Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
31.07 MB
2010-02-28 15:06:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1672
7154
Rövid leírás | Teljes leírás (1.4 MB)

Zalai Közlöny 1930. 123-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa, 1880. junlus 1, vasárnap
Ara 16 fUMr
LAI nZLOIT
POLITIKAI NAPILAP
SxerkcsitAsés ét kUíóhlviUI: Pó-ut 5. izJm. Kwthelyl IlókkUdóhtViUl Kouuth Lajoi-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMUttitl Irt: egy hóft I pengi M flllte Telefon : Nagytuntu* 78, Ketxthely 22. Ilim.
Vscenet ax égi Qusxas-váríúra
Kinek porait talán észak Siteppéi-nek vad szele szórja az orosz tundrákon, kinek széthullott csontjait talán a kéklő dél nagy vizei höm-pölygetik végtelen óceánok (elé, — testvérein, aki, nem tudom, hol vagy, nem tudom, föld mélye i ejt-e, viz öle ringat-e, szikla meredélyén száradtál-e rémületes vázzá, vagy az erdő vadja falt-e beléd csattogó fogakkal, — testvérem, ma szobrod tövében, Trianon tizedik évfordulóján, reád emlékezünk.
Nótád szavára mintha csak tegnap riadt volna fel a kanizsai utcák minden ablaka. Döngő lépteid visszhangja mintha csak tegnap foszlott volna a kapualjak ijedt csendjébe Kemény öklöd ugy feszült a puska-szij|on, mint a magyar becsület Ciclops-kalapácsa.
Indultatok Ki viszontlátásra, kl örök nyugodalomra, de mind, mind hősi áldozatra, mind, mind a pokol minden szenvedésére készen. A sapkád mellett egy szál sárga rózsa mélyen lehajtotta a fejét Az utca, amerre mentél, a lelkesedés tüzeil szórta eléd, hogy az ohlion szerelmének lángoszlopa vezessen, ahova a magyar sors parancsa vérrel irta lábad elé az utal.
Olyan volt a kanizsai utca, mint feltárult, hatalmas sziv: — az élet dacos ritmusát dobolta csupa testéből kiszakadt gyermeke, a húszasok felé. Visszahívó, visszaváró imádsággal küldött téged is a halál elé, a nagy vlzitációra, ahol nemzetek sorsának kellett eldőlnie.
És mentél. Dalolva mentél. Csatáról csatára dalolva rohantál. Versenyt futottál az Ítélettel, ami a Kárpátok koszorúja mögül fenekedett a magyór földre. Amerre megfordultál, északon, délen, piros vér-rózsáid fájdalmas olvasója szállt szembe a fekete jóslattal, hogy megállítsa a végzetet pusztító útjában. Északon a Drial oroszlánja, délen az Isonzó poklának rettenthetetlen bajvívója voltál. Ezeréves hős-legendák ébredtek életre\' körülötted. Istened rendelése, királyod parancsa küldött és állíthatott posztra akár a gyehenna közepébe, te, testvérem, olt is húszas honvéd maradtál. Dicsőséggel aranyozott, szent szó lelt a neved s amikor remegő imádságunkkal már csak lélekharangot csendíthettünk ar. örök stációra vezető utad elé, akkor is büszkén, emelt fejjel álltuk a gyász keselyű-karmát, mert húszas hős volt a halottunk.
Testvérem, ma üzenünk neked.
Üzenjük, hogy legyen békességes a nyugodalmad és hősi áldozatod máglya-füstje magasra szálljon, mert az llr elfogadta martirornságodat és a magyar haza nosztrifikálta azt.
Üzenjük, hogy száz diadalmas csatád dicsőséges emlékével ujezerév bittel kezdett lapjára fordul a magyar
történetírás akkor is, ha ma hitvány árulás koncaként ülhetjük is csak ünnepedet.
Üzenjük, hogy ne zavarja álmodat a hiába ontott magyar vér tengerének panaszos zajlása. Nem — nem feléd hányja tajtékos habját az a panasz I Nálad egészebb férfi, hősebb katona senki se volt. A becsület és kötelesség mezején léged csak becstelenséggel, hitvány konclesők gáncsával, kutmérgezók kufár-hadával foszthattak meg a világtörténelem sodrában kivívott diadalaid igazságos gyümölcsbc-érésétöl.
Üzenjük, lestvér, hogy a magyar sors legnagyobb leckéjét mi is kiálltuk itt sz élet megmaradt ösvényein.
Üzenjük, hogy a kihullott véred harsonázó zsolozsmájával, a felhasadt sebeid Ígéretével, a görcsbe merevült ujjaid halálos erejével, a niegüvfgesedelt szemed mindent Ítélő bölcseségével, az izmaidból ki-
hullott minden szemernyi erőt srny-vedt tagjainkba gyűjtöttünk és oda-álllunk a te hiteddel, a te elszántságoddal, a te szederjes ajkad utolsó hurrájával, a te lelked felszakadt mámorával és — megfellebbeztük Európa halálos Ítéletét.
0zen|ük, neked, hogy a nagy pert megnyerte a le földed. Üzenjük neked, hogy már épül azon az uj magyar haza.
Üzenjük neked, hogy a te hősi véred, a te martiromságod dicsfénye festi pirosló aranyra a hasadó hajnalt feleltünk.
Üzenjük neked, hogy te és valamennyi halott testvér: hőseink, szentjeink, csupa-csupa kis magyar rögnek csupa-csupa messiásai vagytok. Ezért emeltünk oltárt, testvérem, neked és valamennyi halott húszas testvérnek.
Olt áll az oltár, a szobrotok, testvér, Zrínyi városának szivében, végvár kapujában. Golgota-járó árnyaitok rámagasodnak terhes napjaink
lázas egére. Kőbe, bronzba merevült mementóként vagytok a magyar mult dacos felkiáltójele és álltok ott, hogy mi Idebenn lássuk és lássa mindenki olt kivül: — van igazsága ennek a népnek. Olyan igazsága van, amit po\'itika vásárán, tülekedő élet khaoszában, hatalmi versengések vad orchestcrében sem sikkaszthat cl senki, meri isteni adomány: — ezer esztendős magyar hősiesség, ezeresztendős alkotó és összetartó erő, ezeresztendős ős rendeltetés.
Üzenjük nektek: — ott az égi tartományban, ahol hős lelketek bizton egy táborba verődött és ma lekönyököltök a ragyogóra gyulladt égi várián, üzenjük : kezdhetitek már szikrázó csillagokból kiverni az ég kárpitjára a kelő magyar nap útját, amin, testvér, egyszer majd mi.megyünk utánatok, a feltámadás himnuszát dalolva.
Ezt üzenjük, testvér, szobrod tövéből, Trianon tizedik évfordulóján.
Barbarlts Lajos
NagyKanixsa áisszpolgárává avatta a volt 20-as e^recf tulajdonosát, báró Sszurmay altábornagyot
A nagykanizsai Qusxas &üsl szobor leleplezés Impozáns Ünnepségsorozatának első napfa
Nagykanizsa, május Keserű decenniumra készül Cson-kamagyarorizág. Junlus 1-én tíz esztendeje, hogy a gyászos trianoni okmányra rákerült a magyar impri-matur. \\
Méltóbb tiltakozást nem íendez-hetett volna a zalai végváros ennek a torz emlékű napnak e\'őestéjén, mint amikor hős fiainak véráldozatát rögzítette meg minden idők számára. Ez a szobor százezrek helyett tiltakozik. Ez a szobor százezrek helyett esküszik „nem, nem, sohá!"-t. Ez a szobor százezrek helyett szóló tanúvallomás a töilénelem törvénytevő széke előtt.
«
A nagykanizsai 20-as hősök szob-
rának leleplezési ünnnepségei két napra egy ország szivedobog\'.sát hozták Nagykanizsára. Az élő ország kicsi földjének minden darabjáról figyel ide ma valaki és a leszaggatott részek magyarjai is, a lé\'ek, az emlékezés és a hit rádióján ide kapcsolódnak ma eköré a beszédes hősi szobor köré. Hatalmas magyar lélek-erdő ezen a két napon Nagykanizsa.
Zúgva süvölt át rajt egy ezeréves nemzet bilincsbeverten is megfeszülő izmainak roppanása
Mi lesz, ha egyszer Csaba király utjának valamelyik hős húszasa lova patkójával lerúg egy lángcsó-váju csillagot ebbe a magyar lélek-rengetegbe ?
A vendégeit fogadó Nagykanizsa
Áll tehát a kétnapos ünnep.
Ragyogíra derült a fáradt kanizsai hétköznapok felett a kék májusi ég. És ragyogóra derültek a kanizsai lelkek. Mintha minden ember szemében, ahogy az utcák lázas Fürgís forgásába belecsillognak, karácsonyi gyertyák csilingelő fényei gyulladlak volna. Mert kaiácsony ez. Születés ünnepe. Fáradt magyarok szüleinek ujia hitben és erőben a szürke holnapokra.
Az utcákon végig kora reggeltől izgaloltfüigén szaladgál egy furcsa, uj, sárga jószág: — a premierjét
büszkélkedő locsoló-autó. A házak zászló-diszben allelujáznak az ünnep elé. S7őnyegek, virágok viiitanak mindenütt az ablakokban. Autók, fogatok szaladgálnak, sorakoznak, diszbe öltözött emberek jönnek, mennek. Utolsó intézkedések röppennek ezerfelé. Itmerös és ismeretlen idegenekre mosolyog mindenfelől « vendéglátó város öröme.
A 20 as hősi halottak szobra pedig áll, némán, leple alatt rejtőzve is gigászi lendületben.
Mozdulatlanságában is élő szive mindannak a \' zajlásnak, ami egy
országot ajzott gyönyörű ünnepre körülötte.
a »20-a»olc apta« fiflM érlfexe/f
Délelőtt 11 óra. A kanizsai állomás perronján mozgalmas élet. Reggeltől fogva érkeznek a vendégek. Volt húszasokat dönt magából minden vonat. Az eligailló bizottságok egymást váltják az I. oszt. váróteremben. Az állomás-épület diszben. Fél 12 felé várakozókkal népesedik a perron. Vtléz Shvoy István altábornagy, vitéz Szepesy Bugsch Aladár ny. altábornagy, di. Pllhdl Viktor felsőházi tag, vitéz Falka Feienc ezredes, Reischl Richárd országgyűlési képviselő (a 20 as szobor-akció egyik lelke), dr. Krdtky István polgármester, dr. örley Oyörgy kir. kormányfőtanácsos, Eberharclt Béla tank. főigazgató, Csorba István, dr. Kahón Imre, ujnépl Elek Ernő, dr. Tamds János és kl győzné feljegyezni, hány, kik a volt 20-as tisztek közül, Un-ger-Ullmann Elek, dr. Hajdú Gyula, Solymosy László rendőrtanácsos, Kiss Ernő ipartestületi elnök és sokan.
Beszalad a pesti gyors. Minden-ünnét húszasok szállnak le. Uniformisban, civilben, de mindnek arcán a viszontlátás öiöme ragyog, mindnek szemében bajtársi emlékezések tüze csillanik.
A vonalról leszáll vitéz báró uzsoki Szurmay Sándor a,tábornagy, ny.
ZALAI KÖZLÖNY
honvédelmi miniszter, a volt 20. honvéd gyalogezred egykori hős ezredese, majd ezred-tulajdonosa. Vele érkezik lovag Slpnyewsky Oyörgy ny. altábornagy, Selde Rezső ny. altábornagy, vitéz Mándoky Sándor ny. tábori főespíre*, vitéz Horváth Oyula tábornok, Hertetendy Gyula alezredés.
Szurmay vidáman néz körűi, amint a fogadáfára egybegyűltek díszes csoportja feréle hullámzik. Dr. örley György jelentkezik elsőnek a ,20 ások apjá"-nál, mint annak egykori pa-rancsörtlszlje Katonai jelentkezések, szertartásos üdvözlések következnek, de a merev f.rmákon is átüt a bajtársi öröm melege.
Nagykanizsa város közönsége nevében dr. Krátky István polgármester (ldvözll Szurmay lábo.nokot, Nagykanizsa díszpolgárát.
— Haza jött nagyméltóságod — mondotia egyebek közt — hogy a volt 20 as ezred hőst emlékeiből és a régi Kanizsa szereleiéből eredő kapcsolatok ma megpecsételést nyerjenek.
Szurmay megilletődve köszönte az Üdvözlést:
— Uraim, annyira meghatott ez a váratlan fogadtatás, hogy most, amikor valóban haza jöttem, nem tudok
egyebet mondani, csík annyit, hogy nagyon — nagyon köszönöm.
Bemulatkozások, üdvözlések. Rígl bajtársak egymásra találnak, összeölelkeznek.
Aztán a horszu, parádés kocsisor Indul be a városba. A vendégeket szállásukra viszik. A közönség végig az utcákon, az ablakokban. Szurmay srállása a hfrcegl várbin van.
X mfntsx/erelntfK inKUn,
CSmMs KlHMMtnban van
Amíg az állomás perron|án az érkezeitek fogadtatása zajlott, addig ugyancsak a gyorsvonatnak egyik elsőosztályu fülkéjéből magányos utas szállt ki. Bethlen Islván gróf, Magyarország miniszterelnöke. Egyedül jöli. Inkognitóban. Észrevétlenül, sietve hagyta el a perront, nehogy felismerjék. Az állomás elölt váita az aulóla. Eeyenest Inkére robogott.
Gömbös Oyula honvédelmi miniszter ugyancsak közelben tartózkodik. Killmánban, családi körben.
Nagykanizsán az öröm szárnyán terjedtek ezek a hírek. A leleplezés ünnepségén hátha a közeiben Időző államfétflaink Is meg|elenuek? Mind-keltejüket ilyen keretek közt először üdvözölhetné e város népe.
Tisztelgés a halott hősök porai felett
Délutánra elfályolosodolt pi ég kékje. A Mura felől vastag porfelhőket sodort a városra a nekikerekedett szél. Villámok hasogatták a feketére borult eget.
Ez alatt a felsőtemplomnál kis csapat gyülekezett. Nem sokan. Vörös lampaszok mellett feszülő zsa kettek. Csupa volt húszasok. Eljöttek köszönteni az ismeretlenben eltemetett kanizsai hősöket, kiknek emlékét őrzi
a templom falában elhelyezett két márványtábla.
Slpnyewsky altábornagy a templom lépető|ére áll:
— Uraim I
Tlsztelgőre emelkednek a katonakezek, vigyázzba keményednek a fekete-ruhák.
Csend. Egy mlatyánknyi mozdulatlan csend.
Aztán Slpnyewsky altábornagy beszél.
— Tel|esen egyformán voltak véreink, 48-asok, 20-asok. Becsületben és vitézségben is egyformák. Egyforma szeretettel és kegyelettel adóiunk nekik, kik idegenben porladnak. Emlékük arany-betűkkel van beírva a történelembe és sziveinkbe. Vérük nem folyt hiába. Belőle fakad, ha Isten engedi, a boldogabb magyar jövendő.
Az első koszorú a 48 ások táblájára került. A másik a 20 asokéra.
A vitézek két koszorúja i< odakerült a halott bajtársak emlék-kövére. A 20-asokét vitéz Tóth Béla tette le. a 48 asokét vitéz Szabady alhadnagy.
Azlán újra :
— Uraim I
Egy miatyánknyl csend. Tisztelgő, mozdulatlan csend. Négyezer idegenbe veszett hós lelke figyelt rá.
A hősök temetőjébe
vonult ezután a 20-asok kis együttese. A temető-kápolnánál nekieredt a zivatar. Néma hódolattal kerültek ilt is a koszorúk 1100 hősi sirra, az ünnepi formákat az esősem tudta elmosni. Reischl Richárd volt 20-as t. százados szava versenyt szállt a széllel, versenyt zugolt a meg-meg-zendülő éggel és hirdette a fogadalmat, hogy amit elveszítettünk, visszaszerezzük még, hogy a hösök porai békén pihenhessenek.
A hősi temetőt nemes ízléssel a Keresztény Jótékony Nőegylet díszítette fel. Tabajdyné (Nagyfakos) adományából minden egyes sírkőre repkény-koszoru került. Felemelő látvány volt az emlékezés 1100 le-lével ékesített 1100 hősi sírdomb... Babérkoszorus halolt regiment.
Tizenkét éves adósság: — díszpolgár-avatás
A magyar honvéd-ezredek közül kettőt ért csak az a királyi kegy, hogy ezredtulajdonost kaptak. Az egyik a nagykanizsai 20. h. gyalogezred volt. A tulajdonos: Szurmay tábornok, akkor honvédelmi miniszter, a 20-asok volt ezredese és parancsnoka.
A magyar városok közül csak keveset ért az az öröm, hogy mint katonával és mint hus-vér-sziv emberrel is összeforrhasson ezredének parancsnokával. E városok közül az egyik volt: Nagykanizsa. Ezért választotta Nagykanizsa 1918 augusztus 26-án báró Szurmay Sándort díszpolgárává, hogy örök időkre ide kösse szivét és nevét ehhez a városhoz,
A kapocs ajóla is erős, meleg valóság s hogy mennjire az, bizonysága volt a disípo\'gár-avató díszközgyűlés.
A városháza díszterme zsúfolva. Katonai és polgári előkelőségek, vendégek és helybeliek és a képviselőtestület a padsorokban, hölgyek a karzaton. Zajos ováció közben vonul be a városi vezetőséggel az avatandó díszpolgár. Hiszekegy...
Dr. Krátky István polgármester a 12 éves határozatot Ismerteti és az Idők forgását, melyek a legszebb alkalomra, a húszas hősi szobor ünnepére halasztották az avatás ünnepségét.
— Azóla 12 év telt el, — mondotta — megváltoztak az Idők, de nem változtak meg az eszmények, nem változtak meg a jó, derék polgár fogalmához kapcsolódó képzetek. Ma bálványozott mértékben van szükségünk azokra az erényekre, azokra a jellemvonásokra, melyek a haza iránti kötelességteljesítés előfeltételei, fokozott mértékben van szükségünk polgárokra, kiket példaként állíthatunk magunk |elé. Ezek az erények, e>ek a jellemvonások emelték Nagykanizsa polgárainak díszévé nagyméltóságodat, ezek mutatnak nekünk Irányt a maj nagy ujjáépitkezésben Mindnyájan érezzük ma Is. hogy a 12 év elöli megnyilvánult akarat a nagy magyar hadvezérnek, a vlléz honvédnek, a közélet odaadó munkásának, a szivünkhöz nitt embernek, a hazaszeretet és kötelességteljesítés példaképének, a közszeretetnek örvendi polgártársunknak szól. (Zajos, hosszú taps.)
Dr. Hajdú Qyula
vm. Ib. tiszti főügyész, városi képviselőtestületi tag beszéde köveikezeit. A város közönsége nevében üdvözölte a város díszpolgárát.
— Az az érzelmi és ethlkal kapocs, — mondta — ami nagyméltó-ságod és a város polgársága közt kifejlődött, az érzület és életfelfogás azonosságán épült. Hűséggel és szeretetlel gondolt vissza Nagykanizsa nagyméltóságod társadalmi köztevé-kenységére, mellyel ittléte idején a katonaság és polgárság testvéti jó-viszonyát ápolta, — i\' benső érdeklődésre, mellyel azóla Is sok eredménnyel tartotta meg érdeklődésében e város sonsát, — kárpáti harcaira, az égő hazaszeretet szent hevületében tanúsított haláltmegvetó bátorságára, — az összes katonai és társadalmi férfi-erényeknek magasztos harmóniában való egyesülésére, amiket ez a város, a Zrinyiek városa, diszpolgársága ajándékával óhajtott megbecsülni. (Taps, éljenzés.)
— Minden nemzetnek anyagi é i szellemi javain kivűl erkölcsi tőkéi is vannak a haza fogalmával kap csolalban. Ilyen erkölcsi töke a nemzeti élet legdlcsőbb mozzanatainak, a nemzet hőseinek kultusza és a? ebből táplálkozó nemzeti dics-vágy. A nemzet ereje — ezt semmi történelem-filozófia meg nem döntheti — erkölcseiben rejlik. A népek lelkében szinte Imádáslg ki volt fejlődve a hősök tisztelete. Végig reszket ez évezredek történelmén. Egyes fajok, nemzetek dicsőséges erényei fejlődtek ki, rakodtak le egy-egy hős körül. Ilyen hőse sok volt a magyarnak. Ilyen hőse a magyarnak nagyméltóságod. Kifelé kardunk volt, befelé az állam-rend biztonsága, támasza. (Zajos éljenzés.)
Katonai erényei méltatása u!án
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
rét. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. ni. 4ue. int
1930. junlm
így fejezte be:
— A magyar nemzeti géniusz lobogott nagy méltóságodban. Ennek útja pedig egyenes: mindig a nemzet szivébe vezet. r
A díszközgyűlés felállva, hosszan tapsol, éljenez. Római patrícius vágású, nemes arcán megilletődött mosollyal feláll
Szurmay altábornagy, átveszi a polgármestertől a díszoklevelet (NoH József gimnáziumi rajztanár gyönyörű, művészi munkája) és áll és áll és a taps zug és az emberek leikél az egy emberre, a „több, mint a többC-re koncentrált szeretet meleg hulláma fogja össze egyetlen akarattá. Végül szóhoz jut az ünnepelt Is.
— Mint viharvert, öreg tölgyei a tavaszi napsugár, ugy érint engem ez a mai díszközgyűlés és benne Nagykanizsa nemes gesztusa. Én az öreg katona Igaz szivével köszönöm ezt az egészen különös kitüntetést Nagykanizsa közönségének...
— Régi ka\'onal közmondás: .az ezredparancsnoknak két boldog napja van, az egyik, mikor kinevezik azzá, a másik, mikor felmentik alóla." Az első boldog napom nekem is megvolt. Hiszen több állomás közül mi-gam választottam ki Nagykanizsát. (Taps.) A második .boldog nap" számomra nem volt boldog. Nem szívesen mentem el Innét, ahol ezredemmel, a várossal és a környékkel olyan harmóniában dolgozhattam és ahol olyan jól érezhettem magam. Az én második .boldog nap\'-om: a mai.
Itt azlán a katona-pályára tér a szava. A háborús múltra. Tanulságokra. Nemes, mélyen, őszintén emberi tanulságokra. Hogy mit jelent a felsőbb parancsnokságnak a legénységgel való érintkezése, annak emberi, lelki ügyeivel való törődése, bánásmódja. Hogy mit jelent az igazságos érdem jutalmazás. És hasonlók.
— Sokat jártam a frontokat Nem az árok-ásásról, nem a drótakadály szabályosságáról faggattam a katonákat. Azt megcsinálta ugyls jól, mert érdeke volt, hogy jő legyen. Az otthonról kérdeztem, az asz-szonyról, a földről, az állatokról. Amit tudtam, elintéztem nekik. Ha érdemes volt rá, szabadságot Is, kitüntetést Is, mlaére-jutást, a tábori lelkész vigasztaló, erősítő szavát. Ahol lehetett, fürdője, srórakozísa, sőt — mozija volt a katonáimnak.
Ahogyan elmondta mindezt s ahogyan epizódokkal illusztrálta, megdobogott rá minden ember-szív és minden agyon átsuhant valami elkésve is jóleső melegség. Ilyen valami: .Istenem, ha velem Is Így bántak, törődtek volna...!" Igen ., volna... a magyar katona kezéből a fegyvert talán sohasem üthették volna ki aljas kutmérgezök...
— Arra senki sem gondolt, — folytatta — hogy annak a katonának lelki szükségletei is vannak, mert ember, akinek vallása, családja, érzései, panaszai vannak. Csapataimat velem nem csak a tűz, a vas, ű vér, hanem a szív szálai Is összefűzték. (Hosszú, zajos taps.) Viszont azlán csinálhattam is a csapataimmal, amit csak akartam. Hit ez a magyarázata a katonai sikereimnek. Ez az igazi érdemem. A többi... (Zajos taps.)
— A mostani honvédség vezetői a régi iskolából valók. Ebből az iskolából. Azok is igy csinálják. A mostani honvédséggel lehet is majd eredményeket elérni. Ha...
Végül újból a köszönet benső, meleg hangjával, élete legszebb em-
l3$0. juniua
lékeként aposztrofálta a mai napol és hosszú, lelkes óváció közben a díszközgyűlés véget ért.
Egész katonát és egész emberi
2A1.AI KÖZLÖNY
avalolt Nagykanizsa díszpolgárává. Nem viharvert, öreg tölgyet, hanem W "i. egy szebb, egy emberibb szellem diad Imas, ultCiO titánjai.
Théaire paré a Városi Színházban
Hősi neve és küllofája: — erre a kettőre legbüszkébb a magyar. Ennek a kellőnek jogán perli vissza a történelem legvanaálabb igazságtalanságát.
A hősi névnek áldozik Nagykanizsa ezen a két napon, de nem felejtette ki belőle a város kulturális arzenáljának kincseit sem. Felvonultatta illusztris vendégei és a város közönsége elölt zenében, dalban, Irodalomban, színészetben Nagykanizsa értékeit.
Fényes théaire paré volt a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészet! Kör rendezésében a 20-as szobor alap javára lefolyt mű oros estély. Ott volt a szőnyeg- és virágdiszes páholyokban Szurmay Sándor és a többi katonai méltóságok, a város és környék notabililásai, a honvédtisztikar, nagyszámban a 20-asok és a város közönsége.
A műsort a szimfonikus zenekar nyitotta meg, Vannay János zen.-szerző, zeneiskolai igazgató vezetésével. A zenekar llerlioz, pompás hangszerelést) Rákóczi induiójival, bemutatkozó koncertjének meleg fiko rét látta viszont ezen az estén. Széli József, volt 20-as tiszt, a Szinész-egye8(ilet szlnliskolájának tanára Dávid: .István viléz" c 20 as versét és a .Vak katona" c. faját költeményét szavalta a művész biztonságával és finomságával.
Kerekes Irén, a városi zeneiskola tanára Liszt versenytanulmÍnyt játszott. Sirt, dübörgőit, zsongott, kacagott a zongora a keze alatt. Komoly, nagy művész-siker voli. Zajos elismerés, többszöri függöny elé hivás honorálta Garal Margit, a zeneiskola tanárának elmélyedi, gyönyörű gordonkajálékál, Popper .Magyar ábránd\'lát, aminek művészi értékét Vannay János zongorakisérete emelte.
Nagy sikerrel került színre dr Szabó Zsigmond vm. Ib. főorvos látványos Irredenta Jelenete, ami alkalmi hangulat-hatásokra építve g orifikálla a 20-as hősök emlékét. A két szereplő, vitéz Bánky és Sármássy, a színtársulat tagjai jelesül oldották meg feladatukat.
Vau Irma, a színtársulat tagja, Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztőjének költeményét szavalta komoly drámai elmélyüléssel, nagy sikerrel. Az Iparosdaldrda énekszámai Vannay János karnagy vezényletével értékes betétei voltak a
la délntán 5 órától
■ Polgári Egylet karthelyiségében
katonazene-hangverseny
Színház után meleg konyha. Legjobb tájborok és frissen csapolt sör. Abonensck felvétetnek.
Füredi Gyurka éneke* cigányprímás zenekarával minden eate muzsikál A n. é. közönség szíves pártfogását kéri
tisztelettel Szita Márton
wr vendéglőt.
bemutatott darabnak. Nemkülönben a színtársulat Zelenay és Kcllner táncospárj-.inak magyar-lánca. A killlnö .katonazenekar kísérőzenéje, 0. Nagy Tibor szintezi karnagy vezetésével, a hatás\'.s, szines, szép rendezés, ami vitéz Jakabfy rendező munkája, a nagyszerű 20-as szobor díszlet, ami Fekete Ferenc kanizsai festőművész munkija, — mind jelentős részei vollak a bemutatóit irredenta játék sikerének. Dr. Szabó Zsigmond szerzői a közönség lelkes
tapsa hívta a függöny elé. *
A 20-as ünnep-sorozat első napja bajldrsi vacsordval ért véget a Korona keiljében. (bl)
Kárpáthy Kamilló
az uj honvédfőparancsnok
Budapest, május .Hl Horthy Miklós kormányzó a Jánky Kocsárd lovassági lábornok lavoza-sival megűresedelt honvfdlőparancs-noki méltóságot értesülésünk szerint betöltötte és uj honvédfőparancs nokká Kárpáthy Kamilló altáboina gy it, eddigi honvédgyalogsági szemlélői nevezte kl. A kinevezés való-szlnü\'eg holnap jelenik meg a Honvédségi Közlönyben és az uj főparancsnok hétlön délelőtt veszi át a lőparjncsnokságot.
dolgozok cipője
I a. /»íáníifiicOi-n.
1 "hu^v-ct kojy fifHX^Zl- O,
I LMt-ÍL. nvf^c,
I fiT^H a. y (Lo+xif VOp&C í* usra-4 W< <m«»
ÍCXW.
időjárás
A nagykanizsai tnelcaroló|(lal mig-tlgyelö Jelentések i szombaton a ht\'mirlik-let: ::eKüel / iniv +22, délul-ln 1 órakor +28 ». este 9 ómkor + IH
FtlMul: Reggel tiszta, d Ibin lelhíls, eile tiszta
SUllrony: Regvel és délben éizak, eile észak-ele I izél.
(Éjszakul nUMJeknUt) A Ma t»oro lógta! Inmist Htt 10 érakor ia-
lontl i Túlnyomóan ftlhés, OSB* padékrn haiti IdS >*rhat«, néni höaQlyadaaaal.
1860-1930.
Singer József és TArsa
70 éves divatáruház jubileumi nyári vásárát, máris tömegesen keresték fel.
Rendkívül olcsé árakl
Egy kertész leszarta feleségét, majd elmetszette nyakát
Véi tócsában találtak rá a házaspárra — Állapotuk; Igen súlyos — Régi családi viszálykodás okozta a tragédiát
Tapolc, május :il Vér.-s családi dráma játszódott le Tapolcán a fűrésztelepen. Király József kertész leszúrta feleségét, majd önmagába szúrt. Mindkeltőjüket súlyos állapotban szállították a tapolcai kórházba.
Király József Balatonkajáron kertész. Oda vitt el feleségül ezelőtt nyolc évvel egy tapolcai leányi, a fUrésztelepI bakter gyermekét. A
házaspárnak három gyermeke született, de az évek folyamán a viszony mindjobban elmérgesedelt közöltük, a gyakori családi viharok minduntalan atra vezetlek, hogy a fialalasz-szony haza utazott szülei lakására. Egy hónappal ezelőtt a legkisebbik gyermek rámászott az égő tűzhelyre és szénné égett.
Ekkor a gyermek anyja elkeseredé-
sben ismét hazament szüleihez, de az ara érte jött és visszavitte. Királyné alig maradt két napig az ura házánál, újra csak haza utazott Tapolcára, de ezúttal elvitte magával egyik gyermeket is. Király felesége után ment tegnapelőtt és kérlelte, hogy térjen vissza hozzá. Az asszony nem volt ha|landó. Király József még másnapig ott marad! Tapolcán és fenyegette feleségét, hogy ha nem tér vissza vele, borzalmas dolgot fog cselekedni. Fenyegetését tegnap délután be is váltotta. Mikor az asszony visszautasította a két nap óta kérő férjét, az
előrántotta zsebkését, többször felesége mellébe dOfte.
Csodák csodája, hogy a három szúrás közül egyik sem érte a szivet. Ezután magával akart végezni, elmetszette a nyakát,
Öngyilkosság* azonban nem
slkerOlt Az asszony szülei találtak rá a vértócsában fetrengő házai párra. Azonnal kórházba vitték őket. Mind-kellőjük állapota súlyos és életveszélyes. Különösen az asszonyért aggódnak az orvosok, mert az egyik szúrás közvetlenül a szív mellett hatolt a mellbe.
A csendőrség megindította a nyomozást és amint felépül Király József, a merénylő férj, azonnal letartóztatják.
Magyar url családi üdülő Olaszországban
Enkelhardt pensio LAURANA (Abbaila mellett) VIHa Igtl Újonnan minden kényelemmel berendezve. Saját strandfürdő, árnyas kert Kltünö magyar háilkonyhs.OlcsA árak Felvilágosítást ad Enkelturdtné Budapest, IV.. Véd-utca ll/b. n»7
Lívia leányotthon
Balatonmáriafflrdón.
Nyitva junius 15-től szept. 15-ig.
Ellátás heti 40 pengő.
Német társalgás, felügyelet.
Székelyné, Nagykanizsa,
Eötvös-tér 15, >síj
4
ZALAl KÖZLÖNY
1030. [unlus 1.
A parlament Jnolas 4-én tiltakozik Trianon Igazságtalansága ellen
Wekerle tanácskozásai a gabonaérdekeltségekkel —A választó kerületek uj beosztásával negyven kerület megszűnik
kereskedelmi cég képviselője vett
részt. A tárgyalásokat hétfőn folytatiák.
a völa*x/óKcrtUcíe1c u/ be-
Budapest, mi^ás 31 A képviselőház junlus 4-iki ülésén a trianoni békiszerződ ís 10. évfordulóján a parlament minden pártja dokumentálni kivánji, hogy a trianoni békeszerződés Igazságtalan volt és azt nem tekinti véglegesnek. A tervek még nem alakultak ki véglegesen. Hir szerint az Összes pártok megegyeznek abban, hogy amennyiben Apponyi Albert felszólal, ugy ez lesz az egyetlen felszólalás, mert abban minden párt megegyezik, hogy Apponyi Albert gróf felszólalása a legimpozánsabb manifesztációja lenne a nemzet közhangulatának. Az Ülés gyászjellege abban nyilvánul meg, hogy a képviselők sötét ruhában jelennek meg a Házban.
A péa*Ugymlal*stler tárgyalómat a ffabonaMtoremkcttclmí énlekeHségelrkel
Hudapeat, május 31 Wekerle Sándor pénzügyminiszter ma megkezdte tárgyalásait a gabona-kereskedelmi érdekeltségekkel. A tanácskozáson a lőzsde részéről Frey Kálmán és néhány nagyobb gabona-
vöIa*xíóKcrlllcietc OAXíósa
Budapest, május 31 A választókerületek uj beosztására vonalkozó javaslat szerint körülbelül 40 választókerület megszünix és a képviselők száma 215 lesz.
Zil/uiiy mlnlucter WlndlacO-gratx rcOabUI/ócIóa tlgyéröl
Budapest, május 31 Zsllvay Tibor Igazságügyminisz-ter ma nyilatkozatot tett közzé a Windischgratz Lajos herceg rehabilitációs ügyében május 6-án a képviselőházban adott válaszával kapcsolatban, amelyet félreéltettek. Válaszának lényege az volt, hogy a királyi bíróság Ítéletét nem érintheti semmiféle becsUlettlgyl eljárás. A bíróság Ítélete jogi vonatkozású és kötelező ecejll, mig>« jury az egyéni becsület kérdésében /fgialt állást, tehát magánérdakü . é» nem. közjogi, hanem társadalmi jellegű. \'
Gráf Zeppelin borxalmas vl&arba KerUlt,
de slherlllt CakeOuraiban lesxállnla
ugy dobálódzott mint a hajók a legnagyobb viharokban a tengeren. Azonban senkt sem betegedett meg és nem érte kár sem a léghajót.
Két peicccl a viharzónába való bekerülés után rádlógramot kaptunk a washingtoni meteorologiai Intézettől, melyben jelezték, hogy viharra van kilátás. Pernambucóhól Lake-hurstba és nem Havannába mentünk, mert Cuba felett erős ellenszéllel kellett volna ismét megküzd-jünk és üzemanyagunk sem lett volna elegendő. Holn.p reggel utazunk Vissza Sevillába. Eddig 13 ezer tengeri mérföldet téliünk meg és 204 és fél óráig voltunk levegőben.
Ncwyork. május 31 A „Oraf Zeppelin" néhány perccel fél I óra előtt simán leszáll Lakehurstban, amerikai idő szerint reggel fél 7 órakor.
t-akehurst, május 31 (É)szakal rádiójelentés) Dr. Ecke-ner n.egéikezése után a következőket mondotta az újságíróknak:
— Tegnap este fél 7 órakor a .Oraf Zeppelin" olyan viharba ke-lUlt, amilyent még nem értünk meg. Negyv^iikiloniétercs szél, majd hetvenöt kilométeres szél ellen kellelt küzdjön a léghnjó. A „Zeppelin"
Golyóscsapágy
képviseletet bizományi kr.kstUI és
motorkerékpár
képviseletet NagykaaiaaAa létciltenénk.
Jó boolUiu céqrk ajánlstit kéri: Vécsey Jenő oki. gépészmérnök Kereskedelmi és Ipari R. T. Budapest, VIII., KtasUcIt-u II.
A budapesti érseki Kath. Reálgimnáziummal kapcsolatos
most vételnek fel bennlakó
növendékek. Buda legszebb villanegyede (11., Keleti Károly-utca 37. sz.) Kérjen prospektust!
A rendőrség elfogta a Leszámítoló Bank tolvaját
A bank egyik tisztviselője segitő-t.trsa volt a merész tolvajnak
Budapest, május 31 A Leszáini\'.oló Bankban történt 160.000 pengős rablás álaios tette sét a rendörségnek sikerült Kocsis János 19 éves munkanélküli aszlalos-segéd személyében elfogni. Kocsis a rendőrségen bivallolla, hogy Czinóber Józsi f, a bank lisztviselője öbszejátszo t vele. Már a mull hónapban próbálták kirabolni a tankol, de akkor nem sikerült. Az elrablott pénzl a delektivek 400 pengő híján megtalálták a Remete-utca 3. sz. ház padlásán elrejlve. Czinóber Józsefnek sikerült megszöknie. Országosan körözik.
Printa aelysm hariany
■ hibátlan, reklámár p 2 95 Selyem nadrág hibátlan, reklámár p 2*25 mS boka alourral, reklámár .250 Selymes soknlk, reklámár 851111. Divat nyakkendő reklámár p 1*35
EHREaSTEIM EHREH8TEIN
EHRENSTEIN EHRENSTEINné.
Fó-ut II. Mám.

A vizsgálóbíró letartóztatta Tibenszky törzsőrmestert
„Miért akarla maga megölni a feleségét?" — „Azért, meit akartam I" felelte a vizsgálóbírónak — A rablátus ember nem folyamodta fel letartóztatását
Nagykaolzsa, május 31
A .Zalai Közlöny\' tegnapi cikke, amely részletesen beszámolt a Katona-réten történt véres családi drámáról, általános megdöbbenést keltett az egész. városban. A kalonaréliek Tibenszly ny. honvédlörzsőrmester-ról azt beteélik, h >gy nem beszámítható. ünnek azonban ellentmond az annak idejéig foganatosított elmevizsgálat, mikor az orvosok megállapították róla, hogy igenis épelméjű. A kompetens bünügyi közegeknek az a felfogásuk, hogy Tibenszky törzsőrmester nem elmebeteg, de fékezhetetlenül vad, durva, erőszakos és brutális természetű ember.
Tibenszky az ügyészség fogházában nagyon egykedvűen viselkedik és a lelkii>meretfurdalás vagy sajnálkozás legkisebb jele sem vehető észre rajta.
Dr. Almássy Oyula kir. törvényszéki vizsgálóbíró a brutális embert ma délben kih tllgalásra maga elé vereltet\'e Szuronyos foghízőr ciö-sen vasban hozla fel a rabiálus férjet, kinek kihallgatása másfél órán ál tartolt.
Almássy vizsgálóbíró kérdéseire beismerle teliét és elmondolla az egész véres családi diáma lefolyását. Szav.iiból arra lehel következtetni, hogy Tibenszky rendkívül f-liékeny természetű ember lehetett. Mikor a vizsgálóbíró megkérdezte tőle, miért
követte el tettél, azt válaszolta : — Azért, mert akartam I A kihallgatási jegyzőkönyv felvétele után dr. Almássy kihirdette Tibenszky előtt végzését, mely azerlnt letartóztatásba helyezi.
Tibenszky nem folyamodta fel a vizsgálóbírói döntést, hanem tudomásul vetle azt Igy ügyének fótár-gyalásáig fogva marad.
A brutális ember áldozatának, a feleségének állapota változatlanul súlyos és aggasztó. A kórház orvosai minden! elkövetnek megmentése érdekében, azonb 111 az eddigi szimp-tornák szerint kevés remény van rá.
Értesülésünk szerint a vizsgálóbíró elrendeli Tibenszky elmeállapotának megfigyelését.
Amit Itt asersllak, marmU fon a iHtromban.

oo<
m
ÁS fllskxftsM
FLY-TOX
é modora rovarirtó**exok
királya
megöl
■•fyat, rwalyt, ssdayeflel, |MlMk<l, a»lkk..»m,
hangyát, bolhái, MtOt rik.
4b aiok potí II, Illatra lárváit

Ptoiptktiiil klrimtr* kiJd ■ ■ imlbltna
lladit<cat, V., Nádor KCt M. Tdclí. i L. «S-B

ig38. lunim 1.
nittzliizuiáttiii.
IKITISIBIIII IEIIBI FgA tzunui NMm
« iié»ÜM. u „Sütt-f*4
_____ Kapható: Nagykanizsai
Fate ep és Építési Anyagkereskedé*, Hoftmsun BéU és Társa, Nagykanizsa.
1929. elején elkövetett gyilkosságra derült világosság
A két gyilkos asszonyt letartóztatták — A tettesek beismerő vallóméit tettek
Drávataraásl, május ül Még a mull év elején történi Drávatamási községben, hogy Balla Józselné és neveli leánya, Farkas Ferencné, valamint a velük közös háztartásban élő Pelrics Jánosné elhatározták, hogy az állandóan veszekedő Balla József gazdálkodót elteszik láb aló\'. Az asszonyok először
maszlagos nadragulyával
etették meg Balla Józsefit, majd aszpirinnel és gyufaoldattal kísérleteztek. Amikor Balla néhány rosszulléttel megszabadult a mérgezési kísérletektől, az asszonyok egy éjsiaka égö parazsat átlltot-
széngáz
tak az Oreg gazda ágya mellé, akit reggelre a szé megölt.
A halottkém végelgyengülést állapított meg a halál okául és így Balla Józsefet eltemették. A bünügy azon ban kipattant olymódon, hogy Pelrics Jánosné elvált férjétől és a férfi, aki jelenleg Pécseit borbélysegéd, följelentést ett a pécsi államrendőrségen. A rendőrség Pécsre kísértette a férjgyilkos Balla Józsefnél, valamint a följelentő feleségét, Pelrics Jánosnét. akik beismerő vallomást tettek.
NAPIREND
Junius I, vasárnap
Római katolikus: Exsudl. Hroltil.:
PKms-W. t*»»*Ha: Slván hó 5.

URÁNIA MOZdÓ. .Titkol pirancs", írima > kémek viUgibSl 8 l<|cictb:n. Kiegészítő müior.
Oyóiryizeiiárl illeti szolgálat: I. hó végéig a Merkly Belus gyógyszertár.
QflztUrdí nyitva reggel 6 Ólától este 6 ódig (bétfO, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel.: 2—13.
Juniua 2, hétfő
Róm. Itatollkui: Er«zm. vt. Proteit: Anna. Izraelita: Slván hó 6.
URÁNIA MOZQÓ. .A győnáil Htok ■zentlége\'. Splelman Józief|ezsults atya világhírű regénye nyomán
ZALAI KÖZLÖNY
NAPIHÍREK
Isieni Jkeresölc
Irta: MÓRA LÁSZLÓ
A bánat földje most az én Hazám... Az Ur akarta és ránk szállt az éj. Hár süt a Nap a Mennynek karzatán; Nekilnk a nap/tat is csak kínos éj. Nézünk s nem látjuk, merre hul a fény ? A függöny lehúzva ablakunkon Szivünkre szürke pókháló tapadt... A tervünk terv, az álmunk könny maradt.
A bánat földje most az én Hazám. E ránk szállt éjjel sziveket tapos. S ha zug a szél, a szivünkbe sikoltja: Nézd, székely könnytói vérzik a Maros. A búzaföldek bus kalász-szemén A harmat nyög jaj nem értem én Mi van e néppel évek óta már ? Nyugatra néz és napkeletre vár. Ml van e néppel évek óta már ? Szemén a könnycsepp: mind megannyi jaj... Szivében átok a dacos, vad vihar
A bánat földje most az én Hazám. Árnyékot termő Nap jut csak nekünk, S kik benne élünk: század-koldusok Vagyunk s kisirt szemmel csak megyünk, De kéregetni nem tudunk soha I (megyünk. Nem alamizsnát koldulók vagyunk, Nem emberhez szól a ml sok jajunk. Csak egy az, ó az, aki kell nekünk:
Istent, hogy megmutassuk sok nyitott sebünk S a korbácsot, mit rajtunk tövig nyilttek Pribékjei a mér he! ellen bűnnek Mi igazságos Istent keresünk, h irályát a haj na Ipir kadás nak, Hogy vetsen véget e bus éjt szakának, Hogy szent kezével gyújtson uj napot S legyünk a régi, boldog magva, ok I
— Szent Imre ablak a gimnáziumban. Tudósítónk Jelenti: A keszthelyi premontrei gimnáziumban csütörtökön délelölt szentelte fel Gergye Ipoly csornai prépost a hatalmas, művészi kivitelű, hármas Szent Imre ablakot, Relschl Imre városbíró többezer pengő értékű ajándékát. Megelőzőleg a gimnázium sikerült műsoros Szent Imre ünnepélye volt a régi Urániában.
VóaárolfunK IHOon, ne kUId-fUU pénmttnlteí iOmoonbc.
CSÍNOS GYERMEK-TISZTA RUHA - ANYA BÜSZKESÉGE!
Minden szüló szereti, ha gyermeke csinos Ez sok gondot, költséget jelent, meri a kis rakoncátlanok nagyszerűen értik, hogyan lehet a legtisztább ruhácskát Is nár perc alatt piszkossá tonnl.
Aki azonban Lux-ot használ, annak sem nem gond, som nom költség a gyermekét mindig szépen látni, mert amit a kis angyal bepiszkít, azt pár p-\'c alatt ismét csinossá, tisztává. uj|á teheti. Lux használata megtakarítást jelenti Ooldberger-Bemberg Is Lux-ot a|ánl Parlsetto te ősz-szea u] gyönyörű kreációi mosásához.
Csak a M dobóiban — omII nytfpo H ktmfm árulnak, at rum Lux I
«■=> Esküvő. Rosenberg Juci Nagykanizsa és Székely Lajos banktisztviselő Budapest ma, vasárnap délután 1 órakór tartják esküvőjüket a nagykanizsai izr. templomban. (Minden külön értesítés helyeit.)
— Ha fá| a teje és izédül, ha leltsé-get, bélUgalmat, gyomorégést, oldalszurá.t, mellszorulást éa szívdobogást tlez, igyfck minél előbb valádl „Ferenc Jözst/" keserít-vliel.
A SINGEK >\\ARRÓGÉFEM
HátaA\'LEOJOBBAK I
Nyáron viseljen
Turul sandolette-ot,
mely megkíméli lábait!
Divatszinekben kaphatók a
TURUL CIPŐGYÁR
fiókjában
Főút 12. stám alatt.
Tennlsz cipők, szandálok, gyermek fehér, lakk és drapp cipők, „Dorco" gummitalpu cipők nagy választékban.
— DV dalosok záízlósüentelése. A Dana—Száva-Adria Vasúttársaság budapesti alkalmazottainak dal-és zeneegyeslllete május hó 25-én tartotta meg fényes külsőségek közölt Pogány Sándor m. kir. kormányfőtanácsos, vezérigazgató fővédnök-ségével zászlószenteTő ünnepélyét. A zászlóanyai tisztséget a fővédnök neje, Pogány Sándorné töltölte be, az ünnepélyes szentmisét és a zászló megszentelésél dr. Nemes Antal püspök, pápai prelátus celebrálta a krisztinavárosi templomban. Az egyházi szertartást díszülés kövelte énekszámokkal, szavalatokkal és a zászlószegek beveré8ével.
"-> Kitűnő német szemüvegek orvos! receptre és recept nélkül legolcsóbban Zsoldos Oyula órás, ékszerész és látszerésznél kaphatók Főút 14. Biztosító palota. Szakszert! javítások.
— Méo nem volt Ily mxép Mtf-Dyegkéascletcm,
«J//8n el éa pyOimtUtpim mjri aarta asuinyegcl a I«oaM»-bolt, I*oolc«4 bbak 4af*tc.
— Felhívás a fiatal írókhoz. A „Ma-
F\'yar Magazin" szerkesztősége ulnbb chotőséget tár tilt a vidéken élő fiatat Irők előtt olymódon, hogy az eddiginél bővebb torét enged át részükre a Inp hasábjain. — A szerkesztőség felhívja tehát a vidéken élő fiatul magyar írókat, hogy eddig meg nem Jelent novelláikat stb. küldjék be n „Magyar Magazin" szerkesztőségébe. A kiválasztott novellákat sorrendben lekilzll, hogy ezzel Is buzdítsa az Ismeretlenség homályában rejtőző tehetségek. Minden szerrő választ kap kéziratára a „Ma-
f:yar Magazin" postarovntábnn. A kéz-ratokat Hudapeat, V. Szlgot-utca 2(1. címre küldendők.
Költözködés miatt
60 napos rendkívüli olcsó árusitást rendezek
Menyasszony divatáruház
Korain Jenő Bagykanizsa, Deák-tér I.
/Al-M KÖZLŐNy
Leendé anyáknak kellő figyelmet kell fordilaniok arra, hogy bélniii-ködésük rendben legyen, ez pedig a természetes „rerenc lózsel" keserdviz használata által érhető el, Nőorvosi klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a valódi Ferenc Jó!S«t vizet, mert könnyen bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. A Ferenc József kcsertlviz gyógyszertárakban, drogériákban és fllszer-Uzlctekben kapható.
Xalaiüeyye u/ vltéxel
A pót-vltéxavatúson 1 tlsxtl és 12 legénységi dllományut avatott a hormányxó vltéxscé
Nagykanizsa, máJuH :tl Május 25-ikén a királyi várban voli a pót- vitéz;.válás, melyen a kormányzó, mint a vitézek főkapitánya azokat az érdemes férfiakat avatta vitézzé, akik óz eddigi avjt.\'is\'ól valamilyen okból lemaradlak.
A vitézzé való avatás során Zala-megyéből a kővetkezőket ütötte vitézzé a kormányzó kardja: Tiszti vitéz: vitéz P<illaghy ny. tábornok (Szepezd). Legénységi vitézek: Hajgató Gáspár v, népfk. tiz. földműves (Zalaboldogfa), Nagy Antal v. t. Ilz. földműves (Mumor), Bujdosó György várományos (Zalaegerszegi, Czár László várományos (Zalaerdőd), Hompó Líszló várományos (Nagy-rada), Kardos Imre várományos (Hegy magas), Léránt József várományos (Gógánfa), Sélley Antal várományos (Zalaislvánd), ifj. Szenle József várományos (Alsózsid), Pető János v. t. szkv. földm. (Hévizszenlandrás), (Ji-hás |4nos v. e. é. ö. fiz. postamester (Karmacs).
Meleg Idők Járnak I
VlgyAzzotl busám sitt\'uégteté\'iek beszerzésénél
A Heroeg Esterházy Htuárugyár ké-ííllményei megHihatók, linónak.
Gvárte\'ep ; K\'puvár, S>proiimf|íy«.
ÍB79
Dr. Kretsler József Uyyvétd a lábát törte Budapesten
Nagykanizsa, május 31 Dr. Krelsler József ügyvéd, a Nagykanizsai Takarékpénztár elnöke bankügyben tegnap felutazott Budipeslrc. Délután így pénzügyi tanácskozáson v^tt részt a Pesti Migvir Kereskedelmi Bankban. Estefele ért véget a tanácskozás és ekkor lőrtént a súlyos balcsel. Dr. Kreislcr József ügyvéd a bank tanácskozó terméből kijövet elcsúszott a folyosón és oly szerencsétlenül esett el, hogy lábát törte. A baleset a bank vezetői között nagy megdöbbenést kellett. Nyomban intézkedés történt, hogy a súlyosan sérült ügyvédet autón a Park-szanatóriumba vigyék. A szanatóriumban azonnal megröntgenezték az eltörölt lábat és ezután gipszkötést alkalmaztak. Dr Kreisler ügyvéd a balesetből kifolyólag több hétig kénytelen az ágyat őrizni a szanatóriumban, ahová családja már szombaton reggel felutazott. A balesetről szombalon értesültek Nagykanizsán az emberek és a közszeretetben Pó bankelnök balesete iránt a legszélesebb körökben nyilvánult meg igaz rrszvvt.
Uáüió legolcsóbban
S&abó György Rdoio-
lahuratorlumdban Wut .\'1. uilvar.
— Az Ipartestölet felhívja 1.-ig jajt, hogy a 2<) as hősök emlékszobának lelep\'ezési ünnepélyén va ó részvéld céljából mi ilélelőll 10 /ra-!<or a.; iparv-Kllel helvis\'g.\'hén pontos-in és minél nagyobb számban meglel ".ni szíveskedjenek, „hoinm .-. Icsltlleli /ásíló al.nt vonulunk f: I az ünnepélyre. Vezetőség.
—■ A pogányszentpéterl önkéntes tűzoltók junius 9 én, pünkö-d másnapj\'in déután 2 ó\'akí>r junia:ist rendez a kö/ségi erdőben.
Füstölt husáruk
nyers és főtt állapotban, felvágottak, hus- és
pástétoin-konzervek mindenkor bizalommal vásárolhatók, virstli, parizer és szafaládé friss állapotban naponta reggel 8 órakor érkezik
Herceg Esterházy itfusUzletébe
Kazloczy-u. 2-
Telefoni S-B3.
Kertmegnyitás!
Kertmegnyitás!
Ma vasárnap
disznótoros vacsorával kertmegnyitás
a Wollék-féle vendéglőben,
ahol kiltlnő pogányvári és bilatonfüredi borok, frissen csapolt sör. Állandóan kitűnő ozaonnák An vacsorák
szolid árak mellett kaphatók. Abonensek I -élői jutányosán felvételnek.
Szíves pártfogást kér E
Woiiak Jenő vendéglős.
1930 junius 1
10
NAPI INGYEN
bemutatás 1évijótállá5
INGYEN
élet, baleset, tűz biztosítás
PIHIIILIIPS
»MODEPNVEVŐ«
KÉRJEN OKVETLEN FELVILÁGOSÍTÁST BÁRMELYRÁDIÓ SZAKÜZLETTŐL
Minden ember saját szerencséjének kovácsa. Próbálja ki szerencséjét, hátha önt választotta ki i véletlen és egy csapásra boldog (s gondatlan lesz. A kockáz it 3 pengő, a főnyeremény 30 000 pen^ő. Figyelje meg lapunk mai számiban meg|e-lent jó\'ékonjcélu állami sorsjllék hirdetési.
— Iskolai belratások Ideje van. Figyelmébe ajánljuk a budapesti Rákóczi-Kollégium mai hirdetését.
Musiollnl háborús naplój*. Benlto Mussollnlnek, a század nagy államtér-fiának háborún naplóját pzori\'/.te inog a 8 Omi Uj*iv es annak \' fordítását közli Junius l lói naponként rengeteg Illusztrációval. Izgalmasabb olvasmány ez, inlnt h legmodernebb regény.
Tüdőbetegségek eredményes gyógykezelése az Erdei Üdülőben, Budakeszi, Erkel-ulca 24 Olcsó árok. Felvilágosítás, prospektus. Budapest, V., Pannonia-u. 22, földszint 4. Tel.: A. 136—39.
IWargift-fUrdő
Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig ™
Mán^ny kádlflrdő fűtéssel P 1\'50 10 jegy veielnél......Pl —
tfténybcvcllctlk t<yeillletck. vallautok Is.
Tyukszenwagás......P — 40
Ma.-zirozas........P — 30
- Agyonlőtte magát a fiatal vincellér. Varga Gyula liat.il vincellér Klsörsh .gyen öngyilkossági szándékból agyonlőite magát és azonnal meghall. Teltének oka isméi ellen.
- TalAitak az Izr. Iskola kiírül egy női retikUtt. Atvehotő a szerkesztőségben.
= Junius 15-lg lehet jelentkezni az orosházi országos kiállításra és vásárra. Az augusztus
14—21. kö.öll Orosházán tartandó országos jellegű Mezőgazdasági Ipari és Kertészeti Kidllitds és Vdsdr vezetősége a májúi 31-ig beérkezett nagyszámú jelentkezések alapján szükségesnek tartotta a kiállítás területének megnagyobbitását, ami viszont lehetővé teszi, hogy junius hó
15-ig jelentkezéseket még elfogadjon. Kívánatra a kiállítás vezetősége készséggel kUld tájékoztatót.
- Utazási hírek Május 2(1 tői kezdve Nagykanizsa és Szombathely között a 308. számú vonat menetrendjében II. fn III. osztáyu személykocsikkal személyvonat, mlg a 3211. személyvonat helyett slnautóhuiz-vonat közlekedik. Az utóbbi vonat csuk személyvoimtl It-lk osztály j menetjegy váltása mellen vehető Igénybe ów az összes menetdlj-kcdvezméuyek érvénytelenek. A Nemzetközi Irodalmi és Művészeti .Szövetség részérő a tludapesten tartandó kongresszus alkalmával wt százalékos nienetdljkedvezményt. engedélyezett. -Az odautazás VI. 1 — 10-lg, a visszautazás VI. 1-15 lg tehető meg. A menet-dljkedvezmény a kiadott „Igazoló Jegy" alapján vehető Igénybe. AzUHomásMiMe
Üzletem megszűnik,_____________
B ART A MIKSA női dfuatAruháza, Csengery-ut sarok
raktáromon levő áruimat minden áron árusítói
______ZALAI KÖZLÖNY_
SPORTÉLET
Budapest csapata 6:1 (3:1) arányban verte Varsó csapatát Bécsben
1930 lunius 1.
Atltléthoi IV |
ríento
Mosáshoz
persil
Fegyveres merénylet egy csenötírtírmcsier ellen
Zákány, máJiiH 31 Krdmer Ferenc gazdaember Drávafokon a Somogyi-féle knrrsmáhan mu\'slolt. Mulatozás k0;ben állítólag Tóth P^l csendnrPrme;!\'r megütötte Fii, ami annyira feldUltOsitelle, higv h^z^fíalsdt vadászfegyveréi:I. Krdmer nemsokára visszatéri, puskáját magávii hozván, majd kihivatta a vendéglőből Tóth őrmeiJert. Mikor Tóth kilépett a vendéglő a|ia|án, Krámer re^ emelte legyveiét és elsütötte. A lövés Tóth karját fúrta keresztül. A merénylő ga/dít letartóztatták. Klhillgalása alkalmával azt vatto\'ta, Itngy „csak meg akarta ijesztem" a esendőről mesteri. Krdmer Ferencet átadták az ügyészségnek.
— Felvétel a szemináriumba.
A veszprémi püspöki papnevelő-intézetbe felvételüket kérő ifjak vizsgálata |unius 30-án délelőtt 10 órakor lesz Veszprémben, a püspöki székházuan. A felvételre junius 29-én délután vagy másnap reggel kell \'jelentkezni az egyhizmegyei hivatalban Felvételnek arra alkalmas le-ientkezök a főgimnázium V., VI., VII., VIII. osztályaira és a teológiára.
Jtécu, május 31 (éjszakai rádiójelentés) A Hohe Waile pályán ma délután kezdődött meg a négy városközi mérkőzés, melynek első meccse líudapest— Varsó válogatottjainak találkozása volt. A magyar proli csapat 6: 1 (3: I) arányban fölényesen intézte el
Nagykanizsa, május :jl
A szezon utolsó mérkőzését jálsza itthon amatőrcsapitunk. E\'. a mérkőzés a helyezés szempontj mól a legfontosabb és egyúttal a kerületben a legszebb mérkőzés lesz, mert kél jóképességíl csapal l.tl .Ikozik egymással. Ugy a DVAC, mint az NTE csapata erősen ambicionálja a győzelmet, mert a győzte i maga niOgé szorítja a vesztest. Az NTE jól felkészülve indul a küzdelembe és ha kijálsza az utolsó kél vidéki mérkőzésen mulatod formáját, ugy minimális gólkülönbséggel győzhet. Honi pályán előszOr játszik az NTE sínéiben Kudich, a vissza am itőri-zált proíi-csaiár a balösszekötő poszton lg/ tehát az NTE a következő f-lállitásban játszik: Csondor — Cerján. Györgydeák — Wilhelm. Rltter, Radlcs — Antal, Kudich, Jakubecz, Púm, Oalogh.
A DVAC a tavaszi szezonban nagyon szépen szerepeli, ciak két mérkőzésen szenvedeti vereséget, a többit megny r e A vilog dolinán 3 játíko»:i szerepeli, akik S*lgói;irj )n-ban a Délnyugat—Észak válogatottban nagyon jól megálltak helyüket. Tippünk: minimális gólkülönbség/l NTF. győzelem. Bíró: Kaufnwnn.
a lengyeleket. Különösen a csatársor volt igen jó. A gólokat: Markos, Semler, Kossó, Semler, Markos, Markos, Drössler ruglák. Bíró: Cejnár. A magyar csapat legjobb emberei: Markos, Drössler, Semler, Korányi és Acht voltak.
Ifjúsági birókQldés:
Magyar-utcai pályán: tél 2 órakor Sörgyár—Attila. Biró: Birány. 3 órakor Húsos —13 FC. Biró: Flumhorl. r> órakor Haladás—77 FC Biró: Slern. — Teleki-utcai pályán: fél 2 órakor Teleki Bocskay. Biró: Lacken-baclier. 3 órakor Vasas—Kossuth. Biró: Németh. 5 órakor Ékszerész— Blstya. Biró: Szirtes. — Zrínyi pályán : 2 órakor Egyetértés—Zrínyi. Bíró: Izs\'-ik. — Kiskanizsán: tél 5 orakor Kisk. Levente—II. ker. Biró : Ló >1.
Jugoslavla—Hungátla 2:0 (0:0) (Belgrád). ___
Elemisták lorna-Onnepélye
Nagykani/Jift. május 31
A nagykanizsai elemi iskolák I. éí II körzete ma, vasárnap délután ■I órakor tartja torna-ünnepélyét a Zrínyi pályán. A műsor élvezetes és hasznos tornamutatványokat ígér és bizonysága lesz annak az intenzív és eredményes torna-oktatásnak, ami a kör/elek iskoláiban folyik. A gyakorlatokat katonazene kiséri. Belépődíj 20 fillértől I pengőig. Mérsékelt aru ;>utóbusz-járaiok 3 óra 20 perctől keidve.
URÁNIA
Juniua I., vasárnap
Titkos pnis
Dráma a kémek világából 8 fejezetben.
Kiegésxitíí mtísor.
Juniua 2., hétfő Juniua 3., kedd
A gyónási titok szentsége
Bpletmann Jó«««f jetsuila atya világhírű reijénYC nyomán — A IrRnagyobb é» leKUKCfázóbb katholttm film, mely szívbélit*\'kóló Ideretekten mutatja b« egy pap szenvedését a i;yóná<l litok megtartása miatt.
A r.*nét ke ivelő közönség régi vAgyAt trtkéloto-íí-n olégitl kl h közelmúltban megindult magyar kottaujHág, a Zeiu\'i Mn-iifin Havonta megjelenő számaiban mindig a lugfrixsebb <í hazai éa killTölfll zene«zAmot közli: dalokat, hangosfilm- ÓHBzInpadl slágereket, táncszámokat, magyar dalt. valamennyit zongorára, énekre alkalmas, könnyű letétben. Kmellett Kuröpa és Amerika legújabb színpadi, zenei, film- és gra-mofon-hirelröl képekkel élénk\'tett tu-dösltásokat közöl. ÍUztosra vehető, hogy a Zenei Magazin igen olesö ára révén rövidesen minden zeneszerető házban néikiilözhelet\'enné válik. A fővárosban ph vidéken in mindenütt kapható A lap szerkesztősége és kiadóhivatala s Budapest, V.. Katonn .lózsef-u. 21.
UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengönként csupán öt pengő havi részlet fizetendő 4s egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely, KÓszegl-utca 5
VINOL
olcu) 61 btatoaaa hal llutharnul elten. Bejzereitretö
ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya, termény és növény-védótierek kereikedénébtn
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróién mellett. telelőn: 130.
Minden elegánsan öltöxködö úriember
BARTA ALFRÉD divalárnházába siet,
hol pouplln urt Ingek a legmodernebb szabásban P 1l-tői kaphatók (mérték után a legrövidebb időn bellii készülnek),
továbbá pompás szinárnyalítu kittlnö minőségű „Barta" selyem -nyakkendők, melynek reklámára P 3-70.
TckintBe meg a cég állandóan változó fővárosi látványosság-számba menő kirakatalt 111
Székely Vilmos butortelepe
♦ Naaykanixsa, ▲
Kailacxy-ulca 4. ax. ^^
Óriási választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
*mi*t Ur|M» ém diexHft műhely.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenütt 1
Főraktár:
Wé Mór NagykaBizsi.
Király-utca 21.
_
TTT^T
Ma délután fél 4 órakor a Zrinyi-pályán DVAC—NTE
Még csak 60 nap KékCSlIlaal es megszűnik a l\\d\\V*llllMa«
E döntő időben olyan olcsón adunk, hogy mindenki meglepődik!
Olcsó 60 nap! Mindenki hasatólte M! Olcsó 60 napi
ZALAI KÖZLÖNY
lakatosmester
Nagykanizsa,
József főherceg-ut 87.
Rendelésre készítek elsőrendű anyagból
asztaltüzhelyet
és legújabb rendszerű
szabóvas kályhát.
Vállalok ezenkívül mindenféle iemezmunkákat, tömegáru stancolást, vas- és fém-cslszolást és minden e szakmába vágó munkát.
Vas- és fémnlckelezés!
SZÍNHÁZ
A színházi Iroda közleményei
<*) COrdáihlrályní - vartrnap dél után 3 órakor — díluUnl helyárakkal kerül színre Zöldhelyi Anna felléptével.
Bánk bán — ünnepi díszelőadás
Nagykanizsa fenséges ünnepén, araikor hősi honvédemek a maradandó időkre dicső emléket állit, Fodor Oszkár színtársulata, a színpad katonái szerény koszorúja mellé ünnepi díszelőadásul, Katona József remekét, a magyar irodalom legnagyobb kincséi, Bánk bán szomorú-Játékot tűzte műsorára. Bánk bán, a prózai műsor büszkesége, tökéletes szépségű előadásban kerül színre vasárnap este 8 órai kezdetlel, Danis Jenő rendezésében. A főszerepeket Székelyhídi Adrién, Kollay Qyula, Vass Irma, Bojár Lili, vitéz Bánky Kóbert, Danis Jenő, Endrődy József, Honlhy Sándor, Csergő István, Károlyi Vilmo>, Zelenay József, Kellner József |álszák. Az ünnepi díszelőadás zeneszámait Erkel: Bánk bán és Hunyadi László operájából állította Össze és a zenekart vezényli ü. Nagy Tibor karnagy.
(\') Két lény az utcán A budapesti Vígszínház vilAKHlkure liétlön este krtz-kiv&uatra Imiiét mUsoron van, ezúttal utoljára. A főszerepekben Harczos Irén éa Székelyhídi Adrienn, Sármány Mik-lóseal brillíroznak.
(*) Dlikizerrlem kedden elte. E pompás amerikai dláko|H»rettet olyan hatalmas siker kitférte, bogy az Igazgatói Ag a kozéhalra vnlfl tekintettel kedden estére Ismét mrisorra tűzte.
(•) A trianoni gyásznap emlékéi Ünnepi előadással üli meg a színház. Mer-czeg Ferenc irodalmi remekét : Árva Láziti) király clrnli színmüvet mutatja be a prózai együttes olyan elóadáxban, Aminőt caak fővárosi színpadokon láthatunk. Jegyek előjegyzését a pénztár megkezdte.
1 Hagykaaimi Takir«k|taiUr BT
Csengery-ut 1—3. sz. alatti székházában
2 üzlethelyiség
augusztus l-re kiadó.
KÖZGAZDASÁG
A födmivelésügyi miniszter anyagilag is támogatja a Zalavármegyei Gyümölcstermelő és Értékesítő Egyesületet
Az egyesület első rendes hözíyüUse a főispán elnökletével
Zalaegerszeg, május 31
A Zalavármegyei Qyümölcslermelő és Értékesítő Ejgyesület megalakulása óta ÁldozócsülörlökOn tartotta első rendes közgyűlését Gyömörey Qyőrgy főispán elnökleie alatt, igen nagy érdeklődés mellett. A közönség soraiban otl voltak a vármegye mezőgazdasági életének számollevő egyéniségei.
A főispán megnyíló beszédében utalt arra, hogy ezt az Egyesületet
kizárólag a nép érdeke hívta életre.
Feladata, hogy egész Zalában a /alva/t kertjeinek gyümölcsfákkal való ellátását szorgalmazza és a gyümölcstermelést helyes iranyba terelje. Ölömmel szögezte le a főispán, hogy a Balatoni Oyümölcsészetl és Méhészeti Egyesület kimondotta a vármegyei egyesülethez való csatlakozását így mosl lehetővé válik az egységes munka.
A napipepd letárgyalása ulán a közgyűlés eltagadta a mull évi számadásokat, majd kimondották, hogy a balalont fásítás fontoji érdekeire való tekintettel
az egyesület Keszthelyen kirendeltséget létesít
Az alapszabályok módosítása ulán két alelnököt: BSdy Zoltán alispánt és Sztankovlts János keszlhelyi akadémiai igazgatót választotta meg.
Sárközy Viktor űgyvezeiő igazgató az egyesület működéséről számolt be. A |elentésfcl kapcsolatban a főispán megütközéssel látta, hogy a mintagyümölcsösök tulajdonosai közül sokan nem /elentek meg a közgyűlésen.
Ezután Horn József felügyelő, a földmivelésügyl miniszter kiküldöttje
fejezte ki megelégedését az egyesület működése felett. Bejelentette, hogy
a földmivelésügyl kormány anyagilag támogatni fogja az egyesületet,
hogy minél löbb eredményt tudjon elérni.
Fáber Ovörgy gazdasági kamarai titkár a Kamara legmesszebbmenő támogatását ígérte. Több kisebb felszólalások ulán, melyekre a főifpán adott kimerilö választ, a közgyűlés véget ért és lulajdonképen most kezdi el Igazi hivatását.
ElsérendO kerecsen?!
zöldfehér _ — literenklnt
asztali DOl 1928-as 66 flll., 1927-es nehéz 86 tlll., 1929-es kitűnő édes uj 90 fillérért kaphaló. Nagyobb vételnél 25 liternél 60, illetve 80 flll. árai számitok.
BOIIJERfi. KattUiiMta II.
(—) Alagcsövezéa vakondekével. Irta: Berchtold Kázmér gróf. 38 szövegképpel. Ára: 6 P. Kapható a .Pátria" Irodalmi Vállalatnál, Budapest, IX., Üllői-ut 25. Szerző » figyelmet az újszerű, kevés költ-sé^tt igénylő, gyorsan végrehajthaló vakond-alagcsövezésre és annak kiváló tatására irányítja Egy-egy fejezetben ismerteli az alagcsöveiésre szoruló talajokat, az alagcsövezés céljál és hálását, párhuzamot von a régen ismert és bevált í^fíjKSöves és a vakond-alagcsövezés között, ulbaigazilást ad alsgcsövező tervek elkészítésére, részletesen és érthetően Írja le a munka végrehajtását, aJatokat szolgáltat a költség és jövedelmezőség megállapítására.
Hirdetmény,
Alulírott pénzintézetek a pénzviszonyokban beállott további javulás és főleg a Magyar Nemzeti Bank legutóbb bekövetkezett rátacsökkentésével kapcsolatban, a nálunk elhelyezett betétek ulán a kamattételeket folyó évi Junius hó l-től kezdódően leszéllHjuk. A fizethető legmagasabb kamat ezen időponttól kezdődően 6 \'/,%■
Nagykanizsa, 1930. május 31.
üm lap Kaik KÉQTÉiMg
Bagykulml Fiók
lánykáinál TakuttM tözríiMi
íaijkaaizul Sakwtdlít ti Hi-
zilaiTakartkmiww
RÉftakarttpíiztii ItoÉjtínatíi
lagykaiiuái
Utoml Gazdasási Takarít* MytM
Iiflkuluti
1930. junius 1.
Hasáb tűzifa
ölszámra kapható a
Fornérgyár
Magyar-utcai depójában.
Eladás :
FOBIÉHTÁ1-EHDÓKEZELÓ8É6
Nagykanizsa. Nádor-utca 4.
TŐZSDE
Rendkívül csendes hangulatban folyl le a mai tőzsde. — Külföldről semmi fix megbízás nem érkezeit, amely körülmény az árfolyamoknál kisebb mérvű árlemorzsolódást okozott. A helyi piac élénkebb volt és különösen Levante részvényekben fejlődött ki nagyobb üzlet. Ennek a papírnak az árfolyama is jelentós árnyereséget ért el. Fíxkamalozásu papírok piacán az irányzat üzlelte-len. Devizapiac élénk, nagy kinálal folytán Newyork árfolyama 10 fillérrel esett.
Alma, kSrM, ulm. uSIS-MOLVOK elKa ■ ERITŐL irréi porxÓMcrt P l-IO ÚlomairxvnAt permetezőszert P 4*80 kg.-kéfttl árfeu ou.rélt.l ullllt
leMutUzl Borkereskedelmi B. T.
Budapest, VIII., KcayármezA-u 0. 1143
Kérjaa dljlalu lutniUI.
ttriefcl tártat
Párli 7077, London J3 11\'1, Niwvork 51670, Brűsael 72 II, Milano 27 061/1, Madrid 63 00, Amtterdam 207 85. Btrllí 123 32, Wien 72 91, Soft. M4, Prág. 5-32\'/i Vértó 5800 Badapmt iO-llli UWfjrád 9-121/1, Bukarest a-07.
Terméaytőuda
Buzi ttiuv. 77-ea 2300-23 25. 71-a 2330-53-5S, 79-c. 2360 -23 85, 80-u 23 75 —24-00, dnainL 77-ct 2190 -22 15. 78-aí 22-15-22 40, 7»-ej 22 40 -22 60, 8©-aa 22 45 -22*70, rou 11 70-12 00, tik árpa 13-75—Í4 25, aörárpa 16*00-17 25, ub 1125-1250, lawri tait 11 45-
11 65, dunántnli 11 60 -11 90, repce —\'-
—•— \'Orrm 7 80 - 800.
i HteKftl Unáe á*rUa-|e«Ti4M
valutAk
Amjol t. 27-77-27-92 Beleali. 79-60-8000 Caehk. 16-89-16-09 Dán k. 152-70-151-30 Ulnár 1000-10-08 Dollár 569 20-571-20 Francia f. 22-30-22-flO Holl. 229-70-230*70 Uatyd 83-95-64-25 LM 3-36 3-40 Lava 4-11-4-17 Líra 29 75^0*05 Márka 136 20-196-80 Norvég 152-70-15330 SchllL 80-42-80-82
Pcacta —____
Ivájd 1. 110-40 U0 90 •véd k. 153-20-153-80
DEVIZÁK Amit 229-82-23058 Bálnád 10*09-10*12 Berlin I36-35-13815 Brillant 79-72-79-97 DmiiaM 3-39-3-41 Kopanh. 153 87-153-27 London 27-76-17-84 Madrid 68-70-7070 Mihnó 29-91-30W Nawyork57l 40 73 00 Ottxlo 15*90-15330 Párta J2-40-22*47 Préfa I6-94-I6-W Srifla 4-12-4*16
Modrh. 1SS-40-B3-8Ű
Varsó 84-05-64-25 Wl«a 80-57-80-ZtWch 110-57-110 ti
f elhi|U« 3339, cuditlin 802. — küió-rendü 1-32—I-36L andett 1-30-1-32, aiedtll tOiíp 1-26-1-28, könnyű 1-20—1-24, l-»ő rendO líicg 1-22—1-26, 11-od rendű Orcg 1-14—1 II kti£OJ lüldú 1-40—1-55, uilowii •Wlni 1-56—1-60, ziir 1-70 1-90, liui 1-50—154, wilonnáa loiaciiíi 1-60-1-70.
Klaty: DélnliI Hyorada él T.npkiadó Vállalat, Kagykaaliian.
Feíeiő. kiadó: Zalai Ki\\rolv.
SHLUHTORFORRHS a o esc, hólyag, reuma gyógyoize
ttsyr JC-T ^\'i\'^fi-iffflte iazxz .......... -,..t,,.
1930. |uniil§ 1.
ZALAI KÖZLÖNY
0
Cochet, Hammor, lliiingar, Jc ques, KehrlinQ slh.
TENNISZÜTŐK
legolcsóbb budapesti árakon.
) Szakszerii hurozásl
Slazenger Dnnlop
labdák
Tcnnlszegyesüteteknek és igazolt tagjainak készpénzfizetésnél engedmény.
Szabó flntal nagykereskedése =1
CrtW
laaililp
eredeti D.pper, női 1 I ir P B\'SO, térti P IO-
tennisztlpők
APRÓHIEDETÉSEI
Ki apóklnkttaek (UK 10 e»At« H IMér, Mlak* további azó dija I fitl. Vuil it Onnepoap 10 azólg 10 fillér, mtiutw további azó dl(i 8 tlll. Szerdán éa pinteken 10 uAtl 80 lltlér, minden továbW tt/i dija • till. Clmizó ■ minden vaatl. nbb belliből álló aió két aiónak azámfV ESík. AJ Iáit kareaöknek 50M engedmény.
Hlrdatéaak * (•<) pangA lau«|« alul a falaalagaa kla|ntá>, azámlázáa alkarDlóaa »é0att a I • r a Itiitalilk
EMé Csengery-ulca 18. alatt 734 n 01 telelt. 2744
Ktaáá egy u\'cal ás egy udvari eg\'-izobás, konyhái Inkái mellékhelyiségekkel, ■sonnalra Magyar-ulca 71- 2475
Fonott bútorok, koitráruk készttéK áa Jawttáaa, nádszéklonás lltéanél, Erzsébet lét 13. 2148
Oyár-ntca 34. alatt kétszobái utcai lakáa mellékhelylzégelvel azonnal vagy auguutua I re klaM. -3891
rt-at a4. az. alatt kétaiobáa utcai Ilkái, emeleti egyszobái különbejáratu bútorozott azoba azonnal kiadó. 2666
Képkereteiéit, mindenféle kivitelben, laasallltatft árakon ellogad Slern Uve. gea, Eiziébct-tér 14. 2212
Caengery ut 99. azámu hái szabidkézből aladó. Bővebbet ugyanotl. 2Í87
Ha 16 bort akar olclón Inni, tigy vlt.iian ,m kdalotéra t tlttff
iraoykegylbikavér »öröibori
áO fillérért. Blitw. hogy illiodóin alt lo| lunl
•AfrAn júzsef
Talafoa S3&. lűrnrkemked*M Macjrar n. 74. 5 lltirl ltltloor«adcl*ir. hilhoi küldök.
NmtllMdal bekebelezésre atadt* Aaézegben a legelőnyösebben és leggyoc-Babban folyóalttflt Aczál ianlto pénz-kAlcaOakőzveUtö Irodája Navykaaizaán, i 2. aiáa. *W
Háromszobái lakéi, egy u\'cal él udvari üzlet- éa raktárhelyiség kiadó Zetkowilz Albert cégnél. 2864
■agyar-iatoa 104. azámu ház egy hold kerttel izabadkézbőt eladó. 2688
A várói belterületén egy Igen Jó forgalmú kapoamaháa, korctmal beren dezétstl etyült elköltőiéi miatt eladó éa azonnal elfoglalható - Hívebbet : áoaál l|aáo Ingatlanforgalmi éa pénzkölcsön-kőzvelltő Irodájában Nagykinlzián, Horlhy Miklós ut 2. 2Ó09
Balaton máriafOrdAn, közvetlen a Balatoi me lelt, egy 3 azobiból éi mellék helyiségekből álló vUla eladó. Clm a kiadóban. 2703
Uaáá egy iókarban levő caépiógarnliura kedvező ftzetéil feltételek melleit Kla kanJzaán, Szentrókul-utca 22. 2787
Eölvöa-tér 18. azámu házban egy ulcal 2 azoba él mellékhetytiégekből á ló lakáa Junlul lére kiadó — Bővebbet: Aoxél Igaáo Ingatlanforgalmi éa pénzkölciön-kőzvetltó Irodájában Nagykanizaán, Horlhy Mlklőa-ut 2. 2810
Batélláa él sörös Üveget minden mennyltégben vesz Zetkowilz Albert bor-nagykereakedó 2865
Kiadó azonnalra vagy luntui 15-re két egymásba nyíló bútorozott aaoba egy vagy két ur részére fürdőszoba hatználat-tatRozgonyl u 6. sz. 2869
Pénzt lötdblrtokra éa hlzakra korlátlan összegben, méltányol kamat mellett folyó-alltat •alltat\' Lajaa Irodája, Erziébel-tér 15 Hám, az Igazságügyi palota átellenében. 2711
Finnni h.tlalonl ó éa u| bárok k pH*-tók 40 fillértől feljebb, eladás 3 Illettől kezdődóleg Zetkowilz Albtlt cégnél. 2867
4 hold azántófAld teiméaiel együtt eladó. — Bővebbel Csengery-ut 52. üzletben 2868
V.ittnt tudó perfekt azobalaáay ]un. 15-re felvételik — Horlhy Mlklóa ut 35. Jelenlkemt lehet d u. 2—1 lg. 2866
Finom aalr nagyban és kicalnyben kilogrammonként P 180, ugyaifntén kap htló fa -10 t sza\'onna ktlogram nanként 2 pengő Pelrlca Lajosnál, C-.engery-ut 62 2849
Kaofmann Károly c^ü
tTM a legnagyobb vJlaazlék
katonai h egjearuháiatl cikkekben, v.iaintnt nolruba dlixlliiekbes.
FQazarQ■ la* betendezéisel, kétszo-Ms lakásait kiadó Petőli-U. 16. 28)7
KülőnliejAralu elegán: an bútorozott izotn azonnal aladó. Clm a kiadóban. 2146
FAanl tudó mlndanaa leányi keresek elsejére. BIrónft, Magyar Nemzeti B nk -2845
Oalathalylaég lakAaaat, esetleg lakéaaak mellékhelyiségekkel Junlus 15 re kladé. Bővebbet VOrOsmsr.y ulca 25. alatt 2814
Nagy emeletes raktár, stép I -ada-halylaéggal november eliejéte b.tti -\'ő KotbBchlld, Macya\'-ulca 19. iah
Két gamllura Jókarban lévő oaáplfi. gép eladó azonnali tlzctésr . Tudakozódás Uelfén Egrednél. 28 8
■ Iad4 ery ulcal izr-ba, előazoba, konyha, é éskanrra . ugusztui e sejére Vdtílí - ?rty-utca .3 -Í850
Alkalmi «ÓUII Egy három áinpás
rádió. Komplett, stép világol kőrisla kazetiába azerelve. Egy páz fejhallgatóval, antennával 80 pangAórt eladó. Vargi,
Bllhoty-n Z -28c3
Kéllrobás konyhls utcai lakls augu>zlut 1 te kiadó Ziínyl Miktől u 45. I (m.
-2890
Rákóczi ulca 29. iz. házban kettőszobái utcai lakáa Julius vagy augusztus elsejére, egy szobás udvari lakáa mellékhelyiségekkel azt nnal kiadó. Bővebbet Szemere-ulca 3. az. -2888
1930. Junlua hó l-tól vaoaara kosztot is adok és kívánatra saját éthordómban házhoz la küldőm. Ko.áoh Bóaánó étkezdéje, Cienguy-ut 29. -2*89
Mlndanaat, gyermekazetelőt kereaek
vidékre, háromtagú caatádhz. Clm; Berény ékazetész. -2874
Házak 5, 4 és i izobái magánházak, több nagyobb éi kisebb Jövedelmeiő bérházak, amalataa és Ozlathá-
zak, vendéglők, Szabadhagjan 10, 8,
3 és 2 ti >:d birtok épületekkel, a.AIA-blrtnk Bzenlgyörgyvárl éa bagolil hegyen 5, 3, 2 él 1 hold pincékkel, Látá-hagyan 10. 6 és 5 hold bltlok épületekkel, FArhénoan 13,4 és I hold pincével, telsierclóssel. bérlat 3COO hold és 2000 hold teljes tetizereléssel, megfelelő épületekkel, villák és vlllatelkek olcsó itban eladók Bővebbet Oakáaz Blkua tilagy-kanlzsa, 8zamara*utoa 3 szám 2887
Lakáa I Egy izoba, konyha jutlus l-re kiadó Ciengeiy ut 38. 2901
KitQnA házikóul kapható olcaón
Bajza-u\'ca 3 sz. 2902
á IÓTÉKOJYCÉLD I. KIB. ÁLLAMI
SORSJÁTÉK
Főnytremények:
30.000 20.000 15.000 10.000
I nyeri móny
Húzás junlus 81-én
A torajtgyk ára:
[)tn=3mu ii Fii^ibWmi
Kapható mlndtn b«nk- h x>f«]ilék0il«tb*n, dohánjrtóiídíkbtn, poiUhlvalalokban.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbarátainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen férjem, illetve édesapánk elhunyta alkalmával a temetésén megjelenni és jóleső részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
Rtchter család.
Zc4|| ponyva, 9 a H| zsineg,
létakaró, atitakaró legolcaóbb
HIRSCH ÉS SZEQŰ cégnél.
Meghivó.
A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egyesület
1930. évi junius hó 9. napján (pünkösd hétfő) délután 4 órai kezdettel a Roígonyl-utcai elemi Iskola tornatermében
X. évi rendes kOzgyfllósét
tartja, amelyre az egyesület tagjait tisztelettel meghívja
a Vezetőség. Tárgysorozat■
1. Elnöki megnyitó és beszámoló.
2. Az 1929. évi zárszámadás és mérlegszámla előterjesztése.
3. Alapszabály módosítása.
4. Esetleges Indítványok. •)
5. Tisztújítás.
*) Jaay\'éf. Indítványok 3 nappal a kőz-gyliléa előtt Iráabin adandók be a vezető-i ghez.
A közgyüléare tagiági kónyvacaké-Jét mindenki hozza magával 3900
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modem szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tennlszpálya. Qaraga. Uszoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve nll 25 szobával és étteremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Julius 1-lg a penslo lakással 5\'50-tőt és Julius 1-tdl 6 50 tői.
Saját strand. BuHat.
Néhai gróf Zichy Béla vlllatelkek parcellázására felvilágosítások. Arak ölenkinl 2 30—4 80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
Miért terjed a TRIUMPH motorkerékpár ?
Mert elsőrendű anyagból van és hallatlanul olcsó.
TRIUMPH 175 ccm. motorkerékpár első és hátsó
világítással, térdsárvédövel P 980\'-—
TRIUMPH
550 ccm. P 1680 - Reklám ári
RUDGE motorkerékpár 500 ccm. kategóriában tartja 1713 km-es átlaggal az egyórás világrekordot. 4 sebes ség, 4 szelep, cserélhető kerék.
JAMES egyike a legolcsóbb és legmegbízhatóbb angol motorkerékpároknak.
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc ■agykanizM, Erzaébal-lér 4. szám.
10
ZA1JU KÖZLÖNY
1930, június 1.
11995/1930.
Árverési hirdetmény.
Folyó évi junius hó 3-án d. e. 10 órakor az állatvásár téren 1 drb. Etel nevll 16 éves pej herélt, I drb. Babér nevű 10 éves gesztenye pej kanca, 1 drb. Szedres nevil 9 éves szürke herélt és 1 drb. Gyuri nevtl 18 éves sötét pej herélt lovat nyilvános árverés utján eladok.
Nagykanizsa, 1930. évi május hó .30-án.
ml Polgármester.
kertmeohvitAs.
Értettem a mélyen lUztelt közöntéget, hogy di vaaéraap, janivá l-é«
kertmegnyitást
rendezek, melyre mindenkit meghívok, aki {ól akti mulilnl éa szórakozni, tz Jöjjön el • Klaplpéka. Kitöltő Tájborok, frissen csapolt sörök jó zene. Szivet pártfogást kér KáUa üihály 2W a Ktiplpa lulajdonosa.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóiig.
2794/Uv. 1930. az.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Relch él Társa zalaszentmihályl bej. cfg végrehsjtalónak Nagy Kilmánné ttUI. Plrber Erzsébet végrehajtást nenvedó ellen Indított víg re hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t.-c. 144., 146. és 147. S-al érielmében elrendeli a végrehajtási árverést 390 P tókekövetelis, ennek 1929 évi Január bó 1-ső napjától 51 P után IBIS. május I lói 764 P utin 1929. július 30.tó! Járó SHo kamata, további 37 P tőke, 1J7 P tökének 1929. október Mól Járó Ma\'o kamata 65 P 50 (III. eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvényírt ezúttal megállapított 26 P 50 flll. költség, valamint az ezennel Cfatlakozotlnak kimondott Goldllnger Józni 4C0 P, Teutsch Uusztáv 45 P 91 MII tókekövetelis ía járulékai behajlása végeit, a nagykanizsai klr. járisblrósig lerUlílín levó, üelse községben tekvó s a gelael 37. azljkvben 39. hrsz. alatt lelvelt hit, udvar éa tzinló Ingatlannak végrehajtást szen vedő nevén áiló \'/l részére 3000 P, u. o. 1149. szijkvben 1281\'b. 2. é« 1281/c. hr«z. axóló az öreghegyen ugyanannak nevén illó \'/as-od részére együttesen 175 P kl-kliltáil árban ís pedig sz 12SI/D. 2. éa lWlfc. hraz. szimu Ingatlanok a C I. sorsa alatt a 962/lk. 1927. az. végzéssel Plrber Ferenc javára bekebelezett holllglanl h»-azonélvezetl szolgalmi jognak fenntartásival.
A telekkönyvi hálósig az árverésnek Oelse község k ö z s é g h i a á n i I megtartására 1930. évi Június hó 24. napjának délelőtt 10 órijit tüzl ki és u árverési teltételeket az 1881 : LX. l -c. 150. §-a alapján a kővetkezőkben illapitja meg:
Az árverés ali kerülő Ingatlanok a klkiál-Usi ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az irverelnl szándékozók kölelesek bánatpénzül a kikiáltási ár ICWc-ál kész pénzben, vagy sz 1C8I : LX. I.c. 42 § ában meghatározott árfolyammal szimllotl óvadékképes érlékpaplrosban kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek áladnl és sz árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. I.c. 147., 150, 170. §§., 1908:Xl.l. t. c. 21. §.)
Az aki az ingatlanért a kikiáltási irnil magasabb ígéretet telt. ha többet ígérni senki sem akar, kölr es nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított binatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi száxaiékiig klegísiilenl. (1908 :XLI. t. c.
25- §■)
Nagykaniaaa, 1930, évi mirdiM hó 28. napján.
Dr. Sartory s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül : Mikó s. k.
"*> ISlIuL
Gyümölcstermése
egészséges lau, ha gyflmBlosfélt permetezi I
Vásároljon a kövelkezó vídőszcrekból : Kombinált arzénrézvegyülelel tarlalmazó
Motprien
rézkén-arzénvegyUlelet tartalmazó
Tutokil
mindkettő egyesített permclezószer egyidejű védekezésre ugy rovar, mint gomba kártevők ellen.
Arzola i,4S" és Darzin
bordói léhez keverve rigókártevók Irtásához.
Amonil Sulfarol éa Vinol
gomba kártevők Irtásához.
Elosal éa Vinol
lisztliarmat ellen.
Pulvarzol
porzószer ugy a rovar, mint a gombakártevók Itlásáltoz.
Pokain
levéltetvek Irtásához. Hernyóenyw
összefogja a fákra felkúszó rovarokat.
xu Vórtetfl-kétrány
vériéivel sebhelyek kezelésére.
AgH-Tox
kombinált amerikai permetezószer, az összes rágókárlevók Irlisához. Kzeken kívül még több speciális védószer raktáron. Ismertetők Ingyen klosztatnak,
Magas nyomású háti és kézi permetezőgépek. Kis rózsaía permetezők.
Különféle mAtrágyék, baromfi erótakarmányok, gazdasági éa kerti magvak, kaphatók :
ORSZÁG JÓZSEF
mag , műtrágya- éa növényvédősierek kereakedésében ■a^aalaaa, Eraaéka«-tér 10. (A bíróiig melleit). Talafon 110.
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért,
a rég bevált Jómlnőségü Puch,Triuraph,Stayr
Waffenrad kerékpárok
kedvező fellítelekkel kapható\'.:
BMMDL UltDQB ÉS FII m
Deik-tér 2., i lelsótemplomnil.
Külső gummlk 6 pengőtől, belső gummlk 240 pengőtől. Piros prizmák, névtibiik, (ékek, csengők, pedálok, láncok, pumpák, limplk, tengelyek és egyéb alkatrészek
olcsó beszerzési helye. — Javító mükalfl IW3__
Nagykanizsaiak találkoxóhalyo asz «*»
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniczky-iatoa 8.
Nyugali ^pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fülés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen vlllamosösszekötlelés 2-es és 46-os kocsikkal.
Autót éa motorkerékpárt venni azéndékozók figyelmébe!
r Soha viasza nem térő alkaloml "M
Uj és használt Peerless, Dodge, Marmon, Vells, Morgan autók.
Kardán hajtásos Wanderer, azonkívül Super-X, Motosacoche, Coventry, Qlllett, Velocette, Juery stb. motorkerékpárok. Citroen autók Részletes felvilágosilással szolgál:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc i m Nagykanizsa, EmtbaMár A. szára.
Ügyfelem
rét-zéro keresek Nagykanizsa kör-nyikén vagy a megye területén 40—50 liold terjedelmű mezö-
Sazda\'ági bérletet épülettel, ir. Mező Ignác ügyvéd, Nagykanizsa, Király-u. 34. Tel.: 412.
fehérnemű fjhari, stoppolás.varrft^J>
IA0TKÍHIZ8A Hókklet*: Ffl-ut 1.
6000 pangAval
egy 30°/o tiszta lövedelmezfl Üzemhez. .6000" jeligére a kiadóhivatal továbbit.
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FURT KUTAT
ERDÉLYI JEBÓ
gépipar vállalativil Zalaegerszeg. Teleion: 43. Kéult:
• laaaasUk éa aahsattyaabaraa-d.iia.k.t, ImMmIi, aatik éa gépak JavHéaé*.
1)0!
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit éi plisaéroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban tisztittatnak.
Gyűjtők lep: Kazlnczy-u. 8.
Qyirtelep: Hunyadl-u. 19
Üzlethelyiség
berendezéssel, forgalmas útvonalon
angnsztns l-re kiadó.
Érdeklődni lehet Bruncilcs Jánosnál Nagykanizsán és Kohn Oyula és Lajos uraknál
Kesslhelyeri
_1930Junlug 1.______ZALAI KÖZLÖNY_11
Árverésen megvettem
ÖZV. KOHN L. LAJOSNÉ
teljes áruraktárát,
amelyet üzletemben olcsó áron árusítok
Férfi puha gallér 38 fillér Férfi kemény gallér 78 fillér Férfi zokni strapa csak 36 fillér Férfi zokni selymes 98 fillér Gyermek flór zoknik 38 fillértől Gyermek harisnyák 38 fillértől Gyermek ruhák P 1-30-tól Gyermek kötények 78 fillértől
Női harisnyák 78 fillértől Klsőrangu flór, női csak P 2-70 NŐI selyem-harisnya kis hibával csak P 2C0 Női selyemnadrág sima trikó csak P 1-50 Csikós selyemnadrág csak P 148 Divat női kesztyDk P 1\'80-tól Divat himzett női kesztyű P 2-70 Habselyem nadrág hibátlan csak P 5-50
Férfi nyakkendők 50 fillértől Férfi csokor mosóselyeni csak 40 fillér Cérna és Valencé csipkék métere 10 fillértől Férfi Ingek pouplin mellel csak P 3-50 Kötött Pullmann sapkák csak 80 fill. Atlasz csikós selyem nadrág csak P 2-50 Női kombinék hímzett P 2 80 Gyermek puszlián nadrág csak P 4 — Női delénruhák jól mosó csak P 3 80
Műselyem ruhák csak P 12-98 Bemberg Sevilla ruhák P 22—24—26 Panama apacs Ing csak P 6-50 6-50 Gyermek apacs Ing csak P 3-50—4-50 Férfi poupllnlng 2 gallérral csak P 8 50 Azsuros zsebkendők csak P 1-—darabja Jambó sapkák darabja 50 fillértől
Női harisnyatartó elsőrangú csak P 2-— Női kabátok P 25—35 Guminl-köpenyek csak P 19—25 Fürdőruhák és Tren P 7-20 Férfi harisnyatartó jó gummi csak P 1 -tői Tiszta gyapjú és selyem kölöttkabátok csak P 5-50 Férfi gummi nadrágtartó csak P 1 -50-től Gyermek trikók minden szám P 2-50-tői
Tiszta gyapjú férfi harisnya csak P 2-50 Férfi bokavédő bőrrel szegve P 1-50 Selyemruhához 1 z 1 a p csak 50 fillér övcsattok divatos 20 fillér Antilop övek p i-tői Körülmintás kötött mellények most P 7-90 Himzett vászon gyermekruhák csak P 2 — Kézelő és ing gombok 20 fillértől
Rövid, szines férfi alsónadrág csak P 2-18 Női kötények trégeres csak P 3-20 Patent női harisnya P —-80 Női blúzok csak P 9-— Divat bekötős pouplin bluz csak P 10-— Női hálóingek himzett P 3\'90-től Férfi hálóing csak P 5-50 Női selyemharísnya elsőrangú, minden párért felelek P 3-90
csau r <c\'io csau r o r —™ • » — ■ <« — \' ^ ^u-ivi i p
MAGYAR DIVAT CSARNOK Főút 6.
___ZALAI KÖZLÖNY____193ft junlu. |.
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedd
fizetési feltételeket nyujtunk.
* \'\'
ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kiméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen I

berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
Alapitvas 1887-ben.
Nyomatot! . Défaüai Njro«nda és Upkladó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős flilelvcz.W: Talaj Károly.)
KOPST
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utca 5. (udvarban) és
SOPRON, Várkerület 62
IN
70. évfolyam 124. szám
Nagykanizsa, 1B80. junlus 3 kedd
Ara 14 f,,lér
ZALAI KOZLOHT
Sztrkewtíaél és kiadóhivatal: Fő-ut 5. iiim. Keszthelyi fiókkUdóhlvaUI Kouulh L«]oj-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Dóflutbl ára: egy bóra t pengó 80 fillér Telefon: Nagykanfoá 78, Keutháy 22. irárn.
Ti&enteéteszer ember úldoszoit vasárnap* a £)ös 2ü-as OonvédeK emléRéneK
Nagykanizsa feleftöetetlen sxépségU Ünnepe: a 20-as tjonvéá-sxobor leleplezése — 10.000 &ös 20-as Qonvéd és népfölkelő eseti el a világháborúban — Jóxset föQerceg „a magyar bakák édesapja" a magyar vitézség himnuszát zengte Ünnepi bestédében — Bet&len István Üzenete Nagykanizsa közönségéhez — Krátky polgármester: Nem bosszút hirdetünk: de Igazságot követelünk I
Nagykanizsa, ]unlu« 2
Méltóbb Ünnepet nem rendezhetett volna Nagykanizsa vlros közönsége a hős 20-asok tizezer hlborus halottjának emlékezetére emeli szobor leleplezésével, mint amely Nagyka nizsán emberemiékezeit óta a leg\'-halalmasibb tömeget tb. 10—12 ezer embert mozgatta meg vasárnap délelőtt.
Mindenki ott volt és olt akart lenni az ünnepségen Mindenki lantija akart lenni a nagysicrü pillanatnak, mikor a sok ezer hősi Inlott bron ha öntött emlékéről lehull a lepel. De nemcsak e város közönsége, hanem messze Idegeubő1 is százával jöttek vendégek, hogy a 20-asok emlékezetének hódolva osztozzanak a nagy ünnep örömeiben, mely könnyfátyolos volt.
Könnyfátyolos, mert a város polgárságának ez a hatalmas fel-
vonulása e szobor köré azt a kimondhatatlan részvétet is kifejez e, amit minden magyar ember érez lelkében, mikor arra gondol: tizezer 20-as halott. De egyut al kifejezője volt ez az ünnep annak, hogy a magyar nemzet minden sorscsapásokon kérésziül is él, élni akar és miként József kir. herceg mondotta beszédében : .Minden tél u\'án jön tavasz, virágos kikelet, buzaérés, hát csak a mi trianoni telünk után ne jöhetne újra tavasz ?"
Erre a kérdésre Nagykanizsa város közönsége felelt és a válasz méltó volt a 20-asokltoz, a lizezer hősi halott emlékéhez és magyarságunkhoz.
Az ünnepségről, mely nagyszerűségében történelmi tény erejével irta be magát e város életébe, alábbi részletes tudósításunkban számolunk be:
Az első hadiérem kiosztás Nagykanizsán
Reggel 8 óra. Hidiérem-kiosztás a városháza udvarán. Derékszögben sorakoznak ötvenkilencen kanizsai hősök. Gyönyörű dekorációk tisztizubbonyon, zsaketten, rendőr, vasutas, pénzügyőr, vitéz, tűzoltó uniformison, egyszerit polgárember egyszerű ünneplő ködmenén. Húszasok, negyvennyolcasok, más ezredbeliek,
Tlsitl dllom>lnyMI: vitéz Dcntzlk Ujon. vitéz dr. Catllaghy György, Bíró Frnö, Bíró Simon, dr. Dlskal Imre, Gábor József, Hajnal György, Iliid József, dr. I^tkatoa Ferenc, Mangltu Zoltán, vitéz Mátray József, dr. Mátyás Kamu, vitéz Mohácsy Emil, dr. Mltrovlch Viktor. Németh Zoltán. SzAntó Vilmos, Szépudvary IJlazló, Szilágyi I .Asz ló.
UgJnyséxl állományból. Ádám György, Arrouth FAI, Bán Sándor, Bcdő Józset, Bc\'lonl Józsof, Dondyuk Antal, fiost Antal, Frelschmlcdt Fureuc, Gábor Imre, Garzó József, Oerócs István, (iyenos I,aJo3. Gyöngy Feronc, Horváth József, Horváth Szilveszter. Kovács János, Kré-nusz Foronc. Lattseh Károly, Marton István, Málék Ferenc, Megyés (Mundlcs) Józaef. Molnár János, Fahn Mihály, Folal György, dr. Fetrlca LAszló, Hácz Gyula, Kózsa Józsof, Révész (Itadma-nlcs) István, ItudnyAnszky Miklós, Sós József, Sörlel Gyula, Sllttor Ferenc, \'fa- |
bak Józsof. Takács Boldizsár, vitéz Tóth Béla. Tóth Krnfl. Tóth József. Turl József, Wagner Jenő éa Zách Fél.
A felemelő aktusnál jelen van vitéz Mándoky ny. tábori fílesperes, vitéz Szentkirályi ny. alezredes, Za-lavármcgye vitézi székkapitánya is.
Megérkezik Szurmay altábornagy. Beszédet intéz a kis hősi-fronthoz.
— Tudom, — mondja — mert figyeltem, hogy a zalai ezredek a háborúban csak dicsőséget szereztek a magyar névnek. Ma pedig, mikor az ágyuk elhallgatlak, örömmel látón! magukat azoknak élén, kik elsőkül dolgoznak a haza újraépítésén. De ez nem elég. Országunkat szétdarabolták. Isten munkáját darabolták fel, mikor a teremtett magyar hatásokat gálád kezek megváltoztatták. De ezek sem Indiák elvenni a magyar becsületet, a inagy ír hűséget az adott szóhoz és nem vehették el a magyar vitézséget
A hadiérem-kiosztás lelkes hangulatából üdvözlő táviratol küldtek Magyarország kormányzójának, majd Szurmay altábornagy feltűzte a liadi-érmeket.
József főherceg fogadtatása
A Petőfi utca végében, a récsei diadalkapu
örvendező színein ragyog a kék ég-
ről zuhogó napfény. Autók, fogatok hosszú sora érkezik. A zöld mezőszegte ut kétoldalán kíváncsira ke-
rekedett szemmel ünneplőruhás szép sorfala áll Szurmay altábornagy, Shvoy altábornagy, Szepessy-Rugsch ny. altábornagy, vitéz Tabajdy ny. gyal tábornok, Oyömörey György főispán, dr. Plihái Viktor felsőházi tag, Bődy Zoltán alispán, Szentkirályi vitézi székkapitány, vitéz Mán-doky ny. tábori esperes, Reischl Richárd országgyűlési k pviselő, dr. Laubhaimer Alán főszolgabíró, dr. Kaafman Lajos városi főjegyző, Solymosy László rendörtanácsos, a városi képviselőtestület 16 tagu de-pulációja várják József főherceget.
Az ut-kanya\'ródóból auló-tülkölés hallalszik. Megérkeztek. Másodpercnyi pontossággal: 9 órakor. A fenséges ur maja vezetett. Vele parancs-örtisztje, vitéz Tanitó Béla vkt. őrnagy. Frissen, mosolyogva ugrik ki az autóból József főherceg és lelkes éljenzés közben a diadalkapu felé közeledik.
Gyöniórey György főispán köszönti Zatavármegye egész közönsége nevében. A fenséges ur válaszol:
— Köszönöm szíves üdvözlésüket. Örömmel jöttem ide, hogy Kanizsa ünnepén részlvehessek, mert némileg én is e város családi köréhez tartozónak érzem magamat.
Jelentkezések, bemutatkozások, fo-tografáló masinák kattognak, gyorsan, röviden minden és máris indul a kocsi- és autó-sor a városba. A József főherceg utca, Sugár-ut felvirágozva, szőnyeggel, lobogókkal díszítve, a Sugár-ut végében cserkészek, levernék sorfala áll.
A vár sháza körül
a tömeg egyszerre nieghullámzik, mikor a Fő-ulra bekanyarodik a négy lovasrendőr. Pár pillanat múlva zugó éljenzés közt a város színeivel díszített városház-bejárat elölt áll a főherceg és a város közönsége nevében dr. Krátky István polgármester üdvözli őt. József főherceg válaszol :
— Fogadja hálás köszönetemet az
üdvözlésért és a meghívásért, melynek a legnagyobb örömmel tettem eleget, hiszen szeretett bajtársaim emléke közé jöttem, a szeretet ünnepére, mind családtag, ha megengedik.
Zajos éljen követte a fenség szavait. Ezután felvonultak a városházára,
A tanácsteremben
ekkora már illusztris társaság volt együtt. Gróf Takács Tholway, Setde Rezső, lovag Sypntewsky ny. attá-í* bornagyok, vitéz Végh Kálmán honv. államtitkár, vitéz Horváth Oyula tábornok, Gabsovlts és Csorba nyug. ezredesek, dr. Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter, dr. Poz\'ogár Rezső és dr. Hajós Kálmán országgyűlési képviselők, Kiss Emil, Vasvármegye főjegyzője, vitéz Falka ezredes, Fejér csendőr-százados, dr. Hajdú Gyula tb. vm. tiszti főügyész, dr. Tholway Zsigmond postafőnök és mások.
Dr. Krátky István polgármester mint házigazda serénykedett a vendégek asztalhoz ültetésében. A vi-rágdiszes fehér asztalokon Kiss Ernő szolgálta fel a fenségnek és süllejének a villásreggelit.
Tiz órára már szoros katonai kordon zárta el a városházától a szoborig terjedő utat és teret. A főherceg, kísérete és a vendégek, a helyi notabilitásokkal a plébá\' ia-lemplomba vonultak, ahol vitéz Mándoky lábori főesperes, a pót-zászfóaljnak 1918-ban ajándékozott 20 as kehellyel misét celebrált. Olt volt a misén dr. Rott Nándor megyéspüspök képviselője, Csóthl Géza murakereszlurl apát is. Az Egyházi Énekkar Rácz N. János főkántor vezetésével emelte az Istentisztelet fényéi. Ugyanekkor az evangelikus és református felekezetek együttes istentiszteletét mutatta be az ev. templomban Horváth Olivér lelkész, az Izr. lemplomban pedig Wlnkler főrabbi és Ábrámovlls főkántor. Mindegyik felekezel templomaiban nagy számban jelentek meg a katonai és polgári notabilitások.
Az izr. templomi istentisztelet után történt megfelelő ünnepélyességgel
az Izr. hősi halottak emléktáblájának megkoszorúzása.
Az eleseti zsidó hősök emlékének megkoszorúzása előtt a templomban istentisztelet volt, amelyen részt vett vitéz Szepessy Aladár altábornagy, a honvédség, a hivatalos város, a
ZALAI KÖZLÖNV
halóságok és testületek és nagyszámú közönség. Abramovlcs Márk főkántor megrázó szépségű könyörgö zsoltárai után dr. Wlnkler Ernő főrabbi rdózott gyújtó szavakban a hősök emlékének és megköszönte Szepessy altábornagynak részvételét. Majd a nagyszámú közönség a templom elé az ele etl ziidóhősüii
A szobor-leleplezés ünnepsége
1930. junius 3.
emlékéhez vonult, ahol dr. Mező Ignác Ügyvéd költői lendületű emlék-beszédet tartott. Vitéz Szepessy altábornagy ezulán hatalmas nemzeli szinü szíllaggal eflálolt gyönyörű koszorút helyezett el az emlékműre. Majd a többi koszorúk elhelyezése kóvet kőzett.
Tizenegy órakor megharsinik a 20-aiok ezüslkűrtje és a fen.-éges ur, a vendégekkel, notabilitásokkal és hivatalosokkal felvonul a szobor elé. A széksorokon mir együtt vannak a város minden hatóságának, hivatalának, testületének, egyesületének reprezentánsai.
A téren, a katonai kordon mögött és azon belül, az ablakokban és háztetőkön
10—12.000 ember volt tanuja annak a felemelő pillanatnak, mikor a katonazene a Himnuszt (átszólta ét a dicsőséges ezred zászló meghajolt a nagy csendben nagy hadvezére előtt, aki közvetlen környezetével a díszsátorban foglalt hetyel.
Szurmay Sándor altábornagy röviden vázolta a hősi szobor ulját a gondolattól a megvalósulásig és kérte a főherceget, adjon engedélyt a leleplezésre.
József főherceg itl a szószékre lépett.
— Hulljon le a lepel I
A lepel egyetlen zsinór-rántásra lehullt és pompázatos szépségében, gigászi lendületében, a művészi megoldottság architektonikus biztonságával, ott állt Hybl Miklós szobrászművész legsikerültebb, legbeszédesebb hősi szobra: — a kanizsai 20-as hősök bronz monumentuma.
Pár pillanatig tartó néma tisztelgés és a nép néma döbbenettel állt szemben a szoborral, azlán
Jóxaef tööerceg elkezdte ünnepi beszédét.
— Imádságos áhilat száll lelkemből. midón itt a 20-as honvéd hősök.emléke előtt néhány szóval megemlékezhetem az ó telteikről.
— Ki ne emlékezne, midőn llzenöt esztendővel ezelőtt hangos volt az egész Nagymagyarország a hadbavonulók dalától? Ki ne emlékezne, midőn az édesanya zokogva csókolta utolszór fiát, mielőtt kiment a harctérre és a fiu mosolyogva vigasztalta anyját, hogy büszkén megy a hazáért küzdeni, érette, az édesanyáért, harcolva, ha kell meghalni ? Ki ne emlékeznék arra, amikor az utcákon végig vonullak hőseink virágokkal sapkájukon, büszkesígtöl duzzadó kebellel, hisz a hazáért mentek harcolni ? Tudta mindegyik, hogy a halál szemébe néz, ludla mindegyik, hogy igen sokan közülük többé nem térnek haza, de tudta mindegyik, hogy oda, ahova magyar megyen, odi ellenség nem fog bejönni.
— Felvonultakezeréves halárainkra, Kárpátok onnaira, majd Qalicia
rónáira, Erdély bérceire, Doberdó szikláira és ugy lelt, ahogy mindnyájan érezlük:
Ott, ahol magyar csapat állott, baj nem volt, ott, ahol
magyarcsapat kOzdOtt, majdnem mindannyiszor győzelem koszorúzta fegyvereinket
— Húszas honvédek... számla-lanszor halloltam róluk dicsőséges do\'gukat beszélni, halloltam róluk, midőn a Kárpátok rettenetes leiét végig küzdve, dicsősséget halmoztak dicsősségre. Egész télen, 1915 tavaszáig \' dult a nagy küzdelem a Kárpátokban ide-oda hullámozva. Az óriási túlerejű orosz mindenünnen betaszított bennünket édes hazánkba, de a magyar hősiesség mindannyi-
poktdba és olt küzdenek végig // súlyos Isonzó csatát, amelyikek közül a ll-ik a Kostanjevicel Útközei, annak ellenére hogy alig marad egynéhány tmber sértetlenül, a mi ja vunkra dől cl. Jön a I2lk Isonzói csata, amelyben a 20 as honvédek dicsőségesen vesznek részt. Előnyomulnak Pi,ivéig, az ezred az én parancsnokságom alá kerül és nélitny szakasr.1 a Monlellói nagy csatába küldök az otlaniak segítségére. Ez a csapat is, mint minden magyar csapat, teljesen és tökéletesen végezle el azt a feladatol, melyet ráróttam Sokszor volt az ugy, hogy a legkétségbeejtőbb helyzetben voltunk és már-már az ellenség kezén volt a győzelem, amikor egy maréknyira lefogyott magyar csapatot hoztunk és az Javunkra döntötte el a kPzdelmet. Innen van a tengernyi magyar vér, amely folyt, amidőn utolsó reménységét, hitét, bizalmát a magyar csapatba veteue.
1860-1930.
Singer József és TArsa
70 éves divatáruház
f
jubileumi nyári vésárái. máris tömegesen keresték fel.
RendkivUl olcsó árakl
szor visszaverte, a magyar hősiesség, közöttük a dicső 20-as kanizsai honvédek. 1915 február 28-ikán az egész hadseregben közhírré tétetett ama ragyogó hősiességgel végrehajtott nagy roham, a 1906 os kárpáti magaslat ellen, melyben a húszasok letaszítják az oroszokat annak ellenére, hogy a mély hóban alig tudnak oda felmászni, annak ellenére, hogy az oroszok tUze megtizedeli őket. Ök, a hősök dicsőségesen visszaverik az oroszt és meg-tarlják a magaslatot. Talán a n gy világégés eseményeiben nem egy nagy vil grengelő tény van és mégis a szomszédban levő, reltenelesen szorongatott hadtest s.inte megköny-nyebbUl az állal és a magyar lélekben újra bizalom ébred, mert a szomszédban a hus>as honvédek győzlek, a debreceni, szegedi, temesvári, székesfehérvári fiuk kell, hogy szinlén győzzenek, ők is rohamra mennek és ugy, mint a húszas honvédek, ők is visszaverik az oroszt állásaikba.
— Megfordul a sors, az orosz elvérzik a Kárpátokban és következik Oorlice. Azonban e nagy győzelmünket ellensúlyozza más ellenség támadási délen és királyunk p;ran-csira legkiválóbb magyar csapataink lemennek a déli |iarclérre, Doberdó
1918-ban, inldőn messze-messze ellenséges földön állottunk győzelmesen, megindult az aknamunka az ország belsejéből szépséges Ígéretekkel, hogy béke lesz, "vége lesz a báb)runak, jólét lesz otthon. A katonaságot iparkodnak megbontani, Iparkodnak gonosz emberek rávenni, hogy leiegyék a fegyvrrl, de a magyar éhezés dacára, minden ígéret ellenére, hűségesen kitartott a tűzvonalban, tovább vérzik és győz, mig végre idehaza összeomlik minden, hazahívják a magyar csapalo-kai, be van fejezve a háború És én, mint volt hadvezérük, mondom, hogy a magyar csapatok nem lehelnek róla, hogy elvesztettük a háborút,
ők mindenütt győztek. A háborút elvesztettük, mert itthon minden ösz-szeomlolt. Olyan Magyarország ma, mint azon táj, amelyen egy borzasztó vihar végig vonult, a jégveréstől az aranykalászu buza, a termés, a gyümölcs mind elpusztult, ínség és nyomor honol a hazában, sokan csüggednek, kétségbeesnek és mégis azt mondom ,én,
él a magyar Klek és a 20-as honvédek lelke, amely a legborzasztóbb helyzetben Is hitt az isteni Igazságban és hirdette, ahol magyar van, ott nagy baj nem lehet
Ezt is ismétlem, magyar testvéreim, hogy ott, ahol magyar van, ott nagy baj nem lesz. Nézzenek csak körül, virágzik a bura, érik a rozs, szép gyümölcstermést Igér a |ó Isten.
— Minden tél után jön a tavasz, virágos kikelet, buzaérés, hát csak a mi Irianoni lelünk után ne jöhetne újra tavasz és feltámadás? Ez nem lehel I L\'sz feltárfladás, lesz boldog Magyarország, (éljenzés), mert él még a húszasok lelke, amely kész életéi és vérét feláldozni a szenl hazáért, ha kell vagy vállvetve, munkával, mint Igaz testvérek, együtt dolgozva, csüggedést nem Ismerve, szent hazánk ügyét fogják szolgálni ezenlul is és akkor lesz még boldog Nagymagyarország (éljenzés). Ugy érzem, hogy nem állok egyedül ezen hitemmel. Ugy érzem, hogy nemcsak az én szivemben gyökerezik szilárdabban, erősebben a hil, hanem minden magyar testvérem szivében. Csak egyre kérem itl, e szent helyi n :
fogjunk össze, legyünk osztály- és rangkülönbség nélkül magyar testvérek, dolgozzunk szent célunkért: Magyarország felépítéséért, Magyarország feltámadásáért. Isten áldása kisérje Kanizsát, a mindenható Isten adja, hogy e hősi szobor pír éven belül távolabb legyen a halártól, mint ma (éljenzés).
A megszámlálhatatlan embersokaság teljesen a főherceg beszédének hatása alalt áll. Mindenkinek megmozdul valami bensejében. József főherceg ezután a szószékről lemegy, az emlékszoborhoz indul, hogy letegye pompás koszorúját volt .fiai\' emlékszobra előtt.
. Minden percben kész vagyok életemet és véremet feláldozni a hazáért l" — mondja jelmondatát messze hallható hangon.
Majd a Magyar Tudományos Akadémia nagy kosio.-uját helyezi a talapzatra :
— Amiért ti fegyverrel, azért az Akadémii tudománnyal és tollal küzd mindhalálig.
Újra harsanlk az ezüstkUrt. A zene a Hiszekegy ei jálsza. Csend szalad ál a hatalmas tömegen.
Gyömörey főispán: „A magyar kormány sosem szűnik meg minden erejével munkálkodni, hogy a trianoni igazságtalanság revizió alá vétessék!"
Majd Gyömörey György főispán lép a szószékre, hegy Bethlen István gróf miniszterelnök képviseletében tolmácsolja a kormányelnök Üzenetét:
— A magyar királyi miniszterelnök ur — mondotta — akit egyéb rendkívüli elfoglaltsága legnagyobb saj-1 nálalára megakadályozott abban,
hogy személyesen legyen jelen ezen az ünnepélyen, engem bizolt meg azzal, hogy képviseletében tolm\'csol-jam azokal az érzéseket, amelyek ugy öt, mint az egész kormányt átjárják, akkor, mikor Nagykanizsa város közönsége a húszas honvédeknek áliit hősi emléket. Megbizolt
ZALAI KŐZLÖNV
1930. Innius 3___
engem azzal, hogy kegyclclénnk és hálájának adjak kifejezési a hös(l!< szob a elöíl.
Azt llzenl a miniszterelnök ur a magyar közönségnek, h így ugy, amint » mull esztendőben fiz országos hősi emlékmű leleplezésénél megmondotta: a magyar kormány soha pem szűnik meg minden erejével munkálkodni, hogy a trianoni igazságtalanság revízió alá vétessék. (Nagy él|enzés) Milyen tiszteli ün-i nepíö közönség I A fajdalom, a marcangoló, kinzó fajdalom lassan-lassan elmúlik, aminl távolodunk azoktól az Időktől, amikor a rr;gy szerencsétlenség reánk szakadt, de egy
Ez a szobor nem gyászt hirdet, hanem élni akarást, a magyar honvéd és benne, Allata a magyar nemzel élniakarásál, azt a vállvetett küzdel-met, összefogást, amelyben az apa és flu, gazdag és szegény, kicsiny és nagy különbség nélkül minden becsületes magyar kell, hogy eggyé forrjon a szent nagy célban, magyar hazánk javára.
— Igy lesz ez a szobor a Haza Iránti kOtelességtel|esilésnek is gyönyörű szimbóluma, amely bennünket élőket figyelmeztet arra, hogy mi is teljesilsülc kötelességünket. Ez a szobor a megnyugodni nem lu ló áldozatkész hazaszeretetet is hír ct -li és számonkéri tőlünk, méltók vagyunk-e ml azokhoz a hősökhöz, akik a Haza iránti kötelességteljesi-tésriek szent örökségét hagyták ránk ..
— A kegyelet érzésének felkelté-
fájdaiomnak soha nem szabad elmúlnia, egy fájdalomnak ott kell sajogni a telkek melyén mindig és ez a fájdulom azért van, mert mindnyájunk közös édesanyját, a ml drága Magyar Hazánkat érte fájdalom.
— És iit, a irianoni határszélen, amely Nagykanizsa halárában mintegy puskalövésnyire van, akkor, amikor pár n.ip válaszl el berniünket allól az évfordulólrtl, fmikor a trianoni szerződést nlá kel eti Írnunk, tegyünk fogadalmat, hogy mindnyájan vállvetve küzdünk és soha egy pillanatig meg nem szünilnk küzdeni az integer Magyarországért.
■A nagy tetszéssel fogadoll beszéd ulán
sén kívül figyelni;z\'et bennünket ez a szobor arra, hogy
ml la Oonuéifele vagyunk KUIÖnttmég néllclíl
kell, hogy azok legyünk, akik váll-velell munkával, áldozatkész haza-szereteltel, önzetlenül éi egyetértés-
ben kell összefognunk a szebb, holdi gohb, |nbb magyar léiért és ha kell, ezekéri a szenl célokéri a legnagyobbat, a legdrágábbat: életünket is fel kell áldoznunk.
Ez a város a trianoni kegyeUnéég folytán határszéli város lett. Fájdal-
azoknak a szent emberi eszményeknek nevében, amelyckel a győztesek Oköljoga olyan embertelenül megcsúfolt. ^
— Idejövünk ehhez a szoborhoz, mint közös áldozati oltárhoz, amelyen állandóan ott ég a hazaszeretet mécsese, hogy erőt, buzdítást merítsünk nehéz kötelességünkhöz, hogy csüggedés nélKltf. izzó magyar lélekkel tudjunk liclytátluni a rcánkváró nehéz időkben.
Mtéy aok. ÉealvórUnk vár. ..
— Az eleseit 20 as honvédeknek már állitoltunk emléket, de jusson eszünkbe, hogy még nagyon sok kanizsai és zalai eleseit leslvérünk emlékének megörökítése vár ránk kegyelees tartozásként, amelynek lerovása a város hazafias kötelessége.
— Mélységes hódoiailal éi halával kóozOnlom József kir. herceg tábornagy ur őlenségél (éljenzés), aki immár 4 |21-ik hősi einlékszobor leleplezésére jön lí a vidékre.
— Most pedig
kanizsai testvérek, tegyünk fogadalmat
e gyönyörű szimbólum előli, hogy méltó gundozói akarunk lenni a 20-as honvéd erényeknek. Mindig azzal az öntudatos magyar érzéssel akarunk idejönni a szoborhoz, hogy büszkén őrizzük sziveinkben az ő drága emléküket. f-\'ogadjuk meg, hogy amint ók egyesüllek a Hazáért elszenvedett hösihalálban, ugy akarunk mi is egyesülni a jobb, boldogabb magyar léiért folyó vállvetett munkában, nemzetünk és hazánk szeretelében, egymás megbecsülésében.
— Ezzel a fogadalommal átveszem a szobrol a város gondozásába és egyidejűleg leteszem a város koszorúját.
A polgármester költői szárnyalású beszéde után letelte Nagykanizsa város koszorúját a szobor talapzalára a következő Jelmondatta!: .Dicső példátokat kövelni lobjuk a köle^1 lestégteljesilésben."
d kouorirk letétele ezután a következő sorrendben lör-
_É_
masan és közvetlenül érzi a trianoni megcsonkítás fojtogató hatásait és ökölbeszorult kézzel, megalkudni nem tudó magyar lélekkel tekint arra, amerre e honvéd és népfölkelő emeli tekintetét, elszakított testvéreink fkl-szabadulásra váró lakhelyei felé. (É\'jenzé6) Azonban
lénl: Szurmay Sándor a saját koszorúját (helyezi el, Shvoy altábornagy a m. kir. honvédségét, Slp-nyewsky ny. altábornagy az ezred volt parancsnokaiét, ftelschl Richárd az élő bajtársakél, Szepesy-Bugsch ny. allábornagy mint harciéri ezredparancsnok, Bődy Zoltán allspffí Zalamegye közönségééi, vitéz Horváth tábornok az utód-ezred volt parancsnokáéi, vitéz Falka Ferenc ezredes a helyőrségét, Bremser Gusztáv alezredes a budapesti voll 48-ások, Schichlanz Islván a 48 as helyi bajtársak, Kiss Emil vm. főjegyző Vasvármegye, vlléz Szentkirályi szék-kapitány a vármegye vitézei, gróf lakács-Tholway és Oyömörey István a Pronlharcoaok nevében lettek le szebbnél-szebb koszorúkat. Pár perc alalt koszorú-erdő takarta a szobor egész lalapzatá\'. A Muraköz! Szövetség, a csendőrség, a pénzügyőrség koszorú]* köveikezell, majd Czobor Mátyás polg.VmesUr Zalaegerszeg váró*, dr Usonyl h. polgármester Pápa város, mig Reischl Imre városbíró és dr. Gárdonyi Lajos vezetése alall külön deputáció Keszthely város hatalmas koszorúját hozta. Ma|d sorra következtek: Rom. katb. hitközség (P. Deák Szulpic), ev. egyházközség (Petrlk Dezső), rel egyházközség (Kádár Lajos), Izr. hitközség (dr. Brod Tivadar), Hajós Kálmán országgyűlési képviselő (Zala-baksa), rendőrkapitányság (Solymoty tanácsos), posta (dr. Tholway Zsigmond), vasúti személyzet (Rubint Károly), hadirokkantak (Viola trafi-kos), József kir. Herceg Szanatórium Egyesület (Boér Gusztáváé), összes nagykanizsai nő- és leányegyletek hatalmas, gyönyörű koszorúját az egyletek deputációja élén dr. Szlgethy Károlyné helyezte el. Ipartestület (Kiss Efnő), OMKE (Blankenberg Vilmos), MOVE (Petrlk Dezső), Lö-vészegyesülel (Dénes Jenő), Kiska-nizsai Levente Dalkör (Németh Jenő), Kiskanizsal Levente Egyesület (P. Pulvermann Zénó), Kath. Legényegylet (Boda Károly), Magántisztviselők (Wagner J), a színtársulat (Fodor Oszkár), 3—3 tagu apró deputáció a 3 elemi iskolai körzet 3 koszorúját hozta, FIM Ferenc Igax-gató vezetésével, ugyanigy az in.
Minden •legálisan SltBzkBdő úriember
BABTA ALFRÉD dlvatárnházába siet,
hol pouplln url Ingek a legmodernebb szabásban P ll-töl kaphatók
(mérték ulán a legrövidebb időn belül készülnek), továbbá pompás színárnyalatú kilünő minőségű „Barta" selyetn-nyakkehdők, melynek reklámára P 3 70.
Tekintse meg a cég állandóan változó fővárosi látványosságszámba menő kirakatalt 11!
Dr. Kráthy István polgármester
lép a szónoki emelvényre, hogy Nagykanizsa közönsége nevében ünnepélyesen álvegye gondozásba az emlékszobrot.
— E város közönsége nevében — kezdi meg hazafias érzéstől ;ii-ilaloll, gyujió beszédéi — mini an nak polgármestere, mélység .\'8 meg halódoltsággal éi büszke magyar érzéssel veszem ál a 20 as h >nvéi\' gyalogezred honvéd és népfölkelfl eleseit hőseinek emlékére emelt gyönyörű szoborl a város gondozásába. Ez az ünnep ragyogó brlükkel lesz beírva a város történetébí, m;rt
ezen a napon a világháború hősei Iránt tartozó régi kegyeletes adósságunk egy részét méltó képpen leróttuk,
meri a határszéli várót a mii napon egy művészi szoborral leli gazdagabb. Az éleiben levő 20 as bajlár sak kegyeiele és a város közönségének Telkéből lakadó áldozalos kötelességérzet hozták léire 20 as hőseink halhatatlan emlékének örök jelét, amely
évszázadokon keresztül fogja Itt a város szivében hirdetni ■4P0-asok önfeláldozó hazaszeretetét, kőtelességtudását
r-*
és haláltmegvető hősiességét
Amikor rátekintek e szoborra, lelki szemeim elé lárul a 20 ások voksok dicső küzdelme, viszontagsága, élelhalalharcd. Ezekből a küzdelmekből mini világiló faklya fénylik ki a m-igyar hazjszerelel, a nemzeti gond ilal ere|e, a magyarslgnak ebből lakadó áldozalos nemzeti érése és Önfeláldozó vitézsége.
Az 1914—18. évi világháború reánk kényszeritelt vé.zivalarában szinte az egész világgal szemben állva győzelmes harcokat vivo\'t a m.igyar és a háborút nem a harciéren veszítette el, hanem a gazda-sitgi összeomlás és az ebből táplálkozó belső aknarhunka következtében.
a magyar oonvérf .. .
— A magyar honvéd neve a minden! magába olvasztó monarchia fenn állása Idején a\'ig voll ismeretes, de a háborubin ellenség és jóbarát elölt egyszerre lisztéit és becsült leli. Az is nerellen magyar honvéd idegen földön állva is megérezte, hogy a küzdelem a magyar haza lerüleli épségééri folyik, amelyei a prédára leső szomszédok mohó étvággyal meg akarlak rabolni, fel akarták falni. A gigászi harc rengeteg magyar véráldozalbj kerüli.
A zala-, vas- és veszprémmegyei 20 as honvédek közül több, mint tizezeren pihennek Idegen földben, jeltelen, elhagyatott sírokban.
ml nem bosszút hirdetünk, hanem Igazságot kérünk
Olcsóbb lett a szövet!
IsíÉWrai
zalai közlöny
_4_
elemi Kertész igazgató vezetésével. A cserkészek koszorúját Petermann József, a Vasutas Dalkör fémkoszo-ruját Üti Elvira helyezték el.
Virág, örökzöld és koszorú rengeteg borította a szobrot, mire a Szózat befejező akkordjai után meg indult a
félóráig tartolt dlsz-elvonulás a fenség és kísérete elólt Ezúttal először vonult fel a katonaság, a volt 20-asok és volt 48-asok osztagai után, Takdcs-Tholway gróf és Gyömórey íslván vezetésével. A cserkészek, leventék, zászlós egyesületek után az iskolák elvonulása fejezte be a szivei, lelket gyönyörködtető látványosságot, melynek so-
Az ünneségek sorozatát disz-ebéd fejezte be a Cenlrál-kávéház 300 személyre szépen, Ízléssel terített asztalainál. Az első felköszöntőt
GyOmörey György lőispán mondotta, aki hosszabban foglalkozott a hősökkel szemben míg fovájb fennálló adósságunkra. Az elismerés és hála szavaival adózik viléz nagybányai Horthy Miklós kormányzónak, aki ragyogó példáját mutatta meg életével annak, hogy mlkép kell a magyar nemzetért erős, megingathatatlan hittel munkálkodni. Poharát erre a nagy emberre, Magyarország kormányzójára Uriti.
Krdtky István dr. polgármester József főherceget, a nagy hadvezért, a legnagyobb magyar honvédet, a királyi család tagját — a szivünkhöz nőtt magyar embernek kijáró hódolattal és szeretettel köszöntötte.
József főherceg válaszában azon hitének adott kifejezést, hogy kell, hogy egy isteni Igazság tegyen igazságot ezztl a néppel. Poharát Nagykanizsa városának hós 20-as honvédéire éa azok utódaira: a mostani gyalogezredre Ürítette.
József főherceg ezután a díszebéd résztvevőinek lelkes ovációja közben asztalt bontott és a Centrál előtt előállott autóján elbúcsúzott a hősi szobortól és Nagykanizsától.
Shwoy altábornagy a már fesztelenebb hangulatban a hála szavával adózott Relschl Richárd volt 20-as százados, ortzgy. képviselőnek, aki lankadatlan azelleml vezére, Gyóry Sándor volt 20-as századosnak, a szobor-bizottság titkárának, igy a szobor-ügy adminisztratív fejének, Hybl szobrászművésznek, a vezérlő gondolat megalkotójának. Hybl ezüst babérkoszorút és a tb. 20 as bajtárs címei, Gyóry ezüst cigaretta-tárcát
rán a fenséges ur is többször kifejezést adott tetszésének.
A forrón tüzö nap és a szorongás következtében, különösen az iskolások között,
s"k dolguk volt a mentőknek, kik több készültséggel vonult ki az ünnepség idejére. Egyik gyermek a másik után ájult el, asszonyok is sokan, de derék mentőink és cserkészeink mindenült kéznél voltak és kivitték a tömegből az ájullakat.
A felsőtemplom előtt gyülekeztek ezután József főherceg volt tisztjei, kikhez rövid beszédet intézett, a bajtársi szerelet szép, meleg hangján és a magyar jövő felé tartozó kötelességek határozottságával.
kapott a volt 20-asoktól, hosszan kitörő, megérdemelten nagy ünneplés közepette.
Relschl Richárd, vitéz Mdndoky főesperes, vitéz Horváth tábornok mondtak még (elköszöntöket, Rdcz József szombathelyi karkáplán, volt 20 as, művészi tárogató-játékával szórakoztatta a vendégeket.
Ilyen tartalmas, méreteiben*?! pontosságában, mindenre kiterjedő gondban, külsőségeiben és stilusdsságban monumentális rendezés, amely ekkora tömegeket mozdított volna ekkora esemény köré, — nem volt még Nagykanizsán. A városi rendezőség (dr. Kaufman Lajos főjegyző, dr. Pullyondy József aljegyző) a polgár-mesler irányításával, Király Sándor műszaki tanácsos közreműködésével, a társadalmi rendezőség dr. Thohvay Zsigmond postafőnök mindenkor odaadó, ezesetben azonban valósággal emberfeletti munkájával érte el az eredményeket
A választókerületek
beosztása előkészítésben
Budapest, Junlus 2 Scitov.izky Béla belügyminiszter kijelentette, hogy a választókerületi beosztások ügyében már folynak az előmunkálatok. A cél az, hogy a különböző nagyságú választókerületek arányosak legyenek. Kijelentette még a belügyminiszter, hogy a titkos választójog kiterjesztésének kérdésével ő nem foglalkozik.
SZÍNHÁZ
BánK bán
a vamórnap e»H aiBXClOadtla
A 20-as honvédszobor kétnapos ünnepségeinek emelkedettebb záió-aklusa nem lehetett volna, mint a Bánk bán előadása, mely így, tekintve a közeli cenlennáris dátumot, kellős előadássá avanzsálódott: Katona József lelke előtt is tiszteletadás voll.
Milyen hatalmas és elkuphalallan értéke a magyar irodalomnak Katona József tragédiája, ha ma, száz és egynéhány évvel megírása óla friss, Invenciózus, stílusa klasszikus veretű, cselekménye Igazi tragédia ? Csak fájdalommal lehet arra gondolni, hogy e mű, mikor Katona éleiében szlt^iadot keresett, nem találkozott tárt karokkal,, melyek befogadják. A fzerző szivén olyan sebet ütött ez, hogy a szent ihletet elvetette magától és valósággal •bemenekült a bürokratikus atmoszférába, ahol haláláig sajgó lélekkel gondolt tragédiájának tragédiájára. Pedifaem azelőtt, sem azóta toll még nem vetette papírra a magyar nemzet lelkének keresztmetszetét ugy, amint Katona József belemarkolt a súlyos és historikus depresszióktól sötétlő király-tragédiába. Író agy nem ludta még dráina keretében annyira és olyan demonstraliv hatással összesűríteni
1930. junlui ü.
egy laj: a magyarság jellemét. Egy nép lelkében szunnyadó érzéseknek vihara és elmélyülése még soha ugy nem dobogott drámai keretben a színész szájába adott mondaniva ókban, amint azzal Katona József klasz-szikiis dráma-Irodalmunk szegénytégét Krőzussá tette. Ennyire magyar lörténelmi tragédiát, aki irt, vájjon, mit lemetelt el még magában lesújtva a közöny és részvétlenség kezdeti periódusától, melyhez évtizedek sorakozása kellett, hogy viharos lelkesedéssé korbácsolódjek annak ünneplése. Pedig a dráma nem változóit.
Bánk bán férfias Jelleme, mely a hazájáért és asszonyáért reszkető nagyúr, csorbítatlan. Petur bán ragyogó lázadó békétlenje, aki útjára löki Oertrudis végzetéi, az abszolutizmus korszakában annyi patinát kapott magára, hogy ma már Bink fölé nőit ét jellemben, erőben és elszántságban, nem ok nélkül tartjuk öt a dráma legnagyobb alak|ának. A rongyokba csavart, ninctlelen paraszt : Tiborc minden tzava egy sikoltás, egy tórszurás Bánk tettébe. Örök profilja a zokogó ét kenyérért rimánkodó föld emberének. Petur után legtökéletesebb emberi rajza Katonának. A féktelen hatalmi vágy, a sovén gyűlölet hangja ma It ugy sebzi fülűnket, mint mikor Katona Qertrudlst, ezt az őrjöngő királyi asszonyt a tragédia véráldozatává telte. És végig minden elképzelés, amit a Bánk bán zseniális megteremtője színpadra vitt, nem vetzlelt makulányil sem Igazságából, jellemének vagy jellemtelensigének őszinteségéből.
Szűk keretek közölt csak érinteni tudom, amit cl szeretnék és el kellene mondani Bánk bán ról. Kévét helyem jut arra Is, hogy a szinház kiváló előadását méltóképen referáljam. A feladat legnagyobb ét legszebb, amit igSfgaló vállalhat repertoárjában. A mü akkora szuggesztiviUttal bír, hogy oldják meg bár a színészek csak részben is jól azt, amit Katartól ajándékképen kaptak szerepeiben, máris tiszteletre méltó, amit végeztek. Ez pedig itt megtörténi. Sokat és |ót kaptunk. Különösen részleteiben a drámának. A klasszikus tragédia siilusa nem volt egységet. De Becsületet tzinészmunkát élveztünk.
Eltó helyen Koltay Oyula Bánk bánjáról írunk. A fiatal tzlnétz pályájának jelentős állomása. Ha külsőben nem is fedi a teljet elgondolátl, annál érléketebb, hogy Bánk gyötrelmet belsó vivódátalban, önmagával való viaskodásaiban, mikor lelkében gyanú ébred ét fellángol a számonkérés tüze, nagyon soE vonást adott Magyarország nagyurának portréjához Ha nem Is ezen a szerepkörön, de kétségtelenül karriert fog csinálni. Sármdssy Peturja erőtől feszült, a hazája sorsán fuldokló bihari főispán jó alakilót talált benne. Fizikailag azonban nem ügyelt a tragédia törvényeire ét idő előtt el-fátyolotodolt orgánuma. Az emberi megértésre és szánalomra zokogott Danis—Tiborc minden szava. Ez Igazi Bánk bán slilut volt. Emberi
Príma •alyam harisnya
hibátlan, reklámár, 2 95 Selyem nadrág hibátlan, reklámár ■■ 2\'25 boka ajourral, reklámár P2\'50 Selymes soknlk, reklámár 85 fill. Divat nyakkendő reklámár P 1\'35
ehreüstein EHREHSTEII
EHREÜSTEIN
EHRENSTEIMI**i
Fö-ut II. »ám.
Az ünnepi bankett
és megszűnik a Kékcsillag!
E döntö Időben olyan olcsón adunk, hogy mindenki meglepődik!
Olcsó 60 nap! Mindenki használja kl! OlCSÓ 60 nap!
ZALAI KÖZLÖNY
Gyilkos kór és Halál Emberén találl
Szeméidombon szaporodnak ■i rovaro!:, szeretik a szennyes helyeket, bacillust terjeszte-:ok és megfertőzik eledelünket. Pusztítsuk el őket, mi-lőtt ők pusztítanak el bero-lUnketl Permetezzünk FlitM. FIH megöli a legjeket. ssí-nyogpkat. bolhákat, tetveket, molyokut, hangyákat. svábokat, poloskákat ds elpusztítja petéiket is. Vesélytelen. Nem hagy foltot
Fiit nom tévesztendő össse ntáa rovarirtókkal I Sárga kanna — fekete sávvrtl
1930, junlus 3__
és klasszikus. Vitéz fídnky lézengő voli, de nem ritler. A rendező kezének hiányát érezle az a jó a akitás, amit adoll ugyan, de ami több volt, mint egy szélhámos lovag. Inkább a szöveg külső hatásaira, mint az iró igazi elképzelésére feklette a fősúlyt. Határozatlan jellemű és aljas eszközökkel dolgozónak formálta meg Endródy Oltót, ami a szükséges rutin velejötlével hibátlanná teszi a szinészt ebben a szerephen. Vass Irma (Gertrúd), Székelyhldy Adrién (Melinda) a különböző lipusu asz-szonyi lelkek jó tolmácsolói voltak. Bojár Lili Izidorája remegő, meg nem érlelt szerelmes, akinek kima gasló erénye gyönyörű prózája. Honlytól kaptunk kabinet figurát még, aki Mikhál aggságának gyermeki egytlgyüségbe hajló hangját jól intonálta.
A rendezét (Danis) sok modern és a tragédia aláfestésére igen fontos világítási effektus, a robbanó jelenetek tisztább felépítésénél hiányzó irányító kéz melleit is becsületes munkál jelent.
Az előadás összbenyomása: jó. Kiállítása: jeles. A színház összteljesítménye a Bánk bánnal: elismerésreméltó. Meg kell mondjam : egy nemzeti színházi előadás, egy Jászai Oertrudls alakítás emléke fogja tollamat és nehezill a beszámolót, de Igv is hálás vagyok és volt a zsúfolt nézőtér a forró estért, mert nyill-szinl taps (ezt Kilona kapta elsősorban) gyakran zugolt fel. Előadás előli 0. Nagy Tibor ünnepi nyitányt vezényelt Ismert kvalitásaival.
Urbán Gyula
A színházi Iroda közleményei
(*) DlákSzfrelem - kedden este. A
mozgalmai, színes amerikai dlákoperett minden előadási zsúfolt házat vonzott és minden nézó ol volt ragadtatva a bájos darab hangulatától. A tőszerepoket Felér Erzsi, Harczos Irén. Jánossy Terka Márkus Lajos, Károlyi Vilmos, Kormos Ferenc, Danis Jenő, llonthy Sándor Játszák.
(*) Árva László király — s trianoni gyásznap emlékezete. A magyar nemzet Junlus 4-én, szerdán országszerte emlékezik a trianoni gyásznapra. A színtársulat e napon irodalmunk t ÜHzke-aége, Herczeg Ferenc logszebb mllvét, az Árva László király elmü szomorú-Játékot tűzte műsorra. A darab szereposztása a következő László király — Kármáaay Miklós, Hunyady lAar.lt> — Márkus IjtJos, Szllágylné Vass Irma, dara nádor — v. Bánkt, Gara Maria
- Székelyhldy Adrién, Szilágyi Kral
— Bojár Ull, Szilágyi Mihály - Danis Jenő. A darabot Danis Jenő rendezi. Jegyek az e őadásra máris clőjegyez-
n Játák a tűzzel. A berlini színházak operottkzenzAcIóla csütörtökön este korul bemutatóra, Magyarországon először e színtársulattá!.
(*) Péntektől kez v i m ndtn este -Mit susog a fehér akác opercttujdonság
Heti mDsor:
Kedd: Diákszerelom. 8z«rda: Árva Ijtszló király. CsUtörtiik: Játék a tűzzel. Péntek: Mit susog a lehér akác. Szombat: Mit susog a fehér akác. Vasárnap délutáni Tommy és Tárna. Vasárnap este: Mit susog a fehér akác.
— SM/tnyegct csak royasar vogyeB t Bar/dndI a 1 ttgma-gyobb vdlaas/ék, legolcsóbb ar éa UrrivcMÜ fixe/ásl fal-M/oIok.
Nf Pl HÍREK
NAPIREND
Juniua 3, kedd
Kóma! katolikus: Klotild. Proleal : Klotild. Izraelita: Stván hó 7.
URÁNIA MOZGÓ A gyónást titok szentsége*. Spielman József|ezsu\'ta atya világhírű regénye nyomán
Oyómrszertórl «l|ell szolgálat: I. hó végéig a Merkly litlui gyógyszertár.
Qőztardő nyitva reggel 6 ólától eate 5 óráig (hétfő, szerda, pintek délután, kedden egész nap nőknek). Tel.: 2—13.
— A polgármester Budapesten. Dr. Králky István polgármester hivatalos ügyben Budapeslre utazott, honnan holnap este érkezik vissza Nagykanizsára.
— Egyházmegyei hlr. Antal Vince pacsai káplánt a megyéspüspök a vöröslói plébánia ideiglenes vezetésével bizta meg. — Pa-csára kisegítőnek Bttlmann Antal csatári káplán küldetett.
— Osztatlan hivatalos órák az adóhivatalban. A városi adóhivatalban a inai naptól kerdve osz-latlan (egyhuzamu) hivalalos órák léplek éleibe, mini a többi ügyosztályoknál, vagyis reggel 8 órálól délután 2-ig állnak a tisztviselők a közönség rendelkezésére.
—- Házasság. Jancsy Maiianna és dr. Halmy István a Magyar-Olasz Bank főorvosa házasságot kötöttek Budapesten, május 31-én.
— A nagykanizsai járáskör tanítóságának közgyűlése. A Za-ldmegyei Általános Tanilólestüiet nagykanizsai járásköre junlus hó 5-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor rendes évi közgyűlését tartja a Rozgonyi-utcal tornateremben. Budapestről lejönnek Rákos István, Oalla Endre, Osztte Béla, akik időszerű tanügyi kérdésekről előadásokat fognak tartani. Természetrajztanltásl a IV. osztályban bemulatja dr. Slolniár László (Budapest). A Szent Imre jubileumi év nevelő hálásáról az Iskolába tart előadást Gazdag Ferenc püspöki biztos. Majd a tanítóság ügyei kerülnek sorra. A közgyűlést megelőzően 9 órakor Venl Sancle a plébánia Templomban.
—• A Vasutas DalkOr hazafias ünnepélye. A nagykanizsai Vasutas Dalkör folyó hó 4-én, szerdán délután 4 órakor Irhnonl gyászünnepélyt rendez a ,békekötés" gyászos évfordulóján. Az ünnepély műsorának keretét irredenta énekek és költemények adják. Az ünnepi beszédet Ansorge Antal fog|a mondani. A rendezőség szívesen látja a nagyközönséget.
Bakaci székrekedés, vastagbél-katarus, gyomorbaj, puffadás, vértorlódás, sárgaság, aranyeres csomók, csipöfájás eseteiben a természetes „Ftreno liuei" keserűvíz, reggel és este egy-egy kis pohárral Devéve, rendkívül becses háziszer. Klinikai megfigyelések lanusága szerint a Ferenc lótsef viz még ingerlékeny belü belegeknél is fájdalom nélkül hat. A Ftreic JÓMíl keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-tlzlelekben kaphitó.
— Eljegyzés. Kovács Irma Nagyszakácsi, Ficzkó József Nagykanizsa jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Uj renduer butorváairlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujt|uk. Száz pengőnként csűrt öt pengő havi részlet fizetendő
egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopstttn Szombathely, Kőszegi-utca 5.
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
ni. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. 406.
Költözködés miatt
60 napos rendkívüli olcsó árusítást rendezek
Menyasszony divatáruház
Koréin Jenő Nagykanizsa, Deák-tér I.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. [uriiuB 3.
URANIA
Junius 3., kedd
A gyónási titok szentsége
Splalmssssa Jómmmt jezsuita atya világ hlrü legénye nyomán. — A legnagyobb és legmegrázóbb kalhollkua film, mely szívbe markoló JeleneteKben mulatja be egy pap szenvedését a gjónásl titok megtartása miatt.
A gyónást ílíoK áldoxaia
A vallásos film remeke.
NagyUaalxsdn
Ritka sikerrel kerüli vászonra tegnap az Urániában a „Gyónási titok áldozata" cimü vallásos film. Ugy látszik, a Kis Szent Teréz óta egyre növekszik az érdeklődés az olyan filmprodukciók iránt, amelyek a katolikus vallás benifiségei tanaiból táplálkoznak.
A darab Sptelmann József jezsuita atya világhírű regénye ulán készült. Egy francia abbé éleiével ismertet meg bennünket, amelynek hátterébe ügyesen állítja be a papi eszménynek örök ellenségeit, a söléllelktl kufárokit. Minden a kezükre játszik, amidőn a p:tp házában lötténó gyilkosság vádjába keverik a gyónási titoTí pecsétjével hallgalasra kényszeritett papot. Oda a becsülete, vége a hívek ragaszkodásának, kimondják reá a halálos ilétetet, atnit csak nagynehezen változtatnak életfogytig tartó fegyencmunkára. S mindezt a mártlrlelkU hós abbé igazi papi lélekkel viseli. A valódi gyilkos lelkiismerete azonban nem birja el rettenetes bűnét s halálos ágyán bevallja teltét. A hivatása kötelezettségéért meghurcolt pap diadalmenetben térhel vissza hivei közé. Eddig a történet. A rendezés páratlan tökéletességű. Minden szereplő külön típus, mégis kü önősképen az abbé ragadja magával figyelmünket. Sok olyan jelenet tárul a közönség elé, amely könnyekel c?al a nézők szemébe. Pedig ez csak egy a sok közül, amelyekkel az élet szolgálhal. Nézzük meg a darabot már csak azért is, hog/ fogalmunk legyen, mily szigorú a titoktartás kötelezettsége a gyónás szentségénél.
A páratlan szépségű és elejétől végig izgalmas darab még dia kerül előadásra a szokott időben. (vp)
Juitlus 3 (kedd)
Budapest 9.\'5 Hangverseny. 9 30 H. 9.46 A hangv. lolylatísa. 11.10 Nemzet kOzi vlzjeizósroigálat II.is Az illamrend ói lég zenekarának liangversenye 12 Déli harangszó. 12.05 A htngv. folyt 12.15 H. 12.35 A hangv. tolymlasa. 13 P.mtrs ldó|elzés, 14 3U H. 15 l\'iad áuk ís irío lyamhirek. 15.30 Tdrl. ■■ tini mcseóra. 16 tó l\'onloa időjelzés. 17 ti. 17.30 Orosz bj-t«ta|kazenekii hangv. 18.30 t\'rsncia nylv-oktális. 19 Novellák. 2) Az ü szágos Szlni-skadémla nOvenJi^ n-k előadSM a Stúdióból. „Llllomli". liudctl vígjáték 3 lelv. UUnikb. 22,30 Pontos |ldö|e!zés. Ma d : Cigányzene.
Béce 110, 12 és 15.30 Zene. IP.30 Opera E. Utána Jazz-zene.
Udsdrolfusik líífjon. ne kUid-fUk póuUakel ldegentso.
SPORTÉLET
Az osztrákokon vettünk revánsot 2:1 (2:0) arányban az olasz vereségért
Atlétáink győztek Berlinben — A Vasas legyőzte az Attilái az osztályozón — -Magyar vlzlpólicsapatok sikere külföldön
Nagykanizsa, juniua 2 A május ll-iki olasz—magyar mérkőzés súlyos vereségére szerzett enyhülést az a ponij)ás győzelem, melyet válogatottjaink érlev el az oszlr<kok ellen vasáru ip. A magyar csapat gólokban ki nem fejezett fölényben verte 2 :1 (2:0) arányban az osztrák reprezentáns gárdái. Ugyanekkor amatőrjeink is győzlek, nug Bécshen a négy város körmérkőzésén Budapest csapata szombati győzelme ulán eldöntetlent ért el és ezzel rosszabb gólaránnyal az első osztrák csapat mögé szorult. Nagy meglepetés a Vasas miskolci győzelme, ahol a fölényeskedő Attilát egy góllal ugyan, de verte és igy a következő osztályozó kimenetelét az Atillára nézve teljesen kétségessé tette.
Eredmények:
Magyarország—Ausztria 2:1 (2:0) A gólokai: Kohut (4 perc), Turay II. félidő (12. perc) é« Adelbrecht II. félidő (44. perc) lőllék. A magyar C6apat nagyszerűen jálszolt. A mérkőzést 20 ezer ember néz\'e végig.
Magyarország—Ausztria 2:1 (0:1) (Amatőr).
Budapest-liécs 2:2 (2:1). (Bácsi négyes torna).
BLASz i/j.—KÖl.ASz l/j. 3:1 (I: I). (Herendi vándordíj döntő).
Vasas-Attila 1:0 (1:0). (Osztályozó)
Hungária—Beogradsky SK 2:2 (2:0). (Belgrád).
Budai 11 -/\\S Messine 3:2 (2:1). (Metz).
Budapest—Berlin 56:41 — Válogatott atléták találkozása
Marvallcs Kálmán közel 47 métert doboll
Magasugrás: 1. Késmárki Kornél Budapest 185 cm., 2. Orbán Ferenc Budapest és Ladewig Berlin 181 cm.
•100 méter : 1. Barsi László Budapest 49 mp., 2. Sugár István Budapest 4S.4 mp., 3. Schmidl Berlin 50 8 mp.
Távolugrás: 1. Meier Berlin 70-1 cm., 2. Balogh Lajos Budapest 700 cm., 3. Schlösske I. Berlin 084 cm.
100 méter: 1. Raggambi István BBTE 10 9 mp., 2. Solt Tibor BSE II mp., 3. Kurz Berlin 11.1 mp.
800 méter: 1. Schwerl/eger Berlin I : 57 2 mp., 2. Danz Berlin I 59
mp., 3. Zsilvai Zoltán Budep:st 2:002 mp.
1500 méter: I. Szabó Miklós Budapest 4 : 03 4 mp , 2. Wichmann Berlin 4 : 06 mp , 3. üyulai Qabor Budapest 4 : 09 mp.
Sulydobás: I. Parányi József Budapest 14.89 m , 2 Kiss János Bu-dape-l 13 82 m., 3 Hahnchen Berlin 13.28 m.
5000 méter: 1. Kohn Berlin 15 : 37 4 mp., 2. Gnhrt Berlin 15:40.9 mp., 3. Szerb Elek Budapest 15:46 mp.
Diszkoszvetés : 1. Marva Its Kálmán Budapest 46.47 ni., 2. Dono-
Füstölt husáruk
nyers és főtt állapotban, felvágottak, hus- és
pástétoni-konzcrvek mindenkor bizalommal vásárolhatók, virstli, parizer és szafaládé friss állapotban naponta reggel 8 órakor érkezik
Herceg Esterházy HusUzletébe
Kazlnczy-u. 2.
Telefon s 5-03.
a „Telefunken 10"
3 csöves készülék csövekkel és „L 666" hangszóróval
Szabó Antal
fegyver- és sportárunagykereskedés rádió- és gramofonosztálya.
gán István BTC4ÍÍ.45 m , 3. Hahnchen Berlin 41.40 m.
110 m. gát: I Beschelznlk Berlin 15.9 mp., 2. Tros8bíCh Berlin 16 mp., 3. Orbán Ferenc Budapest (Időt nem mé t-k).
4x100 méter: 1. Budapest 42.8 mp., 2 Berlin 42 9 mp. A pontverseny végeredménye:
1. Budapest 56 pont,
2. Berlin 41 pont.
Vízipóló:
UTE—Saarbrlicken 17:0 (90). MAC—SC Royal BrUssel 2:1
(0:0). _
Súlyos vereséget szenvedeti az NTE Itthon
Nagykanizsa, Juniua 2
Bajnoki. Biró: Kaufmann. A technikailag iskolázottabb s amellett lelkesebb DVAC könnyen éri el a fenti eredményt a letört NTE-ve\\ szemben. Oóllövő: Bragyás (3), Rucskay, Kailor. Sértó, Illetve Kudich.
Ifjúsági eredmények :
I. osztály. 13 FC—Húsos 0:0. Egyetértés—Zrinyl 3:1 (1 : I) 11. osztály. Ékszerész—Báslya 5:2. (I : l)v Teleky—Bocskay 1 :0. (0:0). Attila 2:1 (1:1). Vasas—Kossuth II : It (6: 1).
(Zala-Kanizsa FC) ma este háromnegyed 9-kor válasz\'mányi ülést tart az iparles\'ület emeleti helyiségében. Kérjük a tagok megjelenését.
Rádió legolcsóbban Sxabó György naaió-
laboralorlumttban Föut 3., udvar.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológia! magiig yeló jetantéaaki Hétlón a Mmirük-let: Heggel 7 órakor +18 2, délután 2 \'.rskot +26-3, este 9 órakor +18 4.
Fl\'hihet: Reggel tiszta, d.lben lelhós, este rtszla
Szilirány: Reggel északnyugat, délben nyugat, este délkelé i szét.
(Éjszakai rddlójtltnlis) A ■•toarolA-■ lasl IssMxat sala 10 *rmhmr j«-taatl i agyalira szép malafl 144
Hasáb tűzifa
ölszámra kapható a
Fornérgyár
Magyar-utcai depójában.
Eladás :
FORKÉB6YAB-EIDÓKEZELÓ8É0
Nagykanizsa, Nádor-utas 4.
Regedei viz
nemcsak kltünö borvii,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánljak vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden füszer-és ceemegsüiletben.
„,, Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nbgykanlzsa, Király- u. 21 173"
1930 [unitit 3.
ZALAI KÖZLÖNY
TŐZSDE
A mai tőzsdén mír nyitáskor nagyobb áru Jelentkezel , amelyei azonban a piac kOnnyen felvett. Az árukínálat a tőzsdeldő második felében •megszűnt, az á\'folyamok stabilizálódlak. Általában csak lényegleien áresések fordullak elő. A forgalom minimális volt, a legfőbb papír árfolyama névleges. — Fixkamatozásu papírok piacán az árfolyamok némileg gyengü tek, a forgalom minimális voll. Devizapiac változatlan.
Teraátylóxsáe
fluza Iszl. 40 flll., dt. 40/111. és a rozs 10 flll emelkedett.
Bou tlaxav. 77-ea 23 40-23 05, 7K-as 23-70-33-95, 79-et 24 00 -24-25, 80-as 24 15 —24-40, donlnt. 77-ea 22 30-22 55, 78-as 22 55—22 80, 79-ea 22 80-23 00 80-ss 22 90 -23-10. rozs 11 90- 12 20, tak. árpa 13-75-14 25, sörárpa 16-00 -17 25, ab 17-80 -12 75, tenwri tszt. 11-85-
11 95,dvnáatall 11*85 -1200, repce --
—•- korpa 7 80 8 00.
valuták
Angol f. 27-77-27-92 Betti tr. 79*60-80 00 Ctehk. 16*89 16-89 Ma k. 162-70 16330 Dinár 10-00-1048 Dollár 569 00-571-00 Prancta t. 22*30-22 60 Hotl. 229*70 230-70 Lengyel 63-95-64-25 Leu 3*36 3-40 Léva 4-11-4-17 Ltra 29 75-3005 Márka 136 20-136-80 Norvég 152-70 153 30 ScbllL 80-42 80 82
Peseta —*--•—
Svájci t. 110*40 "0 90 Svéd k. 153-20 ,53 80
DEVIZÁK
AmaL 229-82-230 58 Belgrád 10-09-10*12 Berlin 136-35-13616 Brüsszel 79*72-79 97 Devizáid 3*39-3-41 Kopenh.153 87-153 27 London 77 76 -77-84 Madrid 6870-70 70 Mlllflo 79*91-30*01 Newjork57l 20-72 80 Oszló 152*90 153 30 Párta 72-40-22-47 Prága I6-Ö4-16-S9 Szólta 4*l2-4-ie Stockh. 153-40-153-80 Varsó 64-05-64-25 Wien 80-57-80 Sj Zütlch 110-57- 10 8i
Strtérrtiár
felhajtás 7154, eladatlan 1872. - Elaö-rendtl 1*36—1*28, tizedelt 1*24-1-26, szedett tóaép 1*77-1*24, MonyO 112-1*18, l-tő rendit öreg 1*14—1*18, ll-od icndü öreg 1*04—1 10 angol alldó 1*30-1-50, szalonna aaínban 1*52—1-56, atlr 1*70- 1*90, bua 1-50-1-8J, szalonnás Ulxrtéa 1*00-1*70.
Ellája: Dálaüal Hyoada és LapK\'adrt YálUlat, Hagykanlzsán. Felelős kiadó: Zalai Károly, t tálalas i Nagykanizsa 79. ats.
Kombinált arzén-iézvegySIctet tartalmazó
Mspraaen
Komb. arsén-rézkénvegyIIletel latlailhazó Tatokll
mindkettő egyealtett permetező anyag
egylaeia védekezésre. Qyttaaa Aloo4abaaa s Ojllmopapenétz
tMonllla), varasodás, rügyfur\' bogár, aimamoly, azilvamoly és a többi gomba
és rovar kártevők ellen, •aflifcan i Peronospora, szőlómoly, szö\'őiloncj, lókehernyó Irtására. Bordái léhez keverve: Arsela, llrAiileióltf, Darxln árién tartalmú permet\'zőazeiek (rágőkártevők trtálára). Eioaal, Vinol llutharmat elleni védősierek Snlfarol gombakárlevők (Hátihoz. Almafa, Pomrin (vértetükátrány) vértetvea sebhelyek bekenéséhex. Pokain, Agrl-Tox rózsafák és növények Tevéitelvei Irtásira
Harnyóanyv megakadilyoua a miszókárievŐket é» hangyákat, hogy a rózsafa vagy gyümölcsfa koronájához feljussanak. Több mis speciális védőszerek is állandóan raktiun. Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF magkereikedésé-ben HagykaniisáQ, Erzsébet-tér 10.
(« bíróság mellett) 2/tt
Jakab Oábor és neje szül Metz Mirla mint szülei. Ferenc, Mariska, Kiroly testvérei, valamint nagyanyja, sógornője, sógora és az összes rokon sáf nevében is fájdilomtól megtört smvel tudatják, hogy for/ón szeretett fiuk testvér, illetve rok.n
Jakab József
folyó hó 1 én esfe 6 ólakor életének 21-ik évében rövid szenvedés után elhunyt.
Drága haloltunk földi maradványai! folyó hó 3-án délután 6 órakot fogjuk a temető halottasházából a róm kalh. egyház szertartása szerint be-szenteltetni éa a tóm. kath. sírkertben örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szen\'mlie-áldozstot lolyó hó 4-én délelőtt 8 órakor fogluk a (elsőtemplomban a Minden-hslónsk betnutallalnl.
Nagykanizsa, 1930. |unlul hó 2.
•xorotlOitk mlg áltál, ■Iratunk mlg élűnk I
ZtricU zárlat
P4H. JO 261/1, London 15 11\' i, Newvork 11685, Brütsel 72 12, Mllaro 77 061/1, Wndrtd 62 90, Amaleidam 207 S5 UerUi 123 33. Wien 72 89, Soflr 4*74V». Prár<a l»*32\'/t Varaó 5800 Budapest ao-am/i leipád 9-121/j, Uukarul 3-07.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dl(a 10 aaótf M fillér, Minden további szó dija ■ Hál. Vitát- át ünnepnap 10 szóig <0 llllér, mlndaa
további szó dija B Ilii. Szeidán ét pé»-teken 10 uólg »0 tblér, minden lováhM szó dija 6 flll. Cmszó s minden vatta-
Sabb bettlból álló azó két srónak azimlV rllk. ÁlUUt keresőknek SOM engedmény.
Hlrdaléaak S (A!) pangS Ao-sxogoa alul a foloolouao kStryaeláa, aaeémléxéa alkardléo* véaott a 1 * r a f I k o t • n d A k
Eladé Csengery-utca 18. alatt 724 Q öl telek. 2744
FanattJMrtarak, kosáráruk készítése és Javttéaa, nádszéktonáa llléonél, Erzsébet tér 13. 2148
Pinom balatoni ó éa uj karok k pht-tók 40 fillértől fel|ebb. eladás 3 litertől kezdődőleg Zerkowilz Albert cégnél. 2867
Mlndan alfogadkaté éraa árusítom él árukészletemet, mivel Urlelem rövid Időn belUI megszűnik Egyes cikkek félát-bsn. Klámer Zollán, Tulipán áruház. 2922
Kétéfliaa és sezlonos, szép, nagy bútorozott szoba, egy vagy két személy részére Jonlut 15-re kladé. Clm a M
at\'óban.
2323
Ha jó bort akar olcsón Iont. u,íy vttr...ii t.oo kóstolóra I liter
aranyhegyi bikavér vörösbort
ao fillérért. Bl.to., hogy ill.ndó.n .11 to* Inni
sárnál józsef
T.lefon 339. ra.ierk.re.kedét. Magyar-g. 74. 6 m.fl telelőm.ild.léire hilhot küldöK
Ügyes varrétaényak lelvétetnek — H Illemé, Csengery ut 6. 2925
Flnosss aalr nagyban és kicsinyben kilogrammonként P 180. ugysslntén kap ható tüstó t szalonna kllogrsnttnankénl 2 pengő Petrlcs Lajosnál, Qengery-ut 62 2849
Egy jóhangu zongora olctón eladó. Clm a kiadrban. -2919
Két garnitúra jókarban lévő oaéplA-gép eladó azonnali llzelésr-. Tudakozódás üelaén. Egyednél. 2818
Különbejárstu elegántan bútorozott szoba azonnal kladé. Cim a kiadóban. 2846
Alkalmi vétől I Egy három\'ámpás rédlé. Komplett, stép világos kónsla kazettába szerelve Egy pár fejtiallgalóval, antennával 80 pvnuöért eladó. Varga, Batthyány- u. 2. 28t3
Kanímann Károly c«gn«i
ít« a legnagyobb választék
kaional b egrenrnhásatl cikkekben,
valamint nölroba dlitlMiekkei.
KltOnA háalioszl kapható olcsón Bajza u\'ca 3 sz. 2902
Mlnahinea szakácsnő bizonyítvánnyal azonnali bellpéare ajánlkozik. Clm: Ba)za-ulca 20. -2914
FalaoégQI vonna jól kereső Iparos
(ó megjelenésű, csekély hozománnyal bíró tölgyet. Ajanlatokat .Vidék\' jeligére a kiadóba kérek. 2915
Teleki-ut 35. az ety utcai 3 azobát lakéa mellékhelységekkel augusztus elsejére kiadó. 2917
Egy lAoaAa koctl fádaroa tlléatel elad > Zrínyi Miklós u. 40. 2918
nagykanizsai klr. Járátblrótág, mint telekkönyvi í " \'
hatóság.
2615/193Ű.tk. szám.
árrerésl birletBíny-klTSBat.
Ozv. Harangozó Ferencné sxUl. Ambrus Juli végrelujtatónak Harangozd Lajoe és ncie Peti Anna végrehajtist szenvedő ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1831 : l.X. t. c 144, 146. és 147. §-al élteimében elrendeli a végrehajtisl árverést 560 P perköltség, tőkekövetelés 131 P végrehatási éa ai árverési kérvényért ezúttal megállapított 27 P 30 Hllér költség, valamint a cssl\'akoaottnak kimondott Di. Beck Dezső ügyvéd 300 pengő tőkekövetelése és Jár. behajtása végett a nagykanizs:! kir. |árásbiiósig területén tevő, Eíszterrgnve községben fekvő s az esztc-regnyei 73 sitjkvbeu A fi—2 sorsz. 106. és 107. hráz alatt foglalt hár, 61. sz. au vdvar és kert végiehajtiit szenvedők nevén illó egész Ingatlanokra együttesen 2000 P, u. o. 19J7. sztikvben 1023 hrsx. alatt foglalt parag a Jakoposl dűlőben ingatlannak végrehajtiat szenvedők nevén álló tele-részére 40 P kikiáltási árban és pedig a
773. sztjvbrn felvett 105. és 107. hrsz. Ingatlanokra éa az 1937. szljkvben 1023. mez. ingatlanra a 3724/tk. 1929. sz. végzéssel öiv. Harangozó Perencné szilt. Ambtus Juli m. oszt. térj. Faikas Jánotné javára bekebelezett holtlglartó haszonélvezeti szolgalmi jognak és Pali Annát Illető részre a 9447/lk. 1929. rz végzéssel Harangozó Ferenc Javára bekebelezett életfogytiglani haszonélvezeti szolgalmi Jognak fcnnlattásáva! mégis akként, hogyha a
774. azámu Ijkvl Ingatlanok Harangozó Ferenc |avára bebebelezetl szolgalmi Jogot megelótó tőkekövetelések fedezetére ezennel megállapított 800 pengőért az 1937. sztjkvl Ingatlan pedig özv. Harangozó Perencné Javára bekebelezett szolgalmi Jogot megelőző kov.ttlés Icdezetére megállapított 800 P-ért és ugyanazon Ingatlanra Harangozó Ferenc szolgalmi jogát megelőző követelés fedezetére megállapl-
I It 400 pengőért el nem adatnának, az árvetés hatálytalanná válik s az Ingatlanok UlSsötl hatéinapon n-cmiUtt szolgalmi jog lenntsrlása nélkül bocsáltainak árverés alá.
A telekkönyvi hatóslg az árverésnek Eszlcregnye közig községházánál megla áslta 1930 évi julfua hó 3. napjának délelőtti 10 órálát tttzl kl és az átvereti feltételedet az 1881 . LX. t. c. 150. §-a alapján a következőkben állaplt|s meg:
Az áafetés alá kerülő 105. ét 107. hrsz. Ingatlant a kiklAlláil ár leiénél, az 10/3. hnz Ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az arverelnl szándékozók kötelesek bá-nalpíniUl a kikiáltási ár lOOo-át készpénzben, vsgy az 1881 : LX l-c. 42. SÍtbín meghatározott ártolyammal azámltolt óya-déMtépes étlékpaplrosban a kikflldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleget btrel leiétbe helyezéséről kiállítóit letéti el-Itmttvényl a kiküldöttnek áttdnl ét ez átveréti feltételeket aláltnl (1881: LX I. c 147, 150., 170. §§ ; 1908 XLI. t.-c. 21.$.)
Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet lett, ha többet ígérni senki sein akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igétl ár ugyanannyi Ili zalekálg kiegészíteni (1908 :Xü. 25. {.)
Nagykanizsa, 1930. évi március hó 71. napján.
Dr. Sartory a k. klr. (hlró.
A kiadmány hltejátll: Mlkó s. k.
"OS l0U.it.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint tclekkfinyvl hatóság.
2487/lk. 1930 sz.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
A Néptakarékpénztár végrehajtatásuk Tömpe Károly és neje Páttl Anna ujudvatt lakit végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási ügyiben , leiekkönyvi halótág a végrehajtató kérelme következtében az 18.11 LX. t-c. 144., 146. és 147. 6-al értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 2200 P tőkekövetelés, ennek 1929 évi december hó 13 Ik napjától |áró UVjO,o kamata, VA\'o vállódlj. 122 P eddig me«-álUpttolt pet ét végtehajtásl ét u árverési kérvényéti eiuttal megállapított 83 P keltsél behajtása végett, a nagykanizsai klr. lárásblrótág terOletán tevő, Újudvar községben lekvő t az ujudvarl 756. aztlkvben felvett s véspehsjláal szenvedők nevén álló Ingatlanokra, úgymint: aa 1018/.. 54/a. htaz. Ingatlanra 4 P, lOlS/a. 55/a. htaz Ingatlanra 7 P, lOlS\'a. M/t. hrsz. Ingatlanra 6 P, az lOI\'/a. 45. hrts. Isgallanra 80 P, az 1018/a. 49. hrts lu(at lanra 480 P, aa 1018 a 50. hrst. Ingatlanra 274 P, 1018/a. 51. hrsz Ingatlanra 270 P, az lOI&\'a. 51 htsx. Ingatlanra 140 p, st 1018/a. 53. hrsx. Ingatlanra 210 P, az 1U18/S. 44. b. hrsz. ingatlanra 300 P, az 1018\'a. 46 b. hrsz. Ingatlanra 420 p. az 1018/a. 47. b. hitz. Ingatlanra 10 P ktklál lá>l átban.
A telekkönyvi hatóság az árverétnek llj odvat község köz a ég hátánál megiartására 1930. évi Jun ut hó 25. napjának délelőtt 10 óráját tűzi kl és aa árverési feUételeket az 1881 : LX. t -c. I.\'O. §a alap|án a következőkben állaplt|a
meg:
Az árverés alá kerUló Ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál tuttetonyabb áron nem adhatók cl.
Az áiverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/c-ál kész pénzben, vagy sz 1881 : LX I. c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számított óva-dékképcs étlékpaplrosban kiküldöttnél letenni, vafcy a bá atpénznek elólegea bírói letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltételekel aláirnl. (1881 : LX t.c. 147., 150., 170 §§, 1908: XLI. t c. 21. §.)
Az aki az ingatlanéit a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet (férni senki sem akar, köteles nyomban t ki-kiállási át százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t c. 25. §.)
Nagykanizsa, 1930. évi március hó 17. napján.
Dr. Sartory s. k klr. |bltó.
A kiadmány hiteléül : Mlkó s. k.
SftLVRTORFORRAS a vese, hólyag, reuma gyágyoize
I té»S.a
ZALAI KÖZLÖNY
1930. |unlm 3.
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
3 tói 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban adunk el hitedre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdskébu.
Óriási választékot tartunk finom kárpiiosbutorokban, vas-, réz-, konyha-, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítás!
KOPS
SZOMBATHELY és SOPRON
Késsegi-utea S. (üzlet az udvarban).
Várkerület 62.
le 1887-BEN.
70. évfolyam 125. szám
Nagykanizsa, 1980. junius 4 szerda
Ara 14 ffllfr
ULiinZLOIT
SicrkuitMs h Uidóhtvitil: F6-ut 5. ixira. Keszthelyt fWkkUdéhlvitil Kouuth U|o»-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMUctésl ára: egy hór. 1 pengi •• Hitéi Nagykanizsa 78, Kesithely 22. ssim.
Tiz íBztendö lelt el a Magyarország megcsonkltásátklmondótrianoni béke sierződés megkötésének Ideje óta. Ezt a szomorú emlékezetű napol a Társadalmi Egyesületek Siővelsége és az Országos Revíziós Liga állal rendezett országos nagygyűlés tette még emlékezetesebbé. Tízezernyi lö meg jeleni meg a Szabadság lérl gyűlésen, hogy felemelje tiltakozó szavát a világlörlénelem legnagyobb Igazságtalansága ellen és hogy memorandumot Intézzen a Népszövetséghez, melyben a gyászbaborilolt Magyarország az európni nagyhalainak. megértésére és igazságszerele-lére appellál.
Nap nap mellett bukkannak fel az uj luvek és ideák, hogy mily módon lehessen Kö/.ép Európa békéjét véglegesen blzlosilani. A tiltakozó gyűlés által megszerkesztett memo-, raruium megadja reá az egyszerű és határozott feleletet: vissza kell állítani Magyarország ősrégi határait és meg kell adni a módot arra, hogy a porba sújtott magyar nemzet visz-szanyerje a megélhetéséhez és fejlődéséhez nélkülözhetetlenül szükséges teret
Minden olyan terv, amely a resll-tuált Magyarország nélkül akarja megoldani Közép-Európa problematikussá vált helyzetét, badarság és nem teremtheti meg a konszolidációt, mert hisz a problémák épen abból állottak elő, hogy mesterségesen vagdosták széj|cl azt a hatalmai, amely kelet felé őre volt a rendnek és a békének.
Gyötrelmes és szomorú korszak volt nemzetünk életében az elmúlt tlz esztendő. Különösen snnak első szaka, amikor sötét gyászként borult reánk a bizonytalanság, amikor mindenünnen a nemzetközi ellenszenv és gyűlölködés lövell felénk a világ minden részéről. A sölél bánat és elkeseredés zsibbasztotta el tagjainkat, sehol sem csillámlott fel az a remény, amely éltetett és melegített volna.
Ma már valamennyivel kedvezőbb a helyzelünk. Hiszen ép a napokban ratifikálta a magyar országgyűlés azl a párisi egyezményt, amely likvidálta a gyűlölködés, az izoláltság, a háború szellemét s uj lehetőségekel nyitott meg fejlődésünknek és talpraállásunknak.
Ma már nemcsak amatőrjei vannak a magyar kérdésnek a nemesen érző és bölcsen gondolkodó külföldiek körében, hanem már olvan barálaink is, akik mint Mussolini egy naj;V hatalmasság világol írintő pnlililc-ját és mint lord Rolher/nerc, aki sajlójávid e^\'v másik nagy h ilalmas-ság közvé\'eiicényél ircnyitják. Hiszen ép a nemes lord volt a legelső, aki felhívta a világ ügyeimét erie a tiz I
lenségek körében, minket azonban legnagyobb reményre az |ogosit fel, hogy a tiltakozó gyűlésen egy akarattal, egy érzéssel Magyarország egész lársadalma nyilatkozott meg s az olt megjelent tízezer ember keresztmetszete volt az egész nemzetnek. És ugyanezt mondhat|uk a vidéki gyűlésekről. Erő, méllóság, fe-gyelmezeltség és elszántság nyilatkozol! meg mindenütt: a trianoni kérdésben nincs különbség magyar és magyar között.
esztendős szomorú évfordulóra és ő buzdította a magyarságot, hr.gy tiltakozása és a trianoni szellem elleni demonstrációja a legimpozánsabb méretű legyen e gyászosemlékü napon. A tiltakozó gyűlés szónokainak mindenike laláll vigasztaló és re ménytkellő mozzanatokat a vitáfjje-
Rothermere: Európa békéjének érdekében szolgáltassanak igazságot Magyarországnak!
A magyar-barát lord feltűnést keltő cikke a mai Daily Maliban a trianoni békeszerződés 10. évlordulója alkalmával
I*on(lon, ftiniuB 3 A Daily Mail holnapi száma .Tiz éves nyílt seb" elm alatt Rothermere lord következő cikkét közli :
A trianoni szerződés aláírásának 10. évlordulója keserű gyásznap Csonkamagyarország 8 millió lakossága számára. Érthető fá|dalmukban osztozik három millió fajtestvérük, akiket Idegen uralom alá kényszerítenek, ahol nem részesültek abban a tisztességes elbánásban, amelyet a béke alkotói számnkra biztosítani akartak. A magyar békedelegáció anélkül, hogy a legyőzőit ország érdekében felemelhette volna szavát, kénytelen volt olyan szerződést aláírni, amely csak a legbátrabb nemzet számára nem jelentett volna halálos Ítéletet. A tizedik évfordu\'ó minden ponton bebizonyította, hogy
Trianonban ama súlyos ölbdk egyiké/ követték el, amelyekkel ax tíllamférfiak ostobasága és bűnössége Idtíröl-ldtíre besxeny-nyexl a történelem lap falt.
Három év óta igyekszem honfitársaim, az amerikai nagy nemzet fiai, legmagasabbrangu európai államférfiak figyelmét ráterelni annak szükségére, hogy
Európa jövő békéjének érdekében szolgáltassanak Igazságot Magyarországnak.
A mai határoknak aránylag csekély módosításával vissza lehelne adni kétmillió, jelenleg Csehszlovákiában, Romániában és Jugoszláviában élő magyart az anyaországnak.
Igazságosan gondolkozó emberek, ha megvizsgálják a lényekel, ép ugy szégyenkezni fonnak, mint ahogy a magyarok fel vannak háborodva afeleli, hogy az elemi igazságszolgáltatás e l.öve\'elménye még mindig nem teljislllt. A voll cllen-éc" s állami k közül egyedül Magyarország tarlhaloll nagylelkű elbánásra igényi, mert akarata ellenére kényszerttették háborúra Ausztria oldalán és a há-
ború egész tartama alatt a területén élő ellenséges alattvalókkal oly tisztességesen bántak, hogy ehhez hasonló példát egyetlen más hadviselő állam sem hozhat fel.
Ezek a meggondolások indítottak három évvel ezelőtt arra — folytatja Rothermere — hogy közelebbről tanulmányozzam Magvarország sérelmeit és megírjam „Magyarország helye a nap alatt\' cimü cikkemel. Ember még nem kapott bensősége-
sebb bizonyítékot egy nemzet lelki világának melegéről és nagyszerű hálájáról, mint aminőt azóta én kaptam. Ez idő óta oly kötelékek szövődtek közlem és a magyar nemzet közt, amelyeket csak a halál szakíthat el.
A cikk részletesen felsorolja a magyar nemzet hálójában főbb megnyilvánulásait és kifejti, hogy nz azóta nyert tökéletes helyzetképből meggyőződött a lord arról, hogy
addig nem lehet tartós béke Középeurópában, mlg Magyarország feldarabolásának súlyos igazságtalansága or-vosolatlan marad. A magyar Ifjúság védőszentjének. Szent Imrének llsztelelére rendezendő történelmi ünnep az egész világból, ugy Angliából is sok látogatót fognak Magyarországba vonzani. Ezek a vendégek Európa legnagyobb, legnagylelkübb és legnemesebb szlvll nemzet vendégei lesznek és meg vagyok győződve — fejezi be cikk — hogy osztozni fognak abban a várakozásban. amellyel Magyarország minden barátja várja azt a napot, amelyen jővá fogják tenni a trianoni szerződés kegyetlenségeit és elégtételt fognak szolgáltatni azokért a bántalmakéri, amelyekben a tudatlanság, a rosszakarat és a versenytárs országok Irigysége részesítette ezt a mostohán kezelt országot.
A szombati jégverés nagy kárt okozott Somogyban
a gabonákban — Az orkAn fákat csavart ki és házakat rombolt
Kaposvár, Junius 3 (Éjszakai rddlófelentés) A szombati jégverés okozta súlyos károk csak most bontakoznak kl a maguk egészében. Gadács és Somogyszll községek határában 100°/o-os gabonakár. A gazdák kénytelenek kiszántani a vetéseket, hogy egyéb terményekel vessenek az elpusztult gabona helyeit.
Klsbdrapáliban 50°/» a |égkár. Csurgó és Nagymarion határában a jég után forgószél pusztítóit. Három ház romba-döll. Három istálló tetejét letépte az orkán. Nincs ház, melynek tetejét meg ne rongálta volna a vihar, meg fákat csavart ki löveslől. Itt a jégkár részben 100, búzában és árpában 75 rzázalék.
Klebelsberg a Házban nagyszabású programot adott
A magyar parlamentben elismeréssel adóztak a tanitóság kultur-munkájának — Gróf Hunyady kilépett a kereszténypártból
Budapest, Junius 3 A képviselőház ma megkezdte a kulluszlárca költségvetésének tárgyalását. Kun Béla a kulluszmlniszler törekvéseinek helvességél sok tekin-Irtben elismeri Soknrópitkai Szabó István klHeuíe le, hogy a falu li.ij-landó a kullusz árca tcihcil viselni.
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter ismer tette a takarékosság szempontjából szükségessé vált in tézkrdéseket. Elsősorban az admi-nisztraliv kiadásokat kellett csökken-
a
leni. A kultusztárca központi Igazgatása kevesebb embert foglalkoztat, mint amennyit a takarékossági bizottság annak idején előirt. Egyébként a költségvetés redukcióját ugy haj-tolta végre, hopy a népoktatás szenvedjen a legkeve-tebbsl. Arra lörck-Rzif, hogy kis eszközökkel maximális eredményeket érjen el. Részlecsen foglalkozott a közoktatásügyi kérdésekkel és m> gém iletle, hogy a reálgimnázium reformját már az ősszel életbelépteti. A latin nyelv oktatását
ZALAI KÖZLÖNY
1930. [uniun 4.
a harmadik osztályon kezdik, ezzel szemben megerőslHk a magyar nyelv és az első Idegen nyelv tanit ását. Kifejezte azt a reményét, hogy a felekezeti tanítók és kántortanítók helyzetén javíthat és a kiálló igazságtalanságokat orvosolhatja.
Hunyady Ferenc gróf bejelentette a keresztény pártból való kilépésit.
Turl Béla megállapította, hogy a magyar tanítóság többsége lelkes idealista, a tsnitás rendszere pedig teljesen kifogástalan, mert ez evangéliumon épül fel. Ennél jobb alap pedig nincs. Sándor Pal elismerte, hogy a kultuszminiszter érdeme az ország kulturnlvójának emelkedése. Az utolsó öt év alatt az elemi oktatás és a népmüvelés kérdése többet haladt előre, mint az elmúlt 50 esztendő alatt. Kérdést intézeti a miniszterhez, ml az oka annak, hogy a Colleglum Hungaricumokba egyet len zsidót sem vettek fel. Szilágyi Lajos a gyorsírás tanításának széles alapokon való kiler|esztése mellett foglalt állást. Tabódy Tibor a nemzeti aviatikai alap megteremtését sürgette. Több felszólalás után a Ház altalánosságban elfogadta a kultusztárca költségvetését.
Czlnóber József
még mindig nem kerfllt rendőrkézre
Budapest, Junlus 3
Czlnóber József banktisztviselőt még mindig nem találták meg. A bankban egyébként nagyon meg voltak elégedve Czínóber munkásságával és a rendőiségen mosl már ugy látják, hogy fiatal gyerekember, nem teljesen beszámítható. Különben is gyermekparallzlsszerü betegségen esett keresztül két évvel ezelőtt.
Berlinben Is gyilkolt a dössel-\' dorfl rém
Berlin, Junlus .1 A Lokalanzelger értesülése szerinl a berlini rendörségnél (elmerült a gyanú, hogy Kedtng háztartási alkalmazottat is Kürtén ölte meg. A leányt 1927. február 13-án Pankoff külvárosban átvágott nyakkal az utcán találták meg.
Előző este egy férfivel mulatott; az akkori tanuk egy része 4 Kürten-ben felismerni véli ezl a félfii. A vizsgálat ebben az Irányban is megindult.
májusi 45»/o zsírtartalmú
HORTOBÁGYI
juhturó
viszonteladói ára
20%-kal olcsóbbodott.
Tejszövetkezeti Központ, Budapest 4„ postafiók 20.
Míniszterkftzi bizottság Zalában
Felülvizsgálják a községek háztartásainak költségvetését Nagykanizsa, Junlus 3
Scitowszky belügyminiszter a mult napokban arról érlesilette Bődy Zoltán alispánt, hogy a zalai községek háztartási költségvetéseinek felülvizsgálására miniszterkor bizottság érkezik Zalamegyébe. A Kiküldöttek ugy a belügyminisztériumból minta pénzügyminisztériumból valók.
A miniszteri bizottság ma érkezik meg Zalaegerszegre, ahol először kezdi meg müködé-él és azután kerül sor a községekre. Miután a miniszt.riu ni kiküldöttek a mull évben nem voltak Nagykanizsán, feltehető, hogy felülvizsgálati kör-uljukon az idén felkeresik Nagy kanlzsát is.
1860-1930.
Vevők nagy serege keresi fel naponta
SINGER
jubileumi olcsó vásárát.
Bethlen miniszterelnök Inkóröl Kanizsán keresztül Budapestre utazott
Egy órán át Nagykanizsán tartózkodott és a Korona szállodában megebédelt — Gömbös miniszter látogatása Kanizsán
Nagykanizsa, Junlus 3 Ma déli 1210 órakor egy masszív Lancia gördült be a Korona-szálloda
udvarára. A volán mellett a gépkocsivezető, hátul az ülésen egy egyszerű, szürke utazóruhás, erősen napbarnított ur ült, aki mikor kiszállt a kocsiból, egyenesen az étierembe sietett. A szerény polgári külsejű úrról senki sem gondolta, hogy Magyarország miniszterelnöke, Bethlen Islván gróf, aki teljesen incognitóban és egyedül, midössze a hűséges gépkocsivezetőjével, Bp 31 000 rendszámú autóján Ilikéről visszafelé menet Budapestre, egy órára Nagykanizsára jött és beiért a Koiona szállodába, ahol megebédelt. Bethlen István gróf incognitóban akarván maradni, nem a kerthelyiségben foglalt helyet, hanem az akkor kevés látogatottságú élteremben, ahol természetesen senki sem ismerte fel az egyszerű polgári ruhás úrban a magyar kormány fejét, a Zalai
Közlöny nek ép ott tartózkodó munkatársán kívül, aki közvetlen Bethlen mellett az egyik asztalnál ült. Alig hogy Bethlen gróf helyet foglalt, a felszolgáló pincértől a .Zalai Kö;-löny" mai számát kérte, amelyben a lap a vasárnapi hősiünnepílyríl részletesen beszámol. A miniszterelnök — megfigyeltük — hoiszabban és figyelmesen olvasta lapunkat, majd a feszesen az asztala előtt álló főpincérnél megrendelte polgárlasan frugális ebédjét: leves, borjú köteleit fejes salátával és fekete kávé. Ital: egy pohár sör.
Belhlen az ebéd egész ideje alatt — jól meglehetelt figyelni, mintha szinte csak mechanikusan végezné az ebédezés műveletét — gondolataiba komolyan elmerülve ült székén, tel|esen figyelmen kivűl hagyva a többi asztalnál ülőket, vagy hogy mi történik körülötte. Az európai magyar államférfiul még az étkezés alatt is lekötötték az országgondok.
Körülbelül egy órai tartózkodás ulán Bethlen István gróf az udvaron levő kocsijához ment és elhajtatott a Korona szállodából Budapestre, ahonnan több napig távol volt és Inkei birtokán három napig teljesen visszavonultan pihent. Bethlen gróf miniszterelnök fél 4 óra előtt érkezeti gépkocsiján Budapestre.
Ugyancsak ma •■ délelőtt érkezett Zalaegerszegről Nagykanizsára rövid néhány órai látogatásra Gömbös Oyula honvédelmi miniszter. Gömbös néhány nap óta sógorának látogatására jött le Klllmánba, ahonnan Zalaegerszegre folytatta útját. A honvédelmi miniszter kanizsai utja teljesen magánjellegű volt.
á magyar cseh kereskedelmi revízió
Aláírták a magyar—görög Menődéit
Athén, Junlus 3 (Éjszakai rddlójelentés) A görög közlekedési miniszter és Moldovdnyl Sándor meghatalmazott miniszter ma aláirta a görög—magyar kereskedelmi szerződést.
Budapest, Junlus 3 (Éjszakai rddlójelentés) A magyar-cseh kereskedelmi szerződés revíziójára vonatkozó tanácskozások a két állam kiküldöttel között ma kezdődtek meg a külügyminisztériumban. A cseh delegáció vezetője előadta a revízióra irányuló kívánságait, melyet behaló tárgyalás alá vettek. Hosszasan tanácskoztak, majd abbahagyták és holnap folytatják.
Maga alá temetett
több magyart az Összeomlott kivándorló otthon épQlete
Oónua, Junlus 3 Qénuában a kivándorló otthon épülete, amelyben 250 kivándorló volt elhelyezve, összeomlott. Ma reggel 9 óráig négy halottat és négy sebesültet ástak kl a romok közül. A halottak közt van egy 25 éves magyar kivándorló Is, akinek neve a nála talált íralok szerint Sas Ferenc.
Az összedőlt kivándorló otthon halottai között Sas Ferencen kívül még két magyar állampolgár neve fordul elő, Hidas Béla és Zalencslcs Ernő. Még nem tudják, hogy meghallak vagy megmenekultek-e.
Időjárás A nagykanizsai meteorológiai meg-flsyelfi jelentésekt Kedden a Mmirtík-Iti ■ Re^el 7 órakor +18 B, délntán 1 fcakol +2S-3, este 9 órakor -f-18\'?.
Ftlhózrl Reggel borult, d.-lbcn felhós, e«te borult
SziUrdnv- Reggel és délben délnyugat, este észak] széL
(fi.jízahd rődióJelenUs) A SUtaoroté-glal tnléaat aata 10 Ai-akeír |a-taall i halfánként alsataraa aaík 4a a maian oaOkkanéaa «aló-aalat.
Pünkösdre Miltényi-cipöt vegyen Gyermekcipők Sandolettek Divatcipők
nagy választékban, oicsö áré t Mutényi Sándor és Fia ci pőzletében, a Főúton
1930. junlüs 4.
ZALAI KÓZLÓNV
12 napilap és 12hetilap szerkesztőségének tagjai vesznek részt a keszthelyi újságíró találkozón
A találkozó kiemelkedő eseménye lesz a dunántull újságírók társadalmának — Országgyűlési képviselők, polgármesterek is osztoznak a sajtó munkásainak örömeiben — Eddig 42 újságíró is öt hölgyvendég érkezése van bejelentve
Nagykanizsa, junius :i Mint jelenteiluk, a Zalai Közlöny
éa á -Keszthelyi Hirek szerkesztőségi elökészl\'ette a dunánluli ujságiró társadalom baráti találkozóját, mely alkalomból pünkösd kettős ünnepin Keszthely város látja vendég\'il a sajtó munkásait. A keszthelyi találkozóra a mai napig összesen 24 szerkesztőség jelentette be részvételét 42 újságíróval. A huszonnégy szerkesztőség között 12 napilap és 12 hetilap szerkesztősége szerepel. Bejelentették részvételüket: Szombathely, Székesfehérvár, Q/őr, Sopron, Pápa, Veszprém, Zalaegerszeg, Szekszárd, Pécs, Nagykanizsa, Keszi-hely, Celldömölk, Devecser, Mohács, Komárom, Tapolca városok ujságiiói.
A keszthelyi találkozóra vasárnap kora reggeltől kezdve érkeznek a hírlapírók Dunánlul minden részéből. A keszthelyi állomáfjn fogadó bizottság várja a sajtó munkásait, akiknek elszállásolását a keszthelyi Hungáriában székelő rendezőség vészt
Vasárnap délben program szerint Ünnepi bankett, melyen az összes vendégek és löbb újságíróink Illősége is résztvesz. Délután balatoni kirándulás, fürdés, esie az újságírók
röglönzött hangversenyt és előadást rendeznek. Vasirnap eale ugyancsik Keszthely város vendégei az újságírók, akik a balaionparli Helikoni vendégszcrelelét hétfő esiig élvezik. Hétfőn hévízi kirándulás, kari ügyek baráli eszmecseréje, különböző szórakozások, stb. teszik emlékezetessé a keszthelyi találkozót.
A sajtó munkásainak különös megbecsülésére vall, hogy a találkozóra leutazik dr. Krdlky I .tván, Nagykanizsa polgármestere, Gyömörey István országgyűlési képviselő, Keszthely város egész vezetőség-: fogadja at újságírókat, akiket Reischl l:nre városbíró üdvözöl. Ugyancsak résztvesz a keszthelyi kiránduláson Fodor Oszkár, a pécs—nagykanizsai színház igazgatója is, valamint Reischl Richárd, Keszthely város országgyűlési képviselője is.
A pontos program kidolgozása most van folyamaiban, de annyi már most megállapítható, hogy Keszthely hagyományos vendígsze reletén felül tüntető szeretettel várja a dunánluli ujságirókai és mindent meglesz, hogy a pünkösdi ünnep a • Ozénlek szolgálatában álló hirlap íróknak felejthetetlen csemé ye legyen
Gyermektragédia egy zalamegyei faluban
A négyéves gyermek magára gyújtotta a házat — Kél gyermek súlyosan összeégett —
Nagykanizsa, junius 3 A zalamegyei Kóvágóirs község ben vasárnap reggel különös szerencsétlenség történt. Az egyik gazdának, Tomorl Jánosnak, Zoltán nevű négyévei fia az ágyban játszadozott,
papírdarabokat gyújtott meg gyufával és az égő papirt és a papírszeleteket ű paplan ald dugta.
Pár pillanat alatt lángba borult az ágy, amelyben a négyéves flun kivül másféléves kisöccse Is feküdi. Amikor a két kía gyerek kétségbeesett segély-kiáltásaira a szülők berontottak a szobába,
már az egész szoba lángba borult és a másfél esztendős kisfiú egész leslében súlyos égési sebeket szenvedett. Csak nagynehezen tudlák a lánglengerből kimenteni, de még igy is
életveszélyes égési sebekkel
vilték kórházba. A négyéves kisfiú, aki idejekorán leugrott az ágyról, csak enyhébb égési sebeket szenvedett, ugy, hogy az 6 állapota nem életveszélyes A község lakosai csak nagynehezen ludlák Tomoriék házát megmenteni a teljes pusztulástól.
Szomorú családi tragédiát idézett elő a férj iszákossága
Felakasztotta magát, mert nem tudott Halhoz futni
Pacsa, Junius S
(Saját tudósítónktól) Kovács Ignác 56 éves felsőrajkl gazdaembert szép családdal és dolgos asszonnyal áldotta meg az Isten. Hét egészséges, viruló gyermeke van. Kovács gazda azonban nem becsülte meg a jóságos égnek ezt az adományát: Kovács Ignác az alkohol rabja lelt és csakhamar beköltözött a pokol a kis
portára, ahol előbb a békesség és szerelet ütötte fel tanyáját. A fc\'eség sokat szenvedett férje iszákossága mialt. 1 "jy egy alkalommal r.z asz-szony önvédelmére kését hasznába férjével szemben, amikor az ügynek bírósági folytatása lett.
Kovácsné végül Is Budapestre költözött. Férje is utána ment. Azt hitte a család, hogy az uj környezetben
a családfő talán kiszabadul az alkohol rabságából.
A kis birtokukat eladták, csak a szőlőt tartották meg maguknak.
Kovács Ignác a mull napokban hazajött falujába, hogy a szőlői megmunkálja. Az alkohol ördöge ismét
kisérlelte. Bora nem volt. Korcsmába vagy a szomszédokhoz nem akart menni. Mint idült alkoholista, nem bírt Hal nélkül élni. Egy óvatlan pillanatban, elkeseredésében, hogy nem tud Italhoz jutni, felakasztotta magát. Mire rátalállak: halolt volt.
Két vakmerő cigány megtámadta a községi mezőőrt, akit életveszélyes fenyegetésekkel terrorizáltak
Nagykaulzea, junius 3 Kellemetlen és könnyen súlyosabb következményekkel járó kalandban volt része tegnap délután Tótszenl-mjrton község halarában két mindenre elszánt cigánnyal Kuzma Qyörgy mezőőrnek,
Kuzma portyázás közben arra lett figyelmes, ho*y a tilosban kél ló legel. A lovakra két cigány vigyázott, akikel felszólított a inizőőr, hogy hagy|ák el a rétet, egyben pedig egyik lovat el akarta vinni zálogul. A két elvetemüli cigány azonban látva, hogy a mezőőrnél nincs fegyver (I) mámadi a csőszre:
— Ha kedves az életed, hordd el magad Innen I — ordították a cigányok és már emelték is hatal-
mas bunkós bol|aikat.
Kuzma nem lehetett mást, mint otthagyta a cigányokat és a faluba sietett, de mire fegyveresen visszatért, a cigányok már elszöktek. Kuzma kedden reggel bejött Nagykanizsára, mert gondolta, hogy a cigányok ide fognak jönni. A mezőőr megtelte feljelentését a rendőrségen, ahol két detektívet adtak mellé és megkezdődött a cigányok ulán a hajsza városszerte. Ugylalszik azonban, hogy a két inoré megneszelte, hogy nem lesz tanácsos nekik Kanizsán maradni és ugy eltűntek a városból, mint a kámfor.
Most a nyomozási vidékre is kiterjesztették utánuk. Kézrekeritéiü-ket a csendőrség fogja most elvégeznL
....................................................
Az OTI kerületi választmánya a héten tárgyalja a nagykanizsai kerfllet ügyét
Az önálló nagykanizsai Társadalombiztosító KeiUlel ismeretes Ugye ma már oJaérkezett. hogy azt a legközelebbi napokban Zilaegersze-gen összeülő kerületi választmány behatóan tárgyalni fogja, miután a mult választmányi ülés tárgyalásra elfogadta. Fonlos, hogy a kerületi választmány minden tagja részt vegyen a jövő lii*ll ülésen, melyen löbb interpelláció is elhangzik a kanizsai ügyekben.
A nagykanizsai ipartestület önsegélyzőakciója örvendetes lépésekkel halad a megvalósulás felé. A nagykanizsai iparosság minden tagja igyekszik részt venni az Ipartestület e nagy gazdasági akciójában és napnap melleit folynak az ujabb és ujabb jelentkezések. Még a legszegényebb kisiparos is igyekszik legalább heti egy pengős befizetéssel a hitelalapot megerősíteni. Jegyzések, illetve aláírások még mindig eszkö-
zölhetők az ipartestület Irodájában.
A Zalavármegyei Ipartestületek Szövetségének vezetősége már nagyban készíti elő a jövő hónapban Nagykanizsán összeillő évi közgyűlési A nagykanizsai ét zalai előadókon kívül a tárgysorozaton szerepelni lógnak Papp József, az IPOSz elnöke, aki a közszállltisok-ról, a munkaalkalmak teremtéléről és az Iparosság bajairól fog előadást tartani. FUredy Lajos igazgató az adókérdésről, dr. Llppay István a hitelkérdésről beszél. A közgyűlés foglalkozik az önálló nagykanizsai Társadalombiztosító ügyével Is, melynek érdekében a Szövetség felír a népjóléti miniszterhez ét Huszár Károly elnökhöz. A Szövetség junlut 29-én a várotháza dísztermében tartja közgyűlését, amelyen i soproni Kamarát Spiegel Szigfrid elnök, Irir. kormányfőtanácso viselni.
ácsot fogja kép-
Autót és motorkerékpárt venni ándékozék figyelmébe!
M* Soha viasza nam térft alkalom! "M
Uj és használt Peerless, Dodge, Marínon, Vells, Morgan autók.
Kardan hajtásos Wanderer, azonkívül Super-X, Motosacoche, Coventry, Gtllett, Velocette, Juery stb. motorkerékpárok. Citroen autók. Részletes felvilágotiláttal Szolgál:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégi.: Hollót Ferenc i »j Nagykanizsa, EriaéM-Ur 4. Szám.
Még csak 60 nap és megszűnik a
E döntő időben olyan olcsón adunk, hogy mindenki meglepődik!
OlCSÓ 60 nap! Mindenki használja ki! OlCSÓ 60 napi
Kékcsillag!
ZALAI KÖZLÖNV
1930. junlus 4.
Éjszakai fejszepárba] a hegyen,
amily börtönnel él foghíual végződik
A nagykanizsai törvényszék példás Ítélete
Nagykanizsa, Ju- tus 3 A Borsfa melletti Újhegyen lakodalmát tártolta a hegypásztor ez év februárjában. A lakodalom a hegyen ugy látszik hatással lehetelt a többiekre is. így történt, hogy estefelé néhány gazda összejön Kukuruzsnyák István molnári! gazda hegypincéjébe. Közlük Molnár Menyhért is. Áliló-lag Molnár agresszíven lépett fel a többiekkel szemben. Erre az egyik leszorította Molnár fejét, a többiek pedig baltákkal, doronggal mentek neki Molnárnak, akit ímugy igazában elcsépellek. A megvert ember súlyos sérüléseket szenvedett.
Az esli p\'rbnl hőseiként a vádlottak padjára kerüllek Nviliai Gyula, Nyilrui Károly, Kukurmsnyák Islv.in, Simonyiu Jlnos és Kondics István gazdák, akik ellentétercn adlák elő a dolgot, de azzal védekeztek, hogy Molnár lámadl rAju^ fejszével. Az irgalmas szembesítésnél Kukuruzs-nydknak szemébe mondták, hogy ő szorította térdei közé Molnír I jét, miközben a két Nyi\'rci helybenhagyta. Kukuruzsr.yák akkor azl a kijelentést ij tette, hogy egyszer már végzett egy emberrel, most aztán Molnár is megdögölhet.
A oiróság elölt kiderüli, hogy Kukuruzsnyák István már négy évet ült öléséri azérl ennek figyelembevételével a törvényszék mosl egy évi börtönre Ítélte, a kél Nyitrai — apa és fia — 6-6 hónapi fogházal kapott, Slmonyal Jánost és Kondics Istvánt pedig a biióság felmcnletle.
Az elitéltek megfellebbezték a törvényszék ítéletéi.
A szombathelyi vegyes-dandár tennlszversenye
Szombathely, junlus 3 A szombathelyi vegyesdandár szombathelyi, nagykanizsai és soproni tisztikara mosl rendezte meg Szombathelyen a vegyesdandár i-zévl teniszversenyeit a kővetkező eredményekkel : Férfi egyes; I. Csikós (Nagykanizsa), 2. örményi (Nagykanizsa), 3. Schnelder (Szombathely). Nói egyes: I. Bremmerné (Szom-baihely), 2. Rakovszkyné (Sopron). Férfi páros : I Csikós—Bremmer, 2. Sellenhoffer—Schneider. Vegjes páros: t. Bremmerné—Bremmer (Szombathely), 2. Rakovszkyné—Dávidházy (Sopron).
A gyújtogató villám nyolc házat pusztított el
Ítéletidő Zalaszentgróton és vidékén
Zalaegerszeg, Junlus 3 (Saját tudósilónk telefonjelenlése) Vasárnap este nagy vihar vonult végig Zilaszenlgrót vidékén. Valóságos Ítélet idő. A villám becsapott a gróf Károlyi uradalom egyik cselédlakásába, amely pillanatok alalt kigyulladt és teljesen elpusztult. A nagy szélben lllzet fogtak a szomszéd házak is A tűzoltóság emberfeletti munkája dacára hal lakóház és az összes melléképülelek elhamvadtak. Érdekes, hogy a nagy lüzvész
al.it: az egyik a<szony egy ikerpár nak adotl ételei. Alig, hogy a Ulolló-ság abbahagyta munkáját, a község egyik másik végén ts.\'pott be a villám az egyik szaimaka:alba, amelynek iángjálól két másik híz lllzet fogott, amely a gazdasági épül -llel együtt elpusztult. —• A kár jelentékeny.
Blllermann János rajparancsnok a tűzoltási munkák közhen nemcsak súlyos égési sebeket szenvedett, de megfullad! u (ojtó füstben.
Raktáron levő prima minőségű világos
TURUL CIPŐK
magas és trotőr sarokkal
mélyen leszállított árban kaphatók a
TURUL CIPŐGYÁR
fiókjában, Fftut 12.
Kedvező vásáiríási alkalom!
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. 406.
IMg
SxéKely Vilmos buíoríclepe
♦ Nagykanizsa, ▲
KaxIaCMy-uica 4. sz. ^^
Óriási választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett. I
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
Saját kárpitos és diszitfi műhely.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Junlus 4, szerda
IMmal kstollkuB : K«r. Per. Protest.: Kerény. Izraelita: Stvin hr> 8.
Gyógyszertári élteti szolgálati I. hó végéig a MerklyBelui gyógyszertár.
Oözlflrdő nyltvs reggel 6 órilól cm G óráig (hétfó, iterda, pintek dtlutfn, kedden egész nsp nőknek). Tel.: 2—18.
— A főispán Nagykanizsán.
Gyömörey György főispán tegnap Zalaegerszegről Nagykanizsára érkezett, ahonnan rövid tartózkodás után visszautazott székhelyére.
— Érettségi a felsőkereskedelmi Iskolában. A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskolában a szóbeli érettségi vizsgálalokat folyó hó 5-én és 6-án tartják. A vizsgálatok elnöke dr. Habján Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos, társelnök dr. Gáspár Elek iparoktatási igazgató.
— Hivatalos Iskolalátogatás. A
pacsai esperes-kerület egyházi tanfelügyelője, Wache Ernő felsörajki plébános befejezte lavaszi iskolalátogatását. Meglálogalla az esperes-kíitllet 19 iskolájit, ahol a tanmenet elöhaladi\'.sáról gyö.\'ődöt; meg. Általános tapasztalata az, hogy kerületének tanilóáiSga hivatása magaslalán áll. A tanítók az uj tanterv szellemében gyönyörű eredményedet érlek el.
— Ebben a hónapban megnyílik a hévízi Papi-Otthon. A hévízi Papi-Otthon e hó kötepén megnyílik. Jelentkezni Raák Endre apálplébánosnál.ahévizi Papi Otthon igazgatójánál lehet.
— Halálozás. Súlyos csapis érle a nagykanizsai postástársadalmit. A tisztikar egyik legképzettebb tagja, Tóth Béla nyug. m, kir. posta és távírda felügyelő tegnap 52 éves korában vlssziadla nemes lelkét te-rem\'öjének. Halála mindenütt nagy részvétet vál\'otl ki. Tóth Béla példaképe volt j magyar tisztviselőnek. Kötelességteljesítő, lelkiismeretes hivatalnok, akit felcltesei nagyrabecsüllek, kartársai pedig közvetlen, uti mo lora é6 eiőzékenysígc miatt nagyon szereltek Temetése ma délután 6 órakor fog végbemenni a róm. kat. sírkert halottasházából.- Karlársal testületileg kisérik ki utolsó útjára és koszorút helyeznek nyugvóhelyére.
— Sárgulásl táncestély. A keszthelyi Gazdasági Akadémia végzett hallgatói junlus 18-án este 10 órakor a Hullám-szállodában nagysza-blsu sárgulási táncestélyt |rendezn.k-
a SINGEK AARRlXiÉTW
ntai AfLEOJOiBAKt
Költözködés miatt
60 napos rendkívüli olcsó árusítást rendezek
Menyatizony divatáruház
Koréin Jenő Nagykanizsa, Deák-tér I.
1930. junius 4
ZALAI KÖZLÖNY
3
SPORTÉLET A nagykanizsai atlétikai élet fellendítése
-v- KOIönvonatok a pünkösdi ünnepek alkalmából. A pünkösdi ünnepek alkalmából a DSzA vonalain a következő különvonaio\'; közlekednek : Szombaton, junius 7 én a 214/a sz. vonat Budapesttől Balatonboglárig, indul Budapestről 13 óra 40 perckor, érkezik Balatonboglárra 17 óra 45 perckor, a 206. sz. gyorsvonat Budapesttől Balatonboglárig, indul Budapestről 16 óra 05 perckor, érkezik Balatonboglárra 19 óra 23 p.-kor. Vasárnap, Junius 8 án a 210. sz. vonat Budapesltől Balalonszenl-györgyig, indul Budapestről 6 órakor, érkezik Balatonszentgyörgyre 10 óra 38 perckor. Hétfőn, junius 9-én a 215/a sz. vonal Balalonsze-mestöl Budapestig, indul Balalon-szemesröl 16 óra 15 perckor, érkezik Budapestre 19 óra 59 perckor és a 209. sz. vonat Balatonszentgyörgytől Budapestig, indul Balatonszentgyörgyi ől 18 óra 54 perckor, érkezik Budapestre 23 óra 40 perckor. Részletes közlekedési adalok az általános menelrend hirdetményben. Balatoni mérsékeli menellérlljegyek, valamint a társasulazási kedvezmények már érvényesek. Állomásfőnök.
— Elütötte a kerékpározó. Bucsuszenllászló községben a bucsus napokon nagy voll az idegenforgalom, kü\'ÖÁÖsen sok kerékpíros Az egyik bravurozó kerékpáros felszaladt a járdára s az oil haladó Ress Lajos iparost elütölle, ki oly szerencsétlenül esett el, hogy lejét a köveklje vágta. Sebeit az orvos kötötte be. A kerékpáros kilétét a csendőrség nyomozza,
= Órák, ékszerek, alkalmi ajándékok, sportdljak legolcsóbban Zsoldos Qyula órás és ékszerésznél kaphatók, Főút 14, Biztosító palota. Szakszerű javítások
— Nyolc gyermeket megmart a veszettkutya. Mozsgó-Szulimán állomáson levő Herzmann József váltóőr kutyája a községekből az Iskolába haladó gyermekekre ráugrált és megharapta őket. A kutyái megkötözték és megállapítást nyert, hogy a kutyán a veszettség tünetei mu\'at-koznak, de eddig is mir nyolc gyermeket megmart, akik közül a legkisebb 2 éves volt, a legidősebb pedig 16 éves. A megmart gyermekeket a közigazgatási hatóság Budapestre, a Pasteur-intézetbe szállíttatta.
IMÍtulrol/unU titkon, ne klll.-l ftílc péuUiikef IdegeolM. . — A haragos sógor bosszúja. Németh Lajos tapolcai lakosa Szcnl-györgyhegyről Kisapá\'i (elé vezelő ulon mrglesle sógornőjét, Bakos Józsefnél 8 nekitámadt. A brutális ember összevissza verte a fialal asszonyi, akli súlyos sérüléseivel kórházba vittek.
Nagykanlzin, Junius 3 Nagykanizsán az elmull évben oly szép lendületet veit Hllétikai élet ebben az évben bizonyos visszaesést mulat. Ennek oka főleg abban ke resendö, hogy a tavalyi atléták leg-n; gyobb része bevonult katonának, az NTE kebelében pedig már jó-ideje alig van valami atléta élei Amit Nagykanizsáról hallollak az elmull évben ebben a tekintetben, liszlán a Zrinyi Torm Egylet érdeme. Épen ezért most S\'épudvary László, a ZTE allélikai szakosztályának vezetője akciót indított, hofíy a kanizsai atléla élelel újra virágzásba vigyék. F.célból ma délután 7 órára kéri az. összes allélák (bármilyen egyesületbe tartozna* is) megjelenését a Zrínyi sporlpályara, ahol az eredményesebb működés, rendszeres a léta tréning stb. kérdések kerülnek megbeszélésre. Jelenjenek meg az
g—mmmmmmmmm^
összejövetelen mindazok, akik valamely atlétikai ágazatban sportolni akarnak, hogy minél erősebb atlétagárdát lehessen lömöriteni. A mult azt bizonyítja, hogy Nagykanizsán kitűnő anyag van az allélika számira, azonban rendszeres, komoly sporlmunka helyett a legkiválóbb tehetségek is elsikkadnak, mielőtt éllékeivé váltak volna a magyar sporlkullura számára. Nagykanizsánál sokkal kisebb városokban erőaatlétika, boxolás, birkózás — uszósportról, sa|nos ezúttal nem beszélhetünk Nagykanizsái Illetőleg — állítja sorompóba a fialalságoL Igen nagy láhora van ma mindenütt a vívásnak, de Nagykanizsán alig hallunk valamit ezekről a sportokról. Ideje volna már, ha a fiatalság nagyobb kedvvel fogna sportmunkához és nemes vetélkedésben szerezné vissza Nagykanizsa régi kitűnő sporlhírnevél.
Dr. Kreisler József ügyvéd állapota javait
A bankelnök nem csonttörést, hanem combcsont repedést szenvedett
Nagykanizsa, Junlns 5 Dr. Kreisler József ügyvéd, bankelnök állapota, mint családja köréből érlesülünk, örvendelesen javult A Park-szanaloriumban dr. Molnár főorvos, a Pesll Magyar Kereskedelmi Bank orvosa kezeli dr. Kreisler!, akinél a rönlgen megállapította, hogy nem csonnörést, hanem csak combcsont repedést szenvedett bal-labán, mintegy tiz centiméter liosz-szuságban. Szimoa budapesti bankvezér é» ügyvéd látogatta meg eddig a balesetet szenvedett kanizsai ügyvédet, akii valószínűleg hamarosan hazahoznak, miután pár napon belül elhagyha ja az ágyat és tolókocsiban várhatja a gyógyulást, amit az orvosok 5—6 nétre taksálnak.
SZÍNHÁZ
A színházi iroda közleményei (♦) Árva László király - szerdán este. Trianon gyásznapjának emiékezeiére a magyar színműirodalom egyik leggyönyörűbb alkotása, Herczeg Ferenc örökérlékü szomorú-játéka, az .Árva László király kerül színre. Régi mulaszlásl pótol színtársultunk, amikor a magyar Írófejedelemnek ezt a kimagasló, szépséges müvét brilliáni előadásban mutatja be. A főszerepeket Márkus Lajos, Sármássy Miklós, Székelvhldy Adrién, Bojár Lily, Endrődy József, Kormos Ferenc, Egry Berta, Vasa Irma, Danis Jenő, Kőszegi Oéza, Csergő István játszák. — A darabot DaniB Jenő rendezi.
(*) Csütörtökön este a német opercttszinpadok egyik leggyönyörűbb operehjét, a .Játék a tűzzel" című hangulatos operettet mulatja be az tgyUltes, viléz Jakauffy Dezső rendezésében. A pompás, szépzenéjü operell a német színpadok szenzációja. A főszerepekben Harczos Irén, Orbán Viola, Márkus Lajos, Károlyi Vilmos és Kormos Ferenc viszik diadalmas sikerre a darabot.
(•) Péntektől kezdve minden este .Mit susog a tchér akác" ope-ellujdonság, a budapesti Városi Szinn iz operetuzenzaclója kerül bemutalóra.
(•) Vasárnap délután 3 órakor délutáni helyárakkal Tommy és Társa kerül műsorra
Heti műsor: Sz«rda: Árva László király. Csütörtök: Játék a tűzzel. Péntek: Mit susog a fehér akác. Szombat: Mit susog a fehér akác. Vasárnap délután: Tommy é« Tárta. Vasárnap este: Mit susog a fehér akác.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zaávármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokai is megtérítjük. Kopsteln Szombathely, Kőszegi-utca 5.
h.H.ny. hibátlan, reklámár P 2*95 Selyem nadrág hibátlan, reklámár P 2\'25 "■"KISS! boka aiourral, reklámár P 2\'50 Selymes soknlk, reklámár 85 flll. Divat nyakkendő reklámár p 135
ehrenstein EHRERSTEII
EHRENSTEIN EHRENSTEINn*.
Fő-ut II. uám.

a „Telefunken 10"
3 csöves készülék csövekkel és „L 666" hangszóróval
Még csak rövid ideig.
Szabó Antal
fegyver- és sportárunagykereskedés rádió- és gramofonoaztálya.
II | i •• i| raktáromon levő áruimat
üzletem megszűnik, zzz&sr\'™
BARTA MIKSA női divatáruháia, Csengery-ut sarok.
ZALAI KÖZLŐNV
a mai naptól az alanti üzletekben állandóan kapható:
■uszei ésFriedenthai Sípos Andor vitéz Tóth Béla
VIda Lajos Stampf Zsigmond
Tejközpont

(ROrhUMMU H - hírek, kfiouda-ság. Hangv. — osngreneity. B — ejőodáa Oy — gyermekeknek. A — aadlonyok-BU, Z — BEDC Mg. " mtlÓglldMág.
HL - ifjúsági elóadls. F - telolrasla.
0 — griaiolotirene, tb — jazi-band. K — kabaré, oZ. — nép*ic;ü unt.
Junius 4 (szerda)
Budapest 9.15 Az Országos Tiszti K« silno zenekarénak hangversenye 9 30 H. 9.45 A hangv. folytatása. 11.10 Nemzet-kőzi vlzjelzoszolgéíal. 13 Déli harangszó. 12.06 Q. hangverseny. 12.25 H. 12.35 A hsngv. (olytatisa. 13 Pontos Időjelzés. 14.30 H. 15 Piaci árak (s értolyarnhlrek. 15.30 Moíse-tanlotyam. 16 Harangszó a lilánonl szerződés aláírásinak 10 éves év fordulólán. 16.15 E. 16 45 Ponlos ldó|elzés 17 E. 17.30 Cigányzene. 18 15 F. 18.45 Az Operaház tagjaiból alakult zenekar hangv. 20 Az 1930. évi európai ökölvívó bajnokság megnyitó ünnepsége a városligeti Ipar-csarnokból. 20.30 Előadói est. 21.30 Kuruc Esi. Utána kb. 22.15 Pontos Időjelzés. -Majd: A* I. honvédgya\'ogezzed zenekarának hangv.
Rádió legolcsóbban Szabó György uaaió-
laboratorluauíban Főul 3., udvar.
Bécs 11 a 12 Zene. 15.30 Zenés llju-ségl óra. 21.10 Otztrák zene a barokk- és rokokoldőbőL
Berlin 16.30 Zene. 19 Hsngv. 23 Z. 21.30 Kllencvenegy nap története. Egk Werner zenemüve. 22.30 Z.
Brflnn 1IJ0 O 1! Közvetllés Prágából. 12.30 Kózvelilés Brstlslsvából. I3 3U, 17, 18.05, 18.30 és 19.15 KOlvetités Prágából. 22.25 Zene.
vmí-, hólyag-, gyomor-é« cukor-1 jajoknál, köszvény és reumát megbetegedéseknél, de különö-sen vese- és hólyashomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek állal ajánlott
elsőrendű gyjgyviz. Házi ivókurára rendkívül
alkalmat. Állandóan Sriss töltési rOnMár: u-
WEISZ MÓR
| Nagykanbm, Ktrity-u. 21.
sto-\'
Ez kell nekem, jó és olcsó!
Gyönyört! nyakkendők pazar választékban 50, f—, 1 \'40, 2\'—, 3\'20, 3\'50
Gyönyört! csokor nyakkendők dupla gallérhoz ...... — \'60, —\'80, !\'—
Rövid alsónadrág, garantált jó minőség ......... 2\'—, 2\'20, 2\'40, 270
Hosszú alsónadrág ..................... 2\'—, 2\'20, 1 60, 3 50, 3 80
Panama apacs férfi ing, drap, fehér sziliben, prima minőség
Rajé........
Panama apacs gyermek ing, drap, fehér sziliben, 10—15 évesig Rajé „.„„„„ .
Selyem pupliu ing, gyönyörű sziliekben legjobb ...............
Puplinmellü ing, prima minőség ...........................
. jó
6 80 5 80
5\'60 450
... ......... 11 -
............ 6 80
............ 5 50
........... 3 50
............ 810
......... 5 50, 7 20
.........4 50, 8 50
t\'40, 1 -80. 2 — 3 ... — 10, t\' -, 1 20, 1 50, 2 —,
F.gész zefir ing, prima minőség............
Férfi hálóing, jó minőség ...............
Női , gyönyört! sziliekben ..........
Nadrágtartók férfi, prima gumiból ..........
„ gyermek, prima gumiból ............... -—\'80, I\' , 1 \'20
Férfi bőr övek, nyári divat, minden szinben ......1 \'20, 1 50, 2\'—, 2\'40
Divat női kesztyűk, sárga és szines ........................ 2\'70
. férfi . „„„... ............... ...... 270
Szoknya és bugyi kombinék, gyönyörű választékban már 2 40—8\'—
Gyermek flór zoknik, legjobb minőség 1. szám ......... 80 fillértől
„ pamut zokni, inig a raktár tart 1—4, 50, 5—8-ig 80 „ Férfi zoknik, garantált jó minőség hibátlan áru —\'50, —\'85, — 80, 1 •—,
1 20 1 50, t 80, 2 -
Férfi hosszú harisnyák, jó min. hibátlan áru 1 \'t0, 1 44 2 —, 3\'—, 3 50 Selyem női harisnya gaiantált, hibátlan, minden szinben csak ... 3\'80 Selyem női harisnya garantált hibátlan, minden szinben, legjobb
minőség.......................................... ... ... 4 80
Női flór harisnyák, minden divatszinben ...... ...... 2\'—, 2\'70, 3 50
Női strapa harisnyák , „ ............ —\'70, 1 50, 1 *0
Férfi és gyermek divat sapkák már..................... 1 -50—5-ig
Női- és férfi esőernyö már ................................. 8-től
Austra védjegyű gumitalpu cipők, legjobb minőség 35—41-ig ... S\'BO
42—46-ig ... 4\'5»
Divat sétabotok ...... ........................... 1\'80. 3\' ,3 80
Nyugágy lábtartóval ............ ... ........................ 10 —
„ „és napellenzővé1 ............... ......... 14\'—
Ruhakefe, jó minőségű ..................... t 20, 2 —, 210, 3\'50
„ akasztó..................................... 10-20 fillér
Női kötény, kartonból ........................ ... ... 2 80—2 00
Női schiffon ingek ..................... 1 40, 1 B0, 2"—, 140, 3\'—
Selyem csikós nadrág, garantált hibátlan ..................... 2 50
„ „ „ leányka............... 2\'—
Törölköző damaszt, jő minőség, piros és kék csíkkal ......... 110
Szalvéta „ „ kockás ........ — 98
, „ . „ rózsás ......... 1 \'20
Utazó böröndök vulkán lemezből, barna szinben, cm-kint ... 11 fillér „ . „ kék, piros „ „ ... 12 „
Dupla gallér, jó minőség ................................ r—
Kaucsuk gallér, dupla ................................... 130
Frotir törölközők, prima minőség ........................2\'70, 3\'50
Glolt férfi nadrág, rövid.......................... ......... 2\'—
- ing ...... 4\'50
Zefir munkás zsebkendő, piros és kék............... ......... —\'45
Női zsebkendő ajuros, fehér és himzett ..................... —\'40
szines széllel, 3 drb......................... 1 —
Férfi zsebkendő „ „ .............................. .||
Női harisnya tartók, minden szinben ........................ 180
„ „ brochát széles............ 2 50
Szekrény esik, métere 50 fillér. Stokedli teritő 80 fillér. Kredenz teritő 180 pengő. Falvédők 1 -120 pengő. Asztal teritő 2\'50—I — pengő. Bőr divat-ridikűlök m.ir 5 — pengőtől.
Leányka lálsxó ru(xik. fUrdlt rutták, usxó nadrrtnok, turdő sapkák, gyermele clpük, csecsemő kelengyék, 01miésnk, csipkék, sxalaguk. k Ulti II kabátok a legolcsóbban
CORVIN BAZÁRBAN
NAGYKANIZSA, ERZSÉBET-TÉR 22. SZ.
Strém és Klein házban.
Í&6 Junius 4.
Kízor^Asie
Legkésőbb jövő tavaszig
megkezdik az exportképes nagykanizsai vágóhíd építését.
Nagykanizsa, junluB s Az exportképes nagykanizsai vágóhíd régóta vajjudó ügye lassan a megvalósulás stádiummá felé halad. A város polgármesteri hivalalánál egyre többen érdeklődnek a nagykanizsai export-vágóhidnak mo»t már a fővárosi lapokban Is szóvá tett ügyében
Dr. Krátky István polgármester a kérdést ugy gondol|a megoldani, hogy a sertésszurótcleppel, iparvágánynyal és hűtőkkel bővített, igy tehát exportképessé átalakított nagykanizsai vágóhíd építési köllségeil a hűtők, vágási dijak és egyéb jövedelmekből fedezze. Az ezirányu tárgyalások folyamatban vannak a polgármester, a műszaki és szak-közegek között. A perfektuálásra tavasszal sor kerül.
A városnak az elvesztett területeit és piacát valami módon pó-lolnla kell, — jelentelte k! elöltünk dr, Krátky polgármester. Erre legalkalmasabb mód az Olaszország felé oly örvendetesen megindult élő, és vágott állatexpori, amelynek kapuja Nagykanizsa városa. Ezt az adottságot a városnak ki kell használnia és megragadni minden alkalmai, az elvesztett terület és piac pótlásira. Ehhez pedig fxportképes vágóhidat minél előbb fel kell alli-lanunk.
— Vevők sxáxal dicsérik a Barta sxőnyegek kiválóságát t Sxönyeget Ön ls Baridnál vegyen, gyönyörti válassz téti, elsőrendű minőség, legolcsóbb sxabott dr, kedveMű fizetést teltételek.
(—) A tegnapi nagykanizsai országos vásár mindennek voll mondható, csa; nem .vasárnak". Még hetivásárnak se n, legkevésbé pedig „országos"-nak A mezei dologidő, a gazdaközCnség elfoglaltsága ütötte bélyegét az „országos vásárra", amelyre alig jö t idegen átus, vásárló pedig még muratóba sem.
VINOL
olisó és blatoun hat llsUharmat ellen. Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
meg, műtrágya, termény és nörény-
védöazerek kereakedésében Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A blróiAg mellett. Telefon: 130.
1930 lunlus 4.
ZALAI KÖZLÖNY
TŐZSDE
A mai tőzsdén már nyitáskor nagymennyiségű áru jelentkezeti a piacon, amelyek csak kisebb árengedmény-\' nyel voltak elhelyezhetők. A tőzsde-idő későbbi folyamán nemcsak az arbltragc, hanem a helyi értékekben jj .árlemorzsolódások állottak elő, amit a helyi spekuláció igyekezel kimélyíteni Az alacsonyabb á. folyamokra már vevő is jelentkezett, ugy hogy végeredményben a mai árveszteségek átlagosan I— 2\'Vosak maradtak. Zárlat azonban a mai középárfolyamokon történt. Fixkamatozásu papírok piaca lanyha és Uzletlelen. Devizapiac szintén flzlettelen.
ZlrUkl ralit
Pirit 2026VI, London 23\'11, Nawyotk 5I697V1. Hrtlsael 72*121/1, Milano 7708, Madrid 62-75, Amsterdam 207M, Befllr 123*3, Wien 72-90, Soíla 8-74\'/l. 14-33, Varait 67-95 Budapokt tO-ail/i Belgrád 9-131/1, Bokazesl M7.
TenténytoziHa
Buza tsz/. Wfttl., dt. 10/111. és a rozs —■ fiit emelkedett.
Basa tfaiav. /7-ea 23 50—23-75. 78-ss 23 80 -24 05, 79-es 24 10—24-35, 80-ai 24-25-24-50, donint 77-eí 22-40-226\\ 78-as 22 65 —22-90, 79<s 22 90-33 10, 80-ss 2205—23*30. rozs 1180-12 00, tik. árpa 13*75-1425, aflrárpa 16-00-17 28, nb 1265 -12 85. I\'ngtrt tilt. 1190-
12-00, dmUnloll 11 90 12 10 repce —\'-
-■— korpa 7-80-8*00.
i Mar«ltl tiule dertu-Jtniáu
valutAk
Angol L 27-75-27*90 Belga ti. 79*60-80 00 Cech k. 16*89-16*99 Dánlt. 152*60-153 20 Dini; 1000-10*08 Dollár 56910-571*10 PrancU t. 27-30-22 60 HotL 229-60-230*60 Lengyel 63*95^4-25 Leu 3*36 J 40
Léva 4*11-417 Líra 29 75-30-05 MArka 136 20-136-80 Norvég 15260-15320 Scblll. 80-45 80 15
Svíjd I. 110*30 10 80 SvAdk. 153 10153-70
DEVIZÁK Amst. 229-82 230 58 Bdgjád 10*08 0*11 Berlin 136*35-136*75 Brüsszel 79*72 79 97 Dtvizalel 3*39-3*41 Kcpent.-.I\'3 87-153-27 London 27 76 27*84 Madrid 68*70-70-70 Milano 29-91-30*01 Nawyork57l*30-72 90 Oszló 152-90 153 30 Pária 22-40-22-47 Prága 16-94-16*99 Szófia 4*12-1 \'6 Stockh. 153 40-L-.3 80 Varsó 64*05-64*2.*> Wien 80-57-SG-82 Zürich 110*57-11087
hrtáirúár
Ftlha|tAa 2517, eadatlan 1138. - tüaő-ttodfl 1*36-1-28, átöleli 1-24-1*26, szedett köaép 1-22—1*24, kűnnyfl 1-12—1*18, 1-lí rend ti txeg 1*14—1-18, ll-od rendd óteg 1*04-1 10 angol slldó 1*30—1*50, szalonna oajnrban 1*52—1*56, zsir 1-70-1*90, hui 1-50-1*80, szalonnás téJaertéa 1*60—1*70.
Kiadja: Délsalal Nyomda él Lakiadé Vállalat, Bajyiwiltaíil. Melős : 7-iht \'Ciroly.
ktmkH IiWmi íti^jflujsiasa 7S. an,
APRÓHIRDETÉSEI
Az apeóhlnküstk <H|a 10 sz/4. M TOáf, Mfaaaea to»ábbl azó dlta • I4U. Vaaár- át taacpaap 10 szóig (0 flIUr, mb4aa
további azó dija a mi. Szezdán éa ftm-leken 10 azóig SO IHlér, minden további azó dija a ttll. Qmató a minden vssta-gahb Ultiból álló azó két azónak számíttatik. Állást keresőknek 50a/» engedmény.
Elaát Caengery-utca 18. alatt 724 □ öl telek._________2744
■nlof-axatt azaha kényelmet azeretó magános ur réazére kiadó Vörösmarty-utca 34. szám alatt Azonnal elfoglalható.
Modern négy éa hatszemélyes caukott bérautók megbízható vehetőkkel Kautmann Manónál. Telelőn 167 él 571. 2732
3 szobából álló utcai, tótdaztntl Iroda-hatylaég kiadó Csengery ul 4. 2749
Finom balatoni ó éa u| bamfc k-pha-tók 40 tlllértót teltebb, eladás 3 litertói kezdődóleg Zelkowitz Albert cégnél. 2867
ByaraaaklaAayt kerezek azononll belépésre Dr. OyulalJBéláné, Rozgonyl-u. 10/a.
2943
■Indán allogadható árán árusltom el árukészletemet, mivel üzletein rövid Idón belül megtillnlk Egyei tikkek lélár-ban. Krámer Zolién, Tulipán iruhíz. 29J2
Pén.t földbirtokra éa házakra korlátlan összegben, méltányos kamat mellett lolyó-slllat Sattlar Lajoa Irodála, Erzsébet-lér 15 szám, az Igaziágllgyt palola átell<-nében. 1711
Ha Jó bort akar olcsón Inal, agy vitessen • *oo kóstolóra I liter
aranyhegyi bikavérvírísbort
flO fillérért. Rliioi. hogy iltaadó.n ut log Inni
SAFRAN JÓZSEF
Telefon 330. fOiitikcre.kedé.. Magyar n. 74. s litert lelet.nrendiUif* háthot küldök.
Fé-ut 84. az. alatt kétsiobás utcai lakát, emeleti egyizobáa külön bejáratú bútorozott szobi azonnal kiadó. 2666
Caengerv-ut 99. számú ház szabadkézhói aladé. Bővebbet ugyanott. 2587
rjt.FInnm aalr nagyban és kicsinyben kilogrammonként P l*B0, ugysilntén kap ha:ó tllitolt szalonna kllogrammanként 2 pengő Petrlcs Lajosnál, Ctengery-ut 62 2849
m a ai . rfka\'tlÉta16IÉaáaaa
Bsszegben s legelőnyösebben és kgrca-aabbsn folyóalttat Aoxél taaAo paaz-
kö\'csOnkö/.vetltó Irodája NJkgykaalaaán, Kiiiuoy-ulca 2. szAo. 4K5
Két izirnlluta Jókaiban lévő osáplfi.
5én eladó azonnali (Izetésrr. Tudakozódás fisén Egyednél. 2818
Egy lAoaAa kocsi fAdaraa Illéssel eladó Zrínyi Miklós u. 40. 2918
Egyszobás lakáa Klnlzal-utcs 21. azon-nal kiadó. Bővebbet Batthyány u. 10. 2912
FflxAat és minden háztartást munkát végző Jobb nő ajánlkoilk Idóaebb magányoshoz, vagy időa házaspárhoz, kis háztartáshoz vidékre Is Ooldmanné. Palin 2911
Kanfm&nn Károly cégaéi
a legnagyobb választék
katonai h egyenruházati cikkekben, valamint nóirnba díszítésekben.
Nagyon jókarban levő divatos palfsander ebédlő, 18/4-e« argaman szőnyep, női ae«l-bunda és néli*ny értékes kézimunka sür gósen mlméó. CÍm a kiadóban 2935
Eey ó-német ebédlő kred*nr és egy napy ebi dió asztal «laalé — Huszthy
Kl.rfi eg szobás lakás mellékhelyiségekkel, ezenkívül mühelyhelylség, raktárnak Is megtelel, augusztus elsejére Roz-gonylu. 9. -2939
Kiadó két egymásba nyíló batoro ott szoba rgy, vagy két ur részére, fürdőszoba használattal Rozgonyl utca 6. -3940
Egy csinosan bútor**ott különbejá-ratu szoba kiadó Kaz\'nczy-u. 15. 2942
Szép axi«th»lyl«éf, egy szép műhely kis szobával kladö, valamint 4 tükörablak spalettával eladó Horlhy Miklós ut 15. 2941
KAaxönetnyilvénitéa.
Mindazoknak, kik felejthetetlen |ó fiunk elhunyta és temetése alkalmával mély láldalmunkat jólesó részvétükkel és a temetésen való megjelenésükkel enyhíteni igyekeztek, különösen a postafónök&ég. az elhunyt kartársai és Jóbarátai fogadják ezúton Is mély hálánkat és köszönetünket.
Jakab Oá kor éa oaalárfja.
Koó Kálmán
mQaaztalos
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8. és Kazlnczy-utca 5.
a poalapílotAval szemben.
Állandóan nagy választék mindennamQ bútorokban. nőt
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért,
a rég bevált jómlnőségfl Puoh,Triumph.Stayp
Waffenrad kerékpárok
kedvező feltételekkel kaphatók:
SÚROL UlOR&FlJI [épéi
D«ák-tér 2., a lelsőlemplomnáL
KQlaő gummlk 6 pengőtől, belső gummlk 2 40 pengőtől. Piros prizmák, névtáblák, lékek, ciengók, pedálok, láncok, pumpák, lámpák, tengelyek és egyéb alkatrészek olezó beszerzési helye. — Javító maflhalvl
IMJ
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modern szálloda, villany, vizvezelék, fürdőszobák, tenniszpálya.
Qarage. Uaxoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve ad 2b szobával és étteremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Julius 1-lg a penslo lakással 5 50-től és Jullas 1-től 6*50 tőt. Baját strand. Buffat.
Néhai gróf Zichy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Árak ölenkinl 2*30—4-80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
Rózsagyár Kaposvár
Vegytlsztltásra és festésre elfogad térit és nőt ruhákat
bármilyen minőségű kelméből. Ujraátlestéire bőrbulorokal, bőrkabátokat
éa végárut. Agytotl tisztítás huzatul együtt és enéikül. FllgKónvók, kézimunkák, szőnyegek, butorkelmék, mindenféle psplanok és szőrmék llsztllása, tertóttenlléie éa leiléae.
Pllsséerozás és gouvréerozás
a legelőnyösebb árban és legszebb kivitelben.
Férfi aall*rok és kAzaltk fényeaatt és modern matt
módszer szerint tisztítva. Fehérnemüek mosása darabonként és súlyra.
Bővebb felvilágosítás! nyújt Nagykanizsa részére a gyüjtőteiep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépílet.
HIRDESSEN
m „Zalai KBil8ny"-bon.
Linóleum, mozaikvászon,
Cooua-uftnyeg, lábttrttk
«M gyárt lerakata
HIRSCH ÉS SZESŐ cégnél.
A íUzíUöxJieleiLen
r\'.i. ; di/i h/i/nJarJöstuui
VARRóaár
MirioerfT VA«R. >r#aa#i. éshimu
Kfydotm* Aa«>4ai Stt+flmM. Aloctmrxy Kmvi r4»almt*1k
SINAIR VKUtRMAr SÉUV wUa
lASTUIIZSi Hók blatt: fft-mt L
Miért terjed a TRIUMPH motorkerékpár ?
Mert elsőrendű anyagból van és hallatlanul olcsó.
TRIUHPH 175 ccm. motorkerékpár első és hátsó világítással, térdsárvédővel P 980—
TRIUHPH 550 ccm. P 1680\'— Reklám ár!
RUDGE motorkerékpár 500 ccm, kategóriában tartja 171 3 km-es átlaggal az egyórás világrekordot 4 sebes ség, 4 szelep, cserélhető kerék.
JAMES egyike a legolcsóbb és legmegbízhatóbb angol motorkerékpároknak.
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc Nagykanizsa, Erxaébat-tér 4- izáat.
8 _ZALAI KÖZLÖNY____1930\' \'""\'"» *
Árverésen megvettem
ÖZV. KOHN L. LAjOSNÉ
teljes áruraktárát,
amelyet üzletemben olcsó áxon árusitok
Férfi puha gallér 38 fillér Férfi kemény gallér 78 fillér Férfi zokni strapa csak 36 fillér Férfi zokni selymes 98 fillér Gyermek flór zoknik 38 fillértől Gyermek harisnyák 38 fillértől Gyermek ruhák P l-30-tól Gyermek kötények 78 fillértől
Női harisnyák 78 fillértől Elsőrangú flór, női csak P 2-70 ** NŐI selyemharisnya kis hibával csak P 2 60 NŐI selyem -nadrág sima trikó csak P 1-50 Csikós selyemnadrág csak P 148 Divat női kesztyűk P 1-80-tól Divat himzett női kesztyű P 2-70 Habselyem nadrág hibátlan csak P 5-SO
Férfi nyakkendők: 60 fillértói Férfi csokor mosóselyem csak 40 fillér Cérna és Valencé csipkék métere 10 fillértől " Kötött Pullmann sapkák csak 80 fijfc Atlasz csikós selyem nadrág csak P 2-50 Női kombinék himzctt P 2-80 Gyermek pusztlán nadrág csak P 4 — Női delénruhák jól ntosó csak P 3 80
Műselyem ruhák csak P 12-98 Bemberg Sevilla ruhák P 22—24—26 Férfi Ingek pouplin mellel csak P 3-50 Panama apacs Ing csak P 5-50 6\'50 Gyermek ^ apacs ing csak P 3-50—4-50 Férfi pouplining 2 gallérral csak P 8-50 Azsuros zsebkendők csak P 1*— darabja Jambó sapkák darabja 50 fillértől
Női harisnyatartó elsőrangú csak P 2-— Női kabátok P 25-35 Gumml-köpenyek csak P 19—25 Fürdőruhák és Tren P 7-20 Férfi harisnyatartó jó guntmi csak P I-től Tiszta gyapjú és selyem kölöttkabátok csak P 5-50 Férfi gummi nadrágtartó csak P 1-50-től Gyermek trikók minden szám P 2-50 tő)
Tiszta gyapjú férfi harisnya ] csak P 2-50 Férfi bokavédő bőrrel szegve P 1-50 Selyemruhához 1 z 1 a p csak 50 fillér övcsattok divatos 20 fillér Antilop övek p i-tői Körülmintás kötött mellények most P 7-90 Himzett vászon gyermekruhák csak P 2 — Kézelő és ing gombok 20 fillértől
Rövid, szines férfi alsónadrág csak P 2-18 Női kötények trégeres csak P 3-20 Patent női harisnya P - 80 Nói blúzok csak P 9-— Divat bekötős pouplin bluz csak P 10 — Női hálólngek himzctt P 3\'90-től Férfi hálóing csak P 5-50 Női selyemharisnya elsőrangú, minden párért felelek P 3-90
P 3-90
MAGYAR DIVAT CSARNOK Főút 6,
Nyomatotí a Dél zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzlctvezi-tft: ZjLai Károly.)
70. évfolyam 126. azám
Nagykanizsa, 1980. junius 5 csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KOZLORT
Sierteaitíat* 6a kiadóhivatal: Fó-nt 5. alim. Keaxtbetyl Bókktadóhtvatal Koasath La|o«-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
űófUettat ára: in bóra I pengi M flllb Teltion: Nagykanbaa 78, Keaatbdjr 22. uim.
Bethlen londoni utfa a politikai élet Öomlokierében
A miniszterelnök Londonban az angol munkáspárti
London, Juolua 4 A Reuter-iroda tegnap délután kOzOlte a lapokkal, hogy Bethlen litván gróf magyar miniszterelnök Junius 15 én rOvld látogatásra Londonba érkezik.
Bethlen István gróf miniszterelnök, a Daily Mail értesülése szerint — londoni látogatása alatt mint az angol kormány vendége • Claridge szállóban fog lakni. Henderson
külügyminiszter junius 16-án fogad|a a magyar miniszterelnököt. A lap szerint Bethlen István gróf londoni utjának cél|a, hogy kOszünetel mondjon az angol kormánynak a hágai és párisi jóvátételi tanácskozások során tanúsított támogatásért.
Apponyi Bethlen londoni útjáról
Budapest, juniua 4 Bethlen István gróf londoni útjáról
kormány vendége lesz
Apponyi Altiért azt mondotta, hogy nagyon kedvező momentum, hogy angol hivatalos kOrOk közvetlenül a magyar miniszlerelnOktfll kapják meg a keleteurópai kérdésre vonatkozó felvilágosllásokat. A londoni ut la azt bizonyltja, hogy Magyarország külpolitikai elszigeteltsége megszűnt.
Czinóbert elfogták Szolnokon
Egy asztalosmester ismerte fel de aztán
Szolnok, Juniua 4 (Éjszakai rádlójelentés) Vngár Mihály asztalosmester szerdán délután a szolnoki vasútállomáson a III. osztályú váróteremben figyelmes lelt egy fiatalemberre, akiben felismerni vélte
a szolnoki állomáson — A beismerte, hogy ő a keresett
Czinóber Józsefet. Az asztalosmester értesítette a pályaudvari rendőrséget, mely igazoltatta a fiatalembert, aki azonban tagadta, hogy S volna Czinóber. Bekísérték a kapitányságra, ahol megkezdték részletes klhallga-
rendőrségen tagadni próbált, bűntárs
tását, melynek során beismerte, hogy Czlnóberrel azonos. Bevallotta, hogy szombaton este gyalog indult Szolnokra, ahol édesapja lakik. Ma éjszaka Budapestre szállítják Czlnóberi, akit napokon áteredménylelenUI hajszoltak
Apponyi a Házban vádat emelt a trianoni Igazságtalanság ellen és könnyezve Imádkozta el a „Hiszekegyet"
A magyar nemzet tüntető tiltakozása a békediktátum ellen
Apponyi ■ A ránkkényazerttett békébsn valö megnyugvás beostelen
színlelés volna
Hudapeat, Junius 4 A képviselőház mai ülésében napirend elóttl felszólalás keretében emlékezett meg a trianoni békeszerződés aláírásának 10. évfordulójáról. A képviselőház tagjai majdnem teljes számban jelentek meg az ülésen, még pedig sOtét ruhában, a gyász jeléül. Ott voltak a kormány tagjai is Belhien István gróf miniszterelnök vezetésével. Az ülés megnyitása után gróf Apponyi Albert szólalt fel valamennyi polgári párt nevéb.en :
— A békesserződés becikkelyezéséről szóló 1921. évi XXX. törvény, Békeszerződés-törvény, ahány szó, annyi valótlanság. (Helyeslés.) Megvan a béke abban az értelemben, hogy megszűnt a háborús öldöklés, de hol van a kedélyeknek, a lelkeknek a megnyugvása ? Hol van az, ami a szerződésnek a lényege, az egymással szemben álló felek szabad beleegyezése? (Helyeslés). A törvényt becikkclyezték, de hol van
a törvényalkotás lényege, a törvényhozó akaratának szabad megnyilvánulása ? A forma megvan, a lényeg azonban a reánk kényszer itett diktátum. Nyílt kényszer őszintébb lelt volna, de reánk kényszerltették ezt a formál is, hogy ezzel ezt a diktátumot felruházzák a lógnak a fenségével, a jognak a kötelező erejével. Ezt elérték. Amit azonban nem érhettek el, az az erkölcsi Igazság ereje, amely egyedül biztosítja a formai jognak szilárdságát és a kedélyek megnyugvását, ami a békének egyedüli tartós biztosítéka. Ez az erkölcsi Igazság a jognak is tulajdon-képenl lényege. Az erkölcsi Igazságot a trianoni békeszerződés teljesen nélkülözi,
valószínűleg azért, . mert a háhoius felelősségnek egy, a történelem iiélő-székc előtt tarthatatlan, egyoldalú elmélel alapján akar büntetni és
épen azt sújtja a legsúlyosabban, amelyet még ennek az elméletnek fennállása esetén a lelelősségnek legkisebb mértéke sem terhel, mert elhatározásainak függetlenségét nélkülözte és ami befolyása volt, azt nem a háború kezdeményezése ellen vetette latba, hanem ellenvéleményének legvéresebb protekciójával szemben is mérsékelt politikát akart érvényesíteni nagynevű miniszterelnöke. (Helyeslés és taps.) Nélkülözi ez a szerződés az erkölcsi igazságot azért is, mert a terjeszkedésre, hódításra vágyók egyoldalú információja ulán indulva vagdalta szét évezredes területünkről és mintha nem is emberekről, hanem állati lényekről volna szó, áthozott tömegeket egy államtól a másikba, azok megkérdezése nélkül. Szétdarabolták természetes gazdasági összefüggésünket. 33 millió fajmagyart szakítottak el az országtól, akik közül 2 millió, a Magyarországnak mégha- I
gyott területtel összefüggő területen minden Idegen bevegyülésektől menten tömörült. A kettős mértékkel mérés elvi álláspontjával való lab-dázás Ilyen foka ritkítja párját a békekötések történetében. Tetézi mindezeket a méltatlanságokai és növeli a mi fájdalmunkat, hogy Trianon prazlsa még Trianon teóriájánál Is rosszabb. Azokat a rendelkezéseket, amelyek a reánk méri csapást enyhítenék, végre sem hajtolták, végrehajtását annyira kitolják, hogy napról-napra fogy a hit azok komolyságában. így értéktelen papírdarabok a nemzeti kisebbségekoltalmazására alkotott szerződések.
A tőlünk elcsatolt részeken levő virágzó magyar kuliura ellen Irtó háború folyik az emberi haladásnak Is a kárára. A békeszerződés Magyarországnak épp ugy, mint a többi legyőzött államoknak teljes lefegyverzését rendelte el és most azt látjuk, hogy ezzel a kérdéssel olyan játékot űznek, amely az emberiség legnagyobb részében azt a hitet kelti, hogy nem komoly dolog.
— Kérdem, — folytatja Apponyi — békének nevezhető e az az állapot, amelyben égbekiáltó igazságtalanságokkal némely nemzetre rásújtanak, a más nemzetek pedig ebből hasznot húznak ? A válasz az Igy (eltett kérdésekre nem lehet kétséges. Ha tehát mi a mai napon és mindig felemeljük tiltakozó szavunkat a velünk szemben elkövetett Igazságtalanságokkal szemben,
el vagyunk határozva, hogy a jognak minden eszközével iparkodni fogunk az igazságot érvényesíteni, akkor ml nem csupán saját nemzeti érzelmünk, nemzeti önérzetünk parancsszavát követjük, hanem jobban szolgáljuk a békének érdekeli, mini szolgálnák » megnyugvás színlelése által, amely akkor is beostelen volna, ha őszinte lehetne, sftt akkop talán még becstelenebb. (Hosszantartó lelkes éljenzés és taps.) Igazságunk tudatában felemelt fővel tekinthetünk a lassankint világosabban látó nemzetek szemébe és felemelhetjük tekintetünket az égre, ajkainkon nemzeti imánkkal: tiisxeU egy Istenben, dtszeh egy Haxóhan, fylsxeh egy isteni iíröU
IgaxstJubun, öíiaek Magyarorsxdg felió-madúsúban.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. jirnliM 5.
Almássy László ezután enunclálta, hogy a törvényhozás a nemzeti gyász Jeléül törvényhozói munkásságát megszakítja, ezért 5 perc szünetet rendel el. Szünet utón folytatták a kultusztárca költségvetésének részletes tárgyalását. Wolff Károly, Oál jen ő és Pintér László felszólalásaira Klebels-berg Kunó gróf kultuszminiszter vS-laszolt. Tobb felszólalás után részleteiben is elfogadták a kultusztárca költségvetését. Majd áttértek az interpellációkra. A mai ülésen Wekerle Sándor pénzügyminiszter benyújtotta az aproprlációs javaslatot.
Az ülés este 7 órakor ért véget.
a nemzet
A főváros tiltakozó tüntetése Budapest, junius 4
Budapesten ma délben a trianoni szerződés aláírásának évfordulóján 5 percre megalltak a villamosok és a gyárakban is 5 percig szüneteli a munka, hogy a magyar főváros ezzel Is mulassa a diktátum elleni tiltakozását.
zással győz Herlhe osztrák ellen, Edmund norvég pontozással győz Cioniu román ellen.
Wellersuly: Besselmann német knockauttal győz Resch svéd ellen. Desió olasz pontozással győz Balázs ellen (a magyar versenyző Igazságtalan lepontozása miall a közönség tüntetett a bíró ellen)
Középsúly : Johansen norvég pontozással győz Kuora eszt ellen.
Berlini professzorok Debrecenben
Debrecen, Junius 4 Dr. Vásdry István, Debrecen város polgármestere értesítést kapott, hogy junius 10-én huszonnégy berlini egyetemi tanár érkezik Debrecenbe, akik a Hortobágyot akarják megtekinteni.
i 20-as honvédek városa pünkösdhétfőn nagy tiltakozógyfilést tart Trianon ellen
Nagykanizsa közönsége a gyilkos békeszerződés revízióját és az elrablott területek visszaadását követeli
Kesztöely város ma gydsxgyUléaen tiltakozott a trianoni lgttaságtalanaág ellen
Nagykanizsa, Junius 4 A gyászos trianoni .békeszerződés\' 10-lk évfordulója alkalmából az egész országban felujulnak a magyar sebek. A magyar fájdalom velőtrázó kiállásban hallatja szavát széles ez országban, a bitorolt magyar területen és az egész világon, ahol csak m8gyar sziv sajog. Nagykanizsa város hazafias közönsége Is egyem bérként talpraáll és a többi magyar testvérvárosokkal együtt hatalmas tiltakozó gyűlésben emel óvást a trianoni orsrágrablás ellen és Igazságot követel a kulfumemzelektől Magyarország számára. Vissza a régi ezeréves magyar határokai I Vissza az eltulajdonított Muraközi, Zala le-szabdalt területét. Vissza Rákóczi fejedelem pihenőhelyét, a pirossapkás honvédek városát, Kassát. Kincses Erdélyt, Szent László városát, a tizenhárom vértanú Arad-ját, a vadregényes Felvidéket és mindazt, amivel a magyarok islene jókedvében ezl a hányatott nemzetet megáldotta ...
A Zrínyi Miklós Irodalmi Kör, a Magyar Nemzeti Szövetség, a Muraközi Szövetség és a TESz a többi egyesületek bevonásával Nagykanizsa város oltárán: a 20-as honvédszobor előtt pünkösdhétfőn délelőtt
11 órakor tartja meg demonstrációs nagygyűlését Trianon ellen, amelyről egyetlen egy kanizsainak sem szabad hiányoznia, akt magyarnak és a hősök testvérének vallja magát.
Keastheljf, junius i (Saját tudósítónk telefonjelentése) Keszthely város képviselőtestülete ma gyászközgyülést tartott, a trianoni szerződés 10-lk évfordulója alkalmából, melynek egyetlen tárgyponlja volt: Tiltakozás Trianon elleni
A képviselőtestület minden tagja a trianoni jelvénnyel jelent meg. Reischl Imre városbíró megrázó erejű hatalmas beszédben vázolta a hatalmak Igazságtalanságát a háborúba akarata ellenére sodort Magyarországgal szemben, melyet rettenetesen büntetett meg Trianon, minden életlehetőséget elrabolva számára. A képviselőtestület egyhangúlag tiltakozott az országrabiái ellen és kö-velelle Trianon revízióját. A végén a közgyűlés minden tagja a Magyar Hiszekegyei mondotta el állva. A közgyűlés impozáns lefolyású volt. Délután 4 órakor egy félórára a templom nagyharangja megszólalt és az összes üzletek 10 percre lezárultak. Tiltakozásul. Néma, csendes, de annál mélységesebb tiltakozásul.
Jl szalaegersxegi vlllamosmtt Uxemvesteiöfénelc Ugye
az egerszegi pénzügyi bizottság előtt
Zalaegerszeg, junius 4 Zalaegerszeg város pénzügyi bizottsága tegnap foglalkozott a váró .i villamüzemének botrányával kapcso-
latban Mayer Kornél üzemvezető ügyével. Udvardy Jenő dr. városi tisztifőügyész véleménye szerint az üzemvezetőnek félévi felmondás jár
_»_
Alig hangzottak el Apponyl Albert gróf ajkairól a Hiszekegy első szavai, elcsuklott hangja és könnybelábadt szemekkel mondotta a nemzeti imát. A Ház tagjai felállottak helyükről és néma csendben, meghatva hallgatták az ősz államférfiú imádságát.
Amint befejezte Apponyl szavait, a Ház tagjai helyükről felálltak, lelkesen tapsolták és ünnepelték.
Farkas lslván szólalt fel ezután a szociáldemokrata párt nevében és kijelentette, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel küzdenek a békeszerződés revíziójáért
Tiltakozik
Budapest, Junius 4
Ma délben és délután az ország öMtes törvényhatóságai és képviselőtestületet gyászülést tartottak, amelyen
követelték a trianoni igazságtalanság Jóvátételét.
Tiltakozó határozati javaslatot fogadtak ef, amelyet azután megküldenek a népszövetséghez.
Az Európa amatör box-Wookság első napja
Budapest, Junius 4 (ÉjszakaI rádiójetenlés) Ma este az Iparcsarnokban megkezdődlek az Európa amatőr boxbajnokságl küzdelmek. A megnyitó beszédet Horthy Miklós kormányzó mondotta, aki németül, franciául, olaszul és angolul üdvözölte a résztvevő nemzetek fiait.
Eredmények: Banlamsuly: Széles, magyar knockauttal győz Step-nlak lengyel ellen.
Légsúly: Lungu román pontozással győz Czappak osztrák ellen.
Pehelysúly: Saracinl olasz ponto-zással győz Johtonen finn ellen Fuchs német pontozással győz Gorny lengyel ellen. Könnyűsúly: Vűkevü finn ponlo-
A 10. Isonzó-osata
vitéz SZEPESSY BUGSCH AI,ADÁR altábornagy háborús naplójából
1917. május 7-én II. zászlóaljunk felváltotta az első vonalban I. zászlóaljunkat. Utóbbi zászlóalj az 1. c. vonalban III. zászlóaljunk helyét foglalta el.
E véóöidőszak kezdetén az olasz tüzérségi és aknatüz már romboló jellegűvé vált. Az olasz repülők tevékenysége nagyon megélénkült Május 12-én a magasabb parancsnokságok álláspontjait és a vonattelepc-ket az olasz messzehordó ágyukkal lőtte. Estefelé a vonaftiszti étkezdébe becsapott gránát okozott nagy riadalmat. A cigányzene melleit vacsorázott tisztek közül csak a szabadságról bevonuló Angyal Nándor százados sebesült meg könnyen. A cigányok az ablakon ugráliak ki a szabadba.
Angyal százados megsebesülése miatt II. zászlóalj parancsnokságot tovább ra is Sonegger százados vezette.
Két nappal később, május 14-én Hajnaltól délig tarlóit az olasz pergötüz különböző kaliberű ágyukból és aknákból az 1. a. vonalra. Ezen
idő alatt a tüzérségi lövedékzápor az első vonalat sürü por- és füst-felhőbe takarta. Hátulról az le vonalról figyelve, oly megrendítőnek látszott és azt a hiedelmet keltette, hogy az első vonalban kő kövön nem maradt és hogy olt élő emberre már nem számithalunk. És lám, amikor az olasz tüzérség per-götüzét hátrafelé helyezte az lc vonalra és egyidejűleg az olasz gyalogsági támadás is megindult, a derék 20-sok már megszállva védték a széjjelrombolt állást. Az olasz gyalogság nem is tudott előrejutni, mert már derék tábori őrseink megsemmisítő tüzében támadásuk összeomlott. A jobbszomszédunknál a 363-as magaslali vonalba ugyan betörtek, de Bugyis Andor százados századjával ellentámadással kivetette az olaszokai állásunkból és azl újból megszállja.
A telefonösszeköttetés a pokoli tűzben teljesen megszakadt a\' első vonallal. Különös események jelzésére és zárótűz kérésére elő;e megállapított Morse-jeleket, vagy fényjeleket adolt le az elöl levő zászlóaljparancsnokság a 370-es magaslatra, ahol megfigyelő állomás volt. Azonkívül futóküklöncök közvetítet-
ték hátrafelé a jelentésekel és vitl.ík előre a parancsokat. A 370-es r.i -gaslaton levő megfigyelő tisz jelentene, hogy az olasz gyalogság a 363, 378 és 464-es magaslatok irányában támad. De jelezte az olasz támadást második zászlóaljunk Morse jellel a Kálmán-kavernától is.
Az olasz pergötüz hátrahelyezését olyan gyorsan követte a gyalogsági támadás, hogy az első alkalommal nem volt idő igénybe venni tüzérségünk zárótüzét, azonban az olaszukat a tábori őrsök és a védővonal tüze, valamint a géppuskák tüzelése visszafutásra kényszeritette.
Az olasz pergőlüz az lc vonalon még dühöngött, amikor II. zászlóaljunknak a fennt emiitett olasz támadás visszaverésére vonatkozó jelentése a fulóküldönc vonalán végig beérkezett az ezredparancsnoksághoz a IVursf-kavernába. Ezredparancsnokunk II. zászlóaljunknak azonnal elismeréséi és örömét fejezte ki az eléri dicső sikerhez és azon meggyőződését közölte a zászlóaljakkal, lioey ez az első fényes siker hizlalást nyújt arra, hogy minden olasz támadás megtörik ezredünk ellenállásán.
Délfelé az olasz tüzérség könnyez-
tem gázgránátokkal Is lőtt az I c vonalra.
Előre látható volt, hogy az ola-izok az első meghiúsulta támadásuk után újra előkészítő pergötüz alá fogják venni első vonalunkat. Ez meg is történt. A pokoli lüz, amely egy órán át ismét nagy hevességgel tartolt, most sem ingatta meg a 20-sok védelmét. Úgymint az első alkalommal, az olasz gyalogsági támadás most is vonalunk előtt füzünkben omlott össze. Hasonlóan hiúsult meg támadási kísérletük a jobbszomszedunk előtt is. Késő délután mégegyszer mejjkisérelték az állásunkba való betörést, de ez is megtörött.
Már csak este 18 óra tájban állolt be fokozatos nyugalom. Az olasz tüzérségi tüz lassan lankadni kezdett. Az egész napi pergötüz rombolását csak most lehetett áttekin-tennl. Az első vonal mellvédje eltűnt, a mellvéd kőanyaga betömte az árkokat, alig lehetett a védőállás menetére ráakadni.
Estefelé dicsérő elismerések érkeztek be a magasabb parancsnokságoktól az ezred aznapi kiválóan vitéj magatartásáért.
_ZALAI KÖZLÖNY__
A vihar és jég pusztításai Zalamegyében
A jég a megye hat járásában okozott károkat
1M0. junius 5.___
és utána elbocsátása következik, mert mulasztások terhelik. Azonnali elbocsátást nem tarlja célravezetőnek, mert ebbfll kétes kimenetelő per származhatna. Több (elszólaló >z azonnali elbocsátás mellett foglalt állást. A -bizottság végül Is a legközelebbi ülésre halasztotta döntését.
Rddló legolcsóbban
Sscabó György naaió-
laboratorlumttban Főút 3., udvar.
A
Pacsa—nagykapornakl esperes-kerület tanító-gyűlése
Pacsa, Junius 4
(Saját tudósítónktól) A Pacsa-nagykapornaki esperes-kerület lelkes tanítósága most tartotta évi közgyűlését Pacsán. Előzően szentmise volt, melyet Wache Ernő egyházi tanfelügyelő mondott. A szépen feldíszített, felvirágozott Iskola dísztermében Landt Ferenc, a Kör elnöke lendületes beszéddel nyitotta meg a közgyűlést, melyen Z Czlgány Oyula, Wache Ernő és Kauzlt Oyula uj esperesek Is részt vettek. Landl meleg szavakban üdvözölte a vitézzá avatott Varsányi József tanítót, majd elparentálta elnöki jelenlésében Sár-váry István volt pölrétei k. tanítót és dr. Teli Anasztáz esperest. A mindenre kiterjedő részletes elnöki jelentés tudomásul vétele után An-drássy Horváth Anna tanítónő tartotta meg előadását ,A falu aktuális kérdéseiről\', amely jegyzőkönyvi dicséretet nyert. Hegedlls Ferenc Igazgató a földrajz-tanitás gyakorlati kiviteléről tartott értékes előadást.
Kauzll Oyula Szent Imre, mint eszménykép címen Irodalmi színvonalú előadásban, meggyőző szavakkal vont összehasonlítást a mai kor és a liliomos herceg ifjú élete közölt. Jtrger Ferenc a szülői értekezletek gyakorlati (ontosságát ecsetelte. A tlsztujltásnál negyedízben egyhangúlag Ismét Landt Ferenc Igazgatót választották. A tisztikar többi tagjai: vitéz Varsányi József alelnök, Hadi Jenő és Kovács József |egyzők, Markaja Ferenc pénztárnok. Ma|d Schandl Oábor az énektanításról tartott nívós előadást. Z. Czlgány Oyula esperes a lanltósággal való együttérzésének adott kifejezést, Indítványára aug. 15-én Zalaapátiban az esperes-kerület hívei Szt. Imre zarándokla tot tartanak. Végül Wache Ernő esperes köszönetet mondott az e\'ő-adóknak és az elnöknek a gyűlés sikeres megrendezéséért Utána tár-easebéd volt a Kaszinóban.
Amit Itl •acojnclfjak, morud Ion a iiáimhiH
Nagykanizsa, Junius 4 Május 31-én és junius 1-én, mint Ismeretes, Zalamegye legtöbb részében puszlitó jégvihar dühöngött. A jég pusztításáról most érkeztek be a megyeszékhelyre a jelentések. Ezek szerint a jég nagyobb mértékben a megyének hal járásában pusztított
Nagykanizsa, Junius 4
Különös arzén mérgezési Ugy foglalkoztatja legújabban a nagykanizsai bűnügyi hatóságokat, melyeknek ügyében már dr. Almássy Oyula vizsgálóbíró vezeti a vizsgálatot.
NChány nappal ezelőtt történt Szcpetnek községben, hogy Fülöp Oyörgy baromfi állományában titokzatos módon pusztított valami, melyről a gazda eleinte azt hitte, baromli betegség járványa, de aztán gyanúba vette egyik szomszédját, hogy Ő mérgezte meg arzénnel állat-it. Azonnal feljelentést is készíteti Fülöp Oyörgy és ebben konkrét formában leírja, hogy .telten érle Kovács Péterné nevű szomszédját, amint az arzénnel kevert kukorica lisztet szórt a baromfiak elé " Fülöp Kovácsné szomszédjával már régóta haragos viszonybjn élt és ezzel magyarázta, hogy Kovácsné ilymódon akart bosszul állni ríjta.
A feljelentés ügyében a csendőrjég bevezette a nyomozást és ennek
és pedig a letenyel, az alsólendvai, a novai, a zalaegerszegi, a tapolcai és a balatonfüredi járásban. Különösen nagy pusztítást végzett a jég Csömödér, Páka és Maróc vidékén. A jég főleg az őszi gabonában és a szőlőkben okozott károkat.
során jelentést tett a nagykanizsai kir. ügyészségnek, ahonnan az űgy vizsgálóbíróhoz került. Dr. Almássy Oyula elrendelte, hogy az elhullott és elásott tyúkokat exhumálni kell és maradványaikat fel kell küldeni a budapesti vegyvizsgáló Intézetbe, mely a szolnoki arzén mérgezési pörökben is döntő véleményt mondott.
A ténybellleg nem nagy, de jelentőségében súlyos ügyben szerdán .ejtették meg a tyuk-tetemek exhumá-lását. Dr. Almássy Oyula vizsgálóbíró, dr. Kertész Lipót állatorvos, mint szakértő Jelenlek meg szerdán Szepetnek községben, ahol kiásattak két tyúkot és azoknak belsőrészelt pléhdobozba csomagolva felkűldlék Budapestre vegyi vizsgálat céljábóL A válasz visszaérkezése után dönt a vizsgálóbíró a további lépések megtétele felől. A meggyanúsított szomszéd : Kovács Péterné természetesen élénken tagadja, hogy arzénhez nyull volna és elhárítja magától a bosszú vadját.
_
A dnnántnll távlovagié kisgazdák Keszthelyen
Keszthely, Junius 4 (Saját tudósítónk telefonjelenlése) A dunántull távlovagló kisgazdák és hozzájuk csatlakozott földbirtokosok, számos előkelőség stb. ma érkeztek a somogymegyei Kéthely községből — dunántull körutjukon — Keszthelyre. A város vezetősége meleg szeretettel fogadta a 173 főből álló csapatot, amely valóságos látványosság számba ment Keszthely utcáin. Gyönyörűség volt nézni a sok lovast, akik mintha mindegyik a huszáriskolából került volna ki, ugy ülték meg a lovat. — Vezetőjük vitéz Horthy István gyalogsági tábornok. Szervezőjük Rudnyánszky Ferenc huszár-őrnagy, aki elhozta 10 éves fiacskáját Is. Volt a társaságban 8 német, 3 olasz, 3 osztrák, 1 bulgár, azonkívül 1 finn hölgy. Több főispán, előkelőség, stb. A bevonulás a városba ünnepélyes és Impozás szépségű volt. Különösen szépen festettek a ceglédi lovasleventék és az orgoványi leventék pompás magyar ruhája. A csapatot Keszthely városa látta vendégül a hagyományos keszthelyi vendégszeretettel. Relschl városbíró Hévizén Látta őket vendégül. A kisgazdák holnap vonaton utaznak vissza otthonukba, mig a külföldi vendégek és előkelőségeket Keszthely badacsonyi kirándulásra viszi A távlovaglócsapat meleg fogadtatását Relschl Imre városbíró és Bognár adóügyi jegyző nagy előzékenységgel és magyaros vendégszeretettel intézte.
A Balaton ivóvize
Balatonfllred, Junius 4 A Balatoni Szövetség márdusi közgyűléséből felirt a népjóléti és földmlvelésűgyi miniszterekhez, hogy szakértők ut|án vizsgálják meg a balatoni fürdők ivóvíz nyerési lehetőségét és adjanak szakvéleményt
A szövetség előterjesztésére a a népjóléti miniszter közölte, hogy a balatoni fürdők Ivóvízzel való ellátásának kérdését a minisztérium műszaki osztályának szakvéleménye már 1928. óta tisztázta.
Ezek szerint a somogyi parton és a veszprémi part agyr^Mtt, mint legcélravezetőbb megoldást, a Balatonból való vízvételt véleményezték, a megfelelő szűrő-berendezések alkalmazásával
A veszprémi part másik része és a zalai part (UrdOtekpelnck vízellátását részben fúrásokból, részfcen pedig a rendelkezésre álló források igénybevételével javasolták. Ezenkívül ajánlották azt a megoldási módozatot is, amely szerint a Jdsebb fürdöt«kpek 4 Balatos partja nénién létesítendő ittbb vitaiŰ körönt-
1860-1930.
Vevők nagy serege keresi fel naponta
SINGER
jubileumi olcsó vásárát.
Arzén mérgezési ügy Szepetneken
Egyik szomszéd azzal vádolja a máslkat, hogy tyúkjait arzénnal pusztította el — A vizsgálóbíró jelenlétében kiásták a baromfitetemeket — A tyúkok maradványait a vegyvizsgáló intézetbe küldték
Pünkösdre IMEiltényi-cipöt vegyen Gyermekcipők Sandoleitek Divatcipők
nagy választékban, olcsó árért Miitónyi Sándor ós Fia cipfizletóben, a Főúton
ZALAI KÖZLÖNY
193a junlus S.
ból volnának a legracionálisabb™ elöállithalók.
A somogyi part fürdőinek mélyfúrású kutakból való ellátására az eddigi kisérlelek Balatonföldváron és Siófokon megnyugtató \'3 kielégítő eredményt nem szolgáltatnak, meit a feltáil víz egyrészl vasas, a mélyebb rétegekben pedig szénsavas, ugy, hogy a viz minden esetben különleges és köllséges tisztító. Illetve savlalaniló berendezéseket igényel.
Ezeknél fogva a népjóléti miniszter a balatoni fürdők ivóviz ellátásinak kérdését tisztázottnak t irt Ja. Csupán arról lehet még szó, hogy a megoldási elgondolások részletei! is
kidolgozzák és a kiviteli költségeket Is megállapítják
E részletkérdések kidolgozásával pedig az érdekelt fürdőknek az ivó-vizizerzés és vezetés tervezésében |á-ratos magánmérnököt. kellene megbízni.
Prima salyamharlsnya
hibátlan
reklámár P 2-95
EHREHBTEIH
ehren stein EHREItTEII
EHRENSTEIN-.éi
Főút II. ifám. m
Lelőtte szerelmesét, aztán agyonlőtte magát a szabadságos honvéd
Véres és halálos szerelmi dráma a csalódás miatt — „Ha már énnekem sem kell, akkor jöjjön ő Is velem", Irta búcsúlevelében a gyilkos honvéd
Nagykanizsa, Junlus 4
Tegnap este liz órakor Szombathelyen a Kossuth Lajos utcában véres és halálos kimentelü s<erelml tragédia történt. Kovács Lajos Balázs a szombathelyi 5 gyalogezred honvédé fejbelötte kedvesét Scheck Lujzát, aztán agyonlőtte magái. A leányra küldött golyó nem volt halálos. A honvéd azonban röglön meghalt.
Kovács Lajos Balázs már régóta viszonyt folytatott a leánnyal, akivel azonban napirenden voltak a nézeteltérések míg ez szakításra vezetett keCejük közölt.
Nemrégen szabadságra ment a honvéd és most szabadsága letelte előtt újra meglátogatta a leányt, aki egy kii lakásban lakolt, de senki sem tudla, hogy tulajdonképen miből él. Tegnap este 9 óra tájban kereste fel a leányt és fél 10 órakor megtörténi a tragédia.
Mint a nyomozás megállapította a honvéd előre készült a gyilkosságra és az öngyilkosságra, mert zsebében búcsúlevelet találtak, mely-
ben egyebek között azt Írja, hogy a leány boldogtalanná tette öt és ke-servesfcn csalíSólt benne. „N hogy valakit még boWtígtal inná tegyen, azért ölöm meg ől és ha már nekem mennem kell, akkor jöj|ön i is velem" — itja a szerelmes honvéd.
A leányi míg az éjszaka folyamán kihallgatta a rendőrség, mely Intézkedett a hulla elszállításáról.
Vérengzés a cambrldgei egyetemen
A cambridgeí egyetemen Potts 19 éves diák nyolc nappal ezelőtt eltávozott a Kings Collegebői és tegnap, mikor visszatért, Wollaslon nevű lu\'ora megkérdezte, hogy hol járt? A diák revolvert rántott, szlvenlőtte túlórát, aki rögtön meghalt, azulán két golyóval megsebe-sitelt egy rendőri, aki véletlenül arra vetődött. Potts azután főbelötle magái és nemsokára meghall a kórházban. Wollaslon 56 éves voll és mint kulaló és orvos, hírnévre lett szert.
Folyó hó 9-én megnyílik az újonnan épQit
Beck-féie fürdőszálloda és étterem
BALHTONFEHVVESEN.
■aal panzió alA- és utószezonban 8 pengA a fftszezonbsn........8 pangó
ÁlUiáéu hideg és noleg ételek, ktiltó lUlok, kilftió borok és csapolt »«r-
A n. é. közönség legkényesebb Igényelnek kielégítéséi RACKAI FKKF.NC, az előnyösen Ismert nagykanizsai „Kéményseprő-vendéglő" volt tulajdonosa fogja biztosítani. - Szíves pártfogást kér a VEZETAaÉQ.
I
mm
REGINAHOTEL
Vám,neme. zóna. A standtOrdfik lözelébtn 150 szobi iotyívlzzel, vagy lOtdő-szobával - Teltei pensló\'1S lírától ti llrílg - Ugyanazon vezetés s att, min! PULACE HOItL. _
E Caana.
I
SZÍNHÁZ
Árva Cásxló Király
A szomorú évfordulón, amikor bensőnkben felhördül a magyar fájdalom, akluális volt Herceg Ferenc történelmi 6zomorujátékának, r,rva László király-nak előadásra tűzése, amely ragyogóan feldolgozott színjáték felvonultatta elöltünk a magyar mullat, egy darab történelmet, amely a magyar lélekben az érzelmek legszélesebb skáláját szólaltatta meg. Herczeg Ferenc szomorujáléka kiforrott művészetet, mély tudási, nagy rutint, az emberábrázolás mesteri tökéletességét köveleli a színészektől. A Fodor-lársuial ma este szereplő színészei mindezen kvalitások birtokában voltak és emellett magyar szívvel és magyar lélekkel játszottak a magyar közönségnek. Magyar húsból es magyar véroöl formálták alakjaikat és soha még szebben nein dokumentálták a magyar színészet nagy nemzeti kullurmisszióját. A közönség szemei elölt elvonult a Hunyadyak kora, a gyenge László király lehetetlensége, vergődése, tusaja és elcthü sziliekben érzékeltette meg az akkori idők pártosko-dásál, szelleméi. A közönség nemcsak gyönyörködött a darab szépségeid, a színészek fejedelmi játékában üe itta és élvezte a legnemesebb. a legtisztább és legragyogóbb művészi "játékot, amit csak valaha viJéki színpadon és vidéki keretben előadtak. László király szerepében Sár-mássy Miklós olyan nagyszert! alakítást produkált tegnap este, hogj^a kiváló művész egyik legszebb sikerét könyvelheti el Márkus Lajos Hunyady Lászlója fiatalosan izmos, erőteljes alakítás, minden izzében álgondolt és a legapróbb részletekig kidolgozott játékkal Vass Irma Hunyady Jánosné személyében ragyogó magyar történelmi alakot festett meg élethű színekben, a maga kivételes művészi kreációjában. A bájos Székelyhldy Adrienne stílusos jálékának minden nüanszalban tökéletes. Bánky Róbert Qjra nádorispánja eddigi ieg|obb alakítása. Danis Jenő Szilágyi Mihály megszemélyesítésében ismét bizonyságot tett arról, hogy a Nemzeti Színház színpadára való. A Fodor-tár»ulat első és legragyogóbb tehetségű művésze ö. Bojár Lili Kanizsai Er.sije üde, természetes alakilás. Kormos Ferenc, Honthy Sándor, Endródy József. egy darab élet. A k.scbb szereplők te jesen bekapcsolódlak a pompás összjátékba.
A rendezésről elég, ha azt írjuk, hogy Danis Jeni rendezte. Mindenütt olt láttuk ennek a nagyszerű színésznek és rendezőnek a mesteri kezevonását. A közönség egy felejlhctet-l< n színházi élmény impresszióival távozott. (B R.)
A színházi Iroda közleményei
(*) Játék a tűzzel operettujdonságot Magyarországon először az;ntársu atunk oporottegyüttcso mutatta bo. A berlini és összes német színpadok hatalmas sikerei után a német operettlrodalom-uak oz a hangulatos, szépzenéjü gyöngyszeme ma csütörtökön este színpadunkon Is hódítani fog. A romantikus, kedves meseszövés a frappáns fejteménytg ontja a raulatságoenál-mufat-
esnk ugy
ságosabf) Jeleneteket — A kis vidéki cukrászbolt elánisltólánykájának lősze-repéből Harczos Irén, a közszeretetnek örvondö szubrettprtmadonna ellenállhatatlan kedvességü tündért formál, partnerei Márkus Lajna, Károlyt Vilmos ls pompás szerepekhez Jutottak. Orbán Viola és Kormos Ferenc derűs humorukkal állandóan kacagtatják a nézőteret. Az operett kimagasló alágerszámó a KárolylDarvas-Tégláaay Klek-Zelensy -Kollner sextetlje.
(*) Pint ktői ke/dve minden este az Idény operettszeozáctója, Mit susog s teher akác? a budapesti Városi Színház újdonsága van műsoron.
(\') A pünköidt ünnepek műsora i Vasárnap délután 3 órakor délutánt helyárakkal „Tommy és Társa", este 8 Örskor „Mit susog a fehér akác". Héttőn délután 3 órakor délutáni helyárakkal „Diákszerelem", este 8 érakor „Két lány az utcán", az évad prózai szenzációja kerül színre.
(•) Kedd-n este Molnár Pereno legújabb vígjátéka, az „Egy, kettő, három I kerül bemutatóm.
Heti műsor:
Csütörtök: Játék a tűzzel.
I\'éntek: Mit susog a fehér akác.
Szombnt: Mit susog a fehér akác.
Vasárnap délután: Tommy és Társa.
Vasárnap este: Mit susog a fehér akác.
Héttőn délután: Diákszerelem.
Hétfőn este: Két lány az utcán.
Bosszúból agyonlőtte felettesét
egy villamos vasúti alkalmazott Budapest, Junlus 4 Ma délután Zuglóban a Hajcsár-utcában Igall Imre villamos vasúti alkalmazott revolverrel szlvenlőtte Váci János villamos ellenőrt, a zuglói villamos végállomás vezetőjét, aki azonnal meghall. Igall Imrét iszákossága miatt degradálták és legutóbb Váci, aki közvetlen felettese volt, telt feljelentést ellene szolgálatának elhanyagolása miatt. Igall ugylátszik ezl meg akarta bosszulni. A gyilkost letartóztatták.
- VtsvöU ssdsal dicsérik a Burla sxanyegek klwIMsd-gai t Saányegef ön I« Barid-ndl vcaycn, gyOayörO ttflass-lék, elsdrendn mlnösltf. Ietg-olcmóbb mmabott dr, UŐdvomZt llmctém 1 feliéle lek.
Olcsóbb lett a szövet!
Tekintse meg féifi és női
szövetolcsósiá^ainkat
kirakatainkban ^
1930. |unlu8 5
ZALAI KÖZLÖNY
Költözködés miatt
60 napos rendkívüli olcsó árusítást rendezek
Menyasszony divatáruház
Koréin Jen6 Nagykanizsa, Deák-tér I.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Juniua B, csütörtök
Római katolikus : Bonifác Rrolest.:
Bonllác. Izraelita: Slvin hó 9. «
Oyógyazertírl éjjeli szolgálat: I. hó végéig a Mtrkly Be lus gyógyszertár.
Oíltírdó nyitva regrjel Bóráról Míe 6 óráig (hétíö, szerda, péntek délután,
kedden egész nap nóknek). Tel.: 2—13.
— A tanfelügyelő Nagykanizsán. Vitéz Barnabás István dr. kir. tanfelügyelő tegnap hivatalos ügyben Nsgykanizsán tartózkodott.
— Ma van a nagykanizsai járásköri tanitóság közgyűlése. A Zslamegyel Altalános Tanítótestület Nagykanizsai Járásköre ma délelölt 10 órakor tartja rendes évi közgyűlését PlanJer Boldizsár elnöklete alatt, a Rozgonyl-utcai tornaieremben. Közgyűlés elöli 9 órakor szentmise a plébánia-templomban.
— A mlnlszterközl bizottság megkezdte munkáját. A pénzügyminiszter és a belügyminiszter kiküldötteiből álló bizottság Zalaegerszegre érkezeti és tegnap megkezdte a zalai községek 1930. évi költségvetésének felülvizsgálatát. A bizoltság mintegy 330 község költségvetését vizsgálja felül.
— Ipartestületi előljáróságl fllés. A nagykanizsai ipartestület ma este 8 órakor tarlja junlus havi elöljárósági üléséi Kiss Ernő elnöklete alatt, amelyen többek között az IPOSz-tagság és az önsegélyző-alap megalakulása kerül letárgyalásra.
li In. Leínyeofle
— A Vármegyei Tűzoltószövetség a mult napokban Sümegen választmányi ülést tarlóit. A választmány foglalkozott a kőtelező tűzoltóság kérdésével és az erre vonatkozó határozat sürgős végrehajt ísa melleit foglalt állást. Tárgyalta a választmány a kis községek tűzoltóságának helyzetét Is és elhatározta, hogy . a szövetség kisebb kamatmentes kölcsönöket ad a szegényebb községeknek lüzoltószerek beszerzésére. A szövetség közgyűlésének időpontjit junlus 22-lkében állapilolldk meg. A gyűlés Zalaegerszegen lesz.
— Balatoni Gyermeküdülő Ba latonlellén fiuk és leányok részére. Qondos felügyelet. Némel lársalgás. Sport. — Felvilágosítást nyújt dr. Pásztorai internátusa Budapest, Délí-báb-ucca 25. Telefon: 191—48.
— A Missziósház kápolnájában
az első pénteki szentbeszéd és litánia 0 ótakor lesz.
— A Vasutas Dalkör trianoni gyászünnepélye. Tegnap délután impozáns gyászütinepílyl tartott a Vasutas DalKör, melyet a dalosok a Hiszekegy-el nyitottak meg. Ansorge Antal hazaiiasságlól lángoló, gyujió halá\'u beszéde után Horváth Lajos és Flumbort József alkaltni irredenta költeményeket szavallak. Ma|d több szívhez szóló éneket adolt elő a dalárda. Az ünnepély közönsége határozati [avislalot fogadott el, amelyet a R \'viziós Ligához terjeszt fel, melyben tiltakozik Trianon ellen. Majd táviratilag üdvözölte Bethlen miniszterelnököt.
~ VJ tlttffjlinyöh. sz/hiyenck hrirdladrio.\'; otiOonni1 várd-izsol fűk laUásátl iUzriit sxo-nycgolvcl mindönki megvan clóf/odvc. vó^örol/on ön lm Barlu astünycgtil.
— Az Alsópáhokl Dalárda jubileuma. Az Alsópáhoki Dalárda junlus hó 8 án, pünkösd napján, 10 éves működésének évfordulója alkalmából jubileumi ünnepélyt és hangversenyt rendez. Közreműködnek : A Kisszent-gróli llj. Egyeíület Vegyeskara, a Pecsai Daloskör, a Sármelléki Föld-míves Dalárda, a Szentgyörgyvári Dalárda, a Fclsöpthoki Dalárda, a Zala-apáli Djloskör és az Alsópáhoki Vegyeskar. Az ünnepélyen Farkasovszky Terike tánclanárnő a legulóbb Bécsben nagy sikert aratott m tgyar szólóláncát fogja bemutatni. Műsor ulán táncmulat-ág.
VdsdrolfunklMDnn.ne hula-tUh. pénzUnlce! Idegenbe.
— Zarándoklat Márla-Zellbe.
A hercegprímás engedélyével augusztus hó 6-án országos zarándoklat indul Mirla-Zellbe. Visszaérkezés Budapestre augusztus 14-én. Útlevél nem kell. Részvételi dij II. osztályon 52 P, III. osztályon 40 pengő. Jelentkezni és érdeklődni lehet; Borsy Istvánnál, a zarándoklat közponli irodájának vezetőjénél, Budapest, IX., Ollöi-ut 115. — Útirány: Budapest, Bicske, Oyőr, Hegyeshalom, Sanct-Pölten, Márla-Zell. Visszajövet egy napi tarlózkodás Bécsben. A zarándoklat teljes különvonattal utazik.
— A tanuk Zob ellen vallanak. A Zob-per folytatólagos tárgyalásán Svastics Qéza keszthelyi építész lett tanúvallomást, aki megállapítja, hogy egy 30 milliós és egy 1600 pengős váltón az ö aláírását hamisították. Németh Antal hosszutótl lakos, tanú lényegtelen vallomása után Kovács Károly, a Vármegyei Bank Igazgatója a bank és a Zob Igazgatása alatt álló Inlézet viszonyáról lesz vallomást, mely Zobra nézve terhelő.
— Ismeretlen férfit gázolt agyon a vonat. Tegnap délután a kaposvári—siófoki vonat halálra gázolt egy Ismeretlen, kb. 40—45 éves férlit, aki valószínűleg öngyilkossági szándékból vétette magát a mozdony elé. A nyomozás megindult, hogy megállapítsák kilétét.
délután ] óév
— A nagylengyel! körjegyző-választás. A megüresedett nagylen-gyell köijegyzöl állásra ma délután erős küzdelem után 57 szavazattal vitéz Farkas Jenő pacsal aljegyzőt választották meg.
I
Országszerte ismert
Tiszta gyapjú férfiszövetek métere P16.— Vászon öltöny I" mindvég .... 28*~
Fürdőköppeny (fmiüo.......27.—
Apacs ingek ké»itmény. . 6.so
Nyári újdonságokban és cipőkben gazdag választék.
Fentlek árusítása csak péntek estig tart,
6 havi részletfizetési kedvezményt nyujtunk.
Készpénzfizetésnél 10°|o engedmény.
Magyar Köztisztviselők
Fogyasztási, Termelő- és Értékesítő Szövetkezete.
Gyomor-, bél- és uj . ségeluiel a természetes „Fereic Iát
keserűvíz az emészlöszervek működését hathatósan előmozdítja s Igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Fereno lóisef viz különösen ülő életmódnál igen hasznos gyomor- és bélszabályozó szer. A FersiO lóxsef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— Lezuhant az Iparvasutról. Sümegi József 16 éves uradalmi cseléd pajkosságból telkapaszkodott egy Iparvasull kocsira. Noha társai figyelmeztették a veszedelmes játékra, Sümegi nem hallgatott rájuk, de a következő percben már ráfizetett a pajkosságra, mert a sebesen haladö kocsiról lezuhant és fe|ét súlyosan megsértette. Beszállították a nagykanizsai kórházba, ahol a sebészeti osztályon vették ápolás alá. Felelősség senkit sem terhel.\'
— A fürdés áldozata. A vasmegyei Oyöngyöspatakban Csíny közsíégben fürdött Baranyai Pál uradalmi cseléd 4 éves fiacskája. Egyszerre az elég sebes patak elkapta a gyermeket, aki a vízbe fulladt. — Kétségbeesett szülei holtan találtak rá.
m
— Gyermekek Ismét okoztak tüzet Gelse községben a Csuppon-testvérek közös tulajdonát képező telken kigyulladt egy szslmakazal. Csak a szé\'csendnek és a gyors beavatkozásnak köszönhető, hogy nem származott nagyobb lűzveszedelem a kazal tűzből. A kazal egészen elpusztult. A csendőrség a nyomozás során megállapította, hogy a tűzet gyermekek okozták, akik gyufával játszadoztak a kazal tövében és igy gyújtották meg a szalmát. A gondatlan szülők ellen eljárás Indul.
— Titokzatos női hulla a Rábában. Tegnapelőtt délután a Rábából Alsópaly község határában egy fiatal nő hulláját fogták ki. A holttesten sötétkék ruha, testszlnü harisnya és fekete félcipő volt. A nyomozás megindult a rejtélyes hulla kiderítése ügyében.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai m«f-tigyelfl Jelentések t Szerdán íj kőmirwc-M : Reggel 7 órakor +14 2, délután 2 órakor +20 2, <ste 9 órakor +14.
Ftlháxei i Egész napon át borult égboltozat.
Szítirány: Reggel észak, délben ét tata északkeleti széL
(Éjszakai rddUJcUnUí) A lilmlá. alal laUsat atte 10 és-aksr t«-lanti i ar«a éjjall lehűlés sálén ttalayoméan átrBII IU várhat* •isaalfcaM Mmérséklattal.;
a
ZALAI KÖZLÓNV
1930. junlm 6.
Hasáb tűzifa
ölszámra kapható a
Fornérgyár
Magyar-utcai depójában.
Eladás:
rOBHÉBfiTÁB-EBOŐmELÓSÉO
Nagykanizsa, Nádor-utca 4.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a kővetkező előnyöket nyujtjuk. Százpcngőnkénl csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli lörlef.ztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely, Kőszegi-utca 5.
IsöSmKTupoT
„Tüzek a végeken I"
Ifj. Krug Lajos erdőmérnök, Krug Lajosnak, az országos nevű pedagógiai Írónak és ny. iskolaigazgatónak fia most rendezi sajló alá könyvéi, melyben a soproni főiskola menekülésének és a felkelésnek történetét Írja le szuggesztív, nagyvonalú előadásmodorban.
A regény stílusban megírt, 200 oldalas mü finom papíron, Ízléses borítólappal plasztikusan adja vissza a daliás idők minden mozzanatát. Fejezetei: A szétdúlt ősi fészek. — Második invázió előestéjén. — A nyugatmagyarországi szabadságharc kezdete. — A „kalandozások kora". — Az ágfalvai véres ütközet. — Végtisztesség a hősöknek. — A halálfejes felkelők. — Élet a felszabadított „A zoná"-ban. — Őfelsége kíséretében. — A királytragédia. — A testvérharc végakkordja — A Kormányzó a végekért. — Az utolsó stáció. — Zárszó. A könyv pünkösdkor jelenik meg. Ára 4 P 50 f. A Zalai Közlöny előfizetői 3 P 60 fillérért kapják. Megrendelésekel elfogad a kiadóhivatal.
Legjobb üdítő ital
a WMsmcrt
Kapható minden fűuer-<s cstmegtktreskedásbcn.
Főraktár:
VmttMm.
Király utca 21.
SPORTÉLET
Osztrák motorosok kirándulása a Balaton mellé
Nagykanizsa, junius 4
A Stejermaerklscher Motor-Sport-Club, amely az osztrák Touring Club legnagyobb vidéki klubja, a Magyar Touring Clubbal karöltve pünkösdkor kirándulást ren\'dez a Balaton mentére. Körülbelül 100—120 gépkocsival és motorkerékpárral a klubnak mintegy 260 lagja vesz részt a kiránduláson. Junius 8-án reggel 7 és 9 óra közöli lépik ál a halári a Steler motorosok Szengolthárduál és Vasszenimihályon, Körmenden és Vasváron kérésziül mennek a Balatonhoz. 9-én ugyanezen az útvonalon térnek vissza. Este 6 és 9 óra közölt lépik át újra határt Szentgotthárdnál.
(Az elemi Iskolások tornaünnepélye pünkösd vasárnap a Zrinyi-pályán.) A belvárosi elemi iskolák elhalaszloll tornavizsgájukat és sportünnepélyüket folyó hó 8-án, Pünkösd vasárnap délután 4 órakor tartják meg a Zrínyi-sportpályán. A céltudatos magyar nemzeti testnevelés legszebb dokumentumai azok a sport- és tornamulatványok, melyek bemulatásra kerülnek ez alkalomnal. Nemcsak a szülőknek és a magyar tanügy meleg szívű barátainak, de mindenkinek igaz gyönyörűsége fog lelni az IfJu magyarság szebbnélszebb produkcióiban.
Kombinált arzén- rézvegy (J lelet tar talmazO
Rospraxn Komb. arién-rézkénvegyílletel tartalmazó Tutokll
mindkettő egyesített permetezd anyag
egyidejű védekezésre. Qyttmaios6»b*Hi Gyümöl-apenész
iMoflllla), vararodis, rügylur\' bogár, almamolv, aíllvamoly és a lobbi gomoa
és rovar kártevők ellen. SadSIAkon ■ Pemnoapora, szőlőmoly, azőlőllonca, lőkehernyó Irtására Bordél léhez keverve: Anola, UrAnlazfild, Daararlia arzén tartalmú pe rmetrzószeiek (rágókádevók Irtáiára). Eloaal, Vinol lliztharmat elleni védőaterek Sulfaral gombakártevők Irtásához. Almola, Pomrln (vértctükálrány) vérielves sebhelyek bekenéaéhez. Pokatn, A\'gri-Toz rózaalák éa nővényf klevéltelvel Irtásira
Harnyóanyv megakadályozza a más óVárlevőket éj hangyákat, hogy a róztala vagy gyUmölcala koronájához [eljussanak. Tobb máa speciális védőszerek la állandóan raktár, n. Kaphatók : OBSZÁÖ JÓZSEF magkereíkedéié-b«a Sgjykanljján, Erzsébet-tér 10.
(a bíróság mell. It) íraa
KÖZGAZDASÁG
A Mezőgazdasági Kamara akciója a „Noah" bor elien
Hatósági eljárás indát a Noah-szőlS telepítik ellen
Nagykanizsa, junius 4 Az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara szöilészell, borászati és gyümölcsészeli szakosztájának ülésén, amelyei Teleki Sándor elnök villányi szőlőbirtokos vezetett, Mar-Ion Dénes és Katona Zsigmond szől-lészeli felügyelők és a szakosztályi tagok részvételével érdekes vila folyt le a „Noah" bor közfogyasztásból való eltüntetése érdekében. A felszólalók rámulattak arra a szomorú körülményre, mily mérlékben elterjedi a „Noah" s mily károkat okoz az emberi egészségben is. — Zalavármegyében Hahót községben 46 kat. hold „Noah" van egy tagban. Jugoszláviában elrendelték, hogy a .Noah" 1933-ig kipuszlllandó. A „Noah\'-fogyasztás ellen erőteljes felvilágosítandó propaganda megindítását határozta el a szakosztály, szükségesnek jelölte meg azonkívül a Noahval betelepl\'etl lerűlel erő-
sebb megadóztatását. Felkéri a mezőgazdasági bizottságokat, azonnal jelentsék be, ha valaki Noaht telepit, hogy ezek ellen a hatósági eljárást megindilsák.
Határozati javaslatban kéri fel a szakosztály a földművelésügyi minisztériumot arra, hogy a községi faiskofe céljaira juttatoil területek csakis^rre a célra legyenek felhasználhatók s szakavatott kezelésbe kerüljenek. Mivel igen sok 1928. évi gyenge minőségű bor terheli a piacot, felierjesztést Inléz a földművelésügyi és a pénzügyminiszterekhez aziránt, hogy minden olyan gálló körülményi, ami a boroknak borpárlattá való kifőzését megnehezíti, hárítsanak el. Végül elhatározta a szakosztály, hogy szeptember folyamán Balatonfüreden nagyarányú szőllésznapokal rendez. A hitározall javaslatokat Asztalos Lajos kamarai főtitkár indokolta meg.
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. «*.
IM
a „Telefunken 10*
3 csöves készülék csövekkel és „L 666" hangszóróval
Még csak rövid ideig.
Szabó Antal
fegyver- és sportárunagykereskedés rádió- ób gramofonosztálya.
Még csak 60 nap és megszűnik a
E döntő időben olyan olcsón adunk, hogy mindenki meglepődik 1
OlCSÓ 60 nap! Mindenki használja ki! OlCSÓ 60 nap!
Kékcsillag!
1930. juniua 5.
ZALAI KÖZLÖNY
7
Raktáron levő prhna minőségű
világos
mm
TURUL CIPÓK
magas és trotőr sarokkal
mélyen leszállított árban kaphatók a
TURUL CIPŐGYÁR
fiókjában, Ffiut 12.
Kedvező vásárlási alkalomI
TŐZSDE
A mai értéktőzsde nyugodtabb hangulatban indult meg. Az árukínálat külföldről és belföldről is szünetelt, a forgalom Igen csekély volt, ugy, hogy általában az árfolyamok a tegnapi nivón mozognak. Fixka-matozásu papírok piaca változatlan. Devizapiac csendes. Newyork-Cabel 10 lillerrel csökkent.
UrleU tárlat
Pária »25, London TS-IOVs, Newyo k 81870, VrfiMd Ti-mit, Milano 27 08,
Madrid 8740, Amsterdam 207 75. Betir 129 29, WlM 72 »5. SotU 8-74\'íl Prága 14-32VJ, Varaó 5800. B«d»p«t »»-»»l/i ■elgüd 9-121/1, Bakai eal 3-Ö7.
T»raáaytöud«
Búza tszt. 10/ilL, dl. 10/111. és t rozs — fül. emelkedett.
Bon Ujuv. 77-m 24 00-J415. 78-as 24 30-14 45, 79-a 24 60 -24-75, 80-as J4 7S-24-90, dunánt 77-«fl 22 90 - 23 18, 7t-U 2315-23 40. 79-es 23 40-13 60 1041 23 45-13-70, rozs 1190-1210, tak Iixm 11-75—14 25, aOeárp* 16-00-172Í. ob 1285—1300. IowbI tazt. II 90 -
12 10, (tanán tnll 12 10 12 25, repos —\'-
—•— korpa 7 80 8-00.
i«*ÍM>|«CTléM
Devtzüc Arnat 228-82-230-58 Belgrád 10-0810-11 Itallá laa-atMMTS Blfiaszal 79-72 79-97 DmtaM S-39-3-41 KűfMflh.lt3 87-153*27 London 27-76-77-84 Madrid 68*70-70 70 Milano 29-91-3001 Newjork57l-30-72 90 Oflzlo 152*90-153*30 Pária 22*40-2247 Prága 16-94-18*99 Saófia 4-12-4-16 Stockh. I53-40-B3-80 Varsó 64-05^4-25 Wien 80*57-80-82 zaricil 110-57-110-87
VALUTAK
11. W7S-J7-90 1b. 79*60-80-00 ik. 16^9-16-99 Déa k. 162-70-168 30 DUál 10-00-1008 Dodii 54900-871*00 Francia t. 22-30-22-60 HolL 229*60-23080 Lengyel 63*85-64-25 Len 3*36-3*40 Lcva 4-11-4-17 Ura J97M0-05 Márka 138-20-136-80 Norr4» 102-70-153 30 ScMlL 8045-80 b5
Svájd L 110-35 11085 Svéd k. 153-05 153-75
Felhajtás 2517, eladatlan 1138. — Klat-leodM 1-36—1*28, axedett 1*24—1*26, szedelt kösép 1-22-1-24, könnyű 112—1-18, 1-sO rendi üteg 1-14—1-18, ll-od rendű Meg 1*04—I 10 angol saidő 1-30-1*50, szalonna nasjban 1-52—1-56, zsír 1-70 -1*90, hui 1*50-1-80, szalonnia télsertés 1-60—1*70.
KUlJt: Wliakl ífjomda ii lapkiadó Vállalat, Ragyksmnuia. Felelős kiadó: Zalai Károly, hlMatMs Magylnnl— M. an.
Tdaugaanik sax «nhaes kaniriiil kerealtedelmel é» Ipart.
APRÓHIRDETÉSEI
Minden knábbl a ló i
I. Vaaár- ét
Az apfúUadcáéMk dl|a 10 sv% izó dija I Ml 10 szóig MMr, további szó dija »HII. Szerdán ét pinteken 10 azólf 60 fillér, minden további axó dija • flll. Omtí a minden vaate-
Eibb betűből álló azó két szónak számi*.
tik. Állást kareaOknek 50M engedmény.
Hirrf.lén.k » (dl) pn-tgS laaiH*n alssl ■ falaalafaa klnfaaláa, ■aáialáiáa atkarttáH • égett •Ura Itaalanátk
Elssdó Caengery-utca 18. alatt 724 □ 01 tejek._______2744
Baloraioll uoba kénveimet szerető magános ur részére kiadó Vörösmarty-utca 34. szám alatt Azonnal elfoglalható.
Finom balatoni ó és u] bárok k\'pha-tók 40 fillérről ffl|ebb, eladás 3 litertől kezdödóleg Zetkowltz Albert cégnél. 5867
Minden alfagaátiatá ái-an árusítom el árukészletemet, mivel üzletem rövid Időn belül megszűnik Egyes cikkek félárban. Krámer Zoltán, Tulipán áruház. 2922
aranyhegyi bikavér vörösbort
10 fillérért, sutot, bog, álUmtóao ni t«f Inni
SAFRAN JÓZSEF
Telefon 335. tasicrkcfcsk*<ié«« Magjam. 74. S ittad Icicfanrandtiéara hiihoa kQtdfik.
Flsaoiat aalr nagyban és klcalnyben
kilogrammonként P 180. úgyszintén kap hsto fuilölt szalonna kiloeram mánként 2 pengő Petrics Lajosnál, Gengery-ut 62 2849
Fonottbutorok, kosáráruk készítése és Javitéea, nádszékfonás liléénél, Erzsébet* tér 13. 2148
Két garnitúra jókarban lévő oeéplft-■ép eladó azonnali flzetésr . Tudakozódás Uelsén Egyednél. 2818
Nagyon .Jókarban levő divatos paliiander ebédlő, 18/4-et argaman szőnyeg, nói seM-bunda és néhány Irtékes kézimunka sür gAsen eladó. Clm a kiadóban 2935
Kanfmann Károly cépéi
a legnagyobb viüuzték
katonai h egyenrohózatl cikkekben, valamint noirüha dlixltéiekbes.
Kétágyas és t-ezk\'noi, szép, nagy bútorozott szoba, c«y V4gy kít személy részére juniui 15-re kiadé. Clm a ki adóban. 2923
Qyermekleényt keresek azonnali belépésre Dr. Oyulal Bélóné, Rozgonyl u. 10/a.
2943
Szép AKlsthelylséy, egy szép mtihely kit axooaval kiad1), valamint 4 tükörablak a palettával eladó Honhy Mlktós ut 15. 2941
Kiadó két egymásba nyiló butoroiott izoba rgy, vagy két ur részére, fürdőszoba használattal Rozgonyl utca 6. -2940
Egy csinosan butoroaioti különbejá-ratu szoba kiadó Kaz nczy-u. 15. 2942
Irodának vagy rendelftnek nagyon alkalmas két vagy három sióba Csengery-ut elején kiadó £rdcklődnl lehet Breuer Ixldornénál. 2951
Eladék többféle lakatosszerszámok — Csányi Láizló-u. 15. 2961
Lepény hálószoba, legénykredenc, Íróasztal, Cominental írógép, porszlvógép, szőnyegek, képek, tükör, vázák elköltösés miatt Jutányusan eladók — Bajza utca 9/a. földszint 2, d. e, 11—12-lg d u. 3—4-lg.
2963
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
3409/1930. tkv. szám.
U hlrMm-klrnaf.
A Nagykanizsai Magyar Bank R. T. vég-rehajtatonak Szekerei T\'erenc és nejt Borios Erzse végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási Ügyében a leiekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t. c. értelmében elrendeli az ujabb árverést 588 P tőkekövetelés, ennek 1930. évi Január hó 18 tói járó ll<¥o kamata és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 21 P 58 fillér költség, valamint a csatlakozottaknak kimondott Dr. Petrics József ügyvéd 30 P, 150 P és 42 P, Horváth István és Piai 73 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a nagykanizsai kir. járásbíróság területén levő, Scrcnás községben fekvő s a sormási 678. sxtjkvben felvett 314. hrsz. szántó és rét Nagyvölgyben Szekeres Peienc végrehajtást szenve döt Illetett, s jelenleg kiskora Szekeres Féter nevén álló cgéaz ingatlanra 600 P, u. o. tjkvben felvett 741 hrsz. szántó az J avasl dülóben u. a. nevén álló egéiz ingatlanra 600 P, u. o. tjkvben felvett 1037. hrsz. szántó ugyanott s u. a. nevén álló egész Ingaiütnra tOO P, az eazteregnyei 1827. sztjkvben 1425/2 hrsz. a. foglalt szóló és szántó a Clcella hegyen Borsos Erzse fér). Szekeres Peiencné nevén álló egész Ingatlanra 600 P kikiáltási árban és pedig ezen utolsó ingatUnra a 3260/902 az. végzéssel Benke Anna özv. Borsos Istvanné (svára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti szolgalmi Jog fenntartásával, amennviben pedig ezen szolgalmi jog fennlaitásával az azt megelőző követelések fedezetére megállapl-t It 200 pengó be nem Igértetnék, az árverés hatilytalanná válik s az llngatlan a sio\'gaimi jog fenntartása nélkül bocsátandó árverés alá.
A telekkönyvi hatóság az áirerésaek Sormás község köz•éghá«áná I megtar ásira 1930. évi Junius hó 26. napjának délelőtti 10 óráját, az esztereg-nyel ingatlanra nézve ugyanazon nap nae d. e 12 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 . LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg :
Az árveiés alá kerülő ingatlanok a ki-kiáltást ár kélhaimadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az írverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/e-át készpénz ben, vagy az 1881 : LX- t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óva-déxképcs értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséül kiállított Ic.éii elismervényt a kiküldöttnek átadni ós az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX t.-c 147., 150., 170. §§.; 1908 XL1. L-c. 21. f)
Az aki itz Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyoaban a kikiáltási ár százaléka szerint megáHapitott bánatpénzt az általa igén ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XU. 25. ft.)
Nagykanizsa, 1930. évi április hó 16. napján.
Dr. Sartory s k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül: Mikó s. k. 7949 létiaxt.
Hallói
Hallói
Edény kjártisltás!
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a raktáromon levő 8«ai»» aománo edényt
beszerzési áron alul la kiárusítom. Maradok tisztelettel
Kluger Sándor Telefon 579. Magyar-tl. 3.
tou
A nagykanizsai kir. JárásblrAaág, mint telekkfinyvl hatóság.
2527/tk. 1930 iz.
árverési birdftnfBy-kntat.
A Nsgvksnlzsat Segé\'vegylel Szövetkezet végrehajiatónsk Pehér !itv*n nagykanizsai lakós végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 LX. I-C. 141., 146. és 147. 8-al értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 144 P tőkekövetelés, ennek 1929 évi október hó 29 Ik napjától |áró 12°,o kamara, 36 P eddig megállapított per éa végreha|tásl éa ai árverést kérvényért ezúttal megállapított 10 P 40 flll költség, valamint az ezennel csatlakozottaknak kimondott Dr. Hoch Oszkár ügyvéd 129 P 02HII, Oárdonvl Jenő 10 P, Wicher él Leitner cég M P lókeköve\'elése éa járulékai beha|tása végett, a nagykanizsai kir. lárásbtrólág területén levő. Nagykanizsa városban fekvő a a nagykanlzaal 2308. szllkvben SH9/a. hrsz alalt felvett ház, 423. sorszám statt udvar éa kert Ingatlannak végrehnjtást szenvedő nevén álló felerészére 3000 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a kir. járásbíróság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, fóldasint 8. ajtó) meg\'artására 1930. évi lullus hó 4. napjának délelőtt 10 óráját tOzi kl és az árverési teltételeket az 1881 : LX. I c l\'O § a alapján a következőkben állapítja meg:
Az árverés alá kerülő Ingatlan a kikiáltási ár telénél alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10Ví-ét kész pénzben, vagy az 1S81 : LX t c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számított óva-dékképes értékpapíréban kiküldöttnél letenni, vagy a bái-atpénmek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t. c. 147., 150., 170. §§ , 1908 : XL1. t. c. 21. §.)
Az aki az Ingatlanért a kikiáltási áznál magasabb ígéretet tett, ha többet Igémi senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t. c. §-)
Nagykanizsa, 1930. évi március hó 22. napján.
Dr. Snrtory s. k. kir. jblió.
A kiadmány hiteléül : Mlkó a. k.
VWU tAtlest.
MAKULATUR
papir
nagyban és kicsinyben
olcsón
kapható a kiadóhivatalban
Nagykanizsaiak találkozóhelye az ™
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán)
202—43, 294—34, — Sürgönyeim : HOTEL1ST,
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
8_ZALAI KÖZLÖNY_ 1930, Junlw 5.
Kérelem a n. é. vevőinkhez!!
Pünkösdi olcsó vásárunkon a délutáni órákban olyan nagy a torlódás, hogy kis helyiségünkben nagyon nehezen tudjuk a forgalmat lebonyolítani, jöjjön lehetőleg a kora délelőtti órákban, hogy kényelmesen vásárolhasson.
Áraink a legolcsóbbak!
Férfi puha gallér 38 fillér Férfi kemény gallér 78 fillér Férfi zokni strapa csak 36 fillér Divat ____i.i____in Gyermek flór zoknik 38 fillértől Gyermek harisnyák 38 fillértől Gyermek ruhák P 1-30-tól Selyem harisnya hibátlan, eddig P 2 95 most P 2-00
nyakkendők eddig P 1-35 most 98 flll. Kedvező vétel
Női harisnyák 78 fillértől Elsőrangtt flór, női csak P .2-70 v,. * NŐI selyemharisnya kis hibával csak P 260 NŐI selyemnadrág sima trikó csak P 1-50 Csikós selyem nadrág csak P 148 Divat női kesztyűk P 1-80-tól Divat himzett nöi kesztyfl P 2-70 Habselyem nadrág hibátlan csak P 8-M kis hibával P 4—
Férfi nyakkendők 3 drb 1 pengő Férfi csokor mosóselyent csak 40 fillér ,< Cérna és Valencé csipkék métere 10 fillértől . Kötött Pullmann sapkák -X. csak 80 fill. Atlasz csikós selyem nadrág csak P 2-50 Nagy tétel férfi divat nyakkendőt sikerült igen olcsó árért beszereznem pünkösdig csak 98 fill. Gyermek pusztián nadrág csak P 3 80 Női delénruhák jól mosó csak P 3-80
Műselyem ruhák csak P 12-98 Bemberg Sevilla ruhák P 22—24—26 Férfi Ingek pouplin mellel csak P 3-50 Panama apacs ing csak P 5-50 6-50 Gyermet^ apacs ing csak P 3-50—4-50 Férfi pouplining 2 gallérral csak P 8-50 Azsuros zsebkendők csak P 1*— darabja Jambó b a p k á k darabja 50 fillértől
NŐI harisnyatartó elsőrangú, csak 1\' 2-— Női kabátok P 25—35 Gumml-köpe nyek csak P 19—25 Fürdőruhák és Tren P 7-20 Férfi harisnyatartó jó gummi csak P 1-től Tiszta gyapjú és selyem kötöttkabátok csak P 5-50 Férfi gummi nadrágtartó csak P 1-50-től Gyermek trikók minden szám P 2*50 tői
Tiszta gyapjú férfi harisnya csak P 2-50 Fürdő dresszek kedvező vétel tiszta gyapjú csak P 8-50 Retikíilök elsőrangú kivitel P 2\'80-tól övcsattok divatos 20 fillér Tennisz pulóverek eddigi ára P 5 98 most P 4-50 Körülmintás kötött mellények most P 7-90 Himzett vászon gyermekruhák csak P 2 — Kézelő és ing gombok 20 fillértől
Rövid, szines férfi alsónadrág csak P 2-18 és P 1-98 Női kötények trégeres csak P 3-20 Patent női harisnya P —-80 Női blúzok csak P 9-— Divat bekötős pouplin biuz csak P 10-— Női hálóingek himzett P 3\'90-től Férfi hálóing csak P 5-50 Női selyemharlsnya elsőrangú, minden páréit felelek P 3-90
~ — p 3-90
MAGYAR DIVAT CSARNOK Főút 6.
Nyomatott a DéJzalaJ Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelő* (lzletveiatí: Zalai Károly J
70. évfolyam 127. szám
Nagykanizsa, 1930. junius 6 péntek
Ara 14 mié*
ZALAI KÖZLÖNY
SucttutM* kiadóhivatal: Ft-ot 5. aiim. Kentbctyi MUUdóhtvatal Koaaoth Laloa-u. 3Z
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elófliftéal ára: egy hóra t peogó Hlíér Telefon : Nagykanizsa 78, Keaathdy 22. szám.
Bethlen londoni útja
Gróf Bethlen látván a közel Jövő-ben bekövetkező londoni útjával ujabb kaput tár fel a magyar külpolitika számára. Ez a nagyjelentőségű utazás a magyar közélet minden rétegéből őszinte megelégedést ét különös érdeklődéit vált kl. Amikot Trianonban Magyarország testére hengerítették a békeszerződések nyomasztó kövét, néhány év multával Olaszország után Angliában tűnt fel a sorsunkat megértő szellem fel-cslllanáaa. Anglia jólndulalu érdek-lődéssel kitérte nyomon a poraiból megelevenedő magyar Borsot s ahol tudott, teglttégflnkre Is volt.
Ezl a magatartást módunkban volt érezni a hágai ét párisi tárgyalátok alkalmával Is. Oróf Bethlen István londoni utazásának egyik legfőbb célja, hogy megköszönje az angol kormánynak a részéről lapasztalt Jóindulatot. A magyar közvélemény érzetéből fakad a hála eme megnyl-latkozáia, melyet kormányelnökUnk haionló úttal kapcsolatban kifejezésre Juttatott már előzőleg Rómában.
A londoni ut külpolitikai ériekét emeli még az a körülmény Is, hogy gróf Bethlen István az angol kormány vendége lesz s az ó meghívására Indul erre az ulra, amelyik meg! lé létünk szerint további módot nyu|t az angol-magyar kapcsolatok kiépítésére.
Azok a körök, amelyek minden hasonló megmozdulásunkat figyelemmel kísérik, bizonyára ezalkalommal is különböző kombinációkon törik már most a fejüket, hogy Bethlen londoni útjához saját megítélésük kombinációit füizék. Már most hallatszanak hangok, hogy Bethlen gróf egyengetni Igyekszik a kölcsön ügyét s londoni ulja Is Ilyenféle kérdésekkel volna összefüggésben. Erről pedig szó tincs, meri a felveendő nagy kOlcsőn ulja márlB kl van építve, a magyar kormány csupán alkalomra vár, amikor azt beékelve a közgazdasági életbe, a legmegfelelőbben veheft fel.
Egész más dolgokról van III szó, egy hatalmas, győztes állam s egy Igazságtalanulporbasujtott kis ország DarálI közeledésének megpecsélelésé-ről. Nem véletlen az, hogy az angol nemzet köréből nőtt kl az a férfiú, aki megmutatta két millió példányszámban meg|elenő újságjának hasábjain a megcsonkított Magyarország helyét a nap alatt. Az angol közvélemény ismeri arról, hogy önfeláldozó módon siet a gyengébb s a méltánytalanul bániolt segítségére.
Magyarország méltó az angol nemzet szimpátiájára. Nagyon |ól lud|ák azt Albionban, hogy hazánkban a vészesen duló világháború idején is szabadon járhatlak-kelhetlek az ilt ragadt angol alattvalók. Akik megfontollak Trianon óla Angliában, MPk néjn egyszer hallhatták az angol nép hálás elismeréséi emiatt
Magyarország Iránt.
Oróf Belh\'en István az egész magyar nemzet nevében fogja megköszönni az angol kormány hivatalos támogatását, de ennek a látogatásnak érzelmi rezgése le fog szűrődni az angol közvélemény minden rétegébe, melynek körében az ulóbbi Időkben több alka\'ommal nyílt mód már arra, hogy megismertessük a magyar sziv, a magyar lélek és ér-zésvilág ériékeit. Alig van nemzet, ahol oly nagyra értékelnek nemcsak nemzetek, de egyének éleiében is a lelki szépségeket.
De megmutattuk Anglia közvéleményének irodalom, művészet és
szabadtéri sport tekintetében Is elöre-haladoitságunkat. Csak cserkészeink mult évi angliai uljára utalunk, amikor valóéágos rajongással ölelték keblükre az angolok árvalányha|as cserkészeinket. Legutóbb a budai dalárda lelkesítette a magyar dal ütemeivel London zenecsarnokának publikumát.
Folytathatnánk ezt az utat tovább, amely a magyar szellem hódító ulja Angliában Oróf Bethlen Islván bizonyára a politikai éleiben ép olyan sikereket fog elérni, mint amilyent produkált már eddig a társadalomban a hivatalos köröktől távolabb álló magyar bemutatkozás.
A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat az egységes párt előtt
Budapest, Junius & (Éjszakai rádlójelenlés) Az egységespárt ma értekezletet larlofl, melyen beler|eszletlék a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatot. A párt fejezelenként tárgyalta a javaslatot. Zsltvay Tibor igazság-ügymlnltzler jelezte, hogy a módosító Javaslatokat, melyeket benyújtottak, hajlandó honorálni. Krllger Aladár dr. ismertette a javaslatnak a polgári eljárásról szóló fejeietét. Herczeg B„ Farkas E és űstör helytelenítették a fizetési meghagyás értékhatárának 1000 pengőre tervezett felemeléséi. Zsltvay hajlandó az értékhatár leszállításához hozzájárulni. Krdger: A végrehajtást szenvedőknek és a hiteleződnek érdekei! egyaránt végzi a Javaslat akkor, mi-
kor ugy rendelkezik, hogy a lefoglalt tárgyakat csak a valódi ériékükben lehet eladni és az egyfajtába tartozó ingóslgokat a végrehajtást szenvedő kérelmére — egyenként is lehet árverezni. A bizottság részleteiben Is elfogadta és áttért a büntető eljárás egyszerűsítéséről szóló részre Dési indilv/nyl terjeszteti be n vádiratok ügyében. Odvözll azokat az intézkedéseket, melyek az időpazarlás megszüntetését és a perek e:huzásáf lehetetlenné teszik. Nem barátja az egyes birói intézményeknek. Kálnoky-Bedő Sándor szerint a jövő az egyesbiráskodásé. Zsilvay Tibor elfo^adla Dési indítványát. Farkas Oyula köszönetet mondoU az igazságügyminiizternek a törvényjav isist megalkotásáért.
Háromévi fegyőásera Ítélte a pécsi tábla Sszemxö Istvánt
Pécs, Junius 5 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A pécsi klr. tábla ma foglalkozott Szemző István, a nagykanizsai adóhivatal volt sikkasztó tisztviselőjének ügyével. Szemzőt, mint Ismeretes, a
kanizsai törvényszék 10 hónapi börtönre Ítélte. A tábla Szemző büntetését most 3 évi fegyházra emelte fel, miután bűnösnek mondta kl 39 rendbeli sikkasztás és 31 rendbeli köz-okiralhamisiiás bűntettében.
Bethlen mindent el fog követni Londonban, hogy a magyar kérdés tisztán álljon a világ előtt
Budapest, Junius 5
A képviselőház ma megkezdte a miniszterelnökségi és kisebb lárcák költségvetésének tárgyalását. Propper Sándor éles lámadást inlézelt a miniszterelnökkel szemben a\' választójoggal kapcsolatban. Sándor Pál kifogásolta. hogy a Vilézi Rendnek egy zsidó tagja kincs, pedig sokan megérdemelnék, hogy bele keiüljenek ebbé a rendbe. Bleyer Jakab a kisebbségi kérdést tette szóvá. A magyarországi németség mindig a magyar ne/nzet tagjának vallotta magát. Szilágyi Lijos azt mondotta, hogy a z^idó vafláíuik részéről többször
brutális támadások hangzottak el a Vitézi Szék ellen Ez is egyik oka, hogy nem részesítették a zsidókat egyenlő elbánásban a Vitézi Széknél. Maj.l i.imtitalofl arra, hogy a miniszterelnök angolországi utazása előli a legszélsőségesebb ellenzéki képviselőnek sem szabad felhasználni az alkalmat, hogy a miniszterelnök pozícióját gyengítse.
Bródi Ernő. Kontra Aladár és Hegymegl-Kiss Pál felszólalása utin
Be/0 len István gróf miniszterelnök rellekláll a felszólalásokra. Nyilvánv.iló, — mondotta — hogy Propper Sándor beszédével
külföldi utam elölt botot akar dobni lábam elé. Ami a titkos választójog kérdéséi illeti, már több Ízben rámutatott arra, hogy
a kormánypárt programjában benne van a titkosság,
ezt azonban fokozatosan kívánja megvalósítani, aszerint, ahogy az a nemzet érdekelnek megfelel. Ha Londonban erre vonalkozólag kérdési intéznek hozzá, ugyanezt a választ fog|a adni. A választójog titkosságának kiterjesztése a nemzet éleiének szempontjából Ítélendő meg. Meggyőződése szerint
ha a titkosságot egyik napról a másik napra megvalósítanánk, ezzel mérhetetlen kárt okoznánk az országnak.
Propper Sándor felvetette azt a kérdést is — folytatta Bethlen — hogy mikor óhajtunk véget vetni a poll-tik.i bosszúnak, amely ma is tart. Ugylátszik, hogy Propper képviselő ur összetéveszll a törvényes megtorlást a politikai bosszúval. Az országban a forradalmak alatt elkövetett bűncselekmények miatt már csak 14 ember (11 börtönben és pedig olyanok, akik aljas bűncselekményeket követtek el é6 igy amnesztiában nem részesíthetők. Politikai bosszú müvének nevezni azt, hogy azon külföldön élő magyarok, akit a büntetőbíróság üldöz, nem kaptak amnesztiát, annyit jelent, hogy a képviselő ur azonosítja magát azokkal. Ami a
munkanélküliség
kérdését illeti, ez annak a gazdasági dekonjunktúrának a következménye, amely a háborúból fejlődött.
Európában 10 millióra tehető a munkanélküliek száma.
E kérdés világprobléma, amellyel szemben az angol munkáskormány is lehetetlennek bizonyult. Az összes szomszédállamokbari jóval nagyobb a munkanélküliség, mint Magyarországon. A kprmány minden lehetőt megtesz a munkanélküliség enyhítésére Bethlen ezután hangozlatta, hogy
azokat a zsidókat, akik vitézül viselkedtek, méltánytalanság volna kizárni a Vitézi Rendből
A maga részéről azon lesz, hogy a zsidóság sérelme e kérdésben megszűnjön. Nemzetiségi kérdésben az a felfogása, hogy aki ragaszkodik anyanyelvéhez, azl nem lehel rossz néven venni és a hazafiság rovására írni. Mi nekünk a kisebbségi kérdés kezelése terén jó pé dával kell clől|ármink. Kijelentette a miniszterelnök, liogy azon lesz. hogy őszszel a gyorsírást kötelező tantárggyá tegyék. Kijelentette végül, hogy Londonban, mint más külföldi utjain is elsősorban a nagy magyar sérelemről fogja tájékoztatni a hivatalos külföldi köröket. Eddig is ezt tette és
ZALAI KÖZLÖNY
.1930. Junius 6.
Londonban Is mindent meg fog tenni, hogy a magyar kérdés tisztén álljon a világ előtt.
(Nagy taps és éljenzés.) Ezután a tárca költségvetését általánosságban és részleteiben elfogadták. Zsltvay Tibor igazságűgyminlszler beterjesztette a felsőházról szóló törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslatot. Majd megkezdték
a pénzügyi tárca költségvetésének pénzügyi tárgyalását. A szocialista szónokok élesen bírálták az adózási rendszert. Az elnök ezután több mint 25 képviselőt hívott fel szólásra, azonban egy sem volt jelen, mire a vitát bezárta.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter reflektált a vita során elhangzott felszólalásokra. Visszautasította azt az állítást, mintha a közvetett adók kizárólag csak a szegényebb néprétegeket terhelnék. AllampáMiartásunk egyensúlyát nem tudnók fenntartani, a közvetett adók mérséklését a közelfövö-ben keresztlllvlnnök. Az egyházi adózás kérdésének szabályozásáról már folynak a tárgyalások az egyes felekezetekkel.
A tlSMivlseia kérdés Az ország Összes tisztviselőihez azt a felhívást Intézi, anyagi helyzetük javítását illetőleg, ne adjanak hitelt semmiféle ígéreteknek, amelyeknek a kormány a jelen pillanatban nem tud eleget tenni. A kormány Ismeri a tisztviselők nehéz helyzetét. A köz-Igazgatás egyszerűsítése folytán bizonyos megtakarítások érhetők el és ezeket az összegeket a tisztviselők helyzetének javítására fogják fordítani. Akkor, amikor az államháztartás bevételei csökkennek, nem lehet a kiadásokat növelni. Bár a mostani költségvetésben az 5 százalékos csökkentést nem lehetett mindenütt keresztülvinni, a legnagyobb energiával arra fóg törekedni, hogy további csökkentéseket vigyen kérésziül. (Nagy taps.) Lehetetlennek tartja, hogy ujabb terheket rójon a gazdasági élet vállaira, míg a közgazdaság gyógyulási folyamata igen messzemenően nem halad előre. A képviselőház ezután a tárca költségvetését elfogadta. A Ház legközelebbi ülését holnap tartja.
Ha savanyu a bora, vejyitse
REGEDEI
vlzzal, mely a legsavanyubb bort is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt 1
Főraktár:
wiísz i um
Király-utca 21.
itt ■■
A miniszter hozzájárult Nagykanizsa 643 ezer pengd fflggőkölcsönónek (elvételéhez
A Magyar Földhitelintézet egy héten belQI folyósltja a városnak
Nagykanizsa, Junius 6 Dr. Krdtky István |x>lgármester tegnap este érkezett haza hivatalos budapesti útjáról és ma reggel átvette hivatala rézetését A polgármester budapesti tartózkodása alatt felkereste a belügyminisztérium Illetékes ügyosztályát a képviselőtestű-által megszavazol! 643.000 pengő függőkölcsön jóváhagyása érdekében. A miniszter hozzájárult a függőkölcsön felvételéhez, azonban a vármegyei törvényhatóság jóváhagyásától tette azt függővé. A Magyar Földhitelintézet Nagykanizsa ezen legújabb függőkölcsönét — értesülésünk szerint már a jövő héten fo-
lyósítani fogja a városnak.
A közvágóhíd fejlesztése érdekében a polgármester eljárt a földml-velésügyl minisztériumban, mint az Exportíntézetnél és a Magyar Mezőgazdáknál. Miulán a Bacon-koncern Pápa után még egy magyar várossal akar sertésexportra szerződést kölni, erre több reflekláns város van. Dr. Krdtky polgármester azonban minden lehetőt elkövet, hogy Nagykanizsának biztosítsa azt.
Az uszoda ügyében az OTT teljes hajlandóságot mutat arra, hogy azt a kívánt mértékben támogassa, ugy, hogy a tervezett uszoda kérdése végre mígls megoldásra kerül.

A függőkölcsön és a Magyar-utcai útjavítás a kisgyűlés előtt
A vármegy« a kfzthtlyl Goldmarh-ünnepélyen képviselteti magét
Zalaegerszeg, Junius S (Saját tudósítónk telefonjelentése). Zalavarmegye kiigyülése ma tartotta meg junlusi ülését Bódy Zoltán alispán elnöklete alalt, amelyen jobbára csak községi és segélyezési ügyeket tárgyaltak. Az ülés nagyon csendes lefolyású voll, dacára, nogy 110 tárgypont került Ietárgyalásra.
Nagykanizsa varos 043.100 P függókölcsönének felvételét pártoló-
lag terjesztették fel a miniszterhez. Majd engedélyt adtak Nagykanizsának arra, hogy a Pacsa-nagykanlzsal útvonal Magyar-utcai szakaszát 5 m szélességben megjavíthassa és arra I2.1C9 pengő hozzájárulási összeget le használhasson. Ooldmark centen-nárlum alkalmából üdvözölte Keszthely városát és elhatározta, hogy a Ooldmark ünnepélyen Zalavármegye képviseltetni fogja migát.
A Szent Imre jubileum jegyében zajlott le a kanizsai járás tanítóságának kfizgyQlése
A Kanizsa-vidéki tanítóság is csatlakozik a Revíziós Ligához — Mintatanitás az uj tanterv szellemében — A püspöki biztos előadása Szent Imréről — A tanítóság megkoszorúzta a 20-as honvéd szobrot
Nagykanizsa, Junius 6 A tagok rendkívül élénk részvétele mellett tartotta meg rendes évi közgyűlését ma délelőtt a Zalamegyei Altalános Tanítótestület nagykanizsai járásköre a Rozgonyi-utcal Iskola tornatermében. A közgyűlést megelőzőleg Venl Sancte volt a plébániatemplomban.
Plander Boldizsár magas színvonalú elnöki megnyílójában utalt a Szent Imre |ublleumi esztendőre, amelybe minden tanítói kerület belekapcsolódik. Ma, amikor Erdélyi Bélák vannak és düsseldorfi rémek, nagy szükség van arra, hogy olyan Ideálok állíttassanak az emberiség elé, mint amilyen a liliomos árpádházi herceg A trianoni békeszerződés 10-ik évfordulója alkalmából felveti a kérdést: Vájjon a tegnapi demonstrációs harangszóval be tudott-e hatolni minden magyar ember szivébe az a tudat, ho^y lesz még egyszer feltámadás a mi számunkra Is? Mindenkinek éreznie kell azt bense-jében, hogy
mindenki eltí tudja mozdítani Magyarország feltámadásának gondolatát
aminthogy azt hátráltatni tudja. Magyarázza a Magyar Revíziós Liga mibenlétét és Indítványozza, hogy a nagykanizsai |áráskör is lépjen be és Csatlakozzék a Revíziós Ligához.
Óváry József jegyző felolvasta ezután a nagykanizsai jarásköri választmány mult évi működését, amit a járási tanítóság érdekében kifejlett.
Ortutay Oyula a pénztári és szám-vizsgálóblzottságl jelentést terjesztette elő.
Az elemi Iskolám dalárok
Ezalatt a közgyűlés lelkes óváclója közben vonultak be a terembe azok a kis elemista dalárok, akik Németh Jenő vezetése alatt oly szép sikert ériek el Keszthelyen. Itt is több hazafias és magyar népdalt adtak elő oly szépen, hogy a tanítóság percekig ünnepelte őket fáradhatatlan tanítójuk, Németh Jenővel együtt.
Tanítsuk meg gondolkozni a gyermeket
Stolmár Lászlódr. fővárosi gyak. isk. tanító tartotta meg ezután bemutató tanítását: természetrajz tanitás a IV. osztályban (a békáról). Hogy a növendékek saját gondolataikkal jöjje-
nek reá, a tanító ügyesen felvetett kérdéseire mindarra válaszolnak, amit eddig a (égi módszer szerint az iskofakőnyveliből kellett olvasniuk. Majd hosszabb előadást tart arról,\' milyen szempontok szerint lehet tanítani a természetrajzot Az uj tantervnek az a célja, mondja, hogy az iskola adjon alkalmat arra, hogy a gyermek Ismereteket szerezzen. Tanítsuk meg gondolkozni a gyermeket. Rendkívül tartalmas előadása a modern tanitás irányelveiről valósággal frappirozla az egybegyűlt nagyszámú tanítóságot.
A pttspökl biztos eMaOdsa
Gazdag Ferenc püspöki biztos tartotta meg ezután szépen kidolgozott előadását Szent Imre éleiéről és a jubileumi év nevelő hatásáról az Iskolára. Beszélt a nevelés és oktatás művészetéről s a mai pedagógiai törekvésekről, melynek csak akkor lesz kívánatos eredménye és a későbbi időkre ls hasznos kihatása, ha a nevelést és oktatást a magasabb értékű Isteni és természeti törvények szelleme hatja át. Nem szabad célt téveszteni az oktatóknak, az lenen minden törekvésük, hogy munkájukat Istenhez, az egész mindenség első okához és utolsó céljához irányítsák. Ha a nevelést a földi és időleges dolgokhoz való tapadás Irányítja, akkor szellemileg, testileg lerongyolódik az ifjúság.
Ennek a csupán földhöz tapadói a boldogságot csak a főidőn kereső nevelésnek elrettentő példája Oroszország, hol a 12—13—14 éves, kiéhezett gyermeksereg kóborol vá-rosről-városra. vérbajosan. Mily más
testet és lelket harmonikusan nevelő törekvés, melynek csillaga Szent Imrében ott rigyog a beborult magyar égen. Ilyen Integer lelkű szent lm rés Ifjúság állítja vissza «z integer Magyarországot
Köszönet a Zalai Közlönynek
Plander elnök ezután meleg köszönetet mondott a .Zalai Közlöny\'-nek, amiért mindenkor meleg szeretettel magáévá teszi a magyar tanítóság agyét és érdekeiket felkarolja.
A többi előadások
Vass Zoltán dr. gazdasági felügyelő hosszabb szakszert) előadást tartott a gyümölcstermelésről.
Kettlng Ferenc polgári iskolai tanár a fákról tartott értékes gyakorlati előadást.
A tanítóság kegyelete a {yonvéá-szo bornál
Több belső kari ügy letárgyalása után az egybegyűlt Járási tinilóság zárt sorokban a 20-as honvéd-szoborhoz vonult, hogy lerójják kegyeletüket az elesett zalai hősökkel szemben. Flló Ferenc Igazgató magas szárnyalású beszédet mondott a hazaszeretet ezen oltára előtt és köteles-ségteljesllésre buzdította a tanítóságot, hogy olyan hazafiakat neveljenek a magyar hazának, mint amilyenek a 20 as hötOk voltak. Maid megkoszorúzta a honvéd-szobrot
Két órakor társasebéd volt a Koroni-szállodában, amelyen nagyszámban vett részt a járás tanítósága.
Üzletem megszűnik,
BARTA MIKSA női divatáruhóza, Csangary-ut sarok.
raktáromon levő áruimat minden elfogadható1 áron árusítom
1930 |tinlu3 6.
ZALAI KÖZLÖNY
Szobolevszky győzött
a boxbajnokságok 2. napján
Budapest, JunluH 5
(Éjszakai rddiójelentés) Az Európa boxbajnokságok második napjának eredményei: Baniamsulv: Ohman avéd ponfözással gyöz Zglarsky német ellen ; Plaesu román pontozással gyöz Llndenhelm oszlrák ellen. Könnyűsúly: Szobolevszky magyar pontozással győz Hansen norvég ellen; Blanchlnl olasz gyöz Kristen-sen dán ellen, akit a bíró leléphetett; Held német pontozással gyöz Sewer-ynac lengyel ellen; Vükevtl finn pontozással győz Edmundtitá ellen. Középsúly: Szigeti magyar pontozással győz wleczorek lengyel ellen; Anderson svéd pontozással győz Rennen német ellen.
n« *iii*»» » i\'^im v i vw f i m i i-m m i r i ii i
Az appropriációs javaslatot
a pénzügyi bizottság letárgyalta
(Éjszakai rddiójelentés) Á \'képvi-selóház pénzügyi bizottsága ma Kenéz Béla elnökiele alatt ülést tartott, amelyen az appropriációs törvényjavaslatot tárgyalták. Az ülésen olt volt Bethlen István miniszterelnök és a kormány több tagja. Temesvdry előadó ismertette a javaslatot. Kdllay Tibor dr., Farkas és többek hozzászólása után a jivaslatot elfogadták.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológia! meg-tigyclőjeteniéaeki Csütörtökön a nómer-UkM Reggel 7 órakvr +15, dítutín 2 Arikor +21, r»te 9 órakor +15-8
Felhfatl ■ Reggel és délben tethös, este boiult égboltom.
StéUránf: Keggel északkelet, délben és eile keleti széL
(P.jaakal rádUJcltnUs) a ■•t«ur«IA-glal tittaat wU 10 Arakor )•-teatl ■ taloYoaabau a.roit éa azá> rax lé* var ha lé to.Sbbl felma-lagadéaaal.
VINOL
olcvi és blitaaaa hat llsztharnut ellen. Beszerelhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növényvédőszerek kereskedésébon
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság melleit. Telelőn: 130.
A marcali főszolgabíró és a tisztiorvos súlyos pisztoly- és kardpárbaja
A járási tisztiorvos súlyosan megsérült és Idegsokkot kapott
Nagyktinlzan, junius 5
Dr. Szaghmeiszler Pál marczali, járási főszolgabíró és dr. Szllcs Oltó marczali járási tisztiorvos közölt nemrégiben súlyos affér keletkezeti, melynek lovagias folytatása lett.
A párbajsegédek a legsúlyosabb feltételű párviadalban állapodlak meg, azzal, hogy piszlolypárbaj alá vetik az affér szereplőit, ha pedig igy sem történik sebesülés, akkor nehéz lovassági kardokkal folytatják a párbajt.
Tegnap zajlott le a pisztolypáibaj
a marczali erdőben, mely azonban sebesülés nélkül végződött, mire a felek kardot kaptak és összecsaptak. A második összecsapásnál dr, Szllcs Oltó járási tisztiorvos súlyosan megsérült és a kiáltott izgalmak következtében idegsokkot kapott. Miután igy harcképtelenné váll, a párbajorvosok beszüntették a párviadalt.
A párbajszereplők nem békültek kl. A társasági köröben élénk szerepet játszó Járási vezetők afférja és kettős párbaja általános feltűnést keltett megyeszerte.
1860-1930.
Vevők nagy serege keresi fel naponta
SINGER
Jubileumi olcsó vásórót.
A tegnapi tárgyaláson 26 Zob-váltóról kiderült, hogy hamisított váltók
Sümeg, junius fi A Sümegre kiszállt zalaegerszegi törvényszék büntető tanácsa szakadatlanul tárgyalja Zob Mihály dr. ügyvéd nagyszabású bünügyét. Szerdán a tanukat hallgatták kl folytató-ladosan. Sanvéber József felügyelő bizottsági elnök terhelő vallomást tett Zob ellen. Ferenczy Béla, Fekete Oyula, Kiss János tettek tanúvallo-
mást és valamennyien adatot szolgáltattak Zob Mihály bűnössége mellett. Ezután huszonhat gazdát hallgattak ki, akik elmondották sorban, hogy a váltókon az ó aláírásukat hamisították. A többi tanuk is mind terhelöen vallottak a vádlott ellen. A tárgyalás még napokig tart, tekintettel a tanuk nagy számára.
Zalaegerszeg képviselőtestülete gyászülésen tiltakozott Trianon ellen
Zalaegerszeg, Junius fi A trianoni békediktátum aláírásának tizedik évfoidulója alkalmából Zalaegerszeg város képviselőtestülete gyászülé6t tartott, melyen tiltakozott a trianoni békgparancs ellen. A képviselőtestület határozati javaslatot fogadott el, melyben kéri a népszövetséget, hogy a trianoni békeszerződés revízióját az európai béke biztosítására mielőbb tűzze napirendre. Üdvözlő iratot küldött a képviselőtestület lord Rothermcré-nek, akinek háláját fejezi kl a város
a revízióért való harcáért és további támogatását kérik a nemes lordnak a cél elérésére.
A gyászülésen a javaslathoz elsőnek dr. Thassy Gábor egészségügyi főtanácsos szólott hozzá és hatalmas beszédben ostorozta a trianoni igazságtalanságot. A képviselőtestület gyászülését hangszertken közvetítették a városház előtt álló közönségnek.
Vásároltunk IttQon, ne t Illa fUk pénactliike/ Idegenbe.
Divat nyakkendő reklámár 90 fillér
EHREHSTEIM EHREMSTEIM EHRENSTEIN EHRENSTEIN-aái
Fiat II. aaéaa. >w
A dnnántnli fodrászok keszthelyi versenye
pünkösd kettős ünnepén lesz
Keszthely, junius 6 Dunántul minden városának fodrászai nagyban készülnek a keszthelyi fodrászkongresszusra és fodrászversenyre. A munkák teljesen befejeződtek és a szervezési bizottság most állította össze a kongresz-szus és verseny részletes programját. Eszerint Keszthelyen junius 8-án pünkösd napján tartandó dunánluli url és nőt lodrászmesterek gyorsasági versenye délután fél 10 órakor kongresszással kezdődik: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv hitelesítése iránti intézkedés. 3. Gazdasági kérdések. 4. A Dunánluli fodrászmesterek szövetségének megalakítása és székhelyének megválasztása. 5. Tanonckérdés. 6. Szakmai továbbfejlesztés éa szaktanfolyamok mikénti megszervezése. 7. Borravaló eltörlése. 8. Jövő évi verseny helyének kijelölése. 9. Dunántuli betegsegélyező és temetkezési egyesület megszervezése 10 Indítványok tárgyalása. II. Fodrász higiéniai tanfolyam rendezése. 12. Záróbeszédek. — Délután fél 2 órakor társasebéd, utána kirándulás a világhírű Hévíz gyógyfürdőre. A gyorsasági verseny délután 6 órakor kezdődik ugyancsak az Urániában, utána este fél 10 órakor a Bocskav összes termeiben táncmulatság. Eddig az ország nagyobb városaibői: Budapest, Győr, Pécs, Székesfehérvár, Kaposvár, Sopron, Szombathely, Hódmezővásárhely, Esztergom, Veszprém, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Körmend, Jánosháza, Zirc, Tapolca stb., körülbelül 150 szakosztály Jelentette be részvételét az Igen nagyszabású versenyre.
Hat évi fegyházra ítélték Zala legveszedelmesebb betörójét
Zalaegerszeg, Junius 5 A zalaegerszegi törvényszék most ítélkezett Bécsi István rovottmultu, veszedelmes bűnöző felett, aki Tür-jén, Tekenyén, Nemessándorházán és még más községekben a betöréseknek sorozatát követte el. A csendörök annyi bizonyítékot gyűjtöttek össze Zalamegye legveszedelmesebb gonosztevője ellen, hogy tagadása hiábavaló lett volna. A bíróság a betörőt hatévi fegyházra ítélte. Súlyosbító körülménynek számított, hogy már többizben volt büntetve és a bűncselekményeknek sorozatát követte el.
aranyhegyi bikavérvflrősbort
00 fillérért. Blitoi. hogy állandóan ut fog Inni
sAfrAn józsef
Teuton 333. IDue,kwe»kedíaa Magyar-n. 74. 6 Illeti telelaiirandaléera hiihoi kStdAk.
Pünkösdre IVIiltéiiyi-cipöt vegyen Gyermekcipők Sandolettek Divatcipők
nagy választékban, olcsó árén Miitényi Sándor és Fia cipőzletében, a Főúton
4
ZALAI KÖZLÖNY
1930. |unlu» 6.
Költözködés miatt
60 napot rendkívüli olcsó árusítást rendezek
Menyatuony divatáruház
Koréin Jenő Nagykanizsa, Deák-tér I.
NAPI HIRIK
NAPIREND
Junlus 8, péntek
Római katolikus : Norbert pk Protest.:
Norbert Izraelita: Slván bó 10. •
Qyógjazertirl élteti szolgálat: I. bó vegéig a Merkly Belus gyógyszertár.
OAsftrdö nyitva reggel 6 órától este 8 óráig (héttő, szerda, pétilek délután, kedden egén nap nőknek). Tel.: 2-13.
— Tanítói kinevezés. A kultuszminiszter Mayer Ferenc oki. lanitót a zalaszabari elemi Iskolához rendes tanítóvá nevezte kl
A polgári leányiskola volt növendékeinek találkozója. Felkérjük az 1924— 25. tanévben a polgári leányiskola lV/a. oszlályát végzett növendékeket, hogy a találkozóra pünkösd hétfőn reggel 8 órakor az iskola lomatermében teljes számmal megjelenni szíveskedjenek. Bankett helyeit jegeskávédélután lesz 5 órakor. Az intézőbizottság.
— Megállapították az elgázolt férfi személyazonosságát A Kaposvár—siótoki vonat állal elgázolt férfi személyazonosságát a csendőrség mára kiderítette. Megállapítást nyert, hogy a vonat Boldizsár István 34 éves fiatal gazdát gázolta agyon, aki anyagi okok miatt, ittas állapotban vetette magát a mozdony elé. Boldizsárnak mostanában árverezték el lovát és teheneit és a súlyos anyagi gondokat nem tudta túlélni, azért pusztította el magát.
Hz lír. Leányeoylel
— NOvendékek kirándulása. A
pacsai iskola növendékei jól sikerüli tanulmányi kirándulást tellek Hévízre, majd Keszthelyre, tanítóik vezetésével, Hévízen megtekintették a fürdőt, Keszthelyen pedig a város nevezetességeit. Majd a Balatonparton élvezték a magyar tenger szépségeit.
— A József-szanatórium gondozójának mult havi működése. A József kir. herceg Szanatórium Egyesület nagykanizsai tüdóbeteg-gondozó intézete mull havi működéséről a következőkben számol be : Rendelési napok száma 9. Gondozónő beteglátogatásának száma 20. Az intézetben a bó folyamán jelentkezett 63 uj beteg. Kezelés alatt állott 248 beteg. Kezelés alatt állolt január hó 1-től május vécéig 1329 beteg. Röntgen-vizsgalat 14 esetben. Köpet-vizsgálat 20. Ebből pozitív 8. Fertőtlenítés minden esetben. Segélyben részesült 33 beleg és 812 liter tej osztatott ki.
— Az Ipartestületi Dalárda ina
este 9 órakor pióbit tart.
» >léfj n«;ra uoll Ily suz«p <kxM-
nyer/kéKlt!te«, min/ taomj /ö//«zi ej éa gyOxödtriin meg \'t
tesasaKüsrcf
— Anyakönyvi hírek Nagykanizsán az elmúlt héten 16 gytrmrk s:lltrtrlt, 8 loánv de fi flu: Kálovlcs József kádár-aegé\'d és Vlaszák Máriának rk. Iln. Vnjtln Oyörgy pályamunkái és l\'oszovecz Annának halvasz. leánya, Kuzslcs Antul kocsirendező óh Szolár Mát Ilink rk. leány, Varga József földműves ós Kellcrmnnt) Annának rk. leánya, Musll Ferenc borbély és Mátés Máriának rk. fin, IJiills weltor Károly mérnök (Csáktornya) és Nóvák Irmánnk leányn, Acs József városi tlsztv. és Brunner Krzsóbetnek rk. leánvn, Horvátit István üzemvezető és Frankó Kózsánnk rk. Iln, lllró lírnó tkp. cégvezető és Armuth Margitnak Izr. fin. Schlechta Kálmán szotmtostósegőd és Dolllngttr Erzsébetnek rk. fis, Varga .Iá-nos kocsis éa Oerlcs Márláttnk rk. fin, Holecz József napszámos és Kis Teréziának rk. leánya, M. Kovács Imre napszámos éa OotHnek Ktttallnnak ret. Ita, Samu J. Oyulti rézműves éa Kopár Tc-rézlánHk rk. leánya, OoldmAnn József mugántliiztv. ós Welner Teréziának izr. fin. Házasságon klvtil született 1 leány. - //<).\'.i.-ualCTÍ iőMUek Tóth !,alos hon-vétl»7.nknK/AiN^rócs Máriával rk Toblk István nyomdász-j\'olczer Margittal rk. Hnrtnj/in József Árpád szltáwtTÓd Borsos Mártával rk Székely Ijito. bnnk-tlsztv. ItosenbergJullnunÁvalA/r Kovács István vltlnnyazerelős. Vellák K.-ttnlIn-nal rk Trlxler János ácssegéd Stróheí Máriával rk. — Holdtozúsnk. Mftrtinecz János földműves rk. I*) éves. Mlllel Oy. földműves rk. 05 éves. Fábián Béln kar-naszományoH honvédtizedes rk. 19 éves. Nagy Ignác kőművesmester rk. 7fi éves. özv. Kűredy Alblnné Pikó Annn magánzó rk. fiO éves. Plchler István rézműves-segéd rk. 28 éves. Hieliter János mozdonyvezető rk. 74 éves. Dévldovtcs Oy.-né Itercog Katalin rk. 53 éves Czethof-fer Jánosné Kukslcs Katalin rk. 58 éves.
Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsteln butoráruhdz újonnan megnyílt Áruházában Szombathely, Király-ulca 5.
vasam n
— A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskolát végzett tanulók országos srövetsége folyó hó 8-án délelőtt fél ll-kor az Intézet dísztermében tartja évi rendes közgyűlését, amelyre az elnökség ezulon is meghívja az érdekelteket. Egyben közli, hogy a közgyűlés napján este féi
9-kor a Kaszinóban társasvacsora lesz, amelyre a jelentkezés Domány tanárnál történheük a kereskedelmi iskolában (telefon : 375 ). Egy teríték ára 2 50 pengő.
— Az Izraelita Leányegylet nyári mulatság! a Polgári Egyletben. A nagykanizsai Izraelita Leányegylet nagyszabású nyári mulatságot rendez pünkösd vasárnapján délután 3 órakor a Polgári Egyletben. A Leányegylel mulatságai mindenkor kitllntek kiváló megrende-zeltséKllkkel és pompás műsor összeállításukkal Belépődíj mindössze 50 fillér. Aki valóban jól akar mulatni és egy kedélyes, kedves délutánt eltölteni, jöjjön el vasárnap a Leányegylet mulatságára.
Rádió legolcsóbban
S&ataó György naaió-
Uibora tóriumában Fóut udvar.
— UtaíAsI xodvo/.ménvck. Az Olasz-Magyar Kereskedelmi Kamara rezére 1930. julius hó 7-től 22-lg l\'AduAban rendezendő nemzetközi ArumlntavásAr nl-kaJmAvai valamennyi Allománról Gvé-kéirj*>H vagy Miirakeresztur ors/Agha-tArlg ^százalékos menetdljkedvezmény engedélyeztetett. Az odauta/.As a klAIII-tók rón**ru líi:«>. V. 2f> tői VII. 22 lg. a visszautazás VII. 7-től VIII. 2-lg tehető meg. A IAto«iUók réazére az oaautnzAs VI. 24-től Vfl. 22-lg h vIsszautazAK VII. 7-től VII 2T> lg tehető meg. A kedvezmény I II. IIMk koc*losztAfJ|ban vehető Igénybe. Az úllomős/ónök.
dini 3 áfakor
= A 60 havi részletfizetésre
vásárolható balatonfenyvesi vlllatelkek oly nagy érdeklődést váltottak ki, hogy eddig több mint ezer telek keli el. A parcellázó érdekeltség most ujabb leiektömböket nyitott meg, ugy hogy akik még venni szándékoznak, utazzanak le a pünkösdi ünnepek egyikén Balalonfenyvesre, ahol a délelötli órákban az állomáson díjtalanul kocsi áll az érdeklődök rendelkezésére. Vlllatelkek már havi 8
Raktáron levő prima minőségű
világos
09
TURUL CIPÓK
magas és trotőr sarokkal
mélyen leszállított árban kaphatók a
TURUL CIPŐGYÁR
fiókjában, Főút 12.
Nöl kromíalpu lennlsxclpö . ... V 9SO Nöi nyersgummlíalpu iennlsxclpö . P 7\'90
Kedvező vásárlási alkalom!
pengős részlelte is kaphatók. Fürdőruhát mindenki hozzon magával. Ebédre szívesen lál minden érdeklődőt vendégül a .Balaton" haszon és fajbaromfitelep tulajdonosa. Felvilágosítással szolgál: Nagykanizsán Nagy Béláné (anár urnő (délután 5-től 8-ig) Csengeri-ul 46 és Schless Testvérek papirrfereskedése.
Ax idegenlégió Ügynökeinek karmai köxé
Uerllli egy /ómódu zalai gazda
I-otonye, Juulua 5 (Saját tudósítónktól) Blcsák Ferenc Letenyének egyik leg|obb módú gazdája, aki teleségével és öt gyermekével a legjobb viszonyban élt. Történt, hogy Bicsák ez év februárjában rokonai látogatására Budapestre és Nagykálióra utazott néhány napra Családja azonban kél hétig semmiféle hirt nem kapott Bicsák-tól, aini kétségbeejtette őket. Március elején ezután levelet kaptak a családfőtől Aszódon feladva, hogy megunta az életet és öngyilkos lesz. Családját megrendítette az eset és nyomban jelentette azt a hatóságoknak, akik megtették a szokásos intézkedést, azonban Bicsakot már nem találták meg sehol. A kis csa-
a Potoári Egyletben.
lág kétségbeesetten várta az ujabb értesítéseket, azonban hiába. Nemrégen Budapestről lévelel küldött Bicsák, amelyben közli, hogy ne várják öt többé haza, mert beállt az idegenlégióba és már útnak is indul Párisba.
A szerencsétlen asszony nem ludja megmagyi rázni, hogy ml tOitént férji ível, akivel eddig soha semmi baja nem volt. Tény, hogy a 40 holdas gazda lelketlen légló-OgynÖ-kök kezébe került.
ASINOER>YUUltafinK
a mai naptól az alanti üzletekben állandóan kapható:
Hnszel ésFriedenthal Sípos Andor vitéz Tóth Béla
Vida Lajos Stampf Zsigmond
Tejközpont
1830 junlus 6
ZALAI KÖZLÖNY
SZÍNHÁZ
Játéle a iüxxel
Volna eey szerény indítványom: ha legközelebb gazdasági tárgyalások Indulnak meg Magyarország és Németország közölt a magyar kormány olyan súlyos vámokat vessen kl az ilyen és ehhez hasonló színpadi termékekre, hogy elmenjen a kedve Paul Frank: és Peter Hesz uraknak ilyen librettót hozzánk exportálni. A muzsik ja (Fred Raymund) kedves, semmi különösebb: kedves. De a szöveg Igazán játék a közönség tőreimével. Kár egy ilyen rossz operettel a csuppa slkeroperettek szériáját elcsúfítani. Hiszen, hol van ez az operett például a mi magyar szerzőink darabjaitól? Mint Berlin Nagykanizsától. Berlinben, vagy esetleg más német városban talán beveszi a közönség az Ilyen limonádét, melyben még cukor sincs, nálunk, — hál Istennek I — sokkal fejlettebb az ízlés, nagyobbak az igények még a könnyebb műfajjal szemben Is — Ezzel aztán a darab, mint darab, el Is volna Intézve. — Nem ugy azonban az előadás. Színészeink tiszteletre méltó ambíciója többet adott, mint a Játék a tűzzel. Ahogy szokták mondani: mentetfék, ami menthető. Árvízi hajósok voltakök, a vérszegény, ötlettelen librettó zavaros árjából próbálták kiszedni, amit lehetett. Sajnos, a darabból kisíró naivitáson Ok sem segíthettek. Hiába volt Itt a Károlyi VIII temperamentuma, Harczos Irén színes alakítása, Márkus La|os elegáns Don Jüanja, vagy épen Kormos Franci, Orbán Viola, Honty igyekezete — a darab nem kerülhette el végzetét. Mégis Igen tetszett és egyedül ez sikerűit: Zelenay— Elek Piri-Darvas Margit—Károlyt— Téglássy Emmy—Kellner sfxtetlje, a vidám kompánia nagyszerű táncot produkált. Egy vénkisasszony zsém-bes figurájában komikai készségével Simor Agi tont kl. Csergő, Major, Németh egy-egy jó maszk erejéig vett részt a mentési munkálatokban. 0. Nagy Tibor a zenei részben jól fogta az orchestert A rendezés nem von komoly feladat. (— n)
A színházi Iroda közleményei
(*) Mit naof a fiMr akác. A tőváros operattsaensáölója, ai Idény legszebb újdonsága ma esti bemutatója egyike leai a leglorrób sikerű színházi esték-■ek. AkleüW, wni\' <M, ro»wy»r xeoe • a kis nemesi kurla bűbájos romantikája ringatja mámorba a nézőt Erdélyi Mihály és Szántó Mihály szép-aégee operettjében. Erdélyt Mihály, a „Hazudik a muzsikaszó" s még vagy egy tucat nagyslkerll operett Írója a színpadra viszi a fehér akácfát ebben a diadalmas slkertl operettjében, mely elmondja, hogy Mit susog a fehér akác. .. Izlg-vérlg magyar operett. A meséje egyszerű, olyan, akár egy népdal és olyan szívhez szóló. A bájosan kedves oaeiakményhez Szántó Mihály Irt magyaros ritmusu zenét és szebbnél-szebb énekszámot, amelyek márts átmentek a közhangulatba. Fehér Erzsi a tllm-
tri madonna szerepében Játékával, énéével, táncaival hódítani fog. Harczos Irén temperamentuma sikkes tánc-számai, eleven humora végig kacagtat A fiatal földbirtokos alakjában Márkus Lajoe rohamozza a nőezivekot. Vitéz
Bánkt egy olasz gróf figuráját faragja remekbe. Kormos Foronc pedig mint Löwinger Izsó nyújt kacagtató kntit-notalakol. Slmor Agl, Nádussv Mlci, Károlyi VI mos (Veréb Matyi), Zelenay József, llonthy Sándor Is kitllnó szore-
E ékhez Jutottak. Az újdonságot v, ,Ja-nbtly Oozső rendezi színesen, a színpad technikájának minden lehetőségét nagyszerűen kihasználva. 0. Nagy Tibor karnagy végezto a zenét betanítást s ő ts vezényli az oporoltet. A Mit susog a tohér akác pénteken, szombaton és vasárnap este van müíoron.
(*) A pflnköid\' ünnepek műsora : Vasárnap délután 3 órakor délutáni hely-árakkal „Tommy és Társa", este 8 órakor „Mit susog a fehér akác". Hétfőn délután 3 órakor délutáni helyárakkat „Dlákszcrolem", este 8 órHkor „Két lány az utcán", az évad prózai szenzációja kerül színre.
(•) Molnár-bemutató. Kedden este a budapesti Vígszínház szenzációs újdonságát, az „Egy, kettő, három!" clmll vígjátékot mutatja be a prózai együttes Sármássy Miklós rendezésében. — „Nagy cipőben kis tlu" — Harcos Irénnel a íőszorepbon, szintén szenzációin lesz a kedd esti Molnár-bemutatónak.
H :tl mOsor:
Péntek: Mit susog a tehér akác.
Szombat: Mit susog a fehér akác.
Vasárnap délutáni Tommy és Társa.
Vasárnap este: Mit susog u tohér akác.
Hétfőn délután: Dlákszorelem.
Héttőn csto; Kőt lány uz utcán.
Xlrtatt zártat
Pirii 3036, Loodon »03\'/i, Ntwyork MO 60 Brüssel 72 09 Mllsn.i 3707, Msdrtd 63 75. Amsierdam 207 70 BerUo 123 29, Wien 72 «5 Sofls W4V|, Prága I5-33M1. Vsrsó 6800, Budapest •O-SIVi Seltrrád 9-Ut/j, Ruksres- S-Ö7
Nemzetközi lovasmérkőzés Sopronban
A Soproni Vasutas Sport Egylet pályáján 1930. évi junius »-án, 9-é\'n és 11-én Sopron város támogatásával nagy nemzetközi lovasmérkőzés lesz, amelynek programját a következőkép közöljük: Junius hó 8-án (Pünkösd vasárnap) délután 2 órai kezdettel: Military .0" kategória díjlovaglása. Nyeretlenek díjugratása. Hölgyek díjugratása ,0" kategória. Díjlovaglás „A" kategória. Díjugratás „B" kategória. Kisgazdák szekérfogat szépségversenye. Kisgazdák 5 kilométeres orszSguli szekérversenye. (Terepen döntő hajtás a SVSE pályáján.) Kisgazdák lovainak díjazása. Kisgazdák (TeCenték) felvonulása lóháton. Junius 9 én (Pünkösd hétfőn) délután órai kezdetlel: Díjlovaglás „C* kategória. Military .0" kategória díjugratása. Hölgyek dllugratása „P" kategória. Díjugratás „D" kategória. Fogatszépségverseny (négyes- és kettesfogalok Bzátnéra).
Junius 11-én (szerdán) délután 2 órai kezdettel: Díjazott lovak díjugratása. Hölgyek díjugratása „D" kategória. ,Soproni" összelelt kocsiverseny (kettesfogalok számára), a) Szépségverseny, b) Díjugratás (a SVSE pályán), c) Oyors- és nkadály-hajtás kb. 20 km. a terepen kikeresett vonalon, d) Erőállapot-vizsga a SVSE pályáján.
Különvonatok közlekedéséről minden irányban gondoskodva van.
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. 406.
Ha nagyobb kapaszkodó-képességfl, biztonságosabb és tartósabb pneut akar, akkor legközelebb
GOODYEAR*
vegyen!
Kürzelképviselet és raktár:
Szabó Antal
sportQzlete Nagykanizsán.
Telefon 91. szám.
KSzemAsii
Zalamegyére Is kiterjed az osztrák sertés beviteli tilalom
Nagykanizsa, Junlus 8
Az osztrák földművelésügyi minisztérium rendelete szerint a magyar királyság területéről való haszon- és tenyészsertés behozatala a sertéspestis behurcolása miatt azonnali hatállyal további intézkedésig tilos a következő vidékeken: a devecserl, enyingi és veszprémi járásokból, valamint Veszprém városából, továbbá a sárbogárdi, celldömölki és székesfehérvári járásokból és Székesfehérvár városából. A beviteli tilalom tovább tart még a sárvári, szombathelyi, keszthelyi, nagykanizsai, pacsai, zalaegerszegi és zalaszentgrótl járás területén. _
TŐZSDE
A hangulat általában kedvező volt a mai tőzsdén. A külföldi eladási megbízások megszűntek. Véleményes vásárlásokra és a kontremln fedezésekre az árfolyamok némileg megszilárdultak és bár a forgalom nem volt élénk, mégis az értékek legnagyobb részében árfolyamnyereségek mutatkoznak. Zárlat a napi legmagasabb árfolyamokon történt. Plx-kamatozásu papírok piaca változatlan. Devizapiac csendes és változstlan.
Ttratatttuái
Buta Iszt. — flll., dt.—flll. és t rozs 10 flll. esett.
Kosa tlsxsv. 77-ea 14 00— 2415. 7S-SS 24 30-34 45, 79-es 34 60 -3475. 80-ss 34 75-34-90, dnnánt. 77-«e 32 90 -33 15, 78-a* 2315 -23 40, 79-es 23 40 -23 60, 80-ss 2345 -33-70. ion II 90-1200, tak trpe 1875—14 25, aörárpa 16-00-17 25 rab 13 75—13 00, tenwii twt 11 90—
13 10, duninhdi 12 10 -12 35, repce —•-
- - korpa 7 70 - 7-90.
as--s- a__i _ i,---í n
mW Mrorjlfyml
VALUTÁK L 37-75-27-90 fr. 7X0-8000 k. 16*89-16-99 Dáak. 152-70-153 30 Dinár 1000-10*08 Dollár 56900-571-00 Praacii 1.23-30-33 60 HoU. 339-60-280 60 Lengyel 63-95-64-25 ! Lea M63-40 Ura 4-11-417 Líra 29-75-3005 Márka 136 30-136-80 rtwt^ióííO-íWW Schlll. 80-45 80 85
Peseta —•-•—
Mjd I. 110-85 110 83 Svéd k. 153-05 153-75
DEVIZÁK AauL 239-65-380-35 Belgrád 10-08-10-11 BeAn 186-35-116-75 Bitesül 79-72-7^97 Devlialel 8-89-8-41 Kopeah. 153 67-15^27 London 37-76-37-84 Madrid 68-70-70-70 Milano 39-91-3001 Newyork57|-20-72 80 Oazlo 153^0-10830 Párti 23-40-23-47
"MÍ
Stockh. 153*40-153-80 Varsó 64-06-64-25 Wien 8057-80*83 Zürich 110*57-110 87
Felhaltál 3181, (katlan 161. — Elsőrendű 1-27-1-39, szedett 1-26—1-28, szedett Wsép 1-22-1-24, kbonyfl 114-1-18, l-eő rendű öreg 1-14-1*16, ll-od rtndfl öreg I 04-1 10 tngol illdő 1-30-1-50, szalooaa nagyban 1-52-1-56, zsír 1-70-188, Iraa 1-50-1 84, szalonnás Kísértés 1-54—1 64.
Kisdia: fegtoUi JfyMfc *■ tajkfcié
Tállakt, Sn f kiüti!! Ü. Felelő* kiadó: Zalai Károly.
Kékcsillag!
Még csak 60 nap és megszűnik a
E döntő Időben olyan olcsón adunk, hogy mindenki meglepődik!
\'Olcsó 60 nap! Mindenki használja ki! Olcsó 60 napi
ZALAI KÖZLÖNY
1930. junlm 6
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért, a rég bevált jóminóségü Puoh,Triumph,Stfeyr
Waffenrad kerékpárok kedvező feltételekkel kaphatók:
BRAHOL SünDOS Ö FID CÉSQII
Deák-tér 2., a fclsólcmplomnál.
Külsó guranilk 6 pengőiéi, belső gummlk 2\'40 pengétől. Piros prizmák. névtáblák, lékek, csengők, pedálok, láncok, pumpák, lámpák, tengelyek éa egyéb alkatrészek o:caó beszerzési helye — Javító mahalyl 1MJ_ _
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróUrdcUKk dija 10 trit M t<IHr, Minden íovibbl azó dlta ■ M l. Vaaáí- éa tucpoap 10 uótt <B ff II ár, inindM
további szó dlta ■ Ml. Szetdán éa pénteken 10 szóig (0 fillér, minden lovábM szó dl)a • ffit- Gmszó a minden vast»-pbb betűből étló a/ó kél aiói.ak számíttatik. Állást keresőknek 50Vt engedmény.
Eladó Csengery utca 18. alatt 724 Q-fll telek._*__2952
Bútorozott azaka kényelmet szerető magános ur részére kiadó Vörösmarty-utca 34 síim alatt Azonnal elfoglalható.
Fí-ut 14. az. alatt kétssobis utcai la. kés, emeleti egyazobás különbejáratu bulo-rozott szoba azonnal kiadó. 2666
Finom balatoni ó éa u| borok k.pha-tók 40 fillértől fellebb. eladás 3 litertől kezdődőleg Zerkowltx Albert cégnél. 2867
Mlndon • Ifogadható áron árusítom el árukéazlelemet, mivel Qzlelem - nv;d Időn belül mrffiiünlk Egyei cikkek lélir-bsn. Krimer Zoliin, Tullpin áruhiz. 2922
Modern négy és hatszemélyes csukott bérautók mesbizható vezetőkkel Kaulmann Manónál. Teleion 167. és 571. 2732
PtesrkWaa*irt tutOnluéas aMeai
Itszegben a legelőnyösebben és leggroí-sabban folyóslttat áoaél laaáo ■pkr.tn WcsónkOiveUtó irodája Naorkaatzsán Kutoocy-alca Z 4925
Kanfmann Károly cégnél
nw a legnagyobb választék
kitoial fa egjeirikáxiti cikkekben,
valamint aolnba áiiiltéjekben.
Finom K*lr nagyban és kicsinyben kilogrammonként P l 80, ugysslntén kap haló ftMö\'t szalonra kllogrammanként 2 pengő Petrlcs Lajosnál, C engery-ut 62 _______2849
Két garnitúra jókarban lévó o.épIS-gép eladó azonnali fizetésre. Tudakozódás Qeleén, Egyednél. 2818
Eladák többféle lakilosssersíámok -
Csinyi Liszló-u. 15. 2961
fiyarmokloánirt keresek azonnali belé-píire Dr. 0)ulal Béliné, RozfcOnyr-u. 10/a.
2943
Káa uabadkázbdl aladó KlsVanl-
zián, Pivárl-n. 44. 2950
Arany János-utca 11. számú ház szabadkézből aladó. 29*5
Vlamaatao ponyvák minden méretben kaphatók Kelemen Rezsó cégnél, Deák-tér 9. Ugyanott cgv klfutóflta rzonnall belépésre felvétetik \' 7968
Egy utcai és egy kertrenylló szépen bútorozott szoba kla-ló Deák-tér 4. 2969
Csengery utl Frk Jánosné hantea ás misaaroa Uztete Icltzereléssel egvütt bérbeadó. 2971
Koó Kálmán
mfiaulalot
butorraklára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8.
és Kazlnczy-utca 5.
a poslap&loUva! szemben.
Állandóan nagy választék mindennemű bútorokban. n«
Zsák,
ponyva, isineg,
lótakaró, MtitaMaró lekuk\'sóbb
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fül., tavaszi kabátok festése már 8 P-löt, férfi, női ruhák legolcsóbb árban tisztíttatnak.
Gylljtőtelep : Kazlnczy-u. 8.
üyái telep:
Hunyadl-u. 19
eyás*.dUtken hűhóról
VARRÓGÉP.
/víelásj, /*>UÁtolti)t. tuuui.
9INOER VAORÓQÉP RÉSZV TMb.
HASmnzSi Flókftxlete: Ftí-ut 1.
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modem szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tenniszpllya.
Garage. Uazoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve ■m\\ 25 szobával és étteremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Jullus l-ig a penslo lakással 5 50-től és Jullus 1-től 6\'50 tói. Saiát strand. Buffet.
Néhai gróf Zichy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Arak ölenkinl 2\'30—4\'80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
Pünkösdi olcsó vásárunkon a délutáni órákban olyan nagy a torlódás, hogy kis helyiségünkben nagyon nehezen tudlak a forgalmat lebonyolítani, /Ö//ÖZ1 lehetőleg a Kora áélelöltl órákban, hogy kényelmesen vásárolhasson.
Araink a legolcsóbbakI
Férfi puha gallér...........— 39
Férfi kemény gallér..........—71
Férfi zokni slrapa...........csak - SÍ
Divat nyakkendők kedvező vétel, eddig P 135, most — 91
Gyermek flór zoknik.........— M-tól
Gyermekharisnyák.............-M-tól
Gyermekruhák.............. I \'30-tól
Selyem harisnya, hibátlan, eddig P 2 95 . most 210
N6I harisnyék ............—T»-tól
Elsőrangú flór női...........csak 2 70
Női selyem harisnya, kis hibával . . . csak 280 Női selyemnadrág sima trikó . ... csak t 00
Csikoj selyemnadrág..........csak 1\'49
Divat női kesztyűk........csak 1 80-tói
Divat hímzett női kesztyűk....... 2 70
Habselyem nadrág hibátlan csak 5 50, kis hibával . . 4\'—
Férfi nyakkendők ........3 darab I —
Férfi csokor mosóselyem.........csak — 40
Cérna és Valencé csipkék.......métere —10-től
Kötött Ptallmann sapkák ......csak - 80
Állasz csíkos selyemnadrág........csak 2 80
Nagy tétel férfi dl>at nyakkendőt sikerült
igen olcsó árért beszereznem, pűnkAadig . csak — 98
Gyermek pusztión nadrág......csak 3 80
Női dalénruhák, jól mosó ......csak 3 80
Műselyem ruhák............csak 12 88
Bemberg Sevilla ruhák . . . 22 —, 24— 28 —
Férfi ingek pouplin mellel.......csak 3\'50
Panama apaos ing........csak 5 50, 8 80
Gyermek apacs ing.......csak 3 80, 450
Férfi pouplin ng 2 gallérral......csak 8^
Azsuros zsebkendők.......darabja csak 1 —
Jambó sapkák.........darabja -\'50-tól
Női harisnyatartó, elsőrangú.......csak 2\'—
Női kabátok.........csak 25 -, 35 —
Gummiköpenyek..........csak 19\'—, 25 —
Fürdőruhák és Tren............7 J0
Férfi harisnyalarló, jó gummi.......csík 1\'— tői
Tiszta gyapjú és selyem ktttöttkabátok . . csak 5 50
Férfi gummi nadrágtartó.........csak 1 -80-tői
Gyermek trikók, minden szám....... 2\'50-től
Tiszta gyapjú férfi harisnya........csak 250
Fürdő dresszek, kedvező vétel, lis ta gyapjú csak l\'SO
RatikűIQh, elsőrangú kivitet......- 2 80-tól
övcsaltok, divatos.............—\'20
Tennisz pulóverek . . eddigi ára 598, most 4\'50
Körülmintás kötött mellények.......most 7.90
Hímzett vászon gyermekruhák......csak 2 —
Kézelő és ing gombok...........—\'28-től
Rövid, szines férfi alsónadrág.....csak 2 18, 188
Nöi kötények, trégeres .........csak 3\'20
Patent női harisnya...........—\'80
Nöi blúzok............csak 9\'—
Divat be\'-ötös pouplin b uz........csak 10\'—
Női hálóingek, himzelt...........3\'90-től
Férfi hálóing.............csak 5\'80
Nöi selyemharisnya elsőrangú, minden párért felelek 3\'90 Solyemszallagok minden szélesség ...... csak 12 flll
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Főút 6.
Nyomatott a DéUalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zsiai KárolyJ
70. évfolyam 128. szám
Nagykanizsa, 1980. junius 7 szombat
Ara 14 fillér
ZáLAI KOZLOHT
Surtnrtfoti éa ktaddttntal: Pó-ut 8. azi Keszthelyt Wkkladdtihrata! Koaaatt, U|o*u. i
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Bdflztttsi ára: in bóra * pengd M Telefon: Nagykanizsa 78, Keszthely 22.
l nuér
axám.
A termésértékesités Ugye a minisztertanácsban
Budapest, Junius 6 (Éjszakai rádlójelentés) A kormány tagjai ma délután 5 órakor gróf Bethlen István miniszterelnök elnöklete alatt minisztertanácsot tartottak. A minisztertanács folytatta á iermésértékesilés problémájának megvitatását. Meghallgalta báró Prónay Oyörgy földművelésügyi államtitkár jelentéséi a különbözö érdekeltségekkel folytatod tárgyalásokról. A kormánytanács este fél 11 órakor ért véget folyó ügyek tárgyalása után.
Három halálos Ítélet a meggyilkolt asszonyért
Prága, Junius 6 Az Itteni esküdtszék előtt már betek óla tárgyalták Zemann földműves családjának gyilkossági perét. Az ügyész azzal vádolta a Droho-budllzban lakó Zemannl, hogy fiának és menyének, továbbá Subrt béresnek segítségévei kapzsiságból meggyilkolta feleségéi A perben ma hirdetlek Ítéletet. A bíróság Zemannt, fiát és menyét kötél általi halálra, a bérest pedig 10 évi súlyos börtönre ítélte. Az ítélet kihirdetésekor a fiatal Zemann elvesztette eszméletét, felesége pedig hisztérikus sírógörcsöt kapott ét a béres dühös kiáltásokra (akadt az ítélet hallatára.
Nem helyezték szabadlábra Llttke építészt
Budapest, Junius 6
A csendórségl építkezésekkel kapcsolatban előzetes letartóztatásba helyezett Litke Kázmér épllész 6000 pengő óvadék telajánlása melleit szabadlábrahelyezési kérelmet nyújtóit be. A kérelmet ma tárgyalta a budapesli királyi ítélőtábla és azt elutasította.
42 ház égett le a villámcsapás miatt
Budap«st, junius 6 A nógrádmegyei Rlmóc községben az elmúlt éjszaka a villám becsapott egy házba. A tűz átterjedi a szomszédos házakra is és összesen 42 szalmafedeles ház lett a tllz martaléka. Mentésről nem is lehetett szó, mivel a szalmafedeles házak percek alatt elhamvadlak. A kár löbb mini 50.000 pengő.
Ledobta két gyermekét a negyedik emeletről egy anya és ntánnk ngrott
Or&z, Junius 6 A 25 éves Marn Brigitta ma délelőtt a városháza negyedik emeletéről letaszította 8 éves leányát és 0 hónapos kisfiát az utcára, aztán maga is utána ugrott. A gyermekek azonnal szörnyethallak, az asszony
életveszélyes sérüléseket szenvedett és reménytelen állapotban szállították kórházba. Marn Brigitta, aki férjétől, egy segédmunkástól elvált, ugylálszik azért követte el leltét, mert a második gyermek törvénytelen és atyja a fiút magához akarta venni.
A kihágás! bírságok a jöwöben, mint rendes állami bevételek szerepelnek a költségvetésben
A Ház befejezte a kSltségvetás tárgyalását
Budapest, Junius 6
A képviselőház ma délelőtti ülésében befe|ezle a köllségvelés tárgyalását. A pénzügyi lárca költségvetésének részletes vitája során Oaál Qaszlon, majd Fábián Béla több ízben is szóválelte a tisztviselők külön segélyét és jutalmazását. Kérték a pénzügyminisztert, hogy ezt a rendszert szűntesse meg minisztériumában, mert elégületlenséget kelt a tisztviselők között.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter kijelentette, hogy az llletékbehajlásra Indokolt esetben halasztási adhat és ezzel a jogával gyakran éli is, amit bizonyít az illetékhátra\'ékok nagy összege. Oaál Gaszlon a kihágási bíráskodással kapcsolatosan lelt kifogásokat. Kéri Gaál Oasztonl, hogy a konkrét eseteket hozza ludoinására, hogy megtelelő szigorúsággal intézkedhessél A tisztviselők jutalmazásával kapcsolatban kijelentelte a pénzügyminiszter, hogy nem lehel mereven alkalmazni azt az elvet, hogy a tisztviselők egyenlő elbánásban részesüljenek. Nem lehet elvenni a minisztertől annak lehetőségét, hogy Jutalmazza azokat a tisztviselőit, akik a hivatalos órákon lul egész napjukat, sől az éjszakai órákat Is hivataluknak szentelik. Nincs kifogása az ellen, hogy a bírságok a
Jövőben mini rendes állami bevételek szerepeljenek a költségvetésben
Temesvárt Imre a pénzügyi bi-zoltság előadója belerjeszlette az approprlációs törvényjavaslatot, ma|d Görgey István Ismertelte a Franciaországgal kötött kereskedelmi pótegyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot, melyei a Ház elfogadott, majd a lengyel—magyar kereskedelmi pólegyezinény becikkelyezéséről szóló javaslatot is.
A legközelebbi ülés szerdán délelölt 10 órakor lesz, amikor is a Ház a felhatalmazási törvényjavaslatot tárgyalja.
A városok függőadósságalnak konvertálása
l)udape«l, Junius 0 A belügyminisztérium40— 50 millió dolláros kölcsönt szándékozik felvenni, amelyből a városok súlyos függöadósságail konvertálják olcsóbb kamatozású, hosszabb lejáralu kölcsönre.
öt uj közraktár —
Budapest, Junius fi A kormány a gabona érlékesilés racionálisabb irányilási érdekében 5 uj közraktárt létesil, még pedig Baján, Mosonmagyaróvárolt, Kaposvárott (I), Csornán és még egy később meqállapiiandó helyen.
Öiös blxoítság alahult a ielepitési blr-íoKoK vásárlására
Budapest, Junius 6 Wekerle Sándor pénzügyminiszter a képviselőház folyosóján egy kér désre válaszolva kijelentette, hogy a kormány felkérésére ötös bizottság alakult telepítési célokra szánt birtokok vásárlására. A bizottság tagj .i Hadik Jínos gróf, Prónay Oyörgy báró, Papp Oéza báró, Peslhy Pál
és Gaál Gaszlon. Ennek a bizottságnak az a felad >ta, hogy az eladósodott birtokosok földjeit felülvizsgálják és megállapilsák, hogy melyek azok a birtokok, amelyek egészben vagy részben megvásárolhatók a telepítés céljaira. Nemcsak telepeseknek jutnának ezek a birtokok, hanem olyan birtokosoknak is, akik elegendő
instrukciókkal és anyagi eszközökkel rendelkeznek, hogy azokat a földeket átvegyék.
Egy éven belül nem választunk
— mondja B«Uilen
Budapest, Junius 7
Bethlen István gróf miniszterelnök az egységespárt teg\'i pi érte-kezlele ulán ugy nyilatkozott, hogy a gazdassgl helyzetben egy éven belül feltétlenül Javulást vár. A választásokkal kapcsolatban azt mondotta a miniszterelnök, hogy egy éven belül a kormány nem szándékozik uj választásokat tartani.
Itthon a Gráf Zeppelin
Friedrlchabafen, Junius 6
A .Gráf Zeppelin" ma délután 19 óra 21 perckor simán leszállott A léghajó első délamerikai ulját a legszerencsésebb körülmények között telle meg.
Enrépa amatőr box-bajnokságok
Szélaa és Szlflati a döntőben
Budapest, junius 6
(Éjszakai rádiójelentés) Az Európa amatőr boxbajnokságok során a pén\'.ek esti küzdelmek ismét értékes magyar győzelmeket hoztak.
Eredmények :
Pehelysúly: Szabó Oyula pontozással győz Nllson svéd ellen.
Saraclnl olasz pontozással győz Carota román ellen.
Wellersuly: Besselmann német pontozással győz Desió olasz ellen.
Majchrzicky lengyel pontozással győz Dehn norvég ellen és a döntőbe kerüli.
Banlamsuly : Széles pontozással győz Rodrlguez olasz ellen és a döntőbe került.
A Plaesu román é6 Bohman svéd küzdelemben a svéd kezét lörle és visszaléped. Igy a román könnyen jutóit a döntőbe.
Középsúly: Szigeti pontozással győz Anderson svéd ellen és a döntőbe jutott.
Középsúly : Meroni olasz pontozással győz Rauter oszlrák ellen.
Kisnehézsúly: Leidmann némel pontozással győz Lenzl olasz ellen. Petlersen dán a 2. percben kiüli Konawzevsky kengyelt.
Nehézsúly : Molander svéd technikai knocauttal kiüti Körösit. Mihalsen dán pontozással gyiiz Hlnzmann német ellen.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. junlus 7.
A dunántuli újságírók keszthelyi találkozójának programja
Reischl Imre kesz\'helyl városbíró kitűnő fogadtatást készít elő a sajtó munkásai számára — Az újságírók megkoszorúzzák Festetics Gyötgy szobrát és a Helikoni emléket — Előadások Keszthelyről és Hévízről
bérlő Társaság, — mely az elszállásolásról gondoskodik — és Keszthely városa. Hétfőn délelőtt fürdés Hévízen, séta, a Kurszalonban értekezlet kari ügyekről, ez alkalommal náral Szabó Oyula előadást tart Hévízről. Utána ebédidőig további eszmecsere az őszi dunántuli kongresszus előkészítése tárg/ában. Délben autón be Keszthelyre, ahol fln-
Nagykanlzsa, Junlus 6
A keszthelyi újságíró találkozó, mely a Balaton partjára gyűjti össze pünkösd kettős ünnepére a lapok szerkesztőit és belső munkatársait baráti eszmecserére, mind nagyobb arányokat ölt és mint az eddigiekből megállapítható, Keszthely sok kiemelkedő eseményt látott falai között is első helyre kerül ebben az évbea
Keszthely város vezetősége, élén a fáradhatatlan és agilis Reischl Imre városbiróval hetek óla dolgozik a találkozó előkészítésén és eddig is olyan programot állítottak össze, mely méltán sorakozik a legnagyobb kongresszusok sorába, noha az újságírók keszthelyi találkozója ezúttal semmiféle hivatalos jelleget nem visel magán.
Keszlhely városa és a llévlzl Fürdő-bérlő Társaság (ennek nevében is Reischl Imre városblió) valósággal versengésre kelt egymással, hogy a sajtó munkásai minél gazdagabb és szebb emlékekkel távozzanak a találkozóról.
Program szerint a vasárnap reggeltől a kora délutáni órákig érkező újságírókat a keszlhely! vasútállomáson az újságírók fogadóblzott-sága várja. Keszthely városa autót bocsát az érkezők rendelkezésére, amivel a Hungáriába hajtatnak. Itt lesz az ebéd délután fél keltő vagy két órakor. Az ebéden résztvesz Reischl Imre, mint házigazda a vendéglátó város Inevében. Vagy ennél vagy az esti, illetve másnapi fehér asztalnál meg fognak jelenni azok a közéleti notabilitások, akik Nagykanizsáról vesznek részt az ujságirók találkozóján, hogy ezzel Is dokumentálják megbecsülésüket a sajtó éa annak dolgozói Iráni
A vásárnapi ebéd után, kb. délután 4 órakor az ujságirók a Festetics Oyörgy szobrához, majd a Helikoni emlékműhöz vonulnak, ahol beszéd kíséretében két babérkoszorút tesznek le. Sétaközben Odrdonyt Lajos keszthelyi felelős szerkesztő előadást tart Keszthelyről és a Balatonról. Ezután vidám strandolás, evezés, vitorlázás következik. Hat órakor vagy valamivel későbben az ujságirók aulón Hévizre mennek át, ahol vacsora lesz, melyen ugyancsak képviselteti magát a Héviz Fürdő-
népi ebéd a Hungáriában. Délután véget ér a találkozó.
Miután a pünkösdi ünnepek alatt a dunántuli fodrászok is kongresz-szuit tartanak Keszthelyen, ezenkívül több pesti lap week-endet szervezett Keszthelyre és Hévízre, valamint nagyszámú közönség fogja felkeresni a Balaton partját, bizonyos, hogy a Balaton legnagyobb fürdőjének színes, mozgalmas lesz a képe, amihez most már Igazán csak az hiányzik, hogy az Idő kedvező legyen.
Az újságírók eddigi jelentkezéséhez két ujabb jelentkezés futott be, ugy, hogy most a résztvevők száma 50-re emelkedett.
E hó 15-én tartja impozáns demonstrációs gyűlését Trianon ellen Kanizsa közönsége
A rendezőség jövő vasárnapra halasztotta el a pünkösdhétfőre tervezett tiltakozó gyűlést — A TESz egyik vezére lesz a gyűlés szónoka
Hogy ez a hatalmas tiltakozó gyű-
N«gyknulza&, Junlus 0 \' Megírtok; hogy Nagykanizsa társadalmaiméig minden hazafias megmozdulásból tevékenyen veszi kl részét mindenkor, a t/ianonl békeszerződés 10. évfordulója alkalmából halalmas arányú tiltakozó gyűlésen a 20-as honvédszobor — Nagykanizsa hazafias közönségének ezen szép oliára előtt — követelni fogja az igazságtalan diktátum revizlóját és az elrablott magyar területek visszaadását Nincs egy városa ennek a porig sújtott országnak, melyet Trianon parancsa ugy tett volna tönkre, mint épen Nagykanizsát, amelyet a trianoni vivisectio lassú, sorvadásos halálra Ítélt. Egyetlen váró* sem érzi ugy Trianon fojtó, gyilkos kezét, mini a dicsőséges multu Zrlnyl-város, a hős 20-as honvédek városa, melynek minden életlehetőségét megvonta és elrabolta.
Nagykanizsa tiltakozása messzire, Genfig és Londonig elhalló jajkiáltása kell, hogy legyen a megcsonkított országnak, az összeszabdalt Zalának, melynek hatalmas területét egy éles nylsszantással levagdalták az éhes ordasok a magyar anyateströl.
A hős 20-as honvédek városának igazság-követelése kell, hogy üzenetként átszáll|on a bitorolt magyar területre, ahol zalai testvéreink éber szemmel kisérik és várják a 20-as honvédszobor megelevenedését, a vitéz darutollas magyar leventék rendekbe állását, az ezüst kürt megszólalását, a nagy magyar ünnepnap hajnalhasadását: amikor a magyar édesanya ismét keblére ölelheti minden fiát.
lés minél lmpozánsabb legyen, hogy necsak az ország szeme pihenjen ismét Nagykanizsán, de mindenüvé elhallatsszék a magyar jajj, a magyar fájdalom, a magyar tiltakozás és a magyar átokszó: a Zrínyi Miklós w Irodalmi és Művészeti Kör érintkezésbe lépett a löbbl társadalmi egyesületek vezetőségével és elhatározta, hogy a pünkösd hétfőre tervezett tiltakozó gyűlést Junlus 15-re, vasárnap délelőtt 11 órára elhalasztja. A rendezőség kellően mig akarja szervezni, hogy a 20-as honvédszobor előtt elhangzó tiltakozás ne legyen a pusztába kiáltó sző csupán.
A Zrinyl Körön kívül bekapcsolódik a Magyar Nemzeti Szövetség, a TESz, a Muraközi Szövetség és az összes többi nagykanizsai egyesületek. A tiltakozó gyűlés előtt könyOrgő Istentisztelet lesz és alkalmi-ima Magyarország felszabadításáért a plébánia-templomban. Utána a gyászlepelbe borított honvédszobor előtt U órakor kezdődik * nagygyűlés. A megnyitó beszédet bogáti Hajdú Gyula dr. a Magyar Nemzeti Szövetség helyi elnöke mondja. A Muraközi Szövetség nevében dr. Szabó Zsigmond társelnök beszél. A hivatalos vezérszónoka a gyűlésnek a TESz egyik országos vezére lesz, aki Nagykanizsára jön le ez alkalomra. Azonkívül más beszédek, hazafias dalszámok ét Irredenta költemények :ker ülnek előadásra.
A gyűlés halározatából kifolyólag táviratot, illetve tiltakozó iratot fognak küldeni a Népszövetség genfi
főtitkárságához, lord Rothermerehez, a magyar kormányelnökhöz és a Magyar Revíziós Ligához.
A rendezőség már előre felhívja a város közönségét arra, hogy junlus 15 én mindenki házára tűzze ki a nagy magyar fájdalom, gyász és tiltakozás jeléül a fekete gydszlobogót.
A tiltakozó gyűlés részletes programjáról legközelebb bővebbet.
A szobor
A 20-as honvédek és népfölkelök emlékszobrának témája: spa és fiu együtt rohamozzák meg az ellenséget. Az elgondolás tehát egy erőt mozgási akció művészi szemléltetése. Hybl József szobrászművész teljes sikerrel oldotta meg ezt a feladatot. Mind a két szobor-alak előretörésében megvan az akció előre-lendülete, a mozgás folytonossága, anélkül, hogy az alakok a mozdulat egy ütemében megrögződtek volna. Ámoz-gásnak ez a folytonossága tehát élethű és nem tette bábszerüvé az alakokat. De az alakok mozdulatában benne van az egyensulyozottság biztonsága és igy nem kolllk lel a szemlélőben azt a kellemetlen érzést, hogy az alakok túllépik a helyzetet. A támadó alakok mozdulatának beállítása, az arcok kifejezése naturalisztikus meglátásban erős Impresszionizmussal van megalkotva ét bár a mozgásban igen erőt a lendület, a szoboralakokban nincs meg a barokk stílus túlzott nyugtalansága. A hősi emlékeknél megszokott túlzott páthosz helyett egy mindenki által könnyen megérthető rohamjelenet van szerencsés kézzel megörökítve, amelyben benne van az elszántság, a harcért való meghalni tudás, a győzelemért utolsó lehelletlg való harcikészság. Az öreg népföikelő felemelt puskája bár erősen kiemelkedik a szobor trigonumáből, mégsem zavaró, mert a néző figyelme az ütésre feszülő karokra irányul. A támadó alakok ruházatának, de különösen a köpenyek megrajzolásában sok levegő és mozgás van ás igy nem teszik merevvé az alakokat.
A talapzat egyszerű, de művészi elgondolása harmonikus a szobor alakjaival. Végre egy magyar szobor, amely haldokló és sebesült bősök helyett a hazáját védő magyar katonát örökíti meg. Dr. Sz. Zs.
Időjárás
A maaykaatxaal meteorológia! matt gyelS Jeteatéaek t Pénteken a *M-arxírf: Reggel 7 órakor +14 í, délnlin 1 ólakor +18 S, ette » órakor +144.
FtlMui. Reggel Uaata, délben felbös, este tiszta égboltozat.
SiiUríny: Reggel kelet, délben éa este északkeled szél.
(ÉJoMkal rádUJeknUtí A I „Imi laMaal •*<• M laeatl s laaa Mv«a éjaxaka, mmp-gal^artaabb hlmisgeééa «ér-
— Maye(w< caot vnffyen/ BartönM a ay bb vdlmuHéK l««*)caéM " ftmtMut fal-
ár éa ksAwt léié lak.
Olcsóbb lett a szövet!
Tekintse meg férfi és női
szövetolcsóságalnka,!
kirakatainkban
1830. junius 7.
Gyermek juniális
a Polgári Egylet kert/ében
A nagykanizsai Izr. Leányegylet agilis vezetősége életrevaló tervet valósit meg, mikor pünkösd vasárnapján a Polgári Egylet kerthelyisé-
f[ében gyermek-junlállst rendez. A unlális, mely a kicsinyeknek felejthetetlen mulatsága lesz, tárgysorsjátékkal van egybekötve. Délután 3 órakor kezdődik és addig tart, ameddig a babyk junlálisára rá nem sötétedik. Ez alalt az idö alatt száz gyermekbohóság várja a kicsinyeket. Lesz gyermekszépségverseny, hinta, játékbazár, kucséber, cukrászda, jégbehatott kakaó és kávé. Este tánccal egybekapcsolt nöl szépségverseny. A Leányegylet tárgysorsjátéka során 1200 pengő értékű nyereményt sorsolnak ki a szerencsés nyerők kOzOlt. A főnyeremény egy hatszemélyes ezüst evökészlet. A gyermek-junlá-llsra, melyen közreműködik a Leányegylet kedves gárdája, belépödl| 50 fillér. Miután a tiszta jövedelem a szegény gyermekek sorsának enyhítését szolgálja és bizonyára minden szülő sietni fog, hogy babyjának ezt a kedves délutánt megszerezze
Zürichi dalosok
átutazása Nagykanizsán
»
Nagykanizsa, Junius 0 A magyar székesfővárosban vendégszerepelt zürichi Manner Ge-sangsverein .Harmónia" 450 tagja holnap, vasárnap visszautazik hazájába. A derék svájci dalosok külön gyorsvonalszerelvénnyel Nagykanizsán keresztül utaznak Marburgon át Svájcba. A DSzA vasul egy legújabb tipusu Mammut-mozdonyt bocsátott a különszerelvény rendelkezésére, mely áll az osztrák vasúttársaság egy étkezőkocsljából és tizenegy, négytengelyes, a svájci szövetséges vasutak tulajdonát képező Pullmann-kocslkból.
A svejci dalosok külOn gyorsvonata pontosan vasárnap délelőtt 11 óra 10 órakor fut be a nagykanizsai állomásra és 20 percnyi Itt időzés után folytatja ulját Marburg felé.
ZALAI KÖZLÖNY
=» A Kath. Háziasszonyok Orsz Szövetségében (Budapest, Márla-u. 7.) áluiazó hölgyek részére minden kényelemmel ellátott szobák kaphatók. Előzetes bejelentéseket és sroba lefoglalást pontosan elintézünk. A szólják ára naponként 3 pengő reggelivel és kiszolgálással.
■6i ■oljemnadrág
hibátlan
reklámár P 2-25
EHRENSTEJN ehren8tein
EHRENSTEIN EHRENSTEIN-néi
F6ut II. Hám. Bil
Agyonsújtott a villám egy házaspárt, akihnek hat árvája maradt
A boglya tövébe menekült férj és feleséi lelte halálát A legkisebbik árva 3 éves
Nagykanizsa, Junius fi Az országszerte duló vihar Fonyódon is keresztül vonult és megdöbbentőn emberáldozatokat követelt. Délulán fél hat óra tájban hatalmas vihar lepte meg a mezőn Zslnkay Imre földmivest és teleségél, akik egy szénaboglya tövébe menekültek. Alig tartózkodtak ott rövid Ideig, egyszerre hatalmas csattanás reszkettette meg a levegőt és a villám bevágott a szénaboglyába, ahol a
szerencsétlen házaspárt agyonsuj-tolla. A vihar csillapultával a gyermekek indullak elsőnek szüleik keresésére és olt találták meg apjukat, anyjukat holtan egymás melleit. Az orvosrendőri hullaszemle konstatálta, hogy a villám ölte meg Zsinkayt és feleségét. A házaspárnak hat árvája maradt, akik közül a legkisebbik gyermek 3 éves A tragikus eset áldozatait a község óriási részvéte mellett temtték el.
1860-1930.
Vevők nagy serege keresi fel naponta
SINGER
Jubileumi olcsó vásAröt.
Pénteken délntán leégett egy kiskanlzsal báz és Istálló, mlg a gazda kint dolgozott a mezőn
A tikkárosult akkor ért haza, mikor a tűznek már vége volt — Gyújtogatás történt
Nagykanizsa, Junius 6
Pénleken délután kevéssel háromnegyed hét után Klskanl/sán a Sziget utca 5. számú ház udvarán kl-gyuladt egy istálló. A lüz percek alalt terjedt és csakhamar belekapott a négy méternyire levő zsup-pos házba is, mely hatalmas lánggal égett.
A nagykanizsai lüzollókat telefonon hivlák ki a tűzhöz. Dr. Prack István főparancsnok vezetésével hat tűzoltó vonult ki a molorfecsken-dővel, az agregátorral, szerkocsival és lajtokkal. Vecsera Antal tűzoltó-tiszt irányítása melleit támadták meg a tüzel és elsősorban arra szorítkozott ;a tűzoltók munkája, hogy a házból mindent megmentsenek. Ez nehezen ment, meri Gozddn János földműves, a ház gazdája a tüz idején családjával együtt kint do\'go-zott a mezőn és a lakás be volt
zárva. A szomszédok azután feltörték az ajtót és a tűzoltókkal együtt, a halósági emberek felügyelete melled, mrgkezdlék a lakás kiürítését. A tüz gyorsan végzett az Istállóval és már az egész báz lángban állott, de a berendezés megmentése önfeláldozóan folyt. Sikerült telicsen kiüríteni a lakást, de a házal nem lehelet! már megmenteni, az istállóval együtt porrá égett.
Nyolc óra 55 perc volt, mikor a lüzollók parancsot kaplak a bevonulásra. Ekkor érkezeit haza Gozdán Jí nos és családja, akik olt a ház küszöbén tudták meg, hogy amig ők a mezőn gyanutlanul dolgozlak, a ház, az Islálló leégett. Utóbbiban benne égett egy csomó gazdasági szerszám, amit nem leheteti semmi áron megmenteni.
Az egyszerű földműves embert és családját egészen lesújtotta a pusz-
tulás képe és ott a helyszínen kijelentenék, hogy csak gyujtogatásról lehet szó. Ezt alá támasztja az Is, hogy a lüz kitörése Idején nem volt otihon senki, a kapu is zárva volt, tehát a házbeliek részéről a gondatlanság eleve ki van zárva. Valaki aljas bosszúból gyújtotta fel Qozdán istállóját, ami aztán a házat is áldozatul követelte. A rendőrség nyomban a lüz eloltása után hozzáfogott a nyomozáshoz és most keresik az elvetemült gyújtogató!, akinek lelkét terheli a bűncselekmény.
SZÍNHÁZ
MII susog a /eflér akác
Balzsamos magyar levegő, tiszta kék magyar égbolt, ákáclombos magyar falu, magyar virágok illata, magyar uriház és benne ősei tulajdonságait öröklött fiatal magyar nemes, akit lidércfény csillogása hűtlenné tesz meghitt kúriájához, a szerető tiszta lányszivhez, míg a falu hívó szava, az ákácfa üzenete visszaadja őt ismét az elhagyott magyar falunak. Nem mömagyarok. Nem az Íróasztal mellől elképzelt, de a magyar földből gyökerezett embtrek. Magyar operett, fülbemászó magyar zene, csipkeszerü finomsággal, bájos meseszövéssrl, a magyar falu teli szépségével, hangulatival, melegségével, és sok-sok zamatos, egészséges humorával. Valahogy ugy hat a nézőre, mint egy gyönyörűséges magyar dal, mely lelkünkbe hatol, megfog|a a szivet és ott még sokáig rezonál. Több mint amit a közönség vár. A megtelt nézőtér a legnagyobb rokonszenvvel fogadta a darabot, amelynek andalító zené|e, bársonyos dalai a közönség szivébe utat találtak.
Ami a játékot illeti, a mai esti előadás azok közé a forró esték közé tartozott, melyeket egy olyan elsőrangú társulattól, mint a Fodor-társulat — megszoktuk ugyan, de amikor a közönség teljesen az előadott darab szépségének és a művészek játékának hatása alatt áll.
Fejér Erzsi egyéni bájával, üde megjelenésével, mesterkéletlen játékával, meleg közvetlenségével, tiszta és kellemes hangjával jól megérdemelt sikert aratott. A közönség sokat tapsolt a kiváló művésznőnek. Has-ezos Irén ennivaló falusi leány volt. Csupa frisseség, mozgás, grácia. Nádassy Mlci játéka megérdemelné, hogy többször és nagyobb szerepek-ben\'is szerepeltessék. Darvas Margit játéka biztató Ígéret. Károlyi Vilmos ismét amúgy Igazán elemében volt. Brillláns játékot produkált. Kormos Ferenc, a humornak ez a pompás atyamestere Löwlnger szerepében végig kacagtatta a közönséget. Márkus Lajos a fiatal dzsentri szerepébe Bok melegséget vitt be.
Jók voltak Bánky, Zelenay, Honihy és az epizódszereplők. Kiállítás, diszlelek éa rendezés — kifogástalanok. O. Nagy Tibor karnagy művészi vezetésében a zenekar hiven tolmácsolta Szántó Mihály üde ma-gyrr muzsikáját. E kedves magvar operett még sok zsúfolt házat fog vonzani. _(B R.)
IMtutroltunHtttOon.nelzUia-fUJk pénsffnkci MeffenJM.
Pünkösdre Miltényi-cipöt vegyen Gyermekcipők Sandoiettek Divatcipők
nagy választékban, olcsó árért Miitényi Sándor és Fia cipőzietében, a Főúton
ZALAI KÖZLÖNY
1830. junlm 7.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Junius 7, uomlwl
iWraal katolikus: Róbert Protestáns: Róbert Izraeüta: Slván hó 11.
Oyi bó véi
siertárl éllelI szolgálat: t. ! a Meikly Belui gyógyszertár. OAzftrdő nyitva reggel B órától este 8 ócáfg (bétfó, szerda, péntek délután, kedden egéat nap Dóknak). Tel.: 2-13.
Szere/ek ftgy asszony/ ■
Szeretek egy asszonyi száz mi\'főidre Innen, ■Jtytn közel hozzám meg/8 senki sincsen; O Is szerel engem, mégis ritkán hltom. Nyugtalan, gondüzOtt, nehéz éjszakákon
Róia szól az álmom.
Szeretek egy asszonyt, szépei, csodaszépei Asszonyát az örök, bús, magyar meséknek; Égek érte Jorró, soh\\em muló lázban, Enyhülést keresni hozzá visz a lábam,
Ha tövisbe hágtam...
Szeretek egy asszonyi — hullámos hajába Életeke-szántott sok fehér barázda; Vendége napestig ezerarcú bánat. Úgy örül a telke, hogyha rámtalálhat —
-- Az Édesanyámat - ...
CsJberilcs Litztó
— A t hirdetők felkéretnek, hogy mz ünnepekre való tekintettel hirdetéseiket ma legkésőbb d. u. 4 óráig adják le kiadóhivatalunknak.
— Áthelyezett postatiszt A postaigazgatóság Zsovdr József postatisztet saját kérelmére Keszthelyre helyezte át.
— A Katolikus Férfiliga Ölése. A nagykanizsai Katolikus Férfiliga ma este 7 órakor tartja rendes, megszokott ülését.
— A magyar—jugoszláv határ egyezmény. A hivatalos lapban most publikált magyar—Jugoszláv határegyezmény értelmében Somogy megye területén 21 határátlépési vonal van, ahol határátlépési igazolvánnyal lehet átjutni a határon. Szabályozza ezen-kivfll az egyezmény az úgynevezett belső vámvonalat, mely természetesen a Jugoszláv—magyar határ mentén húzódó községek lakosságát érinti.
ti | Leanyenylgt
— A pogányszentpéteri önk. tűzoltóság pünkösd hétfőjén délután 2 órai kezdettel juniális! rendez, melynek tiszta bevétele a Tűzoltó Testület felszerelésére megy. Belépődíj személyenként 50 fillér. Felül-fizetéseket, tekintettel a közcélra, köszönettel fogadnak.
— A villámcsapás pusztításai. A Liblckozma község határában elvonuló hatalmas viharban a villám belecsapott egy nagy fába, melynek lombjai alá menekültek a közlegelőn legelő marhák. A villám három szarvasmarhát agyonsújtott. Az állatok Kovács József gazda lula|dona.
— Volt polgári iskolai növendékek találkozója. Felkérjük volt Ukolatáisainksl, akik a helybeli polgári \'leányiskola JV/b. osztályát 1924—25. évben végezték, hogy megbeszélésünk acerint a pünkösd vasárnapi találkozón meg|elenni szíveskedjenek. Rendezőség.
— Tlbenszky Ferencné állapotában javulás állott be. Tlbenszky Ferencné, a térfl brutalitásnak katona-réti áldozata állapotában örvendetes javulás állott be. Szívós természetének és a gondos ápolásnak köszönhető, hogy ma már megmentednek tekinthető. Ha csak valami előre nem látott komplikáció nem áll be, a szerencsétlen asszony fel fog gyógyulni. Mindig gyermekeiről kérdezősködik, akiket a Misszió ve\'t gondozás alá.
/I kanizsai munkás-dalosok
ma Iridulnnh Győrbe az orsxágos dalosllnncpélyre
Nagykanizsa, Junius 0 A Magyarországi Munkásdalegyle-tek Szövetsége Junius 7, 8 és 9 én Oyőrött országos dalosünnepélyt rendez, amelyen nem csupán az összes magyar munkásdalárdák, de a megszállott területekről, Ausztriából stb. is vesznek részt munkásdalárdák. Nagykanizsáról mintegy 50 dalos vesz részt a nagyszerű kvalitású BUchler Mór karnagy és Viola Ferenc vezetésével A nagykanizsai munkásdalosok valahányszor Nagykanizsánfelléptek. mindenkor a közönség legteljesebb elismerését érdemelték kl. Qyőrl szereplésükre teljesen felkészülve indulnak. Többek közölt pünkösd hétfőn a Lloyd nagytermében megtartandó dlsiangver-senyen fognak szerepelni, melynek 2-lk számát, Petőfi—Várföldi: „Ml volt nekem a szerelem ?" c. dalát éneklik. Ahogy ml a kanizsai munkásdalosok teljesítményeit Ismerjük, meg vagyunk róla győződve, hogy méltóképen fogják képviselni a számtalan dalárdák között a mindjobban Izmosodd nagykinizsai dalkulturát.
— Jóváhagyást nyert a hahót!
községblróválasztás. Czdrl Józsel és társai hshóli lakosok m i?felleb-bezték a községblróválasztá*\'. mert szerintük az eljárás nem volt mindenben szabályszerű. A vármegye a fellebbezési most elutasltoüa, mert a vizsgálat adatai szerint Szabó Lajosnak biróvá választása a szabályoknak mindenben megfelelő módon történt.
— Ma szegedi halászit/ tarós-csuszával P 1-30 WolUknáL
— Elégett autóbusz. Csonka László karádi autóbuszvállalkozó fia Kaposvárra javítás végett akarta autóbuszukat hozni, azonban eddig még kl nem derített okból az autóbusz Andocs és Karád között teljesen elégeti A kár egyrésze biztosifás folytán megtérül.
— A Klsdalárda szombat esti énekpróbájaelmarad.flűcAterkarnagy.
— A drávatamási bflnOgy ujabb letartóztatottjai. A drávatamási bünügy, melyről részletesen beszámoltunk, ujtbb fordulatot vett. A barcsi csendőrség, mely ez ügyben nyomoz, ma letartóztatta Farkas Ferencet és feleségét, akiket a kaposvári vizsgálóbíró elé kísérlek. Balla József évekkel ezelőtt történt meggyilkolása ügyében a nyomozás munkájával most már nagyjában készen Is vannak. Eddig a bűnügynek öt letartóztatottja van a kaposvári ügyészség fogházában.
= Ma szegedi halátzli turós-csuszával P 1-30 Wolláhnál.
= A 60 havi részletfizetésre vásárolható balalonfenyvesl villatelkek oly nagy érdeklődést váltottak ki, hogy eddig több mint ezer telek kell el A parcellázó érdekeltség most ujabb telektömböket nyitott meg, ugy hogy akik még venni szándékoznak, utazzanak le a pünkösdi ünnepek egyikén Balatonfenyvesre, ahol a délelőtti órákban az állomáson díjtalanul kocsi áll az érdeklődök rendelkezésére. Villalelkek már havi 8 pengős részletre is kaphatók. Fürdőruhát mindenki hozzon magával. Ebédre szívesen lát minden érdeklődőt vendégül a „Balaton" hasion és fajbaromfítelep tulajdonosa. Felvilágosítással szolgál: Nagykanizsán Nagy Béláné tanár urnő (délu\'án 5-től 8-ig) Csengerl-ut 46. és Schless Testvérek paplrkereskedése.
Marvaíiís Kálmánt megoperálták
Marvalits Berlinben a könyökét megsértette és a seb inficiálódotl. Első pillanatban nem gondolt semmi komolyabbra, a seb azonban megdagadt és igy tagnap Budapesten az Irgalmasok korháziban meg kellett operálni.
délután 3 órakor rossz Idő esetén 9-én
— Egy soffőr, aki tejfelben és tojásban fürdik. Székely islvánné mileji lakos tegnap reggel túrót, telteit é« to|ást hozott a zalaegerfz gl piacra. Ólában, amint az úttesten áthaladt, elkapta egy autó az asszony szoknyáját. A soffőr azonnal fékezett s igy Székelynének az ijedtségen kivül nem történt komolyabb baja. A turó, tejfel és tojás a soffőre borult az asszony fejéről.
=> Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat mos! lakásberendezést Kopsleln buloráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
Autót és motorkerékpárt venni szándékozók figyelmébe!
*•" Soha vissza nem téró alkalom! "M
UJ és használt Peertess, Dodge, Marmon, Vells, Morgan autók.
Kardan hajlásos Wanderer, azonkívül Super-X, Motosacoche, Coventry, Olllett, Velocette, Juery stb. motorkerékpárok. Citroen autók. Részletes felvilágosítással szolgál:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc u Nagykanizsa, Erzsébet-tér 4. szám.
A Kereskedelmi Alkalmazottak
nagy
juniálisa
junius 15-én
a Polgári Egyletben.
A színházi Iroda közleményei
(•) S ombaton eite la a legkedvesebb magyar operett, „Mit susog alehér akácvan mllsoron Fejér Erisl, Harozos Irén Károlyi Vilmos, Kormos Ferenc fftazfr repléaével.
(*) Pünkösdi ünnepek műsora. Ktlló-nös gondosaággal állította össze az Igazgatóság a pünkösdi ünnepek műsorát az évad legnagyobb alkaréiból. Vasárnap délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal Harezos Irén é« Fejér Erral parádés operettje, a „Tommy ée Társa", este 8 órakor a legszebb magyar operettu|don. sáií. .Mit susog a fohér akac". Pün-kösd hétfőn délután 8 órakor mérsékelt holyárnkkal „Dlákszerclem", a látványos, táncos amerikai diákoperett, este 8 órakor pedig a budapesti Vtgiztnbái világsikere, az Idény legszebb prózai előadása, a „Két lány az utcán" vígjáték kerül színre.
(*) Krd én es\'e Molnár - bemutató. Molnár Ferenc nove nomcsak a magyar Irodalomnak, de az egész világ színpad-Irodalmának büszkesége. Müvet minden esetben százszázalékos sikert Jelente-nek w abszolút élvezetet. Legújabb vígjátéka az „Egy, kotló, három\', a budapesti vígszínházban aratolt hatalmai sikert. A darab központjában egy soflőr Ali, akiből egy télnap loforgása alall előkelő bankvezért kreál egy hatalmas banklejedelem. A darab Jobbnál-Jobb szerepeiben Sármássy Miklós — a darab rondezője, — Székelyhidy Adrién, v. Bán-ky Hórert, Rndrődy József brillíroznak. „Nagy cipőben kis fiu" — Harcos frén-nol a főszerepben szintén eseméDye lesz tt kedd esti Motnár-bomutatónak. A másfélórás vígjáték mellé Nádas 8Andor kacagtató bohózata Is műsorra kerti. A pompás bohózat Molnár Ferenc vlgjáté-kávil az Idény egyik legszebb estéje lesz
a Pulii Egyletben.
Heti mQsor:
Szombat: Mit susog a fehér akác. Vasárnap délutánt Tommy ém Társa. Vasárnap este: Mit susog a fehér akác. Hétfőn délután: Diákszerelem. Hétfőn este; Két lány az utcán.
(RSrMlttaet) H - Mrek. kOsuda-ság. Hangv. — hangverseny. E — előadás Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zent. Mg. mezőgazdaság. m. - Ifjúsági előadás, r - felolvasás, a — gramofonzeiie. Jb — jazz-baod. K — kabaré.
nZ — népszerű zene. Junius 7 (szombat)
Budapest 9.15 As 1. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye 9 30 H. 9.45 A hangv. lolylatása. 11.10 Ntmsetköil rlz-jelzóaiotgálll. 12 Déli harangszó. 12.05 A lidló házllcvarlelljének hangversenye. 1225 H. 1235 A hangv. folytatása. 13 Pontos Időjelzés 14 30 H 15 Piaci árak tt tt-lolyamhltek. 16 B. 16 45 Pontos Idótelzés.
17 E. 17.30 Kovics Andor humoros kon lerinszs. 18 A Fővárosi Zenekar hangv. 19.25 P. 20 Az országos Szent Imre-Bnnep-ségek keretében az Operaház eladásinak közvetítése. Utána kb. 22 Pontos kló jelzés. Ma;d: Clgápyzene.
Bécs II O. 12, 15.30 Zene. 17.30 Dalos meie. 1830 (fcngv. 20 Közvetítés Salzburgból. Utána isene.
Herlln IS.\'O Egytelv. operetl. 18 Zene. 19.30 Dslok. 21 Egyfelv. daljáték 21 Vldittl e t. Majd H., zene.
1930 junius 7
ZALAI KÖZLÖNY
Költözködés miatt
60 napot rendkívüli olcsó árusítást rendezek
Menyasszony divatáruház
Koréin Jenfl Nagykanizsa, Deák-tér I.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Parkírozzák a plébánia templom környékéti
A „Szépítő EgyesültC-el kapcsolatban ujabban megjelent cikkek isméi emlékeztetnek a város legforgalmasabb pontján fekvő fér elhanyagolt voltára, amelyet — mint évek óta figyelem — csodálatosan meghagynak a maga elhanyagoltságában. A város gyönyört! sétatere és a város különböző helyén levő kisebb nagyobb parkok eléggé bizonyítják, hogy a város vezetőségének és közönségének már a múltban is fejlett érzéke volt a város Ilyetén való szépítéséhez, ami az utóbbi években es a jelenben is csak fokozódott. Hiszen elég a sétatér bővi-vilésére, az Eötvös-tér parkírozására, ezeknek állandó fejlesztésére és gondozott voltára utalni. Annál csodá-Itlosabb, hogy a plébánia templom környékét, amely nemcsak a városba vezető főútvonal közvetlen közeiéhen fekszik, s igy az idekerülő idegennek az első impressziójához tartozik, de a város közönségének télen-nyáron egyaránt a legkedveltebb ét a legfrequentáltabb séta ulja mellett van, évek óta meghagyják a magi vad elhanyagoltságában. Most tavasszal — 4—5 héten át — még üdén zöldéi a tü, de tették ctak arra gondolni, hogy néz ki ez a tér egétz nyáron ál: porosan, piszkosan szeméttel teli ősszel pedig a lű, öntözés hiányában kisülve, bizony minden arra haladónak szánalmas látványt nyújt. Ismétlem ez annál csodálatosabb, mert a város vezetőtégének van érzéke az iránt, hogy pl. egy kis tenyérnyi hely rendezésével ét parkírozásával, egy egész várót részi díszítsen fel, hitzen elég emlékeztetnem a Széchényi tér ét Battyányi-utca sarkán levő kis háromszögre, amely nagyon kellemesen hat. Mily tzép lenne az említett térnek parkírozása és rendezettsége, hitzen az nemcsak az első Impresszió haláta alalt levő Idegenre gyakorolna kellemes hatást, hanem hivatva lenne arra, hogy a plébánia templomnak Illő keretül szolgáljon, emelje annak szépségét és ünnepélyességét, azonkívül pedig a város nagyközönségének is kellemesen pihenhetne meg a szeme egy ilyen rendezett kit parkon, ahová nemcsak a Horthy Mlklós-ulról, hanem a Nádor utcán át a Csengeri utról Is gyönvörü kilátás nyílnék, ugy, hogy ennek a kis térnek parkírozásával a Ctengery-ul és Horthy Miklós-ut. — amely ulcák aszfaltozása mint láthatjuk nagyban emeli Nagykanizsa városias jellegét, — egyben kedvezően nyerhetné el a maga diszilé-sél. Az Imént felvázolt képel csekély fantáziával maga elé varázsolhalja bárki különösen ha a Csengety-ulon át haladva, végig lekint a Nádor-utcán át a plébánia temlomra Ez etetben azonnal feltűnik két párhu-zamotan haladó fasor, amely azonban nem érvényesülhet, mert a vadon növő fü, a kocsik és járókelők állal kitaposott ut rendezetlenségében elveszti hatását. Minthogy
a keretek itl már megvannak, s a város saját kezelésében elvégeztetheti a munkálatokat, azl hiszem nagyon csekély költséggel megvalósítható ennek a térnek rendbehozása. Hiszen csupán a templomhoz vezető és onnan visszavezető koc<l ul kijelölésével, a szükségtelenné váll letaposol! utak gyepesítésével, 1—2 ügyesen elhelyezel! virág groupe elkészítésével, mér meglörténhet a
a parkírozás. Mielőbb meg kellene ennek történnie, hogy már az idén meg legyen ennek az egész város résznek és a templom környékének kedves kis díszítő parkja, amely mini már emiitettem a templom környékének rendezéséhez, — a Horthy Miklós ulon és Csengery uton állandóan sétálóknak is, gyönyörködtetésére és a pihenő szem fdüdilésére szolgáihalna. L. V.
SPORT ELET Hegkezdődött a FIFA kongresszus
A FIFA elnökének elismerése a magyar futballról
Budapest, Junius 6 A FIFA XIX. kongresszusát ma délelölt 11 órakor ünnepélyes keretek közöli nyitották meg a kereskedelmi és iparkamara dísztermében. A kongresszuson 22 állam képviseletében 43 kiküldőit veit részt. A megnyitó ülésen jelen volt Dréhr Imre államlilkár, a MLSz elnöke és Karaftdth Jenő ny. államtitkár, az OTT elnöke Is. Dréhr Imre állam-litkár felkérésére dr. SwOder Ervin államtitkár a távollevő Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából megnyitotta a kongresszusi. Meleg szavakkal üdvözölte a megjelenteket és mun-
kájukhoz sok sikert kívánt. Ezután Rímel, a Nemzetközi Labdarugó Szövetig elnöke mondott rövid beszédet, amelyben Magyarországnak a sport, különösen a labdarugó sport terén elért kiváló sikereit méltatta és a magyar játékosokat, trénereket, mint a világ tanítómestereit állította oda. Ezután Ismertette a tzövelség 1921 óla kifejlett tevékenységét. Fischer Mór üdvözlő szavai után Dréhr Imre államtitkár a kongresszust megnyi tottnak nyilvánította és megnyitás ulán bezárta. Az eltő rendes ülés délután volt.
A Nagykanizsai Zrinyi Torna Egylet atlétikai szakosztálya a fiatal atlétákért
Nagykanizsa, Junius 0
Azon az értekezleten, melyet Szépudvary László, a NZTE atlétikai szakosztályának vezetője szerdára hlvolt egybe a Zrínyi sportpályán, számos kanizsai atléla jeleni meg. A megbeszélésen kialakult az a felfogás, hogy a NZTE szakosztálya minden eszközzel törekedjen a kanizsai allélikai élet fellendítésére. Ecélból magába tömöríti mindazokat, akik allétlkávji foglalkoznak vagy erre magukban kedvel éreznek, de eddig megfelelő keret hijján nem tudták a rendszeres tréningeket megkezdeni.
A megjelent atléták köiöih\'k a szakosztályvezetővel azt is, h":;y baráti körökben széles propaganda! csinálnak az atlétikának és számos fiatal tehetséget fognak bcho nl rendszeres sportmunkára.
Ma, tzombalon este fél 7 órakor ismét lesz megbeszélés a Z-hyl sportpályán, mikor is tréningn ,|>o<al jelölnek ki és a szakosztályvezető megállapítja, hogy kinek milyen allélika! ágazatban kell magát gya korolni.
A NZTE igen sokai vár ettől, annál is inkább, mert már az eimull évben is nagy sikerrel szerepellek a NZTE allétál. Rendszeres tréningek ulán az idén még sokkal több versenyben fognak indulni a kanizsai atlélák. Ajánlatos, ha a fiatalság közül bárki, aki kedvet érez magában a komoly sportoláshoz, jelentkezik szombaton esle, hogy beosztását megkaphassa és elkezdődhessék a sportmunka. Szépudvary László
lelkes segítőtársra talált Krámer Zoltánban, aki az NTE régi atléta gárdájának jeles tagja volt ét különösen tréningek vezetésében jelentős kvalitásokkal rendelkezik. Az eddigi számítások szerint legalább 40 fiatal atléta fog pályára lépni és ezeknek túlnyomó része, amennyiben megfelelő haladási árulnak el, már a legközelebbi vármegyei atlétikai versenyen (Zalaegerszegen) szerepelni fognak.
A glmnázisták tornavlzsgája
A róm. kalh. reálgimnázium .Hunyadi" sportköre junius 9-ikén, pünkösd hétfőjén délután 4 órai kezdettel tartja lornavlzsgáját a Zrinyi sportpályán. A programban felvonulás, Himnusz zenés szabad gyakorlatok, nyújtó és szabadgyakorlatok, sulydobás, staféta, síkfutás, kosárlabda mérkőzés, vivás, távolugrás, diszkoszvetés szerepelnek. Ezután kiosztják a dijakat, majd a
Szózat eléneklése Ulán elvonulás i tribün előtt. Helyárak: ptholy I P, tribün 50 fillér, dhkokhak 20 fillér. A gimnázium Ifjúsága szorgalmasan készüli a lornavizsgara és bizonyos, hogy az eddigi évek hagyomány számban menő sikere ezultal sem marad el.
Rádió legolcsóbban Sxabó György uaata
laboraíoriumöbaa Fial A, udvar.
A külföldi boxolók hódolata az Ismeretlen Katonánál
Budapest, Junius 0 Az ökölvívó Európa bajnoki versenyeken résztvevő svéd ökölvívók képviseletében Sóderlund, a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség alelnöke ma délelőtt elhelyezte a hősök emlékművénél a svéd ökölvívó szövi tség babérkoszorú)ÍL Ugyancsak koszorút tett le Branovszky a lengyel szövetség nevében és egy-egy csokrot Mazzla az olaszok és Jonescu a románok nevében.
Hasáb tűzifa
ölszámra kapható a
Fornépgyár
Magyar utcai depójában.
Eladás:
rouÉwÁi-ntfaratoto
Nagykanizsa, Nádor-utca i
Regedei viz
nemcsak kttünö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fü Mérés csemegeflzletben.
„ Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nt gykanisaa, Király u. 21
T.
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLANYI GYULÁNÁL
6. NAGYKANIZSA, CSENGER Y- UT Z Tel.-
zalai közlöny
1930. [unlut 7
„His Master - Voice"
gramofonok
havi 19 pengős részletre.
Művész- és tánclemezek, magyar felvétel, újdonságok,
raktára és képviselete:
Szabó Antal sp^tárunagykereskedés
rádió és gramofon osztálya
TŐZSDE
A barátságosabb Wcsl tőzsde hatására nyitáskor kedvezőbb hangulatban emelkedő árfolyamok mellett Indult meg a forgalom. További ösz-tönzés híján a tőrsdeidő későbbi folyamán az irányzat csendesebb lett és nagyfokú Uzlettelenség mellett a nyitáskor mutatkozó árnyereségek általában ellUntek. Mindvégig barátságosabba tendáltak a kuliizpiac arbitrage értékei, a helyi papirok egy része viszont zárlatkor kisebb árveszteséget szenvedett. A piac zárlatkor Ozlettelen, csendes. Fixkamatozásu papírok piacán az irányzat gyengébb volt. Valuta és devizapiac tartott és változatlan.
Ztrtckl tártat
Párta »: 26, London Z5 W.i, Newyoil. 816 60, Urüttel 72 10, Milano 3706, Madrid 6360, ámsterdam 207 80 Hertl-123 25. Wien 72*5. So«a 3-7 4Vi, Prtsi IS32I.1 Varsó 5800, Badapstt to-st\'.\'i Balfrid HHi, Bakaiéit .1-07
Ttraoiytiud*
Buza Iszl. 20flll., dt 25 flU. és a rozs — flll emelkedett.
Busa uaaav. n-t* .4 20 - 34-35, 7S-H 54 30-24 SS, 79-ea 14 80 -24 95, SO-aa »4*S—J&-10, dunánt 77-ea 2315-23 40, 7S-aa 23-40 -23 65. 7»-ea 23 65-23 55 SO-aa 23 70-J3-95, roea 1180-1200, tak árpa 13-75-1425, sörárpa 16-00-17 25, tab 12 90-13 15, tengeri tait. 12 25-
II 40. f-uiUnlull 12.15-12 50, repce -•-
— — korpa 7 70 7 90
felhajtás 1613, eiaosllan 654. Itlaó lenda I-2Í—i-2S, ejelett 1-26—1-28. axedelt kflaép 1-22-1-24, köonytl II4-1-I8, l-áó rendu öreg 1-14—1-16, ll-od rendll óieg 104—1 10 angol aatdd 1-30-1-50, szalonna naiaban 1-50—1-5-4. ztlr 1-66 I-M. bua 1-50-1 59, szalonnás lélsertés 1-60-1-70
Uaá)a: Ulzalal ürömit ás Lapkiadó Táltalat, Hairkanlsiia. Felelőt kiadó: Zalai Károly. Unta lllllia I muka^m 7a. aa.
i h*fc»wtl táisá* áarteHnr^ts
dbvizAk
VALUTÁK
I. 27-75 Ti-90 fl. 7MO-80 00 k. 16-89-16-99 Dínk. 152-60-153 20 Dinár 10-00-1008
Amat 229-65-230 35 Belgrád 1009 10-12 Bellin 136-28-136 86 BiBsaztl 79-70 79-95 Bukarest 3-38-3-40
Dollár 66900,571-00 í«K«ptnn. Ii3 80-\'53 20 Praada t. 22*30-22-60 löídon 27-75- 27-83 Holl. 22960 230-60 i WMr&l 68 40-10 40 Lengyel 63-9544-35 MUano 2^90-3000
Len 3-36-4-40 Léva 4 11-417 Ura 29 75-30-05 Márka 136 15-136 75 Norvég 152-74 153 34 SchlU. 80-45 80 tí5
Peseta —■---■—
Svájci I. 110-35 \',0 85 Svéd k. 153-10-IÍ3-7C
Newyort57|-30 72 80 Oaxlo I52-87-I53-27 Pária 22-39-22 46 Pi iga 16-94-16-99 Szona 4-I2-4-I6 Stockb. 153 30-153 70 Varad 64-02^4-22 Wl=n 80 53-80-78 Zürich 110*57-\' 1087
APRÓHIRDETÉSEI
Ax auéUntettaek dija 10 »% M HMa,
Mindet további azó dija S ffll. Vasér ét b«po*p 10 azótf M MIM*, niactaa
további aiO dija ■ flll. Szerdán 4a péa-leken 10 azólg SS HUr, minden toriSM t*ó dija • Ml. Clmesó a minden ra.ts-
Eihb belliből álló szó kél szónak szám IV Uk. Altéit keresőknek SOM engedmény.
HlralaMaak S <6«) pa~fl* Saaaataa alal a falaalagaa kSaimlée, aaémliiéa erlkar4M4aa v40«tt »Hr« Ili\'lla4l>
EUa* Csengery ulca 1& alatt 724 Q-ől lelek-__2952
Saalaranatt aaioba kényelmet azeretó majánoi ur résatte kiadó Vörösmarty-utca 34. atám alatt Azonnal elfoglalható.
■ lad.a alfogarihatá *raa árusítom el árukészletemet, mivel üzletem lórid Idén betol megaztlnlk Egyes rikkek félárban. Kiimei Zoltán, Tulipán áruház. 2922
Flasam aalp nagyban éa kicsinyben kilogrammonként P 1 80, ugyazlntén kap haló lUató\'t szalonna ktlogrammanként 2 pengó Petrics Lajosnál, C>engery-ut 62
___2849
3 szobából illó utcai, lóldszlnd lr*4a-halyla4g kiadó Caengeiy ut 4. 2749
FHaa bisar llbaaalr kapható —
Slnger méaziroanil, Klnlzal-u. 7. az. 2984
Kél garnitúra jólurban lévó o«*pl6-
5ép eladó azonnali flzetésrr. Tudakozódás elsén Egyednél. 2818
Folyó hó 9-én megnyílik az újonnan épült
Beck-féie fürdőszálloda és étterem
BKLKTOHFEHTVESEH.
Hasal panzió nlfi- éa utószezonban 6 pengA ■ lAtzexanban ........8 pengi
TÜ3
Állandóan hideg és meleg ételek, htsttt Italok, klltaó borok és csapolt sír.
A n. é. közflnség legkényesebb Igényelnek klelógltóaót KAFFAI FKRKNC, nz elónyösen Ismert nagykanizsai „kóménysopró-vondógló" volt tulajdonosa fogja biztosítani. - Szlvea pártfogást kór a VEZETŐSÉG.
Foaattbaatorak, kosiráiuk készítése és Javltáaa, nádszéklonás lltéanél,
Erzsébet tér ti____««
KélAgyaa és sezlonoe, szép, nagy buloiozoTt szoba, egy vagy két személy részére junlua 15-re kiadó. Clm a kitt, óban. .2923
Ha ló bori akar olcsón Inal, ujj vlt«M»n kOftotórs I liter
aranyhegyi bikavér vörösbort
Su ttllírért. Bliior. boiy áltjodójii ail tog Inni
sirsit József
Telefon 335. lűiiükfíi. M«jy.r u 71. b tltclt UtflOnr»ad.lí.r* hálhot kfltdöh.
Csenget y utt Frk Jánoané haataa éa miaaaroa Üzlete lelizerelésset egvtltt bérbeadó. 2971
Egy utcai és egy kertren) lló szépen ba-lerázott szoba kiadó Deák-tér 4. 2969
Arany Jánoa-utca 11 azimu biz szabadkézből aladó. 2965
Legány hálószoba, legénykrcdenc, Itó-aaztfll, Continental írógép, porailvógép, azónyegek, képek, inkói, vézlk elknltöiés miatt jutányosán eladók — Bajza utca 9/a. földszint 2, d. e. II—12 lg d u.
Kanímann Károly eáa«i
« legnagyobb vátaizték
katonai h egreirnháutl cikkekben,
valamint ■ölrika áliiitéiekkea.
HA- esebadkézM! elaáé Kiskani-
i»án, Pivári u. 44. 2960
Sugár-ut 4I/b. emeleti hiromazobáa vízvezetékei lakta aug. l-re kledé. 7770
Két kisebb szobái eme\'etl, modern UkAs kiadó Szemere-u. 4/b. 2978
olcsón eladó Pető(l-ut 92.
gyermekh\'
vaȇgy,
Antik azekiények, konyhabútor, yeimekkbcilk, kia üiletlmérkg, villanyóri villanylámpái eladók — Deák-tér 2.,
emelet.
Varga Nándor
modernül felszerelt ^ saját mtlhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagillérok, kézelők 12 lill., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban M tisztíttatnak.
Oytljtótelep : Kazinczy u. 8.
Oyártelep :
Hunyadl-u. 19
A nagykanlzaal klr. Járátblrótág, mint telekkSnjrrt hatóság.
2871/1930. tkv. szám.
Árverési hirdetmény
és árverési feltételek.
A Nagykanizsai Magyar Bank végrehajtatnak Nyújtó Andris és Nyújtó 1 étetné hi ut. Qazsl Zauisanna dlóskáll lakós víg. lehajlást azenvedók ellen Indított végre, hajtási tlnyében a telekkönyvi hálósig a tég\'ehal\'ató kérelme következtében u 1881 : LX t.-c. 185 § a értelmében elrendeli az u|abb árverést 1758 P tőkekövetelés ennek 1929. évi augusztus hó 21-lk nar^ jilól jiió l2«/o kamata, 1G8 P 44 flll eddig megállapított per ét végichajtáal éa az irveiésl kérvényéit ezúttal megállapított 60 P kóltség, valamint a csatlakozol, laknak kimondott Berezeg Lajot és nelt Takács Mária IOCO P, Dr. Rapoch Aladár 24 P, Kiss Qjröigy 60 P és ezennel csat lakozottnik kimondott Keszthelyi Takarékpénztár R T 200 P tőkekövetelése és fárulékal behajlása végett a nagykanlzaal klr. láiáibliótág területen levó. Dióalil kóz-ségben tekvó s a dlóskáll 871. sztjkvbea felvett 126. hrsz. alatt Istálló a beltelek-ben Nyultó András nevén álló egész Ingatlanra 500 P, u o. txtjkrben lelvett 3350 éa 3351. hrsz szántó a KáUhegyen egész Ingat anokra együttesen 500 P, a dióstul! 846. szt|kvben le vett 1511., 1512.. I5la/a. éa 1513/0. hrsz. berek a Oeaitenyéibea u s. nevén álló egész Ingatlanokra egyftt-tesen 140 P, az ungjakablal 33. szt|kvoea 40., 41 él 42 hnz. alatt lelvett szóló ai slió ungihegyen Nyújtó Péterné azfli Oatal Zsuzsanna nevén átló egéaz Ingatlanoka együttesen 14C0 P klktélllal álban.
A telekkönyvi hatóság ax árverésaek Dlóakál kóiség k ó l a é g h á a á aál megtat isira 1930 év 1 Jullua hó 5. napjának délelőtti 10 cráját tozl kl és az itveieal feltételeket az 1881 ; LX. t,-c ISO § a alapján a következőkben ill.pllja meg: Az árverés aiá kerOló Ingatlanok a td-klállitl il kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az iivetelnl szándékozók kötelesek bá natpéniül a klklillial il lOOo-it készpénz-ben, v.gy aa 1881 : LX L-c. 42. §-iban meghalirozott árfolyammal számítolt óva-dékképes éitékpapliosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek etóleges Mrc I leletbe helyezéséül klállltoll letéti el-íimervényt a klkQtdötinek iladnl éa az Brveréal felléleieket alilrnl (1881 : LX L c. 147, 150., 170. Ü ; 1908 XLI. L-c. 21.i) Ax. aki aa ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Igéidet tetl, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kíkUI-liai ir százaléka szerint megállapított bánatpénzt az ütala Igéi\' ir ugyanannyi szi-zalékáig kiegészíteni (1906 : XU. 25. 4 )
Nagykanllia, 1930. évi márdut hó 27. napján.
Dr. Sartory a k. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó a. k.
Miért törjed a TRIUHPH motorkerékpár ?
Mert elsőrendű anyagból van és hallatlanul olcsó.
TRIUHPH 175 ccm. motorkerékpár első és hátsó világítással, térdsárvédővei P 980-—
TRIUMPH
550 ccm. P 1680•— Reklám ár!
L
RUDGE motorkerékpár 500 ccm. kategóriában tartja 171 3 km-es átlaggal az egyórás világrekordot 4 sebesség, 4 szelep, cserélhető kerék.
JAMES egyike a legolcsóbb és legmegbízhatóbb angol motorkerékpároknak.
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc ■agykanizsa, Erzsébet-tér 4. szám.
Nyomatott a Dáizalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvozató: Z»Ui Károly.)
70. évfolyam 129. szám
Nagykanizsa, 1980. junius 8, vasárnap
Ara 16 fül*
ULAI nZLOHT
Sierkesstóatg U kiadóhivatal: ró-nt 6. síim. Keszthelyi Hókktadéhlvatal Koaaoth Lajos-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Hóflzetésl íri: egy bórt I pengó M Hite Teltfon: Nagy kenuja 78, Keaitbely 22. síim.
Magyar pünkösd.
. . . Fekete felhős és szomorú volt a magyar égbolt. Trianon áthatolhatatlan ködöt vont feléje. Napsugár melege, biz\'ató, ragyogó szivárvány nem tudott utat törni a ködön, a fekete felhőn át. A sok bánatos arcú magyar kereszthordozó meggörnyedve járta a Golgotát, melyet az Igazság meggyalázásával építettek számára, hogy vesztőhely felé vezető ut legyen, ahonnan azonban nincs feltámadás, csak őrök sir, melyet a nagyantanlfarizeusok piibékjei — a kisantant öiií, hogy meg ne ismétlődhessék a magyar akaraterőből, a magyar élnlakarásból, a magyar mull tápláló erejéből — ami történt az Igazság kereszlrefcszltése utáni harmadnap hajnalán, amikor a sirató asszonyok felkeresték a Mester sírját, de az már dicsőségcsen feltámadott — legyőzvén a halált.
. . .És bárhová is tekintett a megcsúfolt, kigúnyolt, meghurcolt, porig lealázott, hamis tanuk állal a nemzetek elfogult areopágja elé állított, ruhájától megfosztod, koldusbotra juttatott, vérző testű, marcangoló fájdalmu magyar nemzet, nem talált sehol egy szánakozó tekintetet, egy meleg részvétel, még annyit sem, mint amennyi emberi részvét néha a siralomházban utolsó éjszakáját virrasztó halálraítéltnek kijár. Kemény, megközelíthetetlen, teljesen bezárt és elfordult szivek mindenfelé. Nem, nem, a .győzelem" gőgös, elbizakodott diktátorai nem ismertek irgalmat a szenvedő millió .magyarok, a sok százezer ártatlan magyar gyermek, a btlntelcn magyar asszonyok számára, ők csak a diktátumot ismerték, amely halált, lassú, kinos, gyötrelmes halált jelentett a magyar számára.
. .De Árpád vezér, Szent István és Szent László rabigába tört népe összeszorított ajakkal, az ezeréves mull erejével, az igazság erősilő támaszával — zokszavát bosszújába fojtva — könnyein és fájdalmán keresztül feltekintett a fekete magyar égboltozatra és atyái istenélől, a magyarok igazságos istenétől csak egyet könyörgött:
— Veni, Sancte . . .
. . .És könyörgésében benne volt apáink megrcndilhetellen ősi hite, megingathatatlan bizodalma, az a biztos tudat, hogy a magyarok igazságos és hatalmas istene nem engedheti a sokat hányatott vértanú nemzet pusztulását, a trianoni sir elföldelésél.
. . .Vcni, Sancte. . .
. . .És az Ur megszánta szenvedő népét, amely emberi gyarlóságában ha sokszor el is fordult tőle, de mindig visszatért apái igaz istenéhez — és a Lélek tüzes lángnyelveit reábocsátotta a bosszú, gyűlölet és gyilok szövetségeseire és a láng-
nyelvek nyomán különös jelenség történt a magyar firmamentumon.
. . .A vigasztalan sötét magyar éjszakában egy halvány fénysugár futott keresztül, mint égi üzenet és válasz a magyar könyörgésre. Nem lünt el a fekete felhő, nem ragyogta be o nap pazar aranykévéjének özöne a magyar égboltot — de a magyar láthatáron szürkület váltotta fel az áthatolhatatlan sötétséget és hosszú, küzdelmes tusa után a kereszthordozók megláthatták a hajnal pirkadásdt. A magyar hajnal lassú feljövetelét.
. . .Veni, Sancte. . .
. . .És lassan, lassan olvadni kez-
dett a szivek táján a gyűlölet ha-lálrafagyaszló jégkérge is. Az igazságtalan bírák nemzeteinek szeméről lassankint tűnőben van az elfogultság. A bosszú érzete alábbhagyja halálorditását — hogy lassankint elnémuljon az Is. A nagy nemzetek ma már egész máskép látják a magyar kérdést, a magyar problémát. A nemzetek kitagadottja, az országút koldusa: a magyar nem szerepel többé a nemzetek bűnügyi nyilvántartójában. Egyre több és több az igazságot meglálók száma és nyo mukban mindjobban tisztul a magyar égbolt és mind többen lesznek a magyarok barátai ott, ahol a trianoni Ítéletet hozták...
...Tisztul a magyar égbolt. Oszlik a feketeség. A magyar horizonton
mind több a világosság. A pünkösdi Lélek lángnyelvei mindjobban áthatják az Igazságtalan birák lelkiismeretét. A rab magyarság bilincsei lazulnak, az isteni igazságszolgáltatás pünkösdi zúgása közeledik, a magyar szivárvány már viaskodik, hogy utat törjön a felhőkön keresztül és jelezze a nagy magyar pünkösd eljövetelét.
... Ó Uram, őseink Istene, tégy igazságot I Küldd el a Lélek mindent átaljáró erejét, lángoló szeretetét, amely eleméssze a bosszú tüzét és lángra gyújtsa az igazság fáklyáját, hogy felvirradjon ismét a te hűséges nemzetedre a magyar pünkösd, mikor 72 vármegye magyarja az Édesanya kehlén Ismét egymásra talál... Benedek Rezsó
A1 minisztertanács végleg döntött a gabonaértékesítés ügyében
Elfogadták a jboletia-rendsxeri — öi uf KOxraítiárt és u/ Qylljtö állomásokat
Budapeat, juniua 7 A tegnapi minisztertanácson véglegesen döntöttek a gabonaértékesítés! kérdésben leendő intézkedésekről. Megállapodás Jött létre a rendelkezések formába öntéséről és ennek
értelmében egyetlen torvényjavaslat készül. A minisztertanács elfogadta a boletta-rendszert, amelynek bevezetése ugyancsak ebben a törvényjavaslatban történik meg. A javaslat magában foglalja továbbá a kenyér-
lé/esi/enelc
lisztnek rozsliszttel való keverésére vonatkozó rendelkezést, továbbá az öt uj közraktár, valamint uj gyűjtő-állomások létesítését, A törvényjavaslat valószínűleg már a jövő hét folyamán a Ház elé kerül.
Károly perceg repülőgépen visszaérkezett Romániába
Éjjeli minisztertanács Bukarestben — Manlu tanácskozása Károllyal — A belügyminiszter és a rendőrfőnök kihallgatáson a hercegnél — A román hadsereg nagy lelkesedéssel
fogadia Károly visszatérését
Bukarest, junius 7 Hivatalosan jelentik : Károly herceg Romániába érkezett. A herceg érintkezésbe lépett Miklós herceggel és Manlu miniszterelnökkel. Ma minisztertanács lesz, amely állási foglal a politikai helyzet ügyében. Károly repülőgépen érKexett Blharkerosztea, Junius 7 Tegnap délután 2 órakor sokan látták Biharkeresztes felett azt a repülőgépet, amely Károly román trónörökös szállította. A gép Nagyvárad felett több kört irt le. Az utasforgalom a határon egyébként teljes rendben bonyolódik le A Romániából érkező utasoktól azonban a román újságokat elveszik, hogy a határon túlra ne jussanak. A telefon és távlróforgalom továbbra is szünetel.
A Oerceg tandcaKoxdaa a mlalsxtcrelnökkel
Bukarest, Juniua 7
megérkezése után
Károly herceg
fogadta Manlu miniszterelnököt. A miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után közleményt adtak ki, amely hirül adja ő királyi fensége visszaérkezését. A lapok legnagyobb része külön kiadásban adta tudtul a nagy eseményt, amelyet nagy örömmel üdvözölt.
A t>e1Uqymlnlaxier éa a rend-örlönöH kl&allgatúaon Károly öercegnól
BlhArkerosztes, Junius 7 Romániából Ideérkezett jelentés szerint a kormány tagjai Károly herceg megérkezése után azonnal minisztertanácsra ültek össze és éjszaka 3 óráig tanácskoztak. Vajda-Vojvoda belügyminiszter és Nico-leanu tábornok, Bukarest rendőrfőnöke, azonnal kihallgatáson jelentek meg a hercegnél. Vajda-Vojvoda a kihallgatás után a miniszterelnöki palotába hajtatott, ahol a minisztertanácsnak jelentést telt a herceggel
folytatott kihallgatásról. Ma reggel 9 órakor újból folytatták a minisztertanácsot.
Az u/ Oelyxei a mlnlaxteria-náca előtt
Ma reggel a kormány tagjai minisztertanácsra üllek össze, amelyen megtárgyalták a politikai helyzetet. A jelenlegi régenstanács tagjai tanácskoznak a miniszterelnökkel. A fővárosban és az egész országban teljes rend és nyugalom van.
A öadsereg örömmel fogadta Károly vlaazatéréail
Bukarest, Junius 7 A hadsereg nagy lelkesedéssel fogadta Károly herceg hazatéréséről szóló hirt. A hadsereg és a tisztviselői kar továbbra is hive a kormánynak.
A néppárt QUaégnylIatkoxa-tot tea* Károlynak
Blharkeroiztes, Junius 7
Ujabb jelentés szerint Avarescu
ZALAI KÖZLÖNY
Károly herceg megérkezése ulán a néppárt nevében azonnal kihallgatásra Jelentkezett. Éjjel (él 12 órakor a liberálisok Daca lakásán tanácskozást folytatlak és elhatározták, hogy a liberális párt reális politikát kíván folytatni és mint mindig, most is az ország népének akaralát tartja szem előtt. A néppárt elhatározta, hogy visszatér a parlamentbe. A nemzetgyűlés ma délben Összeül a kamara nagytermében, .hol a képviselők és a szenátorok együltes ülést tartanak. A néppárt nevében Avarescu tábornok hűségnyilatkozatot fog fenni Károly hercegnek.
Mörta Untlyaé Bécslwn
Bécs, Junius 7 Mária román özvegy királyné külföldre utaztában ma Bécsbe érkezett Hír szerint azonnal tovább utazik Bécsből.
Bethlen István
nejével junius 14-én utazik Londonba
Budapest, Junius 7 Értesülésünk szerint Bethlen István gróf miniszterelnök feleségével együtt junius 14-én utazik el Londonba és körülbelül junius 22-én tér vissza Budapestre. A visszaérkezés terminusa még nincs véglegesen megállapítva, mert az függ az angol körökkel |folylatandó tanácskozások programmjától.
Halálos antókatasztrófa
a kaposvári országúton
Kaposvár, Junius 7 Ma délben a Kaposvár közelében levő Bárdlbükk községnél Márkus Oéza kaposvári ola|kereskedó autója, amelyben Márkuson kívül Nagy jóiul tisztviselő is helyet foglalt, beleszaladt egy Steyr-autóba, amelyet Nagy János sárvári orvos vezetett A két autó utasai az úttestre zuhantak Nagy József fejére esett és szörnyet halt. A másik két utas sérülése jelentéktelen. A vizsgálat megindult
Atenetóbenlettöngyilkos
egy novai gazda
Zalaegerszeg, JuUus 7 Oergda István, 76 éves novai gazda borzalmas harakirit követett el magán. Zsebkésével felmelszette hasát. Mikor rátaláltak, eszméletlen voll és hatalmas vértócsában fetrengett. Zsebében levelet talállak, melyben gyermekeit azzal vádolja meg, hogy bár nagyobb összeget adott nekik, azok nem akarták eltartani ől. Életveszélyes állapotban szállították a zalaegerszegi kórházba.
A budapesti érseki Kath. Reálgimnáziummal kapcsolatos
most vétetnek fel bennlakó növendékek. ■ Buda legszebb villanegyede 1 (II., Keleti Károly-utca 37. sz.)
I Kérjen prospektust 1
Zalamegye négy járása és magyar-jugoszláv határegyezmény
Nagykanizsa, Junius 7 A most közélett magyar—Jugoszláv batáregyezmény értelmében a belső vámvonal megyénk nyugati határán keresztül haladva rálér Kerkapéntek-falu község közigazgatási határvonalára, amelyen megkerüli ennek a községnek közigazgalási területét Ramocsa község határvonaláig. Menetét innen ezen a határvonalon folytatja délkeleti Irányban addig, amíg Felsőszenterzsébet közigazgatási határáig ér. Itt egyesül Alsószenterzsébet, majd Kerkaujfalu, Czup, Zalabaksa, Kerkabarabás, Lentikápolna, Mumor, aztán Lentiszombal-hely községeknek az ország belseje felé csatlakozó közigazgatási halárvonalával és az alsólendval járás területéről a nova! járás területére lép, ame-
I lyen Bördöce község közigazgatási határát követve átmegy
a lelenyel járás terülelére és Szé-csiszige\'. Tormafölde, Maróc, Kiscsehi, Kistolmács, Borsfa, Becsehely községeknek csallakozó közigazgatási határát köveive átszalad
a nagykanizsai járás területére, ahol végigfut Rigyác, Szepetnek és Bajcsa községeknek az ország belseje felől csatlakozó közigazgatási határvonalain, majd rátér Zala és Somogymegyék közös határvonalára és délfelé folytalja útját Somogyban.
Az egyezmény egyébként felsorolja a határkerületbe larlozó zalai községek nevelt. Az alsólendval járásból 31, a novaiból 2, a lelenyelből 31, a nagykanizsaiból 5 község tartozik a halárkerületbe.
1860-1930.
Jubileumi olcsó vásár
SINGER
divatáruházban.
Jövő vasárnap alaknl meg a nagykanizsai ipartestület önsegélyző Egylete
A kanizsai Iparosság példát adott a többieknek, hogyan lehet egymáson segíteni — A jegyzés az önsegélyző-alapra tovább folyik — Az ipartestületi elöljáróság junius havi Ölése
Nagykanizsa, Junius 7 A nagykanizsai ipartestület elöljárósága csütörtökön esle tartotta junius havi ülését Kiss Ernő elnöklete alalt. A szokásos lanoncfelsza-baditások ulán Supka Béla testületi jegyző á pénztári jelentést terjesztette elő. Bevétel voll 670 P, kiadás 532 P. Ez voll ebben az évben az első hónap, amelyben nem kellett más alapból kölcsön venni. A tagdíjhátralékok is lassanként befolynak. A még hátralévőket az alapszabályok értelmében az elöljáróság közigazgalási ulon kénytelen most már behajtani.
Kiss Ernő elnök ezután ismerteti az önsegélyző-akció állásál. Beje-lenli, hogy a nagykanizsai iparosság
lelkeséggel csatlakozott a mozgalomhoz, mely a legvérmesebb reményeket is felülmúlta. Az iparosság végre kezdi belátni, — hogy önmaga kell, hogy kezébe vegye sorsát. Kezd a saját lábán járni. Az eddigi jegyzések is már fényesen biztosították a nagykanizsai iparosság Önsegélyző Egyletét. A jegyzések azonban tovább folynak még és az iparosság mindennap a rendes hiva-lalos órak alalt tovább jelentkezhe-tik a heti 1 P befizelésü részvételre. Az önsegélyző vissz ivonhatat-lanul jövő vasárnap, vagyis junius 15-én délelőtt 10 órakor tartja meg alakuló ülését a testülel székházában, amelyen nemcsak a jelentkezők és résztvevők, de minden iparos
1830. (unltis 8.
is részt vehet. Akkor választják meg az igazgatóság tagjait és a napi biztosokat is.
Az IPOSz leszállította a nagykanizsai testülettel szemben támasztolt tagdij-követelését és kedvezményt adott a fizetésre. Vagyis sikerült a békés megegyezés. Neusledler Jenőnek — aki időközben visszavonta perét — az elöljáróság 60 pengő tlszteleldljat szavazott meg. Kiss Ernőt az IPOSz az országos választmány tagjává választotta, rendkívüli agilitásu munkájának legszebb elismeréséül. Az ülés éjjel 12 órakor ért véget.
A Sxoclálts Missziótársulat
UdL Öxll a 7O éves „Zalai Köxlöny"-/
Nagykanizsa, junius 7 A nagykanizsai Szociális Missziótársulat évi közgyűlésének határozatából az alábbi sorokban üdvözölte a .Zalai Közlöny "-t 70 éves fennállása alkalmából:
.A Szociális Missziótársulat nagykanizsai szervezetének elnöknője, valamint a Missziósház főnöknője a szervezet folyó hó 15 én tarlotl taggyűlése alkalmából ugy a maguk, mint összes munkatársaik nevében szivből köszöntik a .Zalai Közlöny"-!, min!a kanizsai kullur és politikai élei egyik nagy tényezőjét fennállásának 70. évfordulóján,
A „Zalai Közlöny", mint politikai lap, mindenkor híven gondoskodott arról, hogy a társadalom politikai Igényelt teljes mértékben kleléftllse. Nem feledkezett meg azonban a mindenkor nagyérdemű Tekintetes Szerkesztőség arról sem, hogy a társadalom nincstelenjeinek a politikán kívül más Igényei Is vannak, hogy azoknak érző és segítő sziv is kell. Mindig hűséges visszhangja volt a szegények Jaj-szavának és megkongatta betü-harangját, hogy felébressze és beleénekelje a szeretet szociális mlsz-szióját a tehetősebbek szivébe.
A Szociális Missziótársulat Ilyen - értelemben kívánja méltatni a ,Zalai Közlöny" közel egyszázados múltját. Isten kegyelmét kéri a Tekintetes Szerkesztősig további nemes munkásságára, melynek haszna sokaké, emberszázaké és ezreké. Ktvánja, hogy még hosszú évtizedeken át legyen a hazafias keresztény Irányzat bátor harcosa s mindig jóbardtja a szegényeknek.
Nagykanizsa, 1930 május 17-én. Kiváló tisztelettel
ManduMc Celestlne S. M. nóvir,
a nagykanizsai MlsszJóshdz főnöknője
dr. Szlgethy Károlyni,
a Sierveut tlnOknóJt\'
májusi 45o/o zsírtartalmú
HORTOBÁGYI
juhturé
viszonteladói ára
20%-kaI olcsóbbodott.
Tejszövetkezeti Központ, Budapest 4., postafiók 20.
1630. junlus fi
ZALAI KŐZLÓNV
Az öt héttel ezelőtt eltűnt Farmén Imre Olaszországba szökött, ahonnan most kflldték haza kényszerntlevéllel
A 15 éves fémlpar-lskolai növendék kalandokban gazdag élményeken ment keresztül — Kanizsától Ágfalválg vonaton, onnan Velencéig gyalog jutott el
NAPI INGYEN
BEMUTATÁS 1 ÉVI JÓTÁLLÁS
INGYEN
ÉLET, BALESET, TŰZ BIZTOSÍTÁS
PHILIPS
»MODEQNVEVŐ«
KÉRJEN OKVETLEN FELVILÁGOSÍTÁST BÁRMELY RÁDIÓ SZAKÜZLETTŐL
Nagykanizsa, junius 7
Mintegy öt héttel ezelőtt megírtuk, hogy Furmen Imre fémipari iskolai tanuló rejtélyes körülmények között eltűnt szüleinek Kölcsey-ulcal lakásáról és a bevezetett országos körözés során sem tudtak nyomára akadni. A fiu édesapja már-már egészen elveszednek hitte fiát, mikor a napokban egyszerre megérkezett a kalandvágyó Furmen Imre, alaposan lerongyolódva, kiéhezve, külsőleg Is mutatva, hogy regényes körülmények közölt élte azt az időt, amíg távol volt a szülői háztól.
Furmen Imre elmondotta, hogy mikor május első napjaiban Nagykanizsáról megszökött, vonatta! Ag-fatvára utazott. Iit sikerült neki egy iparvasut melleit kijátszani a magyar és osztrák vámörök éberségét és átjutott a határon. Egyenesen Bécsújhelyre ment. Ili azonban nem kerülhette el az osztrák csendőrök figyelmét és mikor elöáililotlák a csendörségre, a nyugtalan vérű fiu szemrebbenés nélkül mesélte el, hogy elvesztette útlevélé\', amivel Bécsbe egyik rokonához (I) igyekezett. Az elég rendesen öltözött gyerekből a csendörök nem néztek ki semmi különösebbet és Igy kapott egy Ideiglenes Igazolványt, amivel Bécsbe kellett volna mennie és ott a magyar követségen útlevél ügyének rendezését kellett volna kérje. Barátunk azonban csak azt várta, hogy tuljusson Bécsújhelyen. Eszeágában sem volt Bécsbe menni, de hozzáfogott, hogy kalandos tervét megvalósítsa végleg. Mikor ugyanis elindult hazulról, azzal távozott, hogy útlevél és pénz nélkül kimegy Olaszországba, ahol munkát akart vállalni (I).
Tehát amint elhagyta Bécsújhelyet, azonnal déli Irányba vette útját és hosszú napokon át gyalogolva Igyekezett Orác felé. Útközben gyümölccsel élt. Egyszer, nem messze a stájer fővárostól, találkozott két osztrák csendőrrel, aki igazoltatták. Furmen Imre sem lud németül, azok sem tudtak magyarul, órákon át vesződtek vele és ne tudták megállapítani ml járatban van. Végre megmutatta nekik a Bécsújhelyen kapott Igazolványt, mire a csendörök egy tolmács segítségével, aki Időközben került oda, végre meg-
kérdezhették, hogy miért nem ment Bécsbe, mikor az ideiglenes, hivatalos Igazolvány odaszól. A fiu most isméi a hazugságok sorozatát találta fel és ugy látszik sikerült is rászedni a csendőröket, akik azzal engedték el, hogy Orácban jelentkezni fog a magyar utlevél-klrendellségnél,
Tovább folylatta tehát vándorlását Grác felé. Az éjszakákat szénaboglyákban töltötte a mezőn. Sokat szenvedeti a gyermek a táplálkozás hiánya miatt. Ruhája lassan-lassan egészen lerongyolódott, cipője szakadozni kezdett a sok gyaloglástól. Ilyen állapotban bandukolt már hetek óta az oszlrák országutakon egyedül, arra ügyelve nagy gonddal, hogy az olasz halár felé jusson. Közben megérkezett egy kisebb Stájer városkába, áltól felszökött az Indulásra készen álló lehervonatra, mellyel ismét jó darabot zónázott — hitelbe...
Nem sokkal ezután egy teherautó soffőrjénél kuncorálla ki, hogy vegye fel maga mellé. A sofför ugylátszik jószivü ember volt, mert maga mellé engedte abban a reményben, hogy jó utitásra akadl, de nagy volt bosszúsága, mikor egy árva kukkot sem tudott vele beszélni. Ilyenformán jutott el Furmen Imre az osztrák-olasz határig. Ezeken a vidékeken át haladva, megnézte a világháború csatáinak nyomán keletkezett hősi sírokat. A fiatal kanizsai fiu arra jári puszta kalandvágyból, ahol soksok kanizsai baka alussza örök álmát ... Sziklákat mászott meg, mély szakadékokban rejtőzködött. Közben nem egyszer közvetlen távolságba került az oszlrák határőrökkel. A gyakori csempészések és 0Otftlkal emigránsok miatt az olasz—osztrák határt rendkívül szigorúan őrzik. Ugylátszik azonban a vállalkozó szellemű Furmen Imrének ez sem volt nagy és megoldhatatlan feladat. Nem messze egy fonlos halárállomástól, ravasz módon kijátszotta a határőröket és átjutott Olaszország területére. Nem sokkal ezután már találkozott egy feketeinges csapattal, a fasiszta milicia egy halörör különítményével, de azok figyelemre sem méltatták és igy szabadon portyázva jutott el Udinélg. Itt a sok nélkülözés és kalandos szökés következtében már alig állott a lábán, a fárad-
ság eröt vett rajta.
Végső elhatározásában tehát bekopogtatott az olasz házakhoz és mikor kínos nyelv csetlés-botlás után megtudták hogy magyar fiu, mindjárt kiderült felette az ég. — Mindenütt szívesen látták. Csak azt nem tudták megérteni, hogy igy egyedül milyen szélvetette oda hozzájuk. Udinéból faluról-falura járva most már jobban birta a strapái. Eleinte ugyan, amig egyes helyeken nem értették meg, azt hitlék jugoszláv fiu és bizony ferde szemmel néztek rá, de aztán az „UÜgherta\' szóra, amit a kalandvágyó Furmen megtanult, mindenütt, mint varázsütésre kinyíltak az ajtók és most már vigan folytathatta útját Velence felé. Ugy hallotta, amint megérlelte nehezen egy-egy volt magyar hadifogoly olasztól, hogy Nápolyban munkát kaphat a fém- és vasipari szakmában. Arra törekedett tehát, hopy eljusson Nápolylg. A lagunék városáig el Is jutott szerencsésen, de ekkorra már a ruhája valósággal rongyokban lógott le róla, cipője sem volt, talán a kórborlást is megunta és igy, amint Velencébe érkezett, önként jelentkezett a rendőrsé-
gen, majd innen a magyar követségre vitték. Itt késyszerutleveiet kapott és pár pengővel is ellátták az ulra, aztán haialrányitották.
Furmen Imre alig 15 éves. Korához képest elég változatos kalandokban volt része. Bár ezeket a kalandokat maga kereste, mikor megjött és szüleinek nyakába borult, elmondotta, hogy többet sohanem próbálná meg jószántából az Ilyen vakmerő kalandba bocsáikozásl — Mégis csak jobb otthon a nyugodt szülői bájnál.
Most Furmen Imre Ismét ott Ql a fémipari szakiskola I. osztályának padjában és az órák közti szünetben élményekben gazdag Ot hetéről tart előadást társainak.
Llvla leányotthon
Balatonnárliflrdón.
Nyitva junlus 15-től szepL 15-ig. Ellátás heti 40 pengő. Német társalgás, felügyelet. Székelyné, Nagykanizsa,
Eötvös-tér 15. tan
j| | | •• • ■ raktáromon levő áruimat
üzletem megszűnik, ^^ii,t„°rdh"tó,
BARTA MIKSA női divatáruháza, Csengery-ut sarok.
ZALAI KÖZLÖNY
Gyújtogatás Szepetnek községben
Egy gazda irigyei elvetemült bosszút hajtoltak végre — A könnyen katasztrófálissá válható tüzet a szepet-neki tűzoltók önfeláldozó munkája elfojtotta
önfel-
Szopetnek \'unlua 7
(Saját tudósítónk Uefon Jelentése.) Szepetnek községben az elmúlt évek során egyre-másra történlek a gyújtogatások, amelyeknek nagy része mind a mai napig kinyomozatlan maradt. Aztán hosszabb ideig nem jelentkezett a vöröskakas, mig most ismét elindult a titokzatos gyujlogató elvelemllit munkájára, amint az kétségtelenül megállapítható abból a tüzeseiből, ami tegnap reggel riasztotta meg a község népét.
Fél nyolc óra tájban egyszerre lángok törnek fel Zimler Oyörgy gazda, távirdamunkás Fö-ut 374. számú házának udvarán, ahol percek alatt az Istálló és a pajta már lángtengerben uszotl. A tüz rohamosan (erjedi és már égell az egész udvar, ólak, ketrecek, ahonnan kétségbeesetten menekültek az állatok.
Az egész házban nem voll otthon senki. A szepetneki tűzoltók csakhamar kivonultak a lüz színhelyére és kél fecskendővel megtámadták a tüzet. Munkájuk elsősorban arra szorítkozott, hogy a menthetetlen gazdasági udvaron kivül a tüz terjedését megakadályozzák. Bár a szél erősen hordta a tetőre a zsarátnokokai, baj még sem lelt, meri a cserepes tető nem foghatott tüzet. Egy órárg tartott a tüz a veszedelmes elemmel. A szepetneki lüzoltók
FLY-TOX
• modora rovarirtóu*rek M
kkálya
megöl
pilllrtlSt, llWllliit, >»nát, MUt, lakat rí*.
ii uok fwttlt, flUtYQ lirrAlt

Mindenütt kaphatói
UTájukm MM i
ÜSTÍIT v.TnuSZZTÍÍ
Udln L.
bámulatos példáját adták az áldozásnak. Végeredményben Zimler gazda, aki családjával együtt semmit sem tudott a házukban történi tűzről, sikerüli megmenteni.
Zimler és lia reggel korán menlek el távlrdamunkára, felesége pedig kiment dolgozni a homokkomáromi hegyre. Mikor este megjöltek, akkor
1030 junius 8
látták a pusztítást, amit a lüz végzeit udvarukban.
A csendőrség megindította a nyomozást és kétségtelenül megállapítást nyert, hogy a ttlzet gyújtogatás okozta. Ha a tüzollóli nem feküsz-nek bele az ollásba annyi elszántsággal, amint tették, a szél miatt katasztrófálissá válhatott volna a lüz. A gyujlogalót Zi nlerék irigyeiben keresik, miu án szép számmal vo\'-lak il,en ellenségei a gazdának, meit irigyelték töle, hogy a távirdamun-kánál is jövedelemre tesz szeri.
Nagylcaniszsa legrégibb vallásos egyesülete
Az Eke céh, vagy Paraszt céh múltja — Szabályzala — Egyesületi szereplése — A társulat Jövője
pontból álló alapszabályait. Szól a tagfelvételről, a lagok kellékelről, a tisztikarról, a tagsági dijjak flzeté-
Régi, elnyüll könyv hever előttem, Rajta e sokaimondó felírás díszeleg ,1848-lk évben Alapult Társulat Jegyző-Könyve". Nem más ez, mini a Szentháromság Társulat szabályait, tagjait és gyűlései! megörökítő könyv. A társulat nagykanizsai föld-mívesekből. alakult, épen azért Eke t.\'hnek Paraszt céhnek Is tuv.v-ték, amelljtl\'\' kétségkívül a lagok foglilkoiásál jelOMék meg. Ez volt az egyetlen egyesület \'városunkban, amely kezdetben csupán a Ibld-mivesekel gyűjtötte maga köré. Manapság pedig annak a dicsőségnekv örvendhet, hogy a legrégibb egyesületek közé tartozik. É« míg a többiek vagy feloszlottak, vagy uj szervezést nyerlek, ez kisebb módosításokkal tnegőrizle eredeti célkitűzéseit.
A társulat szabályai A jegyzőkönyv első lapjai tírlal-mazzák a Szentháromság társulat 9
séről, a tagok kötelezettségeiről és a kihágások büntetésétől. A társulat főcélját a keresztény erkölcsösség ápolásában és terjesztésében látja Épen azért az istentisztelet fényének emeléséi, az igazi vallásosságot ét a felebaráti erények gyakorlását írta zászlajára. É^i pirtfogóji a Szentháromság, akitől a társulat nevél is velte s akinek ünnepén tartozik az egyesület minden tagja szentmisén ^eslüleiileg megjelenni. A kijelöltek pedig az ollár körül lámpákat tartanait? Ugyancsak Szenlli :romság napján választják meg a tisztikart is. Ezék: a társaság atyja, a |egyző és a szolgáló mester, vagy amlnl a későbbi feljegyzésell&en találom: szolgáló legén/. Már maguk az elnevezések is a régi céhrendszerl juttatják eszünkbe. A társaság atyja
Raktáron levő prima minőségű világos
TURUL CIPŐK
magas és trotőr sarokkal
mélyen leszállított árban kaphatók a
TURUL CIPŐGYÁR
fiókjában, Fóut 12.
Nöl hrom/alpu /ennlsxclpö . . . . P 9\'80 NtH nyersgummltalpu icnnlsxcJpö . J* 7\'90
Kedvező vásárlási alkalom!
vezeti az egyesület ügyeit, kijelöli a tagok leendői! és kezeli az egyesület vágyónál. Az írásbeli munkákat a jegyző végzi. A társaság atyjának óhaját pedig a szolgáló legény közli a tagokkal,
A tagok elhunyta alkalmával a temetésen a társulat atyjának felszólítására mindnyájan megjelennek, hogy neki a végtisztességet megadják. Aze.\'ólt saját maguk vitték a koporsó! is és ezt a szokást még napjainkban is gyakorolják. Alig egynéhány héttel ezelőtt temették el a társulat egyik legidősebb tag]át, akinek ulolsó kívánsága volt, hogy holticstét ne kocsin vigyék ki a lemelőbe, hanem a társu\'at tagjai. Ebben a lényben is a magyar föld •népének konzervatív felfogása nyilvánul meg.
A társulati élet
A Szentháromság társulataik kél föiényfcedés Julotl osztályrészül: az egyik az it.(enli8zlclelre való kivonulás, a másik pedig a temetkezés. Már az alapszabályok előírják, hogy bizonyos napokon a társulat közösen jelenjék meg a szentmisén, a kijelöllek pedig gyertyákkal állják körül az oltárt az istentisztelet fényének emelésére. I.lök multával szokásba Jött, hogy minden újhold vasárnap diszőrségkénl szerepellek. Körmenelek alkalmávjl pedig villék a baldachimo! és diszmenelben lépdellek lámpáikkal kéloldall az Oltáriszentség mellett ép ugy, mint napjainkban. Eme ténykedésük még hivatalos jelleget Is öltött ugyany-nyira, hagy a város maga utalt ki a társulatnak az istentisztelet körül végzett szolgálatok fejében minden
lakatosmester
Nagykanizsa,
József főherceg- ut 87.
Rendelésre készitek elsőrendű anyagból
asztaltüzhelyet
és legújabb rendszerű
szabóvas kályhát.
Vállalok ezenkívül mindenféle lemezmunkákat, tömegáru stancolást, vas- és íém-cslszolást és minden e szakmába vágó munkát.
Vas- és fémnlckelezés!
Költözködés miatt
60 napos rendkivüli olcsó árusítást rendezek
Menyasszony divatáruház
Korvin Jenő Nagykanizsa, Deák-tér I.
1930. junius 8
ZALAI KÖZLÖNY
rmtíÉiiaiiisiiii.
RIITISÍMUI 11*1*1 f«t* uMnun tmttnn
ts itluih. d jmflíl-fm
Kaptisló: Nagvkanlzs«( Fato ep es Építési Anyagkereskedés, Hotfmann Béla éa Társa. Nagykanizsa.
alkalommal 12 forintot. Ezt az ösz-szeget azonban már mintegy 15 év óta nem folyósítják. Pedig a derék Petőfi-, Honvéd- és Magyar-utcaiak, akikből a Szentháromság társulat leginkább összetevődik, valóban megérdemelnék, hogy 82 éves mull után a város jóindulatát továbbra is élvezzék az Istentisztelet körül megnyilvánuló tevékenységük és az erkölcsi élet tisztasága érdekében kifejtett fáradozásuk megérdemelt jutalmazásául.
A Szentháromság társulat a régebbi időben a temetések lebonyolítása körül is áldásos tevékenységet fejtett kl. Kanizsának ilgyszólva ez volt az első temetkezési vállalata. Ujabban azonban csak az elhunyt tagok temetésénél végeznek hivatalos ténykedéseket.
A társulat jövője
Mostanában a Szentháromság társulat tagjainak száma igen megcsappant. Ennek oka részben az egyesület vezetésében előforduló hibák, részben pedig a vele szemben mutatkozó részvétlenség. A mostani derék lársatya: Qerócs Károly v. városi képviselő mindent elkövet, hogy az egyesület uj virágzásnak Induljon. Az első lépés a jövő megalapozásához a kellő szubvenció biztosítása, a továbbiakban pedig különösen az uj tagok felvétele játszik nagy szerepet. Az a társulat, amely Nagykanizsa földmives népét tömörili testvéri kötelékbe, méltán megérdemel minden támogatást. Épen azért módot kell adni arra, hogy ez az egyesület tevékenykedhessék, rendezhessen ünnepeket, társas összejöveteleket s ápolhassa a nép lelkületének nemes sajátságait. Mint egyesületnek, feltétlenül van létjogosultsága, mert missziót teljesít a nép közölt.
a
Szolgáljon e pár sor arra, hogy nagyobb érdeklődéssel viseltessünk a városunkban erkölcsi ériéket képviselő egyesület Iránt. P. Vados Pdl.
Rádió legolcsóbban Sxabó György núaió-
laboraíorlumában Fóut 3., udvar.
mm
NAPIREND
Junlu* 8, vasárnap
Kóma) katolikus : Punk. v. I\'ioicstins: PUnk. v. Izraelita: Slván hé 12.
URÁNIA MOZGÓ. „Clrkus Bsrré\\ Harty Pici szenzációs lllm|e. — .Londoni éjszakák\', a csillogás és a tertö filmje.
Oyógyazerttrl éllell szolgálat: I. hó végéig a MerklyBclus gyógyszertár.
QőzlQrdő nyitva leggel 6 órélól r.ntt 9 óráig (bétfő, szerda, péuleb délután, kedden egész nap nőknek). Tel.: 2—13,
Junlu* 9, hétfő
Kóm. katolikus: Pllnk. h. Prolest: PUnk. h. Izraelita: Siván hó 13.
URÁNIA MOZOÓ. A szenzációs va-sárnspt műsor.
Juniua 10, kedd
Római katolikus : Margit k. Protest.: Margit. Izraelita: Slván hó 14.
Egy marék rög
Tavaszi szúntdsról marék rögül hoztam. Imádságos kézzel az ajkamhoz vonom s csudáktól harsogó március hajnalán napkeltekor, mint ós, ifjú pogány az Imádott Jóidért könnyel áldozom
— féltől két kezemben — mii atyánktót ködösen páráz a friss, meleg vére [kapott Uram, nézd, azt Te sem akarhatod, hogy most idegen fajzatot neveljen belóle. Hidd el Uram, vagyunk még sokan, kik egy marék rögért (nem drága a bérc) a kél tenyerünkön kacagó-boldogan a fiatal szivünk kínáljuk cserébe.
_ Lidit! Julit
— Lapunk leghözehbbi száma a pünkösdi keltSs ünnepek foly tán szerdán reggel a rendes Időben Jelenik meg.
— A Missziósház kápolnájában pünkösd hétfőjén 9 órakor lesz a szentmise.
— Személyi hlr. Dr. Luklnlch Imre budapesti egyetemi tanár kedden este érkezik Nagykanizsára, hogy a gimnáziumi érettségi vizsgálatokon elnököl|ön.
— A főispán és alispán az öreg diákok 40 éves találkozásán Nagykanizsán. Pünkösd hé.fön jönnek össze a nagykanizsai piarista gimnáziumban 25, 40 és 45 év elölt érettségizett diákok találkozóra. A 40 év előtt érettségizettek közül többek között Nagykanizsára jönnek GyOmörey Oyörgy főispán, BSdy Zoltán alispán, Hevesy Sándor, a Nemzeti Színház igazgatója, Lándor Tivadar főszerkesztő és sok más előkelő személyiség, akik egykor a piarista atyák gimnáziumába jártak. A régi diákok részt vesznek a délutáni tornaversenyen és Oyömörey főispán személyesen fogja dekorálni a kitüntetendő diákokat.
c
cMiért jelent
a déd do6oz
megtakarítást?
ONDATLAN MOSÁS következtében jobban J romlik a ruha, mint a hordástól. Ez a szakemberek véleménye. Ahányszor selymet, műselymet, gyapjút vagy más szinea holmit inos olyan szappuu-nal, amely ártalmas anyagot tartalmaz, a rostok gyöngülnek, a színek elhomályosulnak éa az egész drága darab hamar tönkre megy.
Tehát ily szappan használata pénzpazarlást Jelent I
Ne vállalja az|olyan szappan vásárlásával járó kockázatot, — legyen az forgács, pehely vagy darabos szappan, — melyért gyártói nem szavatolnak.
Ha azonban Lux szappanpelyhat vásárol, akkor biztos abban, hogy a legtisztább enyhe szappant kapja, pehely formában. Lux nem tartalmaz ártalmas alkatrészeket, egyáltalában semmit, ami a Unom szövedéket és a gyönyörű színeket megtámadná.
Lux cjak i kék dobozban kerül eladásra, sohasem kimérve t
Ha nincs a kék dobozban, akkor nem Lux!
— Egyházi zene a felsőtemplomban. A reálgimnázium mai fél 9 órai miséjén a felsölemplomban az iskolai énekkar Dohnányi-Sik: Szent Imre himnuszát, MJazovszky Olga és Cs. Florek Emilla Mozart: A ve Máriáját éneklik.
— Kinevezés. Hofer Ferenc dr. pacsal járási tiszti orvost a népjóléti miniszter kinevezte a váci mintajárás tiszti főorvosává.
— József klr. herceg leplezi le a Marcali hősi emlékművet. Marcali nagyközség 248 hősi halottja emlékére szép emlékművet állif, melynek ünnepélyes leleplezése folyó hó 15-én lesz. Az ünnepélyen megjelenik József kir. herceg is.
— Polgári leányiskolánk növendékei Szombathelyen és Sopronban. A nagykanizsai Qróf Zrínyi Ilona polgári leányiskola 52 növendéke iskolai tanulmányi kiránduláson volt tegnap Szombathelyen a fáradhatatlan agililásu PolónylQyüigy igazgató és több tanárnő vezetésével. A növendékek megtekintették a püspökvárat, a muzeumot, a székesegyházat és a város többi nevezetességeit. Majd tovább utaztak Sopronba, ahonnan az esti vonallal visszalőttek Nagykanizsára.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsteln butordruhdz újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
Még csak 60 nap és megszűnik a
E döntő időben olyan olcsón adunk, hogy mindenki meglepődik!
Nagy mennyiségű mosóselyem P170 Mosóvoálok 80 fillér. Mindenki használja Ml
Kékcsillag!
ZALAI KOZLÖNV
1930.
Príma női szarvasbőrkesztyíi
sárga és fehér
reklámár EHRENSTEINU*
Föut II. Mém. 1
Prima
selyemharisnya
hibátlan
reklámár 2\'90
— A szepetnekl Kath. Legényegylet zászlószenteléae. A szépet-neki Kalh. Legényegylet, mely értékes kullurmunkát végez Szepetneken és vidékén, ma pünkösd vasárnapján tartja zásziószenlelésl ünnepségéi, mely alkalommal díszes zászlóját szenlellk, majd délulán Szent Imre herceg emlékezetének áldoznak. Az ünnepség délelőtt szentmisével kezdődik, majd a zászló meg-szenlelése után bankett és délután Szent Imre ünnepély tölti ki a pünkösdi vasárnapol. Esle műkedvelő előadáson mulalják be a legényegy-letl tudásukat, majd tánc zárja be Szepelnek oagy napját. A zászlóanyai tisztségre dr. Pozsogár Rezsőnek, a kerület nagy szeretetben álló képviselőjének nejét kérték fel, aki készséggel vállalta azt.
— A kereskedelmi alkalmazottak junlállsa. A nagykanizsai kereskedelmi alkalmazottak |unius 15-én rendezik meg az idei juniáli-sukat a Polgári Egylet kerthelyiségében és összes termeiben, A juniális főattrakciója ezúttal is a szerencsejáték lesz, melyhez értékes tárgyakat adományozlak a helybeli kereskedők és gyárosok. A |uniállson lesz természetesen tánc, sokféle móka, igazi nyári jókedv. A rendező gárda erősen buzgólkodik, hogy az eddigi sikereket is túlszárnyaló mulatságot készítsen elő. A tiszta jövedelem a legnemesebb célt szolgálja, amennyiben azt az állásnélküli kereskedelmi alkalmazottak felsegélyezésére fordítják.
Hz | Leányenylet
Harry Piel az Urániában.
— Halálos baleset munkaközben. Kanla Lajos 69 éves nemes-helesi lakos már pár nap óta zsuppolta Magyar Elek pajtáját Tegnap Is hozzálátott a munkájához, amikor 7 méter magasságból lezuhant és azonnal szörnyelhalt. Koponya alapi törési szenvedett.
Parádiviz
a gyomor és belek mozgató-erejét fokozza, az epe ulvá- ; lasztását elősegíti ós az epét ) higttja. Gyomorégést a/orv I na! megHzüntetL
ktdelmi r. t. Hüdapeit, VI., K!rtlj-«U»
— A mai térzene. A honvéd-zenekar ma délelölt \'/al2 órától V2I óráig a Korona szálló előli térzenét tart a következő műsorral. 1) Lövész induló (Wagner), 2) Portlcsi néma, nyitány (Auber), 3) Arany és ezüst, keringő (Lehár), 4) Kis lány, fox (Kanyorkay), 5) Lamermorl Lucia, egyveleg (Donizetti), 6) Hadrid, fox (Roller), 7) Győzelmi induló (Pécsi).
Házasságok. Hollós Rudolf, a Sopron-szombathelyi Kopslein bútoráruházak beltagja, ma tartja esküvőjét Budapesten a Bethlen-téri templomban Királyffy Gyula, a Magyar OI-.sz Bank igazgalójanak leányával, Rózsival.
Kemény Marlka Tapolca és Singer Pál, a Singer József és Társa cég beltagja a inai napon kötnek Tapolcán házasságot. (Külön értesítés helyeit.
Fischer Ferenc és Slern Ilus folyó hó 8-án délulán fél 3 órakor larlják esküvőjüket a helybeli izr. templom-oan. (Minden külön értesítés helyett.)
Wri/erDezső és Ebenspánger Irénke mi fél 12 órakor tjr jtk esküvőjükéi a helybeli izr. templomban.
— A Magyarországi Munkások Rokantsegélyző Egyesülete pünkösd hétlőn délután tartja befizetéseit a szokott helyen.
— Öngyilkos asszony. Id. Tóth János homokszentgyörgyi kisgazda 50 éves felesége, amig a háznépe a rélen dolgozol!, a pajtában felakasz-lolta magái és meghalt. Tettét ideges rohamában követte el.
Circus Barré az Urániában.
«mis no í-an
— Kerületi tűzoltó tanfolyamok. A zalai községek 1930. évi költségvetéseit felülvizsgáló minisz-lerközi bizoltság részéről jóváhagyást ny^az az intézkedés, amely a foly^revtől kezdődőleg kerületi tüzQjíotanfolyamok tartás\'t rendeli etr A kerületi ttlzolló tanfolyamra 1930-ban a vármegye összes körjegyzőségi székhelyei és az önálló nagyközségek tartoznak 1 — 1 hallgatói kiküldeni. A jövő évben aztán folytatódik a tanfolyam, amelyre a további községek tarloznak hallgatókat küldeni. A költségeket a községi költségvetésbe állilják be. Egy-egy tanfolyam kél hétig tart és 40—50 lehel a hallgatók száma. Előadók: Mózes László zalaegerszegi, vitéz Roncsik Jenő dr. debreceni és Erdélyi Ernő győri hívatásos lüzollófőparancsnok. Az első tanfolyam julius 10-ike körül kezdődik meg Zalaegerszegen.
Amit ta mxorzttok. oiuratf-[Ua a vdrosban.
Gyönyörű tárgya-Icai nyeröeí
a Cednyegylel mai laalaí sdgdo
Meg kell hagyni, a nagykanizsai Izraelita Leányegylel kilelt magáért. Olyan tárgyakat szerzett be a vasárnapi mulatságán megejtendő tárgy-sorsjátékra, amiket egyhamar nem lehet látni egy nyári-mulatság keretében. Ezüst evőeszkdz, díszes bronz-luszter, kávés-készlet, a legszebb dísztárgyak, ezüst-neműek és egyéb szebbnél-szebb hasznos tárgyak sokasága szerepelnek a tárgysorsjátékon. Mindenki kipróbálhatja, hogy a szerencse gyermeke e. Soha még oly alkalom néhány fillér megkockázta-tásával a leggyönyörűbb dísztárgyakat és hasznos háztartási tárgyakat lehet nyerni, amiért már egymagában érdemes a Leányegylel vasárnapi fagyogó mulatságát felkeresni. Aj program egyenesen pazar. Gyermekszépségverseny. Anyakönyvvezető. Jálékbazar. Kucséber. Este női szépségverseny és tánc. Jégbehülölt kakaó és kávé, cukrászda és minden, ami szemnek, szájnak ingere. Belépődíj mindössze 50 fillér. Kezdődik délulán pont 3 órakor a Polgári Egylet kerthelyiségében.
— Jegyző-választás. Óriási küzdelem után 57 szóval 31 ellenében vitéz Farkas Jenő pacsai adóügyi jegyzőt Nagylengyel községben körjegyzővé választották Vréz Farkas végig harcolta a világháborút, orosz fogságot szenvedett, majd Picsára került adóügyi jegyzőnek, ahol nemcsak hivatalában, de a társadalmi életben is sok tisztelőt szerzet! magának.
délután 3 órakor
rossz idő esetén 9 én
— A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskolát végzett tanulók országos szövetsége folyó hó 8-án délelőtt fél 11-kor az intézet dísztermében tartja évi rendes közgyűlését, amelyre az elnökség ezúton Is meghívja az érdekelteket. Egyben közli, hogy a közgyűlés nap|án este 9-kor a Koronában társasvacsora lesz, amelyre a jelentkezés Domdny tanárnál történhetik a kereskedelmi iskolában (lelefon : 375.) Egy terilék ára 2 50 pengő.
= POnkösd vasárnaptól Zaun Sanylka, a budapesli komikus-énekes zongorista a Róísa-vendéglöb:n minden esle kuplézik és énekel. Szives pártfogást ker Kohn Imre vendéglős.
junius
URÁNIA
Junius 8., waaérnap Junius 8., hétfő
CIRCUS BARRÉ
Atlukdó 8 felvonásban. Póuereplő: HARRY PIEL.
lonooníTjszakAk
Catllogia és (utó 8 felvonitban.
= Iskolai belratások Ideje van. Figyelmébe ajánljuk a budapesli Rákóczi Kollégium mai hirdetéséi.
- Ha fáj a feje és siédOl, ha telt-ségrt, béllzgalmat, gyomorégést, o\'dal-azurást, metlszorulíst h azlvdobogáfi érez Igyék minél előbb valódi .Ferenc JózttJ\' keserüvlzet
Két vilátsláier az Urániában.
= Eljegyzések. Boda Károly és Ungar-Kreutz Danlca Nagykanizsa, Jegyesek. (Minden külön értesítés helyeit.)
Magyar Mancikát eljegyezte Tőrök Lajos. (Minden külön értesítés helyett.)
Holzer Elly és Kasztl Árpád jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
Tilünger Józsel és Szdnló Annus |egyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
= Karikagyűrűket 18 karátos aranyból, a legszebb kivitelben készítjük. Berény József és Fia ékszerész.
a Hm [oviién.
— Régi jó hlrnevO Gábor Fiúnevelő Intézet huszonhatodik lan-évére most folynak a beiratások. A nagy vakációnak az intézel tátrai gyermeknyaralója fiuknak és leányoknak Baldóczfürdő. Illusztrált prospektust küld az Igazgatóság, Budapest. VI. Munkácsy-u. 21.
Londoni éjszakák is Harry Piel az Urániában.
— Szent Imre jubileumi kiadás, eszményi finomságú, különleges cigaretta diszes és ízléses kiállítású karionokban, két pengős árban a mai naptól kezdve a magy. klr. dohány-nagyárudában vásárolható.
— Ha kellemes és boldog vakációt akar önmagának és családjának, ugy vegyen aionnal 3 pengőért egy egész jótékonycélu állam-sorsjegyei. Kis kockázat, nagy nyerési lehetőség, jótékonycélu állami sorsjegy minden dohánytőzsdében kapható.
Legjobban vásárol:
Tc
vényeit, kényszerkölcsön-SStvényekel.
Kölcsönt nyújts
ingatlanokra, elsőhelyü bekebelezéssel, tőzsdén jegyzett értékpapírokra és nagykanizsai pénzintézetek részvényeire. — Megtakarított pénzeket kedvezően kamatoziat.
Központi Bank és Pénzváltó Üzlet
KÁLMÁN LEÓ
Nagykanizsa, ICIríly-Utca 34, szám- xas
1930. junlu» 6.
ZALAI KÖZLÖNY
Aziotéshox
Henko
Per s i I
Miséatrt
— Autóbusz hlr. A szürke au\'ó-busz vásárra megy 10-én, kedden reggel 5 órakor Csurgóra, 12-én, csütörtökön reggel 5 órakor Hahóira, 13-án, pénteken reggel 5 órakor Tótszentmártonba, 14-én, szombaton reggel tél 5-kor Kaposmérőre. Jelentkezni lehet a Drogériában, vagy Pusztay solförnél.
— A .Reggel" cimll hélföi politikai hirlap egyedárusiiását és képviseletét álve;tem. Fischer Ignác.
— Adományok a Missziós Napközi Otthon javára. Május hóban a következő adományok folytak be a Missziósház Napközi Otthona javára: özv. Sarlory Zsig-mondné 20, N. N. 25, Surgoth Mik-sáné 5, N. N. 1, özv. Tuboly Oyuláné 10 pengő. Kaán Irma 3 kgr. liszt, Buday Vendelné 2! drb. tojás, Horváth Jenőné 5 kgr. cukor, 2 kgr. rizs, Metz Józsefné 1 lit. tej, 4 tolás, 1 kgr. liszt, Vida Lajos 6 kgr. burgonya, két üveg narancsszörp, ruszlt, gomba, dió, Kerezsy Gézáné 1 kosár spenót, Ker. Jót. Nőegylet 3 fluöltöny, 2 drb. sapka, Bontz Endréné ruhanemű, eper, özv, Bogenrieder Józsefné 3 leánykaruha, N. N. 3 kgr. liszt, Szabó Kálmánné
2 leánykaruha. N. N. 1 drb. fonott kalács, Kreutzer Dezső esperes Oelse,
3 kgr. zsír. A Missziósház főnöknője ezúton is hálás köszönetet mond az intézet minden jótevőjének és kéri továbbra is szives támogatásukat, miután a gyermekkonyhát az egész nyáron át Is fenn kell tartani és a napközisiák száma naprólnapra gyarapodik. Kedves jótevőink megértő szeretete az elmúlt hóban ismét lehetővé tette, hogy 1593 adag levest illetve főzeléket és kenyeret, valamint 99 adag reggelit oszthattunk ki a gyermekeknek és felnőtt szegényeknek.
Joghurt
a mai naptól az alanti üzletekben állandóan kapható:
fflnszelésFrledentbal Sípos Andor vitéz Tóth Béla
Tlda Lajos Stampf Zsigmond
Tejközponf
Dugulás éa aranyerei bántalmak,
gyomor- és bélzavarok, máj- és lép-duzzadás, háf- és derékfájás ellen a lermészetadta „Ferenc lóuel" keserűvíz, naponként többször bevéve, hathatós segítséget nyújt. Tudományos megfigyelések beigazollák, hogy a Ferenc lóiael víz alhasi megbetegedések eseteiben gyorsan és mindig enyhén hal. A Ferenc lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben kapható.
— Állami gépjármű vezetőképző tanfolyam nyílik meg a m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló intézet keretében julius 7-én este 7 órakor az iniézet Budapest, VIII, József-körut 6. szám alatti helyiségében. Beiratás junius 17-én délután 4—5 óra közölt az igazgatósági irodában, ahol a felvételhez szükséges űrlapok a hivatalos órák alatt előzetesen beszerezhetők.
Támogassuk OM. trOemea Uanlxstii kenukedeluai «a Ipari.
KltDnA német szemüvegek orvosi receptre és recept nélkül legolcsóbban Zsoldos Oyula órás, ékszerész és látszerésznél kaphatók Fóut 14. Biztosító palota. Szakszerű javítások.
= A 60 havi részletfizetésre vásárolható balatonfenyvesi villatelkek oly nagy érdeklődést váltottak ki, hogy eddig löbb mint ezer telek kélt el. A parcellázó érdekeltség most ujabb telektömböket nyitott meg, ugy hogy akin még venni szándékoznak, utazzanak le a pünkösdi ünnepek egyikén Balatonfenyvesre, ahol a délelőtti órákban az állomáson díjtalanul kocsi áll az érdeklődők rendelkezésére. Villalelkek már havi 8 pengős részletre is kaphatók. Fürdőruhát mindenki hozzon magával. Ebédie szívesen lát minden érdeklődőt vendégül a .Balaton" haszon és fajbaromfitelep tulajdonosa. Felvilágosítással szolgál: Nagykanizsán Nagy Béláné lanár urnö (délután 5 töl 8-lg) Csengeri-ul 46. és Schless Testvérek paplrkereskedése.
= Soha nem lesz talajvíz, nedvesség, gomba házában, ha egyszer .Biber"-rel szigetel.
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLANYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Til. 406.
IS* _
Sxélcely Vilmos buíoríelepe
Nagylcanisaa,
Kaxlncxy-ulca 4. u.
Óriási választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
Saját kárpitos ás dlazHö műhely.
KODAK BROWNY
fényképezőgép
dupla lencsével . . Pengő 23" -
KODAK rollfilmgép
. , Pengő 36"-4B" , 50" .80-részletre I
4X6-5 cm. . duplalencsével . 6 9 cm. . . dupla lencsével 6 havi
Agfa, Zeiss, Voigtt&nder gépek.
Anutör munkát elesén Tállaloki
Szabó Antal
fényképészeti szaküzlet.
Pünkösd vasárnap és hétfőn délelőtt 11 Arától
■ Polgári Egylet kerthelyiaégében
katonazene!
Kitfinő zónareggell.
Színház után meleg konyha. Legjobb fajborok és frissen csapolt sör. Abonensek felvétetnek.
Fdrodi Gyurka énaks* cigányprímás zenekarával minden este muzsikái A n. é. közönség szives pártfogását kéri
tisztelettel Szita Márton
*M7 vandágtőa.
SZÍNHÁZ
A színházi iroda közleményei
(*) A pünkösdi ünnepek műsora. Az ünnepek változatos és az idény legjobb darabjaiból összeállított műsora a következő: Pünkösdvasárnap délután 3 órakor délutáni helyárakkal .Tommy és Társa" látványos operett megy Harczos Irén, Fejér Erzsi, Márkus Lajos és Károlyi Vilmossal a főszerepekben. Este 8 órakor az évad gyönyörű magyar opereltujdonsága, .Mit susog a fehér akác" kerül műsorra. — Pünkösdhétfőn délután 3 órakor délutáni helyárakkal .Diákszerelem" amerikai dlákoperett, este 8 órakor pedig az évad ragyogó prózai sikere, a .Két lány az ulcán" vig|áték van műsoron.
(♦) Egy, kettő, három — Nagy cipóben kis fiu egy este. Kedden és szerdán Molnár Ferenc, a világirodalom kimagasló alakjának legújabb müvét, az .Egy, kettő, három" clrnü vígjátékát mulatja be. Molnár Ferenc neve már előre biztosit bennünket a tökéletes műélvezetről, hiszen müveit a világ minden színpada mint ünnepi darabokat hozza. A darab fővárosi nívójú előadásban kerül bemutatóra Sármássy Miklós rendezésében. A főszerepeket Szé-kelyhidy Adrién, Sármássy Miklós, Endródy József, v. Bánky Róbert, Csergő István, Honlhy Sándor. Darvas Margit, Téglássy Emmi, Danis Jenő, Zelenay József játszák. — .Nagy cipőben kis fiu" lesz az este másik szenzációja. Harczos Irén ebben a pompás bohózatban fogja még csak igazán csillogtatni minden bubáját. A főszerepeket v. Bánky Róbert, Darvas Margit, Orbán Viola, Kormos Ferenc, Endródy József.
Heti műsor:
Vasárnap délutáni Tommy és Társa.
Vasárnap este: Mit kusor a fehér akác.
Hétfőn délután: Dlákszorelem.
Hétfőn este: Két lány az. utcán
Kedden: Egy. kottrt, három és Nagy cipőben kl« Hu.
Szerdán: Ugyanaz.
— UcvöU azdzal dicsérik a Buria sxönyegek hifdtóad-gút I Sxüayegei ön Is Barfct-Odl uegyen, gyönyörű vdlamM. ték, elsőrendű minőség, le(/-olcsóhb mxaboíi ár, kedi«aA tlxetésl teltételek.
A SINGER VARRÓGÉPEK ■áan AFlEOiIOBBAK t

8
ZALAI KÖZLÖNY
1930. junius 8.
A lÓTÉKOSyCÉLO H. KII. ÁLLAMI
SORSJÁTÉK
Főny« remények:
30.000
20.000
15.000
10.000
p«nfd atb. Ouzcmb 17JJ00 nymmény
Húzás junius 21-én
A »or»JtgT«k ára i
Wa = 3|d|í II ftl=lbléipo|i
Kapható mlnd.o b.nk- tl wfi|JUkDil»tb.o, dobÍDit4u44kb«a. portjbUiUlofcbin.
Schober kancellár budapesti utja
Budapest, junius 7 Schober osztrák szövetségi kancellár julius elején a magyar kormány meghívására Budapestre jön.
= Tüdőbetegségek eredményes gyógykezelése az Erdei Üdülőben, Budakeszi, Erkel-utca 24. Olcsó árak. Felvilágosítás, prospektus. Budapest, V., Pannonia-u. 22. földszint 4. Tel.: A. 136—39.
Hirdetmény.
Komárváros állomás mellett levő erős gócponton, újonnan fölépült beszálló
vendéglőmet,
mely áll: étterem, ivó, 7 szállószoba, istállók, kocsifélszer stb. mellékhelyiségekkel együtt azonnal bérbeadom.
Bővebbet:
Kiss István
tulajdonosnál
Komárváros.
II
vese-, hólyag-,gyomor-és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül alkalmas. Állandóan friss töltés!
Főraktár: «•
WEISZ MÓR
Nagyltaafaaa, KlrtÉy-u, 91.
Minden elen*"*"" úriember
BARTA ALFRÉD divatárnházába siet,
hol pouplin url ingek a legmodernebb szabásban P II-tői kaphatók
(mérték után a legrövidebb időn belül készülnek), továbbá pompás színárnyalatú kitűnő minőségű „Barta" selyem-nyakkendők, melynek reklámára P 3-70.
Tekintse meg a cég állandóan változó fővárosi látványosságszámba menő kirakatait III
SPORTÉLET
Iskolai tornavizsgák és sportünnepélyek
a pünkösdi ünnepek alatt a Zrínyi sportpályán
Nagykanizsa, Junius 7
A pünkösdi ünnepek alatt két iskola is tartja meg szokásos évi tornavizsgáját és sportünnepélyét a Zrínyi sportpályán, igy vasárnap délután 4 órakor a belváros I. és
II. körzete állami elemi Iskoláinak növendékei mutatják be mindazt, amit egy év alatt tanultak. A szülők igaz gyönyörűsége lesz a vasárnapi tornavlzsga, amely a következő sorrendből áll: Felvonulás. NWinusz eléneklése. I. és II. oszt. leányak^és fiuk szabad- és utánzógyakorlatai.
III.—VI. oszt. leányok zenés szabadgyakorlata. III.—VI. oszt. fiuk zenés fabotgyakoilata. 30, 40 és 60 síkfutás. Leányok tánca. I. és II. oszt. tanulók birkózása. 2X\'0 perces fuiballjáték. Leányok köléltánca és versenye. Talajtorna, cserkész- és egyéb játékok. Gyermekstaféta és 8X50 m. staféta. Kötélhúzás. Oula-alakitások. Felvonulás. Dijak kiosztása. Hiszekegy eléneklése. Elvonulás.
A zenét a 6. honvédgyalogezred zenekara szolgáltatja. — Belépődíj: 1 P, tribünülőhely 50 fillér, állóhely 20 fillér. A tiszta jövedelem iskolai felszerelések beszerzésére lesz (ordítva. Felülfizetések köszönettel fo-gadtalnak. Az autóbusz a Központi kávétiáz megállótól 3 óra 20 perctől kezdve mérsékelt viteldíj mellett rendelkezésre áll a közönségnek.
A főispán a gimnázium hétfői tornaünnepélyén
A nagykanizsai róm. kalh. reálgimnázium .Hunyadi" Sport-köre Junius hó 9-én, pünkösd hétfőjén d. u. 4 órai kezdettel tartja a Zrínyi sportpályán évvégi szokásos bemutatóját. Versenyszámok: Felvonulás. Himnusz. Zenés szabagyakorla-tok. Nyújtó-, korlátgyakorlatok. Súlylökés 5 kg. (14—16 évesek). Suly-
Köszönetnyllvónltás.
Mindazoknak a jóbarátoknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen jó térjem, illetve édesapám temetésén részvéttel voltak Irányunkban és bánatunkban osztoztak, ezúton mond köszönetet
őzv. Tóth Béláné és fia.
lökés 7i/t kg. 4X»0 m. stafétafutás (IV—V—VI. o.) 200 m. síkfutás. Az V—VI. 0. kosárlabdaniérkőzése 400 síkfutás. Vívás. Távolugrás. 100 m. síkfutás. 800 m. síkfutás. Diszkosz-dobás. 80 m. síkfutás (14—16 évesek). Távolugrás (14—16 évesek). 4X100 m. stafétafutás. Dijak kiosztása: Szózat. Elvonulás.
Helyárak : Páholyülés 1 P. Tribün-ülés 50 fillér. Tribünülés diákoknak 20 fillér. A sportünnepélyen részt vesz a főispán és számos előkelőség. Gyömörey György főispin maga tűzi fel a kitüntetéseket az Ifjaknak.
eiíBör
FIUNEVELÓINTÉZET
Bentlakó és bejáró elemi, közép- és kereskedelmi iskolai tanulók részére
26.ikév
BUDAPEST, VI., Munkáosy utoa 21.
Teltton: Aut 290-00.
Tátrai gyermeknyaralója BALDÓCFŰRDÓ
Fiuknak és leányoknak
Sporttelep - STBAHD - Hiiákori
Az egész fflrdó a gyermekeké I PROSPEKTUS?
Pünkösd hétfőn Barcson játszik az NTE
Budapest, Junius 7 A Barcsi Levente Egyesület meghívására pünkösd héttön barátságos mérkőzést Játszik az NTE a barcsi levente válogatottal. A Levente Egyesület kívánságára az NTE egy kombinált csapatot küld Barcsra, mely a hétfőn d. e. »/t 10 órakor induló vonattal megy a következő játékosokkal : Csondor, Török, Lovassy, Jakubecz, Cerján, Galogh, Antal, Kudich, Pum, Ritter, Radlcs, Welldk. A játékosok tartoznak hétfőn d. e. 8 és 9 óra között felszereléseikért a pályára kimenni és fél 10 órakor az állomáson megjelenni.
Alma, kOn., ultra. axSIÓ-MOLYOK allaa ■SERITŐL arzénporzóaztrt P I-M Ólasasai-aMs*tpermetuószcrt P 4-10
kf.-fc4.tt Srb.n .tánttt.l azillit
Heratköii BorkemkMtalmi 1. T.
Budapest, VIII., Kenyérmezőn 8. un *arj«a dljtalaa IsmrtaML
A Kereskedelmi Alkalmazottak
nagy
juniálisa
junius 15-én
a Polgári Egyletben.
Urictt zártat
Párts IP-25VI. London » OWá, Newynrk *I6 55, Hrüssel \'2 07. Mll«n<. 27 06 M»<Md 62 50, Amat-rdam 207 70, Bérűn 123 22, Wien 72 »5 Sofla »"74Vl Prága 5 321/1 Varad 58 00, Budapest tO-SSVi Selgrád 9-12*4, Bukarest 3-07.
TorsseiytWíiie
Buza tszt. 15 fill., dt. 15 fill. és a rozs 10 fill. emelkedett.
Buza Itazav 77-es 24 35 -24 50. T-a 24*65—24 50, 79-ea 14 95 -2510, ÍO-as 25 10—25 25. dunánt. 77-es 23 30-23 55, 78-as 23*56—23 80. 7»-ea 23 80-24 00, 80*s 23-85-2410 "rozs 1190-1210, tak im*> I3\'75 14 25, aOrárpa 1*00-17 28 sat>IJ90 \'315. lemreri tazt 12 25—
12 40. dunápHI 1235 12 50 repce —-
_•_ krm. 7 70 7 90
Magyar url caaládi üdülő Olaszországban
Enkethard! penalo LAURANA (Abbazla mellett)
Villa tgea U|onnm minden kényelemmel berendezve. Saját strnndlllrdö, érnvst kert KltQnó magyar házlkonyha. Olcsó árak Pelvtligoaltást ad Enkelhardtné Budspesl, IV . Vád-utca I l/h. «w
k MapMÜ tfuáa ttrlxa-jetriaae
DEVIZÁK 229-65 230 35 Belgrád 10-09 0-12 Berlin IM-2«.iaet6 Brssazel 79-70 79 95 Bukarest t-38 i-<0 Kopcoo. l£3 80 53 20 London Í7 75 27-83 Madrid 68 40-70 40 Milano 29*90-30-00 Newyock571-20 72 80 Oezlo 15M7-153-27 Pária 33*39-22 48 Prága 18-94-18*99 Szófia 4*12-4-16 Stockh. 153 30-153-70 Varsó 64-02-64-22 Wien 80-53-80-78 Zürich 110-57- 1087
VALUTÁK Angol L 17-75 27-90 Belga h 79^0-80 00 Caah k. 1B-S9-16-99 Oánk. 152-60 158 20 Dinár 10-00-1008 DdMár 56900-571-00 PraSda f, 22*30-22 60 Holt. K9-60 230-60 Lengyel 63-95-64-25 Leu 3-36 1*0 Léva 4-11-4-17 Ltra 29 75-80*05 Mixfca 136 15-136 75 Nosré* 152-74 153 34 SchtlL 8045 80 85
Peseta —---■—
Svá)dl. 110*35 H0 85 Svéd V. 153*10-158-70
Hasáb tűzifa
őiszámra kapható a
Fornépgyár
Magyar-utcai depójában.
Eladás:
FOilÉBBTÁB-ERDÓKEZELÓSÉfl
Nagykanizsa. Nádor-utca 4.
Vdailn>l/unkl/<0en,ne kOld-ftlk pélwsttDket Idefreabe.
Margit fürdő
Csengery-ut 19.
Nyitva mindennap reggel 6-tól, este7 ig
Márvány kádfürdő fűtéssel P 150
10 jegy vételnél......Pl —
Igénybevehatlk .gyes uletek, vátUlatok Is.
-■40 -■30
Tyukszemvágás......P — 4
Maszirozás........P — 3
1990. junlus fl.
ZALAI KÖZLÖNY
0
KÖZGAZDASÁG
50-100 százalékos károkat okozott a Jégverés Délzalában
Az idén kevés takarmányra van kilátás
Nagykanizsa, Junlus 7 A múlt napokban az ország legtöbb részén végig vonuló hatalmas orkán, égiháború és jégverés Délzalában is erős és érzékeny károkat okozott. Ahogy az eddigi jelentésekből meglehetett állapítani, főleg Rlgydcon, ahol 400 hold, Becsehelyeit 300 hold, Bajcsdn 150 hold, Maró-con 100 hold, Lend/aujfalun 100 hold, Alsó- és FelsAszemenyén 100— 100 hold, CsOrnyeföldén 150 hold területet vert el a jég. A kár a fent-
cmliictt községekben 50— 100%-os, ami erősen éreztetni fogja halásá\'.
A gazdasági felügyelőség azt ajánlja, hogy a kukoricát a gazdák a leggyorsabb tempóban kapálják meg. A szőlőket a szokásosabbnál erösebbcn permetezzék meg. A rozsokat kaszálják le és vagy kukoricával vagy takarmányfélével vessék be, ami igen ajánlható, mert a nagy szárazság folytán kevés takarmányra van az idén kilátás.
Tármegyei gazdagyülés Zalaegerszegen
Nagykanizsa, junius 7
A zalavármegyei mezőgazdasági bizottság az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara támogatásával folyó évi junius hó 15-én (vagyis jövö vasárnap) d. e. 10 órakor Zalaegerszegen, a vármegyeháza nagytermében vármegyei gazda-gyülést rendez, amelyre Zalavár-niegye gazdatársadalmát ezúton is meghiv|a.
A vármegyei gazdagyülés célja, hogy a mai súlyos gazdasági helyzetben a gazdák egységes módon juttassák kifejezésre álláspontjukat s a nagy nyilvánosság előtt felsorolják sérelmeiket és kívánságaikat.
A gazdagyülésen jelen lesznek: Benyovszky Móric gróf, a Kamara elnöke, MalaUnszky Ferenc felsőházi tag, Sdmlk József a Kamara
alelnökei, Kiss Elemér kamarai igazgató sib.
A gyűlésen az összes gazdaproblémák kerülnek tárgyalás alá.
(—) A rétmflvelés nagyszerű eredménye. Hertelendy József pacsai földbirtokos turfás-zsombékos, mintegy 300 holdnyi területén kisérlelek folytak a réljavilás érdekében Faber keszthelyi gazd. ak. tanár utasitása érteiméhen. Az eredmény minden várakozást felülmúlt. Két-szerannyivai több termést adott, a legjobb minőségű széna. Nap-nap után jönnek messze vidékről tanulmányozni az érdeklődő gazdákr
Eladja: Délialtl Hyomda és Lapkiadó Vállalat, Hicrkuludn. felelős kiadó: Zalai Károly.
>1 Nacykaaiaaa 7S. as.
Nagykanizsa város csatornaművé
10/Vüv. 1930. sz.
Hirdetmény.
A szennyvizderilő telep fll-terríiését f. hó 10-én d. e. II órakor a v. mérnöki hivatalban nyilvános szóbeli árlejtés utján eladjuk.
Nagykanizsa, 1930. évi junius hó 7-én.
m Üzemvezetőség.
Horthy Miklós városi közkórház Nagykanizsa.
180—1930. ikt. sz. Versenytárgyalási hirdetmény.
A nagykanizsai Horthy Miklós városi közkórház az alábbi áruk szállítására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
I. 255 tonna koksz.
II. 60 tonna darabos szén.
III. Az 1930. VII. 1-től XII. 3I-ig szükséges kötszer, gyógyszer, sebtük, sebkapcsok, in-
jectiós tük stb.
Ajánlatot minden csoportra külön-külön lehet csak tenni. Az ajánlatokat a v. közkórházhoz 1930 junius 26-án déli 12 óráig kell beküldeni. Ezen határidőn tul beérkezett ajánlatok nem lesznek figyelembe véve. A szállítási feltételek a közkórháztól beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1930 junius 5.
Horthy Miklós városi közkórház, Nagykanizsa.
16792. 11120./B. 929.
Árverési hirdetmény.
Raffay Ferenc vendéglősnél köztartozások fejében lefoglalt korcsmai székek, asztalok, söntés asztal, álló ruhafogasok, söntés állvány, éttermi szekrény és asztalteritők 1930. junlus 14-én d. e. 9 órakor Erzsébet-tér 2. sz. alatt elárverez tetnek.
Nagykanizsa, 1930. junius 2.
Lehoczky Lajos
3023 v. végrehajló.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 ssMs SO fillér, Minden további szó dija ( flil. Vasár- Is ünnepnap 10 sióig »0 fillér, Si Is lila
iovAbbt szó dija • 1111. Szttdia <s p4a-teken 10 w.ótg 10 tUllr, minden toribM szó díj! a Mii. Cimuó s mladea vaata*
gslih bclUMl illó szó kit írónak számit-Ilik. Aliált keresőknek 500/s engedmény.
Eladó Csengery-utca 18. alatt 724 □ 01
telek.
HAsraaataraak gyermekiden házaspár felvétetik Jelentkezés délben 1-3 lg Arvaiaénál, Csengery-ut 31. 2596
Batsrszott szoba kényelmet szerető magános ur részére kiadó VOrösmsrty-utca 34. szám alatt. Azonnal elfoglslhstó.
Modem négy és hslszemélyea csukott bérautók megbízható veretflkke! Kautmann Manónál. Telelőn 167. és 471. 2132
László herceg utca 9. számú ház sürgő sen, minden elfogadható árért aladé, azonnal elfoglalható; 1404
F«-sa» 24. sz. slatt kétszobás utcai lakás, emeleti egyszobás kíllönbejárslu bútorozott izobs azonnal klsdó. 2086
Finom balatoni ó és uj bárok kipha-tók 40 tillértől feljebb, elsdás 3 litertől kezdódóleg Zerkowilz Albert cégnél. 2867
Mlrtdan stfsgaShaM ársa árusl-lom el árukészletemet, mivel üzletem rövid Idén belli! megszűnik Egyes cikkek félár-bin. Krámer Zollán, Tulipán áruház. 2922
Elsőrendű kereosenyl
zöldfehér lilerenklnt
asztali DOl 1928-as 66 flll., 1927-es nehéz 86 flll., 1929-es kitűnő édes uj 90 fillérért kapható. Nagyobb vételnél 2S liternél 60, illetve 80 flll. árat számltok.
BOB! JEHO, Saliújíiyilu II.
A várof belterületén egy Igen |ó tor gslmu koroamsház, korcsmai beten dezésse) együtt elköltözés miatt eladó és azonnal elfoglalható — Bóvebbet: Aozél Iflnáo Ingatlanforgalmi és pénzkblC\'ión-kOzveiltó Irodájában Nsgyk mlzsán, Horthy Miklósul 2. 2009
Fonattksitorok, kosáráruk készítése és iavttáaa, nádszéklonás lltéaaél, Erzsébet-tér 13. . 2148
Pénzt földbirtokra és házakra korlátlan Összegben, méltányos kamat mellett lolyó-Blttat Sattlar Lajos lrodá|s, Erzsébet-tér 15 szám, az Igazságügyi palota átellenében. 2711
Sugár-ut 41/b. emeleti hlromszobás vízvezetékek lakls aug. l-re kiad*. 2770
Csengerv-ut 99. számu hii szabadkézből alad*. Bóvebbet ugyinott. 2687
Két gsrnllurs Jóksrban lévő oaA|aIÖ-géj. eladó azonnali llzetésr . Tudakozódás Uelsén, Egyednél. 2818
Alkalmi vitai I Egy három impás rédlé. Komplett, szép világos kórllts kazettába szerelje Egy pir fejhallgatéval, antennával SO pangóért eladó. Vsrgi, Bstthyány-u. 2. 2tic3
Csengeiy uti Prk Jánosné hantaa éa Riásxaroa Üzlete felszereléssel együtt bérbeadó. 2971
Egy utcai és egy kertrenyiló szépen kü-toroiolt szoba kla ló Daák-tér 4. 2969
PéaxkáleaSirt bekebelezésre mfadea
Baaregben s legelőnyösebben és leggYOf-asbbsn folyóstttat áozil luoío péos-WlcaOnkOzveUtó Irodája Najjylsaadzsáa. Kazfcaaqr-afca 2. aka. 492S
Vlzmaataa ponyvák minden méretben kaphatók Kelemen Rezsó cégnél, Deáktér 9. Uityanolt egy klfutéfla azonnali belépésre felvéteUk. 2968
Arany János-utca 11 számu ház szabadkézből aladé. 2965
Keveset hssznált motarkarékaár
olcsón eladó PetSIl-ut 92. 2982
Ház azafeadkézMI aladé Klsksnl-zsán, Plváriu. 44. 2950
FQrd&axoba berendezés, kerti izékek, vaakáiyhs, gyalupad, ]/• HP dynsmo és egyebek elköltözés miatt olcsón eladók. — Erzsébet-tér 11., bázlelUgyelÓnd. -2998
Kladé augusztus 1 re 5 srobás emeleti lakás olcsó bérrel. Erzsébet-tér II., házfelügyelőnél. 2997
SsrOaMőpa ajánlkozik özv. nyal*, taaársaá falusi kúriára, vagy nyaralóba némát él fraaola nyelvoktatás és lár-salgáara. — Bérmentesített megkereséseket .Művelődés\' jelige sl<tt e lap kiadóhivatala továbbit 2970
Ha ja bori akar cUMm tant, >D sltaaaas •M kórt ölöm 1 liter
arasjkegylklkavir TOrBikort
n nilárárt. Stíl*. twfr ilUa44.n azt t«t tant
sárnál lúzacF
TaMloa >>. r&sufkuuktdlM Magyar-a. 74. _1 iturt UtatanukMar. Uzboa kUdtt.
Kiad A kétszobás Más az Osstes mellékhelyiségekkel Ktskanlsaán, Országút 68.
2999
ÉrtaaHam a vendéglfts éa plocér urakat, elhelyezd Intézetem.e vidékre Is elhelyezek. Msndlbaum Oszkárné Nagykanizsa Klrály-o. 14. -3000
■éria-a. Z számu ház azabadkézból
eladó. -3(01
Kiad* Vörösmarty-utca 13. egy aiobi, előszoba, konyha, éléskamra augusztus elsejére. _ 3002
Szantf yérayvérl hegyen sx elsó|hegy-
háton egy szóló eladó. Petóll ut 11 -3003
Egy ftalatkalylaég Magyar utca IS. szám alatt kiadó aug l-re. -3005
FSazartalat kedvező teltételekkel, berendezéssel, kétaiobái lakással átadó. —
Petőfi ut 16. -JC04
Oaaaaary-at 13. sz. slatt utcai nagy műhely, utcai éa udvari lakások kiadók. ____3006
Egyszobás lakás junlus 15-re kladé Klalisi-u. 37. 3008
■lelkll minden elfogadható árért eladó Csengery-ut 13. -3009
Udvari egyszobáa lakáa mellékhelyiségekkel SXOnntl kiadó — Vörösmsrty-utca 17/a. 3010
Telakl-ot 35. si. egy utcai 3 szobás lakéa mellékhelyiséggel sugusitus elsejéié klsdó. aon
Telekl-ut II. ei. alatt egyszobás lakáa éa egy ssztslosmtlhetynek való helyiség kladé augusztus t-ra. 8012
Kladé két egymásba nyíló bútorozott szoba egy, vagy kél ui i észére fürdőszoba használallsl Rozgonyl-u tt. 3013
Háaaladéa. Csengery-ut 42. szána üzletnek Is alkalsias Bisch-léle szép, nagy sarokház szabadkézből eladó. Bóvebb fel-vllágosltáa kapható a Nagykanizsai egylet Szövetkezetnél, Csengery-ut 7.
Kaofmann Károly
\'7W a legnagyobb választék
katonai fa tgrearihiutl olkkekbea, valamint i(triu éiszltésekkei.
Férfi olpá barna, teljesen uj, 42-es lábra olcaón eladó Kinizsi-u. 34/a. 3020
Egy teljesen uj hálószoba- éa konyha-botor elköltözés miatt aladé. Megteaint-hetó Vörösmarty utca 58. 8021
Egiaigaa (yaralráat taniFiir Márld Imre, Fóut 24. 3018
Magyar-utca 40. szám alatti réten a la aladé. 3031
Kiadé 1 szobás lakás, 1 műhely aug. I-ére Rozgonyl-u. 9. 3032
Bútorozott azoba 22.
Balthyáiyatca
3037
Balváraabaa csinosan bútorozott kö-
löobejáralu szoba klsdó szaruira Is. Ugyanott egy nagy borospince ls Idadó. utn a kiadóban. 3035
Kétszobás utcai lakás kladé. Bővebbel Teleki ut 24. 3031
Nagyon Jókarban levő dtvstoa paitsander ebédlő, 18/4-ea srgaman szónyeg, női sesl-bunda éa néhány értékes kézimunka sürgősen alad*. Cim a kiadóban. 2935
t-aflény hálószoba, legénykredenc, Iró-aaztal, Continental Írógép, portzivógép, uónyegek, képek, tükör, vázák elkOitOiés tniatí Jutányosán eladók — Bajza-utca 9/a. földszint 2., d. e. 11-12-lg d u. 3—4-lg 2*03

ZALAI KÖZLÖNY
Zalasárszegi körjegyzőségtől.
622—1930.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A zalasárszegi körjegyzőség a korjegyzői iroda és lakás javítási munkálataira versenytárgyalást hirdet. Ajánlat az Összes munkákra együttesen teendő. Csak szabályszerűen kiállított, aláirt, pecséttel lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett és közvetlenül, vagy posta utján beadott
ajánlatok vétetnek tárgyalás alá. Az ajánlatot ,Ajánlat a zalasárszegi körjegyzői Iroda és lakás összes javítási
munkálataira* felirattal kell ellátni
Ajánlatokat a zalasárszegi körjegyzői irodába f. év Junius 21-én déli 12 óráig kell benyújtani.
Az ajánlathoz az ajánlati Összeg 2\'Vo-át kitevő bánatpénznek, névre szóló takarékpénztári betétkönyv vagy blztosltékképes értékpapírban való leiételét igazoló elismervény csatolandó.
Az ajánlatokat a zalasárszegi körjegyzői irodában 1930. Junius 22-én délelőtt 9 órakor bontjuk fel, amikor az ajánlattevők, vagy azok Igazolt megbízottai Jelen lehetnek.
Ajánlat csak a zalasárszegi jegyzői irodában kapható, ajánlat minta és költségvetés felhasználásával tehető.
A hivatal fenntartja azt a jogát, hogy a beérkezett ajánlatok között árakra való tekintet nélkül szabadon választhasson. Ajánlattevők a végleges döntésig kötelezettségben maradnak és ajánlataik mellőzéséért kártérítést nem követelhetnek.
Egyébként a közszállitási szabályrendelet intézkedései mérvadók.
Zalasárszeg, 1930. junius S.
Styrvakl s. k.
M) köfjtfyíf
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
11652/1930.
Árverési hirdetmény.
1. A Vajda majorban f. hó 10-én d. e. 9 órakor 20 drb. lábonszáradt fát és a nyiladék fütermését,
2. A felsőerdei lesháznál f. hó 10-én d. e. 10 \'/a órakor 10 nyiladék fütermésé*.
3. Az alsóerdei lesháznál f. hó 10-én d. e. 12 órakor 2 nyiladék és
4. Az alsónyiresi csemetekertnél f. hó 12-én d. e. 9 órakor 12 nyiladék fütermését eladom.
ku Polgármester.
.1.
és
IplÉlŐllÉIU.
nagykanizsai kirendeltsége Erzsébet-tér 18. szám alól
Főnt 24. sz. alá költözött
9. ov. 1930.
Pályázati hirdetmény
A nagykanizsai községi ovó-dáknál nyugdíjazás folytán megüresedett és a törvényes illetmények (XI. fiz. oszt.) élveze tével egybekötött egy községi óvónői állásra pályázatot hirdetünk.
A pályázók képesítését, korát, erkölcsi és politikai megbízhatóságát, családi és egészségi állapotát, valamint eddigi működését igazoló okmányokkal felszerelt pályázati kérvények f. évi junius hó 30-án déli 12 óráig nyújtandók be Eberhardt Béla tanker. főigazgató, a községi ovóda felügyelő bizottság elnöke, Nagykanizsa címre. Később érkezett pályázatokat nem veszünk figyelembe. A megválasztandó óvónő f. évi szeptember hó 1-én tartozik hivatalát elfoglalni.
Nagykanizsán, 1930. évi junius hó 7-én.
Eberhardt Béla s. k.
3034
a községi ovódafelügyeiő btzotlaág elnöke.
Linóleum, mozaikvászon,
Coouk-u6nftg, lébtSrlftk
K" gyári lerakat*
HIRSCH ÉS SZESŐ cégnél.
1930. Pk. 10465. ix. 1930. vght. 720. sz
Árverési hirdetmény.
Dr. Kublnyl Aladár budipesti ügyvéd által képviselt Sümegi Vllmosné Pelekl Kamilla budapesti lakói kérelmére és (svára Kráia Jenó és neje Kohn Margit nagykanizsai lakósok ellen 522 pengő követelés éa járulékát erejéig a lengyeltóti ktr. járásbíróság 3420/923. számú végzé •ével elrendeli kleléglltii végrehajtás foly-lán végrehajtást szenvedőkről leloglall 1210 P becsérlékü Ingóságodra a nagykanizsai kir. járásbíróság fenti siámu végzésével az árveiés elrendeltetvén, annak az 1906. évi XU. L e 20. §-« alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltat <k javára la a végrehajtást szenvedő Iskisán Nsgykanlztán, Szentgyörgy-várl-ut I. azám alatt leendó megtartására határidőül 1930. évi tunlua hó 13-lk napjának délután 6 órája lUzedk kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, rádió a egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek ké&zpénzfizetés ellenében, eietleg becsáron alul la cl fogom adni.
Nagykanizsán, 1930. évi máiul hó 27-én
Elek László s. k.
»S8 kir. bírósági végrehajtó.
1929. Pk. 12792, ss. 1930. vght. ;06. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Hoch Olxkár nsgyksnlzsal ügyvéd Ital képviselt Kiss Ödön nagykanizsai lakós kezeimére él Javára 143 P 58 flll.
követelés és lárulékai erejéig a nsgyksnlzsal kir. járásbíróság Ke 960/329. iz. végzésével elrendelt kleléglléil végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőiül letoglslt 3020 P becséitékü Ingóiígokrs a nagykanizsai kir. járásbíróság lenti számú végzésével az árveiés rlre deltetvén, annak az 1908. évi XU. t.-c. 20. S-a alapján lentlrt, valamint zálogjogol izerzetl mái loglal-tatók javára is N gykanizsán, Erzsébet-lér 20. szirn alalt leet dó meglartására, a tize-lelt összeg levonásával, határidőül 1930, évi Juniua hó 13. napjinak dálután 4 órája tüzelik kl, amikor a bUótlag l< foglalt kötőgépek s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul li el togom adni.
Nagykanizsán, 1930. évi má)us hó 27 én.
Elek László s. k. 1US kir. bírósági végrehajtó.
Kombinált srzén-rézvegyütetel tartalmazó Naapraaen
Komb. aizén-rézkénvegyűlelet tsrtalmazó Tatokll
mindkettő egyesített permetező anyag
egyidejű védekezésre. GyOnsdtosflsbvn i Gyümölripenési
iMonllls), vararodás, rtlgyfuríbogár, almamoly, srllvamoly és a többi gomba
és rovsr kártevők ellen. SarSISbam Peronospora, szőlőmoly, szőlőllonca, tőkehernyó Irtására • Bordót léhez keverve: Aneolss, UrAnlaacOld, Danin arzén tartalmú permet\'zószerek (rágókártevók Idáidra). EIomI, Winol llszthsrmat elleni védőszerek Sulfarol gombakártevők Irtásához, álmsta, Pomrln (vértetakitrány) vértetves sebhelyek bekenéséhez. Pokaln, Aflpl-Tox rózsafák éa növényekTevéltetvel Irtáséra
Hernydaajv megakadályozza a mászókártevőket és
hangyákat, hogy s rózssfa vagy gyümölcsfa koronájához feljussanak. Több máa speciális védőszerek li állandóan raklár> n. Kaphatók:
ORSZifi JÓZ8EF magkereikedáié-bei Nagykutuái, Erciébet-lér 10.
(a bíróság mellett) mt
ÍMO. junius 8.
A letenyel kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
feb4rnemű«harísn sloppolás. varrói khi^

VARRÓGÍP
HA6TUHZ8A FtókUlete: Ffl-ot 1
1648/1929. Ik. íz.
M iMífiéu-kinMt.
Hoffherr. Sdiranlz-Clayton-Schutlleworth Magyír OépgyármUvek R. T. végrehajtató-\' nak Mllel Ferenc és neje Ferenc Honi kiscsehi I Iskóiok végrehajtási szenvedők ellen Indítóit végrehajtási ügyében s telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 12.786 pengő 35 flll. tőkekövetelés éa Járulékai behajtása végett a letenyel kir Járásbíróság területén levő, Kiscsehi községben fekvő, s s végrehsjtásl szenvedő navén álló s a klacseni-i 144. sztjkvben A f 2. sorir. 158/b. hrsz. Jutalékra 303 P az u. o. 153. satlkv. |A f t. soraz. 265/s\' hrsz. jutalékra 2Ó0 P, A f 2. sorsz. 435. hrsz. JuUkkrs 180 P, az u o. 310. sztjkv-ben A f 1. sorsz. 19. hrsi, lutalékra 50 P 21. hrsz. Jutalékra 100 P, 363. hrsi. Jutalékra 300 P, 515. hrsz. jutalékra 165 P, as u. o. 104. sztjkvben A f 2. sorsa. 556/6 hrsz. jutalékra 190 P, as u. <x 38. azljkv-ben A fi. sorsz. 561. hrsi. jutalékra 30 pengő kiállási árban, a 38. aztjkvben C. 13. sorsi, slstt Mllel Miklós ktscsehl-l lakós holtlglartó haszonélvezeti jogának fenntartásival elrendelte.
Az árverést 1930. évi lullua hó 31. napján d. e. 10 órakor Kiscsehi köuég. hásántl fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlan >k a kikiáltási ár kálhaimadtnál slacsonysbb áron nem adhatók el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bl-nalpénztll a kikiáltási ár 10°A>-át készpénzben. vagy az 1881: LX. t.-c. 42. J-ában mec határozott áríolysmmal számított óvadékképei értékpapírban a kiküldöttnél letenni, vrgy a bánatpénznek előlege! blról letétbe helyezéséről klállllott letéti ellimervényl i kiküldöttnek átadni és az árveréll teltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170, §S.. I908:XL. t.-c. 21. &.)• Ingatlanért a Igéreti
senki sem akar, kötetei nyomban a ki\'klál-
Az, aki az Ingallanéri a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többel Ígérni
tásl ár iiázsléks szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni <1908: XLI. 25. §.).
Letenyén, 1930. évi április hó S. napján. Dr. Hltzelberger i. k. kir. Jblró.
A kiadmány hiteléül:
Hatassa Sándor i. k. 1SW t.l.kk6nyT».i«l6,
MAKULATUR
papir
nagyban és kicsinyben
olcsón
kapható a kiadóhivatalban
Autót ós motorkerékpárt venni szándékozók figyelmébe!
IV Soha vissza nem térfi alkalom!
Uj és használt Peerless, Dodge, Marmon, Vells, Morgan autók.
Kardan hajtásos Wanderer, azonkívül Super-X, Motosacoche, Coventry, Qlllett, Velocette, Juery stb. motorkerékpárok. Citroen autók. Részletes felvilágosítással szolgál:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégi.: Hollós Ferenc un Nagykanizsa, Eraaébftt-tár 4. szám.
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modei n szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tenniszpálya.
Garage. Uszoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve 2»ji 25 szobával és étteremmel.
A legszebb wcek-end, kiránduló- és nyaralóhely. Július 1-lg a penslo lakással 5 50-től és Jullus 1-től 6-50 tói.
Baját strand. Buffet.
Néhai gróf Zichy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Árak ölenkint 2\'30—4 80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
1880. junlus 8.
ZALAI KÖZLÖNY
tl
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért, a rég bevált jóminőségü Puch,Triumph,Steyr Waffenrad kerékpárok
kedvező feltételekkel kaphatók:
BRAHDL SÜHDOR ÍS FII Cégnél
Deák-tér 2., a leUóiemptomnál.
Kalaó gummlk 6 pengőlól, betaő gummlk 2 40 pengőtől. Piros prizmák, névtáblák, lékek, csengők, pedálok, láncok, pumpák, lámpák, tengelyek és egyéb alkatrészek olcsó beszerzési helye. — Javító nsűhalil I 943_
IKoó Kálmán
| müasztalos
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8.
és Kazlnczy-utca 5. a postapalotával szemben.
Állandóan nagy válaaz-ték mlndannamfl bútorokban. lm
Varga Nándor
modernül felszerelt sa|át műhelyében
mo*, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 flll., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban <" tiszlittatnak.
Oy0|tőtelep :
Kazlnczy-u. 8.
Oyáilelep :
Hunyadl-u. 19
Halló! Hallói
Edény kiárusítás!
Tisztelettel értesítem s nsgyérdemU közönséget, hogy a raklátomon levő őaazee zomiac edényt
beszerzési áron alul Is kiárusítom. Maiadok tiszteletlel
Kluger Sándor
TaUfan 579. Magyar-u. 3.
rtHWBes,
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FURT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
gépiparvállalalával
Zalaegerszeg. Telefon: 43. Készít:
vln.aslák és ulvaltyubarsa. tfuásakat, traktorok, aiuték *m gápsk )afltáaél.
__2SŰÍ
Nagykanizsaiak találkozóhelye az <™
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán)
202-43, 294—34. — Sürgönyeim: H0TEL1ST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi (ütés, hideg, meleg lolyóviz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszekOtlelés 2-es és 46-os kocsikkal.
Miért terjed a TRIUHPH motorkerékpár ? "
Mert elsőrendű anyagból van és hallatlanul olcsó.
TRIUMPH 175 ccm. motorkerékpár első és hátsó világítással, térdsárvédővel P 980—
TRIUMPH 550 ccm. P 1680*- Reklám ár!
RUDGE motorkerékpár 500 ccm. kategóriában tartja 171-3 km-es átlaggal az egyórás világrekordot. 4 sebes ség, 4 szelep, cserélhető kerék.
JAMES egyike a legolcsóbb és legmegbízhatóbb angol
motorkerékpároknak.
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc Nagykanizsa, Erzsébet-tér 4. szám.
PünhSsdi olcsó vásárunkon a délutáni órákban olyan nagy a toriódát, hogy kis helyiségünkben nagyon nehezen tudfuh a forgalmat lebonyolítani, foffön UietSIeg a kora délelőtti órákban, hogy kényelmem vásárolhasson.
Áraink a legolcsóbbak!
Férfi puha gallér...........—38
Férfi kemény gallér..........—78
Férfi zokni slrapa...........csak — 38
Divat nyakkendők kedvező vétel, eddig P 135, most — 98
Gyermek flór zokaik.........-18-tól
Qyermekharisnyák.............—-38-tól
Qyermekruhák.............. 1 30-tól
Selyem harisnya, hibátlan, eddig P 2 95 . most 280
■61 harisnyék ............-78-tól
Elsőrangú flór női...........csak 2 70
MSI selyem Harisnya, kis hibával . , . csak 2W
N6i aeiyem nadrág sima trikó.....csak 1\'SO
Csikós selyemnadrág..........csak t\'48
DIvaV nfti keeztyllk........csak ÍM-tói
Divat hímzett nftl kesztyűk........2 70
Habselyem nadrág hibátlan csak 8 50, kis hibával . . 4\'—
Férfi nyakkendftk ........3 darab 1 —
Férfi csokor mosóselyem.........csak — 40
Cérna és Valencé oaipkék.......métere -10-tól
Kötött Pullmann sapkák ......csak - 80
Atlasz csikós selyemnadrág........csak 250
Nagy tétel férfi dint nyakkendőt sikerült
igen olcsó árért beszereznem, pflnkftadig . csak — 91
Oycrmek pusztlén nadrág......csak 3 80
Női delénruhák, jól mosó ......csak 3 80
Műselyem ruhák............csak 12(8
Bensberg Sevilla ruhák . 22—, 24 — 28 —
Férfi Ingek pouplin mellel.......csak 3-50
Panama épaoa Ing........csak 5 50, 8 50
Gyermek apaoa Ing.......csak 3 80, 4 50
Férfi pouplinlng 2 gallérral......csak 8 80
Azsuros zsebkendők darabja csak 1\'—
Jambó aapkák.........darabja — SO-től
Női harisnyatartó, elsőrangú .......csak 2 —
Hői kabátok.........csak 25 -, 35 —
Oummiköpenyek..........csak 19 —, 25 —
Fürdőruhák és Tren ............ 7 28
Férfi harisnyatartó, ló gumml.......csak 1— tői
Tiszta gyapjú és selyem ktttfittkabétok . . csak 5 50
Férfi gummi nadrágtartó.........csak 1 50-től
Byermek trikók, minden szám....... 2 60 töl
Tiszta gyapjú férfi harisnya........csak 2 50
FOnlé dresszek, kedvező vétel, tls\'ta gyapjú csak 8 50
BetlkOISk, elsőrangú kivitel ........ 2 80-tól
övcsatfok, divatos.............— 20
Tennlsz pulóverek . eddigi ára 5 98, most 4 50
KörUlmintás kötött mellények.......most 7.90
Hímzett vászon gyermekruhák......csak 2 —
Kézelő és Ing gombok...........—-20-től
Rövid, szines férfi alsónadrág.....csak 2 18, 198
Női kötények, trégeres .........csak 3 20
Patent női harlanya...........—\'80
Női blúzok............csak 9\'—
Divat bekötös pouplin bluz........ csak 10 —
Nöl hálóingek, himzett ........... 3-90-töl
Férfi hálóing.............csak 5 50
Női aelyemharisnya elsőrangú, minden párért felelek 3 90 Selyemezallagok minden szélesség . . . csak 12 fill
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Főút 6.
ZALAI KÖZLÖNY___________1980- lunlm 8.
1930. junius hó 1-vel
ÁTHELYEZTÜK
*
SZOMBATHELYEN Király-utca 5. alá.
Vásárlóinknak rendkívül olcsó áraink és az eddig megadott összes kedvezményeinken kivül rövid ideig: 1930. szeptember l-ig, teljes kamatmentességet nyujtunk.
KOPSTEIN
BUTORÁRUHÁZ
Szombathely, Király-utca 5. sz.
Nyomatott a Dözalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Ozletvezatő: Zalai KárolyJ
70. évfolyam 130. szám
Nagykanizsa, 1980. junius 11, szerda
Ara 14 f01«r
ZALAI NZLHT
Sxerkesatőaég (a Uidóblv.ui: Fó-nt í. uátn. Keszthelyt flőkklidóhlvatal Kossuth Lajoa-ii. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
BMUetM ára: egy bóta 1 pengó M fllléf Telefon: Nagykanizsa 78, Ktsithely 92. Mim.
Carol Qerceg elfoglalta a román iróni
Fiát, az eddigi királyt, gyulafehérvári vajdává nevezte ki — II. Károly király letette az inlegritásra az esküt — Valótlan a magyar-román personál-unióról szóló hlr
leit az uj pái
Bukarest, Junius 10 Pünkösd vasárnap a román alkot-mányozó nemzelgyülés a száműzöl! Carol hercegei, volt trónörököst Románia királyává kiáltotta ki, aki //. Károly néven elfoglalta a trónl. Egész Románia nagy lelkesedéssel fogadta a királyválasztást. A kamara és szenátus löbb ülést lartolt, amelyen a trónulódlási lörvény 6. és 7. §-nak megsemmisítését célzó törvényjavaslatot elfogadták. Az u] király a nemzetgyűlésen esküi lett az alkolmányra és az integritásra. Ki-jelenletle — hogy népének atyja kíván lenni és a szomszédokkal egyetértésben élni. Mlronescu megjelent későbben a királynál és benyújtóba az összkormány lemondását. II. Károly király és elvált felesége közölt drámai volt a találkozás. A király fiái, Mihályt, az eddigi királyi Gyulafehérvár nagyvajdájává nevezte ki. A liberális párl ülésén élesen támadlák az uj királyt — akii bilorlónak mondtak. A szónokokat vád alá helye/lék ezért. A magyar párl a helyzet javulását várja az uj királytól a kisebbségek számára.
Budapest, junius 10 Egyes külföldi, főleg angol és amerikai lapokban kalandos híresztelések jelenlek meg arról, minlha Magyarországon bizonyos körök mozgalmai indítottak volna a magyarromán personal unió megteremtése érdekében. Jól informált helyen a magyar Távirali Iroda munkatársának kijelentették, hogy ezek a kombinációk teljesen alaptalanok.
Bukarest, junius 10 A politikai krízis megoldását szerda reggelre várják, amikorra az uj kormány kinevezését bizlosra veszik. Az uj kormány megalakílá-sával valószínűleg Mariiul bízzák meg, aki az Igazságügymlnlszler kivételével meglarlja a régi gárdájál. Az eddigiek szerint II. Károly király megkoronázása okióber havában fog történi. Heléna hercegnő és Károlynak egymáshoz való viszonyának kérdéi-e még mindég tisztázatlan. Helena hallani sem akar arról, hogy ujbói felvegye az életközösséget voll férjével. Legújabb Jelentés
szerint Titulescu román követ.
Bukarest, junius 10 Popovic Milrall, az átmeneti kormány belügyminisztere utasította az ügyészséget, hogy a Vitorul cimü lap ellen eljárási índllson .Trón-bitorlás" címen tegnapi számában írott cikke miatt.
Eljárás indul Anghelescu voll kultuszminiszter, Demetre6cu volt szenátor és Coslinescu volt bukaresli
főpolgármester ellen, akik a liberálisok tegnapi értekezletén sértő kifejezésekkel Illették a király személyéi.
A király amneszlla-rendelete ezekre az cselekre semmiesetre sem fog vonatkozni.
Bukarest, Junius 10 (É/szakat rádiójelentés) A Dla-rnandi párisi román követ menesztéséről szóló hirek alaptalanok. Any-nyi igaz csupán, hogy a követet Bukarestbe hivták és szó van arról, hogy más állomáshelyet kap.
A. „Justice for Hungary44 egy Qónapon belül elindul útjára
Newyork, Junius tO A .Justice for Hungary" repülésének finanszírozása a levelezőlapok árusításával végleg kudarcot vallotl. De mosf a mozgalom élére állt az amerikai magyar kereskedelmi kamara és garanciát vállalt a gép elkészítésének köllségelért. A gyár így rövidesen leszálli\'ja a
gépet és legkésőbb Julius közepéig valószínűleg elindulhatnak a bálor magyar pilólák, akik már teljesen készen állnak az ulra. Ralhermere lord 10.000 dolláros diját Kiss Emil 3000 és Horváth Ödön 1000 dollárral toldotla meg.
A hangulat az amerikai magyarok körében rendkívül lelkes és bizakodó.
Párisban Ismét megkezdődtek a tárgyalások
a Háboruelőttl államadósságok valorizálása körül
Pária, Junius 10
Ma délelőtt Párisban ujabb konferencia kezdődőit, amely foiytatáta a március e éjén megkezdeti tárgyalásoknak az u ódállatnok és az osztrák—magyar államadóssági clm-lelek tulajdonosai közölt.
Az innsbrucki egyezmény módosításáról három hónapig úgyszólván eredmény nélkül tárgyaltak, miután a monarchia utódállamai Magyarország kezdeményezésére nem fogadták el azt az egyezménytervezetet, amely a bécsi jegyzőkönyv alapján szövegeződön meg.
A legutolsó lárgyaláson ugyanis Bécsben Jegyzőkönyvet készítetlek, amely szerint az utódállamok hozzájárulnának ahhoz, hogy 1959-ig a háború előtti államadóssági címlete-kel fokozatosan, 75 százalékig fogják valorizálni. Ez a megállapodás — szemben az innsbrucki egyezmény 32 százalékával — óriási megterhelést Jelenlell volna elsösor
ban Magyarországra, amely ezeknek az igy valorizált államadósságoknak 40 százalékát volna köteles viselni. A tárgyalás áprilisban azzal szakadt meg, hogy az ulídállaniok egyike sem voil hajlandó a bécsi jegyzőkönyv alapelveihez hozzájárulni
A delegátusok akkor hazaulazlak, hogy ujabb utasítást kérjenek és ma, junius 10-én ülnek össze isméi. A tanácskozások rendkívül izgalmasnak Ígérkeznek, mert az utódállamok a 75 százalékos valorizációhoz, még ha foko. alosan érnék is el, nem járulnak hozzá.
Károlyi Mihály ujabb aknamunkája
Budapest, Junius 10 Oróf Károlyi Mihály Londonba érkezeit állítólag azérl, hogy az angol szélső baloldali körökben hangulatot keltsen gróf Bethlen István magyar miniszterelnök és a magyar kormány ellen.
Az antók és vasntl közlekedés figye
Zalamegye közigazgatási bizottsága előtt
Zalaegerszeg, Junius 10
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye közigazgatási bizottsága Gyömörey Oyörgy főispán elnökletével ma tartotta rendes havi ülését
Az alispáni jelentést a bizottság elfogadta.
Malatlnszky Ferenc a gépjármű-közlekedés és a soffőrök megrend-szabályozásdt sürgelte, rendkívül aggályosnak larlva közegészségügyi szempontból a falusi utakon felvert porlengert. indítványozta, hogy a balatoni körutat vegye ál gondozásába az állam, úgyszintén a keszthelyi és badacsonyi kikötőket is — A DV gyorsvonataihoz Balatonszentgyörgy és Keszthely közt molo-ros-csatlakozást sürgetett.
Bődy Zoltán alispán válaszában kifejtette, hogy autó közlekedés megrend szabályozását szükségesnek tartja, de az a mai viszonyok közt elviselhetetlen terhet jelentene a községeknek.
A Keszthely — hévízi utat az állam olajoztal|a az Idén is (ugy látszik: a télre I A szerk.) Elsőrangúan fontoi a Keszthely—Nagykanizsa és Zalaegerszeg— Tapolca útszakaszok burkolása. A kikötők állami kezelésbe vételét a miniszter már kilátásba helyezte.
Farkas Tibor, Csák Kíroly és Sándor Zsigmond is az utak és közlekedés kérdéseihez szóllak hozzá.
Gyömörey Oyörgy főispán kifejtette, hogy nem mindig csak a soffőr, hanem sokszor maga a közönség is hibás a közutak forgalmi panaszaiban. A vasúti közlekedés ügyében elhangzott kívánságokat pártolólag terjeszti a miniszter elé.
Thassy Oábor orvosi jelentése 4 uj körorvosi kerület felállítását állilja fel követelményül. A székhelyek: Komárváros, Hévizszenlandrás, Zalaszántó és Kerkaszentmiklós. Ugyanilyen értelemben szólalt fel az alispán is.
A pénzügyigazgató jelentése szerint a megyében az adóhátralék 3.307,987 P, ami 78%-nak felel meg.
ZALAI KÖZLÖNY
183a (tinim 11,
/l dunántuli ujságirók egyhangúlag el@atároxtdlc, őogy első Kongresszusukat szeptemberben Nagykanizsán rendezik meg
Keszthely városa felejthetetlen pünkösddel ajándékozta meg a Dunánlul minden részéből összesereglett újságírókat — Reischl Imre városbíró és Reischl Richárd országgyűlési képviselő a sajtó fontos nemzeti missziójáról beszéltek
Keszthely, Junlus 10 Bocsássanak meg a kedves olvasók, sok évnek, évtizedeknek 365 napjából ezultal mi kérünk magunknak szerényen egy-két napot. Ml, a sajtó munkásai, azok, akik mikor először vettük kezűnkbe a tollat, eljegyeztük magunkat a közönség, a közérdek szolgálatával. És ezt a frigyet tartjuk hűséggel, mely csak fokozódik, mindig és sohasem csökken, mlg aztán az u|ságiró Is fájdalommal kénytelen elparentálni egy-egy kedves kollegáját és mindennek a vége egy csendes megtérés oda, ahol már nincsenek harcok, küzdelmek, ahol a sajtó halalma Is egy darab göröngybe omlik össze .. .
A nemzet, a társadalom Igazi robotosal vagyunk és ha nagyon jól megy kapunk ezért a végén egy Ingyenes sírhelyet ott fenn a Móger kertben drága Tóth Zoltán kollegánk szomszédságában .. .
Azonban a dunántuli u|ságirók pünkösdi ünnepe az egymásra találás nagyszerű örömünnepe volt, ne vegyüljön tehát ebbe a tiszta örömbe semmiféle keserű remlnlscencla. A beszámoló tehát ezutlal azoknak a megmozdulásáról fog szólni, akik mindig másokért dolgoznak, de akik végre elérkezettnek látták az időt, hogy a tömörülésben magukra gondoljanak.

Az első dunántúli újságíró találkozó eszméjét Urbán Oyula szerkesztő vetette fel. Ötlete a Zalai Közlöny és a Keszthelyi Hírek szerkesztősége révén testet öltött. Pünkösd vasárnapja kora reggelétől kezdve a keszthelyi állomásra egymásután érkeztek a Dunántul minden részéből a redakclók dolgozói, akik könyes meghatottsággal, a körös, drága kenyér szent együttérzésében a megismerés első pillanatában örök barátokká lettek, ezt a barátságot azonban az ujságirók egymásért megdobbanó szivén kl-vfll olyan kiváló férfiaknak Is köszönhetjük, mini Reischl Imre, Keszthely városa kiváló városblrája, B. Gárdonyt Lajos dr. keszthelyi felelős szerkesztő páratlan agilitásának, akik, mint Keszthely város vezető tényezői a boldogság tökéletességévé telték a Szentlélek eljövetelének plrosbelüs ünnepét.
Az a fogadtatás, amiben a sajtó munkatársainak Keszthelyen és Hévízen része volt, a magyar u|ságlrál annaieselben aranylapol kap. Egy város a legőszintébb lelkét tárta ki és fogadia be historikus falai közé a közérdek alázatos szolgált.
Félszáz újságíró a Dunántul napi és hetilapjaitól, mint teslvér jött a testvérhez, hogy megismerje egymást és ha ebbe a ragyogó baráti ünnepbe voltak fájdalmas momentumok, az csupán az volt, hogy
többen nem Jöhettek el különböző okok miatt. Igy Barbarlts Lajos, felelős szerkesztőnk, a találkozó megrendezésének egyik lelkes dolgozótársa — betegsége miatt csak lélekben lehetelt együtt társaival. Pécs és Kaposvár napilapjai azonban érthetetlenül távolmaradtak a harci demonstrációnak erról a nagyszerű seregszemléjéről. Remélhetőleg a szeptemberi hivatalos kongresszuson ott üdvözölhetjük őket *
Vasárnap délben a találkozóra összesereglett ujságirók már mind egyült ültek a fehér asztalnál. Délelőtt többen misét hallgattak és a város szépségeiben gyönyörködtek.
Két óra után Reischl Imre városbíró az asztalfőn felköszöntötte az újságírókat. Gyönyörű és magas-szlnvonalon mozgo felköszőntöjében az újságírás nagv nemzeti jelentőségéről beszélt. Örömének adott kifejezési, hogy Keszlhely város falai közölt üdvözölheti a sajtó katonáit. Nagy lapssal fogadolt beszéde hitvallást lelt a sajtóval való nagy rokonszenvéről.
B. Szabó István, a Székesfehérvári Napló fel. szerkesztője az ujságirók nevében válaszolt közvetlen szavakkal Reischl Imre beszédére. Az újságíró éleiét, munkásságát a nemzet oltárára leszi, — ez volt a kiváló újságíró beszédének kvlntesz-cenciája.
N. Szabó Oyula Iró, a Balaton szerelmese a találkozó rendezőségét köszöntölte fel lelkes, kollegiális szeretetlel, mire Urbán Qyula kollegánk hosszabban válaszolt és kiemelte Gárdonyi Lajos szerkesztő felbecsülhetetlen tevékenységét a találkozó körül. Benedek Rezső szerkesztő a 20-as honvédek városa újságíróinak nevében meleg szeretettel köszöntötte a fáradhatatlan agl-litásu, Izzó magyar lelkű férfiút, Reischl Imrét, Keszthely városbirájít, a balatoni kultura nagy harcosát. Herboly Ferenc, a .Zalavármegye* felelős szerkesztője és még a szónokok hosszú sora ömlesztette szavakba a kollegiális szeretet gondolatalt.
Bankett után az u|ságirók Gárdonyi vezetésével gróf Festetics Györgynek, a Gazd. Akadémia nagy alapítójának szobrára teltek babérkoszorúi. Ilt Uy Károly, a „Vasvármegye\' belső munkatársa méltatta megkapó szavakkal Festetics György életéi és alkotásait. A Helikoni emlékműre teltek ezután babérkoszorút (mindkeltón nemzeti szal-lag) az ujságirók. Itt Rakács Lajos, a „Fe|érmegyel Napló" felelős szerkesztője mondott gyönyörű ünnepi beszédet, melyet a Himnusz fenséges akkordjai követlek.
A hatalmas parkban tett séta közben Gárdonyi Lajos Keszthelyről tartolt élvezeles előadást. Fürdés,
evezés, vitorlázás után a társaság Alsópáhokra ment autóbuszon, ahol az ottani dalárda 10 évet Jubileumi ünnepségeinek örömeiben osztozott. Itt dr. Polgár István, a „Hlr" belső inurtkalársa beszélt a dalkullusz jelentőségéről.
Az ünnepet a hévízi kurszálon vacsorája fejezte be, ahol megjelent Reischl Richárd országgyűlési képviselő is, aki pohárköszöntőjéien büszkén sorozta magát a redakclók munkásai közé az őt lelkesen ünneplő ujságirók legnagyobb örömére. A díszvacsorán Is számos értékes felköszönlő dokumentálta a nap jelentőségét. A hévízi kitűnő szállás után hétfőn már ott lubickolt mindenki az áldottvlzü hévízi tó ban, majd a délelőtt folyamán fontos kari értekezlet volt.
Ezen az értekezleten N Szabó Oyula Hévízről tartott értékes előadása ulán az újságírók helyzetének ügye került megvitatás alá, Urbán
Oyula kollégánk Indítványára kimondotta az értekezlet, hogy az újságírók tömörítése céljából ez év szeptember 7—8-án Nagykanizsán megrendezi a Dunántuli Újságírók Kongresszusát, mely afelett fog dönteni, hogy a dunántuli ujságirók belép-nek-e a Mjgyar Újságírók Egyesülőiébe, mint annak dunántuli alosztálya, vagy teljesen külön álló szervet létesít és abba tömörül.
A kongresszus előkészítésére 8 lagu végrehajtó bizottságot választottak, mely megkezdi a munkát és annak előrehaladásáról állandóan értesíti az összes újságírókat.
Ismét Keszthelyen a Hungáriában volt a bucsubanket, ahol lelkesen ünnepeilék a két napon át vendég-láló házigazdát: Reischl Imre városbírói, ezt a csupa sziv embert, aki fe|edelml fogadtatásával lehetővé lette, hogy az ujságirók megszervezése elindulhasson uljára.
Balatoni fürdés, csónakázás következelt a bucsu percei előtt és a lélekben eggyé forrt hírlapírók ugy vállak el egymástól, Keszthelytől, mint akiknek búcsúja fájdalmas ugyan, de a találkozó legnagyobb eredménye az egymásra találás gyönyörűen sikerült.
A dunántuli fodrászmesterek keszthelyi versenyén a nagykanizsaiak kerültek kl fölényes győzelemmel
Hogyan zajlott le a dunántuli fodrászmesterek kongresszusa
Keszthely, Junlus 10
Pünkösd vasárnapján tartották kongresszusukat a keszthelyi Urániában a dunántuli fodrászmesterek, amelyen megjelentek Malatlnszky Ferenc felsőházi tag, Reischl Richárd országgyűlési képviselő, Reischl Imre városbíró, dr. Lénárd János hercegi titkár, Érdös József, a kereskedők társulatának elnöke, Melster Károly Ipartestületi elnök, dr. Mojzer György tiszti-főorvos és nagyszámú érdeklődő közönség. Körülbelül 400 lőre tehető az egész Dunántulról összesereglett fodrászok száma.
Sóthy, a keszthelyi szakosztályi elnök megnyitója ulán Reischl Imre városbíró köszöntötte meleg szavakban a Keszthely falai közé egybegyűlteket. Malatlnszky Ferenc a kon gTesszus tagjait üdvözölte.
Bród Ignác, a nagykanizsai szakosztály elnöke tartott ezulán tartalmas előadást szakbeli és gazdasági kérdésekről. Követelte a munka utáni forgalmiadó ellörlését, az Iparosságnak a közmunkákban való részesedését, a társadalombiztosítói járulékok leszállítását és kamat-amnesztiát. Majd az iparosságot tömörülésre szólította fel. Vajda Qyula szombathelyi szakosztályi elnök Indítványozta, hogy a szövetség székhelye Szombathely legyen. Kovács Ferenc (Pécs) a borravalórendszer eltörlését javasolta. — Zapletál Simon (Nagykanizsa) a székhely kérdéséről és a dunántuli fodrászmesterek betegsegélyző és temetkezési egylet szükségességéről be-
szélt. Zapletál előadása ulán vila Indult meg, majd a kongresszus elhatározta, hogy az egyes Iparoskérdésekben ellaborátumot Intéznek a kormányhoz. Kontró János (Budapest) és Kiss Oyula (Budapest) az országos szövelség újjászervezését tették szóvá. A kongresszuson számos életrevaló eszme és gondolat hangzott el. Délben ebéd volt a Bocs-kayban, délután pedig Hévízre rándultak kl az egybesereglettek.
Délután 6 órakor kezdődött meg a lodrászverseny az Urániában óriási érdeklődés közepette. A bíráló bizottság tagjai a szakosztályi elnökökből kerültek kl. Elnök volt Bród Ignác (Nagykanizsa). A versenyen anagyka-nizsalak kerültek kl impozánsan fölényes győzelemmel. Első dijat nyert a mesterek részéről a női fésülésnél a Deutsch Nivérek cég beltagja, Deutsch Erzsébet (Nagykanizsa), aki a nagykanizsai szakosztály ezüst
májusi 45»/o zsírtartalmú
HORTOBÁGYI
juhturó 7X11
vis onteladól ára
20%-kal olcsóbbodott
Tejszövetkezeti Központ, Budapest 4., postafiók 20.
Üzletem megszűnik,
BARTA MIKSA nöi divatóruhóza, Csengery-ut sarok
raktáromon levő áruimat minden elfogadható áron árusítom
1*30. lunlui II.
ÍALAl KÖZLÓNV
koszorúját nyerte. Segédek részéről a nöl hajvágásnál az első dijat Karácsonyi Lajos, a nagykanizsai Kolla-rits Qéza fodrászmester segédje nyerte, Keszthely város diját, egy 300 napig járó díszes órát kapott. Mesterek részéről a női hajvágásnál első dijat nyert Pahocsa István nagykanizsai (odrászmester (egy finom müvll ébresztőórát^ Segédek részéről a férfi hajvágásnál első dijat nyert Oumlldr Ferenc, Zapletál Simon nagykanizsai mester segédje (díszes ezüst cigarettatárcát és egy ollót kapott). A történelmi frizuránál a keszthelyi Laskal és Társa cég .Csonkamagyarország" c. frizurájával a székesfehérvári szakosztály vándordiját kapta meg. Somogyi Jenő keszthelyi borbélymester tanonca, Ungár István oly ügyes volt, hogy 65 másodperc alatt szappanozol! és borotvált. Médiuma Bród Ignác elnök volt. A tanoncok legszebb diját nyerte. Dijai kaptak még a keszlhelyi Stetnerné szalonjának női alkalmazottjai. A tanoncversenynél Is. A kiosztott 8 dijból Nagykanizsa négyet hozott haza. Kiosztásra került még 18 keszthelyi és 3 budapesti díszoklevél. A verseny tehát mindenképen sikerült.
Mi előre megjósoltuk, hogy a fejlett nagykanizsai fodrászipar viszi el a pálmát. Ugy Is lelt. Nagykanizsa után pedig Keszthely következett.
Az alsópáhokl dalárda
Jubileumi ünnepélye
Alsópáhok, Junius 10
(Saját tudósítónktól) Lílekemelöen szép ünnepély folyt le pünkösd ünnepén Alsópáhok, községben, ahol egy fáradhatatlan, a nép lesll és szellemi javaiért lelkesen dolgozó derék magyar tanitó Szabó Pál vezetése alatt tevékenykedő dalárda ünnepelte fenállásának 10. évfordulóját. Az ünnepélyen a Zalavármegyei Dalosszövetséget dr. Oár-donyi Lajos alelnök, szerkesztő képviselte, Zalaegerszeg dalosalt Németh József igazgató, a zalaegerszegiek megyeszerte neves karnagya. Olt volt Reisch Imre keszthelyi városbíró, dr. Huszár Elemér főszolgabíró, Landl Ferenc Igazgató, Nagy Sándor a Faluszövetség igazgatója és magyar ruhás leányok.
Szabó Pál üdvözöltea megjelenteket, majd megkoszorúzták az ünnepélyen és a dalversenyen meg|elenl dalárdák zászlóit.
A dalversenyen részt vettek a kisszentgróti, a felsópáhokl, pactal, sármelléki, szentgyörgyvári és alsó-páhodi dalkörök és az alsópáhokl gyermekkar. Aki ott volt és hallotta az egyszerű polgárokból álló dalkörök teljesítményeit — csak az tudja kellőleg értékelni azt a munkál, amit a magyar falu tanítója kifejt a népmüvelés és dalkullura terén Minden egyes dalárda nagyon szépei produkált. A legteljesebb elismerés és dicséret illeti őket
Szabó Pál ezután ismertette a Dalk.ir történetéi. A bírálóbizottság, melyn:k tagjai Eckhardt Antal, Németh Jőzwf és Nagy Sándor voltak, a Faluszövetség aranyérmét a legjobb dalárdának az Alsópáhoki Dalkörnek ítélte oda, melyet lelkesen megdicsértek. A löbbi dalárdák csinos ezüst érmet kaptak. Az alsó-
páhokl dijnyerles dalárda ulán ki-lünl a pacsal dalárda szabatos, szép énekével.
Beszédeket mondottak Nagy Sándor és Németh József. Feltűnést keltett Farkasovszky Terike tánctanárnő magyar ruhában lejlett magyar tánca, amit Bécsben is nagy sikerrel adolt elő. A közönség lelkesen ünnepelte. Ekkor érkezeit oda Relschl Imre városbiró a dunántull újságírókkal. A löbb száz főnyi közönség óriási lelkesedéssel köszön-
iqtte Keszthely népszerű városbirá-ját, aki hosszabb beszédei tarlóit a magyar dalkullura jelentőségéről és rámutatott arra, hogy Zalamegye a maga dalosaival első helyen áll. — Majd dr. Oárdonyi Lajos beszélt, Németh Mátyás, Barbarits Lajos daloskerűleti főtitkárnak .Dalol az ember" c. kölleményét szavalla el nagy hatéssal.
A kedves, meghilt levegőjű ünnepség a Himnus hangjával ért véget.
1860-1930.
Jubileumi olcsó vósár
SINGER
divatáruházban.
Útban Budapestről hazafelé, a gyorsvonaton meghalt egy zalai gazda
Haza akart jönni, de már nem látta meg szülőfaluját — Egy tüdőbeteg ember tragédiája
Nagykanizsa, Junius 10 Megrendítő eset törlént tegnap a
vonaton. A vonat egyik III. osztályú fülkéjében utazott Mihátcsek József 47 eves llszól gazda, akit súlyos tüdöbajával a budapesti Szent János kórházban ápoltak. Mihátcsek mindenáron haza akart jönni. Nővére, Szoliár Istvánné érte is ment, hogy hazahozza. Mielőtt felültek a kanizsai gyorsra, Mlhálcsek és nővére végig autózlak Budapesten, hogy megnézzék maguknak a várost. A tüdőbajos ember ezalatt egészen jól érezle magát, nem panaszkodott semmiről, aminthogy azután, hogy a vonalba szálltak, a körülményekhez képest Jól érezle magát.
Amikor a gyorsvonat Récse felé közeledett, Mlhálcsek hirtelen elsápadt, a melléhez kapott és lefordult az ülésről. Az eset természetesen pánikot kelteti az utasok közölt, akik segítségére sietlek és próbálták élesztgetni a llszól gazdát, azon hiszem-ben, hogy talán a hőség következtében ájult el. Azonban Mlhálcsek halott volt. Előreh iladott tűdóbaja okozta halálát. Amikor a vonat be-fuiott a nagykanizsai állomásra, dr. Mátyás Samu rendőrkapitány és dr Qoda Lipót városi tiszti-főorvos megvizsgálták a szerencsétlen embert, azonban csak megerősíthették a beállott halált. Intézkedésükre Mihátcsek József holttestét kivitték a temető hidegházába.
Fürtidni akart, de szlvhfldést kapott
és nyomban meghalt a
Keszthely, Junius 10 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Tragikus véget ért pünkösd hétfő hajnalan az alsótéglagyárnál Budai István fiatal honvéd közvitéz. Budai szülei a téglagyárnak alkalmazottai és rtjlnt ilyenek, olt is laknak. — Budai islván ugylátszik mulatókról tér Sietett haza hajnalban és hogy felfrissítse magát, megakart fürdeni a téglagyár előtt levő mélyvizü gödörben. Budai levetkőzött és hirtelen
vízben egy fiatal honvéd
beugrott a gödörbe, ám alig jutott a vízbe, elmerült. Szivhüdés érte, amely azonnal végzett vele. A katonai hatóság kiszállt Keszthelyre és a vizsgálatot megindította.
- vt ÍUfj\'/UnyOK, saönycgnH bíirííf.idfy tfi ottöounő vara-Ksul/dk luKHíüt1 Baría amö-nycgalvol mindenki megvan elégedve, udsdrol/on Ön U Tinrta, Htöuyegel.
URÁNIA
Junius II., snrd* Junius 18., osfllBriSk
Három testőr
főszereplők: Doagtas Falrkaaks h Molpha ItaJn.
SZÍNHÁZ
Egy, Kettő, (tfkrom,
és
Nagy cipőben Kis tiu
Nagyon vidám színházi este volt a tegnapi. Egy műsoron két nagy fővárosi siker.
Az .Egy, kettő, három" Molnár Ferencnek, a világ-kinccsé lett színpadi müvek konstruklOr-zsenljének nem épen uj szatíra-vázon boszorkányos fölénnyel épült, rohanó levegőjű vígjátéka. A rohanás lemaradt, a tempó megszürkült kissé a tegnapi előadásban, de alakítások és vidám hangulat bőven feledtették ezt a telt ház publikumával, amely elejétől lebilincselő érdeklődéssel kísérte egy percek izgalmába és bőséges humorába szorított emberi karrier szellemesen dirigált bábeli építkezését. A főszerepeket Sdrmássy, Székelyhldy Adrienne, Endrődy vitték sikerre Itt-ott nyíltszíni tapsot Is aratva. Az epizód-alakok mind jó tlpus-alaki-tásra nyújtottak alkalmat Ezt teljes humorral ki is használták: Bánky, Danis, Kormos, Kőszegi, Zelenay, Darvas Margit és a többiek.
A .Nagy cipőben kis flu\' Nádas Sándor nagy sikert befutott bohózata. Kanizsán is csupa kacagás. A kis flu: Harczos Irén, mint mindig, ebben is csupa mesterkéletlen, virgonc, sziporkázó humor. Vitéz Bánky, Orbán Viola, Kormot, Darvas Margit, Endrődy, Romsics nagyon jó mellék-figurákat adtak, (—s)
A színházi Iroda közleményei
(*) Egy, kettő, báron I és Nagy cipőben kis flu. Az évad brllllána próul
szenzációja, e két nagyszerű vígjáték — az idényben utoljára — csak ma e*te van műsoron.
(\') Béla, akt SS ám — Kemény László vendégfelléptével Ai Idény rívldsége mlitt caak egyetlen esetben karülhet műsorra Mihály látván szenzációs müve, a .Bél, aki 26 éves" clmtl színjáték éa élet 8 fejezetben. Az előadáa erdeke*-sége mellett annak központjában Kemény l-dszló, a miskolci NemzeÜ Szintláz Közszeretetnek örvendő drámai művésze áll. A darab a színpadon és nézőtéren folyik s a misztikus beállítású gondolat közzenéje raflektoroz a felbukkanó sxomoru problémákra éles bölcselettel. A dráma tővároal színvonalú előadása vitéz Jakabfty Dezső rendezőt érdeme. A főszerepeket Székelyhldy Adrién, Bojár UH, Darvas Marjrít, Orbán Viola, Kőazegl Géza, Koltay Oyula, lloothy Sándor, Danii Jenő, v. Bánki Róoeri, Zelenay József, Endrődy József Játszák.
(•) La Perte D Or fényrevStásooenő
vendégtoüépése hosszas tárgyalások után mégis lehetővé vált s Így közönségünk a Ststersoperettujdonság előadásain a párisi I,a Perle D\'Or fény-revtltáncoanő elragadó szépségű tény-produkclólban fog gyönyöreöanl.
Heti mllsor:
Szerdán: Egy, kettő, három és Nagy cipőben kis flu.
Csütörtökön: 061a, aki 28 évea
Fémeken: Ststrrs, operettujdooság.
Szombaton: SJatera
Vasárnap d. u: Mit susog a fehér akác.
Vasárnap este: Slsters.
Amit Itt ueretlnk, marad. fon a vdruMban.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. Junius 11.
NAPI HIRIK
NAPIREND
Junius II, szerda
Római katolikus : Btrnib Proif\'tlm ; Darnabis. Izraelita: Slván hó IS.
URÁNIA MOZQÓ. .H4rom testőr", szenzációi film. — Kiegészítő műsor.
Uyógyszortárl éllell szolgálat: I. bó végéig a Merldy Belus gyógyszertár OflzfOrdő njltvn reggel 6 órától eit-0 óráig (bétffi, aserda, pintek délután, kedden egész nsp nőknek). Tel.: 2—13
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai mag-■■ Jelentéaek t Hétfőn a MmirtJk-
figyelő kf: Re
Reggel 7 órakor +162, délután 2 órakor +26 2. eate 9 órakor -+-19A
MM I Reggel felhős, délben és este tiszta égboltozat.
Szélirány: Reggel észak, délben és eate északkeleti széL
(Éjtmkal rddiójcUntts) * MaUorolö-fllal liHáast ••<• 10 éráikor |a-
Icait ■ naltg IM, • ••II.g halyl
alfatarokkal.
— A keszthelyi karmelita templom megáldása. A keszthelyi ka-lollkusságnak nagy örömünnepe volt pünkösd vasárnap. Akkor áldotta meg fényes egyházi pompa keretében az újonnan épített karmelita templomot P. Haász Brokárd magyar karmellla tartományfőnök. Ulána az első szenl misét mutálták be. A templom megáldásán nagyszámú díszes közönség volt jelen.
— Házasság. Miskei és monostori Thassy Tibor |unius 14-én este 6 órakor tartja esküvőiét Nagvbecs-kereken felső-wattal Wattay-Pelbárl Gabriellával.
Három Itilir — az Urániában.
k Kereskedelmi Alkalmazottak
— Zalaegerszeg közgyűlése, Zalaegerszeg megyei város képvi-selőleslülete ma, szerdán délulán 4 órakor tartja közgyűléséi.
— Autóvlzsgálat Keszthelyen. A nagykanizsai aulókörlel kiküldötlei most tartották meg Keszthelyen a bérautók Időszaki ellenőrzéséi. Ez alkalommal 30 aulót vizsgállak meg, amelyek közül kettőt javításra ulal lak. Ugyanekkor gépkocsivezetői vizsga volt és hatot képesítetlek a Jelentkező 14 egyén közül.
— TObb tudósításunk nagy anyagtorlódásunk mlalt a mai számunkból kimaradt. Holnapi lapszámunkban közöljük.
— Eljegyzés. Virág Annuskál eljegyezte Vlaslls litván. (Minden külön értesítés helyeit.)
™ Órák, ékszerek, alkalmi ajándékok, sportdljak legolcsóbban Zsoldos Oyula órás és ékszerésznél kaphatók, Fóut 14, Biztosító palota. Szakszerű Javítások.
A felboralt tttzoltókocsl maga alá temette a tűzoltót,
akit súlyos sértésekkel beszállítottak a kanizsai kórházba
Nagykanizsa, junius 10 Fischer Lajos 49 éves murake-reszluri lakos a vasúti állomáson dolgozod, amikor arról értesült, hogy Filyeházán lüz ülöll ki. Fischer a hír hallatára nyomban lovakat fogoll a tűzoltófecskendő elé az azokkal sürgősen kivonult a vész színhelyére. Odaérkezve arról értesítenék, hogy a tüzet időközben lokalizálták. Mit volt lennie — Fischer a fecskendő vei visszafordult Kereszlurra. Az uton
az egyik ló valamitől megijedi és vad véglatásba kezdett, hogy felborult a kocsi, amelyen a kocsison kivlll a község birája és még hárman ültek. A kocsis szerencsére íz utolsó pillanatban leugrott, de Fischert a tűzoltófecskendő maga alá temette. A községi bírót és a többieket kisebb sérülés érte, de Fischer sérülése oly súlyos, hoiiy azzal beszállították a nagykanizsai közkórházba.
— Az Izr. Leánylet Junlállsa.
A nagykanizsai izr. Leányegylet élén dr. Rotschild Béláné elnöknövel, hetek óla nagy buzgalommal készüli a vasárnapi juniálisra, hogy az minél jobban sikerüljön. És sikerült is. A program minden száma azzal az alapossággal és gondossággal zajlott le, ahogy azl már a Leinyegyleltől megszoktuk. Ha az anyagi eredmény nem ülölle meg s várakozást, de annál sikerültebbé-volt az erkölcsi. A Leányegylet ismát"\'bebizonyította elsőrendüségél. .
— Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat mosl lakásberendezési Kopstein bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
juniálisa
Rádió legolcaóblkiii Sxabó György nania-
latmraíorlunulbaa Főút 3., udvar.
— Menetdljkedvezmény. A
Duna—Száva—Adria Vasúttársaság igazgatósága a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Elnöksége részére, Miskolczon, 1930. évi junius hó 14—16-án tartandó közgyűlése alkalmával I., II., III. kocsiosztályra érvényes 50%-os ineneldijkedvez-ményt engedélyezeit. Az utazás junius hó II-tői 16-ig kezdhető meg és junius hó 14—19-ig befejezendő. Ezen kedvezmény valamennyi DSA állomástól Budapest dv.-ig érvényes és a kiadott .Igazolási-jegy" alapján vehető igénybe. Az állomás/önök.
junius 15-én
— öngyflíios gazda. I\'elsőpáho-kon Pálfi István 66 éves gazda tegnap a pincében a gerendára felakasztotta magái. Mire észrav élték már halolt volt. Tettének oka Ismeretlen.
Doaglat Falrbanht — az Urániában.
a „Telefunken 10"
3 csöves készülék csövekkel és „L 666" hangszóróval
Még csak rövid ideig.
Szabó Antal
fegyver- és sportárunagykereskedés
rAdió- és gramofonosztálya.
a ton
Divat-nyakkendő
gyönyörű minták
reklámár P 1-35
Príma selysmharlsnya reklámár p 2.95
EHRENSTEIN-.*.
F6.I II. uA.i mi
Gyömörey György főispán
a 40 év elOit érett még Ixcttctc /aldllcaxtf/dn
Nagykanizsa, Junius 1(1
Kedves ünnepély zajlott le pünkösd ünnepén a nagykanizsai piarista gimnáziumban, amikor a 20, 25 és 40 év előtt érettségizett diákok összejöttek az intézetben, hogy néhány órái áldozzanak a mult emlékeinek, amikor még nem ismertük azt a szót: Trianon és hálá|ukat rój|ák le a piarista rend tanárai elöli. Az egykori diákok — most mindmegannyi díszes állásban levő férfiak — köztük a 40 év előtt érettségizettek
a Polgári Mii
soraiban OyOmSrey György főispán, Bidy Zoltán alispán, Hevesi Sándor, a Nemzeti Szinház Igazgatója, Ldndor Tibor főszerkesztő stb„ akik Eber-hardl Béla c. tankerületi főigazgató előli jártak tisztelegni. OyOmOrey főispán hálájának adolt kifejezést egykori Iskolalársal nevében a Rendnek és tanáraiknak, hogy az élet számára előkészítették őket. A legnagyobb elismerés hang|án szólt a magyar piarista rend nemzeti munkájáról, mely annyi jeles magyar férfiul nevelt a hazának. Eberhardl főigazgató válaszolt ezután a főispán szavaira. Majd lefényképezték az egykori iskolalársakat. Ette a Polgári Egyletben bankett volt. A 25 év előtt érettségizettek szép koszorút helyezlek el intézet hősi halottainak emléktáblájára.
Adolphe Menjou — az\' Urániában.
— Hármas lakodalom. Ritka ünnepség volt a balatoncsicsói plébánia-templomban. Scher Józsefnek egyszerre három gyermeke tartotta eskilvö|ét zenés nászmlse kertlében ifj Scher János Albert Magdolnát, Scher Máriái Aczél Imre, Scher Annál pedig Tassner Mihály vezelle az oltárhoz. A három párt 300 vendég kísérte az oltárhoz.
Költözködés miatt
60 napos rendkívüli olcsó árusítást rendezek
Menyasszony divatáruház
Korain isnfi Nagykanizsa, Deák-tér I.
11930. junlus 11.
ZALAI KÓZLÓNY
Reklám árak!
1 kg. la trappistasajt P 2-60
\'U kg. friss teavaj ... P 1-—
\'/t kg. liptói turó ... P —-80 ■A kg. körözött liptói
kiváló finom ... P 1-25
1 It. balatoni rizling P !•—
I kg. felvidéki málna
szörp ... ...... P 3-20
i/» kg. pörköltkávé különlegesség ...... P 2-50
állandóan frissen kapható
Inszel és Friedenthal
csemegekereskedésében.
500 pengőt
és többet is kereshetnek jó-megjelenésü, intelligens urak és hölgyek. Kizárólag rutini-rozott üzletszerzők ajánlatát kérjük „Fix és jutalék" jeligére a kiadóhivatalba.
Hasáb tűzifa
ölszámra kapható a
Fornérgyár
Magyar-utcai depójában.
Eladás:
FOEl£B8YÁB-EBDÓK£ZELÓSÉ8
Nagykanlzaa, Nádor-utca 4.
Legjobb üdltfi ital k
a kMsmert
Kapható mlndai Baiar-ll ®wsi|ikiftiltl<líifcsa.
PfinhMr:
Uq Hr HiRtawa.
KW>y-«tat 21.
SPORT ELET
Az NTE Barcson 7:2 arányban győzött a barcst Levente válogatottal szemben

(Saját tudósítónktól.) Pünkösd hétfőn Barcson játszott az NTE és szép játék utan 7 :2 arányban győzött a barcsi levente válogatottal szemben.
Az NTE kombinált csapata a következő felállításban játszott a levente válogatott ellen: Noszkó, Jámbor, Cerján, Wcllák, Radics, Wilhelm, Kudich, Lovassy, Jakubecz, Pum, Antal.
Az NTE az első félidőben nehezen talál magára, ugy, hogy az 500 főnyi közönség buzdítása mellett sikerül is a vezetést a barcsiaknak megszerezni és az első félidőben meg is tartani. A II. félidőben mintha kicserélték volna az NTE-t és szemkápráztató játékkal kezdi a játékot, minek már az elsó percben meg is van az eredménye. Szép
kombináció után Jakubecz a hálóba vágja a vezető gólt. Újrakezdés után anélkül, hogy ellenfél , érintené a labdát, Jakubecz a 2. gólt lövi. Az NTE most kezd igazán szépen játszani és a 10. percben sikerül Pum szép passzából a II. félidőben jobb-szélsőt játszó Wilhelmnek a 3. gólt belőni. Az NTE most rövid egymás után Kudich és Pum révén ötre szaporítja a gólok számát, majd Kudich kicselezve az egész védelmei, belövi a 6. gólt. Az NTE most lefékez és inkább iskolajátékot produkál, így sikerül a barcsiaknak szépíteni az eredményen, majd Pum rúgja a mérkőzés utolsó gólját.
Az NTE a II. félidőben nagyon szép játékot produkált. A csapat legjobb embere Radlcs, jók voltak: Welldk, Jakubecz, Pum és Kudich.
A Qimnáxium növendékeinek sportünnepélye a Zrínyi pályán
Gyömörey Oyörgy tóispán személyesen osztotta ki a nyertes ifjaknak a dijakat
Nagykanizsa, Junlus 10 A nagykanizsai piarista reálgimnázium növendékei pünköid hétfőjén tartották meg szokásos évvégi sportünnepélyüket a Zilnyl-sportpályán diszes és előkdö közönség jelenlétében. A sportünnepélyen megjelenlek Gyömörey Oyörgy főispán, Bődy Zoltán alispán, Heves! Sándor a Nemzeti Színház igazgatója, dr. Szabó Lajos a pécsi kir. törvénysiék elnöke, dr. Ldndor Tivadar főszerkesztő, dr. Krdtky István polgár-
mester, dr. Rdtkay Béla ny. budapesti járásbiró, a honvéd tisztikar számos tagja, Eberhardt Béla c. tankerületi főigazgató, slb.
A gimnázium ifjúsága nagyszerű formában volt. Bemutatott gyakorlatai, teljesítményei meglepték a nagyszámú közönséget, amely ismét lálhalta azt a pompás fegyelmezettségei, azt a kitűnő sportszellemet, amely a gimnázium növendékeit áthatotta — Deák tornatanár kiváló testnevelési menkájának eredménye-
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 400. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. 406.
SxéKely Vilmos butorielepe
♦ Nagykanizsa, ▲
Kaxlne^cy-ulca 4. ax. ^^r
Óriási választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolid <bb árak mellett.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
Saját kárpitos éa diszltö műhely.
Fiit gyorsabban 811
Sárga kanna — fokoto sirral I „
ként. A főispán és a többi előkelőség több Ízben legteljesebb elismerésüknek adtak kifejezést a bemutatott sportszámok felett. A versenyek győztesei:
80 m. síkfutás: 1. Váry VI. 97 mp. 2. Bognár VI. 3. Zsigmond IV.
100 m. síkfutás: 1. Bartal VII. 11 6 mp. 2. Reznlcsek VII. 3. Józsa VII
400 m. síkfutás: I. Nothnsgel VII. 56 mp. Int. rek. 2. Szelnár VIII. 3. Bognár VI.
800 m. síkfutás: 1.-Szelnár VIII. 2 p. 19 mo. 2. Varga VIII. 3. Buj-tor V.
4yjX) m. staféta futás: 1. VI. o. csapáta 41-2 mp. 2. IV. o. 3. V. o.
Súlylökés 725 kg.: 1. Bartal VII. 10-90 m. int rek. 2. Józsa VII. 3. Berlhóty VII.
Súlylökés 5. kg.: 1. Tóth VI. 11-06 m. 2. Szénás IV. 3. Kőnlg VI.
Diszkoszvetés: 1. JóisaVII. 33 90 m. 2. Bartal VII. 3. Szénás IV.
Távolugrás 14—16 évesek: 1. Zsigmond IV. 533 cm. 2. Somogyi V. 3. Schuler V.
Távolugrás 16—19 évesek: 1. Klausz VI. 600 cm. 2. Notbnagel VII. 3. Bartal VII.
Magasugrás: 1. Józsa VII. 165 cm. 2. Béres VIII. 3. Reznlcsek VII.
Szertorna haladók: Nyújtó: 1. Lórincz VIII. 2. Cseh VII. 3. Deák
V. Korlát: 1. Horváth VIII. 2.Barthos VII. 6. Tompek IV.
Szertorna kezdők: Nvujló: 1. Francslcs IV. 2. Maurer IV. 3. Zde-lár IV. Korlát: 1. Latin IV. 2. Törők IV. 3. Oumllár III.
Vívás: 1. Hoffmann V. 2. Reznlcsek VII. 3. Balázs VII. Kosárlabda V—Vl. o.: Oyőz a
VI. o. 1:0 ra.
Qyömörey Oyörgy főispán — aki maga is a nagykanizsai piaristák növendéke volt egykor — meleghangú, buzdító beszédet Intézett az ifjakhoz, rámutatva azokra a feladatokra, miket az ország tölak elvár. Majd személyesen osztotta ki a dijakat a kitüntetetteknek.
Kékcsillag!
ir Használja ki mindenki e döntő olcsó árusítást!
Nagy mennyiségű mosóselyem P 170 Mosívoálok 80 fillér.
a; idő. aug. 1-én végleg megszűnik a
ÍALAÍ KÖZLÖNY
1630. junius 11.
200 stájer autós és motoros Keszthelyen
Koazthely, Junius 10 Nagy napja volt pünkösdön a balatonparti kies magyar Heidelber-gának. Nemcsak Dunanlul ujságíró-gárdáját látta meghitt falai közölt, számos ünnepség zajlott le és a dunántuti városok fodrásziparosai kongresszusukat tartották ott, de a Orácból túrájukra Indult stájer autósok és motorosok mintegy 200 hölgy és férfi turarésztvevöje érkezett meg Keszthelyre, ahol több órai pihenőt tartottak, a Hungáriában megebédellek, megtekintették a várost majd a Balatonban megftirödtek.
A stájer autósokat — akik kOzött számos hölgy Is érkezett — Keszthely főterén a magyar rendező-bizottság fogadta, amely nagy figyelemmel és körültekintéssel Intézkedett. Ugy, hogy minden a legkisebb zavar nélkül folyt le. A stájerek nagy elismeréssel voltak a magyar vendégszeretet iránt és nem győzték eléggé dicsérni a magyar konyhát, a magyar bort és a magyar cigányzenét.
Keszthelyről Hévizre, msjd onnét turájuk végcéljára, Balalonföldvárra utaztak tova, ahonnan visszatértek a szépségei Stájerországba, hogy hirdetői legyenek a magyar tenger szépségének és az előzékeny magyar uri vendégszeretetnek.
xaiNQUt^yaiócMi
Kása ASTlOJOBBuUt!
A Mqwfl Itala áarixa-jaoita
"valuták
11. 77-7S-V90 itt. 7*60-80 00 1 k. 16-89-16-99 Dánt 152-60-163 20 Dinár KW0-10-08 Dollár 66MMTJ-00 Prm>di 1.22-30-22-60 HoU, 229-60-230-60 Lengyel 63-95-64-25 Lcu 3-36-3\'áO Léva 4-11-4-17 Un 29 75-30-05 Márta 13615.136-75 Norvég 103-74-153-34 SdbilL 80-45 8085
Peseta —•---■—
Sváidt. 110-35 110 M •védk. 158-10-t53\'70
DEVIZÁK Aut. 229-65-230" 35 Belgrád 10-09-10-12 Beran 186-28-136 86 BrttsazeJ 79-70-79-95 Bukarest 3-38-9-40 Kopenb.153 80-159-20 London 37-76-37-83 Madrid 6840-70 40 Milano 29*90-30-00 N«wyork571\'20-72 80 Oazlo 152*87-153*27 Pária 33*39-32-46 Prága 1&-S4-I6-99 Siófia 4*12-4-16 Stockh. 153-30-153-70 Varsó 64-03-64-22 Wtaa 8053-80-78 Zthidi 110-57-110 87
VINOL
olcsó és klitoMR km* llaztharmat
tlleru Bctxtrcihető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfttrágya, termény és nővénv-védöszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telelőn: 130.
KÖZOmASÁi
TŐZSDE
A newyorki értéktőzsdén bekövetkezett nagyarányú áresések az összes európai tőzsdén kedvezőtlen hatást váltottak ki és ennek kövelkezlében a budapesti tőzsdén is már nyitáskor lanyha irányzat érvényesült. A kedvezőtlen alaphangulatot a kontre-min kihasználta és különösen egyes ériékekben lépett fel jelentős áruki-nálattel, aminek kövelkezlében Kőszén, Fegyver és Ganz számottevő árveszteséget szenvedtek. A lanyha Irányzat a piac valamennyi területén érvényben volt, azonban az értékek túlnyomó része csak kisebb árveszteséggel zárult. Fixkamalozdsu papírok piacán az irányzat gyengébb. Valuta és devizapiacon Ncwyork és dollár árfolyama 20 ponttal olcsóbbodott. _
Xtriekl tártat
Párts 30-25, London JS\'OWs, NewyfirV 51655, Brflssd 7207, Milano 77 06. Madrid 62 50, Amsterdam 207 70 Berlb-123 22, Wien 72 Í5. Soha «4\'/i Práya I5-32VL Varsó (800. Budapest 90-S2ii Belgrád 9-121/1, Bukarest 3-07.
Tenneaytóude
Buza tszl. 35fill., dl. 35 fill. és a rozs 40 fill. eseti.
Boia Uazav. 77-es 24 00 -24-15 78ea 24-30—34 45, 79-ea 24-60 -24-75, 80-as 24-75-34-90, dunánt, 77-el 22 95 -23 20, 78-as 23 20-23 45, 79-e» 23 45-23 65 80-aa 2350 -23-85, rozs 1150-1160, tak árpa 13*75—1425, sörárpa 16-00-17 28, aab 1290-13 15, lengeti tájt 12 25-
12\'40, donántoh 1235 -1250, repce —•-
—■— korpa 7 70 7 90.
faihsitás 5124, eladatlan 1430 - Eisí-rendfl 1-26—1-28, szedett 1-26—1-28, szeded köaép 1-22—1-24, könnyű 1-14-1*18, 1-lfl randa Oreg 1*14—1-16, ü-od rendű öfrg 1-04-1 10 angol süldő 1-30-1-50, szalonna nagyban 1-50—1-54, aii 1-66-1-84, hus 1*50—1*59, szalonnás 141 sertés 1-60-1-70
Kladjg: Délzalal Jyoaía és Lajjlüadó Tállaltt, Iigykanissáa. Felelős kiadó: Zalai Károly, tstarataa Mafaai Naokastaa M m,
APRÓHIRDETÉSEI
Az anóUrdetéaek di|a 10 saótf M fmár, Minden torábbl szó dija 8 Üu. Vasár- és
. . 10 sióig M Altér, mintha további sió dija a fill. Szerdán és pénteken 10 sióig SÓ Mlér,\' minden lovihH szó dija ■ ffll. Címszó a minden vastagabb bétából áOÓ szó két szónak számit tank. Állást keresőknek SOM engedmény
Hlrdetéaak I (»t) pangA lsass|s> ■Isst ■ feleelegaa Mafislés. •aánlásáa elkeraiéan .égeti a I < r a I I i s I i s 4 I k
Eladé Csengery utca 18. aUtt 724 Q 01 telek. 2952
KalSnkeJárata elegánsan bútorozott aaaba Jullusra kiadó Clm a kiadóban 3C60
Modern négy és hslazemélyes csukott bérsutók megbízható vezetőkkel Klufmann Manónál. Telelőn 167. és 571. 2732
■alireaett siebs kényelmet szerelő magános ur részére kiadó Vörősmarty-ulca 34. azám alalt. Azonnsl elfoglalható.
Biciklizni tud ,
Sipos Andor.
kltulóiiut 1. Íves. ek.
3046
EbédlClámpa, f.nolt kerti garnitúra, gömbölyű éa boaizu laasztsl, lug ;shordő, szennyes ruhapad slb. eladó Sugár ut 40/b.
■3068
Balatonasáráán, körei a paithoz, egy komfortos, ^száraz, szépen berendezett villa, két nagy szoba zárt verandával és nilnJen mellékhelyiséggel, nagy telekkel, sajal fürdővel, jullus 1-tól kiadó. Bővebbet Oyenes csemegeözletben. 3062
Elutaaáa miatt Uzlelent 28-ig zárvi. Tólhné kötszer- és lüző iéazllö. 3064
Finom sralr nagyban és kicsinyben kilogrammonként P 1 80, úgyszintén kap ható fllilölt szalonns kllogrammanként 2 pengő Pelrlcs Lajosnál, Cjengery-ut 62.
2849
■xllaldOra ajánlkozik öxv. nj.lv-laaárnl falusi kurtára, vagy nyaralóba némát és franola nyelvoktatás és társalgásra. — Bérmentesített megkereséseket .Művelődés\' jelige alatt e lap kiadóhlva ■ tata továbbit. 2970
Minden elfogadható árán árustlom el árukészletemet, mivel üzletem rövid tdön beim megszűnik. Egyes cikkek félárban. Krámer Zoltán, Tutlpin áruház. 2922
F4-ut C4. az. alatt kétszobás utcai la kás, emelett egyszobás ktllönbejárstu bútorozott szobs azonnal kiadó. 2666
r*azt löldbirlokra és házakra korlátlan összegben, méltányos kamst mellett folyó-stllal Sattlar- Lajoa Irodája, Erzsébettér 15. szám, az Igazságügyi palota átellenében. 2711
Ha Jd bort aksr olcsón Inal, ugy vitessen tw kóstolóra 1 liter
aranyhegyi bikavér vörösbort
80 fillérért. Blilos. hofy állsoddsa sít log Inni
•AfrAb József
Telefon 235 IQü.rlufeikídítí Msgyar-H. 74. I Hl.fl ultlanrtadtlélrt bárhol köldök.
3 szobából álló uleal, lótdaztnü Irada-helyleég kiadó Cstngery ut 4. 2749
Csengery-ut 99. számú ház szsbsdkézból ■ladé. Bővebbet ugyanott 2587
PénaHfealnt bekebe\'erén minden
laazegben a leRelőnyösehbtn éa leggyoe-aabban folyóstttal Aoiól lliaáo Mai-WágjkáaiaUn.
kpácaönkózvetitó Irodája Migy kinizsin, íl»»tj II s .2. aaása. ■
Egy fclfatéfits (elvétetik Kelemen Rezsó cégnél, Deák tér 9. 3058
■ladé kétszobás lakás az összes mellékhelyiségekkel KUkanlzsán, Országút 65.
2999
■ária*is. 2. szimu ház szabadkézből
elidó. 3001
Telekt-ut 11. sí. alatt egyazobál lakás éa egy asztaloimUhelynek való helyiség kiadé augusztus l-ra. 3012
Egy teljesen uj hálószoba- él konyhabútor elköltözés miatt elad*. Megte.lnt-hető Vörösmarty utca 58. 3021
Bvlváreakaa csinosan bútorozott ktl-lőoocjáratu szoba kiadó aznnalra la. Ugyanul egy nigy borospince Is Ididó. Clm i kiadóban. 30 46
Szép 2 szobás udvari lakás vízvezetékkel azonnal kiadó Eötvös tér 15. 3039
■radálsak különösen megfelelő szép utcai helyiségek kiadók Deák-lér 4. 3040
Jobb nő, kl önállóan tőznt tud, n.aaak felvételik Kazlnczy-utca 6, 3067
Elveanett a FetAfi-attól a róm. kith. temetőig egy fekete selyem retlkül, kevés pénztartatommsl. A becsületes megtaláló szíveskedjék lapunk kiadóhivatalában leadni. 3061
Rét eladó, vagy bérbeadó sientmlk. lósl oraiágutnsl. Konold frigyemé Budapest, Rózsa utca 74. 3014
Bármilyen géphez cséplést Idényben cséplést vállalok. Clm Vámosi Imre gépész Nemesszentandrás, u. p. Bucsuusnllászló, 3045
Nagyon Jókarban levő divatos palisander ebédlő, 18/4-es srgsmsn szőnyeg, női sesl-bunda és néhány értékes kézimunka sürgősen eladó. Cini s kiadóban. 3024
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9916/1930.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az 1930—1931. tanévre a beiratá-sok az alább felsorolt tanintézetekben a következő sorrendben és időben lesznek:
a) Az állami elemi Iskolák mindhárom körzetében 1930. junius hó 27., 28., és 30.-án, pótbeiratások pedig f. évi szeptember hó 1., 2., és 3.-án.
b) Az izraelita elemi iskolában 1930. julius 1— 3.-ig, a pótbeiratások pedig szeptember 1-től 3-ig.
c) Az iparostanonc fiu- és leányiskolában f. évi szeptember I tői 6-ig.
d) A kereskedő tanonciskolában 1930. junius 30. és julius
1. és 2,-án.
e) Az állami polgári fiu- és leányiskolában 1930. junius hó 30. és julius hó 1. és 2.-án.
f) Az izr. felsőkereskedelmi iskolában, valamint a női kereskedelmi szaktanfolyamon f. évi junius 30.-án és julius 1. és
2. án.
g) A róm. kath. reálgimnáziumban junius 30.-án és julius hó l.-én.
Az összes tanköteles korú gyermekek, valamely oktatási intézetbe beiratandók, testi vagy szellemi fogyatkozás, egészségi stb. állapotra való tekintet nélkül. Tanköteles az a gyermek, aki f. évi szeptember l-ig a 6 ik életévét betölti és a 15-ik életévét még ezideig vagyis szeptember 1-igtul nem haladja.
Ezen rendelkezés nem érinti a tanoncoknak korra való tekintet nélküli iskoláztatási kötelezettségét.
Az a szülő, gyám és gondviselő stb., aki a tanköteles korú gyermekét és azon munkaadó, aki tanoncát a fent megjelölt határidőben pontosan be nem Íratja, az az 1921. évi XXX. t.-c. vonatkozó része szerint büntettetik.
Nagykanizsán, 1930. .évi junius hó 7-én.
Polgármester.
Midn>i(w>k tOfiom, ne MW-ftSU pénattnke/ Msgeaka.
Autót ós motorkM*ókpárt vonni szándékozók figyelmébe I
M* Soha vissza nem térő alkalom! "M
Uj és használt Peerless, Dodge, Martnon, Vells, Morgan autók.
Kardan hajtásos Wanderer, azonkívül Super-X, Motosacoche, Coventry, Cllllett, Velocette, Juery stb. motorkerékpárok. Citroen autók. Részletes felvilágosítással szolgál:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc >>n Mankanlxai, Er**ébat-tér 4. Mént.
1930. junius 11.
ZALAIKÖZLÖNY
T
Ritka alkalom!
Ml kaptuk meg a P. Hollwarlh .Nephtyn* Stocklng Manufaclur Ltd. angol cég
láblzzadást megszüntető
bámulatos és biztos hatású .Nephtyn* harisnyáinak Magyarországra, Jugoszláviára ci Romániára teriedd kizárólagos vezérképviseletét éa lerakatát.
Oyárunk megbízásából, éves szerződéssel azonnal
alkalmazunk
Magyarország különböző vidékein olyan dolgozni akaró, feltétlen megbízható, becsületes urakat és hölgyeket, kiket e rendkívül keresett csodái hatású tömegcikk e(árusításával és terjesztésével megbízhatunk. Kívánatra egyes kerületeket adunk. Szükség esetén bizományi raktár átadásától sem zárkózunk el. Eladási lehetőség rendkívül könnyű, mert maguk a vevők ajánlják egyik a másiknak. Szenzációs újdonság ! Biztos és elmaradhatatlan eredmény.
Megállapodást létesítünk a felvett személyekkel akár fix fizetéses alanort és némi jutalékkal, vagy ha<? kívánja tisztán magas jutalék mellett.
Kerületi képviselőknek utazási átalányt biztosítunk.
Becsületes és tisztességes megélhetést nyujtunk és azt Irásbellleg garantáljuk, de ugyanilyen működést követelünk.
Ténykedés azonnal megkezdendő.
Mindenkit feljogosltunk, hogy mielőtt működését megkezdi, személyesen győződjék meg e lábizzadás elleni szenzációs újdonság bámulatos hatásáról. A legldűltebb, a legerősebbmérvü izzadás a legrövidebb Időn belül teljesen megszűnik. Minden pár külön skatulyában, használati utasítással, eredeti leplombált csomagolásban kapható.
Az alkalmazott egyéneket pénzkezeléssel is meg kell bíznunk s Igy anyagilag megbízható személyek, vagy jó referenciákkal rendelkezők előnyben részesülnek.
Lábizzadásban szenvedőknek 5"— pengő előzetes beküldése ellenében azonnal innen szállíthatunk egy pár eredeti .Nephtyn" zoknit, vagy női harisnyát a kívánt nagyságban, mlg a képviseleteink ott megkezdik működéseiket.
Azok, akik képviseletünket vállalni kJvánják, jelentsék be ezen szándékukat S jelöljék meg határozottan azon községek nevelt, amelyekben dolgozni kívánnak. Egy Járásnál nagyobb kerületet nem adhatunk. Azoknak, akik képviselőink kívánnak lenni, 5\' pengő beküldése ellenében azonnal megküldünk egy mintapárt, mert enélkül dolgozni nem lehet, meghatalmazást és az alkalmaztatásra vonatkozó Írásbeli megállapodást a szükséges üzleti utasításokkal együtt. Elkésve Jelentkezők ajánlatait csak akkor vehetjük figyelembe, ha azon a vidéken még nem létesítettünk volna mással megállapodást. A pénzeslevélben beküldött összegért teljes anyagi felelősséget vállalunk, a mintapárt ajánlott csoraa-
8ócskában vámmentesen és azonnal szál-tjuk, az iratokkal együtt!
„COMMERCW" Árubehozatal! Kereskedelmi Vállalat
OSIJEK I., Vljeínkkl trg ioq_
1030. Pk. 10424. sz. 1930. vght. 722. az.
Árverési hirdetmény.
Dr. Bertln József nagykanizsai ügyvéd által képviseli Wicland János nagykanizsai lakóa kérelmére éa Javára 335pengő követeié* ét Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 4*87/929. szimu végzé tévéi elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől lefoglalt 1108 P becsértékei Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fenti számú végzésével ai árverés elrendeltetvén, annak az 190a évi XLJ. t-e. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatik javára ii a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Nagykanizsán, a Csengery- és Telekl-uton leendő megtartására határidőül 1930. évi Junius hó 13-lk napjának délután 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok. Jégszekrény, pénzszekrény, morzsoló, daráló-gép, homokfutó, üíleil berendezés stb. a egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul la el fogom adni.
Nagykanizsán. 1930. évi május hó 27-én.
Elek László s. k. klr. bírósági végrehajtó.
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért, a rég bevált jómiriőségü Puoh, Trlumph, Stey r Waffenrad kerékpárok
kedvező feltételekkel kaphatók:
ES FU cégafl
Deák-tér 2.. • felsőtcmplomnáL
Külaő gummlk 6 pengőtől, belsó gummlk 240 pengőtől. Piros prizmák, névtáblák, lékek, csengők, pedálok, láncok, pumplk, Umpik, tengelyek és egyéb alkatrészek olcsó kumU helye. — Javító BiOh.lv I
Hotel „Sirály" Szálló, Béiatelep
Modem szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tennlszpálya.
Qarage. Uszoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve ttsi 25 szobával é» étteremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Jullus 1-lg a penslo lakással 3 50-től és jullus 1-től 6-50 tói. Saját strand. Buffet.
Néhai gróf Zichy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Árak ölenkint 2\'30—480 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
Zsák,
ponyva, zsineg, l.takar., istltakar* legolcsóbb
HIRftCH ÉS SZE6Ő cégnél.
iíükiilöxheieílen
..•uÍMn tuí/dorJás bon
VARRÓSiP
MINDENT VAKU W HIM4I
/.léttmUh Alacsony Kmvi n4*»t*t9+
SINOER VAfinóQlP RÉSIV
IlSTKillZSA FlékUlete: Ffl-il 1.
KoóKálmén
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8. és Kazinczy-utca 5. i postapalotával szemben.
Állandóan nagy választék mindennemű bútorokban. i«»
Halló 1
Haltol
Edény kiárusítás!
Tisztelettel ért ültem ■ nagyérdemű közönséget, hogy a raktáromon levő
ftsszes zománc jdán^t
bcsze/zé)láron alul la kiárusítom. Maiadok tisztelettel
Kluger Sándor T.I.«m BT*. Magyar-.. 3.
Miért terjed a TRIUHPH motorkerékpár ?
Mert elsőrendű anyagból van és hallatlanul olcsó.
TRIUMPH 175 ccm. motorkerékpár első és hátsó világítással, térdsárvédővel P BSO-—
TRIUHPH
550 ccm. P 1680— Reklám ár!
I
RUDGE motorkerékpár 500 ccm. kategóriában tartja 171 "3 km-es átlaggal az egyórás világrekordot 4 sebesség, 4 szelep, cserélhető kerék.
JAMES egyike a legolcsóbb és legmegbízhatóbb angol motorkerékpároknak.
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc ■agykanizsa, Erzsébet-tér 4. szám.
Rózsagyár Kaposvár
Vegytlsztltásra és festésre elfogad lérfl és nól ruhákat
bármilyen mlníaéga kelméből. UJraátfeatésre bőrbotorntat, bőrtabátoklt
és végáruL Agy toll Usz ti tál huzattal együtt éa inélkllL Függönyök, kézimunkák, szőnyegek, butorkelmék, mindenféle paplanok ét szőrmék tisztítása, lertötleuttéM és leitéie. Pllsséerozás és goovréerozái a legeJőny&k.b árban és legszebb t. Ilelbea.
Férfi gallérok és kézelők fényezett és modern matt
módszer szerint tisztítva. FehérnemDek mosása darabonként és súlyra.
Bővebb felvilágosítási nyújt Nigvkanlzaa részére a gyüjtótelep vezetője:
Nagykanizsán, Erzsébet téren
Állami adóhivatal. Régi postaépület.
Hagxanbérbeadáal -hirdetés.
A veszprémi püspökségi javadalomhoz tartozó Alsópáhok (Zalamegye) község halárában fekvő 1091 kai. hold birtoknak 1930. évi október hó I-étöl kezdődő, 12 évre terjedő újbóli haszonbérbeadása Iránt a veszpéml püspökségi javak jószágigazgatóságánál Veszprémben 1»30. évi junius hó 30-án déli 12 órakor zárt a|ánlalu nyilvános versenytárgyalás fog tartatni. A részletes versenytárgyalási és haszonbérleli feltételek 7 P leflzelése ellenében a veszprémi püspöki javak jószáglgaz-galóságánál kaphatók, ahol a szükséges bővebb felvilágosítások is megadatnak.
Veszprém, 1930. junius hó.
i vfttxyréal |lqikl jmk »i jász ágtgaxgatósága.
Haán Oy.U nagykanizsai bírósági végTeliaJtótóL
899H9M. rtt szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott biióaágl végrehajtó ai I88l. évi LX t.-c. I02. §-a értelmében ezennel köz-hlrré teszi, hogy a nagykanizsai klr. járáa-blró\'ágnak 1929. évi Pk. I305I. végzése következtében Dr. Pelrics József ügyvéd által képviselt Teutsch Gusztáv éa tárta nagykanizsai lakói |avára 382 P 72 flll. a jár. ere|élg I929. évi november hó 26-án foganatosított kielégítési végreha|tás utján le- éa lelülfo/lait él I130 pengőre becilllt következő Ingóságok, u. m : egy elevátor, l évea bikaboiju, egy 14 lóerői benzinmotor és egy vaseke nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kit. |árái-bi\'óiág l<-29. évi Pk. lSfcl. számú végién lolytan 382 Pengő 72 flll. tőkekövetelés, ennek I929 október hó 24. napiától járó I0»/o kanutal, l»o vtttódt| és eddig Asi azesen 82 P — fillérben bíróilag már meg állapított költaégek erejéig, a netán fizetett összeg levonása mellett Nagykanlxaán, Magyar, utca 82. és I22 ez. leendő megtartására 1930. évi Junius bó 17-lk napjának délelőtti II óráin hatáiIdőül kiűzetik és ahhoz s venni szándékozók ezennel oty meg|egyzéssel hivatnak ineg. hogy az érintett Ingóságok az ISSI. évi LX. t-e. I07 éa 108. §al értelmében kíszpénzfizeté) mellen a legtöbbet ígérőnek, sztlkaég esetén becsáron slul Is el fognak adatni
Amennyiben az elárverezendő Ingóságo kit mások Is le- éa telu foglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 188I. évi LX. l-c. 102. §-a értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1930. éyl május hó 30. nap|in.
Haán Clyula s. k. »ti klr. jbi: végrehajtó.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. Junius 11.
1930. junius hó 1-vel
ÁTHELYEZTÜK
*
SZOMBATHELYEN Király-utca 5. alá.
Vásárlóinknak rendkívül olcsó áraink és az eddig megadott összes kedvezményeinken kivul rövid ideig: 1930. szeptember l-ig, teljes kamatmentességet nyujtunk.
KOPS
BUTORÁRUHÁZ
Szombathely, Király-utca 5. sz.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlzlelvezet*: Zalai Károly.)
70. évfolyam 131. szám
Nagykanizsa, 1930. junlus 12 csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KOZUniT
SufteutMg U ktatthlntal: PS-nt 5. tiim. Keszthelyi ltókktsdóhl».til Kossuth U|os-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóflietisl ált: egy hófs t prarf M Itlte Tckíon : Nagyksnizju 78, Kesslhely 22. ssám. MamnanaaBBBm
Ml lesx Romániában ?
Ami Romániában lörlént, csak látszólag ellenkezik Mommsennak azzal a nevezetes mondásával, hogy a történelemben van logika. A száműzött trónörökös hazatért, hogy király legyen és a király leszállt a trónusról, — amelyen csak formailag ült — hogy trónörökös legyen. Van ebben logika, nem a személyi helycsere, hanem Románia helyzele miatt, mert a káoszból ez a jövö kivezelö utja.
Eutópa és Magyarország is az érdektelen szemlélők objektív magaslatából nézik a romániai eseményeket. Mi következik Romániában, ho-
fiyan alakulnak a Balkán szellemétől ütött pártharcok, személyi küzdelmek abban az országban, amelyet sohasem szabad a nyugateurópai pailamentárls hagyományok, vagy a magyar ezer éves közjogi Iskolázottság szemüvegén át bírálni, — az most már a jövö kérdése és Románia belső ügye.
A romániai logikus logikátlanság minden Idegeket fes2itö eseményeivel egyetemben csak abból a szempontból érdekel minket, hogy mi lesz a kisebbségekkel? De ebből a szempontból aztán érdekel. Alair|uk gróf Bethlen Qyörgynek az Erdélyi Magyar Párt nevében a bukaresti nemzetgyűlésen tett azt a kijelentését, hogy az erdélyi magyarság várakozó álláspontot foglal el. Nos, mi Is várakozunk. Az 1919 december 9-én Párlsban aláirt kisebbségi szerződés Románia és az egyesült és társult hatalmak képviselői között, végrehajtás nélkül maradt.
Még azt a csekély mozgási szabadságot sem valósította meg Románia, amelyet a gy^«ő nagyhatalmak felriadt lelkiismerete a szörnyű igazságtalanságok elkövelé8ének idején biztosítani akart. Ez a szerződés nemzetközi jogérvényü, tehát nem Románia belső ügye, hogy mi lesz a kisebbségekkel, javul e a sorsuk, megkapják-e azt a lörvényelőtll egyenlőséget, nyelvhasználati jogot, kulturális szabadságot, etikai egyéniségük szabad fejlődésének lehetőségél, amely megmenti a balkáni nívóban való végleges elmerüléslőla román szuverénltás alá utalt magyarokat
Hírek hallalszanak és szines szap-
Fianbuborékok mesél szállonganak I. Károly román király „magyar-barálságáról." Igy tfan-e ez?
Nem tudja senki.
Ml vagyunk az elsők, akik ötven-deznl tudunk annak, ha bebizonyul, hogy ez a magyarbarAlság valóban Igaz. De ennek be kell bizonyulnia. Nem igérelek kellenek az erdélyi magyarságnak, hanem cselekedetek, nem regék érdekelnek minkéi, hanem pozitív tények.
Lesz-e ereje II. Károly királynak legyőzni azt a szellemet, amely Romániában halálos veszedelme voll a kisebbségeknek, azt nem tudjuk. Mi lesz a versengésből a regát és Er-
dély román pártjai között, amelyek küzdelmeik árát a magyarság szenvedéseivel fizettették meg, — ezt sem tudjuk. De várakozunk. Mert mi csak azt tudjuk, hogy Románia vagy rá-
kényszerül az észszerüség és logika útjára s akkor könnyít a kisebbségek helyzetén, vagy tovább támolyog az eddigi uton s akkor könyörtelenül visszaüt a bün és kiábrándító erővel következik a történelem logikája.
A közeli jövő fogja megmutatni.
Carol: „Magyarországnak és Romániának van egy közös oka. hogy kolaboráljon és ez az, hogy mindkét állam agrárország"
A király nyilatkozott a külföldi sajtónak — Manlu kapott kormányalakítási megbízást, de nem fogadta el — Szét-zülllk a liberális párt, mely államcsínynek minősili Carol visszatérését
Bukarest, junlus 11 kormányválság való-
A román
szlnűleg még ma megoldódik. Egyre jobban erősödik az a felfogás, hogy megint Manlut bízzák meg a kormány megalakításával. A román liberális párt kebelében lovább tart a bomlási folyamat. Ujabban a jassy-1, kolozsvári és bihari tagozatok jelentelték be elszakadásukat és Bratlanu Qyörgyhöz való csatlakozásukat.
Mörla királyné Bukareitbe ulaxlk
München, Junlus 11 Mária román királyné ma reggel Oberammergauból elindult Bukarestbe.
Manlu alakit kormányt
Bukarest, Junlus 11 (Éjszakai rádlójelentés) A király Manlut bizla meg kormányalakítással.
A liberálisok államcsínynek minősítik Carol visszatérését
Bukarest, Junlus 11 (Éjszaka! rádlójelentés) A nemzeti liberális párt manifesztumot adott kl,
melyet Bratlanu Vlnlilla és Duca Irt alá. Ebben a párt kijelenti, hogy nem vállal szolidaritási azzal az államcsínnyel, mely a rendel felforgatja. A párt manifesztuma többek között ezt is mond|a „a monarchiát kompromlláló esetlel állunk szemben."
Manlu nem hajlik . .
Bukarest. )unlus 11 (Éjszakai rádiójelentés) Ugylátszlk a király és a Manlu között komoly nézeteltérés merült fel, mert a volt miniszterelnök nem vállalta a kabinet-alakilást, hanem Presan tábornokot ajánlotta.
Bukarest, Junlua 11 (Éjszakai rádiójelenlés) A király másfél órán át fogadta Manlut. A nemzeti parasztpárt vezére azonban arra kérte a királyt, hogy vegy Mlhalahet, vagy Vajdát vagy Presánt bízza meg kormányalakítással. Ebben &7 esetben is » nemzeti parasztpárt teljes támogatást nyu|t az uj kormánynak. A király fenntartotta magának n dönlést.
II. Carol Magyarország és Románia viszonyáról beszélt
Bukarest, Junlus 11
(Éjszakai rádlójelentés) A király szerdán este fogadta a külföldi sajtó képviselőit és előttük nyilatkozatot telt. Kijelentette, hogy ugy a parlamenttel, mint a kormánnyal harmonikus kolaboráclót kíván. Arra a kérdésre, hogy ki segítette elő hazaléré-sét, a következőket válaszo\'ta :
— öcsém Is, akinek köszönhetem, hogy gyermekemet újra megölelhettem. Ezután kijelentetle, hogy szívesen látja, ha a külföldi tőke Romániában érdekeltségeket vállal, majd ar.ól s;ólolt, hogy Romániát Frarclaor-\' szághoz és Jugoszláviához szimpatikus barálság fü/i.
A magyar ujságirók kérdésére külön ezeket mondolta:
— Magyarország llgye igen kényes kérdés Trónbeszédemben megemlítettem, hogy Románia barátságot akar szomszédaival. Magyarországnak és Románlánák van egy
közös oka, melyben a kél állam találkozik: mind a két ország agrárállam és közös érdekeik azt kívánják. hogy koiaborációnak kell létesülni a két állam közöli.
Végül a kisebbségekről beszélt és kijelentette, hogy egyenlő jogú román állampolgároknak tartja a kisebbségeket.
Nem lesz koalíciós kormány
Bukarest, junlus 11 (Éjszakai rádiójelenlés) A koalíciós kormányalakítás terve megbukott. Bratianu közölte, hogy gazdasági okok miatt nem vrsz ré-szt a kormányalakításban, míg Avarescu határozottan kijelentette, hogy nem működik együtt a nemzeti párttal.
Helena nem utazik külföldre ...
Bukarest, Junlus 11 (Éjszakai rádiójelentés) Mária királyné szombaton érkezik Bukarestbe.
Helena hercegnő, Mihály any|a, a király elvált felesége az események miatt lemondott külföldi útjáról. Helena kijelentette, hogy helyesnek tartja mindazokat az intézkedéseket, melyeket Carol tett. Helena ma hosz-szasabban tárgyalt Miklós herceggel.
A Házban foglalkoztak n. Carol román király kijelentéseivel
Budapest, Junlus 11 A képviselőház ma megkezdte az appropriációs Javaslat tárgyalását. Elsőnek Fábián Béla szólalt fel, aki élesen támadta a kormány adópolitikáját.
Wolff Károly: A kormány legfontosabb feladata, hogy orvosolja mielőbb az ország belső hangulatát. Hangoztatta a polgári pártok egységének szükségességét a szociáldemokrata ugitáctóval szemben. Csökkent az ország fizetőképessége, ezért lehetetlen merénylet volna az, ha az Innsbrucki egyezmény következtében növelnékaz ország valorizációs terhét.
Qról Hunyadi Ferenc szerint elégedetlen országgal nemzeti feladatokat nem lehet teljesíteni.
Klebelsberg Kuno gróf válaszolva Hunyadi Ferenc felszólalására, utalt arra, hogy a kultusztárca költségvetése azért emelkedett, mert az elszakított területekről Ideözönlött tanítókat és tanárokat el kellett helyezni. Ezeket az embereket nem lehetett szélnek ereszleni.
Schandl Károly a mezőgazdasági kérdéssel foglalkozol!. Óva Intett attól, hogy túlságosan sötét színben tüntessék fel a mezőgazdaság helyzetét. A magyar földbirtoknak 75 százaléka nincs megterhelve. Meg kell szüntetni azt a dlszparltást, amely a mezőgazdasági termények és az Iparcikkek közölt fennáll. A román király legutóbbi kijelentéseivel foglalkozott végül a szónok. Az uj uralkodó kijelentelte, hogy a szomszéd államokkal jó viszonyban akar lenni és ezt a jóviszonyt meg akarja erősíteni. Magyarország, amely annyi keserűségen ment keresztül, olyan nemzet, amely felejteni Is tud
Egy feltétele azonban van minden jóvlszonynak, hogy az Igazságkeresésben támogassanak bennünket.
Ha ilyen irányban segítenek, akkor a sok sebet el fogjuk felejteni, de az igazságról le nem mondunk. Az elnök eitilán szünetet rendelt el. Szünet Ui.\'n Maiasits Qéza Wolff Kátollyal polemizált. Viczián István a karleiekkel foglalkozott. Vitnnak kereskedelmi kartelek Is, amely.k még veszedelmesebnek a gazdaiár-sadalomra, mint az ipari kartelek. A javaslat lelárgyalásn és elfogadása után az interpellációkra kerüli sor. Az ülés 3A7-kor ért végei.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. Junius 11.
Díszes ünnepség keretében szentelték fel a szepetneki Katii. Legényegylet zászlaját
és áldoztak Szent Imre herceg emlékének — Dr. Pozsogár Rezső országgyűlési képviselőt és feleségét lelkesen ünnepelte Szepetnek népe
Szepetnek, Juniua 11
(Saját tudósítónktól) Pünkösd vasárnapján gyönyörű ünnepség keretében szentelték fel a szepetneki Kath. Legényegylet díszes selyemzászlójál, ugyanakkor áldozol! a község vallásos lelkületű népe Szenl Imre herceg emiékezelének Is. A kellős ünnepség maradandó emiékel hagyolt a lelkekben és kiemelkedő példáját adták annak a hatalmas erkölcsi erőnek, mely a magyar falu lelkében gyökerezik és amely Ilyen körülmények közölt teljes tisztaságában és értékében mutatja meg magát.
A kettős ünnepségről, mely nemcsak Szepetnek egész Intelligenciáját és népét, de a szomszéd falvak közönségét Is megmozdította, tudósítónk a következőket jelenti:
A szepetneki Kath. Legényegyletnek régi szive vágya teljesült, mikor eljutott addig, hogy díszes se-lyemziszlóját felszentelhette. Ez a zászló maga is ékes dokumemuma annak a mélységes vallásos szellemnek, mely Kolping gyermekei útját jelöli meg. Egyik oldalán S/.ent József, másik oldalán Szent Imre herceg hímzett képe díszlik.
A zászlóanyai tisztségre a község vezetősége és az ünnepély rendezősége a kerület közszeretetben álló képviselőjének, dr. Pozsogár Rezsó letenyei ügyvédnek feleségét kérte fel, aki férjével együtt vasárnap reggel 9 órakor érkezett a községbe, hogy az egyszerű lelkek örömében osztozzék. Magyar ruhába öltözött lánykák, kezükben fehércsokorral várták dr. Pozsegár Rezsőné, zászlóanyát, akit szivéig meghatott a választók gyermekeinek ez a kedves fogadtatása. Ugyanígy nagy lelkesedéssel fogadták a népszerű képviselőt, aki a pünkösdi vasárnapot arra is felhasználta, hogy választóival elbeszélgessen és ügyes-ba|o8 dolgaikat meghallgassa.
Délelőtt érkezett meg a nagykanizsai Kath. Legényegylet küldöttsége, valamint a környező vidékekről nagyszámú közönség és a földbirtokos társadalom számos tagja.
A szepetneki kathollkus templom szűknek bizonyult a hatalmas tömeg befogadására, A szentmisét Fábián Oábor szepetneki plébános mutatta be, majd megszentelte a zászlót. Ezután a közönség a templom melletti csodaszép parkba vonult, ahol megkezdődött a zászló felavatása. A sormásl dalkör éneke és a sormásl rezesbanda játéka után Fábián plébános mondotta az ünnepi beszédet. A zászló két oldalán levő szentek alakjait állította oda követendő élet-ideálul. Szent Józsefben a tisztességes munka, Szent Imre hercegben a vallásos lélek nagyságái aposztrofálta. A nagyha-
tású beszédet Strober Ferenc egyesületi tag lendületes szavalala követte, majd a sormásl .dalkör énekelt Szent Imre herceg dalokat. A zászlószögek beverése, zászlóanya meleg ünnepelletése fejezte be a délelőtti programot, mely ulán délután 1 órakor az Iskolában társasebédre gyűltek össze a megjelentek és a vidéki vendégek.
Ilt elsőnek dr. Puzsogár Rezső országgyűlési képviselő mondott pohárköszöntőt. összetartásra, szorgalmas munkára buzdította az egyesület tagjait, mert csak ez ád reményt a jöbb jövő kialakítására. Külön méltatta a szepetneki Kath. Legényegylet elnökségének érdemelt az egyesület felvirágoztatása körül, vé-
gűi poharát a vezetőségre ürítette. Fábián Qábor plébános dr. Pozsogár Rezsőt és nejéi Köszöntötte meleg szavakkal, mint akik megjelenésűkkel a szepetnekiek ünnepének fényéi emellék. Ezután még számos felköszönlő hangzott el.
Délulán négy órakor a kultúrházban dlszünnepélyt rendezett a Kath. Legényegylet, melyen dr. Pozsogár Rezső méltatta a legényegylet! elgondolást és annak nagy jelentőségét. Utalt arra, hogy akkor szolgáljuk legjobban a hazát, ha munkánkai a vallásosság és a hazafiasság keretezik. A sormáslak kitűnő dalszáma ulán a szepetneki Iskola tanulói egy nagyon kedves alkalmi Szenl Imre darabot adtak elő, melyben az értelmes elemisták őszinte sikert arattak.
Este 8 órakor vidám táncmulatság fejezte be Szepetnek nagy napját, melynek rendezésében elsősorban Vuklts István kereskedő, a Legényegylet világi elnöke és Krampatlcs Béla tanító buzgólkodtak fáradhatatlanul.
Zalavármegyei polgári iskolai tanárok gyűlése FUreáen
A balatonfüredi polgári iskola 60 éves jubileuma
Balatonfüred, Juulua 11
Zalavármegye polgári liáola tanársága most tartotta szokásos évi gyüléiét Balatonfüreden az ottani polg. Iskola 60 éves jubileumával kapcsolatbau. Az ünnepély mindvégig a leglelkesebb hangulatban folyt le. A betegsége mlalt távollévő Németh Mihály köri elnök az iskolák nagy kulturjelentőségét fejtegető üzenetében tolmácsoltá üdvözletét. Ma|d Barabás János balatonfüredi igaz gató ismertette az Iskola 60 éves múltját, amint az a szőllészeti jellegű felső népiskolából a mai polgári Iskoláig fejlődött. A legelső 12 tanítvány egyike, Varga Dénes még jó erőben ült ott az ünneplő közönség soraiban. A tanuló Iljus4g szép énekszámai után Szuhács János balatonfüredi tanár tartott előadást a polgári iskola jelentőségéről. Ha Balatonfüred polgársága műveltség és racionalis gazdálkodás dolgában — úgymond — bátran kiállja a versenyt akár a dán, holland, cseh kisgazdával vagy kisiparossal, az jórészben e nagymultu iskolának eredménye. Olt már a régi helytelen mondás helyeit: Ha
nem tanulsz, inasnak adlak — a níp vérébe ment ez a másik: Ha valamire való gazda, vagy Iparos akarsz lenni, el kell végezned a polgárit I Az iíkola munkájára térve, a legfontosabbnak tartja a jellem nevelését, az akarat erősítését. A gyenge tanulónak se mondjuk soha azt a leverő ítéletet: Te nem tudsz semmit I Inkább bátorítsuk, hogy Igyekezettel ő is nagy, erós lehet s hassa át az a tudat, hogy a hazának minden egyes fiának becsületes munkájára szüksége van.
A törvényhatóság üdvözletét dr. Demeter Oyörgy főszolgabiró tolmácsolta a magyarság kullurhivatásá-ról mondott magasszárnyalásu hitvallásával. A volt tanítványok, az egy csoportban álló sok, szép szál magyar ember nevében Cs. Darab József községblró fejezte ki egyszerű, de magyarosan logikus és szellemes beszédben mindnyájuk háláját s büszke és hálás önérzettel mutatott rá, hogy nemcsak a tájnak a képe, hanem az iskola munkája Is visszatükröződik a lakosság arcán, szemében.
A tisztújítás során a tanári kör
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-VT 2. Tel. 406. iut
Németh Mihály nagykanizsai Igazgatót tb. elnökké, Zsuppdn József zalaegerszegi igazgatót elnökké választotta. A lelkes hangulalu gyűlést és ünnepélyt jólsikerűlt bmketl és kellemes sétahajózás zárta be.
A Nagykanizsán végzett
kereskedelmi Iskolai tanalók
országos szóvetségének közgyűlés*
Nagykanizsa, Juniua 11
A Nagykanizsán végzett felsőkereskedelmi iskolai tanulók országos szövetsége most tartotta első évi közgyűlését a felsőkereskedelmi iskola dísztermében.
A gyűlésen számosan vetlek részt az ország mlndsn részéből a szövetség tagjai közül. A vendégek soraiban ott voltak dr. Bród Tivadar hitközségi elnök, dr. Ooda Lipót Iskolaszéki alelnök, Kelemen Ferenc bankigazgató stb.
Ádc lm Róbert a szövetség agilis helyi elnöke lendületes szavakban nyitotta meg a gyűlést. Utalt arra, hogy a mostani viszonyok miatt az állásközvetítés Intézménye nem mü-ktahetelt ugy, aminthogy azt szerette volna. Balog Dávid igazgató, ügyvezető elnök a lefolyt esztendőben történtekről számolt be részle-t.sen. A belügyminiszter jóváhigyta az alapszabályokat és az egyesület teljes intenzivilással működhetik.
A pesti csoport minden hó első szombatján tartja összejövetelét, amikor 150 tag részt vesz azon és kulturális előadásán. Majd Mátrai Lajos az Intézet egykori növendéke a díszterem falába helyezett hősi emléktáblát koszorúzta meg, amelyen az eleseit tanárok nevei vannak megörökítve.
A titkári, pénztári és felűgyelö-bizottsági jelentést tudomásul vették.
Dr. Schack Béla kir. tanácsost, a ker. Iskolák nyug. főigazgatóját egyhangúlag, nagy lelkesedéssel az egyesület disztagjává választották. A megüresedett alelnöki állásra Velldk János postafelügyelő lett megvál-Iflsztva
Perlsz Pál a most érettségizettek nevében kérte az egyesület hathatós támogatását és megköszönte a tanári kar fáradságát, melyet kiképzésűk kOrül kifejteti.
A gyűlés a Szózat hangjaival ért véget.
Este a Koronában 100 terítékű bankett volt, amelyen a 20, 25 és 30 év elölt érettségizettek Is részt vettek.
Időjárás
,K aacykanücsal nateorotóftil Mf-flgyelá Jelentések i Szerdán a h6mtrt&-lífc Reggel 7 órakx +196, délután 2 órakor +28 7, este 9 énkor +20-Í.
PtlMzd.- Reggel tiszta, délben és este lelbős égboltozat.
Szélirány: Reggel kelet, délben <141-kelet, este déli szél.
(Éjszakai ridUjdtnUs) • Istsmlé-nini Isrtéaat aals 10 tmkse |a-ImUi aaalag Mt vérhaté halyl atiatarokra vaité haj turnusai.
Szőnyegosztályunk zsúfolt készletét mélyen leszállított árakon
elárusitiuk.
Eladásra kerülnek: Argamann, Németperzsa, Axminszter, Buchlé, ágyelők, összekötők és nagy szőnyegek.
lokett, Karaktul, Earamepl, átvetők, botorszövetek és függönyök.
i
divatnagy áruháza Erzsébet-tér 21. u.
múw HMl iqttMIitl
1930. lunlus 12.
ZALAI KÖZLÖNY
ütanbás dalosaink
a győri országos dalosünnepen
Nagykanizsa, Junlus 11
Megirluk, hogy Oyőr városában a pünkösdi ünnepek alatl meglailoll országos dalosünnepen részt vetlek a nagykanizsai munkás d losok "BUchler Mór karnagy vezetése alatt. BUchler ka.iiagy gárdájával heteken át gyakorolt, tanult és próbát tartott, hogy a nagykanizsai munkásdalosok a tudás egyenlő fegyvereivel mérjék össze erejüket a közel 100 munkásdalárdákkal, akik mind az országos dalosünnepre felvonullak. A dalosokon kivül több érdeklődő dalbarát Is utazott a Kanizsalakkal CJyőrbe, ahol 3000 munkásdalos gyűlt össze, a dal kultuszának hódo-latára. A város vezetősége lmf>o-záns keretet adolt a dalosünnef>ély-nek. A nagykanlrsai dalosok több alkalommal és több számmal szerepeltek.
Így löbbek között a szabadiéri hangverseny kapcsán vasárnap az Erzsébel-léren magyar dalokkal és müdalokkal aratlak jól megérdemeli sikert. A hélfői díszhangverseny első száma a kanizsai dalosoké volt. amikor bebizonyito ták, hogy bár mely más munkásdalárdával vehetik fel sikeresen a versenyt. A több ezer főből álló közönség viharos ovációban részesítette a kanizsaiakat és kiváló karnagyukat Bllchler Mórt, aki egész egyéniségét és tudását fekte\'te be a dalosmunkába, amely Nagykanizsának szép elismerést hozóit.
Az Ipari munkanélküliség
enyhítésére a kormány Intézkedéseket tesz
Budapest, Junlua 11
A tegnapi minisztertanács megállapodott abban, hogy az intervenciós vásárlások mellőzésével a gabonaár megfelelő színvonalra eme lé> e és azon való megtartása feltétlenül szükséges és indokolt. A minisztertanács elkerülhetetlennek lartotta, hogy az ipari munkanélküliség kérdésében is bizonyos intézkedések történjenek ugyanakkor, amikor a gabonaárak fixirozásának kérdésében dönló lépésekel tesznek.
A kormány arra törekszik, hogy a fogyasztóközönséget ne találja készületlenlll a gabonaáremelés kö velkezlében esetleg bekövetkező drágulás. Az erre vonatkozó intézkedés még bizonyos időt vesz igénybe, ezért a gabonajavaslatnak a Ház elé való terjesztése egy pár napot késik.
A felrobbant dlnamitpatron súlyosan megsebesített egy gazdát
A dinamitot vasnak nézte A súlyosan sérült gazdát a
Nagykanizsa, Junlus 11 Bedőcs Mihály 38 éves nemes-pátrói gazda junius 10-ikén azzal foglalatoskodott otthon, hogy egy gereblyét állítson össze. Mikor egyik gereblyc-fok kitörölt, egy U alakú lárgygyal kezdte kalapálni. Egyszerre a vasnak nézett tárgy hatalmas detonációval felrobbant, a gazda ujjait
és kalapálni kezdett vele — kanizsai kórházba szállították
leszakította, fején és lábán súlyosan megsebesilclte. Élelveszélyes állapotban beszállították a nagykanizsai kórházba.
A csendőrök a lefolylatott nyomozás során megállapították, hogy az U alakit tárgy, amit Bedőcs vasnak nézett, egy dlnamitpatron, amit még a kommün után talállak a mezőn.
1860-1930.
Jubileumi olcsó vásár
SINGER
divaláruházban.
Fltyeházán ls gyújtogató garázdálkodott
nagy veszedelmet hárított el
A tűzoltók gyors beavatkozása
Nagykanizsa, Junlus 11 Ugylátszik a zalai gyujtogatók hosszabb hallgatás ulán újra munkába léptek. Több tüzeset ulán, melyekről az utóbbi napokban adtunk le jelentésekel, most Filyeha-zán garázdálkodott egy veszedelmes gyújtogató.
Plander János filychizal lakós pajtája gyulladt ki délután fél 4 órakor és a lüz gyorsan terjedt tovább a gazdasági udvarban. A
tűzoltók gyorsan kivonultak a helyszínére és a lakósság segítségévei munkához látott. Sikerült is a tüzet lokalizálni, de a pajtát és az ólakat már nem lehetett megmenteni. Igen rok termény, takarmány, értékes gazdasági eszközök pusztultak el a tűzben A gyors oltás súlyos veszedelemnek vette elejét.
A csendőrség a bevezetett nyomozás során kétségtelenül megállapította, hogy gyújtogatás történt.
URANIA
Junlua 12., osOUrtlk
Három testőr
PőszereplÖk: Dongta* Fairbanka éa Arfolphe Menjou.
NAPI HÍREK
NAPIREND Junlus 12, eaOtSrtSk
Római katolikus : F. Ján. Protestáns:
Kitud. Izraelita: Slván hó 16. •
URÁNIA MOZGÓ. .Három testőr", szenzációs Ilim. — Kiegészítő műsor.
Oyógyszartári éjjeli szolgái*!: I. bó végéig s Merkly Belus gyógyszertár.
Oórfflrdő nyitva reggel 6 ólától este 6 óráig (Mttt, saerda, péntek dáluMn, kedden egész nap nőknek). Tel.: jl—18.
— Istentisztelet és llllomszen-telés pádual Szent Antal napján.
Folyó hó 13-án, pénteken a katolikus egyház pádual Szent Antal napját üli. Ebből az alkalomból a plébániatemplomban reggel fél 9 órakor egyházi szónoklat, utána lillomszen-lelés, majd ünnepi nagymise Szent Antal liszteletére. Az istenllszteletet és szertartási P. Deák Szulpic plébános végzi.
— Hivatalvizsgálat a Társadalombiztosítónál. Schmall Ferenc kertiletl titkár tegnap a nagykanizsai Társadalombiztosító Intézetnél hivatalvizsgálatot tartott.
— Batthyány-Strattmann herceg állapota nem javult Ismeretes, hogy Nagykanizsa képviselőtestülete részvétét és egyben jóklvána-tait fejezte ki a bécsi Loew-szanatórium ián súlyos betegen fekvő dr. Batthyány-Strattmann László hercegnek. A levélre ma érkezeit válasz B&sből, amelyben a fíalal herceg László beteg édesapja megbízásából hálásan köszöni a képviselőtestületnek és a polgármesternek meleg, részvétteljes soralt és közli, hogy atyja álla/tola nem /avult. Nagyon sokat szenved, de a fájdalmat nigy türelemmel viseli el.
» Méq neoi iKtli Ily aaépsjetf-ilrésalelem, mini mosl.
In cl és (/yfljtó(l/ön macat Bar/a ssónyeoei a lef—oV bek. IS0olc«ébZKiIc éa fék.
START
KERÉKPÁROSOK
ORSZÁGOS (SfERGÉ VERSENYE
KezdMótt 1930 március 2. Rósztvehct rajta minden magyar katákpáros
Feladat: válaszolni kell erre a kérdésre, hogy Ml AZ Őrtmii-PNEU LEGFŐBB ELŐNYE 7
Versenyszabályok: Nem az a fontos, hoj
HARMIN
I. DÍJ
C DIJAT TÜZÜNK Kl
lOOO PENGŐ
___________________— _ „ ________valaki leírja, hogy a*
EMERGÉ-pneu a legjobb, leaUrtésnbb, legmeabizhalóbb, legel-Ienálk>bb, hanem röviden azt koli megírni, hogy ki hol, luiltor. milyen körülmények között Tapasztalta az EMfeRGE-pnea való milyen kiválóságát. Holnaptól kezdve minden üzletben egy vásárlási igazolványt adnak minden EMERGE-pneu-1 vásárlónak és ezt az igazolványt h pályázattal együtt be kell Küldeni. - A pályázaton mindenki résxtvebot, Hki legalább egy garnitúra EMERGÉ-pneu-t vásárolt. A pálváznt határideje 1H30. junltiB 30. K napig kell a pályaműveket beküldeni az EMERG& Kaucsuk Rt elmére, Budapest, V., Sus-u. 23. — fa fcretetarl e Ispta lof.uk kfailol

2. dil BOOP W. dH IJO P
3. 2ea . n. „ BO _
4. w i*0 „ IS. m 80 .
S. m M# . to. m SO _
6. „ tt# _ 20. so .
7. tto . 2L H 80 „
8 „ no „ 22. m 80 „
9. m t«o . 23. „ SO .
to. m M „ 2*. 50 „
11 m W - 28. 50 „
12. 80 „ 2«. 50 „
tt. „ 50 , 27. 80 „
14. „ 50 „ 23. „ 60 „
15. 00 n 29. „ 50 „
30. n 30 „
A pálydialok ilbíriíltíidra a Ma-
ty" A trikpdr Szóvihég tlnfk-
MÍgÉ ttlöt kl p inatlan Miarlf
ZALAI KÖZLÖNY
A pacsal iparosság
meaalaKMotta ax Oniegélyrnö StrOvetkcxclet
Mozgalmat napja voll Pacsa és vidéke Iparosságának pünkösd hélfön, amikor rendkívüli közgyűlés, elöljárósági ülés, bőripai; szakosztály megalakítása és békéltető bizottsági tagválasztás volt. Koronya László elnök megnyitója után\' Molnár Lajos, az IPOSz kiküldötte ismertette a szövetkezetieszmét. Bejelentette, hogy megalakul az Országos Ipari Szövetkezet is, amely táplálni fogja a vidékieket. Landt Ferenc testületi jegyző az Önsegélyző Szövetkezet szabályalt ismertette, mely után a közgyűlés óriási lelkesedéssel kimondolta a megala kulásl. A tisztikar választásnál elnök lett Koronya László, alelnök Welsz Hermán, pénztárnok Saly Oyula, bizottsági tagok: Ho váth Imre, Blázo-vils P,d, Vadász Károly, Nagy János, Szabó Dezső, Bakos Gábor és Kop-csándy Lajos. A szövetkezet könyvelőjévé Landi Ferenc. Majd az elöljáróság tartotta meg havi üléséi, a mikor segédeket avatolt fel s a folyó ügyeket intézte el. Ugyancsak meg-alakitotlák a bőripari szakosztályt Is, mely a szakűgyeket tárgyalta. Végül megválasztotta a békéilelő bizottság 16 segédtagját.
Súlyos szerencsétlenség ért egy fiatal kanizsai szereifit
lendítő kereke és összezúzta testét
Elkapla a benzinmotor
Tegnap délulán a Teleky-ut 45. szám alalt levő és a Berger Ftrenc tulajdonát képsző szerelőműhelyben súlyos szerr ncséllenség lö\'tfnt. Do-mina Ferenc 18 éves szerelősegéd egy benzinmotor Összeállítása ulán bekapcsolt, hogy megfigyelje annak működését. Eközben egészen közel hajolt a géphez, mire a mellelte állók figyelmeztették, hogy vigyázzon veszélyes helyzetérc.
Percekkel ezután Domina benyúlt a lendítő kerék mögé, hogy az olajozó!, ainit csak a gép álló helyzetében szabad igazítani, szabályozza. Ebben a pillanatban a fogaskerék
elkapla a \'fiatal segéd kabátját és azt felcsavarva, magához rántotta Dominát, aklr.ek lestét a gép alaposan összezúzta. A szerencséllenség elölt Pimpár József tanonc kiállott a segédnek, hogy kabátját elkapla a fogaskerék, de ekkor már nem leheted megakadályozni a szerencsétlenségei. Dominál rendkívül súlyos állapotban beszállították a kórházba. A rendőrség megindította a nyomozást, melynek során megállapította, hogy a szerencsétlenséget Domina maga okozta a vigyázatlanságával. Igy tehát azért senkit sem lehet felelősségre vonni.
I
REGlIflAHOTEL
Vámmentes i/mlí A stanittüritík I IStclétxn 150 szoba tolytvllzel, vagy tUidö szobával — Tellri prmilA 45 líráiéi 56 llrilg — Ugyanazon v<zetía alatl, mint PULAOE HOTEL. _\'»■»

Rádió legolcsóbban Sxabö György rmio-
laboraíoriunuíban Ffiut 3.. udvar.
— Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Kemenes Antal dr. sümegi reáliskolai és Agotay Ferenc Jászberényi reálgimnáziumi tanárokai kölcsönösen áthelyezte.
— Tanügyi hírek. A kultuszminiszter Volnhoffer Anna mariid h. tanítónői rendes tanítónővé nevezte ki, Tulleáné Vana Olga oki. tanítónőt az egeraracsai állami iskolánál helyettes tanítói minőségben alkalmazta.
Nagy István oki. tanítót a pötrélei rk. iskolához választották meg.
— A tapolcai hősi emlék leleplezése. Tapolcán hősi emlékművel
*\'állítanak fel, amelyet junius 22-én fagíiak leleplezni.
— A\' nagykanizsai cserkészek sikeres szereplése a szombathelyi kerületi versenyen. A\' szomballielyi III cserkész kerületi versenyen Zalamegye cserkészei a 2 helyet nyerték el. A nagykanizsai cserkészek mandolin zenekara általános feltűnést keltett és annak szánni a zsidóit programban is a legtapsosabb sikert aratták
A Kereskedelmi Alkalmazottak
— Internátus fiunevelöinlézet mindenféle iskolabeli bentlakó és bejáró tanulók részére. Prospektust küld: Dr. Pásztorné inlernálusa, Budapest, Délibáb-ucca 25. Teleion : 191—48. Balatoni gyermeküdülőről külön ismertető.
— Óvodai vizsgák és belratá-sok ideje. Az ovodai felügyelő bizottság a vizsgálatok idejét a következőkép állapliotla meg. Junius 22-én kiskanizsai ovoda, 23-án Teleky-u\'cai, 24-én Arany János-u\'cai és 25-én Nádor-ulcai ovoda. Mindegyik vizsga reggel 9 órakor kezdődik. A belratá-sok julius I—3-án délelőtt lesznek.
= A Faun írója szövegkönyve után készült Dumas Három lestőre ma utoljára az Urániában. Fred Niblo rendező, Douglas Fairbanks, Adolphe Menjou szereplők. A királyné titka, Hajsza az ékszer után 12 felv.-ban.
juniálisa
— Csurgó uj főjegyzője. A
Sárközy Andor nyugalombavonulásával megüresedett községi főjegyzői széket betöltötte a csurgói képviselőtestület. Négy pályázó volt, akik közül a közbizalom Blaskó Anlal somogy6zenlmiklósi vezetőjegyzől választotta meg.
— A rendőrség felhívja azon egyént, aki május 18 — 19 én egy ismeretlen solfőrtől egy autó belső gummlt vagy egy francia kulcsol vásárolt, vagy zálogba fogadolt el, saját éidckében azonnal jelentkezzék a rendőrség bünügyi osztályán.
— Nagy részvét mellett lemelték legnap délulán 3 órakor Miholcsek József liszói gazdái, aki a hatcléren szerzeit tüdőbajában hall meg. Megjelentek a volt 44. gyalogezredben bajtársai is a temetésen. A közszeretetnek örvendő gazdát falubeliéi, nagy kiterjedésű rokonai kisérték utolsó ul|ára. Az engesztelő szent-miseáldozat Liszón lesz az egek Urának bemulalva. Gyászolják özv. édesanyja, testvérei és rokonai.
— Súlyos motorkerékpárszerencsétlenség. Szeiber Ferenc budafoki lakos állal vezeteti motorkerékpár, melynek oldalkosarában felesége ült, a rácegres—magyaraládi útkereszteződésnél felbukott. Szeibarl koponyaalapi töréssel, feleséit p:-dig balkarcsonttöréssel szállították be a kaposvári kórházba.
junius 15-én
— Kérelem. A Missziósház főnöknője szereidlel kéri a szervezeti tagokat és mlfe jótevőit, hogy kórházmissziójuk számára szíveskedjék ki ki leheisége szerint egy kis dunsztost juttatni. A szeretelnek legcsekélyebb megnyilatkozása is jól esik azoknak a szegényeknek, kiket szegénységük mellett Isten még be\'egséggel is meglátogat. S mlg lelkűknek |ól esik a srerelet, addig beteg, lázas testűknek felüdllésére szolgál, hüsIlőVg hat a párolt gyümölcs. Minden legcsekélyebb adományért is — mel et a Missziósházban kérünk leadni — előre hálás köszönetei mond a Főnöknő.
= A Faun írója szövegkönyve után készüli Dumas Három leslőre ma utoljára az Urániában Fred Niblo rendező, Douglas Fairbanks, Adolphe Menjou szereplők. A királyné titka, Hajsza az ékszer u\'án 12 felv.-ban.
— Balatonba fulladt egy csend-őrtörzsőrmester. Horváth József csendfirlörzsőrmester, aki a balaton-kilitl őrsön teljesített szolgálatot, tegnap estefelé a Balatonba ment fürödni. A csendőr mélyen úszott be a Balatonba és ugylátszik hirtelen görcsöt kapóit és elmerült. Senki sem volt tanuja a szerencsétlenségnek. Hulláját megtalálták
1930. Junius 11.
Gombos raye rövid alsónadrág
reklámár P 2-38
Prima selyemharisnya raklAm&r p 2\'9S
EHRENSTEIN-éi
Ffiut II. Mám. m
Bágyadt, levert, dolgozat képtelen
egyéneknél a természetes „Ferenc löuet" keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó-és munkaképességei. Behaló kórházi kísérletek folyamán bebizonyul!, hogy a Ferenc lóiief víz szellemi munkásoknál, neuraszlénlás embereknél és belegeskedö asszonyoknál rendkívül jótékony hatású gyomor- és bél-tiszlitó szer. A Ferenc lóisel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben kapható.
— Patkoló-kovács tanfolyam. A III. honvéd vegyesdandár parancsnokság november 1-töl november 30 ig terjedő időben ingyenes patkoló-kovács tanfolyamot rendez. Jelentkezni lehet a város nyilvántartó hivatalában, ahol bővebb felvilágosítást is lehet nyerni.
a Políi Wien.
= Mercedes-Benz a Concour-
son I A budapesti Margitszigeten megtartott idei Concours d\' Elegan-ce-on a Mercedes-Benz ugy német gyártmányú eredell Cabrioleljalval, mint a „Nürburg" lypusu nyolchengeres gépkocsijára aZupkaLa|os és fia cég részéről épített gyönyörű hazai Cabriolet-jával valóban a legpompásabb és a legnemesebb szer-kesztményeket mutatta be, amelyek nélkül, hogy a masszív kivitel rovására leltek volna megépítve, formában és vonalvezetésben azonos értékűek azokkal a modern és nemzetközi ízlésnek megfelelő karos-széria-gyártmányokkal, melyeknek eddig leghivatottabb reprezentánsai a francia és olasz Cabríolet-ek vollak.
— Kedvezményes utazás. A Duna-Száva-Adria Vasúttársaság a Soproni Automobil Egyesület részére II. országos nyill Sopron-brennbergi bajnoki hegyiverseny alkalmával a Szombathely-harkakópházai vonal állomásaira I. II. III. kocsiosztályra 50-°/o-os menéldijkedvezményt engedélyezel! Az odautazás junius hó 14-15-ig, a visszautazás junius hó 15-16-án lehelő meg. A kedvezmény a kiadóit „Igazolási jegy" alapján vehető igénybe.
- Vett már Jótékonycélu állami sorsjegyet? Ha nem, még ma siessen, mert a húzást junius 21-én fellétlenül meglartják. Egész sorsjegy 3, fél sorsjegy 150 pengő, kaphaló minden dohánytözsdében, bank és sorsjáték üzletben, valamint postahivatalokban.
Olcsóbb lett a szövet!
Tekintse meg férfi és női
szövetolcsóságainkat
kirakatainkban
1930. junlus 12
ZALAI KÖZLÖNY
Költözködés miatt
60 napos rendkivüli olcsó árusítást rendezek
Menyasszony divatáruház
Koréin Jenő Hagykanizea, Deák-tér I.
SPORTELET
Három Európa-boxbajnokságot és impozáns futballgyőzelmet hozott a pünkösd a hollandok felett
A boxolásban pontversenyben I. Magyarország — A hollandokat 6 :2-re verte a magyar reprezentáns csapat — A Vasas kiverte az Attilát az I. osztályból — A túrázó csapatok egész sereg győzelmet arattak
Nagykanizsa, Junlus 11
A pünkösdi kettős ünnep olyan szenzációs győzelmeket hozott a magyar sportnak, aminővel teljesen vlsszaverekedték az olaszok által mcg-csorbltott fulball-tekintélyt, ezenfelül pedig boxolásban fiaink az Európa bajnokságok közül hármat szereztek meg és ebben a sportban igy első helyre küzdötték fel magukat, miután a pontversenyben Magyarország lett az első.
A magyar válogatott futballcsapat azokat a hollandusokat verte el impozáns gólarányban, akik nem Is olyan régen 1 : l-re játszották a magyar csapatot 5:0 ra verő olaszokkal. Most már igazán senki sem érti, hogy ez ml módon volt lehetséges, mivel a holland válogatott nem Is volt komoly ellenfele a magyar fiuknak.
A hazai fronton más nagy esemény volt az Attila osztálycseréje, jki nagy nehezen vergődött vissza a tavaly Is az 1. osztályba, de az Idén ■a Vasastól szenvedeti vereségével és a pünkösdi eldöntetlennel az osztályozót Is elvesztette és ezzel újra II. Ugabeli együttesé degradálódott.
Külföldön lurázó csapataink értékes győzelmeikkel növelték a magyar sport kitűnő liirét, Párlsban Bárány István dr. európai rekordot kénysze-ritett ki nagy ellenfelétől, Tarristól, aki Igy legyőzte az egri csodauszót. A tenniszezök legnagyobb bánatára Kehrllng kikapott Berlinben, ezzel szemben vizlpólóban a MAC gárdája Ismét győzött Németországban.
.\'A lÓTÉEOlYCÉLD I. KB. ÁLLAMI
SORSJÁTÉK
Főnyeremények:
30.000
20.000
15.000
10.000
•lb. Uniti I nyeremény
Hiucés Junlus 21-én
A »or»J«fy«k Ara t
Ejta = 3p«|i || HI=lbKlpnfl
Kapható mlod.n bank- é. toriJitfkOil.lb.n. dobiarl$i«<]fkb.n, poil.hlf.l.lokb.n.
Futballeredmények:
Magyarország — Hollandia 6:2 (3:0). A gólokai: Turay, Avar, Avar, Toldi, Turay, Avar szerezték. A magyar csapat csatársora brillián-sul dolgozotl, de Aknai nem védet jól, ugy, hogy a hollandok még a két gólt sem érdemelték meg.
Vasas—Attila 1:1 (0:0). Miskolcon a Vasas I :0-ra győzött, Pesten tehát az Aliilának kelleti volna két gólkülönbséges győzelmet aratni, ha az I. osztályból nem akart kiesni. Ehelyett azonban 1 :0-ás vezelés utín a miskolci csapat 1 :1 re vég-zelt és ezzel kieseit az 1. osztályból.
Tarrls és Bárány nagy &arca 200 méteren
A kél gólt: Opata és Schmldt szerezte.
Magyar Kupa :
Bástya—Sabdria 3:2 (0:1). A nagy küzdelemben előbb a Sabdria vezetett 2:0-ra, majd a szegedlek egyenlítettek. A meghosszabbítás után a Bástya berúgta a győztes gólt.
Turaeredmények:
Hungária—GASG 6:0. (Paris).
Hungária—Racingsporlclub 3:0 (0:1). (Páris)
Budai 11—FC Fola 2 :1 (0:1). (Esdi).
Ferencváros — Gradjansky 4:2 (4:1). (Zágráb).
Pécs-Baranya—Slavia 3:2 (2:1). (Eszék).
Somogy—PUsen komb. 1:1(1:0). (Pilsen).
Pécs-Baranya—Hajdúk 4:1(3:0). (Eszék).
Ferencváros—HASK
Ne/nzetl—Bralislava (Pozsony).
Újpest—Jugosla vla (Belgrád).
Beogradskl — Újpest (B.-lgrad).
4:2 2:0
3:2
5:3
(2:2). (1:0).
(2:1).
(4:2).
Bárány Istvánt, aki rekordideje alatt úszott és 2 p. 17 4 mp ért el. Bárány a 100 m. gyorsúszásban 1 perc alatt győzött Diener ellen.
l\'drls, junlus 11
Tarris a tourelessi uszodában 200 méteres gyorsúszásban 2 p. 14 4 mp. uj európai rekorddal legyőzte dr.
Énekes. Sxéíes, Szabó Európa-boxbafnoRok
Középsúly : Marclnl (olasz). Bantatnsuly: Szabó (magyar).
Kisnchézsu y: Petterson (dan). Nehézsúly: Mihelson (din).
Budapest, Junlus 11 Az Európa bajnokságért napok óta tartó boxmérkőzések vasárnap fejeződtek be Budapesten. A nagy küzdelmekben Magyarország boxolói 22 pontot, Olaszország 2Q\'\' pontot, Németország 11, Dárjia 10, Lengyelország 8, Lelt-, Finnország 7—7, Svédország, Románia, Ausztria boxo lói 6—6 pontot szereztek. Az egyes súlycsoportok bajnokai: Légsúly: Énekes (magyar). Pehelysúly: Szabó (magyar). Könnyűsúly: Blanclni (olasz) Weltcrsuly: Bolsmann (némei).
Tennlsz:
A berlini Rottweln Club teniszversenyén Kehrllng Béla nagy meglepetésre kikapoli Premlől 6:4, 6:3, 6::4 arányban.
Vízipóló: A MAC külföldön túrázó csapata Münchenben Keserű mesteri irányi-lisival 9:1 (4: 1) arányú gólözön-nel bizonyította be világklasszisát az SK Göttlngen csapata ellen.
A belvárosi elemi iskolák tornaünnepélye
Pünkösd vasárnapján délután fo\'vt le a két belső körzet tanulóinak tornaünnepélye oly nagyszámú közönség jelenlétében, amennyit a Zrínyi sportpályán eddi? még nem láttunk. A zsúfolásig megtelt tribün magában Is mindennél beszédfscbb bizonyítéka annak, hogy a H; elemisták a mult évi első szereplésükkel nagyszerű munkát végeztek és a második fellépésüktől is hasonlói vár.
Nem is csalódolt a közönség, mert ez alkalommal is feledhetelle-nül szép és lélekemelő látványban részesült
Közel 800 magyarruhás kisleány és ugyanannyi fehérfrikós, darutollas, kék sapkás magyar fiu vonult fel büszke magatartással a porondra. Miközben a kicsik izgatottan, de kifogástalan katonás menetben, fejlődtek fel a műsor lebonyolításához, a kalonazene idegcsillapitó ülemes
Indulókai játszott. A műsor a Himnusszal vette kezdetét. Ezután gyors egymásutánban peregtek le a szebbnél szebb gyakorlatok. Elismerő nyilatkozatokat váltottak kl a nézőkből az I. és II. osztályos leányok és fiuk énekkel kisért utánzó és szabadgyakorlatai. Különösen hatásos volt a III.—VI. osztályos magyarruhás leányok zenés szabadgyakorlata. Szép látvány volt a III.—VI. osztályos fiuk zenés fabolgyakorlala. Általános tetszést arattak az énekszámok.
Nagy érdeklődést váltott ki a 30, 40 és 60 méteres síkfutás, melyben az egyes csopoitok erősen küzdöttek az elsőbbségért.
A műsor következő 6zámát szűnni nem akaró viharos tapssal fogatták a nézők. 100 pár kÍB leány magyar táncgyakorlatokat mulattak be. Nagy derültséget okozott az 1. és II. osztályos tanulók birkózása. Miközben a kis birkózók hallatlan energiával
támadtak egymásra, a nézők totn< boló biztatása kísérte a küzdelmet Ezzel egy időben folyt le a 2x10 perces fulballláték is. A leányok kötéltáncát és versenyét Is nagy tetszéssel nézte végig a közönség. Ogyes mutatványokat láttunk a talaj-tornában. Erős küzdelem látszott a gyermekek magatartásán a 8x60 m. stafétában Ebből a küzdelemből a II. körzeti tanulók kerüllek ki győztesen. Végül cserkész és gyermek-
tilékok, látványos gulaalakitások íövelkeztek. A szépen slkerfllt sport ünnepség a nemzeti Ima akkordjaival ért véget.
Halálragázolt rendőr
Budapest, Junlus lt Ma éjszaka a Margitszigeten Ou-Idcsl József rendörőrmestert egy eddig ismeretlen, valószínűleg külföldi autó elgázolta. Qulácsl reggel a Rókus-kórházban belehalt sérüléseibe. A gázoló autót keresi a rendőrség.
Sáskaveszedelem Erdélyben
Kolozsvári jelentés szerint Kls-küküllö megye négy községének szántóföldjeit 5 centiméteres siskák lepték el, amelyek óriási pusztítást okoznak. A lakosság tehetetlen a sáskákkal szemben.
Reklám árak!
1 kg. Ia trapplstas«Jt P 2-60
\'/t kg. friss teavaj ... P !•—
>/< kg. liptói tűrő ... P —\'»0 1/4 kg. körözött liptói
kiváló finom ... P 1-28
1 lt. balatoni rizling P !•— 1 kg. felvidéki málna
szörp ... ............P 3-20
i/i kg. pörköltkivé különlegesség ............P 2*30
állandóan frissen kapható
Inszel és Friedenüuü
csemegekereskedésében.
Ha savanyu a bora,
vagjrttM
REGEDEI
vfcual, mely a lef savanyúbb bért la ktlltmaa Itallá varázsolja.
Kapható mindcnflttl
főraktár:
Wrisz 1 Min
Király-utca 31. "k.iUo. éli I
ZALAI KÖZLÖNY
1930. Junius 11.
KODAK BROWNY
fényképezőgép
dupla lencsével . . Pengő 23\'
KODAK rollfilmgép
4X6\'5 cm. ... Pengő 38-— duplalencsével ... „ 45\'—
6X9 cm......50\'—
dupla lencsével . . , 60*— 8 havi részletre I
Agfa, Zeiss, Voigttlnder gépek.
Amatőr munkál slcsón vállalok!
Szabó Antal
fényképészeti szaküzlet.
SZÍNHÁZ
A színházi iroda közleményei
O\'Béla, aki 20 évea — Kemény László vendégfelléptével Mihály István megkapó szépaégü színjátéka n főváros legújabb, de annál nagyobb fiikoreket produkáló színházában, az UJ Színházban került bemutatóra. Országos Irodalmi szonzáclóvá vált ez a mindon részloté-ben érdekes s az életet minden fényével, árnyával visszatükröző moráldráma A színjáték újszerű beállítása frappáns hatásokat eredményez. A gondo atok közzenéjének megjelenése lenyüuöző erővel hat. A mnl 26 éves Bélák sorsa, amikor egy színház nézőteréről elindul a cselekmény s a ma minden Izgalmával, küzdelmével végighajszolja hőseit az élet tövlsea, Itt-ott napsuRnras porondján n Dunapartlg, ahol az Alélt szenvedések után rt habokból hlvog tón vigyorog az elmúlás rossz azellame, — az első szótól kezdve megfogja Idegeinkot, dobogtatja azlvtlnket. A színjáték előadásának különös érdekességet kölcsönöz Kemény I,áazló. a miskolci Nem-zeü Színház kitüuő drámai művészének vendégfellépéae la. A címszerepben a reália emberábrázolás tökéletességét mutatja bo, A darabot 8ármá<sy Miklós rendezi. — .Béla, aki 26 éves" csak ma csütörtökön eate karül színre.
(*) Siat rilllU Parle D\'Or párisi fényrevütáncosnő A budapeall Klrály-Szlnház ragyogó, uj magyar operett-ezenzációja, a Statere kerül péntekon, szombaton é« vasárnap eate bemutatóra a Ia Perle D\'Or párisi fényrevütáncosnő vendégtolléptével. Az operett Békotfy István éa Lajthay Lajos csodás szépségű alkotása s operettegyüttesliok brlllláns összjátékkal, táncokkal és kiállítással viszi diadalmas slkerro Az opcrott v. Jakablfy Dezső főrendező mestermüvo.
H Vasimap dtiután — M l susog a fehér akác? mérsékelt helyárakkai;ke-rül színre.
Heti mflsor:
Csütörtökön: Béla, aki 28 évea.
Pénteken: Siatera, operettujdonság.
Szombaton: Sistera.
Vasárnap d. u: Mit susog a fehér akác.
Vasárnap esje: 8isters.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsleln butordruhdz újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
TŐZSDE
Csendes és üzlellelen voll a mai tőzsde. Számbavehelö forgalom az egész idő alatt nem fejlődőit ki. Teljes üzietlelenség mellett csak kisebb árellolódások következtek be. Fix-kamatozásu papírok piacán változatlan az irányzat. Valuta és devizapiacon Newyotk és dollár árfolyama általában 10 ponttal esett — Zürich szilárdabb voll.
Ztrickl sártat
Pária 10 281/1. London 15 07\'ll, Newv"k 516 05, Rrflaael 72 04. Mllann 27 03, Madrid 6200 Amsterdam 207 45 Berlli 123 12V>, Wien 72-KO, SoHa 8-74, Práo; I5-30V1, Vnraó 57 90. Budaoeít 80-80 Salgrád 9-121/t, Bukjreá\' 3*06>/l.
i Mpwt) ttoáe fertu-Je<yxé*e
valuták
Angol L 27*75-17*90 Belga fr. 79*0-8000 Cseh k. 16*88-16-98 Dánlr. I52-55 I5315 Dinár 10-00-10*08 Dollár 568 70-570-70 Francia f. 22*30-22 60 Holl. 229*30 230-30 Lengyel 63*90-64-20 Len 3*36-3*40 Uvs 411-417 Ura 29-75-30*05 Mártu 136 00 136 60 Notvégl57 60-153-20 SchlIL 80-40 80 80 Peaela —*—-—•— Svájd I. 110*45110-95 Svédk. 153*05-15305
DEVIZÁK Árast 229*45-230 15 Belgrád 10*09 10*12 Berlin I36-20-I3A60 Brüsszel 79*65 79 93 Bu karéit 3*38-3*40 Kopenh.152 75 153 15 London 27-73 77-81 Madrid 68 00-70 00 Milano 29*88 29 9* Newyork 570-90 2 50 Oszló 152*80 153-70 Párls 22*41-22 48 Prága 16-93-16-98 Szófia 4*12-4*16 Stockh. I53-22-M-62 Varsó 63*97-64-17 Wien 80 51-S0-76 Zürich 110-62 \'10 92
reilulUs 2551, eladatlan 596. — Klaó-iendü 1*26-1*28, axedett 1*26—1*28, azedell közép 1*22—1*24, könnyű 1-14-1*18, l-só randa Oceg 1*14—1-16, ll-od rendű öreg 1*04—1-10 angol süldő 1*30-1*50, szalonna naCTban 1*50—1*54, zsír 1*66 -1*84, hu\' 1*50—1*59, azalonnáa lélaertés 1-60-1*70
Kombinált srzén-rézvegyllletet lartalmszó ■ eapraaars
Komb. srrén-rézkénvegyIlletet tartalmazó Tutokll
mindkettő egyesllelt permetező anyag
egyidelU védekezésre. QyamáloBAabeni Gyümökapenész
iMonllla), varatodás, rügyfurfbonár, almamolv, azllvamoly éa a többi gomba
és rovar kártevők ellen. Sxfltaben i Peronospora, szölőmoly, szőlőilonca, lőkchernyó Irtására. Bordél léhez keverve: Arzola, UránlaxSId, Danin árién tartalmú permelrzőszeiek (rágókártevók Irtására). , Eloaal, Vinol Ilsxtharmat elleni védőszerek Sulfarol gombakárlevők irtásához. Almota, Pomrin (vértetükátrány) vértetves sebhelyek bekenéséhez. Pokaln, Aarl-Tox rózaalák éa növényeklevéltetvel Irtására
Harnyóanyv megakadályozza a másiókárlevőket és
hangyákat, hogy a róziala vagy gyümölcsfa koronájához leijussanak. Több más speciális védószerek Is állandóan raktár n. Kaphatók:
ORSZÁfi JÓZSEF magkereskedésé-ben Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(s bíróság mellett) aras
Termén?! <xs4e
Buta tszt. 50/111., dt. 50/111. és a rozs 20 flll. esett.
Buza tluav. 77-es 23 50 - 73 65, 78-as 3 3 80 -23 95, 79-es 24 10 24-25, 80-as 24 25-24 40, dunánt. 77-ea 22 45- 22 70, 78-as 22-70- 22 95, 79-ei 22*95—13 IS 80-as 23 00 -33-25, rozi 11-30-1140. lak. árpa 14-25—14 75, iflrárpa 16-00 -17 25 tiol3 l5 - 13 50 tengeri uzl. 12 40
12 60, dunánkl 12 50 I280.rrpce---
--korpa 7-60-7-90.
Kiadja: Dólsalal Kypmíla és Tjj^kladi Vállalat. Haffíkaaissia. Felelős kiadő: Zalai Károly, laátnubax taUíoa i NagykauUza 7S.
APBÓHIBDETÉSEK
Az apróbtzdetéaek dl|a 10 aaóáf »• HIW*, Minden további szó dija ■ HU. Vasár- M ünnepnap 10 szóig 80 fillér, mlndaa további szó dija a (III. Szerdán éa péa> teken 10 szóig 60 flllár, minden továbM szó dija 8 fill. Omszó s minden vaata-
gahb betüból álló aió kit szónak azámlt-itlk. Állást keresőknek 500/s engedmény.
Hlrdatóaak S (B<) panpS Soaaagan alul a falaalaqea Mnrv.lás, aiámláaás elhsrflléa. vágeH alBra I I x a I a n d * k
Eladó Clíngery-ulca 18. alatt 724 □ öl lelek. 2952
Buloraiott axoba kényelmet szerető magános ur részére kiadó Vörösmarty-utca 34. szám alatt. Azonnal elfoglalható.
Mlndan elfogadható árán árusl-lom el árukészletemet, mivel üzletem rflvld Időn belül mesnünlk Egyei rlkkek félár-bin. Krámer Zoltán, Tulipán áiuház 2922
Modern négy éi hitszemélyei csukott bérsutók mechlzhitó ve^etftkkel Ksufmsnn Minónát. Telefon 157. él 571. 2732
Hr jó bort akar olcaón Innt, u^r vtteiien iiso kóftolór* 1 lllor
aranyhegTlbikavér»6rösbort
60 titlérért. Blilo*. hogy illtndóin ut log Inni
sAfrAn józ«ef
Telelőn 335. lOnefkt/eiktilíic MiEjrar-u. 74. & litert IcIclooraodiUtre hiilioi küldök.
Saúnidfira ajánlkozik özv nyelv.
taaáraé falusi kúriára, vagy nyaralóba némát él francia nyelvoktatás él lár-latgásra. — Bérmentesített megkereaéríkel .Művelődés- Jelige alatt e lap kladJWva. tala lovábbIL 2970
Kiad* kétszobás lakás az önrei mellekhelyiségekkel Kiikanlisán, Országút 65.
2999
Mérla-u. 2. számú ház eladó.
szabadkézből 3001
Kiadó Vét egymásba nyíló bútorozott szoba egy, vagy két ur részére fürdőszoba liisziiá alial Rozgonyl u 6. 3013
Fanattbsitorok, koiáráruk készítése és iavltéaa, nádazéklonás lllóanól, Ernébet-tér 13. 2148
Kalló! Figyelem!
Aki nem Bicsérdisla, az ne resteljen lefáradni Rákóczi-utcai hentesüzletembe, hol a legolcsóbb bevásárlási forrás van.
1 kg. I.r. marhahús. . 1*80—2*00 I kg. I.r. sertéshús ... 1*60—2*00 1 kg. I. r. szavatolt tiszta
sertészsír ...............2-00
1 kg. zsirszalonna ......... 1-80
úgyszintén borjúhús és felvágottak a napi áron alul.
Ne resteljen pár lépést lenni a kedves liusfogyasiló közönség, első kiszolgálásnál meg lesz elégedve.
Kiváló tiszteteltel
Kárlovits György
hentes és mészáros
Joghurt naponta frissen kapható:
Muazel éi Friedenihil, Qyenea Ujoa, vltéi Tóth, Vlda, Stainpf és Sáfián Feienc kereskedőknél. 3077
Megbízható aoffSr állást kerei, ugy helyben, mint vidékre, hosszú budapesti gyakorlattal, perfekt szerelő, kllllnő bizonyítványokkal. Szivei megkeresést a kiadóhivatalba. 3078
Olpóaaaaaédakat felvess Vass Józsel clpészmester, Csengi ry-ut 87. íz. 3080
BajAró fiatal takarítónő kosztul,szonnal felvételik Csengery ul 27, földizint 3083
Egy jobb mlndanaalaóny ajánlkozik azonnali belépésre. Bajza-utca 20. 3082
OkkóalóT\'oictó kiátuillát elköltözés miatt. MUbutor, perzsászőnyeg, festmények, vázák itb Bajza utca 9/a. földszint 2., d. e. 11-12-lg és d. u. 3—4-lg. 3081
Jói féafl mlndanealaónyt keres
két tagu család Junius 15-lkére. Clm a kiadóban.
Haáo Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
1189/1930. vhL sz.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t-c. 102 § a értelmében esennel köi-hlrré teszi, hogy a nagykanizsai kir. Járásbíróságnak 1929. évi Pk. 12796. aiámu végzése következtében Dr. Valkó Béla Ügyvéd által képviselt Nagykanlzaal Takarékpénztár R. T. és tárul lavára ÍCOO P s jár. erejéig 1930. évi máJ-\'« bó 7-én foganatosított kielégítési végreha|táa utján le- és lelülfoglalt és 13é4 pengőre becsüli következő ingóságok, u. m.: üres boroshordók. boileftőgép a:b. nyilvános árverésen eladatnak
Mely árverésnek a nagykanizsai Idr. Járásbíróság 1929. évi Pk. 12796. számú végzése folytán 10Í0 pengő tőkekövetelés, ennek 1930. évi május hó 1. napjától Járó 10% kamstsl, W/o váltódlj és eddig ös.zesen 51) I\' 2< flll. bíróilag mái meg-állapított költségek ereiéig, Nagykanliaán, Bajza utca 15 sz. leendő niegtartáaára 1930. évi Junius hó 20-lk napjának délutáni i órája határidőül kitüzetlk és shhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy ai érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t-c. 10?. éa 108 § ai értelmében készpénzfizetés mellitt a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becs-áron alul is cl fognak adatni.
Amennviben az elátverezendő Ingóságo kai mások Is le- és felulfoglaltatták és azokra kielégítési Jogot nye-tek volna, ezen árverés aa 1881. évi LX. t-c. 102. §-a értelmében eiek Javára Is elrendeltetik.
Kell Nagykanillán, 1930. évi május bó 30. napján.
Haán Oyula s. k.
3075 ktr. Jhlr. végrehaltó.
Nyomalott a Oélzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanlztón. (Felelős tlzletvez«t6: Zalsi KárolyJ
Haán Oyult nagykanizsai blróaágl végrehajtótól.
567/1930. vht. azám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajló ál 1881. évi LX. t.-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré leszi, hogy a nagykanlzaal kir. Járásbíróságnak 1930, évi Pk. 10413. az. végzéae következtében Dr. S\'h\'elller Imre ügyvéd állal képviselt Blchler Oyu\'a pacaal Iskós lovára 162 P 25 fill. s Jár. erejéig 1930. évi máiul hó 12-én foganatosított kielégítési vég-ehsjtás utján le- él telülfozlalt él 6890 pengőre becsült következő Ingóságok, u. m : srobabutorok, zongora és radló nyilvános árverésen eladatnak.
Mely átverésnek a nagykanizsai kir. Járás-bi ólág 1\' 30. évi Pk. 10413. izámu végiéae folytán 162 Pengő 25 llll. lókeköveleléi, ennek 1929 december hó 21. naplátói láró 10% kamatai, t sO o váltódlj és eddig ö»i szesen 38 P — fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán, Király-utca 30. sz. a. leendő megtartására 1930. évi junius hó 20-lk napjának délelőtti 10 órája hala-Időül kiültetik és ahhoz n venni szándékozók ezennel oly mrglegyzéaael hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok az 188\'. évi LX. t-c. 107. és 108. § sl értelmében készpénillielés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is cl fogna\'t adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságo-kat mások is le- és felü foglaltatták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árvetés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-■ értelmében ezek Javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1930. évi |unlus bó 2. napján.
Haán Oyula s. k. Idr. Jblr végrehajtó.
70. évfolyam 132. szám
Nagykanizsa, 1880. junlus 13, péntek
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
SlatuxtMt fa kfcijhlviti]: PJ-at 5. uim. Keiztbeljrt flokkUdóhívitjl Kowath UJoí-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EWflietéd ár.: egy bór. • pult M Hlto Telefon : N.gykjntu. 78, Keuthely 32. Ilim.
Wekerle a mezőgazdaság helyzetének Javítására teendő kormányintézkedésekről
tájékoztatta az országot az egységespírt csütörtök esti értekezletén — Boletta-rendszer, földadó kérdése, fedezetlen határldőüzlet és termelési prémium
Budapest, Junlua 12 (Éjszakai rádlójelentés) Az egységespárt ma este Rublnek István elnöklete alatt pártértekezlelet tartott, amelyen részt vett a kormány több tagja és Bethlen miniszterelnök.
örffy felhívta a kormány és a párt figyelmét a jegyzői kar azon panaszára, hogy az állami közigazgatási funkciók elvágják őket az el-söbblege8 községi közigazgatási leendőktől.
Bethlen miniszterelnök kijelentette, hogy helyesli Örffv törekvését. Javasolja, hogy a párt 3 tagu bizottságot küldjön kl, mely a kérdést tanulmányozza és javaslatot tesz.
Wekerle Sándor miniszter ezulán Ismertette a gabonaértékesítés, Illetve a mezőgazdaság helyzetének javításával kapcsolatos tervelt:
— A kis államok Ónálló vámpolitikát nem követhetnek. Ml sem helyezkedhetünk más alapra, mini a védővámos rendszerre. A mezőgazdaság terén azonban a védővámok nem érvényesülhetnek kellőleg. Igaz az, Iiogyna védővámok nem lettek volna, a búza ára egyenlő lett volna az olcsóbb jugoszláv buza árakkal. Az európai államok mezőgazdaságainak fejlesztésére erős védvlmos politikát követelnek. Ezért emelkedett erősen ezekben az országokban a mezőgazdasági cikkek ára. Igy Ausztria, Csehország, Svájcban Német- és
Franciaországban, amelyekben legjobb piacunk volt, ez a politika évről-évre erősödött.
.Ha Import állsm lennénk, vámvédelemmel biztosíthattuk volna, hogy az Idegen buza be ne jöjjön hozzánk, de mivel exportállam vagyunk, gondoskodni kell arról, hogy ugyanolyan árat biztosíthassunk a belföldön, mint amit vámvédelem utján érhetünk el.
Az egyik Intézkedés a boletta-rendszer, vagyis amelynél figyelembe vesszük, mennyi búzát és rozsot viszünk ki külföldre egy esztendőben és mennyit dolgozunk lel belföldön kereskedelmi őrlésben.
Egy alapot teremtünk, amely jegyeket bocssájt ki és ezeknek a jegyeknek az ára 8 pengő (métermázsánként). Ezt a 8 pengőt át kell hárítani a fogyasztóra oly módon, hogy a nullás-lisztnél nagyobbra főzö-lisztnél kisebb drágulást zünk elő, de ugy, hogy a ára egyáltalán ne emelkedjí
Ez az Intézmény azon! addig áll fenn, míg szükf Amíg a világversenyben a\' árak fennállanak.
Nem akarjuk megterhelni azt, aki őstermelő és a saját buzájál őrli, sem a cselédet, sem az aratói, sem a bérlőt, azt sem, aki a búzát bér fejében kap|a, csak azt kívánjuk biztosítani, hogy kl ne Jálszák ezt a
rendszeri azok, akiknél kereskedelmi őrlésről van szó.
Rozsbolétát is kívánunk rendszeresíteni, amely 4 pengő lesz. A rozsfogyasztást 400.000 métermázsával fokozhatjuk keverés révén, minlhogy rozsklvitelünk is nagy akadályokba fog ütközni.
A fedezetlen határidő kérdésében azt kiváltjuk, hogy határidő üzletet lehessen kötni, ae ne tisztán oly üzletel, mely a játéküzlet jellegével bir. A bolettarendszer arra is jó, hogy kész árul meglehessen különböztetni a fiktív árutól.
A földadó elengedése nem volna célravezető, mert könnyebb volna elengedni, mint újra érvénybe léptetni.
Amit tervezünk — ez a termeléssel összefüggő jutalom-féle, amelyet az élvez, aki produkál. A boletta-rendszer révén a szőlőbirtokosok is segítségben részesülnek. Azok is rászolgállak arra, hogy helyettük a létesítendő alap űzesse az adói. (Általános helyeslés és taps.)"
Arra a kérdésre, hogy mi fog történni azzal az összeggel, ami fennmaradt, Wekerle kllelentetle, hogy el fogják számolni, mint bármely más állami bevételt. Ezt nem lehet más célokra felhasználni, mint mezőgazdaság! célokra.
Rublnek elnök ezután meleg köszönetet mondott Wekerle miniszternek részletes felvilágosításáért.
Carol király Románia királynőjévé proklamálta Heléna hercegnőt
Presan tábornok visszaadta kablnetalakltásl megbízatását a királynak
Bukarest, Junlus 12 Károly király Presan tábornokot bízta meg a kormányalakítással. A tábornok ma délelőtt 10 órakor a fővárosba érkezeit és azonnal kihallgatásra jelentkezett a királynál. Presan tábornok a király óhajára koncentrációs kormányt alakit az összes páitok bevonásával. A királyi palota elhagyása után a tábornok kijelentette az újságíróknak, hogy a király megbizása értelmében a délutánt a pártok vezetőivel való tanácskozásra használja fel és még ennek folyamán a király elé terjeszti a megalakítandó kormány névsorát.
A llbaráUa póri
tegnapi ülésén szóba került a párthoz tartozó liszt viselők hüségesküje. -Egyedül Vintilla Bratianu tiltakozott az ellen, hogy a tisztviselők Iflegyék a hűségesküt a királynak.
Helena Qercegntí Mklllésre Caflandó
Helena hercegnő már nem ellenzi olyan hevesen a házastársi életközösség visszaállítását. Lemondott arról a szándékáról, hogy édesanyjához visszatérjen. Egyelőre Bukarestben marad. A hercegnő a kis Mihály trónörökössel sétautat telt a városban, azután vissza vitte fiát atyjához.
A axerb király Udvöxll sógoríii
A tegnapi diplomáciai fogadtatáson megjelent Csolák Antics bukaresti jugoszláv követ, aki a -zerb kormány üdvözletét tolmácsolta. Sándor király Udvözlő-táviralot küldőit, örömének kifejezést adva, hogy sógora elfoglalta a román trónt.
Marta királynő Unaa^élyc.s fogadtatása
i . MátU. Ozvegy anyakirályné csütörtök délután érkezett Bukarestbe. A pályaudvaron ünnepélyesen fo-
gadiák, élén Károly királlyal és a királyi család valamennyi tagjával, úgyszintén Heléna hercegnő. Annak, hopy Károly és Heléna együtt fogadják Mária anyakirálynéi, politikai körökben nagy jelentőséget tulajdonítanak.
Presan vlaaxaadla megkutatását a királynak
Bukarest, Junlus 11
(Éjszakai rádlójelentés) Presan tábornok visszaadta kabinetalakllásl misszióját a királynak. Károly király fentarlotta magának a döntést.
Heléna: Románia klrálynéfa
Bukarest, Junlus 12 (Éjszakai rádlójelentés) A Cuven-lul és Dlmlneata külön kiadásban közli, hogy II. Károly király dekrétumot Irt alá, amelyben Heléna hercegnői, Mihály volt király édesanyját Románia királynőjévé proklamálja.
A mezőgazdaság védelméről
tartott nagy beszédet a Házban Qaál Oaszton
Budapest, Junlus 12
A képviselőház mai ülésén folytatták az apropriáclós javaslat vitáját. Gaál Oaszton szóvátette a parlamentben lábrakapolt személyeskedő vitatkozást modort. Kifogásolta, hogy a fiatal tisztviselők túlságosan szigorú kihágás! ítéleteket hoznak. Foglalkozott ezulán a pénzügyminisztériumi tisztviselők nyugdíjalapjával, amelynek hévizl terjeszkedése bizonyos tekintetben sértette az ottani uradalom érdekeit ás ekkor az uradalmat mintegy kényszeritették, hogy egyezségre lépjen a nyugdíjalappal.
Szerencsétlennek tartja a gabona boletta tervet. Ha azt számltjuk — mondotta — hogy átlag 12 millió métermázsa buza kerül kereskedelmi forgalomba évenklnt, közel 100 millió pengő az az összeg, amit a kormány Kifizet, de ebből a gazdák csak 36 milliót kapnak .ás ezt. is csak a gazdák egy része, akiknek eladó búzája van. A kisgazdáknak azonban nincs eladó buzija, úgyszintén a gazdasági cselédnek sem. A megdrágult fogyasztás terhét az Iparvállalatok megint csak visszafogják hárítani a gazdákra, azokra is, akik a buzabolettában nem részesüllek. A 3000 vidéki vámmalom ellenőrzése kellemetlenségekkel fog járni, de a társadalom erkölcsi szempontból sem helyeselhrtl ezt a tervet. A gazdák nem kívánják, hogy a gazdatársadatom egy részének a terhére kapjanak ilyen pluszt, inkább együtt akarnak szenvedni a többi gazdával. Ha a kormány segíteni akar a gazdasági válságon,
engedje el egy évre a földadót
Ez nem jár semmiféle zűrzavarral és rövidesen meg lehet oldani. Foglalkozott ezután a mezőgazdasági válság okaival, amelyek közül a leggyorsabban az adó lerén és az iparvédelmi vámpolitika terén segíthet a kormány.
Több felszólalás után Bethlen István gróf miniszterelnök beterjesztene az 1930 évi népszámlálásról szóló törvényjavaslatot.
Frledrlch István utalt arra, hogy Románia most uj királyi kapott, aki sokszor kifejezésre juttatta szimpátiáját velünk szemben. Most itt az alkalom, hogy ezt be is bizonyítsa. Az olasz barátságra szükség van, de tovább kell mennünk és a szomszédos országokkal gazdaságpolitikai modus vlvendll kell keresni.
Lázár Miklós azt fejtegette, hogy a falu népe túlságos nagy mértékben özönlik a fővárosba, ahol aztán elpusztul, elzüllik.
A Ház legközelebbi ülését holnap tartja.
ZALAI KÖZLÓNV
Nagykanizsa közönsége vasárnap délelőtt tartja nagy tiltakozö gyűlését Trianon ellen
A 20-as honvédszobor mellől kiállja tiltakozását világgá a trianoni halálos Ítélet ellen és követeli az elrablott területek visszaadását — Sürgöny a népszövetséghez, Rothermeréhez és a miniszterelnökhöz
város plébá-
Nagykanlzaa, junius 12
Megírtuk, hogy Nagykanizsa város közönsége hatalmas tlltakozó-gytlléscn kiván hangot adni magyar hazafias érzésének, de egyszersmind magyar fájdalmának és sebeinek feltárásával rá akar mutatni arra, mivé tette az európai hirű kereskedelmi centrumot és exporkaput a Irlanonl békediktátum. Hajók szállították az oceánon tüll országokba a nagykanizsai kereskedők szállítmányait, a magyar termékeket, messzi országokban jóhangzásu név volt a kanizsai kereskedelem és ipar neve. Márka: mely az üzleti szolidságot, a kereskedelmi tisztességet és megbízhatóságot jelentette. Kereskedelmi házal, Iparosai egy fogalom, tekintélyes patríciusai megyeszerte tényezők. Virágzó élei, eleven, pezsgő város, polgári vagyonosodás és megelégedettség — jellemezte Nagykanizsa városát.
Trianon azonban levágta Nagykanizsának kezét-lábát, összeszabdalta testét, elvonla minden életlehetőségét, ránehezedett egész gazdasági és kereskedelmi eleiére és az egykor Irigyelt és csodált hires kereskedelmi gócponlból a Móger-kert leié vezető, csendes, naprólnapra jobban elhalkuló, sorvadó városka lelt, amely török fatalizmussal várja ki nem kerülhető sorsát.
A trianoni békeszerződés 10. évfordulója alkalmából Nagykanizsa fájdalmas és Zala megnyirbált testén újból klujullak a sebek, és vasárnap a 20-as honvédek szobra előtt, a magyarság ezen áldozati oltára mellett ország-világgá kiáltja magyar fájdalmát és keserűségét, bánatát és jajszavát, tiltakozását és óvását a legnagyobb igazságtalanság ellen, amit csak valaha egy nemzettel szemben elkövettek.
Tiltakozó szavát kell hogy meghallják Genfben. Nem—nem—sohá-íli á negyantant fegyveres poroszlói, biztató üzenetét a mohó rablók kor-bácsfltésel alatt szenvedő rab-ma-gyar testvérek a megszállott Muraközben és megrázó jsjjszava kell, hogy megacélozza és uj erőre serkentse a küzdelemben elfáradt, ellankadt itthoniakat.
A vasárnapi tiltakozó gyűlésen ott kell, hogy legyen mindenki, aki magyarnak érzi magát, akiben magyar vér lüktet, akit magyar édesanya szült és magyar szóval áldja az egek Urát. Olyan demonstrációs gyűlésnek kell lennie, hogy nyomán az égig törjön a magyar tiltakozás a magyarok Igazságos Istenéhez.
A tiltakozó gyűlés pont délelőtt 11 órakor veszi kezdetét a 20-a§ horfvédszobor előtt Ezt megelőzően 10 órakor az összes lelekezetek templomaiban könyörgő istentisztelet. A plébánia templomban P, Deák
Szulplc Nagykanizsa nosa szolgaitalja a szentmisét, mely hivatalos Istentiszteleten megjelennek az összes polgári és katonai hatóságok, a hivatalos város, a közhivatalok, testületek, intézmények és egyesületek. A hivatalos személyek részére az első padBorok fenn vannak tartva. Mise végével P. Deák plébános herceg Eszterházy nádor egykori alkalmi imáját és könyörgését mondja. Az izraelita templomban a könyörgő istentiszteletet Magyarország régi területének visszaállításáért péntek este 7-kor tartják.
A 20-as honvédszobor előtt vasárnap d. e. 11 órakor lefolytatandó tiltakozó nagygyűlést a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör rendezi a Magyar Nemzeti Szövetség, a TESz, a Muraközi Szövetség és a többi egyesületek és alakulások bevonásával. Minden házon fekete gyászzászló hirdeti a magyar gyászt es a magyar fájdalmat. A honvéd-szobor talapzata ugyancsak l.kcíe drapériával lesz bevonva. A lillakozO-gyülés megnyitóját bogáti dr. Hajdú
Gyula a MNSz helyi elnöke mondja. A gyűlés hivatalos vezérszónoka dr. Szonlagh Tamás udvari tanácsos, a TESz országos elnöke. A Nemzeti Siövetsíg nevében dr. Szabó Zsigmond járási főorvos beszél. Stb. A Vasutas Dalkör Lehrmann Ferenc karnagy vezetésével alkalmi irredenta dalokat fog előadni. A nagygyűlés határozati javaslatait dr. Hajdú Oyula terjeszti elő, amelyen a trla-non által légtöbbet vesztett Nagykanizsa város közönsége tiltakozását fejezi ki az összes müveit nemzetek előtt a trianoni országrablás miatt és az elvesztett területek visz-szaadását követeli.
A gyűlés határozatát sűrgönyileg megküldik a Nemzetek Szövetsége genfi főtitkári hivatalának, lord Rothermerenek, Bethlen István gróf miniszterelnöknek és a Magyar Revíziós Ligának.
A délelőtti gyűlésnek mintegy folytatásaként délután fél 4 órakor gyűlés a városháza dísztermében, amelyen llosvay Ousziáv nyug. ál lamlitkár, a TESz társelnöke H dr. Szontagh Tamás udvari tanácsos beszél. A TESz kél vezére a szombat esti vonattal érkezik Nagykanizsára, ahol dr. bogáti Hajdú Gyula vendégei lesznek.
A Zrínyi Kör élén a fáradhatatlan dr. Tholway Zsigmond elnökkel mindent elkövet, hogy a vasárnapi til-lakozógyülés mlnnél impozánsabb lefolyású legyen.
A zalai iparosság nagy\'seregszemléje
Junius 29-én tartja évi közgyűlését Nagykanizsán a lala-vártnegyei Ipartestületek Szövetsége — Az önsegélyző Szövetkezet alakulását az ipartestület jövő vasárnap tártjai
Nagykanizsa, ]unlus|ll
A Zalavármegyei Ipai testületek Szövetségének vezetősége teljesen elkészüli az évi közgyűlés előkészítésével, amely a szövetség fenállása óta a második évi közgyűlése. A közgyűlés pontos terminusát visszavonhatatlanul folyó hó 29-ében vasárnap délutánra állapították meg, amikor Zalavármegye minden részéből ismét összejönnek az iparosok, hogy megbeszéljék bajalkat és sérelmeiket és azoknak mlkkénti orvos-Uáil. Á közgyűlésül Bazsó józsef elnököl. Dobsa László az IPOSz igazgatója az országos központ képviseletében az iparosproblemákról fog beszélni. Nevezetesen a hitel-kérdési öl, az adózásról, a társadalombiztosilóról. Füredi Lajos IPOSz igazgató a forgalmiadó kéidéié/ól beszél. Samu Lajos szövetségi főtitkár több aktuális iparosügy előadja
lesz. Supka Béla jegyző a szövetség mult évi működéséről számol be. Igazi seregszemléje lesz ez a közgyűlés Zala iparosságának, amelyen számos életre való eszme, aktuális gondolat és komo y javaslat kerül megvitatásra. Erkölcsi kötelessége minden ipartestületnek, hogy teljes számú kiküldöttével azon részt vegyen.
A nagykanizsai Ipartestület vasárnapra tűzte kl az önsegélyző Szövetkezet megalakítását. Tekintve, hogy ugyanabban az időben a trianoni tiltakozó nagygyűlését tartják a honvédszobor elölt, amelyen az iparosság is teljes számban részt kiván venni — az alakuló gyűlést junius 22-re, vasárnap délelőtt 10 órára halasztották. Az önsegélyző-akcióban való részvélelre míg mindég lehel jelentkezni az Ipartestület irodájában.
Drágább van, jobb nincs! Az 1930-as Morris Oxford Six
a hathengeres kétliteresek legjobb|a. Finger typ controll, hydraulikus fékek, triplex üvegezés stb. Áraink, hitalfeltAteleink a lefljutAnyoaabbak.
Kérjen felvilágosítást, ajánlatot: Morris Autók Képviselete Budapest, VI., Andréssy-ut 28.
_ 1Ő30. junius iá.
„Sodann soíori..
vagy
fóaxomsxédaág a /UrdO-sxixon ele/én
Csak ugy csepegnek a vállveregető jóbarálsdgtól azok a nyilatkozatok, amiket átutazó vagy tanulmányutazó diplomaták, politikusok ejtenek el liton-utfélen a magyar sajtó hasábjain, de meg okkal-móddal odahaza Is, a maguk lapjaiban.
A szomszéd-országok Jóbarátsága az a csodálatos medlcamentum, amit hirdetnek jobbra balra, amióta csak sikerült Európa közepén néhány államot Prokrusles-ágvba fektetni. Kezét-lábát lenyesték pár országnak, most aztán jöjjön a béke és jöjjön a jó barátság, tessék most már mosolygós arcot vágni... A gyilkos urak már barátságos arcot váglak. Könnyű nekik . . .
Így fest ez az internjük megvilágításában.
A gyakorlatban már valamivel másként. Ime, egy példa.
Egy nagykanizsai ur, vezető pozícióban, orvosi tanácsra egy jugoszláv fürdőhelyre készül. Megírja a fürdőnek a szándékát és prospektust, miegyebet kér. Mindezt magyarul. Magyarul azért: 1) meri az Illető fürdő nemrégen még magyar volt, 2) mert oda mosl Is rengeteg magyar Jár, fellételezhellő tehát, hogy puszta figyelemből, de meg üzleti érzékből Is van ott az Irodában valaki, aki magyarul is ért és levelez, 3) meri a legtávolabb eső tengerparti fürdő is válaszol magyar nyelvű levelekre, 4) mert az illető ur nem tud szerbül vagy horvátul.
A Jugoszláv fürdő-igazgatóság erre nyílt levelezőlapon a következő választ küldte:
,Zu Ihrtm Qtthrten v. 36 ds. trsuchen . wlr, um freundlkhe Mitteliunf Ihrer T^Wllnsche entwtdtr In Jugosiawlscher, deutacher, französlscher, oder englischer Sprache. Wlr werden sodann sojort antworten. Hochactllungsvoll der Dlrecior : (aláírás)\'
Hát tgy . .. *
Aztán csak tessék barátságot prédikálni, hozzá mosolygós kepei csinálni és — tessék csak hordani a véres verítéken szerzeit magyar pengőkel a jugoszláv fürdőhelyekre.
Tessék csak, mqgygrek,\' a pénzeteket a jó szomszédnak. Tessék .. . Lehel folyvást I A pénzetek jó I Szívesen látják, szívesen Is veszik. Sőt, talán még veletek is szóba fognak állni odakünn, miközben a pénzeteket fejik. Hiszen hajlanak ott minden /ószóra: szerbre, csehre, oláhra, tótra, polyákra, bunyeyácra, németre, franciára, angolra, zulukafíerra, hln-dosztánlra, amire akarod. Csak — magyarul ne beszélj, csak magyar szól ne ejts el, csak magyarul ne gondolkodj és magyarul ne akarj egy kávéi habbal, meri magyarul még az Imádság Is bűn .. . Magyarul csak a pengőd cseneghet, de az ajkad, a szived, a kezedben a toll, — az ne szóljon magyarul, mert akkor egyszerűen — szóba sem állnak veled.
Mondd meg japánul I Akkor Inkább. Mondd hollandulI Akkor talán. Mondd tóiul ...I Akkor sofort. .. (bl)
Költözködés miatt
60 napos rendkivűli olcsó árusitást rendezek
Menyasszony divatáruház
Koréin Janő Nagykanizsa, Deák-tér I.
1830. Iiinlua 13
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsára Indáit, de az aton Összeesett és meghalt egy magyaródi gazda
Hulla a csapi ulon — Rltecz Jánost ölte meg a szívszélhűdés — Megejtették a rendőrorvosi hullaszemlét — Az ügyészség kiadta a temetési engedélyt
Csütörtökön délelőtt 11 órakor telefonon arról érlesitette Nóvák János volt nemzetgyűlési képviselő
csapi uradalma a nagykinizsai fő-szolgabiróságol, hogy a csapi halárban egy Időseb térli hulláját találták meg.
Ugyanezzel egyldőben a csendőrség is meginditolta a nyomozást é6 ennek során megállapította, hogy a (érfl hulla azonos Rltecz József 65 éves balatonmagyarodl gazdával, aki vejével Bahlonmagyarodról Nagykanizsára igyekezett. Miután már az ii on rosszul érezle magát, vejével ugy állapodott meg, hogy 6 vissza megy a szőlőbe és olt várja meg
mig veje visszajön Nagykanizsáról dolgavégezlével. Az öreg el ls indult a szőlőhegyre, de a pincéig már többet nem Jutott el, mert a csapi ulon összeesett és meghall. Holttestére Németh Sándor, a csapi uradalom gépésze akadt rá. aki azonnal értesítette telefonon a hatóságokat.
Dr. Laubhalmer Alán főszolgabíró és dr. Szabó Zsigmond Járási tisztiorvos csütörtökön délután megejtenék a rendőrorvosi hullaszemlét és ennek során megállapították, hogy Rilecz Józsefei szívszélhűdés ölte meg. Ehhez képest a nagykanizsai kir. ügyészség a temetési engedélyt kiadta.
1860-1930.
Jubileumi olcsó vósár
SINGER
divatáruháxban.
k felrobbant gránát két falusi legényt súlyosan megsebesített
Magyarszentmiklós határában történt a szerencsétlenség — A két áldozatot a mentők a kanizsai kórházba szállították
A kesziQelyl
Goltlmark-Unnepség
Keszthely város folyó hó 15 én, vasárnap rendezi meg országoB arányú jubileumi ünnepségét a világhírű zeneművész, Goldmark Károly születésének századik évfordulója alkalmából. Ooldmark Károly azokhoz a magyar zsenikhez tartozott, akiket ha idegenbe is sodort az élei, sosem tagadta meg magyarságát. Büszkén hangoztatta mindenkor, hogy a magyar föld szülötte. Hogy Zalavármegye fia. Méllányos, hogy Zala méltóképen ülje meg nagy fiának ezen cenfennárlumát.
Az ünnepség két részből áll. Délután négy órakor a szülőházon elhelyezett emléktáblát megkoszorúzza a kultuszminisztérium, a Zeneművészei! Főiskola, Keszthely város, a vármegye, az Izraelita hitközség, az Operaház, a Filharmóniai Társaság, a Fészek müvés>klub, Nagykanizsa város, a pápai önképző Leányegye-sület, a Zalamegyei Dalosszövetség. a keszthelyi dalárdák külön-külön és a Tapolcai Zeneegyesület.
Délután hat órakor a Kultúrpalotában hangverseny lesz, amelyen Székelyhldy Ferenc és Bodó Erzsi operaházi tagok, az Operaház zenekarából alakult filharmóniai társaság, továbbá a keszthelyi Iparosok és kereskedők egyesitett dalköre szerepel. A zenekart Dohnányi Ernő vezényli
A keszthelyi Ooldmark ünnepségre Nagykanizsáról is számosan lerándulnak Keszthelyre.
A Nemzeti Párt
gyózótt ■ bocfOldel és alsólendval törvényhatósági választásokon
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Annak Idején megírtuk, hogy a közigazgatási bíróság megsemmisítette a bocföldei és alsólendval törvényhatósági válaszfásokat. Ma tartottak meg újból mindkét kerületben a vá-laszlásokat, amelyen a Nemzeti Párt került kl százszázalékos győzelemmel.
A bocföldei kerületben megválasztanak : Mikla Péter Söjtör, Kovács I. Zalabesnyő, Verenyák Mihály Oellén-háza, Kovács Sándor Söjlör, Tersz-tyenák József Bak, Dlnger Nándor Bak, Kauzll Oyula Csatár és lf|. Fitos József Nagylengyel rendes tagokká. Póttagok lettek: llj. Balog Oyörgy Bocfölde, Báli József Bocfölde, Huhn Oyula Bazlla, Bartos János orsz. képviselő Pdcsa.
Az alsólendval kerülelben: H r-váih Sándor Lenti, Horváth Pál Csesztreg, Kulcsár István Résznek, Csóber Imre SzentgyQrgyvölgy, Mi-hálovlcs Sándor Lenti, Tüske Pál Rédics, Borsos Sándor Csesztreg, Renchelti Gáspár Zalabaksa, Nemes Kálmán Sienlgyörgyvölgy és Korossá Imre Csesztreg rendes tagokul. Póllagok lellek: Kovács János Lenti-kápolna, IfJ. Kovács Pál Lcndva-jakabfa, Sándor János Kerkakutas, Molnár János Zalabaksa és Kovács János Várhely.
Nagykanizsa, junius 12 Csütörtökön délelölt súlyos és kevés hijján hnlálos szerencsétlenség történi a közeli Magyaiszenlmlklós halárában. Horváth Ferenc 20 éves községi csordás bojlár és Németh Ferenc 24 éves községi calkós kint legeltettek állataikat a mezőn, miközben Hoiválh talált egy gyújtógránátot, mire neki ültek és piszkálni kezdték a veszedelmes lár-gyat. Mikor látlak, hogy nem lúdját szétszedni, az egyik legény indítványozta, hogy gyújtsák meg a gránát gyutacsát Igy is tettek, de alig ért az égő gyufa a gránát kanó-
cához, a gránát hatalmas detonációval és lánggal felrobbant. Mindkét legény arcát összeégette a kicsapódó láng, de Összeégett kezük és mellük Is. Különösen Németh Ferenc szenvedett rendkívül súlyos II. és I. fokú égési sebeket. Egész arca összeégett, haja lepörkölődött, szemei is súlyosan megsérültek. Horváthnak feje égéit össze.
A szerencsétlenül járt legényeket azonnal beszállították a községbe, ahová kihívták a nagykanizsai mentőket. Rövid Idő alatt ért ki a mentö-
auló és mentőink első segély után mindkét legényt bohozták a nagykanizsai korházbi.
A nagykanizsai rendőrség csütörtökön a déli órákban kihallgatta az egyik legényt, akinek állapota valamivel könnyebb. A felvett Jegyzőkönyvet megküldik a gelsei csendőrségnek, mely lefolytatja a nyomozást a szerencsétlenség ügyében. — Annyit sikerült már megállapítani, hogy a gyújtó gránát a katonai gyakorlatokból kifolyólag maradt ott a rélen.
SZÍNHÁZ
Béla, a kJ 26 éves
A mai élethez nyúlni képet festeni, róla szobrot gyúrni belőle, vagy épen darabot írni, csak olyan kézzel lehel, melynek pórusait sem giccs, sem szentimentalizmus, sem Illa romantika nem tömi el, hogy rajta tiszta oxigén hajtsa a vérkeringést és vigye a tollat Mihály István fiatal tehetség. Revével számtalanszor találkoztunk á mozi lepedőn. Az ő feliratai külön élményt Jelentetlek mindig. Mikor belemarkolt Bélájába, aki 26 éves és kíméletlenül vlvl-szekció alá vetette annyi merészséget, artnyl életet dobott a színpadra, a háromszögek rothadt levegőjétől és arisztokrata szájba adott dadogá-soktól dohos deszkákra, hogy szinte fullasztó.
Mihály István nem keresett és nem várt átmenetekre. Amit akart, amit gondolt, megcsinálta. Késéi, mellyel keresztül metszette Bogdán Béla életét és ezzel együtt az aktualitásban sustorgó nagyvárosi atmoszférát, döbbenetes epe-tengerbe mártotta. Ledöfött minden állmorált, letaposott minden élet-hazugságot, hogy a szemünkbe tárja az Igazi életet, amit Bogdán Béla és a többi 26 éves Bélák élnek és égnek ma. És a forma, amit keretül választott, friss levegőt, uj színeket enged be a már-már csömörletes banálitásba süllyedő szinpadirodalomba. Mihály István fiatalos hévvel húzza szét a függönyt, ami szerzői konvenciókat takar féltékenyen és elfogja a színpadra kívánkozó mai életet, ennek a a rohanó motoros-századnak uj színeit, uj meglátásalt.
Pedig milyen keveset csinál. Ide állítja Bélát, aki 26 éves és akit Dantehoz hasoulóan kézen fogva vezet végigaz élet iskoláján. B-lista, csendes családi fészek, ahova betör a kétségbeesés, egy fehérhajú asz-sz< ny, a Béla anyja, aki reszket, hogy valaki kenyérnélkül maradhat. Egy fiatal szerelmes hivatalnok lány, valaki, aki Béla sorsát viszi a maga életében, kis család, gyermek, aki anyja szive alatt piheg még, de már kis öklével Iszonyatosan belé-dörömböl Béla, az apja lelkiismeretébe. .Ma nem szabad, hogy szegény embernek gyermeke szülessék" — üvölt kl a fájdalom Bélából és a gyermek mégis megszületik, mert az élet, a szegénység életre hivta és várja...
A szerző Béla vállára rakta u mai élet minden problémáját. Hősét egyfelől a létező társadalmi rend, másfelől a meglévő morál sáncára küldi harcolni. Ellenfele mindenki, aki csak prédikál, de nem tudja megmondani neki, hogyan egye meg könnyeit kenyér helyett. Valóban Igaza van Mihály Islvánnak. Jogosult Shaw keserű szatírájának érzésére és feltétlenül vele megy a publikum, mikor Béláért aggódik.
És hogy aggódik, azt a fel felzúgó tapsok mutatták. Igazad van I Béla — minden taps ezt mondta.
Hasáb tűzifa Fürdőruhák, sapkák
ölszámra kapható a ] és cipők nagy választékban
Fornérgyár kophatok
Magyar-utcai depójában.
Eladás: fOBHÉBOYAH-ERDŐKIZELŐSÉS SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Nagykanizsa, Nádor-utca 4. X.7 Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. mm. 1630
ZALAI KÖZLÖNY
Igaza van Mihály István, amit köz-zenékben mondoll el, ha vádat is emelt a kenyértelenséget halmozd társadalom ellen, minden szavában ott volt az Igazi meglátás, a hazugságok kiirtása. És ez legnagyobb értéke. Forradalmi hang a színpad-irodalom fénytelen konzervativizmusában. Emberi meglá\'ások, szem üveg, melyen nem minden rózsaszínű. Bélák, akik színpadon és nézőtéren (gyet gondolnak és igazuk van, mert Mihály István is azt mondja : lelkük van. A száj, a lest hazudhallk pedig, de a lélek, ha rossz ls, de igaz.
«
Az előadás minden Izében kiváló volt. Kemény László, vendégművész volt centrifugális hajtóereje az együttesnek A kolozsvári színpad levegőjének magasabbrendüséce áradt ki minden mozdulatából, minden szavából. Diktálta a tempót, mely bravúros és rekordot jelentő volt itt, A tiszta színészi megérzések embere, kulturált fej, melyben nemcsak a szerep sivár pusztasága, de a szerző irodalma is feldolgozódon. Orgánum, mely művészi intonációkra hajlik, gesztus, mely a pantomim beszédes-ségével fejez ki Indulatot, örömöt vagy szürke közönyt, ahogy scéná|a előírja. Remek ötvösművészénél faragta Bélát és diadalmas ur lelt a nézőkön első berobogása után. Nagy nyereség minden társulatnak egy ilyen hiánytalan élvezetet nyújtó színész. Méltó partnere volt Székelyhldy Adrién, aki szerelmesen olvadt fel ennek a nagyszerű vendégnek produkciójában és örömmel vclte át a színesen hömpölygő tónust. Bdnky Róbert elmélyűlt|és kristálytiszta köz-zenéje nagy élményünk volt. Kormos, Kollay, Orbún Vio\'a, Danis. Darvas Margit, Honlhy Zi-lenay, Egry Berta, Bojár Lili, Slmor Agí egy-egy becsületes jelenettel gazdagították az est sikerét, mely ritka szellemi útravalóval engedte ki a színházból az önmagukra Ismert embereket U. Gy.
A Kereskedelmi Alkalmazottak
A színházi Iroda közleményei
ÖSIitert operett bem itató a t,a Perlő r párisi fénvrevütáncosnó felléptével. Az ldényvégl szenzáció a Slslers operettujdonság bemutatója lesz. Fényes kiállítás, a modern technika minden azlnpadl trükkjének kihasználóija, pom-
Eás jelmezek keretében mutatja be egy Utasunk Békeffy István éa Lnjthay IjiJoa, az Immár diadalmasan beérkezett operettszerzők legiilabb a egyben legked-veaebb alkotáaál, n Slsters operottot. ValRml kedvea melegség ömlik végig ezen a bűbájos mesélU operetten, alakjai változatosak, ötletesek. Szebbnél-szebb revllszámok teszik díszesebbé. Fószerepol kitűnő kezekbon vannak, tehát a darab méltán lesz nagy eseménye az operettkcdvelő közönségnek. — Fejér Erzsi és llarczos Irén játszák b Stslersck szerepét. Márkus és Károlyi a nagyszerll partnereik Melegség, fehór azinek, Jó erkölcsök teszik még kedvo-sebbó az egyébként Is színes, mulatságos fa látványos darabot. Az operett zenéje UJthay l.aJos fülbemászó melódiái. Az operettet v. .laknlilty Dezső rendezi, mlg a zenei betanítást 0. Nagy-Tibor karnagy végezie. Az előadásokru sikerült megnyerni n I,a l\'erle D\'Or párisi fényrevlltáneosnő vendégszereplését K látványosságra ktl ön (elhívjuk közönségünk figyelmét.
I*) Mit su.og d t,hír akác vasárnap délután Az évad ragyogó magynr ope-rottslkerét l-\'elér Krzal, Hnrczos Irón, Márkus l.aJos, Károlyi Vilmos és Kormos Ferenc főszereplésével vasárnap délután 3 órakor délulául helvárnkknl hozza színre a társulat ez idényben utoljára.
(*) Rfgi nyír héttőn este. Az. elmúlt éviid hatalmas oiiereltstkere.il Hégl nvár n Slstera szerzőinek hangulatos színjátéka hétlön este kerlll felújításra
oső-, sceunyviz ós trágyáié tovezetA-sóro, siteHéztetósi e és osatornázásra, stb.
CSŐ
nem rozsdásodik, könnyfi, vizet nem ereszti At, olosó BTEMMT MÜVEK HAISCHEK LAJOS,Budapest,Andrást/átM
ggaamnrr itt—
Biiruiiió hely: Epplager I. és t la !fagykanlí«a, 8ialnoiek láaoi Konirrároi.
A nagykanizsai rendőrség számos, eddig
kiderítetlen lopást bizonyított rá a Pálfi-
Erdélyi duóra
A bünQgyl osztály befejezte a nyomozást — Lakatos Istvánná másodízben őrizet alá került, de a vizsgálóbíró szabadlábra helyezte — A lopott tárgyak valóságos halmazát foglalták le a nyomozás alatt
Több Ízben foglalkoztunk már Pálfi Dezső Magyar-ulca 120 sz. alatt lakolt cipész és ennek társnője Erdélyi Teréz ügyével, akik valóságos rémei lellek Nagykanizsának. majd működésűket kiterjesztenék vl ékre, főleg G^lse községben dolgoztuk .szép sikerrel," mlg a gelsel csendőrség nagyszerű nyomozása lehelövé lette a M.igyar-utcai darázsfészek kiemelését es a min.J merészebből dolgozó tolvaj-duó Icljrtóz-latását.
A nagykanizsai nyomozás során a nagykanizsai kapitányság bűnügyi osztályának kitűnő vezetője, dr. Mátyás Samu rendőrkapitány nagyszerű munkát végzett. Sikerült sznm-talan olyan lopást a tolvaj-párra rábizonyítani, amelynek tetteseit eddig nem sikerült kipuhatolni. Megálla-
juniálisa
pitásl nyert, hogy a Magyar-utcai tolvaj pár ez év januárjától április haváig Nagykanizsán a tyúk és baromfilopások valóságos halmazatát kivették el. Ezenkívül is mindent loptak, ami csak kezük ügyébe ke-rUlt. A mosófazéktól a kávédarálóig, a ruhaneműtől a legszükségesebb edényig, minden „a Magyar-ulcal központra" került, ahonnan vagy eladták a lopott holmit, vagy megtartották háztartásuk felszerelésére. A rendőrség egy egész kis raktárt gyűjtött össze a lopott holmikból,
ainíl sikerült összeszednie.
Kihallgatásuk során terhelően vallottak Lakatos Islvánné cigányzenész feleségére, aki szintén a Magyar-utcában lakik. Azi mondották, hogy Lakatosné nemcsak segített nekik elcipelni a zsákmányt, hanem útbaigazítást is adolt nekik arra vonatkozólag, hogy hol lehel operálni. A vallomás alapján a rendőrség őrizetbe is vetle Lakatos Istvánnál, akit a mult napokban a csfndőrfég is letartóztatott, de a vizsgálóbíró szabadlábra helyezte akkor. Dr. Almdssy Oyula vizsgálóbíró kihallgatta Laka-losnét, aki Pálfi és Erdélyi vallomá-
sával szemben tagadta a lerhérc rólt cselekményt. Teklnle\'tel, hogy Laka-tosnénak hat apró gyermeke van és igy szökésétől nem kell tarlani, a vizsgálóbíró ismét szabad ábra helyezte Lakat08nét. a bünügyl eljárás azonban tovább folyik ellene.
Rádió legolcsóbban
Sxabó György R<t<iió-
laboraiortumdban Fiút 3., udvar.
=• Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsteln bútor ál Műit újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
a „Telefunken 10"
3 csöves készülék csövekkel és „L 666" hangszóróval
Szabö Antal
fegyver- és sportárunagykereskedés rádió- és gramofonosztálya.
1930 junlus 13.
NAPI HIRiK
NAPIREND Juniua 13, péntek
. Római katolikus : P. >z. A Proleilíns :
Tóblii. Irjaellta: Slván hó 17.

Oydgysxertárl éllell szolgálat: I. bó vegéig a Merkly Belus gyógyszertár.
OAxfflrdő nyitva reggel 6 órától cttt 8 óttíg (bittó, szerda, péntek délután, keddu egéax nap nőknek). Tel.: 7—13.
— Nagykanizsa közönségé
hez I A vasárnapi trianoni tiltakozó nagygyűlés alkalmából a rendezőség felkéri a város hazafias közönségét, hogy mélységes gyászának jeléül és tiltakozásának kifejezéséül gyászlobogót tllzzön kl minden házra és a főútvonalakon — amennyire lehetséges — fekete (gyász) díszt alkalmazzon ablakaira, balkonjaira és házaira.
— Prlmlcla. P. Miholcsek Miklós végzeit ferences teológus junius 15-én mondja első uj miséjéi szülőföldjén, a llszói plébánia templomban.
— Személyi hír. Dr. Neumann Henrik, a József-szanalórium Egyesület nagykanizsai tüdőbeteg gondozó Intézetének rendelő orvosa két hetes budapesti Röntgen továbbképzőtanfolyam végzésére a fővárosba utazott.
— Nagykanizsa város közgyűlése. A polgármestertől vett értesülésünk szerlnl Nagykanizsa város képviselőtestülete a jövő liélen közgyűlést tart.
— Holnap szentelik pappá Marton volt zalaegerszegi gimnáziumi tanárt Szombaton, junius 14 én szenteli pappá Orösz József győri segédpüspök Marton Boldizsár karmelita alyát, a zalaegerszegi áll. gimnázium egykori kiváló tudós tanárát, a zalai sajtó rendkívül értékes munkását. A felszentelt pap másnap, Szentháromság vasárnapján mondja első szentmiséjét a karmelita templomban.
— A gyermekmenhely területi beosztása. A legújabb hivatalos közlés szerint a szombathelyi gyermekmenhely területéhez tartozik Zalamegyéből Zalaegerszeg és Nagykanizsa megyei városok, az alsólendval, lelenyel, nagykanizsai, novai, pacsal és zalaegerszegi közigazgatási járások, Vasvármegye, Sopronvármegye, Sopron városa, Qyór, Moson és Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesi elt vármegyék egy része.
Regedei viz
nemcsak kltünö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajuknál. Kapható tnlnden füszer-és csemegettzleiben.
Főraktár: t
WEISZ MÓR
Nb gykanizM, Király u. 21
1630. junius 13
Selyemharisnya
hibátlan
mélyen la-széllitott
reklámár
EHRENSTEINLéi
■ MrI II. iiátn. m=
— Ingyensa rendelés hibás gyerme-
\' lui
kek rétiére. A kultuszminisztérium áll. gyógypedagógiai, nevelési és pályaválasztási tanácsadót szervezett (Budapest, VIII., Mosonyl-utca 6. «z. ahol orvi .......
orvospsztohológlal, gyógypedagógiai és képességvizsgálatok alapján Ingyenes tanácsot nyerhetnek a kövét-kező szezénysorsu fogyatékosok, Illetve hozzátartozóik: a) Értelmi fogyatékosok, b) a családban és normális Iskolában nehezen nevelhető és oktatható, Ideges. Ideggyenge gyermekek, c) beszédhibában szenvedők, d) erkölcsi fogyatékosok, e) érzékszervi fogyatékosok (siketnémák, siketek, nagyothallók, vakok, gyengénlátók, I) toatl fogyatékosok, g) pályaválasztás elölt álló normális es abnormális gyermekek. A Tanácsadó Igazgatója dr. Schnell János Ideggyógyász, munkatársai szakorvosok. gyógypedagógiát tanárok és pszichológusok. Ingyenes ruadelés: kedd, osüWrtők, szombat délután 4—O-ig.
— Mmönyegei csak aaysair imgyen / Baridnál a legaa eyaab wllasaMk, leaoIcsóU dr és kmévexű fimettésl fnl-téiéléU.
— Apát és két fiát félholtra verték. Póré Islván vimyeszéplaki gazda két (iával kiment a határba, hogy megnézzék a termést. Egyszerre, mikor az erdő melleit haladlak el a bokrokból három ember ugrott ki, rávetették maguk ít Póréra és kél fiára és botokkil titlegelték, ma|d kést rántottak és össze-vissza szurkálták a Pórékat. Az öreg gazda egy súlyos (ltéstöl a helyszínen elájult, az egyik fiút hasba szúrták, mlg másiknak egyik szúrás kezén az ütőeret metszette el. Súlyos vérveszteség után akadlak rá a megtámadott emberekre a falubeliek. A két fiu állapota válságos. A nagyobbik fiu életéről lemondtak az orvosok, az öreg állapota Is nagyon súlyos, de tul van az életveszélyen. A lámadók egyike állítólag SUle Antal márcadópusztal lakos, aki régi ellensége.
—• A megye adóhátraléka. A
|elentése szerint
amegyében május végén az esedékes adóhátralék 3,307.987 pengő, vagyis 78 százalék volt.
Reklám árak!
I kg. ia trappistasajt P 2-60
\'/« kg. friss teavaj ... P !•—
»/< kg. liptói turó ... P -"80 i/é kg. körözött liptói
kiváló finom ... P 1-25
1 It. balatoni rizling P 1-— 1 kg. felvidéki málna
szörp ... ...... P 3-20
i/s kg. pörköltkávé különlegesség ...... P 2-50
állandóan frissen kapható
löszei és Friedenthal
csemegekereskedésében.
zalai közlöny
a világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. Icir. éli. Vas-, Acél- és Gépgyérak által gyártott
MÁVAG - MERZEDES- BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Baadapaaf, IV, Váel-atoa 84 Nyugatmsgyarorszégl kirendeltség i Szombathely,
Sxáll aélmán-Htoa I. Telefon 891. Távirati clm: ■ aroedaebeaa Szombathely.
____ím
SPORTÉLET
Szombat reggel érkeznek Nagykanizsára az olasz avantgárdisták
Nagykanizsa város közönsége is a sportegyesületek ünnepélyesen fogadják őket
Nagykanizsa, Junius 12 Az olasz avanlgardistak budapesti uljukban holnap, szombaton reggel 5 30 órakor érkeznek az olasz vonattal a nagykanizsai állomásra, ahonnan rövid pihenés ulán folytatják utjukat Budapest felé.
Nagykanizsa város közönsége a trianoni határon meleg ünnepélyességgel fogadja az olaszokat. A hi-
vatalos város nevében dr. Krátky István polgármester üdvözli őket. Kivonulnak az összes sportegyesületek és leventék, akik ugyaucsak üdvözölni fog|ák az avanlgárdlstákat. A honvédzenekar a Qiovinezzával és a magyar Himnusszal köszönli őket. Az ünnepélyes fogadtatásra Nagykanizsa közönsége is nagyszámban vonul ki a pályaudvarra.
Tiz nagykanizsai atléta hészül a pécsi kerületi atlétikai versenyre
Szépudvary László vezetésivel
Nagykanizsa, Junius 12 A Zrínyi sportpálya délutánonként hangos a kanizsai atléták tréningjétől. Szépudvary László tanít, a Zrinyi Torna Egylet atlétikai szakosztályának vezetője dirigálja a tréningeket, melyeken tiz fiatal atléta vesz részt, akik a közeljövőben meg-taitandó pécsi kerületi atlétikai versenyen már Indulnak is. Emlékezetes
tréningeinek a fiatal atléták
a Zrinyi atléták tavalyi és tavalyelőtti sikeres szereplése a különböző versenyeken, egészen bizonyos, hogy az idén is becsülettel fogják megállani helyüket a porondon. A Zrinyi Torna Egylet vezetősége most azt kéri, hogy tekintettel az atléták versenyre küldésére, mely sok költséget igényel, a tagok fizessék rendesen a tagdijakat.
KÖZGAZDASÁG
A xalaegersstegi gastdtagyülés
A Zalavármegyei Mezőgazdasági Bizottság junius 15-en, délelőtt II órakor Zalaegerszegen, a vármegyeház nagytermében vármegyei gazda-gyÜlést rendez. A gyűlésen résztvesz az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara elnöksége, a május 31-én a kamara elnökévé választolt Benyovszky Móric gróf vezetésével Malaiinszky Ferenc és Sámik József alelnökök. A gazdagyülés cJlja, ho ;■/ a mai súlyos gazdasági helyzciben a gazdák egységes módon Juttassák
kifejezésre álláspontjukat s a nagy nyilvánosság előtt felsorolják sérelmeiket és kívánságaikat. A gazda-gyűlés sikere és a gazdatársadalom egységének dokumenialasára a gyűlésre a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület ezulon hívja meg Zalamegye gazdatársadalmát.
r Szólómoly, slmamo\'y ellen i biztos hatású szer. A bordói lébe mindig bele kell keverni, mert a réz-
gálic csak peronospora ellen véd. ARZOLA .46" , nem llllepsalk, nem perzsel. Óvakodjunk a hivata-. losan és név nélkül forgalomba hozott zöld-poroktól. Aizola .45- gyári árban beszerezhető:
Ország József
cégnél >ag|kanlaaán,
Erzsébat-tér 1«.
TÓZSDE
A mai tőzsdén Ismét számotlevő mértékben jelentkezelt külföldi áru, amely azonban korántsem volt olyan nagymérvű, mint a tegnapi és a papírokat a piac képes volt felvenni. Mégis az ujabb kínálat mérsékelt lanyha irányzatnak adott helyet. A forgalom nem volt nagy. Fixkama-tozásu papírok piaca üzlettelen. — Valuta és devizapiac változatlan.
Urfett xárUt
Párts r líut. London K\'OSVi, Newyofk 91600, ttrüssel 72 00, Milano 17 0], Madrid 61*45, Amsterdam 207 45 Bériin I23 07VJ, Wlsn 72 78, Soíta W4, Práo 15-80, Varsó 57 85 Badapaat »0-SO Belgrád »12l/s, Bakarest 3-06VI
— , .. ■
TtraMiltuae
Buza tszt. 70flU., dt. 70 fill. és a rozs 15 fill. eseti.
Buza tiazav. 77-es 22 80—22-95. 78-as 23-I0-13M, 79-ea 23 40-18 55, 80-as 2355-2370, dunánt. 77-e« 21-75-2200, 78-as 22 00-12 25, 79<s 22 25 -21 48, 80-as 2230—22-50 rozs 1116—II 25, lak. árpa 1425-14 75, aflrárpa 16-00-17 25, sabl3\'I5- 13 50, tengeri tszt 11 40-
II60, dunántall 12 50-11-80, repce -•-
-■— korpa 7-60-7-90.
tlaüien hűhóról
SINGEK
VARRÓaÉP.
JU^&Zű fin&lisi. ^sUálaUJc
^J^osxyruf JUXUJL nmnlslaic.
sinoe* va**óata ftásrv hís*. SA8TXAJIZ8A MktskU: P6-«t L
á Mqirtl ttaés ItrtiHHTrtM
VALUTÁK DEVIZÁK
l L 17-75-27-90 AauL 229-50-130 20
tr. 7960-80 00 Belgrád 10-09 10-12
k. 16-88-16-98 Bérli 186*20-136 60
Dán k. 152-55-IM 15 BrSaaznl 79-65-7990
Dinár 1000-1008 Bukarest 8*38-3-40
Dollár 56870-570-70 Kopenh. 151-75 153 15
Francia I. 22*30-21^10 London 17-73-Í7-81
HoU. 2Z9-30 230 30 Madrid 68-00-70 00
Lengyel 63-90^4-20 Milano 19-88-19-9S
Len 3*36-3-40 Newyork 570 90 250
Léva 411-4-17 Oazlo I6MO-I53-20
Líra 2975-30-05 Pária H-41-1248
Márka 136 00-136-60 Prága 16-93-16*98
Norvég 152 60-158-20 Szófia 4*12-4*16
Jcaui. 8040 80-cO stockh. IS3-22-B3-62
Paaeta —--•— Varsó 6*97-64-17
Svájci L 110*45-110 95 Wien 80-51-80-76
Svéd k. 148-0616365 Zürich 11062-110 92
Felhajtás 4567, eiauallan 828. - Elsőrendű 1-26-1-28, szedett 1*26-1*28, szedeti köaép 1*22—1*24, kőnnytl 1-14-1*18, t-só rendű öreg 1-14—1-16, It-od rendű öceg 1-04— 1 10 angol a»k» 1*30-1*50, szalonna ban 1*50—1*54, tslr 1*66-1*84, hus - szalonnás télsertés 1-60-1*70.
nagyban 1* 1*50-1-59,
í-J^iK
■= Soha nem leaz talajvíz,
nedvesség, gomba házában, ha egyszer „Blber"-rei szigetei.
KM*: MImM Ryonda és lapktatt Yá&M. lagykaataáft. Faidős kiadó: Zalai Károly.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. Junius 11.
APRÓHIRDETÉSEI
Ax urtUnkttMk dtjs 10 néte N «IMt> Mtaden további szó d!)s • HU. Vaaár ás
__. 10 szóig 00 HIMr,
tovibW u6 dlla • MII. Szadin <• pé»-tekea 10 mAIv 10 fUlér, minden tovlhW szó dija 8 <111. Gmszó • minden vastagabb bcttlból illó szó két szónak számíttatik. Atláat kertsóknek fiOM engedmény.
NlrM«Mli ((«) p®t.qS 8»»»\'S»" ■IhI ■ fslaslogss klaristés) ssámlásás alkoraléoo véaott altra llantaadBh
Eladó Csengery-utca 18. alstt 724 □ Bl telek.____2952
Baalaroaott saoba kényelmet szeietó magános ur részéie kiadó Vörösmarty-utca 34. szám alatt. Azonnal elfoglalható.
»u1fc, Dalmltr kitogástslsn, cukotl\' olción eladó. — Kaulmann Manó Nagyka-nlzas. Telefon 167_2732
Finom aolr nagyban éa klcatnyben kilogrammonként P 1 80, ugyaslntén kap ható füstölt szalonna ktlogrammanként 2 pengő Petrlcs Lajosnál, C engery-ut 62 2849
F6-ul 14. az. alatt kétsxobáa utcai la-kis, emeleti egyszobás klllönbejlratu bútorozott szoba azonnal kiadó. 2666
Ha Jé bori skar olcsó* lom, id »lt««a«n ih. kóstolóra I liter
aranyhegyiklklfér vürüsbort
•0 fillérért Sliloi. hogy illaodóm sít 10* lool
sAfrAh József
Talafon Z». rai,efkcrr*k«d\'M Maiíyar u. 74. t Illet l«lfloni«od.líw» hiihoi küldök.
■lartaa alfagarfHatö áron árusítom el árukészletemet, mivel üzletem tövld ldón bellii megszűnik Egyes tikkek léllr-ban. Krámer Zoliin, Tulipán Iruház. 2922
Mwáatésrs kb. 300 botdra, aján-lalot kérek. Bérgazdaslg Sutd. 3\'.8i
PáaszrkflfeaScst betstnlaéan mtadta laazegbea a legelőnyösebben és laagyoc-sabban totyóstttat Hornéi lanáo pé«i-
kKcaOnktJrvetltö Irodája Kagykaaízala.
XuimT 4S0J
Megbízható ooftSr állást teres, ugy helyben, mint vldc.re, bosszú budapesti gyakorlattal, perltkl szereló, ktllnó bizonyítványokkal. Szlvea megkeresést a kiadó-hivatalba. 3078
R0l»4azaaa«*akat felvess Vasa Józsel dpésxmcstcr, Cstngery-ut 87,. az. 3080
Bérssallyasa géphez cséplés! Idény bau cséplést vállalok. Cint Vámost Imre gépész Nemessxcntaodrás, u p. Bucsuazentllsxló, 3045
Értaaltam a lisztéit huafogyasstó kO-zónséget, hogy Erzsébet téri husbódémban elaórendu aerl azaltl kgr. 2—, sertéshús 1-80 éa 2— pengéért árusítom. Tisztelettel Deutsch. -3098
Jókarban levó kerékpár megvélelre kerestetik Kelemen Rezsó cégnél, Deáktér 9. 3098
Teljes ollátáara vállal urlctalád diákét németnyelv, zongora utánpótlással, lelügye-lettel. Clm a kiad\'ban. 3099
K4la«abáss lakás vízvezetékkel, áron-nal ktsdó Eótv«s-l:r 15 3I0J
Elveaaott I. hó 10-én esle színháztól Jövet egy elilánlcíont Icgyeró A megla-lálót kéiein, adja le Illó jutalom ellenében a : .adóhivatalban. 3IU1
Figyelem!
Vevőközönségemel a legolcsóbban kivánoni kiszolgálni. Ehhez, képes! közlöm, hogy áraim a következők:
1 kg. I.r. marhahús... W0-I-90 1 kg. I. r. sertéshús ... 1-50—1-90
1 kg. I. r. sertészsír.........2 —
1 kg. zsírszalonna ......... I 80
ugyanilyen arányban leszállítottam a borjúhús és elismerten kiváló felvágotlaim árát.
Biziosithatom a t. vásárló közönséget, hogy kiszolgálásommal mindenkor meg lesz elégedve.
Kiváló tisztelettel
Légrádi Pál
mészáros és hentes Rákóczl-u. és Sugár-ut sarok.
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért,
a rég bevált jómlnőségü Puoh,Trlumph,Steyr
Waffenrad kerékpárok
kedvező teltételekkel kaphatók:
IMII mi Ö FU [égnél
Deák-tér 2., a lelsőtemplomnáL
Külső gummik 6 pengőől, belaő gummlk 2-40 pengőtől. Piros prizmák, névtáblák, lékek/.csengők,* pedálok, láncok, punipák, lámpák, tengelyek és egyéb alkatrészek
olcsó beszerzési helye. — Javító mdhalyl IM3___
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
villany,
vízvezeték, fürdőszobák, tenniszpálya.
Uszoda.
Modern szálloda, Garage.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve 25 szobával és étteremmel. A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Július 1-lg a penslo lakással 5-60-tól és Jullus 1-től 6 50 tői. Saját strand. Buffet.
Néhai gróf Zichy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Arak ölenkinl 2 30—4 80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
olcsó eladása.
Alkalmi vétel.
Tlazta gyapjú fdrdftruhAk ...... csak 850
Tiszta gyapjú férfi és női dresszek 850
Apacs ing, elsőrangú ............ ...... csak 850
Apacs ing, jóminőség ............ ...... 5\'50, 4 50
Strand kazetta, kedvező vétel ... 2 98
Divat övek, minden szin...... ... ■■• csak — 80
Elsőrangú poupliníng......... ...... csak 8 50
Elsőrangú oxford ing......... ...... csak 8 80
Divat sapkák .................. ...... csak — 80
Gyermekruhák nagyon olcsón ...... 2 — tői
Férfi alsónadrág ... . 1 88-tól
Férfi zokni, óriási választékban — 88
Höi \'flórharisnya, alkalmi vélel ... ...... csak 1-50
Strapa női harisnya... ...... ...... csak -•80
Férfi nyak,ljjndő legdivatosabb ...... -88
Férfi dfv\'atnyakkendö......... -•34
Gyermek trikók ............ 2-18-tól
Divalkeszlyük ............ ...... 2 50-től
Csikós selyeitinadrág ... *........ 1 80
Habselyem nadrág kis hibával ...... 4\'—
Habselyem nadrág hiba nélklll ...... 5 50
Állasz csikós selyemnadrág ......... 250
Nyári mosóruhák ............... 380
Bemberg Sevilla ruhák 28 —
Mosóselyem ruhák............... csak 13 -
Tavaszi kabátok ............... 25 —, 35 -, 45 —
Tennisz zoknik ............... ...... csak -80
Tennisz pulóver ............ ...... csak 450
Blúzok ..................... 8 - tói
Gyönyörű pongyolák ............ 880
Rövid alsónadrág ............... ...... 2 18, 1 88
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa
Főút 6a
Nyomatott a Détzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Z*U1 Károly.)
70. évfolyam 133. szám
Nagykanizsa, 1980. junlus 14 szombat
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
SwfcMstMi la U*14fal»U!: M-ol 5. uim. Keastbelyl SókkladóhlyaUi Komtta La|os-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
r.loítwtt«I áii: ip hóra a peng« SO Iliiét Teleion : Nagykanizsa 78, Kesathely 22. isim.
Ismét dolgozik a bomba Jngoszlávlában
Nlsben és vidékén négy bomba robbant egymásután — Egy halott és három sebesült
Belgrád, junlus 19 Nisből lenlik: Tegnsp este 9 órakor a vasuli pályaudvar III. osztályú várótermiben felrobbant egy pokolgép, amelyet a kályhába rejtettek el. A robbanás következtében Rankovlcs vasull ellenőr meghalt, két katona súlyosabb, egy harmadik gimnazista leány könnyebben megsebesült. Éjjel 11 órakor a pályaudvartól 200 méternyire a Nis-plroti vasútvonal mentén egy másik bomba robbant fel abban a pillanatban, amikor a Pirolból Jövő gyorsvonat elhaladt azon a helyen, ahol a bomba el volt rejtve. Ezenkívül más helyeken még két bomba robbant fel. Az utóbbi három bomba kárt nem okozolt.
Grandi Budapesten
Budapest, Junlus 13 Grandi olasz külügyminiszter ma este Varsóból Budapestre érkezik. A fővárosban egy napot fog tölteni és ez alall érintkezésbe lép a magyar kormánykörökkel Is.
k iboletta-rendszerrel
kapcsolatos szociális Intézkedések nagy értéket Jelentenek a közönségnek
Budapest, Junlus 13 Gazdasági és politikai körökben ma sok szó folyl a boletta-rendszer-ről. Meg kell állapítani, hogy a pénzügyminiszter tegnapi beszéde után már mlndentllt másként ítélik meg a helyzetet és különösen Jó hatást keltettek azok a szociális tervek, amelyek a boletla-rcndszeirel kapcsolatosak. Általában az a vélemény alakult kl, hogy ezekkel a szociális könnyítésekkel megfelelő ellenértéket kap a magyar társadalom. A boletta-rendszer várhaló terhelnél sokkal nagyobbak annak előnyel.
Közeledik a megnjnlás napja
üzeni lord Rothermere
Budapest, junlus 13 (Éjszakai rádiójelentés) A Irianoni béke 10 évfordulója alkalmából a magyarság a világ minden részéből üzenettel kereste tel lord Rolherme-ret, aki most a sajtó utján hálásan •köszöni meg a magyar nép üdvözletét. A nemes lord igy vég<l üzenetét: .Mindenkinek üzenem változatlan meggyőződéssel, hogy közeledik a megújulás napja."
A minisztertanács letárgyalta és elfogadta a gabonaértékesítést törvényjavaslatot
Kedden vagy szerdán kerül a Ház elé a javaslat, mely 6 részből állésfelhatalmazzaamlnlsztertakenyéráránakszabályozására is
Budapest, junlus 13 A pénlek esli minisztertanács letárgyalta és elfogadta a gabonaértékesítéséről szóló törvényjavaslatot, mqly 6 részből áll.
Az 1. rész a gabonajegyről szól és felöleli azokat az Intézkedéseket, melyek a buza és a rozs forgalomba hozatalát gabonajegyhez köti;
a 2. rész lehetővé teszi, hogy a termelő a magtárban levő gabonájára hitelt vehessen Igénybe;
3. a föld uzsora ellen nyújt védel met. A lábonálló gabona eladása esetén az előre lefizeletl vételárai előlegnek kell tekinteni, melyet a
szálliláskor a piaci áraknak megfelelően számolnak el a kamatokkal együtl. A felmerüli diferenciákban peren kívüli gyors bírói eljárás intézkedik.
a 4. rész a fedezetlen tőzsdei haláridő üzlet szabályozásáról Intézkedik ;
az 5. rész az őrlésről és portásról, valamint a buza és rozs keverési arányáról intézkedik és végül
a 6. rész a törvény életbelépteléséről és végrehajtásáról intézkedik.
A kormány kedden vagy szerdán terjeszti a Ház elé a törvényjavaslatot.
Itflaniu kormánya nagyobbrészt változatlan
Bukarest, Junlus 13
(Éjszakai rádlójelentés) Manlu kormányában — az .Adeverut" szerint — nem lesz nagyobb változás. Manlu este télnyolc órakor meg|elent a kormánylistával a királynál. Manlu igy állította össze kabíneljél: miniszterelnök : Manlu Qyula, belügy: Valda Sándor, külügy: Mironescu,
péniügy: Popovlcs lőldmiveléstlgv: Mlhalahe, Igazságügy: Juntán, keresk. és Ipar: Manoilescu, közlekedésügy : Madgearu, kultusz: Costatescu, hedügy: Condescu munkaügy: Halipa. A kormány este 11 órakor letette az esküt.
Gyulafehérváron koronáztatja magát az oláh király
Bukarest, Junlus 13 A mai hivatalos lap közli a király dekrétumát, mellyel megengedi, hogy Heléna hercegnő a királynői elmet viselhesse. Állítólag még ma meg-
jelenik 07. a hivatalos közlemény is, amely hozni fogja a válás érvénytelenítéséi. Károly király koronázása valószínűleg szeptember havában lesz Gyulufehérvárott.
Wekerle a Házban nagy beszédet mondott a boletta-rendszerröl
Budapest, junlus 13 A képviselőház mai ülésén az ap-roprációs javaslat vitájában Meskó Zoltán erélyes Intézkedéseket kivint a gazdasági válság megoldására. Hangoztatta, hogy az áruuzsorái és a hiteluzsorát le kell törni. Leheletlenné kell tenni, hogy amikor a termelői árak abnormisan alacsonyak, ugyanakkor a fogyasztói árok indokolatlanul magasak legyenek. A boletta rendszer egy lépést jelent a mezőgazdasági válság megoldásánál.
A s/egényember kenyere árának egy fillérrel sem szabud emelkednie. Simon András hangoztatta, li,>xy ha a buza árát felemeljük, nálunk sem kell a kenyérnek drágulnia. Ezulán az elnök szünetet rendelt el.
S\'llncl ulán
Wekerle Sándor pénzügyminiszter
válas70lt az elhangzottakra. Hangsúlyozd, hogy a kormány elegei lelt a törvényhozók kívánságának, 30 millió pengővel redukálta a költségvetést. Mindenre csak uj adók be-ve eirsívél, vagy a meglevők szi-gorilásával lehetne fedezetei terem-leni. A közlartozások hálraléka 183 millió pengő. Bármennyire is indo-koll a mai rossz gazdasági viszonyok közöli az, h"gy fizetési halasztást nyújtsunk, nem szabad szem elftl tévesztenünk, hogy az állam fennmaradásának nélkülözhetetlen feltétele a bevételek biztos befolyása. A kormánynak átfogó gazdasági
programmja van, amely felöleli a nigy és kisipar és a mezőgazdaság bajainak orvoslását is. Ennek a programmnak egy része, csak a buza értékesítési kérdésének megoldása. Ili az utolsó óra és ha nem cselekszünk, oda jutunk, hogy nem tudja majd a gazda értékesíteni termékeit és még nagyobb lesz a munkanélküliség. Nem lehet u kormtnyt azzal vádolni, hogy egyoldalúan cselekszik e termelési ág érdekében. Hosszú éveken át megteli mindent a kormány az ipar védelmére. Most teszi meg csak az első komoly lépést abban az Irányban, hogy helyreállítsa az Igazságos gazdasági rendet.
A boletta-rendszerrel megoldjuk ezt a problémát, amelyet még egy exportállamnak sem sikerült megoldania, biztosítjuk a védővám hatását a mezőgazdaság érdekében Is. Ha valaki jobb tervet hoz, amely biztosítja ugvanezt a célt, a kormány szivesen elfogadja. Csak álmenetl intézkedésről és nem örökké tartó rendszerről van szó. A kormány nem engedi meg, hogy emialt dráguljon a kenyér ára. Mindenki tartsa honpolgári kötelességének, hogy segítséget nyújtson mai helyzetében a ga;dalársadalomnak. Aki ki akarja játszani ezt a rendszert, amelyet a kormány életbeléptetni kíván, nyerje el méltó büntetéséi. Hallják meg szavát mindazok, akik már most azon törik eszüket, hogy miként lehet majd az u| rendszert kijátszani. Benne emberükre fognak találni, mert nem lesz könyörület azok számára, akik saját rut anyagi érdekük mialt meghiúsítani igyekeznek a kormány törekvését. A gabona javaslatot még a nyári szünet előtt le kell tárgyalni.
— Akik eddig is bizalommal voltak a kormány iráni, legyenek továbbra is bizalommal é6 ne engedjék magukat elkedvetleníteni jelszavak mialt, amelyek a kormányt teszik felelőssé minden olyan bajért, amely az egész világon Jelentkezik.
A kormány minden lehetőt elkövet, hogy minél gyorsabban orvosolja a bajokat.
A Ház ezután állalánosságbari elfogadta a javaslatot. A részletes tárgyalás során a cimnél
Reischl Richárd szólalt fel. Elismerte, hogy a kormány most tesz első kísérletet arra, hogy a mezőgazdaság hóna alá nyúljon, azonban van még más egyébb megoldandó probléma is. Ilyen a tej értékesítésének megszervezése. Több felszómlas ulán a Ház részleteiben is udo^adla a felhatalmazási javaslatol. Pintér László nugállípi. totta, hogy az ellenzék, amely ma a bolettu-remlszer ellen van, hdrom héttel ezelőtt még ennek híve von Az ülés negyed G érakor ért véget.
ZALAI KÖÍLÓNV
I6á0. junlus U.
A Magyar Férfiak Szent Korona Szövetsége junius 22-én gyűlést tart a Polgári Egyletben
A gyűlés szónokai: Szterényi József báró, Zichy Mór báró és Deák Szulplcz plébános
Nagykanizsa, Junlua 13 Még élénk emlékezetünkben van az a nagyszabású nyilvános népgyűlés, amit a Magyar Férfiak Szent Korona Szövetsége rendezett és melynek vezérszónoka Apponyi Albert gróf volt. A szövetség nagykanizsai vezetősége folyó hó 22-re, vasárnap délelőtt pont 12 órára ismét hatalmas gyűlést hiv össze a Polgári Egylet nagytermébe, amelynek szónokai Szterényi József báró, Cslkán-
Zichy Mór báró és P. Deák Szulpic lesznek. A gyűlésen szóba kerül Albrecht főherceg hűségnyilatkozata és számos időszerű kérdés, mely a nagyközönség tájékoztatását kívánja szolgálni. A mozgalom vezetője es heiyi elnöke Przlblslawszky Ferenc nyug. ezredes, aki a junius 22 ikl nagygyűlést Is előkészül. A gyűlést bankett kövell, amelyre a Krátky-tőzsdében már most lehet előjegyezni.
Bölcsödét állit fel a Stefánia,
ahová a munkás-anyák beadhatják gondozásra csecsemőiket — A gyermekek a gyermekért — Nagy gyermekelőadás a Kaszinóban — Dr. Wlnkler Ernőné mesejátéka kerül előadásra
Nagykanizsa, Junius 13
A Stefánia Szövetség nagykanizsai Intézete azok közzé az intézmények közzé tartozik, amelyek a legnagyobb csendben, zajtalanul, de annál intenzivebben és sikeresebben dolgoznak a köz érdekében, a nemzet |avára. Ha egy Intézményről azt lehet mondani, hogy épilőmunkát végez, akkor bizonyára a Stefánia intézete az. A nagykanizsai intézet évente legalább ötven gyermeket ment meg Nagykanizsa városának. Az édesanyák a legnagyobb bizalommal fordulnak gyermekeikkel az intézethez. A rendelő órákon 50—60 anya is keresi fel az Intézetet. A tejkonyhájának pedig köszönhető, hogy a csecsemőhalandóság Nagykanizsán ma \'/6-re csökkent.
Ma pedig ott tart, a vezetőségének fáradságot nem Ismerő Ugybuz-gósága folytán, hogy rövidesen fel-állllja bölcsődéjét, ahová az édesanyák reggel, mikor munkába mennek, beadják csecsemőjüket — akiket az intézetben a legnagyobb szeretettel gondoznak és ápolnak — és munka után hazaviszik otthonukba.
A Stefánia ügyét szolgálja az a kedves akció, ami a gyermekek a
gyermekekért I innen junius 18-án, szerdán délután pont 5 órakor a Kasrinóban lezajlik, amikor a gyermekek egy bájos előadás délutánt rendeznek, ahol nemcsak a gyermekek, de a szülők is két rendkívül kellemes órát fognak eltölteni.
Az előadás különböző szebbnélszebb és kedvesebbnél-kedvesebb műsor számokból fog állani, amelynél részint Diewock Júlia növendékei, a Keszthelyen első dijat nyert elemlsla dalosok Németh Jenő vezetése alatt, mint az izraelita elemi iskola növendékei fognak szerepelni. A rendkívül gondosan Összeállított kedves műsor egyik főérdekessége és mondhatni eseménye lesz dr. Winkler Ernőné Munkácsi Noémi pompás mesejátékának előadása, amelynek cime Királyleány meséje és oly ötletesen és a gyermekek lelkivilágához alkalmazkodva van felépítve, hogy nemcsak a kicsinyek, de a szülők is iaaz gyönyörűséget fognak találni. Belépődíj nincs. — önkéntes adományokat a Stefánia céljaira köszönettel fogad a rendezőség. A szerdal kaszinói gyermekelőadásra már előre hívjuk fel a város közönségének különös figyelmét.
Szerelmi légyott közben kifosztotta áldozatát egy zfillött cseléd
A tolvaj nőt letartóztatták és átadják az ügyészségnek
Tegnap délelőtt megjelent egy kanizsai férfi a rendőrség bűnügyi osztályán és feljelentést tett egy cseléd ellen, aki ravasz módon, szerelmi légyott közben kifosztotta.
A bűnügyi osztály két legjobb detektlvje a kapott személyleírás alapján azonnal! megindította a nyomozást és ennek során teljes eredményt sikerült elérni. Mindenekelőtt megállapították, hogy a tettes Nova-kovics Zdrafkoné született Rosta Teréz 30 éves hely és lakás nélküli cseléd, aki jugoszláv állampolgár, de már huzamosabb idő óta boldogítja
a várost jelenlétével.
Novakovicsné ismeretséget kötött azzal a férfival, aki ellene azlán a feljelentést telte. Kicsalta a férfit szerelmi légyottra este a vasulpartra, ahol ravasz módon kilopta tárcáját, amiben nagyobb összeg voll.
A pénzzel egyenesen egy korcsmába ment, ott kiszedle a bankjegyeket a tárcából, azt pedig a félreeső helyen eldobta. Alig költött el pár pengőt a lopott pénzből, mikor megjelentek a detektívek és be-kisérték a rendőrségre. Itt eleinte tagadott, de aztán látván, hogy
semmire sem megy a tagadással, mindent beismert. Megmutatta a helyet, ahol a tárcát eldobta. A tárcái meg is lalállák. Előadta az ellopod pénzt is.
Miután sem lakása, sem foglalkozása nincs, ezenfelül nem is ma-
gyar állampolgár, a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte és még a mai nap folyamán átadja a kir. ügyészségnek. A törvényszéki büntető eljárás lefolytatása ulán a veszedelmes nőszemélyt kiutasítják az ország területéről.
Balatoni week-end kedvezmény a „Zalai Közlöny" előfizetőinek
A fürdő szezon tartama alatt meg óhajtjuk könnyíteni előfizetőinknek nyári week-end gondjait. Evégből minden héten három szálloda-utalványt sorsolunk ki erre jelentkező előfizetőink között. Az utalvány egy napi teljesen díjmentes szálló szobát jelent előfizetőinknek a Balaton legszebb helyén, B4latelepan, annak is a legkitűnőbb, legszebb szállodájában, Sirály-szállóban.
Egy előfizető családjából három családtag is reflektálhat egyszerre a week-end szobára. Két-három tagu csoportok Is igényelhetik a kedvezményt, de ez esetben a csoport mindegyik tagjának előfizetőnknek kell lennie.
A minden heti nyertesekel sorshúzás utján választjuk ki és minden kedd reggeli lapunkban közöljük azoknak nevét, kik a hét folyamán a szálló-szobái, mint a „Zalai Közlöny" ajándékát, a nevezett szállodában teljesen díjmentesen igénybe vehetik.
Aki a week-end szobáinkra igényt tart, szíveskedjék azt élő szóval, telefonon (78 sz.) vagy írásban bejelenteni a szerkesztőségben vagp kiadóhivatalunkban.
A sorsolásban minden újonnan belépő előfizetőnk külön jelentkezés nélkül részt vesz.
Elfogtak egy asszonyt, aki rendszeresen fosztogatta a sirok virágalt
Más lopási ügyből kifolyólag nyomozott a rendőrség és ennek során leplezték le a sírok tolvaját — Egész kertre való virágot lopkodott össze
Nagykanizsa, Junlus 13
A közönségnek már régebbi panasztárgya, hogy a temetőből állandóan lopkod|ák a virágokat, brutális kezek a kegyelet megnyilatkozásai gyanánt elhelyezett virágokat szinte órák alatt eltüntetik a temetőből. Előfordult, hogy valaki virágot vitt ki a sirra és mire megfordult, már eltűnt a virág onnan.
Miután azonban ezekben az esetekben nem tettek feljelentést, a rendőrség r.em is indíthatott nyomozást, A temető tolvaja azonban kézre került. A rendőrségi nyomozások leg|obb segítőtársa : a véletlen derítette ki a régóta garázdálkodó sirtolvajt.
A rendőrség bűnügyi osztálya egy lopási ügyből kifolyólag gyanúba vett egy asszonyt, aki vallatása során legnagyobb meglepetésre azt is beismerte, hogy a temetőből hosszú idő óta rendszeresen lopkodta a virágokat. A sírokra ültetett virágokat gyakorlott kézzel lövéstől kitépte, otthon cserépbe rakta és vagy a maga gyönyörűségére — mint mondotta — rakta ablakába, vagy a lopott virágokat másnak ajándékozta oda „kedves meglepetés" gyanánt.
A megtartott házkutatás során egész kertie való virágot laiáltak az asz-szonynál, akit kihallgatása után szabadon bocsátottak, miután van lakása, de az eljárás tovább folyik ellene és a járásbíróság előtt fog számot adni a durva kegyeletsériésért.
Az asszonynak bűntársa is van két fiatalkorú személyében, akik felett a
fiatalkorúak bírósága mond Itélelet. A terjedelmes jegyzökönyveket és nagy halmazat bűnjelet átvitték a járásbíróságra.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések t Pénteken a Mmirtik-W: Reggel 7 órakor +19 7, délulín 2 órakor +27 9, este 9 órakor +31-Í.
(Éjszakai rddlójtlentit) A aslaaralé-yUI laMasi esta 10 árakat- i«-laatl i helyi zivatarokra hajié Igaa nsalafl ld« várhat*. -
Reklám árak!
I kg. la trapplstasalt
\'/a kg. friss teavaj ... *l* kg. liptói turó ... i/< kg. körözött liptói kiváló finom ... 1 II. balatoni rizling
1 kg. felvidéki málna szörp ... ......
l/a kg. pörköltkávé kű
lönlegesség .....
állandóan frissen kapható
2-60 1-— -•10
1-25
P 3-20
P 2-50
Inszel és Frledenthal
csemegekereskedésében.
Olcsóbb lett a szövet!
Tekintse meg férfi és női
szövetolcsósásfainkat
kirakatainkban
ZALAI KÖZLÖNY
ÍMO. lunlui 14._
Kell-e szépítő egyes&let Nagykanizsán ?
B. lapjában nemrégiben megjelent Dr. Villányi ur: Kell-e Szépítő Egyesület Nagykanizsán c. cikkére vagyok báfor követEézŐkkel b. lap jukban pár soromnak helyei kérni, melyért előre is hálás köszönetet fejezek ki, ugy a magam, mini mindazok részéről, akik velem egyetértenek. Fent idézett cikk irója azt vitatja, hogy Nagykanizsán már nem kell Szépítő Egyesület, hisz ezt már pótolja a város gazdasági hivatala és kertészete. Épen ez az amit én nem tudok, mint befejezett ténynek elfogadni, mert nézetem szerint Nagykanizsa még nem olyan szép és rendezett, hogy azon már ne lehetne szépileni. Igen is kell, sőt nagyon la sok lenne még, ami szépítő és kullur igényeket kielégítené. Az, hogy a város minden valamire való utcáját és terét parkírozzák és fásitsák a jelen viszonyoknak megengedhető módon, ez még nem jelenti azt, hogy a Szépitő Egyesület már elveszítette létjogosultságát és működésének fontosságát, mert tudni kellene; hogy a városszépítéshez tartozna még ezeknek a szép virágos gruppoknak a megvédése, kis díszes alacsony vaskerítéssel való bekerítése, mint az első 6orban bármely fővárosban látható, de ne menjünk a fővárosba, csak ránduljunk át Kaposvárra, Szombathelyre, vagy Fehérvárra, esetleg Pécsre és nem Is kell egészen bemenni a városba és már látni fogjuk, hogy nem is kell nagyon keresni az újra élelrekelendő Szépítő Egyesületnek, hogy mit is csináljon, vagy csináltasson még meg Nagykanizsán.
Fentemiitelt városokban látni fogja Igazgató Ur az utcán a hulladékgyűjtő kosarakat, amire azt hiszem nekünk is szükségünk lenne, ha már annyi pénzt költöttünk ula-Ink rendbetételére. Látni fogjuk, hogy kell a sétányokon a fákal ráccsal megvédeni. Látni fogjuk, hogy a korzón, vagy bármely sétányon az emberek, kik már elfáradtak a sétában, padokon ülve pihennek. Ha Kaposváron lenne egy olyan hely, mint nekünk a vasulparton van, ahol szép Időben az emberek ezrével sétálgatnak, bizonyára nem mondaná senki, hogy a Szépítő Egyesületnek .esetleg" c«ak tanácsadói funkciója lehel, hanem találna, amit lehetne még csinálni az egyesület tagsági dijaiból, amit a város szegénysége miatt nem tud megcsináltatni. Még ami azt illeti, egy Ilyen sétatéren, mint a nagykanizsai is, még lenne kielégítő program és csináltatni való. Egy Ilyen sétányon, amivel nem sok vidéki város dicsekedhetik, lehetne néha, vasárnap, vagy délután kis kulturélet, zene, vagy más Ilyen szórakozás olcsó pénzért, vagy egy kis üdülőhely, ahol legalább egy pohár vizet lehetne kapni, mert bizony akár milyen nagy és szép is a sétatér, Isten óvjon attól, hogy ott szüksége legyen valakinek egy pohár vizre, mert ennek a megszerzése nagy nehézségekbe ütközik.
Dehát nagyon sok lenne azt leírni hamarjába, amit még itten csinálni kellene, hogy a városban az igényeket ki lehessen elégíteni, !amil a hivatalos váios már mint fennt-emlilett okok miatt vagy nagyon sok év múlva, vagy soha sem tud megvalósítani.
Ezért nem hogy nincsen a Szépilő Egyesületnek létjogosultsága, sőt már régen kellett volna áldásos működést kifejteni.
Én mai napig vártam, hogy Villányi igazgató Ur cikkére valaki a negyven aláiró közlll, aki kérle az egyesület életre keltéséi, fog válaszolni, de mivel látom, hogy már el van intézve a dolog és a 40 aláiró inir ludomásul vette jzl, hogy Nigy-kanizsán nincs szépileni való és c fölölt napirendre tért, én a 40 aláíróval nem érlek egyet és tisztelettel másik 40 aláiróval külön véleménnyel vagyunk bátrak élni és
Menetdijkedvezmény
a Velencei tó mellé utazók részére
Nagyohh szánul, de legalább 20 tőből álló társaságok (egyletek, testületek, tanulók, cserkészek, tornászok, zarándokok, alkalmi csoportok stb.), amelyek a Velencei Uívt türdőévad tartama a\'att azaz május 15 tői szoptomber hó OO-lg bármely állomásunkról vagy megállóhelyünkről Velence állomásra vagy Gárdony megállóhelyre zárt társaságban együtt utazunk, ugy az oda-, mint a visszautazásra, a tőlünk (Rudapeflt I., Mészáros-utcu 19. fezt 1 bz.) előzetesen írásban kérelmezendő utalvány alapján a személyvonulok tctszésszerlnü kocsiosztályában 50 százalékos menotdljmór-séklésben részesülnek. A kérelemben az Indulás napját, a használandó kocsiosztályt, valamint a társasutazásban résztvevők számát pontosnn mog kell Jelöliú óh azt a társasutazás vezetője alálrm köteles. A féláru menetjegyeket ugy az oda-, mint a visszautazás alkalmával külön-külön meg kell váltani és pedig mindig az utalványon megjelölt szánni személyeknek megtelelő mennyiségben. — A féláru menetjegyeket mindegyik meneürányban az utalványon megjelöltállomáslgllletve megállóholylg kelímegváltnut. A zárt társaságban való együttutazás kötelező. A társaságtól külön utazók szabályszerű utánflzetesre köteloztetnek Jegyvlzsgálatkor ugy az utalványt, mint a megtelelő számú tét-áru menetjegyet tel kell mutatni. — Az utAlvány 3 honnplg (azonban legtovább szeptember 30-lg bezárólag) érvényes. Útmegszakítás kl van zárva. Továbbutazás nincsen megengedve. Ilyen őseién a téljegy olkoboztntlk és az Illető utas az eredeti kiindulási állomástól számítva szabályszerű utántlzetésrc köteleztetik. 4—111 éves gyermekek külön
kérjük, igenis hivassék éleire a Szépítő Egyesület sürgősen, nagyon sürgősen, nem holnap, de még ma, mert bizony sok tenni való lenne. Persze ehhez ambíció és céltudatos munka szükséges. Ha ez az akarás nincs meg, amint látom, hogy nincs meg, akkor hát bizony azt mondom én is, hogy nem kell már Nagykanizsán Szépilő Egyesület — úgyis nagyon szép már Nagykanizsa...
S. G.
kedvezményben nemrészesülnek. Vissza térítés, kivéve oly eseteket, mikor be-blzonylthatólag a vasút mulasztásáról van szó, elvileg nem Igényelhető. — Egyebekben özekre a társasutazásokra az utalvány hátoldalán foglalt, Illetve az utalványokra általában fennálló és a fentiek által nem érintett határozmá-nyok érvényesok. Az Igaieatósdg.
Könyörgö íairailnxíeJct Trianon revíMlófdért oa far. templomban
Meghaló istentisztelet voll tegnap a nagykanizsai Izr. templomban. Trianon revíziójáért, az elrabolt magyar terűleiek visszaadásáért hangzott (el a lélekbemarkoló istentisztelet, mely alkalomból a templom teljesen meglelt ájtatos közönséggel. Az énekkar kilett magáért. Ritkán hallottunk ily pompásan összeválogatott hanganya-gu és liiiünően betanított énekkart. Abramovils Márk főkántor imái és zsoltárai valóságos énekművészei! remekelés volt, mely minden jelenlevő lelkét bársonyosan megsimo-Kálta. Dr. Winkler Ernő főrahbi egy-ház-szónoklatában rámutatott a trianoni bilincsek alatt nyögő magyarság szenvedéseire és költői szárnyalású gondolatokban, megrázó erővel fej-legette a vasárnapi tiltakozás jelentőségét. Végül imában kérte az Igazság Istenét, könyörüljön meg ezen a sokai hányatott nemzeten. A főrabbi beszéde a lelkek mélyére hatolt. Az énekkar fejezte beaz Istentiszteletet
7 CMá p4mMlM« \' t.pl.iav.
L1"—
SZÍNHÁZ
Siaiers
Szalmacséplés lenne, fővárosi kedvező fogadtatása és a sajtó részletes bírálata ulán mégegyszer felfedezni és Ismertetni. Röviden csak ennyit: az idei szlnlévad egyik legbá|osabb operettje. Csupa melegség, ragyogás, fény; virtuóz hangszerelésfl muzsika, elsőrendű játék, pazar toalettek. A szenzáció erejével hat a közönségre a pazar fényrevü és Perl D\'or bámulatosan szép táncprodukciói, melyek valósággal frapplrozták a nézőt. Fejér Erzsi, ez a csodásan meleg színekkel játszó asszony egy bensőséges, finom érzelmi élet, női báj és üdítő frlsseség. Harczos Irén a másik testvér szerepében a megtestesült kedvesség, párosulva nagyvonalú játékkal. Egry Berta klasszikus kabinetalakitást produkált. Bánky Müllerje csupa szin és meglepetés. Ez a gazdag skálájú művész ismét ragyogtatta hibátlan, tiszta művészetéi. Márkus Lajos, Kőszegi Géza minden elismerést megérdemelnek. Károlyi Vilmos excellált. Darvas Margit és Jánossy Terka játéka finom szinpadi rajz vplt. Rendezés Jakabffy Dezső mesterműve. A kitűnő Q. Nagy Tibor karmester lendületesen vezényelte a zenekart. Aki megnézte a Sisters mai ragyogó előadását -— még egyszer kívánja megnézni. Színházi élményt jelent. (B. R.)
RddJÓ (egoteoabbaa Sseabó György naaió-
laboratortunutban Fial A, udvar.
A színházi Iroda közleményei
(•) Statera opereftujdonság a ! a Perle D\'Or pártat fényrevü tánsoanő
vendégtelléptével szombaton és vasárnap este 1b műsorra kerül. — Az évad szenzációja ez a csodaszép, revtlszá-mokkal gazdagon színesített hangulatos operett a a pompás előadás a legélve-zetesebb szórakozást nyújtja.
(*) Mit susog a fehér akac — vasárnap délután :t órakor délutáni helyárakkal Fejér Erzsi, Harczos Irén, Márkus IjíJos, Károlyi Vilmos, Zelenay József, Kormos Ferenc főszereplésével kerül színre.
(*) Régi nyár - a a Perle D\'Or párisi fényrevü táncosnő felléptével hétfőn este van műsoron Az elmúlt évad ragyogó sikerű operettje az uj szereposztásban premier érdekességü. Jánossy Terka elragadó kedvessögü alakításában lesz alkalmunk a főszerepben gyönyörködni. Partnere Márkus I,a-os lesz. Az előadáson a La Perle D\'Or ényrevűtAhcosnő csodás szépségű produkcióival Is föllép.
(*) Te nem Ismered Verát — csak felnőtteknek. A legmulattatóbb újdonságok egyike ez a pompás vígjáték, melyet brlllláns előadásban kedden este mutat be a prózai együttes.
(*) Rere<il Oszkár vendégfellénésel. Beregi Oszkár, a magyar színészet büszkesége szerdán este a Morfium clmü drámában, csütörtökön este pedig a világirodalom egyik legszehb alkotásában, Shakespearo Hamletjében lép fel vendégül. A vendégjátékokra előjegyzéseket elfogad a Bzínházl pénztár.
(*) Csütörtökön délután Muzsikus Perfcó délutáni helyárakkal.
Heti műsor:
Szombaton: Sisters.
Vasárnap d. u : Mit susog a fehér akác.
Vasárnap este: Sisters.
Legolcsóbb az „IlLT REFORM" Legjobb az „ULTREFORM"
Legbiztosabban eláll a befőttje a már rég kipróbált Stölzl-féle
„ULTREFORM"
befőttes üvegben.
Minden darabon rajta van az „ULTREFORM" védjegy. Ne kísérletezzen más üvegekkel.
Kapható: IHelczer Uvegkereakedéaben,
aios Városház-palota. — Teleion: 147. szám.
1860-1930.
Jubileumi olcsó vásár
SINGER
divatáruházban.
■CALAI KÖZLÖNY
1930. j
unius 14.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Junius 14, uombal
katoUkns : N Valul. Protestáns:
Vasul. Izraelit!: Slván hó 18.

URÁNIA MOZGÓ. .Csókvltézek" vlg-Játék világattrakció. - Ssentáclós kl egészlló mllaof.
OyótyaMrtárl éjjeli szolgálat: I. bí végiig a Mejkly Belui gyógyizertár, OAtfirdó nyitva reggel 6 órától aatc 6 óláig (béttö, axezda, péntek délután, kedden egóaz nap ajknak). Tel.: 2-13.
— Nagykanizsa közönségé
htz I A vasárnapi Irlanonl tiltakozó nagygyűlés alkalmából a rendezőség felkéri a város hazafias közönségét, hogy mélységes gyászának jelétll és tiltakozásának kifejezéséül gyász io-bogót tűzzön kl minden házra és a főútvonalakon — amennyire lehetséges — fekete (gyász) díszt alkalmazzon ablakodra, balkonjaira és házaira.
— Személyi hlr. Dr. Szontágh Tamás udvari tanácsos, a TESz országos elnöke és llosvay Gusztáv nyug. államtitkár, a TESz országos társelnöke a ma esti gyorsvonattal érkeznek Nagykanizsára. A pályaudvaron bogáti Hajdú Oyula dr., a MNSz helyi elnöke, Tholway Zsigmond dr., a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör elnöke és Szabó Zsigmond dr. járási főorvos, a Muraközt Szövetség alelnöke fogadják a TESz országos kél vezérét.
— Szabadságon. Dr. Horváth Vilmos, a pacsai járás föszolgablrája megkezdte nyári szabadságát.
— Társulati adó. Közöljük az érdekelt vállalatokkal, hogy a társulati adó kivetése miatt folyó hó 20 án nem kell Zalaegerszegre ulazni, mert az előadó junius hó 23-án személyesen fog Nagykanizsára lejönni.
A Kereskedelmi Alkalma
= Az áramfogyasztók figyelmébe 1 A Transdanubla Egyesüli Oőzmalmok Részvénytársaság az áramfogyasztó közönség Igényeinek lehető leggyorsabb kielégithetése végett az őrszobát Ismét visszahelyezte a Caengery-ut 6. szám alalt lévő helyiségébe, ahol a villanyszerelők a közönségnek mindenkor rendelkezésre állanak. Telefon 413.
— MegbDntetett durva állatkínzó. Göndics István kocsis két lovas kocsiján kavicsot szállított A lovak a felsőtemplom előtti meredeken nem bírták a túlterhelt kocsit, mire Göndics az állatoknak esett és előbb az ostorral, majd az ostornyéllel addig ütötte, amíg a szegény pártákból csurgott a vér. Több megbotránkozott járókelő értesítette a lendőrl, aki feljelentette a durva állatkínzót A rendőrségen mosl 20 pengő pénzbüntetéssel sújtották, A durva lelkű állatkínzókkal szemben a rendőrségnek a legszigorúbban kell eljárnia.
A vasárnapi itlia-tcoxó nagygyűlés
az előjelek szerint: ezreket és ezreket mozgat meg. Nagykanizsa város közönségének egységes és osztatlan megnyilatkozása és vétója lesz ez a Irlanonl diklalum ellen és annak revíziója melleit Senkinek sem szabad hiányoznia a délelölt ponl 11 órakor a 20-as honvédszobor előtt kezdődő tiltakozó gyűlésről. A rendezőség e helyen felkéri az összes testületeket és egyesületeket, hogy gyászfályolos zászlóik alalt testületileg jelenjenek meg, hogy minél impozánsabb legyen a kanizsaiak Nem, nem, sohá-ja I
— A kereskedelmi alkalmazottak Juniális* vasárnap délután lesz a Polgári Egylet kerthelyiségében. A rendezőség, mely hónapok óta készül a nagyszabású szórakozásra, annyi ötletei valósit meg, amivel eddig még egy junlálison sem igen találkoztunk. Lesz szerencsekor, céllövészet, karika és lemez dobás, gyermek és leányszépségverseny, okleveles mosónőképzés, lepényevés, zsákban futás, férflcsunya-sági verseny és reggelig tánc. Ennyi szórakozás mellett Igazán mindenki jól fojjia érezni magát és még meg lesz a n?nies éi^se, hozy szórakozása révén sok-sok szegény, hibáján kívül munkanélkül üvŐ ker.-d<edeími alkalmazóban segít, mert- a tiszta jövedelem azoknak segélyezésért lesz fordítva. A belépődijat minimálisan 50 fillérben állapították meg és a rendezőség, hogy már a belépésnél kellemes impressziókai szerezzen a közönség, minden belépőjegy mellé ajándékot mellékel.
Szegedi halászU taróa-ctatzával 130 Wolláhnái
juniálisa
— A ledőlt sírkő súlyosan megsebesített egy gyermeket. A mol-ványi lemelőben Béczi-Nagy Islvánné slrhalmára virágokat vittek leányai és velük voll az ötéves kis Pisla nevű unoka is, ki hasonkoru társaival játszadozott és eközben egy sirkő rádölt. A kisgyermek súlyos zuzó-dásokal szenvedett
— A pacsai országos vásár, A legközelebbi országos állat- H. kirakodóvásár Pacsán junius 20-án lesz megtartva, amikor hasított körmű állatok is felhajthatók.
A140 W08 6YÍWWK AMfcfeURMXU MNMOft.
ayi/mui/iirjjur Pl pytrnuAJcrim yy-efmiÁsUífjuui
-,Meouu»rm ,
darabonként 90 fillér.
— Károlyi Vilmos Szegedre szerződött A nagykanizsai színtársulat fiatal, tehetséges láncoskomikusa, a mindig derűt árasztó és tapsot araló Károlyi Vilmos nagyon előnyös anyagi fellételekkel Szegedre szerződött.
— A Vas- és Fémmunkás Dalárda tagjai kéretnek, hogy ma esle a szokolt időben a Munkás-otlhon-ban okvetlenül teljes számban megjelenni szíveskedjenek.
— Zárt lelkigyakorlat tanítónők, tanárnők és óvónők részére. Jullus 4-IŐI 8 ig dr. Ernszt Sándor apostoli protonolárlus vezelésével lelkigyakorlat lesz a fővárosban. Részvételi díj lakás és ellátáséri 12 pengő, rendezési költségekre 2 pengő fizetendő. A résztvenni óhajtók junius hó 22 lg jelentkezhetnek a Kalholikus Tanítónők és Tanárnők Országos Egyesületénél Budapest, IV., Ferenciek-tere 7., III. lépcső, II emelel 9. Jelentkezéskor a rendezési költség levélbélyegben küldendő az cgycsűleli főiilkár címére.
juifius 15-én
— Fiatalkorúnak tilos Italt adni. Mint ismeretes, nemrégiben liozda a belügyminiszter azl az üdvösjende-lelet, melyben megtiltja, hogyha vendéglőkben fialalkoruaknak szeszes-llalt szolgáljanak ki. Györgydeák János Király-utcai korcsmárost épen ezérl jelentette fel a rendőrségen Német Pálné Vnrazsdi-ulca 3. szám alatti lakós, mert fiának, aki több fialalkoru társával belért a korcsmába, szeszesitalt szolgált kl. A fiu éjszakának idején tökrészegen lért haza anyja házába, mire az alaposan megdorgálta. Ekkor a flu elmondoli.i, hogy hol Ivott. A rendőrség a korcsmárost 30 pengő pénzbüntetésre í\'él\'e tekintettel arra, hogy még bűntclve nem volt.
■= Szegedi halászlé turótt-ctúszával 130 Wolláhnái.
Autót és motorkerékpárt venni szándékozók figyelmébe I
W Soha vissza nem térő alkalom! "W
Uj és használt Peerless, Dodge, Marmon, Vells, Morgan autók.
Kardan hajtásos Wanderer, azonkivül Super-X, Motosacoche, Coventry, Olllett, Velocette, Juery slb. motorkerékjiárok. Citroen aulók. Részletes felvilágosítással szolgál:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc ™ Nagykanizsa, Erzsábit-tér 4. szám.
Ixgalmas tUxolíás
a kigyullad! mé&cmaél
Pacaa, Junius 1.1 Tegnap délben Padár községben a jezsuita-rend hatalmas méhese kigyulladt és hatalmas lángokban égett. A padári tűzoltóság elszántan fogoll a tűzoltáshoz. A felzavart méhek ezrei keringtek a levegőben, vad szúrásaikkal akadályozták a nehéz füstben dolgozó tűzoltókat. A fájdalmas méhszurások, amelyek jelét a leidagadt kezek, arcok mulatják, nem gátollák azonban a lelkiismeretes tűzoltókat s a hatalmas méhes felét óriási küzdelem ulán megmentették, A tűznél meg|elent Fiala János, a rend kormányzója Is.
A nyomozás megállapította, hogy a méhesben dolgozó egyik munkás,
aki mürajokal készített s a vulkán füstölő készülékéből kipattant szikra a füstölésre elkészített tapló-csomó közé potlyant, mii nem veit észre és inig ebédelt, az tüzet logoll és kigyulladt
A kár biztosítás révén megtérül.
Selyemharisnya
hibátlan mélyen leszállítóit
reklámár 5
•35
Selymes férfi zokni reklámár 85 ««.
EHRENSTEIN
-Dél
F6ut II. saárn.
— Kettős dráma három ember-halállal. FelsőgaUán tegnap kél cia
ládi dráma játszódod le. Homota István bányász maga készítette puskával szivenlöllc menyasszonyát, azulán öngyilkosságot kísérelt meg. A leány azonnal meghalt Homola állapota életveszélyes. Szántó József bányász 17 éves feleségét lőtte agyon, majd öngyilkos lett Mindketten meghallak.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsleln bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
UrleU tárlat
i*árt« 20 251/3, Lonlnn K07\'i, Newyo\'k 316-10 Brflaee! 72 00, Milano 27 03, vlj.c!rtd 61-40. Amsterdam 207-55. Berlin 123 15, Wien 72-80, Sotta 8-74. Pr*s> 15 30 Vsrió 57 85, Budapest tO-ÍB\'/l
(lelnrád ft-ni/,, Bukarest 3-Í6Vi
Költözködés miatt
60 napos rendkívüli olcsó árusítást rendetek
Menyasizony divatéruház
Koréin Jenő Nagykanizsa, Deák-tér I.
lift), junius 14
ZALAI KÖZLÖNY
URANIA
Junlua 14., szombat Junlus 15., vaaArnap
A Kamaraszínház 8 héllg tarló rendkívüli sikere.
Csókvitézek
Vígjáték világattrakció 10 (elvonásban.
Kiegéaxiítí műsor.
— Anyakönyvi hírek Nagykanizsán •z elmúlt héten 12 nyermek szlllelell, 7 leány, 6 Hu. Pető Lajos kereskedósegéd és Kelemen Irénnek rk. leánya, Morva László Kazd. Intéző és Vlsky Irénnek (Palin) rk. leánya, Torró Ignác gépkocsi vezető és Farkas Irénnek rk. leánya, Kovács István napszámos és Csordás Rozáliának rk. tla, Csákányt János clpő-telsöróazkéazltö és Vlaslcs Erzsébetnek rk. fia, Németh László szobatestómester és 0 ás pár Gizellának rk. tlu, Kulcsár l^vjos napszámos és Bárdos Máriának rk. leánya, Lang István cementmunkás éa Belső Katalinnak rk. leánya. Honcze József pályamunkás és Iluddl Máriának rk. leánya, Kamper Ferenc a*ztalosse-Kód ós Heodrlk Annának rk. leánya, Maschaneker László magántisztviselő és Kluger Erzsébetnek Izr. Ha Házasságon kívül született 1 tlu. — HaMlnz,\\sok : Kunlcs Katalin rk. 4 hónapos, Csákányi Józset juhász rk. 81 éves, Zakócs János töldmüves (8and) ág. ev. 27 éves, Jnknb Józset kis. postaszolga rk. 21 óves, Tólh Béla ny. postatelUgyeló rk. 52 évos, Fábián Erzsébet rk. II hónapos, Sedl-mayer Ferenc töldmüves rk. 71) éves, Jónás Vendel gazd. cseléd (Kercttye) rk. 72 éves. Varga Krisztina rk. 7 éves, Hollender Mária rk. III éves, ö/.v. Sllber-steln Mlhályné szili. Sllbernteln Katalin (Balatonszentgyörgy) Izr. 77 óves — Hdzassdgol kötöttek.- Boreczkl Imre sütó-Begéd r«f, és Skorjanecz Erzsébet rk OodlDa Józset napszámos ós Tóth Margit rk. Weller Dezsó rnnrtmkereHk ós Ebenspanger Irón Izr. Gerencsér János molnársegód ós Pintér Margit rk. BIcsAk Fereno kereakedósegód ós Némoth Anna rk. Szukovlcs Pál (elvált) cseropesines-ter és Moór Amália rk. Szállnger Antal oki. gazdadszt és UJvAry Jolán rk. Horváth Lajos cementessegód ós Szabó Anna rk.
tíxsáe áertza-jftfTiésa
valuták
I L 27*76-27*90 ib. 79*60-8000 ik. 16*89-16*99 Dán k. 162*60 16320 Dinár lO-OI-lO-Oy Dollár 568 70-570*70 Frsscia L2230-226Ű Hofl. 2»*40-230*40 Lengyel 63-90-64-20 Len 3-36 3-40 Lm 411-417 Ura 2975-30*05 Márki 116 06-13665 Norvég 152 60-153 20 ScfallL 80-45 8085
Svájcit. 110-45110 95 Svéd k. 153-15-153-75
DEVIZÁK Amit. 229 65-23035 10*09 10*12 196*23-136 63 Brflssxel 79*65-7990 Bukarest a-38 3-40 Kopeoh.15280 153 20 London 27 73 27*81 Madrid 67*30-60*30 Milano 29*89*29 99 Newyork 570 90 2 M Oaxlo 152-80-15320 Pária 22*40-22*47 16-93-16-98 4*12-4*16 Stockb. 153 32-153-72 Varsó 63*97-64*17 Wien 80*55-Bt-80 Zürich 11063-110 93
vete-, hólyag-, gyomor- és cukor-kajoluiál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különö-san vese- és hólyaghomok ás dara eltávolítására Idváló orvosi szaktekintélyek által ajánlóit
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóaa biss töltési <— NraMár: 11
WEISZ MÓR
NagjriMtriMa, Klrály-u. 21. ■■-rs^riül
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLANYI GYULÁNÁL
Tel. «>6. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. T,
i m
SPORT ELET Schmeling német boxoló a világbajnok
Sharkeyt szabálytalan ütése miatt diszkvalifikálták
Newyork, junlus 13 Közel 100.000 főnyi közönség előtt folyt le tegnap este New/orkbjn a Schmeling -S/iar<rfyvilágb.ijnoki t>ox-tnérkrtzés. A mérkőzés első felében
Schmeling, később azonban inkább Sharkey volt lölényben, végUI Sliarkey szabálytalan üléssel leterítette Schme-llnget. Sharkeyt ezért diszkvalifikálták és Schmellnget hirdették kl győztesnek.
Segrave életével fizetett rekordkísérletéért
London, Junlus 13
(ÉjszakaI rádiájelenlés). Segrave őrnagyot, a sebességi vllágrexordert ma délután halálos szerencsétlenség érte. Motorcsónakja, mellyel sebességi rekordot akarl felállítani, felborult és Segravet maga alá temette Súlyos sérüléseibe kórházba szállítása után meghalt.
Lovasmérkőzések Nagy kanizsán
Folyó hó 13., 14 és 15-én rendezi a 3. honvéd vdd Nagykanizsán a Milltary .A" kategória és dijug-ratásl háziversenyét. Előlovaglás teg-
nap, 13 án délután volt, tereplovaglás ma reggel 6 órakor kezdődik. Ugratás és díjugratás vasárnap 15-én d. e. 10 órakor lesz a Zrínyi sportpályán.
Belépés díjtalan. A zenét a háziezred zenekara szolgállatja.
Lovasleventék Zalában
A gesztesi Járás 15 lovaslevenléje és 6 urlovasa 8 napos Bakony-balatoni lovaskirándulásra megy. A lovisok junlus 20-án érkeznek Ta-pulcára, aliol meglekltilik a tavas-barlangot. 21-én Balatonudvariba, majd Tihanyba mennek, ahol az apáiságot tekintik meg. Még aznap megérkeznek Balatonfüredre, ahonnét másnap utaznak tovább Veszprémbe.
„His IHaster\'* Voice"
gramofonok
havi 19 pengfis részletre.
Művész- és tánclemezek, magyar felvétel, újdonságok,
raktára és képviselete:
Szabó Antal sportárunagykereskedés
rádió és gramofon osztálya
ARZ

| Szőlőmoly, ilmamo\'y ellen i biztos hatiiu iier. A bordrtl lébe mindig bele | kell keverni, mert a réz-
Rálic ciak peronospor* ellen véd. ARZOLA .45" netn üllepsxlk, nem per-zsel óvakodjunk a hivatalosan és név nélkül fo ga-lomba hozott zö!d poroktól. Aizola .45" gyári irban beszerezhető :
Ország József
cégnél lagykanliaáRi
Erx«4b«t-Ur 1*.
KÖZGáZDASiS
Kukoricamoly Irtási kísérletek Keszthelyen
A nemzetközi kukoricamoly bizottság, mely a napokban tartotta meg kongiesszusát Budapesten a külörí-\' ikezésl és
féle alkalmas védek
Irtási
kísérletek végzésére és tanulmányozására a múlt é
évi előzetes szemle
ulán, a keszthelyi m/klr. gazdasági akadémiát Jelölte kl. Ennek az akadémiának ugyanis ujabban kibővltelt laboratóriumai és ezek felszerelése és berendezése oly mintaszerű és elsőrendű, mely e széles alapon megindított tudómányos kísérletek végzésére minden tekintetben alkalmas.
A kísérletek céljaira különféle amerikai, afrikai és hazai tengeri-fajták lettek az akadémia gazdaságába elültetve. Ezeknek mesterséges befertőzése a kukoricamollyal most lesz folyamatba téve. A védekezési, Illetve Irtási kísérletek pedig annak megállapítása felé irányulnak majd, hogy a kukoricamoly parazitáinak elszaporltásávai vagy pedig baktériumok segítségével ml módon volnának a molyok legkönnyebben el-pusztlthatók. Az erre vonatkozó ejö-zetes kísérletek Amerikában és ( párisi Pasteur-Intézetben az amerikai Rockefeller-alap költségén indultak meg. A folytatólagos kísérleteket Keszthelyen dr. Elllnger Take zoolo-gus, amerikai kiküldött vezeti, akinek munka ársal dr. Hans Sachlleben kormánytanácsos, a berlini egyetemi élettani Intézat és Vltaly Chorlnt a párisi Pasteur intézel klküldöitje, továbbá Marga Sundermann német és Dorls Slrall amerikai asissztens. Ezekhez csatlakoznak még később a svéd, jugoszláv, románla és más Idegen nemzetbeli kiküldöttek, ugy, hogy Keszthelyen egész kis nemzetközi társaság kutatja majd a legcélravezetőbb Irtási és védekezési módokat a kukoricamoly ellen.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén ismét tekintélyes mennyiségben érkezeit áiu a piacra ugy a külföldi arbitrage, mint a belföldi közönség részéről túlnyomórészt eladási megbízások kerültek teljesítésre, aminek hatása alatt a vezelő értékek árfolyamai további lanyhulást szenvedtek. Flxkamato-zásu papírok piaca üzlellelen kissé gyengébb árfolyamokkal. Devizapiacon Amsterdam szilárd, a többi fizetési eszköz nagyrészt változatlan.
Tem*rrtfttttU
Buza tszt —flll, dt. 15fiU. esett, rozs 10 flll. emelkedett.
Buzi tiaxav. 77-ea 82 80-2296. 75-as 23*10-23 25, 79-es 2840-23*85, »<s 23*65-23 70, donáat. 77-w 21 eÖ-21 85, 78-as 21 85 -22*10, 7»*s 22*10-22 80, SO-aa 2215-22-35, náa 11*26—1135, tik árpa 14-25-14-76, aörtrpa 1800-17 25, Babi 3-15— 18 50, t<Mri tat. 1250-
12 65, dttnántal 1260 -1280, repca -*-
I 7*70 -7 80.
felhajtás 1691, eladatlan 795. — Baö-lendtl 1*26-1*28, szedett 1*26-1*28, aedett kflaép 1*22-1*24, kflonytl 1-14—í-ÍB, M rendS öreg 1*14-1*18, U-od rendit tag 1*04-1 10 angol stUdd 1*30—1*50, suüoana ruuaban 1*50—1*54, nti 1*66-1*84, has 1*50-1*59, szalonnás télnrtta 1*60-1-70.
Da#i: Mailri lTjrali h lijtMt
Filrtfli Idadó: Zalai Károly.
■ « H4CHMÍW.i*.J*
ZALAI KÖZLÖNV
APHÓHIRBETÉSEI
Az apsifcinfcttKk dQa 10 aaóti m MUoMW ni df)a » te
<aaepa>» 10 sx<*í 80 fUMr, miadea toribbi ssó dija B flll. Siertin é. péa-tekea 10 sazttf »0 Htflér, mindé. továMá •tó dija I Ml. Cirrazó > maidén ml» gabb oetüijól álló szó kél u&Jk számit-btik. Aliáit keresókaek 50W engedméay.
VmMé Ciergerj -utca 18. alatt 724 □ öl
klek.____2952
Ut Kii aU>«il>é>)t toti két tagu csalid Jnniui 15-lkére. Clm a
Hadóban._______
Egy drb kétljlós Jégszekrény eladó, meg-tekint be tó Slpoa Améor 3118
Balaraaslt siska kényelmet szerető magános ur téliére kiadó VörOsmarty-utca 34. síim alatt. Azon ml elfoglalható.
F»f|ataiaa utcában egy családi hil hJrmnizobái Ukiassl, Ozletnek i mcgtele1, 7500 pengőért azonnal eladó Vételkor 4000 pengő fi lelendő, a 3-500 pengó S é» alatt lói tesztbe tő. Clm a kiadóban. 3107
■Ia4wa atfa»atfl>aU éraa árusítom el árukészletemet, mivel üzletem rövid Időn belfil metilitinik Egyes cikkek liláiban. Krámer Zoliin. Tullpin áruház. 2922
Ha ü kort rtesta taat, ily rtt—n IM k6«tol£ra t liter
iraiykocylklkirár rírSibort
SS flllárárt. WstM. bot7 í"»6«Jó.n ut tof tnnl
láFRÁa JÓZSEF
Telefon m. ISagymr «. 74.
I UUft Uktwnd.lt>\'> hlihoi küldök.
Daatachaa Franlein sucht Slelle iu Kinder. Oa: Királyi Pil-u. 19. 3117
Faaatttia*ae-afc^ k<»áráiiik_ készittic
214Í
éa ja»K*aa, nidsiékionis llW.aét Erzsébet tár li
Js|k»rt naponta frissen kapható : Musiel éa Prledenibil. Oyenes Lajos, vitéz Tóth, Vida, Stampl, Sípos Andor él Sáltán Ferenc kereskedőknél. 3077
Ursaialáara kb. 300 holdra, sján-lalot kérek. Bélgazda Ság Surd. 3C&5
3 subából álló utcai, löldsztnU Irotfa-katyiaég Usdó Csengery ut 4. 2749
Megblzhstó aafftr állást kerti, ugy helyben, mint vidékre, hossza budapesti gyskorlattal, perfekt szerelő, ki tinó bizonyítványokkal. Szíves megkeresést s kisdó-bivatalba.___Wí
Sugir-nt 41/b. emeleti báromszobás tíz-vezetékes lakás aug. l-re klari*. 2770
Két kisebb szobls emeleti, modern lakás kla<é Szemere-u. 4/b.__2478
Különbé Járatú kerti kataraaatt szoba Juliul l-re ktadó Batthyány u 19. 3109
Peztekt saattácaai vidékre felvétetik. Jeienfkezéa: naponta 3—Wg. Clm a kiadóban. ______________-3110
Magyar utca 18. szám alatt egy fiatat-haljl»6fl suguazlua 15-re kiadó. 3113
S«rté*bii« éi szalonna kapható szombaton délután éa viaJrmp, ki\'ogrammon-klnt 180 fillérért Eotvöí-tér 23. 3! 11
2 drb kisebb, 1 drb nagyobb ablak teűve-g<zve. használt és uj tégla és egy használt lócsös kocsi is vladé Tele ti-ut <6. 3116
Kiadó egyszobás lakás, egy mQhely augusztus l-re R zgunyl u. 9. 3115
Egy egyszobás utcai és egy ké\'szobás udvari lakis kiadó Wkóczi-utca 13. ez. alatt. 3119
Varga Nándor
modemül felszereli \' saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-tól, férfi, női ruhák legolcsóbb árban «" tisztittatnak.
QyflJtAtelep : Kjtzlnczy-u. 8.
Gyártelep :
Hunyadl-u. 19
Haáo Qyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
631/1931\'. »h\'. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bl/óilgl vé*reha|ió sz 1881. évi LX. t.-c. 102. § a értelméoeu ezennel köz-hirré leszi, hoi\'y a nagykanizsai kir. |árás-blróságnsk 1930. évi Pk. 10526 sz. végzése következtében D.-. Weisz La|os ügyvéd állal képviselt Psuk Vilmos nrgykanlzill Ixkós Javára 6C0 P s |ir. ereiéig 1910. évi májúi hú 20-án loganstosltolt kielégi-tési végieha|tás utján le- ét le>Ulloilalt él 8390 pengőre becsült következő tngóiáso!r, u m / szobabútorok, zon.ors rádió t\'henek, sertések stb. nyllvánoi árviréien eladatnak.
Mely árverésnek s nauvkanlzssi kir. tárái-bi óiág 1 <-30. évi Pk 10526. izámu végzése lolytán 000 Pengő tőkekövetelés ennek 1930. tná|ui hó 15. nipjátúl Járó 8«oka."a-Ui, ima váltódlj és eddig összesen 77 P 69 fillérben biróllat: már megállapított költiégek erejéig H>hót községben él Nagy-kanizaán folytatva Icndő meglartására 1930. évi Juniua hó 24-lk naplsnak délelőtti 10 órája háláidéul kl,Űzetik it ahhoz a venni izár.dékozók ezennel oly m-gjegyzéssei hivatnak meg. hogy sz érin telt Ingóságnk sz 1SS\'. évi LX. I c 107. és I0«. § si értelmében készpénslizetéi melleit a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron slul is el fogna < adatni
Amennyiben az elárverezendő ingóságo kai mások Is le- és lelülfnglallstták és szókra kielégítési Jogot nve\'tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c 102. értelmében ezek Js»ára Is elrendelleilk.
Kelt Nagykanizsán, 1930. évi Junius hó 6. nspján.
Ilaán Oyula s. k. >10* kir. blr végrehajtó.
Miért terjed a TRIUMPH motorkerékpár ?
Mert elsőrendű anyagból van és hallatlanul olcsó.
TRIUHPH 175 ccm. motorkerékjiár első és hátsó világítással, térdsárvédővel P 980—
TRIUHPH 550 ccm. P 1680\'— Reklám ár!
RUDGE motorkerékpár 500 ccm. kategóriában tartja 171 "3 km-es átlaggal az egyórás világrekordot. 4 sebes ség, 4 szelep, cserélhető kerék.
JAMES egyike a legolcsóbb és legmegbízhatóbb angol motorkerékpároknak.
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat!
Cégt.: Hollós Ferenc ■sgykanizsa, Erzsébet-tér 4. szám.
lS3ft junius 14
Fürdőruhák
olcsó eladása.
Alkalmi vétel.
Tiszta gyapjú fürdőruhák Tiszta gyapjú férfi és női dressz
Apacs ing, elsőrangú .........
Apacs ing, jóminőtég ... ......
Strand kazetta, kedvező vétel Divct\'Svek, minden sain ...
Elsőrangú pouplining......
Elsőrangú oxford ing......
Divat sapkák ...............
Oyermekruhák nagyon olcsón
Férfi alsónidrág ............
Férfi zokni, óriási választékban Hői flrtrharisnya, alkalmi vétel
Strapa női harisnya... ...... ...
Férfi nyakkendő legdivatosabb Férfi divatnyakkendő
Gyermek trikók .........
Divatkcsztyllk ............
Csiko< selyemnadrág .........
Habselyem nadrág kis hibával Habselyem n :drág hiba nélkül
Atlasz csikós selyemnadrág ......
Nyári mosóruhák ............
Bemberg és Sevilla ruhák
Mosóselyem ruhák............
Tavaszi kabátok ............... 25 —
Tennisz zoknik
Tennisz pulóver ......
Blúzok ..................
Gyönyörű pongyolák .........
Rövi.1 alsónadrág ............
Kemény dupla gallér Puha gallér ..............
Selyem harisnya
c ak
csak 6 50,
csak csak csak csak
csak csak
750
7 50 6 50 450 29( -50 810 190 -M 2 — tői 1 98-tól
- 99
1 50 •90
- 98
- 14 2-18- tói
2 90-től 1 80
4 —
5 50 2 50 380
28 — csak IS — 35 -, 45 — csak — 90 csak 4\'50
8 — tói 980
2 18, I 98 csak — 78 ctak — 38
alkalmi vétel
eddigi ára P 2 80 volt
sak
1-98
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa
Föut 6a
Nyomatott i űélzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatai! Nagykanizsán. (Felelős üzletvez*t&; Zilál Karoly.)
70. évfolyam 134. szám
Nagykanizsa, 1980. junlua 15 vasárnap
Ara 16 fflltr
ZALAI HZLSIIT
Siokeaatóaég 4a kiadóhivatal: Pó-nt 5. aiim. Keaithetyt Mkkladöhlvatal Koaiath U)oa-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlls Lajos
Bóflzetéai ára: en bóra • Telefon : Nagykanizsa 78, Ki
aa nufa 22. szám.
Nagykanizsa tiltakozása
Ahová a szemünk tekint — gyá*z-lobogókat lenget a szél. Egyes házak fekete drapériákkal diszitve. A 20-as hósök oltára a gyász és fájdalom jeléül a gyász színeivel bevonva. Az emberek — dacára a szép nyári napnak — komor hangulattal telve. Zrínyi Miklós varosa pedig a nyüzsgő embersokaság mellett — csendes szavú, mindjobban elhalkuló város, melynek arculatán véresen kiüt Trianon stigmája, amelynek jajszavát maholnap teljesen beléfojtja a békediktátum szorongó vasmarka. Az egész város felelt valami halálos kód borul, nehéz temetői levegő és bánló sötét élettelenség. Mind kevesebbek lesznek az üzletek, mind több redőny csukódik le, mint a kripta nehéz vasajtaja. A rtiübelyekben elnémul a munka dala és a kihulöb:n levő kis családi tűzhelyeknél gondbarázdás arccal gubbaszt a családfő a holnap kérdőjelétől megrettenve. Borzongató sötét árny terjeszti ki szárnyalt a város felelt és Trianon réme minden kanizsai lakos sarka nyomában.
Ez az üldözött, szorongatott, fojtogatott, megnyomoillotl, éleiéért Iszonyú tusát vivő Nagykanizsa tartja ma tiltakozó nagygyűlését az Igazságtalan trianoni halálos ítélet tizedik évfordulója alkalmából, hogy felrázza a világ nemzeteinek lelkiismeretét.
Egy város sem veszitelt annyit, mint Nagykanizsa, amit gúzsba kötött, elevenen felboncolt, halárszéli várossá tett, levegőjétől megfosztott, vérkeringésétől elállilott és lassú, gyötrelmes éhhalálra Ítélt a reánk parancsolt békeszerződés.
Nagykanizsa ma nemcsak az egész magyar lest fájdalmával és szenvedésével, de a maga saját külön gyötrődésével és sebeivel is kiáll a világ elé, hogy rámutasson arra, mi lett az integer Magyarország virágzó, polgári jólétben és megelégcdeltség-ben élő Nagykanizsájából a lefolyt Hz esztendő alatt, hogy a trianoni hóhérok keze alá került. Hogy a sorvadás szele süvít végig rajta, a lassú, kínos halál fagyasztó lehelete nehezedik reá.
Anyái nem áldozhatnak az élet oltárán, mert nem tudják kicsinyeiket táplálni, nem képesek megélhetésükéi biztosítani, a Jövő uljait egyengetni, az élet nyugodt feltéleleivel szárnyukra bocsájtanl. Elcsendesül a gyeimekszoba is. Elnémul a kis földi angyalok kacaja. Elhalkul a család ragyogó himnusza. Kihűl a magyar család meghllt, szent oltára. Asszonyai néma kereszthordozók, akik talmi mosolvuk alatt Trianon átkát szenvedik. Fórfiai idöelfitti emberroncsok, meggörnyedve Trianon roskadásig nehéz súlyától.
Nagykanizsa ma mutat|a meg igazi arculatát, őszinte hangulatát, állapotának és helyzetének valódi mérlegéi: fekete lobogóival, gyászdrapé-
riáival, a szomorúság fátyoléval. Mert ez az Igazi Nagykanizsa.
Halljak meg a .győzelem" könyörületet nem ismerő igazságtalan bírái a pusztulásra Ítélt Nagykanizsa hazafias lakosságinak velőtrázó sikolyát a 20-as honvédszobor mellől. Figyeljenek fel Qenfbcn az Igazság gyilkosai a magyar édesanyák jajára, akik életet és kenyeret kérnek gyermekeik számára, amihez Isten nekik jogot adott. Mozduljon meg az emberi érzés és a lelkiismeret szava azokban, akiknél a gyűlölet Indulata elfojtja az ember legnemesebb érzéseit. Cselekvésre késztessen és bátor hitvallásra, küzdelemre a magyar Igazság diadala mellett, akik a tna-
Í;yar ügynek eddig csak arimaleal ózsefel voltak. De reszkessenek a rablók, a tolvajok, az ordasok, a bocskorosok, a nagyhatalmak szu-ronyerdejének csillogásában sütkérező, ugrásra váró, prédára leső fenevadak : mert ez a mai tiltakozó gyűlés tetemrehívás is. Tizezer magyar 20 as honvéd és népföikelö, Zala és Somogy szent földjének oroszlánszívű fiai kegyhelyén.
Jöjjön el ma délelőtt mindenki, akinek magyar édesanya adott életet. Akit a magyar föld bármily kapcsa forraszt össze ehhez a gyönyörű szép hazához. Aki közel állónak érzi magát a 20-as honvédek gondolatvilágához és ahhoz az eszméhez, amit ez a szobor örökké szimbolizálni fog, mig csak a 20 ások unokái őrzik a kegyelet és tisztelet e panteonját. Ne uralja más gondolat ma a kanizsalak szivét-lelkét, mint a világ lelkiismeretét felrázó Nem, nem, — soha I
És ennek a tiltakozásnak utal kell törnie a felhőkön keresztül a népek és nemzetek atyjához, a magyarok Istenéhez: hogy Igazságot szolgáltasson a megcsúfolt, megalázott, porba sujlolt magyar népnek.
Oyászlobogók, fekete fátylak hirdetik ma Nagykanizsa gyászát. De mi nem a gyászt hirdetjük, a botor lemondást, a f- talista beletörődést, az orosz nicsevóf. Hirdetjük a magyar dacol, hirdetjük a szittya erőt, a pannón élnlakarást. Hirdetjük az Igazság diadalát, a jog és törvény uralmát, az élet himnuszát, a ragyogó muraközi szivárványt. Hirdetjük a magyar Kassát, melynek gótikus székesegyházában a fejedelem sírját magyar trikolór c«ókol|a, a bocskoroktól tiszta Kolozsvári, az til magyar király szobrát hordozó Pozsonyt, hirdetjük a magyar impérium alatti Nyugatmagyarországot, hirdetjük a magyar felszabadulást, a magyar bilincstörési, a magyar lest feltámadását.
Hirdetjük a Szent István koronájának sugaraitól ragyogó Nagy-magyarországol. (B. R)
A. csefi kormány felmondotta a magyar-csel5 kereskedelmi szerződést
Prága, Junlua 14 (Éjszakai rddlójelentés) A cseh kormány javaslalára megindult magyar—cseh kereskedelmi tárgyalásokat a mai napig nem tudták befejezni, ezért a cseh kormány 1930. évi december hó 15-lki hatállyal fel-
mondotta a kereskedelmi szerződést. A tárgyalások azonban tovább folytatódnak azzal a céllal, hogy a két állam közt a szerződésen kívüli állapotnak a felmondás folytán december 15-én való bekövetkezése elkerülhető legyen.
A legfelsőbb államvédelmi bíróság felmentette lacsek képviselőt
Tizennégy vádlottat hosszú évi súlyos kényszermunkára Ítéltek
Belgrád, junlua 14 (Éjszakai rddlójelentés) Az államvédelmi legfelsőbb bíróság ma hirdetett ítéletei az ugynevezelt .zágrábi terroristák" perében. A bíróság 14 vádlottat 3-tól 20
évig terjedő kényszermunkára Ítélt Tíz vádlottat, köztük Macsek képviselőt is felmenletfek. Az államvédelmi biróság Ítéletét Zágrábban nagy megelégedéssel fogadták.
Carol király kibékült feleségével
A Manlu-kabinet letette az esküt
Bukarest, Junlus 14 Bukarestben megalakult az uj kormány és az esküt délelőtt tette le a király kezébe.
Bukarest, Junlua 14 Tegnap a kotrocenl kastélyban Károly és Heléna királyné között megtörtént a kibékülés.
Bethlen miniszterelnök az angol kormány meghívására Londonba utazott
A magyar kormányelnök megköszöni Anglia támogatását, amit Hágában Magyarországnak nyújtott
Budapest, junlua 14 | támadások és Vámbéry Rusztem
Bethlen István gróf miniszterelnök ma reggel feleségével az Őrien! expresszel Londonba ulazott. A pályaudvaron a miniszterelnök a sajlő képviselői előli kijelentette, hogy Grandi látogatása a londoni ultal semmi összefüggésben nincs. A londoni ulnak nincs politikai jelentősége. Most akarja megköszönni az angol kormány támogatását, amelyei nekünk Hágában nyújtóit. Nem érdeklik a Daily Heraldban megjelent
londoni utazása sem. Reméli, hogy visszaérkezése után a gabonajavaslatokról véleményét a Házban ki-tejthetl.
Bécs, Junlus 14 Qról Bethlen Londonba utaztában Bécsbe érkezett. A pályaudvaron Ambrózy Lajos bécsi magyar követ üdvözölte. A miniszterelnök ezután folytatta útját. Kíséretében van báró Apor Oábor a külügyminisztérium politikai osztályának vezetője.
Megkezdődött az első békési arzén-per tárgyalása
Ne félj öregem, csak menj bátran a halálba — „vigasztalta"
a vádlott asszony a haldokló férjét
Oyula, Junlua 14 vánt megmérgezte. Olajosné lagadta
A gyulai törvényszék ma kezdte a vádat és ártatlannak mondotta
tárgyalni az első békésmegyei arzén- magát. Szerinfe férje gyomorbajos
pert. A vád szerint Olajos Károlyné volt. Kijelentette, hogy első férje éle-
vészlöi lakos első férjél, Szabó Isi- tében nem volt szerelmi viszony
ZALAI KÖZLÖNY
1930. Junius 11.
koile és Olajos Károly közölt, 21 év korkülönbség volt köztük.
Dr. Kiss Elek vésztől orvos elmondotta. hogy gyanúsnak tartotta Szabó István betegség*, a pontos diagnózist azorban nem tudta megállapítani. Dr. Kincses Imre orvos eiöadta, hogy halála napján adott Szabónak egy egészen ártatlan orvosságot, amelyet cseppekben kellett beadni a betegnek. Ettől azonban Szabó nem halhalott meg. Szabó Lajos az elhunyt Szabó István testvérbátyja, előadta, hogy találkozott Ocs-csével három héltel annak halála előtt, öccsének arca duzzadt volt. Elmondotta, hogy felesige ebédet hozott neki és amikor elfogyasztotta, nagyon rosszul letl és a gyomrát fájlalta. A meggyilkolt fia elmesélte a tanúnak, hogy apja azt állította, hogy anyja mérgezte meg és anyja tette tünkre. Elmondotta még a tanú, hogy Olajosné szerelőket tartott.
Szabó Gergely, Szabó István másik testvére szintén lerhelően vallott a vádlottra. Olt voll öccse halálánál, amikor Ota|osné Igy vigasztalta urát: Ne félj üregem, Igy Járúnk mindannyian, esek menj bátran a halálba.
A Ház Illése
Budapest, junlus M
A képviselőház ma délelölt csak formális ülést tartolt. Az ülés megnyitása után Almássy László elnök bemutatta Bethlen István gróf miniszterelnök bejelentését, hogy külföldi tartózkodásának lde|ére a kormányzó a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával dr. Vass József népjóléti minisztert bizla meg. Majd harmadszori olvasásban is elfogadták az aproprádós javaslatot. A Ház legközelebbi ülését kedden, 17-én délelölt 10 órakor tartja, melynek napirendjén utolsó pontként a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat szerepel.
A felsőház junlus 20-án, pénteken délelőtt 10 órakor ülést tart, amikor megkezdi a költségvetés tárgyalását.
Grandi látogatása
Valkó külügyminiszternél
Budapest, Junlus 14 Grandi olasz külügyminiszter Ar-lolta budapesti olasz követ kíséretében ma hosszabb látogatási tett Valkó Lajos külügyminiszternél. — Grandi a pályaudvaron kijelentelte, hogy tisztán magánjellegű látogatást tesz Budapesten és nagyon örül, hogy alkalma volt Bethlen gróf miniszterelnökkel találkoznia. Grandi ma délben tovább utazott Bécsbe.
m*jual 45«/o zsírtartalmú
HORTOBÁGYI
juhturó
viszonteladói ára
20%-kal olcsóbbodott.
Teiszflvpilrsri: Xözpont, Budapest 4 . posl diók 20.
sikkasztó szentesi gabona-királyt
3 évi és 2 hónapi egyháibüntetéssel sújtották
Szeged, Junlua 14 A törvényszék Srenlesen kétheti tárgyalás ulán ma hirdetett itéle\'el Feuer L-iJos, a szentesi gabonoki-rály bűnügyében. A törvényszék Fiucrl 216 rendbeli sikkasztás bCn teliében, 176 rendbeli sikkasztás vétségében, 15 rendbeli magánokirat-
hamisítás blln(ellében és ezenkívül 123 kisebb bűncselekményben mondotta kl bűnösnek és mindezért 3 évi és 2 hónapi fegyházbüntetésre, 10 évi hivatalvesztésre és politikai jogainak ugyanennyi idörc való elvesztésére iiélle jogerősen.
1860-1930.
Jubileumi olcsó vásár
SINGER
divatáruházban.
lövő héten folyósítják a városnak a 643.100 pengő ffiggőkölcsönt
Elsősorban a kisajátított laktanyaföldek tulajdonosait lógja a város kártalanítani
Miután ugy a vármegye törvényhatósága, mint a belügyminiszter hozzájánilt Nagykanizsa 643 100 pengő függőkölcsönének felvételéhez, semmi akadálya, hogy a kölcsön az általunk már ismertetett feltételek mellett folyósitlassék. Legilletékesebb helyről nyert értesülésünk
szerint a Magyar Földhitelintézet már a jövő héten folyósítja a városnak az összeget, melyből elsősorban a kisajátitotl laktanyaföldek tulajdonosait kiváltja a város vezelő-sége kártalanítani. Az ingatlantulaj-nonosokkal való szerződés a jövő heli képviselőtestületi ülés elé kerül
A kultuszminiszter 30.000 pengő államsegélyt adott a Vécsey-utcai iskola befejezéséhez
őszre át kell
A /8v6 héten folytatják az abbahagyott munkát -adni rendeltetésinek az aj Iskolát
Nagykanizsa, Junlus 14 Ismeretes, hogy a Vécsey Zsigmond-utcai elemi iskola építésének befejezését és annak berendezését abba kelleti hagyni a szükséges anyagiak hiányában. Hónapok óla szünetelt a munka és félő volt már, hogy az iskolát, melyet voltaképen még a mult év őszén kelleil volna átadni rendeltetésének az idén sem fog lehetni megnyitani Dr. Krátky István polgármester több Ízben járt fenn ebben az ügyben a közoktatásügyi minisztériumban és Petrl Pál államtitkárral tárgyalt, akinek közbevetését kérte a miniszternél. Krátky polgármester tárgyalásainak meg lett az eredménye. Flandorfer Pál miniszteri tanácsos ma telefonon értesítette a polgármestert, hogy a közoktatásügyi miniszter 30.000
pengő államsegélyt engedélyezett Vécsey-utcai elemi iskola befejezéséhez. Egyben azonban kikötötte, hogy az uj iskolát a városnak ősz kor át kell adni rendeltetésének.
Az abban hagyott munkálatokat már egy-két nap múlva újból folytatják és teljesen befejezik az iskolát, ugy hogy az uj tanév megkezdésekor már magába fogadhassa azon napon iskolásait, a szülők és gyermekek nagy örömére.
Időjárás
A nagyksnizsal meteorológia meg-Mirveia Jelentések: Szombaton a Mmir-ték\'el: Rrrvrl \'/ Örskor +318, dílultn 2 \'slor +23-6, \'sir 9 érikor +22-4
FrtMzrt: Reggel tiszta, délben borult, esle tlszls égboltozat.
Í (fiiszakai rddlójetenlésl A Mataaralá-Itsí Intéxst sst« 10 Arakor leinti i agvsIBrs és lényagaa vél-taaáa nem várhat* halyl zivatarok valúaalssOak.
Dr. Sabján Gyula klr. kormánytótanácsos
Budapaat, Juuíub 14 (Éjszakai rádiójelenlés) A Magyar Távirali Iroda jelenti: A kormányzó a miniszlerelnök előerjesztésére dr. Sabján Oyula nyug. nagykanizsai polgármes\'ernek közéleti működése alalt szerzett érdemel elismerése jeléül a m. klr. kormányfötanécsosi elmet adomámyozla.
A magyar-osztrák
kereskedelmi pótegyezményt aláírták
Bécs, Junlua 14 (Éjszakai rádiójelentés.) Hivatalosan jelentik: Oróf Ambrózy Lajos magyar követ és Schober szövetségi kancellár ma aláírták a magyar-osztrák pólegyezményt. Félhivatalosan jelentik, hogy magyar szempontból a szerződés előnyös, az három évre stabilizálja Ausztriával való kereskedelmi viszonyunkat. Életbelépésének feltétele, hogy az osztrák—jugoszláv kereskedelmi szerződés revbiójára irányuló tárgyalások tekintetében megegyezés jöj|ön létre.
Szekeres László dr. ntáa
öngyilkos lett a menyasszonya Is
Budapest, Junlus 14 Hennel Margit festömövésznő lakásán, a Székely Bertálan-ulca 9. számu házban, egy hónappal ei* előtt ffibelőtte magái a mílvésznő vőlegénye, Szekeres László dr. ügyvédjelölt, a keszthelyi főjegyző fia.
Hennel Margit búskomorságba eselt és tegnap luminállal és morfiummal megmérgezte magát A feslőművésznő állapota válságos. Búcsúlevelei szeiint vőlegényének tragikus halála mialt akar meghalni.
öngyilkos lett
egy egyetemi tanár leánya
Budapest, Junius 14 Bikefilvi Máthé Dénes dr. egyetemi magántanár 18 éves Réka nevű leánya ma reggel az F.rzsébet hldról a Dunába ugróit
GÁBOR
FIUNEVELÓINTÉZET
Bentlakó és bejáró elemi, közép- és kereskedelmi iskolai tanulók részére
26-ik év
BUDAPEST, VI., Munkáoay utoa 21.
Teleion : Ant. 290-00.
Tátrai gyermeknyaralója BALDÓCFÜRDŐ
Fiuknak és leényoknak
Sporttelep - STBAKD - Hitékor*
Az egész fürdő a gyermekekél
PROSPEKTUS I

1»30. iuniua 15.
URANIA
Junius 15., vasiirnep
A Kamaraszínház 8 liéltg lanó rendkívüli sikere.
Csókvitézek
Vigtiték vilAgatirakeló 10 felvonásban.
ZALA) KÖZLÖNY
Kieoésxlíö műsor.
A világrekordot javította
megLampich Árpád kis magyar repülőgépével
Budapest, Junius l-l Lampich Árpád a „Róm.i" iievtl kis repülőgéppel ma hajnalban 3 óra 16 perckor felszállott, hogy megdöntse a kisrepülőgépik időtartam világié-kordját, ma dé!után 16 órakor a mátyásföldi repülőtéren leszállóit Összesen 12 óra 43 percig volt levegőben és 133 kilopiéter utat lett meg Mátyásföld\' és Mohor közölt. Ezrei a teljesítményével körülbelül 300 kilométerrel megjavította a világiekordot, amelye! Fauvel francia pilóta tavaly állított fel. A kis repülőgépek időtartam világrekordját Franciaország előtt négy éven át Magyarország lartolta.
Nagy tflzvész
pusztított gróf Zselénszky Róbert uradalmában
Szeged, Juntus 14 Orosháza határában Zselénszky Róbert gróf kakasszéki uradalmában szombatra virradó éjjel Kramlik Mihály mezőgazdasági cseléd az istállóban levő lámpát meggyújtotta. A lámpa a cseléd kezéből kiesett és az alomszalma tüzet fogolt.
Elégett a 70 méter hosszú istálló, 6 drb. hizolt ökör, 5 ló, 5 csikó és nagymennyiségű gubona. A kár 40.000 pengő. Kramlik Mihály oltás közben oly súlyos égési sebeket és Idegrohamot kapott, hogy életveszélyes sérüléssel kórházba vitték. A csendőrség folytatja a nyomozást.
FLY-TOX
a aaodara rovarlrtóaserak
királya
megöl
Ugyl, malyt, aadayafat,
poloskát, aváUiogarat, kaagyát, bolhát, tatai atfe.
ea ások potólt, Illetve lárváit

Phwpekturi ktrioatr* HUd , R4v<m BnOÍ ém Tina
Buti" cif. V., N4«lor uoc* 80. Idtfón: L. 9M-2S
10
NAP! INGYEN
BEMUTATÁS 1ÉVI JÓTÁLLÁS
INGYEN
ELET. BALESET, TUZ BIZTOSÍTÁS
Kérjen okvetlen fcfvíli^osili>t birmely rádió szaküzlettől
Balatoni week-end kedvezmény a „Zalai Közlöny" előfizetőinek
A fürdő szezon tartama alatt meg óhajtjuk könnyíteni előfizetőinknek nyárt week-end gondjait. Evégből minden héten három szálloda utalványt sorsolunk kl erre jelentkező előfizetőink közölt. Az utalvány egy napi teljesen díjmentes szálló szobái jeleni előfizetőinknek a Balaton legszebb helyén, Bélatelepen, annak is a legkitűnőbb, legszebb szállodájában, Sirály-szálló-ban.
Egy előfizető családjából három családtag Is reflektálhat egyszerre a week-end szobára. Két-három lagu csoportok Is igényelhetik a kedvezményt, de ez esetben a csoport mindegyik tagjának előfizetőnknek kell lennie.
A minden heti nyertesekel sorshúzás utján választjuk kl és minden kedd reggeli lapunkban közöljük azoknak nevét, kik a hét folyamán a szálló-szobát, mint a „Zalai Közlöny" ajándékát, a nevezeti szállodában teljesen díjmentesen Igénybe vehetik.
Aki a week-end szobáinkra Igényi tart, szíveskedjék azt élő szóval, telefonon (78 sz.) vagy írásban bejelenteni a szerkesztőségben vagy kiadóhivatalunkban.
A sorsolásban minden újonnan belépi előfizetőnk külön Jelentkezés nélkül részt vesz.
Jt felrobbant gyorsföxö összeégetett egy &áxaspárt
Egy tapolcai járásbíróság) irodatiszt lakásán történt a szerencsétlenség — A házaspár állapota súlyos
Nagykanizsa, Junius 14 Súlyos szerencsétlenség történt Tapolcán tegnap este viléz Papp Jenő járásbíróság! iroda-segédtiszt lakásán, ahol egy gyorsföző feliob-robbant és a Papp-házaspárt súlyosan megégette.
Vitéz Papp Jenő felesége vacsorát akart meleniicni a gyorsfő;ön, mikö.ben az felrrbbant és az asz-szonyt is, Papp Jenőt is, súlyosan összeégette. • to anyja mellett taitóz-kodolt a hároméves gyermek is, de csodálatosképen nem történt temmi baja.
A robbanásra beszaladtak a szomszédok, akik a házaspárt azonnal kórházba szállították, a gyermeket pedig gondozásukba vették. A felrobbant spiritusztól meggyuladt a
szoba, amit a szomszédok oltotlak el.
A járásbirósági iroda segédilszt és felesége szerencsétlensége általános részvétet kelteti Tapolcán.
A budapesti érseki Kath. Reálgimnáziummal kapcsolatos
most vétetnek fel bennlakó
növendékek. Buda legszebb villanegyede (II., Keleti Károly-utca 37. sz.) Kérjen prospektust!
lagyar repülők
halálos katasztrófája
Kzomtmlhely, Junius 14 A reptllőnépvezető Iskola egyik repülőgépe Szombathely közelében Kőszeg mellett ma délelőtt fél ll órakor lezuhant A könnyű lypusu iskolai repülőgép teljesen összetört. A gépen ülö két személy, Nyáry Kamii, a pilótaiskola alkalmazottja és Schusler Károly, aki mint ismerős alkalmilag vele felszállott, a baleset következtében meghitt. A baleset okát a hivatalos vizsgálat fogja megállapítani.
ASINGERvSAKRÓGÉPEK
wtoA(lEb.lOBBAK t
Az amerikai szenátus megszavazta az n] vámtarifát
Washington, Junius 14 A szenátus pénteken este 44 szavazattal 42 ellen megszavazta az uj v.ímtarifa-törvényt. A demokratákon kívül 11 republikánus is ellene Bza-vazolt, közöttük Borah szenátor is. A republikánus pírt szenátusi frakciójának vezére. Watson szenátor, azzal az Indokolássil ajánlotta elfogadásra n javaslatot, hogy az uj vámtarifa egy csapásra megváltoztatja Amerika pénzügyi, gazdasági és kereskedelmi helyzetét.
— Harminc nap sem kell — mondotta Watson — és az Egyesült Államok a jólélnek olyan fokára jutnak, amelyen még sohasem voltak.
A demokrata szenátorok a javaslat megszavazása után zajos tüntetést rendeztek az uj vámtarifa ellen, amely már szombaton a képviselőház elé kerül. Az uj vámtarifa után várhaló jövedelmi többletet kormánypárti oldalon évi 630 millió dollárra becsülik.
Hasáb tűzifa
ölszámra kapható a
Fornérgyár
Magyar-utcai depójában.
Eladás:
roMÉBSYÁi-nrfKnaóstt
Nagykanizsa, Nádor-utca 4.
a >7
Ha jé bort akar olcsón Inal, agy vttaaaaa ím kóstolóra I liter
aranyhegyibikavér vörtikort
«Ű Hllérért. SUtoi. bogy állandóan ut lof Inni
sAfrAn József
Telelőn 8». IOii«T*r™*ktdk« Macraf-M. 74j
i litert witlonftnd.lhr* háiboi kBldftk.
Igyak a hasai
fiolái íiiis
természetes szénsavas ásványvizet. ha gyomor-, bét- és lég-csöhurullóí szabadulni akarunk.
(Dr. Kélly báró, egy. orvostanár)
Vei<rkép*lsfle(: AsrinrvU Kere»-kedclnl r. t. Ii«dap«st, VI., Királjr-NtCA It.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. junlm IS.
Jl sör mini iápsxer és élvexeti cikk
szükséglelet a sörrel fedezni. Azonban lapasztalali tény, hogy pl. kenyér és sör együlles fogyasztása igen nagy ittunkaenergiál termei. Valószínű, hogy a szervezet a sörrel együtt fogyasztott kenyeret jobban kihasználja. Wilhelm Ostwatd törvénye a .kapcsolt reactióról" megmagyarázza ennek a tapasztalati ténynek elméleti lehetőségél: valamely anyagot a szervezet jobban éget el, ha vele egyidejűleg egy más, jobban oxydálódó anyagot is eléget. A sör rendkívül jól oxydálódó szén-hydrátjai és alcoholja jönnek itt a kenyér nehezebben elégő szénhyd-rátjai segítségére. Könlg sok analysis ulán a következő középértékeket állította össze:
hlvezeti cikkek alatt oly technikailag összeállított, élvezeti anyagokból és más ásványi vagy közömbös vegyületekből álló comp-lexumokat értünk, melyekben az élve-zeli anyagok jelentősen háttérbe szorítják a többi alkotórészeket. Ilyen élvezeti cikkek a konyhasó, növényi savak, füszerolajak, cukorfajlák, al-cohol és az alcaloidák: coffein, Iheobromin és nikotin. Az élvezeti cikkekben tápanyagok is vannak; a legjobban elterjedt élvezeti cikkek az alcoholtartalmu italok, melyek közül a maldtatartalmu sörnek van a legnagyobb tápértéke.
A sörben levő tápanyagokat a szervezet 94—95®/o-ig kihasználja; igy a sör a legjobban emészlhelő élelmiszerekhez tartozik. Vannak, akik a sörnek élelmiszervollát kétségbevonják, azonban az a lény, hogy a sörben malátakivonat, malátacukor, dextrinek, fehérje és sók vannak, kétségtelenül élelmicikké teszik azt. Ehhez járul még az alcohol nagy caloria-értékével. Éppen az alcohol jelenléte adott a sör ellenségeinek okot arra, hogy a sör táp- AZ AlKOHOlTáftTAlíTlU ITALOK TAPÍRTÍKE. ériékérői kicsinylő vélemény! mondjanak. Más physioJogusok azonban éppen az ellenkezőt állítják. A gyakorlati élet produkálja ebben a vitában a döntést. Igen gyakran lehel tapasztalni, hogy olyan egyének, kiknek sörivását egyszerre beszüntették, hirtelen lefogylak; ugyancsak köztudomásu lény, hogy sör adagolásával testileg leromlott egyéneknél kiváló eredményű hizókurát lehet végeztetni.
Egy liter sör tápereje körülbelül >/a liter tejének vagy 140 gr. buza-kenyérének felel meg. Természetesen nem lehel a fenti élelmiszerekel sörrel pótolni és az összes caloria-
A sör tápértékének meghatározásánál az extractiarlaíma jálsza a legfőbb szerepe,; az exlract 80%-a szénhydralból áll. Kétségtelen, hogy a sör kivonatanyagai folytán tápértéket képvisel, miután ezek az anya-
fok tápláló hatásnak. Voeitz, Forsler s Baudrexel megállapításai is ezt bizonyilják. A sör energiatartalma literenkeni 500 caloria. De a sör tápláló kivonatanyagain kivül, szénsavtartalma miatt, elsőrendű élvezeli cikk is, ez leszi a sört ízletessé. Megemlítést érdemel még az élesztőnek egy anyagcsere terméke, me y bár kis mennyiségben van a sorben, mégis nagy physiulogiai jelentőségű, mert ennek bactericid hatása van és ezáltal a pathogen baktériumokat el-
100 rész Vtz Szénsav Alkohol Kivonat FehétJe Cukor ücxltln
I latu sfc 86 8 02 37 8 3 07 2-8 40
mim* 91-6 03 2\'8 5\'3 0\'5 1-5 24
Aiooos ALKOKXmtnnYisíc mttiE VALAmtnrm HOZUI a SOO a UGTJÚ
a 1
lALHOHOMKtHf iillü tsw A
Kinön rmsinntioótísó I Í1 API AiKO HOt HÖÍRftHt
H*UOa Uwaat (XtWuH* ftjn *lUM
pusztilja. Erre vonalkozólag a legjobb bizonyíték, ho^y kiterjedt járványoknál, mint például a legutóbbi Hamburgi cholera-cpidémiánál a sör-lőzők munkásai a fertőzéstől men-lesek maradlak, nemkülönben az a lény is, hogy a modern orvostudomány ugy az élő éleszlősejteket, mint az élesztöpraeparatumokat a pathogen mikroorganisinusok elpusztítására felhasználja.
A sört kellemes, kissé, kesernyés ize a legelteijedtebb itallá lelték, melynek aránylag kevés az alcohol-tartalma s igy még a nagymértékben fogyasztóknál sem áll be a kóros alcoholizmus. Tudjuk, hogy az alcohol erős concentratióban káros
hatást gyakorol a központi idegrendszerre és a nyálkahártyákra, ellenben erős hígításban ezen káros halások nem jelentkeznek s igy teljes mértékben érvényesülhetnek a tápanyagok előnyös következményei. A kevés alcohol pedig léleküditőleg hat, a gyomor nyálkahártyájának vérbőségét s igy az étvágy fokozódását idézi elő. A tuberculosis Iherápiájá-ban a kezdeti stádiumban levő, láz-lalan csucsfolyamatok kezelésében kiváló szerep jul a sörnek. A legyengüli, étvágytalan, vérszegény betegeknél, kiknek gyógyszeres felhizlalása nagy nehézségekbe ütközik, igen jó hasznát vehetjük a sör mértékletes alkalmazásának. Kellemi s izénél lógva a betegek hosszabb időn át is szívesen veszik s igy nemcsak a sörben levő tápanyagot juttatjuk be a szervezelbe, hanem fentebb említett hatásánál fogva, az élvágy általa való megnövelésével lehelövé tesszük, hogy a többi élelmiszert is nagyobb mennyiségben fogyassza az egyébként étvágytalan beleg. Különösen fontos ez luber-culoiikus megbetegedéseknél, ahol igazi gyógyszere a megbetegedésnek nem lévén, az orvos elsőrendű feladata a beteg szervezet feltáplálása, csökkent vagy hiányzó ellenállóképességének erőteljes felfokozása. Hiszen a betegség ki nenetele éppen attól függ, hogy a behatolt kórokozó és a szervezet közti harcban ki lesz a győztes. A szerveidnek ebben a küzdelemben való támogatását igen eredményesen végezhetjük azokkal a sörökkel, melyeknek nagy malála és extrát tartalma a szervezet erőil fokozza, kis alcohollartalma pedig a beteg kórosan csökkent étvágyát hathatósan feljaviija.
= (dr. k. I.)
Elfogtak egy fiatal besurranó tolva/leányt, aki már évek óta garázdálkodott Kanizsán
A leány mindent beismert — holmit találtak — Átadták
Nagykanizsa, Junius 14 A mull hetekben Szabados Mátyás nagykanizsai kereskedő feljelentést tett a rendörségen, hogy lakásából Ismeretlen tettes több pár cipőt és különféle ruhanemüeket lopott el.
A megindított nyomozás során megállapították, hogy a lopásokat
lakatosmester
Nagykanizsa,
József főherceg-ut 87.
Rendelésre készítek elsőrendű anyagból
asztaltiizhelyet
és legújabb rendszerű
szabóvas kályhát.
Vállalok ezenkívül mindenféle lemezmunkákat, tömegáru stancolást, vas- és fém-csiszolást és minden e szakmába vágó munkát.
Vas- és fémnlckelezésl
Lakásán szekérre való lopott a fiatalkorúak bíróságának
egy veszedelmes besurranó tolvaj leány követte el, aki fiatal kora dacára Nagykanizsa egyik legveszedelmesebb bűnözője. A detektívek a fiatal leányt előállították a bűnügyi osztályra, lakásán pedig házkutatást tartoltak. Ennek során egész szekérre va ót lopott holmi kerüli elő. A leány beismerle, hogy már esztendők óta rendszeresen követte el a besurranó tolvajtdsokat. UriházaknáH kileste a megfelelő alkalmat, beosont és amit elsőnek keze ügyébe talált, elvitte. Ilyenformán nemcsak magát ruházta állandóan a lopott holmikból, hanem bőven jutott arra, hogy eladogasson és ebből megéljen
A rendőrség a züllött leányt letartóztatta és fialal kora mialt a fiatalkorúak bíróságához küldötte át.
Fényes nappal négy ablakot veri be
a Teleky-uton egy részeg mészárossegéd, aki átvágta ütőerét az üvegszilánkokkal
Mazur „Pubi" 20 éves nagykanizsai mészáros segéd szombatra virradóra annyira lerészegedett, hogy még szombaton reggel is csak ugy támolygolt végig a Teleky-uton. Eközben azonban négy ablakot bevert. Egyik Üvegszilánk azonban
megsebezte balkezét és átvágta ütőerét. Eközben annyi vért veszített, hogy a szomszédok kihívták a mentőket. Igen súlyos állapotban szállították kórházba. Felgyógyulása ulán csendháboritásérl és botrányokozásért eljárás indul ellene.
Egy grácl orvos feleségét salyos motorkerékpár szerencsétlenség érte
Tapolca, Junius 14 Dr. Sorantin Anton gráci főorvos és felesége motorkerékpár túrára jöttek Grácból a Balaton mellé. Mikor Tapolca határában haladtak, a főorvos felesége, aki hálul üli, hirtelen lezuhant a gépről egy éles kanyarodóban. Az esés oly szeren-
Legolcsóbb az „UlTREFORM" Legjobb az „(I LTREFORM"
Legbiztosabban eláll a befőttje a már rég kipróbált Stőlzl-féle
„ULTREFORM"
befőttes üvegben. Minden darabon rajla van az „ULTREFORM" védjegy. Ne kísérletezzen más üvegekkel.
Kapható: Melozer Uvegkareskedésben,
3io0 Városház-palota. — Telefon: 147. szám.
csétlen volt, hogy az úriasszony eszméletlenül terült el az uton. Férje azonnal megállapította, hogy rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett. Agyrázkódás, arc és térdzuzódás és felsőkar törést szenvedett dr. Soren-lin Antonné, akit beszállítottak a kórházba.
MargitfUrdő
Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7-lg •
Márvány kádfürdő fűtéssel P 1 \'50 10 jegy vételnél ....:. P 1— Igénybevehetlk \'gyeallletek, vállalatok Is.
Tyukszemvágás......P — 40
Maszirozás ........P—-30
193& |unlu» 15.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIRIK
NAPIREND
Junius 10, vasárnap
Római katolikua: Szenth v. Pioteatins: Sr-h; Izraelita: Slván hó 19.
URÁNIA MOZOÓ. „Csókvllézek\' vígjáték világattrakció. — Szenzációs kiegészítő mllaor.
OyónszerMrt éjféli szolgálat: I. hó végéig a Merkly üelus gyógyszertár.
OAxtflrdó nyitva reggel ö öiArol col, 8 óráig (bétfő, sierda, péntek diluiii\'. kedden egész nap nőknek). Tel.: 2—13.
Junius IB, hétfő
Róm. katolikus: R. sz. Per. Protest: Jusztin. Izraelita: Slván hó 2U
A mai tlMtaUoxó gyUlés
A mai tiltakozó nagy-gyűlés pont délelótt 11 órakor kezdődik a honvédszobornál, ahová a testületek és egyesületek zászlóik alatt felvonulnak. Ezt megelőzőleg 10 órakor hivatalos kőnyőrgó istentisztelet a plébánia-templomban, úgyszintén a ref. és evang. templomban. A tiltakozó nagy-gylllés részletes programját lapunk pénteki számában közöltük. Délután fél 4 órakor a városháza dísztermében hazafias gyUlés.
— A polgármester a keszthelyi Ooldmark-ünnepen. A ma délulán 4, Illetve 6 órakor lefolytatandó keszthelyi Ooldmark ünnepen Nagykanizsa városát dr. Krátky István polgármester fog|a képviselni, aki a város nevében koszorút helyez Ooldmark szülőházának emléktáblájára.
A Kereskedelmi Alkalmazottak
— A mlnlszterkflzl bizottság munkája. A zalai községek költségvetéseit vizsgáló minlszlerközi bizottság már egy hét óta végzi munkáját. A bizottság naponként 10 -12 községi költségvetést vizsgál felül és előreláthatólag még 3—4 hétig tartózkodik Zalaegerszegen, tekintettel arra, hogy összesen 303 költségvetés kerül felülvizsgálat alá. A bizottság, mint érlesülünk, nagy méltányossággal jár el és minden közérdekű kívánságot teljesít.
— Volt 48-asok figyelmébe. Értesítjük a bajtársakat, hogy folyó hó 18-án este fél 9 órakor a Koronaszálló éttermében b.ijtársias összejövetelt tartunk. Tekintettel az összejövetel céljának fontosságára, kérjük a baltársakat lehetőleg teljes számban megjelenni szíveskedjenek. Helyi bizottság.
— Olcsó végeladás. Bulor, szőnyeg, képek, vázák minden elfogadható áron Bajza-utca 9/a földszint 2.
— Dr. Wlnkler Ernőné mesejátéka a Kaszinóban. Mint jeleztük, szerdán délután 5 órakor a Kaszinóban nagyszabású műsoros gyermekelőadás lesz, amelynek fénypontja dr. Wlnkler Ernőné förabbiné bá|os mesejátéka a Királyleányról, táncbelélekkel és dalszámokkal. Az előadás nemcsak a gyermekeknek, de a felnőtteknek is sok gyönyörűséget fog szerezni. Belépés díjtalan. Adományok azonban szívesen fogadtatnak a Slefánía-íntézet gyermekmentési céljaira.
— Az ipartestület elnöksége felkéri az igen tiszteit tagtársakat, hogy a mai nap tartandó revíziós tiltakozó gyűlésen, testületi részvétel végett, délelőtt fél 11 órára a testület helyiségeiben gyülekezni szíveskedjenek. Elvárja az elnökség, hogy ezen hazafias ünnepélyen minden iparostárBunk megjelenik.
— A bencések gyásza. Schmldl Erik János ünnepélyes fogadalmat tett bencés rendtag 22 éves korában Pannonhalmán meghalt Ma temetik el Sopronban.
Prima selyemharisnya
hibátlan
reklámár
EHREÜSTEIN..*.
Fflut II. Mám. t&u
Selyemharisnya
hibátlan nem mfiaelyam
reklámár 2 "
— Volt polgári iskolai növendékek találkozója. A polgári fiúiskola 1919/20. tanévben végzett növendékei e hó 29-én, Péler-Pál ünnepén délelőtt 10 órakor tartják tiz éves iskolai találkozójukat az intézetben.
Áldott állapotban levő nók és Ifjú anyák a lermészeles ,Ferenc József" keserűvíz használata állal rendes gyomor- és bélmükö-dés érnek el.
iuniálisa
— Megbüntettek egy vadul motorozó fiatalembert. A közönségnek régi p.tnasza, hogy a motorosok ugy száguldanak a város területén, mintha versenypálya volna. Egy Ilyen vadul motorozó flalalem-ber Dobay Oyula börkereskedő-segéd személyében most a kihágási bíró elé kerüli. Elsőizben 10 pengő pénzbüntetésre ítélték.
— Kttünó német szemüvegek orvosi receptre és recept nélkül legolcsóbban Zsoldos Oyula órás, ékszerész és látszerésznét kaphatók Főút 14. Biztosító palota. Szakszerű javítások.
— Lóversenypályának nézte a Fő utat. Orabant József szepet-neki lakost a rendőrbiró 5 pengőre büntette meg, mert május 19-en a Fő uton olyan őrületes trappban hajtőit, hogy c?ak a járókelők éberségének voll köszönhető, hogy nem történt balesel.
ma vasarnap
— öngyilkosság. Kocsonya János balatonszárszói töldinüves háza padlásán a gerendára felakasztotta magát. Mire észrevették, már nem voll benne élet. Teliének oka ismeretlen.
— A székesfővárosi m. klr. pénzügyigazgatóság kérelme a közönséghez. A székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgalóság felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az egyes cimekre poslán előre kiküldőit 54. |ótékonycélu állami sorsjegyek csak akkor birnak nyeremény jogosultsággal, ha azok arát a húzás előli befizetik. Mivel a húzás már junius 21-én lesz, ajánlatos tehát a sors jegy árát mielőbb poslára adni. Aki pedig nem akarja megtartani a sorsjegyet, az szíveskedjék azt 2 fillér rel bérmentesíted nyitott borítékban annak visszajuttatni, aki küldte, — nehogy a jótékonycél károsodás! szenvedjen.
NAGY KERESETI LEHETŐSÉGET
biztosit a
MAXIM
izzófény-viharlámpa
petróleum, benzin, vagy be irolra. Mindenütt alkalmazható. 1 liter tlzemnnyaggal 15 órán Át ég 300 gyertyafénnyel.
Egyes kerületek részére az egyedárusl-tást kiadjuk oly oégnek, nagy egyénnek, ki aeját számlára vásárol.
felvilágosítást Ld : R. Dltmar Gebrüder Hrünner A. O. Wien, XI., Erste Haidequerstrasse. Oaterrelch.
— A város kBzel egy Aráig tartó teljes sötétségben. Nagypánikot kelteit tegnap este 8\'35 órakor, hogy a villanyáram felmondta a szolgálatot és teljes sötétség borult Nagykanizsára. A színházban és a moziban az előadások szüneteltek, nyomdánkban a szedők a lap előállításában fennakadtak. Több mint 45 percig tartott, mig a gyárban a technikai zavart sikerült kiküszöbölni és ismét kigyulladtak mindenütt a lámpák.
— Menetdljkedvezmény. A DSA
vasút igazgatósága a XII. Nemzetközi Építész Kongresszus és Nemzetközi Építészeti Tervkiállltás Elnöksége részére, 1930. évi szeptember
a Polgári Egylet
kerthelyiséflében és
Bsazea termeiben
hó 6—14 ike közli időben tsrtandó kongresszus alkalmával valamennyi állomásról Budapestre és vissza való utazáshoz 50%-os menetdl|-kedvezniényt engedélyezett. Az odautazás szeptember 5-től 14-lg, a visszautazás szeptember 6-től 16 lg tehető meg. A kiadott kedvezmény I., II , lll-ik kocsiosztályra érvényes. Az állomásfőnök.
— Vevők sxdzul úlcmérllc a Burla ssőnyef/ek kfMdlós4-gúl I Sxőnyegel ön la Bártanai vegyen. győnyőrU udlaas. lék, elsőrenaU minőség, legolcsóbb sMabotí Or. keaeesó llselésl teliéin lek.

lUTimiHHF
(TaroutOrM) KLSÓRANaU dél tl SZIVflYÓQYF8RDÖ
Vm«», »ó»av»t ét gltubtrtót forriiok. Ivókúrák.
A Itgujább gyóvy módiiar utrlnl barandasatt acél. vatláp (Moor). ét Wrraénatat ii4bmvu paMgöfürdök. Vtzgyóf ylnléxat. Kiváló ar«4-— ényak mlnd«nn«mQ ulv- é* nól bajoknál, vfe-tgénytégn-l. tépkórnál, v«»« ét hólytgbt|oknál, : epeutak m*gb«t<ged黫laél, éralmtajaaedáaaél, és ctuxot bintálmiknál, Bttedow-kórnil ét byper-tornánál A fürdőhely a kftzpontl ffttéa b«va-«ttésévtl ét a .gyogyudvarban" létaaltvtt uj fflrdAkablaokkal a« iréti évaa fflrdflldényra randaxkadatt bt. A téli Qunbaa kivááfttra diétás étrend cukorbatagak réax4r*. EKV- 4*
utóldényban (Junlui 15-lg ét augutstus 26-tójj ti ^tkaxét, vllágltát, tfltéa, t
agyi
(Moorlurdók hairnálalinál IQtJónkéot 140 S.
it l& lf
oleaó ptnxlóárak; napi W—1S*M allUagár; lakát, négy txari étkazéi, vllágltát, tfltés, ltr "k és kafi agyasa rí orrot! randeléa b«J*4rtv«,
r álltaiét.)
Ztnakar I Tá««mulatságok I Haaf varaaafakI áxiaMz I
Ki utoltó néftyévbett a fötdóldény 2Vi húnapcól 7 hónapra téijedó Idóte houxabbittatott ra«tf I
Felvilágosít íat ét prospektust kaid i I. Karbad A.-O. Tatzmaanadorf, L Knr-kommlttlon Bad Tatxmanntdorf, 3. az C>»< terrelchlsches Verkehrsbflro budapesti káp viselete V., Nádor-utca 18. és ax 0ssm< magyar Idegenforgalmi Irodák. 2761
Üzletem megszűnik,
BARTA MIKSA nöi divatáruháza, Csengery-ut sarok.
raktáromon levő áruimat minden elfogadható áron árusítom
ZALAI KÖZLÖNY
1130. junius 15.
Herceg Esterházy husáruk,
finom hentesáruk és felvágottak minden tekintetben megbízhatók, minőségben utolérhetetlenek.
Friss szállítmány naponta érkezik. Kazinczy>u. 2. Telefon 5-93.
3IM
SPORTÉLET
Ma küzdenek Nagykanizsa tenniszezői a Rothermere-serlegért Szombathelyen
i Tér (slfrlultésí céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes „Teruc lóuet" keserűvizet inni. Az egész világon rendelik az orvosok a valódi Feresc lólMt viz használatát, mert ez szabályozza a bélmüködésl, e ősiti a gyomrot, javítja a ért, megnyugtatja az idegeket és ezáltal uj életerőt teremt. A Ferenc lólie! keserű viz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
Rrftffó Icffolcsdbtxrji
Sscabö György namó-
laboratorlumában Főút \'i. udvar.
— Megtámadta a községi jegyzőt Takács Rezső bogyoszlói gazda féltékenységből rálőtt Dobosi Zoltán községi jegyzőre s a vállán súlyos sebet ejtett. Mikor Takács látta, hogy Dobosi nem halt meg, a földön fekvő emberbe többször beleszúrt éles zsebkésével. A merénylőt az ügyészségre, a sérült jegyzőt a kórházba szállították.
— A verekedésnek rendőrség a vége. Burslcs János napszámos legény és Labric József nagykanizsai szobafestősegéd május 18-án este összeverekedett az Erzsébet téren. Csakhamar nagy csődület támadt a verekedők körül, akikel az őrszemes rendőr választolt szél, egyben feljelentette ökel bolrány-okozásért. A kihágási hiró, dr. Lakatos Ferenc fogalmazó, ma délelőtt 10—10 pengő pénzbüntetésre Ítélte a verekedőket.
Mercedes-Benz márka Jelentős győzelme Olaszországban. Május 18-án Nápoly melleit futották le a híres Caserla körversenyt. A körpálya 301.4 km volt és a legkiválóbb olasz versenyzők, mint Varzl, Campari, Maserali vettek részt a startban, akik mellett a svájci Caflisch mint egyedüli Mercedes-Benz résztvevő küzdött a pAl-máért A Mercedes-Benz márka ab-solut fölönyét igazolja, hogy ebben a kitűnő és kiváló gárdában köny-nyen szerezte meg Caflisch az elsőséget és a versenyt 2 : 55 : 19 arányban egy 104 17 km középsebess\'lg-gel mint első könnyen nyerte, szemben Rosa 0 M-j^vel és Campaii Alfa Rumeo-jával, akik a második, illetve harmadik hellyel voltak kénytelenek beérni. Az 1929. évi sorozatos nagy Mercedes Benz győzelmek mellé méltán sorakozik ez az eredmény, mert Olaszországban, a kiváló versenyautók hazájárian az kétszeresen értékes.
Ma délelőtt kezdődik a szombathelyi SzSE pályán a Szombathely— Nagykanizsa tenniszmérkőzés a Rol-hermere-serlegért. A serlegért három év óla folvlk a küzdelem. Két éven át Újpest nyerte meg.
Szombalhely az Idén először vesz részi a küzdelemben és éppen ezért erősen felkészüli már az előcsatá-rozásokra is.
A m&k/Szés délelőtt fél 10 órakor és délután 3 órakor kezdődik. A mérkőzés -^megkezdése előtt Kiskos István polgármester üdvözli a vendégjátékosokat. \'
Szombathely a következő játékosokat állítja fel Kanizsa ellen: — Brennerné, bíró Haupt, Fekete dr., László.
Nagykanizsa részéről Récsey Manci és Rózsi, Bittera, Halser dr., viléz Csikós és Qonda játszanak
Lebonyolításra kerül délelölt egy férfi és egy női egyes, délután férfi egyes, férfi- ésvegyes-páros mérkőzés.
Az SzSE a versenyre rendbehozatta pályáját, tribünökéi építtetett, minden tekintetben gondoskodott a közönség kényelmes elhelyezéséről.
olasz nyelven üdvözölte őket: az első magyar állomáson. A Levente Dalárda több éneket adott elő, amire az olaszok a Oiovinezzával válaszoltak, majd diszes plakettet adtak át Krátky polgármesternek, Csorba testnevelési vezetőnek és Spitzer alelnöknek.
Az olaszoknak láthatóan jól eselt a magyar figyelem.
(Leventefutballbiról vizsga). A
levente futballbiró testület vizsgáztató bizottsága ma délelőlt 10 órakor az iparostanonciskolában lévő helyiségében birói vizsgál tart. A birói tanfolyamot elvégzetteken kivtll jelentkezhet nek vizsgatételre mindazon komoly sportemberek, kik futballmérkőzést vezetni kívánnak. A vizsga di|mentes.
(A gimnázium gyermektornászainak bemutatóját) Deák János testnevelési tanár ma délután 5 órai kezdettel tartja meg a gimnázium tornatermében. Belépés díjtalan.
A 1ÓTÉK0UYCÉLU I. Kffl. ÁLLAII
SORSJÁTÉK
Főnyeremények:
30.000
20.000
15.000
10.000
p^ntfö «tb. öaazeíín 17.000 nyerttnény
Húzás Junlus 21-én
A MfilMwk Ara i
Eita =- 3 n«g< II fti=ihltlaa<
Kapható mlndan bank- ét »or»JiUkail«ib«n, dohány tőzsdék txn, postahivatalokban.
TANÜGY
Megjelent a közoktatásügyi miniszter rendelete az uj reál-gimnáziumi tantervről
A nagykanizsai róm. kath. piarisfa reálgimnázium igazgatóságához tegnap érkezett meg gróf Klebelsberg Kunó közoktatásügyi miniszter renddele az uj reálgimnáziumi tantervről.
A rendelet értelmében a reálgimnáziumok első és második osztályában megszűnik a latin nyelv tanítása, s helyette a német nyelvel vezetik be már az első osztályba. A német nyelv tanítására az első és a második osztályban is heti 5—5 óra jut, a megmaradt órákat pedig a magyar nyelv, a természetrajz és földrajz erőteljesebb tanítására fordítják.
Az uj tanterv szeptemberben még csak az első osztályban, a következő tanévben pedig már a második osztályban is éleibe lép.
Nagykanizsa városa ünnepélyesen fogadta az olasz "■b.alillákat
Az olaszok díszes plakettet a/ándéhoztak a helyi sportvezetőknek
Nagykanizsa, junlua 14
A ma reggel 5 30 órakor Nagykanizsára befutó vonattal érkeztek meg Rómából a nagykanizsai állomásra a Budapeslie utazó olasz •vanlgardisták, mintegy 40-cn, olasz lobogóval, hndnagyuk Muno Luca egyelemi tanár vezetésével. Fogadá-
Kríiky Islván polgármester, Csorba 1 slván vármegyei testnevelési vezető-helyettes, Spitzer Antiit - íf j. szövetségi alelnök, a sportegyesetek, leventék és számos érdeklődő.
A magyarok éljenzésscl fogadták az olasz bajtársakat, akik a perronon felsorakoztak. Dr. Králky István
sukra megjelent az állomáso.i dr. , polgármesler először magyarul, majd
Supermagosix
a legjobb hazai tura autó
Gyárija HAGY AB ÁLTALiNOS GÉPGYÁR B.T.
BUDAPEST, MÁTYÁSFÖLD
Helyi képviselőket keresünk.
Ajánlatokat kérünk
„SUPERMAGOSIX" jelige alatt a kiadóba.
Elsórendfl kerecsenyl
zöldfehér ^ _ lilerenkint
asztali DOl 1928-as 66 llll., 1927-es nehéz 86 (III., 1929 es kitunó édes uj 90 fillérért kapható. Nagyobb vételnél 25 liternél 60, Illetve 80 tlll. árat számitok.
llll lill. tiíiljiiwa lt
Költözködés miatt
60 napos rendkivttli olcsó árusítást rendezek
Menyastzony divatáruház
Koréin Jenő Nagykanizsa, Deák-tér I.
1&3Ó. junlus IS.
ÍALAI KÖZLÖNY

Legjobb üdítő ital
s közismert
Kapható minden fStzar-ét csamagekareskaáásbaa.
Főraktár:
ím 1 Wm
kktfty-Mtui 21.
■■ iíi I
A színházi iroda közieményel
(*) Mit tasof(a fehér akác? — a legkedvesebb magyar operettuidonsAg vasárnap délután 3 órakor délutáni hely-árakkal kerül színre Fejér Erzsi, Harczos Irén, Márkus Lajos, Károlyi Vilmos, Kormos Ferenc és Zelenay Józsof felléptével.
(*) Vasárnap eve SMcrs operettszon• zácló és a I,a Porié D\'or párisi fény-reviltáncosnő. Ez a megejtő szépségű, mindvégig hangulatos operott, amiro a kritika is azt Jegyezte meg! hogy az évad „legszebb operettje" vasárnap este körül utolszor előadásra színpadunkon. Fejer Erzsi és Harczos Irén bűbájos alakítása, Egry Berts, vitéz Bánki. Károlyi Vilmos mindig kacagtató humora, Márkus és Kőszegi szép éneke, diadalmas sikerre viszik ezt a ragyogó operettet. A La Porle D\'or párisi fényrevü-táncosnő minden számát — különösen misztikus keleti táncalt. a csillogó gyöngy függönyök között - mlndon este taps kíséri. Ilyen látványosságban, amit ez az operett nyújt, valóban alig volt része még kanizsai közönségünknek.
(*) Harczos Irén bucsufellépte. A búcsúk sorozatát a közönség dédelgetett kedvence, Harczos Irén szubrett-prlma donna kezdi meg hétfőn esto a „Régi nyár" operettben. Harczos Irén neve és művészete első fellépésétől közdve bevésődött közönségünk szivébe. A forró, tapsos operettcsték az Ő kivételes művészetének, csapongó temperamentumának, egyéni kedvességének köszönhetik nagyrészben sikerüket A legkodvesobb emléket hagyja hátra a „Régi nyár" lánykaszerepének eljátszásával s hisszük, hogy Harczos Irón hétfól búcsúja Idényünk egyik legszebb estéjo lesz. A főszerepekben Jánossy Terka brillláni alakítással, Márkus. Károlyi és az együttes kiváló erősségei Jeleskednek.
(*) Te nem Ismered Vet át — Csak felnőtteknek. Mihály István és Balassa Emii kacagtató és szellemes vígjátéka, mely Itt-ott bizony a francia vígjátékok tónusát színben és ötletekbon Is felülmúlja, kedden este mutatja be a prózai együttes Székelyhldy Adrién, Bojár Llly, Sármássy Miklós és Bánki Róberttel a főszerepekben Az előadás háromórás vidámságot, kacagást Jelent.
(*) Beregi Oiíká-- vendéttx/erepléso. Szerdán és csütörtökön Beregi Oszkár, a budapesti Nemzotl Színház volt ünnepelt művésze, amerikai fllmszerző-déséből visszatérve, ujabban a budapesti Magyar Színházban-áralja sikereit. Igazgatóságunknak sikerült a kl-Vváló művészt két legjobb ezerepében vendégszereplésre megnyerni. Szerdán este Herzen: „Morfium" elmü drámájában, csütörtökön este pedig Shakespeare örökértékü remokébnn, a „Hamlet", dán királyi szomorujátékban csillogtatja utolérhetetlen művészetét. A vendégestékre Jegyeket máris előjegyez a pénztár.
O Ofltörtőkőn délután — „Muwtfkus Ferkó" operett körül műsorra délutáni helyárakícal.
Heti mQsor:
Vasárnap d. u: Mit susog a fehér akác.
Vasárnap este: Sisters.
Hétfő: Régi nyár.
Kedd: To nem ismered Verát.
Szerda: Morfium.
Csütörtök délután: Muzsikus Ferkó.
Csütörtök este: Hamlet
KÖZGAZDASÁG
Selyemtermelés számokban
A mult hónapban Bécsben nemzetközi selyemtermelö kongresszus voll, amelyen többek között Magyarország is képviselve voll. Magyarország selyemlermelési szervezkedése kitűnő, de elveszletle az ország a trianoni szerződés következtében legjobb selyemtermelő vidékei. A híboru előtt Magyarország 2,000 000 kg. kokonl termelt, most csak 125 ezer kg-ot. A termelők és a termelési központ között a selyemterme-lési felügyelők a közvetítők A tenyésztők az állam\'ól ingyen kapják a tenyészanvagot és az epeifak használatát. Évente csak egy termést használnak kl, de most ál akarnak térni a német rendszerre. 81 gyűjtő-állomás veszi át a termést és 2 selyemfonóda működik 455 edénnyel. A tenyészanyagot nevelő állomás évente 800 kg. tenyészhernyót termál, amelyből 450 kg-ot használnak fel itthon a többit Romániába, Ju-goszlávi.iba és Németországba expor-
tálluk. Csehországban tulajdonképpen most vezetik be a seiyemte-nyésztúst, Illetőleg most fejlesztik nagyobb méretűvé, mivelhogy a Felvidéken azt mi már a háború előtt meghono8Ílolluk. Itt is egyed-áruság van, ép ugy, mint Magyarországon, de a cseh kormány a monopóliumot kiadta egy részvénytársaságnak. 32 000 kg. kokonl termelnek. Az anyagot Olaszországban dolgozzák fel, de külön selyemfonó gyárat is terveznek. Németországban körülbelül 435 kat. holdat ülteltek beeperlával és a selyemtermelés még igen fiatal, de már nagyobb eperla kulturákat létesítenek. Az értékesítésben Németországhoz akarnak csatlakozni.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsleln buloráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-uka 5.
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. m. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. 406.
Székely Vilmos butoríelepe
♦ Nagykanizsa, ▲
Kaxtncjcy-utca -4. tx. ^^
Óriási választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak melleit.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
Saját kárpitoa éa diazitft műhely.
a „Telefunken
3 csöves készülék csövekkel és „L 666" hangszóróval
Még csak rövid ideig.
Szabó Antal
fegyver- és sportárunagykereskedés rádió- és gramofonosztálya.
Reklám árak!
1 kg. la trappistasajt P 2-60 \'/i kg. friss teavaj ... P I*— \'/« kg. liptói turó ... P --80 >/< kg. körözött liptói
kiváló finom ... P 1-25 1 It. balatoni rlziing P I\'— I kg. felvidéki málna
szörp......... P 3-20
i/i kg. pörköltkávé különlegesség ...... P 2-50
állandóan frissen kapható
Maszel és Friedenthal
csemegekereskedésében.
TŐZSDE
A mai tőzsde űzletlelen és eseménytelen volt. Külföldről ösztönzés nem érkezett és az uj Üzleti hét sem hozott élénk! éget a piacra, ugy hogy rendkívül csekély forgalom meilett az árfolyamokban említésre méltó eltolódás nem következett be. Fíxkamalozásu papírok piaca csendes, üzletleien. Valuta piaconNewyork és dollár 10 fillérrel esett. Zürich ma is barálságos volt.
Alma, ktrU, ull.a, UÍ16-M0LY0K .11.■ ■ ERITOL arzén porzóazert P !-■• Ól.ra.rx.nát permeteiéazert P 4-10 kC.-kéntl Árban ataar*tl9l nAlllt
IsBittkSii Borkentktáelal I. T.
Hudapaat, VIII., KenyérmezA-u 0. nu
Kérj.a dljt.l*. lua.rt.tlt.
Urleil zárlat
Pirii 10281/1, London 23 07»/4, Nawyort 11610, Brtlaael 72 00, Milano 77 03, Madrid 61-40, Amtterdam 207 55 Barlin 123 15, Wien 72-80, Sofla *74, Prtga 15-30, Wtnó 57 85. Badatmt iO-MVi
elftrád O-121/i, Bukaraal »*05Vi
Teraéi ytftuds
Buza tszt. -flll., dl. —flll. esett, rozs 10 flll. emelkedett.
Btutt tlaiav. 77-« i2 80-22-95. 7S-aa 33 10-23-25, 79-ei 23 40-M M, 80-m 23-55-2370, donánt. T7-e» 21 00-21 85, 78-aa 21-85-22-10, 79-ti 22 10-22 30, 80-aa 22 15-22-35. rozi 1135— lltó, tak. árpa 14 25-1475, törárpa 1*00-17 25 iabt3 15- 18 50, tendert tait 1250—
12 65, dnnánt.1112 60 -12 80. repce —\'-
-•- kort). 7-70 7 80
k Mapttl Huta lavln-jHTxése
valuták
I. 27-75 27-90 fr. 79*60,-60 00 k. 16*8^-16-99 Dánk. 152-60 153 20 Dinár 100MO-09 Dollár 568 70-570-70 Freade 1.22-30-22-60 HoU. 2*9*40-230*40 Langy el 63*9064-20 Leu 3-86 3-40 Léva 4-11-4-17 Líra 29 75-aO-OS Márka 13605-13665 Norvég 152-60-153 20 Jcftlll. 8045 80 85
i>CMU —*---—
SrAJci I. 110*45 110 95 ívéi*. 163*15-153-75
DEVIZÁK AraaL 229*65-230 31 ■Belgrád 10-09 10-12 Berlin 196-23-136 63 Brtlaazal 79*« 79 90 Bukarest 8*36-3-40 Kopenh. 152-80-153 20 London 77*73-27*81 Madrid 67-30-69-30 Milano 29*69-29-99 Newyork 570-90 2 50 Oailo 152-S0-153-20 Párta 27*40-22 47 Prága 16-93-16*98 Szófia 4*12-4*16 Stockh. 153-32-153-72 Varaó 63*97-64*17 Wlaa 80*55-8080 Zürich 110*63-110 93
Kiadja: Dábsalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Hígjkialsián. Telelői kiadó: Zalai Károly.
kkirtn IsMhu Ka&ykuiaaa
SHLVHTORFORRHS a uese, hólyag, reuma gyógyuize
a kújtTMTM oMi>«dikot r*XolOJ% Ám llyen.k kípaflCliáil magskxltiyoaá* • m r«zu»áo W^tlntetáinwi iiih« ii0»»<i«. & T«a> *m kAty^no»anfcM >H*TiHt # <—\'--*—\'---— -

s
2ALAI KÖZLÖNY
1930. junius 15.
Az apadUrdetések dija 10 saóif Mitxka további szó dtta B fflL. Vnár- át
tnnepoap 10 szóig «• Wlór, további nó dija B HM. Saardán te fim-tekaa 10 szóig BO !UUr, aMn lováttl «zó dija S flll. Clmasó a minden vastagabb beidből álló azó két szónak számíttatik. Állást keresőknek 50M aagedroéay.
Hlrdatóaak B (Bt) pangB Baaaagau ■ImI a falaalagaa kSayvaláa, aaámiáaáa olkarflldaa légaH a I 6 r a flaatand&k
Eladó Csengery-ulca 18. alatt 724 □ 01 telek.___2952
Jól 16x6 mlndanaalaónyt kert! két tagu család Junius 15-lkére. Clm a kiadóban._____
■atorarott aacoba kényelmet szeretó magános ur részére kiadó Vörösmsrly-utca 34. szám alalt. Azonnal elfogulható.
Autó, Dalmler kilogásUIsn, Ciukoti, olcsón eladó. — Ksulmsnn Manó Nagyka-nlzaa. Telefon 167 2732
Forgalmas utcában egy caaládl bál háromszobás lakással, üzletnek is megfelel, 7600 pengóért azonnal eladó. Vételkor 4000 pengó llttlendó, a 3500 pengó 5 év alatt tórleszthetó. Clm a kiadóban. 3107
Kiadó egy utcai egyszobás, konyhás lakás mellékhelyiségekkel, azontulri — Magyar-utca 71. 2475
Eladé Kiskanlzsán, Alsótemető utca 15. számú, voll Kárlovlci-léle ház éa a Va-rssdl- és Klsrác-utcal sarokház, valamint 2 drb egyenkint ccs Vl holdas azánlólóld. A város belterületén egy Igen jó lor-gslmu karoamakáa, korcsmai b.ren dezéssel esyütl elkOllózés miatt eladó és azonnal elfoglalható. — Bővebbet: Aoxél Ignóo Ingatlanforgalmi éa pénzkölcsön-közvelltó irodájában Nagykanizsán, Horthy Mlklóaut 2.
■ Indán alfogadliató áron árusítom el árukészletemel, mivel üzletem rövid ldón belül megszűnik Egyei cikkek féLár-ban. Krámer Zoltán, Tulipán áruház. 2922
Joghurt naponta frissen kapható : Muazel éj Friedenihal, Oyenes Lajos, vitéz Tóth, Vids. SUmpf. Sípos Andor és Sálián Feienc kereskedőknél. 3077
PétsafcSIoaBffl bekebelezésre wfndea fiaazegben a legelőnyösebben és leggyoc-•abban folyóaltUt Aoaól Ignóo pénz-tói caönközvetlló Irodája Nagykanizsán, Kaalacsy-alca 2. szia. 4SCÖ
Megbízható aoffdr állást keres, ugy helyben, mint vidékre, hosazu budapesti gyakorlattal, perlekl szerelő, kllünő blzo nyltványokkal. Szivei megkeresést a kiadó hivalslba. 3078
Finom balatoni ó és uj borok kaphatók 40 llllértöl feljebb, eladás 3 Illettől kezdódóleg Zerkowitz Albert cégnél. 2867
Sugár-ut 41/b. emclen háromszobás vízvezetékei lakás aug. I re klodó. 2770
Finom xalr nagyban és kicsinyben kilogrammonként P I 80, úgyszintén kap ható lUilólt szalonna kllogrammanként 2 pengő Pelrics La|osnál, Ciengery-ut 62 2849
Fts-ut Í.A. iz. alall kétszobás utcai lakás, emeleti egyszobás klllönbejáratu bulo-rozolt szoba azonnal ktsdó. 2666
I Szfllőmoly, almamo\'y ellen j blztoa hatású szer. j A bordói lébe mindig be\'e | kell keverni, mert a réz-1 gálic csak peronospora \' ellen véd. ARZOLA ,45" , nem llllepszlk, nem perzsel. Óvakodjunk a hivatalosan éa név nélkül forgalomba hozóit zöld poroktól.
AtxoU ,45" gyári árban beszerezhető:
Ország Józssf
cégnél Nagykanlaaón,
Brsaábvt-tár IS.
APRÓHIRDETÉSEK
Balatonmórlón, kózel a paithoz, egy komfortos, Jszáraz, szépen berendezett villa, két nagy azoba zárt verandával és minden mellékhelyiséggel, nagy leiekkel, uját fürdővel, jullus l-lől kUdó. Bővebbel Oyenes csemegeOzletben. 3062
Balvóroabaa csinosan bútorozott kü-lónbejáralu szoba kiadó aznnalra Is. L\'gyan olt egy nagy borospince ls kiadó. Clm a kiadóban. 3035
2 drb klaebb, I drb nagyobb ablak beüve-gezve, haaznált és uj tégla és egy liaaznált lőcsöl kocsi Is aladó Teleki ül 46. 3116
Magyar-utca 18. szám alalt egy Qxlat-holylaóg augusztus 15-re kiadó. 3113
Fanottbaatorok, kosáráruk készítése és javító aa, nádazékionás Itlóanól, Erzsébet-tér 13. 2148
Csengerv-ut 99. számú ház szabadkézből aladó. Bővebbet ugyanott. 2587
Pónat lóldblrtokra és liázakra korlátlan összegben, méltányos kamat mellett íolyó-slltal Satllor t-ajoa Irodája, Erzsébet-tér 15 szám, az Igazságügyi palota átellenében. 2711
Képlcereiexő
Koxtnc.
nut i:
Bartóahua és szalonna kapható szombaton délután éa vasárnap, kilogrammon-kint 1-80 llllérért Eötvöa-tér 23. 3111
KUlönbeJáralu kerti bútorozott azoba Jullus l-re kiadó Batthyány-u. 19. 3109
Kiadd kél egymásba nyíló bútorozott azoba egy, vagy két ur réazére lürdöszoba használattal Rozgonyl-u. 6. 3091
Dautaohaa Fraulaln sucht Stelle lu Kinder. Királyi Pál-u. 19. 3157
Eladd Msgysr u. 48 alstll ház nsgy kerttel, kedvező llzetéai leltételek melleit. Felvilágosítást nyújt Elek Ügyvéd. 312\'
SxantgyBrgyvórl hegyen, elsó hegyhát, Simon Lajosnál fiatom mlnBadgfl
bor 25 liter vételnél 30 fillér éa vssárnap délig kapható. -30/9
Caanaary-ut 22. alatt kapubejárattói Jobbra, Jullus l-re bulorozolt utcai szoba kiadó. 3161
BSriiántá.m kb. 300 holdra, ajanlatot kérek. Bérgazdaság Surd. 3085
KBaaagan a Oyőngyös partján, vasúitól 5 perc, l\'ensló rituális étkezéssel 5 P. Eredményes blzúkuta, lenyveshegyi levegő. Welaz l.ajosné, Ellner Malom. -3139
Caangary-ut és Sugár-uton a színházig elveszeit nőt ciepc de clilne ruha mogyoróuln selyem öve ^argaréz csattal. Megtaláló szolgsltssaa 1c a rendőrségen __3162
Kiadd lakóaoh. Kelszobás udvari azonnal, kél kétsz- bás [augusztus elsejére Főul 15. alatt. -3159
Fiatal, fajtiszta nmerikai lehér Laghorn kakasok tenyésztésre eladók Sugár-ut 22 -3160
Rákóczi-u. 29. sz. alalt kotta szobás tukán azonnal vagy augusztus elsejlre kiadó Bővebbet: Szemereu. 3. sz. -3130
N< ■>\' amalataa rakta, szép Iroda-helyiaóggal uovenibei l-re bérbeadó. Rotscblld, Magyar-u. 19. 3131
Hóxak 5, 4 és 3 szobás magónhó-aak, több nagyobb éa klaebb Jövedelmező bórnóaak, amalataa éti Qxlothó-xak, vendéglők, Sxabadhogyan 10, 8,
3 és 2 hold bírtak épületekkel, axBIB-birtok szentgyörgyvári és bagolai hegyen 5, 3, 2 ía 1 hold pincékkel, Lótó-hagyon 10, 6 és 5 hold birtok épületekkel, FArhénoen 13, 4 és 1 hold pincével, (elszereléssel, bórlat 3004 hold és 2000 hold teljes felszereléssel, megfelelő épületekkel, villák és villatelkek olcsó árban eladók. Bővebbet DukAaa Mlkaa Nagykanizsa, Baamara-utoa 3 azám. 3128
Eladó egy alig hasrnált villanyóra 3 lánggal Eölvös-lér 21. 3156
Egy 350 ccnl. sngol motorkerékpár Jutányos áron aladó. Árpad u 5. sz. 3132
Magyar-u. 25 alatt háromszobás utcai lakás augusztus l-re klsdó. 3133
EatvBa-tár 8. siám alatt egy
vagy két ktllönbejáralu butoroaolt aaoba kiadó. Ugyanott Jókaiban levő zongora eladó. -3138
Teleki u 35. sz. egy utcai lakás mellékhelyiséggel augusztus elsejére kiadó.
-3 42
Nagykanizsán, Királyi Pál u. 8. sz. s. 3 azoba és mellékhelyiségeiből álló családi hiz szabad kézből aladó. Felvilágosítási dr. Hoch Oszkár ügyvéd ad, 3136
Tlaataaaógaa Italai lány mindenesnek, balatoni nyaralóba 3 tagu családhoz azonnalra felvételik. Clm: Mathea fényképész.______-3)44
Nagyon ügyes, gyakorlattal bíró varrö-n8t (elveszek. Wortmann Juliska. -3154
Elagónaan bútorozott ulcal azoba füidószoba használattal egy vagy két ur részére Jullus 1-ére klsdó Szemere u. 2.
____3152
Egy nagv quadrobaxakróny, 3 antik szék, egy borfejlögép Magyar-utca 5. alatt eladó. 3155
Udvari sz^ba. konyha, spelzos lakás Jullus l-re kiadó Szemere u. 2. -3153
Értesítés.
Tiszteieltel értesilem a n. é. közönségei, hogy Klakanlzaán, Templom-tér I. u. alatti
An<*-H|e vendégifit
á:veltem és azt f. hó 18-én, vasárnap megnyílom.
Igazi jó borok és szolid árak. Ponios és szolid kiszolgálás.
A nagyérdemű közönség további szives párlfogásál kéri
vitéz Vigh Dávid
sím vendéglős.
Zsák,
ponyva, zsineg,
lótakaró, utltakaró legolcsóbb
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
önkéntes árverés.
Elköltözés miatt többféle bútor, varrógép, ládák vas&rnap délután 2 órakor elárvereztetnek Batthyány-utca 17. alatt.
Szepessy.
Hallói
Hallói
Edény kiárusítás!
Tisztelettel érlesitem a nagyérdemű közönséget, hogy a raktáromon levó Baazee zománc edényt
beszerzési áron alul Is kiárualloai. Maradok tisztelettel
Ktuger Umtor TalafdH-SW. Mogyar-n. 3.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Árverési hirdetmény.
A folyó évi junius hó 17-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó nyíl -vános árverésen Kossuth-tér 14. sz. házban megürült két szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakást bérbeadóm. A lakás azonnal elfoglalható. Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsán, 1930. évi junius hó 14-én.
3,w Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9772/1930.
Árverési hirdetmény.
A Petőfi-utca 3. sz. házban augusztus hó 1-én megürülő két szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakást junius 17-én d. e. 10 órakor a v. gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1930. évi junius hó 11-én.
3 2, Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12452/1930.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai f. évi junius hó 17-én 7 órától 12 óráig a Tölgyesben harcszerű éleslövészetet tartanak. Ott tartózkodni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1930. évi junius hó 6-án,
„a Polgármester.
Autót és motorkerékpárt venni szándékozók figyelmébe I
W Soha vissza nem téró alkalom I
Uj és használt Peerless, Dodge, Martnon, Vells, Morgan aulók.
Kardan hajtásos Wanderer, azonkívül Super-X, Motosacoche, Coventry, Olllett, Velocette, Juery stb. motorkerékpárok. Citroen autók.
Részletes felvilágosítással szolgál:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégi.: Hollós Ferenc 1 u Nagykanizsa, Erzaébet-tér 4. azém.
1980. junlus 15.
ZALAI KÖZLÖNY
Meghivó.
A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egyesület
1930. évi Junius hó 19-ik napján (Űrnapja) délulán 4 órai kezdet\'el á"Közgonyl-utcal elemi iskola lorna-termében
X. évi rendes közgyűlését
tartja, amelyre az egyesület tagjait tisztelettel meghívja
a Vezetőség. Tárgysorozat i
1. Elnöki megnyíló és beszámoló.
2. 1929. évi zárszámadás és mérleg-számla előterjesztése.
3. Alapszabály módosllása.
4. Esetleges indítványok.
5. Tisztújítás.
« kS«o>Olé«ra tagsági kSay-•Hikélét mindönki hona magival I 3140
Budapesti özvegy úriasszony egészséges, komfortot belvárosi lakisába jövö tanévre
elvállal
2 3 középiskolai tanulót
KltUná olcsó ellátás. Korrepetálás «>" Iskolák közelében.
özv. Oehlhauserné, Budapest, VIII., Baros-tér 4. I. 8 Cslvln-lérnél.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkOnyfl hatóság.
JW7/I930 K.
Arreréil fiirínitylraat.
Hfcrboly Imre nagykanizsai lakós végre-hajtaténak Relzner litván d. o. lakós végrehajtást izínvedő ellen Indított végreha) tási ügyében a telekkönyvi hatósága végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. l-c. 141, 148. és 147. 8-al értelmében elrendelt a végrehajtási árverést 120 P tőkekövetelés, 6 P 20 Ilii. eddig megállapított per és végrehajtási él az árverést kérvényért eiuttal megállapított 10 P 40 flll költség behajlása végett, a nagvkanlzaal klr. lárásblrósig terü\'etén levó, Nagykanizsa várolt an fekvő s a nagykanizsai 1867. «zt|kvben 8529 éa 8528/b. 3 hrsz alatt felveti ház, udvar éa kert végrehaltást szenvedő nevén állott, a Jelenleg Dominkó Mária tér). Relzner iatvánné nevén álló, a természetben egy birlokleatet képező ingatlanokra együttesen 2000 P kikiáltási álban és pedig a C. 22. sorszám alatt a 12316/1929. ik számú végzésiéi Relzner István (női Dominkó Máriával) javára bekebelezett életfogyilglant haszonélvezeti szolgalmi Jognak fenntartásával, ■ amennyiben ezen szolgslml jogot megelőző követelélek fedezetére megállapított 950 pengőért az Ingatlan el nem adatnék, az árveréi hatálytalanná válik s az Ingatlan a szolgalmi jog fenntartása nélkül bocsáttatik a kitűzött határnapon árverés alá.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a klr. járásbíróság hlvstaloa helyiségében (Igaziágtlgyl palota, földszint 8. ajtó) megtartására 1930. ávl lullns hó 2. napjának délelőtt 10 óráját tüzl kl és az árverést fettételeket az 1881 : LX. I c 1(0. § a alapján a következőkben állapltja meg:
Az árverés alá kerülő Irgallan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem ad-ható el.
Az Aiverelnl szándékozók kötelesek bá-nstpénzül a kikiáltási ár IO°«>-át készpénzben, vagy az 1P8I LX I c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számítod óvadékképes étlékpaplrosban kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéiéról klállilott elismervényt a kiküldődnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (\'881 : LX. t.c. 147., 150., 170. §§., 1908: XLI. t. c. 21. §.)
Az aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem skar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az állala ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. I. c. 25. §.)
Nagykanizsa, 1930. évi március hó 20. napján.
Dr. Sartory 8, k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül : Mlkó s. k.
3IM lólUil.
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért, a rég bevált jómínőségü Puoh,Trlumph,Steyr Waffanrad kerékpárok
kedvező teltételekkel kaphatók:
BMflDL ÜNDOB Ö FII lW
Deák-tár 2., a felsólemplomnáL
Külső gummlk 6 pengőiéi, belső gummlk 2-40 pengőtől. Piros prizmák, névtáblák, lékek, ciengók, pedálak, láncok, pumpák, lámpák, tengelyek és egyéb slkslrészek
olcsó beszerzési helye. — JawKA asahaUI 1M3 *
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modem szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tenniszpálya.
Garasé. Uszoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve . ■t*>i 25 szobával és étieremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Július l-ig a penslo lakással 5 50-től és Jullus 1-től 6-50 tői.
Baját strand. Buffst.
Néhai gról Zichy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Árak ölenkint 2 30—4 80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
Koó Kálmán
mfiaeztaloa
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8. és Kazlnczy-utca 5. a postapalotával izemben.
Állandóan nagy választék mindennemű bútorokban. ,m
vaaHoasBBi^
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 flll., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban «" tisztíttatnak.
GyUJtötelep : Gyártelep :
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapeat, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán)
202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lifl. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen vlllamosösszeköttelés 2-es és 46-os kocsikkal.
Miért terjed a TRIUHPH motorkerékpár ?
Mert elsőrendű anyagból van és hallatlanul olcsó.
TRIUMPH 175 ccm. motorkerékpár első és hátsó világítással, térdsárvédővel P 880—
TRIUMPH
550 ccm. P 1680*— Reklám ár!
I
RUDGE motorkerékpár 500 ccm. kategóriában tartja 171-3 km-es átlaggal az egyórás világrekordot 4 sebesség, 4 szelep, cserélhető kerék.
JAMES egyike a legolcsóbb és legmegbízhatóbb angol mototkerékpároknak.
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc Nagykanizsa, Erzsébet-tér 4. szém.
Ritka alkalom!
Ml kapluk meg a P. Hollwarth .Nephtyn* Stocklng Manufactur Ltd. angol cég
lábizzadást megszüntető
bámulatos és biztos haUsu .Nephtyn" harisnyálnak \'Magyarországra, Jugoszláviára és Romániára terjedő kizárólagos vezérképviseletét és lerakatát.
Gyárunk megbízásából, éves szerződéssel azonnal
alkalmazunk
Magyarország különböző vidékein olyan dolgozni akaró, feltétlen megbízható, becsületes urakat éa hölgyeket, kiket e rendkívül keresett csodás liatásu tömegcikk elárusltásával és terjesztésével megbízhatunk. Kívánatra egyes kerületeket adunk, Szllkség esetén bizományi raktár átadásától sem zárkózunk el. Eladási lehetőség rendkívül könnyű, mert maguk a vevók ajánlják egyik a másiknak. Szenzációs újdonság ! Biztos és elmarad-hátatlan eredmény.
MegáJlapodást létesítünk a (elvett azemétyekkel akár ílx fizetéses alapon és némi jutalékkal, vagy ha kivánja tisztán magas jutalék mellett.
Kerület (képviselőknek utazási átalányt biztosítunk.
Becsületes és tisztességes megélhetést nyujtunk éa azt Írásbeliitg garantáljuk. de ugyanilyen működést követelünk.
Ténykedés azonnal megkezdendő.
Mindenkit feljogosítunk, hogy mielőtt működését megkezdi, személyesen győződjék meg e liblzzadás elleni szenzációs újdonság bámulatos hatásáról. A legldflltebb, a legerősebbmérvű Izzadás s legrövidebb Időn belül teljesen megszűnik Minden pár külön skatulyában, használati utasítással, eredeti leplombált csomagolásban kapható.
Az alkalmazott egyéneket pénzkezeléssel Is meg kell bíznunk s Igy anyagilag megbízható személyek, vagy Jó referenciákkal rendelkezők előnyben részesülnek.
Lábizzadásban szenvedéknek 5\'— pengő előzetes beküldése ellenében azonnal innen szállíthatunk egy pár eredeti .Nephtyn* zoknit, vagy női harisnyát s kívánt nagyságban, mlg a képviseleteink ott megkezdik működéseiket.
Azok, akik képviseletünket vállalni kívánják, Jelentsék !>e ezen szándékukat s Jetöljék meg határozottan azon községek nevelt, amelyekben dolgozni kívánnak. Egy Járásnál nagyobb kerületet nem adhatunk. Azoknak, akik képviselőink kívánnak lenni. 5-— pengő beküldése ellenében szonnal megküldünk egy mlntapárt, mert cnélkül dolgozni nem lehet, meghatalmazást és az alkalmaztatásra vonatkozó írásbeli megállapodást a szükséges üzleti utasításokkal együtt. Elkésve Jelentkezők ajánlatait csak akkor vehetjük figyelembe, ha azon a vidéken még nem létesítettünk volna mással megállapodást. A pénzeslevélben beküldött összegért teljes anyagi felelősséget vállalunk, a mlntapárt ajánlott csomagocskában vámmentesen és azonnal szállítjuk, sz Iratokkal együtt!
„COMMERCW" Árubehozatal! Kereskedelmi Vállalat OSIJEK lv Vljeínkkl trg
fehérnemű tshar/^
^oppolás.varrds*^
^ VARRÓ GÉP RÍSlN * HA6YKAHIZ8A Fiókftxlete: Fö-at 1.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. Junius 11.
1930. junius hó 1-vel
ÁTHELYEZTÜK
SZOMBATHELYEN
Király-utca 5. alá
Vásárlóinknak rendkívül olcsó áraink és az eddig megadott összes kedvezményeinken kivül rövid ideig: 1930. szeptember l-ig, teljes kamatmentességet nyujtunk.
KOPSTEI
BÚTORÁRUHÁZ
Szombathely, Király-utca 5. sz.
Nyomatott a DéJzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős flz.\'etvtuatf: Z»Ui KárolvJ
- 70. évfolyam 135. szám
KsgjkaolZEa, 1980. junius 17, kedd
Art 14 Hllír
ZiLAI K02L0H7
Szerkesztőség U kiadóhivatal: Fő-ut 5. azám. Keazthelyi tlokkladóhtvatal Kouuth Lalos-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: ep bóra 1 pengi •• fillér Telefon : Nagykanlzaa 78, Keszthely 22. szám.
Bethlen Londonban
London, Junius 16 Oróf Bethlen Islván miniszterelnök ma délelőtt látogatást tett Henderson külüeyminiszternél, majd felkereste Sir Rőbert Vansltlarlot, a Forelgn Office főtitkárát. Egy órára a miniszterelnök és feleBége Sir Aus-ten Chamberlainhez voltak meghiva lunchra. Bethlen István gróf ma délután szállóbeli lakásán az angol közélet néhány vezetőjét fogadta, ma|d az alsóházban Stanley Baldwin, konzervatív párt vezérével találkozott.
Hat gyermek és három felnőtt a halálörvényben
Augaburg, Junius 16 Landberg mellett súlyos szerencsétlenség lörtént. Fürdés közben 9 gyermek az örvénybe került és a szülők szeme láttára elmerült. A szülők megkísérelték, hogy a gyermekeket partra húzzák, közben azonban őket- is elkapta az örvény. Három gyermeket sikerült megmenteni, a többi hat a hullámokba veszett.
Patay Dénes győzött Mezőkövesden
Mezőkövesd, Juniua 16 (Éjszakai rddiójeientés) A mezőkövesdi választókerületben ma reggel kezdődött a szavazás Bottilk István báró lemondásával megüresedett mandátum betöltésére. Déli 12 óráig Patay Oyula egységespárti hivatalos Jelölt 2686, Somogyi István keresztény gazdasági parti jelölt 1721 szavazatot kapott.
Mozőkövosd, Junltifl 16 (Éjszakai rddiójeientés) A szavazást csle 6 órakor a kerület összes községeiben lezárták. Patay Gyula 4144, Somogyi István 2360 szavazatot kapott. Még néhány községből nincs pontos eredmény, de ez már nem változtat és igy megválasztott képviselőnek kell tekinteni Palay Gyulát Somogyi Istvánnal szemben.
A felsőház is elfogadta az apropriációt
Butlajiewt, Junius 16 A felsí.ház pénzügyi bizottsága ma délelőtt ülést tarlóit, amelyen az 1930/31. évi költségvetést és felhatalmazási javaslatot vette tárgyalás a á. Dessewffy Aurél előadó, Ber-zeviczy Albert, Juhász Andor, Bernát/t István. Visnya Ernő, Teleszky János, Simonsits Elemér felszólalásaira Kiebeisberg Kunó gróf, fes József, Scilovszky Béla, Mayer János és Wekerie Sándor miniszterek válaszoltak. Ezután a felhatalmazási javaslatot elfogadták.
A keszthelyi országos Goldmark-ünnepély
Több exer ember veti résxi ax Ünnepélyen — Ax orsxág xenemtívésxeíének nagyfai főttek le a Qallbatatlan xeneköltö emlékének áldoxnl — Relscfti Imre városbíró Ünnepi emlélitnesxéde — A Kuliusxmlnlsxter Hosxoru/a — 11 G old marit-család taglal ax Ünnepélyen D lsxQangverscny a ltuliur fiáxban
„Goldmark mindenkor bfiszkén vallotta magát magyarnak és Keszthely fiának"
Keszthely, JuuIub 16 Keszthely város közönsége vasárnap rendezte országos arányú ünnepségét nagy fia, Ooldmark Károly, a halhatatlan zeneköltő születésének századik évfordulója alkalmából. Meg kell hagyni, Keszthely ismét kilelt magáért. Olyan fényes ünnepséget rendezett világhírt! szülöttjének, hogy a magyar székesióvárosnak is becsületére vált volna. Keszthely értette a módját, hogyan kell Ooldmark emlékének áldozni. Fényes és mégis meghitt, kedves és igaz szívből |övő Ünnepély volt, amelyen a kullusz-korm.ány képviselőjétől kezdve mindenki rész.t veit, akinek csak valami köze van a magyar kuiturához és zeneművészethez. Noha az ünnepély csak délután vette kezdetét, a vonatok már délelőtt ontották a nagy embersokaságot a fővárosból, a vármegyéből, az ország minden réBzé-ből. Több ezerre lehelő azoknak a Ooldmark-tisztelöknek a száma, akik a gyönyört! balatonparti Heidelbergá-han összelőttek, hogy részt vegyenek a zeneművészei egén örökké tündöklő csillaga, Ooldmark Károlynak Unnepelielésén. A vendégeket Keszthely fáradhatatlanul agilis és páratlanul lelkes víirosbirájí, Relschl Imre és a rendezésben zseniális és rendkívül előzékeny dr. Gárdonyi Lajos elöljárósági lag, felelős szerkesztő fogadták. Délben a magyar művészvilág kiválóságai, az ország minden részéből összesereglelt zeneművészek, a budapesti filharmonikusok, azOpera első lag|ai stb. Keszthely város vendégel voltak. A Hullám-szállodában 150 teritékü, gazdag fogásu bankett volt, amelyen Reischi Imre városbíró klasszikus szépségű, hatásos felkö-szöntőhen üdvözölte a vendégeket. Ooldmark 3XU1 O&dxa eltilt Mialatt a bankett folyt, Ooldmark Károly virágokkal díszített szülőháza előtt (Kossuih Lajos-ulca 22. szám) lassankint gyülekezett a népsokaság. A tűzoltóság a rendet biztosítandó, a keskeny utcában kordont vont a ház elölt, ugy, hogv a fenntartott szabad térségen a hivatalos személyek, küldöttségek és a Goldmark-család tagjni elhelyezkedlek, inig a több ezer főnyi közönség végig az egész utcát elfoglalta. Az egész város pompás zászlódiszben. Nemcsak a fővonalon, de a külső perifériákon is. Az ablakokban virágdi.z. Ooldmark szülőháza (alán a nemesen egyszerű emléktábla, persze koszorúkkal, virágokkal boriivá.
Mind több és több lesz a hullámzó népsokaság, amelytől a Kossuth La-|os-ulca egészen a térségig csak ugy feketéllik. Ma|d egymásután jönnek az előkelőségek. Maiailnszky Ferenc felsőházi lag, Dohndnyi Ernő zeneművészeti főiskolai igazgató, Radnai operaházi Igazgató, Reischi Richárd orszgy. képviselő, dr. Berkes Oltó premontrei gimn. főigazgató, dr. Lé-ndrt János Festetich herceg képviseletében, dr. Thomka János Zalavármegye másodfőjegyzöíe, Reischi Imre városbíró, dr. Králky István Nagykanizsa város polgármestere nejével, dr. Huszár Pál főszolgabíró, a nagykanizsai izr. hitközség küldöttsége, dr. Klempa Károly premontrei glmn. tanár, dr. BUchler Sándor keszthelyi főrabbi, Vannay János zeneiskolai Igazgató, dr. Mojzer Oyörgy járást tiszti-főorvos, dr. Gárdonyi Lajos a Zalavármegyei DalosszövelBég alelnöke stb. stb.
Asz Ünnepély
Fél öt órakor megkezdődött az ünnepély, melyet a keszthelyi Iparosok és kereskedők egyesült dalköre Endre Gyula karnagy vezetése alatt a Magyar Hiszekegy-gyei megnyitott.
Reischi Imre városbíró a tőle megszokott nagyvonalúságában tartotta meg ezu\'án ünnepi emlékbeszédét, a nagyközönség tetszésnyilvánításaitól kísérve.
— Ooldmark magyar volt, Zala fia, Keszthely szülötte — mondotta — aki btlszke volt arra, hogy magyar, aki magyarságát soha meg nem tagadta. A kelet varázsának éB bubájának minden szépségéi és Bzinelt öböllé zenemüveibe és el vitt minket az álmok színes országába. Mijd foglalkozott szenvcdésteljeB Ifjtisági-val egészen a beérkezéséig, világhírnevéig. A cs.idálat és elismerés babérágával adózik emlékének.
Majd az emléktábla megkoszorúzása következett. A legtöbben néhány ragyogó mondatban áldoztak közben Gnlrlnrrk emlékének.
/iz emléktábla mefjkosxo-ruzdsa
ElBŐnek a kulluszminisíler pompás koszorúját széles nemzeti szinü selyemszalaggal Dohndnyi Ernő zene-müvészrli főiskolai igazgató helyezle az emlékműre. Zili.v.írmcgye közönségének koszorúját Malalinszky Ferenc felsőházi lag, Keszthely városáét Reischi Imte városbíró helyezle cl.
Nagykanizsa megyei város közönségének koszorúját dr. Králky István
polgármester letle le, miközben rövid beBzédet mondott:
— Nagykanizaa város közönsége küldött engem, hogy Keszthely városának ezen nagy kulturális ünnepén elhozzam Nagykanizsa megyei város üdvözletét és letegyem a város koszorúját Ooldmark emlékére, amely a magyar kultura felsőbbrendűségébe veteti hitünket jelenti. Kívánja, nogy Keszthely magyar levegője még sok magyar zsenit termeljen.
A Zenemüvészeli Főiskola és Filharmóniai Társaság koszotuját Dohndnyi Ernő Igazgató, a magyar kir. Operaházét dr. Radnai Miklós Igazgató, a Petőfi Társaságét Lampérih Géza, a .Fészek" klubét dr. Székely-hldy Ferenc operaházi művész, a Lipótvárosi Kaszinóét Krammer Emil lőtitkér, a keszthelyi izr. hitközség koszorúját dr. BUchler Sándor főrabbi helyezte el.
— Ooldmark szülőházát — mondotta dr. BUchler — csak néhány lépés választja el a zsidótemplomlól, ahol Ooldmark apja, Goldmark Ru-ben, mint a templom kántora vitte azokat a melódiákat az ég felé, melyeket Ooldmark Károly reallzáll. Goldmark gyermekkori emlékeiből fakadt ki legnagyobb müve: a Sába királynőié
A Zalavármegyei Dalosszövetség koszoru|át Vannay János, a nagykanizsai Városi Zeneiskola igazgatója, a tapolcai Ének és Zeneegyesület koszorúját Szllveszler János hírlapíró lelte le. A többi számos koszorú közölt szerepel a pápai LeányegyesUlel koszorúja. Ooldmark Károly édesanyja ugyanis pápai leány volt. A pápai leányok koszorújukkal nemcsak Ooldmark Károlynak, de az édesanyja emlékének is akartak hódolni. A keszthelyi Iparos Dalkör koszorúját dr. Mojzer György járási liszll-föotvos, a Kereskedők Dalköre koszorúját Hoffmann Arnold helyezte el. — Mijd Hegenbarth Franciska, a világhírű zeneszerző Bécsben élő unokája mondolt német nyelven meleg köszönetet a magyar kormánynak, Keszthely városának és a magyar közönségnek nagyatyja emlékének ilyen megbecsüléseéri éa ünnepléséé-!. Kivülc ott voltak még a Gold-mark-család részéről Bartókné Gold-mirk Karolina és Kecskeméthy Árpád -né Budapestről. Ooldmark Károly ragyogó szépségű unokájának hálaszavait dr. Klempa Károly premontrei gimnáziumi lanár tolmácsolta magyar nyelven.
ZALAI KÓZLÓNY
m. junius I?.
Kettős halálos szerencsétlenség törtónt grőf Bethlen István Inkei uradalmában
A miniszterelnök Ispánja és báró Rohonczy Imre inasa a halastóba fulladt • tragédiáról értesítették a kormányelnök fiát: gróf Bethlen Istvánt
A kettős
Bethlen gróf ispánját akarta kimenteni magával rántotta az inast is
Inke, Junius 16
fiatal inaS) de ■ hullámsírba
a fuldokló
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Gróf Bethlen István miniszterelnök inkei uradalmában tegnap délután megdöbbentő kettős halálos szerencsétlenség történt. A tragédia aldozala a miniszlerelnök ispánja és szomszédos bárói uradalom fiatal inasa. A szerencsétlenség, melynek halálos áldozatait hétfőn délután temették, mély részvétet kellett mindenfelé, annál is inkább, mert a jelenleg Londonbana lartózkodó mi-
gyorsan vetkőzni kezdtek és az ispán abban a felhevülj állapotban, melyben volt, azonnal csónakba ugróit és vagy husz méternyire beevezett, ahol két méternél nagyobb a víz mélysége.
Tréfám bucmu. moly szomorú valósággá válik
Ilt tréfásan bucsul intett a pjrtun levő Molnárnak, aztán belevetette magát a vízbe.
Az inas még utána kiáltott:
— Na, ispán ur, ezt én is meg-
1860-1930.
Jubileumi olcsó vásár
SINGER
divatáruházban.
A fiatal Inas líem bírt a nálánál jóval erősebb Ispánnal és ahelyett, hogy kl tudta volna menteni, mindketten oda pusztultak a halastó közepébe.
Vagy kétszázméternylre szemtanúja volt a borzaimis küzdelemnek Neu-wirlh József, az inkei körlegyző/jaki azonnal a halászmesterhez szaladt. Tóth József halászmester hatalmas karcsapásokkal szelte a vizet és gyorsan elérte a helyei, ahol piMari ltokkal előbb az élet-halál küzdelem zajlott le, mentésről azonban szó sem lehetett.
i
Az ünnepélyt a keszthelyi iparosok és kereskedők egyesltelt dalkörének tnüvésii tökéletességgel előadott záróéneke fejezte be.
Dlsx&aagverseny a kultur-palotában
A Ooldmark-ünnepély másik része a délután 6 órakor a kultúrpalotában lezajlott díszhangverseny volt, amelyen ott láttuk a magyar főváros zenei és művészeti világának nagyjait, az ország számos Jelesét, Zalavármegye és a szomszéd vármegyék előkelőségeit. A díszhangversenyen üoldmark alkotásai kerültek előadásra olyan szinvonalon és olyan biiilláns müvészetiel, hogy az elkényeztetett zenei gurmandoknak is nagy gyönyörűségei szerezlek. Szé-kelyhidy Ferenc, az Operaház művésze Sába királynője IV. felvonásának áriáját, Bodó Erzsi, az Operaház tagja a Oölz von Berlichingen Adelheid-áriáját énekelte azzal a gyönyörködtető művészettel, amey élménnyé varázsolta előadásukat. A keszthelyi iparosok és kereskedők egyesített dklköre Qoldmark Tavasz varázsát adta elő a filharmonikusok zenekisérele mellett. A keszthelyiek teljesítménye általános feltűnési keltett. A hangverseny zeneszámait a m. klr. Operaház zenekarából alakul! filharmóniai társaság adta elő Dohnányl Ernő fenomenális vezénylete alatt. A közönség óriás! tapsviharral honorálta a társaságnak ünnepnek beillő leljesüinényeit, melyek felejlheletlenné tetiék számára a hangverseny-estet.
Vacsora a Hullám-szállóban
Este nagy vacsora volt a Hullámszállodában, amelyen a fővárosi vendégek és közélelünk elitje részt vett. Olt láttuk Gyömörey Oyörgy főispánt, gróf Benyovszky Móric kamarai elnököl, Malatinszky Ferenc felsőházi lagot, dr. Krátky István polgármestert és nejét, Laurlsin Lajos, Székely Miklós, Berg Ottó és neje Bodó Erzsi, Orosz Júlia operaházi tagokat, dr. Qárdonyl Lajost, Relschl Imre városbirót, Lampérth Oéza, a Petőfi-társaság főtitkárát, stb. A fürdőház szemkápráztatóan ki volt világítva.
Kirándulás Hévízre
Héifőn a nagyszámú vendégsereg Hévízre rándult dr. Gárdonyi Lajos vezelésével, ahol meglűrödtek, majd a Kursalon terasszán hallgatlak Laurlsin La|os operaházi tag szebbnél-szebb dalait, melyeket Sovánka Nándor cigányprimáB bandájával kísért. A diszes társaság soká maradt ott együtt a legjobb hangulatban, majd délután mindenki visszautazott lakóhelyére.
Nem lenne azonban teljes beszámolónk, ha meg nem emlékeznénk azokról a jeles férfiakról, akik ezt az ünnepélyt megrendezték, felejlhe-tellenné tették és akiknek köszönhető, hogy minden példás rendben, a legkisebb zökkenő nélkül, bámulatos gördűlékenységgel, kiszámitott-sággal és nagy-nagy precizitással folyt le: Relschl Imréről, Keszthely izzó magyar lelkületű, zseniális város-birájától, dr. Klempa Károlyról, a premontrei gimnázium minden szépért és nemesért hevülő tudós tanáráról, Bognár Imréről, Keszthely agilis és lelkes adóügyi jegyzőjéről, ugyszinlén dr. Gárdonyi Lajos előliárósági tag, felelős szerkesztőről, aki az ö szép, tiszta magyar lelkét viszi be minden kulturális és városi közügybe. A legteljesebb elismerés illeti őket. Keszthely szive dobbant és szólalt meg általuk az országos Qoldmark-Unnepélyen.
Benedek Rezső.
niszlereltiöknek meghitt uradalmi embere volt az elpusztult ispán, aki az inkei gazdaságot egymaga vezette. Vele tárgyalta meg a miniszterelnök a gazdasági teendők egész seregél, mikor lnkére érkezeit uradalmába.
A tragédiáról ezeket a részleteket kaptuk :
A tragikus fürdés Tegnap délután fél öt óra tájban Illa István 39 éves uradalmi ispán, a miniszterelnök inkei bérletének vezetője, fürdeni hivla jó ismerőséi Molnár Jinos 19 éves urasági Inas\', aki a szomszédos kastélyban báró Rohonczy Imre nagybirtokos szolgálatában áll.
Vidámman indultak az inkei uradalmi halastó felé, nem is sejtették, hogy ez lesz utolsó utjuk és alig fél óra lelellével már szomorú csendőri szenzáció alanyai lesznek. Illa és Molnár a halaslóhoz érve
csinálom, csak várjon I
Az ispán azonban nem látta meg már, hogy az inas mit fog csin .Int, mert, valószínűleg, görcs fogta el é» kétségbeesetten küzdolt a felszínen való maradásért. Molnár János azonnal átlátta, hogy itt nagy baj van és baráti önfeláldozással félig levetkőzve vizbe dobta nugát és gyors tempóban u^olt a már-már elmerülő ispán felé, aki rettenetes erőfeszítéssel küzködött éUtéért.
Borzasztó küzdelem az életért
Az inas jő uszó volt, hamar elérte az Ispánt, akiben az élethez való ragaszkodás óriási erővel tombolt és igy töriént, hogy amint az inas mellé us\'Ott végső erejével átölelte az inast és valósággal magával húzta a hullámsírba.
Alig félpercig tartotí az iszonyú kü\'delcm a két ember között.
A két ember elmerült a tó fenekére
a különben csendes tó vizében csak a zavaros, iszappal felkevert rész mutatta, hogy ott lelte halálát llia István és Molnár János.
Azonnal értesítés ment a csendőr-slgre, mely a halászmester-csónakján hozzáfogott a holttestek felkutatásához. Fél órai munka után a csáklya beleakadt az\' inas ruhájába és így fe\'szinre hu;ták a két halottat. Még ekkor is görcsösen átfonva tartotta az ispán a fiatal inast, akinek a ca rettenetesen eltorzulva mutatta, hogy mikor látta, nem tud|a kimenteni az ispánt, legalább arra törekedett, hogy magát szabadítsa kl a halálos ölelésből, eközben azonban ereje elfogyott és a két jóbarát együtt hullott a víz mélyébe.
A lefolytatott n/omozásls kétségtelenül konstatálta a halálos szerencsétlenség okait Senki felelősséggel nem tartozik a kettős tragédiáért. Mint fentebb irtuk, az ispán minden bizonnyal erősen felhevülve ugrott a vizbe és Igy kapott görcsöt, amlbői kifolyólag aztán nemcsak ő, de >z Inas Is oaapuszlult.
Neuwlrlh Jőzsef körjegyző a szerencsétlenség után kevéssel telefonon felhívta a miniszterelnökséget és gróf Bethlen István miniszterelnök István fiának jelentelte az uradalmi Ispán tragikus elhunytát. A miniszterelnök fia Intézkedett, hogy atyja nevében csináltassanak koszorút és helyettes beállítására adott utasítást az uradalom számára.
A szerencsétlen ispánt, aki az inassal együtt nőtlen ember, hozzá-lartozói Kaposvárra szállították, ahol ma délután volt meg a temetése nagy részvét mellett. Molnár János inast Inkén temették el ugyancsak hétfőn délután a község nagy részvéte mellett. A temetésen megjelent a báró Rohonczy-család Is.
A kettős tragédia óva int, hogy bárki Is felhevült állapotban bármilyen meleg vizbe beugorjon, mert eddig is már sok áldozatot követelt sz ilyen könnyelműség.
Leghorn tenyésztők!
Hollandiából Importált,
töiiscnkint állig 240 tojást adó aaay-t.ato ua>6k után, gyönyörűen fejteit 4—5 hónipos, vérvtiagált, lehérhasme-néare és tuberculostsrs negativ, O. B. T. libgyllrtls tanréaakakaask kaphatók holnap, 18-án délelőtt s barornli-plscon dsrsbonklnt 4*— pengőért.
„ERZ8ÉBET" tajbaromfltílep Feliórijk.
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 4W. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. <06.
1930. junius 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Tiltakozó gyfllés Trianon ellen Nagykanizsán
A gyűlés szónokai éles beszédekben támadták a trianoni Igazságtalan békét — Határozati javaslat ment a kormányhoz, (Jenibe és Rothermeréhez Nagykanizsa, Jutilur 1(1 A trianoni béke aláírásának 10. évfordulójára (1920. junius 4-lkén Írták alá) a nagykanizsai TESz-fiók és a többi társadalmi egyesületek, a Zrinyl Miklós Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében vasárnap tiltakozó gyűlést lartottak az égbekiáltó Igazságtalan béke ellen. Ez alkalommal Nagykanizsára érkezett llosvuy Gusztáv ny. államtitkár, a TESz társelnöke és vitéz Mdndoky Sándor tábori főesperes. Vasárnap délelőtt kö-nyörgö istentisztelet volt a plébániatemplomban, úgyszintén az evangélikus és reformálus templomban.
A tiltakozó gyűlést vasárnap délelölt 11 órakor az Erzsébet-léren tartották meg, ahol a 20 as honvéd-szobor pledesztál|át ezalkalommal fekete posztóval vonták be.
Meg|elent a közönség soraiban dr. Krdtky István polgármester és számos hivatal vezetője, a polgári leányiskola növendékei, stb.
Elsőnek a Vasúti Dalkör Lehrmann Ferenc vezetésével a Hiszekegyet énekelte el, majd Hajdú Gyula dr. mondolt megnyitó beszédet.
— Nagyobb gyalázat nem érte még a magyar nemzetei, — mondotta egyebek között — mint mikor ránkkényszeritetlék a trianoni békél. Ennek a békeszerződésnek revíziója nagyobb darab kenyeret, egy boldogabb magyar jövőt jelent.
Ezután határazati javaslatot olvasott fel, melyben követeli a magyarság a trianoni béke revízióját. Az éljenzéssel fogadott beszéd után llosvay Ousztáv ny. államlilkár mondolt nagyobb beszédet :
— Magyarország odáig van, ho?v 10 év óla a trianoni szerződés ellen csak tiltakozni lud. Nagy bün volt ennek a szerződésnek az aláirása, de nagyobb hiba volt, hogy a kormányok megkísérelték Trianoni végrehajtani, holott ezt a szerződést pa-plrrongyokká kellett volna tépnie. A trianoni szerződés végrehajtása egyenlő a halálos Ítélet végrehajtásával. A legnagyobb bün azonban az, hogy ebben az országban mesterségesen terjesztik a kishitűsége! 10 év óta Nem hallottam — mondotta —■ egyebet, csak azt, hogy gyengék vagyunk, nem tudunk lenni semmit, aki Trianont le akarja kaparni a nemzet testéről, az fe||el megy a falnak. Megingatják az ifjúság leikéi Még szomorúbb a kis hltüség következménye a megszállót területen levő maeyar ifjúság lelkében. Én nem a kishilüséget jöttem hirdetni. Nekem az a meggyőződésem, hogy elég erőnk van ahhoz, hogy régi országunkat visszavegyük, hogy innen a cseheket, szerbeket és románokat kiverjük.
— Loucheur most azzal az aján-laltal jön, hogy legyünk békességben egy európai államközösség lag|a. Trianonban fik diktállak, de mosl azl feleljük nekik, hogy — szóba-állunk velelek, lia visszaadjátok jussunkat a régi Nagymagyarországhoz. (Lelkes éljenzés.)
Szabó Zsigmond dr. Muraköz el-ijiblásáiól beszélt. Muraköznek ha zánk lesléről való leszakllásával Nagykanizsa városa elveszlette azl a kutat, amelyből éltető vizét meritetle. Ez közönséges rablás volt. Nekünk kötelességünk segíteni a muraközi hü magyar népen, ezért szolgáljuk minden erőnkkel a revízió gondolatát. Én még meg akarom érni — fejezte be beszédét — Muraköz visz-sracsatolását és látni akarom a fejlődésben levő boldog Nagykanizsái.
Vitéz Mdndoky Sándor nyug. tábori esperes szólalt fel ezutí.n és lmom humorral leli beszédében nagy érdeklődéstől kisérve mulatott rá azokra a módozatokra, amelyekkel visszaszerezheljü* régi halárainkat. Az a nép, — mondotta végül — amely meg lud nyugodni a jelenben, amelyben nekünk 10 esztendő óta részünk van, az a nép nem érdemli meg, hogy az Isten napja süssön rá.
A Himnusz és a Nem, nem soha I eléneklése zárla be a tiltakozó gyűlést, mely délulán négy órakor a városháza dísztermében folytalódolt.
III Hajdú Gyula dr. tarlóit megnyitót és arról beszéli, hogy reménye szerint Nagykanizsán is a TESz működése teremti meg az annyira fontos lelki egységei. Vitéz Mdndoky Sándor főesperes a társadalmi erők összefogásának szükségességére mulatóit rá. A TESz — mondotta — kizárja működéséből a polilikát, ki a felekezeti kérdést, melyek arra alkalmasak, hogy a magyarság egységéi akadálzozzák. llosvay Guszláv erélyerebb külpolitikái sürgetett a klsanlanllal szemben. A közönség soraiból Csdnyl Elek ny. vasutas beszéli, aki arra kérte a TESz ve-zéreil, li.igy többször jöjjenek Nagykanizsára felrázni a lelkekel a közönyből. A záróbeszédet Hajdú Gyula dr. mondotta, társadalmi és felcke-zeli tékintet nélküli összefogási hirdetett. meri csak ez hozhatja meg a nemzetnek a fellámadást.
A szónokokat a hallgatóság lelkesen megéljenezte.
Nagykanizsa közönsége, ha nem Is impozáns arányban, dc hallatta tiltakozó szavát a világ legdurvább, jogtalan békéje ellen.
ölszámra kapható a
Forrt ér gyár
Magyar-utcai depójában.
Eladás :
rORNÉHSYÁH-EBDŐKEZELŐSÉS
Nagykanizsa. Nádor-utca 4.
Veszélyben az Életünk/ Fllttel meg kell védenünk!
A legyük utálatom petók bordosOl 6e a legvtsaialseat-tóbh bolyokon ólook és táplálkoznak. Amikor el»-dolünköú vóglgsótilnak, plsskos lábaik sokasor halálos botegsőgok csiráit hagyják hátra, óvjak inog ettől családunkat. PormetOMŰnk Plltot
Kllt mogOII a legyeket, szúnyogokét, bolhákat, tetveket, roolyokat, hangyákat, svábokat, pofo«kákat... ós elpnsstitja petéiket ls. Vessólytoleo- Nem hagy foltot.
Kltl nem táveaatendö 0«h más rovarirtókkal I Hárga kanna — f«kol« sávval.
"LIT
Gyorsabban
Oy*fy*M*vofr4«Mti R--T,, B»<i<iiK VL, n«r*t4 MM («.
öt ház gazdasági udvarral együtt elpusztult a karádl tűznél
A tüzet gyújtogatás okozta — Teljes öt órán át tombolt a tüz, melyet erősen segített a szél
Tab, Junius 10 Hatalmas lüz pusztított a tabl járásban levő Karúd községben tegnapelőtt délelőtt. A tüz abban az Időben keletkezett Törzsök József gazda pajtájában, mikor a falu népe kint dolgozott a mezőn. Percek alalt már a gazda háza Is lángokban állóit és égett az istálló is. Erős délkeleti szél támogatta a tüzet, mely hamarosan lángba borította a szomszédos Ruzlcs József házát és szérűskertjét. A szél a pernyél átcsapta a szemben levő utcasorra, ahol egymásután Posza Imre, Mollcs Imre és Bonevdcz József földniivesek háza és gazdasági udvara fogott tüzet. Kivonult a tűzhöz a karádi lüzollóságon kivül a nagycsepelyi és a kölesei tűzoltóság is, de nehe-
zen ludtak megbirkózni a veszedelmes elemmel. A lüz délelölt 11 órától délulán négy óiáig tombolt és elhamvasztott öt házat, igen sok pajtát, Istállót, gazdasági épületeket, rengeteg takarmányt, gazdasági szerszámot Számos házi állal égett benn a tűzben. Szita Rudolf karádi szabómester önfeléldozó mentése közben súlyosan megsérült. A csendőrség megindította a nyomozási és eddig az a fellevés, hogy a tüzet gyújtogatás okozta, meit olyan telken kelelkezelt, hol senki sem tartózkodott otthon.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsteln bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
Olcsóbb lett a szövet!
Tekintse meg férfi és női
szövetolcssósá^ainkat
kirakatainkban
ZALAI KÖZLÖNY
1830. lunlus 17.
NAPI HÍREK
NAPIREND Junius 17, kedd
Rómát katolikus: Ratnerhv. Pmieitíns: Laura. Izraelita: Slvín hó 21.
URÁNIA MOZOÓ 2S lelvonisoi Zoro Hu\'ti-ver«eny: I. A ko^alncsemp sir*\', 2. A ccw-boyok. 3. Az lllemta éiek.
Qyógyazertárt éjlell szolgáin: I bó végéig a MerktyBclus gyógyszertár.
Qöafflrdö nyitva reggel 0 óiiiui o-u 6 órálf (Mtte, ncida, pintek dé\'utí-. kedden egéiz nap nőknek). Tel.: 2—13
— A főispán Keszthelyen.
Gyömörey Oyörgy főispán nejével és leányával tegnap Keszthelyen tartózkodott.
— Nagy anyagtorlódás miatt kimaradt közlemények lapunk holnapi számában kerülnek közzétételre.
— Ferences prltnlcla Liszóban. Szentháromság vasárnapján megható ünnepség keretében mutatta be első szentmiséjét P. Miholcsek Miklós ferences ujmlsés a llszói plébániatemplomban. Manuduktora r. Marki Dénes ferences kormánytanácsos voll Budapestről, a szónoki tisztel pedig P. Mdlés Hilár zalaegerszegi házfőnök töltötte be. Llszó községben emberemlékezet óta ez volt az első prlmlcla.
— Tankötelesek felhívatnak,
hogy anyakönyvi kivonataikat már most szerezzék he a városházán (anyakönyvi hivatal, I. emelet), hogy a későbbi nagy torlódások elkerülhetők legyenek.
— 10 éves Jubileumát üli ai Uránia Zoro-Humnah. Jegyek egész napon Kozma műkereskedőben Fi ut 13.
— Rendnek muszáj lenni. Molnár István nagykanizsai soffört azért büntette meg a rendőrség egy napi elzárásra, mert a vasútállomás előtt nem a bérautók stand|ára állott és motorját nem kapcsolta kl, mikor elhagyta a gépkocsit, miáltal könnyen baj származhatott volna.
1 kg. la trappistasajt P 2-60
\'/t kg. friss teavaj ... P 1-—
\'/« kg. liptói turó ... P —-80 \'/< kg. körözött liptói
kiváló finom ... P 1-25
I lt. balatoni rizling P I — 1 kg. felvidéki málna
szörp ... ............P 320
i/. kg. pörköltkávé különlegesség ............P 2-50
állandóan frissen kapható
Hnszel és Friedenlhal
csemegekereskedésében.
—• Évzáró vizsgák. A helybeli szakirányú iparos fiu- és leány-tanonciskolában a folyó tanévi nyilvános záróvizsgák a kövelkezö időben és sorrendben tarlatnak: junius 17-én: Elők., A), B), C) I. fiu- és IV. leánvosztályban. Junius 20-án: A), B), C) II. fiu- és I —II. leányosztályban. Juniuj 21-én: A), B), C) III.—IV. tiu- és III. IcJnyosztályban. Az oszlályvizsgákkal egyidejűleg lesznek kiállítva a Rozgonyi utcai tornateremben a tanoncok rajzai és ipari munkái. A vizsgák naponkint délután 4 órakor kezdődnek, a rajz-és munkakiállltás pedig folyó hó 22-ig délelölt 9—12 óráig, délután 3—7 óráig tekinthető meg. Ugy a vizsgákon, mint a ra|z- és munka-kiálliláson a lanoncoklalás iránt érdeklődök szivesen láttattuk.
— A keszthelyi gimnáziumban befejeződtek az érettségi vizsgák. A keszthelyi premontrei gimnáziumban most fejeződtek be az érettségi vizsgálatok. Eredmény: 6 jelesen érett, 7 jól, 12 érett. 2 pedig szép lemberre javításra utasítva.
— A tapolcai hősök szobrának leleplezése. Nagy napja lesz vasárnap Tapolcának. Akkor leplezik le a hősök tiszteletére emelt szobrot, amely a jeles fővárosi szobrászművész, Maugsch Oyu\'a alkolása. A vasárnapi szoborleleplezési ünnepélyen az egész megyéb\'l jönnek össze előkelőségek. - \'*>,
Divat selyemsapka
reklámár
1:1
■75
EHRCNSTEIN
rsut tl. uám. MII
— EltOnt gyermek. Oyergyák János letenyel napszámos bejelentette a letenyel föszolgabiróságon, hogy 12 éves Katalin nevű leánykája, aki a letenyel iskolába jár, péntek dél óla eltűnt a községből. A gyermek péntek délben, mikor kijött az iskolából nem ment haza szüleihez, hanem — állítólag — Nagykanizsára vette útját. Oyalog el is juthatott ide, mert itt többen látták a leánykát, akinek feltűnően szép szőke haja és kék szerije van. Piros szoknyái és lila blúzt visel, mezítlábas. Oyergyák egyik hozzátartozója bejelentette a leányka ellünését a nagykanizsai rendörségen is, ahol megindították a nyomozási Ha valaki tud a gyermekről, jelentse a kanizsai rendőrségnek, vagy a iete nyel főszolgabiróságnak.
— Elfogott körözött. A nagykanizsai ügyészség körözö-levelet adott ki Vas-Varga Dezső ellen, mert alapos a gyanú, hogy Készt helyen sikkasztást kövelett el. A körözés alapján a budapesti államrendőrség tegnap elfogta Vas-Varga Dezsőt és leszálliiotla Nagykanizsára. Áladlák a kir. ügyészségnek.
ErÍJ, vérbS, köíér embtrek számára a természetes „Fureac léssel" keserűvíz naponként való Ivása a legkisebb erőlködés nélkül könnyű és rendes bélmüködésl bizlosit. Számos szakorvosi jelentés bizonyítja, hogy a Fereac lózscf viz sziv- és idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, valamint köszvényben és csüzban szenvedőknek is nagyon jót tesz, s ezért méllán megérdemli a legmelegebb ajánlást. A Ferenc Jéuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban éí füszerüzlelekben kapható.
- A Képzőművészet lunlual számo. A dr. Gyöngyöst Nándor szerkesztésben megjelenő Képzómüvészot, művészeit lolyólrat a debreceni l)ér-muzeumról hoz nagy szambán érdekes Illusztrációkat, melyek ugy magát a *zép muzeumot és tntorleurjett, valamint a pompás képtár anyagát mutatják be. Külön érdekossége u számnak llnranghy Jenő falfestményeinek reprodukciói. Az aktuális kiállítások tllusz-trá Asát Is bőven nyujlln n jól tájéko zott éa luxurlözei) kiállított folyóirat. Cikkeit ezúttal la avatott tollú eaztétl-kusok Írták. Szerkesztőség és kiadóhivatal: V. Kntonn Józsof-utca 27. Az éves előfizetés dija 24 pengő.
25 felvonásos jubileumi mütor az Urániában. Jegyek egész napon válthatók Kozma mükereskedésben FS-ut 13.
— Kedvezményes utazás a soproni Szent Imre napra. A soproni „Szent Imre Férfinap" lendczőbizolt-sága 1930. junius 22-én Sopronban rendezendő Ünnepségre a Duna-Szávi-Adria vasul Igazgatósága valamennyi állomásról Sopronba a rendszeresített. rózsaszínű igazoló jegy alapján valamennyi állomásról a használt vonalnemnek megfelelő 1. II. III. osztályú menetjegy váltása melleit 50%-os menetdijkedvezitjényl engedélyez. A megváltott egéít jjgy a visszautazásnál is érvényes. Az odautazás legkorábban 20 án 0 #Skor, legkésőbben 22-én 12 óráig, a visszautazás legkorábban 22-én 12 órától, legkésőbben 24-én 24 óráig érvényes.
A színházi Iroda közleményei ("} Te nem Ismered Verát — eank felnőtteknok. Balassa Kmll éa Mihály látván legújabb vígjátéka, n .,1 o nem Ismered Verát", a Fővárosi Mllvészszln-tulzban hallatlan sikerrel került színre. A francia vígjátékok szellemességét, ötletességét a pikantéria sziporkávid fűszerezett pergő dialógusokkal nns-■ ■ szorü felépítésben, a bonyodalmak frappáns megoldásaival magasan felülmúlja. A kedd esti bemutató kneagóest les/, és Igen megéri az érdeklődést. Bizony s, hogy n közönség nom fog csalódott ,n távozni az előadásról.
(*) H.regl Osz\'Ar vendé<tfe!|-\'»é el.
Szerdán éa csütörtökön két legkedvesebb szerepében látjuk viszont a magyar színészet büszkeségét. Ileregt Oszkárt. A játékmüvészet tökéletességével, müvó\'zetének ezerazlnüségévet szerdán a Morfium főszorepét, csütörtökön este pedig Shakespeare örökszép tragédiájának főszerepet, a „H«mlet"-et játsza el.
(*) Szökik az sszony — csütörtökön délután Szllváasy Tus! vcndégfellép-tévol Az évad gyönyörű operetlstágerc „Szökik az asszony" közkívánatra ez-Idényben utot|ára csütörtökön délután 3 órakor délutáni holyárakknl kerül színre Szllváasy Tusi, a pozsonyi magyar színház primadoniiijának vendégszereplésével.
Heti mllsor:
Kedd: Te nem Ismered Verát. Szerda: Morfium.
Csütörtök délután: Szökik az asszony Csütörtök este: Hamlet.
URANIA
Junius I7M kedd Junlus 18., szerda
25 felvonásos
Zoro-Hnrn verseny
1. Zoro és Huru ■ kokain
osampészek
2. Zoro és Huru ■ oow-boyok
3. Zoro és Huru az illem-tanérok
vígjáték attrakciók V> vidám\', felvonásban.
Előadások 5, Vi8, ValO órakor.
Á
KépKeretexö
Kostma
Főút 13.
SZÍNHÁZ
Régi nyár
Tegnapi felújítása nagy csalódást okozott a színházlátogató közönség körében. Különösen, akik Pintér Bös-kével a főszerepben látták az operettet. A nagykanizsai közönség, amely oly meleg szeretettel veszi körűi színtársulatát — több Jlgyelmet érdemelt volna A hiányzó erőket megfelelő erőkkel kel lett volna pótolni. Ezenkívül azt is elvárhalja a közönség, hogy az előadott játékban ne kelljen éreznie — hogy a szinlidény befejezés feté közeledik. Több fegyelmezettséget kell kövelelnünk, karolyi Vilmos, Kormos Ferenc, Egri Berta, a Zelenay-pár megérdemelte a tapsot. Kívülük fel kell említenünk Harcias Irént, Jánossy Terkáf, Márkus Lajost. Az előadásért kárpótolta a közönséget a ragyogó fényrevű és Perle d\'or világvárosi klasszisu táncprodukciói. (B. R.)
Ha lavanyu a bora, vagyitM
REG EDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemet Itallá varázsolja.
Kapható mlndenBttl
Főraktár:
la Ii Ágú.
Király-utca 21.
____rv
W i i ÍJ —
Költözködés miatt
60 napos rendkívüli
árusítást rendezek Menyasszony divatáruház
Koréin Jenő Nagykanizsa, Deák-tér I.
IMO. lunlug I?.
SPORTELET
Rothermere serlegmérkfizés i Szombathely-Nagykanizsa 4:1
2ALA1 KÓZLÖNY
Nagykanizsa, Junius 16
Nagykanizsa válogatott tennlsz-csapata Idegenben játszva, vereséget szenvedett Szombathely város csapatától. Szombathely győzelme megérdemelt. A pontarány azonban nem (edl az erőviszonyokat, még a soviniszta helyi publikum ítélete szerint Is a helyi csapat csak 3:2 arányban voll Jobb kanizsai ellenfelénél. A reálisnál nagyot birányu vereség oka az a körülmény, hop,y a csapat fiatalabb játékosai nem felellek meg annak a reménynek, melyet szereplésükhöz a kanizsaiak fűztek. A verseny részletes eredményei a következők :
Récsei Rózsi—Brennerni 6:1, 6:1.
Récsei R. szép és ötletes játék után biztosan győz Szombathely leg-
Iobb nöi játékosa ellen. Brennerné [Iváló Játékerőt képvisel s -gy Récsei R. győzelme annál értékesebb, a hatalmas pontirány annál Imponálóbb.
László—Oonda 6:2, 6:2, 6:1.
A dunántuli bajnok biztosan győz. Oonda ebben a számban jól állta helyét, játéka elismerést érdemel. Különösen a verseny kezdetén játszotta kl legjobb formáját s ellenfelének nehéz perceket okozott.
ldszló,Brennerné-Gonda, Récsei R. 7:5, 6:3.
Az első szel egyenlő erők küzdelmét mulatja. Egy Ízben Kanizsa már a vezetést is magához ragadja, a szombathelyiek idegeskedését azon ban a kanizsai reprezentánsok nem használják kl, sőt Oonda erősen visszaesik s igy Szombathely nehéz viaskodás után 7:5-re győz. A má-
sodik szet Oonda összeroppanása miatt a szombathelyiek biztos győzelmét eredményezi. Récsei R. itt is kiválót produkált.
Fekete-Bittér a 7:5, 6:3, A: 6, 4:6, 6:3.
Blltera játékáról nehéz krilikát mondani. Egy még oly fiatal játékost, mint ö, semmi esetre sem lehet egy nem várt vereségért felelőssé lennt. Ez a versenyszám azonban azoknak látszik Igazat adni, akik azt vallják, hogy nagyobb feladatok elvégzését mindig jobb az ügynevezett „vén rókákra" bizni, kik, ha másban nem is, de versenyrutin lekinletében mindenesetre felülmul|ák a fiatalokat. Bittera az ötödik, dönlő szetben már 3:0 arányban vezet, mindenki az ő győzelmét könyveli el, mikor megtörténik a csoda, a fiatal kanizsai játékos teljesen letörik s egyetlen gémet sem képes többé nyerni.
László, báró Haupl—Halszer dr, Bittera 6:3, 6:4, 6:4.
Ez a szám kellemes meglepetést hozott a kanizsaiaknak. A meglepetést ezúttal Halszer dr. szolgáltatta, ki a mezőny legmegbízhatóbb, tehát egyszersmind a legjobb embere volt. Hogy mégis a szombathelylek győztek, annalc oka az, hogy partnere, valószínűleg deprimálva az előző vereséglöl, ugy mozgolt és ugy dolgozott a pályán, mintha nem is tudna tennUzezni.
A versenyen kívül Horváth és Ungár szombathelyi fiatal verseny-játékosok ellen a Halszer dr.—Makó dr. pár 6 nyert gémre még egy számof játszott le. Ez a küzdelem a kanizsaiak megérdemelt győzelmével végződölt (—ó)
Vasárnapi sporteredmények
Futball:
Bocskay—Ferencváros 2:0 (1:0). (Magyar Kupa középdöntő).
SC Radeckralove—Somogy 2:2 (2:0). (Nachod).
Újpest—SK Zillna 7:1 (5:1). (Zsolna)
Nachod — Somogy 7:2 (4:1). (Nachod).
Úszás:
Wannle Aqdrás 1:00 8 mp-vel győzött a Király díjban a MAFC versenyén. Vizlpolóban az MTK— FTC 6:1 (2:1), III. ker. TVE-MUE 9:1 (5:1), MAFC-NSC 3:2 (1.0).
Atlétika:
Az Oslóban indult magyar atléták
vasárnap Ismételten győztek. Rag-gambl 100 méteren 10 9 mp, Barsl 400 méteren 49 2 mp, Késmárky magasugrásban 188 cm-rel győzött és mindhárman az I. helyet foglalták el. ,
A MAC versenyén Rlnner a 300 méteren európai rekordot jelentő idővel győzte le (34 mp) a magyar rekordot, 34 6 mp-el elérő Sugári. Szabó 2000 méteren 5:34 8 mp-vel állított fel uj magyar rekordot, mlg Somfal gáton 56 4 mp-es magyar rekordot futott. Darányi 15 méteren felül dobolt súllyal, Donogán 46 méternél nagyobbat dlszkosszal, Szepes 65 nél nagyobbal gerely I.
A háziezred lovasmérkőzése
Nagykanizsa, Junius 16 Vasárnap délelőtt a Zrínyi sportpályán háziversenyt rendezett a nagykanizsai háziezred tisztikara, mely alkalomból a lovassport iránt érdeklődő előkelő közönség töltötte meg a pálya tribünjét. Megjelent a közönség soraiban : vitéz Shvoy István altábornagy, a 3. vegyesdandár parancsnoka.
Eredmények: mllltary A) kategória : 1. Farkas szds, 2. Rutlcs őrnagy, 3. vitéz Radnóczy szds, 4. Baumann szds, 5. Morandini szds.
Nyeretlenek versenye: 1. Farkas szds, 2. Rutlcs őrnagy.
A zsűriben helyet foglaltak: Moys ezredes, aki elnöke voll a zsűrinek, Lukács őrnagy (Keszthelyről) és
Dorninger ny. ezredes (Nag; kanlzsa).
A nyertesek értékes dijakat kaptak, melyeket Shvoy dandárparancsnok kedves szavak kisérelében osztr.n ki.
(A vasárnapi leventefutballbiról vizsga eredménye.) A vizsgálaton 8 jelölt vett részt, kik közül gyakorlati vizsgára bocsájtatolt Jeszek József és Lérdnt Lajos, szigoriiott gyakorlati vizsgára Kemény Tibor és Kluger Oyula, inig 4 jelölt az elméleti vizsga megismétlésére lett utasítva. A vizsgáztató bizottság elnöke Spltzer Antal, tagjai Havas Mátyás és Kasztl Árpád voltak.
— Zoro-Haru verseny jegyei égisz napon válthatók Kozma műkereskedőnél Fó-at 13.
Ez kell nekem, jó és olcsó!
Gyönyörű nyakkendők pazar választékban 50, 1\'—, 1\'40, 2 — 3 20, 3\'60
Gyönyörű csokor nyakkendők dupla gallérhoz ...... —80, —-80, J\'—
Rövid alsónadrág, garantált jó minőség ......... 2 —, 2 20, 2 40, 2 70
Hosszú alsónadrág ..................... 2 —, 2 20, 2 60, 3 50, 3 80
Panama apacs ing, drap és fehér, férfi, jó minőség ............ B\'60
Rajé....... . ............ fg
Gyermek apacs ingek már ................................. *
Selyem puplin ing, legjobb ................................. —
Puplinmellü ing, ló minőség, gyönyörű színekben ............ 5 50
3\'50 6 —
..1-40, 180, 2—, J
Egész zefir ing, prima minőség ... Nadrágtartók férfi, prima gumiból
gyermek, prima gumiból
— 60,
80, !•—, 1 \'20
Zokni tartók ....... ...........................— 60.1—,150
Női harisnya tartók, minden színben már..................... \' "80
brochát széles............ 2 60
Divat női kesztyűk, sárga és színes .....................2 40, 2\'70
. férfi ... . ... ..................... 2\'70
Gyermek zokni 1—8-ig ...... .............................. —\' 80
„ „ valódi flór, fehér és szines 1. szám ............ —\'80
Selyem nöi harisnya minden divatszinben gaiantált, hibátlan, már 2 50
FióV ;; " " " ,\',\' 2, ms—
Muslin „ „ „ „ „ „ ...... \' 80
Strapa női harisnya ....................................... —70
Patent . , 10—1 l-es..............................
Férfi zokni, garantált jó minőség óriási választókban — 50, —\'65, —\'80
1—, 1 20, 140, 160, 2 —
Férfi sport hosszú harisnyák............1Í0, 1 40, 2 —, 2 50, 3\'—, 3 80
Férfi és gyermek divat sapkák már..................... 1 60—B-ig
Női- és férfi ernyők már jó minőség ........................ 6-IŐ1
Auslra védjegyű gumltalpu cipők, legjobb minőség 35—41-ig ... 3\'80 „ » » » » 42--46-ig ... 4\'36
Divat sétabotok már ...... ........................ 1 80, 3 —, 3\'80
Frotir törölköző, jó minőség.............................. 2 70, 3 50
Dupla gallér, Jó minőség ................................. 1\'—
Kaucsuk gallér, nem kell mosni, dupla ..................... 1\'30
Olott, fekete rövid alsónadrág .............................. 2 —
férfiing ........................ ............... á\'60
Zefir munkás ingek, jó minőség.............................. 2\'TO
Selyem csíkos nadrág, garantált hibátlan, jó minőség 2\'60
Női schiffon Ingek, jó minőség.................140, 1 80, 2 40, 3 —
Nöi karton kötények, divat minták .................. ■•• 270-2 80
Nyugágyak lábtartóval ........................ \'0\'
„ „és napellenzővel.................. ...... \'4\'
Divat bőr férflövek ...........................128, I 50, 2 —, 2 40
Fürdő dresszek női és férfi már ..................2 60-től kaphatók
Fürdőruhák gyönyörű választékban csak a CORVIN BAZÁRBAN kaphatók. Utazó böröndök barna színben, cm-klnt 11 fillér, minden nagyságban „ . kék és piros , i2 » „
Strand kofferrek .......................................... \'
Szoknya és bugyi kombinék, gyönyörű választékban és
színekben már ............................. ...... 2\'40-töl
Leányka éa fálaxóru&ák, gyermekcipők. Caecsemö kelengyék, Olmxéaek, axalagok, mennyaaazonyl koaxoruk, fátyolok, kötött kabátok a legolcsóbban
CORVIN BAZÁRBAN
NAGYKANIZSA, ERZSÉBET-TÉR 22. SZ.
Stram és Klain házban.
Divat retlkfllök gyönyörű választékban már 2 50 fillértől.
ZALAI KÖZLÖNY
1930 Junius 17
SfiLlf HTORFORRHS a uese, hólyag, reuma gyógyoize
i&sssrxsszts gsa^ Jgssr. * iz v&i^."."
OalllTiaita»*« I
paat. Imikil Ur t. mm.
KODAK BROWNYl
fényképezőgép
dupla lencsével . . Pengő 23-
KODAK rollfilmgép
4X65 cm. ... Pengő 3B-—
duplalencsével ... . 48"—
6 X 9 cm........... 50-—
dupla lencsével . . , 80\'—
6 havi részletre!
Agfa, Zeiss, VoigttSnder gépek.
Amatőr Bankát olcsón yállslok!
Szabó Antal \' "
fényképészeti szaküzlet.
Időjárás
A nagykantzaal meteorológia! meg. figyelő Jelentések: Hétlón a Mmérs/í-kt: Reggel \' órakor +31, délnlán 2 órskor -(-aS\'-í, este 9 órakor +21 6
Felhőzet: Egész nap leihói égboltozat.
SziUriny: Reggel észak, délben éa este északkeleti széL
(Éjszakai rilMJeUnlis) « ■ ataoroló-
Íllaal latéasl aala 10 éráikor |»-antli helyenként, (Alag délen xlvalaras salk m htaég némi oaSkkanéaával vérhaték.
RíítílÓ ícgofcló bban
Sxabó György mtaió-
laboratóriumában Föut 3.. udvar.
TŐZSDE
A mai értéklőzsde irányzata ismét lanyha volt. Külföldről ismét tekintélyes árumennyiség Jelentkezett, ami az egyes papirok, különösen a Bauxit árfolyamát, lényegesen lenyomta. A forgalom mérsékelt volt Fixkama-tozásu pspirok piacán hadikölesönök egy árnyalattal gyengültek. Valuta és devizapiacon egy árnyalattal gyengéb volt az irányzat.
TénnMytOísde
Buzn tszt. 10 fill.. dl. 20fill. esett, rozs — fill. emelkedett.
Buza tUzav ,f-ea <2 70 -22 85 78-as 23 00 - 23 25, 79-ea 23 30-23 45, 80-ai 23 4S--23 60, dunánt 77-es 2140 - 2165 7«-as 2165 21 90, 79-es 21 90-22 10 80-ss 219i-22 15. rozs 1135-1145 lak árpa 1425-14 75, íOrárpa 16-00-17 25, zabl3 15- 13 50 tengeri tait 12 50-
5265, ditnántel 1260 -12-80, repce —•-
— — korpa 7-70 7 80.
Xiricki tárlat
Plrls 1 25 London 25 07, Newyt rk 516021/i, Hrüaael 7200, Milano 27 03, Madrid 60 40, Amsterdam 207 50. Berlin 123 10, Wien 72-80. Sofla 3-74 Prttfi 15-30. Varsó 57 80 Badapeat B0-2S1/! Belgrád 9\'1\'zi i, Bukarest lf«Vi
i Mq«tl t&ude áeTtia-JagyiáM
valuták
Angol I. 27-75-77-90 Befeafr. 79-60-80 00 Cseh k. 16*89-1699 Dánk. 152-60 153 20 Dinár 1001-10-09 Dollár 568 70-570-70 Francia I, 22-30-22-60 Holl. 229-40-230-40 Lengyel 63*90-54-20 Leu 3-36 3-40 Léva 411-4-17 Líra 29 75-30^)5 Márka 1360513665 Norvég 152 60 153 20 ScMtL 8045 80 o5
Peaeta —■---•—
Svájci I. 110-45 110 95 Svádk. 153-15 ;53 75
DfcVIZÁK Amat. 229 65-230 35 Belgrád 10-09 10-12 Bulin 136-23-136 63 Brüsszel 71*65 79 90 Bukarest ü\'38-3-40 Kopena. 152 80 153 30 London 77-73 -37-81 Madrid 67-30-69 30 Milano 29-89-39-99 Newyork 570-90 3 50 Oszló 152-80-153-20 Páris 23-40-72 47 Prága 16-93-1698 Sxóna 4-12-4-16 Stockh. 153 32-153-72 Varsó 63-97-64-17 Wian 80-55 80 80 Zürich 11063-10 93
krtánásár
Kelhfllt.il 5167, eiadatlan 1693. - felsőrendű 1*26 — 1-28, szedeti 1-26—1-28 szedeti kOaép 1-22-1-24, konuyll I I4-1-I8, l-só tendu öreg 1-14—1-16, ll-od rendű öreg 1-04 I 10 angol stildó 1-30-1-50, szalonna naryfbari 1*50—1-54, zalr 1-66 -1-84, hui 1-50—1-59, szalonnás félsertés 1-60-1-70
Kiadja: Délialnl Nyomd* 6s T.apklüdé Vállalat, Hagykaulzs:m. Felelős kiadó: Zalai Károly. Mmitii IlMlll Nagykaaiiaa 78. a*
APRÓHIRDETÉSEK
Ax spróhWetéjek dl)a 10 aaóta SO fillér, Minden további az<5 dija S «•!. Vaaár- U Snnepnap 10 arólg 10 fillér, mintiea
további sió dija II fill. Szerdán éa péa-teken 10 szóig SO flllár, mladen tovIhM sió dija • »lll. Cimssó s minden vaata-gabb belliből álló szó kél szó.isk szám ltunk. Állási keresőknek 50a/« engedmény.
Hlrdatéaak 8 (St) pangS Baa»«r«» alul a faleategaa kSanalés, aaámláiáa alkarflléae »*«•« alSra I I s a la aá • k
Eladó Csengery-utca 18. slsll 734 D 01 lelek. 2952
Megbízható soHBr álláat keres, ngv helvben, mint vidékre, hosszú budipesti gyakorlattal, perfekt szerelői, ktlllnő blio-nyllványokksl. Szíves megkeresést a kiadóhivatalba. 3078
Jól fózó mlndaaaa két llgu csalidhoz
felvétetik. Clm a kiadóban.
Fonotibistorok, kosáráruk késziléae és Javltéao, nádszéktonás liléénél,
Grzsébel-lér 13.___2148
■ Indán • Hergadhaté árn árust-lom el árukészletemet, mivel üzletem rövid Idón belül megaallnlk Egyes rikkek féllr-bsn. Krámer Zoliin, Tulipán ánihii. 3922
Feleeégfll venne \' keresó Ipsros, ló mrglelenésü. csekélv hozománnysl bíró hölgyet. Ajánlatokat .Vidék- Jeligére a kiadóba kérek. 3134
Otaxokéa urllakéa Eötvös tér 8. szám alatt augusztus t-re klsdó. Ugysnotf lóksrbsn levó zongors eladó. 3t75
aranyhegyi bikavérTőrösbort
Sű fillérért. Blilo.. horr illandó.n alt lo, Inni
sAfrAü József
Telefon $38. rOiicrktetikedlM M»gymr -j 74. S lllcrt lel.íonr.nd.lí.r. hiihöi küldök
S-ép öreg vilogatoll élkezéal burgonya és Ella burgonya, úgyszintén sertés ré-srére fe\'eletnl való burgonya k*pható — OrUnfeld Adolf, Magyar-utca 25. az. 8171
Klfsatéleénj azonnal lelvétetlk Melczer Uvegkereskedésben. 3172
Háalaxolgj* és fanonc lelvétertk — Doroghy Kilmín pékmesternél Klskanlzas, Oiszágut 83. 3173
Kladá szépen bútorozott szolra (Dtdó-szoba használattal Rozgonyl-u 6. 319
Wiener Lahrarin tuchl Stellung zu Klndern Clm a kiadóban. 3180
Vlamantaa ponyvák, sátorponyvák, valamint Jiitla- éa lenzsikok legolcsóbb Árban kaphatók Kelemen Rezsó cégnél Deák-tér 9. Ugyanott zstkok éa vízmentes ponyvák minden méretben kölcsön ii kap-hstók. 3181
Egy 8 lóerős Meteor gyártmányú, kitűnő karban levő motor alkalmi áron, igen Jutányosán eladó.
Különféle nagyságú Centrifugál siliattyu Julányosan kapható.
Használt, kilünö állapotban levő gépazij különféle szélességekben, 130 kg. mennyiségben, igen jutányosán kapható kisebb mennyiségekben is. jó állapotban levő Autogén-hegesztő tartozékokkal igen olcsón kapható. Nikkelezett szabályozható kirakati berendezések hozzávaló üveglapokkal igen olcsón kapható
Sartory Oszkár Utóda
cégnél Kiréljr-utoa 39.
3 11 Telefon 362.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját mOhetyében
mos, fest, tisziit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban tisztíttatnak.
OyQjlótelep :
Kazlnczy-u. 8.
Oyártetep: Hunyadl-u. 19
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
2615/1930. Ikv. szám.
Árverési hirdetmény és árverést feltételek.
Harangozó Ferencné satll. Ambrus Juli végrehajiatónak Hsrsngozó Laju. és neje Kati Anna végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehallató kérelme következtében az 1881 ;LX. Le 146., 144. és 147. § si értelmében elrendelt s vég>ehajtá»l árverést ! 60 P perköllaég tőkekövetelés, 131 p végrehajtást és as árverési kérvé-iiyért ezúttal megállapított 37 P 30 fillér költség, valamint a csat akoaottnak kimondott dr. Btck Dezaó Ügyvéd 300 P tőkekövetelése és Járulékai behajtása végett a nsgyksnlisal kir. Jáiáabtióaág területén levó. Bsxlertgnye községben fekvő s az eszte-legnyel 773. az^kvben A f 1—2. soraiám 105. éa 107. slsll foglalt ház, 61. az. alatt udvar és kert vézreliajtist szenvedők nevén álló egéiz Ingatlanokra együlteaen 3000 p, u o. IP3/. uljkvben Tu23. hrsz. alatt foglalt Parag éa Jakaposi dűlőben ingatlannak végrehajtást szenvedők nevén álló tele részére 40 P klklálltil árban és ped g s 7 3 sztjkvben 1023. hrix. Ingatlanra a 3724/tk. 1920. sz. végséssel örv. Barangoló Ferencné aa. Ambrus Juli moat térj. Parlsas Jánosné Javára bekebelezett holtlgtaitó haszonélvezeti szolgalmi Jognak és Patt Annát illelő résrre a 9447/lk. 939. számú végzéssel Harangozó Ferenc Javára bekebelezett t Mfogyliglanl haazonétvezeti szol-gslml lógnak fenntartásával mégis skként, hogy ha a 773. sstjkvl ingatlanok Haran-
f;ozó Ferenc lavára bekebelezett szolgalmi ogot megelőző tőkekövetelések fedezetére ezennel megál\'apltoll 800 pengőért, az 1937. sztjkvl Ingatlan pedig özv Harangozó Ferencné javára bekebelezett szol-gslml jogot megelőző követelés fedezetére megállapllolt 800 P-ert és ugyanazon Ingatlanra Harsngosó Ferenc szolgalmi Jogát ni\'gelóző követelése fedezetéra megállapított 400 pengőért el nem adatnának, az árverés hatálytalanná válik s az Ingatlanok a kitűzött határnapon az említett szo\'galmi jog fenntartása nélkül bocsállatnak árverés alá.
A telekkönyvi hálósig az árverésnek Eszteregnve község házánál megts: ására 1930. évi Julim hó 3. napjának délelőtti 10 óráját taxi kl rs az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150
§ a alapján s következőkben állapítja meg:
Az árverés alá kerülő ingatlant és pedig a 105. és 107. hrsz Ingatlanokat a klklállá<l ár felénél, az 1073. hrsz. Ingatlan pedig a kikiáltást ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bi nalpémtll a kikiáltási ár IODo-át készpénzben, vagy az 1881 : LX L-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számítolt óva-dé-képes éitékpaphosban a kiküldőiméi letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói leletbe helyezéséről klállllolt letéti elismervényt a kiküldöttnek áladnl éa az árverési leltételeket aláírni (1881 : LX 1. c 147, 150., 170. §§.; 1908 XLI. L-c. 21. §)
Az. aki az ingatlanért a klklálláll árnál magasabb ígéretet teli, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltsál ár százaléka szerint megállapllotl bi-nalpénzt az altala Ígér\' ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25. 5)
Nagykaniz.a, 1930. évi márdua hó 21. napján.
Dr. Sartory a k. klr. jblró.
A kiadmány hiteiéül: Mlkó a. k.
3168 tAlliit.
Nyomatott a Délzalai Nvomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezcl.5: Z^Ui Károly.)
70. évfolyam 137. szúrn
Nagykanizsa, 1630. junius 19 csütörtök
Ara 16
ZILAI nZLORT
Sxerkeaalóa^g «a kiadóhivatal: F6-ot í. tiám. Keaxtbelyt tákkladóhiratal Koaauth La|oa-u. 37.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóflxetéat in : egy bóra t pengi M Bllfc Teleion: Nagykanizsa 78, Keaitbeljf 33. aaírn.
kormányzó születésnapja
Budapest, Junius 18 Nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, ma ünnepelte 62. születésnapját. Ebből az alkalomból ma délelőtt az összes felekezetek templomaiban ünnepi istentiszteleteket tartottak, a középületeken és sok magánépületen is, zászlók lenglek. Reggel zenés ébresztő volt, délelőlt pedig az összes fegyvernemek osztagai diszes kalonal ünnepségei rendezlek a Vérmezőn. A kormányzó minden nyilvános ünnepélytől távol, kenderes! olthoná-ban, családi körben ülte meg születésnapját.
Nagykanizsa városa is a hagyományos fénnyel és ünnepségekkel ülte meg a kormányzó szülelésnapját. A város zászlódiszl öltött. A plébániatemplomban hivatalos istentisztelet voll, az összes halóságok részvételével.
Azonnalra felmondtak
az OTI Ideiglenes tisztviselőinek
Budapest, Junius 18 Az Országos Társadalombiztosító ideiglenes alkalmazottai egy részének azonnali hatállyal felmondtak. Az elbocsátott tisztviselők küldöttséget akirnak vezetni Vtas József dr. népjóléti miniszterhez, akitől az elbocsátás visszavonását kérik.
II törvénykezés
agyszerüsításánek vitája ■ Házban
Budapest, Junius 18 A képviselőház ma megkezdte a törvénykeiés egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat általános vitáját.
Gál Jenő volt az első felszólaló, aki hangsúlyozta, hogy ez a javaslatoknak, az igazságszolgállalásunk alapvető kérdéseit érinti. Élesen bírálta a szónok az egyes bi:ói intézmény kiterjesztését.
Kálmán Jenő hangoztalla, hogy nem ért egyet OSI Jenő kóvelkezte-léseivei, mert azok nem teljesen tárgyilagosak. Reformokra az igazságszolgáltatás szempontjából is szükség van. A mai viszonyok közölt mindazt, ami az Ítéletek gyorsaságát és alaposságát biztosilja, meg kell teremleni.
Baracs Marcell elismerte, hogy a javaslat kilüiiő és szociális szempontból is dicséretre méltó rendelkezéseket tartalmaz. A Ház legközelebbi Illéséi p?n\'ek-n d. e. 10 órakor larlji.
Az interpellációknál Pakols József és Györki Imre szóvá telték, hogy nincs-e összeférhetetlenség Huszár Károlynak a Társadalombiztosító elnöki állása és az Ola] és Vegyipar RT., valamint a Leszámi toló és Pénzvállóbanknál viselt igazgatósági tagsíga közölt.
A békeszerződés megbontása háborúra vezetne — hangsúlyozta Maniu román miniszterelnök
Mironescu kijelentette, hogy a Monarchia feltámasztására Irányuló minden kísérletet Románia a trianoni szerződés elleni merényletnek tekintené
f\'árls, Junius 18
Bonnefon, az Echo de Páris Bukarestbe kiküldöli munkatársa beszélgetést folvlalolt Maniu mlnlsz-lerelnökkel. Maniu többek közölt nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a béke kizárólag a fennálló szerződések alap|án larlhaló fenn. Aki a szerződés rendelkezéseihez nyul, kiszámíthatatlan következményeket idézhet fel, nyíltan mondva, ez háborúra vezetne, amely valószínűleg általános lenne. Befejezésül Maniu kijelenteite, hogy Románia és Ma-
gyarország viszonya az utóbbi Időben az opiánsok kényes kérdésének rendezése óla meglavult, de határ-módositásról egyáltalán nem lehet szó.
Budapest, Junius 18 Mironescu román külügyminiszter egy párisi lap tudósítója elölt ugy nyilatkozott, hogy Románia a trianoni szerződésbe ütköző merényletnek és kihívásnak tekintenék minden olyan cselekményt, amely az oszlrák-ma-gyar monarchia feltámasztására ve-zelhet.
Bethlen minisztereln&k nejével az angol királyi párnál
A magyar kormányelnök látogatása Harmswortnál — Rothermere lord egészségi állapota miatt nem tudott Londonban Bethlennel találkozol
orvosi tilalop; folytán nincs módjában találkozni vele, pedig már annyira örült a találkozásnak.
Mtayyarnrsxárt 13 millió font kölcsönt szdndékoxlk felvenni
Bethlen István gróf miniszterelnök a Financial Times levelezője előtt kijelentette, hogy Magyarország 12-13 millió font kölcsönt szándékozik felvenni. In a nemzetközi pénzpiacon a viszonyok kedvezőbbre fordulnak. A kölcsön ni és vasútépítésre, egyéb közüzemek fejlesztésére fog szolgálni.
A Be/fiten-pdr ax angol királynői
(Éjszakai rádiójelenlés) Bethlen István gróf nejével ma délelölt Ascoulhba ulazoll, ahol a királyi pár vendégei voltak villásreggelin. A villásreggelin részt vetlek Oyörgy király, a királyné, Msry hercegnő, a connauglhi herceg és még többen.
A társalgás a legközvetlenebbül folyt. Ugy a király, mint a királyné a magyar iliiniszlerelnökkel és nejével hosszabban a legmelegebb tónusban elbeszélgetlek.
i/ondon, Junius 16 Henderson külügyminiszter az ál-lala gróf Bethlen István liszteletére az alsóházban adolt lakoma befejeztével előbb az angol királyra, majd Horthy kormányzó egészségére ürítette poharát. Ebéd u\'án Bethlen gróf hosszasan elbeszélgelell a jelenvoltakkal, majd az előkelő idegeneknek fenlartotl karzatra ment, ahova dr. Dalton külügyi alállamtitkár, valamin! Noel Baker képviselők kisérték és ahonnan egy ideig hallgatta az alsóház köllségvetési vitáját. Ramsay MacDonald felesége gróf Bethlen Islvánnét szombatra meg-hivla Chequersbe.
Betfilen ífarmswortflnál
I,ondon. Junius 18 Bethlen István gróf miniszterelnök legnap délulán meglátogatta Edmond Harmsworlhol. Rothermere lord|egész-ségi állapota sajnos nem tette lehe-lővé, hogy a lord falusi birtokáról bejó|jön Londonba. ErríM Rothermere lord Belhlen István grófot előre értesítette azzal, hogy nagy sajnálatára
Méregkeverő házaspárak bünpere
a szolnoki törvényszék előtt
A szolnoki törvényszék ma délelőtt kezdte meg Mudarász József és társai bűnügyének tárgyalását, akiket tömeges arzénmérgezéssel vádol az ügyészség. A vádirat szerint Madarász és felesége, Kollár S\\ uia férje apját, idősebb Madarász Józsefet mérgezték meg arzénnel, Szabó László és felesége pedig a férj nagy-
bátyját, Szabó Is\'v.ínl és Szabó Mihály! méige2lék meg ugyancsak arzénnel. özv. Csordás Józsefné segédkezeti a mérgezésnél, ő adta a mérgei s ő bujtotta fel mindkét házaspírt a mérgezés elkövetésére. A vádlottak, Madirász Józsel kivitelével, mind lagadlák bűnösségüket és tagadták a vádbeli cselekményt.
Űrnap/ára
Dladaiünnepe! ülünk ma, a menynyel szeretelnek bensöségbeo páratlan diadalát. Városunk ünnepi díszbe öltözötten várja a nagy Királyt. És amikor a művészi alkotóerő remek monstranciájának titokzatosságában fogad|a a sok ezer hívőnek mélységes hódolatát, ugy érezzük, hogy Telkünk önkéntelenül Is töltekezik a vallás legszebb érzelmeivel.
A magyar nép hires az ünnepszeretetéről. Jellemző nemzeti sajátsága, hogy mindent felkarol, ahol lelke nemes érzelmeit megnyilváníthatja. A hősök emléke, a haza.terü-leléhez való féltékeny ragaszkodás, mind-mind ezt igazolják. A legmagasztosabb ünnepeit azonban mégis az egyház liturgiája szolgáltatja. És ez csak azl bizonyltja, hogy a nemzet összeforrott a katolicizmussal úgyannyira, hogy nincsen hivatalos nemzeti megnyilvánulás katoli-kum nélkül. Magyarországon a kuliura ezer éven kérésziül a katolikus vallásból táplálkozott. Innen származik tehát az elvitathatatlan tradíció a vallásos ünnepeinknek nemzeti jellegű megnyilatkozásában.
A magyar lélek haiározoltan jó érzékkel rendelkezik az ünnepek megrendezésében. Tud áldozatot is hozni, hogy minél nagyobb fényt, pompát (ejthessen ki a szent eszméknek, avagy az életükben példát mutató elődök Iránt való hódoUtában. A legszebb és a nép lelkületének mélységes vallásosságát tükröző ünnepei mégis az egyház leoforlkus ünnepeibe kapcsolódnak. E tény magyarázata nagyon egyszerű. Mert az egyház ünnepel az emberi lélek legbensőségesebb érzelmeinek önkéntelen megnyilvánulásai. Mert Itt a középpont, amely minden ünnepi lelkesedést irányit, maga az Élet, a közöttünk élő Eucharisztia.
Még nemzeti letaroltságunkban és minden megcsonkitotlságunk mellett is felemeló az a ludal, hogy vallásos nemzet vagyunk. Ez pedig őseinknek drága öröksége, melyet senki el nem vehet tőlünk Megmutattuk ezt akkor is, amikor a vallásosságért börtönnel és bitófával fizettek De annál inkább megmutatjuk napjainkban, amidőn legnagyobb nemzett kincsünk a hagyományos magyar vallásosság.
Legyen a mai Űrnapja lelkes és bátor hitvallás az ősök tradíciója mellett. És azokban a virágszirmokban, amelyeke) ártatlan gyermekeink feslői serege hint a Legszentebb elölt, juttassuk kifejezésre ml is rBgasz-kodó szivünknek meleg szereletét. Legyen ez szent fogadalom, hogy a hazaszeretetben és vallásosságban őseinkhez mindenkor méltó utódok leszünk.
P. Pál
■CALAI KÖZLÖNY
1930. junius 19.
Beszélgetés Beregi Oszkárral
egy csendes kis hotelszobában
Nagykanizsa, Junlus 18
A szinház külső képén is meglátszik a nagy esemény. A szinész-bejárónál üres a kis pad. Annál hangosabb azonban a nézőtér előcsarnoka. ahol az operell-egyllltes próbál. Én nem ludom, miből próbállak, de Kormos Franci igen-igen kiengedte hang|át. Csak (ulólag látom, hogy Fejér Erzsi szép szőke feje áli az operettlsták csevegésének középpontjában. A rendezői asztalkánál vitéz Jakabffy dirigálja a próbát. Most jut eszembe : könnyű a Fejér Erzsinek próbálni, mikor az ura rendezi. Rendezne csak ő, s próbálna v. Jakab/fy. akkor vájjon mondhalnám-e ezt ?
Benyitok a nézőtérre. Hűvös levegő csapja meg arcomat és ebben a pillanatban tudom, hogy a na^y színészi munka, a komoly műfaj itl készíti elő az esti darabot, Herzer .Morfium" cimü drámáját.
A fehér méreg mámorától terhes a levegő, pedig csak próba, főpróba. Ebben a pillanatban ketten vannak a színpadon: Beregi Oszkár és Kotíay, az író és orvosa.
Beregi Oszkár... A nagy Beregi ... Tizenkét évvel ezelőtt nem lehetett elképzelni ezt a nevet anélkül, hogy rögtön ne a Nemzeti Színházra gondolt volna az ember. (Én ma sem tudom elképzelni legnagyobb állami mülnlézetünket a Beregi ezüstös feje nélkül. Rómeó bársony barettjét a fácántollal akárki is lelte fel azóta, Hamlet vízióin akárki is töprengett azóta, akárki dörögte bele Herczeg Ferenc klasszikus Bizáncának udvarába Konslanlln csáBzár mondanivalóit, Beregi Oszkár örökéi nem tudta adoptálni senki. Azt az édesen zenélő, lágy hangot, amivel Júliát megejtette, két ellenséges família : a Montechiek és Capuletek ádáz gyülőlségében, csak Beregi szájából vallom igazgyöngynek, mint-ahogy Shakespeare többi csudálatos alakjának megszemélyesítése fs hűséggel várja vissza Beregit.) Elkalandoztam, de jól esett a régi zöld babérokból egy levélkél szerényen, valami különös tisztelettel ennek az Igazi, nagy művésznek dicsőség-koszorújába visszafonni.
Beregi vezeti a próbát. Csupa szeretetreméltóság az a kollegialitás, ahogyan gazdag instrukcióit megérleli partnereivel.
A színpad mögölt mindenki láb-újhegyen jár. A nézőtéren színészek. Áhitalos arccal figyelik a Mester minden mozdulatát. Pedig nem játszik, csak memorizál, végszól ad és gyötrelmes lelkiismerettel csügg azon, hogy mindenkiből a legjobbal hozza ki. És a mi színészeink csupa odaadással, mint a kártyás, aki folyton nyer, zsebelik be lelkükbe Beregi minden szavát. Kollay, a színház Shakespeare rajongója, egészen átszellemülten próbál. Gyakran kéri a Mester:
— Talán mégegyszer vegyük ezt.
És boldog, ha Beregitől, a nüsn-
szok mesterétől u|abb szineket kap-h tt az orvos portréjához, amit estére megmintáz.
De nemcsak a nagy színész, a nagy komédiás, de a kedves ember, Beregi is úrrá lett a sziveken. Mindenki rajongja. Ezek a színész nézők előfuvallalát jelentik a ma esti nagy sikernek. Itt már benne van a levegőben a kél Beregi-est forró hangulata...
Székelyhidy Adrién a boldog, aki szív-partnere Bereginek a Morfiumban. Mikor első jelenésére bejön a Mester, nagyon melegen ezl mondja ..neki:
— Tudod, kedvesem, ne ezüsttálcán, aranytálcán szervírozd magad a közönségnek. Aranytálcán, szivem. Aranyiálcán, hogy lessék, hogy figyeljék minden mozdulatodat.
És végig igy, ebben a lágy tónusban próbál Beregi Oszkár. Az első felvonás ulán félperc szünet Egy mondana k-íré\'. Rendben van, delulán fél háromra a szállodában nagy örömmel vár. Hit, k^re n, szerelmes kell lenni ebbe az emberbe mindenkinek. Az elmélyült (Másság, klasszikus profil, egy tökélelc lélek, melyből egy nézőterei, egy vjrost
megtöltő melegség árad.
*
Délután három óra. Megkéslem Beregi Oszkár léi háromig próbált, aztán az ebédnél várt, már fönn van szobájában. Az utazás fáradságát piheni, lefeküdt, estére tilt akar lenni. Tesll és lelki kondícióban egész, hogy győzzön a közönség felett. Az az érzésem, ahogy felballagok hozzá a szálloda első emeletére, nagy siker lesz ma este.
Az ágya elölt ülök és nézem, nézem hosszasan ezl a nagyszerű emberi. Nagy, nyitott kék tekintetéből akarom kiolvasni univerzális sikereit. Budapest, Bécs, Berlin, Newyork, Hollywood, ep,y, egy világ és mindenütt Beregi Oszkár, Oscar Beregi, egy darab Na«ymagyarország. A magyar tehetségek, zsenik ékszeres dobozában a Délcsillaga vagy a Kohinor gvémánt, aki tízéves önkéntes száműzetése után újra ilihon, u|ra nekünk ragyog. Újra a miénk, újra magyarul vall szerelmei Júliájá-
nak, u|ra Ádámot játszhatja és nagy Madách Imre, biztos könnyein keresztül tapsol Beregi Oszkár művészeiének.

Az első kérdéseket adjuk egyedül Nagykanizsának. Áldolt lokálpatriotizmus, mely rabszolgáddá leszed a hetedik nagyhatalmat is, a sajtói. Beregi beszél:
— Őszinte, nagy öröm nekem Itt vendégszerepelni, ahol Hevesi Sándor iskolatársam és kedves, jó barátom született. Voltam már itt régen, szeretettel fogadtak, nagy siker volt. Azóla sokfelé vitt az ut. őrülök, hogy Kanizsán két ilyen külön álló atmoszférában mozgó darabban játszhatok, mint a Morfium és a Hamlet. Az egyik hypermodern, a másik klasszikus veretű. Azonban Hamletet is ma már minden pátosz és deklamálás nélkül veszem. Leegyszerűsítve, a gondolatok mélységét keresem és mellékesnek tartom benne az orgánum tündöklését. Valamikor pedig ez kellett, ez volt a jó. Vlszonl lehelnek azért sziné szek, akik civilruhában játszák Hamletet, de pálhosszal szavalnak és vannak színészek, akik jelmezben jelennek meg, de sokkal közelebb állanak Hamlelhez, az emberhez, mint a színpadi dán királyfihoz.
— Sokfelé járt, lálhatta, részese volt, ml a véleménye a magyar dráma irodalmáról ?
— Az összes nemzetek közölt az elsők között vagyunk. Ujabban, mini látjuk, kifejlődik a speciális magyór drámairodalom, mely az utóbbi tíz évben hatalmasai lépett előre. Erős kifejezője ennek Zilahy Lajos munkája, aki Irgpregnánsabbsn viszi színpadra a nng/ar levegőt.
— E^y kedves amerikai epizódot kérek, Mesterem ?
— Hogy Amerikában mennyire minden a pénz és az arany, hallgassa ezt: Egy társaságban angolul szavaltam Poe Edgár: A holló c versét. Egy olt levő ur, akinek láthatólag tetszett a vers, odajött hozzám és melegen gratulált, miközben azonban megszorította kezemet, azt éreztem, hogy pénzt lett belé. Egy husz dolláros arany vo\'t. Kissé méltatlankodtam, hogy a tisztelt ur tévedett talán, mikor igy Ítélt meg engemet, de a 20 dolláros adako o felesége felvilágosított: lérje azt a husz dolláros szerencsepénzt aj 11-dékozla nekem, amit vagyoni karrierje előtt elsőnek keresett megi.y összegben. Azzal ad|a nekem, mondotta, hogy rám Is Ilyen szerencsét
hozzon. Ez a 20 dolláros arany ma Is velem van. Oondolom, ha arra, aki kereste, annyi szerencsét hozott, rám ha leiét hozza, akkor is jó.
Sok mindenről beszélgetünk. Megtudom, hogy Amerikában a súgó intézményét nem Ismerik. Beregi Oszkár is Igy vállalt egy angol szerepri és kiállolla a sugónélküllség lüzpróbáját.
— A heszélőfilmről mi a véleménye ?
— Mai formájában csak érdekes, de nem veszélyes a színházakra. Azonban az uj film, mely perspektivikus és természetes színben készül, sokkal erősebb konkurens lesz. Én azonban azt mondom, hogy az ernheti lelket tökéletesen csak az ember maga adhat|a vissza színpadon. A beszélőfilm lehet komoly versenytársa a rossz színésznek és a rossz darabnak, de a jó színésznek és a jó darabnak győzni kell felette.
— Ali rfght I Színház-Igazgatás?
— Nekem soha nem volt ambícióm színházat vezelni. En csak játszani akarok. Jövőre löbb pesti színpadon lépek fel.
— Ha nem érintek fájdalnías hurt, ez a Hz év...?
— Nekem nagyon Jót tett. Minden rossz jó valamire. A fájdalom, hogy az örömöt annál jobban tudjuk értékelni.
Klasszikusan mondja ezt a nagy klasszikus színész.
— Jövö szezonban csupa modern darabban lépek fel. Az Idén azért vettem elő ezeket a kedves klasszikus szerepeket, hogv megtaláljam a kontaktust a közönségemmel ott, ahol elhagytam.
— E\'felcjlette a sok méltatlan bántást ?
— El, mert méltatlanok vollak.
— Egy üdvözletet kérek Kanizsa közönségének.
— Amivel kezdtem, ismétlem: Hevesi városa nagyon kedves nekem. Eslére megkeresem a közönség lel--\' két és a színpadon keresztül Összekötöm az én lelkemmel, hogy szomorkodjanak, ahol szomorkodni kell és nevelni tudjanak szívből, ha a szerző ugy akarja.
Függöny. Meleg kézszorítás. \'"]
— Estére eljön?
— Természetesen
A kis hotel szobából kiáradó művészi melegség kisért le a lépcsőkön és újra csak az jutott eszembe: nagyon nagy siker lesz ma este.
Urbdn Oyula
A
májusi 45% zsírtartalmú
HORTOBÁGYI
juhturó ""
viszonteladói ára
20%-kal olcsóbbodott.
Tejszövetkezet! Xözpont, Budapest 4., postafiók 20
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. ni. 406.
Olcsóbb lett a szövet!
Tekintse meg férfi és női ■■• | I J* II
^toic^inkat ifli k Hrausz
__jjALAI KÖZLÖNY____
A Magyar Férfiak Szentkorona Szövetsége
vasárnap tartja nagygyűlését a Polgári Egyletben — A gyölés szónokai Zichy Aladár gróf, Szterényi József báró, Zichy Móric báró és P. Deák Szulpic plébános
1*30. Junius IS._
TUndérorsxág a Kaszinóban
Tündérország, meseország nyill meg tegnap délután a Kaszinóban. Nagykanizsa virágos kertjének soksok kedves bimbója, rózs.\'.ja és virága nyílt kl és árasztotta üde illalát. Nagykanizsa gyermekserege egy rend kívül bájos gyermekdélulánl rendé zett, hogy az előadáson résztvevők önkéntes adományaival segítségükre lehessenek szegénysorsu kis pajtásaiknak, akiket a Stefánla-intézel vont védőszárnyai alá. A gyönyörű gondolat: Qyermekek a gyermekért! rengeteg emberi vonzoli a Kaszinóba, hogy lássák és élvezzék a pötlöm emberkék és nagyobbacska babák produkcióit, melyeket napsugaras lelkű nénikék lanilottak be. A zsúfolásig megtelt közönség soraiban oll láttuk dr. Krátky István polgármesteri is nejével együtt.
A műsor a belvárosi elemi iskolák énekkarának énekével kezdődött. Majd Diewock Júlia német óvodájának növendékei mintegy tiz műsorszámukat adlák elő. Az édesanya szeme, annak lángoló szive és gazdag szókincse kellene ahhoz, hogy annak a sok apróságnak ennivalóan bájos kis számait, előadásait, párlenelét méltassuk. Szerepeltek: Lőke
ózsl, Varga 0(11, Schülzenhofer Emil, Langi Matyi, Ács Erzsi, Fodor Zsuzsi, Dippong Károly, H-rlphen Miklós, Berlin Margit és Ella, Buchs Zsuzsi, Krátky Évi, Jellinek Magdi, Varga Mária, Filó Oyörgy, Krátky Tibi, Schwarz Károly, Tólh Béla, Benedek Józsa és Hemmert Dudus.
Ezután a Keszthelyen első dijat nyert jeles 1. és II. körzeli elemi Iskolások énekkara szebbnél-szebb magyar dalokat énekelt Németh Jenő gárdája. Volt Is laps, ujrázás bőven.
A Nagymama cimü mesejátékban Rosenberg Olga, Benedek Józsa, Bertln Oitta, Hemmert Dudus, Ho-vány Erzsi, Jellinek Magdi, Varga Mária és Woiff Mária szerepeltek. Az énekszámokat Krátky Mária kísérte, korához képest meglepő felkészültséggel. Mig a táncokat Kellner József, a színtársulat tagja lanltotta be. — A délután tulajdonképeni kluja dr. Wtnkler Ernőné Munkács! Noémi főrabbi nejének 3 felvonásos gyönyörködtető mesejátéka volt, .A királyleány meséje", amit dr. Vajda Béláné tanitolt be nagy szeretettel és türelemmel. Dr. Wtnkter Ernöné mesejátéka egy rendkívül finom asz-azonyl lélek megnyilatkozása. Nemcsak elejétől végig lebilincselő, de meseszövése, gondolatvilága neme-sltőleg hat a gyermeklélekre. Megérdemli, hogy mas alkalommal Is előadassék. A jelenlevő szerzőt a közönség nagyon melegen ünnepelte. Szerepeltek. Bien Andor, Kaufmann Klára. Halász Magda, Bors Éva, Rehberger Klára, Beck Zsuzsa, Oi-ramvölgyl Oyörgy, Kaufmann László, Weinberger Éva, Schlesinger Sándor, Lldltt Magda, Ungár Magda. A dalbetéteket Berger Ibolyka kisérte zongorán, szép játékával általános figyelmet keltve. A nagyon szépen sikerült kedves gyermekdélután az I. és II. körzeti iskolai énekkar hangulatos dalaival lejező-dötl be.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai ■«!-figyaló jelentétek i Szerdán a MmirUK-kf. Reggel 7 órákor +21, délután 2 órákor +24 3, eitc 9 órakor +IS.
Felhőzd: Egéaz napon át borult égből tolat.
(ÉJtzskal rádlójtlentis) A Mataaral*-alal latéaal aala tO Arakar Ja-laaatli léa|agtaltn bhittaaia, hajlana alvataraa inakra.
Nagykanizsa, junius 18 A Magyar Férfiak Szentkorona Szövetségének nagykanizsai főcsoportja folyó hó \'22-én vasárnap déli 12 órakor a Polgári Egylet nagytermében nagygyűlést tart aktuális kérdésekről. A gyűlés szónokai Zichy Aladár gróf v. b. L t. nyugalm.
Nagykanizsa, junius 18 Szerdán délulán súlyos aulóclgá-zolás történt a Fö utón. E sorok Írója szemtanuja voll a szerencsétlenségnek és inegáll.ipitolta másokkal egyetemben, hogy ezúttal az autó vezetó|ét semmiféle felelősség nem terheli, mert az áldozat maga valósággal nekivezette kerékpárját a gépkocsinak.
A szerencsétlenség pillanatok alatt folyt le. Hegyi József gépkocsi vezető kocsijával a Sugár-ut felé igye-kezelt Nyugodt lassú tempóban haladt a gépkocsi, mikor egy szembe-
aki haragosának azt kívánta, — Izgalmas történet egy
I\'acaa, Junius 18 (Saját tudósítónk telefonjelenlése) Csodálatosan izgalmas tragédia történt tegnap a pacsai járás északi részén fekvő Misefa községben.
Szentes Jánosné és Nagy Istvánné földmüvesasszonyok egy házban, közös fedél alalt laklak, még a konyhájuk is közös volt. A két asszony hosszú idő óla nagyon ellenséges viszonyban volt egymással, ami nagyon gyakori perpatvar é» perleke-
miniszler, Szterényi József báró v. b. L t. nyug. miniszter, chikanri Zichy Móric báró és P. Deák Szulpic plébános. Gyűlés után bankett fél 2 órakor a Központi Szállodában. A bankettre előjegyezni lehel a Krátky tőzsdében.
jövő katona: Tiszai Rémusz kerékpárjával elütötte. A kerékpáron és jobb lábán keresztül ment az auló kereke ugy, hogy a kalona vérző orral és véres szájjal terült el az ultesten. A sotfőr azonnal megállította az autót. Rögtön rendőr került elő, kinek Intézkedésére a sofför a súlyosan sérült katonát a kórházba vitte, majd pedig a rendőrség ügyeletén jelentkezelt, ahol kihallgatták és ulana elbocsátották.
A kórházban megállapitotlák, hogy a honvéd súlyos belső sérüléseket szenvedett.
hogy csapjon belé a menykó misefái haragos asszonyról
détben nyilvánult. Ilyenkor kedvenc kívánságuk egy .menydörgős menykö csapjon beléd I" volt.
Igy történt tegnap is. A két asz-szony ismét a megszokott perlekedést folytatta. Ebédidő voll, amikor vihar tört ki és az ég félelmetesen hallatta dörgését és villámlások félemlítették meg az emberekel, de a két asszonyt ez sem ludta elcsllltanl veszekedésükben. Szentesné elvakult dühében hirtelenül kedvenc jóklvá-
»
Ailotasho: I jf ^
fienko
Mosáshoz
Pirsil
nalát szórta haragosához:
— A ménkő vágjon beléd I...
De többel nem tudott mondani, mert falfehérre elhalaványodolt, majd megtántorodott és eszméiellenül terült el a földön.
A másik asszony kiállására nagy embersokaság szaladt be a házba t mikor az eszméletlenül fekvő nőt közelebbről megvizsgálták, vették csak észre, hogy nem tud menni, a jobb lábszára a ruhán keresztül ösz-sze voll égve.
Megállapitotlák, hogy a vasból készült takaréktűzhely kürtője vezette le a villámot, amely abban a pillanatban csapott a házba, amikor Szentesné jókívánságát Juttatta kifejezésre haragos asszonytársával szemben és a villám a tűzhelynél támaszkodó Szentesné ruháján át szaladt a földbe.
A lakosság Isten ujjának tekinti az esetet. A két e lenséges család kibékült egymással ét fogadalmat tett, hogy soha többé egymásnak rosszat kívánni nem fognak.
Zrínyi mérkőzés a Bakay serlegért
Nagykanizsa, Junius IS A két dunántull egyesület első ezévi találkozását s a csapatok előreláthatólag nívós küzdelmét Kanixsa tennlsztársadalmának érthető érdeklődése előzi meg. A két csapat összeállítása most már Ismeretes. A vendégcsapatot Pécs legjobbjai Engtl, Révész és dr. Engel alkotják, mig a Zrínyi színeit ezultal Bittera B., vitéz Csikós és Halszer dr. képviselik. Mivel a vendégcsapat csak csülörtökön reggel érkezik autón Nagykanizsára, a délelőtti versenyek nem 9, hanem 10 órakor kezdődnek.
Reklám árak!
I kg. la trappistasajt P 2-60
\'It kg. friss teavaj ... P 1-—
\'/< kg. liptói turó ... P -•0
1/4 kg. körözött liptói
kiváló finom ... P 1-25
1 II. balatoni rizling P I —
1 kg. felvidéki málna
szörp ......... P 3-20
t/a kg. pörköltkávé kü-
lönlegesség ...... P 2-50
állandóan frissen kapható
■oszel és Frledentbal
csemegekertskedésében.
1860-1930.
Jubileumi olcsó vásár
SjNGER
divatóruházban.
Szerda délután egy vidéki autó a Fő-uton elgázolt egy honvédet
vr
A kalona vigyázatlansága okozta a szerencsétlenséget — Kerékpárjával egyenesen az autónak szaladt — A honvédet eszméletlen állapotban szállították a kórházba
A villám csapott az asszonyba
fcALAl KÖZLÖNV
NAPI HIRIK
NAPIREND
Junius 10, oadtSrtök
Római katolikus. Urnapjs. t\'f^ieftins:
Oyáitáa. Izraelita: SIvAn hA 23 •
URÁNIA MOZOÓ .Vadnyugat híel* cowboy-tOrténet. .Öle &ége a hordár\'. vtg]4téK.
OvógjeiarUrl élteti szolgálat: I. bó vegéig a Merkty Belül gyógyMertár
OőafSrdő nyitva reggel b ólától c> 8 óiig (bótffl, azerda, pintek dfloiár. \' "\' óaz nap nőknek). Tel.: 2—13
Junius 20, péntek
Római katolikus: Szilvér vt Proleit Rálael. Izraelita: Slván hJ 24.
— Lapunk legközelebbi száma
a mai ünnep lolytán, szombaton reggel a rendes Időben Jelenik meg.
— A nagykanizsai klr. ügyészség vezetője. Az igazságügy miniszter vitéz Cslllaghy Oyörgy kir. ügyészt a nagykanizsai klr. ügyészség vezc lésével megbízta. Az igazságügvmi-nlszteri megbizalás egy olyan litliul ért, aki a magyar ügyészi kar egyiK legkiválóbb és legképzettebb tagja és kiváló kvalitásai, eddigi munkássága méltán predesztinálják öt arra, hogy dr. Szabó Lajos utódja legyen.
— Áthelyezés. Dr. Beusterlen Erlch ny. államrendőrségi tanácsost, az Anker ált. biztosító r. t. helybeli fiókjának főnökét, osztályvezetői minőségben a budapesti igazga ósághoz helyezték át. A fiók vezetését Urbanyttz István közponli titkár, az Intézet régi kiváló főtisztviselője veszi át.
— A nagykanizsai önkéntes Tűzoltó Testület közgyűlése. A nagykanizsai önkéntes Tűzoltó Testület\'folyó hó 30-án délután 7 órakor saját helyiségében tartja rendes évi közgyűlését. Határozatképtelenség esetén junlus 6-án délután 3 órakor a városi közgyűlési termében lesz megtartva.
— Az ipartestület Igen tisztelt tagjált ezúton kérjük fel, hogy a mai urnápl körmeneten a teslalet zászlója alatt minél nagyobb számban részi venni sriveskedjenek. Oyülekezés az alsótemplomnál fél 10 órakor. El-nOkség.
— Méffnera vo lt ily sttóp ax4i-M>eak«aaleleza, mint uoaí, rpitam el 6a gySuM/ln meg I Batia M*ar«al a tsoanb-ktk, tmgalceóbbaU és ?<Jlt.
i IÓTÉIOVTCÉLU I. KIB. ÁLLÁSI
SORSJÁTÉK
Főnyeremények:
30.000 20.000 15.000 10.000
P«B|fi »tb. ÖMIÍMtl 17.000 ttyert-míny
Hűiéi junlus fll-ón
A »or>Jeff«fc *r>:
Két hete fekszik eszméletlenül a kórházban egy rejtélyes körülmények között megsérült gazda
A
endörség tübbizben sikertelenül próbálta kihallgatni a gazdát Bűntény vagy véletlen szerencsétlenség 7
miig nein nyerte vi sza emlékezetét Szerencsétlenségének körülményei sem tisztázottak és igy a rendőrség most megkereste az iliáros-berényl csendőrségct, hogy az folytassa le a nyomozást Bán ügyében. Nincs kizárva, hogy a gazdát bűntény érte és Igy a tellcsekel kell kideríteni.
Kél héttel ezelőll beszállították a nagykanizsai kórházba Bán Vendel ihárosi gazdát, aki eszméletlen állapotban volt és áliitálag egy szekérről esett le.
A rendőrség több ízben megpróbálta kihallgatni a gazdát, de a kísérletezések egyszer sem vezettek eredményre, mert Bán Vendel mind-
Gazddszok sárgulása
Keszthely, lunlus 18 (Saját tudósítónktól) A keszthelyi Gazdasági Akadémia végzett hallgatói ma tartották meg hagyományos év-végi „sárgulásukat." Az Akadémia aulájában kezdődőit meg az ünnepség, ahol a teljes tanári kar, élén Szlankovlcs János igazgatóval, a végzett akadémikusok, úgyszintén a többi hillgolók és n.igyszamu közön ség gyűlt egybe, Vértcssy Ferenc végzett gazdász búcsúzott el az Akademia ól, a tanári kartól, amire Sztankovics ig?zgató válaszolt, szellemi útravalót adván a buc.uzó akadémikusoknak. Ezutln az ifjúság és az egybegyűllek a Festetics-szobor elé vonultak, ahol Schandl Andor búcsúzott el a várostól. Retschl Imre városbíró hosszabban válaszolt a távozó sárgulóknak. Innét az Akadémia majorjába vonultak a szokásos humoros, mókás menetben. A majorban Mihalyik Árpád búcsúzott a gyakorlati tanszéktől és a majortól. Este a Hullám szállodábjn vacsora és a tradicionális sárgulási-bál volt.
Férfi bőr divat-övek
reklámár
1
\'45-től
Príma selyemharianya reklámár 2 "
EHRENSTEINnéi
F«m4 II. uám. nosj
Ulta-lpH H ftl=1hftlwH
llaph.ló rnlnd.n bank- *» .Of,jil-k0,l.ib,n. dobiaztőiidfktxn, poil.hlvil.lokbin.
— Bármiiyen foglalkozást vagy munkát, irodaszolgai, penzbeszedói vagy bármilyen más állast keres, semmi munkától vissza nem riadó, józan és megbízható, katonai kötelezettségének elegei tett fiatalember. Érdeklődők címüket szíveskedjenek a kiadóhivatalba leadni.
= Már csak egy-két nap választ el a jótékonycelu állami sorsjáték húzásától. Ha nem akar lemaradni azonnal siessen a legközelebbi dohánylözsdébe, vagy postahivatalba s vegyen 3 P-ért egy drb egé6z sorsjegyet.
— A volt I l-es huszárezred emléknapját — a balamutuwkai ütközet évfordulóját — mint eddig minden esztendőben, ugy az idén is az elesett hős bajiarsaik emlékezetének szentelik a volt 1 l-es huszárok. Az ezred volt tisMikara ezúton szólítja lel az összen 1 l-es baj\'ársakat, — tiszteket, altiszteket, huszárokat és hozzáianozóll, — hogy ezen emléknapol velük ünnepeljék Szombathelyen, A program a következő: Junius 20 án, pénteken délelőn fél 10 órakor szentmise a nagytemplom Madonna kápolnájában. Utána 11 órakor a ll-cs emlékmű megkoszo-iuzas.1 a huszárlaklanyában. Az ezred iráni érdeklődőket is szívesen látják a volt II-t-s huszárok.
Z>rírf yrf javítás
KUU1U zeonlcadhhan Szabó György naaio-
laboralortumában t\\1ut 3.. udvar.
— Uj postaautóbuszjárat. A
postaigazgatóság e hó 19-én megindítja a Keszthely—Hévíz—Vindor-nyaszőllős—sümegi postaau\'óbusz-laralot. Tegnap tartották meg a közigazgatási bejárást. A járat menelrend szerint közlekedik, julius I-től kezdve
C postai célokra is felhasználják.
Itérli jegy ára: Keszthely—Sümeg 6, Keszthely—Mihályfa 5, Keszthely—Karmacs 2, Hévíz—Sümeg 5, Héviz-Mihályfa 4 pengő.
— A Szentgotthárdi Iskolaszanatórium bemutatója. A Magyar Iskolaszanatórium Egyesület folyó hó 22-én, vasárnap tartja meg most elkészült szentgotthárdi Iskola-szanatóriumának bemutatóját Az üunepl alkalomra ugy az Illetékes hivatalos tényezők, mint az egyetemi tanárok, valamint a közelben lövő vármegyék törvényhatósága részé-röl már addig Is nagyon sokan Jelentkeztek részvételre. Az egészségügyileg valamint pedagógiailag Is korszerűen berendezett Iskolaszanatórium közel ÍIX) fiu- és leánytanulónak ad helyet és mérsékelt áraival hivatva van arra, hogy a szegényebb anyagi viszonyok között élő Bzülök részére ls lolietüve tegye gyermeke elhelyezését. A/Iskolaszanatórium nemcsak az Iskolaévre, hanem Julius— augusztus hónapokra ls felvesz vérszegény, betegaégro hajlamos és kozdö lókban lovó beteg növendéküket. Fertőző betegek az egyesülőt o szanatóriumában egyáltalában nom vétetnek fel.
Amit Ut sxerjcllntc. maradton a varosban.
Legolcsóbb az „ÜLTREFORM" Legjobb az „ULTREFORM"
Legbiztosabban eláll a befőttje a már rég kipróbált Stötzl-téle
„ULTREFORM"
befőttes üvegben.
Minden darabon rajla van az „ULTREFORM" védjegy. Ne kísérletezzen más üvegekkel.
Kapható: Melozer üwegkereskedésben,
3ios Városház-palota. — Telefon: 147. szám.
1930. junlus II).
Férfi
ingek
olcsó árusítása
Apacs ing
drapp és fehér csak 480
Apacs ing
panama drapp és fehér 5 10
Apacs ing
a legjobb minőség csak 850
Férfi ing
pouplin mellel csak 3 70
Pouplin ingek
a legjobb minőség csak 150 Tiszta gyapjú
fUrdőruhák
alkalmi vátel csak 100
Strand kazetta csak !\'88 Divat ffvek csak —\'80
Divat sapkák csak 130
Gombos raye alsónadrág m
Príma selyemharisnya csak 1 70
Csikós selyem nadrág 218-től Selyem nadrág 180
Habselyem nadrág kis hibával 4\'
Dupla
gallérok csak —\'78
Mosóruhák csak 380
Tenni8z pullowerek csak 4 50
Gyermek zoknik 38 fillértől
Magyar
Nagykanizsa Főút 6.
Ift30. (vniüt 1§
ÍLALAI KÖZLÖNY

URÁNIA
Junius 10., eaiUSrtBk
Vadnyugat hősei
Cowboy történet 6 (elvonásban.
Póucreplőle ezer kalind kedvelt h^e: Fr«d Th»w»t« ét Ilivel King,
■ oaodafó.
Őfensége a hordár
Vlgjttik 8 lelvcnáiban.
PóuerapIGk: Vtrnop Pittaoham és Hani JuRkarmann.
Slékríkedéínél, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vérlódulásnál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános részullétnél igyunk reggel éhgyomorra I pohár lermészetes „Férenc Jóisel" keserüvizet. A belorvosi klinikákon szerzett lapasztalatok szerint a FereiC Jóiiel viz az ideális hashajtó minden jellemző tu\'aldonságál egyesit! magában.A F»r«BCJéíMl keserü-vlz gyógyszertárakban, diogérlákban é« füszerdzletckben kapható.
AftLEO<!OBBAK I
— Baleset a pályaudvaron.
Kovács János, a nialom kocsisa egy gép felrakásánál dolgozott az állomás rakodójánál. Egyszerre a nehéz gép visszazuhant és a kocsis mellére esett. Kovács rendkívül súlyos sérülést szenvedett. A memők első segély után beszállították a kórházba. A vizsgálat megindult, hogy kit terhel i felelősség.
— lntornálus. A bllkkhegység aljéban lekvó hegyi levegőjű Miikolcon a mlno-rltarendl se rtelesek Inlernálusába Julim hó 15-lg lehet Jelentkezni. At Inlernálu, kiránduló helyei: TapolcalUrdó él Lilla-lüred. Az érdeklődőknek kélzs ggel ku:d tájékoztatét sz Internéiül vezetősége Clm : Minorita Házlónökaég, Miskolc Teleion 5 41.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopslein buloráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
NH-, hólyag-, gyomor- ét cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vew- és hólyaghomok ás ■Ura «ltávotitá*ára kiváló orvosi •caktsldntéiytk által ajánlott
«l«őr«idO lyófjnriz. Házi ivókúrára rendkivll
alkalmai. Állaaáéaa frUi töltés! NrtkMv-
WEItZ MÓR
!<Hy1w*w,Ktiily.E.ai.
TZZK
SZÍNHÁZ
Morfium
Herzer L-ijos, a szerzó jó d-ira-bot, jobban mondva két kitűnő szerepet irt. Nem vágyott irodalmi ba-bérckra. A Motflum inkább lira-mentes pszihologiai tanulmány, mint a drámaírás törvényei szerint lejátszódó 4 felvonásos szinmíi, miként azt Írója jelzi. Egy hatalmas szenvedély erejét domborította ki és bár néhol csupán a pravarzból csöppenő méreg rejtélyessége és a szín komor miszticizmus i fogja a nézőt, aki mélyebb tartalomért száll a darab sorai közé, mégis hibátlan a konstrukció, mert mint mondlam, két jól szőtt vezérlonál izgaló fodrozása ritka jó alkalmat ad kilfinő alakításokra. A darab levegője nyomott és bizonyos újszerűséggel hat már té-máiánál fogva is.
Beregi Oszkár két fellépése közül egyiket a Morfiumban abszolválta színjelesen. Egy önmagával gyötrődő és lelke mélyéig megrendült irót állit elénk. A fehér méreg hináros karjaiban fuldoklik. Pazar bőkezűséggel szólaltatta meg skáláját, mely a magyar nyelv szépségének Olim-pusát jelenti. Az alakilás lénye, a közvetlenség, az emberi eszközöket kereső művész. Épen ezért ahol kell, olt az emberi humor tisztasága villan fel, hogy a másik pillanatban egy beteg agy rendszertelen működését tolmácsolja, (Scünet közben mesélte Beregi, hosszú tanulmányt folytatod, mielőtt ezl a különös, be-leg figurát megrajzolta. Bécsi mllvész-lársán : Walden Harryn voll alkalma tapasztalni a morfium hatását.) A szerep könnyen lulzásokba sodorhalja alakilóját. Beregi mindig és minden szinből maximálisan adott, de egy makulával sem többel, mint amennyit ez t morfinista író adhat kint az élet színpadán. Megjelenésekor a közönség jwrceken át Ünnepelte éi ez csak fokozódott az e»t folyamán, mikor a nézőtér áttapsolta a szüneteket. Székelyhidy Adrién osz-lozott a nagy mQvcsz sikerében. Méltó partner volt. Szív és ideg voll ez a Nő. Erős és gyönge. Megjelenésben teljes, alakításban bravúros. Honthylól kaptunk egy igen értékes alakítást. Komoly intelligenciával kereste meg a helyét Beregi-Székelyhldy remek duójában. Koltay az orvos szerepében határozott és szimpalikus színész. A rendezés Beregi Oszkárnak, a színpad nagy szerelmesének mestermunkája. A Morfium Beregi-estje őszinte, nagy siker volt. U. Gy.
Hasáb tűzifa
öiszámra kapható a
Fornérgyár
Magyar-utcai depójában.
Eladás:
FORHÉB9YÁB-EBDÓKEZELŐBÉ9
Nagykanltsa. Nádor-utca 4.
A vrmghirü --
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. kir. lill. Vaa-, Acél- éa Gépgyárak által gyártott
WIÁVAG - IWERZEDES - BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT* muémpmmf, IV, Véol-artoa «4
Ny ugat magyarországi kirendeltség i Szombathely,
Széli Kálmán-utoa I. Telefon 891. Távirati clm: ■eroeieebess S*«mbath«ly.
__IM»
A színházi Iroda közleményei
H Hamlet - Bere <1 Oszkár vendég-Mléntévet Beregi Oszkár, a magyar színészet büszkesége csütörtök este világhírű alakításában, a Hamlet címszerepében lép lel másodszor. Beregi Oszkár fejedelmi művészete még csak ebben a szerepében talál Igazán utat a teljes érvényesülésre. Felejthetetlen színházi estét, el nem mosódó élményt szerez mii esti Hamletjével Beregi Oszkár a nagykanizsai közönségnek — Csütörtökön délután Szl vá-sy Tosl ven.iétffel-leptével „Szökik az asszony" operett-ujdonság kerül színre délutáni helyárakkal Szllváwy Tusi, a pozsonyi színház fiatal, ünnepelt primadonnája legkedve-sebb szerepében mutatkozik be az operettben • bizonyosra vesszük, hogy egyéniségének vonzó bájával, szép énekévol éa ragyogó toalettjeivel forró sikert fog aratni.
(") vIkt rla operettujdonság, az Idény szenzációja. Lázas Izgalommal a teljes ensemblo vitéz Jakabtfy Dezső főrendező és 0. Nagy Tibor karnagy vezetésével az évad legszebb operettjének bemutatójára, melyet egyenesen a nagykanizsai közönség óhajtására mutat be R\'87.inház Igazgatósága. Az operett fővárosi sorozatos előadá-al után bizonyosan forró sikere lesz a Viktóriának, moly uj kiállítással, szebbnél-szébb táncatt-rnkclókkal körül színre. — A bemutató pénteken tste lesz.
(*) Vaftárnap »\'éluián: Két lány az •>tcán, az Idény. vlgjátékMepzációJÁ ke rül színre délutáni helyárakkal.
(*) VMárnnp d i»\'t;rh fl Órakor OOl.D-mester, az utolsó évtized szenzációs szuggorá\'ora tar\', tolepátlkus olőadást a színházban. Rendes helyárak. A me«-ter mlndon előadáson világhírű médiumával lép fel. — Állatok hipnotizálása. Olalre Voyance! Meglátó médiumoki Gondolatátvitelek. Akaratátvitel stb. Komoly és tréfás sxámok tömkelege ad pompás szórakozást.
Heti műsor:
Csütörtök délután: Szökik az asszony
Csütörtök este: Hamlet.
Péntek: Viktória, opercttbemutató.
Szombat: Viktória.
Vasárnap délután: Két lány az utcán
Vasárnap este: Viktória
i kaéowtl \\6tU» tofixi-HcriéM
VALUTÁK I Angol L 27*75-27\'90 Belga fr. 79-60 -80 00 I Cseh k. 16-89-16-99 Dán k. 102*55 153 15 Dinár 10 02-10-10 OoltJr 568 60-570-60 Francia t. 72-30-12-60 tlolL 2 9*40-230-40 Lengyel 63-80-64-20 Leu 3-36 3-40 Léva 411-4-17 Ltra 29 80-3010 Márka 13605-13865 Norvég 152 60 153 20 ScMIi. 80-45 80 b5
Peseta —•---•—
3 vájd I. 110-50 1100 Svéd k. 153-15 153-75
DEVIZÁK Amit. 229-50 230\'20 Belgrád l(M)9-iO-12 Berlin 136-17-138 57 BrHsszel 7<l-«0 79 85 Bukarest 3-38-3-40 KopcnO.152 72 i5312 London 77-72 77-80 Madrid 65-10 07-10 Milano 29-88 29 98 Newyork 570 80 24U Oszló 152-77-153 17 Pirin 22-39 22-46 Prága 16-92-16-97 Szófia 4-12-4-16 Stockb. 153-32-153-72 Varsó 63-97-64-17 Wien 80-53 80-78 Zflrich 110-56 10 86
Rádió-műsor
Junius 19 (csütörtök)
Budapest 9 H 10 Egyházi zena ás szentbeszéd s Bazilikából. 11.30 Időjelzés, Idójlráijelentéa Majd : Az Operahál tag-lalból alaku\'t zenekar hangv. 2.15 B 3.30 Oy. mesék 4 Rádl s Ssabad Egyetem Utáni Idójelzés, Idój irátjelentés 5.10 E. 7.10 Egy óra könnyít Z 8 l\'J Résilelea ipjri\'red-mények. 8.3D .A nók barálji\' Vígjáték 3 telv. Utána kb. 10 20 Időjelzés. Maid a Pejea szaloizenekar hangv.
Bécs 10.30, 11.05 Hgv. 1.30 Clgányttna. 3 00 Oy 3.30 Hgv. 5,30 Portugállal útleírás 6 15 Vidám dalok éa táncok. 7.20 P. Dlelrlch uját nUveiból olvas fel. I Hgv.
Junius 20 (pintek)
Budapest 9.15 As Orsi. Postászenekar hangversenye 9.30 H. 9.45 A hangv. folytatása. 11.10 Nemzetközi vizjelzóasolfálat. 12 Déli harangszó. 12 05 Hangv. 12J5 H 12 35 A hangv. folylatáaa. 1 Pontos Idójeiaéa 2J0 H. 3 Piaci árak és ár-folyamhltek. 4 E. 4 45 Ponlos Időjelzés.
5 Novellák. 5.30 Sebő Mlkló. énekszámsl.
6 E 6.30 Magyar dalest 7 30 Radló ama-tórpoits. 8 B. 8.20 Haydn hangverseny. Utána kb. 10 Pontoa ldő|elzés. Majd: O. hangv.
Béta 11 Hgv. 1. 3.30 0. 430 Hív. 5.40 Sport hetlaze-nle. 6 P. 6 30 éa 7 E. 7.30 A bibliái ember, operaelóadás, utáns Jazz.
Kombinált arzén-rézvegyületettarlalmszó Noifraisn
Komb. arzén-rézkénvegyületet tartalmazó Tatok II
mindkettő egyesített permetezd anyag
egyldeia védekezésre. Gyam9to»flab«ni OyOmól-speaési
iMonills), varsrodás, rtlgyturóbogár, almsmolv, stllvamoly és a többi gomba
es rovsr kártevők ellen. asll6fc*ni Peronospora, szölömoly, szölóiloncs, lókehernyó Irtására. Bordói lébez keverve: Arsala, UráaiaalM, Onrxln árién tartalmú pcrmet\'zAszerek (rágókáitevok Irtására). Eloaal, WíboI liiztturmat elleni védóazerek hltanl gombakártevök Irtiaához. Almota, Pomrtn (vértetilkátrány) vértetves sebhelyek bekenéséhes. Pákáin, Aarl-Tox rózsaiák é> nóvények levéltetvel Irtására
Hsrayáaayv megskadályozzs a másrókártevóket éa hsngyákst, hogy a rózsafa vagy gyUinóTeala koronájához feljussanak. Több más ipedálls védőszerek Is állsn-dóin raktárcn. Kaphatók:
OBSZÁS IÓZ8EF Bagkeríikedéié-bei Higykuüuái, Emékít-tér 10.
(a bíróság mellett) tm
Költözködés miatt
60 napot rendkívüli olcsó árusítást rendezek
Menyaitzony divatáruház
Korain Jenő Nagykanizsa, Da*k-tér I.
2ALAI KÖZ LÓN V
i>50 [unlua IS/
KÖZGAZDASÁG
A boletta nem drágítja meg az élelmiszereket
A minisztertanács viliéi letárgyalta a gabonaértékesítés! javaslatot
Budapest, Junlus 18 A kormány tagjai Kass József népjóléti miniszter elnökletével ma délelőtt a képviselőházban minisztertanácsot tartottak és ezen véglegesen letárgyalták a gabona értékesítésről szóló törvénylavaslatol. A minisztertanács után Vass József helyettes miniszterelnök kijelentette, hogy
a javaslat fentartla a boleMarend-szert, amely azonban a búzán és rozson kivttl más terményre nem terjed ki. A boletta nem fogja maga után vonni egyéb élelmiszerek drágulását. A kenyér nem lesz drágább, a kenyérllszt sem, csupán a 0 ás liszt. Amenyi birtokon bérlő gazdálkodik, a bérlő maga kapja a bolettát.
Az OMGE alapításának 100 éves évfordulója
Apponyi: A megélhetés problémája elementáris erővel kopogtat minden palota és kunyhó ajtaján . . .
Budapest, juulus 18
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület sia délelőtt ünnepelte megalapításának 100. évfordulóját, amely alkalommal nagy alapítója, gróf Széchenyi István emlékének hódolt az Egyesület. A díszközgyűlést a magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezték és azon részt vett József királyi herceg, Mayer János, Wekerle Sándor és Btid János miniszterek, Ártotta olasz, báró Schoen német, gróf Callce oszlrák követ, Darányi Kálmán államtitkár a miniszterelnök képviseletében és még számos előkelőség.
Somsslch László gróf az OMOE elnöke mondott megnyitó beszédet Széchenyi István gróf — mondotta — többek között, 1830-ban alapította az OMOE-t. Az egyesület Széchenyi litván gróf alapgondolatát Igyekezett egész működése alatt megvalósítani, amely az volt, hogy mivel helyzetűnk súlyosabb, erőnk pedig csekélyebb mint más nemzeteké, azért jobban egymás mellé kell illanunk, hogy Igazán vállvetve dolgozhassunk.
Apponyi Albert gróf, mondotta ezután az ünnepi beszédet:
— Nem az események összefoglalására törekszem — mondotta — hanem arra, hogy kidomborítsam az OMOE működésében megnyilvánuló szellemet, ez a szellem nagynevű örökéletű alapítójának Széchenyi Istvánnak a szelleme. Széchenyi István szellemének működését ugy definiálhatjuk, hogy törekvés voll a tökéletesedésre. A nemzetté tömörült embernek Igényeit állította Széchenyi István gróf törekvéseinek központjába. Kivételesen nehéz körülmények között élünk és küzdünk ma. Az egész világ súlyos krízisben van, amelynek súlyát, pusz\'itó hatását talán egy nemzet sem érzi annyira, mint a magyar. Ma a problémák egész özöne zudult erre az országra. Vannak olyanok, amelyek sürgetnek, vannak, amelyek az ügynek minden nagyobb kára nélkül elodázhatók, de a megélhetés problémája, a gazdasági problima, el nem odázható, mert elementáris erővel kopogtál minden palota és kunyhó ajtaján, ezt meg kell oldani. Nem szabad csüggednünk, hanem megk>-ttŐ2öl( erővel é» összetartással kell dolgoznunk és remélnünk
Felállva, lelkes\' .1 lapsolva ünnepelték Apponyi Ai ert grófol.
Mayer János földművelésügyi miniszter a kormány nevében köszöntötte a 100 éves OMGE-I, amely állandóan jelentós szerepet töltött be nemzetünk életébe és hogy eredményeket ért el, az annak köszönhető, hogy egy pillanatra sem tért el arról a szigorú erkölcsi alapról, amelyre nagy alapítója helyezte.
Mutschenbacher Emil igazgató bejelentette, hogy Oaál Jenő dr. t az egyesület elnöki tanácsának tagját, aki már az 50 éves jubileumon is résztvett, érdemei elismeréséül az egyesület örökös tiszteletbeli elnökévé választották meg. A díszközgyűlés a Szózat eléneklésével ért véget. Ezatán a közgyűlés résztvevői Szécbenyel István gróf szobra elé vonultak, amelyre az egyesület nevében Somsslch László gróf halalmas babérkoszorút helyezett eL
TŐZSDE
A mai tőzsde már a megnyitás alkalmával nyugodtabb képet mulatott. A bankoknál Jelentékeny vételi megbízások gyűllek össze főleg külföldről, amelyeknek teljesítésen, valamint a külföldről érkezeti barátságosabb Jelenlések a hangulatot meg-valioztatták. A szilárdulás hatása alatt a kontremin is, bár óvatosan, fedezésekbe kezdeti, úgyhogy egyes papirokban áruhiány miatt a jegyzést fel is kellelt függeszteni. A barátságosabb hangulat zárlatkor Is érvényben volt, a forgalom azonban nem öltött nagyobb méretekei Fixkama-tozásu papirok piaca üzletiden. Hadi-kölcsonoköen inkább a kínálat volt túlsúlyban. Valuta és deviza piacon az irányzat tartott.
ZfafaU láriat
Parii 202*1/1, London 25 09, Nawyork 31650, brtlaael 72-05, Milano 25 05, Madnd 60-23, Amaterdam 207 60, Berlin 123 30, Wien 72 87VI. Sotta 8-74VI, Prága .6 31 Varad 57-86. Badapaat tO-il ■Mlgrad 9i2\',«, Uukarcai <1-0711
Teraeiytouáa
Buza tszt. 25 flll., dt. 25 flll. és a rozs — flll. esett. Buja uaaav, 77-ea Í2 35 -22-50, 7«-a»
22 65-22-80, 79-m 22 95 -23 10, SO-aí
23 I0-23-2S, dunant. 77-ei 21 05 -21 30, 78-aa 2130 -21 55, 79-ea 21-66—21 -75. 60-as 21 60 -21 80, io»a 1110—II 30. lak. árpa 14 25-14 75, aörárpa IfrOO-17 25, iabl3 15— 13 50, lengerl t»zL 13 00-
13*10, dnnántall 13 00 13 10, npce--—
-■- korpa 7-70 - 7 80
larUarétár
Felhaltál 3303, audatlln 730. iila> renda 1-15—1\'17, szadci. 16—1-20, aacdeo kilép 1-12—1*14, kon , I 00—1*10, r.Midü öreg 1*06—1 1-.) ll-od rendü Oreü 0 98—1-02 angol llt\'ü 1*25—1*40, siakrani nagyban 1-36-1*40, .leir 1*54 —1*66, hui 1*50-1-80, Bzalon.uis lílserléa 1-40-1*54
őladji: Déhalitl Tlyc-ttla él Lapkiadó Vaüalat, Ragykastaáa. Felelős kiadó: Zalai Károly. Menataa Matea 1 Nagykmalaa* 2*. a-.
rdadri>lfunkfns«ii,iw klIM-iUk. péllKUakof Idegnaba.
Ez kell jó és
nekem, olcsó!
Gyönyörű nyakkendők pazar választékban 50, 1 —, 1*40, 2 —, 3 20, J SO
Qyönyörű csokor nyakkendők dupla gallérhoz ...... —\'80, — 10, 1 —
Rövid alsónadrág, garantált jó minőség ... ...... 2 —, 2*20, 2 40, 2 70
Hosszú alsónadrag ..................... 2 —, 2*20, 2 80, 3\'BO, 3 10
Panama apacs ing, drap és fehér, férfi, jó minőség ............ 6 80
Rajé ................
Gyermek apacs ingek már ............................
Selyem puplin ing, legjobb .............................
Puplinmellll ing, jó minőség, gyönyörű sziliekben ........
B 80 410
10 B BO 160 8 1 1 20 1 80
Egész zefir ing, prima minőség..............................
Nadrágtarlók férfi, prima gumiból ............... 1*40, 1*80,2 —
„ gyermek, prima gumiból .........\' BO, —\'80, t\'—,
Zokni tartók ........................... .........— 80, 1—,
Női harisnya tartók, minden szinben már..................... 1\'BO
, . „ „ brocliál széles............ 260
Divat női kesztyűk, sárga és szines .....................2<I0, 2\'70
. férfi . ...... ..................... 2 70
Gyermek zokni 1—8-ig ...... .............................. —.80
valódi flór, fehér és szines 1. szám ............ —80
Selyem női harisnya minden divatszinben gaiantált, hibátlan, már 2 50 ,, „ „ „ ,, „ ... 3\'BO
Flór „ „ „ „ „ „ 2, 1-70, 8
Muslin „ „ „ „ „ „ ...... 160
Strapa női harisnya ....................................... —\'70
Patent „ . 10—1 l-es............................. —88
Férfi zokni, garantált jó minőség óriási választékban — 60, —\'88, — 80
1 -, 120, 1 40, 1\'60, 2 -
Férfi sporl hosszú harisnyák... .........1 10, 1 40, 2 —, 2 50, 8 —, S 60
Férfi és gvermek divat sapkák már..................... 1*50—5-ig
Női- és férfi ernyők már jó minőség ........................ 8-től
Austra védjegyű gumitalpu cipők, legjobb minőség 35—41-ig ... í\'80
...... 42—46-ig ... 4\'16
Divat sélabotok már.............................. 1 80, 8 —, 8 80
Frotir törölköző, jó minőség.............................2\'70, 3\'50
Dupla gallér, jó minőség 1 —
Kaucsuk gallér, nem kell mosni, dupla .................... I M
Glott, fekeie rövid alsónadrág ..........................................t\'—
férfiing ....................................... 4*50
Zefir munkás ingek, jó minőség.............................. 2\'7I
Selyem csikós nadrág, garantált hibátlan, jó minőség ......... 268
Női schiffon ingek, jó minőség ..................1 40, 1 80, 2 40, 8-
Női karton kötények, divat minták ................. ... 2*70—2 80
Nyugágyak lábtartóval ......... ... ............... 10\'
„ „ és napellenzővel.................. ...... 14\'
Divat bőr férfiövek ...........................1 20, 1 60. 2—, 2 40
Fürdő dresszek női és téifi már ..................2 50-től kaphatók
Fürdőruhák gyönyörű választékban csak a CORVIN BAZÁRBAN kaphatók. Ulazó böröndök barna szinben, cm-kint tl fillér, minden nagyságban „ , kék és piros , 12 „
Strand kofferrek .......................................... 8 —
Szoknya és bugyi kombinék, gyönyörű választókban és
színekben már ..........................................................2 40-tól
Ceányka és fátsxóru&ák, gyermekcipők. Csecsemő kelengyéit, fifmzések, malugoh, mennyaasxonyl kosxoruk, fátyolok, kötött kabátok a legolcsóbban
CORVIN BAZÁRBAN
NAGYKANIZSA, ERZSÉBET-TÉR 22. SZ.
Strem és Klain házban.
Divat retikfllök gyönyörű választékban
már 2 50 fillértől.
1930. |unlu» 19.
ZALAI KÖZLÖNY
T
1 la nagyobb kapaszkodóképessége, biztonságosabb és tartósabb pneut akar, akkor legközelebb
GOODYEARt
vegyen!
Körzetképviselet és raktár:
Szabó Antal
sportüzlete Nagykanizsán.
Telefon 91. szám.
APRÓHIRDETÉSEI
i df|a 8 Ml. StmUa <• ate-Mtu 10 szóig M fillér, nladn torit* Mó <11J» • Ml. Clmssó • miadss ytrth
pbb betűből (Uó mó kit irónik számit-bttk, Allásf keresőknek SOM mgedméay.
NMriáHk » (»«) |W>(< IU»«H alul a ItfwlMM klifmU*, uiinláiii alíar«léaa >6aatt a I • r • lU.liid lk
Négy, esetleg három szobából és mellékhelységekből 1114 lakéa kerttel, vagy • nélkül azonnal kiadó Klnlzal-utca 58. "lm alalt. 3311
Az ursdalont tulajdonát képező Erzsé-bet téri H«ayad«ar é» raktárai, tehát fi- éa melléképületei összes belső udvari taUnak vakolatjavítására és leteltéiére alánlatol kér Hercegi Erdőhlvatal. 320Q
Sajét tarmáal kltonó ssztali ó éa
Ealm kimérését megkezdtem. Óbor 60, 80 fillér. — Hltzelberger üyörgy. ar-utcs. 3201
Haté, Dalmler kitnglstilan, ciukotl, olcsón eladó. — Kaulminn Manó Nagykanizsa. Telelőn 167 2732
Kladé népen bútorozott izo ía fürdó-noba használattal Rozgonyl-u 6. 31 9
Képkere/eatí
Kozma
höut U
FmsHkatsnk, kosáiáruk készítése és inttáu, nádazéklonás Illésnél, Eri.ébet tér 13. 2148
■ Isadan alfogadhaté ina áriullom el árukészletemet, mivel üzletem rövid Időn belül megálltaik. Egyes cikkek félárban. Krámer Zoltán. Tulipán áruház. 2922
Nagykanizsán, Kliályt Pál u. 8. n a 3 azoba és mellékhelyiségeiből illó családi ház aiabad kézből aladó. Felvilágosítást dr. Hoch Oszkár Ügyvéd ad. 3136
NastdMM bekebelezésre aitadea
feszegben s legelőnyösebben és lergvos-Mbbsn folyós tttat *o«él i^nio oéas-fcOksönközveUtő íródig Mwrkaal^K
VUmantaa ponyvák, sátorponyvák, valamint |utts- él lenzsikok legolcsóbb árban kaphatók Kelemen Rezsó cégnél Deák-téi 9. Ugyanolt zalkok én vlzmenles ponyvák minden méretben kíticsön li kap halók. 3181
Wiener Lahrarln lu-hl Stellung zu Klndern Clm a kiadóban. 3180
Finom *alr nagyban és kicsinyben kilogrammonként P 1 80, úgyszintén kapható lllitolt szalonna kilogrammonként 2 pengő Petrica Lajosnál, Cicngery-ut 62 2849
Megbízható sofför állást kerea, ugy helyben, mint vidékre, hoaszu budapesti gyakorlattal, perfekt szerelő, kliünó bizonyítványoktól. Szlvevrnegkereiést i kladí-hfvatalba. 3078
Osssgsrf^l 13. az. alatt utol nagy műhely, utcai és udtarl lakátok\' kiadók
Wlí
Fe|lődő városban 70 év óta lennátlő bádsgasAalst haláleset miatt áionnal eladó. Clm < kiadóban. 3189
Tel|ea harskas kut berendezés eladó Csányl-u. 11. síim alatt. 3188
Ha Jö bori akar olc.6. Inni, 1!r, vitessen kóstolóm 1 llt.r
aranyhegyibikavérvörösbort
M fillérért. Blitoe. ho,y lll.ndó.n aat \'o, Inni
sAfrAh József
Telefon XV. tQ*itfktf«.kedé«. Mejyer-n. 74. I litert teleton/endeléu. taiihoi kOldOk
Qtozokéa nrllakéa Eötvös-tér 8. szám alatt augusztus l-re klsdó. Ugyanott jókarban levő zongora eladó. 3175
Héalsxotga és tsnonc felvételik — Dorochy Kálmán pékmesternél Klsksnlzss, Oiszígut 82. 3173
l\'áp öreg válogatott étkezési burgonya és Ella burgonya, úgyszintén serlés részére feletetni váló burgonya ksphstó — QrUnleld Adolf, Magyar-utca 25. sz. 3171
Egy 350 ccm. sngol motorkerékpár lu-tinyoa áron aladé. Árpld-u. 5. sz. 3132
Naey aassalataa raktér izép Iroda-hatylaégaal november l-re bérbeadó. Rolschlld, Magyar u 19. 3131
KlfsaMlaéay (elvétetik .Fekete sas* gyógyszertárban. 3710
Kl\'ály utca lagfarfalsnaaakls hslvén egy |ól bevezetett üzlet azonnal elsdó. 3216
Telekt-ul 35. szám háromszobás ulcat lakéa mellékhelyiséggel sugusztus elsejéje kiadó. 3217
SxIvAflémsMotarhoB gépkezelőt keresek jullus l-l belépétre, fizetése 50 P és ellátás. Kálóciy Testvérek, Galambok. 3218
Kitűnő állapotban, üzemben tevő nagyobb tlpusu valódi letlonel Regiszter kassza villany vagy kézlhajtissal előnyös árban elsdó. Clm a kiadóban. 3721
Kétszobás lakás kladé, aionnal ellog-Islható Eötvös-tér 20. 32Í2
Elaéé Keszthelyen Amazon Szállodában 7 személyes, 6 hengeres keveset használt suti 3223
KAazBnetnyilvánitAa.
Ezúton mondunk liilás köszönetet mindkét postalónökségnek, drága halottunk volt kailársslnsk, Jóbarátalnk-nak és minden Ismerősünknek, kik szeretelt férjem temetésén megjelenni szívesek voltak és mély gyászunkban velünk éreziek.
Oiv. Sarasa Dánesné és családja.
Egy 8 lóerős Meteor gyártmányú, kitűnő karban levő motor alkalmi áron, igen jutányosán •ladA.
Különféle nagyságú Cenlrifugál szivattyú jutányosán kapható.
Használt, kitűnő állapotban levő B*pazlj különféle szélességekben, 130 kg. mennyiség-Ben, igen jutányosán kapható kisebb mennyiségekben is.
Jó állapotban levő Autogén-hegesztő tartozékokkal igen olcsón kapható.
Nikkelezeti szabályozható kirakati berandazéaak hozzávaló üveglapokkal Igen olcsón kapható
Sartory Oszkár Utóda
cégnél Kirély-utoa 39.
117 Telefon 362.
Hirdetmény.
Förhénc hegyközség kápolnájának tatarozási munkálataira pályázatot hirdetünk.
Fellételek Dr. Fülöp György (Templom-tér 11.) elnöknél tekinthetők be. A pályázatok Jullus 1-lg ide beadandó*.
sts ElftljAr&aág.
_s,___
_A_
Ha kuljának vize egészségtelen, vagy lítvés, készíttessen
FÜRT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
gépiparvállalatival Zalaegerszeg. Teleion: 43. Kéazlt:
vlxvavaték éa aalvattysatsarasa-dazésahat, traktarak, auték éa aépak JaviUaét.
im
1929. Pk. 12505. sa.
1930. vght. 786. sz.
Árverési hirdetmény.
Freyler Adolf nagykanlzaal ügyvéd által képviseli Hello* Kereskedelmi R T. budapesti cég kérelmére és Jsvára 308 pengő követelés és já/ulékal erejéig a nagykanizsai klr. járásbíróság I2W5-929. sz. végzésével elrendelt kielégítési végreha|tis lolytán végrehs|tást szenvedőtől lefoglalt 1250 P bec.é téka Ingóságokra s nagykanizsai klr járásbíróság lenti számú végzésével az árvetés elre deltctvén, annak az 1908. évi XLt. t.-c. 20. S-a alapján lenllrt, valamint látogjogot szerzett más foglal-tatók javára Is a végrehajtást szenvedő lakásán, Üzletiben Dlóakál közgépben, Kossuth-tér 6*. sz. alatt leendő megtar-tására határidőül 1930 évi lunlus hó 21. napjának délután 4 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt üzleti rölös-áruk s egyéb Ingóságok*! a legtöbbet ígérőnek keszpénzllzetes ellenében, esetleg becsáron alul Is el fogom adni.
Nagy kan Izttán, 1930. évi junius hó 7-én.
Elek László s. k. S]u6 klr. bírósági végrehajtó.
Dr. Málnai Intézet
Alapíttatott 1895. Basdapaat, VI.,
Bajaa-aa. SO. Telefon: Aut. 175-51 Elemi fiu éa leányiskola.
Leánylyoeum,
mely főiskolai tanulmányokra képesít. Internátus bentlakó é< fél-bentlskó növendékek számára, i? beiratások megkezdődtek. — Fel-vllágosilással és prospektussal szolgál az Igazgatóéig.
216/1930. Ikl. szám.
Versenytárgyalási hirdetés.
A Horthy Miklós városi közkórház Nagykanizsa 74 öl tűzifa fel-inetszésére és felaprilására nyilvános szóbeli versenytárgyalást tart.
A szóbeli versenytárgyalás 1930. Junius 26-án déli 12 órakor a közkórházban lesz megtartva. A feltételek a hivatalos órák alatt a kórházban megtekinthetők. Nagykanizsa, 1930. junius 17.
Horthy Hlklóa városi k&zkórhil
131] Hagykulna.
f (áll ponyva, l»9Ci 1%f zsineg,
kévaktttA és aaaaallla legolcsóbb HIRSCH ÉS SZEQfi cégnél.
mrám..M
SINGER
VAUWÓOÉP.
y hmuA.
9IN9E* VARHÍa^P BÍSZV híl»6.
BA8YKAHIZ8A Fióküzlete: Fö-nt 1.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját mOhelyében
mos, faat, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 HIL, tavaszi kabátok festése már 8 P-töl, férfi, nöi ruhák legolcsóbb árban
tisztíttatnak. Oyüjlőtelep: Oyáitelep:
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modern szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tenniszpálya. Baraga. Uazoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve 2®i 25 szobával és étteremmel.
A legszebb weck-end, kiránduló- és nyaralóhely. Jullus 1-lg a penslo lakással 5\'50-től és Jullus 1-tól 6\'50-től.
Saját strand. BuHet.
Néhai gróf Zichy Béla villalelkek parcellázására felvilágosilások. Árak ölenkint 2\'30—4\'80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. junius
1930. junius hó 1-vel
ÁTHELYEZTÜK
SZOMBATHELYEN
Király-utca 5. alá
Vásárlóinknak rendkívül olcsó áraink és az eddig megadott összes kedvezményeinken kívül rövid ideig: 1930. szeptember l-ig, teljes kamatmentességet nyujtunk.
KOPSTEI
BUTORÁRUHÁZ
Szombathely, Király-utca 5. sz.
70. évfolyam 138. szám
Nagykanizsa, 1080. Juolu* 21, szombat
Ara 14 fillér
zalai flzlflot
__POLITIKAI NAPILAP_
ÜKrteutMz 4e kiadóhivatal: P6-o( 5. uim. \' r . .» , ,, ni__i.il OMuiiti In: err béta I pcofd M OIMr
KeuthelytOokkiadófatralal Koaautb La|oa-». 312. Felelős SZerkeSZtŐ I BarbarltS Lajos . NagykanSa 78, KeaiŰ3y tL síim.
AI felsö&ás tiltakozása a trianoni békeszerződés ellen
Berzeviczy: Magyarország azt kívánja, engedjék a magyar vidékek akaratát szabadon o megnyilvánulni, ahogy ezt Sopron tette
A felsőház ma tartotta első ülését a trianoni békeszerződés 10. évfordulója óla. Berzevlczy Albert ezt arra használta fel, hogy kifejezze a felsóház tiltakozását a rákényszerilelt szerződéssel szemben. Ilangoztat\'a, hogy a Páris-környéki békeszerződések hamis feltevéseken alapultak. Téves volt az a feltevés, hogy a háborút a központi hatalmak okozták és hogy Magyarország elnyomta a kisebbségeket. A kisebbségek elnyomása sokkal nagyobb leli a békeszerződések óta. A régi magyar uralom alatt egyetlen példát sem lehet találni, hogy valakit csupán nemzeti kisebbséghez való tartozása miatt birói Ítélet nélkül polgári jogaitól, vagyonától vagy állásától megfosztottak, családjával együtt földönfutóvá tettek, minlahogy az ugynevezelt .felszabadítás" megtörténte óta ez napirenden van Ezután sok változtatást tettek rajtuk. Igy például a trianoni békeszerződést a hágai és párisi tárgyalások módosították. Magyarország a wilsoni önrendelkezési elv alapján áll és azl kívánja, hogy engedjék a magyar vidékek akaratát szabadon megnyilvánulni, ugy, ahogy ez Sopronban és Sopron vidékén történt. Bizunk benne, hogy végre valahára el fog következni az elkövetett hibáknak a reparációja.
Ezután a gyász jeléül 5 perc szünetet tartottak, majd áttérlek a napirendre.
Vita nélkül elfogadták a francia és török kereskedelmi egyezményről és a portugál kereskedelmi megállapodásról szóló törvényjavaslatot.
A költségvetési és felhatalmazási javaslatnál Somssich László gróf szóvátette Vass József miniszternek a földblrtokpoiitikárói Veszprémben mondott kijelentéseit. A földblrtok-polilíka kérdését a leglelkiismerele-sebben kell kezelnie mindenkinek, legyen az akár miniszter, akár más. A földblrlokpolilika magyarázójának csak a miniszterelnököt, vagy a föld-mlvelésügyl minisztert hajlandó elismerni.
Vass József miniszter nyomban válaszolt Somssichnak. Veszpiémi beszédében kijelentelte, hogy gonosznak tartja azl, hogy ma földreformról beszéljenek, különösen a megtelelő előkészületek nélkül. Nem akart a kormány földbirlokpolitiká-jának irányt adni, de szociálpolitikáról beszélt, amire pedig illetékes. Magyarországon pedig földblrtokpo-llllkát szociálpolitikai érzék nélkül nem szabad csinálni. Fontos szociálpolitikai tünet ar, hogy nálunk tömérdek ember nem lud földhöz jutni.
pedig a földhöz kapaszkodás lehetőségét meg kell adni Magyarországon az embereknek. A magyar fajnak különösen az alsó rélegei egészségesen szaporodnak, ezáltal azonbsn a földönfulójáno«ok mindinkább többen lesznek. Csupán iparpártolási
politikával emberfeleslegei levezetni neM lehet.
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter kijelentette, hogy a házasságok állandósága érdekében mindent hsjlandó megtenni, mert ellenséges válásnak. Legközelebbi ülés holnap.
Vass miniszter beterjesztette a qabonafavaslatot
Az igazságQgyminlszter a törvénykezés egyszerűsítéséről — A magyar Szent Korona minden jognak a forrása
lalt intézkedések nem érintik azokat az alapelveket, amelyeken perrendtartásunk nyugszik. A javaslattal szemben lehel bírálatot gyakorolni, de nem lehet azt állítani, hogy veszélyt rejt magában. Az ügyvédi kar nehéz helyzetben van, talpraállitása azonban a gazdasági helyzetlel függ össze. Arra törekszik, hogy az alaposan képzelt birák segítő erőkkel végezzék az igazságszolgáltatás munkáját. A törvényjavaslatot általánosságban elfogadták és áttértek a részletes tárgyalására.
Oál Jenő közjogi eltévelyedésnek minősítette azt, hogy a bíróságok a magyar Szent Korona nevében fogják hozni Ítéleteiket. Zsitvay Tibor igazságügyminiszter rámutatott arra, hogy a Szent Korona minden jognak a forása. A nemzet a Szent Koronában önmagái is megbecsüli. Az egész Jogászvilágban és a bíráknál is az az óhajlás nyilvánult meg, hogy a Szent Koronát helyezzük vissza az Ítéletek meghozatalánál arra a helyre, amely megilleti.
A Ház legközelebbi ülését kedden délelőtt tartja.
Budapest, Junius 20
A képviselőház mai ülésén Vass József miniszter beterjesztette a huza és rozs értékesítése érdekében szükséges intézkedésekről szóló törvényjavaslatot, amelynek tárgyalására a Ház kimondotta a sürgősséget. A szociálisták élénk közbeszólásokkal fogadiák a javaslat beterjesztését.
A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló javaslatnál Désy Oéza megköszönte az igazságügyminiszternek, hogy javaslatában soha nem lépte át azt a határt, amelyen tul a jog eszméje és az igazságszolgáltatás megnyugtató ereje hátrányt szenvedd! volna.
Fábián Béla részletesen foglalkozott az ügyvédség helyzetével.
Kálnoky-Bedő Sándor hangsúlyozta, hogy a javaslat nem politikum, csak átmenet, amelyei követnie kell egy nagy reformnak, amely kevesebb, de jobban képzelt bírákkal látja el az Igazságszolgáltatást.
Zsilvay Tibor igazságügyminiszter rámutatott arra, hogy a javaslat csak a halaszlhalatlan reformokat viszi keresztül. Számolni kell a kor követelményeivel. A javaslatban fog-
Wekerle a boletta-rendszerről
nyilatkozott a sajtóankéton
Budapest, Junius 20 Wekerle Sándor pénzügyminiszter ma délelőtt értekezlet keretében Ismertette a sajtó képviselői előtt a huza és rozs értékesítése érdekében benyújtott törvényjavaslatot.
— A belső és külső forgalomban levő buza éz rozs a jövőben csak oabonajegy kíséretében mozoghat. Kivétel az őstermelők vetőmag-szükséglete. Gabonajegy helyett őrlési jegy kiséri a gabonát abban az cselben, ha a termelő gazdasága részére bér fe|ében kívánja felhasználni ezt a búzát és rozsot vagy lelkészi és lanitójárandóságról van szó.
A huza őrlési jegye mélermá-
származó összegek befolynak. Az őrlés munkadiját eddig az őrlőközönség fizette a malomnak.
Az őrlés munkadija azonban alacsonyabb volt az őrlési Jegy áránál. Az őrlési jegy ára és az őrlési munkadíj közölt mutatkozó különbség az az összeg, amellyel a mezőgazdasági fogyaszlás a buza és a rozs árának biztosításához hozzájárul.
Wekerle ezután részletesen ismertette a gabonajegy árának az exportnál való visszatérítéséről és a törpebirtokosok támogatásáról való Intézkedéseket, melyekkel a Zalai Közlöny az egységespártban elhangzott Ismertetés alkalmával bővebben foglalkozott.
A német bankkamatlábat
fél százalékkal leszállították
Berlin, Junius 20 A német birodalmi bank a kamatlábal fél százalékkal leszállította.
zsánként három pengő, a rozsé két pengő. A gabonajegy ára pedig hal pengő. A gabona- és őrlőjegy-rendszer révén a termelő a termelt gabonának legalább önköltségi árához fog jutni és a védővámok rendszeréhez hasonlóan, a belföldi fogyasztást terheli meg. A termelőnek szánt támogatás három pengő, az eladott buza és rozs minden mélermázsája után. Az őrlési összegei állalában a mezőgazdasági fogyaszlás viseli. Az őrlési legyrendszer utján a vámőrlés munkadíjának megtérítése arra az alapra hárul ál, amelybe a gabona-jegyek és őrlési jegyek eladásából
A Zob-pert
Zalaegerszegen folytatják
8Umeg, Junius 20 A dr. Zob Mihály elleni perben a tárgyalást junius 23-án folytalják. Ezzel a bűnügy sümegi része befejeződölt és a további tárgyalást, a vád-és védőbeszédeket már Zalaegerszegen tartják meg.
Ujabb letartóztatások
a katonai szállítási Dgyben
Budapest, Junius 20 A katonai lerményszállltási ügyben letartóztatták a Duray és Kelemen terménykereskedő cég két főnökét, Puray Gyulát és Kelemen Aurélt. Az a gyanú ellenük, hogy a szállítás ellenőrzésével megbízott gazdasági tiszteknek anyagi előnyöket nyújtottak és igy történt meg, hogy a gazdasági tÍBztek szemet hunytak a szállítási szabálytalanságok miatt.
Bethlen ntban hazafelé
London, Junius 20
A miniszterelnök londoni látogatása a mai nappal véget ért. Bethlen István gróf miniszterelnök a Viktória állomásról ma délelőtt 11 óra 15 perckor a párisi expreszel elutazott. A pályaudvaron Rubldo-ZIchy Iván báró londoni magyar követ vezetésével megjelent a követség egész tisztikara. Angol részről MacDonald miniszterelnök képviseletében Major Crankesliuw, a miniszterelnök magántitkára és a külügyminisztérium nevében Monck, a diplomáciai kar helyettes marsallja búcsúztatta a távozó miniszterelnököt. Bethlen István gróf miniszterelnök felesége még néhány napig Angliában marad.
ZALAI KÖZLÓNV
1930. junlm ál.
A zalaegerszegi főszolgabíró bravúros életmentése a Zalából
Két uriass^onyt mentett meg a biztos haláltól
Nagykanizsa, Junlus 21)
A meleg idő mialt állandóan sok fürdőzője van Zalaegerszegen a Zalának. Tegnap is rengetegen fürödtek a Zalában, ahol majdnem két áldozatot követelt a fürdés. Bdcsay Istvánná és Zakariás Károly dr.-né zalaegerszegi úriasszonyok a Zalában azon a helyen úszkáltak, ahol a viz eléri a 2—3 méterl.
A két úriasszony egyszerre olyan helyre ért, ahol a viz sebes örvényt képez El is ragadta az örvény Zakarlásnét, aki még görcsöt is kapott, fuldokolni kezdeti. Bácsayné megkapta Zakariásné karját és most már mindketten életveszedelembe kerüllek. Kétszer-háromszor egymás-
után a viz alá buktak. Épen ebben a percben haladt el a parton arrafelé Balázs István főszolgabíró, aki fürdés után hazaigyekezett, a főszolgabíró nem habozol egy pillanatig sem, ugy ahogy volt ruháslól a vizbe vetette magát és előbb Zakariásnél, majd Bácsaynél mentette kl a vizből. Bácsayné már eszméletét is elvesztette, mert a sebes örvényben is életveszedelemben forgott. Bácsaynél sikerült később eszméletre hozni, majd az összeverődött tömeg lelkesen ünnepelte a bátor főszolgabírót, aki valószínűleg kormányzói kitüntetésben is részesíti majd kettős életmentéséért.
Egy könnyebb ós egy súlyosabb természetű motorkerókpárelgázolás törtónt
A gázoló motorkerékpár rímenekült és vérében otthagyta áldozatát — Egyik baleset Nagykanizsán a Horthy Mlkios-uton történt — Szigorú nyomozás indult a gépjármű-balesetek ügyében
Nagykanizsa, Junlus 20
A gépjármű-szerencsétlenségek krónikája napról-napra bővül. Mig egyfelől a balesetek a szenvedő alany rovására Irható, addig másfelől sok esetben a gépjármű-vezető lelkiismerete felelős a szerencsétlenségért, mint az tegnap is történt Pola község határában, az úgynevezett Anna-majornál.
Három fiatal becsehelyi leány, akik között volt Varga Erzsébet 17 éves leány, Becsehelyre igyekezett az országúton Annamajorból. Amint a községek felé közeledtek, egy kanyarból hirtelen feltűnt egy Letenye felől Jövő motorkerékpár, mely semmiféle kürtjelzést nem adott le és valósággal a lányok közé robogod Varga Erzsébetnek már nem maradt ideje lélreugrani a gép elől, amely elkapta és keresztül ment rajta. A leány vérében, eszméletlenül eselt össze. A motoros is felbukott gépjével együtt, de ahelyett, hogy elsősegélyt nyújtott volna, vagy felvette volna a gépre és behozta volna a kanizsai kórházba a súlyosan sérült leányt, ahelyett felkapott a gépre és. nyugodt lelkiismerettel elvágtatott Kanizsa felé.
A három leány közül az egyiknek volt annyi ügyessége, hogy megjegyezte a motorkerékpár rendszám-
tábláját és ennek alapján hamarosan kézrekeritik a gázoló motorost.
A leány rendkívül súlyosan sérült meg, mert nyill lábszárlörést szenveded, ezenkívül több zúzódás borítja testét. A kihívott negykanizsai mentők szállították a kanizsai kórházba Varga Erzsébetet, akinek állapota mára nemcsak súlyos, de már életveszélyes is.
A kanizsai rendőrség a letenyel csendörséggel együttesen hajszolja a gázoló motorkerékpárost, akit lel-ketlensége miatt nem lehet eléggé elitélni.
Hasonló, de könnyebb kimenetelű motorkerékpár-elgázolás történt Nagykanizsán este fél 9 óra tájban a Horthy Miklós-ulon a pályaudvar közelében. Itt dr. Mitrovich Viktor rendőr s. fogalmazó motorkerékpár-
jával gázolt el egy asszonyt, aki szerencsére csak kisebb zuzódáso-kat szenveded és a saját lábán ment haza. Ebben az ügyben bevezette a rendőrség a nyomozási.
Holnap délben érkeznek a nagygyűlés szónokai
Ünnepélyes fogadtatás a pályaudvaron
Nagykanizsa, Junlus 20 Mind nagyobb érdeklődés nyilvánul meg a holnap délben 12 órakor a Polgári Egyletben megtartandó legitimista nagygyűlés iráni. Az előjelekből ítélve, a holnapi nagygyűlés semmivel sem fog mögötte maradni annak a gyűlésnek, melynek vezérszónoka Apponyi Albert gróf volt. Olyan szónokok érkeznek le Nagykanizsára, mint Zichy Aladár gróf v. b. t. t., Nagykanizsa díszpolgára, Szterényl József báró, chikann Zichy Móric báró, kívülük beszél még P. Deák Szulpic, Nagykanizsa város plébánosa.
A nagygyűlés hódoló táviratot küld Oltó királyfinak és Zita királynénak Belgiumba
A Magyar Férfiak Szent Korona Szövetségének vezérférfial holnap délben 11 30 órakor érkeznek a budapesti gyorsvonattal Nagykanizsára, amikor a nagykanizsai csoport vezetősége, élén Przibislawsky Ferenc ny. ezredes ünnepélyesen fogadja őket az állomáson. Miután gróf Zichy Aladár ny. miniszter Nagykanizsa város díszpolgára, a városháza zászló-diszt öli és ír, Krátky István pol-gáimester a város közönsége nevében logadja az állomáson.
A gépkocsik és aulók a Centrál-nál sorakoznak és onnét Indulnak kl az állomásra a notabllitásokkal.
A rendezőség felkéri a város közönségét, hogy a Magyar Férfiak Szent Koiona Szövetségének vezéreit minél nagyobb Bzámban fogadják a pályaudvaron, honnan az autók és kocsik egyenesen a Polgári Egyletbe, a gyűlés Bzlnhelyére ha|tanak.
— Bármilyen foglalkozást vagy munkát, Irodaszolgai, pénzbeszedói vagy bármilyen más állást keres, semmi munkálól vissza nem riadó, józan és megbízható, kalonal kötelezettségének eleget telt fiatalember. Érdeklődők cimüket szíveskedjenek a kiadóhivatalba leadni.
Legolcsóbb az „ULTREFORM" Legjobb az „ULTREFORM"
Legbiztosabban eláll a befőttje a már rég kipróbált Stölzl-féle
„ULTREFORM"
befőttes üvegben.
Minden darabon rajta van az .ULTREFORM" védjegy. Ne kísérletezzen más üvegekkel.
Kapható: Meloier Uvegkereskedóaben,
iios Városház-palota. — Telelőn: 147. szám.
SZÍNHÁZ
inlus 21
¥ mis
ka
Sxilvássy Tet vendégfáiéKl
Az idei évad legszebb operellje, a Szökik az asszony került ismét vasárnap délután előadásra, amelyben a főszerepet Szilvássy Terus színművésznő játszotta a távollevő Zöldhelyi Anna primadonna helyett. A vendégjátékos fiatal művésznő fellépése Iránt nagy volt az érdeklődés. Szilvássy Terusról csak a legnagyobb rokonszenv hangján emlékezhetünk meg. Rendkívül bájos, megnyerő külsejű megjelenés, üde fiatalságának minden varázsával, színpadi alakkal, kellő rutinnal. Hangja, éneke: csicsergő madárdal, tavaszkacagás, kristálytiszta és bársonyos, Jól iskolázott. Az operett-színpad ragyogó ígérete. A közönség melegen fogadta. Szilvássy Terusnak azonban még sokat kell tanulnia, magát tökéletesíteni, a hanghordozásra nagyobb súlyt fektetni és főleg több életet és temperamentumot kell játékába belevinni. Egyénisége nézetűnk szerint inkább szubrett, mint primadonna szerepekre predesztinálja. A többi szereplők: Kőszegi. Károlyi, Márkus, Egry. Ji-nossy, Darvas Is szép játékot produkáltak. _ (B. R.)
Hamlet
A Kisértetek Oivaldjának ősét: Hamletet játszolta Beregi Oszkár vendégszereplésének második estjén. (A Kísérteteket különben Nagykanizsán junius 28-lkán este jálsza.)
Shakespeare, Bereginek irta királyfi mélységes tragédiáját, mlntahogy a Shakespeare tragédiák minden hőse elsősorban rá van testálva a strat-fordi szerző nemes nagylelkűségéből, amivel a világnak ajándékozta műveit.
Hamlet, Shakespeare történelmi tragédiáinak csoportjába tartozik. A szomorú sorsú dán herceg valóban élt. Dánia egyik városkájának temetőjében ma is áll egy kis síremlék, melyen ez áll: Hamlet.
Ennek a sirnak vagy emléknek történelmi igazságát vitatják. A dráma szempontjából azonban teljesen In-dlferens, hogy Hamlet valóban élt-e vagy sem. Hogy örökké — amíg az olvasó ember a kulturát kivánja és lelkét színházzal gazdagítja — élni fog, azt tudjuk. Tizenhat századot és néhány évet Írtak, mikor Sha-kespearében megszületett Hamlet. Ennek idestova három és félszáz éve, de azóta sem kopott meg a mű, leszámítva,\' történelmi vonatkozásait Hamlet, mint emberi probléma, ma frissebb talán, mint valaha. Ezért van, hogy Moissi frakkban próbálkozott vele. Ezért van, hogy ezernyi uj változatban, uj rávilágitásban, de mindig csak Hamlet marad a rendezők és színészek álmainak Csim-borasszója.
Beregi Oszkár nem frakkban vette Hamletet Külsőleg nem abban. De lelkileg, az emberi húsból kigyúrt és emberi könnyel, vérrel át meg átitatott figura épen olyan mai ember volt, mint akár Strlndberg Os-valdja vagy amilyen modern lelket
Olcsóbb lett a szövet!
Tekintse meg férfi és női
szövetolcsósá^ainlzat
kirakatainkban
imjtoiiui 21.
ZALAI KÖZLÖNY
rejt az Éjjeli menedékhely bármelyik alakja. Ez a Hamlet mérföldjelzőkő Beregi Oszkár magaalvelésü kiasszi-kui alakításai sorában. III, szakilotl ö a hagyományokkal, Hamlettel, aki deklamál, akiben páthosz sóhajtja a keserveket.
Egy embert hozott elénk. Herceget, fájdalmas fiatal sorssal. Az emberi közvetlenség útjait taposta végig. Ugy szólott partnereihez, mint négy fal közölt beszél egyik ember a másikhoz, Az Indulatok nem csodálatos orgánumának dinamikus felkorbácso-lása, hanem a fojtott, lappangó ttlz életszagú szikrázása volt. Ahogy megtárult elölte a véres tllok, mely lelkébe rágta magát és elindította a lavinát, ahogy vergödött ennek a Htoknak tengernyi súlya alatt és néha felsikoltott, mint az emberek felsikoltanak, ha végigszánt rajluk az élet, olyan nagyra emelte öt Hamletben, hogy néha alig bírtuk a sekszplrl téma alatt görnyedve, követni De virtuóz is volt Beregi ezen az estén. Vívódásai a legdrágább Amatl hegedű hangjain zokogtak fel, de Lear király viharzó jajkiáltása Is benne rezgett Hamletben — az emberben.
A közönség hatása alatt a kivételes művészi produkciónak, önfeledten ünnepelte a nagy művészt, aki előadás után pár öszlnle, keresetlen szóval köszönte meg az űnneplésL A társulat tagjainak kerete kifogástalan volt Beregi Hamletjéhez. Sdrmdssy, vlléz Bdnky, Bojár Lili, Vass Irma, Honthy, Danis, az első arcvonalban tehetségűk legjavával, Endrödy, Koltay, Csergő, Major, Kőszegi, kisebb klasszisu alakításokkal, de lelkes munkával Illeszkedtek a Hamlel előadás nagyszerű miliőjébe. _ U. Oy.
VIKtorla
A Viktóriában FBldes Imre érdekes hadifogoly mesét dolgozott fe>, természetesen óriási koncessziókat téve az operett lehetőségeknek a realitások terhére. A szüzse azonban egészséges, jól megformált, amihez Harmath Imre verseket szerkesztett és végűi Ábrahám Pál, a fiatal muzsikus generáció egyik legtehetségesebb tagja, Igazán kilünő muzsikát komponált. Az egész operetten keresztül vonul valami kedves, zenei frisseség, mely magyaros, szlávos és keleti motívumokkal és azoknak érdekes hangszerelésé vei fogja a közönséget. Az operett maga a revü operett és a régi nagy operett társascégét Jelenti.
~\'k kanizsai premieren nagyon szép előadást laftrtt a közönség. Rengeteg ujrázás blzonyllolta, hogy a Viktória nagy és tartós sikert Jelent. Azegyűttes minden tagja dicséretreméltóan vette ki részét a a darab színre hozatalából. Jánossy Terka a "címszerepben Igen nagy részt szépen, főleg játékban tehetségesen oldott meg. A zenei rész öt is, mint mindenkit ere|én felflll feladathoz állított, mert ilt már a szerzők nemcsak a verssorokra, hanem a hangjegyekre Is nagy súlyt fektettek. Fejér F.rz«l voll ennek a komoly zenei értéknek legkitűnőbb interpretátora, amellett, hogy csupa líra, behízelgő édesség volt játéka. Márkus, Káröiyi, Kormos, Darvas, Kőszegi, Danis, Bánky adtak gondos alakításokat a Viktoriához, melynek rendezése különösen sikerült volt. (v. Jakabffy) A szép Ábrahámzene visszaadásáról Nagy Tibor temperamentumos vezénylete mellett a zenekar lelkiismeretesen gondoskodott. Pompás élmény volt a Zelenay-duó attrakció számba menő kinai és orosz lánca, melyei többször kivánt a publikum. (—")
Elfogtak Nagykanizsán egy országosan körözött betöröt
A vasúti rendőrség egyik
Nagykanizsa, JudIim 20
Visegrádon nemrégiben vakmerő betörést követlek el, melynek során a tettes Holdaaf János gazdag visegrádi polgár házába tört be és onnan nagyobb összegű pénzt lopott el.
A visegrádi csendőrség a kezel közi levő személyleírás alapján köröző levelet adott kl ismeretlen tettes ellen. Ennek a köröző levélnek alapján a keresett betöröt a vasúti rendőrség elfogta a kanizsai állomáson.
Egyik rendőrnek, aki a 111. osztályú váróteremben körülnézett, gya-
rendőre csinálta a jó fogást
nussá vált egy fiatalember, aki láthatólag kerülte a rendőr tekintelét. Igazoltatta a fiatalembert, aki különféle, rögtön felismerhető hamisított bizonyítvánnyal próbálta magát igazolni. Előállították a vasúti őrszobára, ahol rövid tagadás ulán beismerte, hogy ő a körözött visegrádi betörő. A lopott pénzből már csak keveset találtak meg nála.
Letartóztatásba helyezték és értesítették a visegrádi csendőrséget, mely intézkedik a fogoly elszállításáról.
1860-1930.
Jubileumi olcsó vósór
SINGER
divatáruházban.
A színházi iroda közieményel
(*) Viktória az Idény legragyogóbb operettje azombaton éa vasárnap mte is Felér Ertal, Marczos Irén, JAnosay Terka, Márkua Lajos, Károlyi Vilmos, Kormoa Kereno, v. Bánky Hébert tóaze repléaével kerül színre.
(*) Vasárnap délután Két lány as utcán, az évad legszebb vlgjáték-elő-adáaa kerül színre Harczoa Irén.íizékely-hldy Adrién 6a 8ármár»y Mlklóa felléptével.
(*) Vasárnap délután 8 órakor éa hétfőn este 8 órakor Oold teiepallnus estje. Akiről as egész világ sajtója Ir, med. Oold, sz. orvoa, a világhírű telepatikus fenomén talepatikus és szuggeazciós előadásait mutatta be a nagykanizsai színházban. Gondolatátvitelek érintéssel, érintök nélkül, akaratátvitel nagyszert! kísérletekkel. Allatok hipnotizálása Clalre voyance. Meglátó médiumok. — Qold mester világhírű feltedezéao mindkét előadáson a legpompáaabban szórakoztatják a telepatikus tudományokat kedvelő közönséget. Mindkét előadáson fellép Qold mester világhírű médiuma Is. Ezen előadások keretében a margitszigeti halálautó tettesét nyomozza éa vi-
lágsikereinek számát Itt Kanizsán fogja gyarapítani azzal, hogy a gyilkos nyomára vezet Rendőrorvosi éa ujaáglró körökben érdeklődéssel várják a mai próba aajtóbemutatót, mig a nyilvánosságnak holnap leaz szenzációban része.
Utolsó heti mOsor:
Szombat: Viktória.
Vasárnap délután: Két lány az utcán
Vaaárnap d. u. 6 órakor: Oold tele-paUkus előadása.
Vaaárnao eate: Viktória
Héttőn: Oold telepatikua előadása.
Kedden: Vlg Miklós éa Erczkövy Laci vlg eatje.
Szerda: Takáts\' Allce, Székelyhldy Adrién bucaula.
Csütörtök: NafUUln.
Péntek: Az Apa
Szombat: Kísértetek, Beregi Oszkár felléptével.
Vaaárnap d u. 3 órakor: Takáta Allce
Vaaárnap eate: Monna Vauna, Bcrogl Oszkár felléptével. (Bucsuolóadás.)
VámárolfunKHtQon.ne kUlű-fUlc péniUnkef Idegenlle.
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLANYI gyulánál
NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. 406.
Tel. 406. tssi
URANIA
Junius 81., szombat Junius 22., vasárnap
Szibériai bilincsek
Dráma 8 kivonásban. Markovics Rodion világhírű regényének, a .Szibériai garnizon"-nak számos lélekbemarkoló jelenete elevenedik meg. — Főszereplő: Fritz Kot-tnor
Budapesti állatkert
Ismeretterjesztő film 2 felvonásban.
NAPI HÍREK
NAPIREND Junius 21, szombat
Hómal katolikus : Oona. Al. ProUatáns: Alajos. Izraelita: Siván hó 25.
URÁNIA MOZOÓ Szibériai bilincsek, dráma. Kiegészítő tnllsor.
Oyógyszertári éjjeli szolgálat: I. bó végéig a Merkly Belus gyógyszertár.
Oőzfttrdö nyitva reggel 6 órától utt « óráig (béttó, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nőknak). Tel.: J-li.
— A vasárnapi Urnapl körmenetet Kiskanizsán lartja meg P. Deák Szulplc plébános, a szokásos egyházi pompával.
- A polgári Iskolák hlreL A kanizsai polgári iskolákban az évvég! Tedeuinot Péter-Pál ünnepén tartják meg. Utána bizonyítvány kiosztás. A behatások az\'uj tanévre junius 30 án, julius 1-én és 2-án eszközöltetnek.
— Dr. Wlnkler Ernőné mesejátéka hétfőn délután a Városi Színházban. Az az oszlatlan tetszés, mellyel a kaszinói előadáson dr. Wlnkler Ernöné .A királyleány meséje" cimü kedves mesejátékát fogadiák, arra Indította az Izraelita Nőegyletet, hogy az iskolakonyha akciója |avára azt hélfön délután 5 órakor a Kaszinóban larlott gyermekelőadás teljes műsorával együtt a Városi Színházban megismétli. A rendkívül kedves előadásra újólag felhívjuk a nagyközönség és a gyermekbarátok figyelmét.
- Az Iparostanonciskola rajz-és munka-kiállltása. Csütörtök délelőtt 9 órakor nyílt meg ünnepélyesen a Rozgonyl-ulcai tornateremben a nagykanizsai iparostanonciskola rajz- és munka-kiállltása, amely minden Iskolaévad befejezésének eseménye szokott lenni. Poredus Antal igazgató meleg szavakban üdvözölte a megjelent hivatalos személyeket és a közönséget, majd Kiss Ernő ipartestületi elnök hosszabb beszédben nyitotta meg a kiállítási. Rámulatott a tanítóság nagy munkájára a tanonctovábbképzés terén és a magyar iparosság legteljesebb báláját és elismerését tolmácsolta. Majd megtekintették a kiállítási, amely a leány és fiu tanoncok munkájának nem egy remekét mulatja be. A kiállítás érdemes arra, hogy mindenki megtekintse. A kiállítás ma és holnap egész nap nyitva van. Megtekintése díjtalan. Ismerlelésére legközelebbi számunkban visszatérünk.
■CALAI KÖZLÖNY
— A keszthelyi fodrászverseny nagykanizsai győzteseinek ünneplése. Beszámoltunk a dunántúli fodrászmesterek keszthelyi versenyéről, amikor a nyolc dijból a nagykanizsai fodrászok négyei hazahoztak. Győr, Szombathely, Kaposvár, Pécs és a többi város fejlett fodrászipara melleit — Nagykanizsa ville el a pálmái. Utána következett Keszthely. A kanizsai fodrásziparo sok szakosztálya Bród Ignác elnöklete alatt elhatározta, hogy a győztesek lisztelelére Ünnepi vacsorál rendez. A vacsorál csütörtök esle tartották meg az Ipartestületi székházban, amelyen nemcsak a nagy kanizsai fodrászmeslerek jelentek meg családtagjaikkal, de Keszthely, Letenye, Szombathely, slb. kiküldöttei is. Samu Lajos ipartestületi alelnök meleg szavakban köszönlötte azokat, akik diadalra vitték Nagykanizsa szineit a dunánluli versenyen és a nagykanizsai ipar elsörendüsé-géröl tettek ianu ágol. Szabó J. a keszthelyiek testvérüdvözletét tolmácsolta. Felszólallak Bród Ignác, Zapletdl Simon, Pahocsa István és még számosan.
"Rtíldló Íegolclóbbíin Szabó György uaai&-
íaboraioriu mában Hiút 3 , udvar.
— Súlyos szerencsétlenség történt egy EOtvös-lérl házban. Horváth Lajos 17 éves kőműves-tanonc az Eötvös-téren egy házban kátrá-nyozásnál dolgozott. Amint a forró kátránnyal telt üst körül foglalatoskodott, véletlenül megbollott és magára borította a forró kátrányt. Másodfokú égési sebeket szenvedeti Első segély ulán a mentők szállították be a városi közkórházba.
— Zöldhelyi Anna nagy sikere Budapesten. Zöldhelyi Anna, a Nagykanizsa-pécsi színtársulat kiváló primadonnája, aki kél hete szabadságra ment, csütörtökön délután Budapesten a Városi Színházban a Vlg özvegyben vendégszerepelt. A kilünö primadonna nagy sikert ért el és valószínűleg hamarosan állandó tagja lesz valamelyik pesti operett színháznak. A közönség ugy játékával, mint énekével teljes mértékben megvolt elégedve és számtalanszor hivta lámpák elé, felvonások végén.
Legjobb üditő ital k
a közismert
Kapható aladea fűszeréi csemegektreskedésbea.
Főraktár:
lm Ir Nagykanizsa,
Király-utca 21.
Katasztrofális jégverés pusztított
Murakeresztur vidékén
Minden termést tönkre vert a Jég — 25-30 centiméter vastagságban borította a löldeket a jég — Kanizsán csak esős vihar vonult keresztül Űrnapján
Nagykanizsa, junlua 20 Murakeresztur é6 Molnári községek környékén olyan jégvihar pusz titott Urnaplán, amire emberem kezel óla nem volt még példa.
Az a vihar, mely Nagykanizsán heves zápor alakjában és égiháború közepette keresztül vonult csütörtökön délben, kevéssel ezután Murakeresztur halárába ért. Azonban mii; Nagykanizsán alig pár szem jég esell az esö elején, addig Murakeresztur és Molnári határában olyan jégvihar pusztított, hogy nyomában minden néven nevezendő gabona,

kukorica és gyümölcstermés elpusztult. A jég közel egy órán keresztül jókora darabokban zuhogott ugy, hogy állítólag ínég pénteken reggel talállak a jégből a földek árnyékosabb helyein, ahpl csütörtökön 25 -30 centiméteres jég borított mindent. A kár felbecsülhetetlen.
A nagykanizsai föszolgabiróságnál érdeklődtünk a jégverés felöl, de oda még nem futott be jelentés a jégkárról. Az urnapi vihar a megye más részeiben is jelenlékeny légkárokat okozott, melyeknek felbe-bccsülése most van folyamatban.
- A szélvihar által kidöntött fa agyonsújtott egy öreg asz-szonyt. Az a vihar, mely a napokban Zalamegye déli részén vonult keresztül, emberáldozatot Is követelt Söjtör községben, özvegy Horváth Istvánné 70 éves söjlöri asszony a vihar e>öl mcnektlU haza a mezőről és a temető alatt si.lett végig. Egyszerre a hatalmas vihar egy nsgy nyárfát kidöntött és az borzalmasan agyonsújtotta az öregasszonyt. Mire a vihar elvonult holian talál:-k meg a temető árkában az öreg nénit, akiről az orvosrendőri hullaszemle megállapította, hogy véleilen szerencsétlenség áldozata lett.
— Tömeges feljelentések a járdák nem tisztítása miatt. Az
őrszemélyzet részéről tömeges feljelentés érkezett a kihágási ügyosztályra a járdák nem tisztítása miatt. A rendőrség minden esetben szigorúan jár el a mulasztókkal szemben. A járdákat naponta többször kell fellocsolni és seperni.
- HUvös Idő jár a fagyialtosokra. Az összes nagykanizsai ulcal fagylattárusok ellen el|árás indult, mert nem rendelkeznek a kölelezö-leg előirt fényképes igazolvánnyal és nem tudják felmutatni az utcai árulás! engedélyi. Mintegy 15 kanizsai fagylaltos felett borult be az ég és fújdogálnak Igen hűvös szelek...
— Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstetn butoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Klrály ulca 5.
— A Batthyány-utcában elveszett két német könyv. A becsületes megtaláló adja le illő jutalom ellenében a kiadóhivatalban.
— Megbüntettek egy vásározót. A rendőrség kihágási bírája 30 P pénzbüntetésre ítélte Bergsteln Lipót piad árust, aki a legutóbbi nagykanizsai országos vásáron nemcsak, hogy nem engedelmeskedett Fülöp Lajos városi közrendészeti közegnek de még durván káromkodni kezdett és szidalmazta a hivaialos közeget
Prima selyemharisnya
hibátlan ^_
reklámár P\'9B
Selyemharisnya
hibátlan nam müaelyam g-ss
EHRENSTEINUái
FAut II. aiám. mi
— Arverái a rendőrségen. A nagy-kanizaal rendőrkapitányság őrszemélyzetének selejteseit ruházati cikkeire a nyllvánoa árverést jullus 10-én délután 3 érára elrendelem. Eladásra kerlll nagyobb mennyiségű köppeny, zubbony, nadrág, caizma, bakkancs. stb. A vevő a megvett cikkeket a vételár azonnnli leflzeiéae ellenében azonnal olazáilltnnl köteles. A vevéaael táró esetlegea lllo-tékek a vovót terhelik. Az árverísen mint árverezők csakis iparlgazolvAny-nyal rendelkezd hulladékkereakedők stb vehetnek réazt, akik ebbeli mivoltukat az árverési bizottság vezetőiének Müveden az árverést megelőzd Időben igazolni tartoznak. A kaplhlriysilg vezetője.
Autét és motorkerékpárt venni szándékozék figyelmébe 1
W Soha viasza nem térfi alkalom!
Uj és használt Peerless, Dodge, Maraion, Vells, Morgan autók.
Kardan hajlásos Wanderer, azonkívül Super-X, Motosacoche, Coventry, Olllett, Velocette, Juery slb. motorkerékpárok. Citroen autók. Részletes felvilágosítással szolgál:
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc i u Nagykanizsa, Erzaébat-tér 4. szám.
1930. junius 114.
— Salamon Béla és társulata Nagykanizsán. Salamon Béla a Terézköruti Szinpad népszerű Igazgatója és szinésze társulatával pénteken délelölt Nagykanizsára érkezett autókon. A kabaré tagjai Kaposváron vendégszerepeltek nagy sikerrel, péntek estére pedig már Szombathelyen léptek fel. Salamon Béla, mint nekünk mondotta, rendkívül sajnálja, hogy Nagykanizsa nem szerepel a tura programjában, de majd máskor kipótolja és Nagykanizsán is megtartja a mindig sokáig emlékezetessé vált Salamon-estéket. — Salamonék rövid itt időzés ulán a délutáni gyorssal utaztak tovább Szombathelyre, ahol szombaton este is fellépnek.
— Lugkövet Ivott egy kisgyermek. Heglovszkl Ferenc pacssl téglagyári munkás két- és féléves kisfia egy vigyázatlan plllanatbah lugkövet Ivott. A méreg teljesen összeégette a gyermek belsőrészelt. Rendkívül súlyos és életveszélyes állapotban szállították be a mentők a kanizsai kórházba. A pacsai csendőrség megindította az eljárást a gondatlan szülök ellen.
Egy karidl cigány
gyilkos vérengzése a táncmulatságon
Karád, Junlua »
A karádl ifjúság tegnap táncmulatságot rendezett. Éjfél után egy Kuli Dezső nevű cigánylegény veszekedni kezdett és amikor a rendezőség kl akarta vezetni, kési rántott és hasba szúrta a közelben zsebretett kézzel álldogáló Kellet józsefel, aki azonnal meghalt. A vér láttára felbőszült legény még négy embert szurkált meg késével. Bruck József korcsmárost életveszélyes állapotban szállították be a kaposvári kórházba. Kulit, akinek a nagy zürzivaiban sikerűit elmenekülnie, egy padláson alva megtalálták.
-íir
(DMdttW) H — hírek, kfinaada-
aág tlangv. — hangverseny. E — eMedáa Oy — gyermekeknek. A — aaazonyofc-aak. Z — sem. Mg. - inexőgaidasáa.
II). - ifjúsági elóadái. f — felolvasta.
0 — gramofonzene. Jb — Jaza baod. K — kabaré. nZ. — nepixerd zene.
Junlus 21 (szombat)
Budapaat 9.\'5 Az 1. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye 930 H. 0.45 A lungv. lolytatása. II.ló NemietkOfl vízjel* osxnlgá lat. 12 Déli harangért 12.05 A rádió háaikvartettlének hinzv. 12 25 H. 12.33 A bangv. folytatása. 13 Poatoa Időjelzés HJO H 15 Plad irak (a ár-lolyamhlrek. 18 P. 16.45 Poatoa Időlchtés. 17 I odalml délután. 18 Hangv. 1925 A /Juditnál" énekkar hangversenye. 30.16 RadióJttíkelóad.tj a Stúdióból Utána kb. 22.15 Pontoi Időjelzés, H. Majd; Cigányzene.
Báca II a. 12, 13 30 Zene. 17.40 Régi olaaz meilerek éa népdalok- 18.40 Brandl-
trló 20 15 Vlgoperett E.
Költözködés miatt
60 napos rendkívüli olcsó árusítást rendezek
Menyasszony divatáruhoz
Koréin Jenft Nagykanizsa, Deák-tér I.
1950. junlua 21.
SPORTELET
Pompás győzelmet aratott a Zrínyi tennisz-csapata a PSC felett
Zrínyi Torna Egylet—Pécsi Sport Club 4 ;
ZALAI KÖZLÖNY
A Zrínyi Torna Egylet mull évi legyőzője felelt fényes győzelmet aratott. A mérkőzési biztosan és megérdemelten nyerte. Részletes eredmények:
Halszer dr.—Révész 6:0, 6:2.
Haiszer dr., kl nagyszerű játékot mulatott, lélekzethez sem engedi ellenletét. A kanizsai játékos élesen adogatott labdái biztosan ülnek, vorhandütései bombák, bekhandjel gyengébbek, de ésszel helyezettek. Döntő fölényben volt I Révész szépen játszik, de kissé blzonylalanul.
Bttlera—Engel P. 6:3, 3:6 6:3.
Bltiera jobb, mini Szombathelyen, de még mindig elég bizonytalan. A mérkőzés eletén ütője is eltörik, s ez szemmellathatólag kedvezőtlenül befolyásolja játékát. Így csak három szetben, de megérdemelten győz. Engel P. az átadott labdákat mindkét oldalról Igen jrtl nyesi, de ezzel minden Jót elmondtunk róla, amit mondhatunk. Régi igazság, hogy a nyesett Utéiek csak kisegítők lehetnek és semmi esetre sem alapütések.
Délelőtt tehát 2: o arányban vezet a Zrínyi. Ha a mezőgazdaságnak esőre van szüksége, ugy csak kérje meg az egyesületet, hogy versenyt rendezzen. A kora délutáni órákban meginduló vihar teljesen eláztatja a Zrínyi ujonan feltöltött agyagpályáit. A mentő angyal szerepet a társegyesület NTE tölti be, önként felajánlva pályáit a verseny további lebonyolítására. A délutáni mérkőzések tehát ezeken a pályákon nyertek elinlézést.
Dr. Engel— vitéz Csikós 6:3, 6:3.
A dühöngő szélvész minden normális játékot és reális eredményt lehetetlenné lesz. A játékosoknak nemcsak egymással, de a süvültö orkánnal is küzdeniők kell. Ezt a kombinált versenyt, ugy látszik, a pécsi játékos érti jobban s két szetben győz, megszerezve ezáltal egyesületének az „ehrenpunktot." Amint a második szetnek vége, az orkán is elül.
Bltiera—Révész 6:4, 7:5,
Bittera most már igen jól játszik. De ellenfele Is jobban, mint délelőtt. A szimpatikus pécsi játékot eleinte vezet, de Bittera 3:3-ra kiegyenlít, majd 4;3-ra előnybe Is kerül. Most Révész egyenlít kl, de Bittera az utolsó két gémet biztosan nyeri. A második szetben még szebben megy a játék. Qyönyörü labdlk, ötletes akciók. Révész itt is vezet 2: l-re, de Bittera egyenlít s agilis Játék után ö vezet 4:2-re. Itt kissé visszaesik s Révész 4 :4-re egyenlít, sőt 5:4-re a vezetést is magához ragadja. A fiatal kanizsai játékos azonban korántsem roppan össie, sőt pompás finisbe kezd s egymás után három gémet és ezzel játszmát nyer, véglegesen biztosítva a kanizsai győzelmet.
Bittera, Haiszer dr.—dr. Engel, Engel P. 6:4, 6:0.
A Zrlnylsták nehezen melegednek bele a páros Játékba. Összjáték nincs, Halszernek alig sikerül valami. A pécsiek elhúznak 3:0ra, majd 4: l-re vezetnek. Ezzel azonban kiadják minden erejüket s a nap folyamán többé gémet sem csinálnak.
I
Az első szetben Bittera dolgozik jobban, Haisze^csak a 4: l-es pécsi vezelés után fekszik bele, de akkor aztán ő Is kivágja a rezet. A versenyt a/, egész napon át okvetetlenkedő Engel P. PSC játékosának tennlszben szokatlan sportszerüllen viselkedése zavarja meg. A játék a
második szetben néhány percre meg is áll, de azlán Oonda Miklós áldozza fel magát s dr. Makó helyett tovább vezeti a mérkőzést. Ilyen sportszerűtlen és modortalan viselkedés kanizsai pályán még nem fordult elő s reméljük, hogy ebben többé nem lesz részünk.
A Zrínyi ezen győzelme után a Kaposvári Turul együttesével mérkőzik. Ez a verseny ugyancsak Nagykanizsán, már most vasárnap, 22 én kerül lebonyolításra a Zrínyi pályáin (ha ugyan meg nem indulnak az ég csatornái) d. e. 9 órai kezdetlel. (—ó)
A kishanizsai levente futballcsapat legyőzte a Zalahanizsát 4:3 (3:1) arányban
A mérkőzést biztosan és megérdemelten nyerték. A győztes csapatból kiválót nyújtottak Clgler, Szollár és Varga, míg a Zala Kanizsából Klein II. és Lukács nyújtottak elfogadhatót.
A mérkőzést Wolff bíró vezette közmegelégedésre.
Nagykanizsa, |unlüs 20 Mintegy 400 főnyi közönség előtt Kiskanizsán látták vendégül a leventék a Zala Kanizsa FC csapitát. A kiskanizsai leventék oly szép, lendületes és lelkes játékot produkáltak, hogy az a megjelent nagyszámú, főleg kisgazda közönségnek kellemes meglepetésül szolgált.
NTE—Nagykanizsai Levente Kombinált vasárnap délután fél 6 órakor a Magyarutcai pályán
Nagykanizsa, Junlus 20
Az NTE csapata vasárnap a Nagykanizsai Levente Futball Szövetség kombinált csapatával mérkőzik a Magyar-ulcai pályán. A szövetség vezetősége elhatározta, hogy a nyári szünetel arra használja fel, hogy válogatott csapatával ellátogat a vidéki sportcentrumokba, hogy tanúbizonyságot tegyen, hogy játékosai milyen nagy fejlődésen mentek keresztül. Sőt, értesülésünk szerint az őszre olasz túrát terveznek, melyre vonatkozó tárgyalások már meg is indullak és minden remény meg van arra, hogy az meg Is fog valosu\'nl.
A szövetségi kapitány a válogatott keretet a következőkép állította össze: Noszkó (Húsos), Cerján II. (Vasas), Illés (Egyetértés), Borbély (Kisk. Levenle), Kereszlury (Zrinyi), Csáki (Haladás), Wellák II. (Haladás) Beke (13 FC), Horváth (Kisk. Levente), Zlegler (Kisk. Levente), Ja-kubecz II. (Vasas), Szollár (Kisk. Levente), Varga (Kisk. Levenle), Jelllnek (Ékszerész). Az NTE ellen szereplő csapatot a szövetségi kapitány a helyszínen jelöli ki. A félidőben a játékosokat cserélik, igy tehát minden Játékos szerepelni fog.
Reklám árak!
1 kg. la trappistasajt P 2-60
\'A kg. friss teavaj ... P 1-10
>/< kg. liptói turó ... P —•80
t/i kg. körözött liptói
kiváló finom ... P 1-25
1 It. balatoni rizling P !•—
1 kg. felvidéki málna
szörp ... ...... P 3-20
i/i kg. pörköltkávé kü-
lönlegesség ...... P 2-50
állandóan frissen kapható
laszel és Frledentlial
csemegekereskedésében.
Előreláthatólag szép és élvezetes küzdelemnek lesznek szemtanul a megjelenők. Belépődíj 30 fillér.
Vasárnapi sporteredmények:
Ferencváros—Slávla 2:2 (1:1) (Középeurópai Kupa Prágában.)
Attila-Kassal Törekvés 2:1 (2:1) (Turameccs Kassán.)
Vízipóló bajnokság:
MAC-FTC 5:0 (3:0)
MTK-MUE 8:1 (2:0)
III. ker. TVE—BESZKRT 7:0
(3:0)
MAFC-BBTE 3:2 (1:0) Boxolás
SchmeUnget, akinek világbajnoksága egyelőre vitás volt, az amerikai hivatalos állami sporthatóság szerint is világbajnok lett.
Időjárás
A nagykanUul meteorológiai bh-tlgyolfl jtleutéMkr Pinteken a kómtrtil-M: Reggel 7 órskor +162, délután 2 ö.-skor 4*22 6. este 9 Arakor -+-I7-6
FtMztt Reggel tiszta, délben is (ste borult égboltom
Szélirány: Reggel délnyugat, délben északkelet, este délnyugstl szét
(Éjszakát rctdtóJeUntés) A IriMrsU-filal Mtasl ssls ÍO érakar Ja-lantl i srloatarra hajié H» tárba 6, némi MsM)arféaaal.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde már a megnyitás alkalmával elönyösebb képet mutatott, amennyiben az előző napok árukínálata megszűntnek látszott. — Később a newyorkl és berlini ráta-leszálitás a kontremlnt fedezésekre késztette, minek következtében az árfolyamok megszilárdultak. Magasabb berlini jelenlések nyomán véleményes vásárlások Is voltak, az arbilrage is inkább vevőként szerepelt. Az árfolyamok az előző zárlatnál magasabb nívón zártak. Fix-kamalozásu papírok piacán az üzlet csendes volt, az Irányzat inkább lefelé tendált. Valuta piacon Newyork és dollár tiz pontal esett
Férfi
ingek
olcsó árusítása
Apacs ing
drapp és fehér csak 4\'so
Apacs ing
panama drapp és fehér S 10
Apacs ing
a legjobb minőség csak l\'M
Férfi ing
pouplin mellel csak ST0
Pouplin Ingek
a legjobb minőség csak IN Tiszta gyapjú
fUrdőruhák
alkalmi vttal csak 190
Strand kazatta csak i tt Divat Svak csak — 10
Divat sapkák csak 110
Qombos raye alsónadrág mi
Prima selyemharisnya csak 170
Csikós selyem nadrág l\'tl-lól Selyem nadrág l\'io
Habselyem nadrág kis hibával 4\'
Dupla
gallérok csak —\'ti
Mosóruhák csak 310
Tennisz pullowerek csak 4\'so
Gyermek zoknik 31 fillértől
Magyar
Nagykanizsa
Főút 6.
■CALAI KÖZLÖNY
UrkU tártai
Pária 10-27, U a \'o.i 7S 09. Newvort 51637i/i, HrflaMl 72 05, Mlhao 75 05, Madrid 6090. ítr t*id»m 2C760. Brill 123 16, Wien 7215, Sorta S-74VS \' rlg lft\'82 Van6 \'795. BndapM.1 10-a2l/i \' »12Vi, Bukatni í-061/1
■hmtaTlőssír
Baza tszt. 35 flll; <tt- 30/IU. és a rozs 10 flll esett.
Bura Itszav. 77-et 1200-2215, 7s-a» 22 30—22 45, 79-et 2260—22 75, 80-si 2Í75—12-90. danáit 7T-ea 2075 2100 78-as 21 00-212S, 7 9-et 2125-2145 SO-as 2130-21-50. fon 1095-1120 tak ájpa 14 25-14 76, aörárpa 1*00 17 25, Iábl3 25— 13 60. Irn«rl tatl. 12 90-
13-00, dnnánhali 12-90—13-00, repoe —•-
—■— korna 7 70 7 80
VALUTÁK
Angol t 27-75-77-90 Balga h. /9-60-80 00 Caen k. 16-90-17 00 Dáa k. 152-55-15315 Dinár 100I-10D9 Dollár 268 50-570-50 Francia 1.22-30-22 60 HolL 2»20-230-2) Lengyel 63-90-64-2U Leu 3-36 3-40 Ura 411-4-17 Lka 29 (0-30-10 Márka 13605-13665 Norvég 152 60-153 20 Icblü. 80*45 80 b5
Svájd L 110-50 III 00 (rád k. 153 15 153-75
DEVIZÁK
Aaut 229-35-230*05 Belgrád 10*07-10-11 Berlin 136-17-136 57 Brttsszel 79 60 79 (5 Bukarell 3-38-3-40 Kopeali. 152-72 153 12 London 27-72 27-80 Madrid 65-10-6/10 Milano 29-88 29 98 Ntwyork 670*70 230 Otxlo 152*80 153 20 Pária 22-39-22 46 Prága 16*92-16-97 S tolla 4*12-4-16 Stockh. 153 32-153-72 Varad 63-97-14*17 Wien 8053-80*78 Zürich 110-53-11083
Palha|táa 2437, sddalian 101. - KlsC-raadl 1-15-1-16, szedett IMS—1-16, aiedett kőaép 1-12-1-14, köanyll I 04-1-08, l-t« rendű öeeg 1*08—1-10, li-od rendtl (Heg 0 98—1*02 angol auldó 1-25-1*45, ualonna nazvban 1-36—1-40, ah 1-44-1-64, bui liíO—1*96, azalonnáa Mlaertéa 1-40-1-54
Ilafla: Nlxtltl Hyoaíi él lajMlii) Tállalai. IifykuliiáB. Pddte kiadó: Zalai Károly.
VINOL
olcsó ét blatoaaa kai llszlharmal ellen. Beszerezhető:
orszAg József
mag. műtrágya, termény és nővény-
védószerek kereskedésében Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság melleit Telefon: 130.
Coohet, Hammer, Slazenger, Jaquea, Kehrllng slb.
rr
TENNISZUTOK
legolcsóbb budapesti érakon.
Szakszerű hurosásl
TXlabdák
TennUzegyesOleteknek éa Igazolt tagjainak készpénztizeltinál engedmény.
Szabó Antal
SL* tenni sztlpők
eredeti Dapper, nöl 1 pár P 8-SO, férfi P IO--
fegyver és sportáru* nagykereskedése z=
1930. junius 31.
APRÓHIRDETÉSEI
Aa aaaáWrittáeak dlla 10 e»0| M Miadtttovábbi azó dtta • «». Va.fr «s «—^r—r io uóli •• flllár, mindet a • llll. Sxetdáa «a pé»-SO fillér, minden továhM
. Mól,
további taó dija a flll. Sxodáa 4* leken 10 tiMl »0 tlllái. aó dl fa, ( flll. Gmstó a minden vatta-
gabb bciüból álló szó két aiónak atámlV tatlk. Altáit keresőknek SOM engedmény.
ttlHeMaak a (M) p»ma» (aaae|ia alal ■ lalaaltfaa khayvatéa, aiámláváa alkar«Ua. .4,.ti • I I r i fla.taadlk
VlialHtaa ponyvák, aátorponyvák, valamint futta- éa lenisákok legolcsóbb árban kaphatók Kelemen Reiaó cégnél Deáktér 9. Ugyanott zaákok éa vlzinentei ponyvák minden méretben kölcsön U kap halók. 3181
Ba|*r«a«< karaaak kta culád mellé, Hunyadi utca 20 iti.
Baloreaatt azoba kényelmet azeretó magános ur réaiére kiadó Vörösmarty-utia 34. szám alatt Azonnal elfoglalható.
alkalmi áion eladó. Clm a kiadóban. 3199
Fejlődő váróiban 70 év óla fennálló bédagoaaxlat haláleset mlalt azonnal
eladó. Clm a kiadóban. 311-9
Képkereiexö
Kozma
fiút 13
■ladal azépen bútorozott azoba ftlrdó-noba használatul Rozgonyl-u 6. 31 9
Etádé egy egészen u] tragaca. Bóveb-bit a kiadóban. 3235
Mlndaa elfogadható éraaa írttal-lom el árukészletemet, mivel (Ízlelem rövid Időn bellii megaiűnlk Egyes cikkek félárban. Krámer Zoltán, Tulipán áruház. 2922
3 szobából álló utcai, töldszInU I h.l»la*g kiadó Caengery ul 4 2749
Elad* Keszthelyen Amaion Szállodában 7 személyes, 6 hengeres keveaet használt autó 3223
Kt>ály-ulca lagforgalanaaabb helyén egy Jól bevezetett Qxtet azonnal eladó. 3211
Ha ]ó bon akar olcsón Inal, ugy vlteeato ,.<*, kóatolórs I liter
aranyhegyiklkatér rSriibort
60 niierárt. Blatoa, hogy állandóan ut lof Inni SÁTRÁN JÍZSEf
Telelőn 536, IQiitrk.t.iktOái. Magyar-u. 74. S Utat t.l.lonr.nd.lí.i. hlihoi kOldók.
Nagyon jókarbin tevő divatos pallaander eb<dlö, 18/l-es argaman szőnyeg, női seal-bunda és néhány ériékes kézimunka sürgősen elad*. Clm a kt\'dóban. 3229
3 ki. frissen fosztoll llbatoll eladó.
Clm; Zrínyi Mlklóa u 50. _ 3237
Kareaek dugattyua azlvaltyut eröha)-látra, vízvezetékhez Magyar-u. 21. 3238
Ma ejtombaten, Sl-én éa holnap vaaArnap, 82-én
tBpDrtyts |0(ieiáTal. Utiió korok. lrl((en oíajolf itrik. ->■ IA teae,
Szives pártfogást kér
MAlés Mihály
Hü a .Klaplpa" tulajdonosa
Özv. Házal Jánosné uQI alnu-házt Tóth Terézia ugy a maga, valamint az összes rokonság nevében fájdalommal Jelenti, hogy szeretett térje, testvér, tógor, nagybácsi, Illetve rokon
Hazai János
lottó évi lunlus hó 20-án, éleiének 69-lk. boldog házasságának 22-lk évében, hoaszai aaenvedét és a halotti szentségek ájtatoa lelvétete után sí Úrban elhunyt
Drága halottunk halt tetemét lolyó bó 21 én délután V16 órakor fogtuk a róm kath. temető halottasházából a róm. kath. egyház ssertartása azednt örök nyugvóheíyére kísérni.
Az elhunyt lel klud véért Urtandó szentmise-áldozatot lolyó hó 23 án I délelőtt 8 órakor fogjuk a plébániatemplomban az Egeit Urának betna-\\ taltatnt
Nagykanizsa, 1930. |un!ui hó 20.
Alrta éa béka poraira I Nyalatják hékébaal
önkéntes árverés.
Folyó hó 26-én d. u. 3 órakor
Oógánfán, özv. KUlley Jánosné uraö gazdaságában feleslegessé vált 1 cséplögarniiura, puriflkatorral, 1 benzinmotor, 1 traklor, araló, fűkaszáló gépek, daráló, vetögépek, ekék, fogasok, szekerek, s egyéb holt gazdasági felszerelési tárgyak önkéntes magán árverésen (esetleg szabadkézből, megegyezés szerint) általam el fognak adatnt
Szivesen adok az érdeklődőknek felvilágosítást.
Dr. Havas Béla ügyvéd saa Sümegen.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, nöl ruhák legolcsóbb árban — tiszti Itatnak.
Oyüjtőtelep :
Kazinczy-u. 8.
Oyárlelep:
Hunyadl-u. 19
Taljaaaa kl!lönbe|áratu tiszta butoro-zolt szobát keretek julius 15-re. Alánla lókat ármegjelöléssel .Tlszla\' Jeligére a kiadóba. 3230
Faaattbartarak, kosáráruk készítése és jaaltéaa. nádszéktonás IlUaaál, Erisébet tél ll 2148
Sugár-ut 41/b. emelett háromszobát vízvezetéket lakás áug, l-re kiadó. 2770
DUNLOP
pancé&xyul xt dccjo&v^
(Uítosítúsf
Miért terjed a TRIUMPH motorkerékpár ?
Mert elsőrendű anyagból van és hallatlanul olcsó.
TRIUHPH 175 ccm. motorkerékpár első és hátsó
világítással, íérdsárvédővel P 880-—
TRIUMPH
550 ccm. P I680<— Reklám ár!
Körzetképviselő: Kaufmann és Bien, Nagykanizsa
(a volt Szarvas szálló épületében). >M, Telefon : 329.
RUDGE motorkerékpár 500 ccm. kategóriában tartja 171-3 km-es átlaggal az egyórás világrekordot 4 sebesség, 4 szelep, cserélhető kerék.
JAMES egyike a legolcsóbb és legmegbízhatóbb angol motorkerékpároknak.
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc ■agykanizsa, Erzsébet-tér 4. számi
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzlelvezatör Zalai KárolyJ
70. évfolyam 139. szám
Nagykanizsa, 1630, junius 22 vasárnap
Ara 16 fllléf
zalai nzloht
Swíkewtötéff éa kiadóhivatal: Pí-ot 5. aiim. Keazthclyt tiokktadóhlvatal Koaaoth Lajoa-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BOftjetiai <ra : cn 3 pcagó »0 fillér Tdeton : Nagykanlzaa 78, Keaathely 22. arám.
Törvény a mezőgazdaság érdekében
Vass József miniszterelnökhelyetles belerjeszlelte a képviselőház plénu-mában a boletla-rendszerről szóló törvényjavaslatot. A politikai tárgyilagosság szigorú szemmel lariása mellett meg lehet állapítani, hogy „o buza és rozs értékesítése érdekeben szükséges intézkedések" löivény |avaslata olyan nagy horderejű lépés, mtly feltétlenül alkalmas arra, hogy a gabonakrizis problémáját kielégilö megoldáshoz vezesse. A javaslat létrehozásával kapcsolaiban kritikákkal illették a kormány gazdasági politikáját, de ha jól szemügyre vesz-szük azokat a tényezőket, akik a kritikát gyakorolták, látjuk, hogy nemrégen épen ezeknek a tényezőknek volt az az állandó kifogása, hogy a kormány semmil sem lesz a magyar agrárválság megoldására. A bolelta-javaslal, mely teljesen a mezőgazdaság érdekében szülelett meg, a kormány gazdasági koncepciójának csak egyik láncszeme. Ebben nem merül ki a magyar gazdasági élet ujjáterem-tése. Ez elsősorban a gabonatermelés rentabilitását van hivalva biztosítani. Viszont kétségtelen az Is, hogy a gabonaértékesítés, illetve termelés válságánsk elhárítása óriási lépéssel viszi közelebb az országol az egészséges gazdasági éleihez, melyre pedig az egész nemzet minden polgára annyira vár.
A kormány a mezőgazdaság érdekében, de az egész ország boldogulásának megteremtéséért hozta a boletla-javaslatot Mindenki tisztában van azzal, hogy Magyarország népének Jóléte a magyar gabona sorsával dll vagy bukik. Ez a gabona pedig az Idők folyamán különböző külső világjelenségek miatt annyira függvénye lelt a gabonavilágpiac által diktált áraknak, hogy ettől való elszakadása, Illetve bizonyos mértékig való anyagi függőségének megszüntetése elsőrendű kötelessége a ma gyar kormánynak.
Ez játszott tehát döntő szerepet a kormány Intencióiban, mikor a kü lönböző érdekeltségek meghallgalása után elhalározta, hogy a parlament elé viszi a gabona értékesítése érdekében alkotott törvényjavaslatot.
A magyar termelés válsága olyan törvényt sürget, mely hatékony é< az évi termések piacra kerülésekor már eredményt lud produkálni a termelőnek. Ez magyarázza meg azl, hogy a kormány sürgősen le akarja tárgyaltatni a javaslatot Késlekedésre nincs idő. Péter P,d napja, az aratás Indulása rövidesen ránk köszönt, az idei termés értékesítésének biztosítása pedig létérdekét Jeleni! a magyar agrdrtársadalomnak.
A pénzügyminiszter a sajtó számára adott részletes tájékoztatójában kijelentette, hogy a gabona és őrlő-Jegy rendszer révén a termelő a termeli gabonának legalább önköltségi
árához hozzá fog Jutni, ami azonban a belföldi fogyaszlás némi megterhelése nélkül elképzelhetetlen. A kormány azonban — és erről is biztosit a pénzügyminiszter kijelentése — erélyesen fog örködnl azon, hogy a kenyér árát a bolelta-Javaslal ne verje fel. meri a pékek akkor Is any-nyh\'rl tlrullák a kenyeret, mikor a buza 30 pengő volt, mint ma a 19—20 pengős búzánál.
— Ha szüksége mutatkozik, — mondotta Wekörle Sándor — a kormány a ken^éi\'árál rendeletileg fogja megállapítani, ^ihtiez azonban csak a végsíi eselben fog folyamodni, mert remélhető, hogy minijenki tartózkodni fog a kenyér árának indokolatlan emelésétől.
Ezek a szavdk teljes megnyugtatással töltik el a fogyasztó közönségei. Ugyanígy örömmel lál|a a polgárság azl Is, hogy a visszaélések ellen máris olyan intézkedéseket tartalmaz a |avaslal, me\'yek kizárják a mezőgazdasági érdekek megcsorbu-lása árán szerzendő jogtalan vagyoni hasznol, minden visszaélési.
Tartalma* a javaslat ezenkívül mélyrehaló intéskedésoket az irányban is, hogy a gabonatermelés köny nyebbé tételére a hitelkérdésben történik intézkedés. A gabonajelzálog intézményesítése és a zöld uzsorának megelőzése szintén egyik sarkpontja a |avaslalnak, mely a tőzsdei gabonahalarldő ügyletek már régen óhajtott szabályozásával egylllt ilyen-
formán széles alapokra fektelett törvényt dd az agrárválság enyhítésére és megoldására. Mindezekből láthatjuk, hogy a boletla javaslat a kormány részéről olyan lépést jeleni a mezőgazdasági termelés érdekében, amiért a belföldi fogyaszlás szivesen kell vállalja az őt megillető részi, meri a magyar gabona sorsa any-nyira a nemzet boldogulásának sorsa, hogy aki ezt nem látja be, ellene van magának, családjának, nemze lének
(Jyömörey Györgv, Zilavármegye fóÍ8pánjaa visárnapi egerszegi gazda-gyülésen világosan kifejtette, hogy a bolella-rendszer nemcsak a gazdái juttatja méltányosabb gabonaárhoz és ezen keresztül a mezőgazdaságon segil, hanem még azt a szociális gondolatot is szolgálja, hogy amely gazda maga fogyuszlja el termését, annak adóját a bolellából rendezik. GkM Renyovszky Móric, a Gazda-sági"M<amara u| elnöke is a javaslat mellell beszéli. M1r pedig egy ilyen halalmi\\\'ííerkölcsi testület vezetője, akinek egész munkásságál a gazdatársadalom érdekében kell folytatnia, bizonyosan nem nyi\'atkozik\' valami mellell, amit nem tait alkalmasnak aria, hogy a gazdákon segítsen.
Ha gabonaértékesilő lörvényjivas-latlal kapcsolaiban krilikának van helye, az csak az lehel, hogy miért nem már tavaly hozták tető alá a javaslatot. Azonban aratás elölt letárgyalva most is jókor jön és végrehajtása nyomán az eredmények nem maradnak el.
A községi bekötőutak megvalósítására a kormány felhatalmazást adott a vármegyének nagyobb függőkölcsön felvételére
átkelési szakaszalnak építése nagyobb államsegélyt kap a tapolcai állomásbővités ügye
dezet hiányában ez idő szerint nem valósítható meg.
Az állami közutak kanizsai elhalasztódott — Keszthely postapalota költségeire — A
Zalaeiíerszog. Junius 21 (Saját ludósitónk lelefonjelentése). Ismereles, hogy Zdavármegye közigazgatási bizottsága a második félévi jelentéséi felterjesztette Bethlen István miniszterelnökhöz, aki a vármegye kérelmeit az egyes szakminiszterekhez továbbította. A kereskedelmi miniszter a következő jelentést tette a miniszterelnökhöz:
A Keszthely—hévizi útnak állami kezelésbe való vételéi, u ;y-szintén a Nagykanizsa—lapok .i állami közül nagykanizsai, tapolcii és keszthelyi álkelési szakaszainak, to vábbá a Pécs —varasdi állami közül kiskanizsai álkelési szakarának és a Zalaegerszeg - Zalabéri állami kö/ul zalaegerszegi álkelési szakaszának kiépítése megfelelő hilclfe-
— E\'ek az útépítési munkák azonban programba vannak véve és mihelyt a szükséges fedezel rendelkezésre áll, a szükséges inlézkedések megtörténnek.
- A községi bekötő utak építését illetőleg közli, hogy az útépítés sürgős magvalósítása céljából felhatalmazási adóit a vármegyének egy na-gyobb függőkölcsön felvételére.
A keszthelyi postapalota építésére vonatkozólag megjegyzi, hogy nyilvános veisenylárgyalást tartottak és erre a célra egy nagyobb összegei bocsátanak a vármeg/e rendelkezésire, hogy a költségei ki tudják fizetni. A kereskedelmi miniszter pedig akként intézkedett, hogy meg-
felelő modern belső berendezési is kapjon a posta.
— Végül megjegyzi, hogy Tapolca állomásépületének bővítését a MÁV igazgatósága már régóla sürgette és keresztül akarja vinni, a MÁV pénzügyi helyzete ezt azonban nem engedi meg, hogy a bővítési munkálatokat most folytassák, noha a miniszter elismeri, hogy erre szükség van. A vágányokat és a vontatótelepet Is kellene kibővíteni, ehhez a miniszter is hozzájárult.
A miniszternek ezen jelentését Bethlen miniszterelnök ma küldte meg Gyömörey Oyörgy főispánnak.
A Magyar Férfiak Szentkorona Szövetségének nagy-gyfliése
Nagykanizsa, Junius 21
A Magyar Férfiak Szentkorona Szövetségének nagykanizsai csoportja ma délelöll 12 órakor nagy-gyűlést tart a Polgári Egylet nagytermében. A gyűlés szónokai gróf Zichy Aladár nyug. miniszter, Nagykanizsa város díszpolgára, báró Szlerényl József v. b. t. 1., csichann Zichy Móric báró és P. Deák Stulpic plébános. Az előkelőségek a délelőtt 11.30 órakor befutó budapesti gyorsvonattal érkeznek Nagykanizsára. Az állomáson a helyi csoport Prziblslawszky Imre nyug. ezredes, elnök vezetésével ünnepélyesen fogadj* őket. Az aulók és gépkocsik a Cenlrál előtt gyülekeznek. A pályaudvarról a Szövetség vezérel egyenesen a Polgári ligyleihez hajlatnak, ahol nyomban megkezdődik a gyűlés. Délulán fél 2 órakor bankéit a Centrálban.
Egy magyar énekesnő
líerltn, Junius 21
Nőire! Irén magyar énekmüvész-nől és Coplkus amerikai impresszáriót ma reggel súlyos autószerencsétlenség érte. A művésznő és amerikai menagerje autója teljes menetsebességgel felszaladt a járdára és nekirohant egy fának. Az autó teljesen összetört.
A szerencsétlenül jártakat tűzoltók szabadítottak ki a roncsok alól és kói házba villék őkel. Noiret Irén az arcán szenvedett súlyos vágási sebekel és több foga is kitört, Copikus Impresszárió életveszélyes koponyatörést szenvedeti. A soffőr csak köny-nyebben sebesült meg.
■CALAI KÖZLÖNY
Zerkovitz György gépkocsijával Ismét elgázolt egy gyermeket
Autókatasztrófa 9 kapitányság épülete előtt — Zerkovitz autója összeroncsolt egy öt éves fiúcskát — Az Izgatott tömeg meg akarta verni Zerkovitzot — Egész éjjel folynak a kihallgatások a kapitányságon
Nagykanizsa, Juniua 21
Ismét egy súlyos autóelgézolásról kell ma beszámolnunk, amelynek szerencsétlen kis áldozata — egy öléves fiúcska — reggel, mikor e sorok napvilágot látnak, kl ludja, éleiben lesz-e még. Sajnos, Nagykanizsán és kornyékén az utóbbi időben mind gyakoriabbak az autó-katasztrófák, ugy, hogy kénytelenek vagyunk külön rovatot nyitni az autóelgázolásoknak. Legfőbb Ideje, hogy az illetékes hatóságok különös óvszabályokkal és drákói intézkedésekkel leheletlenné tegyék a száguldó halál grasszáláiát, amely mindenen lultéve magát, szinte sportszerűen gázol|a a gyanútlan tova haladó embereket.
Az eset, amiről beszámolunk, a kővetkező:
Tegnap délután a Horthy Miklós-uton, a Pintarics-léle clpész-üzlel elölt egy asszony beszélgetett egyik ismerősével, egy gyermekkocsit maga előtt tolva, mlg 5 esztendős kii fiacskája az ut túlsó oldalán levő Qyenes csemegekereskedés kirakatait nézegette. Az anyja látva, hogy gyermeke a másik oldalon van, átkláltotl fiacskájára, hogy jö||ön hozzá. A gyermek az édesanyja hívásának engedve, erre át akar menni, már le Is lépett a járdáról, amikor a Fő-útról nagy sebességgel bekanyarodott a Horthy Miktós-utra Ztrkowllz György borkereskedő gépkocsija, amit a gyermek nem veit észre.
Igy történt, hogy amikor a kis Hu srégen Plnlarlcs Márton üzlete leié szaladt vissza, hogy anyjához siessen — a kocsi egy szempillantás alatt elérte a gyermeket és sárhányója a kerék alá lökte. Az auló kereketvei átgördült a szerencsétlen áldozaton.
Zerkowltz, mikor vagy 3—4 méternyire lehetett a gyermektől, fékezni próbált ugyan, de a kocsi súlyánál fogva tovaszaladt és igy nem lehetett a srerencsétlenséget megakadályozni.
A gyermek velőtrázó kiáltozásaira az utcák népe összefutott, az üzletekből kiszaladtak az emberek és nagy csoportosulás támadt a kapitányság elölt.
A közönség soraiban volt vitéz Mohos vámszaki tiszt, aki elsőnek futott oda a kocsihoz és kiemelte a kerekek melleit fekvő és súlyosan összeroncsolt gyermeket, akit belek teteti a gépkocsiba és Zerkovitz Györggyel a volán melleit nyomban a kórházba vitl, ahol az orvosok azonnal kezelés alá vették az alig pihegő kis fiúcskát, akii Plnke Gyulának hivnak. A kis fiúcska súlyosan összeroncsolódott.
Mikor az eset megtörténi és az összesereglelt emberek látták, hogy
Zerkovitz Oyörgy ül a kormánykerék melleit, akinek csak nemrégen volt hasonló esete, mikor egy kerékpáros fiút elgázolt, amiért a nagykanizsai törvényszék 2400 pengő pénzbüntetésre Ítélte őt, — nagy izgalom vett erőt a tömegen és dühös, szitkozódó ét fenyegető kiáltások hallatszollak Zerkovitz felé, akit, hogy tettleg nem inzultátak, a rendőrség közbelépésének köszönhető.
A kórházba röglön kiszállt az ügyeletes rendőrtisztviselő, hogy kihallgassa a kisgyermeket, akit azonban nem lehetett kihallgatni.
Dr. Mátyás Samu rendőrkapitány, a bünügyi osztály vezetője azonnal
intézkedett, hogy az eset szemtanúi nyomban kihallgattassanak; Mivel egy egész sereg szemtanú jelentkezett, dr. Mátyás egész éjjel folytatta a kihallgatásokat, hogy az autóelgá-zolás körülményei megállapittassa-nak és a felelősség kérdése tisztázódjék.
Ugyanis a szemtanuk á|lltása szerint Zerkovitz Oyörgy 60 kilométeres sebességgel hajtoll a forgalmas uton, mig a rendőrőrszem azt val-lolta, hogy normális sebességgel haladt. A nyomozás lesz hivatva a valódi lényállást megállapilanj.
Lapzártakor a gyermek állapota változatlanul súlyos.
Azok az est folyamán elterjedt hirek, hogy dr. Mátyás Samu rendőrkapitány őrizetbe vette Zerkovitz Oyörgyöt, nem felelnek mefc a tényeknek. A rendőrség ezldelg még ki sem hallgatla őt. Kihallgatásába valószínűleg csak ma délelőtt Kerti I sor.
Gold mester szenzációs hipnotikus szeánszon nyomozott a margitszigeti rendőrgázolás ügyében
.Látom, amint egy Kertész-utcai garázsban a vért iemossák az autóról és tovább szöknek Kőbányá<a" — mondotta a médium
Nagykanizsa, Junius 21 Gold mester, a kilünő hipnotizőr, akinek neve az utóbbi Idők nagyobb bűneseteinél gyakran szerepelt, amint médiumával síuggeszió utján próbált átláthatatlan bünügyi rejtélyekbe be-halolnl, ma, vaiárnap és holnap tartja előadását Nagykanizsán a színházban.
Szombaton délután meghívott közönség előtt, melynek soraiban helyet foglalt dr. Goda Lipót városi t. főorvos, a sajtó képviselője, a színház igazgatósága, a társulat tagja! és több érdeklődő, Oold mester bemutató előadási tartott.
A társulat hölgytagjaiból több alkalmas médiumot keresel! ki és azokkal előbb az éber szuggeszló tudományából, majd a hipnotikus altatásból adott Ízelítőt. Az összes megjelentek elragadtatással szemlélték az érdekfeszítő előadást, melyek mindenike Gold mesler emberfeletti képességeit igazolták a szuggeszió és hlpnotlzmus lerén.
Sorbanegymásutána legmakacsabb médiumot is kényszeritette, hogy parancsait végrehajtsa. Igen gyakran humoros jelenetekre került sor, melyek óriási derültségei váltottak ki a
meglelenlekből.
Az előadás szenzációja az a kísérlet volt, melyet Gold mesler saját médiumával folytatott éi a margitszigeti rendörgázolás titokzatosságára próbált fényt deríteni.
Miután médiumát elaltatta, a tiszli főorvos és a löbbl megjelentek ellenőrzése mellett kezdetét vette az izgalmas kisérlet.
— Juniui 15-lkén éjjel 12 órakor egy auló elgázolta a Margitszigeten Gulácsy II. József rendőrt, aki meghalt — suttogja Gold mester a médium lülébe. — Milyen ez az auló?
Az elaltatott médiumok Ismeretes vonaglásával kezdi el szenzációs beszédét a fiatal lány:
— Egy hat üléses, szürke Dalmler autó... Borzasztó gyorsan halad a sziget kl|árata felé... Hárman ülnek benne... Két férfi és egy nő... A nő nagyot sikolt... Az auló elgázolla a rendőrt...
A médiumon a rendőráldozat sorsán való szenvedés nyomai tükröződnek, majd nehezen folytatja :
— Az autó átmegy a Marglthidon, a Lipót körút végén befordulnak... Az autó a Kcrlész-utcában egy ga-
Legolcsóbb az „ULT REFORM" Legjobb az „ULTREFORM"
Legbiztosabban eláll a befőttje a már rég kipróbált Stölzl-féle
„ULTREFORM"
befőttes flvegfoen. Minden darabon rajta van az „ULTREFORM" védjegy. Ne kísérletezzen más üvegekkel.
Kapható: Melczer üvegkereskedésben,
9>os Városház-palota. — Teleion: 147. szám.
1930. junius 22.
májusi 45% zsírtartalmú
HORTOBÁGYI
juhturé
viszonteladói ára
20%-kal olcsóbbodott.
Tejszövetkezet! Központ, Budapest 4., postafiók 20.
rázsnál áll meg...
— Hogy néz ki a férfi, aki az autót vezeti? — kérdezi Oold.
— Magae, siöke, monoklit visel, nincs semmi foglalkozása, I. kerületben lakik, szürke nadrágot, fekete kabátot visel...
— Tovább, tovább, mit csinálnak a Kertész- utcában ?
— A garázsban — mondja szaggatottan a médium, de annyira halkan, hogy alig lehet érteni — benzint vesznek. Zsebkendővel letörlik a vérfoltokát az autóról, a horpadásokat kikalapálják és folytatják uljokat...
— Hová mennek, hová mennek?
— Kőbányára--.
— Miért oda, olt laknak ?
— Nem, alibit akarnak Igazolni...
— Most hol van az autó? Pesten?
— Igen.
— Figyeljen rám, megvilágítom az auló rendszámtábláját. Mennyi a szám?
— Bp. 22.07a
— Az autósok pestiek ?
— A nő nem,... a férfiak igen...
A médium elaltatására megszabott idő, kétszer 8 perc letelt, dr Ooda főorvos konstatálja, hogy a médium pulzusa 120-at ver, a hipnotizálás véget ért. Fáradtan, kimerülten ébred a médium, semmire sem emlékszik...
Mindenki el van ragadtatva. És ml gyorsan sietünk továbbítani az adatokat a margitszigeti halálos elgá-zolásról... Izgatottan várjuk, mennyiben vIbzI előre a nyomozást Gold mester kísérlete. Nagyon érdekes dolgokat produkált. Nagyon érdekes ember. V. Oy.
Amit Ut anralliilt, marad. fon a víírttmlxin.
Mi vasárnap délelőtt fái ti órától ás dálután 4-tfil
■ Polgári Egylet kerthelyiségében
Füredi Gyurka énekes cigányprímás zenekara
hangversenyez
A zenekarhoz szerződött Purcíl Misi cimbalmos xilofon-mllvész kinek játéka mindenütt tetszett
Kitűnő zónareggeli.
Színház után meleg konyha. Legjobb fajborok és frissen csapolt sör. Abonensek felvétetnek.
A n. é. közönség szíves pártfogását kéri tisztelettel
Szita Márton
utr vendéglős.
, 1130. junius !Í2,
ZALAI KÖZLÖNY
A belvárosi Iskolák rajz és nuwkaklállitása
Még csak néhány nap és véget ér az Iskolaidény és bezárulnak az elemi iskola kapui. De csak nagyon kevés szülő tudja azt, mit végzett gyermeke a hosszú 10 hónapon ál. Mi-lyen munkát lejtett kl a tanítóság, hogy a kezükre bízott gyermekeket az élet számára előkészítsék. Aki tudni akarja, hogy milyen munka (olyik a ml iskoláinkban, az okvetlenül jöjjön el és nézze meg a Roz-gonyl-utcal elemi Iskola épületében megnyílt ifjúsági rajz és munkakiál-lltást. Az ott kiállltoll tárgyak, kézimunkák, rajz és írásbeli dolgozatok nagyon sok kérdésre bőven válaszolni fognak. A szülők meglátják, mit végzett gyermekük az Iskola-évad alatt, a tanügy barátja megismeri a magyar tanító nemzet-épitő munkáját, amelyhez nem elég, hogy valaki tanító legyen, de egész egyéniségét kell, hogy hivatásába belevigye. A magyar tanítóságnak magyar lelke, gyermekszeretete, emberfeletti munkája, lelkes fáradozása csendül ki abból a kiállításból, a kiállítás minden darabjából, mely a termeket betölti. Ezt az iskolai kiállítást mindenkinek meg kell néznie, mert csak akkor alkothat magának fogalmat arról a munkáról, amit ami tanítóink kifejtenek, amit gyermekeink tanulnak. A kiállítás még níhány napig nyílva van és természetesen díjtalanul megtekinthető. Ennivaló kis „far-kaskölykök" állnak ört feszes vigyázz állásban az egyes termek bejáratánál. Nemcsak a szülők, a tanügynek meleg szlvü barátai, de mindenki, akit az Iskola érdekel, meg lesz lepve attól a kézügyességtől és teljesítménytől, amiről a kis Iskolások kiállított munkál és dolgozatai tanúskodnak. Kalapot le a magyar tanítóság előtti (B. R.)
— Bármilyen foglalkozást vagy munkát, irodaszolgai, pénzbeszedöi vagy bármilyen más állást keres, semmi munkától vissza nem riadó,
E, és megbízható, katonai köte-Iségének eleget tett fiatalember, klödők elmüket szíveskedjenek a kiadóhivatalba leadni.
Reklám árak!
1 kg. la trappistasajt P 2-60
\'/< kg. friss teavaj ... P 1-10
lli kg. liptói túró ... P -"80 1/4 kg. körözött liptói
kiváló finom ... P 1-25
1 It. balatoni rizling P !•—
1 kg. felvidéki málna
szörp ... ...... P 3 20
i/i kg. pörköltkávé különlegesség ...... P 2-50
állandóan frissen kapható
Huszel és Frledenthal
csemegekereskedésében.
Balatoni week-end kedvezmény a „Zalai Közlöny" előfizetőinek
A Jllrdő-szezon tartama alatt meg óhajtjuk könnyíteni előfizetőinknek nydrl week-end gondjait. Evégből minden héten három szálloda utalványt sorsolunk ki erre Jelentkező előfizetőink közöli. Az utalvány egy napi teljesen díjmentes szálló szobái Jeleni előfizetőinknek a Balaton legszebb helyén, Bélatelepen, annak Is a legkitűnőbb, legszebb szállodájában, Sirály-szállóban.
Egy előfizető családjából három családtag is reflektálhat egyszerre a week-end szobára, ((ét- három lagu csoportok Is Igényelhetik a kedvezményt, de ez esetben a csoport mindegyik tagjának előfizetőnknek kell lennie.
A minden heti nyerteseket sorshúzás utján választjuk ki és minden kedd reggelt lapunkban közöljük azoknak nevét, kik a hét folyamán a szálló-szobát, mint a „Zalai Közlöny" ajándékát, a nevezett szállodában teljesen díjmentesen igénybe vehetik.
Aki a week-end szobáinkra igényi tart, szíveskedjék azt élő szávai, telefonon (78 sz.) vagy írásban bejelenteni a szerkesztőségben vagy kiadóhivatalunkban.
A sorsolásban minden újonnan belépő előfizetőnk külön jelentkezés nélkül részt vesz.
1860-1930.
-n
Sienzációs olcsó Jubileumi árak
SINGER
kirakataiban.
Döntő fordulat
előtt a belügyi építkezések Dgye
Budapest, junius 21 Az ügyészségen Lltlke Kázmér műépítész ma teljes beismerő vallomást teli, ennek folyamányaként ez ügyben döntő fordulalra számítanak, amely esetleg még ma, de legkésőbb holnap bekövetkezik. A vallomás és az ügyben lefoglalt könyvek és építési ajánlalok tartalma annyira lesújtó, hogy a királyi ügyészség ezek birtokában ujabb intézkedéseket foganatosíthat. A királyi ügyészségen ma megjeleni Halasy Qéza műépítész is, akit szintén igen alaposan és részletesen kihallgatlak. Scllovszky Béla belügyminiszter kijelentette, hogy ha az ügyészség szükségesnek
tartja, hogy Vay Kázmért letartóztassa, ugy ez természetszerűleg meg fog történni. A továbbiakra nézve semmiféle nyilatkozatot nem tett.
A főkapitányságon ma Halasy Qéza műépítészt, Vay Kázmér miniszteri tanácsos sógorát kihallgatása után őrizetbe vették és további intézkedésig a detektívek szobáját nein szabad elhagynia. Estefelé valószínűleg kihirdetik előtte az előzetes letartóztatást elrendelő végzést.
ölszámra kapható a
Fornérgyár
Magyar-utcai depójában.
Eladás:
F0B5ÉB6TÁB-EEDŐKEZUÖSÉ8
Nagykanizsa, Nádor-utca 4.
A lótáp-panama ügye
Budapest, Junius 21 A lótáppanama ügyében előzetes letartóztatásba helyezett Duray Qyula és Kelemen Aurél kormányfötanácsos kereskedőket az ügyészség fogházából a rendőrségre kisérték azért, hogy Lünzdorf Ferenccel szembesítsék. A szembesítés nem járt eredménnyel, mire mindhármukat visszakísérték az ügyészség logházába.
és
Maoyai Hirdető Iroda R. I.
nagykanizsai kirendeltsége Erzsébet-tér 18. szám alól
Fönt 24. sz. alá költözött
Ailalásh\'
Henko
persil
Mosáshot
Kötél és (egyház az kéneseknek
Szolnok, junius 21 (Éjszakai rááiójeientés) A lörvény-szék ítéletét hosszas tanácskozások után este hirdette kl az elnök. Eszerint a törvényszék Madarász Józsefet és Szabó Lászlót életfogytig tartó fegyházra, Madarász Józsefnét 8 évi fegyházra, Szabó Lászlónét és özv. Csordás Bállntnét kötéláltali halálra Ítélte.
Keszthelyen egy antó
elütött egy kerékpározó munkást Keszthely, junius 21 (Saját tudósítónk telefonjelenlése) Salamon István fiatal keszthelyi munkás a fenéki hídnál dolgozott. Mikor este munka után keiékpárján hazafelé tartott, az állomás felé vezető uton találkozott három szénás-sze-kérrel, amelyekel szabályszerűen kikerült, de nem vette észre, hogy ugyanakkor szemben vele a város felöl rendes sebességgel közeledik Hoffmann bérautótulajdonos gépkocsija és igy történt, hogy az autó elütötte Salamont, aki messzi Ívben kirepült gépéről és az úttestre esett, súlyos zuzódásokat és sérüléseket szenvedve. Salamont beszállították a kórházba. A szerencsétlenségért senkit nem terhel felelősség.
Parádiviz
gyógyitalként használva, fel-tünö hatású. rendellenes gyo-morsavképzódésnél, gyomor-hurut, az epevezeték Idült hurutja után fellépó sárgaság, Idült bélhurut, gégclégcsó és hörghurut, valamint hólyng-liurut eseteiben.
Veiéiké^vltsitt: Asvánjrvii K«r*«-
Szerdán jönnek az ezflst ötpengósök
Budapest, junlua 21 Az 1929. XXVI. t-c. értelmében kivert 5 és 2 pengős ezüst érméket a Magyar Nemzeti bank budapesti fölntézete és vidéki fiókjai utján Junius 25-én, szerdán hozza forgalomba. Az 5 pengős érmék egyik oldalán Horthy Miklós kormányzó mellképe, a 2 pengősökén pedig Magyarország védőasszonya, fején a magyar Szent Koronával, karján pedig a kis Jézussal látható.
Idlaorjossuk oa érdemes knnhsnl kereskedelmei «s Ipart.
06726784
ÍALAl KÖZLÖNY
Kettős halálos szerencsétlenséget okozott a kútból kiömlő mérges gáz
A bátor ember Is életével fizetett a menlesl kísérletért
NAPI HÍREK
NAPIREND
Tapolca, Junius 21 Szigliget, községben megdöbbentő kellős halálos szereucsStlenséget okozott a kuiban felgyülemlett mérges gáz. Beöreöcz Ignác földbirtokos, aki a svédországi Arvika városban zenekonzervatoriumi igazgató minden esztendőben Szigligeten tölti a nyaiat. Az Idén is megérkezett leányával az igazgató, de meglepetve tapasztalták, hogy az uradalom kulja éivezhetellen vizet ád Petroleum ize volt a viznek és a földbitiokos két embert bizoll meg, hogy vizsgálják meg a kul vizél.
Hegedűs Islván és Oaddcsi Miklós foglak a kul megvizrgálásához. Elsőnek Hegedűs ereszkedett le a kútba. Alig időzött valamit a kut fenekén, egyszerre felkl.ltott társának, hogy húzzák f;l a vödörrel, meri kibírhatatlan levegő van lenn. Hozzá Is fo^lík. h\'igy felhúzzák, de ű vödör üresen /\'őll fel Hegedűs Ferenc hollan ma-
radt a kut fenekén. Gaddcs bálran megmentésére indult, de öt is hasonló sors érte. Mikor a kul fenekére éit a vödörben, melyei löbberi engedlek le, annyira rosszul lelt, hogy lelkiabáll, hogy huzíák fel öl. Gyorsan húzták fel a vödröt, de mikor az a kut közepéig ért
hirtelen megingott és Oadács eszméletét vesztve kibukott a vödörből.
Egyik lába fennakadt a vasalásban, kihúzhatták, de eszméletre már nem birlák lérileni, meri pár perc múlva meghalt.
Néhány óra múlva lüzollók gázálarccal felszerelve kihúzták a kútból Hegrdüsl és megállapították, hogy mérges giz fejlődőit kl a kútban és az ölte meg a két embert. A kutat mos! lezárlák és a csendőrség bevezette a vizsgálatot, hogy teljes fényt derihen a kellős szerencsétlenség ügyére. A lakósság ezzel kapcsolatban különféle mendemondákat terjeszt, babonás félelemmel beszél a gyilkos kulról.
H | « ratfiicrti. 4rltk«)tt
lludipait, VIII Rakótil ul 15. r«l*llágoittái díjtalan.
— A szibériai bilincsek . z Urániában levlap, tn illán osztatlan e is-inerésl nyert, Frilz Korlner mesleri alakítása, akircsak a világhírű Atlantákban, most ii felejthetetlen marad Az élet iegsöiélebb szinei váltakoznak e mesteri képben, a romanlika színes, olvadékony elemeivel. Aki a Szibériai garniront olvasla, s ki nem olvasta; aki a világháború tenger szenvedéséi végigcsinálta, olt lesz.
Junius 22, vasárnap
Hónai katolikus ; Paultn pk. Pm\'eslíns:
Paulina. Izraelita: Slvin lió 26. •
URÁNIA MOZGÓ. Szibériai bliinciek, dri.\'tia. Kiegészítő mllaor.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végéig a Merkly líelui gyógyaxerUr Qőrfördő nyitva reggel b órstól eat. 6 óráig (bétfó, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel.: 2—13.
Juniua 23, hétfő
Hóm. katolikua: Edlltr sz. Proleal; Zoltán. Izraelita: S\'ván hó 27.
— Egyházi zene a felsőtemplomban. A felsőteniplomban ma reggel fél 9 órakor a gimnáziumi növendékek miséjén Schiller János, a nagykanizsai zeneiskola tanára klarinéton Vannay János Igazgató „Av.: Mária" cimü legujibb müvét ailjr elő.
— Doktorrá avatás. Hoffmann Zsigmondot, Hoftmann Miksa ismert keszthelyi anlóválialat tulajdonos iiát a szegedi egyc\'emen a jogtudományuk doktorává avatták.
— Az Izraelita Iskola tornavizsgája és kézimunka-kiállítása. Az izraelila elemi isko\'a ina délután 5 órakor lartja évvégi lornavizsgájál az iskola udvarán. Ugyanekkor megnyílik az iskola rajz- és kézimunka-kiállilása. Az igazgatóság szívesen iálja a szülőket és a tanügy barátait.
— Iskolai találkozó Az 1919— 20. tanévben végzett f>olgári fiúiskolái növendékek junius 29-én, Péter és Pál napján liz éves találkozói tartanak a polgári Iskolában. A találkozó délelőtt 10 órakor lesz és azon a lanárikar is részlvesz.
— A női szabóiparosok szakosztálya kedden es>le 8 órakor a lestüfei székházában fontos értekezletet tart, amelyre pmloj és teljes számú megjelenést kér az Elnökség.
Ne kísérletezzen tovább I Használja a
mert csecsemők gyulladá át, hölgyek, urak izzadasát gyorsan és
maradandóan gyógyilja. Hadén gyógy\' Jertár kan kapható I Ára 70 fillér. 3-/39
_1930. junius 22.
— Két heti fogházból nyolc hónapi börtön. Annak idején log-lalkozlunk azzal a hiiósági közeg elleni erőszakkal, amit Dolmányos Ferenc f