Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
9.95 MB
2010-02-28 14:44:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
392
6477
Rövid leírás | Teljes leírás (1.67 MB)

Zalai Közlöny 1929. 222-248. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
69. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

59, évfolyam, 222. szám
Nagykanlma, 1928 október 1, kedd
Ara 14 fillér
ZILAI KÖZLÖNY
SiírteuMiie él kUdóhlvatal: F4-ot 5. izim. Keiithelyt ftókkladiShlvíUil Kouulh L«)os-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMbetéd fc*: <0 tata « paffi M BMl
A Jóvátételi probléma eltűnése óriási gazdasági rekonstrukciónk
Magyarország külpolitikai helyzete az utóbbi időben
Budapest, szeptember 3(1 Oróf Bethlen Isfván miniszterelnök egyik esli lapnak adott interjújában kijelenti, hogy a mezőgazdasdg helyzetit kivételen és átmeneti helyzetnek tartja A kormány komolyan foglalkozik az exporthitel kérdésivel és arra is törekszik, hogy minél nígyobb mértékben tudja biztosítani a gazdák számára a hosszú lejáratú hitelt.
Igen nagyjelentőségüek a párisi tárgyalások. A jóvátételi probléma eltűnése a világ szinpidáról óriási lépési jelentene pénzügyi és gazdasági rekonstrukciónk és újjászületésünk terén. Az adócsökkentés előfeltétele az, hogy kiadásaink apadjanak. A pénzügyminiszter ezért az egész költségvetést revizió alá vette. A békerevizió helyes külpolitikával,
lépést jelentene terén
jelentékenyen javult
belső renddel, a nemzeti egység és a helyes belpolilikával érhető el. A kormány fokozott mértékben kivánja megszüntetni a kivételes hatalmat s ez irányban javaslatot terjeszt a Ház elé. A miniszterelnök hosszú nyilatkozatában azt is megállapítja, hogy Magyarországnak külpolitikai helyzete az utóbbi időben jelentékenyen javull.
Horthy: Az ország helyzete tul nehéz ahhoz, hogy a jelenlegi állapotokon erőszakosan változtatni akarjunk
„Ha a magyar munkásság soraiból kiemelkedik egy magyar MacDonald"... — A kormányzó nagyjelentóségtt beszéde a munkásság és a falu népének történelmi szerepéről
és a magyar (Old szereletében. Remélem, hogy sohasem lógnak áldozatul esni olyan törekvéseknek, amelyek végeredményben arra irá-
Makrt, szeptember 80
Horthy Miklós kormányzó vasárnap délelőtt meg|elenl az itteni hősi halottak emlékművének leleplezési ünnepségén, Scitovszky Béla belügyminiszterrel, ahol a vármegye és a város előkelőségeinek hatalmas küldöttsége fogadta és üdvözölte a kormányzót, aki a leleplezési ünnepségen többek között a kővetkező nagyjelentőségű beszédei mondotta :
— Ez az enilékszobor nemcsak hirdeti nekünk az áldozatos lettek magasztos emlékét, hanem állandóan számonkéri tőlünk, hogy méltók ma-radlunk-e azokhoz, akik a haza iránti kötelezettségek önzetlen teljesítésének szent örökségét hagyták reánk. Akkor a haza önfeláldozást követelt, ma csak áldozatokat, akkor mindent kockáralevő bátorsággal k lell becsületet szerezni a magyar névnek, ma kitartó, szívós munkával.
— Hogy e munkában a kezdet mérhetetlen nehézségeit sikerült le-
knidenank, azt annak köszönhetjük, hogy egy hatalmas politikai párt lehetővé tette a kormányzat állán-dóságát.
Az még ma Is túlságosan nehéz alioz, hogy a jelenlegi állapoton erőszakosan változtatni akarjunk és a sötétbe ugrást megkockáztathassuk.
Ha a munkásság soraiból kiemelkedik m.ijd egy-egy magyar Mac-[)onald, Henderson és Snowden, akikben meglesz a szükséges képzettség, tehetség, széles látókör és szilárd jellem, akik átérezve fajuk és hazájuk érdekeit, azok mellett erős nemzeti érzéssel és elszánt bátorsággal szállnak sikra, mint az angol munkásság e nagy vezérei tették azt Hágában, akkor nyugodt lelkiismerettel lehet őket is a kormányzás aktiv részeseivé tenni.
—- A falu népe fajunk gerince, ereje, ősforrása, akikkel egynek érzem magam vágyaikban, reményeikben, haladá ra való törekvéseikben
nyúlnak, hogy őket nemzeti mivoltukból kiforgassák. Maradjanak ők továbbra is : büszkék és magyarok. Ugy mint eddig, fogjanak kezet ezentúl is azzal a történelmi középosztállyal, amely ezer éven keresztül irányította ennek az országnak sorsát és amely vele együtt van hivatva ezentúl is a nemzetnek irányt adni. Ha valaha valamely felforgató irányzatnak sikerülne bennük a magyarság egyetemes érdekeinek átérzését megingatni és őket nemzeti érzésükből kivetkőztetni — akkor vége Magyarországnak I
A kormányzó beszéde során többször hangzott fel a tömeg helyeslése, éljenzése, a végén pedig hosszantartó ünneplésben és éljenzésben részesítették az államfőt.
wwwwwwwwwwwwww .................................,..« >.
I magyar katoliKusság felvesazi az elé/e cfobott Kesztyűt
válasxolfa Ernsxi prelátus Balíaxúrnalc
Shvoy Lajos megyéspüspök imája fejezte be a kegyeletes és lelkes emlékünnep délelőtljét.
Délután népgyűlés volt, amelyen Grieger Miklós képviselő élesen támadta Baltazárt.
Adony, szeptember 30 Zichy Nándor gróf szülelésének századik évfordulója alkalmából Adonyban ünnepséget rendeztek a temetőben a néppárt megalapitójáink sírjánál.
Ernszt Sándor képviselő mondott először beszédet s Baltazárnak vá faszolva, többek közölt ezeket mondta :
Eddig hallgattunk, mert felelősségünk tudatában nem akarluk ezt az ezer sebből vérző nemzetet az áldatlan harcokban kockára tenni, de most már nem hallgathatunk tovább, mert az gyávaság volna, hanem felvesszük az. elénk dobott kesztyűt és állunk a harc elébe.
Zichy Nándort — mondotta többek között — az egyház szeretete
mellett a hazaszeretet fűtötte.
Az ő hazafisdga nem volt függöny, amely fel- és legördül, aszerint, hogy Debrecenben a kormányzói kell-e üdvözölni, vagy az oláh királyt.
— Mi, miként Zichy Nándor, szeretjük az egyházat, a lelkek hazáját és szereljük Szent István bi odalmát.
Nem tehet szembeállítani vallásunkat nemzeti érzésünkkel.
— Ma nagyobb szűkség van Zichy Nándor elveire, mint valaha: a szociális veszélyek miatt, de azok miatt
a támadások miatt is, amelyek egy debreceni ur részéről hangzanak el.
Ez az ur általános készenlét a pratestdldsra Évek óta hivja ki a magyar katolikus önérzetet és harcol egy képzeletében élő kle-rikaUzmus ellen, de azért a ftlle botját sem mozgatja a keresztény érdekek riadójára.
Mi Baltazár támadásaira ncin felelünk ellentámadásokkal,
csuk védekezünk.
Nem is fél!|ük az egyházat Debrecentől, mert ez az ur csak annyit árthat neki, mint a kölni u\'cagyere-kek a kölni dómnak. Baltazárnak nagyobb szerepe van a katolikus öntudat feltámasztásában, inint soksok katolikus népgyűlésnek, mégis azt kell odakiáltanunk neki:
Eddig és ne további Ez a szellem meddő és terméketlen. A protestánsoknak kell tőle megvédeni a protestantizmust és a nemzetet.
Mi békével és szeretettől akarjuk áthidalni azt a hitbeli szakadékot, amely a protestáns magyar testvéreinktől elválaszt minket és azért mondjuk: Istennek hála, hogy a Kálvin Szövetség komoly jelét adta békés szándékainak, örvendünk a békének I Mi is azt akarjuk, de ha a debreceni irányzat kerekedik felül, akkor álljuk a harcot, mert ez becsület kérdése.
Nagy taps és éljenzés fogadia Griger beszédét.
Egy város egész tanácsa
e>
került
vádlottak padjára panamáik miatt Romániában
IJukarest, szeptember 3(1 Nagyszabású panamáról lebbentették tel a napokban a leplet. A regátbeli Tulcea város egész tanácsa a vádlottak padjára kerüli, mert a vízvezetéki és a csatornázási munkálatok körül nagy visszaélésekel köveitek el. A vizsgálóbíró elrendelte a tanácstagok letartóztatását, mert bebizonyosodott, hogy a panama részesei voltak. A letartóztatások után a feljelentések tömege érkezett a tanácstagok ellen, különböző panamákkal kapcsolatosan.
ZALA! KÖZLÖNY
1929. október 1.
Ausztriában a vasárnap nyugodtan telt el
Bécs, szeptembor 30 A tegnapi rettegett vasárnap minden baj nélklll mult el egész Alsó-Ausztriában. A stockcraui gyűlésen Uuresch tartományi fönök beszédében hangoztatta, hogy a Heimwehr nem hirdet osztályharcot, nem törekszik erőszakos (elforgatásra és a törvényesség alapján áll.
Ennél a gyűlésnél a kommunisták meg akarták bontani a rendel, a rendőrség hamar végzett velük.
Priemer, a Heimwehr h főparancsnoka arról beszélt, hogy az osztrák népre és Ausztriára jobb idők fognak következni.
Steidle, a Heimwehr főparancsnoka üdvözölte a mozgalomhoz csatlakozó frontharcosokat. A Heimwehr ostort tart a kezében, — mondotta — hogy szükség esetén a vörös bestiák közé csördítsen, mert vadállatokat csak igy lehet szeliditeni.
Tnka Igazságos Ítéletet kért biráltól
Pöre - politikai kHídelemmé falait a Mr4iig előtt, mondotta - A tótok rigaukoáaak i tót kenyér, a tót bjíIt él a Tallás Integritásából
Pozaony, areptomber 30 A Tuka per mai tárgyalásán Tuka Béla vádlott mondott beszédei, melyben kijelentette, ho^y politikai küzdelemmé fajult a per a bíróság elölt l\'énzt és állást Ígértek azoknak, akik jiil vallottak. Magyar irredentával vádolták öt, de ezzel szemben Hlinka nyiltan vallotta be, hogy Tuka igazi bűne az államhatalom szemében a Felvidék önkormányzatáért folytatott harca.
Tuka a vádnak arra az állítására, hogy a tót néppárt revizionista, kijelentette, hogy a tót néppárt abban az értelemben revizionista, hogy revízióját követeli annak a viszonynak, amelyben a tót nemzet a cseh test-vérnemzettel él. A magyar revizioniz-mus épen ezért élhet meg, mert még eddig nem hajtották végre az előbb emiitett revíziót és a magyar revi-zlonlzmus megszűnt abban a pillanatban, amidőn ez a revizió megtörténik. Intcgrislák vagyunk, de lót integrislák és pedig abban az értelemben, hogy ragaszkodunk a tót kenyér, a tót nyelv és a vallás integritásához. A magyar integritás reménységét épen az növeli, hogy a tótok ebben a tekintetben elégedetlenek. Azzal a magyar jelszóval szemben, hogy .Nem, nem, sohal" mi lótok azt a jelszól hangoztatjuk
„Igen, Igen,1 mindig I" még pedig abban az értelemben, hogy igenis együtt maradunk testvéreinkkel, együtt testvéri egyetértéssel mindig, a mi elválaszthatatlan közös testvériségünkért. A továbbiakban utalt arra, hogy az ellene irányuló támadással át akarták törni az autonomisták frontját. Beszédét rövid szünet után folytatta, melyben a vád egyes pontjait elemezte. Végül kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek, inert nem a saját érdekében cselekedett, hanem a tói nemzet érdekében. Igazságos Ítéletet kér és ezzel befejezte beszédét. Kedden Snaczky vádlott mondja cl védő beszédét.
/I volt 4S-asoR seregsxemléfe Nagykanizsán
Közel 300 volt 48-as vonult fel az ünnepségre - Csóthy Géza apát és Pacor altábornagy beszédei voltak az ünnepség kiemelkedő részei — Fényes katonai parádéval folyt
le a találkozó
Nagykanizsa, szeptoraber 30
Lélekemelő seregszemle volt a vasárnapi. A régi Magyarország egy dicsőséges darabja, a volt 48. közös gyalogezred ünnepelt és körülötte az egészen uj és nagyon szomorúra vált, mai Magyarország elesett Nagykanizsája gyujlogalta lelkesedésének örömtüzeit. Az elmultak édes-bus melankóliája mellett ez az ünnep napjainknak szóló demonstráció is volt A magyar hősi kultusz ápolása mellett a jövő partjain csapdosó bizakodásunk hitvallása. Ezért forrt össze az ünnepben a mult és a ma és ezért talált benn egymásra Nagykanizsa egész lakossága.
»
Az Erzsébet-téren már vasárnap reggel 9 óra után megkezdődölt a volt 48-asok gyülekezése. Tíz órára katonazenés menetben vonult a hosz-izu sor a felsőtemplom elé, ahol festői négyszögben sorakoztak fel a katonásan tagozódott Ünnepeli 48-asok, (270-en voltak, közlük 50 budapesti. 10 keszthelyi, sok vidéki és legtöbb nagykanizsai) a helyőrség tisztikara, disz-százada és egész legénysége, testületileg a vitézek, csendőrség, lobogók alatt a cserkészek, Vasutas Dalkör stb.
Az összegyülekezett közönség sorában ott volt a város minden rendU, rangú és vallású kategóriáinak hivatali és társadalmi képviselete, a nő-egycsUletek, tantestületek deputációi és a többi.
*
A tábori misét Csóthl Géza mura-kereszluri apát celebrálta papi segédlettel. Evangélium után a szószékre lépett és elmondta onnét a legklasszikusabb szónoki szépségű beszédei, amit hosszú idők óta Nagykanizsán hallottunk. A multakról való emlékezési, a holtak érdemeinek tiszteletben tartását és méltánylását jelölte meg a jelen elöbbrevitelének nagyszerű eszközéül, az ezek kultuszához vezető vallásossággal kapcsolatban.
— Aki a hazáért halt meg — mondotta — megdicsőült életet nyert az emlékezésben. A lelki fegyelem és kötelességludás mártírjai azok, kik a volt 48-asok közül ntost a világ minden fáján porladnak jeltelen sírokban. A siiató családi otthonban, akár fényes temetőkből vagy templomok áhítatából is kikívánkozik a halottakra való emlékezés, hogy az élők oktatója legyen és a hazához való becsületes ragaszkodás erejével egyre uj tanulságot merítsünk az ők hősi áldozatukból...
— A becsületes munka, erkölcsös élet, kölcsönös megbecsülés, ellentétek kiküszöbölése, rendíthetetlen kilartás hozzák meg az élet becsülését. Ök meghaltak értünk, nekünk
kell a hazá-
dolgoznunk és élnünk ért és jövendőért...
— Az oltár mellé, uraim, oltalomért, segítségért és innét megerősödve, ki a becsületes munkára, két kézzel, egész ésszel és akkor a magyar haza újra virulni fog.
A teret betöltő és övező tömeg mint egy lélek itta a rhétori szépségű formába öntött, bölcs tanításokat, melyek megalapozták az egész
ünnep magasztos hangulatát. *
A mise után (katonazenekarunk dicséretet érdemel az egyházi zenében) Pacor József altábornagy, a volt 48-asok utolsó ezredparancsnoka lé-pett a szószékre. Azon a helyen szinte szokatlanul, de szuggesztív erővel, taps és éljenzés fogadta, mikor szépen szárnyaló, tartalmas beszédébe kezdett.
— Minap 15 éve, — keidte — hogy. én egy dicsőinullu, hagyományokban gazdag ezredet a tűzkeresztségbe vezettem. A 48 ások voltak, zalaiak. 1914. augusztus 23-ika volt az a véies vasárnap. Ettől kezdve az egész világon dicsőségesen harcoltak minden fronton.
— Messze idegenben nyugszik az a névtelen 48-as, kiről nem beszél semmi krónika, kinek mellére nem tűztek csillogó érmeket, kinek nem volt semmi mása, csak az élete és azt Is odaadta, mert neki azt a haza igy parancsolta. Áldott legyen emlékük mindörökké...
— Nem volt egyéb bűne ennek a nemzetnek, mint hogy a kardot, amit a kezébe nyomtak, vitézül forgatta végig. A végzet mégis babérkoszorúját töviskoronával- cserélte fel.
— F.z az emléktábla, amit Itt a
lemplom falában öt éve állítottunk, legyen lelkesítője ezredünknek, melyben a .Talpra magyart" költője szolgált. Most megujUjuk ünnepélyes fogadalmunkat, hogy halott bajtársaink emlékét továbbra is őrizzük szivünkben.
— Amig a magyar szivek dobognak, addig a 48-asokról, hazaszeretetükről, hűségükről, vitézségükről regélni fognak mindhalálig.
Meleg ováció fogadta az altábornagy beszédét, aki ezután a templom falában lévő 20-ae és 48-as emléktáblákat megkoszorúzta ezzel a jeligével :
— Az nem leltet, hogy annyi sziv hiába onta vért . .. Még jönni fog egy jobb kor I
A zenekar a Himnuszt játszotta, a katonaság és a volt 48-asok zászlói liszlelgöre hajoltak a hősök emléke előtt.
Katonai parádé fejezte be az ünnepséget, ami után a volt 48-as bajtársak és a kanizsai polgári és katonai társadalom tagjai, mintegy 120-an, diszebédre gyűltek össze a Polgári Egylet fehérasztalalnál. Itt az első felköszöntőt Pacor altábornagy mondta a kormányzóra. Dr. Sabján Qyula polgármester a volt 48-asokra Urltette poharát. Dr. Kása Lajos (Budapest), mint a legidősebb 48-as tart tiszt köszönte meg az üdvözlést, majd dr. Hajdú Oyula a Polgári Egylet nevében köszöntötte az ünneplőket. Dr. Bozzay József (Keszthely) vitéz Falka Ferenc állomá}* parancsnokot, Szigethy Béla (Budapest) a rendező-bizottságot üdvözölték. (A bizottság, főként Zsifkovta tábornok és Bremser őrnagy valóban mintaszerűen oldották meg a sok gondot és fáradtságot Igénylő rendezés nagyarányú munkáját.)
A budapesti deputáclő, az előkelő vendégekkel együtt, az éjféli vonattal elutaztak volt ezredük székhelyéről. Visszavitték az ezredzászlót is a hadtörtéflelml muzeumba.
Disasnóölökéssel agyonszúr* kálta ax egésss családfái
A részeg gazda a családirtás után kijózanodva Jelentkezett a csendőrségen
Zalaegerszeg, szeptember 30 a lakásba, az egész család vérébert feküdt a padlón. Kovács pedig dolga-
(Saját tudósítónk tele/onjelentése) Vasárnap este borzalmas családirtás történt Szenlpétvur községben.
Kovács József 35 éves gazda felöntött a garatra és hazatérve, összeszólalkozott a feleségével. A vitába a 15 éves öccse, anyósa és apósa, Beke József is bele elegyedtek. Egyszer csak az ingerült Kovács előrántott a csizmaszár mellől egy disznóölőkést és -azt teljes erejével feleségébe mártotta. A vár láttán feldühödve, tovább folytatta a vérengzést. Rárohant az anyósára és az öregasszonyt össze-vissza szurkálta. Apó Síit sem kímélte meg, sőt a 15 éves gyereket is alaposan meglékelte, ugy hogy mire a dühöngő ordilásaira és a sebesültek jajgatá-sára figyelmes szomszédok betörtek
végezetlen kiment a pajtába, lefeküdt és elaludt. Reggelre elpárolgott fejéből a szesz. Ekkor elment a csendőrségre és feljelentette magát. Azonnal letartóztatták.
Az áldozatokat a zalaegerszegi közkórházba szállították életveszélyes állapotban. Az öregszülökről már le is mondtak az orvosok.
PiltiH, nér, ■MjgWrtj „iatlaol
Blxlot hatiau Irtóixtr, m«ly f*f1ózőb*t«gi4-
}«! plántál ai IlUtó Halfaj kftxá ét gyöke-i»md kiirtja. Salgo-ruan tudományoi alapon elóillitva. Má» ál-latra, einbma ártalmatlan ! „RUSSIN" sváb, ruaznl, caótány, poloska éi h»ngyalrtó-sx«r«k
Naptárban utánvéttel axállltja: R« tlnol Laboratórium Badapwt, VII., Murányi-utca 36. 4SW
IQVÜ.1 október fi.
Bazsó József kocsigyáros két fiát motorkerékpár-szerencsétlenség érte
A szerencsétlenséget okozó szekeres megszökött és nem nyújtott segítséget a sebesülteknek — Bazsó Károly egész éjszaka eszméletlenül feküdt a nagybajomi körorvos lakásán — Bazsó Lajos könnyebben sérült meg
ZALAI KÖZLÖNY
Naflykanlzaa, reeptcmber :K>
Épen egy hete, hogy a szeszgyár elfllti súlyos motorkerékpár-szerencsétlenség történt, azóta pedig a vidéken tömegesen fordultak elö hasonló és autószerencsétlenségek. Tegnap, vasárnap isméi motorkerékpár-szerencsétlenség áldozala lett két ísihert kanizsai fiatalember. Bazsó József kocsigyáros két fia reggel motorkerékpáron Pécsre indult rokoni látogatásra.
A késő délutáni órákban indultak vissza Pécsről. A motorkerékpár rendesen kl volt világilva. Minden incidens nélkül jutottak el Nagybajomig. Alig hagyták el azonban a községet, mikor a gépet vezető Bazsó Károly észrevette, hogy az országúton elöltük többszáz méterre egy parasztszekér halad.
A kétlovas kocsinak sem csengője sem világítása nem voll. Bazsó Károly szabályszerűen tülkölt, hogy figyelmeztesse a szekéren ülő embert, aki azonban ugylátszik keveset törődött mögötte robogó motorkerékpárral.
Az ismeretlen szekeres negligen-ciája annál súlyosabb volt, mivel szabálytalanul a jobboldalon hajtott.
Már-már ugylátszotl, hogy a kanizsai fiatalemberek motorkerékpárjukkal simán jutnak el a szekér mellett, mikor az utolsó pillanatban az ember a szekeret balra kapta és Igy a jármtl keresztbe került az uton.
A motorkerékpárosok nem számítottak erre és igy a gép kb. 60 kilóméteres sebességgel nekirohant a szekérnek. A motor felborult a rajta ülók nagy ívben az ut kövezetére estek.
A szekeres ember mikor látta, hogy az ö hanyagsága következtében milyen súlyos szerencsétlenség történt, a lovak közé vágóit és elhajtott — a földeken keresztül, ott hagyva a karambol sérültjeit magukra.
A két fiatalember közül Bazsó Károly esése oly szerencsétlen voll, hogy eszméletlenül terült el az uton és fejéből erősen folyt a vér. öccse Lajos könnyebb zuzódásokat szenvedett és igy azonnal fel tudott kelni. Azonban nem tudta mi lévő legyen. Kint álllak a törött géppel, világítás nélkül, segítség hijján.
Szerencsére alig öt perc múlva arra jött egy autó, mely készséggel nyújtott segítséget. A súlyosan sebesült és eszméletlenül fekvő Bazsó Károlyi beemellék az autóba és visszavitték Nagybajomba, ahol a körorvos azonnal elsősegélyben részesítette. Ugyanott fivérével együtt éjjeli szállási kaptak. Hétfőn reggel aztán a nagybajomi körorvos telefonon értesítette Bazsó Józsefet gyermekei balesetéről, A telefonértesítés érlhelő
aggodalmat kellett a szülőkben, akik különben is rosszat sejteltek, hogy a fiuk vasárnap estére, mint Ígérték, nem érkeztek haza.
Hétfőn délelőtt léhát autóval beszállították a reggelre magához tért Bazsó Károlyt öccsével együtt és lakásán vették ápolás alá. Állapota elég súlyos, mert agyrázkódást szenvedett. Az orvosok remélik azonban, hogy életveszedelem nincs. Igy is pár hétig őriznie kell az ágyat.
A nagybajomi csendőrség erélyes nyomozást indított a szekér gazdájának kiderilésére, aki ellen gondat-\' lanságból okozott súlyos (estisértés cimén bírósági eljárás indul.
A Bazsó fiuk szerencsétlensége érthető részvétel keltett városszerte, miután kedveli tagjai a város arany-ifjuságának.

Jól akarja magát érezni?
ugy iöjjön „Aranykalitkába",
az
M6ry
hol olcsó és Jó bor melleit énakasní mókás estéit nem fogja elfeledni.
Tisztelettel ZSIGA JÁNOS.
•y
Szerencsétlenségek biciklivel, lóval
Egy kerékpáros koponyaalapi törést szenvedett esés közben Egy vásározó kocsi lova fejberugta az inasgyereket
Zalnogerszop, szeptember 30 (Saját tudósítónk telefonjelenlése) Az éjjel fél 2 órakor Teskándra hivlák a zalaegerszegi mentőket. Miklós Sándor zalaegerszegi füszer-kereskedő Vorhotán volt kerékpáron. Késő este igyekezett hazafelé. A les-kándi körjegyző lakása előtt, a lejtős uton megcsúszott a gépe, lefordult róla és koponyalapi törést, azonkívül több zuzódást szenvedett. Vérbefagyva lalál:ak rá az ut porában. A mentők a zalaegerszegi kórkórházba szállították Állapota életveszélyes.
Ma, hétfőn reggel Vasvárra hívták a zalaegerszegi mentőket. Pataky Ferenc zalaegerszegi cipészmester (vasárnap érte balesel a fiát, mint
mai híreink közt olvasható) ugyanis szekéren ment a vasvári kirakodó vásárra. Már épen lepakoltak a kocsiról, mikor a ló Sós Gyula 17 éves cipészinast ugy fejberugta, hogy az vérezve, eszméletlenül terült el. A mentők reménytelen állapotban szállították kórházba. A vizsgálat megindult.
Köpenyek,
alkalmi ru&dk,
átalakítások olcsó árak mellett gyorsan készülnek
Feke/e Margitnál,
1 tí-ui 2. udm alatt
CZOCZEK IMRE
címfestő, szobafestő és mázoló vállalatát


Erzsébet-tér 18. sz. aló, a volt
Szarvas szálloda
udvarba helyezte át.
|váR08l mozgó]
Csókos éjszakák
Főszereplő: Florenoe Vidor
Sárga kalóz
Főszereplő: Richárd Dlx, Mary Brlan Híradó.
t Felhívás
Nagykanizsa kereskedőihez és vállalatainak vezetőihez!
(=) A háború utáni idők gazdasági helyzete, a jövedelem és munkanélküliség folytán sok ezer ember foglalkozik Magyarországon papir és irodacikkek házalás utján való terjesztésével. Ezeknek a házalóknak nagy része kitűnően betanult mimikával mindenki idegeit megrendítő módon ludja áruit ajánlani.
Az eladott áruk a legtöbb esetben selejtes, hasznavehetetlen dolgok és ötszörös, sokszor tízszeres árat ad érte a vevő, mert a mód, ahogyan ajánlják, elfelejteti, hogy annak értékéről meggyőződjön, sőt bizonyos örömmel sietve fizet ki kisebb-nagyobb összegeket, csakhogy mielőbb megszabaduljon a másként el nem távolítható házalótól.
Nagykanizsán négy papírkereskedés versenyez egymással és mindegyike igyekezik felülmúlni a másikat ahhan, hogy a legtöbbet érő irodacikkekkel szolgálhassa ki vevőit. Ezek mindegyike természetesen felelősséggel adja el áruit.
Ennek a lehetetlen helyzetnek a megszüntetése ügyében felkérjük a nagykanizsai kereskedőket, irodák és vállalatok vezetőit, hogy az idegenből jött Ilyen jól szimuláló egyéneket röviden utasítják el.
Ennek ellenében a legkisebb ilynemű szükségletüket is bármikor azonnal házhoz szállítjuk. Esetleg helybeli munkanélküliek ulján érdeklődünk esetleges szükségleteikről.
Nagykanizsui papirkereskedők.
= Elveszett a katonaréten szeptember 29-én este egy 3 hónapos sötétbarna, rövid szőrű, lelógó nagy-fülü, félig kurllrozolt farkú vizslakutya, sárga szíjjal a nyakán. A megtaláló vagy nyomravezető szíveskedjék Szekeres József-utca 60. szám alatt jelenteni, hol illő jutalomban részesül.
= Uj rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely. Kőszegi-utca 5.
Ma mindenki erről beszel,
hogy a „Menyasszony" divatáruház
Koréin JENŐ Menyasszony divatáruház Nagykanizsa, Deák-tér »,
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 1.
NAPI HÍREK
I
NAPIREND
Október I, kedd
Rrtm. Vatolikus : Rímig. Protesl. : Malvl\'i. Iziaclita: Elul hó 26
Képkiállítás a Caslnoban. Nyílva egész napon át
várost Mozgó .Ciókos ÍJbijiVAí*. dráma .Sárga kalóz\', remek film — Hiradó.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I.
hó végéig a Bogcnritdfr Frigyes- léle .Megváltó" gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától esle 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délutá/i és kedden efíéíz nap nőknek). J
öisxdx éve...
A nemes büszkeség szent tüze dobogtatja meg szivünket, amikor e történelmi fontosságú dátumot papírra vetjük, ötszáz éve tesz, hogy a franciskánus barátok. Assisi iirök-mosotyu Szentffnek fiat megtelepedtek városunkban és magukkal hozták Atyjuknak gazdag örökségét az igénytelenségnek és a lelki emelkedettségnek szellemét. Elhozták magukkal az Itáliai égnek dertls, felhőtlen kék-ségét, amely mosolygó, mint egy bájos gyermekarc és fénybe borították az addigi árnyukat.
Azonban a magyar égre csakhamar vészes felleg borult Rátört a rettegett ellenség, a török. A kanizsai vár sem tehetett egyebet, minthogy hosszú ádáz és elkeseredett tusa után megnyitotta kapuit a tömérdek ellenség előtt A ferences barátok intenzív szereplése innen kezdődik. Ami addig történt, az még az olasz föld hatása. Itt lép elénk az izig-vérlg magyar ferences, a barát. Az egyszerit barna kámzsa alatt tüzes magyar szív dobog, amely kész áldozatok árán is arra, hogy a fájdalomsajtolta köny-nyeket letörölje a szomorkodó lakósok szeméből. Ha valahol segélyt kellett nyújtani, ha a harcban megsebesülteket kellett bekötözni, ha a haldoklónak utolsó vigaszt kellett nyújtani, a franciskánus volt az, aki mindebben helytáll Snkan nem tudják már napjainkban, hogy a legszebb diszitő jelző, amit szerzetes csuk elnyerhet, a .barát" elnevezés ekkor keletkezett. Barátai, vigasztalói és tanácsadói voltak a kunizsaiaknak testi és lelki ügyeikben egyaránt.
Azóta a történelem forgataga a mull emlékeit régen betemette. Egyetlen, ami megmaradt és él a nép lelkében, de öntudatlanul, az a barát elnevezés. És ez a Barát, az ötszáz éves kanizsai Barál most jubileumra készül, hogy felújítsa a viharos, szenvedéssel teli, de mégis mindenkor tiszteletre méltó félezredes multat, kell, hogy e jubileumból ml is szi-vllnk nagyrabecsülésével és önzetlen ragaszkodó szeretetünkkel kivegyük részünket. Ez a legszebb elismerés, amit nyujthatunk az ötszáz éven át velünk érző és fájdalmunkban együtt vérző ferences Barátnak.
— Áthelyezések. A kulluszminisz-ter Cserrii Mária sümegi polgári leányiskolái igazgatói h isonló minőségben Keszthelyre helyezte ál. — A megyéspüspök Oodina Ignác ne-mesvidi káplánt Sümegcsihibe helyezte ál.
— A nagykanizsai r. kpth. egyházközség tanácsa október 2-án délután 5 órakor Ulésl tart a plébánián. Ezen az ülésen választják meg az adókivető bizottságot és letárgyalják a költségvetés tervezetét.
= Egy Jólöltözött ur: Singer szöveteiből készült öltönyben kellemesen érzem magam,meri kelméi rugalmasak és finomabb, tartósabb anyagokat még Londonban sem kapok.
— Az ötszáz éves ferences jubileum programja. Október 3-án: Esle fél 6 órakor a Rendalapitó mennybeköltözésének megünneplése az elöirl egyházi imák, szentbeszéd és litánia kíséretében. Október4-én:
9 órakor szentbeszéd és ünnepélyes szentmise, amit P. Vinkovits Viktor ferences tartományfőnök végez fényes papi segédlettel. Este 6-kor szentbeszéd és litánia. Október 5 én: Ünnepélyes gyászmise a nagykanizsai ferences kolostor alapilóiért, volt tagjaiért és elhunyt jótevőiért. A requiemet a plébános, V.Üeák Szulpic végzi. Utána gyászbeszéd. Esle 6-kor szentbeszéd lilániával. Október 6-án :
10 órakor szentbeszéd és főpapi nagymise, amelyei a betegsége miatt távollevő megyéspüspök képviseletében dr. Simon György prelátus pontifikál nagy papi asszisztenciával. A szentmise végén „Te Deum" az ötszáz éves jubileum emlékére. Este 6 órakor a Iriduumol bezáró szentbeszéd és litánia.
Holcxer Rózsi és Gárdonyi Ella
KépGÍt ra/xal a Ka&sclnót>un
Nagykanizsa, flzeptombor
Vasárnap (lólutAn nyílt meg ünnepélyes keretben a Kaszinó földHzInti termében Hol ezer Kózsl H Gárdonyi KII a festdiuüvóaz-növendékük kép- és rajzklAllltása, nagyszámú közönség Jelenlétében Dr. KnUky iHtván városi lójegyző hosszabb ineenyl tó-beszéd ben Ismertette a különböző művészi Irány zntokat, melyek bár különbözó utakon haladnak de mégis esak ogy célt szolgálnak — a művészetet. Kelemen Ferenc, a Z ri n yl Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke ezután általános fii/velem közepette értékes és Irodalmilag Is szép előadást tartott a modern művészetekről. Szint és melegséget vitt be a megnyitó ünnepségben. I rbán G\\ula hírlapíró kollegánk költeményeivel és dalaival; Zongorán Goldschmldt Károly né kísérte kitűnően.
Hol ezer Rózsi és Gárdonyi Klla nagykanizsai müvésznövendékek innét Indultak el a művészet rögös utján. Müvésznövendékek de nem tapogatóznak. nem szárnypróbálgatnak, valahogy erejük tudatában ráléplek már az önállóság útjára, amelyen még hosszú menetelést kell ugyan végezniük mlg elérik a szentélyt, de amelyen máris tanújelét adták tehetségüknek, szabad szárnyalásuknak.
A müvésznövendékek kiállítása várakozáson felül sikerült. Több képükre már vasárnap délután akadt vevő. A kiállítás kritikai méltatására legközelebb visszatérünk.
= Menyasszony : Akárki akármit beszél, tudom, hogy csak akkor lesz tartós és szép kelengyém, ha vásznai, asztalneműt és paplant Singer-nél veszem.
Gyouor* és bélsavaroknál, étvágytalanságnál, szorulásnál, fölfuvódás-nál, gyomorégésnél, felböfflgésnél, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél 1—2 pohár természetes „Ferenc Jólief" keserűvíz alaposan kitisztítja az emésztőutakat. Közkórházi jelentésekben olvassuk, hogy a Ferenc József vizet még a fekvó betegek is nagyon szívesen isszák és általánosan dicsérik. A Fereno lózseí keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— Névmagyarosítás. A belügyminiszter megengedte, hogy Czimer-marin József nagykanizsai államrendőrségi törzsőrmester családi nevét ,Sasvári"-ra magyarosítsa.
Egy okos kis baba: Anyucim, nekem ruhácskát, pyjamát és fehérnemű anyagot Singer bácsinál végy, mert ott szépet és jót kapni.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű hölgy-közönséget, hogy betegségemből felépülve,
kozmetikai
működésemet ismét megkezdtem. Szíves pártfogást kér
özv. Hahn Barnabásné.
Köszönet-nyilvánítás. A nagykanizsai 48-as eziednap rendezősége ezúton fejezi ki hálás köszönetét mindazoknak, kik a dicsőséges ezred hagyományainak megőrzésére rendezett ezrednap ünnepségeinek lebonyolításában bármi módon közreműködni szívesek vollak. Igy különösen Csóthl Géza murakcreszluri apát urnák, vitéz Falka Ferenc ezredes állomásparancsnok urnák, dr. Sabján Gyula polgármester urnák, P. Deák Szulpic plébános urnák, Gazdag Ferenc püspöki biztos urnák, Eberhardt Béla c. tank. főigazgató urnák, dr. Kálnay Gyula rendőrfő-tanácsos urnák, Barthos Gyula hercegi erdömester urnák, dr. Hajdú Gyula vm. tb. főügyész urnák, Bartal Béla állomásfőnök urnák. Végül különös köszönetét fejezi ki a rendezőség a Zalai Közlöny szerkesztőségének önzetlen és odaadó támogatásáért. A rendező-bizottság.
Legjobban vesz
és elad mindenfajta idegen pénzeket (dollár, dinár, stb.)
Magas áron vásárol ezüst-koronákat, aranyakat, kény-■zerköioaSnköt vényeket és helyi pénzintézetek részvényeit.
Megtakarított pénzeket biztosan és mag» kamattal
gyümölcsöztet.
Központi Bank ft Hlli
KÁLMÁN LEÓ
Nagykanizsa, Klrály-utcj 34. u»
öntik. a betont a Fö-uton
Állandóan nagy •»«» ember nézi ax utcaUUöxtetéat
Nagykanizsa, szeptember Htl
Hétfő reggelre a Fő-ut nagyrészén már annyira elörehiladiak az alapozási munkálatok, hogy az útburkolást végző vállalkozók elkezdhették a betonozást. Kora reggeltől nagy létszámú munkáscsapitlal kezdődött meg a betonozás, mely természeténél fogva a legserényebb mozgási követeli meg, igy érthető, hogy rengeteg ember bámulta a gyalogjáróról. Mivel a Fö-ut középső szakaszának aszfaltozása erős lendületet vett, remélhető, hogy a lezárt útvonal a jelzett három hétnél hamarabb elkészül és eltűnnek lassan azok a hepe-hupák — melyek a város szívéi most éktele-nitik — minden kanizsainak nagy örömére.
= Egy Jó tanuló: Ugy látom, hogy Singer szöveteit még az iskolapad sem teszi tönkre.
— Baleset a futball-pályán.
Tudósítónk telefonjelentése: Vasárnap délután, a zalaegerszegi futball-pályán, Pataky Ferenc 20 éves cipészsegéd olyan szerencsétlenül rúgott össze a Törekvés hátvédjével, hogy súlyos állapotban kellett kórházba szállítani.
= Közismert Singer József és Társa dúsan felszerelt szőnyegrak-tára. Elsőrendű minőségek mérsékelt árban.
Ne mulassza el
megtekinteni, mit kaphat 100 pengőért 4 havi részletre is
IMelczer Uvegkereskedésében
™ Nagykanizsán, Kazinczy-utca 2. az. alrM
6 személyes étkezökészlet gyönyörű tetszés szerinti mintákban, áll 26 drb-ból
6 teás csésze aljával ............ ........................12
6 feketekávés csésze aljával ... ..............................I \\2 ü
fi személyes Sandwich készlet ... ... \' " 7 "
t> „ tisztás készlet....................................\\ 7 í
fi „ csiszolt üvegkészlet complett .................." 34
2 darab kristály váza................................................2
|F
igyelj? meg olcsft gyermekcipő árainkat
f ekete, vagv barna boxbőr fűzős cipő, kézzel szegeit krupontalppal
26-29 számig P 12-- 30-35 számig P IS-—
Női fél fűzős és pántos cipő 16 pengő és feljebb
MILTÉNYl SÁNDOR ÉS FIA cipőraktára
j
IQVÜ.1 október fi.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET Az NTE nehezen, de győzött a PSC ellen
NTE-PSC 1:0 (1:0)
Nagykanlzaa, ízopteraber SO Nehezen, de megérdemelten győzte le régi riválisát az NTE, amelynek csatárai nem tudták gólra váltani a többször kínálkozó ió alkalmat. Az NTE sokszor volt kimondott fölényben, halfsora ilyenkor úgyszólván tömte labdával a csatárokat, azoknak azonban nem sikerültek a lövések. Míg szerencse, hogy Kiss labdája egy kavarodás-nál, a 30 percben utat talált a hálóba. (1:0) Még nagyobb szerencse, hogy a második félidőben a pécsi csatár, oHszájdról megugorva, kapusba lövi a biztos és menthetetlen gólnak látszó labdái. Érdemetlenül szerezték volna meg igy az egy pontot a pécsiek, hisz fölényben sohse vollak,
s amikor frontba jöttek, akkor is egy-egy időre csak nyilllá tudták tenni a játékot Jámbor, Mészáros és különösen Radics volt az NTE legjobbja : Szabó is nagyszerűen kezdett, de a második félidőben eltűnt. Spilzer az emiilett offszájd elnézésétől eltekintve hibátlanul bíráskodott. A PSC-nek a veterán Kaszt volt a legjobb embere.
Ainatőr bajnokság:
KAC—PEAC 5:0 (3:0). Kaposvár. Eölényes győzelem
DVAC— KRSC 1:0 (0:0). Kaposvár. A pécsi csapat csak szerencséjének köszönheti győzelmét.
KTSE-VOGE 2:1 (2:1) Dombóvár. A dombóváriak vezettek, de a Turul azért — meglepetésre — megszerezte első pontjait.
A Zala-Kanizsa érthetetlenül Ismét vesztett a 10 emberrel látszó Tnrnl ellen
Turul-Zala-Kanosa 2:1 (1:1)
NagykanlMn, aznptumber 30 Turul: Splndler — Kocsis, Pola-csek - Poll. Búza, Hajdú — Vaczek, Lulz III., Sűnger, AUmann, Fischer.
Zala-Kanizsa: Bácsay — Réder, Fekete — Tamás, Babos, Horváth — Farkas, Schuster, Csida, Orsolyák, Csász.
A ,Nemzeti Sport" szerint a mérkőzés kielégítette a közönséget. Sajnos, azonban az eredmény minkéi, kanizsaiakat távolról sem elégít ki. Sőt. Ugylátszik az lett a végzetünk, hogy minden idegenben játszott mérkőzést elveszitunk és igy már 5 ponlveszteséggel állunk a 8. helyen.
tavalyi sereghajtókból lettek a vezetők és fordítva.
A mérkőzés elején mindjárt a Turul lámád többel, a lanyha Zala-Kanizsa pedig védekezésre szorul. Az 5. perc-
ben Altmann megsérti a birót, mire A Turul így az egész
kiállítja.
mérkőzést 10 emberrel látszotta végig, de igy is többet támadott és fölényben volt.
A 15. percben Orsolyák megszerzi (1:0) ugyan a vezetést, de a 27. percben Réd r hibájából Fischer egalizál I : I.
A második félidőben jobb a kanizsai legénység és Orsolyák gólt is ér el, amit a biró igazságtalanul nem ad meg. Ez leveri a csapatot, mely ezután Fischer ujabb góljával megnveri a pestiek számára a mécsesét. Még lehetne egyenlíteni, de a halfsorban ismét bajok vannak és a csapat csüggedten kiengedi a kél pontot kezéből.
A csapatból senki sem elégített ki. A Zala Kanizsánál megszoktuk, hogy mindig erősebb ellenfelekkel tudott jobban küzdeni — ezúttal ez elmaradt.
Tihanyi gyenge biró volt.
Vasárnapi sporteredmények:
Nemzeti-Budai 33 1:0 (1:0). Ferencváros—Bocskay 1:1 (1:0). Attila— P.-Baranya 3:0 (1:0) Kispest—Bástya 0:0. Újpest—III. ker. 3:2 (2:1). Hungária—Somogy 6:! (3:0).
II. liga: VAC-Merkur 7:1 (1:1). Vasas—Megyer 7:0 (3:0). Sabária—Rákospalota 7:0 (1:0). BAK—Kossuth 3:0 (3:0). Terézváros—Józsefváros 3:1 (1:0). Vízipóló eredmény: ? Magyar válog.—Nizza válog. 12:2
deklaton baj-bajnokságát
nhioK\'jn | Jj
Atlétikai
Somfai megnyerte a deklaton óságot és ezzel 25. bajnoks parányi Kassán sulydobásban litert ért el.
Az Ausztria elleni magyar tizenegy
Budapest, szeptember 30 (Éjszakai rádiójelentés.) A szövet-kapitány az október 6-ikán Wapesten játszó osztrák válogatott lcn ezt a csapatot állította össze:
Aknai — Mándi, Fogoly III. — Borsónyi, Kalmár, Obitz — Markos, Takács II., Avar, Hites, Titkos. Tartalékok: Amsei, flungler, Kom-póli, Toldy.
MTAGflLPA
pörkölt kávé,
a kávék királya állandóan friss pörkölés
\'/« kg. P 2*50 Hnszel és Friedenthal
fűszer- és csemege-kereskedésében Nagykanizsán.
II
— Lapjobb tóvárosi
Nemzett tljság U| Nemzei
ipl lapok iiték.
Levente bajnoki mérkőzések eredményei:
I. osztály:
Zala-Kanizsa Húsos 2:0 (1:0) Egyetértés—Vasas 5:1 (2:0). 13 FC—Kiskanizsai Levente 2:1. A mérkőzés az I. félidőben félbeszakadt, miután a kiskanizsai drukkerek paradicsomzápurt zudi\'ottak a kanizsai játékosokra és a biróra.
II. osztály: Nemzeli—Ékszerész 1:1 (0:1). 77 Előre—Bocskai 1:0 (1:0). Hunyadi—Kiskanizsai Levente II.
6 :0 (3 :0).
II. ker.—Turul elmaradt, miután a Turul csapata nem állt ki.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mlndenQtí!
Főraktár:
Eternola Edison Bell Parlophon
havi részlet 22 P hifi rénlet 14 P haxi reiilet 13 P
GRAMOFONOK
Legújabb schlager
gramofon lemezek
állandóan raktáron
CvaUA Am#bI fegyver"- lőszer- és = JZBDO MlllCSI sportárunagykereskedés
rádió és gramofon osztálya
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentések i Hétlón > MmtrUk-hl: Reggel 7 Arakor -H\'9. délután 2 órakor -fÍ5-J, e«te 9 órakot +8-2.
Felhőiéi: Egén nipon át tiszta égboltozat.
Szélirány: Reggel éa délben dél, elte délnyugati szél.
A latMNUilal tnUaal aata 10 órakar Jalaatli klaaé UlhSa majd kéaSbb délnyugati Ugáramláa-aal ai éjjall H6méra4klat amal-kadéaa várhat*.
Újévi üdvözlőkártyák
Ünnepi imakönyyek Kis Arnold: lirjam Imaköpenyek
Kaphatók ■
Fischel Fülöp Fiai
kftnyvkereskadéséban
KÖZGAZDASÁG
" — — n
TŐZSDE
A külföldi tőzsdékről érkezett gyengébb jelentések, valamint a gazdasági helyzet kedvezőtlen megilélése folytatólagosan lanyha irányzatot eredménye tek a mai értéktőzsdén Főleg a spekulációs nehéz papírokból már nyitáskor nagymennyiségű áru került a piacra s a tömeges árukínálat a tőzsdeidő további folyamán sem csökkent. Ez a körülmény a csekély felvevőképesség piacon már nyitáskor is jelentős visszaesést okozott és az árhanyatlások mértékét csak az intervenciós vásárlások mérsékelték némi-kép. A legszámottevő árveszteségek ismét a bányapiac vezető értékeiben fordultak elő, de jelentős mértékben visszaestek a kuliszpiac vezető értékei és más részvények is. Nem volt rilka a 2 3"i-os, sőt ennél magasabb százalékarányu árveszteség sem. A kisebb értékek árvesztesége az 1\' ■■ körül mozog. A forgalom valamivel élénkebb volt. Az irányzat zarlatkor is lanyha. A fixpapirok piaca teljesen Uzleltelen volt. A valuta és devizapiacon barátságos volt az irányzat, csupán Dollár esett vissza 140 ponttal.
Megtakarít
holdan- Int 10—15 kg vettmagat, ha gabonaféléit rem gállccal, hanem
porpáccal vagy nedvespáccal
csávázza. Eirdell gyári álban kapható:
Apzópác, Porzol T i I I a n t i n
porpácok éa
Hlgoián, Cuprám Tillantln
nedves pácok.
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya éa növényvédószerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A btióaág mellett. Telefon 130.
Különféle műtrágyák állandóan kaphatók.
ZALAI KÖZLÖNY
uKiuoer
Zürichi lárlat
Pirii 20-32, London 25-17, Newyork 51850, Brtlssel 7218, Milano 27\'13Vs Madrid 76-75, Amsterdam 208\'12>/j, Berlin 123 58, Wien 72 93. Solla 3-75, Prága I5-3S, Varsó 58-15 Budapest I0-4B\'.> Belgrád íll\'/j, Bukarest 3 08.
TeraiiTtt**
Buza30 ////., rozs 20 /III. esett.
Buu llazav. 77-e« 21-80—21-95. T-m 21 85 -22 10, 79 Cl 22 2^-22-50, 80-as J2 40-22 6S, dunánt. 77-es 20-90 -21 05, 78-«i 21 00-21 25. 79-es 21-20-21 <5, fO «■ 21-30- 21-55. rozs 15 15-15 30, luk árp. 15 75-162), aörárpa 18-50-19 75, l«b 1350-1375, tengeri tlzt. 23 60-24-—, dunántúli IS OO—19 25, repce 50 00-52 00 korpa II 00 II 25.
í budapesti Tózjde dey]za-|ejyié!e
valutAk
Angol I. 27-70-27-85 Belga fr. 79-50-9 90 Cieh k. 16-87-16 97 Dánk. 152-40 153 00 Dinár 9 98-10-07 Dollár 570 80-572-80 Pranda 1.22-25-22 55 Holl. 229-40 230*40 Lengyel 64 05-64-35 Leu 3-36-3-40 Uv« 411-416 Líra 29 80-30-10 Márka 136-20-136 80 Norvég 15240 153 00 SchlU. 80-30 80 70 Peseta 84-45-85-15 Svájci I. 110-15 110 65 Svédk. 153-25-153 85
DEVIZÁK Amit 229-70-230-40 Belgrád 10-07-10-10 Berlin 136-37-136-77 Brüllzel 79-65-79-90 Devizalel 3-39-3-41 Kopenb. 152-t 0 153 00 London 27-77-27-85 Madrid 84-55-85-15 Milano 29-94-30-04 Newyork 572-30 3 90 Oszló 152 60-153 CO Pária 22-42-22-49 Prága 16 93-16-98 Szólta 4*14-4*16 Stockh. 153-45-153 85 Vaisd 64-15-64-3*. Wien 80 47-80*72 Zürich 110-35-11065
S«rtéirálár
Felhaltál 4460, eladatlan 818. - Első rendU 1-46-1*48, azedett 1*36—1*38, szedeti közép 1-24-1-28, könnyű 100-1*16, i-ső rendű Oreg 1*26—V30, ll-od rendű oreg 1*10—1 16 angol mldő 1-30-1-50, szalonna nagyban 1*60—1-66, zsír 1*96 -2*00, hu> 1*50-1-74, .zalonná. lélserlia 1-60—1-80.
Eltit*: Wlwütl Rrmii UfkUíó
TílUlit, lajTknluái.
Felelős kiadó: Zalai Kiről
ily.
latararbu telefon! Nacykaulxaa 78. az.
APRÓHIRDETÉSEK
Ax arríUrdetéart dl)a 10 «*• M fltUr, Minden további szó dija I «M. Vnái és anaepnap 10 ásóig 80 Mllár, minden további SIÓ dl|a 8 fIII. Szerdán la péa-token 10 szóig (0 IHUr, minden további izó dija • ffl|. Omazó » minden vastagabb betűből állu szó két Sló.,ík számit-tatlk. Aliáit keresőknek 5(W. engedmény.
HlrsUtásak S (81) pangd S.u.g.n alul ■ faleslagea klnivaláa, laántláiáa tlkaraléaa vlpatt • I S r . f I z a I a n d I k
Király-utca 34. szám alatt (Kálmán-házi kapuaiaiti be|»raltal egy szép azoba azonnal klaló. Irodahelyiségnek is alkalmas Ugyanolt utcai klrakatoa helyiség irodánsk, vagy boltnak azonnal kiadó. 4888
Férfikalapok, dtvatnyakkendök, uil-divat dolgok a legnagyobb vllaszlékban Kaufmnnn Károlynál. Teleion 372. 4808
Trapplataaisjt, kerékvélelnél kilója P 2-60. Vlda, Kazlnczy-utca 13. 4C48
Intalllgana urileány elmenne gyermekek mellé vidékre Cim a kiadóban. -4876
Háromazobáa magánház november I re kiadó. Bővebbel Kazinczy- 43.B. 4880
Lépesmézet,
nyersbőrt, ágytollat, "«"«t és fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát él Fiai
Erzsébet-tér 15. km
HIRDESSEN
■ „Zalai Köxlöny"-ben°
VlnoalUr kimondatlan állását elcserélné, hol eled elemists fiát iskolába |»ral-hatná, nagy gyakorlatul él hoiszu blzo-nyilvánjokkat. Clm a kiadóban. -<796 H».«nált kái|h*l, vasat, rezet, ólmot és mindenféle cifivet msgas arat vesz Stcrnberg VI mos, Telekl-ut 2ü. 4M2 Klariá (gy * és egy hatsiobás lakás Bővebbet Reíchenleld húsüzem Erzsébet-tér 3. \'18\'5 Uradat r,| tejből ké\'zltett. egész zsiroi, nagy láp/rlékü Trappista aajl és uradalmi lej kiiünő mlnoscgü naponta Kggel 7 és 9 óta közölt Csengery utca 58. szám alatt kapható Diellelm Lőrlncníl. -4884
SxArmaérisk a legnagyot b választékban raktárra érkeztek Kaufmann Károly céghez. Telelőn 3 2. 4807 Su jár ul 68. íz. há« e adó. Megtekinthető naponta 3—5-lg. 4869
Egy mlndanca l.ánr, aki főzéshez Is é,t, azonnal fdvíUtik Vörösmirly ulca 19 sz. -4879 Lóárverés. A nagykanizsai vásáriéren folyó évi október hó l-én 8 órai kezdettel 3 darab kincstári ló fog elárvereztetni. Honvéd állomásparancsnokság
K«t kDIflnbaJáraitu etrgáiiFan buio-rozott szoba, tsetleg teljes •IIAtiasal kiadó Deák tér 10, ajtó 4. -4882
Bérautó csukott, 6 személyes Minerva megrendelhető Ksulmann Károlynál. — Telelőn 372. Lakástelefon 275. 4806
20.837/1929.
Tárgy: Pályázati hirdetmény a v. közhórháznál
üresedésben levő segédorvosi állás betöltésére.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa megyei város közkórházánál üresedésben levő és Zalavármegye alispánja állal kinevezés utján betöltendő, a XI. fizetési osztályba sorozott egy segédorvosi állásra pályázatot hirdetek.
A minősítésre nézve az 1876: XIV. és az 1883. II. t.-c. rendelkezései irányadók.
Javadalmazás a hasonállásu állami alkalmazottakéval azonos.
A kinevezés 2 évre szól.
A szabályszerűen kiállítandó s a pályázó által sajátkezüleg Írandó pályázati kérvényhez eredetben, vagy hitelesített másolatban a következő okmányok csatolandók:
1. anyakönyvi kivonat és „Családi értesítő",
2. hatósági erkölcsi bizonyítvány,
3. iskolai végzettséget és esetleges szakképesítéseket igazoló bizonyítványok,
4. honossági bizonyítvány, vagy ennek hiányában községi illetőségi bizonyítvány,
5. szellemi és testi épséget igazoló ujkeletü közhatósági tisztiorvosi bizonyítvány,
6. eddigi szolgálatot, foglalkozást, illetve általában előéletet igazoló okmányok,
7. a teljesített kalonai szolgálatot igazoló katonai bizonyítványok,
A pályázati kérvények Zalavármegye alispánjához címezve a polgármesteri iktató-hivatalban/ nyújtandók be és pedig a közszolgálatban nem állók közvetlenül személyesen, vagy posta utján, közszolgálatban állók pedig hivatali felsőbbségük utján.
A pályázat határideje 1928. évi október hó 15-ének déli 12 órája.
Hiányosan felszerelt, valamint az elkésve benyújtott kérvények figyelembevétetni nem fognak.
Nagykanizsán, 1929. évi szeptember hó 26-án.
Polgármester.
ELADÓ
egy üzemképes, jó állapotban levő csukott
Prestó autó,
esetleg 18 havi hitelre.
Bővebbet:
Szántó Uilmos és Társéi cégnél
Nagykanizsa, Deák-tér 2. sz.
értesítés.
Érlesilem a nagyérdemű közön, ségel, hogy
műhelyemet
Nádor-u. 4. sz. alól Kazinczy, utca 4, ». (Holfmann-féie ház) helyeztem át.
.ni Tisztelettel
CZVETKÓ GYULA
vízvezeték-szerelő él lakatol
Féili és női kalapok
a iegolcfóbbtól fl legflnomabbfg, nagy vjlatztékoan. — Mindennemű férll ti nfll sapkák, halapkolllhak nagy tw választékú eladás*. Alakltáaokat elvállalunk.
Gyenes és Vida.
Moil Pest I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gOxmosl, wgytliitHÓ, ruhafestő t (lombathtljrl or«x. IparktillUAtoa aranyérem tuti kl(QnUtv«
NAGYKANIZSA
üyOJtfltelepi Oyírltltp,
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19.
Nem kell Idegenbe mennie, mielőtt bármit (eltet vagy tisztíttat. Győződjön meg áraim oíc óságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen tényü gallértlBztltás I Tisztit I j « Plisséroz I
Nyomatott a DéJzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
A naKykanizsai klr. Járásbíróság,
mint telekkönyvi hatóság.
8990/1929. Ikv. sz.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Horváth Oyörgyné szül. Varga Stefánia végreh*Jtalónak,]Kovács István végrehajtási szenvedő c.llen Indított végrehajtátlügyében a telekkönyvi hatóság a véjrehiltató kérelme következtében az 188i:LX. t-c 144., 146 él 147. §ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 53 P 67 flii. tőkekövetelés, ennek 1929. évi máiul hó I. napjától járó 8»/o kamata, 10 Pengi eddig megállapított per- és végretlsjtáii és az árverési kérvényért eiuttal megalls-pitott 10 P 20 fill. költség behajtása végetl a nagykanizsai kir. járásbíróság területéa levő, Nagykanizsa m. városban (ekvó s s nagykanizsai 3119. szijkvben Afl, 1-sorsz. 2979/s. és 3t08/a. hrsz alatt felveti Kovács litván és neje Török Rozália nevén álló 1437 n-űl területű szőlő, pincével l cser lót pusztán 16\'0 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a kir. Járásbíróság hivatalos helyiségébea (Igazságtlgyi palota, földszint 8. a|ló) meg-tartására 1929. november 29. napjának d.e. 10 ótiját ttlzi kl is az árverési lelteteleket az 18«1:LX t. c 150. § a alapján -következőkben állapltja meg:
Az árverés alá kerülő Ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az átveretni szándékozók kölelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/n-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t. c. 42 Íj ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaptrosban-kikUldöttnél letenni, ho^y a bá latpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 : LX. t. c. 147., 150., 170. §§., 1908: XLI. t. c. 21. §.) , ,
Aki az ingatlanért a kikiáltási árná msgasabb ígéretet tett, ha többet ígérni sensl sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megátlipltot bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (192! : XLI. t-25. §.)
Nagykanizsa, 1929. évi szapl. hó l9\' napján. ,
A kiadmány hileiiO1-
Mikó s. k. 4861 főtiszt.
<19. évfolyam, 223. siám
Nagykanlm, 1920 október 2, szerda
Ara 16 OUér
ZALAI KOZLOKT
POLITIKAI NAPILAP
SicrtcjilÍjÍK ti ktadóblviUI: Pő-nt 5. uim.
Keultielyt flrtkklidóhlvatal Kossuth LiJoj-u. 32.
Felelős szerkesztő: 1
Barbarits Ijijos
EMfactM án: Cf7 Ma a pta*) M Mi
Görög-magyar gazdasági kapcsolatok
Irta: Bud János m. kir
Anemrégiben Szalonikiben megnyílt nemzetközi árumintavásáron Magyarország ismét külön pavíilon-ban mutatta be a magyar mezőgazdaság és ipar termékeit. Ez ujabb alkalom, amely bizonyára hathatósan izolgálja a görög-magyar kapcsolatok további intenzív kiépítését.
A háború előtt Görögország és hazánk között csak gyér összeköttetés állott fenn, azóta azonban tudatára ébredtünk, hogy a Balkánon, az ősi kultúrájú görög nemzet fiai őszintén keresik a velünk való gazdasági kapcsolatok erősítésének lehetőségeit is. Még élénk emlékezetünkben vannak a görög ipari és kereskedelmi élet illusztris reprezentánsainak — közöttük az athéni és a pyreusi kereskedelmi kamarák, vala mint a görög gyáripari szövetség elnökeinek és másoknak — nálunk telt látogatásai és épen most kapjuk a hírt, hogy Görögország nagynevű miniszterelnöke, európai körútja alkalmából, Budapestre is ellátogatni készül. Mindez nagy jelentőségű számunkra, mert tisztában vagyunk azzal, hogy mindkét ország érdeke, ha mi a szláv gyürün keresztülhatolva, közvetlen gazdasági kapcsolatot nyerhetünk azzal az országgal, amely készségesen nyit utat nekünk a Földközi tengerhez és támogatást nyújt ahhoz, hogy fokozott gazdasági tevékenységet fejthessünk ki a Balkánon. — Erre nagy szükségünk is van, mert az 50 milliós lakosú és hatalmas fogyasztóterülelet biztosító Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása, nemkülönben a reánk kényszeritelt trianoni határok szükségessé teszik, hogy fejlett mezőgazdaságunk és tel-jesitőképes iparunk részére megfelelő uj kiviteli piacokról is gondoskodjunk és külkereskedelmi forgalmunkat minden eszközzel élénkíteni igyekezzünk. Etéren találkoznak Görögország és Magy.irország gazdasági érdekei, mert egymás termékeit tekintve, mindkét ország vevő és eladó is Mi magunk előszeretettel vásároljuk a speciális görög export cikkeket: a kitűnő görögországi dohányt, déligyümölcsöt, mazsola-szőlőt. növényi olajat és az ipari cé-
lokra kiválóan \' alkalmas gyantát, amelyek minőség és ár tekintetében versenyen felül állanak. Viszont fokozódó jelentősége van számunkra a görög piacnak, ahol további lehetőségek nyílnak ugy mezőgazdasági, mint ipari kivitetünk szempontjából. Az utóbbi évek statisztikai adatai ugyanis azt mutatják, hogy Görögország felé irányuló exportunk eró-lel|esen izmosodik ; áll ez különö-J*;" a gabona- és liszt; tenyészállat K löki vitelre; emellett az idén nagy "port-üzlet kínálkozik a kitűnő nw-syar burgonya- és babtermés révén is, amely termékek a görög reláció-
kereskedelemügyi miniszter
ban különösen fontos export-cikkeink.
A görög kormány céltudatos pénzügyi és gazdasági politikája az utóbbi évek alatt különösen hatalmas gaz dasági fellendülést hozott, ami vasúti, kikötői és egyéb nagyarányú építkezésekben jutott elsősorban kifejezésre. Ez a körülmény lehetővé teszi, hogy ipari termelésünk is számottevően vegyen részt a görög szükségletek kielégítésében. E téren máris jelentékeny eredményt ért el vas- és gépiparunk, elektromos iparunk és cement gyártásunk, de nagy lehetőségei vannak a görög piacon textil- és szesziparunknak, bútoriparunknak, valamint hus-, gyümölcs-konzerveinknek és cukorgyártásunknak is. Megállapíthatom, hogy az 1926. évben Görögországgal megkötött kereske-
delmi egyezmény, amely mindkét fél részére a legnagyobb kedvezményt biztosilja, már eddig is erőteljesen hozzájárult a két ország közötti külkereskedelmi forgalom megerősödéséhez. Megjegyzem továbbá, hogy egyes speciális görög és magyar provenienciáju cikkek vámhelyzeté-nek kedvezőbbé tétele céljából a kél állam kormányai ép a közelmúltban további tárgyalásokat indítottak.
A görög-magyar gazdasági kapcsolatok további kiépilése szempont-jlból jelentőséget tulajdonitok a megoldásra v.iró hajózási kérdéseknek és különösen a dunai ut kihasználásának, amely lehetővé teszi a közvetlen összekötietést Görögországgal az olcsó viziforgaloniban. Mi magvarok őszintén kívánjuk, hogy Görögország, amely Ázsiával szemben az ókori időktől fogva mindig előőrse és bátor védelmezője volt a nyugati kuliurának, sikeresen haladjon tovább a gazdasági prosperitás utján.
Miniszteri bizottság dolgozza ki az osztrák alkotmány-reformtervezetét
Választójogot kérnek az Ausztriában élő birodalmi németeknek
Béca, október 1 Az osztrák minisztertanács négy miniszterből álló bizottságot küldölt ki az alkotmány-reform tervezetének kidolgozására. A bizottság tagjai: Sclwber kancellár, Vaugoin helyettes kancellár, Schumy belügyminiszter és S/umu igazságügyminiszler. A reform-tervezetet elkészítése után minisztertanács tárgyalja le, azután
pedig nyomban a parlament elé terjesztik.
Béca, október I (Éjszakai rddiójelenlés) A nagy-németek az oszlrák—német népszövetséggel egyetértésben a nemzeti tanács legközelebbi ülésén javaslatot nyújtanak be, hogy az Ausztriában megtelepedett birodalmi németeknek adják meg a választójogot.
A miniszterelnök Budapestre érkeztével
újból megkezdődik az élet a politikában
Budapest, október 1
Bethlen István gróf miniszterelnököt ma vagy holnap várják Inkéről vissza Budapestre.
Az eddigi tervek szerint a miniszterelnök hivatalának átvétele után az egyes reszorlminiszterekkel fog tárgyalni.
Az egyes gazdasági minisztériumokban a gazdasági élet minden ágazatát feiölelö törvényjavaslatokat dolgoztak ki, természetesen ezenkívül közigazgtási természetű és más igazságügyi javaslatokat is készítetlek, ugy, hogy a legközelebbi minisztertanács már ezekkel az elészitett lör-vényjavaslatokkil foglalkozik. Előreláthatóan az október tl-iki minisz-
tertanácson fogják véglegesen meg■ állapítani azoknak a törvényjavaslatoknak a sorrendjét, amelyek az őszi parlamenti ülésszakban a képviselőház elé kerülnek.
Kisgazdák értekezlete
Budapest, október 1 A kisgazda képviselők legutóbb megbeszélést folytattak, amelyen megkérték Szabó Sándort, az egységes-párt alelnökét, hogy lépjen érintkezésbe Sátovszky Béla belügyminiszterrel és tudja meg, hogy mikorra tűzik ki a megyei választások idejét. A belügyminiszter tegnap érlesitette Szabó Sándort, az egységespárt alelnökét, hogy szerdán délután 5 órakor az egységespárt Eszterházy-udai
helyiségében részletesen tájékoztatni fogja a kisgazdaképviselőket a vármegyei választásokkal kapcsolatos intézkedésekről.
Mayer János földművelésügyi miniszter a képviselőház összeülése előtt október 14-én tartandó értekezletre hivta össze a kisgazd képviselőket, hogy tájékoztassa őket a parlament őszi munkaprogramjáról. Az értekezletet azonban az eredeti tervtől eltérően október 15-én tartják meg, amiről a földművelésügyi miniszter most levélben értesítette kisgazda képviselőtársait
Anglia 28 millió fontos útépítéssel igyekszik leküzdeni a munkanélküliséget
Henderson szerdán számol be az
orosz megbízottal folytatott tárgyalásairól a munkáspárt konferenciáján
London, október I (Éjszakai rddiójelenlés) Az angol munkáspárt brightoni konferenciáján Thomas főpecsétőr kanadai útjáról szóló beszámolójában utalt arra, hogy 1918. óta az angol kormányok több mint 650 millió fontot költöttek munkanélküli segélyekre és 100 millió fonton felül a közvetlen szegény-segélyezésre. Ma még mindig több, mint 1V< millió munkanélküli van. A kormány béke-programjáért és a tengeri leszerelésért is nagy árat kell fizetni, mert a hajógyári munkások nagy része elveszíti kenyerét. Reméli, hogy februárra kedvezőbb lesz a helyzet. Az uj parlamenti ülésszak elején a kormány 6 millió font értékű közmunka és 28 milló fontos útépítés programjára kér felhatalmazást.
Kelly kiküldött indítványozta, hogy a konferencia utasítsa vissza a miniszternek a munkanélküliség elleni biztosításról 6zóló jelentését, ami egyértelmű lett volna a kormány elleni bizalmatlansági szavazattal.
Az indítványt igen csekély többséggel vetették el.
Ixmdon, október 1 A .Star" brightoni levelezője szerint Henderson ma délelőtt a munkáspárti konferenciáról távozva, feltűnés nélkül hagyta el a termet. A város végén várt rá Dowgalesky orosz megbízott közismert zöld autója, melyen egyik közeli városba
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 10.
hajtattal!. Innét reggeli után folytatiák uljukat a Susseh-i mezőkön kérésziül, majd Henderson kerüli ulon lért vissza Brighlonba. Ugy ludják, hogy Henilerson holnap számol be a konferenciának a megbeszélések eredményeiről.
A borravaló
eltörlése ügyében ankétet hlv össze a kereskedelmi miniszter
Budapest, október I Peyer Károly országgyűlési képviselő ma délelőtt a pincérmunkások egyesületének kuldöltségét vezette a kereskedelmi miniszter elé. A küldöttség memorandumot nyújtott át, amelyben a borravaló rendszer eltörlését, a paritásos munkaközvelitő felállítását, az eddigi ügynökrendszer megszüntetéséi, a hétköznapi szünetel és végül a felmondási időnek szabályozását kérik. ílud János kereskedelmi miniszter válaszában hangsúlyozta, hogy az előterjesztett kérelmeket teljes egészükben ismeri A borr.ivaló rendszer el őrlése ügyében összehívja az ankétet, mert magának is az az állásponlja, hogy ez a kérdés már megérett a rendezésre. A borravaló eltörlését idegenforgalmi és más egyéb szempontokból maga is szükségesnek tartja. A küldöttség köszönettel vette ludomásul a miniszter válaszát.
A Tuka- perben
szombaton hirdetnek ítéletet
t\'ozaony, október 1 A Tuka és társai elleni perben ma Snaczky folytatta védőbcszédél. Kifejtette, hogy a szervezése alatt álló autonomisztikus mozgalom nem volt radikálisabb, mint a Néppárt taktikája. Tukának a liberálisla mozgalomhoz nem voll semmi köze. A vád a zsolnai gyűlésen lefoglalt jegyzőkönyv alapján azt állítja, hogy a mozgalmat közel 200.000 cseh koronával finanszírozták, amelyet állítólag a pozsonyi magyar konzulátus adott. Ami a vádat illeti, ilt egy becsempészett hamisított okmányról van szó. A magyar konzulátus levelét egy Vlaszdk nevű ember fogalmazta, aki azóta Amerikába szökött.
Utolsónak Mach Sándor vádlott beszélt, aki hangsúlyozta, hogy az ő tevékenysége a tótság és az államhatalom erősbitésére irányult. Az ő személyében a Rodobrana (II a vádlottak padján, amely határozott szervezet nélküli, szabad egyesülés s amelynek egyetlen vezetője volt és marad Hlinka, a tót nemzet vezére, Az Ítéletet\' szombaton délelőtt 9 órakor fogják kihirdetni.
Bnzdngan haldoklik
Bukarest, október 1 (Éjszakai rádiójetenlés) Buzdugan, a régenstanács rgyik tagjának állapota igen súlyos. A régenstanácsban utódjául legtöbb eséllyel Mária királynőt emlege\'ik. A ma esli orvosi jelenlés szerint Buzdugan állapota válságos.
Felborult egy vásárosóRKal tele teherautó Nagyrécse alatt
A borxalmas sxerencséilenségnelc nyolc súlyos sebcsUli/e van
NiiRykanlzsa, október I
Az utóbbi nap,A gyakori autókatasztrófáit eggyel szaporította ma reggel az a súlyos kimenetelű szerencsétlenség, ami Nagyrécse alatt törl.\'nt.
A mai nagykanizsai országos vásárra nagyon sok idegen vásározó jött cl portékáival. Igy löbbek közölt Marcali nagyközségből és Nagyszakácsiból is. Egy csomó ilyen vásározó kereskedő és iparos összeállt és egy nagy teherautón igyekezett Marcaliból Nagykanizsára. Az autót Szántó István marcalii soffőr vezette, rajta kívül nyolc vásározó foglalt helyet a legkülönfélébb árukkal és bálákkal megrakodva.
A súlyosan megterhelt autó normális sebességgel hajlott az elég forgalmas országúton. Nagyrécse alati, az egyik kanyarodónál szembe jölt velük egy gazda kocsijával. — Szántó István soffőr ki akarta kerülni, de valószínűleg mikor hírtelen fordulni akart, valamilyen defektus történt és a leherautó felborult, utasai hatalmas ívben, ahányan vollak annyifelé kirepüllek az ulteslre, ahol leglöbb véresen és eszméletlenül elterült.
Velőtrázó sikoltások és jajgatás töltötte be a kora reggeli levegőt, ugy. hogy az arra járók csakhamar odasiettek, majd a községbe szaladtak, ahonnan Nagykanizsára a mén-lökért telefonáltak.
Nagykanizsáról nyomban kiszágul-dolt a mentőautó és még egy autó. Ezek a szerencsétlenség színhelyére érve első segítséget nyújtottak a szerencsétlen vásárosoknak. Bekötözték őket és behozták a kanizsai közkórházba. Egyik-másikának állapota súlyos és életveszélyes.
A soffőr kezén és karján sérült meg és erős zuzódásokat szenvedett. Borsos György fiatal kékfestő súlyos fejsérülést, zuzödásokat és csigolyatörést szenvedett. Nyakas Viktor 19 éves kereskedősegéd súlyos hátgerinc sérülést kapott. Belatinc Józsefné 33 éves nagyszakácsi lakos éles, vágott sebet, férje Belatinc József kulcscsonllörést, Varga Ernő 25 éves fiatalember combsérülést és számos zuzódást, Németh György 2!) éves nagyszakácsii lakos súlyos gerincsérülést, — míg felesége, Németh Györgyné 32 éves asszony erős belső
sérülést szenvedeti.
Hogy melyik - a szerencsétlenség legsúlyosabb sebesültje, ebben a pillanatban még nem állapitható meg. A kórház az egész orvosi karát mozgósította az áldozatok rögtöni kezelés alá vételére.
A csendőrség nyomban szigorú nyomozást íjlett meg a színhelyen,
hogy megállapítsa, mi okozhatta a végzetes szerencsétlenséget, amely nem tudni még, hány emberáldozatot követel.
A nagykanizsai törvényszék vizs-gálóbirája kiszállt a kórházba, hogy azokat, akiknek ezt már állapota megengedi, a szerencsétlenség lefolyásáról kihallgassa.
Pén/eken lesx döntés Nagykanizsa t}ösi emlékművéről
A 20-asok csütörtökön este értekezletet tartanak
közös emlékmű megvalósítása. Mert: 1. a külön-külön akciók keretében egyik frakció sem tud annyi pénzt
Nagykanizsa, október 1
Nagykanizsa hősi szobrának Ugye döntő stádiumba került. Mint jelentettük, a volt 20-as ezred hősi emlékmű bizottsága Hybl szobrászművész tervét fogadta el kivitelre. Nem történi azonban még megállapodás a szobor felállítási helye dolgában, amiben a város vezetőségével egyetértőleg fognak határozatot hozni. Evégből csütörtökön déli I órakor Nagykanizsára érkezik Hybl szobrászművész, Reischl Richárd, a 20-as emlékmű bizottság elnöke és a bizottság több tagja. A bizottság este 8 órakor értekezletet tart a Korona éttermének ktllön helyiségében. Erre az értekezletre kéri az összes volt 20-asok megjelenését. A városházán pénteken lesznek ezügyben a tanácskozások és az együttes helyszíni szemle fogja eldönteni, hova kerül
Nagykanizsa hősi szobra.

Értesülésünk szerint a városházán tárgyalás alá kerül az értekezleten az a kérdés is, hogy mi módon lehetne a 20-as és 48-as hősi szobor akciót egyesíteni és egy monumentális szobrot emelni a két kisebb méretű emlékmű helyett. Ez az egy szobortermészetesen közösen hirdetné Nagykanizsa mindkét ezredének, a 20-asoknak és 48-asoknak hősi áldozatait. Ha a város a 48-as emlékre szánt hozzájárulását ehhez a közös akcióhoz nyújtaná, ugy az eléren fennálló ellentétek talán eliminálhatók lennének.
Mint más alkalommal, ezutlal sem győzzük hangsúlyozni, hogy Nagykanizsa hősi-szobor kérdésének egyetlen megnyugtató medoldása lenne a
Én nem fiirdetek sokat, meri I a sok adminisztráció drágít f |
Helyette inén llsitrlt vevőimet » lexnanyobb mértékben kielégítem melyet
BUTORTELEPEM
Jó hírneve bizonyít
Hitelképe* egyéneknek k 4 az p é ni * r b > n nyújtok hitelt. Jó minősé.ti háléuobék már P 33\'J-tftl ebédlők p 650-181
Sajttt kérpltoemahetyemben a legolceébb éa legjobb műnkét kéexitem.
Székely Vilmos butortelcpe Nagyltanlxsít.
Kaxlncxy-uíca 4. 46l.
előteremteni, hogy abból egy valóban monumentális emlékművet lehessen emelni, olyant, ami egyaránt megfelel a hősi áldozat nagyságának és jelentőségének, valamint Nagykanizsa város nem annyira jelenlegi, mint jövő szépészeti kívánalmainak.
2. a hősi halálban nem szimpatikus gondolat: elkülöníteni egymástól egy város két ezredének vértanúit, felparcellázni a hősi érdemeket.
3. a város közönségének kegyeletét nem lehet megosztani két hősi szobor között, különösen ünnepélyes alkalmakkor.
4. csak közös emlékmű esetén lehet megoldást találni arra, hogy bármely más ezredhez tartozott kani; sai hősi halott emléke ne maradjon ki abból az érzésből és annak kultuszából, amit a hősi szobor reprezentál.
5. Nagykanizsa város hozzájárulása a közösség pénze, a közösség hősi halottai pedig valamennyien egyformán kell hogy részesüljenek abból az áldozatból, amit a város fordít emlékezetük megörökítésére, érlve ezalatt bármely fegyvernemhez tartozó, bármely katonai alakulatban szolgált kanizsai hős emlékezetét.
MflTflGALPfl
pörkölt kávé,
a kávék királya
állandóan friss pörkölés
\'/« kg. P 2-50 Inszel és Friedenthal
tflszer- és csemegekereskedésében Nagykanizsán.
IQVÜ.1 október fi.
Vásárfia
Nagykanizsa, október 1
Érdekesek ezek h kanizsai nagyvá-■órok Egyik-másikon (a tegnapin epén nem mondhatni) akkora a forgalom, hoev az ember azt hinné, a kánaáni EölőfUrt Is Itt termott valahol a för-héncl domboldalban. De ha az ember belevegyül a nagy zalbongásba, akkor látja csak, hogy magja kevés van az evész silrgödelemnek. Már még a vásárfia Is kimúlik lassan a divatból. Magam la csak ezt a kis kaleldoszkopot gyűjtögettem össze vásárfiának, miközben a Sok színes holmi helyett a színes eseteket böngésztem az utburkolás miatt canászét telepített vásárban, legérdekesebb volt
ax Iclg néni.
pesti fiatalember. Jó borostás, agyonloholt vásározó. Szabályszerű nöl kombidét húzott a ruhája fölé, ugy kínálja a női konfekciót. A 45-ös lábához egészen jól áll a magakellető csipkés fehérség.
A Tóni
már csak a fejét kötötte be szép plros-babos kendővel. Az a nevezetessége, hogy esküdözik nagyhangosan : mindé ni visszaver, ha nem megfelelő az dru. (A Jövő vásáron biztosan keresni Is fogják a Jó atyafiak h retour-portékávaJ.)
„Jegem a sxóda f4
Ez a vásári „mozgó-bar" Jelszava. 10 fillérért méri poharát. (Egész Jó üzlet egy üveg szódéból.) Belenéztem a vödrébe, amiben a szódásílvegeket cipelte. Nera volt benne Jég. De még egy csepp vlz sem. He azért volt kelete bőven a jrisshideg-frtssjeges\' - n ek.
„J£l a soros 7"
Mundus vult decini... Van ebben valami igazság. Az egyik - textil-sátor előtt hallottam folyton, amint a vastag tarkójú kereskedő egyre kiabálta a járókelőkre :
— Tessék anyám ! Tessék mamuska ! Tessék édes asszonyom !
Aszerint, kinek ml a dukancla. Közben, mintha legalább 1h ostromolták volna a Bátrat: * — KI a soros, asszonyok ? Ki következik ?
. Persze: senki sem következett
Osxtályoxást
la csináltam hamarjában: 24 filléres sátrak: nagy tömeg, csizma-sátrak: kevés ember, ruha-konfekció : üres. Körülbelül wz az arány forgalomban : minél szükaógesebb valami, annál In-kább nincs rá pénz. Mert n K7.(lkBÓgcn drága. A filléres vacak legkelendőbb. Meri „annyi még akad" mindenkinek,
Kozen/ntger-Deffy
Egy eleven hozentrágor-hegy la aétAl a vásárban. Nyakán, tején, karián, z«eb-lelben csupa hozentráger. Rgyben a jUijjírimább Hollngenl alpaecat" la ö
Jég-börxe
Olcsó a kanál: 20 fillér darabja. De lehet hatot Is egy pengőért.
Oiosó a .X fillér a kevert-. Ez valami bizonytalan szinti, szagú, Ksszeállásu Mes massza. Állítólag töltött-csokoládé törmelék. Nagyon tó. tísak ránérnl nem |ó.
Olcsó a múre. !)e „csak gyéggel" vi-*zlk. A márc lehet meleg Is, de vele kell adni ktllön egy darabka leget. A gyemkek közt külön Jég-börze alakul
^kauM-Uzem
T. I. ruha-akasztóról esik szó Apró, maszatos kölykök, purdék mászkálnak Vele. Utcán, kávéházban, házak udvara®, mindenütt találkozni ezekkel.
reltünt, hogy egyiken sincs kabát, taak Ing van mindegyikon a piszok watt és felett. Kérdem az egyiket:
ZALAI KÖZLÖNY
Hol a kabátotok?
Hát a sátorban. Az akasztó-árus ugyanis mlndon utca-gyereknek ml m m ukaaztótiU á III i iioa , \'\'jadták, kapnak darabonként 1 Iliiért. Alidig ,1 kabát: zálog.
..Cadagó" sxVtíes
Közönséges cigányok. I)c a vásárban mindenki csángónak Igyekszik nézni < kot. Mert olyasmit árulnak : szőttest, damasztot, miegyebet. (Illúziónak ez Is ló. Igaziból: Itt vették az egyik helybeli üzletben a portékájukat.)
Az egyik Ilyen „csángó" asszony nagyban cigarettázott a „pultja" mellett. Avatatlanok szörnyűködtek:
- NI... a nép romladan Ilu... És hogy pofékel Itt lolyt épen az alku:
Hát mennyit érne a pénze mellett Mit tudok ugy hozzá? Igy a vevő. A végén :w pengő helyett fizet pengői és kész az üzlet.
Ax ócskds-plac
toln van. Az egész vásárban ez telt meg a legjobban. De eladóval. Kz az egyetlen darabja a nagy vásárnak, ihol aránylag csend van. Nent \'a Illik Ide a zaj, ahol minden darabért és minden darabról ordít a nyomor.
Gyanús aluhok
is voltak a vásárban. Az egyik én voltam. A kis blokkommal ugyahla Itt-ott megálltam és jegyezgettem. Igen ám, de ugyanígy volt egy kis blokkjuk a forgalmiadé-ellenőröknek ls. fcs ők Ih Itt-ott megálltak és ők is jegyezgettek. Igy bizony Jó egypár vas-villa-szem belém szaladt.
Viszont amelyik sátor körül Igy őgyelegtem, ott könnyű dolga volt a for-galmladó-ellenőrnek. Nem sokat alkudtak velo a vásárosok. Biztosan engem gondoltak föellenőrnek...
(bl)

Két és fél évi (egyházzal sújtották a váltó-hamisító bánokszentgyörgyi kereskedőt
Deutsch Károly szomorú esetei a törvényszék előtt
Nagykanizsa, október l Annak idején részletesen foglalkoztunk Deutsch Károly bánokszentgyörgyi kereskedő nagy port felvert bűnügyével. Deutsch április óta van előzetes letartóztatásban a nagykanizsai ügyészség fogházában.
Mint ismeretes, sok gazda vásárolt Deulschnél különbözö árukat, amikor aztán fizetésre került a sor, a pénztelen gazdák a legtöbb esetben fedezeti váltói adlak Deulschnek, amelyet aláirtak ugyan, de összegszerűen nem töltöllek ki.
Deutsch Károly a gazdasági viszonyok miatt rendkívül súlyos helyzetbe került. Ekkor arra vetemedett, hogy a kitöltetlen váltókra az adóssal megállapodott összegnél jóval nagyobb összeget irt rá, vagy pedig az előző váltókról lenézte ügyfeleinek aláírását és azokat rihamisitotta uj váltókra. Tizenhét ilyen esetet követett el Deutsch Károly. Mikor a hamisítás kiderült, Deutsch
cscndórkézre került. Kihallgatása alkalmával mindent töredelmesen beismert. A rettenelrs Üzletmenetekkel védekezett.
Ma tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék dr. Mutschen-ftuc/ierlanácsa.
A tanukkal majdnem megteltek a hallgatóság padjai. Mindegyik ráolvasta bűnét Deutschre, aki köny-nyezve vallolt be és ismert el mindent. Egy kanizsai gabonakereskedőt 1200 P előleg erejéig csapott be. Majd Bánokszentgyörgy, Borsfa, Lispe község gazdái vonultak fel.
A biróság a bizonyítási eljárás befejeztével Deutsch Károlyt 17 rendbeli büncseleknnnyeiért Osszbilntetésül két és fél évi fogházra Ítélte.
Az ügyész súlyosbításért, a védő és vádlott a minősítés mialt és enyhítésért fellebbeztek.
A törvényszék Deutsch Károly további fogvatartását rendelte el.
Megölte gyermekéi és elásta egy fiatal anya
A keszthelyi csendőrség a bűntényt kiderítette
Nagykanizsa, október 1 Pdlfl Ilona vonyarcvashegyi fiatal leány isméi szaporította azoknak a szerencsétleneknek a számát, akiknek nincs erejük egy gyenge pillanat konzekvenciáit viselni és inkább tűrik homlokukon a gyilkos fekete sligmá|át, semhogy becsülettel fizessenek az életnek, azért, ami az életnek jár.
Pálfi Ilona életet adolt egy gyermeknek, aki mialt szégyenkeznie
kellett a falu előtt. A frigy felett nem mondott áldást sem egyház, sem szankciót az állam. A meggondolatlan leány a törvénytelen szeretem tanúját születése után megfojtotta, majd, hogy cselekményére rá ne jöjjenek : elásta.
A dolog azonban fülükbe jutott a keszthelyi csendőröknek, akik csakhamar kiderítették az édesanya sötét bűnél, amiért most felelni fog a törvény előtt.
j VÁROSI IWOZGÓ|
Október I Csókos
2 I éjszakák
Szerda I Főszereplő: wmmmm Florenoa Vidor
Sárga kalóz
Főszereplő: Richárd Dlx, Mary Brlan Híradó.
Rendkívüli közgyűlésre
ül Dum a héten a kóp-wieal6teatUlat
Nagykanizsa lerója adóját a jubiláló ferencrenddel szemben
Nagykanizsa, október 1
Értesülésünk szerint Nagykanizsa város képviselőtestülete október 4-én vagy 5-én összeül rendkívüli közgyűlésre, hogy néhány halaszthatatlanul fontos ügyet letárgyaljon.
E közgyűlés keretében adózik Nagykanizsa városa a jubiláló nagykanizsai szenlferencrendieknek, akik több mint 500 esztendőn át összeforrtak a város közönségével és nemcsak lelki vezetői, hanem gondozói és ápolói is voltak a lakós-ságnak, a legsúlyosabb viszonyok között is.
Nagykanizsa város közönsége felekezeli különbség nélkül a legmélyebb hódolattal adózik az elévülhetetlen érdemű barátok-nak és ennek egyik kifejezése lesz a város parlamentjének megemlékezése.
Megtakarít
holdanUnt 10—15 kg. vatAmaget, ha gabonaféléit nem gáliccal, hanem
porpáccal nedvespáccal
csávázza. Eredeti gyári árban kapható : Árzópáo, Paraol Tlllantln porpácok ti Hlgoiáa, Cuprám Tll lantln
nedveipácok.
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya és növényvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telefoo 130.
KülBnféla műtrágyák állandóan kaphatók.
Ma mindenki erről beszél,
Koréin
hogy a ..Menyasszony" divatáruház
legújabb divatos áruval lett felszerelve és vételkényszer nélkül meggyőződhet; hogy a legolcsóbb árban szerezheti be öszi szükségletét rőfös és divatáruban
JENŐ Menyasszony divatáruház Nagykanizsa, Deák-tér I.
ZALA! KÖZLÖNY
1929. október 2.
Fráter Coránd dal-
esíélye
A magyar dal papja, a magyar nótás kapitány, a nemzeti érzésnek, a magyar hazaszeretnek a magyar dalon keresztül való lángoló lelkű apostola tegnap este tartotta dal-estélyét a Polgári Egylet nagytermében, Vadas Lajos primás zenekarának kisérete illetve közreműködése mellett és egy órára megleheti a Polgári Egylet nagyterme a magyar falu friss levegőjével, ákác illattal, a magyar szív bánatával és szerelmével. Mert a magyar sziv szólalt meg Práter Loránd ajkán és áldozott a magyar dal kultuszának, ugy, ahogy csak Fráter Loránd tudja. És felsirt, zokogott, ujjongolt, táncolt a hegedű Fráter csodás mesteri keze alatt és megtöltötte a magyar lelket. Óriási ereje, mindent magával ragadó varázsa van Fráter Loránd dalainak, miket csak magyar ért meg, melyre csak magyar lélek rezonál. Ennek a magyar dalnak csodás forrásából meritett erőt a bitorolt magyar területek lakossága, ahol csak Fráter Loránd varázshegedüjével megjelent. Az, hogy 50 hallgató előtt kellett fellépnie az európai hirü magyar dil-költő és hegedűművésznek, nem von le semmit márkájából. Azok, akik tegnap este hallották — eKy felejt hetetlen magyar est emlékével távoztak, amely még sokáig visszhangozni fog magyar lelkükben.
Vadas Lajos cigányprímás zenekarával ismét megmutatta elsőrendü-ségét és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a magyar dal, a magyar hegedű — magyar érzéssel utal talált a kinyitott magyar szivekhez. (D. R.)
Időjárás
A nafykanlzaal meteorológiai megfigyeld Jelentéaeki Kedden • himtrUk■ let: Re egei 7 óríkor +7 4, délután 2 Arakor +180, eate 9 órakor +13 6.
Hclhóxei: Reggel derült, délben felhőn este llszla égboltozat.
SMrány: Reggel ím délben dél, elte délnyugati azél.
* ■atesrolAglal InMxat •■<■ 10 ftrakar jatMtii falkS*, •nlha IdS váHuM, *a6 haliammal.
— Italmérők figyelmébe. Mint hogy az uj bortörvény kivonat s a korcsmai hitelekről szóló miniszteri rendelet kifüggesztése minden ital-mérőre — a korlátolt kimérőkre is — szigorúan kötelező, nehogy a legközelebbi borvizsgálat vagy rendőrhatósági ellenőrzés alkalmával bárki kellemetlenségeknek legyen kitéve s megbirságoltassék, igyekezzék mindenki a bortörvényből egy példányt, a korcsmahltelekröl szóló rendeletből pedig az italmérő helyiség minden szobájára egy-egy példányt beszerezni s azt olt mielőbb kifüggeszteni. (Bortörvény kivonat I P 10 fill Korcsmahilel rendelet 60 fill. a Zalai Közlöny nyomdában kapható.) Vendéglősök titkára.
A Zalai Köslöny amatőr fény-Iiép-pályástaia
A pályázat karácsonyig tart — F.lső dij: egy fényképezőgép — A fényképeket Szabó Antal sporlüzletében állítjuk ki
kell küldeni a feladó pontos cimé-
Nngykanlzaa, októbor 1
A nagy lendületet vett amatőr-fényképészetet a magunk részéről is előbbre akarjuk vinni, ezért elhatároztuk, hogy e héttől kezdve karácsonyig amatőr fénykép-pályázatot, illetve versenyt rendezünk.
Minden amatör fotográfus annyi képpel vehet részt a pályázaton, ahánnyal akar. A képek olyan témát ölelhetnek fel, melyek a fotóművészet fogalmát fedik. Lehet természetesen ugy belső, mint külső felvétel. Akár városrészlet, akár érdekes beállítású csoport vagy jelenet, kép, hangulat vagy sporlfelvélel. A képekel az éikezés sorrendjében tesszük közzé Szabó Antal sportüzletében. A képeket szerkesztőségünk cimére
vei. Minden felvétel karácsonykor egy eire a célra összeülő zsűri elé kerül.
A három legművészibb felvétel értékes dijat kap. Igy a Szabó Antal üzlet ajándékát, 1 kodakfényképező gépet az I. dij nyertese, egy vöröslámpát a II. dij és egy tucat lemezt vagy 2 tekercs rollfilmet a III. dij nyertese. A további 10 legsikerültebb felvétel külön dicséretet kap.
A fotopályázat legfontosabb feltétele a tiszta amatőrség. Természetesen az összes beéikező pályamunkákról megemlékezünk hasábjainkon.
Amatőr fotográfusok I Tessék tehát pályázni I Aki név nélkül akar, megteheti jeligével is.
CZOCZEK IMRE
címfestő, szobafestő és mázoló vállalatit


Erzsébet-tér 18. sz. alá, a volt
Szarvas szálloda udvarba helyezte át.
Hét hónapi börtönnel sújtották a nagykanizsai zárdák besurranó tolvaját
Barátnőjét orgazdaság miatt Ítélték el
Nagykanizsa, október 1 Nemrégen hirt adlunk arról, hogy Somogyi Aladár iparossegéd fiatal barátnőjével, Horváth Katalinnal az egyik baranyamegyei községből eljött Nagykanizsára, hogy itt munkát keressenek.
A munka keresés — Somogyi fogalmai szerint - abban nyilvánult, hogy több izben, mikor a ferences barátok a kápolnában zsolozsmáju-kat végezték, behatolt a barátok celláiba, hogy azokat kifossza. Persze, a teljesen szegény barátoknál semmit sem talált — két borotván, szappanon, egy zsebórán és egy doboz szivaron kívül, amiket magával vili.
Mikor látta, hogy a barátok szegényebbek a templom egerénél, — a, piaristáknál próbált szerencséi. De olt rajtavesztett a diszkrét látogató é» csakhamar rendőrkézre került barátnőjével együtt. Azóta mindkelten az ügyészség foglyai.
Tegmp tárgyalta ezt az ügyel a nagykanizsai törvényszéken dr. Mut-
schenbaclier Edvin tanácselnök. — Fogházőr kísérte fel Somogyi Aladárt és fiatal barátnőjét Horváth Kala\'int. A tárgyaláson a ferencesrendház több károsult tagja vett részt és a piaristák részéről az igazgatóhelyettes.
Somogyi a tárgyi bizonyítékok súlya alatt beismerte tettét.
A bíróság bűnösnek mondotta ki és hét hónapi börtönre ítélte, mig Horváth Katalin orgazdaságért hat heii fogházat kapott.
Az Ítélet jogerős.
>= UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részérc Zala-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezésekéi, a következő előnyöket nyujljuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely. Kőszegi-utca 5
NAPIREND
Október 3, szerda
Róm. katolikus : Órxö a Proteit ■ Pelri. Izraelita: Elul nó ÍJ
Képkiállítás a Caatnoban. Nyílva egész napon ál.
városi Vozgó .Csókoa éjszakái", dráma .Sárga kalóz\', remek film — Híradó.
0yó|{V87.ertírl éjjelt azolgálat: I. Iió végéig a Bogtnricder Frigyei íéle .Megváltó*4 gyógyszertár.
GAztűrdö níllva reggel 6 órálól ntt 6 óráig (héttő, szerda, pintek dciulin éa kedden egész, nap nóknrkV
Bud mlnlsxier
Jllsópdljok últixpolgóra
Budapest, október 1
A zalai Alsópdhok község küldöttsége ma délben nyu|lotta át Budapesten Buti János kereskedelmi miniszternek diszpolgárrá való megválasztásáról szóló oklevelet. A miniszter beszédében kifejtette, hogy mint kereskedelmi miniszter folytatni fogja azt a munkát, amelyet mint pénzügyminiszter és gazdasági miniszter elvégzeit.
— A főispán beteg. Gyömörey Üyörgy főispán lenniszezéa közben a ballábán izomrándulást szenvedett. Ágyban kell maradnia, de hivatalos teendőit azért zavartalanul ellátja.
— Kállay Tibor dr. elutazott Budapestre. Kállay Tibor dr., Nagykanizsa város országgyűlési képviselője, aki vasárnap este érkezeit Nagykanizsára,hétfőn délelőtt fogadta az ügyes-bajos dolgaikban hozzáfordulókat. Kedden délután a gyorsvonattal visszautazott Budapestre.
— Pápai kitüntetés. XI. Pius pápa Ndnay Sándor nyugalmazott polgári iskolai igazgatói, a balatonfüredi róm. katolikus egyházközség világi elnökét a .Pro Ecclesla et Pontijice" érdeméremmel tüntette ki.
— Személyi hir. Dr. Szakáll Zsigmond, a kereskedelmi iskolák főigazgatója, iskolalátogatás céljából tegnap és ma Nagykanizsán tartózkodik.
— Nyugalombavonulás. A földművelésügyi miniszter Hohoss Jánoi m. kir. főerdötanáC80sl, a m. kir. erdőigazgalóság központi előadóját kiváló és hasznos szolgálatának elismerése mellett szeptember hó végével végleges nyugalomba helyezte.
— A nagykanizsai ebklállltás ügyében ma este 6 órakor értekezlet lesz a méntelepcn Horváth Zdenkó alezredesnél.
= Egy Jólöltözött ur: Singer szöveteiböl készült öltönyben kellemesen érzem magam,mert kelméi rugalmasak és finomabb, tartósabb anyagokat még Londonban sem kapok.
\'igyelje meg olcsó gyermekcipő árainkat
Fekete, vagv barna boxbőr fözös cipő, kézzel szegeit krupontalppai
26—29 számig P l£!— ,.30—35 számig P 15-— Mői fél fűzői és
pántos cipő 16 pengő és feljebb
M1LTÉNY1 SÁNDOR ÉS FIA cipőraktára
október 2.
Október 6-tíi
zrínyi MlKlón Irodalmi és \'rtUvéaxell Kör a Hxlntjdxban Ünnepli vasárnap
Nagykanizsa, október l
A nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi is Mllviszeti Kör az október 6-iki gyász-ünnepet vasárnap délelőtt léi 12 órai kezdettel üli meg. Az Ünnepség a Városi Színházban lesz. Onnepi szónok dr. Hajdú Gyula vm. tb. főügyész. Barbarits Lajos, a Kör főtitkára ünnepi költeményét mondja el. A Kisdalárda Bllchler Mór karnagy" vezetésével éneksiámokat ad elő.
Belépidij nem lesz,
— Tanítói választás. Gombos Károly miszlai tanítót a pacsai rk. iskolatanács egyhangúlag osztálytanítónak választotta meg.
— Egy okos kis baba: Anyucim, nekem ruhácskát, pyjamát és fehérnemű anyagot Sin.er bácsinál végy, mert olt szépet és jót kapni.
— A vasutasság október 6-lki gyászünnepe. A kanizsai vasulas-ság, mely minden hazafias ünnepet lelkesedéssel ünnepel meg, az októberi vértanuk napjának is kegyelettel adózik. Az általános gyászünnepektől külön is áldoz a nemzet nagy fiai emlékének és október 5-én a Polgári Egylet alsótermében gyászünnepet rendez a Nagykanizsai Vasutas Dalkör. — Az ünnepség kezdete este 8 órakor lesz. A Dalkör a Hiszekegyet, Himnuszt és más hazafias dalokat ad elő. Szabó litván és Horváth La|os szavalattal szerepel. A nap méltatását Urbán Qyula hírlapíró tartja. A vasutasság októberi gyászünnepére az egész város közönségét meghivja.
— Valódi ezüst és Berndorfl alpakka evőeszközök és dísztárgyak legolcsóbban Zsoldos Oyula órás és ékszerész uj üzletében kaphatók. Fö-ut 14. Biztosító palota.
— Felfüggesztették állásától.
Nytrky János zalaszeulmártoni kántortanítót szabálytalanságok miatt a veszprémi egyházi főhatóság állásától felfüggesztette.
— Az Erzsébet gőz- és kádfürdő uj tulajdonosai kezében örvendetes fejlődésnek indult. Eddig csak 3 kádja volt, mától kezdve 10, mindenegyik központi légfűtéssel. A Csányl-utcal kéményt is hétfőn bon-lanl kezdik és a hatalmas uj kazán-hoz 4 méterrel magasilják. A fürdő üzemében azért nem le6z fennakadás, mert a pót-gépezetet állítják be a munkálatok idejére.
ZALAI KÖZLŐNt
= Házasság. Fazekas László és Neu/eld Edit Nagykanizsán folyó hó 1-én házasságot kötöttek. (Minden külön erlesiiés helyett).
— Ha a „szentes" összeveszik a „pocakos"-sal. Tudósítónk jelenti: Ket unokatestvér igyekezett hazafelé, VörrübőlSzentpélerur községbe. Mind-egyiket Kránitznak hívtak, csak az egyiknek .szentes\', a másiknak .pocakos" volt a megkülönböztető neve. A nagy kártya-csata és az elfogyasztott bor hatása alatt az uton összeveszlek és a szentes Krdnitz megszurkalta a pocakos Kránitzot. A szúrás tüdőt és veséi érL A sebesült állapota súlyos.\'A vizsgálat megindult.
— Egy Jó tanuló: Ugy látom, hogy Suiger szöveteit még az iskola-pau sem leszi tönkre.
— Ipartestületi gyűlések a pacsai járásban. Tudóshónk jelenti: A pacsai járási ipartestület elöljárósága elhatározta, hogy az elnökség felkeresi a testülethez tartozó községek iparosait, ezért a jegyzőségek szerint vasar:iaponként körzeti gyűlést tart. Ilyen gyűlések voltak már Bucsuszentlászlón, Hahóion, Orosz-tonyban, Dióskálon és Nagykapor-nakon. A nagykapornaki gyűlés alkalmával az ottani iparosság előadta ,A nánai biró lánya" c. népszínművel, olyan sikerrel, hogy meg kellett ismételni. Az iparos gyűlések alkalmából Landi Ferenc ipartestületi jegyző ismerteti az iparosság helyzetét, azokat a töiekvéseket, melyek az Iparosság jobb jövőjét készítik elő, összegyűjti a sérelmeket, panaszokat, amikből bőven akad. A körzeti gyűlések a tapasztalatok szerint jótékony hatással vannak az iparos összetartás erösbödésére.
— Három fokozat van: jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb I
— Családi Idill. A nagyrécsei Kovács-korcsma szomszédjait nagy riadalom és segitség-kiabálás zavarta fel tegnap. Kovács József korcsmáros ugy elverte feleségét, hogy telefonon kihívták a nagykanizsai mentőket, akik a sérült asszonyt beszállították a kanizsai közkórházba
= Menyasszony : Akárki akármit beszél, tudom, hogy csak akkor lesz tartós és szép kelengyém, ha vásznat, asztalneműt és paplant Singer-nél veszem.
Betegségek csiráit, metjek a siájon és gatatüregen Al hatolnak a izervezetbr, a Pant\'avtn-pairillái Ártalmatlanná teszik. A Paillavtn-pairtlla ennilfoxva h«U«o« védekezöizer meghűlés éi fertőiéi elten.
aSINGER varrógépek
nÉoa A LliöcIOBBAiC !
Vasraverve
Doxldk Kanlxadra a ueu/-péierurl caalddlrtói
Nagykanizsa, októbor I
Tegnapi számunkban jelentettük, hogy Szentpéterur községben Kovács József gazda ittas állapotban ki akarta irtani a családját.
A csendőrségen önként jelentkezett Kovácsot egy pacsai járőr ma délelőtt vasraverve beszállította a nagykanizsai fogházba. Kovács a vizsgálóbíró előtt őszintén beismerte rellenetes cselekményét és ittasságával védekezett. Előzetesen letartóztatták.
— Menetrend-változás. Folyó évi október hó 6-ikától kezdödőleg Nagykanizsáról 6 óra 50 perckor induló 201. számú gyorsvonat helyett a 201/a számú gyorsvonat fog naponta közlekedni, amely Nagykanizsáról indul 6 óra 15 perckor és Budapest d. v.-re érkezik 10 óra 05 perckor. Nagykanizsa és Szombathely között a Nagykanizsáról 4 óra 35 perckor induló 308. és Nagykanizsára 23 óra 55 perckor érkező 307. sinautóbusz vonatok közlekedése folyó évi október hó 6 ikával beszüntettetik. Nagykanizsa—Gyékényes között a Nagykanizsáról 6 óra 40 perckor induló 908. és Nagykanizsára 11 óra 18 perckor érkező 907. sinautóbusz vonatok közlekedése ugyancsak folyó évi október hó 6-ikával megszűnik. A Nagykanizsa —szombathelyi vonalon az utasok elszállítása céljából a Nagykanizsáról 5 óra 30 perckor induló 302. számú vonat Felsörajk, Bucsuszentlászló, Egervár és Oszkó állomásokon, Nagykanizsára 22 óra 55 perckor érkező 303. számú vonat pedig Dö-mötöri, Oszkó, Győrvár, Bucsuszentlászló, Felsőrajk és Ujnéppuszta megállóhelyen az ulasok fel- és leszállása céljából meg fognak állani. Az állomásfőnök.
n
Regedei viz
nemcsak kltflnö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál. Kapható minden fOszer-és csemegeüzletben.
„., Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, KI rály-u. 21
Ax autós bandita — nagykanizsai
Nagykanizsa, október 1
Megírtuk, hogy kaposvári kereskedőket autón tett üzleti utjukban autós banditák támadták meg. A rendőrségnek sikerült is az egyiket egy nagykanizsai ember személyében kinyomozni. Az illető Molnár Paraszt József, aki jelenleg Budapesten tartózkodik. A kaposvári kapitányság intézkedett, az aüíós bandita elfogatása Iránt.
— Tüskébe lépett é» meghalt. Kula István 35 éves, Turbék alsó szőlőhegyi lakos, földműves, sarjukaszálás közben egy tüskébe lépett. Akkor még nem tulajdonított semmit az esetnek, azonban nagy fájdalmai keletkeztek és beszállították a szigetvári kórházba. Segíteni már nem lehetett rajfa és csütörtökön esle vérmérgezésben meghalt.
= Közismert Singer József és Társa dúsan felszerelt szőnyegrak-tára. Elsőrendű minőségek mérsékelt árban.
— .Sientlrái", kötve: 1 pengő. A Szent István Társulat ktadáaábui legújabban megjelent UJszívetiéfl Szentírás korlátolt példányban még kapható a plébánia hivatalban. Ara 1 pengi.
el
4 havi részletre is
Ne mulassza
megtekinteni, mit kaphat (00 pengftért
Melczer Uvegkereskedósében
Nagykanizsán, Kazinozy-utoa 2. is. alatt
6 személyes étkezőkészlet gyönyörű tetszés szerinti mintákban, áll 26 drb-ból
6 leás csésze aljával ........................ »t 12 .
6 feketekávés csésze aljával .................. .1" ,
6 személyes Sandwich készlet.................. . 1 >
6 . tésztás készlet...................... 7
6 , csiszolt üvegkészlel complett ......... .34 .
2 darab kristály váza ... ..................... .2
Nagykanizsa legrégibb temetkezési vállalata, mely nem tévesztendő össze ujabb alakulatokkal. FŐOzlet: Deák-tér 3. szám alatt, a felsOtemplomnál.
HILD ELSŐ HAGYKANIZSAI TEMETKEZÉSI VÁ
VÁLLALUNK
disz- és egyszerű temetéseket, exhumálások, Itullaszállitások bel- és külföldre bármely irányban és irányból, vasúton, vagy saját hullaszállító kocsinkon (fourgonon)
Díszes nyitott és üveg halottaskocsik
NAGYKANIZSÁN
ALAPÍTÁSI ÉV 1861. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA
Deák Ferenc-lér 3. Biím TELEFON SZÁM: 269_
SUHŰÖNTCIB
Pulyfltiimli ii Anf
MŰHELY ÉS RAKTÁRAK
Király-utca 4. szám TEI EFON SZÁM : 120.
HILD NAQVKABIZSA
-Miqyit B.nk N.gylmiliMl Plóh|inál
NAGY RAKTÁR
érc, imitatió, kemény- és puhafa, ugy hullaszállító koporsókban, szemfedelek, vánkosok, koszorúk, szalagok stb.
Egyleti temetések rendkívüli mérsékelt árakon
__■ .—y. ... . -----------
ihol
■ nitt M nriiai »"•>" . . na-
tagokat 65 korín felwxOnk
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 10.
Gycrtnekparallxis
miatt bexdrtaK egy MeK-sxdrdl Iskolái ,
Szekszárd, október 1 Szekszárdot lázas izgalomban tartja pár nap óta Szévald Oszkár alispán intézkedése, mely szerint a szekszárdi apácák elemi iskoláját gyermekpara-lizises megbetegedés miatt bezáratta. Bereczky Lajos Kolozsvármegye ny. főjegyzőjének kisleánya a napokban jött haza Erdélyből és magával hozta a veszedelmes betegséget. A kisleánynál néhánynapos gyengélkedés után bénulás állott elő.
— Vasúti kedvezmények. A DSA igazgatósága a MOVE budapesti főosztálya részére a hősök emlékkövének megkoszorúzásával egybekötött kongresszus alkalmával valamennyi állomásról Budapestre utazók részére az I. II. III. kocsiosztályra 50%-os menetdijkedvezményt engedélyezett. Az odautazás október hó ő—fi-ikán kezdhető meg és október hó 6—7-ikén befejezendő. — A DSA igazgatósága az Országos Katholikus Szövetség részére Budapesten 1929. évi október hó 26— 30-ikán tartandó XXI. Országos Katholikus Nagygyűlésre valamennyi állomásról Budapestre és vissza való utazáshoz 50%-os menetdijkedvezményt engedélyezett. Az odautazás október hó 23 -30-ikán kezdhető meg és október hó 26—31-lkén befejezendő. — A DSA igazgatósága Virágos Budapest — Virágos Magyarország végrehaltóbizotlsága részére Budapesten 1929. évi október hó 5-től 10-ig tartandó országos jellegű vírágkiállitásra valamennyi állomásról Budapestre és vissza való utazáshoz 50%-os menetdijkedvezményt engedélyezett. Az utazás október hó 4—10-ig kezdhető meg és október hó 5—1 l-ig befejezendő. Az állomásfőnök.
Varrógépvásárlásnál gondoljon a „PFAFF" névre.
*r*<*■*»*»wvvxruxaiMA
(RMdlttaek) H - hírek. köwaida-aág. Hangv. — hangverseny. £ — dóa<Ua Oy — gyermekeknek. A — aaawnyok-aak. Z — scaa. Mg. - mtrfmidnág,
m. - rl]u«igl elftjullv P - SWroál G — gramofonzene. Jb — |ui baod. K — kabaré. nZ. — népszerű zeu.
Október 2 (szerda)
Budapest 9.15 A rádió házikvartettjének hangv 9 30 H 9.-45 A hangv. folyt. 11.10 Nemzetközi vlzjelzó szolgálat. 12 Deli harangszó. 12.05 Hangv. 12 25 H. 12 35 A hangv. folyt 13 Ponloi Idó.elzés. 14JO H. 15130 Morae-lanl. 16.10 Tót-inagyar nyelvoktatás. 16.45 Pont a ldó|elzés. 17.10 F. 17.40 Caóka Béla magyar dalokat énekel clgányzencklaéreltel. 19 Olaax nyelvokuUs 19.35 Rádlóamslórposta. 20.15 Q. Utána: kb 2125 Pontos Időjelzés. 21.35 Kslllwoda Olga hangv. énekesnő énekszámai zongorakísérettel. Utána időlárasjelentéi 22 20 Az
1. honvédgyalogezred zenekarának hangv.
Báca 11 Hangv. 15.15 Zenéa gyermekért. 16 Hangv. 20 Arta- éa dalesl. Ulána haflgv,
Berlin 14 ta 15 O. 16.30 Zongorahansv. 17 Z. 20 Hangv.
Milánó 12.30 Hangv. lfi.30 .üyernwk-kuckó". 17 Kvintett. 20.25 Z. 21 Vígjáték 22.10 Zene.
München 1230 Q. 16.30 Z. 17.30 Oyer-mekóra. 19 Októberi ünnep közvetítése 21.20 Hangv. 22.45 Z.
Prága 11.30 Q. 12 30 Hangv. 19.05 Vigest. 21 Hangv
ftA
Politikai változások Jugoszláviában?
Ixradon, október 1 (Éjszakai riiöiójelentis) Belgrádi jelentés szerint a Jugoszláv fővárosban gyökeres politikai változásokat várnak a jövő hónap folyamán. Állítólag több horvát képviselő belép a kormányba. Szó esik arról is, hogy a megyék számát hatra csökkentsék.
1283 százalék pótadó
Belgrád, október 1 Zenta város bevételei annyira csökkenlek, hogy a pótadót újból 40 százalékkal emelték. Igy a városi pót-adó most 1283 százalék.
KÖZGAZDASÁIB
Sok külföldi kereskedő
érkezett a nagykanizsai országos vásárra
Nagykanizsa, október 1
A mai nagykanizsai ország, s vásár elég élénknek volt mondható. Az állatfelhajtás azonban csak közepes volt, noha nagyon sok idegen állat-kereskedő látogatta a mai vásárt, főleg olaszok és osztrákok, akik jobb szarvasmarhák iránt érdeklődtek és jó árt fizettek érte. Nagyon szép minőségű szarvasmarha is került ma piacra, amilyent alig lehetett eddig lálni. Az olaszok egy 2 éves tinóért 420—440 pengőt fizettek. Átlagárban kgr.-kint 1 pengő volt az ára. — Lovakban kevés voll a felhajtás. Az idegen kereskedők a mai vásárról több vagon marhát exportáltak. Igen sok állat cserélt gazdát.
Annál gyengébb volt az üzletek és iparosok „forgalma". Ha szabad ezt a kitételt használni, hogy „forgalom". Mindenütt megnyilatkozott a pénztelenség.
TŐZSDE
A tegnapi Isnyha irányzat a mai értéktőzsdén ismét folytatódott. A piacra kerülő rendkívül nagy árumennyiség és a koniremin működése az árfolyamoknál igen sok esetben 3—4, sőt 5—6 \',u árveszteséget
is okozott. A legnagyobb árveszteség ma is Bauxii ds Kőszénben fordult elő, de jelentősen visszaestek Fegyver, Danubius, Drasche, Nasicl, Izzű és Rima is. A tözsdeido közepe táján intervenciós vásárlások indullak meg, amelyek az árnivot rövid időre feljebb emelték, zárlat felé azonban újból a legalacsonyabb árfolyamok voliak érvényben. Kivételesen egy-két értéknél némi árnyereség is előfordult, ezek közül megemlíthető Salgó, Ofa, Beocsini, Gumi és Államvasút. Ezeknek árnyeresége azonban jelentéktelen volt. A forgalom ma élénkebb. Az irányzat zárlatkor lanyha. A fixpapirok piaca üzlet-telen. A valuta és devizapiacon az irányzat egyenetlen, említésre méltó a dollár 50 pontos árvesztesége és London 2-5 pontos áremelkedése.
Zürichi zárlat
Pária 20-33, London 2SJ7Vi, Ntwyork 518 20, BrUasel 72*17>/», MUano 2713 Madrid 76 85, Amsterdam 208 10, Berlin 123 55, Wien 7290, Solia 3-75, Prága 15-35, Varsó 68*15, Budapest SQ-4S Belgrád 9\\VH, Bukarest 3-08.
Teraéijtfatf*
Buza — fill.. rozs 10 fill. emelk.
Buza lljzuv. 77-es 21 80—2195. 78-as 21-85 - 22 10, 79-et 22 25-22-50, 80-«s 22 40—22 6\\ dunánt. 77-es 20-90 -21 05, 78-as 21 00—21-25. 79-es 21 20-21-45, BO-ss 21-30 — 21-55. rozs 1525-15-40, tak árpi 15-75-16-25, sörárpa 18-50-19 75, zab 13 50-13 75, tengeri tszt. 23 60— 24-—, dunántull 19 00-19 25, repce 50 00-52-00 korpa II 00 11-25.
A budapesti Tőzsde devlza-jexyzéie
VALUTÁK
Angol I. 27*70-27*85 Belga fr. 79-50-79 90 Cseh k. 16*87-16 97 Dán k. 152*45-153 05 Dinár 998-10*06 Dollár 570 30-572-30 Francia 1.22*30-22 60 Holl. 229*40 230-10 Lengyel 64 06-64-36 Uu 3*36-3-40 Léva 4-11-416 Ltra 29 80-30*10 Márka 13620-13680 Norvég 152-45-153 05 SdüU. 8035 80 75 Peaeta 84-60 85*30 Svájci 1. 110-20 110 70 Svédk. 153*25-153-85
DEVIZÁK Amat 229*67-230*37 Belgrád 10*07-10*10 Berlin 136*40-136 80 Brüsszel 79-70-79*95 Deviza!el 3*39-3*41 Kopenh. 152 72 15312 London 27-80-27*88 Madrid 84*70-85-30 Milano 29*93-30*03 Newyork 572-20 3 80 Oazlo 152*72-153-12 Pária 22*45-22 52 Prága 16-93-16*98 Szófia 4*14-4*16 Stockh, 153*47-153 87 Varsó 64*15-64*35 Wien 8050-80*75 Zürich 110*42-11072
Sertélráiir
Felhajtás 12S0, eladatlan 275. - Elaő-rendll 1*46-1*48, azedett 1*36-1*38, szedett kflsép 1*24-1*28, könnyű 1*00 1*16, 1-sA rendű Oreg 1*26—1 30, Il-od rendű óreg 1*10—1 16 angol suldó 1*30-1*50, szalonns nagyban 1*60—1*64, zalr 1*94-1*98, hu. 1*50-1*74, izalonnáa M>1 sertés 1*64—1-80.
Philips, Telefunken
stb.
RADIO
készülékek, hangszórók,
lámpák, anódpótló, összes rádió felszerelések és alkatrészek
Szabó Antal
fegyver és sportüzlet rádió és gramofon osztálya.
Loewe
hangszóró
a legjobb! Díjtalan bemutatás 1 Ára 7S pengő 6 havi részletre
Nyilt-tér.*)
Figyelmeztetem azokat, akiket illet, hogy válófélben levő feleségem részéről származó bármilyen természetű adósságokért felelősséget nem vállalok.
Szüts Ferenc
4907 -állampénztár! lóllszt.
*) E rovat alatt közlőitekért aem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal nem válla] lelelóiséget.
IJW)a: Mhslal Byvata él LaykMé
TállaUt, lurUná: Felelős kiadó: ZátUl Kiró! hlmrtai talafaa i Nwrykutea
tv
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apaóMi .1irt.It «Ja 10 nóte M tllMr, Minden továbM azó dija I IM. Vaaár á •nnepnap 10 nólg 10 fillér, mindé.
továbbá azó dija • fill. Szerdán <a pénteken 10 sióig SO MMr, minden lovát** sxó dija • fill. Clmaaó > minden vasi*.
Sabb belliből álló azó két azónak számit. lUk. Állást kereaókuek 5WS engedmény.
Hlrdatéaak S (««) (saagA Aaaxagaa alal a fslsalsgaa Mnyvaláa, uámlásáa alkarOUa* >éa«H • I A r • llziliaált
Trapplataaajt, kerékvélelnél klló|a P 2-60. Vida, Kazlnczy-ulca 13. 4„48
Háraiasaabáa magánház november l-re kiadó. Bóvebbel Kazinczy u. 43b. 4S80
Kiadó egy 4 és egy kétszobás lakái. Bővebbet Relchenleld nusüzem Krnébéliét 3. 4875.
1000 Ll-ól látóhegyl ««aiSblrtakl cserépzsindelyes pincével, terméssel egyUltl szabadkázból eladó. Bflvebbet Tomaillil Tutvéreknél, Utóhegy. 4815]
Sugár-ut 68. sz. h*« eladó. Megtekint- j hetö naponta 3—5-lg. 4889
KitOnA mlnöiégll, sa|ál lermésU boszor-kányhegyl asztali bor eladó Ulerenklal 40 llllér. Legkevesebb mennyiaég 25 liter. Batthyány utca 10. 4787
Lihamájsl veazek legmagasabb napi árban. Naponta friss llbahua, zatr kapható F.hn, Zárda utca 2. 4906
Nématai tudó, perfekt gyors- és gépírónő állást keres. Citn a kiadóban. 4900
Fajtiszta Ella btarawa 7, vörös 5 pengőén inétermáziánldnt kapható házhoz szállítva Batthyány-utca 26. 4901
Bvorslráataaltáat egységes magyar
rendszerrel olcsón vállalok. CJm a kiadóhivatalban. -4900
ftftAMtolatf Aa. Homokkodároml Nagyhegyen Jól kezelt, kb. I kai. hold aaóló, Jó épületekkel, kedvezó teliélelek mellett, lutányos áron eladó. Felvllágoallás Dr. Hodl Oszkár Ügyvédi irodájában nyerheló. 4902
NaiUlcsM bekebelezésre\'
Oeszcgben a legelónyttaebben és Babban folyósltUt JUa*\' " kölcsónközvetltö Irodája
feiwwi\'^L.i-aáft/\'"
HauaAII kályhát, vasat, rezet, ólmol és mindenféle csóvet msgss árért vesz Stemberg Vilmos, Telekl-ul 2a 4682
Austro-Dalmlar hatssemélyes autó
olcsón, részleUe eladó. — Kautmaun Manó. Telefon: 167. 4672
Jókaiban levő tehér, 3 réazea nagy alAazobaazakréay elsdó Sugár-ut 19. Felvilágosítást ad a híimeater. -4S08
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy
műhelyemet
Nádor-u. 4. sz. alól Kazinozy-utoa 4. Ka. alá (Hoffmann-féle ház) helyeztam ét.
«ir Tisztelettel
CZVETKÓ GTULA
vízvezeték-szerelő és lakatos
IQVÜ.1 október fi.
ZALAI KÖZLÖNY
(.épesmézet,
nyersbőrt, Agytolta*, vasat é a fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát é* Fiai
Ensébet-tér 18. jím
Az előrehaladott szezon folytán
festékáruimat olcsón elárusítom:
Ui.trtMpM PZ\'-
Uo aatmnft
■email lack) n l\'ill
birmtly nlnbtn I L
és a szakmába vágó összes festék- és lakkáruk legolcsóbban szerezhetők be
Fiiedenthal Rezső
festék, kefe és háztartási cikkek üzletében tt-it L, i Városházzal nemben.
fehérnemű « har/s 5loppolás, varrás q
^^ZróüepSj\'^\'6\'
llékBxlete: SA8YKASIZ8A Fő st 1.
Haán Gyula nagykanizsai bírósági véKrdmJIótól.
10012/1929. vhl. síim.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrelujtó az 1881 évi LX. t.-c. 102. § a értelmében ezennel köz Mné teszt, hogy s nagyksntzsal klr. Járás Mrólágnak 1929. évi 10012. siímu végzi j KWelkezlében Dr. Oaitner Antal ügyvéd által képrlselt Frk Ferenc |svára 360 P s Ifc. ereiéig 1829. évi május hó 22-én loga-aatosltot! kielégítési végrehajtás ulján le-és felwfoglalt és 3260 Ptngőre becsiül kővetkező Ingóságok, u. m.: koporsói, temelk. kocsi stb. nyilvános Árverésen cl adatmk.
Mtly árverésnek a nagykanizsai klr. |árís blrósXg 1929-lk évi I00t2. szárnu végrése Wln J60P ~ tőkekövetelés, ennrk \'»29 évi szept hó 9 napjától járó 90-o kamatai, \'.»„> váltódíj él eddig összesen ~ P — f(II. bíróilag már megállapított "Otségek erejéig Oalsmbokon, koporsóéit\'" megtartásán 1929. évi M^íbtr 7- "apjának d. u. 5 órája hstár ktlUzellk és ahhoz a venni szándékozik «*nnel oly mcg|egyzéssel hivslnák mc^. ™ «Z érintett Ingóságok az 1881. évi -e- 107. és 108. §-al értelmében készfizetés melletl. a legtöbbel ígérőnek,
adatni bccsl\'°" ,lul fl \'"g"411
Amennyiben az elárverezendő Ingóságo-«> mások I, le- és lelülfoglallallák él •Jókra klelégllé.l Jogot nyertek volna, ezen SEÍ* "z ívl LX- l- c 102. §. értet-
lf u \'"v<r" \'» elrendeltetik. 17 Nagykanizsán, 1929. évi szept hó "• napján.
Haán Oyulu s. k.
klr, blr. végrelia|ló
A PFAFF varrógépgyár
késiltinénytll az egész világon kedvelik, mert a PFAFF varrógépek tarlósak, széptn és csendesen varinak, ízléses a kiállításuk
Hosizu lejáratú részlelllretés mellett iws II beszerezhető:
BRAHDL SUIIOR í\\ FII M
Deák-tér 2., a felifitemplomnál.
Blnden magyar. magyar Tliet Igyékl
Szent-Margitszigeti
PALATÍNUS
gyógy- és ásványvíz kerületi lerakatát megnyitottam.
Palatinus
gyAg)-, bőréé ásványvíz
nagyban és kicsinyben jutányos áron kapható
Fischer és Leltner
fűszer- és gyarmatáru kereskedőnél
Klrály-ntca 8. Telefon 239.
3\' a i _
Minden stgyar, magyar riiet Igyák I
ÉRTESÍTÉS.
firtcsitem a nagyérdemű vevőközönséget, hogy raktáron tartok a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelt) síremlékeket, termfikBvet, svédgránitot és márványt, a temetői összes muknálatokat, úgymint betüvésés és aranyozást, sir keretezést pontosan és jutányosán vállalom. Kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását.
Tisztelettel M jfcgj fiagykaolzsa. Király ulta 33.
a legjobb, tehát a legolcsóbb!
Nagykanizsa, Sugár-ut 16. »z.
Ez az autó kell Önnek!
Rendelje azonnal meg
Szánté Vilmos és Társai
cégnél
Magykanizsa, Deák-tér 2. szám.
Telefon: 3-22.
Raktárról az összes typusok azonnal szállíthatók. — Kedvező fizetési fettételek I
Linóleumé, mozaik
viaszkos vászon
minden méretben olcsón beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél
s Smith Prenrlergépeket Legkedvezőbb fizetési teltételekkel Haxaa Miklósnál Nagykanizsa, Deák-tér 15.
Haán Uyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
9114/1929. vhl. az.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. éri LX. t.-c. 102 § a élteimében ezennel kö«-hlrré teszi, hogy a nagykanizsai klr. Járásbíróságnak 1929. év" Pk. 9114. számú végzést következtében Dr. Dsráis László Ügyvéd által képviselt Merails Róza éi Isa lavára I IS pengő 80 (III. s (ár. err|élg 1929. évi Jullus hó 11-én loganatosltott kielégítést végrehajtás utján le- és feltllfoglalt és 1039 pengőre becsüli kOvetkező ingóságok, u. m.: 3 hordó bor nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1929. évi Pk. 9114 számú végzése folytán 116 pengő 80 fillér tóke-kSveleléi él eddig Összesen 12 P 64 HU. bíróilag mir megállapított költségek erejéig, Nagykanizsán, a Polgári l\'.gylet vendéglőben leendő megtartására Í929. évi október hó 9-lk napjának d. e. 12 órája határidőül klltlzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. L-e, 107. éa 108 § al értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szűkség esetén becs-áron alul Is el fognak adatni.
Amennyiben ai elárveresandó Ingósága kai másuk Is le- és felutfoglaftatták és szókra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. S-a értelmében ezek Javára Is elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán, 1929. évi azept. hó 21. napján.
Haán Oyula s. k.
4ssa klr. btr. végreha|tó.
Haán Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
10448/1929. vbt. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehsjló az 1881. évi LX. t.-c. 102. }-s értelmében ezennel közhírré teszi, hogy s nagykanizsai klr. Járásbíróságnak 1929. évi Pk. 10148. számú végiése következtében Dr. Szöllősy Qyórgy tlgyvéd által képviselt M Alt. Takarékpénztár tavára BS20 pengő s lárulékal ereiéig 1929. évi Junlus hó 22-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le-és feltllfoglslt és 2710 pengőre bccsUtt következő Ingóságok, u m.: szobabútorok, (Ízlelt berendezés stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság 1929-lk évi Pk. IC448. számú végzése folytán 6280 pengő flll. tőkekövetelés, ennek 1929. évi májuB hó 1. napjától Járó 100,0 kamatai. \' «°A) váltódlj és eddig összesen 658 pengő 52 fillérben biróiiag már megállapítod költségek erejéig, a netán Illetett összeg levonásival Nagykanizsán, Rákóczi-u. 13. és 15. sz. a. leendő megtartására 1929. ávl október hó 5. napjának d. u. V:3 órája határidóul kl-tüzelik és shhoz s venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel blvatnak meg, hogy sz érintett Ingóságok sz 1881 évi LX. t.-c. 107. és 108. 5-sl értelmében készpénzfizetés melleit s legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és lellllloglaltalták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés sz I&81 évlLX. t.-c. 102. §. értelmében ezek |svárs ls elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1929. évi szept. hó 14. napján.
Haán Oyula s. k.
4jw klr. Jblr. végrehajtó.
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
3 tói 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdekében.
Óriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban, vas-, réz-, konyha-, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítás!
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és SOPRON
KósKegi-utoa 5. (üzlet az udvarban). VárkerUlet 62.
A: IS87-BEN. ~wr

89. évfolyam, 224. ixim
Nagykanlxia, 1929 október 3, csütörtök
Ara 14 Htlér
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napilap
Sjerkesitóiíe k kiadóhivatal: Pó-ut 5. uim Keszthelyi HókkladóhlvaUI Kosiulh U|os-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
atBatéM ki: i()Ua 1 fofi mm I
Óriási tűzvész
pusztított két felvidéki községben
Nyltrs, október 2 Nyitraujlak községben tegnap reggel rövid idö alatt negyven ház, hatvan pajta és a bennük feihalma-zott termés leégelt. A kár többmillió cseh korona. Ugyanebben az időben Üzbég községben liusz lakóház és számos melléképület égett el.
Ébenbalt expedíció
holttesteit találták meg
Newyork, október 2 A kanadai lovasrendőrség egyik |áróre megtalálta Hornbi kutatónak él két társának holttestét egy elhagyott kunyhóban. Az expedíció éhen-hall. A kulalók 1925. év nyarán indullak el utjukra.
Szerelmi dráma
A segédtanító agyonlőtte a ta-nltóklsasszonyt és önmagát
München, október 2 A felsőfaltz Auerbach városkájában Bauer József 26 éves segédtanító az egyik osztály tantermében, az iskolásgyermekek\'szemeláttára több revolverlövéssel agyonlőtte Wellerl Mária segédtanltónőt, majd golyót röpített halántékába. Tettét állítólag azért követte el, mert a tanítónő nem méltányolta udvarlását.
Letartóztatták
a forgalmladó-bélyeg hamisítókat
Budapest, október 2 A főkapitányságon ma délelőtt letartóztatták Barilol Gusztáv és Bohó Andor kereskedelmi ügynököket, akik társaik segítségével az elmúlt hónapok folyamán közel 20 ezer pengő értékű hamis forgalmiadó-bélyegeket hoztak forgalomba. A csalást ugy követték el, hogy az eredeti, de már megsemmisített for-galmiadó-bélyegről vegyszerekkel lemosták a bélyegzőt és a bélyegeket "jra eladták. Az ügyben még több letartóztatás várhaló.
Magyar könyv nem mehet be Jugoszláviába
Belgrád, október 2 (Éjszakai rádiójelentés) A jugoszláv belügyminiszter a következő magyar könyvek behozatalát tiltotta meg: „Trianoni Magyarország", A vörös vajdaság története", .Elsodort falu". „Ének a búzamezőkről",
December 14-én már nem lesz egyetlen idegen katona német földön
Angol-orosz egyezmény készOl, mely a kél államot közelebb hozza egymáshoz — Henderson államtitkár külügyi expozéja
London, október 2 (Éjszakai rádiójelentés) A munkáspárt brlghtonl konferenciájának mai,
harmadik napján Henderson külügyi államtitkár felolvasta külügyi expozéját, mely felöleli a külpolitika minden problémáját.
A külügyi expozé legfonlosabbnak a szovjettel folytatott tárgyalásokat jelzi. Annak a reménynek adolt kifejezést, hogy a teljes diplomáciai
viszony felvétele ulán olyan megegyezés létesül a két állam közöli, mely Angliát kielégiti és a két államot egymáshoz közelebb hozza.
Ezután az expozé részletesen foglalkozik a hágai konferenciával.
Bejelenlelte, hogy december 14-én befejeződik az angol csapatok kivonulása a Rajna-vidékről és igy egyetlen idegen katona sem lesz német földön.
Korányi exposéfa a fóváiételi értelcexleien Magyarorsxág gasedasúgi Qelyxetéröl
el ujabb megterhelést
A bolgárok expozéjának lényege a mérséklés kérése volt. Bulgáriának ugyanis 550 millió, iőt ennek törlesztése után még millió aranyfont reparációt kellene fizetnie, amit Bulgária nem bir el.
A magyar expozé konklúziója az volt, hogy Magyarország nem bir el uj megterheléseket.
Az adós államok expozéikat a konferencia tanácskozási rendjének értelmében a másik két adós állam delegátusainak távollétében mondották el. A magyar expozé kerek egy óra hosszal tartott és tizenhat gépelt oldalra terjedt.
Magyarország nem bir
1\'árU), október 2 Korányi Frigyes expozéját kedden délelőtt tartotta meg Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzetéről a keleti jóvátételi konferencia előtt. Ezzel lezárult az expozék sora és most egyelőre nem is lesz több ülés, csak magánbeszélgetések.
Az osztrák expozé konklúziója az volt, hogy Auszlria épen az ország fizetőképességének megőrzése érdekében nem fizethet reparációl, mert á kölcsönfeltélelek értelmében nemcsak hogy nem szabad fizetnie, de még csak meg sem szabad kísérelnie a fizetést.
i\'i"i"i"i"i*rrnTrmv"-*•\'*\'"\'-\'\'\'- - *t " "
A miniszterelnök szabadságáról visszatért Budapestre
Az igazságfigymlnisztérium nyári munkája — Törökország és Egyptom állandó vevője lett a magyar búzának
Budapest, október 2 Bethlen István gróf miniszterelnök ma délben háromnegyed 1 órakor szabadságáról visszaérkezett a fő-várzsba. Félórával később megjelent hivatalában, ahol elsőnek Darányi Kálmán miniszlerelnökségi államtitkárt, utána pedig Bórczy István államtitkárt fogadia.
Értekezlet az IgazságUgyminlsz-tériumban
Ma délelőtt Zsilvay Tibor igaz-ságügyminiszternél Ángyán Béla,
Szászy Béla államtitkárok, továbbá Vladdr Qábor az igazságügyminisz-téiiuin törvényelőkészítő osztályának ve,: \'.V jelenlétében értekezlet vili, amelyen megbeszélték azt az anyagot, amelyei az igazságügyminisz-lérium a nyári szünet alatt elkészített. Az igazságügyminiszter a jövőbeli minisztertanácson fogja a kormányt tájékoztatni minisztériuma nyári munkájáról.
Három millió mázsa búzát exportáltunk
Szeptember elején közel hárommillió mázsa búzát és másfélmillió mázsa lisztet szállítottunk külföldre, különösen Kelet felé. Törökország és Egyptom állandó vevője lelt a magyar búzának.
Borzalmas szerencsétlenség a íélegyházi állomás előtt, bárom halálos áldozattal
A teljes menetsebességgel haladó vonat beleszaladt a szekérbe
Kiskunfélegyháza, októbor 2 Ma reggel 8 órakor a csongrádi molorosvonat a félegyházi állomás felé haladt, amikor a szegedi ulon arra felé jött özv. Szabó Józsefné szekere, amelyen négyen ültek. Szabóné, 16 és 20 éves leányai és egy ismerősük, akik a szőlőbe igyekeztek.
Szabóné 20 éves leánya hajtolta a lovakat, aki a molorosvonat zaját nem hallotta és a sínekre hajtott.
Ebben a pillanatban fordult ki a kanyarodóból a csongrádi motorosvonat. A fiatal leány a kocsiban ülőkre kiabált, hogy ugorjanak le. Már késő volt.
A motorosvonal teljes sebességgel belefutott a paraszlszekérbe, a melyet pozdorjává zúzott és egy darabig magával vonszolt.
Rögtön megállították a vonatot. Az utasok rémülten leugráltak. Borzalmas látvány tárult eléjük. Ketten már kiszenvedtek az összetört kocsi utasai köztit. Szabó Józsefnét teljesen szétroncsolták a kerekek, 20 éves leányát, aki a lovakat hajtotta, szintén a felismerhetetlenségig összezúzta a motoros. Vendégük, a harmadik fiatal leány haldoklott. Özv. Szabó Józsefné 16 éves leányának a lábát vágta le a vonat.
Minthogy a katasztrófa már magában a városban történi, azonnal segilséget hívhattak. A kél halottat a helyszínen hagyták, a haldokló leányi és a súlyosan sebesült bar madik leányt a kórházba szállították. Egyikük még az ulon meghalt.
A katasztrófa oka: a sorompó hiánya.
Azonnal elbocsátották
a Fővárosi Faárugyár r. t.
Igazgatóját
Budapest, október 2 A Fővárosi Faárugyár r. t. fővárosi (Izeméi likvidáló városi tisztviselők szabálytalanságoknak jöttek a nyomára, amelyről jelentést teltek Sipőcz Jenő polgármesternek. Az ügyben a likvidáló bizottság ülést tartott, majd maga elé hivatla Halász Uezső igazgatót és közölte vele, hogy azonnali hatállyal elbocsátják állásából. Ugyancsak elbocsátották Erdei Zoltán főkönyvelői, aki hal hónapra szóló felmondási kapott.
Nemzetkőzi Bank
felállításáról tárgyalnak ma Baden-Badenben
l\'árls, obtóber 2 {Éjszakai rádiójelentés) Az , Intran-zigeant" cimü lap ugy értesül, hogy jaspar belga miniszterelnök holnap délelőttre összehívta azt az értekezletet, amely a Nemzetközi Bank felállításáról tárgyal. Az értekezletet Baden-Badenben tartják meg.
Sáskafelbőbe került
I kényt elei volt lutállil egy repölőgép
London, október 2 Különös baleset érte a karacheei Aero-klub egyik tagját, aki az Indus völgyében sáskarajba kerüli a gépével. A sáskák a motorba is befurakodtak és egy sáska eldugaszolta a benzinvezelö csövei. A motor megállott és a pilótának kényszerleszállást kellett végeznie.
Ingoszlávla
százmillió dollárt vesz kölcsön a kikötök fejlesztésére
Newyork, október 2 A jugoszláv kormány százmillió dolláros kölcsönt vesz fel az amerikai pénzpiacon. Az uj kölcsön az adriai kikötök kiépítésére és a jugoszláv vasuli hálózat kifejlesztésére fog szolgálni. A spalalói és kattaroi kikötő modernizálásának terve már évekkel ezelőtt elkészült. A jugoszláv kormány Spalato és Kattaro kiépítésével konkurrenciát akar támasztani a trieszti és fiumei olasz kikötőnek. Spalatol és Kattaroi közvetlen vasútvonallal akarják összekötni Belgráddal, hogy igy teljesen kikapcsolják a jugoszláv áruforgalom lebonyolításából Olaszországot.
Ma érkezik MacDonald Newyorkba
Newyork, október 2 MacDonald angol miniszterelnök pénteken reggel 6 órakor érkezik Newyorkba a Berengaria óceánjárón. Fél 11 órakor különvonaton Washingtonba utazik.
ZAU1 KOZLONV
1989. október 3.
Építőmestertől a gyermek-kocsiig mindent a mások elsikkasztott adójával „fizetett ki" Szemző István
A tBrvényszék megkezdte a nagykanizsai városi adóhivatalban történt sikkasztások ügyének tárgyalását
„Az első esetnél észre lehetett volna venni" — mondja a szakértő
Nagykanizsa, október 2
Nagy sürgés-forgás. A törvényszék elölt álló csoportok, a folyosón hangosan geszllkuláló emberek. A tárgyalóteremben külön aszlalon hatalmas akla-csomók, könyvek, a városi adóhivatal lajslromai. Mind megannyi bűnjel Szemző István nagykanizsai városi adóhivatali tisztviselő btlnperében. Nagy per, monstre-per, amit ma a dr. Mutschenbacher büntető-tanács tárgyal. Monstre-per: az elkövetett bűncselekmények halmaza, a kár összege, a kihallgatandó tanuk száma és az egész bünügy városi vonatkozása miatt.
Megkezdődik a főtárgyalás. A hallgatóság padjain több városi tisztviselő. A hites szakértő Ötvös Emil ny. állampénztári főigazgató, védő dr. Mező Ignác ügyvéd.
Szemző István, a vádlott, feketébe öltözve, frissen borotválva, csupa nyugalom. 28 évet.
A főtárgyalás! elnök Ismerteti a vádpontokat. Eszerint Szemző Istvánt 12 rendbeli hivatali sikkasztás bűntettével, 50 rendbeli folytatótagos sikkasztás bűntettével, 1 rendbeli csalás bűntettével, 13 rendbeli közokiratha-misitás bűntettével, 2 rendbeli sikkasztás bűntettével, 8 rendbeli sikkasztás vétségével, 6 rendbeli sikkasztás vétségével, 4 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettével, 2 rendbeit köz-okirathamisitás vétségével, 1 rendbeli csalás vétségével, 1 rendbeli hivatali sikkasztás bűnteltével vádolja.
Teljes beismerésben
A vádlott bűnösnek érzi magát. Elmondja, hogy 1919-ben került a nagykanizsai városi adóhivatalba, 1927-ben lett Írnoknak megválasztva, 1928 február elsején lemondott állásáról. Számfejlői ügyköre volt, fogadalmat, majd esküt tett. A bevételi naplókat vezette és a napló zárlatokat végezte.
Hogyan folyt az adókezelés
Szemző ezulán elmondja, hogy ha valaki adót akart fizetni, bevitte adóivét a hivatalba, ö kiszámította a kamatját és a pontos összeget, majd csekk-lapot adott, amivel a fél befizette az adó összegét. Mikor a postától megérkezett az erről szóló értesítés, akkor elkönyvelték.
Egy kis „szívesség"
Elmondja, hogy olykor nagyon sokat kellett volna várniuk a feleknek és igy sokan megkérték, hogy fizesse be helyettük az adóösszegeket. Persze, ő szívesen megtette ezt.
Hogy milyen módon: az egész város ludja.
Nem akart pénzt kezelni
Elmondja, hogy 1928-ban magához hivatta öt a főjegyző és értésére adta, hogy a kiadóban akarja elhelyezni. Minthogy azonban tudta, hogy olt pénzt keli kezelnie, erre nem vállalkozott, hanem inkább lemondott az állásáról. Elmondja még azt is, hogy
önként Jelentkezett
dr. Mátyás Samu államrendőrségi kapitánynál, a bündgyi osztály vezetőjénél.
Dr. Mutschenbacher ezután átveszi az összes bűnügyeket. Tételről-télelre tárgyalja őket:
Karlovics György hentesmestertől 4 millió koronát kapott,
hogy befizesse. Szemző ebből három milliót megtartott magának, az értesítőben az l-est 4-re .javította" ki. Majd végig hamisította a naplót, a főkönyvet: hogy Uzelmeire egyköny-nyen rá ne jöjjenek.
Szemző az elnök kérdéseire részletesen elmondja, hogyan végezte a könyvek és értesítések hamisítását. A szeme sem rebbenik meg. Mintha hivatalos ténykedésről számolna be.
Vojkovlcs alszámvevő vallja, hogy Karlovics inasával 4 milliót kUldött be az adóhivatalba. Ó nem ért akkor rá, Szemzőhöz küldte a flut.
Dr. Mező Vojkovicshoz: Igaz-e az, hogy akkor, mikor a 3 milliós differenciát észrevették, ön azt az utasítást adta, hogy javítsák kl a könyvet ?
,Vojkovlcs : Ez nem áll. Ugy tudom, hogy Horváth számvevő utasítására javították ki a bevételi naplót.
A korrigált naptár
Mohi Béla városi adótiszt elmondja, hogy szólt Horváth számvevőnek, hogy nem egyezik a napló. Horváth erre azt felelte, hogy Szemzővel ki fogja javíttatni.
Dr. Mező Mohihoz: Tud-e arról, hogy a hivatalnokok többször vef\'sk fel pénzt szívességből ?
Mohi: Tudok róla. Én is vettem át.
Németh Lajos hentesmester esetét
tárgyalják ezulán. Németh 2 millió koronát adott át adóbefizetésre. — Szemző 30.000 Kt lefizetett, a többit zsebre vágla és 140 aranykoronát hamisan bevezetett a könyvbe.
Ötvös Emil törvényszéki könyvszakértő ezután hosszan magyarázza a komplikált könyvelési rendszert.
Ezt az egészet észre kellett volna venni
— mondja. A naplóban nem lelt volna szabad javítani. Az egészen végig vonul a lanyha ellenőrzés. Már az első esetnél is könnyen észre
lehetett volna venni a dolgot és akkor nem fordult volna elő ez a halmazat.
Imre/fy bíró Vojkovicshoz: A hivatalfőnökök nem szóltak amiatt, hogy Önök a felektói szívességből átvették a pénzt beutalás végett?
Vojkovlcs: Szokásban volt. De ritkán fordult elő.
Bűn — bűnre...
Ma|d sorjában jönnek a többi bűnök. Tételről-tételre.
Leitner Aladár Vojkovlcs utján befizetett 1.000,000 K adóösszegei. Szemző ebből 915000 K-t elsikkasztott és a felfedezés meghiúsítása céljából az adóbeszedési naplót, az értesltS-lapot és az elismervényt meghamisította.
Nóvák János földbirtokostól
120.000 K-t vett fel, de azt nem fizette be.
Fáy Árpádnál 319.000 K-ból 200 ezer K-t elsikkasztott, — Wéber Jenöné esetében az ellene vezetett
végrehajtásból Szemzőhöz beérkezett 200.000 K-t elsikkasztotta. — özv. Hernyovia Bertalanná 321.000 K é» 79.000 K adóösszegét elsikkasztotta. Az adóbeszedési naplót meghamisította.
A Rebernlgg-clrkusz
ellen folytatott végrehajtás folyamán hozzá befolyt 600.000 K-t zsebrevágta.
Szántó Lajos építőmestert
azzal a fondorlattal, hogy átalakítási munkálatok fejében az 1.700,000 \' K adóját a várost adóhivatalhoz be fogja fizetni és hogy azt be is fizette : tévedésbe ejtette és neki 344 p kárt okozott. — Berger Adolf által neki befizetésre átadott 2.000,000 K-t a saját céljaira fordította. -Blumenschetn Jakab által neki átadott 440 P-t eltulajdonította. — Dr. Schiller Vilmos orvostól átvett 196 P-t megtartotta magának. — Horváth Oyula 44 pengőjét zsebrevágta. — Vida Endre által neki befizetett 73 P-t elsikkasztotta. — Gyarmathy Györgytől 13 31 P-t, Práger Ferenctől 25-38 P-t, a Wertufcstéglagyár-tól 249 P adót elsikkasztott. — Guttmann Károlytól 63-16 P-t, Dants Kálmántól 16 18 P-t, özv. Oombos Józsefné, Kluger Szeréntől 380 P-t, Budai Jánostól 50 P-t, Dukász Ferenctől 274 P-t, özv. jager Kálmántól 100 p-t sikkasztott.
özvegy Kotlarlcs Boldizsárné áltaT Géza fia ulján befizetett 100 pengőről szóló értesítő-lapon Kollarlcsné nevét özv. Jtlger Kátmánnéra hamisította.
Singer Izidortól mint „Szemif
számfejtő" vagy
1929 október 3.
„Szemző, behajtási osztályvezető"
aláirásu elismervényekkel Összesen 1465 pengő adópénzből 45 pengőt fizetett be, a többbit zsebrevágti. — l>ollák Henriktől 10, Somogyi Samutól összesen 700 pengőt sikkasztott el és az adóivél jogtalanul elsajáli totla. Schreiber Józseftől 500 és 300 pengő adópénzt tulajdonított el, az adiiivét pedig megsemmisítette. — Benae Miksa által borítékban az adóhivatalba küldött 100 pengőt eltulajdonította. Stern Vilmostól 322, Bazsó Sándortól 300 pengő\' fordított saját céljaira. Bedenek Józseftől 100 pengői, Bojtor Józseftől
egy gyerekkocsit szerzett azzal a fondorlattal, hogy annak értékét adóban fizeti be Bojlor javára, azonkívül 140 pengő munkils-bizlositási járulékot sikkasztott Boj-tortól.
Mészáros Pállól 3 millió koronái és 2 kényszerkötcsön vételárát eltulajdonította. Németh Qyulánélól 50 K-I, majd Furmen Imrétől egy végrehajtás során a kezéhez befizeti 2.400000 koronái elsikkasztotta, a végrehajtási iratokat megsemmísilelle.
Szemző mindent beismert.
A bíróság a károsullakat egyikei a másik ulán hallgatja ki. Szinte fel lélegzik mindenki, amikor a végei érni nem akaró halmazai utolsó láncszeméhez ér a bíróság.
A tárgyalást holnap folytatják.
(B. R.)
MflTflGflLPfl
pörkölt kivé,
a kávék királya
állandóan friss pörkölés
\'/« kg. P 2-50 Bnszel és Frledentbal
fűszer- és csemegekereskedésében Nagykanizsán.
ZALAI K0ZL0NY
Pénteken lesst a város rendkívüli kössgyUlése
A ferencesek üdvözlése, az erdőkitermelés, repülőtér, gazdasági iskola, a tüzérlaktanya-épltés ujabb feltételei a napirenden
Nagykanizsa, nktóbor 2 Nagykanizsa megyei város kép-viselőtes\'Ulélét dr. Sabján Gyula polgármester október 4-én, pénteken délután 3 órára hivta össze rendkívüli közgyűlésre.
Napirend előtt történik az 500 éves kanizsai letelepedését jubiláló szenlferencrend Üdvözlése.
Napirenden a kórház-bőviléshez történt kisajátítások táblai határo-zala, — az ulburkollssal kapcsolatos rendkívüli erdőkitermelés miniszteri engedélyezése, — 35 szerződés a békáslói erdörészben eladott ingat-
lanok tárgyában, — a lüzérlaktanya építésének ujabb feltélelei, — tüzértiszti lakások építése, — tüzérségi gyakorlótér és repülőtér biztosítása,
— a lüzérlaklanyához a Zrlnyi-sporl-telep nyugati oldalán vezelő ut létesítéséhez ingatlanok megszerzése, — a külbizlonsági szolgálatnak Kis-kanizsán a rendőrség utján való biztosítása, — gazdasági téli iskola és inlernátus létesítése, — a város hirdetési jogának bérbeadása, — dr. Novai Imre I. al|egyző előléptetése,
— póthitel engedélyezése adóhivatali szükségletekre, — Illetőségi ügyek.
Halálos szerencsétlenség a komárvárosi vasútállomáson
Tolatás közben az ütközők halálra lapították a kalauzt
Nagykanizsa, október 2
Kedden délután a komárvárosi pályaudvaron szerencsétlenség áldó zala lelt egy nagykanizsai vasutas.
Hendrik Kósa Lajos szolgálatban volt egy tehervonatnál, mely délután 3 órakor a komárvárosi állomáson tolatott. Eközben Hendrik oly szerencsétlenül nézte el a hála mögött közeledő teherkocsit, hogy az ütközők közé Iwjült, melyek borzalmas módon összelapitollák. Az oll foglalatoskodó vasutasok iszonyatos jajkiáltásra lellek figyelmesek, de mire odaug-rollak, a derék ember már halott volt.
A szerencsétlenségről azonnal értcsitellék a délivasul nagykanizsai forgalmi főnökségéi és az áldozat
Báthnry-ulcában lakó feleségét. A fő-szolgabiróságról még a késő délutáni órákban kiszállott a bizottság: dr. Szabó Zsigmond járási tisztiorvos és dr. Laubhaimer Alán Ib. főszolgabíró, akik megejtették a rendőr-orvosi hullaszemlét és konstatálták, hogy véletlen szerencsétlenségről van szó.
Az ügyészség kiadta a temetési engedélyt.
Hendrik Kósa kalauz halála városszerte nagy részvétet váltolt ki. A 60 éves, becsületes, szorgalmas vasutas holttestét felesége liaza-szálliltatla Nagykanizsára és innen temetik csütörtökön délután 5 órakor a temető kápolnájából.
Egy halottja van már a szentpéterari családirtásnak
A gyilkos felesége és
Nagykanizsa, október 2 Az egész vármegyében nagy meg-pöbbenést kellett a szentpéterurí borzalmas családirtasról szóló jelentésünk. Kovács János, a családirtó másodnapja, hogy a nagykanizsai kir. ügyészség foglya.
Szerencsétlen áldozatai közül apósa, öreg Beke József gazda ma reggel belehall súlyos sérüléseibe.
anyósa is menthetetlen
Amikor a sorokat Írjuk, a családirtó anyósa, Beke Józsefné és felesége, Kovács Jánosné is utolsó óráikai élik.
A csendőrség jelentetlé a halálesetet a nagykanizsai kir. ügyészségnek, amely öreg Beke József holttestének felboncolásál indítványozta a törvényszék vizfgálóbirájá-nak.
Egy embert éld lélekbemarkoló története, főszerepben : EMIL JANIINOS
Hallja maga skót
Vígjáték.
Hajsza a kombiné után
Vígjáték.
Emil Jannlngs,
Biró l.ajos, Evclyn Brenl, William Powell, Hollywood filmen, ezek az első pillanatra a külsőségei „A hontalan hős"-nek. Rendkívüli téma, káprázatos. alapötleL Élettől lüktető, erősen realisztikus történet az orosz forradalomból, amelyei Emil Jannlngs fejedelmi művészete fog át. Jannings egy orosz hadseregparancsnokot játszik csodálatos rutinnal, abszolút művészi biztonsággal. Az orosz forradalmárnőt Evelyn Brenl alakítja. Gyönyörű arc, fenomenális színésznői tehetség, „A hontalan hős" alighanem legemlékezetesebb eseménye marad az évadnak. Josef von Slern-berg költeménnyé magasztosilotta Biró Lajos pompás szövegkönyvét. Erős film. Tökéletes technika, izgalmas mese és ragyogó alakítások. A szó hamisítatlan értelmében: mes-termü. (=)
Október 6-ra
ezidén is méltó ünneplést készítenek elő a nagykanizsai egyesületek. A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap délelőtt fél 12 órai kezdettel rendezi belépődijmenles hazafias ünnepélyét a Városi Színházban.
A ő. honvéd gyalogezred vasárnap délelőtt fél 12 órakor kegyeleti stafétái indít a névtelen hősök emlékére a felsőtemplom előtti térről.
A Vasutas Dalkör szombaton este 8 órakor rendezi ünnepségét a Polgári Egyletben.
Az összes iskolák külön házi ünnepélyeken emlékeznek meg az aradi gyász-nap 80 éves évfordulójáról.
= Egy jólöltözött ur: Singer szöveteiből készült öltönyben kellemesen érzem magam,meri kelméi rugalmasak és finomabb, tartósabb anyagokat még Londonban sem kapok.
T
nings.
ZALAI KÖZLÖNY
előhívás, másolás, nagyítás olcsón elvállaltallk.
Nagy választék n t
kedvező részletfizetésre.
38 pengő és feljebb 24 pengő és feljebb

9X12 lemezesgép „KODAK" . . .
Mindig friss
lemezek, filmek, másolópapírok, vegyszerek
Szabó Antal r * " ""
képészeti szaküzlet
Ssclávik Viktor, a gelsei motorkerékpár-karambol áldozata
Sopronba sxálHíása Köxben megőalt
Nagykanizsa, október 2 A gelsei országúton történi motorkerékpár-karambol, \'melynél Szmodlcs László földbirtokos és Szldvik Viktor soproni kereskedő egymásnak Ütköztek ma forduló ponthoz ért.
Szldvik Viktor a baleset rendkívül súlyosan sérült áldozata, miután hónapokig feküdt a nagykanizsai kórházban, kérte, hogy szállítsák el haza, a soproni Erzsébet-liórliázba. Miután a kórház orvosai az engedélyt ehez megadták, Szlávik felesége kíséretében, a nagykanizsai mentőautón elindult hazafelé.
Amikor az autó Sopron határába ért, Szldvik Viktor hirtelenül rosszul lett és pillanatok alatt meghall. — Feleségét a váratlan halál annyira sújtotta, hogy eszméletlenül rogyott össze. Csak hosszas éleszgelés után sikerült magához lériteni.
A szomorú esetet jelentették a nagykanizsai igazságügyi halóságoknak. A törvényszék vizsgálóbirája nyomban távirati uton megkereste a soproni törvényszéket, hogy rendelje el Szlávik Viktor holttestének fel -boncolását.
Jt_
Sokezer katollkns
aláírásával ellátott üdvözlő Iratot adnak át pénteken a ferences tartományfőnöknek
Nagykanizsa, október LY-Nagykanizsa város katolikus társadalma, az összes kanizsai katolikus egyesülelek és szervezetek pénteken délben monslreküldöllséggel tisztelegnek P. Vinkovics Vlktorin, a ferenciek magyar tartományfőnöke előtt, hogy ragaszkodásukat és hó-dolatukat fejezzék ki a nagykanizsai ferencesek 500 éves lelelepedésének jubileumára. Ezalkalomból \'sokezer nagykanizsai katolikus aláírásával ellátott üdvözlő iratot nyújtanak át ünnepélyes keretben a tartományfőnöknek. A tisztelgés pénteken délben fél 12 órakor történik a plébánia kongegrációs-termében. Illő, hogy minél számosabban vegyenek részt a kanizsai katolikusok közül. Gyülekezés negyed 12 órakor a ferencesrendház bejárata előtt és földszinti folyosóján. A bevezető program: Október 3-án este fél 6 órakor Transitus ünnepély a Rendalapitó boldog halálának emlékére. Utána szentbeszéd és litánia.
Október 4-én reggel 6 órakor nagy szentmise keretében ünnepélyes szerzetesi fogadalomtétel, amidőn két ferences szerzetes esküszik fel Szent Ferenc atyának diadalmasan lobogó zászlajára. A szertartást a tartományfőnök megbízásából P. Deák Szulpic plébános-házfőnök végzi. 9 órakor P. Vinkovics Viktor ferences tartományfőnök celebrál ünnepélyes szentmisét a kolostor atyáinak segédletével. Este 6 órakor szentbeszéd és litánia.
= Egy Jó tanuló: Ugy látom, hogy Singer szöveteit még az iskolapad sem teszi tönkre.
SÉinisíiloÉ
vese-, hólyag-, gyomor-és cukor-bajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltés! J«w Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21. B
Időjárás
A nagykanlzaal meteorológiai meg-llgyeia Jelentések: Szerdán ■ himírslk-Irt-. Reged 7 óríkor +10 2. dMután 1 órakor +20 4, este 9 órakor +15 7.
Felhőzet: Reggé! éa délben felhős, csle llszla égboltozat *
Szélirány: Egész napon ál délnyugati szél.
* Meteorológiai Intóaat ea«n 10 órakor jelenti l róaxben fclhfla, igán enyhe Id6 várható, helyenként, ffileg » oraiág áuakl réacón kiaabb aaSkkal.
— Uj rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zala-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlel fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatok I is megtérítjük. Kopstein Szombathely. Kőszegi-utca 5.
—- Egy okos kis baba : Anyucim, nekem ruhácskát, pyjamát és fehérnemű anyagot Singer bácsinál végy, mert ott szépet és jót kapni.
.Szentírás", kötve: I pengő. A Szent István Társulat kiadásában legújabban megjelent Újszövetségi Szentírás korlátolt példrtpyban még kapható a plébánia hivatalban. Ara 1 pengő.
CZOCZEK IMRE
címfestő, szobafestő és mázoló vállalatát
VHM
1929. október 3.
Kanizsai müvésznövendékek
kiállítása a Casinoban
Mint a megnyitáskor is jeleztük, a kél nagykanizsai művésznövendék kiállítása a Casino alsó termében élénk érdeklődést ébresztett, amely azóta csak fokozódott.
Gárdonyi Ella gazdag anyagot állított ki. Figyelmet kelt a „Kiűzetés" cimü müve, melyen az az első emberpár tragédiája! veti ügyesen vászonra. „Templomrészlet" c. pasztell-rajza meleg színeivel imponál, önarcképe, mint húgának portréja, komolyan előrehaladó tehetségre vall. Karakler-képei (rajzok): a cseléd, inas, özvegy, korcsmáros, stb, mély elgondolásról tesznek tanúságot Figyelemre méltó törekvések. Csendélet aquarcllje, Wallpurgis-éj kompozíciója sok eredetiséget mutál. Néhai Rotschild Jakab dr. portréja, nemkülönben a kis Winkler Szcnja arcképe élcthfien sikerült.
A grafikai rész - cimlap-skiccek, plakát-vázlatok, stb. különös stíljükkel, eredeti elgondolásukkal és finomságukkal tűntek ki.
Holczer Rózsi is a legteljesebb modernizmus zászlaját követi. Vonásaiban van erő, megállapodollság, határozottság. Szereti az élénk szilieket és tudja azokat kellően alkalmazni. Az első, ami szembeötlik : Ollop Gézáné arcképe, melybe sok természetességet vitt be. „Eltörölt a hegedűm", majd a „Mezőrészlet" c. müvei erős, beszédes szintiek. .A kigyóbüvölö" — talán a legjobban sikerüli képe — sok finomsággal és elevenségével hal. Rajzai finomak. Különös modern irányzatot képvisel „A vihar" cimü kifejezésteljes rajza Hotczer Rózsi kiállításának grafikai része is nagy figyelmet érdemel. Színpadi diszlel (elörajzolás nélkül), fzines papírból kivágni), címlapok, fedőlapok, kirakat-diszités, reklámplakátok, adjusztálás-disz, doboz-csomagolás, stb. stb. — rendkívül érdekes, eredeti ötletü és valami egészen egyéni slilu, újszerű — ami a nézőt megkapja. A „Pariselte"-reklám, a belükből összeállított szoknya, stb, skiccek, rajzok, kompozíciók — határozott értékek.
Benedek Rezső
A SINGER mKRÓGÉPEK
Mfcers A LEOJOBDAK !

Erzsébet-tér 18. sz. alá, a volt
Szarvas szálloda
udvarba helyezte át.
|Ma mindenki erről beszél,
K
hogy a || Menyasszony" divatáruház
legújabb divatos áruval lett felszerelve és vételkényszer nélkül meggyőződhet. ^ hogy a legolcsóbb árban szerezheti be őszi szükségletét rőfös és divatáruban
OREIIi JENŐ Menyasszony divatáruba* Nagykanizsa, Deák-tér 7.

ZALAI KÖZLÖNY
jgg^olrtftbcr 3._
Fenn és lenn
(öiXl mese/e)
Az üveges erkélyajtó mellett, mély bdrfolel-ben, selyempizsamás férfi fulla álmos tunyasággal a cigarettafüstöt. Az Inas csendesen, finoman |árt-kclt a szobában, halkan leritelt, egy hasából dobolt a tűzre, aztán észrevétlen távozott. •
Odakünn egyhangúan locsogott az öszi eső, fehér buborékokba pattant, egész kis hajóraj úszott már a piszkos pocsolyákon. A férfi kinézett az ablakon. Szemben kis piros-zsindelyes ház, őszirózsás kert ölelte körül. Érdekes, — gondolta — ilyen csúnya őszi nap kell hozzá, hogy az ember meg is lássa azt, amit naponta néz. Ásított.
A kis ulcán egy lélek se járt. Azaz hogy a következő ház eresze alall magas fiatal férfi húzódott meg és Időnként idegesen tekintett a kis kert felé Sőt kétszer-háromszor el is sétált odáig a szakadó esőben.
— Hm, ugy látszik, randevú — mosolygott leereszkedő érdeklődéssel a férfi.
A kis ház ajtaja ekkor felpattant. Hosszú fénysáv nyújtózott végig egy pocsolya tükrén és ott maradt mozdulatlan, mint hd kulya gazdája lábánál. Az előszoba ajtó keretében olt állt a leány, szőke feje felelt fekete esőernyövel.
— Mint egy szép Rembrand-kép - ámult el Idelent a férfi. — Egészen helyes a kicsike — telte aztán gyorsan hozzá, helyreigazítva pllla-nalnyl lelkesedéséi.
A flu meg a leány akkor már ott álltak a kiskapunál. A flu keze a zárt kapu kilincsén próbálkozott. Dj a leány idegesen tekintett széjjel, tiltakozón rázta a fejét és kezével a báz felé mulatott. A nyitva maradt ajtón keresztül látszott, hogy senki sincs otthon. A flu könyörgött, magyarázott, egészen ráhajolt a kiskapu ra. Az esö hosszú, fekete csíkokat szántott a világos kabáton. De ö tűrte, tartotta a hátát, mint jóne-velésu felnőtt, ha a kisgyerek .dobi, dobi háta, rakoncal pálcát" akar játszani.
— Furcsa randevú, — gúnyolódott a férfi — kerítésen kívül I No, én egész élelemben a kerítésen belül álltam — szögezte le elégedetten, — de kicsit keserű lett a szájaize, ahogy a két remegő, Ijedt, boldog fiatalra nézett
A Hu átnyült a kerítésen és megtagadta á lány esőtől nedves kezét. A térti mindennapi fürdéstől ké-teste szinte összerándult erre az étlntéste.
Odalent a kis kéz megremegett, a fekete ernyő libbent és egy eső-Csepp végigszánkázott a fiu orrán. Két vidám, boldogan összeölelkező kacagás csendült fel egyszerre I
— Igazán bosszanló, — mit lehet azon olyan jót nevetni, ha valakinek egy hideg esőcsepp az orrára koppan? — Idegesen veregette cigarettájáról a hamut.
Végre mégis engedett a kiskapu s ők ketten sielősen locsogva keresztülmentek a kerten, be a házba. A fénysugár utánuk kúszott az ajtónyílásban. Aztán becsukódott az ajtó.
Idekint egyszerre sötét lett minden, hideg és vigasztalan. A férfi fázósan bujt a fotel ölébe. Furcsán oezle magát. Majdnem ugy — mi fogadás — mint aki kívül maradt a kerítésen.
Bent a kis szobában szétáradt a
meleg lámpafény. A rövid kis ab-lakfüggönyök felelt átmosolygott a fehérre meszelt fal, Petőfi mellképe a falon. Egy percre megvillant a lány aranyos haja, a fiu barna feje, ahogy föléhajolt. A nedves, párás abl.kon keresztül egész zengő, boldog, hálás szerelmük áradt, sugárzott ki a sötét estébe. Szegény ázva-fázó, didergő, titkos szerelmük — talán most kerüli először fedél alá.
A férfi odafönt észre sem vetje, hogy akkor már ott állt az erkély-ajtónál és ugy nézett szomorú, sóvár irigységgel a világos ablakszem felé. Még az orrál is laposra nyomta, mint éhes suhanc a hentesüzlet kirakatablakán.
A cserépkályhában egészen összeomlott a parázs és búcsúzó fénycsókot lehelt a szőnyeg bársonyára. A rossz idő elől bemenekült az alkony, lágyan betakarta az ezüstök élét, kristálypoharak villogását.
A férfi mozdulatlanul, elgondolkozva állt. Az egész súlyos, megállapodott nagy jólétet szinte minden tagjában érezte most, olyanformán, mint mikor valakinek hosszú pihenés után keservesen megfájdul a dereka.
Az eső zuhogott tovább.
Vigan pattogva ugrált a kis ház zsindelyfedeién, lágyan omlott az őszirózsákra és szakadatlan szorgalommal mosta fényesre a kiskapui. Láthatatlan keze ezer finom szálból titoktartón szürke és sejtelmesen áttetsző selyemfüggőnyt szőtt a szerelmesek kiskapuja elé. [Zalaegerszeg) Margó
A lázadók legyőzték a klnal kormány seregét
San-Fat-Kvaj tábornok forradalmi kormányt alakított
I,oiidou, október 2 A tokiói Goven távirati ügynökség hírt kapott, hogy Huve tartományban nagy Ütközet volt San-Fat-Kvaj lázadó serege és a nanklngl kormány csapatai között.
A harc a kormánycsapatok vereségével végződölt, amelyek egyelőre lesang városában tartják magukat. A nankingi kormány hivatalos jelentésben közli, hogy a kormánycsapatok valószínűleg kénytelenek lesznek lesangot kiüríteni.
San-Fat-Kvaj lázadó tábornok kormányt alakított, amelynek ő a miniszterelnöke és a hadügyminisztere, Csen lelt a külügyminiszter, a belügyminiszterséget Sűn-Jat-Sen özvegyének ajánlotta fel.
San-Fat-Kvaj tábornok proklamá-ciót bocsátott ki, amelyben tudatja, hogy a kinai kommunista szervezet őt támogatja és reméli, hogy sikerülni fog hamarosan nemzetgyűlést összehívni Kantonba.
zm Varrógépvásárlásnál gondoljon a „PFAFF" névre.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október 3, csOtfirtBk
Róm. katolikus : Kandid Proteat. :
Helga Izraelita: Elul hó 2S »
Képkiállítás a Culnoban. Nyitva egész napon át.
Várod Mozgó ,A hontalin hó>", dráma. .Hallja miga akóf, vígjáték. .Híjsza a kombiné után\', vlg|áték.
Oyógyazertárl éjjeli azolcáUt: I. hó végéig a Bogenrieder Frigyes-lék .Megváltó" gyógyszertár.
Oóztardó nyitni reggel 6 órától ette 8 óráig (béttó, szerda, pintek délután é» kedden egétz rup nóknek).
Ünnep eltíii...
Csonkamagyarország sok-sok fiának a szeme Nagykanizsára szegződik a mai napon. És várja a nemes gesztust, amellyel adózunk nagy jótevőinknek, a ferenceseknek. 500 éve, hogy ők folyton csak adnak, két kézzel szórják felénk a lelki kincseket és önzetlenségükben soha nem gondoltak vele, hogy mit kapnak majd érte jutalmul. Most itt az idő, hogy mindezt viszonozzuk a hála külső jeleivel.
A történelmi időkről regélő Nagykanizsa utcáin ma mintha mozgalmasabb lenne az élet. A találékony szeretet és ragaszkodás a várakozás pírját festi az arcokra. Valami nagy dolog készül. Sejthetné még az is, aki mitsem tudna különbén a ma esti Szent Ferenc Atya elköltözésének ünnepével megnyíló trlduumról. Valahogy ugy fest a város képe, mini az atyjuk-anyjuk névnapjára készülődő gyermeké. Még most az utolsó simítás, még most elintézni, amit lehet, mert holnap már teljes pompájában kell, /-ogy reánk köszönt-sön az 500 éves ritka jubileum.
Ünnepre készülünk. Mégpedig nem közönséges ünnepre. Nemcsak városunknak és megyénknek ünnepe ez, de ünnepnapja az egész országnak, amely Kanizsában mindenkor erősségét, végvárát látta. És ez a Kanizsa magyarságának mindenkori fenntartóját tiszteli a most Jubiláló ferencesekben. Ezért vert oly nagy hullámokat a jubileumi előkészület. Ezért nem maraát meg városi Jellegűnek, mert a kanizsai Barát kultur-tényező is, nemcsak Kanizsa történetében, de az egész nemzet előtt. Az áhitat szellemét terjesztő ferencesek nemcsak imádkozni tanítottak meg bennünket, hanem egyúttal oltárt emeltek szivünkben a nemzeti eszmék legszebb ápolójának, áz édesen csengő magyar nyelvnek is. A vallásos szellem élesztése mellett leginkább köszönhetjük nekik nemzetnevelő és nyelvében fenntartó kullur-munkájukat. Illő tehát, hogy e nemes szivekre valló kettős ajándékot a találékony szeretet legszebb megnyilatkozásával fizessük vissza.

— A nagykapornak! esperes! kerület szeptember 30-án tartotta őszi korona gyűlését Nagykaporna-kon, amelyen a kerületi papság teljes számban megjeleni. Kauzll Oyula kerületi tanfelügyelő a katolikus öntudat ébrentartásáról, Horváth Domonkos bucsuszenllászfói gvardiáit pedig az imádságos lelkületű papról tartott értékes előadást. A vendéglátó jezsuita rend képviseletében megjelent a gyűlésen páter Biró provinciális,
— Kanizsái siker. Jóleső örömmel regisztráljuk azt az értesülésünket, hogy a budapesti Székesfővárosi Zenekar decemberi hangversenyének műsorára tűzte a nagykanizsai zene-Iskola kiváló tehetségű Igazgatójának, Vannay Jánosnak négy nagyzenekarra irt müvét. A hangverseny a Vigadóban lesz.
— Zala-Kanizsa FC gazdasági és fegyelmi bizottsága ma este 7 órakor a Centrál Irodahelyiségében ülést tart. Deldéztetnek az összes játékosok.
— A nagykanizsai országot kutyakUUltáat előkészítő bizottság tegnap délben értekezletei tartott dr. Kálnay Oyula rendörfőtanácsosnál, melyen foglalkoztak a kiállítás minden részletére kiterjedő kérdésekkel. Az általánosan megnyilvánult óhaj hatása alatt a bizottság ugy határozott, hogy a kiállításra szóló nevezési dijakat 50 százalékkal mérsékli, hogy ex is minél szélesebb propagandát teremtsen a kiállításnak, igy tehát a nevezési Iveken feltüntetett dijaknak csak 50 százaléka lesz fizetendő. Mint értesülünk a megye minden részéből mutatkozik érdeklődés a kiállítás iránt.
— Ugy értesülünk, hogy a nagytrafikba a zamatos és füstszűrővel ellátott Oellért-cigaretta megérkezett. Ára 6 fillér.
— Három fokozat van«jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb I
— Menetrendi hlr. Folyó évi október hó 6-ikától kezdve a Nagykanizsára 22 óra 65 perckor érkező 303. számú személyvonat Egervár kitérőn utasok fel- és leszállása céljából feltételesen meg fog állni. Az állomásfőnök.
«- Menyasszony: Akárki akármit beszél, tudom, hogy csak akkor lesz tartós és szép kelengyém, ha vásznat, asztalneműt és paplant Singer* nél veszem.
— A disznók után futott, elesett és meghalt Keszthelyről jelenti tudósítónk : Alsózsid községben kanász volt Molnár Lőrinc. Hétfőn reggel kihajlás közben a szétugrott sertések után futóit, elesett és ugy megütötte magát, hogy bement Keszthelyre, ahol felvétette magát a kórházba. Tegnap belső sérülései következtében meghalt.
— Valódi ezüst és Berndorfl alpakka evőeszközök és dísztárgyak legolcsóbban Zsoldos Oyula órás és ékszerész uj Üzletében kaphatók. Fő-ut 14. Biztosító palota.
Sorsjegy nélkül nincs főnyeremény!
Vegyen egy
"""^""mr0u "•*• Hlrsqbler tőzsdében.
isis I. húzás október 26. ás 29.
Sorsjegyek ára: Egész gf P, fél 18 T, negyed 8 P, nyolcad » T.
ZALAI KÖZLÖNY
Enfeltéll ntlftlél, vérszegénység, lesoványodás. sápadtság, mirigy-betegségek, bőrkiütések, kelések, furunkuiusok eseteiben a természetes „rerínc Iónét" keserűvíz szabályozza a belek annyira fontos működését. Az orvosi tudomány számos vezérférfia meggyőzödölt arról, hogy a valódi Ferenc Jóllel viz hatása mindit; kitűnően beválik. A Ferenc lólief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerilzletekben kapható.
— Kedvezményes utazás Budapestre. A , Virágos Budapest, — Virágos Magyarország" virágkiállítás alkalmából Budapestre használható 50\'V-os menetdijkedvezményre jogosító igazolványok megérkeztek. Az odautazás okt 4-lői okt. 10-éig, a visszautazás pedig október 11-éig érvényes. A kedvezményre szolgáló igazolványok kaphatók a (Nagykanizsai Takarékpénztár, Csengery-ut 1.) Menetjegyirodában.
— Közismert Slnger József és Társa dúsan felszerelt szőnyegraktára. Elsőrendű minőségek mérsékelt árban.
— Italmérők figyelmébe. Minthogy az uj bortörvény kivonat s a korcsmai hitelekről szóló miniszteri rendelet kifüggesztése minden ital-mfrőre — a korlátolt kimérökre is — szigorúan kötelező, nehogy a legközelebbi borvizsgálat vagv rendőrhatósági ellenőrzés alkalmával bárki kellemetlenségeknek legyen kitéve s megbirságoilassék, igyekezzék mindenki a bortörvényből egy példányt, a korcsmahitelekröl szóló rendeletből pedig az italméri helyiség minden szobájára egy-egy példányt beszerezni s azt ott mielőbb kifüggeszteni. (Bortörvény kivonat 1 P lOfill. Korcsmahitel rendelet 60 fill. a Zalai Közlöny nyomdában kapható.,) Vendéglősök titkára.
(R<M<1<MM*) H — hírek. Uh^iKla-•ig. I Uogv. — hangverstoy. E — aiőadAs Qy — gyermekeknafc. A — ssaseayofc* ■ok. Z — xenc. Mg. — uifttőgafdasia HL ■- ifjiuágl előadás. P - klolvalia. 0 — gramőfonzene. Ib — Jaza-baad. K — kabaré. dZ — népszerű x<a4.
Október 3 (csütörtök)
Budapest 9.15 Oross balalajka zenekar hangv 9 30 H 9 <5 A hangv. folyt. 11.10 Nemzetközi vizjelzó szolgálat. 1] Déli harangszó. 12.05 Cigányzene 12.35 H. 12.35 A hangv. lolyt 13 Pontos Időjelzés. 14J0 H >6 Rádió Szabad Egyetem, Utána Pontos Időjelzés. 17.10 E. 17~0 A Mandils szalonzenekar hangv. 19.35 Angol nyelvoktatás 20.15 Az Operaház tagjaiból alakult zenekar hangv. Utána kb. 21 45 Ponti a Idójelzéj. Majd Jb. 23 Clgáoyzene.
Bécs 11 és 16 Hangv. 18.10 Anyák Is-kolája. 21 Hangv.
Berlin 14 és 15 Q. 16 30 Kamara Z. 18.15 Spanyol muzilka. 0.30 Z.
Milánó 12.30 Muzsikáló gyermekkuckó. 20 jO Opeia E. Ulána : Zene.
München 12 30 Q. Z. 16.30 Szólisták hangv. 17.30 Orgonshangv. 19.30 Trió.
Prága 11.15 O. 12 30 és 16.30 Hangv. 19.05 Bécsi keringő. 20 Szinmü
Zürichi tárlat
Pária 20-33, London 25 18, Newvork 318-00, Brüsael 7215, Milano Tt \\7 Madrid 76 85, Amsterdam 208 05. B«Un 123 47, Wien 72 82, Solta 3*74\'/i, Prága 15-33\'i, Varsó 58 15, Budapeat N tl Balgrád 9 121.*, Bukareal 3 08.
Naponta ádjon növendék éshlióállatalnak
„FUTOR"
szénsavas lakafmánymeszet. A .FUTOR- növendékállatoknál caontképzódést elősegíti, hízásra
KKS étvágygerjesztőd
A .FUTOR" nem orvosiig hanem a Irgflnomaliban órlötl m\'tzsóláp. rmrly az állatok szervezetébe Igen könnyen lelsz vódik, s amelyet az illatok aro-matlkua anyagtartalmánál lógva salve-
sen fogyasztanak. A .FUTOR- etetése a konyhaió etetését feleslegessé teszt. A nagyhlzlalók, uradalmak, jazdaiágok a .FUTOR-! állandóan eteük.
Ara: I kilogrammonként 40 llllér. Zsák vételnél: I zsák 50 kg (zsákkal
egy (Itt) P 1030. 1 cca <Jt kg oa próbadoboz ára 30 fillér Kicsinyben és zsákizámrs kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Teleion : 130.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Az értéktőzsdén ma szilárd volt az irányzat. Az előző napok nagyarányú áreséseiben angazsált kontre-min erőteljes fedezési vásárlásokra kényszerült, minek következtében megszilárdult az irányzat. A fedezési vásárlások legerősebb mértékben az előző napokban legnagyobb veszteséget szenvedett papírokban folytak s ennek megfelelően különösen szilárd voll a Bauzit, Drasche, Nasici, Salgó és Rima Is. Az árnyereségek általában 2—3Vo körül mozognak, de sok esetben ennél magasabb-arányú áremelkedések is történlek. A tözsdeidö közepe Iáján a berlini tőzsde gyengébb irányzalának hatására az árfolyamokban némi visszaesés volt tapasztalható, azonban zárlat felé isméi megszilárdult az irányzat. Az általános szilárdság mellett is lanyhán tendáltak a Juta és Atlan-lika részvények. A forgalom ma élénk voll. A fixpapirok piaca üzlet-telen. A valuta és devizapiacon barátságos irányzat mellett jelentékeny mértékben emelkedtek az északi valuták, ezenkívül London kifizetés 15, Angol font 3 ponttal emelkedett.
Twaáayttirit
Buza 10-15 fill.. rozs 20-25fill emelk.
Buza Uazav, 77-ta 21 80—22 05, 7S-as
21-85-22 20, 79-es 22 25 -22-50, 80-»i
22-40-2265, dunánl. 77-es 20 90-21 15, 78-as 2100-21-35, 79-es 2130-21 45. 80-ss 21*40—2155, rozs 15 50-15 60 tak árpa 15-75—16-50, aörárpa 17*50-19 00, zab 13 50-13 75, tengert tazt 23 60-24 -,duaántull 18-50 -19 00, repce 5100-53-00 korpa 11 00 11-25.
A bodapejH Tóusde derl«a-|egr»éM
VALUTÁK Angol I. 27*73-27*88 Belga tr. 79*50-79 80 Cseh k. 16*87-16 97 Dán k. 152*60-153 20 Dinár 998-10*06 Dollár 570 20-372*20 Francia f, 22*30-22 60 Holl. 229*40 230*40 Lengyel 64 05-64-35 Leu 3*36-3-40 Léva 4\'11>4-I6 Líra 29 80-30*10 Mirki 136 20-136 80 Norvég 152 60 153 20 Schlll. 80 30 80 70 Peseta 84*60 85*30 Svájci I. 110*25110 75 Svéd k. 153*35153 95
dbvizAk
ArnsL 229*70-230*40 Belgrád 10-07-10-11 Berlin 136*37-13677 Brüsszel 79*70-79-95 Devizáid 3*39-3*41 Kopenh. 152 82 163*22 London 27 82 27*90 Madrid 84*75-85-35 Milano 29*94-30*04 Newyork 572-20 3 80 Oszló 152*82-133 22 Páris 22*46-22 53 Prága 1693-16-98 Szófia 4-14-4*16 Stockh. 153*55-153 95 Varsó 64-15-64*35 Wien 80 45-80*70 Zürich 110*48-110 78
8»rtéiráiár
Felhaltál 2133, eladzllan 133. — Elsőrendű 1*45—1*48, szedett 1*36-1*38, szeddl közép 1*24-1*28, könnyű 100-1*16, l-sö rendű öreg 1-26—1 30, ll-od rendű öreg 1-10—1 16 angol sllldó I 30-1-50, szalonna nagyban 1-60—1*64, zsir 1*94 1*98, hui 1*50—1*74, szalonnás lélstrtis 1-64-1*80
Kiaáji: Mliabl lytmU h Lapkiadó Vállalat, IinkuliiáB.
Felelői kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon l Nagykanizsa 78. n.
|.W|. . —»>\' w I MII I >,1 V I I \' . »\'
APRÓHIRDETÉSEK
Az spréWnkMsdt dija 10 siólf M fillér, Minden további taó dija I fill. Vasár- és ünnepnap 10 szóig Bl fillér, mindea további axó dija ■ fill. Szerdán pénteken 10 saőif (0 fillér, minden további szó dija • fill. Cimsxó s minden vuta-gabb bcttiból álló sió két szónak számit-tátik. Állást keresőknek tOV engedmény.
Hirdatéaak 5 (51) p«»g6 ö..«.g.n
■ Isii ■ falsslagas klnyvslás, axémléaáa alkarllléass (égatt
■ I 6 r a f I i • t a n d B k
Elaáó egy 8 fiókos nsgy Irodai Iró-asslal. Megtekinthető Báron lakatos mü-helyiben Er>lébet-lér, Szarvas udvar. 4913
■•JéréUénjt keresek nspt pár órsl könnyű házi munkára. Jelentkezni Hunyadi utca 20.
T-applataaa|t, kerékvételnél klló|a P 2*60. Vlda, Kazinczy-utca 13. 4C48
Vinoallir fetmondatlan állását elese-rélné. hol el.ő elemista fiát Iskolába lárat-hatná, nagy gyakorlatlat és hosszú bizonyítványokkal. Clrn a kiadóban. 4796
Nagyon szép mirlalelept és pogányvárl azAIS kapható, muskotály és saszla kgja —*Ü0. Oyenes csemrgeüzlet
Lépesmézet,
nyersbőrt, Agytollat, vaiat é• fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Barnát és Fiai
Erzsébet-tér 16. mm
FOaaarAalatkaraaéaxéa sürgősen eladó Clo a kiadóban. 4912
Fiatal Jél f6a6 mindenes elmenne be-Járónénak. Rákóczi-utca 32 a. 4916
HaaaaéM kél,hét, vasal, rezet, ólmot és mindenféle csövet magas áréit vesz Sternberg Vilmos, Telekt-ul 20, 4682
Jó cssládból való kifutó fiu azonnal lelwteUk Lénárt bőrketeskidésben. 4918
Lakat oafanotto lavadalmazásaal felvételik. UJIaky és Háhn. 4919
NAGYKANIZSAIAK
kedvelt találkozóhelye
BUDAPESTEN
VII., Baro s tér 23.
a Keleti pályaudvarnál.
Teljesen újonnan berendezett
kényelmes családi ház. Központi fűtés, hideg melegvíz. Méraákelt polgári árak.
E lapra hivatkozóknak 200 o engedmény.
Testvérvállalat:
OSTENDE KÁVÉHÁZ
Tulajdonos:
OROSZ ÖDÖN.
1929. október 10.
Egy nagyon jó karban levő 503-as
Fiat-autó
olcsón eladó. Rosenbe g Henrik
Csurgó.
ÉRTESÍTÉS.
Értesitem a nagyéidemü közön, séget, hogy
műhelyemet
Nádor-u. 4. sz. alól Kaxinozy. utca 4. a*. alá (Hoffmann-féle ház) helyeztem át.
«s>: Tisztelettel
CZVETKÓ GYULA
vízvezeték-szerelő is lakatos
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság,
7535/1929 Ikv. szám.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
A .Központi Bank és Pénzváltó Ozlel Kálmán Leó nsgyksnizsai be), cég- végre-ha|tatónak B\'llege Utván és neje Dara Juli végrehajtást szenvedő ellen Indított végre-hajtási Ügyében a telekkönyvi halóság a végrehailató kérelme következtében az 1881 : LX l.-c. 144 , 146. és 147. g-ai értelmében elrendeli a végrehajtást árverést 477 P 20 fill. tőkekövetelés, ennek 1929. évi Juliui hó 21-tól Járó 8" o kamata, ■,»» o váltódij, 80 P eddig megállapl.otl per- és végrehajtási és ai árverési kérvényért ezúttal megállapított 20 P 10 fill. költség behajlá.*a végell a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén levő, Rlgyác községbea fekvő, s a rlgyácl 79. számú IJkvbea 106. hrsi. alatt leivel! ház, udvar éa kert Ingatlannak a legelő és erdó Illetményének vegrehsjlást szenvedő nevén álló \'/a részéra
KXXJ P és az ugyanottani 236. sztlkvbea 780. hrsz. suti feltett slólő és piaca az Imre hegyen ugyanazok nevén álló egész
Ingatlanra 2000 P klkláltáll árba--.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Rlgyác községházinál megtartására 1929. ivl október hó 24. nap/inak délelótU 10 órájit tüzl kl és az árveriil feltételeket az 1881 : LX. t.*C- 150. § a alapján a követ-kezókben állapítja meg:
Az árveréa alá kerülő Ingatlanok a kikiáltási ár kélharmedi ál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki kiállási ár 10%-át készpénz-ben, vagy az 1881 : LX. l.-c. 42. §-iban meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értikpaplrosban a kiküldöttnél Ittenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és sz árverési feltételeket aláiml. (1881 ; LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908 : XLI. t.-c. 21. §1 Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet lett, ha többel Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bfcnatpénzt az általa Ígért ir ugyanannyi izizalékálg kiegészíteni. 1908 : LX!. L-c. 25. §.).
Nagykanizsa, 1929. évi augusztus hó 7. napján.
A kladminy hiteléül: Mlkó >. k. 4910 főtiszt.
Magyar Távirati B.-T. és Magyar Hirdető B.-T.
nsgyksnizsai fiókja Sugár-ut 4. sz. alól Irodáját
Erzsébet-tér 18. szám
I. em. helyezte át__
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykauizsán, (Felelős üzletvezelf. ^ Zalai Károly.)
HIRDESSEN
a „Zalai K5zlttny"-ben.
09. évfolyam, 225 szám
Nagykanizsa, 1929 október 4 Péntek
Ara 14 Hllér
ZALÁI KBZLONT
bakcuUMs éa kiadóhivatal: F6 ut 5. alám KeMthcIyl H0kklad0hlvat.il Kojiulh U|oi-u. 32.
politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EVtodéri in: t*f I
ÜNNEPELJÜNK!
Irta: P. Deák Sulpic, ferences házfőnök és plébános
Hétszáz egynehány éve annak, hogy a szeráfi Pálrialka, Assziszi városának nagy szülötte, Isten és a szent szegénység dalosa: Boldog Ferenc Atya örök álomra hunyta le fáradt szemeit. 1226 október 3-án este napnyugtakor ment át boldog lelke az örökkévalóság kapuján s mint valami fényes csillag fölragyogva tündökölt a Szentek ékes seregében . . . Mig a földön élt, három egyházi rendet alapított: a Barátok, a klarisszák és a Terciártusok rendjét. Mind a három Rend örökre hirdeti, hogy asz-sziszi szent Ferenc atya vallásos zseni volt, Krisztus evangéliumának megvalósítója, az Anyaszentegyháznak pedig a XIII. században nagy Ha és vigasza.
A királyok könyvében olvassuk, hogy Illés prófélát, mikor a Mindenható csodamódon magához vette, köpönyege visszahullott a földre s abba öltözteti a prófétaflak örökölve a próféta szellemét Is Ml, ferences Barátok sem örököltünk sixflt Rendalapilónktól aranyat, ezüstöt, ezerholdas dominiumokat, vagy földi hatalmat, hanem csupán egy barna daróckámzsát és Szent Ferenc szellemét. Drága örökség ez, többet ér minden mulandó kincsnél és tisztán emberi javaknál I Mikor a világ fiai örökölnek, vagy esztelenül eltékozolják szüleik vagyonkáját, vagy pedig fukarul őrzik s másokat nem részeltetnek a kincsbe, mert attól félnek, hogy nagyhamar szétfoszlik. De nem Igy a szeráfi Atya boldog örökösei, a ferences Barátoki Az 6 kincsük sohasem fogy el, az ó örökségüket nem lehet az osztogatással kisebbíteni vagy erőszakkal konfiskálni, mert sem anyag, sem pénz, sem fogható föld, hanem szellem, a feren ces szellem az, mely már szétáradott az egész világon anélkül, hogy megkisebbedett volna. Ha kezdem elemezni ezt a szellemet, ha próbálom nyitogatni ezt a csoda-ládikál, melyet 700 évvel ezelőtt a koldus Ferenc hagyott örökségül fiaira, követőire s a kulturemberiségre, akkor azt látom, hogy három pontba lehetne összefogni és méltatni a ferences szellemet, mint kulturkincseL
Az első ezek között az átélt és átszenvedett vallásosság I Szent Ferenc atya vallásos életét a legtisztább forrásból merítette: a Bibliából, annak is legszebb lapjairól: az Evangéliumokból. Már kortársainak is fel-ÍUnt ez, ezért Altes-Christus-nak nevezték s ugy látszott, mintha Szent rerencben újjászületett volna a XIII. században az a názárethi Jézus, ki jóságos szivével valamikor boldogitolta az emberiséget I Szent Ferencnek nem száraz belü az Evangélium, nem a régmúlt tisztes klenódluma, hanem élet, még pedig olyan élet, mely lefogja, elringatja, alsóbb ösz-
töneit elzsibbaszlja az embernek s szemét-szivét megnyitja annak a fénynek és kegyelemnek, mely Istentől, az ősvalóságlól származik. Neki színes, hangos, eleven és édes a Krisztus evangéliuma; neki ez „|óhir", amit meg kell hallani s főleg meg kell valósítani, mert nem theória ez, hanem emberhúsban hinylló-kívirág-zó isteni élet ezl Isten Szegénykéjének köszönhetjük, hogy a XIII. század óta fölfrissült a vallásos szellem, uj szint, uj bájt, u| mélységet nyert tartalmában. Földi halandó még ugy nem érezte át a karácsony édes titkát, a nagypéntek fájdalmát, a húsvéti alleluját, a pünkösdi lángolást, mint épen Boldog Ferenc atya. Neki a hit nem katekizmusi kérdésekre adott szabatos felelet volt, hanem élet, melyben átélte a testté lett Igét. ÁJinyira átélte, hogy kivirágozlak sanyargatott — ösztövér testében a passzió vérrózsái, a Megfeszített sebhelyei. Neki Is volt Betleheme, he-reatátja s Oolgothája I ó volt a „ Krisztus követésének" legelevenebb Illusztrációja, a hittel és szeretettel teljes földi Szeráf, ki szeretete szárnyaival ölelte át az élő Krisztust.
A második nagy szellemi öröksége a szeráfi Szentnek az ő csodálatos szeretete a teremtmények, főleg szenvedő és tudatlan embertársai iránt. Olvassuk csak el az ő örökszép .Naphimnuszát-, melyben eget, földel, világot, napot, csillagot fölhív Isten dicséretére s Alkotójuk miatt a mindenség lényeit testvéreinek nevezgeti. Olyan ő, mint az ős ember a Teremtés reggelén, szemében minden Istent hirdeti, az Alkotót dicsőili. .. Boldogan gyönyörködik a virágok nyílásában, (meg is hagyja Frátereinek, hogy mindig legyen a kolostorban virágoskertjük I) a madarak csicsergésében .. . megcsodálja a kelő napot, az égen szépen járó holdat s a csillagot, szelet, borút, felhőt és napsugarat testvéreinek nevezgeti ... A csintalan fiától elkéregeli a törbeejtett gilicéket s fészket rak nekik sebes kezeivel... a gobbiói vérengző .fenefarkast" megjuhászitja ... a bárányok a mezőn utána futnak bégetve s a madárkáknak prédikációt tart a Teremtő iránii háladatosságról, mikor azok gyönyörűségükben szárnyukat verdesik, csőrüket nyitogatják, fejecskéjüket földig hajtogatták a szeráfi Atya édes szavaira . . . Evangéliumot le-hellő szavaira fölfigyelnek az emberek is . . . Ahol ő prédikál szóval és tettel, olt a hallgatók szive meglágyul, ráeszmélnek emberi méltóságukra, félretéve a gyűlölködést és pártharcokat, mint testvérek szerelni és megbecsülni kezdik egymást. — Ebből a nagy és túláradó ember-szeretetéből már következik, hogy ö lesz az Egyház és Társadalom leg-
nagyobb szociális Szentje. Senki még eddig nem tudta a sorsával elégedetlenkedő szegény embert ugy megbékéltetni Istenével és embertársaival, mint épen Assziszi nagy szülötte. Nem akadt még ember azóta sem, ki a gazdagok és hatalmasok szivét, erszényét megnyitotta és adakozásra késztette volna, mint Boldog Ferenc, Itália és a Világ szociális apostola. Rendithetetlenül bizott az isteni Gondviselésben, rábizta magát egészen, mint a gyermek édesatyja szeretetére . . . szemétnek és mulandó holminak tekinteti minden kincset, magára vállalta az önkéntes evangéliumi szegénységet s azt hirdette, hogy az ember (legyen az király vagy koldus) nem a rang, nem a születés, nem a pénz, nem a vagyon és élvezet teszi boldoggá, hanem a tiszta lelkiismeret, mely Isten igaz gyermekeinek elfogyhatatlan drága kincse. Tudjuk jól, hogy e felfogásával és csodás éleiével a krisztusi demokrácia apostola lett abban a világban, melyben oly óriásiak voltak a társadalmi ellentélek szegény és gazdag, kasztok és pártok között. Szent Ferenc atya szelleme elcsllla-pitotta a XIII. század forrongó kedélyeit s a földi mámor és pénz-imádás helyett egy égi világra mulatott rá, melynek megvalósításához
nem kell pénz, hadsereg, politika, csel és erőszak, hanem igaz jóakarat és testvéri szereteti
Mikor ötszáz évvel ezelőtt beköltöztek a kanizsai klastromukba a ferences Barátok, ezt a szellemet hozták magukkal mint drága rendi örökséget. Mint Szent Ferenc atya Igaz fial és szellemének örökösei félezer esztendőn keresztül hirdették és átélték az evangéliumot, társadalmi és vallási különbséget nem téve vezették, tanították, istápolták az embereket . . . s önkéntesen vállalt szegényes életükkel nagy intő-példái voltak szegénynek és gazdagnak egyaránt I Rövidre fogva gondolatainkat elmondhatjuk, hogy assziszi Szent Ferenc atya az ö gyermekei által itt Nagykanizsán és a környéken szórta széjjel félezer esztendő óta, sugározta az élő hitet. A krisztusi emberszeretetet és társadalmi békét I Most itt az alkalom, hogy a jó Istennek mindezért a sok jóért, szépért és kegyelemért, mellyel c Várost oly hosszú időn keresztül elárasztotta a nép igaz Barátai által, őszinte szívből hálákat adjunk. Ez az örvendetes — ötszáz éves jubiláris ünnepség pedig legye meg bensőbbé a szeretetet és ragaszkodást Nagykanizsa nemes Városa lakosaiban az ő ferences Barátai iránt I
Stresemann tyalála nemcsak
nemzetének, de az egész; világnak veszteség — mond fa Henderson
Kétszeri liüdés ölte meg a beteg kOIBgyminlsztert — Csendes agóniája volt Stresemannak Buzgó kötelességteljesítés aldozata lett — Államköltségen temetik vasárnap
Berlin, október 3. Dr. Stresemann Gusztáv birodalmi külügyminiszter szívszélhűdés következtében ma reggel meghalt.
A nagy államférfiú utolsó órái
Ge.nl, l.ocarno, Hága legyőzése uíún egy pobárvlxxel sem tolrí...
Berlin, október 3 A Wolff-lroda értesülése szerint
a külügyminisztert államköltségen temetik vasárnap el.
A halotti maszkot l.éderer profesz-szor fogja megcsinálni. A külügyminiszter, aki még most is a halottas-szobában fekszik, békésen szenderült cl. Arcának minden vonásáról eltűnt a feszültség. Az első hlklisi roham egy be egápolónővér jelenlétében történt, aki mindig a külügyminiszter mellett tartózkodott.
A miniszter mégegyszer orvosságot kért és azt mondotta, hogy most már jó mélyen fog aludni. A beleg-ápolónő kérte a beteget, hogy még egyszer gargarizáljon és odaadta a poharat a miniszternek, aki azonban a poharat kiejtette a kezéből. Amikor a betegápolónö ránézett, észrevette, hogy a minisztert szélhűdés érte.
Etiöl kezdve Stresemann reggel bekövetkezett haláláig eszméiellen maradt. *
Hindenburg német birodalmi elnök, aki Schorfheidebcn tartózkodik, Stresemann halálát megdöbbenve vette tudomásul és jelezte, hogy haladéktalanul visszatér Berlinbe.
A gyászhír Genfben
Genl, október :i A népszövetségi palotában mély megdöbbenést és gyászt keltett Stresemann halálának hire. A magyar kormány részvéte
Budapest, október 3 Dr. Watkó Lajos külügyminiszter ma délelőtt felkereste a budapesti német követet, hogy előtte Stresemann Gusztáv dr., német birodalmi külügyminiszter elhunyta alkalmából a magyar kormány részvétét kifejezze. Bethlen István gróf miniszterelnök
ZALAI KÖZLÖNY
1929. oktőbtr 4
az alábbi részvíttáviratot intézte MUller Hermann német birodalmi kancellárhoz: ,A magyar kormány nevében arra kérem Nagyméltósdgodat, fogadja legőszintébb részvétemet abban a súlyos csapásban, amely a német birodalmat nagyérdemű külügyminiszterének elhunyta alkatmából érte. Gróf Bethlen." Dr. Walkó Lajos külügyminiszter Slresemann özvegyéhez intézett részvéttáviratot.
„Fá/aalmas volt Jd/nt, mttcéní terfesxtt tci Sire-semann telé keiét a Oalál" —
mon<Jfa Snowöen
]<ondon, október 3 A munkáspárt brightoni értekezletén Stresemann dr. halálának hirére a delegátusok felállottak helyeikről és néma csenddel adöztak az elhunyt emlékének. Majd Snowden pénzügyminiszter a következőket mondotta: Csatlakozom a részvétnek ama megnyilvánulásához, amellyel a kiküldőitek fogadták a német külügyminiszter haláláról szóló gyászhírt Mindazok számára, akik Stresemann-nat együttműködtek Hágában,
fájdalmas volt látni, hogy miként terjeszti ki feléje kezét a halál.
Megható és csodálatos volt, hogy milyen lelkierővel tudott küzdeni az ót állandóan kinzó fájdalmak ellen. Stresemann elhunyta alkalmából legőszintébb részvétünket fejezzük ki a német népnek azért
a pótolhatatlan veszteségért,
amely őt érte.
Henderson és Cloyd George Siresemannról
Ixmdon, október 3 Stresemann halálának hírét itteni politikai körökben megdöbbenéssel vélték tudomásul. Henderson a következőket jelenlelte ki;
Stresemann dr. halála nemcsak saját nemzetének, hanem az egész világnak veszteség.
Stresemann vezetője volt a béke és kibékülés érdekében megindítóit mozgalomnak és
halálát elősegítette az a hatalmas munka, amelyet magára vállalt
s amelynek csúcspontja az elhunyt genfi és hágai munkássága voll. Stresemann neve örökké fog élni a történelemben, mint egy olyan emberé, aki az európai szolidaritás épületének mesterműve és a jóindulat harcosa voll.
Lloyd Georgea következőket mondotta :
Stresemann halála salyos csapás Európa békéjére.
Az elhunyt a kiengesztelés nagy harcosa voll. Rendkívüli fájdalommal töltött el az a hir, hogy már nincs sorainkban. Slresemann örök és halhatatlan érdemeket szerzett magának az európai béke Ügyében kifejtett munkásságával.
Párls és Brland részvéte
I\'árla, október 3 (Éjszakai rádiójelentés) Az esti lapok részletesen foglalkoznak dr. , Stresemann politikai tevékenységével és hosszasan számolnak pályafutásáról. Igen melegen és mély kegyelettel emlékeznek meg haláláról. Brland részvéttáviratot intézel! Stresemann özvegyéhez.
Közzel 9000 pengő a Ssemscő úttal elsikkasztott adó-tételeU összege
A százrendbeli bűncselekménnyel vádolt Szemző ügyének második napi tárgyalásán is sorra vonultak fel a károsultak - Szemző ellenértéket is fogadott el a „szívességekért" Az ügykezelés hiányossága mozdította elő a sikkasztások láncolatát
Pénteken
Nagykanizsa, október 3 A Szemző-per mai tárgyalásán dr. Schiller Vilmost hallgatta ki elsőnek a bíróság. — Elmondja, hogy 196 P adóösszege Szemző .közvetítése" miatt a kamatokkal 217 pengőre nőtt és azt újból meg kelleti fizetnie. Különben Szemző
fyermekét is kezelte. Ugylátszik zemzö így akarta meghálálni az orvos munkáját. Borbély-számla mint adótartozás
Horváth Gyula borbély kétszer bízta meg Szemzői, hogy fizesse be adóját, amll készpénzben át is adott neki.
Szemző azt mondotta, hogy borotválás! tartozása fejében befizeti az adóját. A végén a borbélynak is kétszer kellett megfizetnie az adóösszegét.
Vida Endre elmondja, hogy Szemző beállított az üzletébe aizal, hogy neki 73 P balesetbiztosítási tartozása van. Vagy fizesse be, vagy végrehajtási eljárást folytat le ellene. Erre átadta neki a pénzt amiről nyugtát is kapott. Refrain: neki is újból meg kelleti fizetnie a 73 pengőt.
dombos Józsetné mészáros elmondja, hogy egy alkalommal figyelmeztették arra, hogy Szemző el szokott járni hivatali ügyekben. Mire ő is hozzá fordult.
Szemző kérvényt is csinált neki és több alkalommal figyelmeztette, hogy siesen befizetni az adóját, mert különben
„nagy lesz a kamat". Tényleg — „nagy kamatot" kellett fizetni. 380 pengőt adott Szemzőnek. Makáry biró: Szemző ment Önhöz? Gombosné-. Mindig ő jött hozzám és ajánlkozott, hogy befizeti a pénzt helyettem. Azt mondotta :
„Nem muszáj nekem fáradni".
Szemző: Nem egészen Így van. Gombosné jött el hozzám minden adóbeli ügyében.
Ötvös Emil állampénztári főigazgató, törvényszéki szakértő megmagyarázta ezután, hogyan utalta ki Szemző
a város pénzéből
a Budai Jánostól és Dukász Ferenctől elsikkasztott összegeket a Mim-káspénztárnak.\'
Budai aszlalosmesler elmondta, hogy 50 pengős végrehajtás alalt állott, amikor
az utcán
találkozott Szemzővel, aki fizetésre szólította fel. Oda is adta neki a pénzt. Persze, most újból be kellett fizetnie. r
Dukász Ferenc gépészmérnök a következő tanu. Egy Ízben 270 pengőt adott Szemzőnek a Munkás-biztosító részére. Nyuglát is kapott tőle. Most — másodszor is befizette. Kollarics Boldizsárnak „szerencséje volt" Szemzővel.
A Ja^emétól befizetett ősszegből 100 pengői Kollaricsné számlájára befizetett, hogy neki ne legyen kára. Am a főszámvevőségen észrevették a huncutságot és kijavíttatták a a tételt: Jílgerné nevére.
délben birdetik W
Singer Izidor mészárosmester (időközben meghalt) összesen 1765 P kárt szenvedeti. A bíróság özvegyét hallgatta ki helyette. Azt vallja, hogy Szemző több alkalommal kiment hozzá a mészárszékbe, ahol figyelmeztette, hogy
„csak pontosan fizesse be az adóját".
— Az előzékenységet — mondja Singemé — nem kívántam ingyen Szemzőtől.
Hol libacombot, hol libamájat, vagy borjuhiist meg miegyebet küldtem neki.
— Azt hitlem — mondja, hogy Szemző becsületes ember. Nem ismertem öt. Nővérem, Gombosné figyelmeztetett, hogy .nézd, itt van ez a Szemző főkönyvelő, ez olyan becsületes ember, ez eljár a te ügyedben is".
— Szemző Jól élt az én pénzenem, — mondja elkeseredve a gyászruhás özvegy asszony, — nekem most ezt
meg kell koplalnom.
Dr. Mulschenbacher: Hát maga libacombbal fizette Szemzőnek a szívességét ?
Singemé (szomorúan): Bizony.
Somogyi Samu vendéglős azt vallja, hogy Szemző decemberben azzal ment hozzája, hogy adótartozása miatt végrehajtási eljárás van ellene folyamatban,
ne engedje azt a szégyent, hogy ezért végrehajtsák.
176 pengőről volt szó. Nála csak 120 volt. Szemző elkérte tőle, hogy .majd" befizeti, még az adókönyvét is elkérte tőle.
Sem a pénzéi, sem adókönyvét, sem a befizetési csekkel nem látta többé.
Egy alkalommal bement az adóhivatalba. Szemző azt mondotta neki:
„nagyon sokan vannak ma a felek"
ne várakozzék, majd ő elintézi.
Somogyi 297 pengőt adott át neki. Most felszólítási kapott az adóhivataltól, hogy fizessen be újra 750 pengői.
Outtmann Károly és Gyarmathy Györgyöt hallgatták ki ezután. Mindkettő mégegyszer befizette a Szemző állal zsebrevágolt pénzéi.
Schermann Rózsi a Schreiber-gyógjjtíir pénzlarosnője azt vallja, hogy^zemző ment hozzájuk azzal, hogy: Jejár az adóbefizetési terminus", fizessék be az adót. Ami meg is történt.
Szemző a Bazsó által befizetett csekk ellsmervényét adta át Schrelbernek.
Bazsó Sándor kovácsmeslertől vlz-vezetékbekapcsolási dij cimén 44 adófizetésre 270 pengőt kapott. — Bazsó mindkettőt u|ból befizette.
Mészáros Pál szerint Szemző azzal ment el hozzá, hogy
végre fogják hajtani és bekebelezik a házra — ha nem fizet.
Mészáros is — , fizetett. Elismer-I vényül a Bogenrieder által befizetett
ax ítéletei
csekkel ellsmervényét kapia.
Majd Németh Gyula villanyszerelőt hallgatták ki.
Élénkségei keltett a hosszabb
Furmen-flgy.
Szemző Itt azt állította, hogy semmi rendszeres kezelés nem volt az adóhivatalban, sokszor kerestek jegyzőkönyveket — de nem voltak meg.
Csányi Elek v. végrehajtó azt mondja, hogy Furmen Imre 2.400,000 koronát fizetett be, amit ő azután Szemzőnek átadott. Nem tudta megérteni, — mondta — hogy a befizetett tételeket az adóhivatal 3—4 év múlva újból kimutatta.
Csányi szemébe mondta ezután Szemzőnek, hogy átadta neki Furmen pénzéi, Szemző továbbra Is tagadta ezt.
Makáry biró: Adott magának Szemző elismervényt ?
Szemző a mindenható...
Csányi: Szemző a .mindenható" volt olt. Sosem adott elismervényt. Azt csinált — amit akart. Csak nekünk kellett adni elismervényt.
Dr. Mező Csányihoz: Igaz-e, hogy magának a Furmen-ügyből kifolyólag el keltett hagynia állását ?
Csányi: Igen.
Dr. Mező: Igaz-e, hogy a polgármester felhívta magát az összeg megfizetésére ?
Csányi: Igen.
Lehoczky Lajos városi végrehajtót hallgatták ki ezután.
Dr. Mező: Megvolt-e bízva Szemző arra, hogy pénzeket vegyen fel ?
Lehoczky: Nem volt megbízva.
Dr. Mező: A többi tisztviselők szoktak-e átvenni pénzeket a telektől ?\'
Lehoczky: Szokás volt.
Dr Mező-. Tud-e ön arról, hogy végrehajtási Jegyzökönyvek az évek folyamán elveszlek ?
Lehoczky: Nem.
Metz: kir. ügyész: Nem s/urf1 önöknek szemet Szemző életmó4|»?\'
Lehoczky erről sem lud választ adni.
Kengyel Gyula városi végrtttajló kitér a Furmen-eselre. Furmennél voltak végrehajtani, amikor Fürmen azt mondta, hogy
ezt az Összeget ö már évekkel azelőtt befizette.
Fel is mulatott egy nyugtái, amelyen Csányi aláírása voll.
Makáry biró: Tagadta Csányi, hogy felvette a pénzt ?
Kengyel: Eleinte tagadta, később-beismerte, majd azt mondta, hogy a pénzt Szemzőnek adta.
Dr. Mező: Tud-e arról, hogy jegyzökönyvek elvesztek?
Kengyel: Rendszertelenül voltak kezelve a jegyzőkönyvek. Nem voll iktatás,
Déli 1 órakor dr. Mutschenbacher elnök a főtárgyalás folytatását fél 4 órára tűzte ki.
A délutáni tárgyaláson Polal János adóhivatali számvevő tanúvallomásában elmondta, hogy kb.
300 Jegyzőkönyv tönt el költözködés közben. Azelőtt nem volt rendszeres végrehajtási ügykezelés az adóhivatalban — mondta.
Dr. Maitz József városi számvevő azt vallja, hogy niig ő olt voll.
IQVÜ.1 október fi.
Ilyesmi nem történt, mert ó rend-„ert veretett be az ügymenetbe.
ötvös Emil állampénztári főigazgató, hites szakértő megállapította, Hogy
8732 pengőre tehető az az összegi amit Szemző az adózóktól Átvett és saját céljaira fordított,
de a preciz összeget nem leheteti megállapítani, hiszen maguk a felek egyik-má6lka sem tudta pontosan megmondani. Megállapítja, hogy gz adóív nem közokirat,
hanem csak az adóhivatal egyszerű értesítése.
ímreffy biró: Megkönnyítette Szemző cselekményét a lanyha kezelés és ellenőrzés.
Ötvös: Feltétlenül. Már magában véve az, hogy a különböző adókönyveket egy ember vezeti, amit egy ilyen apparátusnál, mint a nagy-kanlzsái adóhivatalnál, legalább kél embernek kellene végeznie.
Rövid szünet után a perbeszédekre kerül sor.
Metz József kir. ügyész vádbeszédében azt mondja, hogy ez a bün-per egy hivatalnok-család szomorú tragédiáját takarja és tanúság arra, hogy
egv kishivatalnok család ne költsön tObbet, mint amennyi jövedelme van.
Csányi Elek teljesen ártatlan ebben az ügyben, — folytatta — meghurcolták, noha teljesen szabályszerűen járt el. Meri hol van olyan alantas, aki felettesétől elismervényt merne kérni. Indítványozza, hogy a vádbeli cselekményekben mondják ki Szemzőt btlnönek.
Dr. Mező Ignác védő vitatta a vád minősítését: a hivatali sikkasztást. Szemző nem kezelt pénzeket, erre megbízatása nem volt. Felveti a kérdést: Ki a káros ? A város, az állam ? Nem I Csak azok a magán-felek, akik megbízást adtak Szemzőnek. Tehát nem követett el hivatali sikkasztást. A közokirathamisítás alól pedig leimentését kéri. Az utolsó szó Jogán Szemző István
oda lépett a bíróság elé és arra kérte, hogy az ítélet kiszabásánál legyen tekintettel az ő három apró gyermekére — és zokogás fogta el szavait.
A bíróeág elnöke este kihirdette, hogy az ítéletei pénteken déli 12 órakor fogja kihirdetni. (B. R.)
= Egy Jó tanuló: Ugy látom, hogy Singer szöveteit még az iskolapad sem teszi tönkre.
- .Szentírás", kötve: 1 pengő. A Szent István Társulat kiadásában legújabban megjelent Ujszövtts/gl Szentírás korlátolt példányban még kapható a plébánia hivatalban. Ara I pengi.
ZALAI KÖZLÖNY
Megkesidődtelc a ferencesek Jubileumi Ünnepségei
Szent Ferenc halálának emlékezetével köszöntött beatriduum
Nagykanizsa, október 3 Hétszáz egynéhány eszlendővel ezelőtt, október 3-án, napnyugta felé, a Poverello Assisi Szentje, ajkán a halált hozsannázó zsolozsmával, visszaadta virágos, madárdalos, Isten dicsérelével és ember szeretettel tele lelkét Teremtőjének.
Ezen az estén, október 3-án< köszöntött be a ferencesek 500 éves jubileumi ünnepe. A Transitus fenségesen komor, mégis lélek-deritö szertartással, a Szent Ferenc haláláról emlékezéssel kezdődött a Iriduum. Nem is kezdődhetett volna szebben, a Szent tanításainak megfelelőbben, mint a Halál Teslvér kopoglatásának emlékezetével.
A templomot este fél 6 órakor ájtatos tömeg töltötte meg. Az elsó oldal-oltárnál, Szent Ferenc oltáránál folyt a szerlarlás, olt énekelték az assisi-i kanizsai fiai nagy alapitójuk halált-köszönlő zsolozsmáját. Mellette, mintha a perugiai mezők napfényes, virágos ege alól hozta volna az alkonyati szellő, — a lömjénlüslön át csilingellek az énekkar, halk, finom melódiái.
A tartományfőnök Nagykanizsán
Páter Vinkovics Viktor ferences rendlartományi főnök, az 500 éves jubiieuniri, titkára kíséretében tegnap este Nagykanizsára érkezett.
A pénteki program
Október 4-én: 6 órakor ünnepélyes szerzetesi fogadalomtétel. A szertartást a tartományfőnök megbízásából P. Deák Szulpic plébános-házfőnök végzi papi segédlettel. 9 órakor ünnepi beszéd. Utána P. Vinkovics Viktorin ferences tartományfőnök szentmisét celebrál fényes papi asszisztenciával. Este 6 órakor szentbeszéd és litánia.
A vasárnapi
ünnepségek programja bővült. Délelőtt fél 12 óra körül, a mise után, nyilvános üdvözlő ünnepély lesz a Cinktóriumban, itt dr. Simon György prelátus, a püspök megbízatásában, nr. Sabján Qyula polgármester, dr. Dómján Lajos, az egyházközség gondnoka és a kiskanizsai képviselőtestület egy tagja szólal fel.
28.000 pengő kárt okozott a gyótapusztai tüz Gonda Hugó bérletében
Két hatalmas mag-lóhere kazal éjféltől reggelig égett Nem volt viz az oltáshoz
Nagykanizsa, október 3 Október 1-én nagy tüz pusztított a Szepetnekhez tartozó Gyólapusztán, mely Gonda Hugó bérlete.
A tüz éjjel 1 óra tájban keletkezett. A cselédség arra lett figyelmes, hogy az egész pusztát bevilágító lángnyelvek csapnak fel egyik hatalmas mag-lóhere kazalból. A tüz ellátszott egész Szepetnekig, ahonnan az önkéntes tűzoltóság azonnal kivonult a lüzhöz. Az oltás a legnagyobb akadályokba ütközött, mert nem voll elegendő víz a közelben és a kazalban felrakott mag-lóhere különben is rendkívül gyúlékony és a nagy
szárazság miatt erősen félni lehetett, bjgy a tűz átszáll a gazdasági épületekre.
A tüz tehát teljes erővel tombolt és csakhamar átcsapott egy másik kazalra Reggel 8 óráig égett a drága mag-lóhere, mikorra csak hamu maradt a helyén.
A bérlő kára 28.000 pengő, amely azonban biztosítás utján megtérül.
A szepetneki csendőrség kedden lefolytatta a nyomozást. Megállapítást nyert, hogy a tüzet vagy gondatlanság, vagy gyújtogatás okozta. Utóbbi feltevés melleit szól több körülmény.
A gyujlogalót kutatják.
CZOCZEK IMRE
címfestő, szobafestő és mázoló vállalatát


Erzsébet-tér 18. sz. alá, a volt
Szarvas szálloda
udvarba helyezte át.
Egy embert élet lélekbe-markoló története. Főszerepben: EMIL JftNNINGS
Hallja maga skót
Vígjáték.
Hajsza a kombiné után
Vígjáték.
NAPI HÍREK
NAPIREND Oktibap 4, péntek
Róm. katolikus : Aesz, Fer. Proleat. : Ferenc. Izraelita: Btul hó 29
Képkiállítás « Castnoban. Nyitva egész napon át.
Várost Mozgó. .A hontalsn hős", drlma. .Haltja m»ga ikóf, vigjáték. ,H«|«ta a kombiné után\', vígjáték.
Gyógyszertárt éjjelt aiolgátat: I. hó végéig a Bogenrieder Frigyes-féle .Megváltó" gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eale 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután és kedden egész nap nőknek).
— Áthelyezések a bencéseknél.
Kelemen Krizosztom dr., a pannonhalmi főapát koadjutora szeptember 29-én uj áthelyezéseket eszközölt a Rendben. Ezek során Holler Konrád zalavári plébános a veszprémmegyei Bársonyosra került s helyét Tihanyi Gál dr. foglalja el.
— Prohászka Katolikus Kölcsönkönyvtár nyílik meg a Mlsz-szlósházban. Régi óhajt valósit meg a Missziósház vezetősége, midőn a Szent Ilona Leányklubbal karöltve kölcsönkönyvtár! bocsát a müveit katolikus közönség részére. Nem üzleti érdek vezette az alapitókat, itt csak áldozatról van szó, mert nem elég csak hangoztatni „Olvassunk jó könyveket", hanem alkalmai is kell adni a jó könyv olvasására. Az alkalom megvan, mert igazán csek\'-ly kölcsöndij fejében bárki iiodalmi értékű, a legújabb hazai és külföldi regényirodalom újdonságait olvas-hatja. Kölcsönzési ideje minden pénteken délután 5—7 óráig a Missziós-házban. Kölcsönzési dij egy hónapra 20 fillér. A könyvlár ma nyílik meg.
— Az idei október 6-lki ünnepélyek a löbbi évekénél annyival jelentősebbek, hogy az idén 80 esz-
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 10.
tendeje a magyar szabadságharc szomorú végének és a gyászos aradi Golgothának. A nemzeti gyász komor inéllóságához illó ünnepéllyel áldoz az Irodalmi és Művészeti Kör a nap emlékének vasárnap délelöll fél 12 órakor a Városi Színházban. Onnepi szónok dr. Hajdú Gyula. Ünnepi költeményét szaval|a Barbarits Lajos. Énekel a Kisdalárda. A nagykanizsai Vasúti Dalkör előző nap, szombaton este 8 órakor ünnepel a Polgári Egylet földszinti termében. Ünnepi szónok Urbán Gyula, szaval Szabó István és Horváth Lajos. Énekel a Vasutas Dalkör. — a 6. h. gy. ezred vasárnap déli fél 12 órakor inditja a felsötemplom elöl a névtelen hős emlékezetének szóló kegyeleti stafétáját. - Az aradi vértanuk emlékére a nagykanizsai kegyesrendi reálgimnázium gyászünnepélyt rendez az intézet tornatermében. Az ünnepély október 6-án délelőtt 11 órakor kezdődik. Műsora: Himnusz. Szaval Mátyás Z. VIII. o. t., zongoraszárnokat ad elő Metz V. VI. o. t. és Oolenszky J. VII. o. t., ünnepi beszédet mond Francsits I. Vlil. o. t, zeneszám, előadják Dou-pond Z. VIII. o. t., Hovány Á. V. o. I., és Golenszky J. VII. o. t., szaval ifj. Kovács Sándor 111. o. t.. Szózat. Az ifjúság barálail szivesen látja az igazgatóság.
— Válasz a „Zalavármegyé"-nek. Tulajdonképen nem is laptársunknak kell válaszolnunk, hanem az azt előállító nyomdának. A napokban a nagykanizsai papirkeres-kedők lapunk ul|án fordultak a nyilvánossághoz, kérve, hogy az idegenből tömegével érkező papir- és Írószer ügynökök helyeit a helyi kereskedők üzleteiben szerezzék be ilynemű szükségleteiket. A .Zalavármegye" szószerint, — bizonyára megyei jelentőségénél lógva — első oldalának vezető helyén közölle a lapunkban megjelent felhívást és azt a kommentárt fűzte hozzá, hogy most már tehát a nagykanizsai papirés írószer-kereskedelem is szüntesse be egerszegi házalásait. Laptársunk azonban ugylátszik összecserélte a fogalmakat. Először is papír- és írószer-kereskedő Nagykanizsáról sohasem ment házalni Zalaegerszegre. Ellenben igenis hoztak el nyomdai megrendeléseket Zalaegerszegről. — Ezekre azonban a szóbanforgó nyilatkozat már csak azért sem vonatkoztatható, mert másodszor: abban igazán nem hibás a kanizsai nyomdaipar (tehát értsünk jól szót: nyomda és nem papírkereskedés), hogy vannak bizonyos nyomtatványok, melyek nagyobb és modernebb technikai berendezést igényelnek és ezek a berendezések Zalaegerszegen "nem, ellenben Nagykanizsán megtalálhatók. Végül harmadszor: az idegen, ismeretlenből jött és ismeretlenbe távozó, igen sokszor csalafintaságokkal spé-kell ügynököket nem lehel olybá venni, mint valamely nagykanizsai nyomda esetleges zalaegerszegi látogatását. Nem lehet pedig azért, mert Nagykanizsa is része Zalavármegyének, a nagykanizsai nyomdaipar
adója a zalaegerszeginél nagyobb összeggel járul hozzá a megyei terhekhez, a nagykanizsai cégek ismert, garanciaképes, állandó cégek, melyeknek ugyanazon megye szomszéd városában való megjelenését, a fenti
körülmények közt, a szabad kereskedelmi verseny korszakában, semmiképen sem lehet a kifogás tárgyává tett papir és írószer házalással egy kalap alá venni.
Én nem j&irdetek sokai, meri a sok adminisztráció drágít l
Helyette igen tisztelt vevólmet a legnagyobb mértékben kielégítem, melyet
BUTORTELEPEIH
Jó hírneve bizonyíts Hitelképes egyéneknek kéazpénaárban nyújtok hlt.lt.
Jó miniséit! hálószobák már P aaO-181
ebédlök P 630-tfil
Saját kárpltosmühelyemben a legolcsóbb és legjobb munkát készítem.
SxéKely Vilmos buiortelepe Nagykanlxsa. Kaxlnacy-uica 4.
A szentpéteruri családirtásnak a második áldozata is meg&alt
A gyilkos Kovács János anyósa belepusztult sérfilé-selbe — A tettes felesége Is válságos órákat él át
Nagykanizsa, október II Egész Szentpélerur község népe a minapi borzalmas méretű családirtás hatása alatt áll. A tettes a nagykanizsai ügyészség fogházában várja további sorsát, az áldozatok pedig sorra pusztulnak el a gyilkos kezétől ejteti szúrások miatt.
Most érkezett jelentés szerint a családirtás egyik áldozata. Beke Jó-
zsefné néhány napi súlyos szenvedés után belehalt sérüléseibe, ö a második halálos áldozata a vérengző embernek. De nem lehet tudni, hogy vele betellett a sor, mert a tettes felesége is válságos órákat él át és az orvosok nem bíznak felépülésében.
Az áldozat kis leánya, kit szintén mcgszurkált, tul van a veszélyen.
Sorsjegy nélkül nincs főnyeremény!
Vegyen egy
r8r". Hirschler tőzsdében.
Főnyeremény i 100.000, 200.000, SOO.OOO, szerencsés esetben 500.000 Penyó és még számos kttzép és nsgyobb nyeremények.
"" I. búzás október 26. és 29.
Sorsjegyek ára: Egész 24 P, fél 12 P, negyed B P, nyolcad 3 P.
Philips, Telefunken
stb.
RÁDIÓS
í\'
■k
iTn rftjl
■ iSgj^f
készülékek, hangszórók,
lámpák, anódpótló, összes rádió felszerelések és alkatrészek
Szabó Antal
fegyver és sportüzlet rádió és gramofon osztálya.;
Loewe
hangszóró
a legjobb I Díjtalan bemutatás I Ára 72 pengő t> havi részletre
UM!®«MO
OETKERf
kuglófa/iyeu/gal
a most mcglelent, US receplet tartalmazó, színért képekkel illusztrált dr. OETKER-fála
RECEPTKÖNYVET
ár a 30 fillér, lls a fűszeresnél nincs, forduljon közvetlen
hozzánk dr. OETKER A. gyárhol I « Budipest, VIII.. Contl-u. V>.
MftTflGALPA
pörkölt kávé,
a kávék királya
állandóan friss pörkölés
7« kg. P 2-50
fflnszel és Friedenthal
fűszer- és csemege-kereskedésében Nagykanizsán.
Legjobb üditő ital
a közismert
SESffil 111.
Kapható minden fűszer-és csemegekereskedésben.
Főraktár:
Király-utca 21.
Ma mindenki erről beszél,
hogy a ff Menyasszony" divatáruház
legújabb divatos áruval lett felszerelve és vételkényszer nélkül meggyőződhet, hogy a legolcsóbb árban szerezheti be őszi szükségletét rőfös és divatáruban
iVOREIIi JENŐ Menyasszony dnratáruhá* Nagykanizsa, Deák-tér IL
1929 október 4._
— Serlegavató. A Kiskanlzsal Polgári Löveszegyeslllel serlegavitó Ünnepélye oklóber 13-án lesz a Lö-vészoilhonban (volt mozihelyiség). A nagyszabású ünnepélyhez már nagyban folynak az előkészületek. A rendezőség mindent megtesz, hogy a vendégek jól érezzék magukat. Lesz ott minden szórakoztató mulatság, reggel 9 órától versenylövészet, szép, értékes dijak, rádió karkötöóra és zsebóra. Szépségverseny, confetti és szerpentincsata stb. Kérjük Nagykanizsa és környéke támogatását. Hazafias tisztelettel a rendezőség. ,
— Egy okos kis baba : Anyucim, nekem ruhácskát, pyjamál és fehérnemű anyagot Singer bácsinál végy, mert olt szépei és jót kapni.
— Három fokozat van; jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb!
a ZALAI KÖZLÖNY
— A nagykanizsai Maróczy
Sakk Kör folyó hó 6-án, vasárnap délután fél 4 órakor a Korona kávéházban lévő helyiségében választmányi ülést tart.
— A felfüggesztett tanító cimü október 2-iki híradásunkkal kapcsolatban Nyerky János zalaszentmártoni kántortanító annak közlését kéri, hogy az elrendelt fegyelmi vizsgálatot maga kérte önmaga ellen, az ellene felhozott vádak miatt pedig az iskola egyik gondnoka ellen rágalmazás elmén bűnvádi eljárást tétetett folyamatba.
Menyasszony: Akárki akármit beszél, ludom, hogy csak akkor lesz tartós és szép kelengyéin, ha vásznat, asztalneműt és paplant Singer-nél veszem.
Ne mulassza el
megtekinteni, mit kaphal 100 pangAért 4 havi részletre is
Melozer Uvegkereskedésében
„i Nagykanizsán, Kazinozy-utoa 2. az. alatt
6 személyes étkezökészlet gyönyörű tetszés szerinti mintákban, áll 26 drb-ból
6 teás csésze aljával ................................................„12 „
6 feketekávés csésze aljával ....................................„12
b személyes Sandwich készlet....................................„ 7 „
6 „ tésztás készlet..........................................„ 7
6 „ csiszolt üvegkészlet complett ..................„34
2 darab kristály váza................................................„ 2 „
SPOM.1 ELET 544 tipp közftl egy volt biztos találat
Kettős tippversenyünk eredményei
Nagykanizsa, október 3 Multhetl kettői tippversenyünkre olvasótáborunkból 544 tippet küldtek be. A tippek nagyrésze mindkét kanizsai csapat győzelmét jósolta. Az NTE meccsét erősebb, a Zala-Kanizsáét gyengébb gólaránnyal.
Ofenbeck Károly kereskedő segéd volt az egyedüli, aki a Zala-Kanizsa —Turul mérkőzés pontos félidejét és végeredményét eltalálta. Rajta kívül csak > végeredményt találták el: itj. Szabó Kálmán, Bede Sándor, Fischer Qyörgy, Keszey Ferenc és
Mandelbaum Lajos. — Az NTE—PSC mérkőzésnek csak a végeredményét: Ofenbeck Károly kereskedő segéd, Fischer György, Szabó Máté, Tóth János és Schreiber Ferenc találták el.
A főgyőzles Ofenbeck Károlyon kivül tribünjegyet nyertek még Fischer Oyörgy és Szabó Máté.
A jegyeket átvehetik a legközelebbi mérkőzés előtti napokon délután a szerkesztőségben.
Itt közöljük, hogy legközelebbi tippversenyünk győztesei közölt ériékes sportajándékokat sorsolunk ki.
(Tippversenyünk eredményeit)
technikai akadályok miatt csak mai lapunkban hirdetjük ki. A nyertesek, amennyiben akarják, a legközelebbi futballmeccsre átvehetik Iribünjegy-szelvényeiket. Itt közöljük, hogy ezen a héten is rendezünk tippversenyt, melynek feladványa szintén kettős: el kell találni a Magyarország-Ausztria válogatott és az NTE —NTSE bajnoki mérkőzés eredményét. A nyertesek közölt a jegyeken kívül sportajándékot is kisorsolunk.
— Varróeépvásárlásnál gondoljon a „PFAFF" névre.
= Közismert Singer József és Társa dúsan felszerelt szőnyegraktára. Elsőrendű minőségek mérsékelt árban.
aSINGER varrógépek
LEOJOBBAK t
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezését, a következő előnyöket nyujtjuk. f>zázpengőnként csupán öl pengő navi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely. Kőszegi-utca 5.
Tipp-szelvény
NTE—NTSE
eredmény:
eredmény:............ félidő :
olvasható névaláírás.
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. kir. áll. Vaa-, Hóéi- és Gépgyárak által gyártott
MÁlfAG - MERZEDES-BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Bud.p..!, iv, Váol-utoa 14 Megbízott: Saághy István Szombathely, VSr5amarty-u. IS.
KÖNYVEK, LAPOK
A Napkelet
októberi első száma rendkívül gaKdag és változatos tartalommal Jelent meg. Miskoiczy Gyula „A horvát kérdés és a délszláv állam gyökerei" címmel tanulmányt Irt, Buday Árpád" Egy magyar grófnő és egy francia tudós százéves levelezését" közli és FáJfy Ilona „Jorga folyóiratának magyar vonatkozásairól" cikkezik. Némoth I^szló Iolv-tatja „Emberi színjáték" clmll regényét, Gyallay Domokos, Kilián Zoltán és Török Sándor novellával, Reményík Sándor, Gulyás Hál, Falu Tamás és Tóth Jolán költeményekkel szerepelnek. A bő és tartalmas kritikai részben és szemle rovatokban Eckhardt Sándor, Fábián István. Oroszlán Zoltán, Rédey Rlvadar, Majtliényl György és Fraháos Margit nevével találkozunk Mutatványszámot díjtalanul kUld a kiadóhivatal: Budapest, I., Döbrentel-utca 12.

(RSrldltéaek) H — hírek. kOzgazda-aág i langy. —- hangmaeny E — Jőadia Oy — gyermekeknek. A — aaazonyok-iiak. Z — MM, Mi. — mezőgazdaaág.
6adU f — felöl vaaáa.
HJ. - ifjuHágl előad.
gramofonzene. Jb — Jazz t
K — kabaré. aZ. — nípazerfl uh.
Október 4 (péntek)
Budapest 9.15 A Mándits szalonzenekar hangv. 9 30 H 9 45 A hangv. folyt. 11.10 Nemzetközt vlzjelzö azolgálal. 12 Déli harangszó. 12.05 ü h.ngv 12.25 H. 1235 A hangv. folyt 13 Pontoz Idíjelzéa. 14.30 H 16 40 Meiedélulán. 16 45 Pontos tdó-leizés. 17.10 F. 17-40 Az I. honvédgyalog-ezred zenekarának hangv. IS Francia nyelvoktatás 19.40 A belvárosi templom énekkarának hangv. 20 45 P. Máikul Bmllla é« Oál Oyula elóadól eat|e. Ulána kb. 21.50 Ponln Időjelzéi. Majd : Cigányzene.
Béca 11 Hangv. 16 ü. 16.45 Hingv. 2005 Operett E.
Berlin 14 H 15 O 16 30 Z. 18 30 Hangv. 19 30 Vidám dalok. 20 Operell E. Utána Qéczy-Bainabáz zenekara. Majd 0.30-lg Z.
= Egy Jólöltözött ur: Singer szöveteiből készült öltönyben kellemesen érzem magam,mert kelméi rugalmasak és finomabb,tartósabb anyagokat még Londonban sem kapok.
Ha jó és olcsó írógépet akar venni,
némeHjJar Temekét az A|E G Írógépet.
Az AEO írógép alkatrésze! a legjobb anyagból készülnek, ami hosszú tartósságát biztosítja.
Könnyű kezelése és masszivltása mellett a szépsége és olcsósága a fő jellemzői. KadoazS flzatéai faltétalak.
Ajánlattal és bemutatással szíveseit szolgál az AEG Írógép zalamegyei körzetképviselője:
Autó éa Motorkerékpár Felazereléai Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc Nagykanizaán, Erzaábat-tár 4. azám alatt.
KtZQAZDASÁOy
( -) Betiltották a letenyel vásárt
A Letenyén oklóber hó 7-én megtartandó országos vásárt közegészségügyi szempontból betiltották. A betiltás oka járványos betegség fellépte.
TŐZSDE
A tegnapi élénkség után a nyílás ma valamivel gyengébb volt, később azonban a bécsi és főleg a berlini hírekre alacsonyabb árfolyamok fordultak elő, anélkül azonban, hogy jelentékenyebb mennyiségű áru került volna a piacra. A Kőszén tegnapi árfolyamlavulásábólvalamitvesz-telt. A Gans-értékek és a Cukor tegnapi árnivójukat kb. megtartották. Devizákban az üzleti forgalom gyenge volt. A fixjiiacon az irányzat üzlet-telen, gyengébb.
Zürichi tárlat
Párta 20-31\'Za, London 2317,/a, Newyork 51807\'/!, Brtlaael 7315, Milano 7712 ,Madrid 7687\'/i. Anuleidam 208 05, Beilta 123 44, Wien 72-83VI, Sofla 3*74Vi, Prága 15-33, Varad 58 05, Budapeat M-42\',1 Belgrád 9-1211. Bukareat 3 0tVi.
TtnitaTUufc
Buza 15-20 fill., rozs 40-45fill. emelk.
Buza llazav. 77-ea 21-95-22-20. 78-aa 22 22 -22 35, 79-ea 22 40 -27-65, 80-az 22 55 -72 80. dunánt. 77-ea 2110-2135, 78-as 21 2 J—2155, 79-ea 21 50-21 65, 80 ai 21-60 -21-75, roza 15 90—1605, tak árpa 1575-1650, aörárpa 17-50-19 00 zab 13 50 -13 75, tengeri tazt 73 60— 24 -, dunántull 18 50 - 19 00, repce 51 00-53 00 korpa 1100 1125.
1 budapesti Tíildo devtea-jegyiéM
VALUTÁK
Angol I. 77-71-27-86 Belga tr. 79-50-79 80 Cieh k. 16-87-16 97 Dánk. 157*55-153-15 Dltlir 9 98-10*06 Dollár 570 20-572*20 Francia f. 27*30-7760 Holl. 279-40 230*40 Lengyel 64-05-64-35 Leu 3*36 3-40
Léva 411-4 16 Líra 29 80-30*10 Márka 13615-136-75 Norvég 152-55-153 15 Schlll. 8030 80 70 Peseta 84-60-85-30 Svájci I. 110-20 110 70 Svédk. 153*25153 85
DEVIZÁK Amit. 729*70-230*40 Belgrád 10-07-10-11 Berlin 136-35-136-75 Brtlaaztl 79-67-79-92 Devlzalet 3*39-3*41 Kopenb. 147 72-153 12 1-ondon 77-80-77-88 Madrid 84*75-85-35 Milano 79*94-30*04 Newyork 572*20-3-80 Oazlo 152*72-1531 2 Párta 77*43-7250 Prága 16-94-17*00 Sxdtla 4*14-4*16 Stockh. 153*45-153-85 Varsó 64-15-64-35 Wien 80-42-80-67 Zürich 110*45-11075
Sertteráiár
Felhaltáa 3405, eUdallaa 90. — ElaS-leadu 1-48-1*52, azedett 1*40—1-«4, azedett kOiép 1*28-1*34, könnyű 1*10—1*20, I-sí rendU öreg 1*36-1-40, tl-od rendű Oreg 1*70-1-28 angol aOldí i\'30-l*60, szalonna nagyban 1*60—1*64, zalr 1*94-1*98, hua 1*58-1*76, azalonnia télaertta 1*66-1*84.
tlMtji: Détaalal lywUi él LifUadó Vállalat lurkóinál.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
fcatemtoi telető* I Naíykaolzaa 78. az.
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
k (Hja 10 t»Ut M IIIM^ aaó dija • Mik VMár- éf ftancpoap 10 nóff M fillér, mindea további §*ó dija 1 fill. Sierdán éi pé»-
leken 10 vMa tO fillér, minden további axó dija • fill. G\'meaó s minden vaata-
Kbb betűből áll6 sió két szónak Mimit-ik. Állást keresőknek 50Mb engedmény.
Hirdetések S (01) pengfi öeexegen alul a felea^ngea kflnyvelée, •limlAsás elkerülése* végett • I Art f I k e » e n d 6 k
Nagyon szép márialelepl és pogányvár! sk6I6 kapható, muskotály és saszla kgja —"60. Oyenes cscmcgeüzlet.
Sxőrmeáruk a legnagyobb választékban raktárra érkeztek Kaufmann Károly céghez. Telefon 3/2. 4807
TsaaaJ >/« kg. 110 — Vida, Kazinczy-utca 13. 4648
Bejáróleányt keresek napi pár órai könnyű házi munkára. Jelentkezni Hun)
utca 20.
nyadl-
Bérautó csukod, 6 személyes Minerva megrendelhető Knufmann Károlynál. Telefon 372. Lakástelefon 275. 4806
PérttfcfllosSMt bekebelezésre wfsdea
Btózegbcn a legelőnyösebben és leggyorsabban folyóslttat Aoxél Ignác pénz-kőlcsőnközvetitö Irodája Nagykanizsán, Kazlüuy-iUca 2. arám. 4925
Libamájat veszek legmagasabb napi átban. Naponta friss libahús, zsir kapható Fahn, Zárda ulca 2. _4905
Férfikalapob, dlvatnyakkendők, uri-divat dolgok a legnagyobb választékban Kaufmann Károlynál. Telefon 372. 4808
CssmsgssxAItt minden mennyiségben kapható Artner Sándor cégnél.
Lépesmézet,
nyersbőrt, égytollat, waaat 4a fémet
legmagasabb áron vásárol
Slrém Bernát éa Fiai
Erzsébet-tér 15.
írógépet keresek bérbe. Címeket kiadóba kérek.
Jó családból va\'ó kifutó Hu azonnal lelví telik Lénátt tórkeresktdésben. 4918
Lakatoalanono javadalmazással (el-vételik. UJIaky és Háhn. 4919
Pislát jól f6x6 mindenes elmenne be-Járónénsk. RákóczI-ulca 32 a. 4916
Haaanált kályhát, vasat. rezet, ólmot és mindenféle csövet ntigas áré,t veiz Slernberg Vllmo,, Telekl-ul 20. 46S2
Auatro-Dalmlar hatazeméljes autó olcsón, részletre eladó. — Katifmann Manó. Teleion: 167. 4672
Kiadó egy 4 én egy kétszobás lakás. Bővebbel Relchenleld husllzem f.rzsébet-tér 3______48\'5
1000 □•öl látóhegyl axólfiblrtok cierépzsindelyes pincével, terméssel együtt szabadkéz ból eladó. Bóvebbet Tomaslls Te tvéreknél, Utóhegy. 4815
Klt0n6 minőségű, Baját termésű boszor-kányhegyi asztali bor eladó lllrrenklnl 40 fillér. Legkevesebb mennyiség 25 liter. Batthyány utca 10. 4787
Egy butoranott szobát konyhahasz-nálatlsl a váioi belterületén november l-re keresek. Cini a kiadóban. 4928
Tanulólaányt lelvess Flala nől-szsbó,
Batár épület. 4929
Kiadó 2 szobás udvari lakás mellékhelyiséggel november l-re, 3 szobás utcai, újonnan renováil elsórendll kényelmes lakás
mellékhelyiséggel december I-re Magyaré-
utca 30. 4932
KUlönbeJáralu butorazotf szobát keresek. Cini: Temetkezési Egylet, Erzsébet lér 15. .4933
3 szobás modern lakás november l-re kiadó. Cim a kiadóban. 4935
Plalal ügyes bejárónő felvétetik — Bajza-ulca 9/a Cfébi. 4936
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű vevőközönséget, hogy raktáron tartok a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelű síremlékeket, termökövet, svédgránitot és márványt, a temetői összes muknálatokat, úgymint betüvésést és aranyozást, sirkeretezést pontosan és jutányosán vállalom. Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását.
Tisztelettel M jfogj flmjgfc fogj^ RÍIÜHIÜ 33-(aJ Saját há«.__
. NélMlöxheleÜen
nujidoJi ka xtarJaslum
SINGER
VARRÓGÉP
MirtDCNT VARR. SrOPPOL ti MIMiZ
Kodutíó /izató*i /qItétoteh Alacsony haut tol
StNOfcR VARRÖOÉP RÉSZV. TÁRS
Fióküzlete: NA8YK4HIZ8A Fö-nt -- ti
Minden magyar, magyar yliet Igyék
Szent-Iargitszigeti
PALATÍNUS
gyógy- és ásványvíz kerületi lerakatát megnyitottam.
Palatínus
gyógy-, bor-és ásványvíz
nagyban és kicsinyben jutányos áron kapható
Fischer és Leitner
tűszer- és gyarmatáru kereskedőnél
Ilríly-ntca 8. Telefon 239.
3!0I
Billen magyar, magyar vitet Igyék I
Az előrehaladott szezon folytán festékáruimat olcsón elárusítom:
kg.
P l-
Jl

és a szakmába vágó Összes (esték- és lakkáruk legolcsóbban szerezhetők be
Friedenthal Rezső
festék, kefe és háztar-lási cikkek üzletében Fö-nt 1., a Városházzal nemben.
4W9
Matracéisezlon huzatok
Kárpitos kellékek
Gabonás 4L és szalma- •3dll Ponyva, lópokróo és autótakarók
gyári lerakala
BIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél.
Moa I Pc.i I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gözmosó, vegytlsztltó, ruhafestő ■ iiombith«lyl orti. IpiikUllltiton jlíí nyírem m«l klidnUtv*
NAGYKANIZSA
OyBllfllel.pi Uyárt.l.p i
Kítzlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19.
Nem kell Idegenbe mennie, mlelólt bármi! lesiet vagy llaztlllal. Győződjön meg áraim olc- óságáról és munkám
kiválóagáról. Utolérhetetlen fényd gallértlsztltás I Tisztit 1 Pllssérozl
a legjobb, tehát a legolcsóbb!
Nagykanizsa, Sugár-ut 16. az.
1929. október 10.
ti?\' PfiBüFF
Iparban dolgozók részére
„PFAFF"
a legtökéletesebb varrógép.
Hosszú lejáratú részletfizetéssel beszerezhető:
Deák-tér 2., • felíötemplomnál.
értesítés.
Értesilem a nagyérdemű kOzön. séget, hogy
műhelyemet
Nádor-u. 4. sz. alól Kazlnozy. utca 4. a*, alá (Hoffmann-féle ház) helyeztem At.
•a,. Tisztelettel
CZVETKÓ GYULA
vízvezeték-szerelő éa lakatos
A nnnykanlzaal klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
7622/1929. Ikv. sz.
Árverési hirdetmény és árverési lettételek.
Lágler Márt mint kk. Lágler Ferenc t. él t. gyámja sármelléki lakós végrehsjtalónak Auer János csendőr tihanyi lakós végrehajtást szenvedő ellen Indított végreha|láii Ügyében a telekkönyvi hstóság a végrehallató kérelme következtében az I88l: LX. t -c. 144, 146 és 147. §-ai értelmében elrendeli a végreha|tásl árverést 452 P tőkekövetelés, 24Í P költség, 40 P löke, ennek 1928 évi december 29-től járó 5*0 kamata 4 P 51 fill. költség, 40 P tőke, ennek 1929. évi márdus 10 lói Járó W/t kamata 4 P 01 lltl költség, 20 P lőre, ennek 1928. évi november hó 31. napjától 50/o kamata és 3 P 36 fill. költség és az árverési kérvényéit esuttal megállapított 18 Pengő költség behajlása végeit a nagykanizsai kir. Járásbíróság területén levő, Nagykanizsa m. városban lekvö s s nagy-kai\'lissl 8204. azljkvben 8015. hrsz. alatt felveti ház, 362. az a. udvar és kerl végrehajtást szenvedő nevén álló egész Ingatlanra 3200 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a leiekkönyvi hatóság hlvstalos helyiségében (Igazságügyi palota, töldszlnl 8. ajtó) megtartására 1929. október 28. napjának d.e. 10 óráját IUzI kl és az árverési fellítele kel az 18M : LX t.c 150. §-a alapján I következőkben állapítja meg:
Az árverés alá kerülő Ingatlan a kiklál-láal ár kétharmadánál alacaonyabb áron nem adható el.
Az átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX t.c. 42 §-ában meghatározott árfolyammal számított óva-dékképcs értékpapírodban kiküldöttnél letenni, hogy a bá \'atpénznek előleges bitói leiétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és sz árverési felié-teleket aláírni. (1881 : LX t.c. 147., 150, 170. §§„ 1908: kLI. I. c. 21. §.) , ,
Aki az Ingatlanért a kikláltáal áraá| magasabb ígéretei tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapító" bánatpénzt az általa ígért ár ugyai százatékáig kiegészíteni. (192* : XL
25- §■)
Nagykanizsa, napján.
fanannyi I. t. C.
hó 10-
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykauizsán, (Felelős üzletvezelf. ^ Zalai Károly.)
1929. évi aug.
A kiadmány hilelíül: Mlkó s. k. főtiszt.
(9. évfolyam, 226. szám
NígykusiiM, 2929 október 5. szombat
Ara 14 fillér
ZALALKOZLOHX
politikai napilap
üiaktiilÓJÍR h kiadóhivatal: Póut 5. alám. Keulhtlyl Hókkladóhlvalal Kossuth UJoa-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts l.ajos w—M mma maspaajatJBaaaga«maMi
mftitU* ára: 10 Un I pooS M BHi
Titokzatos tragédia áldozata lett a nagykanizsai személyvonaton dr. Wolf pogányvári földbirtokos
A földbirtokos hulláját pénteken reggel találták meg Máriatelepnél a sínek mellett — Egy lakatoslegényt gyanúsítanak a tettességgel
A meggyilkolt (?) földbirtokos Qéttön régi 5000 dolláros biztosításához; egy uf ÍOOOO dolláros életbiztosítást Kötött
Nagykanizsa, október -I Páratlanul rejtélyes és izgalmas büntlgy szálait bonyozza a fonyódi csendőrség péntek reggel óta, melynek középpontjában dr. Wolf Ferenc pogányvári földbirtokos megdöbbentő halála áll.
Dr. Wolf Ferenc 30 éves, nös, pogányvári földbirtokost egész Zalamegyében ismerik. Fiatal felesége és 1 hónapos gyermeke van. Pogány váron, a legjobb szőlőtermő vidéken mintegy százholdnyi földje van, melyből 40 hold terület prima minta-szőlőbirtok. A birtokon gyönyörű villa és több gazdasági birtok áll.
Dr. Wolf Ferenc csütörtökön este Pogányvárról Sladler Izidor földbirtokos autóján Felsőrajkra utazott, ahonnal vonattal
bejött Nagykanizsára
és itt jegyet váltott a Budapestre éjjel fél egy órakor induló személyvonatra.
Családjától azzal vált cl, hogy üzleti ügyekben utazik Budapestre.
Nagyobb mennyiségű szőlőt is vitt magával, melyet Felsőrajkon adott fel gyorsáruként.
Dr. Wolf azonban nem érte el utja célját, mert pénteken reggel Máriatelep és Fonyód között egyik vasuli őr
összeroncsolt tagokkal,
megdöbbentő helyzetben talált rá. Ekkor még volt benne valami élet, de mire orvosi hívlak, kiszenvedett.
Az értesített csendőrség maga is télován állott a hulla előtt és az első percekben nem tudta senki, bűntényről van sző, vagy öngyilkosság történt, esetleg véletlen szerencsétlenség áldozata telt-e?
Mint nekünk Máriatelepről jelentik, Wolf iratai, órája, vasuli jegye meg volt. Pénzt azonban egy fillért sem találtak nála, ami valószínűvé teszi, hogy rabló-gyilkosság áldozata letl és miután megölték és kirabolták — nyilván még a vasúti kocsiban — kidobták a haldokló emberi.
A hulla közvetlenül a siuck mellett feküdt. Nem messze mellette hevert revolvere, melyből egy golyó hiányzott. Ez azt teszi valószínűvé, hogy véde-kezelt gyilkosai ellen.
A borzalmas cselről érkező egyéb jelentések már ellentmondók és azt állítják, hogy Wolf Ferenc holtlestél alaposan megvizsgálták és sem lövés, sem szúrás sebhelyet nem találtak rajta.
Mikor ulolsó perceit éllé és rátalállak, a vasuli őr próbálta nógatni, hogy mondja el mi történt, de képtelen volt egy szót is szólni. Egyik keze össze volt törve, másik kezében zsebkendőjét szorongatta és utolsó ere|ével arcát törülgette, majd szemei megllvegesedlek.
Az orvos injekciókat adoll a szerencsétlen embernek, de semmi eredménye nem volt ennek, mert Wolf Ferenc anélkül, hogy gyilkosairól beszélni tudott volna, meghall A csendőrség hamarosan megállapította, hogy azon a helyen, ahol Wolf Ferencet a vonatból kidobták, hatalmas vértőcsa áll, de arra ebben a percben még semmi pozitívum nincs, hogy halálát mi módon okozták.
Természetesen a csendőrség az állomások utján azonnal érintkezésbe lépett a budapesti főkapitánysággal, melynek detcklivjei már várták a péntek reggel Budapestre fél 8 kor érkező kanizsai személyvonatot és át-kulatták az összes kocsikat, hogy a rejtélyes gyilkosságnak részleteihez adatokat nyerjenek.
Amint végigkutatták a vagonokat, egyik másodosztályú tülkében, mely a vonat vége felé állott, keresés közben az ülés alatt talállak egy Irattáskát, melyről kétsévtelenül megállapították, hogy dr. Wolf Ferenc tulajdona volt. /Íz Irattáska tartalma szét volt szóivá a fülkében. Amint a detektívek az ülés alatt kutattak, találtak egy zsebkendőt étherrcl vagy klórommal átitatva.
Ez majdnem biztossá teszi azt a feltevést, hogy Wolf Ferencet a vonaton elaltatták, meggyilkolták és kirabol Iák
A fonyódi csendőrség nyomban értesítette az összes környékbeli csendőrségel. Egy járőr ma Nagykanizsára érkezeti és innen továbbmenve. l-elsőrajkról és Pot: ínyvárról, Wolf Ferenc községében kezdte meg a nyomozási.
Megállapítást nyert, hogy mikor
állomáson egy lakatoslegény kinézésű ember segített neki és soffőr-jének,
hogy a szőlőket lerakják a pesti vonalra való feladás céljából.
Ezt a lakatoslegényl veszik most gyanúba és nyomozzák tartózkodási helyét, miután több körülmény amellett szól, hogy ez a lakaloslegény, aki különben igen rossz bőrben volt, ugyanazzal a vonattal jött Nagykanizsára és innen tovább Budapest felé, amelyikkel Wolf Ferenc.
Sladler autóján Wolf csütörtökön este megérkezett Felsörajkra, az
A meggyilkolt földbirtoKos Qétfön Kötött nagy életbiztosítást NagyKanizsán
kapott kötvényt, de ragaszkodott hozzá, hogy adjanak neki egy levelet, melynek értelmében a biztosítás érvénye másnaptól, de tehát október elsejétől
A Zalai Közlöny munkatársa saját külön nyomozása során szenzációsnak mondható körülményekre jött iá és nem lehetetlen, hogy ezek n körülmények befolyással lesznek az Ugy további fejleményeire.
Munkatársunknak tudomására jutott, hoity dr. Wolf Ferenc ezen a héten, még pedig hétfőn nagyobb \'VSszegfi életbiztosítást kötött felesége javára
egy nagykanizsai biztosító képviselővel, Szántó Vilmossal.
Az erről szerzett információink szerint dr. Wolf Ferenc hétfőn Budapestre utazott és egy fülkébe került Szántó Vilmos nagykanizsai biztosító képviselővel, akivel Iwszélgelésbe elegyedett. A Pestig tartó ui során sok mindenről szó hozodott és ekkor egy harmadik kanizsai ur erősen biztatta dr. Wolf Ferencet, hogy Hs ön egy jó életbiztosítást.
— Nekem már van egy 5000 dolláros életbiztosításom, mon-dotla Wolf, — de magam is foglalkoztam a gondolattal, hogy ezt valami módon megnagyobbítom. Eddig nem volt időm, hogy ennek utána tjárjak, de amennyiben ön (már mint Szántó Vilmos) cl tudja nekem ezt intézni Bud ipeslre való érkezésünk ulán, én hajlandó vagyok Önöknél egy ujául)
ötezer dolláros biztosítást kölni.
Wolf Ferenc és Szántó Vilmos abban állapodlak meg a vonalon, hogy Budapesten randevún találkoznak és együttesen f. lmennck a Pálriá-lioz és olt a központban perlek-luáliák a megállapodási.
Minden a megbeszélés értelmében történi a fővárosban. A Pátriában találkoztak, megtörtént az orvosi vizsgálás és megkötötték az ötezer dolláros ételbiziosiiAsi, melyet ugy kombináltak még ujabb ötezer dollárral, hogy az
halál esetére szól. Az idő rövidsége miatt és bizonyos lormalitások későbbi elvégzése miatt a megállapodásról Wolf nem
kezdődőleg hatályba lép.
Ezt a levelet a biztosító igazgatója ki is állította és ezzel Wolf Ferenc a már egy másik biztosítónál meglevő 50<X) dolláros biztosításához
még egy 10.000 dolláros
kombinált biztosítást kötött.
Hogy ennek a hiztosilási ügynek, mely véletlenül pár nappal a gyilkosság előtt történt, lesz-e köze Wolf Ferenc halálához, azt ebben a percben nem lehel még tudni.
Az ügy felettébb kuszált és bonyolult. Annyit sikerült a Zalai Közlöny munkatársának megállapítani hivatalos helyről szerzett információ alapján, hogy Wolf Ferenc
nem vonaíelgáxolóa áldoxata.
Ezt a vusut a maga hatáskörébe lefolytatott vizsgálat alapján tényként megállapította.
Wolf Ferencről sikerült még megtudnunk, hogy
gyakran utazott Budapestre. Most a szőlő érlékcsités idején, mint maga is mondotta ismerőseinek, hetenként kétszer is megfordult a fővárosban.
Ugylálszik a kloforomos gyilkosoknak — ha gyilkosságról van szó tényleg tudomásuk lehetett arról, hogy Wolf Ferenc földbirtokos és alkalmasint nagyobbösszegű pénz van nála.
A fiatal zalai földbirtokos halála egész megyében mély megdöbbenést kellett és mindenki feszülten várja, hogy milyen ujabb adatokat fog felvetni a nyomozás a legközelebbi órákban.
Urbtln Gyula
ZALAI KÖZLÖNY _1&S9. október 5
Gazdasági iskola, repülőtér, tisxűbér-ifásaK épülnek a tavasszal Kanizsán
Megkezdik az utburkolás fedezetéül engedélyezett erdő-kitermelést — A légügyi hivatal egymillió pengőt épít be a repülőtérbe - 250.000 pengős tiszti bérházakat építenek a tavasszal kölcsönből, amit az állam fizet vissza
ti
Apponyi Stresemannról
Streiemun halála komoly következményekkel Járhat - á Szentszék réméle — A népszövetség fótitkára Berlinbe utazott
l\'árls, október I Stresemann halálával kapcsolatban Apponyi gróf a következőket mondotta : Slresemann váratlan halála rendkivdl bonyolult és kényes problémákat vetett tel. Kérdés, van-e Németországban olyan államférfiú, aki elegendő politikai tekintéllyel rendelkezik, hogy folytathassa a közeledésnek azt a politikáját, amelyei ez a nagy államférfi megkezdett és kövelett. Természetesen nem nyilatkozhatott! arról, hogy milyen befolyással lehet Franciaország politikájára az a körülmény, hogy a német pblilika dinamikai tényezőinek összetételében esetleg változás következik be, de megállapíthatom, hogy a közeledés politikájára nézve, amelyei Slresemann és Briand párhuzamosan követeti, Slresemann elhunyta, aki azl a politikai Németországban megtestesítette, olyan esemény, amely igen komoly természetű.
A Szentszék részvéte
Berlin, októbor I (Éjszakai rádiójeienlés) A Szentszék megbízta az apostoli nunciatu-rát, hogy Slresemann halála felelt fejezze ki részvétét a birodalmi kormánynak.
Sir Drummond Stresemann temetésére utazott
(iont, október 4 (Éjszakai rádiójelenlés) Sir Erich Drummond a népszövetség főtitkára dr. Stresemann temetésére Berlinbe utazott.
Baltliazár miatt
Horthy tábornok lemondott az egíyházl főgondnokságról
liutlapeHt, október 4 Ma jutott nyilvánosságra, hogy Horthy István lovassági tábornok lemondott a tiszántúli református egyházkerület főgondnoki tisztségéről. Azok, akik a református társadalom körében a legutóbb történt eseményeket ismerik, a lemondási azzal az elkedvetlenedéssel magyarázzák, amelyei állítólag Baltliazár legutóbbi szereplése vállolt ki Horthybót.
Valószínűnek larlják, hogy Baltha-zámak a politikai vizekre való evezését Horthy sem helyesli, annál is inkább, mert Balthazárnak legutóbbi politikai akciója és debreceni beszéde nemcsak a katholikus és protestáns egyházak békéjét zavarta meg, hanem két táborra osztotta magát a református társadalmat is.
A református társadalom Horthy Istvánt lemondásának visszavonására igyekszik bírni.
Venizelosz Bethlennél
A görög miniszterelnök nejével Budapestre érkezett
Budapest, október 4 Venizelosz görög miniszteielnök feleségével és kíséretével ma reggel a prágai gyorsvonattal Budapestre érkezett. A görög miniszterelnököt Walko Lajos külügyminiszter fogadta a pályaudvaron. Venizelosz később megjelent Bethlen István gróf miniszterelnöknél, akivel egy óra Itosz-szat tarló beható eszmecserét folytatóit. Majd délben lélórás látogatást tett Walko Lajos külügyminiszternél és este elutazott a fővárosból.
Ax alkotás láxa ax
Nagykanizsa, október 4 Gyenge érdeklődés kisérte Nagykanizsa megyei város inai rendkívüli közgyűlését, amelyen pedig csupa olyan tárgyponlok szerepellek, melyek a város eletére nézve fontos, régóta várt közóhajlások megvalósulását intonálják. Minden tárgypont építkezés, munka, fejlődés, megszűnő hiány.
Az utolsó óráit élö képviselőtestületen (meg egy gyűlése lesz: a költségvetés) az aiKoias láza vonult át.
A kórházi földek
kisajátítási árara vonatkozó Ítéletet a varos megfellebbezte. A tábla a fellebbezési elutasította. További fellebbezés kilátástalan levén, a kártalanítást összegek azonnali kifizetését határoztak el.
Az erdő-kitermelést
az utburkolás céljaira a minisztérium engedélyezte, ha nem is teljes egészeben, de igy is remélt ■I9M.UOU I\' helyett 357.000 P fog ebből a városnak rendelkezésre állni. Kitermelnek 127 lioldai.
Hojfmann Henrik szakszerű tanácsaira dr. Sabján Gzula polgármester be|elentetie, hogy a kitermelés azonnal megkczdöoik, mihelyt az erdőbe be lehet menni. Ha a vállalatba adas a már előkészített versenytárgyalás után nem vezetne kellő eredményre, ugy a város házi kezelésben végzi. Li uiöbbi valószínűbb.
Dr. Villanyi Henrik kérdésére kijelentene a polgármester, hogy Ígéret van a minisztériumból tovdobi kitermelési engedélyre. A kitermeléshez es a kérelem benyújtásához a képviselőtestület hozzájárult.
A Pick-birtok vételárának fedezésére
a békástói régi erdő (ma szántó) részben eladón 3ö parcella, összesen 42 hold városi ingatlan eladásához (összesen 85.U00 P) a közgyűlés hozzájárult.
A laktanya-épités
kapcsán a képviselőtestület elfogadta annak ujabb feltételeit. A város telek, közmüvek, ulak formájában
utolsó nap/alt élö városi
800.000 P-vel járul a tüzérlaktanya építéséhez. Ezt kölcsön utján fedezi. Addig is a kisajátított (53.250 négyszögül telek kisgazda tulajdonosainak a 8 Vc-os kamatot a városi pénztarból azonnal kifizetik.
Ujváry Géza ama megjegyzésére, hogy itt és másutt is sok föld fekszik /tarlagon, építkezésre várva, — a polgárinesler bejelentelte, hogy atadás elött lekaszáltalta, azóta pedig a kincstár rendelkezik a telkek felett. A laktanya-épités második részlete különben is a tavasszal megkezdődik.
Tiszti lakások
lelöl a városnak kell gondoskodnia. Minthogy itt megfelelő lakások nincsenek, a minisztériummal folytatóit targyalások azt eredményezték, hogy a város kölcsönből épili fel az emeletes három épületet, (250,000 P), ingyen ad hozza telket, a kölcsönt pedig a kincstár ugy téríti vissza, Hogy három évig a bennlakók lakbéreit adja a varosnak, aztán pedig átvállalja az egész ezenfelül fennmaradó összeg amortizációját. Az epilkezés a tavasszal kezdődik, 12 lakással.
Ujváry Géza kifogásolta, hogy uj lakasukat építenek, mikor altg tudják a háztulajdonosok kiadni a meglévő lakásaikat is.
Kohn Samu nyomatékosan kéri, hogy a közmunkáknál csak a helyi ipari foglalkoztassák. Hozzá csatlakozóit Uozdán (Kískanizsa) felszólalása és az egész képviselőtestület helyeslése.
Schiller József szerint a meglévő ilres lakásokat is figyelembe kellene venni az építkezés elötl.
Balázs Zsigmond dr. csatlakozik Kohn Samu javaslalához és visszautasítja Ujváry szavainak tendenciáját, amely munkál, építkezést, lakás-szaporilást akar megakadályozni Nagykanizsán, ahol mindegyikre igen nagy szükség van.
Dr. t\'ülöp György felszólalása uláu a polgármester valaszolt a felszólalásokra. Azok a lakások, melyek Üresen maradtak, a tiszteknek sem jók bizonyára. Lakást építeni kell, mert mi lesz, ha egyszer ki kell üríteni a
Képviselőtestületben
barakkokat? Mosl 1200 lélek lakik olt. A munkálatokat, ha kölcsönt lehel kapni és nem lesz szűkség vállalkozói hitelre, a kanizsai ipar fogja kapni. Az építkezést a Királyi Pál- és Arany János-utcák össze-kötö vonalának és a Sugár-ulnak kereszlezésénél tervezik.
A közgyűlés elfogadta a javaslatot.
Repülőtér
A laktanya-épités kapcsán tüzérségi gyakorlóteret is kell adni. Ezl a kérdést összekapcsolták a repülőtér sokat pertraktáll ügyével. Ecélra kiszemelték a Lazsnak! kastélytól Palin felé terjedő területet. A repülőtéren a légügyi hivatal I millió pengő értékű építkezést fog végezni. A varosnak kutat kell fúratni, villanyi kivezetni, földmunkát elvégeztetni és a nagyfeszültségű áramvezeléket kábelezni.
CSÖsz vagy lovasrendör
jobb-e és ha lopnak a mezőn, ki lizesse meg a kárt, ekörül folyt a tárgysorozat legélénkebb és leghosszabb vitája, végül azzal a határozattal, hogy Kískanizsa mezeinek biztonságáért a város az eddigi halon felül még 2 rendör-ló tartását vállalja.
Gazdasági iskola
A nagykanizsai gazdasági iskola ügyében a minisztériummal hosszú évek óta folyó tárgyalások is döntő stádiumba kerültek. A tavasszal kezdik az építést a Kazinczy-ulcai hercegi területen, a Szemere-ulcával szemközt. A város ad \'.1000 négyszögöl leikel, 750.000 téglát, közmüveket, homokot, ültetvény-fát. A tanfolyam téli lesz, t hónapos, internátus is lesz, ahol 200 P lesz a havi ellátás.
Dr. Matek László: Nem volna jó leányiskolát építeni először?
Dr. Sabján: Azt kell elfogadni, amit az állani kínál.
Dr. Matek: Mi akadályozza ennyi ideig a megígért leányiskola építését ?
Dr. Sabján: A kultusz-tárcának nincs rá fedezete.
Ujváry Géza egyhangú helyeslés közben szólalt fel a gazdasági iskola létesítése mellett, amit a közgyűlés el is fogadutt.
A hirdetési jog bérleiét a város 10 évre az eddigi bérlőnek, a Magyar Hirdető Irodá-nak adta. Évi díj volt eddig 40(1 P, most 5 évre évenként 1000, a további évekre 1500 P. A 10 éves szerződés ellenében ez, a helyi kereskedelem szempontjából fontos intézmény ujabb hirdető-oszlopokat, táblákat fog áliil-tatni.
A városi adóhivatalnál szükséges 1500 P hitel-átruházást a közgyűlés megszavazta.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zala-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csujján öt peng" havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely.
Eternola Edison Bell Parlophon
havi részlet 22 P havi résslet 14 P havi réixtet 13 P
GRAMOFONOK
Legújabb schlager
gramofon lemezek
állandóan raktáron
Szabó Antal
fegyver-, lőszer- és = sportárunagykereskedés
rádió és gramofon osztálya
IQVÜ.1 október fi.
ZALAI KÖZLÖNY
Egy évi és Uz havi börtönre Ítélték Szemző Istvánt
Nyomatékos enyhítő körülménynek vette a bíróság a lanyha hivatali ellenőrzést - Nem hivatali, csan közönséges sikkasztást állapított meg - A törvényszék Szemzőt továbbra
Is szabadlábon hagyta
A Sxcmxö-Ugy a városi köxgyUlés elüti
Nagykanizsa, október -I
Két egésznapos tárgyalás után ma déli fél egy óra voll, inikor a hiln-tetölanács, élén dr. Mnlschenbacher Edvin főtárgyalási elnökkel, bevonult a törvényszéki tárgyalóterembe, majd rövid tanácskozás után kihirdették a bíróság Ítéletét:
A nagykanizsai kir. törvényszék bűnösnek mondta ki Szemző Istvánt ölrendbeli sikkasztás bűntettében ; — bélrendbeli folytatólagos sikkasztás bűntettében ; — lizenhétrendbeli sikkasztás vétségében; — ölrendbeli folytatólagos sikkasztás vétségében : — egyrendbeli csalás bűntettében és harmincegyrendbeli közokirathamisi-tás bűntettében és ezért ót összbün-telésűl az enyhitö szakasz alkalmazása melleit egyévi és tizhónapi. börtönre és ötesztendei jogfosztásra Ítélte.
A vizsgálali fogsággal ölhónapol kilöllöttnek vett. A károsult feleke.l kárigényükkel polgári keresetre uta-sitották. A Bojtor és Eurmen-ügyben vádolt csalás alól Szemzői felmentették.
Indokolásában kimondta a biró-s^K. hogy a minösitésnél nem hivatali, csak közönséges sikkasztásban kellelt bűnösnek kimondani, mert nem hivatalosan jutott a pénzhez, hanem privátim, szívességből.
Nyomatékos enyhilö körülmények voltak büntetlen előélete, töredelmes beismerése, hogy 3 gyermek atyja, hogy előrehaladott tüdóbajban szenved és hogy semmiféle ellenőrzés nem volt az adóhivatalban és igy bőven kínálkozott alkalom a bűncselekményre.
Nincs bizonyítva, hogy a Furmen pénzét ő sikkasztotta volna el és hogy az adóíveket, slb. meghamisította volna.
Metz József kir. ügyész az egyes vádak alól való felmentés és a minősítés miatt fellebbezett. Egyben indítványozta a vádlott fogságának fenntartását.
Szemző és védője a minősilés, a csalás megállapítása a harmincegyrendbeli közokirathamisilás kimondása miatt és a 92 § keretében való további enyhítés végeit megfellebbezte az ítéletet. Dr. Mező védő kérte a vádloltnak továbbra is szabadlábon való hagyását, mert rendes foglalkozása és lakása van és szökésétől tartani nem kell.
A bíróság Szemzőt továbbra is szabadlábon hagyta és a bejelentett fellebbezéseket elfogadta. Sab/án polgármester : ..Augtas-lstálló volt az a ölvaial"
Szóba került a Szemző-Ügy a mai
városi közgyűlésen is, amikor az utolsóelőtti largy pontnál 1500 P hite/átruházásról tárgyallak, az adóhivatal szükségleteihez.
Ujváry Géza felállt ennél a pontnál és nyomatékosan, általános helyeslés mellett kérte a polgármestert, hasson oda, hogy az adóhivatalban hasonló visszaélések, (Szemző egy évig folytatta üzelmeit) melyek nem egy jóhiszemű existenciát súlyos helyzelbe sodortak, — többé ne ismétlődjenek.
Sabján Gyula dr.: Az ellenőrzés és ügyvezetés dolgában a jelenlevő Horváth István ur, az akkor volt adóhivatali fönök illetékes a nyilatkozatra. Szemző költekezése nekem is feltűnt, át is helyeztem, de visz-szakérte magát azzal, hogy úgyis Budapestre helyezik. Az áthelyezés megtörténte utáni év folyamán követte el a visszaélésekel. Tagadhatatlan — Augias-istálló volt az a
hivatal és történtek visszaélések, de llorválh főnök úrral igyekeztünk a hivatalt meglisztitani. Az adófizetők könnyelműsége is nagyban hozzájárult a történtekhez.
Horváth István elmondta, hogy a csekk-rendszer életbelépte is sokban előmozdította a visszaéléseket, ő lu-lajdonképen ezt hibáztatja. Ö maga is fogadott el pénzeket befizetésre.
Dr. Sabján Gyula : Az sem lett volna szabad.
Horváth István : Engem és a hivatali az tévesztette meg, hogy Szemző állítása szerint 80 milliói örökölt. Azt hitlem, Innét a pénze. (Derültség. Felkiáltások: Ellenőrzés! Ellenőrzés...)
Hosszabb magyarázkodás sem lu-dott a múltbeli ellenőrzés hiányára vonatkozó megnyugvást adni a képviselőtestületnek, melynek minden oldalán helyesléssel sürgették a legszigorúbb állandó ellenőrzési.
Sorsjegy nélkül nincs főnyeremény!
Vegyen e«y
Hirschler tőzsdében.
FSnyoremAny i IOO.OOO, 200.000. 300.000, szerencsés esetben 500.000 Pengő ós még Bximoi kflcáp és nngyobb nyeremények.
49,8 I. húzás október 26. és 29.
Sorsjegyek ára: Egész 24 P, fél 12 P, negyed 6 P, nyolcad 3 P.
Vadorzó és vadőr véres fegyverpárbaja az eszteregnyei erdőben
Megállapítást nyert, hogy a vadorzó lőtt először a szolgálatot teljesítő vadőrre
Nagykanizsa, október -1 Május elsején történt, hogy Németh Károly erdőőr a délutáni órákban porlyázotfaz eszteregnyei erdőben és már ulb.in volt hazafelé, amikor észrevette, hogy az egyik b >kor megrezzent. jobbat; odafigyeli és látta, hogy Hali István 27 éves eszteregnyei gazdaember lapul meg a bokorban és puskacsövét reá irányítja. El is csetlentetle a kakast, de a fegyver csütörtököt mondott.
Németh aki hatalmas termetű, erős férfi, kiszolgál! csendőrliszlhelyctics, erre a bokor felé igyekezel!, hogy megadásra szólítsa Bálit. Ez azonban elsűlölte fegyverét és Németh karját súlyosan megsebesítette.
Bali ezután menekülni igyekezett. Németh utána vetette magát, Bali visszafordult és ismét célba vette a sebesült vadőrt, cz azonban villámgyorsan megelőzte és belelőtt Baliba, akit fején tatait cl.
A vadőr nehezen hazafelé vánszorgott, hol a nagy vérveszteség folytán elájn\'l, mig a vadorzó sebe is hosszú ápolást igényelt. Mindkettő hosszabban feküdi a kanizsai kórházban.
Mosl tárgyalta ezt az ügyel a kanizsai főrvértyszék.
Bali ugy állitolta be a dolgot, mintha Németh lőtt volna reá először, de bebizonyítást nyert, hogy a vadorzó használta először fegyverét és Németh jogos önvédelemből szolgálata közben lőtt Balira.
A törvényszék Bali Istvánt szándékos emberölés bűntettének kísérletében mondotta ki bűnösnek és öt ezért egy évi börtönre Ítélte.
A kir. ügyész súlyosbításért fellebbezett, inig a vádiolt megnyugodott az Ítéletben.
= Egy Jó tanuló: Ugy látom, hogy Singer szöveteit még az iskolapad sem leszi tönkre. r
Kizárólag felnőtteknek I
Asszony és kártya
LnrdlUao márki kalandjai
Síinmll 7 felv. Főszereplő: Adolphe Menjou, Arialt* ■arohal.
Legyen a párom
Vígjáték 6 felvonásban. Főszereplő: Eather Kaliton.
/I 48-as exrednapon
llrand főtisztviselő, közismert agilis amatőr-fényképész mozgófénykép-fel-vételt készített, melyet a mozik igazgatója még aznap express Budapestre juttatott s a kitűnően sikerült felvétel kidolgozva már vissza is érkezeit Kanizsára. A városi mozi önmagában is hatásos szombati műsora keretében már be is mutatja a kitűnő aktualitást. A kitűnően sikerült aktualitás jelenetei, a teljes felvonulás, az ezredzászló a menet élén, a felső-templom elé vonuló mencl a katonazenekarral, a helyőrség tisztikara, a díszmenet, a vitézek, a cserkészek a lobogó alatt. Vasutas Dalkör, a tábori mise, Pacor József altábornagy ur a szószéken, slb.
A felvétel néhány jelenete oly mesterien sikerült, hogy a budapesti Híradók már telefonon érdeklődtek a felvétel megszerzése végett.
Ugy látszik, a mozik vezetősége hivatása magaslalán áll, mikor ily rövid idő alatt már ilyen aktualitással is tud kedveskedni közönségének.
Az aktuális felvétel a jövő hét minden napján vetítésre kerül. (=)
ÉRTESÍTEM
■ n. 4. közönséget, hogy a Sugárutl Ktsplpa-vendéelőt átadtam, a Csengery ni 54. szám alatt volt Aneztéte »an-déglAt Átvettem és ait vasárnap, folyó hó 6-án
Állandóan hideg és meleg ételek, kitűnő borok sörök. Hell és havi abonnama.
Kérem a n. é. kötöttség szíves pártfogását tisztelettel
Faludi József
vendéglő*.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések: Pénteken a htmirsík-let: Refifíel 7 órakor +15. dílulin 2 órakor + 22 8, este 9 órakor +17-2.
Felhőzet: Egész napon át tiszta égboltozat.
Szélirány: Egész napon át délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet eata 10 órakor Jalentls réasben f.lhDa, egyébként túlnyomóan azárax ée éjjei Igen meleg Idó várható.
Ma mindenki erről beszél,
hogy a „Menyasszony" divatáruház
legújabb divatos áruval lett felszerelve és vételkényszer nélkül meggyőződhet, h0gy a legolcsóbb árban szerezheti be őszi szükségletét rőfös és divatáruban
Koréin jenő Menyasszony divatáruba* Nagykanizsa, Deák-tér I,
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 10.
Nagykanizsa égi és földi jósorsán munkáló barálok iránt:
— Napirend elólt — mondta — meg kell emlékeznem az 500 éves nagykanizsai letelenedését ünneplő ferencrendiekról. (Éljenzés.) A nagykanizsai ferencesek mindenesetre meg érdemlik, hogy a város képviselőtestülete is résztvegyen ünneplésükben és kifejezze működésűkért jegyzőkönyvi köszönetét és háláját, valamint testületileg résztvegyen a vasárnapi Tedeumon.
Általános helyesléssel, egyhangú lelkesedéssel fogadta a közgyűlés az indítványt. (Szónoka azonban nem volt a félezeréve itt munkálkodó, a legnagyobb válságok idején is kitartott Rend jubileumának a váro3 köz gyűlésében. Pedig az az öt évszázad megérdemelte volna — hogy egyébről most ne is szóljunk — már csak az évforduló riikasága miatt is.)
/J Zalába ölte magái
rvménylclcn sxerelenj mtaít
Znlucgontf.eg, október 1 Erhardt Rozália 20 éves szegény-sorsú felsóaranyodi leány szerelmes lett egy falujabeh gazdag legénybe, de annak szülei hallani sem akartak házasságról. A fiatal leányt annyim elkeserítette ez, hogy néhány nappal ezelőtt eltűnt hazulról és a Zalába ölte magát. Hulláját most vetette ki a folyó. Miután bűntény esete nem forog fenn, az ügyészség kiadta a temetési engedélyt.
A1 ferences jubileum első napjának megilVése
A városi közgyűlésen a polgármester napirend elölt üdvözölte a ferenceseket
Nngykautzsa, október -I
Az október 3-iki Tranzilus-ünne-pély méltó folylatasa volt a tegnap, Szent Ferenc Atya napján megtartott ünnepélyes szerzetesi fogadalogitétel, amidőn kél ferences szerzetes megható szép szertartások kftze|>eltc örökre elkötelezte magát az Isten szolgálatára. A 9 órai szentmisét a ferencesek rendtartományfőnöke, P. Vlnkovlls Viktor celebrálta fényes papi segédlettel. Az evangélium után P. Deák Szulpic plébános-házfőnök mondott mélyen szántó gondolatokban bővelkedő szentbeszédet az Assisi Palriárka alázatosságáról és szegénységéről és fiainak 500 éves nagykanizsai múltjáról.
A katolikus szervezetek tisztelgése
Ma délben összejöttek a plébánia kongregáclós termében az összes nagykanizsai katolikus szervezetek, hogy a magyar tartományfőnök, P. Vlnkovlls Vlktorin előtt hódolatukat és ragaszkodásukat tolmácsolják u jubiláns rend iránt.
Mészáros Annus rózsacsokrot nyújtott át a tartományfőnöknek, mint a plébánosnak, miközben bájos, üdvözlő verssel köszöntötte őket.
Scodnlk Rezsőné a III. rend nevében üdvözölte Vinkovhs atyát.
A nagykanizsai katolikus szervezetek és egyesületek nevében llene-dek Rezső szerkesztő tolmácsolta a nagykanizsai katolikusok szeretetét, ragaszkodását és hódolatát a tartományfőnök elólt, méltatva a magyar ferencesek munkáját az évszázadokon át, akik teljesen összeforrtak Nagykanizsa életével. Majd átnyújtotta a szervezetek hódoló feliratát, sok ezer kanizsai katolikus aláírásával.
A tartományfőnök ezután hosszabban válaszolt. Minden munkájukat, fáradozásukat, küzdolmeiket az oltárra (eszik le Nagymagyarországért — mondotta.
Dr. Tamás Jánosné a nagykanizsai Mária-kongregációk nevében, Boér Ousztávné a József Szanatórium Egyesület nevében, Vlcenli Lajos a Katolikus Férfiliga nevében, dr. Dómján Lajos a Katolikus Hlfközség, Mándukics Celesztin főnöknő a kanizsai Szociális Misszió nevében köszöntötte a tartományfónököt. Majd az Oltáregyesület és a többi szervezetek kerültek sorra.
P. Vlnkovlls mindegyiknek külön-külön válaszolt.
P. Deák Szulpic, Nagykanizsa ferences plébánosa beszélt ezután, rámutatva a ferencesek működésére, ígérte: a franciskánusok ezután is a régi azellemben akarnak dolgozni.
Majd hódoló táviratot küldtek a Szentatyának és a ferencesek általános római rendfőnökének.
A jubileum második napjának programja
Október 5-én ünnepélyes requiem a nagykanizsai ferences kolostor alapítóiért, volt tagjaiért és elhunyt jótevőiért. Kezdete 9 órakor. Mise után gyászbeszéd. Mindkettőt a plébános végzi. Este 6 órakor szentbeszéd és .litánia.
jtitercnoaa fublleum a városi KöxgyUlés elö/í
Nagykanizsa megyei város mai rendkívüli közgyűlésén dr. Sabján Gyula polgármesler napirend előtt a következő szavakkal rótta le a váro6 háláját és szeretetét a félezer éve
MacDonald Amerikába érkezett
Nowyork, október 4
(Éjszakai rádiójelentés) A Beren-garia ina reggel 7 óra 11 perckor elérte Amerikát és befutott a vesz-tegzárba. MacDonaldot az eléje ula-zott bizottság ünnepélyesen fogadta és hivatalosan üdvözölte.
Ha savanyu a bora, vegyiise
REGEDEI
vizzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható ml:;den0ttl
Főraktár:
Király-utca 21.
NAPIREND
Október 5, szombat
Róm. katolikus : Piacid. Proleat. : Aurél. Izraelita: 5\'90. ílsri hó 1.
Képkiállítás a Caslnoban. Nyitva egész napon ál.
Este 8 órakor az aradi vértanuk fmlékezetének gyászltnnepe a Polgári Egyletben.
Várost Mozgó .Asszony és kártya Lardlllax márki kalandjai. .Legyen a párom", vígjáték.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végéig a liogtnriedcr Frlgycs-télc .Megváltó" gyógyszertár.
Oözítlrdó nyitva reggel 6 ólától este 6 óráig (hétló, szerda, péntek délután éa kedden egész nap nóknek).
—- Előléptetés. Nagykanizsa megyei város képviselőtestülete dr. Novai l\'mre városi I. aljegyzői, egyhangú határozattal a IX. fizetési osztályból a VIII.-ba léptette elő.
— 5690. Izraelita polgártársaink ma nagy ünnepet ülnek: újévüket. Az ő időszámításuk szerint az 5690-ik esztendőt. Ma meleg szívvel kívánnak egymásnak boldogságbt, jobb, szerencsésebb uj esztendőt, amely meghozza azt, ami mindannyiunknak legfőbb óhaja: a jobb időket efelett az ország felett, hogy ismét élet és boldogság virradjon fel Nagykanizsára is. Az izr. templomban legnap este nagy ünnepi istentisztelet volt, mely alkalomból a templomot az ájlalo\'ok teljesen megtöllölték. — Ábrámovics Márk főkántor zsolozs-mái illán Winkler Ernő dr. főrabbi méltatta az ünnep jelentőségét.
— Az aradi vértanuk gyász-ünnepe. A 13 aradi vértanú októberi gyászünnepségeit ma este a vasutasság rendezésében tartandó hazafias gyászünnep vezeti be, melyet a Polgári Egyletben lartanak meg este nyolc órai kezdettel. A Vasutas Dalkör a Hiszekegyei, Himnuszt és más hazafias dalokat ad elő. Szabó István és Horváth Lajos szavalattal szeiepel. A nap méltatását Urbán Gyula hírlapíró farija. A vasutasság októberi gyászünnepére az egész város közönségét meghívja.
= Eljegyzés. Lackenbacher Böske és Baneth Miklós (Halvan) jegyesek. (Minden külön érlesités helyett.)
— A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola az aradi vértanuk gyászünnepségét folyó hó 7-én délelőtt fél 11 órakor tartja. Himnusz (Ifj. énekkar), szaval Kirschner László III. évf. t., ünnepi beszédet mond Simon László IV. évf. t., szaval Stolzer Emil IV. évf. t. és Perlsz Pál IV. évf. t., Szózat.
= Egy Jólöltözött ur: Singer szöveteiből készült öltönyben kellemesen érzem magam,mert kelméi rugalmasak és finomabb, tartósabbanyagokat még Londonban sem kapók.
CZOCZEK IMRE
oimf estő, szobafestő és mázoló vállalatát


Erzsébet-tér 18. sz. alá,
a volt \'
Szarvas szálloda
udvarba helyezte át.
Cél$zerü> ha
Aspirin
mindig kéznél von.
Tabletta alakjában
kényelmesen magánál hordhatja és ezenfelül az előirt adagolás állandóan rendelkezésére áll. 0gye||en 4
0B AY E R«keresztre
és az eredeti csomagolásra, a zöld szalaggal.
j-1 ferences /uJMIeumfioz
Néhai való jó Csontos György miháldi plébános (1819—1855.) .Brevis história"-jában a következő följegyzést találom:
„Orális tradltlo refert, quod ante aedificalionem modernae Eccleslae... ...alia oiiqua capella llgnea in mc-dilullio possessionis fuerlt, in qua divina tunc tanlum celebrabantur, quando Franciscani Canisa pro pro-visione infirmorum huc venerunl." (Magyarul: Szájhagyomány szerint az uj templom építése előtt egy másik fa-kápolna volt az erődítmény közepe táján, amelyben csak akkor tartottak Istentiszteleteket, mikor a franciskánusok a gyámoltalanok istápolására Kanizsára jöttek.")
Tehát a szomorú török hódoltságban, mikor a plébániák nagy részben elpusztullak, a vidéken, a nagy vidéken a kanizsai franciskánusok, a népnek akkor is már önzetlen barátai, Ijirlották fönn a hitet s a hitnek vigaszlalásait.
Most, hogy ez az érdemes Rend kanizsai létének 500 esztendős jubileumát üli, elismerésképen és dicsé-relükre idézem a fönti, régi-régi följegyzés! I (Miháld) Nagy Virgil
plébános
Szombaton és vasárnap
disznútoros vacsora
a Markó-féle vendéglőben
Rbonnensek felvétetnek.
— Leventék figyelmébe. Felhívom a dísz-szakasz tagjait, valamint az összes többi nagykanizsai leventéket, hogy folyó hó 6-án délelőtt 10 órakor a névtelen hősök kegyeleti stafétáján való részvétel végett a Rozgonyi-utcai iskolaudvarán gyülekezzenek. Testnevelési vezető.
~ Egy okos kis baba: Anyucim, nekem ruhácskát, pyjamát és fehérnemű anyagot Singer bácsinál végy, mert olt szépet és jót kapnL
— Meghalt Keszthely legöregebb asszonya, Keszthelyen meghalt Bánhidy Júlia 108 éves községi szegény, ö volt Keszthely legöregebb asszonya.
— Tüz. Zalaegerszegról"Jelentik:
Tegnap éjszaka nagy tűz ptisztitott Zalaegerszeg közelében Stécheny Hanna grófnő majorjában. A tűz este nyolc órakor kezdődött és reggelre leégeti egy hatvan méter hosszu pajla, 1700 mázsa szalma, 275 mázsa lóhere és egy cséplőgép. A nagy szél és vízhiány miatt a mentés lehetetlen volt. A tüzet valószínűleg a cséplőgépből kipattanó szikra okozta. A kár mintegy 30 ezer pengő. A vizsgálat megindult.
1989. október 5
A „Kispipa"
megnyitása.
Vin szerencsém sz Igen lisztéit közönség nagybecsű tudomására hozni, h.,gy a Sugár-ut 23. széna alatti

és azt megnagyobbítva és legmodernebbül berendezve, folyó hó 3-én
dl»»nótoros waoaoráwal
megnyitom.
Kltflnó balatonmai lékl éa pogányvárl korok I
A zenét minden este Foazák Fari, városunk közkedvelt prímása szolgáltatja.
A nagyérdemű közönség szíves párt-logisát kérve, vagyok
Kiváló tisztelettel
Mátéa Mihály
a .Klsplpa* tulajdonosa
— Tánciskola. Vasárnap este 8 órai kezdettel a Kaszinóban össztáncot tartok. — Különóra egész nap. Szíves pár tlogást kér Ciábor tánctanár.
— Menyasszony : Akárki akármit beszél, tudom, hogy csak akkor lesz tartós és szép kelengyém, ha vásznat, asztalneműt és paplant Singer-nél veszem.
— Kogutowlcz Károly: Dunántúl és KlsalfOld Írásban és képben cintü munka kedvezményes előfizetési határideje folyó évi szeptember hó 30-ával lejárt. Tekintetlel azonban a nagyközönség folyton fokozódó, örvendetes érdeklődésére és az ennek következtében előállott nagy kiadóhivatalt munkára, a torlódások, zavarok elkerülése végett a kedvezményes előfizetői határidől kénytelenek vagyunk kitolni október hó 15-ig. Tehát mindazok, akik legkésőbb október hó 15-ig rendelésüket beküldik, 22 pengős előfizetői kedvezményben részesülnek. Egyben tisztelettel felkérjük az összes érdeklődőket, hogy október hó 15-ig feltétlenül küldjék be rendelésüket, mert az emiitett időponton tul már csak 28 pengős bolti áron bocsáthaljuk rendelkezésre a munkát. Aki a mü iránt érdeklődik, de prospektust még nem kapott, forduljon a kiadóhivatalhoz : Egyetemi Földrajzi Intézet, Szeged.
= Közismert Singer József és Társa dúsan felszerelt szőnyegrak-tára. Elsőrendű minőségek mérsékelt árban.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem az összes jóbarátaimat, jóakaróimat és a n. é. közönséget, hogy Kiekanl-xaAn, Templom-tér l/b. szám alatt október hó 5-én
korcsmaüzletet
nyitottam.
Tisztességes, rendes borokról és ételekről gondoskodva van.
Mindennap cigányzene.
Szíves pártfogást kérek
Vadlya Attila
korcsmáros.
zalai kOZlOny
SPORTELET
Vasárnap Zalaegerszeg válogatott csapata játszik Nagykanizsán
Tárgyalások folynak uj centerfedezet szerződtetéséről
Nagykanizsa, október 4
A Zala-Kanizsa FC vezetősége tárgyalásokat folytai a zalaegerszegi futballklubok vezetőségeivel, hogy Zalaegerszeg város legerősebb válogatod csa|>ata vasárnap ránduljon át Nagykanizsára és mérkőzzön meg a Zala-Kanizsa FC komplett együttesével.
A tárgyalások annyira előrehaladott stádiumban vannak, hogy annak perfektuálása órák kérdése. A megállapodás oly értelmű lenne, hogy a Zala-Kanizsa FC csapata még az ősz folyamán egyik szabad vasarnapján a zalaegerszegi válogatottaknak saját otthonukban köteles revansot adni.
HATflGALPfl
pörkölt kávé,
a kávék királya
állandóan friss pörkölés
\'/« kg. P 2"50
Hnszel és Friedentlial
Iflszer- és csemegekereskedésében Nagykanizsán.
A vasárnapi programot nem tartjuk rossznak, mert a megyeszékhelyen erős futballsport van és az ottani ZTE és Move ZSE sportklubok fel-tétlennül ki tudnak állítani egy megfelelő ll-et a kanizsai profik ellen.
A Zala-Kanizsa vezetősége ezenkívül tárgyal egy uj centerhalf szerződtetéséről, miután az eddigi balsikerek oka főleg ennek a posztnak rovására írandó. Babos formahanyatlása állandósult és igy feltétlenül időben kell megfelelő embert szerezni erre a kényes őrhelyre.
Amennyiben az idő rövidsége megengedi, az uj centerfedezet már vasárnap játszana az egerszegiek ellen.
Jövő évi
gyümölcstermését
már most részben biztosithatja, ha gyümölcsfáit
enyvgyűrflkkel
látja el, amelyek megakadályozzák, hogy a fák ágaira az araszolók felmásszanak petéik lerakása céljából.
Hernyóeayv Hernyóenyv-papir Gyümölcsfa kar bolineum
\' kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, míllrágyt és növényvédószerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telefon 130.
Különféle műtrágyák kimérve és zsákazámra állaudóan raktáron.
4241
UTVITTn
Az NTE vasárnap Nagyatádon játszik
Az amatőrök vasáruapja
Nagykanizsa, október 4 Nehéz feladat elölt áll vasárnap a két vezető csapat, a KAC és az NTE.
Nagyatádon az NTE-nek teljes tudással kell küzdenie, ha a fanatikus közönségtől tüzelt, szívós NTSE-től mindkét pontot el akarja hódítani. Nagyatádon már sokszor érte kellemetlen meglepetés a favorit vendégeket I
Pécsett a DVAC az első pontot veheti el a KAC-tól, amit a villany-gyári csapat bizonyára ambíciónál is. A másik pécsi meccsen a PSC nagy favorit az egyetemisták csapatával szemben.
Kaposvárott a PAC vendégszerepel. Ellenfele, a Turul, vasárnap
Ma szombaton és holnap vasárnap
disznótoros vacsora
töpörtyűs pogácsával, cigányzenével.
Kitűnő muskotály és balaton-mellékl rizling borok.
Szives pártfogást kér
Perényl János
vendéglős.
meglepő győzelmet aratott Dombóváron, így a pécsi csapatnak nem szabad könnyelműen vennie a meccset.
(Hubertus-lovaglások Keazthe-lyen) A Hubertus-lovaglások Keszthelyen október 9-én veszik kezde-tüket. __
Ttmtarttiafa
Buza 5 fiit., rozs 15 fill. emelk.
Buza llszsv. 77-es 22 00-22 25, 78-ss 72-10-22 35, 79-ei 2255-22-80, 80-ss 22 70-22 >15, dunánt. 77-e» 2115-2140, 78-is 21-30 -21 65, 79-es 2155-21 80, POas 2175—2190, rozs 1605—1620, tak árpa 1575—1650, sörárpa 17-50— 19 00 zab 13 50-14 40, tengeri tszL 23 60— 24 -, dunántull 18 50-19 00 repce 51 00— 5300 korpa 11 00 U\'50.
Tipp-sxelvény
NTE—NTSE
eredmény:............ félidő:...........
MAGYARORSZÁG—AUSZTRIA
eredmény:............ félidő :...........
olvasható névaláírás.
Halló! Figyelem! Hallói MEGHÍVÓ.
Van szerencsém s I. kiránduló közönség és kedves vendégeim tudomásárs hozni, hogy Klskanlzsán aktbbar hé 6-án, vaaárnap, tánccal és szUteli népszokásokkal egybekötött
rendezek, melyre a szórakozni vágyó közönséget és |óbará!aimat tisztelettel
meghívom.
Simon József
korcsmáros.
Aki Jól akarja mánál ér.jnt, az okvatlan J»J|8n al. Kazrtata ilélután 4 érakor.
Balépfidij ainos.
Jó ételekről, tulokról és pontos kiszolgálásról gondoskodva van.
TŐZSDE
A tőzsde hangulata barátságos volt. A nyitási árfolyamok általában magasabbak, mint a tegnap előfordult legmagasabb árfolyamok. Csekély kínálat mellett fedező vásárlások voltak, amelyek az árfolyamok néhány százalékos emelkedést eredményeztek. Kőszén 628-ig emelkedett, néhány papir, Igy Izzó, Fegyver és Trustban 2—3 . -os emelkedések fordultak elő. A fixpapirokban üzlet nem volt. A devizapiacon ki-sebh áreltolódások voltak.
Xtrlchl tárlat
Párls 30-31 Va, London 23\'iaVi, Níwyork 5I7\'92V», Brüssel 7220, Milano 27-12 Madrid 76 92\'/», Amsterdam 208\' 12i/i, Berlin 123 46. Wien 72 84 So«a S-74\'/i, Prá™ 16-35, Varsó 58 07\'/s, Budapest 90-4» Belgrád 9 I2i\'s. Bukarest 3Oí\'/s.
A bidapestl Tízide áerlxa-jegTifa*
VALUTÁK
Angol f. 27*71-27*86 efis
Csehk. 16-87-16-97
Befgafr. 79-50-7980
Dánk. 152-55-153*15 Dinár 998-10-J6 Dollár 570 10-972-10 Pisncts f. 22-30-22 60 Holt. 229-40 230-40 Lengyel 64 05-64-35 Leu 3-363-40 Léva 4-11-416 Lira 29 80-30-10 Márka 13615-13675 Norvég 15255 153 15 Schlll. 80-30 80 70 Peacta M-60 85-30 Svájci I. 110-20 110 70 Svédk. 153-25 153 85
DEVIZÁK
AmaL 229-70 230-40 Belgrád 10-07-10-11 BerLta 136-35-136-75 Brüsszel 79-67-79-92 Devizáiéi í-ÍS-3-41 KopeahJM-72-153 12 London 27 80-27-88 Madrid 84-75-85-35 Milano 29-94-30-04 Newyork 572-20-3\'80 Oazlo 152-72-153 12 Pária 22-43-22 50 Prága 16-94-17-00 Szóba 4*14-4*16 Stockh. 153-45-153 86 Varsó 84*15-64-38 Wien 80\'42-80-67 Zürich 110*45-11075
Mfarisár
Felhajtás 997, eladatlan 337. — Első rendű 1-48—1*52, szedett 1*40—1-44, siedett kösép 1-28-1-34, könnyű 1-10—1*20, l-sö rendU öreg 1*36—1 40, ll-od rendű öreg 1*20-1-28 angol sttldí 1*30-1*60, szalonna nagyban 1*60—1*64, lalr 1*94-1*98, hus 1*58-1*76, szalonnás lélsertéa 1*66-1*84.
IM*: Mbalal Irwrfi fa UpkUU Tállaltt, lirknluii
Felelős kiadó: Zalát Káról lalensrtsaa taleton i NaáTkaabaa
t.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátaimnak és ismerőseimnek, valamint a vasutas kartársaknak, kik tragikus módon elhunyt drága jó férjem
Hendrlk Kóaa Lajos temetésén megjelenni szívesek voltak, s mély fájdalmamat bármi módon enyiteni igyekeztek, ezúton mondok hálls köszönetet.
Öh. Hullik Kóm Lajoué.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. okiéber 5
APRÓHIRDETÉSEK
Ax speólrirdetéMk dija 10 udto M fillér, Mladen tortbW asó dija I Ilii. Vaaár- ét Ssusepnap 10 sióig M fillér, mind* korábbi nó dija » fill. Szetdáa éa pé»-teke* 10 szóig «0 IHIér, minden továhN azó dija • fill. Cirnaaó ■ mUti vaala-gabb belflból álló uó kél siónak uámlt-a tik. AJ ült keresőknek -SOM engedmény.
Hlrdatáaak S (81) pang* Aaaxagan alul a falaalagaa kénpvaléa, axémléaéa alkaröléaa végatt altra lliilmllk
Eladó egy 8 fiókot nagy Irodai íróasztal. Megtekinthető Báron lakatoa műhelyében Erzsébet-tér, Szarvai udvar. 4913
Sajérélaényt keresek napi pár óra! könnyű házi munkára. Jelenlkcznl Hunyadi-utca 30.
Trapplataaajt, kerékvételnél kilója P 2-60. Vidá, Kazlncxy-utca 13. 404»
Férfikalapok, dlvatnyakkendók, url-divat dolgok a legnrgvobb választékban Kauftnann Károlynál. Telefon 372. 4808
Lakatoataaono |avadalmazis>sl felvételik. UJIaky és Hátin. 4919
Lópesmézet|
nyerabfirt, ágytollat, v a a a t éa fámat
legmagasabb áron vásárol
Btrém Bernit és Fiai
Erzsébet-tér 15. ku
Egy batorojcatt szobát konyhshssz-nálsttal a vá-os belterületén november l-re keresek. Clm a kiadóban. 4928
ftaórmaéruk a legnagyobb választékban raktárra érkeztek Kauftnann Károly céghez. Telefon 372. 4807
Taaulélaényt (elven Flala nöl-szsbó, Bazár épület. 4929
Bérauté csukott, 6 személyes Mlnervs megrendelhető Kaufmann Károljnát. — Telefon 372. Lakástelefon 275. 4806
Kladé 2 ssobls udvari lakás mellékhelyiséggel november l-re, 3 axobis utcai, újonnan renovált elsőrendű kényelmes Iskás mellékhelyiséggel december l-re Magyar-utca 30 4932
Vlzeaaatékaxaraléat, csatornázást
és minden e szakmába vágó javításokat pontosan és jutányosán eszközöl Csvatké Qyula vlzvezetékszerelö és lakatos. 4969
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon i 598.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/». szám
3 szobás modern lakás november l-re kladé. Cím a kiadóban. 4935
FOaserOalatbaraadazée
eladó Clm a kiadóban.
sürgősen 4912
Parfakt gyors- és gépírónő keres. Clm a kiadóban.
álláat 4947
Eladók ezüst prém házi nyulak. Fő ut 19. Pfeiller. 4954
Egy jó munkás aagédat felvesz Vsa* cipész, Csengery-ut 26. -4970
Mos I Fest |
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gSzmoió, vcgytliztlt<5, ruhafestő
■ »iombath«lyl ortx. ipirklállltitoa iranyértmoi*! kllQot«tv«
NAOYKAN1ZSA
OyBJtőtelep i Oyárt.lep i
Kazinczy u. 8. Hunyadl-u. 19.
Nem kell Idegenbe mennie, mielőtt bármit leslet vagy tisztíttat. Uyózódjön meg áraim olcsóságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényű gallértlaztitáa I Tlsztltl ata Plleaéroz I
Ha jó és olcsó írógépet akar venni,
néme\'t\'toar"remekét az AEG Írógépet.
Az AEG írógép alkalrészei a legjobb anyagból készülnek, ami hosszú tartósságát biztosítja.
Könnyű kezelése és masszivilása melleit a szépsége és olcsósága a fő jellemzői. Kedvező fizetéal feltételek.
Ajánlattal és bemutalással szívesen szolgál az AEO írógép zalamegyei körzeiképviselője:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc Nagykanizsán, Erzaébet-tár 4. szám alatt.
Haán Uyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
11768\'1929. vhL sz.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bhóságl végrehajló sz 1881. évi LX. t.-c. 102 § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai klr. Já rásbltóságnak 1929. évi Pk. IPM. számú végzése következtében Dr Bsrlha István ügyvéd által képviselt Sergllo Ker Ipari rt javára 135 pengó 20 fitt. s Jár. ere|élg 1929. évi augusztus hó 27-én loganalosltott klelé glléal végreha|lás ulján le- és felülfoglalt éa 2350 pengőre becsült következő Ingó. ságok, u. m.: üzleti berendezés, áruk slb. nyilvános árverésen el.dalnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. já-rásbiróaág 1929. évi Pk. 11768 számú végzése Tolytán 135 pengő 20 fillér tőkekövetelés, ennek 1978. évi december hó 19-lk napjától |áró 5o,o kamatai, W. váltódlj és eddig összesen 13 P 98 fill. bíróilag mlr megállapított költségek erejéig. Nagykanizsán, Erzsébet-tér 22 szám a a ti teendő megtartására 1929. évi október hó 5-lk napjának d. e. II órája határidőül kltűzetlk és ahhoz a venni azándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX l.-c. 107. és 108 § al értelmében készpénzllzetés mellett a legtöbbet Igírónek szükség esetén becs-áron alul is el fognak adatni.
Amennviben az eláivereaendö Ingósá^o ka! mások is le- és lelulloglallaliák és azokra kielégítési Jogot nyelek volna, ezen árverés as 1881. évi LX. I. c. 102. §a ér-lelmében ezek Javára la elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1929. évi szept hó 14. napján.
Haán Oyula s. k
klr. bír. végrehajtó.
Haán Oyula nagykanlzaal bírósági végrehajtótól.
1001271929. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §a érielmében ezennel közhírré teszt, hogy s nagykanizsai klr. |árás bíróságnak 1929. évi 10012. számú végzése következtében Dr. Valkó Béla ügyvéd állal képviselt Deutsch Oszkár |avára 137 P E0 fillér s Jár. erejéig 1929. évi május hó 22-én foganatosított kielégítés! végrehajtás utján le- és lellllloglalt és 3299 Pengőre becsül! következő Ingóságok u. m.: koporsók, temrtk. kovsl sto. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykinizsst klr. Járás bíróság 1929-lk évi 10012. számú végzése folytán 137 P 50 fill. tőkekövetelés, ennek 1928. évi nov hó 1 napjától JárS |20.\'o kamatai, \'.»\'o vátl..di| és eddig ösazesen 31 P 30 fitt bíróilag már megéllaintotl költségek erejéig a Illeteti összeg levonásával Galambokon, koporsrts-üzlelben leendő megtartására 1929. évi október 7. napjának d. u. 5 órája halár ldóul kltűzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az erintelt Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-al értelmében készpénzfizetés melleit, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron slul U el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és felulloglaltallák és azokra kielégítési Jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c, 102. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 17. napján.
1929. évi szept. hó
Haán Oyula s. k.
klr. blr végrehajtó
RMf vegyészeti íÉíisfó és goiileslí telepe Kaposvár.
Vegytlszlltásra és testésre elfogad férfi és női ruhákat
bármilyen minőségű kelméoól.
Ujrsálfestésre bórbutor ikat, bőrkabátokat és véiíárut.
Agytoll tisztítás huzallal együtt él enélkül.
Függönyök, kézimunkák, szőnyegek, butorkeímék, mindenféle paplanok és szőrmék tisztítása, fertőtlenítése és lestése.
Pllsséerozás és gouvréerozás
a legelőnyösebb árban és legszebb kivitelben.
Bővebb felvilágosítást nyújt Nagykanizsa részére a gyujtótelep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépület.
A nagykanizsai klr. Járásbtrósó. , mint telekkönyvi hatóság.
7564/1929. Ikv. sz.
Árverési hirdetmény és árverési fellételek.
Mlllei 1.ászióné sz. Szlládl Regina nagykanizsai lakói végrehajfatónak Simoncsics Károlyné síül Bsj Anna u. o. lakós végrehajtást szenvedő ellen Indítóit végrehajtási ügyében a telekkönyvi halóság a végrehajtató kérelme következtében az I88i :I.X. t-c. 144, 146 és 147 § ni értelmében elrendeli a végrehajtási árverési 73 P 64 fillér tőkekövetelés, ennek 1928. évi suguszlus 1-tól Járó 10% kamata, II P 50 fillér eddig megillapllolt per- és végrehajtási ís az árverési kérvényért ezúttal megállapított 17 Pengó 20 f. költség behajtása végeit a nagykanlzaal kir. Járásbíróság területén levő, Nagykanizsa m városban fekvő s a nagykanlzaal 11150. szljkvbcn 8081. hrsz. alatt felveti ház, 684. sz a. udvar és kert Klskanizaán, végrehaj. tásl azenvedó nevén álló egész Ingatlanra 1500 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek s kir. járásbíróság hivalatoa helyiségében (Igazsáuüevi palota, földszint 8. ajtó) meg tartására 1929. októHer 25. napjának d e 10 óráját tűzi kl és az árverési feltétele kel az 18\'l : LX t.-c. 150. § a alapján a következőkben állapítja meg.
Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az átverelni BzAndékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10u/i-ál késr pénzben, vagy az IÍ8I : LX t c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számllott óvadékképes ériékpaplrosban kiküldöttnél letenni, horty a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni éa az árverési fellé-telekel aláírni. (\'881 : LX. I. c. 147., 150 170 §§., 1908: XLI. I. c. 21. §.)
Ak| oa ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet lett, ha többet Ígérni senki sem akar, kötetes nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapító!!
« EÍ1-1 f 4""U \'Pérl ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (192» :XLI. t. c. 25- §•)
Nagykanizsa, 1929. évi aug. hó 8. napján.
A kiadmány hiteléül:
4955
Mlkó s. k.
lótiszl.
M\\ k női kálik
a legolcsóbbtól a legllnomsbhlg, nagy választékban — Mindennemű férfi és nfli aapkék, kalapkallékak nagy
válasz\'éku eladáaa. Alakításokat elvállalunk.
Gyenes és Vida.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
A n..gykantza«l klr. Járá.bíróság, mint telekkönyvi hatóság.
790V1929. tkv. szám.
Árverési hirdetmény és árverési fettételek.
Horváth János (msrlca) caapl-l lakói végrehajtatónsk Szili Jánoi él neje Horváth Rózs végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehsltásl ügyében a leiekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144, 126. és 127. §-al érteiméhen elrendeli a végrehajtási árverést 500 P tőkekövetelés, 68 P 60 (III. peri és sz árverési kérvényért ezúttal megállapított 18 P 20 ftll. költség, valamint az ezennel csaliakozottnak kimondott Qiűnfeld Ilonka t|. Pfeiffer tg»ácné 45 P és Klslaludl és Krausz cég 18 P 20 llll. tőkekövetelése és járulékai behajtá a végett a nagykanizsai klr Járásbíróság területin levő, Csapi községben lekvó s a csapl-i 5. sztjkvben lel-vett 67b. hrsz. ház, udvar és kert végrehajtást szenvedő Szili János nevén álló ingatlanra 800 P, u o. 554. sztjkvben log-lalt 404/b I. hrsz szőlő és ksszáló az Aligvátl hegyen végrehajláat szenvedők nevén álló Ingatlanra I40U P és az u. o. 70. sztjkvben foglalt 6847a. htsa. szántó él kaszáló s tégla szint dűlőben ugyanazok nevén álló egész Ingatlanra 2800 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság tz árverésnek Csapi községházánál megtartására iwj, évi november hó 4. napjának délelőtti 10 órálát tűzi kl és az árverési feliételekel az 1881 : LX t.-c. IÍ0. § a alapján a kövei-kezűkben állapítja meg:
Az árverés alá kerülő Ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverclnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 :1.X. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapiroaban a kiküldöttnél lelenni, vsgy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállítóit letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár-vetési leltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908: XLI. t.-c. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapító" bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 1908:1X1. 1.-C. 25. §.).
Nagykanizsa, 1929. évi szeptember hó 7. nspján. A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k - fötlaat.
8565/lk, 1929.
Végzés.
A telekkönyvi hatóság Horváth Jánns végrehajtatónak, Szili János és neje elleni végrehajtási ügyében özv Luszllg Viklorné végrehajtató!, fenluevezett végrehájtatóhoz csatlakozását kimondja.
A kérvény költségéi 4 P 10 fittéiben állapítja meg Dr. Uítrlner Antal ügyvéd lé-szére a végrehajtást ittnvedő Horváth Rozália IJ. Szili Jánoiné ellen és kibociát|a a következő
Árverési Póthlrdetmény-t.
A telekkönyvi hatótág közhírré leszi, hogy Horváth János (marlcs) csapt l Isnós végre-hajtatónák Szili Jánosné sz. Horváth Roziltl végrehajtást szenvedő ellen 500 P töke és |ár. erejéig Indított végrehajtási ügyében az 1929. évi augusztus 19. napján 7901/llc. 1929. sz. alatt kibocsátott árverési hirdetménnyel s csapi i 554. sztikvben 4J4/b. 1. hrsz. ingatlanra 1400 Pengó és u o. 700. sztjkvben 6x4/a. hrsz. alatt foglalt Ingatlanra 2800 Pengó kikiáltási árban Csapi községházánál 1929 évi november hó 4. napiának délelőtt 10 órájára kitűzőt; árverést az 18811 LX. t-c. 167. § a értelmében, de csakis Szili Jánosné nevén álló fele réssérc fenti kikiáltási ár tele részével özv. Luszüg Viklorné végrehajtató 36 P töke s Járulékaiból álló követelésének behajlása érdekében la meg fogták tartani.
Nagykanizsa, 192}. évi szepl. hó 7-éa. Dr. Sartory s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléit!! Mlkó s k. 4943 fölisz!
69. évfolyam, 227. szám
•Nagykanlnw, 1829 október 6. vasárnap
Ara 16 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
SurkuilóriK él kiadóhivatal: FS til 5. uim Keuthelyl ftókkladóhlvatal Kotaulh Lajoa u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EÜOxttd la: egy Uo a pof* M I
ötszáz esztendő
(bt) Mi volt Nagykanizsa ötszáz esztendővel ezelőtt ?
Kilométerekre tespedő mocsár közepén őrlálló vár. Osszelődözött, agyonpcrzselt és mindig visszafollo-zott falai kö, tömés és gerendapalánk. Megtelepült élet alig-alig valami. Egy-két száz földhözragadt iparos, aki a harci-népből él és akinek mindegy, hogy ki az ur a várfalakon. Aki csak az életéért remeg, a napi falatjáért töri magát, de a közületi élet alkotó vágyát nem ismeri. Ma a török gyújtotta fel a várfalak oltalmába ragasztott portát, holnap a magyar. A vár volt minden, annak birtoka volt csak cél, a benne és körülötte sodrodó emberéletekkel nem ért rá senki törődni.
Hol tart ma Nagykanizsa?
Talán nem ott, ahol tarthatna, ha okosabb lett volna a múltban. De volt virágzó empóriufn is és fejlődésének inal utján is, Trianon koloncával is: élö, nagy tfjagyar közösség, a kis magyar hangyaboly munkás, gyűjtögető része, a nagy ujra-épitkezés szerves, szenvedései mellett is öntudatos kolóniája, tehát érték a nemzet testében akkor is, mikor már nem a puszta földjének birtoka, hanem 31.000 ember testi és lelki munka-lényezőlnek összesége teszi azzá.
Hogyan Jutott idáig Nagykanizsa?
Az államhatalom mindig magára hagyta. Annak vár korában csak a kedvenc stejer tartományok kapujaként volt fontos. Aztán megépült a város, de vele együtt a hfibériség igája is. Később pedig a politika tette kegyvesztetté. Aztán a nagy világégés. Aztán Trianon.
Nagykanizsa maga lelt azzá, ami. Jóformán minden idegen segitség nélkül. Söt: — idegen hatalmakkal évszázadokon át küzdve létezése jogaiért.
Es Nagykanizsa mégis van. Es Nagykanizsa mégis magyar város. Itt, a borválság szélén : szin-magyar Annyira szin-magyar, hogy a trianoni olló sem tudta lekanyaritani.
De ki nevelte ezt a kanizsai népei ennyi energiára, ennyi nemzeti ren-dilhetetlenségre, ennyi alkotó munkakedvre ? Annyi tenger szenvedés közt, mint amennyi csak kevés városnak jutott, ki öntött bizakodást ebbe a népbe és ki acélozta az izmokat, ki pallérozta a lelkeket, hogy össze ne roppanjanak a hosszú évszázadok viharaiban ?
A ferences barátok.
Ferences barátokat felakasztottak közel 500 éve, mert ők vállalkoztak arra a várnép közül, hogy segítséget hozzanak az ostrom idején. Ferences barátok tartották a leikel, az égy Isten hitét, ők tartolták a magyar szót, a magyar érzést az évszázados török uralom alatt. Papok, tanítók, orvosok voltak. Ha kellett,
hősök voltak ellenség tüzében, Itő-Bök vollak a századokig szinte évenként visszatérő dögvészes időkben. F.s ötszáz éven át soha, egy pillanatra sem eresztették el ennek a város népének a kezél, hanem szerzetesi alázattal, munkájukért száraz kenyérrel beérve, elvezették a máig. Maga az ős magyar életerő lehel csak testvére e város mull|ában annak a törlénelem-alakitó erőnek, ami a barátok kolostorának méteres falai közül sugárzott éltető napsütésként Nagykanizsa minden rögének minden értékesíthető porszemére.
A barátok nevelése ez a város. Ök adták át a jövő századoknak fe|-serdülleu s most is ők viselik lelki gondját, mikor már a közület-alkotó energiák teljességével, a maga lábán vivia a harcát.
Ma, ölszázéves letelepedésük ünnepeinek utolsóján szálljon féléjüké város minden lakójának hálá|a, aminek löm|énfüst|e onnét száll fel az irántuk érzett szeretet ináglyalüze alól, valameddig áll az ősi franciskánus kolostor s valameddig abból a barátok szeme őrködik Nagykanizsa felett.
TuRái tteenöt évi fegy-fyáxra iiéltéK
A prágai
Pozsony, október f> (Cseh Távirati Iroda.) Dr. Tuka Bélát a törvényszék bűnösnek mondotta ki a köztársasági védőtörvény 6. §. 2. sz. 3. bekezdése alapján a katonai árulásban és ugyané törvény 2. §. I. és 3. bekezdése alapján a köztársaság elleni összeesküvésben és ezért 61 15 évi fegyházbüntetésre ítélte. Snuczky vádlottat a bíróság öt évié Ítélte, Machot pedig felmentette. Az elítélteknek a vizsgálati fogságot beszámítják. Mindkét elítéltet ezenfelül még .polgári jogainak
lapok kihirdetés előtt megírták már az Ítéletet
három évre való elvesztésére Ítélte a bíróság.
l\'ráRa, október r> (Éjszakai rádiójelentés) Az „Express" c. lap szenzációs cikket közöl a mai Tuka-ilélefről. A lap szerint a prágai cseh lapok már délelőtt 11 órakor közölték az Ítélet szövegét, noha a bíróság csak délben egy órakor hirdette ki azt Pozsonyban. A lap szerint a pozsonyi biróság előre leadta a kihirdetendő Ítéletet a cseh lapoknak, ami általános megütközést kellett.
MacDonald a revizió mellett
Newyork, oklrtlx-r f> MacPonald a „Berengaria" fedélzetén egy újságíró előtt kijelentette, hogy jól ismeri Magyarország helyzetét és a magyar ügyeket s ezért
helyesli a trianoni békeszerződés egynémely részelnek
megváltoztatását. — Ezzel — mondta enyhíteni
lehelne a középeurópai helyzetet s a középeurópai államok megértése elősegítené a világbékét.
Washingtonban MacDonaldA a Fehér Házban lloover elnök üdvözölte. Az elnök meghívta MacPonaldA és leányát, hogy néhány napig legyen vendége a Fehér Házban.
„A hatalmak becsületbeli kérdése a fegyverkezés csökkentése"
„A világbéke lényeges feltétele Magyarország jogegysége"
Apponyi Albert
Pária, október 5 (Éjszakai [rádiójelentés) Apponyi Albert gróf a nemzetközi politikai akadémián zsúfolt terem közönsége előtt hatalmas beszédet mondott .Magyarország nemzetközi helyzete" cimmel. Az agg államférfiú szokott szónoki zsenialitásával domborította ki, hogy az általános nemzetközi fegyverkezés csökkentése a hatalmak
beszérie Páriaban
rbecsületbeli kérdése, hogy ezzel Magyarország mai lealázott helyzete is megváltozzék. A jóvátételről szólva kijelentelte, hogy annak egy napon cl kell tűnnie és vele egylltt Magyarország pénzügyi ellenőrzésének, mely sérti szuverénitásunkal. Remélhető, hogy normális józan ész nem vonakodik felismerni Magyarország mai helyzetének tarthatatlan
ságát. Magyarország régi jogegységének visszaállítása lényeges fellétele az egész világ békéjének és ezt legkönnyebb haladéktalanul teljesíteni.
Apponyi grófot, aki beszédében részletesen ismertette Magyarország történelmi múltját, utolsó szavai után tapsviharral ünnepelték.
Virágözönben Strese-mann ravatala
Berlin, október 5 Vasárnap délelőtt tizenegy órakor lesz Slresemann temetése. Olyan rengeteg virágot és koszorút rendeltek Slresemann ravatalára és annyi babérágai használtak fel a. birodalmi gyűlés üléstermének, az oszlopoknak és a lépcsőcsarnokok feldíszítésére, hogy nemcsak a berlini virágpiacon, hanem egész Németországban és a szomszédos országok virágpiacain is alig kapható virág. Berlinben ma délelőtt már elfogyott minden babér, a virágüzletek nem fogadnak el rendelést babérkoszorúra.
Tűzvész Nyáridon
l\'ápü. október 5 Nyárád községben 9 lakóház, 28 pajta, rengeteg takarmány, cséplőgép leégett. A tüzet a pápai tűzoltóság fékezte meg. A kárvallottak nagy nyomornak néznek elébe.
Levegőbe röpítettek
egy fegyházat 1000 lázadó fegyenccel
A fegyencek kapituláltak
Newyork, október 5 Canon Cityben (Colorado) a fegyház ezer fegyence fellázadt. Több fegyört az ablakon dobtak ki. Rendőrséggel és tüzőrséggel felszerelt milícia ostromolja a fegyházat.
Nowyork. októbor 5 A colorádói katonaság, amely Canon Cityben ostrom alá vette a fegyházai, a végső eszközhöz folyamodott és a levegőbe röpítette azt az épületei, amelyben a lázadó fegyencek eltorlaszolták magukat. Most dolgoznak a romok eltakarításán. Még nem lehet tudni hányan lelték halálukat a romok alatt. A parancsnok akkor határozta el az épület felrobbantását, amikor megtudta, hogy a fegyencek a tuszokul visszatartott őröket egymásután megölték és ledobálták a várfokról az ostromlók közé.
Végül is, mikor valamennyiük öngyilkosságával is hiába fenyegették meg a katonaságot, a lázadók vezére magát és négy alvezérét agyonlőtte. Erre a foglyok megadták magukat. A halottak számát százra becsülik.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 10.
áz ötszáz éves ferences jnbllenm második napja
A nial ünnepségek délelőtt 10 órakor kezdődnek
Nagykanizsa, október r>
A hála a legszebb virág, amely emberi jzivbencsak nyilhalik. Ennek szép megnyilatkozása volt a nagykanizsai ferences jubileum második napja. Az ötszáz ével ünneplő ferencesek valóban megkapó formában mondatlak kösrönelet és róllák le a hála adóját a kolostor jótevőivel szemben. 9 órakor fényes requie-mel celebrált P. Deák Szulpic plébá-nos-házfönök papi segédleltei A szentmise után pedig gyászbeszédet mondott, amelyben meghaló szavakban emlékezel! meg Kanizsay János grófról, egykori zalai főispánról és esztergomi érsekről, aki a franciská-nusokat Nagykanizsára telepilelte. Úgyszintén a második alapilóról, Pergc Kristóf kanizsai várkapitányról, aki nemeslelkílségében a mai kolostori és templomot építtette. — Imáiba foglalta az Ötszáz évnek városi magisztrátusát és az elhunyt hiveket, nemkülönben az önfeláldozó működésükben pestisben elhall és a töröktöl lemészárolt ferenceseket. A szentmisén a város képviseletében dr. Sabjdn Oyula polgármester és Krátky István főjegyző is megjeleni.
A vasárnap programja
10 órakor szentbeszéd, utána ünnepélyes főpapi mise, amit a megyéspüspök képviseletében dr. Simon Oyörgy prelátuskanonok végez nagy papi segédlettel. A szentmise után jubileumi ünnepély a Cinktóriumban. Az Ünnepély szónokai: dr. Simon György prelátus-kanonok, dr. Sabjdn Gyula polgármester, dr. Dómján Lajos egyházközségi gondnok és id. Mátés József kiskanizsai egyházközségi gondnok. Az ünnepélyen az Egyházi Énekkar is szerepel. Esle
6 órakor szentbeszéd és litánia. Megérkezett Simon prelátus
Dr. Simon György prclátus-kano-nok a betegsége miatt távollevő
megyéspüspök képviseletében tegnap este a plébániára érkezett, hogy a vasárnapi ünnepségeken résztvegyen.
A vármegye képviselete is részt fog venni a mai vasárnapi ünnepségeken, dr. Drand Sándor vármegyei főjegyző szentélyében, aki ma reggel érkezik aulón Nagykanizsára.
/I piac-iérneR a Főutcára nészö sarkán less a 20-as sscobor
Május utolsó vasárnapján lesz a leleplezés
Nagykanizsa, október r> rultak. Tegnap délelőtt helyszíni szemlén elhalározták, hogy a szobrot az Erzsébet-térnek a Cenlrállal szemközti sarkán, a Fő-utca felé fordulva állítják fel (kb. ahol most a világító hirdető-oszlop áll). Etekin-telben még Vargha László és Med-gyasszay véleményét hallgatják meg A szobor 20.000 pengöba kerül. Leleplezése a tavasszal, május utolsó vasárnapján lesz a hősöknapi ünnepség kcrelében. Lesz tehát szobra is Kanizsának...
A 20-as hősi emlékmübizoltság Reischl Richárd országgyűlési képviselő elnöklésével Nagykanizsán, a Korona éttermében tirloil értekezletén elhatározta, hogy teljesen különállóan létesiti a vc>11 20. h. gy. ezred hőseinek emlékmüvét. A tervpályázat eredményéül elfogadott lerv kiviteléhez (annak idején részletesen istiK\'r-tetlük lapunkban) a bizottság és a város képviseletében jelenvolt Király Sándor műszaki tanácsos hozzájá-
Nagy tüz pusztított Fityeházán az éjjel
Négy gazdának elpusztult a gazdasági udvara istállókkal és az egész tengeri termés Négy község tűzoltósága oltotta «- a veszedelmesen terjedő tüzet
Nagykanizsa, október r> Figyeltáza községben tegnap este nagy tllz pusztított és csak a teljes szélcsendnek és az elegendő menny-ségü viznek köszönhető, hogy a
lélfalu nent égett le.
Este fél hét óra tájban kigyulladt a falu közepén levő Bróz József gazdasági udvarán egy istálló, amitől tűzet fogolt több szalmakazal és egy nagy kukorica góré. A tűzhöz azonnal kivonult a filyeházaí önkéntes tűzoltóság, de igy is gyorsan terjedi a tüz és átcsapott a szomszédos gazdasági udvarokba. A tűz-
oltók segítségére csakhamar megjelent a murakereszturi, szepetnekl, koitátszegi önkéntes tűzoltóság, melyek a község egész lakosságával válveletl küzdelemben kllzködlek a tűzzel.
Viz szerencsére volt elegendő és szélcsend Is volt és igy a veszélyeztelelt lakóházakat, sikerült a tűztől megmenteni. A gazdasági udvarokban azonban a tüz igy is nagy pusztítást vitt végbe.
Elpusztult Bróz József, Takács József, Vukics János és Klovrek János pajtája, beraklározotl terményei,
A barátok Nagykanizsán
Itta : llarbarlts Lajos*)
Nagykanizsa katholikus hitéletének története a szcntfercncrend megtelepülésével kezdődik s azzal évszázadokon át teljesen összeforrott.
Az egyházközséget Kanizsay János esztergomi érsek alapította, aki egyben Zalavármegye főisjiánja is volt. Halis István\') 1415-re, egy rendi feljegyzés 1418-ra2) teszi az alapítás és a szentferenc-rend letelepítésének esztendejét, míg a Canonica Visitatio-k ezt a dátumot 1410-ben állapítják meg. („Ecc-lesiam cum convenlu fundalam Anno 1410. per celsissimum Principcm Dom. Joannem Kanisay Arclii Eppum Strigoniensem, in Forlalitio habui-mus.")3) Ettől kezdve a franciskánusok voltak az egyházközség lelki gondozói egészen addig, amíg 1690-ben a törökök Nagykanizsa várát elfoglalták.
\') A szentferciicrcndlck nagykanizsai letelepedésének 500 éves jubileuma alkalmiból (oki. 3 6-lg) kozflljllk ezl a lészlelet Nagykanizsa Monográfiájából.
I) Halis : A Fcrencrencl kanizsai zárdája (Nagykanizsa, 18911.) a) l> Slepli. Col. Szabó 1898. évi, a zárdában bekeretezve óizüll feljegyzése, a) Canonica Vlsltallo 1821.
A templom a várban voll („in Fortalitio"), annak ó-város nevű részében. Ugyanolt volt a barálok hajléka Is.
A diszes, nagy templom, melynek Szent Péter volt a védőszentje, a csillagos ötszög alakú várnak körülbelül a közepén állott, kapuja rányitott az ó- és uj-várost összekötö hidra.
Ebben az időben a barátoknak legtöbb dolgot adott a folytonos harcokban elesettek, sebesültek te-li és lelki islápolása. A szinte évről-évre ismétlődő kolera-járványok nemcsak a katonaságot és a városbéli lakosságot tizedelték, hanem pl. az 1545. évi borzalmas pestis idején az önfeláldozással ápoló barálok is az utolsóig meghallak h szörnyű nyavalyában, úgyhogy a kanizsai vár klastromába újra kellett a ferenceseket telepíteni.
A várurak közül többnek tetemei porladnak a mai Vári-réten, a később lerombolt régi templom kriptájában. A magyarok győzelmei alkalmával Te Deum\'zengett a kanizsai vár templomában, melynek oltárát ilyenkor a zsákmányolt török zászlókkal ékesílellék fel.
1600-ban Kanizsa vára 90 esztendőre török kézié kerüli. A törökök
a templomra is rátették kezüket és a pálereket kikergették hajlékukból. („. . . egész 1600-ig a ferencrendiek lakiák, de az utóbbi évben, a török hatalom bekövetkeztével a testvérek zaklatlaltak, úgyszintén keresztény nyájaik is, úgyhogy javaikat és házaikai kénytelenek voltak elhagyni és Krisztus ellenségeinek átadni, amíg azután Isten újból felkeli és megmutatta hatalmát."\') A szerzetesek magánházakban húzták meg magukat és csak titokban tarthattak összejövetelekéi, vallásos tanításokkal és a városra szakadt veszedelemben vigasztalásokkal látva el a keresztény hívőket. („. . . sed Anno 1600. superveniente Turca cl Prae-sidio occupato, occupavit Ecclesiam i|iio<|uc noslram, Fratribus ad pri-vatam Domum rclegalis".. .)■\'•) A kanizsaiak szép templomának tornyáról lekerült a kereszt és félholdas dzsámiává, muzulmán imaházzá alakították át.
Amennyire nem szerette a török a ferencrendi barátokat, annyira megbarátkozott csakhamar az orvostudományukról hires jezsuitákkal, akik 1612-ben, vándorlásuk közben a kanizsai basa hívására bevetődlek
0 I\'. Szabó I. lelj. s) 1821. Can. Vls.
az egész kukoricatermésük, ólak, kisebb-nagyobb kamrák, slb.
A tüz állal okozott kár, mintegy 10—15 ezer pengő, ami biztosítás utján csak kis részben térül meg.
A tüz teljes négy órán át tartott. A csendőrség megindította a nyomozást a tüz ügyében, annál is inkább, mert gyujtogatást sejtenek.
Bártáncosnő
Szerelmi regény 8 felv.
Pöiierepló: MtJdred H. Chaplin.
A bajadér gyűrűje
•MsinfMais^xauKcaMKaitMM
1 URÁNIA MOZI |
•HMIInMttMSWMItMIM*
Léni kalúzok
Harry Piel
bravurfilmje:
Hilfl JOHIÓ
Mindenütt kaphatói Termelt;
Oru. Magy.
TeiarSvetkezetl KSzpont
Budapest. I., Horthy Mlklós-ut 119-121
Férfiak ne csüggedjenek!
BO Hllár btlytg elleniben diikrelen bérmentve kapják irikoivotl Idillit e«y eeeniácl&e lilái-minynik, (mely ironnil illendő láill erót bliloell minden kotu, gyenge vigy neufiitenláe fértlnik) KELETI I. ofvoiieMliatl möiiergráí Budapeti, Pctőll S.-utca 17. Alip. 1178. It»l
Kanizsára és itt kél beleg asszonyi meggyógyítottak. Amikor pedig egy pécsi agái is sikerült a hasába képzeli kígyótól megszabadítaniuk, akkor a pécsi jezsuita-misszió engedélyi kapott, hogy a „hosszúhaju latin papok" Kanizsa várában letelepedjenek és itt (1650. körül) állomást létesíthessenek:6) A ferencesek pedig zajtalanul, otthontalanul, de sohasem csüggedve lelkipásztorkodtak tovább, egészen 1690-ig, a vár visszafoglalásáig.
Még a török hódoltság ideje alatt épült fel a várban a kanizsai hivek kicsike szükség-temploma, az „Ecc-lesia Bealae Mariae virginis in Caelos assumplae", melyben a török által hivatalosan befogadott jezsuiták, hirdették Isten igéit.\') A vár visszafoglalása ulán a jezsuiták, mint tábori lelkészek továbbra is adminisztrálták a kanizsai plébániái. Ugyanekkor a ferencrendiek is elfoglalták helyüket az újra keresztény templommá szentelt dzsámiában. 1703-ban a várral együtt a ferencesek hajlékát és templomát is lerombolták, úgyhogy annak nyoma sem maradt.*)
•\') Malis I in. 7) |G90-1730-lg kereszteltek nagyobb anyakönyve és P. Va|da Jinos li plébános beadványa a városhoz. (1889. Iclir. 8. I.. városi levéltár I) »J I\'. Szabó I. iel|.
Október 6
Vasárnap
Októberi 6
Vasárnapi
IQVÜ.1 október fi.
ZALAI KÖZLÖNY
Szenzációs fordulat dr. Wolf Ferenc rejtélyes halála ügyében
A fonyódi csendőrség rekonstruálta a kanizsai személyvonaton történt bUnUgyet - Felboncolták a földbirtokos bulláját _ A fonyódi izraelita hitközség csak Qétfön engedi elszállítani dr. Wolf Ferenc bolttestét
Hogyan töltölte Wolf Ferenc halála előtti ntolsó óráit Nagykanizsán?
Nagykanizsa, október fi
Dr. Wolf Ferenc országos szenzációvá nőtt, rejtélyes és megdöbbentő halála óla ma eslig másfélnap lelt el, de ez alatt az idő alalt a tragédiára alig derllll valami világosság.
A Zalai Közlöny munkatársa ma ismét külön nyomozást folytatolt a deteklivdrámába illő ügyben és olyan adatok birtokába jutott, melyek alapján a három feltevés közül, hogy : gyilkosság, öngyilkosság, vagy véletlen szerencsétlenség történt, a két utóbbi fellevés látszik valószínűbbnek.
Munkatársunk legújabb információi a nagykanizsai személyvonalon történt homályba burkolt tragédiáról a következők:
Balesetre duplán számítolt a blxtosltás
A fonyódi csendőrség értesitése révén a budapesti főkapitányság a ((városban széleskörű nyomozást folytatott le és megállapította, bogy dr. Wolf Ferencnek Budapesten kll-ISn irodája volt.
A tragikus körülmények között halva talált földbirtokos maga szombathelyi származású. Néhai Wolf Izsó szombathelyi ügyvéd fia, aki egy budapesti tejközponti vállalat igazgatójának leányát vette el.
Dr. Wolf Ferenc a nyarat, sőt az őszt Is mindig Pogányváron töltötte, ahol drágán berendezel! villája volt.
Innét utazott fel üzleti ügyeiben Budapestre.
Azok a megdöbbentő részlelek, melyek közöli rátaláltak, már ismeretesek olvasóink előtt a Zalai Közlöny tegnapi számából. Ugyancsak elsőnek jelentettük, hogy megállapítottuk, hogy dr. Wolf Ferenc ennek a hétnek hétfőjén egyik nagykanizsai biztosító főügynökkel Budapesten 10.000 dolláros életbiztosítást kötött.
Ennek a nagyösszegü életbiztosításnak megkötését, mely különben a megállapodás értelmében ugy szólt, hogy balesel esetére a blzlosilolt összeg duplán illeti meg dr. Wolf Ferencet, illetve balesetből kifolyólag történő elhunyta esetén özvegyét, a titokzatos haláleset körülmé-
nyeivel összefüggésbe hozni korai volna.
Dr. Wolf Ferenc anyagi Öelyxeíe
Dr. Wolf Ferenc, ha voltak ís adósságai, mint mindenkinek, aki ma birtokból él, lávolról sem állolt ugy anyagilag, hogy a biztosításnak köze lehelne állítólagos Öngyilkosságához.
Munkatársunknak sikerült megállapítani Nagykanizsán, hogy dr. Wolf Ferencnek semmi esetre sem volt több adóssága, mini 40—50 ezer pengő. Ezzel szemben azonban legalább 150—200 ezer pengő értékil ingó és ingatlan vagyona vari.
Nagykanizsai bank-körökben ez a legmegbízhatóbb információ róla. Senki nem tudja, hogy Wolínak lehettek volna olyan összegű adósságai, melyeket rendezni ne tudott volna.
/I nagykanizsai rendőrség bünügyi osztályán dr. Gálfy Dezső rendőr-fogalmazó, a Zalai Közlöny szombati számában megjelent cikk, annak főleg dr. Wolf Ferencnek nagy életbiztosításáról szóló, egészen friss adatai alapján szintén megindította a nyomozást és ezzel bekapcsolódott abba a bűnügyi munkába, amit a budapesti főkapitányság, a fonyódi csendőrörs és a szombathelyi rendőrség, valamint az egészei irányító kaposvári kir. ügyészség végez.
Szombaton délelőtt a kanizsai rendőrség kihallgatta a biztosításra vonatkozólag azt a biztosító fóügy-nököt, akiről lapunkban megemlékeztünk.
Ideges órák Sagykanl-xsán
Magánértesülésünk szerint dr. Wolf Ferenc csütörtökön délután 6 órakor érkezett meg Nagykanizsára. A Centrdl kávéházban foglalt helyet és rendkívül idegesen viselkedett. Csütörtökön többizben találkozott Zer-kovitz György borkereskedővel, akitől élénken érdeklődött, hogy az éjféli személyvonaton sok utas szokott-e utazni.
— Ma éjjel a fővárosba akarok utazni üzleti ügyben -- mondotta
Zerkovitznak — fáradt vagyok és szeretném, ha pihenni tudnék az utón. 7\'aldii majd tudok egy külön fülkét kapni a kalauztól. Zerkovitz is észrevette, hogy dr. Wolf Ferenc, akit egyébként nyugodt kedélyű embernek ismert, feltűnően ideges.
A Ceníiálban Wolf kávéi rendeli, de alig fogyasztott belőle valamit.
Éjfél előtt taxin kihajtatott az állomásra és elutazott — utolsó útjára
XI boncolás
A fonyódi csendőrség még pénteken kora reggel telefonon jelentelte az eselet a kaposvári ügyészségnek, mely nem adta ki a temetési engedélyt, hanem indítványozta a törvényszéki boncolást.
Ezl pénteken délután hat órakor a fonyódi hullaházban meg is ejtették dr. Moró Lajos lengyeltóti járási tiszti orvos és dr. Jdger Ferenc lengyeltóti segédorvos.
A vizsgálóbíró jelenlétében történt boncolás kétséget kizáróan megállapította, hogy dr. Wolf Ferenc halálát a roncsolódások folytán előállott elvérzés okozta.
A hulla fején nagy seb volt, de ez — az orvosok szerint — nem volt halálos. Ennek a sebnek eredete ülődéstől eredő. Az áldozat jobbkarja teljesen össze volt roncsolva és azt csak egy vékony bőrdarab tartotta még a testen. Ez a rendkívül súlyos seb okozta az elvérzést. Ezeken kívül még kisebb-nagyobb zúzódások borították a testét.
A Frommerból nem Qlányxotl golyó
A fonyódi csendőrség a helyszínen végzett nyomozás során megállapította, hogy dr. Wolf Ferenc kiesése vagy kidobása után fennakadhatott a vonat lépcsőjén és az éjjeli sötétségben (fél három órakor történt a szerencsétlenség) anélkül, hogy valaki látta volna, mintegy 15 méternyire vonszolta magával a vonat a haldokló emberi. Ezt a 15 métert a sinek mellett hosszú vérsáv jelzi
A csendőrség tehát ezeknek az észleleteknek alapján, valamint abból kiindulva, hogy az áldozat mellett
heverő katonai Frommer pisztolyból golyó nem hiányzott, hanem a csőben volt, amit először nem is figyeltek, azt teszi a legvalószínűbbé, hogy dr. Wolf Ferenc rendkívül körülmények közölt véletlen szeren-cséllenség áldozata leli.
Dr. Wolf Ferenc — mint a csendőrség ezl is kiderítette — nagyon jól ismerte l.áber Artúr fonyódi állomásfónököf, akivel a vonatból sokszor elbeszélgetett utazásai közben.
Ax ét deres xsebkendö nem volt elég egy ember elkábítására
Mivel a személyvonat budapesli megérkezésekor a II. oszlályu fülkében talált élheres zsebkendőt megvizsgálták a vegyvizsgáló intézetben és azt állapították meg, hogy az abba itatott folyadék nem lehetett elégséges egy ember elkábítására, a fonyódi csendőrség a következőkben rekonstruálja Wolf Ferenc halálát:
Véletlen sxerencsétlen-ség történi 7
— Wolf Ferenc, amint a vonatba beszállott Nagykanizsán, nem pihent le, mint azt tervezte, hanem nyugtalanul töltötte az órákat. Mikor a vonat elhagyta Máriatelepet, kimehetett a folyosóra és gondolta, liogy Fonyódon kinyitja a vagon ajtaját és üdvözli állomásfőnök ismerősét.
— Még mielőtt a vonat beért volna Fonyódig, próbálgathatta az ajtót kinyitni, amely egyszerre kicsapódott és a szerencsétlen földbirtokost magával rántotta, aki ameddig bírta, tartolta magát, miközben a vonat tizenötméteren keresztül hurcolta és ezalatt a néhány másodperc alalt halálosan megsebesült. Mikor rátaláltak, már szemmellálha-tólag utolsó perceit élte.
Különben a fonyódi csendőrségnek egy járőre Budapesten, egy Szombathelyen, egy pedig Pogány váron nyomoz ez ügyben, de a csendőrök még nem tértek visza az őrsre. Vasárnapra várják a járőrök visszaérkezését, de a csendőrörs vezetője máris mondhatott annyit, hogy ha a fenti legbiztosabb feltevés nem állná meg a helyét és a csendőrök valamerre teljes fordulatot jelentő momentumra talállak , volna, erről külön telefonjelentést adtak volna le Fonyódra.
Akadályok a temetés körUl
Dr. Wo//Ferenc holttestét Fonyódra érkezett fivére és sógora intézkedésére a boncolás után duplakoporsóba
Ma mindenki erről beszél,
»
I hogy a „Menyasszony" divatáruház
leuuiabb divatos áruval lett felszerelve és vételkényszer nélkül meggyőződhet, hS a legolcsóbb árban szerezheti be öszi szükségletét r6*»« és d.vatárubajr.
I Köreim jewö Menyasszony divatáruház Nagykanizsa, Deák-tér I.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 10.
helyérték és cl akarták szállítani, de az izr. hitközség a nagy zsidőiinne-pekre való tekintettel ezt nem engedte meg és igy a holttestnek Szombathelyre való szállítása hétfőn reggel fog megtörténni teherautón.
Dr. Wolf Ferenc rcjiélyes halála ügyében tehát a péntek reggel óta tartó nyomozás eredményeként azt lehet elkönyvelni, hogy a különböző feltevések közül azt leszi legeifogad-halóbbá, hogy Wolf Ferenc tragikus szerencsétlenség áldozata lett.
Mindenesetre a járőrök beérkezése és a különböző városok rendőrségeinek munkája hamarosan teljes fényt dérit az ügyre és ezzel lezárulnak a pogányvári hircs inintaszölögazdaság urának korai halálával felkavart bün-ügyi hullámok. U. Gy.
Regedei viz
nemcsak kitűnő borviz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fOszer-és csemegeüzletben.
Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nagykanizsa,Király u. 21
A Zalai Közlöny
amatőr íényképp-ályázatának feltételei és dijai
körű érdeklődésre laláP, hogy a pályázatot már most megnyitjuk, any-nyival is inkább, hogy fotográfusaink a nyugodtabb világilásu és hangulatos őszi napokat kihasználhassák felvételeik elkészilésére.
a
in
Nagykanizsa, október B
Megirluk, hogy a Zalai Közlöny az amatőr-fényképezés nemes sportjának fejlesztése és a foto-müvészi ízlés kultuszának bevezetésére amatőr-fénykép kiállítást és versenyt rendez. Első híradásunk olyan széles-
D i j a k i
I. dij 1 drb. „Agfa" Billi fényképezőgép Doppel anastigmat lencsével 6x9 cm. nagyságú rollfilmhez értéke 70 P II. . I „ .Agfa" 4 részes fényképezőgép diszállvány fémből, zománcozva és nikkelezve és 1 drb. fénykép disz-
album értéke ... .................. 25 P
III. „ utalv. 10:— pengő értékű „Agfa" fotócikk vásárlására, Szabó Antal sporlüzlelében.
További legjobb 10 amaleur lapunkban a zsűri dicséretében részesül.
Pályázati faltátelek ■
1. Amatőrök saját felvételeikkel és nagyításaikkal pályázhatnak. Nagyításoknál az eredeti nagyságú kép is beküldendő. A képek hátlapján az amatör jeligéje Írandó név nélkül.
2. A jeligével egyidejűleg egy lezárt borilék adandó át a pontos címmel. A boriiékon a jelige és drb. szám feltüntetendő. A borítékot a bíráló bizottság bontja fel.
3. Gyűrött nem tiszta fényképekkel pályázni nem lehet. A fényképek a Zalai Közlöny tulajdonában maradnak.
4. A fényképeket a Zalai Közlöny Szabó Antal sport- és fényképészeli szaküzletében közszemlére kiicszi.
5. A bíráló bizottságot a Zalai Közlöny szerkesztősége jelöli ki, tagjai lesznek : a főszerkesztő, egy szakfényképész, egy festőművész, egy amateur, egy fotó kereskedő.
(>. A pályázat azonnal kezdetét veszi és a Zalai Közlöny-ben később közzételt időpontban lezáralik.
A mai naplói kezdve tehát a pályázat megnyílt. Néhány nap múlva az első beérkező pálya-müveket már kiállítjuk Szabó Antal üzletének ki-
rakatában. A pályázaton mindenki részt vehet, aki százszázalékos amatőr. Mindenki annyi képpel pályáz-halik, ahánnyal akar.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-llgyelö jelentések! Sz mbaton a hAmér-s/ktcl: keiigel / órak.-l +U\'?, dflulán 1 órakor +22 4, este 9 órakor +15.
FelMzel: Egéiz napon át llszla égboltozat
Szélirány: Egész napon át délnyugati szél.
A Mateirolágiai Intézet eale |Q órakor \'jolanlli egyalfire még túlnyomóan derült, meleg, majd nyugat lelát nagyobbodó felhajtottál cb A re hajló Idö várható.
— Italniérők figyelmébe. Minthogy az uj bortörvény kivonat s a korcsmai hitelekről szóló miniszteri rendelet kifüggesztése minden ital-mérőre a korlátolt kimérőkre is — szigorúan kötelező, nehogy a legközelebbi borvizsgálat vagy rendőrhatósági ellenőrzés alkalmával bárki kellemetlenségeknek legyen kitéve s megbirságoltassék, igyekezzék mindenki a bortörvényből egy példányt, a korcsmahitelekröl szóló rendeletből pedig az italmérő helyiség minden szobájára egy egy példányi beszerezni s ezt olt mielőbb kifüggeszteni. (Bortörvény kivonat 1 P 10 fül. Korcsmahilel rendelet 60 fill. a Zalai Közlöny nyomdában kapható.) Vendéglősök titkára.
Magyar Távirati H.-T. és Magyar Hirdető R.-T.
nagykanizsai fiókja Sugár-ut 4. sz. alól Irodáját
Erzsébet-tér 18. szám
I. cm. helyezte át.
mint az összhang ad/a a jó zenét, ugy a szép szőnyeg harmonikus meleg otthonná varázsolja lakását I
Ennek fellételel is vannak: elsőrendű minőségek, ízléses minták, továbbá, hogy a legnagyobb igénybevétel mellett is megtartsák eredetiségüket, a környezetbe harmonikusan illeszkedjenek és szépségükkel emeljék a lakás értékél,
Sxönyegelm ezen igényeknek tökéletesen megfelelnek ez és nagy választékom titka annak, hogy szőnyegvásárlásukhal mindig többen és többen heresnek fel.
Itt az Ideje, hogy lakását felfrissítse, a téli esték összejövetelét barátságosabbá teszi a sxép szilnyegehkel álsxltett lakás. Bevásárlásai megkönnyítésére a tavalyinál nagyobb és értékesebb
SZONYEGKIÁLLITÁST
^^ rendezek a VOLGÁM EGYLET
nagytermében oktúber 17—21-ig,
melynek megtekintésére tisztelettel meghívom.
A világ leghíresebb és legjobb gyárosainak legszebb szőnyegeit mutatom be. Garantált háboruelőtli valódi perxsálc, magyar perxsa. smyrna. torontáli kellm ép oly gazdag választékban található, mint a legolcsóbb futószőnyeg.
nAiiT/i MIKSA
Beléptídl/ ■ Nagyltanlxsa legnagyobb éis legolcsóbb sxönyeg-
n,ncs/ ■ besxerxésl Oelye
IQVÜ.1 október fi.
ZALAI KÖZLÖNY
Kilenc órát késett a trieszti gyorsvonat
a vonalon történi szerencsétlenség miatt
Narrvkanlz-sa, október 5 A trieszti gyorsvonat, amelynek reggel 6 óra 20 perckor kellelt volna beérkeznie a nagykanizsai állomásra, kilenc órai késedelmet szenvedett, ugy, hogy 2 órakor is Ko-
tori állomásnál vesztegelt. A jugoszlávok titkolóznak A szokatlanul nagy vonatkésés nagy aggodalmat kellett Nagykanizsán, ahol nemcsak számos olasz kereskedő várla a vonatot, hanem sok kanizsai család is hozzátartozóját várla ezzel a vonattal.
Érthetetlen voll a jugoszláv vasulállomásoknak titkolózása, amellyel a magyar vasutasok telefonkérdezős-ködésére a vonal késedelem oka felöl — kitérő választ adtuk. Ez persze csak fokozta az aggodalmat. Az egyik verzió szerint földcsuszamlás történt a vonalon, mig egy másik ellenőrizhetetlen hírforrás szerint
két tehervonat összeütközött és ennek folytán a hosszú késés.
Végül 14 óra 22 perc után befutott a trieszti gyors a nagykanizsai pályaudvarra, ahol, hogy ne kelljen ujabb gyorsvonat-szerelvényt összeállítani - a trieszti gyorsvotjat kocsijainak egy részét a 1435 órakor induló személyvonathoz kapcsolták, amely 14\'35-kor indult Budapest felé.
A nagykanizsai állomásffinökség délelőlt, miután a trieszti gyors nem luloll be,
szükségvonatot
állított be, amellyel pótolta a gyorsot.
Ahogy hivatalosan sikerült megtudnunk, a vonalkésés oka hogy Lalbach alatt a vasúti pályán két tehervonat összeütközött egymással, a kocsik felborultak és a pályán való közlekedést lehetetlenné tették.
■ Szentírás", kötve: I pengő. A Szent István Társulni kiadásában leg-_-ulabban megjelent Ujszttveisi\'ai Szentirus korlátolt példányban míg kapható n plébánia hivatalban. Ara I pennó.
A „Kispipa" megnyitása.
Van szerencséin az Igen tisztelt közfln-lég nagybecsű tudomására hozni, tlugy a Sajir-ut 23. siám alatti
é» azl megnagyobbítva és legmodernebbül berendezve, folyó hó 5-én
megnyitottam.
Kitanít b.litonm.lléki óe Pogóny.érl borok l
A zenél minden este Foaiók Feri, varosunk közkedvelt prímása szolgáltat|a.
A nagyérdemű közönség szíves párt->°gásál aerve, vagyok
Kiváló tisztelettel
Mátés Mihály
vtt a .Kllplpa" tulajdonosa
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október 6, vasárnap
Róm. katolikus : Brúnó. Protest. : Brúnó. Izraelita: I Isrl hó 2.
A ferences-Jubileum Ünnepségei d. e. 10 órakor kezdődnek a templomban.
A Nagykanizsai Zrínyi Mlktóa Irodalmi és Művészeti Kör ís a Magyar Neruzell Szövetség hazalias gyász-ünnepélye d. e. léi 12 érakor a Városi Színházban.
Kegyeleti staféta d. e. fél 12 órakor a lelsőlemplom előlit lérról.
Képkiállítás a Caslnóban. Nyílva I egész napon át.
! városi Mozgó. Bártáncosnő\', sze
• relml regény. .A bajadér gyöngye", vlg-
Urénla Mozgó. .Légi kalózok", — I : Harry Pici bravurlitmje
• Gyógyszertárt éjjelt szolgálat: I. \' ; hó végéig a ttogrnriedcr Frigyes-féle ! : .Megváltó" gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel fi órától me • | 6 óráig (hétfő, szerda, pénlei délután j : és kedden egész nap nőknek)
Október 7, hétfő !
I
; Római katolikus : 0. B. A. Protest.: : Amália. Izraelita : Tisrl hó 3
Október 6.
Életünk kínos robotjában a sors járma mindenkinek nyakába vágja véres csíkjait .. Vannak, akik turáni, szittya türelemmel feszítik pattanásig izmaikat... De vannak, nagyon sokan vannak, akik elbuknak, akiknek ellenállásuk napról-napra csökken, akiknek már alig jut eszükbe a^yonyoru imádság:.....Hazadnak rendületlenül légy liive, óh magyar .." Akikuál mar a gyermek Is a nyomor dalát zengi...
. l\'orlg alázott lélekkel, reszkető szívvel állunk ma elölted dlesd multunk legendás Istene, osi Hadurunk!... Engeszteltessék ki a te szent neved . és jöjjön el a Te nagy akaratod, amely diadalra viszi az oroz igazságot
Trianon csonkká, nyomorulttá tette a mi széles nagy hazánkat.■■ Nyomorult partokat szabott a hatalmas hullámit tengernek Azóta haragvó lázadás a mi létezésünk És amikos a nagy Igazság hajója megindul e partok mentén, nagy Urunk, csillapítsd le e lázongó hullámokat, hogy megérkezhessen mielőbb a Te nagy akaratod... _
Nyolcvan évvel ezelőtt tizenhárom szentlelkü hérosz hajtotta tisztes fejét a bitófa kötelébe lís azóta szent lelt a hely, ahol a hazáját szerető hősök egyetlen szó nélkül adták oda, amit Te adtál nekik, az életüket, mert tudták, hogy az ő vérük nyomán fakad a Te irgalmad, óh bosszúálló Isten ! lís irgalmas voltál, nagy Urunk - Félszáza-Kon keresztül erősítgetted a mi lelkünket a szolgaságban... s aztán e szent helyre szabadítottad a nyomorultak nyomorultjait, a rablók rablóit...
fis nézz körül e szük hazánkban Is, mindenfelől a békétlenkedés, pártosko-dás, a nyomor szelei zugnak. És háborog a tenger, melynek partjairól a nyomorultak milliői sikoltják feléd a könyörgést : Uram. hol vannak a mentő hajóid?... lís ezek a partok hullámmo-sottak. egyik nap belezuhannak az örvények végtelenségébe és akkor újra megrohannak bennünket a leskelődő kalózok rabló tömegei...
...Napfényes napodon, magvarok örök kegyelmű Hadura, viszem oltárodra a fehér lovat és esdem az irgalmadat: Küldd hozzánk eleink dicső vértanúinak szellemeit, az aradi tizenhármat, hogy azok szent lelke erősítse a mi vezéreink cselekvő akaratát... Hogy újra oda borulhassunk sirba rugdosott, bottal agyongyötört szüleink kakukfü-ves slrhalmaira, hogy újra keblünkre ölelhessük azokat, akik a sóhajok szár-nván estlenek loled és tőlünk Irgalmat, kegyelmet immár Hl esztendeje...
.. fis a ledöntött vértanuk-szobrára küldd el ezen a napon örökfényü napod ndnden sugarát. Hadd érezzék népeid leghitványabbjal Is, hogy az Igazságod fénye örök és végtelen...
Bra**dnyiiGyula
HÁZjy ^ VtOYF/V
HA NING/ AKKOR VEGYEN!
A városi pénzügyi bizottság ülése, Nagykanizsa varos pénzügyi bizottsága a jövő héten ül össze, hogy letárgyalja a város 1930. évi költségvetéséi. A pénzügyi bizottság ülései több napon ál tartanak.
— A Szociális Missziótársulat a nagyközönséghez. A közeledő tél a kanizsai Szociális Missziót is súlyos és nehéz feladatok elé állítja. A Napközi Otthon gyermekeinek és a sok oda fordulónak szükségük lenne meleg téli ruhára, cipőre, egyéb ruhaneműre. Akinek elhasznált ruhája, cipője, gyermekruhája van, aki szö-vefet vagy kelmét hajlandó adományozni, a szegény gyermekek és nincstelenek felruházására adja be adományát a Rozgonyi-utcai Missziósházba. A téli idő még több gyermeket és szegényt sodor a Misszió ingyen asztalához. Rendkívül sok azoknak a száma, akik a Misszióhoz fordulnak. A Misszió pedig ugy szerelné, ha senkit nem kellene elküldenie, ha mindenkinek tudná juttatni a szerelő szivek adományát. Kéri tehát a megértő szivü nagyközönséget, hogy ruha és szövet adományain kívül legyenek segítségére munkáiban élelmicikkek, burgonya, bab, liszt, zsir, pénz, slb. adományaikkal. Minden adományt nyugtázunk. Adományok közvetlenül a Missziósházba küldendők.
Október 6.
Nagykanizsa, október ,Y
Ma, vasárnap, az aradi gyász-nap nyolcvanadik évfordulóján, Nagykanizsa közönsége ünnepi keretek közt rója le kegyeletes adóját a l.\'t vér-tanu emlékezete iránt.
Az ünnepséget a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör rendezi, délelőtt fél 12 órakor, a Városi Színházban. Ünnepi szónok dr. Hajdú Gyula, a Magyar Nemzeti Szövetség helyi fiókjának elnöke. Erre az alkalomra irl költeményét adja elő Barbarils l.ajos, az Irodalmi Kör fölilkára. Énekel Büchler Mór karnagy vezetésével a Kisdatárda. Belépődíj nincs.
— Uj Írnok a városházán, A
polgármester Matolcsi Józsefet írnokul logadta fel a nagykanizsai városházára.
— A klskanlzsal áll. elemi iskola az aradi vértanuk gyászünnepélyét folyó hó 6-án délelőtt 9 órakor tartja. Hiszekegy. Szaval Ziegler Anna V. o. I. Ünnepi beszédet mond Kovács Illés igazgató. Szaval Preiner Ilona. Himnusz.
— Ma lépett életbe a DSA Vasút uj menetrendje. Az állomás-főnökség állal összeállított uj menetrend mai lapunk II. oldalán található.
Sorsjegy nélkül nincs főnyeremény!
Vegyen egy
"Te™:?"^; m°.r". Hirschler tőzsdében.
Főnyeremény i 100.OOb, 200.000, 300.000, szerencsés esetben S00.000 Pengői és még siáiaaa kB««p .s nagyobb nyeremények.
I. húzás október 26. és 29.
Sorsjegyek ára: Egész 94 P, fél 12 P, negyed 6 P, nyolcad 3 P.
/ALM KÖZLÖNY
ofttóber 6
A NagyKanlxsa—b»6ü-nyel vasút
létesítésével kapcsolatos műszaki tevékenység értesülésünk szerint teljes befejezést nyert és ezidő-szerint a finanszírozás kérdése kö-rül folynak a tárgyalások Az érdekeltség hozzájárulása immár legnagyobbrészt biztosítva van, csupán a Duna—Száva—Adria vasút hozzájárulása körül mutatkoznak nehézségek, noha epéikül a vasút nem volna megépíthető.
Megnyugvást jelent számunkra az a tudat, hogy e kérdésben a döntés joga Pogány Sándor vezérigazgató kezeiben van, kinek közismert szociális érzéke és a köz érdekei iránt mindenkor tanúsított megértése és áldozatkészsége bizonyára ez cselben is tekintetlel lesz Nagykanizsa város és az érintett községeknek a vasút létesítéséhez fűződő vitális érdekeire.
Megkönyilí Pogány vezérigazgató elhatározását az a körülmény is, hogy a hozzájárulás, illetve törzsrészvény-jegyzés a D. S. A. vasul számára rendkívül előnyös befektetés, mely a várható szállítási bevételekből rövidesen megtérülne.
— A zeneiskolából. Garai Margit, a nagykanizsai városi zeneiskola uj gordonka-tanára e Itó közepe Iáján tartja bemutatkozó hangverseny-estjét. — Jászai Margit, a nagykanizsai zeneiskola tanárnője meghívást kapott a Székesfővárosi Zenekar decemberi hangversenyére, melyen önálló számok keretében opcra-ái iákat fog énekelni.
— A Községi Párt kéti tagjait, hogy ma, vasárnap este 9 órakor a Vasutas Otthonban (Polgári ügylet) megjelenni szíveskedjenek. Vezetőség.
>= Tánciskola. Vasárnap este 8 órai kezdettel a Kaszinóban össztáncot tartok. — Különóra egész nap. Szives pártfogást kér Gábor tanctanár.
— Autóbusz-menetrend változás. A vasúti menetrend változás miatt a reggel fi óra 15 perckor induló gyorsvonalhoz az autóbusz 5 óra 50 perckor indul a Centráltól.
= Egy jó tanuló: Ugy látom, hogy Singer szöveteit még az iskolapad sem teszi tönkre.
Ma vasárnap este
illői vacsora
a Markó-féle vendéglőben
Kitűnő édesmust
ytmmitiSgl
Selyemh&risnyábcw harcsa lesz & lábét
\' Kí/i uisrht\' Hiniy fivirthiBuctaficil VII !>n viliéi] ulS<F IIIIHI^M
— A Szent Ilona Leányklub
f. hó 12-én, szombaton délután 6
órakor teával egybekötött, műsoros kis Teréz ünnepélyt rendez. — Az október 20—21-iki budapesti kath. ifjúsági kongresszus keretében tartandó előadó- és szavaló versenyre a Leányklub Kállay Ilus, Mágics Mária, Polgár Erzsi és Konyar Erzsi tagjait küldte ki.
= Felhívjuk minden kereskedő figyelmét a National Ellenőrző Pénztárak Terjesztési Vállalatának pénztártömb és csekktekercsek gyártási osztályára (Budapest, Váci-u. 8.). Mintái, ajánlatot díjtalanul küld. Bővebbel a mai számban megjelenő hirdetésben.
= Egy Jólöltözött ur: Singer szöveteiből készült öltönyben kellemesen érzem magam,mert kelméi rugalmasak és finomabb, tartósabb anyagokat még Londonban sem kapok.
— Egy keszthelyi iparos hirtelen halála. Tudósítónk jelenti: Kenyeres József tekintélyes keszthelyi háztulajdonos, aki régebben ismert cukrásziparos volt, ma éjjel szőlőjében hirtelen elinni)*, Szívszélhűdés ölte meg (>6 éves volt. Halála mindenütt nagy részvétet váliott ki.
Kltfinó szemüvegek orvosi receptre és recept nélkül legolcsóbban Zsoldos Gyula órás, ékszerész és látszerész uj üzletében kaphatók Fóut 14. Biztosító palota. Szakszerű Javítások.
— Utazási kedvezmény. A Duna —Száva—Adria Vasultársaság igazgatósága az Országos Erdészeti Egyesület részére Parádfürdőn 1929. évi október hó 15—17-ikén tartandó évi közgyűlése alkalmával valamennyi állomásunkról Budapestre való utazáshoz 1., 11., III. kocsiosztálynak használatában 50%-os menetdíj kedvezményi engedélyezett. — Az odautazás október hó 13—17-ig kezdhető meg és október hó 15—19-ig befejezendő. — Az utazás a kiadóit „Igazolási jegy" alapján olykép veendő igénybe, hogy a kiindulási állomáson vállolt kéregjegy a megérkezéskor Budapest állomáson nem adandó le, hanem az a visszautazásra is felhasználható. Az állomásfőnök.
= Egy zseblámpa megkímél és megvéd a sötétséggel járó minden bajtól és kellemetlenségtől. Természetesen a zschlámpaelemnck elsőrendű gyártmánynak kell lennie, ilyen a Oold Palaba, mely a legnagyobb fényerővel és a leghosszabb égéslartammal bír.
= Rajz és festő esli lanfolya-mot nyitok folyó hó 15-én. lírdck-lődni lehet egész nap Fekete László iparművésznél, Fő ul 22.
= Egy okos kis baba: Anyucim, nekem ruhácskát, pyjamát és fehérnemű anyagot Siiycr bácsinál végy, mert oit szépet és jól kapni.
előhívás, másolás, nagyítás olcsón l elvállaltallk.
Nagy választék
kedvező részletfizetésre.
9X12 lemezesgép „KODAK" . . .
38 pengő és feljebb 24 pengő és feljebb
Mindig friss
lemezek, filmek, másolópapírok, vegyszerek
Szabó Antal °pop< é8fény
képészeti szaküzlet
FellHtncoliá Jc
tteke JOxact Baltteatel
Nagykanizsa, október .1
A szenlpéteruri családirtás első áldozatát, öreg Beke József gazdát, a vérengző Kovács János apósál a zalaegerszegi törvényszéki orvosoka vizsgálóbíró jelenlétében felboncolták. Megállapítást nyert, hogy az öreg gazda két hatalmas liasszurást kapóit, melynek mindegyike halálos volt. A vizsgálóbíró a boncjegyző-könyvet beterjesztette a nagykanizsai kir. ügyészséghez.
A zalaegerszegi vizsgálóbírónak sikerült kihallgatnia a súlyosan sérült Kovács Jánosnét, a családirló feleségét, akinek felépülésében — bár állapota súlyos — bíznak.
— Anyakönyvi hlr.-k. Nagykanizsán sA\'pl. 22 2S-i(í t!i nyertnek srületelt, ezek kiiz.lll r, Ilii. III leány: llftlt\'i Imre honvéti sziikas/.vozotő és Holt Ito/.állánnk rk. leány, Bolf .lózser napszámos ós Snotl Uozállánnk rk. tlu. Vlneze Vendel rentlórőrmestor ós Csos/.ellcs Teréziának rk. leány, Takács Zslirmoatl boliis-zolea ós Árkus Annának rk. Ihi, •llikah István földműves ós Szalui Juliannának (Szenta, Somogy megye) leány, halvaszületett, Kuniez Isiván hegyőr és László Máriának (Zákány, Soinony-megye) rk. leány, Lenkovles László mészáros és hoillessefíéil és (lozdán Katalinnak rk. Nn, Nagy János vasúti munkás és Iliig Erzsébetnek rk. leány. Jobbágy István földműves ős Horváth Máriának rk. leány, Végh .József ntol-nársecétl és (iajtlor Máriának rk leány, Szemlies Károly clpőszscgédésKehwartz Krzséhelnek rk. leány, Németh István napszámos ós Némeltl Ilonának rk, leány, Doszpol Gergely földműves és Szabó Viktóriának reí. tlu. Házasságon kivlll 1 fin és 1 leány. t/iittUozih 4 i>tr-lént S/.lávee\'Z Ho/.álla mosónő rk. 21 éves. Nóvák Mária napsz.árnos (Semjén-liáza) rk. -12 éves, ijzv. Vas Józscfné szili. Kiss Anna napszámos rk. 115 éves, Szántó l.ászió napszámos (Gyóta puszta) rk. 7 ti éves. Iltu,isi,inni kötöli I piír: líeekort Lajos forgalmiadé ellenőr és Bárány Itózu rk.
Az október 26-án kezdődő uj m. klr. osztálysorsjátékra rendeljen sorsjegyet Lányi és Társa bankházában, Budapest, Apponyi-lér 3. (Klotild palota). F. közismert fő-árusiló nemcsak szerencsés, mert számos nyereményen kivül olt nyerték már a 100 milliós, 400 milliós, 3 milliárdos főnyereményeket is, hanem pontos, előzékeny és diszkrét. Ajánljuk t. olvasóinknak, hogy a mai lapunkhoz csatol! karion mellékletről levágandó „Rendelő Lap"-on rendeljen sorsjegyet még ma. Az ára a sorsjegy vétele után, húzás előli fizetendő.
= Varrógépvásárlásnál gondoljon a „PFAFF" névre.
Éger, nyár, bükk,
dió, körit, tölgy, hirt slb. rönkfákst
Állandóan váaárol
Fornérgyár fa Kernén yíatenneló B T.
Budapest, IX., Csont-utca I.
Nagykanizsa legrégibb temetkezési völlalata, mely nem tévesztendő össze ujabb alakulatokkal ————— f otizlet: Deák-tér 3. szám alatt, a felsötemplomnál.
HILD ELSŐ HAGYKANiZSaa TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
VÁLLALUNK
disz- és egyszerű temetéseket, exhumálások, hullaszállitasok bel- és külföldre bármely irányban és irányból, vasúton, vagy saját hullaszállító kocsinkon (fourgonon)
Diszes nyitott és üveg halottaskocsik
NAGYKANIZSÁN
_alapítási év 1881.
üzlethelyiség és iroda
Deák Ferenc-lér 3. sráin telefon szam: 269.
Műhely és raktárak
Kltály-ulca 4 srám telefon szám : 120.
Ugyanitt
SÜRGÖNYCIM , HILD NAGYKANIZSA
rolymiámli .. Angol M.syji lt.nk N.n,|..i,i,..| rM,^,,,!
NAGY RAKTÁR
érc, imilatió, kemény- és puhafa, ugy hullaszállító koporsókban, szemfcdelek, vánkosok, koszorúk, szalagok stb.
Egyleti temetések rendkívüli mérsékeli árakon
initt a Néhai Hild látván Emlékére Alapított Temetkezéai Envlét irn.<„t. , - 2-r~:-—
tanokat 85 éve, korig felveazünk éa a legmana.abb ^pélyt X\'^-
IQVÜ.1 október fi.
4 hal teltlége, májtájéki fájdalmak, emésztési nehézségek, gyomor-bélhurul és sárgaság a természetes fereac lósseí" keserűvíz használata állal megszüntethetök és az agy, a szem, Kldö vagy sziv felé Irányuló vértólulások ellensiilyozhatók. Gyomor- és béispecialjsták igazolják, hogy a Ferenc íózsef vízzel, különösen az ülő életmód következtében jelentkező bajoknál nagyon kedvező eredményeket éinek el. A Ferenc Jósscf keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-ilzlctekbcn kapható.
— A Nagykanizsai Kath. Legényegylet szüreti mulatságán folültlzclnl szívesek voltak: N. N. IIMJ pengő, Gombár Gyiiht, Molnár László, tlr. Ilniilu Gyula* Uazdagh l-\'orenc 10 in pengő, flllil József. Szomolányl tlyulu. hl. Knortzer György, dr. Köriig József, Kiss Hrnfi, ilr. Krátky István, clr. Iler-lln Ágoston, itr. Sutiján (iyulii, N. N., dr. Kmitnmn Lajos. dr. Fodor Aladár, N, N. dr. Kállay Tibor, .Mészáros l\'ál, Krivnnuk Keronc Ihárosberény, llloch Íiuízló, Tnutsch Gusztáv. Szegő Mór, Halviu tiyuhi. dr. l\'lthál Viktor, liber-hurdl Héla 5-5, Ádám Kóbort. Vinhof-fer Vilmos i I, üzv. Kuinln l-\'ercnené, Varga Nándor, dr. Muick László, Mil-tényl Gyula, Quittner Arlhiir, Mráz Káimán, Ármutli Sándor és Kin, dr, Tokára \'/.olu\'ni :i pengő, dr. Ta-ni.is János, ilr. Szabady Lőrinc, dr. Mnilz József, Vékásy Kíirolv 2\'ón 2\'5tl, N. S. 2-6(1, Stelner Ailotl, dr. Szabó Latos - Slngcr József óh Társa l\'őll, kosiéin lelnie I pengő, N. N. Síi fillér, i\'gv n l-MitlekneK, inint Séliuy Teréz, úrhölgynek, Somogyi Gyula, Szántó UJos. Itarlhou tlyula. Fala István. Koronya (iyula, i.aiU\'cky János, dr. Sarlorv Zsigmond, floffer Viktor és (irosz Ferenc uruknak gyümölcs, bor, slli. adoriiúnyokért, valamint u tolatok kölcsönzéséért e\'/.uton is hálán köszönetei mond rrz egyesület vezetősége.
= Három fokozat van : jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb!
; Közismert Singcr József és Társa dúsan leiszereit szónyegrak-lára. Elsőrendű minőségek mérsékelt árban.
— Szerencsétlenség építkezés közben. Tudósítónk jelenti: Tóth Mária téglahordó leány a Kolozsvári-ulcai építkezésnél Keszthelyen dolgozott, amikor a tetőről leesett egy tégla és Tóth Mária fejére esett. Koponyarepedést szenvedett.
=■ UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazoltak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengönként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtéritjük. Kopsteln Szombathely. Kőszegi-utca 5.
Tipp-szelvény
NTE—NTSE
eredmény:............ félidő :........
eredmény :............ léHdó :
olvasható névaláírás.
ZALAI KÖZLÖNY
Fölerakat: Hoffmann József Budapest, V., Bátliory-utca 8.
SPORTÉLET
Ma délután 3 órakor Zalaegerszeg válogatottjai ellen játszanak a profik
Uj játékosok a Zala-Kanizsában
Nagykanizsa, október 5 A Zala-Kanizsa ma délután Zalaegerszeg válogatottjai ellen játszik barátságos mérkőzést. A csapat a Move ZSE és a ZTE legjobbjaiból állítódik össze és igen nagy játékerőt képvisel. Jelentősége a meccsnek az, hogy Zalaegerszeg is be fog kapcsolódni a Zala-Kanizsa további működésébe. Csapatunk igy áll fel: Pápay — Réder, Fekete — Tamás. Habos, Horváth Bakonyi, Schus-ter, Schmidt, Orsolyák, Csász. (Farkas
sérülése miall a Vasas meccsre pihen.) A meccs érdekessége Schmidt (Sebes) bemutatkozása lesz, ha megfelel, itt is marad. Minden valószínűség szerint Francz centerhalf is megérkezik, akkor ó is próbajátékot fog játszani, ez esetben Babos lesz a jobbhalf. Csidával a vezetőség közösen szerződést bontott, egy-két játékost megfegyelmezett és valószínűleg még egy-két játékos ki lesz cserélve.
Bíró: llavas.
Az NTE elutazóit bajnoki meccsére Nagyatádra
A NTSE vezetőségének elismerésre inéltó eljárása
Nagykanizsa, október 5 Az NTE ma, vasárnap reggel a 4 óra 40 perces vonattal indult Nagyatádra a következő játékosokkal: Csondor, Jámbor, Ve.íák, Reithoffer, liekc, Mészáros, Szabó. Szollár, Ritter, Kovács, Kiss és Radics. A rossz vasúti összeköttetés miatt egy egész éjszakai bumlizás után csak másnap reggel 7 órára érkezhetett volna haza a csapat, az NTE kérésére azonban az NTSE előzékenyen
vállalta, hogy díjtalanul kocsikat log az NTE rendelkezésére bocsátani, mellyel a szobi vonalot idejében elérhetik s igy este 11 órára haza-érkezhetik a csapat. A jeles nagyatádi egylet nobilis eljárása dicséretes kivétel a mai anyagias világban. _
(Kegyeleti staféta.) A m. kir. 6. honv. gy. e. parancsnoksága október hó 6-án d. e. fél 12 órai kezdettel a Deák-téren kegyeleli stafétát rendez.
Csótányt, svábot, rusznit és hangyát
néhány nap alatt — még a legelhanyagoltabb helyeken is — már egyszeri felhintéssel
tökéletesen kipusztít
a fehérszínű, szagtalan, emberre és hasznos háziállatra teljesen veszélytelen
„REBUS" svábpor.
Csodás hatását izásesrek dicsérik. Aranyéremmel kitüntetve Világmárka.
Kapható : tliumann Aladár Fekete Sas gyógyszertárában és Tuutach Gu«*tá« drágái-Iájában.
Árak: kisdoboz P 1-80, középdoboz P *—, nagydoboz P 14-—. Gyártja: REBU* VEOYIMÜtfEK, Budapest, V., Béthory-u. 9.
Én nem l>irdetek sokai, mert a sok adminisztráció drágít!
Helyette i^en tisztelt vevőimet a legnagyobb minikben kielégítem, melyet
BUTORTELEPEM
|ó hírneve bizonyít. Hitelkápea egyéneknek ká*xpán«árban nyújtok hitalt. Jó minőségű hálöeaobák inir P 350-181 ebédlők P 650-181
Saját kárpltoamühelyamben a legolcsóbb éa lagjobb y munkát kéaaltem.
SxéUely Vilmos buíortelepe Nagykanizsa.
Kaxlncxy-utca 4. «is
Fel&lvás!
Ismételten felhívjuk ugy az Ipari, mint a háztartási munkaadókat, hogy az 1925 és 10211. évre betegség bízt Járulékból ós ezek után számított késedelmi pótlékokból származó hátralékok föle csakis akkor törölhető, ha az érdekeltek ez Iránt kérelmüket szóban, vagy Iránban 1021). oki. 31-lg a zalaegerszegi kerületi pénztárnál előterjesztik és hatóságilag Igazolják, hogy a hátralékok teljes összegének behajtása az üzem, vagy vállalat anyagi megrázkódtatásával járna, vagy a munkaadót foglalkozásában akadályozná, vagy a munkaadó én családja megélhetését veszélyeztetné. Ugyancsak lijból felhívjuk a figyelmüket arra Is. hogy azoknak a munkaadóknak, akik a terhükre 1(128. december 31-lg terjedő Időre elő-előlrt betegaéghlzt. Járulékokat. Illetve ezeket a járulékokat és az 1025. és 1926. évre a leütlek szerint kérelemre eszközöli esetleges mérséklés után még fennmaradt hátralékokat legkéBŐbb 1020. dec. 31 lg kiegyenlítik, az 11128. december 31-lg előirt összea késedelmi pótlékok hivatalból töröltetnek.
Tekintve, hogy n tentt kérelmek előtörlesztésére előirt határidő közeledik, felhívjuk a munkaadókat azok beadására. mert az 1920. okt. :tt-e után beadott kérelmeket figyelőmbe nem vesz-HZ.tlk. Országos Társadalombiztosító Intézet zalaegerszegi kerületi pénztára.
Visszaélések ■ szőrmeiparban I
Nagy elórlgyáiatot ajánlónk szőrme-vásárlásnál
A szőrme- és bundavásárlás mindenütt és mindenkor bizalom kérdése volt. A szörmefeslö ipar olyan tökélyre emelkedett, hogy csak szakértő tudja megkülönböztetni a valódi szőrmét. Ezért nem győzzük eleget figyelmeztetni olvasóközönségünket, hogy szőrme-, bundavásárlásnál csak olyan céget kérészén íel, hol bizalommal vásárolhat. Ilyen az országszerte előnyösen ismert Palugyai képesített szűcsmester cég, Budapest, Nagymező-utca 20., hol szokatlanul nagy a választék, olcsók az árak, részletfizetési kedvezményt ad és bőrkabátokban is nagy a készlete. (=)
= Menyasszony: Akárki akármit beszél, tudom, hogy csak akkor lesz tartós és szép kelengyém, ha vásznat, asztalneműt és paplant Singer-nél veszem.
MflTflGflLPA
pörkölt kávé,
a kávék királya
állandóan friss pörkölés
\'/4 kg. P 2-50
Muszel és Friedenthal
fűszer- és csemegekereskedésében Nagykanizsán.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 10.
Forgalomba került
a legújabb gyártási technika terméke
Hiij.vK ÚJLAKI míeilMtpala
Aki egyszer használta, mindenkinek a|ánl|a.
A .Von Djlaki Asbestcementpala
minőségileg felülmúlhatatlan,
A ,*.-o! Djlaki Aibeitcemeatpala
tartóssága korlátlan,
A .Von Djlaki Aibestcemenipala
tűznek, (agynak, viharnak tökéiete-•en ellenlill,
A /,-os Djlaki Asbeslcemenlpala
azinhatása minden szintien gyönyörben érvényesül. Árajánlattal éa ledési kólliégietéisel szolgai:
„Hagybátony-Djlakl" Egyesiül Iparművek B.-T. Budapest
vezérképviselete:
Dtikász Ferenc oki. gépészmérnök
deszka-, épülelfa- és típdési 37S1 anyagkercski-désc
aakanlzaa, Magyar-utca 106.
KÖNYVEK, LAPOK
)( Beregi Oszkár memoárjait
e heti számában kezdi meg a Színházi Élet. Egy rendkívüli élet izgalmas momentumai vonulnak fel ebben a memoárban. Az első folytatásban gyermekéveiről mesél Beregi és leírja a/.t az érdekes utal, amely eltérítette a kadeliskolától és a szini-iskoia padjai k»zé vezette Az uj szám közli az Uj Színház legújabb darabjának a Kajtlt-nek teljes szövegét, vezércikkét Molnár Ferenc irta.
)( Gondját, baját elfelejti, tia
kezebe veszi a „Magyar Magazin" jubileumi számát, mely fennállásának egyéves fordulóján, oklóber 1-én jeleni meg, minden eddigit felülmúló tartalommal. Egész iró- és rajzológárda vonult fel ebben a számban, hogy Ünnepelje az ország legszebb és legnívósabb képes folyóiratát. Farkas Imre, Egyed Zoltán, Oács Demeter, Kósa Lajos versei, Hanuszik Elemér, Ternay István, Tamás István novellái, Scgesdy László, Oörög l-ászló stb. cikkei, krokijai teszik nívóssá és változatossá a számot mtlvészi illusztrációkkal. Rengeteg érdekes cikk. művészi fotó, öllelrajz, színház-, film-, rádió-, gramofonkrilika, logikai nyomozás, társasági élet, sporl, divat és ujtipusu keresztrejtvény tarkítja a lapot, melynek uj száma közli a novellapályázatra beérkezett 110 pályamű felsorolását is. Egyes szám ára 1 pengő. Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal: Budapest, V., Sziget-u. 26.
)( Az OJság második napilap száma
a magyar humor legtökéletesebb diadala. A rengeteg vicces anyag felöleli az <isaz.es aktualitásokat, Nagy Emil akcióját. ti zsidók ünnepét, ti bét K7.lnliázl eseményeit, Sokoróniítkal versel, Papp •Jancsi poént lő, Salamon líadót püföl, a Vlllanyojaág kóz.li a friss híreket és h közgazdaság elsőrangú. Mutatvány-számot Ingyen ktlld a kiadóhivatal: Budapest. VI., Ó-utca 12.
A SINGER W:RÓGÉFEK
méois A LSvor<JOH2*AK !
Partfoy, gqér, atniwtrirté „Batlnol"
Blztoi hatám itlótttr. mely lertóióbetevté jet plántál mi ilr
1 u V\'
kiirt)* Sí
Igo-
ruio tudományos «li poii előállítva. Mái állatra, emberre ártalmatlan I „RIJSSIN" sváb, ruaznl, csótány, poloska ét han^yalrtó -szerek Naptárban utánvéttel izállltja: Ratlnol Laboratórium Budapest, VII., Murányi-utca 58. 4W«
KÖZGAZDASÁG Téli gazdasági Iskola Nagykanizsán
Nagykanizsa, október 5 E tél folyamán, november 20-án, vagy december 1-én kisgazdák részére tanfolyam lesz Nagykanizsán, a földmivelésügyi miniszter rendelete alapján és anyagi támogatásával. — A tanfolyamot csak ugy tartják meg, ha elég jclenlkezó akad. Ha nem lesz elég jelentkező, akkor Kiskomá-romban vagy valamelyik arra alkalmas községben rendezik.
A tanfolyam rendezésére dr. Vass Zoltán gazd. felügyelő kapott megbízást, aki jelenleg Magyaróváron tanlolyamon tartózkodván, — megkérte Nagykanizsaiét poj^^es-a nagyk^^^Hári^^Hkl-gabiráját, hogy sliB^sl n^^Fj.i ban támogassák és köi (Iliiéiül 40 olyan tnlmroz/anak. kik
taiifolya^^^Bndig pontosan részt-vesznek^MKorgalinasan tanulnak, s a fchruáyéiién remélhetőleg nagyszámú ^^BUkló jelenlétében tar taudó le is vizsgáznak.
Dr. iHWnvánsága az, hogy tanfolyam hallgatói felerészben Nagy-kanizsárJ^^krészíxn pedig lehetőleg a s^Hliu, vagy olyan köz-stgekbő^^Jutálódjanak, melyekből\' ukdr gyalog, akár vonaton minden órdra pv^mvi bejöhetnek.
A I.U^H tárgyai s azok illeg\' oszlása
f^^^ontáai per
•flf ii*«áa allaa Hp|.
Érdekes hitelrontási|)cr indult meg Ifnrr a budapesti töry^^Bike^^^sei az, I^^^Pen^^Bilá-
nosan ismert buaipHn lut^^odó-iroda hozzáintézett érdeklődésre azt az információt adla Cüyik nagy vidéki cégről, hogy fizetési nehézségekkel küzd és az inzolveneidjdnak bejelentése küszöbön iIII. A szóban-levó cég kerülő ulon ludonnst szerzett erröt az információról és a Magyar Nemzeti bankhoz fordult azzal a kéréssel, h.\'ijy állapítsa meg státusvizsgálat utján e híresztelés valótlanságát. A Nemzeti Bank közhitei) érdekekre való tekintettel eleget tett
ó>.
1. Növénytermelés.....30
2. Állattenyésztés és tejgazdaság 29
3. Kisgazdaságok berendezése . 10
4. Kertészet.......10
5. Méhészet és selyemhernyó tenyésztés.......9
6. Háziipar.......3b
7. Helyesírás, olvasás, fogaim. I(>
8. Gazd. földrajz, töiténelem . 10
9. Számtan, mértan, természettan .........1H
10. önképző gazdakör .... ti
11. Karének.......4
11. Tűzrendészet......2
13. Egészségtan . . ■ ■ 4
Összesen 184
1
A 3 első tárgyal ilr. Vass Zollán yiiélyesen adja elö, míg a többi jíak előadására megfelelő szak-dereket log felkérni. \'Az előadások tartásához szükséges viség fiílésénck s világításának bízására a kisgazda közönség éidc-tn Nagykanizsa város polgármes-Tél kérték fel. ii utón kéretnek fel az érdeklA-liogy a tanfolyamon minél löb-vegyenek részi s ez ügyben Nagykanizsa város erdőmestert híva-\\)ban vagy közvetlenül ilr Vass án gazd. felügyelő lakásán je-(kezzcnck.
lek a szokatlan kérésnek, egyik vi-Ji fiókja uljáu megtartotta a stáius-csgálalot és a |>iacon is olyan információkat sz-.rzcli, amelyek igazolták a tudakozódó iroda információjának helytelenségét. A szó-banlevő cég az errcvonalkozó hivatalos iratok birtokában most már a tudakozóiroda ellen fordult és minap megindította a hitelroritdsi pert.
(—) Kiskereskedői hitel. A soproni kereskedelmi és iparkamara kerületében összesen 33 kiskereskedő jelentette be igényét a kiskereskedelmi hitelre. Zalából 9 kereskedő kért 22 ezer pengőt; kapott 5 kereskedő 7I00 pengőt. Kellőt elutasítottak, keltőnek az Ugye függőben van.
CZOCZEK IMRE
cimfeatö, szobafestő éa mázoló vállalatát
*
<H»
Erzsébet-tér 18. sz. alá, a volt
Szarvas szálloda
udvarba helyezte
á t.
Ne mulassza el
megtekinteni, mit kaphat lOO pengőért 4 havi részletre is
Melczer Uvegkereskedésében
WI Nagykanizsán, Kazinczy-utca 2. az. alatt
6 személyes étkezókészlct gyönyörű tetszés szerinti mintákban, áll 26 drb-ból
6 teás csésze aljával ..........................................]2
6 feketekávés csésze aljával ... ...................." ]2
6 személyes Sandwich készlet .............................." 7 "
6 „ tésztás készlet...................................." 7
6 . csiszolt üvegkészlet complett .................."34
2 darab kristály váza.......................\' " 2
UltlMtltllN I
Tartiiiáta trltts!
IQküó
4ni egy norrrfl(
Nagyobb tipusok 3-
Is egyenleteucn \'
Legtakarékosabb, Icghiglénlí^i
Vcgyeitüzclfitl Rekord é« Zephlr i•w^r., \' kályhák Elltc takarék tűzhelyek. KéménylóMOkJ\'
Arlapol ,lljtal.mil küld :
HÉBER SÁNDOR
kftlyhi- .\'> !(l/lirly,:)-ár« Iliid.peit. Vllmo, , ,i,z.,-ut 39. ii.m (ll.Jöt-utc. ..io.) Kilyhalnknól állandó lerakat!
Lichlsclieiüdl Pál, Nagykanizsa
TŐZSDE
A tőzsdei mai forgalma gyenge volt. A nyitási árfolyamok szilárdak vollak ugyan, de bécsi megbízásra több eladás történt, ami az egyes papírok árfolyamait 1—2",o-kal süllyesztette. A fixpapirokban forgalom nem volt. A devizapiac üzletiden.
Zürichi zárlat
Haris 20 3l\',i. Lon-lon 2518\'*, Newyork 517 92\'/!, Hrüsael 72 20, Milano 2712
adild 76 92>/j. Amsterdam 208 I2t/i,llerlli: 123 41,. Wie„ 72 81. Softa 3-74 Vl, Pr(« IS\'35, Varsó 5807\' z. Budapest 90-40 Uelgiád 9 1211. Bukarest 3U8Vs
TarntaftfiísdB
A mai terménytőzsdén forgalom hiányában jegyzések nem fordultak elő
A budapesti Tázstlis devtes-jf^zMí
VALUTÁK Angol I. 27-71-27-86 Belga fr. /9-.S0-79 80 Cseh k. 16-87-16 97 Dánk. 152*55-153\'15 Dinár 9<>8-10-0ti Dollár 570 10-572-10 francia f. 22*30-22 60 Holl. 229-40 230-40 Lengyel 64 05-t>4-35 Leu 3*36-3-40 Léva 4 11-4-16 Líra 29 80-30-10 Márka 136 15-13675 Norvég 152 55-153 15 Schll,. 80 30 80 70 Peneta 84-60-85-30 Svájci I. 1IO-20 110 70 Svédk. 153-25-153 85
DKVIZÁK AmaL 229-70-230-40 Belgrád 10-07-10-11 Herlin 136-35-136 75 Brllsszel 79-67-79-92 Devizalel 3-39-3-41 Kopenh. 152 72-15312 London 27 80-27-88 Madrid 84-75-85 35 Milano 29*ÍM-3(r04 Newyork 572*20-3 80 Oazlo 152*72-15312 Páris 22*43-22 50 Prága 16-94-17-CO Szófia 4*14-4-16 Slockh. 153-45-153 85 Varsó 64-15-64-35 Wien 80\'-12-80*67 Zürich 110-45-110 75
Kiadja: Dékalal Ifyomda Lapkiadó Vállalat, lagykaolxiáii.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Int«nirt»«n telefon : Naavkantxsa 78. «t.
ÉRTESÍTEM
« n. t. közönségei, hogy a Sugár-alt Kisplpa-vendéglól átadtam, a Cjtengery-ut 54. szám alatt volt Ane«-félc van* dófliat átvettem és azl vasárnap, lolyó hó 6-án
Állandóan hideg és meleg éte\'ek, kllünó borok ti Sörök Heti és havi abonnama.
Kérem a n. é. közönség azivea pártfogását tisztelettel
Faludl József
<»M vtndéglA*.
IQVÜ.1 október fi.
APRÓHIRDETÉSEK
Caeonap 10 MÓlf «0 fillér, mlfldu Swní dl (a t llll. Sierd\'n ^ft-10 I" fillér, minden további „A \'7« 0 M». Clmiió b minden vaata-Mhb betűből álló azó két szónak számítunk. AJ Iáit kereaiknek SOM engedmény.
Hlrd.téaék S (Bl^angO Saaatagan alul a falaoleuea k»iay»aléa, aaámláaiáa alkai
, I « r a !
rUléee »égatt a » • n d 8 k
Xmmvml >/4 kg. 110— Vlda, Kazinczy-ulca 13.__««
férf, kalapok, dlvalnyakkendők, url-dlval dolgok a legnigyobb válaszlékban Kaulmann Károlynál. Telelőn 3/2. 4808
0aémegeaa6l6 minden mennyiségben kaphalö Artner Sándor cégnél.
Bajérólaányt keretek napi pár órai
ttnnyll házi munkára. Jelentkezni Hur.yadl-■jlca 20.
Fgy complett ebédlő és egy hálótzoba-butoi aladé. Clm a kiadóban. 4766
Lakatoatanono lavadalmazásaal lel -
| rálelik. UJIaky és lláhn. 4919
I Hérautá caukott, 6 személyes Minerva b ír^-\'ó Kaulmann Károlynál. TtlN^iZ. .akáalelelon 275. 4806
Egy baar%-OMott szobát konyhahasz aálittal a vá os balterUlelén november l-re keretek. Clm a kiadóban. 4928
fifranaáraak a legnagyobb válaszlék. ban rak ti n a érkeztek Kaulmann Károly céghez. Teleion 3 2. 4807
Oyermeklelen házaspár háscmaatarl llliil vállal. Clm a kiadóban.
Libamájat veazek legmagasabb napi álban. Naponta friss libahús, zsír kapható F.hn, Záida uLa 2. 4905
Lépesmézet,
nyersbőrt, ágytollat, • ••■< és fémet
legmagasabb áron vásárol Strém Barnát és Fiai
Erzsébet-tér 15. jsm
Vlacvaaatékaxeraléat, ciatornázásl ís minden e szakmába vágó |avttá«.\'kal pontosan éa |utányosan eszközöl Oxvatké Syala vlzvezeléksierelő és lakatos. 4969
Eladék tiUst prém házi nyulak. Fó-ut 19. Pttiller. 4954
Parfakt gyors- és géplrónó állási keres. Clm a kiadóban. 4947
Náxak 6, 5, 4 éa 3 szobás modern naa-lénhéaak s belvárosban, tóbb nagyobb "kisebb jövedelmező bérházak emele es <s Oalatháiak, vendéglók. Birtok, Somogyban 1000 kai. hold ]ó birtok épü.e-"kkel, szép urllakkal, Egaraaagl tárás. b<n 130 hold szép épületekkel Kaniaaa határában, 10, 8 és 4 hold birtok, Kaaitbaly melleit 60 és 53 hold kl lllnó birtok épülelekke\', Sxabad-"•jyaa 10, 5 és 2 hold épuleltel. iaAIAblrtok Szentgyörgyvári hegyen 5. \' h I hold pincével, Ffirhénoan 4. 2 hold pincével, Baranyában 415 kai »old bérlat szép épüle.ekkel oloaó •\'baa eladok. Bővebbet Dukász Miksa "\'íykanizss, Baamara-u. 3. sz. 49 9
"nikSIoMat bekebelezése. mlndea "uegben a legelőnyösebben áa l< J«t>aii lolyóslltat Aoseél wlcaönkőzvetltő Irodája W^rtaWl.WfcPe.
„.*"é,ro-Dalmlar hatsieméljes autó ?«;>ón, részletre eladó. - Kaulmann Manó. Telelőn^: 167. . 4672
Haaanált kályhát, vasat, rezei, ólmot !■ mindenféle ciővet magas árért veiz aurnberg Vilmos, Telekl-ul 20. 4682
ka?1?"? mtnóiégtl, sajál (ermésu boszor-!57.W, asztali bor eladó lllerenklnt rutli! . Lc8kevesebb mennyiség 25 lller. "•ttbyány uic« io. 4787
DenÜuí1* Ell« kurgonya 7, vörös 5 izálTli „mél«™\'"ánklnt kapható házhoz
* Ballt,yány-ulca 26. 4901
ZALAI KÖZLÖNY
Használjon Üzletében lagyaroruágon áltálnak egyedid forgalomba boxott, legújabb
egy lapon háromszlnnyomásu
NATIONAL végnélkül! pénztári tömböket,
SxAIAaladáa. Homokkomáromi Nagy-hegyen |ól kezeli, kb. I kat. hold saó.ó, ó épületekkel, kedvezó lellélelek mellett, jutányos áron eladó. I\'elvllágosllás Dr. Hoch Oszkár Ügyvédi Irodájában nyerheló. 4902
ligy angol motorkarékpár ét oldalkocsi elsdó, esetleg külön Is. Árpád-u. 5.
4926
Al ila-u. 8. aatámu ház, melyen N izép lakás van, szabadkéaliól eladó. Bóveb bel ugyanolt a tulajdonolnál
Ha teljesen meghízható gyUuiölcslákst. dlszfáksl, dlszcséifákl besiereznl, akkor kér|e a Kaoal F.lakol. éa Magtaranal*
Kecskemét, Széchenyl-lti 6.) I" évi legújabb oklsIA\' ánegzékei, lársiság klvnalrr ingven ét
küld.
Sugár-ut 21. sz. ház aladá. Bóvebbel
ugyanott.
Elsőrendű háalkoaat kapható ulca 28.
Nikkelezett u| poroalldw* olcsó árban eladó. Szem re-u. 3.
Egyszoba inellékhelyiséggel, vagy anélkül azonnal vagy noverr jére kiadó. Ciányi Láizlá u. 8 a.
Egy kélszobáa és egy utcai lakás, minden mellékhelyiséggel Magyar u. 10. asám alatt.
í pl lók figyelmébe I Haaanáll téglák, z-lndely, gerendák, lécek, deszkák, ajtók, ablakok jo ál apuiban eladék. Kliáiy u 14. sz. 49M
Értaaltéa. Értesítem a nagyérdemű
közönséget, hogy kosár- és tonollnulorké-szitó műhelyemet megnyitottam. Minden e sxakmábavágó munkák Javítását vallalom. Brziébel lér 13. (volt Rákóczi vendéglő). Ti sz lelettel Illés József. Ugyanott tanonc ellátással vagy fizetéssel (elvitetik. 4M2
Teleky u. 35. ss a. 2 szobás \' onyhás lakás november l-re kladá, hívl 40 l\'-érl.
-41183
M.rl uok önn.v a Itgnigyobb blztooilfol •vujlllk. - okió irtk ra,ll.lt t Mran a I«,l6k*l.!.,.bb
védjegyd oaakktakaroaak éa allanfta*xöaxalagok
iáját íjrlfuakban kfaifllask. Kí,|.a mlnlil la dtltalso ajinlatot.
NATIONAL REGISZTRÁLÓ PÉÜZTARAK
T«r)«tfUtl VilUUU Píoillflöinb (i Cttkktekercitk Oyárliil Otílilya
Budapest, IV., Vád bcc> 8. Telefont Automata 825—10.
Megtakarít
holdanklnt 10-15 kg. »attmagot, ha gabonaféléi! nem gállccal, hanem
Kié lehet n 500.000
a Icgsxeiencsétebb eseti aa
az Oné,
ha a XXIII.-ik Magy. klr. Oiztály-BOfBjátékra a azerencsé|érő1 köslamert
TÖMÖRY ÉS TÁRSA
banknál
Budapeit, Y., Emébet-tér 7. lián
sorsjegyet a hivatalos áron beszerez. Egész P 24.-, Hegyed P 6.-Fél P 12.-, Myolcad P 3.-
R húzások kezdete: október 28. és 29.
^^ApO^^^kar, a hercegi Q^Hkik^^Htegy ötszáz katolikus wSelell fővédnöksége és
védnöksége, P. Zadravecz István püspök cenzorsága, P. Hangha Béla főszerkesztése, gróf Zichy János szerkesztöbizo tsagi elnöksége mellett, Alszegi Zsolt, Artner Edgár, Balanyi György, Baranyai Jusztin, Czapik Gyula, Döry Ferenc, Gere-vich Tibor, Haász István tábori püspök, íványi János. Korniss Gyula, KHhár Floris, Tóth Tihamér, Pezen-
Magyar Katolikus Lexikon
ho/fer Antal, Schütz Antal, Vécsry Aurél báró, P. Bök Kornél, Czetller Jenő főmunkatársak, valamint kétszáz katolikus tudós és Iró munkatárs kö/reműködésével kiadják az utóbbi idők legnagyobb irodalmi müvét a 10 kötetes, Magyar Katolikus Lexikont. A magyar katolikus életnek kimagasló eseménye lesz az a .Magyar Katolikus Lexikon", amelyet a magyar katolikus szellemi elet legkiválóbb Irodalmi lánsal készítenek elő.
reprezen-
Gyermeklelen házaspár felvételik háx-mastarask Magyar utca 10. szám était.
-4980
Nagyszerű kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak!
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Tolefon i 503.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
Kétazobáa lakás mellékhelyiségekkel november t-re kiadó üyár-ulca 3. 4995
Oipéaar és csíz nadia munkások felvétetnek Furmen cipésznél, Nagykanizsa. 4994
\' Bútor, antik szekrények, Schöberl ágy, eredell fistmények, bronz cilllár, u) gyönyörű himtelt ágyleritö dupls és lllggö-nyök, vadtszfegyverek, chlnaezUH és por-cellán aervizek eladók. — Megtekinthetők Rákóczi utca 15. szám alatti magánlakásban. __________
Fóut 24. emeleten 2 szobás lakáa november elsejébe klsdí és egy butorozolt szoba azonnal. 4999
Valódi oaüat dlszlárgysk, tálcák, szervizek eledók Megleklnlhelök Rákóczi.ulca IS. szám alatti magánlakásban. 48?4
Kétbold szőlőbirtok és egyhold szánló-föld sürgősen elsdó. - Bővebbet üaral-ulca 25
E kedvezmény nem vehető Igénybe, csak a hirdetés megjelenésétől szá-milott nyolc napon belül. E kedvezményi csak biionyos mennyiségre és bizonyos záros Időtartamra sikerült kieszközölnünk a Zalai Közlöny olvasói részére, ezért ajánlatos azt sürgősen Igénybe venni. A „Magyar Katolikus L;xikon árai:
Eiisitill mtDvilit kiadásban 2 kittiben 80 P liblliltl kWhhi 8 kilitba 150 P
lltlni klldiibn 8 Ultiba 400 P
A Zalai Közlöny olvasói azonban, ha a mD megjelenése előtt amely féléven belül meg fog történni, a
könyvel megrendelik, kedvezményben részesülnek. A 80 pengős könyvel 70 pengőéri, a 150 pengős kiadmányt 130 pengőért, a 400 pengős sorozatot 350 pengőért kapják, ha a megrendeléssel egyidejűleg a 70 pengős kiadmány megrendelése esetén 30 pengőt, a 130 pengős 8 kötet után 50 pengőt, a 400 pengős sorozat megrendelésekor 100 pengőt, mint előzetes megrendelési dijai küldenek be a „Magyar Katolikus Lexikon" kiadóhivatalához: Budapest, Nádor-utca 26. A fenn-ma:adó összeg a könyv átvélele ulán, egyenlő havi részletben törlesztendő.
Ciak a .Zalai Közlöny" H-sd hivatalához beküldőit rendelés számithat e
kedvezményre. Ciak az ujiigból kivágod szelvényen rendelhető meg I
Meorendeléil szelvény
(likMtntfi i Zalai Klillij klilibititiliM
Ezennel megrendelem a .Magyar Katolikus Lexikon".t.........
kőidben.......P ártsn (70. 130. 350.) Ezen megrendeléstel egy
Ideillle* beküldöttem a M. K Lexikon kiadóhivatalához Budapest,
Nádor-u. 26.......P megrendelési dijat : (70 után 30, 130 után
30, 350 ulán 100 P) Nem kívánt törlendő. A Lexikon költségmentesen szállítandó.
Név. Clm..
Foglalkozás .
a rendelő aláírása.

ZAA-M KÖZLÖNY
\' 1929. október
r
IAGYA B KIBÁLYI
3v 08ZTÁLY-U S0B3JÁ1 ÉK
S4000 sorsjegy,420 00 njcrcmény
I e^ujiyobb njtt*miay utttaetét eietben
500.000
azaz egy félmillió pengő.
Jutalom és nyeremények: 3oo.oco 4o.ooo lo.ooo 2oo.ooo So.ooo S.ooo loo.eeo 20.009 4.ooo So.ooo IS.ooö S.ooo stb., »tb. öss even 7.722.000 pengő kézpénzben. — 84.000 sorsjegy közül 42.ooo, tehát
■iiáa midik tmjqy kitaatik.
StSS Ai fii\'. oulüy hu,ÍM mii
1929. oktébar 26-án és 29-én
A wjegytk htvililo* if»l:
Az előrehaladott szezon folytán festékáru imat olcsón elárusítom:
ÜL
P 2\'-
i kg. mmuz:"<:inw
és a szakmába vágó összes festék- és lakkáruk legolcsóbban szerezhetők be
Friedenthal Rezső
festék, kefe és háztartási cikkek üzletében Fó-at 1., a Városházzal szemben.
1»9
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem az összes jóbarátaimat, jóakaróimat és a n. é. közönséget, hogy Kiakani-isán, Templom-tér l b. szám alatt október hó 5-én
korcsmaüzletet
nyitottam.
Tisztességes, rendes borokról és ételekről gondoskodva van.
Mindennap cigányzene
Szives pártfogást kérek
Vadlya Attila
korcsmáros.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen drága jó kisleányunk, illetve unokánk
Bttzsikénk
elhunyta alkalmával a temetésén megjelenni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszö-
Freltogl és Csonták család.
lizlösilás kűrébő
Kihizasitis Bulor és KeVrgyetermelésI felékesíti Szövetkezel az Oriiicoi Köz-ponti Hitelszövetkezet elleniéi}-: alaH. Központ :
Budapest. VI, Liszt Fereic-tér szám •
Vezérképviseletei álllloll tel htl\\ ben és a kornyéken, mtly kiiirölág M-hiusitási biztosítással lo/lalkrilk üjlleru. teljesen olcsü felt lelet mindenki részire leflnóié ie»zl
gyermeke jöví|»nek b\'ztosiusál •
Részletes ItlvlIágoiIUstal késl>é,-gel siolgil a vezézképvUetel v. iel4|e:
Varga QySrgy, Gelac
Vasutl-ulca ISZ szám <»»
HALLÓI HALLÓI
MEGHÍVÓ.
V-n színeséin a L köröné^ tudomására hoí. i. hogy oktébtl 6 én, va.árntff. délután a Teleki-uH3 sz.Kltl ver déglőmben tir :-cal egybekötött naK,
rendezek, rnehre a váró: közönségét és k. vendégeimét tlaitele lel meghívom.
B.lép&dlj 30 lltlér. Felvonulás d. u. 2 ír.kor !••».
Jó életekről, Hatokról és pontos kiszolgálásról gondoskodva van.
Szíves pár\'.fogásl kér Horváth Ferenc vendéglős
zifaésszén
sóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
l. épületi., unni, cement és építkezési anyag kereskedése
lagykanlzsa, Király-utca 4. Telefon: 120.
ÉtfVT ESITES.
sitem a n. é közönséget, hogy a házban
műhelyemet
fivérem elU*otá*a miatt nem axOntottam meg, hincm továbbra io ftMtartan.
Elvállalok mindennemű vizvoxaték-utraUit, otatornáiást, lakatos munkákat. Továbbra is maradok tisztelettel
<»> Czvetkó Mátyás
vízvezeték-szerelő és lalutos
Budapest legújabb és egelőkelőbb penziója
MEGNYÍLT w
V., KOSSUTH LfcJ OS-T ÉR 10.
INÍdof utca tarok ) TtUfon t7fi-Jl i, !»6-öö
Nagykanizsaiak találkozóhelye az <m
István kirAly Szálloda
Budapeat, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugali pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában közponli fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszekötletés 2-es és -16-os kocsikkal.
A GENIUS kiadásában most jelent meg Maurlce Paléologue világhirli, szenzációs naplója
A cár országa a nagy háborúban
(Kulisszatitkok, udvari intrikák, szerelmek) Uj teljes propaganda kiadás Három kötet (888 oldal) Ara 3-90 pengő
Kapható minden könyvkereskedésben.
Stfz epesx. éleíhe/i hű Larái
SINGEK
VARRÓGÉP.
Am/S-.\'lyzíi fwi i-í.< li\'-íorly havi. \' ! Jí\'J
SINGER VARRÓGÉP RÉSZV TÁRS.
Fióküzlete: KA8YKAJIIZSA Fó-nt 1.
Háztulajdonosok figyelmébe!
Vízvezeték áa egészségügyi berendezáaek, vala mint az összes esftvek és viz. vezetéki csapok ^legolcsóbban kaphatók
Havai Miklós Nagykanizsa, Deák-tér 15.
Gyümölcsfák
kon nával és dus gyökérzet\'el, gömb, Jegenye és plroj akácok, alacsony tő zjü erede i hollandiai rózsa újdonságok, gyümölcsfa vadoncok nagy mennyiségben igen előnyös Arakon kaphatók
Dr. Temesváry Géxa
ny. főispán gazdaságának aranyéremmel és oklevelekkel kitüntetett, az Alfö\'d
egyik legnagyobb faiskolájában. Telep i U|»«eg«d»n, a xórtgl oruigut mellett,
a 3 kmt Jelxó ow lopnál Iroda : Szeged, Si«ntbiron>sig utca IS. tiim.
Sürgönyeim : T*m«»yárjr faiskola. Sx»gtd Nagyobb megrrndtléaníl éa vla»ont»la<J4kiuk árk«d\\ tirntny. <5o5 Kérjan í/jagyiíJut.
21.938/1929.
Hirdetmény.
A letenyei járás főszolgabirájá-nak értesítése szerint Alispán ur Letenyén az 1929. október 7-ére eső vásár megtartását az emberek közölt a vidéken uralkodó vérhas járvány miatt betiltotta.
A pótvásár a járvány elmulta után lesz megtartva.
Nagykanizsa, 1929. évi október hó 4-én.
<„, Polgármester.
Autónál fontos,
hogy a pneumatik
FIRESTONE
legyen. Ha azt akarja, hogy autója kevés benzint fogyasszon, szereltessen arra STROOBERB* CMRBURATORT. Legolcsóbban szállítja: Havas Miklós Nagykanizsa, Deál<-tér 15.
Telefon: 63.
1929 október 43.
íiüáM magyar. magyar Tlnet Igyék!
a ZALAI KÖZLÖNY

Szent-Margitszigeti
PALATÍNUS
gyógy^és ásványvíz kerületi lerakalát megnyitottam.
Palatínus
gyógy. bor" éf\'Ásványvíz
nagyban és kicsinyben jutányos áron kapható
Fischer és Leltner
íflazer- és gyarmatáru kereskedőnél
Király-utca 8.
Telefon 239.
Iliden ninii, magyar iliet lgyék 1
Matracéisezlon huzatok
Kárpitos kellékek
Gabonás ..Xl. és szalma- m 9 Cl K
Ponyva, lópokróo és autótakarók
gyári lerakata
HIBSCH ÉS SZEGŐ
cégnél.
Mo»l Feitl
Mayer Klotild Utóda
VAROA NÁNDOR
jlzmosó, vejyUsztltó, nihaltstl
■ uombilh.lyl OfU. IparfcUlllUaoa ■rkoytrtmmd kilflnUlv*
NAGYKANIZSA
OyflJIdUlep i OyárUltpi
Kazlncxy-u. 8. Hunyadl-u. 18.
Nem kell Idegenbe mennie, mielőtt bármit leitet vagy Usztittat. Győződön meg Araim olcsóságáról is munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényO gallértlsztltás I Tlaztltl |ln Pllaséroz I
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
511/1929. vht. uám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bíróiig! végrehajtó az 1881. évi I.-C. 102. s-a értelmében ezennel köz-teszi, hogy a nagykanizsai klr. Járái-Wrótágnik 1929. évi Pk. 9915. számú "é8\'*M követkeltében Dr. Hochrelter Kornél Wvéd által képviselt herceg Fesletlch risdló lavira M66 pengó s (árulékai «e£lg 1929. évi mi]us hó ll-én logans-iMltoft kielégítést végrehajtás utján le-« lelWfoglslt éa 6470 pengőre becsült "óvetkezó Ingóságok, u. m.: röngtlk, padló, MUUk, lécek, talplik slb. nyilvános ár-"<<sen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kit. Urásbtróság 1929-tk évi Pk. 9915. számú "8zése lolytin 2386 pengó lill tőkekövetelés, ennek 1928. évi aug. hó JJ. napjától Járó 6°/o kamatai. Wá> váltódij M eddig összesen 482 pengó 16 fillérben Wliag már megállapított költségek ere|éig, Somáivá,os mellett Tollos-pusztin, "Itlepen leendő megtartására 1929. okt. hó napjának d. u. 3 órAJa határidóul "Uetik is ,hh01 , vtnni 8Iin({éko„jk ezen-™ Oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy " ™lett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c.
107. és 1 mellett
8. 5 at értelmében készpénzllzetés
mellett a legtöbbet Igéiónek szükség esetén faáron alul la el lógnak sdstnl.
Amennyiben az elirverezendő tngóságo-w mások U le- és felUltoglaltatták éi kielégítést Jogot nyertek volna, ezen "verés az iíg,. LX. t.-c. to2. §. értel-|T,1 l»v4\'« elrendeltetik.
Nagykanizsán, 1929. évi szepl. Iió napján.
Haán Oyula s. k.
klr. Jblr. végrehajtó.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság (..dóit Déli Vasút)
A Nagykanizsa állomásra és állomásról érkezt és Induló vonalok
MENETRENDJE
Érvényes 1929. évi október 6-tól 1930. évi május M-ig
Budapest—Nagykanizsa
Vonil \'\' A vonat nimi neme
216 202 212 214
204
Szem. Oyv. j Szem. v. | Szem. v. | Oyv.
Budapestről Jndul 2I-4S 7-48 fi-45 14 10 1815
Nagykani- Von»l A vonat Nagykanizsá- Budapestre
zsára érkezik ni iá neme ból Indul érkezik
ír 4-i5 ÍÍT Szem. v. 0-25 7^42
1130 201a Oyv. 6 15 10-05
1305 213 Szem. v. 8-50 1600
20-45 215 Szem. v. 1435 20-25
, 2225 203 Oyv. 17-52 21-40
Budapest és Nagykanizsa körölt a 202. és 203. bz. gyorsvonat csak vasárnapokon közlekedik.
A 204. és 201a. sz, gyorsvonatoknál Budapest—Nagykanizsa között étkezókocsi, Budapest-Trieste közöli közvetlen III. oszt. kocsi, Budapest Venezli közölt hálókocsi, Budapest-Róma között közvetlen I—II- oszt. kocsi közlekedik.
Balatonszentgyürgy— Nagykanizsa
Balaton szent-1 gYörgyről ind. Nagykanizsára érkezik || Nagykanl-!j zsirol indul Balatonszentgyörgyre érk.
236 Vegyes || líf Yli il5 ! Vegyes f" 18-25 2013 "
- — ■ •• ■ ----- . --r.7-— ■ ■ —■
Nagykanizsa—Szombqtíiely— Wien S. B.
Sromblt\' Nsgykikl-
h.ljr* «rt*lik Ilirl Srkklik
302 Szem. v.l 3201 Szem. v. 304 Oyv. I!
324 i Szem. v
530 7\'18 1423 1810
SlOmbkt- \' ftíUhe
»<ly(«((k«lk| érkezik
7-35 13\' 10
1010 2015
1623 19-40
20 50 —
A 301-902,, 903 -304. sz. közvetlen vonalok Wien S. tl-Barcs között. E vonatokkal továbbutalnak : Wien-Osijek (Eszék) közvetlen I -II—III. oszt. kocal, Wien S. B. Zagreh O K. közvetlen I II—III. oszt. kocal.
A 9)1-302. éa 303—904. sz. vonalokkal Praha (Prága) éi SuSsk közöli Bralis-lava (Pozsony), Oyflr, Szombathely, Nagykanizsa, Gyékényes és Zagrebon át közvetlen l-ll—III. oszt. kocsi közlekedik.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
|l Pécsről F Barcsról isUyküT
indul indul iiiri érktrik TfT * ázem V \' - Il 438 1 é-44 \' 90 J 1 Oyv. 9-40 11-55 13 48 913 í1 Szem. v. 1 13 21 I: 1551 I1 17-47 915 1 Szem. v. 18 02 P 2055 23 00
flííTSzem. v
914
902 Qyv.
932 Végy. v.
punkaaiuá-IBarcsraj Pécsre ■ ( íil Indul érkezik1 érkezik
A 911 320, 311-932. íz. vonatok közvetlen vonalok Barcs és Szombathely közölt. A 902 - 903. sz. vonatok közv. gyorsvonatok Wien és Barcs között. Közvetlen I—II—III. oszl. kocsikkal Osiiek-Wien és Zagreb-Wlen között.
Nagykanizsa—Gyékényes
- - f Oylkíriyei l| r.M Indul P Nigykanl-|[ nif« írk —r •Nagykun óiról ind I Oyékényei-r« érktilk
901 905 0yo svonal Sinautobusz <40 15 55 1 5 1K 1633 m í" 1 Sinautol)it"»z Oyorav nat 23 06 124Q 2341
A 901-904. sz gyorsvonstokntl közvetlen I—II—III. oszl. kocsik Praha (Priga) és Susak körölt Pozsony, Oyór, Szo-nbalhely Nagykanizsa, Gyékényes. Zagrebon il.
Nagykanizsa—(akovec (Csáktornya)—Pragersko (l\'ragcrhof)
1! Csáktornyáról indul Nkgykini tlrl krkttlk llNagykanizsáró!|| Csáktornyára 1 Indul F érkezik
201 h Oyv. 221 || Szcm.v 223 Szem. v. 43i IH)5 19 35 1 5 50 12-40 21 08 2z2 224 204 Szem Szem Oyv. v. 1 452 v.l 1344 I 23 13 II I 630 15-24 0-44 II
Közvetlen kocsik, mint a Budapest—Nagykanizsa viszonylatban küzlekedó 201a. és 204-nél. A 221-222, 223—224. sz. vonalok közvetlen vonatok Nagykanizsa -Marlbor 0. K. (Marburg) között. _
a legolcsóbbtól a legfinomabb!/, nagy választékban — Mindennemű <*i-fl nSI ■•pkék, kAliipkuflékck nagy <51\', válasz",éku eladása. Alakításokat elvállalunk.
Gyenes és Vida.
FISK PNEU
a leggazdaságosabb
Víiírkípvlielíl;
Aulófelszerelési R.T.
Budapest,IV.,Aͻnyk*z u.2
T.UAul 812-41
Ha jó és olcsó írógépet akar venni,
ugy nézze meg a Jt^Q ÍrÓClépet-
német ipar remekét az ■■ "M r *
Az AEG Írógép alkatrészei a legjobb anyagból készülnek, ami hosszú tartósságát biztosítja.
Konnyll kezelése és masszivitása melleit a szépsége és olcsósága a fő jellemzői. Kedvezft fizetési feltételek.
Ajánlattal és bemutalással szívesen szolgál az AEG Írógép
zalamegyei kOrzetképviselője:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc ,M<
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 4. szám alatt.
Hirijél i Itgntkku nnl nrrijíp i Isgntbbta kínul
rairtjlpj Icgsiikkumppsl!
Ezért válasszon „Pfaff-ol!
Hosszú lejáratú réazletlizelés melleit beszereztictó uas
Deák-tér 2. a (elsötemplosnál
NAGYKANIZSAIAK
kedvelt találkozóhelye
BUDAPESTEN
VII., Baross-tér 23.
a Keleti pályaudvarnál.
Teljesen újonnan berendezett kényelmes családi ház.
Központi IQtés, hldeg-melegvlz,
Mérsékelt polgári árak.
E lapra hivatkozóknak 20o.o engedmény. Testvérvállalat:
OSTENDE KÁVÉHÁZ
Tulajdonos: OROSZ ÖDÖN.
Hain Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
11321/1929. vht. sz.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102 § a élteimében ezennel közhírré teszt, hogy a nagykanizsai klr. Járásbíróságnak 1929 évi Pk. 11321. sximu végzés- következtében Dr. Halphen Jenő Ügyvéd áltat képviselt Királymalom r.-t. lavira 4\'lt pengó 10 llll. s Jir. erejéig 1929. évi jullus hó 25-én loganatoaltott kielégítési végrehajtás utján le- és lelülfoglalt és 2370 pengőre becsült következő Ingóságok, u. m.: üzleti berendezés, áruk stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. |á-rásbirósig 1929 évi Pk. 11768 számú végzése folytán 491 pengő 10 lillér tőkekövetelés, ennek I9Í9 évi lebiuár hó l-lk napjától játó 90 n kamatai, Wo váltódij éa eddig összesen 95 P 04 llll. bíróilag illír megállapított kő tségek erejéig, Nagykanizsán. Erzsébet-lér 22 szám a atl leendő meglarlására 1929. évi október hó Il ik napjának d. e. II órája határidőin kilüzellk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX t.-c. 107. és 108 § ai értelmében készpénzllzetés mellett a legiöbbet Ígérőnek szükség esetén becs-iron alul is el lógnak adatni.
Atnennviben az eláiverczendó Ingósigo kat mások is le- és fellllloglaltatták és azokra kielégítési jogot nye tek volna, ezen árverés ai 1881. évi LX. t.-c. 102. § a értelmében ezek Javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1929. évi Bzepl. hó 20. napján.
Haán Oyula s. k.
49)1 klr. bit. végreha|(ó.
_ZALAI KÖZLÖNY _
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kiméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes] múltja garantálja a 1 egteljesebb megelégedését.
Keressen fel benn\'ünket személyesen 1
1929. október 6.
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utca 5. (udvarban)
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapitva: 1887-ben.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
99. évfolyam, 228 szám
NagykRnlzía, 1929 október 8, kedd
Ara 14 fillér
atttt
«L«a
politikai napilap
SitiktiilősÍK íi kiadóhivatal: Pó-ut 5. uim. Keszthelyi llokkhdóhlvalal Kossuth l.a|os-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits l.ajos
raóHictM án: egy Un ■ M M
Vasárnap temették el a német nemxet nagy fiát
A Deutschland-dal hangjai melleit hantolták el Stresemannt
Berlin, október 7
Németország nagy halottját, Slresemann külügyminisztert vasárnap délben temették el fejedelmekel meg-lllelő gyászpompával. Sokszázezernyi gyászolóközönség kisérte ulolsó uljára az élele derekán, hazájáért Folytatott emberfeletti munka közben megroppant államférfiul, akinek koporsójánál az egész német nemzet rótta le a kegyelet adóját.
A birodalmi gyűlés pilótájának nagy üléstermében folyt le gyász-ünnepség. Az elnöki emelvényen fel-Allilott ravatalon feküdt a koporsó, leborítva a külügyminisztérium lobogójával, mig körülölte a köszönik és babérágak végtelen tömege sorakozott, közfttlük Hindenburg birodalmi elnök, az özvegy és fia!, Briand, a Népszövetség és a jóvátételi főbiztos koszorúi.
Mütler birodalmi kancellár mondott nagyhatású búcsúztatói. Slresemann — mondotta többek közö\'l a
kancellár nagy államférfiunak és jóakaratú embernek tanulta meg becsülni az egész világ, akinek nevéhez fűződik örökre a Ruhr-vidék felszabadítása és aki. mint Németország egyik ujjdépitője, bevonul a történelembe.
Kardorff a birodalmi gyűlés és a német néppárt nevében búcsúztatta Stresemannt, akit sok kortársa félreismeri, de akinek az utókor igazságot fog szolgáltatni.
Kardorff beszéde illán a gyászmenet az Unler den Linden és a Wilhelmstrasse gyászlobogós házai közölt beláthatatlan embcrtömcgiöl kisérve, a külügyminisztérium felé haladt. Délulán két óra tájban érkezett a halotlasmenct a Lujza-te-melöbe, amelynek kápolnájában fehér liliomok közölt ravatalozták fel a koporsol, majd az. egyházi búcsúztató illán a Deulschland, Deulsch land (Ibcr allcs hangjai mellett le bocsátották a koporsót a sírba.
Meghalt a román régens
A királyi hatalmat a kormány vette át — A román liberális párt tiltakozik az ellen, hogy a kormány a parlament ele vigye a régens kérdést
Bukarest, október 7 régens ma reggel 7
Buzdugan órakor hosszas szenvedés titán ÍS2 éves korában vérmérgezésben meghall. Már tegnap este elvesztene eszméletét, megkezdődött az agónia és attól kezdve nem tért magához. Mikor a halál bekövetkezel!, csök felesége és fiai voltak mellette.
A kormány vette át a királyi hatalom gyakorlását
Bukarest, október 7
A kormány Buzdugan régens-lanácstag elhunyta következtében az alkotmány értelmében átvelle a királyi hatalom gyakorlását. Az átvétel megtörténtét a hivatalos lap ma megjelenő rendkívüli száma jelenti be.
Szerdán délelőll 10 órára
összehívták a nemzetgyűlést,
amely mint alkolmányozó gyűlés Buzdugan helyébe megválasztja az ui régensfanácstagol. A választás megtörténtéig a kormány gyakorolja a kilályi halaimat.
A jelöltségre szóba került egyének Közül leglöbb esélye Presuri tábor "oknak, a román hadsereg volt gi-neralissimusának van, azonkívül em-\'egetik többek közölt Mironescu nc-VÍ1 is. Az a kombináció, amely szerint Mária királyné leli volna a régenslanács harmadik tagja, tévedésen alapul, mert a román alkotmány szerinl asszonyok nem vehetnek részt
dél-
A püspök, megye, város, egyesületek képviselői
a ferencrendi jubileum utolsó napján
az ország kormányzásában.
Buzdugan temetése szerdán ulán 4 órakor lesz. Károly herceg lemondását nem érinti Buzdugan halála
l\'árls, október 7 (Éjszakai rádiójelenlés) Buzdugan oláh régens halálával kapcsolatban a Le Temps azt Írja, hogy utódját a parlament fogja kijelölni. Számolni kell — irja a francia lap komoly következményekkel, melyeket Buzdugan halála idézhet elő a belpolitikában. Károly hercegnek a trónról való lemondását azonban a régens elhalálozása nem érinti, mert ezt a kérdést véglegesen elintézték. Romániában egyeden politikai párt sem hajlandó támogatni olyan törekvéseket, melyek válságot idézhetnének elő a dinasztia körében.
A llberállspárt tiltakozása.
Bukarest, október 7 (Éjszakai rádiójelentés) A liberális-párt Bralianu elnöklete ala\'.t (llésl tarlóit, melyen elhatározta, hogy tiltakozik a kormány azon eljárása el len, melyei a Buzdugán módjának kiválasztása érdekében akar kövelni. Tiltakozik a párt az ellen, hogy a kormány a királyi hatalom gyakorlásával a parlament elé vigye ezt a kérdési. Ebben az esetben, ha ez meglötlénik. a liberális párt azon Illésről távollarlja magát, bárki legyen is az, akit megválasztanak. I
Nagykanizsa, október 7
A háromnapos ferencrendi jubileumi ünnepek utolsó napján vasárnap, a beteg megyéspüspök képviseletében dr. Simon György prclálus-kanonok és az ugyancsak izomrándulás folytán szobához kőlöll főispán helyeit Zalavármegye képviseletében dr. Brarul Sándor főjegyző, alispánhclyeltes vett részt.
A feldiszilelt főoltár elölt a szentélyben a polgármester, a városi tanács, a világi p.ipság, a kegyesrend, az összes közhivatalok, halóságok és testületek vezetői foglallak helyet. I\'. Deák Szulpic plébános hilszónoklala után dr. Simon György prelátus lényes papi asszisztenciával nagymisét pontifikált, mialatt a kóruson Rácz János kántor vezénylete melleit az Egyházi Énekkar Nagy-Szeiler C-dur miséjét adta elő.
A nagymisét diadalmas Te Deum fejezte be.
A lélekemelő istentisztelet ulán a katolikusok sokasága a templomtéren gyűlt össze, ahol dr. Simon György prelálus méltatta a fercnc-rendick érdemét 500 esztendő Icc-lepedésl jubileuma alkalmából. A beteg megyéspüspök képviseletében annak főpásztori elismeréséi és köszönetéi hozza a ferencrendi atyáknak, — mondotta. Hangsúlyozta, hogy ne csak egyénileg legyünk katolikusok, de a katolicizmust be kell vinni ez egész éleibe. Ameddig él a katolikus egyház, addig munkálkodjanak a Szenlferencrendiek is.
Dr. Sabján Gyula polgármester a város közönsége nevében legmélyebb háláját, elismeréséi és köszönetéi fejezte ki a ferenceseknek 500 esztendős működésük alkilmából. Most látjuk csík teljes nagyságában, hogy milyen működést fejtettek ki a ferencesek csendben, szerényen, de önfeláldozó kitartással. Hogy ma Nagykanizsán 25 000-nél több katolikus luii, ezt nekik köszönhetjük. akik az Egyház legsúlyosabb válságaiban is őrizték a nyájat és cinciiéit a .felekezetek közölt a jóviszo-nyok ápollák. Isten áldását kívánja működésükre.
Dr. Dómján Lajos beszéli ezután az egyházközség nevében. A város monográfiájában olvashatjuk - mondotta — hogy 500 év alalt mit
működtek a ferencesek. Nemcsak Mályás Király dicsőséges napjait élték itt ál, de a törökök alatti zsarnokságul és sanyargatásokat is. És amikor a törökök rálelték kezüket a templomra és klaslromra, a ferencesek akkor is itt maradtak és privát házakban fotylátták munkájukat híveik érdekében.
A ferencesek életüket adták híveikért. Nagyobb áldozatot és hazaszeretetet nem lehet elképzelni. És amikor a nagykanizsai magyar katolikusságot Zágrábhoz akarták csatolni és a horvátok el akarták őket szakítani a magyar anya tcstélöl: akkor a ferencesek voltak azok, akik ezt megakadályozták.
A nagykanizsai egyházközség nevében köszönti a ferenceseket. Öreg Málés József egyházgondnok a kis-kanizsai kalolikusság nevében fejezte ki ragaszkodását és tiszteletét a ferencesek előli.
A Keresztény Nőegylet nevében dr. Szigelhy Károlyné köszöntötte a plébánost és hogy maradandó emlékei állítson a jubileumnak, 200 pengő! adolt át egy beszerzendő uj arany szenlséglarlóra.
Az Úrasszonyok Kongregációja nevében dr. Tamás Jánosné a hercegprímásnak egy dUzes kivitelű bekeretezed képét nyuj\'otta át a plébánosnak.
P. Deák Szulpic plébános zárószavaibiin rámutatot arra, hogy a mai nap alkalmából maradandó emlékei akarnak szerezni és ezért egy uj szentségtartó! fognak beszerezni, melybe be lesz vésve: „a nagykanizsai ferences barátok 500 éves jubileumi emlékére, közös adakozásból". A Nőegylcl az elsö adományát már leadta.
A hatalmas néptömeg a Himnusz hangjai mellett szétoszlott.
Délben ebéd voll a jubiláló ferencesek rendházában, amelyre löhbek közölt a megyéspüspök és a főispán képviselői, a városi tanács, a polgármester, a piarista házfőnök, a sajtó képviselői, slb voltak hivatalosok.
Dr. Brand Sándor vármegyei főjegyző pohárköszöntöjében a történelmi Zalavármegye közönsége nevében köszöntötte a ferencrendiekel, mert — mint mondta — ez a jubiláló ünnep egész Zalavármegye
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 8
Máig sem derüli világosság Wolf Ferenc QalálánaK rejtélyére
Újból az a fellevés áll a nyomozás homlokterében, hogy öngyilkosság történt - Az étheres üvegen talált ujjlenyomat az áldozaté - Hatszáz pengőt vitt magával az útra
Megdőlt
Nagykanizsa, október 7 A pogányvári 40 holdas minta-szőlőgazdaság urának halála felett a homály csak lassan kezd oszladozni. Bár a fonyódi rejtély felfedezése óla négy nap múlott el, a legutóbbi idők e seriockhoimesi titokzatossággal borított ügyének teljes megvilágítása máig sem sikerült.
Nem rablógyllkosság Vasárnap és hétfőn a nyomozók annyira juloltak munkájukban, hogy egy eiég szilárdnak látszó fellevési megdöntőitek: u rablógyilkossdgfeltevését.
A nagykanizsai rendőrség kihallgatta azt a
budapesti fiatalembert, aki dr. Wolf Ferenccel egy kupéban utazóit egy darabig, de ez tökéletesen alibit Igazolt és ugyanigy negatívumot eredményezett a számba-jőhető gyanúsítottak kihallgatása.
A fonyódi csendőrségnek a helyszínen lefolytatott többszöri nyomozása is teljesen kizárja a bűntényt, illetve a rablógyilkosság lehetőségét.
Két fonlos lénykörUlményl tisztáztak ezzel kapcsolatban :
Az egyik az, hogy dr. Wolf Ferenc hulláját a sinek mentén a fonyódi állomásnál, tehát a vonat haladásának irányában a jobboldalon találták meg.
A személykocsi folyosója viszont a Balalon, léhát a menetirány baloldalára esett, libből önként adódik, hogyha valaki elkábította volna dr. Wolf Ferencet és kirabolta volna, nem hurcolta volna ki a haldokló emberi a kupiíW)!, nem cipelte volna
a rablógyilltosság
el az iliemfülke előtt és nem dobta volna ki arra az oldalra, amelyiken megtalálták, hanem egész egyszerűen áldozatát a kupé ajtaján kidobta volna, nehogy kitegye magái annak, hogy valaki meglátja.
A másik ténykörülmény az, hogy a fülkében talált étheres üvegről megállapították, hogy a Wolf Ferenc pogányvárl lakásából származik.
A harmadik és ez a legújabb, szinte döntőnek mondható momentum az, hogy a daktiloszkópiai vizsgálat azt igazolta, hogy a talált étheres II vegén Wolf Ferenc ujjlenyomata van.
Ugyanis a budapesti főkapitányság daktiloszkópiai osztaiyának kél tagja vasárnap délelőtt leutazott Fonyódra, ahol a holttest ujjáról lenyomatot vettek fel Ezt a lenyomatot még vasárnap este összehasonlították az étheres üvegen talált ujjlenyomattal és
a két ujjlenyomatot azonosnak találták.
Tehál az étheres támadás esete abszolúte megdőltnek mondható.
Marad halra a két feltevés, hogy öngyilkosság, vagy véletlen szerencsétlenség áldozata lett.
A véletlen szerencsétlenségre vonatkozó állítások alátámasztását ismertettük már eddig.
Mégis Öngyilkosság? Ami az öngyilkosságot illeti, erre nézve a nagykanizsai rendőrség olyan széles, alapos és mindenre kiterjedő nyomozást folytatott le, hogy abból könnyű arra következtetni, hogy mégis önszándékböl oltotta ki éleiéi
feltevése
Wolf Ferenc ilyen különös módon.
A fonyódi csendőrség egyik járőre hétfőn egész nap Nagykanizsán nyomozott és azonkívül, hogy Wolf Ferenc biztosítására vonatkozó ösz-szes adatokat megszerezte, kihallgatta mindazokat, akik az Üggyel kapcsolatban valamit tudnak.
Ezeknek a tömeges kihallgatásoknak leszűrt eredménye az, hogy Wulf Ferenc anyagi helyzete az eddigi megállapításokkal ellentétben tényleg nehéznek mondható és hogy adósságai komoly gondokkal töltöttékel
Állítólag olyan adat is merült fel, hogy mikor Nagykanizsán utoljára csütörtök délután járt Wolf Ferenc, egyik üzletben szalámit vett az útra, de nem fizette ki, hanem adós maradt az arával. Ezzel szemben Wolf Ferenc szombathelyi testvérbátyja kijelenti, hogy sógornője: Wolf Ferencné elmondása szerint az ura
600 pengőt vitt magával az útra.
Itt vannak meg homályok, de a rendőrség felhatalmazott minkéi annak közlésére, hogy a rablógyilkosság valószínűségét elvetette és most már vagy öngyilkos lett vagy — és ez a kisebb valószínűség — véletlen szerencsétlenség áldozata lelt.
A temetés
Dr. Wolf Ferencet ma délután ezrekre menő tömeg részvéte melleit temették el Szombathelyen, ahova felesége, anyósa és apósa Pogány-várról hétfőn reggel utaztak el autón.
=■ Egy okos kis baba: Anyucim, nekem ruhácskát, pyjamái és fehérnemű anyagot Singer bácsinál végy, inert oit szepet és jót kapni. . u__
J___
kulfurünnepe. — A ferencrendiek a közpoigári kötelességleijesitésben mindég ott voltak a nép melleit. A ferencesek mindég magukkal hozták Kendalapitójuk természet-szerető lelkét, amit a nép szeretetével egyesiteltek.
Délután ujabb ünnepi istentisztelet volt, amelyen P. Deák plébános tartotta az ünnepi hitszónoklatot.
Ezzel a három napos jubiláris ünnepségek befejeződtek.
KÖNIGSMARK
Pierre ftenoll „Király-Bttzouy uaratAja" c.
regénye után. Főszerepben: Petrovlcs Szvetlszláv.
Meghalt
kél baleset két áldozata
Nagykanizsa, október 7
Annak idején megírtuk, hogy a vasúti pályaudvaron, sinkirakodás közben Bedekovics Károly szállítómunkásra ráestek a nehéz vaslemezek. A szerencsétlen ember olyan súlyos sérüléseket szenvedeti; hogy beszállították a közkórházba. Hetekig ápolták ott, azonban az orvosi tudomány nem tudott már rajta segíteni. A szerencsétlen ember tegnap súlyos sérüléseibe belehalt. — A kir. ügyész az áldozat holtleslének felboncolását indítványozta a vizsgálóbírónak.
*
A laktanyaépitkezés annak idején szerencsétlenül járt munkása Szmo-dics Ferenc, akiről megírtuk, hogy amikor a korláton lehajolt, a deszka eltörött és Szinodics négy méternyi magasságból lezuhant a földre és súlyos belső sérülésekkel kórházba szállították, heteken át tartó szenvedés után tegnap kiszenvedett. Holttestét valószínűleg fel fogják boncolni.
& barátok Nagykanizsán
irta : Barbarlts Lajos I\'
A törökök kitakarodása után bőséges dolguk akadt a ferenceseknek és a jezsuitáknak a vár és környék lakosai közölt. A jezsuiták közül Balasházi Imre, Pap Ferenc, Hladky Ferenc, Lencliovich Endre és Töller Ferenc neveit laiáljuk feljegyezve. Mindkél szerzet kereszleltjeinek anyakönyve fennmaradt ezekből az időkből. A franciskánusoké (erősen megrongált állapotban, fedótáblái kivűl-belül teleirt kódex lapokkal vannak leragasztva) 1690. augusztus 28-án legyzi fel az első kereszlelésl. „Ja-cobus Paler orginis S. Franc."1) keresztelte meg Vilmán Valentin és feleségének, Magdolnának fiát, Andrást. Keresztszülők Zimbinelzky Péter és Régi Anna. A kereszteltek anyakönyvében nagyon sok ma is ismeiős névvel találkozunk. Igy mind-
1) Halis ci! a ntatilculál aligha ismerte, meri szerinte a vflr visszafoglalása min a frrencesek l(i94-ben keidlék mrg újra lünk-\'dójukat. A .visszatelepítés\' szól is tévesen használja, mctl hiszen a Iranclakánurok a töiOk megszállás alatt nem hagyták III a legnagyobb baj idején híveikéi. Plébániájuk, templomuk nem volt ez alatt aítOéva\'att, de misszionárius munkával ápollak tovább g keresztény lakosság hiteleiéi
jáit az első lapon: 1690. szept. \'27-én Umsuiís János és felesége Nagy Borbála kereszieltetiek Vásárhelyi Péter fiát, Ferencet. Másnap Csiplő János Judilh leányát tartották a keresztvíz alá.
A jezsuiták matrikulájából Halis Islván jegyzett fel néhány erdekesebb kereszleiöt. A kanizsai várpaiancs-nok, gamersfeldi Jakab János 1690. junius 29-én tartott születésnapján egy tdrök női („quaedam foemina tuícica") keieszleliek és a várparancsnok volt a keresztapa. A várparancsnok egy izben a magyar várcsapat vezerének, Mazal Pálnak feleségével, Detnkovics Zsuzsannával egy üt! kereszteltetett egy 16 eves torok fiut. Osterhuber Malyás kanizsai polgár és kalmár ugyancsak egy török nőnek keresztapja.
A jezsuiták szerelték volna mosl már végleg megtartani a plébániát, viszont a franciskánusok sem tágítottak ősi jogaiktól. A felsőbb egyházi hatósag végül is 1691.\' áprilisában a piebánta vezetésével Nyilas Imié légrádi plébánost és Lendvay Malyas nevű káplánját bizla meg. A káplán, aki „coadiulor Canisien-sis" címet viseli, először 1691. auguszlus 14-én keieszlelt a kanizsai „magyar plébánia\' Botdog-
asszony-kájiolnájában.2) A „magyar plébánia" 1692 jan. ti án megszűnt, amit a kereszteltek anyakönyvének következő bejegyzése ad hírül: „ 1692. Finis Admimslralionis Emerici Nyilas, Parochi Legradicnsis el Adjuloris Malthyae Lendvay." A légrádiak a jezsuitáknak adlak át a plébániái, akik január 7-én alvették a templomul is. Legelső napon egy Török György nevű itlmaradt lörök feleségét keresztellek meg Kaiharina névie. A Török nevel különben sok ittmaradt és megkeresztelt lörök nevel vette fel. P. Petrus Gruss jezsuita alya szerepel mini „Paroclius Cauisiensis" az 1693. évi matricu-lábatt. Ezután franciskánus bejegyzéssel sokáig nem találkozunk az anyakönyvekben. A franciskánusok matrikulájából i!t lapok hiányzanak, igy abban csak 1709 ben fordul elő újra a P. Bonaventura S. F. Prae-sídens" aláírás.
A templomukból kiszorított fran-
\') Ezzel megdől Malis Istvánnak az a lencsése, hogy a knmzial plébániai átmenetileg paliul szeivitak adminisztrálták és néhány sonal u.óob az Is, mlnlhs Kanizsai! nem lelt volna jezsuita plébánia. Meg. dóit az is, mintha a keiebzleiésl, házassági és halotti matriculákat 173Ö túl lógva vizelték volna a Iciencesek, mtrl hiszen már IbyO-ben ls vezetlek azokat.
ciskánusoktól a városi lakosság nem akart megválni. Gyűllek, szaporodtak a kegyes adományok a barátok fetépitenuő templomára. Szükség is volt erre nagyon, mert a „testvérek ennek a városnak egészen bucsut mondtak volna, ha a legkegyelmesebb gróf ur, más néven Berge György vagy Kristóf, azon időben a helység kapitánya, vele született erényénél és szereteténél fogva azokat vissza nem tartotta volna és más, tágas és sokkal megfelelőbb helyről (az Uj-kanizsa felől, a mocsarakon kivül) nem gondoskodott volna számukra, sőt kijelölte, ahol a jámbor híveknek alamizsnájából rezidenciát építhetnek maguknak.3) A letelepülésre alkalmas helyről le-hát a várparancsnok nagylelkűsége, pénzről pedig a hívek szeretete és a baratok szorgalma gondoskodott, úgyhogy a kis boltives rezidencia csakhamar felépült (ma a zárdaudvaron álló istálló) és felépült egy kis szentély is (Sanctuarium), amelyet Cristophorus Piscator jezsuita házfőnök szentelt fel 1696. szept. 1-én, amikor a ferencrendi gvárdián Schmoz Rafael volt.4) (Folyt, kov.) :t) P. Szabó I. lelj. és városi levéli*\' 7342/1899. sz. akla. \') lü2á. Can. Vll.
Október
8
Kedd
IQVÜ.1 október fi.
Október 6. ünneplése Nagykanizsán
Nagykanizsa, október 7
Nyolcvanadik éve volt az idei október 6-ika annak, amikor az aradi vesztőhelyen a magyar hadsereg 13 tábornoka a bitó kötelébe hajtotta fejét. A napot a gyászos évfordulóhoz méltó módon ünnepelte Nagykanizsa közönsége.
A Városi Színházban
Vasárnap délelőtt fél 12 órakor az Irodalmi és Művészeti Kör rendezte kegyeletes ünnepségét. Dr. Hajdú Oyula, a Magyar Nemzeti Szövetség kanizsai fiókjának elnöke közismerten kiváló szónoki képességeinek legjavát adta az ünnepi beszédbe.
— Az október 6-ika — mondta — a haza iránti hűségnek és köte-lességteljesltésnek a világtörténelemben példátlanul álló szimbolikus ünnepe. Az aradi tizenhárom a honszerelemnek marlirjai és az osztrák császári lovagiatlan önkénynek és tobzódó gyáva bosszúnak áldozatai.
— 80 év telt el azóta, de a seb nem tud begyógyulni, a fájdalom még a régi s a gyásznak fátyolát sem tudta megemészteni a történelem vaslapjaira hullott tengernyi magyar könny nyolc évtizedes rozsdája. Mert van seb, amely sohasem heged be, van fájdalom, amelynek élét nem boríthatja be a feledés. És itt van a különbség az egyén és nemzetek gyásza között. Az egyén gyásza az idők folyamán tompul, elveszti élét, a nemzetek gyásza mindig mélyebb, sötétebb lesz s a megaláztatásnak a tudata a történelem lapjairól nézve metszőbb fájdalommal vág a nemzet örök nyitott sebébe. Ilyen nyitott seb, örök nemzeti gyásznap az október hatodika...
— Az aradi tizenhárom — folytatta utóbb — az igazi demokráciának voltak apostolai s az október hatodika a magyar nemzeti eszme mindszentek napja.
— De nemcsak ünnepelni jöttünk ma össze, hanem áldozni is a hősök hősei emlékének, tanulni is jöttünk, okulni a múlton a jövőre; megtanulni a multak dicső történetéből a rohanó események kérlelhetetlen logikáját s rámutatni arra, hogy a magyar nemzet ezredéves alkotmányával fejedelmi akarat ne.il rendelkezhetik. A nemzet nem borithat fátyolt az októberi eseményekre, mert amelyik nemzet megfeledkezik történelméről, önmagáról feledkezik meg.
— A világtörténelemben nem találunk példái az erőszak ama fokára, amellyel az osztrák császárság legjobbjainkat kivégeztelte, Je a halottak ma is élnek és vádolnak ölt és Arany János janijának húrjairól röppenli ki az ííok, hogy „apadjon ki a szem, amely célba vevé, száradjon el a kar, amely lefejezte, irgalmad, nagy Isten, ne legyen az övé" is az átok beteljesedett.
Majd a magyar nemzet 100 éves tragédiájáról beszélt a szónok, amelyet felfedezni vélt Mátyás király,
ZALAI KÖZLÖNY
Zrínyi Miklós, Rákóczi, Kossuth, Széchenyi és Tisza István tragikumában.
— Nincs nemzet, — folytatta — amelynek szabadságfáját több és nemesebb vér öntözte volna, mint a magyaréi, s a szabadság olyan virág, antcly mindenül! vérből hajlóit ki Hősök és vértanuk sirján nő ki a nemzeti szabadság virága.
— És mily időket iátunk visszatérni. A dicsőség és szenvedés emlékeit keresi fel lelkesedéssel aggódó nemzetünk, újra felkél október hatodikának hajnala, az őszi napfény ráárad a nagy emlékek megszentelt jelvényeire s a hősök martiriuma szenteli meg a földel, amelynek szabadságáért meghaltak.
— Meghaltak, de lelkük él, meit a haza népe ma is velük van s az (") oltárukon áldoz a pemzeli Géniusznak, mert nem tizenhárom ember pihen ott, hanem egy eszme, a nép a maga liszla érzéseinek megszemélyesítését ünnepli gyászpom-pával az aradi tizenháromban és ol-tárt csinál magának sirhalmukból vágyai, ösztönei, érzései számára, hogy áldozhasson eszményének.
A zugó tapssal fogadott beszéd nlán Barbarits Lajos, lapunk felelős szerkesztője szavalla el „Tizenhárom bitó" c. költeményét. Az ünnep műsorát értékben emelte a kitűnő Kis-dalárda több száma, Bllchler Mór karnagy vezetésével.
A Vasutas Dalkör
szombaton este ünnepelt a Polgári Egyletben. Urbán Gyula, lapunk munkatársa volt az ünnepi szónok. Nagy hatású, gondosan felépített beszéde irodalmi szépségekben is gazdagon lárta fel a nap jelentőségéi, belekapcsolva annak a mai idők számára mutatkozó tanulsága ii. Szabó István és Horváth Lajos lelkes, szép szavalatai és a Vasutas Dalkör-nek Lehrmann Ferenc karnagy vezetésével előadóit halásos énekszámai uián Ansorge Antal elnök izzó magyarságot hirdető záróbeszéde fejezte be a szépen sikerüli és bőven látogatott ünnepélyt.
Az iskolák mindegyike méltóképen ünnepelte meg az október 6-ál. ezenkívül a kegyeleti staféta tartozott a megemlékezés külső jeleihez. Utóbbiakról lapunk más helyein számolunk be.
= Menyasszony: Akárki akármil bes?él, ludont, hogy csak akkor lesz tartós és szép kelengyém, ha vásznat, asztalneműt és paplant Singer-nél veszem.
FelaKasxiotta magát
egy 62 éves assxony
Nagykanizsa, október 7
Özv. Balogh Ferencné Attila-utca 17 szám alatti lakásán az ajtófélfára az elmúlt éjjel (elakasztotta magát. Mire rátalállak már halolt volt. Két búcsúlevelei hagyott hátra hozzátartozóinak, melyekben arra kéri őket, szeressék egymást, neki pedig „szegény bűnös lelkének az Úristen majd csak megbocsát." Arra vonatkozólag, hogy miért követte el az öngyilkosságot, nem tesz említést. Az ügyészség kiadta a temetési engedélyt.
KAL IsP ÜeP
geszseges
5ARG
Tüsz pusztított Ha£}óton
Három gazda háza, állatai, egész termése a tüz martaléka lett
Gy ermetefáték
Hallót, október 7 (Saját tudósítónktól) Hangos Itlz-riadalom, félrevert harangok kon-gása zavarta meg a hahoii utcák csendjét pénteken délután. Két óra lehetett, mikor az első „tüz van \'." kiállás végig riasztotta a falu népét. Mindenki azonnal tűzoltó-szerszámot, kannát, vödröt fogott és rohant a falu vége felé, ahol a szélben egyre emelkedő füstgomoly jelezte a veszedelmet.
Egy óra leforgása alatt 3 ház a hozzátartozó istállók, pajtákkal együtt a tüz martaléka lett.
A t(iz ugy kelelkezelt, hogy Kovács litván gazda házában felügyelet nélkül maradtak otthon a gyermekek. Csakhamar előkerült a gyufa és pár perc alatt égett Kovácsék p ulája. A házon kivül leégelt a gazdasági udvar, az istállóban bennégett egy ló és egy üsző, az ólban 5 sertés pusztult el és elhamvadt a gazda összes gabonája, tengerije,
okoxía a iUxet
takarmánya, az egész termése. A kára 4000 pengő. Biztosítva nem volt semmi.
A másik károsult Nagy Oyura Sándor. Olt is odaégett az egész gazdaság és ott sem volt biztosítva semmi. A háza, mindene elégelt Zsinkó Mihálynak is, ö az egyetlen, akinek kárából biztosítás utján vajami megtérül.
Az oltás munkáját rendkívül megnehezítette az erős szél, ugy hogy az egész falu veszedelemben forgott. Szerencsére a hahóti tűzoltók azonnal a lüz színhelyén teremtek, csakhamar megérkeztek a tűzoltók Pöt-réte, Zalaszentbalázs, Pölöske községekből is és önfeláldozó munkájukkal sikerült a további veszedelmet megelőzni. Az oltási munkálatokai az éppen ott tartózkodott Kende Péter pscsai főszolgabíró irányi:otta. Idén jó szolgálatokat telt a Pacsáról érkezett kél csendőr-járőr
és a gclsei kerékpáros csendőrök.
NAPIREND
Október 8, kedd
Hóm katolikus : M. N A I\'rotest. : Etelkn. Izraelita: I tsrl hó 4
Képkiállítás a Caainóbin. Nyílva egész napon át.
Városi Wozgó .Könlgsmark\' (Királyasszony szerelője) filmregény. Kiegészítő nitlsor.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: (. hó végéig s Bogenricder Frigyes iélc , Meyvéltó" gyógyszertár.
Oózlflidó nyílva reggel 6 órílól etle 6 órllg (hétló, szerda, péntek délutin és kedden egész nap nőknek).
Levél
Kéklő messzeség (akó ködében Valaki kezébe tollat vett. S rózsaszín velln illatos testén irt röpke, rövid levelet .
Balga remények kopott oltárán Még mámorlátyoi lebegett. Mikor vnl:ikl Imik őszi napon Megkaota a kis levetet...
S aztán megsuhant a Bánat szárnya... Kg> meggyötört sziv ráborult Az összegyűri kicsi levélre S az oltár köve szerte hull\'
nratüdnyl Oyula
= F.gy jólöltözött ur: Singcr szövcteibjl készült öltönyben kellemcsen érzem mag,mi,mert kelméi ru-gaknasak és finomabb, tartósabb anyagokat még Londonban sem kapok.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-llgyelö jelentések i Hétlón a himirM-let: Reggel 7 órakor +136, dfluUn 2 őrskor +21 4, este 9 órakor -j-14 5.
Felhóul: Rgész napon át tiszta égboltozat.
Szélirány: Reggel éa délben délnyugat, este dé l szél.
A Motanrológlal Intézel sala 10 órakor jelenti ■ nyugatról nBva-kodö felhőzet, eflyábkónt túlnyomóan száras áa egyelőre enyhe Idö várhaló.__
— Az ügyvédi kamara köréböl.
Az ügyvédi kamara dr. Rotschild Jakab nagykanizsai, dr. Fehér József söjtöri, dr. Gellért Lambert ölvös-pusztai, dr. Bárd Béla keszthelyi ügyvédeket elhalálozásuk folytán az ügyvédi kamara lajslrornából törölte. Dr. Bárd Béla irodájába gondnokul dr Roth Ádám keszthelyi ügyvédet rendelte ki. Ugyancsak törölte közjegyzővé való kineveztetésc folytán dr. Csempesz Dénes letenyei ügyvédet. Bejegyezte az ügyvédrk lajstromába dr. Nagy Imrét Zalaszenlgrót és dr. ifj. Tamás János Nagykanizsa székhellyel.
= Ne n luxus, hanem a szép lakás fontos szükséglete a jó szőnyeg! Szőnyeget a legnagyobb válaszokban, a legszebb és legjobb minőségben, legolcsóbban, igen kedvező részletfizetés mellett Barta Miksánál vehet.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
— A megyéspüspök a gyógyulás utján. Dr. Roll Nándor veszprémi megyéspüspök, aki Balatonfüreden üdül, már igen örvcndelcs javulás utján van. Eddig az orvosok állal ajánlóit kúrának kb. felél töllölte le Füreden. A megyéspüspök szeretett volna már e bélen székhelyére utazni, de orvosai nem engedik, inig a kúrát ki nem tölti.
— Személyi hlr. Dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelő hat hetes gazdasági továbbképző tanfolyamon vesz részt Magyaróváron.
— Nőegyletl tea. A Keresztény Jótékony Nőegylet következő tea-délutánja október 10-én, csütörtökön délután 5 órai kezdettel lesz Kelemen Ferencnénél (Sugár-ut 28.). Tea süteménnyel 1 pengő. A jótékonyság oltárára szánt kedves társas-szóra-kozás a kilátásban lévő érdeklődés mellett minden bizonnyal érdemlegesen szolgálja a rendező Nőegylet nemes s a mai idők nyomorúságaiban megsokasodott karitativ céljait. A tagokat és azok vendégeit ezúton hivja meg a vezetőség.
— Szentséglmádás. Folyó hó 10-én a plébániatemplomban egész napos szentségimádás lesz. Este fi órakor szentbeszéd.
= F.gy jó tanuló: Ugy látom, hogy Singer szöveteit még az iskola-púd sem teszi tönkre.
— Nagy „Dunántull Bál" Nagykanizsán. A nagykanizsai Izr. Leány-egylel, a marcalii Izr. Leányegyiettel és a Magyar Izr. Egyetemi Hallgatók pécsi fiókjának tagjaival nagyszabású „Dunántuli Bált" rendeznek Nagykanizsán, melynek előkészületeit Rajki István leányegyleti titkár vezetése mellett hatalmas rendezöbizottság végzi.
= Kössön gombot a zsebkendőjére, nehogy elfelejtse megtekinteni Harla Miksa szőnyegkiállitásál a Polgári Egylet nagytermében október 17—21-ig. Belépődíj nincs.
— Meghalt a 20-asok egykori ezredkürtöse. Keszthelyi tudósítónk jelenti: Köteles István 44 éves keszthelyi lakos ma otthon munka közben hirtelen rosszul lett. Lakásáról hordágyon a kórházba vitték, azonban útközben hirtelen meghalt. Szive, ölte meg. Köteles a háború alatt a 20-asok ezredkürtöse volt törzsőr-mcsteri ranggal, viléz kalona, becsületes, derék hazafias ember. Halálát özvegyén kivül B apró gyermeke gyászolja.
Az Iskolák hazafias ünnepel.
Október fi. megünneplésében a nagykanizsai iskolák jó példával járlak elöl. A gimnázium ifjúsága vasárnap délelőtt Unticpell. Francsils VIII. o. I. lelkes. Okos ünnepi beszéde, Mályás, ifj. Kovács szép szavalatai, Melz, Doupona, Hovány, Golenszky zeneszámai, az énekkar fegyelmerctl, jól betanult számai alkollák a mtlsorl, amit a tanulóifjúságon kivül a diszcs közönség is igen nagy tetszéssel fogadott. A felsőkereskedelmiben Simon László IV. é. talpraesett ünnepi beszédével, Kirschner, Slolzer és Rerlsz tanulók sikerült, lelkes szavalataival és az énekkar számaival ünnepeltek. A polgári fiúiskola ifjúsága szép ünnepléssel adózol! az aradi tizenhárom kegyeletes emlékének. Délelölt 9 órakor az intézet tornatermében lelkes ünnepélyt tartott, amelynek programjában a két iskola nagyszerű énekkara Kelting Ferenc tanár vezetésével három énekszámmal, Csizmadia és Krámszky IV.a. oszt. tanulók bravúros szavalatokkal szerepellek. Az ünnepi beszédet Kerezsy Géza tanár mondta, teljes szónoki vérlezeltel szántva iskolás és felnőtt hallgatósága lelkében az áldozatos magyar-érzés barázdáit A polgári leányiskola ünnepsége az önképzőkör rendezésében, Lajlinné llajas Eszter elnök vezetésével folyt le. A szép ünnepel Kádár Erzsébet IV. o. t. méltatta ügyesen. Mészáros Anna, Horváth Piroska, Halász Emma, Hametmayer Erzsi kedves, lelkes szavalatain kivül a Vegyeskar énekszáma adlák a nagysikerű műsort. — Megülték az október 6. ünnepét az összes elemi iskolákban is.
Lenndö anyáknak kellő figyelmet kell forditaniok arra, hogy bélmilkö-désük rendben legyen, ez pedig a természetes „Ferenc lózset" keserűvíz használata által érhető cl. Nőor-vosi klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a valódi Ferenc József vizet, mert könnyen bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
Jugoszláv körözöttet lógtak.
Megemlékeztünk arról, hogy a cillii bíróság Novoszel Ferenc jugoszláv állampolgárt körözte. Novoszel hónapokon át bujkáll, míg most sikerült öt a zalai csendőrségnek elfogni és a nagykanizsai kir. ügyészségnek átadni. A kiadatási eljárás után öt is mint társával tették — a határon átadják a jugoszláv halár-rendőrségnek.
.Szentírás", kfttve: I pengó. A Szent IslvAn Társulat kiadásában legújabban megjelent Ujszövelsésl Szmlirtís korlátolt péltlánylmti még kopható a plébánia hivatalban. 4rrr / penwI.
— Vasutas nyugdijasok kéretnek, hogy október 10-én délután 5 órakor jelenjenek meg /a Vasutas Otthon ban. Halvax Lajos.
UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részérc Zala-vármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezésekéi, a következő előnyöket nyújtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely Kőszegi-utca 5.
Sorsjegy nélkül nincs főnyeremény!
Vegyen egy
*"rjeg°,""áém0ü "r: Hirschler tőzsdében.
Főnyeremény i IOO.OOO, 200.000, 300.000, szerencsés esetben 500.000 PengA\' ós számos közép ts nagyobb nyeremények.
49,5 I. huzás októher 26. és 29.
Sorsjegyek ára: L^ösz 24 P, fél 12 P, negyed 6 P, nyolcad 3 P.j
CZOCZEK IMRE
c i mf e stő, szobafestő és mázoló vállalatát
*


Erzsébet-tér 18. sz. alá, a volt
Szarvas szálloda udvarba helyezte át.
1929. október 10.
MATOGALPA
pörkölt kávé,
a kávék királya
állandóan friss pörkölés
\'/4 kg. P 2-50
Muszel és Friedenthal
tflszcr- és csemegekereskedésében Nagykanizsán.
III11IIII
Testvérek ha összevesznek.
Keszthelyről jelenti ludósitóhk: Az éjjel Csillag Jenő és Csillag Gyula testvérek, iparossegédek, egy csekély ügy miatt szóváltásba keveredlek egymással, majd annyira fajult a dolog, hogy az idősebb, Gyula meg-késcllc a fiatalabb Jenőt, aki olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy nyomban kórházba kellelt szállítani. Állapota komoly.
Közismert Singer József és Társa dúsan felszerelt szönyegrak-lára. Elsőrendű minőségek mérsékelt árban.
Pitlrtc;. utt. tnmitjtrirtl „Hatinol"
Hlnoi litlitu Irlöiier, mely IctlAiAbetcg é tel plántál .1 illclA
In.ili| köií <. *y,.< (f.en kllil). Silgu-tuaii Itiduminym ,U< non cl6Jllltvi Mi, 11. I.lra.ciribrrrf irl.lm.t-lm • .KUSSIN- itváb, ruiznl, ciólAny, puloiU. 11 h.ngy.lrtónerek
Nipliibin uUnvéllcl liállltja: Rutinul l.bor.túrluin llud.pe.l, VII..
MurAnyl-utc. » <■■> <
vese-, hólyag-,gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltést Főraktár: "
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
Sokkal többet kaptam, mint amennyit vártam a
„Menyasszony" divatáruházban,
mondja minden vevő, mert Ízléses és jó árut olcsón vásároltam ICoREIN JENŐ\' rőfös- és divatáruházában Nagykanizsán, Deák-tér I.
IQVÜ.1 október fi.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORT ELET Magyarország-Ausztria 2 :1 (1:0)
Budapest, október 7 Harmincezer főnyi közönség előtt foly le a 65-ik magyar-osztrák válogatottak találkozása a Hungária pályán. A magyar csapatot nem telte túlságosan próbára az oszlrák együttes, melynek kapuját Franzl, a csoda-kapus (?) védte.
Az első gólt a 11. percben Takács 11., a második gólt Avar lóltc Az osztrákok a második félidőben Klirna révén a 37. percben szépítettek az eredményen.
A biró Soplius llanscn dán biró voll, akinek működése a közönség osztatlan szimpátiáját váltotta ki.
Kegyeleti staféta az októberi vértanuk emlékezetére
A vándordijat ismét a honvédség csapata nyerte
Nagykanizsa, október 7
A szabadságharc októberi vértanúinak emiékezeiére minden évben rendezett nagykanizsai kegyeleti sla-félaverseny ezidén a pompás őszi vasárnapon különösképen szép-n sikerüli. Indultak a nagykanizsai leventék, . csendőriskola és polgári iskolai növendékek slalélacsapalai.
Tizenhal csapni indult. F.lsőnek a honvéd gyalogezred csapata futóit be 16 perc alatt és babérkoszorút helyezett a hősi emlékműhöz, 2-ik a honvédség B) csoportja, 3-ik a kis-kanizsal levente, 4 ik a nagykanizsai lcventecsoport 1912. évfolyama, 5-ik-nek a polgári iskola stafétácsapala
érkezeti céljához.
A staféták beérkezése után dr. Krtllky István főjegyző a nap jelentőségét és a kegyeleti staféta szimbolikus értelmét fejtette ki ünnepi beszédben, majd Koós Oltó ezredes buzdító beszéli kíséretében feltűzte az érmeket a győztesek mellére.
A honvéd gyalogezred kél győzelmével ujra megnyerte a vándorserle-get, melynek már lavaly is birlokosa voll. A stafóta megrendezése a testnevelési vezetőség érdeme. Különösen Csorba István testnevelési tanácsnok és Nlessner Viktor tornatanár fáradtak sokat, Imgy minél simában bonyolíthassák le a versenyt.
Zala-Kanizsa Zalaegerszeg válogatott 3:1 (O : 1)
A lelkes egerszegi csapat jatéka meglepetés keltett — A kanizsai csapat nem nyújtotta teljes tudását
Nagykanizsa, október 7 A megyeszékhely vasárnap át rándult válogatott legénysége váratlanul igen kemény ellenfélnek bizonyult, amit kis részben tompít le az a tény, hogy a Zala-Kanizsa három tartalékkal, köziük Bdcsay kapusát nélkülözve voll, kénytelen játszani.
A zalaegerszegi válogatott kezdés után rögtön támad és észrevehető, hogy huszáros rajtaütést terveztek ki.
Nem nagy a technikájuk, de annál lelkesebbek és a labda lábróllábra, fejröl-fejre száll és állandóan a Kanizsa tétfelén tanyászik.
A huszonötödik percben Pál átadásából a rosszul helyezkedő
Pdpay melleit Papp gólt lő, i még jobban sarkalja a vendégeket.
Szinte az egész félidői az egerszegi csapit uralja.
Szünet után azonban a helyi csapat megembereli magái és előbb Sclimidt gócával egyenlít, majd Schuster és Csdsz góljaival beállítja a végeredményt. 3:1.
Schmidl a centerben nem mutatott valami különösebbet. Mindenesetre a véleményünket fenlartjiik a következő erősebb meccsig, amikor a Vasas ellen azlan alkalma lesz tudását kifejteni.
llavas biró mindvégig jól vezette a mérkőzési.
Eternola Edison Bell Farlophon
bari réixlet 22 P havi réssiet 14 P havi részlel 13 P
GRAMOFONOK
Legújabb schlager
gramofon lemezek
állandóan raktáron
Szabó Antal sportárunagykereskedés
rádió óm gramofon osztálya
Ma, kedden este
disznótoros vacsora
a Kéményseprő étteremben.
A mai naptól kezdve minden e6te mohácsi Nikolics József
kombinált oíi zenekarival
bw,.. i —n r.........[T-rniimi
énekel és hangversenyt tart. Szíves látogatást kér tisztelettel
Raffai Ferenc
5014 vendéglős.
NTE-NTSE 6:0 (2 :0)
Nagykanizsa, októbor 7
Az első 15 percben nem ment a játék az NTE-nek. Az autón utazás fáradtsága, vagy a göröngyös pálya voll-e az oka ennek, nem tudni, mindenesetre a gúnyos, csipkelődő bemondásokai megkapták érte a közönségtől. Lassankint azonban lábrakapott az NTE, lábról-lábrn pereglek a passzok, a 20. percben balszél, összekötő, center, jobbszél a labda utja s Mészáros süvítő lövése a gólban ült. Rögtön kezdés után Ritter ugrik ki és a kapust is kl-driblizve, gólba gurit. Lehet urak élvezni, lehet, tör ki az öröm a csapalkisérő Kapriczbó!, kinek a korábbi húzások már kezdtek az idegeire menni.
A félidő további szép támadásai nem vezettek eredményre, de teljesen kikészítették a nagyatádaikat.
A második félidő 4. percében Mészáros magára vonja az egész védelmét, a center helyére jut, honnan Szabói kiugratja, ki a meccs legszebb gólját lövi. A szép akciót a közönség is megtapsolja s most már később sem fukarkodik elismeréssel. A negyedik gólt a 10. percben Ritter gurilja, majd kornerből Radics fejeli az ötödiket a 30. percben. Minta gól volt, hatalmas tapsi Öl perc múlva Szabó fejeli az utolsó gólt. Az NTE megelégeli az eredményi s az utolsó percekben az N\'l\'SE van frontban.
Az NTE csapalából a kapus, a halfsor, különösen Radics, a csatárok közül Szabó és különösen a Ritter— Mészáros jobbszárny játszolt nagyszerűen. Mészáros szinte feltartóztathatatlan volt.
Balog pécsi biró kifogástalanul vezette a meccset.
Fttfballeredtnények:
Magyar H.—Osztrák II. liga 3:1 (2:1). A magyar csapit góljait Szabókv (Sabária) lőtte.
Pécs-Baranya-Merkúr2:0 (0:0).
Somogy-BAK 0:0.
Ferencváros—Nemzeti 4: 1 (3:0).
Attila—Bocskay 5:1 (2:0).
Bástya—Tarul 2:1 (2:1).
III. ker—Rákospalota i):4 (2:1).
Amatőr-eredmények
PAC—KTSE 2:1 (2:1). Kaposvár. A Turulnak több gólhelyzete voll s döntetlen lett volna az igazságos eredmény.
PSC—PEAC 5:0 (2:0). Pécs. Megérdemelt győzelem, túlzott gólarány.
TŐZSDE
A Bodenkredit esete által keletkezett események természetesen befolyásolták a mai tőzsdét. Eleinte nagyobb árukínálat kövelkezlében álla-laban 1—2% lanyhulás volt tapasztalható. Később a berlini kedvezőbb és bécsi barátságosabb hirek befolyásolták az árfolyamokat ugy, hogy kiegyenlítődlek. A Bodenkredit helyzete foglalkoztatta a tőzsdét anélkül azonban, hogy ez az árakban kifejezésre jutott volna. A fixkamatozásu papírok piacáii az árfolyamokban lényeges változás nem történt. A valuta és devizapiac üzlettelen.
Zürichi zárlat
Pirii 20-32, London 25\'I8V|, Newyork 518 00, Brtlssel 72-20, Milano 2710\'H Madrid 76 85, Amsterdam 208 10. Berlin 123 45. Wien 72 83 Solts 3\'741/>, Prália IS\'33l/t, Varsó 5807\'! Budapesl lO\'lt\'/s Belgrád 91211. Bukarest 3 08.
Teméiytóili*
Buza fíO fill., rozs 40 fill. Buza llstav. 77-es 22 60-22-85, 22\'70 - 23 00, 79-es 2315 23 40,
23 30-73 55, dunlnt. 77-es 2175-78-as 21 93 -22 25, 79-es 22-25-É0 ss 22 35 -22 50, rozs 16 45 lak árpa 1575-1650, aörárpa 1900, zab 13 75-14 00, lenged tazL
24 —, durUntull 18 50 -19 00. repce 5300 korpa 11 00 U\'50.
A bsUpeiti Tőzsde davixa-jegyiéH
emelk. 78-as 80-as -2200, 22 40, .-1665, 17-50-23 60-5100-
valutAk
Angol I. 27*71-77*86 Helga Ir. 79-50-79 80 Csen k. 16-87-16-97 Dánk. 152-55-153 15 Dinár 9 98-10*06 Dollár 57010-572-10 francia 1.22*30-22 60 Holl. 229-40 230*40 Lengyel 64 05-64-35 Leu 3*36-3*40 Léva 411-416 Líra 29 80-30*10 Mirka I36I 5-136 75 Norvég 152 55-153 15 Schlll. 80 30 80 70 Peseta 84-60-85*30 Sváld I. 110*20 110 70 Svédk. 153*25-153 85
devizAk
AmsL 329*70-230*40 Belgrád 10*07-10*11 Berlin 136*35-136\'75 Brüsszel 7»67-79*92 Devizalet 3*39-3*41 Kopenh, 152 72-l53\'l2 London 27 80-27-88 Madrid 84*75-0535 Milano 2ÍHM-30*04 Newyork 572*20-3-80 Oulo 152-72-153 12 Pária 22*43-22 50 Prága 16-94-17*00 Szófia 4*14-4*16 Stockh. 153*45-153 85 Varsó 64\' 15-64*35 Wien 80-42-60-67 ZUrlch 110-45-110-75
SwtéfrtWr
Kelhaitás 498*, eladatlan 1773. — EIsS-rendU 1*48—1*52, szedett 1*40—1*44, szedeti kösép 1*28-1*34, könnyű 1*10—1-20, t-sö rendű Sreg 1*36—1 40, 11-od rendű öreg 1-20—1 28 angol sllldó 1*30—1-60, sralonna nagyban 1*60—1*64, isir 1*94 1*9(1, has I-Í8—1*76. szalonnál léi sertés 1-66-1*84.
: Mubri Ryoala éi Lapkiadó Tállalit, Iinkuliiái.
Felelős Idadó: Zalai Károly.
Ivtenirtaui t#Mo« t Nacykaatasa 78. sa.
Naponta adjon növendék él hlzóállatalnak
„FUTOR"
szénsavas takarmánymeszet.
A .FUTOR" növendékállatoknál a csontképződést elősegíti, hízásra
ftS.1,étvágygerjesztőd
A .FUTOR" nem orvosság, hanem a legfinomabban őrlött racszsótáp, amely az állatok szervezetébe igen könnyen lelsz vódik, s amelyet az állatok aro-matlkus anyagtartalmánál fogva szívesen fogyasztanak. A .FUTOR\' etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi. A nagyhizlalók, uradalmak, gazdaságok a .FUTOR\'-! állandóan etetik. Ara: 1 kilogrammonként -10 fillér. Zsák vételnél: 1 zsák 50 kg. (zsákkal
egytlll) P 10-30. 1 cca 1,1 kg os ptóbadoboz ára 30 fillér. Kicsinyben és zaákizámra kspható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédőszerek bm kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A birósá* mellett. Telefon : 130.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 10.
loatpup torábW tx
APRÓHIRDETÉSEK
________<■). 10 uóía M flIMr,
további tsó díja I fftt« Vaaái- éa p KI szólj BO fillér, minden szó dija • flll. Szerdán ás pén-un 10 sróla »0 fillér, mlndeji további azó dija • flll. Címáaó a minden vasta-
£bb belliból álló azó kát szónak számit-Ik. Állást ktreaóknek 50*» engedmény.
Hlrriatá.ék » («t) péi*Q0 Sssisosn ■ lisl ■ falaalagea klflfvslás, azámlázáa alkarflléaa végatt a I S r a flatlsndlk
P 3
Trapplataaajt, kezékví lelnél kilóját " "a Vlda, Kazlncay-ulca 13.
4C4I
Bajérélaányt keresek nspl pár órsl
könnyű házi munkára. Jelentkezni Hunyadiutca 20.
Vlzvazatékazaraléét, csatornázási\' és minden e szakmába vágó javításokat pontosan éa jutányosán eszközöl Ozvatké Gyula vlzvezelékszeteló és lakatos. 1969
Haaxnélt kályhát, vasst, rezet, ólmot éa mindenféle csOvet magas árért vesz Slernberg Vilmos, Telekt-ut 2a 4682
Fóut 24 emeleten 2 szobás lakáé november elsejé e kiadó és egy bútorozol! szobs azonnal. 4999
Elsőrendű házikó.zt kaphaló Király utca 28. 4983
"■Építők figyelmébe I Haaanáll téglák, zsindely, gerendák, lécek, deszkák, ajtók, ablakok Jó állapotban aladók. Király u. 14. sz. 4965
| (Egyszoba mellékhelyiséggel, bútorral vagy anélkül azonnal vagy november elsejére kiadó. Csányi Láizló u. 8/a. 4984
Lépesmézet,
nyersbőrt, áoytollat. v ■ • ■ t éa témát
legmagasabb áron vásárol Strém Bernit és Fiai
Erzsébet-tér 18.
Nagykanizsai m. kir. dohányáruraktárfél.
Qyartasaklaányt 10—12 éveset keie-sek 2 évea kisleányom mellé. Clm a kiadóban. 5003
apaatl leányomhoz október 15-re egy Jól lótni tudó, tiszta mlndcnesleányt keresek. — UrUnteld Mlksáné, Kinizsiutca 5. 5005
Fóut 15. stám alatt egy üzlethelyiség november hó lére kladé. 5006
Magányos lérfl butorazatlan szobát kerea. Clm a kiadóban 5008
Egy két és egy négyszobái lakás kladé. Bővebbet RelchcnleTd husllzlet, Erzsébet-tér 3. 5011
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a Vldahézban
műhelyemet
fivérem eltávozása miatt nem szüntettem meg, hanem továbbra is fenntartom.
Elvállalok mindennemű vixvexsték-sxereléstj csatornázást, valamint lakatos munkákat. Továbbra is maiadok tisztelettel
Czvetkó Mátyás
vízvezeték-szerelő és lakatos
S»V1
Moa 1 Fest I
Mayer Klotild Utóda
VAROA NÁNDOR
gözmo*6, vegytUztltó, ruhaftatő
■ ixorabithelyl oru. Iparklillltiion «r»nyér*thoi«l kltOnUtvt
NAGYKANIZSA
Orljtőt.lcp; Gyártelep!
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19.
Nem kell idegenbe, mennie, mielőtt bármit lettel vagy Uszlítlat. üyőzód|ön meg áraim olcióságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen tényü gallértlsztltáa I Tisztit I ím Pllaaéroz 1
271/1929. szám.
Pályázati hirdetmény.
A nagykanizsai 111. kir. dohányáruraktár 1930. január 1-től december 31-ig terjedi! időre, esetleg folytatólag 1931. évekre a nagykanizsai vasúti raktárból az állami dohányáruraktárba és onnan vissza a vasttfi pályaudvarra leendő Öohányszállitás tekintetében nyilvános pályázatot hirdet.
Ajánlatot tevők kötelesek I P 60 fillér bélyeggel ellátott Írásbeli ajánlataikat a nagykanizsai m. kir. dohányáruraktárban legkésőbb folyó évi október hó 20-án délelőtt 10 óráig benyújtani és ajánlatukkal egyidejűleg 60 P, azaz hatvan pengőt készpénzben bánatpénz cimén elismervény ellenében befizetni.
Legelőnyösebb ajánlattevő bánatpénze, mely az évi keresmény átlagának SVára lesz kiegészítendő, a dohányjövedék elbírálása után biztosítékul visszatartatik és vele a szerződés megköttetik.
A dohányjövedék szabadon választhat a tekintetben, hogy a szerződést az ajánlattevőkkel egy, vagy két évre köti-e meg.
A szerződési feltételek a nagykanizsai ni. kir. dohányáru-raktár hivatalos helyiségében, a hivatalos órák alatt betekinthetők.
Nagykanizsa, 1929. október 5-én.
Huszágh Ágoston s. k.
5000 \'dohányáruraktári fönök.
Ha jó és olcsó írógépet akar venni,
ugy nézze meg a HrQ innnpnol német ipar remekét az M K-W irOgEpeii Az AEG irógép alkatrészei a legjobb anyagból készülnek, ami hosszú tartósságát biztositja.
Könnyű kezelése és masszivilása mellett a szépsége és olcsósága a fó jellemzói. Kedsrezö fizetési feltételek.
Ajánlattal és bemutatással szívesen szolgál az AEG Írógép zalamegyei körzetképviselöje:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc Nagykanizsán, Erzsébet-tér 4. szám alatt.
23/929. N. V.
Pályázati hirdetmény.
Zalavármegye nemesi pénztári és alapítványi választmánya, az általa kezelt 1. Vizlendvay Sándor tanulmányi alapítványnál az 1929/30. tanévre, évi 400 pengő ösztöndíj, — 2. a Malatinszky Ferenc és neje által, István és Ferenc fiuk emlékére tett nevelési alapítványnál évi körülbelül 160 pengő ösztöndíj elnyerésére pályázatot hirdet.
Az ösztöndijat elnyerhetik:
ad 1. Zalavármegyei illetőségű róm. kath. vallású, hazafias, jó magaviseletű, tanulmányaiban jó előmenetelt tanúsító közép-avagy főiskolai szegénysorsu fiútanuló.
ad 2. Közép- vagy fiúiskolái, jó előmenetelő, jó magaviseletű fin tanulók, akik alapitókkal vérrokonságban vannak ilyenek nem létében, zalavármegyei régi, 1848. előtti nemesi családból származók és Zalacsányban vagy Sármelléken született nem nemes származású tanulók.
Aki az ösztöndíjat elnyeri, azt élvezi mindaddig, amíg tanulmányait sikerrel folytatja, egyévi katonai szolgálat alatt is ha az ösztöndíjas főiskolai tanulmányainak tartama alatt teljesít katonai szolgálatot.
Az ösztöndíj az iskolaév első és második felének kezdetén a tanulmányi előmenetel igazolása mellett, két részletben előre fog kifizettetni.
Folyamodványok születési, erkölcsi, szegénységi és iskolai bizonyítvánnyal felszerelve, a kezelő választmányhoz, Zalaegerszeg, Kossuth Lajos-utca 43. sz. alatt 1929. november hó 30-it» nyújtandók be.
Zalaegerszegen, 1929. október 3-án.
A választmány megbízásából: 1(01 Vidóczy Pál
választmány Id. Jegyzője
Haán Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
9J01/I929. vhl. atám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott blróiágt végrehajló az 1881. évi LX. t.-c. 102. <j-a értelmében ezennel k«i. hírré leszi, hoev a nagykanizsai kit. járás, nlróstgnak l!M. évi 9901. stáiuu végzése következtében Dr. R-p-ich Aladár ügyvéd .Utal kíp.lsell Ulricli li J. |avára 1500 l> s Jár. ereiéig 1929. évi Juniui hó lf,.4„ toganatosltoll kielégítési végrehajtás utlán le- és telülloglalt és 22*0 Pengőre becstllt következő Ingóságok, u. m.: szobabútorok slb. nyilvános árverésen eladatnak. \'
Mely árverétnek a nagykanizsai kir. Járát bíróság 1929-lk évi 9901. szimu végiéle folytán I2U0 P — flll. tőkekövetelés, enn-k 1929. évi |anuár hó 20 napjától Járó 10o.\'o kamatai, 1S"o váltődij és eddig önzésen 201 P 31 (III. bíróilag már megállapított költségek ereiéig a netán fizetett összeg levonásával Nagykanizsán, Eölvös-lér 15. szám alatt leendő megtartására 1929. évi október 9. napjánnk d. u. I órája határ-Időül klluzellk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érinteti Ingóságok ai 1881. évi I.X. t.-c 107. és 108. § al érielmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbel ígérőnek, síükiég eletén bectáron alul ti el lógnak adatni
Amennyiben az elárverezendő Ingóiágo kai mások la le- ét lelülloglallatlák (i azokra kielégítést Jogot nyertek volna, eters árverés sz 1881. évi LX. t.-c. 102. §. érlel, méhen ezek javára Is elrendeltetik.
Kell Nagyksnlzsán, 1929. évi szept. hé 19. napjan.
Hnán Qyula s. k.
toio kir. bír. végrehajtó
HIRDESSEN
a „Zalai Közltf ny"-ben.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
9187/1929. Ikv sz.
Árverési hirdetmény
és árverési feltételek.
Molnár Ferenc nagykanizsai lakós végre-hajlatónak Farkit József u. o. lakót vég-rchsjtáil szenvedő ellen Indítóit végre-hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében ti 188i :LX. t.-C. 144., H6. és 147. § ai értelmében elrendeli s végrehajtási árverést Til P 62 lil\'ér tőkekövetelés, ennek 1929. évi január hó 9-től járó 8"\'o kamali, 19 P 66 fillér eddig nlegállai-ltott per- ís végrehajtási és az árverési kérvényért ei ullal megállapított 8 Pengő 60 t. költség behajtása végett a nagykanizsai kir. járát-I,íróság lentidén levó, Nagykanizsa m. városban tekvŐ s s nag)ks..lzsal 10233. siljkvbcn leheti 8240/a. hraz. ház, 26. sz alatt él bellclek végrehajtást azenvedá nevén álló egétz Ingatlanra 5000 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi halóság az árverésnek a kir. Járásbíróság hivatalos helyilégében (Igazsáüücvi palota, földszint 8. aitó) meg-tartására 1929. december 7. napjának d.e. 10 óráját lüzi kl és az árverési tett lelt ketazl8<l:LX t.-c. 150 §-a alapján l következőkben állapttja meg.
Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhaló el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltást ár !0»/o-át készpénzben, vagy sz 1S81 : LX. t c. 42 §-áblo meghatározón árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban IdkUkloltnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bitéi leiéibe helyezéséről kiállított elismervény! n kiküldöttnek átadni és sz árverési teltételeket aláírni. (>881 : LX. I. c. 147., 150., 170. §§ , 1908: XLI. I. c. 21. §.) , .
Akt az ingatlanéri a kikiáltási árnál magasabb Igéidet lelt, ha többel lg*™ senki sent akar, köteles nyomban a ti-Mállási ár százaléka szerint megállaoitou. bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi
százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t- c-& §•>
Nagykanizsa, 1929. évi szept. ho napján.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykauizsán, (Felelős üzletvezelf. ^
Dr. Sartory
495S
. k. kir. Járásbiró.
A kiadmány hitelt Mlkó s. k főtiszt.
Zalai Károly.)
«9. évfolyam, 229 szám NagykanlH., 1929 október 9, szerda Ara 16 *
ZILA1 KAZLON Y
politikát napilap
Szerkesztősig ÍJ kiadóhivatal: Pó-nt S. ailm. ^\'
Keszthelyi flókkladóhlvatnl Kossuth t.a|os u. 32. relelOS SZerkeSZtő : Barbarlts IjlJos BSfteUJ án: e*y Mca I po«« M
leges, megnyugtató megoldást, csak Európa és Amerika összefogása hozhat. Amerika józansága és Európa belátása !
Az „Imperátor" „Berengáriává" polgáriasul!. Ez a hajóóriás nemcsak egy embert szállítod át MacDonald személyében az uj világrészbe, hanem egy ember leikén keresztül Európa vágyát, hogy ilt a népek
egyenlők, a népkisebbségek emberek s ha nem egyenlők és nem emberek, akkor, hogy azok lehessenek. MacDonald azért hajózol! ál az Óceánon, hogy a világol végül ne a gyűlölködése, hanem a munka, az élet, a béke szelleme lengje ál. Az igazságnak jönni kell, vagy a fehér galamb csőrében, vagy a háború vörös poklában.
....."\'■■■......................i------s-i\'imru-Ln\'irn.m.\'LT.\'i
Versenyautójával felborult és meghalt Berc&told László gróf 20 éves felesége
A császár hajója
Irta: Dr. Vákár P. Arthur
II. Vilmos császár, aki tnosl szomorú magányban éli napjait, valamikor az „Imperátor" fedélzetén ment át Amerikába, hogy a német nemzeti nagyság örök erejét az uj világrész földjén is hirdesse. Ma ugyanazon a hajóóriáson, amelynek már nem „Imperalot", hanem „lle-rengaria" a neve, az amerikai partokra ért MacDonald, a hatalmas brit birodalom kormányelnöke.
Az idő és a szerencse mulandó. Valamint az Imperátor nem Imperátor többé, ugyanazonképen a hatalmas ,német nemzet császára sem imperátor immár, hanem visszavo-nullságban élő remete... A sors és az élet forgandó. Valamikor, nem is olyan régen, mint egyszerű harmadosztályú utas tette meg MacDonald az utat Amerikába, ma pedig, mint az angol birodalom első reprezentánsa, ágyúdörgés között szállt ki az amerikai partokra. Egykor, mint egyszerű munkásvezér, az amerikai bányákban és gyárakban dolgozó angol munkások kezél akarta megfogni a vezér; 111a már az Amerikai Egyesült Államok világpolitikájával fog kezet s igy, kéz a kézben, akarnak az angol-szász nemzet nagy fiai munkát, életei és békét adni a nagy világnak. A két angol-szász óriás kemény kézfogást csinál és a világnak el kell gondolkoznia.
Az Unió területe akkora, mint Európa, lakossága egynegyednyi, de vagyona több, mint a kél óviiági kontinensé együllvéve. Nem parancsoló erő, ha két angol-szász tenyér összefog? Nem az egyik népcsászár fogadja császártársát? Ha kemény szavak után kemény cselekedelek következnének, lehetséges volna, hogy a löbbi kis halalom szembe merne állani? Ezek a kérdések foglalkoztatják 111a az európai gondolkozó löket, amikor a brit birodalom kormányelnöke szabad Amerika földjére lépett.
Az Unióban történő dolgok a múltban is a világot uralták s a jövőben is a világot fogják uralni. Az Uniőban felhalmozott gazdasági ér-lékek és erők nem heverhetnek egv pillanatig sem téllenül. Ez az Unió gazdasági organizmusa, ez az Unió egész életberendezése.
Az angol munkáspárt kormánya tisztán Iái ja a helyzetet, hogy ha Európában minden ugy marad, ahogy van, akkor az uj világkatasztrófa elkerülhetetlen. Ez a világkatasztrófa lelentkezell a gazdasági élet ö«sze-roppanásában és összeomlásában ; de lelenlkezhet egy uj világháború formájában. Mindkét eshetőségnek meg vannak a lehetőségei s mindkél viharmadár már olt vijjog fejünk felelt.
Az európai konferenciák, csak látszat megoldásokat hoznak. Vég-
Sátoraljaujhely, október 8 Nagykázmér község közelében ma délben Herchlold Lászlóné grófné, születeti Degenfetd Margit grólnő, 100 kilométeres sebességgel vezette versenyautóját. Vele voll 23 éves férje. A csörgői országúton, a cseh haláron tul egy biciklislát akart kikerülni, de a kormány nem enge-
delmeskedett neki. Az autó elütötte a biciklistát, majd teljes erővel nekiszaladt egy fának és felborult. Az alig litisz éves grófné holtan maradt a kocsi alatt. A biciklistál, névszerint Weiss Ernői súlyosabb sérüléseivel kórházba szállították, mig a solfőr kisebb sérülésekkel megmenekült. A gróf állapota súlyos.
mátis kihelyezési kamatláb vidéken 14 százalék körül mozog s a Pénzintézeti Központ revizorjai mind-ezideig nem lettek jelentést arról, hogy Ifi- 18 százalékos kamattal is találkoztak volna.
Az eddigi jelentések alapján az a vélemény alakult ki, hogy csak jelentéktelen pénzintézetek számítoltak olyan horribilis kamatokai, amelyekről a Dunántúli Mezőgazdasági Kamara legutóbbi jelenlésében megemlékezik Ezek Is csak egészen jelentéktelen, 2—.HX) pengős kölcsönök után merték ezeket a horribilis kamatokat felszámilani.
A 480 pénzintézet kihelyezési állománya meghaladja az egymilliárd pengői. Ebből 120 millió a sajál és 800 millió az idegen tőkéjük.
A reíormátnsság zöme
nem azonosltja magát a katlto-likusságot ért támadásokkal? — Törvényhatósági határozat a felekezeti harcok ügyében
Győr, október H Győr, Moson, Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesilett vármegyék törvényhatósági bizottságának közgyűlésén elfogadták az állandó választmány határozatát, amely a következőket tartalmazza:
A vármegye közönsége mélységes megdöbbenéssel és hazafias aggodalommal vesz tudomást arról a támadásról, amely a katolicizmust és a római kathohkus vallású lelkekel felelős református tényezők részéről érte. Az ilyen támadások megbontják a társadalmi és politikai békét és igy a nemzet talpraállására irányuló nehéz munka eredményét komolyan veszélyeztelik. Miután a magyar Kálvin Szövetség határozata szerint a reformátusság zöme nem azonosítja magát az elhangzott támadásokkal, a törvényhatósági bizottság ezidőszerint nem tartja szükségesnek, hogy államhatalmi beavatkozást kérjen.
Hetenként egyszer szabad fürdeni Bécsben
és nem adnak vlxet a kávéházakban
Bécs, október 8 (Éjszakai rádiójelentés) A városi tanács hirdetményben a vizvezeléki vizzcl a legszigorúbb takarékosságot rendelte cl. Hetenként csak egyszer szabad fürdeni és a kávéházakban csak a vendég külön kérésére szabad vizel lenni az asztalra.
Enyhítenek a forgalmiadon
A segéd nélkül dolgozó iparos kisebb százalékot fizet — A kisebb forgalmú községekben kisebb lesz a forgalmiadó Megszűnik az évenkénti átalány megállapítás
ltudnpest, október H
A pénzügyminiszter programmjába vette, hogy a forgalmiadó rendszerén enyhítéseket léptet életbe
és most dolgozik azon a rendelelen, amely a legkisebb egzisztenciáknak nyújt kedvezményeket a forgalmiadó fizetésénél.
Arról van szó, hogy az eddigi kétszázalékos forgalmiadó kulcs helyeit
alacsonyabb kulcs szerint fogják megállapítani mindazoknak a kéznuüparosoknak a forgalmiadóját, akik segéd nélkül, vagy csak egy két tanoncot foglalkoztatnak. Tekintetbe fogják venni az adómeg-állapitásnál azt is, hogy
nagyobb forgalmú városban vagy kisebb helységben lakik-e az adóalany.
A pénzügyminiszternek ez az elhatározása mintegy százezer kisem bernek a forgalmiadó csökkentéséi fogja maga után vonni.
A pénzügyminiszter intézkedni fog arról is, hogy az eddigi rendszer helyeit, amelynek értelmében minden évben újra megállapították a forgalmiadóálalányt, uj rendszer lépjen éleibe, amely ezektől a megállapításoktól mentesítse a kisembereket. Az a törekvés, hogy a mostani méltányos alapon történő megállapítások után csak akkor álljon be változás az adóalapban, ha a kisiparos üzemében is váltoiás löiléník.
Eddig nem találtak uzsorakamatot vidéken
a Pénzintézeti Központ revizorai A 480 vidéki pénzintézet felülvizsgálata rövidesui befejeződd*
Budapest, október 8 A minisztertanács határozata alapján Wekerle Sándor pénzügyminiszter felhívta a Pénzintézeti Központot, hogy utasítsa revizorait, hogy a legszigorúbban vizsgálják felül a kebelébe lariozó 480 vidéki pénzintézet működését, mennyiben felelnek meg
a tényeknek azok a panaszok, amelyek a hitetuzsordrót szólnak. A revizorok rövidesen befejezik a felülvizsgálatot és a Pénzintézeti Központ vezérigazgatója az eredményt azonnal közli a pénzügyminiszterrel.
Az eddigi vizsgálatok, információnk szerint, azt mutálják, hogy a maxi-
ZALAI K0ZLONY
Minden ÍOO pengő adóból csak 15 pengői flscettek be escidén Zalamegyében
Különvonatok lesznek a megyei virilis-választásokra — A Balaton-kultusz fejlesztése útépítésekkel — A tej-vlzsgolatok rendszere ellen felmerült kifogások
A Küxigaxgaiásl
Zalaegerszeg, októbor 8 (Saját tudósítónk telefonjelentése.) Zalavármegyc közigazgatási bizottsága ma délelölt fíődy Zoltán alispán elnöklésével tartotta rendes ülését. Ezen a szokásos tevékenységi beszámolókon kivül több közérdekű kérdés is szőnyegre került. Igy is-ismertették
a MÁV menetrend kért módosítása
ügyében érkezett leiratot, amely szerint a MÁV a Zalaegerszeg közlekedését szolgáló kívánságokat nem teljesítheti.
Matatinszky Ferenc felszólalásában megemlítette, hogy a bajokon a személy- és teherforgalom elválasztásával lehetne segíteni. A Balaton-kultusz szempontjából szükséges lenne, hogy az állam építse meg a Hadacsony-tomaj-tördemici törvényhatósági utat, amire különben Ígéret is van, úgyszintén a badacsonyi turista utat. Sürgős megoldásra vár a Halalon-vidék villamosításának ügye is. Farkas Tibor indítványozta, hogy a virilis-választásokra különvonatokat állítsanak be a megye távolabbi pontjairól.
A bizottság ezt az indítványt magáévá telte és Malalinszky felszólalása értelmében megteszi intézkedéseit. Szóba került a
tej-hamisítások ügye is. A magyaróvári vegykisérleti
blxo/iság Illése
állomás ugyanis különösen az előbb mindig jó tejéről nevezetes Sümeg vidékén sok tejet nyilvánított hamisítottnak, ami magas vizsgálati dijakkal is jár. Az ülésen zaklatásnak minősítették a tul-gyakori ellenőrzéseket. Ezért az alispán feliratot Javasolt a födmllvelésügyi miniszterhez, hogy szállítsák le a tej zsír-százalékát 3 3-ról 2\'H százalikra és szállítsák le a vizsgálati dijakat, a sok ellenőrzés helyett pedig oktassák ki a gazdákat az okszerű tejkezelésre.
Mikola György gazdasági felügyelő szerint a zsir-százalék leszállítása nem vezet eredményre.
Farkas Tibor szerint csak a központi tejcsarnokok létesítése biztosithatja a rendes tejellátást.
A bizottság felír a miniszterhez a gazdák megfelelő oktatása érdekében.
Iskola-Ugyek A tanfelügyelő jelentéséből : l\'oilák István nagykanizsai áll. tanítót Nagykanizsára, Szekulia Jakab nagykanizsai áll. tanítót Csepelre helyezték szolgálattételre.
Vérhas miatt a tormaföldei iskolát bezárták.
Nem fizetnek adót A péifzdgyigazgató jelentése szerint az esedékes adóhátralék a a megye területén 3,474.904 P, vagyis S5%. Szeptember végéig befizetlek 2,237 549 P-t, 150.000 P-vel kevesebbel, mint tavaly. Az adóhátralék:
3 községben 11—20 százalék
4 , 21-30 15 , 31—30
_»_
A Creditbank fuzionált a Bodencreditanstait-tal
Bécs, október 8 (Éjszakai rddiójelenlés) A Credit-anstalt ma hivatalosan megkötötte a fúziót az uj Bodencreditanstait-tal.
Apponyi Albert
Sopronba érkezett és nyilatkozott a jóvátételről
Sopron, október 8 Gróf Apponyi Albert ma délelőtt Párisból hazatértében feleségével együtt Sopronba érkezett, - majd továbbutazóit Gyöngyösapátiba.
Sopron, október 8 (Éjszakai rádiójelentés) Apponyi Albert gróf ma ideérkezése után nyilatkozott az oltani sajtó egyik munkatársa elölt párisi útjáról. Majd ezeket mondotta:
— Genfben komoly tárgyalások folynak, hogy kiterjesszék a jóvátételt Kelet-Európára. Ez tagadhatatlanul aggodalmai kellő és nagyon résen kell lennünk, hogy érdekeinket megvédjük.
Ezután nagy elismeréssel beszélt Apponyi gróf Slresemann államférfiúi képességeiről, akinek halálát az egész világ gyászának mondotta.
Lemondott két miniszter
a Tuka képvlselöjelöltsége körüli bonyodalmak miatt
l\'rága, oklóber 8 (Éjszakai rddiójelenlés) Cseh Távirati Iroda jelenti: Tisó és Labaj tótnéppárti miniszterek ma beadták lemondásukat, melyeket az elnök elfogadott és kézirattal megbizolt két minisztert helyettesitésükkel.
A tót néppárti miniszterek lemondása azért történt meg, meri a koalíciós pártok állást foglaltak Tuka képviselő-jelöltsége ellen.
A barátok Nagykanizsán
Irta . üarbarlla Lajos 3
.Cristophorus Georgius, a szent római birodalom grófja de Berge, Her/endorf és Cladau ura, a csász. és kir. felség lovasságának ezredese, Kanizsa várártak kapitánya, a glo-govai fejedelemség helytartója és rendes követe" alapítólevelében\') a templom és kolostor építésére alkalmas. kerítéssel körülvett területet 1696 febr. 25-én azzal a kikötéssel adta át a barátoknak, hogy I. a templom és kolostor védőszentje szent József legyen, 2. szent József nyolcadában az alapító és övéinek szándékára ünnepélyes szentmisét énekeljenek, 3. ugyanígy paduai szent Antal és szent Borbála napján, 4. március 26-án, július 22-én és december 7-én minden évben az alapító és felesége, Langcn Borbála meghalt családjaiknak leszármazottjaiért a főoltárnál gyásznilsét mondjanak, 5. a család halottait a tem-loin kriptájában temessék el.
1702-ben fordullak az idők Kanizsa felett. Királyi parancsra lerombolták a várat, benne a jezsuiták Szent Péter plébápia-templomát és a
i) Eredetije a lerencrendl zárda levéltárában.
Boldogasszony-kápolnát is. Az utolsó jezsuiták: l\'apanek Márton, Schein-hcngslell Imre és Körmendi Imre végleg elhagyták a városi), a plébánia adminisztrálását („és pedig mind két kanizsait") Széchenyi Pál kalocsai érsek és veszprémi püspök megbízásából Szenlgyörgyi János .Kis Komári" plébános vette át.3)
A barátok templomának felépítésére ekkor szaporán megindult gyűjtés során*) a kincstár járt elől jó példával, amikor a Berge gróftól kapott telekhez hozzáadta a légrádi országút (ma Kazinczy-utca) mentén fekvő területet. Berge még 150 gerendát adott a lebontott vár anyagából, egy aranyozott ezüstkelyhet, orgonát és egy miseruhát. Felesége a „különféle hivatalnokok" körében gyűjtött. A kincstár 10.000 téglát, a vármegye 61 igásnapszámot, a városiak ingyen munkaerőt, a várromok pedig építőkövet adtak.
1705-ben, minthogy a kiskomáromi plébános már nem birta egyedül a kél fára gondjait és a kanizsai közhangulat is egyre crősebben követelte a ferenceseknek ősi jogaikba való visszahelyezését, királyi engedi A ferencesek lellejyzéiel következetesen misszionáriusoknak nevezik a Jezauitá kai. i) P. Vajda I. beadványa. I) Itatta I. m.
déllyel végleg átadták a plébániát a barátoknak/1)
A franciskánus zárda lakóinak száma mindössze 6 volt ebben az időben. Ezek közül az egyik Kls-kanizsa lelkipásztora volt. A város állandó hozzájárulást szavazott meg a plébánia fenntartásához s ezt többé nem kellett házrói-házra járva összeszedniük a barátoknak, hanem a város tartozott azt beszedetni. A járandóság volt 40 forint készpénz, 60 pozsonyi mérő buza, a szokásos koldulás jövedelmei és minden igás marhával biró gazdától egy szekér fa.«) A templom és zárda építkezése csak nagyon lassan haladt előre. Ujabb és ujabb kegy-adományokra, gyűjtésre volt szükség, hogy az akkori arányokban hatalmasra méretezett építkezést hosszabb-rövidebb szünetek után folytathassák. 12 esztendő multán, 1714-ben végre elkészültek annyira, hogy julius 30-án Andrási Miklós házfőnök és Szaboly János házgondnok leiették a sek-reslye-épülcl alapkövét.\') A tornyot azonban pénz hiányában, már nem tudták felépíteni, csonkán maradt 1816-ig, amikor is 7503 frf költségei Keresztellek anyakönyve .Invenlarlum Supellecllbs Saeiae\' c. ,i. «) P. Vajda i beadványa, tj Kereszteltek anyakönyve .Pro memóriám" c. a.
1929. októbar 9
15 „ 41—50 százalék
24 » 51-60 „
38 61—70
47 „ 71-80 n
41 „ 81-90
74 91-100
49 „ 101 — 110 .
23 „ 111 — 120 n
21 „ 121-130
17 „ 131-140
8 141-150 „
19 150°/o-on felül.
A pénzügyigazgató javaslata szerint a 75°h>-nál magasabb hátralékosoknál szükséges az anyagi felelősség kimondása.
Farkas Tibor csak 100%-on felül javasolja a felelősséget.
Malalinszky Ferenc a pénzügyigazgató, Szentmihályi Dezső Farkas Tibor indítványa mellett szólalt fel.
A bizottság elfogadta a pénzügy-igazgató javaslatát, de felír a pénz-ügymíniszteihez, hogy a végrehajtásokat mellőzzék.
Az ülés 1 óra után ért véget.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeld Jelentések] Kedden a hőmérséklet: Reggel 7 órakor +10-8, délután 1 órakor +21 4, este 9 órakor +14-8
Felhőzet: Reggel tiszta, délben felhős, este tiszta égboltozat.
Szélirány: Reggel éa délben délkelet, este délnyugati szél.
A MataorolAgtal Intézet aata 10 <Vraikoi* jatantii agyalftra anyha IdS várható, nflvakadfi falhBaat-t«l éa t«bb hatyan eaSval, kéafibb höaaiyadáa valóaainO.
= Varrógépvásárlásnál gondoljon a „PFAFF" névre.
Ilii Ili
Mlndenlltt kaphatói Termelt:
Orsz. Magy.
Tejszövetkezet! Központ
Budapest. I., Horthy Mlklóa-ut 119-121
gel azt Is befejezték, 1823-ban pedig a város 250 forintért órát tétetett reá Hitzelberger Károly Dunántúlra híres kanizsai órással. A zárda 38 szerzetes befogadására épült, de gyakran laktak abban a növendékekkel együtt hatvanan is.
Az újraéledt ferencesrendi plébániának az átvétel és az építkezés nagy gondjai után ujabb akadályokkal kellett megküzdenie. A kanizsai fára ugyanis a veszprémi püspökséghez tartozott. A zágrábi püspökség viszont egyre azon igyekezett, hogy a kanizsai plébániát a maga hatósága alá vonja. „A zágrábi egyházmegye ugyan — írja P. Vajda nagykanizsai plébános-helyettes a városhoz 1889-ben intézett panaszában — a veszprémi egyházmegye hatáskörébe betolakodott, de az akkori plébánosok a jezsuiták állal kitiltattak és 1690-ben az egész egyházi joghatóság a veszprémi püspök mellett maradott, kivéve, hogy Hűben a zágrábiak a tavon-tuli részbe (Kiskanizsa) ismét betolakodtak,8) de 1715-ben gróf Volkra Oltó János püspök itt látogatást téve, az erőszak ellen filfakozott és Kiskanizsán is plébánost iktattatott."
(I\'olyl. kov.)
») A két városrész közöli -elterülő m° csank ekkor még ntm voltak lecsfpol"\'
___ZALAI KÖZLÖNY_
Október 18-án választják a zalai virllis megyebizottsági tagokat
1929 október 5._
A zalaegerszegi zárda-szentelés
Serédi — az Integer Magyarország hercegprímása
Zalaegerszeg, október H
Fényes ünnepség keretében zajlott le vasárnap a zalaegerszegi Nolre Danies zárda felszentelése, amelyre megérkezett dr. Serédi Jusztinián hercegprímás is. Megjelentek gróf Mikes János megyéspüspök, dr. Szandtner-Patkó kulluszminiszleri államtitkár és nagyszámú, diszes, előkelő közönség.
Zalamegye határában Bödy Zoltán alispán és Kray István báró orsz. képviselő fogadták a biboros-föpa-pot, akit Zalaegerszegen a Horthy-téren felállított diszkapunál a városi tisztikar és polgárság élén Czobor Mátyás polgármester üdvözölt, az integer Magyarország prímását köszöntvén benne.
Serédi hercegprímás válaszában többek között ezeket mondotta:
— Az ember természetéhez tartozik, hogy mindig ahhoz huz, azzal tart, akit elnyomás és szomorúság ér. Támadják egyházunkat, porba sújtottan szenved szeretett hazánk is. Érthető tehát, hogy mindkettőn gyermeki szeretettel csüggünk. Nem fogom elfelejteni, hogy ezen a helyen engem az integer Magyarország prímásakén! aposztrofáltak. Igenis, én annak tarlom magamat, mert kinevezésem ténye nem tekinti azokat a határokat, melyeket embert kezek vontak, hanem azokat, amelyeket Isten a Kárpátokkal övezett. Én Nagymagyarországon születtem.
A kápolna felszentelése után a hercegprímás nagy segédlettel pontifikálta az uj templomban az első szentmisét.
Mise után az újonnan felszentelt zárda dísztermében ünnepély volt, amelyen Mikes János gróf megyéspüspök, Pehm József apátplébános és vitéz Barnabás István kir. tanfelügyelő mondottak beszédekel. A hercegprímás ezután a küldöttségek tisztelgését fogadta. Délben 2 órakor társasebéd volt a zárdában. Ebéd-után a hercegprímás megtekintette a zalaegerszegi második plébániát, látogatásokat végzett, azután pedig Kroller Miksa kormányfőlanácsos, zalavári bencés apát társaságában Zalaapátiba hajtatott, hogy felkeresse és meglátogassa régi kedves rendtársait, az olt nyugalomban élő bencés tanárokat.
— Három fokozat van: jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb!
Zalaegerszeg, október ti (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A belügyminiszter rendelete értelmében a zalai virilis megyebizotlsági tag-választásokat október 18 -ra tűzték ki.
Az alispán ma küldte szét Zala 540 legtöbb adói fizetőjének a meghívókat és választási nydmtatvá-nyokat.
A választás reggel 8 órakor kezdődik a vármegyeházán.
a
GYERMEKSZÍV
Dráma 10 felvonásban.
Szerda Fósaerepló:
^^^^ Waldamár PottUr,
a német Jackle Coogan.
ÉGÖ GÉPMADÁR HÍRADÓ
Praxi-párba]
a kanizsai törvényszék előtt
Nagykanizsa, október H
Nemrégen történt, hogy két keszthelyi gazdasági akadémiai hallgató, a 19 éves Varjas Géza és a 22 éves Bogyói János valamin összeszólalkoztak, aminek tettleges inzultus lett a vége.
Bogyai János erre lovagias elégtételt kért Varjas Gézától. Megbi-zoilak voltak Nugy Kardos József, Vélek Frigyes, Berecz Lajos és Win-disch István. Miután nem sikerült a békés elintézés, a felek megállapodtak abban, hogy a lovassági laktanyában párviadalt vivnak. Feltételek : könnyű olasz kard, teljes bandázs, szúrás kizárva, első vérig.
a párbajt Havassy huszár-százados vezette le.
A párbajon, mint orvosok résztvetlek dr. Mesterich Elek és dr. Szekeres György orvosok.
a párbajnál Varjas Géza sérült meg az ajkán.
A bíróság a tanuk kihallgatása után mind a két párbajozót 3—3 napi államfogházra ítélte. Az ítélet jogerős.
Felborult autó
súlyosan mcg3cbc3ííciíc a sofföri
Zalaegerszeg, október H
(Saját tudósítónk telefonjelentése)
l\'aloznak község közelében egy tihanyi bérautó, Horváth Mihály vendéglős tulajdona, Balatonfüred felé történt útjában, eddig ismeretlen okból felborult és az utmenti árokba fordult. Az autó teljesen összetörölt, a betört üvegek Pálfí János soffőrt a lapockáján megsebesítették, ezenkívül a keze is eltörölt. Súlyos állapotban szállították a zalaegerszegi kórházba. A vizsgálat megindult.
Kihallgatta a kanizsai rendőrség Lassú József kalauzt, aki Wolf Ferenc jegyét kezelte
A rendőri nyomozás utolsó fejezetei
Nagykanizsa, október S
Dr. Wolf Ferenc pogányvári földbirtokost hétfőn délután Szombathelyen eltemették, de azért a súlyos probléma csak félig-meddig megoldva itt maradi.
A nagykanizsai rendőrség, mely a fonyódi rejtély felfedezése óla óriási nyomozó munkál végzett, vasárnaptól kezdödőleg mindazon adatokat összegyűjtötte, melyek Wolf Ferenc esetleges öngyilkosságál támasztották alá.
Ezeknek az adatoknak sorába illesztették be azt a tanúvallomás!, amit kedden délelöll a bűnügyi osztályon l.assu József délivasuli kalauz tett, aki dr. Wolf jegyét kezelte és aki Székesfehérváron felfe-dez\'e az egész rejtélyes ügyet.
A bünllgyi osztályon l.assu József jegyzőkönyvbe mondotta, hogy mikor Wolf Ferenc felszállolt a budapesti személyvonatra, maga nyitotta ki az ajtót és maga zárta be. Ezzel az a feltevés dőlt meg, hogy nem tudta az ajtónyitás módját és ezért esett ki a vagonból véletlenül, Ugyancsak elmondotta a kalauz, hogy nemsokára azután, hogy a vonat elindult Nagykanizsáról, egy jialalember akart helyet foglalni Wolf fülkéjében, mely egy egész, hatszemélyes tülke volt, de a földbirtokos kérle a kalauzt, hogy .okvetlen egyedül akar
utazni, ne engedjen be senkii". Még azt kérle a kalauztól a tragikus végei ért pogányvári földbirtokos, hogy Székesfehérvárnál költse fel, aztán ezzel megszakad minden pozitívum, amit Wolf Ferenc további sorsáról tudnak.
Most tehát az a helyzet, hogy élről a titokzatos drámáról teljes bizonyossággal nem sikerült semmit megtudni. Feltevés és valószinüsilés minden, amit a nehéz nyomozás és riporteri munka eddig leltári.
Mindeneseire a tények mai ismerete most már arra szolgálhal alapul, hogy megkezdődjék a hozzátartozók és a biztosiló társaságok egyezkedése vagy harca a nagyösz-szegű biztosítások körül.
Wolf Ferenc bizlositása, ha a biztosító társaság elfogadja a balesetet, akkor 20.000 dollárt jelent a családjának, ha pedig az öngyilkosság esele válik bizonyítottá, akkor csak 5000 dulláil kapnak.
Az összeg nagysága arra enged következtetni, hogy Wolf Ferenc biztosítása még sokat fogja foglalkoztatni a bíróságokat.
= Órák, ékszerek nagy választékban legolcsóbban Zsoldos Oyula órás és ékszerész uj üzletében kaphatók. Fő-ut 14. Biztosító palota. Szakszerű javítások
Én nem hirdetek sokat, mert a sok adminisztráció drágiít
Helyette igen tisztelt vevőimet s legnagyobb mértékben kielégíteni, melyet
butortelepem
Jó hírneve bizonyít. Hitelképe. ágyáneknek ká.zpánzárb.n nyújtok hlt.lt. ló minóséiü hálószobák már P 380-161 \' ebédlők P 650-161
Saját kárpItoemUh.ly.mb.n a legolo.óbb áa l.»jobb munkát káezltam.
Székely Vilmos buíoríelepe Nagykanizsa,
Kaxlncxy-utca 4. <su
Sokkal többet kaptam, mint amennyit vártam a
„Menyasszony" divatáruházban,
mondja minden vevő, mert ízléses és jó árut olcsón vásároltam ICoREIN JENŐ rőfös- és divatáruházában Nagykanizsán, Deák-tér I.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 9
Iparos-előkészületek a megyebizottsági választásokra
A zalai Ipartestületi elnökök értekezletet tartoltak Nagykanizsán a kamara részéről a tőrvényhatóságba küldendő tagok Jelölése ügyében
Tapolca, Balatonfüred is Pacsa I — 1
Nagykanizsa, október H Az összes zalamegyei ipartestületek elnökei tegnap összejöttek Nagykanizsán, hogy a soproni Kereskedelmi és Iparkamara részéről
a törvényhatóságba küldendő tagok
jelölését eszközöljék.
Kiss Ernő ipartestületi elnök, mint házigazda üdvözölte a megjelenteket. Bazsó József, a Zalavármegyci Ipar-teslüfetek Szövetségének elnöke megnyitotta a jelölő ériekezletet. Zalavármegye részéről 6 iparosi és 6 kereskedői kellelt jelölni. Igy Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Keszthely,
rendes tagot, Letenye, Sümeg és Zalaszenlgrót 1 — 1 póttagot jelöllek.
A nagykanizsai ipartestületi elöljáróság holnap, szerdán este rendkívüli előljárósági ülést tart.
Az elöljáróság legutolsó értekezletén az elnökségnek felhatalmazási adott, hogy az építendő
Iparos-székház ügyében az elókészilö (informatív) munkákat megkezdhesse.
Ugyancsak akkor terjesztették be a nagykanizsai
iparoshősök elkészüli névjegyzékét és adatait.
Elfogták a Kanixsai fárás rettegett betörőjét
Megvasalva hozták Nagykanizsára a betörőt — A züllés utján, az anyai örökségtől a fogházig
Inko, október S (Saját tudósítónktól.) Az inkei csendőrség jó fogást csinált tegnapelőtt.
A nagykanizsai csendőrség még régebben körözte Szakony István 26 éves eszleregnyei születésű fiatalembert, akiről megállapították, hogy a kanizsai járás több községének szőlőjében pincebetöréseket kövelelt el. Szakony István bort és élelmiszerekel lopkodoll össze és ügyesen egérutal nyert a nyomozó csendőrök elől.
A körözés alapján az inkei csendőrség megtudta, hogy Inkén egy asszonynál rejtőzködik. A csendőrök éjnek idején meglepték Szakonyt, aki nem ellenkezett és igy meg-vasalvu bekísérték Nagykanizsóra a kir. ügyészségre. Előbb azonban összeállították hunlajstromát, mely szerint tíz betörés terheli lelkiismeretét
A betörő egyébként egyik eszteregnyei módos gazdának fia, aki nemrégen kapta meg anyai örökségét pénzben, de azt teljesen elverte és a züllés útjára került.
Nagy malomtüz emberhalállal
A beomlott kémény maga alá temetett egy tűzoltót és egy földművest — Az áldozat buzgóságának áldozata
Nagykanizsa, október s O\' ulakeszi községben Grósz Sán-
dor hengermalmában lüz ütőn ki, .nely gyorsan terjedt és rövid félóra alalt az egész épület lángban állott.
A tűzhöz kivonult a tapolcai tűzoltóság is, mely a környékbeli emberekkel emberfeletti módon küzdött a tűzzel.
A mentés elsősorban arra szorítkozott, hogy a malomban öilés végeit felhalmozol! hét vagon gabonát megmentsék, azonban ez az igyekezel is kárba veszett.
Nem lehetett megmenteni a hatalmas épületei, melynek falai egymásután omlottak be. A lüzoltást végzők állandóan életveszedelemben foroglak.
Egyszerre a malom hatalmas kéménye omlott össze és maga alá temette az épen olt dolgozó Balogh Ferenc gyulakeszi földmivesl és Kutassy Ferenc tapolcri tűzoltót, akiket-a hulló zsirátnokok kö (II csak nehezen tudtak kimenteni.
Mikor kihúzták őket a romok alól mindketten eszméiellen állapotban voltak.
Balogh oly súlyos sérülésekéi
szenvedett, hogy belepusztult hősies önfeláldozásába, amivel a más vagyonát mentette. Kutassy tűzoltó állapota nagyon súlyos, de remélik, hogy sikerül megmenteni az éleinek.
Ezenkívül is többen megsebesültek. A kárösszeget nem lehelet! még megállapítani, de azt igen nagynak tartják. A legelszomorítóbb az egész tűzben, hogy a hét vagon gabona majdnem mind kisgazdák évi termése volt, aminek csak egyrésze térül meg biztosítás utján.
= Egy Jó tanuló: Ugy látom, hogy Singer szöveteit még az iskolapad sem teszi tönkre.
NAPIREND
Október 9, szerda
Róm. katolikus : Hints Proleüt. Dénes. Iziaelila: tlBrl hó ti
Képkiállítás a Caslnóban. Nyílva j egeaz napon át
Városi Mozgó .0 e\'inekszlv", diá-ma 10 lelv „Egó gépmadár", érde<es film. Híradó
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végéig a Bogenrieder Frigyes-féle . Megváltó* gyógyszertár.
OözfBrdó nyitva reggel 6 órától tste 6 óráig (hétfő, szerda, pénlek délután és kedden egész nap nőknek).
A hercegprímás
Festetics Hercegnél és
Vasxary Kolos sir/ónál
Keszthely, október K
(Saját tudósítónk telefonjelenlése) Serédi Juszltnián hercegprímás tegnap délután Zalaapáliból Keszthelyre érkezett. Kíséretében volt oldalkanonokján kivül Kroller Miksa zalavári apát. A hercegprímás keszthelyi utjának célja volt a herceg Festetics Taszítónál telt látogatása. A hosszú ideig tartotf látogatás után a hercegprímás kiment a (emelőbe, ahol néhai elődje, Vaszary Kolos sírjánál hosszasan imádkozol!, majd az épen elvonuló temelés közönségére főpapi áldást osztott.
— A homokkomáromi bucsu.
Nagykanizsáról október 13-án népes zarándoklat indul a gyönyörű fekvésű Homokkomáromba, szenl Félix vérlanunak a sírjához. A búcsújárás! megelőző napon délulán 4 órálól gyónlalás a plébánia templomban. Vasárnap reggel 6 órakor szentmise, alatta szentáldozás. 7 órakor indulás a Cinktóriumból. Megérkezve Ho-mokkoináromba P. Deák Szulpic plébános-házlőnök ünnepélyes szentmisét és szentbeszédet mond. Délután 2^órakor prédikáció és litánia. A zarándoklat 3 óra uián Indul vissza.
Az Úrasszonyok Kongregációjának Magisztrátus tagjai (elkéretnek, hogy a folyó hó 9-én délután 5 órakor tartandó tanácsülésen jelenjenek meg. Vezetőség.
= Egy Jólöltözött ur: Singer szöveteiből készült öltönyben kellemesen érzem magam,mert kelméi rugalmasak és finomabb, tartósabb anyagokat még Londonban sem kapok.
aSINííER wjrögépek
méois A LEQrtlOfiBAK I
CZOCZEK IMRE
és
címfestő, szobafestő mázoló vállalatát
<g»

Erzsébet-tér 18. sz. alá, a volt
Szarvas szálloda
udvarba I y e z t e
WLMMMMMMMM
MflTflQALPfl
pörkölt kávé,
a kávék királya
állandóan friss pörkölés
/4 kg. P 2-50
flnszel és Friedenthal
fűszer- és csemegekereskedésében Nagykanizsán.
á t.
Megint tUx volt Ha&6ton
Nyolc Köxség lUxoltósáyu vonult lel
Haltót. október 8
A pénteki tűzvész pusztításai után szombaton újból a vörös kakas II-logatta meg Hahót községei. Este 9 óra tájban kigyulladt Pakó József szalmakazla. A lángok csakhamar átcsaktak Szabó János kazlára s már-már ugy látszott, megint nagy veszedelem fenyegeti a környezi portákat, mikor megérkeztek a helybelieken kívül Pölréte, Felsörajk, Zalaszentbalázs, Pölöskefő, Qelse, Söjlör, Pacsa tűzoltóságai teljes kiszereléssel és a kél kazal árán meg-menletlék a községei a pénteki tűzvész megismétlődésétől.
— A nagykanizsai adófelszó-lamlási bizottság a tegnapi nappal megkezdte munkáját. A bizottság elnöke dr. örley György kir kormányfőtanácsos, helyeilese Ötvös Emil állampénztári főtanácsos, mig a kincstárt dr. Tyll Kálmán pénzügyi tanácsos képviseli. Először az iparosok, kereskedők, majd a szellemi foglalkozásúak, véglH pedig » vidéki felszólamlások kerülnek letárgyalásra. A bizottság munkáját október 25-ig valószínűleg be fogja fejezni, tehát kevesebb idői fog igénybe venni, mint a mult esztendőben.
— Egy okos kis baba: Anyucim, nekem ruhácskát, pyjamát és fehérnemű anyagot Singer bácsinál végy, mert otl szépei és jót kapni.
Legjobb üdítő ital
a közismert
8111.
Kapható minden fűszer-és csemtgekereikedésbea.
Főraktár:
IsKolasxentelés Garaboncon
Gfirabonc, október 8
(Sajtit tudósítónktól) Most vasárnap, október 6 án szép ünnepe volt Oarabonc községének. E napon történi az uj iskola fölszentelése. — A tanulók növekvő száma szükségessé telte a második tanító állás megszervezését, mellyel egyidejűleg a garabonci római katolikus hivek áldozalkészségc c nehéz gazdasági viszonyok kö;ölt fölépítette a vallás-és közoktatásügyi minisztérium támogatásával a szép, tágas, az egészségtan követelményeinek mindenben megfelelő, másod\'k elemi iskolát. A felszentelést dr. Rótt Nándor megyéspüspök megbízásából l.áber Miklós zalamerenyei plébános végezle nagyarányú és épületes ünnepség keretében. Délelölt 10 órakor körmenetben vonult ki a hivek serege a templomból az uj iskolához, mely körmenetben résztveit lestületileg a róm. kat. iskolaszék, a községi képviselőtestület; kivonultak a helybeli tűzoltó- és levcntecgyletek zászlóikkal, hasonlóképen a helybeli és szomszéd községek iskolás gyermekei la-nilóik vezetésével nemzeti zászlók alatt. A fölvirágozolt iskola fölszentelése ulán Láber Miklós plébános mondott szép, hszafias szentbeszédet, melyben ismerlelle a róm. kat. iskola hazafias valláserkölcsi nevelését s átadta az uj iskolát a garabonci hitközség apró magyarjainak. Fölszentelés után a körmenet visszatéri a templomba, ahol a plébános Te Deumot mondott és ünnepélyes szenlmi8ét mutatott be papi segédlettel. _
— Halálozás. Bartelmes Waller babosdöbrétei földbirtokos, Zalavármegye törvényhatósági bizottságának tagja, hétfőn délulán, 72 éves korában meghalt. Szerdán délután temetik Babosdöbrétén a családi sirbollba.
= Kössön gombot a zsebkendőjére, nehogy elfelejtse megtekinteni liarta Miksa szőnyegkiallitását a Polgári Egylet nagytermében október 17—21-ig. Belépődíj nincs.
— A Szent Ilona Leányklub
október 12 én délután 0 órakor műsoros leadélutánt rendez a Missziósházban. A programon ünnepi beszéd, szavalatok (Mikó Ilona, Novotny Ilus), zeneszámok (Pertaky Gizi, Szabó Oyörgy), énekszámok (Thury Erzsébet, Baksa Mária, zongoránál Mágits Mária) szerepelnek. Belépődíj 1 pengő.
Azc urát kútba lökte, maga pedig marólúgot ivott
Négy évi fegyházra iléllék a családi dráma okozóját
Nagykanizsa, október 8 Somogyjád községben 1929. feb-rulr 10-én Tamás Islván földniives portáján véres események játszódtak le. ,
Tamás István az udvaron összeveszett feleségével. Az asszony ugy-lalszik harcias természelü, mert nekirohant a kul mellett álló férjének és beletaszította a kútba. Mikor az
megkapaszkodott a kut kávájában, az asszony felkapta a vödröt és azzal többször
az ura fejéhez sújtott, mire az lezuhant a kútba.
A férjgyilkos asszony megrémülve tetlélöl, berolnnl a házba és marólúgot ivolt.
Kórházba villék, de felgyógyult.
A kaposvári törvényszék tegnap vonta lelelősségre a férjgyilkos asz-szonyt, akii szándékos emberölés bűntettében mondották ki bűnösnek, ezérl négyévi fegyházra Ítélték.
A szabadlábon levő asszonyi azonnal letartóztatták.
/I 48-as film. Nem lehel szó nélkül elmenni melletle. A nagyvilág ugyan már a lalkie körül lázadozik, de ill, Nagykanizsán ez a párszáz méter film is esemény. Mert ezzel először történi meg Nagykanizsán, hogy egy itt lezajlóiI esemény alig egy héten belül a mozi vásznán elevenedet! újra. A mull vasárnapi 48-as ezrednap lélekemelő jelenelei peregnek most már napok óta a Városi Mozgó lencséjén ál és újra ébresztik a nézőtéren a szép magyar ünnep lélekemelő hangulatát. Örömmel üdvözöljük az operatőri és a mozi-igazgatóságot, amely — azt hisszük — ezzel a párszázméteres filmmel először, de nem idoljára kapcsolódon bele Nagykanizsa közönségének életébe és — az abból kimagasló momentumoknak a történetem sziímára való megörökítésével — Nagykanizsa kultúrájának és kultuszának kimélyitésébe. = Halálozás, lieke Ferenc nagykanizsai háztulajdonos hosszas szenvedés ulán héttön délelőtt fél 11 órakor csendesen elhunyt. Temetése szerdán délután 4 órakor lesz a róm. kath. temető halottasházából. (Minden külön értesilés helyeit.)
— A Holczer—Gárdonyi kép-és rajzkiállitás a Kaszinó alsó termében még mindig állandó látogatottságnak örvend, ugy, hogy a müvésznövendékek még több napon át nyitva tartják kiállításukat, ingyenes megtekintés mellett. A müértö közönség körében sok kiállított kép és rajz talált vevőre. Az ambiciózus fiatal müvésznövendékek megérdemlik a nagyközönség támogatását.
= Menyasszony: Akárki akármit beszél, tudom, hogy csak akkor lesz tartós és szép kelengyém, ha vásznai, asztalneműi és paplant Singer-nél veszem.
— Italmérők figyelmébe. Minthogy az uj bortörvény kivonat s a korcsmai hitelekről szóló miniszteri rendelet kifüggesztése minden ital-mérőre — a korlátolt kimérőkre is — szigorúan kötelező, nehogy a legközelebbi borvizsgálat vagy rendőrhatósági ellenőrzés alkalmával bárki kellemetlenségeknek legyen kitéve s megbirságollassék, igyekezzék mindenki a bortörvényből egy példányt, a korcsmahitclekröl szóló rendeletből pedig az italmérő helyiség minden szobájára egy-egy példányt beszerezni s azt olt mielőbb kifüggeszteni. (Bortörvény kivonat 1 P 10 fill. Korcsmahitel rendelet 60 fill. a Zalai Közlöny nyomdában kapható.,) Vendéglősök titkára.
=- Rozsdamentes zsebkéseink megérkeztek Bozzay Szegő kés-müves-müköszörüs Sugár-ut 2.
Sorsjegy nélkül nincs főnyeremény!
Vegyen egy
Hirschler tőzsdében.
FAnyaramény i IOO.OOO, 200.000, 800.000, szerencsés esetben 500.000 Pengő és még Hámos kfliép ég nagyobb nyaraményak.
4915 1. húzás október 26. és 29.
Sorsjegyek ára: Egész 24 P, f£J 12 P, negyed 8 P, nyolcad 3 P.
Ne mulassza el
megtekinteni, mit kaphat 100 pengőért 4 havi részletre is
Melczer üvegkereskedésében
m, Nagykanizsán, Kazinczy-utca 2. az. alatt
fi személyes étke/"készlet gyönyörű tetszés szerinti mintákban, áll 26 drb-ból
fi teás csésze aljával ................................................„12 „
6 feketekávés csésze aljával ... ..............................„12
6 személyes Sandwich készlet ....................................„7 „
6 „ tészt.is készlet......................................... 7
6 „ csiszolt tlvegiészlet complelt ..................„34 „
2 darab kristály váza................................................„ 2 ,
Amatűr-muDHák: Nagy választék
előhívás, másolás, |r » r n f |»
— fpnykppp/n gepekben
kedvező részletfizetésre.
pMSl^B 9X12 lemezcsgép . 38 pengő és feljebb
lemezek, filmek, másolópapírok, vegyszerek
Szabó Antal képészetí szaküzlet
»4
ZALAI KÖZLÖNY
Olcsó gyermekcipővásár I

TURUL cipöraktár
fiókjában I
ERŐS ISKOLACIPŐK:
30—35-ig ............... P 10"—
26—30-ig ............... P 12-50
30--35-ig ............... P 15-50
36—39-ig ............... P 18-50
26—30-ig ............... P 13-80
30—35-ig ............... P 16-80
3(3—39-ig ......... ...... P 19-80
NŐI léi és pántos cipők egyes számbari még olcsón kaphatók 1
Ne mulassza el a kedvexfi alkalmat I
szinbőr liucipő fekete gyermekcipő
barna
— Olcsóbb lett a nevezés az ebklállltásra. A Nagykanizsán október 20-án tartandó ebkiállitásra és a versenyre a nevezések tömegesen érkeznek be. A nevezési dijakat a rendezöbizottság 50 százalékra mérsékelte. A kiállítás és a versenyek iránt az egész városban nagy érdeklődés nyilvánul meg. A kiállítás egyik érdekes pontja a nhölgy és kutyája\' versenyszám lesz, melyre a város hölgyközönségéből többen neveztek. — A feltételek Horváth Zdenkó alezredesnél szerezhetők be.
= A garatüreg a légzőszervek megbetegedésének kapuja. Ha fertőzés ellen védekezni akar, használja az orvosilag elismert Panflavin-pasztillákat.
— Nyugdíjas vasutasok figyelmébe. Felhívatnak az összes Duna-Száva-Adria vasul (azelőtt Déli vasút) nyugdíjas, nyugbéreB és kegydijasai, hogy azok, kik gyermekeik részére az arcképes igazolványukat az 1930. évre érvényesíteni akarják, jogosultságukat okmányilag az állomáslö-nökségnél sürgősen igazolják. — Állomásfőnökség.
= Közismert Singer józsef és Társa dúsan felszerelt szőnyegrak-tára. Elsőrendű minőségek mérsékeli árban.
— Elégett egy autóbusz. Kapos-várpn a Sétatér utcában egy telken tüz támadt, mely csakhamar lángba-boiitolta az ott levő Kaposvár—so-inogyfajszi autóbuszt. Bár azonnal hozzáfogtak az oltáshoz, az autóbusz porrá égett. A kár 10—15 ezer pengő.
— Fehér holló Is akad még Nagykanizsán. Anniik kuli legalább Is nevezni Kueskó Miklósné nagykanizsai szegény mosónő esetét. Kgy nyugdíjon tunttó családjánál mosott n sokgyermekes uKHZony. Véletlenül 5 pengős helyutl 50 pengőssel űzették kl. A tanltóék tűvé tettek mindent a pénzükért, de nem tudtak rájönni, hol veszítették vagy űzették el. Képzelhető örömük, mikor ii mosónő két napi betegsége után beállított ii*/. ;>t) pengőssel és visszaadta azt. HAt ez bizony [eltér holló... Megérdemli ezt n púr sort.
- A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
= A szerencse egyszer mindenkire rámosolyoghat, tehát próbálja ki egyszerűn is szerencséiét és vegyen sorsjegyet a XXIII. niagy. kir. Osz-talysorsjátékra, amely Önt egyszerre gazdag emberré leheli. A 84.000 sorsjegy közül 42.000 feltétlenül kihuzatik és szerencsés \'esetben egyetlen sorsjeggyel fél millió pengő nyerhető. Húzás már október 26. és 29-én.
— UJ rendszer bulorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyújtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat Is megtérítjük. Kopstein Szombathely. Kőszegi-utca 5.
Megtakarít
holdanMnt 10—15 kg. vetőmagot, ha gabonaféléit nem gáliccal, hanem
porpáccal vagy nadvespáccal
csAváiza. Eredeti gyári árban kapható: Árzópáo, Porzol Tíllantin porpácok és Higozávt, Cuprám Tíllantin nedvespácok.
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mőtrágya é« rióvényvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telelőn 130.
KfiIBnf éle műtrágyák Állandóan kaphatók.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A tőzsde nyitása a tegnapi árfolyamok alapján történt, később kisebb szilárdulás volt, azonban a lanyha berlini hírek a mai árfolyamokat is kedvezőtlenül befolyásolták, ami süllyedést idézett elő, ugy, hogy a tőzsde vége felé általában a nyitási árfolyamokon kötöttek üzletel. A fixkamatozásu papírokban nem volt üzlet. A valuta és devizapiac változatlan. _
Zürichi zárlat Pirii J0-32Va, London
2518, Newyork 517-90, Brüsael 72\'20, Milano 27ÍOVi Madrid 7675, Amsterdam 206 07\'/>, Berlin 123 45 Wien 72-821/1, Sofla 3"73\'/i, Prága IS-33\'/i, Varsó 58 07\',a, Budapeal ÍO-1Í Belgrád 912\'/i, Bukaresl 3 08.
Terafarrttiri*
tíuza — fill- rozs 5 flll. emelk.
Búza llszav. 77-es 2260-22-85. 7*-as 22-70 -23 00, 79 cs 23 15 -23 40, 80-ís 2330-2355, dunjnl. 77-ea 21 75—22 00, 78-as 2190-22 25, 79 es 22-25 -22 40, 80-as 22-35 -22 50, rozs 16 50-16 60. tak árpa 1575-16 50, sőrárpa 17-50-19 00, zab 13 75—14 00, tengert tazL 23 60-24 -, dunántuli 18-50 19 00, repce 51 00-6300 korpa ll\'OO II\'25.
A budapesti Tőzsde dertza-|egyié««
valuták Angol I. 27-73-27-88 Belga tr. 79 60-i 9 80 Cseh k. 16-86-16 96 Dánk. 152-6515315 Dinár 9 97-10-05 Dollár 570 20-572-20 Francia I. 22-30-22 60 Hotl. 229-55 230-55 Len gyet 64 05-64 35 Leu 3-36 3-40
Léva 411-416 Ltra 29 80-30-10 Márka 136 20-136 80 Norvég 152 60-153 20 Scillll. 80-30 80 70 Peaeta 84-25-84-95 Svájd I. 110-25 110 75 Svédk. 153-30-153 90
devizAk
AmaL 229-82-230-52 Belgrád 10-08-10-10 Berlin I36-37-I3677 Brüsazel 79-75-80-00 Devlzjüel 3-39-3-41 Kopenb. 162 77-153\' 17 London 27 81-77-89 Madrid 84-35-84 95 Milano 29*93-30-03 Newyork 572-20-3 80 Oazlo 152-80-153 20 Pária 22-45-22 52 Prága 16-93-16-98 Szólta 4-14-4-16 Stockh. 153-47-153 87 Varaó 64-15-64-35 Wien 8Ü-43-S0-68 Zürich 110-47-110 77
Serttnánlr
Felha|tás 2617, eladatlan 1013. — Elsőrendű 1-48-1-52, szedett 1-40—1-44, szedett köiép 1-28-1-31, könnyU 110-1-20, l-íő rendű öreg 1-36-1 40, ll-od rendU ötét 1-20-1 28 angol süldő 1-30-1-60, szalonna nagyban 1-60-1-61, zalr 1-86 ■ 2-00, hus 1-50-1-72, szalonnás félsertés 1-60-1-80.
Kiad]*: Délzalal íytmtU ét Lapklidó Vállalat, lu)kulllii.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telelőn r Nagykanizsa 78. az.
Lépesmézety
nyersbőrt, ágytollat, vasat éa fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15.
A világhirü AEG Írógépek
képviseletét és egyedárusitását Zalamegye terUletére átvettem.
Az AEG írógépek üzletemben megtekinthetők, kívánatra képes árjegyzékkei díjtalanul szolgál:
A E O Unió Magyar Villamossági R. T. zalamcgyei körzetképviseiete
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc
Nagykanizsán, Erzaébet-tér 4. szám alatt.
1929. október 10.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróMrúaMaek dija 10 szAtg 10 mu. Minden további szó dija I tíll. VuáTá! fanepnap 10 azólg •• fillér, „ujZ további szó dl|a » flll. Szerdán áanlT tekert 10 szóig 10 fillér, mlndea lováX azó dija ■ ffll. Clmsaó a mlade, vaj?
gat)h betűből álló azó két szónak aaámlt lük. Állást keresőknek 50°* U|tdattey]
Hirdetések S (St) parrgfi «..x.0.n alul a falaalegca klnyvalás, axámláxáa slkarMésa «égot| ■ lóra ttsilasáli,
Taa»»J \'/< kg. 110- Vida, Kazinczy, utca 13. 4648
Férfikalapoh, dlvatnyakkendők, urt-dlvál dolgok a legnagyobb választékban Kautmsnn Károlynál. Telefon 372. 4803
PáaatflloaBnt tKtotrtlezéfea ntákg
Baazegben a legelőnyösebben és lafgyor-Babban folyósltlat Aozál Ipzváo pénz-kölcsönközvelltó Irodája Kagytawizsiu, Kazinczy-utca. 2. uiak 4CŰ
Bérautó csukott, 6 személyes Minerva megrendelhető Kaulttiann Károlynál. — Telelőn 372. Lakástelefon 275. 4806
Házasaág. Kél fivér, mindketten kanadai állampolgárok vagyunk, egyikünk 25 éves fodrász, máslkunk 21 éves gép. lakatot, tóm. kalit, vallásúak, házasság céljából szerelnénk megismerkedni jól nevelt, intelligens leányokkal. Vallás és hozomány nem siámlt. Csakis fényképes levelekre válaszolunk. Kálmánt! Béla és Ká|. mánft Ernő Ant Canada, 50. Duke srt. Brandlotd. 9018
Haaxnált kályhát, vasat, rezet, ólmot és mindenféle csövet magas árért vesz Slcrnbetg Vilmos, Telekl-ut 20. 4682
KltQnft minőségi), saját termésű boszor-kánytiegyl asztali bor eladó lllerenktnt 40 Iliiét. Legkevesebb mennyiség 25 Illet. Batlhyány-ulca 10. 4787
Szfirmaáruk a legnagyobb választékban raktárra étkezlek Kaufmann Károly céghez. Telefon 372. 4807
A város legforgalmasabb helyén egy 2 szoba, elósruba, konyha éa hozzátartozó mellékhelyiségekből álló lakás kiadó. — Kívánatra halylaánaaklnt kttlfln-kQtön mQhslynak fa alkalmas. — S«agA Már Nagyázanlaaa, |E0tvöa-túr 2. 5024
Libamájat veszek legmagasabb napi átban. Naponta friss libahús, zsír kapható Fahn, Zárda utca 2 . 4909
Kényelmes, megbízható csukott bérautók olcsón megrendelhetők Kaufmann Manónál. Telelőn 16/. ez 571. 4672
Egy kél és egy négyszobás lakás kfadé. Bővebbet kelchenleld husUzlet, Erzsébet-tér 3. 5011
Budaaaatl leányomhoz október 16-ie egy }ol főzni tudo, tiszta inlndcnesleányt keresek. — OrUnleld Miksáné, Mnlzil-utca 5. 6005
Byarmoklaányt 10—12 évesei kelesek 2 evea kisleányom mellé, Clm a kiadóban. 6003
Elsőrendű ház utca 2d.
Ikoa
zt kapható Király-4988
Értaaitéa. Értesítem a nagyérdemu közönséget, Itogy kosár- és lonoltoutorká-szító műhelyemet megnyitottam. Minden a szakmábavagó munkák javítását vallatom. Erzsébet-tér 13. (volt Kákóczi vendéglő;. Tisztelettel illés József. Ugyanott tanonc ellátással vagy tizeléssel felvétetik.
kocsi
Egy angol motorkarákpár és oldsl-csi eladó, esetleg ktlIOn Is. Arpád-u. 5.
__ 4926
Vlxvaacatékazoralást, csatornázást és minden e szakmába vágó Javításokat pontosan és Jutányosán eszközöl C*»«tk® Gyula vlzvezelékszereló és lakatos. 4969
Klskanizsa, Nagyrác utca 129. számú ház elköltözés miatt, szabadkézből azonnal dada. — Érdeklődni ugyanott Bekő Józsefnél.
6C04
Házé kerttel eladó Oaray-utca 19. szám alatt. -5007
Igen szép, kél egyea (nagyi ablakra való kézimunka tüüu0n, eladó Főút 20.
5019
Garay-ulca 25. számú háat eladó. — Ugyanott 2 hold szőlőbirtok éa egy™? szántóföld Is eladó. son
Épttkazáaból visszamaradt balatw-almádi kő\' eladó Sugár-ut 43. I. em. 50W
IQVÜ.1 október fi.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnknak ós ismerőseinknek, kik felejthetetlen drága jó férjem, édesapa, após, nagyapa és rokon Soherntann JAzsef asztalosmester elhunyta alkalmával a temetésén megjelenni és jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, ezúton is |ák hálás köszönetünket, izv. Shermann Józselné
és a gyászoló rokonság.
u
A PFAFF varrógépgyár
késiltményelt az egész világon kedvelik, míft * PFAFF varrógépek tartósak, ?zépen és csendeaen varrnak, ízlése* a kiállításuk Hosszú lejáratú részletfizetés mellett II beszerezhető:
IISA1R íl FIA mi
Beik-tér 2., a felifitemplomnál.
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon ■ 585.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
Iliién Magyar. magyarosét Igyék!
Szent-Margitszigeti
PALATÍNUS
gyógy- és ásványvíz kerületi lerakalát megnyitottam.
Palatinus
gyógy, bor-és Ásványvíz
nagyban és kicsinyben jutányos áron kapható
Fischer és Leilner
fflszer- és gyarmatáru kereskedőnél
KIrály-ntca 8. Telefon 239.
Hadén mafijar. magyar vitet Igyék I
amíg meg
""""i hw ■ mvhiwiiwui nem nézte « Smlth Premiergépekel Legkedvezőbb H\'elésl feltételekkel Ha... Miklósnál NagykanU.a, Deák-tér 15.
hirdessen
• >,Zalai Közlöny".ben.
ZALAI KÖZLÖNY
"Irth Lá.ilóné szili. Gol.n.xky Julianna ugy a »a|át, valamint gyermekei és ar. Összes rokonai nevében fájdalomtól meglöit srlvvel Jelenti, felejthetetlen |ó férj. atya és rokon
Wirth László
Ifimolnár
folyó hó 8 án délelőtt tél 9 órakor történt gyászos elhunytát.
A megboldogultat lolyó hó 10 én d. u. 4 órakor kisírjuk (Vök nyugvó helyére, a temeló halottasházából, a róm kath. egyház szeitartása szerint.
Az engesztelő szentmise folyó hó 12 én d. e. 8 órakor lesi a szent-ferenerendl plébánia-templomban az Egek Uránsk bemutatva. Nagykanizsa, 1929. október 8-án. lyugodjék békében I
22200/1929.
Versenytárgyalási hirdetés.
A v. közkórház külső kerítésének építési ^munkáira nyilvánosversenytárgyalást hirdetek.
Ajánlatokat; a feltételekben megadott címzéssel, 1929. évi október 15-én d. e. 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiirási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és 2 P-ért beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1929. október hó 8-án.
séta Polgármester.
23/929. N. V.
Pályázati hirdetmény.
Zalavármegye nemesi pénztári és alapítványi választmánya, az általa kezelt 1. Vizlendvay Sándor tanulmányi alapítványnál az 1929/30. tanévre, évi 400 pengő ösztöndíj, — 2. a Malatinszky Ferenc és neje által, István és Ferenc fiuk emlékére tett nevelési alapítványnál évi körülbelül 160 pengő ösztöndíj elnyerésére pályázatot hirdet.
Az ösztöndíjat elnyerhetik :
ad 1. Zalavármegyei illetőségű róm. kath. vallásit, hazafias, jó magaviseletű, tanulmányaiban jó előmenetelt tanúsító közép-avagy főiskolai szegénysorsu fiútanuló.
ad 2. Közép- vagy fiúiskolái, jó előmenetelü, jó magaviseletű fiu tanulók, akik alapitókkal vérrokonságban vannak, ilyenek nem létében, zalavármegyei régi, 1848. előtti nemesi családból származók és Zalacsányban vagy Sármelléken született nem nemes származású tanulók.
Aki az ösztöndijat elnyeri, azt élvezi mindaddig, amig tanulmányait sikerrel folytatja, egyévi katonai szolgálat alatt is, ha az ösztöndíjas főiskolai tanulmányainak tartama alatt teljesít katonai szolgálatot.
Az ösztöndíj az iskolaév első és második felének kezdetén, a tanulmányi előmenetel igazolása mellett, két részletben előre fog kifizettetni.
Folyamodványok születési, erkölcsi, szegénységi és iskolai, bizonyítvánnyal felszerelve, a kezelő választmányhoz, Zalaegerszeg, Kossuth Lajos-utca 43. sz. alatt 1929. november hó 30-ig nyújtandók be.
Zalaegerszegen, 1929. október 3-án
A választmány megbízásából: Vidóczy PAI
választmány Id. jegyzője
a legjobb, tehát a legolcsóbb!
Nagykanizsa, Sugár-ut 16. sz.
Vebérnemű és &U)ppolás. varrás ésh^
<g®lSSS8gggf
Flókklete: 1UBYK4RIZ8A Fő-nt 1.
Az előrehaladott szezon folytán festékáruimat olcsón elárusítom:
Jl
ti-
ni. miit m r.t^PZ\'io
és a szakmába vágó összes festék- és lakk-áruk legolcsóbban szerezhetők be
Friedentbal Rezső
festék, kefe és háztartási cikkek üzletében P6-nt 1., a Tárosházzal szemben.
Linóleummozaik
viaszkos vászon
minden méretben olcsón beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél
a legolcsóbbtól a legflnomabbig, nagy választékban. — Mindennemű férfi és nfll sapkák, kalapkellékok nagy 4535 választékú eladása. Alakításokat elvállalunk.
Gyenes és Vida.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a
Vlda* házban
műhelyemet
fivérem eltávozása miatt nem •sűrítettem meg, hanem továbbra Is fenntartom.
Elvállalok mindennemű wixvexeték-•xereléat, csatornázást, valamint lakatos munkákat. Továbbra is maradok tisztelettel
"" Czvetkó Mátyás
vízvezeték-szerelő és lakatos
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 10.
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
3 tói 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdekében.
flriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban, vas-, réz-, konyha-, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítás!
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban).
VárkerUlet 62.
MT ALAPÍTVA: Í8&7-BEN. **-
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykauizsán, (Felelős üzletvezelf. ^ Zalai Károly.)
gg. évfolyam, 230. síim
Nagykanlzia. 1929 október 10, csütörtök
Ara 14 fll\'ér
ZALÁI KÖZLÖNY
Sitrkesltóaég és kiadóhivatal: Pó-ot 5. uim. Kesithelyl flokktadóhlvatal Kossuth La|os-u. 32.
politikai napilap
Felelős szerkesztő : Barbarlts Lajos
Hőftidési éra : cfj kán 1 peegé M I
Dnmergne és Briand
brüsszeli király-látogatásai
l\'Arls, október » (Éjszakai rádió jelentés) A köztársaság elnöke ma Briand-nal a belga király meghívására Brüsszelbe utazott. Az utat a belga udvari vonaton tették meg. Brüsszelben szombatig marad az államfő és a kormányelnök.
A rablógyilkos
kötelet várt, de „csak" életfogytiglani fegyházat kapott
Debrecen, október tt (Éjizakal rádiójelentés) A debreceni törvényszék ma életfogytiglani fegy-hárra Ítélte Megyesi Károlyt, aki meggyilkolta kalapácsütésekkcl és kirabolta özv. Szabó Antalnét. Mikor ítélet után az elnök azt kérdezte a gyilkostól .megértette az ítéletet?", az igy feleli:
— Meg, de én kérem kötelet gondoltam és vártam. Megnyugszom az Ítéletben.
Baner Gusztávot
a németek kiadták Ausztriának
Bécs. október 0 Berlinben Schüffner Killy meggyilkolása miatt letartóztatott Baner Guszláv kereskedőt\' a német birodalmi halóság kiszolgáltatta Ausztriának. Bauerl ma délben hozlák a detektívek Bécsbe, ahol a pályaudvaron óriási tömeg gylllt össze, amely látni akarta a gyilkossággal gyanúsított bécsi kereskedőt.
Tűzharc
a román—orosz batáron
Kisenev, október ü Az elmúlt éjjel egy, a Dnyeszlcren lefelé usztaló bárka orosz föld felöl jövet, ki akart kölni a román parton. A román határörök rálöllek a bárkában lévőkre, akik viszonozták a tüzelést. Negyedóráig tarló tűzharc fejlődött ki, majd a bárka, melyben mintegy tizen voltak, visszatéri orosz földre. Má.-nap reggel egy-egy szovjet repülőgép jelent meg román terület fölöli és lázító röpcédulát dobott le. A kormány által kiküldött bizottság a helyszínén vizsgálja meg az esetet. Az a feltevés, tartja magát, hogy a kél incidens között összefüggés vari.
Canada nem ujitja meg Szovjetoroszországgal a diplomáciai viszonyt
Ez nem lenne népszerű a lakosság szemében, jelentette ki a miniszterelnök
Ottawa, október !> (Éjszakai rádiójelenlés) A parlamentben a miniszterelnök egy hozzáintézett kérdés kapcsán kitért azelől a válasz elöl, hogy Canada meg-ujilja-e a diplomáciai viszonyt Szovjetoroszországgal, ha ezt Nagybrit-lania újra helyreállítja.
A kereskedelmi téren — mondotta a miniszterelnök — kielégítő a viszony, noha nincs hivatalos képviseletünk Oroszországban. Erre azonban semmi szükség nincs, —-mert ez úgysem lenne népszerű a lakosság szemében.
Saraceanu Constantiní választották meg a román régens-tanács tagjává
445 szavazatot kapott — A szocialisták nem vettek részt a választáson
Bukarest, október tr
(Éjszakai rádiójelen/és) Orient Rádió: A nemzetgyűlést ma délelölt 10 órára hivlák össze régerisválasztó ülésre, de csak 12 órakor nyitotta meg az elnök az ülést, meri Maniu miniszterelnök előzetesen audcncián jelent meg Mária királynénál, majd a parlamentben Liipnl és Jorga tanári fogadta. Mikor megjelent az ülésteremben, nagy ovációval fogadiák.
Pop-Csicsó István elnök először megállapította, hogy a nemzetgyűlés határozatképes. Ezután Oltó Hans Róth a szász, Bethlen György grrtl pedig a Magyar Párt nevében emlékezett Buzdugan elhunyt régensről. Fluerás szocialista képviselő kijelentette, mivel a kormány előzetesen nem hozta idejében nyilvánosságra, kit javasol régensnek és ezért; az ország nem is gondolkozhatott
választás felett, ö és párljajczt antidemokratikusnak tartja és ezért nem is vesznek részt a választásban, ha nem távolmaradnak a parlamentből.
Maniu miniszterelnök válaszolt l-\'luerásnak és néhány mondai után ezt kiáltotta:
— leljen a király! Itljen a dinasztia! Éljen a régenstinács I
Ezután megejtették a választást. Leadlak 493 szavazató! a szenátorok, és képviselők Ebből Constantin Saraccanura 445 esett, tehát régenssé választották, l\'resan tábornok 22, Carot htrceg \'I, Radulescu 3, Brati-anu Vintitla I, Jorga I szavazatot kaplak. A köztársaságra kelten szavaztak Tíz üres szavazólap is volt. Az elnök mcgválaszloltnak jelentette ki Saraceanut, a legtöbb semmitö-szék elnökéi, aki fclmenl a királyi palotába, majd 4 órakor a parlamentben Iclette az esküt.
, i. i.yi-in.1. wwwww...........1..........
Dr. Wolf Ferenc családja bejelentette igényét a 10.000 dolláros biztosításra
Apósa a főkapitányság >11 is kijelentette, kizártnak tartja, hogy veje öngyilkos lett volna
Budapest, október !> Wolf Ferenc dr. tragikus halálának ügyében ma megjelent a főkapitányságon Fischer Jenő, a Központi Tejcsarnok igazgatója, Wolf Ferenc apósa és bejelentette, hogy a család kizártnak tartja, hogy a fiatal szőlőbirtokos öngyilkosságot követelt volna el. F.rre semmi oka sem volt. Elmondta, hogy teljesen alaptala-
nul hozzák kapcsolatba Wolt Ferenc hal.\',Iá: a biztosítási szerződés megkötésével, mer! hiszen Wolf már évek előli kölölt biztosítási ügylete!, amelyet a Pátria Biztosító lársaság egyik ügynökének kérésére vilt át a Pátriához 5000 dollárra felemelt összeggel. Wolf Ferenc és a Pátria közöli az volt a megállapodás, hogy az uj kötvény, amely halál esetén 5000 és baleset esetén lO.(XX) dollár
biztosítási összegről szőlt, csak október 1-én lép éleibe, a biztosítási dijat azonban Woifnak csak 1930 júniusától kell megfizetnie, mert a díjba beleszámítják a Magyar-Holland Biztosító Társaságnak fizetett dijakat.
A főkapitányságon részletesen jegyzökönyvei veitek fel Fischer Jenő bejelenléséröl és a jegyzőkönyvel csalókák az aktákhoz.
Wolf Ferenc családja ma bejelentene a Pátria biztositónál, hogy igényt tart a tO.UOO dolláros biztosítási összegre.
Zsidó diákokat vertek meg az anatómián
Budapest, október !i
Ma délelöll féltizenkettökor megkezdődön a lavalyi egyetemi verekedések idei folytatása az Analőmiai intézetben néhány zsidó diákot megvertek előadás után.
A karzatra az előadás kellős közepén keltösrendekben vonul! be egy csomó sapkás egyelcrni hallgató, akik közöli fellllnöen sok nem medikus is akadl. Az előadást teljesen megzavarták és bár a lanár nyugodtan folytatta a prelegálást, szavát nem hallották az egyre erősbödő zsivajban JUrig Simon"-ról kiabállak le a karzatról. Előadás után több hallgatói megvertek, az egyiket formálisan kihurcolták a teremből és le^iiritolták a lépcsőn.
Az egyetemeken általában több helyen izgatolt állapot uralkodik. A tantermek ajlajára „Hírig Simon" fenyegető lungu röplapokat függesztenek ki és ilyeneket terjesztenek a diákok közölt is.
A legizgatoltabb hangulat a bölcsészeti kar épületében van. Tegnap ilt már tumultuózus jelenetek játszódtak le, amelyek ma megismétlődlek.
A kémiai intézetben ma délelőtt óra elölt is fenyegető kiáltások hangzottak el, úgyhogy a zsidó diákok a tegnapi események hálása alatt óra után nem távoztak cl, hanem bementek Buchböck professzor szo bájába és védelme! kérlek löle. A professzor azulán megfelelölcg in lézkedctl.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-ügyelő Jelenítsek: Szerd.in a hémítseK-let: Reggel 7 órakor +1(34, dtlutfn 2 Örskor -flüC, este 9 órakor -fll\'2
l-ilhliut: tgés* napon M b. rull égből -tozal.
Szttiróny: Reggel dél, délben ésiak-kelel, este északi szél.
A Meteorológiai Intézet 10
órakor jetentli megélánkülA éexaknyugatl eleiekkel aa eaö-sés cefikkenóee éa a hftmáraák-let további aQllyeuoae várható.
ti ZALAI KÖZLÖNY
Több mint 17.000 pengő nagykanizsai adótartozást engedtek el az adórevízió során
l^özel 36.000 pengő behajthatatlan adó került törlésre
Nagykanizsa, október 9
Az általános adórevizió kapcsán, mint jelentettük, a nagykanizsai városi és m. kir. adóhivatal is kimutatást terjesztett a pénzügyminisztérium illetékes ügyosztályához a nagykanizsai és a körzetéhez tartozó 45 község adótartozásáról és megtette a maga javaslatát.
Nagyon sok régi adóhátralékos szorongva várta, milyen elintézési nyer majd a revizió kapcsán tartozása.
A mult napokban érkezett le a nagykanizsai adóhivatalhoz a revizió eredménye.
Eszerint a miniszter intencióinak szigorú szemelölt tartása mellett a pénz ügyminiszletium illetékes Ügyosztálya Nagykanizsán ■15—50 esetben eszközölt teljes adóelengedést. Ilt figyelembe vették elsősorban azokat, akiket a gazdasági viszonyok felóröltek, akik valamikor pontos, jó adóalanyok voltak, de ma már magukat is alig birják fentartani. Az igy elengedett régi adótartozás teljes összege 17.339 pengő 96 fillér.
A revizió 64 esetben teljes behajthatatlanságot mondott ki. Ezek a gazdasági Iront .halálos áldozatai." Ebbe a kategóriába a legkülönbözőbb loglalkozások tartoznak. Elsősorban azonban kereskedők, iparosok. A behajthatatlanság cimén ekként törölt régi adótartozás összege 35 515 P 32 fillér. Ezekben az esetekben a hátralékos adófeleket nem is értesitik, hanem az adófökönyvben a törlést egyszerűen keresztülvezetik.
Számos esetben engedélyeztek a régi adóhátralékosoknak igen kedvező részlettörlesztést, amiről a felek már érlesitést is kaptak.
A zalaegerszegi pénzügyigazgalóság
a revíziós ügyosztály határozatait most felterjeszti a közigazgatási bírósághoz jóváhagyás végett. Jelentékeny az az összeg is, atnil
Mi emelkedett és mi csökkeni
szeptemberben a magyar közgazdasági életben ?
A pénzügyminiszter XXXVII.\'. jelentése
lete augusztus hó folyamán 2 millió pengó növekedést mutat. A leszámítolt váltók és közraktári zálogjegyek tétele auguszlus folyamán 32 8 millió pengővel csökkent. A tényleges jegyforgalom a hó folyamán tO\'7 millió pengővel csökkent, viszont az azonnal lejáró tartozások létele 238 millió pengővel emelke-
Budapest, október D Közétették a pénzügyminiszter XXXVIII. jelentéséi Magyarország pénzügyi helyzetéről augusztus hónapra vonatkozóan. Az augusztus havi állami közigazgatási bevételek 903 millió pengői, vagyis az elő\' irányzatnál 1\'5 millió pengővel kevesebbet tettek ki.
A posta, távbeszélő forgalma, a levélposlai és utalványforgalom, valamint a rádióberendezések száma az előző év megtelelő hónapjával szemben emelkedési mulat, inig a csomag- és táviratforgalom némileg csökkent.
A Af. Kir. Államvasutak és az általuk kezelt helyi érdekű vasutak teljesítményei az előző év augusztus havával szemben nem mulalnak lényeges eltérést. A kiadások emelkedése főleg a lakáspénzek emelkedésének tulajdonítható.
A Duna-Száva-Adria Vasúttársaság magyar vonalain az előző év augusztus havával szemben a teljesítmények, az utasforgalom kivételével, melynél némi csökkenés mutatkozik, nem mutatnak lényeges eltérési A bevételek csökkenésének oka főleg az, hogy ebben a hónapban is nagyobb mennyiségben kerültek szállításra olyan áruk, amelyek alacsonyabb szállítási díjtételek alá esnek.
A Magyar Nemzeti Bank ércM&z-
kedetl. Ilyenformán a tényleges és virtuális jegylorgalom együites ősz-szege auguszlus végén 18 1 millió pengővel volt nagyobb, mint egy hónappal megelőzően. A tényleges lorgalomban levő váltópénz meny-nyisége aug. hó 31-én 38.343,689 pengő a Magyar Nemzeti Bank pénztáraiban pedig 8.351,704, összesen tehát 46.695,393 pengő.
A postatakarékpénztárnál és a budapesti tizenhárom legnagyobb pénzintézetnél elhelyezett takarék-oetetek álladéka augusztusban 573 9 millió pengőről 575 8 millió pengőre emelkedett. A lolyószamlabeté-tek 889 6 millió pengőről 883 millióra csőkkentek.
A tőzsde indexszám a hó folyamán némi emelkedést mulat.
Az év első hét hónapjának kiviteli többlete 4812 millió pengő, míg ugyanezen idő alatl az előző év hét honapjához viszonyítva a behozatalban 148 4 milliós apadás állott be. Különösen buzaüan és lisztben voll jóval nagyobb exportunk és e két cikk melleit még jelentősen emelkedett a vágó és igas állatok, a friss
A barátok Nagykanizsán
Irta : Barbarlts l.ijoi 4
Érdekesen világit rá az ilynemű mesterkedésekie Biró Márton veszprémi püspök alábbi sajátkezű levele:\')
„Mi Padányi Bitó Márton az Istennek és a Római Apostoli Széknek Graliajabul Veszprémi Püspök és azon néven nevezlelett Vármegyének Eörökös Feő Ispannya, Ka-nissa Városában tartózkodó Romai közönséges és egyedül üdvözitö hiten lévő keresztény Híveknek a Krisztus egyik Eörökségének s az én kedves nyájomnak (akiknek nevek az élet könyvében vagyon irva) egésségel, üdvösséget és Feő Pásztori áldási közönségcssen.
Az Ur Istennek véghetetlen kegyelme, irgalma és jóvolla áltól ezen Feő Pászlori, Feő Lelki Attyai Püspöki Hivatalra, nagy kötelességre, fáradságos munkára hivatván, illye:én nagy Hivatalomnak és kötelességemnek mingyár kezdetén és első zsengéjében faidalnias szivvcl köl értenem, miképen Tisztelendő zágrábi (sic I) kanonok, Pctricsevics N. Ur eö kegyelme ezen folyó Esztendö-
l) Plébániánk Hitélete, 1920 ápr.
ben, az ell mult Szent András Havának 15-dik napján, ott az kegyelmetek VárossánaK egyik [észére, kiss-kanisára az én Püspöki juris-dictiomnak és éppen Szent Istvány első Apostoli királyunknak idejélűl és rendeléséiül fogva födhcletlendl, békességessen és igaz jussal bírt Hivatalomnak nagy sérelmével bé-menvén, maga magának, mint Visi-laior, eiöszdKossan harangoszlaloll és midőn az olt lévő kapolnának ajtaja néki (mini árkon lul való Hegy Mesternek) feli nem nyittatott volna, a Krisztus Szelidségének és kegyességének mértékén kivül nem csak azon kápolnának ajtaját bé akarta vágotatni, vagy löretetni, hanem még az ott vaio Páter Francis-kauusokal és tulajdonképpen azoknak Vicariussát, mint l\'lebanusokat, avagy azon Parochiának az én engedclmembül Adminislratorát a Lendvaji Plebanus Társával együtt mocskolta, böcstelenetetle és meg kötöszteléssel vasra való vereléssel fenyegette.
Édes Szcrelmesim I én ugyan ezen törvénytelenség ineg boszullá-sának törvényes utlyát s módgyát jól ludom. De mivel ti a krisztusban cnyimek váltok, én titeket, mint Pásztor az én Juhaimnak ismérlek
a nagykanizsai m. kir. adóhivatal körzetéhez larlozó 45 község régi adótartozásai között behajthatatlannak nyilvánítottak és amely a magyar kisgazda és középbirtokos elvérzését tanúsítja, összesen 13.769 pengő a behajthatatlan összeg. Míg 5396 pengő régi adótartozást nyomatékos okok folytán elengedtek.
és larllak, reményiem, ti is viszontag engemcl Pásztorioknak ismértek és tartatok. Attyai szerelmemből azá és Pászlori gondviselésemnek ösztönzéséből most csak néktek szóllok és intlek, vigyázzatok az uttyára, járására az ollyan Látogatónak, ha nem az igaz utón, és nem a szokott ajtón, nem mitülunk in-nén, hanem másunnén (mint ezen Pctricsevics kanonok is Kis-Kanisa felöl kerülget) jő hozzátok, bé ne fogadgyálok,, nieit nem a li Pász-lortok. Az Ur Jesus krisztusnak kegyelme, malaszlya és békessége legyen myinnyajalokkal Allyamflai ámen. Dátum Marcali Die II-ma Decembris Anno 1745. Biró Márton Weszprémi Páspök."
A horvátositó lörekvésck azonban hiába akarták Kanizsa plébániáját is megszerezni a zágrábi püspökségnek, ez — habár Zalamegye nagyrésze, Muraköz a zágrábi egyházmegyébe tartozott2) — nagyrészben a hazalias ferencrendiek ellenállásán mindig meghiusult
A hitélet elénk voll ezekben a mozgalmas időkben. A lakosság meggyökerező, állandósuló városi éleiének szimbóluma lelt az Uj-
J) Ez ügyben 1848. |ullua 2filkl országgyűlésen la lörlint tiltakozó lelszólalál.
1&S9. október 10
főzelék, a gépek és a cukor exportja. Több árucsoport, igy különösen a pamutszövetek behozatala csökkent.
A magyar nagykereskedelmi árak indexszáma auguszlus hó folyamán, az 1913. évi árakat százzal véve egyenlőnek, 119-ről 114-re csökkent. A létfentarlási költségek indexszáma, a lakásbért is beleértve, 119-rői 117-re, lakásbér nélkül számítva pedig, 129-ről 127-re csökkent. Auguszlus hó folyamán a csődök száma némi csökkenést mutat. A hó folyamán 13 csőd és 130 kényszer-egyezség fordult elő.
A munkanélküliek száma — a szakszervezetek adatai szerint — ugy az előző hónaphoz, mint az előző év augusztusához viszonyítva, némi emelkedést mutat. A hó folyamán 14.840 munkanélküli! tartottak nyilván.
mSa
lukí^uDi
Rabszolga-királynő
Dráma. — Fósiereplők : Korda Mária, Baragl Otikár, Rendezte : KarMiz Mihály.
NADJA (Rz élet hullámain)
Történet egy leányról, egy legényről és egy
szerelmes bohócról 10 tejazatben. Irta: VajdaLászló. Főszereplők: EraaMorena, Siók. Szakáll. NADJA Vajda László remekműve. Szerelem, cirKusz. artista trükkök, stb. A rabszolgakirálynő, A tízparancsolat tesl-vérfilmje. Ugyancsak Kertész Mihály monumentális rendezése, de ha lehel grandiózusabb, szélesebben hömpölygő nieséjü, mini A tízparancsolat. Korda Maria tüneményes szépsége sugarozza ál a káprázatos mesejátékot. A Híradó jelenetei: lassított felvételben Opel rakétaautója. A 240 km. óránkénti sebességet ért Opel-autó. Küzdelem a Davis serlegért. Yale és Haward rugbymérközése, tengeralattjáró modern megmentése, stb. stb. ,{(=)
Kanizsa oldalán felépült, véres századok helyére lenézó, hatalmas templom és kolostor. A templom céljaira továbbra is szivesen ada-koziak a hivők és alig voll végrendelet, amely róla megfeledkezett volna, úgyhogy a városi magisztrátus kebelében később már külön kurátort választoltak a „szent hagyományok" (pium legalum) gondozására. Ilyen voll 1823-ban Pichler Aloisius8) 1739-ben megkapták a barátok Bessenyei alispántól a jezsuiták volt földjeit. Németh János uradalmi jószágkormányzó és neje, Lakaios Mária 1760-ban házukat, szőllőjüket és minden ingóságukat a templomnak hagyták, adományokból épüllek épüllek a templom oldal-oltárai is, 1773-ban a buzgó kanizsaiak avégett instállak a püspöknél, hogy a városnak 5 védőszentet választhassanak (szent Fábián, szent Flórian, iie|>omuki szent János és szent Rókus) mind az öt védőszent ünnepét munkaszüneti nappal megünnepelhessék. A püspök természetesen ezt a kérést nem honorálta,4) de a kiskanizsaiak azóta is ünnepnek tartják e szentek najijait.
(Folyt, kov.)
\') 1823. 552. városi elólj. Jkv. \') 1773. maj. 9. várod elölj. jkv.
IQVÜ.1 október fi.
ZALAI KÖZLÖNY
Boronálta esett és meg&alt egy Ranixsai gaxda
Borzalmas szerencsétlenség a Látóliegy alatt
Nagykanizsa, október 9 Megrendítő szerencsétlenség történt ma déli 1 óra tájban Nagykanizsán. Benkö József nagykanizsai gazda, Rákóczi-uti lakos korán reggel a Látóhegy alatti mezőre ment dolgozni szekerén, leányával egyült. Amikor munkáját elvégezte, délulán 1 óra körül, hazafelé indulóban a boronáját fel akarta rakni szekerére. Fellépett a szekér ülésére, hogy ott megigazítsa még a boronát. Aközben azonban olyan szerencsétlenül megcsúszott, hogy egész hátával a bo-ronába esett, amelynek kiálló szögei borzasztó sebekel ejtettek a szerencsétlen emberen.
fi frontharcosok:
sservexkedíésének fial pro-tjram-pont/a
Nagykanizsa, októbor t) A frontharcosok vasárnapi nagygyűlése megállapította azokat a kívánságokat, melyeknek megvalósítása érdekében a tömörülést folytatják. Miután leszögezték, hogy semmiféle politikát nem engednek be a mozgalomba, az alábbi hat pontban foglalták össze a frontharcosok mozgalmának programját: I. Kívánják ugy az állam, mint a
A segítségül hivolt mentők, látva, hogy a szerencsétlen Benkőnek el kell vérezni, ha nem szállilják bc sürgősen a kórházba, a vérzést igyekeztek csillapítani, mert a bekötö-zésre már nem volt idő. Majd behozták a közkórházba, ahol röglön ápolás alá vették.
A szerencsétlen Benkő Józsefen azonban az orvosi tudomány már nem tudott segíteni. Elvérzett, anélkül, hogy eszméletre tért volna.
Tcmclése holnap, péntek délután 4 órakor lesz a temető halottasházából.
Az esetet jelentenék a rendőrkapitányságnak.
társadalom részéről a frontharcosok fokozottabb megbecsülését.
2. Kérik a vitézségi érempótdijak méltányos rendezését.
3. A közszolgálali alkalmazottak háborús éveinek beszámítását.
4. A felmentettek előnyére történt soronkivüii előléptetések kiegyenlítését.
5. A frontharcosok elsőbbségi jogát az állások betöltésénél és
6. A frontharcosoknak illő diszszel való eltemetését.
Megjelenik a Magyar Katolikus Lexikon
A püspöki kar, a kir. hercegi családok s mintegy ötszáz katolikus közéleli nagyság fővédnöksége és védnöksége, P. Zadravecz István püspök cenzorsága, P. Bunglia Béla főszerkesztése, gróf Zichy János szerkesztőbizottsági elnöksége mellett, Alszegi Zsolt, Artner Edgár, Balanyi György, Baranyai Jusztin, Czapik Gyula, Dőry Ferenc, Gere-vich Tibor, Haász István tábori püspök, Iványi János, Korniss Gyula, Kiihár Floris, Tóth Tihamér, Pezen-
hoffer Antal, Schlitz Antal, Vécs y Aurél báró, P. Böle Kornél, Czettler Jenő főmunkatársak, valamint kétszáz katolikus tudós és iró munkatárs közreműködésével kiadják az utóbbi idők legnagyobb irodalmi müvét a 10 kötetes, Magyar Katolikus Lexikont. A magyar katolikus életnek kimagasló eseménye lesz az a „Magyar Knlolikus Lexikon", amelyet a magyar katolikus szellemi élet legkiválóbb irodalmi reprezentánsai készítenek clö.
Nagyszerű kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak!
E kedvezmény nem vehető igénybe, csak a hirdetés megjelenésétől számitolt nyolc napon belül. E kedvezményt csak biionyos mennyiségre és bizonyos záros időtartamra sikerült kieszközölnünk a Zalai Közlöny olvasói részére, ezért ajánlalos azt sürgősen igénybe venni. A „Magyar Katolikus Lexikon árai:
Enmrí iHiilis kiadásban 2 kimben 80 P Miiül kUUu 8 kütlliei 150 P halta Uadádui 8 kimben 400 P
A Zalai Közlöny olvasói azonban, ha a mü megjelenése előft amely féléven belül meg fog történni, a
könyvet megrendelik, kedvezményben részesülnek. A 80 pengős könyvet 70 pengőért, a 150 pengős kiadmányt 130 pengőéri, a 400 pengős sorozatot 350 pengőért kapják, ha a megrendeléssel egyidejűleg a 70 pengős kiadmány megrendelése esetén 30 pengőt, a 130 pengős 8 kötet után 50 pengőt, a 400 pengős soro/at megrendelésekor 100 pengőt, mint előzetes megrendelési dijat küldenek be a „Magyar Katolikus Lexikon" kiadóhivatalához: Budapest, Nádor-utca 26. A fennmaradó összeg a könyv á\'vélele után, négy egyenlő havi részletben törlesztendő.
a .Zalai * 0 2 I 0 n > * 11-«dí hivatalához beküldött rendelés számíthat e kedvezményre.
»z újságból "vágott Keivé-"yen rendelhető meg I
Hesrendetési szelvény
(liktldeodi i Zalai Millij kMihiiatalüm)
Ezennel megrendelem a „Magyar Katolikus Lexikon"-!.........
kötetben, ......P árban (70 130, 350.) Ezen megrendeléssel egyidejűleg bekUldöttem a M. K Lexikon kiadóhlvaialihoi Budapest,
Nídor-u. 26.......P megrendelési dijat: <70 után 30, l » .«.
50, 330 ulán KJ0 P) Nem kívánt törlendő. A Lexikon költségmentesen szállítandó.
Név.......................................... Foglalkozta....................
Clm........................
Kelt...
.19
. hó..
a rcttdelú aláírása.
ide lehelek
SARG
KALO DONT
Tiz hónapi börtönt talált:
az uton, a szőlőhegyről hazafelé
Nagykanizsa, október (I Sármellékről egy társaság a hegyre ment, hogy bori vigyen haza. Ám a hegyen rendesen megtörténik az, hogy a bor dolgozni kezd a magyarok ereiben és ilyenkor rendesen az ut a fogházba vezet. Így történi itt is.
Kárász Gábor sármelléki gazda, aki már emberölés miatt becsülettel kitöltötte a mugu hat évét, összeveszett Antal Istvánnal. Szó szót követelt. Kárász botjával ugy fejbe-ütötte Antal Istvánt, hogy súlyos sérülést ejtett a homlokán, majd mikor Antal a földre zuliat, a dulakodás oll lovább folytatódott. Kárász erre kivette kését és Antal Istvánt mellenszurta. A 6zurás a tüdőt is érte, majd még a gyomor táján is ejtett rajla egy szúrást. Barátai sa-roglyán villék haza a vérében fetrengő embert.
Kárászt emberölés bűntettének kísérlete miatt vonta felelősségre a nagykanizsai törvényszék és tiz hónapi börtönnel sújtotta.
A kir ügyész sulyosbbitás végett megfellebbezte az ítéletet.
Otthont Kapott
u Keresi/éay Jótékony Nőegylet népkonyt>dfa
Nagykanizsa, október 9 Nem egyszer sürgellük már e hasábokon, hogy otthont kell biztosítani annak a széleskörű, a város mai életviszonyai mellett különösképen áldást jelentő működésének, amit a Keresztény Jólékony Nőegylcl fejt ki esztendőn keresztül. Az erre irányuló kívánság most — ha csak részben is — meghallgatásra talált. A város vezetősége a Nőegylet december l-én mintegy 100 létszámmal megnyíló leveskonyliája részére biztosította az Eötvös-téri volt rendör-őrszoba felszabad tilt helyiségél. A váios vezetőségének ezt a nemes gesztusát örömmel fogadja Nagykanizsa közvéleménye és izmosodó reménységgel a nyomor léli kampánya előli a nöegye-sülel köt III tömörillő társadalmi caritas
= Miss Európa Nagykanizsán nem kellene nagyobb érdeklődést, mint Barta Miksa szőnyegkiállilása a Polgári Egylet nagytermében október 17-től 21-ig. Belépődíj nincs.
= Egy jólöltözött ur: Singer szöveteiből készüli öltönyben kellemesen érzem magam,mert kelméi rugalmasakés finomabb, tartósabb anyagokat még Londonban sem kapok.
NAPI HÍREK
NAPIREND Október 10, oiOtSptBk
Róm. katolikus : B. Ferenc. Protest.;
Oedeon. tiraellla: I Isrl hó I) •
Képkiállítás a Caslnóban. Nyitva egész napon át.
Várost Mozgó. „Rabszolcakirálynö" dráma. — „Nad|a" (Az élet hullámain), történet.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat: I.
hó végéig a Ilogenrieder Frigyes-féle .Megváltó" gyógyszertár.
Oözíűrdö nyitva reggel 6 órálól este • 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután j és kedden egész nap nőknek). t
— Befejezik a kórház sebészeti osztályának építkezését. Nagykanizsa város vezetőségének nagy gondját képezi a közkórház félbemaradt sebészeli osztályának teljes befejezése, amit feltétlenül meg akar valósítani. A körülkerítést\' munkálatokra már rövidesen sor kerül. A város a megfelelő fedezetről igyekszik gondoskodni, hogy a sebészeti osztály problémája teljes megoldási nyerjen. Ismételten sürgetik a vármegyénél is a rég esedékessé vált hozzájárulás utalványozását.
— Ma : nőegyletl tea. A Keresztény Jótékony Nőegylet ma délután 5 órai kezdettel tartja tea-délutánját Kelemen Ferencnénél (Sugár-ut 28.). Most, mikor a közelgő léi már előre veti árnyékát, különösen kívánatos a tea-sorozat felkarolása. A tagoka! és vendégeiket szeretettel várja az elnökség.
— Serlegavatás. A Kiskanizsai Polgári Lövészegyesület serlegavató ünnepélye október 13-án lesz a Lö-vészottiionban (voll mozihelyiség). A serlegavató-beszédel dr. Sabján Cjyula polgármester mondja. A nagyszabású ünnepélyhez már nagyban folynak az előkészületek. Lesz ott minden szórakoztató mulatság, reggel 9 órálól versenylövészet, értékes dijak, rádió karkölőóra és zsebóra. Szépségverseny, confctli és szerpen-lincsala, szerencsesátor slb. A rendezőség megérdemli a közönség leg-szélesebbkörü támogalását.
— Nem lesz olasz nyelvtanítás a kanizsai gimnáziumban. A vármegye még régebben felirt a kultuszminiszterhez, hogy a kanizsai gimnáziumban a francia helycll az olasz nyelvel tanítsák. A kultuszminiszter most küldte meg válaszát s a kérelmet részben elvi okból, részben mert a piaristáknak nincs megfelelő tanerejük, elutasította.
ZALAI KÖZLÖNY
Iparos-taggylllés
vasárnap dílelölt az Iparos-sxéköáxban
Nagykanizsa, október tl
A nagykanizsai ipartestület elöljárósága szerdán esle rendkívüli ülést tarlóit, amelyen elhatározták, hogy vasárnap délelölt fél 10 órakor nagy taggyűlést tartanak az ipartestületi székházban a közeledő képviselőtestületi választásokkal kapcsolatban. Az elnökség felkéri az iparosságot, hogy a gyűlésen minél nagyobb számban vegyenek részt. A taggyűlés napirendje: a na/p\'kanizsai iparosság és a közeledő választások. A gyűlésnek több előadója lesz.
= Házasság. Havassy Mária és Lázár Géza jegyző f. hó 9-én leirtották esküvőjüket a zalaegerszegi róni. kalh. plébánia-templomban. Tanuk vollak: Sanils Sándor m. ki\', posta-főfelügyelő és Dr. Rónay Sándor m. kir. honvéd állalorvos.
= Egy Jó tanuló: Ugy lálom, hogy Singer szöveteit még az iskolapad sem leszi tönkre.
— A nagykanizsai tüdőbeteg-gondozó intézel csendes működéséről csak ezek a havonta érkező számok beszélnek, de ezek sokat beszélnek. Egyfelől szomorú képet adnak arról a nagykanizsai nyomorúságról, amely egyre nagyobb mértékben sodorja a tüdőbetegségek karmaiba a városi lakosság százait, másfelől örvendetesen világit rá arra az eredményes mentési munkára, ami a Szanatórium Egyesület kebelében történik. Tav.ily és az előző években összesen sem voll még annyi kezelés az Egyesület gondozó-intézetében, mini az idén már idáig. Most szeptember hónapban 38 uj beteg jelentkezett, ugy hogy a hó folyamán 18G beteget kezeltek. Ez év folyamán már 1523 a kezeli betegek száma. Segélyben 28 beleg részesült, akik 775 liter tejet kaplak. A Röntgen-vizsgálatok száma 14 volt, váladék-vizsgálat 8 voll.
= Közismert Singer József és Társa dúsan felszerelt szőnyegrak-tára. Elsőrendű minőségek mérsékelt árban.
Groszors 7.gl hadifoglyok haznho-znla\'.H. A Klrt 1 \'Jság orv/Agos akciót Indított n sínylődő hadifoglyok hazahozatalára. Ilogv ezt megtehesse, szükség™, hogv minden hozzátartozó nílr-gőwn közöllu h Kis 1\'jsAggnl elttlnt hozzA tartozója imvél. rangját, ezred-számát, békebeli lakóhelyi, ahonnan n harctérre Indult, valamint, hogy mikor ók honnan adott magáról utoljára életjelt. A bejelentést tartalmazó leveleket így kell elmeznl: u Kis I \'Jság liadlto-goly-postája, Budapest, -I.
— Betörőt fogtak. A kiskomá romi csendőrség tegnap délelőtt „behozta" Nagykanizsára Laczkovits Ferenc földmllvesl, aki az egyik gazda házába betört és onnét pénz! és ékszert vitt magával. Aladták az ügyészségnek.
— Egy okos kis baba: Anyucim, nekem ruhácskát, pyjamát és fehérnemű anyagól Sinser bácsinál végy, mert olt szépet és jót kapni.
Váltóhamisításért tiz hónapi börtön
Egy fótszenlmárfoni gazda liái
A sokféle .divatos" bűncselekmény között legkevésbbé hódított tért a falu népe közölt a váltóhamisítás. Csu|)án a legújabb idők jelensége, hogy ma már ez is mindjobban terjed a falusi lakósiág közölt.
Ilyen bűncselekménnyel vádolva állott ma a bíróság elölt Androssek István 42 éves lólszentmárloni gazda, akit azzal vádoltak, hogy Letenyén egy 880 pengőről kiállított vállóra két hamis nevel Irt, Proszenyák Rémusét és mostohaapjáéi Varga Oyörgyét. Azonkívül Nagykanizsán egy 1800 és 400 pengős vállóra édesanyja njvét hamisította.
Androssek azzal védekezetf, hogy
ront vállóra hamisított aláírásokat
Proszenyák tényleg aláirta a váltókat, apjától meg anyjától pedig felhatalmazást kapod, hogy nevüket aláírhassa. De ugy Proszenyák, mint a többiek kijelentették, Iwgy még csak nem is tudtak a váltók létezéséről, nemhogy aláírták volna.
A bíróság ezután írásmintát vett ugy Proszenyáklól, mint Androssek-lól, amiről Noll Ferenc gimnáziumi lanár, bites írásszakértő terjesztene elő szakvéleményéi.
Több tanúkihallgatás ulán a törvényszék Androssek Ferenc lólszentmárloni gazdái bűnösnek mondotta ki 3 rendbeli magánokiralhamlsílás-ban és őt ezért összesen 10 hónapi börtönre ítélte. Az elítélt fellebbezett.
— Zalamegye közbiztonsága a múlt hónapban. Az alispán jelentése szerint szeptember folyamán a megyében a közbiztonsági viszonyok kielégitöek voltak. Tüz 15 esetben fordult elő. A kár 20.470 pengő, amelyből biztosítás\' utján 18.470 pengő térül meg. A tüz oka 2 esetben gyujtogalás, 4 esetben gondatlanság, 2 esetben gyermekek játéka, 1 esetben villámcsapás, ti esetben kideríthető nein voll. Az állalegész-ségügyi viszonyok nem mondhatók jóknak, mert sok a sertésbetegség. Scrtésorbánc volt í), sertéspestis 35 községben.
— A megye egészségügyi viszonyai. A megyei tisztifőorvos jelentése szerint a mull hónapban a megyében a felnőttek egészségi állapota kedvező voll. A gyermekek egészségi állapota kcvísíé mondható kielégítőnek a Tormaföldén és Kis-
tolmácson felléped vérhasjárvány miatt, öngyilkosság a iniilt hóban 2 esetben fordult elő. A vátmegyé-ben van 258 lelenc, 78 dajkaságba .idolt, 356 elmebeteg, 546 siketnéma. A közsegélyre szorullak száma 1165, a keresctképtelen árvák száma 963.
= Kössön gombol a zsebkendőiére, nehogy elfelejtse megtekinteni ílarla Miksa szőnyegkiállitásál a Polgári Eeylct nagytermében október 17 21-ig. Belépődíj nincs.
— öngyilkos aggastyán. Keszthelyről jelenti tudósítónk: Tegnap este 7 óra lájban Hekete György 73 éves keszthelyi lakos, gazdasági cseléd, a Soproni-utcában levő lakásának kertjében egy körtefára felakasztotta magái. Mire észrevetlék, halolt volt. Teliének oka — hosszas betegsége. Az öngyilkos aggastyán 45 évig szolgált a Gazdasági Akadémia majorjában.
Philips, Telefunken
stl).
RADIO
készülékek, hangszórók,
lánjpák, anód pótló, összes rádió felszerelések és alkatrészek
Szabó Antal
fegyver és sportüzlet rádió es gramofon osztálya.
Loewe
hangszóró
a legjobb I Díjtalan bemutatás ! Ara 72 pengő 6 havi részletre
1929. október 10.
nakaci süékrikedés, vastagbéi-katarus, gyomorbaj, puffadás, vértorlódás, sárgaság, aranyeres csomók, csíp",fájás eseteiben a természetes .Ferenc József" kesc-itiviz reggel és este egy-egy kis pohárral bevéve, rendkívül becses háziszer. Klinikai megfigyelések tanúsága szerint a Ferenc lóssel víz még ingerlékeny belU betegeknél is fájdalom nélkül hat. A Ferenc Iiistl keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fuszertlzletckbeh kapható.
— Az Országos Művész Színház Keszthely .n. Keszthelyi tudósítónk jelenti: Az Országos Művész Színház, amely vidéki kőrútjában mindenütt, ahol csak megfordult, a legjobb impressziókat hagyta kitllnö társulatának elsőrangú játékával, vasárnap Keszthelyen kezdte meg előadásait eléggé látogatott házak elölt. Hétfőn mintha megcsappant volna az érdeklődés, azonban kedden kétharmadára ismét meglelt a nézőtér. Előadásra kerüllek „Haza|áró lélek", .Faun", .Gazdag leány", ma esle a .Testőr". Az előadásokon a művészek tudásuk legjavát nyújtják. A közönség sokat tapsol a kitűnő előadásoknak. Legközelebb sorra kerülnek : „Karcnin Anna", .Botcsinálta doktor", „Mona Vanna", .Kreulzer szonáta", slb. Az előadások a teljes siker jegyében folynak le.
PArlsb-n divatos a gulyás mutyira, hogy ii kis magyar vondéglö. amely különben h l.ittlc Hungary nevet viseli, alig győzi befogadni ti sok angolt, amerikait és egyéb Idegent. Ott Ul a mexikói e/.mles és vörös a ílilo, area és nyaka, nem lát é« nem Imii, caak szedi föl tányérjából n mexikói tokányt. De nemcsak ő, hnnem tintát felesége is. nki teljesen megfeledkezik a Itlzáaról. Kiöltük fii a magukkal hozott mexikói kutya, amely farkcsóválva néz gazdájára, miközben ezt gondolja mngátmn: Játod. kedves gnztlám, ezért kellett eljönnünk messze tengerentúlról, hogy megtanuljuk, milyen Ih az Igazi mexikói tokány". A párisi magyar vendéglóról, a Mont l\'nrnnsae-ról, a 1SS éves knrá hun autó által elgázolt konstanllná-polyl haiualrót és egyéb érdekes dolgokról lr és kltlinő, frlHs éa érdekes képeket közöl a Lanton Magazin október l-l száma. A l.antoa Magazin ha vönként kétszer Jelenik meg. Ara számonként 1 pengő. Minden éves elöli-*ctfl ajándékul egy llxil cm-es Kodak fényképezőgépet kaj). Prospektust kér hol liáikl a kiadóhivataltól, Budapest. IV., Muzeum-körut i„ v.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
viziel, mely a legsavanyubb bort ls kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
r Hjnia
Király-utca 21.
ȇfj IV
Sokkal többet kaptam, mint amennyit vártam a
„Menyasszony" divatáruházban,
mondja minden vevő, mert Ízléses és jó árut olcsón vásároltam ŐREIN JENŐ rőfös- éB divatáru háziban Nagykanizsán, Deák-tér í.
K
1929. október 10.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Vasárnap : Zala-Kanizsa-Nagykanizsán
-Vasas
Hetek után ez lesz az első liga
Nagykanlzan, október 9
Október 13-án, vasárnap délután a II. liga egyik legnagyobb küzdelme lajllk le a nagykanizsai Zrínyi-pályán, ahol a Zala-Kanizsa látja vendégül az I. ligából kiesett Vasasok csapatát.
Kétségkívül ez lesz egyik nagy erőpróbája a kanizsai csapatnak, mely az idén szokatlanul gyenge startot vett és a balszerencse is lépten-nyomon a sarkában van.
A vasárnapi mérkőzés kemény dió lesz. Annak sikerét elkönyvelni tlőre — vakmerőség volna. Azonban ha a vezetőség a csapatban mutal-kozó hézagokat pótolni tudja megtelelő erőkkel, illetve anyagiakkal győzi a csapat sürgető fellrissitését, akkor nyugodtan lehet szembenézni a Vasasokkal is.
Pesti szakvélemények szerint is a csapat közvetlen védelme kitűnő. III nincs Is semmi baj. Annál nagyobb
bajnoki meccs aZrinyi pályán
azonban a fedezelsor nivóllansága, ahol egyedül Horváth üli meg azt a mértékel, amit el lehet várni egy profijátékostól. Babos ugylátszik ambició hijján van és hanyatlása állandósult. Tamás a becsülellel végigküzdölt szezonok után fáradtnak és erélytelennek mutatkozik. Feltétlenül meg kell oldani elsősorban a ccnlerhall-válság kérdését, mert ha a csapat ismét veszít, akkor ismét ill kell majd a hibát keresni. A csatársorban az uj erők: Schuster, Orsolyák és Csász kielégítenek. Farkas puha, régi legrosszabb napjaiban is jobb volt, mint ma. Schmiát pedig nem center. Mint halljuk, a vezetőség szerelne szerezni egy uj centert. Ez azonban csak a közönség pártolása mellett válik lehetővé.
Elsőrangú jálékosok vannak, csak legyen pénz. Ezért ajánljuk már most a közönség figyelmébe a vasárnapi nemmindennapi fulballalrakciót.
A magyar-osztrák válogatottról szóló tippversenyünknek négy fögyöztese van
Az amatőrök nagy győzelmét senki sem tudla eltalálni
Nagykanizsa, október 9 Vasárnapi tippversenyünk eredményét anyagtorlódásunk miatt csak ma hirdethetjük ki,
A beérkezett tippek nagyrésze NTE győzelmet tippelt. Természetesen távolról sem azt a hatalmas gólarányut, ami történt. Innen magyarázható, hogy az amatőrök küzdelmét egyetlen tippelő sem találta el. Annál inkább látszik a tippelők helyes futballérzéke abból, hogy a Magyarország- -Ausztria válogatott mérkőzést többen eltalálták, ezenkívül pedig a tippelők zöme egygólos magyar győzelemre esküdött
Angyal Endre, Fischer György, Császár József és Ujváry Géza pontosan eltalálták a nemzetközi válo-
gatott félidejét és végeredményét. Csupán a végeredményt találták el: Mandlbauin Lajos, Deutsch György, Böjti András, Bede Sándor, Farkas István, Karancsy Zoltán, Laurencsik János és Tolola Frigyes.
A három tribllnjegyet a főgyőzlesek között sorsoltuk ki és ennek során tribünjegyet nyertek a Zala-Kanizsa-Vasas vasárnapi meccsre : Ujváry Géza, Császár József és Angyal Endre.
Ugy ők, mint a régebbi nyerők utalványaikat naponta délután 3 és 5 óra közöli átvehetik a szerkesztőségben.
A vasárnapi meccsre ki nem váltott jegyutalványok érvénytelenné válnak.
CZOCZEK IMRE
címfestő, szobafestő és mázoló vállalatát


Erzsébet-tér 13. sz. alá, a volt
Szarvas szálloda
h e
udvarba I y e z t e át.
Sorsjegy nélkül nincs főnyeremény!
Vegyen egy
Hirschler tőzsdében.
Főnyeremény i IOO.OOO, 200.000. 300.000, szerencsés esetben 500.000 Pengő és még számos közép és nagyebb nyeremények.
4,15 I. húzás október \'26. és 29.
Sorsjegyek ára: Egész 24 P, fél 12 Pp negyed 6 P, nyolcad 3 P.
KÖZGAZDASÁG
Hajmeresztő állapotok Zalavármegyében a gyümölcsértékesítés körül
Mai nyomorúságunkban, amikor a magyar kormányzat éjt nappallá léve dolgozik a magyar föld termeivényei értékesítési lehelőségének biztosításán és jelentős anyagi áldozatokkal létesít intézményeket az export kereskedelem elősegítésére és e réven kereskedelmi mérlegünk megbillent cgyetibulyának helyreállítására, s lerongyolt ga.dasági életünk Mlpraállltására, kapja az Alsódunántuti Mezőgazdasági Kamara az alábbi panaszlevelet. A levelet a kereskedő a budapesti Mezőgazdasági Termény- és Termékforgalmi Intézethez intézte s az továbbította a kamarához. — A levél tartalmát teljes egészében és eredeti szövegezésében ideiktaljuk:
„Rosenfeld Testvérek. Nagykőrös, 19i!9. szeplember 27 T. Mezőgazdasági Termény- és Ter-mékforgalmi Intézel Budapest.
Miután a mi vidékünkön a szilva már kilogyóban van és csak egészen kis mennyiségek kaphatók. Sándor urunk elment Zalaba, nevezetesen Zalaegerszegre és környékére, mert ugy haloltuk, hogy azon a vidéken nagyobb tömegű szilva van. — Nagyobb szállításokra elkészülve nagy erővel mentünk oda, autóval és nagy személyzettel, azonban Sándor urunk már az első nap olyan borzalmas állapotokat talált, amilyenekre még számítani nein lehet.
Zalában tényleg hatalmas szilva-termés van, azonban ott a termelők ezt a hatalmas kincset, külkereskedelmi szempontból is hatalmas ériékel képviselő termést, szinte elpocsékolják és tönkre lesz.k. A gyümölcsöt nem szedik, hanem rudakkal verik, még magasabb árakért sem hajlandók a szilvái kézzel szedni, j4 mellett, ha elkezdenek nagy kegyesen reggel 8 órakor dolgozni, már délután 3 órakor félbe is hagyják.
Akkor mikor Z>tlában olyan nagy a nyomorúság, hogy mini az újságok Írják, az embereknek cipőre meg csizmára nem telik, s a hetevő falaljuk alig van meg, akkor az Exporlintózet nemcsak áldásos, hanem nemzeti szempontból is fontos feladalol teljesítene, ha egy megbízottat küldene arra a vidékre, ki azokat a szerencséilen kisgazdákat felvilágosítaná ariól, hogy miiyen kárt tesznek a nemzelnek nn-g önmaguknak is, Ua a föld drága termését ilyen oktalan módon elpocsékolják. Fel-
világosító munkájuk bizonyára meghozná a kellő eredményt és elveiné a magját a következő évek gazdag exporljának az ottani nagy gyümölcstermelő vidékről, annál is inkább, mert az ottani szilva később érvén, cxporl|ával biztosítaná a folytatólagos kivileli tevékenységet, amikor itt már az Alföldön a szilva leérett.
Tudomásunk van tóla, hogy az itteni Benedek cég az ottani állapotok miatt az első kísérlet után otthagyta a vidéket, mi azonban még megtesszük a lehetőt és Sándor urunk teljes készültséggel és szcmélyzetlel áll lenn s megtesz mindent arra, hogy az exporttevékenység slkkerrel járjon, nem kímélünk erőt sem anyagi áldo-zatot a cél elérésére, azonban az ó személye mégsem elegendő és nem képes megértetni, hogy hogyan kell a gyümölcscsel bánni, s ezt a drága kincset értékesíteni. Jellemző például felemlítjük, hogy ma beviit, mintegy 200 q szilvából alig volt mintegy 20 q-nyi az exporlra használható áru.
Ezeknek a szomorú állapotoknak kellene végét vetni s ezt ml ugy gondoljuk megvalósíthatónak, ha az Gxporlintézei egyik tekintélyes emberét küldené le oda, hogy a gyümölcsexport nemzeti értékél a termelőknek megmagyarázza.
Abban a reményben, hogy a magyar gyümölcsexportnak jelen levelünk megírásával szolgálatot teltünk, vagyunk teljes lisztelettel: Rosenfeld Testvérek, Rosenfeld Pál s. k. aláirás
Kommentárt nem füzünk ho/zá. A levél eleget mond. Annak leköz-lésérc inditotl az a cél, hogy ezen állapotokra az illetékes hatóságok figyelmét felhívjuk.
(—) Elmarad a becsehelyl vásár. Becseliely községben az október 15-én megtartandó országos vásárt közegészségügyi szempontból betiltották. A betiltás oka jirványos betegségek fellépte.
— Hs olcsón jót r. kar, ha a világ eseményeiről a leggyorsabban ért legmegbízhatóbban akar értesülni, ha szépirodalmi tAJókozoltaAjlát akarta növelni, ngy olvassa a NomzeU Újságot éa Uj Nemzedéket.
Menyasszony: Akárki akármit beszél, ludom, hogy csak akkor lesz tartós és szép kelengyém, ha vásznat, asztalneműt és paplant Singer-nél veszem.
Sárcipő és galosni gummiból, a legjobb minőségek MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA cipőüzletében.
I
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 11.
MflTflGflLPfl
pörkölt kávé,
a kávék királya
állandóan friss pörkölés
\'/« kg. P 2-50 Hnszel és Friedenthal
lüszer- és csemegekereskedésében Nagykanizsán.
iríififi
— UJ rendszer bulorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely. KSszegt-utca 5.
TŐZSDE
A tőzsde jóltartott árfolyamokkal indult meg, ehhez hozzájárult Bécsből a Bodenkonzcrnhez tartozó értékek jobb piaca. A számszerűleg nem jelentékeny javulások eltűntek, midőn berlini gyengébb árfolyamokat jelentettek. Az üzlet csendessége a tőzsde zárlatáig eltartott. A fixpapirok piacán némi élénkség mutatkozott, árfolyamváltozások nélkül. A devizapiac változatlan.
Zürichi tárlat
Pirii 30*32Vj, London 1518, Newyork 517-85, Brtlsael 72 20, Milano 27iOVi Madrid 76-871-1, Amsterdam 208W/I, Berlin 123 44, Wien 72 80, Sotla 3-72, Prága 1S-33V1 Vartó 58 07\'.! Budapest 90-37 Belgrád 913J Bukareat 3 07VI.
Sertéirátsár
Felhaltál 3651, eladillmi 1421, - Első rendit 1-40—1-48, nedett 1-34—1-38. szedett közép 1-24—1-28, könnyű 1-10—1-20, l-sö rendll öreg 1-28—1 32, ll-od reudll öreg 1-14-1-22 angol atlidft 1*30-1-60, szalonna nasyban 1-60—1-64, zalr 1-96 -2-00, hui 1-48-1-66. azalonnás lélaertéa 1-60—1-80.
Jövő évi
gyümölcstermését
már most részben biztosithatja, ha gyümölcsfáit
enyvgyflrűkkel
látja el, amelyek megakadályozzák, hogy a fák ágaira az araszolók felmásszanak petéik lerakása céljából.
Hernyóenyv Hernyó enyv-pia pír Gyümölcsfa karbolineum
kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
mat;, műtrágya és növényvédőszerck kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság melleit. Telelőn 130.
Különféle\' műtrágyák kimérve és züákszámra állandóan raktáron.
___4148
Teraéiytl^ílt
Buza - fill.. rozs 15 fill. esett. Buza tliziv. 77-ei 22IÍ0-22H5. 7*-as 27-70 -23 00, 79 es 73 15 2-V40. 80 as 23-30-2355, dunánt. 77-es 21 8Ö-27IX). \'8-as 21 95—22 25, 79-ea 22-30- 22 50. ,40 ai 2240-2260, rozs 1640-1655 tak árpa 15-75—16-50, sörárpa 17*50-19 00 zab 13 75-\'4 15, tennerl tszl. 23 60-24 -, dunánlull 18 50 19 00, repce 51 00-53-00 korpa 11 00 U\'25.
i bndapejü Tflzsdo devlza-\'cjyíÓM
VALUTÁK Angol I. 27-75-27-90 Belga tr. 79-60-80 00 Cech k. 16-86-16 97 Dán k. 152-65-153 25 Dinár 9 98-10-06 Dollár 570 40-572-40 Francia f. 22-30-22 60 Holl. 229-60 230 60 Lengyel 64*05-64-35 Leu 3-36-3-40 Léva 411-416 Líra 29 80-30-10 Márka 136 20-136 80 Norzég 15265 153 25 Scblll. 80 30 80 70 Peseta 84-65 85 35 Svájci I. 110-30 110 80 Svéd k. 153-40 154 00
DEVIZÁK Amst. 229-92-230-62 Belgrád 10-08-10-10 Berlin 136-42-136 82 Brüsszel 79-80-80 05 Devizáid 3-39-3-41 Kopcnh. 152-85-153*26 London 27 82 27-W Madrid 84*75-8*>-35 Milano 29-94-30*04 Newyork 572*30 3*90 Oszló 152*87-153-27 l\'árií 22-46-22-53 Prága 16*93-16-98 Szófia 4-14-4-. 6 Slockh. 153*60-15-1 Ou Varsó 64-15-64-3") Wien 80*45-80-70 Zürich 110-63-110 8J
Utáji: Dálxalal lyoaéa ás UpkUáá Vállalat, lankanlxiáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
tatemrbaa telefon i Nagykanizsa 78. u.
APRÓHIRDETÉSEK
Az aonlbbdetéM* dija 10 alól. >0 fillér, Mladen további aió dija S fill. Vaaár éa Irniepnap 10 txólg 80 fillér, minden kwlbbt tmó díjú 8 fill. Szerdán éa pénteken 10 szóig (O fillér, mlndi-n lováhbl •ló dija • fill. Cimsaó a m\'nden vajra-
Sal.b betliból átló t/ó két szónak asán-lt-Ilik. Állást keruóknek 50°.\'a engedmény.
Hlrdatéaak S (öt) pengő laaiegan aalul a telaalngea könyveléa, azámlézéa alkat-Qléaa wégatt alSra llzllaailllí
Egy mórlagképaa kfinywalAt, kisegítő munkára keresek. Cini a kiad, bari.
Tk-applataaajt, kerékvételnél kllí)|a P 2*60. Vida, Kazlnczy-ulca 13. 4-48
Kartéai 38 éves, klncsaládu, aki telje aen érti a disz- és konyhakertészetet, gyü-mölcséizetet, izólészetet és méhészetet, alkalmazást keres Vállal|a akár uradalmi vagy kereskedelmi kertészetek vezetését Feles vagy Ursas kertéizetbe la belépne 1929. dec. 31-én. Szíves megkcresé-ekel kér Sztlca József uradalmi ketlész Navy-récat- t -5029
Jókarban levó káwépflrkaia gépet meg vételre keres Teulacli Gusztáv drogéria. 5041
Eladó egy szoba bulor, esetleg réazlet-llzelésie la Bővebbet Zalaizenlmlhálv— Pacsa állomáson 5031
Egyszobás ulcal lakáa konyhával slh. kiadó Petóli ut 3(Va. 5046
Elsőrendű házikoazt kaphaló Klrálv-utca 28. <988
Haaznált kályhát, vasal, rezei, ólmot és mindenféle csövet magas árért ve.z Sternberg Vl\'mos, Telekl-ul 20. 4682
Sxakáoanfit hosszabb bizonyítvánnyal oklóber 15-ére kcreick. Pollák Józselní, Deák-tér 10. -5042
Bejárónőt oklób-r 15-ére lelvenzrk. Pallói, Erziébet-tér 18.. II. emelet. 5047
ÉRTESÍTÉS.
ftrtesltem a n. é. közönséget, hogy a Vida- házban
műhelyemet
fivércin eltávozás iniatl nem szűntettem mt.y, hencm továbbra ia fenntartom.
HIvAlla\'ok mindennemű vizvezetók-szerelést, csatornázást, valamint lakatos munkákat. Továbbra is maradok tisztelettel
"" Czvetkó Mátyás
vízvezeték-szerelő éa lakatot
A Transdanubia Egyesüli Gőzmalmok Részvénytársaság igazgatósága, tisztviselői kara és alkalmazottai mély megilletődéssel jelentik, hogy
WIRTH LÁSZLÓ
ffimolnár,
ki 23 éven át hü odaadással és páratlan szorgalommal szolgálta a vállalat érdekeit, hosszabb betegség után folyó hó 8-án jobblétre szenderült. Nagykanizsa, 1929. október 9-én.
Emlékét szeretettel őrizzUkl
A nagykanizsai „Tranadanubia" gőzmalom személyzete szomorú szívvel jelenti főmolnárjának
WIRTH LÁSZLÓ urnák
e hó 8-án történt elhunytát.
Az elhunyt mint ember és mint főnök is megérdemli, hogy emiékél tisztelettel és kegyelettel megőrizzük.
Nagykanizsa, 1929. évi október hó 9-én.
Lépesmézety
nyersbőrt, ágytollat, vasat és lémet
legmagasabb áron vasáról
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 15. a«a
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Talafoni 595.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
23/929. N. V.
Pályázati hirdetmény.
Zalavármegye nemesi pénztári és alapítványi választmánya, az általa kezelt 1. Vizlendvay Sándor tanulmányi alapítványnál az 1929/30. tanévre, évi 40(1 pengő ösztöndíj, — 2. a Malatinszky Ferenc és neje állal, István és Ferenc fiuk emlékére tett nevelési alapítványnál évi körülbelül 160 pengő ösztöndíj elnyerésére pályázatot hirdet.
Az ösztöndijat elnyerhetik :
ad I. Zalavármegyei illetőségű róni. kath. vallású, hazafias, jó magaviseletű, tanulmányaiban jó előmenetelt tanúsító közép-avagy főiskolai szegénysorsu fiiitanuló.
ad 2. Közép- vagy fiúiskolái, jó előmeneteld, jó magaviseletű fin tanulók, akik alapitókkal vérrokonságban vannak, ilyenek m-m létében, zalavármegyci régi, 1848. előtti nemesi családból származók és Zalacsányban vagy Sármelléken szülelett nem tuincs származású tanulók.
Aki az ösztöndíjat elnyeri, azt élvezi mindaddig, amíg tanulmányait sikerrel folytatja, egyévi katonai szolgálat alatt is, ha az ösztöndíjas főiskolai tanulmányainak tartama alatt teljesít katonai szolgálatot.
Az ösztöndíj az iskolaév első és második felének kezdetén, a tanulmányi előmenetel igazolása mellett, két részletben előre fog kifizettetni.
Folyamodványok születési, erkölcsi, szegénységi és iskolai, bizonyítvánnyal felszerelve, a kezelő választmányhoz, Zalaegerszeg, Kossuth Lajos-utca 43. sz. alatt 1929. november hó 30-ig nyújtandók be.
Zalaegerszegen, 1929. október 3-án.
A választmány megbízásából: Vidóczy Pál
választmány Id. JcgyzóJc____
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykauizsán, (Felelős üzletvezelf. ^ Zalai Károly.)
69. évfolyam, 231. síim Nagyk.nl*.,, 1929 október 11, péntek Ara 14 fillér
zalai mim
__POLITIKAI NAPILAP
Sitrkcatlíiés és kiadóhivatal: ró-nt 5. tUm. ^^^m^^^m^mm^^mm^^m^^^^^^^^mm
Keaxthclyl llókkladóhlvatal Kojluth LaJo,u. 32. Felelős szerkesztő : BarbarltS Lajos menti* ki: t0kia I ,, a* mk
Lemondott Csáky honvédelmi miniszter
Utóda, Gömbös Gyula, ma leszi le ax esküt - Egyéb személyi változások Is lesznek a tárca keretén belUl
Az ellenzéki sajtó támadásai okozták a tárca válságát
Budapest, október 10 Gróf Csáky Károly honvédelmi miniszter a mai nap folyamán a következő levelet intézte gróf Bethlen István miniszterelnőköz :
Igen tisztelt Barátom !
Az ellenzéki napisajtóban a legutóbbi időben a honvédelmi minisztérium ellen ismételten intézett, teljesen alaptalan támadások megerősítenek abban a feltevésemben, hogy személyem ellen intézett politikai támadásról\' van szó.
Miniszterségem egész Ideje alatt tö-rekedtom olyan politikai magatartást tanúsítani, amely a nemzet hadereiét a párttusák okozta nehézségektől ki-vAnta megkímélni. Ugy érzem, hogy ezt a kitűzött eélomat jelenleg nem tii-dom többé olyan mértékben szolgálni, amint azt a fegyveres erő érdekében szükségesnek tartom.
Ebből a meg a nézetem szerint egv vetkeztetést, arra kérlek, hogy "a honvédelmi tArcát rendelkezésedre bocsát-vAn, lemondásomat tmJpmásul venni szíveskedjél.
Mint pártod egyszerű közvitéze, ter-
Tisztogatás a párisi szovjet-követségen
A titkos okmányokat repülőgépeken Berlinbe szállították
ncggyőzrWésomből levonva serlnt egyotlcn helyen kö-
méazctescn továbbra l» szolgálni klvA-norn politikai célkitűzéseidet.
■Mély tisztelőitől mindenkor kí-wz íilved gróf Csiiky Károly k. k.
A miniszterelnök gróf Csáky Károly lemondását elfogadta.
Ar utód: fiötnbös
Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter utódja Gömbös Oyula honvédelmi Államtitkár, aki a következőket jelentette ki:
Holnap átveszem a hadügyminisztérium vezetését. Programmal nem adok. hanem eddigi elgondolásom és felfogásom szerint fogom vezetni a honvédelmi ügyeket. miniszterelnök úrral megbeszéltem a legközelebbi teendők programját és beszéltem vele azokról a személyi változásokról is. amelyek a program végrehajtásához szükségesek.
Gömbös miniszteri kinevezése a hivatalos lap pénteki számában je-
lenik meg és ugyancsak pénteken teszi le az esklll is Horthy Miklós kormányzó kezébe.
Irattárba tették a lószőr-matrac ügyét
Gömbös Gyula miniszterségével kapcsolatban nagy várakozással tekintenek a katonai lószörmatrac megrendelése Ügyében várható fejlemények elé. Beavatott helyről nyert értesülésünk szerint a löszőrmatrar-rendetés ügye véglegesen lekerül a honvédelmi minisztérium megoldásra váró kérdéseinek napirendjéről.
A rendelés egyébként sem voll még elinlézell tigy, csupán elvileg foglalkoztak vele, most azonban az egész aklacsomót az irattárba telték és a honvédelmi minisztériumhoz közelálló egyik politikus kijelentette, hot>y a nemzeti hadsereg tagjai továbbra is szalmazsákon fognak aludni.
I\'árla, október 111 (Éjszakai rádiójelentés) Az Intran-zigeant jelenti, hogy a moszkvai szovjet elhatározta, hogy erélyes tisztogatásokat végez a párisi szovjet nagykövetségen, kereskedelmi
Murlapeat, október III A délelőtt folyamán Mmássy László, a képviselőház elnöke megjelent Bethlen István gróf miniszterelnöknél,, hogy
a parlament munkarendjét
megbeszéljék. A tanácskozás után a Ház elnöke a kövelkezőkel mondotta: — A keddi formális ülésen a napirendet fogják megállapítani, utána körülbelül egy hétre elnapolják a Házat, hogy ezalatt az idő alatt a bizottságok letárgyalhassák a beterjesztett javaslatokat. Az elnapolást követő első érdemleges Illésen terjesztik elő a miniszterek azokat a •o\'Hosabb törvényjavaslatokat, amelye-Ml a szünet alall készilellek elő.
képviseleteknél, valamin! egyéb szov-jelszervezeleknél.
A moszkvai kormány 2*1 ponlból álló kérdőívén kell az alkalm izotlak-nak mindenre megfelelni. Elsősorban jelenlést kell tenniök személyi
i Az egységespártban...
Ma délelőil Rubinek István, az egységespárt ügyvezető elnöke folytatolt hosszas tárgyalási a miniszterelnökkel, mely után Rubinek a következőket mondotta:
A képviselőház összeillésével egyidejűleg az egysége\'spárl kedden este érlckezlelet tart, amelyen felszólal gróf Bethlen István miniszterelnök, aki a gazdasági helyzetről, valamint a kormánynak ezzel kapcsolatban teli és teendő intézkedéseiről tájékoztatja a pártol. Az országgyűlés kedden csak formális ülést tarl és azon IN 21) kisebbjeleniSságil javaslatot terjesztenek elő, melyeknek tárgyalását még aznap megkezdik a bizottságok.
kapcsolataikról, valamint életmódjukról.
A párisi szovjetkövelség jónak látta, hogv a titkos okmányokat elszállítsák Párisból. Ezeket repülőgépeken Berlinbe villék.
Tanácskozások a fővárosi javaslat körül
Ma délelöl! Ripka Ferenc főpolgármester felkereste a ininiszlerel-nököt, majd utána röviddel Sci-tovszky Béla belügyminiszter is megjeleni a niiniszlerelnökségcn. A tanácskozások a készülő fővárosi törvénytervezettel voltak összefüggésben.
Tanácskozások a termés-értékesítésről és Iparfejlesztésről
Mayer János földmivelésügyi miniszter ma délelölt tovább folytatta tanácskozásait az OMGE vezetőivel a termésérlékcsilésröl.
Und (ános kereskedelmi miniszter a GYOSZ vezetőségével iparfejlesztési kérdésekről tárgyalt.
Vasutasok
panaszai a kereskedelmi miniszter előtt
Budapest, október 10
A Közalkalmazottak Nemzeti Szövetsége vasutas csoportjának kül-döltsége járult ma Puskás Tivadar elnök vezetésével Bud János kereskedelmi miniszter elé A küldőllség a kereskedelemi miniszternek memorandumot nyújtott át, amely részletesen feltárja a vasutasok nehéz anyagi hely/elét és annak orvoslását kéri. Ugyancsak ebben a vonatkozásban Veres Sándor a nyugdijasok, Sinyey Ákos a lisztviselők, Rékésy László az alsóbb tisztviselői kategóriáknak, mig Görgey János az irodai segédmunkaerők memorandumát nyújtotta át a kereskedelmi miniszternek.
Bud válaszában hangsulyozla, hogy teljesen átérzi és tudatában van a nehéz helyzetnek és az elölerjesz-lolett kérésekkel a legjobb indulattal kiván foglalkozni.
Fenyves Ferencet <
elbocsátották a toloncházból
lludapcHt, október III
Fenyves Ferenc voll középiskolai tanár ellen, mint ismeretes, nyaral-tatási akciója és egyéb visszaélések cimén egész sereg bűnvádi eljárás indult meg s ezek egy részében Fenyvest, bár nem jogerősen, de elitélték. A rendőrség a folytonosan dagadó bűnügyben arra a lépésre határozta el magái, hogy a közönség érdekében a minden tekintetben aggályos Fenyves Ferencet toloncházba szállíttatja. Az elsőfokú határozat ellen Fenyves előterjesztéssel éli a belügyminisztériumhoz s arra való hivatkozással, hogy jogerősen elitélve nincsen és igy még az sem bizonyos, hogy a feljelenlések túlnyomó része valóban Fenyves bűnösségén nyugszik, ezért a toloncházban való tartása nem indokolt.
A belügyminisztérium helyi adoll az előterjesztésnek és a határozatot soronkivül továbbitolták is a lolonc-házi ügyoszlálynak, de Fenyves mégsem kerülhetett szabadlábra, mert a bünlető járásbíróságnak egy korábbi határozata meggátolta az azonnali szabadlábrahelyezési Ilyen előzmények ulán Fenyves Ferenc egyik közeli hozzátartozója felelősséget vállalt azért, hogy addig, amig Fenyves lakásról és élelmezésről gondoskodni Ind, vagy valamelyes elhelyezkedési talál, magára vállalja Fenyves elhelyezéséi és élelmezését. A toloncházból ilyen körülmények közöli Fenyvesi a mai nap folyamán el is bocsátották.
A megnyitás után egy hétre elnapolják a Házat
A miniszterelnök kedden esle tájékoztatja az egységespártot a gazdasági válsággal összefüggő kérdésekről, a megtett és teendő intézkedésekről
Tanácskozások folynak minden minisztériumban
lo ZALAI KÖZLÖNY
Iparos hősi halottak
Az Ipartestületi,elnökség felhívása
A nagykanizsai ipartestület tudvalevően a hősi halállal elhunyt iparosok emlékét külön akarja megőrizni és emléküknek adózni. Evégből intézkedett is, hogy a hősi halált halt nagykanizsai Iparosokat (elkutassák és összeírják.
Az eredmény azonban nem volt kielégítő, mert a hozzátartozók nagyrésze nem jelintette be elesett hősét. Igy pontos jegyzéket nem is lehetett elkészíteni és az emléktáblát sem lehet felállítani. Megállapítás szerint legalább 50—60-ra tehető azoknak az önálló nagykanizsai iparosoknak a száma, akik hősi halált haltak a különböző harciereken. Ezzel szemben eddig a következőket sikerült a listára feljegyezni :
Davidovics Ferenc hentes, Gutt-mann Márkus mészáros, Hajdú Ká--roly kőműves, Horváth! Lajos késes, lleckenberger János asztalos, Hart-mann Károly, Jack Frigyes órás, Kukoly Nándor szabó. Németh Lajos bognár, Nóvák Vince cipész, Petróczi István cipész, Rátkai Lajos kéményseprő, Kovács Oyörgy csizmadia.
Az elnökség most ismételten (elhívást bocsát ki és kéri mindazon kanizsai iparosok hozzátartozóit, akiknek családtagjuk vagy ismerősük hősi halállal nalt, vagy tudnak ilyenről, hogy annak nevét és személyi adatait minél előbb jelentsék be az ipartestület Irodájában, hogy elkészíthessék a nagykanizsai iparos hősök listáját és emléklapját, amely örök Időkre hirdetni fogja, hogy a nagykanizsai iparos a fronton is becsülettel megállta helyét.
= Egy okos kis baba: Anyucim, nekem ruhácskát, pyjamát és fehérnemű anyagot Sin^er bácsinál végy, mert olt szépet és jót kapni.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven belüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstetn Szombathely. Kőszegi-utca 5.
Hogy állunk a szomszédban ?
Tanulságok Zalaegerszeg költségvetéséből, ahol 65 százalék lesz a pótadó és nem tudják felvenni a már elhatározott kölcsönt sem
Nagykanizsa, október 10 Seholsem tejfel fenékig. Még Zalaegerszegen sem, ahol pedig sok kanizsai panasz torkollik össze, mert hogy a megyeszékhely közelebb esett a felsőbb kegyek tüzeihez...
Nézzük csak most közelebbről I Vájjon mibe kerüli Zalaegerszegnek mindaz, amivel az utolsó években rohamosan gazdagodolt ?
Itt fekszik a megyeszékhely 1930. évi költségvetés-előirányzatának néhány számadata.
Zalaegerszeg város vagyona 1927-ben 2,914.726 P volt. Ma majdnem mégegyszerannyi: 5,691.017 P. Erre 1,401.767 P a kölcsön-leher, vagyis a tiszta vagyon 4,038.828 P.
A jövő évi szükségleteit
az idei 810.000 P-vel szemben mintegy
25%-os emelkedést
mutálnák (1,031.366 P). Emelkedtek főként a tisztviselői járandóságok 9000 P-vel, a közigazgatás dologi kiadásai 12.000 P-vel, az iskolai költségek 116.000 P-vel nagyobbak az ideinél (az uj elemi 110 000 P-be került a városnak). A vágóhld-épités is 80.000 P emelkedést okozó t. És hol vannak
megtakarítások ? A köregészségügynél, tűzrendészetnél, közművelődésnél, szegényügy-nél és hasonlóknál.
A fedezet
az 1,031.366 P szükséglelre 884.559 P. Ezt csak ugy tudja pótolni Zalaegerszeg megyei város, ha 65\'i-ra emeli a pótadóját. Czobor polgármester jelentése szerint ennek a ncmépen vigasztaló anyagi helyzetnek
okát
az általánosan rossz közgazdasági helyzeten kivül azokban a kiadásokban is kell keresni, amiket az állam
hárított a városra s amelyek évről-évre emelkednek. Itt van csak a megyei hozzájárulás. Az idén még 35.000 P volt, az uj költségvetésben már 46.000 P tétellel kelleit beállítani. A zalaegerszegi rendőrségi hozzájárulás is 20.000 P-röl 23.500 P-re emelkedett. A kölcsön-terhek egy év alatt több mint 800.000 P-vel emelkedtek.
Másfelől viszont a bevételeket a mai pénz-viszonyok mellett minden vonalon csökkentett előírással vehették fel a költségvetésbe. Igy Zalaegerszeg idei 70.000 P borfogyasztási adó jövedelmét jövőre 50 000 P-ben irányozták eló. A vásári bevétel cím alatt is csak, 20.000 P-t várnak az Idei 23.000 P helyett. Mindezek következménye, hogy a
Zalaegerszeg város háztartásának szanálására nemrégen elhatározott 83.000 P kölcsön felvételének tervét is el kellett ejteni.
Csupán a villanytelepi részesedéssel jar jól jövőre Zalaegerszeg, mert abból az idei 94.000 P-vel szemben 140.000 P-t vár. De hogyan várja ezt is ? Egyszerűen ugy, hogy a villanyárain dijál 30 \' o-kal felemelik : 7 fillérről 9 fillérre.
Igy aztán érthető izgalommal vár ják Zalaegerszegen a költségvetés
targyalasara kilüzött közgyűlést. *
Lám, tehát: Zalaegerszegnek sem adlak ingyen a Nagykanizsán annyit irigyeit fejlődést.
Viileant consules... nehogy Nagykanizsa is eljusson a .fejlődésnek" erre a fokára.
= Egy jólöltözött ur: Singer szöveteiből készült öltönyben kellemesen érzem magam,mert kelméi rugalmasak és finomabb, tartósabb anyagokat még Londonban sem kapok.
— Három fokozat van: jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb I
1929. október 11.
Brodway
hercegnője
Newyorki regény a milliomosok világából.
Párisi erkölcsök.
A broadway hercegnője
(Sztár akarok lenni). Newyorki re-gény a milliomosok világából 7 felv. Fordulatos, hol mulatságos, hol me-lodramatikus történei egy kis amerikai görlről. A téma azonban cseppet sem sablonos; elejélől végéig lebilincselő. Kedves amerikai figurák mozognak ötletesen, a kitűnő rendező kezében, ki egy jól ható helyzetet sem hagy kiaknázatlanul. Nem csoda, ha végül az aranyos Johnny Walkert is meghódítja Pauttne Jaron a bájos broadwayi hercegnő. (=)
Párisi erkölcsök
Szerelmi regény 7 fejezelben. Főszerepben Andrée Lafayelte és Léon Malhol. Egy párisi női ruhaszalon kalandos megszerzése revükön, látványos estélyeken, a legmulatságosabb apró női intim ruhadarabokon s a legújabb kreációkon keresztül. (=)
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jetentósek: CsülOitókön a htmir-séklet: Reggel 7 ór«k.,r +8 2, délután 2 órakor +14 6, este 9 ónkor -+6-8
Felhőzet: Reggel és délben torull, estt liszta égboltozat.
Szélirány: Reggel nyugat, délben délnyugat, este déli szél.
A Met.erolórjl.l Intézet nls 10 érakor jelenti > aaolea, hdvSe, átmenetileg • tárat latit várhaté, valéexinOlag 24 órán belül meg-ujuló baruléaokkal éa laoaapé-dáaokkal.
= Kössön gombot a zsebkendőjére, nehogy elfelejtse megtekinteni Harta Miksa szőnyegkiállitását a Polgári Egylet nagytermében október 17—21-ig. Belépődíj nincs.
A barátok Nagykanizsán
irts : Barbarlts Lajos 5
A plébánia-templomban minden vasár- és ünnepnapon „magyar és más nyelven" énekes misét is mondottak,\') nagyobb ünnepeken kimentek vidékre is misét és szentbeszédet mondani. Keresztjáró napokon a szomszédos községek templomaihoz járt a körmenet. Nagyhéten a szentsirnál felváltva ének és zenekar zengett gyász-zsolozs-mákat. Vízkereszt napján a páterek bázról-házra jártak és minden kalho-likus házat beszenteltek, sőt kimentek a filiális községekbe is. Buza-szenlelésre a török időkből maradt szokás szerint az eszteregnyei hegyre jártak ki. A „háromkereszt" nevű kálváriát 1702-ben Umsunst János építtette. 1768-ban annak a helyére emeltette Inkey Boldizsár alispán a lazsnaki kápolnát.2) Nagy-héten ide szokott járni a processio és a buzgó kanizsaiak közül százan és százan töltötték itt a nagypéntek éjszakáját. Szent László ünnepén Nagykanizsáról „ex Ecclesia Ca-Ihedrali" a plébános vezetésével, zászlók alatt búcsújáró körmenet
1) Kereszteltek 1690. snyakönyve, .Con-suetudlnes" c. a. \') 1778. és 1816 C«n Vis.
indult Szentlászlóra. Az 1702-ben épült homokkomáromi templom csak később lett kedves búcsújáró-helye a kanizsaiaknak.
Minden októberben revízió alá vették, ki végezte el a húsvéti gyó-násál. Akiről kiderült, hogy elmulasztotta, az nem kapott egyházi temetést. Akik az űnnepekel megszegték, azokat a plébános „bünük nagysága szerint" megbüntette. Aki huzamosabb ideig megátalkodott a bűnben, azt 12 lorintra büntették és a büntetést a szószékről kihirdették. A büntetés-pénzeket a templom céljaira forditotlák.
A kanizsai plébánia kegyura Batthyány Ádám herceg volt, aki azonban kegyúri kötelességeit nem teljesítette („qui iure Patronalus gaudet, ius nihiiominus sustentatio-nis non exercet, nec officium Pal-roni haclenus debitae implevit") és nem élt plébános-jelölési jogával sem.3) Később, sok sürgetésre elvállalta az uradalom a templom karban-tartásának gondját.
A plébánia filiáléi voltak Bagola, Sánc, Fakos, Mórichely, Palin, Kál-mánts és Lazsnak, valamint Kanizsáról adminisztrálták a somogy-
■\') U. o.
szentmikíósi plébániát és idetartozott a homokkomaromi plébánia is.
A stólapénz keresztelés után (1778) 17, egyszerű temetés után 32 kr., esketés után 2 frt volt. A plébánia 8 kisebb nagyobb temploma, kápolnája közül legnagyobb voll a kanizsai plébánia templom, melynek 9 oltára volt, kriptája és 22 regiszteres orgonája. A 10 mázsa 60 fontos nagyharangot József császár ajándékozta a kanizsai plébániának «) A 45 fontos lélekharanggal együtt 6 harangja voll a templomnak.
A felsötemplom inai helyén voll a temető. Ebben 1764-ben szent János tiszteletére kápolna épült közadakozásból. Itt misézlek a kegyesrendi atyák. A nepomucénus szent János templomának tornyál („Tettes Palényi inkey János uraság" 200 forintot adott hozzá) 1824-ben építették.\'\') A városi tanács ugyan már 1823. márc. 5 én meghozta a kápolna megnagyobbitására és a torony felhúzására vonatkozó határozatát, de az ünnepélyes „talpkö-le-tétei" még csak az év őszén, szept. 27-én volt. Érdekes adala a „Nepo-muczenus Sz. János Temploma fa-
<) Kozáry Imre v. tanácsos 1848. márc. 8. siámlsteljegyiése 6. p. (városi levéltár) ») 1778., 1816, 182-1 Csn. Vis.
lába rakott emlékeztető lrás"-nak,«) hogy aszerint Nagykanizsa 1720-ig szabad királyi város volt 8 csak ezután került földesuraságok hatalma alá, A nagy buzgóság azonban egymaga nem volt elegendő a tervezett építkezés megvalósításához. A kegyes adományok csakhamar kifogytak, a városi kassza is kimerült, ugy hogy 2—300 forintos kölcsönökkel toldozták az építkezést. 1824. vége felé „Laszner Miklós zsidóiul" 2000 frt (ezüstben 800 frt) és később „egy pécsi polgáriul" 6% ra 3000 frt kölcsönt szavazott meg « város az építkezés befejezéséhez.7) Igy toldották meg 4 ölnyivcl a lemplom hajóját és igy építették meg a tornyot. Az oltárképek festésére már 1815-ben gondolt a város, amikor szerződést kötött „Bankó Károly piciorral", aki 950 forintot és ellátást kapott, amiért 3 hónap alatt kellelt elkészülnie munkájával.\') A templomnak 3 oltára, szentélye alatt kripta volt.
A kiskanizsaiak 1761-ben építették fel kápolnájukat, egy oltárral, melyben minden újhold utáni va-sárnapkor volt istentisztelet.
(Folyt, kóv ) «) Várost levéltár. \') 1824. 315. v. jkvek. «) 1815. 418. és 429. v. )!■»««•
1929. október 13.
Tüskébe lépeti és megj&alt egy fiatal palini legény
Pár éve apját itötte agyon egy kidőlt fa
Nagykanizsa, okióbor 10 Tragikus módon hall meg a nagykanizsai közkórházban eev fiatal palai tegény.
A 17 éves, púpos Vitykó József a minap a gazdasági munkálatok körül foglalatoskodott és eközbenbelelépetl egy tüskébe Eleinte ügyet sem vetett a mindennapinak lálszósérülésre, de állapota rövidesen annyira rosszabbodott, hogy a menlöautó behozta a nagykanizsai közkórházba. Itt nyomban műtétet hajtottak végre a lábán, de már az sem segített és párnapi szenvedés ulán ma a kórágyon meghalt.
A szerencsétlen család csak pár éve veszítette el a családfőt, aki béres volt a palini uradalomban s aki egy kidőlt fa alatt lelte halálát.
ZALAI KÖZLÖNY
ÁGYARJ) &APSZÖDIA
A PnEMlER_> ! f INDENKl OTT* LEGYEN .
Október 14-én, hétfőn csak egy nap
Katona- és clgányzeneklsérettel. Előadások kezdet* 5, 7 éa 9 érakor.
Rendes helyárakI W Rendes helyárak!
Foky Ferenc, űr. Wolf volt vincellérje fontos bejelentéseket tett a rendőrségen
Lehet még ujabb fordulatra számítani a rejtélyes fonyódi ügyben ?
Szombathely, október 1(1
Dr. Wolf Ferenc pogányvári szőlő-biilokos halálának rejtélyével kapcsolatban a nyomozó hatóságok gya nuba vették az áldozat egyik volt alkalmazottját, akinek — minthogy tartózkodási helye ismeretlen voll — elrendelték országos körözését.
Hír szerint ugyanis ez az alkalmazott, közvetlen elbocsátása előtt vérftlrdő megrendezésével fenyege-lődzött volna.
Ma reggelre azután érdekes fordulat állott be a titokzatos ügyben.
Ugyanis megjelent a szombathelyi államrendőrségen Foky Ferenc, a pogányvári volt alkalmazott s bejelentette, hogy értesült, hogy a nyomozó halóságok öt keresik, tehát rendelkezésre áll.
Vallomása során kijelentette, hogy
ő nem vincellérje, hanem gazdasági felügyelője volt a pogányvári birtoknak, ót nem ugy bocsátották el a szolgálatból, hanem önként váll meg állásától. Jelenleg a szombathelyi vármegyei közkórházban van alkalmazásban. Annak bizonyítására, hogy ő a rejtélyes haláleset körülményeitől tel|esen távol áll, hivatkozott Pető Ernő dr. igazgató főoivosra. aki igazolni fogja, hogy a halálos katasztrója napján ő a kórházban lelj esitelt szolgála tol.
Foky vallomása során rendkivlll fontos fontos adatokat szolgáltatott át a rendőrségnek, amelyek világosságot fognak deríteni a fonyódi haláleset rejtelmes homályára. Vallomását azonban a szombathelyi rendőrség a nyomozás érdekében egyelőre titokban tartja.
Rövid időn belül megjelenik a magasabb
lakbérosztályba sorozásról szóló rendelet
Sem Zalaegerszeg, sem Keszthely, sem Nagykanizsa magasabb osztályba sorozásáról eddig nem történt Intézkedés —
tott be az 1929—30. évi költségvetésbe, az ujabb lakbérosztályba sorozás Ugye még mindig nem nyert elintézést. Pedig az egyes városokról szóló jelentéseket már régen letárgyalták.
Ilyen körülmények közölt a nagykanizsai KANSz szükségesnek lálta megfelelő akció megindítását. Az volt a terv, hogy a főispán vezetésével küldöttség indul\' a pénzügymi-
Nagykantzsa, október 10
Több alkalommal foglalkoztunk mir Nagykanizsa magasabb lakbérosztályba sorozásának ügyével. A kanizsai közalkalmazottak érthetően élénk érdeklődéssel kisérték a kérdés megoldását, mert Nagykanizsán a IV. lakbérosztályba sorozott közal-kalmazottalMáR az volt az egységes kívánságuk, hogy a kanizsai lakásdrágaság mellett soroztassanak be a II. lakbérosztályba, minthogy a III. osztályba való sorozással a kérdés nem ér végleges és megnyugtató megoldást.
A hivatalos város is több alkalommal eljárt a pénzügyminisztérium illetékes osztályánál, a magasabb lakbérosatályba sorozás ügyében, ami iwncsak a kötfisztviaelök, de a háztulajdonosok éídeke is. És noha a kérdés megoldására a pénzllgyml-níszler 35 millió pengős téleH álli-
niszterhez. Ám előrelátásból dr. Tholway Zsigmond posta-távi rdai főfelügyelő a mult napokban személyesen ment fel a pénzügyminisztériumba, ahol elsősorban Nagykanizsa magasabb lakbérosztályba való sorozásának Ugye iránt érdeklődött az Ugy referensénél, dr. Baltazár Gyula miniszteri titkárnál, aki annak idején személyesen itt voll ebben az ügyben és tárgyalt a polgármesterrel.
Dr. Baltazár elmondta, hogy a városokat már letárgyalták és mindenesetre Nagykanizsa városát is méltányos elintézés alá vették.
Hogy melyik város fog magasabb lakbérosztályba kerülni és milyen skálába, arról nem nyilatkozhatott.
Az illetékes ügyosztály vezetője kijelentette dr. Tholway előtt, hogy azok a városok, melyek magasabb lakbérosztályba jutnak, 1<)29 augusztus hó l-ig visszamenőleg kapják meg a különbözetet.
Kijelentette, eddig egyetlen város besorozása sem történt meg. Nem áll tehát az, mintha Zalaegerszeg, Keszthely vagy Tapolca már beso-roztatott volna. Arra a kérdésre, liogv ad|on-e be Nagykanizsa ujabb beadványt, esetleg menesszen küldöttséget a miniszterhez: az ügyosztály vezetőie kijelentette, hogy azt teljesen céltalannak és feleslegesnek tartja.
Tény, hogy rövid időn belül megjelenik a pénzügyminiszter rendelete a városoknak magasabb lakbérosztályba sorozása tárgyában.
Ezzel kapcsolatban a nagykanizsai KANSz október hó 12-én délután 6 órakor a postapalota földszinti tanácstermében választmányi ülést tart, amelyen dr. Thoiway Zsigmond főfelügyelő beszámol budapesti útjáról. Ekkor kerül sor a dr. Szabó Laios kir. Ügyészségi elnök lemondása folytán megüresedett elíi&ki állás betöltésére.
Egy 82 éves RáRóczi-utcai asszony a Kútba ugrott
A mentők még élve kimentették az öngyilkos matrónát
magát a mély
Nagykanizsa, október 10 Tegnap korán reggel nagy riadalmat keltett a Rákóczi-utcában az a hir, hogy egy 82 éves özvegyasszony öngyilkossági kísérletből a kutba vetette magát.
Az erről elterjedt hírek igazak voltak, Otv. Schvartz Károlyné 82 éves asszony a Rákóczi-ulca 74. szám alatt lakik vejénél: Pózner Izidor villanygyári pénzbeszedönél.
A mairóna jól megvolt leányánál és semmi oka nem volt arra, hogy végzetes szándékot kíséreljen meg. Mégis tegnap hajnali 3 órakor kilopózolt az udvarra és egy szempil-
Sorsjegy nélkfil nincs főnyeremény!
Vegyen egy
>z.r.no....**nU .or.- Qirscbler tőzsdében.
300.000, szerencsés esetben M0.000
PaflfS és még
•IS I. húzás október 26. és 29.
Sorsjegyek ára: Egész g4 P, fél 12 P, negyed 6 P, nyolcad 3 P.
jegyet még ma a
Flavaramtan 100.000, 200.000,
- - \' - \'-----kOzép és nagyobb nyeremények
ianlás alatt bevetette kutba.
Pózner Izidornak gyanús voll az öregasszony hajnali kimenetele és utána nézett, mit csinál. Épen akkor látta meg, mikor az asszony levetette magát a kutba.
Azonnal tejefonáll a mentőknek, akik a mentőautóval és egy szerkocsival érkeztek ki a helyszínére, ahol közben hamar hire ment özv. Schvartzné öngyilkosságának és nagy csődület vette körül a házat.
A mentők a létrát leeresztették a kutba és nagy üggyel-bajjal kimen-letlék a hideg vizben didergő asz-szonyt, akinek csodálatosképen ugrás közben csak a kezei sérüllek meg. Azonnal beszállították a kórházba, ahol ápolás alá vették.
A rendőrség a matróna öngyilkossági kísérlete ügyében megindítóit a nyomozást.
Megállapítást nyert, hogy aggkori pillanatnyi elmezavar okozta az öngyilkossági kísérletet.
= Varrógépvásárlásnál doljon a „PFAFF" névre.
gon-
Sokkal többet kaptam, mint amennyit vártam a
„Menyasszony" divatáruházban,
mondja minden vevő, mert ízléses és jó árut olcsón vásároltam
Ktsos
ŐREIN JERlfi rőfös- és diwatáruházában Nagykanizsán, Deák-tér I.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 11.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október II, péntek
Rím. Brigitta.
katolikus: Placldia Protest.: Izraelita: Ttsrl hó 7
Képkiállítás a Caslnóban. Nyllv.1 egész napon át.
Városi Mozgó. .Broadway herceg nője", newyorkl regény. — Párisi erkölcsök .
Gyógyszertári éjjeli szolgálati I. hó végéig a íiogenrieder Frtgyes-léle .Megváltó" gyógyszertár.
OSztflrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (béttö, szerda, péntek délután és kedden egész nap nőltnek).
Mlnlszterjárás Zalaegerszegen. A közel hetek alatt Zala székhelyén valóságos miniszterjárás lesz. E hó 19-én a kultuszminiszter látogatja meg a felavatott Notre Dame zárdát, aztán a rendőrpalota felavatására a belügyminiszter s végül a Gazdakör uj ollhonának felavatására a földművelésügyi miniszter Ígérte meg látogatását.
— A tegnapi nöegyletl tea Kelemen Ferencné vendéglátó házában, a Keresztény Jótékony Nőegylet körül kialakult társaságok legjobbjait hozta össze a meleg háziasszonyi gonddal és csinnal zsúrra rendezett lakásban. Egy szinte egvüvé tartozó nagy család meghitt, kellemes hangulata röpitelte az órákat. A háziak kedves szeretetreméltósága és a disze6 vendég-sereg feszélytclen jólérzése jellemezték a szép sikerű teadélutánt, erkölcsiekben és anyagiakban is jelentős mértékben mozditva elő a nöegyleli tömörülésben rejlő, magasztos emberbaráti célokal.
— Háztulajdonosok figyelmébe. Dobrovits Milán v. orszgy. képviselő október 13 án, vasárnap délután 3 órára értekezletre hivta össze Nagykanizsa virilis háztulajdonosait. Az értekezlet, amely a városháza tanács termében lesz, a csatornázás ügyében fog állást foglalni.
A SINGER VARRÓGÉPEK
ratocs A LEGJOBBAK !
A nagykanizsai eto-hLlálliiás
1 „601 gy és fcu/yd/ci" a kl-dl/Hds érdekessége:
Nagykanlzsn. október 111
Az az ebkiállilás, melyet Nagykanizsán e hó 20-án rendeznek a Zrínyi sportpályán, az előkészítési munkálatokból Ítélve sikeresen fog lezajlani. Jó hatással volt a részt-venni akaró közönségre az, hogy a nevezési dijakat felére mérsékelték. Söt! most a nevezési bizottság ugy döntött, hogy szegénysorsu kiállítók 75 százalékos nevezési díj mérséklést kaphatnak, hogy ez által is minél népszerűbbé lehessen lenni a kiállításon való részvételt.
A nagykanizsai állomáson fogadó irodát állítanak fel, hogy az ideérkező kiállítókat Hibaigazításokkal lássa el.
A kiállításra kutyákat vasúton és poslán lehet küldeni. Gondozásukat itt helyben rendvsen ellátják.
A kiállításnak külön érdekessége lesz a „hölgy és kutyája" ciinü rész, ahol egy bíráló bizottság az eleganciát és fajtajellegel bírálja.
A kiállításra vonatkozólag felvilágosítással szolgál Horváth Zdcnkó alezredes Nagykanizsa.
A díjazások során a nyertes kutyák gazdái tiszteletdíjban részesülnek.
Két felesége volt 9 évig egy napsxámosnaK
Letartoztatták a bigamista férjet
Hurcs, október 10 Dodók János napszámos 1905-btyi Pécsen feleségül vette Tóth Annát. Tizcnölévi házasság után Dodók egyszer összeveszett feleségével, akit faképnél hagyott. Fogta magát, Kál-máncsára költözött, ahol — anélkül, hogy Tóth Annától elvált volna — feleségül vette Gerhardt Rózát 1921-ben.
— Tanulmányul! kiküldetés. A
kereskedelemügyi miniszter Zinne-mann Rezső oki. gépészmérnök, nagykanizsai fémipari szakiskolai műhely-főnököt a külföldi, főleg német iparoktatás és modern /gyárak tanulmányozására kiküldötté. Két-három hétre terjedő tanulmányi útját a szükséges ajánló levelekkel felszerelve a mai napon mcgkezdlc. Főbb állomásai Wien, München, Frledriclishafen, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Köln, Berlin, l.eipzig, Dresden.
= Menyasszony : Akárki akármit beszél, tudom, hogy csak akkor lesz tartós és szép kelengyém, ha vásznat, asztalneműt és paplant Sirtger-nél veszem.
Mostanig élvezte a bigámiás férj a második házasság örömeit, de Tóth Annának tudomására jutott, hogy az ura Kálmáncson „nős". Feljelentésére elfogták a bigámista férjet és az ügyészségnek adlák.
Elfogatása azért vált szükségessé, meri Dodók nem magyar állampolgár.
= Egy Jó tanuló: Ugy látom, hogy Singer szöveteit még az iskolapad sem teszi tönkre.
— Tánc közben szíven szúrták. A vasmegyei Bögöl község fiatalsága táncmulatságot tartott. A jókedv már tetőfokán volt, a legények s leányok vígan ropták a láncot, amikor Szalay Ferenc hirtelen összeesett. Megvizsgálták s kiderüli, hogy valaki szivén szúrta a szerencsétlent, ugy hogy azonnal meghalt.
- Szőnyegvétel bizalom dolga, amelynek Barta Miksa cég gyönyörű és egyedülálló választékával legjobban megfelel. Szőnyegkiállitás a Polgári Egylet nagytermében október 17-IŐI 21-ig. Belépődíj nincs.
CZOCZEK IMRE
cimf eatő, szobafestő és mázoló vállalatát


Erzsébet-tér 18. sz. alá, a volt
Szarvas szálloda
udvarba helyezte át.
Ne mulassza el
megtekinteni, mit kaphat 100 pengőért 4 havi részletre is
Melczea" üvegkereskedésében
Nagykanizsán, Kazinczy-utca 2. sz. alatf
fi személyes étkezftkészlet gyönyörű tetszés szerinti mintákban, áll 26 drb-bó,
ti leás csésze aljával..................... n 12
6 feketekávés csésze aljával ... n 12
(i személyes Sandwich készlet .................. „ 7
fi . tészlás készlel ............. „ 7
fi „ csiszolt (Ivegkészlcl complelt ...........34
2 darab kristály váza....................................„ 2
Eternola EdisonBell Parlophon
havi részlel 22 P havi rósalet 14 P havi részlet 13 P
GRAMOFONOK
Legújabb, schiager
gramofon lemezek
állandóan raktáron
SzahÁ Antal íc«yver-\' |ós\'z\'°r- «s =
••■••■•^W MI ••<&)■ sportárunagykereskedés rádió és gramofon osztálya
I
güuniim
MflTAGjjLPfl
pörkölt kávé,
a kávék királya
állandóari friss pörkölés
kg. P 2*50
fflnszel és Friedenthal
főszer- és csemege-kereskedésében Nagykanizsán.
Az IpariesiUlet
megellette /elölésé/ a kOxel-gö választásokra
Nagykaulzaa, október lu
Tegnap esle rendkívüli elöljárósági ülést tartott a nagykanizsai ipartestület Kiss Ernő elnöklete alalt, amelyen a törvényhatósági, városi és kamarai jelölésekkel foglalkozol!. Az ülés rendkívül élénk és mozgalmas volt.
Samu Lajos alelnök hangsúlyozta, hogy csak olyan iparosokat jelöljenek, akik nem vesznek részt a köz-szállilásokban. 15 év multán isméi megadatott az iparosságnak, hogy sorsa és a város jövője felett határozzon : — a nagykanizsai iparosság nem akar többé mostohagyermek lenni. Azl akarja az iparosság, hogy Nagykanizsáról egy kalapácsülésnyi munka se kerüljön ki többé idegen kézbe.
Majd megejtették a jelölést, amil a vasárnap délelőtti taggyűlés elé terjesztenek.
Samu Lajos ezután kitért a kamarai kiküldöllek választásaira, hangsúlyozva, hogy a nagykanizsai iparosság arányszámának megfelelő helyet kapjon. A megállapított 6 rendes tagság helyett 8-ra, a 3 póttag-hely helyett 4 pótlaghelyre lart igényt
Ily értelemben ugy az ipartestület, mint a szövetség felír a Kamarához.
Majd a törvényhatósági választásokkal foglalkoztak, amihez töbt hozzászólás történt.
= Elsőrendű kerecsenyl zöldfehér asztali bor literenkint 1928-as P —-66, 1927-es P —8(3 filléréri kapható. Nagyobb vételnél 25 literen felül P —\'40, illetve P -\'60 filléres ár lesz számítva. — Böhm Jenő Batthyány-utca 10.
n
Regedei víz
nemcsak kitünö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fflszer-és csemegeüzletben.
Wle Főraktár: i
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21
I
1929. október 69, ZALAI KÖZLÖNY 11
— Sakk-hlrek. A Nagykanizsai Sakk Kör október végén mogrendezl a szokásos bajnoki versenyét A versenyen csak a Kör tagjai vehetnek részt 1 pengó nevezést dij lefizetése után. Nevezni lehet folyó hó 21) ig Böhm titkárnál, Schless testvéreknél (Kazinczy-ulca) és Wagner borbélyüzletben. A versenyt 7-es csoportokban rendezik, az clsö három helyezett kerül a döntőbe, egyenló pontszám esetén a Berger-Sonneborn-léle módszer alapján dönt a versenybizottság. Az első helyezeit a Kör 1929-es bajnoka cimet kapja. Azok, Ilik a döntőbe nem jutottak be, vigasz-döntőt játszanak. A dönlő első három és a vigasz-dönlő első helyezettje értékes tiszteletdíjat kap a Körtől. A verseny-bizottság tagjai: Kelemen, Pintér, dr. Makó, dr. Pollyondy, dr. Báron, előadója a titkár. — A Sakk Kör legközelebb a Szombathelyi Sakk Körrel Nagykanizsán és a Kaposvári Sakk Körrel Kaposváron játszik kluhközi mérkőzést.
Közismert Singer József és Társa dúsan felszerelt szőnyegrak-lára. Elsőrendű minőségek mérsékelt árban.
Hogy lehet szegényből gazdag ember? Ha sorsjegyei vesz a XXIII. M. kir. Osztálysorsjátékra. Az össjes nyereményekért közel 8 millió pengőt fizet ki a M kir. Osztály-sorsjátékra. A sorsjegyek árai: egész 24 P, fél 12 P; negyed 6 P, nyolcad 3 P. Sorsjegyek a lőárusilóknál korlátolt számban még kaphatók. Ilu/ás már, oklóíer 26. és 29-én.
A Hastífusz-járvány. Az utóbbi napokban veszedelmes hastífusz-járvány lépett fel Sotnogysárdon. Rövid pár nap alatt 22-en estek áldozatul a járványnak. A hatóságok a szükséges óvinlézkedéseket meglelték a járvány tovaterjedésének meggátlására.
k iodapwti Tözsflo dsrlza-Js^ése
VALUTÁK Angol I. 27-15-27-90 Belga Ir. 79-64-80-05 Caeh k. 16-86-16 97 Dánk. 153-65 153-35 Ülnár 9 98-10-06 Dollár 570-40-572-40 Francia f. 32-30-22 60 Holl. 229-80 330-80 Lengyel 64-05^1-35 L«u 3-36J-40 Léva 411-416 l-lta 29 80-30- lü Márka 136 30-136 90 Norvég 153 70 153 30 Schlll. 80 30 80 70 Peaeta S4-70-85-40 Svájcit. 110-35 110 85 Svédk. 153-35 153 95
DEVIZÁK AmsL 230-10-230-80 Belgrád 10-09-1012 Berlin 136-47-130 8/ Brüsszel 79-82 80 07 Devizáid 3-40-3-42 Kopenh.152 87153 27 London 27-83 27-91 Madrid 84*80-8S 40 Milano 29-94-30-04 Newyork 572-30 3 90 Os.\'.lo 152-90 153 30 Pária 23-46 -22 53 Prága 1693-16-98 Szófia 4-14-1-16 stockh. 153-55-153 95 Varaó 64-I5-64-3-) Wien 80-43 -ilO-68 ZUrich 110-57-11087
ZALAI KÖZLÖNY
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. klr. éli. Va>., Jkcél- és Gépgyárak által gyártott
MÁVAG - MEfóZEDES - BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges aulók vezérképviselete és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Bud.p..\', iv, Váol-uio. 84 Megbízott: Saághy István Szombathely, VSrSsmarty-ii. 15.
SPORTÉLET
Milyen csapattal áll fel a Zala-Kanizsa vasárnap a Vasas ellen?
Boronkay bírót küldték ki a az uj center vasárnap (?) -
Nagykanizsa, október 10
Az egész város sporlközönségé-ben hallatlanul nagy az érd-tklődés a Zala-Kanizsa-Vasas őszi derbije iránt. A helyi proficsapatol közönsége már hetek óla nem látta bajnoki pontokért küzdeni és ez kétszeresen érdekessé teszi a vasárnapi meccset.
Tegnapi számunkban közöltük azokat az okokal, melyek szükségessé és sütgössé teszik a csapat felfrissítését. Ugyanakkor arra is rámutattunk, hogy a legénység soraiba uj emberekel csak akkor lehel állítani, ha a vezetőség maga mögött tudja a közönség teljes támogatasál.
A jelek szerint a Vasas elleni meccsre rekordközönség ígérkezik és igy a vezetőség a támogatást meghálálandó komoly tárgyalásokat folytat Fischer centercsatárral, aki a Pesterzsébet csatársorát irányította és akit jó erőnek mondanak szakkörökben.
Fischer jelenleg szabad, ha per-fektuálódik a megállapodás, akkor már fel is veszi vasárnap magára a piros-fehér dresszt és ezzel a csapat felelősségteljes posztjára: centerbe kerül.
Eoben az esetben a csapat igy áll fei: liácsay — Réder, Fekete Babos, Schmidl, Horválh — Farkas, Schuster, Fischer, Orsolyák, Csász. Tartalék : Tamás, Bakonyi.
A Vasas természetesen szintén legjobb II-ét állítja sorompóba és mint értesülünk, győzelmi teivekkel jönnek
meccs levezetésére — Fischer - Schmldt centerhalfot Játszik
Nagykanizsára.
A Zala-Kanizsa legénységén a sor, hogy ezeket a reményeket alaposan megtépázza.
November 3. és 17. Mitrópa Kupa-döntő Újpest—Slávla között
Budapest, október 10
(Éjszakai rádiójelenlés) Ma délután áz érdekeli felek sorshúzás utján ugy döntöttek, hogy az Újpest— Slávia Milrópa Kupa-döntőt november 3-án Budapesten, illetve november 17-én Prágában játszák le.
(A Merkúr,) mint Halscliek Ervin a csapat vezetője kijelentene, visszalépett a bajnokságtól, meri nem kapott Budapesten pályát. A Merkúr annak idején szembehelyezkedett a a nagy egyesülelekkel és a lélszám-emeles melleit foglalt állást. Emialf a nagy egyesületek megnehezteltek és ennek következményekent nem kap inosl pályát. A Zala-Kanizsa is beadta annak idején a derekát nagyit. ngu ígéretekért, de nem sokat latunk belőle, az egy Bácsay kapuson kívül. Sőt, mintha az ígéreteket teljesen elfelejtették volna. A dédelge-tett gyerek ma a VAC, ugylátszik jól rászolgált...
Olcsó gyermekcipővásár
■■■■■■■■■■■■■iBBBaaHMBn^
TURUL cipőraktár
fiókjában I
ERŐS ISKOLAC1PŐK:
szinbőr fiucipó 30- 35-ig ... ........................P 10-—
fekete gyermekcipő 26 30-ig ................................P 12-50
30—35-ig ..............................P 15-50
36—39-ig ..............................P 18-50
barna 26—30-ig ..............................P 13-80
30—35-ig ..............................P 16-80
36—39-ig ......... ............P 19-80
Nól fél és pántos cipők egyes számban még olcsón kaphatók I
He mulassza el a kedvező alkalmat I
Naponta adjon nóvendék él hlióállatainak
„FUTOR"
szénsavas takarmánymeszet. A „FUTOR" növendékAllntoknál csontképzÓdést elóbegiti, hízásra
KEÍ. étvágygerjesztő^
A „FUTOR* nem orvoss\'g hanem a legfinomabban őrifitt m *zsotáp, amely az állatok szervezetébe Igen könnyen lelsz vódik, s amelyet az állatok aro-mallkus anyagtartalmánál fogva szívesen (ogyaaztanak. A .FUTOR\' etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszt. A nagyhixlalók, uradalmak, gazdaságok a „FUTOR" t állandóan etetik.
Ára: I kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél: I zsák 50 lg. (zsákkal
egyUli) P 10 30. I cca i/i kg os próbadoboz ára 30 fillér.
Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédöszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon : 130.
Nyolc év előtti gyilkosságot fedeztek fel
Az „öngyilkosság" három tettesét letartóztatták
Orác, október 10
(Éjszakai rádiójelentés) A Lamming melletti St. Kathreinban & csendőrség egy nyolc évvel ezelőtt elkövetett gyilkosságot fedezel! fel. 1921 -ben felakasztva találták lakásán Stuhl Islván gazdái. Akkor azt hillék, hogy öngyilkosság történt.
Most derült ki, hogy a gazdát feleségének felbujtására Mauracher Károly és János legények álmában megfojtották és felakasztották, hogy igy félrevezessék a hatóságokaL Mindhármukat letartóztatták.
KÖZGAZDASÁG
(—) Országosvásár. A szőllős-gyötöki országos kirakodó- és állatvásárt okt. 18-án tartják meg. — A vásárra vészmentes helyekről hasított körmű állatok is felhajthatók.
TŐZSDE
A tőzsde nyugodt hangulatban nyitott. A kedvező betűni árfolyamok sem befolyásolták az irányzatot, ugy, hogy számszerűleg nincsenek lényeges változások, Trustban nyilván külföldi megbízásokra kereslet mutatkozott. — A fixkamatozásu papírok piaca és a devizapiac változatlan. A forgalom ma is csendes volt.
Zürichi zárlat
Hírli 20-3 IVj, London 25 17\'/., Newyork 517-60, Brtlssel 7230, MIUno 27\'0Sa/i Madrid 76 831 1, Amilerdam 20815, Berlin 123 42, Wien 7277Vi, SofU Yli, Prága 1533, Varaó 5800, ButUne.1 »0-ai~i Uelffád 9 121/1, Buluuut 308.
Tarafayttufc
Buza 20 fill., rozs 10-15 fiit. emelk.
Buza llazav. 77-e\'l 2280 -23-06, 78-as
22 90 -23 20, 79-ei 23 35 -2360, 80-aa
23 50-23-75, dunánt 77-ea 22-00-22 20, 78-as 2215-32 45. 79-ea 22-50-23 / 0, t-0 ai 22-60-23 80, roza 16 50—16-70, Uk. árpa 15-75-16-50, aörárpa 17-50-19 00, zab 14 00-14 25, lengeti tlxL 23 60-34\'—, dunántull 18-75 19 25, repce 5100-53-00 korpa II 00-11-25.
StrUfTÜfc
Felhaltál 3651, eladatlan 1421. — ElsS-rendtl 1-46-1-48, azedett 1-34—1-38, izedett közép 1-24—1-28, könnyű 1-10—1-20, l-s« rendű Oreg 1-28—I 32, 11-od rendtl Oreg 1-14-1-22 angol lUIdó 1-30-1-60, szalonna nagyban 1-60—1-64, zsír 1-96 - 2-00, hua 1-48—1-66, azalonnia télsertéa 1-60—1-80.
Uad^t: Mlxalal Vyoafa 4f UpUaM
Tálltlat, lujhiluü
Felelős kiadó: Zmlal Károly.
tntervrfeaH telefon t Nvrkantxaa 78. a*.
Tipp-szelvény
mmm-\\m Ft
eredmény :............ féHdö :............
olvasható névaláírás.
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
Az
ck dl)a I* a«Sil »0 fillér, dea torábbl szó dfja I flll. Vasár H Boocpoap 10 uólg BO fillér, minden továíSrf SBŐ dija 8 (III. Szerdán és pénteken 10 uMg (0 fillér, minden további szó dija S ffll. Qmaló a minden vastagabb beidből álló aió kél siónak számit-taUk. Altéit keresőknek ÍOVt engedmény.
Hlrdatéaak S fit) pangA flaasragan alul a (•Utlagai kftnyvotéa, aiémlé.éa atkarllléaa «égatt * I 6 r a II i i I a a I 6 k
Taa.aJ Vi kg. 110 -
utca 13.
Vldi, Kazlnczy-
Egy Jókarban levő Byarmakkaoalt
keretek. Clm a kiadóban.
Jókarban levő kévépörkfllö gépel meg vételre keres Teutsch Ouailiv drogéria. S<M1
Kényelmes, megblzh\'Ió csukott bér* auték olcsón megrendelhetők Kautmann Manónál. Telelőn 167. és 571. 4672
Haaxaélt kályhái, vasat, rezet, ólmot és mlndeníéle csövet magas árért vesz Slernberg Vilmos, Telekl-ul 2a 4B82
Péarkéloaéa* Mrebtíezévt^ kiadta
Összegben a legelőnyösebben éa li Mbban folyóslttal Aoaél lonéo kölcsönközveUtó Irodáit Kuvka
^aitaoy-utotl «ilV m
Lépesmézet,
nyerabArt, ágytollat, vasat é a fámat
legmagasabb áron vásárol Strém Barnát é* Fiai
Erzsébet-tér 15.
Libamájat veszek legmagasabb napi
árban. Naponta friss libahús, zsir kapható Fahn, Zárda utca 2, (905
Egy két és egy négyszobás lakás ktaéé. Bóvebbtt Rekkentett husüilel, Erzsébet-lér 3. 5011
Klikanitsa, Nagyrác-utca 129. számú ház elköltözés miatt, szsbadkésből azonnal tlarfd. — Érdeklődni ugyanott Bekó Józsefnél. 5004
<■ Értaattéa. Értesítem
agyérdemll oítbi
negnyllottarn. Mlr szakmábavágó munkák javilását vállalom.
közönséget, hogy kosár- és lonoübutorké-szltő munelyemet mer
Erzsébet-tér 13. (volt ftikócil vendéglő).
ózief. Ugysnott tanonc
Tisztelettel Illés ellátással vagy fizetéssel lelvéletlk.
4982
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefoni 595.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
Egyszobás utcai lakáa konyhával slb. kladé Petőit ut 36/a. 6046
Eladó egy szoba bútor, esetleg részletfizetésre is. Bővebbet Zalasientmihály— Pacsa állomáson. 5031
Oaray-utca 25, számú há« eladó. — Ugyanolt 2 hold szőlőbirtok és egyhold szántófold Is eladó. 5021
Klatlé Sugár-u! 12. szám alatt emeleten kél egymáibatiylló szoba lépcsőházi bejárattal. orvoil rendelőnek vagy irodának. __5055
Kétszobás konyhás lakéa mellékhelyiségekkel kiadó Bajza-utca 18 . 5057
Különféle méretű használt, de killlnö karban levő, kb. 120 kg sulyu
GÉPSZIJ
kisebb tételben is kapható Sartory Oszkár Utóda cégnél Klrály-ulca 39. IMI
Kitűnő karban levő nagyobb
ablakszárnyak
darabonként 150 P-ért kaphatók
Sartory Oszkár Utóda cégnél Király-utca 39. sos.
Minden magyar, magyar rlaet Igyák I
Szent-Margitszigeti
PALATÍNUS
gyógy- és ásványvíz kerületi lerakalát meg uyi toltam.
Palatinus
gyógy-, bor-éa ásványvíz
nagyban és kicsinyben jutányos áron kapható
Fischer és Leitner
fűszer- és gyarmatáru kereskedőnél
Király-utca 8.
nti
Telefon 239.
Mlidei magyar, magyar Tizet lgyék!
JVélMloxheletlen
minden kwxJan/cutum
SINCER
VARRÓGÉP
MINDENT VARR. STOPPOL Ü> MIMÍ.Z
K^duezö fizatest feltételek. Alacsony haui r*jzto(»M
»WiO£R VARRÓQÉP RÉSZV. TÁR3
Flókflilete: NAGYKANIZSA Fő-ut 1.
HIRDESSEN
a „Zalai K8zl8ny"-ben.
PFi^FF
Iparban dolgozók részére
„PFAFF"
a legtökéletesebb varrógép.
Hosszú lejáratú részletfizetéssel beszerezhető:
Deák-tér 2., a felsötemplomnál.
cjss__n
Egy nagyobb, valódi sziléziai
gránit síremlék
alkalmi áron eladó
Sartory Oszkár Utóda cégnél Király-utca 39.
Mos 1 Festi
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gfizmosó, vegytliztttó, ruhafestő
NAGYKANIZSA
UyfljtAtclcp i Gyártelepi
Kazinczy u. 8. Munyadt-u. 19
Nem kell idegenbe mennie, mielőtt bármit testet vagy tisztíttat. Győződön meg áialm ofoósá^árót és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényű gallértlsztltás I Tisztit! tn Pltsséroz I
Matracéssezlon huzatok
Kárpitos kellékek
Gabonás_eX|_ és szalma- ZSQH Ponyva, lópokróc és autótakarók
gyári I e r a k a t a
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél.
J V
a legjobb, tehát a legolcsóbb!
Nagykanizsa, Sugár-ut 16. sz.
1929. október 11.
Naponta friss
libahús kapható
aprólék 80 fillér libacomb zsírral 1 80, libamell 1 60 libabőr zsir, hájjal P 2 40 kilója. Libamájat veszek 7 fillértől 8-lg dekáját
HOLZKR, Huszty-tér 5.
Egy 8 lóerős, kitűnő karban levő „Meteor"
benzinmotor
jutányosán eladó Sartory Oszkár Utóda cégnél Király-utca 39.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a n. é. közönségei, hogy a Vlda* házban
műhelyemet
fivérein eltávozásit miatt nem ixQii-tettem meg, hinem továbbra !• fenntartom.
Elvilla\'ok mindennemű vízvezeték-szerelést, csatornázást, valamint lakatos munkákat. Továbbra is maradok tisztelettel
<9M Czvetkó Mátyás
vízvezeték-szerelő és lakatos
Egy 5 számjegyű, motorikus erőre berendezett „National"
regiszter cassa
olcsón eladó Sarlory Oszkár Utódacégnél Király-utca 39.
Hirdetmény.
A sandi róni. kath. hitközség kápolnájának felépítéséhez szak-kőműves kerestetik.
Jelentkezni lehet folyó hó 13-lg a santli róm. kath, iskolánál. SOM
6 darab
villamos motor
(1 2, I 2, 1-8, 2-0, 2 5, 16\'5 lóerő) olcsón eladó
Sartory Oszkár Utóda cégnél Király-utca .19. xm
22.446/1929.
Hirdetmény.
Városunkban egy udvarban a sertéspestis belegség szórványosan megállapittatott. Felhívom a sertéstartó közönséget, hogy állataik megbetegedését és elhullását a városházán, I. emelet, 10. ajtó alatt jelentsék be.
Nagykanizsa, 1929. évi október hó 10-én.
sos. Polgármester.
\'-gy
.Turbina"
szivattyú
30 m1 óránkénti teljesítményre, kitűnő karban, olcsón eladó
Sartory Oszkár Utóda cégnél Király-utca 39. se"
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykauizsán, (Felelős üzletvezelf. ^ Zalai Károly.)
69. évfolyam. 232. szám
N-gyltanliíh, m<J október 12 szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KOZLONT
POLITIKAI NAPILAP
Szítkeaitóaée éa kiadóhivatal: FS-nt 5. azim
Ktazlhclyl Hokkladóhlvatal Koíiulh l.a]oj-u. 32.
Felelős szerkesztő:
Barbarlls Ijijos
qü ljöh 1 111 m i
Racionalizálás a főiskoláknál
Irta: gról KlebelsbcrR Kunó vallás- (-a közoktatásügyi miniszter
Azért, mert a frissen megalkotott törvények után azt mondottam, hogy nem lenne okos mást kezdeni, engem ugy állítanak a közvélemény elé, mint akinek nevéhez az egyetemi ügy szuperfelálása fűződik.
Teljesen viselem tetteimért a felelősséget, — mert soha sem leszek olyant, -ami lelkllsmeietemmel nem áll összhangban, de nem én javasoltam s nem is alattam alkották meg ezt a törvényt, amely a két menekült egyetemet fenntartotta és nem javasoltam azt a törvényi sem, amely a közgazdasági fakultást, tehát egy ujabb egyetemi fakultást létrehoztam. Én ezeket a dolgokat olyan stádiumban találtam, liogy Kormányzó Urunk Ó h\'őméllóságá-nak aláírásáról még a porzó sem hullott le, amikor a kultusztárcái ál-veltem. Kérdem : nem vétettem volna-e a magyar törvényhozás komolysága ellen, ha, pár hónappal- megelőzőiig megalkotott törvényekre azt mondottam volna: nem, kezdjünk mást. Ez fejetlen kapkodás lelt volna, méltatlan a magyar nemzethez és a magyar törvényhozáshoz, amely, mindeneseire tudta, mit csinál akkor, amikor elhatározta, hogy a kél meneküli egyetemet fenntartja és ezenfelül még egy negyedik kart, a közgazdasági kart létesíti. Ezek a törvények nem én alattam jölick léire.
Megvolt egy nagy adottság. Ilyen helyzetben mit lehetett tennem ? Mi után teljesen szolidáris vagyok azokkal a miniszter elődeimmel és helyeslem eljárásukat, akik ezt csinálták, én reám az a feladal vári, hogy viszont megszüntessek minden olyan csökevény-főiskolái, amelyei a négy egyetem mellőzhetővé lesz.
Amint közludomásu, volt külön lérfi-pedagógium, ahol a férfi polgári-iskolai tanárokat képezték és ezzel párhuzamosan egy másik főiskola, az Erzsébet-nőiskola, ahol a polgári iskolai tanárnőket képezték. Ezeket összevontam és kapcsolatba hoztam a szegedi egyetem bölcsészeti karával. Ezzel egy főiskola megszűnt.
Most minden erővel aíon v-igyok, hogy a jogakadémiák is megszűnjenek. Hogy miért nem léptem fel erélyesen ? Azérl, inerl mint minden felekezelileg vegyes országban, nálunk is, nagy az egyházak érzékenysége. Azt hitlem, időt kell adni, hogy az iskolafenntartó felekezetek belássák ezt és, hogy ne állami kényszerrel — amelynek mindig brulális mellékíze van — hanem kapacitációval vigyem rá a.; iskolafenntartókat arra, hogy ezt a három jogi fakultást, amelyre a négy egyetem jogi fakultása mellett szükség nincs, saját belátásukból szünlessuk meg. Ugy tudom, a református konvent hozott is már határozatot,
amely felhatalmazta az elnökséget arra, liogy a megszüntetés módozatairól tanácskozzék. Én tehát meg vagyok arról győződve, hogyha ez, mind a három érdel-elt felekezetre nézve, egyidőben történik meg és olyanféleképen, hogy az olt működő exisztenciák meg nem semmisülnek, akkor ez méltányosan keresztülvihető lesz és megint három feleslegessé váll főiskolával lesz kevesebb. A tanárok elhelyezéséről is gondoskodni fogunk, meri nagyon szomorú módja volna a racionalizálásnak a/, mely az exisztenciák hullásával jár
További lépés lesz ezen a téren, amely akció most van folyamaiban, a közgazdasági kar egyesilése a Műegyetemmel, amit az tesz szükségessé, hogy a Műegyetemen is van egy közgazdasági kar.
Ugy gondolom, -t racionalizáláshoz tartozik az, hogy a párhuzamos intézményeket összeolvasszuk. Meri hiszen ezen a téren megleltünk mindent, amit lehetett. Igaz, hogy fenntartjuk a négy egyetemet, de körülöttük eltüntetjük azokat a felesleges alakulatokat, amelyekre, szerény né-zeiem szerint, már szükség nincs s amelyek a költségeket csak felesleges módon emelik
Nadir khán elfoglalta Kabult
Amanullah minden valószínűség szerint visszakerül trónjára
l\'árlza, oklóber II (l:jszakui rádiójelentés) Az afgán követség hivatalosan közli: Nadir khán elfoglaia Kabult. A lakosság nagy örömmel fogadta a bevonuló csapatokat. Az ország minden részé-
ből hódoló küldöttségek érkeznek, melyek ragaszkodásukról és hőségükről biztosítják a győztes Nadiri és csapatait, aki már több Ízben mentette meg Afganisztánt.
A nagynémet-párt a Bodenkreáit-Anstalt fúzióját a parlament elé akarja vinni
A részvényesek nagy veszteséget szenvedtek : az elnök nagy vagyonnal vonul vissza
Bécs, október 11
(Éjszakai rádiójelentés) Elterjedi hírek szerint a Botlcukredilanslali fúziója ügyében a nagynémet-párt lépésekre készül. A fúzió ügyét a parlament nyilvánossága elé akarja a párt vinni, mivel a részvényesek mwxiwiwiwiwiwii wiw
nagy veszteségeket szenvedlek, ezzel szemben a bank elnöke óiiási vagyonnal vonul vissza a magánéleibe. Továbbá, hogy a vállalat lapjai revén még mindig irányitó-lag hat az ország közvéleményére.
A minisztertanács letárgyalta az uj katonai büntetőtörvénykönyvről szóló javaslatot
(Éjszakai rádiójelentés) Ma dél-után a kormány tagjai liellilen István gróf miniszterelnök elnöklete alalt minisztertanácsot tarlotiak.
Mindenekelőtt Mayer János föld-mivelésílgyi miniszter terjesztette elö jelentéséi a kormány állal megindított gabonavásárlási akció kedvező Itatásairól.
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter előadásiban letárgyalta a minisztertanács az uj katonai büntető-törvénykönyvről szóló javaslatol. Elfogadta a minisztertanács Zsitvay Tibor dr. igazságügymiiiisztcr előadásában a korlálolt felelősségű társaságokról is okirali kényszerről szóló lörvényj,ivasla\'o!<at.
A kultuszminiszter intézkedései az egyetemi rendzavarások megszüntetésére
A zsidó diákok ma nem mentek el az egyetemre
Budapest, október 11 A fegnapi egyetemi incidensek után ma reggel botrány és összetűzés nélkül kezdődlek az előadások az egyeienu-kcn. Reggel félkilenc tájban a Trclort-kerlben mintegy száz főnyi diáktömeg hullámzott, de
összetűzés nem törlcnt, meri aj izraelita diákok távolmaradtak az i-gvrlem épületétől.
Ugyanez voll a helyzet a Műegyetemen is. Ili kél-három diák áiit a kapu clőit, dc a zsidóvalljsu hallgatók nem jelentkeztek.
A központi egyelem épülete előli teljes volt a csend.
Budapest, október 11 Az egyetemi incidensekkel kapcsolatban a kultuszminiszter elrendelte, hogy rendbontás cselén az illető intézet ajtajai! be kell zárni és amennyiben az épületben vagy telepen idegen elemek találtaink, azokat, ha egyetemen kívüliek, azonnal ál kell adni a rendőrségnek. Az egyetemi hallgatók nevét pedig tudatni kell azzal a karral, amelynek kötelékébe a betolakodó tartozik.
A Turul Szövetség fövezérségén kijelentették, hogy a bajtársi egyesületek távolállnak a nyugtalanságok rendezésétől, sőt megliltotlák tagjaiknak, hogy bármely turbulens megmozdulásban résztvegyenek.
Budapest, oklóber 11 (Éjszakai rádiójelenlés) A Pázmány Péter Tudomány i-gyeicm rektora ma rendelelet függesztett ki, mely szerinl október tóikétól az egyetemekre és a hozzátartozó épületekbe csak a hallgatók személyazonoslít-guknak leckekönyvvel való igazolása mellett melleinek be
Gömbös eskütétele
á kormányzó kihallgatáson fogadta
Budapest, október tl A kormányzó előtt ma délben telte le a hivatalos esküt Gömbös Gyula, az uj honvédelmi miniszter. Az eskütételnél közreműködtek gróf liethlen István miniszterelnök, báró f\'erényi Zsigmond volt zászlós ur, valamint Ilárczy István miniszterelnökségi államtitkár. Az eskütétel után a kormány, ó magánkihallgatáson fogadta gióf ncthicn István mini\'ílerelnököl, azulán pedig Gömbös Gyulát.
Az angol-orosz egyezséget
ratifikálta a szovjet
Moszkva, oklóber II (Éjszakai rádiójelentés) A Tass-iroda jelcini: A népbiztosok lanác^a mai ülésén ratifikálta Dowgaievszky p.iriíi szovjet kövei és Henderson angol külügyminiszter közölt felveit jegyzőkönyvet, mely a megállapodásokai tartalmazza.
A törvényhatósági
választásokat
november 3 ára halasztották
Budapest, október II Mar napok óta hírek keringlek arról, hogy elhalaszlják az általános törvényhatósági választások idejét. Ez ma meg is történt. A belügyminiszter az általános töivényható-sági választások ideiét oklóber 27-ről november 3 ra eliialaszlolta.
lo ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 12.
Aközszállitások védelme
A kereskedelmi minisztériumban most alakult meg a közszállitási tárcaközi bizottság. A bizottság mai első ülésén az összes minisztériumok képviselői résztveitek. Az uj központi szervet a minisztertanács alapján létesítették a közszállitások rendszerességének biztosítására, továbbá az állami gazdálkodás racionalizálása érdekeben. A bizottság tagjai ellenőrzik, hogy a beszerzéseknél pontosan betartják-e a köz-szállítási szabályzat rendelkezéseit. A mai ülésen a kereskedelmi miniszter nagyobb beszédben ismertelte azokat a főbb irányelveket, amelyeket a bizottságnak működésénél szem előtt kell tartani. Kijelentette, hogy a föelv a közszállitásoknál a közérdek szemmeltartása, de ezenfelül arra kell törekedni, Itogy a közszállilásokon át a magyar munka is védelembe részesüljön.
Elsülyedt
veszé-
a harmadik gőzös egy lyes zónán
Stockholm, októbor 11 (Éjszakai rádiójelentés) Azon a helyen, ahol a „Haakon VII." és az „Arnsingarl" norvég gőzösök els(j-lyedtek a napokban, ma zátonyra futott és etgülyedt az „Oleson Hel-sinborg" nevű svéd gözös.
A halálos Ítélet
jogerÖ9 a bingeni orvos bűnügyében
Lipcse, október ti (Éjszakai rádiójelentés) A bonni esküdtszék halálra ilelte volt Richter dr. 30 éves bingeni orvost, aki megölte kedevsét, Martens ékszerész elvált feleségét. Fellebbezés folytán a birodalmi bíróság ma tárgyalta ezt az ügyet és a fellebbezést elvetette.
Kommunista munkások harca
Athén, október 11 Agrinionban a dohánygyár kommunista munkásai tünteiésl rendezlek. A munkások összetűztek a közbelépő csendölökkel. Kél csendőr és két munkás súlyosan megsebesült, öt másik munkás könyebb sérülést szenvedett. A rendet helyreállították.
A pápa a nagykanizsai katolikusok tfódoló táviratára apostolt áldását kUldte
Az 500 éves jubileumi ünnepség gyönyörű befejezése ez a távirat — Gasparrl Irta alá a Szentatya üzenetet, amelyet a budapesti pápai nunciatura közvetített
Nagykanizsa, október II Mint ismeretes, a ferencesek nagykanizsai letelepedésének 500 éves évfordulójára rendezett jubileumi ünnepségen Benedek Rezső szerkesztő a kanizsai katolikus szervezetek nevében üdvözölte a rendet és annak
itt tartózkodó tartomány főnökét, majd indítványozta, hogy a jubileumi ünnepség örömére küldjenek hódoló táviratot a pápa Ószentségének.
A katolikus gyűlés cl is küldte az alábbi táviratot:
Sanclitas Sua. Cilta de! Vatícanó.
Consoeiationes catholicae civila-tis Nagykanizsaensls in Hungária occasione commorationis arini 500 jubilei Patrum Franciseanorum erga Sanetam Sedem filialem re-verentiam et amore prést int et ad pedes Sanctilatis Suue prostrati humiliter pelurit Aposlolicam bene-dictionem.
Nomine consocialionum: Ludovicus Doniján dr.
Magyarul:
őszentsége, Kóma, Valikán.
A nagykanizsai katolikus egyesületek a forenoea-atyák Itt tartózkodásának .VN) éves jubileuma alkalmából a Szentszék Iránt gyermeki szeretetüket ós hádolntllknt tolmáesolják és Ószentségének lábaihoz borulva, alázattal kérik apostoli átdáaát.
Az. egyesületek nevében: Ur. Uumjan Lajos.
Erre az üdvözlő és hódoló táviratra most a Vatikán városból Gas-parri bibornok, pápai államlitkár aláírásával az alábbi távirali válasz érkezeit a budapcsi pápai Nunciatu-rán keresztül:
Augustus pontifex patribus Fran■ ciseanis Catholicisque consociatio-nibu.i oppidi Nagykanizsa pró filiali obsquio gratias ágens li benlissime benedict.
Cardin. Gasparri.
Magyarul:
Őszentsége a terences-atyáknak és Nagykanizsa város katolikus egyesü-
leteinek gyormekl hódolatát meg-
köszönve, örömmel küldi áldását: Cardin. Oasparri.
^\\int a ferencesek emelkedett jubileumi ünnepségeinek legszebb és egyben befejező akkordját közöltük ezt a két táviratot, melyek közül az utóbbi Nagykanizsa katolikus népére a Vatikán városból a pápa Ószentségének apostoli áldását is hozza.
Mégegyszer a szomszéd bajokról
Botrányok a zalaegerszegi villamosítás körül
Nagyk&nlzua, október 11 Tegnapi számunkban egy kis ízelítőt adtunk arról, hogy bajokban, gondokban sehol sincs hiány, még a Kanizsával szemben vitathatala-nul sok szempontból előnyösebb helyzetbe került és épen ezért sokat irigyelt Zalaegerszegen sem.
Mára aztán kipattant Zalaegerszegen egy parázs botrány, amely nagy mértékben rávilágít arra, hogy miért is kell a megyeszékhelynek a leg-nap vázoli nehézségekkel megküzdenie háztartásában.
Zalaegerszeg város pénzügyi bizottságának tegnapi ülésén kiderüli, hogy a város háztartása már olyan súlyos zavarokkal küzdött, hogy
a vágóhídi kölcsönből 80.000 P-t kellett a város halaszthatatlan kiadásaira fordítani.
Kiderüli az is, hogy a városnak van ■10.000 P kölcsön terhe, ami azonban nem szerepel a költségvetésben Nagy vilit okozott az a télel is, amellyel a városi magisztrátus 10.000 P-t irányzott eló egy iskola (a zárdaiskola) /ülésére.
Az is meglepetésként derült ki a bizottság ülésén, hogy a 80.000 P függő kölcsönre nem csak azért volt szükség, hogy a hátralékos adók befolyásáig a városi kiadásokat fedezhessék, hanem ebből a kölcsönből fedezték a költségvetésben nem szerepelt tulkiadásokat. A főszámvevő szerint csak maga a szigorú tél is 18 -20.000 P tul-kiadást okozott.
A barátok Nagykanizsán
Itta . Barbarlts Lajos 6
1816-ban már kél oltára, 1824-ben 7 regiszteres orgonája is van a kis-kanizsaiaknak, akik halotlaik kiha-rangozásáért nem fizettek semmit, csak az idegen fizetett 2 forintot, azzal az indokolással, hogy ők maguk szerezték a harangjaikat A templom 1797-ben leégett.\') 1832-töl fogva minden vasárnap volt mise és prédikáció is a kiskanizsai templomban.
Az ispita-ház (Hospitale paupe-rum) kápolnáját kicsi sckreslyével, toronnyal, kórussal Szomolányi Antal ferences házfőnök plébánossága idején, 1769-ben, szent Márton tiszteletére építették. Ez év április 2-án tette le alapkövét Berencsi János, a veszjwémi székesegyház kanonokja és a kanizsai kerület főespcrcse.^) Ez a kis kápolna is a ferencesek gondozása alalt állott. Az „Ecclcsia Hospilalis" jótevője gróf Somsich Antal de Saárd volt, aki 10 hold földel, Inkey Boldizsár 1000 frt alapítványt adott az ispilaháznak. A város a kórházi fundust 1773 ban
I) 1801. 223. V. Jkv. i) Kereszteltek anyakönyvében (I6<K>. stb. ívek) tslálhaló bejegyzés .Pro memóriám* c. a.
61 holdra megtoldotta. 1788-ban katonaság foglalta el az ispilaházal és gabonaraktar letl a kápolnából.
A piaristáknak külön kis házikápolnájuk is voll. Ha a népet valami elemi csapás fenyegette, olyankor processio ment valamelyik környékbeli kápolnához.
Az uj temetőt 1769-ben a Tizenhárom-város végén (mai helyén) nyitotta meg a plébánia. „Ezen hely a Városiul a közönséges Mezöbűl pénzen vásároltatott és szereztetett meg.3) Az uj temetőbe 1770. február 20-án temették az első halottat, Francsics Jánost.\') Az uj temető el6Ő sírkövét, nem messze a temetőkaputól, a fóut mentén 1779-ben állították .Terzer Vencel király-szappanföző"-nck. Ezt a jellegzc-les pajzsalaku sirkövet feliratával befelé állították s a néphit máig is azt tartja róla, hogy minden 100 esztendőben kifordul feliratával az ulra. 1784-beu eltiltották a régi temetőbe való temetkezést. A régi tcmelö északi részének ház- és telektulajdonosai ezután még sokáig perlekedtek a várossal az uriszék előtt, mert a temető megszüntetésével visszakövetelték az 1773. évi funduális könyv
3) 1832. Can. Vls. <) 1730. halotti anyakönyv.
szerinti telek-részeiket. A pör 1921-ben kiegyezéssel én véget.s) Az uj temető a protestáns felekezetekkel közös voll és 1816-ig minden különbség nélkül temetkeztek oda. Az 1816. évi Canonica Visilatio azonban szigoiuan meghagyja, hogy a jövőben a protestáns halottak részérc külön helyet jelöljenek ki a temetőben. Atlól kezdve az uj temetőbe „temetkeznek sor nélkül válogatva tsak Cilholicusok, az ágos-ihai vagy Helveiiai vallásúak pedig tsak ezen teme.ö helynek egy tartalékjában temettelnek." Sírásók nem voltak Kanizsán, hanem a hívek egymást segítették ki a sir meg-ásásában és a temetkezéssel járó teendőkben. 1816-ban történik először említés, hogy 2 sírásója is van már a városnak. A sírásók az éjjeliőrök voltak, akik a város állal megszabott taxa szerint kapták bérükei: „nagy Ember Sir gödrének ásatásáért jár lélcn 1 f 30 kr, nyáron 1 forint, kisebb Sir gödörlül pedig télen 45 kr és nyáron 30 kr«) Külön temetőjük volt a kiskanizsaiak-nak, amelyet 1770 ben nagyobbítottak, de 1816-ban már újra bővíteni kellelt. A görögkeleliekuek külön kis
») 1821. 277,, 326. v. jkvek. <) 1822. 16. v. Jkv.
Sem ez, sem a számvevő egyéb indokai nem nyugtatiák meg az egerszegi városatyákat, akik az előrelátás teljes hiányát rótták fel a városi vezetőség hibájául.
A legnagyobb vihart a villamosítás kérdésé okozta a szóbanforgó bizottsági Illésen. A vasmegyei villamos centráléba való bekapcsolódás céljaira ugyanis 650.000 P-t szavazott meg a képviselőtestület. Tegnap aztán kiderült, hogy közel lOOu-os hlleltullépés történt, vagyis a villamosítás 650.000 P helyett 1,150.000 P-be került Zalaegerszegnek. A részletes felvilágosítások és számvetés után a bizottság arra a megállapításra Jutott, hogy az a 140 000 P részesedés, amit Zalaegerszeg város vár költségvetés előirányzatában a villany-cenlrálélól — fiktív tétel.
Nem hogy 140.000 P városi részesedés nem lesz a villamos-üzem nyereségéből, de egyáltalán nyereség sem lesz, sőt évente cca 47.000 P ráfizetéssel kell számolni. Ezt pedig katasztrófálisan megérzi i főként erre bazirozott városi költségvetés, a városnak amúgy is felette kritikus anyagi helyzetében. Ráadásul még ennyi áldozat után nem hogy jobb és olcsóbb villanyt kapott volna Zalaegerszeg, hanem a költségvetésbe a villanyáram egységárát már 9 fillérre felemelve állították be és az átszerelést is a fogyasztóknak kellett megfizetniük. Nem maradt
temetőjük volt a katholikus temető mellett, a zsidóknak a légrádi országul mentén. A ferencrendíek kriptájába temetkezni kitüntetés számba ment a világiak számára. A barátok közül 77 áldozár, 5 klerikus, 29 laikus testvér van itt eltemetve. Az utolsó halottat, Nemes Barnabás pátert 1876-ban temették ide.
1803-ban a város királyi rendeletre szerződést kötött a plébániával. A szerződés\') annyi újítást hozott, hogy a sfóla-jövedelmek helyett > város ezután 144 „Rhenes forintokat" fizetett, a lélek gabonát pedig .a Város földjeiben nyerendő Termés-hül" adták. A pénzt is, (összesen 600 forintot) és a 60 pozsonyi mérő gabonát is a város szedette össze és juttatta el a plébánoshoz. A városi kasszér külön 50 frt díjazást kapott, amiért a keresztény családokra lélekszám szerint kivetett járandóságokat beszedte.\')
A kántor a XVIII. században nem csak tanító volt, hanem egyszemély-ben harangozó is. Kinevezése « város és plébánia együttes joga volt.")
(rolyt. köv )
I) litedf tije a plébánia levéltárában.
«) 1803. 423 v. Jkv. \') 176«. H l""-Can. Vls.
1929 október 12
ZALAI KOZt.ONY
mellékes szempont az sem, hogy a centrálé építése előtt Zalaegerszegnek szépen jövedelmező villanyleiepe volt.
A városi vezeöség és képviselőtestület a szakértők tévedésének vagy félrevezetésének tulajdonítják a történteket, amik legföként azért vezették kátyúba a villamosítás ügyé nek szekerét, meri bekapcsolták nagy költséggel a mitsem jövedelmező községeket is. Ez nagyobbrészt egy budapesti szakértő „érdeme". Hogy mojt ml lesz Zalaegerszeg város költségvetésével,
melynek egyik legnagyobb létele a fiktív 140.000 P, — azt egyelőre nem lehet ludni. Tény, hogy emialt az egész költségvetés Ingadozik.
A felelősség
kérdése is szőnyegre kerüli, de enne!\', kibogozása majd csak akkor lesz aktuális, ha a cenlrálé végleges elszámolásai ismeretesek lesznek. *
Igy van Zalaegerszegen. Nagykanizsán sem árt ludni, hogy „proximus ordet Ucalego..."
AX OMK.E
vasárnap taggyűlést tart
Nagykanlazsón
Nagykanizsa, október 11 Az OMKE nagykanizsai kerülete tegnap tartoll választmányi ülésén elhatározta, hogy f lió 13-án vasárnap d. e. 11 órára a Casino alsó termiben ülésie hívja össze Nagy kanizsa város összes kereskedőit, hogy a közeledő törvényhatósági, városi, áe főleg kamarai jelölésekkel foglalkozzék.
Az idö rövidségére való tekintettel az OMKE tagjait és az összes lobbi kereskedőket meghívó utján nem értesíthette a vasárnapi taggyűlésről és szívesen vállaltuk az OMKE felkérését, hogy lapunk ha sábjain hivjuk fel a nagykanizsai keieskedők figyelmét a vasárnapi taggyűlésié.
A soproni kamara törvényhalósági bizottsági kiküldöttek megválasztásáról szóló végrehajtási ulasilását az OMKE nagykanizsai kerületének vezetősége tegnap kapta meg és ezen végrehajtási utasítás ismertetése is a tárgysorozaton szerepel. — Ez a végrehajtási utasítás intézkedik arról, hogy csak azok a kereskedők gyakorolhatják szavazati jogukat, okik a szavazatszedő küldöttség elnöke előtt szavazati jogukat igazolják. — A szavazati jogosultságot hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. A bizonyítványokat tagjai részére az OMKE vezetősége szerzi be és ezen okból . is minden kereskedő érdeke, hogy a vasárnapi laggyllléscn megjelenjen.
= Elsőrendű kerecsenyi zöldfehér asztali bor lilerenkint 1928-as p —\'66, 1927-es 1\' — 86 fillérért kaphaló. Nagyobb vételnél 25 literen felül P —-40, illetve P — 60 filléres ár lesz számítva. — liöhm Jenő,
Batlhyány-utca 10.
Kanizsai autó és kess/^elyi motorkerékpár karambolja Nagyrécsénél
Biró és Faragó keszthelyi kereskedők motorkerékpárjukkal nekiszaladtak Dobrin Hugó autója elől az oszlopnak
Nagykanizsa, október II
Tegnap délután Nagykanizsa határába n a galamboki országúton Nagyrécsénél motorkerékpár karambol történt, melynek szereplői egy kanizsai aulós társaság és két keszthelyi motorkerékpáros.
Csülörlököndélulán 3órakor dolga-végeztével motorkerékpárján hazafelé tartott Nagykanizsáról Keszthelyre űiró Lajos kereskedő. Az oldalkocsiban Faragó nevű barátja foglalt helyet.
A motorkerékpárt a József laktanyánál kisebb defektus érte, amit hamar kijavilottak.
Ugyanezen időben Nagykanizsáról Keszthelyre tartott Dobrin Hugó személyautója, melyben a soffóröil kívül hárman foglallak helyet.
Az auló szabályszerűen haladt Nagyrécsénél az országúton, mikor a motorkerékpár — ir.ely hatalmas
tempóban haladt — előzni akarta. Eközben azonban majdnem nekiment az aulónak, ugy, hogy csak az utolsó pillanatbaa ludta a gépet vezető Iliró elrántani a kormányt. Igy azonban a motorbicikli nekiment egy oszlopnak és Jelborult.
Mindkét utasa nagy Ívben repült le a gépről és megsebesültek.
A soffőr azonnal megállította az aulól, mikor látta, hogy milyen karambol történt, felszedte a sérülteket és behozta a nagykanizsai kórházba. Az orvosok megállapították, hogy sérülésük nem súlyos és igy ma már el is hagyták a kórházat.
A nagykanizsai csendőrség egyik járőre megindította a nyomozást a karambol ügyében. Máris biztosnak látszik, hogy a motorkerékpár a megengedettnél nagyobb tempóban haladt, amint előzni akart és igy saját maga a gép/ezetö okozta a balesetet.
Hat Qónapi fog&ázra ítéltek egy gázoló soffört
Egy jelzett helyen 18 20 km-es sebességgel haladt lépéstempó helyett és halálra gázolt egy csordást
Nagykanizsa, október 11
Szökrönyös László zalaegei szegi autófuvaros soffőr, ez év áprilisában Zalaegerszegről Vasvár felé tarlóit autóján, mikor az egyik fordulónál szembe kerüli egy sertéscsordával, melyei Kiss József terelt. Késő este volt s igy valószínűleg nem látta tisztán a közeledő csordát, inert mikor észrevette, már késő voll. Az autó beleszaladt a csordába és cl-tltötle Kiss Józsclet is, aki a gázolás folytán szenvedett sérüléseibe belehalt.
Az ügyészség gondatlanságból okozott emberölés miatl emelt vádat Szökrönyös ellen. Tegnap kerüli ügye tárgyalásra a szombathelyi löivény-szék bilnlclőlauácsa elé. A tárgyaláson a vádlói! azzal védekezett, hogy nem látta a csorda közeledéséi s azt csupán az utolsó pillanatban vette észre. Ezzel szemben a bíróság meg-
állapította, hogy Szökrönyös a kötelező gondosságot elmulasztotta, mert a jelzett helyen a jármüvekkel a közkedést szabályzó rendelkezés értelmében csak lépésben szabad menni, a vádlóit pedig 18 20 kilométeres sebeséggel haladt.
A törvényszék ítéletében bűnösnek mondta ki Szökrönyös Lászlói a gondatlanságból okozott emberölés vétségében s ezért halhónapi fogházra ilélte. Az Ítélet ellen a vádlóit és az ügyész is fellebbezett.
= Egy jó tanuló: Ugy látom, liogv Singer szöveteit még az iskolapad sem teszi tönkre.
— Ha ol\'BÓn ]ót -kar. ha a világ osoinényelról a leggyorsabban éa Icg-nu-j-blzhatóbban akar értesülni, ha szépirodalmi utJékozottaAgiM nkaria níl-velni. iiey olvassa a N\'omzoll Újságot ós I ) Nemzedéket.
Halló! az Halló!
IPARTESTÜLETI VENDÉGLŐBEN
ma este
disznótoros vacsora
fánkkal. — Megérkezett a finom, jó édesmust.
Szíves pártfogást kér .
Kosztolltz vendéglős.
MÁMOR
(Ördög az asszonyban)
Strlndbcrg drámája után. Titkos Ilona parádés szerepe Pgy párisi hamupipőke meséje felnőtteknek tOlelv.-bnn. Rendezte: Bolváry Géxn. Pószcrcplók : Batty Balfour, Vivian Gibaon éa
Jaok Tr
RVA ALMÁJA
Njolc keserves és kilrdelmes felvonás. Főszereplő: Manty Banks (Pllottl).
Titkos Ilona parádés szerepe a Strindberg drámája után készült Pezsgős éjszakák, mely „Mámor" címen kerül bemutatóra. Egy párisi hamupipőke meséje felnőttek számára. A „Palais dc Luxé", a Párisi járó külföldi krözusok eldorádója. Itt tündökölnek Poiret mester legszebb divatkreációi. Amig a pénz mulat, a ragyogó bár kulisszái mögött lázas tempóban lüktcl a munka.
- Éva almája, Pilolli nyolc keserves és küzdelmes felvonásban elérkezik a paradicsomba. (=)
Vasárnap, e hó 13-tól
naponta friss vágású
la BIRKAHÚS
kg.-kint 1-20 kapható
Schwairiz Adolf
piactéri busszékében.
vese-, hólyag-,gyontor-és cukorbajoknál, köszvény és reutnás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltési Főraktár: »■
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
Sokkal többet kaptam, mint amennyit vártam a
„Menyasszony" divatáruházban,
mondja miiiden vevő, mert ízléses és jó árut olcsón vásároltam
K-
OREIÜ JENŐ rőfös- és diwatáruházában Nagykanizsán, Deák-tér I.
Október 14-én, hétfőin, csak egy nap. Katona- és cigányzene kísérettel Rendes helyárak! Eiöadi.ok ke*det« 5, 7 9 ór.kor. Rendes helyárakI
__1929, október 12.
— Engesztelés napja. Izraelita
vallású polgártársaink egyik legnagyobb egyházi napja az Engesztelés napja holnap, vasárnap este i/«6 órakor áll be, mely alkalomból ünnepi istentisztelet lesz az izraelita templomban.
— Választási elnökök eskütétele. A megyebizoltság által megválasztott megyei választási elnök, dr. őrley György kir. kormányfőlanácsos, közjegyző és helyettese, dr. Fábián Zsigmond tegnap délben tették le esküjüket a polgármester előtt.
= Egy Jólöltözött ur: Singer szöveteiből készült öltönyben kellemesen érzem magam,mert kelméi rugalmasak és finomabb, tartósabb anyagokat még Londonban sem kapok.
— Járási tisztiértekezlet. Ma délelölt 9 órakor Botka Andor főszolgabíró elnökiele alatt járási tisztiértekezletet tarlanak a nagykanizsai járás összes jegyzői. Az értekezleten résztvesznek a járási t. orvos, a gazdasági felügyelő helyettese, a testnevelési vezető, slb. A tárgysorozaton a megyei választások technikai lebonyolítása Is szerepel.
A Kéményseprő-vendéglő-ben ma este disznótoros vacsora. Mlndenestekomblnált nőizenekar
— A központi választmány
ülése. A nagykanizsai központi választmány folyó hó 15-én délután 5 órakor ülést tarl, amelynek egyetlen !árgypont|a az 1930. évi képviselő-választói jegyzék lezárása.
=» Kössön gombol a zsebkendőjére, nehogy elfelejtse megtekinteni Barta Miksa szőnyegkiállitását a Polgári Egylet nagytermében október 17 - 21-ig. Belépődíj nincs.
— A nagykanizsaiak bucsujá-rása. Magyarok Nagyasszonyának ünnepén, október 13-án a nagykanizsai plébánia vezetésével zarándoklat indul a szomszédos Homokkomárom községbe. Programja a kö-vetkező: Vasárnap 6 órakor szentmise, alatta szentáldozás. 7 órakor indulás a Cinktóriumból. Homokkomáromba érkezve ünnepélyes szentmise és szentbeszéd lesz, amit P. Deák Szulpic plébános-házfőnök végez. Délután 2 órakor prédikáció és litánia. 3 óra után hazaindulás. A zarándoklaton férfiak és nők egyaránt résztvehetnek. Előre jelentkezni nem szükséges.
= Egy okos kis baba: Anyucim, nekem ruhácskát, pyjamát és fehérnemű anyagot Singer bácsinál végy, mert ott szépet és jót kapni.
jl___
A XXI. orsz. kath. nagygyűlést
október 26., 27., 28 és 29. napjaira hívták össze Budapestre
Budapest, október 11 Az Országos Katolikus Szövetség a XXI. országos katolikus nagy-gyűlési október 26—29. napjaira össze.
Az országos naggylllés rendje a köveikező:
Október 26. szombat. Délután fél 5-kor ünnepélyes Veni Sancte az Egye-lemi-leinplomban. Mondja Szmre-csányi Lajos egri érsek, szentbeszédet mond Shvoy Lajos székesfehérvári püspök. Délulán 5 órakor Krisztus királyságának ünnepe a székesfővárosi Vigadóban. Esle 8 órakor Katolikus Népszövetség diszgyfllése a Vigadóban.
Október 21-én vasárnap Reggel 8 és fél órakor Cesure Orsenigo érsek pápai nunclus főpapi szentmiséi mond a belvárosi föplébánía templomban. Délelőtt 10 ómkor első nyilvános megnyitó ülés a Vigadóban. Beszédei mondanak : Apponyi Albert gróf, Cesare Orsenigo pápai nuncius, Glattíelder Gyula Csanádi püspök, Kiebetsberg Kunó gróf miniszter. Délulán 3 órakor szenlséges körmenet, melyei a Bazilikától az Országház előtti térre Szmrecsányi Latos egri érsek, vissza pedig Zichy Oyula gróf kalocsai érsek vezel. Az Országház előtti téren Serédi Juszlinián biboros hercegprímás mond szentbeszédet.
Október Mán, hét/ön., Serédi Juszlinián hercegprímás az Orök-imádás-tcmplomban szentmiséi mond. A szentmise 8 ómkor kezdődik. Az Egyciemi-lemplomban 8 és 10 órakor Hanuuer A. Islván váci püspök mond főpapi szenmisét Délelőtt 10 órakor eucharisztikus gyűlés az Örökimádásban. Délután I órakor második nyilvános Illés a Vigadóban. Beszédet mond l.áng János orszgv. képviFelő, Itász István tábori püspök, Breyer Islván segédpüspök.
Október 2<>-én, kedden. Reggel 9 órakor Tedeumos szentmisét mond a szerviták templomában Virág Ferenc megyéspüspök. Délelőtt 10 órától egyesüleli gyűlések. Délután 4 órakor harmadik nyilvános gyűlés a Vigadóban. Beszédet mondanak Maitáth József gróf v. b t. I., Vass József miniszter és Serédi Juszlinián biboros-hercegprimás. Esle 6 órakor gyerlyás könyörgő körmenet a Vigadótól a
ZALAI KÖZLÖNY
szentgellérthegyi Sziklalemplomhoz.
A nagy gyűlés résztvevői az összes magyar vasutakon és hajókon féláru utazási kedvezményben részesülnek. Az igazolvány ára 1 pengő. A nagygyűlés nyilvános gyűléseire érvényes tagsági és székjegyek és féláru v.isuli utazásra érvényes igazolványok (az Országos Katolikus Szövetségnél Budapest, IV., Ferenciek-terc 7.) lehel megvallani.
Két ló fark : epy hónap
Levágta féltucat lónak a tarkát, három hónapot kapott érte
Nagykanizsa, októbor 11 Szinte cl sem hinnők, hogy megtörtént, ha nem olvasnánk hiteles tudósítást Uj Somogy cimü kaposvári laplársunkban erről, hogy mos-lanában már lófarkot is lopnak. — Sajnos, a ludósilás nem számol be arról, hogy mi célja voll a féllucal ló Icuyirbíilt farkával a tolvajnak, hacsak nem a lószőrmalrác szálli-lásra gondolt, ami azonban legújabban iratlárba kerüli.
Inie n lóf.irk-tolvajlásról szóló hir: ..líáesl Károly napszámos Kőnkh .lánox pocsérvlunvvl gazdaságának istállójába belopódzott ós hnt lónak levágta a tarkát ók azokat ellopta. A kaposvári klr. törvényszék egyes bírája lopás vötsógó miatt három hónapi fogházra ltóltc. Az Itótet jogoróH."
napi hírek
NAPIREND
| Október 12, szombat
i Róin. katolikus: Miksa. Prolesl. I Miksa. Izraelita : t tart hó 8.
i Képkiállítás a Caslnóban. Nyitva
• egész napon át
• Várost Mozgó. .Mámor" (Ördög az j asszonyban), dráma — .Éva almá|a" i 8 lelvonásos szenzációi film.
| Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. : hó végéig a Bogenrleder Frigyes-féle : .Megváltó" gyógyszerlár. i Oózfílrdó nyílva reggel 6 óríiól eale I 6 óráig (bélló, szerda, [rtt.lek délutin : és kedden egész nap nóknek).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiát megfigyelő Jelentések: Pénteken a himér-stklet: Reggel 7 órakor +6 8. délután 1 árakor | 13 7, este 9 órakor +7-6
Felhőzet: Reggel b>rul(, délben és este lelllós égboltozat.
Sziltrány: Reggel dél, dé,ben nyugat, este délnyugati szél.
A Mataurológiai Intésről 10
órakor ial.nlti váltósé, aránylag httwtta idtt •érhát*, klaabb aa«k-H«l, .Ballag megélénkQIS sza-Ickknl.
— Személyi hir. Király Kálmán székesfővárosi műszaki főtanácsos hivatalos ügyben Nagykanizsára ér-kezell.
Amatőr munkák:
előhívás, másolás, nagyítás olcsón elvállaltatlk:
Nagy választék
kedvező részletfizetésre.
9X12 leniezesgép . 38 pengő és feljebb „K 0 D A K" . . . . 24 pengő és feljebb
Mindig friss
lemezek, filmek, másolópapirok, vegyszerek
Szabó Antal8portés ,ény
képéueti szaküzlet I
igaft. október
M«, ixambalon 4< holnap, waaérnap
disznótoros vacsora
turóKSUMá éa töpörtyűs pogácsával Kiltlnó boio\'< és édes muskotály J I P. ■aponta fOatSIt sonka áa fOatAII kolbáaz kapható.
Kitűnő magyar konyha, pontos és
figyelmes kiszolgálás. Silvei pártfogást kát tisztelettel
Perényl János
vendéglő..
• Abonnanaak fal.ótatnak. •
— Ma: a Leányklub teadélutánja. A Szociális Missziótársulat ma délután 6 órakor tartja műsoros teáját a Missziósházban. Szavalatok, jené és énekszámok, ünnepi beszéd szerepelnek a szépen összeállított műsoron. Belépődíj I pengő. A Leány-klubnak ez az Idei első nyilvános megmozdulása teljes mértékben megérdemli a nagyközönség érdeklődését.
— Tánciskola. Ma szombaton este B órai kezdettel a Kaszinóban össztáncot tartok. — Különóra egész nap. Szives pártfogást kér Uábor tánctanár.
— A nagykanizsai Katolikus Férfiliga ma esle 7 órakor tartja szokásos összejövetelét P. Deák Szulpic plébános vezetése alatt.
Menyasszony: Akárki akármit beszél, tudom, hogy csak akkor lesz tartós és szép kelengyém, ha vásznat, asztalneműt és paplant Singer-nél veszem.
— A KANSz nagykanizsai törvényhatósági választmánya folyó évi október hó 12-én, szombaton délután 6 órakor a postapalota földszínű kis tanácstermében értekezletet tart, amelyre a helyi elnökség kéri ezúton is a tagok szives mcgjcle-né<él. Dr. Szabó Lajos elnök.
= Közismert Singer József és Társa dúsan felszerelt szönyegrak-tára. Elsőrendű minőségek mérsékelt árban.
— Népgyűlés. A közigazgatási választások mindjobban mozgásba hozzák a város minden rétegét. Az iparosok és kereskedők már jelentett gyűlései mellé most a munkások is csatlakoznak, akik vasárnap délelötl fél II-re hivtak össze népgyűlést a Polgári Egylet kertjébe, kedvezőtlen idő esetén a Munkásotthonba, délután fél 4-re pedig Kiskanizsán a Templomtérre, kedvezőilen időben a Simon-vendéglőbe. A népgyűlésen liaticz Oyula v nemzetgyűlési képviselő tart előadást a politikai és gazda -sági helyzetről és ezekkel kapcsolatban a községi képviselőtestületi vá-laszldsokról.
— Elhalasztották az országos jegyzőgyülést. Az Országos Jegyző egyesület elnöksége az október 23—24-re egybehívott országos jegyzőgyülést az időközben a hónap végére kilüzött megyei választások miatt november 12-13 ra halasztotta el. November 12-én délelötl az egyesületi választmány ülést tart Pest vármegyei székházában, az országos közgyűlés november 13-án délelötl kezdődik Budapesten a régi országházban. Az ülések tárgysorozatán a községi háztartások reformja, a jegyzői képesítés emelése, az iskolánkivüli népmüvelés ügyének országos szabályozása, az adóügyi igazgatás rendellenességei, az egyesilelt vár-megyei nyugdijintézeli szabályok hiányai, a jegyzői oklratszerkeszlési l°g, a statisztikai munkálatok egységesítése és az egyesület belső élednek elintézni valói szerepeinek.
ZALAI KÖZLÖNY
— Ilalmérők figyelmébe. Minthogy az uj bortörvény kivonat s a korcsmai hilelekról szóló miniszteri rendelet kifüggesztése minden ital-mérőre — a korlátolt kimérökre is — szigorúan kölelező, nehogy a legközelebbi borvizsgálat vagy rendőrhatósági ellenőrzés alkalmával bárki kellemetlenségeknek legyen kitéve s meghirságoltassék, igyekezzék mindenki a bortörvényből egy példányt, a korcsmahitelekről szóló rendeletből pedig az italmérő helyiség minden szobájára egy egy példányt besze-
rezni s azt ott mielőbb kifüggeszteni. (Bortörvény kivonat 1 P 10 fill Korcsmahitel rendelet 60 fill. a Zalai Közlöny nyomdában kapható.,) Vendéglősök titkára.
— Uj rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére dijmente-hen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstein Szombathely.
SPORT ELET
Ádáz küzdelem lesz vasárnap délntán a Zala-Kanizsa és a Vasas között a pontokért
A Vasas megerősített csapattal jön Kanizsára Vasárnap délután 2 órakor kezdődik a meccs
Nagykanizsa, október 11
Ugylátszik, végre hosszú idő után a Zala-Kanizsa is csinál egy igazi kasszanapot. Legalább is erre enged következtetni az a folyton növekedő érdeklődés, mely a vasárnapi Zala-Kanizsa—Vasas bajnoki találkozói kiséri.
Bizonyos, hogy a II. liga legádázabb küzdelme ez a csata lesz, mely nemcsak azért ígér nagyszerű sportélvezetet, mert a Vasas elsőiz-ben jön Nagykanizsára, hanem azért is, mert a Zala-Kanizsa már régen adós egy szép eredménnyel és a játékosoknak most már szívügye kell legyen a vasárnapi győzelem.
A Zala-Kanizsa várható fclállitásll már ismertettük. A Vasas szintén erősen készülődik a kanizsai vendégeskedésre és több poszton megerősítette. csapatát, hogy pontot, esetleg
pontokat vigyen haza.
A derbire igy fog felállani a Vasas : Bereczky — Kemény, Szemere, (Slreicher) — Dym, Burger, Tomec — Koffler, Brunecker, Bednarik, Moravcsik, Stanczl.
A Vasas eddigi szereplése a szezonban, a Sabáriával vivott 0 :0-ás eldöntetlentől eltekintve, mind győzelmet mutat fel. Ezzel szemben mi már tekintélyes számban adtunk le pontokat.
Ez a körülmény késhegyig menő harcol fog jelenti a zöld gyepen és nem kétséges, hogy a honi pálya előnye, a lelkes közönség biztatása meg is hozzák a győzelmet a — Zala-Kanizsának.
A mérkőzést a zsidóünnepekre való tekintettel pontosan délután 2 órakor kezdik. Biró: Boronkay. Határbirák: Kaufmann és Wolf.
Amatőrök vasárnapja
A kanizsai amatőrök babéraikon pihennek és csak tréningeinek
Nagykanizsa, október 11 Az NTE vasárnap szabadnapos és páholyból nézi riválisainak a bajnokság kialakulására mindenkép fontos küzdelmét. Nem pihen azonban az NTE, hanem a profi bajnoki után, fél 4 órakor barátságos mérkőzést játszik a Kiskanizsai Leven-lével a következő összeállításban: Csondor — Jámbor, Reithoffer — Veliák, Radics, Beke — Mészáros, Rilter, Szollár, Kiss, Harangozó.
Kaposvárott lesz a legfontosabb bajnoki mérkőzés. Az NTE nagy riválisai, a KAC és a PVSK ütköznek meg. Az eredmény nyílt, akármelyik is győzhet, de nyerni fog mindenképen az — NTE is. Kaposvárott lesz a KTSE—PEAC mecc« is. A Turul a favorit.
Pécset! a PAC a Nagyatádi TSE ellen bizonyára győz. Már erősebb küzdelem lesz a másik pécsi meccsen, ahol a PSC a Szigetvári AK ellen
Sorsjegy nélkül nincs főnyeremény!
Vegyen egy
•"^irX Hirschler tőzsdében.
FAnyaramány i 100.000, 100.000, 100.000, fzerenciés esetben 500.000 Pengő és még azámoa klaáp ís nagyobb nyeremények.
«is I. húzás október 26. é* 29.
Sorsjegyek ára: Egész 24 P, fél 12 P, negyed 8 P, nyolcad 3 P.
CZOCZEK IMRE
ci mf eit 6, szobafestő és mázoló vállalatit


Erzsébet-tér 18. sz. aló, a volt
Szarvas szálloda
udvarba helyszte át.
II
- Köszönöm
isméi jól vagyok. Igen, nyomban As-pirin labletiákal vettem, amelyek meghűlésnél és fejfájásnál mindig segilellak. Bizonyára ismered az eredeti csomagolási a Bayer-kereszt-talí
játszik. Itt döntetlen a valószínű.
Dombóvárott is kemény meccs lesz s a DVAC csak legjobb tudásával győzhet a VOQE ellen. A bajnokság állása a következőt
1. KAC
2. NTE
3. PAC
4. DVAC
6. SzAK tl. VOOK
7. PVSK H. PSC II. KKMC
III. NTSE
11. KTSE
12. PEAC
M 1!
1 25 S
1 23 9
2 10 12 10 2 15 10 9 S 13 1U 2 11 11 1 ifi 7
II 12
tl 12 III
n 10 24
4 4 1U
Az NTE-nek a KAC, VOOE és PEAC; a KAC-nak NTE, PVSK és VOOE; a PVSK-nak pedig a KAC, KRSC, PSC, NTSE, KTSE, SzAK és a PEAC elleni meccsel vannak hátra. A hátralévő ellenfelekel tekintve, az NTE helyzete a legkedvezőbb, annál is ink ább, mert tavasz-szal a KAC, PVSK, DVAC és SzAK elleni, tehát a legnehezebb meccsek Nagykanizsán lesznek.
(A Zala-Kanlzaa FC) felkéri meccs-rendezőit, szlveskodjenok vasárnap délelőtt fél II órakor a Centrál kávéházban fontos megbeszélésre megjelenni.
Tipp-szalvény
ZRLA KATIlZSfl—VASAS f[
eredmény :............ félidő :
olvasható névaláírás.
Imiim klT&Dű mtDfiségfi konyak 3*50 1 iii.r» ena kitüiiű minűsÉgQ tearam 3\'54
Likörök nagy választékban 1
Idei termésű világhírű
PEKKAREK TEÁK
már megérkeztek, kaphatók
Inszel és Friedenthal
tüszer- és csemegekereskedésében
ZALAI KÖZLÖNY
1PM. október 12
közgízmság
TŐZSDE
A tőzsde hangulata ma szilárd volt. A nyitási árfolyamok a tegnapi zárlathoz viszonyítva javulást tüntettek fel sa jobb berlini hírek ujabb szilárdulást idézlek elö. Miután fedezési vásárlások történtek, a tőzsde forgalma élénkebb volt, mint az elmúlt napokban. Egyes papírokban 2 —3\'Vos, néhány kivételes értéknél még ennél nagyobb áremelkedés fordult elö. A fixpapirok piaca üzlet-tclen, a devizapiac változatlan volt.
Zürichi sárlat
Párti 30*31, London »17»/l, Newyork 517-35, Brtlssel 7119. MtUno 27Ö8Vi Madrid 76 85, Amlterdam 308-15, Berlin l?342\'/», Wien 73-77, Sofla 3-73»/l, Prága 1531, VanóJSSOO, Budapest »0*SI> i ttelgrád 913, Bukarest 3 0/1«,
Termén ytíitie
Buza 20 flll., rozs 10-15 flll. emelk.
Ilma ttiziv. 77-ei 23 00-25-25. 7«-aa
23 10 -23 40, 79-el 23 55 2.V80, 80-ai 2370-23«S, dunánt. 77-ea 22 00-22 20, 7ft-is 2215-2345. 79-ei 33 50-23 10. HO ii 22 60 -22 80. roza 16 60-16 75, lik Jrpa 15-75-16-50, lörárpa 1750-19 00 lab 14-00—!4 25, tengeri tizt. 23 60—
24 -, dunántúli 18-50 19 00, repce 5100-53-00 korpa 11 00 11-25.
k bndapeitt Tflitde derlia-je^ÍM
VALUTÁK Angol I. 27-15-27-90 Belgáit 79-65-80 05 Cieh k. 16*86-16-96 Dán k. 152*65-153 25 Dinár 9 99-10*07 Dollár 570 20-572*20 Francia 1.22*30-33 60 Holl. 229-80 230*80 Lengyel 64-05 64 35 Uu 3*36-3-40 Léva 411-416 Líra 29 80-30*10 Márka 136 30-136 90 Norvég 152 70153 30 Schlll. 80 25 80 65 Peseta 84-70-85-40 Svá|dl. 110*35 110 85 •véd k. 153*25 153 85
DEVIZÁK
AtnaU 230*10-230-80 Belgrád 10-09 10*12 Berlin 136*47-136 87 Brtlsszet 79*82 80 07 Devizáid 3*40-3*42 Kopenh. 152 87-153 27 London 27 83-77*91 Madrid S4-80-8V40 Milano 29*93-30-03 Newyork 572*10 3 70 Oszló 152*90-153 30 Páris 33*45-33 53 Prála 16 93-16*98 Slútia «\'13-4-15 Stockh. 153*45-153 85 Varsó 64*13-64*32 Wien 80-40-80*65 Zürich 110*58-110 88
Sarttnfaár
Felhaltál 3651, eladatlan 1421. — Első rendű 1*46-1*48, Medett 1-34—1-38, szedett köiép 1-24—1-23, kónnyll 1*10—1*30, t-só rendo öreg 1*28-1 33. Il-od rendll örer 1-14—123 angol atlldó 1*30-1*60, szalonna nagyban 1*60—1*64, isir 1*96 2-00, hu 1-48-1*66, izalonnáa lélserléi 1 60—1*80.
V** -. Mlaüil HyosU fe LipkWtS Milalat, lankaatxsáa.
Felelő* ktactó: Zalai Károly.
talamrtan telelen i Nwykanlui 70. n.
Jövő évi
gyümölcs termését
már most részben biztosithatja, ha gyümölcsfáit
enyvgyflrflkkel
látja el, amelyek megakadályozzák, hogy a fák ágaira az araszolók felmásszanak petéik lerakása céljából. Hernyóenyv Hernyóenyv-ptipir Gyümölcsfa karbotineum kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya él növényvédőszerek kételkedésében
Nagykanizsán, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett. Teteten 130.
Különféle műtrágyák kimérve él zsákszámra állandóan raktáron.
apróhirdetések
Ai apeóWrdetéMk dl|a 10 sióig 10 Flléf, Minden további hó dija 5 flll. Vilii ea tbuiepnap 10 szóig tlllár, mindea további ttó dija S flll. Szerdia és pénteken >0 szóig §0 fillér, minden további azó dija • flll. Omuó • minden visla-gabb betűből álló szó két ir.0r.ak számíttatik. Állást kereteknek 501-1 eagednitny.
Hl<-dató»ek S (««) partgí 8«»««p«n alul a falaalagua keii»««M», iiáinláfái elkarOla*., «<*||«ll altra llsctanddt:
Egy jókarban levő gyarmakkooalt keretek. Cim a kiadóban.
Trapplataaajt, kerékvételnél ~ kilója P 2 60. Vida, Kazlnczy-utca 13. 4.,48
Jf karban levő kávóptlrkSIS gépel meg vételre kereaTeutieh Cuizláv drogéria. 5041
Eladó egy szoba bútor, eaetleg részletfizetése la Bóvebbet Zalaizentmihálv— PáCSá állomáson 5031
Kiadó Migár-ul 12. szám alilt emeleten két egymáibanylló szoba lépcsőházi he-járatlal, ■ orvoil rendelónek vagy Irodá
Lépesmézet,
nyersbőrt, égy-tollat, v a a a t és fémet
legmagasabb áron vásárol
Btrém Bernát és F5»i
Erzsébet-tér 16. assi
Egyszobás utcai lakéa konyhával nth. kiadó Pelótl ut 36>a. 5C46
Vátaxobáa utcai laká-t kiadó az ösz-szei mellékhelyiséggel, Szemete-utca 11.
5074
Eladó egy fehér márványtnoidri réz lábakkal él egy Itlrdókid Eötvöi-lé 6 iz alatt. 5077
Eladó egy Jó 730-as motoroi oaépIB-■ arnltura, lóheitejtóvel. Oétuiz. K I-ntánnát, Sxepetneken. 5030
Blraalma, muakoláttt éi oyAagv-az»IA kapható Csengery ul 39. .\'07,1
Haunáll kályhát, vilit, rezal. ólmot éa mindenféle csövet magas áréit vesz Sternbeig Vllmoi, Telekl-ul 20. 4682
Igen szép, két egyei (nagy) abtakra való kézimunka függöny eladó Főul 2ti. 50.6
SutoroKott saolát keieiek azonnatra. Clm: Telelőn 337. izám. -5Ct>3
F6atóshar értő tiszta, rendhez szokott bájni-ónft kerestetik kis cialádhoz. Clm a kl-d^ban 61,76
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefoni 595.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám jaiuanL.un—i m m i i i ninr~r.....
Budapaatan lak* leAmomltox keresek \'gy lót fózni tud\', tls/.tii mindenei szikiéinél. — ürtlnleld Mikiané, Kinizii-
utca 5. 5078
XülAnbajáratu u\'cal izoba eiAizubá* vat, butoioiva vagy bútor nélkül, azonnal kiadó Kazlnczy-utca 2 - 5084
Jókarban levő Iróaaxtbl megvételre kereilellk. Clm a kiadóban. -Í087
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak — különösen a Transdanubia Egyesült Gőzmalmuk igazgatóságának, tisztikarának és munkásainak — akik felejthetetlen férjem elhunyta alkalmával jóleső részvétüknek kifejezést adtak, ezúton is hálás köszöneteméi fejezem ki.
Nagykanizsa, 1929. oki. 12.
Özv. Wlrth Lászlóné.
Mos t Fim i
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gÖimoiő, vegytlsxtltá, ruhaftslő
t iiombathi.NI or»» Ipa.UMllUtoo jf«Byíntniű«l kitUntctv*
N.GYKaNIZSA
(JyUJtölcIep; Gyártelep t
Kazinczy u. 8. lluuyadl-u. 19.
Nem kel! idegent"\' mennie, mielőtt bármit feitct vagy lls/tinai. Győződön meg ft\'alm olc-óságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen fényű KaUérilsitltAs 1 Tisztit! a<* PIlBséro^l
HIRDESSEN
a „Zalai K8zl5ny"-ben.
UBP6ESZTENYET
veszek métermázsánkint 3 pengőért, minden mennyiségben, vagontételben is.
Szegő Mór,iötvöi-tér 2
A világhírű AiG írógépek
képviseletét és egyedárusitását Zala-megye területére átvettem.
Az AEG Írógépek üzletemben megtekinthetek kívánatra képes árjegyzékkel díjtalanul szolgál:\'
AEG Unió Magyar Villamossági R. T. zalamegyci körzetképviselete
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc «3t
Nagykanizsán, Erzsöbet tér 4. szám alatt
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit időközünkint tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
Gyüjtőtelep: (Nagykanizsa, Erzsébet-tér
I4212__
ÉH? ESITÉ8.
Étteaitem a n. é lózónséget, hogy 1 Vlda- hasban
műhelyemet
fivérein eltá^oráM miatt nem sxOn-tattem meg, htnem továbbra le fenntartom.
Hlyálla\'ok mindent.emU ylxvexetók-exareléat, osalornAxeet, valamint lakatos munkákat. Továbbra is maradok tlsatelettel
"" CzvetkA Mátyás
vl\'/ve/.e\'ék-szereló és lakatos
Nyomatott a Dél zalai Nyomda és Upkiadó Vállalatnál Nagykanizsán, (felelős üzlstvi-zetfi •\'
A nagykanizsai klr. Járáiblróiág, mint telekkönyvi hatóság.
8638/lkv. 1929 azánt.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Kálocii Ferenc végrehajlatónak TórOk Jánoi (11Ö1 Bor Ágnessel) galimbokl lakói végreháj lést szenvedd ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi halóság a végrehaltató kéretnie következtében az 1881 : I.X l.-c 144 , 146 és 147. §-al értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 80 P lókekövelelél, ennek 1927. évi október hó 8 n> piától járó 8° 0 kamata, 2} P 50 flll. eddig megállapított per- és végrehajtási 18 rz árverést kérvényért ezúttal megállapított 13 P költiég behajláia végeit, a nagykanizsai klr járáiblróiág terlllelén tevó, Oalsnthok közséRben fekvő 11 gillra-bokt 188. sztjkvnen 251 hisz. alalt felveit ház, 2il,a. sz alatt közöa udvarral, vég^ nevén áhó egész ingatlanra (5SU P, u. a. likvhen fellett 1178 b. hm. szántó 1 Szítai dűlőben egész ingMIanra 210 P és a galatnbokl 1689. Iztjkvben 1889 briz. a loglill izóló és kaaiáló a Rigóbegyea végrehajláit szenvedő nevén álló "t rélzére 5011 P kikiáltási árba-*.
A leiekkönyvi hatóság az átverésnek Oalambok köziégházinál meglartállti 1929. évi december hó 13. napjának délelótll 10 óráját iltzt kl éi ai árverési teltételeket -»z 1881 : LX l -c. I.\'O. § a alapján a követ keztíkben állapítja meg\':
Az árveres alá kerü:ó ingatlanok 1 kikiáltási ár kélliTiiindárát alacionyabb áron nem adhatók el.
Az átverclni szándékozók köletesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénz-óén, vagy az 1881 ; I.X. t.-c. 42. §-iban meghatározóit árfolyammal számilott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról ctétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverést feltételeket aláírni. (1881 ; LX. t.-c, 147., 150, 170. §§.; 1908.* XLt. I. C. 21. §.
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltást árnál magasabb Ígéretei lelt, ha többet ígérni sermi sem akar, köteles nyomban a kikiáltást ár százaléka szerint megállapított bánátpénzt az általa ígért ár ummnaniiyl százalékáig kiegészíteni. 1908: LXI. \'--c-
a. §.j.
Nagy kanizsa, I92J. évi szeptember hó 26. napján.
Dr. Sarjory s. k. kir. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Mtkó s. k. 5072 lóttsit.
iala. Károly,)
69. évfolyam, 233 síim
N«gyk»nlM«, I9W október 13, vasárnap
Ara 16 fillér
ZALÁI MONT
giokcuiMs is kiadóhivatal: PS-ut 5. uim Keszthelyi ftókkladóhlvitsl Kossuth U|os-u. 32.
POLITIKÁI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMbctM lm: egy bóra 1 pa«d
Optimizmus
Irta: Désl Qéza orszgy. kópvlseló
Minden intézménynek annyi az értéke, amennyi tartalommal töltjük meg. Tőlünk függ, hogy a parla-mentárizmnsnak milyen legyen a színvonala, milyen legyen a hangja, milyen legyen az ériéke, milyen legyen a munká|a. fis munka alatt nem azt értein, ha vadászszenvedély-lyel kutatunk hibák után, mert nem kell Teli Vilmosnak lenni ahhoz, hogy a mi nyomorúságos és szomorú viszonyaink között, aki keres hibákat, telitalálatra ne akadjon.
Nem azt kell csodálni, hogy vannak hibák, hanem azt kell csodálni, hogy Trianon ulán, vesztett háború ulán, a még nyomorúságosabb béke ulán, a különböző forradalmak, a megszállás, gazdasági összeomlás, társadalmi viszályok után, még egy-* általában itt vagyunk, élünk és állunk, amikor, ha körülnézünk a világban, láthatjuk, hogy a győző államokban sem valami rózsás a helyzet, ott Is keseregnek és nyomorognak s akik nagyok és gazdagok lettek, azok is a lenni vagy nem lenni legelemibb kérdéseivel küzdenek. A gazdasági defetizmus végső veszedelembe viheli az országot. Nekünk, Igenis, szükségünk van bizalomra és optimizmusra, mert ha bármi történik is, ha a földrengéseken mentünk is keresztül; ha sok minden eHolűdott is, aini lent voll, leiül kertllt, sfik-pedig. ami fent volt, alul jutott, kicsikből nagyok, nagyokból kicsik, gyengékből erősek és erősekből gyengék leltek : mégis, meg kell tartanunk optimizmusunkat. Szerencsétlen orvos az, aki betegét kétségbeeséssel és lemondással akarja gyógyítani. A hit a gyógyulás egyik fontos tényezője.
Ezen a téren örömmel köszöntöm Wekerle pénzügyminisztert, aki ujra az optimizmust hozta be a magyar gazdasági életbe, részben az adóelengedéssel, részben adóenyhilésck-kcl kezdte meg működését s a megakadályozta azt, hogy a behajtások lerén a zaklatások elviselhetetlenné váljanak. Osztozom abban a reményben is, hogy a pénzügyminiszter a cselekvésnek ezt a módját a jövőben is fentartja és öregbíteni fogja.
A kultura és a gazdaság kölcsönhatásban vannak és primitív, műveletlen társadalmat gazdaságilag se lehet feljeszteni. Amikor mindenünktől megfosztottak minket, akkor egyedül és kizárólag kullurfölényllnk-kel élhettünk és állhaltunk meg a népek nagy versenyében s a kuliurának, esetleg, még túlfeszített törekvéseit sem szabad lekicsinyelni.
Ez nem zárja ki azt, amit a pénzügyminiszter programjának alap-léteiéül mondott, hogy takarékosnak kell lennünk, mert szegény országban, szegény emberek vagyunk. A
szükséges kiadásokat teljesíteni kell és le kell mondanunk sok mindenről, meri végre ez a szerencsétlen nemzedék nem viselheti a távol jövendőnek minden terhét és kiadását.
Sokan a mai időket Mohácshoz hasonlítják, a világosi fegyverletételt követő időkhöz, amikor, az abszolutizmus megszüntetése után, ismét az alkotmányos élet következett be. Tény az, hogy ma minden téren végtelen erőfeszítésre, minden erőnek megmozditására és az. erőknek összhangbahozatalára van szükség, ha meg akarunk állani, akkor, amikor
körülöllünk csupa ellenség és ellenséges hangulat uralkodik, amikor különösen, az utódállamokban, még most sem csökkent és nem mutat javulási ez a hangulat.
Azt szokták mondani, hogy a jó kereskedő a tőzsdén megjálsza a holnapot. De itt nem játékról, hanem véres, eleven valóságról van szó és nagy Indás, nagy hazafiság, nagy önfeláldozás szükséges ahhoz, hogy a holnapot szebbé és jobbá tudjuk tenni, mint a mai nehéz időket.
Tárgyilagosan és magyar szívvel kell megítélni az ország ügyeit.
Garami, Buchinger ésWeltner megkapták az amnesztiát
Budapest, október 12 (Éjszakai rddiójelenlés.) Vitéz. Hortfiy Miklós kormányzó a kormány elöter/esztésére elrendelte, Gogy akUlföldiintartózkodott Garami Ernő és B u c|>l n g er Manó. valamint Weltner Jakab budapesti lakosok ellen évek óta folyamatba tetfbUnvádl el/árást pertörlés folytán megszüntessék. Nevezettek az utóbbi évek folyamán olyan magatartást tanúsítottak, amely leQetüvé tette, Gogy számukra a kormány a legtöbb kegyelmet kieszközölhesse. (M. T. /.)
Beí^Ien István nem fogadta el nalt&axár 12 pontfát
Kedden ül össze a képviselőház megnyitó fllésre
Illetékes helyről a Magyar Távirali Irodát ugy informálták, hogy Bethlen István gróf miniszterelnök ma közölte Ballhazárral, hogy a 12 pontból álló programmjtll nem leheli magdévd.
Budapest, október 12 (Éjszakai rddiójelenlés) A képviselőház — mint a Magyar Távirati Iroda jelenti — október 15-én, kedden délelőll 10 órakor ülést tarl.
á 46 életet követelt prágai házbeomlás
felelős mérnökeit egy-egy évi szigorított fogházra ítélték, de az Ítéletet felfüggesztették
Prága, október 12 (Éjszakai rddiójelenlés) Az itteni járasouóság ma tárgyalta az 1928. oklóbcr 9-én törlént házbeomlási katasztrófa ügyét. Ennél a katasztrófánál 4ti ember vesztette éleiét és 20-an súlyosan megsebesültek. A bíróság Alondl Rezső mérnököt és egy építészmérnököt gondatlanság ciinén I — 1 évi szigorított fogházra ítélte. Az ítélet végrehajtását azonban 4 esztendőre felfüggesztették. A kél elítélt mérnök anyagi erejéhez képest köteles a kárt is megtéríteni.
Budapest, október 12
Balthazdr Dezső református püspök ma megjeleni gróf Bethlen István miniszterelnöknél, kivel ölnegyedóra hosszal tanácskozott. A miniszterelnöktől való lávozlában a következő kijelentést tet!e:
A miniszterelnök ur 12 pontból dlló programomat a maga egészében nem fogadta cl. Ezzel, ugy érzetn, a helyzet sulyosbodotl. Az ezután követendő politikai magatartásomnak meghatározásához pár napi időre van szükségem. További elhatározásomról a közvéleményt tájékoztatni fogom. Elmondotta még Balthazdr, hogy a tizenkét pontból álló programot a miniszterelnökkel behatóan pontról-pontra vitatta meg. Bethlen István részletesen, mindenre kiterjedően tette meg a maga észrevételeit. Voltak egyes pontok, amelyeket a miniszterelnök teljes egészében magdévd leli, viszont vollak más pontok, amelyeket a maga egészükben nem tartott megvalósil-hatóknak.
Balthazdr, még ma délután visszautazol! Debrecenbe.
A burgenlandi rablógyilkosság
két magyar tettese közül az egyiket ellogták Németországban
Itpgeusburg, október 12 (Éjszakai rddiójelenlés) Az alsóausztriai Salbrunn és St\'xneusiedl közölt az országúton meggyilkolva és kirabolva találták Stcfan Kuslricli gazdálkodót.
A gyilkossággal két vándorlegényt gyanúsítanak, akik felkéreztek a gazda kocsijdra, aztán a lőccsel le-ilttötték és elrabolták a szerencsétlen ember 800 shillingjét. Esle a regens-burgi vasútállomáson elfogták Kiss Ferenc Sándor 30 éves magyar származású szerelöl, aki bevallotta, hogy ő és társa, Lenkei Ferenc cipészsegéd gyilkollák meg Stefán gazdát. Lenkeiről megállapították, hogy Re-gcnsburgból elulazott és Berlinbe igyekszik.
Donmergne és Brland
Brüsszelből visszautaztak Párlsba
Brüsszel, október 12 (Éjszakai rádiójelenlés) A francia köztársasági elnök és Briand ma délelőll megtekintette a brüsszeli francia intézeteket és intézményeket. Az állomásra kikísérte őket a király és kél királyi herceg. A bucsu az államfők között rendkívül szívélyes voll. A vonal Páris felé fél 3 órakor gördült ki az állomásról és este érkezett meg.
A templomokból
vendéglőket csinálnak Oroszorsxágban
IVirK október 12 (Éjszakai rddiójelenlés) Lapjelenlések szerint a szovjet a templomokat vendéglőkké alakítja át. Egyes templomokat azon a cimen bontanak le, hogy forgalmi akadályokat képeznek. A híresebb templomokból, mint a St. Basil templom is, muzeumot csinálnak.
Megszűnt
a pécsi bányász-sztrájk
Pécs, október Ili (Éjszakai rddiójelenlés) A pécsi bányalársulal közli, hogy szombaton a bányatelepen és a pécsi András-telcpen megjelentek a munkások és felvették a munkát. A Szabolcs és Vasas bányákban is emelkedett azoknak a száma, akik sztrájkot abbahagyták.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 13.
Nem fogadják el lanln lemondását
Bukarest, október 12 Maniu minlszlerelnök ma kihallgatáson jelent meg a régenslanács-nál és tekintettel arra a körülményre, hogy a régenstanács egy uj taggal egészült ki. fela|ánlolla a kabinet lemondását. A régenstanács lagjai kijelentették a minisiieretnöknek, hogy továbbra is bírja bizalmukat és nem fogaitták el a kormány felajánlotta lemondását. A parlament november 15-én kezdi meg munkáját
Versengenek a városok a vidéki rádió adó-állomásért
Nagykanizsa is belekapcsolódhatnék a versenybe
Tukát
kaució ellenében sem helyezik szabadlábra
Prága, október 12 A Narodny l.isty Írja: Tuka védői 300.000 cseh korona biztosítékot ajánlottak lel Tuka szabadon bo-csása esetére. A törvényszék elutasító határozatát a Tábla tegnapi ülésén jóváhagyta és kimondta, hogy Tuka a jogerős ítéletig vizsgálali logságban hagyandó.
Habibnllab-t
saját tisztjel adták ki Nadír khánnak
lóridon, október 12 (Éjszakai rádiójelentés) Simleából érkezeit Reuter távirat szeriül Habi-bultah az argori fellegvárba menekült. Saját tisztjei azonban kiszolgáltatták Nadir khánnak, mire beszüntették a fellegvár bombázását.
Mindenütt kaph itól
Termeli:

Magy.
Tejexft vetkezeti KSxpont
Budapest. I., Horthy Mlklós-ut 119-121
Nagykanizsa, október 12 Alighogy a fővárosi sajtó országgá röpítette a hirl, hogy a kereskede lemügyi minisztérium a lakihegyi rádió-leadó állomás felépítésével feleslegessé váll csepeli adó állomási vidékre helyezi, — nyomban megindult a vidéki városok versengése az állomásért,
A kereskedelemügyi minisztériumban eddig Miskolc, Debrecen, a du-nánluli városok közül Szombathely és Pécs városok lellek lépésekel azirányban, hogy elnyerjék a rádióállomást, ami mindeneseire hatásos propagandája volna akármelyik városnak is és gazdasági tekintetben sem lehelne indifferens.
Szombathely ugyan egyelőre cáfolja, hogy megtelte volna a kez-
deményező lépéseket az állomás elnyerésééri, ez azonban milsem változtat azon a tényen, hogy a városok felfigyellek és ugrásra Ítészen állnak, hogy mihelyt a tervek konkrét formában is aktuálissá válnak, azonnal komoly akcióba léphessenek.
Vájjon Nagykanizsa nem kapcsolódhalnék a versenyzők sorába? Megpróbálni semmibe sem kerül és akkor sem vesztetlünk semmit, ha nem sikerül. Ha pedig netán sikerülne, jelentősége valóban nem volna lebecsülendő.
A többi városok is csak a .próbaszerencse" elvén kísérleteznek és — celeris paribus — egyszer miért ne akadhatna meg Nagykanizsa horgán valami kis szerencse?
A debreceni törvényszék felmentette Sándor Imre nagykanizsai oki. gazdászt, akit csalással vádoltak
ürömök nézett elébe. Itt a rendőrség elfogta Sándort, akit Debrecenbe vittek.
Tegnap tárgyalta ügyét a debreceni törvényszék, ahol azonban Sándor Imre bűnössége mellett nem volt elegendő és megnyugtató bizonyíték, m után inkább a volt börtönőr lelkiismeretét terheli a bűncselekmény. Ezért a bíróság Sándori felmentelte a vád és következményei alól.
Nagykanizsa, október 12 Néhány hétlel ezelőtt megirla a Zalai Közlöny, hogy a kanizsai rendőrség elfogta Sándor Imre kanizsai születésű fiafalembert, akit a debreceni ügyészség körözött.
Sándor okleveles gazdász, de elzüllött és igy sikkasztást követeti el, melyért a Csillag-börtönbe került.
Mikor a börtön lakója voll, összejátszott egy volt börtönőrrel és egyik fogoly hozzátartozójától pénzt csullak ki. Mikor a csalás kiderült, Sándor Imre Nagykanizsán tartózkodott, ahol felesége a kórházban épen anyai
- A Kiskanlzsai Polgári 01 vasókőr ma délulán 4 órakor szokásos évnegyedes közgyűléséi tartja széktiázában.
Csibészkirálynő
Operell 8 felvonásban. Vasárnapi Kendezte: BolvAry li黄 Főszereplő Batty Balloné
barbárok
Nero világfilm I
10 fejezel négy világcsavargóról a sivatagról és a nóról. — főszereplők : Maria Paudlar, Albert Steinrüok.
Színhely: Athén, Sao Paulo és egy ostromlott eród a sivatagban
MAGYAR 14 I RAPSZÓDIA
létfő I Póizereplók :
Dita Parto, Lll Dagovar és Wllly Frltaoh.
URÁNIA RMOzTj
A titokzatos kilencnjjn
Drtektlvdráma 7 felv.-ban. Valóság <1 filmcsemege. Főszereplők: Coghlan, Harrissn Ford.
Ó R I A SOK
llét lejezetben. f-ószereplók : Willlam Boyd, A Ilon Hala, Jaoquallna Logan.
Barbárok
A sivatag forró homokjában áll a riff-kabilok vára. Négy világcsavargó tengődik ill a felkelők zsoldján, négy keserű, reménytelen, elvadult ember
& barátok Nagykanizsán
Irta Barbarlts Lajos 7
Temetésért 7, jegyes-cédula megírásáért 10, gyászmise énékiésért 15, külön búcsúztató énekért 17 krajcár voll a slólapénz.
A zárdában gyógyszertár is volt egészen a XIX. század közepéig, ahol a szegények ingyen kaplak medicinát. A századvégi időkben „városiaknak három harangoknak meg-vonyaltatásáérl 45 kr., idegeneknek 1 frl 30 kr." kelleti fizetniük.\')
1778-ban 3128 kalholikus hive volt a plébániának. A másvallásuak : 17 görögkeleti és 208 zsidó. Protestánsok csak Bagolán voltak 22-en. 1816-ban Nagykanizsán 1025 családban 4800 katholikus híve voll a plébániának, voll 75 görögkeleti, 25 protestáns és 1022 zsidó.
A kanizsai vallási és erkölcsi viszonyokról érdekes képet fest az 1824. évi Canonica Visiialio. Eszerint a szegényebb földmives és a gazdagabb iparos lakosság, különösen azonban a néinctajkuak a plé bánia minden jóakaratú törekvését kijátsszák. A legtöbb |ianasz a böjtök miatt van. Vásáros napokon sok idegenből jött német iparos és kereskedő vonult át a város utcáin és ezek .tele torokkal kiabálnak" és egyáltalán nem tisztelik a böjtre vonatkozó jiarancsokat. Vasárnapon-
i) 1807. 241. v Jkv.
ként 10 órakor ktllön csendes német mise van. A szentbeszédet két vasárnap magyarul, a harmadikon németül mondták. A rossz nősze-mélyek száma kevés. Az asszonyok, leányok elég szerényen és tisztességesen öltözködnek, igy a zsidóilök is. („Mulieres el Puellae salis mo-deste vesliuntur el honesté praecipue Hcbrae".) Zenében, táncban mérséklete® a nép A városi magisztrátus szigorúan őrködik a korcsmai botrányok elkerülésén és a plébánosnak ilyen irányban előterjeszteti panaszaira példás büntetéseket szab ki. özvegy, árva, szegény sok van, de a fékezetieneket, szemteleneket és jobb erőben lévőket a koldulástól eltiltották és munkára szorították. A másvallásuak is igyekeznek a ka-tholikusok ünnepeit tiszteletben tartani. A görögkeletiek és zsidók nagyobbrészt katholikus szolgáikat és cselédeiket ugyan néha vasárnap is dolgoztatják és nem engedik el őket templomba, de a plébános teljelen-tésére a városi tanács ezeket mindig megbünteti, A káromkodóknak, ün-nepszegóknek pénz, deres vagy tömlöc volt a büntetése. A vasárnapi mulatozásokat csak litánia után volt szabad elkezdeni, de az ilyenkor elkezdett disznótorok, lakodalmak, sokszor napokig tartottak.
Amint gyarapodott a város lakossága, ugy uótle ki templomait és
temetőjét is. A felsőlemplom megnagyobbítása állandóan napirenden volt, de 1831-ben csak annyit luil lak elérni, hogy a bedőléssel fenyegető lelőzelel megcsináltatták. Ugyanez időtájl a magyar és németajkú polgárság összeveszed az islentis/ teletek sorrendjén. 1830 adventjén ugyanis ujitást lépteltek életbe : hclcn-kénl 3 magyar és 3 német istentiszteletet tartottak a szent János templomban. A „Magyar Polgárok" (megkülönböztetésül a Purgerektöl) folyamodványt nyújtottak be a városhoz, melyben igy méltatlankodnak : „most azonban a Német Polgárok ezen szokást megmásítván, botránkoztalást tettek és erő Szakkal az Isteni Szolgálatot németül tartaltni kezdették." Ettől kezdve aztán a felsőtemplom-ban csak magyar istentiszteletei tartottak.2)
1827-ben mindkét város temetőjét megtoldották egy darabbal. A ha-lottaskocsi és jövedelmei a városé voltak. Sokan lemondtak azonban a parádés halottaskocsiról, mert a város magas dijakat szedett érte. Ezen akar! a város segíteni és több jövedelmet magának biztosítani, amikor a taxát leszállította: „a fuvar-bércn kivill 2 lőra való posztóval 4 frl pengőben." Egyultal halottas-kocsist is fogadott a város, mert sokszor előfordult, hogy megrendelt temetéseken nem voll kii hirlelcné-
-\') 18.10. /18. v. Jkv.
ben a bakra ültetni.-\') 1847-ben a temetőben Tárnok Alajos alapítványából kápolnát építettek.\') 1874-ben a temetőből 228 frl 28 kr„ a temetői kápolnából 25 frt 13 kr„ a halottas-kocsiból 116 frl 35 kr. volt a tiszta jövedelem.-\'\')
A XIX. század derekán a fiatal Székely Bertalan hosszabb idői töltött Nagykanizsán. Ez a momentum azérl is nevezetes, mert 1900-ban a Nemzeli Szalonban ő maga mesélte a budapesti lapok is hozták ezt a kijelentését — hogy „...aztán Zalában, a békés, csendes Nagykanizsán müvészkedlem. Portré és oltárkép ... az igy szerzet! jiénzen vándoroltam 1859-ben Münchenbe." Hogy melyik oltárképet festhette Nagykanizsán Székely Bertalan, azt abszolút biztonsággal máig sem tudni. Tény, hogy dr. Nyáry Sándor, az országos képtár őre, a kitűnő műtörténész, aki évente megfordult látogatóban Nagykanizsán, sokai foglalkozott ezzel a kérdéssel és véleménye szerint majdnem biztosra vehető, hogy a ferencrendiek templomának lőoitárké|iét és a szentélyben következő oltárképet feslctle Székely Bertalan. Azt azonban Nyáry is megállapította, hogy az értékes képeket kontár kezek javítgatták, sőt a nevet is lefestenék róla.
(Vége)
\') 18III ti. századossági jkv. «l 1874 172. tanácsi Jkv. \'■) IH75. í>7. !•«•*«\' I1"\'
ZALAI KÖZLÖNY
Felfedező Körúton Nagykanizsa KöxépitKezései Között
Hogy áll a Vécsey Zsigmond-utcai elemi Iskola? — A kórházépitkezések lassú elörejutáta
Csatornázások — Útburkolás
1929. október iB._
— barbárok. Az élettel régen leszámollak, ölni és meghalni jötlek a sivatag homokjába, ölni és meghalni, ineil valaha nagyon szerellek. Chereihez la Femme .. A késdobáló artista, a mexikói bandita, a lovagias Brant hadnagy, Lenszky kapitány, egy párisi rev(lmac8ka áldozatának története. A csibészkirálynő operetté 8 felvonásban. — Az óriások. Humo ros történet 7 fejezetben, valamint a Titokzatos i) ujja, detektiv dráma 7 felvonásban, a mozik mai műsorai.
( = )
Magyar rapszódia
Köszönet a mozi direkciójának. Igazolva látjuk magunkat, a prognózisunk helyes volt. A legőszintébb törekvést látjuk abban az irányban, hogy a közönség mozi-igénye kielégíttessék.
A szép és értékes szeptemberi niUsor után nem mutat visszaesést az októberi sem, sőt a külön köszönetet épen azért mondjuk a direkciónak, mert a holnapi üres hétfői napra egy váratlanul nagy attrakciót nyújt a közönségnek. Kedves, kellemes meglepetés.
Holnap reprizben bemutatja a Városi Mozi a .Magyar Rapszódia" cimü filmet. Nem régen láttuk, lelki szemeink elölt állandóan olt van e/. a bűbájos tárgyú magyar film ; egyszeri látás után talán husz év múlva is magunk elé fogjuk képzelni azokat a jeleneteket, amelyek belemarkolnak a magyar lélekbe, amelyeknek láttán gyorsabban és hango-sahban dobog a magyar szív, mégis igazán és őszintén örülünk, hogy a direkció ismét meghozza nekünk ezt a szivderitö filmet. Szép, gyönyörű, megragadó a film, a rendezés, a felvételek kifogástalanok. A szereplő művészek nevei márkát jelentenek s végtelenül fájdalmas, hogy a filmen szereplő egyik nagy művész, Willy Fritsch, aki a filmvilágnak talán a legszimpatikusabb egyéniségei közé tartozott, nincs már az élők sorában. A legszebb ifjúságában tavaly autószerencsétlenség áldozata lett. Az őt körülvett nagy szeretet fájdalommá keseredett, mert elvesztett benne a világ egy kiforott, nagy művésztehetséget.
A film főszereplői még Dita Parlo és Lil Dagover, akiknek könnyesmosolygós játéka igazán a szivekig hal.
Amióta a filmet nálunk lejátszották, azóta előadták már azt a külföldön is s megállapíthatjuk, hogy
— dacára az uralkodó magyar motívumoknak — a film az egész világon a legteljesebb elismerést aratta. Hogy a megszállolt területek magyarjait valósággal lázba hozta a film, azt természetesnek találjuk, de meglepő, hogy annak kiválóságát az ellenséges kritikák is elismerik.
Helyes intézkedése a mozi vezetőségének, hogy az ilyen kivételes filmet három előadásban mutatja be s igy a közönség minden rétegének alkalmat ad annak megtekintésére.
Csak tovább ezen az ulon. (==)
Nagykanizsa, október 12 Nem is hinné az ember, ha nem tudná, liogy Nagykanizsán kisebb-nagyobb méretek között milyen nagy az építkezési láz.
Erullal nem kívánunk a magán-építkezésekkel foglalkozni, csupán a középilkezésckcn vezetjük végig az olvasói, hogy lássa, melyek azok az általános célt és érdekekel szolgáló objeklumok és városfejlesztési kuliurát dokumentáló létesítmények.
Mindenki emlékezhetik rá, milyen harcuk és mennyi lalolgatás elözle meg a
Vécsey Z.slgmonü~ utcai elemi Iskola
létesítését, amig el|uthalotl ez a régi, általános óhaj a megvalósulás stádiumáig Ma már a Gyár-utca sarkán majdnem készen olt emelkedik a nyolc tantermes, igazgatói lakással kombinált elemi iskola.
Érdeklődtünk az építkezést végző Kalmár Zoliin mérnöknél a munka előrehaladásáról és az alábbi inlor-mációt kaptuk :
— Annyira haladtunk a jó idő mellett, hogy ha eső nem lesz, a jövő liét közepén a falegyent elérjük. Ezután ráhuzzuk a tetőt és mivel egyelőre nincs több pénze a városnak, az épület ugy marad és csak a tavasz-szal folytatódnak az Iparosmunkák.
Mint az asztalos, lakafos, mázoló, vízvezetéki, stb, munkálatok, Mivel az épületben a tanítás megkezdéséi csak a jövő év szeptemberére tervezik, a befejező munkálatokra bőséges idő log rendelkezésre állani.
Az egyemeletes épület igen csinos. Egyszerű. Első pillanatra elárulja, hogy pedagógiai célt log szol-
gálni Ha lehet stílusról beszélni egy ilyen objektumnál, akkor ez modern, vagyis stilusmeiitcs. Ugy van megtervezve, hogy minél kevesebb költséggel, felesleges díszektől mentesen szolgálja hivatását. A kb. 3000 négyzetméternyi telken az épület teljes elkészülése után megfelelő nagyságú játszóteret csinálnak, hogy a nebulók a szünetekben kiugrálhassák magukat.
Csatornúxások
Amíg a Vécsey Zsigmond-utcai iskola igy emelkedik ki a földből a saroktelken, addig a város másik részében túrják, szabdalják az utcák testét és mély árkokba vastag betoncsövekéi fektetnek le. Erié a .vidékre" hozott sétánk alalt megtudtuk, hogy
három és fél kilométer hosz-szu szakaszon a tüzérségi laktanya csatornázásának bekötése folyik
a városi csatornahálózatba. A sporttelep mögül, a József fölterceg-ulon le, a Magyar-utcán keresztül, a szombathelyi vasulvonallal párhuzamosan fektetik le a csatornázást, mely a Király-utca végénél torkollik a a Dencsár-árokba.
Eunek a három és félkilométeres csatornaszakasznak két és félkilo-méternyi része már elkészült és november 1-ére teljesen készen lesz az egész. Akkor kell a laktanya épületét is átadni.
A Vécsey Zsigmond-utcában egyúttal utcai csatornázás Is készlll,
ami a város hydrokullurájának egyre szélesebb terjedését jelenti. Ennek az utcának csatornázását már be is kapcsolták aCscngery-uli főhálózalba.
ÉpUlnelt ax utak
Különben ezen a nagyforgalmu
útvonalon a sorompótól a fá, házakig
az útépítés teljesen befejeződött és átadták a forgalomnak.
Kitűnően sikerült ez az útépítés. A bazaltkövezés hézagjait aszfalttal öntötték kl, ami amellett, hogy rendkívül higénikus, a legnagyobb teherbíró képességgel rendelkezik. A Csengery-ul külső-szakaszának ez a pompás burkolata valósággal uj, szép formát adott az egész útnak, csak a meg nem menthető, kivágott fák hiányzanak, melyek nyáron sürü lombjaikkal olyan romantikussá tették ezt az utcát. A Csengery útnak
a sorompótól a Kisfaludy utcáig terjedő szakaszán az aszfaltozás rohamosan halad
és maholnap teljesen be is fejeződik. A Kisfaludy utcától már egészen a Zrínyi Miklós utcáig felszedték a téglaburkolatot és a szakasz külső végén már a cementezés folyik.
És ha már az útépítéseknél tartunk mindenki látja, hogy miként halad a legfőbb útvonal aszfaltozása.
A Fő-ut teljesen be van öntve cementtel.
A kerékpározók már meg tud|ák mondani, mi a különbség ? téglaburkolat és eközötl, pedig az aszfalt még abban a behemót nagy kemencében rotyog, ami az Erzsébet-téren áll, mint egy óriási szfinksz.
Nem érdektelen pár szóval megemlékezni arról sem, hogy
a Wlasits-utcában a gyalogjáró készítése is halad,
amit a házigazdák a várossal egyetemben csinálnak meg. Ezen az utcán esős időben kriminális állapotok uralkodtak. Itt a gyalogjárót hengereli kavicsból építik, léglaszegéllyel. Ugyanígy
most Írták ki a versenytárgyalásokat a László hercegutca útszegélyének elkészítésére.
Vasbetonból fogják megépíteni a kórház külső kerítéséi is.
Amint annak idején részletesen megírtuk, a képviselőtestület egyik tavaszi Ülésén megszavazták a
a városi kutak turrását,
hogy a város vízellátását biztosítsák, mivel az eddigi kutak az állandóan
Én nem fflrdetek sokat, mert a sok adminisztráció drágít!
Helyette Igen llszltlt vevólmet a legnagyobb mírtékben kielégttem, melyet
BUTORTELEPEIVI
|ó hírneve blzonyit. Hitelképes egyéneknek kíazpln.irb.n nyújtok hitalt.
|ó minőséit! hél6««°bék már P SS0-I8I ebédlók P 650-tdl
Saiét hérpltoamOhelyew»ben a legoloeébb éa legjobb műnkét kéeallam.
Sxékely Vilmos butorlelepe Nagykanlxsa.
Kaxíacxy-utca 4._
Sokkal többet kaptam, mint amennyit vártam a
„Menyasszony" divatáruházban,
mondja minden vevő, mert Ízléses és jó árut olcsón vásároltam
_ _ tsoa
Koréin jenő rőf»«- é« divatárunkéban Nagykanizsán, Deák-tér I.
zalai közlöny
1929. október 13.
* _______
emelkedő fogyasztás! maholnap nem tudják már fedezni. A város területén ttíbb helyen végeznek próbnfurrásokat.
Igy a barakkokba.i, a vásártéren, amelyek rövidesen be is fejeződnek.
A kórgríaípiíkeié.sek meglekinlése ulán örömhírrel szolgálhalunk. A sebészeli épületben gyalulnak, kalapálnak. Az asztalosmunkák elhelyezé=e, berakása folyik nagyban. Lehetséges, hogy a sebészeti pnvlllon még a tél beállta előtt átadható lesz rendeltetésének. Annál szomorúbb azonban, hogy bár a szemészeti épillét, mint azt is már Mbbször közöltük, leljoscn készen ill, ami az építkezést illeti, lelő alall várja további sorsál, mert egyelőre azt a helyzet, hogy nincs pénze a városnak az Iparos munkák folytatására.
l-s mégis csak Inladás! A fertőző osztályt már a nyáron átadták rendeltetésének
és azóla benne már .sok ágy cserélt gazdát\'\'... Ennek a pavilonnak vasbeton kerítése is elkészült már. A nagyszabású kórházépilkczésböl, mint kész, befejezeti objektumot, egyedül ezt adták ál rendeltetésének, minden Írében készen, berendezve.
Leforgattuk tehát a jelentősebb nagykanizsai városi épitkezésekel, mint egy filmet és megállapíthatjuk, hogy ezek amellett, hogy a város fejlődésére rendkívüli jelentőséggel birnak, amellett gazdasági szempont-ból is súllyal birnak, mert sokszáz munkásnak juttatnak kenyeret úgyszólván az cszlcndő egész munkaidején keresztül.
Cikkünkben nem lettünk említést a kaszárnyaépitkezések mai állapotáról, azonban erről egyik legközelebbi számunkban referálunk.
NAPI H9REK
Valaki megöaii
lijjy léink lép a téli éjben érzem, láthatatlan és megmcrcillen és örökre néma. klhtilt szivével dohogó szívom Iázva össznretlen.
s « szomszéd házban hideg már a lámpa, nyikkan az orvos hintája az éjben s kél gyertya árva. hideg fénysugára rázkódva, csöndben tllnlk a sötétben
és lép a lélek csöndbe meredten nem botlik el lába többé a kövekben miután Hirját nyolcvan évig ásta.
és én ugy félek, remegve félek hallga bátran lép a nagy Kjbett a I/\'lek és készül a szent, nagy ioltámadásra,
Weöres Sdnüor
A földművelésügyi miniszter,
mini tudósítónk j.:lenli, tegnap értc-sitésl küldöli Zalaegerszegre, hogy nem vehet részt a gazdaköri székház november 10-iki felavató (Itmep-ségén.
Nagykanizsa, október 12 Tragikus módon hall meg Pór Géza jielendi gazda. Pór, aki Pelend községnek jómódú gazdálkodója, a szomszéd községből szekerén hazafelé tartolt, amikor vele szembe egy eddig ismeretlen auló száguldolt az utón. I\'ór lovai a gépkocsi zajától megijedlek, megbokrosodtak és fcl-dönlötték a szekeret, amelyből a gazda hatalmas Ívben kirepüli, de oly szerencsétlenül, hogy a nehéz
CZOCZEK IMRE
cimf estő, szobafestő és mázoló vállalatát
4571
— Zarubay Andor állapota sulyosbodott. Balatonfüredről jelentik: Zarubay Andor vármegyei számvevőségi Iónok ludvalevóen már hosszabb időn ál pihenést kereseti Balatonfüreden, megrongált idegzetére. A legutolsó jelentések szerint Zarubay egészségi állapota annyira rosszabbodott, hogy agyvérzést kapott és jobb oldalára bénuiva lekszik a szanatórium szobajaban. Zarubay Andor iránt az egész megyében osztatlan részvét nyilvánul.
— Kántortanító-választás. Ba-latonederics községben Klencsar Béla kántortanítót vatasztoitak meg kántortanítónak.
= Fontos tudósítás. Mindenkit jóakarattal figyelmeztetünk, mielőtt szőnyegei vasáról, feliétien sajat er-dcRebcn tekintse meg Singer József és Társa szónyegraktarat, ahol a szin-punipas szőnyegek közölt kedvere választhat. Elsőrendű minőség. Mérsékelt árak.
szekér alá került, amely összelapi-tolla. Súlyos belső és külső sérülésekéi szenvedett. Hozzátartozói azonnal kihívták dr. Deák Jenő főorvost a szerencsétlen emberhez, aki látván a gazda súlyos állapotát, saját autóján szállította be a tapolcai kórházba. Azonban minden orvosi beavatkozás már hiábavaló voll, Deák belehall sérüléseibe.
A csendőrség az ügyben szigorú nyomozást folytat le.
Erzsébet-tér 18. sz. alá, a volt
Szarvas szálloda udvarba helyezte át.
NAPIREND
Október 13, vasárnap
Róm. katolikus: Ede. Protestáns: Kálmán. Izraelita: flsrl hó 9
Ipartestületi taggyűlés d. e. tál 10 rokor sz Ipartestület helyiségében.
OMKK taggyűlés d. e. 11 órakor a Casinobin.
Népgyűlés délelótl fél II órakora Munkái Ollhonban, délután léi 4 kor Klskanlzsán.
Háztulajdonosok gylltéie d. ti. 3 óra-kor a városházin.
Serlegavatás (Kiskanizsái Lövéss-Hgyletl a Lovésrotlhonban.
Városi Mozgó .Csibészklrálynó", opeiell. — .Barbárok" (Nero-vllágfllmj szenzációs dráms
Uránia Mozgó. .A lltokzat s kllenc-ujju\', dflekltvdráms. — .Óriások*, humoros történél.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat: f. hó végéig a üogenriéder Frigyes-féle . Megváltó" gyógyszertár.
Uózfürdó nyitva reggel G ólától este ti óráig (hétfó, szerda, péntek délután és kedden egész nap nóknek).
Október 14, HMfd
Római katolikus : Kalllstt. Protest : Hetén. Izraelita : Tlsil hó 10.
Városi Morgó. .Magyar rapszódia", bűbájos tárgyú magyar film. — Blóadá-sok 5, 7 és 9 órakor.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-llgyeló Jelentések) Szombaton a hémir-séklet: Reggel 7 órakot +8 8, délután 3 órakor +13 5, esle 9 órakor +9-8.
Felhőzet: Reggel b( rult, délben és esle lel hói égboltozat.
Szálirány: Reggel dél, délben délkelet, esle északkeleti szél.
A Meteorológiai InUxet ssts 10 órakor jelanti i a sxáloyangllU-eéeel éjjel még igen hQvőa, nappal lasaan melegedő áa nyugatabb idő várható.
Vasárnap, e hó 13-tól
naponta friss vágású
la BIRKAHÚS
kg.-kint 1-20 kapható
Schwartz Adolf
piactéri husszékében. _ (0*0
á felborult szekér halálra zúzta a gazdát
Egy ismeretlen aulótól megbokrosodott lovak döntötték fel a szekeret
Október 14-én, hétfőn, csak egy nap. Katona- és cigányzene kísérettel Rendes helyárakl Előadások kezdet* s, 7 és » ór.kor, Rendes helyárak I
1929. október 13.
Iparos-taggy Illés
ma, vaadrnap délelölt ax lparos&xéliödxlian
Nagykanizsa, október 12 A nagykanizsai ipartestület elöljárósága szerdán este rendkívüli ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy ma, vasárnap délelőtt fél 10 órakor nagy taggyűlési tartanak az ipartestületi székházban a közeledö képviselőtestületi választásokkal kapcsolatban. Az elnökség felkéri az iparosságot, hogy a gyűlésen minél nagyobb számban vegyenek részt. A laggyülés napirendje: a nagykanizsai iparosság és a közeledő választások. A gyűlésnek több előadója
lesz. _
— A nagykanizsai Katolikus Legényegylet vezetősége a mult esztendő sikeres vasárnapi szórakoz-taló esljén felbuzdulva, az egyesületi élei fokozottabb ápolására és meg-kcdvelletésére az idén is különös gondol fordit. Gazdag programot állit be minden egyes szórakoztató eslre, melyek a legszélesebb körű érdeklődésre tartanak igényt. A rendezést dr. Mutschenbacher világi elnök vezeti. A szórakoztató-estek sorozata a jövő hónaptól kezdődik.
f IE6MAUSOSW8 6mWlF\\
i _______ríí.rr.. _t i
SAV0LD& VIZtUTIMJTÓ
foroRfo1

ZALAI KÖZLÖNY
Horni manVTed
zamata és minősége a legkiuálóbb.
Főlerakat: Hoflmann Józset Budapest, V., Báthory-utca 8.
— Serlegavatás. Ma lesz a Kis-kanizsai Polgári Lövészegyeslllel serlegavaló ünnepélye. Kezdődik reggel 9 órakor versenylövészetlel (dijak : rádió, karkötőóra és zsebóra). A serlegavaló beszédei dr. Sabján Gyula polgármester mondja. A Vasutas Dalkör énekszámai fogják gyönyörködtetni az ünnepély résztvevőit. Az ünnepély ulán táncmulatság reggelig. Szépségverseny, confetli és szerpen-tincsala, szcrcncsesátor slb. A vezetőség kéri Nagykanizsa és környéke hazafias lakosságának támogatását.
— öngyilkos földmlves. Somogy községben lakács József 41 éves gazda az istállójában felakasztotta magát. Mire észrevették, már nem voll benne élet. Tettének oka ismeretlen
= Három fokozat van: Jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb l
— A mai népgyűlést délelölt fél 11 órakor, minthogy a Polgári Egylet kertjébe engedélyt nem kaplak, a Munkásollhonban, délül,in fél 4 órakor Kiskanizsáu a Simon-vendég-Ibben tartják meg.
— „A felfüggesztett tanító" clmü október 2-iki híradásukkal kapcsolatos korrigálásukra vonatkozólag szabadjon megjegyeznem: Nem tudom ki közölte az első hírt, de teljesen jogosan és tárgyilagosan kö-zöllc. Nyerky János zalaszentmártoni tanító ellen a fegyelmi vizsgálatot az egyházi halóság 3073/1929 P. szám alatt elrendelte s állásától felfüggesztette. Ez a tény, minden más védekezés a valósággal ellenkező. Valóban illeti volna nevezeti tanítónak már régen önmaga ellen fegyel-mii kérni, de sohse lelte. Hogy egyik gondnokot rágalmazás címén bíróság elé állítja, az lehet ijesztgetés, de komoly ember a frázisoktól nem ijed meg. Mindeneseire várja a gondnok a bűnvádi feljelentést s fogja is magát igazolni, csak a tanító ur tudja magát igazolni I Dióskál, 1929 október 9. Zágorhidi Czigán Gyula plébános, Iskolaszéki elnök.
Áron ég Molnár
iiibadalnil Iroda liudApcM. VIII ,
Ax eblclálUtás
Nagykanizsa, október 12
Az ebkiállitás sikeréi biztosító előmunkálatok serényen folynak az Ebtenyésztők és Ebkedvelők Dunántúli Egyesülete részéről, amelynek nagykanizsai megbízottja Horváth Zdenko ezredes méntelepi parancsnok. A rendezésben résztvesz a nagykanizsai állatvédő egyesület is, amelynek élén Kálnay Gyula dr. rendőrfötanácsos áll. Az egyesület (NÁVE) 10 plakettet és egy dísztárgyat adományoz olyan ebeknek, amelyek még kiállítva nem voltak. A kiállítandó ebek október 20-án reggeli 8 órakor a Zrinyisportpd-lyára, mint a kiállítás területére ve-zetendők és ugyanazon napon este 6 órakor vihetők el.
Étkezésről minden kiállító maga gondoskodik, de a kiállítás vezetősége intézkedetl, liogy egyes vendéglőkben a kutyák számára megfelelő élelem jutányosán beszerezhető legyen.
Az állatvédelem azérl támogatja az ebtenyésztők céljait, mivel ők is arra törekednek, hogy a veszettség ne terjedjen és mivel erélyesen küzd az ebeket lépten nyomon érő állatkínzás s méltánytalan bánásmód ellen. A kiállítás egy napos lesz; de látványosságban és érdekességben páratlan. Nagykanizsán ez az első kulyakiállitás s igényt larthat a közönség érdeklődésére
vh.
^ MOST VEGYEN SZŐNYEGET.
nem rajz után, fianem több száz szőnyeg Között választhat a legteljesebb bizalommal!
szíréi szabott üzleti araim:
Selyemfényű moketlbársony dlvánterltó,
gyönyörű minták és színek............... P 54
Caracul minden színben ............... P 54
Gobelin divánterltó, rojtos és /ojt nélkül .................................. P 23 - P 28
Ágyelő, perzsa mintás ........................ P 3
Falvédő, szép ábrákkal......P 5 40. 7 20, 9 20. 11
Brllsscll szőnyeg. 200cm. széles 300 hosszú P 30 Előszoba és gyermekszoba szőnyeg,
200X300 cm. nagyságban.................. P 43
Boucle, szép modern mintában, 200x300
cm. nagyságban .............................. P 75
Royal, teljes átszőtt, a valódi perzsa hü
utánzata ....................................... P 160
Szerb vászonfüggöny, dús ölmxésscl P 9-—
Selyem-, szövet-, gobelin- és vászonfUggönyök,
sforok. Valódi angol csipke, selyembrocát és függöny anyagok. Bútorszövetek.
szíri szabott üzleti araim
Futószőnyeg, t>7 cm. széles....................................P 2--
Cocuslulószónyeg, *#0 cm. széles piros
bordűrrel ..............................................................................P
Nagy választék különféle gyapjú boukle tapestry és spárga futókban.
Axinlnstcr gyapjuszónyeg, perzsa mintákban, 200X-W0 cm. nagyságban ......... !• 116" —
Gyapjuvclotrr pilis szalonszőnyeg, Jobb mint az Axmlnster........................... P 140\'—
Exekenkivlil: /ítlis, Argaman és a még Jobb Tabrls, Elgos, ScQiras sxönyegek. Kastély- és templomsxőnyegek. Bármily speciális méret sxállltását vállalom
Valódi perzsa szőnyegek, ágyelő, összekötő, asztalterítő, szalon- és ebédlőszőnyeg nagyságban. — Torontáli kelimek tigyanily nagyságban. — Gobelin és mokettbársony asztal- és ágyteritők, garnitúrák, zongorateritők.
Igen kedvező fizetési feltótelek! ^ 6 hónaptól 12 hónapig terjedő részletre a fennti árak melletti
Ajánlom még dúsan felszerelt őszi női divatujdonságaimat. Óriási választék női és leányka kabátokban.
•n /f /J- /f 4>f f O /J NagyKanlxsa legnagyobb és leg-
fp/f J^ J yn A A. olcsóbb sxönyegbesxerxési fielye
ZALAI KÖZLÖNY
— Lázár Pista búcsúja Kanizsa közönségétől. A Korona szimpatikus, kitűnő cigányprímása : győri Lázár Pista és bandája búcsúzik Nagykanizsa közönségétől, mely hosszú ittlétük alatt meleg szeretetébe fogadta őket. Sok magyar nóta és klasszikus zenemű pompás megszólaltatói voltak a Lázár-cigánybanda. Hegedűjük annyiszor sirt a sirva vigadó kanizsaiak fülébe, hogy ma esle mikor a népszerű cigánybanda elmegy innen a Korona termében bizonyára sokan fogják meghallgatni a derék zenészeket. Szerződésűk a nagyhírű győri Lloydba szólítja őket. Ma játszanak utoljára Nagykanizsán.
= Kössön gombol a zsebkendőjére, nehogy elfelejtse megtekinteni llarta Miksa szönyegkiállitásál a Polgári Egylet nagytermében október 17—21-ig. Belépődíj nincs.
*= Varrógépvásárlásnál gondoljon a „PFAFF" névre.
— Az Orsz. Mllvész Színház Zalaegerszegen és Keszthelyen.
A ma még szép sikerekkel Keszthelyen játszó Országos Mllvész Szin-ház (Szenliványi Béla Nagykanizsán is kitűnően ismert társulata) október 21 -tői 31-ig Zalaegerszegen ad tíznapos szezont. Szinre kerül a Gazdag lány, Karenina Anna, Hattyú, Tábornok, Monna Vanna, Botcsinálta doktor, Hazajáró lélek, Hókuszpókusz stb. A fővárosi prózai együttesek javának nívóján álló társulat estéi elé a megyeszékhelyen is a nagy kultur-eseményeknek kijáró érdeklődéssel tekinienek.
= Ideges betegek, továbbá epekőben és vesebajban szenvedők jól teszik, ha a járásnál óvják testüket a rázkodtatástól. A Palma cipősarok lökkháritóként működik. Az emiitett bajban és betegségben szenvedők cipőjéről ne hiányozzék a Palma cipősarok.
Legjobb üdítő ital
a közismert
Kapható minden Mtur-és csemtgekereskcdéiben.
Főraktár:
is M lüHm.
Htráty-utca X.
Dollár\'
séíyemharisnya
yoomnsü
|vv 1 Honig riuérek, Buda/itsl, WSiovtbe
Drága mulatság
QóJabdán sxcrcxnl a vásxnat
Nagykanizsa, október 12
Egy budapesli cég megbízta Ilöröcz Fercncné nagykapornaki asszonyt, hogy vezesse be a hólapda rendszert a faluban. Böröczné eleget is tett a megbízásnak: egy utalvány ellenében — melynek 10 P volt az ára — 23 méter finom elsőrendű vásznai „ígért" az asszonynak. Ezt az egy utalványt azután a derék nő 4 asszonynak adta el, amiért persze ■10 pengőt zsebre vágott.
Mikor a vászon megérkezett, azt csak az az asszony kapta, aki először fizette be a 10 pengőt, a többi három csak nézte, hogyan bontja ki az első a csomagol. Am ennek az asszonynak is hosszura nyúlt az ábrázata : mikor a vászon minőségét megvizsgálta.
A három .hoppon maradt" asszony feljelentette a hólabdás női, akit a törvényszék jogerősen 140 P pénz-büntetésre ítélt.
= A Nagykanizsai Takarékpénztár betevő ügyfeleinek kényeimére, intézeti székházának a Csen-gery-ut és Deák-tér sarkán, a közeilövőben fiókpénztári fog megnyílni. Az átalakítási munkálatok befejezéshez közelednek. A fjókpénztár a takarékbetéti üzleten kívül az úgynevezett hetibetélüzlettel is rendszeresen fog foglalkozni, ezenfelül valuták vitelével és eladásával is, a kölcsön-rolyósitás és az adminisztráció továbbra is a főpénztárban marad.
— A Roykó-féle Tlszaujlakl bajuszpedrő mindenütt kapható.
— Ha olcsón Jót --kar, ha a világ eseményeiről a leggyorsabban ós legmegbízhatóbban akar értesülni, ha szépirodalmi tájékozottságát akarja növelni, ugy olvassa a Nemzeti Újságot ós i:| Nemzedéket
= Felhívjuk olvasóink figyelmét a mai lapunkban levő íiozzay és Szegő cég hirdetésére.
Gyomor-, kél- és aiyagcserebeteg-gégeknél a természetes „Ferenc 16-
z«el" keserűvíz az emésztőszervek működését hathatósan előmozdítja s igy megkönyili, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Ferenc József viz különösen ülő életmódnál igen hasznos gyomor- és bélszabályozó szer. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszcrüzletekben kapható.
— A tüskébe lépett és meghalt palini legénynek, Vitykó Józsefnek nem az édesapját, hanem nagyapját érte halálos szerencsétlenség. A rászakadt föld ölte meg pár esztendővel ezelőtt.
= Valódi ezüst és Berndorfi alpakka evőeszközök és dísztárgyak legolcsóbban Zsoldos Gyula órás és ékszerész uj üzletében kaphatók. Fő-ut 14. Biztosító palota.
— Figyelem I Felhívom az izraelila vallású leventéket, mivel az ünnepjük csak vasárnap délután kezdődik, hogy a foglalkozáson rendesen megjelenjenek. Testnevelési vezető.
— UJ rendszer butorvásárlők részére. Közalkalmazottak részére Zala-vármegye egész területére dijmente-hen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopslein Szombathely. Kőszegi-utca 5.
— A tegnapi récsel motorkerékpár-autó karambol emberéletben ugyan nem tett jelentékeny kárt, de az utasoknak aránylag könnyű megszabadulásával az (Így még nem fejeződött be. — Birő Pál és Englert József, a motorkerékpár keszthelyi utasai, mint azt velünk közlik, kártérítési pert indítanak, mert szerintük az autó szabálytalan vezetése okozta az összeütközést.
Sorsjegy nélkül nincs főnyeremény!
yen egy
Hirschler tőzsdében.
Vegyen egy
Bzerencieazámu iopí jegyet még ma ■
Főnyaramány i IOO.OOO, 200.000, 300.000, izerencsés esetben 500.000 Pangd és még számos kSaáp és nagyobb nysramányak.
4,15 I. húzás október 26. és 29.
Sorsjegyek ára: Egész 24 P, fél 12 P, negyed 6 P, nyolcad 3 P.
IW9. október 13.
Megnémult
a sxUmil vercHeaéaben
Nagykanizsa, október 12 Benne vagyunk a szüretben, forr már az uj bor. A csendőrség teljes felkészültséggel várja az uj bor periódusát, amely az összes bünügyi szerveket foglalkoztatja és benépesíti a fogházak celláit.
igy elsőnek Nemestördemic községben történt, hogy a legények Noé italától megrészegültek és ebben az állapotban annyira összeverték Csonka Jánost, akit doronggal is fejbe ütöttek — hogy megnémult. A szerencsétlen embert olyan súlyos sérülésekkel . vitték be a tapolcai kórházba, hogy életbenmaradása kétséges.
= Elsőrendű kerecsenyl zöld-fehér asztali bor literenkint 1928-as P — fiti, 1.927-es P — 86 fillérért kapható. Nagyobb vételnél 25 literen felül P — 40, illetve P - 60 filléres ár lesz számítva — llöhm Jenő, Batlhyány-utca 10.
— Italmérők figyelmébe. Minthogy az uj bortörvény kivonat s a korcsmai hitelekről szóló miniszteri rendelet kifüggesztése minden italmérőre — a korlátolt kimérőkre is — szigorúan kötelező, nehogy a legközelebbi borvizsgálat vagy rendőrhatósági ellenőrzés alkalmával bárki kellemetlenségeknek legyen kitéve s megbirságoltassék, igyekezzék mindenki a bortörvényből egy példányt, a korcsmahitelekről szóló rendeletből pedig az italmérő helyiség minden szobájára egy-egy példányt beszerezni s azt ott mielőbb kifüggeszteni. (Bortörvény kivonat I P 10 fill. Korcsmahitel rendelet 60 fill. a Zalai Közlöny nyomdában kapható.,) Vendéglősök titkára.
1 u«t a^a kl\'Dnfi mlDűsésl konyak 3\'50 1 litam tMB kltlifi mlnöiM torum 3\'54
Likörök nagy választékban!
Idei termésű világhírű
PEKKAREK TEÁK
már megérkeztek, kaphatók
Hnszel és Friedentbal
lüszer- és csemege-kereskedésében
Nagykanizsa legrégibb temetkezési vállalata, mely nem tévesztendő össze ujabb alakulatokkal.
--------CK I í t 4 a r» ftAtr 4 A — O —_. Ji___ _ l.lX r 4 tr . *
HILD ELSŐ NAGYKANIZSAI TEMETKE2 ZtSl VÁLLALAT
VÁLLALUNK disz- és egyszerű temetéseket, exhumálások, hullaszálhtások bel- és külföldre bármely irányban és irányból, vasúton, vagy saját hullaszállító kocsinkon (fourgonon) Díszes nyitott és üveg halotlaskocsik NAGYKANIZSÁM alapítási év 1881. HAGY RAKTÁR érc, imitatió, kemény- és puhafa, ugy hullaszállító koporsókban, szemfedelek, vánkosok, koszorúk, szalagok stb. Egyleti temetések rendkívüli mérsékelt árakon
uzlethelyiséo és iroda Deák Ferenc-lér 3. síim telefon szám: 269. műhely és raktárak Király-utca 4. szám telefon szám : 120.
sürgonycim i hild nagykanizsa KolyówJnili ti Angol-M*gyir Ilink Nigykinlml Plókjinll
tagokat 85 é«ei
^nyújtja
1929. október 13.
ZALAI KÖZLÖNY
Hegjelenik a Magyar Katolikus Lexikon
A püspöki kar, a kir. hercegi családok s mintegy ötszáz katolikus közéleti nagyság fővédnöksége és védnöksége, P. Zadravecz István püspök cenzorsága, P. fíangha béta főszerkesztése, gróf Zichy János szerkesztőbizottsági elnöksége mellett, Alszegi Zsolt, Artner Edgár, Palányi György, baranyai Jusztin, Czapik Gyula, Dőry Ferenc, Gere-vich Tibor, Haász István tábori püspök, hányi \'János, Korniss Gyula, Kiihár Floris, Tóth Tihamér, Pezen-
hoffer Antal, Schütz Antal, Vécs>y Aurél báró, P. liöle Kornél, Czeltler Jenő főmunkatársak, valamint kétszáz katolikus tudós és iró munkatárs közreműködésével kiadják az utóbbi idők legnagyobb irodalmi müvét a 10 kötetes, Magyar Katolikus Lexikont. A magyar katolikus életnek kimagasló eseménye lesz az a „Magyar Katolikus Lexikon", amelyet a magyar katolikus szellemi élet legkiválóbb irodalmi reprezentánsai készítenek elő.
Nagyszerű kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak!
E kedvezmény nem vehető igénybe, csak a hirdetés megjelenésétől szá-milolt nyolc napon belül. E kedvezményt csak biionyos mennyiségre és bizonyos záros időtartamra sikerült kieszközölnünk a Zalai Közlöny olvasói részérc, ezért ajánlatos azt sürgősen igénybe venni. A „Magyar Katolikus Lexikon árai:
[jjiitiD manuális kiadásban 2 Hitiben 80 I> Bíiolil kiadásban 8 kötetben 150 P
Inaiéul kiadisban 8 kílelben 400 P
A Zalai Közlöny olvasói azonban, ha a infi megjelenése előtt amely féléven belül meg fog történni, a
könyvet megrendelik, kedvezményben részesülnek. A 80 pengős könyvet 70 pengőért, a 150 pengős kiadmányt 130 pengőért, a 400 pengís sorozalot 350 pengőért kapják, ha a megrendeléssel egyidejűleg a 70 pmgős kiadmány megrendelése esetén 30 pengőt, a 130 pengős 8 kölel után 50 pengőt, a 400 pengős sorozat megrendelésekor 100 pengőt, mint előzetes megrendelési dijat küldenek be a „Magyar Katolikus Lexikon" kiadóhivatalához: Budapest, Nádor-utca 26. A fennmaradó összeg a könyv átvétele után, négy egyenlő havi részletben törlesztendő.
Csak a .Zalai K » z I a n y" U-adí hivatalához beküldött rendelés számíthat e kedvezményre. Csak az uj-ágból kivágott szelvényen rendelhető megl
Megrendelési szelvény
(Beküldendő a Zalai Miiig) kiatihitalalM
Ezennel megrendelem a „Magyar Katolikus Lcxlkon"-t.........
kötetben.......P ár»>an (70. 130, 360.) ezen megrendeléssel egy
idc|Ule« bcküldöttem a M. K Lexikon kiadóhivatalához Budapest,
Nádor-u. 26.......P megrendelési dijat : (70 után 30, 130 után
50, 350 után 100 P) Nem kívánt törlendő. A Lexikon költségmentesen szállítandó.
Név ................................... Foglalkozás.....................
Clm....................................................................................
Kelt.......................................19.....................hó.........n.
a rendelő aláírása.
Borkő,
mely tyukssemet, bfirkeménjedést teljesen megszüntet egyedil:
BOZZAYES SZEGŐ
kéaa* és mUkSaxArOa cégnél NAGYKANIZSA, SUQAR-UT 2. SZÁM (Baboohly-hia), Ffi-ut sarok
Ugyanott valódi kullöldl acél ollók, kések, rozsdamentes zsebkések, bajvágógépek, lenószljak, a leglobb minőségben feltűnő Jutányos áron.
FODRÁSZOKNAK KÜLÖN ÁRENGEDMÉNY!
Ló- éa marhanyiró ollók ós gépek ezakazerfl köazSrO-léae éa javítása.
He mulassza el
megtekinteni, mit kaphat 100 peng&ért 4 havi részletre is
Melczer üvegkereskedésében
Nagykanizsán, Kazinczy-utca 2. az. alatt
fi személyes étkezőkészlet gyönyörű tetszés szerinti mintákban, áll 26 drb-ból
6 teás csésze aljával ................................................-12
6 feketekávés csésze aljával ....................................„12 „
6 személyes Sandwich készlet....................................„ 7
6 „ lésztás készlet... ....................................„ 7
6 „ csiszolt üvegkészlet complett ..................„ 34
2 darab kristály váza................................................„ 2

HÁ NINCS.-AKKOR VEGYEN!
SPORT ELET
Két Komplett együttes elszánt tfarca lesz a Z.ala-Kanizsa-Vasas küzdelme
Papírforma szerint eldöntetlen lehet az eredmény, de a lelkesedés felborltja ezt a tippet
Nagykanizsa, október 12
Ma délután 2 órakor kezdődik a Zala-Kanizsa—Vasas bajnoki mérkőzés. A helyi csapat ezen a héten két erős tréninget vett és miután Fischerrel perfektuálodótt a megállapodás, az uj center, akinek szerepléséhez a vezetőség nagy reményeket füz, már holnap a kvintett tengelyében fog állani, hogy irányítsa a csatársort.
A csapatok ebben a felállításban játszanak : Vasas : Bereczky — Rott-ler, Kemény — Szentere, Burger, Talmács — Koffler, Brtineckcr, Bed-narik, Moravcsik, Stanczl. Zala-Kanizsa : Bácsay — Réder, Fekete — Babos, Schmidt, Horváth — Farkas, Schuster, Fischer, Orsolyák, Csász.
Tehát két komplett, jóképességü csapat fog egymással szembe állani és ha a papirformát tekintjük, eldöntetlen eredményre kellene gondolnunk. Azonban a helyi csapatnak a közönség buzdítása és várható lelkesedése, mellyel minden labdára fognak menni, biztató reménnyel töltenek el, hogy minimális gólarányban bár, de győzünk.
A meccset Horonkay biró vezeti. Előre is kérjük a közönséget, liogy a derbi izgalmai között is igyekezzék nyugodtságát megőrizni a bíróval szemben és ízléstelen kiszólásokkal, vagy közönséghez méltatlan kiabálá-
sokkal, melyek sértik a jóizlést, ne zavarja a meccs lefolyását.
(BlrókUldés a Levente Szövetség vasárnapi mérkőzéseire:
Kiskanizsán fél 3 órakor Ékszerész— Kiskanizsai l.evente II (II.o.) Biró Flumbort. — Magyar-utcai pályán: fél 2 órakor 13 FC— Egyetértés (I. o) Biró Szirtes. 3 órakor Vasas
Kiskanizsai Levente I. (I. o.) Biró bárány. — Teleki-utcai pályán: fél 2 órakor II. ker.—Turul (II. o.) Biró Biró Slern. 3 órakor Zala-Kanizsa Levente—Haladás Biró Izsák.. — Zrínyi pályán: fél 4 órakor Húsos —NTE (barátságos). Biró Nagy. — Felhivatnak ismételten azok a levente bírók, kik bíráskodni akarnak és még nem iratkoztak fel, hogy jelentkezzenek a titkárnál. Ugyanott a fényképes igazolványok is átvehetők.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 13.
A KÖZÖNSÉG ROfAÜ
EltOnneík a fák ■ kanlzáai utcákról
Mélyen tisztelt Szerkesztő Url
Szives elnézését kérem, hogy idejét és lapját igénybe veszem, de erre az bátorít fel, hogy nagyon sok esetben szerzett észrevételem szerint, a legnagyobb készséget tanúsította a közönség érdekeinek védelmében.
Arról panaszkodnék — mélyen tisztelt Szerkesztő Ur, — hogy éjjelente lopják a fákat — ne tessék furcsának tekinteni — az élö fákat a Fő-utról a Nemzeti Bank felé vezető fasorból. Személyesen is meggyőződhetik arról, hogy az emiitelt útvonal elejének mindkét oldalán frissen vannak földdel hantolva azok a helyek, ahol kél nappal ezelőtt még lombos fák álllak. Egyik nap még álltak ott a fák, másik nap reggelére pedig minden eltisztitva és a fáknak csak hUM helyűk volt, igy tehát kétségtelenül éjjel kellett a vandál cselekedetnek megtörténni. Feltételezhető, hogy nem a sokat hangoztatott városrendészet érdekében történi mindez, hisz az nem kívánja meg, hogy a vonatkozó intézkedések éjjeli munkában foganatosíttassanak, amikor 100 százalékkal több a munkadíj, meg különben sem hihető, hogy még el nem száradl, egészséges fák — amelyek amúgy sem tudnak az égig nőni — csak éjjel elhárítható akadályok lennének. Ebben a feltevésben írtam azt fentebb, hogy lopják onnan a fákat, amire ép ezért — talán — a rendőrség ügyeimét volna indokolt felhívni, nehogy ezek az éjszakai fa-lopások a nyílt utcán tovább folytatódjanak, aminek nemcsak az lehet a következménye, hogy eltűnik a városból egy olyan szép fasor, amilyennel kevés város dicsekedhetik, hanem az is, hogy a fakészlet csökkenése folytán még bot sem lesz, amivel az ismeretlen tettes nyomát űlhcl|ük.
Fogadja Szerkesztő Ur tiszteletem nyilvánítását.
A fáknak egy barátja.
Kié lehet i 500.000
a legszerencsésebb cselben
az Öné,
ha a XXIII.-ik Magy. kir. Oiztály-sorsjátékra a szerencséjéről közismert
TÖMÖRY ÉS TÁRSA
banknál
Budapest, V., Erzsébet-tér 7. szám
sorsjegyet s hivatalos áron beszerez.
Egész P 24.-, Negyed P 6.-Fél P 12.-, nyolcad P 5-
R húzások kezdete: október 26. és 29.
A Zalai Közlöny
amatőr fénykép-pályályatának feltételei és dija!
m
i; i
Díjaki
I. díj 1 drb. „Agfa" Billi fényképezőgép Doppel anastigmat lencsével 6x9 cm. nagyságú rollfilmhez értéke 70 P II i .Agfa" 4 részes fényképezőgép diszállvány fémből, zománcozva és nikkelezve és 1 drb. fénykép disz-
album értéke ..................... 25 p
III. „ utalv. 10— pengő értékű .Agfa" fotócikk vásárlására, Szabó Antal sportüzletébcn. További legjobb 10 amateur lapunkban a zsűri dicséretében részesül.
Pályázati feltételek ■
1. Amatőrök saját felvételeikkel és nagyításaikkal pályázhatnak. Nagyításoknál az eredeti nagyságú kép is beküldendő. A képek hátlapján az amatőr jeligéje írandó név nélkül.
2. A fényképekkel egyidejűleg egy iezárt boríték adandó át a ponlos címmel. A boriiékon a jelige és drb. szám feltüntetendő. A borítékot a bíráló bizottság bontja fel.
3. Gyűrött nem tiszta fényképekkel pályázni nem lehet. A fényképek a Zalai Közlöny tulajdonában maradnak.
4. A fényképeket a Zalai Közlöny Szabó Antal sport- és fényképészeti szaküzletében közszemlére kiteszi.
5. A biráló bizottságot a Zalai Közlöny szerkesztősége jelöli ki, tagjai lesznek: a löszerkesztő, egy szakfényképész, egy festőművész, egy amateur, egy fotó kereskedő.
6. A pályázat azonnal kezdetét veszi és a Zalai Közlöny-ben később közzélett időpontban lezáratik.
KÖZGAZDASAG
Hetenként 150 vagon marha kerül kivitelre Murakereszturon át Olaszországba
A/, olasz kereskedők a jobb minőségű növendékmarhát keresik
Nagykanizsa, október 12
Az olasz marhakereskedök részéről mind nagyobb az érdeklődés a magyar marhák iránt, főleg a príma minőségű növendékmarha iránt erős a kereslet, amit az olaszok tenyésztési és hizlalási célokra keresnek. A kereslet az áraknál is érezteti hatását. Az olaszok jó árt fizetnek. A kivitel hetek óta erősen folyik és még mindig tart, ami a magyar állattenyésztés illetve a magyargazdaközönség szempontjából örvendetes jelenségnek mondható, főként a mai alacsony gabonaárak melleit, ami úgyis deprimálólag hatott az egész magyar gazdaközönségre.
Átlag 150— 180 vagon marha kerül hetenként Murakereszlur állomáson
ál kivitelre Olaszországba.
Az olaszok igen felkapták a magyar marhát. Csak azt sérelmezik, hogy a magyar marhalevél illeték nem egységes. Igy van község ahol 40 fillért fizettek, de nem egy községben 2, sőt 3 pengői is kértek, mint illetéket egy marhalevél ulán, amin az olasz marhakereskedök, akik az utóbbi időben tömegesen látogatják a zalai vásárokat - megütköztek.
Ajánlatos volna éppen a magyar gazdaközönség szempontjából, ha a marhalevél illeték-ügyében az illetékes halóságok részéről intézkedés illetve megfelelő beavatkozás történnék.
Philips, Telefunken
stb.
radio
készülékek, hangszórók,
lámpák, anódpótló, összes rádió felszerelések és alkatrészek
Szabó Antal
fegyver és sportüzlet rádió és gramofon osztálya.
Loewe
Díjtalan bemutatás 1 Ára 72 pengő 6 havi részletre
Forgalomba került
alegajabb gyártási technika terméke
Az b] < vm OJLAKI KiküMpala
Aki egyszer használta, mindenkinek ajánlja.
A *Voi Újlaki Asbestcementpala
minőségileg felülmúlhatatlan,
A «Voi Újlaki Aitastcementpala
tartóssága korlátlan,
A *Vos Újlaki Aftbestcementpala
tűrnek, fagynak, viharnak tökéletesen ellentáll,
A *Vos Újlaki Asbestcementpala
azinhatása minden színben gyönyörűen érvényesül. Árajánlattal és fedési költségvetéssel szolgál:
„Bagybátony-Ujlakl" Egyesült Iparművek B.-T. Budapest
vezérképviselte:
Dnkász Ferenc oki. gépészmérnök
deszka-, ípületfa- (is építést 3781 anyagkereskedése
Hagykanliaa, IWauyar-utoa 108.
TŐZSDE
A tőzsde hangulata kedvező. Az árfolyamok 1—2%-os emelkedést érlek el. Nagyobb kereslet mutatkozott főleg Magyar Általános Kőszén és Fegyver iránt. A tőzsde forgalma általában élénkebb volt. A fixkama-tozásu papírok piacán u forgalom csekély. A devizapiac változatlan volt Hétfőn a tőzsde zárva lesz.
A SINGER VARKOGEPEK
Mfcms A LEGJOBBAK I
Zürichi zárlat
l\'Srlí 20-31, Lon\'lon 25 !7\'/a, Newyork 517 50, Brüssel 72 20, Milano 27 09 Madrid 7IV75, Amsterdam 208 20, Berlin 123 42, Wien 72-73. Solla 3*75, l\'ráea |s-aJ, Varai 58 00, Budapest 90-33 Belgrád ö l2\'/a, Uukarest 3 08.
TM néi ftliitt
Buza 10-20 fill., rozs 15 fitt. emelk. Huza Itizav. 77-ti 2310—2>\'35. 7»-as 23 20 — 23 50, 79-es 23 65 2390, 80-aa
23 80-24-05, dunánt. 77-es 22 20 -22 40, ;8-as 22-35 -22 65. 79-es 22-70-22 90, COaa 2280-23Í0. rozs 1675-1690, tak árpa 1575—16 50, aörárpa 17-50-19 00 rab 14-25-14 50, tenRert tszt. 23 60-
24 —, dunántull 1830-1900, repce 5100-53-00 korpa 1100 1125.
A bndapeatl Tőzsde devIza-Io^éie
VALUTÁK Angol I. 27*75-27*90 Belga Ir. /9-65-80 05 Caeh k. 16-86-16-96 Dán k. 152*65-153\'25 Dinár 999-1W7 Dollár 570 10-572-10 Francia t. 22-30-22 60 Holl. 229-80 230-80 Lengyel 64 05-64-35 Leu 3-36-3-40 Léva 411-415 Líra 29 80-30-10 Márka 136 25-136 &5 Norvég 152 70-153 30 Schlll. 80 25 80 65 Peseta 84-00-84-70 Svájci\'I. 110-35 110 85 ■véd k. 153*30-153-90
DBVIZ/U Amst. 230-10-230-90 Belgrád 10-08-10-11 Berlin 136-45-136 85 Brüsszel 79-82-80 07 Devizaiel 3-39-3-41 Kopenb. 152-8715327 London 27 83 27-91 Madrid 84-00-84-60 Milano 29-03-30*03
Newyork 572-10-3-70 Oszló 152*90 153-30 Pária 22-45-22 52 Prága 16-93-16-98 Szófia 4-13-4*15 Stockh. 153*52-153 92 Varsó 64*15-64*35 Wien 80*37-00*62 Zürich 110*55-110*85
Eladja: Dttsabl Wyoada ta LapHald
Vállalat, Hagrkanliián.
Felelő* kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon t Nagykanizsa 78. a*.
Patti;, ttti, mrwiiflrtt „Batlnol
Blitoi haUau Irtószer, u«ly fertóxób«tegié-\' plántAI mi ||T«tA la] kölé ét j -
eet plántAI a* állatfaj közé éi gvö
kiirtja. Silffo-
ruan ludominyot a la* pon előállítva. Mit i|. latra, tmbtnt irtaimatián I .RU8SIN- «váb, rtuxnl, caótány, poloska éa hanfyalrtó-M«r*k Haplírbao utánvéttel isájlltja; i , R.tla.l Ugg^Jj* gri.,*.!. VIU
1925. okléber lS.
ZALAI KÖZLÖNY
Megtakarít
boldanHnt 10—15 kg. vetőmagot, ha gabonaléléit rciff gállccal, hanem
porpáccal vagy nedvespáccal
csáváira. Eredeti gyári árban kapható; Árzópác, Porzol T I I I a n t i n porpácok és Higozán, Cuprám Tíllantín nedvespácok.
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya és növény védőszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Teletan 130
KDIftnféle műtrágyák állandóan kaphatók.
lampnip további as
APRÓHIRDETÉSEK
éi|a 10 eiAtf 10 fflVMr. torába sxó dija * ttil. Vasár és p 10 uólf •• Mtór, minden ajtó dija t fill. Sierdán és péit-10 uéts (0 tklér, minden további nő dija • mi. Gmsső a minden vatta, nbb betűből illó uó két szónak számit-■tik. Állást karesőkuek 50»* engedmény.
Hlráatáaak 5 (öt) pangé Aaaaagsn alal a falaalagaa kAnyvaléa, ssámtásáa alkarflléaa végett slirs llsslaRáik
Egy Jókarban levő gyarsnakkooalt
keresek Clm a kiadóban.
Etádé egy lebér márványmosdó réz lábakkal éi egy fürdőkád Kötvös-lé 6 sz. •llll. 5077
TaasraJ ■/« kg. 110— Vldá, Kazinczy-
ulca 13.
46
Kényelmes, megbízható csukott bérautók olcsón megrendelhetők Kaulmann
■ •nőnél. Telefon 16\'. és 571. 4672
■ Friss szállítmány balatoni axfllSm
Ékezett. 1 kgr. —\'56 llllér Oyenes cse-megellzlet. 5125
Jókarban levő ké»*p«rkfll8 gépet megvételre kerea Teutsch Gusztáv drogéria. 5041
Libamájat veszek legmagasabb napi árban. Naponta friss libahús, zsír kapható Fahn, Zárda utca 2. 4905
Gyermektelen házaspár háxmeatart
állási vállal. Clm a kiadóban.
Lópesmézet,
nyersbőrt, ágytollat, * a a a t éa lémet
legmagasabb áron vásárol
Btrém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 16. sssa
Ffxéahax értő tiszta, rendhez szokott ■aiérón* kerestetik kis családhoz: Clm
« kiadóban. 5075
Kétaxobáa utcai lakás kiadó az Oiz-ues mellékhelyiséggel, Szemere-utca II.
5074
Kladé Sugár-ut 12. szám alatt emeleten •él egymáibai.ylló szoba lépcsőházi be-ItrsttaT, orvost rendelőnek vagy irodáik, 5055
Kétszobás konyhás lakáa mellékhtlyl-Kgekkel kiadó Bajza-utca 18. 5057
. Eladó egy szoba bulor, esetleg résilet-"zetésre Is Bővebbet Zaiaszenlinillály— 1 «csa állomáson M.3I
. É\'taaltéa. Értesítem a nagyérdemű közönség, t, hogy kosár- és (onottnutorké-■zrta műhelyemet megnyitottam. Minden e azakmábavágo munkák J.,virásál vallatni. Erzsébet-tér 13. (volt Rákóczi vendéglő,.
!í!ele"el lllé8 Ugyanott tanonc
ellátással vagy llzeléssel felvételik. 4982
hifl\'í?\'1*\' \'-rc "siaíé 2 és háromszo-\'\'kás Csengery-ut 33. 5126
lauo holdsa elsőrendű birtok, rajta 15 szobás lő.iri kastély. 5 szobás tiszti-lakással és egy 880 holdaa, valamint I2S holdoa ugysnesak elsőrendó birtok, a Di.trvasut menlén, rajta 6 szobás uri-lakmsal és 3 szobás llsslllskással eladó. Bővebbet Aoscél Ignáo Ingatlanforgalmi irodájában Nagykanizsán, Kazlnczy-uica 2.
Haaxnált kályhát, vssat, rezet, ólmpt éB mindenféle ciövet magas árért vesz Slcrnberg Vilmos, Telekt-ut 2ü. 4Ü82
l\'-gy angol motorkarékpár és oldalkocsi eladó, esetleg külön Is. Árpád-u. 5.
______ _ 4926
Oaray-utca 25. szímu héx eladó. -Ugyanolt 2 hold szőlőbirtok és egyhold szántóföld Is eladó. 5021
PénxkSfoaBnt beVebtlezésrt minden
Ossregbeu a legelőnyösebben és leggyorsabban tolyóstttat Aoxél lunéo péru-kölcsönkö/vetllő Irodája Nagykanizsa, Kaziuciy-utci 2. s^ául.. 4925
Magyar-ulca 104. sz. magánhéx, nagy telekkel lUigősen eladó, bővebbet Aciél Ignác Ingatlanforgalmi és pénzko ciönköz-velilő irodája Nagykanizsán, Kazlncil-ul 2.
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon ■ 59S.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
Kanlxaán alóaax6r. Ez még nem
történt meg. Regge\'I, ebéd, vacsora, egész napi étkezés 1 80 lill. — És ugyanott kiszolgáló leány felvétetik - Erzsébetéri Kávézó. 5114
Nemsokára rosszra fordul az időjárás.
Szerezzen be idejekorán meleg cipőket!
TURUL cipőgyár fiókja
ajánljai
Nfli pos/lócipöit ....................................P 12-—
Férfi csatoscipóit ...... ........ ... I\' 14-50
Házicipőket teveszórbM..............................P 6\'50 8\'50-lg
Fcl\'clc és barna nfli egész cipőket ..........P 22\'— 24-50 lg
Gyermekcipők nagy választékban i
P 10-19-80 lg.
Hó- és sárcipők I
Szigorúan szabott árak! Szolid kiszolgálás!
Vendéglő átvétel.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy a
"Polgári Egylet vendéglőjét
a mai nappal átvettem. Szivei pártfogást kér
Abonnensek felvétetnek. Szita Márton vendéglős.
Megérkezett ACCm irófl®P
az M ■ legújabb modellje,
mely az (isszes eddigi írógép márkákat ugy tökéletességben, mint tartósságban felülmúlja. Bármely rendszeri! Írógépet becserélek Kedvező részletfizetési feltételek.
AEG Unió Magyar Villamossági R.T. Budapest. Zalamegyci egyedirusilója:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc
Nagykanizsán, Erzsébet-tár 4. szám alatt.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az ,m
István király Szílloda
Budapest, VI. Podmaniczky-utca 8.
Nyugdii pályaudvar niellcit. Telefon : (Inlerurban) 202-43, 294-34. — Sürgönyeim: H0TEL1ST.
Minden modern kényelemmel bcrcndezetl elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fülés, hideg, meleg folyóvíz és lelefon. Lill. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
Háxasság. Két fivér, mindketten kanadai állampolgárok vagyunk, egyikünk 25 éves lodrász, máslkunk 21 éves gíp-lakalos, róm. ksth. vallásúak, házasság céljából szeretnénk megismerkedni jól nevelt, intelligens leányokkal. Vallás és hozomány nem számit. Csakis fényképes levelekre válaszolunk. Kálmánli Béls és Kál-rnántl Ernő Ant Csnada, 50. Duke srt. Brandlord. 5018
Háxhalyakssak alkalmsa telkek a katonsrélen eladók. Bővebbet: Aoatél Ignáo tngallantorgalmi és pénzkölcsön-kftzvetltő Irodája Nagykanizsán, Kazlnczy-u. 2. szám. 4837
Eladó egy Jó 720-aa motoros oaépIS-■a-altura, tóherlejlővel. Gérusz Kálmánnál, Szepetneken. 5030
■udapaatan laké leányomhoz keresek egy Jól főzni tudó, tiszta mindenes szakácsnői. — Orünfeld Mlksáné, Klnlzsl-
utca 5.
5078
Egy tlsitességes ll« tanoncnak (elvétetik Krausz szabó, Sugár-ut 18. -5151
Egy fiatal aaxtalaaaagód azonnal
felvétetik Ukácay Eötvös tér 27. 5118
Szép, fosztott llbatall eladó Klstaludy-utca 16 5130
Láaató herceg-u. 9. sz. oaaládl héx kerttel, szabadkézből sürgősen, minden elfogadható árért eladó. 4746
Jó megjelenésű. Iskolázott leányt előkelő üzlet klasrolgálé kisasszonyul kerea.
Ajánlkotók cime a kiadóhivatalba leadandó.
•5093
KaiSnbajáratu, tiszta bútorozott szoba előszobával november l-re kiadó. Hunyadi u 13. -5095
KUlfinbajáratu bútorozott szoba kiadó, Ballhyányu. 8. 5096
a legolcsóbbtól a legflnomsbblg, nagy választékban. — Mindennemű fértl és nttl aapkák, kalapkallékak nagy
uss választékú eladása. Alakításokat elvállalunk.
Gyenes és Vida.
Irodai gyakornokot kerea Magyar* Hollandi Biztosító. Oép- éa gyorsírás megkívántatik. Jelentkezés kedden 15 én írásbeli ajánlatokkal Pó-ut 15. -5105
Ha tel|esen megbízható helyen akar
gyümölcsfákat, dlufákat, díszcsereket stb. Deszerezni, akkor kérje a Kaoakamétl Falakola éa MagtarSHalfi r.-t.
(Kecskemét, Széchenyi-tér 6) 1929-30. évi legújabb oktató árjegyzéket, amelyet a társaság kívánatra Ingyen éa bérmentve küld. 4963
Ajéalkoxlk 17 évea jobb leány kisebb háztartásba. Bővebb*! Epplngeréknél Deák-lér. 5. -5110
Egy kétaxobáa és egy atoal agy-
axabáa lakáa minden mellékhelyiséggel kiadó. Magysru. 10. szám. alatt. -5106
Háxmaatarasak gyermektelen házaspár felvételik, Magyar u. 10. szám alatt.
-5107
Egy tisztességes baJérénS felvételik. Zrínyi Mikiós-u. 20. -5116
Nem kell fizetnie
ha most váaárolja meg nyolc havi részlet-lizetésre őizl vagy téli rubaszükségletét. Az összes férfi és női ruha éa kabátszövetek, Inganyagok, flanellek, siffonok, vásznak, selymek stb. állandóan nagy válaaz-tékban kaphatók. Köztisztviselők, köxalkal-mazottak, nyugdíjasok éa azok családtagjai réazére megrendeléseket (elveszek és mintáimat készséggel bemutatom. A Trtbon rutiázali r.-L képviselője: PRANOER JÓZSEF, Sugár-ut 14. sz. alatt. 5124
Egy teljesen uj olpéaavarrégép
Slq olcsón, részletfizetésre is eladó.
vtbbct: Aoxél Ignáo ingatlanforgalmi páukOlcsönközvelitó irodája Nagyka-ntW, Killnczy-u. 2._
Iwatataa háx Sugár-ut 6. jutányosán eládé. Bővebbet ugyanolt, az emeleten.
5127
Elldó Jókarban levő rulisszekrény 3 részes, kulöntele szobabútorok, 1 teljes lürdőszobaberendeiáa és egy könnyea át-alasltható, Iából kéuült válaszfal. Érdeklődni lehet a házmesternél, Sugár-ut 18.
6111
lo
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 13.
Gyümölcsfák ^r\'U^
koronával és dus gyökérzetiel, gömb, Jegenye és piros akicok, alacsony tö zsU eredeti hollandiai rózsa újdonságok, gyümölcsfa vadoncok nagy mennyiségben igen előnyös árakon kaphatók
Dr. Temetváry Géza
ny. főispin gazdaságának aranyéremmel és oklevelekkel kitüntetett, az Alföld
egyik legnagyobb faiskolájában. Telep: UJsieeeden. « szóregi országút mellett.
• j kint Jelző oszlopnál Iroda: Szeged, Szentháromság-utca 16. szám.
Sürgönyeim : Temesvár/ faiskola. Szeged. Nagyobb megrendelésnél és viszonteladóknak áíKedvezmény. 509/ Kérjen árjegyzéket.
6 darab
villamos motor
(12, 1-2, 1 8, 2 0, 2\'5, 16 5 lóerő) olcsón eladó
Sartory Oszkár Utóda cégnél Király-utca 30. so»j
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a Vlda. házban
műhelyemet
fivérem eltávozása miatt nem sxOi»-Uttam meg, hanem továbbra Is fenntartom.
Elválla\'ok mindennemű vixv*x*ték« sxeroléat, osatornáxAsf, valamint lakatos munkákat. Továbbra is maradok tisztelettel
4993 Czvefkó Mátyás
vízvezeték-szerelő és lakatos
FISK PNEU
a leggazdaságosabb
Vuérkfpvlul.t:
AulófelszerelésiR.T.
Budapest. IV., Aranykéz u. 2 T.l Aut 813—41
Klskanlzsa, Nagyrác-u. 129. sz.
ház
elköltözés miatt, szabadkézből 6004 azonnal
eladd.
Érdeklődni ugyanott Bekő Józsefnél
Egy „Turbina"
szivattyú
36 ms óránkénti teljesítményre, kitűnő karban, olcsón eladó
Sartory Oszkár Utóda cégnél Király-utca 39. ««
Értesítés.
Tisztelettel értesilem a t. közönséget, hogy
sütőUzletemet
Magyar-utca 10. sz. alól Sugár-ut és Rákóczl-u. sarok (volt Deutsch Gizella féle sütöde) helyeztem át.
Naponta friss sütemény, délután luxuskifli kapható. Privát kenyérvetés reggel 8 órakor. Tisztelettel
Holczer Gyula
5111 sütőmester.
HIRDESSEN
a „Zalai Kőzl8ny"-ben.
Matracéssezlon huzatok
Kárpitos kellékek
GabonáSa^JLIf és szalma- aeQH Ponyva, lópokróo és autótakarók
gyári lerakala
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél.
Alkalmi motorkerékpár
eladás, keveset használt, üzemképes állapotban. 350 ccm. A. J. S. angol gyártmány, P 650.—
Havas autószaküzlet Nagykanizsa.
varrógép i legiztblxn iinl <inigi; i leguibbu bimii! rsrrógíp a lignibbiitlippoll
Ezért válasszon „Pfaff"-ot I
[osszii lejáratú részletfizetés mellett beszerelhető
i[ és Fiaié
Deák-tér 2. a (elsótemplomnál
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság («dati Déli Vasút)
k Nagykanizsa állomásra és állomásról érkező és Induló Tonatok
MENETRENDJE
Érvényes 1929. évi október 6-tól 1930. év! május 14-ig
Budapest—Nagykanizsa
Vonat A vonal Budapestről Nagykani- Vonít A vonat Nagykanizsa- Budapestre
ssámt nenie indul _ zsára érkezik uima neme ^ról indu^ érkezik
"íuf Szem. v. 21-4S 4"15 2nT Szem. v. 025 " \' 7-42
202 Oyv. 7-48 11-30 201a Oyv. 615 1005
212 Szent. v. 6-45 13-05 213 Szem. v. 8-50 1600
214 Szem. v. 14 10 20-45 215 Szent. v. 14-35 20-25
204 Oyv. 1815 22 25 203 Oyv. 17-52 21-40
Budapest és Nagykanizsa körött a 20?. Is 203. sz. gyorsvonat csak vasárnapokon közlekedik.
A 204. és 201a. sz. gyorsvonatoknál Budapest—Nagykanizsa körött étkezőkocsi, Budapest—Trieate közölt közvetlen III. oszt. kocsi, Budapest -Venezia közöli hálókocsi, Budapest—Róma közöli közvetlen 1—11. oszt kocsi közlekedik.
Balatonszentgyörgy—Nagykanizsa Balatonszenl- [j Nagykanl- |
,,---------------- - ------ ,
győrgyről Ind. izsára érkezik] "236 Vegyes || »-4Ó f I n " | 235 \' Vegyes
Nagykanizsáról i
Indul
18-45
Nagykanizsa—Szombathely —Wien S. B.
Balatonszentgyörgyre érk 2013
Bécsből Indul Sronbil- Nigykinl-h4lyc*trk«ilk.Ziárs tfk.iik ! Nacyk.rlt.t-j! Szombit- Bécsbe ról Indul itr.lyrttíkMlk1 érkezik
510 7-40 302 Szem V. 5-30 7-35 1210
8^20 11-40 13-35 320 i Szent V 7-18 10-10 2015
1015 | 1454 17-40 101 Oyv. 14-23 16-23 1940
1534 20-59 22-55 324 Szem V 1810 2050 -
A 301-902., 903-304. >z. közvetlen vonalok Wien S. B-Barcs közöli. 1! vonatokkal továbbutalnak : Wien-Osilek (Eszék) közvellen I—11-111. oszl. kocsi, Wien S. B Zagreb Q. K. közvetlen I—II—III. oszl. kocsi.
A 931—302. és 303—904 sz. vonalokkal Praha (Prága) és SuSak közölt Bratis-lava (Pozsony), Oyór, Szombathely, Nagykanizsa, Oyékényci és Zagrebon ál közvetlen I-ll-lll. oszt. kocsi közlekedik.
Nagy kan Izsa—Barcs—Pécs
Pécsről i Barcsról Indul 1 indul - I! rSfT 9-40 11 55 I3\'2I l| 1551 1802 20 55
kakául ntri árkonV
b-44" 13 48 17-4? 23 00
<112 szem. v. 914
902 Gyv.
932 Vegy. v.
;Higyk«nint-\'i(iarcsra Pécsre \'41 Indul férkezik\'érkezik 0 42 (| 8-4t) 11-44 15-10 21-35
4\'4I
9-35 14 05
18-10
14-40
1800 23-34

A 911-320. 311 - 932 sz. vonalok közvellen vonatok Barcs és Szombathely 1. A 902- -903. sz. vonalok közv. gyorsvonalok Wien és Barcs között. Közvellen -111. oszt. kocsikkal Osiiek- Wien és Zagreb—Wien között.
Nagykanizsa—Gyékényes
lj Oy\'konvci-1 rAt Indul
901
yor.
Gyo. svonai Slnautobusz
i
4 40 15 55
5 11 lli-3-1
NiKyk.nl . Oyíkényn-ifiiiil Ind i if Írk.ílk
90 0 9.-4
.-yrnsulobusz (jyoisv nat
12 05 23 06
12 4s 23 41
. oszt. kocsik Praha (Prága) Gyékényes. Zagrebon 61.
A 901 904. sz. gyorsvonatoknál közvetlen I—II-és Susak körött Poisony, Oyór, Szombathely Nagykanlz
_Nagykanizsa—(akovec (Csáktornya) Pragersko (Pragerliof)
jj Csáktornyáról H»«yk»nt-
litri Árktt\'k
2rJ?t üyv. 221 I Szem. v 223 1 Szem. v.
indul 4 3d 11-05 19-35
T
5;>U 12-40 2108
Nagykanizsáról i Csáktornyára indul L-\' "
Szem. v. 4-.r)2 Szem. v. 13 44 Oyv. 2313
érkezik ti .iu 15-21 0--II
Közvellen kocsik, mint a liudapesl—Nagykanizsa viszonylatban közlekedó 201a. és 20t-nél. A 221-222, 223-224. az. vonatok közvellen vonalok Nagykanizsa—Maribor O. K. (Marburg) között.
Egy 8 lóerős, kitűnő karban levő „Meteor"
benzinmotor
jutányosán eladó Sartory Oszkár Utóda cégnél Király-utca 39. mo
22.429/1929.
Hirdetmény.
A lefenyei főszolgabíró értesítése szerint Becselielyen, a folyó év október hó 15-ére eső országos vásár megtartását alispán ur a fellépett járvány miatt betiltotta.
Nagykanizsa, 1929. évi október hó 10-én. „OH Polgármester.
XXIII.
IA9YAH
kibAlti
osztAly-
80B8IÁTÉK

84000 sorsjegy,42000 nyeremény
Legnagyobb nyeremény siereucsés esetbea
500.000
azaz egy félmillió pengő.
Jutalom és nyeremények: 3oo.ooo 4o.ooo lo.ooo Soo.oao lo.ooo B.oao loo.ooo 2o.ooo 4.ooo So.ooo IB.ooo S.ooo stb., stb. öss e<en 7,722.000 pengő készpénzben. — B4.ooo sorsjegy közül 42.000, tehát
miidsB másidrk strsjegy kibizatik.
45*5 Aj elsó osztály hutása mér
1929. oktébar 28-án és 29-én
A sorsjegyek hivatalos árai:
Egy 5 számjegyű, motorikus erőre berendezett „National"
regiszter cassa
olcsón eladó Sartory Oszkár Utódacégnél Király-utca 39. íwi
Mos I Pest I
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőimotő, vegytlsxtltó, ruhafestő
• ssombathalyl ont. IpwkUlHliaos aranyéremmel kitüntetve
NAGYKANIZSA
Offljtdtetepi Oyárt.l.p t
Kazinczy-u. 8. Hunya<ll-u. 18.
Nem kell idegenbe mennie, mielőtt bármit leslet vagy tisztíttat. Győződjön meg áraim olcsóságáról és munkám
kiválóságától. Utolérhetetlen tényfl g.tlértlaztltis I Tisztit I i n PHaséroz I
Háztulajdonosok figyelmébe!
Vízvezeték és egészségügyi berendezések, valamint az összes csövek és vízvezetéki csapok a legolcsóbban kaphatók
Havas Miklós Nagykanizsa,
Deák-tér 15.
1929. október 13,
ZALAI KÖZLÖNY
Egy nagyobb, valódi sziléziai
gránit síremlék
alkalmi áron eladó
Sartory Oszkár Utóda cégnél Király-utca 39. s*,
21.944/1929.
Árverési hirdetmény.
A Kölcsey-u. 9. sz. házban megürült és folyó évi november hó 1-én elfoglalható 1 szoba konyha és mellékhelyiségekből álló lakást f. évi október hó 15-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1929. évi október hó 7-én.
ío,i Polgármester.
Tűzifa é$ szén
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszka, épűletfa, mész, cement és egyéb építkezési anyag kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4.
Telefon: 120.
22.123/1929.
Árverési hirdetmény.
Az Erzsébet-téren lévő barak-ban a Magyar Köztisztviselők kiköltözése folytán megürült üzlethelyiséget 1930. évi május l-től kezdődő időre a városi gazdasági hivatalban folyó évi október hó 15 én d. e. 10 órakor tartandó árverésen bérbeadóm.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1929. évi október hó 9-én.
Polgármester.
amíg meg . . f nem né;te
a Smlth Prenitergépeket Legkedvezőbb tlielésl teltételekkel Havam Miklósnál Hagykanliaa, Deáklér 15.
21.(540/1929.
Árverési hirdetmény.
Az Erzsébet-téri barak északi oldalán lévő üzlethelyiséget f. 4v november l-től kezdődő időre a városi gazdasági hivatalban október hó )5-én d. e- 10 órakor tartandó árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad. , Nagykanizsa, 1929. október hó 7-én.
**> Polgármester.
11
-ía\'ói^\'é^lfe\'n\'Crr^tVsz „AXA" cipőtalp szérum,
mely a lilpn egész vastagságában vízhatlanná leszi Megóv s lellázás okozta beteg-sebektől éi la/lósabbá tesil a cipót Szil óknek Iskolás gyermekeik résiére, cserkészeknek csendőröknek, leventéknek, poslisoknak slb, nélkülözhetetlen. Sáros vidéki váto sokhan megliic\'helellen. Ara: kis üveg P l\'ÍO, nagy Uveg P »•— (4-6 pár clpóre negendő.) Kapható mindenütt, ahol nem volna, kér|e a gyárlól: Baohraoh TaeWárek telítő anyagok gyára, Budapest, Szövetség ulca 36/b 4S12
vfldqesztenyet
veszek métermázsánkint 3 pengőért, minden mennyiségben, vagontételben is.
Szegő Mór, Eötvös-tér 2
Killlnő karban levö nagyobb
ablakszárnyak
darabonként I 50 P-ért kaphatók
Sartory Oszkár Utóda cégnél Király-utca 39. smi
NAGYKANIZSAIAK
kedveli találkozóhelye BUDAPESTEN
VII., Baro s-tér 23. a Keleti pályaudvarnál.
Teljesen újonnan berendezett
kényelmes családi ház. Központi fűtés, hldeg melegvlz. Mérsékelt polgári árak.
E lapra hivatkozóknak 200 o engedjiény. Teslvérvállalat:
OSTENDE KÁVÉHÁZ
Tulajdonos: GROSZ ÖDÖN.
TUzifa eladás.
A surdi erdőben
fekvő, erdei ölbe rakolt gömbfa
(nagyrészt gyertyán) ölcnkínt 48- Peng5 árban 6h» ab erdő kaptiató. Utalványt Sternbcrger és M>-áx cég szolgállat ki Széclienyl-tér 4. szám.
Srfz effésx. életben hű. harál
SINGER
VARRÓGÉP.
Á\'tuh ■ CvZu fi\'t < \'Jc.-\'.i foUÁtelaJc JV-LcUHOruj hcLUL K^AlXeíoJc.
SINGER VARRÓGÉP RÉSZV TÁRS.
Fióküzlete: NA8YKAK1Z8A Ffl-nt 1.
Blndtn magyar, magyar vizel Igyák
Szent-Margitszigeti
PALATÍNUS
gyógy- és ásványvíz kerületi lerakalál meg nyitottam.
Palatinus
gyógy-, bor-és ásványvíz
nagyban és kicsinyben jutányos áron kapható
Fischer és Leitner
füs/er- és gyarmatáru kereskedőnél
Klrály-ntca 8. Telefon 239.
Minién magyar, magyar fizet Igyák I
A GENIUS kiadásában most jelent meg: Maurice Paléologue világhírű, szenzációs naplója
A cár országa a nagy háborúban
(Kulisszatitkok, udvari intrikák, szerelmek) Uj teljes propaganda kiadás Három kötet (888 oldal) Ára 3"90 pengő
Kapható minden könyvkereskedésben.
Árverési hirdetmény.
Az ipartestület tulajdonát képező, — az Eötvös-tér 11. sz, alatt levő, menházhoz tartozó mintegy 1200 négyszögöl kert folyó évi október 17-én délután 3 órakor az ipartestület helyiségében nyilvános árverés utján 3 évre bérbeadatik.
Az árverési és bérleti feltételek ugyanott a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Nagykanizsa, 1929. évi október hó 12-én.
Kiss Ernő s. k,
sna elnök.
Különféle méretű használt, de kitűnő karban levő, kb. 120 kg sulyu
GÉPSZIJ
kisebb tételben is kapható Sartory Oszkár Utóda cégnél Király-utca 39. I0M
Dani Száva Adria Vamttársaiág
36220 K.
Árverési hirdetmény.
1929. évi október hó 16-án délelőtt 9 órakor Nagykanizsán különféle kézbesithetetlen szállítmányok és talált tárgyak fognak nyilvánosan, bírósági eljáráson kívül a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés, valamint az azonnali elszállítás kötelezettsége mellett elárvereztetni.
Az áruk a venni szándékozók állal közvetlenül az árverezés előtt a teherfeladási raktárban megtekinthetők.
Igazgatóság.
Haán Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
11934/1929. vhl sz.
Árverési hirdetmény.
Alulírott htióaágl végrehajtó sz 1881. évi LX. t.-c. 102. § a ét leimében ezennel kói-hlrré teszi, hogy a nagykanizsai kir. já-rásbi.óságnak 1929. évf Pk. U034. számú végzése következtében Dr. Bariba István Ügyvéd áltsl képviseli Plüss Józsel és Pia lávára ISO pengő 94 tlll. s Jár. erejéig 1929. évi szeptember 9-én loganstosltotl kielégítési végrehajtás utján le- és leiulfoglall és 1380 pengőre becsüli kővetkező Ingóságok, u. m.: hintó és lovak nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. Járásbíróság 1929. évi Pk. 11934 számú végzése folytán ISO pengő 94 lillér tóke-kövelelés, ennek 19,9. évi Június hó 3-lk napjától |áró I2Ó0 kamatai, \'/s"o váltódli és eddig összesen 67 P 78 1111. bíróilag mit megállapított kö tségek ere-Jéig, Nagykanizsán, Urzsébet - tér 22. szám a alt leendő megtartására 1929. évi október hó tA lk napjának d. e. II órája határidóul klIUzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX t.-c. 107. és 108 § ai értelmében készpénzllzelés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becs-áron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az eláiverezendő Ingóságo kai mások Is le. éa lettllloglaltallák és azokra kielégítési Jogot nye\'tek volna, ezen árverés ar 1881. évi LX. l. c. 102. §-a értelmében ezek Javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1929. évi szept. hó 28. nap|án.
Haán Oyula s. k.
som kit. bir. végrehajtó.
ZALAI KÖZLÖNY__1929. október 13.
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarit meg és sok kellemetlenségtől kiméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel benn\'Unket személyesen 1
KOPST
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utca 5. (udvarban)
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapítva; 1887-ben.
Nyomatott a Délzalai Nyomda éa Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.
N
09. évfolyam. 234 szim
Nagykanlxna, I62Ö október 15 kedd
Ara 14 fillér
zalai mm
Sierkesitóiég íi kiadóhivatal: ró-ul 6. aiám. Keuthelyl flókkladóhlvalal Kossuth La|o»-u. 32.
POLITIKÁI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Lefegyverzés
Tudvalevő, hogy Magyarország, valamint a | többi „legyőzött* állam is azzal a ^feltétellel vállalt kötelezettséget a lefegyverzésre, hogy ez az általános, tehát a világháborúban részlvclt összes államokat terhelő lefegyverzésnek csak a kezdő lépése.
Hogy a lefegyverzés ellenléte, az általános fegyverkezés mennyire élő valóság, azt legélénkebben bizonyítják azok az adalok, amelyek az egyes államoknak hadseregükre költött millióiról számolnak be, tehát arról, hogy az illető államok évi költségvetésüknek hány százalékát fordítják még ma s katonai kiadásokra ? Erről igen érdekes számokat olvashatunk a Magyar Katonai Közlöny legutóbbi füzetében Suhay Imre tábornok tollából, aki Oertzen német ezredes idevágó szakmunkája alapján elmondja, hogy a fegyverkezés terén Lengyelország vével, mely évi kiadásainak kereken 38 százalékát fordítja hadi kiadásokra. Nyomban utána következik Franciaország a maga 29 százalékos hadi büdzséjével. Olaszországban 27 százalék az arány, Jugoszláviában kereken 21 százalék, Csehszlovákiában 20 százalék, Romániában kereken 16 százalék. Ezek után bizonyára senkit sem lep meg az, hogy — rólunk nem is szólva — az ugyancsak .lefegyverzett" Nómclbirodalom évi költségvetésének csaknem egészen 7 százalékát teszik ki a katonai kiadások, mert az aggódva ellenőrzött csekély létszámú hadseregre néni költhet ennél többet.
Mindezt látva, önkéntelenül is fel merül az. a kérdés, hogy az évek hosszú során ál ilyen arányban, Illetve aránytalanságban folytatva a hadi kiadásokat, nem fogja-e ez .győztes" államok teherviselő képességét lassanként aláásni és jpen azok, akik ma állandóan békét és leszerelést hangoztatnak, nem lesznek-e kénytelenek a folytonos fegyverkezés következtében szükségkép előálló belső elégedetlenséget ujabb háborúval levezetni próbálni?
Olyan kérdések ezek, amelyekre a feleletet majd csak a jövő nemzedék adhatja meg.
Tizenkét hősi halottat hoztak haza Olaszországból
Budapest, október t-t
Vasárnap este érkezett meg az olaszországi Udinéből a 12 hősi halott koporsója, amelyet a hozzátartozók hétfőn vettek át. A pályaudvaron a kormány é« a nemzeti hadsereg tiszti, altiszti és legénységi .küldöttsége jelentek meg.
A motorosvonat elütött egy autót, amelynek négy utasa szörnyethalt
Végzetes iegénybucsu
Tótkomlós, október II (Éjszakai rádiójelentés) Vasárnap borzalmas autószerencsétlenség történi Tótkomlóson. Az Alföldi Gaz-dasági Vasút motorosvonala háromnegyed 8 órakor menetrendszerű pontossággal futott be a községbe Mikor a fö uton végighaladt a molorosvonat, egy mellékutcából egy autó robogott ki, melyet a motoros elütött és izzé-porrá tört. Az autóban legények ültek. Király
halálos autósétával
Sándor, Andráesik István, Klempa Pál ambrózfalvai és l.ehoezky Mátyás tólkomlósi legények szörnyethallak, l\'elkó Tamás, Pipies János és István István életveszélyesen megsebesüllek.
A nyomozás megállapította, hogy vasárnap Lehoczky Mátyás legény-bucsuját tartották. Nagy borozás után autósétára indultak és ekkor érte őket a halálos szerencsétlenség, A sebesülteket a makói kórházba szállitollák.
Amerika külön hármasszövetséget köt ba nem sikerül a leszerelési egyezség
[\'Aris, október 14 (Éjszakai rádiójelen/és) A Ntwyoik Herald jelenti: Hivatalos amerikai körökben az a felfogás alakult ki, hogy amennyiben Londonban nem
sikerül egyezséget létrehozni a tengerészeti leszerelési konferencián, a francia-olasz ellentétekben, ugy Amerika Angliával és Japánnal külön hármas szövetséget köt.
Benes nem tartja többé aktuá-lisnakahatárreviziökérdését
A kisantant államai közötti gazdasági együttműködésre és annak Magyarországra való kiterjesztésére törekszik
Belgrád, október 14 (Éjszakai rádiójelenlés) A „Poli-tika"-nak jelentik Prágából: A „Politika" munkatársa ma meginterjúvolta llenes cscli külügyminisztert, aki egyebek közölt ezeket mondotta : — Most a hágai konferencia után, amely likvidálta a jóvátélcl kérdését nagy részben, a békeszerződések revíziójának ügyét levették a napirendről. Nincs többé aktualitása annak a kérdésnek, hogy a mai határokat revizió alá vegyék. A népek kimerüllek c kérdésben, a terméketlen huzavonában. Valamennyi nép konslrukliv munkál akar folylalni. A kisanlantról Benes igy szólott:
A kisantant eddig negatív volt.
Ebben a szövetségben összefogtunk azért, hogy dolgozzunk a mai politikai és jogi helyzet megvédésén. Miután ezt elérlük, mosl már arra kell gondolnunk, hogy ko istrukliv gazdasági politikát folytassunk. A kisanlanl-államok közölt gazdasági, kulturális együttműködést hozzunk létre. Reméljük, hogy ezt a munkát kiterjeszthetjük Lengyel-, Görögországra, Bulgáriára, Ausztriára és — Magyarországra. Hogy sikerül-e ez, a jövő kérdése. Azt hiszem, hogy elég erősek vagyunk ahhoz, hogy erről beszéljünk és konsiruktivc dolgozzunk.
i"-wi\\r»j-j-i.vvtry»viviv vi-i\'rr-.....*......................
Fontos javaslatod benyújtásával Kezdődik ma a képviselőház őszi ülésszaka
.Az ország elég konszolidált ahhoz, hogy kegyelmet gyakorolhasson Garamlékk:tl szemben" — mondotta Zsltvay
Budftpest, október 14 A magyar képviselőház holnap délelőtt 10 órakor ül össze és ezzel megkezdődik a Ház uj ciklusa.
I\'olilikai körökben nagy várakozással tekintenek a parlament őszi ciklusa elé, mert részint .i tárgyalásra kerülő javaslatra fognak előrelálha-
lüóflzettd íri : egy bóra 1 pengi M Bk
•auaHBuaanaiiHwt
lólag nagyobb vitákat provokálni, másrészt a belpolitikai élet is vethet felszínre kérdéseket.
A holnapi ülés tulajdonképpen formális ülés, mely a továbbiak iránt intézkedik. Szó van azonban több napirend előtti felszólalásról is.
A képviselőház őszi ülésszaka az eltő napon már országos fontosságú reformjavaslatokkal indul. Igy az uj honvédelmi miniszter benyújtja az uj katonai törvénykönyvről, az igazságügyminisz\'.er a korlátolt felelősségű társaságokról és az okirali kényszerre vonatkozó javaslatait, mig a kereskedelmi miniszter az auló-törvény tervezetét nytijtja be.
Garamlék nem paktum alapján részesültek pertörlésben
Budapest, október 14 Zsilvuy Tibor igazságügyminiszter kijelentette, hogy nem felelnek meg a valóságnak azok a hírek, amelyek szerint Garami, liuchinger és Wellner paktum alapján részesültek volna pertörlésben. A kormányt magasabb szempontok vezelték ennél a lépésnél, elsősorban az, hogy elég erősnek és konszoliddllnak tudja az országol ahhoz, hogy e hosszú éveken át megtévedteknél kegyelmet gyakorolhasson. Garami és Buchinger csütörtökön vagy pénlcken érkeznek vissza Budapestre.
A román kormány
helyzete megrendült
Bukarest, október l-l A román koimáiiy nemzeti párti és parasztpárti frakciója között már régebb időte visszamenő egyenetlen-kedés v.m. Az egyencllenkedés következtében Junian igazságügyminiszter elhatározta, hogy lemond. Radu-csanu parasztpárti közmunkaügyi miniszter a lupényi események miatt ugyancsak rövidesen benyújtja lemondását. Politikai körökben megrendültnek látják a kormány helyzetét.
A pénzügyminiszter lemondott
Bukarest, október 14 (Éjszakai rádiójelen/és) Popovics Mihály pénzügyminiszter arra való tekintettel, hogy Saraceaitu régens-sel rokonságban alt, lemondott, mert — mondotta állása ezzel a ténynyel összeférhetetlen. Lemondását Maniu elfogadta.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 13.
Lemondott a pozsonyi polgármester
a cseh korrupció miatt A lemondás nagy kavarodást idéz elö a mostani választások előtt
Pozsony, október 1>1 Okalnik Lajos pozsonyi polgármester levelet intézett a köztársaság elnökéhez, a belügyminiszterhez, az agrárpárt elnökéhez és a pozsonyi tartomanyluvatdlhoz, amelyben bejelenti, hogy lemond állásiról, mert nem akarja támogatni azt a politikai rendszert, amely eddig Szlovenszkó-bau uralkodott s amely most még-inkább megerósödve latszik. A rendszer nem voll inas, mint a korrupt akciók egész sorozala. A földreform, az erdorcform, a pénzintézetek és az iparvállalatok nacionalizálása csak Szlovenszkó ellenségeinek érdekében hajlatul! vegre, de sohasem a lót nemzet javára. Ezért az agrárpártból is kilép és valamennyi tisztséget rendelkezésre bocsatja. A lemondás most, a választások előtt, nagy kavarodás! idéz eló a belpolitikai életben is. Okalnikról közludomásu, hogy Massaryknak személyes jóbaratja.
Száműzött püspök
Curacas, október 14 (Éjszakai rádiójelentés) A Havasiroda jelenti: Monlos Salvador Teu-cdl, Valencia püspökéi száműzték, mert pasztorlevelében a polgári házasság ellen foglalt állast.
Bestiális apa,
aki kalálra éheztette gyermekit
Párizs, október 14 Herlignanban óriási felháborodást és izgalmat keltett az a hír, hogy a csendőrség letartóztatta egy Josef Ortola nevű gazda feleségét, aki négyhónapos gyermekéi halálra éheztette olyképen, hogy a táplálékát naponta megkissebbilctte. Az asszonyt a tömeg agyon ukarlu verni és a csendőröknek csak nagynehezen sikerült megvédeni és a fogházba vinni. Valószinü, hogy az elvetemült asszony másik kél gyermekét is ugyanilyen módon ölte meg.
— Valódi ezüst és Berndorfi alpakka evőeszközök és dísztárgyak legolcsóbban Zsoldos Gyula órás és ékszerész uj üzletében kaphatók. Fő-ut 14. Biztosító palota.
Rendkívüli köxgyülés elé kerül a csatorna-dlfak ügye
A háztulajdonosok vasárnapi értekezletének határozatából depuláció megy a városházára — Leszállítják a csatornázási járulékokat
helyek stb. ipartelepek és középületek után alapdíj 3°/o, használat 4 \'V,
Nagykanizsa, október l-l A nagykanizsai háztulajdonosok a csatorna-ügyben vasárnap délután a városháza tanácstermében nagy érdeklődés melleit szükebbkörü értekezletet tartottak. Dobrovils Milán v. országgyűlési képviselő ismertelte a csatorna ügyben az eddig lelt lépéseit.
Eszerint eljárt a város polgármesterénél, a ki kijelentette, hogy teljes jóindulattal fogja az ügyet elintézni és a képviselőtestület elé olyan javalatot terjeszt, ami annyira fogja csökkenteni a terheket, amennyire csak a pénzügyi lehetősig megengedi. Ennek eredményeként előterjesztette indítványát, melyhez dr. Villányi Henrik, Babóchay György, dr. Knausz László, Poiiák József, Ármuth Náthán, Mayer Karoly városi képviselők hozzászólásai után egyhangú halározattal kimondották, hogy az előterjesztést közmegelégedéssel elfogadjak és az
alábbi kérvényt terjesztik küldöttség utján a polgármesterhez.
Nagykanizsa Megyei Város tekintetes Polgármesteri Hivatalának
Nagykanizsa. Korábban már 500 háztulajdonos aláírásával kérelmeztük a csatornadíj aránylagos elosztását és ugy a háztulajdonosok, mint a bérlők altal elviselhetetlen csalornadij-szdzalékok leszállítását stb.
Köszönetlel vettük ezirányban szíves intézkedését, mely szerint Polgármester ur elrendelte a csatorna költségvetés rcvideálásái és a fizetendő összegek méltányos redukálását.
Mindezeknél fogva kérjük az ügy sürgősségére való tekintettel, hogy kegyeskedjék
rendkívüli közgyűlésben ezen ügyet előterjeszteni és javasolni, hogy az 1ÖÜ8. és a folytatólagos évekre a csatornadíj kivetés és annak fizetése az alábbiak szerint legyen megállapítva.
1. A viszonylag elenyészően kevés vizet elhasználó nyilt kereskedő, raktárak és irodák után alapdíj 3%, használat 2"/o, összesen tehát 5°/o.
2. Lakások után szenyviz csatorna vonalak mentén, ipari üzletek, mü-
összesen 7"o.
3. Lakások után csak csapadékot levezető csatornák mentén alapdíj 3%, használat 2 \'/o, összesen 5%.
4. Egyéb ingatlanok után alapdíj 3"/o, használat 3\'\'o, összesen 6%.
5. Azon lakások és telkek után, ahol egyáltalán csatorna nincsen alapdíj 2\'/Wo.
6. Ores helyiségek után azon időre, míg az adófizetés szünetel, csak az alapdíj 3o/o vagyis 21/2% fizetendő.
7. Az 1928 és 1929 évi leszállított csatornadíj hátralékot a város közvetlen részletekben szedeti be a bérlőktől, mely összegekért a háztulajdonos felelősséggel nem tartozik.
8. A város minden év január havában a háztulajdonosokkal kimutatásban közli részletesen, hogy kitől mennyi csatornadi| szedendő és fizetendő be a városi pénztárba.
9. Az 1930. évi január 1-től a csatorna járulékokat a háztulajdonos szavatosság mellett tartozik beszedni.
Kanixsáról és K.esxtf)elyröl nem indulnak különvonatok
ax oMóber lS-lltl megyei vlrllls válasx/ásra
NaK.vka11i7.sti, október 14 A folyó hó 18 ált Z-tlaegcrszegen megtartandó virilis választás alkalmával csupán Alsóörs és Tapolca között indul különvonat, amelynek közvetlen csatlakozása lesz Ta|>olcán a reggel 5 órakor Zalaegerszegre induló vonalhoz.
Tekintettel arra, hogy Keszthelyről és Nagykanizsáról indulnak olyan rendes vonalok, amelyekkel Zalaegerszegre 8 óra előtt már be lehet érkezni és az itt említett vonalok indulási időpontjánál legfeljebb csak 30 perccel lehelne később indítani .1 különvonatot, a köllséges különvonat indításának indoka nincs.
A különvonat menetrendje a következő :
Alsóörs ind. 315
Csopak -B-kövesd „ 3 21 Balatonarács . 3\'28
Balatonfüred . 331
Aszófő—Tihany „ 339
Örvényes , 3 43
Balatonudvari , 346
Dörgicse—Akaii » 353
Z. Köveskál „ 400
Viriuslelep » 403
Szepezd „ 406
Kővágóörs—Révf. „ 415
Rendes „ 420
Ábrahámhegy „ 423
Kisörsi szil. „ 427
Badacsonytomaj „ 4-30
Badacsony * 4 33
Bad. Lábdihegy . 4.37
Nemestördemic „ 4 40
Nemesgulacs—Ka. . 4 44
Tapolca érk. 4 52
Ezek szerint tehát Nagykanizsáról
sem indul különvonat a megyei virilis választások napján, igy a nagykanizsaiak és környékiek csak reggel 7 órakor induló rendes szombathelyi személyvonattal indulhatnak Zalaegerszegre.
Eternola Edison Bell Parlophon
havi részlel 22 P havi részlel 14 P havi részlet 13 P
gramofonok
Legújabb schlager
gramofon lemezek
állandóan raktáron
SzJthÁ Antul feKyver->|ószer-és =
ifaiHMV MlItCII sportárunagykereskedés rádió és gramofon osztálya
i
Sokkal többet kaptam, mint amennyit vártam a
„Menyasszony" divatáruházban,
mondja minden vevő, mert Ízléses és jó árut olcsón vásároltam
Koréin jenő
röfös-ésdiwatá ruhásában Nagykanizsán, Deák-tér I-
1929. október 13.
Mozgalmas választás-előtti vasárnap Nagykanizsán
Kereskedők, iparosok, munkások gyűlései a választási előkészületek jegyében
Nagykanizsa, október 14
ZALAI KÖZLÖNY
Mozgalmas vasárnapja volt tegnap Nagykanizsának. Az egész vonalon megindultak a választási elő készületek. Az első, aki porondra lépelt, Nagykanizsa legnagyobb testülete : az ipartestület, amelynek egymagában 1200 lajstromozott tagja van és már csak ezért is súlyosan esik latba a választáson.
Ax Iparosaiig
Kiss Ernő ipartestületi elnök a taggyűlést fél 11 órakor nyitotta meg az Ipartestület székházában. Megnyitójában főkén az iparosegységet hangsulyozla.
Samu Lajos alelnök az általános helyzetről, a nagykanizsai iparosságról és a választásról beszéli. Más politikát nem akar a nagykanizsai Iparosság — mondotta többek között, — mint munkát és kenyeret. Ehhez a politikához kínálja fel segítségét az iparosság. Csak nagy-kanizsa egyetemes érdekeit, azokon belül a kanizsai iparosság érdekeit szabad szem előtl tartani.
Kifogásolta a továbbiakban, hogy más városok példájával szemben Nagykanizsán vidéki iparosok kapnak munkákat
Rendkívül fontosnak tarlja, hogy a mostani választásoknál csak olyanok kerüljenek be a képviselőtestületbe, akik semmiféle összefüggésben nincsenek a várossal.
Tlbola József szakosztályi elnök ugyancsak a fokozottabb ipar-pártolást sürgette.
Az Iparosság Jelöltjel A gyűlés a beszédek után kandidáló bizottságot küidött ki, majd Kiss Ernő elnök bejelentette, hogy az iparosság a törvényhatóságba Samu Lajost és Hoffmann Henriket jelölte.
Supka Béla jegyző az érdekeltségek részéről való (Kamarai) jelöllek neveit olvasta fel. Rendes tagokul: Bazsó József (Nagykanizsa), Jády Károly (Zalaegerszeg), Meisler Károly (Keszthely), Keszler 1. (Tapolca), Csemba Gyula (Balatonfüred) és Kllronya László (Pacsa) rendes tagok, — póttagokul: Vékássy Károly (Nagykanizsa), Lakatos István (Zalaegerszeg) és Boa József (Letenye).
Majd több belső Ugy lelárgyalása után a gyűlés végetért.
A kereskedők
fél 12 óra után Blankenberg Imre OMKE elnök elnöklete alatt tartották gyűlésüket a Kaszinó alsóter-mében. Az elnök ismertelte a gyűlés célját: a közelgő választásokra való előkészületeket.
Ádám Róbert a pontos könyvvezetésnek adózási szempontból való fontosságára mulatott rá.
Rajki István titkár részletesen ismertette a soproni Kamara átiratát
a választásokra vonatkozólag. A gyűlés szavazatszedö küldöttséget választolt, melynek elnöke Ur^er-UII-munn Elek, helyettes elnöke Ádám Róbert. Majd kandidáló bizotlságot választoltak Blankenberg Imre elnök-lelc alatt. Elhatározta a gyűlés, hogy az OMKE a szükséges választói igazolványt minden kereskedő részére megfogja szerezni. Kimondotta, hogy
a városi választásokkal a nagykanizsai OMKE csak akkor foglalkozik, ha majd a megyei választások lezajlottak.
Elhatározták továbbá, hogy a kettős tagozódásnak megfelelően 6 rendes és 3 póttagot fognak javasolni a Kamarának, de ebben csak akkor fognak végleges határozatot hozni, ha eiöbb a többi érdekeltségekkel ebben a kérdésben tárgyaltak.
A munkásság
délelölt a Munkásotthonban tartott nyilvános gyűlési Zsohár Gyula elnöklete alalt, amelyen a szoc. dem. munkásság nagy számmal jelent meg Berke György párttitkár ismertette a szociáldemokrata párt választási programját. Majd Baticz Gyula székesfővárosi törvényhatósági bizottsági lag az általános politikai helyzetet ismertette. A gyűlés elhatározta, hogy
a városi választásokon teljes intenzivitással részt fog venni.
Délután Kiskanizsán tartottak népgyűlést a délelőttihez hasonló programmal.
Két és negyedévi íegyfiúx
egy Kesxi&elyen hifosxÉoii axaltnaxsókórt
Nagykanizsa, október 14 Mint annak idején jelenteltük, Németh Károly székesfehérvári köitiű-vesse^éd Keszihelyen barátságba került Hambojgó János fiatal péksegéddel, aki minden meglakaritott pénzét ágyának szalmazsákjában szokta elrejteni. Egy napon Hambojgó el-hivta Némelhet cirkuszba és a belépti dijat is kifizette helyette. Előadás közben Németh hirtelen eltávozott. Hambojgó lakására ment és kifosztotta a szalmazsákot, barátjának Wortheim-szekrényét, amelyben az 450 pengő készpénzét tartogatta. A pénzt két nap alatt az utolsó fillérig elmulatta. Székesfehérváron aztán clfoglák és előbb Keszlhclyre, mi jd Nagykanizsára szállították. A nagykanizsai törvényszék dr. Mut-schenbaclier-tanácsa tegnap űlt törvényt a burlingtoni jaguár felett, aki teljes cinizmussil beismerte teliét. Tekintettel többszörösen bilnletelt voltára, két évi és három havi fegyházra Ítélték és a kár megtérítésére kötelezték.
Szelh fogak
SARG
liDONT
Ausztria kiadta Nagykanizsa fregoli-bafnokát
Rácz János főhadnagy-pincér földesur-Ogyvéd előbb Pécsett, aztán Kaposvárott, majd Nagykanizsán felel sokoldalú ténykedéselért
Nagykanizsa, október 14 Megírtuk Rácz János nagykanizsai munkakerülő pincér legutóbbi esetét, amikor az egyik zalai községben mint .ügyvéd" szerepelt és az egyik asszonyt ugy igyekezett becsapni, hogy .illő jutalom ellenében" ki ludja szabadítani logoly férjét a kanizsai fogházból.
A .főhadnagy^/, „tőkepénzes", .földbirtokos" és legutóbb „ügyvéd" Rácz legújabb stiklijének büntetőjogi következményei elől Bécsbe szökött, ám a pécsi és nagykanizsai törvényszéki körözésekre csakhamar elfogták és magyar részről megindult a kiadatási eljárás.
Az osztrák igazságügyminisztérium kiadta a sokoldalú embert a magyar igazságszolgáltatás közegének. Teg-
nap Pécsre kisérték, ahol átadták a kir. ügyészségnek. Pécsett ugyanis kormányzósértés, felhatalmazásra üldözendő rágalmazás és csalás miatt körözik, körözi azonkivül a kaposvári vámkörlet ügyésze és a kanizsai kir. ügyészség. Ha Pécseit végeznek vele, Kaposvárra viszik, onnét pedig szülővárosába, Nagykanizsára.
Rácz János itt „be nem lajstromozott ügyvédi tevékenységeérf fog súlyos illetéket fizetni.
Mikor a „köpenicki főhadnagy" legutóbb kikerült a nagykanizsai fogházból, kijelentette, hogy ugy elmegy innen Kanizsáról, hogy soha senki sem fog többet róla tudni.
A sokoldalú Rácz János prófétának nem vált be . . .

Nem sok eredményt hozott a zalaegerszegi
menetrendi értekezlet
Zalaegerszeg, október 14
(Saját tudósítónktól) A zalai közlekedés panaszai és kívánságai ügyében szombaton tartották Zalaegerszegen a menetrendi értekezletei, Bödy Zoltán alispán elnökletével. Az éitekczleten részt vett Gyömörey György főispán is, valamint a MÁV és DSA Vasút képviselői.
Elsősorban Malatinszky Ferencnek a közigazgatási bizottságon előterjesztett kívánságai! tárgyalták.
A MÁV képviselői megígérték, hogy a Keszthelyről reggel Tapolcára induló vonatot 20 perccel később indítják.
A Zalavölgyi menetrendet jónak találták a vasutak képviselői, csupán azl helyezték kilátásba, hogy Keszthely—Tapolca közi autóbusz-járato-kat rendszeresítenek, ha a MAVART Balatonszentgyörgyön központot létesítene.
Hosszan tárgyalták a Nagykanizsa —Zalaegerszeg közti lehetetlen állapotokat Szetiliván és Kisfaludpuszta állomásokat illetőleg. Etéren konkrét eredménye nem mutatkozik a tárgyalásoknak.
A tapolcaiak írásban kérték, hogy a Szomathely—keszthelyi filrdóvonat-
hoz csatlakozást létesítsenek Győr felől és állondósilsák a járatot télre is. A kérést, amihez Keszthely is csatlakozott, a MÁv nem teljesitheti.
Keszthely és Balatonszentgyörgy közölt a reggeli motoroshoz különleges élelmiszer-szállító kocsit fognak csatolni.
A vasutak kiküldöttei feleslegesnek tartolták a fürdőszezon idejére kért közvetlen Zalaegerszeg—keszthelyi kocsi beállítását. Az esti kanizsai vonalhoz a közvetlen kocsit a korridorvonat menetrendje teszi lehetetlenné.
Az október 18-iki megyei virilis-választásokra külön-vonalot csak Alsóőrs—Tapolca közt lehetett kieszközölni.
A menetrendi értekezlet ezek szerint nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
= Kössön gombot a zsebkendőjére, nehogy elfelejtse megtekinteni Barta Miksa szönyegkiállitását a Polgári Egylet nagytermében október 17—21-ig. Belépődíj nincs.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavártnegye egész lerülelóre dijmente-hen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopslein Szombathely. Kőszegi-utca 5,
ZALAI KÖZLÖNY
kisgrof
Mos lygr\'s. könnyei tör\'énet fl csásiárváros fénykorából 7 (elvonásban. Főszereplők: Llane Hald él Albert Paullg.
Hotel Potemkin
Fantasztikus történet 8 felvonásban. Főszereplők : Bánky Vilma, Jaan Hngalo, Saöreghy Gyula és Albert Peullfl.
A KANSz
nagykanizsai csoportjának elnök-válsága és a magasabb lakbér ügye
Nagykanizsa, október 14
A KANSz nagykanizsai csoportjának választmánya szombaton este Ülést tartott a postapalota földszinti tanácstermében, amelyen a távollevő dr. Szabó Lajos elnököl dr. Tholway Zsigmond főtitkár helyettesítette, aki bejelentelte dr. Szabó Lajosnak az elnökségröl való lemondását, egyben meleg szavakban emlékezeti meg dr. Szabó Lajos ügyészségi elnök fáradhatatlan tevékenységéről A választmány sajnálattal vette tudomásul dr. Szabó Lajos megmásilhatallan elhatározását és önzetlen működéséért jegyzőkönyvi köszönetet szavazóit.
A választmány több felszólalás után elhatározta, hogy elnökül a nagykanizsai törvényszék elnökét fogják felkérni.
Dr. Tholway főtitkár ezulán részletesen beszámol! a városnak maga-"-\' sabb lakbérosztályba sorozása érdekében tett budapesti útjáról, amiről a „Zalai Közlöny" már részletesen beszámolt a nagyközönségnek. Hangsúlyozta, hogy ha Nagykanizsát is besorozzák a II, osztályba, ugy a nagykanizsai közalkalmazottak ezévi augusztus l-löl visszamenőleg megkapják a különbözetel.
Majd szóvá tették a DSzA vasul állal kibocsátott kedvezményes vasulI igazolványok ügyéi. A választmány tulmagasnak taitja az érte járó személyenkénti 30 pengőt. Elhatározták, hogy az igazolvány dijának mérséklését kérik külön kérvényben a DSzA vasul igazgatóságától.
A KANSz október 20-án Buda-peslen megtartandó tiz éves jubiláris ünnepségére a nagykanizsai csoport dr. Tholway Zsigmondot küldle ki.
Málnási Mária
természetes lugos-sós savanyúvíz
Kilüuő hatású torok, gége és légcső hurutos bántalmainál.
Gyomorégést megszünteti.
__SMS
mp\\ hírek
NAPIREND
Október 15, kedd
Róm. katolikus: Terén Protestáns: Teréz Izraelita: ri.irl hó II
Városi Mozgó. .Klsgról", mosolvgós ] könnyes történet. — .Hnlel Poleinkin" | fantasztikus lórlénet.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat: I. hó végéig a Uogenriedcr Frigyes féle j .Megváltó\'4 gyógyszertár.
Oózfürdó nvltva reggel 6 órától eale j fi óráig (hétfő, szerda, péntek délután { és kedden egéflr nap nőknek).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-flgyeló Jelentések: héll.Sn a himérsfk-let: Reggel 7 órakor +61, délulán 2 órakor +15, este 9 órakor +S2.
helhOztt: Reggel tiszta, délben b: rull, este tiszta égboltozat
Széllrilny: Reggel észak, dé ben és esle északkeleti Bzél.
A Meteorológiai tntóxet aate 10 órakor jelenti i továbbra la túlnyomóan derült, nappal enyhe, éjjel Iflon hflvfla IdA várható.
— A főszolgablróságról. Botka Andor nagykanizsai járási főszolgabíró hosszabb betegszabadságra ment. Távoliélében dr. Laubhaimer Alán Ib. főszolgabíró vezeti a főszolga-biróság hivatalát.
— A homokkomároml bucsu-járás. Kedves formában nyilatkozott meg a nagykanizsaiaknak vallásos buzgósága a homokkomáromi bucsu-járásban. Vasárnap reggel 7 órakor sok százra menő hivősercg indult el a plébániatemplomból P. Deák Szul-pic plébános-házfőnök vezetésével. A Király-ulcán végigvonulva Kiska nizsának vették uljukat, ahol színién tekintélyes számmal gyarapodott a zarándoklat. Körülbelül fél 10 órakor érkeztek meg Homokkomáromba, ahol a község plébánosa fogadta őket. Majd P. Deák plébános papi segédletlel ünnepélyes szentmiséi celebrált. Evangélium ulán pedig szépen stilizált beszédben méltatta a magyaroknak gyönyörű erényéi: a hagyományos Szűz Mária tiszlelelét. Délulán 2 órakor ismét prédikációt tartott Homokkomárom kedves szentjéről, a Rómában Marcus Anloninus alalt vértanúhalált szenvedeti gyermek Szent Félixről. Fél 4 tájban mondottak bucsut a kanizsaiak kedves zarándokhelyének, amely szinle napjainkig a ferencesek gondozásában állott. Ugyanazon ulon, amelyen elmentek, tértek-vissza Nagykanizsára, ahol a Király-utca végén már hömpölygő emberáradat várakozott rájuk. A plébániatemplomhoz érkezve P. Deák meghaló .szavakban mondott köszönetet a kanizsai hivek lelkes buzgalmáért.
= Fontos tudósítás. Mindenkit jóakarattal figyelmeztetünk, mielőtt szőnyegei vásárol, Feltét Ion sajál érdekében tekintse meg Singer JózseJ és Társa szőnyegraktárát, ahol a színpompás szőnyegek közölt kedvére választhat. Elsőrendű minőség. Mérsékelt árak.
— AKIskanizsal Polgári Lövész-egyesület vásárnap esle availa fel gyönyörű serlegéi. Jelen vo|l az ünnepélyen Nagykanizsának és Kis-kanizsának vezető társadalma, igy Nagykanizsáról dr. Sabján Gyula polgármester, Rozsnyai Béla nyug. ezredes, dr. Krátky Islván főjegyző, dr. l\'rack István városi tanácsos, Vécsey Barnabás városi mérnök, Ansorge Anlal pályamester, slb. Az ünnepély a „Hiszekegynél kezdődött. Ulána Hegedűs Károly az egyesület nevében üdvözölte a jelen\'evőkel. A serlegavaló beszédei dr. Sabján Gyula polgármester mondta, aki az elismerés szavaival emlékezett meg a kis-kanizsaiak munkájáról. Ulána Rozsnyal Béla, a vármegyei lövészegyesületek elnöke üdvözölte Szépudvary László lövészkapilányl, akinek eredményes munkája elismeréséül Zala-vármegye tiszteletdíját, ezüst cigarettatárcát adott ál. Az ünnepély fényét nagyban emelték a Vasutas Dalkör preciz énekszámai Lehrmann Ferenc karnagy vezetésével. Az ünnepély ulán lánc volt reggelig, amihez hasonló régen volt Kiskanizsán.
— A Leányklub teadélutánja a legszebb vidámság jegyében folyt le szombaton délután a Missziósházban. A megjelenlek szép és diszes együttesében a fiatalság üde hangulata dominált. A kedvesen össze-állilolt műsoron Perlaky Gizi és Szabó György mérnök nagyszerűen összetanult zongora-hegedű számai, Mikó Ilona és Novolny Ilus ügyes\' szavalatai, Thury Erzsébel és Baksa Márta finom énekszámai, Mágits Míria szép zongorajátéka szerepuliek.
— Pályázat megyei állásokra. A komárvárosi községi jegyzői állásra október 15 iki haláiidövel a nagykanizsai járás főszolgabirája, a petri-kereszluri körjegyzőségben újonnan rendszeresített körirnoki állásra október 25-iki határidővel a novai járás fószolgabiráji, a Nagykanizsa megyei város közkórházánál betöltendő segéd orvosi állásra október 15-iki hálái idővel a nagykanizsai polgái mcs c, pályázatot hirdet.
— Világhírre csak Igazán (ó gyártmányok lehelnek szert. Aspirin tabletták az eredeti .Bayer" csomagolásban immár 33 év óla a gyógy szókincshez larloznak és
— amlnl számtalan szakvélemény igazolja
— a világ összes orsiágaiban általános kedvellségnek örvendenek. Biztos és ár alma Un kzer az oly gyakran fciióp S hllléses betegségek, az azo«kal egyllll Járó kellemetlen tnellékiílnctek ós soks/or snl,os következményei ellen való védekezésre.
-- Italmérők figyelmébe. Minthogy az uj bortörvény kivonat s a korcsmai hitelekről szóló miniszteri rendelet kifüggesztése minden ital-mérőre — a korlátolt kimérőkre is
— szigorúan kőtelező, nehogy a legközelebbi borvizsgálat vagy rendőrhalósági ellenőrzés alkalmával bárki kellemellenségeknek legyen kitéve s megbirságollassék, igyekezzék mindenki a bortörvényből egy példányt, a korcsmahitelekről szóló rendeletből pedig az ilalmérő helyiség minden szobájára egy-egy példányi beszerezni s azt olt mielőbb kifüggeszteni. (Bortörvény kivonat 1 P 10 fill Korcsmahilel rendelet 60 fill. a Zalai Közlöny ityomdában kapható.) Vendéglősök titkára.
1929. október 13.
Dugulás és aranyerei bántalmak,
gyomor- és bélzavarok, máj- és lép-duzzadás. hát- és derékfájás ellen a lermészeladla „Ferenc lósiet" keserűvíz, naponként többször bevéve, hathatós segítséget nyújt. Tudományos megfigyelések beigazolták, hogy a Ferenc József víz alhasi megbetegedések gyorsan és mindig enyhén hat. A Ferenc Jóssef keserűvíz gyógyszerárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
össxeUiköxóít
a szekér egy teherautóval
Siófok, októbor 14
Tegnapelölt délután súlyos karambol történt Siófok határában. Pintér Sándor siófoki lakos kétlovas szekerével Balalonkilitiből Siófokra igyekezett haza. Egyszerre Siófok felöl egy gyors tempóban hajtotj teherautó tűnt fel, mely ugy látszik, nem hajtolt szabályosan, mert a szekérrel összeütközőit. A szekér darabokra lörölt. Pintér Sándor kizuhant a kövezetre és rendkívül súlyos sérülésekkel eszméletlenül terült el. A men-lök beszállították a székesfehérvári kórházba. A csendőrség megállapított, hogy a teherautó Natlán József bolatonfőkajári lakos tulajdona. Az eljárás megindult.
A szocialista gyűlés
után 16 embert állítottak elő
Budapest, október 14
A szociáldemokralapárt vasárnap a Tatlersalban nagy-gyűlést tartott abból az alkalomból, hogy Garami, Weltncr és Buchingcr engedélyi kapott a visszatérésié. A gyűlésen nagyszámú munkástömeg veit részt. A beszédek alalt a tömeg Károlyi Mihályt és a köztársaságot éltette. Gyűlés ulán nagy tüntetés volt. A tömeg az internacionálét énekelte és a megjelent rendőröket kövekkel és rudakkal támadta meg. A rendőrség 16 embert előállított a kapitányságra.
világmárkáju angol motorkerékpárok
zalamegyei képviselete
Balaton drogéria
(J90 Kesithely.
Ha savanyu * bora, vegyítse
REGEDEI
vizzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt 1
Főraktár:
isi li tiltania j
Király-utca 21.
1929. október iB._
Mjl
__ZALAI KÖZLÖNY__
SPORTÉLET
A Zala-Kanizsa elkeseredett kUzdelemben 10 emberrel legyűrte a veretlen Vasast
Idegtépő 90 perc volt a ba/nokl mérkőzés — Szél és biró ellen lm győzött
a Kanizsai csapat
(Rövidítések) II — hlrcfc közgazda-péo tlangv. — liangverseny. E — előadás
0y _ gyermekeknek. A — aassonyok-
oalL Z — xene. M*. - tnczögaxdasJg. m ifjúsági előadaa. F — (doJviaáa. (J M gramofortzeue. íb — Jazzbind. X kabaré. aZ. — nepiicrtt itat.
Október 15 (kedd)
Budapest 9.15 Orosz balila|kizenckar hanev 9 30 H 9 45 A hangv. folyf. 11.10 Nemietközl vlzjelzó szolgalat 12 Dili harangszó. \'2.05 A Mandits szalonzenekar inív I2W H- 1235 A h«"8v\' to\'yt 13 Ponioi Időjelzés. 14.30 H. 15.30 Moedél-ulán 1645 Pontos Időjelzés. 1/.10 Cigány-„ne 18 E 18 30 Mit üzen a rádió? IS 30 Csalhó Kálmán egyik novelláját olvassa lel. 20 Hangv. 20.45 Máhfélóra könnyű zene 22.15 Ponl-a Idójelzé.. Ulána 0.
Bécs II A Silvlng-négyes hangv. 16 20 é« 21.30 Hangi.
B«r||n 14 0. 16.30 Hangv. 19.30 0. 20 50 Kamara Z.
Milánó 16.30 Muzsikáló gyermekkuckó. 17 él 20 JO Kvintett. Ulána hangv
München 12 30 O. 16.30 Hangv. I7.3J Brahms: Dalok szoprán és alt. 1!Í Katonazene. 20.3" Hangv
Prága 11.15 0. 16.20 Oy. 16.30 H«ngv. 19.05 Hangv. 20 Zene. 2i Hangv. 22.15 Zene.
Varsó 16 25 O. 17.45 Hangv. 19.20 Opera E.
Zala-
Nagykanizsa, október 14 - Nézze, maga nekem csak ne beszéljen! Én jól emlékszem, hogy mikor kijöttünk maga azt mondta : kikapunk. Na, mi! szól hozzá, nem kaptunk ki. Sót. Megvertük a Vasast, pedig a sportlapok azt irldk, „megint kikap u Kanizsa /" Nekem öregem beszélhet, ami! akar, lia mi 10 emberrel elkentük a Vasast, akkor nem félek Különben is a Közlöny megírta, hogy minimális gólarányii helyi győzelmet tippel. Muga elmehet a zöld újságokkal, már inkább csak a Közlönyre adok.
— Ilién, igen. De azért a szél sokul segített.
— Menjen mór a széllel! Hót a második félidőben nem ellenünk fujt ? Látta maga azt a védelmei, azt a halfsorl, Iwgy dolgozott Látott maga ugy védeni, mint Btfcsay ?
— Ilát tényleg a Kanizsa jobb voll.
E;en aztán megbéküli az a két ismeri drukker, akiknek ezt a beszélgetését ellestem a meccsről jövet. *
Körülbelül benne van minden ebben a párbeszédben, ami történt vasárnap délulán a Zrinyi-pályán.
A Zala-Kanizsa 70 percei tiz emberrel játszott végig. Ilyen lelkesedést, ekkora győzni akarást még nem láttunk ezen a pályán. Mint tiz tigris, ugy vetették magukat a labdára és Hácsay a kapuban, mint egy gumiember dobta magát a hálóba vágyódó bőrre.
Ez voll azlán a meccs! Pedig változatosság kevés voll benne. Az első félidőben a Vasas, a másodikban a Kanizsa kapujára ment a játék. Ilt-oll egy lefutás. Közben a 40 kilóméteres szél, csak ugy s(l-völlölt, hogy az egyik könnyebb
határbirót majdnem elröpitettc... *
Kivonulás olótt az öltözőben a vezetőség utolsó haditanácsot tartott és elhatároztatott, hogy a virágcsokrot Szemelő ur adja át.
Meglássátok mondotta az. erősen szőke oxfőpénztáros hogy győzünk. Ahányszor virágot adtunk, mindig győztünk.
f\'-s Sopronban?... kérdeztem.
— Az inas. Amatőrök ellen sem a virág, sem a tömjénfüst nem számit.
Szóval Szemelő ur Átadta a virágot a félkörbe felállott csapatok előtt ÓK a Yastts részéről „ugy érzem, meg vagyok halva ettől a figyelmességtől, sajnos, ml nem számítottunk rá és Így"... stb. stt). Brarnt Dóri amatőrtotografu-sunk elcsettintf a gépet és már feltűnik Boronkay molett alakja a kijárónál.
Miután Fischer, az uj center nem jött meg (már másodszor tette bolonddá a klubot, ideje, hogy ellássák a baját a szövetségnél) — igy áll fel a Zala-Kanizsa: Bácsay — Réder, Fekete — Babos, Schmidt, Horváth - Bakonyi, (Farkas), Scliuster, Farkas, (Bakonyi), Orsolyák, Csász.
Vasas piros-kékben a széllel szemben kerül választás után igy: —
Kanizia - Vaaai 9 i I
Bereczky — Rottter, Kemény, — Szemere, Burger, Talmács — Koff-ler, Brunecker, Bednarik, Moravcsik, Stanczl.
A Vasas belsők keltől sem rúgnak a labdába, áz már a miénk és a szél segítségével a hőn óhajtott irányba száll.
Első pillanatra kitűnik a Zala-Kanizsa legénységének nagy lelkesedése és kapuratörése. A 4. percben nagy helyzet. Rottler elnézi a labdát, Bakonyi egyedül viszi, bead, Orsolyák nagyszerű oxforddal küldi kapura, de alig mellé megy. Taps. Továbbra is miénk a szó. Schuster kapásból szinlén alig fölé vág. Most a három belső Vasas csatár orditó offszájdról indul, a két laccsbiró int, de Boronkay nem akarja meglátni. Szerencsére liszlá\' helyzetből mellé küldik. A 12. percben korner a Vasas ellen. Horváth szépen rúgja, de Bereczkyt senki sem zavarja és igy nyugodtan elcsipi a labdái. További Kanizsa támadások és ennek nyomán egy ujabb korner. A 20. percben Rottler térdenrugja Orsotyákot, mire az visszaüti. A biró óriási felháborodás közben
csak Orsolyákot küldi kl
és igy i csalárlánc egyik legértékesebb szeme hiányzik. Két perccel később a sors igazságot tesz. Schmidt labdáját Schuster átvágja a baloldalra, ahol a szemfüles Csász megszúrja okosan, de a labda ugy indul, mintha elkerülné a kapui, Bereczky is ezt várja, de a bőr meggondolja magát és a léc alatt becsúszik a hálóba.
A Vasas kapus csak ujjhegy-
gyel éri már el. mire észbekap, de csak beljebb pöcköli.
1 :0.
A gólra sorozatos Vasas durvaságok következnek. Botránytól kell félni, olyan izzó a hangulat. A tiz kanizsai oroszlánok módjára küzd. A halfsor meglepetésszerű munkája szóhoz sem engedi jutni a Vasast.
Egy Kanizsa és egy Vasas korner, valamint Bereczky bámulatos védése
a félidő további eseménye.
*
Szünet alatt a Vasas Öltöző nagyon csendes. A Zal»-Kanizsánál Orsolyák kiállítását tárgyalják izga-
(I.O)
tollán. A szél elleni haditerv most már az, hogy támadni, ameddig megy, aztán okosan tartani az eredményt.
Igy is lesz. Mosl már a széllel játszó Vasas a többet támadó fél, dé Bácsay olyan nagyzsánerü védést produkál, hogy mindenkinek eláll szeme-szája. Ugy ugrik, mint a macska. Az 5 és felesen a Vasas csatárok lábáról szedi le a labdái. A magas lövések után felugorva úszik. A veszélyes kavarodásokba fantom-szerű gyorsasággal nyul bele és tisztázza a helyzetet.
Nemkülönben a kél bekk. Amig az elsö félidőben inkább Fekete tűnt ki, addig most Réder brillíroz. Biztos tiszta lövései szél ellen is messze jutnak.
Rottler Ismételt durvaságai már az idegekre mennek. Császt kétszer Is felvágja, ma|d a labdát arcába rúgja, hogy nagy daganat képződik a fiatal szélső szeme melleit. De Boronkay semmit sem lát...
A 20. percben Slanal közelről védhetetlen fejessel kiegyenlít. 1:1.
Alig állnak fel újrakezdésre, erős Kanizsa támadás veszélyeztet. Farkas beadása Bakonyi előtt van, mielőtt lovább adná a labdát,
Burger üti le kézzel kétszer It a 16-oson belül.
Ezt még Boronkaynak is meg kellelt látni. A fehér pontra mulat. A szél csak ugy dühöng.
Lélekzetfojtva figyeli mindenki, amint Schmidt áll neki
a labdának és — dörgedelmes taps, hurrá, amint beteszi. 2:1. A kapus meg sem kísérelte védeni a bombalövést, mely mellelte zörgeti meg a hálót.
*
Most újra a Vasas jön tel. A biró egymásután kél szigorított szabadrúgást ilél — ellenünk. A falanxról mezőnybe pattan a labda és a továbbiak eseménye is mindössze két korner a Kanizsa ellen.
Schmidt irtó kapufája és Csász lefutásai engedik lélegzethez a Kanizsát, mig a Vasas észszerütlenül kétségbeesetten küzd az egy pontért, de hiába, mert egy ilyen értékes eredményért még taccsra sem szégyen pár percig játszani. Igy aztán Bo-
MflTflQALPfl
pörkölt kávé,
a kávék királya
állandóan friss pörkölés
\'/« kg. P 2*50 Hnszel és Friedenthal
tflszer- és csemegekereskedésében
Nagykanizsán.
«•
Naponta ad|on növendék és hizóállalairiak
„FUTOR44
szénsavai takarmánymeszet.
A .FUTOR" növendékállatoknál a ciontképződést elősegíti, hízásra
^„\'.\'■étvágygerjesztő^
A .FUTOR" nem orvosság, hanem a legfinomabban órlött míszsótáp, amely •z állatok szervezetébe Igen könnyen felszívódik, s amelyet az állatok aro-matikui anyagtartalmánál fogva szívesen fogyasztanak. A .FUTOR" etetése a konyhasó etetést feleslegessé teszi. A nagyhlzlalók, uridalmak, gazdaságok a .FUTOR"-t állandóan etetik. Ara: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél: 1 zsák 50 kg. (zsákkal
együtt) P 1030. 1 cca l/a kg oi próbadoboz ára 30 fillér.
Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
m"g, műtrágya, növényvédöszerek » kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Teleion : 130.
Sorsjegy nélkül nincs főnyeremény!
Vegyen egy
"07«fl°,"\'mém„uHirschler tőzsdében.
FSn».r.mény. IOO.OOO, 200.000, 300.000, azerenciéJ esetben 500.000 Pangö és még aaá>l» kSzip és aaaayabb ny«r*ménf«k.
<»is I. húzás október 26. és 29.
Sorsjegyek ára: Egész 84 P, fél 12 P, negyed 6 P, nyolcad 3 P.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 15.
ronkay belejezó sípjele felváltja ezer ember fcsztllö Idegzetét a győzelem nyugodtságával.
*
A csapat remek teljesítményt nyújtott. Okos voll a taktika : kihasználni a szél nyujlotta ilőnyt és egy gól fort szerezni. Még okosabb volt a második periódusban több veszélyes lefutással a rengeleget dolgozó hallókat és védelmet felszabadítani. A finisben való védekezés páratlanul elszánt hatalmas teljesítmény voll. Ennek a teljesítménynek középpontjában Schmldt centerhalfjáléka állott. Bemutatkozása teljes sikerrel járt. Nyugodt, megfontolt és amellelt kemény játékos, aki szilnél elótt gyönyörűen irányította a támadásokat. A védekezésben pedig elpusztíthatatlan erővel dolgozott. Babos is, Horváth is jól mozogtak mellelte. A csatársorban Orsolyák, Csász, Schuster, tűnt ki, mig a közvetlen védelem klasszis teljesítményt nyújtott.
A Vasasból Bereczky, Burger, Tulmács, Slanczl, Koffler voltak jók.
Boronkay már másodízben cáfolta meg kitűnő hirét. (—bán)
Fntballeredmények:
I. liga:
Újpest—Bocskay 4:3 (1:3).
Ferencváros—Budai 33. 2:1 (1:1)
Somogy—Kispest 0: 0.
Itt. ker.—Pécs-Baranya I :l (1:0)
Hungária—Nemzeti 2:0(1 : 0).
Bástya—Attila Sh2 (2: I).
II. liga:
Rákospalota—Kossuth 3:2 (2:1)
Soroksár—Turul 0:0.
Sabária-Józsefváros 4:1 (2:1)
Megyer—Bak 1:0 (0:0).
Amatör Európai Kupa: Csehszlovákia-Magyarorsz. 2:1 (1:1)
Amatőr eredmények:
KAC-PVSK 1 : / (1:0) Kaposvár. Reális eredmény.
PEAC—KTSE 3:1 (1:0 Kaposvár. A PEAC első győzelme.
1\'SC-SzAK 4:2 (2:0) Pécs. Megérdemeli győzelem.
PAC-NTSE 3:0 (2:0) Pécs. Könnyen győzött a PAC
(A Vasas ellen) aratott győzelem megünneplésére ma, kedden esle 9 órakor a Zala-Kanizsa FC vezetősége klubvacsorát rendez a Centrál éttermében, amelyen minden sportbarátot szívesen Iáinak. Ugyanekkor fonlos vezetőségi ülés Is lesz.
— Ha olcsón Jót r kar, ha a világ eseményeiről a leggyorsabban és legmegbízhatóbban akar értesülni, ha szépirodalmi tájékozottságát akarja növelni, ugy olvassa a NcmzeU Újságot és uj Nomzedóket
Magyar Távirati H.-T. és Hagyar Hirdető R.-T.
nagykanizsai fiókja Sugár-ut 4. sz. alól irodáját
Erzsébet-tér 18. szám
I. em. helyezte át.
MUh. ttér, imiMérirti „BaHnol"
Blitoi hatiiu Irtótn r, indy f«ilói6betei*í
Íet plántAI «z nTttfl Uatfaj *<>»* t* gyAke-r«i«n kiirtja SiIbo-ru»n ludoinányot alapon dAillltvj Mit áljaira, crnbeír* ártalmatlan\' .RUSSIN- sváb, rusml, ciótány, poloska é> hangyalrtó-i
Naplitban ullnvítUl iillllljs: Ratlnol Laboratórium Hudapest.
Murányi-utca _
VII., 4«93
KÖZGAZDASÁG
(-.) American á Forelgn Power Company elsőbbségi kötvényeinek osztaléka. Az American á Forelgn Power Co. Inc a második kibocsátású A. sorozatú elsőbbségi kötvények után 175 dollár osz-lalékot fizet az 192S. évi oklóber-rtecem-ber havi Időszakra a rendes negyedévi 7 és 6 dolláron leiül, amely ok\'óher hó I én váll esedékessé. Dlllon Resd í Co. new-yorkl bankház alapította ezt a trust com-nanyt 1923 ban, amelvnek gyors lejlődése tipikusan illusztrálja a nagy közmüveket tlnanctrozó trustöknek expanslo|ál. Ezen vállalat Invesztícióinak ö\'szege az elmull év végén 285 és léi millió dollárt telt kl az öl év előtti kb. 48 és tél millió dollár invesztlclóvsl izemben. Fennállásának ezen 5 éve alatt nagy érdekeltséget szerzeit a délalrlkat Pesrson vállalatokban, továhbá nagy közmüvekben Argentínában, Észak Mexikó, Brazília és Közép Amerikában és ujabban Saneliaiban sz elektromos erőt lellesztö vállalatban, amely utóbbiért 50 millió dollár árat ajánlóit lel.
TŐZSDE Zürichi zárlat
Párls 20-31\' i, London 25 l7\'/t, Newyork 517-30, Brtlssel 72 20, Mllann 2708\'/! Madrid 76\'40, Amsterdam 206 12\'/!, Berlin 123 40, Wien 72\'72\'/l, Solla 3 75, Práes 15-32, Varsó 58 00, Budapest 90-SB Belgrád 912Vs, Bukarest 3 08.
Serttnáiár
Felhajtás 3252, eladatlan 849. — Első rendű 1-44-1-46, szedett 1-34—1-38, szedeti közép 1-22-1-26, könnyű 1-10-1-16, l-só rendű öreg 1-26—1 30, ll-od rendű öreg 1-10—1-20 angol sűldó I-30-P60. szalonna nagyban 1-60—1-64, zsír I-P6 - 2 00, hu 1-40—1-60, szalonnás lélsertés t\'60-1-74
üaája: Délaalal Hyoala él Lapkliió Vállalat, lankanlaiáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon r Nagykanizsa 78. as.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gOxmotó, vegytlsztltó, ruhafotö ■ aaombitbtlyl orai. IparkUllltáaon aiaoyértmmtl kllfloltivt
NAGYKANIZSA
Oyljtétclepi Gyártelepi
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
Nem kell idegenbe mennie, mielőtt bármit testet vagy llszliltal. Oyőzód|ön meg áraim olcsóságáról és munkám
kiválóságáról. Utolérhetetlen tényO galtértlaztltás I Tisztit I isi Pllssérozl
APRÓHIRDETÉSEI
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér, Minden tovsbbi szó dija 0 llll. Vasár- éa ünnepnap 10 a/óig 80 fillér, minden tovibbl szó dija B fill. Szerdán és pénteken 10 szóig 60 fillér, minden további BZÖ dija a fill. Címszó a minden vastagabb belliből álló azó két szónak számit-tátik. Allá.-t keresőknek 500/« engedmény.
Hlrrtatéaek 5 (8t) p«i>B& «a»stefl = n alul a falealegea kdnyvalée, aiémléaéa alkarOléae végett olAra flaatandSk
F.gy |ókarban levő gyermekkooelt I eresek. Clm a kiadóban.
Trap»lataaait, kerékvételnél klló|a P 2 60. Vids, Kazinczy-utca 13. 4„48
4 lámpás uj rádió anódpóllóval, lUtő-teleppel, töltővel, hsngsz\'róval julányoian elsdó. — Üzemben megtekinthető 6 —7-le Cini a kiadóban. 5149
Jókarban levő káeépflrkOIA gépet meg vételre keres Teutsch Ousztáv drogéria. 5041
Lépesmézet,
nyersbőrt, ágytollat, v a a a t ás fámat
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 16. jsss
Nem kell fizetnie de4cebmbeMné„
ha most vásárolja meg nyolc havi részletfizetésre 6 zi vagy téli ruhaszükséglelét. Az öiszei féitl él női ruha \'l» kabátszftve-trk, lngany*go<, fianellek, sifloiit k, vásznak, stlyinek stb. állandóim nagy választékban kaphatók Kö/tUztviselók, közalkal mazottak nyugdilasok és azok csaiádlaj.|al résiére megrendeléseket felveszek é« nilii-láimal készséggel bemutatom. A Trlbo\'t ruházati r.-t. képviselőié: PRANOER JÓZSEF, Sugár-ut 14. sz. alatt.
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon i 595.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
Haaanált kályhát, vmM, rezet, ólmot és mindenféle csövet migas áréit vesz Sternberg Vilmos, Telcki-ut 20. 4682
Bádogos és aaaralö munkára axak-munkás alkalmazást nyerhet. -- uni a kiadóban. 5150
KOIAnbajáratu bútorozott szoba ki adó, Ballhyány u 8. 5096
Eladó egy szoba bútor, esetleg részletfizetésre is. Bővebbet Zalaszentmihály— l\'acsa állomáson 5031
3 jó munkás cipéazae|)4d| kl csizma munkában is Jártas — azonnal felvétetik. Fizetés megegyezés szerint. Dcrdák Béla. Hahót, Zalamegye. 5147
November l-re kiadó bútorozott szoba 1—2 személynek Batthyány utca 22. 5148
Megérkezett J|Cf« írógép
az H ■ \\l legújabb modellje,
mely az összes eddigi Írógép márkákat ugy tökéletességben, mint tartósságban felülmúlja.
Bármely rendszerű Írógépet becserélek
Kedvező részletfizetési feltételek.
AEG Unió Magyar Villamossági R. T. Budajjesl. Zalamegyei egyed irusilója:
autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc hm
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 4. szám alatt.
Értesités.
Tisziclettel értesilem a t. közönségei, hogy
sütöUzletemet
Magyar-utca 10. sz. alól Sugár-ut és Rákóczl-u. sarok (voll Deulsch Gizella-féle sülfide) helyeztem át.
Naponta friss sütemény, délulán luxuskifli kapható. Privát kenyér-vetés reggel 8 órakor. Tisztelettel
Holczer Gyula
Mts sütőmester.
HAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
NAGYKANIZSAIAK
kedveli találkozóhelye
BUDAPESTEN
VII., Bato s tér 23.
a Keleti pályaudvarnál.
Teljesen újonnan berendezett
kényelmes családi ház. Központi Ifltés, hideg-melegvíz. Mérsékelt polgári ársk.
E lapra hivatkozóknak 200 o engedmény. Testvérvállalat:
OSTENDE KÁVÉHÁZ
Tulajdonos:
OROSZ ÖDÖN.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezclfi: Zalai Károly.)
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
10360/1928 vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírod bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102 5-s értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai ktr. járás-bíróságnak 1928. évi Pk. 10360. számú végzése következtében Dr. Knausz László lliiyvéd |avára 200 pengó s láriilékji ereiéig 1928. évi május hó 30-án foganatosított kielégítést véi;rehfl|tás utján le- és leilil-foglall és -1260 pengőre becsült következő Ingóságok, u rn : benzinmotor, csépió szekrény, lehén slb. nyilvános árverésen eladal/iak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság 1928-lk évi Pk. 10360. számú végzése folytán 20J pengő lill tőkekövetelés. ennek 1928. évi május hó 10. napjától |áró 8o/o kamatai. \',j%vállódi| és eddig összesen 39 pengő 65 fillérben biróiiag már megállapított költségek erejé g, Galambokon leendő megtartására 1929. okt, 30-lk napjának d. u. 6 órája határidőül ki-llizelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881 évi LX. t.-c. 107. ís 108. §al értelmében készpénzllzetés mellett a legtöbbel Igéiünek szükség eselén becsáron alul is cl fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és lellllloglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értel-mélien ezen Javára ts elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán, 1929. évi okt. hó 12. napján.
Haán Oyula s. k.
klr. jblr. végrehalló
89. évlolyam, 235. szára
Nagybanim, 1929 október 16, szerda
Ara 16 Hllér
ZALAI KÖZL0N7
Sitiktsitó»<K ÍJ klAdóhlv«l«l: PSut 5. «4m. Keiitbelyl llokkladrthlvalAl Kossuth !.«|os-u. 32.
POLITÍKA1 NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits I.ajos
OÓOzcUM fa: idMo I ptaf* M Bk
Bet&len miniszterelnök nagy beszédben válaszolt a gazdasági válság körül támadt politikai vi&arokra
Országosan kiépítik a gabona-tárházakat — Nemzetközi buza-érlékesltés — Egyesíteni kell a vidéki kis-bankokat Magyarország nem vállalhat több reparáclót — A költségvetést csökkenteni fogják A kormány nem fél forradalomtól
Ax egységespári Jc is a a x ilií ina K nem kell lial/Oaxár programja
Hudnpest, október ir> merítik ki a kormány programját, a (elfogás uralkodik, liogy (Éjszakai rd(HAjelentés) Az egysé-gespárl a nyári parhtnenti szilnél ulán ma esle tirlolta Peslhy Pál elnökiele alatt első pártérlckezlelél, melyen a teljes kormány megjelent gróf liethlen István miniszterelnökkel az élén.
Elsőnek Pesthy Pál elnök (Idvözölte a párttagokat és rövid visszapillantást vetett a nyár folyamán történt eseményekre. Nagy éljenzés között grót Bethlen István miniszterelnök emelkedett szólásra.
Kijelentette a miniszterelnök, hogy a felsorolandó törvényjavaslatok nem
meritik ki a kormány programját, csak irányt mulatnak a követendő munkásság szántára. A javaslatok felsorolása után a miniszterelnök állért a gazdasági helyzetre.
Az a krízis, melyen gazdasági életlink keresztül ntegy, a legfontosabb prob lénia ina. Azonban ez nem speciális magyar kérdés. Nem azért mondja ezt, mintha a kormány nem vállalná ténykedéseiért a felelősséget. A kormány inidenért vállalja a felelősséget. Nem vállalja azonban a felelősséget olyan esetekért, melyek vis major követk-zfében állottak elő. Elsősorban
a mexögaxdasági krixis problémájával
kell foglalkozni. Ennek a kérdésnek terhek, melyeket csak részben tudunk
megvolt és megvan az általános fettétele. Először az, hogy megfelelő lőke álljon rendelkezésre. Másotlszor n feleslegek rentábilis exportjának lehetősége
Ezek nélkül a gazdasági rekonstrukciót semilyen kormány sem ludja keresztül vinni.
A tőke-kérdésnél nem lehetett előre látni, liogy nem fog elegendő külföldi tőke rendelkezésre úllnrti
olyan áron, amely elég volna ahhoz, hogy a rentábilis gazdálkodási biztosítsa. A másik kérdés
a gabona árának hanyatlásit
Akülföldi gabona árhanyallásáérl nem lehet felelőssé lenni a kormányt.
A magyar kormány épen a mai Időkben kénytelen nélkülözni egy olyan biztosító szelepet, mint ami annak idején a kivándorlás volt.
Ma a kormány vámvédelemmel próbálja enyhíteni a gazdasági helyzetet. Az agrárválságot előidézte a gabona árának hanyatlása, a liilel-krizis és az, liogy sokkal drágábban
iparcikkeket megfizetni, mini ., i\'. i .., ,
kell
levenni az agrártársadalom válláról A továbbiak során a miniszterelnök kifejtene, hogy a gabona árát nem az amerikai gabona nyomta le. Megállapította, hogy nincs hatalma a kormánynak aua, hogy a világpiaci árakat befolyásolja, de gondoskodni kell róla, liogy megfelelő
tarifális intézkedésekkel
segítsük a gabona jobb értékesítését. A tarifális kedvezmények azonban csak momentán segítségek. Ennél messzebbincnőcn kíván gondoskodni a kormány. Ezért határozta el a kormány, hogy a földművelésügyi miniszter utján a gabonatárházak intézményét jobban kifejlessze.
A francia belügyminiszter egy nyilatkozatában, melyben a mezőgazdasági válsággal foglalkozott, kijelentette, hogy
a buza értékesítés érdekében bizonyos nemzetközi szervezetet kell lé esltení.
fin ezt a tervel a magam részéről _ mondotta gróf Bethlen — örömmel üdvözlöm, amennyiben mód adódik nekünk, hogy ezzel komolyan kelt foglalkoznunk. Gazdasági élcllltik
az
a háború éllill. fis végül a súlyos
másik kardinális baja: a Qiíellcérdés.
Hosszt! külföldi hitelt mezőga/dasá- I mondotta a kormányelnök hogy Kunk nem kaphat. Tudok arról, — I a magyar közgazdasági életben az
lényeges bltel-restrlngálás történt. Ez nem áll fenn
és merőben téves felfogás. A
hitelválság ls azért állott elö, mert a kapott hiteleket nem megfelelő célra fordították.
A tőkehiányt kunst-slllckökkel nem lehet elintézni. Azonban minden olyan alkalmat, ami arra kínálkozik, hogy I
a külföldi tőke idejöjjön, meg kell ragadni.
Allamkölcsönt lehetetlen külföldi piacon kapni. Arra kell tehát törekedni, liogy a meglévő pénzt humánus kamatláb mellett bocsássuk a gazdasági élet rendelkezésére. Nem azonosítja magái azzal a felfogással, mely szerint vidéki pénzintézetek közölt uzsorások is vannak. Azonban kétségtelennek tartja, hogy
a vidéki kisebb pénzintézetek összevonásával csökkenteni le-0et a kiadásokat ós ezek révén a magas kamatot. Természetesen a visszaéléseknek elejét kell venni. A kormány e téren is cselekedni kíván. Óva int azonban attól, hogy egyik foglalkozási ágat a másik ellen uszítsák.
A magyar jóvátételi tartozások
Ezulán a miniszterelnök altért a reparációs kérdésre, melynek tárgyalására Magyarországol is meghívták és amelynek az a célja, hogy Magyarország végleges jóvátételi tartozása tekintetében rendezést hozzon tétre.
Annak idején 200 millió repa-rációt vállaltunk átlagos évi 10 milliós törlesztéssel. A tárgyalások során olyan kijelentések történlek, amelyek bizonyos morális obligát involváltak atekinletben, hogy Magyarországot a jövőben lényeges reparációs kötelezettségek nem terhelik Ha megfelelő hizlalásban nem részesültem volna, soha nem vállaltam volna a 200 milliós összegei. Magyarországnak érdeke, hogy pénzügyi sztiverénilá-sát visszakapja, de ujabb áldozatot nem hozhat ezért. Magyarországot további reparácló fizetésére méltányosan nem lehet kötelezni.
A kormány ragaszkodik a költségvetés csökkentéséhez
A*..jtl a kormány vám-politikájára tért át. Hangsúlyozta, hogy__a. fejlődőképes ipart tovább is vámvédelemben kell részesíteni, de
revízió alá kell venni azokat a tételeket, melyek nem fejlődő Iparágakat védenek.
Németországgal még nem sikerült komolyan tárgyalni a kereskedelmi szerződésről.
Az állami költségvetést tovább fejleszteni nem lehet A kormány állását köti ahhoz, hogy a legközelebbi költségvetésben kifejezésre jusson az a legutóbb elfogadott javaslat, hogy a költségvetést szűkebbre vegyék.
A kritikus helyzetet a világhelyzet idézte elő, azokat pedig elimindlni nem tudjuk. A gazdasági életet egyesek politikai jelszavak népszerűsítésére akarják felhasználni, mert azok önmagukban nem erősek és ezért be akarják ugratni a közvéleményt olyan kísérletekbe, melyek egyszer már kalaszlrófális eredményt hozlak.
MUkedvelö-programok
Zsarnoknak és feudálisnak nevezik ezt a kormányt, amely a háború és forradalmak ulán visszaállította a szabadságjogokat és visszaszorította egyesek hatalmaskodását. A fokozatos haladásra szükség van, de nem engedi a közrendet veszélyeztetni. Akik sohasem törödlek a mezőgazdasággal, most faltörőkosnak akarják használni a kisgazdákat. Az utóbbi belekben felvetődött politikai programoknak részben
nem tulajdonit műkedvelő előadásoknál nagyobb értéket, részben emlékeztetnek azokra a programokra, melyek 1919 ben szerepeltek.
Ami a pártok programjában jó, az benne van az egységespárt program-
f
a
ZALAI KÖZLÖNY
192jj. október 16
jában is, ami ebben nincs benn, az nem jó.
Forradalom ?
— Ne fenyegessen senki fórra dalommal ebben az országban. Nem félünk semmiféle terrortól. A forradalomhoz kell,\' hogy a kormányt okozzák a helyzetért. De a forradalomhoz az is kell, hogy a felelós tényezők gyávák legyenek. Mi a kó
Budapest, október ir> (Éjszakai rádiójelentés) Az a 10 rzociáldemokrata képviselő, akikel a belügyminiszter meghívott a fővárosi törvényjavaslat tervezetének megbeszélésére, ma levelet intézett a belügyminiszterhez, melyben közlik, hogy a megbeszélésen nem áll módjukban
Zajos napirendi vitával indult Október 22-én lesz
Budapest, október 15 A nyári szünet után az egész kormány jelenlétében nyitotta meg 10 óra után néhány perccel Almássy László elnök a Ház első ülését. Először
a reszortminiszterek nyújtották be uj törvényjavaslatalkat.
Klebeisberg Kuno gróf kultuszminiszter beterjesztette az elemi iskolai heiratási dijakról, lovábbá a természettudományok fejlesztése érdekében teendő intézkedésekről szóló törvényjavaslatot. Wplko Lajos külügyminiszter beterjesztette a Spanyolországgal és Bulgáriával kötött döntőbírósági eljárás becikkelyezéséről szóló törvényjavaslalot. Bml János kereskedelmi miniszter beterjesztene a közhasznú gépjármüvekről, valamint a Budapest—Vecsés közötti helyiérdekű vasul meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot.
Zsilvay Tibor igazságügyminiszler bejelentette, hogy az 1926 májasában beterjeszteti okirati kényszerről szótií törvényjavaslatot visszavonja, de helyette belerjeszti az egyes jogügyletek írásba foglalásáról szóló törvényjavaslalot, lovábbá a korlátolt felelősségű társaságokról szóló törvényjavaslatot. Gömbös Gyula beterjesztene a katonai bilnlelőtörvény-könyvről szóló törvényjavaslatot. -Szavait
a szocialisták állandó zajon-gással
lelességünket az utolsóig teljesíteni fogjuk. Ne féljen senki, hogy a kormány gyávasága folytán felborul a helyzet. Lelkiismeretein tiszta és emeli fejjel állok a nemzet elé.
Az értekezlet után
pártvacsora volt, melyen a párt Gömbös Gyulái üdvözölte, mint a kabinet uj tagját.
megjelenni, mert ezt a javaslatot semmi formában el nem fogadják és reakciós szelleme miatt a leghatározottabban visszautasítják.
Hasonló levélben mondták le részvételüket a Ripka főpolgármester állal összehívott értekezletről is.
meg a képviselőház ülésszaka a legközelebbi ülés
kisérték, azonban a többségi pártok megéljenezték a honvédelmi minisztert. Több tárgy nem szerepelt a napirenden, ugy, hogy az elnök javasolta, hogy
a legközelebbi ülést október 22-én tartsák
és azon halározzanak a további teendők felől. Az fclnöki indítvány kiegészítéséül Belliién Islván gróf miniszterelnök azt indítványozta, hogy a 22-iki ütés napirendjére tűzzék ki a kir. közjegyzők nyugdíjintézetéről szóló javaslat tárgyalását. A napirendi indítvány körül hosszabb
napirendi vita fejlődött. Az ellenzéki szónokok, Pa-kots József és Peyer Károly követelték, hogy
Hízzék napirendre Uass- József népjóléti miniszter és Zsilvay Tibor igazságügyminiszter vasárnapi nyilatkozatát. Hangoztatták, hogy
az egész ország feleletet vár a kormánytól, hogy milyen Intézkedéseket kiván tenni a gazdasági válság szanálására.
Az elhangzott nyilatkozatok bár megállapítják, hogy valóban súlyos a gazdasági helyzet, nem tarlalmaz-nak a helyzet megoldását célzó terveket .
Peslhy Pál hangoztatta, hogy az egységespárt tagjai járták szilnél aiutt az országol és tapasztalták,
hogy valóban súlyos a gazdasági helyzet, de tapasztalták azt is, hogy a súlyos helyzet ellenérc sem csökkent az ország lakosságának bizalma a kormány iránt és továbbra is bizalommal várja azokat az intézkedésekéi, amelyeket a kormány rövidesen minden bizonnyal meg fog tenni a helyzet javítására
Váry Albert rámutat arra, hogy a súlyos gazdasági helyzet miatt mindenki érzi a felelősségei, épp ezért
az aggodalmat párlcélokra kisajátítani nem lehet.
Szomorú állapotunkon gyökeresen máról-holnapra nem tudunk változtatni, javítani és scgileni azonban
tudunk, ez mindnyájunk kötelessége. »
Felkéri a kormányi, legyen meg minden alkalmas intézkedési a gazdasági nyomoraság enyhi■ lésére.
A kormány hibáján kivül jutottunk a mai helyzetbe, de bíznunk kell a kormány jószándékában és képessé geiben, hogy megtalálja a kivezető utat. Megfelelő takarékossági javaslatokra van szükség. (Helyeslés.)
Bethlen István miniszterelnök újból felszólalt a napirendhez. Hangoztatta, hogy Rakots József indítványa nem tenné lehelövé a gazdasági bajok tárgyalását a parlamentben. Ez a házszabályok alapján nem volna lehcliéges,
ha az ellenzék a gazdasági helyzettel kiván foglalkozni, terjesz-szen be önálló indítványt a viszonyok orvoslására. Eddig csak kritikát hallottunk, de konkrét indítványt annál kevefebbel.
Nugykiiiilzsa, október 15 A Nagykanizsa város 1930 évi költségvetéséhez csatlakozó polgármesteri jelentés elhagyta a sajtót. A pénzügyi bizottság értesülé>ünk szerint egy-két nap múlva IVráz Tivadar kereskedelmi tanácsos elnöklete alatt összeül, hogy letárgyalja a város jövő évi költségvetését.
A polgármester jelentése szerint a háztartási alap előirányzata:
szükséglet ...... 2,237.066 P
fedezet ......... 1,970 697 P
hiány ......... 266.369 P
A hiányra az 536.600 pengő adóalap után kivetendő 268.300 P 50 százalékos póladó nyújt fedezetet. A jövedelmek igy végeredményben 1931 P-vel meghaladják a szükség-leieket. Az általános kereseti adó 5%-os kulccsal van beállítva.
Ezzel szemben volt az 1929. évre jóváhagyott költségvetésben: szükséglet ... ... 2,026.725 P
fedezel...... ... 1,776 511 P
tiiány ......... 250.214 P
Az 1930. évi előirányzat tehát a kiadásoknál 210.341 P, a bevételekéi 19-1.186 P, a pótadóval fede- I
A gazdasági helyzetből ugy látszik politikai kérdést akarnak csinálni azok, akiknek kormánybuktatás a céljuk. Lássuk tehát, hogy milyen tervek és eszközök vannak arra az esetre, ha a kormány távozik
és milyen eszközök segítségével javítanak majd az adott helyzeten. Lássunk egy egészséges gazdasági programmot az ellenzék részéről, hogy a közvélemény a kormányét és az övékét egymás mellé állítsa és állást foglaljon. Egyébként nem komoly a dolog, csak a gazdasági helyzetnek polilikai célokra való kihasználását árulja el. A közvélemény előtt bizonyítani kell, hogy a túloldalon komoly szándékok vannak.
Ezután az elnök szavazásra telte fel a napiicmli indítványokat s a Ház túlnyomó többsége a miniszterelnök indítványát fogadta el és ezzel az ülés i/i 12 órakor véget ért.
— Ita öt -són jól .kar. ha r\\ vltAjj oseményclről a leggyorsabban és leg-moKhl/.hntóbtmn aknr értesülni, ha szépirodalmi tájékozotlsáiíát nknrjn növelni, uiry olvassa a Nemzeti l\'jságot és t ÍJ Nemzedéket.
\\U\'idcallii k ipbalót Ternitll:
Tejszövetkezet! KBxpont
Budapest, I., Horthy Mlktó«-ut II&-I2I
I zendö hiánynál pedig 16.155 P többlettel számol.
A szükségletek emelkedését általánosságban az ujabb beruházásokra szolgáló hitelek amortizációs terhei idézik elő.
A költségvetéssel a pénzügyi bizottság előreláthatólag egy hélig foglalkozik és csak azután kerül sor a közgyűlés összehívására.
A «
Regedei viz
nemtáak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden füszer-és csemegeüzletben.
„„ Főraktár: l
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király- ti. 21
A kisgazdák napirendre tértek Baltazár pontjai felett
Budapest, október 15 (Éjszakai rádiójelenlés) Az egységespárt kisgazda képviselői ma délután Mayer János földmivelésügyí-miniszternél értekezletet tartollak, melyen megjelent gróf Bellilen István miniszterelnök is. Több felszólalás
ulán"niegviiatlák Hallhazár Dezső ismeretes 12 pontját. Váry Albert indítványa után egyhangúan napirendre tértek Ballliazár pontjai felelt és bizalmukról biztosították Belliién grófot éi kimondották, hogy a jövőben még fokozottabban támogatják ót.
A szociáldemokraták nem fogadták el a belügyminiszter meghívását
a fővárosi törvényjavaslat megbeszélésére
Bethlen: „Az ellenzék csak kormányt akar buktatni a gazdasági bajok segítségével"
210.000 pengővel emelkedett Nagykanizsa város háztartásának költségvetése
A pótadó-kulcs 50 százalékkal fedezi a hiányt — A fedezeti oldalon is közel 200.000 pengő a többlet
1929. október 13.
Október í KISGROF
4/J Mos. lygás. könnyei történet IU « csáaiárváros fénykorából 7 (elvonásban. Fószerrplók: 8ierda Lt.n. Hald ts
a^^mm Albert Paulig.
Hotel Potemkin
Fantasztikus történet 8 felvonásban. Főszereplők : Bánky Vilma, Jean Angelo, 8«6rugh| Gyula és Albert Paulig.
& megyebizottsági választások
22 zalai kerülete, azok elnökei és helyettes-elnökei
Zalaegerszeg, október 15 (Saját tudósítónk telejonjelenli\'se) Mint Jelentettük, Zalavárincgyc 22 kerületben fogja mégválaszlani törvényhatósági bizottságának tagjail. Az általános törvényhatósági válasz-lások a belügy miniszter legutolsó rendelete értelmében november 3-án, vasárnap lesznek.
A 22 zalai kerület, azok elnökeinek és helyettes elnökeinek (utóbbi zárjelben) nevel a kövclkc/.ők:
1. Lenti: Mihálovics Sándor, (dr. Keglovieh Béla)
2. Balatonfüred: Molnár Antal, (Sós üyula)
3. Keszthely: dr. Lénárd János, (dr. Berzsenyi László)
4. Alsópdhok: dr. Oltay László, (Supka Mályás)
5. Letenye: dr. Pozsogár Rezső, (Ország Jenő)
6. Bánokszentgyörgy: Desics Oéza, (Héjjá Lajos)
7. Kiskomdrom: dr. Sárközy Lajos, (Bogyay Oyula)
8. Sormás: Csóllii Oéza, (Somogyi Gyula)
9. Nova: Bedics Mihály, (Inireh György)
10. Pacsa: Szentmihályi Dezső, (Bosnyák Andor)
11. Hahót: Nyáry Kálmán, (Oerst-ner Béla)
12. Sümeg: dr. Takács Jenő, (dr. Schmidl Jenő)
13 Ukk: dr. Forintos Oéza, (Csáry Kálmán)
14. Tapolca: dr. Rolt Aurél, dr. Kaszás Károly)
15. Badacsonytomaj: Csigó Ferenc, (Debreczeny Gyula)
16. Kővágóörs: Cséby János, (Nóvák Elek)
17. Alsóbogod: Farkas Kálmán, (Sztachó István)
18. Zalaszentiván : dr. Szűcs Andor, (Körmendy Lajos)
19. Bocfölde: Kauzli Oyula, (Tő-késy Ernő)
20. Zalaszentgrót: dr. Germán Gyula, (dr. Nóvák Béla)
21 Nagykanizsa:dr. Örley György, (dr. Fábián Zsigmond)
22. Zalaegerszeg: dr. Fülöp Jenő, (dr. Széli György).
ZALAI KÖZLÖNY
Jugoszláv Katonai repülők gyakorlatoznak a Mura felett
Rajokban keringenek a trianoni határ felett A mult héte n Nagykanizsa lelett átrepült egy idegen repülő
Nagykanizsa, október IS
Murakeresztur lakói bizonyos idö óta észrevették, hogy a jugoszláv határ felöl állandóan jelennek meg repülőgépük a Mura felett és valósággal harci gyakorlatokat larlanak a folyó feleli.
Hiteles forrásból tudjuk, hogy nem múlik el hét, hogy a jugoszláv katonai repülőgépek ne közelednének a trianoni halár felé Kotori felől. Vau csel, hogy egyet-kettőt látnak az emberek, de előfordul, hogy egész raj jelenik meg a folyó lelett, ahol órákon át keringenek.
Néha át is tévednek a folyón, tehát magyar terület felelt repülnek. Ilyenkor azonban, mini azt meg-ligyelték, mihelyt a pilóla észreveszi, hogy a folyón innen kerüllek, rögtöni irányt változtat és sietve bug el a gép Murakeresztur—Kotori vasulvonal irányába.
Hogy ezeknek a rendszeressé vált repülő-látogatásoknak mi a célja, azt csak a jugoszlávok tudnák megmondani. Tény, hogy ezek a repülők, melyekről megállapították a szemtanuk, hogy katonai gépek, az egész határmentét megfigyelés alalt tartják. A lakosság eleinte nyuglalan-kodoll miattuk, de most már annyira megszokta, hogy hetenként kétszeT-
liáromszor is, mint rendes látványt figyeli.
A vámőrség, melynek hatáskörébe tartozik, hogy a haláron történő eseményeket figyelje, minden egyes alkalommal szemmel követi a jugoszláv repülők útját és ha megtörténne, hogy azok a határon belül tiltott területre elkalandoznának, azonnal jelentést tenne felelles halóságának.
Erre eddig még nem került sor.
A napokban egyik este Nagykanizsa feleli is láttak átrepülni egy idegen gépet, melynek semmi jelzőlámpája nent voll és csak a bugásából vették észre, mikor beke.ült a holdvilág fényébe.
A repülő északnyugat felől jött és délnyugati irányba húzott el.
= Kössön gombot a zsebkendőjére, nehogy elfelejtse megtekinteni liarta Miksa szőnycgkiallitását a Polgári Egylet nagytermében október 17—21-ig. Belépődíj nincs.
= UJ rendszer butorvásárlók részérc. Közalkalmazottak részére Zala-vármegye egész területére dijmente-hen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Szá-zpeugőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopslein Szombathely. Kőszegi-utca 5.
Magyarország
Vereckétől napjainkig \'
Ez a címe annak az ötköletes nagyszabású műnek, amely szellemi életünk legkiválóbb képviselőinek munkája folytán a mult század nagy magyar tradícióit valló kiadónál, a Franklin Társulalnál, most jelent meg. Nem elég azt mondani eiről a műről, hogy irodalmunk jelentős eseménye, több ez az impozáns munka annál, kullur és nemzet politikai szempontból egyelőre még felmérhetetlen az a jelentőség, amelyet missziója teljesítésével el fog érni.
Nagymagyarország teljes enciklopédiáját adni: ez volt a Nagymagyarország Vereckétői napjainkig Íróinak kitüzötl célja, könyvet, amely meg-ismerlesse a magyarságot a maga magyarságával, a tudás és irói művészet legszebb eszközeivel megtanítsa az igaz hazaszeretetre. Irodalmunk és a maga műveltségével törődő magyarság régóta hiányát érezte az ilyen műnek. Ez az öt kötél, kitűnően megszerkesztett egységes mű keretében, élvezetes olvasnivaló formájában, teljes képét adja Nagymagyarország múltjának és jelenének, történelmének és állami éleiének, irodalom és művészettörténetének, földrajzának, állat-és növényvilágának, gazdasági berendezéseinek, egyházi életének, kul-lurjelentőségének, sportjának, színészetének stb. — Öt testes kötet ez,
iiiterrayiraieiiKezi
TEMETKEZÉSI VÁLLALATA, NAGYKANIZSA
Központi felvételi iroda, vállalati üzlethelyiség és egyleti iroda : Erzsébet-tér I. Hercegi ház, Vasember mellett Asztalosmühely, koszorukötöde és raktárhelyiségek: Magyar-utca 32.
Állandó tagfelvételi
A tagfelvétel kizárólag az egyesület központi irodájában, Erzsébet-tér 1. sz. alatt eszközöltetik.
ALAPÍTÁSI ÉT: 1921.
A Temetkezési Egyesület hsvl befizetések ellenében a belrstkozástól ni-mllvs a tst-nsk vagy törvényes telesének és 20 évet mtg nem haladott korú gyermekeinek bármikor történő eitislalozássKor Nagykanizsán teljesen alimentesen elsóos\'táiyu temetést ad, vidéken ethalUk inán ennek • temetési osztálynak megfelelő pénzösszeget, készpénzben s haláleset bejelentésekor azohnal kifizeti.
TELEfOHSZÁI: 5-48.
Az egyesületnek vállalata nemcsak saját tagjainak eitemetését végzi, hanem vállal ugy Nagykanizsán a közkórházból is, mint bárhol vidéken egyszerű és a legkényesebb igényeket Is kielégítő -bármely díszes temetéseket. Exhumálások, hullaszállilások belföldön, bel- és küllőidre gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Állandóan rákiáron tartunk minden nagyságú és szinti, egysieiíibb és llnomabb kivitelű lilésesen díszített puhíts-, tölgya- él érckoporíókat, valamint tenyöia-, tölgyfa- és cement-kereszteket. Nngy választék mindenfajta és mtnóségU saem-leitókben és tejvinkosokban, úgyszintén sirkoszorukbsn, sxaU-gokbsn, gyertyákban és sz össies temetkeiési cikkekben.
Gyüjtökripta a teteinek ideiglenes elhelyezésére rendelkezésre áll.
Kripták, sírkeresztek, mfikö és beton emlékkövek tervezése* illetőleg megrendelésére megbízások felvétetnek. Minden nagyságú fa és nickel álló- és falikeresztek, feszületek, szentek szobrai, siriámpák, olvasók és szenlképekből nagy választék.
Mindenszentekre keresztek, koszorúk, gyertyák leszállított olcsó árban kaphatók 1
Hagy választéki
Dusán felszerelt nagy raktáraki Pontos és gyors kiszolgálás I
Olcsó árakl
ZALAI KÖZLÖNY
_*__
amely egész könyviárai helyettesit és amely mindent magában foglal, amit csak Magyarországról minden magyarnak tudnia kell.
Mi sem bizonyítja jobbm a rnU páratlan jelentőségét, mint az\'a ragyogó névsor, amelyei munkatársai alkotnak. Élén Albrecht, József, József Ferenc főhercegekkel, miniszterek, voll miniszterek, kiváló közéleli tényezők, irók és tudósok gárdája alkolta meg a magyarságnak ezt az aranykönyvét, amelynek munkatársai közt olt találjuk Bethlen, Vass, Kle-belsberg,. Zsilvay minisztereket, grz)\'-Apponyi, Wlassich, Hegedűs Loránd, iluszár Károly, Szterényi József, Prez-novszky neves államférfiatokat, Ber-zeviczy Albertet, Pelrovils frlekel, Cholnoky Jenőt, Korniss Oyulát, Pintér Jenői s velük cgyült tudományos életünk legfényesebb neveit, egyházi élelünk reprezentánsait, mint Lányi József, Ravasz, Kapi és Józan püspököket, Íróinkat, mint lleiczeg f-crencet, Babils Mihályi, Kosztolányi Dezsőt, Kozma 4 ndorl, K"ibor Tamást, Schöpflin Aladárt, slb.
A kritikának e nagyszámú műről más szava nein lehet, mini csak a teljes elismerés. Mcm mondhat egyebet, minthogy cl kell olvasnia mindenkinek, mini hogy ott a helye minden magyar házban. Aki csak kezébe veszi a diszes félbórkötésü öt kötet bármelyikéi, páratlan örömet log taláini: löbb mint 1500 kép, lt> sokszinnyomatu műmelléklet, 7 szincs térkép diszili a müvet, melynek olvasása ekként nemcsak tanulságos, hanem élvezetes is.
A mű nemzetpolitikai mi szióját az az előszó jellemzi legjobban, melyet nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyarország kormányzója irl hozzá, antely Magyarország egész egyetemét a mű olvasására felhivja, amikor azl mondja : „Az ezeréves magyar haza dicsőséges történelme, minden drága hagyománya és reménykedő éleiben szent kincse minden magyarnak. Legyen ez a könyv emlékeztetés a mull nagyságára, vigasztalás a jelen fájdalmaira, bálo-
ritás a szebb magyar jövendőre". •
Prospektust e kiváló müröl minden érdeklődének Ingyen kuld n Franklin Társulat könyvkereskedése: Budapest, IV., Egyetem-u, 4.
= Fontos tudósítás. Mindenkit jóakarattal figyelmeztetünk, mielőtt szőnyeget vásárol, fellétlen sajál ér-(lekében tekintse meg Singer József és Társa szőnyegraktárát, ahol a színpompás szőnyegek között kedvére választhal. Elsőrendű minőség. Mérsékelt árak.
napi nmm
NAPIREND
Október 16, szerda
Róm. katolikus: fiát. Protestáns: Gál. Izraelita: I Isrt hó 12
Vérosl Mozgó .Klsgtóf", mosolygós könnyei történet. .Hotel Polemkin" fantasztikus történet.
Oyógvszertárl éjjeli szolgálat: I. hó végéig a Bogenrieder Frigyes* fétc .Megváltó" gyógyszertár.
Oózlflrdő nyitva reggel fi órától elte 6 óráig (hélló, szerda, péntek délu\'án és kedden ej;éi\' nap nőknek).
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-Itgyelő Jelentések: Kedden a hómirstk-Irl: Reggel 7 órak r +3 8, d\'luián 2 ó.skor +15, este 9 órakor +8 8.
relMzit: Reggel tiszta, délben lelhós, esle tiszta égboltozat.
Stíllrdny: Reggel és délben kelet, esle északkeléit szél.
* Wotnorológlal InlAiet eete 10 árakur jelantii túlnyomóan exA-raz, enyhe idfl wAfható.
— Elmarad a kultuszminiszter zala gerszegi látogatása. \'Tudósítónk jelenti: A sok miniszter- járásból, amire Zalaegerszeg készüli, a földművelésügyi miniszter már lemondta részvételét a gazdaköri székházavalón. Tegnap Klebelsherg Kuno gróf értesítette a főispán iiljáu Czobor M.\'ilyás polgáimcslerl, hogy cgfKb clfoglalisága miatt a szombatra tervezett zalaegerszegi látogatását elhalasztja, ámbár nem mond le arról, inert alkalmasabb időben fellétlenül meg akarja tekinteni az uj zalaegerszegi zárdái.
— Értekezlet a rendőrségen az útépítéssel kapcsolatban. Ma délelőtt dr. Kúlnay Gyula rendőr-főlanácsosnái a rendőrkapitányságon értekezlet volt, melyen részlvettek Király Sándor városi műszaki tanácsos és Hajnal György rendőrfelügyelő, az őrszemélyzet parancsnoka. Az értekezlet célja az voll, hogy az útburkolásokkal kapcsolatban elha-
tározzák azokat a közlekedési intézkedéseket, amikéi indokolná tesz az aszfallirozás. Nevezetesen egyes, most aszfaltozott utvonalakon a teherforgalmat bizonyos mértékben korlátozni kell. Az érlckezlet mán ugy döntöttek, hogy a közlekedési szabályok revíziójára vonalkozólag dr. Ktllnay főtanácsos rövidesen |>ól-rendelctet fog kiadni, amely az eddigi rendelet bizonyos szakaszai! megváltoztatja.
Kitűnő szemüvegek orvosi receptre és recept nélkül legolcsóbban Zsoldos Gyula órás, ékszerész és látszerész uj üzletében kaphatók Fóut 14. Biztosító palota. Szakszerű javítások.
A Zalavármegyei Tűzoltószövetség közgyűlése
Nagykanizsa, okióbor 10
A Zalavármegyei Tűzoltószövetség október 20-án d. c. 9 órakor Nagykanizsán, a városháza dísztermében tarlja az idei rendes évi közgyűlését dr. Hrand Sándor vát megyei főjegyző, szövetségi elnök elnöklete alatt.
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyíló. 2. 1928. évi zárszámadások beterjesztése, számvizsgálóbizoltság jelentési-. 3 1929. évi költségvetés jóváhagyása. 4. Alapszabálymódositás. 5. Magyar Országos Tüzoltószövct-ségi tagság tárgyalása és ti. Indítványok.
II órakor Mózes László zalaegerszegi parancsnok felolvasási tart: ,A tűzoltóság története, \'fejlődése és szervezete" címen. Majd Veesera Antal lllzolióliszt felolvasása: ,/t tűzoltásról" következik.
Fél 12 órakor a kanizsai lüzol\'ó-ság nagygyakorlata a „Transdanu-bia" leiepén, majd a különböző lüz-oltószerek bemutatása. U\'ána a tűzoltóság diszfelvonulása.
/ órakor közös ebéd. (Személyenként 2.20 P.) Az ebéden való rész-vélel október 15-ig bejelentendő a nagykanizsai lüzoltóparancsnokságon
1929. október 16
Értesítés üzletáthelyezésröl
Tiszle\'ettel van szerencsénk a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy a
nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egyesület
timstksiásl vállalat*!
Erzsébet-tér ló. szám a\'ól ErxeAbet-t*r I. itám alA (Hercegi he*,
Vasember mellett) helyeztük At.
Amidőn ezen Uiletálhelyezésl a n. é közönség tudomására hoziuk, egyben értesiljtlk, hoicy sz uj Üzletet a legszebb áruval >zcreltük fel, ugy, hugy a temetkezésekhez azllk- éges összes cikkek és kewvelell izer.k szolid álban, szép ki-dolgozásban él Jó minóiégben kaphatók Kérjük a nagyérdemű közönséget, hogy a szomorúság nehéz napjaiban ben- linkel bizalommal felkeresni szív,s* kedjenek és maradiunk
telj -.s tisztelettel a Viiltlii),
Milyen vonattal
lcHel Zalaegerszegre ulaxnl
a vlrlllsválaszíásra ?
Nagykanizsa, október 15
A pénteki megyei vlrilisválasztásra ulazók tájékoztatása végett közöljük, hogy kél személyvonat áll rendelkezésükre. Egyik Indul Nagykanizsáról (ez a korridorvonal) reggel fél hat órakor, a másik bél óra 18 perckor. Az előbbi vonal azérl előnyösebb, meri azzal a válaszlók már bél órakor Zalaegerszegen lehelnek, ahol a választás a megyeházán reggel Mórakor kezdődik. Nagykanizsa város fonlos érdekei kívánják, hogy ezen a választáson minél többen vegyenek részt és így a város lakosságának számarányában legyenek képviselve a virilisek
A üraf Zeppelin Magyarországot is átszelő útjával kapcsolatban a nagykanizsai posta a következők közlését kéri: „A Gráf Zeppelin tegnap este átrepült, vagy ma este átrepül Magyarországon, Románia felé. Ezalkalommal Magyarország terűidére szóló postai küldeményeket dobnak le, zsákokba zárva, a léghajóról. Aki ilyen, francia, német, esetleg magyar kérelem szövegével is ellátott posfa-zsákot találna, szolgáltassa be azt a legközelebbi postahivatalnak, ahonnét azf fovábbitják." (Zalában nem valószínű, hogy foganata lenne a posta eme felhívásának, mert a Zeppelin útiránya : Bécs, Pozsony, Budapest, Szeged, Belgrád, Bukarest, visszafelé pedig: Brassó, Budapest, Brűnn, Boroszló. A szerk.)
= Három fokozat van : jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb!
Én nem hirdetek sokai, meri a sok adminisztráció drágitl
Helyette igen tisztelt vevőimet a legnagyobb mértékben kielégítem, melyet
BUTORTELEPEM
Jó hltneve bizonyít. Hltelképee egyéneknek k ásí pé n x A r ba n nyújtok hitelt. Jó minőségű hilóexobák már P 350-töl ebédlOk P ESO-tSI
Saját kárpItoemOhelyemben a leaoloaébb Aa legjobb munkát kéexiiem.
Székely Vilmos buíorielepe Nagykanizsa,
Kazlnczy-uíca 4.
i
Sokkal többet kaptam, mint amennyit vártam a
„Menyasszony" divatáruházban,
mondja minden vevő, mert Ízléses és jó árut olcsón vásároltam ICoREIN JEIIÓ rőfös- és divatáru házában Nagykanizsán, Deák-tér I.
1929. október 13.
A vasárnapi Kutya-Kiállítás
egyik érdekes számát a katonai jelentő-kutyák szolgálata képezi. A modern háborúban az egyes csapatrészek és parancsnokok közötti ösz-szckötlelés igen nagy fontosságú, de az ellenséges lllz mialt Igen nehéz. A telefon kiépítése veszéllyel jár, a vonalai ellövik, javítása megint emberéletet követelhet, különösen az ellenséghez közel.
Ilyenkor alkalmazzák a jelentőkutyákat, amelyeket a gondozójukhoz való hüségük és ragaszkodásuk alkalmassá lesz arra, hogy egyes parancsnokságok közölt az összeköttetést fennlarlsák.
OH, ahol a távbeszélő legénység csak az élele kockáztatásával épit-tielne vezetéket, a jelentő kutyákat vezeték építésre is kiválóan jehet alkalmazni. F.gy fél kilométer vonalat átlag 2 perc alatt kiépít és ezáltal sok katona életét meg.
Ez a szám 20 án (vasárnap) délután 3 órakor kerül bemutatásra a Ziinyi sporlpálya melleit a Récsei-ulon. A bemulalás kezdetére a közönség figyelmét a helyszínen külön fel fogják hivni.
Szobor-szentelés. Tudósítónk jelenti: Balatonkenese községben szép ünnepség keretében szentelte fel Csólhi Oéza murakereszturi apát a l\'ollacsek Jánosné állal a kenesei templomnak adományozott lisieuxi kis Terézke szobrot. A szertartás és az apát beszéde mély hatást kellellek az ünneplők sokaságában.
—= Varrógépvásárlásnál gondoljon a „PFAFF" névre.
pörkölt kávé,
a kávék királya
állandóan friss pörkölés
V« kg. P 2-50
Mnszel és Friedenthal
fflszer- és csemegekereskedésében
Nagykanizsán.
ZALAI KÖZLÖNY
— Szobatüz. Kedden déli fél egy órakor lingelleiier Rezső ny. postatiszt Eölvös-tér 26. sz. alatti lakásán a kéménytől áilüzescdell padlásge-reml.i meggyulladt és átégett az egész menyevet, A percek alatt kivonult tűzoltóság lebontotta a menye-zelel és igy hamarosan elejéi velte a komolyabb lüzveszcdelemnck. A kár jelentéktelen.
— TObb méter magas padlásról lezuhant. Proszenyák Rémíts 22 éves földműves legény házának padlásáról oly szerencsétlenül zuhant le, hogy súlyos sérüléseket szenvedett. A nagykanizsai kórházban ápolják.
— Anyzkőnyvl hírek. Nagykanizsán szeptember 20-től október 5-lg 9 gyermek szüléiéit I flu ós 8 leány: Tóth Gábor napszámos ón Németh Katalinnak rk. leány. Kuillcs Sándor ffililmü-ves ón Horváth Juliannának rk. leány, Horváth István kovácssegéd és iiez-nlcza Annánnk rk. flu, Tnkác« István honvéd és Farkas lírzsébelnek rk. leány, Madarász János urod. béres éH Kulcsár Teréziántik (Jánosmalor) rk. leány, Kozma Nándor vasúti rézműves és Benke Matildnak ág. h. cv. leány, Horváth Józsid földműves éa Horváth Máriának rk. leány. Györkös Simon holtl-szolgn és B rkás Annánnk rk. It\'Any, Szlavecz János földműves és Dnrii Annának rk. leány. - llalálozas 10 lörHitt Kunk József nyűg. vasúti kocslvlzsgáló Inkntos 70 éves, Göntér Rozália 2 hónapos, Horvilth Gyula 5 hónapos, özv. Szmodlcs l.ás/.lóné Vajda Antm 75 éves, Fleder Ferenené Pozvárl Mária :t.ri éves, Felfogl lirzséhet 11 éves, Lukács Ist-vánne Zsömle Antin (Beeseltely) 50 éves. Doszpot Márton 8 napos. \'Berke József 4 éves, Horváth Józsefné Nagy Knlnlln (Galambok) 34 éves. — /Idzas-stigol knttltt .1 .-dr Mamuzlcs Ferenc magántisztviselő és Holzer Rózsa rk.. Fnzckns László biztosító Int. tllkár éa Neufeld Kdlt izr.. Boesak Tivadar pénzügyőri szemlész és Sommer Olga rk., Mlllol József vasiul rnktármunkás és l\'erger Mária rk.. l\'erger l-\'erene Iton-védorrnester és Stróbl Margit rk , Kocll Jenti honvédőrmester és l-arkns Ilona rk.. Horváth László vasul! kőműves és Németh Antin rk.. Tólh Ferenc Máv. vasúti tiszt (Ukk) éa Cseh Márta rk. -Az október 0-tól 12-lg torjodfl héten II gyermek szülelelt 5 flu és 6 leány: Orahovncz József kocsis és Horváth Juliannának rk. loány, Bncsuk József műves és Szmodlcs Apollóniának rk. leány, Lukács József csizmadia és Ob-rnz Máriának rk. leány, Soós Sándor vasúti munkás és Székoly Máriának rk. leány, Gyergyák Ferenc földműves és Knausz Annának rk. flu, Deutsch Sándor kereskedő és Welsz Hrzaébetnek Izr. rk. leány. Lukács István földműves éa Androsek Annának (Tótszerdahely) halva szül. flu. Dómján Ferone napszámos és Kis Rozáliának rk. flu, Knausz József földműves és Kólt Annának rk. flu. Házasságon klvlll születőit 1 llu és I leány, ItaMlozds IX IS\'h\'ni Vn)da János földműves 61 A vita Wolszenstern Zsigmond szabó 68 éves, Bodlcs Károly kocsis 52 éves. Schermann Józsel asztalos 75 éves, Szmodlcs Ferenc aszla-lossegéd 20 éves, özv. Balogh Ferencné Nóvák Anna 62 éves, Mellár Dávid nyűg vnBUtl pályaőr 78 éves, Beko Ferenc magánzó 66 éves, Flsehi Mlksáné l\'nuk Regina 60 éves, IJnger József cipész 711 éves, Vltykó Józsel (I\'alln) 11) éves, Wlrth László lőmolnár 65 éves, Mlllel Miklós 7 hónapos, Benkő József földműves 65 éves, Ftata János földműves (l\'at) 30 éves, Büki Mária (Rfgyác) 27 napos, Grozner Ilona napszámos (Fclsőszemonye) 55 éves, özv. Halász Mlhályné Gyolesy Erzsébet 76 éves. — llilzaisügot kmtl I pilr Ball Józsel vasúti pályamunkád és Horváth Mária rk.
SPOR\'I ELET
A Zala-Kanizsa—Vasas tippversenyre 905 tipp futott be és 39 győztes van
Tipp-lnvázló a gyűjtőhelyeken — Ismét három tribünjegyet sorsoltunk kl a főgyőztesek között
Nagyknnlzso, október 15 A Zala-Kanizsa—Vasas bajnoki meccsre rendezett tippversenyünk, mint az előrelátható voll, hatalmas érdeklődést kelteit olvasóink táborában.
Ez idén rekordszámban : 905 tipp érkezeti be a Szabó Antal sport-üzletében és Vékássy órásüzletéhen kilett tippgylljlő szekrénybe, valamin! poslán a szerkesztőségbe.
Ugylátszik a tippelőket módfelett izgatta az eredmény és csak ezzel magyarázható, hogy a helyesen tippelők igen nagy számban vannak Eredményt és félidői eltalálták: Kisfaludi Stefkó, Nagy József, Farkas István, Tóth János, Dntlsch Oyörgy, Ofenbeck Károly kereskedő segéd, Fischer György, Schreibcr Ferenc, Kes;ey Ferenc, Bede Sándor, Dri-mók László, Szüls Ferenc, Wilde Imre, Angyal Endre, Sleiner Jenő, Kolm Zoltán, ilj. Szloboda József, Schnitzer Ferenc, Hirschl Aladár, Karancsy Zoltán.
Csak a végeredményt találták el különböző félidővel: Jakab Ferenc, Martinec J., Király József, Horváth József, Herczfeld Ily, Pap János borbély, Laurencsik János, Fischer Ferenc, Ujváry Géza, Hermann József, Mandelbaum Lajos, Parragí Ferenc, Totola Frigyes, Csizmadia l.ajos, Biranyai Győző, Czigány András, Raffai Ferenc, Mandler Oyörgy, Varga József.
A főgyőztesek és győztesek tehát rckordszámban : 39-en vannak ezen a héten.
A sorsolás megejlése után tribünjegyei nyerlek a következő bajnoki mérkőzésre: Kisfaludi Slefkó, Schnitzer Ferenc, Karancsy Zoltán.
A jegyeket a mérkőzés előli két-három nappal délután átvehetik a nyertesek a szerkesztőségben.
aSINGER varrógépek
MÉoa A LEGJOBBAK !
Sorsjegy nélkül nincs főnyeremény!
Vegyen egy
*m«u "a" Hirschler tőzsdében.
FAny«r«mény « IOO.OOO, 200.000. 800.000, werencsés esetben 500.000 Pangft és még uámoa hflxép és na gyobb nj.r.ménj.k,
«\'» I. húzás október 26. és 29.
Sorsjegyek ára: Egész 24 P, fél 12 P, negyed 6 P, nyolcad 3 P.
Nemsokára rosszra fordnl az időjárás.
Szerezzen be idejekorán meleg cipőket!
TURUL cipőgyár fiókja
ajánlja
12--14-50
6-50 8-50-ig
22-— 24-50-lg
Női posztód pőit ..................
Férfi csatoscipőit ..................
Házicipőket teveszőrből...............
Fekete és barna női egész cipőket ......
Gyermekoipök nagy választékban i
P 10-19-80-lg.
Hó- és aápcipök I
Szigornan szabott árak! Szolid kiszolgálás!
Nagykanizsa legrégibb temetkezési vállalata, mely nem tévesztendő össze ujabb alakulatokkal.
HILD ELSŐ NAGYKANIZSAI TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
VÁLLALUNK disz- és egyszerű temetéseket, exhumálások, hullaszállitások bel- és külföldre bármely irányban és irányból, vasúton, vagy sajál hullaszállító kocsinkon (fourgonon) Díszes nyitóit és üveg halottaskocsik NAGYKANIZSÁM ALAPÍTÁSI ÉV 1881. NAQV RAKTÁR érc, imilatió, kemény- és puhafa, ugy hullaszállító koporsókban, szemfedelek, vánkosok, koszorúk, szalagok stb. Egyleti temetések rendkívüli mérsékelt árakon
ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA MŰHELY ÉS RAKTÁRAK Dtík Ferenc-tér 3. srám Király-utca 4. szitu TELEFON SZÁM: 269. TE! EPON SZÁM : 120.
SÜRGÖNYCIM. HlLD NAGYKANIZSA Poty4«lmU >1 AniolMiírit B.o* H.sykintiMt PIAkiAnil
Ugyanitt a Néhai Hild etoSn Emlékére Alapított Temetkezési Egylet irodahelyisége, ahol rig felveszünk éa a legmagasabb temetkezési segélyt nyujtjuk. tw
ZALAI KÖZLÖNY
- 1Ő29. október lő.
hó*6\' Y *****
(RórldlUaek) H — hírek. közgazdaság nangv. — hangverseny. B — Jóadáa
Gy — gyermekeknek. A — aaaiocyok-
Mk. Z — zene. Ma. -= mezógazdaaág.
UL - ifjúsági elóadas. P — fetolraaáa.
O — glamotonzene. Ib — Jazz baod.
K — kabaré. oZ. — népszerű zen*.
Október 16 (szerda) Budapest 9.15 A rádió házikvarieltjének hangv. 930 H. 9.45 A hangv. folyt. 11.10 Nemzetközi vizjelzó szolgálat. 12 Déli harangszó. 12.05 Hangv 1Í25 H. 12.35 A hangv. folyt 13 Pontos ldó|elzés. 14.30 H. 15.30 Morselanfolysm. 16.10 E 16.45 Pontos Idójelzés. 17.10 E. 17.40 Orbán Sándor inigyar nólákal énekel clgányzeneklsérel-lel" 19 Olasz nyelvoktatás. 19.40 Rádió amatórposta 20.30 .Norvég esi". Ulána kb. 22 Pontos ldó|elzéa. Msjd Fe)es szalonzenekar hangv.
Bécs II A Silvlng-négyes hangv. 15 15
és 16 Hangv. 19.30 Helyszíni közv a bécsi óramuzeumból 2005 Helga Krog .A másolat- c. darabjának elóadáaa, utána nor-
vég zene.
Berlin 14 O. 16.15 Z. 19 Szonáták. 20 Operett E. 21 Offenbach-zene. Ulána 0 30 lg Zene.
London, Daventry 16 45 Hangv 22.35 Shaw . .Brassbound kapitány megtérése" cimtl darabja 24 35 Zene.
Milánó 16.30 Muzsikáló gyermekkuckó. 17 Kvintett. 20 30 Könnitl Z. 22 10 Zene.
München 12 30 0. 16.30 llázltrió. 17.30 üy. 19 30 Vidám óra. 20.30 Zongorahangv 2130 Norvíg dalok. 23.45 Közvetítés Oslóból
Prága 11.15 0.13.30 Zene. 16.30 Qy. 19.05 Morva népballadák. 20.30 Norvég esi. 21 30 Népdalok.
Varsó 16 45 0. 17.45 Hangv. 20 30 Norvég esi. 23 Zene.
Megtakarít
holdankint 10—15 kg. vetAmagot, ha gabonaféléit nem gálicca), hanem
porpáccal vagy nedvespáccal
csávázza. Eredeti gyári árban kapható: Árzópáo, Porzói Tlllantln
porpácok és Hlgozán, Cuprám Tillantin
nedvespácok.
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya és növényvédöszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melleit. Teleion 130
Különféle műtrágyák állandóan kaphatók.
fehérnemű és har/S/1
elopVolás, varrás úhii^*
fióküzlete: HABTKAI1IZ8A Fö-at 1.
KÖZGAZDASAG
A gyümölcsértékesítés előmozdítása dalában
Előadások a gyümölcs
Nugykanizaa, október tó.
Mayer János földmivelésügyi miniszter a gazdák érdekében a minisztérium kebelében felállította az Állami Export Intézetet, mely liivalv.i van a termelők terményeit külföldön elhelyezni.
Jelenleg a gyümöjcsexporl érdekében országos körúton van Endre Lajos, az Export Intézet felügyelője aki a jövöre való tekintettel szervezi már most az exportot.
Községről községre jár s előadásokat tarl a fák gondozásáról a gyümölcs téli kezeléséról — a gyümölcs osztályozásáról. Teszi ezt mindazért, hogy majd annak idején, annkor eljön az érés ideje — tudjon expor-
kivitelről a községekben
törökét küldeni — akik a termelőktől összeszedve vagoniiozzák és külföldre küldjék.
Oly helyekre, ahol nagyon olcsó, illetve nincs ára a terménynek oda több kereskedőt is küid, hogy egy egészséges ár alakuljon ki I
A minisztérium kiküldöll|ét utján elkiséri az Alsódundnluli Mezőgazdasági Kamara egyik érdemes fö-liszlviselöje, aki maga is szakszerű tanáccsal lálja el a gazdákat.
Az Export Intézel (V. Rudolf rkp. 6.) más cikkek exportálását is tervbe vette, igy a tojás, baromfi export megszeivezése is most van folyamatban.
Tej-ellenőri tanfolyam Kaszthelyen
Keszthely, október ir>
A földmivelésügyi miniszter a keszthelyi gazdasági akadémián november 4-től február 15-ig larló, altiszti minőségű állásra képesítő lejgazdasági ellenőrző tanfolyam megtartását rendelte el.
A tanfolyamra 40 tanuló vehető fel. A tanfolyam ingyenes ugyan, de a résztvevők lakásuk, ellátásuk, valamint a papir, nyomtatvány és tan-könyvszükségletük költségeit maguk viselik. Az akadémia igazgatósága a köllségek mérsékléséről tőle telhetőleg gondoskodik. (Napi étkezés ára az akadémia menzáján 1 pengő 80 fillér).
A felvételi feltételek a következők:
1. A betöltölt 18, illetve be nem töltött 40 éves éleikor, ami keresztlevéllel igazolandó,
2. e.ös, egészséges és ép testalkat, mely hatósági orvosi bizonyítvány állal igazolandó,
3. a sárvári mezőgazdasági lejipari szakiskola, vagy a kisbéri tejmunkásképző iskola, vagy bármely fóldmivesiskolu sikeres elvégzése. Az ezen iskolák elvégzéséről szóló, valamint ezenkívül minden esetben az elemi iskolai vagy középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány bemutatandó.
A létszám egyharmadáig olyan egyének is felveheök, akik gazdasági akadémiai oklevéllel bírnak, ha altiszti minőségű állásban való elhelyezkedéssel megelégszenek.
4. Kilogástalan előélet, mely — különös tekintette! az u. n. tanácsköztársaság alatti magatartásra — halósági erkölcsi igazolvánnyal igazolandó.
5. Bár a vezelöség a végzett tanulók részére az alkalmaztatást nem biztosítja, Írásbeli nyilatkozat állítandó ki arról, hogy a tanfolyamot végzett tanuló kötelezi magát, hogy a tanfolyam elvégzése után a földmivelés-üg>i minisztérium kívánságára és az általa meghalározott helyen, 3 egymásután következő éven at szolgálatút vállal.
Akik magukat ezen lanfolyamra felvétetni kívánják, 1 pengő 60 fill. okmáuybélyeggel ellátott és a felvételi feltételekben emiitelt bizonyítványokkal felszereli és sajátkeztlleg irt é= a iiin. l\'űldmivelésUgyi Miniszter úrhoz címzett folyamodványukul a keszthelyi m. kir. gazdas<lgi akadémia igazgatóságához legkésőbb október 2/ ig kötelesek benyújtani.
A lolyumodók a felvételről vagy
elutasításról kellő időben értesittcinek. A felveti tanulók november hó 4 én reggel 8 órakor kölelesek a keszthelyi gazdasági akadémia igazgatóságánál jelenlkezni.
Keszthely, 1929. október 9 én.
Sztankovics János gazdasági akad. igazgató
Itntiirjiittit
lluza 20 fill. emelkedett, rozs 25-30 fill. eselt.
Buza IIszjv. 77-es 23 30-23-55, 7"-»s 2340-2370, 79-es 2385 24 10, 80-as 24 00-24-25. dunánt 77-ea 22 20-22 40, 8-as 22 35 -22 65, 79-es 2270 -22 90 >■0 ai 22BO-23CO. roza I6!0-1660. lak árpa 1575—1650, sörárpa 17-50— 19 00. rab 14\'ÍO -14 75, lenged UzL 23 60— 21 —, rlunánluli 18-50 1900, repce 51 00-53 00 korpa 11 00 II \'25.
TŐZSDE ,
A Rimamurányi 7 pengős osztalék megállapítása (lavaly az osztalék csak 6 pengő voll) a budapesti lözsde hangulatára igen előnyös befolyást gyakorol! és a lőzsde nagyon szilárd árfolyamokkal és élénk forgalommal indult meg. Külföldi megbízásokra is történtek vásárlások. Később az irányzat a Bauxit részvények folytatólagos árfolyamhanyatlása következtében elgyengült. A fixpapirok piaca üzlcttelen volL
Zürichi *árlat
Párls 20-33, London 25 17l\'l, Newyork 5I7 07vj, Brtlaael 72l8s,\'i, Mllann 27\'08vi Madrid 7450, Amsterdam 206\'l2Vi, Berlin 123 41, Wien 72-72\'/j, Sofla 3 74, Prága I5\'3I, Varsó 58 00, Budapest (0-321,\'2 Belgrád 912. Bulcarftal 3 08
VALUTÁK Angol f. 27*75-27*90 Belga fr. /9-65-80 05 CseTlk. 16-86-16 96 Dán k. 152*70-153 30 Dinár 999-10*07 Dollár Í69 80-571*80 Francia f. 22-30 22 60 Holi. 229*80 230 »0 Lengyel 64 00-434 30 Leu 3-38 > 42
Léva 411-416 Líra 29 80-30-10 Márka 136 25-136 85 Norvég 152 70 153 30 Scíllll. 80 20 80 60 Peseta 81 00 82 00 Svájci I. 110*35 ilOBS Svéd k. 153 30 153 90
DEVIZÁK AmsL 230*10-230*80 Belgrád 10*09-10-12 Berlin 136*45-136 85 Brllsszel 79*82-80 07 Devizáid 3*40-3*42 Kopenh. 152 90 \'53 30 London 77 83 27*91 Madrid 81*30-82 00 Milano 29*93-30*03 Newyork 571*80.3 40 Otxlo 152*92-153 32 Pirin 22*46 22 53 Prága 16 92-16-97 Szófia 4*13-4*14 Stockh. 153*50-153 90 Varsó 64* 10-64*30 Wien 80-35-80*60 Zürich 110*58-110 88
Serfarttfáx*
Felhaltál 3252, eladatlan 849. — Elsó-rendU 1*44 — 1*46, szedett 1*34—1*38, szedett közép 1*22-1*26, könnyű 1*10—1*16, l-só rendű üreg 1*26—1 30, Il-od rendű 0<eg 1*10-1 20 angol süldó 1*30-1*60, szalonna nagyban 1*60—1*64, zalr 1*96 -2-00, hus 1*40—1*60, szalonnái lélaertéa 1-60-1*74.
Kla<|*: Bélül ti Ifrtmái M UfUWá Vállaltt, lurkuluái.
Felelő* Idadó: Zalai Károly.
Intenirbwi tataion i Naayfcaalxaa 78. wt.
He mulassza el
megtekinteni, mit kaphat IOO pengőért 4 havi részletre is
Melczer Uvegkereskedésében
,M1 Nagykanizsán, Kazinczy-utoa 2. sz. alatt
6 személyes étkezőkészlel gyönyörű tetszés szerinti mintákban, áll 26 drb-ból
0 leás csésze aljával ........................ „12 „
6 feketekávés csésze aljával ... ............... „ 12
6 személyes Sandwich készlet.................. .7
6 „ tésztás készlet..................... „7 ,
6 „ csiszolt üvegkészlet complelt ........... 34
2 darab kristály váza........................ „2
előhívás, másolás, nagyítás olcsón elvállaltatlk.
Nagy választék t rr r
kedvező részletfizetésre.
9X12 lemezesgép . 38 pengő és feljebb „K O D A K" . . . . 24 pengő és feljebb
Mindig friss
lemezek, filmek, másolópapírok, vegyszerek
Szabó Antal ■p°rtí, ,én"
képéazeti azakUzlet
1929. október 13.
ZALAI KÖZLÖNY
apbóhibdetesek
A* apióbirdetések dfja 10 sióig 50 fillér, Minden további s xó dija • fíil. Vitái 6a fanepaap 10 sióig >0 fillér, minden további szó dija 8 fill Szerdán és pénteken 10 szólj 60 fillér, minden további gxó dijs 6 ffll. Cimsxó s minden vastagabb belfibói álló sió két szónak számit-gitik. Állást keresőknek fiOO/s engedmény.
Hirdetések 1 (fit) pengő fiHiiegen uiul a felesleges klnywaláa, sxémléxés etke^ttléee végett • I 6 r e fizetendők
Eladó két raíjy pálma a Közkórház kápolnájából. — Érdeklódni lehet a főnő* nőnél. 51 0
Jt*k«rb«n levő hé«épfirk5l6 gépet met? vételre keres Teutsch Ousztáv drogéria. 5041
Műhelynek vagy raktárnak alkalmas helyhég kiadó. Vida, Kazlnczy-u 13.
Kényelmes, megblrh-tó csukott bérautók olcsón megrendelhetők Kaufmann Manónál. Telefon 16\'. és 571. 4672
Libamájat veszek 7-8 filléres árban Naponta friss libahús, zsir kaphat* Fahn, Zárda ut-a 2. 4905
4 lámpás u| rádió am\'dpóllóval, (ütő-teleppel, töltővel, hánysz\'róval jutányosán eladó. — Oremben megtekinthető 6 7 lg Cim a kiadóban. 5149
Egy fOsaerQ«lstberend«xés megvételre : rrestetik Érdeklődéi Ke\'emen Reiső cégnél. -5169
Házvezetőnő. Idősebb urhő\'gy teljes há/tartíiveietését, esetleg fiielé* nélkül elvállalná minden információt kíbir*, megbízható, szorgalmas, rendszerető jól főző. szerény Igényű. bec»Ule»es 31 éve* urnő 4> t éves kis fiával együtt, ahol |ó bánás módbari részegülne és családtagnak tekin tenék. Megkeresések ö/.v. Uher M.i\'yánné dmén Budapest, Vilmos császár-ut 40 kül dendók. -5158
Lépesmézet,
nyersbőrt, ánytollat. vasat ém fémet
legmagasabb áron vásárol Strém Bernát és Fiai
Erzsébet-tér 16.
■ PénakftfesSnt bekebelesésru áfadés
Összegben a legelőnyösebben és (aggyor-aabban folyósltlat Aozél Ipnáo péax-köicsönközvetltő irodája ÍU^jkmLuáa. Kwiftuy-ulta 2. s/iia. _ jj
Használt kályhát, vasat, rezet, ólmot és mindenféle csővel magas áréit vesz Sternberg Vilmos, Telekl-ut 20. 4682
Értssltés. Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy kosár- és fonottbutorké-szitő műhelyemet megnyitottam. Minden e szakmábavágó munkák laviiását vállalom. Brxsébet tér 13. (volt Rákóczi vendéglő). Tisztelettel Illés József. Ugyanott tanonc ellátással vagy fizetéssel felvétetik. 4982
Bádogos és sxerelft munkára szakmunkás alkalmazást nyerhet. — Cim a kiadóban. 5150
Meghívó. A Nagykanizsai KöimúvelWéal »íkye-»OI«t I. hó 23-4n a vároahiia kii tanictUrmtben köieyBlé»t tart, melyra «x Egy«»0let Ugjaí tliite-l«tt«T meghívatnak. - Tárgy: A/ UránU Réaivénjr-Urtuiggal kötött axerzódét módoiIUia Elnöki**. — Amennyiben a moil hirdetett köxgyOUtre «i Kgv»»Qlet t. tagjai halicoiatképet siámhan meg nem jeleonínek. ugy f. hó 31-én ugyanexen targytoroul-tal uj köxgyoTet hlvatlk egybe, ihol tekintet nélkül « megjelentek azámira. határozat log hoxalot. 5il7
3 jó munkás oipésxsegéd, kl csizma munkában is jártas — azonnal felvétetik. Fizetés megegyezés szerint. Derdák Béla. Hahót, Zalamegye 5147
Emelstes ház Sugár-ut 6. jutányosán eladó. Bővebbet ugymoit. az emeleten
5127
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Telefon ■ 595.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
November l-re kiadó bútorozott szoba I- 2 személynek IMthyány-utca 22. 5HB
Eladó níi plüsskaMI ós rókaboa — Szabidos, Csengery ul S7/n. -5153
Elköltözés miatt egy cnmnlcll diéta mait faragott ha ló h ebédlő bútorok eladók Csányl László-utca 8\'c. 5154
4 szobái é» 2 szob»s lakás kiadó. — Relcbcntekl husüztcl. Erzsébet-tér 3 5155
Garay ulci 19. számú híz stlrpőser, Szabadkáiból eladó. Érdeklődni ugyanott.
•5156
Rönler plantno bérbeadó, esetleg eladó Deák-tér 10., a|tó 4 jz. -5157
B»érud«arbin két«zoba előszobás első emeleti Inhóa incIlékhelylaíKeííkcJ november l-re kiadó. 5159
Egv |ó kézlmunkás axnbóangérl (elvétetik üál szabónál, Klnlzsyu. ÍO. -5166
Eladók különfífc háztartási és bercn-d-zéul tárgyak Me tekinthetők d u. I — tál .1 óta közölt. Cin a kiadóban, -51ti)
Klndti magyar, magyar Tizet Igyékl
£
Szent margitszigeti
PALATÍNUS
gyógy- és ásványvíz kerületi lerakatát megnyitottam.
Palatínus
gyógy-, bor-és ásványvíz
nagyban és kicsinyben jutányos áron kapható
Fischer és Leitner
tÜB/er- és gyarmatáru kereskedőnél
Klrály-ntca 8. Telelőn 239.
Ha<sa magyar, mgjtx rixat Igyék I
amíg meg
«|Wf VI Ham, >« ■ »< — alf ütlll nézte
* Smlth Premlergépekrt legkedvezőbb fizetési teltételekkel Ha>aa Miklósnál Nagykanlxaa, Deák-tér 15.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gOzmosó, vegytluUló, ruhafestő
■ iiombatbelyl orax. IparktlIlOáton aranyéremmel kitűntetve
NAOVKANIZSA
Uyfljtfltelep ■ Oyirtelep i
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
Nem kell idegenbe mennie, mielőtt bármit testet vagy llsztitUt. üyózóJIOn nteg áialm otefóságárót és munkáin
kiválóságáról. Utolérhetetlen tényü gallértlsztitáa I Tisztit I lll Plisbéroz t
Értesítem
a t. vevőimet, liogy oaQlöri8-kön tijból friss disznótoros
májas, véres és zsemlyés hurka kapható, úgyszintén friss felvágottak a legolcsóbb napi áron.
jjj Adler Miksa
Kaztnczy-utca 14. szám.
A PFAFF varrógépgyár
késtltin\'nyelt az egész világon kedvelik, mert « PFAFF varrógépek tartósak, rzépen és csendesen varrnak, Ízléses a kiállításuk
Hosszú lejáratú részletfizetés mellett vu II beszereshető:
üli Sílift ES FIA (égnél
Deák-tér 2., a felsótc.mplomnál.
férfi és ni kalapok
a lego\'csóbbtól a legflnonubblg, najjy válaiz!ék»).in — Mindennemű férti és nfli aupVrth, kslapkeliékek nagy 4W5 választékú eladása. Alakításokat élváilalunk.
Gyenes és Vida.
Linóleum és mozaik viaszkos vászon
minden méretben
olcsón beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
cégnél
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Megérkezett ACft írógép
az W% ■ %DÍ legújabb modellje,
mely az összes eddigi Írógép márkákat ugy tökéletességben, mint tartósságban felülmúlja.
Bármely rendszeri! írógépet becserélek Kedvező részletfizetési feltételek. AF-0 Unió Magyar Villamossági R.T. Budapest. Zalamegyei egyedárusitó(a: Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat Cégtulajdonos: Hollós Ferenc
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 4. szám alatt.
Árverési hirdetmény.
Az ipartestület tulajdonát képezi), — az Eötvös-tér 11. sz. alatt levő, menházhoz tartozó mintegy 1200 négyszögöl kert folyó évi október 17-én délután 3 órakor az ipartestület helyiségében nyilvános árverés utján 3 évre bérbeadatik.
Az árverési és bérleti feltételek ugyanott a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Nagykanizsa, 1929. évi október hó 12-én.
Kiss Ernő s. k.
mi elnök.
tlaán Qyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
10387 IW. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. ivt LX. t.-c, 102 J-a értelmében ezennel kóz-hírré teszt, hogy a nagykanizsai kir. |áráa-bíróságnak I9Í29. évt Pk. 10387. siánlu végzése következtében Dr. Kapo h Aladár U/yvéd által képviselt Krauu Józset és Társa |avára 233 pengó 75 lill s iátulékal ereiéig 1929. évt június hó 19-én logana-tosltoll kielégítési végrehijtás utján le- és teld foglalt és 6170 pengőre becsüli kővetkező Ingóságok, u. m : tatcltpen klllőnbőző fák stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árveréanek a nagykanizsai ktl. lárástilróság 1929-lk évi Pk. 10387. számú végléte lolytán 223 pengő 75 fill tőkekövetelés. ennek 1929. évi március hó 26. napjától |áió 5%i kamatai, hifiiti váit.Sdlj éa eddig ö>szesen 77 pengő 50 fillérben bíróilag már megállapítod költségek erejéig, Tólloi pusztán, a fatelepen Galambok mtlicit leendő meglailására 1929. október \'21 -Ik napjának d. u. 2 órája batáridőül kl-tűzetik éa ahhoi a venni azándékozók ezennel oly megjecyzéasel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 18«l évi LX t.-c. 107. és 108. § at értelmében kéazpénzflzetéa melleit a legtöbbet ígérőnek azUkség esetén becsáron alul is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és lelulloglaltallák éa azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés al 1881 évfLX. t.-c. 102. §. értelmében czeK javára la elreadeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1929. évt szept. hó 30. napján.
Haán Gyula s. k.
sitt kir jblr. végrehaltó
tlaán Qyula nagykanizsai blrógágl végrehajtótól.
11219 1929. vhl. azám
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végreha|tó az 1H81. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köx-hlrré teszi, hogy a nagykanizsai kir. |ária. bíróságnak 1929. évi 11219. számú végzése következtében Dr. Rapoch Aladár ügyvéd által képviselt Scbnelder János javára 621 P 28 fill. s jár. ereiéig 1929. évi julius hó 17-én foganatosított lilelégltésl végreha|tia utján le- éa lelülloglalt és 1200 Pengőre becsüli következő ingóságok, u. m.: üzleti berendezés éa 150 dib nóllulap nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járás bíróság 1929-lk évi It2l9 síimu végzése lolytán 624 V 28 fill. tőkekövetelés, ennek 1926 é.i május hó 6 napjától járó 80/0 kamatai, 1 u váltódij 6s eddig összesen 90 P 79 lill bíróilag már megállapított költségek ereiéig Nagykanizsán, Kazinczy-utca 1, az. alatt teendő megtartására 1929. október 18. napjának i. e. II órája határidőül kltüzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érinted Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-al értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el tojnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és lelulloglailatták és azokra kielégítést jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1929. évi okt. hó 1. napján.
Haán Oyuta s. k.
btM kir. bir. végrehajtó.
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
3 tói 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdekében.
Óriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban, vas-, réz-, konyha , előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítás!
KOPST
SZOMBATHELY és SOPRON
K6szegi-utoa 5. (üzlet az udvarban). Várksrülot SS!,.
ALAPÍTVA: 1887-BEN. "W
00. évfolyam, 236 Mám
N«Rykanlita, 1929 október 17. csütörtök
Ara 14 Hllér
ZALAI KOZLONT
gjífliuilí^lf és kUdótilviUI: n-ai 5. szám. Keutlwlyl (lókkUdóhtvatol Kossuth U)o«-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
mtkcUil in: wUa I pa«S M BU
Szerdán este ÍO órakor érkezeti a Gráf Zeppelin Budapest fölé
A légöafó több kört Irt le a főváros felett és sxlrénabug ássál Udvöxölte a magyar lcöxönséget
Budapest, október 16. (Éjszakai rádiójelentés.) A Budapesti Értesítő jelenti: A „Gráf Zeppelin\' szerdán este pontban 10 órakor megjelent a kivilágított főváros (eleit. Miután több kört Irt le, 10 óra 9 perckor folylattn utjál északnyugati irányba. Az utcákon és tereken nagy tömegek nézték a léghajót. Az embereket a léghajó motorjainak erős bugása tetts figyelmessé a Zeppelinre, mely szirénával üdvözölte a közönséget.
„Grál Zeppelin" kedden este 8 25 órakor hagyta cl fricdrichshaleni hangárját, hogy Eckener kapitányiparancsnoksága alatt 20 Uiasával balkáni útjára Induljon Bukarestig, onnét Erdélyen át, Budapest felett Boroszló leié.
Budapest, október 10 (Éjszakai rádiójelentés) A .Qraf Zeppelin\' szerdára virradó éjszaka átröpült a Komáromtól délre fekvő Klslgmánd község halárában ujpusz-lán. A léghajő igen alacsonyan és gyorsan haladt. Erős, dallamos bugását már messziről hallották. A kivilágított utasgondolát és a léghajó végén levő Ovcgfolyósól jól lehetett látni.
Elkerülte Budapestet
Budapest, október 16 Budapesten a legnagyobb érdeklődéssel várták a légit <jól, amelynek programiában v It, hogy a magyar főváros felelt is elrepül. De a lédhajó, eddig még Ismeretlen okból nem jelent meg a város felett s a Zeppelinvárók százai hasztalan dideregtek a csípős hideg éjszakában.
Még egészen bizonytalan, hogy milyen utvonalai irt le a Zeppelin Magyarország felelt, nem érkezeit még hír arról sem, hogy a Magyarországnak szánt postacsomagot hol dobták le, — tény az, hogy a léghajó reggel félnyolc órakor megjelent Belgrád felett.
Bécs után — Belgrád
Belgrád, október 16 A „Gráf Zeppelin" ma hajnalban két órakor Bécs felelt átrepült, 7 30 órakor már Belgrád felelt volt. A tömeg lelkesen integetett az alacsonyan repülő léghajónak.
Szófia felett elrepült
Szófia, október 16 A „Gráf Zeppelin" ma délben 11\'20 órakor Pirot lelől jövet déli irányban átrepült a város feleN.
Félóráig Bukarest felett
Bukarest, október 111 A „Gráf Zeppelin" léghajó ma-délben fél 3 órakor Bukarest fölé érkezeti £s három óráig a város felelt repüli. A szokatlan lálványos-rágra a lakosság az utcákra tódult. Visszafelé az erdélyi havasokon át Herlln, október 16 (Éjszakai rádiójelentés) A Gráf
Zeppelinről a Wolf sajlóügynökség az alábbi rádiógramot kapta :
— A részben hóborilotta balkáni hegyek felelt haladunk, Az egyhangú román síkság után átrepültük Bukarestet és közeledünk az erdélyi havasok láncolatához. Jelenleg Ploesti felelt haladunk. Alatlunk a hatalmas pelroleum mezők, feleltünk a ragyogó kék azur.
Magyar területen
ArtAnd, október Ili (Éjszakai rádiójelentés) A Gráf Zeppelin szerdán este háromnegyed 8 órakor Nagyvárad felöl jövel Ar-tándnál átrepült magyar területre. A léghajó egész alacsonyan szállt és Püspökladányon át Budapest felé vette ulját.
Benes lemond a KUlUgymlnisx-terségröl és már kabineialaki-tásról tárgyal
Benes ezen bejelentése a szenzáció erejével hatott az általános politikai életben
Prága, október 16
A csehszlovákiai válasz\'ási kampány legérdekesebb eseménye Benes külügyminiszternek a tábori választási gyűlésen tartott beszéde, amely a csehszlovák politika uj irányának bevezetése lehet
Benes ebben a beszédben mint a közeljövő eseményét jelzi, hogy a külügyminisztériumot elhagyja és helyére egy „uj, eddig még kombinációba nem hozolt cseh politikus" kerül.
Ez a bejelentés bel- és külpolitikai téren egyformán meglepetés.
Benesnek a külügyminiszteri székből való lávozása két esztendeje kisért, ezt a távozást azonban eddig nem tudták máskép elképzelni, mint hogy Benes utóda a külügyminiszter jóbarátja és külpolitikájának leghűségesebb támasza Osusky párizsi követ, népszövetségi megbízol t, vagy
pedig Krofta meghatalmazolt miniszter, Benes állandó helyettese lesz.
Benes beszédének másik fontos ígérete : a külügyminiszter áttér Csehszlovákia belső politikájának irányítására. Benes eddig „küllagja" voll a cseh belpolitikának. Mindenbe beavatkozón, igen sok zavart csinált, de mindig a háttérben maradt, onnan igazgatta a belpolitika színpadán mo/gó figurákat.
A rábori beszéd után esedékessé váll Bines Eduárd miniszterelnöksége. Ebbe a koalicióba kapcsolódik Benesnek az a bejelentése, amely pártjának, a nemzeti szocialistáknak kormánybalépését jelzi.
A külügyminiszler már az uj cseh kormány összeállításáról is tárgyal egyes, jelenleg miniszteri tárcát viselő politikusokkal, sőt bizalmas körben már arról is nyilatkozott, hogy néhány, eddig nagy szerepet vitt politikust nyugalomba küld.
Az okirati kényszerről szóló javaslatot elfogadta az egységes párt Október 22-lkére hívják össze a takarékossági bizottságot
Budapest, október 16 Az egységespárlban ma délelőli 11 órakor llajós Kálmán elnökletével pártértekezlet volt, amelyen meg-
a
I jelentek Zsitvay Tibor és Bad János I miniszterek és Ángyán Béla igazságügyi államtitkár i.«. Az értekezleten először az egyes jogügyletek köte-
lező irásbafoglalásáről szóló törvényjavaslatot vetlék tárgyalás alá, amit számos hozzászólás után elfogadtak. Ezután a korlátolt felelősségű társa-ságDkról és a csendes társakról szóló törvényjavaslatot tárgyalták, amelyet Zsitvay igazságügyminiszter ismerteiéit. Kálnoky Sándor egybevetve a német és a magyar jogállapotot, hangoztatta, hogy előbb a részvénytársasági jog általános reformjával kelleti volna jönni, azután mint kivétellel, a korlátolt felelősségű társaságok reformjával.
Bud János kereskedelmi miniszter utalt arra, hogy gazdasági okok vezették a kormányt a javaslat elkészítésénél. Szükség voll a szabályozásra és az a körülmény, hogy a részvénytársasági jogot még nem rendezték törvényhatóságiig, nem jelenti azt, hogy ez rövid időn belül szőnyegre ne kerüljön. A javaslatot az értekezlet elfogadta.
összeül a takarékossági bizottság
Budapest, október Ili Ugrón Gábor országgyűlési képviselő, az országos takarékossági bizottság elnöke, október 22-ének délelőlii 11 órájára teljes ülésre liivla össze a takarékossági bizottságot.
Bodenkredltanstalt ügye
az osztrák nemzeti tanács előtt
Bécs, október Ili (Éjszakai rádiójelentés) Juch pénz-ügyminiszt r a nemzeti taitács ülésén megokolta a Bodencrcdilarisialt fúzióját. Kijelentette, hogy ha a fúzió nem történi volna meg gyorsan, akkor a pénzintézet ipari konszernjei nagyon súlyos helyzetbe kerüllek volna és az ország hitele klllloldön csorbái szenvedett volna.
A magyar jóvátétel
ügyében az albizottság elkészítette jelentését
Párizs, október 16 (Éjszakai rádiójelenlés) A Havasiroda jelenti: A keleti jóvátételi kérdéssel foglalkozó albizoltságok tevékenységéről ugy tudják, hogy a magyar é; bolgár jóvátétel ügyével ügyével foglalkozó albizottság elkészült írásbeli jelentésével, mely 2—3 gépeit oldalra terjed.
Az albizottság e hét végén fogja eljuttatni jelentését a bizottsághoz.
A magyar piaristarend gyásza
Budapest, október 16 SzötgyémyJános,a magyar piaristarend tiszteletbeli rendfőnöke, felsőházi tag, tegnap hclvcnhétéves korában, Budapesten meghall. Temetése ma csütörtökön délután félnégy órakor lesz a Kerepesi-uli lemelő halottasházából a rend sírboltjába.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 13.
4,700.000 pengő kölcsön-tartozással számol Nagykanizsa elkészült költségvetése v
A beruházások folytán legnagyobb az emelkedés a hitelek (erhelben — Stagnálnak, helyenként visszaesőben vannak a város Jövedelmei — A csatornadíjakat 7 százalékra szállítják
le, üzleteknél még kevesebbre
ax 50°/o-os városi pótadóból semmi sem marad Kanlxsának
élésben. költségvetést mutat. A szükséglete-
A hllelOgy.csoport szűkség- kel emelik az uj kulák, valamint a
let oldalán az emelkedés egy- tüzérlaktanya és a Vécsey-ulcai isko-
magában nagyobb, mint a iához vezetett u) hálózati csövek léteköltségvetési föösszegek tObb-
Nagykantzsa, október tti Nagykanizsa város pénztlgyi bizottságának legközelebbi összeillésével kapcsolatban tegnapi számunkban megírtuk, hogy a város 1930. évi budgeljében az előirányzott ösz-szeg 210.341 pengővel nagyobb, mint a folyó évi költségvetés ösz-szege. Megírtuk azt is, hogy a szükségletek emelkedéséi általánosságban az ujabb beruházásokra szolgáló hitelek amortizációs terhei idézték elő. Ma folytatjuk a polgármesteri jelentés kivonatos ismertetését.
A személyi járandóságok rovataiban számottevő változás nincs. Az illetmények ugy vannak előirányozva, amint azokat a törvényhatóság jóváhagyásával a képviselőtestület megállapította.
Az általános igazgatás csoportjánál a szükségletek 8Í29 P-vel emelkednek. Csupán maga a vármegyei hozzájárulás 4329 P-vel és a rendőrségi hozzájárulás 5000 P-vel több a tavalyinál, igy tehát a közvetlen városi adminisztrációs szükségletnél némi megtakarítás van. Varmegyei hozzájárulás 76.671 P Rendőrségi hozzájárulás 50000 P összesen 126.671 P Ez az összeg már közel jar az 50%-os városi pótadó összegéhez, vagyis ha számitásba vesszük az állam és a törvényhatóság részéről a városra háritott egyéb terheket is, ott tartunk, hogy a városi pótadó nem is a városé,
mert a tulajdonképeni városi szükségletek fedezetére mi sem marad belőle.
A szegényügy és népjólét terhei a város lakosságának számához viszonyítva magasak. A szegényházi élelmezés költségeinek drágulása, a „Stefánia" intézet magasabb városi szubvenciója miatt állott elő a többlet. További megterhelést a költségvetés e részében a város nem vállalhat. E kérdéssel mélyrehatóbban kell foglalkozni s olyan módokat keresni, melyek révén a költségek lehető apaszlásával is eredményesebb támogatás legyen biztosítható.
Városépítés, utcák, járdák terek gondozása csoportjánál a folyamatban levő ulburkolás folytán a fenntartási költségek átmenetileg apad nak, mig az a csoport alá tartozó uj létesítmények, a nagy útépítési program további megvalósítása a város közönségétől ujabb áldozatot kiván.
A vagyonlgazgatás tételnél semmi változás nincsen. Kerete ugyanaz, mint az előző költség-
lete.
A terhek növekedésének oka kisebb részben a már felvett filggőkötcsönök kamatfeltéleleinek rosszabbodása, főleg pedig az 1929. év folyamán elhatározott ujabb beruházások
első ízben előirányzott tőketörlesztési és kamatszükséglele. (Ezek a Vécsey-utcai uj iskolaépület, a vízvezetéki uj kutak létesilésl költségeire, az uj laktanya telkének megszerzésére és közmüvei biztosítására, az útburkolásra szükségei! kölcsöntőkék, továbbá a Közművelődési Egyesülettől átvállalt szinházi tartozások.)
A már felvett kölcsönök után a város tartozása 1929. év végére mindössze 3,652.605 pengő,
az 1928. évi zárszámadásban megállapított összes vagyon 30%-a.
Az uj beruházásokra szükségelt tőkék hozzászámitásával
a város kölcsöntartozása 1930 év végén nem fogja meghaladni a 4,700.000 pengőt.
A város jövedelmeinek alakulrísában stagnálás állott be, egyes bevételeinél pedig visszaesés. A forgalmiadó részesedés csökkenése, az átalányozás és mentességek körének bővítése s egyes árukra a fázis-rendszerű adózás bevezetésének következménye stb.
A Ili. csoportnál jelentkező bevételi többlet a város kezelésébe átvett színházépület bevételéből ered.
Az útépítési költségekhez a kincstár és a vármegye által vállalt hozzájárulás és a kövezclvám emelésből várható többlet a .Városépítés" csoport bevételeit emeli.
A vagyonigazgatás alatt kimutatott jövedelemcsökkenés kapcsolatos egyes szükségleti csoportoknál a kiadások megfelelő összegű apadásával — igy tehát nem valóságos visszaesés! jeleni.
Az erdők fásitott területei (a házi-sztlkségletekre fenntartott kaszálók kivételével) általában minden ingatlan nyilvános árverésen kiadott bérlet utján van hasznosítva.
Az ingatlan vagyon jelentős részét különféle közintézmények használják. Ezek bérértéke a költségvetésben nincsen elszámolva.
A városi vlzmü 184.707 P szükséglete a 174.107 P bevétellel és (a rendkívüli szükséglet mialt felmerülő számadási megtakarításokkal fedezendő) 10.600 P hiánnyal, lényegileg egyensúlyozott
sitési költségeinek amortizációja.
A városi csatornamD
köllségvelésének keretét is a tűzoltólaktanya és a Vécsey-ulcai iskola mialt létesített uj csatorna-szakaszok kölcsöntörlesztési költségei emelik.
A szükséglelek főösszege 216.196 P, a fedezeteké ugyanannyi.
A csatornázási járulék A csatorna szabályrendelet és dijak még a mai napig sem nyertek jóváhagyást. A csatornamű viszont már másfél éve megkezdte üzemét és igy a beruházott tőkék törlesztését és az üzemi költségeket is fizetni kell, hololt a fedezetül szolgáló dijakat ezideig nem lehetett beszedni.
Az üzem költségvetése a csatornadíjakat 1928-ra ll%ban, 1929-re 9%-ban állapitolta (iieg, az előterjesztett előirányzat szerint pedig 1930-ra 8.5%-os kivetési kulcs volna szükséges.
Utal a polgármesteri jelentés arra is, hogy
Nagykanizsán másfélezer ember szükséglakásokban van elhelyezve,
ezért nagyobb számú jó lakás építése közérdek, amit minden eszközzel elö kell mozditani.
Megállapítja, hogy egyrészt a fen-lartasi és üzemi költségek megszorításával, a lerhek egyrészének a háztartásra hárításával, a kiadások arányos megoszlásával, másrészt a kivetési alapok kedvezőbb alakulása folytán
a csatorna-alap és használati díj együttes kivetési kulcsa ugy az 1928, mini az 1929. és 1930. évekre körülbelül 7 százalékra leszállítható s emellett még kedvezmény nyújtható az oly helyiségek (kereskedői üzletek) ulán, amelyek rendeltetésüknél fogva egyáltalán nem, vagy csak alig veszik igénybe a csatornaművel.
Erre vonatkozólag — mielőtt még a csatornadíjak beszedése iránt intézkedés történne — a polgármester külön javaslatot kiván a képviselőtestület elé terjeszteni. Végül a
Központi Szeszfőzde az 1930-1931 üzlet évi előirányzatában 51.970 P szükséglettel, 53.700 P fedezetlel számol és végeredményben 1.730 P felesleget remél.
A közkórház költségvetéséi a városi kórházbizottság állapítja meg. Igy azt a költségvetés füzetében csak tájékoztatás céljából mutatja be a polgármester.
Súlyos baleset
érte Teleky Józsefné grófnőt
Bácsalmás, október 16 (Éjszakai rddiójelenlés) Oróf Teleky József felesége és dr. Kovács István ügyvédje társaságában ma kikocsizott az uradalomba. Mikor visszafelé hajtottak, a lovak megbokrosodlak és elragadták a kocsit, mely egy mély árokba zuhant. Oróf Teleky Józsefné, a jótékonykodásáról ismeretes nagyasszony agyrázkódást szenvedett. A gróf és ügyvédje kisebb sérülésekkel kerütt kl a szerencsétlenségből.
Öngyilkos lett
Bécsben egy budapesti ügyvéd
Bécs, október 18 Ma egy ház hetedik emeletéről leugrott dr. Magyar László budapesti ügyvéd. Azonnal meghall. A margareteni rendőrkapitányság megállapítása szerint az öngyilkos csakugyan azonos Magyar László budapesti ügyvéddel, akit a Reimannhof-ban egyáltalán nem ismernek. A halottnál egy Budapesten oklóber 14-én kiállított útlevelet Utáltak, amelyből kiderült, hogy Magyar oklóber 15-én kelt át az osztrák határon. Az ügyvéd a rendőrséghez intézett búcsúlevelében teltének okát idegbajában jelöli meg.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai mer-llgyeta Jelentések! Szerdin • MméiUk-let-. Heggel 7 órak. r +7, délután 2 órakor -fT5<, este 9 órakor +7 8.
Felhötei: Reggel borult, délben lelhós, este tiizta égboltozat
SzlUrány. Reggél észak, dé.ben és eits északkeleti szél.
« Mataaratéfllal laUist aata 10 érakap (alanti ■ résikaa falhőt, anyalóra mag aappal igaa sayhi Idő vérhaté.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére dijmente-hen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstetn Szombathely. Kőszegi-utca 5
MflTflöflLPfl
pörkölt kávé,
a kávék királya
állandóan friss pörkölés
\'/« kg. P 2-50 Mnszel és Friedenthal
tOszer- és csemege-kereskedésében
Nagykanizsán.
1929. október 13.
Eddig 100 nevezés fntoti be az ebkiallitásra
Pécs, Szombathely és Budapest legszebb kutyái fognak versenyezni a szép dijakért
Nagykanizsa, október lü
A nagykanizsai ebkiállitásra, mint azt velünk a rendezőség közli, eddig száz és néhány benevezés érkezett. A kiállítás iránt Pécsről, Szombathelyről és Budapestről nagy az érdeklődés.
A rendezőbizottság módot kiván nyújtani a tanulóifjúságnak arra, hogy a kiállítást, mely az állatszeretetet van hivatva elsősorban emelni, kedvezményes áron megtekinthessék. Eddig mintegy 250 diák látogatása elintézett dolog, akik 20 filléres minimális belépődíj melleit nézhetik meg a kiállítást.
Nagykanizsáról is szépszámú nevezés futott be és eddig is már biztosítva van a kiállítás sikere.
Kirakatba baftott
a résxtsg fuvaros, amiért Két fie/l clxdröara llélíék
Nagykanizsa, október 1(1
Megírtuk annak idején, hogy Wim-mer József nagykanizsai fuvaros két. lovas szekerét részeg állapotban nekihajtotta Ladeczky József Kazinczy-utcai hangszerkészítő kirakatának, ahol mindent összetörtek az állatok. Mivel Wimmer már hasonló, vigyázatlan hajtás miatt bllntetve voll, a kihágási biró példásan, kélheti elzárásra Ítélte. Wimmer a kitűzött tárgyaláson meg sem jelent Ladeczky az okozott kár megtérítését a járásbíróságtól kérheti.
= ön most még nem tudja,
de 15 év múlva biztosan dicsérni fogja, hogy Harta Miksánál vett szőnyeget.
vese-, hólyag-, gyomor- és cukor-bajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyajjhomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül alkalmas. Állandóan friss töltési "" Főraktár: u
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
ZALAI KÖZLÖNY
Amikor a londiner és a pincér-inas cigánynyal, pezsgővel autóznak éjjelizenét adni
Vidám keszthelyi história, az „uriélet" szomorú
Keszthely, október 1(1
(Saját tudósítónktól) Roppant tanulékonyságról lelt bizonyságot az ,uri-tempól" illetőleg egy keszthelyi vendéglői háziszolga és egy kiskorú pincér. Hogy azonban az uri élet iskoláját nem épen uri módon járták, annak következménye a valószínűleg súlyos tandíj, amit fizetni fognak érte.
Mindenki ismeri Keszthelyen Kovács Istvánt, a Hungária szálloda és vendéglő háziszolgáját. Kovács és J. 1. fiatalkorú kiskomáromi pincér-inas addig nézegették, addig irigyel-gették a Hungária falain belUI zajló vidám életet, mig felfedez\'ék, hogy nem is kell ahhoz olyan nagy tudomány, bennük is megvan minden képesség a szép, vidám éleire. Csak épen a pénz hiányzott hozzá. Viszont közel voltak a tUzhöz és — a nyomtató ló száját sem szokták bekötni. Ez esetben persze csak azért nem kötötték be, mert a tulajdonosok megbíztak bennük (Vesztükre tették. Ök is tandíjat fizettek.)
Kovács és az inas ugyanis elhatározták, hogy társulnak és segile-nek a tulajdonoson, aki egyre a csökkenő fogyasztás miatt panaszolta
aminek 1500 pengő kár és vége lett a tanulsága
a mai időket. Hát ök ketlen aztán nekilátlak a fogyasztásnak. Fogyott is a pezsgő, a likőr, mindenből a legfinomabb fajta. Borból nem is ittak mást a kél jómadarak, csak aszút. A titkos fogyasztást jó ideig gyakorolták már, közben autós kirándulást is tettek, cigányokkal, jófajta likörökkel felszerelve, (bizonyos éjjelizenékkel végződölt a kirándulás) — mignem a napokban a tulajdonos véletlenül a nyitjára jölt a számára teljességgel improduktív fogyasztásnak.
Kiderült, hogy a Kovács és társa firma, hosszú időn át dézsmálta a Hungária pincéjének főként pezsgő és likőr készletét, úgyannyira, hogy a tulajdonos szerint az ellopott italok értéke másfélezer pengő körül van már.
Mikor Kovácsot és az inast inflag-ranti érték, mindent bevallottak és az inas még aznap el is tűnt Keszthelyről.
Az eljárás mindkettejük ellen megindult.
Az „uri éleinek" igy lett vége és a pünkösdi királyság után főzik már mindkeltejüknek a sokkal szomorúbb nedűt — a fekete levest.
A nagykanizsai ipartestület a vízumkényszer eltörlése érdekében felír a kormányhoz
A javaslat rövidesen az érdekképviseletek elé kerfll
Nagykanizsa, október tb Nagykanizsa város nehéz gazdasági helyzetét kétségkívül még jobban súlyosbítja a még mindig fennálló vízumkényszer. Rendkívül jelentőségteljes volna tehát, ha a megszállott területek lakossága szabadon közlekedhetne az anyaországgal, ami Nagykanizsa helyzetén is érezhetően segítene. Hiszen azelőlt az egész Muraköz, sőt a távolabbi vidék is szokva volt ahhoz, hogy ügyeiket, bevásárlásaikat itt végezzék, bajaikat itt orvosoltassák, mig most mindezekért Zágrábba kénytelenek menni, holott ha a vízumkényszer nem volna, lassanként ismét visszaszoknának a közelebb levő Nagykanizsához, felújítanák a régi összekötteléseiket és kialakulna valami forgalom a nagykanizsai piaccal, amely most auiugyis
temetői csendre és mozdulatlanságra van kárhoztatva.
Kiss Ernő ipartestületi elnök most érinlkczésl keres az összes nagykanizsai érdekeltségekkel, hogy egységes feliratban kérjék a kormányt, hogy a szomszéd-államokkal való szorosabb gazdasági kapcsolat létrehozása végeit járjon el a vízumkényszer eltörléséért elsősorban Jugoszláviával és Auszlriával szemben és megkéri Nagykanizsa város képviselőjét, hogy ily értelemben szólaljon fel a parlamentben is.
Az indilvány már a legközelebbi ipartestületi ülés elé kerül és utána a többi érdekképviseleti szervek is letárgyalják ezt az életrevaló eszmél, amelynek megvalósítása egy lépéssel előbbre vinné Nagykanizsa város helyzetét a javulás utján.
Vliágattracló 1 Ciak felnőtteknek I
A CÁRNŐ ÉS A GÁRDAHADNAGY
(Császári szerelmek)
Filmregény 10 (elvonásban írül: Vajda Láazló. főszereplők : PetrowioH Sacveftiaaláv, Esxterhásy Ágnes, Llllian Ellla,
Mmry Kid. Budapest megelőzésével Nagykanizsán elő-siör, i szezon legnagyobb attrakciója I
kiegészítő műsor.
Októberi
17 1
CiütSrtfik|
Va/áa Cásxló filmsikere
Magyar iró sikerélől hangos ismét Európa. A .Cárnő és a gárdahad-nagy", Vajda László müve, bejárta már Európa nagyobb városait s a film mindenütt óriási feltűnést kellett. Bizarr, kényes témájú, romantikus szerelmi regény az orosz cárok udvaráhól. A cár szerelmi kalandja egy udvarhölggyel. A cárné izgalmas, szenvedélyektől túlfűtött, veszedelmes szerelmi játéka egy gárdaliszttel. Cári paloták titkai, pompája, udvari intrikák, ragyogó kiállításban, pompás szereposztásban. Női főszerepben : Eszterházy Ágnes grófnő. Férfi főszerepben: Petrovich Szve-tiszláv. Városunk mozija, Budapest megelőzésével ma és holnap mulatja be a filmtermelésnek ezt a gyöngyszemét, rendes helyárak mellett. — A filmet annak témájánál fogva csak 16 éven felllliek nézhetik megI (=)
Háza felyyuf fásával
vádolnak egy föJdmive.&l
Tab, október 1(1
l\'osza Imre karádi földmives háza tegnap este kigyulladt és teljesen leégett. A csendőrség a nyomozás során gyanúra okot adó momentumokat fedezett fel és ennek nyomán Poszát most azzal gyanusil|ák, hogy maga gyújtotta fel házát, hogy a biztosítási összeget megkaphassa. l\'osza a lllz elólt rövid idővel házát kétszer annyi összegre bebiztosította lllz ellen, mini amennyi! ér. A földmives tagadja a gyújtogatás!.
Mivel a XXIII. M. klr. Osztálysorsjáték I osztályának húzásai már október 26-án megkezdődnek, saját érdekében siessen mindenki sorsjegyét még a húzás előtt kifizetni, hogy a nyereményekre való jogait még idejében biztosíthassa.
! Sokkal többet kaptam, mint amennyit vártam a
I „Menyasszony" divatáruházban,
hj mondja minden vevő, mert Ízléses és jó árut olcsón vásároltam
I Koréin JENŐ r6fö»- és divatáruházában Nagykanizsán, Deák-tér I.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 13.
A városok mozgalma a munkanélküliség enyhítésére
Memorandummal fordulnak a kormányhoz
sltésével nyújtson munkaalkalmat. Másodszor utalnak az 1924. évi segítés módjára, amikor több év alatt visszafizetendő munkanélküli szük-
Nagyk inlzsit, október 16
A magyar városok országos kon-giesszusának állandó bizottsága legutóbbi ülésén Ncndtvich Andor dr. pécsi polgármester elnöklete alatt a fenyegető munkanélküliség enyhítésével foglalkozok. Ebben az évben ugyanis még voltak közmunkák, amelyeknek befejezésével azonban jövőre mindenütt súlyosabb lesz a helyzet. Hozzájárul ehhez az is, hogy a beruházási program a legtöbb városban vagy már megvalósulva befejeződött, vagy további pénzforrás hiányában elakadt. Tovább fokozza a bajt, hogy kölcsön nincs, a magánépitkezés pedig ugyancsak a pénzhiány folytán nem indulhat meg.
A városok kongresszusának állandó bizottsága elhatározta, hogy memorandumot dolgoznak ki, amelyben részletesen feltárják s súlyos helyzetet és a kormány támogatását kélik.
A városok kérelme elsősorban az, hogy a kormány beruházások léte-
ségsegélyeket adolt ki a kormány. Ennek az akciónak megismétléséi kérik. A városok harmadik kérése, hogy a kormány jultassa őket elfogadható fellélelek mellett hosszú lejáratú kölcsönhöz, hogy a beruházásokat folytathassák és további munkaalkalmat nyújthassanak.
A polgármesterek bíznak abban, hogy sikerülni fog a munkanélküliségen enyhíteni, mert a kormánynak is be kell lálnia, hogy Ii3 az adózók tönkre mennek, bi vételi forrásait veszti el.
A memorandumot kü\'döttségileg adják ál a koimány tagjainak és a kérelmek támogatására felkérik a városok felsőházi tag|ait és országgyűlési képviselőit. Erén kivül minden város külön is fog ilyenirányú kérelmet benyújtani a kormányhoz, megjelölve abban minden város speciális kívánságai!.
Egyesületbe tömörülnek Nagykanizsa füszerkereskedöi
Október 27-én megalakítják a Füszerkereskedők Országos Szövetségének nagykanizsai körzetét — A szakmai érdekek fokozottabb védelmét célozza az alakulás
Nagykanizsa, október 111
A kereskedelmi szakmák közül talán a iegtöbb ügyes-bajos dolga a hatóságokkal, különösen a forgalmiadé hivatallal a füszerszakmá-nak van, mely természeténél fogva a legtöbbféle árut foglalja magába. Igy tehát a füszerVereskedók azok, akiknek az OMKEtől függetlenül álló, tisztán szakmai jellegű karin-tézmenyre van szükségük. Ilyen intézmény a Füszerkereskedők Országos Szövetsége, melynek ma már a csonkaország majd minden városában van fiókja és intenzív munkásságot fejt ki a füszerszakma érdekeinek védelmében.
A Szövelség élén floffmann Mi-
hály kir. tanácsos áll, aki közéleti súlyával a lehető legjobban reprezentálja a nagymultu és tevékeny-ségü egyesületet hivatalos fórumok előtt.
Ennek a Szövetségnek Nagykanizsán eddig nem volt fiókja, azonban a fűszer szakma száz meg száz problémája végre is kialakította azt a meggzőződésl, hogy meg kell alakítani a körzeli fiókot és ebben tömöríteni kell a mintegy százra lehető nagykaniisai fü»£rlierej>J<edők táborát.
A Füszerkereskedők Országos Szövetségének nagykanizsai körzete a megal.kulás legkomolyabb stádiumába jutott és erre már ki is
Philips,
Telefunken
stb.
RADIO
készülékek, hangszórók,
lámpák, anódpótló, összes rádió felszerelések és alkatrészek
Szabó Antal
fegyver és sportüzlet rádiO és gramofon osztálya.
Loewe
hanytzvró
a legjobb I Díjtalan bemutatás! Ára 72 pengő 6 havi részletre
tűzték október 27-ikét.
Ezen a napon Budapestről a Szövetség központjából több kiküldölt fog leérkezni Nagykanizsára, akik ismertetik az egyesülés célját és a megalakítás szükségességére mulatnak rá.
A helyi szervezkedést Vida Lajos és Friedcnthal László kereskedők készítik elő és eddig is már megállapítható, hogy az alakuló közgyűlés Nagykanizsa valamennyi füszer-kereskedőjét osztatlanul tömöríteni fogja.
Nagykanizsán is több égetően sür-
gős problémá|a van a füszerkeres-
kcdökii\'ik, akiknek az OMKE épen az általános kereskedelmi problémák sokasága miatt nem tud eleget tenni alibin a inirlékben, mint azt az OMKE is szeretné és amely eredményekéi hozna.
Mindenki csak örömmel üdvözöl-hcli Nagykanizsa füszerkereskedői-nck egészséges lömörülését, mely a kaii érdekeknek jegyében arra fog törekedni, Itogy a kereskedelmi életnek ezt a széles rélegél az egységben rejlő erővel az általános köz szolgálatába állítsa.
A Király-utca aszfaltozása a tavaszra marad, helyette most a Kazinczy-utcát burkolják
A Fő-ut aszfaltozása egy-hét napon befe/ezést nyer — A Kazinczy-utcát a postapalotáig készítik el a til előtt
Nagykanizsa, október 17
A Zalai Közlöny hasábjain többször ismertettük a nagykanizsai ut-burkolás előrehaladását. Mint mindenki láthatja, a burkolás a Fő-ut-jn napról-napra halad előre és a cement építmény, valamint az asz\'altot előző burkolat után, most mái az aszfalttal való bevonása f.ilyik az útvonalnak, melynek megnyitását a Fő-uti kereskedők éithető türelmetlenséggel várják.
Az Erzsébet-téri „labor,.tóriumból" fürge teherautó hordja a kész aszfaltot, melynek Ichengerelését állandóan nagy közönség bámulja, mint nem mindennapi érdekességü látványt.
Most, mint értesülünk, az őszre tervezett útburkolási programban változás állott l>e. Mivel az idő előre-
haladottsága folytán a Király-utcával ezen az őszön a tél beállta előli iigyscm tudnának elkészülni, azonban még számithatunk pár melegebb napra, a városi műszaki hivatal ugy intézkedett, hogy az utburkolást végző vállalkozó a Király-ulca burkolását hagyja a tavaszra, azonban a hátralevő időben log|on sürgősen a Kazinczy-utcának a Fő-uttól a postáig terjedő szakaszának aszfaltozásához.
Mivel a Fő-ul burkolása most már egy két nap alalt teljesen befejeződik, a munkássercg haladéktalanul csákány alá veszi a Kazinczy-ulca öreg tégláit és a sokat szidott hepehupák itt is hamarosan csak a nagykanizsai rossz-rossz uli emlékek sorába kerülnek.
Akit „Magyarország minden rendőre sem tud előállítani"
Kiskanizsal legények agyonszurással fenyegették a rendörö ket — Éjszakai csendélet a perifériákon
Nagykanizsa, október 1(1 Valahogy egyre jobban lábra ka-
pott Ismét Kiskaniraán a legény-virtus, pedig de hányszor súlyos tandijat fizettek már ezért a mi, egyébként rendkívül dolgos és használható kiskanizsai legényeink.
Igy legutóbb junius 27 én este történt, hogy lián Sándor rendőr-felügyelőhelyetles szolgálali útjában meghallotta, hogy Oerócs József hangos éneklésével zavarja az éjszaka csendjét Leintette őket. Ám Oerócs József 20 éves legényi mivoltát bántotta, hogy őt a halóság embere csendre intse. Annál erősebben kezdell kurjongatni. Bán erre igazoltatni akarta a renitens legényi, aki azonban kijelentette, hogy Csonkamagyarország minden rendőre sem tudja öt előállítani Ekkor jött oda Gerócs bátyja, a 25 éves, nős Oerócs László, aki szintén óvási emelt öccse előállítása ellen.
A két Oerócs mintegy vezényszóra nekimentek Bánnak és Megyesi főtörzsőrmesternek, dulakodtak velük, kardjuk illán kapkodtak, rugdosták, harapták a rendőröket, gyalázták, sőt agyonszurással fenyegették őket.
Kemény erőfeszítésbe kerüli, míg mégis sikerült őket az őrszobára kísérni.
Az egész incidens akkora lármával folyt le, hogy az éjszakai álmát alvó kiskanizsaiakat az utcára késztette.
A rendőrök halósági közegek elleni erőszak bűntettéért jelentették fel a két Oerócsot, akiket most vont felelősségre a nagykanizsai törvényszék dr. Mutschenbacher Edvín elnöklete alalt.
A bíróság több tanút hallgatott ki. A vádtoltak ugy akarlák heálli-lani a dolgot, hogy Bán rendőr-felügyelőhelyettes inzultálta először Gerócs Józsefe! és László csak öcs-csének védelmére kell. De az eskü alalt kihallgatott rendőrök és tanuk liszla képét adták az eléggé el nem ítélhető legényvirfuskodásnak.
A törvényszék bűnösnek mondotta ki mindkét vádlottal és ezért fejenként 2—2 hónapi fogházra Ítélte őket.
= Ma, csütörtökön nagy disznótoros vacsora fánkkal a Koronában.
1929. október ll _
ZALAI közlöny
napi hírek
NAPIREND
Október 17, omOtBptBk
Róm. katolikus: Hédii? Protestáns:
Hedvig. Izraelita: Tlírl hó 13 •
Vároil Mozgó. , Cárnő éa gárda-hadnagy", filmregény. — Klegéstilő mtlsor.
Barta •zőnyegklálllláaának l-sö napja a Polgári Egylet nagytermében.
Oyógyazertárl éjjeli szolgálat: I.
hó végéig a Bogenrleder Frlgyes-léle .Megváltó" gyógyszertár.
Oőitürdő nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (hétfő, azerda, péntek délután és kedden egész nap nőknek).
— Ma dr. Mutschenbacher Emil felolvasása a rádióban. A mai
rádióműsornak kétségkívül egyik érdekessége dr. Mutschenbacher Emil m. kir. gazdasági főtanácsos, a OMUK ügyvezető Igazgatódnak nagyszabású szakelőadása: „A mezőgazdaság! válság számok tükrében" cimmel, délulán 5 óra 10 perckor.
— A csornai prépost-választás nem oklóber 19-én lesz, mint azt a tegnapi lővárosi lapok közlik, hanem oklóber 21-én, meri a premontrei rend generális-apátja, aki személyesen vezeti a választást, erre a napra ludla csak érkezését programjába állítani.
— Komárváros uj Jegyzője. Az elhalálozás folytán "megüre-edell ko-márvárosi jegyzői állás betöltésére szerdán délelőtt ejtették meg a választást, melyen dr. Laabhaimer Alán tb. főszolgabíró elnököli. A liz pályázó közül, mint rangidősét első helyen jelölt Vitális Zoltán gelsei adóügyi jegyzőt választották meg szótöbbséggel.
— Halálozás, özvegy Klement Lipótné szül. Godina Vilma néhány napi szenvedés után, 72 éves korában, Keszthelyen elhunyt. Ma délulán 4 órakor temetik. A valamikor dúsgazdag családnak Nagykanizsa környékén Is nagy földbirtokai voltak. Az elhunyt még az utolsó évtizedben is jelentékeny részt vett a keszthelyi nőmozgalmak munkásságában.
Értesítés ttzletáthelyezésröl
Tlszle\'etlel van szerencsénk a nagyérdemű közönség aiives tudomáaara hozni, hogy a
IiffkMlml Kercntény Tártai Tfath«xá«l Egyeitlat
Isaatksaáal vállalatét
Erzsébet-tér 15. szám alól Eraatbat-t«r I. sián alé (Karcagi ha*,
Vaaember mellett) halyaatOK ét.
Amidón ezen Uzletáthelyezést a n. é közönség tudomására hozzuk, egyben értesiijük, hogy az u| Uatetet a legszebb áruval sierelltlk lel, ugy, hogy a temet kelésekhez szükséges összes cikkek és kegyeleti szerek szolid árban, szép kidolgozásban éa |ő minőiégben kaphatók Kérjük a nagyérdemű közönséget, hogy a szomorúság nehéz napjaiban bennünket bizalommal lelkereanl szíveskedjenek éa maradiunk
teljes tisztelettel a Vssstáság.
Bágyadt, leveri, dolgosat képtelen éjjeneknél a természetes „Ferenc J6uel" keserűvíz szabaddá leszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó-és munkaképességet. Behaló kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, hogy a Ferenc József víz szellemi munkásoknál, neuraszléniás embereknél és belegeskedő asszonyoknál rendkívül jólékony halásu gyomor- és bélllszliló szer. A Ferenc lóííel keserűvíz gyógyszerárakban, drogériákban és fUszerüzletekben kapható.
— Fűszer- és csemegekereskedők figyelmébe. A forgalmiadó átalány körül felmerült félreértések elkerülése végett a Füszerkercskedők Országos Egyesülete az alábbiakat közli az érdekeli füszerkereskedők-kel: A 109.000/1929. PM. számú rendelet értelmében mindazok, akik augusztus 4-iki cukorgyártmány-, csokoládé-, kakaó-és cukorsütemény-készletüket bejelentenék, jogosítva vannak a fentemiilett rendelel értelmében eredeti átalányaiknak 75" flzelni mindaddig, amíg átalányuk újból megállapilást nem nyer. Itt semmi közbenjárásra nincs szükség. A füszerkeroskedők átalányaiknak csak 75 \\ -ál fizessék, illetőleg azt bélyegekben rójják le. Amennyiben a pénzügyi halóság felszólílaná a kereskedőket, illetőleg intéseket kézbesítenének a 25\'Vo-os differencia lerovására, ugy csak akkor vállna szükségessé közbenjárás.
— A keszthelyi cserkész-beszámoló. Az angliai jamborec-t megjárt keszthelyi premontrei cserkészek ut-jukról és tapasztalataikról oklóber 27-én ünnepélyes keretek közt beszámolót rendeznek a régi Urániában, Dr. Klempa Károly prem. tanár saját felvételeiből készített vetitelt képekkel előadási tart a jamboree-rfil. Műsoron szerepel Turay Margit opetaénekesnő és Kurucz János, az országos nevU zeneszerző és zongoraművész.
= Fontos tudósítás. Mindenkit jóakarattal figyelmeztetünk, mielőtt szőnyeget vásárol, feliében saját érdekében tekintse meg Singer JózseJ és Társa szőnyegraklárál, ahol a színpompás szőnyegek között kedvére választhal. Elsőrendű minőség. Mérsékelt árak.
Hogy készít Ön íeáí?
Termószefcscn csak .Kompleíía" teáskannában a függó^sziirfivcl.
■ melyei in a többi elragadi. a teakie« leihez Urtoxó darabokkal, át peAg a ki* tejoskanna. cukortartó. lehellet-flnomságú teáscsészék, tányérok 4e tojáatartókkal együtt mlndon kiadás nólkül mint reklámot a „Ttáikanna" ▼édjegyü teacaomagok Orea borítólapjai
ellenében kapok mo». A reggejl italt, a .,T«átkanna-Lilá"i la a „Kompleíía" kannában készítem el. mert ezáltal orőtoljea forrázatot k-pok. amely mindnyájunknak nagyszerűen Ízlik éa azonkívül még háztartáspénzt is megtakarítok, mert 1 ceéaxe erőteljes tea cok 3 ÜUérbe kerül.
védjeayö
A .T.l.U.nn,. Lila*. tp&IT - <Al>l>l
Í.IIIIA . r.i.V_____■ Ulb, caakl. .l.-i.l.
^ U.okb.a ■ .T.i.L.nn.- allllv.. ,1.
»*!,.>..> ...WIob Vlm.rrt, k.tüln.l. . lo„.loa>l,L
A „T.i.k.oa." Uik -..Jdn.m mlnJ,. I<l...< í.<.»-
n..,.l.„.l..,U.l..n k.ph.Uk K, vl.l, I Ah.ly .k cU
■ult kl.tn.Ua k...l|Ok - OOOOO. — ! kW,
97 000.- p.»ta / « ala-U
k*,,w.<. .Sott u.ioht, .il—.i.i. „mii* .ta-
„ynkkat blr - <-l»ak mi. r-Cf-ll Ualok k — ly.fi .-(.-IlkAn* *>t& *lv.a.l.*" K*,,« .
(,tlyla.l lrluul.lt bavl.l.lóh.lv.n. . ... .. >l.r>U c*. , .,t,Uvn.laiin(l. It-vaa Maoyh.Hi.kl, Dudor-.\'. AndrA..y..,« tt«. va.y I
a c.,n.lT..kann. Co. Dro.d ou-A. 1 Sdbli.GUJi 374. ,-,
= Ma, csütörtökön nagy disznótoros vacsora Iánkkal a Koronában.
— Nem jó a bérautót ajánlgatni. Jordanlcs József nagykanizsai bérautó-soffőrt azért jelentette fel a rendőr, mert a vasútállomáson vonat beérkezése után molesztáló módon ajánlgatta az utasoknak bérautóját. A bérkocsi-szabályrendelet ellen elköveted kihágás mialt 10 pengőre Ítélte a rendőrbiróság.
— Találtak a logutóbb Kelemon Porencii6nél tartott nőojylntl toán egy lorgnett-et. Atvohotő aszerkoaztőaégbcn.
Halálos vonatelgázolás Nagyatádon
A somogyszobl vicinális halálra gázolt egy vasúti munkást
Nagykanizsa, október 16
Tegnap hajnalban Nagyatád község halárában a somogyszobi vicinális vonat halálra gázolta Derr János kaposv.lri vasuli munkád, aki rokonai látogatására ment Nagyatádra. A szerencsétlenség valószínűleg ugy következhetett be, hogy Derr a nagy köd miatt nem látta a kö-
zeledő vicinális mozdonyát, mely elütötte. A mozdonyvezető az elgázolást nem is vette észre, csak mikor a vonat beérkezett Nagyatádra i véres kerekek árulták el, mi történt. A végzetes sorsú vasuli munkás holttestét megtalállák borzalmas állapotban, a felismerhetetlenségig összeroncsolva a sínek mellett.
Sorsjegy nélkfil nincs főnyeremény!
Vegyen egy
Hirschler tőzsdében.
Ffinf aramány i 100.000, 100.000, 300.000, szerencsés esetben 500.000 Pengő és még aaéssaaa közép és nagyobb njaranténjak.
«n I. húzás október 26. és 29.
Sorsjegyek ára: Egész g4 P, fél 12 P, negyed 6 P, nyolcad 3 P.
— Állatkínzó, gyermek-gázoló fuvarosok. Ágoston József nagykanizsai fuvaros lovait durván és megbotránkoztató módon ütlegelte. Feljelentésre a nagykanizsai kihágást ügyosztály rendőrblráji, dr. Lakatos Ferenc ma három napi elzárásra Ítélte. — Sipos Ferenc nagykanizsai fuvaros még augusztus 3-án a Rá-kóczi-utcában két lovas kocsijával elgázolta özv. Karácsonyi Istvánné hét éves fiacskáját. A gyermek nyolc napon belül gyógyuló sérülési szenvedeti. Mára lázte ki ezt az ügyet a rendőrbiróság, ahol azonban Karácsonyiné, mivel időközben Buda-pcslre távozott, nem jelent meg. Igy a tárgyalást el kelleti halasztani.
— Megbüntették tiltott koldulás miatt. Gráber Pál munkaképle-len városi szegény koldult. Tiltott koldulás miatt a legminimálisabban egy napi elzárásra ítélték a rendőrségen.
— Marólúgot Ivott és meghalt egy két éves klslányka. Varga István szabadi földműves két éves kislánya valami módon marólúgot kapoll kezébe, melyből ivoll. A gyermek pár órai kinos szenvedés után meghalt. A gondatlan szülök ellen eljárás indul.
— Ha olcsón Jót akar, ha a világ eseményeiről a leggyorsabban éa legmegbízhatóbban akar értesülni, ha szépirodalmi tájékozottságát akarja növelni, ugy olvaRsa a Nemzotl Újságot éa Uj Nemzedéket.
ZALAI KÖZLÖNY
1929. október 15.
KÖNYVEK, LAPOK
A Napkelet
október 15-iki számában Németh László folytatja „Emberi színjáték cimü társadalmi regényét. Kolozs Pál és Majihényi Oyörgy novellát irtak, Mécs László, Falu Tamás, Gulyás Pál, Réz Oyula, Szegedi István költeménnyel szerepelnek. Szekfü Gyula a török hódoltság földmive-lési viszonyairól, Miskolczy Oyula a horvát kérdésről és Felvinczi Takács Zoltán Komjáthy Oyula művészetéről irt cikket. A rendkívül gazdag szemlékben és kritikai rovatokban Brisita Frigyes, Eckhardt Sándor, Kodolányi János, Prahács Margit, Rédey Tivadar és mások nevével találkozunk. Mutatványszámot díjtalanul ktlld a kiadóhivatal: Budapest, 1., Döbrentei-utca 12.
)( Regény h«t assronyról. Lom* Rea nagy feltűnést keltett ezzel a regényével a külföldön, amely magyar fordítósban most kerül először a közönség elé az Uj Idók hasábjain, amelyeken Ztlahy I.ajos rendkívül feltűnési keltett „Szökevény" elmü regényének folvta tósa Is folyik. He rezeg Ferenc képes hetilapjának vasárnapi számában ezenkívül Donáth professzor cikket irt arról, hogy a halál nem fáj, Kosáryné Réz Lola finom tanulmányt közöl egy szürke könyvről, Kosztolányi Dezső mesteri módon Ismerteti a pesti színházak újdonságait. Az Uj Idók előfizetési ára negyedévre B\'-tO pengő. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut 16.
M óriási botrány Párizsban. Fellelán Cnampsaur, a népszerű, szenzációhajhász ó, frivol Iró , Nóra. a majomasszony\' elmen uj könyvet adott kl. A regénynek nem kisebb emberek a hősei, mint Clemenceau, Citroen, Voronoff és számos közéleti nagyság. Clemenceau-ról elfe-
csegi, hogy a „tigris" otthon papucshős. Pikáns részleteket közöl arról Is, hogy a „vén tigris" meglátogatta Vo.ono/fot,
a fiatalító speciálistól. Citroent veri a felesége, mert kártyázik. És Igy tovább. A regény meséjéről és a könyv megjelenését követő nyilatkozatháborúról szenzációs részletokot közöl a Magyar Magazin október 15-lkl uj száma. A legszebben Illusztrált magyar képes folyóirat egyébként Is remek fotókkal és gazdag szépirodalmi anyaggal lép a nyilvánosság elé. Országos gyermek-szépségversenyt Indít el értékes dijakkal és minden résztvevő művészi kiállítású oklevelet kap. A lap ára 1 pengő. Kapható minden pályaudvaron, utcai árusnál éa a könyvkereskedésben. Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal: Budapest, V., Sziget-utca 20.
)( Sok ezer pengó* ujá dék"t knp a* uj Mlss Magyaros ág Mlss Magyarország 1930. Simon Bitekével ellentétben nemcsak Magyarország legszebb leánya büszke elmet nyeri el, hanem rengeteg ajándékot kap a clm mellé a Színházi Élettől. Többek között: teljes menyasz-szonvl kelengyét, egy szoba bútort, bundát, konyhaberendezést, ruhákat, kalapokat, 12 személyes evőeszközkészletet, rádiót, gramafont, utibürön-döket, neceazert és még sok minden mást. Mindezeken kívül még állást kap Magyarország egyik legnagyobb Jótékonysági Intézeténél, ahol egy esztendeig népszerűségét n Jótékonyság szolgálatába kell állítania. A szépség éa jóság királynőin lesz tehát Mlss Magyarország 1930. A Színházi Fjet uj számában ujabb részleteket kőzöl a választó* teltételeiről és minden számában közli azt az ajánlási ivet, nme-lyon az olvasók három, vagy esetleg több leányt ajánlanak városukból, hogy azok résztvegyenek a január (i-lkl budapesti Mlss Magyarország választáson. A párizsi Mlss l-.urópa választás február első telében lesz.
= Ma, csütörtökön nagy disznótoros vacsora fánkkal a Koronában.
Zürichi sárlat
Párli 20*33, London 2S17\'/s, Newyork 517 15, Brüssel 72 20, Milano Í7-08 Madrid 74 40, Amsterdam 208 12\'/s Berlin 123 3V/J, Wien 7267\',\'j, Solla 3-74, Prága I5-301/!, Varsó 58 00, Budapesl B0-S2IA Be\'grid 0 12. Bukareal .108.
KMSI
(Rövidítések) H - hirck. köxmuda-•ág. Hangv. — hangverseny. B — dőadáa Oy — gyermekeltnek. A — awxonyok-Bak. Z — zene. Mg. - mezőgazda*\'*.
— ifjúsági eJőadis. F — IcloJva-Ui.
— gramofon zene. Ib »■*» |izz bacd.
— gramoronzene. 10 »-» jazz • kabaré, aZ. — ucpsxcjü zent.
Október 17 (csütörtök)
Budapest 9 15 Az 1. honvédgyalogezred zenekarinak hangv. 9.30 H 9 45 A hangv. folyt- 11.10 Nemzetközi vlzjelző szolgála! 12 Déli harangszó. 12.05 0. hangv. 12 25 H. 12 35 A hangv. lolyt 13 Ponlos Idő el-zéa. 14.30 11 16 Rádió Szabsd Egyelem Utána: Ponlcs Időjelzés. I\'.IOE 17.40 Részletek régi operettektől. 19.25 Angol nyelvoktatás. 20.15 Chopin emlékünnepély. Ulina kb. 2I.4S Ponlis Idójelzéa. Mljd: Cigányzene.
Bécs II Hangv 16 A Silvlng-négyes hangv. 19.30 Opera E Ulána Jb
Berlin 14 0 15 20 Zetle és ének 16 30 Hsngv. 19.15 Rokonhangszerek (orgona, liairnoi.lum, bandonlon". 22.30 Tincoktalia, Ulána: Zene.
London. Dnventry 17 Dalok 20 15 Katonazene 22.15 Norvég-est 23 35 Z.
Milánó 18.30 Muzsikáló gyermekkuckó. 17 Kvintett. 20 iO Opera E- 2255 Z.
Prága 11.15 0 12.30 és 16.30 Zene. 19.05 Z. 20 Színmű E 22 15 0.
Naponta adjon növendék és hlaóállalalnak
„FUTOR"
szénsavai takarmánymeszet. A .FUTOR" növendékállatoknál a csontképződést elősegíti, hízásra
Sí,étvágygerjesztő^
A .FUTOR" nem orvosság hanem a legíinomabban őrlött m*»zsótáp, amely ez állatok szervezetébe Igen könnyen felszívódik, 8 amelyet az állatok aro-matlkus anyagtartalmánál fogva szívesen fogyasztanak. A .FUTOR" etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi. A nagyhl/lalók, uradalmak, pazdaságjk a .FUTOR" t állandóm etetik. Ara: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél: 1 zsák 50 kg (zsákkal
egyQtt) P 1030. 1 cca i/j kg os próbadoboz ára 30 fillér Kicsinyben és ztákszámra kapható:
orszAg József
mag, műtrágya, növényvédőszerek ne kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A birísig melleit. Telelőn : 130.
TŐZSDE
A tegnapi nagyon szilárd megnyitással szemben ma a tőzsde ugy kezdetben, mint az egész tőzsdeidö alatt sokkal nyugodtabb képel mu latolt, az árfolyamok azonban általában legfeljebb egy árnyalattal gyengüllek. A forgalom mérsékelt volt. A fixpapirok piaca Uzlettelen, a devizapiac mérsékelt árak mellett a tegnapinál valamivel szilárdabb.
Tt>nnésyt6is4»
Buza 15 fitt., rozs 20 fill. eselt.
Buza tlszav. 77-es 23 30-21-55. 7»-ns 2340 -2370, 79-es 23 85 24 10, 80-as 24 00-24-25, dunint, 77-es 22 OS—22 25 78-as 22 20-22-50, 79-cj 22-55 -22 75 80 as 22 65 -22-85, rozs 16 25—16 35, tak árps 15-75—16-50, sörirpa 17-50— 19 00, tab 14-f.O -14 75, tengeri tazt 23 60-24 —,dunántull 18 75 1925, repce 5100-5300 korpa 1100 11-25.
8erMivrfg:ír
Pelhaitás 2876, eladatlan 402. — Elsőrendű 1-46—1-48, szedett 1-34—1-38, szedett közép 1-20-1-28, kőnnytl 106-1-16, 1-só rendű öreg 1-32—1 36, ll-od rendtl öreg 1-14—1 26 angol sUldő 1-30-1-60, szalonna nagyban 1-60—1-64, zsír 1-96 2-00, hui 1-54—1-64, szalonnás lélserlés I 60—1-76.
i budapesti Tfasde ditTlza.|e»7*<«
valuták
Angol I. 27-75 27-90 Belíslr 79-65 80 05 Cseh k. 16-87-16 97 Dán k. 152-70-153 30 Dinár 9 98 10-C6 Dollár r69 90-571-90 Franrla f. 22-30 22 60 Holl. 229-75 230-75 Lengyel 64-00-61 30 Leu 3-38 1-42
Léva 411-416 Líra 29 80-30-10 Márka 136 25-136 85 Norvég 152 70 153 30 Schlll. 80 20 80 60 Peseta 81-60-82 60 Svájci I. 110-35 110 85 Svédk. 153 10 153 90
DEVIZÁK
Amsl. 230-05-230-75 Belgrád 10-09 \'012 Berlin !36-4\'-l36 8! Brüsszel 79-82 80 07 Devizalel 3-40 3-42 Kopenh. 152 90 \'53 30 London 27 83 27-91 Madrid 81-90-82 60 Milano 29-93 30-C3 Newyork 571-90 3- 0 Oszló 152-90-153 30 Pária 22-46-22 53 Prága 16-92-16-97 Szófia 4-13-4-15 Stockh. 153-47-153 87 Varié 64-10-64-30 Wien 80-36-80-61 Zürich 1I0-Í8-11088
Nyilt-tér.*)
Nyilatkozat.
Alulírott kijelentem, hogy az általam Gatli Enrico olasz állampolgárnak Weisz József úrról adolt nyilatkozatom téves információn alapul, amiéri is sajnálkozásomal fejezem ki Weisz József úrral szemben.
Horváth Jenő Nagykanizsa.
•) E roval alatl közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal nem vállal lelelósségel.
Kiaája: Délulal Syoaái ál Lapkiadó Vállalat, Nurkuiiiáo.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon t Najtyksnlzaa 78. az.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhljdetéeek dl Ja 10 uólt IO flIMr, Minden további axó dija I fill. Vasár ét finnepnap 10 uólf (6 fillér, mlndu további ató dija 8 fill. Szerdin é, pénteken 10 azólg 10 tNUr, mindéi tovibW azó dija • fill. Címszó s mladen vastagabb beidből áltó axó két azőnak számit-»tlk. Állást keresőknek Sí*/, engedmény.
Hlrilatásek 1 (öt) pangA Bauagan alul ■ lalaalagaa kBnyaalAa, uiniliaáa alkarUMa. vágatl a I 8 r a flaatandók
MQhalynak vagy raktárnak alkat-mas helyiség kiadó. Vlda, Kazlnczy-u. 13.
HaamáK k*lyh*t, vss.l rezet, ólmol és mindentéle csővel magas árért veti Slernbeig VI.mos, Teleki.ut 20. 4682
)\' karbsn levő Wí .épflr kaiö gépet meg vételre keresTeulsch Ousztiv drogé. la. 5041
BaiArudvarban kélsaoba előszobás első emeleti lakáa mellekhelyisége .kel november l-re kiadó. 5159
Eladd más villalat mlall Klskomárom köziégben egy Jófo galmu fűszer- é. vegyes kereskedés házzal és óüO négys;öaöl lelek kel együtt. November l-re átvehető. — Bővebbet Batacskay Józsel venléglősníl uyenesdiiBOn. 5177
Szegény munkis elaaazrltatt (g. »4 szonz.csk\'.val körülbelül P 55 - Kérem a becsületes megtalálót s kiad-,hivatalban
Bádogoa és aaaralfl munkára aaak-nsunkáa alkalmazást nyerhet. — clm a kladóbáji. 5150
HiamaaUrnak felvétetik gyermek. leien Itázaspir. Kőműves munkához érté e.őnybcn, Mayer festőnél .5172
Két darab lókarban levő modern, hasi. nált vaakályhát megvételre keresek. — Cint a klsdőban. 5173
ezt átadni
5187
Lépesmézet,
nyeribtri, Agytollat, vasat éa fámat
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernét 6m Fiai
Erzsébet-tér IS. ua
Nem kell fizetnie 5!ML
ha most visirotja meg nyole havi részlel-flzetésre ő<zt vagy léll ruhaszükséglelél. Az összes férfi ét női ruha és kabitazőve-tek, Inganyagok, flanellek, alffonok, vásznak, salyntek stb. \' állandóan nagy választékban kaphatók. Köztisztviselők, közalkal. mazottak, nyugdl|asok és azok családtagjai részére megrendeléseket felveszek ét mln-tilmat készséggel bemutalom. A Trlbon ruházati r.-t. képviselője: PRANOER JÓZSEF, Sugir-ut 14. sz. alatt. 5124
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Talefon ■ 59B.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
MAKULHTUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
IMegérkezett ACfi írógép
» PQ E \\J legújabb modellje,
mely az összes eddigi irógép márkákat ugy tökéletességben, mint tartósságban felülmúlja.
Bármely rendszeri! írógépet becserélek Kedvező részletfizetési feltételek.
AEQ Unió Magyar Villamossági R. T. Budapest. Zalamegyei egyedárusilója: Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégtulajdonos: Hollós Ferenc
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 4. szám alatt.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezclfi: Zalai Károly.)
09. évfolyam 237. azám
N^ykttölxw, I92« október 18 péntek
Ara 16 Hllér
ZALAI KOZLOMT
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Hó-ut 6. ulm Keszthelyi flókkladóhlvatal Kossuth Ls|os-u. 32.
POLÍTIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts 1-ajos
IDAHzedéal Iri: tfj Ma ■ pea
Spanyol-magyar
kapcsolatok
Irta: Bud János m. kir. kereskedelemügyi miniszter
Ez évben, a barcelonai árumintavásáron a trianoni halárok közé szo-rilotl Magyarország is résztvell a kiállító nem/elek sorában. Ennek egyik célja az voll, hogy fokozollahb érdeklődést keltsünk termeivényeink iránt a spanyol piacon és a háborúi követő Idő alalt elsekélyesedell spanyol-magyar külkereskedelmi forgalmat isméi élénkké tegyük, E lé-ren, tudatában vagyok a nehézségeknek, hiszen a spanyol bevitelben messze elmaradunk az Északamerikai Unió, Anglia, Franciaország és a Némelbirodalom mögött, amely államok a spanyol bevitelnek felét adják. A spanyol fogyaszlás ellátásában nem vehetjük fel a versenyt az angol gyarmatokkal és Argentínával sem. Mégis, a háború u\'án mi sem vonhatjuk ki magunkat a szükség parancsa alól, amely a régi piacok részbeni elvesztése folytán, uj lehetőségek felkutatására ösztönöz bennünket.
A spanyol népnek háromnegyed része foglalkozik mezőgazdasággal, tehát ha Spanyolországba nem is igen lehet agrártermékeket exportálnunk, sok lehelőség mutatkozik iparcikkeink elhelyezésére. Hirneves és nagy teljesítőképességű gép-, villamossági- és vegyészeti iparunknak volnának a jövőben is lehetőségei a spanyol piacon, különösen amióta a spanyol kormány céltudatos gazdasági politikája az ország területén nagyarányú vasul-, kikötő- és útépítési munkálatokat indított meg.
Az év elején Budapesten aláirt spanyol-magyar kereskedelmi pótegyezmény mindkét szerződő félnek a legnagyobb kedvezmény előnyeit biztosította, a különleges spanyol eredetű árucikkekre pedig még jelentékeny vámmérséklési is nyujlotlunk, igy déligyümölcsre, parafára és cse-megeborokra. Ez intézkedések kétségkívül u|abb élénkülést fognak hozni a két ország közötli áruforgalomban, amely már az 1925. évi kereskedelmi szerződés megkötése óla is igen jelentékeny viszonylagos emelkedést mulat.
A pótszerződést mi egyik fontos kereskedelmi megállapodásunknak tartjuk, tekintve, hogy a spanyol kormány körültekintő poliiikája az elmúlt évek alalt Spanyolországot világgazdasági vonatkozásban is, jelentős szciephcz jultalta, aminek következtében az ország gazdasági helyzete nagymérvű javulást mutat.
A spanyol- -magyar gazdasági kapcsolatok megerősítését célzó kereskedelmi pólegyeztnény után néhány hónappal kölnilük meg Spanyolországgal a döntőbírósági egyezményt, amelyet a magyar közvélemény örömmel fogadolt. Ez az egyezmény
jeh-nlöséges ránk nézve, mert Spanyolországnak nemcsak Európában, hanem Amerikában is egyre növekvő politikai súlya van. A gazdasági érdekek mérlegelése melleit mi ma-

gvarok nem felejtjük cl, mily nagy érlék nekünk a spanyol nemzet pártatlansága a Nemzetek Szövelségé-ben, amely fórumtól a magyar igazság elismerését várjuk.
Egymilliárd pengőn felUI van az uj állami költségvetés
A miniszterelnök ma nyilatkozik a szőnyegen lévő külpolitikai kérdésekről
Ma minisztertanácn törvényj
Budapest, október 17 A kormány tagjai pénteken délulán minisztertanácsot tartanak, amelyen a reszorlminiszlerek ismét fontos törvényjavaslatokat fognak előterjeszteni.
Szó van arról, h igy már ezen a minisztertanácson beterjeszti Wekerle pénzügyminiszter a községi háztartásukról szóló törvényjavaslatot is.
Gabona-vásárlás Illetékes helyen kijelentették, hogy a kormány tovább folytatja akcióját a buza árának lemorzsolódása ellen, főleg állatni gabona-vásárlás utján.
A köllségvetés Wekerle Sándor pénzügyminiszter megkezdte tanácskozásait az 1930/31.
Halál vár 21 orosx balásszra,
meri halászni: ellenforradalmi cselekedet
l\'árls. október 17 (Éjszakai rddiójelenlés) Moszk\\ai jelenlés szerint a gazdasagi fóiúiiács
elé kerül a kHzségi avaslat
évi köllségvetés összeállítására. A köllségvetés, amely az egymilliárd pengőt meghaladja, januárra készen fog állani. A miniszterelnöknek a költségvetés megszorítására vonatkozó kijelentései ulán a köllségvelés újból alapos revízió alá kerül. A pénzügyminiszternek ilt a reszortminiszterek bizonyára erős ellenállásával kell megküzdenie.
A külügyi bizottság holnapi ülésén a bizottság ellenzéki tagjai szóváteszik a legutóbbi hetek külpolitikai vonatkozású eseményeit. A kérdésekről Rethlen Islv.in miniszterelnök hosszabban fog nyilatkozni a bizottságban.
lantion, nktóbe-r 17-
(Éjszakai rádiójelentés) Lapjelenlések szerint az orosz cseka Brians közelében elfogod 50 parasztot, akik ellenforradalmi mozgalmat szerveztek.
Asztrakánban hat hete folyik egy monstre bünpör ellenforradalmárok elleri. Az a vád ellenük, hogy magáncélra halászatot folytattak, amivel 12 millió rubel kárt okoztak az államnak. Az állami halászcllenőrl 30 ezer rubellel vesztegelték meg. A vádoló ügyész 21 vádlottra halálbüntetést kért, a többiekre pedig súlyos bör ön kiszabását kérle.
megállapította, hogy a bolsevista gyárak produktumaínak 50 százaléka hasznavehetetlen, a másik 50szá zaléka pedig minőség tekintetében messze marad az Importált árutól. A központi üzemigazgatóság engedélye nélkül a munkások nem vál-tozta\'haij!k munkahelyeikel, A munkafegyelem megsértését börtönnel is büntetik.
Kivégezték a pólsá pör halálraítélt vádlottját
Zágrábban nagy tüntetések követelik a nemzeti gyászl — A rendőrség 47 tüntetőt letartóztatott
Milánó, október 17 A polai állambiztonsági törvényszék, mint már ismeretes, a szlovén nacionalisták pőrében Ciorzan Vladimírt halálra, négy vádlotlársál pé-
tiig egyenként harmincévi börtönre ilélle. Mind az ölen beismerték a tárgyaláson, hogy ők lőttek rá a fasiszta parlamenti választások alkal inával lslria egyik községében a kc-
rülcli székhelyre szavazni menő horvátokra. A lövések egy embert megöltek és többel megsebesítettek.
A kivégzés
Pola, október 17 (Éjszakai rádiójelentés) Ma reggel fi órakor végrehajtották a halálos ítéletet Garzun Vladimír merénylőn. Az agvonlövést a milícia hajtotta végre. Oorzan pillanatok alatt meghalt. Az ítélet végrehajtására több katona önként jelentkezett.
Oyászlobogók, tüntetések és letartóztatások Zágrábban
Belgrád, október 17 (Éjszakai rádiójelenlés) Zágrábból jelentik: Gortán Vladimír, a pólai merénylő kivégzése miatt Zágrábban az egyetemre, a menzákra és az Iskra r.-t. épületére kitllzték a gyászlobogót. Az eeyetemi hallgatók ma estére tüntető gyűlési és felvonulást terveztek, hogy tiltakozzanak a szlovén ember kivégzése miatl. Az utcákon számos röpcédulában éles szavakkal ítélik el a pólai halálbüntetést és lámadják Olaszországot A tegnap esti tüntetés a késő éjjeli órákba nyúlt. A tünletők elmentek a színházhoz és kérték az igazgatót, hogy a nemzeti gyász miatt szüntessék be az előadást. Ez meg is történt. A rendőrség többizben szétzavarta a tüntetőket és ennek során 47 tüntetőt letartóztatlak.
Szekszárd polgármestere leszállittatta a hns és a kenyér árát
Szekszárd, október 17 Néhány héllel ezelőtt vitéz Vendet István, Szekszárd polgármestere tárgyalást folytatott a pékekkel a kenyér és péksütemény árának leszállításáról. A pékek mereven elzárkóztak a kírdés elől. Ugyanebben az időben a polgármester a húsárak leszállítása érdekében próbavágásokat végeztetett. amelyekkel igazolta, hogy olcsóbban is lehet a hust adni. Ennek következtében a hus tényleg olcsóbb lelt. Most a polgármester arról értesítene a pékeket, hogy ha záros határidőn belül nem szállítják te a kenyér és péksütemény árát, ugy egy vidéki pékmestert fog hozni Szekszárdra, aki olcsóbb péksüteményt fog árusítani, vagy pedig a város létesít péküzemet. A felszólítás eredménnyel járt, mert a pékek a sütemény árát egy fillérrel, a kenyér árát pedig kilónként négy fillérrel leszállították.
ZALAI KÖZLÖNY
1959. oklóber 18.
Budapesten ügynök, Fehérváron gazda,
Kanizsán háromszoros v&legény, Keszthelyen tervező, Sümegen magánzó, Csaferendeken asztaUos, Egerszegen soffőr
Egy sxéWámos-Uarriér, ami a vét/állomáson maid-nem dösének: és egy rendőrnek ax életébe KerUlt
8ZÓH. Míg ugyanazon az éjszaka annyira javult az állapota, hogy ki iudta rabolni gazdáját és a zsákmánnyal Zalaegerszegre vetie utjál.
Nagykanizsa, okióbor 17
Tipus ez is. Mini a magáról unalomig hallató „köpenicki pincér-fflhadnagv-hirtokos-ügyvéd", akiről legutóbb tepnapi számunkban szóll a rege. Meg mint a többi, akik gyakorta vendégei e hasáboknak, mióta az élet krajcáros gondjai má-zsáR koloncként akadnak magyar földön minden lépés elébe.
Zalaegerszegi tudósítónk ma esti tetefonjelenléséböl imigyen honlakozik ki a XX század kalandor-zseni-
|énck tragikomikus filmje : «
Rózsa László állástalan iparossegéd voll. Végig-belyárkodott egész Dunánlulon (nagynevű betyár névrokona, Rózsa Sándor más idfikben élt, de ma talán már fi is igy csinálná, ha élne.) Ma aztán elérte a kutra|áró korsó végzete. Budapeslrfil körözték, Sümegen nyomára akadtak, Zalaegerszegen elfogták.
A kültelki ügynökségtói a Markóig
Nemrégen még házaló ügynök volt Budapesten. E minőségében főként a perifériákon szedte áldozatait. Lépre madár, huncutságra pali mindig akad. A kültelki sikereken felbuzdulva, apróbb-nagyobb csalásainak, szélhámosságainak színhelyét áttette a főváros elevenebb tá|ékaira. A holnapi túzokra azonban ráfizetett. Ami a külvárosokbin ment, a belváros forgatagában nem sikerüli. Elcsípték. Csalás és sikkasztásért kél hónapra a Markóha szállásolták.
Oarderob-gondok Székesfehérvárott
Kiszabadulása után hátat fordított a dunaparti Bábelnek és vidéken próbálkozott. Először is Székesfehérvárott. Zsarolt, csalt, sikkasztott ilt is. Eszközökben nem válogatott. -Faként a gazdaemhereket csalta lépre. Ossíc is szeneit egy-két öllözct ruh\'ra v lót. Aztán mikor már kezdett égni lába alall a talaj, Nagykanizsára ulazo\'.l.
Három menyasszony Nagykanizsán
Ili többnyire lányos hízaknái kopogtatod a fehérvári ujruhája varázs-erejében hiznk\'dv\'. Jobbra-balra udvarolt. Megl hűtősen heves voll ebben az uj mesterségben, amit az eredmény is bizonyít. Ugyanis egyszerre három kanizsai lánynak kérle meg a kezét, l-qyikcl sem veltc ugyan el, de CKyiklöl sem mulasztotta el foglalót kérni a mátkaságra. A sztilők boldogan adtak előlegei, ki többet, ki kevesebbe1, a lányuk révbejutásáérl. Rózsa László pedi^j nem megvetendő summácskával a
zsebében addig evett-ivoit, ilorbí-zolt a kanizsai korcsmákban, amig laposra nem lohadt a pénztárcája és azzal együtt a háromfertályos szive is. Mindamellett egészen jól ére te volna magát szisztémájával továbbra is Nagykanizsán, ha egy mulalós éjszakai csendháboritása miatt a rendőrség nem vetélte volna ki reá a hálóját. Ez elől jobbnak lálla kerekei oldani. (Meri akinek vaj van a fején, az nem csak a napul kerüli, hanem a rendőrségei is, ahol pedig hűvössel várják-.)
Keszthely átszálló állomás
A következő állomás Keszthely. Ez már csak a tervek városa volt számára, itt tudta meg ugyanis, hogy Budapestről országosan körözik. Mit voll mii lenni? Mosl már csak falvakban kereshetett érvényesülést szélhámos-zsenialitásának.
Jól megy Sümegen
Meg is találta Sümegen. Hetekig élt itt a legkülönbözőbb furfangokból, Végül az a bizonyos sllzfleisch, ami nincs mindenkinek, itl sem érezle jól magái. Utolsóul még betört egy lómódu asrlalos műhelyébe, összepakkolta annak szerszámait és illa berek, nád, a kerl .. Csatarendeken tűnt fel, mint asztalos segéd.
Csabrendeken a betegség Is kamatozik
A gazdájánál már az első napon beteget jelentett (valóban meghűlt : az előző éjszakai betörés alkalmival). A maródi azonban csak luppalra
A pech városa : Zalaegerszeg
Zalaegerszegen már sofför voll. Igazolványa is voll. Budapesten állították ki. Csupán annyi baj voll vele, hogy hamis volt. ö maga hamisította. Míg valami okos dologra várt a megyeszékhelyen, addig a város külső részeiben, legtöbbel Olán bujkált, éjszakált a Baross-ligetben töltötte. Ilt is akadt meg rajt a szi-mc egy rer dörnek hajnali két óra tájban. De ekkor már jókora kosarában itt-ott rabolt „kincseivel" épen a vasút felé botorkált. Mikor a rendőr igazoltatni akarla, hatalmas revolvert rántott. TOllve volt 9 golyóra. A rendőrben azonban emberére talált.
Két emberélet kockán
Igy mégis csak bekerült az őrszobára, ahol hamarosan kiderült az egész bűnsorozat.
Ugy mondta, hogy a revolverrel régi szándéka voll agyonlőni magát, mihelyt hajba keveredik. Vallomása szerint először mégis a rendőrt akarta lelőni. (Minden bizonnyal a nagyobb biztonság okáért.)
A szép tervek most az egyszer igen komoly csütörtököt mondtak és Rózsa Lászlót már cl is viflék Sümegre és onnét viszik összes többi „állomás; ira," hogy teljes világot .\'eritsenek immáron dcrékba\'ö\'t karrierjére. (hl)
A ^
carne
5 A GARDA HADNAGY
VJjj.

A vasárnapi ebkiállltás sztárjai
Kállay Tibor dr. 50 pengőt adományozott a kiállítás céljaira és
kilátásba helyezte lejövetelét vasárnapra
Nagykanizsa, október 17
Közöltük, hogy eddig mintegy száz benevezés érkezett a nagykanizsai ebkiálliiásra, melyet vasárnap rendeznek a Zrinyi-sportpályán.
A beérkezett nevezések között igen érdekes nevek vannak. Igy indul a versenyen Pdhok István pécsi rendőrfölörzsőrmester kél kulyá|a is, melyek közül az egyik nem kevesebb, mint 21 első dijat nyert különböző kiállításokon. Ezenkívül a Magyar Dobermartosok, az Országos Magyar Rendőrkutya Egyesület és a már közölt szombathelyi hasonló egyesületek tömeges benevezése biztosítja a sikcrl.
Ma a kiállítás céljaira dr. Kállay Tibor országgyűlési képviselőnktől 50 pengős adomány érkezett. A képviselő közölte dr. Kálnay Gyula rendőrfölanácsossal, a kiállítás egyik főlrányilójával, hogy amennyiben lehetséges, okvetlenül meg fog jelenni a kiállításon.
A kiállításra a belépődíj személyenként I pengő. Katonák és diákok 50 fillért fizetnek. Utóbbiak, ha az iskolák csoportjával jönnek, csak 20 fillér belépődijat fizetnek. Jegyek már kaphatók a Teutsch-drogériában.
A kiállítás helyszínének elrendezése a holnapi napon megkezdődik. A Zrínyi sportpályán valóságos kutya-város épül.
A kiállítás iránt nemcsak a tevékeny állatbarátok érdeklődnek, hanem kilátás van nagyobbszámu közönségre is, mivel ez az első ilynemű kiállítás Nagykanizsán.
A kiállításra előreláthatólag szép idő lesz és ajánlatos, hogy az érdeklődök már vasárnap tekintsék meg, mert a kiállítás minden körülmények között csak egy napon át marad nyitva.
A verseny bírái
„A hölgy és kutyája" biráló bizottsága : elnök: dr Raitsils Emil, hiró-lársak: Újvári, Cscli Ödön és Radványai I. Művészet: Merész Gyula és neje Divat: V. Falka Ferencné és Dorninger Hu»óné.
Magyarkutyák: dr. Raitsils és Németh Jenő. Birójelölt: Hamary Gé/a.
Dobermanok: dr. Szeless Pál.
Vadászkutyák: Pctőcz Elemér.
SimaszórU foxterierek: Bernlhaller Béla.
PrólszőrU foxterierek: Kovács Géza.
f-oxterier, kotorék és patkány-fogó verseny: m. Szikszay Béla.
Tacskó : Vécsey László.
Tacskó kotorék: József Ákos.
Szolgálati kutyaverseny: Radványi I. és V. Zajcsek A.
Rendőrkutyafajták kllllemi bírája: Radványi István.
Egyéb fajták: dr. Raitsis.
Vizslabemutató: Félix Endre.
Kotorék intéző : Szalay Oyula.
|»29 október 1&.
Szőnyegkiállitás
Városi előkelőségek, Iskolák látogatása Barta szönyegklállltásán a Polgári Egyletben
Nagykanizsa, október 17
Hetek óta ötletes hirdetések invitálják a közönséget Barta szőnyeg-kidllilásának megtekintésére. Magam is kíváncsi leltem és kíváncsivá tett a hárotn zsúfolásig megrakott nagy teherautó, amely ujahh és iijahh s/ő-nyegküldeményt hozolt.
A Polgári Egylet nagyterme oly látványt nyújtott, aminőt elfelejteni nem lehet. Minden talpalatmyi hely szőnyeggel takarva. Harminc-negyven szőnyeg egy-egy nagyságból, két óra alatt legalább 3O0 szebbnélszebb szőnyeget mulattak be. Hárompengős ágyelők, czerpengós perzsaszőnyegek, falvédők, bútorszövetek, fulószőnyegek, zongoralerilők, csodaszép párizsi gobelinek művészien dekorálva és oly választékban, hogy hasonlót nem Nagykanizsán, de még Budapeslen is alig látni
De nemcsak a szőnyegek, hanem a látogatók sokasága is felkeltette figyelmemet. Ott volt a város színe-java, mindenki, akit a szép, művészi és amellett elérhető olcsó érdekel. Az iskolák növendékei tanáraik vezetésével hallgatják a szakszert! magyarázatokat. A főgimnázium, felsőkereskedelmi é6 leánypolgári iskola növendékei tekintetlék meg eddig, a löbbi iskola délutánra jelezte jövetelét.
Ép nézem a perzsamintáju 54 pengős mokelbársony dlvánleritökel, amikor valaki elragadtatva dicséri mellettem a gyönyörű szinü kézzel szólt torontáli kelimszőnyegeket. Kérdésünkre megtudjuk, hoiíy olcsóbb, mint a gyári Áxminster, dacára, hogy művészi kézimunka, szinlarló és 20— 25 év élettartammal biró szőnyeg. Magyar kéz munkája I Torontálbol magyarságukért elűzött magyarok készítik most már hazánkban és hál\' Isten évről-évre nagyobb sikerrel.
A torontáli szőnyegek szépségét és Jóságát misem dicséri jobban, hogy a világ legnagyobb áruháza, Marschal Field & Co. Chicago, több mint 10.000 dollár értékben rendelt bclóle ebben az évben már másodszor.
Ujabb és ujabb látogatók érkeznek, a dicséret és az elragadtatás ujabb és ujabb hangjait hozzák magukkal. Tényleg sehol kicsinyességet, vásári árut nem látni, a legolcsóbb szőnyegek is Ízléses szépek, látszik, hogy szakavatott, hozzáértő kezek választották és állitolták ki. Az ízlés iskolájának jellemeztem tavaly Barta szőnyegkiállilását, az idén felülmúlta a tavalyit is. (P. S.)
MflTflGflLPA
pörkölt kávé,
a kávék királya
állandóan friss pörkölés
\'/« kg. P 2-50 lusxel és Frtedenthal
fűszer- és csemegekereskedésében
Nagykanizsán.
ZALAI KÖZLŐN*
Ma választják Zala törvény-hatóságának virilis tagjait
A kanizsaiak nagy számban vesznek reszt a zalaegerszegi választáson
Nagykanizsa, október 17
A mai nap fontos állomása a varmegyei közigazgatás reformjának. Ma folynak le Zalaegerszegen a megyeházáit a virilisek. választásúi, inert ezentúl nem az adótétel dönti el, hanem a legtöbb adót fizető polgárok maguk határozzák meg : ki képviselje közülük a köz érdekeit a varmegye törvényhatósági bizottságában.
Ma dől cl Zalavarmcgye megújhodott parlamentje 180 mandálumanak a sorsa.
A vármegye törvényhatósági bizottságának fele iddig olyan tagokból állott, akik majdnem mechanikusan jutottak tisztségükhöz. Ezentúl a megye 540 vinlise a sajal kebeléből választ 180 képviselőt. Választani csak azt lehet, aki a virilisek névjegyzékében szerepei 8 aki maga is választó.
A választásnál most három kategória szerepel.
Ugyanis 60 rendes tagot a legtöbb adót fizető első 180 közül kell kiválasztaniuk, ismét 60-ai a következő 180-as csoportból, végül a harmadik kategóriabeli 60 lag a többi 180 vi-rilis közül kerül ki. A 60 rendes tagon-kivül minden csoport 30—30 póttagot is választ. Minden virilis választó csak abból a 180 virilisból
válaszlhat, amely kategóriához ő maga is tartozik.
A választók az alispán utján már korábban megkapták a 180 tagu névjegyzéket, ki ki a saját kategóriájáét a szavazólapokkal együtt.
A megválasztott rendes tagok névsorát délelőtt 11 óra ulán ki kell függeszteni, miulán a rendes lagokra szóló választást délclólt 11 órakor feltétlenül le kell zárni.
A póttagok választásának közvetlenül a rendes tagok választása ulán kell kezdődnie és eslc 6 óráig befejeződnie.
Tekintettel arra, hogy a választáson való részvétel kötelező, Nagy kanizsáról ma reggel sokan utazlak Zalaegerszegre.
A választás pont 8 órakor kezdődik a megyeházán.
Dr. Sabján Qyula polgármester, dr. Őrley üyörgy kir. koimánylőta-nácsos és dr. Fdbidn Zsigmond városi tiszti ügyész a város autóján reggel Vs7 órakor indullak Zalaegerszegre.
— Három fokozat van : jó, jobb, legjobb, PFAFF a legjobb I
— A Zalai Évkönyv — Zala kultusza.
YllágaltracióI Giak felnőtteknek!
Októberi A CÁRNŐ ÉS A GÁRDAHADNAGY
(Ciáisári izerelmik)
Filmregény 10 (elvonásban Irts: Vajda Láaaló. FótzcrcplóK : Patrovloh SarvstlaslAv, Eaztarháay Agnaa, Lllllan tllia,
Háry Kid. Budapest mrgelózéaével Nagykanizsán először, n szezon le^nigyobo attrakciója I
KIEGÉSZÍTŐ MŰSOR.
Császári szerelmek
Attrakciónak hirdette a Városi Mozi az évad uj Ivan Mosjoukin filmjét, amely tényleg attrakció volt, mert a Ilim történelmi meséjével, pazar ki-alntásaval, nagyszerű szereplőivel egyike voll azoknak a filmeknek, amelyei soká megőiiz emlékezetében az ember. A közönség csodálatos ösztönnel érezte meg a film értékét s mindkét előadáson zsúfolásig megtöltötte a mozi tágas nézőterét, tót szereplő brilliáns jatéka telte vonzóvá, lebilincselővé a filmet. Mindkét szereplő bennünket, magyarokat is érdekel, amennyiben karriérjük Magyarországból indult el. Eszterhdzy Ágnes és Petrovics Szveliszlav állának a cselekmény központjában. A cári udvar intimitásairól lebben fel a függöny a filmben s a vásznon elvonul a péter-
raKenyiiasieiíl
TEMETKEZÉSI VÁLLALATA, NAGYKANIZSA
Központi felvételi iroda, vállalati üzlethelyiség és egyleti innia: Erzsébet-tér I. Hercegi ház, Vasember mellett Asztalosmühely, koszorukötőde és raktárhelyiségek : Magyar-utca 32.
ÁLLANDÓ TAGFELVÉTELI
A tagfelvétel kizárólag az egyesület központi irodájában, Erzsébet-tér 1. sz. alatt eszközöltetik.
ALAPÍTÁSI ÉT: 1021.
A Temetkezést Egyesület havi befizetések ellenében a oélratkozáalól aaá-inttva a tagnak vagy törvényes lelesegénck és 20 évet meg nem haladon korú gyermekeinek bármikor lorienó eibaillozásakor Nagykanizsán t\'ijeien díjmentesen elsöos\'tályu temetést ad, vidéken elhalt.k ulán ennek a temetési osztálynak megtelelő pénzösszeget készpénzben a ha aleael bejelentésekor azonnal kifizeti.
TELEF0H8ZÁI: 5-48.
Az egyesületnek vállalata nemcsak saját tagjainak enemeiését végzi, hanem vállal ugy Nagykanizsán a közkórházból Is, mint bárhol vidéken egyszerű és a legkényesebb Igényeket is kielégítő bármely díszes temetéseket. Exhumálások, hullaszállitások belföldön, bel- és külföldre gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Állandóan raktáron tartunk mlnrlen nagyságú éa szinti, egyszerűbb és llnomabb kivitelű ízlésesen díszített puhata-, tölgya- él érckoporsókat, valamint lenyóla-, tölgyfa- éa cemenl-kereszteket. Nagy válasiték mindenfajta éa mtnóségll eaem-ledókben és tejvánkofokban, ugylzlntén alrkoazorukban, szalagokban, gyerlyíkban és az Osaiea temetkexéai cikkekben.
Gyüjtökripta a tetemek ideiglenes elhelyezésére rendelkezésre áll.
Kripták, sírkeresztek, műkő és beton emlékkövek tervezése, illetőleg megrendelésére megbízások felvételnek. Minden nagyságú fa és nickel álló- és fal Ikeresztek, feszületek, szentek szobrai, sirlámpák, olvasók és szenlképekból nagy választék.
Mindenszentekre keresztek, koszorúk, gyertyák leszállított olcsó árban kaphatók 1
Nagy választéki

Dusán felszerelt nagy raktárak I Pontos és gyors kiszolgálás I
Olcsó árakl
ZALAI KÖZLÖNY
1959. oklóber 18.
vári udvar egy darab élete két szerelemmel csiklandóssá léve. A film még ma marad műsoron a Városi Moziban. Nagy hálást s tapsot ért cl a Sonny boy c. Al Jolson dal. A Szabó Antal cég által rendelkezésre bocsátott kiváló gyártmányú gramo-fon s az eredeli angol fclvéiel Al Jolson isteni hangjával a sziv húrjait rezegletle meg. Arnberger karmester a zenekar élén, a Suiuiy boy visszavisszatérő motívumait jelesül interpretálta. Érdekes jelenség, hogy a mozi vezetősége ujabb és ujabb aktualitásokkal. akualis felvétellel, aktuális zenével, Budap?slet megelőző műsorokkal mennyire a közönség kegyeibe igyekszik fírkózni. (=)
Értesítés üzletátfaelyezésröl
Tisztelettel van szerencsénk a nagyérdemű közönség szíves tudomásául hozni, hogy a
Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egyesület
temetkezési vállalatát
Erzsébet-tér 15. szám .Tói E^zaAbet-
tér I. szám alá (Hercegi ha*,
Vasember mellett) helyeztük át.
Amidón ezen thletálhelyezést a 11. é közönség tudomására hozzuk, egyben értesiijük, hoxy az uj üzletet a legszebb áruval izereltUK fel, ugy, hogy a irmct kezésekhtz szükséges összes cikkek és kegyeleti szerek szolid árban, szép kidolgozásban és jó minőtégben kaphatók Kérjük a nagyérdemű közönséget, hogy a szomorúság nehéz napjaiban bem-Unket bizalommal felkeresni szíveskedjenek és maradiunk
teljes tisztelettel a Vezetőség.

OETKERM
kuglóf/myagc/aL.
Éden IratoÉÉl
a mosl megjelent, 14H recep\'el lar-talmazó, színes képekkel illusztiáll dr. OETKER-féle
receptkönyvet
Ara 30 llllér. 11.1 a fűszeresnél nincs, forduljon közvetlen
hozzánk dr. OETKER A. gyárhoz líia Budapest, VIII., Conll u. 2).
Október 18, péntek
Hóm katolikus: Lukác*. Proleslíns: Lukács^ Izraelita : I l^rl hó It
Városi Mozgó. .Cárnő é- gá\'da-hadnagy", filmregény. — Kiegészítő -r IIsor.
Barta szónyeg-klállllósónak 2-lk napja a Polgári Egylet njgyler-mében.
Oyógyszcrtórl éjjeli szolgálat: I. hó végéig a Bogcniirder Frigyes-féle .Megváltó" gyógyszertár. , liőzfilrdó nyílva re^ge\' 6 órától esle 6 óráig (hélló, szerds. péntek délután í és kedden e(:éi/ nsp nóknrk).
KÉT ÉVE
voll a napokban annak, hogy a missziós nővérek csendes kis csapata eljött Nagykanizsám és a ma húszéves Szociális Missziótársulat Nagy-kunizsán is megkezdte működését. A szociális szellem, amely az egész Társulatnak élelrekellője volt, Amerikában keletkezeti, a ciklonok hazájában, azután átjött ide az Óceánon át, de nem puszlilvu, hanem az alkotás lázát hozva magával Nehéz, szinte kilátástalan körülmények közöli kezdte meg működését itt a Misszió helyi kis szervezete és sok kicsinyléssel, sajnálkozással, energiát letörni akaró mosolygással kellelt találkozniuk, mig megvetették az alapot, amig a semmiből egész kis csodát varázsoltak ide. Nem is tudom már hol, egy képel láltarn egyszer, amely olyan nagyon jól illene jelképnek a kanizsai Missziós/lázra, olyan jól illene „mottó"-nak a működésűk elé. A kép ilyen volt: Ugy angyal lérdell kis halom liarnu elolt s vigyázva fujt bele .Forsitan scin-litula lalel" volt alulta olvasható. Talán van még benne egy szikrácska, tatán van még benne egy kis élet, Soha nem láttam a szűnni nem akaró, nem csökkenő, nem csüggedő energiának hasonló gyönyörű szim-bolizálását, mini ezen a kis mély-érlelmü képen. Talán még van benne élet. A jónak csak egy kis szikrája, a szunnyadó, kihuló erkölcsi élet ki hunyó panasza talán fellobbun még?! Nincsenek más országban sem tehetségesebb emberek, mint miiünk, sem áldozatosabb szivüek és mégis a lelki munka iráni valahogy fogékonyabbak. Pedig higyjük el, nagyobb ezen a téren a kivánaiom nálunk, mini máshol. Mert ha van könny, aminthogy tengernyi van, ha van nyomor, aminthogy óriási méreteket öltő, akkor lehetetlen, hagy ne fogjunk össze, akkor lehetetlen, hogy ne lássuk be, hogy győzni csal: kézi kézen fogva együttes, nagy, közös akaratiul leltet.
A második év Jubileumán" a harmadik tél küszöbén — nem tudom, — de valószínű, hogy nem néz sokkal jobb kilátások elé a Szociális Missziótársulat, mint két évvel ez-
előtt. Lehet, hogy nem tud többel segíteni, mini eddig. Pedig kell, hogy több legyen a kenyér, több, erőteljesebb legyen a segítés, támogatás, mert a nyomor, a bűn hamuja alalt mindig kisebb lesz az élei, a meg-ujulnl akaró magyar élei kihunyó kis parazsa.
A második évfordulón ennek a nagy segítésnek, a közös munkának közös gondoláin egymás mellé állítja a magyar jövő kicsi emberpalántán védelmezőket és Nagykanizsa ezen a második évfordulón a szeretetnek a melegével fordul az áldozatos szerelet kékfátyolos harcosai felé.
MulacDcnbacOcr Vlklor úr.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai mei[-llgyeló Jelentések: Cslllonokön i Mmtr-siklel: Heggel 7 óin* r +1-2, dcluián 2 ólakor -f-H\'t>. ei.te !i órakor +7.
Felhóul: Egész napon él liszla égboltozat.
Szélirány: Heggel északkelet, délben és esle délkeleti szel.
A Hlalaorológial Intésat aale 10 érakor ,.lenti, mm ldAJ*,4«kan 24 órán bolül l«nr<u*. «*ltoaáa n.m várható.
— A megyéspüspök egészséges. Dr. Rolt Nándor megyéspüspök egészsége néhány heti balatonfüredi üdülés ulán helyreállott és hétfőn visszatér székhelyére, Veszprémbe.
— Halálozás. Özv. C.serlán Ká-rolyné szül. Sürneghy Magdolna folyó hó 16-án reggel Alsóha^odon elhunyt. Temetése tegnap delulán volt az alsóbagodi családi sirbollban. Cserlán Ferenc, Cserián Elek és Csertán Margit férj. Thassy Kristófné édesanyjuknl gyászolják az elhunytban, akinek halála számos előkelő zalai család közölt a P/í\'/iif/-családot is gyászba döntötte.
— Egyházközségi tanácsülés. A nagykanizsai róm. kalh. egyházközség tanácsa ma délután 5 órakor a plébánián ülést larl. Tárgy: az adókivető bizottság állal az 1929. év harmadik negyedére megállapított köllségvetés-tervezet letárgyalása.
— Jöilem, ldtlam és nem gyöxíem csoftálkaxnl Barta
sxünycg-ltIdlU/ásdn I A legnagyobb vdlasxtéK, a legjobb minőségekben.
— Rendkívüli megyegyűlés.
Zalavárnu\'gye törvényhatósági bizottsága október folyamán rendkívüli közgyűlést tart, amelyen a központi választmányt alakuják u|já. Ez a gyűlés lesz a régi törvényhatósági bizottságnak utolsó közgyűlése.
= Fontos tudósítás. Mindenki! jóakarattal figyelmeztetünk, mielőlt szőnyegei vásárol, feliétien sajál érdekében tekinlse meg Singer József és Társa szőnyegraklárál, ahol a színpompás szönye. ek között kedvére választhal. Elsőrendű minőség. Mérsékeli árak.
A megyei választások és ax OMKE
Nagykanizsa, októbor 17
Az OMKF. nagykanizsai kerülele folyó hó H én tartott taggyűlése alkalmával elhatározta, hogy a törvényhatósági bizottságba küldendő tagok választásánál szükséges Igazolványokat nemcsak tagjai, hanem az összes nagykanizsai kereskedők részére megszerzi. Az OMKE veze-lósége felkéri azokat a nagykanizsai kereskedőket, akik bár nem tagjai az OMKE-nek, de a fenti határozat értelmében,igényt tartanak arra, hogy igazolványaikat az OMKE szerezze be, közöljék nevüket és pontos elmüket az OMKE elnökségével legkésőbb folyó hó 22-ig.
— Megalakult a nemzeti párt a pacsai járásban. Tudósilónk jelenti : Szerdán délelőtt Pacsán meg-alakull a nemzeti pírt. Már a kora reggeli órákban nagy számban sereg-letlek össze a járás polgárai. Minden község több taggal volt képviselve. A járási közgyűlést Bosnyák Qéza felsőházi tag nyitotta meg. Megnyitó beszédében ecsetelte, hogy a mai nehéz időkben különösen szüksége?, hogy alakuljon egy politikamentes, de a nemzet nagy érd -kei megvalósításáért küzdő munkás nemzeli párt. Ezután kimondta a közgyűlés, hogy a pacsai járási nemzeti pártot ineg-alakilja s azt a mostani megyebi-zotlsági bcoszlás szerint két kerületre oszlja, u. m. pacsai és hahóii kerületre. Ezután mindkét kerület nemzeli pártja megválasztotta tisztikarát. A hahóli kerület elnöke dr. Koller István, alelnöke Gerstner Béla. A pacsai kerület nemzeli pártjának elnöke Szentkirályi Oyu\'a, alelnöke id. Pap Zsigmond, elnökigazgalója dr. Tvarosek László, jegyzője Török Gyula.
A mozi tegnap esti előadásán Szabó Anlal rádió szaküzlete egy Philips rátliól szerelt fel, mely a Sonny Boy sláger gramafon-lemezé! közvciitetle. A közönség a kitűnően erösilelt és tisztán érthető dall nagy tetszéssel fogadta.
— A novai adóUgyi Jegyzői állás átszervezése. A belügyminiszter az alispán előterjesztésére a novai adóügyi jegyzői állási takarékossági és státusrendezési szempontból megszüntette és helyébe segéd-jegyzői állás felállítását rendelte el s annak belöllésél megengedte.
— A Szántód—tihanyi komp menetrendjében október 19-től kezdődőiéi; az alábbi változás történt: a Tlhnnyból II és a Szántódról fél 12 órakor Induló járatok elnmradnttk.
= Varrógépvásárlásnál gondoljon a „PFAFF" névre.
Sokkal többet kaptam. mint amennyit vártam a
„Menyasszony" divatáruházban,
mondja minden vevő, mert Ízléses és jó árut olcsón vásároltam ll%OREIIl JENŐ rőfös- és diwatáruházában Nagykanizsán, Deák-tér K
lookt&ber
jt benzinnel leöntött és meggyuftott ember megtnentése
|CSÍ löbbfek közölt egyik f érdekes-ségc annak a számos mentési bc-mulalónak, amil a nagykanizsai lüz ollóság a „Transdanubia" telepén folytatolt ttlzoltógyakorlatok alkalmával a nagyközönségnek vasárnap délben be fog mulatni. Azonkívül a magas épület égésének lokalizálás* sili, ami mind nagy érdeklődésre tart igényt- A száraz por-olldsl, a tűzoltói Icclinika e legmodernebb vívmányát is bemutatják gyakorlati pél dákkal a közönségnek. A por-oltás ugyanis kizárja a víz-oltás okozls károkil.
A Zalavármegyei Tüzolló Szövetség vasárnapi közgyűlése elé a megye minden részéből a legnagyobb érdeklődés nyilvánul meg. A megyei vezetőségen kivül részt vesznek az összes megyei tüzoltóleslülctek képviselői és vezetői, igy elsősorban Zalaegerszeg, Keszthely, Sümeg, Tapolca slb.
A közgyűlés reggel 9 órakor kezdődik a nagykanizsai városháza közgyűlési termében, majd ulána a már közöli szakelőadások, délben periig a .Transdanubia" telepén a nagykanizsai tűzoltóság nagygyakorlalai lolynak le dr. Prack István főparancsnoksága alatt.
Déli I óiakor lársascbéd, amelyen részi vesz dr. Brand Sándor vármegyei főjegyző is.
— Kiegészítik a népkönyvtárakat. A kultuszminiszter Zalavármegye IC6 községén:k 1927. végén közkönyvtárt adományozott. Ezeknek a közkönyviáraknak kiegészilésére ujabban 657 kötet könyvet küldőn a népművelési bizottságnak s ezeknek széluszlása most van folyamatban.
-- Valódi perzsaszőnyegek minden méretben él kezlek Singer Jötsef és Társa céghez.
A Pesti Napló és a Phőnlx biztosító szenzáció- szerződébe A Pesti Napló a nagy világlapok példáján rendkívül érdekea megállapodási kototl Kurópa egyik legnagyobb biztosító társaságával, a Phőnlx Életbiztosító Inté-zoltol. Kazcrint a Peatl Napló Kész vénytáraaaág óllal fizetett rtij fejében a l\'estl Napló előfizetést dl]a az előfizető korától függően megállapított skála szerint elhalálozása esetén 15 évig télies összegében megtérül. Igy például minden orvosi vizsgálat nélkül éa minden külön dl) fizetése nélkül, ha 15évi meghal
előfizetés után
hozzátartozónak lüXI pengőt (ISóvicIó-flzetéat dl lat) fizet ki a I\'hónlx lílet-biztoaltó Társaság. Mnlálos baleaelrc külön liOO pengd jár, s ez teljes összegében Igényelhető bármikor az. elolizi-té» elaö napjától kezdve. Hz. teljesen kU-|ár az. életbiztosításon fellll A l\'lirt-mx élclblz.toaltó az elflllzutőal illj boklll-\'"■w ulán mindenkinek megküldi rrz életbiztosítási kőlvénvt. ltószletes le] ;;llágo«llással készséggel szolgál n 1\'estl Napló kiadóhivatala, Budapest, VII. r-rzaébet-körut 20.
— Párbaj a hegyen. \\Szakony Jó\'sef bánokszentgyörgyi fiatal g,;zda-lcKény kapával ugy ellátta a baját Petecs János ottani gazdának, hogy annak három bordája eltörött és egyéb sérülést is szenvedett. A nagykanizsai törvényszék a kapa-párbaj l^ösétjjjióiiapi fogházra Ítélte.
a SINGER WíltÖGÉFEK
LEGdOBBAK I
ZALAI KÖZl flNY
— Tllzoltótanfolyam. A Zala-vármeg) ei Tűzoltószövetség Zalaegerszegen 1930. tavaszán kerületi tllz-ollőliszli tanfolyamot rendez, amelynek végbizonyítványa önkénles és köteles tüzoltóliszti állásokra ad ké-pesiiést. A tanfolyam l-t napig tart. Érdeklődőknek a zalaegerszegi liiva-lá\'os lüzoltéparancsnokság készséggel nyújt bővebb felvilágosítást. Pályázatok benyújtásának határideje 1929. november 1.
— ön moxt még nem tud/a. de 15 év múlva hlxtamm dicsérni tog/a, öoay B a ri a Mlksdndl veti axönycgct.
Megrúgta a csikó,
élctvcsxélyea sérUléat sxfsn-vedeit
Nagykanizsa, október 17 Ma délelőtt beszállították a nagykanizsai kórház sebészeti osztályára Tuboly J\'izsef 36 éves pusztapatak-kürtösi földmivest, akinek hasán ha-lalmas sérülés van.
Tuboly október lió 16-án csikajál etette, mikor a virgonc állat ugy hasba rúgta, hogy eszméletlenül esett össze. Életveszélyes állapotban hozták Nagykanizsára. Felelősség nem terhel senkii.
Megjelenik a Magyar Katolikus Lexikon
A püspöki kar, a kir. hercegi családok s minlegy ötszáz katolikus közéleti nagyság fővédnöksége és védnöksége, P. Zadraveez István püspök ccnzorsága, P. Hangba Bt\'la főszerkesztése, gráf Zichy János szerkesztóbizo tsagi elnöksége mellett, Alszegi Zsolt, Artner Edgár, Balanyl György, Baranyai Jusztin, Czapik Gyula, Dőry Ferenc, Gere-vich Tibor, Haász István tábori püspök, Ivár.yi János, Komiss Gyula, Kiihár Floris, Tóth Tihamér, Pezen-
hoffer Antal, Schülz Antal, Vécsry Aurél báró, P. Böle Kornél, Czetller Jenő főmunkatársak, valamint kétszáz katolikus tudós és iró munkatárs közreműködésével kiadják az utóbbi idők legnagyobb irodalmi müvét a 10 köteles, Magyar Katolikus Lexikont. A magyar katolikus életnek kimagasló eseménye lesz az a .Magyar Katolikus Lexikon", amelyet a magyar katolikus szellemi élet legkiválóbb irodalmi reprezentánsai készítenek elő.
Nagyszerű kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak!
1: kedvezmény nem vehető igénybe, csak a hirdetés megjelenésétől sz,i-niiiolt nyolc i npoil belül. E kedvezményi csak bi onyos mennyiségre és bizr i.yos záros időtartamra sikerült kieszközölnünk a Zalai Közlöny olvasói részéic, ezérl ajánlatos azt sürgősen igénybe vei\'ni. A „Magyar Katolikus LíXikon árai:
EtiutiO nittilis kiídiilian 2 kötetben 80 P IbM kitt illa 8 kitilta 150 P
Imiim kiitebii 8 kíltlbti 400 P
A Zilai Közlöny olvasói azonban, ha a mű megjelenése elölt amely féléven belül meg fog történni, a
könyvet\' megrendelik, kedvezményben részesülnek. A 80 pengős könyvet 70 pengőért, a 150 pengős kiadmányt 130 pengőért, a 400 pengís sorozdol 350 pengőért kapják, ha a megrendeléssel egyidejűleg a 70 pengős kiadmány megrendelése esetén 30 pengői, a 130 pengős 8 kölet után 50 pengőt, a ■100 pengős snrozal megrendelésekor 100 pengőt, mint előzetes megrendelési dijd küldenek be a „Magyar Ka\'olikus Lexikon\' kiadóhivatalához: Budapest, Nádor-ulca 26. A fenn-maiadó összeg a könyv átvétele ulán, négy egyenlő havi részletben törlesztendő.
C<ak a .Zalai
Közlöny" I-ad hlvala\'áho-bekllldölt rendelés szlmi\'hat e
kedVf zményre. r.-«k -zuJ.Sgból kivágott si*lv.í-nyen rend Ihelö
meg
Megrendelési szelvény
(likiMi t Zalai Kitilt) kiittfciiitalihu)
Ezennel meg endelem a .Magyar Katolikus Lexlkon\'-t.........
kötetben. P ár\'an (70 130 350.) líien megrendeléssel egy ideillle* be küldöttem a M K Lexikon kiadóhlva\'alához Budapeii,
N\'dor.u 26.......P megrendelési di|»l (70 után 30, 130 uiln
50, 350 ulln 100 P) Nem kívánt törlendő. A Lexikon költségmentesen szállítandó.
Név............................................. Foglalkozás.....................
Clm.....................................................................»•.............
Kelt ..... ...............19 hó n.
a rendelő aláírása.
Eternola Edison Bell Parlophon
bari rinlel 22 P
bari részlet 14 P
havi réfzlet 13 P
gramofonok
Legújabb scblager
gramofon lemezek
állandóan raktáron
Szabó Antal sportárunagykereskedés
rádió és gramofon osztálya
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Panasz a Transdanubia körül
Kaplak az alábbi panaszos sorokat: Tekintetes Szerkesztő ur I
Kisebb panaszoknak is helyt szokott adni a „Zalai Közlöny", hinni szerelném léhát, hogy e soroknak Is rendelkezésére bocsátja b. lapja a nyilvánosságát.
A Transdanubia eddig sem vette valami nagyon komolyan a város közönségének a panaszait, de az utóbbi időben — valószínűleg érzi a közvélemény jogos ellenszenvét és a levegőben lógó villanyos kérdés radikális elintézését — ugy bánik a közönséggel, hogy azt már nyilvánosan is szóvá kell lenni.
A Transdanubia az eddig fentar-tott ügyeleti helyiségél a városban megszüntette Már most az ügyeletes szerelő, akármilyen szükség van rá, csak félórai gyaloglás után érhet a javitandó hiba színhelyére. Azonban még ennél is nagyobb baj az, hogy a villanyos társaság az ügyeleten csak egyetlen szerelőt tart s ha véletlenül több helyről jelentenek be sürgős javilani valót, akkor az az egy s/crclő járja végig a várost — talán egyik végről a másikra — ugy, hogy esetleg a délután bejelentett hiha csak este 11 órakor kerül javításra.
Hogy ez nagyon sok esetben végzetes is lehel, arról talán felesleges is vitatkozni, mert ilyen eset előfordulhat olyan háznál is, ahol 6ulyo8 beteg fekszik, vagy a hol sürgős és nagy érdekek kövelelik, hogy megfelelő világítás legyen.
Nem tudom, miképen szabályozza ezt a kérdést a villanyos társaságnak a várossal kötött szerződése, ezen az anomálián azonban sürgősen segíteni kell. A vállalat nem bocsáthal el garasos fizetésű munkásokat azért, hr.gy a közönség bőrére takarékoskodjék s ezzel a közönségnek sok esetben nagy kellemetlenségei okozz in.
A város polgánnesteié lek s-zlves figyelmébe ajánljuk ezt a sürdn előforduló esetet, mert a villanyos társaságnak ezt az eljárását tovább tűrni nem lehel.
Soraim közléséért hálás köszl-nelet mondva vagyok kitdnö liszté-leltei Aláírás
Legjobb üditő ital
a közismert
KEHI HL
Kapható minden füszar-és csamagekereakedésben.
Főraktár:
r mmm,
Király-utca 21.
ZALAI KÖZLÖNY
1959. oklóber 18.
SPORT ELET
Még nem biztos, hogy hol és mikor lesz a Zala-Kanizsa—Soroksár bajnoki meccs
A vezetőség tárgyalásokat folytat, hogy megvegye a pályaválasztó jogot, vagy felcseritje a tavaszi mérkőzéssel
Nagykanizsa, október 17
A vasárnapi Zala-Kanizsa—Vasas nagyszerű bajnoki küzdelem izgalmai még benne élnek a sporlközönség-ben, de a vezetőség már akcióba lépett, hogy a jövő vasárnap, október 27-án ismét bajnoki mérkőzés színhelye legyen Nagykanizsa.
Ettől függetlenül a vezetőség oly irányú tárgyalásokat kezdett a Soroksár vezetőségével, hogy a vasárnapra Budapestre kisorsolt Zala-Kanizsa— Soroksár bajnoki mérkőzést halasszák el és a soroksári együttes pályaválasztói jogát adja el a Kanizsának. Ha pedig ezt nem akarja (a Turul ellen elért eldöntetlenjük nekik is visszaadta az önbizalmai I), akkor a tavaszi és őszi mérkőzést cserélje fel a csapat Ez tehát annyit jelent, hogy ebben az esetben a Soroksár
.meccs egyik közelebbi dátumon Nagykanizsán kerül lejátszásra. Ez mindenképen fontos. Először azért, mert a közönség a Vasas ellen elért szenzációs küzdelem után isméi türelmetlenül várja a következő meccset. Másodszor azért, mert a vasárnapi kutya-kiállítás miatt Nagykanizsán ugy sem lehet szemtanúja semmiféle bajnoki futballmérkőzésnek, mivel az NTE is Kaposvárra megy • játszani.
Ha a Soroksárral e percben is tarló tárgyalások nem vezetnek eredményre, ebben az esetben a csapat vasárnap reggel a gyorssal Budapestre utazik és délután Soroksáron fog játszani és reméljük, mull heli formája ulán győzni fog.
A felállításról és egyéb körülményekről holnapi számunkban számolunk be.
Hubertus lovaglás
Nagykanizsa, október 17 A minden évben hagyományos Hubertus lovaglást ez idén Is a nagykanizsai honvédliszlikar rendezi meg. Az előkészületek már serényen folynak, hogy a november 3-ikára tervezeti versenyek minél szebben sikerüljenek. A Hubertus lovaglásban a honvédség, tüzérség tisztikara és a város és környék urlovasai vesznek részt. A lovaslréningek naponta folynak Nagykanizsa halárában a szélrózsa minden irányában.
(Verekedés egy Ifjúsági mérkőzésen Klskanlzsán.) Kiskanusán a levente futballbajnokság során legutóbb a Vasas és a Kiskanizsai
Levente futballcsapat játszott a pontokért. A mérkőzés közben nagy botrány tört ki, mert Ziegler Oyörgy és Plander Antal kiskanizsai levente játékosok az őket figyelmeztető bírónak estek és megverték. Az ifjúsági szövetség a legszigorúbb vizsgálatot rendelte el ebben az " ügyben. A rendőrség külön szintén kihágási eljárást tndit a verekedők ellen. Kis-kanizsán már nem ez az első eset és szerelnénk, ha a levente labdarugók inlézősége már komolyan és teljes eréllyel járna el az ilyen verekedők ellen, akiknek legenyhébb büntetése az kell legyen, hogy Nagykanizsán minden mérkőzésről örökre kitiltsák őket.
A Zalai Közlöny
amatőr fénykép-pályályatának feltételei és dijai
Dljakt
I. dij 1 drb. „Agfa" Billi fényképezőgép Doppel anastigmat lencsével 6x9 cm. nagyságú rollfilmhez értéke 70 P .Agfa" 4 részes fényképezőgép diszállvány fémből, zománcozva és nikkelezve és 1 drb. fénykép disz-
album értéke ..................... 25 P
10— pengő értékű .Agfa" fotócikk vásárlásira, Szabó Antal sporlüzlelében.
legjobb 10 amateur lapunkban a zsűri dicséretében részesül.
"5 —
8. ss
1* További
II.
1
utalv.
Pályázati feltételek t
1. Amatőrök saját felvételeikkel és nagyításaikkal pályázhatnak. Nagyításoknál az eredeti nagyságú kép is beküldendő. A képek hátlapján az amatör jeligéje írandó név nélkül.
2. A fényképekkel egyidejűleg egy lezárt boríték adandó át a pontos címmel. A borítékon a jelige és drb. szám feltüntetendő. A boritékot a bíráló bizottság bontja fel.
3. Gyűrött nem tiszta fényképekkel pályázni nem lehel. A fényképek a Zalai Közlöny tulajdonában maradnak.
4. A fényképeket a Zalai Közlöny Szabó Antal sport- és fényképészeli szaküzletében közszemlére kiteszi.
5. A biráló bizottságot a Zalai Közlöny szerkesztősége jelöli ki, tagjai lesznek: a főszerkesztő, egy szak fényképész, egy festőművész, egy amateur, egy fotó kereskedő.
6. A pályázat azonnal kezdetét vc i. és a Zalai Közlöny-ben később közzételt időpontban lezáratik.
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. kir. áll. Vas-, Jtoél- és Gépgyárak által gyártott
MÁUAG - MEBZEDES - BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Bu<t.»..tp tv, Mol-utoa »4 Megbízott. Saághy István Szombathely, VSrBsmarty-u. IS.
(Rövidítik.) H — Mr««. koiviols sík nan^v — haagverK\'iy. I7 — dó^Ma Gy — gyermekeknek. A — .iaizouyok-nsk. í — rftiK. Mg. » Kczógszdislg. Ifi. ~ tljusáKi elóodli. P — Idolvasá*. Q — gr«moí(V;7.ene. Ib — |azz bánd. K — kabaré. liZ. — népizeitl unt.
Oklóber IS (péntek)
Uudapest 9 .5 Hangv. 9.:t0 H 9.45 A hangv. tolyt. 11.10 Ncniielközl vizldzó szolgálat. 12 Deli harangszó. 12.05 A rádió házlkvarteltjének hangv. 12 25 H. 12 35 A hangv. lolyl 13 Fontos ldó,elzé>. 14 30 H 16.20 E. 16.45 Pontos tdó|etlés. 17 A Mándilsmalonzenekar hangv. 18 Németnyelvű E. 18.50 Francia nyelvoktatás 19.30 Az Operaház „Tosc,* előadásának köivetlléie. Ulána kb. 20.30 Pont a Idó-jelzéa. Majd. Cigányzene. 11.30 Jb.
Bécs II A Silvlnit-négyes hangv. 16 ü 16.45 Magyar hangv 20 Silgetl Józiel hegedtlhangv. közvetítése.
tíerlln 14 U. 16.30 Hangv. 17.20 Zene 18.20 Teaiene. 20 Opera E Ulána : Zene.
brünn 11.30 0. 12.30 Z 16.30 Kamara Z 19.20 A pozsonyi műsor köiv. 22.15 Z
London, Daventry 1730 Zene. 21 Hangv, 23.40 Z.
Milánó 16.30 Muzsikáló gyermekkuckó. 17 Z. 20. iO Szlmf. hangv. 23 15 Zene.
— Ha olcsón Jót kar. ha a világ eseményeiről a leggyorsabban óh legmegbízhatóbban akar értesülni, ha szépirodalmi tájékozottságát akarja növelni, ugy olvassa a Nemzed Újságot és UJ Nemzedéket
SZERKESZTŐI flZEHETg
T. 8. L. (I/Ctonyo). Szívesen állunk rendelkezésére a felvetett kérdésben, de ii beküldött .Javaslat" ebben a formájában nem tudjuk, mi célt szolgálhatna. A témával kapcsolatos konkrét írást készséggel közlünk.
Triat.tia. Beküldött Írása helyes, hangulatos, de még csak házi haszná-intra alkalmas. Terem ott majd még Jobb Is.
P. J. Le vonté csak dicséretet érdemel, ha hazafias érzését ilyen szép rlgmusokba szedi. Nyomdafestékre azonban még nem alkalmasak.
HU oivm«0. Két és fél éve elhagyta a felesége, akit ön mégis halálosan szeret. Az asszony nem akar válni és ön nem tudja megszerezni pesti elmét, hogy most már ön indíthasson válópert, mert, mint írja „...Istenem, hisz fiatalember vagyok még... 20 éves élni szeretnék még". Először Is erről a „halálos Hzerclcmről" egész nyugodtan szokjék le. Halálos szerelmet kevés asszony érdemel, az öné legkevésbbé. Másodszor közölje felesége adatait a kanizsai rendőrkapitánysággal és onnét hivatalosan megszerzik majd a budapesti cimét. Ezt különben az ügyvédjére legjobban rábízhatja.
= UJ rendszer butorvásárlók részére. Közalkalmazottak részére Zala -vármegye egész területére dijmente-hen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengönként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely. Kőszegi-utca 5.
Sorsjegy nélkül nincs főnyeremény!
Vegyen egy
""7enB;"*m éT Hirschler tőzsdében.
Féaiarsman,! IOO.OOO, 200.000, 100.000, izerencsés esetben 500.000 PenQÖ és még aiáaioa közép es nagyobb nfsrsnáaysit,
I. húzás október 26. és 29.
Sorsjegyek ára: Egész 84 P, fél 12 P, negyed B P, nyolcad 3 P.
Nemsokára rosszra fordul az időjárás.
Szerezzen be idejekorán meleg cipőket 1
TURUL cipőgyár fiókja
ajánlja ■
Női posztócipőit ....................................P 12-—
Férfi csaloscipőit ....................................P 14-50
Házicipőket teveszőrből..............................P 6*50 8\'50-lg
Fekete és barna női egész cipőket ............P 22-— 24-50-lg
Gyermekcipők nagy választékban!
P 10—19\'80-lg.
Hó- éa sárcipők I
Szigorúan szabott árak! Szolid kiszolgálás!
1929. október 13.
KÖZGmASÁO
(—) Magánménvlzsgálat. Szombaton, oki. 19-én délelőtt 9 órakor magánménvizsgálat lesz az állami méntelep előtti térségen. Azon mén-|ula|donosok, akik inérittkel köztenyésztésre engedélyeztetni óhajtják, vezessék elő ménUket a kitűzött napon és helyen.
(_) A téli alma legolcsóbb és legegyszerűbb eltartásáról ir a Növényvédelem\' és „Kertészer leg-űjahb száma. Cikkeket közöl még a gyümölcsfák helytelen ültetéséről, a cterebogárpajor irtásáról, a szőlő műtrágyázásáról, a kifagyott tőkék pótlásáról, a zöldségfélék teleltetésé-ról, a szántóföldi gyllmölcslermesz-lésról, a rózsa téli takarásáról stb. A két dúsan illusztrált szaklapból a Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest, V. Földmivelésüuyi Minisztérium) e lapra vdó hivatkozással díjtalanul küld mutatványszámot.
f—) Kénvateretfye**éíí. A nagykanizsai törvényszék R e i c h Satumon lete-nyel rőfóakereakedő saját kérelmére megindította a kénytratregyezségi eljárást- Vagyonfelügyelőül dr. I.akó Imre v omzággy. képviselő, ügyvédet rendelte kl. _
TŐZSDE
A tőzsde ma sem mulatott a tegnapinál kedvezőbb helyzeiel. Egyes papírokban nagyobb mennyiségű áru kerüli a piacra, ami visszahatoit az általános árnivóra és kedvetlenséget váltott ki. Fokozta a kedvetlenséget a külföldi, főleg a berlini és brüsz-szell tőzsdékről jelentett lanyha árfolyamok. A fixkamaiozásu papírok piaca üzletleien, a deviza árfolyamok mérsékelt forgalom mellett nagyjában változatlanok.
ZBrlcbl xá-lnt
Pirii 70-3JI/I. London 33-17>/«, Ntwynri 5171311, Bt-tinael 73 20, Mllaio 27 07 Madrid 7440, Amsterdam 30H07\'/i, Betli. 173 .W/t. Wien 73 67V,. Soéta 3 74 (Mg. 15-SOVi, Vsraó 68-00 Budapest lO IO t Belgrád »12>/s, Bakaregi 3-08.
Buza 40-45 fill., rozs 50 fill. esett.
Buza tiszav. 77-ea 23 90 -3*10. 7»-a» 23 30-23 25, 79-es 23 45 -33-65. 80-as 23 60—33-80, dunánt. 77-ea 21 65—?t 80. 78-aa 21 80-32-05, 79-es 2215-22 30 80 as 23 25 -3240. lois 15 75—15 85, lak árpa 1575—1650, sörárpa 17-50-1900, tabl4\'i0-l4 75, tengeri tszt. 33 60— 24--, dunántoll 18 75 19 35, repce 5100 -5200 korpa 1100 II 25.
VALUTÁK
Angol I. 27-75-27-90 Belgáit. ?9-65-80 05 Csehk. 16-87-16 97 1 Dánk. 152-75 15335 Dinár 9 98-10C6 Dollár .\'69 90-571-90 francit I. 22-30 22 6U Holl. 239-75 230 75 Lengyel 64-00-64-30 Ltu 3-37-3-41 t-<va 4-11-4 16 Líra 29 80-30-10 Márka 136 30-136 90 Norvég 152 75 153 35 SchltL 80*20 80 60 Pétre la 81-75 8275 Sváldl. IIO-3SII0 85 s»td k. 153-35 153\'95
devizák
Amat. 230-05-230-75 Belgrád I0-C9 i0 12 Berlin 136-48-136 8« BrUsszcl 79-85 80 10 Devizalel 3-40 3-42 Koperiit.152 95 53 35 London TI 85 2Z-92 Madrid 82-05-82 75 Mit.mo 29-93-30-03 Newyork 571-90 3 .£ Oazlű 152-9 vl 53 35 Pária 22-47-22 51 Prága 1692-1697 Szcfta 4-13-4-15 Stcckh. 153-5 !-l53 92 Varsó 64-10-64-30 Wien 80 33-b0\'5K Zürich 110-60-110 90
SertíSTtiB.
Pelnajtái 3281, elsdaüim 300. — Első rendű 1-46-1-48, ízedett 1-34—1-38, azedell köaép 1-20-1-28, kö.inyü 106-1-16, 1-aZ, lendü öreg 1-32—1 36, ll-od tendü öre» 1-14-1 26 angol süldő 1-30-1-60, szalonna nagyban 1-60—1-64, zalr 1-96 2-00, hu. ^51 — 1*64, szalonnát lélsertés 1-60—1-76.
UUfa: Délxalal Nyomda él Lapkiadó D Tállaki, Nagykanizsai]
Felelős kiadó: Zalai Károly.
utenirbaa utefon i Nagykanlxaa 78. aj.
ZALAI KÖZLÖNY
Merhetetlen fajdalommal és megtört szívvel adjuk hirül, hogy drága gyermekünk, testvérünk
KATÓKA
hó 17-en 10 éves korában elhagyott minket.
Október 18 án. pénteken délután 4 órakor temetjük a gyászházból (Csengery-ut 25.) családunk sírhelyére. Nagykanizsa. 1929. október 17.
*•\'»• Ernft és felesége Neumann Vera szülei. Étra, Anny testvérei.
Eltűnt szivünk vigalma, gyászra fordult örömünk.
Siralmak V. 15.
Megtakarít
holdan lill 10—15 kg. VétAmagot, ha gabonafé éit nem gáliccal, hanem
porpáccal vagy nedvespáccal
C&ává/ÍM. Eredeti gyári árban kapható: Árxópáo, Porzol Tillnniin porpácok és Higozán, Cuprám T i I I a n t i n nedvespácok.
ország józsef
mag. műtrágya <\'s nnvényvédőszerek kcreaktdéaében
Nagykanizsán, Lrzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telelőn 130
KflISnfé\'e műtrágyák állandóan kaphatók.
APBÖHIBDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 aaólt >S fillér,
Minden további aió dija B flil. Vaaár éa aanepoap 10 aiólf 80 llllér, minden
további aló dija • fill. Szezdán éa pénteken 10 uólv ao flllar, minden továbbá azó dija • fiit. Omaxó a miaden vaata-
elbb betűből álló azó két azónak számit-lik. Állást keresőknek 50«\'a engedmény.
Hlrdatáaak I (őt) pengfi Sasaagtn ■Isti ■ falaalagea kfiayvaláa, azárnlázát elkarltléaa «égatt a I B r a flaalandftk
Mühatynak vagy raktárnak alkalmas helyiség kiadó. Vida, Kazlnczy-u. 13.
Kényelmes, megbizh-tó csukott bérautók olcsón megrendelhetők Kaufmann ■ anAsaál. Teleion 16\'. és 571. 4672
Férfikalapok, dlvatnyakkendők, url-dlvat dolgok a legn\'gyobb választékban Kaufmann Károlynál. Telefon 372. 4808
Haaanált kályhát, vasal, rezet, ólmot\' éa mlndenléle csövet msgas árért vesz Slernberg Vilmos, Telekl-ut 20. 4682
Libamájai veizek 7-8 filléres árban Naponta friss libahús, zsir kapható Ftihn, Zátda ulci 2. 4905
Bérautó csukott, 6 személyes Minerva megrendelhető Kaufmann Károlynál. — Teleion 372. Lakástelefon 275. 4806
Lépesmézet,
nyersbőrt, égytollat, vnsat é • fémet
legmagasabb áron vásárol
Strém Bernát éa Fiai
Erzsébet-tér 15. a,
PésukaioaSnt bekeUleiéasa mlndea
Bísiegben a legelőnyösebben éa leggyorsabban folyósIItat Aoaél Ignáo péni-kölcsöiikö\'vetltö Irodája Nagykanizsán, KazJncay -ulca 2. sitin. 4925
3 szobás elVrrndü Irodahalylaég
a lo\'dninlen kiadó Caengery-ut 4. 5191
Elatfá Mtria utca 2. számú ház szabadkézből Érdeklődni ugyanott.
Sxőrmaáruk a legnagyobb v\'lssxték-ban raktárra érkeztek Kaufmann Károly céghez Telefon 3 2. 4807
aafllBfalrtok nagvbagolal
i Hunyadi-utca 39. alatt. — 5187
efelnn
Baaáru dvarban
első emeleti lakáa novrmber l-re kiadó.
kétizoba előazobáa mellékhelyisége-kel 5159
4 sio\'.á< és 2 azobáa lakáa kladé. —
Relchenlrld husüzlet. Erzsébet-tér 3 5155
Bérautó
csukott, legmegbízhatóbb és legolcsóbb. Talefon t 595.
Bencze
Lakás Csengery-ut 27/a. szám
Elköltfi iás miatt egy complett dtóta matt laragoil háló és ebédlő bútorok
adók Csányl László-utca 8/c.
el-5154
Két darab lókarban levő modern, haaz nált vaakélyhát megvételre keresek. Cim a kiadóban. 5173
Eladó más vállalat miatt Kiskomárom köziégben egy jólo galmu fűszer- é