevelekkel,
De jaj, hiába I Csak megjöll a reggel S a kis királyfi még scin álmoda.
— És hoztak i ingató, szelid zenét, Lágy fuvolák susogtak tompa dalban,
— Az őröket elringatá a dallam.
S a kis királyfi nem hunyta le szemét
•) A mi egy hete Nigykanlziín, az Irodalmi és Művészeit Kór liceálui cV'-adá^ati emlékezetei likenel közremtlktldöu pociinak Ismeretlen' és a „Hullanak a falevelek" c körívvel (előbbi Unt -., utót-bi magyar nóták) 4, illetve * n kdlei 2 pcniíók ér-ín inc^fn-iclhelú a /alui Közlöny •ictkeizlfcégp utján, vagv kti/.vcüenüi a az«z4n*t (Budapeat VI. Podinaniczky-ul 41)
Körötte száz apród remegve fél, Hogy mije f.ij. aggódva, esdve kérdi.
S Atuilja jól, hogy senki más nem éri Miérl is fAjhat egy gytlrölt levél ..
A kis kiz/dyfi fájdalmát sirom, Ki három éjjel vergődött az ágyán, meri ruigó rózsalevél nyoszolyáján összegyűrödtitt egy virágszirom...
Égy levélből
...Hogy milyen ö? Próbáltam, hogy [megírom, De minden gondolái, mely róla
(csendült, Fakónak látszott nékem papíron.
Fakó a szó az álmaim színéhez,
S a toll, ez a gyarló kis vasdarab Hogyan tudná követni, mit szív érez I Ha róla írok. képet uj kép kerget.
— Képzelj talán tavaszi hajnalon Egy végtelen, pazar virágú kertet. Virágokkal, mikel szem sohse látott!
— fis képzeld : mikor végig megv
[közöltük, T-.'le tanulnak nyílni a viráguk...
Rádió-Csárdás
Annak a sok pesii népnek De hány lehel a baja : Rászállolt az urakra a Drótnélküli nyavalya!
Azl mondják, hogy „rádió" meg „Antenna" meg „detektor"
— Nem lud ilyen fránya szókat III mifelénk se direklor se doktor, Legfollebb a ludoktor.
A/.t mondják, hogy hulláin rözög Furcsa szárnyán a szélnek, Hogy a kedves babájukkal Derót nélkül beszélnek...
- Ha megrüzög a szivekben A nagy érzés minálunk: Mink is ketten a babámmal Mindent, mindent derót nélkül csiná-Deiól nclktll csinálunk! [lünk
Mán ha nékem kedvem támad Kis rádió hallásra: Megfogom az anyósom és Fölcsukom a pallásra
— Ugy megindul felülről a Drót nélküli izenet,
— Valamennyi rádió van, irigységtől mind a fene eszi meg. Mind a fene eszi meg!
Kopasz-nóta
Azért, hogy az én galambom Egy kicsinykét kopasz is: Lehet attól a szivében Oyiinyörüszép tavasz is! Ha szeméből szerelemnek i Igaz fénye kilátszik,
1929. mátdua 3. Jl Miivéss. sxlnbáx
csUilfrtOhön nyit Kaput Sagy-kanlxaön a Caaíaottan
Nagykanizsa, márdlus 2 Országos hír előzte meg a Művész Színház március 7-én kezdődő kanizsai szezonját. A prózai színművészet teljességét jelenti ez a staggione-lársulal, amely az országos ktllika érdeklődése s eddig minden esetben elismeiő méltánylása mellett jáija a magyar vidék kulturális gócpontjait. Ebben az útjában Nagykanizsán is kopogtatott, tudván, hogy itt nemrégen színházat építettek s amiből azt következtette, hogy ilt eo ipso szükség van néha napján színházépület mellé színházi kuliurára is. De nem mind arany, ami fénylik és nem mind szinház, anti színház. Igy a kanizsai szép szinház Is csak mutatónak van, annál is inkább, mert hiszen most már a mozi is hol játszik benne, hol meg nem. Az Országos Művész Szinház mindezek ellenére is a Casinolmn fogja megnyílni szezonját a Kreutzer szondtd-val. Dobogón fog játszani az országosan elismeri, nagy művészi értékű társulat. A kanizsai kuliura nagyobb dicsőségére.
Forgács Anna
levelei >\aaykanlzsdií a (telftil grafológiai eldaddion
Nagykanizsa, március 2 Szenzációsan érdekes ismeretterjesztő előadás lesz hétfőn este '/>9 órakor a Városi Színházban. Fischhof Oyula, a budapesti kír. törvériyszék Írásszakértője a grafológia ujabb irányairól tart előadást vetített képekkel. Az Írás tudományának ez a nagy tudósa ezalkalommal Forgács Anni leveleivel s az Erdélyi-pörben szerepelt irás-hamisitásokkal is foglalkozik. — A szenzáció erejével ható előadás iránt akkora városszerte az érdeklődés, hogy a|ánlatos a jegyeket a Várost Szinház pénztáránál (50 fillértől 2.50 P-ig) előre biztosítani.
Meg is mondtam a babámnak: Többé már nem szeretek, A könnye is majd kicsordult. Olyan nagyot nevetett . Bogár szeme egyet villant A szemembe kacagott S egyetlenegy pillantással kinyitotta Mind a kilenc lakatot, Mind a kilenc lakatot.
ZALAI KÖZLÖNY
Sxerencse-lesölc
Forgatják h nagy kereket és n teremben visszafojtott lélegzettel várják n szerencse lesfík. hogy klhuzzák-e. vn':v som ?
fts akik messze vannak a nagy keréktől, azok a Inpok hasábjait drukkolják izgatottan és — valljuk be, nagyritkán - felujjong az ürömkláluis : nyert a sorsjegyem!
Akinek egy-két sorsjegye van, Job-bnn tudja ezeknek számát, mint a születési dátumára emlékszik ós Ismertem embereket, akiket sorsjegyük száma olüzhetetlen fantomként kísért végig az életen.
~ A szerencse-lesók nagy tábora kétféle embertípusból áll: egyik része veszi it sorsjegyet évről-évre. mert rendületlenül bízik szerencséjében és meghalna bánatában, lm egyik húzáson az ő meg nem vett sorsjegyét kihúznák másnak. A másik része (Idetartozom én Is) vesz! u sorsjegyet, mert valami olyan megszokott dolognak tartja, mint a rojtos nadrágja szélét, vngy n megzslro-soított kalapot. — de szerencsét, ktlUt-nösen nngy szerencsét. Igazán nem Is vár tőle.
Hol vagyunk már attól a boldog, optimista világtól, mikor mi is tudtunk remélni nagy nyereményeket? fo hot vagyunk már int magától a reménytől, amely néha éltet és lassan sorvaszt, mint szótól rúgott fii, ahogy elfogy? Messze vagyunk. Nagyon messze.
Vagyoni viszonyaimhoz mérten bárom évvel ezelőtt őrült luxusba verten) magamat: vettem egy nyolcad sorsjegyet. Nyomorult ötjegyű szám. Megérdemelte volna már rég, az első húzás után. hogy otthagyjam uz árusítónál, próbálkozzon veit; más. Biztosan tudom, liopv nem nyerek vele és mégis ragaszkodom hozzá, mint egy rossz baráthoz, akiről tudom, hogy a hátam mögött csuk slmlelni tud. de azért kell, mert megszokta az ember és lélek, ha eldobom. még tőhtiet árt. mint Igy.
így vagyok ezzel a nyolcaddal is. Hitemmé vált. hogy a nagy keréknek ugy beleakadt valamelyik küllőjébe, hogy onnan még a lcgáldottahb arva-g.verek ujjacskái sem tudják kipiszkálni és mégis mindig megújítom.
Megújítom, mert félek tőle. Félők, hogy egyszer megteszi azt ti csúfságot: hogy hn nem veszem meg. kihúzzák ós ha ne atli Isten! csak ezer pengővel liu/.nák Is kl, nem élném tul. hogy n hűtlen kígyó mást boldogítson azzal a rongyos kétszáz pengővel.
Hát Így van I
Hozzám nőtt ez a szerencsétlen szám. Nem is sokat törődöm vele. Láttam cm-bernket, akik, ha megjönnek az esti lapok és hozzák az aznapi húzásokat, mint a héja, csapnak rá a számoszlo-
pokra és kezdve a legnagyobb nyereményeken, böngészik végig és drukkolnak, ha a sorsjegyüket „majdnem" kihúzták.
A fene izgatja magát vele. Kn ugyan nem. Hiszen nem mondom, én is végigmustrálom a húzásokat, de nem reszket kezembe az újságlap, hanem kezdem szép nyugodtan ott, ahol a sor tetején az áll: „125 pengőt nyertek az •alábbi számok". Aztán nyugodtan megkerestem a :tr> ezres sort és három év óta minden húzáson rendületlenül megállapítom, hogy n e m nyertem.
Mikor a 125-ös nyereményekkel (a más nyereményeivel) tisztában vagyok, áttérek az 500, majd uz tUÜO, ÍU.IXIO és végül, hogy épen tudjam, hogy ki nyerte, kinek van olyan disznó, nagy szerencséje, a HIO.OOO pengős nyereményeket is megnézem,
Aztán egy Kézlegyintés és hogy őszinte legyek, osztálysoreos és osztálysorsje-gyes kollégámmal együtt elhatározzuk, hogy „na, ez volt uz utolsó, többet nem veszünk sorajegyet".
Férfiasan, súlyosan elhatározzuk, hogy többet nem és nem veszünk! a következő húzásig. Akkor kezdődik előírói minden. A kísértésnek nem tudunk ellenállni és reszket bennünk a félelem arra a tudatra, hogy mégis kihúzhatják másnak.
Aztán mindig esak Igy történik. Húzáskor blazlrtan földhöz vágjuk azt a kicsi kis reményünket, hogy nekünk Is lehet nyerni — de azért a komédiát mindig végigcsináljuk.
Mert komédia, kedves olvasóm, az, hogy nem Izgat az ügy, mert bizony, ha nagyon őszinték akarunk lenni, bizony Izgat.
De hát mért edzett minket, fiatalokat, ugy meg az élet. hogy még elpalástolni se tudjuk azt, ami belül van ? Elrejtjük, ami bennünk van, finoman eldugjuk és fölényes nonsalansszai a 125 pengős nyereményeket kezdjük drukkolni.
Fedlg abból egy nyolcad sorsjegyre alig esik 12 pengő 54) fillér. A sorsjegy ára. Nem több: az ára. Annyiért vettük azt a■/. ötjegyű számot. A veszett fejsze nyele: legalább azt kapjuk vissza.
lllszeu, ha az éleiben Is visszakapnánk legalább annyit, amennyit mi adtunk érte ?... II. Oy.
■ - Bemberg selyem harisnyák többféle minőségben a letol csóbb árakon kaphatók
a Korzó divat-üzletben.
Mii iliOil Vafkalrt 1
TetulvetluseU KBzpont
Budapest, lv Horthy Mlk!ós-ut 119-121.
Sohse baj, ha fejebubján Egy-kct szál haj Itibádzik!
Nem is a hajában vagyon Az én rózsám ereje Sohse baj, hogy a fejének Holdvilág a teteje! — Mikor azt a kopasz fejét A szivemre ölelem, Nem számolja haja szálát Az igazi szerelem I
Cakat-nóta
Nem bánija már a szivemet Semmiféle szerelem, Fehér karok ölelése Nem szédít meg sohasem I Bogár szemek hálójába Többé sose akadok, Tegnap este a szivemre Ráverettem kilenc erős lakatot, Kilenc erős lakatot.
1929. március 3.
napi hírek
NAPIREND
MArolua 3, (Háriup
Krtmal katolikus; Okult. Hrotest : Korn. Izraelita: Adai hö 21.
Nap kél reggel 6 óra 38 petekor,
nyugszik délután 17 óra 47 perckor. •
Llceálls előadás este 0 órakor a virosházs dlsatarmétxn.
Városi Nsgymozgó. .A marokkói kémnő", izgalmas kalandot szerelmi történet.
Uránia Mozgó. „Rirtly az árvák apja-és .A primadonna négy loyag|a" mo den rífláték
űózftlrdö nyitva reggel 6 órától este 5 óráig (bétfö, szerda, péntek délután nóknsk).
Március 4, hétfő
Hómat katolikus : Kázmér Prolrsl.: Kázmér, izraelita : Adsr hó 22.
Nap kel reggel 8 óra 36 perckor, nyugszik délután 17 órs 49 perckor.
— Fehér március. Erre is ritkán volt példa, hogy március elején még fehérbe öltözött határ ölelje körtll a várost. Ez idén a februári hidegek alaposan megkésleltetik • kikelet eljövetelét A természet még hótakaró alatt dermed és téli álmából nem ébreszti fel a márciusi nap heve. Végleg megbomlott az időjárás és nem számol zsebünk teljesili képessé gével Egész életünket a szén és fagond tölti be. Megnehezüli még jobban nehéz magyar sorsunk. Holnap, március 3 és a hóm/ró higanyoszlopa ugy lecsúszott a 0 pont alatt, mintha sohse akarna már fölé emelkedni. Ugy látszik az idő Is az emberekről vesz példái-. rossz lett.
— Szabályozzák az éjszakai autó-tülkölést. A rendőrség vezetője rendeletet dolgozott ki, mely szabályrendeletpótló és hivatva van az utcák éjjeli csendjének biztosítására. A rendelet elsősorban az autók éjjeli jelzéseit szabályozza, hogy megóvja a pihenő polgárságot a felesleges tülköléstől. A rendeld né-há ty napon belül meg fog jelenni
— Az állami elemi Iskolák megnyitása. Az állami elemi iskolák igazgatói tudatják a szülőkkel, hogy a tanitás március 4-én (hétfőn) újra megkezdődik.
ZALAI KÖZLÖNY 8
Az V. szociális est válogat,>11 publikumot vonzott tegnap rsU. ■, Missziósházha Elöid.', v,,n (;,•(■,. mörev litván országgyűlést képviselő, aki gondosan kidolgozóit, irigy értékű gyakorlati tanulságokkal tele előadásával a szociális problémák legnehezebbekéhez nyúlt, amikor a mai nő és mai férfi kötelességeit, fcladatail, a családalapítás akidá lyail és lehetőségeit boncolta, nem kerülve el a mindeme vonatkozásokban tapasztalható, speciálisan mai aberrációkat, az én túlságos ktiliu szál, a kényelmes élet utáni kapaszkodást, a felesleges fényűzések ambícióját és mindkét nem : fórfi és nő egyéb kisebb-nagyobb hibáit. A józan elvi és szilárd erkölcsi alapokon nyugvó tanulmány tanulságaiban Ja szociális esték ciklusának egyik leggazdagabbika volt. Az előadás előli és után Perlaky Gizi, Szabó György és dr. Doniján Gyula zongora hegedű—cselló trió játszóit igen nagy tetszés melleit kitűnően összetanult, a trió tagjainak alapos zenei tudására valló számokat
Mi a: llce.álls t-löiiürís
ttr. \au (yli /m! /liuuul I ni f.if}\(1 író I
Niiií.vkuiii/SH, március A Zrínyi Miklós Inulalmi és Művészeti Kör idn herális előadás sorú /alának a tini vasárnapin egyik rendkívül érdekes la.j.i következik. A téma nagy étdekességél az idei tél adja meg, amihez hasonló emberöltők (Va ifin járt Huróp i felett. Az előadást dr. Szabó Zsigmond vármegyei tlv lis/li fö"ivos, a Klr társelnöke larlja a mcgfagydsról. línek számokat ad a Munkásdalárda. Belépődíj nincs. Az előadás órakor kezdődik a városháza fülölt diszter-mében.
Kritner Zoltán uri szövet, divat is kelenuyc áruházának nrin kell reklám. Szolid üzletvezetésem közismert, jelszavam: pontosság, tisztesség, Jólzlés.
A Kath. Ilj. Egyesület vasárnap délután ÍS óraVor a kiskanizsai templomtéri iskolában tisztújító közgyűlést tart.
Hócipők olcsón kaphatók Szabó Antal sportürlctélíen.
ROTTSCHILD
Budapest, Haris-köz 2. ,,
Megéikezett iMrUb-l, legújabb eredeti modelljeivel Bemutatását lebruár 28 án megkezdi e.
MegsxUni
aa lntluenxa a nagykanlx»al /drds területén
Nugykani/Ha. március 2 Ma, érdeklődésünkre a járási tiszti orvosi hivatal azt az Információt adta, hogy a járás területén egyetlen uj influenza megbetegedés sem fordult elő és igy a járásban megszánt nek tekinthető Ez a tény annál ör-vendetesebb, mert a járásban — mint azt többször is jelentettük az influenzajárvány a legenyhébb lefolyású volt és halálos áldozatot nem is követelt. Az ujabb, hideg időnek kétségtelenül jelentős része van abban, hogy az influenza-jáivány megszűnt. _
Ne vigye Pestre pénzét, mert ugyanazt nyújtja Önnek ugy árban, mint minőségben, valamint kedvezi fizetési feltételekben
a Korzó divat üzlet.
Érdekes pályázat Igen érdekes és nálunk újszerű módját választotta az Albus Szappangyár annak eldöntésére, hogy az. általa plakálpályázalra lelhivotl 14 művész pályamunkájából a legmegfelelőbbet kiválassza. Ugyanis mint az
lapunk inai számában megjelent hirdetésében olvasható a (óvárosban és a vidék nagyobb városaiban mind a 14 művész pályamunkáját egyűlteseu kiiagís/talta és a közönséget felhívta: Válassza ki, melyik plakát tetszik a legjobban ? Minden plakát alsó részén olvasható a tervező művész neve is. Mindenki szavazhat Azok közölt, akik a legjobb 3 plakátot részben, vagy egészben eltalálják, az Albus Szappangyár 3000 ajándékot oszt ki.
UJ rendszer bulorvásárlók részére Közalkalmazottak részére Za'a vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujljuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli tötleszlés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kószegi-utca 5
Családi tragédiák
nx egyik : félholtra vert feleségét a kútba akarta öobnl
l-ongyeltóü, mároius 2 Tamás István somogyjádi lakos lerészegedett és ilyen állapotban tért haza, ahol feleségére támadt és a szerencsétlen fialalasszonyt kékrezöldre verte. Még ez sem volt elég a brulális, emberi formájából kivetkőzött embernek, hanem a földön véresen, eszméletlenül fetrengő feleségét felnyalábolta és az udvaron levő kútba akarla dobni. Szerencsére a szomszédok még idejében berohantak és a vadállattá változott embert megakadályozták végzetes szándékában. Az asszonyt rendkívül súlyos állapotban a kórházba szállították, a férjei a csendőrök őrizetbe vették.
A mamik .- Megfőzte térte Halotti torát ém meghalt tHlnatdban
Balatonszentgyörgy, márctiw 2 Vörs községben a napokban meghalt Jádi Vilmos gazdálkodó. A bánatos asszony falusi szokás szerint halotti torra hivta meg a rokonokat és maga készítette el a vacsorát. Amint a főzést bevégezte, hirtelen a szivéhez kapott és meghalt. A bánat ölte meg és másnap már együtt temették el férjéyel.
Tavasai nöi és uri szövetufdon-súyok, ingxefireK, mosóselymeK
£ nagy válassziéKban érKexieK
SIJVGEH divatáru&áLSZába
MINDENFAJTA SZÖNVEG MÉUSÉ-KECT JÍUBAN KAPHATÓ.
ZALÁI KÖZLÖN V
1929. március
A marokkói kémnő
Szombat este nagy tetszés mellül! mutatta be a Városi Mozgó „a marokkói kémnő" c. ameiikai filmet. Érdekes, fordulatos mese. R.fkabil cselszövény a francia gyarmati katonaság ellen. Kél iérfi akik testvérek szerelme egy nfl körül. Marokkó ... Párig ... Hajó és arab leli vérek . .. Szép diszlelek. Mindig Ict-széssel találkozó exotikus miliő, ha tagos arcú ril-vezérrel. ti/ek a satuk kővel a .Marokkói kémnó"-nck ; igy tehát látjuk, hogy minden ketléki-megvan ennek a képnek, Imgy élve zeles film legyeit. Elsősorban tarihal nagy érdeklődésre számot Váikunyi Mihály és Schildkruul játéka ; ennek a két szép fétfinak versengése, li alkalom nyílik itt, liogy összehasonlítsuk a magyat és az idegen mllvész játékát. Jctla Goudul egy kedves ji-téku, rutinos színésznő jálsza a ciniszerepel és feladatát siket rel oldja meg. A rendezés kiváló munka és igen jók az epizódisták is. ( )
— Tekintse meg w'ii fehérnemű kiállításomat a ina esli kivilágítás tartama alatl és jöjjön ti hozzám hétfőn és szerezze be nálam szükségletét.
Korzó divat üzlet.
= A legelegánsabb nól- és lérll ruhák, legszebb cipők, mind a vilag-hitü pfaff varrógépek ólléseil dicsérik.
KERJE A FÜSZtRKtKESKEDÉSBLN
A M0S1 Ml.OJtai NI
Vin RECf.i'rri i \utai.m.uq ' SZINtS KFPEHhKl IILUSZIliÁI I tn OETKER-fi LE RfffPIhONYVLT '"Cl ÁRr\ 30fllLfR
K DiOTTKERAíimiö' M fcimrorvui.ccffliu
A 177 reccptei tirtalmazó. .Hogyan líé-szüla jd aOtemény?" dmü WönyveceMt klvAnatra lovábhra la ingyen ía bérmentve kü'dAm
Időjárás
A nagykanizsai niclruful6gi.il rm-g-llgytfló jelentések : Szoiiitiat •>■ .i hoine/-síklel: Reggel '/ 6mk r 81-, n luun '2 uiakor — este 9 nrjkut --»
1'el/iAzil. liegvcl is díluiu tiorult, c.lo tiszta égbcl oz.it
Széli/dny: Lgédz nnpo i fll é zakkclctl szil
= Koszorucska. Ma este 8 órai kezdettel a „Centrál" soulerraiu helyiségeiben koszorúcskát tarlók, melyre a n. é. közönséget liszlelel-lel nieghivuiu Uábor tánctanár.
Majtényl László ügyében belejeződöll a vizsgálat. Majtényi l.ászló a nagykanizsai Társadalom bizlositó lillllen hivatalnoka ellen ellen hónapokon ál folytatott vizsgálatot tlr. Almássy Gyula kir. törvényszéki vizsgálóbíró tegnap teljesen befejezte. A büiiper aktíi átkerüllek a kir. ügyészségre, ugy, hogy a bdnperben a lótárgyalas minden valószínűség szetinl mar áprilisban lesz megtartható.
A Sajtó cimü lud.irnánjos fo-lyóirat most megjelent tebtuari számában Gyula Diák irt búcsúztató cikket UaKrrsi Jenőről. Csonkama-gyarorszag Sajlujanak slatisztikaja ennen Wunschei Frigyes dr. a folyóirat szerkesztője közli iegnióbb megjelent összeáliuasanak statisztikai eredményéi, mely szennl iy<;9. elején Magyarul szagun 1 üfil időszaki sajió-termék jelent meg, ebből Budapest 715 es vidéken ,)3<). Dr. Havas Ferenc poslaianacsos folytalj i „Az összebeszélt nyelvű táviratozás uj szabályai" ciinli cikkét. Közli a folyóirat az uj sajlótőrvénylervezetet is. Uelföldi liirek, külföldi hírek, valamint bírósági gyakorlat, egye-sllleli hirek és irodjluii szemle egészítik ki a szám tartalmát.
— Vigyázzunk a megmérgezett kártevő madarak bulláira. A kártékony madarakai egy idő óla egész Nagykanizsa környékén és vidékén méreggel — jobbára loszforral ■ és arzénnal — irlják. Ilycnfutmáti nagyon sok madár hulláját fogja la'álui a lakosság. Noha minden község népéi figyelmeztették etre, ezulon is még külön ligyelmcztctik a lakos-ságot, hogy ilyen talált nimli'rhul-lához ne nyaljon, meri meg vonnak mérgezve. A méreg c«ak 4—5 óra múlva hal, azérl mindenképen larlsa lávol magát mii:denki az ilyen madarak kézbevételétől vagy cs.Mleg bármily célra való felhasználásáról.
Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park s/állod-i kávéházban VIII., Baross-lér 10.
Nem az a lontos, hogy a (a Siíp e, hanem, hogy mii terem. Ungliváry József faiskolája Cegléd. Oktató nagy árjegyzék ingyen.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Fura népszokások Mura-kereszluron
Murnkeres'zlur. március -
Több, mini egy éve, kogy Mura-kereszturon vagyuk, amelytől hely rajzilag és egyhazilag kfliün feks/ik Kollálszeg. Sokat írtak már a trachoma elterjedéséről; söl a kormány a helyi jelentések utján annyira haladt a baj felismerésében, hogy dr. Schiller Vilmos személyében valóban hatalmas segítséget küldött erre. az egyéb ként oly elhagyatott helyre. Ai idő rövidsége nem engedte meg, hogy poziliv eredményi leheteti volna elérni a trachoma továbbterjedésének megakadályozásában, de, amint figyelemmel kísérem, a csendes, de szorgalmas iiHinkálöl bízvást várhatunk, ha rövidesen nem is, gyökeres eredményt. Nem is lehel azonban csak ettől v.iini, mert szükség van magának a betegnek önbeismerésére, hogy valóban beteg. Sokat hallottam illetékes helyen, hogy mennyire knllurá-latlan ez a nép, Imgy, amikor már alig Iái valamit és a szakavatott orvos vizsgálata alapján mondja ki a baj létezését, akkor sem akarja elismerni baját s ott kerüli el a kezelést, ahol tudja.
Tehál ez mái egyik oka a .trachoma ellen való küzdelem nehézségeinek. De nemcsak ezt tatlom a föoknak. Aki a helybeli iskolaba bemegy, Azonnal láthatja, Imgy kik a trachomá-suk, kik nem Főké|i a szegényebb elemből tevődik ki a Irachomások javarésze. Az intelligens családok gyermekei egy sem Iracltomás, pedig a padban együll ülnek, az utcán egylili jatszanak. Természetes is, inert az intelligens csaladok féllékenyen törődnek gyermekeik tisztaságán. Erre azl mondhatná valaki, hogy az intelligenciának módjában van a higiénia legelemibb követelményeinek hetarlásaval törődni. Ez az ellenkedes tévedésen ala|>szik. Murakereszturon az intelligencia tisztán fixfizetéses tisztviselőkből aII, léhát, ha ők törődnek gyermekeik tisztaságával, az nem kerülhet pénzbe Pedig törődnek.
De ezl egy másik példával is tudom bizonyítani. Mikor legutóbb Schiller főorvos ur óriási önfeláldozással és odaadással felülvizsgálta a falu mindenegyes tarjái, tehát az egészségesekei is, akkor kiderüli, hogy az apáisági cselédek, béresek közölt és csaladjukban, ami pedig kilesz körülbelül 50 embert gyermekestől együll, egyetlen egy fiút, egy II. o. tanulót talált trachoma gyanúsnak. Pedig ők nincsenek abban a helyzetben, hogy egészségükkel va-gyonilag törődjenek; különben is ókét betegség cselén az apáiság gyógykezclicli. Hogy ill miért nincs trachoma a szegény, egyszerű élet mód mellell is, egyedüli magyarázata : a tisztaság. Tudják, mire való a viz, pedig ez nem kerül pénzbe, az lslett pdja a kútban. Hogy a faluban meg oly annyira cl van terjedve, oka
(
i
nem lehel más, mint. azpwnit ín. létem óta állandóan hangoztattam a falusi polgárság előli, amiért, mint gondolom, nem is örvendek valami nagy népszerűségnek, oka mondom nem lehet más, mini a tisztaság hiánya. Csak a lakásokat kell megnézni, még vasárnap is, mikor esetleg vendége jöhet a családnak.
Innen érllielő az a rossz szokás, amiéri épen az újság hasábjaihoz fordulok segítségért, hogy az illetékes fórum talán változtatni fog e tűrhetetlen, balkáni állapotokoa Majdnem minden temetésen szokás, hogy a halullat csak akkor zárják le a koporsóba, mikor a pap már olt van a halotlasháznál a beszentelés szertartásainak elvégzése végett. Kiteszik a haluilat az udvarra — még nyáron is persze koporsófedél nélkül. Söl, min! hallottam és tanukat is tudnék megemlíteni, hogy ilyenkor csókkal búcsúznak a halóitól Megtörtént az is, hogy a papnak várni kellett, mig a keresztanya megérkezik s forró csókokkal és sürll könnyhullatások között elbúcsúzik a kis halottól. Tanukat tudnék arra is felhozni, hogy szokás a halotlvirasztás is, termeszetes a nova-bornak nevezeti méreg sürü fogyasztása és haloltasházlioz nem való neveletlen, éretlen dévajkodás formájában. (Elv : 'üregeknek való az imádság I) Ezekéi már sokszor szóválelli-m, ami nagy elégedetlenkedést szil.lt, de látom, minden hiábavaló, meri inlelligenciátlao a nép. A sok szilk lakás uiiall milyen állapot lehel olt, ahol halolt van a háznál?
ezt'rl kellene a halóságnak intézkedn . Imgy a halott időben le legyen zárva; ahol szllk a hely, onnan a haloltat vigyék a temető halotiaskamrájába s ott KWénjen meg a beszentelés és a papnak, kántornak ne kellene ilyen, épen nem ízléses, szokásoknak szemtanújának lennie és egészségét kockáztatni a halott közelsége miatt Remélem, hogy nt. illetékesek felülfogják vizsgálni az ill közölteket és ha erre kerülne sor, azivesen állok rendelkezésükre bármikor.
Egy murakereszturi Inkos.
Kölcsönt ad
ingatlanokra kedvező kamat mellett.
Megtakarított pAa»ket
biztosan és magas kamattal gyümölcsözteti.
Nagykanizsai pénzintézetek részvényeit. legjobban vásárolja
Központi
KÁLMÁN LEÖ
Nagykanizsa, Klrály-utt 34.
Megérkeztek a tavaszi idényre
az anfeol magyar, cseh férfiruha, felöltő, nöikabát és ruhaszövetek. Eredeti gyári lerakat! Nagy választék!
Által ánosan elimert olcsó
árak, figyelmes kiszolgálás.
Kirschner Mór dlvatáruhása. Főút 3. szi

ZALAI KÖZLÖNY 8
1929. március 3.
Hün. <*, maluhirti „Hatluor
«t pllatál n IIT«<6 iilatiij kftté é»nyöks-IMW kllfl|». Silfio-
rou »Md«n4nyo» - —ísrwve^y-
po« «>Shitr». Mi. álUtc*, naberrt írtai- . ^ aitlan I Svih, r tűzni, - — -f
ct6tinylrt&$i4r«k. - Proipekltul ínfűén kOId ftatlaol Laboratórium Budapest, OVII., Murányi-utca 33.
AZ AlBUS-GYAR
HARRNGSZAPPAN
pAlyáza.ai
3000
AJÁNDÉKOT
kaid azé* az JAlbus szappangyár azoknak, akik a most kiragasztott plakáton levó 14 művész munkája közdl e találják, melyik a legjobb!
ALBUS SZAPPANOYÁRAK
BUDAPEST, IV, KOSSUTH LAJOS U 13
TESSÉK KIVÁGNI
ÉS
BEKÜLDENI
Zalai Köilóaj
Szavazrtszelvény
Alullroll a..................íxlmu plakátot tarlom a legjobbnak
Név:..................................................
L< hely: .............................................
KÖZGAZDASÁG
Meg akarják szüntetni a kanizsai, szentgyörgyi, siófoki és pápai tejgyüjtö-telepeket
A tejtermelő érdekeltségek megmozdultak, hogy vagy visszavonassák a bejelentést, vagy megalakítsák a Kanizsa-vidéki tejtermelők szövetkezetét
A szövetkezet megoldaná Nagykanizsa tef-ellátásának kérdéséi Is
— A klskanlzsal úrbéres erdő és legelőflgy. A kiskanizsai úrbéres erdő és legelöügy — megbízható értesülésünk szerint már olyan stádiumba jutott, hogy a város legközelebbi közgyűlése elé kerül, melynek legsúlyosabb tárgypontját fogja képez iii.
A PFAFF varrógép még 20 év múlva is könnyen és szépen varr, akárcsak az első napokban, ebben re|lik az olcsósága.
= Mielőtt tavaszi szükségletét be-ner«n<!, uját érdekében el ne ■illiiia megtekinteni Barta likia ilTitiláo«U«alt. _
Amíg ön alszik, a Darmoi dolgozik
Ma este mielőtt letekül k, vegyen be Dareaelt és holnap reggel Jó kedvvel és friss erővel ébred. A Darmoi gyógyítja a izékrekedést, megkönnyíti az emésztést, megakadályozza a szi)Öregben való lerakó-di«t, a rossz szagú leheletet, a fáradtságot és Idegességet. Ezért van szüksége önnek éa gyermekeinek Dai^aMol-a, az Ideális csokoládés hashajtóm — Egy doboz ára 1-24 P és meghajtja az egész családot. 4*2
SPOHTÉLET
A Zala-Kanizsa FC
szorgalmasan készülődik a bajnoki szezonra, mely márc. 10-én a Rákospalota FC elleni mérkőzéssel kezdődik. Eddig a csapat csak tornatermi tréninget vehetett, ma délután 2 órakor először fog pályára lépni. Ha a pálya teljes tiszta volna, ugy már ma barátságos mérkőzés lett volna az NTE-vel, melyre bizony mindkét csapalnak szüksége lett volna. A mai labdatréningnek igy is érdekességet kölcsönöz az uj kapus kipróbálása, kiről máris jó hirek vannak forgalomban. A bekkpár a régi marad. A half6orban egy uj elsőrendű half kerül, kinek megérkezése minden nap várható. A csatársorban, minden valószínűség szerint, egy kitűnő Hungária csatár kerül a center posztra, egyébként Jórészt a légi marad, habár a tárgyalások még folynak egy-két játékossal.
A Zala-Kanizsa az ősszel elért harmadik helyével — a körülmények folytán — nagyon szép eredményt ért el, most azonban még jobb helyezést remél. Ez azonban csak akkor lesz lehetséges, ha városunk egész közönsége sziwel-lélekkel a csapat mellé áll; ezesetben dicsőséges tavaszi szereplésre és városunk futball-sportjának nagy emelkedésére lehet számítani.
»°aiuauei<i diiai megsi Untethelők és az agy, a szem, tUdő vagy szív felé irányuló vértólulások ellensulyozha-tók. Qvonior-
zei, Különösen az ülő életmód következtében jelentkező bajoknál, nagyon kedvező eredményeket érnek el. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
= A dunántull gyümölcstermesztők gyümölcsfa beszerzését van hivatva megkönnyíteni a világhírű Unghváry László Faiskola RT. Cegléd herényi (Szombaihely mellett) faiskolája, mely a diszfenyők legszebb változatait is igen nagy mennyiségben szaporítja. Ezen fióktelep pontos cime : Unghváry László Faiskola RT. Herény (Vasmegye). Kérjen árjegyzéket.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor .A marokkói kémnő" izgalmas, kalandos szerelmi történet. — Főszereplők: Várkonyi Mihály és Jetta Ooudal. Remek kísérő műsor.
Uránia Mozgó. Vasárnap két sláger: „Rinty az árvák apja", ebben a filmben segit Rintynek e«y kis majom a babérok megszerzésében. „A primadonna négy lovagja", modern vígjáték. Főszereplő 1. Rich.
Nagykanizaa, márclua 2.
A konvencióban dolgozó napszámostól a földmüvelésügyi miniszterig mindenki tudja és megállapította, hogy a magyar mezőgazdaság igen súlyos időket él át. Az az általános válság, mely előbb a kereskedelmet terítette le, majd az iparral végzett, mosl a mezőgazdaságot támadta meg és fájdalommal kell látnunk, hogy agrárlársadalmunk napról-napra milyen bajokkal küzd. A mezőgazdasági éleiben a pénztelenség valósággal orgiát ül és maholnap szomorú igazsággá válik Oaál Oasztonnak az az emlékezetes kijelentése, melyet a parlamentben telt, hogy t. i.: még ezer holdból sem tehet megélni.
Ma az a helyzet a gazdatársadalom életében, hogy se igy, se ugy nem jó. Ha bő termés van, akkorái zuhan a gabona ára, hogy a termelő még készkiadásait sem tudja kihozni, ha rossz a termés, üresen maradnak a magtárak. Mindenképen rossz és nagyon súlyos ez a hely-
zet. A két holdas földmüvelólől az ezer holdas birtokosig egyformán küzdenek, hogy a mai állapoton megtalálják az átvezető utat. Sajnos, a jelen pillanatban a sok jó igyekezet melleit is kevés eredménnyel kecseglet a program, mely a mezőgazdaság mai helyzetén segileni hivatott. Ehelyett mindinkább széles-bedik a gazdák eladósodása és nagy adóterhek, a gabonakivitel megszer-vezetlensége, az állalállomány fokozatos elértéktelenedés', a falvak nehéz sorban levő lörpebirtokosiit maholnap a teljes megsemmisülés szakadékába dobják.
A helyzet hovatovább rosszabb lesz. Az olvasó az alábbi közlésből is kiveheti, hogy a nagykanizsai járás, a Keszthely-vidéki gazdák, földbirtokosok ujabb nehézségek elé kerülnek: tejtermelésük elhelyezését nagy veszély fenyegeti. Arról van s/ó liogv Hudapesti Általános Központi Tejcsarnok R. T. a nagykanizsai, balatonszentgyörgyi, siófoki és pápai lej-
gyfljtőtelepelt megszünteti.
Hogy ez mit jelent jó néhány száz gazdára, uradalomra nézve, arra vonatkozólag álljanak itt az alábbi adatok.
A Budapesti Központi Altalános Központi Tejcsarnok R. T. a háború után az ország több vidékén beszervezte a tejgyüjtést és ezeknek a gyüj-tőtelepeknek révén egyrészt a főváros tejellátásának biztosításában bír tekintélyes súllyal, másrészt a vidéki szempontból is jól jött a tejtermelőknek, hogy egy hatalmas vállalat állal tejtermelésük elhelyezése biztosítva volt.
Ez a vállalat néhány évvel ezelőtt Nagykanizsán, Balatonszentgyörgyön, Siófokon és Pápán létesített tejgyüjtő telepekel, ahol modern gépekkel felszerelt üzemben kezelték a vidékekről beszállított hatalmas kvantum tejet és gyorstehervonatokon szállították a fővárosba.
Hogy ezek a tejgyiijtőtelepek milyen kiható erővel birtak és birnak a tejtermelésre azt fényesen kimu-
I
Megérkeztek a tavaszi idényre
férfiszövetek!
Meghívásra vidékre személyesen megyek.
Raktáron tartok legújabb divatú bel-és külföldi szöveteket, melyekből divatjs öltönyöket készítek Szíves pártfogást kér skeplák János szabómester Nagykanizsa, Széchenyi-tér 3. szám.
I
ZALAI KÖZLÖNY
1929.*mirciu> 3.
látják azok a számok, melyek a gyüjtötelepek működéséről szólnak. Igy a nagykanizsai gylljtőtelep, mely az állomás mellett van és az adminisztrációt ellátó tisztviselőkön klvtll jelentős számú fizikai munkaerőt foglalkoztat átlag napi 5000 liter tejet vett át és szállított fel Nagykanizsáról a fővárosba.
A környék, mint egy 60 községében a gyüjtőtelepnek megbízottai vollak, akik a kisbirtokosoktól átvették a tejeket és intézkedtek annak a kanizsai gyüjtőtelepre való elszállítása felöl. Az uradalmak, maguk végezték a tej beszállítást.
Tudni kell azt, hogy manapság a gazdáknak jóformán egyedüli bevételi lehetősége a tejtermelésnek tovább adása. Ha ez megszűnik a legsúlyosabb válságba kerülnek. Már most
a balatonszentgyörgyi tej-gyüjló telep napi állagban mintegy 7000, a siófoki pedig napi 2000 liter tejet vesz át
és továbbit Budapestre. Az érdekelteknek a tejgyüjtö telep tehát jól Jött, mert egész éven át biztosítva volt a tejtermelés elhelyezése Most ez a helyzet veszélyeztelve van.
A Budapesti Központi Általános Tejcsarnok R. T. ugy véli, hogy üzleti számításait nem találja meg azokkal a tejgyüjtó telepekkel, melyek a fővárostól messzebb esnek, mint például a nagykanizsai is.
Ezért szünteti be a tejátvételt március 15-ikével.
A központnak ez a bejelentése érthető konsternációt kelteti az érdekelt gazdák és uradalmak között és kétféle terv merült fel, hogy a dolog anyagi természetében rejlő problémákat megoldják: az egyik terv az, hogy az érdekeltek mozgalmat indítanak, hogy
Nemzetközi
Vásár
1129. Bájú 4-tél Májas 13-lg
A magyar ipar egységes bemutatója.
50°to-O8 ntazási kedvezmény!
Részletes felvilágosítás és vásárigazolvány kapható
Budapesten a Vásárirodánál
V., Alkoimány-utca 8.
K viaárlgazolvány
ím 3 pengő 20 fii!
a központot a bejelentés megváltoztatására bírják
E tervnél felmerült a lehelőség is, hogy felsőbb, Illetékes helyen interveniáljanak a gazdákat érintő fontos kérdésben és ily módon tegyék lehetővé a gyűjtő telepek további működését.
A másik terv, mely első sorban a nagyobb lejkvaniumokal aüó birtokosok között jutott felszínre az, hogy
a nagykanizsai vidéki érdekeltek alakítsák meg maguk a
tejszővetkezetet, melynek kiépitése magával hozná a tejtermelés elhelyezésének zavartalan biztosiását
Az érdekellek közölt ez ügyben már megbeszélések is folytak és most érintkezést keresnek a Budapesti Központi Általános Tejcsarnok R. T.-vel az irányban, hogy a nagykanizsai gyüjlőtelepet a megalakítandó tejszövetkezet céljaira a meglevő
üzemi (elszereléssel egyült átvegyék bérbe, vagy örökáron.
A tejszövetkezet megalakításának eszméje a város közönségének tetszésével is találkozna, mert ebben az esetben
Intézményesen lehetne biztosítani a város tejellátását minden évszakban és a tej tisztán kezelése, valamint az egységes, olcsó ár mente9 tenne a napi piaci árhullámzásoktól. Különben ebben az ügyben dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelő a föszolgabirósággal együtt már érintkezésbe léptek a főispánnal, akinek intervencióját kérik a kormánynál, hogy valami intézkedés történjék a gazdákat és uradalmakat fenyegető anyagi nehézség elhárítására.
A nagykanizsai vidéki tejszövetkezet ügyének bárminemű előrehaladásáról azonnal tájékoztatni fogjuk a közönséget.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az amerikai nagy szilárdság egyáltalán nem éreztette hatását, mert a rendkívül csekély forgalom megakadályozta az árak kialakulását. Később Berlin sem tudott hatást gyakorolni. A tőz-deidő egész idt-ie alatt forgalom és irányzat csendes voll. Az árdiferenciák ugy fel, mint lefelé ritkán érik el az 1 -ot. Kivételt képez Schwindt árvesztesége és Nasici, valamint Izzó árnyeresége. Az irányzat zárlatkor csendes. A fixkamatozásu papírok piacán üzlettelen. Valuta és devizapiacon Madrid valamivel barátságosabb volt, egyébként nincs lényeges változás.
Zürichi rár'ii
Páli. 2031. Lonlnn 25 23'/i. Newymk 521100. Brüssel 7 2 72i.'i, Milano 27 23. vtadrld 79-25. AmitTdam 20827Vt Berlin 123 40, Wien 73 OS, Solla 3-71'/!. Prága 15 40, Varsó Í8 3V Budipest 90-85'/, Belgrád »l2Wa, Bukaresl 310.
Terménylöísde
A buza 10, a rozs 10 fillérrel emelkedett. Az irányzat barátságos, a forgalom csendes. Bura ilizav. 77-es 2565-25 85, 78-as
25 90 -26 05, 79-ei 26 10-26 2'!, 80 aa
26 25-26 35, dunántuli 77 es 25 25 -25-40, 74u 2550—2V65, 79-e» 2575 2585, >0-as 25-90-26 00, rozi 23 10—23 25, lak árpa 25-50-75 75, sőrárpa 26-25-26 7S zab 25 00-25-35. tengert Ijzt 28 75-29 00, dunántuli 28 00—28-10, korpa 18-75 1900.
A budapesti Tőzsde deviza-jnRyióse
valutAk
Angol I 27-75 2'-00 BcValr. '9-50 79-80 Ciehk I6'93-17-01 Dánk 152-55-153-15 Dinár 10-00 10-06 Dollár 5T0*70-572'70 Francia I 22-50 22-70 Moll. 229 10-23'-lO Lengyel 64 10 64-40 Leu 3 39-1-43 l.eva —•—
Ura 29 85 30-10 Márka 136 00 136-50 Norvég 152 60 1^3*20 Srhill. 80-50 '0-85 Peseta 87-10 8'-70 Svá|el I. HO-05 '10 45 Svéd k. 152-90 153 50
DEVIZÁK
A inul. 229-40 230-10 Belgrád 10-05 0-08 Berlin 135-95-136-5 Brüsszel 79-55-79 80 Devizalel 3-3"> 3 42 Kopenh. 152-75 '53 15 London 27-79-27-8' Madrid 87-20-87-70 Milano 29-°8-30-08 Newyork 572-8" 4-40 Oulo 152-7'-153-17 PáriB 22-36-22 43 Prága 1696-17-01 Sz-lll 4-12-4-15 SlocUh. 153 07-153 47 Varaó 64-22-64-12 Wlrn 80 52-80-77 ZO-ich 110 I7-M047
Kiadja: Délsalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon t Nagykanizsa 78. r.
APRÓHIRDETÉSED
Ar. apróhirdetések dl|a '0 sz'iig 50 Mlór, Minden további szó dlj< S fl I. Vasár- és Ünnepnap 10 szíjig 80 ílltór, minden Invábbl szó dija 8 fili. Smdári és pénteken 10 srőlg 80 flllór, „.i„den továl.bl szó dija 8 flll. C'msró s minden vastagabb belliből álló stó kit siónak síiniit-latlk. Alláit keresőknek 50o/o engedmény. A hirdetési dij alóre flaatandó.
Kiadó május elsejére Csengery-ut 26 rrsgaslőld'zint 2 at'ia os udva-i S'Oba, a rrásodk szobAb'n m-g van engedve lllz-lieiy beáliüia. F.rtekezés háztulajdonosnál délután i—4 tg Széeh nyl lér 7. 907
Bladó egy mndant, komplett keményla háló. Dm a r ladoban.
110 holdas Igen Jó minőségű nánló és rétből áló birtok, Igen Jókaiban le.vó izllsrd anyagú epületekkel, ó»zl vetésiéi együtt Igen kedvezó llzelésl leltételekkel sürgőién aladó. Bővebbrt Aoaél Ignáo Ingatlanforgalmi és péní kolc-önvöívctltó lroda|ában Nagykanizsán, Kazinczy-u. 2
Oalattialyiaóf, raktárral kiadó
Hr/sebet- I6r 10. 423
Pétfi és női aaabókallákak legol cs bban beszerelhetők Knulmann Manónál. Telefon 167. 875
PónatiStosBnt bekebelezésre mlndea
Oss-egben a legelí-vttse'-ben és leggyorsabban tolyóslttal Aoaél Ignáo pénl-kö'csOnkOzvetilő Irodája Na*ykanl;s.1n, Kazinczy-ulca 2. szám. 4925
ElrSnvomda (ezelőtt Blauhorn) Kárpáti BAa álnál, Kölcsey utca 15. 5736
Miuya utci lOlddel aladó.
04. szimu ház 1
hnld 497
Pajgalambok eltd k olcsón Kaulmann Manó ,11. y75
Bnballitkápak és kulonléle dolgok eladók. Cim a eladóban 873
Egy teljesen u| olpóazvarrógóp,
elsőrerdUgy rlmány. eset' g riizlelll/-téirr l>. sürgős, n eladó _ Bóvebb-1 Hóiéi Ignác Ingatlanforgalmi él pénzkölesrin-kttzvetitó irojijáb.in Nagykanizsán, Kazinczy-u'ca 2.
A lazanakl vendéglő Osíies mellékhelyiségeivel együtt uhuIi* bérbv adó. — Bővebbet: Aoxót Ignáo pénzkölcsön és i. eallanloigalml Irodájában. Nagykanizsán, Kazlnczy-utca 2 arám. 25
Fóut 24. emelell 3 sióba, fürdőszoba május l-re kiadó. Ugyanott földszint 2 szoba, konyha május l-re kiadó. Ugyanott szoba, konyha március 15 re kiadó 917
Magyar uicj 76 szá nu ház 2 hold telekkel aladó. Bővebbel Szuknay Lajosnál, József lőherceg-ut 28. 863
Eladó a barakk melleit I hold kltllnő szántólold. Bővebbet: Aoaól Ignáo pénz-kőlcsönkőzvetltő és ingailanforgaiml Irodála Nagykanizsa, Kazlnczy-utca 2. sz 3379
Aaxtaloaok flgyalmába. Toalett
Itikrók szegletes és óval alakban kaphatók STERN tlvegesnél, Erzsébet-iér 14 927
latalló esetleg lakásnak Is al.almaB,
azonnal kiadó. -938
Jól lóző aaakáoaBÓ ajánlkozik Jobb házakhoz kisegítőnek Kinlzal-u. 20 -925
eladó, megtudható Teiek-ut
915
VÍZVEZETÉK
caatornáiid ét egéixaégögyl
berendezések
gaidaaígl, hizUrUii t* épület
bádoqos mumkák
fü/dó- éa QlAkátUk, valamint e tttkbi vágó
javítások készítése SZEPESI IMRE
tilW Zrínyi Mlklóa>utoa 22. Tal Ma
Nagykanlaaán, több kisebb, nagyobb magán éa bélház, elfoglalható lakásokkal eladó Bővebbet Aoaáf iroda, Nagykanizsán, Kazlnczy-u 2. sz. 3381
Fiatal gyermekleányt keresek vidékre. Jelentkezés d. u 2 4 kOiOtt Zrinyl Mlkl*i u. 40. Llchteniteln Albertnél. -2(5
Hunyadi-utca 25 sz alatt egy szobás utcai lakaa április l-re kiadó, ugyanott egy udvari kis szoba azonnal kiadó. -922
IA város legforgalmasabb helyén
pékség kiadó
m Cim a kiadóhivatalban.
Kls'sludy u 3 szooia takéa
Ion 240.
16. szám alatt nagyon szép nialua l-re kiadó. Tele-722
Kiadó a gőzltlrdö udvarban levő 15 méiei hosazu autó gaiage, melyből 5 mé-tei mllncly, azonnal elfoglalható, — Tulajdonosok. 908
Oaalédl v»A* március l-re kiadó. Bővebbel Dervallci, Petőd ut 23. 887
Eladó teljesen vadból készüli, 9 méteres .zslmakazslóíó — Vodlnak, Oelse-»2lgel 8 8
Kiskantzsln, Szepetnekl-u. 20. sz hám siatiadkézből eladó. Bővebbet Magyar-utca 132. Navykanl sa 841
Riaa Japán ..............................—80
Rtxa Patna ....................................1 —
Bab lehér..........................................| —
mák uradalmi....................................1-44
"•« vegyes ....................................160
Múac akác......................................1 76
Sajt trappists............................3 —
Dióból elsólendu..............................4 —
pengő kilója VIDÁ -nál. Kazinczy-utca 13. 606 Telefon: 1—56.
TOzelőf civágast
vál ai Hacnuih Ferenc 3. íz.
{éppel julanyoun lomokkomároihi ut -921
Azonnal felvetetik egy nós stabil «é-p«sz, aki a ÍUiést is végil, a KJ»íéc-<el góznifllomba. .923
Húsvétra már most vegyen MiltÉVtyí CÍPÖt!|
Nagy válaaztik érkezett tavaszi diwatmintakból I
Miltényi Sándor és Fia cipftraktárában, Főúton, a városhá]
Hogy ■ UutéM*«wak egyea dinatfajtákat . kirakatba Hem tesszBk.
b"JJ
március 3.
Egv mühslyhelyiség, szoba kony-1,4, Lkán inel é helyiségen-el cg>Uit áp-l-Hí i ic kiadó Horgonyi u 9. 940
B»jár»önö mejjblzhaió (elvétetik két férfihez, nspl elfoglaltsága két óra. Pranger Kinizsi u. 2 a. 94
2 ssobi, fürdősinbás lakás má;u$ra Idadő Bővebbet Lénáit bőrkereskedő. -947
~~Rein Ernő és őz». Me ezer Ignácné Eötvös tér 2 97.. alatti nagy hu>csarnokában első osztályú Kslrazalonna kg ja 2 P 20 ffillAPf senéshus 2 pm«ó, borit hus 2 pengő 20 éa 2 pengő 40 lil ér, maihahus 1 ptngó 80 íill éa 2 pen^ő kdónkint Mindenféle (elvágóit a legolcsóbban. -946
Hajosár-u. 7. szám aiait egy utc-1 la ki* azonnal kiadó. -951
Jol IŐKÖ tisztességes bejáróné felvé tetik. Etctieg laksssal. Jcientkcni Deák .ér 4
3 szobás lakás Összes mellékhelyiségekkel május l-f* kiadó Cseng/ry ut /.
■ Iádé hatszobán földszinti lak*, május e'sejére Le városban, legszebb helyen. NaKyoob intézetnek. Irodának alkalmas. BóveObct a kladóhivat-lban 956
Accumulatorok
bármely célia
SZIKLAI ÉS TÁRSA cégnél
Budapest, VII., Péletfy Sándor.ulca 9 Telefon : J.Wstl 3S1 43
Illán UyulM nagykanizsai bírósági égrenu'.....
végrehajtótól.
8162 1929. vht. mám
Árverési hirdetmény
Aluliról! blróaágl vt^rchajló ál IBdl é.i LX. t<. 102. §-a értelmiben ezennel koz hitté leszi, hogy á nagynantzsal klr. Járái bíróságnak 1929. évi Pk 8lti2. azámu víg zése kövelkeztében Di. R.,ihschild Béla ÜKyvéd állal kfp Isell Batuxliay tiyö'gy nagykinliul lakos Javára 1745 í 50 lill. J*i. erc|élg 1929 évi |anu*r hú ll-én lo-
fianatoaltolt kielégítési végrehajtás utján e- é. lelulfoglallés 2912 I' te becsült kő-vétked Ingóságok, u. m ; üzlet, berendezés, papíráruk atb nyilvános árvetésen eladatnak
Mely árverésnek s nagykanizsai klr járás blróaág 1929 Ik évi Pk. 8162 számú vég zése folylán 1745 P 50 flll. tó«eKlveleléi, ennek 1928. tvi nov. hó 9 napjától |Jró 9" kamatai, '/a»/tp váltódíj éa eddig ósszesen 280 P. — Iliiéiben bltóllag mát megállani lott költségek erejéig Nagykanlia'n, Sugárul 2. alatt leendó meiftarláiára 1929. már. . 6. napjának d t. 10 órája határldóul kltlt-zetlk éa ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok sz 1881. évi T.X. l.-c 107. éa 108. §-al értelmében kéazpénz-Hzetéa mellett, a legtöbbet Igétónek. szükség esetén becsáron alul ls el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságo kai máaok Is le- és fclülloglaltatlák é> azokra kielégltéal Jogol nyertek volna. ezei. árverés az líai. évi LX. L-c. 102. §. értelmében ezek javára la elrendeltetik.
Keh Nagykanizsán, 1929. évi febtuát hó 14. napján.
HaAn Oytila s. k.
•44 klr bír. víjjrehailó
Eladó
a szentgyörgyváii IV. hegyháton, közel a vasulhoz, a várostól 20—25 percnyi! e, egy 2 hold, 181 □-öl területű
szőlőbirtok,
szőlővel beültetett rész 570 D-öl. a többi szántóföld, gyümölcsös
é» rét Érdeklődni lehet: PetAfi-ut 20. ez. alatt.
Kiskanizaán,
a Nagyrác-utca 83. sz. alatti

szabadkézből eladé.
** Érdeklődni lehet Dr. Beck Dezső ügyvédnél.
2ALAI KÖZl.ÖNY
Helyiügynökök,
kik vaj, sajt, fűszer és csemege-keres-edőknél jól he vannak vezetve, liptói túró képviseletét vállalnák, írjanak Lázár Emánuel Nagymaros cimre.
A nugykunizsul kir. JAi úsbiróság, mint tel- kt önyvi hatóság.
123/1929 tk. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Zsidó JAiioj garab'inci lak tónak Óhidi IslvA né >iUI fcgyed Maliul
végr. haju-
nagvkani/sai lat>ó» Y-grehajtast szrnve.ió ellen Indított végrehajtói ügyében a ikvi hálósai: a vhajtat ►érelme kr.vrt«czt»V rn ju 18*1 LX I. c 144.. 140, 17t». é- IkS. §§ értelmében rlrenitc i a v gr'ha|iasi árverést 13 0 P tőkekö/eirks* cnncK 6> pc'l'g 20 0 P -''kf ut«n >«.2'i ot l. *»p j.Hói I 7 (eb '. n pj ig <3 0 P lóké nán 1927 'et-r 7 iá" 9o0 kamata 37. P •10 f eddig n-cgilapM per é- végrehatási éS aL átVCtC.i ké'Vé"Vfl Zllt.ll llieu-
all-plluii 3ü P kült-é • tókc övolé' és
j ru é al beha, v gctl a na. ykani/\ai Kir Jírásbimsik. tcüklén cvó, Di»ka. -özst'ghen fekvfi s a dióskalj ii4«. s/.'jv i.cn Af 12 sors/. S08 hrsz s/.öió s pi cc •iíZigfa im h g>cn vé^rcha|t*st szende !ó n vén álló ingat viira 320 P kikhliás. áfban.
A tkvi hat«s«ág az á'veré.«n'k Dúskál • ó/séKházánál megtartás ra 1929. évi már-ci b hó 12. napjának dCk-ióttl 10 óráját tU/i hl ez al ar-erén I ItéUleket at IH8I : LX. t c 150. § a al pján a krtvet-kez 'kben állap ija me^:
Az árverés alá keruiő in <a<.lan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhaió el.
Az árvcrelni szándékozók köteles k b.1 nalpénzUI a kikiáltási ár l0"-át kés/ pénzben, vagy az l*8l LX t c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számi ott Ova ilékképes értékpapír*>st>an kiküldöttnél le-tenni, ho_y a tá atpén-nek elólegcs bitói ktétoe h-lye é éről kiállított elismervényt a kiküldői nek átad"l é> az árverési felté-kleket aláirni ( 8«l LX t. c. 147., 150 , I70 §§, 1908 : XLI t. C. 21 §.)
Aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni sen«i sem akar, köteles nyomban a ki-»láltáfti ár százaléka s/erint megállauitott !>ánatpénzt az által-. ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (I92<:XLI. t c 25.
Nagykanizsa, I92L évi január hó 6 napján.
Or Bentzlk s. k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteiéül: Mikó s. k.
911 UoditAtliit.
GYÜMÖLCSTERMESZTÉSBEN A JÖVŐ!
wmmx ím
J FAISKOLA'I
,03 -e'UOAPEST • IVVA'CI U 27:.V>
Dunántuli fióktelep: Herény (Vasmegye)
fciCKeM oi/jositó tar.-as^g n-tgy-ca^i/sil v-z -r njynfl -gé^e részére titkár. mlnő»é;b n represen dtlos tlsztviselót k résünk, nt igas ilxmnmal S*a-<mabaii jártass*g n«rm kivan-tdlu meg tehé'lenül Clm a kiadóban 939
Magyar utca 33 sz. haac beköltözhető la A sal, nagy ke Itel azonnal eladó. v:b(»ei Sáfra-i Perenc Kirslv-u 27 924
Ett«v0s-tér 18. szám aia ti hál nagy
udvarral és nagy keritrl eladó. Bővebbet Aoxél Ignáo ingatlanforgalmi és pini-öloönkózvciitó hodája Nagynanlzs, Ka
7Í czy-u. 2
József lóherceB ii. 88 sz Iak4s kerttti a/.ónnal kiadó Bőveobet József főh«rce*-utra 101 sz. -920
<
j Olcsó villatelkek Ba latonbogláron!
Balatonbogláron a vasúti állomás közelében a ló part|án, Btlatonboglár legszebb helyén villatelkek fürdöjoggal eladók. A pa cellák ltiO-200 négyszögöl terjedelműek és tiszta nádmenles föveny parton terülnek el.
A véielár 50" o-a erejéig a Somogymegyei Takarékpénzlár Kaposvárolt kedvező feltélelek melleit 2 év alatt havi részletekben törleszlhető kölcsönt- nyújt.
B,.latonbogiár kedvező vasúti és ha|<> összeköttetése, posta, telefon, taviró állomása és kiépitelt mode n parija folyián a legkellemesebb otttartózk> d ist biztosítja a nyár tini szándékozóknak.
liövebb felvilágosítást
a fürdöigazgatóság és a Somogymegyei Takarékp nztár balatonbogiári fiókja
Belatonbofllir, nyújt.
Erö, tartósság és flzemblztonság
TRAKTORT
áceikeretes, golyóscsapágyas kivitel,
nagy rázó és tisztitófelület,
szétszedhető dobko?>ár
nagy teljesítmény, szemveszteség nélküli cséplés a
„Gazdasági" cséplőgép
jellegzetes kellékei I Ajánlattal és felvilágosilással szolgál:
Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T. Budapest
Gyár és igazgatóság: VI., Váci-ut 19. - Városi eladási telep VI., Vilmoa o.á.z*r-ut 85.
Kerületi képviseld: BETTLHEIM ÉS GUTH gép- é. vaakereekedée, Nagykanlzap.
ZALAI KÖZLÖNY
1ÖÜ9 március 5
vese-, hólv»g-,gyomor-és cukorbajoknál, kötzvény ís reumát megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz Hárl ivókurára rendkívül alkalmas.
Állandóan friis töltési >— Főraktár: »
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21.
A nagykanizsai klr Járá. bíróság mint talekkónyvl katóság.
1459/tk. IB28. szám. Árverési hirdetmény éa érverés) feltételek.
Papp Perire végrehajtatónak Sásvári Jáoos végrehajtást szenvedő ellen Inditotl végrehajtási ügyében s telekkönyvi ható ság s vhajtato kérelme következtében si 1881 : LX t.-c 144 , 146 és 147. §§ 176 és ÍM § si értelmében elrendeli a végre balUsl átverést 6 P .52 I tőkekövetelés, ennek IV28 Január 1-tól |áró 9oo kamata
I P. eddig megállani toll per és vhajtan és aa érvelést kérvényért ezúttal megalli pltolt 8 V költség tőkekövetelés és Járulé
kai bebajtáia végett a negyksntzsal kit lárásbltósag területén levó, Nagykanizsa r t. városban f-kvö, sa nagykanizsai "00! aztjkvben A ti- sorsz. 82rÍ2 hisz. s. log lalt ház, udvai, kerttel ingsli nuk vhajlásl azaavi dö naveu tik) teTeieszíre 1600 I' kikiáltási á'ban. A vhajlásl fogsnatoallás Igazolva nem lévén, ennek erejéig az árverés elrendelhető nem volt.
A tkvi hatrság az átverésnek s tkvl ha lóság hivatalos helyikégében (Igazságügyi palota Isz. 8. a|tó) megianására 1929 évi aiAlas hé 8 napjtn délelőtti 10 öréjtt Mii kl és ax árverési lelkieteket sz 18 I : LX I. c 150 § a alapién a ki vetkezőkben állapltja meg:
Az áívcié* alá ketü'ó ingatlan a kikiáltást át fel.'-nél alacsonyabb áron nem ad-kató <1.
Aa átveretni szándékozók kötelesek há utpénzttl a kikiáltási ár \0".vít készpénz bsa, vagy az 1881 : LX. t.-c. 47 fában meg határozott ártotyazuűisl azJinitott óvadék képes érték papirostass a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biról letétbe helyezéséről kiállított letéti alia-■asrréayt a kiküldöttnek átadni és az ár vezési feltét<lcket aláírni tlMI : LX I -c 147., 150, 170. I90«:XLI. H 21. §)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási atirnl ■ugatabb Ígéretet telt, ha többel ^érnt tenni sem akar. kötetes nyomban a ki-kiáltásl ár százaléka szerint megállapított básatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegéazlteru. 1908 : I.XI. t. c fr).
NagykanUia, Im. évi február hó IS napján.
Dr. Bantdk s. k. klr. )blró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó a. k fóti zt.
Elsőrendű használt, bontásból eredő
falazó tégla
40 ezer nagy és 40 ezer kicsi jutányos érőn
eladó
Horváth és Vas
épllömettereknél Csengery ut 17. sz. alatt
A nagykanizsai klr. |árásbirós*K ntlnl telekkönyvi hatóság.
9%7'tk. 1M8 az.
Ml mrdetmÉay ktvoaat.
tiánll Máris végreluijtatónsk Medvenlcs Perenc, Nsgyrécse végrehsitáil szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végreliajtánl árvetést 161 P 20 f tőkekövetelés és |átulék«l liehajllia végetl a nagykanizsai kit. Jlrálblriság lettl létén levő Nsgyrécse köziégben lekvó. s .1 nsgyrécsel 976 izljkvben loglall Ingatlanokból végrehajtást ssenvedó nevén álló 1 1 t/S-cd Illetőségekre és pedig 416a hsz. Ing.-lból Meló- 200 l>
764a . . .150.
382&a . . 100 ,
135/a 2—136 a 2 . . . 800 . 380ía 2 . .100.
394&b 2 . . '« .
659 b I . . . 30 ,
980-981 b 2 . . U«> .
1369-1381'a 1 . . . 700 ..
kikiáltási átbsn <1 pedig az ezekre a 9404 1904 tksz végzéssel Klrscltenknopf Krluttns, özv. Medvenlci lánoané Nagy-técse Javára bekebelezel! özvegyi haszonélvezeti izolgalmljognak lenntartáiával.
Az árverést I9M. évi márclua kő 21-IU napién d. a. 10 órakor Nagyrécie község házánál lógják megtartani
Az árveréa alá kerülő Ingallan a kikiáltási ár kétharmadánál alscsonyabb áton nem adható lel.
Az átveretni szándékozók kötelesek ba natpénzül a klklállSit át 10°Ai-al kéazpenz ben, vagy az 1881 .LX. t.-c. 42. í iban meg halálozott árfolyammal izámltott óvadékképes értékpapírban a kiküldöttnél lelcnnl, hogy s bánslpénznek előleges bitói leiéibe helyezéséről klálllloll letéti ellinietvényl a kiküldöttnek áladnl éa az átveréal tellflele kel aláírni (I88I:LX. t.c. 147. 150., 170. §4.. I908:XL. t.-c. 21 i).
Az, aki az Ingatlanéti a klkliltáll álnál magaaahb ígérttel leli. Ita többet Igétnl senki sem akar, köteles nyombsn a klkiál-Uil át százaléka szerlnl megállapított bá-
natpénzt aa általa Igéit ár ugyanannyi sz a zalékilg kiegészíteni (1908.Xl-l. 25 §.) Nagykanizsa, 1928. évi decembet hó 19 A kiadmány htleléill Mlkó >. k 931 főtiszt.
Pályázati hirdetmény.
A l.eleiiyr és Vidéke „Hifiipya* t-'ogyaszlásí Szövetkezet hoitko-*«ilttl Állásra pályázatot liiitkl. A szövetkezet havi h irgalma 5—fiütX) Pengő, javadalmazás 40 Pengő fix és 1 i/aó 0 forgalmi jutalék, lakás, flltés, világítás megegyezés szerint Óvadék készpénzben 15ÍX) Pengő.
Pályázat a szövetkezel dinére ajánlva küldendő, személyes beinti. Intkozás -i-ij.'it költségen, előnyös.
Az állás 1929. május Itó 1-én betöltendő. Pályázni határidő április 1. tcu
Leghűbb barát egy
PFAFF varrógép,
mrly Ont nohatem hagyja el.
20 hüwi r4«>l«ttlx«té»r« • •
kapható
BRANDLSÁNDORÉS FIA
Cégnél
Deák tér 2 a felsAtemplotnnál.
Állandó díjmentes hlmaésoktatáa I 1 1
Ez az autó Lkell Önnek!
Rendelje a/onnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. szám.
Telefon: 3 22.
Raktárról az összes typusok azonnal szállíthatók. — Kedve ö fizetési feltételek!
A nagykanizsai kir. Jéráablrósá ■, mint telekkönyvi hatóság.
115*1 1029 Iksz.
Árverési hirdetmény éa árverési feltételek.
Pspp Perenc nagykanizsai lakós, kete, kedó végreli-Jto'ónik Bogár Jínos yfa„. hsjlá-t szenvrdó ellen Indított végrehajts hgyében a tkvi hálósát; a vhs|tsló kérelm. köv tkc -lében az 1»8 : LX. I c. 144 |« és 147. § al, 170 es 185 § sl élteimét*,, elrend It s vhajlásl árvizest 36 P 09 fni tőkekövetelés, er.nek 1928 lanuár l.,jj járó IWu tainala 10 I' 50 t eddig „„j! állapított per és vbajlási és az srverfcu kérvényéti ezúttal megállapított 8 r költ síg, tőkekövetelése és J.tiulék',1 behsjláu vége't a nagykanizsai ki . jbuóság terltle-tén levó. Nagykanizsa r. t. váiosbsn lekvó s a mgykaiii/sai 2319. aztjkvben A f 2 Moriz 8113 hrsz ház udvarral éa ketilel Irtgillannak vlia|tást ssenvedó nevén Hiú loieréisére I5C0 P kikiáltási átban. A tkvi hatóság az árverésnek a tkvl hatóság lu. \atalos helyiségében llg-zságügyl palim fsz. 8 a|tó) megtartásé a 1920. évi má]>t hó 7. napjának délelőtti 10 órajál lüzi ki és az átveréii faltételeket az I8n LX t. c ISO § a alapján a következőkben allapilja mey:
Az áiveréa alá kerüló Ingatlan a klkill-Hsl ár leién il slscannysbb áron nem id-h itó el.
Az trverelnl szándékozók kötelesek bá-nalp :nzül a kikiáltási ár lOOo-ál készpénzben, vagy az 1881 : LX l.-c. 42 § ábaa mrghatir'izou á lulysmma] uimitoti óvi-
dé.képcs étlékpapttosban a kiküldőiméi 0, hrigy a bánatpénznek eólrgci bírói leletbe helyezétié ól kiállítóit leién
elismervényt a kiküldöttnek átadni és az Átveréii felléleieket aláírni (1881. LX t. c. 117, 110.. 170. $$ ; 1908 XL. l.-c. 21. §.| Az aki az ingatlanén a klkliltáll itnal magasabb igéietet lelt, lu löbbet igirni senki sent akar, köteles nyombtn a kíkUI. tast ár százaléka szerint megállapított bá-nalpénzt sz lllsla igér' ár Ukysnannyi szi-zalí-káig klrgéazileni (1908 : XLI. 25. §)
Nagyknnlz.a, 1929. évi febtutt ho 15 naplln.
Dr. Rcntzlk s k klr jblró.
A kiadmány hlleléti: : Mikó ■ k.
ióiiui.
Gyümölcsfáinak rügyfakadás előtti
is tavaszi kezeléséhez már mosl ten-
deljcn
OSSZiS JÓZSEF magkereikedeté-ben Nagykniisii, E-uébel-ter 10
(a bltóság melletl) a következő védószerekból:
EnHa és Dendrin
(üvllmolcslaklfbolcilinok) elpnszlll|lk a titkon áltt-lclő rovarkltlrvőkcl.
Solbár
(kénlailaliititb.irytttnsttlflilkészllmény)
megöli a Iákon tileló rovar éa gomba
kártevőket
Almola és Pomrin
(véltem kátrány), vérielves sebhelyek be kenésére.
Sulfarol
Horiló-I léhez keverve gomhakárlevóA: Irtására.
Noaprasen, Tutokil
ttnlvcrz.VIs prrmelezószerck rovar cs gumbakárlcvók ellen.
ÉrdtktMBiMk isntitltrtiit ima M.
Utolérhetetlenül
tökéletes, tartós és nagy teljesitAHépességG
.ctkS rcjjn|n|É| ^mm^Mm
goiyos-csapágyas i nc,"",fikMlkl
Előnyös lizetésl [eltételek mellett szállít
Magy. Kir. Államvasutak Gépgyárának Vezérügynöksége
"emzetközi Gépkereskedelmi R.-T., Bndapest, V., Vilmos császár-nt 32.
Kerületi képviselet: Bazsó József, Nagykanizsa
i
1929. március 3.
ZALAI KÖZLÖNY 8
II NAGYKANIZSAI BANKEGYESÜLET ES DELZALAI TAKARÉKPÉNZTÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1929. március 16.-án, .wmbUon délután 3 érakor Föut 8. azám alatti azékhizéban tartja
58. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a I. c. részvényeseket IímIiIciicI nichivia
Nagykanizsa, 1929. március 1-én. |Bazgatóaán-
A kSzgyaiéa tárgyai i
1. Az ig"(í*tó8ág és feltlgyelóbizoltság jelentése az 1928. Uzletévrfll. Az intézel hivatalos közlönyének kijelölése.
2. Az 1928. évi mérleg feletti liatarozat. ft. Igazgatósági lagok és felUgyelöbiiottság választása.
3. Alapszabályok módositasa. (j ^yéb alapszabályszerUleg bejelenlelt indítványok tárgyalása.
Azok a I. c. részvényesek akik a közgyűlésen szzvazall Jogukat érvényesíteni óha|tják tcthlvalnak, Imgy ,/. alspusbályok 12 fához képeat míg le nem Járt ízeivé-ellátott részvényeikéi a kdzgvtllést legtlftlili 5 nappal megelőzőié); az Intézet pénztáránál leletbe helyezzék.
nyekkel
VAGYON
MÉRLEG SZÁMLA 1928. DECEMBER 31.-ÉM
_JW» .j Penjjí"
TEHER
Pénzlárkészlet : készpénz
Idegen pénznemek Követelések a Magyar Nemzeti Hinknil
Magyar Klr. Postatakarékpénztárnál Pénzintézeteknél Icniiátló követelések
Értékpapírok.....................
Vallótárca ................
Adósok ......................
Intézeti székház.........
Óvadék és szavatossági adósok.......
Bt 914 77
10 668 91
72 68] 78
7101 05
15120 II
42 764 24
4.21(662 09
976 272 1 21
240 000 I
16] 626 ' 94

Alaptőke : I0.IXKI drb. részvény i P 50
Tőkriarlalék .....
Tartalékalap*.......
Nyugdíjalap** . ... . . ..
Tisztviselői segélyalap**' ... Betétek :
könyvecskékre ................. .
folyószámlán és csekkszámlán .......
Lerovandó kincstári Illetékek .......
Vlsszleszámllolt váltók .........
Fel nem vett osztalék ......
Átmenell kamatok ................
Övadékllltel és sznv-Uosságl kötelezettségek
Nyereség-áttiozat 1927. évről
Idei nyereség ........... .
I 41 OTO
joron-ISIW
,nt *>««iiMdni
Nagykanizsa, 1928. decmnber 31-én Jelen mérleg számlál mindenben megegyezónek és helyesnek találtuk.
Pengő I |i Pengő
ngrt I
-^Tl1
Penjó_
1.676029 666.201
21 4T9 TI 147.664 64
600 000
I 114 0«0
26.000 16 000 l«N
II
M
04 t,162.130 "1 4.466 2,176 276 1 466 N1M 166.626
! 1.766.660
A FaM«yal6blzotta*0.
SZŐLÖOLTVÁNYOK
nöken ti.isi v.MiSk, (ijliiiUn. Icgok.óbbin s
t1emz«tk5zl Borkereskedelmi R.T.-nát
Badspest. VIII., Kcnyérmcsé-tttc* a
KÍI|«.« ár.|lfl1slol 3JJ
Mosl
Fesll
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
íőxmotó, vegytlsztltó, ruhafeitö
* uombíUiélyl ofir. IparkMimávxi "unyéremmel küQaUlv*
NAOYKANIZSA
OrSJtfittltf r Oyánelep:
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
Nem kelt idegenbe mennie, mielőtt bar m" leltet vsgy tisztíttat. Oyózói|On ""g áraim olc óságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhitéltén fényű gallérilsztitás 1 a Cl Pllsséroz I
| Tisztit I
Hutvan év óta fennálló
füszeriizlet
lakással együtt kiadó.
Gin a kiadóhivatalban.
Magyar utca 81. sz.
ház
szabadkézből eladó
Bővebbet Varazstli-ulca 1. sz., tőzsde w
Özvegyember vagyok, magam harminchárom évet, tehát feleségre, ötéves kisgyermekemnek pedig anyára lenne sürgősen szükségem. Ezeket siettem elóre közölni, mert nem szeretném, ha olyan hölgyek válaszolnának hirdetésemre, akik fenti két körülménynek elvben sem feklnének meg. Mert t két hivatás becsületes betöltésén kivlil egyebet nem kivánok Jövendőbelimtől, iklnek cserébe anysgi Javakat nyújthatok. Parkírozott négyszobás házamat gyümölcsös, virágoskert övezi és miután földbirtokos vagyok, lenne mit a tejbe aprítani. Csakis hozzámillő. keresztény feleséget óhajtok, kíméljenek mások és közvetítők. Szíves vál«5Zt .Mire kisüt a nan...' Jeligével külső borítékon Nagy hirdetőiébe kerek, Budapest, Rákóczi ut 57 b.
Éger, nyár, bükk,
dió, kőris, tölgy, hárs stb. rönkiákat állandóan vásárol
Fornérgyár ti Ketnénjfglennelö I.T.
Budapest, IX., Csont-utca I.
Felülmúlhatatlan
M
a 20 HP és 30 HP
WALLIS
TRAKTOROK
teljesítőképessége, tartóssága,
olcsó üzeme. Üassoy-Harril gyárlmáiyl
Nemzetközi Gépkereskedelmi R. T., Bndapesl, V., VUmos császár-at 32.
Kerületi képviselet: Bazsó József, Nagykanizsa »
Messzemenő garanciákkal, kedvező leltételekkel szállítja:
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és isineróseinknek, kik felejthetetlen drága jó férjem és édesalyánk
Mis Stelnberger Károly
elhunyta alkalmával jólesó részvétükkel mély fájdalmunkat enyhítették és a boldogult temetésén megjelenni szívesek voltak, ez uton mondunk hálás köszönetet.
A gyászoló család.
KMsSnatnyilwánité*.
Szívből köszönetet mondunk a város társadálmának, mlndaion Jóbarátainknak és Ismerőseinknek, kik felejthetetlen kedves
Ilonkánk
váratlanul történt elhunyta alkalmával Jóleső részvétükkel fájdalmunkat enyhítették és a boldogult temetésén megjelenni, valamint személyesen és levélben részvétükkel bennünket felkeresni szivesek voltak. Külön köszönjük a Stefánia Szövetség Igazgatóságának. orvosi és védőnői karának, szi. Ferenc Hl. rendje, az Egyházi Énekkar és a szt. Ilona Leányklub tagjainak testületi megjelenését.
Giiniar otalM.
KÉPVISELŐT
keres világhírnévnek örvendő osztrák cég Nagykanizsa és környékére, petroleumkályhák, fözök és kézilimpák, valamint petróleum izzó'impák eladására. Ajánlatokat .T ti elitig" jelige alatt Rudolf Mossc R. T. Budapest. IV., Váciutca 18. továbbit ím
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 10.
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
Ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kíméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a 1 egteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen 1
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utca 5. (udvarban)
és
SOPRON, Várkerü'et 62
ASapitva: 1887-ben.
NyomafoH a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagyknnizs.ín. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
69. évfolyam, 53. siám
Nagykanizsa, 1929 március 5, kedd
Ara 14 Illír.
ZALAI KÖZLÖK!
SAcfkcdztöséa és madohjvawi. F6-ui i>. azam. Kesxtbclyi HókHadótaivatal Kossuth LaJo«-u 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
BlSIIzrltil tra : egy hórs I pengi I
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor : Jórészt felhős, enyhülésre halló idő, kisebb lecsapódásokkal, várható.
Ha délután kezdi meg a népszövetség tanácsa a kisebbségi vitát
A megnyitó xárt Illés öoxxálárult a magyar-fugosxláv és magyar-román optáns-Ugyek tárgyalásainali elfialasxtásáöox
Genf, inArclith 4 A Nemzetek Szövetségének tanácsa ma délelőtt 11 órakor a szokásos módon zárt Üléssel kezdte meg 54. ülésszakát Scialoja uj tanácselnök elnöklésével. A zárt ülésen a végleget napirendel állapították meg, mely időközben tehermentesül! azzal, hogy Cumanu jugoszláv és Hevesy I'ál magyar delegátusok között — a román példa ulán indulva — tegnap megegyezés jött létre
a jugoszláv - magyar optáns-vlta elhalasztása
ügyében, mindkét fél írásbeli halasztással fordult a titkársághoz, mert meg akarják kísérelni, hogy a Nemzetek Szövetsége tanácsának juliusi ülésszakáig követlen tárgyalásokulap-jin békés uton jussanak megegyezésre. A tanács ülésszakára Genfbe érkezetek az angol, német, valamint a
francia külügyminisztereken kívül még a finn, lengyel, jugoszláv, görög és a bulgár külügyminiszter is. A jugoszláv és görög megbízottak megjelenésének okál abban magyarázzák, hogy c hét folyamán aláírásra kerül az uj
görög Jugoszláv barátsági szerződés, továbbá az ezzel egyidejűleg lélre-jött gazdasági egyezmény, melynek alapján Szatonikiben szabad kikötői zónát létesítenek. Egyidejűleg elő-akarják mozdítani a görög és jugoszláv Bulgúriávat kezdődött tárgyalásokat. i három ország külügyminisztereinek kölcsönös megbeszélése alapján.
Elfogadták a magyar-román optáns-ügy elhalasztását
Genf. március I A Nemzetek Szövetsége a zárt
megnyitó ülésen elhatározta, hogy helyt ad Magyarország és Románia indítványának, amelynek érlelmében a két kormány közölt felmerült uplánsvilát elhalasztják.
A Tanács legközelebbi üléséi kedden délután négy órára tüzle ki és azon esetleg már meg is kezdik a kisebbségi vitát. Jugoszlávia levelet intézett a Népszövetség titkárságához, melyben kilejti. hogy amennyiben a Tanács az eddigi kisebbségi szerződések meg változtatását határozta el, a tanácskozásokba bevonják a jugoszláv kormányt is. Hasonló levelel várnak a prágai kormánytól
Walko Genfbe érkezett
(iont. március I Walko Lajos külügyminiszter vasárnap délben Genfbe érkezett
Sót Qintett
revolverlövésekkel elbuft a
Pária, március 4 (Éjszakai rádiójelentés) Rue de Rhone egyik ékszerüzletében ma délelőtt megjelent egy férfi és gyűrűkre kezdett alkudni. Anfínt alkudott, hirtelen egy sóval teli papírzacskót kapott elő és Rakovszky ék szerész arcába öntötte. A jelenetnek lanuja volt az ékszerész felesége, aki
asz ékszerész szemébe,
megsebesítette ax egésx családot, cselédsxobában, afrol elfogták
axtán
épen az üzletében tartózkodott. Az ékszerész < különös merénylőre vetélte magát, aki egy csomó ékszert (elkapva menekülni próbált. Erre a merénylő revolvcit rintott és kétszer az ékszerészre, majd a feleségére lőtt. A szomszéd szobából a lövésre az üzletbe rohant az ékszerész fia, akire a merénylő szintén rálőtt. Az
egymásutáni lövések za|ára a közelben dolgozó villanyszerelők berohanlak, akik elől a revolveres merénylő az emeleire rohant. A rendőrség csak nehezen talált rá, egy cselédszobában elbújva, a támadóra Az ékszerész és felesége állapota könnyebb, a fiúé életveszélyes Tüdő-lövést kapott. Esti jelentés szerint a fiu belehall sérülésébe.
Megvan a titkos francia-belga katonai szerződés J&amisitófa
Egy ismert
Brüsszel, márclua 4 Vasárnap é|szaka letartóztatták a brüsszeli pályaudvaron Heine-Frank Albert német származású volt hadilengerészt, aki nejével együll érkezeit Amsterdamból s aki mint nemzetközi kalandor régtől fogva ismert névre tett szert (anyai ágon távoli rokona a költő Heine-nek).
Heine-Frankot és nejét annak Syanuja alatt körözték, hogy ő
nemxetköxi kalandor munká/a volt ax európai bonyodalmakat keltett egyexmény
hamisította a nagy port felveit titkos szerűen lemásolta a háború előtt belga francia katonai egyezményt, kötött francia-orosz katonai szer-Amikor a vonalról lelépő kalandort ződési. szövegén alig változtatott va-a detektívek elfogták, az nem is lamil, csak a neveket helyettesitelte tagadta a terhére iit szélhámosságot. A rendőrségen részletes vallomást teli és abban elmondta, hogy a szerződési ő hunisitotla és egy flamand hírlapírónak adta el jó pénzen ez aztán eljuttatta az ulrechtscln laphoz. Beismerte azt is, hogy egy-
A hamisító megnevezte azt a hírlap írót is, aki tőle a hamisítványokat megvásárolta Az illető Waurd Herre-manns, a „Schelde' cimü llamand lap szerkesztője.
Heine-Frank Albert feleségét is ki-hallgalta a vizsgálóbíró, de az asz-
szonyról hamarosan be bizonyosodon, hogy nem volt tudomása a hamisításokról és ígv még tegnap éjjel szabadlábra helyeztek.
Waard Herrenians hírlapiról, aki ellen a belga ügyészség köiozőleve-let adolt ki. Antwerpenben keresik, ahol állandó lakása van.
„Bomba" robbant
a román kamara túlfűtött folyosóján
Bukareat, március 4 (Éjszakai rádiójelenlés) A kamara szombati ülése ulán, mikor a karzat közönsége és a tisztviselők távoztak az épületből, az egyik folyosón hatalmas robbanás reszkettette meg a levegőt. A ruhatárban levő, mintegy 100 emberen ijedt félelem vett erőt és nagy pánik töri ki. Többen elkiáltották magukat: .MenekMfOa mindenki! tiombamerénylet történt.' — Azonban a merénylet hire nem bizonyult valónak, mert mlkór jobban utána néztek a robbanásnak, megállapították, hogy az egyik fütőzzer-kezet kazánja robbant fel. amit a túlfűtés okozott. A robbanás oly erős volt, hogy több falat átszakított. Emberéletben nem esett kár.
Borzalmas tüz posztttott egy bolgár katonai robbanóanyag-raktárban
Husz halott, tizenkét súlyos sebesült a romok alatt
Szófia, márclua 4 (Éjszakai rádiójelenlés) Bolgár Távirati iroda: A katonai arzenál anyagáru raktárban hatalmas tűz pusztított, mely valamennyi épületre átterjedt A robbanó-lövegek gyártásához. felhalmazott anyag egyTe-másra robhant fel. meg sem lehetett kísérelni a mentést. Mikor a lüz elvégezte pusztító munkáját, megállapították, hogy igen sok halottja van a katasztrófának. Husz ember vesztette életéi, 12 munkást nagy nehezen sikerüli megmenteni az eletnek, de azok is rendkívül súlyos sebeket kaplak.
Hoover programot adott
VVaahington, március 4 (Éjszakai rádiójelenlés) Hoover elnök ma délben a Capitolium előtt nagy beszédben ismertette politikai programját, melyet rádión továbbítottak Kifcj'elteaz elnök, hogy Amerika a háború után hatalmasabb, mint volt. Szükséges azonban, hogy bizottságok alakuljanak, melyeknek feladata Amerika büntető-törvényét megreformálni és a szfwMaéges államok egymásközti viszonyát szabályozni.
2ALA1 KÖZLÖNY
1S29. mátdus 5.
Robbantják a jugoszlávok a Mura méternél vastagabb jegét
A murakeresxturl &ld kél oldalánál robbantottak a leget, de a Mura Oéttö reggelre ufra befagyott a robbantás Qelyén — Erősen vesxélyex-tetve van Kotorl és vidéke áradás esetére — Murakeresxturon ufra 15
tokos Qldegek vannak
Nagykanizsa. inárviuB 4 Minden körülmény arra mutál, bogy ezidén a Murán hatalmas áradásokkal kell számolni. Már köföl-tük a Mura magyar partjára vonatkozólag azokat az intézkedéseket, melyeket a mi hatóságaink tesznek meg, hogy a veszedelmet elliárilsák. vagy csökkentsék. Most arról kapunk hírt, hogy a jugoszláv hatóságok is megmozdultak és szombaton délután már robbantásokkal Igyekeztek megtörni a szeszélyes folyó jégpáncélját, hogy legalább a jégzajlást csökkentsék, mert rohamos olvadás esetén épen a Jég az, ami a nagy torlódás által a vizet kikényszeríti medréből Szombaton délelőtt |ug. vasúti mérnökökből és katonatisztekből álló bizottság tekintetle meg a Murának azt a szakaszát, mely
a murakereszturl vasúti hld két telén terül el és legjobban veszélyezteti áradásával Kotori községet.
A jugoszláv bizottság délután már a jugoszláv vámőrök közreműködésével hozzá is fogott a jég robbantásához. Mintegy
másfél kilométer hosszúságban a minden képzeletet felülmúló vastag jégpáncélba 70—80 cm. mély lyukat fúrtak és abba helyezték a robbantószert. Az előkészületi munkálatok olyan sok időt vettek igénybe, hogy a délután 3 órakor megkezdett munkálatok csak 5 óra után fejez-hetődtek be és amikor az első, festőlen szép robbantás megtörtént, már délután fél 6 óra volt.
A jéglyukakban elhelyezett dinamit megtette hatását és
Irtózatos detonáció reszkettette meg a levegőt, mikor gyors egymásutánban megtépte a robbanás a Mura jegét.
Sikerült is jókora darab helyen a viz folyását szabaddá tenni és a többnégyzetméternyi nagyságú jégtáblák hömpölyögve úsztak lefelé, hogy aztán egymás hegyén-hátán torlódjanak.
Természetesen a robbantási művelethez a magyar vámőrség engedélye is szükséges volt és azt meg is kapták a jugoszlávok, hogy a Mura egész területén végezzék a robbantást, jól lehet, a határ értelmében a Mura folyó közepe az elválasztó halár, melyen például nyáron átmenni csónakkal nem lehet, mivel az gránicot képez. — A szombati robbantások részlegesek voltak és nem ölelték fel a Murát több kilométeren át, tehát nem is hozhatlak komoly eredmény) az áradás ellensúlyozására. Azonban a tartós nagy hideg ezt az eredményt is jelentősen kisebbítette, miután héttő reggelig a robbantott részen újra befagyott a Mura.
Ezen a helyen tekintettel arra, hogy vasárnap és hétfőn Murakereszluron és környékén 15 fokos hideg volt, újra tiz centiméteres jég képződött, mely tovább vastagszik.
A Mura jégpáncélja hihetetlenül vastag egyébként is. Állítólag mérlek már 170 centiméteres Jeget
is. Az tény, hogy a jég legtöbb helyen meghuladja oz egy méter vastagságot.
Hétfőn délelőtt a jugoszláv hatóságok
további robbantásokat végeztek
és mindenképen azon vannak, hogy n fenyegető átvizveszedelem zónájából Kolorit és a szomszédos part-menti, megszállóiI községeket kihozzák.
A Mura folyásától száinitott jobbpari ugyanis mélyebben fekszik, mihl a magyar terület, ezért ott áradás esetén is nagyobb veszedelemmel kell szembe nézni.
Ha most a megfelelő intézkedéseket megleszik, remélhető, hogy a veszedelmet csökkenteni ludják és a Mura várható pusztilását a minimálisra redukálják.
Nemzeti Munkavédelem 250 embert hiv be árvízvédelmi munkára
Nagykanizsa, március 4 A Nemzeti Munkavédelem intézményének jelentőségét csak most látja voltaképen a nagyközönség, amikor az árvizveszedelem-fenyegette vidékre órák alatt hivja be a pompásan beszervezett és megfegyelmezed gárdáját, mely a lakosság életét, vagyonát, jószágát megmenteni van hivatva.
A „nemzeti gárdát" most felszerelik csákányokkal, lapátokkal és csónakokkal és a leginkább veszé-
lyeztetett Murakeresztur vidékére fogják behivni. Elsősorban Fityeháza, Bajcsa, Szepetnek kerülnek sorra. Ha komolyabb veszély mutatkoznék, ugy Molnári, Lelenye, Tótszerdahely é6 Tótszentmárton községek népére kerül sor. — Értesülésünk szerint minden pillanatban várható, hogy a Nemzeti Munkavédelem nagykanizsai körlete az első 250 embert be fogja hivni azonnali preventiv árvízvédelmi szolgálattételre.
Kiirlák az árlejtést a Vécsey Zsigmondutcai iskola építésére
A város felterjesztette a minisztériumba az államsegély ielemelése iránti kérvényét
Nagykanizsa, március 4
A nagykanizsai szülőknek egy soksok éves óhaja valósul meg nemsokára a város vezetőségének fáradozása nyomán. Eóleg azoknak jelent ez sokat, akik a vasúti állomás körül, a Gyár- és Só-utcák tájékán laknak, vagy pláne, akik gyermekeiket a teljesen külső perifériákról kénytelenek beküldeni a központi iskolába, hóban,fagyban,esőben,sárban A város polgármesteri hivatala ma terjesztette fel a közoktatásügyi minisztériumhoz azt a kérelmét, hogy a beígért 50.000 pengő építési államsegélyt a város nehéz anyagi viszonyaira és súlyos iskolai feijtartási költségeire való tekintetlel 80.000 pengőre emeljék fel. Kérését alapos megokolásokkal hosszabban indokolja.
Függetlenül azonban e kérelem mikénti elintézésétől, a városi tanács elhatározta, hogy a Vécsey Zsigmondutcai elemi iskolái ebben az esztendőben minden körülmények között felépítteti. Az iskolaépítés Ugye ma már abba a stádiumba jutott, hogy a polgármester a legközelebbi napokban kiírja a versenytárgyalás! az építkezésre és berendezésre, ami azt jelenti, hogy mihelyt az időjárás meg-
engedi, a munkálatok azonnal kezdetüket veszik, ugy, hogy nyár végére ismét gazdagabbak leszünk egy írj kulturális inlézménuyel és ennek kapcsán a központi elemi iskolában is megszűnnek az eddigi lehetetlen állapotok.
Reméljük, hogy a kanizsai iparosság idejében megmozdul, hogy más, mint nagykanizsai iparos és vállalkozó ne kaphassa meg az uj iskola összes munkálatait. Mert azt a fényűzést nem engedheti meg többé magának Nagykanizsa városa, hogy amikor dolgozó polgárai közterheiket nem képesek megfizetni munka és kereset hijján, — még a ritkán kínálkozó munkát is idegen kéz vigye el előlük.
=■ Uj rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezésekel, a kövelkező előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megléritjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5.
A szabadságharc 80 éves évfordulójára
ImposáM telepet kéult elő u irodaid éi IlTtenti Ur
Nagykanizsa, március 4
A törvényessé tett március 15-lké-nek megünneplése megrendezését a város az idén is a Zrínyi Miklós Irodalmi és Mlivészetl Körre bizta. A Kör elnöksége, ha lehet még a tavalyinál is impozánsabb keretek között rendezi meg a legnagyszerűbb hazafias ünnepet és március 15-ikét ez idén valóban felejthetetlenné akarja mindenki számára tenni. Az ünnepség délelőtt, matiné formájában lesz a Városi Színházban. Ha az idő szép lesz a Kör ugy tervezi, hogy a Városi Színházban tartandó ünnep elölt hatalmas felvonulást rendez a városházától a színházig, melyben a katonazenekarral az élén a közönség lobogódisz alatt vonulna át a a színházba. A felvonulásban részt-vennének az iskolák ifjúsága, az állami és városi hivatalok kara a különböző társadalmi egyesülelek, körök, leventék, egyesületi és nemzeti szinü lobogók alatt. A menet élén díszszázad haladna az ezred lobogóval és katonazenekar hazafias indulókkal hódolna március idusának. A színházban, természetesen belépődijnélklll, elsősorban a felnőtteknek biztosítanák az Ülőhelyeket. A zenekarban a katonazenekar foglalna helyet, míg a nagykanizsai testületek, egyesületek lobogóik alatt, valamint az összes nagykanizsai dalárdák és a matinén szereplők a színpadon nyilt színen vonulnának be a , Kossuth Lajos azt Üzente" dallamára. A színpadon tágas térség lenne, mely az 1848-ikl március 15-iki pesti teret helyettesítené. Ezen a téren nemzeti drapériával bevont szónoki emelvény várná az Ünnepi szónokot és a szavalókat. Az ünnepi méltatás dr. Krátky István főjegyző tartja, saját költeményét Barbarits Lajos, Petőfi Talpra-magyarját (Petőfi hasonmásában) Urbán Oyula adják elő. A dalárdák összkara énekelné a Himnuszt és a Hiszekegyet, valamint a közönséggel együtt több hazafias dalt.
Azt hisszük a tervezett programm mindenben méltó lesz Nagykanizsa történelmi múltjához és március 15-ikéhez, Petőfi, Kossuth és a márciusi ifjak emlékéhez.
Hegnyilt a Budapest— Osló telefon forgalom
Budapest, március 4 (Éjszakai rádiójelentés) Ma este próba telefon-beszélgetés folyt le Osló és a magyar posta közölt. Osló-ból igen jól lehetett érteni a beszédet és viszont. Északról azt mondták be a telefonba, hogy ott ma Cel-zius két fok meleg volt.
— Bem berg selyem harisnyák többféle minőségben a legol csóbb árakon kaphatók
a Korzó dlvat-üxltlben.
1929. március 3.
ZALAI KÖZLÖNY 8
A gazda megfagyott az utón, a lovak hazamentek a kocsival
Az alkohol megint egy fagy-halált idézett elei a keszthelyi országúton
Keszthely, március 4.
(Saját tudósítónktól) A pénteki helivásárra fái vitt be kocsiján Tóth Kálmán 35 éves zsidi gazdaember a keszthelyi piacra. Amint pénzt érzett a zsebében, a vásár után beüli valamelyik keszthelyi korcsmába és egy másik zsidi emberrel egyttll alaposan a pohár fenekére nézett. Jó délután volt már, mire felüli a bakra és hazafelé indult. A földije már korábban befogott, igy Tóth gazda egyedül vágott neki az útnak. A város szélén leszállt a bakról, mert igen bizonytalanul ült ott bor-
reg
gőzös lejével és gyalogszerrel poroszkált a kocsi után A vállusi halárból, az u. 11 Vár-völgyben elesett (közben botorkálva, tántorogva vagy !S0 métert le is tért már az országútról) és nem tudott felkelni, elnyomta a buzgóság, másnap gel találtak rá fagyos hullájára
Érdekes, hogy a lovak a kocsit gazdájuk nélkül is pontosan hazavitték Zsidre. Keresték is mindjárt a gazdát, de a fáradozás eredménytelen maradt, mignem reggel a Keszthelyre igyekvő zsitliek találták meg holtan, jó hajilásnyira a járt úttól,a hóban.
latot és ebét nem engedi szabadon.
A délzalai vidéken közel cgy éve nem fordult elő semminemű veszettség és igy annál megdöbbentőbben hat, hogy most egymásután négy helyen is előfordult.
Hl Bsiapéilre |íd txáyis* u% u arlon szállóban
Paul.y Ede-u. 52. Tel ; Aut. 145-08.
Eló*elő családi szálló, modem kényelemmel Központi ttltés. '•> hideg melegviz, lürdók. Csendes lekvós11 Polgári trák 11
Veszett macska és veszett kutya garázdálkodott a környéken
Zalakaroson egy macska, Zalaszabarban egy kutya veszett meg és több embert, valamint állatot megmartak — A veszett és megmart állatokat kiirtották, a megmart embereket a Pasteur-intézetbe szállították
Hécséröl kóbor ebek tovább Qurcolták a veszettséget
Nagykanl/jw. március 4 Néhány nappal ezelőtt özv. Sós Jánosné zalakarosi asszony macskája, amit az özvegy igen szcictett, eltűnt hazulról. Mikor újra előkerült, a gyanútlan asszonyi előbb megkar-molta, holott azelőtt igen szelid állal volt, majd több helyen megmarta.
Bzután a macska az istállóba ro-hint ki és a tehén hátára ugrott, melyet szintén megmart. Ugyanígy járt az ól bűn levő sertés is, mely szintén kapott cgy harapást, nemkülönben több szomszéd macskája és három kutya is.
Kétségtelennek látszott, hogy a macska megveszeti és sikerült is kiirtani. Az asszonyt azonnal Budapestre szállították a Pasteur intézetbe. A kiirtott macska fejét pedig ugyancsak felküldték a budapesli Állatorvosi Főiskolára, ahol megvizsgálták azt és megállapították, hogy valóban veszett volt az állal.
Mivel télő volt, hogy a megmart állatokon is kitör a veszettség, olyan
intézkedés törlént, hogy a kutyákat és macskákat, amelyeket, megharapott a veszeti macska, irtsák ki, a tehenei és sertést pedig elkülönítve helyezzék megfigyelés alá.
Ugyancsak hasonló eset történi Zalaszabarban a napokban, ahol egy kutya vészéit meg és elsőnek gazdáját megmarta, akit szintén a pesti Pasleurba szállítottak. A kutyát, még mielőtt más emberben, vagy állatban kárt lehetett volna, lelőtték.
A vidéken többször előadódó gyakori veszellség a múltkori récsei veszettség folytatása Ugylátszik az a kóbor veszett eb, melyet annak idején leterítettek, hasonlóképen több kóbor ebet megmart, melyek mosl a környék minden részébe szélhurcolták ezl a borzalmas mérgei.
Az egyedüli védekezési mód ez ellen az emberre és állatra egyaránt veszedelmes tünet ellen, ha minden állattartó szigorúan betartja, saját érdekében is elsősorban, az cbzár-
CetartóxtattáR a Sormáson megfagyott öreg gaxáa feleségét és fiát
A kanizsai fogOázba szállított gyanúsítottak tel-tolyamoátak az előzetes letartóztatás ellen
Nagykanizsa, március 4 A nagykanizsai csendőrség a sor-mási megfagyott öreg gazda halála ügyében befejezte a nyomozást és a felvett jegyzőkönyveket beszolgáltatta a nagykanizsai kir. ügyészségnek. Az ügyészség a jegyzőkönyvben foglaltak alapján utasította a cscndőrsé-gel, hogy özv. Szekeres l-'erencnét és liál, Péteri, vegyék őrizetbe és szállítsák be Nagykanizsára. A csendőr-
ség a két gyanúsítottat ennek alapján beszállította a nagykanizsai kir. ügyészség fogházába.
Dr. Almássy Gyula kir. törvényszéki vizsgálóbíró az asszonyt és fiát még a délelölt folyamán maga elé vezettette és kihallgatta, majd kihirdette elöltük az előzetes letartóztatásukról való döntését. Szekcresné és fia felfolyamodtak a vádtanácshoz szabadlábrahelyezésük végett.
Egymás fején fejszével tettek Igazságot a pincejáró habóti atyafiak
A nyáron jégverte, télen megfagyott bornak is vagyon bicskanyitogatója
Hahót, március I CSaját tudósítónktól) Véres esemény színhelye voll szombaton délután a Hahót feletti szőlőhegyek egyik mesgyéje. Az áldozat, mire c sorok napvilágol Iáinak, talán már nincs is az élők sorában.
Vig József kél társával, Komáromi l'étcr és Kovács István uevtl haltóti földművesekkel reggeltől lógva a község határában fekvő herceg Esterházy erdőkben dolgoztak. Fát fuvaroztak haza, Hahóira. Hazafelé való útjukban azonban közbeesett a szőlőhegy. ahol — nagy hideg is volt, reggeltől fújta őket a dermesztő szél - szívesen kortyintott le mindegyikük olvasallan egy-két pohár idei termést, amivel bőven kínálgatták őket a pincéikben befagyott hordóikai melengető szőlősgazdák. Igy az-tán meglehetősen hosszú lett az ut a szőlőhegyen át s az ut hosszával cgyarányban a jókedvük is megnö-
vckedelt. Jó magyarokhoz illően, csakhamar vitatkozni valót Is taiál-tak s a vita egyre hangosabb lett, mindaddig, mig a nézeteltérések tisztázására megmozdultak az öklök is. Az elkeseredett vita hevében lekerült a fejsze is a fával rakott szekér oldalról s a mindennél nyomósabb argumentum hatása alatt a vita csakugyan clUlt, de ott maradt Vig József is, akinek fejét a fejszecsapások alaposan meglékelték. Állapota olyan 8ulyos, hogy életben maradásához nincs remény. A cs«ndőrség a nyomozást megindította és megtette feljelentését.
— Influenzajárvány idején gondoskodjék arról, hogy gyomra és belei a lermészetes Ferenc József keserűvíz használata által többször is alaposan killszliltassanak.
- -- Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
Tavussi nöi és uri sazövetuidon-súgok, ing&efirek, mosóselymek
0 nagy válasxiékban érkextek
SINGER divatáru&á&ába
• MINDENFAJTA SZŐNYEG MÉRSÉ-
KECT ÁRBAN KAPHATÓ.
ZALAI KÖZLÖNY
napihírek
NAPIREND Méroiua 5, kedd
Római katolikus : Özséb Proleil : Adorján Izraelita: Adar hó 23
Nap kel reggel 6 óta 31 perckor : nvufazifc délután 17 6ta SO perrsor.
Várod Nagymozgó. .A cigányvél* tllmatlrakrió. - .Szike egy éluakárs", vígjáték.
04ilStdó nyitva reggel 6 ó(á>ól es c Spóráij (bétlö, szerda, péntek délután
Dr. Gárdonyi Lajos
március 21-dn tart elöaúást Pesten Sxendray Julidról
Nagykanlzaa, márclua 4 A Balatoni Társaság irodalmi, művészeti és tudományos egyesület március 23-án délután 5 órakor tartja közgyűlését és ezzel kapcsolatos (elolvasó ülését Budapesten. Ezen dr. Perényi József Kemenes Ferencről, Rónát Mária gróf Festetics Oyörgy-ról (halálának 110 éves évfordulója alkalmából) és dr. Qdrdonyi Lajos Szendrey Júliáról tartanak előadást.
— A megfagyásról lariott rendkívül érdekes liceális előadási vasárnap délulán dr. Szabó Zsigmond orvos, a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke. A városháza dísztermét teljesen megtöltött közönség ez alkalommal megint olyan előadást hallgathatott végig, amely Ideálisan megfelel a liceális előadások tulajdonképeni céljának; az ismeretek terjesztésének. A laikus ember figyelmét is mindvégig lekötött, élvezetes modorban tarlóit sza-badelőadás ismertette a nap és föld hő-viszonylatát, a fold temperslurá-jának, különösen az arktikus vidékek hidegének természetét, hatásait, érdekességeit és a megfagyásos halálozások lehetőségeit, okait és körülményeit Az előadás előtt és után a Munkás Dalárda szépen kidolgozott énekszámokat adott elő Hüchler Mór karnagy vezetésével. — A következő Hceális előadás vasárnap délután 6 órakor lesz, amikor is Surányi Qyula felsőkereskedelmi iskolai tanár, a Kör társelnöke ad elő Erdély kultúrájáról. Ugyanekkor szaval Kovács János és énekel a Vasutas Dalkör
— 'Húszas hangverseny ksz Budapesten március 19-én este fél 8 órakut a Vigadóban, a Nagykanizsán felállítandó 20-as honvéd hM tmlékmü céljára. A koncerten a Budai Dalárda és az Operaház mfivészei szerepelnek, Babits László readörfelügycló, nóáaköltő szerzői estjével kapcsolatban. Prologust mond Reischl Richárd országgyűlési képviselő, az emlékmű-bizottság elnöke. A hangverseny fővédnökei József főluicsg és báró i,zurmay Sántlor. a 20 ezred volt parancsnoka és tulajdonosa.
Ml ■ titka, hogy mindenki szőnyeget Barta Miksánál ve.-z? Mert Kedvező részletfizetés mel lett kércpéntáron vásárolhat
— NóegyletI tea. A Keresztény
Jótékony Nőegylet szokásos tea-délu'.ánját f. hó 7-én, csütörtökön délulán 5 őtai kezdettel tartja dr. Szigethy Károlyné elnöknő lakásán (Fő ut 19. sz.) Tea közben Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője Nagykanizsa rég-mulljából egy rövid, érdekes részletet ad elő. Tea süteménnyel 1 pengő. A tagokat és azok vendégeli szeretettel hívja és szívesen látja az Elnökség.
Verekedés Klskanl-xsán
Ȏgi haragosok fia talttl-koznak
Nagykanizsa, március 4
A békebeli verekedési krónika, mely a kiskanizsai bicskázások frontjáról számolt be, az ujabb időkben hál Istennek, elült Mióta a levente-Intézmény regulázza a fiatalságot, kevesebb a verekedés a föld népe között. Szinte fehér holló számba megy most az a hírünk, hogy vasárnap délután Kiskanizsán verekedés volt.
Amolyan kisebb összekoccanás, melyben a további eljárást a járásbíróság fogja lefolytatni Előkerüli ez alkalommal a kés is, de szerencsére csak a nyelével hadakoztak és igy súlyosabb deliklum nem is történt.
A három Cserlán-testvér, valameny-nyien kiskanizsai polgárlegények, haragos viszonyban voltak Haszon László kiskanizsai baromtikereskedő-vel, akivel vasárnap délután egy óra tájban a Jakabkuti-utcál)<in összetalálkoztak. Egy-kcllóre szóváltás kerekedett a haragosok között, majd ölre mentek és ennek kavarodásában Haszon alapos ütést kapott szeme aiá egy kés nyelével.
Még tartott a verekedés, mikor valaki értesifette a rendőröket, akik aztán előállították a verekedés résztvevőit és leigazoltatták őket.
Az arcán megsérült Haszon Lászlót dr. Szabó István v. tisztiorvos részesitcíle első segélyben.
A verekedésből kifolyólag járás-bírósági büntető eljárás indul.
- t
— Az Ipartestületi Dalárda kedd helyeit szerdán este fél 9 órakor tart próbát a Zeneiskolában.
— Március Idusa Becsehelyen. Becsehely népe már most nagy elő-készületeket tesz március idusának méltó megünneplésére. Nagy sza-hadságünnepélyt rendeznek, szavalatokkal, énekekkel és hazafias színmű előadásával.
Ne vigye Pestre pénzét, mert ugyanazt nyújtja önnek ugy árban, mint minőségben,
valamint kedvező fizetési feltételekben
a Korzó divat-üzlet.
— A nagykanizsai férll- és HŐI szabóiparosok taggyűlése. A nagykanizsai Ipartestület szabóipari szakosztálya holnap, szerdán este fél 8 órakor suk fontos ügyben taggyűlést tatl, amelyre a tagok pontos és minél több számban való megjelenéséi kéri a Vezetőség
— Jótékony tea-délután. Az
Izr. Leányegylet agilis ti lkán, Bűder Sándor vasárnap délután az Izr. l.eányegylelben jótékony teát 'adott az egylet tagjainak és a számos vendégnek. Ez alkalommal a házi-kisasszonyi tisztségben: Szabados Katus, Pollák Margit és Récsei Manci buzgólkodtak, hogy a teázók jól érezzék magukat. Sikerült Is hamarosan családi hangulatot teremleni a Kaszinó kistermében, ahol Kelemen Richárd és Stetner Oszkár pompás naturalista zongorajátékára több órán át kellemesen eltöltötte mindenki vasárnap délutánját. A táncok során egymást váltották a simulékony, fülbemászó tangók, foxlrottok, keringők, bluesek. A teát adó házigazda és a hölgygárda sikerrel oldotta meg feladatát és az egylet anyagi erőforrásához ezztl a délutánnal is Jutott valarrv, hogy nagyrahivatott céljainak továbbra is meg tudjon felelni.
Romlik a sxaksxer-vexeí
Keaztflelyen am építőmunkások kereszrényszodoUs/u szakcsoportot alakítottak
Keszthely, március 4
(Saját ludósitónktól) A keszthelyi építőmunkások egy része bucsut mondott a szociáldemokrata alapokon épült szakszervezetnek és keresztényszocialista alapon szervezkedtek A máris mintegy 40 tagot számláló keresztény-szocialista épitőmunkás szakcsoport vasárnap mondta ki a megalakulást. A gyűlésen Léder József, a Keresztényszociálista Építőmunkások Szövetségének országos elnöke az épitömunkásság gazdasági helyzetéről, ülni József országos főtitkár a szervezkedés szükségességéről tartottak előadást. A fiatal szakcsoport elnökéül Hudop Józsefet, alelnökül Schtrschon Lajost, jegyzőül Tili Józsefet, másodjegyzöül Borovics Lajost, péntárosul Kocsis Lajost, ellenőrükül Schlrxhon Pétert és Barna Lászlót választotta meg.
— A Keszthelyi Iparoskör vasárnap tartotta évi rendes közgyűléséi élénk érdeklődés mellett, A választás eredménye: elnök Lang József, alelnökö Csík Károly és Durzsa Sándor, pénztáros Schreiner János, jegyző Gadácsl Lajos, háznagyok Pusztay Péter és Szentgyörgyi Lajos, számvizsgálók Metzler Károly és Oppel Ödön, vidalmi elnök Kálmán Antal. A közgyűlés Sle/anics Kálmán indítványára kimondta, hogy az évtizedekkel ezelőtt megszűnt temetkezési egylet helyébe ujat szervez s ennek kivitelével a választmányt bizza meg.
— 10 ujabb náthaláz megbetegedés. A tisztiorvosi hivatalnak 3 nap alatt 10 ujabb náthaláz megbetegedést jelentettek be, ezek kötött 1 kózépfültőgyulUdásos eset.
IlelJtt tamil ntkiégletét ke-szerezni, saját érdekében el ■« nulaiiM megtekinted Barli Ilkti dtatíjdonságalt.
Jótékonyság. A Missziósház népkonyhája céljaira Kövesdi Boér üuszlávtié 5, Maximuvics Oyörgytió 5, N. N. 3 pengőt adományoztak.
1929. március 10. 5
1 Kod la Rocque ut filmfe Kanizsán
Hatalmas műsor keretében mutatta be hétfőn este a Városi Mozgó Rod la Rocque-n&k, BrínAy Vilma férjének uj filmjét a .Clgdnyvért". Ez előtt Marié Prevostnak rendkívül ötletes, néhol a burleszkbe hajló 8 felvonásos vígjátékát élveztük. Erről a színésznőről azt állítják, bogy egyik legszebben öltözködő sztárja Holivoodnak. Ezt is lehet htani. Ebben a finom, francia iskolája vígjátékban pompás játéka mellett a hölgyeket főleg a remek toallettek érdekelték. Rod la Rocque a Cigány-vérben ismét csak megerősítette eddigi véleményünket férfias, sokszínű Játékáról. Szilaj, mintha nem is angol lenne és ugy pattan a ló hátára, hogy az akármelyik hortobágyi csikósnak diszére válna.. Egy szenvedélyes hadfii játszik, aki háborús kalandokra éhezik és eközben i gyengébbik nemnél aratja döntő csatáját.
Igen jól megrendezett kép, nem minden hadiromantikálól mentésen. A két nagy kép elölt még hiradó fut és igy igazán nagy míisort szer-virizott a mozi direkció, amilyenhez csak a pesti mozl-szinház látogatók vannak hozzá szokva. (—)
— Kurzuszáró koszorúcska. A
békebeli kedves, finomhangulatu tánckoszorucskákat Juttatta eszünkbe az a koszorúcska, mit Oábor tánctanár rendezett vasárnap este a Centrál alsótermében. A kurzust végzeit leány és fiuifjuságon kívül igen sokan jelenlek meg a kanizsai aranyifjak közül is, akik a tánc újdonsült művelőivel és levizsgázott tanítványaival együtt a Bágyoní-jazz nagyszerű ritmusára záróráig ropták a táncot a parketten. Igen Jó hangulatot csinált a nagy harci zajjal lefolyt szerpentin és konfetti csata, melyben még a papák és mamák is belevegyültek és pillanatra talán el ís felejtették, hogy már nagy leányaikat gardírozzák. Hiába az ifjúságnak varázsa van... Magával sodor, mint az árviz... Kedves volt a koszorúcska és volt sok virág, kotíllon, csak ugy, mint ezelőtt 30 évvel, mikor az uralkodó bolygó a tánctermekben a Urci&ctuifft-walzer és i polka volt. A népszerű tánctanárt és életepárjáf a táncvizsgáló ifjúság lelkes ovációval .éltette és ajándékkal lepto meg őfcet.
öamceiifritk
koncert «KUt a magyar fU-(ktraMlkwak Saases ftang-sxerett Pozsonyban a cselbek
Pozsony, március 4
A magyar filharmonikusok vasárnap Pozsonyban hangversenyeztek.
A hangversenyt nagy veszély fenyegette, mert ismeretlen tettesek a hangszerek ;.Qígy részéi vandál módon összetörték és ezzel meg akarták akadályozni a magyar művészek ottani szereplését. A magyar művészek igy azutan kölcsönkéri htngszerek
kel szerepeltek.
1929. március 3.
A n»"Orlí|ál. gyontornyomái,
bél.*árpangás, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány aicszin, kedvetlenség a természetes .Ferenc József" kesertlviz használata állal elmúlnak. Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar FertM lÓXMf vízről, meri hatása megbízható t* rendkívül enyhe. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban é» füszerüzletekben.
— Ozletáthelyezés előtt raktáron levő Syphon-üvegeket 21 pengős ár helyett 21 pengőért árusítom. Szabó Antal sportüzlete.
Forradalom lexicoban
Mexlco, március <1
Veracruz és Guatemalában (orradalom tört ki, minden összeköttetés megszakadt. A felkelők Nogates várost elfoglalták.
Mexlco, március 4 Hivatalosan közlik: A fővárosból erős katonai osztagokat szállítanak, amelynek feladala, hogy szembeszáll-janak a Veracruz állambeli mozgalommal. Escobar tábornok a Coalucha állambeli kormány-haderők élén megerősítésekkel Veracruiba ment a kormánycsapatok támogatására. Hir szerint Escobar csatlakozott a felkelőkhöz.
Mexlco-CIty, március 4 (Éjszakai rádiójelenlés.) A lapok közlik Porlez Gil elnök nyilatkozatit, aki a külföldön elterjedt forradalmi hírekkel szemben azl mondja, hogy ,a szövetséges kormánycsapatok legnagyobb része hű a kormányhoz és a kormány a maga oldalán érzi a nép rokonszenvét." A nyilatkozat további részében az elnök beismeri, hogy egy veracruzi és egy somorrai tábornok kétségesen viselkednek, noha mindkettő kormánypártinak mondja magát. Az elnök szerint a forradalmi mozgalmak befejezése hamarosan várható.
RÁJD1Ó
(Rövidítések) H — hírek. kftzgszda-ság rtangv. — Hangverseny. E — előadás Ojr — gyermekeknek. A — asszonyok-uk. Z — lene. Mg. — mezőgazdaság.
- ifjúsági előadat. P - felolvssáa. Q — gramofonzene. Jb ™ Jazz band. K kabaré, nZ. — népszerO zene.
Március 5 (kedd) BwlapMt 9.15 Az 1 honvéd gyalogezred zenekarának hangv 9.30 N. 9 45 A hangv. folytatása. 12 Déli harangszó IJ.OÍO hangv. 12.25 H. 12 35 A h-ngv lolyi 13.20 Időjelzés, Időjár.s 14 30 H. 15 30 Tündér váaár meseóca 16 45 ldó.eltei ldő|árás, H. 17.10 E. 17 30 E. .A régi le ■ vidék népköltészete'. KfliremllkOdlk: Ling Jolán hangv. énekesnő. Lngossy István tá-rogstómüvész ás 36 ik Rácz Laci cigíny-zenekui, zongorán kísért Polgár Tibor. 18.10 .Mit Uien a rádlo?" 1930 Előadás az Operaházból. .A tenor", vlgopers 3 lev 2230 Időjelzés, H., Időjárásjelentés Utána cigányzene
Barcelona 13.30 Rádló-trló. 17 30 Sióra koitató Z. 18.10 A. 21 10 és 22 Hingv
Bécs II és 16 Hangv 17.40 Zene5ra gyermekeknek. 20 05 Opera E - Utána fiaagv
Bsrltn 11 0 16 30 Hangv. 20 Operett E. közvetítése
Brflnn 12.30 és 1905 Hsngv. 20 Régi brttnnl tuvósxene. 21 Hangv 22.20 Sorakoztató Z.
Hamburg II O IB 15 Hamburgi "zer zők estje. 19.29 Opera E kőzvelhése 22 35 Szórakoztató Z 0 30 Száz év, német opera Z., ének és zeneksrl hingv
London, Davsntry II Q 12 Hangv 16 Szórakoztató Z. 17 15 Oy. IM5 Mozart azonáták. 1945 és 21.40 Hangv. 22.40 Szórakoztató Z.
München 11.20 0 I2J55 Hangv. 14.45 A. 1730 és 22 Hangv.
Práaa 11.15 O. 1230 Hangv 16.20 Qy. 20 Zene éa ének. 31 Hangv 22 20 Szórakoztató Z.
Bánaa 13 Rádió-trió. 17.80 Z. 20.45 Opera E. közvetltéie.
Varsó 12.10 Q. hingv. 16.15 Oyermek-elóadú és kanárimadár hangv. 17.NS Hangv.
ZALAI KÖZLÖNY 8
SPORTELET Vasárnapi eredmények
Nagykanizsa, márctua 4
Tél van még s mégis megindult a futballszezon. Ezúttal ugyan csak négy első ligabeli meccsel játszottak, a 11. liga a teljes vasárnapi fordulót elhalasztotta, a futballsport mégis diadalmaskodott az időjárás szeszélyein s a három pesti nagypályának 10.000-nél löbb nézője akadt; Nagykanizsán is körülbelül 200-an nézték végig az első szabadtéri tréninget.
A bajnokiak eredményei körülbelül a papírformának megfelelnek, csupán a Bocskay hatalmas veresége a meglepetés.
Ferencváros—Somogy 5:1 (1:1). Biró Klug. 6000 néző. Ollői-uli pálya A kaposvári együttes az I. félidőben komoly ellenfél volt, de aztán kiülközött rajta a tréninghiány; a II. félidőre a pálya felülete is mindjobban megfagyott s a kemény talajon a Fradi mindjobban magára talált Takács II, Kvasz, Takács II., Turay, Kohut, Takács II. voltak a góllövök.
Újpest Nemzeti 3:1 (2:0). Biró Majorszky. 2500 néző. Ujpesli stadion. Az ujpesli csatársor nagyszerűen játszott, a Nemzeti halfsor pedig mélyen, formája alatl. Góllövök: Avar, Török, Kautzky, Veder.
Hungária-Vasas 7:0(4:0) Biró Boronkai. 3500 néző. Hungária-uli pálya. A Vasas momentán az I. liga leggyengébb csapata s bár a Hungária nagyon óvatosan játszott, mégis könnyen győzőit. Góllövők: Jeckl, Hirzer, Hirzer, Kalmár, Kalmár, Hirzer, Molnár (1 l-esből).
Bátya—Bocskay 6:1 (2:1) Biró Barna. 2000 néző. Szeged. A szegedi csapat sokkal állóképesebb volt, mint a debreceni, akik tréninghiányuk-
nak köszönhetik hatalmas vereségüket. Góllövők: Weiglhoffer (11 -esből), Teleky, Schwarz, Schwarz, Weiglhoffer Possák, Schwarz.
A bajnoki mérkőzéseken kívül számos barátságos meccset is játszottak a fővárosban. A fontossabbak eredményei:
Kispest— Rudal 33-as 4:3 (3:2).
Ferencváros B)—Turul 3:1 (2 :1).
III. ker.-BAK 0:0.
A vidéki csapatok közül az Attila kétkapus tréninget tartott a Szemere játékosainak bevonásával, itt Nagykanizsán pedig a Zala-Kanizsa és az NTE játékosai tartottak rugótréninget Játszani nem lehetett, mert a pálya csak a 16-osoknál van megtisztítva a hótól. A pécsiek használták ki legjobban a vasárnapot, mert meccseitek.
Pécs-Baranya—Pécsi amatőr komb. 4:0 (2:0).
Amatőr bajnokság
PVSK—BS'C 2:1 (1:0). Biró Pollich. Bácsalmás. A tavaszi szezon első vidéki amatőr bajnoki meccse. A rendkívüli rossz pályán a pécsiek állták jobban a heves küzdelem iramát s győztek a tartalékos helyi csapat felett.
Európai Kupa
Olaszország■ ■ Csehország 4:2(2:2). Bologna. Az eredmény nem fejezi ki Itüen az olaszok nagy fölényét, akik e győzelmükkel 3 ponttal (6 játék) vezetnek az Európai Kupában Ausztria (6 játék, 6 ponl), Magyarország (5 játék, 6 pont), Csehország (5 játék, .5 ponl) és Svájc (4 jálék, 0 pont) előtt. Vasárnap Budapesten a magyar válogatottnak kemény ellenfele lesz az olasz csapati
A levente labdarugók szövetségének tisztikara
az 1929 évre a következőkép alakult meg
Nagykanizaa, március 4 Elnök: Csorba István tanácsnok, ilgyv. alelnök: Spilzer Antal, alelnökök: dr. Pottyondy József és Kollarits Géza, előadó: Ofenbeck Ferenc, szflv. kapitány : Vass Jen6, pénztáros : Czulek József, jegyző : Wolff Mihály. Az intézőbizottság tagjai : Dezső József, Tóth László, Kasztl Árpad, Szloboda József, Szépudvari László, Schnitzer Géza, Németh Jenő, Pelrics Lajos, Karni Antal, Zöldváry József, Fischer József, Kreutzer Knroly, Varga Nándor. A fellebbezési bizottság elnöke: Csorba Isiván, tagjai: dr Pottyondy József, dr. Berlin József, Kaufmann Jenő, Kollarits Géza, előadója : Spitzer Anlal. Biróbizottság elnöke: Kaufmann Jenő, titkár : Böhm József. — Az intézőbizottság első üléséi f. hó 7-én, csütörtökön este fél 9 órakor tartja az iparostanonciskolában levő helyiségében.
Eladó
a szcnlgyörgyváti IV. hegyháton, közel a vasulhoz, a várostól 20--25 percnyire, egy 2 hold, 181 Q-öl területű
szőlőbirtok,
szőlővel beültetett rész 570 D-öl, a többi szántófold, gyümölcsös *» és rét. Érdeklődni lehet: PetAfi-ut 20. alatt.
Időjáráa
A nagykanizsai meteorológlsl megfigyelő Jelentések r Hétfőn a himtruk-let: Renget 7 órak-r —9 6, dtlulán 2 Órakor +>8, esle 9 órakor —2 8.
1-elMzrl: Egész napon át borult, égboltozat.
SUUrány: Reggel dél, délben délnyugal, elte délkeleti izét
KÖZGAZDASÁG
Oriiigosviairok
Vas-, Sopron-, Zala- és Sopronmegyében legközelebb a következő helyeken lesz országosvásár: Március 6-án Tapolcán és Monoszlón (Zala), Ajkán (Veszprém), Bükön és Csapodon (Sopron) ló-, marha-, sertés-, juh- és kirakóvásár, Ikerváron (Vas) marha- és kirakóvásár, Jánosházán (Vas) ló-, marha-, sertés- és juhvásár, Sajtoskálon (Sopron) és Söjtörön (Zila) ló-, marlta-és kirakóvásár, Celldömölkön (Vasi ló-, marha-, serlés- és juhvásár, Kiskomáromban (Zala) marha-, sertés- és juhvásár. 9 én Nemessándorházán (Zala) marha- és kirakóvásár II-én Veszprémben (Veszprém) ló-, marha-, sertés-, juh- és kirakóvásár, Csöglén (Veszprém) és Nován (Zala) ló-, marha- és kirakóvásár. 12-én Badacsonytomajon (Zala) és Csornán (Sopron) ló-, marha-v- sertés-, juh- és kirakóvásár, Körmenden (Vas), Zalaszentgróton (Zala) és Vámosderecskén (Sopron megszállt) ló-, marha- és kirakóvásár, Répceszent-györgyön (Vas) majha- és kirakóvásár.
Rlxa Japán ....................................— 80
Rizs Patia ....................................I-—
Bab fehér..........................................1-
M*k uradalmi....................................1-44
Méz vegyes ............................160
■Űzi akác....................................I 76
•»J« trappista..............................3 —
Dióbél elsőrendű..............................4-
pengó kilója vidá -nil. Kazlnczy-utca 13 SOS Teleion: 1 -56.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Kedden 7 és 9 órakor „A cigányvér", bonyodalmas vidám filmattrakció. — .Szőke egy éjszakára", vígjáték.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén a forgalomnak ismét a fő jellemvonása a rendkívül nagyfokú üzlettelenség volt, ugy hogy egyes igen fontos értékben még a tőzsdeidő második feléig sem fordult elő kötés. Az üzlettelenség és ösztönzés hiánya megakadályozta, hogy az árfolyamokban jelentős változás történhessen. Ennek következtében csak lényegtelen eltolódás mutatkozik ugy fel, mint lefelé és a mértéke az 1"'. -ol sem lépi tul. — Kivételesen favorizálták ismét a Gschwind-t, mely 6 pengős árnyereséggel, több mint 3 -al ugrott. A zárlati irányzat egyenetlen, üzlet-telen. A fixkmatozásu papírok piaca teljesen üzlettelen. A valuta és devizapiacon csak lényegtelen változások voltak. __
Zürichi zárlal
Pária 20 31, Lon 1on 25 23Vi, |Ne»-york 520 00, Brttssel 72 22, Milano 27 23V», vtadrld 79 30, Amsterdam 20825, Berlin 123 37'/! Wien 7308, Sotls IISVi, Prága 15 40, Varsó 5835, Budapest M-MVi Belgrád 913, Bukarest 3-09.
Ternénylóxide
A buza 05, a rozs — fillérrel emelkedett. Az irányzat barátságos, a forgalom csendes.
Buzs lluav. 77-es 25-70 -2585, 78-as 2595 -26 10, 79-es 2615-2625, 80-as 26 30-26 4(1, dunántnli 77 es 25 30-25 45, 71-ai 25 56—25*70, 79-es 2510-25 90, co-sa 25-95—26 05, rozs 23 10-23 25, tak. árpa 25-50-25 75, sörárpa 26-25-28 75, rab 25 00—25 35, tenned tszt. 29 10-2950, dunántull 28*30—29 50, korpa 18-75-1900.
A badapeitl Tóz»d« ierlzi-jenxát*
valutAk
Angol I 27*75 2'-90 Bellis tr. >9-50 79-80 Cseh k 16-93-17*01 Dánk 152-50-153-10 Dinár 1000 10*06 Dollár 570-70-572-70 F randa I 22-50 22-70 Holt. 229IO-23-M0 Lengyel 64'10-61-40 Leu 339-1*43
Léva —
Líra 29 87 30*12 Márka 13600-136-50 Norvég 152 57 IS3-35 Sehlll. 80-45-SO-SO Peseta 8H5 8'*75 Svájci I. 11007 110-47 Svédk. 152-90-155*50
devizAk
Amst 229-40-230*10 Belgrád 10-05-10-00 Berlin 135-92-136 J2 Brüsszel 79-52-79 77 DevIzalel 3-39-3 43 Kopenh.152 70 '53 10 London 7779-27-87 Madrid 87-29-87-75 Milano 29*99-30-09 Newyork 572-8T-4-40 Oszló 152-90-153-30 Párls 22*37-22 44 Prága 16 96-17-01 Szólta 4-12-4-19 Stockh. 153 05-153 45 Varsó 64-22-64*42 Wien 8050-80*75 Zürich 110 16-11046
Sertéivélár
Pelhajtát 5357, eladatlan 1300. - Elsőrendű 1-66—1* 0. azedett 1*66-1*70, szedett kflzáp 1*52-1*56, könnyű 1*20-1-32, l-sfl rendO őreg 1-56—1*60, ll-od rendű óre* 1-44—1 «0 angol sö'dó P40-W0, szalonna nserbsn 1-72—1-74, zsír 2*14-0*00, hus 2*00-2-30, szalonnás télsertéa 1-96-2-08. Az irányzat lanyha
Kiadja: MUalal Ifyoaia ét UfUaM Vállalat, Hagykaalxsáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
bteriutaa telelőm Nagykanizsa 78. a*.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 10.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dl|a 10 szAig 80 flIUr, Minden további azó dl|> 5 ffll. Vasár- és ünnepnap 10 sióig 80 fillér, minden további azó dija 8 flll. Szerdán és pénteken 10 szóig 10 ftlldr, minden további szó dija 8 tilt. Címszó s minden vtjili-gabb betűből álló szó két szónnk számíttatik. Állást keresőknek 50n.'o engedmény. ál hls-datdal dl) allra fla.l.eld*.
Blondol, ovii, kör és szegletes kép keretasáseket olcsón elfogad Stem üveges. Erűébe! tér H. 977
Eladó egy modern, komplett keményfa háló. Ctm a kiadóban.
Qalsatliakdpísk és különféle dolgok eladók. Cím a kiadóban. 873
Pőut 74 emeleti 3 asoba, fürdőszoba mi|us l-re kiadé. Ugyanott töldszlnt 1 szoba, konyha május l-re kiadó. Ugyanott szoba, konyha március 15 re ktsdó 917
~ Férfi és nóf axakdkallékak "legol csobban beszerelhetők Kiufmann Maad-aál. Telelőn Ib7. 875
VÍZVEZETÉK
CMtorváxfet ét •fédrWgflgyl
berendezések
gtiáuigi, bázUrtM h 4pfll«t
bádogos munkák
raid*- <1 Olókádik, valamint t ixakbi vifó
javítások készítése SZEPESI IMRE
T«i. sas Zrlsajl aiklóa-utoa 88. T.1.WS
Fajaalamkak eladók olcsón Kauftnenn Manónál. 875
Urllak** májún else|é>e kiadd. 4 szoba és 7 Irodaszobévsl, utcai földszintes, legjobb helyen, száras, világos. Bővebbel a kiadóhivatalban 056
KdisjrvaMabaa és gépírásban gyakorlott tisztviselőt kerse. április! belépéssel. A|án Is tokát s fizetési Igények megjelöl sé-vel kérek. Sípos Andor -980
A város központjában két szép utcai szoba bútorral, vagy anélkül magánosnak kladé. Cím a kiadóban. 976
979
AdéSgyakbasa teljesen Jártas aaadr-laakdpaa kdnyvalA órakőnyvelésl válla'. Szíves megkeresések .1929. március- |el-Uére a kisdóba. 97
•aabétaaoao felvételik Joós István
nál, Sugár-ut 2. szám. 9/8
Egy Omlatfcalrladg május 1 re kiadd Telelt! ut 2. szám slstt.
Eladd asztal, szekrzny, háir szekrény Csengeiy-ut 22. kapualj, afló |obbra 981
MdréUsasartyutca 65. egy kétszobás lakás mellékhelyiségeivel kiadd. 985
ámsriaal lehér Leghom keltető laj. tojások kaphatók, darabonként 40 fillér. Só-utcs 12. 986
Aszlsl, szekrény, vaskályha éa rgyéb bulor aáadd. Unt a kladóoan. 98/
Kertimagvak. Gazdasági magvak.
Madáreleségek:
Vegyes madáreleség, kendermag, hámozottzab, fénymag, édesrepce,
Műtrágyák:
Szuperfoszfál.kállsó, mésznitrogén, csileisalétrom stb. stb. „SiriuB" növénytápsó.
Gyümölcsfa-karbollneum:
Enda, Dendrin, Solbar stb. Növény védőszerek.
Kicsinyben és nsgybsn k.iphatók :
0H8ZÍ8 JÓZSEF magkereskedés-Imi Hagykanluáa. Erxsébel-ler 10
A bíróság mellett. Telefon: 130.
Mos I Pe.i I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gOirnosó, vegytlixtltó, ruhaf«itfl i tsombatheiyl oru. Ipírklállllátou anoyéremmtl kilQnUtve
NAGYKANIZSA
Gyfl|tAt«ltp : Oyártelcp :
Kazlnczy-u. 8. Hunyailt-u. 19
Nem kell idegenbe mennie, nilelótl bár mit leslel vigy tisztíttat. OyőzóJlön mrg áislm olc óságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen ténylt gatlértlsztitáa I Tisztit I in Pllaaérozt
TlszWetfel értesítem a nagyérdemll közönségei, hogy Király-utcai
dohányárudámat
Erssébel-tér 17. ss. alá,
Szarvas-s- álloda mellé helyeztem át. Kérem a n é. közönség további
P^'^sát Batlersdorfer Itaatf.
FOGALOM
a közönség körében az a tisztaság, rend és előzékeny kiszolgálás, melyet
20°lo engedmény
adása mellett nyujlunk ezen lap előfizetőinek.
legolcsóbban
nálunk étkezhet, mert olcsó árai k-ból külön kedvezményképpen (P 1'50-es menüi kivéve)
10°lo
engedményt adunk.
Semmi
költsége sem az érkezéskor, sem az elutazaskor, mert szemben vagyunk
a Keleti Pályaudvarral. Magyaros vendégszeretettel várjuk csiládi szállodánkban.
Park Nagyszálloda
Budapest,.VIII., Baross-tér 10.
fóníinenlal
minőségben és tartósságban ielfilmolhatatlan!
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Könyvnyomda 0 Nagykanizsa • Könyvkötészet ■ „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
KészítUnk i
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müvekel, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentésekéi, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
"I TELEFON: 78**|"
Gyártunki
üzleti könyvekéi, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket,' bevásárlási könyveket, rajzfii zeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcétiulákal, nap'ártömböket, fdlinaplárakal stb. el-öiangu kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.

f Neuherz Lajos ugy a saját, imint leanya özv. Woycichovszky Ottóné nevéb 11 mély fájdalommal tudatja, hogy szereteti felesége, illetve édesanyja
szül. Kellemina Mária
folyó hó 4-én 'éleiének 75-Ik évében hosszú, kinos szenvedés után elhunyt.
Temetése folyó hó 6-án délután 4 órakor lesz a róm. kath. temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1929. március 4. Nyugodjék békében 1
a nagykanizsai ktr. Járásbíróság,
mint tclrkfönyvt halóaág,
11027/1928 Ik. alám.
Arvaréki hirdetmény
és érverést feltételek.
özv. Horváth tstvárné szül Végh Máris nagyrad.*! lakós végi* hajtatónak Németh józ>ef u o. lakós vágreha táat szenvedő ellen indított végreha|lá»l ügyében s tkvl hatóság a vhs|tat'> {kérelme következtében az 1881 : LX t. c 144, 146, 147 §§ értelmében elrendeli a végrehaltásl árverést 5M P 1 lillér lóké, 391 P 56 Iliiéi tőke után l°2'. lebr 4 tői a hátralék után min-den hó 19 tőt Járó 5»/o ksmsta 44 P perkői ség, 65 P töke, ennek a mindenkori >sc tékesséKlól számított 5"o ksmata éa 8 P kölliég. 75 P lóké, ennek mindenkori esedékessZglől számított 5.0 ksmsts és I? - költség, 10S P tök-, enne* s mindenkori esedékesség öl számítandó ío o kamaté éa 9 P költség, valamint ciuttal megállapított 56 P áiveréakdiási köilség behajtass vgctl a nagykanizsai klr. Járásbíróság felületén levő, Orosztony községben fekvő s az orosz'on^f 643. slljkvoen 191c. 8. hrsz. (sz nió Irtás s nsgyrétl dűlőben) Ingatlannak vha|tást szenvedő nevén álló 3 i részére 1020 P, az ottani 977. szt|kvben 303 2 b h'sz (erdő a horgosi dülóben) Inga! annak u ól l'lelö '/l tésiére 170 P, u. o. 1006. szt|kvben 193/c. 7. s b/sz. (szőiólüld s nsgyrétl t!U óienl ingatlannak ugvaaőt il elő i részére 170 P, sz u o 346 szljkvben 191 c A hrsz. (szántóföld a nagyréti dűlőben) u s. nevén átló egész Ingatlanra 720 P éa a nigyradsl 144. a-i|kvben 1143 hrsz. slatt foglalt (szóló lakliázrull az Újhegyen Ingatlannak ugyan-öt Illető '/« léazéte 1500 P becsértékben, mint kikiáltást árban és pedig sz orosz-tonyl 977. aztlkvben loglalt 303/2 b. hrsz. i gallannak ' u réssért C 3. sorszám alatt Tskács Magdolna özv. Horváth Istyánné lavára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti az. Igalinl Jognak fenntartásával
A ikvl hatóság az árverésnek megtsr-tásáia Oro.zlony köis'gházánál 1929. évi márcl s 19. napjának délelőtti 8 óráját, a n gyradsi ingatlanra délutáni 2 óraját N'gyr-d^ közsZgházánái tűzi kl éz az árverési lelt >!■ leket azl88l:LX. t.-c ISO.g.s al. plán a következekben állapítja meg:
Az árverés alá kerülő Ingatlan a kikiáltási ái kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/|>-át kész pénzben, vagy az 1S8I LX t c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban kiküldöttnél letenni, ho,.y a bá -atpénznek előleges btról letétbe helye/éséról kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni ( 881 : LX. I. c. 147., 150., 170. §§ , 1908: kLI. t. c. 21. §.)
Aki sz ingatlanért a kikiáltási árnál msgsssbb ígéretet tett, ha többet Ígérni senltl sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapítod bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi szizafékáig kiegészíteni. (1924 ÍW. t. c
23- §•)
Nagykanizsa, 192.1. évi |anuár hó 4. nspján.
Dr. Bentzlk s. k klr. jbiió.
A kiadmány bitelétll: Mlkó s. k.
IMtrt
NyomafoH a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagyknnizs.ín. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
69, évfolyam, 54. szám
Nagykanizsa, 1929 március 6, szerda
Ara 14 flUér.
ZALAI KÖZLÖNY
biukewtóieit e« Kuilúhiv.'n Hó-ui :> .ram. Keaitíielyi Hóklda'Mhlvatal Koisatll La|o«-u. 3?.
POLITIKAI NAPILAP
Feli-iös szil .'.ea/.irt: Barbarits Lajos
BlAfiaetO»[ art : egy hóra 1 |>cnf;6 80 IllMt
, A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Részben felhős, túlnyomóan száraz, mérsekelten hideg idő és nappal további enyhülés várható.
A moszkvai vulkán
A budapesti főkapitányság detek-tiv|einek mult heti leleplezése, mely-lyel lerántották a leplet egy folyton terpeszkedő és már a vidéken Is gyökeret vert ujabb bolsevista összeesküvésről, — megdöbbentette azokat a köröket is, melyek Moszkva minden hasonló irányú erőlködését egy megvető kézlegyintéssel szokták elintézni abban a jóhiszemű feltevésben, hogy hiszen ezek csak mind dőre akarások, meddő kisérlelek.
Hogy nem szabad a dolgot igy beállítani, hogy nem szabad a moszkvai vulkán felett lekicsinylően napirendre térni: mutatja ez a legújabb összeesküvés a mai magyar társadalom rendszere ellen; muiat|a .íz, hogy állandó szoros összeköttetést tudtak fenntartani Budapest, Berlin és Moszkva között és gurult a szovjet aranya Bécsen keresztül a magyar főváros vörös rejtekhelyeibe.
És ez a kitűnően megszeívczclt robbantócsapat valószínűleg arról is
Í;ondoskodotl, (amellett, hogy lassan, épésről-lépésre lefektette a kanócot a dinamithoz) hogy a szomszéd államok sok mindenről tudomást szerezzenek, amit másképen lehetetlenség volna megtudniuk.
Ml csodálkozunk azon, ha megszállott területen lefogják a magyar leventeoktalókat, ha bocskorok taposta magyar földön az idegen bitorlók börtönbe vetik a szülőiket meglátogató főiskolásokat, hogy a legabszurdabb hirek jelennek meg a külföldi, főleg a francia és amerikai sajtóban Magyarországtól, melyeknek nemzetrágalmazó tendenciája sokszor már vérlázitó. De ne csodálkozzunk semmin I
Ameddig Budapest és Moszkva között szabadon utazhatik Stalin futárja és válthalja titkos ü/eneteit a grandiózus leleményességgel felépített őrszemlánccil, ameddig nem történik drákói intézkedés a vörös vipera alattomos tovakuszásának meg-gátlására, ameddig intézményesen nem építenek nagyobb gá'at és nem történik hatályosabb védelem: a moszk vai vörös hangya nem hagyja abba kísérleteit.
Kihűlt kráternek maszkírozza magát Moszkva, de mi tudjuk, hogy füstölgő, dübörgő, lávátontó vulkán, amely égő hamuját, pusztító zsarátnokát a megszenteli-magyar földre is szeretné önteni, hogy nyomán elvesszen és elpusztuljon minden, ami emberfelettit csak épített a golgotás magyarság a háború üszkei és romjai fölé.
A mostani messzire szétágazó aknamunka komoly cselekvésre, Italvá-nyozoltabb felkészültségre, még na-íyobb körültekintésre, nagy-nagy óva-
tosságra, főleg pedig radikális és rendkívüli intézkedésre kell, hogy késztesse a hatóságokat és a legfelsőbb intézőköröknek is be kell látniuk, hogy itt a kesztyűs kéz politikájával nem érnek el semmit. Nincs eléggé drákói eszköz azokkal szem-
ben, akik ismét csóvával közelednek a magyar konszolidáció vérrel és szenvedéssel felépíteti épületéhez, hogy lángra gyújtsák és romba döntsék.
A moszkvai vulkán moraja ismét fegyverbe kell, hogy szólítsa az egész magyarságot! (B. R.)
A1 mexicói felkelöle megverték a kormány csapatokat
3 tábornokai. 7S lisztet és 56O emberi ioglyul elteitek — Eddig kilenc állam lázadt fel a mexlcól kormány ellen — Sonora államban már Hatályon ktvlll helyezték az egyházellenes törvényekei
Nowyork, március Ti Mexikóban hatalmas erővel ujabb felkelés tört ki a katolikus-ellenes kormány ellen, amely Mexikó városára is átterjedt. A felkelőkhöz nagyszámú katonaság is csatlakozott, akik több mint félmillió főnyi katonaság feletl rendelkeznek. A felkelők Arisona és Sonora államok halárán több városi birtokukba veitek. A mexikói fővárosban az izgalom letőfokra hágóit. A kormánycsapatok több összeütközés alkalmával vereséget szenvedlek.
Topelz tábornok katonái élen elfoglalta Esparanca városát és folyldljaamenekülő kormány-csapatok üldözését.
Viliarcal tábornok is csatlakozott a felkelőkhöz és csapataival bevonati Monterey városába. Az Associated
Press jelentése szerint most már
kilenc állam lázadt lel a kathollkus-flldözőmexlkói kormány ellen.
Sonora állam kormányzója ahol a hatalom szintén a felkelők kezébe került — kiáltványt bocsájtott ki, amelyben hatályon kívül helyezi a mexikói vallási tőrvényeket.
Páris. március 5. (Éjszakai rádió-Jelentés) Az „Intranzigenr-nek jelentik az arizonabeli Nogalesből, hogy Escobár mexicól tábornok elfoglalta Nuevö-Leon állam fővárosát. Foglyul ejtett három lábornokol, 78 tisztet és 560 embert, Zsákmányolt 1000 puskát és 12 gépfegyvert. A katolikus lakosság mindenütt támogatja a felkelőket.
A népszövetségi tanács ma tárgyalja a kisebbségi kérdést
Jt tegnap délutáni Ülés elmaradt — Jl magyar külügyminiszter tanácskozásai a nagyhatalmak delegátusaival Genfben
Gent. március !> Walkó Lajos külügyminiszter Sir Erik Drumond-dal, a népszövetség főtitkárával és Sagimára japán delegátussal, a politikai osztály vezetőjével folytatott tanácskozásokat, majd lelkeresle Olaszország népszövetségi delegátusát. Scialoját és Schubert német külügyi államtitkárt. Ma délelőtt Chamberlain angol külügyi államtitkári kereste fel a magyar külügyminiszter.
Elmaradt a kisebbségi kérdést megnyitó délutáni filés
(iont. március ■'> A népszövetségi tanács ma délután 4 órára egybehívott ülése, amelynek napirendjén a kisebbségi kérdésnek a kanadai és német javaslatok alapján való megvitatása szerepelt, a délelőtti tanácsülés határozata képen elmaradt. A tanács legközelebbi nyilvános ülésének időpontja még
nem ismeretes. A ma délelőtti magánjellegű megbeszélések közül bizonyos jelentőséget tulajdonítanak azoknak a tárgyalásoknak. amelyet Jugoszlávia, Görögország és Bulgária külügyminiszterei egymás között, illetőleg Briand-val és Chamberlainnel folytattak. Tilulescu román delegátus ma délelőtt felkereste dr. S tresemannt, Zalesky lengyel külügyminiszter viszont Andalci japán tanácsnokot látogatta meg, aki tudvalevően a íclsösziléziai kérdés népszövetségi előadója.
Ma kerül sor a kisebbségi ügy tárgyalására
Genl, márclua 5 (Éjszakai rádiójelentés) A kisebbségi kérdést minden valószínűség szeiint szerdán délelőtt tárgyalják azon fotmák között, mint azt keddre
tervezték volt. Ma délután folytatódtak a magánbeszélgetések a vezető államférfiak között. Zalesky és Scia-loja Chamberlaint keresték fel, akivel a kisebbségi kérdésről tanácskoztak. Délulán 6 órakor Stresemann Briand külügyminisztert kereste fel, akinél hosszabban időzött.
Genf, március 5. (Éjszakai rádió-Jelentés) Briandnál ma megjelent Kumanudi jugoszláv ideiglenes külügyminiszter, aki délelőtt Chamberlainnel is tárgyalt. Elsősorban kisebbségi vonatkozású kérdések kerültek szóba.
A közigazgatási reform a Ház előtt
A retorm célja: igazgatási rendszerünknek demokratikussá tétele
Huclapesl, márclua 6 A Ház mai üiéaén harmadwori
olvasásban fogadiák el a hegyközségekről szóló törvényjavaslatot. — Ezután állértek
« közigazgatás rendezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalására, melyet dr. Csák Károly előadó ismertelett.
Történelmi visszapillantást veteti a magyar közigazgatás fejlődésére és alakulására. A kor haladása szükségessé leszi a .rendezést. Foglalkozott a javaslat ellen hangoztatott kifogásokkal és megállapítja, hogy a kifogások ugyanazok, amelyeket a fennálló rendszerrel és intézménnyel szemben éviizedek óla hangoztattak. A centralizációról szólva hangoztatta, hogy a javaslat olyan kereteket akar szabni és olyan alapot akar lerakni, hogy a decentralizáció
lehetséges legyen Az autonómia keretén belül azonban erós centralizáció kívánatos. A javaslal egyelőre a legsürgősebb feladatokat akarja megoldani, óvatos kézzel ulat nyit a további építésnek. Ezután áttért a javaslat részletes is-uertelésérc és behatóan foglalkozóit az egyes fontosabb rendelkezésekkel. Ismerlelte a törvényható-sígi bizottságok uj összetételét.
Bródi Ernő: Mi van a női választójoggal ?
Csák Károly : A javaslat sok reformot és vívmányt tartalmaz, czéken túlmenő újításokkal nem lehet kísérletezni. Nemcsak törvényhozói, hanem társadalmi körökben is nagy aggodalommal találkozott a nők választójogának bevezetése. Végül hangoztatta, hogy a közigazgatási kérdéseket nem leltet pártpolitikai szena-nontból kczeln.t.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március (i.
de meg van minden reménye arra, hogyha emelkedettebb szempontok vezetik a tárgyalást, az ellentétes kérdésekben létrejön a megértés.
Hivatkozott a bizottsági tárgyalások menetére, ahol minden érvet meghallgattak és minden előnyősnek látszó módosítást beillesztellek a javaslatba. Kérte a javaslatnak általánosságban való elfogadását.
Az előadó hatalmas beszédéi sokszor szakította félbe a helyeslés és az éljenzés. A szocialisták többször igyekeztek közbeszólásaikkal megzavarni a szónokot, a Háznagy többsége azonban ilyenkor tüntető tapssal J kisérte az előadó fejtegetéseit. Beszédének végeztével a szokatlanul nagy számban megjelent képviselők közül sokan siettek az előadó üdvözlésére.
Hegymegi-Kiss Pál szólt elsőnek a javaslathoz. Rámutatott a javaslat nagy fontosságára és alkotmányjogi kihatásaira. Nem lehel szebb feladata a magyar közélet emberének — mondotta, — mint a hagyományokat megtartva, a mult alapjain lerakni a fejlődés pillérei!. Megteremteni az intelligencia és a dolgozó népharmónidjül. Szerencsésen megkonstruált törvénynyel sokat segíthetünk az országon, sot még trianonon is segíthetünk belső viszonylatban. Horvátországban az autonómia veszélyben van. Milyen nagy lehet tehát annak a magyar tőrvénynek hatása, amely az önigazgatás jogát megadja a népnek. A javaslatot mai formájában nem találja olyan szerencsésnek, hogy változtatások nélkül elfogadhatná. A javaslat szerencsétlen időszakban került a Ház elé, mert a parlament és a közvélemény fásultsága miatt nem részesülhet olyan* kritikában, mint megérdemelné. A vármegyéket, az önkormányzatot meg kell védeni, mert jöhet még olyan idő, amikor a nemzetnek szüksége lehet rájuk. Hosz-szasan bírálta a javaslatot, ha törvényerőre emelkedik, semmiesetre 6em hozza meg azt a sikert, amit a belügyminiszter vár tőle. Hiánya a javaslatnak, hogy nem rendezi a községek és városok háztartásait. Nem helyesli azt az intézkedést, hogy a bizottsági tagok tagságát érvényteleníteni lehet és nincs jogorvoslatnak helye. Elismeri, hogy a javaslatban igen sok jó inlézkedés van, de a kardinális vonatkozásokban nem kielégítő.
A Ház legközelebbi ülését holnap délelőtt 10 órakor tartja a mai napirenddel. Az interpellációs, könyvbe öt Interpellációt jegyeztek be. Az ülés 2 órakor ért véget.
Románia a trianoni batár megváltoztatását kérte Lengyelországtól
lantion, március r>. A „Daily Maily" jelenti, hogy a román kormány Lengyelországnak a trianoni határok módosítását javasolta Máramarosszíget környékén, A ■ lap megállapítja, hogy ezzel a lépéssel
éppen egy kisantant állam borította Jel a trianoni határok sérthetetlenségének dogmáját és beismerte, hogy ezek a határok
rosszak és tarthatatlanok. Kérdés, hogy Románia többi szomszédaival, elsősorban Magyarországgal szemben is nMosilani fogja-e határait és hogy a többi kisantant állam követni fogja-e példáját V
Tovább folytatódtak a Murán a fégrobbantások
A felrobbantott jégtümböket a partra húzzák — A jégzajlástól a vasúti hidat féltik különösképen a jugoszlávok
>lurakeresxiur és a Kerka-viaéK kerlll&eínek veszedelembe
Nagykanizsa, március r,
A Murán a jégrobbantások, melyekről hétfői számunkban részletesen beszámoltunk, kedden tovább folytatódtak.
Elsősorban a murakereszturi vasúti-hid környékét tették szabaddá a jégtől, ahol tegnap és tegnapelőtt a felrobbantott jég helyén újra beállóit a folyó. A mára bekövetkezett jelentős enyhülés meggátolja a Mura újra megtisztított szakaszainak beállását és remélhető, hogy pár napon belül teljes erőből megindul a jégzajlás,
ami bizonyára magával hozza a folyó áradását.
Érdekes, hogy a jugoszlávoknak minden igyekezete arra irányul, hogy a murakereszturi vasutlhld pilléreit mentesítsék az esetleges Jégtorlódásoktól és ha ezt a munkát elvégezték, csak akkor Indulnak tovább a robbantásokkal a folyó felső és alsó szakaszain.
A magyar vámőrség eddig hasonló robbantási akcióra nem kapott rendelkezési. A Mura magyar partján, a községekben a Nemzeti Munkavédelmi osztagokra vár az a feladat, hogy árvizveszedelem esetén akcióba lépjenek.
Közöltük, hogy a jugoszlávok robbantásainak nem sok eredménye volt, mert a jég több helyen nagy
torlaszokba emelkedett. Ezen most ugy segítenek, hogy a szétszakított jégtömböket hosszú kampókkal a Jugoszláv partra vonják. Igy sikerült a keddi napon már többszáz méteres részen a folyót teljesen szabaddá tenni, ahol a viz lassan hömpölyög lefelé.
Ha a mai időjárás továbbra is megmarad, vagy még fokozottabb enyhülés következik be, ebben az esetben a Mura áradásával feltél lanlll számolni kell. Épen ezért a Nemzeti Munkavédelem állandó per-manenciában van, hogyha bárhonnan is kérnének segítséget, azonnal behívhassa a munkáscsoporlokat és elindíthassa az árterületre.
A veszélyeztetett területek
elsősorban Murakereszlur és vidéke, a lelenyei járás délnyugati része, a Kerkavidék. Scodnik Rezső miniszteri tanácsos szerint a murakereszturi területet csak kiüríteni lehet árvíz esetén.
Azért a Nemzeti Munkavédelmi szervezet behívandó embereinek első dolga lesz a murakereszturi vidék lakosságának segítségére lenni a kiürítésnél, vagyoni és életet menteni. És miután a közigazgatás fogja átvenni a mentöcxpedició vezetését, a Nemzeti Munkavédelem szorosan együtt dolgozik a közigazgatással.
Bánokszentgyörgyön husánggal fogadiák az adóügyi jegyzőt
Ha az elkeseredett gazda a rendeleteket végrehajtó jegyzőn akarja elégedetlenségét kitölteni — A vádhatóság a jegyző nehéz helyzetéről és az emberek renitenclájáról
Nagykanizsa, március 6
A pénzügyi hatóságok — mint ismeretes — az utóbbi időben az adóhátralékok fokozottabb behajtására utasították az alárendelt közegeiket, igy a falvakban az adóügyi jegyzőket is. Ennek a rendelkezésnek eleget teendő, Lukács József bánokszentgyörgyi adóügyi |egyzö egy napon megjelent ifj. Ball József 27 éves jómódú gazdánál, Megyesi István községi bíróval együtt, a forgalmiadó behajlása végett. Bali már hónapok óta tartozott volna adóját befizetni, Lukács jegyző viszont nem tudta, hogy a gazda ezt már az előző napon, 16 pengő hljjdval, meg ís tette.
Amikor a jegyző az adófizetés iránt érdeklődött, Bali kurtán kijelentette, hogy
nem fizet. Lukács erre felvilágosította a hivatalos emberek megjelenésére izgalomba j9tt gazdát, hogy ellene az összeg erejéig végrehajtás van foganatosítva. Bali folyton erősködött, hogy ő az összeget postán befizette. A jegyző természetesen kérte a befizetés igazolását, amire azonban Bali nem volt hajlandó, hanem ka-tegórikusan kijelentelte, hogy neki
semmi köze hozzá I Lukács jegyzőnek ekkor már nem maradt egyéb hatra, minthogy uta-
sítást adott a velük vitt napszámosnak, hogy menjen le az istállóba és vezesse el a zár alá vett lovat. Amikor Bali a jegyző utasítását meghallotta, olyan dühbe jött, hogy éktelen Istenkáromlásban tört kí, kihúzott egy hatalmas levert husángot a löloből
és neki akart menni a jegyzőnek, aki Ilyen körülmények között kénytelen volt a biróval együtt az udvarból távozni. Miután
Bánokszentgyörgyön nem ez volt az első eset,
a kötelességét leljesitö Lukács József adóügyi jegyzőt ily módon fogadták. Lukács feljelentette Bali gazdát, aki ellen a kir. ügyészség hatósági közeg elleni erőszak büntette miatt emelt vádat.
Tegnap tárgyalta a kanizsai törvényszék ezt az ügyet. Bali is elismerte renitenciáját, csak azt tagadta, hogy a póznát azért vette volna magához, hogy vele a jegyzőt megtámadja.
Vitéz Csillaghy Oyörgy kir. ügyész vádbeszédében rámutatott
a községi jegyzők nehéz szerepére,
amikor rendeleteket kell végrehajtaniuk és a rosszakaratra, mellyel ilyenkor találkoznak. Mivel ilyen re-
nitenciák igen gyakoriak és a vádlott az Úristent is durván szidta, szigorú büntetést kért.
Mező Ignác dr. védelme után a törvényszék ifj. Bali Józsefet
hatóság elleni erőszak vétségében mondotta ki bűnösnek és az enyhitő szakasz alkalmazásával 8 napi fogházbüntetésre és az összes felmerült költségek megfizetésére ítélte.
Vajha a község népe végre belátná, hogy csak önmagának okoz súlyos kárt és kellemetlenséget — ha szembeszáll a felsőbb hatóságok rendeleteit végrehajtó hivatalos közegekkel, akár jegyzők, akár kisbi-rók vagy hegyörök is legyenek azok.
Grafológiai előadás
A Városi Szinház igazgatóságának sikerült megnyernie az európaszerte ismert és elismert tudós grafológust. Fischhof Oyulát, a budapesti kir. törvényszék hites Írásszakértőjét, hogy Nagykanizsa közönségének előadást tartson a grafológiáról. Arról a tudományról, amelyről az utóbbi időben a sajtóban, a tudományos körökben, az igazságszolgáltatásban s általában mindenütt olyan sok szó esett.
Fischof Gyula már a lipcsei és hiedeibergi egyetemeken tartolt előadásaival nagy dicsőséget szerzett önmagának és a magyar tudásnak, amikkel világhírű tudósok előtt bebizonyította a grafológia komoly tudományos voltál. E két előadásról az egész német sajló valóságos dicshimnuszokat zengett s kiemelte Fischofnak azt az óriási előnyét a reklám-grafológusok felett, hogy ő a grafológiának a szó igazi értelmében tudományos kutatója és művelője. Nagy népszerűségét és európai hirét nem reklámnak, hanem a tudomány alapos művelésének köszönheti.
A hétfői, március 11-iki előadás programja szerint a tudós mester népszeril és velitett képekkel kisírt előadásban foglalkozik a grafológia keretébe illeszthető minden kérdéssel s az ö előadása nem száraz tantételekkel, de mindvégig színes, érdekes és a közönség figyelmét lekötő kérdésekkel foglalkozik s nincs a társadalomnak olyan rétege, amelyet ez a kivételes előadás ne érdekelné. Az előadó többek közölt most foglalkozik először a nyilvánosság előtt azokkal a kérdésekkel, amik a nemrég lefolyt Erdélyi-perben olyan perdöntő fontossággal bírtak.
Az igazságszolgáltatás, a jogászi kar, a pedagógia, az orvostársadalom és a pénzintézetek s főleg a hölgyek nagyfokú érdeklődése igazolja, hogy a tudóst megelőzte a hire s a nagy érdeklődés alapján indokolt az a prognózisunk, hogy ebben a szezonban ez lesz az első olyan színházi est, amikor — min-den jegy elkelt
Hogy a Városi Szinház lehetővé tegye mindenkinek az előadás meghallgatását, a helyárakat jelenlékenyen mérsékelte s azok árát 50 fii— lértól 2 50-ig állapította meg.
= Mielőtt tanul izlkiégletét ke-szerem*, saját értekéket el ne mulassza megtekinteni Buta Itksa dtvatafdonságait.
TaIsxSv*tk«x»ftl Ktlívml
Budapest, I., Horthy Mlklót-ut 119-121.
1929 márciuB 6.
Nagykanizsa város köz-rendészeti szabályrendelete
Nagykanizsa, milirlua 5
Szombati számunkban megkezdtük Nagykanizsa város közrendészeti szabályrendelet-tervezetének közlését. A tervezet további érdekes részletei üt következnek.
13. §. Tilos nyilvános helyen szemérmet sértő cselekményt elkövetni, erkölcsiden beszéd vagy káromkodás által a közönséget megbotránkoztatni.
14 §. Az üzletek bolti ernyői a járdamagasság felelt 2 m. 30 cm.-nél lejebb nem érhetnek. Az ernyők a ház falához ugy erősítendők, hogy ne szakadhassanak, a járda szélességénél^ illetve 2 5 m -nél kuljebh nem nyúlhatnak és a földhöz semmiféle módon nem erősíthetők.
15. §. Az árucikkeknek (bór, ruha-nemitek stb.) szokásos kifüggesztése csak ugy engedhető meg, ha azok kellőképen falhoz simulva megerösit-vék, vagy amennyiben kiakasztó rúdra fOggesztetnék, azok alja a gyalogjáró lejtszinétől legalább 2 30 méter magasságban függ, a faltól pedig 1 méternél nem esnek kijebb
A magasságra vonatkozó intézkedés betartandó minden kinyúló cim-és jelzőtáblára. Ezeknek azonban az utcai lámpák világítását nem szabad elfogni.
Vasrúdon mozgó bolti jelzőtáblák alkalmazása tilos.
Kirakatok nappal legfeljebb csak félméternyire tarthatók nyitva.
16. §. Utcára nyiló ajló szárnyait nem szabad oly módon nyitva tartani, hogy a járda egy részét elzárja. Utcára nyíló 2—3 méternél alacsonyabbra érő ablak szárnyai, ha kifelé nyilnak, nyitva csak akként tarthatók, ha kellő módon a falhoz vannak szorítva.
17. §. A ház vagy telek tulajdonosa vagy megbízottja köteles a 2 méternél nem alacsonyabban és 3 méternél nem magasabban alkalmazandó, az utca és házszámot jelző a ház falára vagy kerítésére erősített táblát olvasható állapotban tartani.
18 §. Olyarf bérházakban, ahol 3-nál több bérlő van, a lakások számmal lelölendők meg & a lakók névjegyzéke és lakásuk száma a kapu alatt, vagy lépcsőházban vagy egyébb szembetűnő helyen kifüggesztve tartandó.
19 §. Kutak s általában véve a ház udvarán levő gödrök a közbiztonság igényének megfelelő, legalább 75 cm. magas kerítéssel látandók el.
20. §. Fürdők és uszodák csak a tanács által kijelölt helyen állíthatók fel.. A fürdők, mielőtt a közönség Használatába bocsáttatnak, a közbiztonság szempontjából a rendőrség « a városi mérnöki hivatal által
megvizsgálandók.
21. §. Nyilvános zárt fürdők és uszodákban férfiak és nők együtt nem fürüdhetnek. Fürdőruha nélkül fürödni nem szabad.
A partfürdőknél ugy a nők, mint a férfiak számára kdlön fürdő- és vetkózóhely jelölendő ki. Ezenkívül *ijelölhető oly hely is, ahol a nők " úrfiak együtt is fürödhetnek.
22 § Szabad vizben fürödni csak a rendőrség által kijelölendő és táblával megjelölt helyen, de csakis fürdőruhában szabad.
23 §. Ródlizás vagy más télisport P'ése céljából a korcsolyázó tavon k.ivtll csak arra a helyre azabad kijdöí' an,e,yel " rend6rség ecélra
(t-'otyt. kOv.)
ZALAI KÖZLÖNY
napi hírek
napirend
Méroius 6, werda
Uoltlleb. Izraelita: Adar hó 24
N,P, k'l/'Rgel 6 ói. 32 perckor iwg»zlk délután 17 ó„ 51 perek,,,.
, 25fJfl*0 ",l,Vi '.t|ÍKtl 6 6,4101 «'«
nőknek) ' ' d(luUn
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-tgyel« Jelentések: Kedden íMmf,3l-
7 órák", -4», díluiin 2 ónkor +1*8, este 9 órakor -2 4.
Felhőzet: Reggel borult, délben Iluta erie borull égboltozat
keM^éT Rt*'!el d<lbe" é* e,lt
— UJ körjegyző. Az elhalálozás folytán megüresedett dióskáli körjegyzői állásra Murton Ferenc orosz-lonyi adóügyi jegyzőt választották meg.
— Munkaalkalom. Egy össze-írási munkához 10 napra, naponta 3 pengő díjazás mellel!, 8, lehetőleg érettségizeti munkaerőre van szüksége a városi lanácsnak. Jelentkezni lehet azonnal a városházán a polgármesteri hivatalban vagy a fő-legyzőnél.
— Halálozás. Február 5-én reggel meghalt Oolenszky Ferenc 64 éves lapkihordrtnk, a Nagykanizsán mindenki ál'.al isméit Golenszkv-bácsi, aki már tiz esztendeje hordta a Zalai Közlönyt előfizetőink táborának. A valamikor jobb napokat látott Oolenszky Ferenc inig jobban birta magát, gépgyári művezető volt, de szembetegsége folytán igen szegény sorsba jutott. Vállalatunknál való alkalmaztatásával szerény megélhetést biztosított magának. Pontos, rendes, becsületes kihordó volt, aki ellen soha nem hnngzott el semmiféle reklamáció.
— Elmarad a nóegylett tea. A Kereszlénv Jótékony Nőegyletnek dr Szlgethy Károlynénak csütörtökre tcvezelt Icáját a háziasszony családjában közbejött bclegség miatt bizonytalan időre elhalasztották.
= A nagykanizsai Piarista Diákszövetség közgyűlése. A nagykanizsai Piarisla Diákszövetség ma délután 6 órakor a reálgimnázium tanácskozó termében tartja rendes évi közgyűlését.
— Tflz a ves/préml püspöki palotában. A veszprémi püspöki palota husfüslölőjében lüz ütöll ki. amely bár a kivonuló Klzoltóság hamarosan elfojtotta, mégis elpusztította a füstölőben elhelyezett hust.
= A legelegánsabb női- és férfl-ruhák, legszebb cipők, mind a világhírű PFAFF varrógépek öltéseit dicsérik
— Még mindig fordulnak segélyért a városhoz nap nap mellett a segélyre szorult szegények, a városi halóság azonban kénytelen minden hozzáfordulót elutasítani: pénz hijján. Mindaddig, amig hitelátruházás utján nem történik gondoskodás a további segélyezési fedezetről, hiába fordulnak a városhoz segélyért
= Űzletátlielyezés. Szabó Antal fegyver, lőszer és sportárunagykeres-kedő üzletét a jövő hób.in Fóut 5. számú hercegi várépülelbe helyezi át. Augusztus l-ig a Deák-tér 15. sz. jelenlegi helyiségben marad az autó, motorkerékpár és géposztály.
CiccúUs előadások:
Vasárnap a r^troaödzdn Erdély Kultúráidról - Héttön ax llránMban vetített Képes cldadda
Nagykanizsa, március 5
A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör idei gazdag liceális-pro-gramjában most egyszerre két előadásra készül, melyek mindegyike a legnagyobb érdeklődésre tarthat számot. — Vasárnap délután 6 órakor, a városháza dísztermében Surányl Qyula felsőkereskedelmi iskolai tanár, a Kör társelnöke tart előadást Erdély kultúrájáról A bővített műsoron Kovács János Kozma Andor: .A táltos álma" c. költeményét szavalja. A Vasutas Dalkör erdélyi nótákat és két más énekszámot ad elő Lehr-mann Ferenc karnagy vezetésével.
Hétfőn délulán 6 órakor a Roz-gonyl-utcai Uránia mozgószinlulzban tart liceális előadási Szieberth Imre MÁV gépgyári igazgatósági felügyelő. Vetített képekkel kísért előadásának címe: Jedlik Ányos dinamójától a dunántuli villamos centrdlélg." Énekszámokat a Klsdalárda ad elő Bűch-ler Mór karnagy vezetésével A belépés mindkét előadásra díjtalan.
— A leányklub műsoros teája.
A nagykanizsai Szociális Missziótársulat Szent Ilona leányklubja március II-én, hétfőn 6 órakor műsoros teadélutánt rendez a Missziósház nagytermében A pompásan összeállított műsoron Sió Kató monológgal, Polgár Bözsi, Novotni Ilus és Sió Luci egy jelenettel, Perlaky Gizi, Szabó György és dr. Dómján Gyula hármas zeneszámmal, Haksa Márton magánjelenettel, Józsa l.oli és Cserey Euith melodrámával szerepelnek. Belépődíj 80 fillér.
— A Zsófia gyermekszanato-rlumok működése. Száz oldalon gazdag illusztrációkkal most jelent meg a Zsófia gyermermekszanatoriu-mok 1928. évi jelenlése. Nem minden meghatottság nélkül lapozzuk a jelentést, amely címlapján Rákosi Jenőnek élethű arcképét hozza, aki vezérlő szelleme volt e nagyfontosságú gyermekvédelmi munkának. A hátlapon a Heinrich Kálmán hűvösvölgyi hagyatéki gyermekszanatorium emléktáblája előtt látni Rákosi Jenőt, egy más helyen a bibornok Itercegprimásl fogadja, majd olt áll lialatonszabadinak nevéről elnevezett főútján és gyönyörködik abban a hatalmas gyermekseregben, amely a szinte amerikai méretű Zsófia Gyermekszanatoriumok áldásait élvezi Rákosi Jenő több gyönyörű beszédét tartalmazza a jelentés, amelyeket a nagy balatoni gyermekvédelmi napon, a Heinrich szanatórium avatásán, a Bakfis napon, Vass József miniszterről, í-ord Rothermere fejedelmi alakjáról, Óvári Ferenc 70 éves szülelése évfordulóján és más alkalmakkor tartott, sok helyütt próféciái előrelátással a nemzet jövőjét illetőleg. Rott Nándor veszprémi püspök a .gyermekek püspöke" szózatot intéz a társadalomhoz. A Balatonszabadi, Balatonalmádi és a Hűvösvölgyi gyer-mekszanaloriutnokban tavaly 2642 gyermeket gondoztak a Salvator rendház irgalmas nővérei és beosztott tanerők 79118 ápolási napon. A Zsófia három intézetének szezonüzeme 343 000 pengőt igényel, amelyből 8.1000 pengő ezideig fedezetlen. Rákosi Jenő jelmondata zárja be a jelentést: „Akinek Isten adott, adjon a gyermekeknek. Mert aki a gyermekeknek ad, az az Istennek ad." Adományokat szerkesztőségünk is eltogad a Zsófia szanatóriumok javára.
Mfej, «t, M*|Mrti „latlMl"
Btitoa kálin trUuo. £» plittlil aa ÜM
Irtatta] Uai fa ntte kttnja S.Jt». rwu tadomino* ala-po« •W4«lv*. Mit illatra. «m*«fr« ári■)-
midin I Srih, ruunU .- . -
caéusrlrtbitnk - Ptt»f»kt»t Ittam UU:
Rattaol Labsratérlaw Radapeat, ««n VII . Marlayl-ÉU. »
— Sakk-hlrek. A Nagykanizsai
Sakk-Kör folyó hó 17-én Szombathelyre rándul át és az ottani Sakk-Kör csapatával játszik klubközi mérkőzést. A csapatot dr. Makó csapatkapitány a jövő hét folyamán állítja össze. — Nagykanizsa 1929-es sakkba|noki versenye vasárnap befejezést fog nyerni, még csak két |át»zma: a dr. Makó—Szekulja éí Pintér—Argent-parii kerül eldöntésre.
Hát&aláx éa Kanyaró
4 UtMtliöorw teleaMw tebrndnai
Nagykanizsa, március 5
Dr. Ooda Lipót ügyvezető városi tiszti főorvos ma terjesztette b« jelentését a polgármesteri hivatalhoz Nagykanizsa február havi közegészségügyi állapotáról. A jelentés szerint a lakosság egészségügyi állapota az elmúlt hónapban a felnőtteknél kedvezőtlen volt a nagy mértékben fellépett náthaláz-járvány miatt, amelynek azonban mégis meg volt az a kedvező oldala, hogy nagy hidegben érte a várost, igy enyhe lefolyású voll és eddig egy halálos áldozatot sem követelt.
Ugyancsak kedvezőtlen volt az egészségi állapot a gyermekeknél Is, ahol a náthaláz mellett még a kanyaró is fellépett, noha ez is elég enyhe lefolyású volt.
Fertőző betegségek voltak: 2 esetben roncsoló loroklob és torokgyik, 38 esetben kanyaró, 2 esetben trachoma és 5 esetben tbc.
Sem rendőri, sem törvényszéki boncolás nem volt a város területén, de szivszélhüdésböl eredő hirtelen halál 3 Ízben is lörtént Öngyilkosság, súlyos szerencsétlenség sem történt, de 2 elmebetegei elmegyógyintézetbe kelleti szállítani. Az egész hónapban 37 haláleset történt.
— Oázmérgezés következtében meghalt egy gépész. Szűcs János 25 éves görösgali gépész az uradalomban a szivógázmotort kezelte. A motorból már régebb idő óta volt gázszüremlés és Szűcs nem csinálta meg a gépel, hanem mindig kiszellőztette a helyiséget. A napokban, ugy látszik, nagyobb gázömlés volt ugy, hogy amikor Szűcs bement a motorházba, ott mindjárt összeesett és meghalt.
— A leghangosabb reklám sem ér semmit, ha a kereekeM nem azt adta, amit igér. A Korzó divat-üzlet jó árat árasH, lehetőleg olcsó pénzért.
— A Zala-Kanizsa FC és az NTE ma este egynegyed 9 órakor tornatermi tréninget, holnap délután kétkapus tréninget tartanak. Tartoznak ezen az összes játékosok megjelenni, a vasárnapi bajnoki mérkőzésekre való tekintettel.
Influenzajárvány idején gondoskodjék arról, hogy gyomra és beid a természetes Ferenc József keserűvíz használata által többször is alaposan kitiszllttassanak.
— A PFAFF varrógép még 20 év múlva is könnyen és szépen varr, akárcsak az első napokban, ebben rejlik az olcsósága.
Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
ZALAI KÖZ1.ÖNY
Akiiek I gyomra fáj. bélmflko-
dése megrekedi, mája megnagyob-bodoii, élvágya nincs, emésztése el-gyendül, nyelve fehéres-sárga, annál naponta egy pohár termés eles „Ferenc József" kesertlviz rendbe-hozza az emésztési és jó közérzetet feremf. A forró égOv országaiban észlelt orvosi tapaszlalatok dicsérik a Ferenc József viz hatását különösen vérhasnál és olyan gyomor betegségek esetén, melyek a váltólázzal együtt lépnek fel. Kapható gyógyszertirakban, drogériákban és füszerüzletekben.
Városi Nagymozgó. Csütörtökön este 7 és 9 órakor: „Az oceánrepü-lök". Monté Blue legnagyobb alakítása. „Az őrüllek hajója", megrendítő dráma. Főszereplő A. Jessel.
— A szabóiparos szakoszlály alakulása. A Zalavármegyei Ipartestületek Szövetsége központi választmányának decemberi ülésén hozott határozata alapján a szabóipa-rosok szakosztálya március 17-én, vasárnap délután 3 órakor tartja alakuló közgyűlését a nagykanizsai
ntestület hivatalos helyiségében. Ozponti választmány határozata alapján az egyes ipartestületek szák-osztályai 20—30 tag után l-l tagot küldenek az alakuló közgyűlésbe.
— A legazebb szőnyegek nagy választékban, kedvező fizetési feltételek melleit Bartánál.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstcin Szombathely, Kőszegi-utca 5
SZÍNHÁZ
Holnap nyit az Országos Művész Színház Nagykanizsán
Nng.YkiirilZha. márclua 5 Szentiványi Béla Országos Miivész Színháza holnap csütörtökön este kezdi meg nyolc estére terjedő előadás sorozatit. Első előadása a kitűnő művész-együttesnek Tolsztoj egyik remekműve, a megrázó erejű Kreatzer szonáta lesz. Az asszony tragikus mélységekben járó szerepét Sz. Salgó Ilona lógja játszani, aki ezzel a nagy feladattal rendkívüli sikert fog aratni Rajta kivül hálás de nehéz alakitás jul Pataky Miklósnak, Mester Tilwrnak és a társulat többi kiváló erőinek.
Pénteken este Molnár Ferenc Farkasa szerepel műsoron pompás szereposztásban, míg szombaton este díszelőadás keretében Oeothe Faust-fa kertll bemutatásra.
Minden előadás stílusos, gondos rendezésben kerül a közönség elé és az első esték sikerei a legjobb au8piciumokat adják a továbbiakra nézve. A Kaszinó nagytermében már készen áll a színpad és az olcsó helyirak mindenki számára lehetővé teszik, hogy a ritkán kínálkozó műélvezetet ne szalasszák el.
Sxcxon-mttsor:
Cifltörtök : KREt T/.KR SZONÁTA, színmű 4 felvonásban Péntek: FARKAS. vlcrWték I kép. :i felvonásban.
Szombat: l-'Al'ST. tragédia í> lítiumán, 20 kép.
Vasárnap d. u.: I.ILIOMF1. v|.-]rtrtk 3 foivonóübtiii.
Vasárnap esti: IIAKOM TKSTÖK, bohózat, 3 felvonttsbtin. Hétts HA/.A.IÁliÓ Lfil.KK. szlnmil 3
felvonásban-Kedd: TliSTOIi. > lelátók 3 felvonásban.
KÖZGAZDASÁG
Dr. Vass gazd. felügyelő a Zalai Közlöny cikke alapfán ismertette a tejtermelők súlyos helyzetét a járási tiszti értekezleten
A tiszti értekezleten a te/szövetkezet megalakításának szükségessége jutott kifejezésre — Dr. Till pénzügyi tanácsos és a tüzrendészeti felügyelő is résztvettek az értekezleten
Nagykanizsa, március !> Kedden délelőtt 9 órakor a nagykanizsai járás jegyzői kara a főszolga-biróságon dr. Bolka Andor főszolgabíró elnöklete alatt járási tisztiértekezletet tartott, melyen dr. Till Károly pénzügyi tanácsos, a zalaegerszegi pénzügyigazgatóságtól, Bu-blcs Tivadar vármegyei zürendészeli felügyelő és dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelő is résztvettek.
Az értekezleten dr. Till pénzügyi tanácsos a
kereseti és házadó kivetéséről valamint az OFB váltság/ölitek ügyének rendezéséről beszélt és a jegyzőknek felvilágosítással szolgált egyes kérdésekben
Bubics tüzrendészeti felügyelő ismertette a
tűzrendészetről
szóló kormányrendelelet és annak végrehajtását és szintén szakszerű magyarázatot adott a községek vezetőinek.
Vass Zoltán dr. gazdasági felügyelő a Zalai Közlöny-nek, gazdasági körökben nagy feltűnést és érdeklődési keltett cikkét ismertette, melyben
a zalai tejtermelók várhaló súlyos hely/etéról
értekeztünk. A felügyelő a cikk alap-Ián fejtegette, hogy milyen nehéz helyzetben kerülnek a lejtermelők abban az eselben, ha a Hudapesti Általános Központi Tejcsarnok R. T lenyleg végrehajija eredeti tervét és
beszünteti a nagykanizsai és balatonszentgyörgyi tejgyfljtó telepeket
A négy beszüntetésre ítélt tejgyüjtö lelep közül ez a keltő rendkívül közelről érinti gazdatársadalmunkat és a tejtermeléssel intenzivebben foglalkozó uradalmakat. Szükséges, hogy a lejtermelők abban az esetben, ha nem sikerül a budapesti tejérli-kesitő vállalatot rábírni, hogy továbbra is fenntartsa a fejuyüjlő telepekel, már most komolyan foglalkozzanak érdekeik megóvásáról és itt mint egyedüli kivezető utat, egy
nagyobbszabásu tejszövetkezet megalakítását
jelölte meg. Ennél a kérdésnél azonban nagy feladat vár a községek élén álló jegyzőkre, meri az ö feladatuk jórészt, hogy a gazJaközönséget felvilágosítsák a tejszövetkezet szükségességéről. A jegyzők, mint a községek életének ütőerei rendkívül sokat tehetnek a szövetkezet életre hozásának érdekében és ezt kérte is a gazdasági felügyelő az értekezleten.
A járási tisztikar a támogatást készséggel meg is Ígérte, ami által a megalakítandó szövetkezet ügyén jó reményekkel kecsegtető előre haladás lesz.
Végül az értekezleten dr. Botka Andor főszolgabíró <t közigazgatás napirenden levő folyó ügyeiről értekezett a jegyzőkkel, majd az értekezlet a déli órákban véget ért.
A szokásos társasebéd a Koronában volt.
(—) Dohinytermelésl szaktanács alakult. Az állandó dohány-termelési szaktanács hétfőn Budapesten az Országos Mezőgazdasági Egyesület székházában megalakult Az ülésen gróf Hadik János elnök bejelentette, hogy a szaktanács a pénzügyminiszter intézkedése folytán létesíttetett. Célja a magyar dohánytermelés előmozdítása.
(—) Pótvásár. Zalavármegye alispánja tekintettel arra, hogy a zord időjárás miatt a zalaszentbalázsi országos vásárt február 4-ikén nem ludlák megtartani, engedélyt adott a községnek, hogy március 18-án, hétfőn pólvásárl rendezzen.
TerméBylÖHde
A buza —, a rozs 05 fillérrel emelkedett. Az irányzat barátságos, a forgalom csendes.
Rúzs llzzav. 77-es 2570— 3M6, 78 a a 2.5 95—26 10, 79-es 26 15-26 25, 80 »s 26 30 -26 4fl, dunántuli 77 es 25 30- 25 45, 7<si 25 55—2V70, 79-es 25 80 -25 90, 'O as 25-95 —26 05, rozs 2315-23 25, lak árpa 2V50—7575, sörárpa 2825-2675, zab 2500-25 35. lengni tszt. 29 20—29 50, dunántuli 28'40 -29'65, korpa 18-75- 1900.
1929. március 6.
Szomorúan jelentjük, hogy
szfll. Hűvös Hedvig
folyó hó 4-én Botfán elhunyt.
F\ temetés Magykanizsán, az izr. temető halottasházából folyó hó 6-án délután 3 órakor lesz.
Hűvös, Kahán és Kreiner család.
Részvétlátogatások mellőzését kérjük.
Az uj hóhér eskütétele
Budapest, március 5
Kozarek Antal, az uj hóhér, ma délelőtt megjelent Szlrache Gusziáv ügyészségi elnök elölt és letette az esküt.
R ÁJŰI Ó
(Rövidítések) H — hírek, közgazdaság. Hangv. — haztgveraeny. E — előadás
Qy — gyermekeknek. A — asszonyok.
nsk. Z — zent Mg. — mezőgazdaság.
Ifj. - ifjúsági előadta. P — felolvasás!
Q — gramofonzene. Ib — jaza-band.
K - kabaré,
nZ. — népszerű zene.
Március 6 (szerda)
Budapaat 9.15 Trióhangv. 930 H 945 A han^v. folytatása. 12 Déli harangszó. 1205 Cigányzene 12.2S H. 12J5 A cigány Z. folyt. 13.00 Időlelzéa, Idólárás 14 30 H. 15.30 Morse-tant. 16.10 E. 16.45 Időlelzéa, idóláráa, H. 17.10 E. 17.30 Az Operahiz taglalttól alakult zenekar htntv. 18 45 Rt. dlo smstörposta. 20.15 Wenczel Béta operaénekes hangv. 2045 Időjelzés, H, idó|áráa felen lés 21.00 Fgyftlvonáaoaok és dalok 23X0 Időjelzés. Utána cigányzene.
Barcelona 13 30 és 14.10 Rádló-trló. 17 30 Rádió icxlett 20.10 és 2-2 Hangv
Bécs II és 16 Hangv. 21 Színmű E. Utána: Szórakoztató Z.
Berlin II O. 16.30 11). 20 Magyar Z. 21 50 Da|os Btla és zenekarának hangv.
Hrflnn 12.30 Hangv. 16 30 Bábaalnhás. 17 45 Németnyelvű dalok, 18.55 Opera E. közvetítése Prágából.
Hamburg II 0. 18 30 Elfelejlett operák népuertl nyitányai. 18 Szórakoztató Z 20 Katonazene. 22.25 Szórakoztató Z.
London, Daventry IIO 12, 13 éa 15.45 Hangv 17 45 Oy. IMS Mozart szonáták. 19 45 Orgonahangv. 20.10 Pucdnl: .Madame Buttezlly" c. operájának II. (elvonása. 21.35 Zenés revü. 22 Szórakoztató Z.
München 12 55 Hangv. '6 Szórakoztató Z. 19.30 Citerahangv. 20 Operett E. közvetítése. 22.45 Hangv.
Prága 11.15 O. 1230 Hangv 16.40 Bábszínház. 19 Ünnepi E a prágai nemzeti színházból Masaaryk elnök születésnapjának előestéjén.
Róma IS Rádió Irtó. 17 30 Szórakoztató Z. 20.45. Opera közvetítése a Stúdióból.
Varsó 12.10 Oyermekeknek és G. Z. 15 50 O hangv. 17.55 Hangv. 20.10 Kamata Z. 21 45 Hangv.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde forgalma teljesen a tegnapihoz hasonlóan folyt le. Egyenetlen irányzattal és alacsonyabb árfolyamokkal indult az üzlet. — A tőzsdeidő későbbi folyamán az ösztönzés nélkül maradt piacon további re morzsolódások történtek ugy, hogy zárlatkor csak néhány kivételes érték tud némi árnyereséget leimutatni. Az árdifferenciák ma is csekélyek, maradiak. Az állagoson felüli árveszteséget szenvedett Nasici, Levanle, Izzó és Gschwindt, viszont némi árnyereséggel zárt Magnesit, Kőszén, lirikányi és Fegyver. Az irányzat zárlatkor is gyengébb. A forgalom az egész tőzsdeidő alatt igen csekély volt. A fixkamatozisu papírok piaca ina is üzletfélén volt. A valuta és devizapiacon az irányzat lanyha. Feltűnő árveszteséget szenvedett Madrid
Zürichi úrlat
Páris 20 3IVS, London 12523'/s, Newyork 51997V1. Brtlssel T2 20, Milano 77 23'/i, Madrid 78 60, Amsterdam 20825. Berlin 123.18, Wien 73-07VZ, Sofla Prága
IS'40, Varsó 5835, Budapest M-MVi Belgrád 912'/z, Bukarest 3-09.
Serttoáiár
Felhajtás 1948, eladatlan K00. — Első
rendll I-66-W0. szedett t'66—1'70,szedett közép 1-52—1-56, könny® 1-20-1-32, l-ső rendll öreg l'SS—1-60, ll-od rendtl öree 1-44—1 50 angol stlkJŐ 1-40-1-70, szalonns nairrtten 1-72—1-74, zstr 2-14 0-00. hut 200^2-30, szalonnás félsertés I-96-2-08. Az irányzat közepes
1929. március (j.
VALUTÁK
A„.n|| 27-75-27-90 Beiia Ir. <9-50 79-80 Csehk 16-93-17-01 Dánk 152-50-153-10 Dlnár 10-00 10-06 Dollár 570-70-672-70 Francia I 22-50-22-70 Holl. 229 10-23-')-10 Lengyel 64 10-64-40 u" 3 39-3*43 ieva —
Ura 29 87-30-12 Márka 136 00-136-50 Nonrág 152 57 153-35 Schlll. 8Ö-4S-P0-80 Peseta 87-15 87-75 Sváld I. IKKI7 110 47 Svéok. 152-90.15350
DEVIZÁK Amsl. 229-40-230-10 Belgrád 10-05 -10-08 Berlin 135 92-136 32 Brüsszel 79-52-79 77 Devizalel 3-39-3-42 Kopenh. 152-70 '53 10 London 27-79-27-8' Madrid 87-25-87-75 Milino 29-09-30-09 Newyork 572-80-4-40 Oszló 152-90-153 30 Párli 22-37-22 44 Prága 16 96-17-01 Sztfia 4-12-4-15 Stockh. 153 05-153 45 Varsó 64-22-64-42 Wien 80 50-80-75 Zürich 110 16-11046
Uaiji: Diliaki Hjomda és Lapkiadó Vállalat, Hagykanlzián.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon l Nagykanizsa 78. av..

APRÓHIRDETÉSEK
Ax apróhirdetések dija 10 szóig 80 fillér, Minden további azó dija 5 «M. Vasár- <! ünnepnap 10 azőlg »0 fitlír, minden további asó dija a <111. Szerdán éa pénteken 10 uóig SO fillér, minden további szó dili • flll. Címszó s minden vasta-tllből átló sió két szónak számit-Liláit keresőknek 500,'o engedmény. A hlHltáll díj alSra lU.t.ndi,
Vaadáglfik részére, llveg és porcrllán olcsZn szerezhetők be — Stern üvegesnél Telelőn 196. 927
Klfatd fia felvétetik éa
FriasUsathal csemegekeieskedésébe. 998
A város központjában két szép utcai li, vagy klaéé. Qrn a kiadóban.
szoba bútorral,
anélkül magánosnak
976
Maiyarutci 76 számú hál 2 hold telekkel áladé. Bővebbet Szukiuy Lajoa-aál, Jónd tóherceg-ut 23. 863
Csukott bérautó,
helyben és vidékre bármikor megrendelhető
Benoza Imre
w Tatafan ■ 119. sián,
isképak és kulOnléle dolgok eladók. Clm ■ kiadóban. 873
PénarhaioaSnt bekebelezésre minden Összegben a legelőnyösebbén és Icggyoc-sabban tolyóalttat áloxél Innáo nénz-WHcsönközvetitő trodá|« Ncivlunlrsán, Kazlnczy-utca 2. szánj. 4925
VÍZVEZETÉK
cu tornái átl tt tgituigOgyl
BERENDEZÉSEK
Sai<Ksi(l. UituUii épm.t
bádogos munkák
IM6- é> DIAkidik, valaalat < itikbá yijí
javítások készítése SZEPESI IMRE
r.Lz-as ZHaflBlkléa-utoa 2*. rum
báromlámpás, Európa ősszel •dót véte.ére alkalmsa, négypár telhallga tóval, nagyon előnyős árban eladó. BSvtb Muazel és Frledenthal csemegereiiedé-•ében. 1000
Magyar utca 133 sz. hé« beköltözhető lakással. nagy kerttel azonnal eladó. Bővebbet Sátrán Ferenc Király-u. 27 . 924
, "Wrolaa hő 6-án elárverezteitk a Kts-kaolzaán, Orsiágut 15. számú ház előtt Ottzerakott 7000 tég'a és faanyag. - Ali. útmester .905
5'«a Japán ....................................—80
«l«a Patna ....................................U—
•afc fehér..........................................T-
■ék uradalmi..................................1-44
■é« vegyes ....................................t 60
**« »klc........................................I 76
••Jf trappista....................................3-
Dlébél elsőrendű............................4-
peugő kilója vidá -níl, Kazinczy utca 13 Telelőn: 1-56.
ElSnromda (ezelőtt Blauhotn) Kárpáti Kölcsey utca 15. 5736
Eladó teljesen vasbői kéntlll 9 méte-rea izalmakazalozó. - Vodlnlk, Gelae-_____848
. ^Sr8*'""r'» u,c" 65 egy kélszobii lakii mclltkhelylséneivel kiadó. 985
Keveiet haiználl B S A 500 ccm. motorkerékpár, oldalkociival nagyon olciőn részletre Is eladó. Havas autó. szaküzlet. ^ 1001
Elsőrendű liaaznált, bontálból eredő fa-la«d tégla 40 ezer nagy él 40 eier
ktol julányos áron elsdó Horváth és Vai épltőmeitereknél Csengery-ut 17. alatt. 941
■xabManono lelvéleUk Joós litván-nál, Sugár-ut 2. szám. 978
latélló, esetleg lakálnak Is alkalmas, azonnsl kiadó Batthyány u. 10. 938
JALAI KÖ1L6NY
Gyümölcsfáinak rügyfakadás előtti
és tsvsszi kezeléséhez már most rendeljen
0B8ZÁS JÓZSEF magkereskedésében Nagykanizsán, Ctziébet-ler 10.
(a bíróság mellett) s kővetkező védöizerekből:
Enda éa Dendrin
(Oytlmölcsrsksrboieumok) elpusztítják s Iákon áttelelő rovarkártevőket
Solbár
(kéntartalmú bsryumsullld készítmény) megölt s Iákon telelő rovsr és gombs kártevőket.
Almola éa Pomrin
(vérteill kátrány), vértetves sebhelyek bekenésére.
Sulfarol
Bordó-l léhez keverve gombakárlevöí: Irtására.
Nospraeen, Tutokil
univerzális permetezőszerek rovar és gombakártevők ellen.
bttiittNJi iiwftitftit inm m.
1'FAiF
' m
Leghtibb barát egy
PFAFF varrógép,
mely önt sohasem hagyja el.
80 havi réulaHIzatéara la
kapható
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
cégnél
Deák tér 2 a felsőtemplomnál
Allandé éljmaataa hlmaéaoktatéa 11 I
Majorgazda
kerestetik mielőbbi belépésre karmacsi gazdaságunkba. Csakis jó bizonyítványokkal rendelkező és hosszabb gyakorlattal biiók jöhetnek tekintetbe; fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet:
Nyáry Kálmán, Pölöske.
Eredeti importált
belga mén
sárga, fehér hajjal, jutányos áron részletfizetésre is eladó.
Mm i Gazdaság, nagybajom.
Bővebbet: Batthyány-ulca 10.
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. azám.
Telefon: 3-22.
Raktárról az Baazea typusok azonnal szállíthatók. - Kedvez A fizetéai feltételek I
Kecskeméti kajszin barack,
üvegmeggy és más kiváló megbízható minőségű gyümölcsfákat szállít, oktató árvát jegyzékét ingyen küldi a
Kecskeméti Faiskola és Magtermelő R.-T., Kecskemét.
A nagykaalasal klr. járá»blrA»ágtól.
8181/1928.
Hirdetmény.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett kővetkező okirat: „Ideiglenes elismervény 223. szám 8 drb. 1 30 pengő n. e. Nagykanizsai Takarékpénztári részvényről" Fábisch Józsefné Nagykanizsa 1926. junius hó 25-én kelt megsemmisítése iránt az eljárást özv. Fábisch Józsefné szül. Baj Etel budapesti lakós kérelmére folyamatba lette. Ennél fogva felhívja az emiilelt okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számított I év alatt az okiratot a bíróságnál mulassa be, mert ellenkező eselben a bíróság azt a jelzeit határidő letelte után a folyamodó ujabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani.
Nagykanizsa, 1929. január 17-én. 91 Gombár s. k. kir. tbiró.
Meghívás
a „Qarabonc és Vidéki Tejszövetkezetnek" tolyó hd 17-én az iskola helyiségében tartandó 1928. évi rendes kftifl,ütéflérfl,
mely délután 2 órakor fog megtartatni. Ha a tagok kellő számban meg nem Jelennek, a tagok számára való tekintet nélkül, március 25-én délután 2 órakor fog megtartatni.
Tárgy:
1. A zárszámadás átvizsgálása.
2. A mérleg megállapítása.
3. Négy igazgatósági tag választása.
4. indítványok.
Garaboncon, 1929. március 5-én. wi Igazgatóság.
Haán Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
1136/1928. vht. azám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. év LX t.-c. 102 s-a értelmében ezennel közhírré tesz), hogy a nagykanizsai klr. Járásbíróságnak 1928. évi Pk. 12774. számú végzése következtében Dr. Lendvav János szombathelyi Iskós Javára 7500 P s |ár. erejéig 1928. évi november hó 22 én tona-nstosltott kielégítési végrehaltás utján if-és feltllfoglah és 6774 pengőre becsült következő Ingóságok, u. m.: uriszoba, ebéd ő Lerendezés, perzssisónyegek stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1928-lk évi Pk. 12774 számú végzése folytán 7500 P tőkekövetelés,
ennek 1928. okt 12. napjától Járó 1 l°.o kamatai, Wo váltód!) éa eddig bíróilag már megállapított költségek ereiéig, a netán fizetett összeg levonása melleit Nagykanizsán, Rákóczl-u. 15. sz. alatt leendő megUrtásárs 1929. évi március hó 8-lk napjának d. e. 10 órája határidőül klttlzetlk és ahhoi a vennt szándékozók ezennel oly
EgJegyiéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881 évi LX. t.-c. 107.
éa .108. §-a! értelmiben készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul Is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és felufoglaltatták és tzokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évfLX. t.-c 102. §. értelmében eaek Javára ls elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1929. évi február hó 14. napján.
Haán Gyula s. k
»< klr. Jblr. végrehajtó.
1929. március 6
i
Közalkalmazottak
További nagy kedvezményt
nyujtunk bútorvásárlásnál!!
Az eddigi kedvezmények és díjmentes szállítás a lakásba február és március hónapokra azzal bővül, hogy kamatokat egy éven belüli törlesztés esetén
visszatériljük!
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
K6szegi-utoa 5. (üzlet az udvarban). Vár kerület 62.
HT AL APITVAo 1887-BEN.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai

Károly.)
69. évfolyam, 65. szám
Nagykanizsa, 1929 március 7, csütörtök
Ara 14 fillér.
ZALAI KUZLmiT
Szcjkctttóséfi *» Kladóinviui H6-UI f>. nlm. Keszthelyi ttólddadóblratal Kossuth Lajoa-u. 87.
POLITIKAI NAPILAP ,
Feless szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klóllzetési ára: egy hóra t pengő SO IIIKr
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Változékony idő várható, csapadékhajlammal és enyhüléssel
Véres munkás-iüntetések Erdélyben és a román városokban
Marosvásárhelyen a rendőrség véres közelharcot vívott a munkásokkal — Nagyváradon 95 tUntetöt letartóztattak
Bukareat, március II
(Éjszakai rádiójelenlés) A szervezett munkásság vasárnap Erdélyben és az óklrálysagban, minden városban gyűlést rendezett, melyen tiltakoztak a munkásság Üldöztetése ellen- és általános amnesztiát követel tek. Amnesztiát kérlek az agrárlázadás elitéltjeinek, akik 1907 óta sínylődnek a börtönökben Amnesztiái követelnek egy|
36 napja éhségsztrájkot folytató kommunista vezér részére.
Nagyváradon a szocialisták utcai tűntetést rendeztek, amikor is a tün-
tetők zajosan abcugollák a koi mányi. A felvonulás során
a rendőröket kővel dobálták meg.
A rendőröknek katonaság sieletl sc-gilségére és azok szétverték a tüntetőket.
96 munkást letartóztattak
A szakszervezet most kijeit ntetle, hogyha nem bocsátják szabadon a letartóztatott munkátokat.
Nagyváradon a munkásság általános sztrájkba lép,
mert el van határozva akár a végsőkig menő szolidaritassal is kisza-
badítani a közös ügyéri börtönbe juttatott társaikat. Marosvásárhelyen Is nagy és véresen végződött tüntetések voltak.
Hene József szocialista szónokot beszéde ulán a rendőrség letartóztatta. A tömeg kiakarla szabadítani a rendőrök kezéből Bénél. Ennek során
a tüntetők és a rendőrség között véres összeütközésre került a sor. 2 rendőr és 8 munkás megsebesüli, 10 embert letartóztattak. A rendet a katonaság állitotla helyre.
Stresemann: „A népszövetség önmagát pnsztitaná el, ha feladná a kisebbség-védelem elvét"
Dandurand és Stresemann nagy beszédben indokolták meg a népszövetségi tanács előtt a kisebbségi ügyben benyújtott Indítványt
A kisebbségi probléma nagy napja Genfben
Genf, március ti A népszövetségi tanácsban a kisebbségek problémájáról megindult vita iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg a közönség és a sajtó képviselőinek feltűnően nagyszámú megjelenésében Is.
A tanács bizalmas ülésén Litvániának azt a kérését, hogy nyomban vonják be a kisebbségi vitába, a jogászblzottság javaslata értelmében elvetették,
Tizenkét óra ulán a tanács megkezdte a nyilvános ülést, amely minden tekintetben a nagy nap külsőségeit mutatta. A delegációk tagjai majdnem teljes számban ott voltak az illésen. Dandurand kanadai tanácsiig mindjárt rátért a kisebbségi panaszokra, röviden ismertette az emlékiratot. Igazságérzele készteti indítványa megtételére. Kétségtelen, hogy a Népszövetség a kisebbségi kérdések terén már sok jó munkát végzett. Az a halogatás azonban, amely a kisebbségi kérdésekről folytatott tárgyalásokat körülveszi, alkalmat adhatott arra a feltevésre, hogy a Népszövetség nem tel|esltette kötelességét teljes mértékben. A legkevesebb amit a kisebbségek
elvárhalnak, hogy a Tanács minden tagjának rendelkezésére álljanak a módok és eszközök arra, hogy panaszok esetén tájékozódhassanak a kisebbségek helyzetéről
Az egész teremben fe-züll figyelemtől kisérve emelkcdeil ezulán
Stresemann német birodalmi külügyminiszter
szólásra, hogy előadja lejteücléseil a kisebbségek védelmének Népszövetségi garanciáiról szóló indítványának indokolására. Mindenek előtt rámutatott arra, hogy a Nemzetek Szövetsége ez évben már tíz éves tevékenységre tekinthet vissza. Megemlékezel! azokról a nagy átalakulásokról, amelyeket az állami és népélel a vil gháboru befejezése óta szenvedett. Az az aggodalom támad! bennem e kérdés felől — mondotta — vájjon nem forgunk-e abban a veszedelemben, hogy egy nauy és jelentős gondolatnak hamis értelmezési adjunk? Ez öszlönzötl, hogy a Nemzetek Szövetsége tanácsának legutóbbi ülésén kifejezésre juttassam annak kívánatos voltát, hogy megvitassuk a Nemzetek Szövetségének a kisebbségekről való álláspontjának elvi kérdését. A Nemzclek Szövetségének felada'a megmutatni, hogy van fejlődés a népek életében. — A népéletnek van egy olyan törek-
vése, amely állandóan felfelé igyekszik és nem hallandó folytonos lemondásban élni. Teljesen
elhibázott dolog arról beszélni, hogy a kisebbségek kulturális Jogai és szabadalmai mellett való slkraszállás emeltyűkar ahhoz, hogy bizonyos törekvések államokat robbantsanak szét. A peticiós eljárásokkal kapcsolatos-san rámutatott Dandurand kanadai tanácstagnak emlékiratára. Eszerint a tanács állal kövelelt az az eljárás amelynek súlypontja a hármas bizottságban van, a panasztévő kisebbségekben azt a benyomást kelti, hojjy őket nem akarjak meghallgatni, mert hiszen panaszuk eredményéről nem értesülnek. Az az ut, amelyben Dandurand ezl a lehetetlen helyzetet ki akarja küszöbölni, teljes figyelmet érdemel. Vázolta azután saját gondolatait is, amelyek hasonló irányban mozognak. A felhozott észrevételek ulán — mondotta továbbá — a következő végső következtetéshez jutok. Mindenekelőtt a Tanácstól azl kérem, tegye sürgősen mérlegelés tárgyává és vizsgálja Jelül azokat a lehetőségeket, amelyek a petíció kérdésénél adva vannak Meg kell vizsgálni azl, hogy miképen kell a Népszövetség részéről
a garancia-kötelezettségnek a petíció keretén tulmenöleg eleget tenni.
Végül súlyt helyezek arra, hogy az általam kijelölt módon tlsztá. /ák a népszövetségi garanciákat elvi szempontból. Jól tudom, hogy a feladat, ami ebből származik, sokkal nagyobb és jelenlősebb, semhogy a mostani tanácsülésen tárgyalni lehetne. Azt azonban megtehetjük, hogy a leküzdésre váró munkál elindítsuk. Különleges
tanulmányozási bizottságot kell megalkotni, hogy rendelkezzék a szükséges tekintéllyel és tárgyi ismerettel. A közvélemény többször aggodalommal tekintett a népszövetségi tanács tárgyalásai elé, mert átlói lartolt, hogy a Népszövetségben a kfllöm-böző nézetek miatt harcra került a sor. Én azonban ezt a nézetei nem osztom. A Népszövetség önmagát pusztítaná el, ha feladná azokat az alapelveket, amelyekből akkor Indult ki, amikor a kisebbségek védelmét magáévá tette.
Mi legfeljebb a rendelkezésünkre álló erővel abban az irányban dolgozhatunk, hogy egy ilyen béke előfeltételeit megteremtsük, amelynek föfellélcle a népek közötti kulturális béke.
Chamberlain megvédi a Népszövetséget
Genf, március 6 (Éjszakai rddlójelentés) A délutáni tanácsülésen Chamberlain igyekezett igazolni a kisebbségi bizottság jelentését és tagadta, hogy nem talállak elegendő oltalmat a tanácsnál a hozzáfordult kisebbségek. Egyébként támogatta Zulesky javaslalát és kértei1 hogy minél szélesebb körben terjesszék ki a tárgyalásokat.
Vnciterna
ciak Prágában árttlt, Belgrádkan nem hlisnek olyan könnyen
Belgrád, március 6 (Éjszakai rádiójelenlés) Skopjéból jelentik: Vuciterna a többszörös gyilkos merénylő ügyében a vizsgálat megállapilolta, hogy a gyilkost Jusar nevü lestvére bujtotta fii arra, hogy Zavadics belügyminiszteri igazgató ellen merényletet kövessen el. ftrra számítónak, hogy mivel a prágai bíróság örüllség címén futni engedte Vuciternát, ugyanezt az álláspontot vallják majd a Juguszláv halóságok. Azonban ezúttal a gyilkos „bcszámilhaiatlaiiság" címen nem fog szabadulni.
ZALAI KÖZLÖNY
19M. március 7.
Monterey a felkelők kezére jutott
A kormánycsapatok végsókig tartották a várost, parancsnokuk elesett
Néwyork, március li A iegu|abb jelentések szerint Chi-huahua állam átpártolt a felkelőkhöz Amint a lapok értesülnek, Monterey-ben a kormány hívei és a felkelők között valamelyes fegyverszünet Jött létre. Az egyik tábor a fogházat, a másik a piacot tartja megszállva. Mexikó városából érkezett jelentés szerint a ÜO ezer iőnyi hadseregből mintegy 10 ezer ember, vagyis a hadsereg egyhatod része a felkelőkkel tart. A legtöbb ütközetben csak
néhány száz, legfeljebb néhány ezer ember vesz részi.
Mexikó, március 6. (Éjszakai rádiójelentés) Hivatalos jelentések megállapítják, hogy igazak azok a hírek, mely szerint Monterey városa a felkelők kezére jutott. Escobar tábornok felkelő csapatai nagy fölényben voltak a kormánycsapatok felett. A kormánysereg heves ellenállást fejtett ki és csak akkor adták fel a harcot, mikor nagy veszteségeket szenvedtek és parancsnokuk is elesett.
Néhány nap múlva a Ház elé kerül a házadó javaslat
A közigazgatási reform-javaslat és interpellációk » képviselőház ülésén
Budapest, március II
A Ház mai ülésén folytatták a közigazgatás rendezéséről szóló javaslat tárgyalását. Buday Dezső tudatában van annak a szerepnek, amelyet a vármegyék a nemzeti érdekeknek megvédése körül jelenthetnek és ezért szívesen járul hozzá, hogy az ősi vármegye inegerősites-sék. A városok ügyét azonban külön választaná. Állást foglalt a nők aktiv és passziv választójoga mellett a megyei életben.
Györki Imre visszafejlődést lát a javaslatban. Szerinte a javaslatot az osztátygőg és a politikai gyűlölködés hozta létre. (Az elnök Györkit a használt kifejezésekért rendre utasította). Határozati javaslatot nyújtott be, amelyben kérte, hogy adják vissza a törvényjavaslatot a bizottságnak, amely azt az általános titkos választójog szellemében köteles legyen átdolgozni!
Az interpellációk
során Hegymegi-Kiss Pál a hajdú szoboszlól képviselőtestületi tagok pártjának betiltásáról interpellált. Bárdos Ferenc a Vas- és Fémmunkások Országos Szövetsége szolnoki helyi megalakulását tette szóvá és orvoslást kért. Scitovszky belügyminiszter mindkét interpellációra válaszolt. Végül Bródt Ernő
a házadó-mentességről szóló törvényjavaslatot sürgette, utalva arra, hogy az építkezések megkezdésének ideje már igen közel van és nincs idő a halogatásra.
Wekerte Sándor pénzügyminiszter válaszában hangsulyozla, hogy a lelkiismeretes munka az oka annak, hogy idáig a javaslat nem került a Haz elé. Péntekre magához kérette a főváros vezetőségét és ez alkalommal lárgy. Iják meg a fő.árost érdeklő kérdésekel. Reméli, hogy az értekezlet után néhány nap múlva u javaslatot a Ház elé terjesztheti. Az ülés egynegyed órakor véget ért.
Nagy ostrom készül a köz-Igazgatási reform-javaslat körül
Budapest, március 6 A közigazgatási reformjavaslathoz feliratkozott szónokok száma ma már 25, a benyújtott módosiiások száma 320-ra növekedett. A számitások szerint valószínű, hogy a Javaslat tárgyalása a húsvéti ünnepek előtt befejeződik. Ha a vita elhúzódna, ugy a kormánypárt nyolcórás ülések iránt nyújt be indítványt, hogy a törvényjavaslat tárgyalásának befejezését a húsvéti ünnepek előli biztosítsa. Rövid húsvéti szünet után a költségvetés tárgyalására kerül sor.
10 millió mázsával több lesz a gabonatermés Magyarországon
Mayer Károly földmivelésügyi államtitkár ugy nyilatkozott, hogy a viziberuházási törvény 57 milliós viziberuházást fog megvalósítani, a nagyobb folyókon és a Balatonon. A tervezett viziberuházások megvalósítása után közel nyolc millió mázsával fog növekedni évenként az ország gabonatermése.
Sabján polgármester: A nyáron lesx Nagykanizsának strand-fürdője
A strand területe részére már megindult a klsa-fdtltdsl elfdrds — A Kereskedelmi miniszter döntése Qldnyzlk
NnKykiiiilzna. március tl Ma még a hosszú tél felett siránkozunk és mégis cikket kell Írjunk a kanizsai strandfürdő ügyéről. Aktualitást nyert ez a régóta sikertelenül vajúdó kérdés azzal a lénnyel, hogy az „Erzsébet" gőz és kádfürdő társtulajdonosai komolyan foglalkoznak azzal a tervvel, hogy a gőzfürdő területén, ahol már volt régebben is,
nyári uszodát építenek. A fürdősök cl is készíttették az erre vonatkozó terveket és benyújtották a városhoz, ahol azonban tudomásukra hozlák, hogy az általuk építendő strandfürdő elvesztene aktualitását, mert a strandfürdőt az ccélra alakult Nagykanizsai Fürdőegyesület
az Idén minden körülmények között meg lógja építeni a Principális mellett
és igy nem volna célszerű, hogy két fürdő ossza meg a város kicsi közönségét.
A Zalai Közlöny munkatársa ez ügylxn must a legilletékesebb faktorhoz :
dr. Sabján Gyula polgármes-lerhez
fordult, aki a következőket mondotta : — Tényleg bemutalták a fürdősök a városnak a strandfürdőre vonatkozó terveiket. A helyzet azonban az, hogy a Fürdőegyesület a város támogatásával — mint arról már a tavaly több Ízben szó volt — ez idén feltétlenül meg fogja építtetni a strandfürdőt az e célra sokkal alkalmasabb és tágasabb városon kívüli részen, a Principális mellett. Én magam világosítottam fel tehát a tervezőket, hogy ilyen körülmények közölt vila tárgyává lehető, hogy érdemes-e valakinek a Fürdőegyesület strandfürdőjén kivül még egy fürdőt épiteni.
Megkérdeztük a polgármestert arra vonatkozólag is, hogy a létesítendő strandfürdő ügye ezekután milyen tempóban kerül megvalósításra, amire azt a választ kaptuk, hogy
a terület kisajátítási eljárása megindult és csak a kereskedelmi miniszter hozzájárulása hiányzik még, hogy a földmunkákat meg lehessen kezdeni.
Igy tehát elég örvendetesen állna ez az Ugy, csakhogy ne az következzék be, hogy magánvállalkozó sem épít és a Fürdőegyesület sem valósithatja majd meg a fürdőt és igy a város közönsége a rekkenő meleg nyárban majd szenved megint, mint sok éven át. Reméljük, hogy elég garanciát kaptunk, hogy lesz strandfürdője a városnak.
Egy hes2/0elyl autószerencsétlenség
tárgyalása a nagykanizsai Wri'ényaxék el bit
Nagykanizsa, március ti A mult év őszén történt, hogy Simon István keszthelyi lakos családjával és menyével csomagokkil megrakodva Igyekeztek befelé a keszl-helyi állomásról. A Templom-tér(n Simonné át akart tnenni a tér másik oldalára. Ebben a pillanatban ért oda Oltay (luido szentgyörgyl földbirtokos autója' Simonné az utolsó pillanatban vette észre az autót, amely elkapta az utolsó pillanatban fejét vesztett asszonyt, ugy, hogy súlyos koponyasérülést és kartörést szenvedett. Az autó, melynek volánjánál Oltay maga ült, a szerencsétlenség megtörténte után nyomban a kórházba szállította Simonnét, aki heteken keresztül nyomta az ágyat súlyos sérüléseivel, melyekből kifolyólag még ma is munkaképtelen.
Tegnap vonta felelősségre gondatlanság miatt a nagykanizsai törvényszék Oltay Guidót, aki azzal védekezett, hogy nem követett el gondatlanságot, nem látta az úttesten át igyekvő asszonyt. A biróság több tanul hallgatott ki, mely után megállapította a gondatlanságot és Oltay Guidót 100 P pénzbüntetésre Ítélte.
Tavaszi női és uri szövetufdon-ságok, ingzeflrek, mosó selymek
# nagy választékban érkeztek
SINGEK divatáru&áLSZáiba
A MINDENFAJTA SZŐNYEG MÉUSÉ-
w KECT ÚRBAN KAPHATÓ.
1929. március 3.
CebontottaK egy portált
Milyen egyszeri!: lebontatlak egy portált.
A rolókat már leaprltották az éplllel frontjáról. - Már a kirakatok piros tégláján szikrázik a kőművesek csákánya.
Hull a göröngy ., hull és a régi, nagy üzlet drága emlék lesz csupán.
Ma már kl van Urltvo az egész helyiség. Kopasz (alak csodálkozása mered egymás teló, de lassan, lassan az üzletből, újra csak ilzlot lesz. Pénzüzlet. Vagy, ha Jobban totszlklgy: bank.
Sok évtizeden At, még tavaly Is, ott büszkélkedett!! hatalmas cégtábla. Nogy-multu cég híres neve. Ma már a múlté a tábla, a cég.
A sudsras tölgy, mely ormán Morkur zászlólát lengette, éveken át birkózott » nehoz gazdasági helyzettel. fiz a küzdelem azoftban, akármonnylreogy cégé volt, szomrruan reprezentálta egy egész város komerclálls életét.
Ahogy ez és sok más békeveretü cég meg volt alapozva, ahogy virágzott, ttlnilitklött és hősi bravúrral átovezott s háborús esztendők imbolygásain é« nhogy most a gazda és az üzlet hangos Jajszó nélkül, de a megpróbáltatá-iwktol betetőzve, elmúlik — ez mind, mind Nagykanizsa kereskedelmének élő szimbóluma.
Emberi sorsok, városok sorsa, nemzetek sorsa egy és ugyanaz. Csak Időbeli külömbseg van. Az ember évtizedeken, u nemzetek évszázadokon át küzdenok a létért
... A helyiség, ahol egykor India [linzereitől a tokaji uszulg és a dorozsmai nzélmalom lisztjétől a sollngeni aoéllg.
minden a maga polcán, a maga helyén
....., egy-két hét
topná falni közé.
állott,
y-két hot muiva uj szellemet
flvegablakos pénztárfülkék, könyvelő iwztályok hatalmas, pirosszélü könyvekkel és milliók lakhelyéül szolgáló trezorok kerülnek oda, de ezeknek száma kevesebb lesz, mint annak 8 rióksornak, mely katonás rendben sorakozott a polcokon.
Főbb lényegében nem történik sok változás. Üzlet volt, üzlet lesz. És mégis mekkora külömbség. Milyen óriási változás mégis.
Az árukereskedelem helyén, a pénz, a „mindenható pénz" fogja gazdáit cserélni és gurulni fog a pengő (nyilván kedvwébb auaplolumok mollott, mint-ahogy ma az árukereskedelem él.)
Sok változás nem lesz tehát. Valami. Annyi, hogy ezután nem a fűszer és csemege-üzlot kirakatában lógják nézed magukat a korzózók. hanoin u bank Üvegtábláiban láthatják viszont magukat (ez ebből a szempontból Jobb. mert a bank esti korzó időjén nem húzza le rolóit).
És néhány év múlva, mikor a inal cseüő-botlű babyk, értelmes gyerme-kokké lesznek és apluk mellett fognak sétálni a korzón (a korzót nem kell téltent, 11)0 év múlva sem vcw.U el a prosperitását), a szlilő, hu emlékezni és emlékeztetni akar, megáll majd a nagy bank előtt és ezeket fogja mondani a gyermeknek :
— Látod, kicsi fiam, ez a bank, valamikor egy hatalmas üzlet volt, melyben nem tudtál olyant kérni, ami nc lett volna.
E» a gyermek nézni, nézni fogja a bank fényes kirakatalt, melyekben kö-vérhasu bankók mellett még Napoleon d'or Is fog csillogni és kisagyában motoszkálni fog ogy gondolat: üzlet és bank..'.' a múlt és n Jelen... ? gyömbér és Idegenvnluta... ? kékzománcon edény és Ingatlankölcsiiu... ?
A töprengő fojccskéhen szelid apai szavak oszlatják el a zavart.
-r Fiam, kicsi fiam, nem érted te ezt. Nem Is hidod megérteni. Nem emlékszel to orre, nagyon kicsi voltál akkor. Olyan kicsi, ndnt ez uz ország.
Aztán kél okos gyermekszem fog csodálkozva az apjára tekinteni, nkl nem tud majd felelni erre :
Ks. apám, az ország mért nem nőtt meg ugy. mint én ?
U. Gy.
Árban, minőségben választékban B a r t a szőnyegraktéra szenzációs. '
ZALAI KÖZLÖNY 8
Oavl és Itét Oaví I logQáx tiltott miitétért
Nagykanizsa, március II Ismeretes, hngy a nagykanizsai rendőrség őrizetbe velle Kovács Jolán 50 éves szülésznőt, meil alapos volt a gyauu ellene, hogy tiltott mü'étet hajtott végre. A szülésznőt negyednapra szabadlábra helyezték, a kir. ügyészség azonban tovább fohtaha az eljárást ugy a szülésznő, mintáz eset szenvedő alanya, Németh Mária fiatal varróleány ellen. A dr. Mulschenbacher-lnnia lég-
nap tárgyalta ezt az ügyet, amikor ugy a leány, mint a szülésznő — megváltoztatva korábbi beismerő vallomásukat — lagadlák a terhükre rólt bűncselekményt. A kihallgatott tanuk vallomásai és a törvényszéki' orvosszakértó véleménye azonban eldöntötte a per sorsál.
A bíróság bűnösnek mondotta ki ugy a leányt, mint a szülésznőt és az enyhilő szakasz alkalmazásával a leányi kél hónapi, a szülésznői négy hónapi fogházzal sújtotta
A kir. ügyész az enyhitő szakasz alkalmazása miatt és a büntetés súlyosbításáért, a vádlottak a bűnösség megállapítása miatt fellebbeztek.
= Hócipők olcsón kaphatók — Szabó Antal sportüzlelében.
az albus-gyár
HARANGSZAPPAN
pályazatai
3000
AJÁNDÉKOT
küld szét u Albus szappangyár azoknak, akik a most kiragasztott plakáton levA 14 művész munkája közül eltalálják, melyik a legjobbi
TESSÉK KIVÁGNI
ÉS
BEKÜLDENI
ALBUS SZAPPANOYARAK
BUDAPEST, IV.. KOSSUTH LAJOS U. 13
Z.UI KOilíaj
Szavazószelvény
Alulírott a..................számú plakátot tartom a legjobbnak
Név:...................................................
L^htiy: .............................................
Lelepleztek egy vásári csalót a kanizsai nagyvásárban
Egymás után két vevőt csapott be — Azzal „védekezett", hogy elvesztett egy vég vásznat és azt akarta behozni a vevőkön — A csalót letartóztatták és átadták az ügyészségnek
Nagykanizsa, március II
Hogy a nehéz helyzettel küzködő kanizsai kereskedőknek, milyen jogos a kifogása az országos vásárok, illelöleg az azokon áruló és bóvlit vesztegető vásári árusokkal szembe, arra vonatkozólag álljon iil az alábbi példa. Ebből okulhat a közönségnek az a része, mely még mindig azt hiszi, hogy nagyvásárok alkalmával jobban, olcsóbban lud vásárolni, inint egyébkor.
Olt kezdődik az esel, hogy a keddi országos vásáron egy homok-komáromi asszony Katz Sándor 44 éves budapesti lakós, vásári árustól méter-árul vásároll. Nem sokkol ezután még volt valami venni v.ilój.i az asszonyt) ik és betéri egyik Er-zsébel-léri rövidáru ' üzlclbc.
A kereskedő látva az asszonvnál a már megvett anyagot, megérdeklődte, hogy mennyiért vctic azt a nagyvásárban. Az a fclelel, amit a kereskedő az árra vonalkozólag ka-poll. olyan volt, hogy a kereskedő és segédje annak a gyonuiának adotl kifejezést, hogy talán az asszonyi a mérésnél becsaphatták, mert a mondott pénzért ugyanabból többet lehet venni.
Az asszony megijedt, mikor ezt hallotta és kérlc a kereskedőt, hogy tnosl már mérjék le |M>nlosan a kelmét, amit a piacon veit.
A seg' d le is merte az anyagot és ekkor meglepetve láttád, hogy
két méterrel kevesebbet adott Katz, mint a mennyit az asszony vett, illetve kifizetett.
A honiokkoinároini asszony a kereskedősegéddel együtt elment a piacra, megkeresték a piaci árust és reklamálták nála a 2 méter anyagot. Katz Sándor tévedésnek mondotta a mérést és sző nélkül kifizette a diferenciái az asszonynak.
Amig ez történt, Katznál vettek méter-ái ut Németh Jánosné és édesanyja, nagykanizsai lakósok is, akik hallva a homokkomárouii asszony esetéi, éltek a gyanupörrel, hogy őket is becsapták, megkérték a kereskedő segédet, hogy mérje utána az árul. Mikor ez megtörténi még nagyobb volt a meglepetés, mert az asszony 26 és fél méter árut veti és fizetett ki, a lemérés pedig csuk 22 és fél méter árut mutatott.
Mosl már Némelliné ós anyja a rendőrségié mentek, ahol a déli órákban meglelték a feljelentést Katz ellen, akii a vásárból azonnal előállított egy detektív a kapitányságra, ahol megkezdték kihallgatását.
A csaló vásári árus beismerte, hogy a honiokkomáromi asszonyi és Némethnél is tudatosan csapta be és azzal védekezett, hogy a piacon elvesztett egy vég vásznai és igy akarta veszteségét behozni.
Természetesen ezzel a naiv és bárgyú védekezéssel csak akkor 'állott elő, mikor már látta, hogy ala-
posan leleplezték.
Érdekesen mondta el Katz, hogy mint csapta be az egyszerűbb falusi népeket. Mikor az árut mérte méterenként a kezét mindig visszahúzta ugy, hogy azt a legéberebb szem sem vehette volna észre. Ilyenformán a 26 és fél méterből egy-keltöre lehúzott 4 métert.
Kihallgatása után a vásárok agva-furt csalóját elízetcs letartóztatásba helyezték és átkísérték a királyi űgyés'ség fogházába.
Mi ebből a tanulság? Az, hogy ami" Nagykanizsa városában a mai körülmények közölt is szolid, tisztességes cégek vannak, melyek semmivel sem drágábbak, mint a vásárosok, addig senki nc vásároljon az országos vásárok bovii-rakományából.
Deputácló visőti tel
a földmlveléaUgyl mlnl/izicr-nek a klskanlzsal Olvasó Kör dtsxtagadgt oklevelét
Nagykanizsa, március H
Ismeretes, hogy a Kiskanizsai Polgár! Olvasó Kör annak idején disz-tagjává választotta dr. Kdllay Tibor országgyűlési képviselői, Mayer János földinivelésügyi minisztert és dr. Sabfán Oyula polgármestert. A polgármesternek és Kdllay Tibornak a Kör vezetősége ünnepi keretben adta át a gyönyörű kivitelű disztagsági oklevelet, a földmivelésügyi miniszternek pedig küldöttség viszi fel a díszoklevelet Budapestre. A tíz tagu küldöllaég dr. Fülöp György ügyvéd vezetésével a közeli napokban utazik Budapeslre. A kiskanizsaiak ezt az alkalmat arra is fel fogják használni, hogy a legelökérdésbeu is előterjesz-szék kérésüket.
ZALAI KÖZLÖNY
1829. mátclm 7.
napi hirex
NAPIREND
Mátééin* 7, oadtftrtflk
Római katolikus: Aquin. T. Proesl. Tamil. Izraelita: Adar 110 25
Nap kel nyugszik
kel reggel 6 óra 30 perckot délután 17 óla 53 perckor.
Városi Nagytnozgd. .Az oceánrepü-lók" és .Az örüllek hajója- dráma.
QOtfflrdd nyitva reggel 6 órától eale 5 óráig (bétfó, azerds, péntek délután és kedden egén nap nóknek).
| Molnár Kálmán |
A magyar piarista-rend nagykanizsai társházának gyásza van. A rend egyik kiváló képzettségű és nagyhidásu tagja, Molnár Kálmán reálglmnázluml magyar-latin szakos tanár, a VI. oszlály főnöke, kedd délután 5 órakor életének 47-ik évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Molnár Kálmán piarista tanár halála nemcsak a piarista rendel, a nagykanizsai gimnáziumot, hanem az egész város közönségét gyászba boritolta. Tizennégy év óta volt la-nára a nagykizsai gimnáziumnak, éppen a legnehezebb időkben, amikor a magyar kuliura oltárán legnagyobb szükség voll olyan magyar érzéstől átitatott, gerinces magyar karakterekre, mint Molnár Kálmán volt.
A mull héten meghűlt és noha 39 foknál magasabb volt a láza, mégis rendesen bement osztályába, mert lelkének minden idegszálával összeforrott a katedrával. Az osztály, az iskola volt az ő éltető eleme. Minden gondolata az iljuságé. Be- | tegsége a gondos ápolás dacára súlyosabb lett, tüdőlobot kapott, ehhez hozzájárult szervi szívbaja is, ami azután hamarosan végzett vele. Szerzetestársaitól körülvéve, szerdára virradó éjfélkor hunyt el.
Kihűlt porhüvelyét a felsőlcmplom-ban ravatalozták lel, ahonnan ma csütörtökön délelőtt 10 órakor előzetes gyászistentisztelet ulán kikísérik utolió útjára a róm. kalh. sírkertben levő piarista sírboltba, a város lakosságának osztatlan mély részvéte mellett.
— A Szanatórium Egyesület február havi statisztikája megint nagyarányú munkásságról számol be. Az egyesület tüdőbeteggondozó intézetének népszcrllsödése szem pontjából örvendetes, az általános egészségügyi helyzet szempontjából azonban szomorú, hogy az év első kéi hónapjában már 200 beteget ápoltak az inlézel keletében. Február folyamán jelentkezett 35 uj beteg, összesen kezellek februárban 153 beteget. Röntgen-vizsgálat volt 8, váladék-vizsgálat 20 esetben. Segélyben részesült 23 tüdőbeteg, akik 644 liter tejel, 20 kg. lisztet és 4 kg. cukrot kaptak, pénzbeli segélyként 35 tüdőbeteg közölt 300 pengőt osztottak ki.
— Március Idusa Klskanizsán.
A március 15-i szabadrágeszmék méltó megünnepléséből Kiskanizsa polgársága is kiveszi a részét. A Polgári Olvasókör március 17-én, vasárnap délután 4 órakor nagytér mében nagyszablsu hazafias ünnepély keretében áldoz március idusának. Ünnepi szónokok P. Pulverman Zénó ferenceslelkész és dr. FUlűp György ügyvéd.
— Jótékonyság. A Keresztény Jót. Nőegylet, mint megírtuk, nép-konyha-akcióját, a súlyos télre való tekintetlel nent zárta prograntmsze-rüen március 1-én, hanem azt átszervezve és szélesebb alapokra fektetve tovább folytalja, amig arra anyagi fedezete lesz. Mint első híradásunk alkalmával, most is kérjük Nagykanizsa jószivü társadalmát, segítsék a Keresztény Jótékony Nő-egylei nemes törekvéseit. Főként kása-féléket, babot, levestésztát kérnek ezúttal az akció vezetői. Eddig dr. Kuhár Ferencné és dr. Malek Lászlóné rizst, dr. Krátky Istvánné babot, dr. Pllhál Vlktorné levestésztát adlak a népkonyha céljaira.
= A leghangosabb reklám sem ér semmit, ha a kereskedő nem azt adja, amit igér. A Korzó divat-üzlet jó árut árusít, lehetőleg olcsó pénzért.
— Jellemkövetkeztetés. A hétfői grafológiai est egyik műsorszáma a kézírásokból való jellemkövetkeztetés. Fischhof Gyula, a tudós grafológus a hétfői előadás keretében részletesen foglalkozik a kézírásból való jellemküvetkéztetéssel is. Holmi kókler-szerü jóslásokat senki ne várjon tőle, meri ő a grafológiának tudományos művelője és minden egyes esetben tudományos alapon következtet az egyén jellemére. A szinház pénztáránál az elővétel nagyban folyik. Az elővételező közönség 72 százaléka asszony és leány.
Influenzajárvány idején gondoskodjék arról, hogy gyomra és belei a természetes Ferenc József keserllviz használata által többször is alaposan kiliszlittassanak.
= A bécsi nemzetközi vásárra a kedvezményes utazás f. hó 6-án veszi kezdetét. Szükséges igazolványok és felvilágosítások a Nagykanizsai Takarékpénztár Menetjegy-irodájában kaphatók.
— Két feleség kellett volna neki. Tóth György szuloki gazda már régebben különvállan élt feleségétől és mint ilyen, megismerke detl egy babócsai leánnyal, aki meg tetszel! neki és elakarta venni fele ségül. Törvényesen nem lévén elválva feleségétől, Tóih ravasz tervet eszelt ki, hogy megesküdhessen babócsai szerelmével. István nevű öccsének anyakönyvi kivonatát meg 6zerezte és ehhez még maga hamisított egy körjegyzői nőtlenség tanusitványt, melyre a községi biró nevét hamisította rá. Még mielőtt Tóth György megesküdhetett volna uj ideáljával, a hamisítás kiderült, letartóztatták és a kir. Ugyészság kisérték. A vizsgálóbiió ezután fog dönteni sorsa felől.
eyonor-él kaikánUlnik, üg^onv-ság, migrén, kimerültség, szédülés, szivszorulás, réines álmok, ijedtség, általános rosszullét, csökkeni munkaképesség megszűnhetnek azáltal, hogy a beteg naponkint reggel éhgyomorra megiszik egy pohár természetes „Ferenc József" keserű-vizet. Orvostanárok dicsérik azon értékes szolgálatokat, melyeket a Ferenc Jóíiel víz járványok idején is mint biztos és enyhe hashajtó teljesít. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
= lielitt Urául szükségletét k«-iserein'!, saját érdekéken el lé ■nlnisa megtekinteni Barta Uku
"^"üapútíí' Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-llgyelA Jelentések t Szerdán a hőmérséklet-. Reggel 7 órakor —2, dtluián 2 ólakor este 9 órakor —2.
Felhőzet; Reggel tiszta, délben klisé borult, eale borait égboltozat
Szélirány: Reggel délkelet, délben délnyugat, elte délnyugati izél
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyújtjuk. Százpengönként csupán öt pengő havi részlel fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5.
WWMWanmW^^á^AAaAFnWHwnwWHwnw^ a a a a ■...........
SPORTÉLET
Vasárnap a Zala-Kanixsa itt-&on, ast NTE Bafán fáísxa első bafnolcl meccséi
Ellenfelek: Rákospalota, BSE — Megindul a futball-szezon Nagykanizsán -- Újjászervezett csapattal Indulnak a profik és az amatörök
Tlpp-veracayi rendez a Zalai KOxlöny minden bafnokl mérkőzésre
Nagykanizsa, március 6
A futball .nagyüzemek" után megindul a II. osztályú proficsapatok tavaszi bajnoki kampánya is. A szokatlanul nagy tél folylán a futballrajongó publikum valósággal kiéhezve vár egy kis izgalmai és ezzel magyarázható az a nagy érdeklődés, ami a vasárnapi Zala-Kanizsa— Rákospalota meccset előzi meg.
A Zrinyi-pályán még most dolgoznak, hogy használható állapotba hozzák és vasárnap délután felzúghasson a: „Tempó Kanizsa!"
A helyi prolik első ellenfelül kemény diót kaptak. Csak emlékezni kell arra, hogy az ősszel Rákospalotán a vezető Zala-Kanizsa ellen 3:3-ra egyenlített a palotai együttes
Igen heves küzdelem lesz és erőpróbának felette alkalmas. Kedvenc amatőr együttesünk, az NTE,
vasárnap idegenben rag először labdát bajnoki pontokért és féltő szeretettel drukkolunk értük, hogy mit tudnak elérni a jóképességü BSE ellen.
A tavaszi lutballszezon megindultával lapunk minden profi és amatőr bajnuki meccsre rendszeresíteni fogja a
„Tlpp-versenyt," hogy ezzel is ébren tartsa a város sportközönségében a lelkesedést.
A tipp-versenyben minden olva sónk, teliát előfizetők épen ugy, mint példányonkénti vásárlók résztvehetnek. A bajnoki meccsek előtt lapunk sportrovatában tippverseny-szelvényeket fogunk közölni, melyeket ki kell tölteni és a Korona, Centrál vagy Vékássy orásüzletében, az ott felállt tolt kis szekrénybe kell elhelyezni, esetleg személyesen vagy postán szerkesztőségünkbe eljuttatni.
Az első tipp-versenyt a Zala-Kanizsa—Rákospalota és NTE—BSE meccsek alkalmából rendezzük és az erre vonatkozó szelvények lapunk pénteki számában jelennek meg először.
Számokkal kell kitölteni a meccseredményeket és a félidőket, valamint olvasható aláírást kell adni. A tippverseny péntek reggeltől vasárnap délelőtt 10 óráig tart és a verseny eredményét a meccset követő szerdai számunkban hirdetjük ki.
A helyesen tippelők között tribün-jegyeket és kisebb tárgyakat osztunk szét.
Három első dlj lesz és az ajándékok.
A dijazoltakon kivül azoknak a nevelt, akiknek tippje bevált vagy a legjobban megközelíti az eredményt, lapunkban, a sportrovatban esetrőlesetre közöljük.
Egy szelvényre csak az ott nyomtatott meccsek tippjeit lehet ráírni.
Tipp-versenyünk minden bizonnyal nagy tetszéssel fog találkozni és erősen hozzá fog járulni, hogy a kanizsai sportéletet a hagyományok szellemében tovább fejlesszük.
(A levente labdarugók szövetségének biróblzottsága) az 1929. évre a következőkép alakult meg: Elnök: Kaufmann Jenő, titkár: Böhm József, tanácstagok: Spitzer Antal, Kasztl Árpád, Wolff Mihály, Czvetkó József és Izsák Miklós. Intéző is fegyelmi-bizottság tagjai: Kaufmann, Wolff, Czvetkó és Izsák, előadója a titkár. Fellebbezési-bizottság tagjai: Spitzer és Kasztl, előadója a titkár. BlrókUldők: Kaufmann és Böhm. Az összes Icventebirók és jelöltek tartóz nak a titkárnál jelentkezni az adataik felvétele, valamint a bíráskodásra való jelentkezésük mialt.
március 7.
Mozgószínházak
Városi Nagymozgó. Csütörtökön eslt 7 és 9 órakor: „Az oceánrepü-Ifik". Monté Blue legnagyobb alakítása. „Az őrültek hajója", megrendítő dráma. Főszereplő A. Jessel.
ZALAI KÖZLÖNY
Peres
^ ételzsip
szavatoltan ttsita, egészséges és
könnyen emészthető.
100% tiszta kókuszislr.
gTfaWij
SZÍNHÁZ
Héttőre Qalaaxtották
ax Onxágom Mllvé.lx Sxtntidx haalxaaí megnyitótól
Nagykanizsa, március ti
Március 7. helyett négy napi késedelemmel, hétfőn, március 11-én nyílik meg a Caslnoban az Országos Művész Színház kanizsai szezonja. Az elhalasztást az idén egyáltalában nem szokatlan vis maior: — betegség okozta. Szenlivánvi igazgató ma érkezett távirata szerint a társulat négy nélkülözhetetlen tagja dőlt ágynak egyszerre Influenza miatt.
A négy nappal megtoldott kényszerű várakozás csak erősbiteni fogja a kanizsaiak máris igen élénk érdeklődését. ..................
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Az autó sebessége és a kanizsai sár
— Panasxos levél —
Nagykanizsa, március 6
Az olvadás, mint az előreiátha ó volt, sárlengert hozott a kanizsai utcákra. Alig lehet átevickélni egyes utakon egyik oldalról a másikra, olyan nagy a locs-pocs. De még volna ennél nagyobb baj is, amit a rendőrség figyelmébe ajánlunk. Tudvalevő, hogy az autóknak a menelsebessége a város belterületén szabályozva van, ezenkivül külón rendelet intézkedik arról, hogy a keskenyebb ulcákon, mint a Kazinczy-utcán is az autók csak a leglassúbb tempóban halad hatnak. Ezt az intézkedést a söffőrök kutyába sem veszik és épen e sorok írója tapasztalta, hogy az autók olyan szilajul száguldanak, hogy ha valaki akár a fal mellé lapul is, nem kerülheti el, hogy a rohanó autó kerekei a sárlét egész a nyakáig fel ne fröcsköljék. A házigazdáknak is van hová tegyék a pénzüket, nem szükséges éppen minden hónapban leme-szeltetni velők a falakat. Az üzletek kirakatával hasonlóképen ez a helyzet. A rendőrőrszemeit' kíméletlenül írjanak fel minden ilyen autóst, hogy elmenjen a kedvök sebességi rekordok felállításától a bokáig éró sáros ulcákon. Egy olvasó.
i budapesti Tózsde devlza-jogyzése
valutAk
Angolt 77-75 27-90 fr. 7950 79-80 Csehk 16-93-17-01 Wnk. 152-90-163-10 Dinár 10-00 10-06 Dollár 510,70-572*70 f/.ndst 22-50-72-70 H»U. 27910-230-10 Ltngytl 64 10-64-40 L" 3 39-J-43
Léva _._
Ura 29 87-30-12 Márka 13600-136-50 Norvég 142-57 153-35 ScMll. 80-45-80-80 Peiata 87-15 87-75 Svájci t. DOW no-47
SvMk. 152-90153 50
DEVIZÁK Amit. 779-40-230 10 Belgrád 10-05 >008 Berlin 135-97-136 <2 Brtlsszcl 79 52-79 77 Devizáid 3-39 3 42 Kopenh. 157-70 53 10 London 77-79 77-8' Madrid 87-75-87-75 Milano 29-O9-30C9 Newyork 577-80-4-40 Oszló 152*90-153 30 Páris 77-37-22 44 Prága 16 96-17-01 Szófia 4-I2-4-I5 Stockh. 153 05-153 45 Var ló 64-72-64-47 Wien 8050-80-75 Zürich 11016-110 46
KÖZGAZDASÁG
Mi a teendő a tej értékesítés kérdésének megoldása érdekében ?
Irta: dr. Vast Zoltán,
Nagykanizsa, március U
A nagykanizsai járásban a gazdák eladásra kerülő tej-termelésének nagyobb részét a budapesti Általános Központi Tejcsarnok R. T. szokta átvenni nagykanizsai és balatonszentgyörgyi gyüjtőtelepein, a községekben felállított kis tejgyüjtő-tele pek közvetítésével. A nagykanizsai telepen az elmúlt napokon cca 5000, a balatonszentgyörgyi telepen cca 7000 liter tejet gyűjtöttek össze naponként s ezt a mennyiséget megfelelően kezelve Budapestre szállították.
Gazdáink ugyan a tejárakkal (a nagykanizsai telepen átlag 17 fillér volt) nem voltak megelégedve, de mert a tej átvétele mindig biztosítva volt, a gazdák nyugodtan foglalkoztak, az állaltenyésztés kétségtelen javulását s az intenzivebb gazdálkodást is eredményező, tejtermeléssel.
Miután az Általános Központi Tejcsarnok R. T. március 15-ével az üzemet többek közt Nagykanizsán is be akarja szüntetni, minden áron gondoskodnunk kell a Kanizsa-vidéken termelt tej értékesítéséről. Bár előre volt látható, hogy a tejnek Innét a 220 km távolságra lévő Budapestre szállítása nem tarthat hosszú ideig, arra mégsem lehettünk elkészülve, hogy a Tejcsarnok ilyen hir-lelen szüntesse be üzemét, amivel gazdáinkat igen súlyos gondoknak teszi ki.
Március 15-ig már csak egy hetünk van. Ez alatt az idő alatt sem arra nem lehet reményünk, hogy az eladó tej-e vevőt találjunk, sem arra, hogy gazdáink megszervezkedve, szövetkezetté tömörüljenek és ezúton tudják a lehető legnagyobb tejárat biztosítani.
Véleményem szerint az egyetlen helyes megoldás a szövetkezetbe tömörülés. Csakis így tudjuk a mindig legmagasabb lejárakat biztosítani. Ehhez azonban egy hét nem elegendő. A leendők:
1. /I tejnek más módon való értékesítését legalább 6-8 hétre biztosítani kell.
2. Tárgyalni kell sürgősen a Tejcsarnokkal a felszerelésnek, helyiségnek bérben vagy örökáron való megvételéről s ha azt reális áron bérbe lehet venni, vagy meg leltet venni, erre ki kell venni az opciói, hogy a megalakuló szövetkezet vezetősége tudjon az ügyben tájékozódni.
járási gazd. felügyelő
3. Ha ezt a felszerelést reális áron nem lehet bérbe-, vagy megvenni, ugy már most meg kell tudnunk, hogy milyen árban és mi módon tudnánk azt másutt megvenni. Ezzel kapcsolatban tudni kell azt is, hogy a mai helyiség a lej feldolgozására nem megfelelő
4. Tájékozódnunk kell, hogy vájjon a földművelésügyi minisztérium milyen erkölcsi vagy anyagi támogatására számiihatunk ?
A tejszövetkezetet az egész nagykanizsai járás, a letenyei és a pacsai járás egy részének birtokossága, valamint a Nagykanizsa szomszédságában fekvő somogyi községek kis-és nagybirtokosaiból kell alakítani.
Miután a tej legkedvezőbb értékesítési módjára, a nyers vagy pas-teurizált tej nagyobb mennyiségben való értékesítésére alig gondolhatunk, a sajt- és a vaj-gyártásra kell előkészülnünk. De mert a lej gyűjtése és Nagykanizsára szállítása a telepnek a mult évben literenként 41 fillérbe került, ennek leszorítását legjobban ugy érhetjük el, ha a vaj-gyártásra szánt lej nagy részét a gyüjtőtelepen lefölözzük s csak a tejszint szállítjuk be.
Az elsőrendű vaj gyártásához szükséges, jól kezelt tejszint azonban csak ugy ludjuk előállítani, ha a fölözést kitanult, lelkiismeretes tej-gyűjtők végzik, miért is a föld mi ve-lésügyi minisztertől kértük a lém-ipari szakiskola épületében vagy más arra alkalmas helyen egy tejfölöző tanfolyam rendezését. 4
Máig a minisztériumból választ nem kaptunk. Minthogy azonban Oyömörey István országgyűlési képviselő ezűgyben tárgyalásokat folytat a minisztériumban, reméljük, hogy vasárnapig, amikorra dr. Plihál Viktor felsőházi tag egy szükebbkörü értekezletei hívott össze, — a fentiekre már választ kapunk.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az ái alakulás mindvégig egyenetlen volt. Az üzleti tevékenység ma sem alakult ki, azonban a lanyhitó momentumokkal szemben elég cllentállast tanúsított. Ennek következtében az árfolyamokban sem mutatkoztak nagyobb eltolódások, csupán egyes kivételes értékeknél lépi tul az I -oL Erőteljesen ellanyhult Levante, továbbá Papiripar, ezzel szemben említésre méltó Qans-Villamos 2 5 pengős árnyeresége. Az irányzat zárlat zárlatkor egyenetlen,
üzlettelen. A fixkamatozásu papírok piaca ma is üzlettelen. A valuta és devizapiacon az irányzat egyenetlen, lényeges változás nélkül.
Ztrtchl zárlat
Párti 70-30" 4, London 75-23, Newyork 52000, Brüssel 72471/1, Milano 77 73, Madrid 78 78, Amsterdam 708 27, Berlin 173 36, Wien 7308, Sofl« 3 75>,i, Prága 15 401 Varsó 58 35, ludanasl »0-ts"i Belgrád 9 l2*/», Bukarest 3 09.
TeraésytAside
A 77-es és 78-as buza 05—10 flll. esett. Az irányzat tartott, a forgalom csekély.
Buza tlszav. 77-es 25 60-75-80, 78-ss 25-85 -2605, 79-es 26 15-26 75, 80-as 76 30-76 40, dunánluli 77-es 75 75-75 45, 71-ss 75,50—75-70, 79-es 75 80 - 75-90, "0-ss 75-95 -2605, rozi 2315-23 25, lak. árps 75*50—7576, sörárpa 76*25 76 75, zab 25 25-25 50. lengeti tszL 2+60—2W0, dunántull 28 65 —28*90, korpa 11-75 -1900.
Sertésrásár
Felhajtás 7063, elsdatlsn 750.— Eltft-rendtl 1-77—P74. szedett 1-70-1-77, szedett közép 1-54-1-60, könnyű 1*70-1-36, l-sö rendű öreg 1-60—1-64. Il-od rendű öreg 1*48—1 S6 sngol aű'dő 1*40-1-70, szalonna nsevhsn 1-76-1-80, sslr 2-ltJ -<M», hus 700-2-30, szslonnás félsertés 1-90—2-08. Az Irányzat ssllárd
(latja: Mlnlal tp*di taI«|ikÍL*M Vállalat. Iinkailnáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Intersrban telitfon i Naeyksnfzsa 78.
APRÓHIRDETÉSEK
A i apr .v.itidetések dt|a 10 sióig 80 fillér, '.(Indett losábtH szó dl|a 8 flll. Vasár- él ünnepnap 10 nölg 80 fillér, minden if.váhbl r.zó dija 8 Ml. Szerdán (a pénteken 10 izóig 80 fillér, minden további szó dlji 8 felt. Címszó s minden vastagabb betűből álló szó két szónak aiámll-tstlk. Állást keresőknek SOo/s engedmény. A hlrdaUal «IJ .11.-. W««S.nW.
0«ap«a munkát, kittelést elfogad, kívánatit báznoz Is megy — Stern üveges, Erzsébet-tér 14. 977
Magyar utca 133 sz. héx beköltoabetö llká.ssl, nagy ke Itel azonnal eladó. Bővebbet Sátrán Perenc Klrlly-u 77 . 974
VirSsssaartf uld 65. egy kétszobás lakás mellékhelyiségeivel klaaó. 985
Egy 8*lattsalflaé8 május 1 re klsdó
Teleki ut 7. szám alatt. 979
VÍZVEZETÉK
caatorai*áil éa egiaaaégOgyt
berendezések
gazdasági, lUxtextil! éa épflJet
bádogos munkák
fürd&- éa Olókldak, valamint a uakbn rigó
javítások készítése SZEPESI IMRE
Tat. Z-K Zrlnf I NllklAa-utoa <8. Tat Ha
Kiarfé izonnal Árpád-utca 25. iz. slstt szép kolönbeiárstu bútorozott szoba. -995
Egy ifilssslasaaa, aki s főzéshez Is ért. március 15-ie felvétetik. Cím a kiadóban. -1011
la BSPSlx szán minden mennyiségben Rltaci Mórnál Teleion 5-45. -1012
■asaáras és haastaa üzlethez társat keresek. Érdeklődni lehet László herceg -utca 19. -1014
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 10.
Tudja meg!
Kerti mag, dnghagyma, virágmag
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
a nagylőzsde mellett
legolcsóbb!
Rlxs Japán Rixa Patna ...
Bab fehér... Mák uradalmi... Méa vegyes ...
kác ...
o"ii
trappista...........
bél elsőrendű.........
pengő l íVJa
vioA -Dél, Kazinczy utca 13
i Telelőn: 1-56.
1 — r
1-44 I 00 I 76 3-4 —
aK' 9407/2. 9407/3 9407/5 9407/6 9407/7.
Értesítés.
Értesítjük a nagyéidemü közönséget, hogy a
fürdő beosztást megváltoztattak,
tekintettel ;.rra, hogy a hölgyek nagyobb arányban veszik Igénybe a fürdőt.
A keddi napot egészben átadjuk a hölgyeknek. A mai naptól hélfAn délután, kedden egén nap, szerdán délután és pénteken délután nAi fürdő, a többi napokon ugy délelőtt, valamint délután a férfiaknak áll rendelkezésére.
Tóth és Társa
10,0 tulajdonosok.
k MgykeBtosaltir. t»né»Tiiéktól.
2064/1928/2.
Hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré leszi, hogy Nagykanizsa rend. tan. város által özv. Vajda Béláné és társaitól a városi közkórház területének kibővítéséhez az ingatlan tulajdonosokkal megkötött egyezségek utján kisajátított a nagy kanizsai 10824. sztjkvben " hrsz. a 10825. Bztjkvben hrsz. a 10828. sztjkvben hrsz. a 10827. sztjkvben hrsz. a 10828 sztjkvben hrsz. és a 10829. szt|kvben 9407'8. hrsz. alatt felvett Ingatlanoknak a kisajátítási egyezségekben cserével nem kárpótolt részel tekintetében > kir. törvényszék az 1881. évi XLI. t.-c. 46. és kővetkező §-ai értelmében foganatosítandó kártalanítási eljárási Nagykanizsa r. t város kérelmére folyamatba teszi.
A tárgyalásra határnapot ttlz és felhiv|a Nagykanizsa r. 1. város közönsége kisajátító képviseletében Dr. Sabján Oyula polgármestert, illetve ennek meghatalmazoltjit Dr. Fábián Zsigmond nagykanizsai ügyvédet. Kovács II. János, Dr. Vajda Béláné szül. Barta Erzsébet, Dr. Simon Gyula, Polgár József, Fischr-r János és neje szül. Pelrics Júlia és Ötvös Emil telekkönyvi tulajdonosokat, valami a Falusi Kislakás Épiiési Szövetkezet mint az Ipa-osok Országos Központi Hitelszövetkezet tagja budapesti cég, D-. Balthyány Strattman László herceg |elzálogos hitelezőket, hogy 19X9 évi március hó 23. napján d. e. 9 órakor a kir. törvényszék hivatalos helyiségében (Erzsébet királyné-tér 9. sz. emelet 5. ajtó) jelenjenek meg.
A kir. törvényszék figyelmezteti az érdekelteket, hogy elmaradásuk a kártalanítás tekintetében hozandó érdemleges határozatot nem gátolja és az egyéni külön értesítés elmaradása, vagy a tárgyaláson meg nem jelenése miall igazolásnak nincsen helye.
Nagykanizsa, 1929. évi február hó 19. napján.
Dr. Szabady Lőrinc s. k. kir. Iszéki tan. elnök.
A kiadmány hiteléül: Benkő s. k
1007 Irodalmi.
4278/1929. szám.
Tárgj: Ax országgyűlési képTlselŐTálaaitók uáíjegysékének kiigazítása.
HIRDETMÉNY.
Közhírré teszem, hogy az országgyűlési képviselőválasztók névjegyzékének kiigazításával megbízott összeíró küldöltséi-ek működésűket március hó 11-én megkezdik és március 23-ig folyiatják. az 1. szavazóköri összeíró küldöttség az Arany János-u. elemi iskolában,
a II. Rozgonyi-u. 25. sz.
a 111. H az Arany János-utcai ovodában,
a IV. - a Rozgonyi- és Hunyadi utca 6arkán levó iskolában,
az V. ii a Közp. isk. fsz. 1 fiúosztályában,
a VI. „ M a Nádor-utcai ovodában,
a VII. a Teleki-ati elemi iskolában.
a Vili. „ m DSzA vasút osztálymérn. irodájában,
a IX. „ H a Templom-léri elemi iskolaban,
a X. a Szent Flórián-téri ovodában és
a XI. M a Kisrác-utcai elemi iskolában
működik.
A küldöttségek hétköznapokon d. u. 5—7-ig tartják üléseiket. Az összeírás hivatalból történik, azonban választójogának igazolása végett a küldöttség előtt bárki megjelenhet, idézésre pedig mindenki meg jelenni és felhívásra okiratait felmutatni köteles. Nagykanizsa, 1929. március hó 4-én.
Polgármester,
tQryi a Központi Választmány elnöke.
fonlinental
njmmmmmw^-
minőségben és tartósságban felfilmnlhatatlan!
6883. K. sz.
duma-szAva-moria VM»uTT*Ba»gAa. Árverési hirdetmény.
NyomafoH
1929. évi március hó 12. és 13-án d. e. 9 órakor különféle lalált tárgyak és kézbcsilheieilen szállítmányok fognak nyilvánosan, bírósági eljáráson kívül a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés, valamint az azonnali elszállítás kötelezettsége melleit elárvereztetni.
Az árverés a helybeli lelierfeladási raktárban lesz megtartva hol az áruk a venni szándékozók által közvetlenül az árverés előtt meKtek'iiitlie'ők Nagykanizsa, 1929. március hó 5-én.
Igazgatóság.
Kertimagvak. Gazdasági magvak.
Madáreleségek:
Vegyes madáreleség. kendermag, hámozottzab, fénymag, édesrepce,
Műtrágyák:
Szuper foszfát, káli&ó, mésznitrogén, csileisalélroin stb. stb. „Sirius" növénylápsó.
Qyüraölcsfa-karbollneum t Enda, Dendrin, Solbar stb. Növény védőszerek.
Kicsinyben éa nagyban kaphatók:
0B8ZÍ8 JÓZSEF magkereiketóié-bei Ruykaaliiái, Erzsébet-tér 10
A bíróság melleit, ma Telefon: 130.
Majorgazda
kerestetik mielőbbi belépésre karmacsl gazdaságunkba. Csakis jó bizonyítványokkal rendelkező és hosszabb gyakorlattal birók jöhetnek tekintetbe; fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet:
Nyáry Kálmán, Pölöske
Ma, csütörtökön
friss disznótoros
májas és vóreshurka húsos kolbász
kapható
ADLER M KSA
hentrstlzleteben Kazlnaiyutoa M
a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagyknnizs.ín. (Felelős üzletvezető:
7740/B. 1928.
Árverési hirdetmény
a köztartozások felében lefoglalt ingóságuknak az 1923. évi VII. t.-c. 56 58. § ni értelmében cszközlendő nyilvános elárvereléséről.
A végiebaj'ást szenvedő neve: Bíró Simon.
Lakása: Sugár ul 24.
Az első átverés helye: Erzsébetiéri piac.
Az első árverés ideje (nap és őri): 1929. március 13-án d. e. 9 óra.
A második árverés helye. Erzsébet-téri piac.
A második árverés ideje (nap és óra): 1929. március 21-én d. e. 9 óra.
i lefoglalt Ingóságok menetelése sommásan, nemenként.
1 darab zongora 1200 P, 1 darab kredenc 300 P, 1 drb sezlon 100 P becsértékben.
Árverési teltételek.
1. Az árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becséri éknek legalább háromnegyed része megigérlelik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnai fizetendő, vtvő által fizelendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzés1 adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1929. március hó 6. napján.
Kengyel s. k
1008 vátosl vég'ch«|tó.
Zalai Károly.)
69. évfolyam. 66. szám
Nagykanizsa, 1929 március 8, péntek
Ara 14 Hllér.
ZALAI KÖZLÖNY
SiezkesrtŐBte és idadíhivatai. F6-ut 6. mm. Keaitbelyl Hókkladóhlvatal Kossuth U|o»-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkeszti): Barbarlts Lajos
Elótlzetéal árs: egy hóra I pengfl «0 tiUér
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor , éjjeli faggyal és a légáramlat csillapodásával.
Túlnyomóan száraz idő várható,
A „Sabdtria" a mexikói forradalom miatt nem tud Gaxafönni
Észak-Mexikót teljesen a felkelők uralfdk - A mexikói kormány feleníésel szerint a felkelés összeomlóban van
Newyork, március 7 A mexikói felkelők Észak-Mexikói teljesen hatalmukban larlják. A szövetségi csapatok több államot kiürítették, egyes városokat pedig megerősítettek.
A „Sabárla" futballcsapata a a mexikói forradalom miatt nem tudta elhagyni Veracruzt
Veracruzban összeomlik a felkelés
Mexikó, március 7 Ugytálszik, hogy Veracruzban közvetlenül küszöbön áll a forradalom Összeomlása. Itt közzélett hivatalos jelentés szerint Veracruzban az Agaim tábornok parancsnoksága alatt illó csapatok és olyan osztagok között, amelyek Aguirrel cserbenhagyták, véres harcok folytak le, •melyek csak akkor értek véget, •mikor a kormányzói testület közbelépett. Végül fegyverszünetet kötöttek, amelynek egyik feltétele sz volt, hogy Agutrre tábornok elhagyja a várost. Azt hiszik, hogy Aguirre egy hajón menekült el.
A mexikói kormányjelentései
Newyork, március 7 Mexikói jelentések szerint a kormány közleményei hirül adják, hogy a felkelők csapatai teljesen felbomlottak és kö/ötlük mindenült páni félelem uralkodik A fontosabb városok közül Kordó, Orizo és Yalapa ismét a szövetségi csapatok kezében vannak. (?) Jelenlik továbbá, hogy a Texasban levő Laradoval újból helyreállították a vasúti forgalmat. Másrészről azt közlik, hogy
Veracruz és Mexikó fővárosa között a drótvezetéket ma éjjel átvágták.
A kormánycsapatok kezére kerül a Veracrusi kikötő
l'áriH. március 7 (Éjszakai rádlójclenlés) Az illeni mexikói nagykövetség a legutóbb érkezeit jelentések alapján közli, hogy Acosta-Miguel tábornok, aki a kortnánycsapalok lovashadosztályát vezeti, pár nap alatt birtokába veszi a veracruzi kikötői. A Veracruz kö-
rül csoporlositoti kormánycsapatok 8 egysége közül csupán kellő csatlakozott a felkelőkhöz. A kormány hadereje állandóan gyarapszik, mert igen sok az önkénlesek száma. Napnap ulán tömegesen jönnek kor-máttyhú emberek, akik hadiszolgálatra jelentkeznek és készek a kormány mellett harcolni.
Llndberg repülő és számos turista Veracruzban rekedt
l'árls. március 7
(Éjszakai rádiójelentés) A Daily Expressnek jelenlik Newyorkból hogy Lindberg oceánrepülő és igen sok turista'Veracruzban rekedi a forradalom miatt. A lakosság élelmiszeri halmoz fel, meri számolnak azzal, hogy a város ostromára kcriil sor.
London, március 7. (Éjszakai rádiójelenlés) Mexikói jelclések szerint a kormány kijelentette, hogy a felkelők minden vonalon vereséget szenvedlek. Három nagyobb város ismét a szövetséges csapatok kezén van.

1 népszövetségi tanács bizottság utján készíti elő a kisebbségi kérdést az őszi ülésszakra
A megszakadt magyar-jugoszláv optáns-vlláf még márciusban folytatják Belgrádban — A népszövalség legközelebbi ülését Madridban fogják megtartani
Genf, március 7 A ma délelőtt folylatott politikai megbeszélések során bizonyos jelentősége van Walkó Lajos magyar és a jugoszláv külügyminiszter összejövetelének. Ez alkalomból megbeszélték, hogy a Magyarország és Jugoszlávia közölt a jugoszláv dönlö-birónak a vegyes döntőbirőságból való visszahívása folytán előállolt optánsvltát még e hónap folyamán Belgrádban sürgős tárgyalás alá veszik. Ugyancsak még délelőtt tanácskozás folyt le a jugoszláv-"és görög külügyminiszter között Ez alkalommal megbeszélték az uj görög—jugoszláv barátsági szerződés aláirása alkalmával követendő ceremóniákat.
A szerződést előreláthatólag c hét végén Írják alá Genfben.
Kompromisszumos megoldás
Gonf, március 7 Minden jel arra mutál, hogy ma délelőtt folyamán kompromisszumos megoldásra jutottak a kisebbségi problémára benyújtott javaslatok ügyé ben. A kompromisszum értelmében egy hármas bizottság, amelynek tagjai Adalci japán, Qninones León spanyol és Chamberlain angol delegátus lesznek, jelentést fog kidolgozni, amely
alapjául szolgál annak a tanácskozásnak, amelyet a legközelebbi tanácsi Ülésszak elölt egy e célra alakilotl bizottság fog folytatni.
Ebben a bizottságban helyei foglal valamennyi tanácsi tag képviselője. Arról beszélnek, hogy a legközelebbi tanácsülést Sun Sebasllanban tartják meg. A lanácsl bizotlság megválasztásának alapján a népszövetségi tanács legközelebbi júniusi ülésszaka előli kell dönteni a kisebbségi probléma elvi megvizsgálásához szükséges intézkedésekről.
A déli nyilvános ülés
Genf, március 7 A Nemzetek Szövetsége Tanácsa ma délben ujabb nyilvános ülést tarlóit. Adatci japán tanácstagnak a tegnapi megbízása alapján a mai ülésen kellett volna előterjeszteni javas-
latát a kisebbségi problémák ügyében. Adalci azonban haladékot kért és előterjesztését a délutáni ülésen fogja elmondani. Az ülés további folyamán elfogadták a gazdasági bizottság. az ópium-ügyi bizottság és a nemzetközi jog fokozatos kodifikálásának elkészítésével foglalkozó bizottság és más kisebb bizottságok jelentését. A nemzetközi jog kodifikálása ügyél>en a jövő tavasszal fognak értekezletet összehívni.
Elfogadták a kompromlszumos javaslatot
Gont, március 7 (Éjszakai rádiójelentés) A tanács ma délutáni Illésén vita nélkül elfogadták Adalci japán tanácstag kompromiszumos javaslaUU: és ugy határoztak, Hó^y a további tárgyalásokra Ideiglenesen munkabizottságot küldenek kl, melyben helyet foglalnak az angol, a Japán es a spanyol delegátusok. Ennek a munkabizottságiak az lesz a feladata, hogy a kisebbségi kérdésben anyagot gyQjtsAn, az érdekelt államok kormányainak meglegyzéselt meghallgassa.
A munkabizoltság aztán egy szélesebb bizoltságnak teszi meg jelentését, mely ez év november 15-ig kell elkészüljön munkájával.
A legközelebbi tanácsülést valamelyik spanyol városban tartják meg.
Végül a tanács elhatározta, hogy ez év november 15-ikére az idegenjogi konvenció ügyében Genfbe értekezletet hiv össze.
A Jövő héten összehívják a külügyi bizottságot
Gént, március 7 A képviselőház folyosóid ma élénken tárgyalták a genfi eseményeket. Értesülésünk szerint Pckár Gyula, a külügyi bizottság elnöke érintkezésbe lép a hét végén Walko Lajos külügyminiszterrel, hogy a jövő hét végére összehívhassák a külügyi bizottság ülését.
Madridban lesz a népszövetség legközelebbi ülése
Genf. március 7 (Éjszakai rádiójelentés) Jól értesült körökben ugy tudják, hogy a tanács szombati záró ülésén a spanyol delegátus meghívja a Tanácsot, hogy legközelebbi fl'ését Madridban larlsa, amit cl is fogadnak.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. nárdus 8.
A kereszténypártban elintézték a Petrovácx-ügyet
Petrovácz nyilatkozott, hogy a Reichspost cikke nem fejezi kJ helyesen az ö nézeteit — Nem volt szándékában a kormányt támadni — A párt elfogadta Petrovácz nyilatkozatát
Budapest, március 7 A keresztény Gazdasági Párt intéző bizottsága tegnap ülést tartott, amelyen Petrovácz Qyulának a „Reichposr-ban irt cikkével foglalkozott és ugy határozott, hogy a tanácskozás során kialakult felfogást a párt plénuma elé terjeszti. A Párt ma délelőtt tartotta értekezletét a képviselőház alelnöki szobájában. A betegen fekvő pártelnök helyeit Wotff Károly elnökölt és ő ismertette az intéző bizottság határozatát, amely-lyel kapcsolatban Petrovácz Gyula az értekezlet elölt a kővetkező nyilatkozatot tette:
„A Relchpostban közöli cikkben, szándékom ellenére kiéleződlek egyes állítások és egyes kifejezések, aminek következtében a cikk nem helyesen fejezi ki nézetemet. Ezt annál inkább sajnálom, meri a cikk
az ország határán tul jelent meg, ahol a magyar kormányzatot támadni nem volt szándékom". Petrovácz Oyulu nyilatkozatának megtétele után felajánlotta, hogy kilép a pártból abban az esetben, hu a párt fenti nyilatkozatával az ügyet klelégitően elintézve nem látná. Az értekezlet Petrovácz Gyula uyi-lalkozalát egyhangúlag tudomásul vette. Az értekezlet után dr. Vass József népjóléti miniszter a Ház folyosóján nyilatkozatot telt, amelyben hangsúlyozta, hogy Petrovácz Gyula loyálisan, teljesen a párt rendelkezésére bocsátotta magát, korrektül kijelentvén, hogy aláveti magát a párt határozatának. A párt elfogadta nyilatkozatát, amelyet ez ügyben tett s amely az Összes körülményekre kiterjeszkedik.
Kray: A közigazgatási reform nem csorbítja az önkormányzatot, mégis kiküszöböli a közigazgatás mai hibáit
A Iközigazgatási javallat folytatólagos vitája
Budapest, március 7
A Ház mai ülésén folytatták a közigazgatás rendezéséről szóló javaslat vitáját. Orieger Miklós foglalkozott közigazgatásunk szerepével és felvetette a kérdést, hogy mi marad meg a polgárok szabadságából, ha feláldozzukjaz önkormányzatot ? Hangoztatta, hogy a javaslat az alispánnal szemben túlságos nagy hatáskört biztosit a főispánnak. A reform főcéljának azt kell tekinteni, hogy a közigazgatást minden mellékes szempont nélkül a vármegyék szolgálatába állítsuk. Szuronyokkal szétszakíthatják a vármegyei kötelékeket, de az ezeréves kapcsolatokat nem lehet széjjelszakllani. Olt, ahol idegen járom alatt nyög a magyarság, minden vármegye, mint egy kis ország, saját lelkében táplálja a feltámadás hitét. Adja Isten, hogy ök Is, mi is, megérhessük a nagy reformot, a trianoni szerződés nagy reformját.
Peyer Károly élesen bírálta a javaslat rendelkezéseit.
Kray István báró örömmel üdvözli a javaslatot, mely sok meddő kísérlet után végre lehetővé teszi olyan törvény megalkotását, amely az önkormányzatot lényegében nem csorbítja, mégis kiküszöböli a közigazgatás fennálló hibáit és bajait. Hosszasan foglalkozik a vármegyék jelentőségével, majd az egyes rendelkezésekre vonatkozó megjegyzéseit mondja el. Hangoztatta, hogy a nőket nem volna szabad kizárni a törvényhatóságokból, hiszen különösen szociális kérdésekben volna szükség a nők véleményét meghallgatni. A törvényjavaslat egyik legsikerültebb alkotásának a kisgyülést tartja.
A Ház holnap délelőtti Illésén tovább tárgyalja a közigazgatási reformjavaslatot. Az ülés 2 óra előtt ért véget.
A felsőház ülése
A szölógazdálkodásl és hegyközségi Javaslatot tárgyalták a leisóház bizottságai
Budapest, mArclus 7 A felsőház mai ülésén az időközben behívott Purgly Elemér felsőházi póttag megbizó levelét vizsgálta feltll. A bizottság javasolta a felsőháznak, hogy az időközben elhunyt gróf Csekonics Endrét, valamint Bre-zovay Lászlót a felsőházi tagok állandó jegyzékéből töröljék.
Budapest, március 7. A felsőház közgazdasági, közlekedésügyi, valamint közigazgatási bizottsága ma délelőtti együttes ülésén a szőlőgazdálkodásról és a hegyközségekről szóló törvényjavaslatot tárgyalta. A kormány részéről Mayer János földmi-veléstlgyi miniszter vett részt az ülésen, aki az elhangzottakra reflektálva hangsúlyozta, hogy a szőlősgazdák bortermelésének fellendítése nemcsak közgazdasági, hanem szociális tevékenység is.
A törvényjavaslat célja az, hogy megszervezze a kis szőlőbirtokosokat és bekapcsolja őket a közigazgatás szervezetébe. Részletesen foglalkozott a felmerült kérdésekkel és kijelentette, hogy a végrehajtási utasításban figyelembe veszi a tárgyalás során felmerült észrevételeket. A bizottság a törvényjavaslatot egyhangúlag elfogadta.
A nagyRanlxsai iparosaiig élet-öalál Qarca
Az ipartörvény sérelmes szakaszalnak módosítását, a mun-kásbiztosltó autonómiájának visszaállítását és Illegitim kon-kurrencia megszüntetését követelik
Fekele-llstái állUanak tel a nagykanizsai szabóiparosok
Nugykautzsa, március 7 A nagykanizsai férfi- és nőiszabó Iparosok és szűcsök szakosztálya tegnap este taggyűlést tartott az ipartestületben. A taggyűlés összehívására ai készlelte az elnökséget, hogy a súlyos helyzelben vergődő nagykanizsai férfi- és nőiszabó és szűcs-ipar helyzetét megvitassák és a segítés módozatait megbeszéljék.
Máglcs János szakosztályi elnök megrázó szavakban ecsetelte a nagykanizsai ruházati-iparosok siralmas és megdöbbentő helyzetét, amit még súlyosabbá tesz az, hogy
olyanok Is vállalnak szabó-munkát, akik erre nem Is jogosultak
és akik ennek folytán olyan konkur-renciát támasztanak a nagykanizsai szabó- és szttcsiparosoknak, amely teljesen tönkre teszi őket.
Javasolja, Írjanak át az Ipartestületnek és az OMKE-neV. ebben az ügyben, hogy a kereskedők szüntessék be a szabó-munkavállalást.
Ha pedig ez nem segítene, ugy mondják ki
a legközelebbi közgyűlésen az együttes bo|kotlot mindazokra, akik Ilyen konkurenciájukkal őket tönkre teszik.
Szóll a tanoncilgyekrő! is. Rámutatott, hogy milyen
súlyosan büntetik az Iskolamulasztások miatt a mestereket.
Foglalkozott az Ipariskolai Énekkarral, mely ellen a mesterek részéről súlyos kifogások hangzottak el.
Tibola alelnök rámutatott, az ipartörvény 40. és 47. §§-alnak sérelmeire az iparosságra nézve. A „Magyar Köztisztviselők Szövetkezete" és a „Tribon" mint háborús alkotások jók leheltek, de ma már indokolatlan konkurrenciát teremtenek az éhező-vergődő iparosságnak. Javasolja
egy akciónak a megindítását az Ipartörvény sérelmes szakaszalnak módosítására.
Beszélt azután a tanoncok tultengé-séről. A
tanonctartás korlátozását
tartja kívánatosnak, főleg a nőiszabó iparban. Rámutat a Társadalombiztosító súlyos díjtételeire, mely közvetlen a mestereket sújtja. A kézbesítési díj elkerülhetésére a csekkrendszer bevezetését tartja szükségesnek. Végül
a Munkásblztosltó autonómiájának visszaállítását követeli.
Samu Lajos ipartestületi alelnök reflektált az elhangzottakra. Javasolla, mondja ki a taggyűlés, hogy a
szakosztály bojkottálja mindazokat, akik az Iparosságot létérdekében veszélyeztetik. Indítványozza, hogy keressék meg az Ipartestületet, amely kérje meg a soproni Kamarát egy
országos mozgalom
megindítására az ipartörvény egyes sérelmes szakaszainak módosítására. Beszélt a folyó hó 17-én megalakítandó Zalamegyei Szabóiparosok Szövetségéről, melyre a megye minden ipartestülete kapott meghívást, majd utall arra az iparpolitikára, amely a mostani költségvetésben ipari célokra mindössze 160.000 pengőt állított be. Javasolja országos mozgalom megindítását
a Munkásblztosltó régi önkormányzatának visszaállítására.
Tibola indítványozza, mondja ki a szakosztály legközelebbi napokban összeülő közgyűlése
egy fekete listának felállítását,
amelyben a rossz fizetők fel vannak tüntetve.
Izsák azokat is kéri külön listára tenni,
akik a mai viszonyok között Budapesten csináltatják ruháikat,
ahelyett, hogy a teljesen halódó nagykanizsai szabóiparosoknál csináltatnák azokat. A kanizsai szabóipar van olyan legalább is, mint a budapesti.
A fenti tárgyaknál élénk vita indult meg és sokan szólottak hozzá az egyes kérdésekhez. A szakosztályokban megindult a komoly megmozdulás és céltudatos munka.
Noblldt lefokozták
Róma, március 7 Mussolini miniszterelnök aláirta annak a bizottságnak a jelentését, amely az északsarki léghajó-expedldó tagjainak viselkedéséről bírálatot mondott. Ezzel kapcsolatban Mussolini dekrétumot Irt alá, amelyben elrendeli Noblle lefokozását.
Elfogták a bécsi vasutas gyilkosait
Bécs, március 7 Egyik kőnyomatos újság Jelentése szerint ma délelőtt Riedinger János 18 éves szabómunkást éppen abban a pillanatban tartóztatták le, amikor zálogba akarta tenni Löschnig Antal meggyilkolt vasúti altiszt elrabolt zsakettjét. Társával Cjajdatsch Vilmos 20 éves asztalos inassal együtt letartóztatták. Bevallották, hogy részük volt a gyilkosságban.
1929. március 3.
Koasutfi-vacsora
Bity hót múlva ünnepeljük u magyar
szabadságharc Ünnepét. Még tetet talril a szemhatár. meaaze, Hmerrc tekint, do március tö-én tchot csikorgó ta((y la, a szivekben gyúlt lelkesedést nem tudja
lelohasztani.
Március ts-lke nugy magyar események éa nagy magyar omborek ünnepe. Kgy lángszlvü, kuzdö légióé, amely példát adóan hullatta vérét a magyar rögön szerte 6a a magyar nemzett márciusi szellemi vozórolo, akiknek novol történelmünk lapjain ragyogásban Izzanak örökké. M(nd nagyok, mind eszmények éa tetteik, szavaik clkophatat-tanul Ideálok, molyok évszázadokon ál kísérik a nemzetei
Kbből az eszményt táborból az üstökös tényeaaégóvol, Ml évvel ezelőtt, elóbb a magyar, aztán az egész glóbus egére került egy név, egy togatom. Kossuth.
A magyar nép apla lett éa szónoki, publicisztikai zsenialitása, az emigrációban ls héroszi elszántsággal viselt s^rsa, egy vUág csodálatát hajtotta alakju köré.
Kossuth IjiJosnak nincs külön ünnepe a magvar esztendő plroabetüs napjaiban. „Kossuth l-ajos tizenöté" minden márciusi ünnepek Imádságon zsolozs-múja és most néhány héttel ozelőll, mikor lord llothcrmoro, nemzetünk nagy barátja, azt Indítványozta, hogy a magyar nép Kossuth Lajosnak Is adjon egy napot az esztendőben, melyen om-lekozzen rá, — minden honfitársunk szivéből beazélt.
Méltó 07. az Indítvány, ahhoz a nagy rokonszenvhez, mely tlgytlnk nagyszavu, külföldi vezérét minden Irántunk lott cselekedetében Jellemzi.
A hazafias rajongók a legfelsőbb kormánytényezőkkel cgyutoniben szivükön hordozzák a lord Kosauth-napjára vonatkozó Indítványát. I)e addig Is, inig ii törvényhozás bölcsessége beiktatja a törvénytárba Kossuth újos ünnopét, mely a lolkekl>cu flul gonddal az édesapának kitáró szeretettel ét, addig !b kötelességünk, hogy ha soha nem, do éppen a mai Időkben fokozottabb Kossuth-kultuszt Űzzünk.
Kőnek a névnek varázsa vau. OlaJ-portréja majd mlndonütt dtaztU az autonóm teatülotok dísztermeit épen ugy, mint ahogy kiest pénzért vett olajfestmény reprodukciót minden parasztházban a krisztusi család szentként raellott ott van.
fel kell vetni és meg kell valósítani azt az eszmét, hogy amíg Kossuth La-Jos megünneplését a parlament, akár a március 15-fkl ünnepbe Iktatja, akár ktllön gondoskodik a nagy emlékezés megtartásáról, Nagykanizsa, mint történelmileg megüzentek hely, az elsők között logven, moly Kossuth l-ajos áldott nevét glórlázul akurla.
Komoly, konkrét Indítványunk van erre.
Amint március 15-lkénok megünneplését a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör rendezi évről-évre, azonmód ugyanezen napon a Kör vogyo kezébe Ko«-suth-Unnopének megrendezését.
Minden esztendő március 15-ikén, az ünnepséget követő estén a Kör az egész polgárság Jcépviselotévcl rendezzen Koesuth-vaSorát. Ezen az összes hatóságok felel, a társadalmi egyesülo-lek, testületek, körök vezetői Jelenjenek meg és a szónokok sora mondja cl ünnepi gondolatalt Kossuth Lajosról, márciusról, a szabadságharcról, fia öntsön a szivekbe reményt, lelkesedést a mai küzdelmos magvar sors türelmes elviselésére.
Mort ezért van szükség Kosauth-kut-Uiszra. Kzért volt szükség az elnyomass toketo korszakában arra, hogy egy wlygó magyar csillag járja a világol í" » szivek laasu vérkeringéaét lüktotő tempóra fokozza.
A nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és MüvéazeU Körnek a elmében foglalt programon kívül generális törekvése a nemzeti eszmék ápolása, a hazafias gondolat elültetése a nehezen fogékony szivekbe is.
. Itt az alkalom, hogv minden eazteV 'lóben március tr>-én ennek a városnak szomorú trianoni somban élő magyar-8«ga tojót hajtson azelőtt a Nagyság •lőtt, aki szintén leborult a Ml Nagyágunk előtt.
A délelőtti ünnep, amit rendeznek, egyen a inugyar azabadságharc ünnepe, az este hazaflaa lángja gyúljon ki Kossuth IjiJosért
ZALAI KÖZLÖNY 8
Magasra tartott llvogpohárral szóljon
r«vldÍ" az em'ékezés Kossuth U.Jos ól, Jövőre pedig már a Kör módját fogja ejteni, hogy akár történelmi ereklyéi
3L"wE?n1, '""K"1 Kossiith-
serleget, akár a város huzatlas lakos-
kupára "88Z" ,iUére" " Kussulh-
...'.'^dliik, hogy szeretettel togadjn a Kor elnöksége a nemes eszmét, mtnt-aliogy azt s tudjuk, hogy a Kossiilh-serleg minden cseppjéből áldás száll Nagykanizsa népére! u. (iy.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-llgyelő Jelentések i Csütörtökön a Mmtr-Met\ Reggel 7 órakor —O-fi, d tutin 2 ólakor -ft-2, este 9 órakor -0 2.
Felhőzet: Heggel borult, délben kissé borult, eitc tisita égboltozat.
Szélirány: Reggel délnyugat, délben észak, citc északkeleti szél
Mozgószínházak
Városi Nagymozgó. Szombaton este 7 és 9 órakor. Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor „Cltikago", nagy bűnügyi dráma. Főszereplők Váikonyi Mihály és l'hillis Haver.
Egy ssctílésxnöi
mdafélént börtönre Itéli a t örvény &xék
Zalaegerszeg, március 7 A zalaegerszegi törvényszék tegnap tárgyalta Fitipánits Józsefné zalaegerszegi szülésznő és Bányai Ferencné nagygörbői lakos bűnperét, akik ellen az ügyészség tiltott műtét büntette miatt emelt vádat. A tárgyaláson Bányainé beismerő vallomást tett, csak azt hozta fel védekezésül, hogy urának durva bánásmódja miatt dobta el magától a megfogamzott életet. Bevallotta, hogy ebben Flllpánitsné segédkezett neki. Filipá-nitsné tagadta bűnösségét, azonban társán kivUl a tanuk is ellene vallottak, továbbá az orvosszakértők véleménye is terhelő. A biróság bűnösnek mondotta ki mindkét asszonyt és Bányai Ferencnél négy hónapi fogházra, Filipánlts Józsefnél másfél évi börtönre Ítélte. Az Ítélet elleti az ügyész, Filipánitsné és védője fellebbezett, Bányainé megnyugodott.
Nagymosáshoz:4
Schicht szarvas-szappan
Mosakodáshoz:
Schicht kulcs-szappan
Ügyeljen mindkét törvényesen védett szappangyártmánvra, amelyek a legjobb mlnflségróftanúskodnak
A Mura áradása esetén Kollát-sseget a folyó Qoliága fenyegeti veszedelemmel
Bizottság fog kiszállni 12-én a helyszínére, hogy megtegyék a szükséges óvintézkedéseket A Murán robbant/áh, a "Dráván fűrészelik és robbantják a Jeget
Nagykanizsa, március 7 Bir az időjárás {okozatos enyhülése kedvezően befolyásolja az árve-szedelmeket és azoknak várható pusztítását jelentékenyen csökenti, a muramenli lakosság mégis érthető aggodalommal várja a napok múlását, mert az árvíz ezen a vidéken még rendesebb időjárás mellett is évről-évre be szokott következni.
A hatóságoknak nem kis gondot ad, hogy a várhaló veszedelmet elhárítsák. Úgyszólván
naponta folynak tanácskozások a Mura-ügyében az Illetékes hatóságok között. Most a Duna-Száva-Adria Vasúttársaság forgalmi főnöksége, valamint az osztálymérnökség is, bekapcsolódóit ezekbe a tanácskozásokba. Ugyanis a Murán keresztül futó jugoszláv határig a délivasul vonala, nemkülönben a Barcs felé haladó pálya is jó darabot a Mura pariján megy végig.
Amint azt az illetékesek megállapították, áradás esetén a Murának az a szakasza kerül a legveszélye-seb helyzetbe, mely Murakereszlurtől Koilálszegig terjed.
A Murakereszlur-kolorii vonalon a Mura hid előli áll az úgynevezett kis vasuli hid. ez alatt vezet
a Mura egyik holt-ága. A legkisebb áradás esetén a Mura, a nagy vasúti hidlól felfelé terjedő részén ki szokott önteni és ez a víz-tömeg cgy-ketlőre a Mura holt ágába talál, ahonnan viszont Kollát-szeg felé jut.
Kollátszeg lakosságú legjobban tehát ettől a holtágtól fél és a köz-
ség vezetősége az irányban kereste meg a főszolgabírói hivatalt, hogy a déllvasut a kis vasúti hid elé, az árvlzveszedelem csökkentésére állítson zsilipeket.
A délivasul azonban, amelynek nem kevésbbé fontos az áradás ellen való védekezés, mint a lakosságnak, hiszen két fővonala is fut ezen részen, ezeket
a zslllpezéseket műszaki szempontból nem tudja végre-hajtanl,
meri a zsilipekkel való vizszabá-lyozás esetén az áradás a Mura-keresztur kotorii vasútvonalnak a kis hid mellett futó részéi támadná meg, ami a vasúti forgalom szeinpont-. jából beláthatatlan következményekkel járna. Minthogy azonban az állandó olvadás stfrget a preventív intézkedések megtételével, a Délivasul osztálymérnöksége meghívta a fószolgabiróságot, valamin! a folyam-mérnökséget, hogy március 12-én tartsanak helyszíni szemlét
a fent említett részen és a látottak alapján határozzák el, mi utódon lehet meggátolni a fenyegető vesze delmct.
Március 12-én délelőtt nlazik az árterületre dr. Botka Andor főszolgabíró, Scodnlk Rezső miniszteri tanácsos, a folyammérnöliség vezetője, valamint az osztálymérnökség vezetői és nyomban a szemle ulán megtörténnek az intézkedések. Egyébként a Murán a jugoszlávok tovább loly-tatták a jégrohbantásokat és már eddig is jó darab helyet
tisztítottak meg a jégtől. Ez természetesen jelentékeny mértékben járul az árvíz veszedelem csökkentéséhez.
A Dráván — főleg a drávaszabolcsi hídnál
a vastag jégpáncélon meddó maradt a Iflrészelésl kísérlet,
illetve nem sikerült nagyobb eredményt elérni jégfürészeléssel, ugy, hogy itt is csak robbantásokról lehet szó. A nagykanizsai folyammérnökség ez irányban meglette intézkedéseit. Scodnlk Rezső miniszteri tanácsos a Dráva jegének robbantási munkálatait személyesen irányítja és ellenőrzi.
Ú-ÉS ÚJ-SZÖVETSEB SZENT KŰKYVEI
MASNÉVENt
= AZ Ö- ÉS ŰJ-TESTAMENTOM —
HZ E0É8Z VILAOON KÖZISMERT
SZENTÍRÁS
■II II —— .
ÉS
bibuatOrtéhetek
• rím. katb. rtnyaaxtntcgyhíz áltat
elfogadott SwKitUtáa után a rém. katb. paptág éa bitoktatók, á|tatot táraulatok, dt klll&nöatn a magyar nép, eatládek éa tfycs hívők épülésért, lattn dlct«Maéw, bitvallásunk lamertttfeárt é* ttrlttztéaére, magyar nyelven, mindenki áltat könnyeit
megért bttő vtrttkbe foglalva. GYÜLEKEZETÜK a tlthmusos vtf eekbtn írott tőrténeteket a mindenki által ltentrt egybási — tehannjegye-utt — dallamokra énekelhetik.
w ARA PÓSTAN SZALLlTVA ,
1. Tartót vátzonkötétben, tokban it>».
2.Dfszca fétbőrkötésben, „ 96 T. i. Bgéax bőrkötésben, tokban II t
Mtgrtndtlbttő ti azt egyedtlt készítő
EMI NYOMDA RÉSZV. TÁRSASÁGNÁL
EGERBEN, (Apát-utca 3. alán.)
# A „V*r*M StMtlrái" klsMhlvabllbaa. •
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 10. 5
napi hírek
NAPIREND
Mároiua 8. péntek
Rómát lulollkus: Ut. János Proteit. ; Zoltán. Izraelita: Adar hó 26
Nsp kel reggel 6 óta 28 perckor nyugszik délután 17 óm 55 perckor.
üőztflrdő nyitva reggel 6 órától este 5 óráig (bétfó, szerda, péntek délután és kedden egéu ntp nőknek).
Válíoxás a Mlssxiós-ffáxban
Nagykanizsa, március 7 A legfiatalabb kanizsai intézmény életében változás következett. Távozik Nagykanizsáról 0. Elek Amália nővér, a Missziósház főnöknője. Kietlen, beláthatatlan nagy pusztaság volt előtte, szociális problémák tömkelege, mikor Kanizsára érkezett s ma egy sokfelé ágazó munkával jól fellörl, termést igérő mezőt ad át utódának. A legnehezebb feladat volt az övé: — elindulni, mesgyét hasítani s a mesgye két oldalára őrnek, segítő munkásnak odasorakoztatni egy társadalmai, amely addig csak annyit tudott, hogy sok minden kellene, ami nincs. Elek Amália nővéreivel és világi szervezete támogatásával indult el. A mérlegnek szemmellátható eredményei közt ott van a Missziósház, a Leányklub, a Szent Erzsébet Leánykör, a napközi otthon, a népkonyha, a szociális esték, a leányok ismeretterjesztő előadás sorozatai, az „Egy nap Istennel", a munka-délutánok, a karitatív és szociális munka száz és ezer fel nem sorolható, soha ki nem fogyható tevékenysége. A mérlegnek szemmel nem, csak józan és jóakaratú lélekkel észlelhető eredménye pedig egy kialakult Bzociális gondolat formájában ott lebeg az egész társadalom felett. Elek Amália elmegy most, vissza Budapestre, a központba. Vigye magával Kanizsáról sok-sok melegszívű ember és sok-sok testi és lelki nélkülözésben megrokkant szegény háláját. És legyen megelégedve azzal, amit épített;- mert ez alatt a rövid idő alatt és az adott viszonyok között többet senki sem építhetett volna. Az épület még messze a bokréta-ünneptől de tul a legnehezén: a fundamentum-rakáson és tul a tömeglélekből az építkezéshez szükséges szellemi tőke klc6Íholásán. A távozó nem veszítette el llt töltölt napjait
Utódául a Szociális Missziótársulat központ|a Mandukits Celesztin nővért küldte Nagykanizsára, aki a főváros szociál-karitativ életében szerzett rilka bőséges tapasztalattal, munkára vértezett lélekkel jött uj állomására.
— Kinevezés. A tanfelügyelő Koronezy Nándor kemcndnllári községi tanítót igazgaló-lanilóvá nevezte ki.
— Közigazgatási bizottsági
ülés. Zalavármegye közigazgatási bizottsága március 12-én, kedden ülést tart Zalaegerszegen.
— A város és a Transdanubla. Nagykanizsa város jogügyi és vil-lanyellenórző bizottsága együlles ülést tartott dr. Frled Ödön elnöklete alalt, amelyen tárgyalás alá került a Transdanubia-ügy is. A bizottság kimondotta, hogy javasolni fogja a legközelebb összeülő képviselőtestületi ülésnek, hogy adja meg a felhatalmazást a Transdanu-bia elleni per megindítására.
— A leghangosabb reklám sem ér semmit, ha a kereskedő nem azt adja, amit ígér. A Korzó divat-üzlet 16 árat árustt, lehetőleg olcsó pénzirt.
= A legelegánsabb női- és férfiruhák, legszebb cipők, mind a világhírű PFAFF varrógépek öltéseit dicsérik. _
Dr. ttoti Nándor
veaxpréml ptíapük a Zaófta Gyermelcsianalórlumok u/ Kormányzó-elnöke
Rákosi Jenő halálával megüresedett a Zsófia Gyermekszanatóriumok kormányzó-elnöki széke. A díszes állásra dr. Roll Nándor veszprémi püspököt kérte fel a vezetőség egy küldöttsége, amely dr. Óváry Ferenc felsőházi tag vezetésével veszpiémi rezidenciájában kereste fel a püspököt. Óváry Ferenc tolmácsolta az intézmény óhaját, mire dr. Roll Nándor püspök kijelenlelle, hogy elfogadja a megtiszteltetést.
— Rákosi Jenő — mondotta Rott Nándor — a gondviselés különös ajándéka volt, aki minden munkakörében betölthetetlen virt hagyott vissza. Rákosi JenO éppen a gyermekvédelemnek volt fényes disze és egyik legkimagaslóbb oszlopa. Azon leszek, hogy küzös erővel egy olyan lelki atmoszférát tudjunk teremteni, amelynek áldásait apró magyarjaink fogják élvezni.
Az uj kormányzó-elnök ünnepi beiktatása április 14-én délelőtt 11 órakor fog megtörténni Budapesten a vármegyeházán.
— A katolikusok és a rádión adott másvallásu Istentiszteletek.
Veszprémből jelentik: Rott Nándor veszprémi megyéspüspök most adta ki böjti pászlorlevelét, amelyben arra kéri híveit, hogy hitük tisztaságát, amely a rádió utján leadott másvallásu istentiszteletek és a falvakban tömegesen árusított vallásos könyvek által veszélyeztetve van, őrizzék meg, mert az egyház nagyon félli hiveit a hitközönytöl. Ha az egyház eltiltja a másvallásu lem plomok látogatását és arra törekszik, hogy hivei egymásközt kössenek házasságot, ez nem szeretetlcn-ség a másvallásuak iránt, hanem a hit egységének védelme, amelyben csak saját hivei iránti szeretet, nent pedig a másvallásuak iránti gyűlölet vezeti az cgyhárat.
Jlielótt tavaszi szükségletét beszerelne, saját érdekében el ne mnlassia megtekinteni Barta Miksa I diratujdonságalt.
Molnár Kálmán
plarí&la tanúr iemelése
Nagykanlzsu, márolus 7 Az egész város részvéte kisérte utolsó útjára Molnár Kálmán kegyesrendi tanárt. Aki éleiében sohasem kért részt magának a nyilvánosságból, annak utolsó útjára megmozdult egy város egész társadalma és impozáns gyász-ünnepé telte temetését. Délelőtt 10 órára zsúfolva volt a fel-söteinplom. A fekete drapériás katafalk körül gyász-karszalaggal álltak szomorú sorfalat az elhunyt diákjai, a hatodikosok. Megható volt. mikor ezek a megdöbbent, elárvult diák-gyerekek a rekviem alatt valameny-nyien megáldoztak és áldozatukat tanáruk lelke üdvéért ajánlották. A szentélyben az összes kanizsai iskolák tantestületei, a felekezetek papsága, a templom hajójában az összes közhivatalok vezetői, a szülők és tisztelők szorongó tömege. A gyász-isten-tisztelelcl Csóthy Qéza murakereszturi apát mondta nagy papi segédlettel, utána pedig elvégezte a beszentelés szertartását. Közben a kórusról a gyász komor hangjait énekelte az ifjúság énekkara. Eberhardt Béla c. tank. főigazgató a pap-társak, a diákság és a szülők szempontjából méltatta a megboldogultat, .kittek koporsóját ezután diákjai vették vállukra és megindult a végtelen gyász-menel a temetőbe. A piaristák felbontott kriptája körül is óriási sokaság gyűlt már egybe, mire a koporsói letették a sírbolt szájához. A szokásos imádságok, szertartások csendjébe itt már elfojtott, fel-feltörő zokogás hangjai szakadtak a sírt körülvevő tömegből. Az önképzőkör nyolcadikas elnöke lendületes szavakkal vett bucsut a kedves tanártól, az énekkar búcsúztató éneke markolt a szivekbe, aztán leeresztették a koporsót és a csendes életű pap megtért testvérei mellé, az örök csend, innen felülről, fekete országába.
— Halálozások. Megrendítő csapás érte dr. Szlgelhy Károly főorvosi és családját. Kaposy Qéza, a Nemzeti Bank tisztviselője, akit pár éve helyeztek Nagykanizsáról Budapestre, tegnap éjszaka a Pajor-szanatórium-ban meghalt. Az elhunyt veje volt dr. Szigethy Károlynak. Négy gyermekén és özvegyén kivül kiterjedt rokonság gyászolja. Budapesten helyezik örök nyugalomra. — Rekettye Pál szerdán éjfélkor, 74 éves korában elhunyt. A köztiszteletben állt aggastyánt 5 családos gyermeke, 15 unokája és 3 dédunokája siratja. Pénteken délután fél 5 órakor temetik a temető halottasházából a ref. egyház szertartása szerint. — A régebbi években igen jónevü vidéki Igazgató volt Füredi Béla, aki Dunámul több városában, igy Nagykanizsán is többször mílködött. Hogy visszavonult a szinigazgatástól, Pécseit lakó rokonaihoz köllözködött, ahol most meghalt. Kanizsán sokan fognak emlékezni rá és társulatára.
Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
iáikor arcszíne fakó, iitrkéi-
sárga és tekintete bágyadt, amikor szomorú, nyomolt hangulat és nehéz álmok gyötrik, amikor epepangás, gyomorfájás, felfúvódás és fej nyomás kínozzák, olyankor tanácsos néhány napon át reggel éhgyomorra 1 — 1 pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet inni. Az ó- és újvilág orvosai azért rendelik a Ferenc lóuet vizet oly gyakran, mert ez sok esetben a rosszullét okát gyorsan megszünteti és az egész szervezetet felfrissíti. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben.
— Iráshamlsltások. A hétfői grafológiai előadáson Flschhof Gyula, tudós grafológus vetített képekkel ismerteti az iráshamisitások tanulmányozása terén elért eredményekel, amelyek iránt különösen a jogászvilág, az igazságszolgáltatás és a pénzügyi szakkörök mutatnak különös érdeklődési. Ennek a kérdésnek a keretében foglalkozik az előadő Erdélyi-perben szerepet játszott iráshamisitásokkal. Mint Ismeretes Fischhof Gyula volt ebben a perben a törvényszék állal kirendelt hites írásszakértő; ezen a tárgyaláson tartotta azt a meglepően érdekes előadását, amellyel az egész európai sajtó olyan elismerően foglalkozott. Az e6t iránt való érdeklődést mutatja, hogy a hétfői előadást zsúfolt nézőtér fogja végighallgatni.
=■ UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujljuk. Százpengőnként csupán öl pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely, Kőszegi-utca 5.
- Feltörtek egy vendéglői pénztárt. Poszplcs Ferenc góllei vendéglős, korcsmahelziségében levő pénztárfiókot Kiss István ács feltörte és abból pénzt lopott el. A csendőrség elfogta.
- A Nagykanizsai Polgári Egylet március 16-án lé órakor rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat : elnök, alelnök s ezzel kapcsolatban a netán megürülő választmányi tag tisztségek betöltése. Határozatképtelenség esetén a közgyűlés március 25-én lesz megtartva.
= Üzletáthelyezés. Szabó Antal fegyver, lőszer és sportárunagykeres-kedő üzletét a jövő hóban Főút 5. számú hercegi várépUletbe helyezi át. Augusztus l-ig a Deák-tér 15. sz. jelenlegi helyiségben marad az autó, motorkerékpár és géposztály.
— A letartóztatott vásári csaló ügyéről Írott cikkünkkel kapcsolatban annak megállapítását kérik, hogy a cikkben szereplő kereskedő nem rövid-, hanem rőfösáru kereskedő.
= Mielőtt szőnyeget vesz saját érdekében menjen Bartához. Olcsó, jó győnySrO választék.
— Szekeresék továbbra Is fogva maradnak. Jelentettük, hogy özv. Szekeres Ferencné és fia Péter fel-folyamodtak letartóztatásuk ellen. A törvényszék a két gyanusitott sor-mási ember felfolyamodását elutasította ugy, hogy azok továbbra is fogva maradnak.
1929. március 3.
SPORJELET
Az újjászervezett Zala-Kanizsa várja vasárnap délután a Hákospalotát
Sikerültnek mondják a csapatszervezést — Uj center ui kapus — Két kapus tréning '
A* NTE ne&éx teladat elé kerUl Ba/dn
Nagykanizsa, március 7 B Kiss imrére bizza,
ZALAI KÖZLÖNY 8
Vasárnap tehát startolni fog a II. liga is és aktuális, hogy pár szóval foglalkozzunk az újjászervezett csapattal. Mint Ismeretes, a Zala-Kanizsa vezetősége a tél folyamán végrehajtotta azt a reorganizációt, ami minden évben hivatva van bizonyos fokú elevenséget adni az egyesület működésének.
A csapat .hazai" erői: Joós, Tamás, Babos, Farkas, Bakonyi, Csász ezidén is régi posztjukat tartják meg. A már kanizsainak számító Kelemen, valamint Schreiber szintén a csatársorban fognak .dolgozni," mig Réder párjával együtt a II. liga legmasszi-vabb, legbiztosabb hátvédpárja lesz. Szükség volt tehát az Attilához szerződött Szemző helyére egy kapus, egy half, valamint egy Igazi center-csatárra.
A kapus posztját az egyestllel
-----, aki eddig a
Törökszentmiklósi MOVE-ban játszott és a sportlapok szerint is az országos amatőr kapusok közül, Milótay után, a legjobb A centerhalf posztjára két jónevü halfjátékos van lervbe véve. Ezek közül egyik ,.külföldi/' akinek a vasárnapra való megérkezése nem biztos, de útban van a megállapodás egy II. osztályú Italf-játékossal is, akiről enyelőre csak annyit mondunk, hogy régebben sok meleg percet okozott a kanizsai csatároknak.
Véglegesen be van töltve a centerhelye: Llmbeck Gyulával, aki az UTE, majd a Vienna és tavaly a Hungária B) centere volt.
A csapat trénere: Kelemen Richárd, aki már több tornatermi és pályatréninget tartolt a csapattal. A játék jól ment és teljes bizakodással lehet a vasárnap elé tekinteni.
Az amatőrök vasárnapja
Nagykanizsa, március 7
A mult vasárnap már egy bajnoki mérkőzést játszottak amatőrjeink Bácsalmáson, megelőzve ezzel a profikat; most vasárnapra három amalőr bajnoki mérkőzés van kisorsolva, kettő ezek közül már • tavaszi forduló meccse, egy, a kaposvári pedig még az őszi fordulóhoz tartozik.
Baján az NTE vendégszerepel
s a bajnokaspiráns második helyezett BTSE-vel méri össze erejét. Egyik csapat se játszott még nyilvános meccset az Idén s igy tippelni szinte lehetetlen. A tornatermi tréning jó kondícióba hozta ugyan az NTE-istákat, de a hosszú utazás hendi kepje s az idegen pálya hátránya mintha a bajaiak javára billentené a mérleget.
Pécsett a DVAC és a KTSE mérkőzik. A DVAC győzelme várható.
Kaposvárott a KAC és a PSC találkozik s az őszi forma alapján a KAC-nak kenterben kellene győznie. Bármelyik csapat győzhet, ami most, a szezon kezdetén általában mindhárom mérkőzésre is vonatkozik. ♦
A Zalai Közlöny tippversenyének
első szelvényei mai számunkban jelentek meg. A profi és az amatőr meccsek előtt három Ilyen szelvényt Jelentettünk meg egymásra következő három számban. Ezúttal léhát a pénteki, szombati és vasárnapi számunkban. A számokkal és olvasható aláírásokkal ellátott szelvényeket szombat este 6 óráig lehet a Koronában, a Centrálban vagy szerkesztőségünkben a gyüjtőszekrényekben elhelyezni. Vékássy órásüzletében a lipp-szelvényeket vasárnap délelőtt lü óráig lehet a piros-fehér szekrényben elhelyezni. Megjegyezzük, hogy egy tipp-versenyen mindenki csak egyszer szerepelhet nevével. A sorsolásokat és a nyertesek neveit szerdai számunkban közöljük
(Zala-Kanizsa FC) ma este 9 órakor az irodahelyiségben játékos értekezletet, vasárnap délelőtt 10 órakor pedig ugyanott rendezői gyűlést tart. A Zala-Kanizsa FC tagjai elővételben jegyet csakis a március havi (rózsaszínű) /. számú előv. szelvény ellenében kaphatnak. E szelvényeket minden tag megkapja, ki tagdíjhátralékban nincs. Elővétel vasárnap délelőtt 10—12 óra között a Centrál halljában.
Tipp-szelvény
2AU-KJUI1ZSA—RIKOSPALQTA
eredmény:............ félidő:
NTE—BTSE
eredmény:............ félidő:.........
olvasható néva'áirás.
RÁ_DIÓ
(Rövidítéseké H — hírek. közgazdaság llsngv. — hangverseny. G — előadás Qy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. /. « zene. Mg. - mezőgazdaság. If|. iljuiágt előadás. [' — felolvasás. 0 — gíümofonzene. Ib — {azzband. K — kabaré. nZ. — néptzerü zene.
Március 8 (péntek)
Budapest 9.15 Az 1 bonvéd gyalog ested zenekarának hsngv 1.30 H 9 45 A hangv folytatása. 12 Déli harangsző. 12.05 Trióbangv. 12.25 K 12.35 A bsngv. tolyt. 13.00 Idölelzís, ldő|árás 1430 a 16 Németnyelvű meaedélután 16.45 idö-lelzés időlárás, H. 17.10 E. 17 40 Q. hsngv.
19 25 Egyfelvonásosok és költemények
20 30 Hangv. 2145 Cigányzene. 22.15 Idő-Jelzés, H., Idő Járásjelentés.
Barcelona 13 30 Rádió-trió 17.30 Rádiő-■extett 21 10 te 22 Hangi
Bécs II fa 16 Hangv 17.20 Krajelt kamaraénekea hangv. 17.50 Hsnuv. 19.30 Hegedli hangv Utána: Zenekati hangv.
B«rlln 11 O 17 Szórakoztató Z. 20.30 Szlmt. hangv.
irínn 13.30 éa 1905 Hangv. 20 Fuvola- és hárfaszóló zenekari kliérettel. 20.30 Zongorahangv. 2t Hangv. 22 20 Szórakoztató Z.
Hamburg II O 13 20, H és 20 Hangv. 23 Szórakoztató Z
London, Daventry 12 "ángy 12 30 Or go ah-ngv. 15 45 likolai hangv. 17 15 Oy. 18.45 Mozart-zongoraszonáták 21.35 Hangv. 22 Szórakoztató Z.
München 12.20 O. 12.55 Hangv. 16.30 Szórakoztató Z. 20 Hangv.
Prága 1115 O. 12.30 Hangv. 16 25 Kamara Z. 19.05 Népdalok. 20 Z. fl Hangv 22 30 Szórakoztató Z.
Róm" 13 Rádió-trió. 17 30 Hangv. 20.45. Operett E közvetítése.
Varaő 12.10 és 15.50 O hsngv. 17.55 Msndollnhangv. 20 15 Szlmt. hangv.
— A PFAFF varrógép még 20
év múlva is könnyen és szépen varr, akárcsak az első napokban, ebben rejlik az olcsósága.
KÖZGAZDASÁG
Veszettség 7, sertés-pesti* II
kB<aéabaia uralkodik Zalában
Zalamegyében jelenleg a következő ragadós állati betegségek uralkodnak: Lépfene Zaiaszabar. Veszettség Lenti, Nagyrécse, Zalakaros, Szöc, Kapolcs, Pelőhenye, Zalaszentgról. Ivarszervi hólyagos kiütés: Nagy-görbö (szarvasmarha). Lórühkór: Balatonfüred. Sertéspestis: Alsóörs, Balalonarács, Keszthely, Nemessán dorháza, Pötréte, Zalaszegvár, Babos-döbréte, Boncodfölde, Bókaháza, Csá-ford, Zalavég.
özv. Rekettye Pálné szül. Szabó Mária ugy maga, mint alulírottak fájdalomtól megtört szívvel jelentik, szeretett jó férj, édesatya testvér, nagyatya, dédalya és rokon
Rekettye Pál
f. hó 6 án éjjel 12 órakor visszaadta atyai lelkét Teremtőjének, az isteni gondviseléstől 74 évvel jutalmazva a legboldogabb házas éleiének 53-ik évében.
Megboldogult drága halotlunk löldi maradványait f. hó 8-án d. u. 1/25 órakor kísérjük ideiglenes nyugvó helyére a temető halottasházából a ref. egyház szertartása szerint. Nagykanizsa, 1929. március 7.
Szeretetünk kliér utolsó áladra 1 Hjugodj békében!
Ilonka, Mária. Pál, Poredul látván, t.*|kó Jói»«f, Némclh
Ntiaka, Maralt gyermekei • Ifin, Socali Jözaet vele . . ...... " . Métar Sándorné UitvértL
Rákenve lú'laaná Mohácsi IÓ...I.Í, Krisztina tí.l »sv. Máray Sladoraá MiánL
PlltaVr litael llonm. Margit, tt.keltve Tivadar, Pál, Aranka, latolta. Náaastti Pistike, link.goíllsÍríslke Ilike únukil f-lttner Z.«..Uu, Klárika. Jlkó Mlkló.k. dM.ookál
el. Sellel Irán menye.
......r<re
téfja ttka.
lokál
A rádió-antenna szerelés áldozata
Budapest, március 7 (Éjszakai rádiójelentés) Rubint József villanyszerelő Pesterzsébeten rádió antennát szerelt. Eközben megérintette a villanyvezetéket, mely lesújtotta a földre. Életveszélyes égési sebekkel szállították a kórházba.
TŐZSDE
A forgalom mindvégig csendes és nyugodt volL Az árakban ismét csak kisebb változások történlek. Az irányzat túlnyomóan felfelé irányuló. Jelentékeny árnyereséget azonhin csak egy-két papir tud felmutatni. Ezek közül megemlíthető Oans-Danubius, melyet kedvező osztalék hírekre vásároltak, továbbá Nova, Kőszén és Bauxit. Az értékek egy részénél némi árveszteség is mutatkozik. A hangulat zárlatkor is barátságos. A fixka-matozásu papírok piaca üzlettelen. A valuta és devizapiacson az irányzat barátságos, viszont igen nagy árveszteséget szenvedett Madrid.
Zürichi zárlat
Párts 20 31, London 25 23, Newyork 520 00, Brtlssel 72 19, Milano 27 22, Madrid 78 25, Amsterdam 206 30, Berlin I23 1«. Wien 7307'ía, Softa 3-75,1 Prága 15 4t; Varsó 58 3>'/i, Budapest M-ft Belgrád S lWi, Bukarest 3-09.
Tennénytóilde i
A buza 10, rozs 20 fül. emelkedett. Irányzat szilárd, a forgalom csendes.
Buza llszav. 77-es 2570 -25-90, 7S-aa
25 95-26 15, 79-es 26 25- 26 35, 80 aa
26 40—26 5(1, dunántuli 77-es 25 35 -25 55, 78 ss 2.5 60—25 80, 79-es 25 90 - 28 00, '0-as 26-05 —26 15, rosa 2335—23 45, lak. árpa 25 75-26-00, sőrárpa 2650-77 00, zab 25-85-25 85, tengeil tszt 29-70— SOfO, dunántuli 2876 -29-00, korpa IfrOO 19-25.
i bidapeitl Tőzsde derlza-Jegyiá*
valutAk
Angol I. 27-75 27-90 Belgáit. 79-45 79"75 Csehk. 16-02-17-00 Dánk. 152-50-153-10 Dlnár 10-00 10-06 Dollár 5-0-80-572-Í0 Francia I 22-50 22-70 IMI. 229 21)-23 "20 Lengyel 64 10-64-40 Uu 3 30-3-43
Léva —'—
i.ira 29 87-30-12 Márka 13 > 95 136-45 Norvég 152 55 1^3-15 Schlll. 80-47-80-87 Peseta 83-85 84-55 Svájd I. IIOW 110 47 Svéd k. 152-80 155 40
devizAk
AmsL 229-47-230-17 Belgrád 10-05-1008 Berlin 135-91-136 31 Brüsszel 79-37 78-72 Devizáiét 3-39-3-42 Kopenh. 15270 '5310 London 27-79-27-8' Madrid 83-90-85-50 Milano 29-98-30-flí Newyork 572-90-4-50 OJZIO 152-75-153 15 Páris 22-37-22 44 Prága 16 96-17-01 Szifla 4-12-4-15 Stockh. 153 02-153 42 Varsó 64-22-84-42 Wien 80 51-00-76 Zürich 110 17-11047
Sertérrásár
Felhajtás 3544, eladatlan 300.— Elsőrendű 1-72—1-14. szedett 1-70—1-72, szedett közép 1-54-1-60, könnyű 1-20-1-36, l-a« rendű (heg t-60—1-64. Il-od rendű Meg 1-48—1 56 angol sOIdő 1-40-1-70, izalonna natívban I-78—1-80, zsír 2-11—0-00, hu. 7-00—2*30, szalonnás félsertés 1-92—2-08. Az Irányzat élénk.
Kiadja: Délialal Mjoada é( IsyklaM Tállalat, lagykaalxiia.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
teitarnrtoan tataion t Nagykanizsa 78. sx.
Hirdessen
„Zalai Közlönyében.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 10.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai apróhirdetések difa 10 Miig 50 tllUr. Minden további uő dl|< S flil. Vasir- és ünnepnap 10 szóig 80 fiiláp, minden további szó dl|» • flll. Szerdin <5 pinteken 10 móig SO fillér, minden továl bl aző dl Ja • flll. Címszó a minden vasla-
Eabb bétából álló c ó két szónak számit-itlk. All'.t keretűknek 50% engedmény. Jl hlrdatéal díj atSra flaatandt.
TAblaQvagat uradalmak, kertészek és asztalosok részére olcsó árakon Sternnél Eriaébet-tér 14. 927
Magyar-ulca 76 számú biz 2 hold telekkel aladé. Bóvebbet Szuknay balosnál, Jóxaef tóherceg-ut 28 863
NwkllMM "bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyoe-sabban tolyóstttat tozél Inaáo péna-kölcsöoközvetttfi Irodája Nagykanlisán, Kaitacxy-utca 2. szám. 4925
Előnyomd* (ezelőtt Blauhorn) Kér péti Uaalnál, Kölcsey-ulca 15. 5736
VÍZVEZETÉK
CMloreiLíi*) él •fé*»4jflijri
berendezések
(U4m4(I. bártartld H *pQI»t
bAdogos mubkAk
(Örd&- éa Qlfikidak, vmlímint • tukto véfó
javítások készítése SZEPESI IMRE
mw Zriayl MMmiIm H. mw
Elsőrendű haaznált, bon tálból eredő falasé tégla 40 ezer nagy él 40 eier kic.l |olányoa áron eladó Horváth és Va> építőmestereknél Caengeiy-ut 17. alatt. 941
VMaaaaarty °tca 65- egy kétszobás lakáa mellékhelyiségeivel hlaaié. 985
latállé, esetleg lakáanak la alkalmsa, azonnal kiadó Batthyány u. 10. 938
Csukott bórantó,
helyben és vidékre bármikor megrendelhető
Benőit Imre
M Talafon i SIS. asém.
■éa«é»aa éa hairiaa üzlethez társat keresek. Érdeklődni lehel László herceg utca 19 lOSi
■latfé egyszobás lakáa Kinizsi-utca 20 alatt Érdeklődéi Sugár ni 41 B I02S
Eladé egy kta barna Iflkörasalal már-váovlappal éa nép fosztott toll Megtekint hető délutáni érákban Batthyány-a 12. 1029
Jófcarhan levő karékpér aladé -
Petőd ut 8. .1030
Rlaa Japán ................................_
■Ima Patna .........i _
■ ab fehér........................\
Hék uradalmi............................i-44
■éa vegyes | 80
■éa akié......................I 76
■H Irapnisla..................................J_
elsőrendű..............4 -
pengő kilója VIDÁ-nál, Kazlnezyutca 13 Telelőn: I-Í6.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen drága jó hitvesem és édesanyám
Reuheroz Lejosné
elhunyta alkalmával jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat enyhítették és a boldogult temetésen megjelenni szívesek voltak, ez uton mondunk hálás köszönetet.
Neuhercz Lajos és családja
Húsvéti vásár
olcsó
szAnyeg, linóleum
és viaszkos mozaik vászonban
■ITVTt JTT rWWTTI————------
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél
a nagytőzsde mellett.
Moi I PíM I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
flfcmosd, vcgytlsztltó, ruhaftrtö
■ uombathdjrl onz. lp«rkllllltáK>o aranyiremmtl kltOotetvo
NAQYKANIZSA
OyOJtStalap : üyárttlep i
Kstzlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19.
Nem kell idegenbe mennie, mfelőtt hár-mlt leatet vagy tlazllilat. Qyóződtőn meg áraim olc.ósigáról és munkám
kiválóéiról. Utolérhetetlen fényű gallértlaztltáa I Tlnttt 1 j u Pllaaéroz I
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Leghűbb barit egy
PFAFF varrógép,
mely önt sohasem hagy|a cl. 20 havi réaalatflaatéara la
kapható
BB&NDL SÁNDOR ÉS FIA
cégnél
Deák tér 2 a felsötcmplomnál.
Állandó dljmaataa hlmaéaoktatéa 11 I
Kecskeméti kajszin barack,
Uvegmeggy és más kiváló megbizh-itő minőségű gyümölcsfákat szállii, oktató ár mi jegyzékét ingyen küldi a
Kecskeméti Faiskola és Magtermelő R.-T., Kecskemét.
Értesítés.
Érteslijük a nagyérdemű közönséget, hogy a
íflrdö beosztást megváltoztattok,
tekintettel arra, hogy a hölgyek nagyobb arányban veszik Igénybe a fürdőt
A keddi napot egészben átadiuk a hölgyeknek. A mai naptól hétfAn délután, kedden egész nap, szerdán délután és pénteken délután nAi fürdő, a többi napokon ugy délelőtt, valamint délután a férfiaknak áll rendelkezésére.
Tóth és Társa
01l) tulajdonosok.
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Bagykanizsa, Deák-tér 2. szám.
Telefon: 3-22.
Baktárról az Ssszes typusok azonnal szállit-haták. — KedvezA fizetési feltételek I
Majorgazda
kerestetik mielőbbi belépésre karmacsi gazdaságunkba. Csakis jó bizonyítványokkal rendelkező és hosszabb gyakorlattal bitók jöhetnek tekintetbe; fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet:
Nyáry Kálmán, Pölöske.
Gyümölcsfáinak rügyfakadás előtti
él tavaszi kezeléséhez már moat rendeljen
OHSZÁB JÓZSEF aigkerMMétá-ben Haírkaniuái, Eruéhet-tér 10.
(a blrósig mellett) a következő védőszerekből:
Enda és Dendrin
(Oyilmölcsfakarbolcumok) elpuullljik a Iákon áttelelő rovarkártevőket
Solbár
(kéntartalmú baryumsulflő készítmény)
megöli a likon telelő rovar és gomba kártevőket.
Almola és Porarin
(vértetu kitriny), vértetvei sebhelyek bekenésére.
Sulfarol
Bordó-l léhez keverve gombakártevő* Irtásira.
Bosprasen, Tutokil
univerzális permetezóazerek rovar éa gombakirtevók ellen.
CiMMMuk UwrtitM Ihju áá.
A na. v kanizsai klr. Járásblró«*í, mint telekkönyvi hatóaág.
I4M/Ik. 1929. iz.
Árverési hirdetmény éi árverési fsltétaUk.
KlaVaniisai Polgári Olvasókör végreti |-ta'ónak Kiss Tóth Imre (nős Bolt Annává) nagykanizsai lakoa végrehajtást «ien-vdó ellen Indítóit .é<reh«|lisl ügyében a telekkönyvi hatóaág a vé«reba|Utrf kére'nie övrtkerlében ai l«8 : LX l-c. 144., 146., 147., 176. és IS5 §§ al éneimében elrendeli a végrehajtáa> árvrréat S P 96 Itll. tőkekövetelés, ennek 1927. lantsát 1-tW i»ró Öft'o amata 8 P 10 flll. «kB« mee-áltaphoti per és végrehajtid éa az Érmest kérvényért eauttal megiilspltott » P költség reha|ti>a végeit a nagykanizsai kl' láráabtröság területin levő, Nagykanizsa r t. városban lekvó a a nagykanizsai I0T2& >it|k«b-n A f t sorsz. 1651/a. hrai, aaáoló a miloml dűlőben ingatlannak végrehajtási uenvedó ntvén álló tele résaáre 2500 P kikiáltási áiban, mégla a 3463 tk. 1800. az. végzéssel Szollár Katalin őzv Varga tstvánné |av«ra bekebelezett klkőtményl Jog fenntartásival.
A végrehajtás foganatosítás! kaltaég ereiéig az árveréi nem volt elrendelhető, mert költség igazolva nem volt .
A telekkönyvi hálósig az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Ig.isigUgyi palota fsa. 8 ajtói megtartási'a 1929. évi május hó S. napjának délelőtti 10 óráját tüll kl és ai árverési l ilétekkel az I8SI :LX t.-c tSa | « «I«P Ján a következőkben állapltja mc<:
Az árverés alá kertllő Ingatlan a kiklil tásl ár kéiharmadártál alacsonyabb áron nem adható el.
Az érvéréini rzándékozők kötetesek bi-natpéniül a kikiáltási ár 100o-ál kéaapénz-ben, vagy as 1881 : LX L-c. 42 Hban mrgbalározott ártilyamraal számítolt óva dé.képes értékpaplrosban I kiküldöttnél letenni, h^gy a bánatpénznek efllegca blrúi léteibe helyezésé ól kláültott leiéti elismervény! a klkűldötlnek átadni is az árveréil teltéleieket aiálrnl (1881: LX. t.-c. 1 17, 150.. 170. « ; 1908 XL. t.-c. «l. §-) Az. akt az ingatlanért a kikiáltást ársál magasabb ígéretet tett, ha többet Igémi senki sem akar, köteles nyomban a uklál-tssl ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Igér' ár ugyanannyi százalékáig klrgészllent (1908 : XU. 2S. t )
Nagykanizsa, 1929. év! február hó 15. napján.
Dr. Bentzlk s. k. klr. |blró.
A kiadmány hiteiéül: Mlkó s. Ic
I 1022
főtiszt.
NyomafoH a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagyknnizs.ín. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
69. évfolyam, 57. szára
Nagykanizsa, 1929 március 9, szombat
Ára 14 fillér.
ZALAI KOZLONT
SieikesztóeM kiadóhivatal; P6-ut 5. túra. Keaztbelyl ttokkladóhlvatal Knr.aoth U|o»-u. 3?.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési a.a: egy hón I pengi SO fillér
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Továbbra is enyhülés várható, csapadék hajlammal.
Kállay Tibor éles Kritikái mondott a Házban a Közigazgatási reformról
„A javaslat nem törli el a bírálat jogát, de gondoskodik arról, hogy azzal komolyan élni ne lehessen" — Esetek, melyekben a kormánnyal szemben is szűkség lehet az autonómia védelmére — Meg kell szabadítani a vármegyét a túltengő adminisztrációtól
A vármegyei reform vliáfa a Képviselőház Ülésén
Budapoet, március*!) korszakol jelent a közigazgatás fejlő-
A Ház mai ülésén folytatták a désében. Köszönetet mond a kor-
közigazgatási reform tárgyalását. mánynak a javaslat beterjesztésért,
Krúdy Ferenc szerint a javaslat uj a javaslatot elfogadja.
Kállay Tibor a közigazgatási reformról
Kállay Tibor szólal fel ezután. A javaslat csak az adminisztráció reformjával foglalkozik. Elvégre a hatalmai elsősorban ez érdekli.
Az autonómia a politikai hatalom megoszlása az állani és az önkormányzat között, nem csoda, ha.ezt a kérdést a kormány nem találja ak tuállsnak. A miniszterelnök ur szerint a javaslat célja, hogy a törvényhalóságok szerepét a felelős kormányzat elvével összhangba hozza. Eddig abban a hitben éltem, hogy ez már a békében sikerült, meri
a parlamentet mindig a hatalom és nem a vármegye telő! fenyegette veszély. A miniszterelnök ur szerint tehát a régi vármegyére csak a közös király miatt volt szűkség. A javaslat nem beszél Ilyen nyíltan, de ugy látszik e beszéd után, hogy
a feloszlatást szakasz valóban a megyék működését kívánja lehetetlenné tenni arra az esetre, ha azok régi Jogalkat tényleg gyakorolni kívánnák.
A megyék Igazi szerepe nem a lokális ügyek miatt volt lényeges, hanem azért, meri joguk van birálni a kormány intézkedésen és felírni sérelmes rendeletek Végrehajtása ellen a kormányhoz. Nem kifogásolom az ellenőrzési és felfüggesztési jogot a károsan gazdálkodó, vagy munkaképtelen autonómiával szemben, de
lényegesen más szempont ér-vényesdl akkor, ha a miniszterelnök ur beszéde szerint a szabad vélemény nyilvánítás miatt kell felfüggeszteni az autonómiát,
amikor a parlamenti többségre támaszkodó kormány ellenkező álláspontot képvisel.
A jus resistendi már úgyis csupán a meg nem adott adókra zsugorodolt, mert az újoncok kérdése Trianon folytán eleseit. Azt valóban nem lehet mondani, kogy az abszolutizmus lehetősége Magyarországon a Habsburgokkal egy Ilii megszűnt. A megye feladata egyébként, hogy a kormány rendeleteit végrehajtás előtt elbirálja, hogy azok nem üt-köznek-c törvénybe és végrehajlásuk nem célszerllllen-c.
A bírálati Jogot a javaslat nem törli el ugyan, de gondoskodik arról, hogy azzal élni komolyan ne lehessen.
Ez a javaslat a birálal jogának a korlátozásával olyan mozgási lehetőséget akar megbénítani, amelyre ma még inkább van szükség, mini valaha.
A javaslat abból indul ki, hogy az alkotmányt csak királyokkal és vármegyékkel szemben kell megvédeni. Pedig elképzelhelő olyan eset is, amikor fokozott védelemre van szükség
a kormánnyal szemben Is. Elképzelhető olyan kormány, amelynek rendkívüli feladataihoz egyszer kivételes felhatalmazást kellett adni és amely kormány ezeknek az indokoknak a megszűnése után később is ragaszkodik a hatalomhoz. Vagy jöhet olyan kormány is, amellyel szemben az eredetileg megnyilatkozott népszerűség később közömbösséggé, népszerűtlenséggé változik, de amely kormány ezt a jelenséget nem akarja észrevenni. Vagy jöhet
olyan kormány is, amellyel szemben speciális választójogi okok miatt a közvélemény megnyilatkozni nem képes, amelynek igy nincs ellenzéke és amelynek halalmával szemben senki sem állit jelöltet, inert a legerősebb blrkózóbajnoko-kat sem szokás ágyuk és géppuskák ellen küldeni. Nem megnyugtató az a rendelkezés, hogy az autonómia felfüggesztésével szemben a közigazgatási bíróságokhoz lehel fellebbezni, mert a birói döntés ebben az esetben nem ténymegállapításokról, vagy jogi kérdésekről, hanem politikai kérdések végleges elintézéséről kénytelen szólani Amikor olyan csodálatos delikát essze 1 ügyelünk a nyugati parlamentárizmus kivá-nafinalnak minden nflanszára, megkívánható volna ennek a nyugati parlamentárlzmusnak egyéb vonatkozásban való érvényesítése Is. Hogy ebben a tekintetben mi a helyzet, erről elmondjuk naponta a véleményünket, egyesek itt benn a teremben mások esetleg csak a Jolyosőn.
A hatévi helybenlakás bizonyos ellentmondásban van a vármegyéknél azzal az elvvel, hogy az autonómia szokott az országos politikának az clöiskolája lenni és nem megfordítva. Az érdekképviseleteket illetően — úgymond — azt tartom, hogy az érdekeltségi vélemény és a szakértői vélemény nem ugyanaz és hogy
a közéletet és a gazdasági életet szét kell egymástól választani, mert az egyikben a haszon elve, a másikban az altruizmus érvényesül.
Ezt a rendszert csak Mussolininál és l'rimo de Riveránál találjuk meg.
A vlrlllzmus kérdésénél rámulat arra, hogy helytelen privilégiumokat adni, mert ez arra vezet, hogy ezek az eleinek a ha-
lalomnak a kegyét keressék, ne pedig a népnek a megbecsülését és szeretetét. Keveset hallottam panaszkodni amiatt, hogy sok a kórház, sok a melcgedőhely. sok a szegényügyi kiadás. A panaszok zöme csak a
külföldi utazgatások, az autók
és főleg az adminisztráció túltengése
ellen irányul. Éltől a túltengő ad-adminisztrációtól és annak költségeitől kellene a viriliseket és mindnyájunkat megszabadítani. A törvényjavaslatot nem fogadom el.
Hunyady Ferenc gróf
a kormánytól vár|a, hogy a javaslatot módosítsa. Kifogásolja, hogy a bizottságban kevés a választott elem. Legalább egyharmadát kivánjá választottakból. Helyesli agyan a fiU-blrtokosság nagyobb részvételéi a megye! életben, de kívánja a többi foglalkozások képviseletét Is. Hosszasan fejtegeti a vármegyei közigazgatási bizottság összetételének hiányos voltát. Kivdnja a nők, ha nem is teljes, de bizonyos megszorításokkal való pnssziv választójogát. A megyék önkormányzatát fenn kell tartani, mert szükség van rá. A javaslatol elfogadja.
Berky Gyula
elismeréssel szól az előkészítő bizottság, valamint az előadók munkájáról. A Javaslat egész struklurája nem felel meg a Jó közigazgatás előfeltételének és gazdasági szellemének. Helyteleníti, hogy a lelkészek érdekképviseletei is helyet kapnak a törvényhatóságokban. mert ezzel a felekezeti szempontokat viszik be a törvényhatóságokba. Azok a papok, akik érdeklődnek a közélet kérdései iránt, amúgy Is helyet tudtak kapni. Igen lényegesnek tartja azt a szempontot, hogy a független elemet minél nagyobb számban vonfdk be az autonómiába Az adminisztrációt egyszerűsíteni kellettet. Rámutat a megyéknél előforduló visszásságokra és idézi Tisza István gróf és Bethlen István miniszterelnök több kijelentését az ügyeknek csupán a formaságokra tekintő lélektelen elintézéséről, a közigazgatási tisztviselők ön'dl-lótlanságáról stb. Hiáb a hozunk uj lörvényekct, ha a visszásságokat nem szüntetjük meg.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 10. 5
Az embereken lordul meg a helyet közigazgatás és nem * sseftályokon.
Végül azt fettijeli, hogy nincs stük-ség annyi •Uitpánta, mint amennyi ma hivatamn van. Elég volna több kerületre omlani az ortvlgot az ellenőrzés támpontjából és ezekbe
a kerületekbe beosztani a vármegyéket. A tQbbit az alispánra kellene bízni. Helyesli a kisgyűlés bevezetését. A javaslatot nem fogadja el.
A Ház a legközelebbi ülését.hétfőn tartja. Az ülés 2 óra után néhány perccel éri véget.
TDnteM kommunisták és rendörök harca Berlinben
Néfy rendőr megsebesült, három tüntetőt letartóztattak
Berlin, márels 8 (Éjszakai rádiójelentés) Ma délelőttre a kommunista munkanélküliek a Colosseumba nagy gyűlésre gyűltek össze. Bár a hatóságok szigorúan megtiltották, hogy a gyűlés után felvonulást rendezzenek, Drsser kommunista birodalmi képviselő a
gyülésezök élére állt és tüntetésre uszította őket. Igy vonultak a tüntetők a képviselővel élükön a Holz-strasseig, ahol a rendőrség feltartóztatta a tüntetőket. Ennek során a kommunisták kövekkel dobálták meg a rendőröket. Végül is stél-zavarták a tüntetőket. Négy rendőr megsebesüli, 3 tüntetőt letartóztattak.
A kisantant, Görög- és Lengyelország közösen foglal állást a kisebbségek ügyében
A népszövetség rádiója, a Saar-kölcsön, Amerika és a döntőbíróság kérdése a genfi ülés napirendjén
(lent, március 8
A népszövetségi tanácsnak ma délelőtti napirendjén szerepelt a svájci konnány indítványa egy rádióállomás felállítása és üzembentartása ügyében, melyet kritikus időben bizonyos feltételek mellett a népszövetség rendelkezésére bocsálanának.
A mai szigorúan bizalmas jellegű tárgyaláson a következő tanácsi ülésszak Madridban való megtartásának kénlését és Amerikának a hágai memtMUI döntőbírósághoz való csat-lakozásának problémáját is megvitatták. A holnapi záróülésen tárgyalás alá veszik a Soar-vidéki kormány jeleamit. A Saar-vidékl kormány tudvalevően 250 millió frauk nemzetközi kölcsön kibocsátását kéri a népszövetségtől.
A népszövetségi tanács délben a nyílt ülés után zárt ülést tartott, ame-tyen a támadás áldozatául esett államéi fléwttoi támogatásának kérdésével is foglalkozott. A tanács egyben tudomásul vette azt a legutóbbi lépést, amelyet az Egyesült /dlamok kormánya tett a hágai birósági statútumok megváltoztatása érdekében. A Tanács minden lehetőt meg kíván tenni, hogy az Egyesült Államok a nemzetközi bírósághoz való csatlakozását előmozdítsa.
Egységes Iront a kisebbségi ügyben
(Éjszakai rádiójelentés) A kisantant államainak képviselői, valaminl a jugoszláv, görög és lengyel külügyminiszterek egymással folytatott tanácskozásaik során ma elhatározták, hogy a kisebbségi ügyben kinevezett megbízottak tájékoztatására közös memorandumot dolgoznak ki.
Kereskedelmi szerződés Jugoszlávia és Bulgária közölt
Oent, március 8 (Éjszakai rádiój'.'lentés) Burov bolgár külügyminiszter ma ismét tárgyalt Kumunudi jugoszláv helyettes külügyminiszterrel. A két ország közötti kereskedelmi szerződést beszélték meg. A háború után ez lesz az első diplomáciai okmány, mely kicserélésre kerül a két állam között.
Lemondott
Lengyelornág péulgyatlaiiitere
Varsó, március 8 (Éjszakai rádiójelentés) A köztársasági elnök ma elfogadta Czehovics pénzügyminiszter lemondását és ideiglenesen Orudyansky államtitkárt nevezte ki.
A zalaszentiváni vasnti föraktárnok Irodájában föbelötte magát
A* öngyilkosság okát még nem lehetett megállapítani — Életveszélyes állapotban Zalaegerszegre kórházba szállították Wagner Károlyt
Nagykanizsa, március 8 Csütörtökön délután rejtélyes öngyilkosság történt Zalaszentivánon.— Wagtier Károly a zalaszentiváni déli-vasutl állomás föraktárnoka, öngyilkossági szándékból irodájában revolverrel föbelötte magát.
Wasner Károly öngyilkosságáról résaletes adatok hiányzanak. Tegnapelőtt délután az egyik raktári irodában dolgozó tisztviselő revolverdörrenésre lett figyelmes. Mikor berohant a föraktárnok irodájába, ott találta a földön fetrengve vérében Wagtur Károly főraktámokot, akinek Jobb halántékából folyt a vér.
Telefonon kihívták a zalaegerszegi mentőket, akik nemsokára megjelentek Zalaszenlivánon és első segély ulán a súlyosan sérült eszméletlen embert a zalaegerszegi kórházba szállították.
Mivel az öngyilkosság idején Wagner családja nem tartózkodott otthon, nem lehet semmi bizonyosat tudni, hogy mi készlelte a halálba.
Wagner Károlyt épen a napokban helyezték át Szombathelyről Zalaszentivánra.
A rejtélyes öngyilkosság ügyében a csendőrség megindította a nyomozást és hamarosan tisztázni fogja a körülményeket.
KossutG-serleget avasson NagyKanimsa múrtitus 35"én /
Az Irodalmi Kör elfogadta a .Zalai Közlöny tervét a Kossuth-vacsorára vonatkozólag — A város társadalma kö-rében mindenütt lelkesen fogadták a gondolatot
Ad/a össze a tármadlalam a KoaMW^eMeg árút!
Nagykanizsa, március 8
Nem uj akciót kezdtünk lapunk tegnapi számában, mikor Kossulh emlékének megünnepléséi tettük szóvá, csak lord Rothermere néhány nappal ezelőtt felvetett eszméjét tettük magunkévá és mégis örömmel állapítjuk meg, hogy szerkesztőségünk sok nemes, társadalmi és humanitárius mozgalma után, hazafias lelkesedés diktálta cikkünknek széles visszhangja támadt.
A társadalom minden osztályának vezető emberei a legnagyobb hazafias érzéssel állottak uj akciónk mögé. Elsősorban a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör elnöksége százszázalékig magáévá tette a Kossuth-kultusz igy indítványozott virágzását. Most már a társadalom áldozatkészsége hiányzik, hogy talán már a jövő héten, március 15-én este szerény, polgári bankett, de izzó hazafiság jegyében a Kossuth serleget magasra emeljék. Az idő rövidsége esetleg megakadályozza, hogy ez már az idén megtörténjék, azonban a jövő esztendőben a délelőtti ünnepség után megrendezi a Kör a külön Kossuth-vacsoráját is
A Kossulh-vacsoráról Írott cikkünkre vonatkozólag megkérdeztük dr. Krátky István városi fő-Jegyzőt,
aki ugy látja helyesnek dolgot, hogy a márciusi ünnepség során áldozzon a kegyelet Kossuth emlékének Azonban ettől külön a Kossuth-vacsorát hazafias eszmének tartja és meg-valósitandónak látja.
— Március 15-lkének megünneplésével, — mondotta dr. Krátky — együttesen kuli megünnepeljük Kos suth I-aJos emlékét. Az 6 neve egyet Jelent n szabadságharc történelmi dátumával. A márciust - Ünnepség tehát, tekintettel arra, hogy ott hatalmas tömegek vannak Jelen, mindenkinek egyformán szót, mig a vacsora köretei sztlkebbek és a legnagyobb terem befogadóképessége ts korlátolt. Tcrmészeteson a Kossuth-vacsorát megrendetnl, gyönyörű leiadat és
A GyOSz nyitotta Kossuth-
A Zalai Közlöny a Kossuth-serleg beszerzésére
ezennel megkezdi a nyilvános gyűjtést.
Nem nagy összegről van szó és hisszük, hogy a város közönsége, elsősorban azok, akik régi Kossuth-párliak, adományaikkal sielni fognak a hazafiság oltárára áldozni. Ez a város nagyobb feladatok előtt is megmutatta, hogy képes áldozatra.
Ma este szerkesztőségünk az alábbi levelet kapta, mely a Kossuth-serleg első hazafias adományát jelenti.
«on különdaképan lehet méltatni a magyar történetem «»ylk legnagyobb alakjának emlékét,
Ugyancsak nagyszerű eszmének tartja a Kossuth-vacsora gondolatát
Blankenberg Vilmos,az OMKE helyi elnöke.
Kedves é» helye* gondolat, hogy n polgárság a márciust estén áldoz zon Kossuth Lajos nagytájnak Az OMKE szívvel-lélekkel üdvözöl egy Ilyen eszmét és tagjai hazafias érzéssel Wlteu állanak a gondolat meg valósltrtsa mellett.
Welser János gépgyáros,
a üyOSz zalamegyei fiókjának elnöke nagy lelkesedéssel fogadta eszménket és kijelentette, hogy a GyOSz az elsők között akar tenni, amely a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Kossuth-sertegéhez hozzájárul.
Kossuth Lajos emlékének a város polgársága által való mertgUn-neplése — mosdotta Weiser János — magasztos kötelesség és a mód, hogy Kossuth-vacsora keretében történjék ez március lé-én, részemről és a OYOSz részéről Is elismerést vált kl.
Végül következzék itt a rendezendő Kossuth-vacsorák „házigazdájának,"
dr. Tholway Zsigmond postafőnöknek, a Kör elnökének nyilatkozata :
— A Kör ezévl nagyszabású programjában, mellyel az egész Dunántúlon Ismertté tette nevét, a Kossuth-vacsora gondolataa legfelsőbb piedesztálra kívánkozik. Az eszme felvetéséért hazafias köszönetünk és természetesen már a rövid rendelkezésre álló Idö alatt Is azon fogunk dolgozni, hogy a Kossuth-vacsora az idei március 15-én, a szabadságharc 80 éves évfordulóján, megvalósíttassák. A Kör elnöksége a város társadalmának áldozatkészségéhez fordul, mert, sajnos, a Körnek pénze nincs, hogy ezt a serleget megvegye, de roméUBk, hogy a társadalom nemeeveretü hazafisága átérzi ennek az ősimének magasra-törő szépségét A Kör elnökaégo ugy gondolja a Kossuth-vacsorát, hogy szerény anyagi koretek közöumln-dcnkl számára lehetővé tegye és ne legyen senki, akit ez a kérdés akadályozna a részvételben.
meg az adakotés a serleghez
Igen tisztelt Szerkesztőségi Addig is, amig hazánk lánglálkü szülöttének, Kossuth Lajosnak emlékét szobor hirdeti majd szeretett városunkban, mégis legyünk azon, hogy bármilyen formában Is, örökítsük meg nevét és emlékeztessük Kossuth Lajosra a mai nemzedéket. E cél előmozdítására és a Zaku Közlöny szerkesztősége által folytatolt nemes munkásság őszinte elismeréseképen, fogadja szeretettel a trk. Szerkesztőség 30 (harminc) paagő adományunkat egy Kossuth-serleg céljaira.
Kitűnő tisztelettel: a OyOSz zalai fiókja Wtlttr /ánot mérnök, elnök.
1929. március 3.
ZALAI KÖZLÖNY 8
A* 'Pisimet uf elnökségének program fa:
í^^lZ'fJliZ?!?3,1 ^'Politikát, munkaalRal-
megadóztatást és a Társadalombiztosító önálló RerUleténeR visszaállítását Követeli
városi munkát, sxálliiási csak kanizsai Iparos kapjon
Nagykanizsa, mircius 8 Becsületes városi iparpolitikát
követelünk! Azért el fogunk járni az összes hatóságoknál és minden hivatalos tényezőnél, hogy
nagykanizsai közszállitást, városi munkát csak nagykanizsai iparos, csak nagykanizsai vállalkozó nyerhessen el.
Nagykanizsán más ne szállít hasson, más ne dolgozhasson, mint kanizsai.
— Igazságos megadóztatást kérünk, amely a bürokratizmus paragrafusaiba is a való életet viszi bele és meglátja, ami élet-halál küzdelmünket Ezen a téren az uj elnökség az Iparosságot a legmcsz-szebbmenöleg kivánja segiteni.
— Az Ipartestület nemcsak tag-dijbeszedő akar lenni, hanem Igazi védvára minden tagjának, aki hozzá fordul.
— Az Iparosok Menháza ügyét nemcsak folytatni, de telő alá is akarjuk hozni. Az általános, kőtelező Iparos aggkori biztosításnak rendületlen hive. Országos mozgalmai ki-ván indítani a Társadalombiztosító egész ügymenetének egyszerűsítése és- gyorsabbá tétele, a kézbesítési dij eltörlése és csak a bélyegdij felszámítása érdekében.
A nagykanizsai Ipartestület tegnap esti elöljáróság! ülését iparos körökben nagjr várakozás előzte meg, mtrt ismeretes volt, hogy a testület uj: elnöke : Kiss Ernő, itt. mondji el székfoglalóját és kifejti az elnökség programját. Válóban olyan programot hallattunk, olyan gondolatok merültek fel, melyek a legszebb reményekre jogosítják a súlyos helyzetlel küzdő nagykanizsai iparosságot és — hinni engedik azt is, hogy megteremtődött az egységes iparos-front. Az ülésen megjelent dr. Kauf-man Lajos városi tanácsos, iparbiz-ioa és dr. Hajdú Gyula testületi ügyész is.
Napirend előtt a vezetőség löbb tanoncot szabadított fel, akikhez Kiss Ernő elnök buzdító beszédei Intéze t.
Az elnOkl székfoglaló
Kiss Ernő, az uj elnök ezután elfoglalta az elnöki széket és a következőkben fejtette ki programját:
— A béke jegyében veszem áf megtisztelő bizalmuk folytán a vármegye első ás legnagyobb ipartestületinek A mai nappal,
legyen a
ami széthúzás volt múltéi
Szűnjön meg a testvérharc Becsületes ipartestületi életet minden vonalon I Jaj nekünk, ha az egyéni sérelmet nem tudjuk alárendelni a nagy, egyetemes iparos-érdekeknek. Minden törekvésem azért odairányul, hogy ezt a békél nemcsak megteremtsük, hanem fenn is tudjuk tartani.
— Kétségbe kellene esnünk, ha végignézzük az iparosság sorait, olyan szomorú a helyzet és még egyre súlyosbodik ez az. állapot. Azért első és legfőbb program legyén : mindent elkövetni, hogy az Iparosság munkához, megélhetéshez jusson.
Mig végrehajtó járja, a nagykanizsai Iparosok otthonát, mert nem tudnak munka hljján eleget■ tenni adózó kötelezettségeiknek, Nagykanizsa nem engedheti meg magának azt a fényűzést, hogy közszállitásait, nyilvános munkáit idegen vállalkozásnak Ítélje oda, akkor, amikor oz iparosság nagyobb százaléka nyomorog és éhezikNagykanizsán
— Súlyos bün az illeni adózó-polgárok ellen : Nagykanizsán kivül. dolgoztatni és a még kínálkozó munkaalkalmat is kiirtani a nagyka-nl&ai Iparosság kezéből. A nagykanizsai iparosság tud ugy dolgozni, ™int az ország bármely más iparossága — de tessék leereszkedni ahhoz a kisemberhez, tessék vele tárgyalni, neki segiteni, hóna alá nyúlni.
Az uj elnökség programjának egyik sarkalatos létele: a Társadalombiztosító nagykanizsai önálló kerületének visszaállítása.
Azért kemény és dacos őrséget kívánnak állani a sötét magyar éjszakában és ehhez kérik az Iparoslár-sadalűm egységes támogatását.
Jegyzőkönyvi köszönet a volt kormányzatnak
Az uj elnök programjának ismertetését sokszor szakította meg a tetszés nyilvánítás zaja.
Kiss Ernő ezután a volt elnökség és elöljáróság minden egyes tagjának hálás elismeréséi és köszönetét fejezte ki és indítványára érdemeikel az.elöljáróság jegyzőkönyvben örökíti meg.
Gerő Soma javasolta Kiss Ernő programjának kinyoinalását.
Bazsó József melegen üdvözölte az uj elnökséget és gratulált annak hatalmas programjához.
Választások Élénk és hosszú vita fejlődölt ki a Jegyzőt állás betöltésének kérdése körül. Tizenhárom pályázat érkezeit be. Az elnökség álláspontja az, hogy az állást egyelőre ne töltsék he, hanem megbízzák Pollák István eddigi aljegyzőt az ügyek továbbvitelére, mig a pályázók kö/.ül alkalmasat választanak. Bazsó József azoktól a felté-
telekről beszél, miket az uj jegyzőtől kívánni kell. Több hozzászólás után kimondták, hogy Pollák Istvánt bízzák meg a jegyzői ügykör ideiglenes vezetésével. Majd a testületi
ügyész, pénztárnok és ellenőr választására kerüli sor. Egyhangúlag, közfelkiáltás az Ipartestületi ügyészévé ismét dr. Hajdú Oyula vármegyei tb. főügyészt választották meg, pénztárossá Pilczer Albert, ellenőrré Zollner Jánost választották ugyancsak egyhangúlag.
Kertész Béla építészmérnök indítványa
Ezután Kertész Béla alelnök a következő indítványt terjesztette elő: Az ni elnökség első gondolata az volt, hogyan lehessen munkához juttatni az iparosságot. Az a nézete hogy a városi tanácsot figyelmeztesse a nagykanizsai iparosság súlyos helyzetére. Javasolja, hogy
a Ipartestület átiratban forduljon a várost tanácshoz, hogy a közmunkák hovaitélésénél ugy határozzon. hogy azokat tisztán nagykanizsaiaknak adja ki.
A munkál azok élvezzék: akik a terheket is viselik. Kerülje a város a muiikáknak generálvállalkozásba adását.
Az elöljáróság egyhangúlag elfogadta Kertész Béla indítványát és az elaborátumot még a holnapi nap folyamán a hivatalos városhoz juttatják.
Samu Lájos indítványán a. gazdasági bizottságba
beválasztanak Bazsó József, Dukász Ferenc, Papp Oszkár, Vékássy Károly, Falér Mihály, Iványi János, Mágics János, Wollák Jenő, Hoff-mann Kenrik, Schnitzer Qéza, Gerő Soma, Muzikár Vince, Mayer Károly, Kalmár Zoltán, Szálinger Antal, Téulsch Gusztáv, Petrics György, Stern Miksa, Tóth István, Práger Ferenc, Fiala Antal, Márkus Károly, Kóváts Antal, Szántó Lajos, Bojtor József, Relsz Béla, Szepesi Imre, Szabó István és az elnökség.
A tagdij hátralékosok felülvizsgálására bizottságot küldtek ki.
Az Ipartestület az inség-akcfóban
Pilczer Albert bejelentette, hogy az inségakcióba az Ipartestület is bekapcsolódott és kb: 50 segélyre szoruló iparosnak zsírt, fát, élelmiszert és pénzt juttatott 500 P az értéke a kiosztott segélyezéseknek. Práger Ferenc minden egye* szegénynek azonkivtll V«—'/» kgr. szalámit adományozott. Az iparosbál 248 P tiszta bevételét is a segélyezésekre fordították.
Az illegitim konkurencia
ügyében a férfi és női szabó és szücsipari szakosztály megkeresését tárgyalták ezután és elhatározták, hogy átírnak az OMKE elnökségének.
Ezután számos segélyezésre és kisebb ügyek elintézésére került sor.
Kellemes meglepetést keltett, hogy az Iparos Dalárda Vannay János karnagy, zeneiskolai igazgató vezetésével szerenádat adott az uj elnökségnek és Vannay igazgató külön üdvözölte Kiss Ernőt, mint a Dalárda uj elnökét
Az ülés éjfélkor ért véget
A négyéves unoka akadt rá öngyilkos nagyapja bolttestére
Másodszor unta meg az életét és Keszthelyen halt meg a 72 eves egeraracsai gazda
Keszthely, március 8 (Saját tudósítónktól) Meglehetős módban élt Egeraracsán Szakács János gazda, mignem földjét ráíratta mostoha-fiára, maga pedig beköltözött Keszthelyre a leányához, aki itt volt férjnél. Az öregnek a háza volt az is, amelyikben keszthelyi lánya lakolt, dc az idők rosszak voltak, egyéb minden is jött közbe, ugy hogy ez a keszthelyi ház lassan elúszott.
Az anyagi gondok már tavaly májusban öngyilkosságot forgattak az
öreg fejében. El is metszette a nyakát beretvával, de a kórházban meggyógyították.
Most azután családi bajai és anyagi nehézségei annyira elővették, hogy végzett magával. Ma reggel, amikor senki felnőtt nem volt otthon, a fáskamrában felakasztotta magát. Négyéves kis unokája talált rá a holttestre délelőtt 10 óra körül s ugy lettek rá a többiek is figyelmesek. Segiteni azonban már nem lehetett rajta.
sunya f o g k6
eltorzítja » Icgswbb arcot. Kellemetlen « j ja»ag riss tatai tíifc Mindkét eiéptég-liil>át nUpoíao ol lehet tűntetni a pompái. ÜtLM Chlorodont-IogpaaxU e»«Üeg inAr epjjxeri hasujAUtiral. A fo*ak rö»id használat ntán gyOnyöri elefánt-t sontMitiboii rjgvojroak, kOlflnösen Ka a tisztításhoz a ktlfta err* a célra készített fogazató* fftrtéjft ChlorodonMogkeMt has zn Aljak. A fogak k«ié nonlt rolkadd őtelmaradékok, atuelyök « kolHAeltea «zAj»za rot okozaék, enel » fogkefével alaposaa eltáfolíGuCék. T.;gvan kisérlotat tgj kU tuba* fogpasztával, melynek Ara Gsl filltír, egy u:.gy t-ibns ár.\ í' I Cülorodont-íogkeíe (puha ragy kmi.éuy sörtüjú) l' l 50. Ohlor"«lont-»ifijm Őreinkén; I' H W Caak k«!k-iOld stiuá rsomagoiA*-ban A4 „Chlorodoar iVlira'.tnl t*1<íAí. Mindenütt kapható. — U >-W«rke A. O, Dinien, magyarországi- rewrWpfáaalatos Molnár üvUiaa éa Tára* Badapa*. a
ZALAI KÖZLÖNY
' 1929, márclut 9
napi hírek
NAPIREND
Március 9, laombat
Kómsl katolikus. Franciska. Piolcit : Fisnclaka. Izraelita: Adsr hó 27
Nap kel reggel 6 ón 26 perckoi nyugszik délután 17 óra 06 perckor.
VArotl Nagymozgó. .Chtkago", nagy btlntlgyl film.
OAzfárdö nyitva reggel 6 órától este 5 óráig (bétfö, szerda, péntek délután és kedden egész nip nőknek).
Időjárás
IIP'
Szivenlötte magát egy kanizsai honvéd,
mert szüleinek háza leégett Nagybakónakon
Nagykanizsa, március H
A nagykanizsai meteorológiai meg-reató Jelentések : Pénteken a Mmirsik-Reggel 7 órakor —.18, délután 2 órskor +1, este 9 órakor +1.
Felhiut: Reggel borait, délben és este tiszts égboltozat
Szélirány: Egész napon á. délnyugati szél.
— Uj orvos Oelsén. Dr. Kdrpdthy József magánorvos Oelsén letelepedett és Zalamegye törvényhatóságától oklevelének kihirdetését kérle.
— Esküvó Reichmann Alma és dr. Valkó Béla ma tartják esküvőjüket Debrecenben. Dr. Valkó Béla ezalkalomból 100 pengőt küldőit szerkesztőségünkbe a város szegényei részére. (A szerkesztőség az összeget a jótékonnsági egyesülelek között osztotta fel a következőképen : Keresztény Nőegylet 20 P, Izr. Nőegylet 20 P, Missziótársulat 20 P, Szanatórium Egyesület 10 P, Stefánia 10 P, Ev. Nőegylet 10 P, Ref. Nőegylet 10 P).
— A klskanlzsal Ismeretterjesztő tanfolyam záróünnepélye március 10-én délután fél 4 órakor lesz a Templomtéri iskolában, melyre a szü'öket és érdeklődőket ezúton is meghívja a tanítótestület. Az ünnepély műsora a következő: 1. Hymnus. Énekli a Levente Dalkör, 2. Trianon. Szavalja Entz László. 3. A családi nevelésről ok-Utó előadást tart Kortes Illés 4. Vigasztaló. Szavalja Török Oyörgy. 5. Egyveleg. Énekli a l.evenie Dal kör. 6. Záróbeszéd a népművelésről Tartja P. Pulverman Zenó. 7 Harci riadó. Énekli a Levente Dalkör 8. Hiszekegy.
— A keszthelyi állomás klbő vltése megint egy lépéssel közelebb jut a kivitelhez. Kedden Vasdinnyei Pál mlnszteri tanácsos vezetésével bizottság száll ki Keszthelyre, amely a kereskedelemügyi miniszter rgn delelére helyszíni tájékozódást végez
— Most halt meg egy I02évea asszony. Az egész Dunántul egyik legöregebb asszonya halt meg most a somogymegyei Bodvica kisközségben. Özv. Hegedűs Qyörgyné 102 éves bodvicai malrona, aki már 1848-ban 20 éves leányzó volt, most meghall. A kivételes kort megért öregasszony a szabadságharc idején, mikor Jellaslch rácai betörtek So mogyba, már felnőtt tanuji volt történelmi eseményüknek.
— Mi a titka, hogy mindenki szőnyeget Baria Miksánál veszi Mert kedvező részletfizetés mcl leit készpénzáron vásárolhat.
Megirluk a inult napokban, hogy szomszédos Nagybakónak községben nagy tűz támadt és leégett Boros József gazda háza és istálója. Boros gazdának egy 24 éves fia a nagykanizsai háziezred Körmenden állomásozó zászlóaljánál teljesít szolgálatot.
fiatal honvédet szülei a mult napokban értesítették az őket ért tragédiáról, ami tönkre tette őket. Boros József honvéd erre szabadságot kért és haza utazott szüleihez. Amikor a szülői ház helyén az üszkös romokat látta, nagyon szivére vette a dol-
got és rendkívüli elkeseredés leli urrá fölötte. Ebben a kedélyállapotban utazott vissza állomáshelyére, Körmendre, ahol egy óvatlan pillanatban szolgálati fegyverével szíven lőtte magát.
Halálos sérülésével beszállitotlák a kórházba, ahol kihallgatása alkalmával elmondotta, hogy a szülői lakóház pusztulása késztette az öngyilkosságra.
Két napi halálos tusa után kiszenvedett Bajtársai és szülői kisérték ki utolsó útjára.
Március 15-én
nem /elennek meg a déli ós möanap reggeli lopok
Budapest, március H A miniszterelnökség sajlóosztálya közli, hogy a március 15-ike nemzeti ünnep lévén, ezen a napon, vagyis pénteken délben, illetőleg délután és 16-án szombaton reggel lapok nem jelenhetnek meg.
— Teherforgalomra Is engedélyt kapott a MAVART. A kereskedelmi miniszter a MAVART-nak engedélyt adott gépkocsival való árufuvarozásra a Kaposvár—Nagybajom—Nagykanizsa, Kaposvár -Marcali, Kaposvár—Igal—Somogyszil vonalakra. Az úthasználati díj arányosan megosztandó Somogy- és Zalavármegyék között.
Az Unterberger-vacsora ma
este 8 órakor lesz a keszthelyi Iparoskör helyiségében. Az emlék-beszédet Volák Gyula ny. vasúti felügyelő mondja.
— A Klsdalárda tagjait felkérem, hogy a mai dalpróbán mindnyájan pontosan fél 7 órakor meg|cleuni szíveskedjenek. Karnagy.
— „A szent mise titka" cimfl Calderon-misztérium előadására készülődik a Keszthelyi Kath. Legényegylet. Az előadások a böjt két ulolsó vasárnapján lesznek.
= A leghangosabb reklám sem ér semmit, ha a kereskedő nem azt adja, amit ígér. A Korzó divat üzlet ló árat árusít, lehetőleg olcsó pénzért.
— Temetés. Felkérjük a .t. kar-társakat Borbély István temetésén vasárnap d. u. 'fél 3 órakor megjelenni szíveskedjenek. Szabó szakosztály vezetősége
— Lelkigyakorlatok. A Heliconia Corporatió Keszthelyen f. hó 14., 15. és 16-án larlja lelkigyakorlatait. A szcntbcszédekel dr. Szeghy P. Ernő karmelita atya mondja.
— UJ rendszer bulorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százperigönként csupán öt pengő havi részlel fizetendő és egy éven bcltili töilesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5.
Baleset a pályaudvaron Tud. jelenti: Orosz fogolyként került Keszthelyre Balacsinkov Vazul 37 éves vasúti hordár, aki azóta családot alapitolt és végleg megtelepedett a Balatonparton. Tegnap éjszaka az állomáson munkája közben a sikos vágányokon elesett és beülötte a fejét. A hatalmas, súlyos sebbel hónapokig kell az ágyat őriznie.
— A Menetjegylroda uj helyisége átalakítás miatt a Nagykanizsai Takarékpénztár Cscngery-ut 1. sz épülete l-sö kapu alatti helyiségében található.
Névtelen leveleK
Nagykanizsa, március fi
Igen nagy érdeklődés mutatkozik a hétfői grafológiai előadás azon műsor-pontja iránt is, amelyben az előadó tudós grafológus, Fisehhof Gyula a névtelen levelek Írójának felderítésével foglalkozik. Hosszú és alapos tanulmány után leszűrt tanulság, amit az előadó ugyancsak vetített ké|iekkcl szemléltető módon fog bemutatni. A program egyik legérde kesébb pontja kétségtelenül a szellem-Írások, spiritiszta médiumok bemutatása lesz.
Az olcsó helyárak az előadás meg hallgatását mindenkinek lehetővé teszik. __(=)
Rejtély maradt
a kanUcaal vonat dlrfoarild-nak lclléte
Nagykanizsa, március 8
A Balatonföldvár—Szárszó közölt történt vonatelgázolás áldozatának személyazonosságát — dacára a legszorgosabb kutatásnak — még mindig nem tudták megállapítani, csendőrség jelentése szerint a legnagyobb valószínűség, hogy nem öngyilkosság az oka a szerencsétlenségnek, hanem az ugy történhetett, hogy a vasuli sínek mellett gyalogosan tarlott az áldozat Szárszó felé s a nagy hó miatt zajtalanul köze ledő vonatot nem hallhatta, mely az ulán őt elkapva, összeroncsolta.
= A nagykanizsai Izr. hitközség elöljárósága felhívja a hitközség tagjait, hogy laskaszükséglelüket f. hó 30-áig a hitk. irodában feltétlenül bejelentsék, mert későbbi előjegyzé sek nem lesznek figyelembevehctők
Nagymosáshoz:1
Schicht szarvas-szappan
Mosakodáshoz:
Schicht kulcs-szappan
ügyeljen mindkét törvényesen védett szappangvártmányra, amelyek a legjobb iMnSstgrSI tanúskodnak
- Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 13 gyermek született, 6 fiu és 7 leány: Krisztián József földmivesnek leánya, Kovács Antal női szabómesternek leánya, Czlgány Ferenc sűtösegédnek leánya, Flórián János cipészmesternek fia, Bécs József honv. örvezetönek fia, Göndics István kocsisnak fia, Man-kovics István építési vállalkozónak fia, Gáli Ferenc f. szabósegédnek leánya, halva született leánya ikrek, Gál Sándor földmivesnek leánya, Katona János vasúti pályamunkásnak fia Házasságon kivül született 1 fiu és I leány. Házasságkötés kettő történt: Kótai István építészmérnök izr. Kaposvár Berény Zsuzsannával izr., Varga Adám borbélysegéd rk. Slikel Annával rk. Halálozás 16 történt: Lórai Károly csizmadia mester rk. 74, özv. Jan-kovics Qyörgyné Gudlin Julianna 72, Nóvák József (Gánnapuszta) ág. ev. 10 napos, Győré Józsefné Nemerics Margit rk. 30, özv Weisz Mórné Brikman Katalin izr. 74, Bedő Ta-másné Fritz Katalin (Szepetnek) rk. 55, Beznicza Irén (Zalaszenljakab) rk. 8, Mankovlcs László rk. 2 napos, Hevesi Sándor főreálgimn. tanuló (Molnári) rk. 18, özv. Kurucz Györgyné Horváth Erzsébet rk. 72, Horváth János rk. 8, Flis'zár József földmives (Oarabonc) rk. 68, Weisz Simon zsibárus izr. 68, Slcinberger Károly ny. vasúti főmozdonyvezetó rk. 80, Imre András cipészmester (Szepetnek) rk. 66, Bilykó Vendel földmives (Palin) rk. 65 éves.
- Belőtt tmui szükségletéi be-uereue, saját érdekékei el a* mulassza megtekinteni Barla liksa tlntajioaiáialL
— Influenzajárvány idején gondoskodjék arról, hogy gyomra én belei a természetes Ferenc József keserűvíz használata állal többször is alaposan kitisztittassanak.
=> Hócipők olcsón kaphatók — Szabó Antal sportüzletében.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
1929. március 3.
Nem Kell víxum
elseféiöl fogva Olaszországba
Róma, március 8 Olaszország abban a törekvésében, hogy a vizumkény szert a külföldi államokkal szemben megszüntesse, ujabb lépéssel haladt előre, ameny nytben rendeletei adott ki, amelynek értelmében a magyar állampolgárok külön olasz vizám nélkül léphetik át az olasz határt. Ez a rendelkezés április 1-én lép életbe.
Aranyerei bajoknál, béldugulás repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülés! roham eseteiben a természetes .Ferenc József" keserüviz használata mindig kellemes megkönnyeboülést, söt gyakran teljes gyógyulást eredményez. A belső bajok orvosai az Igen enyhe hatású Ferenc lóiiel vizet sokszor minden napi használatra reggel és este egy egy félpohárnyi mennyiségben rendelik. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
RÁDIÓ
(Rövidítések) H — hírek, közgazdaság. Hangv. — hangverseny. E — előadás Qy — gyermekeknek. A — asszonyok* nsk. Z — zene. Mg. -- mezőgazdaság. HL - ifjúsági előadat. P — lelotvasia. O graniofonzene. Jh -- jazz bánd. K — kabaré. nZ. — népszerű zene.
Március 9 (szombat)
Budapest 9.15 G. hangv. 830 H. 9.45 A hangv. lolytaláaa. 12 Déli harangszó. I&05 llangv. I2.3S a 12.35 A hangv. folyt. 18.08 Időjelzés, idálárt*. 14-30 H. tí F. M4S -Mtleliés. Időiárts, H. 17.10 A Magyar Rádió U|ság félórája. 17 40 Szó rakoziató Z. (Zenekari hangv ) 19 A keringő története. 20 Előadás a Studlóből. .Csongor és Tünde*, színmű öl lelvonátban 21.15 Időjelzés. 22.15 tdőjáráslelentés. -Utána sz 1 honvéd gyslogetred zenekarának hangv 23.15 Cigányzene
Barcelona 13 30 Rádió-trió. 17 30 Rádiósextett 21 10 Hangv.
Bécs II Hangv. 1515 Külföldi zend remekművek. 16 25 Ksmara Z.
Barlln II O 16.30 Hsntv 19 Angol é< amerikai Z. 20 Tnrka est. E. zenekari hangv., karének. 0 30 lg Da|os Béla és zenekarának hangv.
Brflnn 12.30 Hangv. 19.05 Szórakoztató Z. 21 K. 22 Szórakoztató Z.
Hamburg 11 O. 13 30 Hangv. 17.S1 Tarka mtlsor. 20 Vidám est 23 Szírakoz Utó Z
London, Daventrjr 13 Hangv 15 liko Isi hangv. 1530 Hangv. I7.'5 Oyermek karének. 21.35 Vaudevllle est 22 35 Z
München 14 30 Szórakoztató Z. 16 Hangv. 18 Dalest. 20 Hsngv. 21 Bajor népkarénekek. 2245 Hangv.
Prága 11.15 O. hangv. 1230 Hangv 19.05 Hangv. 20 Színmű E. 21 K. 22 25 Szórakoztató Z. 73 Harangszó.
Bóaia 13 RMté-Mő. 17.30 OUs< Z 20.45 Hangv.
Vw%ő li. 10 és I5A0 O hangv. 17.55 Qy- MM Lehár Ferenc .Paganini" cimü operettjének közvetítése. 2230 Szórakoztató zene.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Szombaton este 7 és 9 órakor. Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor .Chikago", nagy bűnügyi dráma. Főszereplők Várkonyi Mihály és Phillis Haver.
Uránia Mozgó. Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor .Finom kis áruház", a finom pikantéria, humor és vidámság filmje. Pöszereplö Clyde Brook. Szenzációs kisérö műsor.
ZALAI KÖZLÖNY 8
szavatoltan tiszta, «gészsé§es és
könnyen emészthető.
100% tiszta kókuszxslr.
gyártmány
SPORTELET
összeállították a Zala-Kanizsát, de Rákospalota együttesét még titkolják
Megindult a tippverseny, nagy az izgalom a meccs előtt
Nagykanizsa, március a
A csütörtöki tréning után tegnap este megtörtént a csapatösszeállítás a vasárnapi meccsre:
B. Kiss - - Réder, Joós — Tamás, Babos, Schrelber — t arkas, Szabi, Limbeck, Bakonyi, Csász. Tartalék: Kelemen.
Mint látjuk, a centerhalf kérdése csak ideiglenesen nyert megoldást, mégis
erős ellenálló képességűnek kell mondjuk ezt a Iriót. A tegnap közölteken kívül uj név Szabó, aki jó összekötő-csatár és már játszolt egypárszor ellenünk.
Ez a felállítása Rákospalota ellen szól, de ha megjön az uj half, akkor Schreiber visszamegy az élsorba és ebben az esetben Csász vagy Bakonyi tartalékba kerül.
A Zrinyi-pályát péntekre teljesen megtisztították a hótól és már hordják a salakot, ugy, hogy vasárnap délu-
tánra már teljesen jő lesz.
A közönség körében érthető izgalom uralkodik és
a „Zalai Közlöny" tippversenye teljes erőből megindult már az első napon.
A Rákospalotáról nem lehet hallani semmit, de ugy értesülünk, hogy merész álmokkal rándulnak le Nagykanizsára, ahol .rá akarnak lesni" a Zala-Kanizsára.
Bizonyos, hogy a piros-fehéreknek a legjobb tudásukat és a legnagyobb lelkesedést kell kifejteni, hogy a győzelmet megszerezzék, mert az első meccs sikerétől igen tok függ. A jelekből Ítélve, zsúfolt tribün fogja sikerre hajtani a csapatot, annál is inkább, mert a palotaiak a homokos talajhoz vannak hozzászokva. Ez a tény a honi csapat előnyére válhat, ha kellően kiaknázzák.
A Bajai Turul lemondta a bajnoki meccset az NTE-vel
Nagykanizsa, március 8 Ma délután az NTE vezetőségét levélben értesítette a BTSE elnöksége, hogy a vasárnapra kisorsolt bajnoki meccset, mivel az oltani pá-
lyát a hatóságok használhatatlannak
minősítették, kénytelenek lemondani.
Igy az NTE a szövetség hivatalos értesítését várja a mérkőzés elhalasztására vonatkozólag.
(A Zala-Kanizsa) rendezősége nem vasárnap délelőtt, hanem ma este fél 9 órakor tarlja ülését az egyesületi Irodában. — A levente csapat tagjai vasárnap 'délelőtt 10 órakor fontos ügyek elintézése végett ugyancsak az Irodahelyiségben jelenjenek meg.
(Tippversenyünkről szóló cikkünkbe) féheértésre okot adhaló sze-dési hiba csúszott. Ugyanis az állt i cikkben, hogy egy név alatt csak egy szelvényl lehet beküldeni. Ez téves. Egy név alatt akárhány tippszel vénnyel lehet résztvenni a versenyben. Tehát valaki a saját neve alatt akár 20 szelvényt is beküldhet. Megjegyezzük, hogy ha valaki ugy akarja, nem muszáj mindig két meccsre tippelni. Mindenesetre elsősorban a legtöbb helyes megfejtés
Tipp-szelvény
ZAU-KMA—ÉOSU
eredmény:............ félidő :............
olvasható névaláírás.
jön számításba, tehát az vesz részt leglöbb nyerési eséllyel a versenyben, aki az eredményt és a félidői is eltalálja.
Termtaytiade
A buza 30, rozs 30 /III. emelkedett. Irányzat szilárd, a forgalom élénk.
Buza tlizav. 77-es 2600-26 20, 78-ss 26-25-26 45, 79-es 26 55- 26 65, 80-as 2670-26 80, danán táll 77-es 25 60-25 80, 78-as 2V&S-2S-05, 7S-es 26 15 - 26 25, >0-ss 26*30—86 40, rozs 23 65—23 80, Iák. árpa 2600—2S-25, törárps 2657-27 25, zab 25-65—2585, tengeri tszL 30 00—30 25, donántnll 29-15-2MÍ, korpa 19 00-19-50.
i kriipMH WMÍe torta-jegyién
VALUTÁK Angolt. 777B-8W0 Belga fr. 1SW0 7W0 CseSk. 16-«2-l7*00 Dáok 183-45-153*05 Dinár 100010*06 Dollár 57<W0-572->0 Franciái. 22-50-22-70 Holl. 22915-230*15 Lengyel 8410-64*40 Leu 339-3*43 Léva —'—
Lirs 29 87-30*12 Márka 13600-136-50 Norvég 15255 153-15 Schlll. 80*47-80-82 Peseta 83*65-84'35 Svájci I. UíK)7-tlO 47 Svédk. 152*80-153*40
bEVlZÁK Amst.' 429*42-230-12 Belgrád 10-05-10-08 Berfln W-92-136 32 BrSatzel 79-52-79 77 Derizalel 3-39-3 43 Kopenti*152-65 <5305 London J779-27-8' Madrid 8W0-85-30 Milano jm-30-08 Newyork »f-90-4*50 Oszló 152*75-153-15 Párls 9*37-2244 Prága 1896-17-01 StóBa 4*12-4*15 Stockh. 153-00-153-40 Varsó 04*22-64-42 Wien 80 51-80*76 Zürich 110-17-110 47
KÖZGAZDASÁG
Ménakat és mémoslké-kat vaax az állam
Nagyként asa, március 8 Köztenyésztés céljait szolgáló állami tenyészetek kiegészítésére a fötdmivelésügyi miniszter mépeket és méncsikókat akar vásárolni. Kifogástalan, fajállalokat keres a minisztérium, jól fejlett, erős csontozatuakat. A méncsikók 1—3, a mének 3—8 évesek lehetnek. Az eladók ebbeli szándékukat jelentsék be a földmi-velésügyi minisztériumnak március 25-ig. _
Paradioaam-puaKtán
■anailláalagJskhaasMalftti
Nagykanizsa, március a Oöry Frigyes paradicsompusztai
(Somogymegye) uradalmának hivatásos telellenőre most jelentette az Alsódunántuli Mezőgazdasági 'Kamarának, hogy az uradalom 7 éves Ruca nevü simentáli tehenénél tegnap fejezte be az évi ellenőrzést s 364 nap alatt a tehén 14349 kg. 3-85 százalék űrtartalmú tejet adott. Az utolsó ellenőrző pióbafejés napján 23 és léi liter tejet adott. A Ruca ezzel világhírnévre tett szert, mert lejelési hozama megdöntötte az eddigi világrekordot is.
TŐZSDE
A tőzsde irányzata ellanyhult, mert Amerika bizonytalan volt, majd a realizációs eladások befolyása alatt nyitáskor alacsonyabb árfolyamőn indult. Később berlini liirek hatása alatt és spekuláció részéről törtért eladások következtében az árak lemorzsolódlak Az általános lanyhulás nem haladja meg csak kivételesen az 1 -ot. Legnagyobb vesztesége volt Bauxid, Fegyver és Qanz papíroknak. Igein nagy veszteséget szenvedett a Lipótvárosi Takarékpénztár. Irányzat zárlatkor is lanyha, a forgalom csekély. A fixkamatozásu papírok piacán Uzletlclen volt. Valuta és deviza piacon Madrid valamivel szilárdabb.
ZAriohi zárlat
Párll 20-30111, London 85*22*4, Newyork 520 -, Brttssel 7217Vi, Mllaao 27 22, Madrid 77--, Amatodam 208*30, Berlin 12335, Wien "73'07Vl, Sölla I TVk, Prfca 15-39V?, Varsó 5830, Bvdapsst »0-«S'/2 Belgrád 9*12»/í, Bukarest 3-09Vt.
8ertéirártr
reftsitis 1399, eládatlan 508.- Első-remn tv2—t'M. szedett 1*70—1*73, scedHt közép 1*54—t*ÖO, könnyű 1-20-1*36, 1*4 rendű öreg !>80— 1*84, ll-od rendű Meg 1*48—1 56 angol sü'dö 1*40-1*70, szslois naeyban 1*78—1-80, zsír 2-1S-0-00, hús 2*00—2-30, szalonnás lélsertés 1*92—2*48. Az iránysat élénk.
KU4a: Bétaiái Nyomda és LapMaló Vállalat, Hagykaataáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Intsrarbaa telefon i Nagykanizsa 78.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 10.
APRÓHIRDETÉSEK
Az spróblrdetáKk dl)a 10 szóig SO flltár, Minden további szó dl|l I MII. Vasit- is ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden totábbl szó dija I (III. Szerdán és pinteken 10 szóig (0 IHMr, minden további azó dija ■ Vili. Címszó s minden vastagabb betűből álló szó kél szónak számit-tátik. Állást keresőknek 500/0 engedmény. A Mrdatáat dlj .Un tlaataadá.
Uj ápOlatak üvegezését helyben és vidéken elfogadta — Stern Öveges, Erz«é-bet-tér U. 92?
Herceg Esterházynál a haavátl-oáaár
megkezdődött; sonkák, valamint füstölt hus-aruk már most elólegyezhelők s fótlzletben Kazinczy utca 3. szitu. Telefon 5-93. 1050
Rádió, háromlámpás, Európa Ssszes sdót vételére alkslmss, négypár lej' "
tóvsl, nagyon előnyös árbsn eladó. Bőveb-Muazel és Frtedenthsl caeraegereskedé-•ében. 1000
VSrfaasarty utca 65. egy kétszobás kladé*
lakás mellékhelyiségeivel I
985
Kladá egyszobás Iskás Klnlzlt-utcs 20 alatt. Érdeklődé* Sugár ul 41/B. '"*
1028
Haataalxlataak alkslmas helyiség berendezéssel, forgalmú útvonalon, esetleg lakással azonnal Idadó. — Bővebbet a kiadóban. II SÍ
rix I iaatáaaal és msiss lutalékkal Intelligens urakat le veszünk, kik blstost tást űzlel.zerzé.iel toglalkoznak. Adriai Biztosító főügynöksége. 1049
VÍZVEZETÉK
CMtorná*á«l •fé*»éf0gyi
BERENDEZÉSEK
fíiduigi, biiUrtiil és épOitt
BÁDOGOS MUNKÁK
ÍOxdó- ii ülókádak, valamint c tukba vágó
JAVÍTÁSOK KÉSZÍTÉSE
SZEPESI IMRE
Ttf. z-88 Zrínyi IlkUs-alea tt. T.l Ma
Egy Jóházból való tlu tanulónak tel-vétetik — Arrnutb Sándor és Fia Bazár Üzletében. 1015
Egy aáltMa UsleUislyltíggel áUdó. — Qn l Idsdóbsn. 1011
Alig hsssnált szoba- és konyhabútorok •ládák. Clm a kiadóban. 1032
a, vsgv műhelynek slkalmss izoba kiadó Erzsébet-téren, Mayer lestónéi. 1013
JUtal Oá kar »|át kából eladja házát Sármelléken. A ház 20 méter hoaszu, üzlethelyiség s vssutállomásssl szemben, 600 □ ölön fekvő. Csak komoly vevővel tárgyalok. Ár megtudható a helyszínen. 1045
Eladó szabadkézből Vöröimsrty utca 12. szám alatt levó hál. 1016
Aayaa leány be|irónónek vsgy takarító nónea ajánlkozik. Clm a kiadóban -1017
Haasensleln és Togler
hirdető iroda r. t. 1929. évi
UJSftGKATALÚGUSA
most jelent meg.
A szép kiállítása kltslógus áttekinthető módon dolgozta tel a hszal nspl- él stakssjtó minden orgánumáról szóló lonlos adatokat és pedig ugy a fóváro-siskét, mint a vidéklekét, (összesen 650 sajtó termékét) és világos beosztásávsl nélkülözhetetlen segédkönyvévé és ts-nácsadójává válik minden hirdetőnek.
Hirdető feleknek a
HAASENSTE1N ÉS VOOLER
hirdető Iroda r. t. Budapest, V., Dorottya-utca 11
készséggel bocsátja a katalógust ingyen rendelkezésre
Értesítés.
Ér'eiltjUk a nagyérdemű közönséget, hogy a
fürdő beosztást megváltoztattuk,
tekintettel arra, hogy a hölgyek nagyobb arányban veszik Igénybe a fürdőt.
A keddi napot egészben átadjuk a hölgyeknek. A mai naptól hétfón délután, kedden •giiz nap, szerdán délután és pénteken délután nfti fürdő, a többi napokon ugy délelőtt, valamint délután a férfiaknak áll rendelkezésére.
Tóth és Társa
l0l0 tulajdonosok.
Erzsébet-léren modern,
6 szobái hallos lakás
május hó 1 re kiadó Mayer festőnél.
Mos! Peit I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gfemosl, w«gytl»itltó, ruhafestő ■ szombathelyi oni. lparkUllltá»on aranyéremmel kltOntetv*
NAGYKANIZSA
Oyfljtflt.ltp t Oyártelep:
Kazlnczy-u. a Hunyadl-u. 19.
Nem kell Idegenbe mennie, mielőtt bár mit festet vsgy tl»zlhtat. Qyóző nőn meg áraim olc óságáról és munkem
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényű galtértlaztltás I Tisztit I s n Pllssóroz 1
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Tudja meg!
Kerti mag, dnghagyma, virágmag
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
a nagylózsde mellett
legolcsóbb!
HIRDESSEN
a „Zalai Közlöny"-ben.
Nem trükk, valóság!
Meleg, barátságos, tiszta szoba-árból
20'
Ő
Bőséges, Ízletes, házi étkezési árból
10
,01
10
engedményt kap ön, mint ezen lap előfizetője
Budapesten
Park Nagyszállodábau,
VIII., Baross-tér 10.
llilllOltijll
Kertimagvak. Gazdasági magvak.
Madáreleségek:
Vegyes madárcleség, kendermag, hámozotlzab, fénymag, édesrepce,
Műtrágyák:
Szupci foszfát, kállsó, mésznitrogén, csileisalétrom slb. stb. „Sinus" növénylápsó.
Oyűmölcsfa-karbolineum :
Enda, Dendrln, Solbar stb. Növény védőszerek.
Kicsinyben és nsgybsn kaphatók:
0B8ZÁ6 JÓZSEF magkereikedéiá-ben Hagykaalzián, Erzsébel-ter 10
A bíróság mellett, ms Telelőn: 130.
Eredeti importált
belga mén
sárga, fehér hallal, jutányos áron részletfizetésre is eladó.
Um\ Gazdaság, Maion.
Bővebbet: Balthyány-utca 10.
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit időközönklnt tisztíttassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
Oyüjtőtelep: Nagykanizsa, Erzsébet-téri
minőségben és tartósságban felfllmnlhatatlan!
Ii
nagykanizsai tlókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Bármely bel- vagy külföldi áru- vagy értéktőzsdéről a lehető leggyorsabban, telefonon, . táviratilag, vagy Írásban, helyben vagy vidékre jelentést ad.
Érdeklődni lehet a lenti címnél
NyomafoH a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagyknnizs.ín. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
69. évfolyam, 5é. szám
Nagykanizsa, 1929 március 10, vasárnap
Ara 16 HIKr.
ZALAI NZLORY
Szezkeaxtósee é« kiadóhivatal: Pft-ut 5. iram. Keszthelyt llókldadóhlvatal Kossuth Ujos u. 32.
POLITIKAI NAPÍLAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts l-ajos
ElMIzetéal árs. egy hóra I pengó •• tlllér
29 foK meleg volt ma Párisban, amely Kelet-Európa felé köxeledik
Magyarországon minden óvlniéxkeüési megtettek esetleges
árvix bekövetkezésére
Páris, március 9. (Éjszakai rádiójelentés) Ma délben inár nem tavaszias, de meleg nyári nap köszöntött egész Nyugat-Franciaországra Párlsban ragyogó nyári, meleg idő volt. Délben 29 fok meleget mértek. A szokatlan meleg, mint jelentik, nyugatról jött és Kelet-Európa felé veszi útját.
Budapest, március 9. 4 Magyor Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Enyhe idő várható, szelek gyengülésével és inkább csak a keleti részeken gyenge éjjeli faggyal.
Intézkedés áradás esetére
Budapest, március i» A vízrajzi osztály jelentése szerint a hazai folyókon a helyzet nem változott. Mégis megtörténi az intézkedés arra az cselre, ha a folyók áradása megkezdődne. A dunai gátak megerősítésén rendkívüli munkások is dolgoznak. Pécsi hír szerint négy baranyamegyei községei árvíz-veszedelem fenyeget
Pozsony is készenlétben áll
Pozsony, március fl Az árvizbizottság mindenre el-
készült és állandó permanenciában van. A rendőrségei kioktatták, mit kell lenniök árvíz esetére. Ha azonban az áradás lovábbra is ilyen lassú lesz, akkor valószínűleg, hogy a Duna nem lép ki a medréből.
a
történhetik, ha jégtorlasz folytán a Duna vize felszorul, Ezért összeírták a községekben a gyalogos és igás közerőt és összeállították a volt műszaki kalonák névsorát
A Vaskaput
elzáró jéghegy felrobbantása nem sikerüli, ha pedig llt nem mehet le elég gyorsan a víztömeg, az egé6z Alföldön nagy vizduzzadást lehel várni. Hódmezővásárhelyen, a Sajó mentén és más helyeken intézkedéseket tellek esetleges árvíz esetére.
Románia százmillió aranyfrank kártérítést ajánlott fel a magyar optánsoknak
Végleges megállapodás várhaló a március 15-i tárgyalásokon A népszövetség három döntőbírót jelölt ki a boldvavölgyi vasút ügyében
Sió völgyében összeírlak volt műszaki katonákat
Kttl«s<!. március li A Sió völgyében felkészülnek az árvízveszedelemre, noha nem kell árvíztől tarlani, mert a medret most jól mélyítették. Baj csak akkor
Bócs, március ti Itteni bejelentések szerint a románok a magyar optánsoknak 100 millió arany frankot ajánlottak fel kártérítés fejében, amivel szemben a magyarok 130 milliói követelnek. Mindkét részről remélik, hogy a március 15-én kezdődő tárgyalásokon sikerül a végleges megállapodás. A boldvavölgyi vasút ügye a népszövetség elölt
Oetif, március II A boldvavölgyi vasút ügye ma
délelőtt a nemzetek szövetségének tanácsa elé került A tanács mai döntésével három döntőbírói jelölt ki. A döntőbíróság május 15-én kezdi meg működéséi ahban az eseiben, ha addig a három feí u m, a magyar kormány, a csehszlovák kormány és a v sullársaság nem egyeznénk meg A javaslatol mind a liáiom fel clfogad'a, közlük a magyar kormány hozzájárulását Hevessy Pál miniszteri megbízott jelentette be. A döntőbíróság tagjai egyébként
ugyanazok, akiket a sopron-köszegi vasútvonal ügyében küldöttek ki.
A tanács záróülése
A tan les nyilvános ülése ulán Sciatoja zárt tárgyalást rendeli el, amelyen elhatározták, ho^y a tanács elfogadja a spanyol kormány meghívását s ennek értelmében u júniusi ülésszakot Madridban fogja megtartani. Megállapították azt is. hogy a nemzeti kisebbségi kérdésben kiküldőn hdrmasbizottság május 31 -én fog összeülni San Sebaslianban.
*• * .......l-lvuWüm-uvu-.'LiV-r.n----imrriTiTi***...............*.......«««»»«««»saaaaaaaaaaaaa
A magyar kormány jogi képviselője elejtette a vádat a Blumenstein-csoport ellen
A többi vádlottakkal
l'árls. március 0 Ma déli egy órakor nyitotta meg Oaulier elnök a Blumenstein-pcr fó-tárgyalásának harmadik tárgyalási napját. Jelen vannak a magyar kormány képviseletében Lakatos üyula országgyűlési képviselő és Zsigmondy Kálmán miniszteri tanácsos
szemben fentartja a vádat — Blumensteinék teljes kártérítést ajánlottak lel
A bíróság elsőnek a lörvényszéki szakértőt hallgatta ki, akinek az volt a feladata, hogy megállapítsa a Blu-menstein-féle címletek eredetét. Vallomásában arra a következtetésre jut, hogy Blumenstein a címleteket 1921 óta törvényes fonnák közt vásárolta a különböző tőzsdéken. Dotzay. a
jóváléieli bizottság volt tagjának tanúvallomása körül élénk vita indult meg a védők és az ügyész közölt.
I'tiris, március <J. (Éjszakai rádió-jelentés) A Blumenstein-ügy folyta-lagos tárgyalásán dr. Fraisse ügyvéd, a m gyar kormány jogi képviselője bejelentette a bíróságnak, hogy mi-
vel Blutnenstcinék teljes kártérítést ajánlottak fel, a Blumenstein-csoport ellen elejtette a vádat. A többi vádlottak csoportja ellen fenntartja a vádat. A bíróságtól szakértő kiküldését kéri, aki megállapítaná a kártérítés nagyságát. Az ügyvéd beszéde mély hatást váltolt ki.
A mexikói felkelők
bevonultak Juarezbe
London, március tl
A Juarez birtokáért folyó háromnapos elkeseredett ütközet a felkelők teljes győzelmével végződött. El Paso-ból érkező jelenlések szerint a felkelők tegnap délben bevonultak Juarez városba és lefegyverezték a kormánycsapatokai A kormánycsapatok egy része már előzően elmenekült a városból és átszökött az amerikai haláron, ahol az amerikai határőrség lefegyverezte őket A három napos csatának mintegy ötszáz halottja és sebesültje van. A felkelők átvették a város közigazgatását.
Amerikai forrásból származó jelenlések szerinl a juarczi csatának kél amerikai haloltja is van. egy férfi és egy kisgyermek, akiket egy amerikai területre lecsapó gránál ölt meg.
A l.loyd-ügyníikség newyorki távirata szerint a veracruzi kikötőt lezárták s a kikötőbe nem engednek be egyetlen hajót sem. Tampico kikötőjében ezzel szemben normális a fotgalom
Amerika fegyvert szállít a mexicói kormány részére
Wnsltlngton. március (1
Az E'jyesült Államok kormánya engedélyezte a mexicói kormány részére a fegyverszállítást.
Vidékre is kiterjesztik a 30 éves házadómentességet
Budapest, március ti A 30 éves házadómentességet nemcsak a fővárosra, hanem az ország minden nagyobb városára is kiterjesztik, elsősorban a törvényhatósági joggal felruházott városokra. A Ház a javaslatot még a nyári szünet elölt letárgyalja.
Dinamit-merénylet a norvég trónörökös palotája ellen
Oszló, március n Olaj norvég trónörökös palotája ellen dinamitos merényletet kíséreltek meg. A palota bejárata előtt pokolgépet találtak, amely egy kilogramm dinamittal volt megtöltve és gyujtó-zsinorja égett.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 10. 5
"Ragyogó Ünnepséggel I1IJ meg Kanixsamúreius 15-iHénvU és Kossutö Lajosnak Ünnepét*
Impozáns máre/U/jew a délelőtti piuilnf, és, kl j, magasló a Kossuitirvaworú — A dalárdák, a cigányzenekarok,, a katonazenekar és « közönség &atalmaít összkura a sztn6ázl>an
A Kossulh-scrlegre beérkezett ido-
Nagykanizsa, március U
Mint már jelentettük, ezidén a Zrínyi Irodalmi és MU\észeti Kör a vidéki városok szokásos ünnepségei közül messze kimagasló módon ünnepli meg a város közönségével a szabadságharc ünnepéi. A lelkesedéssel megindult kezdet után reményünk van rá, hogy ezt a délelötli hazafias ünnepet méltó módon a Kossuth-vacsora fogja betetőzni, ahol a város egész polgárságának képviselete találkozni fog.
A tervezett utcai felvonulás a sdros utak miatt elmarad. A reggeli hivatalos istentiszteletek ulán a közönség a Városi Szinház nézőterén gyülekezik. A különféle testületek, egyesületek, körök depulációi a színpadon helyezkednek el. A rendező Kör ezúton is
kéri az összes egyesületeket, testületeket, hogy zászlóik és nemzeti trikolórok alatt Jelenjenek meg a színházban.
A katonazenekar az orcheszterbcn foglal helyet, mig a színpadon, mely tágas térséget fog ábrázolni, a nagykanizsai cigányzenekarok, Vadas Lajos cigányprímás vezetésével helyezkednek el. Ugyancsak a színpadon gyülekeznek a dalárdák is, melyek a közönséggel, valamint a zenekarokkal együtt adják ennek a városnak monstruózus kórusál. aminőt még e színházi falak nem hallottak.
A beosztás szerint a kajjpnazenckar ünnepi nyitánya fog elsőnek felharsanni a zenekarból, majd az egyesületek zászlói és a küldöttségek vonulnak be a színpadra, ahol czalalt a cigányzenekar a „Tavasz elmúlt a rózsának" c. dalt jálsza. Ezután énekli el a közönség a zenekarral együtt a Hiszekegyet, majd következik az ünnepi programin. Az ünnepi méltatást dr. Krdtky István főjegyző mondja. Barbarils Lajos saját szerzeményi! alkalmi költeményéi, IJrbán Gyula Petőfi Nemzeti dalát adják elő. Az egyes számok közölt a katonazenekar magyar darabokat játszik. A végén a Himnuszt újból a közönség énekli a zenekarral.
A házakat ezen a napon díszesen fellobogózzák és a Kör ezullal is kér minden hazafias embert, hogy március 15 én gomblyukában a nemzeti színekkel jelenjen meg mindenütt
A Kossuth-vacsora megrendezése serényen folyik és az a délelőtti ünnepségnek kimagasló záróakkordja lesz.
A Kör elnöksége valamennyi hivatalhoz, hatóságokhoz, egyesjjlelek-hez jelentkezési iveket oszi ki, hogy azon mindenki még időben előjegyezhesse magát. Erről, valamint a délelőtti ünnepélyről részlesen keddi számunkban.
mányok után a város áldozaira-képcs, hazafias közönsége minden bizonnyal hozzájárul, hogy a serlegei a Kör péntekig meg ludja venni és azt
a szabadságharc 80 éves évfordulója
alkalmából felavalhassa.
Az egész város közönségéi kérjük, hogy ebben a hazafias fJadalban
minden fillérrel támogassanak és a különhiiző egyesületek,, járuljanak hozzá, hogy az osztalljtn letszésss.1, találkozott idea mcgv^lÓMilhasson már ez évben
A GyOSz állal tegnap nicgin^ijoi! adakozás a pénzintézeteket és egyesületeket is megmozditollji, melyek kebelében most folynak a lárgyalá-sok, hogy a serlegnek 200—250 pengő árához aránylagosan mennyivel járuljanak hozzá hazafias adományaikkal.
Ma a háború óta szünetelő nagykanizsai Kossuth Lajos Asztaltársaság 30 éven át volt elnöke, Horváth Islván ny. adóhivatali főnök hozott be c célra 3 pengői szerkesztőségünkbe.
Két súlyos szerencsétlenség történt Nagykanizsán
Joós Péter futballista apját és Gáspár Gyula péksegédet érte a szerencsétlenség A balesetet szenvedők állapota nem életveszélyes Vigyázatlanság okozta mindkét esetben a szerencsétlenségei
Nagykanizsa, március II Tegnap cslc a vágóhidnál súlyos szerencsétlenség érle Joós Pétert, ifj. Joós Péter, a kiváló profi futballista édesapját.
Idősebb Joós Péter Petőfi-utca 10 szám alatt lakó kanizsai fuvaros, saját szckcrivcl tegnap esle a vágóhidra hajtatott. A szekér lassan halad! és ő a lovak mellett gyalogosan tartotta a gyeplőt
Amint a lovak a vágóhíd udvarára befordullak és a szekér épen az épület fala mellel! haladt, a lovak hirtelen megindultak és a szekér oldala a fuvarost a Iáihoz nyomta. Joós Pétert a menlők szállították a kórházba, ahol az orvosok megállapították, hogy belső sérülései igen súlyosak, de nem életveszélyesek
A népszerű futballista édesapja iránt széleskörű részvét nyilvánul meg. —
A másik szerencsétlenség a Te-leky utcai Ferenci-féle pékmühely-ben lörlént ma délelőtt. Gáspár Gyula munkaközben egy forró vizzel le t (Islöl akart arrébb lenni. Miközben az üslöt felemelle, nem vette észic, hogv a műhely mélyilel! részébe lépelt, az ilst megbillent kezében és magái alaposan összeforrázta
Súlyos égési sebekkel a mentők szállították a városi kórházba.
A rendőrségi kihallgatások során megállapították, hogy mindkél szerencsétlenséget a kellő vigyázatosság elmulaszlása okozta.
Simon Böske pert indít
francia cégek ellen, akik ne?6t reklámcédnlákra felhasználták
l'árls. március íl (Éjszakai rddiójelenlés) Miss Euiópa, vagyis Simon Böske, egyes francia cégek ellen, mivel azok nevét reklámcélokra jogtalanul ;hász-nállák fel, a párisi törvényszéknél pert indil. A nevével lörlénl visszaélést főleg a szépilö cikkekkel követték el.
A fővárosi influenza-járvány megszűntnek tekinthető
Budupesl. március íl A fővárosi influenza-járvány megszűntnek tekinthető. Tegnap egy beteg halt meg Január elseje óla a fővárosban 231 halálozás történt.
Don Borcó szentlc-avatása
Kóma, március II (Éjszakai rádiójelenlés) Don Bor-cónak, a szaléziánus rend megalapítójának szentléavatását március 1!) én hirdetik ki Rómában.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Ma 3, 5,
7 és 9 órakoi „Chicago", nagy bűnügyi dráma. Főszereplők Várkonyi Mihály és Phillis Haver.
Uránia Mozgó. Vasárnap 3, ü, 7 és 9 ólakor „Finom kis áruház", a finom pikantéria, humor és vidámság filmje. Főszereplő Clyde Brook. Szenzációs kisérö műsor.
Képviselik: Mandi Sándor ui Tapolca és Szlovák Endre ur Keszthely.
Egy kanizsai klstraflkban találkoztam volo. Totnszkliól való. Otitftii'liozták. Bizonyosan, hogy onnan. Sfuffogtam, megsimogattam és megéreztem'* szagán, Mígy ■valami (fel KultiMtatlanság sűrűsödik nz Izébeh. Hogy Sjifbértn ka pu|ábél való. Ott bégoictt valamikor az Ural túlsó, messze benyúló lankáin, mint - klsbárány.
A háború egyik kis utózöngeménye, egy marokkal markolható törtenolem ez ii kopott, muszka prém-sapka.
Félig parasjtkuqsma. félig orosz ka-tonasapka. Nchi'tnrZo'tiBbrz kdaSkb'unda, csak pocsolyakcrülő gyalogos sapka.
Furcsa szabása Van. Fejre1' tévő1 az alakja olyan, mint n csongrádi bárány-bőrsllvcg, de két oldalt nyitott, mint a Bocskav-sapka és ha pirosra gyul a fül, a hidegtől, le lehet huznl.
A színére, a Jellegzetes piszkos sárgás, szllrkés, zöldes orosz szlnro minden csecsszopó gvermek emlékszik, aki 1014 -1018. között látta mog a nap világot.
A szőrméje, apró göndörltésü szibériai törpe birka hátából lett hasítva. ' Az egész valami vad, messzi keleties mordságot hoz az arcra éií'aí ogyfk oldalon megpcrzselődött szélből puska porszagot szimatol az orr. (Pofljg lohet, hogy caak dlsznóperzsoléskoV kapta meg tt láng.
Ez lenne tehát ama sapka, mellyel ama klstraflkban találkoztam, melyről Farkas Imre bizonyosan vaUml Ilyesféle verset írna :
Kistra/ík az utcasarkon
Dohányért odajár a sarcon.
De nem akarok én költő lenni, csuk azt akarom elmondani, hogy mtlyon érdekes az, ha az ember pillanatok alatt átérzi, átéli egy ilyen sapkával kapcsolatosan mindazt, amit öreg hadvezérek hosszú lére oregotve, memoárok Imn raknak az ütőkor elé.
Pedig ez a sapka nem orosz főt ékesített. nem rőt szláv hajat tartott össze, hogy a szél no zilálja szét.' E aankn alnt't Igazi magyar arc tekintett szet a világba. Olóbarna, nagy bajusz kunko rodott szlroetrlkusan az ég fülé, melyen a hidegtől hozott Jégcaapocakák a dohányos bolt melegébe li'ttfregollztak csillogó gyöngyszemekké.
Olyan Igazi, komof, gondoktól sul.vo sodó magyar arc homlokán tilt Helyre lordén a sapka, amilyen fejeket csak a Duna-Tisza köze, h Kunság, (lőcsei, vagy épen (iaiambok ad a világra.
A sapka, melyről e prózába ömlő énekem szól. hecsdlotés Balogh Mihály galamboki gazda fején simult, csigás iekerésll, vastag hajtlncselre.
tfüh, dc pompás kontraszt volt ez: orosz sapka és egy olyan peturi dacot, tlhorcl inegtörtségct viselő arc.
Onnan tudom, hogy Balogh Mihály uramnak hívják, mert niegkérdoztom. Kimondta háborút Járt.
Négy évig volt orosz fogságban. Tomszkban. Onnan hozta ezt a sapkát, melyről beszélek.
Kz az egész emlék, amit hoztam* Meg az oldalamba a rehumu (Igy mondja: rehuma), meg a meg az öregség. Mert azt Is onnan hoztam. Négy ev a fogságban, uram, az nagy Idő. Mikor elmentem, legény voltam. Ha már beszélünk erről a thómáről (megint csak ii7.l mondja: théma), hát elmondom, hogy mikor elvittek a harctérre, féléves házrui voltam. Csak egy rossz fotográfián láttam, hogy milyen lett a fiam. Aztán, mikor hazajöttem' és főiemen volt ez a kucsma, még félt Is tőlem a szegényke. Nem Is hordta ín egyszer sem: Jól elzártam a ládába;' hogy megmaradjon emléknek. Kl Is feleltettem, hogy van. Aztán most. hogy Ilyen vad idők Járüik erre mifelénk Ts, mint Szibériában, egyszercsak az asszony előszedte, aztán a WJeíitbe nyomta.
Tedd fel öreg mondta az asz-szony. Lásdd, meg hasznát Is veszed ebben az Időben.
Dc Jó is, jó meleg. Mint a hánya, olyan meleg. Mint a hánya, ott Tomszk han, ahol beállt az oldalamba a fájás. A tüdőmbe, mer hiába mongya az örvös, hogy ez csak rehuma. én tudom, baj van Itt bent. Itt, Itt a baloldalon. De azért Jó meleg a sapka. Ez áz orosz siipkn és kérges ujjnlval megbbr-zoltu iilplKzoksz.lnü szőrmét.
ll. dy.
1929. március 3.
ZALAI KÖZLÖNY 8
Dia
ÍMWJI :
flJofvatkanU KOxpont
jujfett* Mlklós-ut 119-121.
Chicagó
Cecil B. De Mllle nagy lllmje a Városi Mozgóban
Az élet olyan, mint egy jó film, ebből következik, hogy egy jó film olyan, mint maga a valóságos élet.
Cecil B. De Mille uj képe, a Chicagó, — élet is, jó film is és van benne bőséges irodalom. A szintje, ahol mozog, mélyen a nagyvárosok dzsungeljébe tör bozótot, felér egy komoly könyvespolcig.
Azért is tudom kulönbsképen élvezni ezt a képet, mert a rendezői zsenialitás (lehet bátran annak nevezni) mesteri módon faragja le azokat a nyúlványait a képnek, melyeknek elébünk tárása vad bUnUgyi, serlockholmesi játékot tálalna fel, amire viszont ma már nem vagyunk kíváncsiak. Ez jó volt a film őskorában, a maga Zigomárjaival és Níck Wintereivel, de ma már ez a Chicágó kell, amelyben csak a pisztoly füsijét látod és nyomában már vaskos életproblémák, sistergösen rohanó, ütköző modern emberi sorsok kuszálód-nak. - Egy cselédsorból kiemelt asszony, akit az ura a sirig, a villamosszékig és azon tul is tán, szeret... Egy pénzes zsák, aki megunja a pénzéhes szeretőt ... És egy férj, aki magára vállalja az asszony helyett a gyilkosságot és egy ügyvéd két kézzel szórja a biróság szemébe a paragrafusokat . . .
Rendkívül értékes film. Minden pillanatot leköt a maga számára és szinte elfelejtünk büszkék lenni honfitársunk vérbeli művészetére: Várko-nyl Mihály remek alakítására. A feleséget Phillís Haver, egy jól kiválasztott borzas, szőke hlsztérika adja, aki a .vezérkari főnök', Cecil B. Ue Mille mindenütt érezhető dirigálását megértéssel veszi át és viszi énjébe.
A filmsokaságok szürke, egy kaptafára szabott sorában a Chicagó igazi, nagy állomás. (—)
Nagykanizsa város közrendészeti szabályrendelete
Szombati és szerdai számunkban egy-egy részletet közöltünk Nagykanizsa város elkészült közrendé szeli szabályrendelet-tervezetből. A tervezet következő érdekes szakaszait az alábbiakban közöljük:
IV. Rész. Köztisztaság 24 §. A ház külső és belsii részeinek, valamint a ház előtti gyalogjárónak tisztántartására a tulajdonos vagy ennek megbízottja köteles.
ö tartozik a ház udvarát, lépcsőit és folyosóit naponként tisztán fel-sepertetni, a házi söpredéknek a lakók állal való kihordását ellcuöriztethi, a házicsalorna és a vizöhliléssel el nem látott árnyékszék ferlöllenitését hetenkint, járvány esetén naponként eszközöltetni, havazás esetén tartozik a gyalogjárdáról a havat hóesés megszűnte ulán azonnal, állandó havazás eselén pedig délelőll és délután legalább egyszer-egyszer, az éjjeli havazást pedig reggel 8 óráig elsöpörtetni, sikos időben a gyalogjárót fűrészpor, homok vagy hamuval vagy más alkalmas szericl behinteni, ugy ennek, mini a felvágandó jégkéregnek és a lelaposolt hónak idejében leendő eltávolításáról gondoskodni, egyáltalában mindazon intézkedésekel meglenni, melyek a közegészség és köztisztaság érdekében szükségesek.
A házak előtt elvonuló gyalogjárókat kötelesek a háztulajdonosok, illetve ezek megbízottai reggeli 7 órától esti 8 óráig tiszlán lartaní, különösen pedig azokról sarai, pori és egyéb szemelet a szükséghez képest naponkint többször is haladéktalanul eltakarítani.
A gyalogjárók legkésőbb reggeli 7 óráig tisztára söprendök, előzőleg azonban a porfelverés meggátlása céljából kellően felöntözendők. Május hó 1-töl október hó l-ig a járdák ugy reggel, mint este fél 6 és féi 7 óra közt naponkint felöltözendők.
Az egyes lakrészeknek minden tekintetben való tisztántartását, különösen a háziszemét és konyhahulladékoknak a lakásból naponkint való eltávolítása a lakó kötelessége.
(Folyt, kőv.)
NAPI HÍREK
NAPIRliNl) i
Március 10, vasárnap j
Római katolikus; Laelarr. Pioicit : Olimpia. Izraelita - A.W ho 2H
Nap kel repcéi tj óia 2-1 perekor, nyugszik (lílulan 17 óra .rjö perckor.
Oltárcgylct szlnlelöatlása d. u. 4 íi este 7 CiaKni a plébánián.
Izr l.eányegylet teája a Caslnohan d. u. .r) órakor.
l.lceálls előadás 0 órakor a városházán (Surányi Gyula).
Városi Nagymozgó. .Chicago", nagy btinllgyl lilm.
Uránia Mozgó. .Finom kla áiuház" vldam film. Kueiő intlsoi.
QózlQrdó nyitva reggel ti ólától eite 5 óráig (hüllő, szerda, pénlek délután és kedden cgéiz nsp nőknek).
Március II, hétfő
Római katolikus : Sziláid. Hiotesl.: Aladár. Izraelita . Adai hó II.
Nap kel reggel ti óra 22 perckor, nyugszik délután 17 óra 09 perckor.
Lcányklub mtlsoioi teája n Missziós-házban ti órakor.
l.lceálls előadás az Urániában ti óra kor (A villamoiságiól).
Városi Színház. Fischhol Oyula gratologlsi előadása esle fél 9-kor.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések : Szombaton a hőmérséklet: Reggel / órakor -(-I -I, délután 2 ólakor +7 C, este 9 órakoi +2H
Felhőzet: Reggel és délben kissé borult, este tiszta églwltozat
Szélirány: Heggel díl. délben északkelet. este északi szél
Férfikonferenciák a lelső-templomban. Mint minden évben, ugy az idén is Gazdag Ferenc püspöki biztos lehetővé akarja tenni az intelligens férfivilágnak húsvéti kötelességének elvégzéséi. Azérl felkérte P Biró Ferencé), a Jézustársaság magyarországi tartományfőnökét, az országos hirü egyházi szónokot, a felsötemplomban megtartandó férfikonferenciák vezetésére. Sajnos, P. Biró súlyosan megbetegedeti és igy nem tud lejönni, helyette P. Resch Ferenc jezsuita atya, a neves apologéta fog lejönni Nagykanizsára a konferenciák megtartására, amire már előre felhívjuk az intelligens katholikus férfivilág figyelmét.
= Célom nemcsak áruim eladása hanem vevőim kielégítése is. Korzó Divat Úztet.
Ciceálls előadás
vasárnap a fdroaődadn, 6éttön a* Urániában
Nagykanizsa, március 1) A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör március 10-én,
vasárnap délül,in ti órakor a Városháza dísztermében liceálls előadást tart. Műsor: I . Hiszekegy. Énekli a Vasutas Dalkör, karnagy Lehrmann Ferenc.
2. Surányi Gyula felsőkereskedelmi iskolai tanár, a Kör társelnökének előadása „Erdély kulturdja" cimen.
3. Murgács Kálmán : Erdélyi nóták. Énekli a Vasutas Dalkör. 4. Kozma Andor: „A táltos álma." Szavalja Kovács János. 5. Lányi: „Dalcsokor." Énekli a Vasutas Dalkör.
Március 11-én,
héttőn
az Irodalmi és Művészeti Kör vetített képes líceális előadást tart délután 6 órai kezdettel a Rozgonyi-utcai Uránia mozgószinhdzban. Műsor: 1. Stojanovics: Népdalegyveleg. Énekli a Kisdaiárda. Karnagy Büchler Mór. 2. Szieberth Imre MÁV gépgyári igazgatósági felügyelő előadása: Jedlik Arnyos dinamójától a dundn-tuli villamos centrdléig." (Vetített képekkel l) 3. Beschnit: Ossíán. Énekli a Kisdaiárda. — Mindkét előadásra a belépés díjtalan.
Tavaszi nöi és uri szövetuf donságok, ingzeflrek, mosóselymek
^ nagy választékban érkeztek
SINGEK divcitcírufycízzcíbci
• MINDENFAJTA SZŐNYEG MÉRSÉ-
KELT ÚRBAN KARHATÓ.
2ALAI KÖZLÖNY
1 Q^Ó. március lu.
Az uj Ipartestületi elnökség tisztelgése a hatóságoknál A nagykanizsai Ipartestület uj elnöksége Kiss Ferenc elnök, Sumu Lajos és Kertész Hóin alelnökök ma délelőtt liszlelgö látogatási lellek a város halóságainál.
Herceg Ksterhézynál a hunvéti-vUaár megkesdódött; sonkák valamint tusolt hús-aruk már must eiőjegyc/hciűk a iótlzlclb-n Kszlnczy utcs i. síéin. leleton 5-93. I05U
— Az Influenza nagykanizsai fontjáról. A liszli főorvosi hivalal-nak március l-lől 7-ig 31 uj nálha-lázmegbclegedésl jelentettek be, tegnap egyellen napon 14-et, kél to-rokgyik esetet is jelentellek be.
Megrendelte már gyűmölcs-fáit, továbbá konyhakerti és vi-rágmagvalt? Siessen, az idő sürget I Forduljon bizalommal az ország legnagyobb faiskolájához, az Unghvary László Faiskola K T.hez Cegléd, magkereskedés, Budapest, IV. Váci-ulca 27. Kérjen árjegyzékei.
— Vásáráthelyezések. Az alispán megengedte, hogy Pacsa község a február 21-én hófúvás miall nicu nem tartott országos vásárját március 14-én (csütörtökön), Zalavár községe pedig a február 25-én ugyanazon okból elmaradt vásárját március 23-án, szombaton tartsa meg.
= A legszebb szőnyegek nagy választékban, kedvező fizetési feltetelek mellett BartAsiál.
— Felkérem az összes 20-as bajtársakat, hogy f. hó 11-én esle 9 órakor a 20-as emlékmű ünnepély megbeszélése céljából a Korona kávéházban megjelenni szíveskedjenek. Csorba István alezredes.
— Fej- és derékfájás titkán kü-lönbetegség, mert gyakran székrekc dés következménye. Ezért kell áronnal és gyökeresen kezelni a látszólag ártatlan dugulást is. Ez legjobban lehetséges Darmol hajtócsoko-ládéval, az évtizedeken ál kipróbált, biztos és enyhe hatása miatt kedvelt s ezért orvosok állal ajánlott hashajló-szerrel.
— Pályázat. A nagykanizsai kir. ügyészségnél egy ideiglenes kisegítő dijnoknak egyelőre 1929. junius l-ig történő felfogadására március 16-ig terjedó határidővel palyázatot hirdettek.
— Csikós női selyem és habselyem nadrágok minden kivitelben Korzó divatiizletben kaphatók.
Rádióvásárlás-
nál
ügyeljen arra, hogy a vevőkészülék a l utolérhetetlen
PHILIPS
MINIWATT
csövekkel legyen ellátva
Neusiedler Jenő
rüi oxoit ax Ipartestület Icgyxül AXéhóbtH
Nagykunizau, március ü Netisiedler Jenő nyűg. körjegyző, a nagykanizsai Ipartestületnek tíz éven ál volt jegyzője — lemondván liszljéröl - a mai nappal megrongált egészségi állapotából kifolyólag távozik az Iparlestülel éléről, amelynek lelke, vezelöje, adminisztrátora volt. Neusiedler Jenő tegnap délelőtt ál is adta hivatalát helyettesének, Pollák István testületi aljegyzőnek, aki a továbbiakig vezeli a jegyzői ügykitrl. Neusiedler Jenó mint ipar-teslllleli jegyző mintaképe volt a pedáns, lelkiismeretes, ügylntzgó és kiváló szaktudású tiszlviselönek, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a nagykanizsai Ipartestület felvirágoztatása körül. Mint az iparosügyek melegszívű felkarolója, kitörülhetetlen emlékei álIitolt magának becsületes, korrekt munkásságával. Távozásában nemcsak Nagykanizsa, hanem a/ egész vármegye iparosságának őszinte tisztelete, elismerése és nagyrabecsülése kíséri.
Közismert az Asplriu-Tab letták fájdalomcsillapító hatása minden meghűléses megbetegedésnél De nem mindenki tudja hogy hamisítványok is vannak forgalombin és gyakran pótszereket is kínálnak megvételre. Hogy magunkat káros utóhatásoktól megóvjuk, űgyejünk Aspirin-lablellák vásárlásánál mindig az eredeti „Bayer" csomagolásra (a zöld szalaggal) meri csak ebben kerüinek forgalomba az eredeti tabletták.
— Iskolai hlr. A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola tanári testülete f hó 10-éti délután 4 órakor az intézef nagytermében szülői érteke; letel tarl, amelyre az érdekeli szülőket és helyetleseiket ezúton is meghívja.
ME4HM«0SU« MMYVIH * SAVOLOÓ.VIIE1EIHAJTÓ
fontol
= A Ralinolról az elismerőleve-lek tömege nyilatkozik dicsérően. A többek közölt ezt írja Andrássy Mihály gróf szigetvári intézösége: A „Katinol" nagyon jó eredménnyel végződött. — (gy ir Ferentzi Géza cruőlelcki községi főjegyző: .A kél év előtti patkányirtás csodálatosan teljes eredményre vezetett, amennyiben a községi tenyészapaállalok istállójában befészkelődött patkányokat a „Ratinol" előírásos használata teljesen kirlot." — Ezen illóanyag beszerezhető: Ralinol Laboralorium, Budapest, Murányi-utca 36.
— Az Oltáregyesület ma, vasárnap délután 4 és este 7 órakor a plébánia tanácstermében előadja a „Terézia nővér" c. kedves nieséjü színdarabot. Az Oltáregylct műkedvelőinek buzgó készülődése szép sikert igér és érdemel.
— Mielőtt tamil szükségletét beszerelne, saját érdekében el ne mnlaina megtekinteni Barta Miksa divatnjdonságait.
NAGYKANIZSAIAK
kedvelt találkozóhelyt-BUDAPESTEN
VII., Baro s-tér 23.
a Keleti pályaudvarral srcmbrn Központi fűtés.
Hldeg-irielegvlz, telefon, rid'rt, fürdők, lift, írószoba, hull.
Mérsékelt árak.
t.apunk elófizetőinek 20uu enged uinv __640'
Ma: a Leányklub műsoros teája. A nagykanizsai Szent Ilona Leánykliib egy kedves, meleg lian-gulalu délutánt akar nyújtani holnapi, hétfői műsoros leadélulánjával. Hogy törekvésüket siker koronázza, azt nem csak az ügyesen összeállítod, érdekes műsor garanlálja, hanem a rendezések sikerének az a szép láncolata, amivel a Leánykltib egy úgyszólván törzs-publikumut szerzeit magának. Sió Kató, Polgár Bözsi, Novotni Ilus, Sió Juci, Perlaky Gizella, baksa Márta, Józsa Loli, Cserey Edilh, Szabó GyOrgy és dr. Dómján Gyula szerepelnek a műsoron. Kezdete 6 órakor a Missziós-házban. Belépődíj 80 fillér.
= A legelegánsabb női- és férfiruhák, legszebb cipók, mind a világhírű PFAFF varrógépek öltéseit dicsérik.
— A nagykaftlzsal izr. hitközség elöljárósága felhívja a hitközség tagjait, liogy laskaszükséglelüket f. ho 30-aig a Iliik, irodában feltétlenül bejelentsék, mert későbbi előjegyzések nem lesznek figyelembevehetők.
— Sakk-hlrek. A nagykanizsai Sakk-Kór vasárnap, folyó hó 10-én délután 5 órakor a Korona kávéház külön termében választmányi ülést larl. — A Szombathelyi Sakk-Kör ellen a következő játékosok vesznek részi folyó hó 17-én Szombathelyen eldöntésre kerülő klubbközi mérkőzésen: Argent, Berger, Böhm, Lich-tenstein, dr. Makó, Pintér, Surányi, Szekulja, Weiszfeld. Az erőlistát dr. Makó csapatkapitány csak Nagykanizsa 1929-es bajnoki versenyének befejezése után állapítja meg.
= A lábfej égető érzései. Zu-zódásos, gyulladásos lábak. Fárasztó gyaloglások, menetelések, száraz, meleg vagy nedves időben, hosszantartó áldogálások következményei: piros, dagadt, fájdalmas lab. Már egy lábfürdő könnyebbséget okoz; eKv jó evőkanálnyi (maroknyi) Szent Róhus-lábsó feloldandó illetve beleszórandó egy tál meleg vízbe, a láb 15—20 percig ázlatandó, ulánna egy órát pihenni vagy lefeküdni. A fájdalmak, kellemetlenségek mintegy varázsütésre elmúlnak.
— A PFAFF varrógép még 20 év múlva is könnyen és szépen varr, akátcsak az első napokban, ebben rejlik az olcsósága. "
B/ZTCS
GtOXS,


= Szívbetegeknek és érelmeszesedésben szenvedőknek a természetes .Ferenc József" keserűvíz haszálata könnyű és pontos bélmü-ködést biztosit. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a Ferenc József víz különösen agyvérzésre és guta-laíltésre hajlamos idősebb embereknek kitűnő szlgálatot tesz. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
Női, férfi és gyermekharisnyák a legjobb minőségekben olcsó árakért a Korzó Divat Ozlelben beszerezhetők.
— Az Iparosság figyelmébe. A folyó évi tagságidij kivetések az ipartestületi jegyzői irodában azzal léteinek közszemlére, hogy az érdeklődök abba f. hó 25-ig betekinthetnek és esetleges felszólamlásaikat megteketik. Későbbi felszólamlások már figyelembe vehetők nem lesznek. Az Ipartestület elnöksége.
FISK PNEU
a leggazdaságosabb
V.ifa klpvlMkl:
Aulófelszerelési R.T.
•t-s*? Budapest, IV., Aranykéz u.2
T«l Aut 811—11
Hantc. Jrlctnok alkalmas helyiség berendezéssel, forgalmas ulvonaloo, esttleg lakássá azonnal kiadó. — Bóvebbet a kiadóban. 1051
— Ne piacon vásároljon gyümölcsfát, mert drága lehet a meglepetés, ha a piaci fa termőre fordul. Unghváry József faiskolája, Cegléd. Oktaló nagy árjegyzék ingyen.
Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
KERJE AFUSZERKERESKEDESBEN
' AMOSTMFO.IFI FNf.
VtH RhCKPtfr TARTALMAZ'
SZÍNES KEPEKKEL.......
IK 0ETKER FtiE RECEPEKONYVET ÁRA 30 rilIÉR
NIHCS.fOfítXlUOH KÍZKIirit KÖZÜNK^ DIOETKERAmískűN BUOAPEST.VUI.CONI! U 25N
A 127 receptet tartalmazó. .Hogyan készül' |ó sütemény?- clmU könyvecskét kívánatit továbbra is Ingyen és bérmsatve küldöm.
ZALAI KÖZLÖNY
Hizlalt ponty
húsvétra előnyös áron megrendelhető a
Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete
nagykanizsai árudájában.
Telefonszámi 173.
1929. március 10.__
Forgács Anna
levele! Nagykanixsún
Nagykanizsa, március II
Az Erdélyi-perben nevezetes szerep itítoti forgács Anna leveleinek, amelyeket hétfőn este az előadó, Fischhof Gyula grafológus be fog mulatni Nagykanizsa közönségének. Fischhof Gyula volt c perben a budapesti kir. törvényszék hites Írásszakértője. Mindenesetre érdekes, hogy a nagy per lezajlása után Nagykanizsa az első város, ahol e levelekről először tart Fischhof Gyula előadást. — A napilapokból értesülünk arról a nagy sikerről, amit Fischhof Gyula aratott február 21-éu azon az előadáson, ainit Töreky Géza törvényszéki elnök meghívására a budapesti törvényszék bírái részére tartott.
A hétfői előadás kezdete pontosan félkilenckor lesz. (>=)
= Üzletátbelyezés. Szabó Antal fegyver, lőszer és sporlárunagykeres-kedő üzletét a jövő hóban Főút 5. számú hercegi várépülelbe helyezi öt. Augusztus l-ig a Deák-lér 15. sz. jelenlegi helyiségben marad az autó, motorkerékpár és géposztály.
A nagykanizsai cipésziparosok rendkívüli közgyűlése. A nagykanizsai Ipartestület cipészipari szakosztálya folyó hó 13-án este 7 órakor a testületi székház hivatalos helyiségében rendkívüli közgyűlését tartja, melynek tárgysorozatai a szako;z/ály újjászervezése és a vezetőség megválasztása.
= UJ rendszer bútorvásár lók részére. Közalkalmazottak részére Za'a vármegye egész területére díjmentesen számiunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengönkéiit csupán öt pengő havi részlel fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca .5.
Bndapesti Nemzetközi Vásár
1929. májas 4-161 aájm 13-ig
A magyar ipar egységes bemutatója.
50°|o-O8 ntazási kedvezmény!
Részletes felvilágosilás és vásárigazolvány kaphaló
Budapesten a Vásárirodánál
V., Alkotmány-utca 8.
Iwklráil: lliijkiiiiiií Iiluittptatil I. T.
A visirlgatolvány ári 3 peugó 20 íill
"TTMI
- A természet nyújtotta ételek és Italok tömege áll az emberiség rendelkezésérc s az ember anyagi viszonyai és ízlése, vagy szeszélye szerint élvezheti czl, vagy azt. Evés és ivás lekiiitetében az ember a világ minden részében fajok, nemzetek és vidékek szerint válogatja meg az ételekel és az italokat. Korlátlan szabadság és szeszélyesség uralkodik e téren. Évezredek folyamán sok minden megváltozott a földön és ehhez viszonyítva az emberi gyomor is. Ha a mai háziasszony lépést akar l.irtani a modern konyhaművészet fejlődésével, akkor szívlelje meg azokat a tanácsokat is, amelyek ilt a valóban jó kávé ismertetésére és elkészítésére vonatkoznak Köztudomású. hogy a jól elkészített ételek és italok elfogyasztása kellemes emlékeink közé tartozik, mert általában a szivhez (boldogsághoz) legbiztosabban a gyomron keresztül vezet az ut. A jól elkészített ételek és italok utáni vágy váltja ki étvágyát, amelyei ízletes ételek és italok nyújtásával kielégíteni minden okos háziasszony iparkodik s igy teremti meg a család békéjét, egészségét, amiből a munkabírás és életkedv következik. Például a munka megkezdése előtt elfogyasztott reggeli étel és ital egész délelőtti tevékenységünket előnyösen befolyásolja, viszont a rosszul készített reggeli elronthatja egész délelőtti munkánkat. Hányszor mondják, hogy valaki „ballábbal kell fel", pedig nem a „balláb" az oka az ideges türelmetlen hangulatnak, hanem valószínűleg cgy rosszul elkészített reggeli okozta a kellemetlen hangulatot. Fontos tehát a jó reggeli étel vagy ital elkészítése. A kávéi már ősidők óla ismeri az emberiség, de kevesen tudják, hogy mikénl kell Ízletesen és helyesen készíteni a kávét. A forró égöv alatt termő kávécserje hab alaku termését errberi élvezeire felhasználni csak ugy lehel, ha előbb a babkávéi pörkölés hatásának teszik ki, miáltal a pörkölt kávészemek vizel veszítenek, felpuhulnak és kellemes illatuakká válnak. Az illatosra pörkölt babkávé igen drága fözete színtelen volna, ha egy magában vízzel felfőzve használnánk, ezért a pörköli kávéhoz legajánlalo sabh szintén pörkölt cikóriából ké-
119
szült úgynevezett Szent István kávé-pótlékot keverni, amely olcsóbbá, izletesebbé, színesebbé és teljes értékűvé teszi a babkávéi. (Szaporító kávénak is nevezik). A Szent István kávépótlékot főképen nemesitett ka lángkoró cikóriagyökér lisztjéből nagy üzemben gyárilag állítják elő, ezért ajánlható a Szent István cikória kávépótlék, amely nem fatiyar izü, tehát cukormegíakaritással jár használata. A Szent István cikória kávé-pótlékkal fözölt kávét népiesen „feketekávénak" nevezik, mely lulajdou-képen alapanyagát képezi a különféle kávéval készíthető italoknak és ételeknek l.ássuk léhát, hogy az igazán jó feketekávé, (habkávé és Szent István cikória kávépóllék keveréke) és ebből a különféle kávéitalok hogyan készülnek. A nyers babkávéi pörköléssel víztelenítik. A babkávéhói pörkölés által a víztartalom (10%) gőzalakban távozik el és az eltávozó gőz a különösen kemény babkávé belső részét valósággal szétrobbantja, meglazítja, ugy, hogy a kávészemet rágni, törni, vagy dar álni is lehet. A pörkölésnél a kávészemek izzadni is kezdenek, ami annyit jeleni, hogy a babkávénak zsír és illóolaj tartalma a meleg hatására a szemek külső felületére kerülnek és a többi szerves anyagok pedig elszenesednek, miáltal a babkávé sötétbarna színűvé válik. A kávé pörkölésénél keletkezett kávéaroma könnyen elpárolog, azérl az illat el-illanasának nieggátlása céljából legjobb a pörköllkavét gyorsan lehűteni (pld. tálcára kiterítve az ablakhoz közel helyezni) és kihűlés után jól záró edényben eltartani. A jól záró edényben eltartóit pörkölt babkávé-szemeket, nehogy aromája elillanjon, tanácsos közvetlenül a kávéfőzés előtt darálni. A megdarált sötétbarna színű kávéportól a következőképen nyerhetjük a jó feketekávét: veszünk egy fémbögrébe (fazékba) 1 liter hidegvizel, ebbe kb. 2 dkg. Szent István kávépótlékot szórunk és ezt a keverékei felforraljuk. Amikor a folyadék forrni kezd, akkor 3—3 fél dkg. frissen daráll balikávél hintünk a forró folyadékba, melyet két, háromszori feltorralás után a tűzről el kell huzui és lassan ülepítve lehűteni. A lehűlt folyadékot kb. 5 percnyi állás
5
Patkány, !|tt. lutiqírirli „Batlaol"
BUtoi lialiiu Irtóaicr,
vd yptinUJ * ««*t(ífctö AAdt^ff?^^. Állatta] kp^ tt K^kf-
mallan I Syíb, rm'mi, - -
ctóUn)' *i l>ingyilrlún«[tk Hipürbin iilJnvítlrl írJItflIa :
Ratlnot Laboratórium ttudapeat, 6161 VII., Mnrtnjrl atca M.
után a kávéaljtól óvatosan leöntjük és máris kész az illatos feketekávé. Azt szokták mondani, hogy „ahány ház, annyi szokás" ez a közmondás különösen áll a kávéfőzésre, mert inig nálunk a kávét főzik, addig Németországban a kávét forró vízzel leforrázzák és igy is lehet jó kávét nyerni. Az bizonyos, hogy tisztán — Szent István cikória kávépótlék nélkül — nem lehel a babkávéból élvezetes jó kávét készíteni, mert annak sem szine sem ize, sem sűrűsége nem teljes. A Szent István cikória kávépótlékkal főzött kávé sötétbarna szinü, ízletes, nem fanyar és a babkávé aromáját napokon keresztül konzerválva tartja. Ha a feketekávéban lévő koffein hatása miatt pld. gyermekeknek, vagy gyenge idc-gezetü embereknek, szoptatós anyáknak nem adhatunk babkávéi, akkor olyan kávépótanyaghoz kell fordulni, amelynek ize, színe és illata a feketekávé izéhez, színéhez és illatához leginkább hasonlít. Ilyen a nagy közkedveltségnek örvendő Szent Ist-ván-malátakavé, amely nem közönséges pörkölt árpa, hanem csirázta-tott árpából nyeri egészszemü pörkölt maláta. Az egyszerűen pörköli árpa nem érdemli meg a malálakávé elnevezést. A malátakávét ugy készítik, hogy a megdarált Szent István malátakávét hideg vízben felforralják és állás után leszűrve hideg helyen eltartják és tálaláskor lejjel és kevés szemeskávé fözetével keverik. Nálunk a legelterjedtebb ital reggelire, vagy uzsonnára a tejeskávé, melynek tápértékéi a kockacukor és ujabban a csokoládéizü és rendkívül tápláló Szitmaltin erősítő tápszerből 2—3 kávéskanálnyi mennyiséggel tetemesen növelhetjük. Szitmaltin kis, közép és nagy dobozokban minden jobb fűszer- és csemegekereskedésben, drogériában és gyógyszertárban kapható. A kávéitalok közül megemlítjük még a haboskávé és jegeskávét is, mely utóbbit fagylaltgépben megfagyasztva, helyesen a következő módon készíthetjük el: kevés vaníliával felfőzött egy liter tejhez 25 dkg. frissen darált pörkölt kávét adunk és azzal pár percig együtt főzzük, majd kb. 40 dkg. cukrot adunk hozzá. Félretesszük, ki hagyjuk hűlni és átszűrjük. Végül félliter habtejszlnből vert tejszínhabot keverünk hozzá, jég között megfagyasztjuk és poharakban tálaljuk. A Szent István cikória minden füszerkereskedésben kaphaló. — Külön érdekessége a magyar gyártmánynak, hogy a gyár minden skatulyába több szem tejszinkaramella cukorkát is tesz, hogy a közönséggel és a gyermekekkel ezt a gyárt mányál is megismertesse.
ftHil életérdeke ai „un mr Azonnali tredaiényéit teijea garancia. UmcrfétAt 50 NIL bélyeg ellenében diszkréten, bérmentve küld : Keleti J. orvosi mfiuerlár Budapest, Petflfl 5 -u. 17. ^
Húsvétra már most vegyen Miltényi cipőt!
Hagy wálaazták érkezett tavaszi divatmintákból
Miltényi Sándor és Fia cipőraktárában, Főúton, a városházban.
Hogy • leutánzáaoak elejét vegyük, egyc» dlvatfajtákat a kirakatba nem ta»azűk.
ZALAI KOZLOMY"
SZÍNHÁ'/
Az Országos Művész Szinház hétfőn tartja megnyitó elő adását Nagykanizsán
A Szentiványi-társulat hétfőn nyitja meg nyolcnapos vendégszerepléséi Tolsztoj grandiózus drámájával: a „Kreutzer-szonátd"-val, Savoir pompás átültetésében. A Kaszinó diszkrét tónusu terme átvarázsolódott néhány napra Thália templomává, amelyben akiváló együttes csillogtatja zamatos, tiszta művészetét. A nagykanizsai közönség, amely hosszú idők óla nélkülözni volt kénytelen a színészetet, bizonyára a kellő pártolásban lógja részesíteni azt a társulatot, amely Herczeg Ferenc, Molnár, Szig ligethy és Zílahy legjobb darabjai! kívánja bemutatni Nagykanizsán.
A hétföl első előadás főszerepei kitűnő művészek kezébe vannak letéve. Sz.SzaMOIga, hatalmas drámai erejéről, művészi alakításával mindenütt a legnagyobb elismerés hangján beszélnek. Méltó partnere Palaky Miklós, nemkülönben Mester Tibor, Sebestyén Zoltán és a többiek, akiknek nevei rtiind ismertek a színház-rovatokat böngésző közönség elölt.
Az együttes a lenyügözőerejU Tolsztoj-drámát a szerző mély elgondolásában és teljes nagyszerűségében fo^ja egy felejthetetlen szépségű előadas-ban' bemutatni.
Sxexon-mthor :
Héttő: Kltliim.Wl SZONÁTA, színmű
1 felvonáshun. Kedd: FARKAS, vígjáték I kép, :l tél-voiiúahan.
Szerda: FAUST, tragédia r. felvonás. Sl két).
Csütörtök : HÁltOM TliSTOH. bohózat,
:i felvonásban. Péntek HAZAJÁRÓ 1,ÉI,RK. szlnmii .!
felvonásban. . ,
Szomtint: A TESTŐR. vígjáték fölvonásban.
Értesítjük városunk közönségéi, hogy a volt Sztranyovszky-féle
kölcsönkönyvtárat
átvettük és azt f. hó 11-én megnyitjuk. Felkérjük mindazokat, akiknél könyvek köksönképpen vannak, hogy azl hozzánk átirás végett, minél előbb beszolgáltatni szíveskedjenek.
Kérve a közön-lég szíves pírl-fogását
Schless Testvérek
nw.1 fcönyvhareahedtth.
» I'I>MI<»>mow«>iW»WIW
SPORIELET
Rákospalota titokban tartott csapatával meglepetésre készfii?
Feszült izgalom váija az egyenlő pontszámmal menetelő két proflcsapatot ma délutánra Kié legyen a harmadik hely a tabellán? Auspitz budapesti biró vezeti a meccset
Nngykunlzjui, március ít A bajnokságok sorsál eldöntő meccseket szoktak olyan palástol-hatatlau izgalommal várni, mini ami megelőzi már napok óta a Zala-Kanizsa és a Rákospalota találko zását. i
Az első bajnoki meccsre aközött ség is lázasan készül és a jelek szerint zsúfolt tribün fog ma drukkolni a helyi "profiknak. Iirtlietö ez a nagy izgalom, ha azf vesszük, hogy a Rákospalota ttgyanannyi pontszámmal szintén a harmadik illetve a negyedik, helyen van és csak a jobb gólarány révén áll előbb a Zala-Kanizsa.
A palotai együttest, melyei ezideig Is titokban tartanak és állítólag meglepetésre készülnek, hajtja az a tudat, hogy győzelem esetén előbbre rukkol egy hellyel. A Zala-Kanizsa pedig szerencsés start után komolyan gondolhat arra, hogy megkontrázza az Attila és Baranya bajnoki játszmáját Mindenféleképen fontos tehát a ma délutáni meccs és beavatottak tudni vélik, hogy a csapal átszervezése, különösen a csatársoré, várakozáson felül sikerült.
A Zala-Kanizsa felállítását tegnap közöltük, ezen léhát semmi változás nem lesz. A meccset pesti biró: Auspitz régi spoileml>er vezeti, akinek ez az első meccse Nagykanizsán.
A mérkőzés délulán »/< .) órakor kezdődik és a több napon ál, nagy anyagi áldozalok árán előkészített pályán mindvégig heves, idegekre menő játéknak lehetünk tanúi.
A mi tippünk: várakozási álláspont. Gyöz az a csapal, amelyik több gólt rttg.. .
(Sportrovatunk vezetéséi) IJrMn (jyula, lapunk belmunkatársa újból átvette.
(Tipp versenyünk) pénteki és szombati napja nagyon mozgalmas volt és már eddig is löbhszáz szel-vényt dobtak he a szekrényekbe Megkönnyítette a feladatot az a lény, hogy az NTK meccse elmarad. Igy tehál csak a Zala-Kanizsa- Rákospalota meccsre kell tipjielni. Mindenki annyi szelvénnyel vesz részi a versenyben, ahánnyal akar A bedobás! határidő a kávéházakban és Vékássy-nál is vasárnap délelőtt II) ára. Azontúl szelvényt nem fogadunk el. Az eredményi szerdai számunkban hirdetjük ki és akkor sorsoljuk ki a nyertesek tribünjcgyeil is a köveikezö meccsre.
(A Zala-Kanizsa FC) közli, hogy a pinkáiról a diák- és tanoncjegy tévedésből kimaradt, ami most is, mint u múltban, HO fillérbe kerül.
1929. március 10.
KOZGAZDASAG
SiRerUU bisztosiíaní a Kanixsa-vidém tej-értéKesités xavaríalansdiQtíi
A földmivelésügyi miniszter határozott Ígéretet telt a kedvező megoldásra — Március. 15-től kezdve is átveszik a tej mennyiségeket Útban a végleges megoldás
Gyömörey István orsxággyillésl Képviselő nyilatkozata
Nagykanizsa, március II
Messze vidék tej-gazdaságait és kisgazdáit érintette roppant súlyosan az a mull heti híradásunk, hogy a Budapesti Központi Áltálánál Tejcsarnok R. T. többek közölt a nagykanizsai tejgyüjtö telepéi is március 15-ével beszünteti. Közlésünk nyomán azonnal megmozdultak az érdekelt tejtermelők, hogy valamiképcn kivezető utal találjanak a v Íratlanul bckovetkezcli helyzetből és hogy valami módon biztosítani tudják a környék tejtermelésének továbbra is zavartalan értékesítéséi.
Mint megirlttk, Gyömörey István országgyűlési képviselő ebijeit az ügyben eljárt a földművelésügyi minisztériumban. Táigyilásaimk eredményeiről ma, Budapestről való ha/1-érkezése ulán azonnal megkérdeztük a képviselői, aki a következő, jelentőségében örvendetes reményeket nyújtó választ adta:
— Azzal az eltí'kcl sz nulekk.il véltem kezembe a Kanizs -vidéki tejét tékesités hirtelent)! mepleii klet ügyéi, hogy azl okvetlenül ■ kii'ilius napig, tnáicius 1 j-ig dűlőre vigyem. Az első pillana.okban a rendelkezésünkre allü idő rövidsége mull nem igen gondolha tunk végleges mego'dásia, a pillanatnyi fő cél gyanánt léhát az kelie l lebegjen szeműnk előtt, li >g. tnircius 15-én és az ulán következő hclekett át ne menjen veszendőbe tejtermelő gazdáink lej-mennyisége. Min ci .'ion meg kelleti akadályozni, hogy ily módon a/ érlékesilé-. minden lehetősége elől c'/átl ga/diiiiknak ne kelljen a vidékünkön termeli tejet, nu-g felelő fclvevőkép.sségü helyi pi ok hiánya vagy távol ibbi pitcok nehéz és lassú megközelíthetősége mitll elkótyavetyélniük. Eiiiick u célnak elérésére e^y provizórikus megold Hl kellett kiszorgaimazni addig is, mig a Nagykanizsán k-folyt s a Zalai Közlöny-hm ismerteié:! lárgvala'ok a végleges megoldás tekintetében eredményre vezethetnek.
— A tejértékesilés folyamatos-ságinak biztosítása teljes mér.ékben stk .rilll és olyan irányban siket ült. amely minden reményt tn.-gad arra. hogy hogy a K.iiizsa-vidéki tejtermelés hasztiosilá-ánik kérdése véglegesen is nyugvópmiira jut.
Kedden reggel, Puzsogdr Rezső letenyei és Reisch Riclurd keszthelyi képviselőtársaimmal együtt akiket felkérten: az ti vidéküket is érdeklő ügyünk támogatására, megjelentünk Mayer János földművelésügyi miniszternél, akinek feltártuk a törlénteket és Ité lük ln»y akármi módon, tör énjék gumin-),, kodás a nagy vidék lej-termelésének értékesítése dolgában A Kérési azzal Indokoltuk. hogy ni ga a? érdekeltség, ilyen rövid idő alatt a kérdési megfelelően megoldani nem tudja, igy tehál n miniszter hatáskörében
leendő intézkedés hiánvában a tej-értékesilésben teljes csíki következnék be vidékünkön március 15-ével.
— A miniszter — folytatta Gyömörey képviselő — teljes határozottsággal igérelel tett arra nézve, hogy a kanizsai tejgyüjtőtelep kérdéséi gyors megoldáshoz segili, ugy, hogy a beváltás március 15-én megszakadást nem szenved, az folyamatosan megy tovább. Egyben azonnal utasítást adott a miniszter Lickl államtitkárnak, hogy a kérdést velünk és az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ vezérigazgatójával tárgyalja le.
- Az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ képviseletében Dii-zing vezérigazgatóval a tárgyalások meg is indullak és előreláthatólag még a mai napon befejeződnek, lizek a tárgyalások már a végleges megoldás módozata: körűi folynak, de az már minden körülmények közt biztosítva van, hogy március 15-én a lejérlékesiiésben nem lesz fennakadás.
Végleges megoldás gyanánt az a terv forog szőnyegen, hogy az Országos Magyar Tejszövetkezeli Központ venné ál a beszüntetett kanizsai lejgyüjlötelep üzemét a Budapesti Általános Központi Tejcsarnok R.-T.-tól
*
Fddig Gyömörey István országgyűlési képviselő nyilatkozata. Az érdekeli gazda-közönség ezek ulán teljes ni .'gnyugv issal tekinthet a zalai tejtermelésre már-már válságosnak igérkezell március 15. elé. Zökkenő nélkül alakul ki a tejértékesilés uj rendszere, melynek végleges megoldását is a legjobb kilátásokkal indiiolla útnak Gyömörey István sikeres mentési akciója.
TŐZSDE
A forgalom a mai értéktőzsdén alacsonyabb árfolyamukkal indult, mivel a Lipótvárosi Takarék felszámolása kedvezőtlenül liefolyásolta a piacot. A spekuláció a szilárd new-yorki zárlat ellenére is túlnyomóan eladásokai eszközölt. Később némi megnyugvás állott be s ennek hatása alatt valamivel jobb megítélés kerekedett felül, ami az árveszteségek csökkentését vonta maga után, azonban / még igy is r . -ig terjedő árveszteség mutatkozik az értékek túlnyomó részében. Kivételesen szilárd volt a Lámpa, javult néhány nyomda és ipari érték is. Az átlagosnál nagyobb árveszteséget szenvedett Ofa és Nova. Zárlatkor az irányzat csendes. A fixkamatozásu papírok piaca üzletiden. A valuta és devicapiacon Matlrid 75 pontos lanyhulásán kiviil nincs jelentősebb átváltozás.
Inlliienzajárvány idején gondoskodjék arról, hogy gyomra és belei a természetes Ferenc József keserűvíz használata által többször is alaposan kilisztiltassanak.
1929. március 3.
Zürichi zárlat
l'Jiii 20*301.1, Lonlon 25 22"i. Newyork 570-, Brüssel 72 20, Milano 27 21'/j, Madrid 7630, Amsterrfsm 20830, Berlin 123 3(3, Wien 73-05, Solla 3 75Vs, Prága 15 40 Varsó 5830, Budapest 90-15 Belgrád 9 127/s, Bukarest 3-011.
Tennénytő&i4e
A buza —, rozs 05 fill. emelkedett. Irányzat szilárd, a forgalom élénk.
Buza liriav. 77-es 26-00 -26 20, 78 as 28 25 -26 45, 79-es 26 55 - 26 65, 80 as 26-70—26 8(1, dunánluli 77-ts 2560 -25 80, 78 ai 2585—2605, 79-es 26 15 -2625, fO-ss 26-30 -21) 40, rozs 23 70—23-85, tak. írpa 26 00—76 25, sórárpa 26-57 -27 25, lab 25 65—25 85, lengni tszl. 3000-30 25 dunántuli 29 25 —29-60, korpa 19 00- 19-60
A bníape»H Tőzsde devtza-]esryzése
ZALAI KÖZLÖNY 8
VALUTÁK Angol I. 2775 27-90 Belgáit. "9^0 79-80 Cseh k 16-92-17-00 Dánk 152-45-153-05 Dinár 10-00 10-06 Dollár 570-80-572- 0 Franciát 22-50 22-70 Holl. 229 15- 23'*-15 Lengyel 6410-6I-40 Leu 3 39-3-43
Léva —*—
Ura 29 87 30-12 Márka 136 Oá-136'50 Norvég 152 55 153-15 Schíll. 80-471-0-82 Peseta 83-65 84 35 Svá|cl I. 110-07 110 47 Svéd k. 152-80-153 40
DEVIZÁK Amst. 229-42 230-12 Belgrád 10-05 0-08 Berlin 135-92-136 (2 Brüsszel 79-52-79 77 Devizalel 3-30 3 42 Kopenh. 15? 65 5105 London 27 79 27-8 Madrid 84-70-85-30 Milano 29-<W-30-08 Newyork 572-9(1 4-50 Osrlo 152-75-153 15 Párls 22-37-22 44 Prága 16 96-W'Ol Szila 4-12-4-15 Stockh. 1.53 00-153 40 Varsó 64-22-64 12 Wien 8051-80-76 7(lrlch 110 17-11047
Kiadja: Délialal Nyomda ál Lapkiadó Vállalat, Nagykanizsái.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán talafon t Nagykanizsa 78. sr.
Inmmíim
Az apróhirdetések dl|a lOszílg 80 (illír, Mloden további szó dl|a s flll. Vasár, és ünnepnap 10 szóig 80 Hllér, minden további azó dija ■ llll. Szerdán éa pín-lekert 10 sióig (0 (Hlér, minden további szó dija • flll. Címszó s minden vastagabb bétából álló azó kél szónak arámit-tátik. Allist keresőknek 50o.'o engedmény. A blrdatéai dij aléra llxotandá.
ásatalasok f Igyalméb*. Toalett tükrök uegletes és ovál alakban kaphatott STERN üvegesnél, Erzsébet-tér 14 927
Háálá, háromlámpás, Európa összes adói vételére alkalmaa, négypár leihallga. tóval, nagyon előnyös árban eladó. Bővebbet Muazel és Prledentbai csemegekereskedésében. 1000
PéaxkSIoaSnt bekebelezésre mlntlen ősszegben a legelőnyösebben és leggvor-sabban folyóalltal Aoxél tnnéo pénz-kölcsőnközveUtő Irodája Nagykanlisín, Kazlnczy-ulca 2. szám. 4925
Oalatfcatylaég, rsklárral kiadó Erisébet-tér 10. 423
■alvér-aabaa 2 uccai tzoba, konyha és as összes mellékhelyiségek azonnalra kiadó. Alkalmas Irodánat ér otvojl rendé lónek. Clm a kiadóban. U 84
Oalalkal|laá|ak Sugár-u. 2. szám alatt kiadók. 1082
Sxána tea 100 mm eladó Sugát-ul 2. I. em. 1083
Használt karákpárokat legmagasabb átéri vess ssflán müsieréjs, Fó-ul 19. 1092
UJ pehely éa toll aladé Csengery-utcs 31. sz. az udvarban. I09O
Rlsa Japán ....................................- 80
Mn Hatna ....................................I —
Bak fehér........................................I—
Mák uradalmi..................................1-44
Méta vegyes ....................................1 60
Méai akác..........................................I 76
Sajt trappista....................................3 —
Dióbél elsórendb..............................♦ —
pengő kilója
vidA -nál, Kazinczy-utca 13 KK ■ Telefon: 1—50.
Magysr ulct 76 siátnu ház 2 hold te-lekker.|,dó. Bővebbet Szuknay Lajosnál, Jóiiel lőhrrceg ut 28 '8fj3
Eladó teljesen vasból késrltll 9 méteréé na makazaloió. - Vodlnak. Qelse
_____8I8
Keveiet hastnált B. S. A 500 rcm motorkarékpér, oldalko Sl.at „„ry„„ Olc.ón részletre li eladO. - Havas auló-azaküzlet. lm
Előnyomd. (ezelőtt Blauhorn) Kér péti BSaalnél, Kölcsey utca 15. 5738
ÍTZVÍezÍTék
csitorn&iisl é« «giu»4|0gyl
BERENDEZÉSEK
luduágt. báita/iátl tt ápül.t
bádogos munkák
IQxdó- fa 0 ló kádak, vaUmüit • uikba vigó
javítások készítése SZEPESI IMRE
Ttlz-93 Zrínyi Slklóa-uton 33. rd.M
Egy lóházból való llu lan tiénak lel-vételik Armulti Sándor és pia Baiir tlzlelében. iui5
Fix liaatéaaal és mai as lulalékkal Int Iigens utaaat te veszünk, kik biztost lási üzletszerzéssel foglalkoznak. Ad'lsl Biztosító lóüjyi.Oksége. 1049
VArAamarty utca 65. egy kétszob-s lakai mellékhelyiségéivé! kiadó. 985
Saabútanano felvétetik Joós István-nál, Sugár-it 2. szám. 978
Egy ftxlathalylaég tnijui I re kiadó Teleki ul 2. szám alatt. 979
Alig hasinélt szoba- és konyhabútorok otadok. Clm a kiadóban. 1032
Egy aütttda üzlethelyiséggel Átadó. — Clm a kiadóban. 1011
Csukott bérautó,
helyben és vidékre bármikor megrendelhető
Benoze Imre
>90 Talaton i 398. axém.
Eladó 600 kg métlrg vagy kisebbéri elcserélendő Magyar utca 30. ajló 2 1080
Házak, 6, 5, 4 és 3 szobás magái** héaak, több nagyobb éa kisebb |OTedel-inezó bérhéxaa, emeletes- és Qxlat-héxak, Birtok lelenyel jtrásban, 400, 150, 50, 3*1 és 17 hold, Tapolca kő leiében fO és 52 hold killlnó birtok megfelelő épületekkel. Nagybajom mel> leli 63 lio d kitűnő birtok 7 hold erdő-vrl — baélloda Somogyban 9 szobtvsl és barandaxéaael olcsó álban eladók. Bővebbel Diakéax Miksa Ingall. kőzve-titó. Nagykanizsán, Rákóczin. 29. tts. IC67
Mosást, vasalási, függönytisztítást vállalok, Berezegné, Klnizsl u. 5. 1079
Gyakornok, lehelóleg kereskedelmil, vagy keteskedelml tanloyamot végzett, eidólizetéssei, próbaidőié lelvétetlk Sa jitkezüleg lit ajánlatok a nagykanizsai Izr. lil köznég előljéióságához ctmesve, lolyO hó 25 tg s titkári hlvatalbsn küldendők. 1059
le^dé^ífó üzlethelyiség
megfelelő raktárhelyiségekkel, az Qtlet be van rendtive állványokkal (ttelárai-val), forgalmas váróiban, 60 ér óta mindig Uxlel, aionnal kiadó. ic« Bővebb felvilágosítást ad a tulajdonos: Feliaoh Antal, Tapolca.
„Feltalálók Dimotatójál"
kérje díjtalanul Szabadalmakat Értékesítő Vállalat Prágar Llpét gépéazSltrnök,
siabadal.r.i itodtjábti, Budapest, VII.. Aréni-ut 17. Di|tilsn lelvllágosilái lelta-lálőknak szabadalmi Ugye'tben. -- (Válaaz-bélyeg mellékelendő ) 1015
Egy mlndanaa, akt a tózéshes is ért, március 15 re felvétetik Clm s kiadóban 1064
Kinizsi utca 17. szám sl.tli hál szabadkézből eladó. 1065
Jókaroan levó karékpér aladó —
Pelótl-ul 8. 1030
Máaaéroa és hantaa üzlethez társat keretek. Érdeklődni lehet László heiceg utca 19. K26
Eladé szabadkézből Vörösmarty utca 12 izátn alatt levó haz. 1016
Király utci 34. sz alall Iroda vagy bolthalylaégnak 2 lágax szoba má|us I le kiadó. (Jelenleg Küline-lcrakal) Felvl-lágosilást ad Kálmán bank.
Gépéaxt keresek azonnslrs l.anz kon-deniáloros szelepes gépemhez, |éggyirtás lioz, villanyhoz, eszletgalyozashoz étlők írjanak. Bőtim-gózmalom. Marczalt. 1038
Keraaak mag«ótalro egy íróasztalt éi egy iczlkocsll. Fenyvesi, Klni.si u. 47 " 1013
Karékpér eladó Honvéd utca 33/a.
106-1
Kétszobás utcai lakás áptllla l-re kiadó Uatlhyány-u. 19. 1068
Azonnal lelvétetlk egy nős atabll gé-péax, skl a tiltást Is végzi, a ktsrécsel ^őítnalomba. 1069
Bndapeitl bevezetett ásványvízforrás
(gyógy éa üdltóvlz)
vidéki főlerakatosokat keres.
Autó-, vagy kocsllótulajdonosok előnyben. Megkeresesekett: .Oveg vízért blztosilék ad -ndó" jeligével Rudolf Moaae Budapest, IV. Váci-utca 18. továbbit. 1075
Ha savanyu a bora, vegyilse
REGEDEI
vizzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenütt l
Főraktár:
Isi 1 Ultra.
Király-utca 21.
4.995/1929.
Hirdetmény.
Folyó hó 14-én d. e. 9 órakor a gazd. hivatalba 1627 Urm® tűzifa felapritásását vállalatba adjuk.
Bővebb felvilágosítást nyújt a gazd. hivatal.
Nagykanizsán. 1929. évi március hó 8-án.
o a Polgármester.
Olcsó villatelkek Balatonbogláron!
Balatonbogláron a vasúti állomás' közeiétien a tó partján, Balatonboglár legszebb helyén villatelkek fürdőjoggal eladok. A pa-cellák 160 - 200 négyszögöl terjedelműek és tiszta nádmenles föveny parton tertllnek el.
A vételár 50" o-a erejéig a Somogymegyci Takarékpénztár Kaposvárott kedvező feltételek melleit 2 év alalt havi részletekben lörlcszlhető kölcsönt nyújt.
Balatonboglár kedvező vasúti és hajó összeköttetése, posta, telefon, táviró állomása és kiépített modern partja foly án a legkellemesebb olttartózkobást biztositja a nyaralni szándékozóknak.
Bővebb felvilágosítást
a fürdöigazgatóság ós a Somogymegyei Takarékp nztár balatonbogiári fiókja
Balatonboglár, nyújt. ta
Felülmúlhatatlan
n
a 20 HP és 30 HP
WALLIS
TRAKTOROK
teljesítőképessége, tartóssága,
olcsó üzeme. Easiey-Harrls grarímáiy!
Nemzetközi Gépkereskedelmi B.-T., Budapest, V., Vilmos császár-nt 32.
Kerületi képviselet: Bazaó József, Nagykanizsa ,x
Messzemenő garanciákkal, kedvező feltételekkel szállítja:

......JgALAX. ^ÖZLÖJÜty------ -----------
1929. március jq
Minden vágyam mielőbb férjhezmenni Minden tekintetben uomoiu a* átvaság. Husxonhitoméves koromra - sa|nos egycdfll maradtam. Szllleiintől o-ökoli házam, földbirtokom kezdése Inkább léifmek való munka, nekem elég a háztartás gondja. Jövendőbelimnél nem néz ele vagyonra, mert vagyonom gondtalan megélhetést uyuj', ellenben CMkis keresztény. talpig bcc*Ule tej, munkasxerctő férjet óha|tok Hivataao-sak ne írjanak, ellenben minden réizletesen megirt levélre válaszolok, melyeket külső borítékon Nagy hirdetójébr, Budapest, Rákóczi-ut 5' b. kérek „Családszerető árvaleány" Jeligére. 928
Teklutse meg dúsan icl»/crelt
BDTOR RAKTÁRAIMAT
Palace ButoroHrnok
Budapest: DohAny-u. 62.
I&izletílzetéftl kedvezmény.
Meghívó.
A Oazdaságl Hengermalom Részvénytársaság Sormás 1929. évi március hó 18-án délután 3 órakor Sormáson saját helyiségében tartja 1928. évi randa* kftzgyüléaéi, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghivja az Igazgatóság.
Tárgysorozat:
1. Az 1928. évi számadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a felmentvények megadása. 106
2. Igazgatósági tagok választása.
Húsvéti vásár
olcsó < I . szőnyeg, linóleum
és viaszkos mozaik vászonban
H1RSCH ÉS SZEGŐ
cégnél
a nagytőzsde mellett.
Hirdetmény.
A hercegi uradalom zslgárdi 10 kai. holdas szőlőgazdasága folyó év tavaszától egészben, vagy táblánkint részesntUvelésre kedvező feltételek szerint présház berendezésével együtt kiadó.
Nagykanizsa, 1929. évi március hó 9-én.
iok Hercegi Erdőhlvatal.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen drága jó férjem és édesatyánk
Rekettye Pál
elhunyta alkalmával jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat eny-hitelték és a boldogult temeté>en megjelenni szívesek voltak-,- ez uton mondunk'hálás köszönetet.
— A gyászoló család.
Köszönetnyilvánitás.
Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó fiam, illetve lestvérünk
Varga Ferenc
elhunyta alkalmával jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat eny-hitelték és a boldogult temetésén megjelenni szivesek vollak, ez uton mondunk hálás köszönetet.
A gyászoló család.
U t o 1 é rh e t etle xt ii 1
tökéletes, tartós és .tpIje^jtőVéueBségü
Í.ÍSKÜSS! rÉlŐl ■ Vimm
golyós-csapágyas
Előnyös fizetési feltételek mellett szállifr minden mezőgazdasági gépel:
nélkül működik I
nacsepes
gabonát szolgáltai!
Magy. Kir. Államvasutak Gépgyárának Vezérügynöksége
Nemzetközi Gépkereskedelmi R.-T., Budapest, V., Vilmos csátfzár-nt 32.
....... ,. Kerületi képvjseJd : Jói»ef, Nagykanizsa
3797/1929.
Tárgy: Erzsébet-tér 3. számú házban levő üzlethelyiség bérbeadása.
árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képező Erzsébet-tér 3. sz. házban levő jelenleg özv. Reichenfeld Al-bertné Utóda által bérelt üzlethelyiséget folyó évi május hó 1-től kezdődő időre a városi gazdasági hivatalban folyó évi március hó 14-éu d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverésen bérbeadjuk.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1929. február hó 27-én.
A városi tanács.
SZÖLÖOLTVÁNYOK
gyOk«re» tiaial verti-Mc. UJlirrtin. legolcsóbban i
heinzetkőzi Boi kereskedelmi R.T.-nál
Budapest, VIII., KrnyérmezŐ-utcs 6.
Mrjcn árajánlatot Aj7
3813/1929.
Hirdetmény.
Folyó hó 12-én d. e. 9 órakor kezdődő árverésen a „Tö-!ös"-ben 113 halom ágfát eladunk.
Nagykanizsa, 1929. évi március hó 8-án.
Városi Tanács.
Fajba romfi keltető tejások
röizs szám I-' a j t a megnevezése Kakas (nJMi)ya Tojó fajsúlya ■ Evi tojás-hozsm Ttnjfí,,. io|ii liillbúo kínll
kBr kttr darab Iliiéi
I. Fehér amerikai Leghorn 2 3 155—1-75 200 - 300 50
2 Vörös Island Rhed 35—4"5 2 3-2S !80-:tt5 40
Kaphatók:
PORCSIN ISTVÁNNÁL, KISRADA 3. szám. (Zalamegy.)
ROTTSCHILD
Budapest, Haris-köz 2.
Megérkezeil Párisbi'.l, legújabb ctedeli modelljeivel. Bemutatását lebruár 28-án mí megkezdte.
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. szám.
Telefon: 3-22.
Raktárról az összes typusok azonnal szállíthatók. — Kedvező fizetési feltételek I
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Könyvnyomda £ Nagykanizsa • Könyvkötészet
a „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
Készítünk:

mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iíkolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és cskclési értcMiésc-ket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszoké, köi leveleket, röplapokat és mindenféle ,. , ■■ ízlései, ki-ilhtásti ,ny.tíi.uj.^t^ioy.o|<a.i.,^ ,,
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyvekel, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekéi, rajzfüzelekel és tömböket, minta-zacskókal, zsákcédulákat, naptártömböket, lalinaplárakat slb. elsőrangú kivitelben és ..... a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám álatt.
lOWrnárclus 10,
ZALAI KÖZLÖNY
0
IKSM
Erő, tartósság és üzembiztonság
jellemzik
Acélkeretes, golyóscsapágyas kivitel,
nagy rázó és lisztitófelület,
szétszedhető dobkosár
nagy leljesitmény, szemveszleség nélküli cséplés a
„Gazdasági" cséplőgép
>» jellcgzeles kellékei!
Ajánlattal és felvilágosítással szolgál:
Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T. Budapest
Gyár és igazgatóság: VI., Váoi-ut 19. - Városi eladási lelep VI., Vilmos osászAr-ut 65.
Kerületi képviselet: BETTLHEIM ÉS GUTH éa vaskere*ked6s, Nagykanizsa.
Kecskeméti kajszin barack,
üvegmeggy és más kiváló meghízható mínóségü gyümölcsfákat szállít, oklató ár jegyzékét ingyen ktlldi a
Kecskeméti Faiskola és Mag-termelő R.-T., Kecskemét.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mini telekkönyvi hatóság.
19201979 tk. szám.
Árverési hirdetmény ás árverési feltételek.
Pspp Píienc nagykanizsai IskAs végre-twjlstönak Plánder t.álzló nagykanizsai lakós vígrehaltást szenvedő ellen Inditott •égichajlási ügyében a telekkönyvi hálósig a végrehajtat • kérelme következtében "1WI:I.X t.-c. 144.. 146. 147., 176. és tó. §§ értelmében elrendeli a v'grehal-Uii árverést Í9P06I lőkekflvclelév ennek 192*. évi jmuár I napiától iáró tk"o kamata. 14 P eddig megállapított 8 P költség beha|tása végett a nagykanizsai kl . jirisbitóslg területén levó, Nagykanizsa fitosban fekvő, s a nagykanizsai 1499. azt|kvben 7670 lirsz. alatt felveti liáz 141 •t s udvar és kerttel Klskanizsái. tngal Iliink a végrehajtást szenvedd nevén illó 'ÍM réizére P00 P kikiáltási ilrhan tt rM lenti Ingatlan t io cd r'stére a 466i>lk 1%2- tt. végzéssel ftiv. Benczc (lyörgvité «ttl Qudlln Katalin lavára bekebelezel! «z*egyl haszonélvezeti szolgalmi lógnak fenntartásával A telekkönyvi hs'ótág az árverésnek a ' jirisbirófág hivatalos helylségétcn UgiziágUgyl palota far. 8 aiió) megt.rtá T.',',.™9- évi május hó 25. napjának délelőtti 10 óráját «lzi kl és az árverési teltételeket sz 18-H-t-LX t. c 150. S-a alap H" 4= kövei kezőkben illapít)a meg
Az iiveré, alá kerülő Ingatlan a kikiíl UM >t kétharmadánál alacsonyabb áron "■m idhitó el. ^
ái irverelni szándékozók kötelesek bá-"Ipénrtll a kikiáltási ár lOOoái készpénz-"tt. vagy az 1881 : LX I c. 12 Rábait JWulároaott árf-ilvammal számítóit óv,v , Pcs éttékpspírosban a kiküldöttnél •tenni, h"gy a bánatpénznek c óleges leiéibe helvezésé.ól kiállitolt letéti eitttneiyényt a kiküldöttnek átadni és az kérési teltételeket aláírni (1881 I.X t.-c '«-, 150.. 170. §§ ; 1908 XL. t.-c. 21 t>.)
Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál "i'Wiiabb ígéretet tett, ha többet tg'rni sem akar, knieles nyomban a kiklál-'» ar százaléka szerint ine,■.állapított bá. , íJr,".1' ÍI|J|" ugyanannyi szá
m klzgészilent (1908: Xl.l. 2s. §) N»«ykaiiiz,s. 1929. évi lebitiái ho 26 n,p|4n
Ur- Kentzlk s k klr |bttó.
Duna Száva-Adria Vasúttársaság a lelőtt (Déli Vasút)
menetrendje
Érvényes 1989. jan. 10-tftl 1929. május M-ig bezárólag.
Itudapest—Nagykanizsa
Vonít A vi,itat nimi neme buuapcstról indul isagyKani-zsára érkezik Vou.t Iftmi A vonal tiente Nagy kámzsáról indul Budapestre érkezik
216 Szent, v 21-3'- 410 211 Szem. v. 040 7-50
202 Oyv. 7 35 11 25 201 Oyv. 6 10 1020
222 Szem. v 615 13 0.5 213 Szent. v. 9-25 17 00
214 Szent, v.l 1420 i 20-55 215 Szem. v. 15-20 21-10
204 í Oyv. i 18 30 , 22 40 203 .Oyv. II 18*00 21-45
A 202 íz gyorsv vail/nap, szerdán és pénteken Budapest éa Nke között. A 203 s/ gyorsv vasátnap, héltón, szerdin és szombaton közlekedik, vasárnap csak Nagykanizsa Bndape-t körött, héltón. szeiiUn és szombaton Nlce és Bnest között A 202. és 203 számú gyorsvonatok közvetlen I—II oszt. kocsival Wenliiniglia, étkező kocsival Pragersko, It tlókucsival Nlce és egy III oszt krtcslval Pragersko közlekedik A '204. és 201. sz. gyorsvonatokkal étkező kocsi Budapest—Nagykanizsa, hálókocsi Budapest—Triesle-Venczia Közvetlen III. oszt. kocsi Triestere. Közvetlen I--II. oszt. kocsi Budapest— Róma.
A 211 és 216. számú vonatokkal közvetlen I—II—III. oszt. kocsival Budapest— Barcs és közvetlen 11 — 111 oszt. kocsival Budapest Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
53tí
Balatonszeni- i' Nilgykanl . Igyörgyról ind, zsára érkezik| * Vegyes ' í 50 7 i5 | 235 ■ Vegyes
Nagy kani- | Bslatonszent-zsárol Indul Pgyörgyre érk
ím—
20SÖ
Nugykanusa-Szombalhely—Wien S. fi.
Bécsitől indul
321 fezem, v.l1 - f 510 ' 7 41) 3l4«Szern.vi 301 Ovv. 8-25 II 33 1334 316 „Szem. v.
311 áint. v. 11-44 1 14-4 i 17 .14 302 Oyv. 313 iSzem. v. 10.10 20-08 . 22-50 .122 Szem.
i
A 321. és 322 sz. vonatok közvetlen vonatok Barcsra, illetve Barcsról. A 301 és 302 .. .. ., ,. Wientól Barcsig és vissza. Közvet-
len I II—III. oszt. kocsival Wicit -Oíijek és Wien—Zagrcb
A 314. és .113. sz. vonalok közvetlen vonatok Wlenbe, Illetve Wienből Közvei-len 11 — 111. oszt kocsival Budapest Zalaegerszeg é» vissza,
SlOmt',1- Ntgykini. h.t,r.,rl.r.V ziin ,'V.rit.
í —'r ■
Satrykuilni- sTv-TTi- Bécsbe ; rst i^ut s«i,r« érkezik
T-15 Ít2«
10-10 ||I955
lli-20 ! 19-34
21-15 ! ■
4-35 7-17 14-20 18 15
Nagykanizsa—[iarcs—Pks
911 901
917 913 9i:>
A kiadmány tut'l -tll : MtUó s k. főtiszt.
, 1'ccsröl Barcsról ,, ' Indul | indul " ''Szem v " '-
Oyv. 9 40 ' Sinautó IS6". Szent v. 1323 Szem. v. 18 15 A 911 él 932 sz A 912. és 915. ,. A 901. él 902. Közvetlen I—II
1 tnuut ti
1 - m T
I 11-55
iGy'k rói , I 15 45 1 20 55
riirs trk.rlk
tsv
13-50 Iti 38 17-50 22-45
Kij>vt.rr«i^Barcsraj( Pecsre
oszt. kocsikkal Osiíek Wien Stnt Bahnhof.
9:0-3 914
916 Sinautó 902 Qyv. 932 Vegy. v.
inatok közvetlen vonatok Szombathelyről, III. Szombathelyre.
I—II—111. oszt. kocsikkal Barcs—Pécue. gyorsvonatuk közv. vonatok Wienböl, illetve Wlenbe 111. oszt. kocsikkal Zagreb-Wten SB. és közvetlen I—tt—III.
ikférkezik ö'l' 6-48 11-40 |l 14-40 12 49 Övék. 15-50 18 00 21-34 ,| -
Nagykanizsa— Caknvrc (Csdkiornyu)
(.saklntnyato
imlnl
W j flyv. ' * 111
.'21 II Szem. v 11"'»
203 ! Oyv. 1607
223 I' Szent. V. || 18-59
nári irkujk
12 40 17 21
20-35
—U— -1
2JÍ Szem. v.lf 202 l Oyv. J 224 1 Szem. v.l, Oyv.
j'Nagykanizsarolli CsaKtornyára
lódul
"T-M
11-55 1344
23 05
Jlt-DI. • ■ 11 -
Közvetlen kocsikat lásd llurlapest—NaRykanizsa viszonylatban 20^. és 203 sz. vonatoknál.
érkezUc fi?—
13-15 15-22 0-4-t 201-204. és a
Gyümölcsfáinak rügyfakadás el&tti
és tavaszi kezeléséhez már most rendeljen
0R3ZÁU IÓZSEF magkereikeiéié-ben Nagykanlzsan, Erzgébot-ter 10.
(s bíróság mellett) a következő védószerckböt:
Enda és Dendrin
(Gvllmölcslakarboleumok) elpusztlljlk s iákon átteleld tovarkártevőkec
Solbár
(kénlnrlalmtt baryumsulílfl készítmény) megöli a fákon telelő rovar és gom6a kártevőket.
Almola és Pomrin
(vértettl kátrány), vértetves sebhelyek bekenésére.
Sulfarol
Bordó-I léhez keverve gombakártevők Irtásán.
NoBprasen, Tutokil
univerzális permetezősxerek rovar és gombakártevők ellen.
ÍiMIÍMmIi iwrtitttil iijni iM.
Leghűbb barát egy
PFAFF varrógép,
mely Ont sohssem hagy)a el. HO havi réaalatflaaláara la
kapható
BRANDL SÁNDOR ÉS riA
cégnél
Deák tér 2 a felsötemplomnál.
Állandó dljsssasstaa htnsiáaoklatéa I I I
Mosl P«>«t
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
00imoső, vcgyllsitltó, ruhit«itő
• iiombath«lyl oni lp«rVlálliU*o« aranjrérrmmtl kliOntttv*
NAGYKANIZSA
Gyfijtdiclsp: Oyartelep i
Kazinczy u. 8. Hunyadt-u. lg.
Nem kell idegenbe mennie, ojlelött bármit leslet vagy Itsziitat. Qyjzödjön meg áratm olcióságSról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényű galliírtlszlllás t
Tisztit t
PllssáfOz 1
Elsőrendű ha»z»élt,---
bontásból eredő
falazó tégla
40 ezer nagy és 40 ezer kicsi jutányos áron
eladó
Horváth és Vas
építőmestereknél Csengery ut 17. sz. alatt
_Ml
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 10.
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kíméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a 1 egteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen!
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utca 5. (udvarban)
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapítva: 1887-ben.
NyomafoH a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagyknnizs.ín. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
69. évfolyam, 59. szám
Nagykanizsa, 1929 március 12, kedd
Ara 14 fillér.
ZALAI KOZLONT
ÍMíkcMtóoée *s kiadóhivatal: P6-ut 6. ma. Keszthelyi Il<ikklad6hlvatal Kossuth U|oi-u. 3?.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elöllwtésl ára : cgy hóra I pengi SO Hllér
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Tovább enyhülő idő várható, helyenként csapadékkal.
A Kereskedelmi miniszter nem mond le
Illetékes helyen határozottan cáfolják Hermann Miksa lemondásának hírét — A pénzügyminiszter az egységespárt szerdal ülésén Ismerteti a jövő év beruházási programját
Ax egységespártban sxóvá tcsxIK Károlyi Jóxsef gróf felelőtlen nyilatkozatát
Budapest, március 11 A képviselőház mai ülésének folyamán azt a htrt kolporialiák, hogy Hermann Miksa kereski-delmi miniszter a legulóbbí minisztertanácson egész határozóit fönn han fel<ij u-loita lemondását. E liir szerint a minisztertanács a lemondási el is fogadia és a miniszterelnök a leg közelebbi időben dönt Hermann utódjának személye felől, E liir nyomán már meg is indultak a kombinációk. Legnagyobb eséllyel fíud János gazdasági minisztert emliiet-ték, mint Hermann ulódját. Illetékes helyen a miniszter lemondásának hírét a leghatározottabban megcáfollak Utallak arra, hogy Hermann Miksa a legutóbbi minisztertanácson nem is vett részt, tehát lemondását nem is ajánlhatta fel. De ettől eltekintve politikai körökben semmi okol sem látnak arra, hogy a miniszter megváljon tárcájától. Politikai körökben ugyan régóla tudják már, hogy a kereskedelmi mi-
nisztert állandó gyengélkedése elkedvetleníti és hogy ez a körülmény bizonyos mértékben nehezzé leszi S'ám»ra, hogy a kereskedelmi tárca teendőit ell -sa. Hangsúlyozzak azonban. h -gy miként már löbbizben is történt, ugy most ii teljesen alaptalanok ezek a híresztelések és igen koraiak az k a kombinációk, amelyeket ezekhez a hírekhez fllznek.
A miniszterelnök tanácskozása az egysége^párt elnökével
Pesthy Pál, az egységespárt elnöke ma délelőtt hosszasan tanácskozott Hethlen István miniszter-elnöxkel
A párt e héten szerdán tartja értekezletét, amelyen a legtöbb valószínűség szerint
Wekerle Sándor pénzügyminiszter Ismerteti a költségvetést és a jövó év beruházási programját.
De löbb napirend előtti felszólalás
is lesz, mint hitlik, az egységespárt értekezletén.
Igy többen szóvá akarják tenni gróf Károlyi Józsefnek legutóbbi nyilatkozatát a békerevizió kérdésében és a Rothermere akcióval kapcsolatban. Kormánykörökben az a felfogás, hogy Károlyi József nyilatkozata nem volt szerencsés és nem volt kívánatos, mert alkalmas arra, hogy megzavarj* azt az egységet és harmóniát. amelyre a revizió kérdésében feltétlenül szükség van és amelvnek megtariása és fenntartása ncmzeli érdek.
Teadélután az egységespártban
Pesthy Pál kedden délután Icát ad az egysége-párt klub-helyiségében, meri Pesthy Pál legfőbb feladatának tekinti azt, hogy a pártélelet felélénkítse és hogy ilyen módon alkalmai adjon az. eszmecserére. A közeljövőben löbb ilyen hasonló összejövetel lesz.
Apponyi: A főispáni intézmény további fennállása ellentétben állana a politikamentes közigazgatással
Qróf Apponyi is szükségesnek tarlja a nők választói és válaszihatási jogának biztosítását az önkormányzatnál — A közigazgatási reform folytatólagos vitája
kozott a közigazgatási tisztviselők javaslat ellen leadni szavazatát. (Él alkalmazásának módjával. Az önkor- jenzés és taps.)
Budapest, március 11 A Ház mai ülésén folytatták a köz igazgatás rendezéséről szóló törvényjavaslat vitáját. Petrovácz Gyula helyesli a szakképviscleti, érdekképviseleti és lelkészképviseleti rendszert. A nőknek nemcsak aktív, hanem passzív választójogot is kell adni.
Apponyi Albert gróf
objektív szempontból kíván a javaslathoz szólni, meri sem politikai, sem pártszempontok netn követelik, hogy bármilyen irányban állást foglaljon. Nem akarja a főispánokat személyükben lámadni, megsérteni, de
hogyha a főispáni Intézmény a Javaslat értelmében továbbra Is fenn fog állani: ellentétben áll az a politikamentes közigazgatással. A főispán hatáskörét az ellenőrzésre kellene szorítani. Hosszasan foglal-
mányzati testületeket oly módon kellene kiegészíteni, hogy túlnyomó többségben a választására jogosullakból álljanak, kisebb részben pedig érdekképviselelből. Foglalkozott a törvényhatóságok számszerű összetételével.
Kívánja, hogy a nők aktív és passzív választójogát biztosítsák az önkormányzatnál. Ellenezte azl, hogy a közigazgatási bíróság legyen a fellebbezési fórum, meri egyrészt nem akarja a bíróságot elhalmozni munkával, másrészt nem szerelné, ha a politikai tendenciájú ügyekben ennek a bíróságnak kellene dönteni. A javaslatot abban az esetben elfogadja, ha kiküszöbölik illetve megszüntetik azokat a hiányokat. amelyekre rámutatott, ha ez nem történne meg, akkor kénytelen lenne a harmadszori olvasásnál a
Bethlen István gróf miniszterelnök beterjesztette
a spanyol királysággal kötött kereskedelmi egyezmény
kicgésziléséről szóló pótegyezményt, továbbá a legfőbb állami számvevőszék 1927—28. évi zárszámadásairól szóló jelenlését.
Szocialista bírálat
Malasics Géza ugy látja, hogy Bethlen a szemérmes reakció hive, nem mondja ki, hogy: már pedig én jogot senkinek nem adok. (Ellentmondások a jobboldalon.) Azok a törvényjavaslatok, amelyeket .eddig a kormány a Ház elé hozott, adtak ugyan némi jogot, de ugyanakkor széleskörű jogkorlátozást is tartalmazlak. Hosszasan vitatja, hogy a lörvényjavaslal nem ad jogot a nép-
nek, kizárólag a kormányzat megerősítésére szolgál. A kormány averzióval viseltelik a munkásosztály és a nők képviseltelése iránt. Eseteket sorol fel atról, hogy mennyire elhanyagolják a vármegyék a szociális kérdéseket. Midőn a főispáni állásokhoz nem kell kvalifikáció, nincs értelme annak, hogy a polgármesterektől, szolgabiróktól és tanácsnokoktól jogi végzettséget kívánnak. Minthogy a javaslat az autonómiát elsor-vaszlja és a virilizmust olyan formában állítja fel, mint ahogy az égésig Európában nem található, — a javaslatot nem fogadja el. A Ház holnap délelőtt tartandó ülésén folytatólagosan tárgyalja a közigazgatási javaslatot. Az ülés 2 óra elölt ért véget.
Bestiális gyilkosság Bécsben
Egy fehérnemű-kereskedő átvágta egy fiatal leány nyakát
Bécs. március II A Hochburg-Ciasse egyik házában Singer Richárd kereskedő lakásán átmetszett nyakkal talállak egy fiatal leányt. A lakás átkutatása alkalmával megtalálták Singer véres kabátját és egy nagy konyhakést. Singer később önként jelentkezett a rendőrségen és bejelentette, hogy a tettet ő követte el. A nyomozás megállapította, hogy az életveszélyesen megsérült leányt Mátyás Emmának hjvják, 18 éves manikűröző nő, aki édesanyjánál él. Megállapították, hogy a nyak bárzsingját is átvágta a tettes, aki valószínűleg merényletet is kövelett el a leány ellen. Singer kijelentene, hogy „önvédelemből cselekedett, mert a leány késsel támadott rá". A rendőrség kinyomozta, hogy Singer bestiális merénylet miatt már egy Ízben büntetve vott. Letartóztatták.
Két jugoszláv állampapirhami-sitási kísérletei Budapesten
Budapest, március 11 A budapesti főkapitányság Kardos Andor és Jancslkovlcs György jugoszláv állampolgárokat őrizetbe vélte, akik a nyomozás szerint jugoszláv háborús kártalanítási kötvények hamisításával akartak kísérletezni és ezcVef a kísérleteket Budapesten végrehajtani. A két jugoszláv Parkszállóbeli lakásán rengeteg iratot és okmányt foglalt le a rendőrség. Kardos és Jancsikovlcs elleti ajugoszláv rendőrség körőzölevelél aaHt ki.
ZALAI KÖZLÖNY
Itó9. március 12.
A törvényhozás az olasz bflntetótörvényben beilleszti a pápa ellen elkövetett felségsértési bűntettét
II. Fim a jöjő évben meglátogatja a katollkns államok fővárosait
Kóma, március 11 Most váll ismeretessé a konkordátum. A megállapodás szerint az olasz törvényhozás beilleszti az olasz büntetőtörvénybe a pápa ellen elkövetett felségsértés bűntettét. Az olasz állam elismeri a Valikánnál akreditált követek szabad külföldi átutazását, a szabad postaforgalom létesítését. Olasz gépek nem repülhetnek a
pápai állam fölölt. Elismeri a pápai ünnepeket. Ilalia 750 millió lirát fizet ki készpénzben a pápának, ezenki-vUl öt százalékos bonnokal ad egymilliárd líra értékben. Ezzel a Szentszék pénzügyi értelemben ki van elégítve.
Róma, március II. Vatikáni hír szerint a pápa 1930. év során meglátogatja a katolikus államok fővárosait.
A mexikói felkelők és kormánycsapatok döntőütközetre készülnek
A mexikói kormány hivatalos jelentésben csapatainak sikeréről számol be
Mexikó, március 11 A Calles volt elnök parancsnoksága alatt álló hadsereg a Csendesóceántól az Atlanti-óceánig mindenütt felvonult s általános támadásra készül a felkelők ellen. Calles volt elnök a kormánycsapalok főhadiszállását Irapuatoból Zacate-casba helyezte át s innen irányilja a tizennyolcezer főnyi hadsereg hadműveleteit
A kormánycsapjttok jobbszárnya Nueva Leone tartományba vonult fel s Monterey irányában készül koncentrikus támadásra. A balszárny a Csendes-óceán partvidékén, Mazat-lan körül foglalt állást. A felkelők törzse Yallsco tartományban gyülekezik, ahonnan két Irányban akarja hátba támadni a kormánycsapatokat, hogy elvágja egymástól a jobb- és balszárnyat. A döntő ütközet még nem kezdődött meg.
Zacatecastól mintegy nyolcvan kilométernyire, Canitas mellett, több ezer felkelő újból helyreállította azt a vasútvonalai, amelyet a kormánycsapatok megrongáltak, hogy megakadályozzák a felkelők elónyomulását Mexikó városa ellen.
A döntő csata valószínűleg Ror-reon melleit lesz. Itt van a főhadiszállása Escobar tábornoknak, a felkelők vezérének is. Azok a felkelők, akik Sinaloatól délre akartak előnyomulni, vereséget szenvedtek.
A mexikói kormánycsapatok amerikai területen akarnak átvonulni
Washington, március tl. Oil mexikói köztársasági elnök ál-
lítólag azt a kérést intézte az Egyesült Államok kormányához, engedjék meg a mexikói csapatoknak az Egyesült Államok területén való átvonulását, hogy ezáltal a Sonora tartományban levő felkelőket hátba támadhassák. Nem valószínű, hogy az amerikai kormány elegei lesz ennek a kérésnek.
A kormánycsapatok visszafoglalták Saltallo városát
llrága, március 11. A prágai mexikói követség kormányától táviratott kapott, amelyben közlik, hogy a kormánycsapatok visz-szafoglallák Saltallo városát.
Escobar tábornok elmenekült. A kormánycsapatok sok gépfegyvert, lőszert és nagyösszegű pénzt zsákmányoltak. Lopez felkelő tábornokot foglyul ejtették és agyonlőtték. Aguirre tábornok elmenekült. A kormánycsapatok üldözik. A veracruzi vámhivatalt újból megnyitották.
A mexikói kormány hadianyag-rendelése Amerikában
Mexikó, márciUB 11 (Éjszakai rádiójelentés) A mexikói kormány a long ,isiandi repülőgépgyárban nagyszámú megrendelést adott fel. A megrendelés egyrészét már a héten, a többit pedig a jövő héten indítják. A repülőgépek gépfegyverekkel és bombavetőkkel vannak felszerelve.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Kedden és szerdán 7 és 9 órakor „Joshivara", (Hét bűnök hajója). Erős erkölcB-dráma. Főszereplő Brigitta Heltn. Szenzációs kisérő műsor.
Sxombaíon less a Rttnlxsai Kossuti) serleg avatóvacsoráfa
Gylllnelí ax. adományok, ax Irodalmi éa A/Uvésmeít Kör KossutO-anrlegére
Nagykanlzia, március 11
Nagykanizsa Kossuth-serlege útban van a megvalósulás felé. A város közönsége azzal a jóleső érdeklődéssel figyelt fel a Zalai Közlöny indilványára, amely minden alkalommal szárnyat ad a redakció asztaláról kiinduló elgondolásainknak s amely sohsem hagyja eredményes befejezés előtt megállni azokat az ambícióinkat, amiket sohsem magunkért, somsem személyes elismerésért, hanem mindenkor Nagykanizsa társadalmának közös érdekeiért, közös céljaiértállilunk sorompóba.
Meglesz tehát a Kossulh-serleg is. A GyOSz 30 pengős adománya
megnyitotta az adakozók sorát s folytatták azt egyszerű kisemberek, névtelen adakozók, volt Kossuth-pártiak.
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör a nagykanizsai Kossuth-serlcg avató-vacsoráját szombaton, március 16-án este megtartja. Az avató-be-szédet dr. Hajdú Qyula ügyvéd, a Kossuth-párli politika régi vezérharcosa mondja. A vacsora ezalka-lommal a pénteki böjtre való tekintettel nem március 15-én, hanem az azt követő napon lesz.
Ma Simon István lientesmester Kiskanizsárói egy Kossuth-szoborra 10, a serlegre 2 pengőt, N. N. 5 pengőt küldőit szerkesztőségünkbe.
„Isten küldötte" - aki három órát és ékszereket lopott
Egy szerencsétlen senkifia a bíróság előtt
Nagykanizsa, március 11
Szerencsséllen, ágról szakadt emberi hozolt a fogházőr a törvényszéki tárgyalóterembe. Darócruhába öltözve, a bírósági korlát előtt megáll és percekig szinte önkívületien nézte a bíróság fölött függő Ferenc József képet. Ajkai mozoglak, mintha imádkozott volna. A bírák is nézték a furcsa viselkedési. Örült, idióta, vagy szimuláns ?
Az Illető Kálmán Lőrinc 26 éves tilajl ember. Az elnök kérdi :
— Hol van állandó lakása?
— Nincs, — az egyszerű válasz. A további faggatásra is csak ez a felelet :
— Mint mostoha-gyermeket üldözött a sors.
A vád ellene az, hogy Keszthelyen bement Lénárl János házába koldulni és a cselédség figyelmét kikerülve, behatolt a lakásba, ahonnan 2 aranyórát, aranyláncot, női karkötőt és 40 pengőt ellopott. A csendőrség figyelme reáterelődött, vallatták és akkor önként elmondotta, hogy nem is 2, hanem három órát lopolt.
Most tagadta, hogy a lopást ő
követte volna el. Amikor a csendőrök ráolvasták beismerő vallamását, fatalista beletörődéssel jelentette ki:
— Jól van no, Isten rendelése, elfogadom.
A csendőrök szerint Kálmán Lőrinc amolyan félig idióta, néptérilő mániákus.
A bíróság végül is 6 heti fogházra Ítélte a különös embert. Részére a fogház jótétemény — mert otthona az utca, lakása a mező szénaboglyái. Legalább meleg levesben lesz része.
Mikor dr. Mutschenbacher F.dvin kihirdette az Ítéletet és megkérdezte tőle, hogy megnyugszik-e, a szerencsétlen teremtés igy válaszolt:
— Igen, megnyugszom I
Majd pillanatnyi gondolkodás ulán folytatta :
— Én isten küldötte vagyok...
— De „Isten küldöttének" nem szabad lopni, — válaszolja az ügyész — pláne nem Is 2, de mindjárt három órát.
Kálmán szomorú egykedvűséggel fogta meg kis darócsapkáját és szemét mereven elöredüllesztve köszönt a bíróságnak:
Tavaszi női és uri szövetufdon-ságok, ingzeflrek, mosóselymek
nagy választékban érkeztek
SINGER divatáru&ázzdLlbci
MINDENFAJTA SZŐNYEG MÉRSÉKELT ÁRBAN KAPHATÓ.
1929 március 12.
_ Jó éjszakát I
Nem mosolygott senki. Mindenki sajnálta a szegény, szerencsétlen embert, A senki fiái, az ulcák lakóját.
Nagykanizsa város közrendészeti szabályrendelete
(FotylatAs) Nagykanizsa, márelus II
25. §. A szemét és trágya össze-gydltésére a város belterületén az építkezési szabályrendeletnek meg-felelóleg a szomszéd határától legalább 3 méternyi távolságban vízhatlan anyagból belső cement vakolattal készült fedőlappal ellátott tartály építendő.
Amely ház udvarán Ily larlály helyszűke vagy egyéb tekintetnél fogva nem épilhető, ott a szemét és trágya csakis fődeles és jól összeillő szerkezetű ládában helyezhető el.
A szemét és trágyagödör és a szemétláda folyton befödve tartandó, május hó l-tól október hó végéig, valahányszor csak kiüríttetik, úgyszintén hatósági rendeletre bármikor fertőtlenítendő. (K. b. t. k. 125. §-a.)
26. §. Kötelesek a háztulajdonosok havonként legalább kélszer, nyáron négyszer az összegyűlő szemetet vagy Irágyát eltiszlittatni, ennek megtörténte után pedig a kihordás alkalmával ugy az udvaron, mint az utcán netán elszórt szemetet azonnal ösz-szesópörtelni.
A szemét és trágyakihordási vállalatok járművei és eszközei használat után naponkint ferlöllenltendök.
A megrakás alkalmával a szemét elővigyázattal ürítendő a kocsiba, ugy, hogy a közönséget annak szélhullása vagy porzása ne háborgassa.
Azt a helyet, ahova a szemét stb. elszállítható, a városi tanács idósza-konkinl meghatározza és szokott módon közhírré leszi.
27. §. A város belterületén trágya, ürülék, a bűzhödt és rothadt tárgyaknak elszállítása október hó l-től április hó 30-ig csak esti 9 órától reggeli 7 óráig, május hó l-tól szeptember hó 30-ig esli 10 órától reggeli 6 óráig engedtetik meg. A város egyéb részei az Idő tekintetében korlátozás alá nem esnek. Az utvonalai, amelyen ezen tárgyak elszállit-hatók, a rendőrhalóság jelöli ki
28. §. Tilos a szemét, söpredék, cserép vagy hulladéknak utcára vagy köztérre lerakása, kidobása, magán vagy nyilvános csatornába hányása, bárminemű pornak az utcára bocsátása, porlőrlönek, lisztes, paprikás, vagy üres zsáknak az utcára vagy az utcán való kirázása, továbbá szennyvíznek vagy bármely folyadéknak (kivéve a járdának tiszta vízzel való köteles locsolását) az utcára kiöntése vagy kieresztése. Ott, ahol a város még csatornázva nincs, a járda •latt készített folyókákon a tiszta viz az utcai árokba kibocsájtható. (K. b. t 125. §.)
A kirakatok porolása, tisztogatása csak reggel 7 óra előtti időben vé-gezhetö. (Foiyl. utv.)
ZALAI KÖZLÖNY
színház
Kreutxer szonáta
Keserű szájaizének legkeserübbjét rajzolta bele Tolsztoj a Kreulzer szonátába. Szerelem, amely halálba kerget s ha a halál irgalmas, akkor ő maga gyilkol. Gyilkol azért, mert szeret. Rombol, pusziit mindent maga körül s mikor már minden! felégetett — öl. Mert elvesztette a hitét, azt az erkölcsi padlót, ami a legvadabb szakadék szélén hullik ki a lába alól Mert a férfinek semmi sem nehezebb, mint a nő tiszta életét akár csak elképzelni is, viszont épen ilyen nehéz ezt a tisztaságot meg-kövelclni s épen ilyen könnyű magafajta gyanú öldöklő súlyával a lisztaságot előbb a sárba kényszeríteni, aztán vad emberi ösztönnel, élet árán is bosszút állni érlc.
Kímélet nélküli színekkel rakla fel regénye palettájára Tolsztoj meghasonlott szkepszisében a férfinem mardosó lelkiismerelét. Mert ez a Kreulzer szonáta. Miliője pedig az az erkölcsi dzsungel, amit okozatként tereget maga körül.
Az Országos Kamara Színház tegnap es'e ennek a vesékben vájkáló, meztelen igazságokat ordító regénynek (ha ugyan helyesen nevezzük regénynek ezt a nagy darab filozófiát) drámai átdolgozását tűzte ki megnyi'ó előadásul.
Minden várakozásunkat túlhaladta, magas, komoly művészi értékeket ragyogtatott meg az együttes a tegnapi előadásban. Távolról sem túlzás azt állítanunk, hogy ilyen művészi élményben, mini amit Palaky Miklós Posdnisev, Sz. Salgó Ilona Laura és Szentivdnyi igazgató Tru-chacsevszki szerepében nyújtott, — akkor volt részünk utoljára kanizsai színpadon, mikor a Nemzeti Színház együltese az uj színház megnyitásakor vendégszerepelt.
Ezzel eleget is mondtunk. Mert szólnunk kell az előadás körülményeiről is.
Az előadások a Casino dísztermében találtak helyet. Szinpad-technika milyen lehetne a provizórikus dobogón? Nézőtér: — recsegő, ide-oda tologatott székek sora. Külsőségekkel, színpad-technikának nevezett valamivel tehát nem hogy hatást elérni, fokozni lehetne, sőt — rontani. Csak ennek a társulatnak a legmagasabb nívón álló művészi felkészültsége és hivatásuk szent lelkesedése tudta elfeledtetni a sok bántó primitívséget s épen ez bi-zonyitolla mindennél ékesebben a művészetük mindenen felülemelő, mindenen átütő erejét, — a színházat épített Nagykanizsa kulturális hírnevének nagyobb dicsőségére, (bl)
Sxezao-mlisor : Kedd: KAKKAS. vlg]áték 4 kép, 3 (elvonásban. i Szerda: FAUST, tragédia 5 (elvonás,
CsütSrÖk: HÁROM TESTŐR, bohózat, Péntek^HAZAJAlíö LÉLEK, szlnmli * SsÖTTtESTÖR, Vígjáték 3 letv.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Mároiua 18, kedd
Kómát katolikus; I. Qeigely. Prolélt.: CJtr^cly Izrscltts: Adsr ho 30. .\ap kel reggel 6 ófs 20 perckor,
.ívugszlk délután 18 óra 00 perekor. •
Városi Nagymozgó. .Joshlvara', Hét bünOk hajója Etös erkolcsdráma. Ktséró
műsor.
Oóztflrdó nyitva reggel 6 ólától este 3 óráig (héttó, azerda, péntek délután és kedden egész nlp nóknek).
Vértes Cafos
ax elsók kífmé aérkeietl be« Budapesten
Nagykanizsa, március 11
Sokan jósoltak nagy karriert Vértes Lajosnak Nagykanizsán, de sokan voltak azok is, akik a Zalai Közlöny színikritikáinak a hibák feltárásában sem fukarkodó kritikáival nagyon ellenkező nézeten voltak, valahányszor Vértes Lajosban nagy művészi kvalitásokat dicsértünk.
Ime, — Vértes Lajosról ma a főváros összes lapjai öles riportokban írnak, a dicséret és elismerés legszebb regiszterein, mert Vértes Lajos szombaton este a Vígszínház színpadán, legelső szereplésével, Különös közjáték premierjén, főszerepben az elsők közé érkezett. Nagynevű fővárosi kritikusok méltatták alakítását. A komoly, értékes dicséretek ilyen egyhangú orchesterét vidékről felkerült, először játszott színésszel szemben még sohsem hallottuk. — Mások is felkerültek a kanizsai színpadról Budapestre és ajkbiggyesztve gondoltak akkor a kanizsai kritika bonckésére, amely néha az elevenükre tapintott. Ki hallja, hol hallja ezeknek a nevét?
Ugy-e tehát, — Kanizsán is van valami igaza néhanapján a kritikának?
Gondolkodjanak ezen azok is, akik elvből mindig ellenkező nézeten voltak s nézeteiket sokszor lekicsinylő jóakarattal, elnéző vállveregetéssel próbálták megértetni a .vidéki horizontú kritikusokkal", akiket — imel — egynémely tények most mégis csak fényesen igazoltak. Mert bizony, vannak kanizsai ismerősök, akikről hallgat a fővárosi kritika és vannak, akik ragyogóan befutottak.
— Kinevezés. A kultuszminiszter Szénás Ferenc és nagykanizsai és Szalay István egyedutai állami elemi iskolai helyettes tanítókat állomáshelyükön való meghagyás mellett a tényleges szolgálatba visszavette, illetve állami elemi iskolai rendes tanítókká kinevezte.
— Lelkigyakorlatok a reálgimnáziumban. A nagykanizsai reálgimnáziumban tegnap fejeződtek be a tanulóif|uság részére tartott lelkigyakorlatok, melyeket Krtzsala Ferenc és Teller Antal tanárok tartottak. A lelkigyakorlatokat közös szentáldozás fejezte be.
— Hócipők olcsón kaphatók — Szabó Antal sportüzletében.
— Vitéz Hollós százados ■ rádióról tart vasárnap délután 6 órakor liceális előadást a városházán. Az Irodalmi és Művészeti Kör Idei programjának egyik legnagyobb érdeklődésre számottartó, legaktuálisabb előadása lesz ez, mely alkalommal a katonazenekar is közreműködik zeneszámával.
Nemxetí zdszló és ax iskolák
Mlntsaíerí rendelet a nemxe/1 zdsxlókul/usx elmélyítésére
Nagykanizsa, március 11
A kultuszminiszter az ország ösz-szes tanügyi hatóságaihoz rendeletet intézett, amely szerint a tanítás közben kínálkozó alkalmakon kívül évenként egyszer — legmegfelelőbb az évmegnyító ünnepély — az iskola igazgatója vagy valamely tanára, (tanítója) hazafias beszéd keretében hívja fel az ifjúság figyelmét a nemzeti zászlónak a nemzet életében való jelentőségére. Ugyanezen alkalommal az egész ifjúság tisztelgő menetben vonuljon el a nemzeti zászló elStt. Elrendeli továbbá a miniszter, hogy az ifjúság, bárhol találkozzék a nemzeti lobogó alatt felvonuló katonasággal, vagy egyesülettel, tiszteletadás jeléül álljon meg, forduljon arccal a nemzeti lobogó felé és a fiuk vegyék le a kalapjukat.
— A nagykanizsai vasutasság
március 15. emlékére folyó hó I6-án, szombaton este fél 9 órakor a pályaudvari vendéglő éttermében hazafias ünnepélyt rendez. Műsor: I. Hiszekegy, énekli a Vasutas Dalkör. Z Magyar ének, Sajó Sándortól: szavalja Eltér Irénke. 3. Ünnepi beszéd, tartja Sólonyi István kegyestanitórendi tanár. 4. Bus magyarok, Révfy Gézától, Talpra magyar, Szügyi Kálmántól, énekli a Vasutas DalkOr. 5. Élet vagy halál, Petőfi Sándortól, szavalja Nagy Rezső DSA tiszt. 6. Himnusz, Erkel Ferenctől, énekli a Vasutas Dalkör. — Itt emiitjük meg, hogy a Mozdonyvezetők Otthona saját helyiségében is megüli a szabadságharc emlékünnepét. Ezalkalommal helyezik el az Otthon falán Martinkovics Viktor kanizsai mozdonyvezető-jelölt meglepően sikerült olajfestményét, emely azt a jelenetet ábrázolja, amikor az első magyar vonat befut a csáktornyai állomásra. A nap nap mellett kemény testi munkába feszülő, kérges tenyerű, de lelkes magyar szivü fiatalember, szépen megálmodott és ügyesen, szinesen, elevenen vászonra rögzített képe előtt kedve volna az embernek nem elrejteni azt a könnyet, ami a szeme sarkába tolakszik.
= Árban, minőségben választékban B a r t a szónyegraktára szenzációs.
=■ UJ rendszer bulorvásárlők részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a kővetkező előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5.
ZALAI KÖZLÖNY
Előadás a grafológiáról
Fisobhol Gyula törvényszéki Írás-szakértő a „belik lélektanáról"
Nagykanizsa, március 11 Sokkal nagyobb érdeklődést érdemelt volna meg az a szenzációs előadás, amit a Városi Színházban Fischhof üyula törvényszéki irásszak értő, a kiváló grafológus tartott hétfőn este.
A grafológia tudományának első, nyilvános kanizsai bemutalója várakozáson felül sikerült. Amit Fischhof Gyula a grafológiáról mulatott és mondott, valósággal frappirozta a hallgatóságot. Az előadás magas-szlnvonalu és mégis könnyen érihető volt, melyben remek diapozitivek illusztrálták a tudományos alapon megszilárdított modern Írás elemezést.
Az anyagtorlódás nem engedi, hogy megérdemeli terjedelemben foglalkozzunk a kitűnő előadással, de röviden is megállapítjuk, hogy az előadottak nyomán a mindennapi gyakoriali élei Ütőere, az írás, az emberi kézvonás legmélyebb anatómiáját ismertük meg, jobban mondva ehhez kaptunk bőséges betekintést.
Az előadó rendkívül kellemes modorban foglalkozott az egyszerű kéziráselemzéssel és kimutatta, hogy az egyén szellemi berendezkedése milyen érdekes reflexei kap a papirra vetett irásvonalakban.
Egyszerűbb emberek és történelmi alakok Írásait ismertette, majd bril-liáns formában vitte át a grafológia tudományát a szellemi defektusok, fizikai csorbulások világába, ahol a kézjegy alakjából elénk tárta az illető testéi sanyargató betegséget vagy aggkúri elerőtlenedését.
A társadalom örök és kipusztíthatatlan rákfenéjét: a névtelen levelek keletkezését, illetve szerkesztését, az okmányhamisitások szövevényes útjait legtisztábban értette meg. Ugyanígy bebizonyította, hogy a modern kriminalisztika mit köszönhet a grafológiának, melynek ma már irodalma és hatalmas művelő tábora van.
Bemutatott Írásokból rajzolta meg egy-egy halálra Ítélt rablígyi.kos lelkivilágát és nem csókkenő érdeklődés által kisérve ismertellc Forgács Anna és Erdélyi Béla immár hírhedtté vált leveleit.
Egészben véve, lebilincselő előadás volt, mely előtt Kelemen Ferenc bankigazgató üdvözölte az dóadól és lömör összefoglalásban bevezette a sokáig emlékezetessé maradó nagy-értékü estét. __(—)
— Keszthely hazafias ünnepel. Március 15. ünnepét minden évben fányes külsőségek közt üli tneg Keszthely társadalma. Az összes egyesületek közösen (mint minden évben) lampionos felvonulással rendezik szabadtéri nagy ünnepi lyüket, melynek Hermann Medárd prém. tanár a szónoka. A Csdnyi László emléktáblát laki József asztalos ko szoruzza meg, az iparosság tradicionális szokása szerint.
- Mielőtt tavaszi iiiikségletét be-sxerexi', safát érdekéken el ne mlaiixa megtekinteni Barta Miksa tlvaiajdonságalt.
— Erdély történeti kultúrájáról tartott rendkivül érdekes és értékes
előadási vasárnap délután Surdnyi Gyula felsőkereskedelmi iskolai tanár, az irodalmi és Művészeti Kör társelnöke. A Kör liceális előadássorozatán"!! látogatói ezalkalommal is zsúfolásig töltötték a városháza dísztermét. Olyan előadás volt ez a vasárnapi, amely klasszikus formájával, mélyreható történelmi persp-. k-tivájával, tudományos alaposságával az Irodalmi Kör előadásainak sorában kiemelkedő helyet érdemel. Az előadás után Kovács János szavalta gondos kidolgozásban, a lelkesedés magával ragadó hevével, lehetségesen Kozma Andor A táltos álma c költeményét. A Vasutas Dalkör l.ehr-mann Ferenc karnagy vezetésével meglepően szépen, finoman előadott énekszámokkal élénkilette a nagyszerű sikerű liceálls-esl műsorát.
— Célom nemcsak áraim eladása, hanem vevőim kielégítése Is I Korzó Divat Üzlet.
Szleberth Imre liceális előadása a Városi Színházban. Az
utolsó helyig meglelt Városi Szinházban tartotta meg tegnap délután nagyértékü liceális előadását Szie-berth Imre MAV gépgyári igazgatósági felügyelő az Irodalmi és Művészeti Kör megrendezésében. Az előadási a Kisdalárda éneke vezette be, amely fíllchler Mór karnagy vezetése alatt Sztojanovics népdalegyvclegét adla elő. Szleberth felügyelő régi előadó, akinek a tudományos világból vett témái, élvezetes, rulínirozott előadásai mindenkor nagy közönséget vonzanak. Igy ma is. A szakférfiú avatottságával mulatta be az elektrotechnika előretörését, fejlődéséi, vívmányait, főleg hazánkban, a világhírű magyar fizikus, a szerzetesakadémikus Jedlik Ányostól napjainkig. Előadását vetített képekkel kisérte. Az illusztris előadót előadásának befejeztével lelkesen ünnepelték. Az előadást a Kisdalárda éneke zárta be, amely mini minden alkalommal ugy inost is brillirozolt nagyszerű teljesítményével.
= Üzletáthelyezés. Zsoldos üyula órás és ékszerész üzletét március hó 24-én a Bizlositó palota Főúti olda Iára (volt cipőüzletbe) helyezi át.
— Eltörte a lábát az ország uton. Juhász József 45 éves korpavári gazda vasárnap esle 9 óra táj ban a sötét országúton oly szeren csétlenül esett el, hogy súlyos lábtörést szenvedett. Nagynchezen tudott bevánszorogni Korpavárra, ahon nan a kanizsai mentők a kórházba szállították. Állapota súlyos.
Influenzajárvány idején gon doskodjék arról, hogy gyomra és belei a természetes Ferenc József keserűvíz használata által többször is alaposan kitisztittassanak.
Meoőali
a vasúti főraktárnak, aki felbelöUe magát
Zalaegerszeg, március II Megirluk, hogy Wagner Károly zalaszentiváni délivasuti főraktárnok öngyilkossági szándékból fcjbelőlle magát. A súlyosan sérült embert beszállították a zalaegerszegi kórházba, ahol azonban a leggondosabb ápolás sem tudta megmenteni az életnek — sérülésébe belehalt. Kötelességét rendesen elvégző, becsüle-Ictes tisztviselő volt és igy nem tudni, hogy mi késztette a halálba.
— A Kereeztény Nőegylet uj népkonyhája a fémipari szakiskola épületében talált hajlékot. A megszüntetett népkonyha 50 szegénye itt már napi 100—120 főre gyarapodott, főleg gyermekekből és aggokból. Az Ínséges hónapokban Igyekszik a Nőegylet a konyhát fenntartani, ameddig csak birja. Sajnos azonban, az anyagi erők nagyon végesek, a szegények pedig roppant sokan vannak, a nélkülözésnek nincsenek számbeli halárai. Aki teheti, adjon a nyomorgók konyhájához. Egyszerű természetbenieket, babot, burgonyát, rizst, hasonlókat szívesen fogadnak. Ujabban Bloch Lászlóné 2 kg rizst, Kelemen Ferencné 4 kg babot, Osskó Péterné 30 drb zsemlyéi, dr. Tamás Jánosné 5 kg burgonyát, özv. Dreveri Lajosné 2 kg rizst, a Zalai Közlöny szerkesztősége az inségakciójából fennmaradt 10 kg lisztet és 5 kg burgonyát adtak. Itt említjük meg, hogy a Nőegylet ismert ingyen ebédellelési akciójába a közrendészeti kórház és bekapcsolódott naponta 5 és a csendőriskola naponta 6 barakki iskolásgycrmek-nek adoll ebéddel és vacsorával. Ugyancsak a barakki iskolások részére a tüzérség kenyeret és kávét adott. Igy tehát a várostól lávoleső Barakk-telep legszegényebb apróságai is jutnak naponta egy-egy tényér meleg éleihez.
— Értesítés. A Strém Károly cég ezúton hozza a közönség tudomására, hogy porosz kőszén, koksz, laszén, pécsi és latai brikett érkezett és kapható ismét Sugár-ul 20. alatti raktárán. Telefon 127.
— A vonat elé vetette magát egy vasúti altiszt. Tegnapelőtt délelőtt a Nagykanizsa—Sopron között közlekedő személyvonat mozdonya elé vetette magát Szombathely határában Csdkváry Ferenc szombathelyi ny. vasúti altiszt A mozdonyvezető észrevette a szerencsétlenséget, fékezett is, de mire a vonat megállt, a kerekek már összetépték a szeren' cséllent. Öngyilkosságának oka ismeretlen.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
1929. március 12.
ílvágrtálaniágnál, rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőrviszketésnél a természetes „Ferenc József" keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek működését s megszabadítja a testet a felgyülemlett rothadó anyagoktól Az orvostudomány több úttörője megállapította, hogy a Ferenc léuet viz abszolút megbízható hashajtó. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fUszerüzletekben,
— A leányklub műsoros teája
megérdemelte volna a kanizsai társadalom melegebb érdeklődését és pártfogását, mint aminőben tegnap részesítette ezt a kedves, fiatal egyesület és annak gárdáját. A tegnap délutáni teára, ha kevesen is voltak, mégis a Missziósház nagyterme s a szép, leányosan szolid szórakozás jegyében a fiatalság s a felnőttek egymásra találtak benne. A gondosan válogatott műsor csupa szép, kedves számból ál ott. Sió Kató sok tapsot kapott monologjáért. Igen ügyes volt Polgár Bözsi, Novotnl Ilus és Sió Lud jelenete. A Perlaky— Szabó—Dómján trió ezalkalommal Is kiválóan szerepelt. Bájos volt Baksa Márta magánszáma, mely után Krl-zsala Ferenc kegyesrendi tanár, a Leányklub lelki vezetője mondott zárószavakat.
— Teadélután. Az Izr. Leányegylet teadélutánjainak során vasárnap egyik igen kedves hangulatu, családias jellegű teadélután zajlott le a Kaszinó kistermében. Ezalkalommal Fehér Magda, Kasztl Irénke, iMckenbacher Bözsi és Liditt Mária látták szívesen vendégeiket egy csésze teára és adtak alkalmat az arany-ifjuságnak, hogy Bágyoni kellemes zongorajátékára néhány órát áttáncoljanak. A házikisasszonyok kedvessége, szeretetreméltósága Intim hangulatot teremtett és a nagyszámú vendégsereg csak a késő esti órákban oszlott szét kedves emlékekkel. A tcadélutánt színessé tette Wet'sz Adél nagyhatású szavalata, aki egy Heine-vers előadásával aratott elismerést.
— Felakasztotta magát. Kotot József kisbajomi földmlves gyógyíthatatlan betegsége miatt annyira elkeseredett, hogy felakasztotta magát. Mire rátaláltak, halott volt.
— Három embert megtaposott a btka. Tarányi Ferenc dr. vasi főispán söjtöri uradalmában egy megvadult bika megtaposta Horváth János, Gellén József és Uránt Ferenc gulyásokat, akik közül legsúlyosabb az állapota Horváthnak. A szerencsétlenség ugy történi, hogy Horváth itatni vitte az állatot, mely egyébként igen szclid jószág. Egyszerre, nem tudni mitől, a bika megvadult és fclökleKe Horváthot, akinek segítségére sietett Gellén és Léránl, de Ok is poruljártak.
Húsvétra már most vegyen MHté«iyÍ CÍpÖt!
Nagy választék érkezett tavaszi divatmintáikból
Miltényi Sándor és Fia cipőraktárában, Főúton, a városházban.
Hogy a Uutánzásnafc elaját vegyOk, egyes divatfajtákat a kirakatba nem teaazük.
|M9. március VI.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
A Zrínyi pályán térdig érö sárba ejtette Rét első tavasxi bajnoki pontját a Zala-Kanixsa
Tényleg rálesett a Rákorpalota a helyi csapatra jeggyef jéghokkit és vizipolot látott vasárnap
— Futball-a publikum
Kanlxsa vexetés után eredmény: Rákospalota—Zala-Kanlxsa
3:1 (2:1)
Nagykanizsa, március II
Nagyon rossz nyitánya volt vasárnap a Zala-Kanizsának. A vendégek alaposan visszaéltek a vendégjoggal és jóslatunk bevált: rávertek a piros-fehérekre. Értékes, szép győzelem volt a Rákospalotáé, azonban korai lenne most mindjárt messzemenő következtetéseket levonni csapatunkra, annál is inkább, mert előrelátható volt, hogy a mély talajt az állandóan homokos pályán játszó palotaiak jobban fogják birni szusszal. Mondom, a veszteség ellenére sem lehet a Zala-Kanizsát lebecsülni. Nem, mert sok minden játszott itt közre ennél a meccsnél, ami az ellenfél javára szolgált. Hogy csak egyet és a legfontosabbat említsük: a Rákospalotának hosszú időn át összeszokott, stantard együttese állott szemben a Zala-Kanizsa uj emberekkel, kevés pályatréninggel rendelkező csapatával. Hozzájött ehhez még, hogy a II. liga legjobbnak tudott beckpárja az első meccsen gyatra formát látszott ki és az uj, profitéren még tapasztalatlan kapust nem egyszer teljesen magára hagyták. Reisner ismert bombaszabadrugásai is több óvatosságot érdemeltek volna.
Nem is akarunk tehát ezúttal végleges Ítéletet alkotni a csapat egyes tagjairól. Megállapítjuk a §0 perces meccs után, hogy B Kiss, az uj kapus tud védeni. Lehetne magasabb is. Helyezkedése sok helyen jó volt, de ha vannak nagyobb képességei, azt csak reális pályán dolgozó csapat offenzivájával szemben tudja majd megmutatni. A feltűnőbb indiszpozi-ciót Joósnál láttuk, aki rengeteg gixert csinált. A halfok közül Babos agilis volt, Tamás és Schrelber szürke hasznos tevékenységű. Llmbeck részére sem volt olyan a meccs, amiből következtetni lehetne tudására. Kétségtelenül nagy értéke a gyorsasága és lövéseinek markánsága. Tempóbirását a trénernek kell fokozni. Szabótól igen keveset láttunk. Voltak periódusok, mikor sehol sem volt. Farkas a régi: ha akar, megy neki. Bakonyi a támadásban épen ugy, mint a szerelésben kivette részét. Fejesgólja remek akció volt. Csdsz gyenge fizikumát a sár percek alatl megette..
Egészben véve
legjobbak voltak a halfok és legrosszabb a védelem.
Rákospalota egész csapata dicséretet érdemel. Fürge kapusuk, önfeláldozó védelmük és kemény half-soruk van. A belső csatárok pedig rendkívül eszes, rutinos játékosok.
Auspltz (Bpesl) biró csak hosszabb alkudozások után nyilvánította bajnoki meccsre alkalmasnak a pályát, amelyet lelkes közönség vett körül, hogy az első csatának tanuja legyen.
Rákospalota:
Hosszú — Pénzváltó, Reisner — Rosskopf, Laukó III., Mődl — Fessler, Uukó III., Szandalszky, Scidl, Dénes.
Zala-Kanizsa:
B. Kiss — Réder, loós — Tamás, Babos, Schreiber — Farkas, Szabó, Limbeck, Bakonyi, Csász.
A zöld szvefterbe kiszaladt palotaiak után a közönség üdvrivalgása közben jelent meg a „medencében" a Zala-Kanizsa fehér dresszben, csinos piros kabátban.s ,
— Éljen, éljen, éljen'. — igy köszöntötték a közönséget. Majd sorsolás és Zala-Kanizsa nappal szemben kezd. A nagy vizben a labda egészen odaragad és sokszor ki kell vájni a sárból. Az első percek a palotaiaké és bosszantó, hogy Joós mellett ugy lógnak, Wgy akarnak. Az 5. percben Laukó III. erős lövési küld kapura, de Kissé a labda. A Kanizsa felhúzódik és Limbeckel csak kornerre tudják szerelni. Nem lesz. belőle semmi. (Mikor volt egyáltalán Kanizsán a piros-fehéreknél gól kornerből ?) A 11. percben felijed mindenki. Gól a Kanizsa kapuban, de hála Istennek, offszájd.
Ahogy megy előre a labda, olyanképen válik a bajnoki harc burleszké.
Térdig érö sárban
úszkálnak a fiuk és minden percben bukdácsolnak. Ugy néz ki a két csapat, mint a vályogvető cigányok.
A 12. percben Farkas szökteti Limbeckel, aki újra Farkashoz pasz-szol, ez. meg okosan, centerez és a kapu előtt pottyanó labdába Bakonyi ugrik, aki ideális, védhetetlen gólt fejel.
1; 0
Rákospalotát felvillanyozza a gól és akcióba kezd. Az egymásl megértő együttes felnyomul és Joós faultjából szabadrúgás lesz, melyet gólba bombáz Reisner.
1:1.
■ Most már mindkét csapat fáradt és emberfeletti módon küzdenek a sár ellen, mely valósággal lehúzza őket A vendégek jobban állják a
sarat és a .35. percben a Kanizsa védelem hibájából Seidl tisztán marad és lapos lövést ereszt meg, melyet Kiss fog, de átesik rajta a labda a hálöba '>-
2:1.
A közönség vad biztatásba kezd, de a szünetig nincs változás. Szünet után Kanizsa uj dresszben fut ki és elég jól indul, de hamar kifullad. Erősen érzik a futótréningek hiányát. Voltak azért szerencsés momentumok is. Farkas az I. félidőben is és most is tiszta helyzetből elpackáz kész gólokat.
A meccset hahota kiséri. A sár elnyeléssel fenyegeti a két küzdő felet és a hangos vizcsobbanás a tribünig hallalszik. A Zala-Kanizsa több kísérletet tesz, hogy egyenlítsen, de meddő az igyekezet. Sőt a 35. percben Laukó III. megszökik és Kisst kicsalja a kapuból, majd néhány méterről megszerzi csapatának a
harmadik gólt és ezzel az 5. helyre kerültünk.
Sokan indulnak hazafelé. Változó a helyzet állandóan, de a végén ismét a piros-fehér kaput szorongatják. A végén 22 hulla támolyog le a pályáról.
Valaki megjegyezte.
— Csodálom, hogy elvesztette Kanizsa a meccset, hiszen három
beckel játszott.
- ??
— Hát persze. Jobb beck, bal beck és Llmbeck.
— Hát mindegy, most csak lássuk, ki nyeri a tipp-versenyt, mert erre igazán nem számitoltunk, — szólott újra a drukker.
Üzenjük neki, hogy: mi sem erre számítoltunk, a tipp-verseny eredménye holnap jön. (—)
1Vasárnapi eredmények
A nemzetközi fronton korrigáljuk a párisi kudarcot
Egy nagy gytíxelem és nagy félgyöxelem Pesten és Prágában — Botrány volt Pécsen — és egy pont vesxteség
Nagykanizsa, március 11
Az első, szezonnyitó vasárnap csak Kanizsán volt fekete és amolyan „világos fekete" Pécsen, a nagy ágyuk eredményei pompásak és a magyar futball megtépázott presztízsén sokat Javítanak.
Ferencváros— Wiener AC3: / (2:0) A tartalékos Bradi biziosan győzött. Oóllövők: Turay, Koliut (2).
Hungária—Spdrta 1: 1 (0:1). Reális eredmény győzelmi értékkel a kék-fehérek számára. Kalmár fejelte a Hungária gólját.
I. liga
III ker.-Vasas 2:0 (0:0). A Vasas nem akart játszani a lehetetlen talajon. A góllokat: Schiller, Senkey 1 lőtték.
Újpest— Budai 33-asok 7:1 (4 :0). Az újpesti csatársor brilliáns formája lehengerelte a 33 asokat. (Jói-lövők. P. Szabó, Avar (4), Török, Stelner, Veder.
II. liga
Turul—Pécs-Baranya 2:2 (1:1). Nivotlan durva játék. A második félidő 31 percében a közönség inzultálta a Turul játékosait és igy félbeszakadt a meccs. Folytatás — a sző-vetségben.
Józsefváros-Bak 6:2 (2:2). A A 2:0ra vezető Bakot ugyanaz a sors érte, mint a Kanizsát.
Amatör bajnokság
KAC—PSC 5:0 (3:0). Kaposvár. Biró Kaufman. Az őszről elmaradt mérkőzés a pécsi csapat súlyos és megérdemelt vereségét eredményezte. Ugy látszik, hogy a bajnok PSC a tavaszi fordulóban sem talál magára. A KAC még több gólt is rúghatott volna, de csatárai gólképtelenek voltak. A gólokat Schwar-zenberger, (2). Steiner, Berecz és Petőcz (öngól) rúgta.
A DVAC—KTSE meccset a kerület a két fél együttes kérelmére elhalasztotta
K ÁDIÓ
(Rövidítések) H — hírek, kőtgazdt-
tág. Hangv. — hangverseny. E «- előadás
Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. — mezőgazdaság.
Ifi - ifjúsági előadta. F — (elolvasás.
0 — gramotonzene. Ib — Jáxz-band.
K — kabaré. nZ. — népszerű zene.
Március 12 (kedd)
Budapest 9.15 Az I. honvéd gyalogezred zenekarának hangv. 930 H. (1.45 A hangv. folytatása. 12 Déli harangszó. 12 05 Cigányzene. 12.24 a 12.35 A hangv. tolyt. 1100 ldő|elzéa, ldő|áráa. 14.30 H.
16 Meieőra. 1645 Időlelzéa. Időjárás, H. 17.10 A .Magyar Rádió Újság* félórája. 17.40 Ai Első Buda esti Uterakör hangv. 1830 Mit tlzea a rádlő? 19.30 Etőadát • Stúdióból. „Troubadout". Dalmll 4 saa-louiban, 8 képben. 20 Időjelzés - Utáni Cigányzene.
Barcelona 13 30 éa 17 30 Siórakoitatő Z. 18 30 Kádló-iexlett. 21.10 ét 2205 Hangv
Bécs 11 és 16 Htngv. 17.35 Zeneóra. 20.05 Vígjáték. Utána hangv.
Berlin 11 d. 16.30 Szórakoztitő Z. 21
BrAna 12.30, 19.05 ét 31 Hangv. 22.20 Szórakoztató Z.
Hamburg 110 18.15 Szórakoztató Z. 19.55 A XVUI. század egyházi zenéje. 21.30 Vígjáték 23.05 Z.
London, Daventry II Q . 13 -Hang?
17 15 Gy. 18 45 Chopln-mtwrkák. 19.45 Hangv. 21.40 Vaudevillecat. 22.40 Szőre-kozutó Z. " s" ." '
München 11.20 O 12 55 Schrtmmel-tiióhingv. 17 30 Szórakoztató Z. 2155 Hangv.
Prága 11.15 O. hangv. 1330 Hangv. 16.20 Oy. 16 30 Hangv 1930 Zenekari éa és énekkari hangv. 22 20 Szórakoztató Z. 23 Harangszó.
Róma 13 Rádió-trió. 17 30 Z. 20.45 Opert E
Varsó 1110 Q htngv. 16.15 Oy. 17.55 Htngv. 18.20 Opera E.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde ismét Ozlettelen. Jelentős árváltozás nem fordul elő, csupán egyes egész kivételes esetekben. Irányzat mindvégig Inkább gyengébb. Árdifferenciák az lu'i-kot nem haladják meg. Lanyhább volt a Fegyver, Oans papírok, Bauxld és a Kőszén. Valamivel barátságosabb Nemzeti Bank és Délivasut. Zárlatkor irányzat kedvetlen, forgalom minimális. Fixkamatozásu papírok piacán csekély a forgalom. Valuta és deviza piacon Madrid 55 pontot javult.
Z&richi sárlal
Páris 20 31, London 25 22Vt, Newyork 520—, Brtlasel 7217'/«, Milano 27 21, vtadrid 76 80, Amsterdam 208 26, Berlin 123 35, Wien 7305, Sotla 3 75'/i, Prága 15 40, Varsó 5830. Budapest M-MW Belgrád 9 12' a, Bukarest 309.
Terménytőzsde
A buza 30, rozs 30 flll. emelkedett. Irányzat szilárd, a forgalom csendes.
Buza tlszav. 77-es 2630-2650, 78-at 26 55-26 75, 79-es 26 85-26 95, 80tt 27-00—27 10, duntntnll 77-es 25 90 -26 10, 78-tl 26 15—2635, 79-es 2645 -26 55, >0-as 26-60-26 70, rozt 2400-24 20, tik. árpa 26-20—26-40, tőrárpt 27-00-27 S0, zab 25-65—25 85, tengeri ttzl. 30 00-30 25, dunántúli 29 25 -29-50, korpa 1900 1950.
k budapesti Tőzsde derisa-jegyíéi*
VALUTÁK Angol I. 27-75 27-90 Belgt fr. 79-50 79-80 Cseh k 16-94-17-02 Dánk. 152-50-153-10 Dinár 10-00 10-06 Dollár 570-80-572-»0 Francit I. 22-50-22-70 Holt. 229 10-239-10 Lengyel 6410-64-40 Leu 339-3-43 Levl —•—
Líra 29 90-30-15 Márka 135-95-136-45 .' Norvég 15250153-10 Schlil. 80-42-80-77 Peseta 84-45-85-15 Svájcit. 110-07-11047 | Svédk. 152-50-153 -M [
DEVIZÁK
Amst. 229-37-23007 Belgrád 10-05-1008 Berlin I35-9I-I3631 Billsazel 79-52-79-77 Devlzalel 3-39-3-42 Kopenh.1527015310 London 27-79-27-87 Madrid 84-50-85-10 Milano 29-97-30-07 Ntwyork 572-90-4-50 Oszló 152*70-153-10 Páris 22-37-2244 Prága 1696-17-01 Szófia 4-12-4-15 Stockh. 153-02-153-42 Varsó 64-22-64-42 Wien 8046-80-71 Zürich 110-17-11047
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 14.
Sertésváíár
Felhajtás 43CO, eladatlan 600.— Első rendű W2—1*74, szedett 1-77—1-74, szedett közép 1-54—1*60, könnyű 1-16-1-30, l-ső rendű öreg 1-56—1'60. Il-od rendű örev 1-40—1 46 angol sütdó 1-30 — 1-60, szatorna nagy ben 1-80—1-82. zsír 2-22 0-00, hul 700—2-30, szalonnás lélserlés t'92-2-08. Az Irányzat élénk.
IUá|«: Délzalal Kyomda él Lapkiadó Vállalat, Hagykanluán.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
totsrurbaa telefon r Nagykanizsa 78. n:
i.w-|iij-|ii»_ii l-l. r II -I n*>ia i"iii*"-' 1*1 ii ' -
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dl|a 10 szóig SO fillér,
Minden további szó dt|a S flll. Vasár- és ünnepnap 10 szóig >0 flllép, minden további szó dija 8 flll. Szerdán ás pénteken 10 uóIgSO falár, minden további szó dija • fán. Címszó s minden vasta-
gabb bétából álló szó két szónak számit-tatfk. Állást keresőknek 90% engedmény. * hlrd.tá.l dlj .ISra flxaUndS.
■londal, ovii, kör és szegletes kép-keretezéseket olcsón ellogad Stern tlveges. Erzsébet tér 14. 927
Király.utcs 54 ss. alaH Iroda vagy katthalilaáaaak 2 tágss szoba ná|ua
t-re kUdó. (Jelenleg KOhne-terakat) FeM-Ugosltáat ad Kálmán bank.
KBISnhajérataa cslnossn bútorozott szoba kiadó Klslaludy-utca 2b. 1106
Egy sttUa üzlethelyiséggel átadó. — Clm s kiadóban. 1031
Csnkott bérautó,
helyben és vidékre bármikor megrendelhető
Benoza Imre
9H Talalaa t 395. Marám.
ralkérjOk ksrUrsalnkst, kik Lugolln müveknél vásárolták, adataikkal Muazel és Filedenlhal cégnél jelentkezzenek. -1106
Holherr—SchatUevorth garnitúra kit ön ia aladái dobszélesség 1350, teljéién " ■ ■ "inl Oazd.ság. 1074
jóksrban. Szentadorjánl I
léioaabás tiszta, száraz lakás verandával éa egyszobás Iskáa mellékhelyiségei, vei május elsejére Kinizsi-utca II. kiadó.
-1096
Eladó 600 kg~mérieg~ vagy "kisebbért elcserélendő Magyar utcs 30. s|tó 2. 1080
VÍZVEZETÉK
csatornázást és cgéizségügyt
BERENDEZÉSEK
gazdasági, báiUftisI és épület
BÁDOGOS MUNKÁK
(Ürd6> és Olökidak, valamint « szakba vágó
JAVÍTÁSOK KÉSZÍTÉSE
SZEPESI IMRE
r>i.M Zrlayt Hlkléa-ietoa 22. Tat z-se
KBnayQ hsjtókocsl egy lóra kerestetik. Clm a kiadóban. -1100
Szürke lérli telöltő atadá. Megtekint-lie'ó délután 3 tói ötig. — Clm s kiadóban. , 1099
Kertimagvak. Gazdasági magvak.
Madáreleségek:
Vegyes madáreleség, kendermag, hámozotlzab, fénymag, édesrepce,
Műtrágyák:
Szuperfoszfát, kálisó, mésznilrogén, csileisalélrom stb. slb. .Sirius" növénylápsó.
Gyümölcsfa-karbolineum :
Enda, Dendrin, Solbar stb. Növényvédőszerek.
Kicsinyben és nsgybsn kaphatók:
ORSZÁfi IÓZ8ET magkereskedés^-kei Ragykanlssán, Erzsébet-tér 10
A bíróság melleit. Telefon: 130.
HIRDESSEN
a „Zalai Közl5ny"-ben.
ixin,ia uaoa ',0, iöuea^1"!'
etn
^ ii]
kereseti
FOGALOM
a közönség körében az a lisztaság, rend és előzékeny kiszolgálás,
melyei
20°lo engedmény
adása melleit nytiilunk ezen lap előfizetőinek.
legolcsóbban
nálunk étkezhet, mert olcsó árainkból klllön kedvezményképpen (P l'50-es menüt kivéve)
10°lo
engedményt adunk.
Semmi ^
költsége sem az érkezéskor, sem az elutazáskor, mert szemben vagyunk
a Keleti Pályaudvarral. Magyaros vendégszeretettel várjuk családi szállodánkban.
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Baross-tér 10.
Etvaazatt egy pénztárca a Főúton 6 pengő tartalommal. A becsületes megaláló szíveskedjék lapunk kladőhlvstalában le. sdnt, snnál ia inkább, mert egy szegény sUteméayátus vesztette el.
Riaa Ispán la* Patna
....... -80
....... 1'-
....... I-—
1*44 160 176
........ 3 —
........ 4 —
pengő kilója
VIDÁ -nál, Kazlnczy-utca 13.
Telcton: 1-56.
Rla*
■ah fehér.....
Mák uradalmi Méa vegyes Méx akác ... Sajt trappista Dióbél elsőrendű
•>a Résére
'^ikof:
"Al. ... elad"1
I P ^Saaani
IrtfsS^
l'^^ndéH " "1 tf«l "1
"f^M % itnel^1 la.« i»,,u megkiUd a PAU.AMS
S2ÍUCSe"
1'ALLAUIS
kÖiiíjvoszldlyu fiuriapeil. V, Mkohnánij-u. i
AaMnenlal
Kizárólagos képviselők:
MiiiJíiüi
Magykanizsa
Deák-tér 2. Telefon 3-22.
t
minőségben
MEGHÍVÁS.
A Konserv és Tésztaárugyár R.T. Nagykanizsa 1929. évi március hó 26-an d. c. 9 órakor tartja meg a Transdanubia Egyesült Gőzmalmuk; R. T. telepén levő igazgatósági épület tanácstermében
melyre a t C. részvényesek ezúttal meghívatnak.
Tárgysorozat:
1. Kiküldése 1 jegyzőnek, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére és 2 részvényesnek a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére. 2. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése, a zárszámadások és az évi mérleg előterjesztése, az igazgatóság és fel-ügyelőbizottság felmentése. 3. Esetleges inditványok. ,M
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen drága jó férjem, édesatyám, illetve nagyapám id. Franoaita József
elhunyta alkalmával jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat eny-hilették és a boldogult temetésen megjelenni szívesek voltak, ez ulon mondunk hálás köszönetei.
A gyászoló család.
Tudja meg!
Kerti mag, dngbagyma, vlrágmag
H1RSCH ÉS SZEOŐ cégnél
a nagylözsde mellett
legolcsóbb!
Értesítés.
és tartósságban íelülmulhatatlan!
1095
hentes. Klslunlzsa.
Mos I Fett I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gfizmoftó, vegytisztHÓ, ruhafotfi
a szombathelyi oraz. Iparklállltásoo aranyéremmel kitüntetve
NAOYKANIZSA
Oyttjtőtelep: Gyártelep.
Kazinczy u. 8. Hunyadl-u. 19.
Nem kell idegenbe mennie, mielőtt bármit leslet vagy tisztiitat. Győződjön ineg áraltn olcróságáről és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényű gallértlsztitás ! Tisztit I in Pllsséeoz I
Tisztelettel érlesitem minden ismerősömet és egyben tudatom mindenkivel, hogy fiam, Simon István, 25 éves lakatossegéd tőlem a legnagyobb tisztességgel eltávozott. Hála a jó Istennek, ezután érte semmiféle felelősséget nem vállalok Kelt Nagykanizsán, 1929. március I1-én.
Simon István
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
évfolyam, 60. szám
Nagykanizsa, 1929 március 13, szerda
Ára 14 fillér.
ZALAI KOZLOHT
fietkesdtalW 6> mailótuvnui: h'ö-ui 6. ízi ni. Kt-u(htlv) flokkiadólilvatal Kossuth U|os-u. 32.
POLÍT1KAI NAPÍLAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElófUaUai Ara: egy bóra I pengő •• ttlttr
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor : Egyelőre még túlnyomóan derült, helyenként ködös idő várható, nappal enyhülés és olvadás.
Nem fön át a Kárpátokon a 24 fokos lengyel fagy-bullám
Páriában 18 fok a meleg — A Dráván ax olvadás elsodorta
a radkersburgl &idat
A Meteorológhl Intézet jelentése szerint a nappali felmelegedés és éjszakai kisebb lehűlés váltakozása még folytatódik. A nappali idő határozottan tavaszi jelleget öltött, ugy. hogy az éjszakai hidegek már csak a tél utolsó próbálkozásai. Érdekes, hogy Lengyelországban van egy hideg folt: Pinsk —24 és Lemberg —21 fokos hidege jelzi ezt a fagyos légáramlatol, amey azonban nem jut tul a Kárpátokon s igy nekünk attól nem kell tartanunk. Rombol az olvadás a Dráván
Béc«, március 12 A radkersburgi Drávahid, amely
Radkersburg osztrák halárvárost köti össze Felsőradkersburg jugoszláv határvárossal s amelynek közepén van az osztrák-jugoszláv halár, tegnap délután négy órakor hatalmas robajjal beomlott. A hid fából készült s két fapillérje nem tudott ellenállni a hirtelen olvadás folytán megindult jégzajlásnak. A hid osztrák részén fekvő két pillére előtt hatalmas jéghegyek torlódtak fel s délután négy órakor a jég bedöntötte a pilléreket, ugy, hogy. a hid „osztrák fele á Drávába omlott! A* MdoiMás pillanatában szerencsére senki sem tirtózkodolt a hidon, ugy, hogy
emberéletben nem esett kár.
Nem lesz árvíz Bécsben
Bécs, március 12 A jégtorlasz felső vége gyorsan és veszélytelenül kezd visszafejlődni. A jégtakaró felbomlása jelentékenyen halad előre. A Duna vízállása a felső szakaszon gyengén emelkedik; a c eh, magyar és jugoszláv Ounasza-kaszon a jégviszonyok változatlanok.
„Kánikula" Párlsban
________„- .
Párisban a hőmérő tegnap 18 tokot mulatott a fagypont fölött és ma még melegebb van.

„A köseigaszgatási tisztviselőket távol kell tartani a pártpolitikától"
Élénk mederben, nivós vita folyik a közigazgatási reform-Javaslat felett — Májusban megtartják a munkásblzlositó választásokat Tiz vagon szénkéneget kaptak a tavalyi
fagyban károsult szőllősgazdák
Budupest, március 12 A Ház mai ülésén folytatták a közigazgatás rendezéséről szóló törvényjavaslatot, melynek első szónoka Kos-salka János. Részletesen foglalkozott a 65. szakasszal, mely a tisztviselők minősítésének ügyében intézkedik, indítványt nyújtott be annak a lehelőségnek kiszélesbitésére, hogy a közigazgatásban minél tóbb szakembert loglalkoztassanak. A javaslatot elfogadta.
Fábián Béla Apponyi Albert gróf felszólalásával foglalkozott, ma|d Kossuth emigrációs szereplését ismertette. Birálta a kormány választási rendszerét és kifejtette, hogy a bizalmi férfi és az ajánlási rendszer minden ellenzéki akciót lehetetlenné tesz. Hibáztatja, hogy egyes rendszabályoknál a javaslat különbséget tesz a tisztviselők és a vármegyék közöli. Sokalja a tiz éves ciklust és arányos választási rendszert követel. A minősítés kérdésében azt a felfogást vallja, hogy
a községi jegyzőnek Is olyan minősítésének kell lenni, mint
a vármegyei tisztviselőnek és meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a községi Jegyzők magasabb állásra Is pályázhassanak.
A javaslatot nem fogadja el
Bárány Sándor történelmi visszapillantást vetett a vármegyék fejlődésére és kifejtelte, hogy a vármegye szerepe kellős; alkotmányvédelem és a szükséglelek kielégilése. Eltérhetnek a vélemények, az azonban bizonyos, hogy
a Javasolt reform alapul szolgálhat a demokrácia további kiépítéséhez. A szak és érdekképviselet feltétlenül emelni fogja a vármegye nívóját. A javaslatol elfogadja.
Baracs Marcel: A közigazgatás megszervezésénél nemcsak arra kell gondolni, hogy jó, gyors és igazságos legyen, hanem arra is, hogy az egész társadalmat egyesítse a nagy célok érdekében. Hangoztatta, hogy a közigazgatás tisztviselőit távol kell tartani a pártpolitikától. Foglalkozott a községi jegyzők fel-
adatkörével és hangsúlyozta, ha a községi jegyzők az általános tisztviselői státusba br lennének illesztve, magasabb faladatokat is sukkal jobban tudnának megoldani. Hangsúlyozta az alsófoku közigazgatási bíróság szükségességét, amely biztosilék volna a közigazgatás egyoldalúsága ellen. Nem szabad a vármegyék alkotmányvédő szerepét csökkenteni, majd a nők aktiv és passzív választójoga mellett foglalt állást. A javaslatot nem fogadta el.
Ezután felolvasták a népjóléti és földmivelésügyi miniszter Írásbeli válaszát a régebben elhangzott interpellációkra. Vass József népjóléti miniszter Peyer Károlynak a Munkásblrtositó autonómiájáról elmondott interpellációjára azt a választ adta, hogy az alaszabály-tervezet már elkészült és a választásokat május havában valószínűleg már megtartja. Hunyady Ferenc grófnak a szőlőket a rautt évfcen ért károsodás tárgyában mondott interpellációjára Maycr János foldmlveléstlgyi mi-
niszter azt a választ adta, hogy az ügyet a minisztertanács elé vitte és annak határozata alapján
10 vagon szénkéneget
bocsátott a károsultak rendelkezésére. Az ülés egynegyed 3 óra után ért végeL
Minden oá falat alUaára...
Budapest, március 12 Politikai körökben minden cáfolat ellenére egyre többen beszélnek arról, hogy
Hermann Miksa a közeljövőben megválik tárcájától. Utódjaként liud iátios gazdasági minisztert látják. Erősen foglalkoztatja a képviselőket gróf Károlyi József ismeretes nyilatkozata is,
a revízió Ügyében, amely — azt lehet mondani — pártmtabsiffíí. volt-tokintet nélkül nagy megütközést krt/rtt. Az egysépespárt holnapi értekezletén (el is szólalnak ebben az ügyben és felszólalás várható a Ház tűik ülésén a közeljövőben a szociáldemokraták részéről is.
Nagy várakozással tekintenek We-kerle Sándor expozéja felé, aÖ á Ráz holnapi ülésén nyújtja be a költségvetést. _
Éhező tömeg
ostromolta meg Moszkva teletelt
Pária, március 12 (Éjszakai rádiójelentés). Koppenhágai jelentés szerint Mo-zkvában az éhező tömeg több üzletet megrohamozott. A rendőrség 350 embert letartóztatott.
A bankok U,
■ ióimét la aána laaa márotsaa
15-4 a Hudapeat, asArnlun 12 A TÉBE-be tömörült bankok március 15-én pénztáraikat zárva tartják. A tőzsde is zárva lesz.
Élö nyelv lett a latin
Kóma. március IZ A latin nyelv, miután a Vatikánnál hivatalos nyelvként vezették be, tovább nem tekinthető holt nyelvnek E szerint a latin nyelvet felveszik a külömböző állami nyelvek sorába.
Simon Böske Bécsben
Uóue, m»rclu» Ui Simon Böske ma reggel 9 órakor érkezik Bécsbe. Történelmi nevezc tességU négy fehér ló álul vont hintón fogják a pályaudvarról lakására vinni. Délben lakoma, délután nagy fogadtatás, es«e táncmulatság lesz tiszteletére.
2ÁLAI KÖZLÖNY
1926. március 13.
Aflndenfelől foly ÍR asc adaKo-scás Nagykanizsa Kossutfi-serlegérc
A r-Zalai Közlöny aUclófa tel/es eredményre vezetett: szombaton lesz az Irodalmi Kör serlegavató Kossutö-vacsordfa
Nagykanizsa, március 12
Amint hasábjainkon szerte repült a liir, hogy a Zalai Közlöny uj akcióba kezdett, amelynek célja megteremteni Nagykanizsa Kossut|i-ser-legét és minden esztendei Kossuth-vacsoráját, azon nyomban felfigyelt szavunkra a város társadalma. A sokfelől megnyilvánuló érdeklődés, a leg-különbözó társadalmi rétegekből és körökből érkezett levelek egész sora bizonyítja, hogy mélyen gyökerező érzelmek ébresztőjét fujtuk meg. Még a megszállott területek magyarságához is eljutott hirünk és a láncra-vert magyar érzés onnét is a miénkkel összedobbanó szivek szomorú jelzéseit, reménykedő lelkesedését hozza felénk.
A ma érkezett adományok:
a nagykanizsai I. és II. sz. postahivatalok össz-személyzete 10 P,
a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör 10 P,
a Zalavármegyei Dalosszövetség 10 P,
Knortzer György kormánytanácsos 10 P.
Hajdú Gyula dr. 10 P, Muraközi Árpád (Csáktornya) 10 pengő.
Az adakozás folyik tovább. Az Irodalmi Kör az impozáns, Kossuth nevéhez és emlékéhez méltó serleget már meg is rendelte. A Kossuth-vacsora szombaton este lesz a Koronában, a gazdag teríték 3 pengő. Jelentkezési ivek a postán, a szerkesztőségben és egyes hivatalokban vannak.
Az idén elkészül a kanizsai kórház sebészeti és fertőző beteg osztálya
A szemészeti pavilion építésének befejezéséhez a népjóléti miniszter anyagi hozzájárulását kell kérni
N. M. V.
Teljesen kiírva: Nemzeti Munka Védelem. Három szUrko betű, amelyről rendes viszonyok között az emberek nem ts igen tudnak. Mort n szervezet tagjai sosem alkalmaznak bengáli tüzet, hogy figyelmeztessék a közönséget, hogy vannak, hogy őrt állanak, hogy tontos tényezőt a magyar konszolidációnak, hogy a nemzeti munka és a magyar gazdasági élet vigyázó csapata, amelynek adott esetekben nagy szerepe vau. Csendes, kötelességtudó, fegyelmezett hadsereg ez, amelynek minden tagja esktlt tett arra, ha bármikor Is szükség tenne kipróbált hűségre és meghízható becsületességre, segíteni kész, erős tnu-gyar férfikarokra ugy mindenkor készek a hívó parancsot követni és ugy a nemzeti vagyont, mint az egyesek tulajdonát, birtokát, munkájának gyümölcsét, a termelés és gyártás folytatását blztosltaül, a munka Jogát és a dolgozó biztonságát megvédeni. Áldozatos magyar hazafiak serege ez, kiket a hazafiság sarkat, hogy állandóan lábhoz tett tegyverrel álljanak, hogy minden pillanatban beavatkozhassanak, Imsz.ük-ség van reájuk.
Megbecsülhetetlen szolgálatuk ha községek, városok, országrészek termelésének zavartalanságát kell biztosítaniuk. Ha arról van szó, hogy üzemek, gyárak abbahagyott munkáját tovább folytassák. Ha városok, községek világítását, vasutak vezetését kell teljesíteniük, a közlekedést fenntartaniuk és a nemzeti vagyont u pusztulástól megóvniuk.
Mosl, hogy felütötte fejét nz árvlz.ve-szedelem eshetősége és pusztulással fe-uyogetl ay. ár a verejtékes munka gyümölcsét, a kis falvak békés, dolgozó népének minden vagyonát, Jószágát és emberek életét: a N. M. V. szervezete Ismét megmozdult és a vész-sziréna első hangjára glédába állt, hogy kipróbált hadseregét rendelkezésére bocsássa > mentési munkálatokra.
Elhangzott a csendes vezényszó, csak azoktól hallva, akiket Illet - és száz és száz csákány, ásó, kapa és dereglye, csónak és a többi esiköz — mindmegannyi fegyver a fenyégető ár elleni küzdelemben — gazdát kapott, magyar acélkézbe került, fis sok községben, sok kis csapat századokat és zászlóaljakat alakított, amely ezreddé nőtte ki magát és ha éjjel, ha nappal hangzik majd a hívó kUrt: ott lesznek a gáton, hogy embertársaiknak segítséget nyújtsanak és ha kell, még a község kiürítésénél Is karuk és izmaik erejével támogassák
És minden fegyvernemet látunk a hadaeregben. A szellemi foglalkozású egyént csak ugy, mint a loldinunkást, a kubikost; a várost Usztvtselót vagy községi Jegyzőt csak ugy, mint a falu gazdáját; a kereskodőt, mint az Iparost Mert minden egyesnek megvan a maga szerepe, mindegyiküknek kijut a hivatásának megtelelő feladat. Mindegyiküket a hazaszeretet kovácsolja eggyé, teszi domokraükussá, önzetlenné, áldozatossá, kötelességteljesítővé. Mert óriási vonzódása, ereje és hatalma van a hazaszeretetnek, amely mindent alárendel, minden áldozatra kész és még a szerettetnél is Jobban a hazát szereti.
Ilyen szeretet a NemzeU Munka Védelem szervezete. Illő, hogy most, talán a veszély előestéjén, amikor a Mura mentén aggódva figyeli a lakosság u holnapot és „lábhoz tett fegyverrel" vár beavatkozására a Nemzeti Munka Védelem gárdája, megemlékezzünk a N. M. V.-ról... „ (B. R.)
«= Mielőtt tamil sxtksétfetét be-HMTMaé, saját érdekében el ne ■■lusta megtekinteni Barta likia tintijiouáftit.
Nagykanizsa, március 12 A nagykanizsai közkórház sebészeti osztályának túlzsúfoltsága olyan helyzetet teremtett, hogy a legtöbb esetben vagy el kell küldeni a beteget, vagy egy ugyancsak zsúfolt másik belső osztályon elhelyezni. Közegészségügyi szempontból azért elsőrangú szükséglet, hogy a közkórház sebészeti osztálya az idén befejezést nyerjen. A hivatalos város részéről etéren igen nagy a megértés és jóindulat. Illetékes helyen azt az információt kaptuk, hogy a sebészeti osztályt az idén okvetlenül befejezik, mert lehetetlen helyzet az, hogy ma 60 beteg férőhelyére 120 legyen összepréselve.
A fertőző betegek pavillon-jának
befejezésére kerül ezután sor. Ez az épület ugyan tető alatt van már s most nemsokára befejezést is nyer. Jelenleg — mint ismeretes — a kórház fertőző osztálya a közrendészeti kórház vezetőségének Mobilitásából a közrendészeti kórházban élvez vendégséget. Az uj fertőző kórház-pavillont 33 ágyra rendezik be, azonban ugy, hogy abban szükség esetén 60 ágy is elfér. A fertőző betegek pavillonja teljesen zárt osztály lesz, amelynek nem lesz semminemű érintkezése a többi osztályokkal és saját külön orvosai és ápolói lesznek.
A felvételi iroda, úgyszintén a portáslakás teljesen készen áll, még csak a berendezésükről kell gondoskodni. Ez rövidesen meg fog történni.
A belső utakat a kórházban a város műszaki hivatala most építteti, úgyszintén a fő-
kapuhoz való hozzájárást. Ezek a munkák 24.000 pengőt igényelnek, de ezt az összeget nem lehet mindaddig elvenni az építési költség ősszegéből, amig erre jóváhagyás nincsen.
A szemészeti pavilion munkálatai ott tartanak, hogy maholnap már a bokréta-ünnepélyt meg lehet tartani, ha az építkezési idö megkezdődik. Ennek az épületnek az építkezése ütközik a legnagyobb nehézségekbe. 66 betegre van tervezve és nem annyira nagykanizsai,
inlnt országos érdek, amelynek felépítését a népjóléti minisztérium államtitkára, dr. Schoitz Kornél szorgalmazta, azonban mégis a varos átlátva a szemkórháznak Nagykanizsán való elhelyezésének fontosságát és jelentőségét, vállalta a reá eső nagy költséget.
A szemészeti pavilion felépítésének befejezését és berendezését azonban a népjóléti miniszternek kell vállalnia.
Eddig a következő hozzájárulások érkeztek be:
1 .'• A népjóléti minisztertől U2.000 pengő,
2. a megyének kél határozata, hogy 320.000 pengővel hozzájáiul az építkezés költségeihez. Ebből az összegből azonban még az első rész sem folyósittatotl. Ha azonban a megyei hozzájárulási folyósítják is, még mindig marad hiány, amelyre a népjóléti miniszter hozzájárulását, minden körülmények körülmények közöli meg kell nyerni. A népjóléti miniszter sokkal nagyobb hozzájárulás! folyósított Zalaegerszegnek, nem is
szólva Szombathelyről vagy Tapolcáról.
Remélhető, hogy az építkezés most már a leggyorsabb tempóban fog megindulni, mihelyt a jobb időjárás ezt megengedi. A város vezetősége mindent elkövet, hogy hatalmas kórházfejlesztési programját teljesen megvalósítsa és befejezhesse.
Értesülésünk szerint! a város kórházi bizottsága a legközelebbi napokban összeül és a szükséges teendőket megtárgyalja.
Nagykanizsa város köz-rendészeti szabályrendelete
(Folytatás)
29. §. Az árnyékszékek és pöce-gödrök megtelésük után a város belterületén kíflrltendők, azok tartalma a városi tanács által kijelölt helyre viendő. Ezeknek tartalma csak légmentesen elzárható hordókba a szivattyú lég elégetése mellett szivattyúzható, vagy ahol a szivattyúzás nem lehelséges, merhető. Ezek a munkálatok a hűvös idö beálltával, azaz november hó 1-töl március 15-ig a megfelelő óvintézkedések beiartása mellett nappal is elvégezhetők. Május 1-töl szeptember 30-ig terjedő időben azonban esti 10 óra előtt, október hónapban és március 15-től április hó 30-ig pedig esti 9 óra elölt meg nem kezdhetők és reggeli G illetve 7 órán lul nem folytathatók s különösen gond fordítandó arra, hogy a fuvarozás közben semmi el ne szóródjék
Az árnyékszékek és pöcegödrök kitisztllásuk után, a használt eszközök pedig a használat ulán a helyszínén megtiszlitandók, illetőleg fer-tötlenitendök.
30. § Házakban, lakásokban, úgyszintén ezekkel összéfüggö bármely helyiségekben, elhullott állatokat tartani, az udvarra, utcára vagy térre kidobni s a most megjelölt helyeken nyúzni nem szabad.
Tilos a háznál levágni szokott kisebb háziállatokat, vadak slb. vérét máshová, mint a szemétgödörbe, vagy ládába elcsurgatni.
Minden háztulajdonos köteles házában vagy azzal összefüggő helyiségekben, úgyszintén udvarában vagy kertjében elhullott kisebb állatokat udvarának, vagy kertjének félreeső helyén a kuttól legalább 10, a szomszéd határától pedig 2 méternyi távolságban, 1 méternyi mélységben azonnal elásatni, ellenben nagyobb dögnek (ló, marha, disznó stb.) elvitele iránt a hatóságnál azonnal jelentést tenni.
Ugyancsak a háztulajdonos kötelessége közvetlenül háza, vagy helyisége elölt elhullott idegen állatnak elszállítása iráni a hatóságnál késedelem nélkül jelentést tenni. (K. b. t. 124 §.)
31. §. Jószágot utcán vagy téren etetni csak ott szabad, ahol erre a rendőrhatóság helyet jelöl ki.
32. §. Sertést nagyobb mennyiségben hizlalni csakis a városon kivül kijelölt hizlalótelepeken szabad.
A város belterületén és pedig az I—II. épitési övezetben sertést senki-sent tarthat sem a saját házában, sem bérelt helyen ; a többi övezelben házanként legfeljebb 4 drb. serlés tartható.
Aki a városban sertést hizlal, köteles udvarát és ólát tisztán tartani és gondoskodni arról, hogy ne gyűljön sok trágya össze az udvarban. A trágya hetenkint kihordandó.
Szárnyas apró |ószágot (baromfi) az uccira kiengedni tilos.
(Folyt, körj
1929. március 13.
SZÍNHÁZ
Farkas
<
M.lnár darab! A Molnár név varázsa felmelegítene a kanizsai közönséget, ugy, hogy ma már sokkalta többen látogatlak a Szenlivátiyi-társulat előadását. És a Molnár darab ragyogó szellemessége és az életből vett alakjai ambicion'd ák a művészeket is, akik egy olyan előadást produkáltak a kis ácsolt színpadon — nem messze a város közönségének hozzájárulásával épitelt Városi Színháztól, — amely díszére vált volna bármely fővárosi színpadnak. A „Farkas" nagy művészete', tökéletes emberábrázolást kíván. A Szenlíványi-társulat művészei ragyogóan oldották meg feladatukat, oly tökéletes színjátszással visszaadva a Farkas Molnár-espritjének minden csillogó szépségét, amely ünnepnapot varázsolt a Kaszinó meghilt termébe. A közönség honorálta is a művészek kivételes szépségű játékát és sok tapssal jutalmazta. Réz Mátia, Kőműves Sándor, Pataki Miklós főszereplők és a többiek mind egy felejthetetlenül kedves eslét szerezlek a diszes publikumnak. (B. R.)
Sxexon-mUaor:
Szerda: FAUST, tragédia 5 felvonás, 20 kép.
Csütörtök : HÁKOM TK8TÖR, bohózat,
3 felvonásban. Péntek HAZAJÁRÓ !,ÉI.BK, színmű :i
felvonásban. Szombat: A TKSTÖK, vígjáték 3 felv.
JosQivara
Bemu/oMa a Vároal btoxgö
Kedden este a Városi Mozgó érdekes német filmet mulaila he A Joshivara lilokz.tos érlelme mögött egy mulató félhomályos világa húzódik meg. Igen alapos német rendezést találunk a filmben újszerű világítási effektusok felhasználásával. A mindvégig izgalmas Conaji Doy e izü tnese főszerepéi egy rendkívüli tehetségű német színésznő: Brigitia He lm játsza, akinek szépsége sok szinü mimikája könnyen oldja meg a nehéz feladatot. F rlnerei stílusosan simuló művészek, akiknek mindegyike intelligens játékkal járul a ftlnt sikeréhez. A gazdag kilálliiásu berlini Ufa produkciói a közönség nígy érdeklődéssel és tetszéssel fogadta. ___ ^ ( - )
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
= Űzletáthelyezés. Zsoldos Gyula órás és ékszerész üzletét március hó 24-én a Bizlosiló palota Főúti oldalára (volt cipőüzlelbe) helyezi át.
= Mi-lőtt szőny'Uft vesz saját érdekében menjen Barlshoz. Olcsó, ji. gyönyörű választék.
WMijl tjét. staitjÉrirlt „Batlool"
Bialo, ti«u,u Iflótácr. »«lr !<.-iíjóbtif í t K«t plántál ii ,i,ct6 ™lf«l kW t. Mlc«.
Ultija V.lno-W Wománroá FOS •tÜMIlv.. Mi< "»lri. iáim árul-■MUljn! Sváb, rilMnl, 1
<"M.»uy át hangyatnóuerek Nipláibáü, ulánvá'Iíl
«<«• |jp<« ........
Wu Pat'n ..........
•«b fehér/;.............
"ék uradalmi.........
v«Kvfj
.........
•alt trappista.........
Dióbél eisórendll.
pengó kilója vidá -ntl. Kazinczy utca 13. «* Telefon: 1—56.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
napirend
Március 13. szerda
jtoin.il katolmua: Szabin vt l'i, cvl ■ ■ Kris/.li n Izraelua: Ad.ii nr. 30 i
Nap Kel reg^i-l 6 éi. 18 perckor. : lugszlk dt-lulAii 18 un (2 ptrekor. i
VároH Nagym><zgó. „Jnthi.aia". Hél i btlnök halója E,ö. ellő l,j„„ Kisélő : mílsor.
QózlUrdó n)ltva 6 Orí ól ui< '
1 óráig (hétló, áierda. pén:e« delmin C.Í kedden egéi/ rl ip nóknen)
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-ttgye ó Jelentések ; Kedden a hómérsík Irt: Re.wrt 7 0r«k i -03, d tuiá.l 2
akol -f5 8. este 9 órakor -0 4
felMztt. He gel éa dé bon borult eilc Uiála égboliozm
Szélirány: Reg/el és déliien északkelet, este dé nyugali ,zél
— A veszprémi püspök |tavaszl bérmautja. Rótt Nándor vcs/prémi megyéspüspök a ma.us l-lől a hó végéig tartó bérmautján a következő zalai községekei látogatja meg: Gidse, Hallói. Za aszenlbalázs, Murakeresz-lur, Nagyrécse, Nagybakónak.
— Húsvét előtt nem lesz városi közgyűlés. A városi közgyűlés elé kívánkozó ügyek lassankint 'mindjobban megszaporodnak, ugy, hogy szükségessé teszik a közgyűlés ösz-szehivását. Értesülésünk sz-rinl azonban a képviselőteslület húsvét elölt nem fog összeülni, tehát a városi közgyűlést mosl már csak áp rilis hónapban fogják megtartani.
Nöcgyletl tea. A Keresztény Jótékony Nőegylet szokásos leadél-utánja ezúttal nein lesz egészen a „szokásos". Több lesz aiinil, kiemelkedőbb. Ezt a teát csütörtökön, március 14-én délután 5 órakor dr. Plihál Viktorné lakásán lariják. Különös érdekességei ad a teának, hogy ezen a győri nőegylelek elnöknője tart előadást egy, hölgyeinket szerfelett érdeklő tártadalmi léniáról. Az előadó és az előadás a legnagyobb érdeklődésre tarlhat számol, miért is a tagokat és vendégeiket minél nagyobb számban szeretettel hívja és várja a Niiegylet elnöksége.
— A polgári Iskolai külömbö-zeti és magánvizsgálatok. A vallás-es közoktatásügyi miniszter u| rendelete értelmében I rendes korban levő tanulóknak (vagyis azoknak, akik a törvéuyszabla minimális életkornál legfeljebb kél évvel idősebbek) csak abban az eseibeu adhaló ma-gánvizsgálaii engedély, ha állandó lakóhelyükön nincs polgári iskola. Ha állandó lakóhelyükön nemüknek megfelelő polgári iskola van, enge-délvt magánvizsgálatra csak abr>an az esetben adható, ha azt különleges méltánylást érdemlő körülmények (példiul hatósági, orvosi bizonyítvánnyal igazolt hosszabb — 3—4 havi — betegség, vagy nyilvános iskolába járást akadályoyozó tosti állapot, slb.) megokolná teszik. 2. A külömbözeti vizsgálatoknak szelekciós l'llegük van Ennélfogva ezek a vizsgálalok teljes komolysággal és az eddiginél szigorúbban ejtendők meg s a nyelvekből a szóbeli vizsgálat előtt irásbe i dolgozatot is kell késziteniök. Az a tanuló, akinek kél írásbeli dolgozata elégtelen, a külömbözeti vizsgálalnak fél év múlva való megismétlésére utasítandó s magánvizsgálatra nem bocsátható. Zalaegerszeg, 1929 mirciu; 8-án. Kir. tanfelügyelőség.
— Halálozás. Thorma Ferenc földbirtokos, az ősi Thorma-nemzetség utolsó férfisarja 83 éves korában Csopakon meghalt.
— Missziós hírek. A Missziósházban március 19-én „Egy nap Istennel". Akik részt óhajtanak venni, legkésőbb március 16-ig jelentsék be szándékukat. — Frank Henrik Fiai RT. 4l/t kg Frank-kávét és 4'/< kg malát I, Gyenes Lajos l'/akg levestésztát, N. N. 5 pengőt adományoztak a Missziósházi népkonyhája céljaira A Miss iósház vezetősége kéri továbbra is a jószívű emberek támogatását. A kérést szívesen közvetítjük, mert sok az éhező ember, akikről naponta gondoskodni kell a népkonyhán, igen sok az apró, éhező gyermek, akii a társadalomnak ment meg a napközi otthonban a társadalom jószivü és a nővérek szeretetteljes, a legnehezebb fáradságot sem kímélő odaadása. — Egyben már most felhívjuk a jótékonyságról sohasem feledkező családokat, gondoljanak a közelgő húsvéti ünnepekre, amikor a Missziósház sok kis istá-p.dijának a maguk otthonából csak akkor örvendeztetheti meg őket, ha jószivü emberek pár darab elhasznált ruhával, kimustrált játékkal, pi-rostojással, miegyébbel gondolnak reájuk. A Missziósházban minden ilynemű csekély adományt hálásan fogadnak. _
A sxcrelem
Juttatta a törvény kesére
ax öt batóaág által Körö-xött legényt
Nagykanizsa, március 12
Orsós Imre 22 éves csavargó cigánylegény régi ismerőse a vármegyék bűnügyi hatóságainak Most is a kanizsai rendőrség, csendőrség, kir. törvényszék, a murakereszturi, lete-nyei és somogyszentmikolósi csendőrség hajszolta, de sokáig nem sikerült elcsípni.
Hónapokon dl lopott, betöri ezen a vidéken és most mégis utolérte a nemezis, mely minden bünözőnelt kitöri a nyakát, ha Nagykanizsára veszi útját.
Orsós Imre az ujabb időkben a kiskanizsai cigánypulrik egyikében húzódott meg. Egy cigányleányba volt szerelmes és ez hozia ide gyakran.
Tegnap este a kiskanizsai rendőrség az egyik putriban megtalálta a cigányt, aki megérezte vesztét, mert a rendőrök elöl bebujt a putri szalmája közé és alvást színlelt, de ez semmll sem használt, megkölözve bekisérlék a kiskanizsai rendőrségre, majd behozták a kapitányságra, ahonnét kedden délelőtt átkísérték a kir. ügyészségre.
Orsós Imre a cigánybunözöknek abból a fajtájából való, akik a csirke lopástól a legvakmerőbb betörésig mindent megcsináltak már és egy nagyáruházban sem lehetne olyant kérni, amit ő ne lopott volna össze hónapok alalt.
— A gőzgépkezelök m. k. vizsgáló bizottsága közli, hogy a legközelebbi vizsga 1929. április hó 6-án szombaton délután 3 órakor lesz (Nagykanizsa Sugár-ut 9 fldsz. VII. terem). A kellően felülbélyegzett és felszerelt kérvények ugyanide küldendők. A kérvényhez csatolni kell 1) az anyakönyvi születési kivonatot 2i hatósági erkölcsi bizonyítványt, 3) legalább hal havi szakbavágó ha-haióságilag hitelesített működési bizonyítványt.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
I.apunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
»
Oiaa
rnuUi
MMJ
TaluSvttkemH KSzponr
Budapest. I., Horthy Mlklói-ut 119-121.
Utazási filreJí
Nagykanizsa, március 12
1. Az Olasz-Magyar Kereskedelmi Kamara által Milánóban 1929. április 12-től április 27-ig tariandó nemzetközi áruminta vásár és kiállításra valamennyi állomásról Murakeresztur országhatárra, vagy Gyékényesre április 1-töl kezdődő odautazással és legkésőbb április 30-ig való visszautazásra, mindhárom kocsiosztályban 30 százalékos menetkedvezményt enged lyezetl Igazgatóságunk. Ugy az oda-, mint a visszautazisnál a szokásos kékszínű igazolási jegy felmutatandó.
2. Az Országos Magyar Mezőgazdasági Egyesület által Budapesten 1929 március 2 l-iöl 25 lg lartartdó országos mezőgazdasági kiállítás és tenyész állatvdsárra val: mennyi állomásról Budapestre oda és visszautazásra 50 százalékos menetkedvezményt engedélyezett Igazgatóságunk. E kedvezményt csak azok vehetik Igénybe, akik a kiállítást rendező bizottsága által kiadott és ennek pecsétjével ellátott és a tulajdonos nevére szóló „Kiállítási igazolvánnyal" bírnak.
3. Prágában folyó évi március hó 17-töl 24-ig tartandó XVIII. nemzetközi áruminta vásárra utazók részére a Duna—Száva—Adria Vasút vonalain laazgatóságunk 25 százalékos menetkedvezményt engedélyezett. — A kedvezményi csak azok vehetik igénybe, xkiknek a vásári igazolvány birtokukban van
4 Budapesten folyó évi máius hó 4-tól 13-ig tartandó nemzetközi vásárra szállítandó és ott kiállítandó tárgyakra vonalainkon való szállítás esetén a Vasúti Arudijszabás I. rész, B) szakasz XXII. fejezetében megállapított fuvardíj kedvezmény! engedélyezett Igazgatóságunk az olt körülírt feltélelek és módozatok mellett.
5. Milánóban folyó évi április hó 12 tői 27-ig tartandó nemzetközi dru-mintavásárra szállítandó és ott kiállítandó tárgyakra vonalainkon való szállítás esetén a Vasull Árudijsza-bás I. rész, B) szakasz XXH. fejezetében megállapított fuvardíj kedvezményt engedélyezte Igazgatóságunk az ott körülírt feltételek és módozatok mellett. Az álhmásfőnökség.
= Célom nemcsak áraim el-adáea, hanem vevőint kleUgl-téee tel Korzó Divat Üzlet.
= Szabó Antal fegyver, lőszer és sportáru nagykereskedő üzletét március 25-én uj helyiségbe, Fő-ut 5. sz. hercegi várépűletbe helyezi át.
— Jótékonyság. A Keresztény Jótékony Nőegylet népkonyha-akciójához Makoviczky Oyu'áné 2 kg zsirt, Kadn Irma 2 liter hajdinát és I kg sőt. Csizmadia Vilm i 5 kg liszlet és
2 kg darát adományozlak.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
UJ rendszer bulorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Za>a-vátmegye egész terüíeté/e dijmente-aen szállítunk teljes lakésdlerendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat ts megtérítjük. Kopsl' in Szombathely, Kőszegi-utca 5.
ZALAI KÖZLÖNY

1929.-március 13.
Báityadl. levert, dolgozni képtelen
egyéneknél a természetes „Ferenc József" keserűvíz szahaddá teszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó-és munkaképes-égel. Behaló kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, hogy a Ferenc lózse: viz szellemi munkásoknál, neuraszténiás embereknél és bclegeskclő asszonyoknál rendkívül iókékuny hatású gyomor- és béltiszlitó szer. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszere-letekben.
— Egy keszthelyi főmozdony-vezető nagyjelentőségű találmánya. Polgár Santlor kes'thelyi fő-mozdonyvezeló óriási horderejű kérdéssel foglalkozik esztendők óla: hogyan lehelne kevesebb tüzelőanyaggal a gőzgépeket üzemben tartani'? Fáradhatatlan, hosszú munkával sikerüli a majdnem kiszáinilhatallan horderejű problémái megoldani. Az intelligens löinnzdonyvezetó találmányát a Máv. igazgatóságának ajánlotta fel. A tal'hnány azért nagy és a gőzgépeknél forradalmi jelentőségű, meri negyen-ötven százalékos szén megtakarítás érhető el vele. A Máv. igazgatósága komolyan foglalkozik Polgár Sándor találmányával, annál is inkább, mert Polgár Sándor neve már a Faluszövetség kiállításairól ismert, ahol nagy feltűnést kellett finom mozdony modelljével. Kíváncsian várjuk a Máv. mérnökeinek véleményéi Polgár Sándor találmányáról és kíváncsian várhalja mindenki, meri ha csak husz szazalék tüzelőanyag megtakarítást jelentene is a találmány, akkor is megbecsülhetetlen nemzetgazdasági szempontból. Magyarországra áldást jelentene a találmány, mert sok kihasználatlan tőzegtelepe van. Már pedig — amint éltesülünk — Poleár találmánya a tőzeggel való tüzelést is lehetővé lenné.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
— A lagy utolsó áldozata Zalában. Balogh István salföldábra-hámi lakos Iáért ment az erdőre a mull hét elején. Egyszerre ugv eltűnt, hogy nyomát se lelték. Most, hogy olvadás van, ráakadlak holttestére. Megállapították, hogy az erdőn megfagyott. Valószínűleg ö voll a fagy utolsó áldozata az idén Zalában
= A legelegánsabb női- és lértl-ruhák, legszebb cipők, mind a .világhírű PFAFF varrógépek öltéseit dicsérik.
TŐZSDE
Az értéklőzsdén a forgalom t Ije-sen a tegnapihoz hasonlóan folyt le. Az üzlettelenség ma is dominált, ennek következtében jelentékeny árváltozások ismét csak néhány értéknél mutatkoztak. Általában az áralakulás ma is lefelé irányuló volt. — Árnyereséggel zártak Salgó, Ingatlan Bank, Lámpa. Ezzel szemben az átlagosnál nagyobb árveszteséget szenvedett Szikra, Ruggyanla és Bauxit Az árdifferencia mérlckc az I -ni rilka esetben lépi tul. A fixpiacon igen csekély voll a forgalom. A valuta és devizapiacon Madrid további 60 ponttal emelkedett, egyébként nem volt említésre méltó változás.
SPORT ELET ■
Tipp-versenyünkben ketten találták ei a Rákospalota—Zala-Kanizsa meccs végeredményét
A félidő eredményét senkisem találta cl — A tippek 80 százaléka Zala-Kanizsa győzelemre esküdött — A vasárnapi meccsre két trlbüiijegyet osztunk k! a helyesen tippelőknek
Első /Ipp-vcrsenyUnKre 497 sxelvény érkeze// be
Nagykanizsa, március 12
Nagy örömmel regisztráljuk, hogy sportolvasó-közönségünk mekkora érdeklődési tanúsított első tipp-ver-senyünk iránt. Mint jeleztük, a tippversenyt egész szezonon át minden meccsre rendszeresítjük. Megjegyezzük azonban, hogy a versenyen résztvenni csak lapunkból kivágott szelvényekkel lehet, tehál nem vehetünk figyelembe lippelésckel, melyeket más papírra irlak.
Elleti tipp-versenyünk várakozáson felül sikerült. A három gyűjtő-szekrénybe és közvetlenül a szerkesztőségünkbe összesen 4!)7 tipp-szclvényt juttattak cl olvasóink. Ezenfelül vollak számításon kívül eső lippelések, mint más papírra irt vagy helytelenül kitollött szelvények.
A beérkezett lippelések HO százaléka a Zala-Kanizsa győzelmét jósolta. a többi 20 százalékban meg oszlóit a helyi csapat vereségét vagy döntetlen eredményt tippelők láb ira.
Kitűnik tehál ebből, hogy a közönség milyen fanatikus szerelettel viseltetik a piros-fehér profik iránt, amit a csapatnak ezután fokozott teljesítménnyel kell majd meghálálni.
Az összes lippelések közötl olyant, amely a incccs végeredményét és a félidőt is pontosan eltalálta volna, egyet sem sikerült találnunk. Bc-kezett azonbán két szelvény, mely pontosan eltalálta a meccs végered-
ményét, vagyis a Zala-Kanizsa 3:1 arányban történt megveretését.
Sámson Gergely és ifj. Ofenbeck Károly találták el a Rákospalota 3:1 gólarányu győzelmét. Sámson a félidőt 1 : l-re, Ofenbeck 0: 1 tippelte.
Hogy a további tipp-versenyekhez a közönségnek még nagyobb kedvet adjunk, közöljük, hogy a kél végeredményt ellnlálónak a vasárnapi Zala-Kanizsa — Terézváros bajnoki meccsre l—l tribünjegyet adunk ki, melyre az utalványt a szerkesztőségünkben átvehetik.
A fentieken kivül legjobban megközelítő eredményt értek el : Wirth György 3:0 (1:0), Döme Lajos 3:0 (I :0), Wilde Endre 3:2 (2:0) Rákospalota győzelemmel.
Miután tipp-versenyünk főszabálya, hogy nyereményt csak helyes megfejtőnek adunk ki,ezúttal csak 2 tribün-jegyet adunk ki és várjuk továbbra is, hogy a pénteken reggel meginduló tippversenyben Zala-Kanizsa—Terézváros meccsre minél többen tippeljenek. talán nagyobb lesz az eredmény, mint most.
A lipp-versenyt most vasárnap is a déli órákban zárluk le és 17-én is déli 12 óráig lehet a szelvényt bedobni a kéi kávéházban, Vékássy-üzletben pedig délelőtt 10 óráig.
(A Zala-Kanizsa FC) ma este 9 órakor az Ipartestületben választmányi gyűlést tart.

KÖZGAZDASÁG
Helyszíni OFB tárgyalás lesz Nagykanizsán a kiosztásra kerülő 50 hold föld ügyében
75 igénylő 150 holdnyi igényléssel jelentkezett az 50 hold földre
javaslatát meg
Nitgykunlzsu, március 12 Megittuk, hogy az Országos Föld-birlokrendszö Bíróság 69 kaniz-ai földhözjultatoMat itélelileg megfosztott a nekik juttatott földektől, inert többszöri figyelmeztetés és felszólítás dicára sem fizették meg a haszonbért és megkereste a városi tanácsot, hogy a megüresedelt területeket hirdesse meg és különösen a törpe és kisbirtokosokat Invja fel jelentkezésre az újból kioszlásta kerülő 50 katasztrális hold és 682 négyszögöl kisajátított hercegi földekre.
A városi tanács felhívására a különböző kategóriák, igy a hadirokkanlak, a törpe és kisbirtokosok élénken jelentkeztek. Összesen 71 jogszerű igénylőt veitek fel és foglaltak össze a jegyzékbe. Kb. 150 kat. hold területei tesz ki, amit a 71 kérvényező az 50 holdra igényel.
A jegyzékei a városi tanács a mult napokban terjesztette fel az Országos Füldbirtokrenderő Bírósághoz, ahol Hordóssy Lajos m. kir táblabíró az igénylök érdemességél
felülvizsgálja és leszi.
Hordóssy táblabíró ezután kitűzi a tárgyalást, amelvre személyesen lejön a helyszínre Nagykanizsára.
Hogy mentsük meg elfagyott Aszi vetéseinket?
Irt*: Faber Gyflrgy az AluSdunántull Mezógazdaiigt Kamara ll»ztvl«t«|e Az idei abnormisan hosszantartó, szokatlanul- kemény fagy sok helyült ugyancsak erősen megtépázta vetéseinket. Vannak táblák, melyekről a hótakarót is lefújta a szél, máshol a vetésre ránehezedő fél méteres hóréteg ugy kiszorította a levegői, hogy a vetés ennek következtében rothadásiak indult. A nappali felmelegedések és é|jeli lehűlések pedig olyan jégkéregpáncélt képeztek néhol a vetés felelt, hogy az levegőhöz nem jutva menthetetlenül elfulladt. Ugyanezen okból — a hőmérséklet gyakori ingadozásából kifolyólag —
áll elő a vetések felfagyása is. E tekintetben különösen a kései vetést! gyengén bokrosodolt gab. nafélék vannak veszélyben.
Kérdés már most, segithetünk-c a liólól-fagylól megszenvedett öszi vetéseinken? Ha a hó leolvad a fll-dekről, s a gazda szetne elé a pusztuló vetés szomorú képe tárui leggyakrabban a vetés kiszánlására határozza el magát. Ez pedig, ha csak a károsodás nem általános és nem igen nagy mírvü, soks'or igazán felesleges, mert célszerű beavatkozással még segíthetünk a bajon és ha nem is le iz rekordtermésünk, még mindig tisztességes termésre számíthatunk. Azért ne hamarkodjuk el a dolgot I Az elfagyott részeket ugyan uj éleire már nem serkenthetjük, de a gyengén fejlelt, félig elfagyott, sárguló, penészedő vetési még meglepően regenerálhatjuk.
A felfagyott vetést, amint a tála] kiszáradt, azonnal le kell hengerezni, miáltal a gabona kihúzódott szára a talajhoz nyomódik s bülyökrészeiből uj gyökereket fejleszt.
A gyengén áttelelt vetések legradikálisabb orvossága, azoknak tavaszi felültrágyázása. Erre pedig legalkalmasabb a gyorsan ható nlt-rogéntrágyák: a csilisalétrom és a inészsalétrom.
Különös nyomatékkal hivom fel olvasóim figyelmét a c-lllsalétromra, amely a legrégibb és egyut'al a legideálisabb gyorshatásu nitrogén műtrágya. Szórjunk el belőle kai. holddnkint 30—40 kg-ot a vegetáció megindulásával és ez a csekély meny-nyiség csudákat fog művelni a tél fagyától megviseli vetésekkel. Szinte marói holnapra megváltozik vetésünk reménvtelrn képe. A gyér vetés megsűrűsödik, sötétzöld szint vesz fel, buja fejlődésnek indul s a nem mü-trágyázotl résznél sokszor pár arasz-szal magasabb.
A csilisalétromot lehetőleg száraz talajra, esőzés előtt szórjuk el. Az egyenletes elszórás biztosítása végett keverj!!* össze kétszer anyl homokkal. vagy fürészporral.
A csilisalé'romnak a mullban csak egv hibája volt: hogy 1 q ára 40—44 pengő körül mozgott. Ez a hiba azonban lassankint kiküszöbölődik, mivel a csilisalétromot forgalombahozó érdekeltség elhatározta a csilisalétrom árának fokozatos leszállítását. Már ma is a helyzet, hogy a tavalyi 40 pengői q-kénli árral szemben 36 pengőbe kerül csak I q csilisalétrom.
Magán és államgazdasági szempontból nincs fontosabb tennivaló ma mint őszi vetéseink megmentése. Hiszen a tavasziak vetésével Is elkéstünk már egy hónappal, mi lesz ha buzánkat-rozsunkat, is eke alá vesszük és helyettük a bizonytalan tavaszi vetéshez folyamodunk. — Felhívom azért olvasóim figyelmét tegyenek legalább 30 kg. feftrágya elszórásával kisérletet ez mint össze 10—12 pengönyi megterhelést jelent s az eredmény jónéhány q-a termés-többlet lesz. A műtrágyák beszerzését az Atsódunánluli Mezőgazdasági Kamara készséggel közvetíti.
— A PFAFF varrógép még 20
év múlva is könnyen és szépen van,
akárcsak az első napokban, ebben rejlik az olcsósága.
I
Húsvétra mái* most vegyen MÍltéltyÍ CÍpÖt!
Nagy választék érkezett tavaszi divatmintákból
és Fia cipőraktá^ában, Főúton,
Miltcnyi Sándor és Fia cipöraktárában, Főúton, a városházban.
_Hngy a leutánzáswnk olajét vegyük, egyes divatfajtákat a kirakatba nem tesszOk.
IÍŐ9.' márciusi!
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Meg ma
szerdán 7 és 9 órakor „Joshivara", (Hét bűnök hajója). Erős erkölcs-drama. Főszereplő Brigitta Helm. Szenzlfciós kisérő műsor.
Zürichi zárlat
Pirii 20-30VS, London 25-23, Newyork 520Brdssel 7219, Milano 27 IVb, Madrid 77-50, Amjlrnlim 20825, Berlin 123 36, Wien 7304, Sofla 3-75'^,, Prága 15 39, Varsó 68 30. Budapest 90-84 , Belgrád 912° i, Bukarest 309'i.
Ternt épytüziia
A buza 20, rozs 10 fitt. emelkedett. Irányzat szilárd, a forgalom élénk.
Buza llizav. 77-es 26-10-26 60, 78-ss 25 8.5 -26 65, 79-es 26 95—27 05, 80 ss 27 I0—27 2U, dunántuli 77-es 26 0 -26 30, 74.11 26 35-26-55, 79-es 26 65-26 75, >0-ss 26-80-26 90, rozs 2410-24 31, tak. árp, 26 20-7640, sörárpa 2700 -27 50, rab 25 65—2 5 85, tengeri tszt. 30 00—30 25, dunántuli 29 21-29-50, korpa 1900 19 50
A budapesti Tőzsde derlga-jogyséM
valittAk
Angolt 27-75 2'-90 Belga Ir. .9-50 79-80 Cseh k. 16-94-17-02 Dánk 152-50-153-10 Dinár 10-00 10-06 Dollár 570-80-572* 0 Francia t. 22-50 22-70 Holl. 229 10-23 1-10 Lengyel 64 10-64-40 Leu 3 39-3-43 Léva —'—
Líra 29 90 30-15 Márka I35-95-13Í-45 Norvég 152 50153-10 Sehtll. 80-42-80-77 Peseta 8t-45 85 15 Svájci t. 110-07 110 47 Ssédk. 152-50-155-40
DEVIZÁK
Amst. 229-37-230-r,7 Belgrád 10-05 0-08 Berlin 135-91-13611 Brüsszel 79 52-79 77 Devizáiéi 3-39 3 42 Kopenh.152 70 53 10 London 27-79 27-8 ' Madrid 81-50-85 10 Milano J29-97-30-07 Newyork 572-90-4-50 Oizlo 152-70-15310 Páris 22-37-2244 Prága 16 96-17-01 Szcfla 4-12-415 Stockh. 153 02-153 42 Varsó 64-22-64-42 Wien 80 46-80-71 Zürich 110 17-11047
Sertéiráíár
Felhaltál 1496, eladatlan 604.— Első rendű l-'2—1" 4. szedett 1;72—1-74, szedeti közép 1-54-1-60, könnyű 116-1-30, |.»ó tendtl öreg 1-56—1-60. II-od rendű öreg 1-40-1 46 angol sll'dó 1-30-1-60, szalonna nagyban 1-80—1-82, zsír 2-22 -0-00, hui 200-2-30, szalonnás félsertés 1-92-2-08. Az Irányzat vontatott.
íí Á_n i ó
(Rőrldltáaek) H - hírek, közgazdaság Hangv. — hangverseny E — előadás
Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene Mg. «=- mezőgazdaság.
H|. - ifjúsági előadás. P — felolvasás. 0 — gránit donzen*. Ib .— jazz bárul. K — kabaré. nZ. — népszerű zene.
Március 13 (szerda) Budapest 915 Trtóhangv 930 H 9 45 A hangv. folytatása. 12 Déli harangszó. 12 05 a hmgv 13 25 H. 12 3) A hsngv. folyt. 13.00 Időjelzés, Időjárás 14.30 H 15 39 Morsetanfolywn. 16.10 P. 1645 Idő lelzés Időjárás, H. 17.10 P 7 40 Cigány zene 18 40 Rádió smatőrpos'a- 20ABud.i Dalárda hangv. 21 E 2 .10 Mistélóra kónnytl Z 22.10 Időjelzés 23 Cigányzene Barcelona 13 30R'dló trió. 14 10 Opera-áriák 1730 Rádió-iextett 21 10 éi 2 20 Hsngv
Bécs 11 Szórakoztató Z 16 Hangv 20 45 A bécsi filharmonikuson hsngv
Harlln 11 U 17 Szórakoztató Z 2)35 Dijos Béla lánczenekara.
-rOnn 12.30 Hsngv. I&30 Qy. 17 45 Aris- és dalest. 19.15 Opera E.
Hamburg II 0 1405 es 1630 Hsngv 18 Szí rakoztató Z 19.25 Opera E
London. Daventry 11 O. 12 és 13 Hsngv 15.45 Klasszikus Z. 16.45 Orgona hjngv. 17 15 Qy 18.45 Chopln-mszuikfik 22.20 Hsngv. 22.45 SuJrakoztató Z.
München 1255 Han/v. 16 Szórakoz utó Z. 17 ÜT. 20 Katona Z 2t 20 Nép dakik. 22.45 0 hangv
"-15 0- hangv. 1230 Hangv 1620 Qy. 19.05 és 20 Hangv. 21 Kamara Z Varsó 12.10 Oy 15.50 0. hangv. 17.55 « 20.10 Hsngv. 21.35 Lengyel Irok szerzői "he. 22.30 Szórakoztató Z.
ílslla: Délzalai Nyomda él Lapkiadó Vállalat, Hagy kinin án. Felelős kiadó: Zalai Károly.
lattwtu UMra i Nagykanizsa 78. m.
/
KDETÉSEK
Zalai közlöny
Az apróhirdetések dt|a 10 szóig 50 fllló. Minden további szó dija s fíll" V«íi! £
VandáglSk részéte, üveg é« porcellán áruk olcsón szerezhetők be Siem üvegesnél teleion 196.
Pónahfitoaflnt bekebelezésre" minden )eselónyősebben és kggy". •abban folyó,Ittat Aoaól lanéo Smt-köcsönka-veutő Irodája ítg^SSE
492Í
----------------nuuai
Kazlnczy-ulca 2. szám.
ElCnyomda (ezelőtt BlaJhorn) Kór-páti RAaalnél, Kölcsey-utca 15. 5736
KQIŐnbaJóratia csinosan butorozoll szoba kiadó Klstaludy-utca 2/b. 1105
Csakott bérautó,
helyben és vidékre bármikor megrendelhető
Benőit Imre
m Talafass ■ S9S. „ám.
eladó 600 «g mérleg vsgy klsebbér elcserélendő Migyar uics 30. s|tó 2 1080
Eladó teljesen vssból késitlll. 9 méte res szs.mskszalozó. - Vodlnák, Oelse
»'gel.___848
Dió keplmó I pengőért kgr.kénl Árval luszerkereskedésében, Magyar-u. V5 1128
ínáTyFzTTirií
CMtomixáíl ét egéuaéfOfjf
BERENDEZÉSEK
nsdMtifi, báiUrtiti 4* ápQlet
BÁQOGOS MUNKÁK
fflr.14- U Olókidak, v Alant lat • uakba rágó
javítások készítése SZEPESI IMRE
ItlW ZrlajlMlklóa-atoatt. Td.M
Teljea ebédlő bútor, külön asztalos, székek, szekrények, különböző servicék, lüg-gönyök és mindennemű háztartási cikkek olcsón aladók Teleki ut 25. özv. Ksuler JózsefnénáL____1102
Félhold aaftlS, 4 sz >ba mellé. Iteljbé gévet, elutaaás miatt stl.gösen aladé. — Megtudható Bányainál, Nagykanizsa, Csen-
geiy ut S.____-1118
Egy komplett háló és ebédlő olcsón al-ada Eötvös-tér 33. 1119
Értesítjük városunk közönségét, hogy a volt Szlranyovszky-féle
kölcsönkönyvtárat
átvettük és azt f. hó 11-én megnyitjuk. Felkérjük mindazokat, akiknél könyvek kolcsónképpen vannak, hogy azt hozzánk átírás végett, minél előbb beszolgáltatni szíveskedjenek.
Kérve a Közönség szives pártfogását
Sehleaa Testvérek
Bsstoraaatt kélszobis utcai Iskás április l-re kiadó Balthyiny-u. 19. 1121
Mladaisaa bejárónő gyermektelen házaspárhoz azonnal felvételin Cim a si-ad b... 112'
Hóxaladóa. Kinizsi ulca 57. szsni alatlt hJz srsoadkézbői eladó Érdeklődni 3. ajló
alatt. _ ____
Kétkerekű kóalkasal (tragacs) megvételre kerestetik. — Penyvesl, Kinizsi-
utca 47._______r'L25
Lengyeltótiban (Somogym.) vásártérrel szemben, üzletnek Is slkalmss 3 szobs, konyha, élésksntta, eaelédlanls, kocsiszínből álló aarokhéa aladó. Ezleke.nl lehet Miseta Ferencnél, Buzsák.j 1126
Egy Jóforgalmu vendéglő azonnal kU adó. Qm a kiadóban.
1127
Regedei viz
neniMak kitünfl borviz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden föszer-és csemegeüzletben.
a* Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21
I
Húsvéti vásár
olcsó
•ifinyajjJinoleuin
és viaszkos moiaik »á»aonban
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél
a nagytőzsde mellett.
Leghűbb barát egy
PFAFF varrógép,
mely önt sohasem hagyja el.
20 havi róajslatflaatéara la
kapható
BRANDLSÁHDOBÉSFIA
Cégnél
Deák tér 2- a fclsőtemplomnáL
Állandó dljmaataa hlsnzóaokUitóa I I I
Legin'gblihstóbb eredeti németországi
ftízelek és virágmagvak.
Hollandiai
virághagyniákés gumók.
Hazai
gazdasági-magvak.
Étuknénctorsiigi
takarmányrépamagvak
(buigundl)
Mü trágya-félék
nagy vátoxtékbin ti legolcsóbb árakban, owkla kipróbált oslrakéfia*-sáflQ magvakat árusítok.
Nagyban és kicsinyben kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
magkereskedésében
Erzsébet-tér 10 i bíróság mellett.
A nigykulxial klr. ügyészségtől-
1928. El. 2/A. 12.
Venuytárgjaláii binlH.
A felügyeletem alatt álló nagykanizsai kir törvényszéki fogház le-lartóztatoltainak élelmezéséhez 1929. évi április hó 1-tól 1929. évi junlui hó 30-ig terjedő időre szükséget marhahúsnak, csontnak szállítására
1929. évi március hó 22. napjának d. u. 3 órájára versenytárgyalást hirdetek.
Felhívom a szállításra vállalkozókat, hogy ajánlataikat 1929. évi március hó 22. napjának d. e. 12 órájáig a kir. Ügyészségnél (Igazságügyi palota I. em. 16. ajtó) benyújtani
A szállítási feltélelek a kir. ügyész-
ség-tél ludhatók meg Nagykanizsa, 192! hó 12-én.
9. évi március
Dr. Szabó s. k. kir. ügyészségi elnök.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak ét ismerőseinknek kik felejthetetlen drága jó férjem, illelveédesatyánlc
Borbély látván
elhunyta alkalmával jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat enyhítették és a boldogult temetésén
megjelenni szívesek voltak, ez ulon mondunk hálás köszönetei.
A gyászoló család.
Ez az autó ikeli Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
BagykaniiM, Deák-tér 2. uám.
Telefon: 3-22.
Raktárról az Haazea typuaok azonnal azállit-hatók. — Kedvező fizetési feltételek I
ZALAI KftZLONY _ 1929. március 13
közalkalmazottai
További nagy kedvezményt
nyujtunk bútorvásárlásnál!!
Az eddigi kedvezmények és díjmentes szállítás a lakásba február és március hónapokra azzal bővül, hogy kamatokat egy éven belüli törlesztés esetén
visszatérítjük!
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
Kftszegi-utoa 5. (üzlet az udvarban). VérkerUlet 62.
I: 1887-BEN.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
69. évfolyam, 61. szám
Nagykanizsa, 1929 március 14, csütörtök
Ara 14 fillér.
ZALAI KOZLÜNY
Szerkesztőség és klatíóhlvaiai fO-ui 6 mi, Keszthelyi flökkladóhlvatal Kossuth U)m-n Vi.
WH.ITIKM NAPILAP F-'elelóa szerkesztő: Barbarlts Lajos
BIMizetési éra: egy hóra I pengO »0 fillér
Kormánypárt elfogadta Vetrovácz nyilatkozatát elégtétel gyanánt
Wekerle: „Itt tettek kellenek! Ne legyen
Európa koldusai"
Mlagyarorsxdg
Budapest, március 13
(Éjszakai rádiójelentés) Az egységespárt elnöki tanácsa ma délután ülést tartott Peslhy Pál elnöklete alatt, amelyen részt veitek a kormány tagjai, élén Bethlen István gróf miniszterelnökkel. Az elnöki lanács foglalkozott a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt ismeretes határozatával, melyet Petrovácz Gyulának a „Reichsposl"-ban irt cikkével kapcsolatban hozott. Az elnöki lanács Pesthy Pál, majd Bethlen István gróf hozzászólása után ugy döntött, hogy a Kereszténypárt lojális határozatát tudomásul veszi.
Utána pártértekezlet volt, amelyen
a kormány valamennyi tagja részt veit.
Napirend elölt Erdélyi Aladár szólalt fel, aki Wekerle pénzügyminiszter expozéjál nagyvonalúnak tartja.
Ez az első eset, hogy a pénzügyminiszter expozéja nem általános Ígéreteket tartalmaz, hanem tényekkel jön.
Nagy könnyítéseké! tartalmaz az agráriusok számára. Az expozéval megindult uj érával jöleg o kis emberek érdekében lellek nagy lépést. A párt és az ország bizalommal látja Wekerle pénzügyminiszter működését, aki tudja, hogy
itt nemcsak kell, hanem lehet is segíteni.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter szólalt fel ezután. Az elismerő szavakban biztosított két munkájának további támogatására. Panaszokkal — mondja, nem lehet az országon segíteni és a bajokon segíteni. Ilt
tettek kellenek. Nincs szükségünk szánalomra. Nem szeretné, ha ml Európa koldusa szerepéi töltenénk be,
mi Európától csak a teljes igazságot köveleljük. Nem akarunk szánalmat. Épen ezért rosz szolgálatot lesznek a panaszkodók és a csüggedők az országnak — hangsúlyozza.

Kétórás expozéban adott programot Wekerle pénzügyminiszter
Wekerle beismeri, hogy a kormánynak nem sikerült csökkentenie a kiadásokat — A meg-növekedett személyi kiadások 52 százalékra rúgnak — Konkrét bejelentések az adókönnyítések terén — A pénzügyminiszter beterjesztette a költségvetést
„Minden pessximlxmussal sxemben bixom ax orsxág gaxdaságl JOvölében"
Budapest, március 13 A képviselőház ma folytatta a közigazgatás rendezéséről szóló javaslat vitáját, amelynek első szónoka Viczián István volt. Jogi szempontból meg nem engedhetönek túrija, hogy az alispán hatásköréből a főispán
javára valamit elvegyenek. A törvényjavaslatot elfogadta.
Elnök jelentette, hogy llalász Móric indítványt nyújtott be az iránt, hogy a közigazgatás rendezéséről szóló javaslat tárgyalásának tartamára
az ülések Idejét nyolc órában állapítsák meg.
Wekerle pénzügyminiszter expozéja
Wekerle Sándor pénzügyminiszter benyújtotta az 1929—30. évi költségvetést és két órás expozét mondott, melyben főleg belső gazdasági kérdésekkel foglalkozott. Megállapitolta, hogy
a kormánynak még nem sikerült teljes mértékben megvalósítania azt a törekvését, hogy csökkentse a kiadásokat.
Bizonyos mértékben lassította azt a tempót, amelyei az elmúlt években a költségvetések mozogtak. A személyi kiadások megnövekedtek egyrészt azért, mert a meglevő intézményekhez személyzet kelleti, más-részt- mert a nyugdijterhek szapo-
rodtak. A dologi kiadások emelkedésének tekintélyes része annak tulajdoniiható, hogy a költségvetés összeállításánál figyelembe vette a mult évben ténylegesen előállóit kiadásokat. Az államháztartás előirányzatának növekedése tehát csak alkalmazkodás a felmerülő kiadásokhoz.
Államadósságunk legnagyobb tétele a Nemzeti Banknál fennálló 922 millió pengő, am' az elmúlt évvel szemben 16 millió apadást mutat. Ezt következetesen folytatjuk, hogy
mielőbb felvehessük az arany készfizetést. Nem állítja, hogy a költségvetés
számai örvendetesek, nincs azonban egy tétel sem, amelyei szemben a szükséglelenség vádját lehetne emelni, de aggasztó körülmény, hogy a költségvetésnek közel 52 százalékát a személyi kiadások teszik. Ez arra int, hogy minden személyi szaporodási rigorozusan mellőzzük. A kormány öl-liai évre előre normál-státust létesil a tisztviselők számára és ennek elérésére a megürülő állások be nem töltésére törekszik. Jóllehel, az államháztartás mai helyzete nem teszi lehetővé, hogy olyan
adómérsékléssel jöjjön a kormány, amelyei szerelné, mégis bizonyos könnyítéseket léptet életbe az adók kezelésénél, az adóhátralékok után járó kamatok mérséklésével, a fizelési felléfelek enyhítésével.
A jövedelmi adó 3600 P létminimumát emeli, mégpedig 3—6 gyermek után gyermekenként 100 pengővel, hal gyermeken tul gyermekenként 200 pengővel.
Eltörli az állatforgalmi-adót,
annak csak legutolsó fizetését hagyja meg. Egyszerűsíti a forgalmi-adó kezeléséi. A földadót az 1909. évi 20 százalékos kulcsra szállítja le. A kereskedelmi mérlegünk passzivitása 24 millió pengővel növekedett.
E számot nem kicsinyli le. A statisztika azonban kedvező tüneteket is mulat. Ipari behozatalunk bizonyos mértékben csökkent. A nyersanyagok behozatala viszont növekedett.
Kivitelünk növekedett Az ipari kivitel különösen emelkedett azoknál a cikkeknél, amelyek beruházási jellegűek, elektromos cikkek, gépek, slb. Mindent meg kell tennünk, hogy passiv helyzetünkből kikerüljünk. Ezért állítottuk fel a kiviteli intézeteket és minden járható utat igénybe veszünk. Reméli, hogy a legközelebb felveendő tárgyalások során módot találunk arra, hogy igényeinket kielégíthessük és visszaszerezzük főként házi állataink részére németországi régi piacainkat. Reméli, sikerül majd olyan standard-buzát előállítani, amely megfelel majd az igényeknek.
Hitelviszonyaink nemcsak, hogy kétségtelenül javultak, de jobbak, mint a bennünket környező győző államok hitelviszonyai. A Nemzeti Bank a nemzetközi pénzpiacok hatása alatt a bankrátát kénytelen voll l°/o-al emelni, de ujból leszállítja, amint lehetőség lesz rá. Tökére szükségünk van, mert termelni akarunk. A tőke számára kedvező almoszférát kell teremtenünk, fel kell fognunk minden tőkeellenes támadást. Előkelő amerikai pénzcsoportokkal, miként elődjei, ö is tárgyalásokat folytatott a földre és házra vonatkozó jelzáloghitel
kedvezőbbé (ételére. E lárgyalások a mai külföldi pénzpiac helyzete miatt
nem vezettek eredményre. Reméli azonban, hogy a helyzet változásával a. tárgyalásokat ujból felveheti.
Állami hitel, vagy beruházási hitel felvétele érdekében semmiféle tárgyalások nem folynak.
Az erről szóló hírek mind alaptalanok. De nem jelenti azt, hogy a kormánynak ne legyen szándéka és reménye arra, hogyha a német háborús lárgyalások likvidálása befe
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 14.
jezödik, ezzel a kérdéssel álljon elő. Hangsúlyozta, hogy a változott viszonyoknak megfelelően ál kell alakítani termelésünket. Komoly munkával nagy lehetőségeink vannak mezőgazdasági és ipari téren egyaránt. Indruslriatizdládnunk kell. Dohányforgalmunk értékesítésére nemzetközi pályázatot hirdet a napokban. Társaságot kíván létrehozni, amely felmenti az államot az értékesítés gondjaitól. Ha ez megtörténik, módunkban lesz dohánytermésünket fokozatosan hatvanezerholdra emelni. Beszédét azzal fejezte be, hogy túlságosan lábrakapott a pesszimizmus az országban Ő bízik az ország
gazdasági jövőjében, ha a nemzet az eddigi áldozatkészséggel támogatja a kormány programját. Magyarország csonka létére teljesíteni fogja történelmi hivatását.
A miniszter végső szavai után a Ház minden oldalán felhangzott a taps és az éljenzés. A miniszter ezután beterjesztette a költségvetési tervezetet, továbbá a házadómentes-ségről, a földadóról, a jövedelem-szerinti vagyonadóról, az Országos Magyar Ipari Jelzálog Intézetnek nek adandó illetékmentességről, az 0. F. B. ingatlan átruházásairól, az állalforgalmi adó eltörléséről szóló javaslatot, végül az elemi beruházásokról szóló javaslatot.
Kray István interpellációja a külföldre fizetett nyugdijakról és a menekültekről
Rövid szünet után áttértek az interpellációkra. Kray Islván báró az állandóan külföldön tartózkodó nyugdíjasok és kegydijasok ügyében terjesztett be interpellációi a hadügyminiszterhez és azt kérte, hogy az állampénztár csak rendkiviili esetekben fotyósitson külföldre nyugdijat vagy kegydijai. A mai súlyos gazdasági helyzetünkben nem lehel és nem szabad az állampénztárt ilyen összegekkel megterhelni. Egyébként gálát kell vélni a menekülök beözön-tésének, mert sokan vannak olyanok, akik kényszerítő ok nélkül jöttek be megszállott területről. A külföldön élő nyugdijasok közül többet megemlít és felvilágosilást kér, hogy milyen cimen kapnak ezek magyar nyugdijat. Miért mutatkozunk mi olyan nagylelküeknek idegen nyugdijasokkal szemben ? 1
Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter
hangsúlyozta, hogy ez tulajdonképen összkormányzati kérdés, mert polgári nyugdijasok sokkal nagyobb számban élnek külföldön, mint katonai nyugdijasok. A katonaságra nézve Ausztriával egyezségünk van, amelynek alapján minden magyar honosnak Magyarország fizeti a nyugdiját. Hadseregünk békében felvett idegen állampolgárokat Is, akiknek nyugdíjjogosultságuk is volt. Két ilyen külföldön élő idegen állampolgár kap
ma mindössze nyugdijat az államtól. A közigazgatási bíróság ítéletében kimondotta, hogy ezek nyugdij-igé-nyét nem lehet kétségbe vonni. Politikai okokból sem volna helyes másképp cselekedni. Ugy Kray István báró, mint a Ház a miniszter válaszát tudomásul vette.
Simon Böske
fejedelmi fogadtatása Bécsben Bécs, március l;t Lapjelentésck szerint Miss Európa a nyugati pályaudvarra y. 15 órakor érkezett és az állomáson löbbezer főnyi tömeg, köztük számos hivatalos személyiség is fogadta. Amikor a vonat a pályaudvar csarnokába érkezett, cigányzenekar a Rákóczi-indulót játszotta. Magyar ruhába öltözött leányok virágcsokrokat adtak át Miss Európának. Miss Európa ezután négyfogatú lovaskocsin, amelynek mindkét oldalán egy-egy huszár foglalt helyet, a belvárosi szállóba ment, ahol liszteletére ünnepélyes reggelit rendeztek. — Délután '/24 órakor a Magyar Vendéglőben ünnepélyes ebéd volt, amelyen a magyar követség és számos előkelőség is megjelent. — Jelen volt löbbek között Llppschlltz, az osztrák újságíró egyesület elnöke és Salten Félix, ismertnevü iró. Miss Európa holnap délelőtt 11 órakor tovább utazik Budapestre.
ÉJ&scaKa ráomlott a &ásc egy &atiagu családra
A szegényetnber tömés-háza nem birta ki az ||{£j|fást — Az apa, az anya, a 18 éves sógorfiu és « bölcsben alvó csecsemő agyonlapítva kerflUek elő a romok alól
Négy (jutói tfa van a borzalmas kate#*/rórdnaK
Nagykanizsa, március 13
Páratlanul borzalmas szerencsétlenség történt tegnap hajnalban Balatonbogláron, melynek négy halálos áldozata megdöbbentette a községet és környékét. A négy életet követelö katasztrófa véletlen müve, érte ember nem vonható törvényes felelősségre. A szokatlanul hóbő télnek szám Iájára irható legnagyobbrészt.
Balatonbogláron a Szedres-utca 19. szám alalt az elmúlt ősszel szűk költségből kis családi házat épített Burics Károly kőműves, aki feleségével, anyósával és két gyermekével költözött be az uj hajlékba.
A szegény iparos-embernek alig volt pár száz téglája és igy a ház oldalfalait
tömésből készítette.
A tél rengeteg hava ugylátszik erősen átáztatta a szegényes hajlékot és igy történt, hQgy a ház egyik tömésfala tegnap reggelre virradóra 3 és 4 óra között rettenetes robajjal összedőlt.
A beomlott fal agyonnyomta a fal mellett ágyban levő családot, kiket a borzalmas szerencsétlenség álmukban ért.
A szomszédok után csakhamar az egész község értesült a Burics-csa-lád tragédiájáról és percek alatt már |
egész sereg ember lámdozott azon, hogy a romokat ellalutittfk.
Amint elhánylák a tömés fal törmelékéi, elsőnek Burics Károly
kétesztendős kisleánya került elő, akit csodák-csodájára, a beomlott fal csak könnyebben sértett mfg.
Nálánál sokkal súlyosabban sebesüléssel húzták ki Ihász Lajosné
60 éves öregasszonyt, Burics anyósát, akit a legelső vonattal Székesfehérvárra szállítottak a kórházba.
A romokat eltakarító embereket ezután borzalmas lelet fogadta, amint mélyebbre ástak. Valósággal
összelapítva került elő Burics Károly, az apa és felesége, Ihász Erzsébet, az asszonynak egy 18 éves öccse,
aki Buricséknál volt látogatóba és
a bölcsőben agyonzúzott pár-hónapos gyermek,
Burics klslánykájának holtteste.
A család tragédiája megrendítő hatással volt a lakosságra. Felelősség senkit nem terhel, csupán a szerencsétlenül járt Burics, mint kőműves, nem járt el kellő körtlllekintés-sel, noha láthatta, hogy a falak át vannak ázva és tartósságuk veszélyeztetve van.
Soba nem látott hatalmas fbtaep lesz
Nagykanizsa ezidel szabadság-ünnepe — Kérelem a kanizsai üzleti-világhoz
Folynalt a felenfhesések a tCossuifi-vacsordra
Nagykanizsa, március 1.1 Minden békeidők lelkesedését felülmúló hazafisággal készül Nagykani-
zsa város közönsége Március idusának megünneplésére. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör előkészületi munkálataiból ítélve az ünnepség páratlanul impozáns lesz.
Az ünnepség — mint jeleztük — pontosan délelölt 11 órakor kezdődik.
Gyönyörű momentuma volna a nagy nap emlékének, ha a kanizsai kereskedők, Ipa rosok, vállalatok, gyárak pénteken délelőtt fél II órától önkéntes általános munkaszünetet tartanának, miután a törvény erre a napra úgyis teljes hivatali munkaszünetet ír elő az állami és autonómiai hivatalokba. Az Ipartestület elnöksége lapunk
Tavaszi nöi és uri szövetufdon-ságok, ingzeflrek, mosóselymek
# nagy választékban érkeztek
SINGER aivatáru&á&éLba
• MINDENFAJTA SZŐNYEG MÉRSÉ-
K.E.CT >ÍH|UAN KAPHATÓ.
1929. március 14.
má6 helyén közölt (elhívása ' • az Iparosság
teljes megjelenését jelzi a nagy ünnepségre. A kanizsai
pénzintézetek egész n pra teljes hivatatszünetben állapodtak meg.
A sajtó azzal a külön kéréssel fordul a kereskedőkhöz, hogy üzleteiket nemzeti sziliekkel és dekorációkkal díszítsék lel pinteken és a város lakossága Impozáns lobogó díszbe öltöztesse a várost. Minden magyar ember március 15-én gomblyukában nemzetI szalagot hordjon — A Városi Színházban tartandó ünnepség programmját itl közöljük:
1. Hiszekegy. Játsza a m. kir. 6. honvédgyalogezred zenekara, énekli a közönség.
2. Kerner-Ketting: Kossuth-nyilány Játsza a honvédzenekar (vezényel Weckt Gellért ezreddobos).
3. Lobogós küldöttségek bevonulása a színpadra A cigányzenekarok (vezeti Vadas Lajos prímás) a „Tavasz elmúlt, a rózsának" c. dalt játszák.
4. Urbdn Gyula Petőfi Nemzeti dalát szavalja.
5. Ünnepi beszedet mond Krátky István dr., Nagykanizsa r. t. város főjegyzője.
6. Borsai: Magyar ábránd (Erdély bércein), játsza a honvédzenekar
7. Barbarits Lajos „Üzennek u magyar temetők" cimll költeményét adja elő.
8. Kéhler: Magyar vígjáték, jálsza a honvédzenekar.
9. Himnusz, játsza a honvédzene-kir, énekli a közönség.
A Kossuth-vacsora
Magyarországon Nagykanizsa az első város, amely az országosan felvetődött Kossuth-ünnepel megüli, megüli pedig olyan keretben, amire a Zalai Közlöny szerkesztősége sem gondolt, amikor akcióját útnak indította.
A Kossuth-serlegre ma érkezett adományok
ma újból gyarapodtak. A Nagykanizsai Bankegyesület 20, Nagykanizsai Takarékpénztár 20, Gazdasági Takarékpénztár 20, Néptakarékpénzlár 20, Ipartestület 20, Kiss Ernő ipartestületi elnök 10 pengőt küldtek be szerkesztőségünkbe
Az Irodalmi és Művészeti Kör. amely a nagyszabású vacsorát rendezi, aláírási iveket köröz, melyeken gyorsan gyűlnek máris az aláírások, ul?y. hogy kezdve a város egész vezetőségétől, mindenki otl lesz a szóm bat ette 8 órakor kezdődő vacsorán. Minthogy sem idő, sem munkaerő nincs az ivet mindenkihez külön elküldeni, ki-ki jelentkezzék hivatalában, vagy telefonon dr. Thotway Zsigmond postafönöknél, vagy szerkesztőségünkben (előbbinek 100, utóbbinak 78 a hivó-száina). A jelentkezés határideje péntek déli 12 óra. Teríték 3 pengő, a Koronában.
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsa megsegítéséről tárgyalt a vármegye közigazgatási bizottsága
»A marcalii és csurgói járást
Zaluegonizcg, március \t:i Zalavármegye közigazgatási bizottsága liödy Zoltán alispán elnöklete alatt március havi üléséi tartotta tegnap, amelyen az alispáni jelentéshez elsőnek Farkas Tibor dr. szólott hozzá a vasúti forgalom és az állattenyésztés védelme érdekében.
Csóthy Géza murakereszturi apát a nagykanizsai problémát lette szóvá, rámutatván Nagykanizsa súlyos helyzetére. Utalt arta, hogy számos olyan somogyi község von, melyet csak egy ut választ el Nagykanizsától és amelyek igazságügyileg azért mégis Kaposvárhoz tartoznak. Az illeiö községek már régebben kérlék Nagykanizsához való csatolásukat.
Kívánatosnak tartja, hogy esetleg az egész marcall-l és csurgói Járást csatolják Nagykanizsához.
és a közigazgatási bizottság járjon közbe az érdekelt községeknél, hogy
csatolják Nagykanizsához!"
kérjék és szorgalmazzák az átcsa-tollatAsukat.
Az átcsatolás esetén Nagykanizsa némi fellendítése lenne várható. Kéri a bizottságot, hogy
lokozolt figyelemmel forduljon a halódj Nagykanizsa felé, hogy az ne legyen mostohagyermek. Az egész bizotlság az egész megye ütőerén kell, hogy tarlsa kezét, igy tehát Nagykanizsa városán is.
Farkas Tibor dr. hasonló érielemben szólalt fel Nagykanizsa város megmentése érdekében.
Csóthy Géza ezután a Mura fokozott paribiztonságát sürgette. Kijelentette, hogy jelenleg
Murakereszturnái és Kollát-szegnél semmi árvízveszély nincsen.
Ilódy Zoltán alispán a felszólalásokra kijelentene, hogy a nagykanizsai törvényszék területének kibővítését figyelemmel kiséri és minden lehetőséget meg fog tenni.
A fokozatosan enyhülő idő egyelőre elhárította a Inra veszélyét, de egy vasntt áteresz elé óvatosságból zsilipet építenek
Szakbizottság tartott helyszíni szemlét a Mura-árterületén
Nagykanizsa, március 13 Jelentettük, hógy a Mura esetleges áradásával k <pcsolatban a járási halóság, folyainmérnökség és a Délivasul képviseletéiül alakuló bizottság a preventív inlézkeilések ügyében
Murakereszturon helyszíni szemlén
szerez tncggyőjödésl a helyzet valódi képéről.
Dr. Botku Andor járási főszolgabíró, íliocli László folyammérnökségl tanácsos és f'etrik Dezső délivasuti felügyelő kedden délelőtt a három-negyediizes személyvonattal kiutazlak Murakeresz:urra, aliiii a bizottsághoz csatlakozóit Szcivert Anlal körjegyző és a községi biró is A bi/.ollság ezután megtekintette a Mura árterületét
és a közvetlenül a helyszínen szerzett tájékozódás után örömmel állapította meg, hogy az Időjárás fokozatos enyhülése nagy mértékben csökkentette a lolyó áradást lehetőségét. A napról-napra csak kis mértékben felmelegedő levegő a hegyekről a hótömeget nem abban a tempóban zuhogtatják alá. mini az várható
volt, azonban a Mura szeszélyes viz és igy indokolt, hogy ha ma még nincs is közvetlen veszély, azért megtegyék azokat az intézkedésekét, melyekkel a lakosság értékeit és az állami tulajdonokat megvédjék.
A szemlél tartó bizottság megállapította, hogy a Murakereszlur vasútállomás mellett közvetlenül levő úgynevezett vasúti áteresz a Mura kiöntése esetén átengedi a nagytömegű vizet Murakereszlur községre, ezért ennek
az áteresznek megtelelő elzárása szükséges.
A kérdési ugy oldják meg, hogy az áteresz elé a község
zsilipet épít, amely kimondottan árvízvédelmi intézkedés csupán és ennek a zsilipnek fenntartása érdekében a község a vármegye alispánjától, mint engedélyező hatóságtól engedélyt fqg Jtérní.
A Mura áradása esetén egyelőre csak a Murakereszlur— Kotort között futó vasútvonal és a letenyel törvényhatósági ut háromszöge kerülne víz alá.
Ma azonban veszély nincs és minden remény megvan arra, hogy az időjárás továbbra is kedvezően fogja befolyásolni a Mura vízállását.
A bizottság munkájáról jegyzőkönyvet vettek fel és azt felterjesztik a bizottsági tagok felsőbb hatóságaiknak.
Nagymosáshoz:'
Schicht szarvas-szappan
Mosakodáshoz:
Schicht kulcs-szappan
ügyeljen mindkét törvényesen védett szappangyártmányra, amelyek a legjobb minőségről tanúskodnak
Asl iparosság figyelmébe
Nagykanizsa, március 12 Ezúton is tisztelettel felkérjük ipa-rostársainkal, hogy március 15-én délelőtt 11 órakor a Városi Színházban tartandó nemzeti ünnepélyen minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. — Gyülekezés az Ipartestület helyiségében d. e. fél 11 órakor, ahonnan zászlónk alatt vonulunk át a színházba. Elnökség.
Az Ipartestületi Dalárda
összes tagjai felkéretnek, hogy pénteken délelőtt 10 órakor gyülekezzenek az Ipartestületben, honnét zászló alatt felvonulnak a hazahas ünnepélyre. Ügyvezető.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Csütörtökön este 7 és 9 órakor, pénteken 5, 7 és 9 órakor .A kis admirális" lackic Coogan idei kiváló filmje Ezenkívül a szenzációs kisérő műsor
= ■lelőtt tanul utkiégletét be-ixertue, uját érdekében el ie ■■lassú megtekinteni Barta Kilui dlTatnjdoaságalt.
Rlza japán ....................................- 80
Hlz« Patna ....................................I-—
•ab fehér..........................................I-
Mék uradalmi....................................1-44
■«at vegyes ....................................t «0
Kaka* Duna....................................2-—
Sajt trappista....................................3 —
Dióbél elsőrendű............................4 —
pengő kilója
VIDA-nál, Kazinczy-utca 13.
<06 Telefon: 1 —56.
I l—i ii» ——----
Tavaszi újdonságok női és férfi divatruha és kabátszövetekben, selymekben óriási választék
I olcsó árakon KISFAL UDI és KRA USZ Ségnéi
ZALAI KÖZLÖNY
1829. március 14.
SZÍNHÁZ
Faust
Abban a pillanatban, mikor szétlibbent a vörós függöny, az jutott .eszembe, vájjon a nagy Goethe nem veszi-e zokon odalent, hogy Nagykanizsán csak a hordó tetejéről hirdethetik Thália papjai és papnői Faust örökké fiatal igéit.
Azt hiszem, az a Koránt megtöltő bölcsesség és elkophalatlan szellem, mely ennek a tudornak és sötét cimborájának szájából szerte árad, sehol sem kaphat defektust, ha hordóról is tolmácsolja egy ilyen kiváló gárda, mint az Országos Miivész Színház hivatott együttese.
A Faust hatalmas kerete, mely magába ölel élettant, lélektant, humort és szelid érzelmeket akármeny-nyire belepi a por szövegkönyvének vaskis lapjait, sohasem fakul meg, nem lesz belőle sárgult foliáns, de még az idő homokórája fényesebbre csiszolja, hogy minden betűje ugy hangozzék, mintha ma vetették volna 1 papírra.
Mi lehel kétkedés, tépelődés, iá-t zadozás az öröklermészeti törvény ellen, hogy a sár legyőzze porhüvelyét és kiszakadni tudjon belőle, uj — mi nem a ma légkörében töltené be az embert.
Ádám és Faust kézen fogva vezetnek bennünket a ringató Icartól a négy szál deszkig és mögötiflnk az árnyék Mephistó-Lucifer, aki üzi, hajija az embert, hogy sorsa beteljék.
Áhítatos csodálat szálljon e helyről is a zseniális szellemnek, aki megajándékozta a világot Faust müvével és mélységes tisztelet adassék e művészi társaság bravúros akarattal véghez vitt teljesítményének, mely messze felül áll azon a szinten, amit „mit kell adjon a vidéki színészet" gyűjtőfogalma alá sorolunk.
A harmadik este is azt hozta a társulatnak, amit a két előző: teljes erkölcsi sikert, művészi ambíciók érdemes honorálását bő tapsokban, de szerényszámu publikumot. Már pedig a színészek megélhetéséhez is az a három dolog szükséget ősidőktől fogva, amit Monteccucoli lett szállóigévé . . .
Az együttes legragyogóbb erénye: a tökéletesség határán mozgó egységesség ezúttal is vitte a darahot. Mindenki a helyén volt és Goethe pár szavas szerepét az epizódszerep lök is ugy mondták el, mint a főalakok: imádságos szívvel, rajongó hittel, jegyességben a kuliura és művészet szent gondolatával.
Sz. Salgó Ilona (Margit) letompi-toltan, finom, leányos, üde báijal ezúttal egészen uj oldalát mutatta meg tehetségének. A címszereplő Homokay Pál mély intelligenciát árult el ugy játékban, mint Faust nehéz lelki viharzásaiban. Az első kép töpren gései megrendítően szép produkció volt. Pataky Miklós lendületes, érdekes Mephistó volt, akinek sokszínű variációra nyilt alkalma és mindig élt is vele.
Komoly tehetséget, rutint és pazar humortcsiilogtatolt meg Márta alakításával Boronkay Ilona, aki Patakyval egyült goethei magasságokban járóhu -moros duójáért nyíltszíni tapsol is kapott. Réz Mária, Oroszlán György, Fellegi, Sebestyén, Bihary, Szeghalmy a rendezői kéz stílusának harmóniáját teljes komolysággal őrizték meg és ahol szükség vuli humorra legyei mezetten éllek vele. U. Gy.
Sxexon-mUsor : (.'aütőrtök : H AltOH TK8TŐH, Imilózttt,
:i felvonásban, l'óntok HAZAJÁRÓ l.l'il.RK, színmű :
felvonásban. Szombat: A TKSTÖll, vlgjátók a telv
NAPI HÍREK
NAPIREND
Márolua 14, caatSrtSk j
Kómal katolikus: Malhlld Pro-est: ■ Malhild Izraeliül Veall III. 2
Nap kel reggel b óta 1b perckor, ' ivitgszlk dclulAn 18 óra 03 perckor. j
Keresztény Jót. Nőegylet! tea d u. : 5 órakor (dr. Plihál Vikiotnénál)
Városi Nagymozgó. .A kis adniirá- I lls\ Jackie Coogan Idei kiváló filmje, j Gózfűrdó nyitva reggel fi óráiól esie j ■t óráig (héllő, szerds. péntek délután ! és kedden egész mp nőknek).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelenlések: Szerdán a hőmér-
séklet : Reggel 7 órakor —2, délután 2 órakot 4-4 8, eble 9 órakor +1 4
Felhőzet: kcggel és délben borull, esle tiszta égboltozat
Szélirány: Reggel dél, délben és este nyugsti szél
A Metaoroléglal laUaat sala 10 órakor j.l.nll • Változékony éa agyalAro axataa IdA vérhatd, gyenga éjjall fagyokkal.
— A Szociális Missziótársulat uj házfőnöknöjének üdvözlése.
Kellemes meglepetésben részesítették a Szociális Missziótársulat nagykanizsai hölgyszervezetei tegnap délután a nagykanizsai Missziósház uj főnükijőjél Mandukovics Celesztin nővért. A Szociális Misszió hölgyeinek válasrtmánya és tagjai, úgyszintén a Leányklub testületileg tisztelegtek az uj házfőnöknőnél és melegen üdvözölték. A Missziós Szervezel nevében Oskó Péterné, a Leányklub nevében Józsa Baba beszélt. Celesztin főnöknő meghalva mondott köszönetet az üdvözlésért és ígérte, hogy egész leikéi bele fogja vinni a nagykanizsai Missziós ház és munka felvirágoztatására.
— Volt húszasok figyelmébe. A volt 20. h. gyalogezred emlékbizottsága - mint megírtuk — március 19-én, Budapesten, a Vigadóban, este 9 órai kezdettel díszhangverseny) réhilei,' József ISher'cég és báró Szurmay Sándor tábornok, volt ezredtulajdonos védnöksége alatt, a Nagykanizsán felállítandó 20-as emlékmű céljaira. Fellépnek Babics László dalköltő, volt 20-as főhadnagy szerzői estje keretében, a Budai Dalárda, Köszeghy Teréz, Závodszky Zollán, Cselényi József, Varga Imre és Széli József. A volt bajtársakai — külön meghívó helyet! — ezúton hivja meg az emlékbizottság. Jegyek a Krátky-tőzsdében kaphatók.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban Vili., Baross-tér 10.
— Istentiszteletek március 15-én.
Március 15-én a plébánia templom-b>n, továbbá az evangelikus templomban d. e. 10 órai kezdettel, az izr imaházban pedig délután fél 6 órai kezdettel ünnepi istentisztelet lesz, amelyre a polgármester meghívta az összes hatóságok, egyesületek, testületek és hivatalok tekintetes vezetőségeit.
— Lelkigyakorlat. A Kalholikus Legényegylet-ben a tagok részére március 16, 17 és 18 án este fél 9 órakor Gazdag Ferenc egyházi elnök lelkigyakorlatot tart. A tagok larlsák kötelességüknek azon pontosan és teljes számban résztvenni. Elnökség.
— /I nagykonlxaaf pénzlnté-zelek exuton kitelik t. Ügyfeleikkel, Hogy a nemxeil Ünnepre való tekintettel, pé nxtdralkal mörclua 13-én egésx napon ót xórva tartlók.
— Nagykanizsalak a zsidó nagygyűlésen. A budapesti Lloyd nagytermében folyó magyar izr. nagygyűlésen Nagykanizsáról részt vesznek dr. Weisz Lajos ügyvéd, dr. Winkler Ernő főrabbi és Fábián Miksa titkár.
— Nőegylet! tea. A Keresztény Jótékony Nőegylet szokásos teádéi-utánja ezúttal nem lesz egészen a a „szokásos". Több lesz annál, kiemelkedőbb. Ezt a teát mi, délután 5 órakor dr. Plihál Viktorné lakásán tartják. Különös érdekességet ad a teának, hogy ezen a győri nőegyle-tek elnöknője tart előadást egy hölgyeinket szerfelelt érdeklő társadalmi témáról. Az előadó és az előadás a legnagyobb érdeklődésre tarthat számot, miért is a lagokal és vendégeiket minél nagyobb számban szeretettel hivja és várja a Nőegylet el nöksége.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
— Március 15-lke a polgári iskolában. Az 1848. március 15-ikí dicső nap emlékóre a nagykanizsai m. kir. !Ílí. „Gróf Zrínyi Miklós" polgári fiúiskola és a „Gróf Zrinyi Ilona" polgári leányiskola műsoros ünnepély! rendez a tanintézet tornatermében, Az ünnepély a leányiskolában délelőtt fél 9 órakor, a fiu iskolában pedig fél 10 órakor kezdődik, amelyre az igen tisztelt szü löket és tanügybarátokat tisztelettel meghívja az igazgatóság.
— A Piarista Diákszövetség ma délután 7 órakor tartja közgyűlését a gimnáziumban.
Influenzajárvány idején gondoskodjék arról, hogy gyomra és belei a természetes Ferenc József keserűvíz használata által többször is alaposan kitiszliitassanak.
Kellemetlen szájszag
vibsataaslM. faunja azínő lugak eltorzítják a leg.zibb arcot. Mindkát ss^pságblbst szxtttial lís nla]><).-nn el lehet tüntetni a pi>iii|>át;sn QdiW Chlorodont-fogpuszta (.-.ukrán már eey.-iori bssználaUral. A foifsk mar egy.seri használat utáa gyomon! elefánti «onlízinben ragyognak, klllünfcicn ba s ItsrllMiboi kálón arra a cZlra k&zitott rngazstn, sorolja ChlorodoBt-Iogkefél haunáljuk. A logak íiti azornlt rntltadó dtolntaraililkok. tuelfnk a k. llomrtl»ii -láin-i.ul okmák, eisel a íogkaf. vel al.ijxisan olliivolitbulók. Klsúrslje meg egy tnt-us íogkr.iuiusl, melynek ára 60 llllír, •W . nÍW7 tubus ura I' 1-. Cltlorodonl - logkete .|.nlis vairy kömény sórlíjil) P l nO:»<,lilor..il..iil .táj>is üvegenkúit I' ZliO. (•„,,k k. k iold aslDÍt riornsgoláabati
„Chlorotlont
.nagy
lalirattril vnl.'..II. rk'jiris.'letf
Mimin
M'.liui
Hl ka:.liató. U. Werke A. Ilerliilaii Úrra, Uudapeat.
— A felsőkereskedelmi Iskola Ifjúsága f. évi március hó 15-én, délután 4 órakor a nagykanizsai Kaszinó dísztermében szabadság-ünn-pet rendez, amelyre a tanügy barátait ezúton meghívja. Az ünnepség műsora: 1. Hiszekegy, énekli az intézet énekkara. 2. Megnyitó beszéd, mondja Halmos lslván IV. év-folyami tanuló. 3. 15. március 1848. Petőfitől, szavalja Böjtös István IV. évfolyamú tanuló. 4. Talpra magyar, énekli az intézet énekkara. 5. Március, Zsabka Kálmántól, szavalja Baumgarten Imre III. évfolyamú la-nuló. 6. Bloch, Harmadik Magyar Rapszódia, hegedűn előadja Havas Andor I. évf. tanuló, zongorán kiséri Artner Margit, a női ker. szaktanfolyam növendéke. 7. Ünnepi beszéd, mondja Politzer László IV. évfolyamú tanuló. 8. Magyarország, énekli az intézet énekkara. 9. Márciusi dalok Ábrányi Emiltől, szavalja Perisz Pál III. évf. tanuló. 10. Szózat, énekli az intézet énekkara.
— A II. körzeti álL elemi iskola a március 15-iki ünnepélyt délelőtt 9 órakor fogja megtartani az intézet tornatermében változatos műsorral, melyre a szülőket és tanügybarátokat tisztelettel meghívja a tanítótestület.
— Március 15. Klskanlzsán. A kiskanizsai áll. elemi iskola március 15-én délelőtt 9 órakor tartja hazafias ünnepélyéi, melyre a szülőket és érdeklődőket tisztelettel meghívja az igazgatóság. Az ünnepély műsora a következő: 1. Himnusz* .éneklik a tanulók. 2. Zengő szobor, szavalja Jugovics Lajos IV. o. I. 3. Ünnepi beszédet mond Grastyán István tanító. 4. Talpra magyar, éneklik a tanulók. 5. Petőfi, szavalja Léna István IV. o. t 6. A kassai dómon, éneklik a tanulók. 7. Záróbeszédet mond Kovács Illés igazgató. 8. Magyar cserkész dala, szavalja Simon József V. o. t. 9. Hiszekegy, éneklik a tanulók.
— A Katholikus Legényegylet, mint minden évben, ugy ezalkalom-mal is bensőséges keretek között ünnepli meg a magyar szabadság ünnepéi. Az ünnepély március 15 én este fél 9 órakor kezdődik az egylet székházában. Az ünnepély műsora : I. Hiszekegy. 2. Talpra magyar Petőfi Sándortól, szavalja Urbán Gyula. 3. Ünnepi beszéd, mondja dr. Dómján Lajos egy. ügyész. 4. Melódráma előadója Radics lluska és zongorán kiséri Szatai Bözsi. 5. Nagy Lajos március 15-iki Alkalmi ódája, előadja Schless Gyula. 6i Himnusz.
— A Nagykanizsai Vasutas Dalkör március ünnepét, március 14-én délután I órakor tartja u Pályaudvaron lévő „Munkás Otthonban". Műsor: 1. Hiszekegy, énekli a Vasutas Dalkör. 2. Mtgúyitó, mondja Ansorge Antal. 3. Szaval Hamkovszky Varga Géza. 4. Ünnepi beszéd, mondja Bujárszky László. 5 Talpra Magyar, énekli a Vasutas Dalkor. 6 Szavalat, mondja Peti János. 7. Himnusz, énekli a Vasutas Dalkör.
— A [Zalai Évkönyv - Zal
kultusza.

1929. március 14.
IMsuspoi iiákiwrolái, végbél -hurut felfúvódás, oldalfájás, lélegzési zavar, szívdobogás, fejfájás, fülzúgás, szédülés és lehangoltság eseieiben a természetes .Ferenc József" keserüviz a öélmüködést rendbehozza, megszabadítja az embert a kellemellen érzésektől s megőrzi az Idegek épségét és a szellem frisseségét. Nagynevű orvosok a Firssc Iáiul vizet galandféreg-kuráknál is fényes eredménnyel alkalmazzák. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzle-lekben.
— Hazadat Onnep Pacsán. Tizenhét pontból álló, hatalmas műsorral rendezi t.anili Ferenc vezető tanító a pacsalak március 15-iki nemzeti ünnepét. Az ünnepi beszédet dr. liacza Dezső mondja. A szavalatokon kivül a fiatal Pacsai Dalkör és az iskolások kara énekszámokkal szerepel a műsoron Este az Iparoskörben lesz hazafias ünnepély, melynek ünnepi szónoka Horváth Imre tanító, az Iparoskör jegyzőj*. A Pacsai Dalkör ezen az ünnepélyen Is szerepel Kovács József karnagy vezetésével
— A vasutasság márciusi ünnepségét, hogy a Kossuth-vacsorán a részvételt biztosithassák, a rendezőség 16-án fél 7 órakor tartja meg a vasúti étteremben, a már közölt nagyszabásu programmal.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
— AnyakOnyvI hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 16 gyermek született, ezek közül 5 fiu. 11 leány : Tarsoly Qyörgy kocsisnak leánya, Pápai Ferenc cipészsegédnek fia, Pór József napszámosnak fia, Horváth Károly fodrászsegédnek leánya, Néméth Fetenc vasúti pályamunkásnak leánya, Pogarecz István napszámosnak leánya, Mihálecz Károly földművesnek fia, Salamon Pál napszá-mMnfk leánya, Németh Ferenc v. raldáiinur^cishak leánya, Halász Imre cinfszmeslvsek fi|, Tarnocki Géza piaci rdkjkÜárútnak leánya, -Vincze István kereskedőnek (Rákosszentmihály) leánya, Bien Gábor kereskedőnek leánya, Hajdú János kisbirtokosnak fia, Borsos János földművesnek (Surd) halva szülelett leánya. Házasságon kivül 1 leány született. Házasságkötés 2 volt: Serman Jenő cipészsegéd Tóth Rozáliával, Rein András mészáros- és hentesmester Ber*r Rozáliával Halálozás 22 tör-lénl: Horváth György földműves rk 60 Császár József napszámos rk. 70 éves, Neuherz Károlyné Kelemina Mária rk. 75 éves, Golenszky Ferenc lakatosmester rk. 64 éves, Molnár László rk. 20 napos, Mdjor Boldizsár földműves rk. 21 éves, Molnár Kálmán kegyesrendi tanár rk. 47 éves, Marton Vendel napszámos ÍOelse) rk. 76 éves, özv Horváth Lajosné Balog Katalin 75 éves, Németh józsefné Rácz Rozália (Oelse) rk. 28 éves, Garzó József szabómester rk. 66 éves, Takács József ny. vasuli hordár ág. ev. 64 éves, Re-ketye Pál magánzó ref. 73 éves. Prsncsits József kegyd. vasúti munkás rk. 77 éves, Varga Ferenc oki. lazdász rk. 26 éves, Barbély István férfiszabó mester rk. 36 éves, özv. Baál Qyörgyné Anek Julianna rk. 86 éves, Németh Mária rk. 6 hónapos, Dianiska György rk. 2 éves, őzy. L'bsilfcr Józsefié Pekk ifttalln rk. £6 (lei, Máté Vendel f»ldmlves rk. 64 éves, Vég Ferenczné Göncz Anna (Letenye) rk. 50 éves.
ZALAI KÖZLÖNY
ételzsir
Huttor gyártmány
szavatoltan tlsata, egészséges és
könnyen emészthető.
100% tiszta kókuszzslr.
— Jótékonyság, özv. Kutor Já-nosné 5 pengőt adományozol! a Keresztény Jótékony Nőegylet szegényeinek.
Arany ezüsl véséseit, ruggyanta-bélyegzőit stb rendelje közvetlenül a készítőnél, Ooldbergerné-nél, igy féláron elismerten a legszebbel kapja. Főút 10. Dobrovits-ház.
= Szabó Antal fegyver, lőszer és sportáru nagykereskedő üzletét március 25-én uj helyiségbe, Fő-ut 5. sz. hercegi váréptllctbe helyezi át.
— A Zala—Kanizsa FC ma délután 4 órakor pálya-tréninget, mig pénteken délulán 3 órakor az NTE-vel tréningmérkőzést tart.
— Ml a titka, hogy mindenki szőnyegei Bírta Miksánál vesz? Mert Ifedvezö részletfizetés mel lett készpénzirnn vágarolhut.
■= A férffszabó-mesterek nagykanizsai szakosztálya ma csütörtökön este fél 8 órakor tartja tisztújító közgyűlését, melyre t. lagjait ezúton hívja meg a Vezetőség.
= Üzletáthelyezés. Zsoldos Gyula órás és ékszerész üzletét március hó 24-én a Biztosító palota Főúti oldalára (volt cipöüzletbe) helyezi át.
UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részere Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öl pengő havi részlel fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstelri Szombathely, Kőszegi-utca 5.
K ÁJ) I Ó
(Rövidítések) H - hírek. közgazda-Ság Jlangv. — hangverseny. E — előadás 0) — gyermekeknek. A — asszonyoknak. i — zene. Mg. - mezőgazdaság. It|. i^u-ágl eröadái. F — felolvasás. Cj — gramofonzene. Ib "» Jazz barid. K — kabaré. nZ — nípizerü zene.
Március 14 (csütörtök)
Budapest 915 Hsngv 9.30 H. 9.45 A hansv. folytatása. 12 Déli harangsző. 12.05 Zongorshingv 12.21 H. 123) A hangv. folyt. 13 loőlelzéa, ldő|ár<s 14.30 a 16 Rádió Srabad Evyetem. 16 45 Idó-lelzéa IdőiAtas, H. 17.10 E. 7 40 Az operaház taclaiból alakult zc>ek«r hangv. 20 Vándnrbot, hegedű ói egy tarisznya nólá|a 21.15 Hsngv. 22.45 Idé|elzés 23 Az I. honvéd gy. ezred zenekarának iisngv.
Barcelona 13 30Ridló trió. 17.30 Rádió • cx'ett. 18 Gy. 21 10 Szlmf. tiannv Bécs 11 és 16 Hangv. 20.05 Dalest.
2340 Szerenádest. _____
Berlin tl 0 16 30 Szórakoztató Z. 20 45 Hangv. 0 30-lg Marék Weber ós tánc
"ftrjEnn 1230 Hangv. 16.15 Sziléziai népdalok. 17 Go-donkahangv. >93)Acsch filharmonikusok hsngv. közvetítése Frá-
^Hambtarjl 11 O- 18 Népda'ok. 22 Tánc
'"kendőn, Daventry 110. 12 "angv 13 ü 17 15 Gy. 18.45 Clf pin-mszurkak 19.45 és 21 35 Hsngv. 22 38 Szórakoz-
" München 12 55 Hanpr. 15 20 Josef Zachmayer félkezü ctleramUvéaz hangv. 17.30 Z. 19.30 Opera E. ,„„„
Prága 11.15 G. hsngv. 12 30 Hangv 1820 Gy 16.30 Hangv 19 30 Szlmf. hangv. 2L30 Szlnmtl E. 22.20 G. h>ngv
Róna 13 Rádió-trió. 17 30 Szórakoztató Z. 20.45 Szlmf. hsngv.
Varsó 12 35 Ifjúsági ftlharmónlkus hangv. 17.S5 Kamara Z. 22 .Magyar Ünnepély- a nemzeti ünnep elóeat|én. 22.15 Szórakoztató Z,
KOZGAZDASAG
nixtositva van a nalaíonvidlék nyári tefellátása
A Budapesti Általános Tejcsarnok is 115 balatoni község viszálya elintézést nyert
Ax Alsóáunánlull Mezőgazdasági Kamara
állási az Ügyben
érteKexleten foglal
Nagykanizsa, március 111 Hogy milyen jelentősége volt a lejérlékesités terén beállott zalai zavaroknak és hogy Gyömörey István országgyűlési képviselő mentési akciója, Reisclil Richárd és Pozsegár Rezső képviselők segítsége milyen messzire kiható eredményeket hozott, bizonyítja a 8 Órai Újság-ban tegnap megjelent következő tudósítás.
A Balaton vidékének tejellálása, amelv különösen a nyári szezónban nagyjelentőségű, érdekes bonyodalmak középpontjába került az ulóbbi időkben, Balaton déli pariján Siófoktól kezdödőleg egész Nagykanizsáig a lakosságnak és a fUrdőszezónbin a nyaralóközönségnek tejjel való ellátását szerződésileg állandóan a Budapesti Általános Tejcsarnok látta el. A UÁT-nak a tejtermelő gazdákkal kötött hosszúlejáratú szerződése értelmében a termelt tejet a gazdáktól a BÁT veszi át, amely azulán a tejelosztást lebonyolítja.
A gazdák nemrégen nagy meglepetéssel fogadták ilyen körülmények között a BÁT-nak azt a körlevelét, amelyben bejelenti, hogy
a szerződést felmondja
és március 15-től kezdve nem veszi át a tejet. Közölle a BÁT azt is, hogy ha a gazdák a szerződés fenntartásához ragaszkodnának és kényszeríteni akarnák arra, hogy a tejel mégis átvegyék a BÁT eloszló szervezetei, ugy a BÁT a tej átvételére csak 11 filléres áron volna hajlandó.
A tejtermelő gazdák körében érthető meglepetés! keltett a BÁT körlevele, amelynek kézhezvétele után ktlldött-ségjárás indult különiböző halóságokhoz.
A gazdák fellépése folytán odáig jutott a dolog, hogy az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ lépett közbe és kezdett tárgyalásokat a probléma megoldására. Nyilvánvaló volt, hogy pillanatnyilag a kérdés megoldhatatlan, de kétségtelenné vált az is, hogy ha a szezon előtt nem sikerül rendezni a balatoni tej-ellátás kérdését, akkor a gazdák, nem látva biztosítottnak a termelt tejmennyiségek értékesítését, eladják inajd állataikat és ez a Balaton nyári tejellátá-
sának legteljesebb válságához vezetne.
A Tejszövelkezeli Központ ezért tárgyalásokat kezdell a Budapesti Általános Tejcsarnokkal és a tárgyalások eredményeképpen megállapodás tflrtént abban, hogy március 15-től április l-ig a HÁ T az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ számlájára még átveszi a tejet, április 1 -töt kezdődőleg pedig a Tejszövetkezeti Központ biztosítja a tejellátást a Balaton déli partján.
Ez a megoldás újból biztosítja a Balatonvidék 115 falujának lejtermelő gazdái részére a tejmennyiségek átvételét és igy azután a nyugvópontra jutott a kérdés és remélhető. hogy a Balalonvidék lejellátásában nem állanak elő további zavarok.
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara is bekapcsolódik a mentő akcióba
Nagykanizsa, március 13 /I leiértékesités ügyével a Kaposvárott székelő Msödunánluli Mezőgazdasági Kamara is foglalkozik és holnap, 14-én fontos értekezletet tart ez ügyben. Ezen az értekezleten Zalamegyéből dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelő vesz részt. A Kamara annál is inkább érdeklődik a lej-érlékesitése Ugye iránt, mert a nagykanizsai vidéken kivül — mint azt közöltük is — a balatonszentgyörgyi és siófoki vidék tejtermelésének értékesítése is veszélyben forog. A Kamara messzemenő akciót kiván indítani a tejtermelés érlékesitésének biztosítására.
Tavaszi vetőmag .
Nagykanizsa, március 13 Dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelő felkéri mindazokat a földbirtokosokat, akiknek vau még tavaszi buza-vetőmagjuk, hogy a vetőmag mennyiségét és fajtáját vele közöljék. Erre azérl van szükség, mert egyes vármegyékben, igy Zala több helyén is, azokon a helyeken, ahol vetések hótakaró nélkül maradlak, kifagytak. Ezeket a vetéseket kiszántják és ha az idő még alkalmas lesz erre, újra bevetik. Ecélból a mezőgazdasági kamarák tudni akarják, hogy hol, | kinél lehet még vetőmagot beszerezni.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 14.
tözsd;e
Az a körülmény, hogy az angol és amerikai diskonl kamáilab felemeléséi várják, nemcsak a küiföldi, hanem a/, illeni piacokra is már napok óla részben lanyhilólan, hat, részben pedig bizalmatlanságot okoz. Ellnek következtében nagyrészt gyengébb volt a mai tőzsde is. Az átesések ma sem voliak nagyméretűek, csupán néhány érték szenvedeti nagyobb árveszteséget. Ezek közül Gans Villamos einlitésrc méltó, amelyben arra a hírre, hogy osztalékot nem fizet, eladások és kontremin akciók folytak, ugy, hogy az árveszteség a 10 -ol is eléri. Jelentősebben lanyhultak Bauxit, Ruggyaula és Szikra. Némi árnyereséget lud felmutatni ezzel szemben Lámpa, Ingatlan Bank, Déli vasút és Nemzeti Bank. A forgalom ma is szűk keretek között mozgott. Zárlatkor az irányzat gyenge. A fix-papirok piaca üzlettelen. A valuta és devizapiacon az irányzat barátságosabb.
i Zürichi zárlat
Pám 20-301,!, London 25-23's, Newyork 519-97'fi. Ilrüssel 72 19, Milano 27 22'/» Madild 77-55, Amsterdam 208'28Vi. fleill, 123 37':, Wien 7301, Sofll 3-73'/a, Prása 15 39',!, Varsó 58 30, Budipest 90-Mli Belgrád 912' i, Bukarest 3-09.
Tertnényiázjde
A buza 20, rozs 15 flll. emelkedett. Irányzat szilárd, a forgalom csendes.
Buza llszav. 77-ea 26 60-26(0, 78-ai. 26H5-2'05, 79-es 27 15—27 25, 80-as 27 30— 27 4li, dunánlull 77-es 26 30-26.50, 7S-S1 26 55—26 7i, 79-es 26 85 -26 95, ÍO-aa 27-00-2'-l0, rozs 24 25—24 45, lak. árpa 26 20-76 40, sOrárpa 27-00 - 27 50, zab 25 90-26 15, tengeri tszt. 30 25—30'50. dunántúli 29 50 -29 75, >orpa 19 25 19 50
1 budapesti Tőzsde deviza-jegyzés*
valutAk
Angolt. 27-77 27-92 Belga tr. 79-50-79-80 Csehk. 16-94-17-02 Dánk 152-55-153-15 Dinár 10-00 10-06 Dollár 570-80-572-10 Francia I 22-50-22-70 Hull. 12910-230-10 Lengyel 64' 10-64-40 Leu 3 39-1-43
Léva —■—
Ura 29 90-30-15 Márka 135-95-136-45 Norvég 152-55 153-15 Schlll. 8O-40-P0-75 Peseta 81-95 85 65 Svá|d I. 110-07-110-47 Svédk. 152-85-153-45
DEVIZÁK Amsl. 229-40-230-10 Belgrád 10-05-10-08 Berlin 135-95-136-3.5 Brtlsszel 79-55-79 80 Devizalel 3-39- 3-42 Kopenh.152 72-1.53 12 London 2781-27-R9 Madrid 85-00-85 60 Milano 29-°9-30-09 Ncwyork 572-90-4-50 Oszló I52-7'-153l5 Páris 22-37-22 44 Prága 16 96-17-01 Sz- fia 4-12-4-15 Slockh. 153 07-153 47 Varsó 64-22-6-1-42 Wien 80 50-80-75 ZUrlch 110 18-11048
Sertésvásár
Felhaltál 3017, eladatlan 900. - Elsó-rcnHu 1-70—1- 2, szedett I•70—1-72. szedcll ktlaín 1*52—1*58, kflnnytl 110-1-25, l-sí rendu öreg 1 -56—1-60. tt-od rendű Oreu 1-10—1 46 .ngol sn'dó 1-20-1-50. szslonna nsvvban 1-80—1-84, zsír 2-24 -2-28, hu< 19-0—2-24, szalonnás lélserlés 1-86-2-08. Az irányzat lanyha
Kiadja: Délzalal Hyomda és Lapkiadó
Vállalat, Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telelőn i NsgvksnlZAa 78. ev
Tudja meg!
Kerti mag, dnghagyma, virágmag
HIRSCH ÉS SZEQÖ cégnél
a nagylőzsde mellett
legolcsóbb!
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések rllla 'Oniij 5D IIIMr, Minden további szó dlh 3 flll. Vasár ís Ünnepnap 10 szóig U0 flllór, minden további szó dija 8 Ml. S/enUu is |>:ii-trken 10 szóig EO fillér, minden lovátbl szó dija 8 flll. Ornízó s minJ'n vastagabb bflllbil álló sió kit UTÓniik számit-tatlk. Áliá.-t keresőknek 5O0.0 engedmény M hii-deléai dij atfira fúetvndi.
Űv.oea munkál, klltrléit elfogad, kívánatra házhoz is íregy — Sti rn Uvegts. Erzsétxt-tér 1.4, 927
a férfiakait az érdekli i Öltöny
szövet újdonságok, cilkos nadrág nyagok,
leloliókelmékben legmtjjbirlial' bb Krámti Zoltán divatáruháza a Tulipánhoz. 11-11
Egy |óforgalmu vendéglő azonnal kiadd. Cím a kiadóban. 1127
Dió kapható 1 pengőért kgr. lént Árval fllszeikereskedésében, Magysr-u ?5 1128
Lányos mamák I Ne hlgyleoek senkinek, csak azt. bogy kelengye dolgokban legszolidabb, legolcKbbKtéirerZollán. 1142
VaaalóaB felvétetik Maya' fee-
■ Snel. 1136
Jóksrb-n levő ágy eladé. — Ugyanott bel- ronő te.v.-tellk Ksslnczv utca 5. -1134
vizÍTZETÉK
Cáátontixitl és *gész»égOj(yl
berendezések
gaidaiigi, háitarlisl éa éptllct
bádogos munkák
(Qrd6- <a Qlökldak, valamint « sztkbá vágó
javítások készítése SZEPESI IMRE
T«l.2-» Zi-lnyl ■Ikléa-aatoa 22. T*l. I-K
Zászlók
cimeresek, színtartók már 22 P-től feljebb cimer nélkül .... 10 P-től feljebb
REISZ festőnél,
Kazinczy-utca 9. uám.
Hogyan halt meg a IV
ARADI VÉRTANÚ
A halálos Hé'et záradéka:
Ertdell IsavidkOnyvrk a hadbírósági 1 áruyslásokról, dl ítéletek lÉnzképméSolelel. •redeli okmányok és l.vM, tacsfcniléban
a
Az eddig soha nyilvánosságra nem került titkos levéltári akták közlését március t5én Q
keztü a
ÓrmujsIG
tnenlal
Kizárólagos képviselők:
Mótailínai
Nagykanizsa
Deák-tér 2. Telefon 3-22.
minőségben és tartósságban telfilnmlbalatlan!
ön bosszankodik?
H/i cserepei növényei (virágok, pálmák stb. stb.) elsárgulnak, a tavasz folyamin
sem fejlődnek. Ka kedvenc virágai nem fejtenek ki teljes szlnpompát, csenevé zek maradnak
Tudja miért?
Mert a növény részben vagy cgésxben felhasználta a cserép vagy más edényzetben levő földből a tápanyagot, tehát növényei éheznek.
Legtöbb kedvenc növényeit mttomant. heti, ha vásárol
virág-műtrágyát
1 csomag ára ......... P 1-20
1 adagára(eiég2It.vizhez) *10 Beszerezhető :
Ország József
mag, műtrágya, növényvédő szerak kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A biróság mellett).
Ma, csütörtökön
friss disznótoros
májas és véreshurka húsos kolbász
kapható
adler miksa
hentesüzletében ltslHC>y-«loa 14. exám.
Öl darab
Nagykanizsai Takarék
részvény eladó.
Tudakozódni lehet az ármegjelölésével R é d e t s I Dénesnél Oyőr, Vagongyár.
A mai modern konyha igaz szépsége egy csinos
melyet teljes garanciával legolcsóbban készít
MACSEK LAJOS
iik lakatosmester
flifykaiizsa, Jóisef fftkerceg-it 87.
Hl
nagymérvű emelkedése elveink helyességét igazolta. Elvünk olcsón a legjobbat nyújtani I E lap előfizetőinek támogatását azzal kívánjuk viszonozni, hogy emelkedő kiadásaink dacára
25°lo-ot
adunk hatóságilag megállapított szoba arainkból.
I0°lo-Ot
olcsó éttermi árainkból (P 1 50-es menüt kivéve.)
Semmi
kocsiköltsége nincsen, mert szemben vagyunk a Keleti Pályaudvarral
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Baross-tér 10.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
Nagykanizsa, 1929 március 15, péntek
Ara 14 Mér.
POLITIKAI NAPILAP
SíukcMtöHíg f« *t*üóhlv«ul: Pft-ut 6. iuii. KeMtbciyi IlóUkUdóbivntal Kossuth Ut|o»-u. S2.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Htfttizet&il ára : egy hór> * ptnaö 80 Iliiét
SzénitUz
Irta: N. SZABÓ GYULA
Délibábos puszták, beláthatatlan rónák lovas, szittya népe ném hazát, hanem szabad hazát keresett.
Az édes vizeket, a kövér füveket kutató hét szila] törzs — mint minden vándor nép — elfeledte gyönyörű ösregéil, fismondáit, festői izerlarlásokban is pazar pogány vallását, de megőrizte a pusztákon, az őshszában kijegecesedett szabadságszeretetéi.
Sohasem feledte el a magyar ősei legféltettebb kincsét, a szabadságot.
A szabadságnak minden percben nagy volt az ára: liliomhervadás, sírig tarló özvegyi fátyol, daliák halála, tömlöc, bilincs és vértanúság.
És a szabadság még mást is követeli. Árpád népe oltárra rakta azt is.
Nem sajnálta, de felkínálta ősapái rubinlos kardját, ősanyái szines fülbevalóját, a málkagyürüt és sokszor az utolsó forró csókkal örökre elbúcsúzott a vitéz a családi ház boldog melegétől, a fiatal feleség fehér öleléséiül, pedig csak ezt kellett volna mondania a zsarnok követének: megalkuszom . . .
Éhes csizmában járt. A lefoszlott, ékes mentét félig nyers állati bőrrel cserélte fel. Tábortüzeknél didergő tagokkal hallgatta a ködbeborult csúcsok magasáról, a lápok mélyéről felzokogó látogatót.
Pázott, éhezett, bujdosott. Nem ludla, mit rejt a holnap, de hallgatta a tárogatót.
Csak azért is hallgatta.
Csak a lápok, a mocsarak, a nádasok, az erdőrengetegek adtak neki menedéket, dc tűrt, de reménykedett, és ujabb harcra edzette karját, tneil a tárogató szólt.
Tllkon szólt, de szólt.
A zsarnok felperzselte, lerombolta a szigligeti, a csobánci, a sümegi, a tátikai és még pár száz sasfészkél a magyarságnak. Azt hitte, — akkor elhallgat a tárogató.
A bűvös, a „bolondiló" lárogaló nem hallgatott el. Tovább sirt, zokogott.
Á zsarnokság vérebél szaglászlak és alázatosan jelentették: hiába dön-löltétek porba a rabonbánok büszke várait, az ábrándos várkisasszonyok virágos kertjeit, hiába loptátok el a nagyasszonyok tulipántos rokkáit, a leventék frlngiáit, mert a tárogató szól
Ujabb és szemtelenebb vérebek leskődlck a pitarokon, a kontyos kunyhók egyablakainál, a karámok gémes kutjainál, de a lárogaló mégis telesirta; tele vigasztalta az éjszakákat.
F.s egys;eíC6ák — a zsarnokság és a vérebek rémületes dühére — ujabb panaszos, de erőlel|es dallamok szálltak a Földre a Hold, a csillagok sugarain: a meghaltnak hitt regősöké, igriceké, hegedősöké
A zsarnok hadat üzent ezeknek is. Minden műhelyben láncot kovácsolok. Jutott a láncokból még a félig
Berky Gyula képviselő visszalépett ax egységespártba
A miniszterelnök a vissxalépö Berkyt a képviselöQáxban kihallgatáson fogadta
A levélben bejelentette, hogy miután álló pártba, amelynek megalakitásá-
a kormány által legutóbb belerjesz- ban maga is részivell. Berky Gyulát
tett kormányzati és adópolitikai ja- a képviselőház inai ülése alall a
vaslal aggodalmait eloszlatta, vissza- miniszterelnök kihallgatáson is fo-lép a miniszterelnök vezetése alatt
Budapest, március 14 Bethlen István gróf miniszterelnökhöz levelet intézett Ikrky Gyula képviselő, aki több, mint egy évvel ezelőlt kilépett az egységespártból.
gadla.

Magyarország memorandumban tár fa tel a népszövetségnek a magyar kisebbségek valódi helyzetét
A Kisebbségi kérdésnek funlusl tárgyalásán kerülnek napirendre a magyar kormány memorandumában foglallak
Budapest, niArelus 14 Walkó Lajos külügyminiszter, aki nemrég érkezeti haza Genfből, a kö-vclkezőket mondotta: A kisebbségi kérdés a legnagyobb mértékben érdekli és érinti a magyarságot. Április 15-ig Magyarország is be fogja nyuj lani a hármas bizottsághoz azt a
memorandumot, amely a magyar kisebbségek helyzetét a maga valóságában tünteti fel. Az a tájékoztatás, amelyei a kisebbségi kérdésben a népstövelségnek átnyujlunk, magába foglalja a kisebbségi ügyeket általában, azonkívül rámutal arra a helyzetre, amelyben az egyes orszá-
gokban élő magyar kisebbségek vannak. Tiszta képet kívánunk adni és ezzel kapcsolatban a népszövetség tárgyalni fogja a magyar kisebbségek tlgyét is. A kisebbségi kérdést már juniusban tárgyalják és előre láthatóan napirendre kerülnek a magyar memorandumban foglallak is.
alvó lánybimbónak is. Zörgésével elűzték a pacsirtát s letarollák vele az árvalányhajat, a rdzmaringot.
De a pacsirtát nem követhették az égig, a rozmaringot az öreg könyvekig s az árvalányhajat a csikósbojlár fövegéig.
F.s nagyon sokan csak azért lellek a Bakony, az Allöld menösel, meri fölszedtek pár szál árvalányhajat.
S ágyukat szegezlek a nyelv ellen. Hiába I A magyar nyelv él I Főuraink közül páran megsebesültek, sől cl is estek, de a nép ugy ápolta a nyelvet, mint feledhetetlen halottak sirját szomorufüzes temetőkben, amiknek bejáratára ezt irlák: Feliámadunk I
Mérges kígyókat eresztenek a magyar nyelvre. Hiába! A méregfoga-kal kihúzta a magyar nóta és a kuruc vármegye.
Ázsia felöl, mintha mindig fujlak volna a szellők és édes lelt a nóta, a szűr, a tulipántos láda és a pávaszemes berelvatarló.
És mégis megölték a nyelvet — félig. De nem a szokást, ami a nyelvvel együtl a nemzet éltetője.
Majd a nciíftet szivének, lelkének millió töri szegeztek.
A szivet akarták megölni, „tki" akkor is elszánlan dohogott, midőn Ázsia világhatalmi!, őserejű népei törlek reánk
A szivet akarták átdöfni, „aki" minden dobogásával, minden vércsepp-jével európai kultúrál védett meg a minden krisztusit elnyelni akaró ázsiai áradatlól.
ASzítWakarlák meggyilkolni, „aki"
azért lett Krisztusé, mert krisztus vallása — a szabadság, a szeretet, a téslvériség és az egyenlőség.
Földünk majd kihűl, de a krisztusi oszlopok — a mindenség oszlopai állanak. Örökök, mert az Örökkévalótól erednek.
A Bibliának lehelne uj fejezete, ami most következik Angyalok zenéje mellett kellene megírni aranyos tollal, hősi vérrel.
... A magyarok istene clküldölte angyalait a Tejulra. Csaba vitézei odaadták kardjukat, szivüket, lelkűkéi. Az angyalok az ajándékokat lehozták a magyar földre. Elültették azokba a csecsemőkbe, akik közül sokan kunyhókban születtek, de márciusi ifjak lellek.
Márciusi ifjak, akik azután — ezelőtt nyolcvan esztendővel - olyan hatalmas, égig lobogó tüzet raklak vakmerőségből, igazságból és lelkesedésből, hogy meglátta az egész világ és ma is pirosra csókolja a magyar arcot.
Bankár, gazda, kereskedő, iparos, napszámos, diák, szerencsétlen és boldog, hatalmas és nyomorult, öreg és ifjú, ha ma nem érzed ezt a lángol, akkor lefonnyadtál a magyarság fájáról, akkor rothadt gyümölcs vagy a fa alatt.
A márciusi nagy tüzel csak azért tudták hirtelenül csillagokat nyaldosó lángokra lobbantani, mert a magyar szivekben, a magyar szokásokban, a magyar nyelvben nem aludt ki Árpád apánk és István királyunk utvilágiló Hlze.
A zsarnok századokig oltogatta ezt a tüzel. A lüz nem aludt el. Csak akkor szállt belőle kormos, fekele, magyart fojtogató füst, akkor lelt belőle pisla mécses, ha az egyenetlenség, a türelmetlenség ólom-inczőjét zuditotla rá akár külső, akár belső ellenség.
Ha ezt ma minden magyar megszívlelné I
Így voll ez 1848 előtt és Igy történt ez ezután is párszor.
Imádságos lélekkel csókolom meg • ma a kuruc tárogatót, a rongyos cifra szűrt, a török- és kuruckori bozogányt, a tulipántos szolga- és menyasszonyi ládát, a honvéd szuro-nyát, Gábor Áron ágyúit, régi krónikások együgyű válás Írását, nyakas vármegyék ősi ciwrét, éhező irók, poéták, vándorszínészek nyomát, a haramia csikóbőrös csutoráját, a pásztor-cimborák kampósbotjál és karikásostorát, mert ezek mind ezt a tűzet élesztették, amit a márciusi titánok lángralobbantottak.
A márciusi ifjak égig csapdosó szent tüzénél égeti örök csudává a világháború vörösördöge s a magyar baka. S ebből a tűzből olt maradt egy szikra a rab magyar hegyeiken, völgyeken. S azok addig ném lobbannak iángra, amig húsunk és vérünk nem lesz a márciusi ifjak eszméje.
A világháború és az azt követő forradalmak egy-egy moloch voltak. Elnyellek volna bennünket tüzes szájukkal, ha a márciusi szent tűznél iiieg nem edződölt volna a magyarság.
ZALAI KÖZLÖNY
1S29. mAtdus ls.
-r
Ápoljuk, szeressük tehát az éltető, örök eszméket, mert akkor előbb-utóbb miénk lesz az Éden, amelyből kiűzettünk.
Rakjuk á márciusi ifjak örök tüzét szeretettel, egyetértéssel, szabadsággal, testvériseggel és — ha kell — vakmerőséggel/de soha egyenetlen-kedéssel, mert akkor a szent tüz elégeti Trianont.
Hiszem és vallom, hogy a márciusi Ifjak tüze nélkül a magyarság elsorvadt volna, de igy még Trianon sem öli meg.
Hiszem és vallom, hogy a márciusi eszmék szolgálata elvágja a bilincseket, de azok megvonása Trianon életét hosszabbítja meg, mert ellenállásunk sáncait ássa alá.
Isteni eszmék ellen nem küzdhetünk. A márciusi eszmék pedig Istentől eredtek.
De Istentől jő ez a parancs is: szeresd, ápold a szegény, a bajba
Ezrek Ünnepelték a Budapestre érkező Simon Bőskét
A magyar székesfőváros nevében hivatalosan üdvözölték — A keszthelyi Nőegylet küldöttsége virágcsokorral köszöntötte a szépségkirálynőt
amelyben részesitették. Nem hogy Miss Európa
jutott magyar testvéredet.
Ezt a virágvasárnapi illatú igét is értse meg kormány és egyes.
Minden márciusi ünnep ut a Feltámadás felé, mert örök eszméket szolgál, olyanokat, amelyek porba-döntlk a rabigát.
Az igazi márciusi lelkek tüzétől lobban majd lángra az a sok zsarátnok is, amiket félve őröznek kincses Kolozsváron, a Kárpátokon és Bácska fekete földjén.
Aki ma sem tud imádkozni, aki ma sem tudna biztos halált jelentő háborúba indulni, az nem látja a márciusi szent tüzet, az csak köztünk él, de nem magyar.
De elvesztette azt is a magyarság, aki ma sem érzi, hogy az Igazság annál jobban közeleg, minél jobban igazak vagyunk egymáshoz, árva, maroknyi, sir szélén ocsúdó, kábult magyarok.
Hudapest, március 14 (Éjszakai rádiójelentés) Simon Böske, Miss Európa, délután 4 órakor érkezett meg a bécsi gyorssal a Keleti-pályaudvarra, ahol ezrekre rugó tömeg várta. Alig lehetett a rendet fenntartani — olyan tömeg várta a szépségkirálynőt. Mikor a gyors be-robogott, a közönség hatalmas ovációval fogadta Simon Böskét. Ma-gyari cigányzenekara a Himnuszt játszotta. Németh Károly fővárosi főjegyző üdvözölte Miss Európát Budapest főváros nevében és nemzeti szalagos csokrot nyújtott át. Simon Böske meghatottan válaszolt: — Hálásan köszönöm az üdvöz-
lést,
annak örülök, lettem, hanem annak, hogy magyar népemnek dicsőséget szereztem külföldön.
Nagy éljenzés fogadta Simon Böske szavait, akit ezután a külömböző küldöttségek során a keszthelyi Nőegylet kiküldöttei csokorral köszöntötték és elhalmozták nemzeti szalagos virágokkal. Nagynehezen átsegítették ezután Simon Böskét a hatalmas tömegen autójához, mely a Qel-lértbe vitte. A szálloda előtt még sokáig éljenezte a sokaság Simon Böskét, aki még kétszer is megjelent az erkélyen.
II
izéleti tevékenységből szabad kizárni'11
A nőt a kő
nem
Módot kell adni arra, hogy a nők bejussanak a megyei és törvényhatósági képviseletekbe
IluriupcHt, márclUH 14 A képviselőház mai ülésén folytatták a közigazgatás rendezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalását. Jánossy Oábor szerint a vármegyék ősi alap-
ját fenn kell tartani, csupán a belső szervezetet kell átalakítani a változott időknek megfelelően. A javaslat sokkal többet nyújt, mint amennyit várt. A nöi választójogra áttérve kifejezést ad aggodalmának a mai női divat túlkapásai miatt.
Nem is azokat a nőket veszi védelmébe, akik kilószámra használják a púdert és rúzst, — mondja — de védenie kell a női választói jogot. Igazat ad a belügyminiszternek, aki azt mondotta, hogy
* a nők maradjanak a családid nál és teljesítsék ott női kötelességeiket.
Ezt azonban csak akkor fogadhatnánk el — ha olyan törvényt tudnánk lenni, hogy minden tizennyolc éves nó köteles férjhez menni.
A nő azonban künn van az életben és dolgozik, küzd a megélhetésért Ilyen körülmények között a nőt a közéleti tevékenységből nem szabad kizárni. Adjunk módot arra, hogy bejuthasson a törvényhatósági képviseletekbe.
Szilágyi Lajos, Jókai-Ihász Miklós és Oberhammer Antal beszél ezután. Oberhammer külön városi törvényt kér a városok szervezetéről, háztartásáról és hitelügyeikröl, továbbá a tisztviselők szolgálati pragmatikájáról. Az ülés 2 órakor véget ért.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések : Ctuionőköa a hőmérséklet-. Reggel 7 őrskor -|-1 6, délután 2 órakor +6'8, este S> órakor +0 6
Felhőzet: Egész napon át tiszta égboltozat.
Szélirány: Reggel észak, délben északkelet, este délnyugati szél.
« Meteorológiai Intánt este 10 órakor jelenti) Váltoieóan felhSe, nyugtalan, de enyhe idB várható, kóeflbb oeapadók hajlammal.
Délelőtt 11 órakor kexdődlk Nagykanizsa sxabadsúg-Unnepe a sszin&áxbi
Megérkezett és a TeutscQ-drogérla Kirakatában látQató Nagykanizsa monumentális KossutQ-serlege
Nagykanizsa, március 14 Nagykanizsa város hazafias ünnepe ma délelőtt pontosan 11 órakor kezdődik a Városi Színházban, A közönség a nézöléren foglal helyet, a zászlós küldöttségek, leventék, cserkészek díszszakaszai a színpadon lesznek és a színpad két oldali bejáratánál gyülekeznek.
A színházban tartandó ünnepségek előtt a felekezetek templomaiban iinnepi istentiszteletek lesznek, melyen a közönségen kivül a hadsereg, hatóságok és testületek képviseletei jelennek meg.
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör ezúton is kéri, hogy a zászlóval megjelenő küldöttségeket, hogy legalább fél 11 órakor gyülekezzenek a színpad bejáratánál, hogy elhelyezkedésüket meg lehessen beszélni.
A Kossuth-serleg felavató vacsorája
szombaton esle 8 órakor lesz a Koronában, a jelenikezések szerint a társadalom minden részének élénk részvételével. A serlegavalót Hajdú Gyula dr. várm. Ib. főügyész mondja, utána a pohárköszöntők sora következik, melyhez a különféle társadalmi kategóriák, egyesületek, testületek jelentették be eddig, hogy bekapcsolódnak ilymódon is a kanizsai szabadság-ünnep eme kimagasló aktusába.
A Kossutli-serlegre ma a következő adományok érkeztek szerkesztőségünkbe :
OMKE nagykanizsai fiókja 30 P, Nagykanizsai Magyar Bank 20 P,
Izgalas hajsza közben ostorral támadt a rendőrre és elgázolta azt egy gyorsanhajtó gazda
A rendőrség őrizetbe vette a kiskanizsal földművest
Ujváry Géza v. nemzetgy. kép. 20 P, fémipari szakiskola tanári kara 11 P, Dobrovils Milán v. orszgy. képviselő 10 P, Közraktárak K. T. 10 P, özv. Kulor Jánosné 3 P, Wagner Jenő 1 P.
A hatalmas, szinezüsl, aranyozolt serleget (súlya 2 kg.) az Irodalmi és Művészeti Kör már megvette, számítva arra, hogy amikor Nagykanizsa város hazafias érzéséhez méltó, impozáns serleget állított a Zalai Közlöny akciójából Kossuth kultuszának, akkor a tirsadalom továbbra is az eddigi áldozatkészséggel segíti hozzá, hogy a monumentális és nagy művészi értékű serleget (látható a Teutsch-kirakatban) ki is fizethesse.
A vacsorára a postafőnökségnél (telef. 100) és a szerkesztőségben (telef. 78.) szombat délig lehet jelentkezni.
Hazafias ünnepélyek sorrendje
A hazafias ünnepségekről beküldőit jelentések alapján a kinizsal egyesületek, iskolák 8lb. Ünnepélyeinek sorrendje a következő:
Istentiszteletek: d. e. 10 ó. plébánia-templomban, d. e. 10 ó. ev. templomban, d. u. 1/26 ó. izr. templomban.
Ünnepélyek: e. va9 ó. poig. leányiskolában, e. ValO ó. polg. fiúiskolában, e. 9 ó. II. körz. el. iskolában, e. 9 ó. Kisk. el. iskolában, e. 11 ó. Vá\osi Színházban, u. 4 ó. kereskedelmi iskolában, d. u. 5 ó. gimnáziumban, este 9 ó. Kalh. Legényegyletben. Szombaton d. u. '/a7 ó. vasutasság.
d. d. d.
d. d. d.
Nagykanizsa, március 14 A Fő-téren állt őrt tegnap Gerencsér Lajos rendőrőrmester, amikor Bagonyai Lajos kiskanízsai földműves szekerével arra felé száguldott. A rendőr a sebesen hajtó gazdát megállásra liivta fel, ez azonban rá sem hederitve, — tovább hajtott. A rendőr igazolni akarván a sebesen hajtó embert, utána szaladt a szekér után. Bagonyai azonban a lovak közé csapolt, mire a rendőr a szekér lőcsét megfogta. Bagonyai erre felemelte az ostort és azzal teljes erejével Gerencsér rendőrőrmesterre vágott. A rendőr azonban nem tágított, hanem az ostorcsapások dacára tovább futott a száguldó szekér után, mig egyszerre csak ugy elesett, hogy a szekér keresztül ment a lábán. A rendőr erre, dacára a súlyos sérülésé-
nek, — autóba vágta magát és ijgy üldözte a szekerest, akit a Szerecz-üzlet előtt sikerűit is elfogni és a kapitányságra előállítani. A rendőr sebét a kórházban bekötözték. Ba-gonyait a bűnügyi osztály vezetője dr. Mátyás Samu rendőrkapitány őrizetbe vette.
A mai modern konyha igaz szépsége egy Csinos
melyet teljes garanciával legolcsóbban készit
MACSEK LAJOS
liss lakatosmester
lagykuiiii, lóztef léherceg-it 87.
1929. március 15.
ját
Felmondtam a Kosxtosoknuk
Közlöm a közvetlenül érdekeltekkel és a nagy nyilvánossággal, hogy felmondtam a kosztosalmnak. Kiég volt, épen elég. Ugy-e, decomber, Január, február és ennek a hónapnak (ele, épen három és fél hónup. Na, hát a tisztességből elég volt.
Elláttam őket tisztességesen, becsll-Ieltet, magyaros vendégszeretettel, most beszüntetem a kosztadást. Nem prezentálok nekik számlát, csak lehúzom a rollót a népkonyhámon.
Aztán azzal sem törődöm, hogy mit mondanak. Tavaly Is gondoskodtam róluk három hónapot, az Idén pedig megtoldottam egy tél hónappal. Nagy. cu-dar-ildeg volt, elnyeléssel fenyegetto a hó még az embert Is, hét megindult 11 szívom rajtuk és kinyitottam számukra a melegedőt és mindennap reggel, olv-kor délben ls, bőségesen mcgkosztót-tattam őket
Hát hiszen nem azért, mert nem voltak háláUanok és a kis rongyosok, mikor abban az Istentelen hidegben ugy vacogtak, olyan rémségesen megindították a szivemet, — de mégis most már éljenek meg a maguk lábán.
Elvégre mégsem kényeztethetem el éket, hogy aztán egészen elszokjanak a munkától. Amíg Indokolt volt, segítettem rajtuk, most tessék, lássanak dolog után.
Kis rongyosok, hét tudjátok meg, hogy vége a lakodalomnak és a sarkon megszűnik a kosztol tatás.
Ne gondoljátok, veletek vagyok érzésben most is,és tudom, hogy nehéz sz életetek. Kppen ez az, ami miatt, mióta Ismertek benneteket, ugy megszerettelek. Olyanok vagytok, mint ml. Szegények, rongyosak, szürkék, tépettek és melegszivüek. Ez az, amit megszerettem bennetek és ezért harcoltam nem egyszer, azokkal, akik titeket bántottak. Azért verekedtem értetek és törtem lándzsát Jogos létezésiek mellett, mert ugy éreztem, hozzátartoztok a ml életünkhöz, a ml szenvedéses, szomorú, klsörömü napjainkhoz. És még azért ls a szivem legmelegebb kamrájába kvártélyoztalak bc benneteket, mert volt bennetek valami bűbájos arrogancia, valami édes szemtelenkedés, ami azonban senkit som bánt.
Hát most elköszönök tőletek, egész a Jövő esztendeig. Nekem nem fáj, hu ragyon megszaporodtok. Sokasodjatok, mint a rakamazt krumpli és jövőre legyen megint szerencsém.
Megmondom azonban nektek, hogy nem reflektálok sommiféle Jegyzőkönyvi köszönetre. Még csak díszpolgári oklevelet sem kérek. (Ez most mar nem ls divat, mint tavaly és azelőtt volt). Amit adtain, amit tettom értetek, Jó szívvel tettem. Nem sínylettem meg, nem húzott le az adósság hínárjába. Annyi az ogész, hogy gondoltam rátok, rongyos, szürke verebek.
(Es meg tudom érteni, hogy rettenetes módon fáj noktek a/, automobilizmus térhódítása... Elvégre benzinfüstből mégsem lehet megélni...)
Vrognóals
Itat! CsendesenI Mondok valamit; ne tessék hltedenUI rázni a tejet: ta-vusz van. Csak nyugodtan méltóztassanak elslmttnl szájuk széléről azt a kis gúnyos ráncot Ml mondjuk, felelősségünk teljes tudatában : tavasz, van.
KUnt csak mérsékelt, óvatosan előkúszó, változékony tavasz, de Itt benn az íróasztal mollctt ma délután a százas égőt Is elhomályosító tavaszt fényesség öntötte el a szerkesztőséget.
Bors Bvlko, 111. osztályú olemt Iskolai tanuló, azonkívül édes csöppség személyében, a tavasz rendkívüli követet, miniszteri meghatalmazottat küldött
ZALAI KÖZLÖNY
hozzánk és hivatalosan közölte velünk r.vlke, hogy: tavasz van.
A rügyek bogzódásán Innen és a zalai Szibérián tul, valljuk bc, történelmi esemény Evlko konteránsza, aminek Igazolására álljon Itt az a két vers melynek szerzőjéül Bors ftvlke vallja magát és amely Igy hangzik:
Tavasz tündére
Ma: BORS ÉVI, III o. i tan
III a tavasz Hindire!
VariÍ2so\ pálca kertben
Csodát müveit a nagy világon
Hó elolvadt a /ókon.
Táncolnak a tándtrek, Vigadnak is surftnek. A madarak visszajönnek A ml hazánkba Es együtt Örvendünk a nyárnak. Lepke libben virdgrói-virágra, Örülnek a szip napsugárnak.
Ének
Oh, tavasz I oh, tavasz I Születésem napja. Hogy örvendek a napsugárnak, A virágos tavasznak.
Es most tessék elém állni annak, aki kétkedik abban, hogy Itt a tavasz.
U. Oy.
800.000 pengő költséggel megkezdik a keszthelyi állomás kibővítését
A rakodót még az Idei szezon előtt kibővítik bövités 1931-készen lesz
- Az illomás-
Keszthely, március 14 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Kél napig időzött Keszthelyen az a 12 lagu szakbizottság, amely a kereskedelemügyi minisztérium, a hajózási főfelügyelőség, az államépité-szeti hivatal, MÁV, helyiérdekű vasút stb. szakértőiből állott és Vas/iinnyey Pál miniszteri tanácsos vezetése alatt helyszíni szemlél tartolt a keszthelyi vasulállomás kibővítése ügyében.
A bizottság vezetője nyilatkozott a /.alti Közlöny tudósítója előtt. Szerinte
nemcsak szDkséges, hanem sürgős Is a keszthelyi állomás kibővítése és az 2 éven belül meg Is történik,
még pedig ugy, hogy az idén el-
kezdik és 193l-re befejeződik. A bövités a Halász-csárda irányában történik, aminek következtében a meglévő 5 sínpár 8-ra bővül. Az épükezés
800.000 pengőbe kerül. Ennek kapcsán a vicinális-sínpárokat is kicserélik s igy a vonalat etsóran-gusitják.
A legsürgősebb bajok orvoslását már most megkezdik. A kereskedőknek ugyanis eddig napokig kellett
várniuk áruikra a kirakodó szűkös volta miatt A MÁV és Hév még az idei szezon előtt, a Tilalomfa mellett
uj rakodó sínpárt épit, melynek 70.000 pengő költségeit közösen viselik. Igy 10 vagonnal többnek lesz helye a rakodásnál.
SZÍNHÁZ
Három teatör
Amit az Országos Művész Színház produkál néhány este óta Nagykanizsán, azt külön fejezetben kellene megírni ennek a városnak kultúrtörténetében. Egy kis kezdetleges dobogón a legmagasabb rendű színpadi élmények illúziójába tudják ringatni az embert. De csak. azt az etnberl, akinek szeme nem akad meg a „rivalda" meztelenül bukdácsoló lámpasorán, akinek a füle nem reagál a „sziufalak" mögül ki-hallszó előkészületek apró zajára. A bugaci nagycsárdában is megmarad Herczeg Ferenc Herczeg Ferencnek és a művészet istenadta röpítő ereje ott is annak marad — ha (ritka, hatalmas ha I) az a művészet igazán istenadta, igazán magasba emelni hivatott művészet.
Ez a kis társulat minden egyes tagjában ezt a mflvészetet hozta és ezért tudja néhány percre feledtetni velünk, hogy hiszen tulajdonképen mi, akik a nézőtéren (bár csak szórványosan) ülőnk, tulajdonképen liall-gatlíátnánk ezt a szépen szárnyaló előadást a mi modern, párját ritkító színpadunkon, kellemes, igazi színházi miliőben is, ha — ha Nagykanizsán a színházat a színművészet
számára építették volna.
Az előadásról — Herczeg pompás bohózala, a Három testőr volt műsoron — csak annyit, hogy kilönően pergő, részleteiben Is a ieggazda-gabban „kihozott" előadás volt, melyben Sebestyén, Szentivdnyi, Homokay, Pataky, Réz Mária, Szeghalmi Erzsi. Bihary, Kőműves adtak kitűnő, okos, fegyelmezett bohósat-fignrákat. (bl)
SAcxon-mUBor : Péntek HAZAJÁRÓ LÉLEK, szlnmü 3
felvonásban. Szombat i A TESTŐR, vígjáték 3 folv.
Vasárnap délután: LILIOMFI énekes vígjáték 3 folv.
Vasárnap este: FAUN vígjáték 3 telv.
Héttő: ORIlöa nlgláték 3 felv.
Kedd: KÉPZELT BETEÜ, vlgj. 3 telv.
~X~íeíatt tiTUii Utkséflttét ' W-ixereia', saját érdekéket el te ■tlaista magtekiateal larta llksa átahljéwtágtt._
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Pénteken 5, 7 és 9 órakor „A kis admirális", jaokie Coogan idei kiváló filmje. Ezenkívül a szenzációs kisérfr masor.
Szombaton 7 és 9'érakor,- vasárnap 3, 5, 7 és 9rdrakor „A Duna-keringő", hangulatos táncfilm. Főszereplők : Leatrice Joy és Josef Schildkraut.
NAPIHÍREK
Márciusi gondolatok. .
... Nyolcvan esztendeje-■■ A segesvári sikon jajgatva száguld a zordon magyar bánat... Tépett fedelű házakban, dőlt palánku udvarokon keservesen vonyít a csapzott szőrű eb... Véres szemeiben 10 esztendőnek keserve gyul veszett lángra és jajf neked Trianon-i páva, csattogó fogaival ha neked ront, bűnös szárnyaiddal még ha föl is röppensz előle: föllobbanó mérge meg fog fertőzni és pusztulni fogsz, mert pusztulnod kell...
Hiszen tehet-e arról az a sok nyomorult ember, hogy náluknál hitványabbak írtak a tollaiddal rabló történelmet a világ számára, határokat a szivek közzé ? Tehetnek-e arról, hogy apáik sírja fölött ma a hollók tartanak rekviemet és a dóit, süppedő sírokba gödröt ás a magyar nyomorúság?...
Nem... Nem tehet... De hát, ki tehet?...
A gyermeket a szülői imádságra tanítják: Ha veszedelmet érzel, ha a szomorúság fűz láncot a szivedre: szállj magadba és imádkozz...
Hadurunk... Eleink hatalmas Istene, Nagyura... Nézd, véres a térdünk a mea culpától... Könyörgünk Tehozzád és velünk könyörög ennek a bus országnak mindenik lakója, még az is, aki hitványsdgában ellenkezőt tesz... Istenünk... Hadurunk... Fehér lovat viszünk ma neked... Kiomló piros vére nyomán magasra lobban az áldozatunk lángja... Légy ma mivelünk. Acélozd meg a ml sz'veinket a tétlen várásban, hogy hinni tudjunk... Mert... jajj. ■ ■ már nincsen a mi lelkünkben semmi hit... Mert... jajj... összeroskadunk a hídba való várásban...
Árpád Istene... Daliás korunk nagy Ura, jöjj a segedelmünkre... Nyisd meg füleidet a roskadó fedelű házak sdppadt embereinek hangtalan panaszára ... és nyúlj villámló ostorodhoz és sújts .azokra, akik ellopják szenvedő magyar népek ajkáról a Magyar Imádságot, hogy odolopják helyibe a maguk hazitgsdgát.
A kezünkre, a lábunkra reá rozsdásodtak már a bilincsek... Miért tűröd ezt? Ezt a nagy szégyent a Te hiv népeden ? Mlfrt teszel közöttük külömbséget? Miért engeded idegen portákon koldus módra ]ténferegni ?... Büszke magyarok büszke Istene nincsenek már pusztító angyalaid ? Hol késnek... Inkább... Mert igy már nem Élet az Élet...
.. . Segesvári síkon viharos éjszakán jajgatva száguld a zordon magyarbánat... Köttök fejedelme téged költöget: Kellj fel a sírodból... Kócos hajadat hadd tépje a magyar vihar és lángoló lelkedben hadd gyúljon ki. újra az ihlet UíjgJ",--hogy hatdd, haldd a zokogó magyar jajt ésr írj egy uj .Talpra magyart" I...
Brassányi Qyula
A PFAFF vatrófép még 20
év múlva is könnyen és szépen varr, akárcsak az etsö napokban, ebben rejlik az olcsósága.
Tavaszi újdonságok női és férfi divatruha és kabátszövetekben, selymekben óriási választék
olcsó árakon KISFALUDI és KRAUSZ agnéi
«
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 15.
NAPIREND
Március IS, péntek
Római katolikus Loniiln vt. Pro:eil : Kristóf. Izraelita: Vead hó 3 Nap kel reggel 6 óra 14 perckor,
■vugszlk délután 18 óra 05 perckor. •
Várost Nagymoigó. .A kis admlri-Ha", Jackte Coogau Idei kiváló IJImje
Oórlördó nyitva reggel 6 órálól eale 5 óráig (Mtfó, aierda, péntek déiuUn és kedden egéaz nap nőknek).
Március 16, nombat
Hóűlal katolikus : Qeréh pk. Proleal. Henrielte. Izraelita: Vead. hó 4. Nap kel reggel 6 óra 12 perckor,
ayngtzlk délutln 18 óra 06 perekor. •
Városi Nagymojgó. A Dunakertngő, hangulatos láncfdm. Szenzációs kbérő mtlsor.
Felolvasás a Balatonról Cetenyé n
Nagykanizsa, március 14 Gyönyörű misszióra vállalkozott N. Szabó Gyula iró, akinek zamatos Írásai egyre jobban tért hódítanak. A Magyar Tengerről rendez nívós felolvasásokat. Szombaton Letenyén olvas fel a Balatonról. Felolvasásának rövid tartalma: a Balaton neve és keletkezése, a téli Balaton szépségei, a rianás, a balatoni délibáb, a bazaltok, a balatoni betyárok, a a Balaton nagysága és szépsége, stb. stb. N. Szabó Gyula misszióját a közönség mindenhol örömmel üdvözli
— Capunk legkOieleSblud-zna — tekintettel, fogy a mi-niaMtert rendelő/ ér/olméien a Iapók bolnap nem /elenjeinek meg — vasárnap reggel, a megaMolcoit Időben /ele-nfk meg.
Clceálls: a rádióról
Nagykanizsa, március 14 Vitéz Hollós Lajos százados vasárnapi liceális előadása elé igen nagy érdeklődéssel tekint a nagykanizsai rádiós-publikum, velük együtt mindazok is, akik eddig csak töredékes ismeretekkel rendelkeznek a rádió csudálatos találmányának mibenlétéről (notebene: utóbbiak közé tartoznak nagyrészt azok is, akiknek rádiójuk vanl). Az előadás délután 6 órakor kezdődik a városházán. Kisérő műsor: katonazenekar. — Belépődíj nincs.
Mspirín
tabletták
Spirosal
oldat,
a mélyreható bedorzsölószar,
megszüntetik a gj reumcitikus MH i . ialmakat IH '
Minden Wtysierióiban hirfatök.
— Hazafias ünnepély a gimnáziumban. A nagykanizsai rk. reálgimnázium ma délután 5 órakor kezdődő ünnepélyen áldoz a márciusi ifjak emlékének. Műsor: 1 Himnusz. 2. Müller-Allaga : Damjanich induló. Előadja a rg zenekara. 3. Móra László: Uj márciust várunk. Szavalja: Szollár István V. o. t. 4. Ünnepi beszédei mond: Donászi Ferenc VIII. o. t. 5. Zoltai M. A magyar zá&zló, Petőfi—Lányi: Csatadal. Előadja a rg. énekkara. 6. Tordai Ányos: Magyar harangszó. Szavalja: Go-lenszky János VI. o. I. 7 Egressy— Állaga: Klapka induló. Előadja a rg. zenekara. 8. Szózat. Az ifjúság barátait szívesen látja az Igazgatóság.
— Halálozás. Huzássy Árpád galamboki kánlortanitó, tart. honv. hadnagy folyó hó 14-én reggel 8 órakor, életének 32 évében, boldog házassága 4. évében meghall. Temetése folyó hó 16-án délután délelőtt 11 órakor lesz Galambokon.
= Ha nem akar kétszer nagy hasznot adni arany, ezüst tárgyaira, saját maga vigye vésetni a készítőhöz Goldbergernéhez, Fő-ut 10. Dobrovits-házba, hol elismerten a legszebb vésés és legolcsóbb bélyegző készül a legolcsóbban.
— A nagykanizsai Ipartestület cipészipari szakosztálya az eddigi elnök lemondása folytán előállott helyzetből kifolyólag rendkívüli közgyűlésre hivta össze tagjait. Stern Miksa ügyvezető elnök indítványára a közgyűlés a lemondott elnöknek, Plnlarlcs Mártonnak, aki 8 éven át vezette nagy ügybuzgósággal a szakosztály ügyéi, jegyzőkönyvi köszönetei szavazott. A vezetőséget a következőkben választották meg egyhangúlag : Elnök Papp Oszkár, ügyvezető elnök Stern Miksa, alelnökök Farkas József, Halász Imre, jegyzők Kluger Gyula, Molnár Gyula, pénztáros Kovács Ferenc. Választmány : B-logh Boldizsár, Bence Sándor, Kaltner Kálmán, Iványi József, Schle-singer Ignác, Bilik Ferenc, Steiner Fülöp, Blum Oszkár, Puska Ferenc, Gáspár Lajos, Várossy Sándor, Németh Károly. A közgyűlés kimondotta, hogy a Bala-féle cseh cipőbehozatal elleni mozgalomhoz csatlakozik és a folyó hó 24-én megtartandó országos tiltakozó kongresz-szusra Papp Oszkár elnököt küldi ki. A szakosztály minden hónap első hétfőjén tarlja rendszeres választmányi ülését.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
— A kiskanizsai szeladon esete Fuchs Mariskával. Varga (Domonkos) István kiskanizsai legény ezév januárjában Fuchs Mariska 18 éves leányt az istállóba csalta és ott durván erőszakoskodott vele, földredobta, fojtogatta, ugy hogy a halálra ijedt leány csak nehéz küzdelem után tudta magát kiszabadilani. A törvényszék tegnap a hevesvérű legényt 4 havi fogházra ítélte. A vádlott is, az ügyész is fellebbezett.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
— A budapesti tenyészállat-
vásárra az 50 Vo kedvezményes utazás f. hó 16 án már megkezdődik, szükséges igazolványok és felvilágosítások a Nagykanizsai Takarékpénztár menetjegyirodájában kaphatók.
= Szabó Antal fegyver, lőszer és sportáru nagykereskedő üzletét március 25-én uj helyiségbe, Fő-ut 5. sz. hercegi várépüietbe helyezi ál.
— Két körözöttet elfogtak. Az őszön történt, hogy Szentgyörgyváron Bognár Rozália 23 éves ltány abba hagyva becsületes háztartásbeli foglalkozását, álkulcsot kerilett elő, behatolt egy községbeli gazda lakásába, az álkulccsal felnyitotta, majd a szekrényből készpénzt és ruhanemül lopott és azzal odébb állott. A kanizsai törvényszék nyomozó leveleket adott ki a tolvaj leány ellen. Közel fél évig tudta magát láthatatlanná tenni Bognár Rozália, mig most a budapesti rendőrség a kő-rözőlevél alapján elfogta és beszállította a nagykanizsai kir. ügyészségre. A zalaegerszegi bűnügyi hatóságok nyomozó evelet bocsájtoltak ki ifj. Beke János foglalkozás nélküli egyén ellen. A nagykanizsai rendőrség Bekét a városban elfogta. Átszállították Zalaegerszegre.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
— Bűntársa volt a leánygyilkos legénynek. Beszámoltunk annak idején arról a gyilkosságról, mellyel Kuli György marcalii legény tette el láb alól szeretőjét, Anda Mária 24 éves leányt. A legény azóta letartóztatásba van. Most a vizsgálóbíró elölt Kuli olyan vallomást tett, hogy bűntársa is volt a gyilkosság elkövetésében. A halóságok most ezirány-ban is kiegészítik a nyomozást.
= A legszebb szőnyegek nagy választékban, kedvező fizetési feltétetek mellett Bartánal.
— Hogyan halt mag a IS aradi vértana? Kddtg soha sohol meg nem Jelentek azok az eredeti okmányok, tárgyalási Jegyzökönyvek, Ítéletek, levelek, amelyek a legendás Idők nagy tragédiáját, aradi Golgota történetét n lognltülesebtwn elmondják. Most a Budapesten megjelenő ,fl Oral IJJság" a bécsi titkos levéltárból megszerezte ezoket a dokumentumokat és március Idusán megkezdi közlésüket Nincs nz az Izgalmas regény s nincs az az érdekes memoár, amely az olvasót Jobban lebilincselné, mint ezek az írások. Az nr»dl ítélet — eredeti facsimilében, iltiynau Jóváhagyó és az ltélot végrehajtását elrendelő végzése, n tárgyalások Jegyzökönyve, fotogratlák és fényképmásolatok kegyeücn pontossággal tárják fel az aradi vésztftrvényszék eljárását, n 13 vértanú halálának körülményeit. Történelem oz és Izgalmas riport ez egyben, mindenkinek olyan olvasmány, amely lelkét és fantáziáját teljesen betötU. A „8 Oral UJság" cikksorozatát, amelynek közlését kltünd historikusok és újságírók készítik elő, országszerte nagy érdeklődéssel várják.
—■ Influenzajárvány idején gondoskodjék arról, hogy gyomra és belel a természetes Ferenc József kesertlviz használata által többször is alaposan kitisztittassanak.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Csukott bérautó,
helyben és vidékre bármikor megrendelhető
Bencze Imre
Talafon i 595. axém.
Nagy mosáshoz:'
Schicnt szarvas-szappan
Mosakodáshoz:
Schicht kulcs-szappan
o
Ügyeljen mindkét törvényesen védett •zappangyártmányra, amelyek a legjobb minőségről tanúskodnak
Gyetgélkeáéi liejéi, különösen ha a rosszullétet szorulás fokozza, a természetes .Ferenc József" keserűvíz fájdalommentes székürülésl, kielégítő emésztést és kellő élvágyat hoz létre. Híres nőorvosok a legnagyobb elismerés hangján írnak a valódi Ferenc lóxsel vízről, mert ez a kritikus korban is hosszabb időn át alkalmazható, anélkül, hogy kitűnő eredménye változnék. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
= A legelegánsabb női- és férfi ruhák, legszebb cipők, mind a világhírű PFAFF varrógépek öltéseit dicsérik.
= UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Za'a-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezé seket, a következő előnyöket nyujljuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokai is megtérítjük. Kopslein Szombathely. Kőszegi-utca 5.
KÁD IÓ
(Rövidítések) H — hiKk. közgazda-•ág. llangv. — hangverseny. E — elősdás Qy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. ■= mezőgaxdaaág. Ifj. - Ifjúsági előadta. F — felolvasás. 0 — graniolonzene. Ib — Jaxx-band. K — kabaré. nZ. — népsierü zene.
Március 15 (péntek)
Bud pest 9 Rel. Istentisztelet. 10 Egyházi Z 11 30 Evang. lalentbztelet 12 3" ldó|elzés. 12 35 Trlóhangv. 14.30 H 16 Manchen Marlsk. délutánja. 16 45 Időjelzés P.4S P. 16.30 Cigányzene. 18 30 Március 15 ikl emlékünnepély. 19.30 Az Operaház előadása. 22 30 Időjelzés. Utána U hangv.
Bécs II Z. 16 Hangv 17 Csellóh»ngv 19.30 Opera E. Utána hangv.
Hamburg II Q. 18, 20.10 Hangv. 23 15 Szórakoztató Z.
London, Davsntry 110 12 Hangv 12.30 Orgonahang*. 13 Z 17 15 Oy 18 45 Chopin-mazurkák. 19.45 Dalok. 20 Szlmt. hangv. 23 Z.
Róma 13 Rádló-triő. 17.30 Szórakoztató Z. 20.45 Hangv.
Március 16 (szombat)
Budapest 9.15 Az I. honvéd gy. ezred zenekarának hangv. 9J0 11. 9 45 A han|;v. folytatása. 12 Déli harangszó. 112.65 Cigányzene. 12.25 H. 12.35 A hangv. folyl. 13 Időjelzés. 14.30 H. 16 E. 1645 ldő|elzé«. 17.10 Irodalmi délután. 1» Q. hangv. 19 F. 19.40 Előadás a Stúdióból. .Süt a nap' Vlg|áték 3 (elv. UUna kb, 21.15 Időjelzés IJtina cigányzene.
!!>!&. március 15,
2ALAI KÖZLÖNY
szavatoltan tiszta, egészséges és
ételzsi p
Hatter gyártmány
könnyen emészthető.
100% tiszta kókuszzslr.
SPORTELEI
Vasárnap délután : Zala-Kanixsa—T eréxváros
Második ba/nokl meccs a sxexonban — KexdOdlk a második tipp-verseny !
Nagykanizsa, március 14 Vasárnap délután 3 órakor a Zala-Kanizsa—Terézváros meccs ke-
rül eldöntésre. A helyi csapat gyenge múlt heti szereplésének csorbáját kell kiköszörülni és hisszük is, hogy ez sikerülni fog.
A csapat uj tagjai kezdenek összeszokni a réglekkel és igy meg lesz teremtve az az összjáték, mely minden klub fóeróssége.
A vasárnapi meccsre igen szép idő Ígérkezik és bizonyos, hogy a leszállított helyárak után nagy közönség fog a Zrinyi pályán a hevesnek ígérkező meccsen megjelenni.
Második tipp-versenytlnk
a mai nappal kezdetét veszi és a lapunkban található (de csakis ezzel!) mindenki annyi pályázatot küldhet be, amennyit akar.
A tipp-verseny szelvényeket akár a Vékdssy órás- és ékszerész üzletében, akár a Cenlrdlban, Korondban. akár a szerkesztőségben a szelvény-gyűjtő ládikába el lehet helyezni.
A tipp-verseny szelvényeit kérjük olvashatóan kitölteni. a beadási határidő vasdrnap déli 12 óra, Vékássy üzletében pedig vasárnap délelőlt 10 óráig. Azonlul beérkező szelvényeket nem veszünk figyelembe.
A tipp-verseny eredményeket szerdán hirdetjük ki.
A Zala-kanizsa vezetősége leszállította a mérkőzések belépődijait
Az uj helyárak a legolcsóbb profimeccs-belépődijak az egész országban
vasdrnap délelőtt elővételben : Páholy 2 P, tribün I 70 P, hölgyjegy és diáklribün I P, állóhely 80, diák-és tanoncjegy 60 fillér. A sporttelep pénztáránál: Páholy 250 P, tribün 2 20, hölgyjegy és diáklribün 120 P, állóhely 110 P, diák-és tanoncjegy 80 fillér. Elővételben a Zala-Kanizsa FC tagjai jegyet az elővételi szelvény ellenében kapnak (jelenleg a 2. számú ellen), mig a régi Kanizsa FC tagok az utolsó havi (jelenleg márciusi)
Nagykanizsa, március 14 A Zala-Kanizsa proficsapat — mindenki tudja ezt — fentartása tekintélyes összegbe kerül még most is, pedig az uj vezetőség minden vonalon takarékos, célszerű gazdálkodást folytat. Igy történt tehát, hogy a tavaszi idényre kisérletképen felemelték a helydrakal, amivel azonban a közönség nem értett egyet és ennek anyagilag már a mult vasárnapi meccsen is következményei voltak.
Szerdán este aZala-Kanizsa választmánya ülést tartott és ugy határozott, liogy a mérkőzések belépődijait leszállítja. Most tehát a helyárak Ugye a következőképen alakul: A régi és az uj klub tagjainak
nyugtaszelvény felmutatása és lebélyegzése ellen. Tagdíj vasárnap délelőtt az elővételi péntárnál is fizethető. Hölgy- és diákjegy elővételnél korlátozás nincsen.
Tréning-mérkőzés
Nagykanizsa, március 14
A mult vasárnap óta szakadatlanul dolgoztak a Zrínyi-pályán, hogy a sárlengert és a vizet eltüntessék. Ez sikerült Is. Ha még vasárnapig Igy tart a napsütés, kifogástalan pálya fogadja majd a profi bajnoki-meccset vivó csapatokat.
Ma délután 3 órai kezdettel a Zala-Kanizsa és NTE csapatai közölt tréning-meccs lesz, melyre minimális belépődíjakat: 50 és 30 filléres árban állapítottak meg.
= Üzletáthelyezés. Zsoldos Gyula órás és ékszerész üzletét március hó ^-én a Biztosító palota Főúti oldalára (volt cipőüzletbe) helyezi át.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza,
Tipp-szelvóny
II
eredmény:............ lélldő:..
olvasható névaláírás.
Sertésvájár
Felhs|tás 313-1, eladatlan 600. — Elsó-rendit 1-70—1-72. szedett 1-70—1-72, szedett közép 1-52—1-58, könnyít 1-10-1-25, l-uö rendit öreg 1-56—1-60, Il-od rendit öreg 1-40—1 46 angol stlldó 1-20—1-50, szalonna nagyban 1-80-1-84, zsir 2-24 -2-28, hus 19*0—2-24, szalonnás lélsertés 1-86—2-08. Az irányzat lanyha.
KÖZGAZDASÁG
Lóhere-vetőmag be» azerzóse
Nugykanlzsti, március 14
Kaposváron a Mezőgazdasági Kamaránál ma arról értesültem, hogy a 100 holdon aluli gazdák még ma is kaphatnak arankamentes lóhere-velőmagot 30% kedvezménnyel s igy a lóhere magja 168 fillérbe kerül kg.-kint. Miután már kevés mag van, ez uton kérem az olvasót, értesítse az érdekelteket, hogy kg.-kint I pengőt sürgősen küldjenek Kaposvárra a Mezőgazdasági Kamarához.
Dr. Vuss Zoltán.
TŐZSDE
Az amerikai tőzsde szilárdsága dacára az illeni piacon ma is bizonytalanság uralkodott. — A rendezési napnak nem volt különösebb jelentősége, mert a piac ma is Uzletlelcn maradt. Az árdifferenciák is csak lényegtelenek 1—2 érték kivételével. Igy nagyobb áresést szenvedeti Gumi és Magnesit, viszont Ingatlan Bank ma is szilárdan tendált. Némi árnyereséggel zárt még a tegnapi nagy áresése ulán Oaus-Villamos. A holnapi nemzeti ünnepre való tekintettel a tőzsdén forgalom nem lesz A fixpiac ma is üzlettelen. A valuta és devizapiacon Madrid 50 ponttal emelkedett, egyébként nem volt lényegesebb változás.
ZBrlchl tárlat
Páris 20 303/!, London 25-233/i, Newyork 519 921/1, Brllssel 72-17'/!, Milano 27 24Vl, Madlld 77.-90, Amsterdam 20825, Berlin 123 36, Wien 73-04, Solla 3-75'/l, Prága l5'39'/á, Varsó 58 30, Budapeat 90-04'i Belgrád 9-12*1, Bukarest 3 09.
Terménytőzsde
A buza 05, rozs 05 flll. eseti. — Irányzat gyenge, a forgalom élénk.
Buza tlizav. 77-es 26 55-26 75, 78-sa 2680—2;00, 79-es 27 10-2720, 80 as 27 25—27 35, dunántuli 77-es 26 25-26 45, 78-as 26-50—26-70, 79-es 2680-2<J9J, fO-ss 26 95 —27-05, rozs 24-20—24 40, lak. árpa 26-20—76-40, sörárpa 27-00-27 50, zab 25 90—26 15, tengeri tszt. 30 25—30 50, dunántuli 29 30-29-55, korpa 19-25 -19-50.
A budapesti Tízsde devlza-Jegyzéie
VALUTáK
Angol I. 27-77-27-92 tielcalr. 79-50 79-80 Csehk. 16-93-17-01 Dánk 152-55-153-15 Dinár 1000 10-06 Dollár 5 0-80-572- 0 Francia I 22-50-22-70 Holt. 22910-230-10 Lengyel 64-10-64-40 Leu 3 39-1-43
Léva — •—
Líra 29 93-30-18 Márka 135 90 136-40 Norvég 152-60.153-20 S:hlll. 80-40-80-75 Peseta 85-45-86-15 Svájci I. 110-07-110 47 Svédk. 152-85-153 45
devizAk
Amst. 229-40-230 10 Belgrád 10-05-10-08 Benln 135-92-13612 Brüsszel 79-52-79 77 Devizalel 3-39-3-42 Kopenh. l52-72-<53 12 London 27-8^-27-80 Madrid 8.5-50-86 10 Milano 30-01-30-11 Newyork 572-90-4-50 O.lzlo 152-80-153 20 Páris 22-37-22 44 Prága 1696-17-01 Sz fia 4-12-4-15 Slocktl. 153 07-153 47 Varsó 64-22-64-42 Wien 8047-80-72 Zürich 11018-110 48
Eladja: Délzalal Nyomda ál Lapkiadó Vállalat, Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán talefon t Nagykanizsa 78. r.-.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dl|a 10 szóig 50 nttár, Minden további szó dija 5 flll. Vasát- és ünnepnap 10 sióig EO fillér, minden további szó difi 8 fii'. Szerdán és pénteken 10 szóig 60 fillér, minden továt.bl uzó dlfa O flll. Címszó s minden vastagabb betüból álló szó két siónak számíttatik. Állást keresőknek 50% engedmény. A hlrdatéal dl) alíra flzatassdrf.
TáblaQvegaft uradalmak, kertészek éa asztalosok részérc olcsó árakon Sternnél. Erzsébet-tér 14. 927
Eladó egy darab 80 voltos rádió anód akkumulátor és 2 pár 2000 otmos (elhallgató Cirn a kiadóban.
rónxhOIoaflnt bekebelezésre minden
fssicfibeii a legelőnyösebben és leggyor-'.il>:>.-tn Wyóslltal Aozél Iqnóo pám kóesö.-rlttfcelllö • —
Kazinczy i
Irodája I 2. szám.
Nagykanizsán, 4925
Lengyeltótiban (Somogym.) vásártérrel szemben, Üzletnek Is alkalmas 3 szobs, konyha, éléskamra, cselédiakas, kocsiszínből álló aarakháa aladó. Énekelni léhel Miseta Ferencnél, Buzsák.| 1126
Lónyoa mamák I Ne hlgylenek sen-kinek, csak azt, hogy kelengye dolgokban legszolidabb, legolcsóbb Krátner Zoltán 1142
Rlaa Japán ....................................— 80
Rlia Patna ....................................1 —
Bab fehér..........................................|-_
Mák uradalmi....................................1-44
Mé* vegyes ....................................I flO
Kakaz Drina...................2 —
Sajt trappisis...................3 —
Olóból elsőrendű..............................4 —
pengő kilója
vidA -nál, Kazlnczy-utca 13.
606 Telefon: 1—56.
A férfiakat ax érdakii i Öltöny-ft/.övet újdonságok, csíkos nadrág .nyagok, íelöliókelmékben legmegbízhatóbb Krámer oltán divatáruháza a Tulipánhoz. 1141
Egy komplett háló és ebédlő olcsón aladó Eoivös-tér 33. 1119
Dió kapható I pengőért kgr.-ként Árval füözerkercsKcdesÖDcn, Magyar-u. 25. 1128
Kartéaxt éa két nagyobb csalidu c-selédet konvencióra ke/eack. Jelentkezni 1 >rosa Károly, Batthyány-utca 26. az. alatt lehel. 1151
Étkaxéal bu<*gonya olción kapható, viszonteladóknak is. Szerecz. Telefon 3-30.
1153
Deutsohaa Fráulain wird gesucht zu cincm 6 j.thrigen Knaben. Solo t, odtr für den eisten. — Adrcae in der Admi-nhirction. -1|55
VÍZVEZETÉK
cutornáxátl éi cgétstégügyl
berendezések
gaiditigt, bál tartási ét épQI«(
bádogos munkák
füidó- és ülókAdak, valamint « naktx vágó
javítások készítése SZEPESI IfMRE
T.I.2-M Zrínyi ■Iklóa-atoa 22. T.i. 1-uo
Móaaóraaókhalylaóg kiadó nyirl vagy egész évre, legforgalmasabb helyen Bódls Jenőnél, Balaionmánafurdó (Balaion-kereutur). 1120
GyQmöIoafak, lugaaok szakszerű kezelését, parkírozást, udvarrendezést jutányosán elvaltai kartóaa, TelcKl-ul 65. -1145
Kiadó modern hóroissazobóa lakás
Mayer leslőnél. -1146
500 kg. horderejű, csak jókarban levő tizedes ssiórlagat vannók sulyokkal együtt. — Cint: Kiss Endte, Zalaszent-mlllSIy. -1148
■ ladó Vöröstnaily-utca 37. szám egy kétszobás udvari lakás mellékhelyiségeivel május l-ére. -1149
Rákóczi-utca Sic. alatt egy udvari lakás mellékhelyiséggel, aartóatartéaaal ap-tUls 15j vagy május l-re ktadó. -1150
ZALAI KÖZLÖNY
íwra. marciui ib,
meghívó.
A nagykanizsai Izr. hitközség f. évi március hó 24-én, vasárnap d. e. 11 órakor a hitközség tanácstermében tartja
melyre a hitközség tagjait tisztelettel meghívom.
Nagykanizsa, 1929. március 14.
Dr. Bród Tivadar s. k.
hitk. elnök.
TÁRGYSOROZAT:
1. Az elöljáróság jelenlése.
2. 1928. évi zárszámadás.
3. Három nappal a közgyűlés clólt írásban benyújtóit esetleges indil-ványok. hm
Húsvéti vásár
olcsó
szőnyeg, linóleum
és viaszkos mozaik vászonban
h1rsch és szegő
cégnél
a nagytözsde mellett.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
g6zmosó, vegytUrtltó, ruhafestő I szombathelyi Oftz. IparkUllltáion aranyéremmel kitüntetve
NAGYKANIZSA
Oyfljtfltclcp : Gyártelep 1
Kazinczy u. 8. Hunyadl-u. 18.
Nem kell Idegenbe mennie, mielőtt bármit lulet vagy tisztíttat. Győződjön meg áraim oloóságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen tényt) galtértlsztltás I Tisztit I sm Pllsséroz I
Kristályszóda
leszállított gyári árban 50—100 kg.-os csomagolásban
Percnyi Andor
aisppan* ás k i-Utály.zódaoyár
Nagykanizsa.
ílrtesiljllk városunk közönségéi, hogy a volt Szlranyovszky-féle
kölcsönkönyvtárat
átvcllllk és azt f. hó 11-én megnyiljuk. Felkérjük mindazokat, akiknél könyvek kölcsönképpen vannak, hogy azl hozzánk álirás végeit, minél előbb beszolgáltatni szíveskedjenek.
Kérve a közönség szives pártfogását
Schless Testvérek
hm kSnyakaraahadSk.
VogvtUztltáara é» ler.té.r. • Ifogad fárft és nSI ruhákat
bármilyen mlnöségtt kelméből.
U|raálleiléire bőrbuior..ksl, bórksbálokal és végárul.
Agytoll tisztítás huzattal együtt és enólkül.
Függönyök, kézimunkák, szőnyegek, butorketmék, mindenféle psplanok és szőrmék ItszlllAss, lertótlentlése és leslése.
Pllssásroaás és flouveéspoiás
a legelőnyösebb árban és legszebb kivitelben.
Bővebb felvilágosítást nyu|t Nagykaulzss részére s gyüjtótelep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépület.
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. szám.
Telefon: 3-22.
Raktárról az összes typusok azonnal szállíthatók. — Kedve.ö fizetési feltételaki
Legmegbízhatóbb eredeti nároetortzigt
főzelék és virágmagvak.
Ho Isttdial
virághagymákés gumók.
Hazai
gazdasági-magvak.
ÉizaknénetOjSzági
takarmányrépamagvak
(burgundi)
Míltrágya-félók
nagy választékban és legolcsóbb árakban, oaakla kipróbált oalrakipaa*
' ~ magvakat árusltok.
Nagyban és kicsinyben kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mtgkereakedéséton
Erzsébet-tár 10. A bíróság melleit.
Leghűbb barát egy
PFAFF varrógép,
mely önt sohasem hagyja el. 80 havi réavletflxatéar* is
kapható
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
cégnél
Deák tér 2. b felsötemplomnál.
Állandó dtjm.nl.. hla.«é*ok1.tá. 111
Ne vegyen traktort9
mielőtt a JOHN DEERE traktorról nem informálódott,
meri
minden gazda vagyonát gyarapitia,
ha ezen feltétlen univerzális erőforrással látja el gazdaságát!
Lassú fordulatszáma Kiegyensúlyozott, nyugodt járása 2 hengere 4 üteme Csekély önsúlya Nagy erőkifejtése Minimális üzemanyag-fogyasztása Nagy munkateljesítménye
Rugós gyorsítóval ellátott speciális mágnese könnyű indítást biztosítja Teljesen zárt szerkezet Légszűrője kétszeresen tisztit Hülése a felmelegedést kizárja Olajozása önműködő Felszánt: 10 óra alalt 4 vasú ekével
13—-15 m. holdat mélyen. Feltárcsáz: 10 óra alatt 36—40 m. holdat
Páratlanná teszik a „John Deere" traktort.
Kérje még ma a gép ismertetését, hogy számszerű adatok igazolják ezen traktor rentabilitását. Kizárólagos vezérképviselet Vas-, Zala-, Sopron- és Veszprémmegyékre:
Grünwald Testvérek Áruosztálya, Szombathely
TELEFON: 77 és 17.
Szerelőtelep és alkatrészraktár.
TELEFON: 77. és 17.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
09. évfolyam, 63. szám
Nagykinlm. 1929 március 17, vasárnap
Ara 16 fillér.
ZALAI K0ZLO1ÍY
StaktsitMc klad6hlv«til: F'ó-ut 5. nim. HKUtbtlyl Hóklrildóblviüü Kossuth UJo»-u. 82.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BIOMzcIésI ín: egy bóra ■ ptngfi M tUléi
Impozánsan ünnepelte Nagykanizsa
március 15-éi
A Városi SxinQáxban páratlanul fényes Ünnepélyt rendeseit ax Irodalmi és MUvésxeil Kör
Nagykanlzna, márclUB 18
Ilyen lénnyel nagyon régen, akkor Is ritkán, ünnepelte Nagykanizsa március idusát, mint az idei, a télből ittmaradt hó és Jég folé hüvOs tavaszi szelet, kikelet reményét hozott március 15-én. Az egész város már a reggeli órákban ünneplő lobogó-diszbe Öltözött s bár a kereskedések rolói, műhelyek ajtai nem is zárultak be, ünnep volt mégis a város felett és ünnep az ulcákon sodródó tömegek szivében.
Az összes templomokban Dnnepi istentiszteletek gyűjtötték az áhitat félóráira a város vezető férfiait az oltárok elé.
Az istentiszteletek után tarka, migyarruliás, lobogós csoportok tűnlek fel innen is, amonnan is az utcákról. Az utcai sürgés-forgás mindenünnen feléjük fordult s vonult utánuk a tömeg a
Városi Színház felé, melynek falai közt már félórával a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör ünnepségének megkezdése előtt zsúfolásig szorongott és gombos-tünyi hely hiányában százával fordult vissza a népáradat Csak nagy nehezen lehetett helyet szorítani részint a széksorokban, részint már csak a színpad kulisszái között a katonatiszti-karnak, a hivatalok, testületek, egyházak vezetőinek, egyesületek stb. vezetőségeinek.
Az ünnepély megrendezésében és műsorában nem kimagaslott a hasonló kanizsai ünnepségek közül, hanem olyan volt, aminőt messze évekre visszatekintve nem láttunk Nagykanizsán.
A katonazenekar áhítatos Hiszekegye után lobogós küldöttségek sereglettek be a szinpad szónoki emelvénye köré, élükön az egyenruhás ktskanizsai leventékkel. A festői, lelkesítő hatású, színes, mozgalmas felvonulás alatt cigánymuzsika sirla a „Ne sir], ne sir] Hbssuth Lajos"A. Mert sirt a vonó és élt a nóta Vadas Lajos és Füredi Gyurka kezében. Lobogóik alatt érkezett, részben magyar-ruhás küldöttségek voltak: Vasutas Dalkör, Ipariskolai Énekkar, Kath. Legényegylet, . Iparosdalárda, postások, 77. Szent László cserkészek, polgári iskolák négy lobogós deputációja. Polgári Olvasókör, Kis-kanlzsal Kalh. Ifj. Egyesület, kis-kanizsal és nagykanizsai leventék « a rendező Irodalmi és Művészeti Kör.
Nagy hatást váltott ki a program első száma, Urbán Gyula, a Zalai Közlöny munkatársának szavalata, Petőfi korhű maszkjában és lelmezébcn a Talpra magyar-1 sza-
valla magával ragadó lelkesedéssel, a megszokottságból messze kimagasló, uj előadói kidolgozásban.
Az ünnepi beszédet a lelkes tapssal fogadott
dr. Krátky István főjegyző mondotta. Tömör, értékes összefoglalása volt ez a beszéd 1848 históriai és nemzeti jelentőségének s az ebből származó tanulságoknak. Csak egy-két kikapott részletet tudunk közölni a nagyszabású szónoki remekműből.
— A márciusi ifjúságnak — mondotta egyebek közt — s a 48-as törvényhozásnak is alapeszméje, küzdelmüknek erkölcsi tartalma s az akkori nemzedék ideálja volt: a lör-léneli nemzet és a nép egybeolvasztása, az egység, az összeforrús, a különbségek megszüntetése, a nemzeti állam megteremtése. Ezt jelenti a népképviselet, a jogegyenlőség, a közteherviselés, ezt jelenlik a szabadság, egyenlőség nagy eszméi, amelyekért a márciusi ifjak sikraszálltak.
— Ugy tér vissza ez a nap minden tavasszal, mint Petőfi Sándor hires Nemzeti dal-inak refrainje, amely 81 esztendővel ezelőtt, ezen a napon harsogta először égig a magyar esküt: Rabok tovább nem leszünk! És évről-évre újjászületik ez a nap, mint az anyaföldbe visszahulló mag, megerősödve, meggyarapodva, uj hajtásokat hajtva kel ki s hiába jár el felelte az idő, soha
sem öregszik meg: Petőfi örök fiatalsága élteti, az mosolyog ki belőle s lehet e napon fagy, hó, eső vagy köd, ez a nap mégis a derű napja marad, a tél börtönéből szabadult napsugár tavaszi ünnepe.
A történelmi vonatkozások széles ismertetése után összehasonlítást tett a mai kor történelmi perspektívájából tnás országok egyidejű népmozgalmaival.
— Minden nemzet — folytatta — szabadságra, függetlenségre törekszik I Az ujabb kor történelme is ezt mutatja, de ha ezeket a példákat összehasonlítjuk a magyar szabadságharccal, meg kell állapítanunk, hogy a magyar nemzet a maga szabadságát — mint Bethlen István mondotta — ,sohasem árulással, sohasem képmutatással, hanem mindig férfiasan nyiH sisakkal és fegyverrel küzdötte ki. És ha a magyar szabadságharc diadallal végződölt volna, az elnyert szabadságol a magyar nemzet nem mások szabadságának letlp-rására, hanem csakis saját függetlenségének felvirágoztatására fordította volna".
— Ha a magyar szabadságharcnak ezen történelmi elemzéséből a mai vigasztalannak látszó nehéz helyzetünkben valami biztatót, a jövőre nézve reményt nyújtót akarunk magunknak tanulságként levonni, megállapíthatjuk, hogy a magyar nemzetnek ez a szívóssága, ez a bátor-
Hétméteres viz öntött el többszáz négyzetmérföldnyi területet Északamerikában
Méternél magasabb viz öntötte el Budapest mellett Alsórákos utcáit
Hudupust, március 10
Ma éjszaka a Zuglóban a mélyebben fekvő alsórákosi utcákat a kiáradt Rákospatak vize öntötte el. A víztömeg olyan gyorsan jött, hogy a lakók cl sím tudlak menekülni A hatóság rendőröket és munkásokat vezényelt ki, akik
az utcákat főldhányással torlaszolták el.
A félméteres viz következtében lakás nélkül maradt lakókat 18 házból a zuglói iskolákban szállásolták el. Reggelre a viz 105 centiméterre nőtt.
Az Amerikai árviznek 150 halottja van
New-York, március 16 A Georgia és Alabama államokban az árviz egyre nagyobb ka-
katasztrófává alakul ki. TObbszáz négyzetmérföldnyi terülelct öntött cl az ár és több, mint 20 ezer ember forog veszélyben.
Azoknak az áldozatoknak száma, akik a Pea folyó áradása következtében életüket vesztették, meghaladja a 150-et. Az árvízzel sújtott lerűle'.ek lakosainak megmentésére nem igen van egyéb eszköz csónaknál. A mentésnél is számos szerencsétlenség történt. Ehhez hozzájárul még, hogy főbb vonat kisiklott, mert a viz alámosta a pályatesteket. A legutóbbi napok felhőszakadásai megsemmisítették azt a reményt, hogy az árviz hamarosan leapad. Minden jelentés arról szól, hogy az árviz további emelkedesélöl lehel tartani, holott az árviz8ujtolta területeken hét méter magasan áll a viz.
sága és ereje, melyet a múltban függetlenségéért vivott harcaiban tanúsított, ma is élő, eleven erö, amely súlyos helyzetünkben biztos alapja lesz a jövő kialakításának.
— A magyar nemzet nem azért ünnepli ezt a napot, mert a törvény azt hivatalos ünnepnek nyilvánította, hanem azért, mert a márciusi szellem és Kossuth Lajos lanttá'n a nemzet számára olyan erkölcsi érték, olyan nemzeti kincs, amely mai le-tiportságunkban nekünk utat, Irányt mutál a szenvedések, keserűségek útvesztőjéből való kibontakozás nehéz feladatához. Ha méltóképen akarjuk c napot ünnepelni, méltóknak kell lennünk azokhoz a sasröpiü magyarokhoz, akik a mátciusi eszmék hordozói voltak, ök nemcsak hirdették a hazaszeretetet, hanem dk tudtak a n-xgy gondolatért meghalni Is. Kossuth pedig életének mély tragikumával megmulatta és gyönyörű példát adott nekünk arra, hogyan kell a sorscsapás keserűségeit emelt fővel, töretlen hittel egy életen keresztül viselni. Ezt a tettekbe nyilatkozó áldozatos hazaszeretet jelenti a márciusi ifjak és Kossuth Lajos emléke.
— A magyar jövö követeli tőlünk, hogy a márciusi ifjak eszmekOrében és Kossuth Lajosnak szinte az evangélium erejével ható tanítása szerint — mindnyájan rangra, felekezetre, osztályra való tekintet nélkül egyesüljünk a haza szeretetében és ne térjünk le annak a nemzeti gondolatnak az útjáról, amelyet ők Kijelöltek. Dejazt is követeli tőlünk a magyar jövő, hogy a márciusi szellem másik nágy elvét, a szociális gondo-Idtot, a nemzeti alapon való szociális fejlődési szolgálni meg ne szűnjünk, a kor követelményeinek parancsszavát megértve a nemzetnek minden osztályát, minden egyes tagját emberi sorshoz, emberi megélhetéshez és emberi jogokhoz jutni elősegítsük, igaz magyar testvéri szeretettel szeressük a magyar népet, a kis embert, hogy az ne érezze magát elhagyottnak, mcllőzöltnek és jogtalannak.
— És hogy ilyen közszellem, ilyen atmoszféra kialakuljon és ez állandóan erősödjék, ahhoz az kell, hogy minden magyar ember teljesítse kötelességét egymással szemben, szeresse a magyar a magyart, az kell, hogy jóság és igazság hassák át törvényeinkel, hogy teremtsünk alkalmakat becsületes kenyérre, munkára, tanulásra, hogy minden embert valóságos becse szerint értékeljünk, hogy az egyén értékét a képességei és ne az ősei szabják meg, hogy Mindnyájunkat hasson át a mátciusi ifjak ideális hazaszeretete és az emberi haladás utáni lelkes vágy s ha itt ilyen közszellem alakul ki, ha mindenkit áthat a munka szeretetének az emberfeletti tűrésnek, a hitnek és tetterőnek az érzése s ezek az érzések egységesen átfogják az egész nemzetet ugy, amint ma egy-
ZALAI KÖZLÖNY
1926. mircku 17
ségesen emelkedik fel szivünk ünnepi emlékezésben: akkor nem kell félteni a nemzetet, akkor újra meg fog váltatni szenvedéseitől, akkor egy jobb kor majd megvalósítja a márciusi ifjaknak, Kossuthnak s mindnyájunknak álmát, vágyát és reményét: a független, szabad és boldog nagy Magyarországot.

A lelkes tapssal, hosszan helyeselt ünnepi beszéd ulán Barbarils Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője szavalta el Üzennek a magyar temetők c. költeményét.
A katonazenekar a Himnuszon és Hiszekegyen kívül három számmal járult az ünnepi ragyogás emeléséhez. Ezredünk zenekara ezen az ünnepségen brillírozott. Olyan felkészültséggel játszotta számalt, ami többé nem a kezdet jóakaratú biztatásával, hanem az őszinteség hangján is a legteljesebb elismerést váltotta ki a közönségből.
A színpadi megrendezés Urbán Gyula ötletes és odaadó rendezői készségét dicséri.
A Kath. Legényegylet
hagyományos háziünnepség keretében áldozott a szabadságharc ünnepének pénteken este 9 órakor. A közönséget néhány keresetlen szóval Gazdagít Ferenc püspöki biztos üdvözölte, majd a megjelentek áhítatosan elénekelték a Himnuszt. Urbdn Gyula elszavalta a Nemzeti Dall, melynek gyújtó hatása volt, majd dr. Dómján Lajos ügyvéd, az egylet ügyésze fartolla meg ünnepi méltatását Március 15-ikéről. Kifejtette tartalmas beszédében, hogy a szabadság kiharcolásához, megtartásához a hazafiságon kivül a társadalmat nivón tartó erkölcsi és vallási
buzgóság szükséges. A magyarságnak, ha le akarja magáról rázni az emberi szabadság-jogokat megcsúfoló trianoni láncokat, arra kell törekednie, hogy a legmagasabb erkölcsi piedesztálon tartsa fenn magát. A hazafias érzületü előadást a közönség nagy ovációval fogadia. Radics Ilus és Szalay Böske jól ösz-szetanult, mély érzésekel kiváltó hazafias melodrámát adlak elö. Schless Gyula lelkesen szavalta Nagy Lajos szép és hatásos alkalmi ódájál. A szereplőket és a jelenlevő Nagy Lajost a közönség sokáig tapsolta Az
ünnepséget Lengyel János rendezte. «
A Vasutas Dalkör és az iskolai ünnepségekről helyszűke miatt legközelebb.
SZÍNHÁZ
Haxafáró lélek
Mennyit vesződik ez a Kanizsa színház-ügyével I Hol színház nincs megfelelő, hol a társulat művészi nivója ellen vannak — legtöbbször jogos — kifogások. Most aztán van pompás színházunk és van itt liz napra egy olyan társulat, amelyei bátran küldhetnénk versenybe akárhová a magyar színművészet reprezentánsaként. Olyan társulatunk van, hogy büszkén kellene a tenyerünkön hordani és versengve lesni az ajkukról minden szót, meit minden szavuk a művészet finoman ötvözött, igaz aranya, minden mozdulaluk a színjátszás remekbe cizellált, megtestesült intelligenciája. Csakhogy most meg a jó színészek nem mehettek be a jó színházba. A jó közönség meg kapva kap a kifogáson, hogy hiszen mégis csak nem mind-
egy í színpad vagy dobogó — és nem megy el meggyőződni egyszer legalább, hogy mit is tud az Országos Művész Színház, amely a Ca-sínohan kénytelen látszani.
Pedig csak egyszer kellene elmennie annak, aki csöpp joggal is vallja magát kullur-szükségletekkel biró embernek és mindenkinek, aki a magyar kultura halár-várában mázsás kultúrfölénnyel olyan sokszor döngeti a mellét.
Aki pedig a Hazajáró létek előadását is megnézte s a kicsiny, de az elragadtatás enthuziazmusával (prózának Nagykanizsán I) tapsoló közönség lelkesedését látta, az olyan színművészeti élményt raktározhatott volna el, amilyen világvárosok nagy színpadain Is csak ritkán terem.
Zilahynak ez a debut-darabla ugyan nem lesz soha klasszikus érték, de szép. Szép és érdekes, legalább is a színházi tömeg-ízlés szerint. De az előadás még a Casino dobogóján is olyan művészettel, olyan gonddal és ízléssel pergett, ami előtt csak szégyenkezni lehet az üres széksorok, recsegő deszkák, stb. stb. nyomorúság miatt, amik Nagykanizsa kultúrájának rozsdás foglalatát jelentik a művészet nemes drágaköve körül.
Igazi könnyeket ki látott már színpadon ? És aki látott, látott-e Kanizsán ? És ha valahol Budapesten vagy más metropolisban látott, el-hitte-e azt a könnyet ?
Mert Homokay Pál tegnapi köny-nyeit, Sz. Salgó Ilona könnyeit, két felvonásban, nem lehetett tagadni, csak megdöbbenni lehetett láttukon és felemelkedni a műélvezet olyan fokára, ahol a kanizsai kultur-ember még aligha járt. Homokay nem játszotta, — élte a szerepét a maga
minden férfi-vergödésével. É« élte-vergődte sorsát Sz. Salgó llonj is. Kivételes művészként mutatkozott be első nagy szerepében Kőműves Sándor. Pataky már Ismert tehelsé-gét uj oldaláról is ragyogóan mutatta be. Boronkay Ilona nagyszerű intelligens figurája mellett Sebeslyéti Blhary, Oroszlán, Fellep is jó epizód-alakokat adtak. Ennivaló volt Bóblka szerepében Ofenbeck Mancika.
Március 15. alkalmából ünnepi előadás lévén (amiről hivatalosan senki sem vett tudomást 1), — előtte Szentiványi Sajó Sándor a Magyar ének c. költeményét szavalta megrázó részleteiben is legfinomabh fl. dolgozásban. {bt)
A teatör
Molnár Ferenc sziporkázóan szellemes vígjátékában a Teslőr-btn jeleskedtek tegnap este a kiváló együttes tagjai. Az előadás lüktető ritmusában az ötletes dialogok ét borotvaéles helyzetek száz-százalékig érvényre Jutottak. A színész nehéz szerepét Szentiványi Béla játszotta nyugodt fölénnyel, mely legerősebb fegyvere, hogy legyőzte az asszonyt... Asszonyát... Réz Mária eredeti egyéniségének megfelelő szerepében a csillogó egyenruha ulán éhező Nöt sok színnel portrétizálta. A mama Boronkay Ha volt, aki kis szerepéből is hálás feladatot c>ibolt ki. Sebestyén, Fellegi, Szeghatmy a kisebb szerepekben járultak a meleg hangulatu est sikeréhez. (-)
Szezon-mUsor :
Vasárnap délután: LILIOMPl énekes vígjáték 3 felv.
Vasárnap este: KA1IN vígjáték 3 fetv.
Hétfő: ÖKDOü, nlgjáték 3 telv.
Kedd: KÉPZELT BETEG, vlgj. 3 telv.
Üzennek a magyar temetők
Irta: BAÍtBAKITS I.AJOS
Egy vagyok azok közül, .
akiket regen eltemettetek. '
Olyan messziről Jöttem, ahol még senki nem Járt közületek. Évszázadok pora permetezett rám. mlg kinyíltak a dohoa krlptatcdelek a én felkeltem, hogy ma ldcálljak, mert küldött Ido millió halott, akt valamikor mind magyar volt a aki máig mind hallgatott.
Ma velem üzen millió halott magyar.
Hoaazu utam volt, ezer év Is tán idáig.
Hogy mikor éltem, nem tudom már,
azt sem, hány alron buktam át.
hány halott testvér zörgő csontjain
vertem riadót, fúltam harsonát...
csak Jöttem, sötét kripta-mélyből,
egy percre, meaaze mult ködéből,
hogy megkérdezzem az élőket:
hol Jártunk, merni, hogy máig értünk ..'.'
Mert ezt a tőidet Ismerem:
a ml földünk darabja.
A nap Is ugy Bűt, arról az égről,
mint régen sütött a Mura-partra.
Mégis minden, amerre nézek
idegenül néz viasza rám.
Bontás oz...? Atok...? Babona...? Végzet...?
És ez a sok szomorú, sebzett lázas ember...
magyarok ezek?... a ml vércink talán?
Te... te... és to... és mind... föléljetek: ezer év örökét hová rejtettétek ? Ml történt, mióta Itt hagytuk c tőidet ? Préda-Borara meddig marad, araiért ml, rég-halottak, annyi élet ragyogó vérét öntöttük Pusztaszertől számolatlan áldozatra.
Feleljetek : — mindenki a mult adóaa 1 Mert a holtak bizonyságot kérnek, pihenni akarnak, porladni tovább, vagy Jönni mlndon régi rög alól a szivetekre ráülő lldércnek. Akarnak lönnl örökégő sebnek, akarnak Jönnt ostoros serognok, korbácsnak akarnak lönnl vagy véresőnek, ami belepjen minden barázdát,
hogy véroa magja teremjen, minden erdőt, hogy Boha no pihenjen, do zúgjon, mint éjféli kísértet örökké
éa no hí hanom li!
on aoha-Boha n eaao, hogy ir nagyapák Atka a tétion unokákra.
nyugtot,
hogy tnlndcn percnek nagy az ára
Éa kérdem én — Igaz Istenre kérdem követnek küldött rég-halott magyar.
kérdek mindenkit, aki hallja szómat, meddig bírja Igy a gáton a kar ? a maradék oszlopok még meddig állnuk ? Nem roskad-e mar holnapra minden öaazc ? Éa nem fordul-e meg a elmer örökre ?
Magyarok, toatvérek, aktk éltek,
holtak üzenetét el ne feledtétek I
Minden harangot ma verjetek télre,
minden kéz ma fogion össze kézbe
b akt eddig az égeti üazköt virrasztva nózto,
akt a romokon gyáazolva kesergett,
a minden nan csak a jajok máglyáját tetézte,
most keljen tel mind éa vegye keresztjét
a ha nutia az ökle, döngesse azzal
Igazát a holnap haaadó egére.
Testvérek, magyarok, akik éltok,
csak ébredjetek végre I
Nlnca idő várni I Nem látjátok :
Magáit telette tok az Idő szívverése!?
Mert magyar Bora : szentnek lenni éa kárhozottnak. Magyar sors:
nagynak lenni éa cltljiortnak. Ea magyar sors: csikorgó foggal, bénára tört ököllel állni - állni és caak állni, mlg valami Jön:
csuda talán (szebb névon Igazság)
vagy Idő, végzet, vagy akármi.
Magyar sors : narancsra kiállni,
hogy a világ égjen beléje, ugy odavágni,
és magyar sora, ha ég a magunk háza,
testvérre, mankóra, Irgalomra várni — hiába.
dc magyar Bor« mindent másra várni
és elhinni, hogy elég: ünnepi sző éa a hitünk.
De most a magyar temetők üzenik: az élő ország csudára ne várjon! Nem támad több uj Uábor Áron, kl leszedné a harangokat, hogy valamennyi, mint ágyuk torka bömbölje szét a csonka határon, amit U ugy hisztek: — Igazaiig. No várjatok Ilyen csudára! Mort Gábor Áron még caak volna, (mlndon magyarból telilo egy talán) de Igazaág — ? Hatalom annak az ágyú, mit akar hát tőto a nőn, amely mint n magyar, olyan kifosztott, árva?
Itégl, egész ország tomotől küldtek, közétek uiáina bolyongó lldércnek. Amit üzentek, keserű követség, kripták dohos caendje szülte bzó elmondani 1b táj, hallani kc jó de hallgassatok meg. hiszen a véretekből voltam vér. mlg éltem s mlg blr-öle hazámból Ideértem, gázoltam térdig magyar szenvedésben.
Hallgassatok I — Azt üzenik a magyar temetők, magyar tőid addig virágot ne hajtson, magyar barázdából kalász no szakadjon, magyar harang szava ne legyen, caak alráa, alleluJa-BZó la le a földre azálljon, templomok oltárán, halkazavu Imákon, caecaemők sírásán, caókra-eedő ajkon némuljon el Inkább magyar azé zengése, ezer tündérmese aranyfátyolának Inkább aohae legyen több azövögotője, b katektzmustok minden egyes sora, Inkább legyon halálos ítélet, sújtó ökle büszke ősök Istenének, Inkább szakadjon le, ahány erős kar van, Inkább ég villáma gyújtson szakadatlan, mlg caak minden sir a földből kl nem fordul, minden jajszó helyén uj pokol kl nem gyul, magyar anya öle Inkább ne foganjon, még az anyatej Is méregként fakadjon...
Minden jöjjön... minden... ami csak Jöhet még!
De ne pihenjen az ég éa ne pihenjen, aki él,
mert ha az élők még soká pihennek,
amíg hit, erő, emlékezés kifogynak,
akkor megmozdulnak a temetők
és jönnek minden rög alól a holtak,
száz alr odvas mélye tárul,
Hármorre léptek, vigyázzatok akkor!
Strok... sírok... és csupa halottak,
bolygó árnyak és zörgő caontok,
melyekről tán hiénák és hollók falatoztak,
azok la telkeinek, hogy tetemre hívjanak,
mindenkit, aki elfeledte,
hogy iBten mért kl egy ezredévet
éa emberek, bitangok Ítéltek felette.
S ha a vihartól vemhes Idők futása az élő haza felett tunyán megállna, akkor a gazdag mult halottjai, Irtóztató seregbe szállnak s a koldus-élőket vackaikba űzve, ők, u hatottak, temetők portó népe, vállukat feszítik a torz határnak. A rémület dermesztő csendje ül Kárpátra, Oltra, Adriára s bár az égbolt roppanjon beléje, a magyar halottak Igazságot Írnak Kiló táblájára.
S az élők caonka hazája helyén
lesz csupa tomotők Nagymagyarországa ■■
Mert még az ta jobb leaz, mint élnt Igy, a gyalázat sziklájához kikötve, hol húsúnkat vájják óhos sakálok, b ahol magyar halottak klsértet-kéruaa zúgja felénk szakadatlan, hogy minden őlbotett kézre átok... átok, mlg Idegen föld poklos porában ég a magyar földbe temetett, Kárpátok alatt oleao(t apátok.
1929. március 7.
napi hírek
NAPIREND
Márolus 17, vasárnap
Római katolikus: Judlca. Prolest.: Oertntd. Izraelita: Vead hó 5.
Nap kel reggel 6 óra 10 perckor,
nyugszik délután 18 óra 08 perckor. •
Szent József ünnep a gimnáziumban d. e. diákmise után.
Ev. szeretetvendégség d. u. 5 órakor s Kozgonyl- utcai tornateremben.
Llceália elósdás • városházán este 6 órskor (Vitéz Hollós La|ot>: A rádió történelmi lejlódése).
Népgyűlés a Munkásotthonban d. e. tél 11 órakor.
Városi Nagymozgó. A Dunakerlugö, hangulatot téncfllrn. Szenzációs kisíró mUsor.
Uránia Mozgó. .Férfi férll ellen', Harrl Plel kiváló llltn|e.
Oózfflrdó nyitva reggel 6 órától eale 9 óráig (bétfó, szerda, péntek délután és kedden egész nap nóknek).
Márolua 18, hétffi
Római katolikus: Sándor pk. Protest. Sándor. Izraelita: Vead. bó 6.
Nap kel reggel li óra 08 perckor, nyugatik délután 18 óra 09 perckor.
— A Kossuth-vacsoráról helyszűke miatt legközelebbi számunkban tugósitunk.
— Szent József, városunk védőszentjének ünnepén a plébánia templomban az istentiszteletek sorrendje a kővetkező: fél 7, negyed 8, 8 és (J órakor szent mi6ék. 10 órakor szent beszéd, tartja: Kreutzer Dezső esp. plébános. Fél 11-kor a plébánia miséje, fél 12-kor csendes sz. mise. Esle 6 órakor litánia szent beszéd nélkül. — Szent József napján a cinktóriumban árusítani szándékozók figyelmét felhívja a plébánia hivatal és kéri őket, hogy az engedélyt megszerezni ne mulassza el senki.
— Dr. Sabján Oyula polgármester a kaposvári kiállítás társelnöke. A Kaposvári országos Mezőgazdasági és Ipari Kiállítás és Vásár elnöksége, amely augusztus 22-től szeptember 2-ig fog Kaposváron lefolyni, ma arról értesítette dr. Sabján Oyula polgármestert, hogy társelnökéül választotta.
BÍZT03
erof>s,
ZALAI KÖZLÖNY
A Principális kilépett meáréböl és ax alacsonyabb fekvési! föláeket elöntötte
A polgármester és a mUsxaKl tanácsnok lcl-sxálltalt a űelysxlnre
Nagykanizsa, móréin* lu A tavaszi időjárás folytán beállott olvadás miatt a Principális-csatorna vize hirtelen felduzzadt, kilépett a medréből és elöntötte az alacsonyabban fekvő kiskanizsai földeket. — Ugyanez áll a Principális mellékágaira is. Az olvadás a felső területeken még fart. A város műszaki hivatalának közegei a viz lefolyását egyengetik. Kiskanizsán sok helyen az istállókba befolyt a viz. /I Kör-mbs-utcu két nap óta több centiméteres viz alatt áll. Az este közerőt rendeltek ki a szükséges munkák elvégzésére. A rendőrség állandóan figyeli a helyzetei, ugy, hogyha szükség mutatkoznék erre, a műszaki hi-
vatal azonnal meglehesse a megfelelő intézkedéseket. Király Sándor műszaki tanácsos két Ízben volt künn Kiskanizsán. Dr. Sabján Oyula polgármester a műszaki tanácsos kíséretében ma délután kiszállt a helyszínére a viz alá kerüli területek megtekintésére.
A Malomkerti áruknál ma sikerüli a jégtorlaszokal kettévágni és a viz szabad lefolyásút lehetővé tenni. Legutolsó értesüléseink szerint a helyzet sehol sem veszélyes, a kellő intézkedés megtétele és megfelelő munkák elvégzése után a viz mindenütt lefolyik. Aggodalomra a gazdáknak tehát semmi okuk sincsen.
— Ma: llceális előadás. Vitéz Hollós Lajos százados ma délután 6 órakor tartja liceális előadását a városháza dísztermében, a rádióról. Játszik a katonazenekar. Belépés díjtalan.
— A galamboki tanitó temetése. Buzássy Árpád galamboki r. k. kán-tor-tanitót március 16-án d. e. 11 órakor helyezték örök nyugalomra az ottani sírkertben. Az egész falu népe, a helybeli és messze vidék intelligenciája, a kanizsai járás tanítói körének, a kanizsai tanítóságnak a képviselői állták körül a fiafalon elhunyt, mindenki által szeretett és nagyrabecsült kiváló tanitó rava-latál. Az esperesi tanítói kör elnöksége a pályatársak nevében mondott búcsúbeszédet.
Hygiaenlkus
+ GUMMIÁBUK f
tucatiát 5 pengő utánvét mellett diszkrét csomagolásban szállít:
keleti 1.
Budapest, IV., Petóll Sándor-utca 17.
- A Kath. Férfiliga tagjai számára a lelkigyakorlatok március 24, 25, 26 és 27-én lesznek. A lelkigyakorlatok kezdete 24-én este 6 órakor.
— Szent József ünnep a gimnáziumban. A róm. kalli. regál-gimnázium ifjúsága folyó hó 17-én, vasárnap délelőtt az ifjúsági szentmise után a piarista rend alapitójának, Kai. szent Józsefnek tiszteielére és emlékére kegyeletes ünnepséget rendez, melyre a szülőket és az ifjúság barátait szeretettel meghívja az Igazgatóság. MUsor: 1. Mária énekek. Előadja a reálgimnázium énekkara. 2. Bődi Béla: Kalazantius szelleme. Szavalja: Golenszky J. VI. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Mondja: Paizs F. VIII. o. I. 4. Langer: Landler; vonós-sext. Előadja a reálgimnázium vonóskara. 5. Sanguine pluit. Irta: Sik S. Szavalja: Bittera Béla VIII. 0. t. 6. Conlra torrentem ... Irta és felolvasta; Francsits I. VII. o. t. 7. 0 Pafer Parvulorum. Énekli a reálgimnázium énekkara.
— Az Ev. Nőegylet ma, vasárnap délután 5 órakor, a Rozgonyi-utcai tornateremben műsoros szeretetvendégséget rendez.
— A Kéményseprő-vendéglőben mától kezdve kiváló barna Baksör és világos Király-sör-csapolás.
— A PFAFF varrógép még 20 év múlva is könnyen és szépen varr, akárcsak az első napokban, ebben rejlik az olcsósága.
FISK PNEU
i leggazdasé-oaabb
V.iSfWpvtoM:
Autófelszerelési R.T. -t-ap Budapest, IV., Aranykézu. 3
' _Tst. Alit SH—41
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Ma vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor .A Dunakeringő", hangulatos táncfilm. Főszereplők : Leatrice Joy és Josef Schildkraut.
Uránia Mozgó. Ma vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Harri Piel kiváló filmje „Férfi férfi ellen". — Ezenkívül a remek kísérő műsor.
hlsilntksnfl Klnmt
Budapeat, I., Horthy Mlklóa-nt 110-121.
Mtáij, nér. atztltférlrtá „SstlloT
Blito* hatású Irtószer, tneljr fertóiöbetegié-t*i plántál az Illető állal faj kOsá ás jryökc-rma kiirtja. Szigorúan tudományos alapon előállítva. Mái álUtrt, embtiri ártalmatlan I Sráb, rutinl, csótány és haofyalrtöaicrck. Mapl árban, utánvéttel • sáliltja :
M<a
Ratlnol L*bor*tórUu Badapmt, VII., Hmráayi-miem M.
Tavaszi női és uri szövetufáon-ságok, ingxefirek, mosóselymek
0 nagy választékban érkeztek
SINGEK divaíátru&ázzába
• mindenfajta szőnyeg mérsé-
kect Árban kapható.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 14.
mai modern ™ konyha
igaz szépsége egy csinos
melyet teljes garanciával legolcsóbban készit
MACSEK LAJOS
US6 lakatos meitcr
Bagykaaltsa, lózsel tdberceg-nt 87.
— A Szent Ferenc III. Rendje március 24-én este 7 órakor, másnap délután 4 és esle 7 órakor műkedvelő előadást rendez Szinre kerül Kis szent Teréz élete (,Egy kis fehér virág tavasza") 4 felvonásban. A színdarab llsieux-i Terézke életét gyermekkorától Italálaig bemutatja. Helyárak 80-40 fillér.
= A Korona éttermében ma éa minden este a ölrnevea yytírl Cdxdr Pista cigány-mtlvéax xeneltardval öang-versenyex.
— A Polgári Egyletnek március 16-ra hirdetett rendkívüli közgyűlése határozatképtelenség miatt március 25-én 11 órakor lesz.
— Ma alakul meg a Zalavármegyei Szabóiparosok Szövetsége. A Zalavármegyei Ipartestületek Szövetségének elnöksége ma délután 3 órakor megalakilja a Zalavármegyei Szabóiparosok Szövetségét. A közgyűlésen részt vesznek a vármegye összes ipartestületeinek kiküldöttei. Az alakuló közgyűlés több fontos határozatot fog hozni az ipar védelme érdekében. Előadók lesznek Bazsá József szövetségi elnök és Sumu Lajos főtitkár.
= Ha nem akar kétszer nagy haqipot adni arany, ezüst tárgyaira, saját maga vigye vésetni a kéazitöhöz Ooldbergernéhez, Fő-ut 10. Dobrovlts-házba, hol elismerten a legszebb vésés és legolcsóbb bélyegző készül a leggyorsabban.
= A legelegánsabb női- és férfl-ruhák, legszebb cipők, mind a világ-hirü PFAFF varrógépek öltéseit
= Uzletátbelyezés. Zsoldos Gyula órái és ékszerész üzletét március hó V.4Íén a Biztosító palota Főúti oldalára (volt cipőüzlelbe) helyezi át.
— Március 15-1 ke az Iparostanonc iskolában. A helybeli iparostanonc iskola ifjúsága ina d. e. fél 10 órakor larija hazafias ünnepségét a Rozgonyi-utcai tornateremben. Érdekessége ennek az ünnepségnek, hogy azon tanulók mondják az ünnepi beszédeket is: Belovils Kaló és Beck Tibor IV. oszt. tanulók. Szavalnak Slágl Mariska, Varga Mancika, Szári Annus, Gyöngy Mancika, Babits Ferenc. Az Ipariskolai Énekkar énekszámai egészilik ki a műsort.
= A Kéményseprő-vendéglőben mától kezdve kiváló barna Baksör és világos Klrály-sör-csapolás.
—• A Nagykanizsai Szociáldemokrata Párt „A nemzetközi leszerelés és a világbéke" elmen ma, vasárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel a Fő-ut 24. szám alatti Munkás Otthonban nyilvános népgyűlést tart. Előadó: Gál Benő, a Magyarországi Szakszervezeti Tanács titkára, Budapestről.
= Árban, minőségben válasz tékban Bttr.lt azlnyegraktára szenzációs.
— A II. körzeti áll. el. Iskola
tanítótestülete ma, március 17-én d. u. 4 órai kezdetlel szülői értekezletet tarl a Rozgonyi-utcal iskola földszinti 3. sz. tantermében, melyre a szülőket tisztelettel meghívja.
= A Korona éttprmébenma éa minden eate a 01rnevea yytírl Cdxár Pisla cigány-mtlvéax xe/ieKarával tiany-uerseoyex.
= A Ratlaolról az elismerőleve-lek tömege nyilatkozik dicsérően. A többek között ezt irja Andrássy Mihály gróf szigetvári intézösége: A „Ratinol" nagyon jó eredménnyel végződött. — így ir Ferentzi Oéza erdöleleki községi főjegyző: .A két év előtti patkányirtás csodálatosan teljes eredményre vezetett, amennyiben a községi tenyészapaállatok istállójában befészkelődött patkányokat a „Ratinol" előírásos használata teljesen kirlot." — Ezen illóanyag beszerezhető: Ralinol Laboratórium, Budapest, Murányi-utca 36.
— Influenzajárvány idején gondoskodjék arról, hogy gyomra és belei a természetes Ferenc József keserűvíz használata által többször is alaposan kltisztittassanak.
— Megnyílnak az ovódák. Miután az egészségügyi viszonyok any-nyira javullak, hogy a gyermekek nyugodtan járhatnak az ovódákba, a polgármester a városi t. főorvos véleménye után elrendelte, hogy hétfőn az összes ovódákat nyissák kl.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
= Szabó Antal fegyver, lőszer és sportáru nagykereskedő üzletét március 25-én uj helyiségbe, Fő-ut 5. sz. hercegi várépületbe helyezi át.
= Melótt tavaszi szükségletét bo-szeresae, sajál érdekében el ne jooUmm megtekinteni Barta Kiku tivataJdoniigalL
— Március 15. Murakeresz-turon. A murakereszturi róm. kath. elemi iskola az idén is nagy műsorral, a község intelligenciájának és polgárainak tömeges részvételével rendezte március 15-iki ünnepségét, mit szentmise előzött meg. Az ünnepély szónoka Kovács Dezső kántortanító volt, a záróbeszédet pedig Csóthi Oéza apátplébános mondta. Ezenkívül a tanítók szavalatai és az iskolai vegyeskar énekszámai alkották a 10 pontból álló programot.
- A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Nemzetközi
Vásár
1929. 4-W ■*!•» 13-t^
A magyar Ipar egypége* bemutatója.
5H-0S utazási kedvezmény!
Részletes felvilágosítás és vásár-igazolvány kapható
Budapesten a Vásárirodánál
V., Alkotmány-utca &
HqjkHiota: hutáim) Tibrititettt LI.
A vásárigasolvány árs 3 pengő 30 Ilii ur
= Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület folyó hó 21-től 25-ig Budapesten a tenyészállatvásárral kapcsolatosan mezőgazdasági gépkiállítást rendez. Ezen kiállításon részt fog venni az Első Magyar Oazdasági Gépgyár R.-T. Budapest, (Váci-ut 19.) a következő gyártmányaival: cséplőgépek, sorvelő- és sortrágyázó gépek, velőmagtiszlltó és klválasztógépek, amerjkpi ,CASE" traktorok. Mindennemű- felvilágosítással, ugy levélbeli megkeresésre, mint a kiállításon legnagyobb készséggel szolgál a gyár.
ASINGmWHUtaÉFEK
ftmmA LEGJOBBAK!
— Hahót szabadság-ünnepe.
Méltó ünnepet ült március 15-én Hahói község közönsége. Ünnepi istentisztelet után a- templomtéren, leventék és lövészek disz-siakaszal-nak sorfala - között nagy tömeg előtt kezdődött a műsor. Oerstner B0a plébános hazafias hévvel, lelkesítő; vigasztaló, buzdító ünnepi beszédet mondott. Szavalatok éa a levenler dalárda énekszámai tették gazdaggá a műsort. A leventék rendgyakor-lalai és elvonulás a nemzeti zászló előtt fejezte be a lélekemelő ünnepséget.
~ -4 Korona éttermében ma éa minden eate a Olrneve* gyön Cd Már Ptata clgány-mtlvéax xenelcardval fiang-veraenyex.
= Nincsen rózsa tövis nélkül, de kert sine»e» mUMInHusz bokorrózsa 16 ? a legszebb IQífaj-tában, csomagolva. Unghváry Jójpel-faiskolája, Cegléd. OktAtó. nagy iW jegyzék ingyen.
— Lapunk Budapesten állandiVW,! olvasható ^.Park-szálloda kávéházban VIII., Baioss,fér .Ift
* • A nagyérdemű vásárló közönség tudomására hozzuk, hogy a legifjabb divatú tavaszi nöU és oyermek-KabátoU raktárra érkeztek legszebb kivitelben. Női kabátok már 25 pengőtől feljebb kaphatók. Ugyancsak raktárra érkeztek a legújabb divatú női- és férítSSZÖveíck és selyemáruR nagy választékban.
Weiszfeld és Fisctíer
___nöi kon/eklM és divaMrutHiisa
1929. március 17.
Ugy délután Qáromnaor
aktirl mcgficiinl eay *xcrclmc» ledny
Igul, márolutt Hl
//. lírzsébet pesti leány szerelmes leli S. Felelte bUsstli legénybe, aki Budapeí'en dolgozol!. A legény és leány közöli meteg. barátság fejlődött ki, mely azonban, ■ mikor a legény hazautazott. Bűssübe, megszakadt. Érroi a leány utána utazott és próbálta a szülők szivét meglágyítani, hogy engedjék, hogy a legény vegye öl feleségül. A falusi emberek erről hallani sem akartak, aminek az lett a vége, hogy a leány egy délután a mull héten az istállóban felakasztotta magát. Szerencsére még idejében észrevették és levágták. Ugyanezen délulán, a leány felvágta ereit és lug-kőoldatol ivott, ugy, hogy mos! már állapota aggodalmat keltő. Nem lehet tudni, hogy a kőszivü szülök ezek után. is a fiatalok közé állanak, hogy megakadályozzák a házasságot.
-t Hazafias ünnep Balatonmagyaródon. Batatonmagyaród nagyközség népe ismét tanújelét adta hazafiságának. Március 15-én délelőtt a róm. kath. elemi iskola szabadságharc emlékünnepére zsúfolásig'megtelt az iskola terme. Az iskolás gyermekek szavalatai és éneke tette változatossá a műsort. A nap jelentőségéről, a 48-as márciusról, Muczer Boldizsár kántortanító mondott bestédet.
HO. magyar kir. ontlljsorijáték 84.000 j&v 42.000
sorsjegy nyeremény
ItSáes Második torijegT «gr
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
500.000
agy félmillió pang*
Jutalom ér nyeremények:
300.000 50.000 20.000
200.000 40.000 15.000
100.000 30.000 10.000
25.000 5.000
stb. stb i összesen
készpénzben sorsagy közül 41.000, tehát
■liáes Második sorsjegy »T«r
i,
Au I. oaitáty hasxéaa már ISIS. opp. 12-én kexdAdlk
A sotijegyek hivatalos árat:
Mioli.d
3 P
pii
12 P
Egét!
24 P
— A tenyészállatvásár egyik legnagyobb látványossága és érdekessége lesz a Mauthner Ödön magtermelő és magkereskedelml r.-t. gyűjteményes kiállítása Ne mulassza el senki a Vetőmagcsarnokban megtekinteni. Aki a cégnek nagy főárjegy-zékével, valamint uj díszes rózsa növény, dahlia és egyéb virággumók árjegyzékével még nem rendelkezik, a kiállításon ingyen megkaphatja.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Krijtályszóda
leszállított gyári árban 50—100 kg.-os csomagolásban
Perényi Andor
axappaaa. éa krtatályaaédagyár „., *«Qlh«mi*»a.
ZALAI KÖZLÖNY
halkonzervek, sajtfélék, narancsok stb. elsőrangú minőségben és előnyös áron a
Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete
nagykanizsai érudájában
szerezhetők be.
Telefonszámi 173.
— Aki mer, az nyer 1 Régi közmondás és igaz is, hogy csak az nyerhet, aki rendel sorsjegyet a most április 12-én kezdődő m. kir. osztálysorsjátékra. Óriási a kereslet az uj sorsjegyek iránt, mert a pénzügyminisztérium lényegesen megjavította az tt| játéktervet, ugy hogy a nyerési esélyek sokkal jobbak, mint eddig. Ezentúl 42.000 készpénznyereményt sorsolnak ki, közel 8 millió pengő összegben. A fele a sorsjegyeknek okvetlen nyer! Dembinszky B. föárusitó, Budapest, II., Zsigmond-utca 8, a mai lapunkhoz mellékeli egy karton lapol, melyről ajánljuk a rendelőlapo! levágni és kitöltve még ma postára auni. A szerencse forgandó, tehát próba szerencse I Minden egyes sorsjegynek egyforma a nyerési- esélye. Hátha az ilt ajánlott sorsjegyek lesznek Fortuna kedveltjei I Véletlentől függ az ön szerencséje is, tehál ne mulassza el most az alkalmat.
— Szabadlábra helyezték Bognár Rozáliát. Megírtuk, hogy a budapesti rendőrség körözés alapján elfogta és Nagykanizsára szállította Bognár Rozália 23 éves szentgyörgyvári leányi, akii betöréssel és lopással gyanúsítottak. A leányt tegnap Almüssy vizsgálóbíró kihallgatta s miután sikerüli alibit igazolni, azonnal szabadlábra helyezte.
Budapestre utazók figyelmébe. Felhívjuk a közeljövőben Budapesten tartandó Országos Mezőgazdasági Kiállításra és Vásárra 50";i-os vasúti kedvezménnyel utazó, kedves o vasóink figyelmét arra, hogy' saját jól felfogott érdekükben cselekszenek, ha ez alkalomból felkeresik a 20 éves üzleti múltra visszatekintő világhíres SEMLER J. m. kir. udvari szállító céget (Budapest, IV., Bécsiutca 7. sz.), ahol a szebbnél-szebb valódi angol szövetkülönlegességek óriási választékban feltűnően szolid árak mellett szerezhetők be. Olva-Bóink figyelmét külön felhívjuk a cég maradékosztályára. A cég különös súlyt helyez arra, hogy a vidék vásárló közönsége soronkivül gyors és pontos kiszolgálásban részesüljön.
Hasiurulás, rossz emésztés, erős bomlási és erjedési folyamat a gyu-moroélltuzamban, bélbaktérium- és gyomorsavtultengés, az arcbőrön és a háton mutatkozó kiütések, valamint karbunkulusok a természetes .Ferenc József" keserűvíz használata, melleit visszafejlődnek. Számos gyakorló*, orvos a Ferenc lóztel vizet már évtizedek óta mindkét nembeli felnőtteknek és iskolás gyermekeknek kitűnő sikerrel rendeli Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-üzletekben.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
= UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven' belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5.
SPORT ELET
Kielégítő játék után 4:11(0:1) győztek a profik a pénteki tréningmeocsen az HTE ellen
A két csatársor volt a legjobb része a csapatoknak — Mészáros <■ nagyon jól halfolt a profiknál!— Az NTE uj erői beváltak
Nagykanizsa, március 1(1 Szép számú érdeklődő közönség előtt játszoll március 15-én délután Iréningmeccset a Zala-Kanizsa és az NTE csapata. Az egész héten át tarló kedvező idő a múltkori viz és sártengert már eltüntette és állandóan hordják most is a salakot, ugy, hogy holnap délutánra a profi bajnoki meccsre egészen jó pálya fogadja a küzdő feleket.
A tréningmeccsen, mely kétszer 30' percig tartott, a profik győzlek 4:1 (O. l) arányban. Az amatőrök az első félidőben jelentős támogatást nyertek a széltől és sikerült is elérni az első gólt, melyei Harangozó gurított egy újonnan jelentkező „kapuskrekk": Pintér kezébe, de öl hamarosan B. Kiss vállja fel, akinek azonban nem bírtak egyetlen gólt sem rúgni az NTE-isták.
Kellemes meglepetés volt a máso. dik félidőn a belső csatárok okos, kombinációs játéka, mely egy-kettőre gólt eredményez Bakonyi lövéséből. A továbbiak során Limbeck ugrik ki és süvítő lövést küld a háló felé,
mely gólba száll. Szabó ezultal két góllal bizonyította be gólképességét.
A védelem is erősen javuló formát t mutatott és remélhetőleg a múltkori t hanyagságok nem ismétlődnek megt a bekkek részéről. A halfsor működése jó közepes voll, de külön meg- ■ lepelés volt a halfoló Mészáros agilis, lendületes játéka, akit a tegnapi formája alapján a vezetőség szerepeltet a Terézváros ellen.
Az NTE is igazolta a hozzáfűzött" várakozásokat. Csondor jól védett; a bekkek állagformát mutattak, a half» sorban Horváth és Kohn játszottak kielégítően. A csatárlánc és általában az uj erők szép reményekre jogosítanak. További lelkes munka az amatőröknél és a siker gyümölcse nem marad el.
A felállítások ezek voltak: B. Kiss — Réder, Joós — Tamás, Babos. Mészáros — Csász, Szabó, Limbeck. Bakonyi, Schreiber. (Farkas ezúttal pihent.)
NTE: Csondor — Jámbor, György-deák - Horváth, Kohn, Antal -Mészáros II.. (Kovács), Szabó, Szolár. Engelleiter, Harangozó.
Ha délntán 3 órakor: Zala-Kanizsa—Terézváros
A déli gyorssal érkeznek a pesti Játékosok — A két csapat felállítása
Nagykanizsa, március 16 A március 15-iki tréningmeccs alapján a Zala-Kanizsa ma délután a Terézváros ellen a következőképpen áll fel: B. Kiss — Réder, Joós — Tamás, Babos, Mészáros — Farkas, Szabó, Limbeck, Bakonyi, Schreiber.
A „Nemzeti Sport" ugy értesül, hogy a Terézváros ma délután nélkülözni fogja Hegedűst, Kovácsol és
Makovnikol. Eszerint tetiát ez lesz a felállítása: Müller — Strelcher, Jerzsabek - Skalitzer, (Pheter),' Contardó, Mihalecz, (Slnká) — Drobinu, Tóth, Bornstein, Krecs-marik, Stimac.
A pestiek vasárnap reggel,. indul-; nak Budáról és délben érfeáindi meg.-, Határbirák : Böhm és KWtam/n t.
Az amatftrSk vasárnapja
Az NTE szabadnapos.
Pécsett a PSC a BSE-vel mérkőzik.
Baján derby meccs lesz. A kél bajnokaspiráns, a BTSE és a PVSK csapnak össze.
Kaposvárott a bácsalmásiak vendégszerepelnek, a KTSE az ellenfelük.
(A pesterzsébeti Húsos), mely a a II. liga titkos bajnokaspiránsa; mindenképen szeretné a Zala-Kanizsa. elleni meccset saját pályáján leját-l szani. Ezért a Pesterzsébet már aján-t latot is tett a piros-fehérek vezetö-l ségének, mely igen előnyös feltéte-i leket tartalmaz. A Zala-Kanizsa azt ajánlatot egyelőre nem fogadta el; mert bizik abban, hogy- a sport-i szerető közönség fokozottabb mér-t lékben fogja támogatni a csapatot
ZALAI KÖZLÖNY
éa már a Terézváros elleni meccsen nagyobb látogatottság lesz. Ellenkező esetben a Zala-Kanizsa feladja azt, hogy itthon játszón a pesterzsébetiekkel és a jövő vasárnap nem lesz futball Nagykanizsán.
(Elmarad az NTE—Zala-Kanizsa levente) ma, vasárnap délutánra hirdetett elömérközése, mert a pályát még ma is holnap is salakozzák és utána hengerelik és nem előnyös, hogy a nagy bajnoki meccs előtt feltörjék a jónak Ígérkező pályái.
A tipp-verseny
a héten egy rendbeli szelvénnyel kevesebb lesz, mert a nemzeti ünnep miatt nem jelenlünk meg szombaton és igy az aznapi szelvény hiányzik. Bizonyos tehát, hogy a tippelők tábora ma délelőtt síelni fog és pótolja a tippeléseket, melynek a mull meccs óla fokozott jelentőséget ad az a körülmény, hogy még mindig kiismerhetetlenek a csapatok igazi kvalitásai. A tipp-versenyt délben zárjuk. Azok között akik a végeredményt és a félidőt eltalálják a tribünjegyek mellé értékes ajándékot kapnak. Az eredményeket szerdán közöljük. — Mull heti tipp-versenyUnk tribün-jegy nyertesei jegyeikel ma délután átvehetik a sporttelep pénztáránál a bajnoki meccs elölt
Tipp-szslwény
UUIKIII \E — IERMS
eredmény:.
olvanható névalilrán.
JUDflR 3TRE UTflHABflN TEKINTSE MEG
CÍIOMVTM LAJOS-UTCA
, auavear LtqoLCSóaa ' o/vathAZA -■•MM <• o/M/om cosrunÖMBMK. UHimM DurMcejw/maioosoKaMt
NAGYKANIZSAIAK
kedvelt találkozóhelye
BUDAPESTEN
VIL, Baro-s-tér 23. a Keleti pályaudvarral szemben
Központi fOtés ,
Hideg-melegvíz, „ telefon, rádió, fürdők, lift, írószoba, hall.
■ éraékelt érik.
Lapunk előflxetóinek 200 o engedmény.
KÖZGAZDASÁG
« Nagykanizsai Bankegye-■ űlet éa Délzalai Takarék-pénztér
folyó hó 16-án Weisz Tivadar kir. keresk. tanácsos elnöklete alatt tartotta 58. évi rendes közgyűléséi.
Az 1928. évre vonatkozó zárszámadásokat a közgyűlés elfogadta és egyhangúlag hozzájárult az igazgatóság javaslataihoz, mely szerint a kimutatott tiszla nyereségből részvé-nyenkint — a mult évi 7 pengővel szemben — 8 pengő osztalék fizettetik. A fi. számú osztalék-szelvények folyó hó 18-tól kezdve az intézet pénztáránál beválthatók.
Közművelődési és közjótékonysági célokra 2000 pengő fordittatik
Az intézet hivatalos lapjául továbbra is a Zalai Kiizlilny jelöltetett ki
Az igazgatóság uj tagjaivá a közgyűlésen megválasztanak dr. Balázs Zsigmond, dr. Kolter István (Alsórajk), LBwensteln László, dr. Rothschild Béla, Stelner Zsigmond, Teutsch Ousztáv, Weisz Ernő, Weisz László, a felügyelő-bizottság uj tagjaivá fíil-der József és Szálinger Antal.
TŐZSDE
A külföldi ösztönzés dacára a mai tőzsde forgalma nyíláskor a már napok óta taitó üzlcltclcnség jegyében indult, inkább kisebb gyengülésekkel, melyek később folytatódtak. Közvetlen zárlat előtt azonban a spekuláció csaknem az összes értékekben jelentős fedezési vásárlásokat bonyolított le és az árveszteségeket kiegyenlítette igen sok papir kisebb árnyereségre tett szeri. Az általános javulás dacára néhány részvény mégis árveszteséggel zári, ezek közölt Rima és Ingatlan Bank érdemel emlíiésl. Lanyhán főleg a vaspiac papírjai, Bauxit és Ofa zárlak Az irányzat zárlatkor bizakodó. A fixpiac üzletiden. A valuta és devizapiacon Madrid rendkívül szilárdsága érdemel említést, ameiiy-nyihen 230 pomtal emefKedeti.
Zürichi rárlsl
Piri, 20 3«(, Lon.lon 25 2V' i. Ncwyork 519 93'/J. Brittel 72-171/!, Milano 27 24'/z, Madrid 77-90, Amsterdam 208 2 i, Berlin IMM Wle^ 7304. Solla 3*7Í>'/1, Prága IJ-atC/i, Varsó 58 30. Budapest tO-64 , Belgrád 9 12" j. Bukarest 309.
Terménytőzsde
Buz« llszav. 77-es 2S-55—2675, 78-rtt
26 «0-2;-00, 79-es 27' 0-27 20, 80 a s
27 25—27 35, dunír.luli 77 -et 26 25 - 26 45, 7»-as 26 50—2670, 79-et 26 80 -2" 9", fO-as 26 95—2'*Ol>, rozs 24 20-24 40, lak. rlrps 26-20—76 40, sörárpa 27 00- 27 50, zab 25-90—26 15, tengeri Iszl. 30-25—3050, dunántuli 29 30 -29-55, korpa 19 25 19-50
1 budapesti Tfixsde derlzu-jr.^yzéM
vali/tAk
Angnll 27-77 27-92 Be'ka Ir. 19-50 79-80 Cseh k. 16-93-17-01 Dán k 152-55-153-15 Dinár 10-00 10-06 Dollár 5'0-80-572--0 Francia I 22-50 22-70 Holt. 229 10-230-10 Lengyel 04 10-64-40 Leu 3 39 1-43 Léva -
Líra 29 9J-3018 Márka 135S0 136-40 Norvég IS2 fi'l-l'3'20 Sehlll. 80-40 S0-75 Peseta 85-45 86 15 Svájci I. 110-07 110 47 Svéd k. 152-85 153 45
devizák
Amsl. 229-40-230-10 Belgrád IO0S'0-08 Berlin 135-92-136 32 Brüsszel 79-52-79 77 Devizalel 3-39 342 Kopenh.152 72 5112 London 27-8s 27-80 Matlrirl 85-50-86-10 Milano 30*01-30-11 Ncwyork 572-90-4*50 Oszló 152-80-15320 Párit 22-37-22 44 Prága 16 96-17-01 SzMla 4-12-4*15 Slockh. 153 0'-l53 47 Varsó 64*22-64-42 Wien 80 47-80*72 Zllrlcii 110 18-111148
Kiadja: Délzalal Nyomda ás Lajikitdó Vállalat, Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán talalon r Nagykanizsa 78. r
APIiOSIRDETÉEES
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér, Minden további szó dl|« S Ilii. Vasár, és Ünnepnap 10 uólg 80 flllór, minden további szó dija B tilt. Szerdán és pénteken 10 szóig 10 fillér, minden további szó dlj« • fin. Címszó s minden vastagabb bettlból átló szó két szónak számit-tátik. Állást keresőknek 50Vo engedmény. « hlrdrtésl él) slgrs flzstssidg.
Uj óplllstak Üvegezését helyben és vidéken elfogadja — Sten üveges, Erzsé-bet-lér 14. 927
Szép háromszobás u'cai lakás május l-re kiadó KUtsiady-utca'l'i
Eladó egy darsb 80 vn'tos rádió anód akkumulalor ét 2 pár 2000 ohtnoi (elhallgató. Clm a kiadóban.
A férfiakat asz órdakll ■ Öltönyszövet újdonságok, csíkos nadrág nyagok, lelöllőkelmékben legmegbízhatóbb Krámer oilán dlvatáruháis a Tulipánhoz. 1141
Tassosso fslvétotlk. Négv középiskolát végzett liut lalutostanoncnak (elvesz Bszsó Jizaet kocsigyáros. 1204
Dió kapható I pengőéri kgr.-kénl Arval fűszer kereskedésében, Magyar-u. 25 1128
Ozlathalylsóg, raktárral kiadó -Erzsébet-tér 10 423
Külön bejáratú utcai bútorozott szoba 1-2 személyrek teljes ellátással április eltejére kiadó Eol\Os-tér 1". Bemar.
1206
Háromssobás száraz lakást keresek. Clm a kiadóban. 1208
Lényos mamik I Ne hlgyjenek senkinek, cssk azt. hrgy kelrnvye dolgokban legszolidabb, lego'csobb KrámerZolián 1142
Su^ár-ul 25/h bár im.obás n ayánház szabadkézből aladó. 1190
VÍZVEZETÉK
csatornázási ét egétu4g0gyl
BERENDEZÉSEK
Ziiduágl. bliUrláil ét épQUi
BÁDOGOS MUNKÁK
füid&- ét QlókJdak, valamint • lukba vágó
javítások készítése SZEPESI IMRE
TsLt-a Zrlssrl Mlklós-utoa M. T.I.MS
1 . 1 _ 11 n _ • " j■
Pénahfltcsflnt bekebelezésre mlndea
», lei-eliViöseHcn és leggyor* bbjn folvoslltat Aczél Ifináo pénz-csönkö' velltó l.odija Natykanlzsán, f azlncay-utca 2. szám. 4925
Háxaaaáo céljából azuelnék megismertedül egy szo uulmat, 3S év ,0üli il-zteuége* növel, iclnek megfelelő kl, vagyona is van. O.iálló Iparos vagyok, saját 101 berendezeti lakásom és tlz elem van tjak komoly a|ánlatnkat veszek llgyelembe Leveleket .Boldog házasság* |e Igére e lap kiadójába kérek 1185
Buaóntull nagyvárosban egy nagyon regi igen |ól bevezetett és felszerelt, téliesen adóssá|jmcnle> tsmstkazósl •állatát nyugalomba vonulái mlait átedó Bővebbel A ezé Ignác pénzkölcsön- és ingat l«n forgalmi irodá)a Nagykanizsán, Kazln czy-u 2 szám 1201
Csukott bérantó,
helyben és vidékre bármikor megrendelhető
Benőit Imre
<nu Talafon ■ 595. szám.
Kislsludy ulca 16. szám sls.t nagyon szép 3 szobás lakáa má|us l-re kiadó. Tele Ion 240. 1197
Sarasak msgwótalra Zala- vagy
Somogymegyében 200 400 holdas lómlnő-légU birtokol egyik megbízóm részére. Blrlokltirásl ármegjelöléssel kér: Aczél Ignác Ingallanlorgilml Irodája Nagykanl-zssn, Kazi czy-u. 2. sz. -1202
liliy a«lalbarasidaaéa pultokkal
minden r.-lra alkalmas, Jutányos árban tlsdó. Bővebbel a kiadóhivatalban. 1203
Eladó teljesen vasból készült, 9 méteres tzalmakazalozó. — Vodinák, Oelse-sziget. 848
1929. március 14.
Héatak! 6, 5, 4 és 3 szobás magánházak, tőbü nagyobb és kisebb lovedel-niező bérházak kertlel. Birtok leienvei járásban 400, 150, 50, 35 és 15 hold epüleiekkcl. Tapolca közelében 80 és 53 hold kitlinó blrtakmeglelelő épületekkel. Naayka|ooi mellett 53 hold kitűnő birtok 7 hold erdővel. Ftrhéss-oasa 4 hold príma szőlőbirtok és 1 hold szép ép(llelekkd| teljes felszerelésiéi. -Siintgitrnvérl hegyen 5, 3 éi I hold, Bagslal hegyen 3 éi 2 hold szóló birtok ptncénl és (elszereléssel olcsó árban aladók. - Bővebbet Bukása Miksa IngatL közvetítő, Nagykanizsán, Rákóczl-u 29. sz. _ ______|08(i
Urllak otszobás kiadó 2 külön bejáratul, földszint, Sugár-ui 6. május elsejére. Irodának Is alkalmas. Breuer Vilmos. Telefon 222. 1193
Mészérszékhalylaég kiadó nyli, vagy egész évre, leglorgalrnuabb helyen ' 61. Balatonmarlafardó (Balaton
1120
Bódis Jenőnél, keresxtur).
Eladó Rozgonyi-utca 12. alatti letek épülettel, emellett esetleg egy második te-lek Is. Bővebbel Blumenschelnnél, Suvár-
ut 12.________U9I
Suióde üzlethelyiséggel együit kiadó. Clm a kiadóban. 1192
Kitonarétre nyúló házhely eladó Te-leky-ut 20. sz. alatt. ns3
Kétszobás lakás május l ére
Pelőll utca 44.
kUdó. 1184
Eladó Jutányos árért egy Jókarban lévú két csapos sörapparátus szelepkazán és minden hozsátarlozó lelsiereléssel együtt. Megtekinthető bármikor Simon litván ben lesnél Klskanlziáo, Varasdl ulcá 3. 1152
Fflzal tudó klmondollan Jobb mindenes kezeatetlk Budapestre kél tagú családhoz. Clm a kiadóban. 1,88
Szó I tf oltvány ok kaphatók elsőrendű
minőségben. Bodajok 100 darabonklnt 16 lói 20 P-lg. ctemegefajok 106 drb kint 20-tól 25 P lg. Felsőaáncl gazdatág, Nsgy,snlzsa
Lengyeltótiban (Somogym.) vásárténei szemben, üzletnek Is alkalmas 3 szobs, konyha, éléskamra, cselédlakás, kuc&lszln-hól álló aarokbáx aladó. Ezlekeznl lehet Mlaeu Ferencnél, Buzsák. 1126
Rizs Japán Rizs Patna Bab fehér . . Mák uradalmi.. Móz vegyes kskaz Duna ..
Irappl Dióból elsórendü
pengő klló|a
VIDÁ -nál, Kazlnczy-utca 13
«oí Telefon: 1—36.
Étkszósl burgonya olcsón kapható, viszonteladóknak is. Szcrecz. Telelőn 3-30 1153
Kartóazt ts két nagyobb caaládu cselédet konveocl'rs keresek. Jelentkezni Oross Károly, Batthyány-utca 26 az. alatt lehel. 1151
Egyszobás lakás kiadó Klnlsai u. 20. sz. alatt. Érdeklődéi Sugár-ut 41/b. 1174
Háromszobás családi ház május l-ére kiadó. Bővebbet Caengerl ut 78/a. 1168
Oyermekszék, vi-melegítőt lüidókád, asz-lalok. szekrény, konyhaberendezés, zsíros véndöly. lérfrruhtk. fügjőoyők, képrámák - - - — ."5, j>lpp Erzsébet
olcsón aladók. Clm tér I.
1167
Hatszobós és hés^ssaazobés modern lakás kiadó Erzsébet-tér 2. Mayrr-I eslőnél. 1169
Egy plüss asztalterítő, egy csillár és kél Uggönv aladó Eötvflt-tér 33. II19
Mot I Fest I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gfixmosd, *«jytl«trtó, ruhafotfl
t ttómbatbéíjrl Oftz. iparkUUititon trtnyíremmel kitüntetve
NAOYKAN1ZSA
OyfflJtArelap 1 Uyártelep :
Kazinczy n. 8. Hunyadl-u. Ift
Nem kell idegenbe mennie, mielőtt bármi! lesiet vagy tlazülUt. Qyőződjön meg áraim olcsóságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényű gallértlsztltás I Tisztit I sitt Pllttérozl
március 17.
ZALAI KÖZI.ÖNV
Utolérhetetlenül
tOkéletes, tartós és nagy teljesítőképességű
az Allamgépgyári ' -aoélkeretQ
Előnyös fizetési feltételek mellett szállít ~~ minden mezőgazdasági gépet:
Szemveszteséo
nélkül működik!
Piacképes
gakoiit szolgáltat! Magy. Kir. ÁUam vasutak Gépgyárának Vezérügynöksége
Ifenscttözi Gépkereskedelmi B.-T., Bndapest, V., Vilmos császár-nt 32,
KerOleti képviselet: Bazsó József, Nagykanizsa „
BidipsH bmieteti ásváayvlslorrás
liypgy- 'j uuitőviz)
főlerakatosokat
vidéki Autó-,
■di
keres.
kocallótwtajdonosok elflnyben. ikelt: .Ura* viiWl biztosíték
Ü'jefijével "Rudolf Mosse Bada-pe.t, IV. Wcl-atca 18. lovábblt. 1075
I
Ne sajnálja idejét, hanem győzödjön meg arról, hogy a l»l|oHala4«égí, 1,1 (átkául tnáayt
gyermekcipők
minden.nagyságban és szinben a legolcsóbb árban kaphatók
PAPP OSZKÁR
olpéunaaatarntl irr
Nagykanizsa, Magyar-u. 6. sz.
Tekintse meg dúsan tetuerelt
BÜTOR RAKTÁRAINKAT
Palace Bútorcsarnok
Budapest: Dohán,-u. 82.
iom Réasletllietisl kedvezmény.
Tudja meg!
Kerti mag, dnghagyma, virágmag
HIRSCH ÉS SZEQÖ cégnél a nagylözsde mellett
legolcsóbb!
„Feltalálók Útmutatóját"
kérje dljlalnnul Szabadalmikat P.rtékenti Vallatat fráiar Lipót gépészmérnök,
Mabadat I Irodájából, Budape»t VII.. Arént-ut 17. Díjtalan telvllágositii lelta-lálóknak szabadalmi ügyeiben — (Vá'asz-bélyeg mellékelendő) IOS'j
Értesítés.
Tiszteletlel értesítem Kis- él Nagy-kanlssa husvásárló közönségét, hogy prágai módon pácolt, Italai húsból ké-IlU.t tOatOlt
HÚSVÉTI SONKÁK,
tiatonnáaoaászárhusok
nagy választékban, a legolcsóbb napi árért lótállái mellett kicsinyben é» nagyban nálam már most besierezhetök. Tízszeresen llzetem viasza pénzét annak, akt bebizonyítja, hogy nem kilogáatatan árut kapott Araim i
I kgr. sonka .................. P 3 20
szalonnás császárhű*; ... P 280 tltlS leftéahlll (bármily léub&l) P 2 — Iriisen olvasztott zsir és háj P 2 72
eliöieudü marhahús.....P I 80
marhahús hálulla......... P 2 —
W munkás-szalámi .....P I 80
jó trlss islralla ......... P 1-60
és igy tovább minden árumst a lehető legolcsóbb árbnn áiusltom.
Teljes tisztelettel
simon istván
hentes- és mészárosmester Klakanls«», tfaraadi-u. 3
varróqépc
mdgw a. teoje•axfá.
KAPHATÓ :
SINGER VARRÓGÉP
RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
mktMt'.Hinuniu rom
RÉiráMs
vese-, hólyag-, gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendklvOl alkalmas. Állandóan friss töltési "" Főraktár: "■
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
Hogy melyik a
Traktorok Ki rá
azt csak akkor tudja meg, ha önre nézve minden kötelezettség nélkül próbaszántást végeztet a
John Deere
traktorral
saját földjein és igy győződik meg ezen gép kiválóságáról.
KérJjCtn részletes műszaki leírást.
Olcsó ár és a legkedvezőbb fizetési feltételek.
J
TELEFON: 77. és 17
Grtinwald Testvérek Áruosztálya, szombathely
telefon : 77. é, i7. A John Deere Gyár kizárólagos
vezérképviselete: Vas-, Zala-, Sopron- és Veszprémmegyékre.
S z e r e I ő t e I e p és
Ikatrészraktár.
fi
ZÁLAI KÖZLÖNY'
192$. március 17,
Legmegbízhatóbb eredeti németországi
főzelék és virágmagvak.
Hollandiai
virághagymák és gumók.
Hazai
gazdasági-magvak.
Északnémetorsiágl
takarmányrépamagvak
(burgundi)
Műtrágya-félék
nagy választékban éa legolcsóbb árakban, caatla kipróbált oalrakipaa-
aégB magvakat árusltok.
Nagyban és Idcalnyben kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
magkereskedésé bon
Emébit-tér 10. A bíróság mellett.
778—1929.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Csatornatisztító szerszámok szállítására írásbeli versenytárgyalást hirdetünk.
•Ajánlatot csak az összes szállításokra együtt lehet tenni.
Az ajánlatokat 1929. április hó 2-án d. e. 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani.
Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és 2 P ártérités ellenében beszerezni lehet.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1929. március hó 12-én.
Polgármester.
öt darab
Nagykanizsai Takarék
részvény eladó.
Tudakozódni lehet az ármegjelölésével R é d e t s I Dénesnél Oyőr, Vagongyár.
Leghűbb barit egy
PFAFF varrógép,
mely önt sohasem hagyja 1 1,
tO havi ráa>laMI*at*ar4 la
kapható
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
cégnél
Deák tér 2. a felsőtemplomnál.
Állandó díjmentes hlmxéaoktatáa I t I
Alulírottak mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó anyánk, nagyanyánk, testvérünk és rokonunk
özv. Nemsic Józsefné
szül. Fischer Janka .
folyó hó 15-én reggel "A3 órakor életének 78. évében hosszú szenvedés után elhunyt.
Drága haloltunk földi maradványait f. hó 17-én d. u. 3 órakor fogjuk az Izr. temetó halottasházából örök nyugalomra helyezni. Nagykanizsa, 1929. március 15.
Az Örökkévaló őrködjék fölötte!
Mechner Edéné szül. NemSIi Herraln, Fischer Izldorné szül. Fischer Llnka
gyermekei.
Mechner Ede, Fischer Izidor vc|el. flscher Jakab, Halász Ignác testvérei. Mechner Margit, Ilonka éj Erzsébet, Fischer Zlatko unokái. NemSIÍ Samu és ne)e szilt. OrUnwald Róza, NemSIé Ignác és ne|e szili. Orflnfeld Regina, NemSIé Károly és neje szili. Lausch Knrolln
sógorai és sógornői.
özv. Fiacher Benőné szül. Krausz Mária, Fischer Jak-bné szül. Kemény Rozália és az összes rokonság.
Nagy teljesítményű, kis erőszükségletü, «. zajtalan járású, legújabb rendszerű
tégla- és tetőcserép sajtóit
téglagyárak és kőzuzótelepek gépberendezéseit
ajánlja:
Röck István és Első Brfinni Gépgyár R.-T.
Budapest, I., Badatokl-nt 70. - Tel.: I. 461-52, 461-53, 461-54.
Egyéb gyártmányok: Gőzgépek, gőzkazánok, lánc és vándorroslélyok, tápvíz-elótnclcgílók, Diesel és gázmotorok, vágóhídi berendezések, jéggyártó, hűtőgépek, bor-, olaj- és egyéb ssjlók, lőzlómíivek stb iwi
Fajbaromfi keltető tojások
Törzs szám Fajta megnevezése Kakas fajsúlya Tojó fajsúlya EvI tojás hozam Tanyán loji. darabon-kinn ára
kgr kgr. darab fillér
1. Fehér amerikai Leghorn 2 3 t'25—1:75 200-300 50
2. Vörös Island Rhed 3'5- V5 2- 3-25 180-265 40
Kapható • kanizsai tyukplaoon minden szerdán délelőtt PORCSIN ISTVÁNNAL, KISRADA 3. szám. (Zalamegye)
Legolcsóbb
motorkerékpár
elsőrendű francia gyártmányú
PEUGEOT p 92»-
kedvező részletfizetésre.
II" Kertlletl képviseletnél
HAVAS MIKLÓS «&„„ Nagykanizsa, Deák-tér 15.
Balatongyörökön,
a község közepén, 2 szobás padlózott lakAs konyhával és speizzal hosszabb időre bárbeadó. - Nyugdíjasnak jó lakás de vegyeskereskedésnek is megfelel. — Bővebbet:
Bán Józsefnél,
Vonyarcvashegy (Zalamegye.)
szőlőoltvanvök
fyOktrei hasal Vt.i'6*, líjr.iitin IfgatcaóbUn ■ nemzetközi Borkereskedelmi R.T.-nái
Budapest, VIII., Kenyérmező-utca a.
Kétjan Srajánlatot. 3iJ
sertés etetésre kiválóan alkalmas, bármilyen mennyiségben állandóan kapható
Központi lejcsarnoknál
Telefon 349. ,,7e
3496/1929.
Tárgy: Erdei faárverés kitűzése.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 18-án d. e. 9 órakor a Vajda majornál kezdődő árverésen 64 halom ágfát eladunk.
Nagykanizsa, 1929. március hó 13-án.
uoo A városi tanács.
3588/1929.
Tárgy: Erdei faárverések kitűzése.
Hirdetmény.
Folyó évi március hó 23-án d. e. 10 tórakor az alsóerdei erdőőri laknál 11 drb. luc és 1 drb. akácfát eladunk.
Nagykanizsa, 1929. március hó 13-án.
nu A városi tanács.
4007/1929.
Tárgy : A cigányberki fáslegelőn kitermelt 151 halom ágfa értékesítése.
Hirdetmény.
Folyó hó 19-én és 21-én d. e. 9 órakor a Bajcsai-utcai határnál kezdődő árverésen a Cigányberekben kitermelt 151 halom ágfát fogunk eladni; még pedig 19-én 76 és 21-én 75 halom ágfát.
Nagykanizsa, 1929. március hó 13-án.
noa A városi tanács.
Felülmúlhatatlan
M
a 20 HP és 30 HP
WALLIS
TRAKTOROK
teljesítőképessége, tartóssága,
olcsó üzeme. _ _ . ... ,
Massey-Harrls gyártmány I
Nemzetközi Gépkereskedelmi R.-T., Rndapest, V., Vilmos császár-nt 32.
Kerületi képviselet: Bazsó József, Nagykanizsa t34
Messzemenő garanciákkal, kedvező feltételekkel szállítja:
1929. március 17.
Mielőtt ko'lósa »I4 p»rlagl tyuktoláal rak,
kérje díjmentesen 15. u. Ismertetőmet.
Nemeiittak baromllállománvunkat éa filuit atik (el «zok vérét, nemes fajtiszta bő loió amerikai tehér Leghorn, avagy vórös Rhode talaad red (ajtlula baiomlivai.
Dr. STARK ÁRPÁD
rákoshegyi la|baromtlfarm|a un köipcntl iroda:
Badapeat, VI., Hejóa-utce $2.
ZALAI KÖZLÖNY
üzlethelyiség
megtelelő raklárhelylaégekkel, az Üzlet be van rendezve állványokkal (atelázsi-vatl, forgalmas vároaban, 60 év óla mindig üzlet, azonnal kiadó. írn Bővebb feivllágoaltáat ad a tulajdonos: Felisoh Antal, Tapolca.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
308/1939. tk. szám.
Árverési hirdetmény és érvsrésl feltételek.
Stoll Jinosné nagykanizsai lakős végrehajtatnak Krisztién Ferenc éa neje Plánder Maria Klikanlzaa, Nagyrácz-u. 57. végre-hsltást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtat' kérelme következtében az 18SI: LX L-c. 144., 146 és 147. §§. érielmében elrendeli a végrehaltisl árverést 12 P 80 1 tőkekövetelés, ennek 1925. november I. napjától Járó 18o/o kamata, 3 P 60 I, eddig megállapított per éa végrehajtási és az árverést kérvényéit ezúttal megállapított 10 P költség, tőkekövetelése és Jár. ereiéig be. ha|tása végeit a nagykanizsai kl'. járásbíróság területén levő, Nagykanizsa r. t varosban fekvő, s s nagykanizsai 1825. sxtjkvben 8622/b. hisz. alatt foglalt a végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra hál kerttel Kiskanlzaán, 40C0 P kikiáltást árban.
A telekkönyvi halóság az árverésnek a tkvl halóság hivatalos helyiségében (Igiz-•áfllgyl palota far 8 alló) megtartására 1929. évi április hó 5. napjának délelótl 10 óráját ttlzl ki és ai árverési teltételeket sz 1881: LX- L-c. 150 fa alapján a következőkben állapítja meg:
Az átverés alá kerülő Ingatlan a kikiáltást ár telénél alacsonyabb áron nem ad-hiló el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOOo-ál készpénzben, vagy aa 1881 : LX L-c. 42 §-ában meghatározott árfolyammal számitolt óva-déoképes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bárói letétbe helyezésétől kiállított letéli elismervény! a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c 147., 150., 170. ; 1908; XL. l.-c. 21. §.)
Az, aki ai Ingatlanéri a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet Igémi senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25. §)
Nagykanizsa, 1929. évi Január hó 12. napján. '
Dr. Bentzlk s. k. klr. |blró.
A kiadmány hiteléül;
Mikó s. k. 1180 főtiszt.
az Első Magyar Gazdasági Gépgyár RT. Budapest VI, Váci nt 19
az Országos MagyafGazdasági Egyesület
tenyésszállatvásárán
Acélkeretes, golyóscsapágyas „GAZDASÁGI" cséplőgép
szédszedhető dobkosárral Amerikai
tra!ktoro;k
„GAZDASÁGI"
vetőmagftisztitó- és kiválasztógép
Loosonci tipusu
sorvető- és sortrágyázógépek
Olcsó villatelkek Balatonbogláron!
Balatonbogláron a vasúti állomás közelében a ló partján, Balalonboglár legszebb helyén villatelkek fürdöjoggal eladók. A parcellák 160—200 négyszögöl terjedelműek és tiszta nádmentes föveny parton terülnek el.
A vételár 50° o-a erejéig a Somogyitiegyci Takarékpéni*ir Kaposvárott kedvező feltételek mellett 2 év alatt havi részielekben töriesztlietö kölcsönt nyúlt.
Balatonboglár kedvező vasúti és hajó összeköttetése, posta, telefon, táviró állomása és kiépített modern partja fotylán a legkellemesebb otttartózkodást biztosítja a nyaralni szándékozóknak.
L
Bővebb felvilágosítást
a fUrdífigazgatóság és a Somogymegyei Takarékpénztár balatonbogiári fiókja
Balatonbodlár, nfujt.
Inental
minőségben és [tartósságban felülmúlhatatlan!
10
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 17.
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 13 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
Ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kiméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen 1
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utca 5. (udvarban)
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapitvas 1887-ben.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Uzletveietö: Zalai Károly.)
évfolyam, 64. szám
Nagykanlzta, 1929 március 19, kedd
Ara 14 fillér.
ZiLAI^KKLOMT
bcrkeaztóste és kladóhivsui: Fó-ut 5. mm. Keszthelyi HékkJzdóhJvital Kossuth UJos-r. Í2.
POLITIKAI NAPíLAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ázs: egy hór. 1 pengő •• llllér
£r végéig kitolják a törvényhatósági tisztujitá-sok határidejét
latenelláeiá i Hátban a márolus 1S-1U BDikái-llatetéi ígyeben
Budapest, március 18 A Ház mai Ülésén az elnök elparentálta Prakatur Tamási, Mohács elhunyt képviselőjét, akinek emlékét jegyzőkönyvben örökitetlék meg.
A közigazgatási reformról
szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalására áttérve F. SzOöó Géza, Várnay Dániel, Landorfer Ignác, Kun Béla felszólalásaira
Szcltovszky Béla niszter
belügyml-
válaszolt. Hangsúlyozta, hogy a tiszlujilást természetszerűleg csak az újonnan alakuló törvényhatósági bizottságok ejthetik meg. Egyben bejelentette, hogy a tárgyalások elhúzódása miatt
a tisztújítás megejtésére f. év december 21-élg fog kérni
határidőt. Farkas István a napirendhez szólva, szóválette a rendőrség tegnapi beavatkozását
a szociáldemokrata munkások tüntetésével
kapcsolatban. A rendőrség csak egy utat engedélyezett az elvonulásra, a Dunapartot s amikor annak közelében az elvonulás nem meni elég gyorsan, felszólítás nélkül belelova-folt a tömegbe. A rendőrök, kardot is rántottak és egy Hintető meg is sebesült. A rendőrség feladata a rend ienntartása volna és nem ilyen ösz-szetüzések provokálása.
Szcitovszky Béla belügyminiszter kijelentette, hogy a rendőrség igen helyesen, a legszélesebb utvonalakat jelölte meg a szétoszlás útirányának, nehogy a tömeg a belváros szűk utcáiban tüntetéseket rendezhessen. Az ellenállást nem a rendőrség provokálta ki,
fiatal munkások voltak azok, akik a rendőrséget megtámadták. Már többször kijelentette, hogy kérlelhetetlen e tekintetben és szigorú utasítási adott arra, hogy minden néven nevezendő, legkisebb tüntetést is a legnagyobb szigorral fojtsanak el. Azok közölt, akikel letartóztattak, nem egyet már többször büntettek hasonló cselekményekért, nem egy közDUlk tagja a kommunista pártnak, és nem egy volt már kommunista üzelmek mial! a rendőrség kezén. A rend fentartása a munkásságnak is érdeke/l A szociáldemokrata pártnak sem lehet érdeke, hogy olyan elemek férkőzzenek közéjük, akikkel ők sem esznek szívesen egy tálból. Az ülés fél 3 órakor végzőSölt.
Ax orsxágban elsőnek avatott K.ossut&-ser-leget Nagykanizsa társadalma
A hatalmas, díszes serlegre a hivatalok, testületek, egyesületek emlék-mondatokat vésetnek — Dr. Hajdú Gyula felavató beszéde után egymást érték a felköszöntők
A Kossutf)-vacsoráról
Nagykanizsa, március 18 Angliából jölt az üzenet, Rother-mere lordtól, hogy a megcsonkított magyar nemzet gyújtson a jelen sötétségét bevilágító máglya-tüzekel a magyar történelem legnagyobb szabadságharcosa, Kossuth Lajos emlékének és ennek a tűznek fényénél is keresse az ufat, ami elvezeti a hajnal derengéséig.
Magyarország felfigyelt az üzenetre, mint mindennzóra, ami a lordtól jön. Felmerült a terv, hogy március 15-ét vagy valamely más napot a törvényhozás Kossuth Lajos ünnepének nyilvánítsa. Eddig azonban nem történt semmi. És ezért jelentjük a büszke öröm regiszterein, hogy
Nagykanizsa az első az országban, amely őrök, minden esztendőben megujuló emléket állított Kossuth Lajos emlékének. Március 8-án Urbán Oyula kollégánk tollából megjeleni az első cikk, amelyben Nagykanizsa Kossuth-ser-legének és minden esztendei Kos-sulh-vacsorájának tervét felvetette. A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör minden jó ügynek szolgálatára kész elnöke, dr. Tholway Zsigmond pedig örömmel fogadta el, hogy a Kör a vacsorál, ha lehel, már az idén is és azután is minden évben megrendezi.
A Zalai Közlöny erre munkába lépett, hogy megszerezze Nagykanizsa Kossuth-serlegél. És megmozdult Nagykanizsa társadalma, adomány adomány ulán érkezett, úgyannyira, hogy március 15-re meg lehetett venni a Kossuth nevéhez és Nagykanizsa társadalmához méltó, századokra szóló emléknek szánt s épen ezért hatalmas, a szó szoros értelmében remekművű, szinezüst serleget. Ami az árából még hiányzik, azt Nagykanizsa hazafias érzésű közönségének adományaiból még össze fogiuk gyűjteni.
Egy hét alatt valósággá érett tehát az elindítóit ötlet és szombaton este már az első Kossulh-vacsora keretében felavattuk Nagykanizsa Kossuth-serlegél és átadtuk azt az Irodalmi és Művészeti Körnek.
távirat ment Rotfiermere lordnak
szembe helyezkedik az osztrák szolgáltban álló hatalommal, amely börtönre veti, hogy nagy lelkét megtörje, de nagy szelleme győz s mint egy megváltó lép ki börtönéből. Szóval, Írásban és lettel védi a nemzet jogait s hires feliratában megveti alapját az öncélú uj Magyarországnak.
Itt tüzetesen tárgyalja Kossuth működését és működésének hatását, eredményeit.
— Bécsben félreértik a hatalmas alkotási, a nemzet ellen lázitják a nemzetiségeket; de Kossuth nem hagyja félbe müvét, megszervezi a nemzeti ellenállást s megszületett a magyar honvéd.
— Ezután jötl az osztrák fegyveres halalom, majd az orosz, de jött azután a magyar álok, a széthúzás, visszavonás és Kossuth hontalanná letl. De hontalanságában két világrészt jár be nemzete érdekében s a magyar kérdést felvételi az európai kérdések közé s megszerezte a magyar nemzet részére a népeknek azt a rokonérzését, amelyei a rosszul gazdálkodó utódok sem voltak képesek elpazarolni.
— Az ö lángszavától láttak meg bennünket s az ő büvős ajka tette a müveit és szabad világot nagy szenvedéseink, küzdelmeink és sorsunk fordulatainak tanúivá. Ő volt az a nagyfénycsségü tükör, amelyben megláttunk egy századot, a században az egész világot s a világban öntnagunkaf. A hunyó századdal hunyla le szemét ó, a század szemefénye. Kifárad a képzelet sebes szárnya, amíg az Ö hosszú életének küzdelcmteljes dicsőségén át abba a kis falusi házba röpül vissza, amelyben a népszabadság bölcsője ringott. Élete hosszú folyásával nekünk kedvezeit a Gondviselés, mert nekünk volt lelki szükségünk, hogy hitünk, reménységünk, bizodalmunk, hazaszeretetünk táplálkozzék az Ö nagy jellemén, honszerelmén, magyarságán, hazafiságán, bölcsességén. Tőle senki nem vehet el semmit, nagyságához senki nem tehet semmit; egy század tanúskodik Róla s az egész világ Mellette.
— Kossuth Lajos meghalt, de
A Kossuth-vacsora -csak kicsiny, de lelkes hazafiságtól áthalott közönséggel zajlott le a Koronában. Azok a százak és százak, akiket egy-egy politikai banketten hallottunk dörögve lelkesedni, távol maradlak akkor, amikor a fehérasztal köré .csupán" egy rég elporladt nagy magyar emléke hivla a hazafiakat.
Olt voltak :
Dr. Sabján Gyula |>olgármestcr, dr. Krátky István fö|egyző, dr. Szabó I.ajos főügyész, Gombár Gyula járásb. elnök, Szabó Győző járásb. alelnök, dr. Tholway Zsigmond postafönök, dr. Szabady Lőrinc lörv. tanácselnök, dr. Hajdú Gyula, a Magyar Nemzeti Szövetség helyi elnöke, Dabrovits Milán v. orszgy. képviselő, Bogen-rieder Frigyes gyógyszerész, Fi ló Ferenc el. isk. igazgató, Ujváry Qéza v. nemzetgy. képviselő, Kádár Lajos ref. lelkész, Blankenberg Imre, az OMKE fiók elnöke, Weiser János, a GyOSz fiók elnöke, Balogh Dávid felsöktresk. igazgató, Samu Lajos ipartestületi alelnök, Halvax Gyula ny. v. pénztáros, Domány Ármin felsőkeresk. lanár, Kálmán Leo bankár, Horváth Islván ny. v. adóhivatali főnök, Dénes Jenő állampénztári tanácsos, Horváth Pál telekkönyv-vezető, Brassányi Oyula lelekkönyv-vezclö, Pollák Islván ipartestületi h. jegyző, Gultmann Károly kádár, Varga István postatiszt, Simon islván hentes, Ansorgf Antal DV pályamester, Kovács cipész, ipart, elölj, tag, Pilczer Albert kárpitos és a Zalai Közlöny szerkesztőségének tagjai.
Az avató beszéd dr. Hajdú Oyula ügyvéd magasröptű szónoki mesterműve volt.
— Emlékezzünk I — mondotta — Az emlékezésnek nagy hatalma van, akire emlékeznek, az ét és működik, de nem is halhat meg emléke annak, aki halhatatlant müvei s aki egész szerzeményét, lelkét, dicsőségé! hagyta reánk örökül.
— Egy tüneményes élet emlékéi ünnepeljük. Kossuth Lajos életében gyorsan váltják egymást az országra szóló események. A nemzet Igazáért
ÍÍÁLÁ1 KÓZLÓNY
»__
lelke, szelleme, emléke él, mert nem koporsóba zártuk, hanem a haza kebelébe s a haza népe most is vele van 8 az ö oltárán ünnepli most is az Adria és a Britt-szigetek felól hirdetett uj feltámadást.
— És legyünk fczent fogadalmat, hogyha már megváltottuk Kossuth Lajos szent hamvait, váltsuk meg számára ezt a földet is, amelyben csak akkor nyugodhatik békében, ha Magyarország integer, hatalmas, független, önálló és szabad lesz.
A zajos, lelkes helyeslés csillapultával
dr. Tholway Zsigmond, az Irodalmi és Művészeti Kör elnöke átvette a serleget.
— Nagykanizsa az első az országban, — mondotta — amely Kossut Lajos emlékét ilymódon megörökítette. Hálával tartozik ezért ez a város a Zalai Közlöny-nck, Mint az Irodalmi Kör elnöke, szívesen vállaltam ennekésa minden évben következő Kossulh-vacsoráknak megrendezését. Oritem e serleg tartalmát Nagykanizsára, azzal a hittel, hogy mielőbb egész Magyarországot ünnepelhetünk Nagykanizsa Kossuth-vacsorá-ján. (Lelkes éljenzés I)
Kelemen Ferenc bankigazgató Széchenyi István és Kossuth Lajost közt vont párhuzamot.
— Kossuth maga zárta le a vitát, — mondotta — amikor Széchenyit a legnagyobb magyarnak nevezte el. A mai kor pedig adjon Kossuthnak egy jelzőt, ami elkísérje őt a halhatatlanságba. Minden, ami jó és rossz a magyarban, Kossuthban egyesült, benne kristályosodott ki a magyar lélek. Legyen Kossuth elző|e : ,a legigazibb magyar".
Indítványozta beszéde további során, hogy a testületek, egyesületek jelmondatokat graviroztassanak Nagykanizsa Kossuth-serlegébc. Az Irodalmi Kör jelmondatául ajánlja:
— Az Irodalmi és Művészeti Kör, a legigazibb magyarnak.
A helyesléssel fogadott indítvány után, a fehér asztal felett, a cigányzene szavára, előbb lassan, halkan, aztán felharsanva zengett a jelenlévők mindnyájának ajkáról a .Kossuth Lajos azt üzente..." Majd
Dr. Sabján Oyula polgármester emelte szólásra poharát.
— Szomorúság tölt el, — mondta' — hogy ilyen kevesen jöttek össze Nagykanizsa Kossuth-vacsorájára. Elszomorító ez közállapotainkra, mert az érdeklődés, ugy látszik, most már minden téren megcsappant. Pedig ennek a városnak tudnia kell, ki volt Kossuth Lajos, akit én mindenkinél nagyobb magyarnak ismerek. Nem volt még fia ennek a nemzetne^, aki az ország sorsát annyira előre látta volna.
Kossuth Írásaiból vezette le itt a polgármester, hogyan jósolta meg szinte látnoki igazsággal Kossuth Lajos a ma bekövetkezett szomorú I állapotunkat. Majd folytatta:
— Sajnálom, hogy nem zsu/olt terem elitt avatjuk fel Nagykanizsa
Kossuth-serlegét, amikor Kossuth már nem mint politikai tényező, hanem mint nagy magyar emlék él közöttünk, amit meg kell becsülnünk. •-
— Nagykanizsa város jeligéje legyen : „A legnagyobb bölcsnek, a Jósnak I"
A polgármester éljcnzéssel fogadott beszéde után
Blankenberg Vilmos az OMKE helyi fiókjának elnöke, nagy örömmel üdvözli a Kossuth-kultusz megindítását és Kossuthról, mint az igazságosság és emberszeretet nagy apostoláról beszél. Az OMKE jeligéje a serlegen ennélfogva — mondja — legyen ez:
.Igazságosság, emberszeretet és szabadsilg I"
Samu Lajos ipartestületi alelnök az Iparosság lelkesedését tolmácsolja.
— A márciusi eszmék világába annyira beletalál a Kossuth-ünnep eszméje, hogy ekörül tömörülni kell minden hazafinak. Méltatta Kossuth történelmi cselekedeleit és meghatottan emiékezeit meg a szenvedő Kossuthról. Az iparosság jeligéje: ,A szabadság lánglelktl apostolának : Kossuthnak".
Ansorge Antal dv. pályamester a vasutasság hazafias lelkesedésének ad kifejezést.
Simon István kiskanizsai hentesmester a kiskani-zsalak lobogó lelkesedését és mint Kossuth-rajongó a kisember csodálatát fejezi ki.
Welser János a OyOSz zalai elnöke: Minden pártszempontból felülemelkedve kell néznünk az ő emlékét és nagy hálával tartozunk neki azért is, hogy az egész világgal már akkor meglsmer-ketette a magyar nevet. Egyesülete nevében „A dolgozó emberek igaz barátjának" jeligéjét ajánlja.
Közben mélabús Aruruc-/idtó<rhangjai töltik meg a termet és a közönség hazafias megindultsággal énekli a Kossulh-nóták után Bercsényi sziv-tépő sirámát.
Urbán Oyula hírlapíró a szerkesztőség meleg köszönetét tolmácsolta az elhangzott elismerésért, mellyel a Kossuth-ser-leg-akclót a város társadalma honorálta.
— Az ifjúságnak — mondotta — gondolni kell arra, hogy az öregek lassan kifáradnak, kidőlnek és ők következnek a nemzet életében nehéz feladatok elé. Ennek az ifjúságnak tehát ideálokat kell választani és nem lehet nagyobb ideál: mint Kossuthot követni. De vigyázni kell arra, hogy az ifjúság nehogy olyan cselekedetekre vigye magát, mely Kossuth tanításaival homlokegyenest ellenkezik. A város ifjúságát köszönti és Magyarország feltámadására emeli poharát.
Megkapó, köllői szavakkal tsrtott felköszöntőt
Brassányi Oyula az igazságügyi segédhivatali tisztviselők nevében.
— Jusztlcla szerény szolgáinak nevében egy babérlevelet helyez Kossuth-emlékének ragyogó virágai közé és kívánja, hogy ez az emlékezés gyújtsa fel az egész nemzetet, hogy nagy tettekre legyen képes, mint voll a legigazibb magyar: Kossuth Lajos. Indítványozza, hogy
a Kossuth-vacsora közönsége a mai alkalomból üdvözlő táviratot kQldjönlord Rother-merének, népünk nagy baráljának.
A megjelentek osztatlan tetszéssel és nagy lelkesedéssel fogadták szavait éa a Zrínyi Miklós Irodalmi Kör elnöksége megkérte Domány Armln felsőkereskedelmi iskolai tanárt, hogy angolnyelvü táviratot szövegezzen, mely a lordot köszönti és tudtul adja a kanizsai Kossuth-kultusz első napját, mely az ő Intencióinak jegyében fogamzott meg.
A cigányzenekar a felköszöntők között tovább játszott csupa-csupa régi magyar nótát és a visszatérő refrén mindig az volt: Ne sirj, ne sirj Kossuth Lajos...
Még akkor sem, ha most csak ennyi ember ülte körül diszes em-lékferlegedct, mert jövőie szűk lesz Nagykanizsán minden terem, mely be fogja tudni fogadni a Kossuth-vacsora résztvevőit.
Hazafias finnepek
Nagykanizsa, március IS Március 15-ét az összes kanizsai iskolákban műsoros hazafias ünnepélyekkel ülték meg. Ezekről és a vidékről beküldött tudósításaink az alábbiak.
A gimnáziumban zsúfolva volt a tornaterem a hazafias ünnepségre. Itt Donászi Ferenc nyolcadikos, az Önképzőkör elnöke mondott magasan szárnyaló, fiatalos hévtől hajtott beszédet, nagyon ügyesen szavalt Szollár István, óo-lenszky János és sikerülten működött közre az ifjúság ének- és zenekara.
A felsőkereskedelmi
a Kaszinó dísztermében magas nivóju ünnepségen áldozott március idusának. Halmos István negyedikes szép bevezetője, Polilzer László negyedikes meglepetés számba ment ünnepi beszéde, Bőjtös István, Baum-garten Imre, Perlsz Pál kitűnő szavalatai, Havas Andor és Artner Margit zajos sikerű zeneszáma és az intézet énekkarának számai adták a műsort.
A polgári iskolák
mindegyike méltó keretek közt rendezte meg a maga ünnepségét A leányiskolában Planderné, a fiúiskolában Kiss Olga tanárnők méltatták a nap jelentőségét.
Az elemi iskolák mindegyike is márciusi ünnepségeket rendezett a maga körében, úgyszintén vasárnap az Iparostanonciskola is.
A Vasutas Dalkör
caülörtökön ünnepeli a pályaudvari
192B. mátcluB ÍM
munkás-tanyán. Ansorge Antal lelkes megnyitója, Bujárszky Zoltán szépen felépített ünnepi beszéde, Hankovszky-Varga Oéza és Peli János sikerült szavalatai és Lehrmann Ferenc vezetésével a Vasutas Dalkör gondosan betanult énekszámai gyújtottak Itt márciusi hangulatot.
A Kiskanizsai Levente Egyesület
Szépudvary László főoktaló vezetésével március hó 14, 15 és 16-án lelkigyakorlatokon vett részt, melyek szónoka P. Pulvermann Zénó volt. 17-én reggel az összes leventék megáldoztak. Ezután tartalmas műsorral áldozott a szabadságharc ünnepének. Az ünnepi beszédet P. Pulvermann Zénó mondotta. Szavalatok és a Levente Dalkör szépen kidolgozott énekszámai egészítették ki a műsort.
Koltátszeg község horvátajku, de magyar érzelmű lakossága meleg ünnepség keretében adózott a szabadságharc emlékének a róm. kath. iskolában. Szőke István tanitó ünnepi beszéde után az elemisták és leventék szavalatai és énekszámai következtek, majd id. Kárász György, községi képviselőtestületi tag, gyújtó szavakkal zárta be a községi elöljáróság és a nagyszámú hallgatóság jelenlétében lefolyt megható ünnepséget.
Polán
a községi elemi iskola tantestülete rendezett szépen sikerűit ünnepséget a leventék bevonásával. Az ünnepi beszédet Valkovics Béla jegyző mondta.
Zákánytelepen
az ifjúság Farkas Sándor vezetésével rendezett 14 pontból álló hazafias ünnepélyt. Az ünnepi beszédet Szőke József ny. vasutas mondta. Szavalatok, élőkép után a zákánytelepi ifjú műkedvelők előadták „A hü asszony" c. 3 felvonásos színdarabot.
— A Zalai Évkönyv — Z«!a kultusza.
Kedden és szerdán 5, 7 és 9 órakor
Két alánért
0 hold leánya
Exolikus történet. Főszereplő :
Dolores del Rio
$
Ofelia frakkban
Vígjáték.
1929 mirclm 19,
színház
Faun
Gyilkos, meztelenítő szatíra torz-lükrében mulatja be Knoblauch az ember társadalmi éleiének hazugságokra épült struktúráját s ha végső konklúziójában távol is esik attól, hogy a hazugságok helyébe helyes Ulal mutasson, de a lelkével is élő ember szeme elölt olyan fekete igazságokat nyitogat, amiknek keserű szajaize sokáig megmaradó nyomokat hagy. Nem uj igazságok ezek, sok emberben élnek, de eredeiien látta meg és az angol Írónál szokatlanul frissen sziporkázó szellemességgel öntötte színpadi formába. Egyetlen hatalmas tagadása a konvenciók, sablonok ezer bilincsének, — legyen annak neve bon Ion, paragrafus, üzlet (uzsora és házasság egy paralellben) vagy akármi, ami fer-Jére nőtt, élő álarcok mögé bujtatja a szalonok embereit és képmutatások, hazugságok, sokszor finom mo-sullyal takarózó becstelenségek mögé bujtalja az emberből mindazt, ami nemes, szép, Igaz maga-való|a, ami istenadta, egyenes s épen ezért igazságos érzése. Nem mulat Knoblauch' lévulakat, nem k dózkodik az emberi szabadosság vizére, csak őszinte emberi keres, akit nem talál, csak a természet romlatlan, kedves, mitho-logikus alakjában, a — Faunban. Hogy hogyan lehetne az ember lelkét Faun-lélekké, igaz, meleg, szép, erőszak nélküli lélekké tenni, azt Knoblauch sem tudja. De szatírája meztelenre vetkőzteli a társadalmat, amit Faun-nyelven csordának hívnak és Irgalmatlan esprit-vel lefejti a mázt, hogy rámutasson alatta az aranyai is megrothasztó mlazmákta.
Az Országos Művész Színház ezt a darabot is teljes tartalmi és artisz-likus szépségében adta vissza. — Olyan erőteljes, duzzadó művészet-lei, hogy el tudta feledlelni közönségévei a párszáz méternyire, fényes kivilágításban uszó, 3 milliárdos színiiázunk hiányát. Ugy cl ludta feledlelni, hogy a Casino primitív dobogé-szinpada előtt magamegfe-ledkezett emberek itták szinte a mii vészét lélekbemarkoló gyönyörűségét. Budapest, Bécs színházait járó szenvedélyes színházbarátok adlák szünetekben a legszebb kritikát. amikor megállapították, hogy — a színpadot leszámítva — ilyen előadást a legelső fővárosi színházak sem mindig produkálnak. Csak tanulságul jegyeztük ezt ide, amikor Ur 1919. esztendejében a magyar szinikullurának büszke értékét jelentő társulat előtt, szűkmarkúságból zárva maradtak a nagy kultur-garral épített, köz-áldozattal létesült színház kapui.
A darabot Szenliványl direktor vitte a Faun szerepében Széles skálájú művészete ugy bonlakozott ki ebben a szerepben, mint csudálatos rajzú paraván, minden motívumában : szóban, mozdulatban, mimikában tökéletes harmóniával friss eleven elhitető erővel Homokay nyugodt, abszolút értelmes jálekával Hegedűs Rózsi kedves, raflinenieni nélküli közvetlen modorával, Sebestyén finom humorával, Kőműves a a természetesség pompás ellektusá-val kitűnő figurákat adlak. Boronkay Ilonka finoman pallérozott, remekbe munkált, gazdagon nüanszirozoll alakítása mellett, a női szerepekben még Réz Mária nyújtott kiválót, aki öntudatosan tompított sziliekkel festette alá szerepbéli egyéniségét; különösen meleg, értékesen igaz és asszonyi volt a harmadik felvonásban, a suffragettc-ból asszonnyá for-du ása. (bt)
Az ördög
Az Országos Művész Színház ma este amúgy igazában : elemében volt. A Szentiványi-Jársulat tudásának, szinjálszó képességének, emberábrázoló művészetének olyan fokál mulatta be, amiben a nagykanizsaiaknak csak ritkán van részük — Nagykanizsán. A szereplők mindegyike összeforrott Molnár Ferenc eleven vérből és húsból való alakjaival és mesteri élethűséggel kreálták azokat.
Réz Mária Jolánja remekbe formált alak voll, monumentális színészi kompozíció, pezsditő asszony-ígéret: aki mindenkit lenyűgözött. Az érzelmek skáláján oly kiforrod művészettel játszott, amely a leg-meslcribb teljesilmény. Kőműves Sándor Ördögének átgondolt kidolgozása, amely mindenütt megtalálta a szükséges színárnyalatokat és egy pillanatra sem feledkezelt meg szalon-mefi8ztói voltáról: grandiózus, mindenkit magával ragadó színjátszás voll, amilyen tehclség csak kivételes halandóknak adatik. Homokay Pál Jánosa, Szeghalmy Erzsi Elzája, Hegedűs Rózsi Selyem Cinkája, úgyszintén Sebestyén Zoltán Lászlója : a legtisztább művészet.
Ámde tessék elképzelni egy rögtönzött, ácsolt színpadot, amely minden rendezői zsenialitás és igyekezett mellett és a Kaszinó intim, hangul,itos miliője dicára mégis csak a Bürgözd-Rekellyei kocsiszín szin-pidára emlékeztet. Amikor két kézzel kellett volna egy ilyen társulat után kapni, mint Szentlványi társulata és minden nehézséget útjából elgördíteni. A társsat minden egyes tagját azonban tnindez nem lohasztotta le, hanem olyan játékot produkálnak nap-nap mellett, amely infi-vészi esemény számba megy. (B. R.)
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND Mároiua 19, k*dd
Római katolikus ; Józsel. Proiclt.: Józsel Izraelita: Vesd hó 7. Nap kel reggel 6 óta 06 perckor,
avugailk délután 18 óra 10 perckor. •
Városi Nagymozgó. .K hold leánya', exotlku. történet. - .Oféhi trikkban', burleszk
QóztartfS nyitva reggel 6 órától este 5 óráig (héttő, sierds, péntek délután és kedden egéiz nap nóknek).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-flgveló Jelentések: Hélfón a Mmfr-seklet: Reggel 7 órskor —3 6, délulán 2 órskor +1-2, este 9 órakor -0 1.
Felhőzet: Reggel tiszta, délben borult, este lazta égboltozat.
Szélirány: Reggel délkelet, délben és este délnyugati izél.
A Mataoroláglal Iutálat aala 10 árakar Jalanti i továbbra la taal-•lomian derült, aaiáp Ili* várható amalkadS hSmáraáb lattal.
— Lelkigyakorlat. Ma fejeződött be a Kath. Legényegyletben a három napos lelkigyakorlat közös szentáldozással, melyet Gazdag Ferenc egyházi elnök tartott. Huszonhal év-óla ez volt az első lelkigyakorlat, melyen épen ezért a tagok szép számmal jelenlek meg.
— Missziós hir. A nagykanizsai Missziósházban március 27-én „Egy napot Istennel" tartanak tanárnőkés tanítónők számára, melyen azonban bárki résztvehet, aki valamely oknál fogva legutóbb elmaradt. Vezetőség.
— Betöltendő körjegyzői állások. A tapolcai járás főszolgablrája április 15-iki határidővel a diszeli, a sümegi járás fószolgabirája április 12-iki határidővel a zalagalsal körjegyzői állásra pályázatot hirdetett.
— A Keresztény Jót Nőegylet népkonyhájára ujabban befolyt adományok : dr. Kaufman Lajosné 3 kg. rizs, 3 kg. dió, 2 üveg konserv, dr. Kayser Elekné 2 kg. zsir, Vegele Károlyné 1 véka burgonya, Lindauer-né Fabick Paula fél zsák bab, özv. Rigó Antalné 5 kg. burgonya, 2 kg. rizs, 1 kg. dara, özv. Kozniczky Józsefné 3 kg liszt, 10 kg burgonya, 1 kg bab, N. N. 2 kg zsir.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
— A vasárnapi llceálls előadásra diszes közönség töltötte meg zsúfolásig a városháza dísztermét. Ott volt ez alkalommal az egész honvéd-tisztikar is, élén vitéz Falka Ferenc ezredessel. Előadást tartott vitéz Hollós Lajos százados, a rádió történeti fejlődéséről. Szemléltető módon vezette végig hallgatóságát a technika eme vívmányának kialakulásán, a fizikai elveken, amikre épült és a gyakorlati kivitel módozatain. Komoly felkészültséggel, alapos szakismeretekkel, az oklatásra kiválóan alkalmas előadás-modorban tárta fel mindezt közönsége előtt, amely előadása végeztével lelkesen, hosszan ünnepelte. Az előadás előtt dr. Thol-way Zsigmond, a rendező Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör elnöke üdvözölte az előadót, végén pedig ugyanő köszönte meg ugy az előadónak, mint az ezredparancsnoknak, hogy ezt a nagyértékü liceális estét iMietövé tették Nagykanizsa közönsége számára. A katonazenekar számai ez alkalommal is igen zajos sikert arattak s azt teljes mértékben meg is érdemelték.
= A Korona éMermáben ma és minden este a (Iraem győri Cdidr Písío clodny-müvéax xenckaröval fiang-uersenyex.
— Az Iparosság figyelmébe. Az 1929. évi választói névjegyzékek kiigazítása most van folyamatban. Nyomatékosan figyelmeztetjük iparostársainkat, hogy a választói névjegyzékbe való felvételüket ugy a saját, mint az iparosság Jól felfogott érdekében szorgalmazzák és kísérjék figyelemmel, hogy a hozzátartozók valamelyikénél nem állottak-e be az aktiv, vagy passzív választói jog feltételei pld. férfiaknál 24 éves, nőknél 30 éves életkor betöltése, önálló iparűzés stb. fellételei. Ha valakinek e tekintetben bővebb felvilágosításra volna szüksége, forduljon az ipartestületi jegyzőhöz, ki azt készséggel meg fogja adni. Az Ipartestület el-elnöksége.
= Szabó Antal fegyver, lőszer és sportáru nagykereskedő üzletét március 25-én uj helyiségbe, Fő-ut 5. sz. hercegi várépületbe helyezi át.
= Üzletáthelyezés. Zsoldos Gyula órás és ékszerész üzletét március hó 24-én a Biztosító palota Főúti oldalára (volt cipőüzletbe) helyezi ál.
Tavaszi nöi és uri szöveiufdon-súgok, ingzefirek, mosóselymek
0 nagy választékban érkeztek
SINGEH divatdLruőáL&őiba
mindenfajta SZÖNVEG KE£T AUBAN KAPHATÓ.
MÉUSÉ*
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 14.
SagyJtanlxsa 1929-ea saKKba/nokl versenye JtefelexöaOíí
I. SMBltuI/a, II. dr. Makó, III. BOBm
A Nagykanizsai Sakk-Kör eoben az évben harmadszor rcndezle meg Nagykanizsa város sakkbajnoka címé éri folyó versenyt. Az elsőt 1927-ben dr. Szigeti, a másodikat 1928-ban dr. Rosenbcrg, a harmadikat, a mostanit 1929-ben Szekulja nyerte Dr. Szigeti és dr. Rosenbcrg ezen a versenyen nem vehettek részt, mert elköltöztek innen, de igy is jó kezekbe került a bajnokság. Szekulja nem csak jó, de kombinatív játékos is.
A versenyen 25 játékos vett részt és két fordulós voll. Mindenkinek nagyon sok játszmát kellett lejátszani, ugy hogy a végén a helyezésekért nehéz küzdelmek folytak. A végleges sorrend az első öt közölt a következőképen alakult ki: 1 Szekulja Jakab 32, II. dr. Makó Gábor 311/2, III. Böhm József 31, IV. Argenl Jánosai, V. Pintér Sándor 30'/s ponttal. Az egyenlő pontszámmal rendelkező III. és IV. helyezett külön játszmában döntötte el a helyezést.
Itt említjük meg, hogy a Nagykanizsai Sakk-Kör folyó hó 17-én vasárnap délután 5 órakor a Kör helyiségében választmányi ülést tart. Továbbá folyó hó 24-én Szombathelyen a Szombathelyi Sakk-Kör ellen klubközi mérkőzést játszik, mely mérkőzésre dr. Makó csapatkapitány a következő játékosokat jelölte ki: Ar-gent, Berger, Böhm, lichtenstein, dr. Makó, Pintér, Sadghy, Surdnyi, Szekulja, Weiszfeld. Az erőlistát a helyszínen állapítják meg. hm.
" A Korona éttermében ma és minden este a hírneves győri Cdxór Pista cigány-mtlvész zenekarával hangversenyez.
— Hólabda-tea. Az Izr. Leány-egylet nagy sikerű hólabda leadél-utánjainak utolsó tagját tartolta meg vasárnap délután (ezeket azonban követni fogja a sikeresnek Ígérkező fagylalt-délután sorozat). A vasárnapi teát, melyen a közönség — igen sok vidéki vendég — teljesen megtöltötte a Kaszinó alsó termét: Beneze Migda, Berény Magda, Lehr Lilly és Szabados Anny adták, akiknek figyelmessége párosult a szeretettel, hogy a vendégsereg minnél jobban érezze magát. Nem is volt jókedvben hiány és csak emelte a tea-délután hangulatát az az értékes felolvasás, amit Holezer Elly tartott, dr. Rothschild Béláné bevezető szavai ulán. Holezer Elly felolvasásában a magyar ipar pártolása mellett tört lándzsát és felhívta a magyar asszonyokat és leányokat, hogy ennél a fontos nemzetgazdasági kérdésnél soha se felejlsék el, mivel tarloznak magyarságuknak. Idézte a hires francia jelszót, mely a szavak melleit több cselekedetre buzdit. A felolvasásnak nagy sikere voll. Ezután este tizig tartott a vidám táncolás.
áiztma és sstobetegség, mell- és tüdőbaj, görvély- és angolkór, pajzs-mirigy-nagyobbodás és golyvaképzö-dés eseteiben a tcrmés;etes „Ferenc József" keserűvíz a gyomor és belek működéséi kilünően szabályozza. Európai és amerikii klinikusok sor-vadásos egyéneknél tapasztalták, hogy a belcgség kezdetén jelentkező székrekedések a Ferenc József víz használaia folytán lényegesen enyhüllek. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
A Korona éttermében ma és minden este a hírneves györl Cdxdr Pista cladny-mllvésx zenekaróval hangversenyez.
— A nagykanizsai szabó-szakosztály közgyűlése. A nagykanizsai Ipartestület szabóipari szakosztálya vasárnap délután tartotta meg tisztújító közgyűlését, amelyen felolvasták az OMKE elnökségének válaszát a szakosztály átiratára, hogy a kereskedők szabóipari munkák vállalásával konkurenciát támasztanak a teljesen a tönk szélére Jutott nagy-kanizsái szabóiparosoknak. Az OMKE hosszabb átiratában rámutatott arra, hogy e kérdésnél nem a kereskedőkben van a hiba, de a törvényben. Az ipartörvény vonatkozó szakaszainak megfelelő módosítására van szükség. A tisztujitásnál a lemondott Mágics János elnök helyére egyhangúlag Tibola Józsefei választották meg. A többi tisztviselők megmaradtak a régiek. Samu Lajos ipartestületi alelnök a szakosztályok működésének fontosságára mulatott rá.
= Ha nem akar kétszer nagy hasznot adni arany, ezüst tárgyaira, saját maga vigye vésetni a készítőhöz Goldbergernéhez, Fő-ut 10. Dobrovits-házba, hol elismerten a legszebb vésés és legolcsóbb bélyegző készül a leggyorsabban.
— Influenzajárvány idején gondoskodjék arról, hogy gyomra és belei a természetes Ferenc József keserliviz használata által többször is alaposan kitisztittassanak.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
= Mielőtt tanul szükségletét be-Keresne, saját érdekékei el ne níluui megtekinteni Barta Ilkia divatnjdonságait.
A nagy
húsvéti vásár
már megkezdődött.
Ia húsvéti sonkák, füstölt húsok stb.
már most előjegyezhetők, mélyen 2i8 leszállított árban
Herceg Esterházy fOtzletébea,
Kazinczy-utca 2. Telefon 5-93.
Mozgószínházak
Városi Nagymozgó. Kedden és szerdán 7 és 9 órakor: .A hold leánya", exolikus történet. Főszereplő Dolorcs dcl Rio. — „Ofélia frakkban", vígjáték.
= Mielőtt szőnyeget vesz, saját érdekében menjen Bartaboz. Olcsó, Jó, gyönyörű választék.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
= UJ rendszer bulorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5.
Kristályszóda
leszállított gyári árban
50—100 kg.-os csomagolásban
Perényi Andor
•Kappan- éa fcriatélyaaédagyér
Nagykanizsa.
RÁnió
(Rövidítések) H — hírek, közgazdaság l langv. — hangverseny. P. ■■ előadás Qy — gyermekeknek. A —- asszonyoknak. / — zene. Mg. ' mezőgazdaság. Ilj. ifjúsági előadás. P — felotvasáa. O — gramofonzene. Ib — Jazz-barrd. K «- kabaré. nZ —< népszerű zene.
Március 19 (kedd)
Budapest 9.15 Az I. honvéd gy. ezred zenekarának hangv. 9.30 H. 9.45 A hangv. folytatása. 12 Déli harangszó. 12 05 Cigányzene. 12.25 a 12.35 A hangv. folyt 13 Időjelzés. 14.30 H. 1530 .Tündérvásir' mesedélulán. 16 45 Időjelzés. 17.10 E. 17.35 Az Operaház taglatból alakult zenekar hangv. 18 30 Mit üzen I rádió? 1930 Az Operaház: .A tenor', vlgopera 3 lelv. Utána kb. 22 30 ldölelzé*. majd cigányzene.
Barcelona 13.30 Rádió trió. 17.30 Z. 18 30 Rádió sextett 22.05 Hangv.
Bécs 11 Z. 16 Hangv. 17.30 Zeneóra gyermekeknek. 20 15 Vidám képek éa |c lenetek, Z., ének és párbeszéddel
Brflnn 12.30 Hangv. 19.05 Régi brünnl luvós Z. 20.05 Vígjáték. 21 Hangv.
Hamburg 16.15 Oy. iai5 Szórakoztató Z. 19.25 Operettközvetltés.
London, Daventry 11 G 12 A glouces-teri herceg megnyitó beszéde a bourne-montl kiállításon. 12.20 Hangv éa rádió trió 16 Z. 17.15 Qy 18 45 Brahms dalok. 1945 Hangv katonazeneklsérettel. 21.40 Szigeti József (hegedű) és Boris Qolsch-ntann (zongora) hangv. 22.40 Z
München 12 Hangv. 16 Z 18 Kamara Z. 19 Hangv. 20.30 Schiller .Haramiák" c. romantikus énekesjátékának előadása.
Prága 12 30 éa 15 Hangv. 16.20 Oy. 16.30 A cseh filharmonikusok Oy. hanov. 1905 Hangv 2220 Q. hangv.
Varsó 12.10 0 16.15 Oy. 17.55 Ünnepi katonai előadás Pllsudikl, az első lengyel marsall tiszteletére.
A
mai modern konyha
igaz szépsége egy csinos
melyet felles garanciával legolcsóbban készít
MACSEK LAJOS
U36 lakatosmester
Ha^ykanizsa, József löhcrceg-nt 87.
KÖZGAZDASÁG
A földmlvelésügyl rlum
miniszté-
gyümölcsszakértöje Nagykanizsán
Nagykanizsa, március 18.
Hajós állami főkertész, mini a földmivelésügyi minisztérium gyü-mölcsszakérfője ma este Nagykanizsára érkezik és holnap, szerdán délelőtt 10 órakor a járási gazdasági bizottság ülése után előadást fog tartani a gyümölcskérdésről. Az ankéton kívánatos mindazoknak megjelenni, akik eddig vagy ezután foglalkozni akarnak intenziven nemesitett gyümölcstermeléssel.
(-) Mezőgazdasági bizottsági ülés. A nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság holnap, szerdán délelőtt 9 órakor Nagykanizsán, a városháza kistanácstermében fontos ülést tart, melyen dr. Vbss Zoltán gazdasági felügyelő foglalkozik aktuális gazdakérdésekkel.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde irányzata csendes és üzleltelen volt. A forgalom mindvégig igen csekély maradi, ennek következtében jelentős változások nem is történtek. Az árdifferenciák ugy fel, mint lefelé még az egy százalékot sem érik el, azonban az árfolyamok nagyobb része valamivel alacsonyabb nivón zárt a legutóbbinál. Zárlatkor az irányzat csendes. A fixkamatozásu papirok paca ma is üzlettelen. A valuta és devizapiacon Madrid erősen ellanyhult, egyébként említésre méltó változás nem fordult elő.
Tavaszi újdonságok nöi és férfi divatruha és kabátszövetekben, selymekben óriási választék olcsó árakon KISFALUDI és KRA USZ c**
március )5.
ZALA! KÖZLÖNY
SPORTÉLET Zala-Kanizsa—Terézváros 4:0 (1:0)
A pompásan funkcionáló csatársor és védelem
Clmbeck tettek. —
Nagykanizsa, március lx Szép, napos időben is nem nagyszámú közönség gyűlt ki vasárnap délután a Zrinyi-pályára. A csapat rendes pályán bebizonyította, hogy nem közönséges kvalitásokkal rendelkezik és ha a centerhalf kérdését megoldják, sok meleg percben lesz része az élen álló három bajnok-' aspiránsnak.
Felállítások: Zala-Kanizsa: Kiss — Réder, Joós — Tamás, Babos, Schreiber — Farkas, Szabó, Limbeck, Bakonyi, Mészáros.
Terézváros: Mllller — Jerzsabek I., Jerzsabek II. — Mihalecz, Sipőcz, Gotthenz — Streicher, Tóth, Hegedűs, Krecsmarik, Siimacz.
A biró Gerő Ferenc volt, aki a második félidő egy-két hibájától eltekintve, jól vezette a mérkőzést. A Terézváros megerősítését jelentette, hogy Jerzsabek ll-őt az utolsó percben stlrgönyileg igazolták le.
Zala-Kanizsa választ, Terézváros nap ellen kezd és már az első percben kornert érnek el. Nincs semmi baj. Válaszul a 3. percben Tamás kivág Farkasnak, aki okosan centerez és ezt Limbeck nyomban mesés gólba küldi. 1 :0.
A váratlan gól felvillanyozza a csapatokat és a publikumot is és felhangzik az első biztatás az állóhelyről...
A leikcsités ugylátszik az ellenfélnek tett Jót, mert Terézváros hamarosan feljön és a szélsőt Joós csak fault árán tudja szerelni. A szabadrúgást Kiss biztosan fogja. Egy perc múlva korner ellenünk, melyben Szabó belevetése ment. Mérges helyzet volt. A 6. percben óriási kavarodás a pestiek kapuja előtt. A tribün állva drukkol, Farkas mellé lő. Ezután két veszedelmes szabadrúgást kap Kanizsa, de hála Istennek, megusszuk.
Most a Zala-Kanizsa csatársora szépen dolgozik. Mészáros kitör és kevéssel a kaputól, külső hálóra vágja a labdát. Szép akció volt, de ha beadja — gól. Változik állandóan a mezőny képe és csak akkor vár mindenki nagyot, mikor Schreiber szabadrúgását Szabó a nagy szerencsével védő kapusba vágja. A 14. percben Farkas megszökik és Lim-beknek továbbit, aki remek bombát küld Mllller — kezébe. Később Farkas labdáját Bakonyi kevéssel emeli kapu fölé. Most már erős helyi fölény domborodik ki. Müller a legravaszabb lövéseket védi kl. A 24. percben
Limbeck Mészáros beadását alig valamivel mellé gurltja. És így tovább az egész félidő, melyben egyszer-kétszer feljön a Terézváros is, de a két bekk hamarosan Pótolja a halfsorban jelentkező hiányokat. Említésre méltó Kiss két
imponáló győzelmet eredményezett
6áro'n OÓU rúgott - Egy 11-est mellé jm KOxvetlen védelem klassxls Játékot mutatott
védése, melyben a szélső süvitő lövését fogja, majd a vég előtt három perccel erős bombát robinzonáddal vet el, kiejli, de újra az övé.
Szünet után a 2. percben már jól kezdődik, mert
Mészáros jól irányított beadása Bakonyinak finoman Jön, aki nem is habozik és beteszi. 1:0.
Félperc múlva 20 méterről ideális szabadrúgást enged meg Farkas, melyei a veszélyes helyzetek sora követ a pesti kapu elölt.
Több idegölő kavarodást rögtönöz a helyi csapat az ellenfél kapuja előtt, de a csatárok idegessége elszalasztja a gólhelyzeteket. Egyszer teljesen üres kapu előtt táncolt a labda másodperceken átl A 14. percben
Limbeck egyedül áttör a half-í soron és a meglepett védelem mögött megszerzi a Zala-Kanizsa harmadik gólját. 3:0.
Továbbra is erős piros-fehér támadás folyik, melyben Jerzsabek II. hendszel vét és a 1 l-esnek Farkas áll neki. Nem bombázik, hanem helyezni akar és mellé lövi a kész gólt. Hej, hej I
Terézváros a gólok ellenére sem lankad és mindennel megpróbálkozik, de a védelmünk helyén van. Kornert is érnek el, de felelet rá: korner ellenük. Ezt
Bakonyi várja, aki a kornerból zugó lövést küld a — kapusba.
Ezután felnyomulnak a pirosfeketék és Babos faultjából szabadrúgás lesz. Réder hosszú kiadását most Mészáros szerzi meg, aki át-
küldi a labdát Farkasnak, aki villám-kiugrik vele, majd Limbeck elé tállalja, aki nagy góllövö kedvében
védhetetlen gólt lő. 4:0. Ez a 35. percben volt Még Szabónak van szép akciója, de peches és semmi sem sikerül neki. Az utolsó percekben rug kornertj Terézváros és vége a szép mérkőzésnek.
Mindkét csapat tetszetős, izgalmas futballt játszott. A helyi csapatban a csatársor brilliáns formát mutatott. A halfsorban az irányítás gyenge volt. A védelem keményen állta az ostromot. Egyénileg: l.iinbeck a nap hőse, aki, ha fejjátéka javul, nagyszerű center lesz. Bakonyi ezúttal Is példátadóanszívvel-lélekkel dolgozott. Farkas lerohanásal kész veszélyt jelentettek, mig Szabóban sok lendület és megértés volt szélsője iránt. Mészáros bevált és ha ésszel többet dolgozna, megmaradhatna ezen a poszton. A halfok közül jó napja volt Babosnak, Schreiber és Tamás nem volt kifogástalan. A két bekk és Kiss kapus klasszis védelmet nyújtottak.
A Terézvárosból Mllller kapus nagyzsánerű helyezkedése a kétbekk bizonytalansága mellett legalább még négy góltól mentette meg a csapatot. A hallok igen jók voltak és ezzel voltak némelykor erősen frontba is. A csatárok közül a belsők játéka érdemel emlitést.
Mikor Zala-Kanizsa berugla a harmadik gólt, egy fanatikus tippelő ezt kiálltotta be:
— Most már elég fiuk, mert 3 :0-ra tippeltem és meg akarom nyerni a tipp versenyt.
Nem ugy lett. Tévedni emberi dolog... (—)
Országos és nemzetközi eredmények
II. liga
Baranya—Erzsébetváros 4:2
I. liga
Klipest-Hungária 1:1 (1:0).
Nagy meglepetésre majdnem kikapott az élen álló csapat és csak 1 l-esből ludtak egyenlíteni. A gólokai Kiss és Híres (Hirzer) lőtlék.
Újpest—Bástya 1:0 (0:0).
Szegeden is majdnem favorit verés volt. Az egyetlen gólt Spitz lőtte.
Budai 33-as-lll. ker. 2:2 (2:1).
Az óbudaiak kiengedték a győzelmet kezükből. Góllövők Lengyel, Ember, Titkos, Senkey (1 l-esből).
Vasas—Nemzeti 1: 0 (0 :0).
Végre győzött a Vasas. A Nemzeti visszaeső formál árult el. Gól-lövő Renimer.
Ferencváros—Bocskay 3:1 (2:0).
Nyílt meccsen csak nehezen győzőit a Bocskay elleti a bajnokcsapat, debreceni otthonában. Oóllövő Takács II. (2) Semler, Turay.
Pécs■ (0:2).
A szerencse ezúttal sem hagyta el a mecsekaljai csapatot és a vezető pestieket sikerüli megvernie. Attila-Turul 4:1 (0:0). Ez is szerencse eredmény : három gólos győzelem három 1 l-esből.
Rákospalota—Bak 3:0 (1:0). A gyenge Bakot könnyűszerrel verte a Palota.
Pesterzsébet—Húsos— Vac 4:0
(2:0).
A Zala-Kanizsa jövő heti ellenfele igen gólképesnek bizonyult.
Nemzetközi eredmények:
llakoah—Sabária 3:0 (2:0). (Ncwyork). Ausztria-Csehszlovákia 3:3 (2:1).
II. liga állása
1. Pécs Bar. 13 10 2 1 36 18 22
3. Attila 12 9 1 2 41 7 ld
3 Rákosnál. IS 7 4 2 33 24 18
4. Zala Kan 13 6 4 3 28 16 16
5. Husoi 12 ti 3 3 28 22 IS
' ti Tuiul* 13 5 4 4 24 19 14
7. JOzaelv. 13 5 4 4 30 28 14
8. Erziebetvl2 4 2 6 18 25 10
9 Tcróiv. 12 2 2 8 20 35 6
10. Soroksir 12 1 4 7 IS 32 6
>1 Bsk 13 1 3 9 15 33 5
12. Vsc PC 12 2 1 9 IS 44 5
• A Uíbts zakttott Pécs-Baranya— Turul
mtrkázés a Js állással van beszámítva
Amatőr bajnokság
BTSE—PVSK 4:3(2:2). (Baja.) Biró Zakáll. A bajnok aspiránsok küzdelme a honi csapat győzelmét eredményezte. Bár a Turul csak szerencséjének köszönheti győzelmét, lelkes játéka miatt megérdemelte azt.
DVAC—SzAK 2:0 (0:0.) (Pécs.) Biró Hainesz. Az első félidőben a . szigetváriak voltak fölényben, csatáraik azonban a jól működő pécsi védelmet nem tudták legyűrni. A második félidőben összeroppant a SzAk.
Nurmi
egy napon 4 u/ világrekordot futott
Nowyork, március 18
(Éjszakai rádiójelentés) Nurml itt vasárnapaColumbus egyletmeetting-jén négy uj világrekordot állított fel. És pedig:
3i/i mérföldön 15 perc 51 mp.
3'/2 . 17 „ 02 ,
3»/« . 18 . 20 .
4 . 19 . 27-6 .
Országos Művész Színház:
Kedd: KÉPZELT ti RTF/!, víg). 3 lelv. Utolsó előadás.
(Levente Szövetság Biróbizott-ságának hírei.) Kaszt! Árpád nem tanácstag, mint előzőleg közöltük, hanem alelnök. — Ugy a csapatok, mini a birók bárminemű biróügy-ben kizárólag csak a biróbizottság-hoz fordulhalnak. Folyó hó 21-én minden levente biró és birójelölt az ipirostanonciskolában tartozik fegyelmi vétség terhe melleit megjelenni este 9-kor. Az összes levente blróigazolványok 1929-fe való étvé-nyesilés végett beszolgáltatandók. Ha a levente bírók és jelöltek valamely héten bíráskodni nem akarnak, így tartoznak legkésőbb csütörtökig minden eset alkalmával külön bejelenteni.
(Leventékhez.) Felszóllitom mindazon leventéket, akiknél levente fa-puskák vannak, azokat a levente nyilvántartó irodában haladéktalanul adjik le. Testnevelési \>ezetőség.
FÉRFIAK Jetérd eke ai JIB1 HIT
Azonnali cicdményért leijes garancia.
Ismertetöt 50 Ilit. Wlytg elleniben diszkréten, bérmentve kaid : Keleti J. orvod műuertir Budapest, Patítt $ -u. 17. AJij-
Húsvétra már most vegyen Miltényi cipőt!
Hagy válauték érkozett tavaszi divatmintAkból
Miltényi Sándor és Fia cipőraktárában, Ffiuton, a városházban.
Hogy ■ leutánzáanak elejét wegyflk, .gyes diarattajtékat - ■-•—■—«--
kirakatba nem tesszük.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. március 14.
Zflrlcbl tárlat
Párli 20 30'/>, London 125 23'/!, Newyork 519 95, Brüssel 7219, Milano 27-22, Madrid 78 50, Amsterdam 20825, Berlin 123 35. Wien 73 05. Sofla 3-75'/l, Prága l5 39'/j. Varsó 58 30 Budapest 90*84 Belgrád 9M2»i, Bukarest 309VI.
TenaénytJxsdí
A buzo —, rozs 10 /III. esett. — Irányzat gyenge, a forgalom étink.
Bura tlsxav. 77-ea 26-55-26 75, 78-as 28 80-2'00, 79-ea 27 10- 27-20, 80-as 27 05-27 15, dunánlati 77-ea 26 25-26 45, 78-aa 28 50—26 70, 79-es 26 80 -26 90, fO-as 26 95—27*05, roxa 24-10—24 20, lak. árpa 26-20-26-40, sőrárpa 27 00 -27 50, zab 25-90—26 15, tengeri tszt. 30 10—30 30, dunántúli 29 00 -29-25, korpa 19-25-19-50.
A bsdapesti Tíiiíí MTÍ>a-]esrtiM
VALUTÁK
Angolt. 27*75-27*90 Belga fr. 79-50 79-80 Cseh k 16*92-17*00 Dánk. 152-55-153*15 Dinár 10*00 10*06 Dollár 570*80-572*'0 Frsnda 1.22*50-22*70 Holl. 22910-230*10 Lengyel 64 10-64*40 Leu 3 39-3*43 Léva —•—
Líra 29*95-3020 Márka 135-90-136*40 Norvég 152-60-153*20 Sehlll. 80*40-80*75 Peaeta 85-45 8615 Sválell. 110-07 -110 47 Svéd k. 152*85-15545
devizák Atnst. 229*40-230*10 Belgrád 10-05-10-08 Berlin 135*92-136-32 Brllsazel 79*52-79-77 Devizalel 3*39-3*42 Kopenh.152-72'53 12 London 27-81-27-80 Madrid 85*50-86-10 Milano 30*01-30-11 Newyork 572*90+50 Oszló 152-80-153-20 Párl! 22-37-22 44 Prága 16 96-17*01 Szrtfla 4*12-4*15 Slockh. I53 0M5347 Varsó 64*22-64*42 Wien 80-47-80-72 Zürich 110-18-11048
Sertéiráiár
Felhajtás 3219, eladatlan 432. - Elsőrendű 1*74—1*:6, azedett 1*72—1*74. szedelt közép 1*54-1*60, könnyű 1-00—1*25, 1-sö rendű öreg 1*56—1*60, ll-od rendű oreg 1*58-1 64 angol atlldó 1*30-1*60, azalonna naivban 1*80—1*84, zsír 2-24-2*28, hut 190-2*24, szalonnás lélaertéa 1*86—2-08. Az Irányzat lanyha.
Dt4»: Débalal Itmíi él UfkMé
Vállalat, Ilfíltlllilái.
Felelői kiadó: Zalai Károly. tatÉfttftaa ItWoai Nagykaalzaa 78. mi.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dl|a 10 izéig 50 fillér, Minden további szó dija » llll. Vasár- éa ünnepnap 10 uólg M fillér*, minden további szó dija » #111. Szudán éa pén-teken tO arólg «0 «Ur, minden további •ló állt ■ ffh. Címszó a minden vasta-pbb betűből álló szó két szónak aaámlt* Bük. Állást keresőknek 50% engedmény. ■frlrd.léal dlJ.Ure Hmítmmöi.
Aaataloaak figyelmébe. Toalett tükrök szegletes és ovál alakban kaphatók STERN üvegesnél, Erzaébet-lér 14 927
Eladó egy darab 80 voltos rádió anód akkumulátor éa 2 pár 2000 ohmos tel. hallgató. Clm a kiadóban.
Dió kapható 1 pengőért kgr.-ként Árvát tüazerkereskedésében, Magyar-u. 25 1128
KUtön bejáratú utcai butoroiott azoba 1-2 személynek teljes ellátással április elsejére klasló Eolvös-tér 1*. Btrgar.
1205
Bgy Ueletbereadeatéa pultokkal minden rélra alkalmas, juttnyoa árban eladó. Bővebbel a kiadóhivatalban. 1203
SnzvFíTErÉÍ
cíitorniiiíl éa agimégOgyi
be rendezések
K»«4«Aei, biiUrtiii ü épOUt
bAoosos munkák
föid^. 4* Dtttáfelc, Vitamint « u.kb* vágó .
jauítAsok készítése SZEPESI IMRE
T.i.tKS JCrlnyl Miki óa-utoa 82. t.ii-k
llllllí
Európa legdúsabb természetes, szénsavas savanyuvize. Legkitűnőbb gyógy-, bor- és Udilöviz. Fölerakat:
KÖVESI HENRIK
Nagykanizsa, Magyar-u. 14.
Telefon 388.
ifsaág céljából szeretnék megls merkeunl egy szorgalmas. 35 év körüli tisztességes nővel, kinek megfelelő kis va-
rom Is van. Önálló iparos vagyok, sa|ál Jól berendezel! lakásom és tlzietem van. Caak komoly ajánlatokat veszek figyelembe. Leveleket .Boldog házasság" jeligére c lap kiadójába kérek. 1185
Eladé Roi
[-utca 12. alatti telek
épülettel, emelTett'eaetleg eey máaodlk le
-—-• — ' linnél,
lek Is. Bővebbet Blumenschei ut 12.
Sugár-1191
SadlAoltványak kaphatók elsőrendű minőségben. Borfs|ok 100 dsrsbonklnl 16 tói 20 P-lg, cseniegefrijok 106 drb-klnt 20-tól 25 P lg. Peisősáncl gazdaság, Nagykanizia.
i Japán i Patna
Rlzte Rlaa 1
■ab fehér .. Mik uradalmi... ■éa vegyes ... Kekaa üuns .
■Jt trapptata
Dióból elsőrendű
pengő kilója vida-nál, Kazlnczy-utca 13.
sos Telefon: 1—56.
1 —
1*44 160
2-3 — 4-
Egyszobás lakáa kiadó
ix. a falt. Érdeklődés Sugár-ut 4t/b.
Kinizsi u. 20. 1174
Étkeaóal bu**flonye olC'ón kspható, viszonteladóknak Is. Szerecz. Telelőn 3-30
__1153
V Kimondottan kHIBnbeJóratu bútorozott szobát keresek. Címet kérem klsdó-hlvatatban leadni -1219
Csapófészek ellenőrzés alatt álló* amerikai fehér Leghorn keltető to|áiok kaphatók darabja 40 fllL Hoviny Jánosné, Só-utca 12. -1220
Jókarban levő családi hé« séggel, kertlel eladó Klííanlzsa.
mellékhelvl-Szentrókus-utca 44.
•1221
Kettősiobás udvari lakás kiadó. Ugyanitt sgv száraz Istálló, mely raktárnak Is negfeleL Kinizsi-utca 37. 1222
Jókarban levő pyermek eladó Erzaébet-tér 18. Rablnek'l. era
eportkoeel
1227
Caalódl hói, .1 Szobái, kerttel május elsejére klsdó Józsel tőherceg-ut 67. — Ugyar.ott ebédlő csillár eladó. -1229
A város belterületén egy kulönbejáiatu szoba Irodának ts alkalmas, bútorozva, v,gy anélkül kiadó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 1231
Csukott bérautó,
helyben és vidékre bármikor megrendelhető
Bencze Imre
wo Telefon l 395. sxám.
PETERMANN JÓZSEF
kertészetében
Nagykanizsa, Báthoryntca 22. ss.
(Törvényszék mögötl) kaphatók szép
GYÜMÖLCSFÁK
alma, körte, kajszi stb.
Fenyő, thuja és különféle disz-bokrok, évelő növények és gumók, futó- és bokor-rózsák és
kert díszítésre alkalmas növények.
Húsvéti vásár
olcsó
szőnyeg, linóleum
és viaszkos moMik Kánonban
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél
a nagytőzsde mellett.
Nem trükk, valóság!
Meleg, barátságos, tiszta szoba-árból
201
Bőséges, Ízletes, házi étkezési árból
10°lo
engedményt kap Ön, mint ezen lap előfizetője
Budapesten
Park Nagyszállódéban,
VIII., Baross-tér 10.
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szántó Vilmos és Társai
cégnél
■agykanizsa, Deák-tér 2. szám.
Telefon: 3-22.
Raktárról az összes typusok azonnal szállíthatók. — Kedvező fizetési feltótelek I
Nyomatott
ön bosszankodik?
Ha cserepes növényei (virágok, pálmák stb. stb.) elsárgulnak, a tavasz folyamán
icm fejlődnek. Ha kedvenc virágai nem fejttnek kl teljes fizlnpornpát, egenevé zek maradnak.
Tudja miért?
Mert a rö/ény részben vagy egéazben felhasználta a cserép vagy mas edényzetben levő földből a tápanyagot, tehát növényei
éhednek.
Legtöbb kedvenc növényeit maimsat-hetl, ha vásárol
virág-mfitrágyát
1 csomag ára ......... P 1-20
1 adag ára (elég 2 It. vizhez) „—*10 Beszerezhető:
Ország József
mag, műtrágya, növényvédő szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett).
Nagykanizsai Városi Közkórház.
59/1929. ikt. szám.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Városi Közkórház egy szülésznői állásra pályázatot hirdet. — Az eredeti okmányokkal, vagy hiteles másolatokkal felszerelt pályázati kérvények a nagykanizsai közkórház cimére 1929. április hó 10-lg beadandók. A pályázati feltételek a kőzkórháznál beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1929. március hó 16-án.
Nagykanizsai Városi mi Közkórház.
Mos l Fest l
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
göxmostf, vegytUztltó, ruhaftstő
• itomtatbtlyl or»*. Iparkiiltitáson t/anyifcmmcl kllQntttv*
NAOYKAN1ZSA
OyOjtatelep i Gyártelep t
Kaztnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19.
Nem kell idegenbe mennie, mfelött bármit festet vagy tisztíttat. Oyőzöd|ön meg áraim oíc-óságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fér.yü gallér tisztítás I Tisztit I rs Ptlaaéroz I
tlaán Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
10931/1921 Vht. szára.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó ai 1881. évi LX. t-e. 102. J-a értelmében ezennel köz hírré teail, hogy a nagykanizsai klr. járás bíróságnak 1928. évi Pk. 10931. saámu|vég-téae következtében Dr. Beck Dezső ügy-
véd álul képviselt Kaufmann Manó javára
------tilt. s jár. erejéig 1928. évi Jullus
loganatoaltott kielégítési végrehajtás utján le- é> lelüífoglalt és 1090
P-re becsüli következő Ingóságok, u. m.: bútorok, kocsik stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. Járás bíróság 1928-lk évi Pk. 10931. szárnu végzése folytán 322 P 26 HU. tőkekövetelés, 5°/o kamatai, >/*>/o váttódlj éa eddig összesen 116 P. 90 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Hahóton, a major-egtartásái
ban leendő inegtartái
1929. március
23. napjának d. u. 5 órája határidőül kiűzetik éa ahhoz t venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel Tilvalnak meg, hogy aa érintett Ingóságok az 1881. évILX. L-c. 107. éa 108. §-al értelmében késipénz-llzelés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becaáron alul Is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverwndő Ineóiágo kai mások la le- és IcMIfógtaltaTták éi azokra klelégltéai Jogot nyertek volna, ezen árveréa az 1881. évi LX. l.-c. 102. §. értelmében ezek lavára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1929. évi március hó 5. napján.
Haán Gyula s. k. HM klr. bir. végrehalté
a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
9. évfolyam, 65. szám
Nagykanlzia, 1929 március 20, szerda
Ára 14 fillér.
ZALAI KÖZLÖM
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fft-ut 5. szám. Keszthelyi UóklcUdóhlvit*! Kossuth U)os-u. Xz.
POLITIKAI NAPILAP
Feleirts szerkesztő: Barbarlts Lajos
Eiótizetéíl ári: egy hóra « pengi M Hitte
Megsxtínta pozsonyi árvi&ves&edelem
Másfél méterrel eseti a Duna szintje Pozsonynál — Budapest minden eshetőségre felkészült
Budapest, március 1!)
A főváros árvízvédelmi osztálya nagy előkészületeket lesz minden eshetőségre, nehogy a Duna mentén bajok történjenek. 640 munkás dolgozik a gátak megerősítésén — Óbudán, Kelenföldön és a Rákospatak mentén. Itt a szivattyúzás következtében 30 centiméterrel sikerült a vizet apasztani.
Pozsony megmenekült
Pozsony, március tt) A Pozsony—ptlspöki Duna-kanya-
A ligeifalusi menekülőket visszatelepítik. Komárom és Párkány közölt megindult a jég.
A Zagyva áradása
Kgcr, március 19.
A Zagyva áradása Nugybátonybun ötven házat elöntött. Ujhatvan városának varsányi részén hetven házat öntött el a viz.
rulatban feltolódott jég megindult. A felgyülemlett viz rohamosan csökkent, az áivizveszedclcm teljesen elmúlt. Pozsony városát most már nem fenyegeti veszély. A vízállás egy nap alatt 167 centimétert apadt.
A kisebbségek kérdése mindaddig felszinen fog maradni, mig a Népszövetség nem biztosítja a kisebbségi jog védelmét
A külügyminiszter beszámolt a népszövetségi ülésen nyert Impresszióiról
Budapest, március 19 A felsőház külügyi, közgazdasági é« közlekedésügyi bizottságának mai együttes Ülése, után a külügyi bizottság tartott ülést, amelyen Walko Lajos külügyminiszter beszámolt azok tél a benyomásokról, amelyeket a Nemzetek Szövetsége legutóbbi ülésén megindult vitából merített. A trianoni szerződés aláírásánál és ratifikálásánál a magyar nemzetet részben az a feltevés is vezette, hogy ha már a szerződés súlyos természetű rendelkezésein nem volt módunkban változtatni, legalább a magyar kisebbségek sorsáról és jogaik
védelméről fog a Nemzetek Szövetsége gondoskodni. Ezt a jogos várakozást azonban a Nemzetek Szövetsége — safnos — nem váltotta be. Az eljárási rend megfelelő kiépítésére irányuló javaslatok beható ismertetése után kiemelte a miniszter, hogy a tanács határozata értelmében a Nemzetek Szövetsége valamennyi tagjának |oga van, hogy április 15-ig észrevételeket terjesszen az elé a hármas bizottság elé, amelynek feladata, hogy a kisebbségi eljárás megváltoztatására vonatkozó javaslatok tárgyalását előkészítse. A magyar kormány élni fog ezzel a jog-
gal és igyekezni fog emlékiratában mindent összefoglalni, ami a kisebbségekre vonatkozó elvi álláspontjának megfelel.
A külügyminiszter azzal fejezte be fejtegetéseit, hogy ez a fokozatosan növekvő nagy érdeklődés, amely ezt a vitát kíséri, most már nem fog megszűnni mindaddig, amig a kisebbségi jog hatályos védelmét nem biztosítják. Ezután Egry Aurél kegyeletes szavakkal emlékezett meg lord Phillimore, Magyarország őszinle barátjának elhunytáról, maid Balog Elemér felszólalása után Berzeviczy Albert zárószavaival az ülés véget ért.
Szüllő Géza a békeszerződések motívumairól, a nemzetiségek egységes frontjáról és a csehesitési küzdelemről
Szűllő Géza nagy beszéde a Keresztény Szocialista Magyar-párt ótátrafüredl nagygyűlésén
Prága, március 10 (Éjszakai rádiójelentés) Az Országos Keresztény Szocialista Magyar Párt a tartományi választások óta most tartotta első nagygyűlését Szüllő Oéza dr. elnöklete alatt Ó-Tátra-fUreden. Szüllő nagy beszédet mondott ez alkalommal és egyebek között kilejtette, hogy mi okozza a trianoni és a többi békeszerződések tarthatatlanságát.
— Azokat a politikusokat, — mondotta — akik a békeszerződéseket létrehozták, az vezette, hogy az akkori helyzet nem volt (lég demokratikus és az etnográfia nem nyilvánult meg a legyőzött népek országaiban. Azonban ezt a kérdést nem tudták megoldani anélkül, hogy ne vágjanak és ne nyírjanak kérésziül élő organizmusokat. Ezért van a békeszerződések óta nyugtalanság, ezért van hiba a békék megalkotásában ésjezért nincs gazdasági konszolidáció.
Ezután Szüllő Oéza dr. hangoztatta, hogy a felvidék és az Erdős-Kárpátok valamennyi nemzetiségének, tehát a magyaroknak, szlovákoknak, németeknek, ruszinoknak egyaránt össze kell fogni és meg kell teremteni az egységességet. — Az összefogás szükséges azért, hogy megértessük — folytatta — hogy ez a föld nem cseh respublika, hanem
csehszlovák respublika
Hosszabb bírálatot mondott a felvidéki vezérpolilikus Benesről is, akit önös célú, (örtető embernek mondott. Kitért arra is, hogy
a kormányzat mennyire keresi a módokat, hogy lehetetlenné tegye az autonómia
vezérelt. Idézte Hlinka esetét. Az autonómiái u magyarok épen ugy akarják, mint a szlovákok.
Most Indul meg Igazában a csehesitési küzdelem
és most kell vigyáznunk arra, hogy mindenki megmaradjon az, ami. A szlovák szlováknak, a magyar magyarnak, a német németnek — végezte szenzációs beszédét Szüllő.
Elkobozták a Népszavát
Budapest, március 19
Az ügyészség rendeletére a rendőrség a „Népszava" mai számát izgatás bűncselekménye miatt elkobozta. A Népszava a vasárnapi tüntetéssel kapcsolatos rendőri beavatkozást bírálta törvényellenes módon.
Kivégeztek egy négyszeres gyilkost
Balassagyarmat, március 10.
Ferenczi Pál 38 éves pallér, hogy szabaduljon Kétbodony községben lakó feleségétől és 3 gyermekétől, azokat saját Kezűleg megfojtotta és az. erdőben elásla. A kegyetlen gyilkost kötéláltali halálra Ítélték. Kozarck Antal, az uj hóhér, ma reggel végezte ki a családirtó gyilkost.
A Ház Illése
Budapest, március 19 A Ház mai ülésén harmadszori olvasásban fogadták el a Spanyolországgal kötött kereskedelmi pótegyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot.
A közigazgatás rendezéséről
szóló javaslat tárgyalása során
Fáy István örömmel üdvözli a Javaslatot, mert lehetőséget nyújt arra,
hogy
a magyar munkásság ismét nagyobb számban vehessen részt a törvényhatóságok életében.
Horváth Mihály követeli a nők passzív választójogát. Szapáry Lajos gróf hangsúlyozza, hogy
a közigazgatás mindenképen relormra szorul,
nem szabad mindenképen ragaszkodni a múlthoz. A javaslat Igyekszik a tisztviselőket a mai körülményekhez képest megfelelő Javadalmazáshoz juttatni és helyes intézkedéseket foglal magában a tisztviselők minősítésének ügyében is. Bródi Ernő elismeréssel szólt a vármegyékkel kapcsolatban a magyar történelmi osztály szerepéről, melyhez hasonlót nem talál az egész világon. A virilizmust élő anakronizmusnak tartja. Nem helyesli az örökös tagsági intézményt. A kisgazda társadalom hivatva van arra, hogy a közéletben megfelelő tényező legyen. A jogegyenlőség elvével ellenkezik, hogy a nőknek nem kell megadni a választójogot. Láttuk, mennyire bevált a magyar parlament életében. Nem lehet léhát elvenni ezt a jogot a nőktől.
A Ház a holnapi ülésen folytatja a közigazgatási javaslat tárgyalását. E'Után felolvasták az interpellációs könyvel, amelybe három interpelláció van bejegyezve. Az ülés negyed 3 órakor ért véget.
A felsőház
mai ülésén Wlassies Qyula báró elnök bemutatta Popovics Sándornak, a Magyar Nemzeti Bank újonnan kinevezcll elnökének megbízólevelét. Ezután általánosságban és részleteiben elfogadták a spanyol magyar kereskedelmi egyezmény pótegyezményének becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot. Minthogy húsvét előtt már nem lesz ülés, az elnök boldog húsvéti ünnepeket kivánl a felsőház tagjainak és ezzel az ülés véget ért.
A mohácsi kerület egységespárti jelöltje
Mohácsi jelentés szerint az egységespárt mai jelölő gyűlésén elhatározta, hogy a képviselőjelöltséget esyhaiigulag Mihálvtty Vilmos belügyi h. államtitkárnak ajánlja fel.
2ALAI KÖZLÖNY
1929. március 20
Nagykanizsa város köz rendészeti szabályrendelete (Folytatás)
33. §. A közegészség és jóizlés elengedhetetlenül megkívánja, hogy a köpködésnek városunkban felette gyakori rul és veszedelmes szokása szigorúan eltlltassék. Senkinek sem szabad tehát a város bplterilleteinek utcáin és terein, a közhelyeken, aminők a vendéglők, kávéházak, pályaudvar, a'különböző hivatalok folyosói és várótermei, továbbá üzletekben, műhelyekben, sőt magánlakásokban sem a földre össze-vissza köpködni, hanem köpjön, ahol van, erre a célra szolgáló köpőedényekbe, ahol ilyenek még nincsenek, köpjön a zsebkendőjébe.
34. §. Szállodákban, vendéglőkben, kávéházakban, korcsmákban, pályaudvar, különböző hivatalok folyosóin, várótermeiben, kaszinóban, társaskörökben, nép-, közép- és szak-Iskolák tantermeiben és folyosóin, továbbá üzletekben, nagyobb és kisebb iparmühelyekben köpőedénye-ket kell elhelyezni, mégpedig olyanokat, amelyek vaslemezből valók, zománcozottak és ugy készültek, hogy tartalmukat lehetőleg elrejtik a szem elől.
Az Ilyen köpőedényekben állandóan fertőtlenített vizel kell tartani, tisztogatáskor árnyékszékbe kell önteni tartalmái s magát az edényt forró vizzel fertőtleníteni.
36. §. A 34-lk szakaszban felsorolt helyiségeket ugy kell kisöpörni, hogy por ne keletkezzék (nedves ruhákba burkolt kefesöprükkel, vagy be kell ereszteni a padlót olajjal).
36. §. A nyilvános közhelyiségekben a helyiség bérlője vagy főnöke kifüggeszteni köteles a „Figyelmeztetést a gümökor elleni védekezésre".
37. §. Aki homokot, porszenet, avagy más porhanyó anyagot közterületen vagy olyan magánterületen tart, ahonnan a szél azt a közönség által használt területre hordja, szeles időben tartozik az anyagot vizzel leöntózni vagy letakarni.
38. §. A jármüveket ugy kell megrakni, hogy tartalmuk el ne szóródjék, az utcákat be ne szemetelje s a közlekedést ne akadályozza.
Homok, iszap, szén, mész, trágya, hó és egyéb hasonló anyagok csak kellő összeillesztésü ládákkal ellátott jármüveken szállíthatók. Az l-ső építési kerület forgalmasabb utvonalain a tömegáruk ki- és berakását a rendőrhatóság a szükséghez képest időhöz kötheti.
Tükrök és fényes tárgyak szemet bántó módon nem alkalmazhatók és csak letakarva szállíthatók.
39. §. Aki bármely jogon a közterületen munkát végeztet vagy elvégeztetett, köteles a használt területet a munka bevégzése után azonnal feltisztitani és olyan karba hozni, mint azelőtt voll.
40. §. Fodrászok és borbélyok, köröm- és tyukszemvágók kötelesek Ollóikat, borotváikat s az iparűzésük
gyakorlásához szükséges egyéb fémeszközeiket minden használat ulán fertőtleníteni, illelőleg sterilizálni, fésűiket, hajkeféiket pedig megfelelő módon és akként kitisztítani, hogy ragályos bőr vagy hajbetegségek egyik emberről ál ne vitessenek a másikra.
Ugyanezen kötelezettség áll fenn azon fürdőszolgákkal szemben is, kik lyukszemvágással foglalkoznak s
akik a közönségnek fésül, hajkefét stb. bocsátanak rendelkezésre.
Halottak részére külön borbélyeszközök tartandök s ezeket élőknél használni liios.
Fodrász, borbély vagy fürdőszolgák, akik valamely undoriló vagy ragályos betegségben szenvednek, foglalkozásukat betegségtik tartama alatt nem űzhetik.
ÍFoM. kn«)
Veszedelem nélkül elmúlt a jégzajlás a Murán
A Principális és Polyll áradása, megszűnt — A Mura áradása 320 cm.-nél szombaton kulminált — A Mura egy nap alatt 70 centimétert apadt ___
A fégxaflás fenyegetett egy malmot, de csalt egy csónakot tört össze
Nagykanizsa, március III A Mura várható áradásával kapcsolatban több cikkben beszámoltunk azokról az intézkedésekről, melyekel a halóságok tettek a veszedelem elhárítása érdekében.
Mint most értesülünk, a fokozatosan felmelegedő időjárás rendkívül jó hatással voll a Murára, melynek árvizveszedelme egyelőre számításon kivül esik. A jugoszlávok jégrobban-' tásai után, körülbelül egy héttel ezelőtt, teljes erővel megindult a folyón jégzajlás és ennek nyomán a Mura eddig nem lépeti ki sehol magyar területen a medréből. Pénteken és szombaton kulminált a folyó növekedése és ekkor elérte a 320 cm.-t, de vasárnap reggelre váratlanul apadni kezdett a Mura és mára 70 centimétert ért el az apadás.
A jégzajlás idején sem voltak komolyabb veszedelmek, csupán a légrádi vasútvonalon, a 2. számú vasúti toronytól nem messze levő
malomház előtt torlódott meg a Jég mintegy két méter magasságban.
A malom tulajdonosai, murakeresz-luri emberek, aggódlak, hogy a jég elsodorja a 'gyenge faalkotmányt, de nagy volt megkönnyebbülésük, midőn reggelre a jégnek hlre-hamva sem volt és a malom is ott állolt sértetlenül. Igaz, egy csónakot, me-
lyet a nagy hidegek a part jegébe fagyasztottak, a jégzajlás pozdorjává tört, de ez a kár Jelentéktelen.
Ma már az a helyzet, hogy a Mura szine egészen tiszta a jégtől, még kis darab jegeket sem lehet látni a folyóban. A mult hét végén, mint jelentettük, a Principális Kiskanizsán kiöntött. Azóta a csatorna mellékágai! meglisztitollák a jégtől és a viz visszahúzódott a mederbe.
Ugyancsak kiöntött pénteken és szombaton a Principális és Potyli a murakereszturi vasútvonal mentén és
a réteket vizzel borította be. A viz magassága néhol elérte a magasabb dombokat is. Vasárnapra azonban a két patak áradása megszűnt és visszahúzódtak medrükbe.
A mórichelyi uradalom környékén a hófúvások idején hatalmas meny-nyiségben felgyülemlett hótömeg a mult heli olvadás következtében
több négyzetkilométernyi területet vizzel öntöttel,
mely csak fokozatosan szivárog le a talajba, más része pedig utat talál a földek szélén levő levezető árkokba és a csatornákba Omlik.
Semmi néven nevezendő veszélyt, vagy kárt ezek a kisebb áradások nem okoznak.

Buggoló helyzetben, barokkal megfojtotta magát egy négy-gyermekes, fiatal apa
Nyolc napig bezárkózott a pincébe, aztán két napig feküdt mozdulatlanul az üresen maradt lakásban, végül szó nélkül meghalt
Pacsa, március 19 (Saját tudósítónktól) Csendes, bus-komoreágra hajló ember volt Kacséber Zsigmond 35 éves pacsai földműves. Gyakran keresett ugyan vigasztalást a kancsó fenekén, de azért ugy nagyjában csendes, rendes családi életet éli feleségével és 3 apró gyermekével. A negyediket most várták. — A mult héten valami elinlézni való Ugye volt Nagykanizsán, dolga végeztével azonban nein meni haza, hanem kiment a hegyre és ott töl-
tött 8 egész napot a pincében. Keresték, megtalálták, rázörgetlek, de nem eresztett be senkit, ugy, hogy végül is magára hagyták. Nem is tudják, mit evett ennyi időn át, mert a pincében nem tartottak semmiféle élelmiszert.
Az asszony és a gyermekek sem merlek otthon megmaradni, féllek ugy látszik a következményektől s ezért az asszony apjához, aki fölük nem messze lakott, hurcolkodtak át.
Vasárnap reggel hirUI vitték az
asszonynak, hogy megjött az ura. Futóit az asszony azonnal, de Ku-cséber addigra már belülről magára zárla az ajtót s hiába sírtak a gyer. mekek, hiába dörömbölt, kért, könyörgött az asszony, — nem nyílt ki az ajtó. Pedig Kucséber olt feküdt az ágyban, mereven nézett a nteny-nyezefre, de nem mozdult és nem is szólt.
A kétségbeesett család visszament a nagyapához.
Hétfőn hajnalban, 5 óra tájban az asszony újból szerencsét próbált. Az urát ugyanugy látta feküdni az ágyon, mint vasárnap reggel. Ntm is zörgetett hát, hanem megetette az álla-tokai s mire kivilágosodott, visszafelé akart indulni. Amint kilépett az istálló ajlón, rémülten látta, hogy a szoba ajtaja nyitva van. Keresle a férjét, — az ágy üres volt. Minden zugof összekutatott, — az ura sehol. A kamarába is benézett, ahonnét a padlás feljáró-lépcső vezel. Alig lépett egy-kettöt a lépcsőn, a kémény mellett összekuporodva megtalálta az urát. Szólt hozzá, nem felelt. Közelebb menni nem mert. Átszaladt a szomszédokhoz segítségért. Azok az-tán végére jártak a dolognak. Kucséber felakasztotta magát. Irtózatos lelki erővel lehette ezt, mert guggoló helyzetben fojtotta meg magát. Azonnal elvágták a kötelet. A test még meleg voll, de élet már nem voll benne.
Kucséber ugy akasztotta fel magái a padlás alacsony gerendáján, hogy összekuporodva mindkél lábát felemelte s igy 8zoritolta nyakára a halálos hurkot.
Bűntény nem forogván fenn, a temetési engedélyt megadták.
A nagy
húsvéti vásár
már megkezdődött.
Ia húsvéti sonkák, füstölt húsok stb.
már most előjegyezhetők, mélyen isis leszállított árban
Htiteo Esterházy fOzletAa
Kazlnczy-utca 2. Telefon 5-93.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeld Jelentések i Kedden a himét-stktet. Reggel 7 Örskor 4-2 2, délután 1 órakoj +7, este 9 órakor +3.
Felhőzet: Egész nap lazta égboltozat.
SziUrány: Reggel dél, délben dé.kekt, esle keleti szil.
a ■UtaorolAglal Intáaal asts M Arakor jalantts tsslnyaméais darfllt Id6 várható, további laaau h»-anaelbadéaaal.
— A Zalai Évkönyv — Zals kultusza.
I Tsnsaíll
VttnOvaUrmtl KOxpo"*
Budapest, 1., Horthy Mlklós-ut 119-121.
1929 mifclm 20
SZÍNHÁZ
a KépxeU beteg
Amilyen szomorú, lehangoló volt ez a tíznapos szini-szezon, a maga gyönyörűségesen, kétkézzei, egész fáekkel, annál isjtöbbel: a maga-megadásig érö rajongással adott előadásaiban, — olyan vidám, kacagtató, mindent feledtető volt a tegnapi este, amikor az Országos MII vész Színház búcsúzott Nagykanizsától.
Nem kapott itt ez a társulat semmit. Majdhogynem ugy fogadták, mint ellenséget. Mintha nem is kuliurát, mintha nem is minden Kani-jíán járt társulatnál nagyobb művészetet hozott volna, hanem mintha valami félelmes trupp lett volna, amelyik talán kutakat akart volna mérgezni. Színházat nem adtak néki, engedélyt kínos-keservesen, támogatást erkölcsiekben semmit, anyagiakban annál Is kevesebbet. Csak a Casino vezetősége sajnálta meg őket s az adott nékik helyet legalább, ahol megmutathassák a magukban hordott isteni szikrát: a művészetük kincseskamrájából néhány este mozaikját. Még a közönségtől sem kaplak ösztönzést, támogatást, érdeklődési. És ők tiz estén keresztül mégis a magyar színművészet oltárává faragták a hordókon billegő, recsegő deszkákat és mint rendíthetetlen hltü papok és papnők prófétálták onnan, — mint szent Antal a halaknak — hogy van — igenis van magyar művészet, van mindent győző magyar kultura, — van akkor is, ha némelyek nem akarnak tudomást venni róla.
Amilyen szégyene Nagykanizsának, a magyar kultura határőrvidékének ez a 10 nap, olyan büszkesége lehet a hivatottsága és hivatása terhét teljes felelősséggel és mérhetetlen ralongással, áldozatok árán is hordó Szenliványi direktornak és társulata minden egyes lagjának.
Nagykanizsa visszavárja őket I
És Nagykanizsa kulturája követelj hogy méltó helyükön lássa őket viszont.
*
Bucsuelóadásul Moliére jó öreg, de vidámságában csorbítatlan Képzeli beteg-e került színre. Kacagás volt a gyéren népes nézőtér az első jeleneitől az utolsóig. Moliére szókimondó humorának, szarkasztikus élceinek vaskosságára azonban a jó-idés és a Moliére óta nagy idöl befutott színjátszás finomabb eszközei rakták művészi kezekkel a
Az efőadás gerince Sebestyén és Boronkay szerepein nyugodott. Sellyén a címszerepben, aki körül minden forog és Boronkay, aki a vigfálék egész mechanizmusának mozgató-ertje. Sebestyén higgadt biztonsággal, könnyedén, finoman sohasem eltévesztett poentirozással tökéletes vígjátéki alakítást produ kált. Boronkay lla — ö volt egyetlen, aki a 10
zalai közlöny
- estén nyíltszíni tapsot (Nagykanizsán fehér hollói) kapott, de hatalmasat - játéka vitte, periette az egész vígjátéki cselekményt JS vitte ugy, hogy nem volt abban pillanatnyi zökkenő sem. Kacagtatóan vidám volt, aranyosan pajzán okosan mérsékletes és tökéletesen művész. A kisebb szerepekben Szenl-iványi adolt egy kabinet-figurát linóm, gondos Moliére-alak voll Kéz Mária, nem különben Szeghalmi Erzsi, Fellegi, Oroszlón, Kőmives, Palaky.
(bl)
Városi Nagymozgó. Még ma
szerdán 7 és 9 órakor: .A hold leánya", exolikus történet. Főszereplő Dolores del Rio. - „Ofélia frakkban", vígjáték.
A keszthelyi Ipartestület közgyűlése
Tisztújítás is levente-ügyek
Nagykanizsa, március 10
(Saját tudósítónktól) A keszthelyi Ipartestület élénk látogatottság mellett tartotta 44. évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen Meizler Károly elnökölt és jelen volt Náray Andor iparhatósági biztos is.
Az egyes jelentések után, melyeket a közgyűlés elfogadod, megejtették a tisztikar választását. Eliftk újra Meizler Károly lett. Előljárósági tagok: Láng József, Oadácsi La|os, Persovils János, Károlyi István, Ste-fanics Kálmán, Mautner József, Gelencsér Ferenc, Schre'ner János, Keresztúri István, Rálz József, Feld-ntann Károly és Bocskai József. — Póttagok: (Löwi Pál, Laky József, Mlttli János, Berke György, Csonka Ijrjos, Topler Lajos és Prolár Ferenc. Főkönyvtáros: Treffler Ferenc^ könyvtárosok : Egyházi Imre és Kelemen Antal. Számvizsgálók: Ciklin József, Oppel Ödön és Mayer Dénes.
Az elöljáróságnál nagyobb vita indult meg az inasok leventefoglalkoztatása és a mulasztások büntetése körül: A mesterek azt kívánták és cl is határozták, hogy ez irányban megteszik a szükséges lépéseket, hogy a leventeköteles inasokat ellenőrző-könyvecskével lássák el, hogy a mesterek tisztában legyenek azzal, hogy mikor kell menniök és mikor voltak leventén. Annál is inkább kívánatos ez, mert a leventemulasztásokért a mester felelős.
Ezután megállapították az évi tagsági dijakat. Egyedül dolgozó mester évi 2, 1—2 segéddel dolgoztatóé 4 és a többi 6 pengő évi tagsági dijat fizet.
NAPI HÍREK
NAPIREND
MArciua 20, saarda'
Kómal katolikus : Joakim. Prolest.: Hubert Izraelita: Vesd hó 8 Nap kel reggel 6 óia 04 perckor,
ívugszlk délután 18 óra 12 perckor. •
Város) Nagymozgó. „A hold leánya', .xotiku. történet. - .Olélia frakkban", burleszk
OSzlUrdő nyitva reggel 6 órától este 3 óráig (hétfó, szerda, péntek délután és kedden egén nap nőknek).
Jóxsetnapl bucsu
Nagykanizsa, március 19 Mintha az egek is kedvezni akarlak volna az embereknek, oly derült, kedvrehangoló idő köszöntött kedden reggel a városra és a kiskanizsai lányok, asszonyok selyem-fejkendöje csak ugy fénylett a bőven rápazarolt napsugártól. Korán reggel hatalmas harangzengés hivta az ájtatos hivek seregét a plébánia templomba, hogy részlvegyenek a hagyományos Józscf-napfbucsun. Nyolc ora tá|ban már többszázfönyi vallásos közönség zsúfolódott a templomba. A cintórium fasorában pedig már ott állott a sok gyermek-örö-möt tartogató klrakódó-aátor, mézeskalácsos halmazat. A templomi á|ta-toskodás után el is özönlötte a nép tarka tömege a sátrak környékét és a derült lavaszl délelőttön valami régi, hagyományos bucsu-hangulat töltötte meg a cintóriumot. Ha nem is egészen a „békebeli" gondatlanság és jókedv jegyében, de mégis mintha annak egy kis visszhangja lett volna. Sodródott az emberáradat és az egyszerű kiskanizsai népből julolt a főutcára is, ahova fekete ünneplőjükkel vasárnapi hangulatot hozlak. A városban pedig sierte a rokonok, jóbarátok serege kereste egymást és kifelezték jókívánságaikat azoknak, akik Józsefek. A márciusi nap pedig engedett merevségéből és bálran mondhatjuk, hogy Józsefnapja hozta meg az első Igazi tavaszi napsugarat, melytől nemcsak Iázni, hanem melegedni lehet. Még az árnyékban is.
— A honvédség főparancsnoka Nagykanizsán. Viléz Jánky Kocsárd a magyar honvédség főparancsnoka tegnap délben Nagykanizsára érkezeit.
— Áthelyezés. A m. kir. igaz-ságllgyinlniszler 'Cserey János nagykanizsai kir. törvényszéki irodaigazgatói, az elnöki iroda vezetőjét, sa ját kérelmére a budapesti központi Járásbírósághoz helyezte át.
» A Korona éttermiIxm ma és minden es/o a ftlrnevca györt Cáxdr Pisla clgöny-mltvész nnekardKal Oang-versenyex.
- Kitüntetett munkás. Kedves
ünnepség keretében adták át Parrag József kanizsai kazánkovácsnak a kereskedelemügyi miniszter elismerő levelét és a Délivasut 100 pengős adományát. Parrag 40 éve áll hűségesen a nagykanizsai fűtőházban a Délivasut szolgálatában s ti alkalommal érte fit a megérdemelt kitüntetés. Budapestről Zoltán Emil főfelügyelő Jölt le ez alkalomból Nagykanizsára, aki a fűtőház! étkezőben összegyűlt össz-munkásság előtt adta át elismerő és buzdító szavak kíséretében az oklevelet a kitüntetettnek. Mély hatást váltottak ki főnökének, Rubint Károly főfelügyelőnek szavai, aki példaképül állította a munkásság elé.
A Keresztény Tisztviselőnők csütörtök (holnap) 6 órakor a Nádor-utcai helyiségben összejövetelt tartanak, melyre a tagok megjelenését kéri az Elnökség.
- Világbéke és általános leszerelés. Erről az összes nemzetek érdeklődésének a tanácskozásainak központját képező prolémáról tartott vasárnap hatalmas előadást — szocialista szemszögből megvilágítva a kérdést — Gál Benő, a Szakszervezeti Tanács titkára, a nagykanizsai szociáldemokrata munkásságnak, mely ebből az alkalomból oly nagy számban kereste fel a munkásotthont, hogy nagyrészük az udvarra is kiszorult. Az előadó nagy hozzáértéssel boncolgatta a kérdést, nagyszerű gondolatmenettel utalván a világbékét megteremlő általános leszerelésre. Az előadás nivója és kidolgozottsága tekintetében kikívánkozott a Munkásotthon szűk kereteiből. A hallgatóság nagy tetszéssel adózott az előadónak.
= Szabó Antal fegyver, lőszer és sportáru nagykereskedő üzletét március 25-én uj helyiségbe, Fö-ut 5. sz. hercegi várépületbe helyezi át.
— A Ker. Jót. Nőegylet népkonyhájának céljaira ujabban érkezett adományok: dr. Bertln Agos-tonné 3 kg. hajdina, dr. Szabó La-josné 2 kg. cukor, I kg. tészta, dr. Krátky Istvánné 100 személyre levestészta, 2 kg. burgonya, fémipar! szakiskola Internátusa főzelék, dr. Plihdl Viktorné 200 személyre levestészta, Pöcze Ferenc 4 kg. bab, 8 kg. burgonya.
= Üzletáthelyezés. Zsoldos Oyula órás és ékszerész üzletét március hó 24-én a Biztosító palota Főutl oldalára (volt cipőüzletbe) helyezi át.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
____________>/ A nagyérdemű vásárló közönség tudomására hozzuk,
hogy a legújabb divatú tavaszi női- és gyermelc-kabáíok raktárra érkeztek legszebb kivitelben. Női kabátok már 25 pengőtől feljebb kaphatók. Ugyancsak raktárra érkeztek a legújabb divatú nöl- és férfiSXÖveiek
* se,yemdru,í "» °á>°'Mhh°"- Weíssteia és Flscoer
nöl tconfelcttó és dlvatdru0áxa
zalai közlöny
1929. március 14.
A rendőrt támadó
kltkinlnal fDldmUuesf átadta k az UgyéaxaégneK
Nagykanizsa, március 1!) Minapi számunkban megirluk a kötelességteljesítő Gerencsér Lajos rendőrőrmester esetét, akii Bagonyai Lajos kiskanizsai földműves rcniten-ciája majdnem végzetes ba eset áldó zatává tett. Dr. Mátyás Samu rendőrkapitány az elgázolt rendőr ügyében ma egész délelőtt tanúkihallgatásokat eszközöli, utánna pedig a felvett jegyzökönyvekkel Bagonyai Lajost átkísértette a ktr. ügyészségre. Dr. Almdssy Oyula törvényszéki vizsgáló biró ma délután kihallgatta a renitens földművest.
— Szülői értekezlet (Beküldött hír) A családi nevelés nem nevezhető rendszeres nevelésnek. Sokkal több benne az ötletszerűség és sokkal kevesebb a pedagógiai belátás. A családi nevelés tökéletesítését akarja az Iskola elérni akkor, amikor a szülőket értekezletre gyűjti össze, hogy ott megadja a szülőknek a helyes gyermeknevelés Irányait, a szükséges tartácsokat, az iskola pedig megszerzi a kis páciensekről a kezeléshez annyira szükséges lelkirajzokal. Ilyen célbői voltak összehiva a szülök folyó hó 17-én délután a II. körzeti áll. el. iskola tanítótestülete által, amikor Nagyné Kun Renée tanítótestület! lag a családi nevelés ferde-ségeiről tartolt előadást a nagyszámban megjelent szőlőknek. Az előadása a helytelen nevelés azon je-lens 'gélnek a felsorakozásábó' állott, amelyek a szülők nemtörődömsége, a jóakaratú de iskolázallan szülők és az elfoglalt szülők gyermeknevelése körül állandóan tapasztalható. E tanulságos előadást Flló Ferenc igazgató a gyermtk egészségrenevelésről tartott előadása követte. Ismertette a külföldi iskoláknál történt ezirányu Intézkedéseket, felsorakoztatja mindazontennlvalókal, amelyek elkerülhetetlenül szükségesek agyér mek egészségének megóvásához ás testi fejlődésének előmozdításához Az iskola-orvosi intézmény felállításáról, a lüdövász elleni hathatós védekezésről kóll. Előadásában ki emelte, hogy mennyire fontos a gyen mek egészségére a ttanterem, vagyis az a helyiség egéseségUgyi kérdése, amelyben a gyermek a nap legnagyobb részét eltölti. E tárgyhoz szülők közül többen szóllak hozzá. Indítványozták, hogy a szülök küldöttsége keresse fel a polgármestert azon kéréssel, hogy a Hunyadi-utca sarkán álló Iskolában levő egészség telen tantermek helyett higsnikus tantermeket bocsásson a II. körzeti iiMla rendelkezésére. Szép keretet aíott a szülő! értekezlet lefolyásá ník Metz Erzsébet I. oszt., Füredi Itena II. osztályos lanulók szavalata é« Krampatits József tanftötestotetl tag állal betanított V. fiuorttály ének-slámal.
•»■ s noroaa éttermében ma
«•» minden este a fiIrnevea (K>Orl Cdidr Pista claány-muvétnk KMBkarOval fiaila-meraoityem.
— A Zalai Évkönyv — Zala ktdtuoza.
- Az Iparosság figyelmébe. A folyó évi tagsági dij kivetések az
Ipartestületi jegyzői irodában azzal tétetnek közszemlére, hogy az érdeklődök abba f. hó 28-ig betekinthetnek és esetleges felszólamlásaikat megtehetik. Későbbi felszólamlások már figyelembe vehetők nem lesznek. Az Ipartestület elnöksége.
— A PFAFF varrógép még 20 év múlva is könnyen és szépen varr, akárcsak az első napokban, ebben re|lik az olcsósága.
- A Pacsai Járási Ipartestület március 25-én délelőtt 11 órakor, határozatképtelenség esetén ugyancsak e napon, délulán 2 órakor az ipartestület helyiségében larlja évi rendes közgyűlését.
= Vésnökmunkákat, ruggyanta bélyegzőket elismerten legszebben és legjutányosabban készít Goldbergemé, Főút 10. Dobrovlts udvarban.
— Cserkészavatás Keszthelyen.
Tudósítónk jelenti: A .379. Feltámadás" cserkészcsapatnak 25 uj tagját vasárnap délután a keszthelyi városházán kedves ünnepség keretében avatták cserkésszé. Ez alkalommal 26 régi cserkész megújította fogadalmát. Az ünnepségen zsúfolt közönség veit részt. Az ünnepségen zsúfolt közönség vett részt. Az avatást Szalay József cserkésztiszt végezte, aki buzditó beszédet intézett az uj cserkészekhez.
= Zsák- és ponyva-szükségletét a Budakalászi Textilművek Klin-ger Hentik R. T. nagykanizsai képviseleténél szerezze be kedvező fizetési feltételek mellett: Rolhauser Mór Király-u. 34. Telefon: 231.
= a Korona éttermében ma éa minden eate a Qlrneitea győri Cttxór Vlata cigány-mUvéait neiMkardKil öang-veraenyex.
Mielőtt
CIPŐT
VÁSÁROL, ,„
érdekében tekintse
meg SZABÓ cipőáruház összes kirakatait!
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 14 gyermek születeli, közülük 10 fiu, 4 leány: Kis György földműves és Bagonyai Juliannának rk. fia, Kis Ferenc földműves és Anek Juliannának rk. fia, Németh Szilveszter kádársegéd és Lendl Erzsébetnek rk. leánya, Pav-lovszky István typographus és Szűcs Olgának rk. fia, Balog István napszámos és Deli Máriának rk. fia, Knausz József földműves és Tiszai Katalinnak rk. leánya, Hódosi Lajos napszámos és Hancz Rozáliának rk. halva sz. fia, Olasz Sándor asztalossegéd és Széli Máriának rk. fia. Varga János kocsis és Qerics Máriának rk. fia; házasságon kivül 3 fiu, 2 loány (mind rk J Házasságkötés 1 volt: Cseh Sándor földműves Hajdú Ilona rk. Halálozás 10 történt: Kálovlcs Rozália rk. 6 hónapos, Pfaff Terézia rk. 79 éves, özv. Millci Ferencné Polai Juliánná Tk. «7 éves, Kalser Károly vendéglős rk. 39 év«s, Horváth Józsefné Somogyi Terézia (Orosztony) rk. 61 éves, Hanke Oyula cipészsegéd rk. 23 éves, Knausz Lajosné Peczennan Piroska rk. 64 éves, özv. Nemsics Józsetné Fischer Janka (Sziszek) Ur. 77'éves, Varga Perencrk. 1 napos, özv. Fullér Páftté Jámbor Mária rk. 63 éves.
— A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár igazgatósága közhasznú Jótékony célokra a következő összegeket adományozta : Ker. Nő-egyletnek 200, Izr. Nőegylelnek 100, Ev. Nőegyletnek 30, Rcf. Nöegylet-nek 30, Úriasszonyok Mária Kongregációjának 40, Szociális Missziótársulatnak 30, Szociális Missziótársulat Napközi Otthonának 30, Szociá lis Missziótársulat Leányklubjának 30, Izr. Hitközség siegényei részére 50, Szanatórium Egy. nagykanizsai fiókjának 50, Stefánia Szövetség nagykanizsai fiókjának 50. Izr. Le-ányegylelnek 30, Reálgimnáziumnak
140, Felső keresk. iskolának 140 Áll. el. iskoláknak 60, Izr. elemi iskolának 50, Polgári fiúiskolának 25, Polgári leányiskolának 25, Közs. iparos tanonciskolának 30, Fémipari szakiskolának 30, Keszthelyi gazd akadémiának 40, Kehidai Deák Fe-renc földmüvésiskolának 40, Ipar testületi Menháznak 50, OMKE fióknak 30, önk. Tűzoltó Testületnek és Mentőosztálynak 100, Zrínyi Miklós Irod. és Művészeti Körnek 30, Kisfaludy Károly öreg-cserkész csa patnak 20, Vendéglősök, Kávésok Mészárosok, Pincérek Segélyegyleté nek 20 pengő.
— A Zalai Évkönyv Zala kultusza,
HtUi). nét, MOitfrim „Bitlnol
Blitoa hátim UWaier, mth Ifrtóiőtxlcg'í 8<t pts.UI •< u">l» Illilfal Hit Irtke-r*Mn ktlr[J« Sítao- * min mdominytfi 'lapon .1641111*.. M4« lllilM. embtfre irlat-maU.nl Svlh. riuint, cióllny í» hingyaUtótierek Haptatbaa, utánvéttel irállll). :
Ratlnol Laboratórium Budapest, VII., Murányi-utca 36.
Emésztfül nehézségek, gyomorfájás, gyomorégés, rosszullét, fejfájás, szemkáprázás, ideglzgalmak, álmatlanság, gyengeségi állapotok, munkaképtelenség esetén a természetes .Ferenc József" keserűvíz megszünteti az emésztési zavarokat, a vérkeringést helyes útra tereli, felfrissíti a szellemet és egészséges álmot » hoz. Az egyetemi klinikákon végzett kísérletek bizonyítják, hogy alkoholisták a fereic jáael víz használata folytárt éhségérzetüket majdnem teljesen visszaszerezték. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és tüszerüzletekben.
— Vasutas alkalmazottak és nyugdijasok (Máv nyugdi|asok is), illetve mindazok, akik az állomás-főnökség utján kedvezményes tüzelőanyagot kérelmeztek, ezúton felhívatnak, hogy az 1928-29 fűtési évadra általuk kérelmezett és még át nem vett tatai szén átvétele iránt annál Is inkább sürgősen Intézkedjenek, mert a jelzett szén rendelkezésükre áll és f. hó végével az ösz-szes tüzelőanyag kiosztása befejezést nyer, mely idő után nem lesz módunkban az át rietn vett szenet kiszolgáltatni. Az állomásfőnökség.
= Mi a titka, hogy mindenki szőnyeget Burta Miksánál vesz? Mert kedvező részletfizetés melleit készpénzíron vásárolhat
— Levágta az ujját. Orsós Oyörgy, teknövájó cigány, fejszével oly szerencsétlenül vágott egy hasábfához, hogy a hüvelykujját tőből levágta. A kihivott mentők részesítették első segélyben, majd beszállították a kórházba. Felelősség csak a sérülést szenvedett cigányt terheli.
= Ha kedvező fizetési feltételek mellett Jó mezőgazdasági gépeket, valamint varrógépet és kerékpárt akar vásárolni, forduljon bizalommal „Kühne" Mezőgazdasági Gépgyár Lerakatához: Nagykanizsa, Klrály-u. 34. Telefon: 231.
= A legelegánsabb női- és férfi-ruhák, legszebb cipők, mind a világhírű PFAFF varrógépek öltéseit dicsérik.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Za'a-vármegye egész területére díjmentesen szállilunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtéritjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5.
= Belőtt tavaszt srtktégtotét be-inno*. saját értekéken tl h nataua Megtekinteni larta Ilku dlvatnjdonságalt.
Zürichi zártat
Páris 2080VI, London 25 24, Newvork 519 80. BrUesel 72 19, Milano 27 2l'/>, Maditr) 77-75, Amsterdam 208 22'/i, Berlin 123 33 Wien 7305, Sofls 3-75'/(, PrlM 1539*,< Varsó 4830, Budapest 90-SI Belgrád —•—, Bukarest 3 10.
aSINGER varrógépek «•«> a lkgjobbak i
1929. március Í26
A mai modern konyha igaz szépsége egy csinos
melyet teljes garanciával legolcsóbban készit
MACSEK LAJOS
i iss lakatosmester
Hagykuixu, lóxsef (ókerceg-st 87.
RÁDIÓ
(Rövidítések) H — htrck. közgazdaság. rlangv. — hangverseny, E — d&iJás Oy — gyermekeknek. A — Asszonyoknak. Z — sene. Mg. - mezőgazdaság. Uj. ™ ifjúsági előadja. P — felolvasás. O — gramoloiizene. Jb .=■ jazz baud. K kabaré. nZ. — népszerű zene.
Március 20 (szerda) Budapest 9.15 Trtóhsngv. 930 H 9.45 A hangv. folytatása. 12 Déli harangszó. 12.05 0. hingv 12.25 H. 12 3' A hangv folyt. 13 IdAleltés. 14 30 H. 15 30 Morse Itnlolyam. 16 10 E. 16.45 Időlelzés. 17.10 P. 17.35 Cigányzene. 18 35 Rádió smatőrposta 20.10 Szabó Margit, a Nemzeti Stlnhiz művésznője verseket mond. 2030 Ir est. Gyula diák és az Operaház tag|slb<M elükül! zenekar. Utáni körülbelül 22.10 Időjelzés. 22.85 Az I. boavéd gy. ezred zenekarának hangv.
Barcelona 13.30 Rádió trió. 17.30 Z. 18 30 Rádló-iextett 21 10 Hangv 22.0,5 Bójtl egyházi hangv.
Bécs II Z. 16 Hangv. Ir Z. 21.25 Egy (elvonás előadása. Utána Z. Berlin 16 30 A. 20.30 Irlandi Z. Utána
urflnn 12.30 Hangv. 1630 Bábszínház 17.45 Németnyelvű daléit. 19.05 Z. 20 Hangv. 20 30 Ir nemzeű est közvelltfse Prágából.
Hamburg 16.15 hodslml E. 16.30 Jb 18 Z. 20 Irlandi est. 21.30 Szláv kamarazene. 23 Z.
London, Davantnr tl Q. 12 Hangv. 12.30 O. 13 és 15 45 Hangv. 16.U Orgona-bangv 17.15Oy. 18 45 Brshms-dalok. 1945 Kamara Z. 21.35 Vlgoptra közvetítése. 23 Zene.
Prém 12.30 Hsngv. 16.20 Oy. 16.30 Bábszínház. 1905 A prágai tsmburs zeneegyesület hangv. 20 Régi cseh zeneszerzőkről. 20.30 Irlandi est
Varsó 12.10 O. 17.55 Hangv 20.10 Ir-landl-est 22.30 Z.
Milánó 12.30 Hsngv. 16 Z. 17.20 Oyer-mekkiránek 20.30 Z. 21.05 Vlgjátékközve-tltés. 21-55 Hangv. 23 Rádlóbál.
München 1Í55 Hangv. 16 Kamara Z. 17 Oy. 20 Zenekari hangv. 21 Irlandi est. 22 45 Zenekari hangv.
TérménytSMde
A buza 20, rozs 20 flll. eseti. — Irányzat lanyha, a forgalom csendes. Buza tUzav. 77-ts 26-35—2655, 78-as
26-60-26 80, 79-es 26-90-27 00, 80-ss
27-06—27'15, dunántúli 77 és 2605 -26 25, 78-as 26-30-26-50, 79-es 26 60-26 70, 80-11 2675-26-85, rozs 2390-24 00, tik. árpa 26-20-36-40, sörárpa 27-00-27 50, xab 25-75-2600, tengert tszt 20 80-3000, dunántúli 2900-29-15, korpa 19-25 -19-50.
Európa legdúsabb természetes, szénsavas savanyuvize. Legkitűnőbb gyógy-, bor- és üdilőviz.
Fílerakat:
KÖVESI HENRIK
Nagykanizsa, Magyar-u. 14.
Tataion 388.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Kluger Imre tippelte pontosan a Zala-Kanizsa—Terézváros meccset
A tippverseny főgyőztese ajándék-könyvet is kap
Nagykanizsa, március 10
Annak ellenére, hogy pénteken nem jelent meg lapunk és igy esgyel kevesebb tipp-szeivényl adtunk közre, az érdeklődés második tipp-verse-nyűnk iránt csak fokozódott. Beküldtek 438 tipp-szelvényl, melyeknek túlnyomó része mind Zala-Kanizsa győzelmei jósolt, csupán néhány csökönyös pesszimista tippelte a piros-fehérek vereségét minimális gólaránnyal.
Eheli tipp-versenyünk főgyőztese: Kluger Imre, aki egyedül eltalálta az eredményi: 4:0 és a félidőt 1:0. Rajta kivűl a végeredményt eltalálták : Kohn Ödön 4 :0 (2:0), Schnitzer Ferenc 4:0 (2:0), Schtezinger Zoltán 4 :0 (2:0), Ofenbeck Károly keres-kedósegéo 4 :0 (2:0) és Sneff István 4:0(3:0).
A három tribünjegy kisorsolása után a vasárnapi Zala-Kanizsa— Pesterzsébeti-Husos bajnoki meccsre tribünjegyet nyertek: Kluger Imre, Sneff Islván és Kohn Ödön. Kluger Imre ezenkívül, mint egyedüli fő-üyőztes, megkapja tőlünk riildessy János dr.: „A magyar válogatott futballisták könyve" című értékes sportmunkáját. A jegyekre az utalványt és ajándékkönyvünket a nyerők
KÖZGAZDASÁG Vetőmagvak beszerzése
Közli: dr. VaIs ZOLTÁN gazd. felügyelő
Nagykanizsa, március 10
Kaposváron a mezőgazdasági kamaránál ma arról érlesüllem, hogy a 100 holdon aluli gazdák még ma is kaphatnak arankamentes lóhere vetőmagot 30% kedvezménnyel s igy a lóhere magja 168 fillérbe kerül kgramon-kint. Miután már' kevés mag van, — ezúton kérem az olvasót, értesítse az érdekelleket, hogy kgramonkint 1 pengői sürgősen küldjenek Kaposvárra a mezőgazdasági kamarához.
Bab vetőmagot ugyancsak a kamara utján kaphat mindenki kgramonkint 70 filléréri fehér bokorbabot. 2 év előtt a lapos-magvu fehér francia futóbab termelését akartuk több községben minden gazdánál meghonosítani, de mert vidékünkön a mull évben semmiféle bab sem termett és sok helyen semmi velőmag nincs, — ezen bőven termő bokorbabot is örömmel kell fogadnunk.
Kukorica vetőmagot a kaposvári mezőgazdasági kamarától a budapesti tőzsdei árban kap-
szerkesztőségünkben délután 3 és 5 óra között átvehetik.
Következő tipp-versenyünk pénteken kezdődik.
A Zalai KSzlöny sport-képei
Nagykanizsa, márclua 19 Hogy minél több támogatást nyujt-sunk a kanizsai sportnak, a jövőben rendszeresíteni fogjuk a sportképek közlését Vágó illatszer-üzleténél. A felvételeket Brand amatőr késziti, aki a Zala-Kanizsa—Terézváros meccsről négy igen sikerült felvételi hoz. A fényképeket a meccs utáni napon tesszük közié.
A sportrovat-vezetfi flzenli
T. Frigye* i Készséggel honoráljuk buzgóságát, amit a tipp-vereenyben tanúsít,dorógi tlpp-s-zelvényeket, melyek más meccsekre szóltak, nem lehet kijavítani és vele résztvenni a versenyben.
Egy drukkari Kivételesen szívesen teljesítettük volna kérését, azonban tlppje, hála Istennek, nem vált be, mert a győzelem nagyobb gólarányu volt
Többeknek■ Tippelni csak alapból kivágott szelvényen lehot A küldött levelező-lapot kösz-önjük, de versenyben nem vehet réazt
B. Gézsi Annyi tipp-szelvényt hat be saját neve alatt amennyit i
ttpp-
dob-akar.
hatunk. Kapható Fleischman és Gyé-rey-léle fehér tengeri. Utóbbit csak házi használatra érdemes termelni, mert szine miatt a kereskedő nem szívesen veszi. A szállítási költséget a kamara viseli. Ismételten felhivok minden termelői, hogy a kukorica vetőmagot csiráztassák már most, mert a nagy hidegben a kései fajta mag csirája megfagyott.
Zab vetőmag dán zab utánterinését (hl. 52 kgr.) Kovács Sebestyén Miklós becsehelyi gazdaságában a budapesti tőzsdei árban kapható. A zab oly szép, hogy minden gazdának kinek nincs jó vetőmagja, ajánlom a fenti mag beszerzését.
Burgonya vetőmag Gazdáink az eddig általánosan eladásra termelt növényei jövedelmezősége a lesülyedt árak miatt annyira csökkent, hogy gondolkodnunk kell valami hasznot hajlóbb növénynek az eddiginél nagyobb mértékben való termeléséről. Talajunk általában mészszegény és savi hstásu s ezért a cukorrépa keveset terem. Ennek termelése léhát nem jövedelmező. A burgonya az, melynek szakszerű termelése esetén a savanyu hatású talajainkon jó jövedelmet lehet elérni, ha étkezésre alkalmas kedvelt burgonyát termelünk.
Legkedveltebb a rózsa burgonya, mely azonban csak homok vagy homokos talajon termelhető sikerrel. Ennek termelésével a sorolásiak, de főként a balatonmagyaródiak érnek el szép jövedelmet.
Az agyagos talajainkon a rózsa burgonyát a gomba okozta ellenségek hamar megtámadják, azért ifj. Tabajdy Kálmán a növényélettani állomi assistense s több bur-gonyakereskedő ajánlatára az Ella burgonya termelését ajánlottam bevezetni.
Ella burgonya velőmagot a föld-mivelési minisztériumtól kértem, de nem kaptam s ezért a kaposvári mezőgazdasági kamarához fordultam, honnan azt az Ígéretet kaptam, hogy pár nap múlva címeket és az árat közlik. E lap utján fogom azt én is közölni.
Zalaiak
SS Országos Maslgssáasá|l
iíéinuwM
Nagykanizsa, március 19
Zalamegye majd minden járásából sokan készülnek fel £ gazdák közül az Országos Mezőgazdasági Kiállításra. Igy a pacsai járásból Kende Péter főszolgabíró vezet egy nagyobb kisgazdacsoportot a fővárosba a héten, majd Kiskomáromból és Ko-márvárosból mennek többen fel. Dr. Kass Zoltán gazdasági felügyelő szintén felutazik a kiállításra és utjának eredményéről be fog számolni a járás gazdáinak, kiknek nincs alkalmuk megtekinteni a kiállítást.
{—) Hogy lehet aogltaaal ara elfagyott fákonT Ezt Ismerted a Növényvédelem éa Kertészet legújabb wAma. Cikkeket közöl a megfagyott borok kezeléséről, a gyümölcsfák mér.gafolyásának a gyógyításáról, a szőlőmoly rajzásáról, a gyümölcsfák tavaszi metszéséről, a palántálás nélküli zöldségtermesztésről, a kaktusz tenyésztéséiül, u szőlő fáaoltáaáról, a lugass-zőlő neveléséről, a dáliáról stb. A dúsan Illusztrált szaklapokból a „Növényvédelem" kiadóhivatala (Budapest Földmlveléaügyl Minisztérium) egy alkalommal a Zalai Közltiny-re való hivatkozással díjtalanul küld mutatványszámot
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén ismét az üzlet-telenség dominált. A piac eseménye a Gans papírokban mutatkozó áremelkedés volt. Ezekben a papírokban jelentős véleményes vásárlásokat bo-nyolitotlak le, ugy, hogy három-négy százalékos áremelkedést értek el. — Egyébként a piac teljesen az előző napokhoz hasonlóan üzlettelen vplt. Jelentősebb árváltozás nincs. Áringadozások ugy fel, mint lefelé előfordultak. Zárlatkor az irányzat egyenetlen és üzlettelen. A fixkamatozasu papírok piaca ismét üzlettelen volt. A valuta és deviza piacon az Irányzat barátságos, csupán Madrid volt lanyha.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Húsvétra már most vegyen Miltényi cipőt!
Nagy választék érkezett tswaszi diwatmlnUkból
MiltAnwi Sándor és Fia cspőraktárában, Főúton, a városházban.
W?":*"^. elejét „e^Ok. e0ye. „..atf^kat a kirakat*. aan. tesszük.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. márclui 20.
A büdapeití Tfuie deYtja-jeKTiéw
VALUTÁK Angol!. 27*7í-27«2 Belül Ir. 79-50 7Í/80 Cseh k. 16-P2-I7-00 Dánk. 152-55-153-16 Dinár 10-00 10-06 Dollár 570-80-672**0 Francié 1.22-50-22-70 Holl. 229 15-230-15 Lengyel 64 10-64*40 Leu 3 39-3-43 Léva —
Líra 29 9V30-20 Márka 135-85-136*35 Norvég 152-70-153-30 Scbill. 80*40-80*75 Peseta 85-70-86-40 Svájcit. 110-10-11050 Svéd k. 152-90 153*50
devizAk
Amst. 229-45-230 15 Belgrád 10*05-10-08 Berlin 135*93-136 :<3 Brüsszel 79-55-79 80 Devizalel 3*40-3-43 Kopenh.152-75 '53 15 London 27 81 27-89 Madrid 85-80-86-40 Milsno 29-99 30 09 Newyork 572-90-4 50 Oulo 152*87-15327 Páris 22*37-22 44 Prága 16 95-17*00 Szófia 4*12-4*15 Stockh. 153*10-153 50 Varsó 64*22-64-42 Wien 8050-80*75 ZUtlch 110*21-11051
Katonarétre nyúló hénh.ty eladó Tc-leky-ut 20 sz. slalt "W
Bútorozott külön bejáratú szoba n ví roi belterületén kiadó — Bővebbet Vlds (üszerkcreskcdAnél, Kazinczy-utca. 1258
a város belterületén egy kulönbejáralu szoba irodánsk ts alkalmas, bútorozva, v>gy anélkül kiadó. Bóvebbet s kisdó-hlvstalbsn, 1231
Sertéiváiár
Felhajtái 778, elsdatlan 134. - Klsí rendű 1*74— f'6, szedett 1*72—1*74. szedett közép 1-54-1-60, könnyű 1-00-1*25, l-nó rendű öreg 1*56—1*60. Il-od rendű Öreg 1*58—1 64 angol süldő 1*X)-I*60. szalonna nagyban 1*90—0*00, zsir 2*30-0*00, hu, 1-80—2*20, szalonnás lélsertés 1*86-2*03. Az Irányzat lanyha.
Uit|a: Nlxalil ItyoBia él Lapkiadó Vállalat, HigykialMán.
Felelői kiadó: Zalai Károly.
tnt.rurb. a telefon , Nairvkanizsa 78. sr
APRÓHIRDETÉSEK
Az sprdhbdetéaek dt|a 10 szóig SO fillér, Minden további szó dija B flll. Vasár- és ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további szó dija • flll. Szerdán és pénteken 10 szóig 60 fillér, minden továhbl •zó dija 6 fin. Gmszó s minden vsuta-
Íabb betűből álló azó kát azónak számit-itik. Állást keresóktiek 500/0 engedmény. • hlrd.té.t dlj .16™ f tx.t.ndtl.
Blondal, ovál, kor és szegletes kép keretezéseket olcsón eltogsd Stern üveges. Erzsébet tér 14. 927
Cladé egy darab 80 voltoa rádió anód akkumuiator és 2 pár 2000 ohmos lej hallgató. Cim a kiadóban.
Egy Kállai hatlóeiős jól kezelt o.épta-gép elsdó Nagy Jánosnál, Zslaksros. 1239
Fiatal, nőtlen bollluolga vsgy kllutó llu (elvétetik — Vids tüszerkereskedönél. Ksilnczy-utca. 1257
Msgysr-utca 104 számú liáz 1 hold tt-lekkel szsbsdkézból staái. Ugyanott 50—60 métermázsa burgondi eladó. 1240
iajáráal felvitetik azonnal. Deutsch Bódogné, Csengery-ut 12. -1241
Egv használt beakaszt' s jáguskrány
megvételre kerestetik. Ura a Kiadóban.
Dlé kapható 1 pengőért kgr.-ként Arval fUxerkereskcdésében, Msvyar-u. 25. 1128
LáayM mamák I Ne hlgyienek senkinek, csak azt, bogy kelengye dolgokban legszolidabb, legolcsóbb Krámer Zoltán 1142
PénstkOfoaCat bekebelezésre minden Osaiegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyósltlat Ao«él lunáo pénz-kölcsönközvetltő Irodája Nagykanizsán, Kazinczy-utca 2. szára. 4925
* férfiakat aa érd.kll , Ollöny
szövet újdonságok, csíkos nadrág ínyagok, ' elmékben legtnegblihat'*.bb Krsiner áza a Tu
Zoltán dlvatáruháza a Tulipánhoz.
VIZVEZETÉ K
etalont Izitl éa ígévxaégflgyl
berendezések
gazdasági, háxUrtáai ét épület
bádogos MUBKÁK
I0rd6* ét Old kádak, valamint • tukba vágó
javítások készítése SZEPESI IMRE
T.l.J-K Zrínyi Mikié.-utca 22. T.i.
Síép, nagy ktllönl ejiratu a.ob» bútorozva, v-gy nnélkül kiadó. — Bívcbbo Katinriy-utca 13. sz. IDsserOzletben. 1242
Jókarban levő gyermek .portko.at elsdó Erzsébet-tér 18. Rablnek I. cm. 1227
Rlxa Japán ....................................-80
Rl.a Pal.ia ....................................I —
Bab fehér..........................................1
Mik uradalmi....................................I'44
■éx vegyes ....................................1 60
Kaka. Duna....................................2 —
Dióbél elsőrendű..............................4 —
pengő kilója
vidá -nát, Kazinczy utca 13.
sos Telefon: 1—56.
KaraaAnk lehetőleg azonnali belépéne rerlekt gyora- éi géplrénőt, németül udók előnyben. Clm a kiadóban. -1250
Két tanonc, [felvételik (leró kárpitosnál, Etzsébet-tér. 1251
Nem kell fizetnie <til.,
ha a .Tribon- ruházati r. t -nát vásárolja ruházati szükségleteit Köztisztviselők, köz-alkalmaiottak nyolc havi részletfizetési kedvezményben részotilaek. Férfi- és nól-Mövetek, ágynomüváamak, sifíonok, fehér-aemüanya^ok, különféle selymek, függönyök, teritők »tb. állandóan nagy valanzték-ban kaphatók. Az összea anyagok mintái megtekinthetők és megrendeléseket még aznap tovább,t a cég képviselője: PRANQER JÓZSEF. Klnlzal-utra 2/a. szám. 1253
Csukott bérautó,
helyben és vidékre bármikor megrendelhető
Bencze Imre
990 T.lefon i 595. axám.
Tudja meg!
Kerti mag, dughagyma, virágmag
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
a nagytőzsde mellett
legolcsóbb!
PETERMANN JÓZSEF
kertészetében
Nagykanlzia, Báthory-ntca 22. II
(Tötvényszék mögött) kaphatók szép
GYÜMÖLCSFÁK
alma, körte, kajszi slb.
Fenyő, tliuia és különféle disz bokrok, évelő növények és gumók, futó- és bokor-rózsák és
kertdlizltésre alkalmai nötények
I2SO
ElköllO.é. miatt, komplett u| háló. ebédlő, előszoba és konylisbulor, Síiitgl lövtd zongora az"nnal, részletre Is eladó Vörösmsrty ulca 19 1249
Kárpitos munkát, szslou garnitúrák, sezlonos, matracok átdolgozásét, lüggöny leltevést ízlésesen és olcsón vállslom — Fiiedmsnn kárpitos és dissilö, Msg^tV utca 23 -1248
Háamaatarl laká.t adok fakultásért egyedülálló házsspárnsk, továbbá listai mlnd.naa fBxSnöt ketesek április 15 ére Királyi Pzl ulca 11. szám slaii jelentkezni. -1245
Haastnált butóil, vsrrógépet, ólát, tükröt, ágytullal vesz és elad — Kukcczné. Vótösmaity-ulca 24. 12,2
• nisrkolé loányokat lelveszUnk. — Hungária Kelegyár, Király ulca 28.
Leghűbb barát egy
PFAFF varrógép,
mely önt sohasem hagyja el. BO havi ré»*l«tflxctéftr« Is
kapható
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
cégnél
Deák tér 2 a felsótemplomnáL
Külön bejáratú utcai bútorozott 1—2 személynek lel|es ellttassst l elsejére kiad* Edtvöi-tér IS. ~
Egy Bxlatborawáué. pultokkal minden célia slkslmss, jutányos árban eladó. Bővebbel a kiadóhivatalban. 1203
Yorrdq&pei
mögus a. tegptx»k
KAPHATŐ! r
SINGER VARRÓGÉP
RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
FiiWiltlt: Ri8TKiHIZ8á, Fótit 1,
ü
Kétaxobá. lakls május PetőU-utca 44.
Gyümölcsfáinak rügyfakadás előtti
és bvsszl kezeléséhez már most rendeljen
0B8ZÁ6 IÓZ8EF magkereikedéié-
ben Nagykanizsán, Ei ziébet-ter 10.
(a bíróság melleit) s következő védószerekból:
Enda és Dendrin
(GyilmOlcsIsksiboleumok) elpusztllják s Iákon áttelelő rovarkártevőket.
Solbár
(kéntsrlslmu baryumsultld készítmény) megöli s Iákon telelő rovar és gombs
kártevőket.
Almola és Pomrin
(véttctll kálrány), vértetves sebhelyek bekcnésérc.
Sulfarol
Bordó-I léhez keverve gombakártevők Irtásán.
Mosprasen, Tutokil
untvcrzá'ls permelczószcrek rovat és gombskártevők ellen.
tnltUHttnli itnurtitiktl iwtt M.
Nyomatott
minőségben és tartósságban felfllmnlhatallan!
a Délzalai Nyomda és Upkladó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Ozletvezetö; Zalai Károly.)
FIGYELEM!
Ne sajnálja idejét, hanem győződjön meg arról, hogy a legjobbmlnöíégü, sajátkéizltménytt
gyermekcipők
minden naRyságban és színben a legolcsóbb árban kaphatók
PAPP OSZKÁR
olpésimeatornél II 7
Nagykanizsa, Magyar-u. 6. sz.
69. évfolyam, 6«. szám
Nagykanizsa, 1929 március 21, csütörtök
Ara 14 flUér.
ZALÁI KÖZLÖKT
szarkeaztóeé* t* kiadóhivatal: F6-ut 5. nini. Keszthelyi Hólkladóhivatal Koaaath UJon-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
BJOtizctésI ára: egy hóra a pesgó M fillér
Kállay Tibor a Qatármenti városokra fiivta fel a pénzügyminiszter figyelmét
A f)áxadó-favaslat blxottságl tárgyalásán sürgette a batár-ssnéll városokban állami épltkexések esxköxlését
Budapest, márelua 20 A részletes tárgyalés során (Éjszakai rádiójelentés) A képvi- Kállay Tibor
selóház pénzügyi bizottsága ma dr. kérte, hogy az adókedvezményeket Kenéz Béla elnöklete alatt ülést lar- terjesszék ki a közmüveken tal olyan
területekre, ahol tisztviselő- és
lott, melyen Temesvdry Imre előadásában tárgyalták a házadómentesség-ró/szóló törvényjavaslatot. Valameny-nyi felszólaló elfogadta a javaslatol, melyei Wekerle pénzügyminiszter beszéde után általánosságban hamarosan letárgyaltak.
's munkástelepek vannak.
Wekerle pénzügyminiszter szerint ezt nemcsak a tisztviselők és munkások, hanem mindenkinek meg kell adni.
Wolff Károly, Várnai Dániel és
Sándor Pál hozzászólásai ;ilán Kállay Tibor
kérte a pénzügyminisztert, hogy az állami építkezéseknél különös figyelemmel legyenek a határmenti városokra és ott építsenek tisztviselői lakásokat és a tisztviselők lakbérosztályát emeljék fel.
A pénzügyminiszter megígérte Kál-laynak, hogy különös figyelemmel lesz a határmenli városok helyzetére.
......"'...................................*----—p----r-nni~irn.ii^nmru-ijm'uuWLnjv
A. kartellek letörésével olcsóbb életet követelt Sándor Pál a kormány gazdasági politikájától
Főként
a nök választójoga Körül vitatkoztak a közigazgatási reform szónokai
Budapest, március 31 A képviselőház ülését 10 óra ulán nyilotfa meg Almássy László elnök i ez alkalommal megemlékezed arról, hogy
ma 35 éve annak, hogy Tu-rlnban a magyar szabadság apostola, Kossuth Lajos, elhunyt.
A közigazgatási Javaslathoz elsőnek Lukács György szólt. A javaslat reform s mint ilyen, szükséges, azonban a jelenlegi feldolgozásban csak átmeneti lehet,
mert a vele kapcsolatos összes törvényeket reformálni kellene.
Kéthly Anna kizárólag a nők választójogának kérdésével foglalkozott.
A nők választójoga
mellett akkor is kitart, hogyha néhány perióduson ál az esetleg megadott passzív választójog nem any-"yira a szociáldemokrata nőknek, mini inkább a polgári társadalom
női tagjainak céljait szolgálja. Nem tudja, hogy milyen veszedelemmel járna az, hogyha a nőknek is megadnák a passzív választójogot. Ezzel kapcsolatban rámutat arra, hogy olyan férfiak is bekerülnek a törvényhatóságokba, akik irni-olvasnl sem tudnak és emellett a legintelligensebb asszonyok kimaradnak belőle. A javaslatot nem fogadja el.
Éhn Kálmán szintén hive a nők aktiv és passzív választójogának.
Ezután áttértek az
Interpellációkra.
Fridrich István interpellációját a pénzügyminiszterhez intézte a killön-fajtáju töredék-részvényekről.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a rendelet kiadásában semmiféle melléktekintet nem vezette és nem hajlandó semmiféle burkolt gyanúsítást eltűrni. Az igazságot kelleti érvényre juttatni és ezért konstruálta a rendelet a külön-fajláju részvényeket.
Sándor Pál interpellációjában
olyan gazdasági politikát sürgeted, amely a közszükségleti cikkek árának olcsóbbodására vezet.
Kérdezte, hajlandó-e a kormány ebből a szempontból a pénzügyi-, vám-és tarifapolitikájál revízió alá venni és van-e tudomása arTÓI, hogy a kartellek visszaélnek a helyzettel és a texllllárak napról-napra jelentékenyen drágábbak, mint a külföldön ? Hajlandó-e a kormány parlamenti bizottságot kiküldeni, az építőanyagok, a szén, textlll és vasáruk árának megvizsgálására ? Adatokat sorol fel, hogy Magyarországon átlag minden 24 százalékkal drágább, mint Ausztriában, Németországban, vagy Angliában.
A népjóléti miniszter energikus kezére bizza ezen kérdés gyökeres megoldását. Az interpellációi kiadták az összkormdnynak.
Az ülés fél 4 órakor véget ért.
.................wn/im -iivirr i.................................
ftet&len: „A revíziót szükségesnek tartjuk"
..A kisebbségi Kérdésben nagy nehézségekkel kell
..Meg vannak fosztva a magyar kisebbségek elemi tógáiktól
Budapest, március 211 (Éjszakai rádiójelentés) A képviselőház külügyi bizottsága ma délelőtt Pékár Gvula elnöklete alatt ülést tartott, melyen a kormány részéről Bethlen István gróf miniszterelnök és Walkó Lajos külügyminiszter vettek részt.
Walkó Lajos
külügyminiszter az ülés elején rész-'eles ismertetést adolt a kisebbségi jogvédelem jelenlegi állásáról, majd kitért azokra az eljárásokra, melyek a jogvédelem inai állapotán" javítást akarnak elérni. Abból, hogy ezt a
kérdést a népszövetség tanácsa napirendre tűzte, azt látja, hogy a népszövetség is érzi, hogy a mai helyzet ebben a kérdésben nem kielégítő. Beszámolt a külügyminiszter ezután a népszövetség legutóbbi üléséről és a kisebbségi kérdéssel felmerült tanácskozásokról.
Pogány Erigyes bizottsági előadó beterjesztene a népszövetségi egye-ség okmány módosításáról, Magyarországnak a hágai állandó nemzetközi bíróság kötelező igénybevételéről, a háború igénybevételének kiküszöböléséről szóló nemzetközi paktum (Kellog-paktum)
becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatokat. -^.Elsőnek
gróf Apponyi Albert állott fel szólásra, aki hangoztatta, hogy ma az a helyzet az idegen államokban, hogy a magyaroknak még a kisebbségi szerződésekben biztosított jogokat sem adják meg. Meg vannak fosztva a magyar kisebbségek azoktól a Jogok-lói, melyeket szerződésbe
fektettek fel. A fennálló helyzet hatályos jogvédelmei a kisebbségek részére nem biztosítanak. — A Kellog-paktumot
örömmel üdvözli és helyesnek tartja a magyar kormánynak 8zt az elhltá-rozásat is, hogy az állandó nemzetközi bíróság igénybevételére kötelezi magát. Az előterjesztett törvényjavaslatokat elfogadta.
Lukács György Apponyi grófhoz hasonló értelemben szólalt (el. Helyesli csatlakozásunkat a Kellog-paktumhoz.
Wolff Károly helyesli szintén a Kellog-paktumot, azonbán ez mindaddig illuzórikus, amíg megengedik a korlátlan gáztámaddst és akadékoskodnak, hogy a városok lakosságát ezek ellen a gáz-támadások ellen megfelelő gázmaszkokkal lássák el. Peyer Károly is elfogadta az előterjesztett javaslatokat és hangsúlyozta, hogy végre kell hajtani az általános leszerelést. Ezután
gróf Bethlen miniszterelnök
szólalt fel: A kisebbségi kérdés eddigi kezeléséből arra lehet következtetni, hogy ezen a tárén őriélei nehtx-ségehkel kell számolnunk. Épen ezért keresnünk kell ffiiwtent, amivel közre ludunk működni a kisebbségi jogvédelmi eljárás mai állapotának megváltoztatásán és ienyhi-teni a magyarság mai helyzetén.
Kisebbségi kérdésben csók, )tgy lehet az egyenlőség elvét liangoztatni, ha a népszövetség megjavítja a, kisebbségek ügyében eddigi eljárását. Amíg a kisebbségi panaszok
elbírálásánál a döntésnél egyhangúlag kell szavazni és nagyobb kérdések eldöntésénél kevésbé szigorú az eljárás, addig nem lehet szá a mai helyzet megváltoztatásáról. A Kellog-paklumra áttérve, a kormányelnök kijelentette, hogy a kormány mérlegelte kellően mindazokat a szempontokat, amelyek mellett a Kellog-paklumhoz való csatlakozásunkat bejelenlelte. Olyan nyilatkozatot adtunk ki akkor, melyben kifejeztük meggyőződésünket, 4togy ások az államok, amelyek a paktumot létrehozták, gondoskodni fognak a háborús okok kiküszöböléséről. A magunk részéről eUminátni akartuk azt a felfogást is, hogy a békés revízió felvetése casus bellit jelenthet, Nyilatkozatunkban arra akartunk rámutatni, hogy a revíziót Igenis szükségesnek tartjuk. És minthogy ez ellen ^"y$tlen állam sem tiltakozott, ezzel kizártuk annak a lehetőségét, Iwgy ve.ltmk szemben
a revízió felvetése esetén arra lehessen hivatkozni, mintha' ez ellentétben állana a Kellog-paktummal.
Végűi Walkó Lajos külügyminiszter a felvetett konkrét Igfcfföekre adolt felvilágosítást, majd ,a» fllllftJf az ülés folytatását péulultre hateítlotta.
ZALAI KÖZLÖNY
Mementó—
Tlz éve már...
Amikor » soktornyok hazá]ából pusztító útjára elindult a poklok számuma, hogy véglgseperjen mindenütt, aliol még megmaradt valami, amin végig-száguldjon, hogy mlazmás levegőjével megfertőzze a csendes vidékek bánatos arcú, gyászruhás népét és dögvész-Bzel, pestissel, leprával árassza el, amit a háború meghagyott..
Amikor hollók, keselyük éa balálma-darak sötétítették el a magyar égboltozatot és hiénák támadták még és fosztották kl a magyar Altöld bogárhátú, kicsi házalt...
Amikor a moszkvai ostor véglgcsat-tant a szenvedő magyarság hátán és nyomán vér serkent és n gyász jaja hasogatta a magyar szivek kárpitját ..
Amikor toheteüenUl vergődtünk ogy Idegen kéz ütokzatos fojtogatása alatt és szemünkből némán patakzott a fájdalom könnye...
Amikor a városok utcái kihaltak és a vörös-őr töltött puskával teste a leeresztett redőnyt) ablakokat...
Amikor nom volt tanácsos a hungos sző, elnémult az ajkak boszéde és bün volt a tavasz viruló mosolya... Tlz éve már...
Amikor az egész ország egy nagy temető képét öltötte lel, amelynek apró Htrdombjat között menedéket keresve húzódtak meg a Jobbak éa a hazafiuk sorege a katakombákba szorult...
Amikor este lefekvés előtt sietve búcsúzott el llától az édesanya, nem tudván, gyermeke éjszaka nem-e Dobsa Ijászló sorsára Jut...
Amikor a Batthyány-palola pincéjében a halálra sebzett áldozatok utolsó Bóhaja vegyült belo a Duna véres vizének titokzatos loccsanásaiba...
Amikor Korvin kémei ágyból, asz-azonya mellől hurcolták ol a családapát és a szovjet rohamkése* poroszlói szadista kéjjel koncolták Tel a magyarság bttvaUólt...
Amikor a parlament pincéjének rácsa alól kihúzták a vértanukat, melyeknek vérével pirosra festették a szőke magyar folyamot...
Amikor csak egy nagy, sikoltó Ja] és metsző fájdalom velőtrázó kitörése vált hallhatóvá a félve megközelített templomokban... Hx éve már...
Hogy kitört a csatornák patkány-hada ; a tömlöoök mélyéről én a börtönök fenekéről napfényre törtek a latrok, a gyilkosok, a szuntaégtörők hogy tőrüket mártsák Édesanyjuk testébe, hogy ringató, tápláló dajkájukat ebek harmincadjára vessék. Hogy lerombolják mindazt, amit egy évezred állított fel és épített Hogy a polgári szorgalom gyümölcseit „minden a mienk tH Jelszó alatt a maguk számára birtokolják. Hogy legázoljanak társadalmi rendet, törvényt, erkölcsöt és Jogot éa a polgárt rend uralma helyéD az önkény, diktatúra, a Nérók, a Caligulák uralma épüljön lel.
Tlz évo már.
Amikor a monitorra folropült a moszkvai vörös rongy és árulás és bün volt a szent piros-fehér-zöld, amikor végigszáguldott a magyar rónán a szovjet halálvonata és sudár fák ágait teleaggatták rohamkéses szovjetbitangok
Tlz éve már...
Emlékezzünk...
Jaj nekünk — ha nem okultunk volna még a multakon... (B. R.)
Antal fegyver, lőszer íresked
«= Szabó és sportáru nagykereskedő üzletét március 25-én uj helyiségbe, Fő-ut 5. sz. hercegi várépületbe helyezi át.
= Mielőtt tamil uükiégletét be-nmal, saját érdekében el ne MlWii megtekinteni Barta Ilisa fuTitíjdoMágait
A vasutparton ismeretlen férfi megtámadott egy urlassxonyt
Rabló-merénylet, örült ember támadása, éretlen calnytevés ? — A titokzatos merénylőnek nyoma vesxett
Nagykanizsa, március 20
Titokzatos támadás történt ma délután a városi bérházon lul levő vasúti sétány mellett, ahová a tavaszi időjárás sok-sok embert vonz a délutáni órákban sétára.
Dr. Bakos üéza nagykanizsai ügyvéd felesége, aki a városi bérház első emeletén lakik, szokásához híven, ma délután is 2 és 3 óra között sétára indult a vasúti part mentén. Gondolataiba mélyedve sétált. Előtte 20—30 lépésnyire egy férfi haladt, akire ügyet sem vetett és aki szintén sétálni látszott. Bakosné kis idő múlva vissza felé indult és a mezők felé vette útját. Alig haladt azonban pár percnyire, amikor az ismeretlen férfi hirtelen előtte termeti és anélkül, hogy egy szól is szólt volna, hirtelen megtámadta, megfogta és fellökte, ugy, hogy az úriasszony elterült a földön.
Bakosné az ijedelemtől az első pillanatban szóhoz sem tudott jutni, ám csakhamar magához tért és segítségért kiáltott. Ezt hallva a merénylő, gyors lépésben tovasietett és a temető irányában eltllnt, valószínűen a temetőn át elmenekült a szőlőhegyek felé.
A segélykiállásokra figyelmesek lettek a vasutparton sétálók és a közelben lakó emberek, akik csakhamar odasiettek a még mindig halálra rémült uriasszonyhoz, felsegítették. Időközben a városi bérház emeletén a megtámadott asszony férje és fia is meghallották a segélykiáltásokat és segítségre sietlek. Bakosnét hazakisérték, de a merénylőnek nyoma veszeti.
Percek alalt olt termett a rendőrőrszem is, majd egy lovasrendőr, aki'c kutatni kezdték az ismeretlen férfit, tűvé tettek mindent, de nem tudtak ráakadni.
Bakosné szerint a titokzatos támadó egy munká8külsejU, vörös-haju, sportsapkás és szürkeruhás férfi volt Többen, akik látták a támadót, felismerték és megmondották kilétéi Is a megtámadott uriasszony-nak. — Hogy mi voll a lámadó célja, rablási kisértet-e, el akarta-e venni Bakosné reliküljél,, egy őrült ember támadása, vagy éretlen cslny-tevés — ebben a pillanatban még nem tudni.
A titokzatos merénylő valószínűleg a legközelebbi órákban rendőrkézre kerül.
NagyHanJxsáról Is le&et besxélnl Amerikával
Vltéx Hollós Cafos rövid Hullámu rádió adóállomása a BatiŐyány-utcábtm — Rövid Gullám-Qossxon 2 lámpás vevővel Amerikát és Ausztráliát le&et venni — Hogyan le&et ax egésx világgal »levelexnl«
Nagykanizsa, március 29
Ismeretes, hogy vitéz Hollós Lajos honvédszázados vasárnap délután liceális előadást tartolt a városháza dísztermében a rádióról, a rádlŐ fejlődéséről és egyéb a rádiói érintő kérdésekről. Az előadás iránt megnyilvánult hatalmas érdeklődés lette indokolttá, hogy az előadói felkeressük laboratóriumában is és bevezessük a közönséget az interkontinentális rádió-érinlkezés érdekes világába is.
Vitéz Hollós Lajos százados ismert rádió-amatőr, akinek a kereskedelmi miniszter által engedélyezett rövidhullámú rádió-adóállomása van. Ilyen adóállomás eddig az egész országban csak 12 van, ebből 3aDunán-tulon. Hollós már régebb Idő óta foglalkozik a rádió problémáival és minden szabad idejét ott tölti Batthyányi-utcai kis laboratóriumában, ahol a legkülönfélébb kísérleteket végzi. Kísérletei révén szakkörökben ma már tekintélyes neve van, amit mesz-sze idegen országokban is ismernek.
Felkerestük most Hollós századost lakásán, amikor épen laboratóriumában volt elfoglalva é» teljesen elmélyedve levelezett az észak-afrikai Biserté (Tunisz) egyik rádió-amatőrjével. A falak telve vannak úgyneve-
zett „Qu S L" kártyákkal a világ minden részéből, melyeken a rövidhullámú rádió-amatőrök egymással leveleznek és érintkeznek, részint a „Qu S L" hlrközvetltő irodák állal, részint közvetlenül — posta utján.
Előadjuk „felfedező utunk" célját: megismertetni Nagykanizsa és Zala közönségével, mi mindent foglal magában és mi történik ott, a Batlhyány-utca 27. szám alatti ház kis laboratóriumában. Meg akarjuk kedveltein! a zalai közönséggel a Jövő hatalmas összekötő kapcsát — a rádiót, amely folytonos tökéletesítésével mind olcsóbbá lesz és maholnap oly nélkülözhetetlen az Intelligens család otthonában és minden irodában, mint az Írógép, a varrógép vagy a zongora. Vitéz Hollós századostól megtudjuk, hogy apparátusa
rövid hullámu adó-állomás. A készüléket maga készítette, amit különben bárki más is megcsinálhat, mert minden magyar állampolgár megkaphatja a kereskedelmi minisztertől az engedélyi egy rövid hullámu adó-állomás felállítására, — amihez azonban egy szakvizsga letétele szükséges, mely vizsga áll a műszaki részből, Morse-olvasásból és adásból, mini amatőr-Ismeretekből (kapcsolás stb.).
1929. március 14.
Rádió-levelezés Ma ott tart, hogy minden kontinens vagy hazabeli amatör-adóállomással a legpontosabban tud levelezni, a levelezés ugy történik, hogy először leadja a
C Qu (*= Mindenkinek I) jelzést majd következik a saját hivó jelének leadása. Igy az első pillanatban meg lehet ismerni, hogy melyik országból való. Vitéz Hollós saját hívó jelzése
H A F 3 A. Az egész világon (két és fél év alall I) 50.000 főre tehető a rövidhullámú rádióamatőrök száma. Mihelyt valamelyik meghallja ezt a jelzést, azonnal tudja, hogy magyarországi leadó-állomás volt a hívó, mert H A „Magyarország'-ot jeleni, F betű annyi, mint amatör, „3 A" pedig az egyéni hlvójele, ugy, hogy az illető a ,3 A"-ból csak azt tudja meg, hogy Magyarországon van, de kilétét még nem tudja.
Utána következik a P S E jelzés leadása (Plesead = kérem) amit a KK folytatni fogom) követ.
Amikor ezután vételre kapcsolunk, ott ahol meghalljuk saját hívó jelünket, megállunk. Mert ezután a felvevő állomás saját hívó jelét adja le. Példának okáért:
G 6 W y amiből megtudni, hogy az illelő angol (O Angliának hivó jele) és az illető hívó jele „6 W Y".
Ezután a „nacionálé felvétel" után következik az udvariassági aktus — Jó reggelit Jó éjt! kivártás vagy hasonló, amit R R és 0 K jelzés követ, mellyel azt adja az ember tudtára partnerének, hogy a jelekel kifogástalanul veszi és a saját készülékére és hullámhosszra vonatkozó adatokat, a készülék hangszinezetét, a jelek hangerösségét adja meg, ma|d állomásának székhelyét — ami persze mind Moree-jelekkel történik. Miután a másik is vételre kapcsol, megkezdődik végre a rendes „beszélgetés". Csak udvarlasságikérdéseket, az adásvételre vonatkozó dolgokról, műszaki kérdésekről és az időjárásról lehel beszélgetni, kérdezgetni.
Rendes híradásokról azonban már nem lehet szó,
amennyiben ez a posta monopóliuma.
Mindez pedig nem kerül többe, mint 150 volt energiába. (3000 kilor métert lehet 150 volttaj áthidalni.) Ezzel a csekély energiával a Szaharáig (Afrikában) és Bagdadig (Ázsiában) lehet „beszélni". Amerikát és Ausztráliát kifogástalanul lehet venni. 3—400 volttal és egy nagyobb teljesítményű adócsövei már Amerikával is rendes összeköttetést lehet kapni. Ahhoz, hogy Amerikát vehessük, 8-9 lámpás készülék kell és elsőrangú légköri viszonyok. Ezenkívül Ausztráliát is kifogástalanul lehel venni. Rövid hullámokon két lámpás vevővel Amerikát rendszeresen lehet venni, sőt kedvező időben hangszóróerősséggel.
1929. március 21.
Jelenleg azzal kísérletezik, hogy minél kisebb energiával minél nagyobb ható távolságot lehessen elérni.
A mull napokban Amerikával „beszélt". Március 10-én a palesztinai fairül „A R 8 UFM" jelzésű rádió állomásával, majd Jersey Canal (ls-land) F 8 K f jelzéssel
egy szahara! katonai erőddel, mig Algírból a ,lm 8 kik" jelzésű leadóval.
A rflvld hullámu rádióamatőrök ,Qu S L" kártyákkal leveleznek egymással. Hollós századosnak megbecsülhetetlen értékű gyűjteménye van már a világ minden részéből és emellett nagyon sok amatőrrel Írásbeli levelezésben van. Egyikmásikával egész meleg kapcsolatot sikerült teremtenie. Emellett
képtávlratozással foglalkozik. Eddig is már több képátvitelt sikerült külföldi állomásokról csinálnia.
Most, amikor az a terv merült fel, hogy
Nagykanizsán legközelebb megalakítják a Rádióamatőrök Egyesületét,
szeretnők, ha vitéz Hollós Lajos iaboralóriumának és működésének néhány vonásban való bemutatásával hozzájárultunk volna a népszerű rádió még populárisabbá tételéhez. ^^_(B. R.)
Nagykanizsa város köz-rendészeti szabályrendelete (Folytatás)
41. §. Cukrot, mézeskalácsot, pék, vagy cukrászsüteményt a földön árulni nem szabad. Az ilyen cikkekel áruló vagy szállítók, kötelesek azokat a legyektől, portói,, plszotól megfelelő módon való letakarás állal megóvni, áruiknál feltűnő helyen a közönséghez olyan udvarias figyelmeztetést intézni, hogy az élelmiszerek, vagy élvezeti cikkek Ö6sze-logdosásálól tartózkodjanak.
Sütő, cukrász és mézeskalácsosoknak, általában pedig élelmi és élvezeti szerek .készítése és elárusi-tásával foglalkozó oly egyéneknek, kik valamely uudoritó, vagy ragályos betegségben szenvednek, ezen foglalkozás Uzése tilos. (K. b. I. k. 109. §>)
ZALAI KÖZLÖNY
42. §. Jégvermek csak mfljéggel, vagy a v. tanács állal kijelölt helyekről tölthetők mej. A jégelárusítók kötelesek kocsijaikra a termelési helyét helyéi fellüntető, mindenki által olvasható felírást alkalmazni
Tilos a v.lóságnak meg nem felelő felírást alkalmazni.
Közfogyasztásra szánt élelmiszereket és italnemüeket a jéggel közvetlen érintkezésbe hozni tilos.
Ivóvízben jeget lenni nem szabad. Az ivóedény minden használat után kimosandó.
V. RÉSZ.
Közterület elfoglalása
43. §. Közterületet, gyalogjárót jogosulatlanul elfoglalva tartani, a burkolatot halósági engedély nélkül Kibontani vagy közterületet felásni nem szabad.
Aki engedély mellett a közterület burkolását fclbontolla, vagy a közterületet kiásta, éjjelre azt lámpával köteles szembetűnővé tenni.
Aki közterületen bármely munkát végez, vagy végeztet, a burkolatból csak annyjt bonthat fel s közterületből csak annyit áshat ki, amennyi a munka elvégzéséhez okvetlenül szükséges. Köteles a munkát teljes erővel folytatni s a lehető leggyorsabban befejezni és a munka bevégzése után azonnal köteles a közterületet s annak burkolatát az előbbi állapotba visszahelyezni, ellenkező esetben nemcsak kihágást követ el, hanem a munkál a lanács az ő költségére eszközölteti.
44. §. A város utcáin és terein tilos a legeltetés és apró jószágok kibocsátása.
45. §. A város belterületén lévő jégvermek vagy pincéknél, ahol jég, tűzifa, szén és egyéb lárgyaknak be-hányása az ucca felől behányókon történik, az anyagoknak ugy fuvarozása, mint aprózása és behányása a1 közönség háborgatása és közvagyon rongálása nélkül gyorsan és megszakilás nélkül eszközlendö.
Az anyagból csak annyi mennyiség szállítható a helyszínére, amennyi naplementéig beraktározható. Éjszakára a köztereken vagy járdán ilyen anyag nem maradhat s a behányó nyitva nem tartható.
Aki aprózott fával kereskedik, a fa aprózására a közterületet nem használhatja. (Végcköv.)
NAPI HÍREK
NAPIREND Mároius 21, oadtArtftk
Komál katolikus ; Benedek. Proiest.: Benedek. Izraelita: Ve-id hó 9.
Nap kel reggel 6 óra 02 perckor, nyugszik délután 18 óta 13 perckor.
Városi Nagymozgó. .A pletyka', vígjáték. .Sportoló nők', kulturfilm. .Házat vetítik', burleszk.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eate 5 óráig (héttó, azerda, pintek délután és keoden egész nap nőknek).
Simon Böske
a legnagyobb csendhon Keazifolyrts ér kecel/
Kesztholy, március 20.
(Tudósítónk jelenti) Az európai szépségverseny győztese, Simon Böske, miután országokon keresztül ünnepelték, nta délelőtt fél 11 órakor Keszthelyre érkezett. Nem Is jött vonaton Keszthelyig, hanem Balatonszentgyörgyről autón rohogolt haza, édesapjához. Egy éljen, egy szál virág, senki sem fogadta sem Balatonszentgyörgyön, sem Keszthelyen. Csupán a Színházt Élei két munkatársa érkezett vele, akik a Balatonon és Hévízen felvételekel készítettek Miss Európáról.
— Jegyzőválasztás. A nemes-apálii körjegyzőségben egyhangúlag lioltói Nagy Jánost választották meg körjegyzővé.
— öreg elemisták vizsgája. A kiskanizsai elemi ismeretterjesztő tanfolyam záróvizsgája ma délelölt 10 órakor lesz a templomtéri Iskolában, vitéz Barnabás István tanfelügyelő elnöklésével. A tanfolyam november 1-én kezdődölt. A tanítványok száma 22 volt, akiknek élettora 18-42 év közölt váltakozik. A tanfolyam esténként 7-től 10 óráig tartott, ügyvezetője volt Kovács Illés igazgató, az I—II. osztályt Szénás Ferenc, III—IV. osztályt Juhász István tanították.
— Az ügyészség szabadlábra helyezte Bagonyalt. A nagykanizsai kir. ügyészség a rendőr megtámadása miatt őrizetbe vett Bagonyai László kiskanizsai földmivest szabadlábra helyezte, az eljárás természetesen tovább folyik ellene.
Nagymosáshoz:L
Schicht szarvas-szappan
Mosakodáshoz:
Schicht kulcs-szappan
ügyeljen mindkét tőrvényesen védett szappangyártmányra, amelyek a legjobb mlníiégríl tanúskodnak
A Kuliusamlnisscter
melegen megköszön/fi Kesz/-Delynek dlsxpolodrrd udloszrdsdr
Keszthely, március 2U
(Saját tudósítónktól) Ismeretes, hogy Keszthely képviselőtestülete gróf Klebelsberg Kunó kultuszminisztert egyhangú határozattal díszpolgárává választotta. A kultuszminiszter ma rendkívül meleg hangú levélben mondod köszönetet a keszthelyieknek megválasztatásáért.
— Az iparosság figyelmébe. A
folyó évi tagsági dij kivetések az ipartestületi jegyzői irodában azzal tétetnek közszemlére, hogy az érdeklődök abba I. hó 28-ig betekinthetnek és esetleges felszólamlásaikat megtehelik. Későbbi felszólamlások már figyelembe vehetők nem lesznek. Az Ipartestület elnöksége.
= Üzletáthelyezés. Zsoldos Gyula órás és ékszerész üzletét március hó 24-én a Biztosító palota Főutl oldalára (volt cipőüzletbe) helyezi át.
— A Keszthely—zalaegerszegi autóbusz-járat, miulán a kedd reggeli próbakocsi szerencsésen megtette az utat, szerdán reggel menetrendszerűen megindult.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
Tavaszi nöi és uri szövetufdon-súgok, ingzefirek, mosóselymek
0 nagy választékban érkeztek
SINGER MvaiáLru&áaőkbaL
MINDENFAJTA SZŐNYEG MÉRSÉ-
kect Aiman kapható.
zalai közlöny
1929. mátclus 21.
— Nagykanizsa bekapcsolódása Zala villamosításába. Zalaegerszegen a vármegyeházán Gyö-mörey György I'ispán elnöklete alatt értekezlet voll Zalavármegye cleklri-fikálása tárgyában. A lerv szerint Nagykanizsának is be kellene kapcsolódnia. Az értekezleten dr. Sabján Oyula Nagykanizsát, Czobor Mátyás Zalaegerszeget képviselte. A tárgyalások folytatódnak.
Exhumálták
éa egy Oónap multán felkoncol}dk a adauséraecéaliea naeg&alt gUrV»gaU pópóixT
Szigetvár, március 20 Görösgalon február 27-én — mint azt jelentettük — az uradalmi gépész, Szűcs János, gázmérgezésben meghalt, oly módon, hogy oement a szivógázmotorházba, ahol a szivó-gázmotorból kiömlő gázt beszívta, összeesett és mire rátaláltak, már halott volt.
Az ügyészség akkor kiadta a temetési engedélyi és a gázmérgezésben elhalt gépészt nagy részvél mellett el is temették. Most annak a körülménynek a tisztázása vált szükségessé, hogy az elhunyt gépész, vagy az uradalom a hibás a szerencsétlenségéri és ezért elrendelték a görösgali temetőben tekvő Szűcs János holttestének az exhumálását és felboncolását.
— Május 8-án jön a Fodor-társulat Kanizsára. Fodor Oszkár, a Pécs—nagykanizsai szinikerület Igazgatója, kérvénnyel fordult Nagykanizsa város tanácsához, amelyben május 8-tól engedélyt kért a színjátszásra. Miután a közművelődési bizottságnak már régebben az volt az óhaja, hogy a pécsi társulat Nagykanizsára teljes társulatával és teljes zenekarával jöj|ön — Fodor kérvényében ezt kilátásba helyezi. A közművelődési bizottság a legközelebbi napokban foglalkozik a kérvénnyel.
= Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park-szálloda kávéházban VIII., Baross-tér 10.
— Jótékonyság. Egy névtelen adakozó 10 pengőt küldött szerkesztőségünkbe egy több gyermekes szegény család részére. Az összeget egy öt gyermekes családnak adtuk ahol egy gyermek tüdővészben fek szik már hetek óta, kettő pedig 40 fokon felüli lázzal napok óta ágynak esett. A nagy nyomorban tengődő családnak az asszony mosásból szerzett kis keresete az összes megél hetési alapja.
— A legszebb szőnyegek nagy választékban, kedvező fizetési teltételek mellett BarUnáj.
- A Keresztény Jót Nőegylet
uj népkonyhájának céljaira dr. Mut-schenbacher Edvinné 2 kg kását és 5 kg burgonyái, Seemann Andorné 5 kg lisztet, Koós Ottóné kenyeret, a Gazdák Biztosító Szövetkezete a dr. Haiszer János állal fel nem veit 2 pengő 60 fillért küldlék a Nőegylet elnökségének.
= UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zala-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat Is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5.
- Nyugdíjas vasutasok figyelmébe. Felhivatnak az összes nyugdíjas, nyugbéres és kegydijas volt vasutasok, hogy az élelmezési bevásárlási könyvecskéjüket a vásárlási összeg kijegyzése végeit a helybeli élelmezési raktárnál adják te. Az állomásfőnökség.
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
— Az Iparosság figyelmébe. A későbbi kellemetlenségek elkerülése végett mégegyszer felkérem mindazon iparostársakat, akik az 1927. és 1928. évekről lagdij-hátraléktan vaunak, hogy tagdíj-tartozásaikat f. hó 28-ig annál is inkább fizessék ki, mert az ezután fennmaradó hátralékok közigazgatási uton fognak behajtatni. Kiss Ernő ipart, elnök.
Vtx alatt
a bévlzt éa klabalatonl berkek
Keszthely, március 2H (Saját tudósítónktól) A lassú olvadás a nagyobb árviz-veszedelmet Keszthely környékéről is elhárította. Viz alatt áll a hercegi vadaskert és Hévíz közt elterülő legelő többszáz holdnyi területe, úgyszintén a hídvégi, alsópáhoki, sármelléki nagykiterjedésű berkek is, amelyek a kis-balatonnal vannak összeköttetésben. Az utóbbi napokban a berkekben a viz apadása tapasztalható.
— A Keresztény Tisztviselőnők ma, csütörtökön délután 6 órakor a Nádor-utcai helyiségben összejövetelt tartanak, melyre a tagok megjelenését kéri az Elnökség.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai mei figyelő Jelentések i Szerdán a Mml séktet: Reggel 7 órak .r -05. délután órakor 4-9-8. este 9 órakor +4 2 Felhőzet: Egéss nap tiszta égboltozat. Szélirány: Reggel és délben kelet, elte délkeleti szél
A Nataoralóglal taláast aata 10 áraksrlslaaliitalaisiaéaa darált •<•• várható, további laaau hft-amclhadéaaal.
Byeaor-, Ml- és aiyageieftkete-g«knel a természetes .Ferenc József" keserűvíz az emésztőszervek működését hathatósan előmozdítja s igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Ferenc Jóutl viz különösen ülő életmódnál igen hasznos gyomor- és bélszabályozó szer. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben.
A török avultán massxörje Nagykanizsán
Nagykanizsa, március 20 Néhány évvel ezelőtt nagy port vert fel a fővárosi lapokban és lakása körül rendörök tartolták fenn a sorrendet, annyian tülekedtek, hogy gyógyulást keressenek nála. Pedig nem csudadoktor, hanem vizsgázottélettani ésgyőgy-masszőr", amire vonatkozólag hiteles Írása van Pajor professzortól. Magyar, francia, német, török, arab írásokat teritett ki az asztalra elibénk, amikor elmondta, hogy Kanizsára érkezett és pár napig itt masszíroz olyan betegeket, akiket 35 éves tapasztalata és tudománya alapján gyógyitani tud. A sokpecsétes írások közjegyzőileg hitelesített tanúsága szerint, gyógyíthatatlannak vélt bénaságokat, izmok és inak betegségeit gyógyította már a világ minden országában. Magát Abdul Hamid szultánt is kezelte Törökországban, ahol az akkori zavaros napokban fogságba is került, de aztán 4 nap után szabadlábra kerülve, a török politikai élet nagyjait gyógyította sikerrel,
Herzog Hugó ez a különös, atléta-termetű, galambősz aggastyán, aki 70 évvel a vállán, még mindig or-szágról-országra jár s csak a honvágy hozza haza időnként Magyarországra. Tiz nyelvet beszél és a világból csak Ausztráliát, Japánt és Kinát nem járta be. Tudományáról ezt mondja:
— A beteg Izmok gyógyítója vagyok. Csupán masszázzsal gyógyítok minden bajt, ami nem belső betegség. Idült ischiast, rheumát, izom-, idegbántalmakat gyógyítok. Nem vagyok Wunderlichné, tehát született bajokat nem tudok gyógyitani és kezdődő ischiast sem. Masszázs az anatómia telj