Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
33.95 MB
2010-02-28 15:11:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1482
6706
Rövid leírás | Teljes leírás (1.52 MB)

Zalai Közlöny 1930. 147-172. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. évfolyam 147. azám
Nagykanizsa, 1980. jullut 2, szerda
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
SstftmiMf ét lUdMriul i l-ó-ot i. txám. Keutbeijrl SőUtUdóhlMUl Kotnth U|»l 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
tfj DA» I fogi M uu> Teitíon: NtgykinUM 78, Kmtbujr 22. txim.
A Hász megkezdte a boletta törvényjavaslat tárgyalását
Berky Gyula nagy beszédben bizonyította be, Oogy a javaslat a klsgaxddfc érdekei/ szolgálja és a xöld&ltcl uzsorát öli meg
A szocialisták vlQart provokáltak a boletta első Ülésnapján
rendezéséről szóló törvényjavaslatot.
Ezután a Ház többsége elfogadta Podmanlczky Endre bárónak a 8 órás ülésekre vonaikozó Indítványát.
Budapest, jullui I A képviselőház mai Ülésén Vass József népjóléti miniszter beterjesz-lette az Országos Társadalombiztosító ágazatának pénzügyi helyzetének
A boletta nem politikai, Qanem kizárólag gazdasági javaslat
Midőn Marschall Ferenc
• buza és rozs értékesítéséről szóló törvényjavaslat
előadója elfoglalta az előadói széket, nagy vihar tört ki. Az elnök figyelmeztette a zajongókat, hogy tartózkodjanak a közbeszólisoktól. Marschall Ferenc előadó utalt arra, bogy a javaslat nem politikai, hanem kizárólag gazdasági Javaslat,
amely a mezőgazdaság súlyos helyzetén kíván enyhíteni A bizottság nem talált olyan megoldást, amelv a Javaslatban foglalt rendszernél jobb, megfelelőbb és könnyebben végrehajtható volna. Kérte a javaslat elfogadását
Kéthly Anna volt az első felszólaló, aki kijelentette, hogy politikát lát a Javaslatban. A Javaslatot nem fogadia el.
„A zöldültél megrendszabályozásával 5 millió pengőt vlszllnk az uzsorások zsebéből a gazdák zsebébe"
kedlk a zöldhitel és a határidő üzlet-kérdésében Is. A zöldhltel
Berky Qyula szólalt fel ezután. Rámutatott arra, hogy Kéthly Anna már beszédének kiinduló pontjában tévedett. Nem a kenyér megdrágulásával, a társadalmi élet megzavarásával jár ez a Javaslat, hanem ellenkezőleg a Javaslat eredménye az lesz, hogy a mezőgazdasági népesség megzavart nyugalma helyre fog áUanl. A mezőgazdaság el van adósodva és a Javaslat célja az, hogy a mezőgazdasági társadalmat birtokkategóriáira való tekintet nélkül megerősítse. A közraktári hitelek nagyon olcsóak és lehetővé teszik, hogy a gazda ne legyen kénytelen olcsó áron elpocsékolni termését. Nem a gazdaközönség érdekében rendeztek agltáclót a javaslat ellen, hanem azért, mert a javaslat Intéz-
uzsora
oly nagy, hogy 8 — 10 pengőt is kapnak egy mázsa búzáért. (Nagy zaj a baloldalon) Elvárja a polgári ellenzéktől, hogy támogatni fogja a javaslatot. A zöldhltel megrendszabályozásával 5 millió pengőt fogunk
£
gazdák zsebébe helyezni az uzsorások zsebéből.
)s és helyeslés a jobboldalon, a baloldalon. Az elnök sértő közbeszólásaikért több szocialista képviselőt rendreutasít). Berky Qyula:
Néhány uzsorás kedvéért feláldozzunk egy millió gazdát? KI meri ezt követelni?
A boletta arra szolgál, Oogy stabilizálják a teljesen lezu&ant gabona■ árakat
de momentán és sürgős segítséget hoz.
További könnyítések jönnek a gazdasági élet számára
Ezután számos statisztikai adattal bizonyltja, hogy a javaslat nem antiszociális. A búzával és rozzsal bevetett területek legnagyobb része a közép és nagybirtokosok kezében van és a termés 8/4 része esik ezekre. A javaslat tehát a kisgazdák érdekelt szolgálja. — A szocialisták ezeket az adatokat sem nem ismerik, sem pedig ismerni nem akarják. (Helyeslés a jobboldalon). A túloldalon is hangsúlyozzák a mezőgazdaság válságát.
A Javaslat arra szolgál, hogy a teljesen lezuhant buza és rozs árában bizonyos stabilizációt hozzon létre. Nem oldja meg teljesen a válságot,
Ezután részletesen Ismerlelte a kormány eddigi intézkedéseit az adócsökkentések terén és az adó-behajtasok kiméleles kezelésénél, majd rámutatott arra, hogy a 840 ezer kisbirtokosnak körülbelül fele fogja élvezni az adókedvezményt a javaslat alapján. A nagybirtok érdeke ez? kérdezte a szónok a baloldal felé fordulva. 86000, segéddel nem dolgozó kisiparosnak forgalmi adóját törli a javaslat.
A kormány az őszi Időszak-
ban további javaslatokat hoz majd a Ház elé, amelyek a gazdasági élet számára szükséges könnyítéseket biztosítják.
Egyelőre legszükségesebb volt az orszflg 70V-át kitevő mezőgazdasági lakosság támogatása, ezért a törvényjavaslatot az egységespárt nevében örömmel elfogadja. (Hosszantartó helyeslés, a szónokot számosan üdvözlik. Berky Oyula beszéde alatt egymást követték a zajos jelenetek és több össztszólalkozás történt a jobb és baloldal között. Az eoységespárt többször tüntető tapssal kísérte a szónok fejtegetéseit).
Sándor Pál volt a következő szónok, aki Igazságtalannak nevezte a javaslatot, amely a városi lakosságra hárítja a mezőgazdaság megsegítésének terhelt. A jobboldal élénk tiltako-\'ása közben hangsúlyozta, hogy az intézkedések a nagybirtok érjekelt szolgálják és ezért végzetes idea volt a törvényjavaslat megalkotása. Sándor Pál beszéde után ebédszünet következett.
Györky Imre és Malaslcs Géza voltak a délutáni ülés szónokai. Mindketten élesen támadták a javaslatot. A Ház legközelebbi ülését holnap tartja a mai napirenddel. Az Intcrpellácíós könyvbe 13 interpelláció van bejegyezve és ezek közül 12-őt a szocialisták terjesztenek elő.
A bolettán kivOl még kát törvényjavaslat ke-
rül
szünet
Ház elé előtt
Budapest, Jullus 1 Kormánykörökben remélik, hogy a boletta]avaslat vitáját három-négy ülésnapon befejezik. Ulána az OTI szanálásáról szóló javaslatot tárgyalják. Szeretnék még letárgyalni a honvédtiszteknek és az államrendőrség felügyelői karának pótdíjára vonatkozó javaslatot. A jtor-mánypárt vezetősége reméli, hogy legkésőbb Jullus U-lke körül a Ház megkezdheti nyári szünetét.
A törvénykezés egyszerűsítésének reformja a felsőházban
Budapest, jullus 1 A felsőház mai ülésének elején kiíebb jelentőségű, részben nemzetközi, részben közigazgatási vonatkozású törvényjavaslatokkal foglalkozott és azokat elfogadta. Ezután áttértek a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalására. Oszvald István előadó szakszerűen Ismertette a törvényjavaslatot. Papp József rámutatott arra, hogy a miniszter megértéssel volt a szakkörök részérő! felmerült Indítványok Iránt és Igy a javaslatot általánosságban mindenki megnyugvással fogadhatja. Kifogásolta ezután az egyes bírói rendszer kiterjesztését, majd az ügyvédi kar támogatását kérte. A javaslatot elfogadta. Bernáth Qéza szintén a javaslat mellett szólal fel. A vitát holnap folytatják.
Holnap fii össste a tör vény-j&aióság Risgyillése
Zalaegerszeg, Jullus 1 Zalamegye törvényhalósági kis-gyülése csütörtökön, jullus 3-án délelőtt léi 10 órai kezdettel rendes Ulésl tarl, melynek napirendjére eddig 75 tárgvat tűztek ki. Érdekesebbek : a Rédicsnél megszakított
vasúti vonal helyreállítása, Szentadorján és Llspe, valamint Dobrl és Kerkaszentkirály községek egyesítése. Ebergény község határozta a községi iskola államosítása tárgyában. A klsgyülésen a főispán távollétében Bődy Zoltán alispán elnököl.
A törvényszék szabadlábra helyezte Vörös lózsef rendörfőtörzsőrmestert,
azonban ügyében a nyomozás tovább folyik
Nagykanizsa, lullus 1 A szombat óta a kir. ügyészség fogházában levő Vörös József, a nagykanizsai rendőrkapitányság lovasrendőr-osztagánál szolgálatot teljesített rendőrfőlörzsőrmester ismeretes ügyében ma délelőtt összeült a klr törvényszék, hogy a dr. Hoch Osikár védőügyvéd által védence letartóztatása elleni felfolyamodását
tárgyalás alá vegye.
A fogházfelügyelőség még a délelőtt folyamán utasítást kapott Vörös József szabadlábrahelyezésére, ami azt jelenti, hogy a törvényszék helyt adott dr. Hoch védő feltolyamodásá-nak és a rendőrfőlörzsőrmester azonnali szabadlábrahelyezését rendelte el. Azonban a nyomozái és a bűnügyi eljárás tovább folyik ellene.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. IUIIUB 2
A soproni Kereskedelmi és Iparkamara súlyos érvekkel aláíámasstioii feliratban Kéri a Társadalombixtosiíó Iniéxet nagyKanistsai Kertileién eK vissxaúlliiását
Jl kerUlet visszaállítása az intézmény és a betegek érdeke és nem fele ni kiadási többletet — A nagykanizsai kerUlet Ügyét az OT1 legközelebbi
közgyűlése dönti el
Nagykanizsa, julius 1 A népjóléti miniszter rendelete értelmében a korábban Nagykanizsán fennállott kerületi munkásbiztositó pénztár 1927 november hó végével felszámolt és helyébe Nagykanizsa székhellyel a zalaegerszegi kerületi munkásbiztositó pénztár kirendeltségét állította.
Ezt a helyzetet az OTI alapszabályai végleg megrögzítették, amikor ugy intézkedtek, hogy Zatavárrnegye egész területe a zalaegerszegi kerületi társadalombiztosító pénztár hatásköri területéhez tartozik s Nagykanizsán a kerületi pénztárnak továbbra is csak kirendeltsége működik.
Nagykanizsa — és Zalavármegye déli részének ipara és kereskedelme a Nagykanizsa székhellyel fennállolt külön kerületi pénztár elvesztésébe nem nyugodott bele, hanem mind erősebbé váló hatalmas akciót indított a külön pénztár illetve kerUlet létesítése érdekében, ugy, hogy ma az a helyzet, hogy a kompetens tényezők a legkomolyabban foglalkozzanak a kérdéssel.
A nagykanizsalak erőteljes mozgalmát hathatósan támogatja a soproni kereskedelmi és iparkamara is, amely nagyszerű érvekkel felszerelt feliratot intézett az OTI igazgatóságához a régi állapot visszaállítása érdekében.
Zalaegeraxeg nctyéxkes meg-kifxcli/éac
A kamara feliratában utal arra, hogy a helyzet ismerósei előtt nem lehet meglepetés a kanizsai mozgalom fokozatos erősödése, mert Zala déli részének Zalaegerszeggel való vasúti összeköttetése minden, csak nem ideális. A vármegyét északdéli irányban szelő DSzA vasútvonalon a megyei székhelyet nem érinti s a vonal mentéről, ideértve a Zalaegerszegnél két és félszerte nagyobb lakossággal bíró Nagykanizsa városát is — csak a Zalaszentívánnál elágazó helyiérdekű vasút vonalán időveszteséget okozó átszállással lehet eljutni Zalaegerszegre.
A megye déli felében lakó érdekelteknek tehát kevésbbé gyors és kevésbbé kényelmes utazási lehetőséget kell Igénybe venniük mindannyiszor, ahányszor kerületi pénztáruknál személyes elintézést igénylő óha|t, panaszt atb. kívánnak előadni. A kívánságoknak és panaszoknak a kerületi pénztárnál való közvetlen előadását pedig elég sQrfl esetekben szükségessé teszi a pénztári kirendeltségeknek szerfölött szflkre megszabott hatásköre. A megye déli részén lakó érdekeltek Zalaegerszeg felkeresésére való kényszerülése annál visszásabbnak
tűnik fel, mert a déli vidékhez tartozik a megye legnagyobb gazdasági centruma: Nagykanizsa városa is.
Nagykanizsa város kereskedőinek és iparosainak száma többszörösét teszi kl a megyeszékhely Zalaegerszeg kereskedői és Iparosai számának.
Utal a soproni kamara ezután arra, hogy míg a zalaegerszegi ipartestületnek mintegy 400 tagja van, addig a nagykanizsai ipartestületnél 1200 tag van lajstromozva. Hasonló az arány a két város kereskedőinek száma tekintetében is. És mig Zalaegerszegen nagyipari vállalat nincsen, illetve a középipari vállalat is csak igen korlátozod számban működik — addig Nagykanizsán tekintélyes számú köiépipirl vállalaton kivü! i^rn s/.\'.mol tevő jelentőséggel birA nagvip ri vállalatok állanak fenn.
A kerületi pénztárnak Nagykanizsán való visszaá.litását cél/6 törekvés tehát gazdasági szemponthói, sőt Nagykanizsa város presztízse szempontjából is tökéletesen mego:. >11.
nxíímoK A törekvés sikeréhez nagy szociális érdekek fűződnek, amit az OTI évi jelentésének fdatai bizonyilanak. E szerint a kerületi pínzlárnak kö-lelezőleg biztosított tag|ain?k átlagos számi együttesen (férfi és nő együtt) 9017, a felszámolt nagykanizsai kc-rüleii pénztár Átlagos taglétszáma 7531 voli.
A nagykanizsai kerületi pénztár visszaállításának megokolható volta mellett szólanak a pénztárforgalmi adatok is. A zalaegerszegi pénztár-
nál 255 781 P bevétellel szemben 241.638 P volt a Kiadás, mlg a nagykanizsai pénztárnál az összes bevétel 612.605 pengő, a kiadás pedig 506.117 P volt.
Ha figyelembe vesszük, hogy a nagykanizsai pénztár visszaállítása cselében az 1929 év elejével életbelépett kötelező öregségi biztosítás folytán az épen emiitelt pénzforgalom tetemes emelkedésével lehet számolnunk, — ugy a visszaállítandó pénztárt nen) ítélhetjük olyannak, mint amelynek fenntartása a gazdaságosság elvébe ülköznék.
Jól tudjuk, mondja a Kamara felirata, hogy a kerületi pénztárak számát, székhelyét és hatásköri területét szabályozó 4510/927 N. M. M. eln. számú rendelet megalkotásánál az az eiv érvényesült, hogy a kerületi pénztárak működési területének t>eo6ziása a vármegyei közigazgatáshoz igazodjék s ehhez képsst minden varmegye területén c-iak egy pénztár működjék. Ezen az elven — már csak a megemlített kivételek következtében Is — nem ülne rést a nagykanizsai kerlUetl pénztár vlsz-szaállitását illető kérelem teljesítése. A kivétel ebben az esetben is a szab ilyt erősítené.
Zalavármegye speciális földrajzi és közlekedési viszonyai, Nagykanizsa és Zalaegerszeg egymáshoz viszonyított földrajzi fekvése és gazdasági jelentősége, a zalamegyei ipar és kereskedelem települési viszonyai, a megye biztosításra kötelezett munkaadóinak és munkavállalóinak száma — mind olyan körülmények, amelyek a nagykanizsai kerületi pénztár visz-siaállitása mellett szólanak.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy a Fornérgyár és Keményfatermelő R. T. Vajda nevü erdőrészben kiiermelt tüzifaanyagának értékesítését átvettük.
A fát ugy az erdőn, mint a Magyar-utca végén levő (volt Prpics) telepen, nemkülömben házhoz szállítva és saját telepünkről felaprítva árusítjuk.
Ajánlatokkal és felvilágosításokkal mindenkor készséggel szolgálunk.
Kiváló tisztelettel
Ádám Róbert
Király-utca 37.
Telelőn 1-99.
Biró Testvérek
Király-utca 35.
Telefon t-fll.
a p* nxídr ul»«xo<tIHId»a ax
(IX OTl-ra axómottevö íerfief nem róOalaa
Ha figyelembe vesszük, hogy a nagykanizsai pénztári kirendeltség fenntartása is személyi és dologi kiadásokkal jár, de meg Nagykanizsának és vidékének a zalaegerszegi pénztárhoz való tartozása folytán, utóbbi pénztár személyi és dologi kiadásai is magasabbak, mint ellenkező esetben volnának, ugy az uj pénztár létesítése, illetve a korábbi visszaállítása révén felmerülő több kiadást igen minimálisra kell becsülni. Mindeneseire; annyira, minimálisra, hogy a költségtöbblet ellenértéke a nagykanizsai pénztár visszaállítása esetében meg Is térülne.
—- Törvényszabta kötelességünket teljesiljuk — hangsúlyozza végül a kamara — amikor az Igazgatóságot arra kérjük, hogy az OTI. legközelebbi közgyűlésén olyan lavaslatot leriesszen elő, hogy az 1927. évi XXI. t. c. 100 §-ának 1. pontjába foglalt jogával élve, módosítsa az OTI. alapszabályainak 107. § át illetve
állítsa vissza a Nagykanizsára és a megye déli részében fekvő nagykánizMl, iete-nyei, pacsai és keszthelyi járásokra kiterjedő hatáskörrel, Nagykanizsa székhelyei működő pénztárt.
A soproni Kereskedelmi és Iparkamara számtalan esetben szállt már sikra a nagykanizsai kereskedelem és ipar érdekének védelmére. Most is, amikor Nagykanizsa és Zalavár-megye összes érdekeltségei egységes állást foglalnak egy oly messzire kiható kérdés, mint a Társadalombiztosító Intézet nagykanizsai kerületének visszaállítása ügyében, a soproni Kamara és annak érdemdús elnöke Spiegel Szigfrid klr. kormány-főtanácsos minden erejével Nagykanizsa mellé áll és teljes súlyával és tekintélyével igyekszik a nagykanizsaiak ezen fontos problémáját kedvező megoldásra segíteni. A felírat szerkesztése, kidolgozása, a felsorolt adatok — oly alapos munkáról tesznek tanúságot, amely több egyszerű kötelességteljesitésnél. A Kamarának mindenkor általunk érzett meleg és szoros kapcsolata Nagykanizsához, a kereskedelmi és ipari érdekeltségekhez lükröződlk belőle vissza. A kanizsaiak hálával veszik a Kamara közbevetését a kanizsai kerUlet ügyében, amelyet értesülésünk szerint, más kompetens helyről is támogatnak, ugy, hogy Nagykanizsa és Délzala közönsége teljes bizalommal tekinthet a kérdés kedvező megoldása elé. (B. R)
T B N G E R I
JIOO kapható
DANHEBKH6 I. él WB8Z cégiéi
Erzsébet-tér 14 — Telefon 84.
Időjárás
(Éjszakai rddUJdtnUt) A MeteeralA-uiVI Inuaat esle tO érakor Jelenti i helyi ilntar hajlam és a meleg oeOkkenéee valftaalnfl.
Uzletáthelyezés előtt
augusztus hé .-ia ^ rendk|„ü, 0|csó|| áru$jtok
„Menyasszony" divat Áruház ;<„..„„, Jen6 „B>k.ni,.., De4k.lir, „.
1830. julius 2.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIRiK
NAPIREND
Július 3, »«rda !
Római katolikus: S«rt. B.-i. Proiest.: I
Ottokár. Izraelita: Tamus hó 6. i

Oyógyaiertfrl <jj.ll uolgálat: I. bó végéig íz Oranjyal gyógyuertir.
Qőltflrdő nyitva reggel 6 órától Q-,rt I 8 óráit (MtM, szerda, péntek rftMtn, | \' egóai nip nőknek). Tel.: 2—13.
— Szabadságon. Dr. M dtyds Samu rendőrkapitány, a bűnügyi osztály vezetője a mai napon megkezdte 5 hetes nyári szabadságát. Távolléte alatt a bünügyl osztály ügyelt Rdcz rendörfogalmazó látja el.
— Egyházmegyei hírek. A megyéspüspök a kővetkező káplánt áthelyezéseket eszközölte: Vucsdk Jó zsefet áthelyezte Tüskevárról Zala-szentgrótra, Palaky Ferencet Za-laszentgrőtról Tüskevárra, Major Lászlót Nemestördemlcről Tabr?, Vlzsy Páll Igáiból Pacira. Az u|-misések közül a főpásztor Kántor Miklóst Nemestördemicre küldötte káplánnak, Ktrsch Románt Zalapc tendre, Szdntt) Vendelt Sümegcsehire, Tull Lászlót Lesencetomajra.
— A miniszterelnök Inkén nyaral az Idén Is. Mint értesülünk, a Ház a boletta-javaslat letárgyalása után szünetre megy. Qróf Bethlen István Inkel környezetéből vett értesülésünk szerint, a miniszterelnök kb. julius 15-én Inkére érkezik, ahol a nyár egyrészét tölti, majd (iával együtt külföldi autóturára indul.
— Gyógyszerészi oklevelet nyert. SIBssel f»6fla a szegedi Ferenc József tudományegyetemen jeles eredménnyel gyógyszerészi oklevelet nyert.
— Felhívás a forgalmiadó fizetésére kötelezettekhez. A m. lür. pénzügyminiszter elrendelte, hogy a forgalmiadóhlvatalok a forgalmi-adónak bélyegjegyekkel való lerovására szolgáló, úgynevezett forgalmiadókönyvecskéket vonják be. Felhívja ennélfogva az érdekelteket a nagykanizsai Forgalmiadóhlvatal, hogy a birtokukban levő Ilyen könyvecskéket 1921—1926 év |anuár haváig bezárólag terjedő időről szolgáltassák be minél rövidebb idő alatt a körzeti forgalmladóbivatainál, ahol azok naponta 8-13 óráig elismervény ellenében átvétetnek.
— Orvosi hír. Dr. Schmidt Imre orvos tanulmányútjáról megérkezett, rendelését újból megkezdte Magyarutca 12.
Reklám árak!
I kg. la trapplstasajt P 2-60
\'/« kg. friss teavaj ... P 1-10
•/« kg. liptói turó ... P —-80 1/4 kg. körözött liptói
kiváló finom ... P 1-25
1 It. balatoni rizling P 1-—
1 kg. felvidéki málna
szörp..................P 3 20
\'/» kg. pörköltkávé különlegesség ............P 2-50
állandóan frissen kapható
Inszel és Frledentbal
csemegekereskedésében*
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten, 11 permek szuteleti, 0 leány és 2 !lu Tiszai István földm. és Gödinek Annának rk. leánya, Horváth György kereskedő és Várva Stefániának rk. fia, Punger Józse! raktármunkás és Herczeg Katalinnak rk. leánya, Török Iaáazló földm. ós Marton Katalinnak rk leánya, Horváth Lajos koesis és Burka Máriának rk. fia, Igrl Ferenc kocsirendező éa Kocsis Katalinnak rk. leánya, Sásvári János v. munkás és Pintér Mar-gituak rk. leány, Krug Boldizsár kőmü-ve8«eKéd és Németh Annának rk. loánya, Sárközy János zonész ós Bicskoi Márlá-nuk rk. lennyn Házasságon kívül született 2 leány. — lUihüozú&ok: Betlehem JóAjef ny. vasúti ftltő rk. 66 éves. Goz-dán Károly építőmester rk. 44 éves, Plnko Ferenc rk. 5 éves, Molnár Margit rk. 13 napos (Klskomárom). Fuksics József tiszti kocsis rk. 39 éves. Tóth András földm. rk. lü éves (Pola). Belöki Józsefné 8z. Héder Rozália rk. 35 óvea (Zalaszontlászló). Goldbergor Vilmos nyomdatulajdonos izr. 50 éves. Bagonvai József földm. rk. 83 éves. Dómján íst-vánné sz. Hllcz Katalin rk. 64 éves. Imrei Ferenc városi szegény rk. 7í> éves. Juhász Gábor földm rk. 33 éves. Dávldo-
titánt eay TeleíHtIII éves kisleány
A rendőrség keresi az eltűnt leánykát
Kedden délelőtt megjelent a rendőrség bünügyi osztályán Juhász Kirolyné Teleky-ut; 40 szám alatti lakós és bejelentette, hogy Mária nevű 11 éves leánykája tegnap eltűnt hazulról és azóta nyoma-veszett.
A gyermek anyja elmondotta, hogy leánykáját tegnap faforgácséit leküldte a kefegyárba, ahonnan azonban a gyermek nem tért haza. Az anya türelmetlenül várt estig, majd súlyos kétségek között reggelig és ekkot megtelte bejelentését.
Juhász Mária telt arcú, barnahajú, barnaszemü leányka, piros ruhácskát viselt és mezítlábas. Aki tud tóla valamit, jelentse a rendőrségen, ahol széleskörű nyomozást indítottak a gyermeke felkutatására.
Jubileum 1860-1930.
SINGER
divatáruház
70 filléres mosóáru ismét kapható P 4*90 tiszta selyem creppe de chine
összes színekben"(drapp is) P 5*— fekete és teaeth jaehéz creppe de chine, alig látható hibákkal
* kirakatban feltüntetett árakat érdemes megnézni.
vlcs Uyörgyné «z Pltó Anna rk. 67 éves. - Házatságo! kötöttek lAi&l Artúr tanító és Pofiik Murait Izr. Polnl Oyörgy rendőr-főtörzsőrmester és Ács Márta rk. üeröly Gyula géplakatossegód és Savanyó Juliánná rk.
— Felhívás a gimnázlslákhoz I Bukovtcs Jenőnek, a tegnap elhunyt l.a. oszt. glmnáziatának a beszente-lése ma délután fél 3-kor lesz a kórházi kápolnában. Felhívjuk a reálgimnázium összes tanulóit, hogy ma szerdán délután 2 órakor gyülekezzenek a reálgimnázium udvarán. Az igazgatóság.
— Ritka halászszerencse. Polgár István kaposvári cipész, aki különben szenvedélyes horgász, a fonyódi mólónál vasárnap horoggal egy 20 kilós harcsát fogott. A ritka halászszerencse zsákmányát igen sokan megbámulták.
— Megnyílt a fémipari szak-Iskola rajzklálUtása. Tegnap nyílt meg a fémipari szakiskola rajzklálUtása, (Sugárut 9, I. cm. 89 ajtó, II. tanterem. Délelölt 8-I2 és délután 2—6-ig), melyen az építőipari téli tanfolyam az idén végzett IV. éves hallgatóinak rajzai Is helyet nyertek. A kiállítás 13., 14. és 15-én a fémipari növendékek záróvizsga! műhely munkáival fog bővülni. A szakrajzoktatás teljes menetét tünteti fel a gondosan összeválogatott gyűjtemény, amely az I. évesok ábrázoló-mértani ra|zafval kezdődik. Folytatólagosan látjuk ezután a II. évfolyam fémipari szakrajzát és itt a kötő gépelemeket, azután egyszerűbb szerszámokat, géprészekw, ajtó- és ablakvasalásokat tárgyaló lapokat. A III. évfolyam rajzai már a különböző fogas-, kup-
SstéKely Vilmos butorielepe
♦ Nagylcanlxsa, A
K<ulnciy-u/ca 4. ao. ^^
I
Óriási válaszlék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
BajAt kárpitos és diszitft műhely.
és csavarkerekeke!, csővezetékek és elzáró elemeiket, csapágyat, dugattyús erőgépek elemelt, továbbá szerszámgép tartozékokat és lemezmunkákat mutatnak be. Külön figyelmet érdemel a kiállítás építőipari része, ahol lakóházak, gazdasági épületek és műhelyek tervel mellett statisztikai rajzok, továbbá közúti hidak és vasszerkezetekre vonatkozó lapok láthatók. A tanitói kar, élén Inotay Kálmún igazgatóval olyan munkát végzett, amelyre a magyar közoktatás méltán büszke lehet. Ugy a rajz, mint a hó közepén hozzá csatlakozó munkakiállitást az érdeklődők figyelmébe ajánljuk.
4-
KépKerdexö
K.oxma
i fiat 13
— TQzoltóverseny Zalabéren.
A Zalabéri önkéntes tűzoltótestület nagyszabású versenyt rendezett, a melyen Tűrje, Batyk, Dölk, Zalavég, Pakod és Tekenye önkéntes tüzo\'tó-sága vonult fel, hogy részlvegyenek a gyorsasági és szerelési versenyben. Az első dijat, a Zalavármegyel Tűzoltószövetség érmeit a tűrjél tűzoltók nyerték, a zalabéri önkéntes tűzoltótestület által felajánlott érmeket, mint második dijat a batyki tűzoltók, a Magyar Országos Tűzoltószövetség elismerő oklevelét és em-lékplakettjél pedig a pakodi tűzoltók vitték el, mint harmadik dijat. A többi községek tűzoltósága elismerő oklevelet kapott. A versenyen a zsűri tisztséget Bublcs Tivadar, vármegyei tűzrendészeit felügyelő, Mózes László zalaegerszegi tűzoltóparancsnok és Szatay Ignác járási tűzrendészet! felügyelő töllötte be.
RtídJló íegofcíóbltaa
Sseabö György uaam-
laboraíorf uhmMku Fiút 3., udvar
- Belrstások • p*c«l ErrMbet-Todo-
mányeityetemre. A Pécsett áthelyezett m. ktr. Erzsébet- Tudományegyetem jogi, orvosi éa bölcsészettudományt karán az laau-3l. tanév 1. leiére szóló rendes bolrások szept 1-tól 12-tg eszközöltetnek. Az egyetemnek Ideiglenesen Sopronban mükodö evangéUkus hittudományi kara hallgatóinak beírása a kar székhelyén történik. Azok, akik nem voltak még az egyetem hallgatót, kérvényezés ulján nyert felvételi engedély alapján iratkozhatnak be. Ezek az Illető kar tanártestületéhez címzett felvételt kérvényüket Julius t-től augusztus 31-ig nyújthatják be. Az utólagos beiratkozás szeptember 26-lg bezárólag dékáni, azontúl szeptember 30-lg rektori engedéllyel végezheti Félévi tandíj 102 pengő. A tandíjmentesség Iránit kérvények szept. Mg bezárólag az Illetékes kar dékáni hivatalába nyújthatók bo. Ide vonatkozóiul n Budapesti Közlöny hivatalos lap Julius ós augusztusi számaiban megjelenő részletes hirdetés nyújt bővebb tájékoztatást
Ha savanyu a tora,
vagyltae
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
Király-utca 21.
ZALAI KÖZLÖNY
— Két Öngyilkosság egyldőben.
Eizer Utván labi gazda istállójában felakasztotta magáL Mire rátalállak halott volt. — Ugyancsak tegnap este Tóth Józielné Bzabadhidvégi asszony is felaka ztotta magát és meghalt. Az Öngyilkosság oka mindkét esetben életuntság.
= Sonny boy dala Al Jolson-nal a Singing Fool hangos filmben pinteken — Városi Színház.
— Jótékonyság. Junlu.ilmn a követ-kpzfl adományok folytak bo a MlsuzUis-liAz .Napközi Otthonit" jav Arii: Kis Olga («>, Partliy Ijijosnó í>, N. N. 18, 8zv. Tan-sunyl .lifowctnó 5. N. N. 4. I\'lumlor .lános-n<> 2(10, U.S. I. N. N. :i, t\'iclilor .lAzsotnó fi |>o.i(f >. Koós OltóntS :ltlvoir imniillcsoiu,
1 kg. rizs. t kg búzadara, tnüznátt fiyor-inokruhák. Katona PAtnó ttl (Ívok pnrii-illcsom. (Iroiw KArolynó t znAk Mpenót, (d borwA, 4 (Ívok paradicsom. özv. Ko-vta Miklósuk 111 ka. Hh/.i, r> klí. cukor, 5 kg. rlz-H, r> kg. búzadara. Hlld ,lózm>f 2H kg. burgonya, I kg. rizs, KI drb. to-lAa. ílaua Regina 3 llvog bi-tatt. Szabó IittvAu 3 üveg bofótt. I)r. Szabady IJS-rlnonó 3 Uvog boHtl. N. N. 2 Iheg be-Mtt, 2 kg. konyér. fin itt/. Kndrónó 5 kg. oper. Parthy Lajoaml 2 Uvug botilit, limiz-nált gycralukruhák. l)r. Hajdú Gyula
2 llvog befőtt. Bosnyák ílózáné haazn. gvormokruhák. Itlgó Antalná 2 llvog hűtött. Rigó Antalnó 2 Uvpg betölt. KaAn Irma 1 ilnboz aflznlt gyUniötoa. N. N. I kosár ztíKlKÓgféle. I)r. Szlgoth.v Káro\'vuá 2 llvog befőtt Dr.Tu nirts .JAnosnó 2 üvoíí hiíWtt. Uaiotxkv MArlu 1 ko.sAr Mzolók. KovAm tfohoalény Mlklitanó f> k^- Iwzii-dara. 30 s^Al tahör liliom. N. N. a konár főzolékfélo. — A legcsekélyebb adomAy-ért ezúton ift hálás köszönetet rnond a Ml8azíÓ8ház Mnöknfije. uuy a szegények, mint a betegek nevében és kéri továbbra is a közönség h/.Ivcs támogatását.
Príma n6i szarvasbőr kesztyű
Bárga é* fehér
reklámár
y-5o
Príma aalyamharlanya
hiba n*lhfll 2\'"
EHRENSTEIN-ÍI
FM II. uán. ki
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsleln butoráruház újonnan megnyílt aruházában Szombathely, Király-utca 5.
— Singing Fool hangos film pinteken a Városi Színházban.
— Hirtelen meghalt egy fiatal gazdatiszt Mint Kaposvarról jelentik, Tóth Dezső szigetvári fiatal gazdatiszt a szentlőrinci állomáson hirtelen eszméletlenül esett Össze és kevéssel utóbb meghalt. Az orvosok megállapították, hogy szívszélhűdés Olte meg a fiatal gazdatisztet
«» Órák, ékszerek, alkalmi ajín-. dékok, sporfdljak le^wlcaóbnin Zsoldos Qyula órás és ékszerésznél kaphatók, Fóut 14, Biztosító palota. Szakszerű javítások.
-- -lüo nem toll Jiv saép jKj. fiyer/JtéazIciom, mini atosí, fanon el és eytiKtidfttB mea I Baría aMöayeael a Itygsjsoí-bek, legolcsóbbak ém /ók.
a SINGER VARRÓGÉPEK méocü Af\'LEprJOBBAK !
KÖZGAZDASÁG
Márki búzát vagy Eszterházy búzát vessünk a magyar főidbe?
Irta: Gytimörey István, országgyűlési képviselő
Nagykanizsa, Jullua 1 Ezelőtt két évvel hosszabban foglalkoztam e lap hasábjain a márki búzával, hogy előmozdítsam ezzel is a minöségtermelésre Irányuló akciókat Nein uj megállapítás, hogy búzatermelésünket csak ugy tudjuk megmenteni, elveszett piacainkat csak ugy tudjuk visszaszerezni, ha minden tehetségünket és munkákat a minö-ségtermelés szolgálalába állítjuk. A llszimlnöség kérdésével a legbeha-tóbban foglalkozó nagyságunk, az európai hirü Hankóczy Jenő, a m. klr. gabona és llsztkisérleli állomás vezetö|e már 1914-ben a Magyar Mérnök- és Építészeti-Egylet vegyé-szi szakosztályának 1914 január hó 30-án tartolt ülésén foglalkozott.
„A buza és a búzaliszt minősítése" elmen tartolt előadásában mulatott rá azokra a nagyfontosságú kérdésekre, amelyeket buzanemesllőlnk figyelmen kivlll nem hagyhatnak. Tiszta felfogása, hamisíthatatlan erkölcsi érzése és a magyar fold Iránti szereiele szólaltatja meg újból 1920. évi november hóban a Mo\'nsrok Lapjában, »A nemesített búzák minősége" cimü cikkében, melyben többek kOzOtt ezeket ir|a: .Rá kell mutatnom azokra a hibákra, melyek a buzanemesités körül fellelhetők. Legnagyobb hiba az, hogy nemesi-tőink szeme előtt — tisztelet a kevés kivételnek — állandóan a bőven termőképesség lebeg és teljesen megfeledkeznek a magyar buza legbecsesebb tulajdonságáról, a kltllnő süthelőségről Minőségi vizsgálatot nem végeznek és nem végeztetnek A nemesitők önmaguk és az ország érdekel ellen cselekszenek, ha nem igyekeznek a magyar buza kltllnő minőségét legalább Is megtartani, mert el ne feledjék, ha a malmok megfelelő nyersanyag hiányában
gyenge minőségű lisztet tudnak csak előállítani, a külföldön üzletet kötni nfm tudnak Ha pedig külföldi piacunkat elvesztjük, lisztünket magunknak kelt felhasználni, az ország pedig elesik a kivitel Jövedelmétől, mire a lisztdrak esni fognak és Igy a malmok csak alacsony árban fizethetik meg a búzát. Ne feledjük, hogy a külföldnek csak kitűnő minőségű lisztre van szüksége, gyenge van neki elegendő. Amint a nemzetközi kereskedelem megindul, a gyenge minőségű búzák létjogosultsága megszűnik és a malmok az Ilyen búzákat, mint exportliszt gyártásra alkalmatlanokat, csak Igen alacsony árban fogják vásárolhatni. Ekkor fogja magát megbosszulni a minőség elhanyagolása a pillanatnyi haszonért. Ne feledjük el, hogy elveszített piacokat sokkal nehezebb lesz visszaszerezni, meri konkurrenselnk megtalálják a módját annak, hogy lisztünket minél szélesebb körben diszkreditálják.\'
így hangzott Hankóczy Jenő valóságos prófétai óvalntése. Sajnos nem sikerült neki felrázni a gazdatársadalmat letargiájából és bekövetkezett az, amit Hankóczy Jenő megjósolt. Hlla a jó Istennek, volt ,kevés kivétel," mint azt Hankóczy Jenő mondolla és Itt meg kell emlékeznem Baross Lászlóról, József főherceg bánkull uradalmának jószágkormányzójáról, mert az, hogy ma rendelkezünk oly buzafajtákkal, amelyek hasonló minőségűek, mint a Manitoba I., sőt míg annál is kiválóbbak, a bánkull 1201, a bánkull 1014-es, valamint a márki fajták, az kizárólag az érdeme, ö, mint gyakorlati gazda, ha\'adt azon az ulon, amelyet Hankó:zy Jenő, mint tudós, hirdetett. Nem hagyta magát elteríteni attól, hogy a magyar mezőgazdaság-
TEHERAUTÓ FUVAROZÓ
Üzememet megkezdtem.
Saemélyutóim i> Bzemhen vannak
BENCZE
NAGYKANIZSA
CSEMGERY-UT 27/A
Telefoni 5-93.
1030. lullui 2.
nak olyan búzát ad|on, amellyel újból világhírre tehet szert.
Ma már, hála Isten, a minőségtermelésnek nagyon sok szó-szólója van. Az eszme napról-napra terjed és OrOmmel tolt el minket, akik állást foglaltunk mellette, a miniszterelnök urnák Krúdy Ferenc képviselőtársamnak a cél érdekét szo lgáló felszólalásári adott válasza amelyben a miniszterelnök ur bejelentette, hogy a földművelésügyi miniszter urnák kidolgozott programja van a minőségi termelésre vonatkozóan.
Mindezt azért tartottam szükségesnek közölni, mert törekvésünket váratlanul és nem várt helyről egy olyan ellenvetés érte, amit nem hagyhatok szó nélkül. Nem hagyhatok azért, mert éppen akkor, midőn legelőször jutott hlvítalosan tudomásunkra, hogy a földművelésügyi kormányzat programjává tette a mlnóségtermelést, annak itteni szakközege egy cikk keretében olyan megállapítást tett, nem vonom kétségbe jóhlszemüleg, amely eddigi fáradozásunkat egy tollvonással megsemmisítheti.
A Zalai Közlöny Junlus 28-ikl számában a várható terméseredményekről szóló rlporlban a Nagykanizsán székelő m. klr. gazdasági felügyelő ur többek között azt mondja: „A búzákra áttérve,az őszi búzák közül általában az Eszterház/ 1"8 as buza az, amelyik csaknem mindenütt jól bevált A diószegi és a somogyi tar buzival szemben, melyek szintén jól beváltak, az a hátránya, hogy a mélyebben fekvő területeken a rozsdagomba kárlétele ezt nagyobb mérvben támadta meg, mint az előbbieket. A márki buza, melynek lisztminősége az előbbi minőségét is (Eszterházy 18-as) felülmúlja, az Idei gyenge télben mindenütt nagyon jól telelt át. Azonban csak a nagyon jól megmunkált és kövér talajokon ad az Esz-terházyhoz hasonló nagy termést."
Ha a cikknek ezt a részét az — a gazda olvassa, aki nem foglalkozik behatóbban a minőségi kérdésekkel — és ilyen, sajnos sok van, azt a következtetést kell levonja, hogy az Eszterházy 18-ast kell elsősorban favorizálni és miután semmi értelme sincs annak, hogy a gazdák több fjjlát termeljenek, valószínű, hogy gazdáink ezen megállapítás után ezt a búzát fogják felkapni.
Nézzük most már egy kicsit közelebbről ezt a fajlát minőség szempontjából. Egy gyakorlati gazda, Oyömörey Oyörgy, Zalavármegye főlspanja, aki a minőség kérdőét nem nézte eddig: az elmúlt évben hozzám fordult márki-buza vítf-magérl, mert a vevők az ő Eszterházy búzáját oly rossz minőségűnek tartják, hogy nem akarnak megfelelő ári érte adni.
Ezzel kapcsolatban Mannlnger Adolf, herceg Montenuovo uradalmi jószágigazgatója 1928. évben 14 nemesitett buzafajtával végzett kísérleti eredménye malom ü sülőlech-nlkal szempontból átlagos arányszámban : bánkull 1201-es 9 5, márki 178-as 84, márki 118-as 6 5, ozorai 4.1, Eszterházy 18-as 3.9.
Julius 10-ig idényárusitást tartunk!
MILTÉNYI doöüzlet
Városház palota
Egyes idénycipőket és gyermekcipőket készpénzért előállítási áron alul is eladunk
1930. fuliuB 2
Hol van tehát minőség szempontjából az Eszterházy 18-as a bánkuli 1201-es és a márki buzákiól. De elmarad még akkor Is, ha- e buza (ulajdonaágalt, növény lermőképessé-gél is hozzászámítjuk Ebben az esetben Is a bánkuli 1201-es vezet 89 ponttal, utánna jön a márki 118 as 7 8 ponltal ét dacára a bö-termflképességének, akkor is csak 57 pontot tud az Eszterházy felmutatni.
Még egy adat, melyet Krúdy Ferenc szerzett a gabona és liszt ki-sérlell állomástól. Eszerint 1929-ben a> bánkuli 1014-es minták átlaga 91 %-a keverésre alkalmas (ez a príma minősig), 9V„-a magában is Hannílható (jó minőség) keverésre szorul,0% (rosz minőség), amely csak jóval történt keverés után alkalmas.
És mit mutatott az Eszteiházy 18-as? 9% keverésre aNalmas, 56»/o magában is megáll, 3ffVo keverésre szorul.
Azt hiszem nem kell löbb adatot felhozni arra, hogyha komolyan át akarunk térni a minőségtermelésre — és ez ma a foldmivelésUgyi kormányzat hivatalos programmja is — az Eszterházy búzát nemhogy szaporítani nem szabad, hanem teljesen abba kell hagyni annak a termelését.
Én azonban nem foglalok állást minden áron a márki buza mellett, mert tudatában vagyok annak, hogy minőségileg termelünk mi még jobbat Is, de mert minősége megfelel, amellett bötermö és kéznél van.
A gazdasági felügyelő ur a legmagasabban várható terméseredményt kat. holdankint 14 métermázsának mondja. Megnyugtatom a gazdaközönségei, hogy az elmúlt két évben, amikor nem mondhiltuk azt, .hogy az idei gyenge télben nagyon jól telelt", lianem amikor szibériai hideg uralkodott, a márki buza mfilrágya és a földnek különösebb megmunkálása nélkül megadta a 1335 métermázsát holdankint.
Éleibe vágó fontos kérdésnek tartom a mlnöséglermelést. Azt is kénytelen vagyok megállapítani szerzett tapasztalataim alapján, hogy erre a kérdésre a ml vidékünkön még nem fektettünk kellő súlyt. Ezért a kérdésre a nyár folyamán visszafogok térni, hogy a gazdaközönségnek módjában legyen a kellő vetőmagot kiválasztani magának, most azonban még bevárom azt a 10—14 napot, mikor véleményt mondhatunk már az Idei termésről Is.
TÓZSDE
A mai tőzsde nagy üzlettelenség jegyében folyt le. A közönség köréből kisebb vételi megbízások érkeztek be és ezek elegendők voltak ahhoz, hogy a tegnapi árnlvót megtartsák. Az irányzat zárlatkor egyenetlen, eltérések lényegtelenek. Fix-kamatozásu papírok piaca Qzletlelen, gyenge. Valutapiac szintén Uzletlelen.
Urfekl lártit
Hírli VfWll, Lonaoa ü OÍVs, N«wyork 515*90, Brtlssel 72021/1, Milano 2702>/i, Maórfd 57-00, Amo\'erdam 207 4.V BerUi. 123-00, Wl«n 72S5, SoflI YH, Prtfs 15-30 V írsű 57 90 Budapatt »0 «»\' l M-etertd 9121/1, Bukarest S-061A
2ALAI KÖZLÖNY

Uj árunak csinálunk helyet, ép ezért a raktáron levőprima minőségű VilÚQOS divatcipőket nagyon olcsón árusítjuk.
Magas sarkú cipók . 22\'—, 19 50, 17\'— U-50
Trotőr sarkú rámán varrott cipők . . . 19-50
Drapp szandolett, prima......12-80
Fonott- szandál 35-ös szám......6- —
Kromtalpu és nyersgumitalpu női teniszcipök 7-80
TURUL cipő minőségben, árban vezet!
Használja ki a kedvező alkalmat és vásároljon az ajánlott cipőkből:
Turul Cipőgyár R.-T. fiókja
1(h Fő-ut 12.
Füitölt él főtt huiáruk,
finom hentesáruk, felvágottak legjobb beszerzési forrása. — Naponta frissen főtt sonkacsánk.
Herceg Esterházy HusOzlet
Kazinozy-utoa t. Telefoni 893.
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
r /
SZOMOLANYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. 406.
IMS _______
„His Master\'* Voice"
gramofonok
havi 19 pengős részletre.
Művész- és tánclein ezek, magyar felvétel, újdonságok,
raktára és képviselete:
Szabó Antal sportárunagykereskedés
rádió és gramofon osztálya
•jojii?
(humi Uoju? g a -p no)fsqmoii I? »J»pi»J 3JOippHgi9 Jf
HfUM \'ifiuq
I Ui|t) ■oBu«||
•u»qf*uOA[3| 5 t>p)|im" toSu>H
>ieiBpeui saui|aj8zs
Tlfpí0S|0p|8J ||«PU» )ip lOq iUÍOg )JSB!|!9!1 f
-uong aM|jaaof \'«*1 N«g \'nnui <II>I \'«»t|«r IV
: ayiieodajsis — nitilf I«I(JDÍI «nH|u?|ui|ii uo|ii(A « It\'fi\'Vipil ui||| v
ueq8^uoA|3j zi iunjso3uBq |)-ni<8;i!A
(puoioq 91*0113)
dllMftM *\'9 «n||nf
ivqaion \'•j >"llnr
WUfd «\'|r •n||n(-
TemeíTlozido
Buza tszL 40fUL, dl. 35/111. és a rozs — flll esett.
Busa tlaiav. 77-os 19-90 -2015 7S-aa ;010-:»\'3S, 79-fcs 30 30—20-55, 80-. I 20-45-!0 70, dunállt 77-ta 190 0-19 30, 78-m 1920—1940, 79*s 19-40—19 60, 80-aa 1950-1970. rozs 10-10-1020, lak. árpa 1275-13-00, sOrárpa l«-00-17*25, zab 14*00- 1423, tengert tilt 13 50-13 60 dnnAntoli 1350 13 60. repce Kii— 27 05, kora. 7-30 7 60
Kombinált arzéo-réxvegytllctet tartalmazó
■»pru« Komb. arzén-rézkénvegy illetet tartalmazó Tatok II
mindkettő egyesített permetező anyag
egyidejű védekezésre. QyQifiaioB0*baa l OyllmOI-sptnész
\'Monllla), varaiodis, rügyluri\'.bogár, ilmamolv, sillvamoly és a lobbi gomba
és rovsr kártevők ellet. BxAtfltiM i Peronospora, szőlőmoly, szőlőllonca, tőkehernyó Irtásira Bor dől léhez keverve: Araola, Uránlulld, Darila srién tartalmú permet-zAszerek (rigókáitevők Irtáiára). Eloaal, Vinol lllztharmat elleni védósierek Bulláról gombakárlevők Irtásához. , Alnsala, Psnarla (vértetdkátrány) vértetves sebhelyek bekenéséhez. Pakala, Aqrl-Tax rózsafák és növényekTevéltetvel Irtásán
Harnfóanj* megakadályozza a máarókártevőket és hangyákat, hogy a rózsafa vagy gyümölcsfa kotooá|ához fel|ussanik. Több más speciális védAszerek Is állandóan raktáron.
Kaphatók:
0B8ZA8 IÓZ8EF ma«iereikedM-kei linkululi, Eruékot-tér 10.
(a bíróság mellett) «7»
Kékcsillagban utolsó 30 napon
minden elfogadható árban árusítunk.
pr- Soha többet nem létező alkalom! -m
ZALAI KÖZLÓNV
1330. julius i.
APBÓHIBDETfiSEX
idlja 10
ancpoap 10 uőlg további Kó dija ■
*
■ flll. VMfc- *
fillér\',
> larfbbí ssó dg
10 ssőta\' I ujb dl)a • Ml. Címszó a mladea
sxó dija I flll. SwtUn te ft*-■ " ; •• fillér, minden torát*!
Mbb betObél álló mó két.uéwk Mámtt-&tlk, Alttal ktft&Úkntk »»».«BHt»tT.
Csütörtökön rtg«el ílilil ••rtéahu* 1 60 ért, iilrualonm I B0-érl kapható Hunyadi-utca 17 alatt
Eladó Csengeryulca 18. alatt 72-1 OSI telek. 3347
BalateaHfaradra autón kirándulás vasárnap reggel. — Előjegyiés Kaulmann Manónál. Tdeton 167, vagy 571 1 3324
Polgirlaia leányt, vagy bármely középiskolai tanulót leijei ellitá család. Clm « kiadóban.
[iáira vállal url
Bútorozott szoba kényelmet ueretó magános ur résxéte kiadó Vörősmarty-ulca 34. szám alatt. Azonnal elfoglalható.
Egy kasai* Iraaliata gyakornoknó (elvétetik. Alánlatok e lap kiadóhivatalába kéretnek.__347S
Siliégáxlokomobllok, egy teljéién üj, egy alig használt, olcsón eladók. Welser gépgyár. 3341
Épllat avaflaaéat, kittelélt, lavitáil munkálatokat legolcsóbb árban részletre is Stern Övegesnél, Erx«ébel-léi 14. 3453
Ha 14 bori akar olcsón tani, agj vitessen im kóstolóra 1 liter
aranyhegyiblkivtr yörísborl
•0 fillérért. Btilof, hosr ílllndöiu 111 lag Inni
•AFRAN JÓZSEF
Telefon SSfi. IHtiwkemktdÍM SUgyar-u. 74. fi Illeti lelefonrtndeléera hitboi kBIdók.
I bekebelué* i a mtnáem Vw?cgben a legelőnyösebben és le (otyóatttat JUnél " \' flté Irodáit
Csinosan halaraaolt klllönbe|áratu utcai szoba azonnal kiadó l\'óut 24. 3284
Csengery-ut 99. izámu ház izabidkézból aladé. Bővebbel ugyanott. 2487
Karaakadalml lakolal érettségivel bíró llatalembert gyakornoknak lelvelz a Hazai Általános Biztosító R. T. (Erzsébet-tét 2.)__3463
3 szobából álló utcai, ISIdizInU l< halylaéo kiadó Caengery-ut 4.
3214
Pénzt földbirtokra és házakra korlátlan Összegben, méltányol kamat mellett lolyó-slttat Sattlar Lajoa Irodája, Erzsébet-tér 15. izám, az Igazságügyi palota álelle-nében.___
Ml dléklény »B> diákfiú taljaa allétéat kaphat urfnőnél, "
adóhivatalban.
Clm
kl-3402
\'ZEPE8I IMRE
\' Zrínyi ■ikléa.atoa tt.
csatornázás, vízvezeték-berendezés, épület és mfl-- Teleion
bádogos.
2-99.
Príma gyapjú nól fOrdSrahék telje
sen hibátlan 6, 8 és lOpengf.....
Kaulmann Károly cégnél. Telelői
ngöért kapható 372. 3(76
Egy szoba bútorozatlan garasa lakéa vízvezetéket kiadó — Erzsébet-tér 2, emelet__333S
Boraladéa 25 lltertól (eljebb. a bor szép zoid—lehét 1928. évi vegyes ojlvány, Jó minóiégtl. házhoz siállltva 24 llllér literje. — Simon István hentes Klilunlna. Varazidl-utca 3. 34(9
lakoléa gyermekeket teljes ellátással vállal Molnárné, Magyai-nica 96. sz. 3450
Clpéaamunkézok Irlvéletnek. —
Fartnsn cipész, Köcsey-u. 5. 3444
Wma zalr 180 P nagyban és kicsinyben, fllrtöltszalonna 2 P. Szabó hentesnél, Teleky u. 46. 3420
Egy polgéri, gimnáziumi vagy kereskedelmi Iskolába Járó leánykát ktllön leány-szobával, ugyanolt egy középiskolai tlut teljes ellátás, lanltás és gondos lelUgyelet-
tel\' s Jövö ndóban.
goni . tanévre elvállalok
Clm a kl. 3419
Jobb a*, kl önállóan tud főzni, mindenesnek felvétetik. — Bölim, Kazlncxy-ntca 6. 3472
Egy utcai két szoba, előszoba éa mellékhelyiségekből álló lakás augusztus l-re kladé. Bóvebbet Magyai-utca 11. 3474
Legolcsóbb az „ÜLTRE FORM" Legjobb az „ÜLTREFO\'RWI"
Legbiztosabban eláll a befőttje a már rég kipróbált Stölzl-féle
„ÜLTREFORH"
befőttes üvegben.
Minden darabon rajta van az „ULTREFORM" védjegy. Ne kísérletezzen más üvegekkel.
Kapható: Melozer flweok©re»kedé«bonf
a,« Városház-palota.
Telefon: 147. szám.
SZENTENDRÉM,
a gyönyörű htgyvidék«n fckrfl rel. polg. likoUI flu í» Irány Inttrailutokban elemi és polgári UkoUI flu é« Uinyok Ulv4Ul« h«vl 7f■— ptngó 3193 díj mtllttt mtgkudMUt.
lot«rnitttMlok ayntlá gy«mektk tittif • nyári MOnct ftUit U nyílva vannak. — Proipckluit küld ax lg»»gató«ág.
Zsák,
ponyva, zsineg,
kévekStd és manllla legolcsóbb
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért, a rég bevált jómlnőségü Puoh, Trlumph, Steyr
Waffonrad kerékpárok kedvező feltételekkel kaphatók:
mm sjhidor ö fii im
Doák-tér 2., a lelsőtemplomnál
Külaő gummlk 6 pengólól, belső gummlk 2 40 pengőtől- Piros prizmák, névtáblák, fékek, csengők, pedálok, láncok, pumpák, lámpák, tengelyek én eg)éb alkatrészek olcsó beszerzési helye. — Javító ratlholyl
A nagykanizsai Kerékpáregylet házi versenyén Pléh Lajos ur DIAMANT kerékpárral az etsö dijat nyerte.
Ezzel is be leli bizonyitva a DIAMANT kerékpárok erős, tartós és masszív megépítésük mellett is a legkönnyebben futó kerékpárúk.
Mielőtt kerékpárt óhajt venni, nézze meg verseny, strapa és extra-erös 21/2 mm. küllővel ellátott DIAMANT kerékpárjaimat, valamint Styrla és Waífenfabrik W. K. C. kerékpárokat.
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc mis Nagykanizsa, Erzsébet-tér 4. szám.
(Régi póstával szemben.)
Eladó birtok I
Pick örökösök tulajdonát képező, Vasmegyében, közel Szombathelyhez, a szombathely—bucsul közlekedési ul mellett elterülő 160 kat. hold mezőgazdasági birtok a rajta lévő gazdasági épülelekkel (cselédház, magtár, istálló, pajta stb.)
Ugyszintái ezen birtok közelében cca 38 kat. hold 30—40 éves vegyes faáliományu erdőbirtok
árlejtést utján eladó.
Ajánlat lehető mindkét birtokra együttesen és külön-külön.
A zárt Írásbeli ajánlatok „Nyeste" jeligével elUtva Szombathely város árvaszéki iktatójába 1930. julius 15. déli 12 óráig beadandók.
Óvadék gyanánt a mezőgazdasági birtokra vonatkozólag 12.000 pengő, az erdöbirtokra 3000 pengő; mindkét birlokra 16000 pengő leendő le, mely összegek készpénzben, illetve megkötöttség nélküli takarékpénztári betétkönyvben az árajánlatra való hivatkozással Szombathely város gyámpénzlárába helyezendök el, s az elhelyezést igazoló nyugta, vagy elismervény a zári írásbeli ajánlathoz csatolandó.
Az árlejlési fellélelek Plck örökösöknél, Szombathely, Kossuth Lajos -utca 9. sz. a. földszint, udvari bejárat alatt megtudhatok.
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Mode.n szál.oda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tenniszpálya.
Garoge. Uszoda.
Balaton Icyszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve 2ssi 25 szobával és étteremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Julius 1-lg a penslo lakással 5-50-tól és Julius 1-től 6\'50-től. Saját strand. Buffst.
Néhai gróf Zichy Béla villatclkek parcellázására felvilágosítások. Arak ölenkint 2 30—4 80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
LegnagpMi í\\m az
Minden ió háziasszony legalább 10 évben egyszer, kiizzadt, bacillussal telt ágyneműjét okvetlen tisztittassa (feltőtlenitse)
a kaposvári
ÍPÉII.
Gyüjtőtelep:
a, EraM ü. \\i
Régi pósta-épület.
Színehagyott, l»kó és kopott
cipőjét, bőrkabátját, retlkfUjét éi minden börtárgyát vlllanyerőre berendezett legmodernebb bőrlcstőgépemen
Cemco festékkel tartóssá és ujjáfastam. A feités a bőrt puhán tartja, minden színben eszközölhető éi bármely szinti ttrgy tetszés szerinti színre átfesthető
LÉNÁRT IMRE Uttimkiti
1X2 Daák-tár 12.
uIL\'üloxhelellen
l/:dtin hóajantüsbcui
VARRÓGÉP
MmOEnr VARR. STOPPOL íi HIMtZ
Kadu«xá /mltéfmUsh.
Alacsony havi rlsMlmlob
SIN31R VARRÍOtP RÍ6ZV. TÁR*.
RiBTKAlflZSA Flókftilete: Fft-it 1.
Nagyszabású cipővásár
Szabó Sándor
cipőárúházában
A budapesti és külföldi nagy áruházak honosították meg azt a szokást, hogy évente egyszer alkalmi árusítást rendeznek azokból az áruk-ból, melyek a szezon vegéig felgyülemlettek.
Szzabó Sándor cipi$árul)áisza
most Nagykanizsán rendezi meg ezt az alkalmi vásárt és kéri tisztelt vevőit, hogy használják fel ezen kedvező alkalmat.
A ritka alkalmi árusításról különben beszéljenek az alábbi áraks
Nöi vászon cipők kit számú ... m* 1
Fekete női fűzős és pántos
CÍpŐk ottk egyes tzámok........................-
Drapp pántos cipők
ottk egyet tzámok .................. 00 &
Lakk pántos cipők L"lekfly" „ ÍO\'— Fekete és barna pántos
Cipők minden siómban ........................•••• —
Férfi fekete fél fűzős cipők p
egyet tzámokbtn......
SxantlaleltoK
11-—
minden sxlnbea éa sxdmlMin ... $0
Lakk női cipők mind.. .«mb.n tt 12\'SO Férfi fekete és barna
fél Cipők príma mlnőtíg ..................ft 15\'-
Női luxus divatcipők
minden tzámban, a legujtbb fazonokban ... 00
1980
ZALAI KÖZLÖNY
részére, díjmentesen és saját felelősségűnkre lakásba
szállitjuk a megrendelt
3 tói 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdtkébm.
Óriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban, vas-, ráz-, konyha*, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítási
KOPSTEI
SZOMBATHELY és SOPROM
Király-utoa 5.
Várkerület 02.
ks 1887-BEN.
Nyomatott f> Délwlal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős (lzlclvemtc ■ TslaJ Károly.)
70. évfolyam 148. szám
Nagykanizsa, 1980. jullus 3. csütörtök
Ara 14 Hllér
KOZLtHT
POLITIKAI NAPILAP
SiotuitM* é> UsMtatnW r ra-«t &. kídl Kííithelyl ttókkl»<JóhÍT.til Ko**atb Utcé-u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EUflnlM én ■ cry bóri I pengő M fllite Teicfoa: N«gyk«lulM 78, Kevtbdy tL iiém.
A KíRÁLYKÉRDÉS
Szembe kell már néznünk ezzel a problémával, melyről a külföldi lapokban az utóbbi hetekben oly sok badarságot firkáltak Össze s idehaza is annyi suttogás tapasztalható. Gróf Apponyl Albert, akinek legitimista alláspontja közismert, a fantázia vad szüleményeinek nevezte azokat a híreszteléseket, amelyek lépten-nyo-mon megütik az ember fülét a királykérdéssel kapcsolatos vonatkozásokban. Legutóbb Sopronban zászlóbontásnak nevezett legitimista gyűlés folyt le, melyen Apponyi Albert a tőle mígszokott bölcseséggel körvonalazta álláspontját. Alkotmányjogi vonatkozásokban tett megállapításairól az a véleményünk, hogy ezeket ismerjük. Apponyl Albert mindig vigyáiolt szavaira, bölcsesség vezette kijelentéseit s amig a legitimista gondolkozás ilyen férfiú fogalmazása alapján kerül a nyilvánosság elé, addig legfeljebb elvi csatározás folyhat ugyan közéletünk különböző területein, de ez magyart a magyarral szembe nem állíthatja, ugy, hogy ebből nemzetünk egyetemességére kalasztrófális következmények háramolnának.
Aggódunk azonban a királykérdés oktalan feszegetésétöl, ha meggondoljuk, hogy ezt a problémát olyanok Is ajkukra veszik, akik gondolkozásban, kijelentések tételében s konzekvenciák meglátásában még kiskorúak Apponyi Albert bölcsességéhez képest. Ezt az aggodalmunkat enyhíti az a tény, hogy a magyar politikai élet pátrlárcha korban élő bölcs Apponyi Albertje is azon a véleményen van, ami a ml álláspontunk is : a királykérdés nem aktuális. Ebben a megállapításban benne van az is, hogy azok az oktalan haraszt zörgetesek, amelyek, — jól mondotia Apponyi Albert — csupán „vad fantázia" számára akarnak nyulakat kiugratni a bokorból, olyan kísérletek, amelyek ezldősze-rint nem használnak sem az ország érdekének, de nem viszik előbbre a józan megítélés utján magát a problémát sem.
Jól tudjuk, hogy lappanganak a köztudatban badar kombinációk, amelyek arról suttognak, hogy nincs fon-tosabb problémája ma az országnak, mint a királykérdés, de ezek a híresztelések nem gondolják meg, hogy eme valóban fontos problémát , időnap előtt megoldani veszedelmes cselekedet,<wha, Sztranyavszky Sándor államtitkár nagyon helyesen szögezte le az egyedül helyes álláspontot, ki|elenive, hogy a királykérdés megoldásának ideje nem érkezett el, mert sok minden elintézni valónk van még addig, amig az sorra kerülhet.
Nagyon jól leszi a közvélemény, ha kellő óvatossággal fogjdja az erre vonatkozó tendenciózus híresz-
teléseket, melyek már annyira fajultak a fantázia vad szárnyalásán, hogy állításuk szerint ebben a kérdésben az ország élén álló hivatalos tényezők is megállapodtak, határoztak volna.
A kormány rendületlenül áll ezen az egyedül helyes állásponton: nemcsak a klrdlykérdés megoldása, de ennek f\'elvelése Is Időszerűtlen.
A hazája sorsáért aggódó magyar közvélemény vigyázzon arra, hogy lelkében ne találjon otthonra oly híresztelés, mintha bárki, illetékes tényezők közül a nemzet érdekét hajlandó volna alárendelni, bármely más érdeknek. A kormány s minden hivatalos közege ebben a nagyjelentőségű problémában egy szempontéi vezetteti magát s ez a nemzet érdeke, melyet senki emberfiáért feláldozni, vagy alárendelni nem hajlandó.
De tovább megyünk: nem is tür-jük, hogy ezzel a kérdéssel játéko1 űzzenek. Nem szolgálja, a nem\'íit egyetemes érdekét az a magat?rtás, amelyik gomba módra akarja kitenyészteni az erre vonatkozó híreszteléseket, hogy ezáltal eldudvásitsák e fontos problémával kapcsolatban a magyar közvélemény területeit.
A magyar kormány a közel lövőben egyáltalán nem szándékozik a királykérdést napirendre tűzni s csak helyeseljük, ha Apponyl Is ugy látja a helyzetet, hogy etenkintetben a kormány álláspontja Jó ulon halad,
Amig ennek a nemzetnek a teste ezer sebtől vérzik s mindennapi asztalunknál gondbarázdákat von arcunkra a sors s lét és nem lét küzdelmet kell folytatnunk olyan gazdaság problémákkal, amelyek amelyek szinte élet-halálharc Jellegűek, addig ez a nemzet nem gondolkozhat azon, hogy a siker koronáját valakinek is a fejére helyezze.
Az olasz és francia követ
Bethlen István miniszterelnöknél
Budapest, Julim 2 Bethlen István gróf miniszterelnök ma délben a képviselőházban fogadta Arlotta olasz követet, akivel hosszabb ideig tanácskozott. Az olasz követ bejelentette Bethlen István gróf miniszterelnöknek, hogy Volpl gróf olasz pénzügyminiszter rövidesen Budapestre érkezik. Ugyancsak ma délbep fogadta a miniszterelnök De Vlenne ilr*ncia követet is, akivel szintén hosszasan tárgyal.
Bethlen minisatereln&k a felsőházban súlyosan megbélyegezte Balthazár pdspftk külföldi szereplését
„A katolikus egyház fejedelmei nagybirtokaikat nem a Habsburgoktól, hanem az Árpádházi királyoktól kapták" — „Balthazár fejtegetései nagyon hasonlítanak Károlyi Mihály belgrádi beszédéhez* — leckéztette meg a magyar kormány-elnök a francia kamarában felolvasást tartott Balthazárt
Budapest, jullus 2 A felsőház mai ülésén napirend előtt vitéz Horthy István az összkor-mányhoz interpellációt intézett Baltazár református püspöknek a külföldön elhangzott nyilatkozatai tárgyában. Baltazárnak a francia kamara külügyi bizottságában mondott beszéde olyan tartalmú volt, hogy az nem válik előnyünkre.
Bethlen István gróf miniszterelnök nyomban válaszolt az interpellációkra. Hangoztatta, hogy az egyenesen felvetett kérdésre kötelessége egyenes választ adni, bármily kényes helyzetet is teremt az a körülmény, hogy a református egyház püspökéről van szó. Nem egyedül álló a magyar közéletben az
Ilyen .külföldi szereplés," de már kezd rendszeressé válni, hogy mind többen mennek kl külföldre, hogy az ország közállapotairól „felvilágosítást" adjanak. Amlkijr magyar emberek külpolitikai kérdésekkel a külföldön foglalkoznak, helyesen teszik. ha először a magyar kormánynyal, a magyar külügyminiszterrel érintkezést keresnek, hogy a kapott információknak megfelelően egységesen képviseljék a magyar felfogást külföldön. Elemi kötelessége mindenkinek, aki paralell működést akar kifejteni, hogy a maga részéről megteremtse az érintkezést azokkal a férfiakkal, akik ezt a felvilágosító munkát hivatalosan végzik. Rámv\'a-tott a miniszterelnök arra, hogy
londoni utja alkalmával egy előkelő magyar ügyvéd, akinek bizonyos angol körökkel nekszusa van, jónak látta, hogy barátságtalan hangulatot készítsen elő ellene.
Ez csendes haza-
(Közbeszólás:
árulás I)
Amikor Baltazár püspök ur először Amerikában jáit, előzetesen értesített utazásáról és utólag referált benyomásairól. Egy későbbi időpontban Londonban járt, ekkor azonban már nem tartotta szükségesnek, hogy előzetesen érintkezést keressen velem, utólag sem mondotta el benyomásait. Értesültem, hogy Balthazár a tavasz folyamán Párizsban Járt és a francia kamara külügyi bizottságának tagjai előtt beszédet mondott a magyar közállapotokról.
A püspök ur — Mytatla a miniszterelnök — Párlsban két szociáldemokrata képviselő segítségével (mozgás) kopott összeköttetést a fran-
Tudomáson szerint — folytatta a ainlszterelnök — a katolikus egyház fejedelmei nagybirtokaikat nem a Habsburgoktól, hanem nagyrészt az Árpádházl-klrályok-lól nyerték. Lehet-e azt mondani, hogy a katolikus főpapok, vagy főurak akarják biztosítani a Habsburgok hatalmát, biztosítani azon a kormányon keresztül, amelyet protestáns kormánynakvtwvezaek és amely.^Habsburg detronizáclót volt kénytelen megcsinálni. Ezt nem lehet elmondani Budapesten. (Nagy taps). Nyíltan nem
cla kamara egyik református pap képviselőjével és igy sikerült a külügyi bizottság tagjait Összetoborozni
abból a célból, hogy előttük a magyar ügyről felolvasást tartson.
Előadásának második részében a következőket mondotta: „A világon sehol másutt nem olyan éles a harc a demokratikus protestantizmus és a reakciós katolicizmus között, mint Magyarországon. Sehol másutt a katolikus egyháznak annyi veszteni való nincs, mint Magyarországon. A Habsburg család élén olyan főurak és főpapok vannak, akik attól félnek, hogy a Habsburgoktól kapott birtokaikat elvesztik." (Felkiáltások: Ez történelem hamisítás)
ZALAI KÖZLÖNY
lehetett volna elmondani Párlsban sem, mert elhallatszott^ volna Budapestre.
1930, Julim 3
elnyomás történt, akkor ő Is részt vett az elnyomásban, mert — fejire olvasom — hogy a debreceni választáson engem támogatott. (Taps).
Batthazár püspök ur hangoztatta, hogy az ország többsége elégedetten a magyar kormányzattal, amely az ellenzéke! elnyomja. Ha igaz, hogy
Akik Ilyent tesznek a külföldön, azért teszik, hogy a inagyar belpolitikáról kedvezőtlen véleményt keltsenek, hogy ezt a véleményí, mint Import árut becsempésszék\' és a belpolitikában céljaikra felhasználják.
Más célt nem szolgál az ilyen akció, mint pártpolitikát és
szabad-e ezért ennek a nemzetnek nagy nemzetközi érdekelt kockára tenni. Ez bűnös felfogás. (Nagy taps). Azt ís állította a felolvasás, hogy a magyar nép érzi, hogy a Duna konföderáció Kossulhi gondolatát meg kell valósítani a Habsburgok kizárásával. Azt hiszi a püspök ur, hogy
Magyarország fővágyát állítja be a külföldön, néma Prágából származó Dunakonföderációt fogják-e érteni, amelyre pedig Kossuth Lajos soha nem gondolt.
„Magyarországot a német aspirációk szolgálata rántotta bele a világháborúba. Magyarország évszázados zsarnokainak szolgálata helyett azon ban a nyugati demokrácia eszményeinek a szolgálatára vágyik". Ez a mondai is a felolvasásból való.
midőn a Dunakonföderációt mint
Ezek a fejtegetések azonban szomorún hasonlítanak azokhoz, amelyeket Károlyi Mlhálytól hallottunk, (Ugy van, ugy van.) amikor 1918-ban lement Belgrádba és azt hitte, hogyha megtagadja azt a négy esztendőt, amelyben Magyarország fegyvertársa volt a németeknek, akkor karjainkba dől az egész világ.
Azt hiszi, hogy ha megtagadjuk multunkat, nemzeti becsületünket, a külföldön többet válhatunk? A küljöld Is csak azzal áll szóba, aki a maga részérói a becsület álláspontján marad. (Hosszantartó taps.)
A magyar kormány sajnos, nincs abban a helyzetben, hogy hatalmi szóval intézhesse el az Ilyenfajta propagandát. Egy módja van a dolognak, ha
a magyar közvélemény lesújt azokra, akik ilyen módszerekhez folyamodnak.
(Hosszantartó éljenzés és taps.)
Vitéz Horthy István megköszönte a miniszterelnök felvilágosításait és kijelentette, hogy
annak Idején azért mondott le az egyházkerületi főgondnokság-ról, mert Batthazár püspök állásához nem tartozó dolgokkal
foglalkozott. A felsőház azulán tudomásul vette i miniszterelnök válaszát és áttért
a itfrvéayHcxés egyszerűsítéséről
szóló javallat tárgyalására*. Juhász Andor elismeréssel adózott a miniszternek azért, hogy a javjslatlal elhatározó lépési tett a bírói eljárás egyszerüsitése és gyorsítása felé. A bíró egyéniségében, nem pedig a perrendtartásban lát ja az igazságszolgáltatás garanciáját. Zsltvay Tibor Igazságüg (miniszter felszólalása után a Ház általánosságban elfogadta a javaslatot. A felsóház legközelebbi ülését holnap tartja.
Ujabb gyanú
a margitszigeti rendőreigázolás ügyében
A margitszigeti halálos rendőr-
Íiazolás ügyében ma gvanu merült el egy budapesti nagykereskedelmi vállalat vezetője ellen, aki a gázolást követő napon autón külföldre utazott, ahonnan vonaton jött vissza, az autót és a soffört azonban külföldön hagyta. A rendőrség a kihallgatásokat folytatja az ügyben, de eddig eredmény nélkül.
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
Tel. 406. im
SZOMOLANYI GYULÁNÁL
NAGYKANIZSA, CSENGERY-VT 2. T,
Gadl Gasxton: A gabonatavas-lat feltétlenül javulást &ox
Erős interpellációs nap a Házban — Vass a rokkantjárulékokról és a munkanélküliségről, Bud a közmunkákról adott választ — A Ház Ölése éjjel háromnegyed 11 óráig tartott
Budapest, Jullus 2 A képviselőház ma folyt illa a gabonajavaslat vitáját. Horváth Mihály után, aki elfogadta a javaslatot, Gadl Gaszlon szólalt fel a javaslat melleit. Elismeri, hogy használ a javaslat azoknak a kisbirtokosoknak, akiknek földadóját elengedik, azoknak is, akiknek felesleges eladó gabonájuk van, jól jár az államkincstár ii, javulást hoz a kisembereknek. Ártani fog azonban a javaslat azoknak, akik buza és rozs vásárlására szorulnak Qaál Oaszton ezután megjelölte az utakat és módokat, amelyekkel a mezőgazdaság helyzetén segíteni lehelne. Emelni kell a belső piac felvevő képességét,
le kell szállítani a termelés! költségeket és a feleslegek exportját elő kell mozdítani. Egy
vámszövetség Ausztriával és Olaszországgal
egy csapásra megoldaná az értékesítés kérdéséi. Majd bírálta a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ üzleti politikáját. TovábDl meg-takarilásokra és uj jövedelemforrásokra van szükség. Sok a tennivaló az álláshalmozás terén is. Végül statisztikai ad ltokat olvasott fel a mezőgazdaság súlyos helyzetéről, amelyekkel szembe állította a gyáripar fejlődésének adatait.
Uzár Miklós csatlakozott Qaál Oaszton érveléseihez. Neubauer Ferenc kifogásolta, hogy a javaslatot politikai kérdéssé fújták fel. A gabona árjavltásával nem lehet a mezőgazdaság minden baján segíteni, a közvélemény azonban már erősen követelte, hogy a kormány csináljon már valamit a buza árával a többi gazdasági ágak érdekében is. Határozati javaslatot terjesztett be, hogy a kdrmány a gabonbjegy rendszer eredményeiről a jövő év május elsejére legyen jelentési és ezt adják ki a földmlvelésügyl és pénzügyi bizottságnak.
Gróf Hunyadi Ferenc helyeselte a javaslat egyes rendelkezései!, hangsúlyozta azonban, hogy a törvényjavaslat ellen aggályai vannak Oróf Sigray Antal csatlakozol! Qaál Oaszton és Hunyadi érveléseihez.
Hegymegl-Kiss Pál és Reislnger Ferenc felszólalásai ulán a Ház elfogadta az elnök napirendi indítvá-
nyát, hogy a Ház holnap tartsoH Ülés! a mai napirenddel.
Majd következtek
cjx Interpellációit
Hegymegl-Klss Pálnak a rokkantjárulekokra vonatkpzólag Vass miniszter kijelentette, hogy a rokkantjárulék a rokkanlság fokának megállapítása napjától jár.
Qaál Jenő a fővárosi örökös tagság és a választási összeírások alkalmával! zaklatások ügyében interpellált.
Órffy Imre egy csongrádi halászmester bántalmazását tette szóvá a csendőrök által. Sztranyavszky válaszában hangsúlyozta, hogy általános gyanúsításokat nem enged meg a csendőrség ellen. Az ügyben vizsgálat indult. Propper Sándornak az Ipari és kereskedelmi alkalmazottak munkanélkülisége ügyében tett interpellációjára Vau miniszter hangsúlyozta, hogy ebben a kérdésben a kormány már leszögezte álláspontját. Munkaalkalmak teremtése, munkanélküliség elleni biztosítás és a 8 órai munkaidő bevezetése — azok az eszközök, melyekkel a munkanélküliséget csökkenteni lehet Ezekkei a kormány foglalkozik Is. A kormány közmunkái nem lekicslnylendó munkaalkalmat jelentenek.
Farkas István ezután a mezőgazdasági munkások munkanélküliségét teszi szóvá. Vass miniszter kijelenti, hogy a kormány ezzel a kérdéssel behatóan foglalkozik. Minden közület figyelemmel kiséri a mezőgazdasági munkásokai és igyekszik munkaalkalmat teremteni. Kabók Lajos a közmunkákat sürgette. Bud miniszter kijelentette, hogy a kormány annyi közmunkát teremtett, amennyit csak lehetett. Állami utakra 50, megyei utakra 20, ujabban 9 millió pengőt áldoztak. Villamosítási célokra 30 millió pengős kiadást határoztak el.
Várnai Dánlel a munkanélküliség ügyében, Kéthly Anna a szellemi munkanélküliség tárgyában, Esztergályos János a vidéki munkanélküliek kérdésében, Rothenstetn Mór a 8 órás munkanap érdekében, Mala-sics Géza a munkáskivándorlásban, Bárdos Ferenc a bérházak tatarozása dolgában és végül Rtlslnger Ferenc Interpellált. Az ülés háromnegyed 11 óra ulán ért véget.
A lótáppanama fejleményei
Budapeit, jullui 2
A katonai lótáppanama ügyében eddig a katona! ügyészségen 29 hadbiztos és 11 gazdasági tiszt van letartóztatásban. A nyomozás során négy katonatiszt öngyilkos lett, két katonaliszten pedig a téboly jelei mutatkoznak.
Olcsóbb lett a szövet!
Tek ntse meg férfi és női
szövetolcsósásfainkat
kirakatainkban
IteD. Jullus á
ZALAI KÖZLÖNY
A komphajó
Irta: Szabó B«nfl tengerészkapitány
Az utóbbi időben több lapban jelentek meg „ikkek a komphajóról. Leginkább azonban közgazdászok, teknlkusok és nautikusok vlláztak, szakszert! értekezéseiket azonban a nagyközönség vagy nem értelte meg, vagy nem Is érdeklődött. — Pedig ma, mikor napirendre került a boletta kérdése, különösen nagy jelentőséggel bir a komphajó, mivel minimális fuvarlételeivel erősen emeli a kiviteli lehetőségeket. A komphajó kérdése most a bolettával egy-időben volna a legaktuálisabb s ezért kár Is, hogy annak letárgyalását a képviselőház a nyári szünet utáni Időre halasztotta.
Lássuk ml Is tulajdonképen a komphajó. Egy vízi jármű, mint akármely más tengeri hajó, azzal a külömbséggel, hogy rakományként megrakott uszályokat fogad magába, Illetve vesz fel fedélzetére. A rakodás ugy történik, hogy a kamphajó oldalán levő rekeszekel megtöltik vizzel, a hajó ekkor annyira alámerül, hogy a rakományuszályok felhúzhatók fedélzetére. Ezek megerősítése után a rekeszekből a vizet kiszivattyúzzák, a komphajó u|ri felúszik ét Indulhat rakományával, mint bármely más teherhajó. Mármost, ha tekintetbe vesszük, hogy a tengeri hajók rakodása sokszor heteket vesz Igénybe, nyilvánvaló, hogy eltekintve a tetemes rakodási költségek megtakarításától, rendkívül sok Időt nyerünk, mert az uszályok be- vagy kirakásának időtartama mindössze 6 órát tart a tengeri hajók hosszú rakodási idejével szemben, Különösen nagy jelantóségü ez az időmegtakarítás rövid ulrelatlók-ban. Illetékesek precíz számítása szerint a komphajó a Sullna-Port-Sald I utat 16>/i nap alatt teszi meg, ugyanakkora kapacitású, illetve ugyanannyi hasznos rakományt szállító teherhajó 34 napot számit az útra. Ha tehát a tél leszámításával 270 utazási napot veszltnk, ez alatt az Idő alatt a komphajó 16\'2-szer fordul, mtg a normál- tehergőzös mindössze 7\'8<szer. Igaz ugyan, hogy nagyobb kapacitású hajók is az utat ugyanannyi Idő alatt teszik meg, de viszont a rakodási Idejük is, az üzemköltségük Is nagyobb és könnyebb klsmennyiségü, mint nagyobb tételű rakományt kapni.
Az bizonyos, hogy a komphajó egy ugyanakkora kapacitású normál-gőzösnél Jóval tObbe kerül, ezzel szemben viszont teljesítőképessége Is lényegesen nagyobb az egyéb hajókénál anélkül, hogy a költségek a teljesítőképesség mérvében nőnének.
Fontos a komphajónál, hogy a rakodás úgyszólván semmi Időt sem vesz igénybe és hogy az átrakodást költségek, melyek általában a fuvardíj 20—25%-át képezik, teljes egészükben elmaradnak. De eltekintve ettől, meguyugvására szolgál a fel-pdőnak, hogy kisebb a valószínű-
sége a manco-nak, fosztogatásoknak, lopásoknak stb., melyek rendszerint az átrakodásoknál szoktak előfordulni.
A kortiphajón szállítható minden olyan áru, mely uszályba rakható. Nálunk elsősorban a gabonanemüek és mezőgazdasági gyártmányok JOn-nek tekintetbe. Érdekes, hogy amig Magyarországon a buza 100 kg.-jának fuvartétele tengelyen (pl. Makó-Bpest) P 2 30, addig a komphajó ugyanezt a 100 kg. búzát PirCus ba szállítja 2 P-ért. A magyar buza, ha nem Is annyira standardszerü, mint az amerikai, szakértők véleménye szerint, határozottan kiválóbb minőségű. Mármost ha a fuvardijak
olcsóbbodása folytán versenyképessé válik a magyar gabona vagy liszt, határozottan uralni fogja a görög, török és északafrikai piacokat.\' Kétségkívül kiváló minőségű mezőgazdasági gépeinket, waggonjainkat és lokomoiivjainkat Is csak a rendkívül magas eddigi fuvardi|tételek miatt nem tudtuk megfelelően a keleti piacokon megfelelően placizirozni.
A komphajózás megvalósulása esetén feltámadna gazdasági tespe-déséböl ez a megtépett szegény ország és elfoglalná a nemzetek versenyében azt a helyet, melyet erősen fejlett mezőgazdasága és szépen fejlődő ipara révén hivatva van elfoglalni.
Jubileum 1860-1930.
singer
divatáruház
70 filléres njosóáru ismét kapható P 4-90 tiszta selyem creppe de chine
összes színekben (drapp is) P 5a— fekete és tegeth nehéz creppe de chine, alig látható hibáikkal
A kirakatban feltüntetett árakat érdemet megnézni.
Jóscsefföfiercegés gróf Bethlen István a xalavármegyei dalos-Ünnepély dlsxelnökei
József főherce.
5herceg személyesen vesz részt a zalai julius 20-ikI ünnepélyén Badacsonyban
dalosok
Nagykanizsa, Jullus 2 Az Országos Dalosszövetség XIV. (zalavármegyel) kerülete által Badacsony—Hableányban jullus 20 án tartandó vármegyei dalosűnnepély előkészületei nagyban folynak. Ugy a badacsonyi rendezőség, melynek éltető lelke Lendvay Ferenc bánya-tisztviselő, mint a nagykanizsai vezetőség, amely dr. Tholway Zsigmond posta-távlrdal főfelügyelő, ügyvezető elnök Irányítása mellett hosszú heteken dolgozik a bádacsonyiakkal együtt a legteljesebb siker érdekében mindent elkövetnek, hogy a badacsonyi dalosűnnepély a zalai dalosélet ezidei kimagasló eseményévé váljék. A dalosünnepély programját
most állítja össze a rendezőség. A fáradhatatlan agllitásu bizottság felkérésére eddig a fővédnök! tisztet többek között a következők vállalták : dr. Rott Nándor megyéspüspök, Oyömörey Qyörgy főispán, Gyömö-rey István, Reischl Richárd és dr. Káilay Tibor országgyűlési képviselők, Pogány Sándor a DSzA vasút vezérigazgatója, Steér Ferenc posta-távlrdal főigazgató, Slpőcz Jenő Budapest polgármestere, Gerlóczy Béla kir. kormáriylőtanácsos, országos elnök, dr. örley Qyörgy klr. kormány-főtanácsos, vitéz Falka Qyula ezre-des-állomásparancsnok, Reischl Imre városbíró stb. stb.
Tegnap érkezett József főherceg
Kellemetlen szájszag
TÍM*au«uO. Ounjra wlnú íouak aliorxltják m legaiebb aroot Mindkét axépaéghlbit axonnal 6t alaposan eJ lehot tüntetni a pompáwn üdítő C\'b!orodont-fbffpm*xt*
Kakran már egrueri liaaxnálatával. A fogak t» ár egy Meri baunálftt után gyönyörű fán totón cm fnben ragyognak. Klaérelie mec eej tubua fogkrémmel, melynek ára 80 fillér, ®gy nagy tubu» ára P 1.—. OhlorodonT-aiáJrlx fi regenkent JP 1.80 4* BJO. Oatk kékxöld axinü oiomjiKolrt\',»»n ,Chlorodonf fölirattal ralddl/ Mindenütt kapliaUJ. - Uo-Werka A.-O., Drodoo. uiagyaror-Mági VMlrképrUalttej Molnár Bertalan fc Tárta, Budapeat.
dzuj
újlaki*
pala
■ minösÉGE,gazdasAgossAga
■ FELÜLfTIÚLHATATLRn InRGYBATOnYUJlHKr
■TEGVESÜLT IPfiRfTlÜVEK RT-
\'BUDflPEJT.mmaíCJftttAR-UT.V-
udvarmesteri hivatalának értesítése arról, hogy 0 kir. Fensége elfogadta a dalosünnep diszvédnökségét és személyesen jön át Tihanyból Badacsonyba, hogy a zalai dalosok ünnepén részt vegyen. Ugyancsak elfogadta a diszvédnökségét gróf Bethlen István miniszterelnök is.
József főherceg személyes megjelenése, a dlszvédnOkök és fővédnökök díszes és előkelő sora, akiknek legtöbbje ugyancsak részt vesz a julius 20 Iki zalai dalosünnepen, már egymagában a ragyogó siker minden előfeltételét veti előre és olyan dslos-ünnepélyt Ígér, amilyen! a kies Badacsony egyhamar nem látott.
SZÍNHÁZ
Kapuzárás után
Elmen\'ek a színészek. A mozgalmas, szines estéket elvitték magukkal A kicsit Jótékonyan (a vendéglős és kávéslparra) fellendített éjszakai életnek vége. Tegnap este már azon az Ismert két uron kivtíl, akik minden éjjel strázsálnak a kávéház terasszán, teremtett lélek sem zavarta a pincérek csendes bóbis-kolását.
Elmentek a színészek. Csend költözött a színpadra, ahol már legördült a fehér lepedő, hogy álvegye a jogfolytonosságot a film. Az az csak a nézőtér jogfolytonosságát, mert a szinpad, az csak színpad. A film nagy művészet, de a színpad világa mégis csak más. De most nem erről van szó. Elmentek a színészek, csináljunk egy kis mérleget Fodor Oszkár társulatának negyedik szezonjáról, mely Nagykanizsán, eleve megállapíthatjuk, sikerült. Már t. L a közönségnek, mely estéről-estére megkapta azt a komoly szellemi élvezetei és humor adagot, mely a megváltott jegyért cserébe jár. Sőt állítom, hogy igen sok előadásokkal többet. A direktor azonban, aki — akárcsak a társulata — Izlg-vérig művészlelkű és becsületes ember, ismételten azzal a keserű érzéssel hagyta el Nagykanizsa városát, hogy .nehéz dolog ott Színházat csinálni, ahol egy-két hónapos szezonra 8000 pengőt kell ráfizetni*. Mert ez tény, igen tisztelt szinházbajáró közönség. A nézőtér többször volt tele, mint ahányszor üres szék sorok tátongtak, több volt a jó ház, mint a rossz ház és mégis súlyos deficit jelzi az Idei szinlszezont is. Ennek okát nem kell mélyebben keresni. Az a nagy baj, hogy Nagykanizsa nem bir el-egy Ilyen nagy társulatot. Ezt ml Is mondtuk Fodor Oszkárnak és neki is ez volt a véleménye.
Nagy társulat,.. Viszont kis társulattal Nagykanizsán ne Is próbálkozzék senki, mert itt — épen a napokban lezajlóit Irodalmi színházi
Zala! közlöny
A belUgyminisxter módosította Zalaegerszeg Költségvetését
és élesen bírálta a város gazdálkodását
Zalaegorozef, Jullui 2 A belügyminiszter most küldötte le Zalaegerszeg város költségvetéséi melyet több okból módosított. A miniszter a pótadót 68, a kereseti adót 5 százalékban állapította meg. Mint ismeretes, Zalaegerszeg városa feloszlatta a városi gazdaságot, amit azonban a belügyminiszter nem helyesel. Épen ezért figyelmezteti a várost a miniszter, hogy a gazdaságot csak rövid lejáratra és próba-
képen adhatja bérletbe, ennél hosz-szabb bérlethez semmiesetre sem adhatja hozzájárulását. Ugyancsak intő szóval él a belügyminiszter arravonatkozólag Is, hogy a város csak produktív beruházásokat eszközöljön és takarékosan gazdálkodjon. Helyteleníti a miniszter, hogy a város annakidején nem vette Igénybe a Speyer-kölcsönt, mert ezzel elkerülhette volna a folytonos függő-kölcsönöket.
Mind gyakrabbak a perek a hitelrontók és rémhírterjesztők ellen
A meggottfolatlai^\'kijeletitések áldozatófa bíróságnál1 kapnak védelmet
J_
esték bizonyították — a közönségnek az operetten kivül (abból is csak a java) kell, követelóen kell a komoly művészet, a komoly szin-padirodalom. Tehát ugy vagyunk ezzel, hogy kelt, de nem tudjuk megfizetni, illetőleg nem tudjuk elegen megfizetni. Ha a kis színház minden este tele lett volna, akkor is ráfizet a direktor, mert roppant kicsi a színház befogadóképesj-ége. Viszont az a sok sikert, amit a társulat két hónapon át végigélt, csak rgy ilyen nagy, komoly együttes tudja kiharcolni a közönségből. A direktor tehát megtette a magáét. Jó színházat csinált, az ideérkezett színházi emberek véleménye szerint is fővárosi nívón mozgott minden előadás A deficit azonban súlyos ezresekben jelentkezik és itt nem n.igy kerülővel oda lyukadunk ki, hogy méltányos volna, ha az a direktor, akivel az egész város közönsége meg volt elégedve, több megértéssel találkozott volna a közönséggel, illetve a közönség képviselőinek részéről.
A társulat kél hónapon ál a legteljesebb és legtisztább magyar kulturá szolgálta. Hetven tag és kétszer ennyi családtag kenyeret keres a deszkán vagy annak révén. Nyolc ezer pengő deficittel utazott el a társulat uj állomáshelyére. Próbáljuk meg, próbálják meg az illetékes tényezők, vegyék revízió alá eddigi álláspontjukat és tegyék lehetővé, hogy a jövő esztendőre újra ilyen nagyszerű színházat csináljon Fodor Oszkár Nagykanizsán, mint az Idén volt. Mert erről van szó. A vidék legjobb társulatát kapja ez a város négy év óta. És az a kél hónapos kultura kell az embernek, mint egy darab kenyér. Hiszen ugy sincs semmi egyebünk. Ennek azonban az az előfeltétele, hogy a város is támogassa azt a társulatot, melyről mindenki csak a dicséret és büszkeség hangján szól.
Tudjuk jól, nehéz a város pénzügyi helyzete, de mindenütt Igy van, sőt rosszabbul és mindenütt adnak a társulatoknak anyagi támogatást.
A magyar színjátszó kuliurát, a magyar nyelv kultúrájának őrhar-cosail és ezeken keresztül saját fajtánkat becsüljük meg, ha megbecsüljük a színházat és hóna alá nyulunk azoknak, akik élethivatásul választják a színházat. U. Oy.
Időjárás
A Buykutlxul meteorológia megfigyeld jelentések i Kedden <r Mmtrték-M: Ht<ard 7 órikor +H6, döután 2 cratax +Í4, este » órakor +16-8.
Ptíhóxri i Egész up ttfljcU égboltozit.
SztUrúny: Rtgfel délkelet, dílbtn kelet, este délkelet izél.
(Éjszakai ridUJeknUt) a ■•t..r«l*-alaí Intés*! nu 10 árakor !•-leatti m«l«g IdS, ■ nyagatl r-i. ■nk« *ay*s hitjakeii itnu-rakkat.
■=■ Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsteth butoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
Nagykanizsa, Jullus 2 Az utóbbi időhen mind *yakorlab-bak a hitelrontás miatt megindított büntetőperek. Az emberek nagy része nem törődik azzal, hogy meggondolatlan, hirtelen kiejtett kijelentései számos esetben súlyos kárt okoznak annak, akiről a kijelentések elhangzottak. Nem egy esetben az üzletmenetet, az egzisztenciát veszélyeztetik vagy teszik tönkre, ugy, hogy a legtöbben a bíróságnál keresnek oltalmit a rémhírterjesztők és hitelrontók ellen.
Egy Ilyen esetet tárgyalt ma délelőtt a nagykanizsai, törvényszék büntetőlanácsa dr. Mutschenbacher Edvln klr. törvényszéki tanácselnök elnöklete alatt.
Borbás János balatonmsgyaródi gazda, aki községében tejgyüjtéssel Is foglalkozik, több alkalommal azt a kijelentést tette mások előtt Kullch
János tejüzeméről; hogy az megbukott és nem fog többé tejet, vajat, tojást szállítani és miután ép akkor géptörés miatt Kullch lejüzeme néhány napig szünetelt, az emberek a tejet Borbishoz kezdték hordani.
Kullch Jánosnak csakhamar saját alkalmazottai tudomására hozták Borbás kijelentéseit, amiért hitelrontás elmén ügyvédje, dr. Gyulai Béla utján feljelentést tett Borbás ellen.
Ma volt ebben az ügyben a tárgyalás. Borbás János védője dr. Hajdú Oyula ügyvéd volt.
Miután a kihallgatott tanuk eskü alatt vallották, hogy Borbás az inkriminált kijelentést mondotta és ő maga Is beismerte azt, — a törvényszék Borbás Jinost hitelrontás miatt 50 pengő pénzbüntetésre ítélte, az erkölcsi kártérítéssel a panaszost azonban polgári perre utasította.
1930. július 3.
Mozgószinház
A Singing Fool sliccre
Az elsó 100 százalékos hangosfilm bemutatója elé élénk és érthető érdeklődéssel néz Nagykanizsa mozi-közönsége. Igen kellemesen lepi meg a Jegyváltókat, hogy a direkció csak pár fillérrel emelte fel a helyárakat, annak ellenére, hogy a hangosfilm lehozatala, a költséges gépek felállítása igen sok pénzébe került a dl-rekto nak Ez az elv teljes sikert is aratott, mert ugy a délutáni, mint az esti előadásokra zsúfolt ház Ígérkezik. A megváltott s előjegyzett Jegyek tömegéből Ítélve, oly meleg sikerre lehet következtetni, mely vetekedni fog a té\'i szezon bármely legnagyobb sikerével. Túlzsúfolt házak fogják végiggyönyörködni .Az éneklő bolond" gyönyörű jelenetelt, s hallgatni végig a Sonny boy világszerte Ismert, bájos, megható muzsikáját. Ez a film teljesen tökéletes, krmészethü Illúziókat ad. A leadó-gépek kifogástalanok, a hang minden mellékzörejtöl ment és a nézőtérről a film lepergése alatt egy ott ülő figyelő állal folyton szabályozható, ugy, hogy a gyermeksuttogás-tó! a teljes zenekarok játékáig minden kis változat kristálytisztán modulálható A film témájáról nem kell sokat lmunk, előzőleg már ismertettük, mégis megfigyeltük, hogy a közönség körében nem maradt szem szárazon, amikor Al Jolson haldokló kisfiát a .Sonny boy" dallamával álomba ringatja és az örökéhes közönség előtt énekel Oyönyörü film ez és gyönyörű zene. A közönség bizonyára megérezhette és már hallott is róla, mert, mint halljuk, mind a három napra óriási érdeklődés nyilvánul meg és a legyek nagy részét mir előjegyezték. (=)
Képkere/eaö
JiCoxma
uai Fiat 13
Nyári szenzáció
A kanizsai nyárnak megvan az első szenzációja: a Kertész cukrászdában leszállították a fagylalt és a jegeskávé árát. Közeledünk a béke időkhöz. Legalább is arra mutat az, hogy a Kertész cukrászdában egy nagy pohár fagyialt vagy egy jegeskávé 50 fillér. Ilyen árak mellett érthető csak az, hogy a közönség most még az eddiginél Is fokozottabb mértékben keresi fel Nagykanizsának ezt a kedvelt uri cukrászdáját.
Különben a jelentékeny árleszállításnak már annyira hire ment, hogy a cukrászda fagylalt előállítását az eddigi mennyiség duplájára kellett emelje. (—)
Tdmogauok a» énfUMs kantnál kerukadslaal «t Ipart.
Balatoni weekend kedvezmény a „Zalai Közlöny" előfizetőinek
A fürdő szezon tartama alatt meg óhajtjuk könnyíteni előfizetőinknek nyári week-end gondjait Evégből minden Mert három szálloda utalványt sorsolunk ki erre Jelentkező előfizetőink között. Az utalvány egy napi teljesen díjmentes szálló-szobát Jelent előfizetőinknek a Balaton legszebb helyén, Bélattleptn, annak Is a legkitűnőbb, legszebb szállodájában, S/rdly-tzálló-ban.
Egy előfizető családjából három családtag ts reflektálhat egyszerre a week-end szobára. Két-három tagu csoportok Is Igényelhetik a kedvezményt, de ez esetben a csoport mindegyik tagjának előfizetőnknek kell lennie.
A minden heti nyerteseket sorshúzás utján választjuk ki és minden kedd reggeli lapunkban közöljük azoknak nevét, kik a hét folyamán a szálló-szobát, mint a „Zalai Közlöny" ajándékát, a nevezeit szállodában teljesen díjmentesen igénybe vehetik.
Aki a week-end szobáinkra igényt tart, szíveskedjék azt élő szóval, telefonon (78 sz.) vagy Írásban bejelenteni a szerkesztőségben vagy kiadóhivatalunkban.
A sorsolásban minden újonnan belépő előfizetőnk külön jelentkezés nélkül részt vesz.
Luxuscipőt P 14\'50-ért már kaphat,
3«. mort- kip»ll»*« árainkból készpénzfizetésnél
július 10-ig 10 százalékot engedünk
Miltényi cipőiizlet Városház palota
1930. fullus 3
NAPI HÍREK
NAPIREND
Julius 3, oaOtSrtAk
Római katolikus: Sí. pipák «. Protest.: Kornél Izraelita: Timus hó 7.
ayónuurttrl éjjeli szolgálat: I. hó végéig az Őrangyal gyógyszertár.
Oőittrdő nyitva reggel 8 órától octo S óráig (Mtt», szerda, péntek délntln, kedden egész nap nókneí). Tel.: 2—13.
— Nyár) hivatalos órák a városházán. Dr. Prack István polgár-mesterheiyettes, közigazgatási taná-
! csői intézkedésére a városházin a I mai naptól kezdve a nyári hiva\'alol I órák lépnek éleibe. És pedig reggel : 7 órától déli 1 óráig. Délulán csak ügyelet van.
— Egyházi hírek. Kelemen Krl-zosztom\' pannonhalmi fflapáli koad-julor csácsbozsoki plébánossá Mesz-lényl Lambertet nevezte ki, aki néhány évvel ezelőtt Zalaapátiban voll jószágkormányzó i a plébániának Teli Anasztáz dr. elhalálozása óla adminisztrátorát, Németh Ráfáelt Celldömölkre helyezte házgondnoknak. Vldóczy Asztrlk tihanyi jószágkormányzó Pannonhalmára megy a főapáisági javak kormányzójának, Bdn Gualbert pedig Tihanyban lesz plébános és házgondnok.
— 49 pályázó a nagykanizsai klr. ügyészi állásra. Tegnap járt le a nagykanizsai klr. ügyészségnél üresedésben levő ügyészi állásra kiirt pályázat határideje, összesen 49 \'pályázat érkezett be t klr. ügyészségre az ország minden részéből, köztük két helybeli pályázótól. Viléz Cslllaghy Oyörgy veietőügyész a a pályázatokat a pécsi klr. főügyészséghez felterjesztette.
— A keszthelyi Ipartestületi elnök kitüntetése. Tudósítónk írja: Az Országos Iparegyesület Meizler Károlyt, a keszthelyi Ipartestület elnökéi, Ipari tértff kifejtett eredményes\' munkálkodásáért ezüstéremmel és díszoklevéllel tüntette ki. A kitüntetést Papp József, az Iposz elnöké személyesen adta át a kitüntetett lérdemes Ipartestületi elnöknek elöljáróság! ülés keretében.
— A szentgyörgyvölgyi jegyző tragédiája. Pi/nA látván Szentgyörgyvölgy község jegyíőjét már hosszabb Idő óta elővette a búskomorság, ugy hogy családja jogosan aggódott a jegyző egészségi állapotáért/Tegnap a (egyzőn hirtelen az elmebaj\'tüne-tei kezdtek mutatkozni, mire azonnal beszállították a mentők a zaíaeger-
kórházba.
ZALAI KÓZLÓNY
Ax alispán elismerése a Zrínyi Mlltlóslrodalml
és MUvésxell Körnek
Bódy litván alispán meleghangú levelet intézett a nagykanizsai Zrinyl Miklós Irodalmi és Művészeti Kör elnökségéhez, amelyben utalással a Körnek a vármegyéhez beterjesztett Jelenlésére az 1929. évi téli hónapokban megtartott Iskolánkivüli népművelési előadásairól és egyéb kulturális tevékenységéről, — legteljesebb elismerését és hálás köszönetéi fejezte ki, a Körnek buzgó tevékenységéért, úgyszintén az összes előadóknak, az elnökségnek és különösen a Kör fáradhatatlan, ügybuzgó, lelkes, minden szépért és nemeséri hevülő érdemes ügyvezető elnökének, dr. Tholway Zsigmond posta-távlrdal főfelügyelőnek._
— A Szent Ilona Leányklub
Julius bó elsejével fejezte be idei munkaévét, mely alkalommal a Missziósház kápolnájában ünnepélyes Tc Deum-ot lartotlak. A Leányklub lagjal bensőséges, ünnepi érzéssel veitek részi a hálaadó szentmisén, melynek végeztével kivonultak a temetőbe, hogy kegyeletük adó|ául néhány szál virágot helyezzenek a hősök sirjára.
— A pacsal esperes-kerület Szent Imre napja. A pacsai esperes-kerület papsága és tanítósága is méltóképen kiakarja venni a részéi a Szent Imre jubileumból. Azért Nagyboldogasszony napján az esperes-kerület nagy jubileumi zarándoklatot tart Zalaapátiba, ahol ünnepi nagymise ulán dr. Boross Alán bencéstanár egyházi szónoklatot mond. Délután a kultúrházban nagy katolikus nap lesz, amelynek szónokai dr. Ernszt Sándor, Czett\'.er Jenő és Frllhwlrth Mátyás lesznek. Utána Szent Imre hangverseny.
= Megérkeztek az eredeti hangosgép óriási ládái, hogy a Singing Fool beszélőfilm tökéletes Illúziót keltő előadásai pénteken mindenkit elbűvöljenek.
IKtadrol/unK lt/Oon. ne kHJí-/fik pénxllnket IdegenIxj.
- Mária Zell-I zarándoklat A
Szociális Missziótársulat nagykanizsai Missziósházának vezetősége f. évi augusztus hó 13 án zarándoklatot vezet Mária Zellbe a szervezet hölgyei és a Szent Ilona Leányklub tagjai számára. Más jelentkezőket is szívesen lálunlj. Közelebbi részletek megtudhatók a Missziósház Irodájában. Akik részt óhajtanak venni a zarándoklaton, részvételüket mielőbb jelentsék be, mert a kedvezményes ulazási Jegyek megszerzése hosszabb időt vesz Igénybe. Vezetőség.
— A MOVE kenesel üdülőházának hivatalos bemutatója. A MOVE balatonkenesei üdülőházának bemutatója most zajlott le óa folyó hó 6-én nyílik meg az ildüléaro vágyó Igényjogosultak előtt. Az üdülőház használására Jogosult minden 1930-aa évi MOVE tag éa Igazolvá-nyos frontharcos, akik napi 4\'50 pengő-
ért napi teljes ellátást és egész napi atrnndhaaználatf Jogot kapnak — Az Üdülőtelep létesítései munkálatai öt évre
terveztettek és a budapeatl elnökség eredményes munkáját dicséri az a lény, hogy az akció megindításának első esztendejében az üdülőház már megkezdheti működését Ar. igényjogosultak beutalás végott a MOVE Budapesti Kő-osztály elnökségénél (Budapest, VI. ker. I\'odraanlczky-utca 46. sz. II. 28. Telelőn aut. 185-18.) Jelentkezhetnek.
= A Sonny boy bűbájos melódiája az eredeti hangos laadó-gépen pénteken mindenkit csodálatba fognak ejteni.
— Lugkövet Ivott egy 2 éves gyermek. Tóth János balatonklUtl gazda 2 éves Jullkája, amíg anyja a boltba ment, egy lugkővel teli poharat kiivott. A méreg súlyosan összeégette a gyermek belső részelt, akinek felgyógyulásához kevés a remény. A csendőrség bevezette a nyomozást.
— A zalai ev. egyházmegye közgyűlése. Keszthelyi tudósítónk írja: A zalai evangélikus egyházmegye ezévi közgyűlését Juliul 8-án Keszthelyen az ev. templomban tartja dr. Berzsenyi Jenő egyházmegyei gondnok elnöklete alalt. A bevezető ünnepi istenliszteletet Nóvák Elek egyházi főjegyző végzi, a prédikációt pedig Fenyves Ede tb. esperes mondja. A keszthelyi közgyűlésen töltik be az üresedésben levő és lejárt egyházmegyei tisztségeket is.
= Singing Fool hangot film pántshsn a /Várost Színházban.
ÍJ ROYAL ENFIELD
motorkerékpárok
mcférktstah u h]
vezérképviselethez.
JOHN FOWLER & COMP;
Budapest, Andrássy-ut 28.
Tel. 183-20.
VI44kl kArz«tkápvlaaí6kat karaaOk.
Julius 4., pántok Julius B.( szombat Julius 6.| vasárnap
(Éneklő bolond)
Világhírű hangosfilm 12 felvonásban.
A Ilim kísérőzenéjét a Vitaion szimtónlkus zenekar Játaza. — Szereposztás:
A! Jolaoa, Batty Beenson, Dávid Laaf Joaaflaa Dmssn.
i közismert 8ony boy dal eredeti feldolgoxáia.
Szerelmes madarak
Hangos attrakció 2 felvonásban.
Hangos film I Énekel beszél, zenéli
li eltalálok kezdete ytatekea é* uoakatoi L l i órakor, vaiarntp dL u. 3 árakor.
= Hévízi kirándulás. A Nagykanizsai Autóbusz Vállalat folyó hó 6-án, vasárnap délulán autóbuszt Indít Hévízre. Indulás 1 órakor a Centráltól. Viteldíj oda és vissza 5 pengő, csak oda vagy vissza 3 pengő. Előjegyeztetni lehet a Krátky-lözsdében és a kék-sárga autóbusz kalauzainál.
— Mérnök, szerelő, temérdek láda befutott, hogy a Singing Fool előadásai absolut biztonságos működést s felejthetetlen élményt varázsoljanak.
1 kg. la trapplstasajt P 2-60
\'/< kg. friss teavaj ... P 1-10
Vá kg. liptói turó ... P —-80 1/4 kg. körözött liptói
kiváló finom ... P 1-25
1 It. balatoni rizling P 1-—
1 kg. felvidéki málna
szörp......... P 3 20
1/4 kg. pörköltkávé különlegesség ...... P 2-50
állandóan frissen kapható
löszei és Frledenthal
csemegekereskedésébea.
Üzletáthelyezés előtt
augusztus hó i.ig rendkívül olcsón árusítok
„Menyasszony" dlVStirilháZ Koréin Jen6]HaaylM"*i*««, Deák-tér
le •*»
6
ZALAI KÖZLÖNY
1930. jullus 1
Korcsmai össxe-axólaltcosida után
mKaaryllkoltak egy legényt
Nagykanizsa, Jultua Z Lavender Márton kapuvári legény, -aki mint apátlan-anyátlan árva a szombathelyi gyermekmenhelyből került Kapuvárra, vasárnap átrándult a szomszédos Osll községbe. A faluban táncmulatság volt, amelyen Lavender mennyasszonya másokkal táncolt. Emiatt szóváltásba keveredett Ndhllk György napszámossal. Hogy azután mi történt, azt még senki sem tudja, csak éjfél után két órakor az egyik sötét utcában dulakodás zaját hallották és mire odafutottak az emberek, ivender átszúrt torokkal, holtan feküdt az utca porában. Náhllk pedig több sebből vérzett. A párviadal életben maradt szereplőjét a csendőrség őrizetbe vette.
— Tizenhárom városi alkalmazottat bocsátanak el Zalaegerszegen. A belügyminiszter takarékossági okokból 13 városi alkalmazottat törölt Zalaegerszeg város költ ségvetéséből. Az alkalmazottaknak, akiknek zöme a városi villamos üzemnél van jelenleg alkalmazva, már augusztus elsejére felmondtak.
— Tüz. Vonyarcvashegy községben kigyulladt Szabó Imre nádfede-les háza és a körötte levő gazdasági épületekkel együtt .porrá égett. A tflz továbbterjedését csak nehezen tudták megakadályozni A kár eléri a négyezer pengőt. Biztosítva semmi sem volt. A csendőrség azt hiszi, hogy gyújtogatás történt.
Bl (áj 1 (elé i* IlMIl, ha telt-Béget, bélizgaímat, gyomorégést, ol-dalszurást, mellszorulást és szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi „r»reio fóxief" keserüvizet. Oyomor- és bélszakorvosok bizonyítják, hogy a Pereoo Jóiul viz remek termeszetalkotta hashajtó. — A FerMC lóxief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben kapható.
— Jön a rendörök nyári ruhája. Budapesten már kiosztották a rendőr-őrszemélyzet részére készített nyári rukákat A nagy hőségben a meleg szövetruhákban izzadó rendőröknek régi vágya volt egy könnyű nyári öltözet, mert a téli gúnyában nem a legkellemesebb volt szolgálatot teljesíteni valamelyik napfényes sarkon. Pláne, ha a szegény rendőr még csak el sem ájulhat a szolgálat miatt. Most a nyári ruha megoldja valahogy a kérdést. Igaz, hogy nem nagyon mert nagy meglepetésre az uj ruhák Is csak gyapjuanyagból vannak, csak éppen valamit vékonyabbak a réginél. De hát ez is valami. A nagykanizsai rendőrség kebelében várják is nagyon. Értesülésünk szerint a ruhák rövidesen már megérkeznek és kiosztásra kerülnek. Egyelőre csak a létszám felét látják el nyári ruhával. A másik felét egy későbbi időpontban.
=»= Sonny boy dala Al Jolton-nal a Singing Fool hangos filmben pénteken — Vároti Színház.
Izgalmas fiafaxa
után foglak el egy belöröí
Nagybajom községben Mikéi János földmives arra lett figyelmes, hogy szomszédjának : Torma Péter gazdának udvarán egy ismeretlen alak settenkedik. A földmives megfigyelte, hogy az Ismeretlen alak tudván, hogy nincs otthon senki Tormáéknál, hirtelen bemászott az istállóba, ahol mindent összecsomagolt és máris a menekülés útját kereste. Mikéi azonban egy ugrással átvetette magát a szomszéd udvarba a kerítésen keresztül, aki ekkor látta, hogy üldözik, az utcára menekült. Izgalmas hajsza keletkezett a betörő és üldözője közölt. Egyik útkereszteződésnél szerencsére szembe jöttek a csendőrök, akiknek segitségével sikerült a vesze-
Regedei viz
ntmciak kitflnö borvta,
hanem orvod szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajokriál.
Kapható minden fOszer-és csemegeQaletben.
m Főraktár:
WEISZ MÓR
Nt. eykaniua, Király a. SÍ
n
delmes betörőt ártalmatlanná lenni. Kihallgatása során beismerte a csendőrök előtt, hogy Macsdd Mihály cirkuszi kocsis és hogy betörési szándékkal mászott be Torma udvarára. Letartóztatták és bekísérték a klr. ügyészség fogházába.
"5Í5
(R0iüH4mU H kink, Wiiirttj. •ág. Ha«g». — tMf amij. E — elfedáa Oy — gyermekeknek. A — miwiyok. ■ak. 2 — m Mg. - nwzOnudttfcL rn. - ifjúsági elóidia. P - feíötnaáZ O — gramofonrene. Jb — Jaxa-band. K — kabaré. n2. — nepaaerfl uoe.
Jullus 3 (csűtOrtök) Budapest 9.15 A ládió WWkvartett|é-nek hangversenye. 9.30 H. 9.45 A hangv. folytatása. 11.10 Nemzetközi vizjetzóeiol-
fálit. 13 Déli haran«aió. 12.05 Hangv. 2.25 H. 12.35 Hangv. fotylaláaa. 13 Pnntoa Mó|ell±a HJO H 15 Ptad luk 16 Rádió Siabrd Egyetem Utáni: Ponioa ldó|elzó* 17.39 Novellák. 18.18 Op«ettrt»iletek ét ktflngók. 19.16 Angol nyelvoklalit. 19 4$ t. 2415,Katonai Indulót. Az I. honvM-gyalogezréd zenekarinak hangversenye. — ^1.30 Klnal ét (apán m tlvumu énekizi mok. Utina kb. 23 Pontoa id«)eUá». Mijd cigányzene.
B4ea 11 a 12 Zene. 15.30 O 1*30 Szláv aene. 20 Vlgopera E. Utána Z.
Bvrlln 16 05 Hangv. 17 30 IfJ. I&50 l\'angv.
BrSnn 11.30 0 12.20 Zene. 13.30 0. 18 KSzvettlés Ostrava. 16 30 O. 19.15 Közvetlléa Prágából.
Milánó 16.30 Muzalkiló gyermekkuckó. 17 Zene. 20.30 Opera E. 23 30 Zene.
.Imit Itt aaeraDok, marad, fon a Ktfraakan.
Nagy mennyiségű
mintázott grenadin
érkezett raktárra, amelyek igen olcsón lesznek kiárusítva. Továbbá a
gyapjú delainok és maradék mintázott müselymek
féláron árusittatnak
Kirschner Mór
röfösüzletében, Fő-ul 3. szóm alatt.
1930 lullun 3.
ZALAI KÖZLÖNY
KODAK BROWNY
fényképezőgép
dupla lencsével . . Pengő 23- -
KODAK rollfilmgép
4 X 6\'5 cm. duplalencsével . 6X9 cm. . . dupla lencsével
B havi
. Pengő 3B* , 45-. BO-. 60-•zletre I
Agfa, Zbíii, VoigttSnder gépek.
Amatór munkát olcsón Tállaloki
Szabó Antal <po í°
fényképészeti szaküzlet.
SPORTELET
A Zrínyi ifjú atlétáinak sikere a BBTE országos ifjúsági versenyén «*.•
Nagykanizsa, Jullua 2 Annak a lelkes sporlmunkának, melyet Szépudvary László és Krám-mer Zoltán végeztek a Zrinyi Torna Egylet atlétikai szakosz\'ályában az ifjú generáció sportnevelése körUI, örvendetes eredménye van máris. A pécsi versenyen elért sikerek a ulán a ZTE a BBTE Budapesten tartott országos Ifjúsági versenyén indította két Jőképeiségo atlétájit: Józsát és Barlall. Mindkét fiatal versenyző
kitdnöen szerepelt. Józsa ü helyből ugrásban 141 cm-rel "uj országos rekordot állított fel, amit valószínűleg hitelesíteni fognak. Ugyanciak a diszkoszvetésben 34 95-ös dobással második lett. Barlal Béla sulydobás-ban 10 80 cm-es dobásával első és a rudugrásban 2 46 cm. ugrásával harmadik lelt.
Gratulálunk a lelkes trénereknek és a fiatal atlétáknak.
Kanizsai tenniszezŐk sikere a dunántuli bajnokságban
kőzik ez, aki László SzSE játékossal a vegyes páros bajnokságot nyerte meg. Bltlera a férfipárosban Oondd-val a második helyre került. Általában az NTE és a NZTE tennisze-zöinek játékát a közönség és szakkörök a legnagyobb figyelemmel fogadták.
Pécsen a Pécsi Atlétikai Club rendezésében véget ért a több napon át tartott .Dunántuli teniszbajnokság," melyben több kanizsai versenyző is indult. Mint az eredmények mutat|ák, versenyzőink elég jól megállták a helyüket. Különösen és elsősorban Récsel Rózsira vonat-
Céllövésben a szombathelyi főkapitányság lett az első
az országol rendőrtiszti ver.enyen Nagykanizsa, Jultus 2 A Székesfehérvárott lefolyt országos rendőrtiszti vivő- és céllövőversenyen, melyen a budapesti és az öl vidéki főkapitányság csapatai vetlek részt, Szombathely ezúttal harmadízben nyerte meg a céllövésre kiirt Ferenczy-vándordijat. A díj most már végleg a szombathelyiek birtokába jutott.
TermíBTtáuSc
Buza tszt. 50/111., dt. 40 M. és a rozs — flll esett.
tlajav. 77-ea 19-40-19 65. 78-aa 19 60 -1985, 79-ea 19S0-2Ö00, 80-aj 19-90-30 50, dunánt 77-el I9*«S-19S0, 78-as 18 80 -19*00, 79-a 19 00-19-20 80HU 19-10-1930, roti 1020—10 35, tat árpa 1275-13-00, sörárpa 1*00-
17 25. zab M 00 H25, tenj-eil tíz!. 13 80-I3G0, dtmAntali 13 80-1400. repce 2625-27-05, korpa 7 30 7 60.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén jobb hangulatban javuló árfolyamok mellett folyt le a forgalom. A külföldi eladások csaknem teljesen megszülitek. A helyi spekuláció fedezési vásárlásokat bonyolított le, amihez kisebb külföldi véleményes vásárlások is hozzájárullak. Az árfolyamok csaknem az egísz vonalon, ha nem is javultak meg, de a legmagasabb árfolyamo kon zárlak. Fixkamatozásu papírok piacán valamivel gyengébb volt az Irányzat. — Valula Cs devizapiacon Newyork és dollár árfolyama 10 ponttal esett. _
Zürichi zárlat
Pállá 1 27. Ijm-lnn 75-07\'/«, N»wv>-» 515 80 BrtlMtl 72 02l/». Mlian ||r7 02Vi, Madrid 59 00. Amaterdam 207-00 Berll" 122 971/1, Wien 72 831/1. Softa 3-74. Pr\'ga 15-30 Varaó 57 90 Budapeit BO-98\'.\'i B«!erád 9-131/1, Bukareai í-061/i
Rádió legolcsóbban Sxabó György naaió-
laboratorlumdban Fiút 3., udvar
k Mayettl tóuáe devUa-|egyxés«
VALUTÁK
AüjjDl L 27-7 5 27 90 Belga h /9-70-80 10 Caeh k. 1B-93-I7 03 Dán k. 152-70 153 03 ülnii 10 04 10-12 DolHr .\' 68 60-570-00 Francia I. Í/-40-22\'70 Holi. a.9 30 230-30 ln.gyel W85-MI5 Leu 3-36 \'\'40 leva <-11-4-17 Líra 29 90-30-20 Márka 13605 13665 Noívégl52 80 153 40 icbiil ÍRJ 55 -80 95
Peseta —•---■—
Sválci I. 110-70 11-20 Svédk. I53-3U I53 90
IJEVIZAK Aínal. 229 35 130 05 Beírnád IO-09 10-12 Berlin 136 05-136-45 BrOMMl 79-65 79 90 Bukareil 3-38 3 40 Kopemi. 152-75 .53 15 Umdoc 27 73 27 81 Madrid 62-25-64 25 Milánó 29-88-29 98 Newyork 670-70 2 30 Oszló 152-85 153 25 Pária 22-42 22 49 Prága 16-92-16-97 SlóRa 4-12-4-16 Stockh. 163 30 -158-70 Vaiaó 63-97-64-17 Wien 80*57-80-82 ZttiiU 110-60 10 90
Serlárrátár
felhaltál 2436, elá tatlan 441. - fclső-icudü 1-10—1-12, szedeti 1-12—1*14, szedett kflaép 1*08—1*10, kónnytl 1*00-1-04, l-»fi lendu öreg 1-02—1-06, Il-od rendit Oraa 0 85- 094 angol aaldó IM0—1-25, szalonna napban 1-32—1-36, iáit 1-30 -1-50, hui 1-4Í—1-76, azalormáa lélsenes 1-40-1-48.
Kiadja: Déhalal Hyomda él LajWadó Vállalat, Hagykanlziáa. Felelős kiadó: Zalai Károly, hlmutaa lilafea l Katykajdiaa 7». v.
IIAHMU11 l\'l ItMI: I I7,UNK SIJI1AH0L1 VIM)I0 KI VLKIIÍVK Ai\'l HMLrLI III.
m&imgr1
r -K

KUI I.0ID KÍN l\'KKMKÍJi/ÖLÖÍII N I -S (iVIÍMÖI(SOSI)IN A150 S/IMI m/I0SITI K7S + CIIIN0IS UJPhST
Kapható: 0BSZÁ6 JÓZSEF magkereskedés é-bea Sagykanlisáa, Erzsébet-tér 10.
(a biróaág mellett).
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon kedves ismerőseink és jóbarátaink, kik felejthetetlen fivérünk
Goldberger Vilmos
elhalálozása alkalmából a vigasz szavaival igyekeztek fájdalmunkat enyhíteni, fogadják szívből jövő köszönetünket.
Goldberger család.
APRÓHIRDETÉSEK
Az nptödrdetéaek dlta l0wH(MMM*t Mlndeti további szó dlta ■ flll. V«áJ- M ünnepnap 10 azólg »0 flIMr, ailllu további bzö dija ÍTNII. Szerdán 4a (é»-tekea 10 szóig H IHlér, adódta towM ivt> dija • MII. Címszó • Htodén gabb bettlból ánó azó két színak ütik. Alléit kereafiknek 50M tag
wxiUHit a (M) H<HI «»mi" alal ■ MaalafM H»|nl*«i •aánlázát (IkárlMM >á(a« • Ura llaataailk
F.gv aaall Irodlatp gvakornoknö
felvétetik. Ajánlatok e lap kiadóhivatalába kitelnek 3475
Príma nap|u nól fardSrobAk let|e-ten hibátlan 6, 8 éa lOjx-ngMrt kapható Kaulmann Károly cégníl. Telefon 372. 3478
Baioroxott uaka kényelmet szerető magánoa ur réaiére kiadó Vörösmarty-utca 34. szám alatt. Azonnal elfogulható.
lakolás gyermekeket teljes ellátással vállal Molnárne; Mágyar-utcá 96. u. 3450
Csinosan bútorozott ko\'önbejáratu utcai szoba azonnal kiadó Fóut 24. 32S4
Linóleum, mozaikvászon,
Cooua-sxönyaai lábUHlk
gyári lerakata
HIRSCH ÉS SZE8Ö cégnél
Fértl vászonOltdnySk anaáaát, vasalását vállalom, bármilyen finomat 3 pengó-tól feljebb. Herezegne, Kinlzal-u. 5. 3448
Rákóczi-utca 4. számú ház ugyanott milbelybelylség kiadó. 3447
Clp4a>mynká*ok felvitetnek. — Farnaa dpéu, Kö\'caey u. 5. 3444
Horthy Miklós ut 5. siám alalt lóbtifél-bútor, ágynemű éa edényféle etadé. 3473
I SaQtak llSIttln«lM I Ovodázok éa nagyobb gyermekek lanlMaát 7-lkén reggel « 9 órakor megkezdtük BstvOt-tér 15. aUH. Patér Klára éa Erzal gyakorló óvónók. 3498
kaJApdnai délutánra lelve az — ■ \' " 3487
Eíiy ha]Ar4n8t délutánra fi Pollák latvinné, Caengery ut 39.
Aaaállé nagymunkáit azonnal felveazek. Szepeaay, Caengery-ut 50. -3188
IIIITtlDIttl,
« fyOflyBfO h^yvldíktn (ek*ő r»t. polg. liksUJ Mu li Itánjr Inl.rnilutokbin e)«ml éa polaárt
. I.L.Ji.1. ,____i — .

iy i ........ _____
Iskolai fin é* Uányok ftlvéltU havi 7*-3>M dl) m«ll«tt meg*keid4d»tl
lat*r*Atu«(fnk nyaraló gyermekek réazár* a nyári •«0m< alatt U nyitva vannak. — ProaMktuat küld ai Igaigati^.
By«rmakl«áayiuih elraenrw 14 ért* leány. Cim i Kin János, Oyótspu»xU. 34S9
Széa sxobt, fürdőszoba htsxnilattal Caengery-u| 37.
•uguaztusrs klsáá
emelet I.
Nagy kan írté hoz közel fekvő községben jőforgalmu vandégtA olcsón átadó. Cim a kiadóban. 3491
Időtebb mlaianas, ki az óaaiei hizi munkát végzi, felvétetik — Szabó AJbeít Kiikanlzaa, Országút 7. 3492
Megvé elre kerestetik egy használt, Jó-karbsn levő By^^n^h^oosl. Cim a kiadóban. 3496
Hoffherr traktorhoz megbízható k«x«IA azonnali belép\'are felvétetik. OépészkovAci
előnyben.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az 4370
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmamloxkyutoa 8.
Nyugali pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
s
ZALAI KOZl/lNV
1930. lullus 3.
Nagyszabású cipövásár
Szabó SAndor
cipőárúházában
A budapesti és külföldi nagy áruházak honosították meg azt a szokást, hogy évente egyszer alkalmi árusítást rendeznek azokból az árukból, melyek a szezon végéig felgyülemlettek. Sazabó Sándor cipőárujába most Nagykanizsán rendezi meg ezt az alkalmi vásárt és kéri tisztelt vevőit, hogy használják fel ezen kedvező alkalmat.
A ritka alkalmi árusításról különben beszéljenek az alábbi áraks
Női vászon cipők kit számú ... P 3--Fekete női fűzős ós pántos
cipők osak egyes számok............ ^
5-— 8\'—
Drapp pántos cipők
osak egyes számok ..................
Lakk pántos cipők „ ÍO\'—
Fekete és barna pántos
cipők minden számban ............ ^ IO--
Férfi fekete fél füzös oipők
egyes számokban.....................
Sszan da lei tok
minden Mloben ós BMdmban Lakk női cipők minden számban
Férfi fekete és barna
fél cipők príma minőség .........
Női luxus divatcipők
minden számban, a legújabb fazonokban ...
PIO--
„ 11 — „ 12-SO
„ 15— „ 19 SO
Nyomatot! a Dél zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán, (l\'elelfls üzletvezető: Zolái KárolyJ
70. évfolyam 149. szám
Nagykanizsa, 1830. julius 4 péntek
Ara 14 ffllétr
POLITIKAI NAPILAP
SnrtuttMn fc thttMuM i MHrt 6. Hám. Kmtbdjrl atuuMüntel Kowath U|»», 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EWJMttó án : twy bóífl fi pa-S Tckfoo : Ntgykinfo. 78. Kesitü2y I
Debrecen és Párls
Annak a politikai irányzatnak, mely állandó veszedelme az ország konszolidálására törekedö kormányzatának és ezen keresztül nem egyszer egyenesen az ország érdekei ellen cselekszik, egyik régi tünete a fogadatlan prókátorok tevékenysége. Épen ideje volt tehát, hogy gróf Bethlen István a felsőház tegnapi ülésén kemény leckét adott a fogadatlan prókátorok egyik leghangosabb képviselőjének, Baltazár Dezsőnek. Ennek a felelősségrevonásnak egys/.er el kellett következni, mert tűrhetetlen, hogy bárki is, aki Itt az ország határain beiül nem ért egyet a kormányzattal, ezt a gyűlölt szellemet magával vigye a határokon túlra is olyan politikai atmoszférákba, ahol Magyarországnak ártani nem olyan nehéz feladat.
A miniszterelnök súlyos adatokat olvasott a politikában túlontúl vezér-kürtöt játszani akaró Baltazár fejére. Nincs senki ebben az országban, aki ne helyeselné a kormányelnök felső házi beszédét, mely már régen megérett arra, Baltazár tevékenysége folytán, hogy elhangozzék. Elvégre az ellenzékieskedés, különösen ha az az olyan gyakran elveket forgató ember lényéből fakad, ha semmit sem tisztel Is ebben az országban, ami kijár annak a rendszernek, mely a forradalmak után megteremtette első sorban a lelkek, másodsorban az állam-gazdaság konszolidációját, mégis csak respektálja azt, ami az ország elevenébe vág.
Minden elemi iskolás gyermek tudja Magyarországon, hogy Franciaország a legnagyobb patrónusa annak a kisantantnak, mely viszont egy kanál vízben szerelne bennünket lenyelni. Ez a Franciaország, mely hamar elfelejtette azt a sebet, amely évtizedekig égett az clszátzi kérdés elmén Pária szivén, a legtávolabban áll aitól, ami barátságot jelent. Ha itt-ott mutat is megértést valamely magyar vonatkozású kérdés iráni, a francia hivatalos külpolitika egyelőre még nem számit barátnak, sőt hivatalos szócsöve, a La Temps-tól nem egy Ízben keserű fájdalmakat kellett lenyelni a magyar népnek. Ezért van az, hogy amig az olaszokkal megtaláltuk a legbensőbb lelki konlaklust, amig Angliában számos igaz barátja van a szerencsétlen körülmények közé taszított magyar nemzetnek, addig Párisban csak lassan olvad fel a közöny irántunk és még sok Időbe telik, amig olt tisztán fognak latnl és hajlandók lesznek a trianoni igazságtalanság revíziója mellé odaállni.
Ezek elmondása után bizonyos, hogy egyetlen ember sincs az országban, aki a legcsekélyebb mentséget is fel tudna hozni Baltazár eljárására, mely épen annyit Ártott Magyarország külpolitikai törekvésének, miril amennyit használt azoknak, akik min-
den szón, ami ártalmunkra hangzik el magyar szájból, csak örvendeni tudnak.
Nagyon llt volt az Ideje annak, hogy Bethlen István egyszer már nyíltan és erélyesen leszámoljon azzal a politikai köpenyegbe burkolózott Irányzattal, mely csak azért van, azért él, hogy ha egyebet nem, de egy gyufaszálat tegyen keresztbe a magyar aspirációk útjába.
Azok a mondatok, melyek megbélyegezték és az egész orezág színe előtt leleplezték a párisi fogadatlan prókátorkodást. mely — sajnos — sok erkölcsi tallérba kerülhet nekünk,
olyan ítéletet képeznek Debrecen egy-házférfia felett, amire legjobb felelet a hallgatás és a visszavonulás.
A magyar politika nem kér azoknak a tevékenységéből, akik ma a felekezetek között akarják elhinteni a gyűlölet átkos mérgét, holnap pedig a francia külügyi bizottság tagjai előtt rágalmaz és nem átalja a legszélsőbb baloldal támogatását Is Igénybe venni, hogy ártson az országnak.
A felelet, amit Baltazár Dezső mindezért kapott, a kormányelnöktől jött, és a nemzet Igazi érzését tolmácsolta.
az OTI betegségi ágazatának pénzügy! helyzete rendezéséről szóló törvényjavaslatot,
mely 4 intézkedést tartalmaz.
Az 1. rész szerint az OTI beleg-ségl ágazatának az öregségi tartalékból kölcsönvett kölcsöne megmarad és ez legltlmáltassék ;
2. a kölcsönvett összeg a betegségi ágazatnak a költségvetésbe beállított amortizációs összegéből téríttessék vissza ;
3. a kölcsönnek azt a részét, melyet konzum célokra (táppénz, gyógyszer stb.) használlak el az államtól fogja visszakérni az OTI. Ez ugyanis kevés ahhoz képest, amit a külföldi államok adnak a társadalombiztosilóknak ;
4. az államkincstár t.2 millió pengővel emelje fel az évi hozzájárulást. Az OTI 400 állami tisztviselőt vett
át az államtól, akiknek nyugdijter-helt kell vállalja, ugyanekkor az állam 400 tisztviselő nyugdijától megszabadult. Ezért az állam pótolja az OTI-hoz való hozzájárulását.
A Társadalombiztosító szanálásának t0rvényjavaslatát
Vass miniszter előadásában letárgyalta és elfogadta az egységespárt
Budapest, julius 3
(Éjszakai rádiójelentés) ki egységespárt csütörtökön este Pesthy Pál elnöklete alatt pártértekezletet tartott, melyen a kormány részéről Bethlen István gróf miniszterelnök és Vass József népjóléti miniszter veitek részt.
Az ülés elején Kálmán Jenő melegen üdvözölte a betegsége óta első Ízben megjelent pártelnököt, aki megköszönte az ünneplést, amiben a párt részesítette, majd bejelentette, hogy a miniszterelnök julius 6-ikán Debrecenben beszámoló beszédet mond, amit a párt helyesléssel vett tudomásul.
Ezután Kass József népjóléti miniszter beterjesztette
Felmerül még a kérdés : nem fog-e újból valamely debaele az OTI-nál elöállanl ? Minden intézkedés megtörtént, hogy ez ne következzék be.
Örömmel közölte a miniszter, hogy az OTI kintlevőségek jobban folynak be, ez meghaladja a 24 millió pengőt. A befizetések, valamint a kiadási tételek Is Javulást mutatnak, utóbbi a takarékosságra vezethető vissza.
Kéri a miniszter a pártot, hogy támogassák a javaslatot, hogy az OTI saját lábára állítva, minden gyermekbetegségből kigyógyulva útjára indulhasson.
Farkas Elemér és Bíró Pál hozzászólása ulán a párt egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Bessenyey Zeno kérte, hogy a segéd nélkül dolgozó kisiparosok forgalmiadóját elengedi rendeletet minél előbb adják kl.
A pártelnök továbbítja a kérést a pénzügyminiszterhez.
Ezzel a pártértekezlet véget ért.
Moxgalom Indult meg, őogy Haltaszári lemondassák a püspökségről
miniszterelnök felsőházi beszédének élénk visszhangja
a közvéleményben
Budapest, julius 3 Az a kemény és szókimondó kritika, amelyet Bethlen István gróf miniszterelnök használt Baltazár püspök külföldi szerepléséről, kétségkívül nemcsak egyéni vélemény voll, hanem közfelfogást tolmácsolt. Ékes bizonyítéka ennek, hogy az ellenzéki politikusok Is azonosítják magukat Bethlen István gróf kritikájával. Kontra Aladár képviselő és társai egyébként vitéz Horthy István felsőházi interpellációja és Bethlen
István gróf miniszterelnöknek arra adott válasza nyomán mozgalmat Indítottak, amelynek az a célja, hogy Baltazár Dezsői lemondatják a tiszántúli református püspöki méltóságról.
A mozgalom vezetőjének ugyanis az a véleménye, hogy Baltazár személyét összeférhetetlenné tette a püspöki méltósággal az országra hátrányos külföldi szereplése A mozgalom további fejlődését politikai és társadalmi körökben érdeklődéssel várják.
ü] megoldási tervezet merült fel a boletta módosítására
A miniszterelnök hajlandó tárgyalni a tervezetről
Dudapest, julius 3 A gabonajavaslaltai kapcsolatban Dabasl-Haldsz Móric megoldási tervezetet készített, amely a gabonajegyre vonatkozó részt odamódosi-taná, hogy a mostani kenyérárakat, amelyek 30 pengős búzaáron alapulnak, flxirozndk és megrögzítenék
és ennlt fel/eiib sem a liszt, sem a kenyérárak nem emelhetők. Ezzel egyidejűleg 21—25 pengőben állapítanák meg mindenki számára a buza árát, amelyhez eladáskor 3 pengőt kellene métermázsánkint befizetni egy alapba, amely 15 millió métermázsa termény alapulvételével
ZALAI KÖZLÖNY
"! i
45 millió pengőt tenne ki. Egy konzorcium átvenné feleslegünket vllág-parilási áron és a 25—26 pengős ár a világpari\'áii ár közti differenciát fizetné az. alap. Dobási HaUsz Móric ismertette indítványát Bud is
Vass minisztereknek. Mint értesülünk, Bethlen István* gróf miniszterelnök Is olyáMMűí tartja «■«■ índlMi amelyetvttkrgyalnl\'fcbeti AiBllfttorter-
:«nők hotaap twM*kozlk. a KMés \' röl a mtafrzlerekfcel.
•^Daíapest, Jultnsu A vád latiács ma </a2 óra után hirdette ki végzését Vay Kázmér ügyében. A vádlanács az flgyész felfolya-
- tnódíttflalr tiefyf" wwrét Vay\'Kte-mér további fogvatotlását rendeltjei. Vay védője ex ellen előreláthatólag a táblához felfolyamodást ad be,
Ma 12 órás ütésen tárgyalják a holettát,
ha nem végeznek vele, 16 órás ülés jön
Kabók és Propper megkövették a Házat — Szilágyi, Nagy Emil és a kisgazdák a javaslat mellett szóltak
számolójára, ahova elkíséri a kor-
Bud&pest, Juliim 3
A képviselőház mai ülésén a mentelmi bizottság jelentése alapján Kabók Lajos és Propper Sándor a parlamenti Illem megsértése miatt megkövették a Házal.
A gabonaértékesítéséről szóló javaslathoz elsőnek Bárdos Ferenc szólalt fel. A javaslatot nem fogadta el.
Szilágyi Lajos elismerte, hogy az eredeti szöveggel szemben a Javaslaton sok módosítás IBrténi a gazdák és a fogyasztók javára. Helyesli a gabonahatáridőüzlet megrendszabá-lyozását. A javaslatot általánosságon elfogadta.
Nagy Emil kijelentette, hogy nem nézi feltétlenül ellenséges szemmel a javaslatot, mert az az érzése, hogy az javitaaikiván a gazdasági bajokon.
Krisztián Imre hangoztatta, hogy a nép már tudatában van annak, hogy a zOtdhltet üzérek mennyire kifosztották. A javaslat rendelkezései a. kisgazdáknak és nem 1 a nagybirtokokra haáznosak. A javaslatot örömmel fogadja.
Az elnök ezután bejelenti, hogy Matta Árpád 12 órás ülések tartásira nyújtott be indítványt.
Eszttrgátyos János szerint a javaslat csak a nagybirtokosok érdekeit szolgálja.
A délutáni ülésen Várnai Dánlel és Kabók Lajos beszéltek. Zeöke Antal a javaslat mellett szólalt fel. Csontos Imre kijelentette, hogy a kisgazdák a felelősséget a javaslatért vállalják.
Pénteken lesz az első 12 órás ülés és ha a javaslat vitája nem fejeződik be, akkor a legközelebbi napon a tervek szerint 16 óráig tanács-koznák.
A /elsötkte m un Ka/a
Budapest, jnllua 3
A felsőház.mai ülésén részleteiben Is letárgyalta a törvénykezés egyszerűsítéséről és az államkölcsön felvételéről s.óló törvényjavaslatot is, amelyhez hozzászólás nem volt.
Be/filfn Debrecenben
Bethlen Islví\'tt gróf miniszterelnök szombaton utazik Debrecenbe be-
mánynak több lagja, úgyszintén az egységespártoak mlnlegy 60—60 tagja. A vasámfp délelőtti beszámolón a miniszterelnök minden Időszerű bel- és külpolitikai kérdésről nyilatkozik.
Bethlen egy órát tárgyalt Volplval
Budapest, Jaltai S
(Éjszakai rádiójelentfs) Bethlen István gróf miniszterelnök ma délben egy órakor parlamenti dolgozószobájában fogadta Volpi gróf volt olasz pénzagyminisztert, aki Arlolta követ társaságában jelent meg a Házban. A fogadtatásnál jelen volt Wckerle Sándor pénzügyminiszter is.
Volpi gróf közti egy óra hosszat tartózkodott Bethlennél és a legbarátságosabban elbeszélgetett vele a két. államot közösen érdeklő kérdésekről.
21, nap óta Tannak a levegőben
Chicago, jallus 3 Az időtartaim épülés világrekordját megdöntő Hanter testvérek ma reggel 4 óra tájban már 21 nap és 5 órán át voltak levegőben.
Vasatiszerencgétlenség
16 halott, 30 sebestM
Bologna, julliu 3 A Bolognától 18 kllóméternyire lévő Sasso állomáson ma reggel »U7 óra előtt egy Milánóból jövő személyvonat összeütközött egy tehervonat-tal. Tizenhat ember meghalt, 30 megsebesült.
Tüntettek a Váci-utcában
Budapont, jullus 3 Ma délelőtt a Váci-utcában 60—80 főnyi munkanélküli zárt sorokban tüntetést rendezett és ,Munkái, kenyereit" kiáltásokkal haladtak végig az Apponyl-tér felé, ahol nagyobb rendőri készültség szétoszlatta őket. A tüntetők közül négyetelőállitottak.
ifiaft\'lay\'i
in
.. i m p
háborús évek kétnwres be jttaztésére hivte?feláír.«abjánt Stftte a klsktÉtosallJgls^
7ltnl» ItwJHMMá Üt
{SfjU tudósítónk telefonjelentése). •zalátofirtégye itia tartotta klsgyülését
amelyen \' 75 \' tárgypont szerepelt. Totobkozségtegélyezésutándr.\'ífonuti
Sándor főjegyző terjesztette elő az alispán felterjesztését a kereskedelmi kormányhoz
a réatc.m vasútvonal mielőbbi megnyitása tárgyában, amit a kisgyűlés egyhangúlag elfogadott. Majd
WgykanttM várom
képviselőtestületének több határozata került tárgyalásra. Így a város több utcájának burkolatszerkezetének megváltoztatása, amihez a kisgyűlés hozzájárult.
A TnuatfaauMa
ellen megindítandó perhez a kls-lyfflés *etotf)K*ékét adta. Engedélyezte a kisgyűlés, hogy a Magyar-Baiga Ásványolaj R.-T. 4s a Hátai
Kőolaj Ipar R.-T.
\' JfrenKlnktifáKoí
felállíthasson. Majd
dr. Sabján Gyula nyue. polgármester nyugdíjügy" tárgyalták.
Nagykanizsa képviselőtestülete dr. Sabján részére a VI. fizetési osztály I. fokozatának megfelelő Illetményeinek 64 százalékát folyósította, a 2720 pengő póUlletményt a közgyűlés nem adta meg, sem a háborús éveket nem számitolta kétszeresen.
A kisgyűlés a pitllletmények beszámítását elrendelte, a háborús évek kétszeres beszámítására vonatkozólag kérvény benyújtására
hívja fel dr. Sabján Oyulát. Majd
UÖMMógeoyaaUéal Ügyek
kerüllek sorra. Lispe és Szentador-jánt javasolta, ellenben Dobri és Keskaszentkirály, továbbá Zalalövő
beter-gerősl-gsem-
k.TBlÉrtii és Zala-Istvánd, Bárhely és Kerkaszentmlhály, Lenti és Mumor egyesítését nem
^MgyterlgtWtWWHiiyiOiiWiilfcl -MglCTcBWiift^^lMjWliaWylft \'A kisgyűlés a választást helybenhagyta. VdlasMito less KtokaflÜMtfn
A kiskanizsal képviselőtestületi választást tudvalevően az Igazoló választmány megsemmisítette. Többen megfellebbezték ezt, amint azt a Zalai Közlöny már közötte Is. A kisgyűlés a szabálytalanságok
miatt
a megsemmisíti határozatot jóváhagyta.
Zalaegerszeg képviselőtestülete nem engedte meg városstépészeti > szempontból, hogy a Kossulh-téfen földszinti házak építtessenek. A kisgyűlés hozzájárult a földszintes házak építéséhez. Bánokszentgyörgynek nem adta meg a kért második gyógyszertárt.
HORTOBÁGYI
JUHTURÓ
Tejufrfttkexetl KSsyoit Majmt 4.
Postafiók 20. m
A Matln szerint
Ottó királyfi nem készül pooosra
PárU, 1 alias 9 (Éjszakai rádiójelentés) A MaÜn egyik újságírója Brüsszelben járt és Ottó királyfi környezetéből érdeklődött a helyzetről. A tudósító most azt Jelenti, hogy Ottó királyfi még néhány évig folytatja tanulmányalt a löwenl egyetemen. Ottó királyfi megígérte — írja a Mátln — Albert belga királynak, hogy semmiféle puccsot nem csinál.
Uj árunak csinálunk helyet, ép ezért a raktáron levő príma minőségű vlJÚLQOS divatcipőket nagyon olcsón árusitjuk.
Magas sarkú cipók . 22—, 19 50, 17 — 14*00
Trotőr sarkú rámán varrott cipők . . . 19*80
Drapp szandolett, prima......12*80
Fonott szandál 35-ös szám......8* —
Kromtalpu és nyersgumitalpu női teniszcipők 7-90
TURUL cipó ninőBégben, árban vezet!
Használja ki a kedvező alkalmat és vásároljon\'\' az ajánlott cipőkből:
Turul Cipőgyár R.-T. fiókja
MM Fő-ut IS.
itok.lnihw Á
a „nöntaeasxcmu ember" NagyJcantxsán
Nagykanizsa, Jullun 3
Ma Nagykanizsára érkezett Mis-kolczi Béla, a, hires fizlogumus, aki számos bel és külföldi lap cikkével bizonyltja, hogy nem hiába nevezték el a. „Röntgenszemű ember\'-nek, Miskotat Béla a íénykép vagy a természetet arc után határozza meg valakinek jellemét. Eddig Magyarországon, kiyUl nyolc i|lamban fordult meg. és mint a kivágott cikkek Igszoljik, Igen sokra becsülték tudományát
Aizicn patikus fiatalember, aki legutóbb a Tolnai Világlapja olvasóinak rendezett lelki analíziseket és jelenleg a Dunántul városait keresi fe| külföldi turnéja előtt, bent járt uerkeiztőségttnkben és a következő-kft mondotta flzlognomlai tudományáról:
— Teljesen tudományos alapon foglalkozom lélek-analizissel. Ezldeig számos esetben igen nagy sikert értem el és sokan elhalmoztak dicsérő jelzőkkel az adott jellemrajz pontosságáért.
Mlskolqzl Béla megígérte, hogy nekünk is bemutatja képességeit. — Egyébként néhány napig marad csak Nagykanizsán, mert szerződései másfelé szólítják. A beküldött fényképek alapján. Jellemrajzot bárkiről. A fányképrtbfi levelet nem keu mellékelni, de fontos a név és a lak-eto pontos feltüntetése, hogy a választ a .Röntgenszemű ember" továbbítani tudm, A. fényképhez mellékelni kell 2 pengőt bélyegben és válsszWJyeget. A leveleket Horváth Jtotf, újságos boltjába kell küldeni Mlskokzi Béta fizlognomusnak.
ZALAI KÖZLÖNY
Ma értenek Nagykanizsára a Missziós házban nyaraló ftfvárosl gyermekek
A nagykanizsai cserenyaralók fi Jövő héten Indulnak Budapestre
Nagykanizsa, Julim 3 Nemes, szociális gondolat volt n lövárosl nyaraltatásl csereakció, a melynél nemcsak a budapesti bér-j kaszárnyák ha|ványképü gyermekej néhány heti vidéki levegőre és reqdeí táplálkozásra, vagyis egészségük és erejük feljavítására tesznek szert, hanem jól |árnak azok a nagyka-t *nizsai gyermekek is, akik mint csere-Hyaraltatást néhány hétre Budapestre mehetnek és üdülésük melleit meg. tekinthetik a Gagyogó magyar székesfőváros minden nevezetességét és szépségét, amiből hál Istennek elég van Budapeslen. s
A gyermeknyaraltatási cseítakdó nagy mecénása Gyömörey QyAjgy főispán, aki az alárendelt hatóságok figyelmét mindig különösen felhívta a nyaraltatásra szoruló kis magyarok érdekében, ugy, hogy raa már nagyon szép számú fővárosi gyermek nyaral Zalában.
A fővárosi gyermeknyarallalási
| T.lni! ;ir,fBJ:!^ „ „-\'-
KépKercieafö
K.oxma
í:l f0 13,
.....•\'.•■••..jiUSAt
rnr
^uXüE
1m * <■■»1
A untmataail m«t*orol6(UI meg-
(Éjaüud rádióftuntít) A M^mnM-■W Ml«il uta 10 Snkw hrti a* MI|áiM« I4>««n
ym*-, hólyag-,gyomor- és cukorfoknál, kflazvénv és rtumif ■nbetegedéseknA, de kdíönfr--homok ás
_ __________Wóofrod
•SlfjfklmSyélí " II®\'" áfinlott
All«0dó«L tr1s« tftltés!
- m<v» ■
I Nagyfaeahaa, Király i
í-
■u. II,
akciónak Nagykanizsára vezényelt fővárosi gyermekei ma érkeznek Kanizsára, egy fővárosi tanitónö, mint felügyelőjük, vezetése mellett és a Szociális-Missziónál nyernek Itt tartózkodásuk tartamára elhelyezkedést és tel|es ellátást. A kedves misszlósnövérek gondozása garancia arra, hogy a lövárosl gyermekek felfrissülve, testsúlyban megerősödve és az egészséges zalai lev.\'gö pírjával arcukon fognak majd nyaralásuk ulán Budapestre — a nagy kövárosba visszatérni.
A nagykanizsai gyermekek, akik majdnem mégegyszer annyian vannak, mint a pestiek — a jövő héten Indulnák el megfelelő felügyelet mellett Budapestre, ahol egy Iskolában nyernek szállást és ellátásukról a székesfőváros gondoskodik,
Mennyi i^pclálls problémát lehetne llymódon egy kis megértéssel és egy parányi jóakarattal megoldani, csak akarni kell I...
Jubileum 1860-1930.
divatáruház
70 filléres mosóáru ismét kapható P 4*90 tiszta selyem creppe de chine
összes színekben (drapp is) R ftw üSkeff és tegeth nehéz creppe ds AeTalig látható hibákkal
A Hifffkatban feltüntetett Arakat érdemes megnézni.
Államsegélyt kapott a nagykanizsai Városi Zeneiskola a közoktatásügyi minisztertől
ÜpUftkWflfc legfelsőbb helyen való elismerése
• ifar : ^W&JP"8
Nem egy alkalommal foglalkoztunk a nagykanizsai Városi Zeneiskola működésével. Hogy Ismét kitérünk tevékenységére, tanárainak munkásságára, egyrészt az Idei ís-koü^vad befejezése, másré#it, hogy — qpito eddig ^ volt példa -a közoktatásügyi miniszter államsegélybe, rejsejjtette a Városi Z.epe-isko^t. Jyj^tns^BSvb\'-\'ii — anélkül, hogy ■; a Jjjvntalop várq|, vagy ftf iskola lgazgalósága bárminemű lépéseket telt.volna államsegély niegadása
Ez oly tény, amit tulajdonképen nem Is kellene kommentálni, csak egyszerűen regisztrálni. Mert mit jelent at mást, minthogy a legkom-petensebb tényezők figyelemmel kisérik a nagykanizsai Városi Zeneid $f "zl ^orűják.
ami itífií^f^^uliuszmlhisztémim-ban, a z^gemüvészell főiskoláéi, a rMgm raiei élet legilletékesebb Wjfeibtn és ma, fennállásának negyedik esztendejében, qz fgési Du-nánlulon és annak határain tul legjobb márkájú a nagykanizsai Városi
____4
.......... —r
Zeneiskola.
Az intézetnek évről-évre. val^ fokozatos fejlődéséről a következő számok beszélnek: Az iskola megnyitásának esztendejében 1926-27. évben 99 yolt a növendékek száma. 19Í27—28-ban már 155,1928—29-ben 193,1929—30-ban 202 és az 1930— 31. évben 245 -250-ré tehető a tényleges növendékek száma. Ma az a helyzet, hogy az épület és a tantermek szűknek bizonyulnak, (valószínűleg emeletráépítéssel) az intéseinek kibővítéséről kell gondoskodni. Több tanárra, a hangszereknek, zongora, stb. további beszerzésére van szűkség.
Az intézet nagy koncepciójú igazgatója, Vannay János zeneszerző és a jeles tanári kar intézeti működésükön kívül élénken belekapcsolódnak a város kulturális életébe, abból mindenkor tevékenyen veszik ki részüket és nekik köszönhető, hogy a zenei éjét u| lendületet öyert ^városban és modem Vág.inyokon tovább halad. \'
Tehát nemcsak a zenei kiképzés, 4 zenei oktatás és pedagógia terén ílső, számottevő tényező a Városi Zenéiskola, de az általános zenei élet és zeneművészet és társadalmi téren is faktorrá lelt.
Vannay János Igazgatót qsak a mult napokban értesítette Oerióay Béla kormányfőtanácsos, az Országos Magyar Dalosszövetség elnöke, hogy az országos központ egyhangú határozattal a központi mürészl bizottságba rendes tagjául meghívta. Az Országos Dalosszövetség elnöksége pedig\'felkérte árrá, hógya\' ifoagyar Dal" részére ugy a kezdők, mint a népdalcsoport, valamint a nehéz müdalcsoportok egyesületei részére, az általuk rendezendő hangversenyeken előadandó művekre nézve Összeállítást készítsen avégből, hogy az egyesületek hangversenyeiken milyen művekkel szerepeljenek.
Fábián Mlksáné Pásztor Irma, Kerekes Irén, Lembtrkovlts Alajosné Wéber Margit, Jásmy Margit,, darai Margit, Schiller János Ü BUá Kató tanárok, mind olyan nevek, i méltán sorakoznak VannL*\' \' neve köré.
Különben a most klbocsájtott értesítő az intézet IV. évfolyamáról, mindennél szebben beszél a Városi Zeneiskola működéséről.
RddíÓ íeaoI^Sbbaa Szabó György aoetxv-
loftorálorluadAaa Fiút 3., adyar — Szőnyeget csak mMnt
^JaSSSS^H^JSSSí
— Kamatmentesen és költségmentesen vásárol kásberende^l Kopsteln . újonnan mégnyilt aruhától bathely, Király-utca 5■

\' Vd3ár*ltnatiui6on.ne%{ui<i-
«
4
ZALÁI KÓZLÓMV
A törvényszék három évi fegyházra itélte Zob Mihály dr. sümegi ügyvédet
A törvényszék Zob további fogvatartását rendelte el — A többi vádlottat felmentették
Nagykanizsa, Julius 3 A zalaegerszegi löivényszék Kovács büntetőtanácsa ma délelőtt hirdette ki Ítéletét abban a nagyszabású bünperben, melyben a fővádlóit dr. Zob Mihály sümegi ügyvéd, az ottani OKH vezetője volt, akit nem kevesebb mint 200.000 pengő elslkkasztásával vádollak.
A tárgyalás hat hétig tartott és száznál több tanút hallgatott kl a törvényszék az eljárás során. Zob Mihály maga többizben elérzékenyült a tárgyaláson és az utolsó szó jogán enyhe büntetést kért azzal.
hogy a testvéri szeretet áldozata
A törvényszék a tárgyalást szombaton megszakította és mára tűzte kl az Ítélet kihirdetést. Zob Mihály ügyvédet a törvényszék 3 évi fegyházra Ítélte, vádlott társait pedig bizonyítékok hiányában felmentette.
A klr. ügyész súlyosbításért, a vádlott pedig enyhítéséit fellebbezett. A kir. ügyészség külön fellebbezett a felmentő Ítéletek ellen.
A törvényszék ítélete után ugy döntött, hogy Zob Mihály eddigi fogvatartását nem szünteti meg.
Szélhámosok garázdálkodnak a TESz nevével Zalamegyében
Nagykanizsa, julius 3 A Társadalmi Egyesületek Szövetsége átiratban közölte dr. Hajdú Gyulával, a TESz nagykanizsai fiókjának elnökével, hogy a vármegye egyes községeiben fiatalemberek jelennek meg, akik .Hiszek egy Istenben" elmfl röpirattal adomá nyokat gyü|tenek a TESz részére, holott a TESz ilyen gyűjtéssel senkit
sem bízóit meg és a lövőben sem ad Ilyen megbízatást. Fölkéri a fiók elnökét, hogy mint a TESz kerületi elnöke, akadályozza meg ezt a szédelgést. A hatóságok tehát fölhívják a közönség figyelmét ezekre a házaló fiatalemberekre azzal, hogy, akinél csak megjelennek, adják át őket a csendőrségnek, rendőrségnek, vagy bármely hatósági közegnek.
Tréfából hasbalótte barátját
Három hónapi fogházra Ítélték a lövöldöző barátot
Nagykanizsa, julius 3 Sötét Lajos nemesgulácsi leventeoktató borozgatás közben ráfogta revolverét Peresztegi Antal tapolcai lakatossegédre és tréfából Ijesztgette. A fegyver közben elsült és a golyó a levente hasába fúródott, ugy, hogy életveszélyes sérülésével korházba kellett szállítani. Hónapokon keresz-
tül ápolták a leventét a korházban, mig felgyógyult, az ügy pedig a zalaegerszegi törvényszék elé került. A hiróság Sötét Lajost gondatlanságból okozott súlyos testisértés elmén három hónapi fogházra Ítélte. A meglőtt legényt 1000 p; ngős kártérítési Igényével a törvényszék polgári perre utasította.
A koldusasszony halálos tragédiája
A vadaskert
drótkerítése alá szorult ott pusztult
a koldusasszony és
Nagykanizsa, Julius 3 özv. Molnár Kérolyné 60 éves marcali koldusasszony halálos tragédiának esett áldozatul. A koldusasszony, aki messze környékeket bebarangolt, hogy összekéregesse azt a pár pengőt, amiből fentartotta magét. Napokkal ezelőtt — ezt a vizsgálat állapította meg — a gyótal grófi fácánoskert alatt próbált átjutni a legközelebbi községbe. Eközben *t kellett neki bujtil egy drótkerítés
alatt, ahol azonban annyira beszorult, hogy ott fulladt meg.
Már oszlásnakjndult hullája a kánikulai melegben, mikor rátaláltak az emberek. — A nyomozás során megállapították, hogy bűncselekmény nem fordult elő és Igy az ügyészjég a temetési engedélyt kiadta.
Tdmogaunk am ért(eme* kanlMaf kenskedelmei «•
NAPI HÍREK
NAPIREND Jullua 4, péntek
Római katolikus: Ulrlk pk. Prolest.:
Ulrik. Izraelita: Tamua hó 8.
*
VÁROSI MOZI. .Singing Poof (Al éneklő bolond) világhírű hangoatllm. — .Szerelmes madarak", hangoa attrakció.
QydjnrsnrMri «jjell szolgálat: I. bd végsg ai Őrangyal gyógyatejtir.
Oözttrdö nyitva reggel ö órllól oate 6 Mig (hétfő, txerda, pintek délutín, kedden egéai nap nfíknak). Tat.: 2—13.
— Doktorrá avatás. Krlzsala Ferenc nagykanizsai piarista reálgimnáziumi tanárt a budapesti Pázmány Péter tudományegyetemen a hittudományok doktorává avatták.
— Áthelyezés. A magyar piaristarend főnöke a kanizsai reálgimnáziumból dr. Erdélyt József tanárt Sátoraljaújhelyre és dr. Krlzsala Ferenc hittanért Kecskemétre helyezte át.
— Befejeződött a községi költségvetések felülvizsgálata. Zalaegerszegről Jelentik: A mlnlszlerközl bizottság befejezte a községi költség-vetísck felülvizsgálatát. A bizottság most feldolgozza az anyagot és azután állapítja meg, hogy a 330 község közül inely községek és milyen arányban részesülhetnek segélyben.
— Kitüntetett tanító. Huhn Oyula v. tartalékos hadnagy, bazllai tanítót a német becsületrend tanácsa a karddal és hadlékitménnyel díszített becsületrend diszérmével tüntette ki.
— Az ipartestület elnöksége felkéri az Igen tisztelt tagtársakat, hogy HetesI János temetésén ma délután 5 órakor a róm. kath. temetőben minél számosabban megjelenni szíveskedjenek.
1930. julius 4.
— Síremlék avatás. Schlllhán János Duna—Száva—Adria vasut-társaságl főfelügyelő, a nagykanizsai fűtőháznak hosszú ideig volt főnöke emlékére kartársai síremléket állítanak fel a Balatonföldvár állomás közelében fekvő körösbegyl temetőben. A síremlék avatása Julius 6 án, vasárnap délután lesz, 18 órai kezdettel, nyugvóhelyén a kőröshegy! temetőben.
— A megyéspüspök rendelete. Köztudomásu, hogy a déli harangszó III. Calllxtus pápa annak a fényes diadalnak megörökítésére rendelte el, melyet a hőslelkd Hunyadi János és Kaplsztrán János vezetése alatt álló keresztény magyar sereg 1456-ban Nándorfehérvárnál a törökök felett aratott. Hogy őseinknek az egyetemes kereszténység védelmében tanúsított s a katolikus egyház feje által a déli harangszóval oly vllágraszólóan elismert és megörökített hősi önfeláldozása a magyar lelkekben állandóan ébren tartassék, dr. Rott Nándor megyéspüspök elrendelte, hogy a jövőben a nándorfehérvári diadal évfordulója alkat-mából, julius 21—22-én, illetOen az ahoz legközelebb eső ünnepnapon az egyházi Istentisztelet keretében a déli harangszónak eredetét a hívek emlékezetébe fölidézték.
— A Jugoszláviába utazók kiléptetését a murakereszturi vámőrség végzi. A belügyminiszter elrendelte, hogy a 915. számú vonattal Barcs felöl a 204/a trieszti gyorsvonattal Jugoszláviába és azon át utazók kiléptetését * mtirákeresi túri vámőrség végezze. Az ilyen utasok a 204/a számú vonatba Murake-reszturon felszilhatnak.
— Ma van a Singing Fool bemutatója.
TEHERAUTÓFUVAROZÓ
Üzememet megkezdtem.
>«emélyut&im ie Diamban Mimiit
BENCZE
NAGYKANIZSA
CSEHGERY-UT 27/A
Telefoni B-85.
Julius 10-ig idényárusitást tartunk!
MILTÉNYI cipöüzlet
Városház palota
Egyes idénycipőket és gyermekcipőket készpénzért előállítási áron alul is eladunk
IMO. lullm 4
zalai közlöny
_ A teljesen tiszta mezbe Öltözött Városi Mozi nézőtere felkészülve várja a zsúfolt házzal kecsegtető Singing Fool bemutatóját
_ A zalaegerszegi zárda-Iskolák Igazgatója. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Istvdn/i József középiskolai tanárt a törvényes Illetményekkel a kir. katolikus középiskolai tanárok létszámába vette át és őt a Mikes János gróf megyéspüspök főfelügyelete alá tartozó zalaegerszegi Notre Damc róm. kat. tanítónőképző Intézet és a vele kapcsolatos polgári leányiskola igazgatójává nevezte ki.
— Szerelmes madarak. Két zenebohóc mesteri mutatványai hangos film a Városi Mozi be
mutatóján.
— Zalaegerszeg közgyűlése. Zalaegerszeg megyei város képviselőtestülete a jövő héten közgyűlést tart, amelyen tárgyalják az alispánnak azt a leiratát, amelyben feloldja a váróinak a 340 ezer pengő átme-nell kölcsön felvételére vonatkozó határozatát és a képviselőtestületet uj határozatra utasítja.
— Van-e már jegye a Városi Mozi bemutató előadására ?
— Már nem forgalomképes a régi tlzpengős, de a Nemzeti Bank három évig beváltja. Több olvasónk érdeklődött, hogy a régi, úgynevezett fehér 10 pengős papírpénz érvényben van-e, mivel az üzletekben és általában a közforgalomban vonakodnak elfogadni. Érdeklődtünk a Magyar Nemzeti Banknál, ahol azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a régi 10 pengős junius 30-ával elvesztette forgalomképességét, azonban a Nemzeti Bank 1933-lg, három évig beváltja. Tehát ha valaki kap Ilyen pénzt, semmi károsodást nem szenved, azt a Nemzeti Bank hiánytalanul beváltja.
■» El ne felejtse, ma van a Singing Fool bemutatója.
— Megszűnt a rádió előállítási és forgalombahozásl dija. A kereskedelmi miniszter a rádióvevő-készülékek előállítási és forgalomba-hozáil engedélyének diját jullus 1-től megszűntette és az engedély megadására a folyamodó lakóhelyére Illetékes postahivatalt hatalmazta fel. AH azonban rádlóvevökészülékek előállításával, vagy azoknak forgalombahozatalával kíván foglalkozni, annak rádióvevőkészülék üzemben tartására jogosító engedélyt is kell váltania.
— Biztosítsa helyét a Városi Mozi Singing Fool előadására.
A világhirü
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. kir. Ali. Vas-, Acél- és Gépgyárak által gyártott
MÁVAG - MERZEDES - BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. ■»*>»•■«, IV, Viol-ato* 24
Nyugatmngyarorazági kirendeltség ■ Szombathely, Széli Kélmán-utca I. Telefon 691. Távirati dm: Maroatfaabaaz Szombathely.
____________IM9
Kötél helyett életfogytiglani fegyházat
kapott a zicsi rablógyilkos a táblán
Az Ítélet ellen a táblai főügyész semmiségl panaszt jelentett be — A gyilkos könnyek között nyugodott meg az ítéletben
Nagykanizsa, jullus 3 Mint annak Idején jelentettük a kaposvári törvényszék Izgalmas tárgyalás után halálra ítélte Lang Ferencet, aki Zlcs községben meggyll-kulta és kirabolta Hdzllnger János szatócsot és feleségét
Fellebbezés folytán az Ugy tegnap került a pécsi tábla elé, ahol a zicsi gyilkos számára a tábla némi eny-
hítő körülményt talált és ennek alapján a köléláltali ilélelet életfogytiglani fegyházra válloztatta át.
A gylkos, mikor kihirdették előtte az ítéletet, könnyek közölt köszönte meg azt és kijelentette, hogy nem él semmiségi panasszal a Kúriához. A táblai főügyész ázonban semmiségi panaszt jelenteti be a legfelsőbb birói forumhoz.
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
t,1.406. NAGYKANIZSA, C&ENGERY-UT 2. Tel. m.
IW_ ___
PHILIPS rádiókészülék
Philips hangszóróval
telepekkel, antenna anyaggal
háznál felszerelve, 18 havi részletre 200 pengő,
a havi résziét csak 10 pengő
Szabó Antal sportárunagykereskedés
rádió- én oramofon-oeztélya.
Juliua 4., pintek Jullus a., szombat Juliua 8., vasárnap
(Énekifi bolond)
Világhírű hangosfilm 12 felvonásban.
A Ilim kWr9«né,ét > Vitaion ulmfóniku, zenekar Ji\\tu. — Szcrcpositás:
al JoImh, Batty Broaaaa, DavIÉ Laa, Jeaaflaa Duan.
i k tabuért Soany boy dal eredeti leldolgoiája.
Szerelmes madarak
Hangos attrakció 2 felvonásban.
Hangos film I Énekel beszél, zenéli
ái elóadáwk kezdete yéitekea ét uoekatoa <L o. 5 órakor, rniru) d. b. 3 ónkor.
— Motorkerékpár-szerencsétlenség ért egy építészt. Kdldy Ferenc balatonbogiári műépítész motorkerékpáron a fővárosból Székesfehérvár felé haladt Nagylétény után elvesztette az uralmát gépe felett, amely vele az árokba fordult. Káldy Jobb kulcscsontját törte és súlyos belső sérüléseket szenvedett. Káldyt egy arra haladó autó vette fel és beszállította a székesfehérvári kórházba.
Reklám árak!
I kg. la trappistasajt P 2\'60 lU kg. friss teavaj ... P l-IO \'/< kg. liptói turó . P —\'80
1/4 kg. körözött liptói
kiváló finom ... P 1-25
1 It. balatoni rizling P !•— 1 kg. felvidéki málna
szörp ... ...... P \'3-20
i/i kg. pörköltkávé különlegesség ...... P 2-50
állandóan frissen kapható
Hoszel és Frtedenthal
csemegekereskedésében.
Uzletáthelyezés előtt
rendkívül olcsón árusítok
augusitus hó l-ig
„Menyasszony" divatéruháx Koréin i.„A ■.oyk.«i«., Deák.
lép I.
ZALAI KÖZÖNY
)930. julittt 4.
SPORTELET
* ■ jiyjwi.
Az Újpest holland eMgwMét cmjbsan 7:0 (3:0) arányban elverte
A döntőt * Slávlával Játszák a lltafehérak
(Hot, Jullus 3 (Éjszakai rádió jelentés) A Servette
jubileumi tornáján a prágai Sldvia 2:1 (0:1) arányban legyőzte a Real Irán ipanyol bajnokot. Újpest abszolút fOUnybv, rettenetesen el-
verte a holland Oo Ahead csapatot 7:0 (3:0) arányban. A gólokat tetszés szerint rúgták és egy 11-est mellé tettek.
Az Újpest a torna döntőjében a Siáviával játszik ezek szerint.
Nemzetközi vitorlásverseny Balatonfüreden
Balaton/Ondén julius 11 -13-án magyar-olasz-nimei vitorlás-verseny lesz. A magyar szövetség két csa-
patot állit ki, egyet a Magyar Yacht Clubból és egyet a Balatoni Yacht Clubból Olaszországból Nápoly és Trieszt vitorlázói jönnek.

KÖZGAZDASÁG
Mamdhitjük-e a sertésvágóhíd és hűtő megépítésétől Nagykanizsa gazdasági életének javulását?
Na&ka&tssa, JuUua 3
A Zalai KOzleny I. é. április hó 5-lkl számában fenti rémmel megjelent cikkemre junius 26 án válasz-cikk jelent meg .A nagykanizsai Ipartestület húsipari szakosztálya" aláírással.
Sejtem ki a cikkíró és azl is lejtem, hogy a busiparosság zömének semmi köze sincs a cikk írásához, legyen szabad vlszonválaszomat a következőkben megadni.
A cikk állításai érthetetlenek, egymással ellentmondók, az egészből csak annyi vehető ki, hogy a cikkíró kézzel-lábbaJ ellene van a sertésvágóhíd és ható építésének.
Bevezetésül kijelenti ugyan, hogy az iwov4cn*k nincsenek „elvi" kifofttÉ ellene, mert hál íz .szép" és .kívánatos*. Mintha csak qzt mondaná : .az iparosságnak nincsen elvi kifogása az ellen, hogy a kp-zOnség mindig kifogástalan, pz egészségre nem veszélyes hipt kapjon".
Kifogásolja a cikkíró a vágóhíd helyét, az épités idejét, módját és rentabilitását. Azt mondja, hogy jelenleg süppedékes talajon fekszik, azért örömmel fogadnák, ha a vásártér mellett ujat építenénk. Látszjk, hogy a cikkíró soha sem volt, a vágóhídon, sem a vásártéren, kp-lönben tudná, hogy jelenleg a vágóhíd egy nagy homokdombon — >z Úgynevezett Sip-dombon fekszjk, mig a vásártér környéke süppedékfs btrtk.
Hogy merne fekizlk « várostól ? Egy vágóhidat nem lehet már kö-Xrtebfc épittBi « Magyar-utcától ez plsbb 5Q0, páternél, t fbPM. pedig a HWttH.ÍMklértés-itíek költségvetésében
l*nne lw» «z qtaek teljes klépi-
j /
Nem tartja alkalmasnak az Idit az építésre, mert nincsen pénz, nagy a nyomorúság. De — amint mon-
dám — .örömmel üdvözölnék", ha mostani vágóhldunkat, amelyet csak a mult évben rendeztünk be 50.000 P költséggel a legmodernebbül, sutba dobnánk és a 300.000 P-ös átalakítás helyett, legkevesebb l\'/s millió pengő költséggel építenénk « vásártér mellett teljesen uj vágóhidat.
Azt írja továbbá, hogy a város a sertések után 160 P vágóhídi dijat szed, amiirt semmltsem nyújt. Ez kérem, nem vágóhídi dij, hanem husszemle Uj és ezért 2 állatorvos é* 1 laikus husvizsgáló áll a hus-Ipárosnak kora reggeltől késő estig rendelkezésére. Ezek a dijak eredetileg teljes egészükben a husvizsgá-Utot végző állatorvosokat illették és csak a mult évben rendelkezett a belügyminiszter ugy, hogy tz városi bevétel hgytn Most is ezonben * képviselőtestület ezen dijaknak nagyobb részét kiadja a husvizsgálók-nak terhes szolgálatuk jutalmazása képen.
Hogy Pécsett átírt építettek str-tésvágóhtdat és hatót, meit ott szükség volt rá, nálunk ezzel szemben imperattve felállítják az elvet: hátit kell építeni stb. Hát igenis, a sertésvágóhíd építése parancs&lva van, arra a várost miniszteri rendelet hitelezi. A hö» építését pedig a szükség, a rentabilitás parancsolja.
A cikkíró véletlenül kizárólag j szalámi gyártással foglalkozik é< mint ilyennek lehet, hogy nincsen SzUkeáfO hűtőre. De a többi hús-iparosok nagy hasznai fogják venni. Ez nem kétséges, hiszen nem nálunk épit)|i az elsó hűtőt.
,H$gy milyen MÚfil M fizetni 4 VÍgOWd és I.Ulfc fláWtilAtttrt. U
«N»* m Műk
a közvágóhíd kWtzmány, amelyből a . város hqpgflt nem huzhet.
^^^fbetekSett t^ke amortl-zá: ójára és az intézmény tzéfgfeeflp Uiiasán szükséges. Hogy a btttö
használatáért fizetendő dlj benne leyz-e a vágóhídi dljbatj, vagy kű-jíeri. Ipsz váfátfvi, « >É> •Ufdht. \'«flBt \'gwsáffí-
sabb és több más városban is tapasztalatom szerint ugy van, hogy a hatőt az fizesse, aki azt igénybe veszi.
Hogy nálunk nem lesznek export-vágások? A sertésvágóhíd és hűtő építése ettől a kérdéstől független, azt meg kell építenünk, mert — mint már említettem — erre kötelezve vagyunk és á város közegészségügye ennek szükségességét már erősen érzi is.
Én azonban cikkemben kifejtetlem és arról most is meg vagyok győződve, hogy Igenis lesznek nálunk exportvágások, mert már Is vannak. A mult évben körfllbeiül 30 waggon leOlt borjút é» sertést szállítottak el Nagykanizsáról. Pedig, aki némileg ért a dologhoz, el tudja képzelni, micsoda óriási nehézségekkel — rizikóval — kell megküzdeni a szállítónak egy olyan vágóhidon, ahol sem hűtő, sem iparvágány nem áll rendelkezésére. És kérdem, ha ennek a nehézségekkel küzkődő, palántának megadjuk a lét- és fejlődés feltételeit, nem-e fog az megnövekedni, kiterebélyesedni?
Tudom, hogy vannak busiparo-sok, a dk kJ ró is azok közé tartozik, akiknek előnyösebb volna, hq a sertésvágóhíd építése .ad gra^eas calendas" elhalasztódna. Ilyen magánérdekekre azonban nem lehetünk tekintettel.
Dr. Wolf Sándor m kir. áUatoryót.
Q» — gytmfcekMk. A — i
■t Z-m. % - «>( HL - ttjiaáft eKWU f — I
ír. \' "
me. lh - (au-t az. — népturfl itat.
Jullus 4 (péntek)
Budap*ft 9.15 Eugen Stepal orom bala-ta|kazenekartnak hangveraenye. 930 H. 9.46 A hangv. lolyUtiaa. 11.10 Nem»at-kózi vtzJeJióaiolgll|al. 12 Déli harangit 12.05 Ai Orazágof Tlaztl Kaulnó ualó? zenekarinak hangv. 12 25 H. 12.35 A hangv. folytaUM. f3 Postoa kMJelaéa. HJO H 18 Had árak 16 ÓyamckmeaM. 16L45 Ponloa idíteliU 17 F. 17.35 Clgánywae. 14.46 E. 19.29 Hangv. 20.1S E. 20,30 OF
lt a 12 Zen? tesi SzUv aene. 19 Megemltvezée Mahler OuutlvnM aiüte-téanapja alkalmából. 20 Kétlelr. vtgopeja. UUaaZ.
B*r1Hj 10.30 (a 17.55 Zene. 18 41 Teazene. 20.40 Hangv. Utána: H„ zene. rtrflno 11.30 O. 12.70 Zene. 17 Vooóa-1S o 20 Fuyóeaene. 21 Zene.
ull. h.... ...
Zírlch 16 Zene. 17.15 O. 20 Z. 2030 tfötm*- 2190 l"««t« rperettek réa«-

TÖ2SPE,.
A tegnapi nyugodt hangulat a mai téridére Is átterjedt. A ktl«0id el-l^tsjtöJae mígiiflntak, Cfvtp4J0 a helyi spekuláció bocsátkozott kisebb angazsmánokba, amelyeit azonban csekély jelentőségűek Mindennek következtében tu t^ajMtsok legmgyobb ré»ze kisebb (nvulit U»d felmutatni. A kedvező hangulat zárlatig megmaradt.\'— Fixkamatozánu papírok pfaca üzletteléH. Váhltaplac csendes, dollár 10 ponttal olcsóbb lett. _u
Pirii »-26,*uIdliÍo«», Nnryort 3I5-Í7IM, BrflSMl non, Mtnn 2T00VL
föílf %% R5S
16-29, Varaó 57 90, BMtaMt IHI
Btaa tszt —JllL, dt. —flU, és a rozs, 45 /Uly emelkedett. \'
Bua Haiav. Tl-m 1M0-IMS, 7Ma t»eO-l9ÍS, 79-aa 1»Í0-««)<L SO-a.
W-aa 1910-1930, roa l»(0-lft«0, at kp* 1300-1S-25, aörtrp. IM9-I7«, ob IS0Ű-IÍ SoTíeMId ÜL 14-80— I8D0, dmáMtmh 14 80-18 00, rapoe
17-06, korpa 7 70- 8"00.
VALVTÁK k. IWJtUOS
gÜz^MíS
DoDte 8*8 40-07g-« Pranda t. 23-45 2275 HoU. WMO-M0-60 Lágyai &a-«5-64 16 Un 8*37-8*41 Ueva 411-417 Ura 2900-10^0 Márka 18605-13666 Korral 18*90-168 &0
S^dL lt^7Wlllo
trUL 1Í8T35-1&3-95
DBVOAK
ttatmú.tU\'KIOX
mmt
srmis
Páiic
wE
10-B3-1*
m*t6 n»»B»n
zartdi imwtwo
FalkaJUi 28)1, <li4attan — KM
^^•\'W\'íWiiirfíi
nádi a.eg t-02-1-04, B-od reodd 4aM 1-4Í-I-76, Buloonás Igenét
Utto: BUuMlraarii <i UltMt fáikat lagykiaMa, ftWOs kiadó: ZaW
Naponta adjo* nóniMWk <• hMli^Mk
• t
aienaaraa
A .PUTOR" nfltendéfcállatoknál ■ eaontkápaódéat aUMglU. hUtea
rSiWváflyswiesztötS
A .FUTOft* >» murit, kaatta • tagnnomabbaa órteti aaMaőlip, awHy aa állatok aurvaMt<b*s Igen I8< Mazlvódlk, a ametyet ás állatok matikui anyag\'artalmánál logra asl»»<
A .PUToT i^eaKartMÍiataté: Sét fetealegeaaé\'tXlxL A tMbitmi,
k\'M55ímL
tfttt. ttillüs 4.
ZALAI KÖZLÖNY
Ryirt-tér.*)
Nyilatkozat.
Mlulán megfflUíMésJ siíwztem
hogy Kertész 1929. deceniber"
arról,
EHa ur az i\'i-én tartott értekezleten személyem ellen sértő szándékú ktlöieniest nem tett, ennélfogva Zalai Közlöny 1929. december 25 i számában megjelent közleményben foglaltakért Keitész Béla úrtól bocsánatot kérek.
Nagykanizsa, 1980. Julius 3.
Oróza János.
•) K rovat alatt költöttekért »cm > szer-kultiéi, sem • kiadóhivatal rttra vállat hhlíMáget, ..-,..„
apróhihdetései
tuM^ftRs:s
í^pLp 10 t*M| «S (IIMr, mb*m „rtbSwS dllTT-IU Smdáa és »4a-teta lo^éSi ss isur, »tndu tovíü ™J diU i* ffc. iCiBkaó a nladta mt» -M, MÖUliáM MÓ két rahuk uái* tdt Allárt UrafitaKk «0M saccdméa*
Mlr4aMaák N fM) M«t> »■•"«•»
• ■ ■ fii laa i * II
Itmé* Caengery-utca 18. «Utt 774 Q-81 telek. 3341
aatén kirándulás vásárnap reggeL —- Elójegyrés Kaulmann Manónál. Teklon 167, vagy S71. 3374
lataruttl azaka kényelmet azeretó magános nr réslén kiadó Vörösmarty-utca 34. Uám alatt. AnMaal elfoglalható.
Hotfherr traktorhoa megbízható kiaaalé azonnali belép sre felvételik. Oépíszkovác, etáoyWen. Sttíoberger, Széchenyi léM. 3497
Ha 14 Sert akar olcsSs taat, "IT vitassa mm tMolln 1 liter
iriiTk«|}lkikirér TflrJikort
m SlUrért. íum. tofy iamiixa ut lof lul
■árnál tiziEF
riMn tt. HuatarMlnMM HUfrsr -«. M. | mm, ukltnnjilhi. Uiboc ktUU.
Nsgylunirslhcz ISzél fékvó községben lóforgalmu >saát|ll olcsón átadó. Qm s klsdóbtn. 3491
Príma gyapjú női Nralfrahák teljesen hlbátUn 6, 8 és 10 pengóért ksphstó Ksiilmsnn Károly cégnél. Teleion 377. 3478
■■kainak, van raktárnak alkalmas
helyiség kiadó Nádor-utca 4 az 3504
Ma
NtarUen * MttHnyteeMlen és IcsryM-iMMl\'MyóMMl A piál laa*o fíoi-
ÖtaOakürveHtJ IroMJs SatgykaaMa,
Horthy Miklós ul it. szám aUtt többféle
bulor, ágynemű és edényléle riadó. 3473
Ot^áaamuBkáaek (elvétetnek. — iá, WoKy-u. S. 3444
LZEPESI IMRE
\' ZrlMfl HlMde-utoa ÍR.
caatorná záa. vízvezeték-berendezés, épfltet éa ma-bádogos. — Telefon 2-95.
Egy jobb Öltözetű 17 éves leány aaaba-laAayaak elmenne udcsaládhol. Kovács Ilonka, Klnlzal-utca 32. 3502
Elegánsan kataraaoH katön bejáratú utcai szoba piactérnél kiadó. — Erzsíbet-lér 1., II. Irpcsó. 3503
Kossuth-lér 3. alatt kélszobás udvari lakás áttguulul l-m klaté. 3501
■Itatélaáziy, Ogyes felvétetik. Clm a kiadóban. 3515
Bzlnehsgyott, lakó és kopott
cMMt, Wrkshátját, retUUJét él
Bűiden Mrtárgyál vlllanyeróre berendezett legmodernebb bórlestógépemen
Cemco festékkel tariÓMá és ujjáfaatam.
A festés a bórt puhán tartja, minden aziaban easlUUOlhetó és bármelv szinti Hrfy tetszés szeiintl színre 4lleslk«tö
LÉMÁRT IMRE
»&" Daék-Mr It.
tf agykanhcaai Autóbusz Vállalat .
MENETRENDJE
tn>*aybBm 1MO. oad/u. 04 Miatti.
Erzeéfeer-tér—
Oda Vissza
0-10 4-00 5-00 5\'« 6« o7» 8«s
U a 13io
14-oc 16® 17-ao 20 *> 22« 22M 23\'0
0-ts 4\'18 5-os 6oo 6«3 7« 814 11« 13»
14-10 1688 17M
20-46 22" 23«! 23-20
Erzséket-tér-Barak
• 8-16 ♦10 16
« lg-36
Vissza
8» 10" 11-67
18-41
0 Julius és sagusztui hóban csak hétköznapokon.
* Csak szerdán, pén tekén és vásári
nspokon.
"Cssk izerdán, pénteken, Qnnep- és vasárnapokon.
Legolcsóbb az HllLTREFORM" Legjobb az „ULTREFORM"
Legbiztosabban eláll a befőttje a már rég kipróbált Stölzt-féle
„ÜLT REFORM"
befőttes üvegben.
Minden darabon rajta van az „ULTREFORM" védjegy. Ne kísérletezzen más üvegekkel.
Kaphaló: Melozer flweflkareakedéaben,
r« Városház-palota. — Teteton: 147. szám.
f
Miotán a gyárépületek a legközelebbi időben a városnak átadatnak, a még meglevő gépeltet, felszereléseket, szerszámokat, különféle vasárukat, anyagokat, asztalos szerszámokat, ekéket, kerti padlábakat, csöveket stb. stb.
rendluvOl olcsó árban eladjuk.
Teleion 3-32.
:Mercur Vasművek Részvénytáraság
felszámolás alatt.

okvetlen keresse fel, mert
olyan olcsón méfl soha nem vásárolt.
Lehetőleg a kora délelőtti órákban jöjjön, hogy kényelmesebben vásárolhasson.
Arakat nem hirdetek, mert három
■a"—a>\'«Baaa«a™a«saaM«a*Baaa«BaaMBaBa«B
vármegye beszél olcsó árainkról.
MAGYAR
Nagykanizsa
Főút 6.
zalai kOzlQnv
Tihany kerékpárok
részletre P 165-éri,
a rég bevált jóminőségü Puoh,Trlumph,S«nyr
Waffenrad kerékpárok Vedvezö feltételekkel kaphatók:
BMRDL SlRDOR Ö FIA cégnél
Deák-tér 2., a felsótciiiplomnáL
Kulió gummlk 6 pcngölól, belsó gummlk 240 penjfltSI. Piros prizmák, névtáblák, lékek, csengók, pedálok, Hncok, pumpák, lámpák, tengelyek és egyéb alkatr&uek , olcsó besieilésl helye. — Javít* —áh.l, I
\'V? l l
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modem szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tennlszpálya. Qarage. Uszoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve 2M, 25 szobával és étteremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Julius l-lg a penslo lakással 5\'50-től és julius 1-től 6-50-től.
Saját strand. Buffat.
Néhai gróf Zichy Béli villatelkek parcellázására felvilágosítások. Árak ölenklnt 2-30—4 80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
Jlfc yhrnJUMtén Ad kmráC
SINGEK
_VARRÓCÉP.
Xvhj^M folbilaUJc
ylLcuc^sjxruf havi KÓ&Tlolvk..
SIMSER VARROQCP PÉSZV T/ÍRJ.
■Aeninm mknieta: ra-it 1.
Zsák, inlnag,
h««ah*M ós maallla legolcsóbb
HIRSOH ÉS SZEGŐ cégnél.
Varga Nándor
modernül felszerelt sa|it műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 HU., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban m tisztittatnak.
QyüjtöWep: Gyártelep:
Kazlncxy-u. 8. Hunyadl-u. 19
TENG EHI
uco kaphitó
DASIEBEB6 I. él WQSZ cégiéi
Erzsébet-tér 14. — Telefon 84.
A nagykanizsai Kerékpáregylct házi versenyén Pléh Lajos ur DIAMANT kerékpárral az első dijat nyerte.
Ezzel is be lett bizonyítva a DIAMANT kerékpárok erős, tartós és massziv megépítésük mellett is a legkönnyebben futó kerékpárok.
Mielőtt kerékpárt óhajt venni, nézze meg verseny, strapa és extra-erős 21/2 mm. küllővel ellátott DIAHANT kerékpárjaimat, valamin! Styria és Walfenfabrik W. K. C kerékpárokat.
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc mis Nagykanizsa, ErzsábaMér 4. szém.
(Régi póstáva! szemben.)
Nagykanizsaiak találkozóhelye az ™
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmsntozky-utoa S.
Nyugati pályaudvar mellett Telefon : (Interurbán)
202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
1930. julius 4.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság (^n Déli Vasút)
A Hwkanlua állomásra él álloBáiríl érkeií él tiialt rontok
MENETRENDJE
Érvénye* i 1930. évi május 15-tSI IB3I. évi május M-ig
Vout Illőit A vonat neme Uuuapestió. indul Nagykanizsára érkezik VodiI •iám. A vonat nrme ról Indul Budapestre érkezik
216 2120 4\'10 211 Szem. v. 035 7-45
202 Oyv. 7-50 11-35 201 Uyv. 6-05 10-10
21? 6-40 13"20 213 Szem. v. 8-30 15-45
214 Szc:n. v. 14 10 20-40 216 Sírin v. 1428 2110
204 Oyv. 1815 22-14 2U3 Oyv. 17-44 21-40
216/912. 218/312. 202. 202. 202. 202. 202.
202. 204. 204. 204. ;204. 204. 204.
Közvetlen kocsik: 81. vonatnál I—II—III. oszt. kocsi Budapest D. V— Bucs (Pécs) kozott. „ . U—111. . . . Zalaegeruef ,
. étkező és llt......Pragerskolc Vl/14—LX\'16.
I—II — III. ... . Títasta lX/15-lg. 1—II—III . . . , Sptttil-Mlilstlilerstt. I—-II—in . . . . Rogaika Slatina. . étkciókocal , . Vlllacb.
Az utóbbi bárom Junlua 19-tól szeptember 15-lg. II vonatnál I—II. out. kocsi Budapest D. V.—VtnUmlglia IX/16-tót. III. ... . Trteste. 1-11. „ . . Róma.
hálókocsi , . Veneila.
II—III. . „ . . Orsdo IX/14-tg. I—II. , . . Fiume IX\'14.6.
hálókocsi Budapest D. V.—Fiume szeptember 14-lg. Indul
Budapest D. V. 51 sierdán, p
étkeiikocil Budapest D. V.—Nagykanizsa kólött.
Budspe.tról sierdán, pénteken, vasárnap.
iiókoi \' ~
Nagykantisa- II Siofokm - ról Indul J[ érkeitk II Lepsényről Indul Nagykanizsára rrkesttí
1/3 125 Slnautó 11-Í5 "T USÖ \' 12-35 || 1500 Sínautó 20-09 Ji-4)
A 123, 125., 128. st. slnautóbusz vonatok cisk |un. 23-tól siept. 5-lg kOllekednek. A 123. sz. slnautóbusi vonat csík vasár- éa Ünnepnapokon, mlg a I2&-ÓS csak hétköznapokon kflilekedlk.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
K5
íánU Indul
■JStT^ST
Csak 11-111. osztályú kocsikkal közlekedik.
| Balatonsient-
Vegyei
Ualatonazent-
[gyöi
__ NigyJnol-
ríllnd..|zsára érkezik
TTT"
Nagykanizsa—Szombathely—Ág/alva— Wien S. B.
_ r4t lódul 1 SlMktl- IWcsb. érkezik BécsMI indul Saafad- aánMnzSi
3>2LSzera. v —fíT" 7-47 12-10 3.) Siem. v. - 5-1Ő 7-42
3IS Szem. v. 7-20 10-15 20-04 317b Szem. v. — 530 810
306 Slnautó 13 40 16-20 — 305 Slnautó — 74S 1020
302 Oyv. 16-45 18 45 22-15 301 Oyv. 8-20 11-30 13-25
320 Szem. v. 20-55 23 45 — 811 Szem. v. 10-15 14-54 17-30
316 Szem. v. 2325 250 8-44 313 Szem. v. 15-34 21-04 23-17
315 Szem. v. 20 40 1-30 4-15
317/b. sz. vonat csak jul. és flug. hónapok vasár- és ünnepnapjain köil.
317..... ,, „ „ „ ...... ,, nem kózL
312. „ vonattal ll-lű. oszt. kocsi Nagykanizsa—Wien S. B -re. 218/312. „ „ II—III. „ „ Budspeit D. V.—Zalaegerszegre. 901/312. „ „ I—II—HL „ „ SuSskról, QyékényesiOI-Pozsonyba (Bra-
tlslava) és Prshábs.
903/302.....l-II-III.....Osllek—Wien S B.-re.
903/302. „ „ I-ll-IIt.....Suiak—Wien S. B.-re.
903/302. „ „ I-U-IU „ „ Barcs- „ _ „ 915/316..... II—III. „ „ „ „ . „
Msfjktiilui-| rí) liahl Barcsra érkezik Pécsrt érkezik II II Pécsül U Indul Barcsról Indul zsárs M«ft
Ulü 914 902 932 Szem. v. Qy\'v. Vegy. v. 9-55 I3 4« 1805 iloo 15-30 21-35 14-14 17-34 23-56 9i 1 ||Szem. v. 931 llVrgy. v. 903 || Oyv. 915 Szem. v. 7-50 1221 1815 4-48 11-25 14-33 20-55 4-50 1406 16-31 23-00
315/912. iz. vonalokkal 11—III. oszt. kocsi Wien S. B.-ról Barcsra, I—U—III. oszt. kocsi Budapest—Pécire. A többi vonalokkal futó közvetlen kocáik ugyanazok, mint a Nagykanizsa—Wien S. ü. viszonylat alattiak.
—HL
904 j| Gyorsvonat ij 2323
Nagykanizsa—Gyékényes
I
23-55 901 Gyorsvonat
4-32
SOS
313/904. és 901/312 u. vonatokksl 1-II-tll. oszt. kocsi Praha, Ponony, Oyíké nyes. Susak között.
Nagykanizsa—Csáktornya ((akovec)—Maribor glk.
— „izem. v. 202 llüyv. 224 [Szcm.v. 204a||0yv. j\'l
V.J.. w u. U IjJZCIll. V. 11 IOOVJJ II «"■
A kózvetlen kocsik a 201a, 202., 203., 204a. aiámu vonatoknál ugyanazok, mint a Budapest viszonylat alatt.
A 221., 222 , 223 , 224. számú vonatok koivetlen vonalok Nagykanizsa-Marburg (Maribor glk.) köiötl.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nyomatott « PéJ<alai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős flzletvezatA • Zalai Károly.)
70. évfolyam 160. szám
Nagykanizsa, 1980. julius 5 szombat
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLŐIT
SMbntMtéi kfadtttntal i 5. tU m.
Keua5jTSitkU.WT.UJ Kvart. La|<»0. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
SMietW ára: en Mra ■ port M ÍUát Teieíoa: Nagykaaltaa 7S, KtMthely U aaám.
A londoni ui eredménye
Gróf Bethlen István sikeres londoni utjának tünetei már kezdenek mutatkozni. A Bukarestben megjelenő Adeverul egyik utóbbi száma beszámolót közöl Bethlen miniszterelnök londoni tartózkodásáról s megjegyzi, hogy annak eredményei különösen a kisebbségi kérdés tekintetében már most mutatkoznak. Az angol parlament egyik utóbbi ülésén az alsóház liberális szárnyáról kérdést intéztek Henderson külügyminiszterhez, hogy tájékozott-e azokról a memorandumokról, amelyek a Népszövetséghez a magyar kisebbségek sérelmei ügyében érkeztek be. A kérdésre Henderson azzal válaszolt, hogy megvizsgálja a problémát. — Csaknem ezzel egyidőben 68 angol képviselő memorandumot nyújtott be az angol kormányhoz a kisebbségek rendezése ügyében. Ennek a megmozdulásnak, amely több millió kisebbségi sorsra juttatott népesség életkörülményeit van hivatva rendezni, gróf Bethlen István londoni utja adta a legközvetlenebb lökést. Amikor a miniszterelnök az angol kormány meghívására elhatározta magat erre az utazásra, hangoztattuk, hogy annak elsősorban tisztelgő látogatási jellege van. De már ekkor leszögeztük, hogy mód fog nyilni több bennünket érdeklő fontos kérdés spontán jött megbeszélésére, amikor Bethlen István miniszterelnök kellő módon informálni fogja az angol politikai világot Magyarország nagy kérdéseiről.
Ime az Adeverul, melynek jól informáltságát a jelen pillanatban kétségbe vonni nincs okunk, már értesül is olyan nagyjelentőségű politikai megmozdulásokról, amelyek szoros összefüggésben vannak Bethlen londoni tartózkodásával. Lássuk tehát az Adeverul cikkét.
A lap eléggé tájékozott afelől, hogy Magyarország minden élő lelkét a. trianoni békeszerződés revíziójának gondolata tölti el legmélyebben. Ezt az állítást nincs okunk tagadásba venni. A lap azonban a probléma
egyenes utvonalát kitekerve, arra a megállapításra jut, hogy Bethlennek nem sikerült meggyőznie Európa hivatalos köreit afelől, hogy a trianoni békeszerződés revíziója aktuálisan szükséges s ezért, — mondja az Adeverul — más agitációs lehetőséget kreált az utódállamok területén élő kisebbségek sorsa feletti aggódás ürügyével. Abból a tényből, hogy 68 angol képviselő memorandumot szerkesztett a kisebbségek sorsának javítása érdekében s azt letették a kormány asztalára, a jól értesült román lap arra következtet, hogy Bethlen elérte célját, mert ime a kisebbségi probléma ismét felütötte fejét.
A dolog igen komoly útra terelődött, amire abból is következtetni lehet, hogy a román lap máris kibúvókat keres a Románia területén ék5 kisebb-
ségek sorsának további elsik-kasztása érdekében. Azt Írja ugyanis, hogy reájuk nézve nincs az ügynek komolyabb jelentősége, mert a román kormány már előzőleg megigérte, hogy az őszi ülésszakban törvényjavaslatot nyújt be a kisebbségek helyzetéről.
Unjuk már, hogy az ilyen dolgokkal vitázunk, mert évek óta tapasztalhattuk, hogy milyen eredményei lettek az ilyen Ígérgetéseknek. Soroljuk fel újból azt a hosszú kálváriát, melynek áldozata lett a magyar nye!vhas?nálat? Áldozatai lettek a kultura bástyái, de nemcsak vagyoni, de eszmei és személyi értékek is, kezdve az iskolán, templomon, folytatva a magánjavakon s végezve azokon az emberanyag transzportokon, me lyeknek végállomása Brazília s a világ más tájéka lett, hogy a vagyonukból kiforgatott magyaroktól véglegesen megszabaduljanak ?
Nagyon érdekes az Adeverul-nak a cikke még akkor is, ha nem csupán magvar szempontból olvassuk azt. A lap Bethlen londoni utjának nemcsak abból a szempontból tulajdonit nagy fontosságot, hogy a kisebbségi kérdést nyomatékos helyen aktuálissá tette, hanem azért is, mert Bethlen kijelentette az angol politikusok előtt, hogy nem mondhat le a trianoni szerződés revíziójáról, mert azt alkalmazhatatlannak tartja. A román lap Bethlen kezében a kisebbségi kérdést sem tartja egyébnek, mint eszköznek, melyet a revíziós politika támogatására kellőképen ki akar használni. Ezek mögött a hűvös ténymegállapítások mögött meghúzódik a román szellem teljes aggodalma. Mi, akik oly keserves hosszú e&ztendőket éltünk át a trianoni szellem nyomása alatt, birjuk még erővel és idegekkel s reménykedéssel várjuk a további fejleményeket.
Részleteiben is letárgyalták és elfogadták a gabonajavaslatot
A Has. a 12 órás Illéseket megszavazta — A szocialistáit Kivonultak az Ülésteremből — Ma, szombaton barmad&zorl olvasásban kerill napirendre a gabonajavaslat
Weherle: A kormány nemzetközileg előirt elvek szerint halad
Budapest, jullus 4
A képviselőház mai ülését 10 órakor nyitotta meg Almdssy László elnök. Napirend előtt nagy zajban megszavazták Matla Árpid és társainak a 12 órás ülésekre vonatkozó indítványát. Az elnök bejelentette, hogy ennek következtében ma 10 órától este 10 óráig, legközelebbi ülésnapon délelőtt 9 órától este 9 óráig tart az ülés.
A gabona érrtkejt/íséríl szóló javaslatnál Propper Sándor durva támadást Intézett a kormány és elsősorban a miniszterelnök ellen a többség állandó ellentmondása közepette. Az elnök többször figyelmeztette, hogy tartózkodjék a sértő kifejezésektől. Propper végül kijelentette, hogy a szociáldemokraták nem adják fel a harcot. Kun Béla elismerte a kormány jószándékát.
Fábián Béla a javaslatot nem fogadta el.
(Éjszaka! rddlójelentés) Rothen-stein kijelentette, hogy a kormány a 12-ik ("rában terjeszlette be a javaslatot
Az általános vita befejezésével n\'fkcrlr pénxllgyoitiilwier
reflektált az elhangzottakra. Ismertette azokat az okokat, melyek a kormányt a javaslat beterjesztésére indi\'olták. Az egyes államok gabona-vámokkal védik országukat. Magyarország kénytelen volt Európa kereskedelempolitikai rendszerébe belekapcsolódni. A mezőgazdasági vámtarifák nem éreztették hatásukat a belföldi piacon. A mezőgazdaság megsegítésének sokféle orvosszerei vannak, ezek azonban csak évek múlva éreztetik hatásukat. Most azonban gyors segítségre van szükség.
Ausztriában még most sem alakult ki, hogy a gabona védelmében minő intézkedéseket léptettek életbe. Nekünk ahhoz a politikához kell alkalmazkodni — amelyikbe belekényszerítenek bennünket. Majd kitér arra, hogy az ipar évtizedeken keresztül minden védelemben részesült, nem áll tehát az, hogy a kormány csak a mezőgazdaságot támogatja. Dacára, hogy agrárállam vagyunk, a kormány csak a legutolsó pillanatban terjesztette be a javaslatot. A szociáldemokratáktól nem is kéri, hogy szavazzák meg a javaslatot, csak tárgyilagosságot kér tőlük és ne csináljanak a javaslatból politikai kérdést.
A kormány nemzetközileg előirt elvek szerint halad. A kormány a javaslatot előzetesen bemutatta. Kényszereszköz a javaslat és Ideig-
ZALAI KÖZLÖNY
lenes Intézkedés. Semmiféle u| apparátust nem Igényel. Fedezetet a kávé és tea felemelt vámjából log nyerni. A javaslat a kenyér árit nem fogja emelni. Meggyőződése, hogy a baloldalt Is meggyőzte, mert az igazság a kormány oldalán áll.
Wekerle beszédét a H z nagy éljenzétsel fogadta.
Ezután általánosságban elfogadták i javaslatot azzal, hogy a kormánynak jelentést kell tennie, hogy hogyan vélt be.
Qáspdrdy a vita korlátozását javasolta, amihez a többség hozzá is járult a szocialisták nagy zaja közepette. Farkas István tiltakozott a klotur ellen.
Az egyes szakaszoknál a vita bezárását Indítványozó kormánypárti képviselők indítványát a baloldal és a szocialisták nagy zajjal fogadták. Egyszerre
a szodillsták leiemelkedtek és kivonultak a teremből,
azzal, hogy nem kívánnak részi venni tovább a javaslat vitájában, miközben odakiabálták a képviselőkhöz: — Terroristák I Jó mulatást I Jó éjszakád
A szociálisták kivonulása után a tárgyalás most már nyugodt mederben folytatódott és a Ház befejezte a részletes tárgyalást.
A legközelebbi Ölés holnap, amelyen a ma elfogadott javaslat harmadszori olvasása szerepel a napirenden. Az alés esle </a9 órakor ért véget.
Bécsben emelik a &ör óm cultoradói
Bécs, Julius 4 A lisztadó helyébe, amelynek megvalósításáról lemondtak, tervbe vették a sör és cukoradó emelését, valamint az Import árukra kivetett forgalmiadó bevezetését.
•i - ii— i m -in• »r ifu, ~i i* rí i ~»._r
BetUen István
repülőgépen utazik Debrecenbe
Budapest, Julius 4 Bethlen István gróf miniszterelnök vasárnap reggel repülőgépen utazik Debrecenbe beszámolójára, a beszámolón résztvevő képviselők pedig a szombat esti gyorsvonattal utaznak.
Annyira összeverték,
hogy megnémult és elveszítette emlékezőtehetségét
Budapest, Julius 4 Ma délelőtt a Gellért-hegyen a rendőr egy eszméletlen emberre talált, aki hatalmas vértócsában fe-kűdL A kódarabokkal és doronggal borzalmasan és felismerhetetlenségig összevert sebesültet ezután a Rókus-kórházba szállították, ahol az orvosok megállapították, hogy az ütések következtében a szerencsétlen ember elvesztette beszélőképességét és emlékezőtehetségét. A rendőrség megindította a nyomozást.
A kormány maximálni fogja a lisztet
ba árdrágltanák — jelentette ki Bethlen miniszterelnök — A kőrmányelnök nem fogadta el Dabasi Halász javaslatát
Budapest, Julius 4 Bethlen István gróf miniszterelnök ma délben tanácskozott Dabassy-Halász Móriccal, aki uj gabonaértékesítés! javaslatot dolgozott kl. A tanácskozás után a miniszterelnök kijelentene, hogy a tervezet lényegileg exportmonopollum lenne, amelyet incidenlallter semmi esetre sem lehet megvalósítani. A miniszterelnök tehát végeredményben nem fo-
gadta el a tervezetet. Az egyik képviselő megjegyezte, hzgy a vidéken már most kezdik emelni a lisztára-kat. A miníszletelnök erre a következőket mondotta: Ez abszurdum. A llsztárak emeléséhez a kormány semmi körülmények között sem Járul hozzá és ha mégis kísérlet történnék, erre a kormány azonnal közbelép és elrindell a lisztáraknak a mai szinten való maximálását.
Ma és minden esie a fővárosi
vAutós-trió
hangversenyez a
Cenírdl Keri&elylségében.
Angol képviselők bizottság kiküldetését
kérik a népszövetségtől a kisebbségi
szerződések alkalmazásának megvizsgálására
A kisebbségi szerződések elhibázottaknak bizonyultak, — állapította meg az angol alsóház 61 képviselője
Ivondon, Julius 4 Annak a memorandumnak, anje-lyet 61 angol képviselő a nemzeti kisebbségek ügyében a kormányhoz intézett, szövege többek közt a következő :
A nemzeti kisebbségek védelméért Nagybritanla kormánya a versaillesi szerződés alapján felelős. Ennek a szerződésnek 93. cikkében foglalt rendelkezések értelmében írták alá a nagyhatalmak a többi szeizödéseket legelőször Lengyelországgal, azután más hatalmakkal, biztosítva azok határain belül a kisebbségek jogait Ezeknek a szerződéseknek alapján Ismerték el a nagyhatalmak Lengyelországot és a többi államot. Ezek a szerződések az esetek túlnyomó többségében elhibázottaknak bizonyultak. Mindazokban az országokban, amelyekben kisebbségek vannak, a helyzet nagyon kiélesedett.
A Genfbe érkező panaszok elintézésének mód|a azt mutatja, hogy
a Nemzetek Szövetsége nem
megfelelő védelmezője a kisebbségi jogoknak,
és végül, hogy ezeket a panaszokat gyakran nem méltatják kellő figyelemre.
A jelentések szerint azonban a kisebbségeket nagyon sokszor még abban Is megakadályozzák, hogy panaszaikkal a népszövetség elé járulhassanak.
A nemzetek szövetsége az orvoslás szükségét belátva, az elmúlt évben alblzottfágot küldölt ki, hogy tegyen javaslatokat az eljárási mód javítására. Ez azonban a kisebbségek helyzetén semmit sem javított,
A parlament alulírott tagjai, minthogy véleményük szerint a kisebbségi probléma kielégítő megoldása lehetetlen az állandó kisebbségi bizottság kiküldése nélkül, felhívják az angol kormányt, hogy tűzessen a népszövetség 1930 szeptember! ülésének napirendjére Javaslatot, amelynek értelmében bizottságot küldenek kl a kisebbségi szerződések alkalmazásának megvizsgálására. A bizottság látogassa meg a szóban/orgó országokat, vizsgálja meg a kérdést tüzetesen és 1931 májusában legyen Jelentést a népszövetség tanácsának.
Izgalmas szembesítés
Littke, Halasy és Vay Kázmér kOzOtt
Budapest, Julius 4 Az ügyész ma újból kihallgatta i.ittke Kázmért, Halasy Oézát és Vay Kázmért, majd szembesítette őket egymással. Mindegyikük megmaradt vallomása mellett. Llltke ismét szemébe mondotta Vay Kázmérnak és Halasynak a megvesztegetéseket.
Véres antiszemita
zavargások Posenben
Varsé, Julius 4 Posenben péntekre virradó éjszaka véres antiszemita zavargások voltak. Mintegy 100 főnyi diákcsapat bejárta a várost, több zsidó járókelőt véresre vert. Szét verték a kávéházban a billiárdozókat és megtámadták a zsidó vendégeket. A rendőrség nem akadályozta meg a verekedéseket.
1930, julius 5.
Baltazár Párlsba átázott
Bethlen miniszterelnök fenntartja mindazt, amit Baltazárról a felsőházban mondott
Budapest, Julius 4
Bethlen István gróf miniszterelnök kijelentette a Magyar Távirati Iroda munkatársának, hogy. mindazt, amit l felsőházban mondott Baltazárról — változatlanul fenntartja. Értesüléseit és adatait nem magyar forrásból merítette, hanem abból az Információból, amely a megbeszélés lefolyásáról történt feljegyzések alapján francia részről kiszült. Nyilvánvaló tehát, hogy Baltazárnak az az állítása, hogy informátorai vezették félre a miniszterelnököt, egyáltalán helyi nem áll.
A Baltazár-üggyel kapcsolatban egyébként a bécsi „Reichpost" azt Írja, hogy valószínű, hogy Magyarország közvéleménye Baltazár püspök eljárásáról, akinek tevékenységét Bethlen gróf egyszinvonalra helyezte Károlyi Mihály tevékenységével, míg más ítéleteket Is hoz majd, amelyek bizonyára másként fognak hangzani, mint a debreceni presbyterlum ítélete.
Baltazár különben ma reggel Párlsba utazott és hlr szerint vele tartott Hegymegt-Ktss Pál képviselő Is.
A Rajnavidék népe
a szeparatlstik ellen fordult
Berlin, Julius 4 A Rajnavidék lakossága elkeseredetten fordult azok ellen, akik a megszállás ideje alalt a szeparatista mozgalom vezetői voltak. Több városban rombolnak a tüntetők. Wles-badenben a rendőrség kénytelen volt a tüntetők ellen Frankfurtból megerősítést kérni.
Bortermelók értekezlete
A borfogyasztási adó eltörlését kívánták
Budapect, Julius 4
(Éjszakai rddlójelentés) A bortermelők és a borvidékek képviselői ma értekezletet tartottak, amelyen egyhangú állást foglallak a borfogyasztási adó eltörlése mellett. Majd felkeresték Wekerle Sándor pénzügyminisztert, aki kifejtette álláspontját a borfogyasztási adó mint a szesz-kartell kérdésében. Az őszi ülésszak első javaslata lesz a városi és községi háztartásokról, amelynek keretében ezt a kérdést megoldani gondolja. De előbb ankétet fog összehívni e tárgyban.
Magyar-osztrák szerződések
Budapest, Julius 4 A magyar kormány megbízottja három szerződést irt alá az osztrák kormánnyal. A szerződések a kölcsönös vasúti átmeneti és csatlakozási hiányok szabályozásáról, a Sopronon át vezető forgalom lebonyolításáról intézkednek, A harmadik szerződés tarifaegyezmény, amely főleg mezőgazdasági, de néhány ipari cikkre is vonatkozik.
lm Julius 5.
ZALAI KÖZLÖNY
A frontharcos törvény
Nagykanizsa, jullui 4
A világháború volt magyar frontharcosainak elárvult Ogyét egy évvel ezelőtt a MOVE Országos Frontharcos Szövetség vette a kezébe. A mozgalom hatalmas arányokban bonlakozott kl és ennek kapcsán egymás után kerültek felszínre azok az erkölcsi és szociális kívánságok, melyek a háború befejezése óla foglalkoztatják a volt frontharcosokat.
Lálva a megoldásra váró kérdések, kívánságok óriást számát, a frontharcos mozgalom vezetősége mint uj kezdeményezési dobta bele a magyar köztudatba egy frontharcos törvény megalkotásának szükségességét, melynek keretében Intézményesen oldatnának meg a frontharcosok erkölcsi és szociális kívánságai.
A frontharcos törvény gondolatát a frontharcosok elnöke vitéz Borbély-Muczky Emil juttatta el annak Idején az illetékesekhez, söl maga a Kormányzó Is másfél órás kihallgatáson Informáltatta magát a kibontakozó frontharcos mozgalomról és kezdeményezett frolharcos törvény alapgondolatáról.
Azóta hosszú hónapok lellek el és a frontharcosok feszült érdeklődéssel várják, hogy mikor válik valósságé az elindított gondolat és hogy kife|lésében mit fog hozni a frontharcos tömegnek.
Most illetékes forrásból arról értesülünk, hogy a törvénytervezet munkálatai a honvédelmi minisztériumban folynak és már túlvannak az előkészítés stádiumán, előkészítői > honvédelmi miniszterrel együtt mind frontharcosok. Értesülésünk szerint a frontharcosokra vonatkozó törvény nem önálló törvény lesz, hanem a frontharcos kérdések, .Az igazolványos altisztek, frontharcosok és vitézek érdekeinek fokozott megvédése tárgyában* hozandó törvény keretében kerflt megoldásra.
Bár még nem ismerjük a törvénytervezet tartalmát, mégis örömmel közöljük ezt a tényt és reméljük, hogy annak dacára, hogy a frontharcosok nem kapnak külön törvényt, ez a megoldás is bizonyos segítséget fog jelenteni a magyar frontharcosoknak annyira elhanyagolt és elfelejtett Ügyében.
IdOJárás
_ A iimulml •wtaorológu: "jnraW ]*Wnté»*k i Pénteken «
•rtírt. érékor
meg-
kimtr-
t: Reggel 7 órakor 4-20 6, "dtlulin 2 » +JM, e*te » ónkor +22.
(ílumkai rácUóJtknütí *_________
P«, lattMt ••«• M énksr i«-•« laSJéréah.n
iéHMé<iiMi,éH..tt.
A 75 és 100 százalékos hadirokkantak 50 százalékos vasat! kedvezményt kaptak a kereskedelmi kormányéi
A 25—100 százalékos hadirokkantak a munkás hetijegyeket Is megkapják, ha arra eddig nem is volt jogciraOk
kások kategóriáiba és akik ennek
Nagykanizaa, Július 4 A kereskedelmi miniszter értesítette a városok polgármestereit és a községek, járások fószolgabiróságait arról, hogy az ország területén a 75 és 100%-os hadirokkantak számára, amennyiben azok nincsenek a Hadirokkant Otthon gondozásában, a MÁV és a kezelése alatt álló helyiérdekű vasutakon személy és gyorsvonato-
folytán a vonatkozó szabályok szerint nem jogosultak munkás hetijegyek váltására, a kereskedelmi miniszter azt a további könnyítést engedélyezte, hogy kérésükre a díjszabáshoz viszonyított 65 százalékot kitevő díjmérsékletet biztosító munkás hetijegyek kiszolgáltassanak.
A fenllrt kedvezmények Igénybe-
Jubileum 1860-1930.
singer
divatóruház
70 filléres mosóáru ismét kapható P 4*90 tiszta selyem creppe de chine
összes színekben (drapp is) P 5-— fekete és tegeth nehéz creppe de chine, alig látható hibakkal
A kirakatban feltüntetett árakat érdemei megnézni.
kon évente kétszer bármilyen távolságba 50 százalékos díjmérséklésben részesülhetnek. A voll tiszti létszámba tartozó hadirokkantak tetszés szerinti kocsiosztályban, a legénységi állományú hadirokkantak a III. osztályon vehetik Igénybe ezt a kedvezményt.
A 25, 50, 75 és 100 százalékos hadirokkanlak részére, akik nem so-
rozhatók a szorosan vett ipari mun- ságok hivatalai adnak.
vételét a MÁV Uzlelvezetőségélől kell kérni. A közeljövőben a hadirokkantakat ellátják állandó igazoló lappal, addig is azonban a kedvezmények kérésénél közölni kell a hadirokkant lapszámát.
Mindennemű erre vonatkozó felvilágosítást a polgármesteri, illetve a községeknél a járási főszolgabíró-

Lngkővel megmérgezte magát egy öreg-
w a ■ m aan m
Az ügyészség elrendelte a rendőrorvos! hulla-szemlét — Nem tudják az öngyilkosság okát
Nagykanizsa. Juliin 4 Pénteken délelőtt Komárváros község jegyzője a nagykanizsai főszolga-biróságnak rövid telefonjelentést
adott le arról, hogy a Komárváros-hoz tartozó Ormánd-pusztán özv. Tlbol Jánosné, született Löce Juli 65 éves öregasszony lugkővei meg-
mérgezte magát és meghalt.
Az öregasszony olyan időben, mikor senki sem tartózkodott otthon, sürü lugköoldatot készített és azt egy hajtásra kiitta. Az erős méreg borzalmas kinokat okozott és alig félóra leteltével végzett a szerencsétlen özvegyasszonnyal, akit hozzátartozói már csak holtan találtak meg.
Az ügyészség elrendelte a rendőr-orvosi hullaszemle megejtését, amit pénteken délután dr. Laubhalmtr Alán főszolgabíró és dr. Szabó Zsigmond járási tisztiorvos foganatosítottak és ennek során megállapították, hogy bűntény esete nem forog fenn. Az öregasszony öngyilkosságának okát nem tudják, de valószínűnek tartják, hogy szegénysége miatt vált meg az élettől.
Az ügyészség a temetési engedélyt megadta.
Szombaton és vasárnap
disznótoros vacsora
«lgéa|aiaé»»l
a Markó-féie vendéglőben
Rbonnensek felvétetnek.
Országos kntyakiállttás Keszthelyen
József főherceg és Mayer miniszter tiszteletdíjakat küldöttek
Keszthely, jullua 4 A julius 13-lki országos kutya-klállitas vezetőségének meghívására Kolontcs Ferenc ny. detektív, európa hirü rendőrkutyaldomitó is részt vesz két hires kutyájával és az eddigi szokásos bemutató helyett érdekes és újszerű mutatványokkal fogja szórakoztatni a közönségét Többek közölt az eddig még be nem mutatott vízből való életmentést, motorkerékpáron és motorcsónakon menekülő betörőnek elfogását, fáramászást és még sok érdekeset fog bemutatni. ..........Fix".
Egyik híres kutyája
szerződ-
tetett fllmkutya, egy 7 éves dober-mann, melyet már két évvel ezelőtt Rolhermere lord akart megvásárolni 16.000 pengőért Másik .Árgus" egy másféléves német juhászkutya. Lesz mükolorék verseny rókára és\' borzra, valamint patkány és Orgefogó verseny is igy a forterrierek, mint a tacskók részére.
A kiállítás nevezetessége lesz a vérebek bemutatása, mely dr. Thurn-Rumbach István, a Magyar Véreb-egyesület elnökének vezetése mellett nagy számban fognak felvonulni.
A kiállítás iránt igen nagy az érdeklődés egész Dunántulon s tekintettel arra, hogy a concourssal egybekötött kiállításnak igen sok vidéki látogatója iesz, ezért, akik már 12-én este érkeznek Keszthelyre és ott ked-
Luxuscipőt P 14\'50-ért már kaphat,
mert kirakati árainkból készpénzfizetésnél 3(58 julius IO-ig 10 százalékot engedünk
Miltényi cipőüzlet
Városház palota
4
ZALAI KÖZLÖNY
1636. jullus S.
vezményes áru stobát óhajtanak igénybe venni, azok szándékukat jul 8-lg közöljék az Ebtenyésztők és Ebkedvelók Dunánluli Egyesületével Szombathely, Széli Kálmán-ulca 39).
A kiállítás a ezideig tiszteletdíjakat adományozlak : József főherceg, Ma-yer János m. kir. földmivelésügyi miniszter, vitéz Svoy István m. kir.
altábornagy, vegyesdandár parancsnok, vitéz Falka Ferenc m. kir. ezredes, ezredparancsnok, özv. gróf Széchényi Pálné, Pető Ernöné sz. Sze-gedy Oina cslllagkereszles hölgy, Nimród vadászújság, dr. Szász Oerö és még többen.
Folyó hó 5-ike ulán csak 50 százalék felár mellett lehet nevezni.
Eszékről Nagykanizsára szökött agy gimnázista, akit magyarbarát érzelmei miatt a Jugoszlávok üldöztek és kiosaptak az Iskolából
Útlevél nélküli határátlépésért megbüntették — További sorsa felett ezután döntenek — Azt kérte, hogy ne küldjék vissza Jugoszláviába
Nagykanizsa, Jullus i
Csütörtökön délután 4 óra tá|ban az egyik örszemes rendőrnek feltűnt, hogy egy jobbarcu, de kopott ruhájú fiatalember bizonytalankodik az utcán, mintha valakit vagy valamit: keresne. A rendőr megkérdezte, hogy kit keres, mire az illető javait feleletet adott. Erre a rendőr leiga-zoltatla a gyanússá vált legénykét. Ennek során aztán a fiatalember elmondotta, hogy Cvejánovlcs László 18 éves eszéki gimnazista, aki útlevél nélkül szökött át a határon. A rendőrnek rögtön meg is mondolta, hogy épen a kapitányságot kereste, mert jelentkezni akart. Az őrszem azonnal előállította az inspekciós liszt elé Cvejánovlcsot, azonban, mivel útlevél nélkül való határátlépési ügye a kihágás! ügyosztályra tartozik, a fogdába kisérték és ma hozták fel dr. Lakatos Ferenc rend-őrbíró elé.
A glmnázista egy kész ember komolyságával mesélte el kalandos szökésének előzményeit, mel/ nem nélkülözi ugyan egy regényes fantázia mellékhajtásait, azonban nem tartalmaz olyan dolgokat, melyek lehetetlenek volnának.
Cvejánovlcs László mindenekelőtt elmondotta, hogy az édesapja még a világháborúban egy magyar ezredben esett el a harctéren. Az apja magyar szellemben nevelte és mfkór édesany|a újból férjhez ment egy szerb és túlzó soviniszta érzelmű emberhez, sorsa nehézzé váll a szülői háznál.
Mostohaapja nem türle, hogy magyarul beszéljen, üldözte, verte, amig kisebb volt és minden erejével azon volt, hogy a gyermekből kiverje még a gondolatát is annak, ami magyar. Ilyen körülmények között érte el Cvejánovlcs László a gimnázium 6-lk osztályát, ahonnan azonban most a vizsgák előtt ki-
csapták — mint ő mondja — magyar érzelmei miatt.
Ekkor elhatározta, hogy Magyarországra szOIUk, ahol áUitólag él egy régi ismerőse, apjának egykori barátja, bizonyos Fischer Artúr pesti ügyvéd, akinek segítségével vél megtelepedni Magyarországon.
Miután útlevelet nem tudott szerezni szülői beleegyezés nélkül, anélkül szökött el Eszékről és egyenesen az al8Ólendvai járásba vette útját. Itt éjszakának Idején kijátszotta az Örök éberségét és csakhamar, minden baj nélkül átjutott magyar területre, majd — ezt Is Így vallja — Nagykanizsára vetle útját, hogy Itt önként jelentkezzen.
— Mikor a rendőr elfogott — meséli — épen akkor akart a rendőrségre jönni jelentkezni.
Az a terve, hogy Innen toloncuton Budapestre próbál jutni, ahol megkeresi Fischer Arlur ügyvédet és tőle kér további támogatást.
A rendőrblró csupán utlevélnél-küli határátlépés elmén 5 napi elzárásra Ítélte a glmnázlstát, aki megnyugodott az ítéletben, csupán azt kérte, hogy büntetésének kitöltése után nehogy visszaküldjék Jugoszláviába, mert ott bizonyosan nagyon megszenvedletnék magyar érzelmeit a határon való átszökés miatt.
Ez irányban a kiiiigási bíró nem döntöli, mert ez már a közigazgatási ügyosztály hatáskörébe tartozik.
Most Cvejánovlcs László kitölti 5 napos büntetését, azalatt az idő alatt puhatolóznak afelől, hogy vallomása mennyiben felel meg a valóságnak és ehhez képest határoz majd a közigazgatási osztály, hogy elfogadják-e állítását arra vonatkozólag, hogy magyar érzelmei mlalt ilt akar letelepedni, vagy pedig csupán kalandvágy az egész, ami a gimnázium padjában született meg a diák fejében.
A vonatvezető a biztos haláltól mentett meg egy vasutast, aki a robogó gyorsvonatra rosszul ugrott fel
Hajszál hijján a kerekek közé került a vakmerd ember, aki megdöbbentő helyzetben csüngött a vagon lépcsőjén
Nagykanizsa, JuUus 4
Tegnap délután pontosan háromnegyed hatkor indult ki a kanizsai állomásról a budapesti gyorsvonat és néhány másodperccel későbben azok, akik a perronról vagy az állomás mögül szemmelkisérlék a vonalot, megdöbbentő esetnek voltak tanul.
Amint a gyors kiért az állomás fedett része alól és elég gyors mozgásban volt, egy fiatalember szaladt a vonattal párhuzamosan, majd a csomagkocsi atin következő vagonra nagy lendülettel feldobta magát. Eközben azonban lába megcsúszott és egyensúlyt vesztve, hajszát hijján a kerekek alá nem került A fiatalember félkézzel kétségbeesetten kapaszkodott a lépcső melletti vaskorlátba, de már ereje fogytán volt és akik mindezt, a pillanatok alatt végbemenő esetet lálták, elvoltak készülve arra, hogy a vakmerő fiatalember a kerekek áldozata lesz.
Az ulasok közül löbb.-n, akik kinézlek a kocsik ablakán, borzadva
Teljesen leégett egy falu a Felvidéken
Negyven ház és az összes melléképületek, a gabonával és az állatállománnyal elpusztultak — Három emberáldozat és kilenc súlyosan sebesült — A falu népe koldusbotra jutott
ház pusztult el az összes gazdasági és melléképületekkel, ugy színién a gazdasági felszerelések, a gabona, a teljes állatállomány. A tűzvész három emberáldozatot követelt, kilencen súlyosan megsebesültek, ittrtfáról katonaságot küldtek a községbe. A lakosság teljesen koldusbotra Jutott. Mindössze a templomot és az iskolát sikerült megmenteni. A tűz keletkezésének okát kutatják.
figyelték az első személykocsi lépcsőjén végbement eseményt, mlg Banczenberg János budapesli vonatvezető észre nem vette a fiatalember veszedelmes helyzetét és a maga élete kockáztatásával kl nem szabadította abbóL
Félájultan húzták be a vagon folyosójára a fiatalembert, akit ott a vagonban kihallgatott Rácz Oyula rendőrfogalmazó, aki útlevél-vizsgálat céljából kisérte a vonalot. A fiatalember elmondotta, hogy Szabó János tapolcai születésű déllvasutl irodasegédliszt, akinek fonlos ügyben Budapestre kellett utazni és mivel ldejéb;n nem tudott vonalra ülni, szánta el magái a könnyen végzetessé válható ugrásra.
A bátor vonatvezetőnek, akinek Szabó éleiét köszönheti, sokan gratuláltak az utasok közül. Érdekes, hogy ezzel kapcsolatban már tegnap este annak hire terjedt el a városban, hogy a vonat agyon Is gázolta a vasúti hivatalnokot.
julius i
(Éjszakai rádiójelentés) Oerlach-falva községben, miközben a falu népe a mezőn dolgozott, kigyulladt egy ház, melynek lángjaitól csakhamar lüzet fogtak a többi épületek és rövid idő múlva az egész falu egy borzalmas lángtengerré lelt, mellyel szemben a megkéselten a helyszínre érkező tűzoltóság már lehetetlen volt Több mint negyven
Károly és Heléna
a teljes kibékülés felé
Bukarest, Jullus 4
(Éjszakai rádiójelentés) Károly király több Ízben felkereste Heléna hercegnőt a kotrűcenl kaslélyban. Legközelebb a hercegnő Sinajába költözködik, ahová Károly király Is követni fogja őt.
Főbe lőtte magát
a kaposvári malomlgazgató Kaposvár, Jullus 4
Ungár Oyula, a Qeorgla R. T. kaposvári malomigazgatója, akli felfüggesztettek állásától és különböző hiányok miatt eljárást Inditottakellene, ma délben egy órakor kihallgatása után főbelőite magát. Haldokolva szállították be a kaposvári kórházba.
Olcsóbb lett a szövet!
Tekintse meg férfi és női
jsasövetolcjsósái^ainkait
kirakatainkban
ZALAI KÖZLÖNY
1930 jullus $__
Mozgószínház
Singing Fool
(Éneíclö bolond)
Egy boldogtalan emberről szól ez f szomorú ének. Al Sten a neve. Énekes, Nagy karriert csinál. Pénz, hírnév a lába elölt és mikor hazamegy, egy boldogtalan ember roskad Össze a családi otthon küszöbén. Az asszony ... Az örök refrén . .. Pe,dlg olt á gyermek, egy cukros kis Sonny Boy, édes, aranyos, de hogy ö\'se legyen ennek a boldogtalan .embernek, arról gondoskodik ez a hatlen asszony, aki otthagyja a férfi\', akinek oldalán valaki lett ér. viszi mipával a gyermeket. És szegény Al Stene, a züllés útjáról mikor újra visszafordul, már csak a beteg, a halálcsókolta gyermeket kapja vissza és mert komédiás, elrejti könnyét, miként Leoncavallo muzsikája sírja és majd megszakad szive a bánat súlya alatt. . .
Szomorúság és könny és bánat és könny, ez a film véges-végig és az emberek a nézőtéren nem restelnek zsebkendőt előszedni és akinek szemén keresztül kicsordul, a szive nagyokat sóhajtva letörli a drága gyöngyöket ... (
A Singing Fool hangos film sikere Budapesten páratlan volt. Elsőnek jött és azóta is verhetetlenül futott be az emberek lelkébe. Egy kis. egyszerű dal nagy győzelme voll ez a siker. A Sonny Boy csupasziv melódiáinak sikere. Egy komoly firfi: Al Jolson sikere, akit a Szombatok szombatjában ismertünk meg és a Sonny Boyban az elsők közé arri-viltatluk. Egy sztár, aki nem szép, aki nem elegáns, akinek nincsenek meg a Oeorge O\'Brlen izmai, de akinek egyedül, talán több szive van, mint Hollywood legnagyobb filmgyárában mindenkinek összesen. Al Sloii boldogtalan emberét senki más nem tudta volna Ilyen elmélyülve visszaadni, mint Al Jolson, akinek amellett nagyon szép hangja van, melyből valami csöndes, jóleső me-lankoll? sugárzik ki.
És ilt van egy drága kis kölyök: Dávid Lee, aki mindenkinek felragyogtatta a szemét. Okos, bátor kis apróság, akinek csöpp szája madár-csicsergés a hangoson.
Az asszony... Hűvös szépség, nem az, aki után szegény Al Slonon kívül más is tudna bolondulni. De ló színésznő, felháborítóan kigyó... És miS egy pír értékes epizód alakítás.
A közönséget a hangos teljesen megfogta és a film világszerte aratott sikere itt sem maradt el. Kár, hogy a gépkezelő hanyagságából egynémely jelenelet nem lehetett ériéke szerint élvezni. Ez azonban megszüntethető U. Oy.
« . «,»,......... ,wwa„aw-vtwa,m mwawwwww
HmagaMuU atc érdemet* kunlwol kereakerfolmef és Ipart.
WC Pl HÍREK
NAPIREND
Juliul* 5. szombat
Római katolikus: Zak. Ant. Proiest ; Eneac. Izraelita: Tamus hó 9.
a
VÁROSI MOZI. .Singing Fool\' (Az énekli bolond) világhírű hangoafllm. — .Szerelmes madarak", htngos attrakció.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végéig az Őrangyal gyógyazertáj.
OóxfQrdó nyitva reggel b óráról wt? 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egén nap nóknek). Tel.: 2—13.
Bánat lovag&osc
No, nyújtsd n karod lekcilu Bánat, í;d erős, lúlazkv, szép lovagom, turtsd erősen u két félős kezem, biztosan vezess messzi utakon.
Ma nagyon keltesz. Tétova a léptem, (huszadik mit|ustól részeg u szív) kúsznak utáiuiam tetszős pillantsak, selymos, s/.t\'-p szavak muzalkftja hlv.
Hagyj pihennem a nyugodt szemedben, vezessen őrös két kurod tovább, hagyd, hogy ím kelljen soha elengednem. Volt mór Ily makacs, Hatat mátkád ?
Nyújtsd hAtn karod szép, szomorú Bánat hadd tűzzem i. kezem naiiy büszkén boté s korAn-borvadt JAzmlank avarán kacugvn menjünk uz ősz oló
mdirr jui.ia
— Szabadságon. Dr. Szabady Lőrinc kir. törvényszéki tanácselnök, törvényszéki elnökhelyettes, dr. Al-mássy Qyula vizsgálóbíró és Imreffy László kir. törvényszéki biró megkezdtékhat hetes nyári szabadságukat.
— Egyházi hírek. Kozma Ferenc zalaegerszegi róm. kat. hitoktató magyar lelkésznek a franciaországi Rou-bainba kerül. Krepsz Ágoston kámon-herényi kurátor Letenyére adminisztrátornak küldetett. Karlovils Vince Dombovárról Zalaegerszegre hitoktatónak helyeztetett ál. Rakonczay János zalaegerszegi káplán Szepelnekre, Kovács Sándor szepelneki káplán Alsóságra, Galambos Miklós alsósági káplán Zalaegerszegre disz-pnnáltaloll.
=» Orvosi hlr. Dr. Haiszer János fogorvos tanulmányútra Berlinbe meni. Újból rendel augusztus 3-án.
lit végzett a Stefánia egy év alatt az országban?
Nagykanizsa, Jullus á
Most j lent meg az Országos Stefánia Szövetség mult évi munkásságáról szóló jelentés, amely sok érdekes adatot tartalmaz. Kimutatja többek között, hogy az elmúlt esztendőben 8 °/o-os csökkenést mutatott az élveszületések arányszáma. Hogy milyen fontos az anya és csecsemő-védő intézetek működése, arra jellemző az a statisztika, amely szerint a védelem alatt álló területen 2 7%, mig a védelmi körön kivül eső országrészen 9\'6"/c, a halva születések arányszáma. A halálozások statisztikája a csecsemőhalál 8\'3\'Ai-os csökkenéséről számol be. A kisded halálozás csökkenése 0\'2%-kal, a 7 éven felüli gyermekek halálozási 8\'4\'.-kai emelkedett. Ez az arányszám természetesen a védett területeken lényegesen csökkent. Az elmull évben a védőnők összesen 1,127.300 esetben tellek látogatást.
Mindezeket azért tartjuk szüksér gesnek közölni, mert a Stefániának Nagykanizsán Í6 nagy eredményekkel működő fiókja van és azt hlsz-szük ezek az eredmények, melyek magukban minden dicséretnél szebben beszélnek, alkalmasak arra, hogy a közönség áldozatkészségét a Stefániával szemben serkentsék.
— Uj piarista tanárok Nagykanizsán. Dr. Sebes Ferenc, a piarista rend magyarországi rendfőnöke az 1930/31 -es tanévre négy uj plari\'/ta tanárt helyezett át Nagykanizsára. így: Korcsiák Ede Sátoraljaújhelyről, Hencz János Magyaróvárról, Oyurácz Ferenc Debrecenből és Végh Árpád Tatáról nyertek városunkba való beosztást. Az idehelye-zelt tanárok a rendnek mind képzett, kiváló tanerői.
— Agyonsújtotta a villám. A
napokban borzalmas égi háború vonult végig Tömörd községen. A vihar a mezőn találta Embrics Mátyásné tömördi asszonyi, akit a villámcsapás halálra sújtott.
is
Juliua 0., szombat Jullus 8., vasárnap
(Éneklő bolond)
Világhírű hangosfilm 12 felvonásban.
A Ilim klsérőzené.ét a ViUlon ailmlónlkus
zenekar Jálua. — Szereposztás: Al Jolsoüf Bítly Bronson, Dávid L.., Joaafiaa Duna.
1 kislnurt 8ouy koy dal eredeti feldolgozása.
Szerelmes madarak
Hangos attrakció 2 felvooáaban. \'
Hangos filmi Éntkel beszél, zenéli
U eltolások kezáele péitekei él uozbitoi Ul órakor, vuáru) d. a. 3 órakor.
— „Ellopták" a baleset áldozatát. Tegnap délután furcsa eset történt Nagykanizsa és Kiskanizsa közötti országúton Telefonon arról értesítették a mentőket, hogy egy ember leesett egy szekérről és sulyo-san megsérült, kórházba kell szállítani. A menlöau\'ó percek alatt kirobogott a jelzett helyre, azonban ott a sebesültnek hütt helyét találták, ellenben valaki elmondotta, hogy látta, amint a Bzekérről leesett embert egy másik szekérre rakták és valósággal elvágtattak vele. A mentők ezekután üresen térlek vissza és most azon tüdődnek, ki .lophatta" el a sérültet?
— Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsteln butoráruház újonnan megnyill áruházában Szombathely, Király-utca 5.
— Napszúrást kapott. Schubor Teréz fiatal söplel letny a mezőn dolgozott, amikor hirtelen rosszul lett és összeesett. Azonnal orvost hivtak hozzá, aki megállapította, hogy a leány napszúrást kapott s állapota igen komoly. Kórházban ápolják.
Amit Itt sxorxdnk, marad fon a városban.
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁnyi gyulánál
Tel. m. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. 406.
Üzletáthelyezés előtt
euflu.«tu« hó i-ig rendkívül olcsón árusítok
„Menyasszony" divafáruház Korem Jena ■•ayk.niZ.., D.ák-tér i. •«.
íalai közlöny:
i93Ó. juilut 5.
Hendele//el
axaMlyoMta a bol Ugy mint ter a virágoknak ablakokban él erkélyeken való eI0c-tyeaémét óm UntOmóMóí
A vlrágkultusz érdekében a belügyminiszter az alábbi rendeletei bocsátotta ki: A virágkultuszt közérdekű mozgalomnak tartom és annak akadálytalan kifejlesztését a magam részéről Is előmozdítani kívánom.
Ennek következtében szükségét látom annak, hogy a virágok elhelyezésével és öntözésével kapcsolatban közrendészetl szempontból eddig felmerült akadályokat, Illetve panaszokat az egyöntetű eljárást Is biztosító, megfelelő megelőző rendelkezésekkel megszflntessem. Ezért a következőket rendelem:
1. A házak ablakában és erkélyén virágtartó ládákat és cserepeket ugy kell elhelyezni, hogy azok ott szilárdan álljanak, illetőleg onnan le ne eshessenek.
2. A házak útra, térre néző ablakában, erkélyén elhelyezett virágokat csak este 9 órától reggel 8 óráig szabad öntözni olyképen, hogy az öntözés a járókelőknek alkalmatlanságot, illetve kárt ne okozhasson.
3. Aki e rendőri rendelkezéseket megszegi, amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és öt 200 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel kell büntetni. E kihágások miatt az eljárás a közigazgatási hatóságoknak, mint rendőri büntető biróságoknak, a m. klr. állami rendőrség működési területén az állami rendőrség hatáskörébe tartozik.
4. E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
— Megnyílt a szentgotthárdi Iskolaszanatórium. A szentgotthárdi iskola-szanatórium, mely junius 22-én tartotta ünnepies megnyitását, julius elsején kezdte meg működését. Kedden, julius elsején érkeztek meg az első növendékek, számszerlnt kilencen és szerdán is, csütörtökön is jelentkeztek folytatólagosan és jelentkeznek még mindig a gyermekek a szanatóriumi kezelés megkezdésére. A szanatórium igazgatósága ugyan a nyári hónapokban csakis korlátolt számban szándékszik felvenni a tanulókat, mert a teljes működést szeptemberben kezdi meg. A jelentkező tanulók, akiket mindjárt orvosi vizsgálatnak vetetlek alá, mindnyájan vérszegények és tűdő-csucshurutra hajlamosak. A növendékek, akik között fiuk és leányok vannak, 6 éves kortól 18 éves korig kerülnek felvételre és rendes orvosi gyógykezelésben részesülnek, fekvőkurát használnak, fürdenek és azok, akiknek pedagógiai kiképzésre van szükségük, e tekintetben is kielégítést nyernek. A megérkezett növendékeknek több mint a fele pesti, a többiek vidékiek, még pedig alföldiek, győriek és szombathelylek.
TdnogaiiiiK « «nleroea ItaníMMol kereskedelme* é» Ipart
Tisztelettel közlöm Nagykanizsa város és környéke hölgyközönüé-gével, hogy a
Szent István cikória pótkávégyár gyöngybeváltó telep kezelésével
cégemet bizta meg. Felhivom az igen tisztelt háziasszonyok szíves figyelmét, hogy füszerüzletekben Szent István cikóriát vásároljon, hozza el a CORVIN-BAZÁRBA a doboz fedeleket, hogy általa kiválasztott ajándékot kiadhassam. Minél több Szent István cikória dobozfedelet hoz, annál értékesebb és szebb gyöngyöt kap.
Tisztelettel
Corvin Bazár, Nagykanizsa
Erzaébat-tér 22. (Strem és Klein házban.)
Egyben Röslöm rend-teivüli árajánlatomat:
Angol Oxford Ing gyönyörű színekben, legjobb minőség ...
Puplln mellű Ing ....... .......................
„ . „ prima minőség, gyönyörű színekben......
Selyem puplln Ing » , „ . B -
Zefír Ing „
Panama apacs Ing gyermek drapp és fehér ...............
Hajé „....................
Panama apacs ing prima minőség, komplett nagyság ......
Rajé „ . . „ ......
Egész príma női flór harisnya minden divatszil! .........
7 50 3\'50
8 50 11 —
<60 5 10 550 150 550 2\'— 2 70
^ ~ " M ............3 20
Muslln női harisnya minden divatszin .................... 1\'60
Strapa női harisnya jó minőség, csak ............ ••■ 70, t 10
Mosó selyem harisnya dlvatszlnekben, hibátlan 1 50
Selyem harisnya garantált hibátlan, összes színekben ......... 250
legjobb minőség, hibátlan, csak 3 90
Gyermek zokni minden számban 1— 8-ig csak ......... ...... —.50
flór zokni legjobb minőség ma ............ 50 fill.-töl
Strand kofferek minden színben ........................... 3\'—
Selyem csikós nadrág garantált hibátlan..................... 2 50
leányka ... ... ............... i\'—
Divat férfi bőrövek...........................t 20, I 60, 2 —, 2 40
Férd és női ernyók csak ................................. •\'—
Férfi és női lOrdőruhák és dresszek már ............... 2-50-töl
Férfi gutnml nadrágtartó már............ 140, 1 M, 150, 2 10, 3 —
Zokni tartó prima gummiból már ... .........-—-50, — 50, 1 — 1 50
NŐI harisnyatartó minden szinben ........................\'
brokát széles .................. ......... 2 ®0
„ haskötővel ... ..................... 3 80
Oyönyőrfl nyakkendő pazar választékban, már — 50,1 —, 1 40,2 —, 3 20 Női Ingek jó minőségű schiffonból már 1 40, 1 50, 2 — 240-, 3 —
Szoknya combinék gyönyörű színekben már ......... 2 40-től B-ig
Bugyi „ . , ......... 2 40-től 5-ig
Férfi hosszú sport harisnyák...... ...1-20, 1 40, 2 — 2 50, 3 — 3 50
Férfi zoknik óriási választékban már — 50, - 75, V—, 1 20, 1 50, 2 -
Dlvat sétabotok ......... ........................ 1 50, 3 —, 3 50
Nyugágy lábtartóval, lenvászonüléssel........................ 10\'—
Szakajtóruhák házi vászonból, mlg a készlet tart 1 —
TőrOlkőző . . » .............. 1\'—
Szalvéta damast, rózsás fehér, piros, kék szinben ... 1\'10
kockás . ............ —\'90
Pérti príma azsuros zsebkendő , „ ......... ... —\'60
vászon zsebkendő színes széllel ............... —\'60
Munkás zefír zsebkendő piros és kék ...... ..............—\'40
NŐI zsebkendő színes széllel .............................. —\'33
Oyermek zsebkendő ... ... .............................. —15
Rövid alsónadrágok zefír és köperből csak ............ ...... 2\'28
Zetlr munkás Ing sötét és világos színekben.................. 2\'70
Molino alsónadrág .............................. ......2\'—, 2 40
Kőper hosszú alsónadrág gombos, jó minőség............ 3 51, 3 80
Príma minőségű dupla gallér.............................. I —
Kaucsuk gallér, nem kell mosni ........................... 130
Karton kötények nagy választékban csík ............... 2 80, 3 —
Oyermek nyári trikók legolcsóbban csak a Corvinban kaphatók.
nivat bőr retlkiHök óriási választékban már............2\'50-löl
Divat térti sapkak már.............................. 1\'60-tól 6-ír
Levente és Bocskai sapkák .............................. I 60
Menyasszonyi koszorúk, fátyolok, csipkék, hímzések, szalagok, Margit-öltések, gyermek cipők, szandálok, esőernyők, csecsemi kelengyék, kötött kabátok, leányka és játszó ruhák legolcsóbban csak a
CORVIN nAZÁTinAN hapőaíóK i
TÖRVÉNYSZÉK
§ Két karambolt okozó kocsist Ítélt el a törvényszék. Márciusban történt az a súlyos szekér-karambol Badacsonytomaj községben, melynek áldozata Hdzlnger József szőlőbirtokos lett, aki többszörös csonttörést és zuzódásokat szenvedett. Komondl Ferenc káptalantóti lakos szekerének Szabó Kálmán kocsis nekihajtotta Hdzlnger kocsiját és eközben a szőlőbirtokos lezuhant a kocsiról és súlyos sérülést szenvedett. A klr. ügyészség vád alá helyezte ugy Szabó kocsist, mint Komondi Ferencet, akik gondatlanságot követtek el és ebből kifolyólag okozták a szőlőbirtokos balesetét. A törvényszéki tárgyaláson, melyet tegnap tartottak meg a két vádlott egymásra igyekezett hárítani a felelősséget A kihallgatott tanúvallomásokból azonban mindkettejük felelősségét megállapította a törvényszék és ezért Koinondlt 3, Szabót pedig napi legyházra ítélte jogerősen.
SPORTÉLET
(Városközi tennlszverseny Készt helyen.) Tudósttónk írja : a Keszt-kelyi Yacht Club az idei tavasszal modern, minden követelményeknek megfelelő teniszpályákat épített a balatoni parkban, közel a vízparthoz. A tenniszpáiyákon julius 9—11 közölt városközi mérkőzések folynak le. A mérkőzéseken Kaposvár, Keszthely, Nagykanizsa és Zalaegerszeg legjobb tennisze7ŐI mérik össze erejüket. A városközi mérkőzést a Keszthelyi Yacht Club rendezi. A győztesek dija értékes tiszteletdíj lesz.
(Uszó- és vlzipolószervezke-dés Keszthelyen.) Tudósítónk írja: a Keszthelyi Törekvés Sport Egylet megalakította uszó- és vízipóló szakosztályát, amelynek célja a Keszthelyen az utóbbi Időben meglehetősen elhanyagolt vlzisportok fellendítése. A szervezést Práger Sándor szakosztályi elnök, maga is jeles vidéki uszó végzi. Ha a lelkesedés nem lankad, rövidesen hallani fogunk a keszthelyi úszókról, akiknek sorából került ki annak idején Sípos Márton világbajnok Is.
Legjobb üdítő ital
a köatamert
IE1EIIII.
Kapható minden fflntr-ás cicmagekareskedésban.
Főraktár:
itis ü lantiul
Király-utca 21. íjSS
1930 luHus 5.
ZALAI KÖZLÖNY
T
^JMJSB^
(BS*UíMmU H — hírek, kfizgazdi-gég. Hsngv. — hangverseny. G — Jóadáa Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — sene. Mg. inezóglzds&sg. Ifi — Ifjúsági el&adái. I\' — felolvasás. 0 M gramofonzene. II) — ja/z hand. K — kabaré. nZ. — ncpizerU zene.
Julius S (szombat)
Budapest 9.1 5Az Országos Poslászene ksr hangversenye. 930 H. 9,45 A hsngv. toiytalása. 11-10 Nemzetközi vlzjelzőazol-sálai 12 Déli harangszó. 12.05 A ridló hizlkvtrlettjének hangv. 12 25 H. 12.35 A hsngv. folytatása. 18 Pontos ldő|elzés. 14.30 H 15 Plsd árak 18 Manchen Mariska eló adása és énekuámsl. 16.45 Pontos ldó|el-zts. 17 és 17.30 fi, 18 30 Mit Uzan a rádió? 19 Balázs Árpád magyar nótseslle dgányzeneklsérettel. 20 Rádló|áték a Stúdióból. 21.30 Az 1. honvédgvaiogezred zene-luránsk hangversenye. 22.45 Pontos Időjelzés Majd: Cigányzene
Bécs 11 Zene. 12 O. IS Zene IS Mesék dalok ksl 19 Kamara Z. 20.05 Háromlelv. szlnmll. Utáni Jb.
Berlin 1630 Zene. 18.25 Fuvolsverseny. 19.15 Magyar, avéd, orosz, román és lengyel daloii 20 Zene. 21.30 H, zene.
rtrflna 11 és 1615 Zene. 17.45 Kőzve-tltél Prágából. 18.15 Dilok 20 Közvetítés Prágából. 21.30 Zene. 22 Közvetítés Prágából.
Rádió legolcHóbhaa Sxabó György uaaió-
Iatmraioríumöban l\'iSul 3., uitvür
Urteki lírUl Páris ÍO-261/i, London 25\'06\'/i, Uewyork 315 30, Bilissel 72 971/1, Milano 26-99\'/i, Madrid 60 00, Amsterdam 207 35. Berlin 122 861/1, Wlea 72-741/1. Sofla 3*74, Prága IS*28Ví, Varaó 57 80 Budapest OO-M\'/i IMfrád 9-I1W, Bukarest Hfíi
lUliMIVI I l\'l I1MI11 /i|\\K SUIMK0LT VIMÜKi Kl:\\ l:UIII\\K API KMFTI.I «f.
1
Sulfan
KOLtOID KÉN PERMETJ&Lüllf N FS;OYUMOU$Ó,SBtN ABÍwZÜRfil BIZ I0SI U.KA:+ ,CHIN«]fH>JPBT
Kapható: 0H8ZÁB JÓZSEF nagkereskedéií-kea Sagykanluáí, Ernébet-tér 10.
(a bíróság melled).
iözghmsíö
TŐZSDE
A mai értéktőzsde gyengébb hirek következtében ellanyhult, ugy, hogy Jelentős üzlet alig fejlődött ki. Az árfolyamok a tegnapi nivó alá süly-lyedtek. A prolongáció a jelentősebb értékeknél simán bonyolódott le, ami arra vall, hogy a helyi spekuláció konlremln angazsmAnJait még nem fedezte. Fixkamatozásu papirok piaca (Izlettelen. Valula és devizapiac Uz-lettelen, gyengébb a dollár és New-york, amelyek 20 ponttal estek.
Termen Ytftníe
Buza tszt. 20/111.. dt. 20/111. és a rozs 20 fitl emelkedett.
Kuza tlsxsv, 77-es 19 60-19 85. 78-as 19 80 -20 05, 79-es 2000 -2020, 80-si 2010— !040, dnnánt. 77-es 1880-19 00, 78-as 19-00—19 20, 79-es 1W Í0—19 40 80 aa 1030-1950,; iozs 10 80-11 20, tak. árpa 13 00-13-25, aOrárpa 16-00-17 25, zab 1500-1530, tengeri tszt 14 80-1500, dunántúli 1480 -1500, repce 26 25-21-05, korpa 8 23-8 40
l Manifl ttufa tarha-lecTtáM
VALUT*JtK ^ Angol I. 27-78^93 Belga h. 79:70-80 10 Cseh k. Ifl-93-17*03 Dánk. 152-80 153-40 Dinár 1005-10-13 Dollár 568 40-570-40 Kranda f. 22-45 22*75 Holl. 229-50 230-50 Lengyel 63*85^4 15 Leu 3*87-3-41 Léva 4-11-4-17 Líra 29 90-30-20 Márka 13605-136-65 Norvég 152 90*153 50
Peseta —*---•—
ÍChllL 80*55-80 95 ívájdl. 110*70-111-30 Svéd k. 153-35 153 65
DEVIZÁK Amst. 229*50-280 20 -Belgrád 10*10-10*13 íenlrf líő*07-138\'47 Brüsszel 79-70-79-95 Bukarest 3*38-3*40 Kopenh. 157-80 -153-20 London 27-75-77*83 Madrid 65-10-67-10 Milano 29*88-29*98 Newyork 570-50-2-10 Oexlo 152*90-153-30 Pária 22*43-221,0 Práfa 18*92-16*97 Sxóna 4*12-4-16 Stockh. 153 35-153-75 Varsó 63-95-64-15 Wien 80-53 Kt-78 Zürich 110*70- U C0
Faituijtás 566, eladatlan 46. —; Elrft-rcndil 1*12—1*14, szedett 1*14—1-16, szedeti kösép 1*10—1*12, tónnyll 1 04—108, l-só rendi öreg 1-02—1-06, U-od rendű öreg 0 85-0 94 angol saldó 1*10—1-25, szalonna uairyban 1*34—1*38, zalr 1*31-1*54, has 1*46-1*76, szalonnás lélsertés 1*40—1*48.
Kiadja: Délislal Ityoaila és LapklaM Vállalat Higykasluán. Pelelős kiadó: Zalai Károly.
teUlaal Nas>Iuiu1sm
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
moa, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill, tavaszi kabátok foslése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban «" tisztíttatnak.
Oylljtőtclep : Kazinczy u. 8.
Oyártelep: Hunyadl-u. 19
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-sitoa 8.
Nyugali pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTF.LIST.
Minden modern kényelemmel berendezall elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és lelefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttelés 2-es és 46-os kocsikkal.
PHILIPS rádiókészülék
Philips hangszóróval
telepekkel, antenna anyaggal
háznál felszerelve, 18 havi részletre 200 pengő,
a havi részlet csak 10 pengő
Szabó Antal sportárunagykereskedés
rádió- ás gramofon-osztálya.
APRÓHIRDETÉSEI
Az apiiUiJulálik dija 10 uótaM OIMr,
Minden további szó dlla • IW. V«*ér- ál
asnwpnap 10 scólf M IWIési
______ sióta 80 IMMss
továbbá »ó dija S ftlS. Saentb *a Ha-teken 10 taók BO Nlár, minden tovtokl szó dija • ffll. Clmaaó s miadea veskh
gabb beit Utik. Ali
<lást keresőknek SOM
HMrtáaek a (Oá) p*sag« haasr ■1*1 ai falaalaflae lilailllái, aaámUsás alkarDUa* váaaH • 1 6 r a I I ■ • I • ■ ál k
3 szobából álló utcai, löldszlntl lra««-lnl||>é| kiadó Caengery-ut 4. 3294
Byforonott szoba kényelmet szereié magános ur részére kiadó Vörősmarty-utca 34. szám slstt. Azonnal eltQfflalható.
Psrfskt szabász él illanó alkalmasást
nyer ásandó munkára Oroszlán Cipógyárban, Szigetváron. Jelentkezés Neu és Klein
Ni
cégnél, Nagylunleaán.
8495
Jél fSxi mindenes szakácsnét keresek.
Jelentkezni lehet Teultch Ouaztáv Drogé-
riában.
■23
Képlcereiexö
I£oxma
föut 13
Balatoni klr^MlHláara megbízható bérautók, vasárnapra előjegyzést felven Kaufmann Károly. Telefon 372. 3524
Sugár-ut 41/b emeleti háromszobás vlz-vezelékes lakás aug. l-re kiadó. 3350
■ Bhalynak, vagy raktárnak alkalmas
helyiség kiadó Nádor utca 4 sz 3504
Megvé\'elre kerestetik egy hsiznált ló-karban levő eyarsaakkooal. Cim a kiadóban. 3496
Horthy Miklós ut 15. szám alatt többféle bútor, ágynemű és edényféle eladó. 3473
CIlsóaamunkAaok kivételnek. — Farosa dpéss, Kölcsey u. 5. 3444
HIRDESSEN
a „Zalai KSzlSfiy".ban.
Ma szombaton, B-éa éa holnap vasárnap, 0-án
disznótoros vacsora
faraangi fánkkal.
KltfiiA korok, frliaoi cujpoH itrftk. ElaftrandO »m.
Szíves pártfogást kér
Mátáa Mihály
■a a „Klsplpn" tulajdonoae.
1930. Pk. IC065. az. 1930. vghl. 9S4. sí.
Árverési hirdetmény.
Dr. Welsz Lajos nsgyksnlzsal ügyvéd által képviselt Holtmann Henrik kérelmére és |svárs 440 pengó követelés és Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. járásbíróság 9045/930. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehsjtás fol>tán végrehajtást szen-vedótól lefoglalt 1900 P becaértéktl Ingóságokra a nagykanizsai, klr. járásbíróság fenti számú végzésével u árverés elrendeltetvén. annik sz 1908. évi XU. L c 20. §-a alapján fentlrt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatik Javára la a végrehajtási szenvedő lakásán, üzletében Nsgy-........ \' * leendő
kanlzsin, Tárház ulcs 10
alatt
megtartására hslárldóül 1930. évi Julius hó 14-lk napjának délelőtt II órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt sutomobi), gépszijjsk, alkatrészek, géprészek stb. » egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, ezetieg becsáron alul Is el fogom adni.
Nsgykanizsán, 1930. évi június hó 20-Hn.
Elek László s. k. klr. bírósági végreh»|tó.
Mit
Legolcsóbb az „ULTREFORM" Legjobb az „ULTREFORM"
Legbiztosabban eláll a befőttje a már rég kipróbált Stölzl-féle
„ULTREFORM"
befőttes üvegben.
Minden darabon rajta van az „ULTREFORM" védjegy. Ne kísérletezzen más üvegekkel.
Kapható: Melczer Uwegkereskedéaben,
j\'oa Városház-palota. — Teleion: 147. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. jullm 5.
Nyári
vásárunkat
okvetlen keresse fel, mert
olyan olcsón még soha nem vásárolt.
Lehetőleg a kora dél-1" 11 • / / f f ••«•••• előtti orakbart jojjon,
hogy kényelmesebben
vásárolhasson.
Arakat nem hirdetek, mert három vármegye beszél olcsó árainkról.
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa
Főút 6.
Duna-Száva-Adria VasuttársusAfl (>«»« Déli Vasút)
A Nagykanizsa állomásra ét állomásról érkesí él iltlló loiatok
MENETRENDJE
Érvényei
1930. évi május 15-töl 1931. évi május 14-lg
Budapest—Nagykanizsa
Von.l A vonat Iluaapcstlól\'l Nagykani- Vonít I A vonat I Nagykanizsá- H Budapestre
iiimi neme jndul__ zsára érkezik nimt neme ról Indul 1 érkezik
"íé" Szem. v. ~21-20 410 211 Szem. v. 0-35 II 7\'43
202 Oyv. 7-50 11-35 201 Oyv. 0-OS 10-10
212 Szem. v 6-40 13-20 213 Szem. v. 8-30 1 18-45
214 Szem. v. 14-10 20-40 215 Szem. v. 14-28 21-10
204 Oyv. 1815 2214 203 Oyv. 17-45 1 21-40
u. v.—Barcs treaj non m Zalaegerszeg . Pregtrakola VÍ/14—IX-. Tiltsle Öí/I5lg.
16.
Közvetlen kocsik ; 216/912. sz. vonalnál I—II—III. oszt. k^cii Budapest D. V.—Barca (Péa) közöli 2IW312. ., . 11—111. .
202. „ . étkező és III. . 2112. ., . 1-lt-ltt. . 202. , . I-II-III . . . Mltsl-MlllstUlénu.
202. „ . I—[I— III . . Rpgalka Slatlna.
202. ,. . élkezökocsl . . VtlUch.
Az utóbbi három Jutilus 15 tői szeptember 1S-lg. 202. >z. vonatnál I—II. oszt. kocsi Budapeal D. V.—V( 204. . . III. . . .
204. „ . I—II. ., . . . 204. . . hálókocsi 204. . . 11-111. 204. , . I-IL
204. . . hálókocsi Budapest D. V— Fiume szeptember 14-lg. Indul Budapetlról szerdán, pénteken, vasárnap 201/204. , . étkezókocst Budipest D. V.- Nagykanlisa kőzett.
Nagy kan Izsa—Siófok— Lepsény.
\'entlmlglla IX/16-tól. Trlestt. Róma. Venezla. Orado IX/14-lg. Fiume lX\'14-lg.

i ía
Lepsényről IIN \'1 jj Indul
- Síiiautóf
2U-U9
tsgyKanlzsára érkezik

Nagykanizsa- I Siofokra
ról Indul,_| érkeMk
\' fii-\' Sinauto íj ll ti I" |J50 125 . i! I2Í5 | 15 00
A 123 , 125., 128. IZ slnaulóbusz vonatok ciak jun. 23 tói uept. 5-lg közlekednek, A 123. az. slnautóbusz vonat cuk vasár- és Ünnepnapokon, mjg a 125-ös ciak hétköznapokon közlekedik.
_Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
il II Napykani-
zsáröl Indul
^ÍV7g\'Ves\'|l"J™TfSr
| Balatonazent-
Csak 11-111. osztályú kocsikkal közlekedik.
j| Balatonizent-[ Nagyítani"
györgvre érk I [| ligyOrgyról Indjzaára érkezik
M-CÍS"\' rí3éir^«in~w~
T1T"
-Wien S. B.
1....... IJtlíjktnlili-ríl Indul Sio»tnl- Bécsb. érkezik WcsWI Indul InM-u^lrtutt] Nacrtinl-zUti Mulk
372 Szem. v 5\'2s 7-4) 15-iu 6,Í Szem. v. - S-lö Ui
31A Szem. v. 7-20 10-15 20-04 317b Szem. v — 530 8 10
306 SInautó 13 40 16-20 — 305 SInautó — 7« 1020
302 Oyv. lfi-45 1845 22-15 301 Oyv. 8-20 11-30 13*25
320 Szem. v. 20-55 23 45 — 311 Szem. v. 10-15 14\'M 1730
316 Szem. v. 23 25 250 8-44 313 Szem. v. 15-34 21-04 2317
315 Szem. v. 20-40 1-30 4-15
317/b. sz vonat csak |ul
317..... „ „
312. „ vonallal 11—III.
216/312..... II—III
901/312.....I-\'II-III.
903/302. 903/302. 903/302. 015/316.
„ l-ll-III.
„ 1—II—III.
„ I—II — III-
, 11-111.
és aug. hónapok vasár- éa ünnepnapjain közi. „ ,, „ „ „ Mm közi.
. oszt. kocái Nagykanizsa—Wien S. B.-re.
„ Budapest D. V.—Zalaegerszegre. „ SuSakról, dyéktnyesiöl-Pozsonyba (Bra-
tlslava) éa Prahába. „ Osllek-Wlen S B.-re. „ Suáak-Wien S. B.-re. „ Barca— „ „ „
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
rü Indul Barcsra érkezik Pécsrt érkezik II WcarAl Indul Barcsról Indul •Hjliuil-uira
9l4 914 902 932 Szem. V. Oyv. Végy. v, 4-41 9-55 1346 1805 12-00 15-30 21-36 14-14 17-34 23-66 \'511 [ Szem. v. 931 ilVrgy. v. 903 || Oyv. 915 Szem. v. II 7-50 1221 I8I5 | Í3S 11-35 | 14-35 20-55 1405 16-31 23 00
315/912. sz, vonatokkal II—III. oszt. kocsi Wien S. B-ról Barcsra, I—II— III- oszt. kocsi Budapest—Pécsre. A lObbi vonalokkal futó közvetlen k9calk ugyanazok, mint a Nagykanizsa—Wien s. B. viszonylat alattiak.
||Nankinl.l| OyékínzM- | [Jjiíiol Ind jl r« <rk«lk | OvéktorM-ról Indul Ntfykml-nára lik
9.\'4 Oyorsvi nat \'! 23 23 II 23 55 901 Gyorsvonat 4-32 505
-III. oszt. kocsi Praha, Pozsony, Oyéké-
313/904. éj 901/312 sz. vonalokkal 1-nyes. Susat közöli.
_Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)—Maribor glk.
;j Nagy ka m Csáktor , Marrb
j1___jogáról lnd.l;nyára érk érk
".Sem. v. "" 4-Í5 "T-íSgir8~5TI 202 jjdyv. 11*5 II 13-15 224 ISzem.v.I 13-56 ii 15-24 204aj|0yv. || 2304 | 0-39
15-15 18-2."-■26
ij II Marlb [i
_J___J I
MlaOyv. ÜT
221 llSzem.v. I 5.15 203 IGyv. j] 14 28
223 iSztm.v. 16
__ kUjtxl-
rrtí FndúíJijá^WMii
8-06 II 9-34 16-10 17-24 19*1 II 21\'14
A közvetlen kocáik a 201a, 202., 203, 204a. számú vonaloknál ugyanazok, mint a Budapest viszonylat alatt.
A 221., 222 , 223 , 224. számú vonatok közvetlen vonalok Nagykanlzsa-Marburg (Maribor glk.) közöli.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős flzletvézztfö • Zalai Károly.)
70. évfolyam 151. szám
Nagykanizsa, 1980. julius 6 vasárnap
Ara 16 Hllér
ZáLAI KOZLOVT
SmteutMf h UtáMnlíl i Ti-ut 5. nim. Kuztüelyl MkkladóMrsUl KoMoth Lijoa-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EWImKjí in: epr búra * pngS M fülét Telelőn: Nagykimua 78, Keúlhdj 22. uim.
Bethlen a felsőházban Brland páneurópai tervezetéről beszélt
Budapest, julius r> A felsőház külügyi bizottságának mai ülésén Walko LiJus külügyminiszter részletesen ismerlette Briand francia külügyminiszternek az európai államszövelségi közösség rendszerének megszervezéséről szóló emlékiratát. Szterényl József báró, Balogh Jenő és Slmonlsits Elemér felszólalásai után
Bethlen István gráf miniszterelnök
biztosította a lagokal airól, hogy a kormány a memorandumra adandó válasz megszövegezésénél, bár végleges álláspontja az adandó válasz kérdésében még nem alakult kl, a magyar nemzet általános és gazdasági érdekeit szem előtt fogja tartani. Az Ülést ezután Berzeviczy Albert elnök bezárla.
Megjelent
a kisiparosok forgalmladójának elengedéséről szóló rendelet
Budapest, Julius 5 A kézműves Iparosok forgalmiadójának elengedéséről szóló rendelet értelmében az állandóan segíd-nélkül, de legfeljebb 2 tanonccal dolgozó kézmüvesipafosok julius hó l-tól mentesülnek az általános forgalmi adó alól. A pénzügyigazgaló-ság felmentheti ;i forgalmladó fizetése alól esetenklnt előterjesztett kérelemre az olyan kézműves iparost is, aki legfeljebb egy segéddel és két tanonccal dolgozik, ha az illető iparos legalább 75\'.vo; rokkant, vagy rokkantsága olyan, amely öl iparában akadályozza. Felnién helő az nz özvegy is, aki az ipari özvegyi jogon egy segéddel és legfeljebb kél tanonccal folytalja. Nem jár adómentesség az olyan kézműves-iparosnak, aki 100 Wdltosnál nagyobb telj.sitményü moiorral d.jlgozik. Az adómentességet a pénzügyiga gató-ság kéi elemre engedélyezi.
Nagy tfiz pusztított á fővárosban
Budapest, Jullss 5 (Éjszakai rádiójelentés) Ma délután a Hungária kénsav• és mü-trágyagyár egyik hatalmas raktárában lüz ülölt ki. Bár megfeszített erővel folyt az oltás, a raktár leégeti. A kár többszázezer pengő, de lehet, hogy meghaladja az egymillió pengőt Is. A tűz okát biztosan még nem derlteílék ki. Lehetséges, hogy öngyulladás okozla a tüzel.
Holnap lép éleibe a do&ány, cigaretta és sxlvar uj ára
A megdrágult fUs/ölés
Budapest, julius & A pénzügyminiszter rendeletet adolt ki, amely újból szabályozza az általános forgalomban lévő és különleg. s dohánygyártmányok árát. Az uj árak julius 7 én tépnek életbe. Az általános forgalomban lévő dohánygyártmányok ára |ulius 7 lől a következő: Pipa és szivarkadohányok: Legfinomabb török 100 gramm 7 pengő, finom török 3 60, finom hercegovinál 2 28, középfinom török 1 76, Balkán 1.36, kiváló magyar szivarkadohány 1.24, legfinomabb magyar pipadohány 0 80, legfinomabb magyar szivarkadohány 25 grammos 0 24, fl nom magyar rövidre vágóit 100 grammos 0.56, középfinom 0.60, 100 grammos 0 52 pengő.
Finom szivarok darabonklnt: Palatínus 33, Regalilas 30, R^galia Media 24, Brilanica 26, Turul 22, Trabu-cos 22, Operas 21, Mllkres 16 fillér.
Finom szlvarkák darabonklnt: Nílus 9, Slambul 9, Gellért 6\'/2, Mem-
phis 6, Bi|adér 5>/a, Cavalla 5, Prin-ce<sas 4\'/a, Mirjam 41/2, Király 3\'/2, Árp\'.d 3 fillér.
KUzépfinom szlvarkák darabonklnt: He-cegovina 3, Szimfónia 3, Levente 2. Duna 10 darabonklnt 16, dráma darabonkini, Hunnia 1 és fél fillér.
Különlegességi dohánygyártmányok árai julius 7-1ŐI a kővetkezők: Pipa és szivarkadohányok 100 gram-monklnt Szultán flór 9 pengő, kiváló finom török 8 pengő, finom király 5.30 pengő, legfinomabb Hercegovina 4 60 pengő, finom purzicsán 4 20 pengő.
Szivarok darabonklnt: Novilas 38, Regalia 37, Regalia nu-dla 30, Sze norllás II, Dames 1| fillér.
Szivnrkák darabonklnt: Coronas 14. Trlumph 12, Sjhinx 11.5 fillér.
Egyptöml szivarok darabonklnt: Fflraó 15 5, Kleopátra 13 5 fillér. Hasonló arányú változás történt az Itt fel nem sorolt dohánygyártmányokban is.
I. nap: Magyarország—Finnország 41:36
Újpest 3:0 (1:0) arányban verte a Servettet és ma (átsza a döntőt a Sláviával
Budapest, Julius r> (Éjszakai rádiójelentés) Magyarország—Finnország válogatott atlé-likal viadal első napja a magyar szinek diadalát hozla a világ legelső atléta nemzetével szemben.
Eredmények: IIO m gát: 1. Sjösledt 15 1, 2. Vilen 15 7, 3. Boros I5\'7, 4. Jávor 158. Rudugrás: 1. Karlovlts 380 cm,
2. Lindrolh 380, 3. Salo 370. 4. Zsufka 360.
200 m: 1. Sugár 221 mp, 2. Raggambi 221, 3. Sjöstedt 22 6, 4. Vlrtanen 229.
Suiy: 1. Darányi 1523m (országos rekord), 2. Hassinen 14 50,
3. Alarolu 14 24. 4. Kiss 13 85. 800 m: 1. Barsi 1 55 mp, 2. Szabó
1-56 8, 3. Jansson 157 6, 4. Huhta 201-8.
Távolugrás: 1. Balogh 731 cm, 2. Tolamó 720, 3. Pajzs 705, 4. NissilS 701. tv
5000 m: 1. Isoholle 15:26 6 mp, 2. Posti 15:26-7,3. Hevele 16:20-4 4. Majorossy ? (Szerb nem Indult).
Ezek szerint az első napon Magyarország vezet 41:36 arányban. ♦
(leni, Julius 5 (Éjsrakai rádiójelentés) A Slávla 3:1 (2:0) arányban nagy meglepetésre legyőzte a Vlennát.
Az Újpest pompás küzdelemben 3:0 (I : 0) arányban verte a jubileumi tornát rendező Servettet és Igy a döntőt vasárnap délután a Sláviával vivja meg. A közönség izgatottan várja a ritka fulballcsemegél. •
London, Julius & (Éjszakai rádiójelentés) Az angol maralhoni-ba|nokságot Wrtght nyerte meg 2 óra 38:29-4 mp. idővel a finn Martelin és Ferris angol előtt.
„Minden megtörtént arra, hogy az OTI-nál
ujabb zavarok ne merülhessenek fel"
mondotta Vass miniszter az OTI szanálási törvényjavaslatának beterjesztésekor
Budapest, |ullus r> A képviselőház mai ülétén harmadszori olvasásban is elfogadták a holetta javaslatot. Rövid vila után elfogadták a katonai pótdijak rende-
I zéséröl szóló törvényjavaslatot.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter a vila végén haiigozlatla, hogy általános fizetésrendrzést nem lehet várni, meri költségvetésünk ille\'-menyszerü kiadásai amúgy is aggó-dalomkeltö.\'ii növekednek különösen
a nyugdljlerhek.
Ezután a javaslatot általánosságban, majd részleteiben is elfogadták.
Áttértek a Társadalombiztosító Intézet pénzügyi helyzetének rendezéséről szóló javaslatra, amelyhez Baracs Marcell szólott, majd
Vass József népjóléti miniszter hangoztatta, hogv a Társadalombiztosító pénzügyi helyzetének rendezésére sürgősen szükség van. Minden megtörtént abban az Irányban, hogy ujabb zavarok ne merülhessenek fel. A múltban előállott nehézségeket a javaslat megoldja, a jövő nehézségeit az autonómiának és a miniszternek kell megoldásra vinnie. Előre nem lehetett olyan tisztán látni a dolgok alakulását.
A felelősséget mindenesetre ő viseli, nem akarja másra hárítani, őszintén kiáll a Ház elé a bizalom felvetésében.
(Nagy taps ) A jövőben még nagyobb gonddal fog törődni az Intézettel, hogy kisiklás ne történhessen és a magyar szociális biztosítás felvlrá-gozhassék. (Helyeslés is taps.)
Ezulán a törvényjavaslatot általánosságban és részleteiben is elfogadták.
A legközelebbi ülés hétfőn csak formális lesz.
- - - II* i - | *in ,1 - rf* I I \'l l|-MM ■l*li<* I I "I
Soronklvül módosítják a jövedéki rendeletet
Budapest, julius 5 A pénzűgyminlszler ma délelőtt a Ház folyosóján kijelentette, hogy intézkedik a jövedéki rendelet soron-kívüli módosítását Illetőleg. A rendelet mindazokat a kívánságokat kl fogja elégíteni, amelyekre az érde-keliségek rámutattak.
A gazdák megsegítése
Budapest, julius 5 Értesülésünk szerint a gazdák gabonakészletük 75%-álg olcsó kamatozású hitelt kapnak. Ettől függetlenül mintegy 120 millió pengő Osz-szeggel már a közeli hetekben megkezdi a kormány a súlyosan megterhelt földbirtokok szanálását.
Hármarosban 250 ház égett le egy községben
Bukarest, Julius 5 A mármarosi Borsa község 250 lakóháza legnap leégeti. A tüz az orvos házában keletkezett annak hanyagsága folytán.
Időjárás
(Éjszakai rddlóJcUntto) » ■•teareló-alal IntSut mmtm 10 ó>-ak*r lanti I eayelfire malag ISI fir-hnlfa, ktfejlfidfl «l«atarha|lammal, néhány napon bi-IDI a mala| oa0kk«n0a« valótiInD.
ZALAI KÖZLÖNY
1930, jullua 6.
30
doimyal várja máson a ~
Bartal Béta állomásfőnök nyíl — A délivasut előzékenység
mammulmoz-délelőtt mm állo-kicándulékat
látkozata a balatoni forgalomról e az ulazóközönfég kényeimére
A napok éta t»f*6 kénNuila iw—h0lé» ■ lálata
Nagykanizsa, Julius 5 Szombaton délben a ineleoro ógiai intézet azt jelentette: az Időjárásban lényeges változás nem várhatő. Ez annyit mond, hogy a napok óta larló kánikula vasárnap is „tombolni" fog és még többen fognak szenvedni a melegtől azok Nagykanizsán, akiknek nincsen fürdőszobájuk és a Balatonra sem mehetnek. A Principális a szárazság mialt annyira bc-apadt, hogy alig 60—70 centis piszkos lé folydo«ál benne, mely jó lehet a kacsáknak, de nem embernek való. Fájdalom, amiről még a léi végén többlzben énekeltünk: Nagy kanlzsa strandfürdője ismét csak óhaj maradi és Ilyenképen bajosan tudná most már megmondani akárki, hogy lesz-e egyáltalán és mikor, szabadfürdője ennek a városnak.
Maradi tehát a Mura, melyet az idén Igen felkaptak és a Balaton, ahová a jelek szerint holnap, vasárnap reggel indul az első nagv ki ránduló transzport. Több előjelből lehet etTe következtetni: a héten elseje volt, a meleg ezen a héten szünet nélkül tartott az Ideérkezett hírek szerint a Balaton vize bámulatosan felmelegedett és a herényi és keresztúri őífürdózók jelenlései szerint türelmetlenül várja a kanizsaiakat, akik minden évben néhány vasárnapon srregestól lepték el az áldott vizű Magyar Tengert.
Mindezek ulán tehát a Duna-Száva-Adria Vasúttársaság nagykanizsai állomása nagy gonddal kezdett hozzá, hogy holnap, vasárnap délelőtt a fél 9 órakor Induló budapesti személyvonalot megfelelő kocsikkal bővítsék és a kanizsai balatoni kirándulók kényelmét mindenképen biztosítsák.
Alkalmunk voll ma ez ügyben beszélni Bartal Béla állomásfőnökkel, aki a következőket volt szíves mondani :
— A délivasut. mint minden évben, eztdén Is mindent elkövet, hogy az utazóközönség kényelmét teljesen biztosítsa. A Julius 6 ikl vasárnapra várjuk az első nagyobb kirándulási a Balatonra, ezért máris Intézkedtünk, hogy a délelőtti személyvonat, mellyel a fürdőzők zöme megy a balatoni fürdőkhöz, megerősített kocsi Útszámmal Induljon.
— Ez a személyvonat rendes körülmények között 12 kocsival közlekedik Nagykanizsa és Budapest kö zött. A holnap várható erős forga-Itmra ezt a számot 30-ra emeltük fel. így tehát kereken 18 II. és III. osztályú kocsival emeltük a rendes kocsi létszámot. Vasúti szaknyelven szólva, holnap délelőtt fél kilenc órakor 60 tengelyes vonatot Indítunk egy mamutmozdonnyal. Intézkedtünk
Nitlaaat a iagtsagyobb
irtfcsalwárM
aziránt Is, hogy a jegyváltás korábban kezdődjék és egyszere két pénztárnál adják kl a Jegyeket a gyorsabb elintézés végett.
— A 12 vagon kocsi megerősítés Balatonfenyvesen marad és az esti személyvonal, mely Nagykanizsára este 8 óra 40 perckor érkezik, kapja ezeket a kocsikat, hogy a hazatérő közönség Ismét megtalálja rendes helyéi és kényelmesen tudja megtenni visszafelé Is az utat.
Amint látjuk tehát, a kanizsaiak első balatoni Inváziója a vasút ré széről minden tekintetben biztosítva van, most már Igazán csak az hiányzik, hogy a meteorológia ezúttal Is |ó prófétának bitonyuljon.
Egyébként a balatoni kirándulók érdekében közöljük, hogy a délelőtti
személyvonat Innen pontosan 8 óra 30 perckor Indul: Balatonszentgyörgyön 9 óra 36 perckor, Balatonberényben 9 óra 4fí perckor, Batalonmdrldn (Kereszlur) 10 órakor. Balatonfenyvesen (Mdrlatelep) 10 ó 14 p, Bilatelepen 10 óra & perckor és Fonyódon 10 óra 28 perckor , van.
Az a személyvonat, mely este hozza haza a kirándulókat és Budapestről indulva este 8 óra 40 perckor fut be a kanizsai állomásra
Fonyódon 18 óra 48 perckor, Bilatelepen 18 óra 52 perckor, Balatonjenyvestn 19 órakor Balatonmárián 19 óra 13 perckar, Balatonberinyben 19 óra 30 perckor és Balatonszentgyörgyön 19 ó 35 p van.
Idetartozik még az Is, hogy ugy a délelötll, mint az estéli vonatnak Balatonszentgyörgyön azonnali csatlakozása van Keszthelyre.
A délelőtti személyvonaton kivül vasárnap és Unnepnaponkint Nagykanizsáról a 123-as számú motoros indul délelőtt 11 óra 15 perckor és egész Siófokig közlekedik. Délulán pedig a rendes budapesti személyvonattal, mely 14 óra 20 perckor Indul, lehet eljutni a Balatonra Hétköznaponként délelőtt 12 óra 35 perckor indul motoros a Balatonra, amig a fűrdőigény tart.
Príma
selyemharisnya
hibátlan
reklámár
EHRENSTEINUéi
Fiat II. aiiai, mss
Príma nU szarvasból- kaaztyfl
sárga éa tehér
nlláiaáf 9*°
480 sárvári kivándorló utazott át Nagykanizsán Franciaországba
Külön gyorsvonat viszi a mOselyemgyárl munkásokat Franciaországba — Hét Máv Pullmann-kocsit kaptak a kivándorlók
Nagykanizsa, Julius 4 A nagykanizsai DV állomásfőnök-ség értesítést kapott a szombathelyi MAV üzletvezetőségtől, hogy szombaton é|jel 23 óra 28 perckor egy különgyorsvonat fog érkezni a kanizsai állomásra, mely 480 sárvári kivándorlót visz Nagykanizsán keresztül Franciaország felé.
A jelzeit különgyors a jelzett Idő helyeit huszonnégy órakor futott
be. az állomásra Egyszerű munkás emberekkel voltak zsúfolva a III. osztályú Pullmann-vagonok Mind a már évekkel megszűnt sárvári mü selyemgyár munkásai, akik Franciaországba vándorolnak kl, ahol szakmájukban fognak tovább dolgozni. A 480 munkás már a sokszázadik munkás, akik a kivándorlásban keresnek megélhetést maguknak. Hosszas diplomáciai eljárás előzte
Ma és minden esie a fővárosi
PiK TOS - TRIÓ
(tangversenyex a
Centrál keriOelyiségében.
HORTOBÁGYI
JUHTURÓ
Tejfiöretkeieli KBifMt Budapest 4.
Postafiók 20. im
meg a munkások franciaországi ulját. Ugyanis a magyar kormány, mely féltékeny gonddal őrködik azon, hogy külföldre csak azok Jussanak kl, akiknek munkaalkalmuk biztosítva van, párisi külképviseletünk ulján biztos értesülést szerzett arról, hogy a most Induló 480 sárvári kivándorló elhelyezése francia müselyemgyárakban biztositva van. Sárvárról és környékéről már sokszáz ember vándorolt kl, akik eddig főleg Belgiumba mentek, ahol minden nemzet fiai között kitüntető megbecsülés fogadta őket. A szorgalmas magyar munkáskéz hamar kivívta a teljes elismerési még a külországokban is.
Bizonyára igy lesz a most Nagy kanlzsán keresztül utazó sárvárlakkal Is, akiknek vonatát egy déllvasutl mammutmozdony hozta Szombathelyről Idáig, innen pedig Kotorln ál jugoszláv, majd Poslumlán át olasz mozdony viszi a kivándorlókat, akiknek a MÁV Pullmannokból egészen francia települési helyükig nem kell kiszállniuk.
A kivándorlók között meghaló jelenetek játszódtak le, mikor vonatuk é|fél ulán 30 perckor lassan kigördült a kenizsal állomásról. Sokan könnyeztek, mikor megtudták, hogy Murakereszturnái elhagyják a csonkaország területét és fájdalmasan gondoltak a trianoni sorsra, mely vándorbotot adott kezűkbe.
A SINGERyVAKRÓGÉPEK HÉűa A( LEOJOBBAK I
Megmérgezte magát
és meghalt a zalagalsal jegyző huga
Nagykanizsa, Julius 5
Horváth Mária 26 éves celldömölki leány meglátogatta jegyző fivérét Zalagalsán. Állítólag összeveszett a fivérével és amikor hazament, elkeseredésében tömény lugköoldatot Ivott. Beszállították a kórházba, ahol szörnyű kínok között meghall. — A Jegyző húgának öngyilkossága környékszelte nagy megdöbbenés! kelteit.
Hatxnilja a halai
Mohai Ágnes
forrásvizet, lm vcjcbaját gyógyítani akarja.
(Dr. Kövér, főorvos.)
Vfié;képvlt«1ft: Ásv4ttyv|x Kereskedőin! r. t. Budapest. VI., KlrAljr-atcji I?.
Julius 10-ig idényárusitást tartunk!
MILTÉNYI ciDÖÜzlet
Városház palota
Egyes idénycipőket és gyermekcipőket készpénzért előállítási áron alul is eladunk
100. julius 6.
2ALAI KÖZLÖNV
Elfogtak egy vénklsasszonyt, aki kilopta a perselyt az alsótemplomból
A rendőrség a templomfosztogalót őrizetbe vette — Bels-mene a tolvajlást, de azzal védekezett, hogy „az ördög szállta meg és kényszeritette, hogy lopjon"
Nagykanizsa, lullus 6 Ma délelőtt a rendőrség kezére kerüli egy vénkisasszony, akit köz-vellentll azután füleltek le, hogy a lerencrendi plébániatemplomból ellopott egy perselyt és annak tartalmát kiszedte.
Ugy történt, hogy Nemes György nagykanizsai építési vállalkozó ma délelőtt II óra tájban az alsótemplom előtti clnktorluinon ment keresztül, mikor figyelmes lett egy idősebb nőre, aki a fűben ülve azzal foglalaloskqdolt, hogy perselyt rázott
Jubileum 1860-1930.
SINGER
divatóruhóz
Nyári áruk leszállított árban.
Színtartó zefír I peng*.
Fekete és tegeth nehéz creppe de ohine kevés hibával 5 pengft métere
URÁNIA
Julius 6., vasárnap
Barry Piel legbramoiabfa attrakciója
lep Harry
Iigslmas: kalandorsláger 10 felvonásban
Fényes kisérő mÜ3or
A Singlng-Fool
tegnapi bemutatója\' már a teljes siker jegyében zajlott le, amennyiben a premieren előfordult technikai hibát a mai napra sikerült teljes mértékben kiküszöbölni, úgyannyira, hogy most már bátran elmondhat-uk, hogy a mozgószlnház előadása ővárosl nívón áll s a Fórum színház kedves előadásai elevenednek meg városunkban is a néző elölt. Minden dicséret és elismerés megilleti a mozi vezetőségét azért, hogy városunk közönsége is részesül az egész világot lázba hozó film élvezetében. Hisszük, hogy a közönség az Igazgatóság fáradozását és áldozatkészségét azzal honorálja, hog / ma mind a 4 előadáson zsúfolásig meg fogja tölteni a színházat. Értesülésünk szerint a színház szellőző berendezése is megoldást nyert, amennyiben a minden oldalon s plafonon elhelyezett ventilátorok és jéghűtések olyan kellemessé varázsolják a termet, hogy az ember szinte nem kánikulai melegben, hanem akár a Balaton hűs hullámaiban képzeli magát. (=)
KÁNIKULA
PESTI LEVÉl.
Nincs a világon olyan ember, aki ne szeretné vidéki nagybátyját külö nősen, ha a pirospozsgás és kedélyes öregúr minden alkalommal tömött pénztárcával érkezik a legényember — unokaöccs látogatására...
ígéretéhez híven, — mint minden hónap elején — nagybátyám tegnap Is megérkezett. Némi túlzással azt is lehet mondani: nehéz verejtéktől csepegő vonaton. Kinos képet fest ilyenkor, kánikulában, 32 fok déli hőnél a felforrt mezőkről befutó vonat. Az utasok elgyötörten, gyűrött arccal, szinte támolyogva cipe-lödnek lefelé, hajuk csapzott a szoros gallér összegyűrt, a csomagjaik idegen holmiként himbálóznak elgyengült kezükben, nem találják a jegyet, a podgyásztartó aljába hajitolt kalapot, a dühösen klbogózott selyemnyakkendőt, ó minden vágy és remény: haza, haza, hfls szobába, öreg pamlag hátán megpihenni.
Már-már azt hittem meg sem érkezett bökedélyü s Pe6let .angyali türdérszigetnek" tisztelő nagybátyám, amikor végre az utolsó, lefelé kászálódó utasok közöli felfedeztem. Bízóin ki volt gombolkozva az öregúr, kigonibolkozva és kikelve ruhájából és önmagából Rohantam eléje, ezullal nem ölelt meg. elgyengült hangon sóhajtott és amikor meglátott egy (lrtsen ácsorgó pado\', oda-vánszorgott és reárogyott. Kérdeztem, faggattam, aggodalmaskodtam, ő csak ült, lihegett izzó pirosan nehezen pislogva, végre tömött kézitáskájából kihalászott egy aktát, legyezte magát is első rendesen megfogalmazóit mondata Igy hangzott:
— Édes fiam, ha Istent ismersz szerezz egy pohár sört I
Szereztem. Vágtáztam vele. Bizony felhajtotta az öregúr megcsodálni való tempóban, mondottam is ne olyan gyorsan Gerzson bácsi, meghűlnek a hangszálai — ó azon ban legyintett, fujt egy nagyot s a villogó habu aranyszínű ital elltlnt a világból. Visszaadta a poharat. Ránéztem. Szemlátomást megenyhült, acél pillantása elevenebb lett, boltozatos homlokáról eltűntek a ráncok, megigazította a vonatban sokat gyötrődött ruházatát és felkelt, hogy tovamenjünk.
— Taxival, vagy villamoson? Kérdeztem a pályaudvar előtt.
— Én ? Már, hogy én felpréseljem magam édes egy öcsém ezekre a villamos skatulyakba ? Vagy egy olyan kis futómasinába ? Hova gondolsz ? Gyere csak szépen, elkullogunk a szállodáig.
Na de ember tervez és a 32 fokos hőségben kánikula végez... Két három ház után lihegve állott meg az öreg. Látom, nagyon nézelődik. Előre, halra.
— Mit tetszik keresni Gerzson bátyám V
Mit keresek, mit keresek ? I Hát
csak nem teszem meg ezt a száz-rőfös utat pihenő nélkül — zsörlö- l lődott az öreg, — egy cégért kere- i sek. .. No, no! Hát olyan liffenlyüs sorcégért fiam. jo vidéki hangulatot ad a pesti ulca ábrázatába. Nem j igaz?
Hát persze, hogy igaz. Betértünk egy cégér alá. Felharsant az öreg izes hangja a pincér felé:
— Két korsóval hozzilí édes ecsérnl ,
Csakugyan, pompás látvány, mikor \'
a fürge pincér ujjai között szinte libeg az igézeles ital, Itt már nem
itta Gerzson b.V .exre" az aranyló sörárpaiét, sót mondta Is :
— Csak a német fordítja magába egyszerre az egészet. A magyar ser édes fiam olyan, hogy harapni lehet. Módjával, csak módjával,van idői
Van idő, de valljuk meg, gyalázatos iűő. Rosszabb a viharnál. Rosz-szabb a jéghullásnál. Oyötör, kifacsar, pulyává tesz. Hát bizony, mi tagadás, jó ez a hüsülö ital. igy „módjával" Gerzson bácsi lassan egészen felélénkült. Magyarázott.
— Hát tudod édes egy fiam, rengeteg a dolgom llt Pesten. Most háromnegyedtizenkeltö, félcgyre a belügybe van dolgom. Egy órakor megyek át a Hadnagy utcába, tudod az a vállóügy, no, ebura-fakó, fizetni kell a sógor helyett. Két órakor találkozom a Piszár szomszéddal a szállodában, ő már tegnap felutazott. Onnét a Kammermayer-utcába kell mennem, lesz már ugy öt óra, amikor elkerülök a doktoromhoz is.
Hát ennyi kommissío, lelkem, elég egy délutánra, csak bírja az ember tüdővel ebben az ördögökkel felfűtött nyári pokolban.
Mikor az óramulató negyed egy felé ballagott, mondom Gerzson bácsinak:
— Indulhatnánk bátyám, tetszett említeni, hogy a belügyben...
— Eh, hadd el ecsém lelkem, már oda sem érnénk. Meg aztán nem hiszem, hogy a Pista kibírja az íróasztal mellett. Ahogy én ismerem szolgabíró korából, hüsül az valahol az ebadta valami csendes budai vendéglőbe üditő löröcske mellett. Hél Ides fiam, fehér kötényes I Töltse csak meg mégegyszer ezeket a jó-formáju ibrikeket I
Hát a belügy elfelejtett ügy lett,
uilakillü
pala
■ minöSÉGE.GRZDflSAGOSSÖGfl
■ FELOLmÜlHHTATLfln ■JlRGYBáTOnV-UHRHr
■TEGVESULT IPfiRmOVEK R-T-BU0flPE5T,V.V1LfTlClKJflSZAR-UTS2-
kl kötényébe. Mikor a nő észrevette, hogy Nemes figyeli, a perselyt letakarta kötött ka báljával, majd beosont a templomba és a perselyt letakarva a kabáttal az egyik mellékoltárra visszacsúsztatta, a kabátot hirtelen lekapta róla és gyorsan eltávozott a templom oldalajtaján. Nemes, skl rögtön tisztában volt vele, hogy lemplomlolvajl leplezett le, követte a nőt, aki a Zárda-utcán keresztül a Zrínyi Miklós utcán lefelé tartott sietve a Ktrály-utcdlg, majd ott visszafordulva az Erzsébet-tér Irányába szinte futva menekült. Itt ugy vette észre a templomi tolvaj, hogy Nemes György már nem követi es nyugodtan irányította lépteit a Fő-ut leié, de a Korona kávéház előtt Nemes újra feltűnt előtte, ezúttal azonban a sarki rendőrrel együtt.
A tolvaj nő menekülni próbált, de a rendőr mellette termett és anélkül, hogy a járókelők közül valaki Is észrevette volna, felszólította, hogy kövesse a kapitányságra. Ugyancsak a rendőrrel meg|eíent Nemes György is a bűnügyi osztályon, ahol az építési vállalkozó előadta, hogyan leplezte le a templomi tolvajt. A nő, aki magát Rlngauf Teréz 52 éves,
Tudom, szereti az öreg, ha evidenciában tartom a dolgait, szólok tehát háromnegyed egykor:
— Gerzson bátyáim, indulhatnánk a Hadnagy-utcába.
— Ahaí MegyünkI
Mégis csak taxira kaptunk. Az ulca elején azonban ott libegett a kedves cégér, az a bizonyos „hangulatos liftentyűs" sörkináló.
— Te kedves lelkem, — szólalt meg az öreg — nagyon kivert a hő. Nem szállnánk le llt tüstént? Nehéz dolog ez a váltóügy, higgadtabb az ember egy kis ser Ital után.
Olt is ebédeltünk- Kl róbatná fel Gerzson bácsinak, ha ebben tofkot fojtogató melegben állomásozott Itt-ott. Mert hisz program szerint eljutottunk mindenhova, csakhogy egy órával később. No az igaz, hogy Gerzson bácsi nem végzett sehol semmit, de\' legalább elhaladtunk azok előtt a helyek előtt, ahová hivatali vagy privát kötelesség szólította a messzi vidékről.
Hat órára értünk a doktorhoz.
— Nincs itthon ? — kesergett Gerzson bácsi a szobalány jelentésére. — Hát oszt\' hol kószál az az áldott kezű, drága kis felcser? - ápre-hendált kedvesen az öreg.
— Sörözni menti — mondta a szobalány.
— Hát az már másl — szólt az öreg megbékélteti. — No Isten vele húgom, majd megtaláljuk. Gyere édes egy, futm.
Mentünk. Útközben a doktor sörözője felé még ezt mondta Garason bácsi:
— Fene egy város ez ebben a kánikulában. Semmit se lehet elvégezni. Még az az egy szerencse, hogy ilyen áldott jó seretek van, édes egy ecsém. I. /,
ÍALA1 KÖZLÖNV
iSáQ. )uliü8 6.
Vörösmarty-utca 66. szám alatti la-kósnak mondotta, eleinte felháboru-doltan tiltakozott az ellen, hogy templomi tolvajnak nézzék. Ezzel a viselkedésével azonban nrég nagyobb gyanút kellett. Nemes György a szemébe mondta, hogy látta, mikor a ki-lopolt perselyt visszacsempészte az oltárra. Erre aztán Ringauf Teréz megtört és részletes beismerő vallomást tett.
Elmondotta, hogy délelölt korán beült a templomba és megvárta az istentiszteletek végét. Egy óvatlan pillanatban odament az egyik mellékollárhoz, melyen egy persely állott, körülnézett, senkit sem látott, gyorsan letakarta kabátjával a perselyt, majd azzal együtt elemelte onnan. Mikor ilyen ravasz módon birtokába kerítette a perselyt, mar nem sokat törOdölI az elővigyázatossággal. Kiment a cinktóriumba, leült egy ta árnyékába és nyugodtan elkezdte kirázni a persely tartalmát. Ennél a műveletnél lett rá figyelmes Nemes György, akinek révén a rendőrség kezére kt-rült Rlngauf Teréz, akinél mcgmolozá-sakor megtalálták a kifosztott persely tartalmát.
Mikor megkérdezlék a rendőrségen a tolvaj nölöl, liugy nli vitte ia, hogy a templomból lopjon, Ringauf Teréz nagy szcmforgalások közölt ezeket mondotta:
— Az ördög fogott el, hogy elkövettem a bllnt.
A rendőrség azonban nem elégedett meg a bibliai izü magyarázattal, hanem öructbe vette a tolvaj női, akivel szemben az a gyanú merült fel, hogy a templomlosztogalá-sokat rendszeresen, hosszú időn át űzte. Errevonatkozólag Ringauf Teréz erős tagadásban van, de remélik, hogy sikerül majd több lopást is rábizonyítani a nyomozás során, habár ma még tagadásával szemben nincs semmi konkrét bizonyíték.
A rendőrség kihallgatta Kemes Györgyöt is, aki elmondotta miként volt nyomába a tolvaj nőnek, mig a rendőr segítségével elfogták.
Tekintettel arra hogy minősülő bűncselekményről van szó, Ringauf Teréz valószínűleg az ügyészire, Illetve az ügyészség fogházába kerül.
A makói református
Bethlen Fiuinternátus
felvesz (ellő kereskedelmi Iskolai, polgártsta, elemista íi reálglmná-. ztanl tanulókat. — Proapectuat | küld az Igazgatóság.
ram ZU-261/I, Lomion ZÖOÖ\'/Í, N\'Wy.\'i. 016 30, Brflaxl 72 971/1, Mll»n.. 36 lAVl, Mxtrid 6ÖC0. Am.lr.dam 207 35. Beillő
12206*/!, Wien 72741/1, Sotta W4, Prtftn IS\'ZSVi, Varaó 57 80 Badapott tO-MVl
~ " ■ ■ 9-13 l/a, Bukarest a-fa/í
Elsőrendű kerecsenyl
saját termésű zOldfehér és Schiller asztali bor
viszonteladóknak vagy vidékre bárkinek nagyobb vételnél
30 fillér
89m jeho, nmm to.
mi§fi?Moz
Balatoni week-end kedvezmény a „Zalai Közlöny" előfizetőinek
A jlirdő szezon tarloma alatt meg óhajtjuk könnyíteni előfizetőinknek nyári week-end gondjait Evééből minden héten három szálloda utalványt sorsolunk ki erre jelentkező előfizetőink kötött Az utalvány egy napi lelje sen díjmentes szálló-szobái jeleni előfizetőinknek n Balaton legszebb helyén, Bélatelepen, annak is legkitűnőbb, legszebb szállodájában. Sirály-szállóban
Egy előfizető családjából három családtag Is reflektálhat egyszerre a week end szobára. Két-három tagú csoportok Is igényelhetik a kedvezményi, de ez esetben a csoport mindegyik tagjának előfizetőnknek kell lennie.
A minden heti nyerteseket sorshúzás utján választjuk ki és minden kedd reggeli lapunkban közöljük azoknak névéi, kik a hét folyamán a szálló-szobái. mint a „Zalai Közlöny" ajándékát, a nevezeti szállodában teljesen díjmentesen igénybe vehetik.
Aki a week-end szobáinkra igényi tart, szíveskedjék azt élő szóval, telefonon (78 sz.) vagy Írásban bejelenleni a szerkesztőségben vagy kiadóhivatalunkban.
A sorsolásban minden újonnan belépő előfizetőnk külön jelentkezés nélkül részt vész.
Sscékely Vilmos butoríelepe
Nagykanixsa,
Kaxlncxy-utca 4. sz.
Óriási válaszlék a legegyszirllbl) bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb lizdési feltételek.
Saját kárpitos és diazitfi műhely.
Mi p&tolja a kanizsai strandot?
Két ur vitatkozik:
— Hiába beszél nekem, Nagykanizsának még strandfürdője sincs I
Ez igaz.
— Uszodája sincs I
— Ez Is Igaz.
— A vizisportokat sem Ismerik!
— Sajnos, de ugy van.
— A proficsapat sem tud megélni I
— Ahogy monuja.
— Ha a 20 ások nem emelték volna ezt a gyönyörű szobrot, ezzel sem dicsekedhetnének I
— Ez az Igazság.
— És a szinház is e\'ment 1
— A szinház nem, cs^k a színészi k.
— Szóval Nagykanizsa —
— Elvégezte? Akar valamit még mondani ?
— Mindent megmondtam I
— Na, most idehallgasson, maga fckelemaju Lucifer:
— Az igaz, hogy nincs strandja Nagykanizsának. Az is igaz, hogy nincs uszodája, mert mlndakeiiő sokba kerül és nem volt rá pénz. Az úszóversenyt és a vlzipólót sem lehet enélkül összcállllani. A szobrot is a 20-asok állították fel, a színészek Is elmentek, mert a közönség nem ment el a kánikulában. De mindezekkel szemben érj csak egyről beBzé-lek: voll már maga fagylaltozni a Kertész cukrászdában ?l Látja, ml tnindazl a bánatunkat é6 a melegünket, amit maga itt elsorolt egy jó nagy szelel fagylalttal hűtjük le a Kertész cukrászdában. Most pedig nem bánom, akármit Is mond.
— Tudja mit, visszavonok mindent, vigyen el engem abba a kilünő cukrászdába.
— Na, latja, mért nem mindjárt itl kezdte. (—)
Alma. kSrtc, atlUa, asSIS-MOLVOK ell.o
MERI TOL arzí. porzóiztrt P 1-80 Ólomarxanétpermetezős7crt P 4*20 kg.-kéntl árban nUnróttcl azálltt
lemietköxi Borkereikedelal I. T.
Budapest, VIII.. Kenyérmczö-u 6. mi Karién díjtalan lamartttSt.
Terménytőzsde
Az árak teljesen változatlanok. ttuia ttaxav. /7-ti 19 60-19 85. 78-«« 19 80-20 05, 79-ta 2000 -20 20, 80-aa 2UI0—20 40, dMUnt. V-t* 18KO-I9 09, 78-as 19-U0 1920, 79-ei 19 20-19 40, 60-u 19*0 -1950.\' rot» 1080-1120, lak. áipa 1300—13-25. aörárpa 1600-17 25, zab 1500—1530, leníred laxl 14 80-I3C0, danintull 14 80 -15 00, repce 2625-27 05, k<m>« 8 2*—8 40
Margit-fürdő
tn Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig ™ Márvány kádtördő fűtéssel P 150 10 jegy vételnél......P r—
Igénybevehelik cgyeiUletek, vállalatok ta.
Tyukszemvágás......P —\'40
Maszirozás........P —-30
FilfMft, utatirfMflt takart kwitarl.
Uzletáthelyezés előtt
augusztus kö ..ig ^ rendkívül olcsón árusítok
„Menyasszony" divatáruhéz Koréin Jenő Nagykanizsa, Deák-tér I. »x«
1930 julius 6
ZALAI KÖZLÖNY
S
Női luxuscipo 12 P Férfi barna fél 15 P
Szabó cipöüzlet Városház palota
NAPI HÍREK
NAPIREND Jullus 6, vasárnap
Római katolikus: Iialás pr. Pro!est.:
Ezaláf. Izraelita: Tamus hó 10. *
VÁROSI MOZI. .Singing Pool" (Az éneklő bolond) világhírű hangosfilm. — .Szerelmes madarak", hangos attrakció.
URÁNIA MOZQÓ. .Hidegvér Harry*, Irgalmas kalandor sláger líiiry Piciid. Szeniicióa klsérOmüsor Oy6|
hó végu„ „. _ _
Oőztflrdó nyitva reggel 6 órától citt 8 óráig (hétfő, exeidí, péntek délután, kedden egéai rup nőknek). Tel.: 2—13.
QyógyszertAri éjjelt szolgálat: t. végéig az Őrangyal gyógyizertlr.
Róm Clrll, Met.
Julius 7, hétfő
katolikus: Ctrll, Met. Protest:
Izraelita: Tamus hó il.
— Halálozás. Bessenyei és veli-kei Skubiics Károly zalaszenlmlhályi földbirtokos, megyebizotlsági tag 71 éves korában Zalaszenlmihályon meghalt A lörvínyhalóság általánosan tiszteli és becsült tagját nagy rokonság gyászolja Temetése julius hó 7-én lesz a zalaszentmihályi temetőben.
— Klskanizsal bucsu. Ma, vasárnap délelőtt lesz a hagyományos klskanizsal bucsu. Délelőtt fél II órakor szentbeszédet mond P. Pul-vermann Zénó, 11 órakor pedig ünnepélyes szentmise. A kiskanizsai búcsúra a nagykanizsai vallásos hivők is mindig nagy számban szoktak kimenni.
= Orvosi hlr. Dr. Haiszer János fogorvos tanulmányútra Berlinbe ment. Újból rendel augusztus 3-án.
— A József szanatórium tűdő-beteggondozó Intézetének junlusi működése. A József szanatórium nagykanizsai tüdőbeteggondozó intézete az alábiakban számol be mull havi működéséről: Rendelési napok száma 8. Qondozónő beteglátogatásának száma 22. Az intézetben a hó folyamán jelentkezett 47 uj beteg. Kezelés alatt állott 150 beteg. Kezelés alatt állott január hó 1-től junius hó végéig 1479 beteg. Röntgen vizsgálat 6 volt. Köpet vizsgálat 15, ebből positiv 8. Fertőilenilés minden esetben. Segélyben részesült junius-ban 32 beteg. Segélyezésül kiosztatott 980 liter tej.
Ha Jó bort akar olcsón Inni, ugy vttesMn >•00 kóstolóra 1 liter
araiyhegylblkaíér Töröíbort
■0 fillérért. Blitoi, hogy ill.ndóín est toz Inni
sAfrAb józbef
Telelőn S33. IQueikeicikedíie Magyar-IJ. 7t. _5 Illeti lelelontendelíire hlthoi küldök.
— Vevők Mdznl dicsérik a Bari a szőnyegek kiválóságát 1 Sxünyegel ön Is Baridnál vegyen, gyönyörű válasz, lék, elsőrendű minőség, legolcsóbb sxabott dr, keavcMÖ ttmetésl teltételek.
— Az ipartestület önsegélyző Szövetkezete 1930. évi julius hó 1-én megkezdte működését. Értesítjük az igen tisztelt Iparostársainkat, hogy a befizetések ezentúl is minden vasárnap délelőtt 10—12 óráig történnek. Elnökség.
Veekendezök
az élelmezés kérdését a legegyszerűbben
HEBCEG ESTERHÁZY HUS0ZLETÉBEN
oldhatják meg, ahol állandóan friss felvágottak a legnagyobb választékban, teljes bizalommal vásárolhatók Kazinozy-utoa 2. Telefoni B93.
NAQYKANIZSAVIDÉKi AUTÓBUSZ VÁLLALAT
*
Nagykanizsa—Zalaszabari autóbusz menetrend és díjszabás.
Naponta Oda Viteldíj P Naponta
14-50 1 1 Nagykanizsa, vasútállomás 8-05
15°° —•30 Nagykanizsa, Korona száll. 7-55
15,J5 -•90 Récse 730
15-33 1 — Lapicsárda 7-18
15-48 1-40 Galambok, nagykorcsma 7 03
15-53 1-80 Kiskomárom „ 6-«
16\'10 2-20 Karos, korcsma 6-41
16-22 2-40 Garabonc 6-33
16\'27 260 Kisrada 6-28
16-34 2-60 Nagyrada 6-21
16\'40 2-80 Zalaszabar Ital 6-15
Nagykanizsa—Letenyei autóbusz menetrend és díjszabás.
(Szerződéses rendszeres postaszállttás.)
Naponta
9-20 Q-27 9-42 9-S7 10-06 10>5 |0-«) 10\'°
14*°
!4-42
15\'J1
15-30 l6oo
16-10
Viteldíj P
Ibnkuiiij illiiii, 2. nsti
lliljtiiiiji. Ultim iiilli
Kankuliu (lidtului *!ti)
Sttiii
Eiitmojt
Sijjia
Imeinlj
Lltujl
Ital
Naponta
8\'18 i 8\'10 |l 7-58 ji 7-40 |l 7.33; 7.23 1! y.05 !| 6-45
14-00
13-» 13\'40
13-28
13\'" 13.08
12-so
12-30
KUlönjíralok meg- Unger Ullmann Elek éa Tóth vsakerealr, Telefon 10. rendelhetők: Teutsch drogériában. Telelőn 203.
= Hévízi kirándulás. A Nagykanizsai Autóbusz Vállalat folyó hó 6-án, vasárnap délután autóbuszt Indit Hévízre. Indulás 1 órakor a Centráltól. Viteldíj oda és vissza 5 pengő, csak oda vagy vissza 3 pengő. Előjegyeztetni lehet a Krátky-tőzsdében és a kék-sárga autóbusz kalauzainál.
— Vasutas alkalmazottak és nyugdíjasok a folyó fűtési évadra resziellevonás ellenében kérelmezett tüzelőanyagról szóló utalványukat sürgősen vegyék át. Mlnlhogy a tüzelőanyag kiosztása is már megkezdődött, gondoskodjanak az általuk kérelmezett tüzelőanyagnak megérkezésekor való sürgős átvétele Iránt, mert a tüzelőanyag kiosztása előreláthatólag még a tél beállta előtt — tehát a nyári és kora őszi hónapokban — teljes befejezést nyer.
Az állomásfőnök.
-
Képhiereiexö
Koxma
31SI Főút 13
= Bíró Kató ezután nem a zene-Iskolában, hanem ugy az Iskolai szllnldöben, mint a jövő iskolai évben csak lakásán (Klnlzsl-utca 18.) szándékozik zongora órákat adni még pedig növendékenként havi 12 pengőért. Értekezni lehet csak hétköznapokon délután 5 és 6 óra között.
— Autóbusz hlr. Hévízre megy az uj autóbusz ma, vasárnap délután 1 órakor. Jelentkezni lehet a drogériában és a Korona előtti Indulási helyen. — Héttőn reggel a szürke autóbusz a segesdi országos vásárra megy. Indulási Idő: reggel 4 óra. Jelentkezni lehet a drogériában, Pmztay soffőrnél vagy a Korona portásánál.
rta savanyu 1 b*ra, vaiTttM
REGEDEI
viszel, m«ly a legsavanyubl bort is kellemes taütt varáuolja.
Kapható mlndcnfitt!
főraktár:
tel Mól Hó,
Király-utca 21. T.»(.. II*
Üzletem megszűnik,
BARTA MIKSA női divatáruháza, Csengery-ut sarok.
raktáromon levő áruimat minden elfogadható áron árusítom
ZALAI KÖZLÖNY
Uj árunak csinálunk helyet, ép ezért a raktáron levő prima minőségű VÜÚgos divatcipőket nagyon olcsón árusítjuk.
Magas sarkú cipők . 22 — 19 50, 17— I4-B0
Trotőr sarkú rámán varrott cipők . . . I9-B0
Drapp szandolett, prima......12*50
Fonott szandál 35-ös szám......S- —
Kromtalpu és nyersgumitalpu női teniszcipők 7-80
TURUL eipö minőségben, árban vezeti
Használja ki a kedvező alkalmat és vásároljon az ajánlott cipőkből:
Turul Cipőgyár R.-T. fiókja
Fő-ut 12.
_a_
A 19 éves flu és 14 éves leány sxerelmi lragé-dlája
Kaposvár, Julius 4
A város határában tegnap este Matyek József 19 éves katona szíven-lőtte K. Olga 14 esztendős leányt, majd főhe lőtte magát Mindkellen meghaltak. A kettős öngyilkosságot azért követték el, mert a fiatal leány szülei megtiltották, hogy találkozzanak.
— Mell belőtte magát egy pályafelvigyázó. A döbrőközi 8Ö-A számú őrháznál Sticber Sándor MÁV pályafelvigyázó — aki a dombóvári 5-ös szitmu vasúti őrházban lakolt családjával — eddig meg nem állapított okokból fUsztolyávat magára lőtt. Stleber Sándort bevitték a közkórházba. Állapota súlyos.
— Tflz Somsslch Oyula birtokán. Somsslch Oyula mikéi nagybirtokos birtokán cséplés közben valószínűleg egy kipattant szikra felgyújtotta a túkarmánypajlái, mely két 100 méter hosszú dohánypajlával együtt teljesen leégett. A takarmány elpusztulása nagy kárt jelent uz urodaloni-nak, valamint a dohánypajták megsemmisülése is, mert jövő hónapig, amikor a dohányt már szedni kezdik, az uj pajtákat felépíteni már aligha lesz lehetséges.
— Halálos cseresznyeszedés. Borzalmas szerencsétlenség történt junius 28-án, szombaton Mindszent-kálla községben. Maikovlcs Gábor mindszentkállai lakos a szőlőben cseresznyét szedett. Egyszer csak megcsúszott a tán, leesett mintegy 3—4 méter magasságból a karók közé. Esés közben az egyik karó átfúrta, átszakította a szerencsétlen ember torkát s ugy maradt ott eszméletlenül, felnyársalva a karóra. Markovi-csot borzalmas sebével azonnal a tapolcai kórházba szállították, de segíteni inár nem lehetett rajta, még vasárnapra virradó éjjel kiszenvedett.
lakatosmester
Nagykanizsa,
József főherceg-ut 87.
Rendelésre készítek elsőrendű anyagból
asztaltüzhelyet
és legújabb rendszerű
szabóvas kályhát.
Vállalok ezenkívül mindenféle lemezmunkákat, tömegáru stancolást, vas- és fémcsiszolást és minden e szakmába vágó munkát,
Vas- és íémnickelezés!
IM8 _ _
^ Kitűnő német szemüvegek orvosi receptre és recept nélkül legolcsóbban Zsoldos Oyula órás, ékszerész és látszerésznél kaphatók Főút 14. Biztosító palota. Szakszerű Javítások.
Rádió legolcsóbban
Sxabó György naaió-
laboraiortumúban F6ul 3. udvar
= A bajorországi távutazási
versenyen a 24 órás utat Doerschlag 3\'5 literes Mercedes-Benzel absol-válta és 1242 effektív km. után Tölz város aranyserlegét hódította el. — Doerschlagnik ezen legújabb eredménye különösképen jelentós, mert ezzel a teljesítménnyel az ö 3 5 literes im.T.ár 140.000 km.-l hagyott maga után. Az utóbbi idők összes nagy csillagturáinál, melyek Európa valamennyi államán keresztül vezetlek, ez a gép gyözelemről-győzelemrc vitte vezetőjét és ezáltal nagyszerű kvalitásának olyan bizonyítékát szolgáltatta, amelyet túllicitálni igazan nem lehet.
Áldott állapotban lévő nók és Ilin
anyák a természetes „Fernnc lózsef"
keserűvíz hasznalata által rendes gyomor- és bélrnüködésl érnek cl. A modern nőgyógyilás főképviselői a Ferenc Iónéi vizel igen sok esetben kipróbáltak és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdatam nélkül hatónak találták A Ferenc Jóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerüzletekben kapható.
— Robbannak a szódósüvegek.
Kisbajomban Bodrogi János szikviz-gyárában a nagy hőségben átmelegedett üvegek kerültek megtöltés alá, amikor egyszerre csak egymásután 9 üveg robbant fel Szerencsérc emberéletben nem esett kár, csak az egyik munkásnak a mellén és kezein okozlak kisebb sérülést az üvegszilánkok. Ebből az esetből is |ó levonni azt a tanulságot, hogy a szódás-Üvegeket nyáron a IcghUsebb helyen ajánlatos tartani, meil a melegben a gázok kiterjednek, feszítő erejük megnövekszik s a robbanás veszélye könnyen előállhat.
_ 1930. julius 6.
SPORTÉLET
A futballkörmérkőzés mai programja
Nagykanizsa, julius 5
A Levente Labdarugó Szövetség ma délután 4 órai kezdettel az el-maiadt Haladás—77 FC I. oszt. bajnoki, 6 órai kezdettel pedig a 11 ezüst éremért vivott NTE—KFC (ifj.) körmérkőzést játszatja le a Zrínyi pályán. Tekintettel a költségekre, a szövetség a belépődíjat minimálisan 30 fillérben állapítja meg. _
(Mire nem képesek a fanatikus drukkerek egy futballistáért.) A
Győrben megjelenő „Dunántuli Hir-lap" bó\\ vesszük a következő kis hírt: Autókat igazoltatnak a Gyár-városban az ETO fanatikusai. Ismeretes olvasóink elölt, hogy az ETO válogatott szélsőjét a Sabária megpróbálta átszipkázni. Az akciót sikerült leszerelni, de a fanatikus ETO-diukkerok még mindig puccstól tartanak. Azóta állandóan figyelik Belkóék lakását, nem áll-e meg előtte nyitott luraautó, nem akar|ák-e megszöktetni a dédelgetett Játékost? A kalandorfilmekhez hasonló múltkori szöktetési kísérlet óta nem tanácsos megállni a telepen. Tegnap majdnem meglincselték egy vidéki kocsi soffőrjét, mert szombathelyit látlak benne. Mire kiderült, hogy fehérvári, már betörték a kocsi ablakait. VidékiekI VigyázatI Nem tanácsos a telepen autóval megállani!
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstein butoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
FLY-TOX
» modorn rovarlrt4»s«r*k
királya
megöl
. *»»»•«, mollfl, .xúnyotr*!,
poloskát, ■vAbbogarnt, hangyit, bolHét, tatot stb.
0k uzok pattit, tiutre lArriit. hniluirMMI Mwlml
<JLYT0X
oédlmgyrw I
Mindenütt kaphatói
Prospektust Hvlmtra MUd t i Cmí 4* TAru
l\'.u.Ujxit, V., Nádor uoca M. Tdtión : L. 006-23
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy a Fornérgyór és Keményfatermelő R. T. Vajda nevű erdőrészben kitermelt tüzifaanyagának értékesítését átvettük.
A fát ugy az erdőn, mint a Magyar-utca végén levő (volt Prpics) telepen, nemkülömben házhoz szállítva és saját telepünkről felaprítva árusítjuk.
Ajánlatokkal és felvilágosításokkal mindenkor készséggel szolgálunk.
Kiváló tisztelettel
Ádám Róbert Bíró Testvérek
Király-utca 37. Király-utca 35.
Telefon 1-99. Telefon l-fll.
3366_
Kékcsillagban utolsó 30 napon
minden elfogadható árban árusítunk. Iw- Soha többet nem létező alkalom! ^m
\\m juiius e.
íalai közlöny
közgazdaság
Mit kell mindenkinek tudnia a bolettáréi 1
Nagykanizsa, Julius 6
A gabona-javaslat hamarosan törvénnyé válik és a gabonaforgalom rövid idö múlva már az uj törvény által előirt módon fog lebonyolódni. A gazdát, mint a nagyközönséget feliát nagyon közelről érdekli, hogy mi is az a gabonajegy, hogy ezzel kapcsolatban mik a jogai és kötelességei, hogy miben lesz hasznára az uj rend, hogy gabonájának eladása és megőröltetése körül, mit kellene lennie. Erre való tekintettel az alábbiakban részletesen tájékoz-lal|uk a közönséget a gabonaforgalom csakhamar életbelépő uj rendje lelől:
Ml a gabonajegy?
Aki gabonát akar vásárolni, annak a később kozzéleendő helyeken kap-haló gabonajegyei kell előbb szereznie készpénzfizetés ellenében, melynek ára minden métermázsa buza, rozs, vagy kétszeres után 3 pengő. A termelő gazda a buza, rozs és kétszeres eladása alkalmával beköveteli a vevölől minden métermázsa után a gabonajegy 3 pengőről szóló szelvényét. Ilyen azelvíny nélkül a termelőnek búzát eladni vagy cserébe adni nem szabad. A szelvény 3 pengő árából a vevő semmit sem számíthat be az eladó termelőnek, han> m a szelvényt a kialkudott (vagy piaci) áron felül köteles a gazdának kiszolgáltatni. A szelvény a gazdánál marad, mlg a vevő kezében marad a gabona|egy másik része, az úgynevezett gabonalevél. Ez a gabonalevél kíséri a gabonát egész utján a forgalomban.
Ml hasznát veszi a gazda a szelvényeknek ?
A gazda, aki a buza és rozs (kétszeres) eladásából kifolyólag a vételáron felül gabonaszelvényekhez jutott és pedig annyi szelvényhez, ahány métermázsát eladott a vevőnek, szelvényei! Összegyűjti és azokkal az adóhivatalban adóját fizetheti. Még pedig a szelvénnyel fizetni kell a fennálló adóhátralékot, valamint a folyó évi adót az 1930.\' év végéig. Ha a gazdának az adóba beszolgáltatott szelvényeken felül még megmarad szelvénye, ugy e szelvényeket az adók kifizetőéről szóló tanúsítvány bemutatása ellenében készpénzre bevállhatja a később megjelölendő helyen. Adóba történő beszolgáltatásnál minden szelvény 3 pengő értékben fogadtallk el, az adófize.és után fennmaradó szelvény pedig darabonként 3 pengő készpénzen beváltatik.
Azoknak a kisgazdáknak, akiknek egy község területén levő összes földbirtokuknak kataszteri tiszla jövedelme az 58 pengőt meg nem haladja, állami földadóját nem kell a magukéból fizetniük, mert azt helyettük a gabonaalap fizeti be. Tehát
ezzel a kb. 5 holdnál nem
nagyobb kisbirtok mentesül a földadó fizetése alól.
Annak a gazdának, aki saját termésű gabonáját közvetlenül a külföldre szállítja ki, (exportálja), aki tehát nem adta el gabonáját valamely belföldi kereskedőnek, vagy egyéb személynek, szintén jár mélát mázsánként 3 pengős szelvény, illetve Ilyen szelvénynek az értéke készpénzben.
A gabonajegy kikkátéja
Ki tekintendő termelőnek ?
A törvény szerin1 nemcsak maga a termelő gazda köteles és jogosított a gabona eladása alkalmával gabonaszelvényt bekövetelni, hanem rajta kivül még termelőnek tekintetik mindaz a mezőgazdasági cseléd és munkás, akinek a mezőgazda munkája fe|ében gabonát szolgáltatóit kl-, erre a gabonájára nézve. Ugyancsak termelőnek tekintetik az a lelkész, tanitó, egyéb egyházi vagy községi alkalmazott, aki javadalmazás elmén kapott a mezőgazdától természetben gabonát, termelőnek tekintetik erre a gabonájára nézve. Az ilyen munkateljesítés fejében kiszolgáltatott gabona utána munkás, lelkész, tanitó stb. természetesen nem ad gabonaszelvényt a gazdának, sem a gazda nem kövelelhet szelvényt a munkástól, tanítótól síb-töl. Ha azonban a munkás, tanító, lelkész stb. el akarja adni a munkabér fe|ében kapott gabonái, ugy a vevő már köteles neki az áron felül métermázsánként 3 pengős szelvényt kiszolgáltatni és az eladó munkás, tanitó sto. ^ölelés Ilyen szelvényt a vevőtől tekövetelnl.
\'Továbbá gabona|eey nélkül történik a gabona eladása, cseréje, vagy egyéb átruházása arra a buz irn és 10\'sra nézve, amelyet a gazdák egymás között mezőgazdasági, vagy háztartási célra ruháznak át Ha pí.-egy gazda, akinek nincsen elég gabonája, a szomszédjától, vagy máB községbeli gazdától akár pénzért, akár más terményért cserébe, akár egyébként venne át annyi búzát, amennyi a gazdaságában és háztartásában szükséges, ugy e buza átadása is gabonajegy nélkül történik. Végül
nem kell gabonajegy
ama buza és rozs után sem, amelyei a gazda, munkás, lelkész, tanitó slb. a vámőrlés dija fejében a malomnak átad. Erre a gabonára nézve a vám-őrlő malom is termelőnek tekintendő, ugy, hogy a vámőrlő molnár ezt a vám felében kapott gabonát bármilyen vevőnek szintén csak 3 pengős gabonaszelvény ellenében szolgáltai-hatja kl, s a vevő köteles viszont a molnárnak ez ulán a gabona után a 3 pengős szelvényt a kialkudott áron felül átszolgáltatnl.
Ha a gazda a vámért megörlölt gabonájából nyert lisztet és korpát nem a saját háztartásában, mezőgazdaságában, vagy álIathizínlésHra használja fel, hanem akár Orlt-ttrny formájában, vagy azokból készített élelmiszer, vagy más iparcikk formájában el akarja adni, ugy ezt az eladást Is csak gabonajegy ellenében végezheti, tehát az Ilyen eladott liszt, korpa, tészta, stb. után is jár neki a 3 pengős szelvény és ilyet \'.iszont a vevőtől bekövetelni tartozik.
Mire való a gabonalevél ?
Amikor a buza, vagy rozs (kétszeres) vásárlásnál a veyö átadta a termelő gazdának a gabonaszelvényt, megmarad a kezében a gabonalevél. Valahányszor a kereskedő, vagy egyéb vevő a vásárolt búzát, vagy rozsot tovább eladja, ugy ezt csakis a gabonatevéi kíséretében leheti: vagyis
a további vevőnek átadja a gabonálevelet
a további vevő pedig köteles a gabonalevél átadása ellenében az eladónak kifizetni vételáron felül a gabonajegy 3 pengős árát s ez Igy megy tovább mindaddig, amíg a gabona forgásában az utolsó kézhez kerül. F.z az utolsó kéz vagy a malom (a vámőrlés a fentiek szerint nem tartozik ide), vagy pedig az exportőr, aki a külföldre szállítja a gabonát. A malom az utolsó eladótól szintén köteles átvenni a gabonalevelet s ennek a 3 pengő árat a gabona vételárán felül kifizetni Ha pedig a gabona bármelyik vevője a gabonát külföldre szállítja,, ugy a gabonalevél ellenében a külföldre szállítás tanúsítása mellett visszakapja a gabonajegy 3 pengős árát. Ha maga a termelő gazda az, aki a búzát és rozsot közvetlenül a külföldre akarja szállítani, ugy a gazda kapja a gabona|egy 3 pengős árát
A termelő gazda tehát meg-•f*apja a 3 pengős (elárat, akár a belföldön adja el ga bonáját, akár^pedlg a kQl-
Haszonbérlet esetén a gabonában kikötött haszonbérnek megfelelő gabona álszolgálla\'ása gabonajegy nélkül történik. A bérlő által eladott gabona ulán a gabonaszelvény (a 3 pengős felái) a bérlőt Illeti meg. A bérbeadó földtulajdonos a bérlet fejében kapott gabonát szintén ga-honaszelvény ellenében értékesiti. Mi a gabonajegy-rendszer haszna a gazdikra nézve 7 Minden gazda, akinek van eladó buzá|a, vagy rozsa, ennek minden métermázsája után a piaci, vagy kialkudott áron felül 3 pengőhöz jut, amellyel állami és egyéb adóját flzet-hell és ha ezenfelül még marad szelvénye, ezt készpénzben beválthalja.
Azokra az egészen kis gazdákra nézve (rendszerint 5 holdig), akiknek nincsen eladó gabonájuk, mert hiszen arra a sajál gazdaságokban és házlarlásukban van szükség, az uj törvény azt az előnyt hozza,liogy mentesülnek a földadójuk fizetése alól. Ez az előny pótolja náluk azt, hogy nem jutnak a gabona 3 pengős felárához azért, mert hiszen nincsen eladó gabonájuk.
De azokra a gazdákra sem jelent
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. TtL 4oe.
semmi hátrányt a gabonajegy, akiknek nincsen elég saját-lermésü gabonájuk, hanem azt egy más gazdától kell beszerezniök, -mert hiszen a gabona után nem kell felárat fl-zetntök. A munkások, cselédek, továbbá lelkészek, tanítók munkateljesítmény fejében kapott gabonájukat tetszésük szerint vagy felőröltethetlk a saját fogyasztásukra, vagy pedig ha ugy tetszik eladhatják és ez utóbbi esetoen szintén megkapják a gabona rendes árán felai a 3 pengős felárat. Minthogy a cselédek és mezőgazdasági munkások adót rendszerint nem fizetnek, a gabonaszelvény ára nekik készpénzben megtérül
APRÓHIRDETÉSEI
A>
ftQOttXMO
ZZ3CTL
WWW N
ibHilliik dQa lOstfte MffMfc további szó dtto B Wl. Vasár- 4i
V 10 sióig M MMr, aMsa
ni dija • MII.

teken 10 taéfe\' M «Ur, mlndea tofitW txó dija 6 fful* Ctmtó s minden vsat* gtbb bitóból ütni Ut mán»k nántt-telik, kl Iáit keresőknek DOM engtdmén*
(IMS Caengtry-utca 18. tlaU 724 Q-OI letek. 3347
Oaak !*-!« ■ príma »tr I-M és a lll.toit iiatoaiu * pengó Ptlrica,La|osnál, Ciíngery-at
IlaM BalstonmárUn, állomái mellett 200 □•01 szilivel beültetett vltla telek. — Ugyanott 1100 n-01 beültetve, rajta lakó-hii (a kfllfln pince, csetteg parcelláz*!. Balaton partlán 300 D-el Bres vlllatelek kedveli Okim teltételek mellett eladó. OflrtJf dohányárui, Eraaébet Ur. MM
IlaM Ut uj konyha atelázal és egy aaatal. Megtekintheti Sugár ut 45 alatt, hétlón keÜen 7-S tózati, délután.
ra autón kirándulás
vasárnap reggeL — Előjegyzés Kaulmann Manónál. Teklon 167, vagy 571._3)24
Jé 1 Mai mindenei izakácinflt keteaek. Jelenlkeanl lehet Teultch Ouaitáv Drogériában. 3533
SalaSiéaMlMMMM, egy teljesen uj, agy alig hátinál!, olcaón eladók. Weltar gépgyár. _3351
Ea wlrd cin Saatlltiii Frwalala
geiucbl tür Nachmlttagsbtacbllhlgung von I bla 9 Ubi iwel Bűben. Szlgrtilt, Catn-gery-ui 17. 3530

itxn és teggyoc-
__a tepMnyOssbl
Sogár-nt 411b. emeleti hlromatoMl viz-vezeteket lakáa aag. t-re Had*. 3350
Caengery-ut M. aaáma bál uaba<J*febdl alad*. Bóvebbet ugyanott._2587
SalatMl klréadaUara megbízható bérautók, vasárnapra elAJuytéat felvess Kaulmann Károly. Telefon 372. 35211>.
■AteatpMki vagy raktárnak alkalmas helyiség kiadó Nádor-utca 4 sí 3504
féoit MdMrtofcm éa házakra korlátlan Omagbca, méltányol kamat mellett WyA-atttat SaWar Lajaa Irodája, Enaébet-tér 15. atám, ai Iganágtlgyl palota átellenében. 2711
(elvétetnek. -i dpéai, Kfllcaay-u. 5. 3444
Jó ilUpotban levS MrMkAlyMt veitek. Clm a kiadóban. -3545
Lépcaóbáii, kQlonbeJáratu, butoroiott utcát aioba azonnal kiadó. Ollop Obi_, Caengery-ut 27.
UfH.
•3547
Oyora- és géplráaban lártaa leadlalaal
azonnali belépésre felvétetik. Kelemen Rexaó cégnél, Deák-téi 9. -3548
Sajti taraaéaA kltUnó asztali 6- 6a ulboralm klmé\'éaát megkezdtem. Obor 60, ujbor 80 llllér. Hitxelbarger QyOrgy, Magyar-utca. -3531
HáaalaMs. Csengeiy-ut 42., Uktva Siemtre-u. 23. azámu, üzletnek ti alkalmai azép, nagy B1 cb télé tirokbix sza-badkézbói eladó A hizban egy három-azobáa, egy Utaiobai, két egyazobáa utcai és egyiaobáa udvart lakáa van. Nagykanl-taal Segélyegylet Szövetkezet, Csíigery-ut 7. 3543
Zalai közlöny
juifug\' o. A
Alulírottak ugy a maguk, valamint az összes kiterjedt rokonság nevében fájdalommal tudatják szerelett\'fivérüknek
bessenyei és vellkef SkubllCS Károly
földbirtokos, megyebizottsági tag stb.
urnák, éleiének 71-ik évében, hosszú szenvedés ulán lörlént elhunytát.
Drága halottunk hűlt tetemét f. hó 7-én délelőtt 10 órakor fogjuk Zalaszentmihályon a gyászháznál a róni. kalh. egyház szertartása szerint megáldatni és a zalaszentmihályi temetőben örök nyugovóra helyeztetni.
Az elhunyt lelklfldvéért az engeszlelő szenlmise-áldozalot f. hó 8-án délelőtt 9 órakor fogjuk a zalaszentmihályi templomban a Mindenhatónak bemutattatnl.
Zalaszenlmihály, 1930. julius hó 5.
Nyugodjék békében!
Skubllca István, jákóhalml Dr. Révffy Zoltánná ulti. Skubllcs Irán, bocaári Svastles Pálné szül. Skubllca Gizella testvérei.
■araar VaaaaBvak részvénytársaság lelszámolát alatt, nsgykanlisal cía sáiazáma-dáaa 1929. december 31-án. Mérleg uámla. Vagyon: Káupánz 361\'49, Ingatlanok 58,000-—, Oyárberendezás 92.762-40, Adósok 36084-83, Váltó ISO-—, Anysgéa árukánlet 18615-55, Vesztesé* 7816160, összesen P 284.005 87. Teher: Rátivány-tóke 120,000--, Elfogadványok 91.849-88. Hitelezők 7JI5M9, Osaztten P 284.005-87. A felsaámolók. -3900
Eladó egy uj kisebb ia « nagyságú kazalozó (clcri1"" néJNagykanlzaa. Telefon
liebb ás egv u| közepei (eleváiori Baztó József-felelőn 760. 8554
Baraladáa 25 litertől feljebb, • bor száp zold — fehát 1928. ári vegyes ojtvány, jó mlnóségtl, házhoz szállítva 24 fillér literje. — Simon látván hentes Klakanlzea. Varszsdi-utca a. 3449
Egy száp komplett paliszander ebédlő ás egy modern világos háló atad*. — öxv. Kukecíná, Erza&el-tér. 3536
Kát darab teljeien u| llaalauas, egyik 4, másik 6 méter boaazu, szélességük 2m., vastagságuk 2i/> •% alkalmi áron eladó Márta gyógyszertár. 3537
iszta llünő
munkát végzá 7 20-as golyóscsapágyat csépló a izomba thelyl Mayer-féle 3—5 motor és teljes felszerelés, Jn lányos áron eladó. 3538
Egy ji karban levő Soka*r«lat tahar-
aiiii Jutányos áron eladó. — Bővebbet Krakovica, EőlvOs-tér 10. 3549
•asssogykakkead Nagyberek pui Éva Jánosnál Szabadkáéból kapható kii
F«x*«l«ii aaala
■kas aar i
falvótauk.
aal-
3539
3, vagy 4 szobát modem lakást kara-
Hk november l-re, esetleg elóbb, város belterületén. Halics Irodában kárem a elmeket leadni. 3561
Egyszerű fehár bátor, ágynemű, toU áa több aprói ág aladó Roagooyfru. 97. 3442
Nágy U\'-ba, konyha, fürdőszoba ás egyéb mellékhelyiségek sugusztai l-re kiadó Sugár ut 7. 3563
Zaék) vízmentes ponyva, kőlcsönziák és ponyva, valaminl gáp, henger, autó ás traktor olajok, adómentes benzin, petróleum, gázolaj a legjutányosabb árban kapható Kelemen Rezsó cágnél, inint a Hazai Kóolajipar Rt. lerakstánál, Deák-tér 9. 3545
Eladó egy 15 mátetmáisa hordképet-ségü geneiáljsvllott Ford leherkoctl, uj karosszéria, uj motor, u| gummlkkal — Bazsó Józsefnél, Nagylun/zsa. 3555
2 diákgyermek meleg otthonra találna teljes aUétóaaal..Urnakiadóban. 3556
■Issdassssama kápkeretezéat minden szín ás uálesságben leszállított árakon véges — Stern Üveget, Erzsébet-tér 14. Telefon 496. 3451
Szepesi ikre
Irinyi MkMa-atoa ti.
ctatornáxéa, vtzvezeték-berendezós, épület éa mfi-W( bádogos. — Telelőn 2-96.
Urloaalódssól haljkaa, pusziin nagyobb gyermekekhez, esellrg táisalkodó-nórelhelyezétt keresek. — Hiracbl Hermln zenetanárnő, Ctányl László-u. 9. -3532
Pasatóra keresek Jóravaló mtgányoa, minden dolgot vágsó asszonyt, vagy leányt át egy 12-14 ávea kisleányt gyermekek melieT Közelebbit Eek irodában, Erzsábet tél 21, 3533
Rákóczi utca 4, számú báz aladó. Mi bitón Dakász Miksa, Szemere-u. 3. -35Í4
Oaóptóahaa vizsgázott gépész azonnal felvétetik Ssalal György, Galambok. 3535
Parfakt sabáss ás lüzónó slkalmazást nye, állandó munkára Orosslán Cipógyárban, Szigetváron. Jelentkezés Neu ás Klein cégnél, Nagykanlzaán. 3495
KODAK BROWNY
fényképezőgép
dupla lencsével . . Pengft 23*
KODAK rollfilmgép
4X6-5 cm. ... Pengő 38\'
duplalencsével ... „ 45\'-
6 x 9 cm..........» SO*-
dupla lencsével . . » 80\'-
8 havi részletreI
Agfa, Zeiss, Voigttinder gépek.
AaalSr munkát olcsón vállalok I
Szabó Anta!
fényképészeti szaküzlet.
Tisztelettel közlöm Nagykanizsa város és környéke hölgyközönsé-gével, hogy a
Szent István cikória pótkávégyár gyöngybeváltó telep kezelésével
cégemet bízta meg. Felhívom az igen tiszteli háziasszonyok szíves figyelmét, hogy füszerüzletekben Szent István cikóriát vásároljon, hozza el a CORViN-BAZÁRBA a doboz fedeleket, hogy általa kiválasztott ajándékot kiadhassam. Minél több Szenl István cikória dobozfedelet hoz, annál értékesebb és szebb gyöngyöt kap.
Tisztelettel
Corvin Bazár, Nagykanizsa
Erzsébet-tér 22. (Strom éa Klein házban.)
Egyben Köszlöm rendkívüli árajánlatomat:
Angol Oxlord Ing gyönyörű színekben, legjobb minőség ............780
Puplln mellű Ing .................................... ... 380
„ prima minőség, gyönyörű színekben..................B\'BO
Selyem puplln ing . „ „ . 9 —, 11
Zellr Ing . „ „ ....................880
Panama apacs ing gyermek drapp és fehér ....................................880
Rajé ..........................................B-M
Panama apacs Ing príma minőség, komplelt nagyság ..................B\'BO
Rajé „ „ „ " „ „ „ ..................B\'BO
Egész prima női flór harisnya minden divatszin ............ 2-—
» » „ „ ............
„ . » .................3 20
... 150 70, MO ... 160 280 3-90
Muslln női harisnya minden divatszin .............
Strapa női harisnya jó minőség, csak
Mosó selyem harisnya dlvatszinekben, hibátlan .....
Selyem harisnya garantált hibátlan, összes színekben ..
„ „ legjobb minőség, hibátlan, csak .....
Oyermek zokni minden számban 1—8-ig csak ......... ...... —.80
„ tlór zokni legjobb minőség már ............ 80 flll.-től
Strand kofferek minden színben ........................... 1
Selyem csikós nadrág garantált hibátlan..................... 2\'BO
......I 20. I 80, í —, 2 -40
......... ......... 8--
............... 2-80-töl
1-40, ÍM, I -M, 210, 3\'
... — 80, — 80, 1 —, 1 80 1 80
leányka ...
Divat férfi bőrOvek.....................
Férll és női ernyők csak ...............
Férfi és nőt fürdőruhák is dresszek már
Férfi gumml nadrágtartó már............
Zokni tartó prima gummlból már.........
Női harisnyatartó minden szinben ......
brokát széles ............... ... ......... 2 80
. haskötővel ... ..................... 3\'M
Gyönyörű nyakkendő pazar választékban, már —\'60,1\'—, 1 \'40,2 —, 3 20 Női Ingek jó minőségű schiffonból már 1 40, 1 80, 2 — 2 40—, 3
Szoknya combinék gyönyörű színekben már ......... 2\'40-től 8-lg
Bugyi » . „ ..........2-40-től B-i
Férfi hosszú sport harisnyák ... ... ... 1 20, 1 40, 2 —, 2 80, 3 —, 31 Férll zokrtfk óriási választékban már —\'80, —\'78, 1\'—. 1 20, 1 80, 2"-
Dlvat sétabotok................................. t M, 3 —, 3\'M
Nyugágy lábtartóval,\'lenvászonüléssel......... ............ 10 —
Szakajtóruhák házi vászonból, mig a készlet tart ............ 1\'—
Törülköző . „ . . . ............ 1-
Szalvéta damast, rózsás fehér, piros, kék színben ......... ... 1 \'10
. , kockás . ............ —\'M
Férfi prima azsuros zsebkendő . „ . ......... ... —"M
vászon zsebkendő szines széllel ............... —B0
Munkás zellr zsebkendő piros és kék ..................... —\'40
Női zsebkendő szines széllel ..............................—\'31
Oyermek zsebkendő ... .................................—\'1B
Rövid alsónadrágok zefir és köperből csak .................. 2-20
Zellr munkás Ing sötét és világos színekben.................. 2 70
Motlno alsónadrág ....................................2\'—, 2\'M
Kőper hosszú alsónadrág gombos, jó minőség............ 3 68, 3\'M
Prima minőségű dupla gallér.............................. f—
Kaucsuk gallér, nem kell mosni ........................... 1 -30
Karton kötények nagy választékban csak ...............2\'80, 3\'—
Oyermek nyári trikók legolcsóbban csak a Corvinban kaphatók,
Divat bőr retlkülők óriási válaszlékban már........ ...... 2 60-161
Divat férfi sapkák már.............................. 1\'80-tól 5-ie
Levente és Bocskai sapkák .............................. 1 -80
Menyasszonyi koszorúk, fátyolok, csipkék, hímzések, szalagok, Margit-öltések, gyermek cipők, szandálok, esőernyők, csecsemő kelengyék, kötött kabátok, leányka és játszó ruhák legolcsóbban csak a
CORVIN n/lZ/ÍRIi/lN HapűatóR 1
1980. juliua 6.
Naponta adjon növendék éa hlzóállatalnak
„FUTOR"
szénsavas lakarmánymeazet. A .PUTOR" növendékállatoknál a caontképzódést előseglU hízásra
MiétvágygerjesztöS
A .PUTOR" r.em orvosság, hanem a legtlnomabban órlöti mészsótáp, amely a< állatok szervezetében Igen könnyen felszívódik, a amelyet az áltató. aio-mátiktti anyagiartalmánál lógva szívesen fogyasztanak. A ,F U T O R" etetéae a konyhasó etetésit telesjegessé teszi. A nagyhlzlaiók, uradalmak, gaadaaágok a .FUTOR\'-i állandóan eletlk. Ara: I kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél: I zsák 50 kg. (zsákkal
egyült) P 1030. 1 cca Vt kg-os pröhadoboz ára 30 Hilár. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
■tag, mitrágya, termény át növény-vád ószerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A Wróeág mellett Telelőn 180.
Szent Erzsébet Otthon
egyetemi és lólskola, valamint középiskoláik
leányinternátusa
Szegedi Kathollkui Nővédó Egyesület
Szeged, Korona-u 18. Mérsékelt ellátási dl|ért családi szeretettelles nevelést, bőséges és ízletes J"i ellátást blztotlt. Prospektust küld az Elnökség.
TAHULÓFELVÉTEL
■ kakMal sas. kir. Daák Faraao ■■ilguSaaágl Sataklaksléba.
A lenti szakiskolába a 17 (esetleg 16) életévüket betöltött is legalább az elemi Iskola negyedik osztályát végzell Ujak vétetnek lel A tanév aktékar Ma íaséMIk, folyamodd mostantól a tanév kezdetéig lehet. Teljes díjas, féidljaa és Ingyenes helyek kerülnek betöltésre. * taljáa élj évi ÍOO paaa*. A Haza Bölcae egykori birtokán létesült mezőgazdasági szakiskola Interaátusa az egészségügyi követelmények izem előtt tartásával ípfllt és rendeztetett be, tangazdasága a legjövedelmezőbb gazdálkodás elsajátítását teszi lehetővé. - Érdeklődők közelebbi telvilágodtáiért forduljanak a axaklakala Igaxeatéaégéha*, Kakltfa, Zalavármegye. smo
Koó Kálmán
mlnxtalM
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8.
és Kazlnczy-utca 5. a postapalotával szemben.
Állandóan nagy válasz-ték mlndannamfl bútorokban. i«m
Árverési hirdetmény.
Pat község korcsmabírtokossága 1931. január 1-től 1933. december 31-ig terjedő 3 egymásulán következő évre 500 pengő kikiáltási ár mellett bérbead|a az 1 vendégszoba, 1 konyha, 1 lakószoba, 1 mészárszék, 1 bolthelyiség, 2 Islálló, jégverem és 600 [j-öl kertből álló ingatlanát a Pat községben 1930. jullus 20-án délután 2 órakor a helyszínen megtartandó nyilvános árverésen. Árverési feltételek a korcsma-
Pal.
3542
osság eln , 1930. j
julius 1.
ZALAI KÖZLÖNY
Legolcsóbb az „ULT REFORM" Legjobb az „U LTREFORM"
Legbiztosabban eláll a befőttje a már rég kipróbált Stölzl-léle
„ULTREFORM"
befőttes üvegben. Minden darabon rajta van az „ULTREFORM" védjegy. Ne kísérletezzen más üvegekkel.
Kapható: Meloxer Avegkereskadésban,
SOS Városház-palota. — Telefon: 147. szára.
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modem szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tenniszpálya.
Qarage. Uszoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve 20oi 25 szobával és étteremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Jullus l-lg a penslo lakással 5\'50-től és Jullus 1-tól 6\'50-től.
Saját strand. Butfet.
Néhai gról Zichy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Arak ölenkint 2 30 <1 80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
Tihany kerékpárok
részletre P l»«rt, a rég bevált jóinlnőségü Psaoh, Triumph. Stayr
Waffenrad kerékpárok
kedvező fellételekkel kaphatók:
mm üisok ö fia m
Deák-tér 2., a felaőtemplomnáL
Küllő gummlk
lékek, csengők, pedálok, láncok, pumpák, lámpák, Tengelyek éa\'egyéb alkatrészek -------------------Javító laQhalyl
í pengőtől, belső gummlk 2-40 pengőtől. Piros prizmák, névtáblák,
•edálok, láncok, pumpák, lámpák, le ..........
olcsó beszerzési helye.
Miután a gyárépületek a legközelebbi időben a városnak átadatnak, a még meglevő
gépeket, felszereléseket, szerszámokat, különféle vasárukat, anyagokat, asztalos szerszámokat, ekéket, kerti padlábakat, csöveket stb. stb.
rendkivQI olcsó árban eladjuk.
Telefon 3-32.
Mercur Vasművek Részvénytársaság
felszámolás alatt.
A nagykanizsai Kerékpáregylet házi versenyén Pláh Lajoa ur DIAMANT kerékpárral az első dijat nyerte.
Ezzel is be lett bizonyítva a DIAMANT kerékpárok erős, tarlós és masszív megépítésük mellett is a legkönnyebben futó kerékpárok.
Mielőtt kerékpárt óhajt venni, nézze meg verseny, strapa és extraerős 21/2 mm. küllővel ellátott Dl AKAIIT kerékpárjaimat, valamint Slyrla és Waffenfabrik W. K. C. kerékpárokat.
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc «is Nagykanizsa, Erzsébet-tér 4. szám.
(Régi póstával szemben.)
Garab Ferenc
elnök.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az <™
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóviz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
7táb ponyva, • 9Q Ily zsineg,
kévakSt* és asaallla legolcsóbb HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
A vadászat minden ágát felölelő szakmunka a
VAD ÍS VADÁSZAT
írták:
N. Rázsó Lajos éa B Nagy László
Illusztrálja: vitéz Rozvány Qyörgy.
A iai«l«kt»a m*gjdto6 kb. WD oldil mjMUlmt JUJ *»;>[«; ti áfcfívi! Uluutrül mS •lSflutásI ára dliici .gin váuoo baköllil UbUval tg,OH IS P.
Megrendelhető a .Vad éa Vadászai* kiadóhivatalában
B.d.pa.l, VIII., Mátyia-Mr II I. M. MOS T«l«loa: 1. JIO-IS.
Színehagyott, lakó és kopott . bőrkabátját, retiktljél él
01 Mllirifái vltlanyeiöre berendezed legmodernebb bórleatógépemen Cemco fealékkel
tartóssá éa ujjáfaatam.
A festés a bőrt puhán tartja, minden színben eszközölhető és bármely szlnü tárgy letszés szerinti sünre átfesthető
LÉhART imre Mttatttf
rm Daék-tér 18.
Ha kútjának vlie egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FURT KUTAT
ERDÉLYI JEHÖ
géplparvállalatával
Zalaegerszeg. Telefon: 43. Készít:
vlsvaaaték éa salvattfiBberasa-daxéaakat, trakta rak, aaték éa «épak Javttéaét.
f«h*rn®mű«harit^
^\'MmiíimK^
RÍ8TKAHIZ8A rtókUletn: Fö-nt 1.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
i fest, tisztit plisséroz.
és
Szimplagallérok, kézelők 12 fi!l., tavaszi kabátok festése már ö P-töl, férfi, női ruhák legolcsóbb árban M tisztittatnak.
QyUltölelep: Kazlnczy-u. 8.
Gyártelep: Hunyadl-u. 19
10
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen!
ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sak kellemetlenségtől kíméli meg magát.
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Király-utca 5. szám
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapítva s 1887-ben.
ZALAI KÖZLÖNY_I_1930 )ullut 6
Minden
berendezést
díjmentesen
táját felelősségünkre
lakásába!
Nyomatott a Délialai Nyomda é» Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (F.elelöa azletvezcifl • Zalai Károly.)
70. évfolyam 152. txifn
Nagykanizsa, 1980. julius 8, kedd
Ara 14 HUér
ZALAI nZLfflT
SarinntMa kMWntal i Pínit 5. tsin. Keszthelyt tóViU<Mhlr«ul Kowrth UJos-n. 32.
POLITIKÁI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Bar bari ts Lajos
IWatM in: így hóra ■ part M Ttkfen: Nigjiun&t 78. KmAdy 82.
Bet&len: Csak az országgyűlésen keresztül, a külföldtől függetlenül le&et megoldani a trónkérdést
miniszterelnök részletesen nyilatkozott asz aktuális bel-és Külpolitikai kérdésekről
Debrecen, Julius 7 Bethlen István gróf miniszterelnök vasárnap délelölt repülőgépen érkezett Debrecenbe szűkebb környezetével, hol a Bika-szállodában elmondotta beszámolóját, melynek keretében néhány fontos közéleti kérdésről nagyjelentőségű nyilatkozatot tett, A beszámolón ott voltak a kormány tagjai és a magyar politikai világ jelesei.
A vllágkrlxls okai
Bethlen István a gazdasági krízis okairól beszélt.
„ .-..QlW. yfeÜtó/M? közötte állunk — mondotta — amilyenhez foghatót évszázadok óta sem szenvedtek az államok. A háború alatt az emberek csak azt produkálták, ami a csatatereken szükséges volt. Bekövetkezett a devalváció. A polgárság elvesztette vagyonát. Következménye : a fogyasztás krízise, amit a termelés krizíse követett és millió ember vált munkanélkülivé. A gazdasági krizls szülte a vámvé-delml Irányzatot, amely általános drágulásra vezetett. Mindenütt szenvedés és baj van és sajnos — a krízissel szemben általános a lehetetlenség.
Téves az a beállítás, mintha Magyarország elkerülhette volna a krízist, mondotta, majd megvilágította a budget emelkedésének okait. Be-jetentette a költségvetésnek elsősorban
a bürokráciának további energikus csökkenését.
Őszre vdmrevlzló és uj Iparpárto-lásl törvény készül. Majd az exportáló agrárállamok összefogását hangoztatta. A gazdatársadalom segítését szolgálja a gabonajegy. Ma|d beszélt arról, hogy a krízist radikális körök arra akarják kihasználni, hogy a magyar kormányzatot a külföld elölt befeketllsék, mert azt hiszik, hogy ennek a révén a külföld majd olyan reformokat diktál, amelyek segítségével halalomra juthatnak. Ha a krízis elmúlik, elér-
kezik az idő a",választójogi reformra Is.
Kijelentette a miniszterelnök, hogy Magyai ország hajlandó együttműködni a szomszédállamokkal, ha megváltoztatják kisebbségi politikájukat.
A írón Dctölíéaénelc probIc-md/df
illetőleg Bethlen óvást emelt mindazon mende-mondák ellen, amellyek ezen a téren elhangzanak, hogy Bethlen Mussollnlvel megegyezett Olló trónralépése érdekében. Azért kijelentette, hogy
a királykérdés külpolitikailag
nem változftttj .. .......
A nagyhatalmak nem változtatták meg álláspontjukat. Aki puccs révén a trónkérdést megakarná oldani, mondja, a legnagyobb veszélyt idézné ejö az országban. Amig én élek, híven fogok ragaszkodni ahhoz a meggyőződésemhez, hogy
ezt a kérdést nemcsak a külföldtől függetlenül, hanem magunkls csak az arra hivatott szerv, a magyar országgyűlésen keresztül oldhatjuk meg.
— A magyar kormány ismeri kötelességeit és egész súlyával ellene-szegül azoknak, akik Ilyen kísérletet újból megpróbálnak. Az Ilyen kisér-lelet a törvény egész szigorával büntetni fogjuk, mert nem engedhetünk tért kalandoroknak.
Majd utalt a mlnlttterelnök arra, hogy Hága után most már
megszűnnek a belügyeinkbe való beleavatkozasok.
Magyarország ma egész más szerepel játszik Európa nemzetei közölt, mint tlz évvel azelőtt. Nem vagyunk Izolálva, mint azelőtt. Ne kívánják azonban tőlünk - mondotta Bethlen — a trianoni szerződés és egyéb párizsi szerződések petrifikálását, mert erre magyar ember nem kapható.
A magyar nemzettől ne kívánjanak szégyenteljes lemondástolyan nemzeti célokról és Ideálokról, melyek a Duna völgyében betöltött évezredes szerepének megfelelnek.
Vass József miniszter beszéli ezután a .politikai rágcsálókról.-
A nagygyűlés után bankett volt, amelyen Bethlen
a teleUexeií békét
hangoztatta. Akik magyar földön felekezeti viszályt szitanak, azok a próféták nem tekinthetők magyar érzelmüeknek, mert aki nn visszavonást szit: a nemzet ellen vét. Majd Klebelsberg miniszter beszélt.
Gróf Hoyos: A. gabonaf avaslat a magyar mexögascdasdg első, Kéxxelfogható diadala
A felsőház együttes bizottsága elfogadta a vegyes gabona-nemüek értékesítése ügyében szükséges intézkedések törvényjavaslatot
Budapest, Julius 7 A felsőház egyesített bizottsága Popovlcs Sándor elnökletével ma délelőtt megkezdte a vegyes gabona-
séges Intézkedésekről szóló törvényjavaslat tárgyalását, amelyen a kormány tagjai is résztvettek.
Koós Zoltán előadó behatóan Ismertette a Javaslatot. Popovlcs Sándor elnök hangsúlyozta, hogy
a javaslat tagadhatatlanul erős indokolásra talál a mezőgazdaság súlyos helyzetében.
A gabonakereskedelem bizonytalan helyzetben van, ezért sürgős a javaslat törvényerőre emelése. Oróf Somsslch László felszólalása után Végh Károly hangsúlyozta, hogy
helyes és rokonszenves a törvényjavaslat célja. Bellcal Qéza örömmel üdvözli a Javaslatot, amely a gazdákon óhajt segiteni. Oróf Hoyos
elsO kézzelfogható diadala, elfogadja. Ruffy-Vargha Kálmán szerint minőségi búzatermelésre van szükség, hogy buzink versenyképes lehessen.
(Éjszakai rádlójelentés) Az elhangzottakra Ángyán Béla államtitkár válaszolt. Bud János miniszter klje-lentelte, hogy a javaslatnak nem célja a határidőüzlet megnehezítése. Wekerle Sándor örömmel állapította meg, hogy a bizottság helyesléssel fogadia a javaslatot, mely alkalmat ad arra, hogy biztos segítséget nyújtson.
A bizottság a Javaslatot általánosságban és részleteiben elfogadta.
Megkezdődött a Ház három és fél hónapos szünete
Október 20-án ül ismét össze a magyar képviselőház — Megszavazták az Országos Társadalombiztosító szanálását
Budapest, Julius 7 A képviselőház mai ülését 10 órakor nyitotta meg Almdssy László elnök. Az elnöki bejelentések során bemutatta Németh István görögkeleti esperes és társainak kérvényét
a fjlirttgKeleti magyar nem-xctl egybáx megalakítása
ételekében. Lukács Györg/ napirend előtti felszólalás keretében szóvátette a gazdasági és muzeumi bizottság legutóbb hozolt határozatát. A Szent Imre-évvel kapcsolatosan ugyanis az Országos Képzőművészeti Társulat kiállítást rendez, amelyen ki akarta állítani Benczúr Oyula millenáris képét, amely a Ház ol-
vasótermében van elhelyezve. A bizottság nem adta kl a muzeumnak a képet kiállításra.
A bizottság a határozathozatalának egyik oka az hogy a kép tulajdonjogának a ...dése még állilólag nincs tisztázva.
Majd harmadszori olvasásban is elfogadták n honvédség és egyéb fegyveres őrlestűlet pótdíjáról, valamint az Országos Társadalombiztosító szanálásáról szóló törvényjavaslatot. Az elnök ezután napirendi indítványt tett, mely szerint a Ház legközelebbi ülését október 20-án hétfőn délelőtt 10 órakor larlsa. Többek felszólalása után az ülés fél 11 órakor ért véget.
2alai kőzlónv
193Ú. |ullm á.
Schober kancellár a kormányzónál
Az osztrák államférfiú másfél óráig tanácskozott Bethlennel
Budapest, Julltls 7 Schober János osztrák kancellár ma délben I órakor Budapestre érkezeit. Ttfga(Jására a Keleti-pályaudvaron Walko Lajos külügyminiszter és Bárczy István államtitkár Jelent meg.
Budapest, julius 7 A kormányzó ma délulán négy órakor fogadta Schober osztrák szövetségi kancellárt. A fogadás után a kancellár a kormányzó és felesége társaságában teázott.
Budapest, Julius 7 (Éjszakai rddiójelenlés) Bethlen István a Schober kancellár tiszteletére adott ebéden a magyar nemzet nevében meleg szavakkal felköszön-
tötte az osztrák köztársaság elnökéi és kancellárját, amire Schober hosz-szabban válaszolt.
Schober kancellár délulán a miniszterelnökségre ment, ahol Bethlen István gróf miniszterelnökkel más-félórin át tanácskozott. A tanácskozás a legszívélyesebb tónusban folyt le a kél államférfiú közöli. a mlnlufenlnini fcfnnfefése Bécs, Julius 7
(Éjszakai rddiójelenlés) Mlklas oszlrák köztársasági elnök Bethlen István gróf miniszterelnöknek, Walkó Lajos külügyminiszternek és gróf Khuen-Hédervdry Sándornak a nagy arany díszjelvényt adományozta a szallaggal.
A honvédelmi miniszter cáfolja a Lokál Anzeigerben megjelent nyilatkozatot
mely szerint 0 ellene van Ottó trónralépésének
Budapest, Julius 7 Egyes hétfői lapok kivonatokat közölnek a Der Montag cimü lap nyomán abból a nyilatkozatból, amelyet állítólag Gömbös Qyula miniszter tett a Lokál Anzeiger Budapestre küldőit munkatársának, hogy ellene van Oltó királyfi Irónraültelésének, Illetékes helyen felhatalmazták a Ma-
pitására, hogy a honvédelmi miniszter valóban fogadia a Lokál Anzeiger munkatársát, elülte azonban semmiféle formális nyilatkozatot nem tett. Igy a beszélgetésből kiszakított részek, amelyek nyilvánosságra hozattak, semmiképen sem juttathatják kifejezésre Gömbös Gyula honvédelmi miniszter nézeteit.
gyar Távirati Irodát annak megálla-
A párisi egyezményt
Anglia Is elfogadta
London, Julius 7 (Éjszakai rádiójelentés) Az angol kormány leiétbe helyezte Pátisban a keleti jóvátétel párisi egyezményének szövegét. Az egyezség ellen senki sem emelt kifogást és igy azt elfogadottnak tekintik.
Az Öngyilkos kaposvári
malomlgazgató állapota válságos
Kaposvár, Julius 7 Ungár Oyula, a kaposvári MIR-malom Igazgatója élet-halál között lebeg. Az orvosok mind kevesebb reményt fűznek életbenmaradásához. A malom igazgatósága bűnvádi fel-Jelentést tett Ungár Qyula ellen csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés és magánokirathamisitás elmén. Az okozott kárt 140.000 pengőben jelölte meg.
„A düsseldorfi rém"
visszavonta összes eddigi vallomásait
Berlin, Julius 7 Hlr szerint a düsseldorfi tömeg-gyilkos Kürtén Péler valamennyi eddigi vallomását visszavonta.
A Calmette-oltások
ujabb áldozatai
Berlin, julius 7 Lübeckben vasárnap megint három csecsemő halt meg a Calmelte-oltá-sok következtében. Ezzel a halálos Áldozatok száma 52-re emelkedett.
Sznblimátmórgezésben
meghalt Konkoly-Thegc Oyula fiatal menye
Budapest, Julius 7 Az egyik fővárosi szanatóriumban tegnap este szublimátmérgezésben meghall Konkoly-Thede Qyula dr. miniszteri tanácsos, a közppali statisztikai hivatal igazgatójának fiatal menye, egy dúsgazdag amerikai leány, akit a miniszteri tanácsos mérnök fia néhány héttel ezelőtt vett feleségül Ntworkban. A család részéről kijelentették, hogy az alig 5 hetes fiatalasszonynak semmi oka sem volt az öngyilkosságra és bizonyára véletlen okozta a tragédiát.
Szerb gőzösök összeütközése
Belgrád, julius 7 Susaki jelentés szerint ma reggel összeütközött a Karagyorgye-vlcs és a Beograd nevű gőzös. A Karagyorgyevics nevü hajó megsérült, utasait megmentették.
Jégeső
Sopron vidékén
Sopron, Julius 7 Vasárnap Sopronban és környékén Jégeső volL Fertőrákoson galambtojás nagyságú jég a szőlőtermés 80 százalékát elverte.
Conan Doyle meghalt
London, Jultus 7 (Éjszakai rddiójelenlés) Conan Doyle, az Ismert iró 71 éves korában meghalt.
belügyminiszter nem hagyta Jóvá az Ipartestfllet nj alapszabályalt
Uj alapszabályokat kell szerkeszteni
Nagykanizsa, Julius 7 Az elöljárósági tagok élénk részvétele melleit tartotta meg Julius havi elöljáróság! ülését a nagykanizsai ipartestület elöljárósága Kiss Ernő elnöklete alatt.
Az Iparostanoncok szokásos felszabadítást aktusa után az ipartestület uj alapszabályainak Ugye került sorra. A nagykanizsai ipartestület — mint Ismeretes — régi alapszabályait teljesen a mai kornak megfelelően átmódosltotta illetve uj alapszabályokat szerkesztett és állított
össze, amiket jóváhagyás végett felterjesztett a belügyminiszterhez. A belügyminiszter azonban egy-két pont kivételével elutasította az uj alapszabályokat. Ebben a formájukban nem hagyta vóvá. Kiss Ernő elnök bejelentette a miniszter elutasító határozatát.
Most az alapszabályokat ismét újból össze kell állítani és a közgyűlés elé vinni.
Az elöljáróság még számos kisebb belsőügyet Intézett el.
Villámcsapás követtcesctében elfiamvadt &árom pince
A pincék tulajdonosai állítólag kiskanizsalak
Nagykanizsa. Julius 7 Vasárnap afrikai hőség uralkodott országszerte, melyet azonban az estéli órákban, különösen a Dunán-tul délnyugati részén, heves viharok váltottak fel.
A viharzónába beleeseti Homokkomárom község és vidéke is, ahol este hét óra tájban tombolt az égiháború kevés esővel, de annál több villámcsapással. Egyik villámcsapás belevágott a Homokkomárom hegyközséghez tartozó Aligvdrl szőlőhegyen (magyarszerdahelyi határban)
egyik zsuppos pincébe, mely pillanatok alatt lángralobbant.
A tűz gyorsan átcsapott a szomszéd két pincére is és mindhárom pince hatalmas lánggal égett. Oltásra nem Igen lehetett gondolni, mert a viz csak messzebb van. igy aztán mind a három pince porrá égett. A tüz messze környékre ellátszott. A pincék tulajdonosai állítólag kis-kanizsai gazdák. A kár Jelentős. Részletes Jelentést a tűzről a kanizsai fószolgabiróság hétfő estig nem kapott még.
1500 kanizsai átázott vasárnap a Balatonra a kibírhatatlan hűség elől
A kirándulók száma nem érte el a tavalyi rekordot — Itt is érezhető a gazdasági válság — mondja a vasút
Nagykanizsa, Julius 7 Az Idei balatoni kirándulások premierje \' zajlott le vasárnap. Amint előrelátható volt, a kánikula elől menekülők nagy tömege kereste fel a Balatont, hogy hfls hullámaiban keressen menedéket a forróság elöl, habár a kirándulók száma nem érte el azt a várakozást, mellyel a déli-vasul várta a vasárnapot
Igy Is azonban vasárnap reggel fél nyolctól kezdve megindult a nép-vándorlásszerű özönlés az állomásra, ahol vonatindiAisIg az elmúlt évekről ismeretes zsibongó tömeg gyűlt egybe. A délivasuti tisztviselők Bar-tal Béla állomásfőnök irányítása mellett gondoskodtak arról, hogy mindenki kényelmes helyet kapjon. Miután a jegyváltás zavartalanul lebonyolódott a közönség elhelyezése a vagonokba teljesen rendoen meg is történt.
A vonat pontosan fél 9 órakor gördült ki az állomásról és menetrendszerinti időben rakta le utasait Balatonszentgyörgy, Balatonszentgyörgy, Balalonberény, Balatonmária, Balatonfenyves stb. állomásokon.
Azokkal együtt, akik motorbicikliken, autókon mentek ki a Balatonra, kb. 1500 tehető a kirándulók száma.
A közönség jórésze már előre gondoskodott jegyről a menetjegyiroda révén,
Esle a pirosra sült fürdőzők egész serege várta az állomásokon a személyvonalot, mely a nagy utasforgalom ellenére ls alig 12 perc késéssel futott be a kanizsai állomásra.
Érdeklődtünk a vasútnál a vasárnapi kirándulások felől és azt a választ kaptuk, hogy a közönség nagy tömegekben ugyan, de nem a várt számban utazott el a Balatonra. Ennek természetes oka a rossz gazdasági viszonyokban keresendők, mert hiába ad a vasút féljegyet a balatoni kiránduláshoz, a strandjegy és egyéb mellékköltségek annyit tesznek kl, hogy a kisjövedelmű polgár alig engedheti meg magának hetenként egyszer a balatoni kirándulást.
•95
Príma aelyem-harianya
hibátlan,
reklámár
KBtStt sokni
reklámár g U flM.
EHRENSTEIN-nát
Fiat II. aaán. txt
2
70
1»30. Jullus 8,
ZALAI Kt >ZL ÖNY
Véres háború kapákkal, dorongokkal, fejszével az ujudvaribognárék és a cigányok között
A garázda cigányok kapával leütötték s bognármestert, akit eszméletlen állapotban szállítottak be a kanizsai kórházba — A bognár fia és egy öreg cigány sebesült még meg súlyosan
Nagykanizsa, Jullus 7
Hétfőn délelőtt véres verekedés zajlott le a közeli U|udvar községben, ahol a garázda cigányok megtámadtak egy bognármestert, akit leütöttek, majd tovább folytatták a verekedést és a bognár fiát Is, aki apja védelmére sietett, megsebesítették.
Újudvar községben Baranyai József 71 éves cigányzenész és családja már régebb idő óta gyűlölséges viszonyban volt Megyesl János 56 éves bognármesterrel, akivel többször veszekedtek is a cigányok.
Ma reggel a bognármeslert egyik gazda házához hivatták kerekeket Javítani. Megyesl, hogy gyorsabban érjen a hívott házhoz, útját a cigány vltyilója mellett vette, de vesztére, mert amint elhaladt a putri elölt, az Sreg cigány többed magával ráiámadt a bognárra. A cigányok dorongokkal és kapákkal estek a bognár mesternek, akit brutálisan leütöttek. A dologidőben történt durva támadásnak csak egypár szomszédos gyermek volt a szemtanúja, akik azonban azonnal elszaladtak a bognár Iiáért, Megyesl József 23 éves bognársegédért és értesítették, hogy a cigányok leütötték apját. A legény azzal a fejszével kezében, mellyel épen dolgozott, rohant a cigányok közé, ahol elsőnek Baranyai Józseffel találkozott szembe.
Az apja megtámadtatásán felbőszült legény a fejszével a cigányhoz sújtott, akinek baikezét érte az éles szerszám és súlyos sebei ejtett rajta.
VINOL
olcsó és bifttocan hat lisztha/mtt ellen. Beszerelhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya, termény és növény-vódőBzerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér ft). A bíróság mellett. Ietetőn: 130.
Közben azonban ismét előteremtek a cigányok és dorongokkal estek a legénynek, aki több illést kapott testére és az agyonverés elől johbnak látta eimeneklllnl.
A Qózony-uraság értesítette telefonon a nagykanizsai mentőket, akik kirobogtak autóval és a bognármestert és fiát, valamint a súlyosan sérült cigányt beszállították a kórházba.
A gelsei csendőrség azonnal megindította a nyomozást, hogy kiderítse, ki kezdte a verekedést és a cigányok mennyiben felelősek érte. A község népe csak este értesült a lejátszódott véres eseményekről, de Igy is nagy felháborodás vett erőt a cigányok garázdálkodása miatt.
Jubileum 1860-1930.
singer
divatáruház
V •
Nyári áruk leszállított árban.
Színtartó zefír I pengő.
Fekete és tegeth nehéz oreppe de ohine kevés hibával 5 pengő métere
|özv. Reischl Venceinéj
Súlyos csapás érle Reischl Richárd országgyűlési képviselőt és Reischl Imre keszthelyi városblrót. Édesanyjuk, özv. Reischl Vencclné szül. Haiden Karolina hosszas, de példás türelemmel viselt szenvedés után, áldásdus éleiének 9l-lk évében visz-szaadla nemes lelkét Teremtőjének. A halál hire pillanatok alatt szétfutott Keszthelyen és Hévízen és mindenütt mélységes részvétet váltott kl, olyan érzést keltve, mint amikor egyik tagját vesziti el a család. Mert a megboldogult általános tiszteletnek és nagyrabecsülésnek örvendett. Mindenütt, ahol csak Ismerték, szerették ezt a melegszívű nagyasszonyt. Mint családanya, igazi mintaképe volt az édesanyának és háziasszonynak, aki gyermekeit láng-lelkű hazafiakká nevelte. Mint asz-
szony a legideálisabb hitves, aki eszménylen fogta fel a nő hivatását. Angyali lelkülete volt, aki akkor érezte magát legboldogabbnak, amikor másokon segíteni, a szűkölködők könnyeit letörölni tudta. Ahol csak megjelent, áldás kisérte lábanyomát. Szeietctet, melegséget, napsugarai és boldogságot árasztott maga köré. Nemcsak családi körében, de mindenütt, ahol csak megfordult.
Két fián kivül négy leánygyermeke, tizenhárom unoká|a, hét dédunokája, azonkívül nagyszámú előkelő rokonság gyászolja.
Temetése ma délután 6 órakor fog végbemenni a róm. kaih. egyház szertartása szerint, a lakosság óriási részvéte mellett
=■ Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezési Kopstein bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLANYJ GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. 406.
1S39
FU» gyorsabban Sl I Sárga karma — fekete sárral I
NAPI HÍREK
NAPIREND Jullus 8, kedd
Római katolikus: Eres. k.-né. Protest.:
Terér Izraelita: Tamua hó 12. •
VÁROSI MOZt. .Muzsikáló axlvek", éneklő ét lenéló Hlmattrakdó. - Hangos kísérő mtlfor.
Oyómxarttrl éjjeli axolgálalt I. hó végéig az Őrangyal gyógysiertár.
Qóztördő nyitva reggel S órától este S óráig (bÍM, szer de, péntak díloUn, kedden egéai nap nőknek). Tel.: í—14.
— Áthelyezések ■ premontrei rendnéli Oergye Ipoly csornai prépost a következő diszpozíciókat eszközölte: A rend perjelévé Erdélyi Irén eddigi rendi Irodalgazgatót Csornán, novldus mesterré Peér Leó al-perjelt, a türjei rendház főnökévé dr. Nóvák Béla jószágkormányzót Keszthelyről elhelyeztettek: dr. Szalay Albin és OObl Valér Szombathelyre, Hermán Metód Jánosházára plébánosnak, dr. Ipoly Ágoston TOrjére hitoktatónak. Keszthelyre helyeztettek: Kun Kázmér Szombathelyről és dr. Kövér Fldél Csornáról. Türjére helyeztetett még hitoktatónak dr. Papp Líszló Szombathelyről.
r
KépKereícxtí
K.oxma
— Bucsu Kiskanlzsán. Vasárnap tartották Kiskanlzsán a Sarlósboldogasszony napi bucsut. P. Puivermann Zénó fcrenceslelkész ünnepi szentmisét végzett, majd egyházszónokla-lot tartott. A bucsun a hívek nagyszámban vetlek részt. Nagykanizsáról is sokan klmenlek a búcsúra.
— Szántó Antal szerzői eattlye. Folyó hó 12* én este 9 ónkor a Pol-gfti Egylet toitln-lyiségében tréfás
I felolvasást tart Szántó Antal sze;;edi író és humoros előadó, aki legu\'óbb Srombathelyen, Győrött és Zalaegerszegen ara<ott jiiiz.ü konferánsz/iival és humor«,zkjeivcl nagyobb sil ereket. Az előadás műsorát legközc\'ebb közölni fogjuk,
ZALAI KÖZLÖNY
_»_
| f. fUlla IfaM 8.
zustársasági rendtartományt és a magyar klérust mélységes gyász érte. A rend egyik legkiválóbb tagja, P. Fialta B. János volt jószágkormányzó, a nagykapornak! rendház főnöke, életének 79-ik évében a zalaegerszegi kórházban rövid betegség után elhunyt. Igazi papja volt Krlsz-tusnakjés a Jézustársasági rend egyik büszkesége. Halála mélyen sújtja a magyar katollkusságot. Holtlestét Nagykapornakra szállították, ahol hétfőn délelőtt temették el az egyház nagy gyászpjmpájával.
— Az Inkel plébános beiktatása.
A mull napokban ínvesztiálta a megyéspüspök az Inkei plébánia javadalomba Padányl Sándor lelkészt. Az ünnepélyes aktuson megjeleni a plébánia alapítója: Káuzll Dezső apostoli protonotárius, prelátus, ap<lt-kanonok, papnövelde! kormányzó Is.
■= Orvosi hir. Dr. Haiszer János fogorvos tanulmányútra Berlinbe ment. Újból rendel augusztus 3-án.
— 48-asok bajtárs) összejövetele. A volt 48-lk gyalogezred Nagykanizsán tartózkodó bajtársait tisztelettel értesítjük, hogy folyó hó 9-én, azaz szerdán este Vi9 órakor baj-társias összejövetelt tartunk a Korona szálloda éttermében. Kérjük az igen tisztelt bajtársakat, tekintettel az előadandó tárgy sürgősségére és fontosságára, az összejövetelen teljes számban megjelenni szíveskedjenek. Helyi bizottság.
— Halálos fürdés. X"dósitónk jelenti: Szabó Zolián nevű"9 éves fiúcska Bucsuszentlászlón a tegnapi nagy hőségben fürödni ment a Szé-vii-c»atornába. A csatorna egyik-másik helyén mély és egy ilyen mélységbe került a kis Szabó Zolián. A többi fürdőzök észrevették, hogy a kis fiu egyszerre hirtelen eltűnik a vízben. Segítség után kiáltoztak, meri ők maguk nem merészkedtek tovább. Mire azonban segítség érkezett, — Szabó Zoltán belefulladt a csatornába. A föszolgablróság kiszállt a halálos fürdés színhelyére.
— öngyilkos lett egy fiatal gazda. Csurgó községben tegnap délután Szentkirályi János 23 éves gazda agyonlőtte magát, öngyilkosságának oka állítólag az volt, hogy nem tudott megférni apósával, akivel napirenden voltak a veszekedések.
— Halálozás. Egy ré-jl, közbe-csűlésnek örvendő kanizsai iparos dőli kl hétfőn az élők sorából. Rozs Ferenc 78 éves korában, hosszabb betegség után elhunyt. Temetése holnap, szerdán délután 5 órakor fog végbemenni a róm. kath. temető halottasházából.
/I Zalai KttxWny weekend - akctófánaJt e 0c\'l ktsorsolifal :
■A .Zalai Közlöny" weekend-akci-ója iránt hétről-hétre nagyobb az érdeklődés, ufy, hogy az e heti jelentkezők száma felülmúlja az összes eddig jelentkezett előfizetőink számát. A mai napon a kővetkezőket sorsoltuk ki: Braun Sándorné, Kinizsi utca 21, Schwarcz Dezső, kereskedő, Sáfrán Ferenc, Király-utca 27. és Hirschet Kálmán, Jenő és Aladár, akik a kedvezményre jogosító utalványt átvehetik lapunk kiadóhivatalában.
— Nagy tűzvész pusztított Kisbéren. Tudósilónk jelenti: Nagy riadalmat okozott tegnap, hogy miközben a kisbéri gazdák a mezőn dolgoztak, egyszerre az egyik ház kigyulladt. Állítólag gyermekek gyufával játszottak és ők okozták a tűzet. Az égő házból csakhamar átcsaptak a lángok a szomszéd épületekre és a nagy szárazságban félő volt, hogy az egész utcasor a tűz martaléka lesz. Csakhamar megjelentek a szomszéd községek tűzoltói is és vállvetett munkával sikerűit a tüze\' lokalizálni. Azonban három gazdának a háza és melléképületei elpusztultak. A csendőrség szigorú vizsgálatot indított.
— Baleset Tudósítónk jelenti: Horváth Kálmán 16 éves fiu biciklin jött Nemesszentandrásról. Amint a zalaszentmihályi majornál befordult az országútra, a kanyarban hirtelen feltűnt egy szabályos menelben jövő autó. A fiu későn vette é6zre, kár az autó tülkölt s hirtelen kitért előle. Azonban a fordulat oly mereven történt, hogy a bicikliről leesett 6 eltörött bokán felül a lába. Az auló, melyet Deutsch Salamon zalaszenl-ivánl nagykereskedő vezetett, — rögtön megállt 8 a szerencsétlenül járt flut Pacsára hozta, ahol dr. Tvaro-sek László körorvos nyújtotta az első segélyt neki.
— A Kereskedelmi Akadémiai Székesfővárosi Egyéves Tanfolyamon (Vili., Vas-utca 9—11.) a belratások megkezdődtek. A felvétel hétköznapokon délelőtt 11 órakor középiskolai érettségi bizonyítvány, tanltóképzöintézeli oklevél, katonai tÍ8ztképző-lniézetl végbizonyítvány, felső mezőgazdasági Iskolai végbizonyítvány, vagy felsőbb Ipariskolai végbizonyítvány és születési anyakönyvi kivonat alapján történik Fizetendő 56 P beiratásl dlj. Köztisztviselők gyermekei ennek felét fizetik.
A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsárpangás, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszin, kedvetlenség a természetes „Ferenc lóísei" keserűvíz használ.la által sok esetben elmúlnak. Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Fereno lóííef vízről, mert hatása megbízható és rendkívül enyhe. A Ferenc íóisef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
A városi sétakertben el kell távolítani a tüskés drótkerítéseket
Kaptuk a következő sorokat:
„A mult napokban este 8 óra körül egy úriember feleségével együtt és 4 éves kislánykájukkal, akit atyja kezén fogott, séta után hazafelé igyekeztek.
A temetőfelöli kapu mellett levő sétautak szélén levő régi rozsdás tüskés drótokban a kislány végighúzta nyakát, ugy, hogy a nyakon több karcolást és nagyobb sebet okozott.
Szerencse, hogy a közeli városi kórház azonnal első segítségben részesítette a kislányt, aki könnyen a rozsdás tüskés dróttól vérmérgezést kaphatott volna.
Nagy szerencse, hogy nagyobb baja nem történt a kislánynak.
Kérem a tek. Szerkesztőséget, ezt a dolgot szóvá tenni és az illetékes tényezők figyelmét arrn felhívni, hogy a rozsdás tüskés drótokat mindenütt a városi sétakertből feltétlenül és minél előbb eltávolíttassanak, mielőtt még nagyobb és komolyabb baj származik és valamely gyermek súlyosan szerencsétlenül jár, mert a
_1930. julius 8.
szülök feltétlenül felelőssé teszik a várost az okozott testisértésért és a felmerült orvosi és gyógyköllségek megtérítését követelni fogják.
Aláírás"
wmkm
<f immjMMBsíjyu
(RöridJtA*«k) H — hirek. kömxda-tág. Hangv. — hangverseny. E — döadát Qy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. inexógaxdaság. Hl. ~ Ifjúsági elöadáa. h" — (elolvasás, ü — gramofonzene. Ib — Jazzband. K — kabaré. nZ.
— ncpixcrü zene
Julius 8 (kedd)
Budapest 9.1 5 Hangv. 9.30 H. 9.45 A hangv. lolytalása. 11.10 Nemzetközi víz-lelzoiiolgálat. 12 Déli harangszó. 12.05 Eugen Stepat bilalalkazenekarínak hangversenye. 12.1S H. 12.35 A hangv. tolvt. 13 Pontoi ld«)e>íé«. 14.30 H. 15 Had Irak. 1530 Mesedélután. 16.45 Ponloa idólel-zía 17 E. 17.30 Hangv. 18.45 Nyári Andor novellái. 10.20 Olan nyelvoktatás. 20 Elő adás a Stúdióból. .Nfm (Illetek mulltkaizó nélkül.- Vígjáték 4 felv. Utam: Pontos Időielzéi. Ma|d: Cigányzene.
Bécs II Zene. 13 a 1530 Zene. 20J10 Vidám aenel esi
Berlin 16.30 Zene 17 50 Mlnlaiongori-zái. 19.10 Dalest. 1940 Zene.
lirllnn 11.30 ü. 12 KOlvetitéi Prágából. 12.20 Zene. 13 30 és 13.55 Közvetítés Prágából. 18 O. 19.30 Közvetltéa Prágából. 20 3\' Zene. 21.20 Tambnrtca|áték. 22 Közvetítés Prágából.
Rádió legolcsóbban Sxabó György Hdató-
laboraiorlumúban Fiiul 3., udvar
TŐZSDE
A tőzsdén a forgalom teljesen üz-lettelenűl és jelentősebb változás nélkül folyt le. Zárlatkor nagyobbrészt kissé gyengébb árfolyamok voltak érvényben. Fixkamatozásu papírok piaca üzlettelen, változatlan. — Valutapiacon nem történt emlitésre-méltó esemény.
Uj árunak csinálunk helyet, ép ezért a raktáron levő prima minőségű világos divatcipőket nagyon olcsón árusítjuk.
Magas sarkú cipők . 22 —, 19 50, 17— 14*80
Trotőr sarkú rámán varrott cipők . . . 18-80
Drapp szandoiett, prima......12-80
Fonott szandál 35-ös szám......8* —
Kromtalpu és nyersguniitaípu női teniszcipők 7*80
TURUL cip6 minőségben, árban vezeti
Használja ki a kedvező alkalmat és vásároljon az ajánlott cipőkből:
Turul Cipőgyár R.-T. fiókja
«« Fő-ut 12.
Olcsóbb lett a szövet!
Tekintse meg férfi és női |j» f I !• II
s^i?icsós^ainkat ifiui és Hrausz
l&X). Julius 8.
2ALA1 KÖzLÓNV
SPORTÉLET
A magyar atlétika gyémánt-nap fa a finnek felett aratott 85 : 76 sstenxációs győzelem
Marvallts nagyon gyengén szerepelt — Szepes országos rekordot állított fel — Magyarország 10, Finnország 5 győzelmet ért el
Újpest megverte a Sláviát és a bajnokok bajnoka lett
Nagykanizsa, Jullus í
Vasárnap a magyar sportnak olyan diadalait érlük meg, melyek a sporttörténetem aranylapjaira kívánkoznak. Legnagyobb eseménye ennek a diadal-napnak, hogy a magyar atléták legyőzték a világ legelső atléta nemzetének fiait és ezzel egyszerre az elsők sorába emelték a magyar allétlkai világ aportnemzetei közölt.
Újpest Qenfben ragadtatta csodálatra az európai futballcsapatokat és azok vezérkarát, azzal a szenzációs győzelemmel, melyben a Slavtdt maga alá gyűrte éa ezzel megnyerte a genfi tornán a nemzetek serlegét és a ,bajnokok bajnoka" cimet.
Eredmények a nagy vasárnapról ill következnek.
Atlétika
Magyarország—Finnország 85:76
100 m : 1. Raggambl István magyar 10-7 mp., 2. Solt Tibor magyar 108mp, 3 Sjöstedt finn 11 mp., 4. Virtanen finn 11*1 mp
400 m.: 1. Barsl László magyar 49 6 mp., 1 Sugár István magyar 507 mp., 3 Huhla finn 51 2 mp., 4. Jansson finn 53 mp.,
1500 m.: 1. Purje finn 3:57 6 mp., 2. Szabó Miklós magyar 3:598 mp. országos rekord, 3 Lehtlnen finn 4:114 mp., 4. Oyulal Gábor magyar 4:15 mp.
Magasugrás: 1. Orbán Ferenc magyar 185 cm, 2. Relnikka finn 185 cm., 3 Ddhlmann finn 185 cm., 4. Késmárki Kormél magyar 180 cm.
Diszkosz: 1. Donogán István magyar 4535 m., 2. Kentia finn 44 05 m., 3. Marvallts Kálmán magyar 4403 m., 4. Ll\'ndstet finn 41\'35 m.
10.000 m.: 1. Posli finn 33:06 6 mp, 2. Isohollo finn 33 : 068 mp,
3. Hevele Ferenc magyar 33 :33 4 mp., 4. Majorosi Ferenc magyar.
Qerely: 1. Járvlnen finn 68 25 m , 2. Penllila 66 86 m„ 3. Szenes Béla magyar 6640 m., 4. Takács Miklós magyar 59 68 m.
Staféta: 1. Magyarország (Solt, Raggambl, Sugár, Barsl) 1:574 mp. országos rekord.
2. Finnország (S|ösiedl, Virlanen, Vllén, Huhta) I : 59 4 mp.
A pontversenyt tehát 85:76 arányban nyerte Magyarország, mlg a győzelem 10:5 arányban a magyar színeké.
Futball
Újpest—Slavla 3:0 (1:0)
A gólokat Köves szerezte. Legjobb ember Borsányi. A közönség tüntetőleg ünnepelte az újpesti fiukat és a meccs végén a vállán vilte kl. A magyar és Középeurópa-bajnok most a bajnokok bajnoka lelt. Az értékes serlegen kivlll valamennyi újpesti jllékos arany karkötő órát kapotl ajándékba.
Ferencváros—SK Brall6lava 4 :0
(3:0) (Pozsony).
Bocskay—Kassai Törekvés 3 : 2 (2 :0) (Kassa)
Bohn SC-Tatabányai SC3:1 (1:1) (országos amatőr bajnoklmeccs).
Tennisz
Dunánlul tenniszbajnokl versenyé-nyének félbemaradt számalt. tegnap fejezték be Kaposvárott. Női egyes:
1. Tevelyné Kellauer Klári KTSE,
2. Surgóth Bözsi KTSE (döntő 6:2, 6:2), 3. Récsel Rózsi NTE. NŐI páros: 1. Tevelyné, Surgóth Bözsi KTTE, 2. Récsei-növérek NTE (döntő 6:3, 6:1).
VizipAló
UTE—MAC 6:1 (5:0) bajnoki. MTK-lll. ker. TVE 3:3 (2:0) bajnoki.
Kerékpir
A Budapest—Qyöngyös - Budapest országúti verseny abszolút győztese Vlda I. 4 óra 43 48 mp. alatt 2. Szenes, 3. Vlda/^
Hangos Uséró műsor!
Hamisa halyárak I
Előadások kezdete 7 és 9 órakor
Jullua 8., hadd Jullus 9., axarda A leejokk kaifoillaek loroutáMl:
Hant bem
:él5 I Éneklő film
8 felvonásban.
KÖZGAZDASÁG Előkelő angol exportörök Zalamegyében
Erőteljes akció
a baconsertés, tojás és baromfi exportálása érdekében
külföldi
Nagykanlzau, iullus 7 Az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara a Felsődunántuli Mezőgazdasági Kamarával együtt erőteljes akciót inditolt a baconserlés, tojás, baromfi slb. ktlllöldl exportálása érdekében Ennek elősegítéséért a kamarák felhívására Magyarországba érkezel! az angolországi hatalmas Schwanenberg-cég tulajdonosa és Írországi telepeinek vezérigazgatója, Kiss Ferenc londoni msgyar hírlapíró, Kiss Elemér kamarai igazgató
testvéröccse társaságában, hogy megtekintsék a nevezetesebb hússertés-tenyészeteket és megbeszéléseket folytassanak a kamara területén lévő megyei és törvényhatósági városok polgármestereivel és gazdaétdekelt-ségeivel.
Igen nagy jelentőséggel blr az, hogy a kamara ezt a nevezetes céget lehozta Magyarországba, mert a cégnek nemcsak Angliában, hanem még az európai államokban is óriási telepei vannak, hollandit főgyárte-
PHILIPS rádiókészülék
Philips hangszóróval
telepekkel, antenna anyaggal
háznál felszerelve, 18 havi részletre 200 pengd,
h a jlrészletjDsakJOj^en^ó
a
Szabó Antal sportárunagykereskedés
rádió- és gramofon-osztálya.
lepe pedig napi 3 000 ditznól vág. Ha a magyarországi hussertéslenyész-té\'röl, baromfitenyésztésről, lejtermelés és feldolgozásról kedvező Impressziókat szereznek az angolok, ugy hosszabb és állandó természetit megállapodást létesítenek a két dunán-tult kamarával a baconserlés, a baromfitojás és tejtermékek nagybani exportjára vonatkozóan.
A vendégek zalamegyei programja a következő:
Jullus 7-én meglátogatták a felsó-rajkl Thasy és a baki gr, Károlyi uradalmat, Zalalövő és környékét Elek Qéza gazdaságát UJnép pusztán és este ujnépi Etek Ernő gazdaságát Pallnban, ahol az éjjelt ls IPÍtötték.
Időjárás
(ÉJatkai rádUJdam * Kata orol*-|lal IrMhI aaáa M Arakor ]«*
(lal litlul mm 10 arakor la-taa«U vAHaxékaay, khii IrU, iaxakaragaU asalakkal éa lára míg aakhal»at« ••<•«! •*•«• l*a alva tarral.
Regedei víz
kitűnő borvíz, hanem orvod KákMdatMyek •Jáalják vese, kófarM. gyomor- és enkorfc^*"1*\'-Kapható mioésa fttcser-és csemefeMetben.
,,„ Fóraktir:
WEISZ MÓR
N*g7ksataa*,HM%Mi.»
III III —
Uzletáthelyezés előtt
augusztus hó i-ig ^ retidkivül olcsón árusítok
„Menyasszony" divatAruhAz Koréin JenA Nagykanizsa, Deák-tér I. sz.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. |u1ju« s.
XirUtt strljd
Plilt W28, Loodon »06, Newvork 515-12, Brűssel 71 971/1, Mllsoe J6-97\'/i, Msdrtrl 6100. AnuMim 20722\'/l. BetHi 122 821/1, Wl«n 7276. sdll »74. Pr*r« 15-28\'/), Varsó 57 80 Baáepwt MMMVl Belgrád 9-13V1, Bukareal J?7Vl.
&U2G tszt. 40/111, dt. 20/111. és a rozs 20 fitt esett.
Buza llszav. 77-ea 19 20-1945. 78-aa 19-40-19-64, 79-es 1960—19-80, ÍO-ai 19-70-2000, dunánt TI-a 18 60—18 80,
78-aa -----, 79-ea IB 00-19 20
80-sa 1910-1930, ma 10-70—1100 lik. árpa 13 25-13-50, aöfirp. IfrOO-17-25, a»b I5"50—1575, teafari tel. 15 30-15 50, dunántnii 15 20-15 40, repce 2225— 22*74, korpa 8*20-8-50.
i Mqmü ttofa
valuták
Angol t, 27*78-27*93 Belga fr. 79-70-ÍOIO Cseh k. 16*94-17 03 Utak. 152-80-153-40 Dinár 1006-10*14 Dollár 568-20-670*20 Pranda I. 22*45 22-75 HoU. 229-40 230-40 Lengyel 63-8044-10 Len 3-37 3-41 i Lera 411-4-17 Ura 29 80-30*10 Márka 186 05-1366$ Norvég 152-80-153 40
Schlll. 80-55-8095 ívájd L 1)0-75-111-35 Svédk. 153*35-153 95
áárlia-feif lé#á
DEVIZÁK
Aaast 229*35-23005 Belgrád 10*10-10*13 Bema 136^2-136-42 Brsaezel 7967.79*92 Bü karéit fSS-3-40 Kopenh. 152-80 153 20 Loodoo 77*74-27*82 Madrid 66-35-68 35 Milano 29*85-29-90 Nawyork 570-30-1 90 Oölo 152*80-153-20 Pária 22*42-2249 Práea lfrö2-ie-97 Stófia 4*12-4*16 Stocih. 143 35-B3-75 Vareó SW0-WI0 Wlea 80-44-80-80 ZOridb 11073-111-03
Kelhejtái 4254, eladatlan 439. - Htod-tendu 1*12—1*14, asedett 1*14—1*16, azedelt köaép 1*10-1*12, könnyd 1-04-1-ÓS, l-aó rendit Öreg 1*02-1*06, U-od rendű are« 0 85-094 angol sildé1*10-1*24, szalonna narnrban 1*34-1*38, zalr 1*34-1*54, hua 1-4S-176, azaloaeáa lélaerté* 1*40-1*48
XU4|i: Dilulal Xysmia fc LqUaM Vállalat, laflkaiüuáa. felelős kiadó: Zalai Károly.
bknku Walaai Kicytaalua 71. aa.
Amlí Itt annllnk, marad Ion a vdiwbaa.
APRÓHIRDETÉSEK
Az aprfUnletfMk <HJn 10 aaób M IWMf* Miadea további szó dl)a I fftl. Vaaér- te teaepacp 10 azólg M fillért rnindaa további azó dija • Bit. Szerdán 4a pfe-teken 10 azólg M Mlár, minden további ab dija • tlll. Qmaaó a minden vaata-gabb bétából álló azó két azónak azámrt-tatlk. Állást kcreaóknek S0W engedmény.
HlrMásek I (ftf) p.npS lassan alul a falealegea kiajvaláa, aaáailáaáa alkaHHéae ságstt a I • r a I I a a I a a * 6 k.
Oaak la-lfl a príma zsír l-IO és s füstölt szalonna * pengó Petrlcs Lajosnál, Csengery-nt.
Zaák, vízmentes ponyva, kfl\'csönzsák és ponyva, valamint gép, henger, autó és trsktor olajok, adómentes benzin, jjelro-leum, eázolaj a leglutlnvossbb árban kact-haló Kelemen Rezsó cégnél, mint a H»zal Kőolajipar Rt. lerakatánál, Deák-lér 9. 3545
Butarosatt aaaka kényelmet szeretó magános ur részére kiadó Vórósmarty-utca 34. azám alatt Azonnal elfoglalható.
■latfaaMla dnnszlos és betóttes Üvegek legolcsóbb árban — Stern üvegesnél. Erzsébet-tér 14. 3452
Flavllcyl malembaa aov MOl-aéraagád aaamssal falvétatlk. 3539
3, vagy 4 szobás modern lakást *ara-aak november l-re, esetleg előbo, város belterUletén. Halica Irodában kérem a elmeket leadni 3551
■■kalyssak, vagy raktárnak alkalmas
helyiség k adó Nádor-ulcs 4 az 3504
Dunsztba vsló I tér 4.
I kapható Koisuth-3568
Egyaaakéa lakás augusztusrs kiadó Csengery-ut 67. — KtUcsey-utes 19. 3169
Egy nagy i
Erzsébet-Ifi 2.
raaka bútorozatlan kiadó emelet. 3570
Oldalkocsia aiatarkarákpár kl\'Unó karbln, olcsón eladó Sagár-nt 15. 3571
jókarban levó baaznált karák|sárt
veszek. Tézer Antal, Ipartestület. 3572
Szoba-konyhás lakáé azonnal kiadó BagoUI-a-.r II (Vasuipirl). -3573
Egyszobáa lakáét óeazea mellékhelyisé gekltel azonnslrs, vagy augnastua l-re keresek a belvárosban. Cím a kiadóban. 3474
Balatont kadvelők figyelmébe!
Balatonfaapank, az állomástól kb. 600 mé\'ernylre, a Balaton egyik legszebb pontján a Páhy-féla falak parcellánkint Is oloaán aladá. Fizethető 50 havi részletben Is. A telek a vasút és a Balaton között közvetlenül a parton fekszik és teljesen száraz. Az eladási feltételek és a felosztási tervezet Dr. Málék László nagykanizsai ügyvédnél, a balatonfenyvesi állomásfónOknél, a telek vincellérjénél és a tulajdonosnál Páby Dezső gyógyszerésznél Ozorán megtekinthetők. Utakról, strandról, kabin felállítási és vízhasználati jogról gondoskodva^
NAGYKANIZSAViDÉKI AUTÓBUSZ VÁLLALAT
*
Nagykanizsa—Zalaszabari autóbusz menetrend és díjszabás.
Hapoata
14-50
15°°
15-33
15-48
16-10 16-22 16-27 16 34 I6«0
Ni
Viteldíj P
—•30 --■90
r—
1-40 1-80
2-20 240 260 260 280
Nagykanizsa, vasútállomás Nagykanizsa, Korona száll. Récse Lapicsárda
Galambok, nagykorcsma
Kiskomárom „
Karos, korcsma
Garabonc
Kisrada
Nagyrada
Zalaszabar
Tina
Naponta
805 7-54 7-30 7-18 7 03 6-43 6<> 6-33 6-28 6*21 6*14
Nagykanizsa—Letenyei autóbusz menetrend és díjszabás.
(Szerződéses rendszeres postaszállító8.)
Hapoiti
g-2o
g-27 9-42 g-57 10-06 10-15 10-40 10-ÍO
jL
14-10
14-42
15-07 15 15 15-2\'
15-30
16-00 I6>°
Hl
Viteldíj P
-•30
1-50 2 — 250
IbRkalni illtaii. 2. pwti
lUaikalai. bmi nilli
Itaurkuizii (liáulm puli)
Somái
Eslwtgijt
IllJfa
ItueW?
liltiyi
tol
Hapoata
818 8\'io
7-58 7-40 7-33 7-23 7-05 6-45
14-00
13-M 1340 13*26 13 18 13-oe 12-w 12»
KtlIOnjáratok meg-rendelhelók:
Unger Ullmann Elek éa Tóth vaskereek. Telefon 10. Teutach drogériában. Telefon 203.
■agykanixMlsak találkoxóhalya az m
István király Szálloda
Bisdapaat, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen vlllamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
Kráinriier Zoltán
régi üzlethelyiségéül Kaztncsy-utca 3. szám alá költOzón, kDtel az nj peatához. Áruraktárát most ott minden dfogad-ható áron árusítja d.
t|)« olkkak (éláraál la 11:s aloaákkak I
Varga Nándor
modernül felszerelt sa|át mQhelyében
moa, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban «" tisztíttatnak.
OyUjtótelep : Kazlnczy-u. 8.
Gyártelep: Hunyadl-u. 19
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat KBnyvftyssnda f Nagykanizsa • KSnyvkStészst a „Zalai KSzISny" politikai napilap kiadóhivatala
„, . ITELEFI Készítünk! ■ mindenféle kereskedelmi, ipari, pénitnlézcti, agyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, mfiveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat. >N: 78 1 Gyártunk. üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naplártftmMket, falinaptárakat stV elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt. —i
Nyomatott a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlz.letvezaW- Zalai KárolyJ
70. évfolyam 153. azám
Nagy kani rsa, 1BSC. jullus 9. szeida
Ara 14 (lllér
ZALAI DZLÖIY
SttftoitMf U UiMM ■ PM 6. nám. Kexllbtljrt tAkUd&tntlt Komik LjJ«-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Bar bari ts Lajos
EMflKtM in : trj Mn ■ part Ttkion: NagylunUu 78, Keútbdy !
Bethlen és a királykérdés
Hetek óta bizonyos kósza hirek keringenek, ugy belföldön, mint-kül-földön a magyar királykérdés közeli megoldásáról! Fantasztikus kombinációk keltek szárnyra, puccitervek-ról rebesgettek, söt olyan híresztelések is akadtak, amely a kormányzót és a miniszterelnök személyét is belevonták e/ekbe az agyrémszerü kombinációkba.
Bethlen István debreceni beszéde most véget vetett e légből kapott hireknek, amelrek cseppet Bem vállak országunk hasznára. A miniszterelnök félreérthetetlenül és véglegesen leszögezte a kormány álláspontját a királykérdésben : „Ezt a kérdést nemcsak a külföldtől függetlenül, hanem magunk is aak az srra hivatott szerven, a magyar országgyűlésen keresztül oldhatjuk meg" — jelentette kl Debrecenben Bethlen István gróf.
De azt Is hozzáfűzte nyilatkozatáéhoz a miniszterelnök, hogy halalmának egén súlyával ellene fog szegülni azoknak, akik u|ból meg mernék kísérelni a trónkérdés puccs, szerű megoldását. És ha akadn.inak l« Ilyen kalandorok, akik rögeszméjüket az ország érdekel, az ország üdve elé helyezik, ugy a törvény egész súlyával fogja büntc\'nl ókét. Mert aki puccs révén akarná megoldani e kérdést, a legnagyobb veszélyt idézné elő az országban. Hiszen külpolitikailag semmit sem változott e tekintetben a helyzet: a nagyhatalmak álláspontja változatlan.
Azért hangsúlyozta ezt a miniszterelnök, hogy immár senkise men-tegetőzhessék azzal, amikor Ilyen kalandos utakra téved, hogy nem ismerte a veszélyeket és jóhiszeműen cselekedett
Nem jóhiszemű az, aki veszélyekbe sodorja nemzetéi. Lám a vezető le-giiimista körök is megtagadtak minden közösséget azokkal, akik az ország káráta, az ország nyugalmára, esetleg a létének veszélyeztetésével játszanak e lüzzel. Bizonyság erre Apponyl Albert grófnak, a legitimisták országszerte tisztelt ősz vezérének soproni beszéde, amelyben nyíltan állást foglalt a Irónkérdés puccsszerű megoldása ellen.
Isy gondolkodik egy olyan reál-polilikus, aki eszmélnek megvalósítását mindenkor alárendeli az ország érdekeinek. De minden párt uszályába akaszkodnak felelőtlen elemek, amelyek a párt tekintélyét a maguk hasznára szerelnék gyümölcsöztetni. És ha ezek az elemek nem is tulságosin komolyak, mégis védekezni kell ellenük és kl kell őket Idejében józanítani, mert olykor egyetlen gyufaszál is elegendő ahhoz, hogy felrobbantsa a puskaporos hordót és veszedelmes tűzvészt idézzen elő,
Vég& Kálmán honvédelmi államtitkárt fralálos szerencsétlenség érte
Miskolc, Juliim n (Éjszakai rddltíjelenlés) Vitéz Végh Kálmán honvédelmi államtitkár, a miskolci Grand Hotelben lakó egyik barátjához ment látogatóba. Látogatás után lépcsőn megbotlott és az egyik lépcsőfokra esett. MegindulI
orravére és koponyaalapi törési Is szenvedett. A vér a torkába folyt és nem tudóit segítségért kiáltani. Holtan talált rá a folyosón az egyik pikkoló gyerek. Vitéz Végh Kálmánt valószínűleg pénteken temetik.

MagyarorÁxáti földművelésügyi miniszterehuKarestben (?)
Bukarest, Julluu 8 Üukarestl lapok szerint julius végén Bukarest mellett Sinajában me zőgazdasági értekezlet lesz, amelyen
Magyarország, Románia és Jugoszlávia földmivelésügyl miniszterei vesznek részt. A cseh kormány megfigyelőt küld az értekezletre^
viszonya az Őszinte barátságon alapul
— mondotta Schober kancellár a magyar újságíróknak
Budapest, Jullus R Schober osztrák kancellár a sa|tó számára többek között a kovelkezff-ket mondotta:
— A magyar állam vezető fér fiaival folytatott megbeszéléseim a legteljesebb megelégedésünké végződtek. Kézenfekvő, hogy bizonyos körök ehhez az úthoz és a vele kapcsolatos konferenciákhoz megint különböző kombinációkat fűztek, amelyek a fennálló lények és viszonyok félreismeréséröi;tanuskodnak. Az osztrák köztársaság viszonya a Magyar Á\'lamhoz adva van. Mindenekelőtt a földrajzi szomszédságon alapszik, azután a sok százados sorsközössé-gen és végül
szenvedő társakká tett bennünket a régi osztrák-magyar monarchia összeomlása után a keserű 1918 és 1919 esztendő. Ezek a kötelékek az utóbbi évek során jelentősen megerősödtek. A két ország közötti viszony az őszinte barátság jegyét viseli magán.
Nem kell tehát semmiféle politikai meglepetéstől tartani
A kancellár ezután jellemezte Ausztria kül és belpolitikáját.
— Befejezésül mégegyszer a leghálásabb köszönetemet fejezem kl az egész magyar közvéleménynek azért a sok előzékenységért, amelyet irányomban tanúsítottak.
Schober kancellár kedden éjjel 11 órakor utazott vissza Bécsbe.
Komoly vita ntán a felsőház letárgyalta és elfogadta a bolettát
„A legitim kereskedelem érdeke, hogy tisztességtelen elemek beférkőzését" — pénzügyminiszter
Budapest. Jullus H A felsőház ma megkezdte a gabona értékesítésről szóló törvény-javaslal tárgyalását. Elsőnek Somssich László gróf beszélt Bizonyos oldalról az a vélemény hangzott el, liogy a magyar gardatársadalom n i • cs egységes állásponton e jwis\'at.il és azokkal az Intenciókkal szemben, arfielyt-k u kormányt e javaslat he-nyujiá-ánál ve/ették. Mi\'gállopiija,
megakadályozzuk a mondotta Wekerle
liogv a gazdatársadalom teljes etis-meicssel viseltetik a kormány jó-szándékaival és csak nüanszokban vannak differenciák A törvényjavaslat csak kerettörvény, amelynek tartalmat fog adni az a, körülbelhelül 20 rendelet, amelyet a kormány a végrehajtás során ki fog adni. Ha ezeket a rendeleteket a gyakorlati életnek megfelelően fogja megalkotni a kormány, a javaslatnak meg Is lesz
a jó hatása.
Kérlelhetetlen szigorral kell eljárni azokkal szemben, akik a kenyér árát meg akarják drágítani
A javaslatot elfogadja.
Hadik János gróf a javaslatot antiszociálisnak tartja, mert egyoldalúan megterheli a nem őstermelő lakosságot. Helyes a zöldhitellel folytatott uzsorának megrendszabályozása.
Olücksthal Samu főként a javaslatnak a határidős üzletre vonatkozó rendelkezéseit kifogásolta.
Ángyán Béla államtitkár az igaz-ságügymlniszter képviseletében tisztán jogi szempontból világította meg a kormány álláspontját.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter újból hangsúlyozta, hogy átmeneti intézkedésről van szó. A kormánynak nem az a célja, hogy kötött forgalmat vezessen be, hanem az, hogy segítsen a mezögazdaságón. A javaslatnak nincs drágító hatása. Az elmúlt négy hét alatt 24 pengőről, 18 pengőre szállt alá a buza ára. Drágul.-e vagy olcsóbbodott-e az élet azóta ? Ma már nem a kenyér az egyedüli tömeg élelmezési cikk. Az egyéb élelmiszer árak lényegesen csökkentek. Meggyőződése hogy nem is a gabonajegyrendszer ellen folytatnak támadásokat, hanem Inkább azok ellen az Intézkedések ellen, amelyek bizonyos ügyleteket a Jövőben lehetetlenné tesznek. Soha nem vállalkoznék arra, hogy hozzájáruljon valamilyen intézkedéshez, amely a legitim kereskedelem ellen Irányul, de éppen a legitim kereskedelem érdeke, hogy megakadályozzuk a nem tisztességes elemek beférkőzését, hogy a gabonát p..lom pénzen tudatlan emberektől ösuze-vásároljak és tö.-sdcjátékokkal befolyásolják a gahonn értékél, amely az orsrág megélhetésének feltétbe. A tőzsdét m g kell erősíteni, mert nagy jelentősége van. A gabonaár az irányadó nálunk az összes bérleti szerződéseknél és más szemponiból is. A közterhek pontos viselése elsőrendű állampo\'gárl kötelesség. A Javaslatban felhatalmazási kapott a hátialékos ailók rendezésére. A nehéz viszonyokra való tekintetlel ku-mánusan Járt el. Disztingválnunk kell azonban a fizetőképesség hiánya és a fizetőkészség hiánya között. Az államhatalom gyengeségét jelentené, ha nem volna az államban erő és althoz, hogy adótörvényeit
ZALAI KÖZLÖNY
1930. jullm 9.
végrehajisa. Demagógiának minősíti azt a felfogást, mint hogyha a kormány a javaslattat csak a nagybirtokosokon segítene. A kormány ezzel a javaslattal nem akar másl, csak a gazdasági helyzeten akar segíteni és senkit sem akar bíntanl. A benyújtóit határozali javaslatok közül csak Somssich László grót határozati javaslatát togadja el.
Ezután a felsőház általánosságban és részleteiben is elfogadta a javaslatot és elvetette a bizottságnak azt a módosítását, mely szerint ha a haszonbérleti szerződések a haszonbér összegéi búzában állapítják meg, akkor a gahonajegy felerészben a haszonbérbeadói, felerészben pedig a bérlöt illetik meg.
Vita nélkül fogadta el a felsőház az 1930. évi népszámlálásról szóló javaslatot és tudomásul vette a központi statisztikai hivatal munkatervére irányuló jelentéseket.
A feUőház legközelebbi ülését csütörtökön délelőtt 10 órakor tartja és annak napirendjére a ma még le nem tárgyalt javaslatokat tűzték ki.
Károly király feltfind nyilatkozata
• magyar—román gazdasági együttműködésről
Bukarest, Jullus 8 Károly király tegnap délulin magánkihallgatáson fogadta Szmrecsányt Qyörgy nyug. pozsonyi főispánt, a nemzetgyűlés volt alelnökét, aki a kihallgatás lefolyásáról a következőket mondotta a Magyar Távirati Iroda munkatársának:
— Károly király kitűnő szjvélyes-•íggel fogadott. Érdeklődéssel hallgatta meg a román—magyar gazdasági kapcsolatokra vonatkozó előterjesztéseket és a legmagasabb megelégedését fejezte ki a Bukarestben és Budapesten felállítandó kereskedelmi és agrárkamarák létesítésének terve felett. A király hangsúlyozta, hogy nagyon szükségesnek tartja a két ország gazdasági együttműködését és a maga részéről is helyesli az annak érdekében kifejtendő propagandát. Károly király a különböző bonyolult gazdasági kérdésekben való Jártasságával valósággal bámulatba ejtett.
Leányai Ollók meg a részeges apát
Debrecen, Jullus B Tetéllen községben Szűcs Imre földmlvest leányai megfojtották, mert a garázda részeg apa állandóan ütötte-verle őket.
Bulgária miniszterelnöke Budapesten
Budapest, Jullus 8 Llapcsev bolgár miniszterelnök karlsbadi tarzózkodásáról hazautaz-tában holnap reggel Budapestre érkezik. A bolgár mlnÍ8zlerelnök egy napot fog tölteni Budapesten és fel fogja használni az alkalmai arra, hogy a magyar kormánykörökkel érintkezést keressen.
Halálos dráma a meszöör és egy gaszáa Köxött a f>omoKKomáromt sxölőben
Husz Vendel mezőőr Önvédelemből (?) agyonlőtte I ót & János sormást gazdát
Nagykanizsa, Jullus 8 Hélfón délután öt és hat óra között a közeli Homokkomáromi hegyen halálos tragédia játszódott lc a községi mezőőr és egy sormás! gazda közöli. A térménybetakaritásl munkálatokkal elfoglalt falu népéből csak kevesen tartózkodtak ezúttal a pincéknél és Igy a drámának, mely emberéiélet követelt, csak részben voltak fültanúi. Senki sem látta mi lörlént Tóth János (Tasi) 55 éves gazda és a 39 éves Husz Vendel mezőőr között, akinek fegyveréből kirepült a gyilkos golyó és közvetlen közelből a gazda tüdejét roncsolta szét és fél órán belül halált okozott.
A szőlőhegyen történt Izgalmas drámáról a .Zalai Közlöny" munkatársa a következő részleteket Jelenti: A gyűlölet átka Sormás község Jómódú qazdája Tólh János (Tasi), akinek a li^mok-komároml hegyen van pincéje, ide kiszokott járni borozgatni. Ennek a szőlőhegynek pásztora : Husz Vendel, aki kis házában ott élte életét távol a falutól, ahová csak hetenként egyszer-kétszer nézett be.
Mint minden falusi tragédiánál, ebben az esetben is az áldatlan gyűlölség voll az Inditó oka annak, aminek következménye a gazda halála és a mezőőr vizsgálati fogsága lett.
Tólh János éB Husz Vendel már hosszú Idő óta haragban voltak egymással. Különösen Tólh viseltetett ellenszenvvel a mezőőr Iránt és ennek az érzésének mások előtt Is több Ízben kifejezést adott. Ellenfelek fia találkoznak Jullus 4-ikén, pénteken délelölt Tólh egy gazdaismerősével kint járt a homokkomáromi hegyen pincéjénél. Mikor visszafelé Indultak, az uton szembetalálkoztak Husz Vendellel, akire Tólh előbb durva szavakkal, majd bottal támadt rá és Ismerőse segítségével alaposan elverte a mezőirt.
Vagy ö, vagy énI___
A mezőőr elpáholását Tóth el-ujságolta a faluban többeknek és sietett hozzátenni: .egyszer úgyis ellátom még Jobban a baját. Vagy 6, vagy én pusztulok."
Ennek a vérszomjas gyűlöletnek az Igazi okát senki sem tudta. Egyesek szerint egy régebbi korcsmai összeszólalkozásból eredt, mások szerint asszony — história van a dolog-banl Tény az, hogy Sormás lakói elölt még most Is sürü homály fedi azt az okol, ami a halálos liagédlát útjára indította, mely hélfón délután Izgalomba hozta a csendes zalai község népét.
ElökéSMíSle/ek a leszdmo-lásra *
Hétfőn déluláu Tólh János befogod kétlovas szekerébe és feleségével együtt kiment a homokkomáromi pincéjéhez. Tett-veit egyet-mást, megnézte szőlőit, aztán délután 5 óra után azt mondla a feleségének, hogy menjen csak előre, ő még elnéz egy pincéhez, ahol barátjával akar valamiről tárgyalni.
Tóthné felült a szekérre és lassan engedte a lovakat, hogy az ura érje öt utói és ne keljen neki gyalogolni Sormásig.
Tólh János ekkor - mint azt többféle jelből meg lehet állapitani — komolyan készült valamire. Amint felesége előreindult a szekérrel, 6 maga nagy kerülővel Husz Vendel háza felé tartott. A mezőőr épen pincéje előtt üldögélt, mikor a régi ellenség megjelent szőlejében.
Httkma a fiegyen
Hogy kettejük közölt ml történt arra nincs tanu. A mezőőr szerint Tóth, kezében nyltottbtcskával közeledett a pince felé és szidalmazta a mezőőri.
Husz Vendel, mikor látta, hogy Tóth milyen ingerült állapotban támad rá, azonnal felugrott helyéről és belépett a pince ajtón. Tóth azonban közeledett felé. Már alig vnlt három méternyire a két ember egymástól, mikor — Husz vallja igy —
Tóth felkapott egy szőlőkarót és azzal a mezőőre akart sújtani. Ebben a pillanatban Husz rákiáltott:
— Takarodjon Innen, ha jól van dolgai Nem elég, hogy a múltkor megtámadott é6 ok nélkül megvert, még a saját házamban is megmer támadni I?
..Ha még egy lépést fesz, kereamtűllövttm !...••
Tóth János azonban ,nem törödött
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók \\,
SZOMOLANYI gyulánál
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. 406.
■ US
az erélyes figyelmeztető szavakkal, hanem még tett két lépést a küszöbön álló mezőőr felé, aki ekkot beugrott a pincébe és padról felkapta töltött puskáját és lövésre emelte:
— Vigyázzon magára Tóth János I A mullkor Is megvert, ha most egy lépést tesz, keresztül lövöm I
Tóth még ekkor sem léit eszére, hanem a kezében tevő szőlőkaróval rásújtott a mezőőr fejére, ebben a pillanatban
ilusz Vendel meghúzta a ravaszt és a golyó a gazda mellébe fúródott,
aki nagyot kiáltott és két kezével belapaszlva a golyó okozta sebet, ahol vastagon ömlött a vér, tántorogva megindult, de alig ért kl a szőlőből a kaszálón összeesett. A* asszooy balsejtelmei Amig a dráma Bzinte percek alatt lepergett és az Izgatott kiáltások egymást követték, néhányan, akik a szőlőkben dolgoztak figyelmesek lettek a Husz Vendel pincéje felöl jövő Izgatott szóváltásra, mikor pedig a puska eldördült, azonnal odafu-toltak, mert sejtették, hogy a gazda és a mezőőr haragja véres eseményben robbant ki.
Ugyancsak meghallotta a lövést Tóth János felesége Is, aki balsejtelmektől gyötörve szintén visszafordította a lovakat és közéjük csapva a mezőőr pincéjéhez vezette a szekeret. Ekkor már megtaláltáka mellbelőtt gazdát a kaszálón. Körülötte hatalmas vérlócsa Jelezte a nagy vérveszteségei. Felesége, mikor meglátta, alig bírt uralkodni magán. Tóth Jánost fellelték szekerére, hogy a kanizsai kórházba szállítsák, de alig haladtak 500 métert, a gazda a szekéren kiszenvedett.
A golyó tüdejét érle és tüdővérzés következtében állolt be a halál.
Husz Vendel a tragédia ulán azonnal megindult, hogy feljelentse magát a kanizsai csendörségen, de útközben meggondolta magát és visz-szafordulL
— Itthon várom be a csendőröket. önvédelemből lőttem le Tóth Jánost, jöjjenek a csendőrök és vigyenek el, ha hibáztam, — mondotta a pincéje köré gyűlt embereknek.
A szőlőben történt esemény hire percek alatt elterjedt a faluban és mire Tóth János holttestével megérkezett felesége, már nagy csődület vette körül Tólhék házát. őrizetbe vették a mexöört Hosszú László sormás! jegyző azonnal telefonon értesítette a kanizsai főszolgabiróságot, ahonnan Intézkedtek, hogy a csendőrség nyomban kezdje meg a nyomozást.
1*30. Julim 9. _
Este nyolc óra volt, mikor a kanizsai parancsnokságról egy járőr Vnegérkezett Sormásra. Oli rögtön kihallgatták az áldozat feleségét aki azonban nem sokat tudott mondani, mindössze annyit, hogy hallotta a lövés zaját és mire odaérkezett — a férjét már vérében eszméletlenül találta a kaszálón.
Ezután a csendörjárör kiment a homokkomáromi szőlőhegyre, ahol röviden kihallgatták a mezőőri, majd bekísérték Sormásra, onnan pedig kedden reggel behozták a nagykanizsai ügyészségre.
A ittrvényaxéui boncolás
Kedden délelőtt dr. Almássy Oyula Vizsgálóbíró Jelenlétében dr. Szabó Zsigmond járási llszti főorvos és dr. Ország Lajos körorvos megejtették a törvényszéki boncolást. Megállapították az orvosok, kogy a lövés közvetlen közelből érte a gazdát és a régi Werndl-fegyver ólomgolyója Tóth János tüdejét roncsolta szét, melyből elvérzés állott elő. Mtlt mond a kOxség legyxö/e ?
A tragédia ügyében telefonon érdeklődlünk Hosszú sormás! jegyzőnél, aki a következőket mondotta:
— A szőlőhegyen lejátszódott halálos esemény Sormáson érthető izgalmat keltett Állítólag kél tanú van arra, hogy Tólh János hétfőn délelőtt olyan kijelentést tett, hogy, ma (a dráma napján) vagy ő hal meg, vagy a mezőőrrel számol le". Különben mindketten, az áldozat is, a lettes Is, indulatos emberek, akik teljesen megmagyarázhatatlan okból gyűlölték egymást.
A kihallgatott mezőőr önvédelemmel védekezik. Ezt látszik megerősíteni többeknek vallomása, akik kb. 200 méternyire dolgoztak a szőlőben Husz Vendel pincéje körül, látni ugyan semmit sem látlak abból, ami :lörtént, de hallották, amlnl a mezőőr azt kiáltotta Tóthnak; ,Takarodjon Innen, ha jó! van dolga, nem elég, hogy a múltkor megvert".
A homokkomáromi hegyen történt tragédia ügyében most dr. Almdssy Oyula vizsgálóbíró vezeii a vizsgálatot és ő fogja megállapítani a csendörségtől bejövő tanúvallomásokból, hogy mennyiben felel meg a mezőőrnek az az állítása, hogy önvédelembőt lőtte le Tóth Jánost.
A faluk népe pedig alig-alig akar okulni abból, hogy a harag rossz tanácsadó. A legrosszabb.
U. Oy.
ASINGER*VARRÓGÉPEK
Máaa A<<LEO<10BBAK t
ZALAI KÖZLÖNY
IV. Károly király emlékünnepély Tihanyban
Serédi Jusztinián esztergomi érsek, bíboros-hercegprímás és gróf Széchényi Emil valóságos belső titkos tanácsos, országos elnöklete alalt álló ,IV. Károly Király Tihanyi Országos Emlékbizottság" Bzokásos emlékünnepélyét augusztus hó IO-én tartja, melynek kerelében egyré8zt néhai /. Ferenc József születésének centennárlumátóhajlja megünnepelni, másrészt Istenben boldogult IV. Károly apostoli királyunk kegyeletes emlékezetének óhajt áldozni.
A kegyeletes emlékünnep a főpapi tábori miséből, a szent beszédből és a világi szónok emlékbeszédéből fog állani, melyek után a Károly király kálvária hat utolsó állomása áldás-
ban részesül. Ezen állomásokat Zemplén, Nógrád és Hont, Borsod-Oö-mör-Kishont, Baranya és Vasvárme-gyék nemes közönségének áldozatkészségéből, mártír királyunk emlékére állítják fel. Majd a királyszobában elhelyezett emléktábla megkoszorúzása következik, ahol gróf Zichy Aladár valóságos belső titkos tanácsos rövid beszédet mond.
Ezen ünnepélyre ugy a Magyar Államvasutak, mint a Duna-Száva-Adria Vasultársaság hat napra érvényes 50%-os menetdljkedvezményt nyúlt. A résztvenni szándékozóknak felvilágosítássá! szolgál a Bizottság titkársága I., Url-ulca 42. Telefon aut. 604-83 és IV., Vámház-körut 2. Telefon aut. 844—11.
Jubileum 1860-1930.
singer
divatáruhóz
Nyári áruk leszállított árban.
Színtartó zefír I pengA.
Fekete és tegeth nehéz oreppe de ohine kevés hibával 5 pengft métere
300.000 pengőséi több a folyammérnöki hivatal idei munkaprogramjának költsége
Rövidesen megindulnak ismét a tárgyalások a jugoszlávokkal a Dráva nemzetközi szakaszának hajózhatóvá tétele tárgyában
Nagykanizsa, julius 8 A nagykanizsai magy. klr. folyammérnöki hivatal mult évi költségvetési évének munkálatai befejezési nyertek. Julius I-vel kezdetét vette az uj költségvetési év a folyammérnökségnél és ezzel megkezdődlek az uj évben a folyam mérnökségre programul kirótt munkák folyamatba télele.
Az Idei programban szerepel Ba-bócsa község határában kb. 560 m.
Drávapart-blztositási munkák, azonkívül a Barcs feletti úgynevezett Krizsnlca-dülőben megkezdendő 400 m. hosszú biztosítás, melynek költségei 150.000 pengőre rúgnak.
Ezek a munkák, melyek a kő-bányaipari, a fuvarosokat és napszámosokat foglalkoztatják és kb. 250 embernek adnak megélhetést — az úgynevezett beruházási munkálatok.
Ezenkívül 60 - 80.000 pengőre tehető azoknak a munkáknak a költ-
Prlma aelyom-harianya
hibátlan,
reklámár
2*
Selymes férfi sokni
85
reklámár i
flll.
EHRENSTEIN
rtul II. nán,
ségösszege, amelyeknek a megindítása még várható, de engedélyezésük még nem érkezeit meg.
Fenntartási munkákra 70—80.000 pengő van előirányozva. Ami összesen 300.000 pengőnél Jóval több köllségü munkaprogramot Jelent erre az évre.
A lefolyt esztendő munkaprogramjának költségei: beruházási munkákra 254.000, fentartásl munkákra 53.000, összesen 307.000 pengő.
Egyébként a Dráva nemzetközi szakaszának hajózhatóvá létele ügyében Kofranek Vendel tanácsos, a nagykanizsai m. klr. folyammérnöki hivatal vezetője a legközelebbi napókban Eszékre és Kaproncára utazik, a jugoszláv vizépilő hivatalok vezetőivel tárgyalni, mlulán a szükségelt munkák csak a folyó felmérése ulán eszközölhetők.
A Dráva nemzetközi szakaszának hajózhatóvá télele nemcsak Magyarország érdeke, de Jugoszláviáé is, ugy, hogy fellehető, hogy jugoszláv részről nem fognak további nehézségeket gördíteni e kérdés kölcsönös megoldása tekintetében é» rövidesen ez az ügy is a teljes megértés Jegyében fog elintéződhetni.
Időjárás
A nagykanizsai Meteorológiai asef-figyelő Jelentétek t Kedden a Mménűt-kF. Resjtel 7 órakor +214. délatán 1 óraim +27\'*, este 9 Arakor +21.
PtIMztt: Egéaz nap borult égboltozat.
SzHlrány: Egéaz nap északkeleti szél.
(ÉJmuüuU ridtójtknUt) * ■iliantá a lat latinat aata 10 énker ja-toatl ■ éaxakayagatl lt|éraailás aaallatt oéltoiékaay Jella** M* v*rbat«.
Krámer Zoltán
régi üzlethelyiségéből Kazfncsy-utea 3. ■zára aU költözött, közel az ni poétához Áruraklárát moet olt minden elfogadható áron árusítja el.
Cgyaa elkkak fáléraél la u-t aloa.kfc.kl
Ha 1Ó bort akar o!c*ó« taat, agy ihllsn <». káatetára 1 Utor
aranyhegyi bikavérvíríikort
80 ttUáráft. BUtos. kotr IUsuUm «it fof toal
■Afrhh jazscf
Tslsfoa 336. IIuokoMkidlu Magyar-e. 7*. 6 UUrt telstoanaáslásra hiiboi kUMk.
Luxuscipőt P 14\'50-ért már kaphat,
3458
mert kirakati árainkból készpénzfizetésnél julius 10-ig 10 százalékot engedünk
Miltényi
Városház palota
ZALAI KÖZLŐNV
i9áo julius 8.
A PETÁNCI
természetes szénsavas savanyúvíz 50 éves múltra tekint vissza és ennélfogva gyógy-, üdítő- és bor-
víznek legalkalmasabb. Oyomor- és vesebajoknál, úgyszintén a légzőszervek hurutot bánlalmalnál, koszvény-, csui- és hólyagbajoknál orvosi szaktekintélyek legalkalmasabbnak ajánlják. Kipbití islíöfs ftettf" fe tmnp&liffiffi&t^fe^tn^,
Fólftiakat:
ItOvEII HENRIK
Rinkulin, lagyar-i. U. TMa Jfl
NAPI HÍREK
NAPIREND
Juliua 9, szerda
Római katollku* Veron. iz. Proest :
Lukrác. tomellU: T.muj hó 13. *
VÁROSI MOZI. .Muzsikáló izlvck", éneklő ét zpnélö fllmaitrakeló — H«o-goi kísérő műsor.
OyógyiMrtart *JJ«H szolgálat: I. hó végéig iz Őrangyal gyógyuerUr.
üőrfflrdó njltv. reggel 0 ótetói -,.i. 8 óeátg (hétfő, werda, péntek Jílntár, kedden égési nap nőknek). Tel.: 5—13.
— Szabadságon. Dr. Szabó Lajos, a pécsi klr. törvényszék elnöke nyári szabadságát Nagykanizsán tölti
— Bucsu Inkén. Pár nap elölt készült el és nyeri főpásztor! megerősítést az Inkel plébánia egyház-látogatási okmánya, igy a lelkészi állomás a teljes jogú plébánia rangjára emelkedett. Az ünnepélyes szentmisét Kihull Dezső apostoli proto-nolárius, a plébánia alapítója celebrálta PadányI Sándor plébános, Megyesi József csurgói hittanár és Frank János nemesvidl káplán asz-szisztenc!á|a mellett. A szentbeszédet dr. Wéber Pál püspöki iroda-igazgató, kanonok mondotta, ugyanő tartotta délu\'án a litániát, midőn dr. Kiss Oyörgy, theológla1 tanár prédikált Szentmise alatt mintegy 300 hivő járult a szenláldozáshoz.
— Kosztolányi Dezső Oöcsejbe jön. Budapestről Jelenlik, hogy Kosztolányi Dezső a kiváló kőllő két hétre Oöcsejbe költözik. Tanulmányozni fogja a híres göcseji nyelvjárást. Regényt akar Írni ebben a dialektusban.
— Autóbusz hlr. A Nagykanizsa Vidéki Autóbusz Vállalat autóbuszai közül ezentúl csütörtökön, vasárnap és kedden egy-egy kocsi délután 1 órakor Hévízre Indul a Korona elöl. Jelentkezni lehet az indulási helyen vagy előre a drogériában.
— A Szociális Missziótársulat Missziósházának vezetősége kéri mind azokat, kik az augusztus 12 én induló márlacelll zarándoklaton még részt óhajtanak venni, mielőbb jelentkezzenek a Missziósház irodájában. Főnöknő.
— Tanítói jubileum. Simon Dezső sümegi állami elemi Isk. tanító most ünnepelte tanítói működésének 25-lk évét. A jubilánst Nóvák Frigyes Igazgató-lanitó üdvözölte meleg szavakkal.
— Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsleln butordruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 8 gyermek született, 3 fiu és 5 leány: Opicz Sándor és Szigeti Juliannának leányi, Kováts Imre es Vadász Katilinnak fia, Skoda András és Pál Erzsébetnek fia, Furó latv.in és Simon Etelkának fia, Dőry Sindor éB B:kó Eszternek leánya, Szmodics János és Dávidovics Juliannának leánya, Bedenek Ferenc és Penli Juliannának leánya. Nagy József és Devecser Teréziának leánya. — Házasságot kötöttek: Magyar Ferenc földműves Mihalecz Rozaliával, Kelemen József szabósegíd Hanzsel Ilonával, Szmodics József villanyszerelő Horváth Máriával, Nagy László kőműves-tanonc Samu Juliannával. — Halálozások: Végit László 28 napos, Hársing Erzsébet 7 hónapos, Orün-feld Magdolna 16 napos, Pollák Miksa 84 éves, Wortmann Silamon 56 éves, Pintér László 74 éves, özv. Lendvai Lászlóné 54 éves, Németh Qyörgyné 59 éves, Bukovics Jenő 12 éves, Takács Ferencné 67 éves, Szerdahelyi Terézia 5 hónapos, Helesi János 59 éves, Schlechta Líszló 1 hónapos, Furó István 2 napos, Skoda L-szló 6 napos, Bi\'nkő János 59 éves, Csere jinos 84 éves, Ölvös Erzsébet 10 éves.
A-
Képlcereiexö
K.oima
3iit Hat 13
— Az ipartestület elnöksége felkéri az igen tiszteli tagtársakat, hogy Rozs Ferenc iparostársunk temetésén ma délulán 5órakoraróm. kath. lemetőben minél számosabban megjelenni szíveskedjenek.
—i Órák, ékszerek, alkalmi ajándékok, sporldljak legolcsóbban Zsoldos Oyula órás és ékszerésznél kaphatók, Főút 14, Biztosító palota. Szakszerű Javítások
— Egyházmegyei hírek. Bánd József haromfai e peresplébünost és Blasatigh Sindor marcalii plébánost nyugalomba helyezte a megyéspüspök Szíjártó Antal káplánt Sümegcsehiből Klsgürböre helyezte á>, Sümegcse-hibe pedig Szántó Vendel ujmisést küldte.
— A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület felkéri tagjait, hogy Rozs Ferenc ur temetési szertartásánál minél nagyobb számmal meg|elenni szíveskedjenek. —\' OyUlckezés julius hó 9-én délután 8/<5 óiakor a róni. kaih. temető bejáratánál.
— UJ orvosdoktor. Oyór/fy Sándort, a zdlabéri állomásfőnök fiát a pécsi tudományegyetemen az orvostudományok doktorává avatták.
— Áthelyezések a csendörségen. Malomsoky László századosi, a szombathelyi csendőrkcrület zalaegerszegi oszlályának segédtisztjét a 6zegedl cstitdőrkerülelhez helyezték át és ideiglenesen Mikóra osztották be a gyaloghadoszt ily oktatótlszljé-nek. — Oroszhegyi Bálint József századost, a pécsi csendőtkerülel siklósi szárnyának parancsnokhelyettesét oszlalysegédtiszli minőségben Zalaegerszegre helyezték át.
— Az árokba borult a kocsi. Martinka Jánosné zalaegerszegi rő-föskereskedö és leánya, a 22 éves Anna va.-árnap a lófeji búcsúról szekéren jöltek haza. Egy meredek lejlön a kocsi kerekeit larló lánc elszakadt és a kocsi az árokba zuhant. Martlnka Anni eszméletlenül terüli cl a felborult kocsi alalt, mig anyja könnyebb zuzódásokat szenvedett. A fi ital leányt súlyos állapotban be-szálll\'olták a zalaegerszegi kórházba.
— Közös sírba temették a kettős szerelmi dráma áldozatait.
Óriási közönség j-\'lenlétében temették el vasárnap a kaposvári temetőben a kaposvári keltös szerelmi dráma áldozatait, Malyek József katonazenészt és Kaufmann Olgát. A szülök teljesítették az öngyilkosok utolsó kívánslgát, közös sirba temeiték őket. A két ravatalt a koszorúk és virágok egész tömege bo-rilotta el s a lemelésen részivel! közönség számát 2000 főre lehetett becsülni. A leányt a katolikus, a katonát a református egyház szertartásai szerint temeiték el.
— A DSzA vasút kedvezményes menetdíjai a lovasmérkózésekre. A DSzA vasút ign gitósága u So-mogy-zal i Lólenyés tő és Lovassport egycsü el tészére 1930 ju.ius 12-13. Balatonszentgyörgyön, julius 26-27. Bal,itonföld varon, augusztus 24-én Siófokon, szeptember 8 án Zalaszent-ivanon rendezendő lnvasmerkózés alkalmával 1 II. Ill ik kocsiosztályra 50 u-os menetdi|k\'dvezinényl engedélyezett. A kedvezincny a kiadott Igazolasi jegyek alapjait vehetők igenybe.
— Agyonrugta a ló. A kölesei vásáron halálos szerencsétlenség történt. Pap Lsjos nyugalmazott vasutast egy ló ugy ágyékun rúgta, hogy a szerencsétlen ember fél órán belül meghalt. A csendőrség megindította a nyomozást, hogy megállapítsa, ler-hel-e valakit felelősség a halálos balesetért.
— Előzetes letartóztatásba helyezték a karádl gyújtogató asz-szonyt A karádi csendőrség ma reggel beszállította a kaposvári klr. törvényszék fogházába Ruzlcs Jenöné karádi asszonyt, aki a mull hónap elején felgyújtotta saját házát, hogy megkapja a biztosítási összeget. A tűzből kifolyólag négy gazdi háza Is leégett, A vizsgálóbíró ma délelőtt a gyújtogató asszonyi előzetes letartóztatásba helyezte.
Támogassak az énlenes kanizsai kontalimlatoaí ém tparC
KODAK BROWNY
fényképazfigép
dupla lencsével . . PangA 23- -
KODAK rollfilmgép
4 X 6-5 cm. ... Pengő 38"— duplalencsével ... . 45*—
6 /. 9 cm......50-—
dupla lencsével . . . 80*—
B havi réazlatral
Agfa, Zeias, VoigttSnder gépek.
Amatőr munkál olcsón vállalok I
Szabó Antal 9
fényképészeti szaküzlet.
Uzletáthelyezés előtt
augusxtus hé i-ig ^ rendkívül olcsón árusítok
„Menyasszony" divatáruház Korain leni Nagykanizsa, Oeék-tér I. *z,
1930. jullus á
ZALAI KÖZLÖNY
KÖNYVEK, LAPOK
TOzek a végeken
Irta : /// tfru^ £a;<,s
A mull napokban hagyta el a sajtót egy rendkívül érdekes könyv, a soproni u)ságiróg.irda egyik nagy tehetségű tagja ilj, Krug L.jos avatott tollából. Cime: Tüzek a végeken és több, mint 210 oldalon foglalkozik a nyugrtmigyarországi felkeléssel, : banyamérnöki főiskolai hallgatók hősi siereplésével a nyű-gatmagyarországi harco;tban, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek fegyveres ellenállásukkal, hogy Sopron és környéke Magyarországé maradt. Isme-teli az antant-tábornokainak felügyeiele mellett lefolytatott soproni népszavazást, inajd Károly király Magyarországra jövetelét és Budapestre vonulását, illetve a budaőrsi harcokat.
lfj. Krug Lajos kollegánk mint egyik tevékeny szereplő reszt vett a bányafőiskolások hazafias mozgalmaiban, végigküzdölte a njugat-magyarnrszági felkelő harcokat, oit volt a népszavazás Idején Sopronban és akadémikus társaival magyar felvilágosító propaganda-munkát fejteit ki, ma|d mint Károly királyt Budapest felé kísérő biztosító katonai c-apat tagja személyesen vett részt a budaörsi eseményeknél, igy teliál mint közvetlen résztvevő is szerepelt, az ujságiró éles meglátásával s.ámol be mindazokról, amik ott történlek.
Elsősorban örök\'emlékefclflil azoknak a hős főiskolásoknak, »kfk t:n-«rdve hazafias érzelrheikuek, a szil-lői házat ott hagyták és fegyveresen álltak szolgálatába annak a nagy nemzeti Ügynek, amelynek jelszava volt: egyet:en osztrákot sem engedünk be magyar területre. Akik mint Leonidások küzdöttek a nagy túlerővel szemben — csak azért, hogy Sopron ne kerüljön a hűtlen „oszt-rtk sógor" kezére. Lehetetlenség, nem meghalódás nélkül olvasni azt a heroizmus!, amit ezek a fiatalok véghezvittek a magyar haza szolgálataién a nyugati végeken. Kevesen tudták csak mit végeztek a főiskolások, főleg a selmeci bányamérnöki főiskola hallgatói Nyugalmagyar-ország megvédésééri lfj. Krug Lajos komoly munkát végzett könyvével, amely az eseményekel hűen, tárgyilagosan reglslrálja, megírva benne mindazt ami a nyugati haláron t\'.r-tént, ahogyan történt, forrásmunkát adva etzel a történész kezébe.
Krug könyvéből sok mindent megtudunk, ami a történelem lapjaírj kívánkozik és amit eddig csak néhány lelkes ifjú magyar tudott. A legkisebb pontokra amikor kitér — főleg Károly király visszatérésével kapcío-latban — a fegyelmezed tollú újságíró óvatosságát látjuk, aki az eseményeket sosem egyoldalúan, egy szemszögön át, hanern a magyarság általános hazafias szemüvegén ál tárgyalja és állítja be.
"j Krug La|os szép könyvének minden soraiból a szent és tiszta m gv- rság csendül ki. A magyarsflg ts harafiasság apolliészisa, amcl> érdenns arra, hogy minden könyvszekrényben, minden Íróasztalon helyet foglaljon. Egyetlen könyviárból, de egyetlen házból sem szabadna hiányoznia. Egy darab magyar történés vagyogó észkövének foglalata a Tüzek az éjszakában, melyet mindenki igaz gyönyörűséggel fog elolvasni. (B. R)
— Az ujudvarl verekedéssel
kapcsola l>an Baranyai József u|ud-vari cigányzenész, a verekedés egyik főszereplője ügyvédje ulján annak mej;állapilását kéri, hogy nem ók, Hatu-m Megyesiék támadták meg őket, mert ő a mull héten feljelenlelte MegyesI bognármester 23 éves fiát.
_ VI fUf/flönyaic, íidnyoffek fcur atsáoos o//flonnd vará-nolfitk lakdKlt/ Bar/a «-<J-n.vc^olvfll mlmfonfci raogvaii eMgedus, Ddsdrol/oa öm la Barla axtlnyoget.
Támogassak ax értlemei fcaalual Irereskedetoeí Ipari.
KÖZGAZDASÁG
Az I. James Van Zannenberg angol export világcég igazgatójának tárgyalásai Zalában
Nagykanizsa, Jullus 8 Jelentettük tegnapi számunkban, hogy az I. Jame8 Van Zannenberg angol export-cég, mely egyike a vil»g legnagyobb ilyenlermészetü vállalkozásának, kiküldötte képviselőjét Magyat országra, ahol mosl a Dunánluloii le«z látogatásokat és érdeklődik az exportlehetőségek felöl.
F. Boyden Igazgató Kiss Ferenc londoni ujságiró, lord Rolhermere magyar titkára és Ndray Andor keszthelyi gazdasági akadémiai tanár társaságában autón Zalamegye több uradalmában lllogatást telt. Igy F. Boyden megtekintette ujnépl Elek Ernő palini gazdaságát és tetszését fejezte kl az < xporlra igen alkalmas serlésállomány felelt.
Az angol cég igazgatója résztveti egy értekezleten, melyet Zalaegerszegen tartottak dr. Turónyl Ferenc Asi főispán elnöklete alatt és amelyen azokat a módozatokat beszélték
meg, melyek mellett Zalamegyéből a sertésexport (levágott állapotban) megindulhatna a Zannenberg cég hollandiai húsfeldolgozó gyárába.
A hires cégnek Hollandiában van egy oiyan hatalmas üzeme, ahol 3000 sertést dolgoznak lel naponta és szállítanak át Angliába, ahol kielégíthetetlen piaca van ennek a husárunak.
F. Boyden kijelentette zalai idő-zése során, hogy amennyiben rendes serlésvágóhid áll rendelkezésre és biztosítani tudják 30.000 sertés (prima hússertés) felhozatalát, ebben az esetben az angol cég komolyan tárgyal az export megindításáról.
A gazdakörökben nagy figyelemmel kiséri angol látogatás útiránya Zalamegyéből Somogy, ma|d Baranya é* Tolnamegye lesz. Kaposváron a Gazdasági Kamara elnökségének vezetésével lesz az export felvétele tárgyában fontos értekezlet.
Ismét Végh Karoly a tőzsdetanács elnöke
^ntapeit, Jullus S A budapesti áru és értéktőzsde jullus 4-lki rendes közgyűlésén megválasztott tőzsdetanács ma tartotta alakuló közgyűlését. A tanács egyhangúlag Végh Károlyt választotta meg elnökké Alelnökök lellek közfelkiáltással Fleissig Sándor és Frey Kálmán.
Halálra Ítéltek egy gyermekgyilkos apát
Berlin, Jullu» 8 (A Kaiserslau\'enl esküdtszék tegnap halálra Ítélte Pfleger 25 éves "kőmüvessegédef, aki ecetsavat adott be 7 hónapos törvénytelen klsgyer mekének, aki borzainas kínok közölt meghall.
Sxékely Vilmos butortelepe
Nagytcanlxsa,
KamtnCMy-utca u.
Órláal választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett.
Hltolképaa egyéneknek a .legkedvezőbb fizetési feltételek.
Bajét kárpité éa dlazitft műhely.
■agykanlazaalak találkozóhely* az m
István király Szálloda
Budapeat, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz éa telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosCsszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
Juliua 9., uarda
i lígjobb hangosfilmek sorozatából:
Ham bsazélöl Éneklő film
8 felvonásban
Hangos kísérő műsor!
Randaa helyérak I
Előadások kezdete 7 és 9 órakor
naató legolcsóbban
Sscabó GyUroy naaio-
laboratóriumában Fiiul .?. udvar
•iJLp
(RM4IMMÚ H - ktrek. Wzfizda-ság Hangv. — hangverseny. B -- Utalás Qy — gytiinckcknek, A — asszonyoknak. Z — nat, Mg. mezóaudaság.
- ifjoaifl alAadls. f — felolvasás. Q — gramotonzene. Ib — Jaxx-band. K — kabaré. nZ. — r,ép»Lcjfl wnc.
Jullus 9 (szerda) BwUpast 9.15 A r«dl« háitkvartetl|4-nek hangversenye. 9 30 H. 9.45 A hangv, totyUtása. 11.10 NemaetkOiI vtz|elz6uol-
Clt 13 Déli harangszó 1105 Az 1. vWgvaloaczred zenekarának hangversenye. f 2 as H. ia.35 A hanev, folyt. 13 Pont0> Idójeliéa. 14 30 H. 15 Piaci árak 16 30 Mor>e tanf. 16 10 P 16.45 Ponios dó|elz<» 17 Magynrv-Thoroa István novellái. 17.30 Hangv. 18J0 E. 19 Sillágyl Imre dr. magyar hegedllcstje dgányieneklléret-let. 30 A \' Operaház Ug|alb1t alakult zenekar hlngv. 21.30 Hangv. 33 30 Pontos Id6|eliél. Maid : O hangv.
Bécs II a 13 is 15 30 Zene. 17 05 Zenés eyrmekóta. 30 05 Két hegedt! és egy zongora latéka. 30.50 Szlml. zenekar.
Uarlln 18 30 Zongoraszonáta. 17 Oy. 17.45 Komor Oéza zenekara 10 Operett-és oratóriomréiitelek. Utána H.. an\'.
Hrínn 1130 Q. 13 Kazvetltés Prigí-ból. 13.30 Zene. 13 30 éi 13.55 KOzvetltéí PrágámM. 18 O. IS \'0 Közvetítés Piígábót. 18/ÍO O. 19.30, 30 és 23 KSzvettléi Prágából.
Milánó 16 30 Muzsikáld gyermekkuckó 17, 19.30 Zene. 30.40 Zene. Operetüészle tek ;3fl0 Zene.
Varsó 16.15 O. 18 Hangv. 1935 O. 30.15 Kamara Z. 31 Dalok él zongora-Játék. 23 Z. ,
Zflrlch 16 Zene 20 Spanyol zene. 20.30 Tarka-óra.
MmM
vese-, hólyag-, gyomor-é* cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyashomok ét dara eltávolítására kiváló orvod szaktekintélyek által ajánlati
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül
alkalmas. Állaiidéan friss tölté*! Nnktár:
WEISZ MÓR
Wfjkü^iiaa KJr%-«. KI.
2alai közlöny
1930. julius 9.
TŐZSDE
Nagyfokú Uzletfelenség jellemezte a mai tőzsdét. Az áreltérések ugy fel mint lefelé lényegtelenek. Külföldről sem kapott a piac ösztönzést és mivel az arbltrage tevékenysége is csaknem teljesen megszűnt, a piac mindvégig rendkívül Uzletlelen maradt. Fixkamatozásu papírok piaca üzlettelen. — Valuta és devizapiac csendes. Newyork és dollár 10 ponttal esett. _
XtrtcM strici
Pátll tO-K\'/i. London »05V,, Newyork 514-821/1, Bilissel 71-971/1, Milano 76 96Vi, Madrtd 60-50, AmtVrdarn 20720, Berlin 122 80, Wien 72*72, SofU 8-74, Prím 15*27\'/!, Varsó 5775, Budapest »0*20 Belfrid 9-131/1, Bukarest 8-C61/1.
Termsaytóziéc
Buza tszl. 40 flll., dt. 20 flll. és a rozs — flll. esett.
Buia tlaiav. 77-e« 19 00-1940. 78-aa 19-20-1960, 79-ei 1940-19-80, BO-ai 19*50—20*00, danáit 77-« 18 40 -18\'8<l, 7 18 60-19 00, 79-ea 18-80-19 20 80-at 1900—19-30, roxa 1070-11 00, ük Irpa 13 25-13-50, sörárpa 1600-17 25, aab 15 50—1575, terurerl tar\'. 15 30 -15 50, dtwántali 1520 15 40 repce 25 50-26 00, korpa 8 40-8 75.
i Mqtd UatU fcvisa-l«Pfc*
VALUTÁK Angol L 27*78-27-93 Belga fr. /9-70-8010 CsJl k. 16*93-17-03 Dán k. 152-80-158-40 Dinár 10-07-10*15 Dollár 868 10-670-10 Francia 1.22*45 22-75 HoU. 229*40-230-40 Lengyel 63*8ó«4l0 Len 3*37*3-41 Léva 4 11-417 Ura 29 80-30-10 Márka 13605-136-65 Nocrég 152-80-153 40
Peseta —*-----
gcfcllL 80*55-80 95 SráJd t. 110-80-111 30 tvMk. 153*35-15385
devizAk
Arnst. 229*40-230-10 Belgrád 10*10-10*13 Bemn 186*02-136-42 Brtlsszel 7V 67-79-92 Bukarest 3-38-3*40 Kopenb. 15280 153 20 London 77*74 27\'82 Madrid 65-80-67-80 Milano 29*85-29-95 Nawjork 570-20-1 80 Omló 152*80-153-20 Pária 22*42-22 49 Prága 16-92-16-97 Siófia 4*12-4-16 Stockh. 163 30-153*70 Varsó 63-90-64*10 Wien 80-55-8080 Zürich 110-76-111*96
MinMr
Falhaltál 824, eladatlan 164. — Első-readfl 1*12—1*14. szedett 1*14—1*16, ezedell közép 1*10—1*12, könnyil I 04-1-08, l-aö rendű öreg 1-02—1*06, ll-od rendű oreg 0 85- 0 94 angol lüldő 1*05-1*15, szalonna naivban 1*34-1*38, zab 1*31-1*54, hm 1*45—1*76, szalonnás félsertés 1*40—1*48.
Klad]a: Déiialai Kyoratla és lapkiadé Vállalat, Iscyluolxsán. Ptlelös kiadó: Zalai Károly.
i> Nagykaalim 78. ag,
KOI 1011) KtN PERMI l \\/ÖL()IJIN I S(,YUM0I(M)SBI \\A 150 S/ÜKII fll/lOSUI KA ^ÍIIINOINUJPISI
Kapható: 0B8ZÁG JÓZSEF magkerejkedésó-ben Sagykanlzsári, Erzsébet-tér 10.
(a bíróiig mellett).
APRÓHIRDETÉSEK
gabb betl
tatlk. A1
dl la 10 aaólf K
____izó dija ■ MII. vu»- M
ünnepnap 10 sióig BO fillér, miadaa további szó dija tt llll. Szerdán t* pénteken 10 szóig SO fillér, minden további iző dija • MII. Címszó s minden vasts. \' ; tűből áttó sió kél siónak számit* Itáit ktreaőknek 50W engedmény.
Hirdetések S (Bt) pengS iiueg" alal ■ htaslafN Maiislás, számlázás .IkerPlé.. végett sllra I I z e t e n d S k
Eladó Csengery-utca 18. alatt 724 O-öl telek. 3347
Daak IS-lg a prima zilr 1*60 éa a tflltölt szalonna 2 pengő Petrlca Lajosnál, Ciengery-nt. 3566
■sjárón», kl lőzéat is egyszeiübb háztartás vezetéiét vállalja, lelvétetlk. — Kalaptlzlet, Kazlnczy-utca 6.
Eladó két uj konyha stelázil f-n egy asztal. Megtekintheti! Sugár ul 45 alatl, 7-8 közöli, délután.
Balatonfüredre autón kirándulás vasárnap reggel. — Előjegyris Ksutmann Manónál. Telefon 167, vagy 571. 3324
Bútorozott szoba kényelmet szeietó magános ur részire kiadó Vörösrnarty-utca 34. szám alatl. Azonnal elfoglalható.
Eladó egy 15 méteimázsa hordképes-légll generáljavltott Ford teherkocsi, uj karosszéria, uj motoí, uj gutnmlkkal — Bazsó Józsefnél, Nsgyksnlzsa. 3555
Zsák, vízmentes ponyva, kölcsőnziák éa ponyva, valamint gép, henger, autó és traktor olajok, adómentes beniln, petróleum, gázolaj a tegjutányosabb árban kapható Kelemen Rezió cégnél, mint a Hazai Kőolajipar Rt. lerakatánál, Deáktér 9. 3545
Épület üvegezést, kltteléat, la vitait munkálatokat legolcsóbb árban részletre la Stera üvegesnél, Erzsébet-tér 14. 3453
FdzvBIqyl malomban sg, mol-nái-segéd azonnal felvétaUk. 3539
Balatoni kirándulásra megbízható bérautók, vasárnapra előjegyzést felvesz .......- \' Ion 372.
Ksutmann Károly. Telefon ;
3o24
Szepesi imre
Zrínyi ■IklOs-utoa 82.
csatornázás, vízvezeték-berendezés, épület éa mű-JW bádogos. — Telefon 2-98.
Pénzt löldbirtokra és házakra korlátlan összegben, méltányol kamat mellen lolyő-sltlat Sattler Lajos irodája, Erzsébet-tér 15. szám, áz Igazságügyi palota átellenében. 3330
Csengery-ut 99. izámu ház szabadkézből sladó. Bővebbet ugyanott. £.37
Oldalkocsis motorkerékpár ki.iQ) karban, olcsón eladó Sugar-ut 15. 3571
MOketysek, vagy isktárnak alkalmas helyiség kiadó Nádor-ulca 4. az 3504
oba bútorozatlan kiadó 3570
Egy nagy Erzsébet-tei 2., emelet.
Pó«zk»los«<ri bekebelezési* mfadez Stezegben a legelőnyösebben éa !< •abban folyéatttat Aozél Ignáo höícaönközvetitő Irodája \'
Egyszobás lakás auguiztusra kiadó Ciengery-ut 67. — Kölcsey-utca 19. 3Í69
Eladó egy uj ktiebb éi egy uj közepes nagyiágu kazalozó (elevátor; Bazsó József nélNagykanlzsa. Telefon \',\'jO. 3554
3, vagy 4 tzobás n\'ndoin lakást keresek november l-re, cietleg előbb, várói belterületén. Hallci nodában kérem a elmeket leadni. 3551
Bérbe keresek egy 3, esetleg 4 Járatú salvéflázmotoroe vémmalmot Zalában. Clm a kiadóban. 3\'80
Katona rét, Őrház-u bérbe kiadó.
14. azániu ház -3581
KOlfaidl cég keres agilis hölgyeket cl licl terjeszléaére. Cim s kiadóban. 3583
ii^y kisebb jégszekrényt keresek megvételre. Arlner Sándor cég. 3590
Tisztelettel közlöm Nagykanizsa város és környéke höigyközönsé-gével, hogy a
Szent István cikória pótkávégyár gyöngybeváltó telep kezelésével
cégemet bízta meg. Felhívom az igen tiszteli háziasszonyok szives figyelmét, hogy füszerüzletekben Szent István cikóriát vásároljon, hozza el a CORVIN-BAZÁRBA a doboz fedeleket, hogy általa kiválasztott ajándékot kiadhassam. Minél több Szent István cikória dobozfedelet hoz, annál értékesebb és szebb gyöngyöt kap.
Tisztelettel
Corvin Bazár, Nagykanizsa
Erzsébet-tér 22. (Strem ii Klein házban.)
Egyben Köslöm rend-kívüli árajánlatomat:
Angol Oxford Ing gyönyörű színekben, legjobb minőség ...... 760
Puplln mellű Ing ....................................... 3 50
„ „ „ prima minőség, gyönyörű színekben......... 6\'bo
Selyem puplln Ing „ „ „ . fl —, 11 —
Zefír ing „ ......... 8 50
Panama apacs Ing gyermek drapp és fehér .................. 5É50
Rajé „ „ . „ „ „ .................. 660
Paiiama apacs Ing prima minőség, komplett nagyság ......... 8 so
Rajé „ „ „ „ ......... 650
Egész prima női flór harisnya minden divatszin ............ 2
» * „ „ „ ............ 2 70
„ „ „ „ „ ............ 320
Muslln női harisnya minden divatszin .................... 1 60
Strapa női harisnya Jó minőség, csak ............ ... —70, 1*20
Mosó selyem harisnya divatszlnekben, hibátlan 1 BO
Selyem harisnya garantált hibátlan, összes színekben ......... 2*60
„ „ legjobb minőség, hibátlan, csak ............ 3 90
Oyermek zokni minden számban 1—8-ig csak ............... —.80
„ flór zokni legjobb minőség már ............ 80 fill.-lől
Strand kofferek minden szinben ........................... 3
Selyem csikós nadrág garantált hibátlan..................... 2\'60
„ „ „ „ leányka..................... 2*—
Divat férfi bőrövek...........................1 20, 1 60, 2 —, 2 40
Férll és női ernyők csak ................................. 8*
Férfi és női fürdőruhák és dresszek már ............... 2 50 tői
Férfi gummt nadrágtartó már............ r«0, 1 80, 1*80, 2 10, 3 —
Zokni tartó prima gummiból már............—\'60, — 80, 1 — 1 50
Nól harisnyatartó minden szinben ........................1 80
brokát széles ........................... 2 50
„ haskötővel ... ..................... 3*90
Gyönyörű nyakkendő pazar választékban, már — 50,1 —, 1 40,2 —, 3 20 Női Ingek jó minőségű schiffonból már 140, 1 80, 2 — 2 40—, 3 —
Szoknya comblnék gyönyörű színekben már ......... 2\'40-töl 8-ig
Bugyi „ „ „ ......... 2 40-től 5-1)
Férll hosszú sport harisnyák.........120, 140, 2 — 2 50, 3 — 3 51
Férfi zoknik óriási választékban már — 50, —\'75, 1 —, 1 20, 1 50, 2 —
Divat sétabotok ................................. 1 80, 3 — 3\'80
Nyugágy lábtartóval, lenvászonüléssel........................ 10\'-
Szakajtóruhák házi vászonból, mig a készlet tart ............ t\'—
Törülköző . „ » „ „ ............ 1-
Szalvéta damast, rózsás fehér, piros, kék színben ......... ... 110
, , kockás „ „ ..............—\'90
Férfi príma azsuros zsebkendő „ „ „ ............ —\'80
„ „ vászon zsebkendő színes széllel ................ —\'60
Munkás zellr zsebkendő piros és kék ......... ............ —\'40
Női zsebkendő szines széllel ..............................—\'33
Oyermek zsebkendő .................................... —\'15
Rövid alsónadrágok zefir és köperből csak .................. 2*20
Zefír munkás Ing sötét és világos színekben.................. 2 70
Moltno alsónadrág ..........................................2 —, 2 40
Köper hosszú alsónadrág gombos, jó minőség............ 3 50, 3\'80
Príma minőségű dupla gallér.............................. 1 —
Kaucsuk gallér, nem kell mosni ........................... I\'30
Karton kötények nagy választékban csak ...............2\'80, 3 —
Oyermek nyári trikók legolcsóbban csak a Corvinban kaphatók
Divat bőr retlkűlök óriási választékban már......... ...... 2 60-től
Divat férli sapkák már.............................. 1\'80-tól 6-le
Levente és Bocskai sapkák .............................. 180
Menyasszonyi koszorúk, fátyolok, csipkék, hímzések, szalagok, Margit-öltések, gyermek cipők, szandálok, esőernyők, csecsemő kelengyék, kötött kabátok, leányka és Játszó ruhák legolcsóbban csak a
CORVIN RflTLÁRJRJlN lcapőatók í
1930, julius 9.
ZALAI KÖZLÖNY
A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület
választmánya, felügyelöblzottsága és tisztikara mély fáidalommal jelenti, hogy az egyesület buzgó és tevékeny választmányi tagja
ROZS FERENC ur
elhunyt.
A megboldogult földi maradványait julius hó 9-én délután 5 órakor kísér ük örök nyugvó helyére.
Nagykanizsa, 1930. évi julius hó\'8-án.
Emlékét mindenkor hálás kegyelettel fogjuk megőrizni I
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó fivérünk, illetve rokonunk ktsnsgril éa velikal
Skublioa Károly
elhunyta alkalmával a (emelésén megjelenni és jóleső részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, fogadják ezúton Is hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
biztos védekezés, ha téli ruháját
vegyi nton tisztíttatja
<<
elismert módszer szerint. Oyüjtőtelep:
5. íz.
Régi pósta-épület.
A\'éLkiUaxheieden minden hÁxJa/Ueíiácui
VARRÓGÉP
MrNDKNT VARA, STOPPOL li MIMSZ
Kndvozó faltétoloM.
Alacsony havi réttlotvh
SIN06R VABHŐOÍP RÍSZV. TÁRS.
ÜA8YKAH1Z8A Ftóküilete: Fö-ut 1.
Színehagyott, lakó éi kopott
olpíjét, bőrkabátját, retlkiUjét is BUldea Mrtárgyál vltlanyerőre berendezed legmodernebb bórfestőgépemen
Cemco (estékkel tartósáé ás ujjófaatem.
A lestéa a bórt puhán Lartja, minden színben eszközölheti éi bármely szlnll t\'rgy tetszés izcrlnll színre átfesthető
LÉNÁRT IMRE bírkinaktéi
Si« Daák-lér la.
Koó Kálmán
müasztalos
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8. és Kazinczy-utca 5.
a postapalotával izemben.
Állandóan nagy választék mindennemU bútorokban. i«»
Haán Qyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
1136/1939. vht, szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajló az 1881. évi LX. t.-c. 105. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak 1929. évi 12958. sz. végzése következtében Dr. Brody Alsdlr Ügyvéd állal képviselt Pínzlnl. Blzt. R. T. javára 453 P 54 (III. s jár. ere|6ig 1919. évi október hó 17-én loganaloslloll kielégítési végrehajtás utján le- és lelülfo^lall és 1181 pengőre becsüli; következő Ingóságok, u. m : 2 drb ló stb nyilvános Irve résen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. jáfás-bl ó\'ág lll29. évi 12958. számú végzése folytln 453 P 59 fül. tőkekövetelés, ennek 1930. május hó 1. nspjától Járó 10°/okama lal. l»o váltódíj és eddig összesen — P — Illlirben biróllag mát megállapított költségek erejéig Nagykanizsán, Erzsébet-tér 22. leendő megtartására 1830. évi Julius hó 10. napjának d. e. II órája halár időül kinuetik és alihoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok az IMI. évi LX. l-c. 107. és 10S. Sai Élteimében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron slul Is el \'ognae adatni.
Amennyiben az elái/cezendó Ingóságokat mások Is le- és leluiloglaltatták éa azokra kielégítési jogot nvertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-i értelmében ezek |avára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1930. évi június hó 20. napján.
Haán Oyula s. k. 3sss klr. blr végrehajló.
I"
■ li
Legolcsóbb az „ULTREFORM Legjobb az „ULTREFORM1
Legbiztosabban eláll a befőttje a már rég kipróbált Stölzl-féle
„ULTREFORM"
befőttes üvegben. Minden darabon rajta van az „ULTREFORM" védjegy. Ne kísérletezzen más üvegekkel.
Kapható: Meloisr Qwegkereskedésben,
nos Városház-palota. — Teleion: 147. szám.
Külső gummlk (ékek, csengők,
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért, a rég bevált jómlnőségü Paaoh, Trlumph. Stayr Waffenrad kerékpárok
kedvező teltételekkel kaphatók:
BUIDl UllDBI Ö FII tóméi
Deák-tér 2., a felsótemplomnáL
pengőtől, belsó gummlk 240 pengőtől. PIroa prizmák, névtáblák, pedálok, láncok, pumpák, lámpák, lengelyek éa egyéb alkatrészek .....helye. — Javító mali)" "
olcsó beszerzési he]
bátyi
Miután a gyárépületek a legközelebbi időben a városnak átadatnak, a még meglevő
gépeket, felszereléseket, szerszámokat, különféle vasárukat, anyagokat, asztalos szerszámokat, ekéket, kerti padlábakat, csöveket stb. stb.
rendkivül olosó árban eladjuk.
Telel jn 3-32.
Mercur Vasművek Részvénytársaság
felszámolás alalt.
Zsák,
ponyva, zsineg,
k4«akat« és maallla legolcsóbb HIRSCH ÉS SZESÖ cégnél.
HIRDESSEN
■ „Zalai KfixlBny"-b«n.
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modein szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tenniszpálya.
Qarage. Uszoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve aei 25 szobával és étteremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Julius 1-lg a penslo lakással 5\'60-től és julius 1-től 6\'50-től. Saját atrand. Buffet.
Néhai gról Zichy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Árak ölenkint 2 30—4 80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
KSstyvityomda 0 Nagykanizsa • MnyvMHéa««t
a „Zalai KSzISny" politikai napilap kiadóhivatala
Készítünk:
"{TELEFON: 78.|"
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénanlézcti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési érleBÍIése-ket, gyászjelentésekel, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és minoienféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naptéfcat, jtgyxá-könyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfOzeteket és tömböket, mtata-zacskókat, zsákcédulákat, naptártOmtokel, falinaptárakat stk. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyonidahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
zalai közlöny
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállitjuk a megrendelt
3-tól 20 hónapig terjedfi folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban adunktl hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdikében.
Óriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban, vas-, réz-, konyha-, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítás!
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és SOPRON
Király-Mtea B.
Várkerület §2.
ALAPÍTVA. 1887-BEN.
Nyomatott ■ Déljaial Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezató ZjUi Károly.)
70. évfolyam 154. szám
Nagykanizsa, 1030. jullus 10 csütörtök
Ara 14 HUér
ZALAI nZLOIT
SxcrxtsikMf «s IMttMil i IM 5. szám.
Keszthelyi flókkUdóhlr.ul Koeeeth La|oe-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóflzetéd ára : in hán I pori M Tcicíofl: Nagykanizsa 7S. Krutt*íy 22.
Wx
Az OTI szanálásáról
szóló javaslatot a felsőház bizottsága elfogadta.
Rlldnppst JullitR 0 (Éjszakai rádlójelentés) A felsőház együttes bizotlsiga Popovlcs Sándor elnöklete alalt tárRyalla az Országos Társadalombiztosító Inlézet szanálásáról szóló törvényjavaslatot. KUhne ellene van a járulék bárminemű emelésének. Huszár Károly óvást emel azon hiedelemmel szemben, mintha az OTI-nál mammulh-fizeté-sek lennének. Vűss József miniszter hangsúlyozta, hogy a gazdasági viszonyok éreztetik depresszív hatásukat ilt is. Mindenért vAllalja a felelősséget. A biíollság a javaslatot elfogadta és kimondotta reá a sürgősséget. Ugyancsak \' elfogadta a pénzügyi bizottsíg a kalíinai és rendőri pótdíjakról szóló- |avaslatot..
Az angol kormány
a költségvetési javaslatnál három szavazattöbbséggel győzött
1-ondnn, Juliim II (Éjszakai rádlójelentés) Az angol alsóh\'zban a köllségvetési lörvény-Javaftal tárgyalásánál leiihatatlan izgalom vett eröl az ellenzéken, amely zajos jeleneiekei rögtönzötl. Végül is a kormány három főnyi szóiöbb séggel megmenekíl\'l a vereségiül, amennyiben 278 szavazallal 275 ellenében elfogadták a javaslatot. Az eredményt a munkáspárt tomboló lelkesedéssel fogadta.
Baltazár Dezső mist ■wgán ember „tevékenykedett" Párisban
Párizs, Jullus 0 Souller francia kamarai képviselő, a kamara külügyi bizottságának alelnöke a Magyar Tdvirali Iroda ludóiitója elő.t kijelentelte, hogy Baltazár püspököt, mini .magánembert" fogadia a kamara néhány lagja, amint ez az idegenekkel szemben szokásos A fogadtatásnak nem volt és nc-ni is lehelelt hivalalos jellege.
Vanulelll bíboros meghalt
Kóma. JiillUH fl (Éjszukal rádlójelentés) Vanutelti bíboros meghall.
Gömbös a kötelexö Katonai sszolgálatmegengedésétreméll a nagyhatalmaktól
A magyar honvédelmi miniszter nyilatkozata egy francia napilap munkatársa előtt
engedik a kötelező katonai szolgálatot Magyarországnak, egyévi szolgálati idővel. Ez ellen nem emelhet kifogást a kisantant az ö 450.000 főnyi fegyveres erejével a magyar 35.000 főnyi katonaságával szemben.
I\'ár.H, Jullus 0 (Éjszakai rádlójelentés) Az Echo de Paris munkatársa beszélgetést folytatott Gömbös Oyula magyar honvédelmi miniszterrel, aki annak a reményének adolt elötle kifojezést, hogy a hatalmak valószínűleg meg-
Bethlen István gróf a Jövő héten érkezik lnkei birtokára
A kormány tagjainak nyári szabadsága
Budapest, Jullus 6 Bethlen István gról miniszterelnök a jövő hét végén Inkére utazik és hivatalát csak október elsején veszi át. Helyettesíteni Wtoss József népjóléti minisit^ fogja, aki nem lgtn fog szabadságra menni. Zsitvay Tibor igazságüijjmiiiiszter Visegrádon, Klebelsberg Kuuó gróf kultuszminiszter Hideg-uli villájában fog, pihenni. Bud János Almádiban tölti
szabagságidejél, míg Wekerle Sándor Dánoson és Budapesten fog nyaralni. Mayer János földművelésügyi mitiitx.
ter Hévizén tölt el ismét három Il let. Gömbös Oyula honvédelmi miniszter és Walkó Lajos külügyminiszter még nem dönlöttek, hogy hol lö.tik nyári pihenőjüket. Scltovszky Béla belügyminiszter augusztus I én érkezik viasza Vichyból és gombai nyaralójába vonul vissza.
Bulgária is szívesen csatlakozna egy magyar román agrárblokkhoz
Liapcsev bolgár miniszterelnök budapesti látogatása
magyar saj\'ó képviselőit, akik előli
Budapest, Jullus 0 Liapcsev bolgár minitzlerelnök ma reggel lelcségével együtl Budapestre érkezell. A pjlyaudvaron ünnepélyes fogadtatásban részcsileiték. Dili 12 órakor a bolgAr miniszterelnök ki-hallgatáson |elciil me^ Horthy Miklói kormányzónál, akinél löbb mint egy óra hosszat Idözöll. Azután a miniszterelnökségre ment Bethlen István gróf látogatására. A laiogalás során beható eszmecserét folytatott a kél miniszterelnök és Watko Lijos ktll ügyminiszter azokról a problémákról, amelyek a két országot közösen érdeklik.
Oróf Bethlen Islván miniszterelnök és felesége délulán 2 órakor Liapcsev Andrea bolgár miniszterelnök tiszteletére ebédet adtak a miniszter-elnökséj\'i pilótában.
Budapest, Jullus !l (Éjszakai rádiójelentés) Liapcsev bolgár niiiiisitcrelnök ma fogadta a
kijelentette, hogy a kormányzónál lett látogatása alkalmával kifejezte azokat a benső érzelmeket, melyeket a bolgár nép a magyar nemzet iránt táplál M.i|<l a gazdasági kérdésekkel kapcsola ban kijelentette, hogy egy magyar-román agrár-blokk esetén va ószlnüleg Bulgária is csallakozna. A Balkánt mi legelőször a gazdasági kérdések foglalkozatják — jelentene ki. Vígtll köszönetet mondóit az u|ságiróknak a Bulgária iránt taiiusi\'otl rokonszenvért.
BudApest, Jullus 0 (Éjszakai rádiójelentés) Liapcsev és felesége ma este a MFTR hajóján Szófiába utazlak. Bucsuzásukra megjelent Walkó Lajos kereskedelmi miniszter, a bulgár ügyvivő, Magyarország szófiai követe, a budapesti buMr kolónia számos tagjíl, slb.
Ottó királyfi
sikerrel letette vizsgált
Lőwen, Juliua 9 (Éjszakai rádlójelentés) Oltó királyfi, aki a mult iskolai évben az itteni egyetemen filozófiai előkészítő tanulmányait végezte, ma kitüntetéssel letelte vizsgált.
Negyvenkét házat pusztított el a borzalmas de)tárl tűzvész
Balassagyarmat, Jullus (I Dejtdr községben borzalmas lüz-vész pusztítóit, amelynek következtében 42 lakóház égett le, mielőtt az első segítség megérkezett volna. Az óriási orkán azonban minden segítést megakadályozott és Igy a községi, környékbeli, valamint a balassagyarmati tűzoltók munkája csupán arra irányult, hogy a tűz lovaterjedését meggátolja. A tűz elpusz-tilotta az uj utcasort, amelyen nagyobbrészt kisgazdák, egypárholdas kisbirtokosok házai állottak. Ugyancsak elpusztult a közeli cigánysor 15 viskója is. A tüz annál tragikusabb, mert csak egy hete, hogy a község határában borzalmas Jégeső 100 százalékban elverte a már aratásra váró gabonatermést, ugy, hogy a lakosság a legnagyo ib iuségnek néz elébe.
Egy berceg brutális támadó]a
a szolgálatban levő rendőr ellen
Budapest. Jullus 0 Halósági közeg elleni erőszak cimén eljárás indult Odescaichi Miklós herceg ellen, aki az ől feltartóztató rendőri autójáról lelökte és meilbcvágta. A herceg jelenleg Salzburgban tartózkodik.
Időjárás
A asgykanlzsal ainteortilAglsl megfigyelő Jelentések r Szerdán a Mmintk-tet . Wsge) 7 órsknr +151), dflulán 2 őrskor +2V6, este 9 órakor +19.
HrtMtH: E|(éaz n«p borult égboltozat.
Szi\'llritny Rckiic! északkelet, délben éa este délnyugati szél.
(Éjszakai ráiMjtltnlis) » ■ otenrolé-glal Intéxat aala 10 órakor Jelenti l lényegtelen hÍKéltaaréa, helyenként «l.«t»r sérinlé,
ZALAI KÓZLÖNV
Nagy tüsc pusztított gróf Be//>7en István minisszterelnölc inKei uradalmában
Eddig Ismeretlen okból tUx támadt a gaxdaságban, mely rengeteg gabonát és egy 40 méter Oossxu lábaspaftát pusxtltott el ^ A nagykanlxsal tüxoltók motor fecskendővel vonultak kl a tUxfiöx ^ Több mint 10,000 pengő a kár
A miniszterelnök fia vezette önfeláldozóan az oltási munkálatokat
Nagykanizsa, Julius U
Tegnap éjszaka nagy lüz pusztított gróf Bethlen István miniszterelnök inkei bérletén a gszdasági udvarban, ahol eddig ismeretlen okból kigyulladt egy hatalmas lábas-pajla és a benne levő nagy mennyiségű uj gabonával együtt porrá égelt. A tüz oltásához elsőnek az inkci tűzoltók vonultak ki kezdelleges eszközeikkel, de nem tudtak sokra menni és Igy telefonon klhivták a kanizsai tűzoltókat, akiknek emberfeletti munkája lokalizálta a veszedelmes elemet.
A lllzről, mely nagy izgalmat keltett Inkén és környékén, az alábbi részleteket jelenti munkatársunk:
Qróf Bethlen István miniszterelnök Inkei bérlete báró Rohonczyék kastélya mögött, nem messze attól a kis nyári laktól terül el, ahol a miniszterelnök nyári pihenőjét tölti.
Ezen a birtokrészen van egy nagyobb gazdasági udvar, melyen egy 40 méter hosszú lábas-pajta azt a célt szolgálja, hogy Qdagyü|tsék a learatott gabonát, amig cséplésre kerül sor. Az Idén a termés betakarítási munkálatok már megkezdődtek az Inkei uradalomban is. Miután a miniszterelnök Ispánja — mint azt jelentettük — tragikus körülmények között a halaslóba fulladt, a gazdaság ügyeit ifj. gróf Bethlen István, a miniszterelnök fia vezette, aki a hét nagyobb részét Inkén töltötte. Egy-egy napra pedig felutazott Pestre, ahol édesapjával tárgyalt a gazdaságról s direktívákat kért. A miniszterelnök ugyanis legnagyobb elfoglaltsága közepette is, mindenkor behatóan érdeklődött inkei gazdasága Iránt és épen ezért bizta meg fiát az inkei bérlet vezetésével, mikor az ispán elpusztult, hogy termés betakarítás előtt ne kelljen uj ispánt alkalmazni.
A fentjelzetl gazdasági udvarban levő
lábas-pajta mellett éjjel 12 órakor tüz ütött ki
A tüz a pajta északi sarka melleit egy szalmakazalban keletkezett, mely hirtelen lobbant lángra. A kazal közvetlenül a pajta mellett volt és
Igy percek alatt tüzet fogott a nagy lábaspijta, ahol 300 kereszt őszi árpa volt berakva. A gazdasági cselédek, akik az udvaron aludtak azonnal talpon voltak és egyikük elszaladt Iff. gróf Bethlen Istvánért, aki az Inkei tűzoltókkal egyszerre érkezett és azonnal hozzálátott a tűzoltási munkálatok vezetéséhez.
Sajnos a kezdetleges két kézifecskendővel nem igen lehetett boldogulni. A fiatal gróf maga elszántan a legveszedelmesebb helyekre állott és ugy dirigálta a vízsugarak Irányát. Mindenképen arra törekedett, hogy a 300 kereszt őszi árpából, amennyit csak lehet, mentsenek meg. Közben állandóan arra kelleit vigyázni, hogy a már teljesen lángbaborult pajtáról az égő pernyék nehogy felgyújtsák a többi gazdasági épületeket. A rettenetes szárazságban egy szikra Is elég lett volna, hogy az egész gazdasági udvar elhamvadjon.
Jó negyedóráig küzködöll a tűzzel az inkei önkéntes tűzoltóság a miniszterelnök fiának vezetésével, de nem tudtak eredményesen megbirkózni a veszedelmes elemmel. Igy aztán Ifj. gróf Bethlen Intézkedésére telefonáltak a miniszterelnök nyári lakásából a kanizsai tűzoltóságra, ahonnan segítséget kértek.
A kanizsai tűzoltók azonnal értesítették dr. Prack István főparancsnokot a tűzről és megkapva az engedélyt, bekurbliztak a nagy motorosfecskendőbe és már száguldott a modern tűzoltó apparátus Inkére. Tűzoltóink 12 óra 35 perckor kap ták a telefonjelentéot Inkéről és 35 perc alatt már kint voltak a tűz helyén, ahol Vecsera Antal lüzoltó-ti8zt és Frelschmidt Ferenc őrparancsnok irányítása mellett öt tűzoltó hozzálátott az oltáshoz. Ez a munka azonban csak nehezen haladhalott előre, mert a helyben levő kutakból hamar kimerlek minden csepp vizet és igy
a kanizsai tűzoltók motoros-
fecskendőjét az inkei uradalom halastavához kellett irányítsák.
Innen, kb. 500 m. hosszú tömlővel
vezették a vizel az égő gazdasági épülethez, ahol kél hatalmas sugárral támadták a tüzel.
A küzdelem a lüzollók és a lüz közölt óriási volt. A kanizsai tűzoltók a miniszterelnök fiával és több Inkei emberrel, csendőrrel vállvetve harcoltak a tüz ellen.
Három órán át tartott ez az elkeseredett küzdelem, mig a tüzet lokalizálni tudták.
Ekkor a kanizsai tűzoltók Kanizsára Indultak a motorosfecskendővel. Előbb azonban a miniszterelnök fia, aki egészen kormos lett és ruháját Is tönkre telte az önfeláldozó munkában, meleg köszönetét tolmácsolta édesapja nevében is a derék kanizsai tűzoltóknak.
Mikor a nap felkelt és első sugarai ráestek az inkei gazdaság
lMO. jullm 10 pusztulás képét
udvarára, szomorú mutatta minden. A pajta porrá égett A 300 kereszt őszi árpának nagyobb része szlnttn a tDz martaléka lett. Az a kevés, amit megmentettek ugyan a tűztől, annyi vizet, piszkos, kormos levet kapott, hogy teljesen élvezhetetlenné vált Az voli a tűzoltás eredménye, hogy a tüz rombolását helyhez tudták kötni, mielőtt az egész udvar megsemmisült volna.
A kár azonban igy is igen nagy. Az elpusztult árpa, szalma stb. értéke eléri a 4000-5000 pengőt. Ugyan ennyit tesz ki az elhamvadt lábas-pajta. Ugy, hogy végeredményben a lüzkár 10.000 pengőre rug.
Ifj. Rróf Bethlen István a tüz után kora délelőtt telefonon jelentette az esetet édesapjának- aki közöltei hogy rövidesen Inkére érkezik.
Az inkei cs>ndőr?ég a tüz eloltása után még a kora reggeli ótákban megindította a nyomozást a tüz okának felderítésére. A jelek szerint gondatlanság esete forog fenn. Valószínűleg valamelyik hanyag gazdasági cseléd eldobott cigarettája vagy a pipából kihullott parázs gyújtotta fel a szalmakazalt, melyből a nagy lüz keletkezett. U. Oy.
A vadul száguldó motorkerékpártól megbokrosodott ló súlyos szerencsétlenséget okozott a Csengery-uton
A kocsiról lezuhant lókereskedő ugy összetörte magit, hogy kórházba kellett szállítani
Nagykanizsa, Julius 9
Nagykanizsán állandóan sok a panasz a vadul száguldó autók és motorkerékpárok ellen. Nemrégiben egy halálos autó elgázolás keltett nagy felháborodást, most pedig egy vadul rohanó motoros okozott súlyos szerencsétlenséget a Csengery-ut külső szakaszán. He|e volna, ha a rendőrség példás szigorral, az első eset után azonnal a hajtási Igazolvány bevonásával venné el a kedvéi a gépjárművezetőnek attól, hogy .bravúrjaikkal" tizedeljék a közönség sorait.
Tegnap délután fél három órakor Rózsás József 36 éves, Teleky-utca 38 szám alatt lakó lókereskedő egyfogatú kocsiján a Csengery-uton baktatott az állomás felé.
Mikor elhagyta a Vécsey Zsigmond-utcát, szembejött a koc-ival egy motorkerékpár, mely őrült tem-fióban szaladt és ettől a ló megbokrosodott és elragadta a kocsit. Ró-
zsás nem bírt a megvadult állattal, mely feltartóztathatatlanul vitte a kocsit a vámház felé. Közben a kocsi gazdája kibukott a kocsiból és véresen terült el a kövezeten. — Azonnal fegliségére siettek a Járókelők közül többen, majd értesítették a mentőket, akik kivonultak és elsősegélyben részesítették a lábán és fején súlyosan sérült lókereskedőt. Ezután pedig beszállították a kórházba.
A lovat csak később sikerült megfékezni. A rendőrség bevezette a nyomozást, hogy kiderítse a balesetet okozó motorkerékpár gazdáját.
HORTOBÁGYI
JUHTURÓ
TejiiÖTétkexell Központ Budapest 4.
Postafiók 20, 390/
Uzletáthelyezés előtt
augusztus hö...» ^ rendkivül olcsón árusítok
„Menyasszony" divatéruház Koréin Jenő Nagykanizsa, Oeék-tér I. Ma
1930. |ullu» 10
ZALAI KOZLÓNV

á segéd nélkfll dolgozó kézműves Iparosok forgalmiadé mentesítése
Kiket Illet meg a forgalmiadómentesség ?
Nagykanizsa, julius 9
A pénzügyminiszter 84 600/1930. számú rendeletével az állandóan segéd nélkül dolgozó kézműves iparosokat f. évi julius hó l.-étöl kezdődő hatállyal a forgalmiadó fizetése alól Ideiglenesen mentesítette. Ezen rendeletnek az adózókat érdeklő egyes részelt az alábbiakban közöljük:
Az állandóan segéd nélkül dolgozó kézműves iparosokat ezen mentesség csak akkor Illeti meg, ha kettőnél több .tanoncot nemlartanak
A legfeljebb egy segéddel és két tanoncai dolgozó kézműves iparosokat, — kérelmükre — a pénzügy-Igazgatóság felmentheti az adókötelezettség alól, ha az illető:
1. legalább 75\'V..-os hadirokkant vagy rokkantsága Iparának üzésében akadályozza,
2. Iparát özvegyi |ogon folytatja,
3. öregség vagy betegség folytán csökkent munkabírása és segédként családtagot alkalmaz.
Segédnek számllanak az úgynevezett bedolgozók Is, családlagok csak akkor, ha az illető iparra képesítésük van.
A rendeletben foglalt adómentesség nem Illeti meg a kézműves Iparost, ha:
1. 100 wattnál nagyobb teljesítményű motorral dolgozik vagy dolgoztat, vagy 2. ha saját készítményei mellett még beszerzett gyártmányok értékesítésével, oly mértékben foglalkozik, hogy ezen kereskedésből előálló jövedelme illetve bevétele, forgalmának lO\'/o-át meghaladja.
A géperővel dolgozóknak a pénz-ügylgazgatóság, — kérelmükre — esetenként engedélyezheli az adómentességet, ha gépkezelőt nem tartanak, gépeik állalában üzemen kívül vannak, azokkal rendszeres bérmunkái nem végeznek.
A mentességre Igényjogosult adózók az erre Igényt adó körülményeket, a forgalmladóhlvatalnál írásban bejelenleni tartoznak, ennek megtörténte ulán az adómentességet mln-
Lejjobb üdítő ital
a közismert
Ili 1.
Kapható minden fűszeréi csemegekareskedésbefl.
Főraktár:
ttl MÓI Hll.
Király-utca 21. ^■UM i.iot»«»To"MM
den további nélkül Igénybe vehelik, a kivételesen menteseknek (75% rokkant slb.) mentesítésüket kérnlök kell.
Ha a mentességre alapot nyu|tó körülmények megszűnnek, az a for-galmiadóhivalalnál 15 nap allalt jelentendő.
Ha a mentességre Igényt adó ok megszűnik, pld. ha újból segédet fogad fel az Iparos, ez a forgalmiadóhivatalnál 15 nap alalt bejelen-
tendő. Ennek elmula atása büntetés alá esik.
Uj Ipar megkezdése még akkor is bejelentendő a forgalmiadóhlvatalnál, ha a fél segédet nem alkalmaz.
Ugy az előbbi, mint utóbbi pontban foglaltakat a forgalmiadóhivatal hivatalból is ellenőriz.
A f. évi julius hó l-ig esedékes vagy felgyülemlett hátralékok elengedésének e rendelet alapján nincs helye.
házi énekszámokat.
Onnepi mise után összkarban el-énekllk a Himnuszt. Hajdú Lajos badacsonytomaji főjegyző ünnepi beszédet mond. Hankó János .Meg nem halunk" c. költeményét adja elő. Majd az összkar a Magyar Hiszekegyet énekli.
Fél 1 órakor ebéd. Utána lefényképezik a dalosegyesületeket a koszorúslányokkal. -2 óra után a dalosok felsorakozása és fél 3 órakor kezdetét veszt a dalosünnepély.
Ezt megelőzőleg a szövetség nevében dr. Thotway Zsigmond m. kir. postatávirdai főfelügyelő, az Országos Magyar Dalosszövetség XIV. kerületének ügyvezető elnöke mond üdvözlő beszédet. Majd sorrendben adják le énekszámaikat a dalosegye-3ü letek.
A dalosünnepély után az egyesületek szerenádöt adnak koszorúslányaiknak. Este tánc és nagy tűzijáték.
Több, mint kétszáz rendező, számos futár, motorkerékpáros és kerékpáros van beállítva az ünnepély sima, zavartalan lebonyolításának biztosítására. A bizottság számos szórakozásról Is gondoskodik Büf-férői, élelemről, hűsítő Italokról.
Badacsonytomaj közönsége a badacsonyi vendégszeretet dokumentálására az ünnepély napján az ösz-szes dalosok és azokkal érkező vendégek részére kabinjaikat díjmentesen átengedik. A fürdőegyesület pedig a strandol A badacsonyi szőlősgazdák elhatározták, hogy kitűnő boraikból megvendégelik az érkező vendégeket. Herceg Eszterhdzy Pál nagybirtokos és a Bazaltbdnya Rt. ecélra borainak legjavából máris nagyobb tételt jegyeztek.
A Julius 20 i zalavármegyei dalos-ünnepély tehát mindenképen méltó lesz Zalához és — Badacsonyhoz.
(Adadrol/unk lltOoa. ne JcUJtf-ttU£ p«unnJce/ IdcimUM.
mert a
VINOL
olcsó é« biilaaan hat llazthainut ellen.
Beszerelhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és űővény-
védöszerek kere(kedéséb«a Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróiig mellett. Telelőn: 130.
Jubileum 1860-1930.
singer
divatáruház
Nyári áruk leszállított árban.
Színtartó zefír I pengft.
Fekete és tegeth nehéz creppe de chine kevés hibával 5 pengft métere
József főherceg családjával óslfass miniszter is lejön Badacsonyba
a julius 20-iki zalavármegyei dalosünnepélyre — Megállapították a dalosünnepség programját
Nagykanizsa, Julius 9 A zalavármegyei dalosünnepély napja rohamléptekkel közeledik. A rendezöblzottság most már állandóan permanenciában van, hogy minden a legnagyobb gondossággal legyen előkészítve és az ünnepély a legteljesebb siker jegyében folyjon le. József főherceg é8 gróf Bethlen István miniszterelnökön kívül a fővédnöksége! gróf Klebelsberg Kunó közoktatásügyi és dr. Vass József népjóléti miniszter is elfogadták, józsef főherceg udvarmesterl hiv/.falának értesítése szerint a fenségre ur családjával együtt Sirály nevű yachlján jön Badacsonyba. Kívüle dr. Vass József népjóléti miniszter is részt vesz a dalosünnepen.
A daloaUnacpély programja a Ictf ffltxezfi :
Az egyesületek érkezésükkor leadják jeligéjűket, majd a csokrokat átnyújtják a koszorúslányoknak. A felsorakozás után a bányászok énekkara üdvözli az egyesületeket (dalcsoportokat), majd a bányászzenekar Indulóinak kíséretében felvonulnak az istentisztelet színhelyére, amit kordonnal elfognak zárni.
A tábori mise alalt a dalosegye-sületek megismétlik jeligéjüket és a szebbnél-szebb koszorúslányok feldíszítik a dalosegyesülelek zászlóit, mig a karnagyokat, kokárdákkal ékesítsék fel. A tábori mise fél 11 órakor veszi kezdetét. A szentmise alatt a daloscsapatok szolgáltatják az egy-
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 406. NAGYKANIZSA, CSENGERY-UT 2. Tel. <06.
IMS
zalai közlöny
Dr. Balla János
A Klsbalaton Vizrendező Társulat a belvizek rendezésére ls kiterjeszti működését
Ismét Kroller Miksa apát lett a társulat elnöke
1930. julius 10.
Prima nAi szarvasbőr kesztyű
sárga óí fehér ™
reklámár
7
l\'rlma aalyemharlanya
hiba wAlfcfll 2 "
EHRENSTEIN
Főnt II. U*M.
■él
a nagykanizsai társadalomnak egy rendkívül rokonszenves és általános tiszteletnek Örvendő, nagy értékű tagja dőli ki ma az élők sorából. Dr. Balla János orvos, a férfikor teljében,, hosszas szenvedés ulán elköltözött a halhatatlanság hónába. Mindenki tudla, hogy súlyosan beteg és állapota aggodalomra ad okot, mégis ahová a gyászhír eljutott, mindenütt megdöbbenést és mélységes részvétet váltott ki. Mert dr. Balla János azokhoz a kevesekhez tartozott, aki elmondhatta magáról, hogy egyetlen ellenfele nincs, hanem csak a jóemberek szereiele sugároz feléje. És dr. Balla János megérdemelte azt a meleg szeretetei, amivel embertársai körülövezték. Végtelenül becsületes, puritán jellemű, nagy humanista, eszményi orvos volt, mély tudással, aranyos sziwei, bohém lelkülettel. Jóságos szemeiből visszatükröződött az ö nagy, nemes, tiszta és szép lelke.
Rajongva szerette családját, amelynek mindene volt. Mint orvos kitűnő hírnévnek örvendett és előkelő szerepet töltött be Zala orvostársadalmában. Egykor Tauffer professzor asszisztense voll, aki nagy elismeréssel nyilatkozott dr Balla kiváló orvosi kvalitásairól. Pacienlurája még a szomszédos vármegyék közönségéből is került ki. Rendkívüli tehetségű muzsikális ember volt, aki nagy zenei ludasával tevékenyen részt vett Nagykanizsa zenei éleiében. Mindenütt olt voll, ahol embertársain segíteni kellett. Igaz ember volt, csupa sziv, emberi jóság, a megtestesített előzékenység és szolgálatkészség. Halálát özvegyén és gyermekén kívül nagy és előkelő rokonság gyászolja. Temetése folyó hó 11-én, pénteken délután >/«4 órakor log végbemenni az izraelita sírkert halottasházából.
Képkere/eaö
Kozma
lm főül 13
^Mepe/nekl/yukok nem voltak megmérpewe
Megírtuk, hogy özv. Kovács Pé-terné szepetnekl asszonyt azzal vádolták, hogy tyúkokat mérgezett meg arzénnal. A feljelentésre Almássy Oyula dr. vizsgálóbíró, Kertész Lipót dr. állatorvos és a hatóság több közege kiszállt Szepetnekre, ahol az elföldelt tyúkokat kiásták a földből és felküldték az országos vegyvizsgáló intézetbe, annak megállapítására, hogy arzénmérgezésben hullottak-e el a tyúkok, mely esetben a vád Kovácsné ellen bebizonyult volna.
Ma jött meg a nagykanizsai kir. törvényszékre az orsz. vegyvizsgáló intézet értesítése, hogy az elhullóit tyúkokban nem talállak arzént. — Vagyis özv. Kovács Pélerné ártatlan abban, amivel vádolták.
özv. Kovács Péterné most felje-enil rágalmazóit.
Keszthely, Jullua 9
A vármegyénk gazdasági éleiében oly fonlos szerepel betöltő Kisbala-ton Vizrendező Társulat julius 8-án a keszthelyi városházán lartotla 18. évi közgyűlését. 22 000 holdnyi ártéri érdekeltség tartozik a társulat érdekkörébe; ebből kb. 18.000 hold képviselete jelent meg az Idei közgyűlésen. És pedig nemcsak a nagy-és középbirtokosok képviselőit láttuk a közgyűlésen, hanem az érdekeli 21 község jegyzői karát s a kb. 8.000 holdnyi kisbirtokos érdekeltség számos tagját is.
Kroller Miksa zalavári apát, elnök és dr. Lénárd János hercegi főtitkár, alelnök mellett jelenvollak a közgyűlésen Malatlnszky Ferenc, Valkó Ágoston és Valkó Árpád, vitéz Szentkirályt Oyula, Récsey Antal, MJazovszky Ákos, dr. Oltay László slb. A töldmlvelésügyi minisztériumot Rochel Dezső klr. főmérnök képviselte.
A közgyűlésen Castelll Arp d igaz-gató-főmérnök előadásában hosszú órákig tárgyalta a tárgysorozatot.
A határozatok közül különösen fonlos annak kimondása, hogy a társulat mostantól kezdve kiterjeszti működését a belvizek rendezésére Is.
A Regalitász, Szenorltász
Nagykanizsa, Julius 9
Hétfőn léplek életbe az uj 5-12%-kal felemell dohányárak. A nagykanizsai m. klr. dohányraktár természetesen már előbb kapott értesítési arról, hogy június 7-től kezdve mérsékelten emelni fogják a dohány-nemüek árát, mégis az utolsó napig osztotta kl a dohányárudáknak és megrendelőknek a kért dohánynemüt. Vasárnap szünetelt a doh ínykiadás.
Héttő déltől kexdödöleg már a felemell árak melleit kerüli kiadásra a áo&ánynemU
Noha a dohánynemüek áremelésének első napjai ulán még nem lehet teljesen következtetni, Huszágh Ágoston m. kir. dohányraktári főnök szerint az első napok jelenségeiből annyi máris megállapítható, hogy a dohánynemüek áremelése nem fogja csökkenteni a dohányfogyasztást. Az árudák és megrendelők változatlanul a szokott menylséget vélték a dohány-raktárból, számítva azzal, hogy a dohányzó közönség az alig észrevehető, minimális áremelés mialt nem fogja redukálni Illetve meg-megszorilani dohányélvezetét. A m. kir. dohányraktárban tehát nem lehet észrevenni, hogy megdrágult a dohánynemü.
A nagylraflkban
Qaramvölgyi Iván és Szeneid tulajdonosoknál érdeklődünk a ma-gasab dohányárak premlérje iránt. Alig lehet bejutni, annyi a vevő.
A külvizek rendezésében és az ár-mentesitésben ugyanis már odáig jutott a társulat, hogy lehetővé válik a szabályozás állal felszabadult területek gazdasági müvelés alá vétele. Ezt az eredményt kilencévi ki-tarló munkával és nagy áldozatkészséggel érte el a társulat. Az ember és a technika nagy területeket hódított el a vizek birodalmából.
A közgyűlésnek fontos része volt a — háromévenként esedékes — tisztújítás Is. Az elnöki és alelnöki tisztségbe a közbizalom újból Kroller Miksát és dr. Lénárd Jánosi ültette, akiknek oly nagy részük van az elért eredményekben. A választmány tagjai lettek: Malatlnszky Ferenc felsőházi tag, Szlunkovlts János akad igazgató, Relschl Richárd országgyűlési képviselő, Ajtay Kovács Barna ny. min. tanácsos Szeless János hercegi főszámvevő, Vidorfalvy Ernő hercegi számtartó, Récsey Antal káptalani jószágfelügyelő, Kuli Ernő apáisági jószágfelügyelő, Valkó Ágoslon nagybirtokos, F.rnyei Qéza főintéző, Falts Ferenc intéző, viléz Szentkirályt Oyula vitézi székkapi-tány, Bokor József körjegyző és Tollár András kisbirtokos.
és Memphis birodalmából
Zsákokban viszik a nagytrafikból a vidékre, még Somogyországba is a különléle dohánynemüt.
Garamvölgyt Iván, aki a Rígalitász és Szenyorilász birodalmában is csak a régi kedves, bohémlelkü színész maradt — alig győzi a sok „kp\'-ét a pénztárba beseperni. Ilt nem lehet észrevenni, hogy megdrágull a dohánynemü. A pénzügyminiszter nagyon helyes érzékkel emelte a dohánynemüek árát — mondja Garam-völgyi, agy, hogy a dohányzó közönség alig érzi az emelést. A vevők csak ugy viszik a dohánynemüeket, változatlan mennyiségben mint azelőtt. a Krdtky-töxsdében Krátky Oyörgy n>ug. századosnál érdeklődtünk a megdrágult dohánynemüek első napjai iránt. Krátky százados impresszióit a következőkben szögezte le:
— A dohánynemüek árának emelését észre lehet venni a megcsappant vevökön. Érezni lehet, hogy megdrágult a dohánynemü. Nem Nem volt az a forgalom, mint másnapokon. Valahogy a közönsíg az első napokban minlha tartózkodna a felemelt áru dohánynemüek vásárlásától. De csak az első napokban. Azulán ismét megveszi megszokott cigarettáját vagy szivarját, elvégre
a dohányos embernek szüksége van az ő mindennapi narkótikumára,
legfeljebb aki eddig Memphist vett, ezután beéri Királlyal és aki finomabb szivart vásárolt, az majd középfinomat vesz magának. Néhány nap múlva azulán ismét beáll a régi állapot és a közönség napirendre lér a dohánynemüek áremelése felett
HorvátQ Józsefnél Lábay nyug. pénzügyőri ellenőr kijelenti, hogy az első napokban észrevehető a közönség tartózkodása. Kevesebben vásárolnak és kevesebbet vásárolnak. Mint ahogy ez minden áremelés után szokott lenni, mig a közönség beletörődik és ismét megy minden a megszokott vágányokon.
A MrscQler-trafikban Is körülbelül ez a helyzet Aki liz szivart vett, az most beéri nyolccal vagy ötlel — mondják. De remélhetőleg csak az első napokban. Az áremelés premierjén. Hasonló választ kaptunk a Görtyf-tőzsílében és mindenütt, öhol megfordultunk.
Az első napok impressziói, megállapításai... (B. R.)
Rádió legolcsóbban
Sxabó György uaaió-
labaratorlumdban Fiút 3., udvar
Varga Pálné nyugalomba vonulása
Nagykanizsa, Julius 9
Varga Pálné irodalőllszt, a nagykanizsai kir. ügyészség irodavezetője a mai nappal megkezdte nyári szabadságát. Varga Pálné szabadsága lelel\'e ulán nem jön löbbé vissza állásába, hanem saját kérelmére nyugdijba vonul.
Varga Pálné irodafőtiszt löbb mint 22 esztendeje szolgálja a klr. ügyészséget feletteseinek legnagyobb megelégedésére. Igazi mintaképe a magyar köztisztviselőnek, akit tudása, képzettsége, példás szorgalma, lekötelezően kedves előzékenysége köz-becsültlé tették. Hogy a nagykanizsai kir. ügyészségi iroda az ország egyik minlaügyészségi irodája — nagy mértékben Varga Pdlné érdeme, akinek távozása az ügyészségi iroda vezetésétől nagy veszteségei jeleni.
Utódja Perger József irodafőliszl, aki a inai nappal már át is velte a kir. ügyészség irodájának vezetését. Perger József főtiszt személyében a kir. ügyészségi iroda egy minden tekintetben megfelelő vezelöt kapott.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopslein bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
A felemelt ára dohánynemflek első napjai
1930 julius 10
NAPI HÍREK
NAPIREND
Julius 10, HOtlrlIk
Római katolikus: Amália. Proleat.:
Amália. Izraelita: Temus hó 14 •
OvógyazertArl éjjeli azolgálat: I. bó végéig az Őrangyal gyógyszertár.
UóztOrdő nyttra raggal 8 órától irk 6 óráig (báttő, aaerda, péntek délután, kukká egéaz nap nőknek). Tel.: 2—19.
— Személyi hir. Dr. Rotl Andor rendőrtanácsos Szombathelyről hivatalos ügyben Nagykanizsára érkezeit.
— Doktorrá avatás. Dezső László református sejédlelkészt, akit a magy. klr. kultuszminiszter speciális kutató-tanulmányokra két évre állami ösztöndíjjal Aberdeenbe küldött kl, a hlltudoirányok doktorává avatták. Megjegyezzük, hogy Dezső László az első, aki angol egyetemen szerzett Ilyen Iheológlal tudományos fokozatot.
— Jegyzőválasztás. A somogy-szentmlklösi körjegyzői állási több pályázó közül Zóka Sándor aljegyzővel töltötték be.
— UJ főparancsnok a keszthelyi tűzoltóság élén. Tudósítónk írja: Bognár Imre adóügyi Jegyző, a keszthelyi önkéntes tűzoltóság eddigi főparancsnoka, megrongált egészségi állapota miatt lemondott tisztségéről. Bognár Imre nehéz viszonyok közt negyedszázadot meghaladó Időn át működött a tűzoltóságnál. 1903-ban helyettes alparancsnok, 1910-ben al-parancsnok és 1913-ban lelt főparancsnok. Évek óla tűzrendészet! felügyelője a keszthelyi járásnak. Háború ulán ő szervezte újra a keszthelyi tűzoltóságot.,Lemonil<sa alkalmával az önkéntes Tüzolffr Egylet örökös tiszteletbeli főparancsnokává választotta. A tűzoltótestület uj főparancsnoka Cztmmermann Sándor községi taniló, eddigi alparancsnok lelt, az alparancsnok! tisztségre pedig Stddlnger Ferenc községi tanítót választották meg.
— Halálos szerencsétlenség érle a csintalan gyermeket Alsóbogát községben Vékony Qyörgy 14 éves fia pajkosságból felmászott egy villanypóznára és megérintette a drótot. Ebben a pillanatban a magasfeszültségű áram agyonsújtotta. Az osztopánl csendőrség megindította a nyomozást.
— Humoros felolvasás Folyó hó 12. és 13-án, szombat és vasárnap este 9 órakor a Polgári Egylet nyári kerthelyiségében tréfás felolvasást tart Szántó Anlal szegedi Iró. Műsor : Nagykanizsa és Párls; Anyósok Iskolája; A gondolat; Bicsérdy Boldizsár; Grand Quignot, dráma ; Aforizmák slb. Belépődíj nincs.
— A Szociális Missziótársulat Missziósházának vezetősége kéri mind azokat, kik az augusztus 12-én Induló máriacelll zarándoklaton még részt óhajtanak venni, mielőbb jelentkezzenek a Missziósház Irodájában. Főnöknő.
2ALA1 KÖZLÖNY
— Háztartási tanfolyam felnőtt leányok számára. A Balatoni Szövetség második gazdasági, háztartási tanfolyama szeptember hónapban nyílik meg Balatonfüreden felnőtt leányok számára. A tanfolyamra 10 helybeli és 20 vidéki leány vehető fel. Az utóbbiak Internátusban laknak, tanárnői felügyelet mellett. A tlz hetes tanfolyamot a földmlvelésügyi minisztérium különlegesen képzett szak-lanárnől vezetik. A növendékek a tanfolyam végén elméleti és gyakorlati vizsgát tesznek és bizonyítványt kapnak. A tanfolyam Inkább gyakorlati, mint elméleti és kiterjed mindazokra a teendőkre, amire a müveit és gondos háziasszonynak élete folyamán szüksége van. További tájékoztatásért a Balatoni Szövetséghez Balatonfüredre kell fordulni,
Fe/ére ese/íegy vas-macska
euittéleflenlll vmeti Oatsa
Nagykanizsa, julius 9
Takács Islván 56 éves Klsrác-utca 24. szám alatt lakó napszámos a laktanyaépitkezéseknél dolgozott. Tegnap délután egy fal bontásánál egy súlyos .vasmacska" fejére esett és 8 centiméteres sebet vágott rajta Eszméletlen állapotban vilték be a mentők a kórházba.
— A DSzA vasút kedvezményes menetdíja a velencei motorcsónak versenyre. Igazgatóságunk a bécsi olasz kereskedelmi kamara részére 1930 szeptember hó 17—21-lg Velencében tartandó nemzetközi motorcsónak versenyre valamennyi állomásról Murakeresztur vagy Gyéké nyes országhatárig I. II. Ill-ik kocsiosztályra érvényes 33%-os menetdij-kedvezményt engedélyezett. Az álfa más főnők.
\' — Tizenöt év után haza a hadi fogságból.\' Kaposvárról Jelentik Szilágyi András 42 éves nagysza-kácsil földmlveif\' J5 évi hadifogság után tegnap érkezett, magyar földre. Felesége holtnak rif#vánltlalta és máshoz ment feleségül. Szilágyi a hir hallalára sírógörcsöket kapott és a rendőrorvos téritette magához.
E>»- és májbetsgségekaél, epekő és sárgaság eseteiben a természetes „Ferenci lóliei" keserűvíz a hasi szervek működéséi élénkebb tevékenységre serkenti. Klinikai tapan-lalatok Igazolják, hogy az otthoni Ivókúra különösen hatásos, ha a Ferenc ülte! vizet kevés forró vízzel keverve, reggel éhgyomorra Isszuk. A Fereao Józset keserüviz gyógyszerárakban, drogériákban és füszerflz-letekben kapható.
- Meghalt az Öngyilkos kaposvári malomlgazgató. Kaposvárról Jelentik: Ungár Qyula, a M1R malom-igazgatója ma délelölt a kórházban meghalt.
— Az Ojság uj száma szenzációs beszámolót hoz arról, mlképen nem békült kl Podmanlczky báró és Rothensteln a Házban, Gail Franci felálmodta a gázsiját, a rendőrök uj nyári kamgam egyenruhája, a Bölcs Rabbi pompás -mondásai és egyéb mulatságos aktualitások egész sora tarkll|a Nagy Imre kitűnő vicclapját. Mutatványszámot Ingyen kflld a kiadó hivatal, Budapest, VI., O-ucca 12.
ftA
HfflW
Julius 10 (csütörtök)
Budapest 9.15 Az Orazágos TluU Kaszinó szalon-zenekarinak hangversenye, 9 30 H. 9.45 A hangv. folytatása. 11.10 Nemzetközi vlz|elzószolgálat. 12 Dáll harangszó. 12.05 Az Országol Postászenekar
hangv.
13 Pontos tdólelzéa. 14.30 H. 15 Ptacf árak 16 Rádió Subád Egyetem. Utána: Pontos Idólelzéa. 17.15 Budapeatl Clterakór hangv.
18.10 Hangv. 1930 Angol nyelvoktatás. 20 t>. 20.25 Dobnányt Erőt dr zongoraversenye. 21.25 Az I. honvédgyalogtzred zenekarának hangversenye. Ulána kb. 22 15 Pontoa Időjelzés. Majd: Cigányzene.
Bécs 11 Zene. 13 O. 15.30 Zene. 20.10 hangv. 20.40 Zongoraaionáta. 21 Zenei vlgláték. Ulána opersréazletek.
Berlin 16J0 Oroai dslok. 17 Hegedő éa zoogorazooáta. 19 30 Né»et népdalok. 20 30 Zene.
•Írtna 11.30 O. 12 és 13,55 Korretltés Prágából 17 Zene 18 és 18.20 O. 19.30 20.30 Tréláa rádlóvlla. 21 Közvetítés Prágá-bM. 21.30 Zene. 22 Közvetítés Prágából. 23.15 Zene.
Milánó 18 30 Muzsikáló gyermekkuckó. 17, 19.30 Zene. 20.40 Opeis E
Varaó 1815 0. 18 Szopránének, cselló éa zongorajáték. 19 O 70. IS Hsngv. 23 Z.
Zürich 16 Zene 17 15 Oyrrmeliórs. 20 Tarka-eat.
{Imit Irt SJSnrxtfnk, marad fon a vdroatxuL
Dr. Balta Jánosáé sz. Engel Mlcl és leánya Klári, valamint az alulirt rokonság a nagy fájdalomtól porig sújtva hirill adjuk, hogy
Dr. Balla János
orvos
hosszas betegség után f. é. julius hó 9-én 48 éves korában elköltözött az élők sorából.
Holt tetemeit julius hó II. napján d. u. \'M órakor kísérjük utolsó utjára a nagykanizsai izr. temető halottasházából.
Nagykanizsán, 1930. julius 9.
Dr. Engel Sámuel és neje, Szombathely, Dr. Waldmann Lajos áa neje, Kaposvár, Beck Arthur és neje, Wien, Dr. Roaenberg Mór, Nagykanlxaa, özv. Roaenberg Rlchardné, Budapest.
A Mindenható végtelen kegyelme őrködjék felette!
Részvéllátogstások mellőzését kérjük.
ákwj
uilakL
pala
■ minŐ5ÉGE,GRZDfi5AGOSSAGB
■ FELŰLmÚLHATATLfin
InflGYBftTOnYUURKr
■Tegyesolt iprrítiűvek rt
BUOAPEÍT.V.ViuTWaAyAfVUT;;?-
SPORTÉLET
Csepel kerékpárverseny Nagykanizsa és Keszthely között
Nagykanizsa, Julius 9
A Nagykanizsai Kerékpár Egylet és a Welss Manfréd r.-t. a magyar gyártmányú .Csepel* kerékpárok megbízhatóságának Igazolására julius 13-án, vasárnap délután fél 2 órai kezdettel 110 km-es kerékpárversenyt rendez Nagykanizsa—Keszthely és Keszthely—Nagykanizsa útvonalon. Gyülekezés a Nagykanizsai Kerékpár Egylet helyiségében, a .Magyar Király" vendéglőben. Útirány: indulás Nagykanizsáról a 20-as hősi szobortól, Palin, Oelse, Pacsa, Keszthely (Amazon kávéháznál igazolás). — Ugyanezen útirányon vissza. Az ul-vonalhossz 110 km.
A versenyen indulhat minden vidéki kerékpáros, aki a magyar gyártmányú .Csepel" kerékpárral rendelkezik, annak tulajdonjogát Igazolja, akár tagja valamely sportegyesületnek, álcát nem.
A dijak között: 1. dll egy Fecske kerékpár, 2. I készlet Emergé gumi, 3. 1 drb. Bosch dinamó, 4. fel készlet belső és külső tömlő (Emergé), 5. 1 drb. karbidlámpa, ezenkívül számos ezüst érem. Nevezési dlj 50 fillér.
Nevezni lehet a versenyre: Szabó Antal, Havas Miklós, Donáth Ferenc üzletében.
Miután a magyar kerékpár gyártásának bevezetésével Csepelen sokszáz munkás keresi kenyerét, mindenki hazafias kötelességének tartsa, hogy csak magyar gyártmányú kerékpárt vásároljon.
KÖZ0AZDASÁ0
.............. .. H
TŐZSDE
A mai tőzsde forgalmát ismét teljes üzleltelenség, de általában véve jól tartott árfolyamok jellemezték. — Csupán kisebb vételek fordullak elő ugy az aibilrage, mint a helyi piacon. Lényeges üzlet az egész üzletidö alatt csak Ganzban fejlődött ki, amelyet a helyi piac keresett. Ennek következtében 85 pengőre ment fel. Zárlatkor az irányzat nyugodt Ftx-kamatozásu papírok piaca üzlettelen és gyenge. Devizapiacon nem volt jcleniősebb üzlet.
IlifeU zárlat
Páti" 1;2■</!, Lon--n »0>Vs, Newvork 514-Í2I/S Krtlasel /1 95 Milano 2896, Madrid 90 25, Amsteiuam 20705. BelU> I2279, Wkn 72 701/1, Soíta f74, Prá»» 15-27. Varaó 57 75 Bsukbeat »0-I0 felrrád 9-121/1. Kukares\' S-06
rdmogoaaak am értleses kmUxaal kereakedelsal A«
Ipart.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. Julim 10.
PHILIPS rádiókészülék
Philips hangszóróval
telepekkel, antenna anyaggal
háznál felszerelve, 18 havi részletre 200 pengő,
a havi részlet csak 10 pengó
Szabó Antal sportárunagykereskedés
rádió- é« gramofoh-oaztélya.
Teméarttuás
Buza tszt 20flil- dt.20fllt. esett, rozs 10 fitt. emelkedett.
Boza llaisv. 77-aa 19 00—19-20. 78-aa 1920-1940. 79-ca 1940-19-60, 80-aa 1950-IMO. danául 77-e» 1840-18-60, 7S-«a 1880—18-80. 7»*a 18-80-1900 80-íj 1890- 19-10, rota 10 80-11 10, lak. árpa 1325-1)50, aörárpa 16-00-17 28, ab 1565-1590, tengeri tat 15 80-16-10, dmránto\'l 15-50 1575, repce 2578-26 25, korpa 8 60 8 75
1 M«»«e ttot* (rrtu-HT^M
VALUTAK Angol U 27*78-27-93 BeEa tr. 79*70-80 10 Caen k. 19-93-17 03 Dánk. 152-80-153 40 Dinár 1007-10*15 Dollár 568 10-570*10 Fisncla 1.22*45 22-78 Holl. 229-40 230-41 Lengyel 83-8044-10 Len 3*37-3-41 Léva 4-U-4-I7 Ura 29 80-30*10 Márka 18605-136-68 Nonág 152-80-153 40
Peeetn —---•_
íchUl 80-55-80 95 Svá|d I. IKÍ-80 ill 30 •védk. 153-35-183 85
DEVIZÁK AniL 229*38-23005 Belgrád 10*10 10-13 BerUn 136*15-136-45 Brflaazel 79 67-7942 Bukareat »*38-3*4o Knpenb. 152 80 18320 London 27-74 27-81 Madrid 65-50*7 50 Milano 29*85-29-96 Newyort 570-20-r 80 Oaaio 152*60-153*20 Pária 22*43-22*20 Prága I6-S2-IW7 SlóRa 4*12-4*16 153 30-153*70 63-90 64-10 80-55-80 80
Vanó Wien
Zürich.110-77-111-07
hrténácÉr
Felhajtás 1694, eladatlan 18. - Hj« rendo 1*17—1*19, azedett 1*16—1*18. aaedell tóaép 1*12—1*14, kflnnyü I 08—110, l-«ó rendíl öreg 1-10—1*12, ll-od remis őre* 098—1 04 angol süldő 1-10-1-20, szalonna namrban 1*40-1*44, zalr 1*3« —1*56, hm 140-1*90, szalonnái lélsertés 1-44—1*54.
IMji: Wlialal Kyoaia H LapMidé Vállalat, H«7katli»,sa. Metós kiadó: Zalai Károly.
ni Ma^ykaalita 7*. *s
Krámer Zoltán
régi üzlethelyiségéből Kazinczy-utca 8. szám slá költözött, közel az u| postához Aruraktárát most olt minden elfogadható áron árusltja el. Eayaa olkkak Iáiénál la li s aloaákkakl
APRÓHIRDETÉSEK
Ax enrihWetések dija 10 Saíá» M fIHée, MMkatovábbl szó dlta S fltt. Vaaár- áa laaepaáp 10 azólg M fillér, ntnéaa
további aaó 44a ■ Mit. Szerdán áa páa-teke* 10 sióig SO talár, mlnd» további aaó dJJa • fill. Címszó a minden vastagabb bétából álló szó két szónak számit-tűk. állást keresőknek SOM engedmény.
Hlrdatéaak I (■«) passaé (saasgia alal a falaalagaa klayanláa, aaémléaáa alkaHIMaa «éaaH altra llislsaáik
lóháxból való llu taaylóaak felvétetik Kelemen Rezsőnél, Deák-lét 9. 3591
■ataroaott aaaba kényelmei szerető magánoa ur részére kiadó VörSsmarty-ulca 34. aaám alatt Azonnal dfoglslhaló.
MBkalyaak, vagy raktáruk alkalmas
helyiség k adó Nádor ulca 4 u 8504
Háromszobás karikán kiadó Kalonarét László herceg-utca 28. Anaorge Antal. 3598.
Mtgvélelie keresek egy! használt rövid aaaaarét. Bővebbet alrladóban | 3602
Linóleum, mozaikvászon,
Oooaa-aaAnye*, léMSriSk
M" gyári ierakata
HIR8CH ÉS SZEBŐ cégnél.
Zaék, vizmentea ponyva, kólcaónzsák éa ponyva, valamint gép, henger, autó és traktor olajok, adómentes benzin, pelro-kuni, gázolaj a leglutányosabb árban kapható Kelemen Ressó cégnél, mint s Hszsl Kőolajipar Rt lerakstánál, Deák-lét 9. 3545
Balatoni klrá adatáéra megbízható bérautók, vaaárnapra előjegyzést [elvesz Ksulmánn Károly. Telefon 372. 3524
MIMMI cég keres agilis hölgyeket cikkel tejesítésére. Clm a kiadóban 3583
Elvaaaratá egy barna Iratláska a Csen-gery- éa Sugár-nt vonalán. Kérem a megtalálót a rendőrségen adja le. Jutalomban részesül 3199
Ogyi
felvétetik. Clm a kiadóban.
laalaéaaaa leány Julius 15 re 3600
aérka vennék jutányos árban 2 nagyobb, vagy 3 kisebb szobás, lehetőleg magán álló lakait bármelyik utcában. Clm a kiadóhivatalban. 3601
Balatont kedvelök figyelmébe I
Balatonfanyvaaan, az állomástól kb. 600 mé\'ernylre, a Balaton egyik legszebb pontján a Pábhy-félo (alak parcellánkint is oloaón eladó. Fizethetó 50 havi részletben is. A telek a vasút és a Balaton között közvetlenül a parton fekszik és teljesen száraz. Az eladási fellételek és a felosztási tervezel Dr. Málék László nagykanizsai ügyvédnél, a balatonfenyvesi állomásfőnöknél, a telek vincellérjénél és a tulajdonosnál Páhy Dezsó gyógyszerésznél Ozorán megtekinthetők. Utakról, strandról, kabin felállítási és vízhasználati jogról gondoskodva.
Duija-Széia-Adria Vaauttöraaaág (aseiett Déli Vasat)
i Nagykanizsa állomásra é* állomáiríl érkíií és liioli múlok
MENETRENDJE
Érwényaá ■ 1930. «vl méjua lB-t8l 1931. évi mAjua 14-lg
Budapest—Nagykanizsa
Von.t Ilim. A vonat nente Burla pestről indul Nagykanizsára érkezik Vonali „árai A vonat neme Nagy kámzsáról Indul Budapeatre érkezik
216 Szem. v. 21-20 4-10 211 Szem. v. 0-38 7-45
202 Oyv. 7-SO 11-35 201 Oyv. 605 10-10
212 Szem. v. 6*40 13-20 213 Szem. v. 8-30 15-45
214 Szem. v. 1410 20-40 215 Szem. v. 14 W 21-10
204 Oyv. 18-15 22-14 203 Oyv. 17-45 21 40
Közvetlen kocsik: 216/912. sz. vonalnál 1—II—III. oszt. krcal Budapest D. V.—Barcs (Pécs) között. 216/312. „ . 11—111. . . . . Zaliegerazeg
202. „ . étkező és Ili. . „ . . Prsgerskoig VI/14—1X\'16.
202. ., . I-ll- III.....Trleite lX/15-lg.
202. , . 1—II—1)1 . . , Splttal-Mlllalfllíersee.
202. „ . I-II-1U , . Rogsíka SlaUna.
202. „ . étkezökocsl . . Vlilach.
Az utóbbi bárom juntus 18 tói szeptember 15-Jg. 202. la vonalnál I—II. oszt kocsi Budapest D. V.-Ventlmlglla IX/I6-IÓI. 204. . . III. . . . Trleste.
204. . . I—II. „ . . Róma.
204. . . hálókocsi . . Venezla.
204. . . II—III- . „ . . Orado IX/14-lg. 204. . , I—II. . . . Fiume lX\'14-lg.
204. . . hálókocsi Budspest D. V. -Fiume szeptember 14-lg. Indul Budapeitról szerdán, pénteken, vasárnap. 201/204. . . étkezökocsl Budapest D. V.-NagykanUta között.
II -x—r— Na^ykanuaa- rrtl Indul Siolokra 1 érkeilk J 11 Lepsényről II Indul Nagykanizsára Mkezlk
f/3 1 125 ; Slnauto 11-15 id5u 128 12-35 || 15 00 | Slnautó 1] 20-09 iÍÍT" \'
A 123, 125., 128. u. slnsutóbuiz vonstok ctsk jun. 23-tól szepl. 5-lg közlekednek. A 121 sz. slnautóbusz vonat cssk vaiár- és Ünnepnapokon, mlg a 125-ös csak hétköznapokon közlekedik.
__Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy_
Nagvkani- Balatonszenl-1 j Balatonszenl-1 Nagykani-
zsáról Indul györgyre érk | győrgyről Ind zsára érkezik
w-.....TK^\'x^y^f^vr
"T5ST^egpW
Csak 11-111. osztályú kocsikkal közlekedik.
TTT
ikifykutná- Siusktt- Bécsb. Bécsbíl tuatst- lUtjVssi-
| rü Udvl Mlyrtlrkulk érkezil Indul ^jr.fckulk, niri trtMlk
312 Szem. v. 5-25 7-47 11-10 3,J ISzem v. — \' S-15 Tlü
318 Szem. v. 7-20 10-15 20*04 317b Szem. v. 530 8 10
306 Slnautó 1340 10-20 — 305 jSinautó 7-48 10 20
302 Oyv. 16-45 18 45 2215 301 tajrv. 8*20 11-30 13-25
320 Szem. v. 20-55 23 45 — 311 Szem. v. 10*15 14-54 17-30
316 Szem. v. 2325 250 844 313 Szem. v. 15 84 21-04 2317
1 315 [JSzem. v. 20 40 1-30 4 18
317/b. sz vonat cssk Jul. és sug. hónapok vasár- és QnnepnapJaln közi. 317. „ „ . „ „ „ „ „ „ ., nem kózl. 312. „ vonattal II-UI. oszt. kocsi Nagykanlzsa-Wlen S. B-re. 216/317. „ „ II—III ,. „ Budapeti D. V.—Zalaegerszegre. 901/312. „ „ I—II—1IL „ „ SuSskiól, Ovékénvesiől-Pozsonyba (Bra-
tlslsvs) és Prahába.
903/302.....I-1I-III.....Osilck—Wien S B-re.
9C3Í302.....I —-11—III.....SuSsk—Wien S. B.-re.
903/302.....I—II — III „ „ Barcs- ......
915/316..... II-UI.......... „
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
Kifykanlzsá- Barcsra! Hócsri
ríl Indul J érkezik. érkezik
yiü bzein. v. | M5 s-w
914 „ 9-55 12-00 14-14
902 Oyv. 13 46 15-30 17-34
932 Vegy. v. 1805 21-35 23-56
Pécsről 1 Barcsról || Indul I Indul lluársMuIk
811 llSzem. v.\'ll - II 4-3Í é-5Ö
931 llVegy. v. | 7-80 || 11-25 I M05
903 llOyv. 12 21 1 14 35 16*31
915 Szem. v. I 1815 1 20-55 , 23 00
315/912. sz. vonalokkal ll-III. oazl. kocsi Wien S B.-ról Barcsra, I—II—III. oszt kocát Budspest—Pécsre. A többi vonatokkal Intő közvetlen kocsik ugyanazok, mint z Nagykanizsa—Wien S. B. viszonylat alatllak.
H,g*k«nl-|| Ojíktavn-Mirftl Irvd.í re írktilk OytttnrM rél Indul Kigykanl-uiii írk.
9-:4 Oyorsv nat 23-23 jj 23 55 901 Oyoisvonst 4,2 505
313/904. él 901/312 m. vonslokkal I—II—III. oszt. kocsi Pr.ha, Pozsony, Gyékényes, Susak között
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)—Maribor glk.
II Nagykani Csáktor ; Vtar.b || IMsrlk [ÍCnáktornyá- Nizykul-
I! zsáróiInd. nvárs érk! érk TTi | Ind. ról Indul ■iri irkulk
)fn Szem. v. 455 ~6*3o ~2ölií0yv. II IM fJJ-1|
202 |JQyv. 11 Í5 1315 18-15 221 llSzem.v. | 5.15 8-0tí || 9-34
224 [Szem. v. 13-56 15-24 18-2; 203 Oyv. 1 14 28 16-10 17-24
204a|0yv. 23 04 0-39 3-25 223 llSzem. v. || 16\'50| 19-42 || 2114
A közvetlen kocsik a 201a, 202., 203., 204a. számú vonaloknál ugyanazok, mint a Budapest viszonylst alatt.
A 271., 222 , 223 , 224. számú vonatok közvetlen vonalok Nagykanlzaa-Marburg (Msrlbor glk.) között.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nyomatott ■ Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletverslí ■ Zalai Károly.)
70. évfolyam 155 mám
Nagykanizsa, 1980. jullus 11 péntek
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
SwrtetttM. fc UxMWnM i W-ut g. uám. Kwittelyi flokUftdóMvaUl KooaSi U)»-n. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMUtfel éra: cn Mn • port a* Wlfa Ttlcfoo: Ntgykinlui 78, Kwthtly 22. uim.
Magyar osztrák gazdasági közeledés
Schober osztrák kancellár budapesti látogatása alkalmával megvitatták a két országot közösen érdeklő gazdasági kérdéseket is. Félhivatalos közlés szerint megegyezés jött létre abban, hogy ugy Ausztria, mint Magyarország részéről tanulmányi bizottságot küldenek kl, amelynek feladata lesz tanulmányozni és megvitatni, hogy miként lehetséges a két ország gazdasági termelését egymással racionálisan összhangba hozni és a kölcsönös forgalmat a kellő mederbe terelni olyképen, hogy az mindkét ország helyzetében gazdasági javulást eredményezhessen.
A Magyarország és Ausztria közötti kereskedelmi kapcsolat a múltban mindig élénk volt. Ausztria egyik legjelentősebb piaca volt a magyar agrártermékeknek és Magyarország szívesen vette fel az osztrák Iparcikkeket. Ebbe a szomszédos gazdasági jóvlszonyba, sajnos, az osztrák mezőgazdaság önellátási politikája hozott kedvezőtlen változást. A magyar mezőgazdaság termékeinek útja Ausztria felé egyre nehezebbé vált annak a prohlblllv kereskedelmi politikának hatása alatt, amely az osztrák mezőgazdasági termeles fokozását célozta. Mint tudvalevő, most legutóbb az osztrákok felmondották az eddigi kereskedelmi szerződést azzal a célzattal, hogy jóval magasabb gabona, liszt- és állatvámokat léptessenek életbe, amelyek természetszerűen fokozottan nehezítenék meg az Ausztriába irányuló kivitelűnket, A két kormány között létrejött uj megállapodás azonban nem léphet életbe, mert ennek előfeltétele az lett volna, hogy Ausztria Jugoszláviával Is el (Udja fogadtatni a felemelt magasabb vámokat. Minthogy ez bc nem következett, egyelőre Magyarországgal Is fennmarad a régi szerződéses állapot.
Az ekként nyert időt most a két kormány arra iparkodik kihasználni, hogy államaik között olyan gazdasági közeledést létesítsen, amely mind -két országnak |avára válik. Ennek eszköze mindkét részről egy-egy tanulmányi bizottság kiküldése. Az eddigi tárgyalási módszerrel szemben, amely mellett a kormányok kiküldöttel országuk kívánságait terjesztették elő és azokból mindkét fél részéről alkudozás és tárgyalás után jöttek létre, kereskedelmi szerződéses megállapodások, gyakran az irat-váltás hosszadalmas utján, a tanulmányi bizottságok közvetlenebb, sűrűbb és szívélyesebb érintkezése sokkal célravezetőbbnek látszik. Az érdekellentétek elsimítása, a különböző kívánságok kölcsönös klegyenlllése ilyen bizottsági közvetlenebb tárgyalás során Inkább remélhető. A megegyezésre való becsületes készség és hajlandóság a két kormány elnökének barátságos megbeszélései alap-án feltétlenül fennforog s az igények
és érdekek kölcsönös méltánylása megnyitja annak a gazdasági közeledésnek az útját, amely mindkét ország gazdasági éleiének csak hasznára válik.
Óhajtandó, hogy e közeledés eredménye a szomszédos gazdasági |ó viszony és érintkezés megerősödése legyen. Ez u| perspektívát nyit a többi szomszédos államhoz való kereskedelmi politikai viszonyunk javulására. Lényegében ez a gazdasági közeledés nem állhal másban, mint abban, hogy ezek az államok megnyitják piacaikat a magyar mezőgazdaság termékeinek, aminek fejében most Magyarország az ipari vámok terén nyújt olyan kompenzációkat, amelyek a magyar Ipar jogos érdekeit megkímélve, mégis biztosítják a magyar fogyasztópiac felvevő kész-ségél a szomszédos államok ipará-
nak. A gazdasági prosperitás alapja az egymásra utalt országok termékeinek mentől sürübb kicserélése. A mai gazdasági bajok főforrása az, hogy a monarchia egykor egységes, óriási fogyasztási lerüleie sok apró töredékre bomlott, amely kis fogyasztási piacok képtelenek az illető apró országok mezőgazdasági és Ipari termelését egyaránt felvenni és rentábilissá tenni.
A közmondás azt tartja, hogy egy fecske nem csinál nyarat. És mégis az Ausztriához való gazdasági viszonyunk szemmel látható megjavulása, a kölcsönös érdekeknek megnyilvánult méltánylása ezúttal reményt enged arra, hogy a biztató kezdetnek szerencsés folytatása lesz és hogy a magyar mezőgazdaságra a kereskedelempolitikai viszonyok tisztázása és egészséges irányban való fejlődése folytán |obb napok fognak felvirradni, amiből viszont Ausztriára is csak előnyök származhatnak.
Itélei a Kommunista monstre-bilnperben
- - ey
kisebb büntetés
öt évi fegyház a legsúlyosabb, egy hónapi fogház a leg-
Budapest. Jullus 10 Nyolc napig tárgyalla zárt ajtók mögött a törvényszék azt a kommunista bűnügyet, amelynek elsőrendű vádlottja Lándor Béla magántisztviselő volt és mellette még 25 vádlottja volt a pernek, A sajtó számára tett közlés szerint a lörvénysz/.k az állami és társadalmi rend (elforgatására Irányuló bűntett miatt Lándor
Bélát 5 évi, Fedor Jánost 3 >/i évi, Vass Sándori 3 évi fegyházbüntetésre, a többi vádioltat 2—2 évi fegyházra és 1—4 hónapig terjedő fogházra Ítélte. Néhány vádlottat felmentett a bíróság, négy vádlottnak az ügyét tovább folytatják. A kir. ügyész súlyosbításért, a vádlottak enyhítésért fellebbeztek.
Eddig 81 balottja van a nenrodei bányakatasztrófának
193 bányászból csak 49 embert tudlak eddig megmenteni
Neurodo, Julius 10
(Wolff) Csupán ma délelőtt sikerült tiszta képet alkotni arról a helyzetről, amely a hausdorfl tárnában a széngáz kiáramlása állal támadt. A 193 emberből álló bányászcso-portből, amely a 17. és 18. számú tárnában dolgozott, eddig csak 49 embert sikerült megmenteni. Őket a neurodel kórházban helyezték el. A 49 megmentett bányászt az orvosok véleménye szerint sem fenyegeti életveszély.
A halottak száma eddig 81. Azok a munkások, akiket cd lit; még nem sikerült kimenteni, a 18. számú tárnában vaunak, amelyet a széngáz teljesen elárasztott.
Ezért kénytelenek voltak a mentési munkálatokat félbeszakítani,
miután a mentés további behatolása csak ujibb, felesleges emberáldozatokat Jelentene.
A neurodel kórházban 59 halottal ravatalozlak fel, amelyek közül eddig 51 személyazonosságát megtudták állapítani. A lakósság között nagy izgalom uralkodik. Ma reggel a bányászok nem ereszkedtek le a tárnába, noha a bányánál megjelentek.
150 halott (?)
Boroszló, Jullus tn (Éjszakai rádiójelentés) A haus-dorfi bányakatasztrófánál a mentési
munkálatok gyorsabban haladnak előre. Remélik, hogy az éjszaka folyamán az összes halottakat felszínre hozhatják. Az áldozatokat, akiknek száma, lapjelentések szerint eléri a 150-et, vasárnap tömegsírokba te metlk.
Gömbös ujabb nyilatkozata a kötelező katonai szolgálatról
„A zsoldos hadseregre szánt összeg nagy részit jóléti intézményekre fordítanák"
Budapest, Julius 10 A felsőház folyosóján ma élénk érdeklődéssel és örömmel tárgyalták Oömbös Qyula honvédelmi miniszternek a kötelező katonai szolgálatról tett nyilatkozatát. Gömbös Gyula honvédelmi miniszter kijelentelte, hogy a maga részéről mindig hangoztatta, hogy a mostani zsoldos hadsereg\' nem felel meg a magyarnemzet lelkületének. A kérdés megoldása nem rajiunk múlik, ha azonban a hatalmak hozzájárulnak a kötelező katonai szolgálat bevezetéséhez, természetes, hogy a hadsereg létszáma egyáltalán nem haladná tul a mai zsoldos hadsereg létszámát. Magyarország számára ez nagy könnyebbséget jelentene, meri a zsoldos hadsereg fenntartására szánt összeg nagy részéi Jóléli intézmények létesítésére fordítanák.
Folytatása lesz a Baltazár-Ügynek
Budapest, Jullus 10 Horthy István lovassági tábornok a felsőház folyosóján elmondotta, hogy nem helyesli Baltazár püspök politikai szereplését. Ezért tartotta szükségesnek, hogy a francia kamara külügyi bizoltságának tagjai előtt tett nyilatkozatára nézve kérdést intézzen Bethlen István gróf miniszterelnökhöz. Véleménye szerint az ügy még nincs elintézve, de hogy milyen Irányban lesz folytatása, azt még megmondani nem igen lehet. A dolgokon nem változtat a püspök ama nyilatkozata sem, hogy ő a miniszterelnök által ismertetett nyilatkozatokat nem telte meg.
Ujabb letartóztatás az építkezést panamában
Budapest, Jullus 10 Az épitkezési panamának ujabb letartóztatottja van Auguszt József építési vállalkozó szentélyében, aki Balássy gazdasági századossal összejátszva kövelelt el szabálytalanságokat.
ZALAI KÖZLÖNY
1630 julius 11.
A felsőház részvétét fejezte Vanntelll bíboros ialála felett
CsUtörtökOn ülésezett a felsőház
utoljára
Budapest, jullus 10 A (elsőház mai ülésén Wlasslcs Qyula báró elnök kegyeletes szavakkal emlékezett meg a tegnap elhunyt Vanulelll bíborosról. Indítványozta, hogy a felsőház, halálának alkalmából érzett részvél^k-^yző-könyvileg örökitse meg, egyúttal felhatalmazást kért arra, hogy a Vatikánnál a pápai nunclus utján a felsőház részvétét kifejezésre Juttassa. A felsőház ebhez egyhangúlag hozzájárult.
A Társadalombiztosító betegségi ágazatának pénzügyi helyzetének rendezéséről szóló törvényjavaslathoz gróf Hadik János szólt hozzá. Kijelentette, hogy a Javaslatot elfogadja, biztosítékot kér azonban olyan Irányban, hogy a jövőben ez a helyzet nem ismétlődik meg.
Vass József népjóléti miniszter hangsúlyozta, hogy a Társadalombiztosító anyagi egyensúlyát csak igen nagy gondossággal lehet fenntartani. 100 százalékos biztossággal nem lehet felelni arra kérdésre, hogy az intézmény stabilitása biztosítva van-e a jövő szempontjából, mert hiszen a jövedelem stabilitása mindig a gazdasági helyzettől függ.
Megnyugtatja azonban a felsőházat, hogy olyan kilengések nem fordulhatnak elő többé, mint amilyen most a betegségi ágazat anyagi helyzetének szanálását szükségessé tette. Végül hangsúlyozta, bogy nagy várakozással tekint az intézet autonom működése elé, mert sikert vár tőle.
A felsőház ezután a törvényjavaslatot változatlanul elfogadta, úgyszintén a honvédség és egyéb fegyveres őrtestületek tagjainak pótdíjáról szóló törvényjavaslatot is és ezzel tanácskozását befejezte. Az ülés végén Wlasslcs Oyula báró elnök kellemes pihenést és nyári üdülést kivánl a felsőház tagjainak.
Tardleu pozíciója megingathatatlan
Pária, jullus 10 (Éjszakai rádiójelenlés) A képviselőház délutáni ülésén León Blum szodallstavezéraz adóztatási törvényjavaslat elnapolását Indítványozta, mire Tardleu felvetette a bizalmi kérdést. A kamara 325 szavazattal 259 ellenében bizalmat szavazóit a kormánynak és elvetette a szocialista indítványt.
Egy örüli csendőr vérengzése
Budapest, Julius 10 A pusztabucsai csend irőrsön Ora-vecz Ferenc csendörörmesler örüll-ségl rohamában agyonlőtte Nagy István csendőrt, majd hétszer rálőtt a csendőrőrsparancsnok feleségére, de golyói nem talállak. Ezután agyonlőtte magát.
Arainak a trianoni határon . . .
Trianoni határ a Mura mellett, Julius 10
Nagykanizsától tizenhét percig sustorog a mozdony é» vonatunk már a trianoni határon áll meg. Mura-keresztur. *\' Ki- és belépő határállomás. Egy kilométerre innen, mint egy végeláthatatlan ezüstklgyó a Mura. valamikor kedvenc kirándulóhely, ma országhatárt képez. A rajta keresztül terpeszkedő vasúti hld közepén áll a Jelzőtábla: Magyar Királyság, mellette pedig az SHS királyság címere. Impozáns vasalkotmány ez a hid. Mint várúr a vidék felett, ugy trónol a hömpölygő zöld Mura hátán. Az Innenső oldalon magyar határőrök, a túlsó végén szerbek A tikkasztó kánikulában Itt Is ott fegyverét maga mehé téve, gubbaszt a két őr. A magyar flu, sopronmegyei, Jóképű barna gyerek. Tudom, hogy nem szabad járni a vasúti hídon, de olyan szépen kérem meg, hogy megengedi, elsétáljak a közepéig.
— Tessék csak, de ne tessék leköpni, — szól utánam a sopronmegyei magyar.
— Leköpni? A Murába ?
— Nem Azt a... Ott a hid közepén... Azt a táblát, amelyik jelzi,
hogy eddig van most JuuoszlávU.
— ??
— Mert voltak itt már mások is, aztán ieszakták köpni. Hogy az Isten verje meg, aki idetetette...
Itt állok a trianoni határnál. Pontosan a Mura közepe felett. Addig szabad magyar oldalról csónakkal Is bejönni a halászoknak. Egy evező-csapás azontúl, már szól a szerb őr a túlsó partról:
— Nazadl Brzo I Nazad I (Vissza I Oyorsan I Vissza I)
— Hogy a radal rossz... — kiáltotta vissza egyszer nekik egy dühös murakereszturi halász akinek háló-Ját egy 20 kilós harcsa vagy két méterrel arrább húzta, mint ahogy Trianonban kijelölték Wllson ideológiája alapján.
Néhány nappal ezelőtt történt, — mesélt az egyik határőr. — A halász, majd megszakadt szive szegénynek a szép halzsákmány után, ki kellett engedje markából a hálót, mert a szerb már idegesen babrdlgalvtt a puskájával El Is úszott a boldog harcsa a túlsó part felé, ahol nem érezte a hálószagot.
És a Mura csak csendesen cammog tova. A teteje olyan ártatlannak néz kl, mint egy díszmedence a városligeti lóban, de alul alattomos, örvénylik, hogy aki belekerül egyszer egy Ilyen örvénybe, soha nem mászik ki élve. És nem hídba, hogy nem magyar földön van ennek a folyónak a gyökere, az első kiindulása, nem is szereti a magyar oldalt. Minden évben nagy darabot rabol el belőle. Csótht Géza murakereszturi apát urnák van Itt egy nagyobbacska birtoka. Ezt nyaldossa a gyalázatos víz, de akkorákat is fa! belőle időnként, hogy csuda, nem akad torkán.
Nem magyar víz ez.
De azok a sárga kalásztengerek, amik a partján terülnek el, meg az a szép kövér knkorica, melynek olyan meleg zöld szine van és már a bajuszát mutogatja, az bizony magyar. Olyan magyar, ha derékon kóllntod egy bottal, szinte tej csordul belőle. Akárcsak arra a kunsági földeken
A buza pedig olyan sárga, mint az a hires körmöci orany, amiből, hej de régen láttuk az utolsót. (Talán igaz se volt.) Épen most aratnak errefelé. Már sok a kereszt, az Ur testének keresztje, de sok még csak most kapja az éles sarlót tövire.
Vdlami szivet összeszorító érzés fogja meg itt az embert: aratnak a trianoni határon. Ezek az ulolsó darab földek abból, amit ugy hívnak: Csonkamagyarország. Ami ezután jön, a Mura tu só partján, azon most más az ur.
Ráköszöntök az aratókra tisztessé ges jó magyar áldást. Egyik-másik Idegen akcentussal adja vissza akö szöntést. S)k horvátujku ember él ezen a vidéken. Olyan magyar érzésűik, (hogy az Isten Is tartsa meg bennük ezt a drága tulajdonságot), hogy teszem azt a tótszerdahelyi horváiajku leventék most egy éve elsők lettek a járási levente-versenyen. Március 15 tkén olyan hazafias Un nepeket rendeznek ezekben a községekben az Iskolákban, hogy majd a falat döntik kl a horváiajku testvéreink, annyian vannak.
Ritmusban lendül az aratók, a kaszálók dereka Ili nem kellett volna annak a fiimoperatórnek, aki a Magyar Rapszódiát forgatta, főpróbát tartani hogy stílusosabb legyen az aratók munkája. Ugy reng Itt a magyar derék, mint az az áldott sza-kállasbuza, amit a muraparti berekből ideáramló szellő meglódít.
Vonatok jönnek, vonatok mennek, oda se neki. Fel sem néz a trianoni magyar, c*ak ha elfárad!, ingeujjá vat letörli verejtékező homlokát, az égre emeli szemét, mintha köszönetei mondana az Istennek, hogy megérhette a percet, amikor betakarítja egy esztendő munkájának gyümölcsét.
Szép ez a gyümölcs Itt, ezen a vidéken. A Mura mentén a hajnalt idők sok párát, elégséges harmatot hoztak ide Nem sokat ártott a szárazság. A kukorica sem .furulyázik".
l/űss gazdasági felügyelő szerint Zalának ez a trianoni csücskéje még tizmázsás búzatermést Is ad ez Idén. Jól fizet a föld. Olyan hatalmas, kövér keresztek halomba, mint egy kisebbfajta zsuppos ház. Valahol a falu szelén egy cséplőgép búgása Jelzi, hogy telnek mára zsákok.Jön az uj kenyér. A szent, sokat szenvedett édesanya: a magyar föld méhe megtárult és visszaadta a munka értekét. A búzát Csak annak nem akarják megadni az értékét.
Ezt nem érti errefelé az az egy szerű polgár, aki őszlől májusig túrja, taszítja, morzsolja, simogatja, kapálja a földet, hogy miért nem ér ez a mázsa buza még 22 pengőt sem.
No, most fog érni — mondom Kúrlovics János bácsi, murakereszturi gazdának. — Most Itt lesz a boletta, majd az segit.
— Miféle ? — kérdi gyanakodó szemmel.
— Hát a boletta.
— Buléta ?
— Hál, hogy három pengővel többet kap a búzáért, amit elad
— Én nem kapok többet e pön-gőve sem.
— Már hogyne kapna.
— Nem kapok, ha mondom, mer-hogy nekem olan gabonám nincs, amit elannék, de azér biztosan jó lesz. Tudja a Bethlen, hogy mit kell csinálni. Okos ember a Hát tugya, én csak az üszőket adom el, ha van, meg a körtövét, amit az asszon visz be Kanizsára, de olan bulétásbuzám nekem nem lesz. Nézze e, azt a tehervonatot, a ottan, a hoz nekünk pöngőt. A, amelik viszi a marhát a lalijánoknak. A, Igen. A hoz pinzt.
Hosszú tehervonat gördül a Mura-hidon át. Vagy harminc vagon hl-zotiszarvasmarhát visz Olaszországba.
Arra ragyogott fel ugy az én muramenti magyarom szeme. Oko~> paraszti észjárás. Megérezte hamar, hogy a semmi-áru gabona után a marhából lehet sok pengőt kifejni. A hízott üszőből. Az pedig napról-napra gurul Olaszországba. Jó pénz Jön érte.
A hatvanötöt taposó Kárlovtcs gazda maga Is kaszál. Ott áll a sorban és versenyt vágja a rendeket a fiatalokkal. Csak, hogy ő gyakrabban áll meg Reumása derekam, hogy az Istennyila csapfon a reumájába, — Igy az öreg, de belésercint markába, csak ugy mokdnyosan és a lányok alig győzik markolni kévébe a gyönyörű termést.
Vagy harmincötén dolgozlak körülöttem, de egyet sem érdekelt más a beszédből, csak a .buléta". Mikor erről folyt a diskurzus, mind felfigyelt. Rámnéztek és vártak valami bővebb magyarázatot, merthogy nem Igen értik meg, ml Is az a .buléta".
Egyik-egyik gyanakodott Is felőle, de az öreg megnyugtatta:
— Hát ha a gabondho adnak még három pöngőt, akkor a csak jó tesz, akárkinek Ts agyák azt
Aztán tovább arattak és napokat húztak a vizeskorsóból. Némán dolgoztak. Csak a hangosfilmeken szoktak énekelni aratás közben. Dehogyis van kedve énekelni a polgárnak, mikor reggel háromkor kel és sötétig markolja a gazdasági szerszámot. Szívesen dolgozik. Szereti a földet, mint az édesanyját. Ha rosszul adja a termést, ráhullatja az ó Igaz köny-nyeit, megsiratja szívből, de sohse bántja A föld és a paiaszt egy test. Ha megütné még szóval Is, az ö teste sajogna belé.
Itt a trianoni határon, ahol Háry János biztosan lelógatná lábalt a semmibe, még Jobban szereti a rögöt a magyar, mint máshoL Tudja, hogy feje felett a nagy kikségben van az Isten, aki abból adja a kenyeret, ami a lába alatt terül el.
Urbán Oyula
A kultuszminiszter meleghangú köszönete dr. Pllhál Vlktornénak
10.000 picii Iskolai altfltTáiyiért
Nagykanizsa, Juüue 10
Dr. Plihál Viktor ny. kir. közjegyző felsőházi tag felesége, Csertdn Ilona hosszú évtizedek óta élénk tevékenységet fejt kl a nagykanizsai nyomorenyhitó akciókban. Mint a Keresztény Jótékony Nőegylet Jótékonysági szakosztályának buzgó elnökasszonya évről-évre nemcsak adományaival, hanem lelkes munkásságával is sokban hozzájárul, hogy a kanizsai jótékonykodás minél szebb eredményeket érjen el.
Legutóbb dr. Plihál Vlktorné 10 000 pengős alapítványt tett a zalavármegyei illetőségű r. kat. közép vagy felsőiskolai szegény tanulók javára, mely tanügyi körökben a legmélyebb elismerést váltotta ki. Most gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter meleghangú köszönelct mondott a ntinctlclku alapítványért, mely mindé,i szónál ékesebben beszél az alapitványtevő nagyasszony áldott lelkiről.
1830. Juliul 11.__
Ottó királyfi és Zita királyné köszönete
* kanizsai M»gyar Férfiak Szentkorona Szövetségéhez
Nagykanlzaa, Jullus 10 A Magyar Férfiak Szentkorona Szövetségének nagykanizsai főcsoportja tegnap délutón Przybiszlawszky Ferenc nyug. ezredes elnökiele alatt választmányi ülést tartott, amelyen felolvasták a nagykanizsai nagygyűlés által Sleenockerzeel-be Oltó királyfinak és Zita királynénak küldött hódolósürgönyre orkezetl válaszlevelet, melyet Keresztes Arlur tábornok Intézett Przybiszlawszky ezredeshez, a helyi főcsoport elnökéhez.
A levél szószerinti szövege a következő :
.Méltóságos Ezredes Url A Magyar Férfiak Szentkorona Szövetsége nagykanizsai főcsoportja f. hó 22-én megtartott évi rendes közgyűlésén résztvettek, Méltóságodnak, mint ezen dicséretre méltó működést kifejtő főcsoport elnökének, közvetítésével a király éB királyné öfelségeik Iráni érzett hódolatteljes ragaszkodásuknak és tántoríthatatlan hűségüknek adtak kifejezést.
ófelségelket ezen, a távol hazából jövő üdvözlet és hűség nyilvánítás mélyen meghatotta és hálás köszönetük kifejezése mellett kérik a Szentkorona szimbóluma alatt egyesült igaz magyar\' férfiakat, hogy működésűket a hazaszeretet és klrályhűség jegyében az eddigi példás módon folytalva, szeretett hazánk szebb és boldogabb jövőjének biztosításához hozzájáruljanak.
öfelségeik megbízni méltóztattak, hogy szives figyelmükért őszinte hálás köszönetüket tolmácsoljam. Midőn e magas megbízásnak ezennel örömmel eleget teszek, kérem Méltóságodat, hogy Öfelségeik köszönetét a főcsoport tagjaival is közölni szíveskedjék.
Fogadja Méltóságos Ezredes Ur megkülönböztetett tisztelelem kifejezését.
Legfelsőbb megbízásból: Keresztes Artúr tbk. Steenockerzeel, 1930. junius 23."
A választmány tagjai a levél felolvasását állva hallgatták végig.
Elfosat6paranoa Odeacalohi herceg ellen
Budapest, jullus 10 Odescalchl Miklós herceg ellen elővezetést parancsot adtak ki.
100 ház égett el
Ungvár mellett
Ungvár, jullus lu (Éjszakai rádiójelentés) A közel-fekvö Holjó községben borzalmas lüzvész pusztított. Száz ház égelt le a falu 200 házából. A tüzel valószínűleg gyermekek okozták.
ZALAI KÖZLÖNY
Egy csavargó gyújtogatott Bethlen István miniszterelnök inkei birtokán
A csendőrség leiaríóxlatía a gyuftogaiót
Nagykanizsa, jullus 10 Bethlen István gróf Inkei bérletén — rrtlnt megírtuk — lüz keletkezett. A lüz először egy szalmakazlat pusztított el, majd átterjedt egy hatalmas pajtára, amely tel|esen léégett.
Az uradalmi cselédség az inkei és a nagykanizsai tűzoltóság oltotta el a lUzet.
A csendőrség azonnal megindította a nyomozást a tüz okának megállapítására. A gyanú először az volt, hogy valamelyik gazdasági cseléd gondatlansága okozta a tüzet. Égő cigarettavéget, vagy gyújtót dobott el és ez gyújtotta fel a szalmakazlat,
amelyből azután a tUz továbbterjedt. A további nyomozás azonban kiderítette, hogy a tüzet megelőzően
egy ismeretlen csavargó kinézésű fiatalembert láttak a szalmakazal
körül settenkedni. A csendőrségnek csakhamar sikerült ezt a fiatalembert megtalálni. A 18-19 év körüli fiatalembert Námbó Lajosnak hívják. Pát községből való és foglalkozás nélkül van. Bevallotta, hogy ó gyújtotta fel a kazlat. A beismerő vallomás után a legényt a csendőrség letartóztatta és bekísérte a kaposvári kir. ügyészség fogházába.
1860-1930.
Olcsó maradékvásár
kezdődik a mai napon
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában.
Nagyon kedvező alkalom.
Izgalmas életmentés, halálos fürdés a halastóban
Két levente élet-halál küzdelme — Egyik leventét sikerült kimenteni, a másik belefulladt a halastóba
Nagykanizsa, Jullus 10 Berecsek község határában a halastóban izgalmas és megdöbbentő módon végződő halálos fürdés és életmentés lörlént tegnap délután. Két levente: Androsovics József és Horváth Vendel leventék a halastóba mentek fürdeni.
A szigeten levő dombról fejest ugrottak a mély tóba, azonban úszni nem tudtak és fuldokolni kezdtek.
A parton a berecskei juhász "vette észre az élet-halál küzdelmet és azonnal vizbeugroll, hogy kimentse a leventéket, akik már-már alámerüllek.
A juhásznak sikerült is elérni Horváth Vendelt, akit megragadott és kiúszott vele a partra. Androso-vicsot azonban nem sikerült megmenteni A lóban lelte halálát. — Később találták meg holttestét.
A nagykanizsai m. kir. fémipari szakiskola rajz- és munkakiállitása
Jullus 14-én lesz ax lsltola évzáró vlxsgáfa
Nagykanizsa, Jullus 10 A nagykanlzsii m. klr. fémipari szakiskola az intézet egyik első emeleti tantermében rajz és munka-kiállítást rendezett, mintegy beszámolni akarván a nagyközönség előtt, mit tanult, produkál!, végzeit az idei
tanév alatl. A kiállítás teljes anyaga egy tanteremben van összecsopor-tosilva. Nem sok, amit kiállítóit, de a kiállítás anyaga meglepi a szemlélőt, nemcsak a laikust, de a lan-férfiul is. Ha végignézzük a növendékek rajzait, tőleg a szak- és terv-
rajzokat, azt hisszük, hogy a felső-Ipariskola növendékei vagy a technológia hallgatói végezték. A fémipari szakiskola ellenfelei jöjjenek, lássanak és győződjenek meg arról, mit tanit és mit teljesít a szakiskola, mivé neveli az iparos ifjakat, hogy már az első évfolyam után Ilyen teljesítményekkel áll ki a nyilvánosság elé. Intelligens, szakmájában elméletileg és gyakorlatilag alaposan kiképzett Iparosnemzedéket nevelni ennek az országnak, hogy a fejlődés folyamatában helyt tudjon állani, a fokozott követelményeknek megfelelni, hogy biztos kenyeret Jelentsen számára a tudás: ezt mondják felénk a rajzok, ezt mutatják a kiállított tárgyak. Komoly és alapos munka mind, amit itt látunk. A tanárok és oktatók átérzett felelőssége az ifjú magyarsággal és a jövő intelligens Iparosgenerációjával szemben szinte klérezhető ebből a munkából, úgyszintén a növendékek Igyekezete, hogy valamivé legyenek, a törekvés, hogy egyszer megtudjanak állani az éleiben a saját lábukon. Érdemes ezt a kiállítást megnézni laikusnak, szakembernek, tanlérflunak egyaránt, mert sok mindent lehet ebből a kiállításból kiolvasni és megállapítani. Az iskolának ragyogó évvégl mérlege ez.
Az I. évfolyambelieknél az elemi feladatoktól kezdve a testábrázolásig láthatjuk az egész évi rajzanyagot. Már itt figyelemreméltó az a munka, amit a növendékek végeznek. Tan ír: Frank György.
A II. évfolyambellek rajza már szakrajz, amelyen erősen észrevehető a második év, a fejlődés. A dolgozatok a szorgalmat tükröztetik vlsz-sza. Szép, tiszta, komoly munka. Tanár: Inotay Kálmán igazgató.
A III. évfolyambelieknél a szakrajz vetekedik a felsőipariskolások szakrajzalval. Meglepően szép rajzok, tiszta, szabatos dolgozatok. Tanár: Zinnemann Rezső oki. gépészmérnök.
A munkák/állításon sok olyan munkát látunk, amit Bécsből kellett eddig hozatni. Most ez ilt készUl, az iskola speciális gépein. Fürész-kerct, francia kulcs, vasalások, alkatrészek, takaréktüzhelyek, a legkülönbözőbb szerszámok, amiket a budapesti vasárukereskedők állandóan keresnek. És milyen munka. Milyen kivilel.
Az építőipari téiitan/olyam hallgatóinak tervrajzai (gazdasági épület, cselédlakás, négyszobás ház, kőhíd stb.) a szakembert is meglepik. A kiállítás egyik legnagyszerübbanyaga. Tanárok: Inotay Kálmán Igazgató, Wallgurszky mérnök, stb.
A fémipari szakiskola jullus 14-én, hélfön délelőtt tartja záróvizsgáját a kir. főigazgató közbejöttével. Abban a tudatban zárhalja be kapuit a szünidőre, hogy nemzeti építőmunkát végzett, hogy lelkiismeretesen tclje-sitette kitűzött feladatát, hogy magaslatán állolt és megérdemli a legteljesebb elismerést. (B. R.)
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
JnHiia II, péntek
Rómái katolikus: 1. Piai p.v. Pro\'esl Uli. Izraelita: Tsmus hó 19.
Oyón szertári éjjelt szolgálati I. bó vegéig iz Őrangyal gyógyszertár.
Oózttrdó nyitva raggal 6 órától ette t óláig (bátiA, szerda, péntek délután, ----- ész nap nóknek). Tel.: 2—13.
— Szabadságon. Dr. Laubhal-mer Alán nagykanizsai főszolgabíró megkezdte nyári szabadságát.
— Személyi hlr. Dr. Prack István polgármesterhelyettes, közigazgatási tanácsnok hivatalos agyben Budapesten tartózkodik.
— Áthelyezés. Az Igazságügy-miniszter Horváth László nsgykani-zsal klr. járásblrósági telekkönyv-vezetöt saját kérelmére a nyíregyházi kir. járásbírósághoz helyezte át hasonló minőségben.
— A reálgimnázium cserkészcsapata .Vadas kerti" táborába ez-idén is, mint az előző táboroknál, szentmisével várja vasárnapi látogatóit. A szentmise fél 10 órakor lesz.
Az Izr. Leányegylet tárgygorsjáték hozása
— A tárgysors játék húzása, melyet a nagykanizsai izr. Leányegylet rendez, vasárnap délután lesz a Polgári Egyletben. Sorsjegyek még kaphatók a volt Kohn L. LaJos-\\k\\t üzletben (Fő-ut), ahol az értékes nyeremény-tárgyakat is meglehet tekinteni. Miután a Leányegylet tárgysorsjátéka tisztán jótékony célt szolgál, a közönség minél melegebb pártfogására érdemes.
— Virág Benedek emléktáblája Dióskálon.Zalavármegye elhatározta volt, hogy Virág Benedeknek, Diós-kál nagynevű szülöttének szülőházát emléktáblával jelöli meg. Az emléktáblát már megrendelte a megye és annak ünnepélyes leleplezése a megye és az irodalmi világ képviselőinek jelenlétében szeptember 7-ikén megy végbe Dióskál községben.
— Megsemmisítették a nemes-vidl körorvosi és a taranyl körjegyző választást A közigazgatási biróság, felebbezés folytán, megsemmisítette vitéz Vég Nándor dr.-nak nemesvidi körorvossá és Kutas Sándor jegyzőnek (aranyi körjegyzővé történt megválasztását.
Hdadralfuiik tiífioit, ne kOId-fBk péaattJul Megeiite.
Egy fiatal legény különös eltűnése
Anyja szerint öngyilkosságot követett el
Nagykanizsa, Julius 10 Ma délelőtt megjelent a nagykanizsai föszolgablróság hivatalában Sípos István né született Kovács Viktória bocskai lakós, aki bejelentette, hogy fia Sípos Péter Julius 8 lka óta eltűnt hazulról és azóta nyoma veszett.
Slposné előadta bejelentésében, hogy fia julius 6-lkán résztveit a bocskai tűzoltó mulatságon, ahol egy Szalay Kálmán nevű kisfiút valamiért megpofozott.
Az anya szerint Sípos Péter rendkívül érzékeny természetű fiu, s valószínűnek tartja, hogy a gyermek megpofozástnak következményeitől való félelmében bujdosott el. Sipos-nénak az a szomorú meggyőződése, hogy fia a kisfiú megütéséi annyira szivére vette, hogy öngyilkosságot követett el.
A föszolgabiróság utasitást adott a csendőrségnek a nyomozás be-vezetsére.

— A Szociális Missziótársulat Missziósházának vezetősége kéri mind azokat, kik az augusztus 12-én induló márlacelli zarándoklaton még részt óhajtanak venni, mielőbb jelentkezzenek a Missziósház irodájában. Főnöknő.
Amit Itt aienUok, maradion a udrosSaa.
holnapután.
— Súlyos kerékpárszerencsétlenség a keszthelyi országúton. Zob József 26 éves Agtalvára beosztott vámőr, aki jelenleg szabadságon van, Szentpéterurról tegnap kerékpáron átment Hévízre fürdés céljából. Hazatérőben délután négy órakor a sármelléki elágazásnál a magas parton a kerékpár erősen megindult. Zob elvesztette a gépen uralmát, mire az felfutott egy kavics-
halmazra. Zobot a gép 4—5 méter magasra feldobla. majd visszaesett a gépre és súlyos zuzódást szenvedett. Az arra járók hazavitték Szent-péterurra, ahonnét értesítették a zala-
\\m\\ i
egerszegi mentőket. A mentők beszállították a zalaegerszegi kórházba.
— Beiratkozás a keszthelyi gazdasági akadémiára. Az 1930-31-lk tanévre való felvétel biztosítása végett az előjegyzések már megkezdődtek a keszthelyi gazdasági akadémián. Aki magát előjegyeztetni óhajtja, az akadémia igazgatóságához címzett kérvényével együtt küldje be az eredeti érettségi- és születési bizonyítványát A keszthelyi gazdasági akadémia menzáján — melyei minden hallgató Igénybe vehet — a havi étkezés (reggeli, ebéd, vacsora)
Fürdőruhák, sapkák
és cipők nagy választékban
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tel. 400. NAGYKANIZSA, CSENOERY-UT 2. ni. **,.
Drágább van, jobb nincs! Az 1930-as Morris Oxford Six
a hathengeres kétliteresek legjobbja. Flnger lyp controll, hydrauükus fékek, triplex üvegezés stb. Araink, hitelfeltételeink . I.ojutén,o..bbak.
Kérjen felvilágosítást, ajánlatot: Morris Autók Képviselete Budapest, VI., Andrássy-ut 28.
1930. JuHus 11.
57 pengőbe kerül. Az újonnan modernül és higiénikusán berendezett konviktusban a lakás (beleértve a világítást és központi gőzfűtést) ágyneművel egyült havi 6 pengő. A fürdőszoba, a rádióval felszerelt kaszinó helyiség a hallgatóság rendelkezésére áll. A konvlktusl lakás kedvezménye az előjegyzéssel egyült kérelmezhető. — Bővebb tájékoztatót kívánatra küld a keszthelyi m. klr. gazdasági akadémia Igazgatósága.
- >(«t| nem uoltily aiiép nyeakeadeieni, nklat moai, tanon el <a (y«aM/ta meg / liarta lucönyeael a Icysaeo-f)«Jc, legolcsóbbak éa Jók.
— Megszűnt a barcsi határrendőrség működése. A barcsi határrendőrség működését a belügy-
1
miniszter |unius 30-ával megszüntette. Ezzel kapcsolatban közölte most a miniszter, hogy Barcs általános határátlépő állomás jellege továbbra Is megmarad. Ezen az állomáson a személy- és áruforgalomnak rendészeti szempontból való ellenőrzését átruházott hatáskörben a vámőrség a rendőrhatósági feladatköri pedig az illetékes köiigazgatóságl hatóság végzi.
— Szigorúan korlátozzák a házalást. Értesülésünk szerint a kereskedelmi minisztérium elkészült a vásárok szabályozásáról és a házalásról szóló két törvényjavaslattal. E javaslatokat valószínűen még a nyáron bemutatják az érdekképviseleteknek, hogy a képviselőház őszi ülésszakának első napjaiban beterjeszt-helők legyenek. A javaslatok részletei nsgyrészt ismeretesek. Az u| vásári törvényben a kormány rendészeti és egészségügyi szempontokból vezet be újításokat, mig a házalásról szóló törvényben szigorú korlátozásokat léptetnek életbe az üzlethelyiséggel biró kereskedők védelmére.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai aaef-NgyelA Jelentéaek t CsOtOrifikónd hömir-ríkltt: Reggel 7 órakor +18 5, délután 2 (Irakot +25 4, este 9 órakor -f 186.
Felhőzet Reggel és délben (elhös, este tiszta égboltozat.
Szélirány: Egész nap délsyugaU szél.
(Éjszakai rádiójelenlés) a BUt.oroló-glal tatásat aata 10 órakar Ja-laartti naóraóksttaa Malac H» várható bajiammal, haJ»l alvata-rok képwMéaére.u
Uzletáthelyezés előtt
aisguaztus hó .-iB ^ rencJkivül olcsón árusítok
„Menyasszony" divatáruház Koréin Jenő Nagykanizsa, Deák-tér I. u,
iája juiius
ÍALAI KÖZIANY
Fürdőcikkek
mélyen leszállított árban
EHRENSTEINLéi
Maat II. siám.
Furfangos tóival
Nagykanizsa, Julius 10
Serzl Vince Somogyhdrságyl lakós az elmúlt héten feljelentést tett a csendörségen Ismeretlen lettes ellen, aki a lakásában levő egyik szekrényből eddig meg nem állapított módon 720 pengő készpénzt ellopott. A csendőrség a nyomozás során kihallgatta, majd később öiizelbe vette Major Imié nevű földmunkást, aki erősen gyanúsítható volt a tett elkövetésével. Miután ellene semmi bizonyítékot sem tudtak produkálni, a vizsgálóbíró szabadlábra engedte a gyanúsítottat. Major kiszabaduit, első dolga volt visszamenni Somogyhár-sdgyra. Természetesen továbbra is megfigyelés alatt tartolták s tegnap este akkor fogták el, amikor az egyik farakás alól kiszedte a régebben lopott és odarejtett 720 pengői. A csendőrök újból elfogták és a bűnjellel együtt ma reggel beszállították a fogházba.
» Kirándulás autóbuszon az ihárosberényi cserkész-táborba
vasárnap reggel Ví9 órakor. Viteldíj személyenkinl 150 oda-vissza. Indulás a Korona szálloda elöl. Előjegyzések Flschel könyvkereskedésben.
— Fejszés verekedés a cigányok között. Horváth László csurgói cigány összeveszett Ogllzdn üyörgy cigánnyal és ennek hevében Ogllzán ugy fejbe vágta egy fejszével Horvdthut, hogy az eszméletlenül esett össze. A fejsze ütése egészen az agyhártyáig hatolt. Állapota váll-ságos. A fejszés cigányt a csendőrök őrizetbe vették.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsletn bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
Ha savanyu a b«ra, vegyltae
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
Főraktár:
SPORTÉLET
Tennlszverseny Keszthelyen
A keszthelyi Balatoni Yacht Club tenniszversenyének első napján a zalaegerszegi Move csapata szépen szerepelt. Eredményei a következők : Férfi egyes: Járt (Move)—Seczky (Keszthely, 6 : 2, 4 : 6, 6 : 4, Forintos (Move)—Tatai (Zrínyi) 6: 2, 6 : í, Kelcz (Move)—Kovács (Zrínyi) 6 : 4, 6:2, Briglevics (Move)—Bődy (Move) 6:1, 6:2. Férfi páros: Blttera, Darázs (Zrinyl)—Bődy, Forlnlos (Move) 6:1,6:0, Berta, Ján (Move) —Kelcz, Nóvák (Move) 6:2. A sötétség miatt lélbeszakadt. A Müller —Briglevics pár első ele\'nfele feladta a versenyt. Női egyes: Bozzay T. (Move)—Stendhal (Zrínyi) 6 : 2, 6 :0.
Rádió legolcsóbban Sxabó György naaió-
laboratóriumában Ftlut 3, udvar
Amit Itt uenllnlt, marad Ion a vflrpaban.
ASINGER>VARRÓGÉPEK
rabon A°LEOr JOBBAK !
Király-utca 21.
Naponta adjon növendék és hlzóállatalnak
II
„FUTOR
Kénsavas takarmánymeaiet.
A „FUTOR" növendékállatoknál a caontképaódést elősegíti hUltra
S,étvágygerjesztő^
A „FUTOR" nem orvosság, hanem a kgtlnomabban órlött méazsótáp, amely ai állatok szervezetében Igen könnyen felszívódik, s amelyet az állatot aro-matikus anyagtartalmánál fogva sziveién fogyasztanak. A „FUTOR\' etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi. A nagybizlalók, uradalmak, gaidaságok a ,P ŰTO R\'-t állandóan eteük.
Ara: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél: 1 zsák 50 kg. (zsákkal
együtt) P 1030. 1 cca >/t kg-os próhadoboa ára 30 fittér.
Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény é« nővén\', -védöazerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Teltion 130.
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. klr. Ali. Vas-, Acél- és Bépflyárak által gyártott
MÁVAG- MERCEDES-BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. »\'<P«i, i», Váci^tc 84
NyugatmagyarorszAgi kirendeltség i Szombathely, Sséll KélmAtt-taloa I. Teleion 891. Távirati dm: ■•ro*4»»k«n* •aombatha^r.
•pA
(RSridittwk) H - hírek. Mondataiig. Hangv. — hangverseny. E — dfadás Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. 1 — zene. Mg. - mezögaidsság, Ul. - Ifjúsági előadás. f - (elolvasás. O — grarnotoniene. Ib — jaiz band. K — kabaré. nZ. — népaxertl xena.
Julius 11 (péntek) Budapest 9.15 0. hangv. 930 H. 9.45 A hangv folytatása. 11.10 NemsetkOil vlz-jelzósiolgálat. 1] Déli harangszó. 12.06 Hangv. 12 25 H. 12.35 A hsngv. folyt. 13 Ponto* Időjellés. 14 30 H 15 Piaci árak
16 Meaedélutin. 16 45 Pontos Időlelzés.
17 Novellák. 17.30 Az Oríiieoi Tiszti Ka-sztnó azalon-zenekarának hangversenye. 18.30 P 19 U sy Margit magyar nótókat zongorázik. 19 30 Hangv. 20 30 Vidám est. Unna kb. 22.20 Pontos tdójelzés. Ma|d: Cigányzene.
Bécs 11 és 12 Zene. 15 30 0. 16.30 és 20 05 Hangv. 21.05 Kamaraének.
Berlin 16.10 KOzvetttéa LelpzIgbOI. 19.35 Jazi-zoníoratrló. 20 Népuetü és) modern dalok. 21 Vonósnégyei. Utána H., sene.
tirfnn 11.30 Q. 12, 13.55 és 17 Közvetítés Prágából. 18 a. 18.10 Közvetítés Prágából. 18 20 O. 19.30 KOzvetltés Prágából. 19.50 Hangv. 21 30 PüV.aOIOs. 22 KOzve-Utés Prágából 22.15 O.
Milánó 16.30 Muzsikáló gyermekkuckó. 17 Zene. 19.30 Szekutett 20.40 Silmt. hangv. Utána xene.
Varsó 18.25 0. 18 Zene. 19.20 O. 30.15 A fUhaimónlkutok hangv.
Zürich 16 Zene. 17 16 O. 20 U|abb operetuene. 20.50 Régi és njabb balladák.
Nyilt-tér.*)~~
Feleségemtől különváltan élek, semmiféle adósságáért felelősséget nem vállalok.
Orbán Lajos
kocsilényesó segéd. •) E rovat aUtt kozlottekén »em a axer-keaxtóaég, sem a kiadóhivatal nem vállal telalóaséget.
KODAK BROWNY
fényképezőgép
tJupla lencsével . . Pengft 23—
KODAK rollfilmgép
4X6-5 cm. ... Pengő 86*— duplalencsével ... . 4-8*—
6 X 9 cm......50-—
dupla lencsével . . „ 80-— 8 havi részletre I
Agfa, Zeiee, Voigttfinder gépeli.
Amatör munkát eleiéi vállalok!
sport és fényképészéit bíö>i\'ü2.;cí."
TŐZSDE
A mai tőzsde csendes és üzlet-telen volt, mindazonáltal határozottan észrevehető voit a jobb hangulat felülkerekedése. Ez főkép belföldi fedezési vásárlásokra és a külföldi Jobb híreknek tudható be. A javulás az arbilrage piacon és egyéb papi-plrok piacán ls mutatkozott, sőt egyes értékekben a 2—3\'/o-ot is eléri. Zárlatkor a napi legmagasabb árfolyamok vannak érvényben. Flxka-matozásu papirok piaca ls barátságos, de üzletteien. Valuta és devizapiacon a kínálat volt túlsúlyban, Jelentősebb változás nem fordult elő.
Ha |é bort akar oksén Inni. >xr rituam mm kóstolóra I lltor
aranyhegyi bikavér vörösbort
k nttérán. aiito*. t«y aiiuuióu ut io« inni
sAfrAs József
TciatoR sas. IfluirtMMWtM Majjsr-n. 7«.
6 HUrt t«l«íonr.Ed,i*tí. hilhoi kQlttk.
ttricki lárlal
Pária 202>\'/», London 23 01V1, Newyork 314 S0, Brüsael 7190, MUsno 26 95</l, Madrid 60 60. Amsterdam 206 96. Berlin 122 771/a, Wkn 72 67, Sotta Ml Prá^a 16-27, Varsó 67-70. Badapwt SO-lTi/i Belgrád 9-121/a, Bukarest 3 06
Twéajtluls
Buza tszt. 20 flü., dt. 10/111. esett, rozs 20 flll. emelkedett.
Busa ttssav. 77-ea 18 80—10 00. 7t-a 1990-1920, 79-es 19-20-1940, 80-as 1930-19-60, dnnánt 77-es I83Ö-H60, 78-as 18 50-1870, 79-es 18 80-18 90, 80-as 1880 -19-00, iois 1100-1130, lak árpa 13 25-13-50, aörárpa lfrOO-17 25. aab 15 90-1620, tenseil tsxt. 16 26-16 50, dunántúli 16 00 -16 25, repce 25 75-26-25, korpa 8 93 -900
Unta iniu-jHPéM
valuták
tol L 27*78-27-03 h. 79*70-60 10 k. 16*03-17 03 Dánk. 162-80-158 40 Dinár 10-07-10*15 Dollár 56810-570-10 Frandaf. 22-45-22-75 HoU. 229-40-230-40 i Lengyel 63-80-64\'10 i Lea 3-37-3-41 I Léva 4-11-4-17 Líra 2910-30-10 Márka 13605 13668 Nonrég 152-80-153 40
Peseta —»--•—
SchlU. 80-55-80 95 Svájci I. 110-80 itt 30 ivédk. 163-35 153 85
devizák
AmsL 229-35-230 05 Balgrád 10-10-10-13 Bank 136*05-136*45 Brasszál 7967-79*92 Bukarest 3-38-3-4o Kopeah. 162 80 153 2o London 27-74 27-82 Madrid 65-50-67-60 Milano 29-85-29-95 Newyork 570-20-1 80 Otzlo 152-80-153-20 Pária 22-43-2250 Prága 16-92-16*97 Saófia 4-12-4*16 Stockh. 163-30-153*70 Varsó 63-90-64*10 Wlan 80"55-60-80 Zürich 110-77-111-07
Sarténiifr
relhsjtás 2631, eladatlan 30. - EtaO-rendi 1-16-1-18, ssedett 1*16-1-18, siedctt kösép 1-12—1-14, könnyű 108—1*10, 1-só renda tKeg 1*10-112, 11-od rendű óreg 0 98—1 04 angol süldó 1-10-1-20, szalonna najnrban 1-40—1-44, isii 1-38-1-56, hua 1-40-1*90, szalonnás iólsertéa 1*44—1*54.
Kiadja: Délxalal Hyornía és Laptiali Vállalat, Hankaalxsáa.
iftiíeHta kiadd: Zslnl IKároly.
K-nrtUMtfma.
ZALAI KÖZLÖNY
APHfrfllHMTiSH
Az tpriMrddtttk <Uf 10 mik •
Mindez további szó dija I Ml. (tanepoap 10 MÓtg aO flIMr,
£2$
torátibi axó dija a~tm. Sttfdln t» fkb leken 10 azólg 80 fillér, mlodo tovibM «ó dija • KII. Cimaaó a mindé*
SlUb bciüból álló azó két azóaak azim*. lik. Állást keresőknek 50M| engedmény.
Hlrdatéaak 8 (Bl) p.»9» laa<H« alul a falaalagaa kMyvaléai aaámliaia alkiHlléu aéaatt « I « r • I I i a la ad I k
ElaaU Csenge ry-utca 18. alatt 724 □ öl telek. 3347
Oaak 15- \'a a príma za\'r l-SO és a
lüstölt szalonna 1 pengő Petrlca Lajosnál, Csengery-ut. 3566
■odarn bérautók bárhova Kaulmann Manónál rendelhetők meg . — Telefon 167. és 571 3354
Bútorozott szoba kényelmet szereld magános ur részére kiadd VcGrösmarty-utca 34. szám alatt. Azonnal elloglalhaló.
■Bhalyuak, vagy raktárnak alkalmas
helyiség k adó Nádor utca 4 az 9504
tZEPESI IMRE
t Zrínyi Mlklés-utoa **.
caatomi lil, vlzvezeték-berendezéa, épaiet és nA-bádogoa. — Telefon 2-95.
(•szegben a legelőnyösebben éa •abban Wyóatttat Aozár -bOieaöcközveUtö Irodája 3. szia.
Balatoni kirándulásra megbízható b/rautók, vasárnapra előjegyzési felvesz Kaulmann Károtv. Telefon 372. 3534
Elvsszstt egy barna Irattáska a Csen-gery- és Suglr-ut vonslán. Kérem a megtalálót a rendőrségen adja le. Jutalomban részesül. 3599
Bérauté rendelést legolcsóbban fa legpontosabban esiközöl Kaulmann Károly. Telel jn 372. 3609
Keveset használt Walfeirrad Steyr ka-rékpér eladó Kinizsl-a. 77. 3613
Fafttanta hatéves burgundi vöröa éa rizling borok eladók Balatonlelle 76. az. 5614
Egy zongora bérbeadó Horthy Miklósul 2. sz. -3615
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
1WT95/1930. Sr~
Versenytárgyalási hirdetés.
Nagykanizsa város részére tantermi padok szállítására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel 1930. jullus hó 19-én d. e. 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiirási műveletet hétköznapokon d. e. 10 — 12 óra között megtekinteni és meg szerezni lehet.
Nagykanizsán, 1930. évi julius hó 10-én.
in Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
6452/1930.
Árverési hirdetmény.
Folyó évi jullus hó 16-án délelőtt 10 órakor a városi köztisztasági telepen (Zárdautca) tartandó nyilvános árverésen 2 drb. öntöző és 2 drb. tűzoltó vízhordó lajtot adok el.
Nagykanizsán, 1930. évi julius hó 9-én.
Polgármester.
HIRDESSEN
a „Zalai K5zl8ny"-bs«.
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modern szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tenniszpálya.
Garago. Uszoda.
Balaton legszebb helyén, Badaésonnyal szemben, erdővel körülvéve 2«i 25 szobával és étteremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Jullus 1-lg a penslo lakással 5 50-től és Jullus 1-től 6\'50-től.
Saját strand. Buffat.
Néhai gróf Zichy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Árak ölenkint 230—480 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
1930. jullus II.
Zsák,
ponyva, mineg,
kévakSt* éa nasnllla legolcsóbb
HIR8CH ÉS SZEGfi cégnól.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérók, kézelők 12 ffII., tavaszi kabátok festése már 8 P-töl, férfi, női ruhák legolcsóbb árban <- tisztíttatnak.
Qyüjtőtelep : Kazlnczy-u. 8.
Oyártelcp : Hunyadi-u. 19
Krémen Zoltán
rfgl Üzlethelyiségéből Kazlncay.utea 3. <zim alá t öltözött, közel sz uj postához Árurak\'árAt most o t minden elfogadható áron árustlja el, Egyés olkkak MUrasál Is 31 6 olcsóbbak 1
Színehagyott, lakó és kopott
eleijét, bőrkabátját, reUkUjét ét
BUldett bórtárgyát villanyért re berendezett legmodernebb bőrfestőgépemen
Cemco festékkel tartósa* és ujjAfastam.
A feitéa a bőrt puhán tírtja, minden színben eszközölhető él bármely szinti ttrgy tetszés szerinU színre átfesthető
LÉMART IMRE MtbmMi
j;ej DsAk-Ur l>.
Balatont kedvelők figyelmébe!
Balatonfanyvaaan, az állomástól kb. 600 mé\'ernyire, a Balaton egyik legszebb pontján a PAhy-féls talak parcellánkint is oloaón aladA. Fizethető 50 havi részleiben is. A telek a vasút és a Balaton között közvetlenül a parton fékszik és teljesen száraz. Az eladási fellételek és a felosztási tervezet Dr. Málék László nagykanizsai ügyvédnél, a balatonfenyvesi állomásfőnöknél, a telek vincellérjénél és a tulajdonosnál Páhy Dezső gyógyszerésznél Ozorán megtekinthetők. Utakról, strandról, kabin felállítási és vízhasználati jogról gondoskodva.
___»7»
Legolcsóbb az „UilTREFORM" Legjobb az „ULTREFORM"
Legbiztosabban eláll a befőttje a már rég kipróbált Stölzl-féle
„ULTREFORM"
befőttes üvegben. Minden darabon rajta van az .ULTREFORM" védjegy. Ne kísérletezzen más üvegekkel.
Kapható: Maleitr llvegkereskedésben,
J M Városház-palota. — Teleton: 147. szám.
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért,
a rég bevált jóminőségü Puch,Triumph,8tayi" Waffenrad kerékpárok
kedvező fellételekkel kaphatók:
BIMM. ItóOQB Ö Fii m
Deák-tér 2., a fetsótemplomnál.
Külső gumiulk 6 pengö\'ől, belső gummlk 2-40 pengőtől. Hlios prizmák, névtáblák, fékek, oengök, pedálok, láncok, pumpák, lámpák tengelyek éa egyéb alkatrészek olcsó beszerzési helye. — Javlt4 snáhalf I
^^^■éUUnhi korái
s inger
VARWÓ6ÉF.
Xeth>&zjc!/vieliti. fUtáial&k, yUtzxiAcmy ktujj.
SINGER VARRÓGÉP n^SZV. TÁRS.
SAQYKAHIZSA Fiókiilete: F6-ul 1.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
KSnyvnyim da § Nagykanizsa tt KSn|*kMéwet a „Zalai KdzIBny" politikai napilap kiadóhivatala
Készítünk e
"j TELEFON: 78. |"
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokai, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiaiiitásu nyomtatványokat.
Gyértunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tdmböket, minia-zacskókat, zsákcédulákat, naplártftmbéket, lalinapiárakat stk. ekörangu kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Nyomatott a DéJzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykaníz&án. (Felelős üiietvezi\'ö: Zalai Károly0
70. évfolyam 156. slAm *
Nagykanizsa, 1030. julius 12 szombat
Ara 14 fillér
H
Snrteutdafa fa MxUWnM r PM i. Kim. Kcsz&efyi UkUattUntal KmmOi U|o#-a. 32.
POLITIKÁT NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
QoflMtcn Ara: try Un a pttfd M Teldoa: NlgykMlröl 78. Kcuibdy 12.
Gabona közraktárak
felállítását határozta el a minisztertanács
Budapest, Julius 11 (Éjszakal rddlójelenlés) A kormány tagjai ma esle minisztertanácsol tartónak gróf Bethlen István miniszterelnök elnöklete alatl, amelyen a gabonajavaslattal kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a lörvény végrehajtási utasításait tárgyalták. A rendeleteket a jövö hét folyamán fogják kibocsátani. Majd a gabona közraktárak felállításával foglalkoztak. Elhalározták, hogy uj közraktárakat állítanak fel.
Óriási tűzvész
pontit az újpesti Juszt-féle izzálámpagyárban
Budapest, Julius l-t
(ÉjszakaI rddlójelenlés) Az esii órákban Újpesten kigyulladt a Juszt-féle izzólámpagyár és a Standard-telep raktárépülete, melynek oltásához a budapesti tűzoltóság segítségét Is kérték. Az óriási tűzben és fojtó füstben a tűzoltók gázálarcokban dolgoztak. Több mint kétmillió villanykörte pusztult el. Nyolc ember, tűzoltó és munkás megsebesült.
A kát két és fél millió pengőre rug. Lapunk zártakor a lüzet még nem sikerüli lokalizálni.
Odescalchi herceg
a Jövö héten érkezik Pestre — Prónay államtitkár a herceg segélyéről
Budapest, Julius 11
Ma reggel a főkapitányságon megjelent egy ügyvéd és bejelentette, hogy védence, Odescalchi Miklós herag hétfőn, vagy kedden Budapestre érkezik, hogy a halóságok rendelkezésére álljon.
Báró Prónay György államtitkár ma elmondotta, hogy a herceg azért kapott segélyt a minisztériumból, hogy az összegből lovalt szállítsa versenyekre. A földművelésügyi minisztérium ugyanis azokat a civil versenyzőket, akik külföldi viszonylatban kltflnö eredményeket érnek el, a szállítás összegének megfelelő segélyben szokta részesíteni. A segélyeket vagyoni viszonyokra való tekintet nélkül adja ki a minisztérium, amely csupán az elért eredményre van tekintetlel. Ebben az esetben nincs is szó 5000 pengőről, hanem az maximálisan 2000 pengő voll.
Vass miniszter a boleiiáról és a munkanélküliség problémájáról
A kormány minden rendelkezésére álló eszközökkel igyekszik a munkanélküliséget enyhíteni — A képviselőház utolsó Ölése
A frépvlaelö&á* megörORlil Sxent Imre Berceg emlékéi
Budapest, Julius 11 A képviselőház ma délelőtt ütést tartolt, amelyen az elnök bejelentette, hogy az összes pártok bevo násával (ártott párlközi konferencia elhatározta, hogy árpádházi Szent Imre herceg emlékét a kilencszáz éves évforduló alkalmából
a kupolacsarnokban felállítandó emléktáblával
örökítsék meg. A márványtábla leleplezési ünnepsége Szánt István napján déli 1 órakor lesz az Országház kupolacsarnokában. Az elnök ezulán bemutatta a miniszterelnök átiratát, amely szerint a kormányzó Scilovszky Béla belügyminiszter helyettesítésével szabadságideje alatl Wekerle Sándor pénzügyminiszteri bízza meg. Beniulalla továbbá a felsőház átiratát a legutóbb elfoga doll törvényjavaslatokról, nemzetközi egyezményekről és mini zlerl jelen lésekről.
Kábák Li|os naplrt ndelőlll fel szólalásán a munkanélküliség kérdésével foglalkozol! és főként az építkezések elmaradásának súlyos következményeire mutatót! rá.
Vass József népjóléliminiszter hangsúlyozta, hogy a kormány is tudatában van a kérdés súlyosságának.
Nagyon meggondolandó, valón a neQex Kereseti vlsxonyok köxt élö és /e-lentékeny résxben semmit sem kereső munkanélküliekkel *>e le&et-e menni fó lélekkel a télbe.
Farkas István: A boleltára van
pénz I
Vass József: Ami a bolettát illeti, ebben a tekintetben a szociáldemokraták elleniéiben jutnak fejtegetéseikkel akkor, amikor ezl a kérdést felhozzák. Elsősorban a fogyasztó erőt kell emelni. A boletta kétségkívül azt fogja eredményezni, hogy megtelő buza és gabona áruk biztosításával a gabonatermelés fokozására a fogyasztás erejét növelni fogja.
Malaslls Oéza: A nagybirtokos elmegy külföldre nyaralni I
Vass József : Minden gondolatol szívesen fogadok, amely az igazságnak ^s a statisztikai adatoknak megfelel. A Házban már bőven foglalkoztam azzal, hogy a forgalomba kerülő gabonának hetven százaléka a kisemberek kezében van. Nem állhat meg tehát az az állítás, hogy a nagybirtokosoknak adott a törvényhozás segítségei akkor, amikor ezt a törvényjavaslatot megszavazta. Figyelembe kell venni azt is, hogy Ilyen módún a közép- és kistermelök kezébe jut az a segély, amelyet a boletta számukra biztosit Ezeknél a fogyasztó erő emelkedik és igy ennek kétségkívül gazdasági kihalása is lesz. Nem lehet tehát lámadni azt az Inlézkedést, amely a fogyasztó erői emeli. U|ból hangsúlyozta ezután a miniszter, hogy
a kormány a munkanélküliség kérdésével állandóan foglalkozik.
A miniszterelnök utasított a gazdasági tárcák minisztereit, sürgősen tegyék meg mindazokat az intézkedéseket, amelyek a jelen viszonyok között megtehetők. Amit meglehet (enni ezen a léren, azt a kormány meg is fog|a tenni. Egy kézmozdulattal azonban nem lehel ezt a problémát elintézni. A hatalmas angol nemzet vezetői sem tudják ezt a kérdést máról-holnapra rendezni. A kormány nagy gonddal és lelkiismeretességgel figyeli ezt a problémát és el fog követni mindent ez Ugy érdekében.
A Ház legközelebbi ülését október 20-án tartja.
A Zeppelin visszatért
a sarkvidékről
Stockholm, julius II A Gráf Zeppelin háromnapos sarkvidéki repülés után csütörtökön este a Spilzbergák felől jövet újból elérte a Skandináv-félszigetet és már útban van hazafelé. A léghajói szombat reggelre várják vissza Friedrlch-shafenbe.
A törvényszék Ítélete
a kommunista-per második részében
Budapest, Julius 11 A koiniiiuiilsla-per második részében a törvényszék Szemák-tanácsa ma hirdetett ítéletei. Friss István magántisztviselői 3 >/i évi fegyházra, 8 vádlottat 6—18 hónapig terjedő fogházra, négy vádlottal három havi fogházra ítélt a törvényszék, 27 vádlottat pedig felmentett
A román liberálisok
teljesen kibékültek Károly királlyal
Bukareat, Julius II A liberális párt nyilalkozatol tett közzé, amelyben kijelenti, hogy Bra-tianu Vlntilla királyi kihallgatásának eredményekép a liberális párt újból helyreállította az összeköttetést az uralkodóval, aki most már ennek következtében valamennyi politikai párt közreműködését biztosította.
A törökök felkoncoltak
több ezer kurdot
Budapeot, Jullua 11 Angorai Jelentés szerint török csapatok a Van-lótól északra fekvő völgyben körülfoglak és felkoncollak löbb ezer főnyi kurd bandát.
Véres összeütközések
a lappok és a vörösök között
Helsinki, Julius 11 Finnországban megkezdődölt a appok és a kommunisták harca. Az összeülközések során a rendőrség és katonaság kivétet nélkül a lappok mellett foglalt állási. Kolka városban a kommunisták üldözése során számos sebesülés és halálesel fordult elő.
ZsldóUIdfixések
Bukovinában
Bukarest, Julius II Bukovina Sucsova városában zsidó pogrom voll. 2000 főnyi parasztlö-meg a zsidók házai! és üzleteit teljesen szétrombolta. Több súlyos sebesülés is történt.
Ítéletidő Szerbiában
Belgrád, Julius 11 Délszerbiában és Boszniában tegnap Ítéletidő voll Három ember! a villám agyonsújtott. A földeken a felhőszakadás nagy Kárt okozol!.
zalai Közlöny
Dr. Balla János temetése
Nagykanizsa város közönségének Impozáns és őszinte részvéte mellett pénteken délután (él négy órakor helyezték örök nyugalomra a korán elhunyt dr. Balla János földi maradványait az izr. sirkerl halottas házából.
Az utolsó végtisztesség megmutatta, hogy milyen ériéke volt Nagykanizsa városának dr. Balla János, mint orvos és mint művészlelkű muzsikus. Koporsóját a társadalom minden rendű éa rangú egyede vette körűi és ejtett igaz könnyet a tragikus halál felelt. A nagykanizsai orvosok testületileg vonullak ki a temetésre bucsut venni kiváló kollégájuktól. Megjelent a temetésen Bárczay Ferenc cs. és kir. kamarás és felesége, gróf Keglevlch Ilona.
A halottas ház szorongásig megtelt, mikor megérkezett a fájdalomtól megtört család, akinek mély gyászát enyhileni gyűlt össze a közönség. A számos koszorú és virágcsokor a kegyelet mélységes megnyilvánulását jelentette.
A gyászszertartás során Ábrámo-Vlcs Márk főkántor énekelte a halotti imádságot, majd dr. Winkier Ernő főrabbi búcsúztatta Balla Jánost. Méltatta azokat a kiváló erényeket éa érdemekel, melyek olyan általános tiszteletet szereztek Balla János számára. A sok szenvedőnek nevében, akiket megmentett, akiknek egészségét megóvta, mondott hálatelt köszönetet a főrabbi gyászbeszéde.
A nyitott sírnál pedig dr. Fodor Aladár v. tiszti orvos az orvostársadalom nevében mondott utolsó .Isten hozzád "ot. Az orvosoknak, mini kollegáknak, fájdalmát tolmácsolta, akik előtt felejthetetlen lesz dr. Balla János emléke. Megemlékezett arról a nagy áldozatról, melyet Balla János akkor hozott, midőn a nagy orvosi karriert ígérő klinikái felcserélte a vidéki pácienlurával csak azért, hogy szeretelt édesanyja mellett maradhasson.
Szem nem maradt szárazon ezekben a szomorú percekben, mig a vallási szertartás utolsó aktusai közben leengedték a koporsót az anya-földbe, mely olyan szép férfikorban hívta ölébe, csendes örök pihenésre dr. Balla Jánost.
A nyomdászsztrájk Erdélyben
Bukareet, iullus 11
(Éjszakai rádiójelentés) Az erdélyi nyomdáazsztrájk még mindig tart. A nyomdászok kijelentették, hogy addig nem hajlandók dolgozni, amig nem kötik meg velük a kollektív szerződéseket.
Hnsz Vendelt a törvényszék vizsgáló bírája szándékos emberölés cimén letartóztatta
A kir. törvényszék vádtanácsa ma dönt a horaokkomároml mezőőr szabadlábra helyezése ügyében. — Tóth János gazdát tegnap temették el Sormáson
Nagykanizsa, Jullus tl Husz Vendel mezőőrt, a homokkomáromi dráma élő szereplőjét a csendőrség behozta Nagykanizsára és átadta a kir. ügyészségnek. A csendőrség egyidejűleg lefoglalta és beszállította a Werndl-fegyvert, amely-lyel Husz Tóth sormási gazdát agyonlőtte, valamint azt a hatalmas karót, amit Husz háza előtt a csendőrök találtak és amellyel állítólag Tóth gazda nekiment a mezőőrnek és fejen su|lotla. A karó megtelelő eiejü ember kezében teljesen alkalmas eszköz arra, hogy valakinek az életéi kioltsa. A két büntárgyal átszolgáltatják a törvényszéknek,
A törvényszék vizsgálóblrája rendkívüli elfoglaltsága mialt nem hallgathatta ki a behozatala napján Husz Vendel mezőőrt, Igy kihallgatására csak tegnap délulán, kerUltvwr. A kihallgatás közel egy ótáig tartott Husz Vendel a vizsgálóbíró előtt nagyjában megismételte mindazt, antll a csendőri kihallgatás alkalmával vallott és amit a Zalai Közlöny megirt. Kitartott amellett, hogy
cselekményét jogos Önvédelemben követte el, akkor, mikor többszöri felszólítása és figyelmeztetése és lelövéssel való
megfenyegetése után Tóth gazda nem tágított mellőle és a karóval nagy csapást mért a fejére. Előadta, hogy békés szándékát mi sem bizonyította jobban, minthogy Tóth csak a legutolsó napokban megverte és ó mégsem élt bosszúval.
A vizsgálóbíró jegyzőkönyvbe foglalta Husz Vendel vallomását, majd kihirdette elölte szándékos emberölés cimén való letartóztatását.
Husz Vendel védőjéül dr. Fülöp Oyorgy ügyvédei jelenlétié be, akivel együtt fetfolyamodtdk a vizsgálóbíró letartóztatás! végzését. Dr. Fülöp György bizonyítani kívánja, hogy Tóth gazda löbb Ízben viselkedett agresszíven a mezőőrrel szemben, aki viszont sohasem lépelt fel láma-dólag Tóthlal szemben és most is csak akkor használta fegyverét, amikor élele komoly veszélyben forgott. Egyébként Húsznak vagyona van és .igy szökésétől nein kell tartani.
A\'kir. törvényszék vádtanácsa ma ül össze, hogy határozzon Husz Vendel szabadlábrahelyezése ügyében.
A homokkomároiWySzölőhegyi dráma halálos áldozatát, Tóth János sormási gazdát tegnap déliéin temették el a falu népének nagy részvéte mellett.
Tibenszky ny. törzsőrmester elmebeli állapotát cellájában figyelik meg az orvosok
Tibenszky bünügyének főtárgyalására csak a törvényszék őszi ciklusán kerül sor
Nagykanizsa, Jullus 11 Tibenszky F. ny. törzsőrmester legutóbbi esetéről és vérengzéséről, amikor feleségét véresre összeszurkálta, már többször Irtunk. Az asszony sebesülése rendkívül súlyos volt és valóságos csoda, hogy az orvosi tudománynak sikerűit ót az éleinek megmenteni és meggyógyítani.
Tibenszky, aki belenyugodott letartóztatásába, hetek óta vizsgálati fogságban ül. Védője, dr. Hoch Oszkár ügyvéd az ügyészség engedélyével több ízben felkereste cellájában, azonban Tibenszky szinte apatlkusan viselkedett.
A kir. törvényszék vizsgálóbirája, dr. Almdssy Gyula elrendelte Ti-
benszky elmebeli állapotának megvizsgálását. Dr. Nlsponszky Béla kir. törvénys éki orvos most Tibenszkyt cellájában megfigyeli és vizsgálatának eredményéről jelentési fog tenni a kir. törvényszéknek.
Tibenszky F. ny. törzsőrmester bűnügyében egyébként a nyomozás és vizsgálat teljesen befejeződött. Ogye a törvényszék nyári szünete után, az őszi ciklusban kerül fötárgyalásra.
Rádló legolcsóbban Sxabó György naaio-
laboraiorlumában t-\'öut 3., udvar
Vásároltunk Itthon, ne KUla-(U 1c pémxltnUet Idegenbe.
1930. jullus 12.
A ferencesek tartományfőnök választása
Isméi P. VMovIcb Viktorin UH a ferencesek magyarorszájll tariományfíinBkt
Nagykanizsa, Jullus 11 A ferencesek káptalanja mostani üiésében újból P. Vinkovics Viktorlnt, az eddigi provinciálist választotta meg tartományi főnökké, aki eddig is nagy tudásával, szerzetesi kvalitásaival, franciskánus szellemével, pildás papi életével büszkesége volt a magyar franciskánus rendtartománynak. Rendtársainak bizalma ismét köréje összpontosult. P. Vinkovics Viktorin újból való megválasztása általános örömet váltolt ki. Titkárrá P. Clr/us Viktor választották meg. Tartományi őr P. Schelrlch Bona-venluia, volt szombathely! házfőnök lelt. A rend központi kormányzalának tanácsosaivá P. Welsz Richárd pápai középiskolai tanárt, P. Horváth Regla székesfehérvári házfőnököt, P. Bajor Asztrik volt tartományi titkárt és P. Takács Ince szombathelyi teológiai tanárt választolták meg.
A választás eredményének kihirdetése után a káptalan tagjai bevonullak a templomba, ahul az újonnan megválasztott P. Vinkovics Viktorin tartományfőnök a rendi vlzitdtor kezébe letette a szokásos esküt éa fogadta a rendtagok hódolatát. Az egyes rendházak elöljárói! a káptalan választja meg.
\' Mozgószinház
Titokzatos futár
Filmregény 14 [elvonásban
Egy nagyratörő ifjú karrierje ez a Ilim, amelyet a megkapóan drámai mese, a színtiszta művészi játék és a mesteri rendezés emlékezetes filmmé avat. Szereposztás: fván Mos-joukine, Lil Dagover, Ágnes Peter-sen. — Szemelvények az ujságkrl-tikákból:
„A rendezés tökéletessége az egyes képek festői szépsége é» az egész cselekmény vad crescendája az utóbbi évek legszebb filmjére, A szentpétervári kurir-ra (Strogoff Mihály) emlékeztetnek." (Pesti Hírlap.)
„A szereposztás három nagy nevet ad: Iván Mosjouklne, Lil Dagover és a svéd Ágnes Petersen triója klasszikus teljesítményt nyújt. E Hímben, mely az európai filmgyártás egyik legkomolyabb értéke." (Nemzeti Újság.)
„Elismeréssel üdvözöl|0k a Titok-zalos futár-ban az Irodalmi filmek ultöröjét." (Magyarság.)
Uzletáthelyezés előtt
auijuaxiua hö ,.ig ^ rendkiwül olcsón árusitok
„Menyasszony" divatáruház Koréin Jen6 Nagykanizsa, Oeák-tér I. nt<
zalai KÖZLÖNY
IS30 jullus 12_
Kanászból rafxoló-mUvésx
Buti István a legnagyobb magyar festők által elismert zalai tehetség Nagykanizsán rajzol
Nagykanizsa, Jullus 11
Erősen napbarnított, gummlköpe-nyes fiatalember állított be ma délután szerkesztőségünkbe.
— A nagyságos szerkesztő urat keresem — alázatoskodolt és észrevettük eközben, hogy hóna alatt rajz-tömböl szorongat.
— Megint egy házaló rajzoló — gondoltuk magunkban és már kész volt a felelet, amit akartunk adni. Mielőtt azonban mi szóltunk volna, a csendes beszédű, Igen egyszerű tiatalember szerényen bemutatkozott:
— Bull lslván vagyok, a kanászból lelt rajxolómüvész.
— Buti lslván? . . . Buti István? Valahonnan ismerős ez a név.
— Igen — segít kl csendesen, valami jóleső halkszavusággal. — Rólam már sokat írtak az újságok.
Kinyitja a rajztömböt, egy ez évi januári .Színházi Élet" hull kl belőle. Felütjük a lapokat. Olt van kél oldal írva Butt Istvánról, akiről Rud-núy festőművész mint kiváló, őstehet-ségű rajzolóról emlékezik meg.
Aztán a rajzait mutogatja. Vagy Ötven ceruza és pasztel kombináció. Meglepő formakészség, egyéni és érdekes meglátások. Minden rajz jobb sarkában lent elemista betűkkel: .Bull lslván" és a rajzolás dátuma.
— Hová való? — kérdezzük.
— Zilasienimlhiiyi:
— Ejha, zalai ?
— Odavaló Illetőségű.
— Szülei ott élnek?
— Teljesen árva vagyok.
— Ki fedezte tel, hogy tehetséges ?
— Gazdasági cseléd voltam. Szüleim szegény emberek voltak. Mikor meghallak, egy mosloha bátyámhoz kerűllem Kiskomáromba egy uradalomba, ahol kanász voltam. Itt kezdtem rajzolgatni. Igy lassan rájöttem, hogy amit csinálok, — az mindig szebb és jobb. Éreztem, hogy meg kellene valakinek mutatni a rajzokat, aki ért hozzá. Egyszer bekerültem a szombathelyi premontrei gimnáziumba, ahol a rajztanárok nagv érdeklődéssel nézték rajzaimat Ők is azt mondták: kár lenpe értem, ha nem tudnám a tehetségemet kiképeztetnl.
Ezután elmeséli, hogy mindenki azt tanácsolta, menjen Pestre és mulassa meg festőművészeknek dolgait. El is ment Buti István a fővárosba, ahol egy ismerősénél Kispesten kapott ideiglenesen lakást, aztán nyakába vetle a hatalmas kőrengeteget és reggeltől-estig kilincselt. Járt Rud-nayníl, br. Hatvanynál, Petrovics Eleknél a Szépművészeti Muzeum igazgatójánál, Iványi-Orünwaldnál. Mindenütt kapott biztató sorokat. Meg is mulalja a Rudnay, Iványi-Grünwald leveleit. Ezekben a neves művészek azl ajánlják Buli Istvánnak, hogy őszig járja a magyar vidékei, rajzoljon természet tjlán és ősszel hozza fel rajzait Pestre, aztán felveszik a Képzőművészeti Fő-
iskolára ösztöndíjas növendéknek.
A Siinházi Élei ekkor foglalkozott vele hosszabb cikk keretében. Ugy beszéltek lóla, amint az annak idején sokat perlrakfált Benedek Istvánról, a zseniális parasztfeslőről, aki ugyanigy indult el a faluból, és azóta már bécsi kiállításon is megcsodállák zamatos művészetéi.
Most tehát Buli lslván a magyar Midnek ez a kétségtelenül nagy értéke, aki eddig minden tanítás nélkül n sóját lelkéből fakadt érzéseket vllte papirra egy primitív ceruza se-gi:sígével, a Dunánlul vidékeit járja, hogy őszre megfelelő anyaggal tudjon a Képzőművészeti Főiskolán felvételre jelentkezni.
Több napon ál tartózkodott leg-ulóbh Zalaszentmlhályon, ahol a tél falul lerajzolta. Egyéb helyeken Is megfordult éa rajztömbje már duz-
zad a sok rajztól, melyek között nem egy olyan is van, mely díszes ráma után áhítozik.
Most Nagykanizsán akar tölteni pár napol és ezalalt az idő .alatt a város nevezetességeit rajzolgatja. Aki teheti és müvészeiszeretetből érdeklődik a tjlentumos fiatalember sorsa iránt segítse valamivel, hogy őszig ki tudja húzni valahogy. Buti István Árpád-utca 29. szám alatt lakik egy falubelijénél. Ha valahol támogatásért jelentkezik, fogadja mindenki ugy, mint a legnagyobb festőművészek áltat elismert tehetségei, akinek azonban, sajnos ez magyar sors, mig művészi célok felé törtet, naponta kell gondoskodni a betevő falatról,
Ugy tudjuk Nagykanizsán mindig volt és van néhány olyan művészei pártoló, akik némi áldozatot tudtak hozni egy-egy fiatal tehetség boldogulásának elősegítéséért. Buti István az az ember, akire egyszer az, aki most tőle egy kis rajzot Is vesz, erősen büszke lesz.
1860-1930.
Olcsó maradékvAsár
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában.
Nagyon kedvező alkalom.
Kirakatokban szenzációsan mérsékelt árak.
A Kisbalaton felett elvonuló vihar megölt egy halászt
A halász a vihar elől egy fa alatt keresett menedéket és ott sújtotta halálra a villám
Nagykanizsa, Jullus 11 Szabó János vörsl lakos tegnap a Klsbalatonra ment halászni. Nagy vihar keletkezeti és Szabó az eső elől egy fa alá menekült, ahol a villám agyonsújtotta. Másnap a csa-
lád tagjai keresésére Indultak és a szerencsétlent elfeketedett testtel és a villám által Összetépett ruhával találták meg a fa tövében. Szabó Jánost nagy részvét mellett temették el.
ÁRVALÁNYHAJ
selyem harisnyát vegyen garanciával, minden párat, mely mosás elölt elszakad, uj párra cseréljük ki.
Ezüst minőség párja 4 pengó Arany minőség párja 5 pengő
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
CSENOERY-UT 2. SZÁM.
A zsldótemplom restaurálása
A nagykanizsai zsidótemplom fennállása (1821) óta többféle megr újításon ment már át. 1844-ben építették az első emeleti karzatot, amely megszakítja a kupolás főhajó hatalmas, merész magasságát, de szükségessé vált azáltal, hogy az akkori elöljáróság orgonát építtetett be a jelenleg második emeleti karzatba és a meglevő női imaszékek-ből 64-nek a helyét elfoglalta. A második megújítás 1883-ban történt. Abban az évben kifestették a hatalmas kupolát és a falakat olasz stukkaturmunkásokkal stuccolustro és marmorino réteggel vonatták be. Ez a stuccoréteg mész, alabástrom és gip^zpürból áll, amelynek keverékét rávakolták a falakra és száradás után lüzes vasakkal simították és vlaszszal fényesítették, ugy, hogy a szemlélőben a márványlapok látszatát keltetik.
Jelenleg ismét nagyszabású restaurálási munkákat végeznek a lem-. plomban. Az egész templomot a kupola kivételével befestik, a csillárokat, gyertyatartókat és orgonadl-szitményeket újra aranyozzák, az imaszékeket, ajtókat átfestik.
Csak az a kár, hogy a művészi hatás rovására a stuccot olajfestékkel vonják be, amely az ember test kipárolgásának hatása alatt megsárgul és korántsem ébreszti azt a látszatot, mintha a szentély falai márványlapokból állnának. Az átfestés helyett talán célszerűbb lett volna a falak mosása és viaszpolilurral való fényezése. vh
Elitéltek egy falusi „fogorvost",
aki rozsdás fogóval kínozta meg a cigányt
Nagykanizsa, Jullus 11
Király Pál 65 éves bördöcel gazdálkodó üres óráiban azzal foglalkozott, hogy a hozzáfordult .pácienseknek" kihúzta a fogát. Ilyenformán valósággal híressé tette magát Bördöc vidékén. Ez év januárjában Orsós Jakab lenli kápolnai teknővájó cigány fogfájásban szenvedett és elment a .fogorvoshoz" hogy húzza ki a (ogát. Király Pálnak volt egy fogorvosi foghuzója, amit még a felesége, aki egy fogorvosnál szolgált, kapóit, mikor a fogorvos meghalt. Ezzel ment neki a cigánynak, akinek ki is rántotta hatalmas "zápfogát. A fogó azonban rozsdát kapott és igy a cigány fogln vérmérgezésben megbetegedett. A csendőrség feljelentésére most került a zalaegerszegi törvényszék elé Király Pál, akit egy napi fogházra, átváltoztatható 10 pengő pénzbüntetésre ítélt. Az öreg álfogorvos csak azt nehezményezte a bíróságtól, hogy elkobozta .drága" foghuzóját. Egyébként megnyugodott az egy napban és azonnal bevonult a fogházba, leülni büntetését.
zalai közlön v
1930 |ullu» 12.
Balatoni kiránduláshoz vagy
hideg vacsorához
pompás elemózsiát olcsón
Kazinozy-utoa 2.
Telefoni 593.
A tábla helybenhagyta Reisz Béla három évi fegyházbüntetését
A brutális mészáros véres drámája a pécsi tábla előtt
Nagykanizsa, julius 11 Reisz Béla nagykanizsai hentes március 22-én összeveszett a nagykanizsai Winhoffer-vendéglőben vadházastársával, Andorovlcs Terézzel, akire késsel rátámadt és hat szúrással megsebezte. A kocsmáros és a vendégek beavatkozása menletle meg Andorovics Terézt a meggyilkolástól.
A nagykanizsai klr. törvényszék Mulschenbacher-tanácsa tárgyalta elsöfokon a vérszomjas Reisz Béla bűnperét és szándékos emberölés kísérletében mondotta kl a vádlottal bűnösnek és ezért 3 évi fegyházra
ítélte. Fellebbezés folytán a pécsi kir. Ítélőtábla Imrefi-tanácsa ma foglalkozott Reisz Béla bűnügyével és teljes egészében helybenhagyta a törvényszéki Ítéletet.
I <Utaat<úm GSmbmtt I
I meghűlés veszélyének í I könnyen ki van téve. Na I | keljen ulrn tehát sohasem I
JÍíin-l
tabletták
t nélkül.
k nró*y»i«rtárl>«a k.pfclhML. /UplHm UalmuIhtUtUsá.
A keszthelyi körhinta-szerencsétlenség
a nagykanizsai bflntetőtörvényszék előtt
Nagykanizsa. Julius 11 Megírtuk, hogy Keszthelyen a vásártéren felállított Barcza Antal tulajdonát képező körhinta 2 méter magas hajtányánál lecsúszott Molnár Ferenc 8 éves fiúcska és oly sze-
rencséllenül esett le,\'hogy csontrepedést és állkapocs sérülési szenvedett és nyomban kórházba kellett szállítani.
A csendőrség Intézkedésére a hajlányra nyomban korlátot kellett vonnia Barczának, ellene pedig eljárás Indult gondatlanság miatt.
A törvényszék dr. Mulschenbacher-lanácsi ma tárgyalta ezt az ügyet. Kihallgatta Barcza Antalt, aki azzal védekezett, hogy nem Is tudott arról, hogy a kis Molnár Ferenc felment a körhinta hajtányára, Igy. nem követhetett el gondatlanságot. A 8 éves kis Molnár Ferenc azonban szemébe mondotta Barczának, hogy felszólította őt, menjen fel hajtani a körhintát. Ha hétszer hajtott, akkor egyszer ő is ráülhet a „ringllspil"-re, mondotta neki.
Ezzel szemben a többi körhintahajtó kis pajtásai azt vallották, hogy ők lezavarták a pici Molnárt de ő mégis felment hajtani.
Csillaghy ügyész hangsúlyozta, hogy ebban van a vádlott gondatlansága, hogy lürle, liogy egy ilyen kis gyermek leimenjen a körhintát hajlani.
A biróság mérlegelve az eseményekel, Barcza Antalt gondatlanság-
ban bűnösnek mondotta kl és ezért 4 pengő pénzbüntetésre és az orvosi és gyógykezelési költségek megtérítésére ítélte.
Időjárás
A nagykanlzaal meteorológia! megfigyeli Jelentések t Pénteken a Mmirsik-lei: Reggel 7 órakor +18 6, délután 2 órakor +16 6, eate 9 órakor +15 6.
Ptihöut : Egész nap botul! égboltozat.
SiiUrány : Reggel észak, délben éa esle északnyugati szél.
(ÉJtiakal rádlójtlcntis) A lataeralé-glal Intéaat aata 10 érakor ]•-lanti s lényagtalan kSvéltoaéa 4a I6ként nyugaton aok halj Ott aaS vérhaté.
Maoyar Távirati Iroda R. T.
és
ít Hirdető lrofla R. I.
nagykanizsai kirendeltsége Erzsébet-lér 18. szám alól
Fónt 24. sz. alá ktllőzait
NAPI HÍREK
napirend
Juliua IS, szombat
Római katolikus: Oualbert. Prolesl :
Izabella. Izraelita: Tsmua hó 16. •
VÁROSI SMNHÁZ. .Titokzatos futár" Izgalmas kalando.lórlénet 14 felv.-ban. Kiégészltó mllsor.
Oyógyazert*H éjjeli azolgálot; I. hó végéig sz Őrangyal gyógyszerlár.
CWlfSrdö nyílva reggel b órálól c»t. . óráig (bittó, szerda, péntek délután, kedden égési nap nóknek). Tel.: 2—13
— Rudnyánszky Miklós áthelyezése. A megyéspüspök Rudnyánszky Miklós nagykanizsai okleveles hittanári a keszthelyi zárda polgári leányiskolájához hittanári minőségben áthelyezte. Utóda Lukács József ihárosi káplán. Rudnyánszky Miklós hittanár közel öt éve, hogy Nagykanizsán működik, ugy mint lelkész, ugy mint hiltanár és a kalollkusság osztatlan szeretelét, ragaszkodását és tiszteielét sikerüli megszereznie. Igazi alyja volt a reá bízott Ifjúságnak, amely rajongásig szerelte. Minden katolikus hltbuzgalml és karitatív mozgalomból tevékenyen vette kl részét. Felkereste a szegényeket otthonaikban és segített ott, ahol a szükség legnagyobb volt. Katolikus pap volt a szó legnemesebb és legtlsz tább értelmében. Krisztus fenkölt, tiszta lelkű, eszményi papja. Távozása súlyos vesztesége a nagykanizsai katollkusságnak. Uj állomáshelyére a nagykanizsai kalollkusság meleg szeretete és legjobb kívánságai kisérik.
— Pályázat telekkönyvvezetől állásra. Az Igázságügyminiszter pályázatot hlidet a zalaegerszegi és nagykanizsai kir. járásbíróságoknál egy-egy IX., Illetve X. fizetési osztályba sorozott telekkönyvvezelői állásra.
— A keszthelyi országos kutya-kiállltás. A 13-iki országos keszthelyi kulyakiállitás rendezősége isinél kibővítette programját és az eddig ismertetett érdekes rendőrkutya és tanulságos vizsla bemulató, valamint kolorék és patkányfogó versenyek melleit a nyájterelést is bemutatják, amelyet ezideig sehol a közönség ilyen formában nem látott. Dián István a Magyar Lovaregylet számadó juhásza pumi kutyái fogják e nagyszerű látványt bemutalnl. A ki-állilrtk társas ismerkedési vacsorája ma szombaton este a Hungária nagyvendéglő éttermében lesz, ahol minden sporlbarátot szivesen Iáinak.
\' •= Rouge et nolr, Stendhal világhírű regénye filmen a „Városi Mo/iban.
Nagykanizsa éa környékére kcpesdnk
helyi képviselőt.
Csakis oly érdekellek ajánlatait kérjük, akik a legjobb fűszer és csemegekereskcdő cégeknél be vannak vezetve.
Braun Testvérek R. T.
,í,s Likőrgyár Konyaklőzde
Alapítási óv 1839. Budapest, VIII., Ull&l-ut 80. Alspiláil év 1839.
Juliua 12., szombat Julius 13., vasárnap
Izgalmas kalandorfilm 14 (elvonásban.
Főszereplők: Lll Dagovar, Ivan Moa|anklna, Agnaa Pataraan*
Stenhal -ROUOE ET NOIR" clmll vllaghlrll regénye után.
Klegésitlití mtísor.
= Nagy szőnyeg- és paplan-választék Slnger József és Társa dlvatáruházában.
= Eljegyzés. Kelemen István és Valentin Dudika jegyesek.
— Megölte az áram. Hosszú Oyörgy marcali Illetőségű 14 éves erdélyi ruhaáruló Felsőbogáton felmászott a telefonpóznára, olt balkézzel megfogta a drótot és holtan esett le. Megrázla az áram.
Képlcereiexö
Koxma
Ffíut 13
= Stendhal vörös és fekete regénye a moziban. A regényírás és a fllmszinjálszás, Slendhal és Mosjoukine szerencsés találkozásából született a csodálatos szép „Titokzatos futár".
— Ösztöndíj hadlárváknak és hadirokkantak gyermekeinek. A népjóléti miniszler, mint a múltban, ugy a jövő tanévre is ösztöndíjban részesiti a hadirokkantak gyermekeit és a hadiárvákat, akik közép vagy felsöiskolai tanulmányalkat végzik, vagy tanonckiképzés alatt állanak. Az erre vonatkozó kérvényeket október l-ig a népjóléti miniszterhez kell küldeni. Kéivényürlapok a vármegyei számvevőségnél kaphatók
ItMIMUII I\'IIIMI 11 /IIM\\ MIII \\MHI 1 V|\\l)ll, hlU UlllMt Al\'l HMI IIII I
vW.-\'mN^ M\'VVV
Sulf,


KOLLOID KI N l»l:HML I S/0l.tHll\\ i s (lYlIMüKMISISI N A 150 VIIHII M/IOMTÉKS + CHINOIN Ull\'l Si:
Kapható: 0B8ZÁ6 JÓZSEF magkereskedésí-bett Hagykanlzsátt, Erzsébet-tér 10.
(a bíróság melleit).
1930. julius 12
ZALAI KÖZLÖNY
— Tanulmányi kirándulás Német-, Angol- és Franciaorsiágba. A Párisi Magyar Diákegyesület Utazási Osztálya, amely a MEFHOSz lanulmányut|alt rendezi, augusztus 5 én tanulmányúiét Indít Német-, Angol- és Franciaországba. Útirány a kővetkező: Budapest—Wien— München (1 nap)tflürnberg (1 uap), Frankfurt (I nap), Heidelberg (fél nap), Malns (hajón a Rajnán), Köln (fél nap), Bruxelles (1 nap), Anvers (I nap), Ostende (fél nap). Dover-London (5 n.), Newhawen—Dieppe— Párls (4 nap), Basel—Zürich— Buchs—Wien—Budipest. Résztvé-teU dlj 523 P. Rendez továbbá tanulmányutakat Európa összes országaiba. A tanulmányutakra vonatkozó prospektust az érdeklődőknek díjmentesen küldi meg a Párisi Magyar Diákegylet Utazási Osztálya (Budapest, IX., Ferenc-körut 38.)
— A menhely! gyermekek cse-lédkőnyve. A belügyminiszter körrendeletben hívta fel az alispánokat, utasítsák a cselédkönyv-kiallltó halóságokat, hogy a menhely! igazgatóknak a gyermekek személy! adatairól kiállított igazolványai alapján a cselédkönyvet a menhelyből kikerült gyermekeknek akkor is állítsák ki, ha nincsenek is meg az előirt okmányok. A rendelkezés kiadása azért vált szükségessé, mert a menhelyből kikerült 15 éven felüli gyermekek okmányai igen sok esetben megszállt területen maradtak és azok megszerzése sokszor Igen nagy nehézségbe ütközik.
Az Izr. Leányegylet tárgysorejAték hozása
ft á*
iiiriSkp
(KOrMHínU H ■ kink, UhgudA* •át Haagr. — ÍM^mcny. E - e&adts Qy mm gyermekeknek. A — uuonyok-•u. Z — m Mg. - mezőgazdaság, n. — tfjuságl ejfodli f — felotnaáa. Cl — gramofont* ne. 1b — lazz-band.
■bánd. zent.
a - gramofonzene. Ib — Jazz-K — kabaré, nZ. — népszerű zeni
Julius 12 (szombat)
Budapest 9.15 Az Országot Postizzene-kai bangrexaenye. 9.30 H. 9.45 A bangv. folytatása. 1 l.lo Nemzetközi vlzjelzóazot-gtot. 12 D«U harangszó. 12.05 A Rékay Miklóa szalonzenekarTiangveraenye. 12 25 H. 1135 A hangv. tolyi. 13 Pontoa idó-telséa. 1430 ÍL1S Ptad árak 16 E. 16.45 Pontos Idölelzéa. 17 NovelUk. 17.30 Ope-rettréazletek éa kerlngók. 18.30 E 19.15 Béketfy-eat. 10.15 Máatélóra könnyű zene. 21.50 0. hangv. Utána kb. 22 20-tól l óráig cigányzene.
Báca II Zene. 13 a 15.30 Zene. 17.25 Mozart C dur éa B dur szonáta. 19.05 Hangv.
Berlin 16.30 Zene. 19.30 Finn népdalok 20.30 A berlini rádióház. Utána H„ zene.
Irflnil 11.30 Q. 12 és 13.30 Kózvelités Prágából. 17 O. 18 10 KOrveliléa Prágából. 18.X) 0. 19.30 KAzvetités Prágából. 19.45 Q 20 Közvetítés Prágából 22.55 H., ulána zene.
Milánó 16.30 Muzsikáló gyermekkuckó. 17 és 19.30 Zene. 20.55 Vígjáték. 21.25 Kamara Z.
Varaó 16.15 és 19.20 Q. 20.15 A tllhar-roónlkusok hangv. 23 Zene.
ZArlcb 16 Zene. 17 15 Harmónlka-azeksztett 19 Harangszó. 20 Házikvintett. 22 H„ Q. hangv.
Prima
•elyem-harisnya
hibátlan,
reklámár
EHREN8TEIM.*.
Főút II. esAaa. na
— Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsteln butoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
SPORTÉLET
Küllöldl vitorlások a Balatonon
Balatonfüred, Julius 11 Szerdán megérkeztek az első vitorlás fecskék Balatonfüredre, ahol dr Ugrón Oábor, mint az egyik yachl-klub elnöke és mint a yachtverse-nyeket rendező Magyar Vltorlásyacht Szövetség alelnöke már napok óta tartózkodik a nemzetközi mérkőzés helyszíni előkészítése végett. Nagy érdeklődéssel várják, hogy az olaszok csakugyan megérkeznek-e, mert péntekre tűzték kl a német-olasz-magyar mérkőzés kezdetét A csapatverseny 3 napig tart.
holnap.
(Blróvlzsga.) A Levente Bíró Testület ma, (szombaton) délután 7 órakor gyakorlati blróvizsgát tart a Magyar-utcai pályán. A Szövetség felhívja az Ékszerész és a Bástya csapatait, hogy a fenti Időre barát* ságos mérkőzés megtartására Jelenjenek meg. A vizsgáztató bizottság elnöke Spltzer Antal; tagjai: Havas Mátyás és Kasztl Árpád. Tanfolyam vezető: Wolf Mihály, aki felhívja a birójelölleket, hogy s/t7 órakor Jelentkezzenek nála a Magyar-utcai pályán.
EÖZGAZDASÍfi
a. i. ■ ^—t*
Országos Szőllészeti Kongresszus Balatonfüreden
Nagykanizsa, Julius 11
Az Alsódunántuti Mezőgazdasági Kamara szülészeti, borászati és gyümölcsésuti szakosztálya már tavaly elhatározta a Péter-Pál napján Balatonfüreden tartott szőllészeti napok alkalmával, hogy ezeket a szöllész-napokat rendszeresíteni fogja és azokat országos Jellegűvé teszi. — Mlképen az orvosok minden esztendőben orvoshetet rendeznek Balatonfüreden, hogy azon megtárgyalják az orvostudomány legújabb kérdéseit s meghallgassák kiváló professzorok előadásait, azonképen akarja a szőllészeti szakosztály minden esztendőben ugyancsak Balatonfüredre, mint a balatoni borvidék egyik gócpontjára összegyűjteni az ország szöliősgazdált, hogy megtárgyalják a szöllögazdaság aktuális kérdéseit, a szőlőbirtokosok helyzetét s a megoldásra váró problémákat. Az első országos szőllészeti kongresszus az Idei évben szeptember 28—29-én lesz megtartva Balatonfüreden s annak sikere érdeké-
ÜT ií B
ben a kamara már most megkezdte az előkészületeket. Teleki Sándor villányi szőllőbirtokos, a szakosztály agilis elnöke a Magyar Szőllisgaz-dák Országos Egyesületével karöltve késziti elő a szőllészeti kongresszust, amelybe bevonják az összes kerületi mezőgazdasági kamarákat, az országos gazdatársadalmi szervezeteket, a gazdasági egyesületeket, a déldunán-lull vármegyéket, az országgyűlés két házának agrárblockba tömörült képviselőit, stb. A kongresszus széles körű előkészítésére vall, hogy arról már a küllöldl lapok Is megemlékeztek.
aaxtt Hl amraliak, morűd-/oza a MlzeálKUL
99
His Master - Voice"
gramofonok
havi 19 pengős részletre.
Művész- és tánclemezek, magyar felvétel, újdonságok,
raktára és képviselete:
Szabó Antal sportárunagykereskedés
rádió é* gramofon osztálya
TŐZSDE
A mai értéktőzsde külföldi jobb hírekre bizakodóbb hangulatban indult. A helyi piac egyes értékei, valamint az arbítrage papírok fedezési és véleményes vásárlásokra megjavították ámivójukat. A jó hangulat egészen a tőzsdeldö végéig tartott. Flxkamatozásu papírok pica üzlet-leien, változatlan. Devizapiac élénkebb, jelentősebb változás azonban nem történt.
Mridri iádat
Márts J0-2S7/(, London 23-01, Newyork 51475, Brüsael 7193, Milano 26 96, Madrid 60-50, Amsterdam 207 00 Berlin 122*82l/s, Wien 78-71, SofU 3-73 Prága (5-271 h, Varsó 67-70, Badapeát M-17 /i Belgrád 9" 15 l/l, Bokatenl 306
Ternéaytiisáe
Buza tszt, —fllL, dt. 10flll. és a rozs 15 flll. esett.
Basa Uasav. 77-es 18-80-1900. 78-as 1900-1920, 79-es 19-20 1940, 80-as 19-30-19-50, danáét. 77-ea 18M-1840, 7 8-aa 18-40-1860, 7»-es 18 60-18 80, 80-as IS 70 -18 90, rozs 11-00-1115, lak árpa 13-25-13 80, sörárpi lfrOO-17 25, sab 15 90—16-20, tengeri UzL 16 25— 16 60, doaántatj 1600 -16 25. repce 25 75-26 25, korpa 8 90 -900
VALUTÁK
Angol L 27*78-37*93 Belga b. 79-70-801ü Csen k. 16-93-17-03 04a k. 152*10 1U 40 Dinár 1007-10-15 Dollár 568 1M70-10 Panda L 22-45 22-75 HoU. 229-40-230-40 Lengyel St\'80«4 lű Un 3-37-3-41
Láva 4-11-4-17 Un 29 80-30*10 Márka 1M06-IJ6M Nosváf 152-80-153 40
80*50-8095 1.110*80 III 30 k. 153*35-163 S5
MUd aváda
áéiiuk-jajjiéaa
DEVIZÁK
Amat 229-35-230 05 Belgrád 10-10-10*13 Berlin 186-05-19«-45 Briásazel 7967-7992 Bokarest 3-3S-3*4o Kopeab. 152 80 153-20 London 27*74 27*82 Madrid 65-50-67-50 Milano 29*86-29-93 Newyork 570 20-1 80 Oszio 152-80-153-20 Pilis 22*43-2250 Plán 16-92-16-97 M&a 4-12-4-16 Stockh. 163-30-153-70 Varsó 63-90-64-10 Wien 80-55-80*80 Zfctdi 110*77-1107
Blaó-
Falhajtáa 1662, aládallan 611. -íenda 1*15—1*16, azedett 1*14-1*16, azadetl köeép 1*10-1*12, kúojtyu 104-1-08, l-só rtoda öreg 1-06—1-10, U-od rendű Dni 094—102 aagolaáldó 1-10-1-20, azakuua nagyban 1-42—1-46, islr 1*38 -1-56, bu< 1-50-1-86, szakjonáj lálsertéa 1-46—1-56.
Illája: DéUaltl Ijmii éf UpUatt TálUai, lacrkuluán. Jjjitu* B»<JÓ: Zalai Károly.
Regedei
víz
Utfari borvíz,
•nrod MbWriBÍ%9k
ajánlják vett, hí
lapQUI.
Kapható wtkUm flMarát cMiMfftMatbM.
WEISZ MÓR
zalai közlöny
1930. julius 12.
APRÓHIRDETÉSEI
Ar aprthWriistk <M|a 10 u% M «m«r|
Mlnorn toábbl Ili <H)a • IW. V—k- ti ftnnepaap 10 klóig 80 IIIMr, bIkím
további szó dl|« ■ Hit. SMtdáa át »é»-leken 10 Mőlg 00 Hálér, mlndea toribH siú dl)a • fiit. Címszó • miaQtm vastagabb belliből álló szó két a»4nak számit-btlk. Alliat keresőknek SOM
Hlrrfatiaak a (flt) p»gl »•• _ Rlal ■ ftlMlagai kweywlée, uámláiái •Iktrtliw »*»•« • I 6 r • lliitiiált
B4rau14 rendeltet legolcsóbban és legpontosabban eaxköröl Kaufrnann Kirolv. Teleion 372. 3609
Buloroiott ssabs kényelmet szereti msgánoi ur réseire kiadó Vörös ma rty-ulca 34. siám slatt Azonnal cltoglalhaló.
■ Ohalyaak, vagy raktárnak alkalmas
helyiség k adó Nádor utca 4 sz 3504
S.lataal klrátt4«l**ra megblzbaló bérautók, vasárnsprs előjegyzést tetvesz Ksufmsnn Károly. Teleion 372. 3521
Kiadd 20 hold blrtcks 7 bold szőM, 2 uj pincével, lakásnak megfelel, 8C00 lóké oltvány csemege szótő, 95 drb gyűmöla-taval, 2 hold erdő, a tObbl szánlólöld, 2 hold laki hely mindenféle gazdasági lelue-f.-léasel, Oasl lertnéssel együtt. olcsó áron szabadkézből eladó. — RtU Ferenc, Here cseny. 3812
Báralrté vasárnapra Hévízre, vagy Keszthelyre megrendelhető Welser Gépgyár. Telefon 9. 36 8
Egységes gyorsírást és gépirést tanítok.
\' Cini:
Dr. Márki Imre, Főút 24. az.
KOíbeJöll megbetegedés miatt egy külön álló nsgy ayérllakáa olcsón kiadó Ba atonmárlán. FelvlUgodllst sd Qjeuei Iliiéi. 30.0
Egy aratava bérbeadó Horthy Mlklós-nt 2. sz. Manikűr és holgyfodráss szalon. 3615
Sugár-ut 41/b. eme\'etl hár< miiobáa vízvezetékéé \'akis sug. l-re k mét. 33Í0
Irány JAaaa utca 11. szimu bál szabadkézből eladó. — Ugyanon 2 szoba mellékhelyiségekkel aug. In kiadó. 3621
Keresek vslakll, akt átvenné tcnaiu-pilys bérletemet. Cím a sétatéri taaalaa-pályán. 3022
Kataaarétaa, örház-utca I\'. stámu házban egy egyszobás, konyhás likas az összes mellékhelyiségekkel azonnsl kiadó. -3623
Iroataaaolaáaak listai ember frhitetik Magyar Hollandi dájsban, röut 15. szám
lollandl Biztost 10 R T. Iro-3630
Keveset baaznllt Watlenrad Steyr ka-rékMr eladó Klnlzsl-n. 77. -3613
J4karfcaa levO lehérnemd-mángorló megvételre kerestetik. — Horthy Miklósul lí 3631
Kétszobás, konyhás lakás az Összes mellé!helyiségekkel augusztus l-re klartá Kossuthtér 1 -3613
Krámer Zoltán
régi üzlethelyiségéből Kaslncsy-utca 3. adm stá kOltOlölt, kOiel sz u| poaUhoz Aruraktirit most olt minden elfogadható áron árnsllja el. E«raa oikkak Hláraál la ss;s aloaákkak I
Varga Nándor
modernül felszerelt ta|át mDhelyében
mos, fsst, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-töl, férfi, nöi ruhák legolcsóbb árban «• tisztíttatnak.
Oy0|títelep: Qyártetep:
Ka^lnczy-^p. Hunyadl-u. 19
Árverési hirdetmény.
Szobabútorok Nagykanizsán, Kl-rály-utca 30. szám alatt 1930. évi julius hó 1& napján délelőtt 10 órakor biró árverésen elad\'Inak.
Nagykanizsa, 1930. évi junius hó 26-án.
Haán Oyula s. k.
Mn kir. bir. végrehsttó.
MAKULATUR
papir
nagyban és kicsinyben
olosán
kapható a kiadóhivatalban
Legolcsóbb az „II LT REFORM" Legjobb az „ II LT REFORM"
Legbiztosabban eláll a befőttje a már rég kipróbált Stőlzl-téle
„ULTREFORM"
befőttes üvegben.
Minden darabon rajla van az .ULTREFORM" védjegy. Ne kísérletezzen más üvegekkel.
Kapható: Malozar Qvegkarsskedésben,
nos Városház-palota. — Telefon: 147. szám.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budlaprat, VI. Podmanloxky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
Duna-Sxáva-Adria Vasúttársaság {—m Déli Vasút)
A Ii|]kuliu állomásra ét álloaáirél érkeié él Induló vonlok
MENETRENDJE
Érvényes i 1930. é»i méjun 15-tSI 1931. étái május U-lg
Von.1 Min* A vonat neme Budapesti ói Indul Nagykanizsára érkezik Vonal A vonat neme Nagykanizsáról Indul Budapestre érkezik
216 Szem. v. 21-20 410 211 Szem. v. 0-35 7«
202 Oyv. 7-Í0 11-35 201 Oyv. 605 10-10
212 Szem. v. 6-40 13-20 213 Szem.», 8-30 15-45
214 Szem. v. 1410 20-40 215 Szem. v. 14-25 2110
204 Oyv. 1815 22-14 2U3 Oyv. 17-45 21-40
Közvetlen kocsik: 216/912. sz. vonalnál I—II—111. oszt. kocsi Budapest D. V.—Barcs (Pécs) kOzOtt. 216/312. „ . II—III- . . Zalaegerszeg
202. „ . étkező és Itt.....Piagerskolg VI/I4-IX\'16.
202. „ . 1-11-III. . . Trleste IX/15-lg.
202. ,. . l-n-lll . . . Splltal-Mlllsutfertee.
202. „ . t—II — III . . , Rogaika SlaUna.
202. „ . étkezókocsl . . Vlllach.
Az ntóbbl három lunlus 19-től szeptember 15-ig. 202. is vonatnál l-ll. oszt. kocsi Budapest D. V.-Venttmlglla IX/16-tói.
204. , IU.....Trleste.
204. , . I-U. „ . Róms.
204. . . hálókocsi . . Venezls.
204. . , 11—III. „ . Grado IX/14-lg.
204. . . I-IL . . Fiume IX\'14-lg.
204. . . hálókocsi Budapest D. V.-Flume szeptember 14-lg. Indul BudapeiUől szerdán, pénteken, vasiraap 201/204. . . étkezókocsl Budapest D. V.—Nagykanizsa kOzOtt
Nagykanizsa- 1 Siófokrs ról Indul 1 irkerlk ll rer-
1/3 125 Simuló írre ii ia So 12-35 | 1500 12* Slnsutó || 2ÍH» |
A 123, 125., 128. sz. slnautóbusz vonatok c«ak |un. 23 lói szept, 6-lg közlekednek. A 123 sz. sinsutóbusz vonat cssk vasár- és ünnepnapokon, mlg s 125-ös csak hétköznspokon közlekedik.
_Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
Nagykani-zsárol Indul
155ö"
| Balatonszent-1
■WtK&rr- ..... érk|
n.Cuk II—Ili. oaxtilyu kocsikkii kOilekédik.
e«ye»ll
itonszent- [I NigykanT" [gyftr^rrfll ind.|| igára érkezik
■nr
líi 31* Szem. vJ Slnsutó r Oyv. Siem. v.| Szem.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva—Wien S. B.
iii^En ta^at- pjZösbT* .......... *
rál UM klpIM érkezll
7-20 1340 16-45 20-65 2325
TTT
l0rlS 9-20
10-2 IM5 2345 250
TTTT
20*04
22-15 S44
BérabSI Indul I Wyra
8*20 10-15 15-34 20 40
m- fE;
S-H I I
m
530 7-4Í 1130 14 54 21-04 130
nxnuo-
\' iMuIk
TTT
a io 1020 13-25 17*30 2317 4-15
317/b. 317. 312. 216/312. 901/312.
903/302. 903/302 P03/302. 915/316.
Itnantó
yv.
>zem. v. _ Izem. ». 315 BSzem. v.
II vonat csak jut. is aug. bónspok vasár- is ünnepnapjain kOal.
„ . m a »• „ h a nem közi.
" vonattal"*!!—ílt. őszt.\' kocsi Nagykanlzaa—Wien S. B.-ne.
. II—III " \' ---•- •
„ „ 1-II-1IL
, I—II—III-
, i-n-m. , i-n-iii , ii—ni.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs |Bsrcara| Pécsrt\' érkezlkiérkezll
Budapest D. V.—Zalsegerszegre,
Striákról, Oyékényesiől-Pozsonyba (Bra-
uslsvs) és Prshába. Ostlek—Wien S B-re. SuSak-Wien S. B.-re. Barcs— „ N „
9TT 931 903 915
315/912. sz vonalokksl II-III oszt. kocsi Wien S B -ról Barcsra, I—II—III. oszt kocsi Budspesl— Pécire. A lobbi vonalokksl Intó közvetlen kocsik sgyanazok, inlal a Nagykanizsa—Wien S. B. viszonylat alattiak.
Pécsről I Barcsról «h>4»I-tndul | Indul |z»iia
Szem. v. ii - 1—nrrw
Vegy. v. 7-50 || ü\'25 H05 Oyv. I! 12 21 I I4\'35 I 16-31 Szem. v. || 1815 20-55 | 23 00
Nagykanizsa—Oyfk/nves
9C4 | Oyorsvrnat j 23-23
Qyorsvonst
OTlkénrn- N.frkaal-
rfil todol \'
4 32
505
313/904. éi 901/312 sz. vonalokksl I—II—IIL oszt. kocsi Prsha, Pozsony, Gyékényes, Suaak között
__Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)—Marlbmglk.
Csáktor Marlb .... iról lnd.|jnyára érk. érk WSMrii.v.\' r—6-30 , »"11
202 IjOyv. 11 .\'■5 II 13 15 I] 1315 224 jSzem. v. || 13 56 15-21 il 18-21 204»I0yv. || 23 04 i| 039 || 3-25 A közvetlen kocsik a 201a, 202 , 203. Budapest viszonylat alatt.
T
73777b
Ind.
W\\
!ornyá-|| "lí1"1-ról Indul Kára W"1
nr
Mls-flyv. 1-5: 353 .. 221 BSzem. v. !( 5.15 8-06 934 203 Oyv. ||14 28 16-10 I7\'24 223 ||Szem.v. || I6-50| 19-42 || 21-14 204a. számú vonatoknál ugyanazok, mint s
A 221., 222., 223 , 224. szimu vonatok közvetlen vonatok Nagykanizsa-Marburg (Msrlbor glk.) közölt.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nyomatott a Délialal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvazoift- Zalai Károly.)
70. évfolyam 157. szám
Nagykanizsa, 1930 Jullus 13 vasárnap
Ara 16 Ml*\'
ZALAI KÖZHIT
SnrtttcriMt to.UxMUnM: FM 5. «4m Keszthelyi BakUadóhtntel Koa
I Koanrib lafoe-a. 32.
POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
EMflMléd In: wUa I pea*A M BlUr Tekion : Ntgyklolzse 78, Kmtbdj SQ. eiim.
Rendes hadsereget!
Magyarország sok problémája között egyik legelső helyen álló a nemzeti hadsereg kérdése. A Irlanonl békeszerződés ugy rendelkezett, hogy Magyarország nem tarthat rendes katonaságot, hanem csak zsoldos hadsereget. Ennek a hadseregnek a létszámát 35.000 tőben szabta meg. Nyilvánvalóan nagyon kicsiny hadsereg ez, alig elegendő a legelemibb katonai szolgálatok ellátására. Mé\'ls óriási Összegbe kerül, épen mert minden egyes tagját fizetni kell.
A béketárgyalások idején a győztes hatalmak minden erővel ragaszkodtak a zsoldos hadsereghez. A maguk szempontjából nagyon Is jól tudták, hogy miért teszik ezt, A zsoldos had-sereg egyrészt a rendszer belső természetéből kifolyólag sohasem éri el a katonai szellemnek azt a fokát, amelyet csak a rendes sorkatonaság biztosithat, másrészt óriási Összegekbe kerül.
A zsoldos hadsereg bevezetésével egyrészt elérték tehát azt, hogy meggyöngítették a vesztes országok katonai erejét, másrészt mégis még ez a meggyöngített hadsereg Is óriás! pénzekbe kerül. Egy csapásra kél legyet ütöttek. El kellett azonban fogadni ezt a méltánytalan rendszert, mert hiszen a háború befejezését kővetői. béketárgyalások" tulajdonképen nem voltak tárgyalások, hanem az egyik JéI diktált, a másik pedig kényszerből mindent aláirt.
Ez az időpont azonban már több mint tiz évi messzeségben van mögöttünk. Ideje tehát, hogy a békeszerződések Igazságtalanságait mind nagyobb erővel szellőztessük és küzdjünk azok megváltoztatásáért. Ennek i törekvésnek a során merült fel az a gondolat Is, hogy az engedélyezett 35.000 főnyi létszám fenntartásával küzd|ünk a zsoldos hadsereg megszüntetéséért, a rendes sorkatonaságért. A legutóbbi napokban a képviselőház folyosóién nyilatkozott ebben a kérdésben Qömbös honvédelmi miniszter s utalással arra, hogy az egyik költségvetési vita alkalmával a képviselőház határozatot hozott és utasította a kormányi, hogy lépjen akcióba a lehetőséghez képest a zsoldos hadsereg megszüntetésére, hangoztatta, hogy a mai rendszer nem felel meg a magyar nemzet lelkületének s épen ezért megszüntetésére kell törekedni. Sajnos, ez a kérdés azonban netn egészen tőlünk függ, mert a nagyhatalmak hozzájárulása szükséges a kölelezö szolgálat bevezetéséhez. Vájjon, van-e reményünk arra, hogy ez a hozzájárulás megadatik? Ha a nagyhatalmak és a kisantant őszintén hangoztatják azt, hogy ők Magyarország gazdasági boldogulását elő akarják segitenl, akkor semmi okuk sincs, hogy uljál vágják ennek a törekvésünknek, hiszen a hadsereg létszámát emelni nem akarjuk s az Igy felszabadult pénz pedig
az ország jólétének és gazdasági Inlézményeinek fejlesztésére fordíttatnék, amit pedig állításuk szerint ők maguk is akarnak.
Minden esetre ugy látszik, már
eljött az Idő, hogy ezt a kérdést sérelmeink listájára írjuk és a zsoldos hadsereg eltörléséért minden törvényes eszközzel harcoljunk.
A fövö öét első telében kerül forgalomba a boletta
Budapest, Jullus 12 (Éjszakai rádiójelentés) A tegnapi minisztertanács megtárgyalta a gabonatörvény végrehajtásához szükséges rendeleteket.
Két rendeletet fog a kormány a jövő hét elején kibocsátani. Az elsői, amely élelbelépteti a törvényt, annak kihirdetésének dátumától kezdve: előreláthatólag
a jövő hét keddjén vagy szerdáján. Ekkor éleibe lépnek a törvény össze8 rendelkezései és . .
forgalomba kerQI a boletta. A második rendelet tartalmazza voltaképpen a végrehajtási utasítást.
A boletlák összecsomagolva, készen várják az országban való szétosztásukat. A jövő héten minden megyében és minden városban megtörténik a szétoszlás. Elsősorban a községházán, az adóhivatalokban, a dohánytőzsdékben fogják a gabonajegyet árusítani és ahol nincsen semmiféle ilyen szerv, olt megbízást kap valaki a boletta árusítására.
Európában ma még fontos politika! problémák várnak megoldásra
mondja az osztrákok válasza
Pária, Jullus 12 (Éjszakai rádiójelentés) Az osztrák kormány válasza Brland memorandumára ma megérkezett.
Bécs, Jullus 12 (Éjszakai rádlőjeientés) Az osztrák kormánynak a páneurópai tervezetre adott válasza egyebek közöli ezeket mondja:
— Európa gazdasági életerőinek valóban észszerű feltárása és meg-
Brland páneurópai tervezetére
szervezése nem képzelhető el másként, mintha egy európai háború lehetőségét végkép sikerül kiküszöbölni. Ma még mindig fontos politikai problémák várnak megoldásra Európában, melyekel a népszövetségi egyenjogúság alapján kell megoldani. Ez kell legyen a tervezeti gazdasági tömörülés egyik főfeladata, melyet a népszövetséggel kell a legszorosabb együttműködéssel előkészíteni.
Az olá^ antiszemita egyetemisták Kolozsvár felé Indultak
Az oláh csendőrök „nem bírnak" a tüntetőkkel — Két „letartóztatásban levő" diákvezér vezeti a tüntetőket
/M gyilkos dtálc megfenyegette Erdély oldö Kormányxójdt
Bukarest, Jultus 12 (Éjszakai rádiőjelentés) Borsában isméi kiujullak az antiszemita zavargások. Danila és Tolu egyetemi hallgatók — annak ellenére, hogy hivatalos jelentés szerint letartóztatásban vannak — tegnap újból megjelenlek Borsán és néhány óra alalt körülbelül 300 parasztot gyűjtöttek maguk köré a „Gábor arkangyal" egylet megszervezése céljából.
A 18 főből álló csendőrkülönítmény nem iudtu megakadályozni az izgatók munkáját. Totu, akii két évvel ezelólt agyonlőtte Fatik egyetemi hallgatót, telefonon felhívta Motdo-veaput, Erdély kormányzóját és kijelentette neki, hogy ha nem engedi meg a gyűlés megtartását, akkor annak súlyos következményei lesznek.
A kolozsvári tartományfőnökség erre telefonon érjesllclte Mármaros
megye prefektusát a veszedelemről és utasította, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel lépjen fel a zavargók ellen és akadályozza meg gyűlésük megtartását, egyben pedig az izgatókat tartóztassa le. Az antiszemita agitátorok erre autóbuszt béreltek és Kolozsvár felé vették utjukaU
Útközben megálllak Nagybányán, ahol súlyosan bántalmaztak néhány zsidó lakosi. Suceava városában a tömeg megakadályozta a prefektust abban, hogy elhagyja a megyeház épületet és megtegye a szükséges Intézkedéseket.
A tüntetők közül sokan behatollak a prefektura épületébe, ametyrt megrongáltak.
Pogromok Romániában
Bukarwt, Jullus 12 Romániában egyre veszedelmesebb méreteket Olt az antiszemita mozgalom. Pogromokat mind sűrűbben rendeznek. A hatóságok az antiszemita vezérekel letartóztatták.
Szigorú rendszabályok — ujabb zavargások
Bukarest, Jullus 12 (Éjszakai rádiójelentés) A belügyminiszter a legszigorúbb rendszabályokat léptette életbe a Bukovinában lejátszódott események miatt. A provokálók és Izgatók ellen teljes szigorral járnak el. Az elmúlt éjszaka Szucsava melleit tünlctések és súlyos rendzavarások fordultak elő.
A kormányzó részvéte Hindenburg elnökhöz
a neurodel bányakatasztrófa miatt
Budapest, Jullus 12 (Éjszakai rádiójelentés) Horthy Miklós kormányzó meleghangú rész-véltáviralot Inlézett Hindenburg elnökhöz a neurodel bányakalasztrófa alkalmából. Hindenburg elnök most ugyancsak meleghangú táviratban köszönte meg a kormányzó részvétét
Egy zsúfolt villamos kisiklott és lezuhant a hidrbl
70 utaa «l«b« fulladt
Buenos Aires, Jullus 12 (Éjszakai rádiőjelentés) Egy zsúfolt villamos kisikloll a hidon és ál-törve a korlátot, a Chulóba zuhant. Hetven utas a vízbe fulladt. Néhány utast, akik a perronon voltak, sikerült megmenteni.
zalai közlönv
1930 julius 13
Több mint 2 millió pengő az Egyesfiit Izzó kára
Budapest, fulius 12 Az Egyesült Izzóldmpagydr raktárának ttlzvizsgálalát ma fejezték be. Megállapilották, hogy az elégett és oltásközben tönkrement anyag ériéke jóval meghaladja a kit millió pengőt. Ehez hozzá kell számítani még azl a kárt, ?melyet a tüz az épületben és. egyéb tekintetben okozott.
Legújabb
teulu, tuió ét fnlball eredmények
Budapest, Julius 12 (Éjszakai rddlójelenlés) Debrecenben a magyar—román lennisz mérkőzés első napján a magyar versenyzők 2: l-re vezelnek.
A millstattl osztrák—magyar hölgy úszóversenyen a magyar hölgyek 17:16 pont arányt értek el az első nap.
Prágában a Spárta—Vlenna Középeurópai Kupa-mérkőzésen a hazai csapat 2:1 (0:0) arányban győzött.
Halálos szerelmi dráma a szállodában
Kassa, Jullua 12 A szombatra virradó éjszaka véres szerelmi dráma játszódon le egy kassai szállodában. Pénteken este a szállodába beállitotl egy fiatal pár. A be|elenlölapon a férfi Könyves Imre 22 éves, aranyos-maróli templomi orgonistának jelentelte be magát, mig a fialal nő Kalser Berta 23 éves nógrádverőcei háztartásbelinek irta be magát. Két szobái kértek, miután azonban nem volt üres szoba, p üresen álló láncteremben vetetlek nekik ágyat. Vacsorát és italt fogyasztottak el s látszólag teljesen nyugodtak voltak. Este liz órakor a szállodát két revolverlövés riasztotta fel. A személyzet besietett a táncterembe, ahol borzalmas látvány tárult a belépők elé. A leány az asztalra borulva, vérző fejjel, eszméletlen állapotban, a fiatalember pedig a padlón hevert s még patakzott melléből a vér.
Az előhívott mentők a fiatalem bert már holtan találták s a leányt, akinek tüdejét Jurta át a golyó, kórházba szállították. A kórházban megállapilották, hogy a golyó a bordák közi megakadt. A szombati hajnali jórákban Kalser Berta visszanyerte eszméielét. Kihallgatták s elmondotta, hogy a nyomor elöl akart a halálba menekülni.
Pár nappal ezelőlt érkeztek Kassára, p;nzük közben elfogyott s nem tudtak mit kezdeni. A leány kihallgatása után újból elvesztene eszméletét és az oivosok szirint életbenmaradásához nincs remény.
További letartóztatások várhatók az építkezési panamában
Egy ismert műépítész és egy előkelő személyiség szereplése a nagy bünügyben
Budapest, Julius 12 Ma délelőtt Balásy gazdászaii százados vallomásával kapcsolatban házkutatást tartottak Lilike pécsi pezsgőgyáros budapesti lernkatának irodájában. A könyveket és a levelezési lejoglaliák. Az ügyészség az építkezési visszaélések ügyében egy jónevll műépítészt hallgatott kl ma, akiből igen könnyen a jövő héten
pidr gyanúsított lehet. A müépilészen kivül még egy másik szereplője Is lesz a visszaélések ügyének, egy igen Ismert személyiség, akit a jövö hélen tanuként fognak beidézni.
Egyébkénl az ügyészség az építkezési visszaélések ügyében az ítélőtáblának Vay Kázmér és Halassy Qéza ügyében hozandó dönlésélöl teszi függővé a további letartóztatásokat.
1860-1930.
Olcsó maradékvásár
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházába?!.
Nagyon kedvező alkalom.
Kirakatokban szenzációsan mérsékelt árak.
Svájcban esett a hó, pontkörüli
Frolburg, Julius 12 (Wolff) A legutóbbi napok hö-sllllyedése az elmúlt hetek hőmérsékletével szemben, amely még a Fekete erdő legmagasabb részeiben is elérte a 30 fok Celsiust, julius havában egészen rendellenes Időjárási jelent. A hegyekben zuhog az eső, a völgyekben tiz fok a hőmérséklet. Az erős esőzések azonban nem je-
Németországban fagyhőmérséklet
lentenek veszélyt, minthogy a vízállás előzőleg lulságos alacsony voll. Felsbergnél a hőmérő tegnap este és ma reggel 11 fokot mulatott. éjszaka mindössze plusz 0 3 fokot.
Bern, JuIIub 12 A szombatra virradó éjszaka havazott a svájci hegyekben.
.................*........ *---i*i-iiV>rm.n.n.nn.rj-ijij-Lrrfvrij-inAnj JUJ
Aranyat talált ah:
Györm egyében
GyOr, Julius 12 Győrben és környékén ma hire terjedt, hoey a 22 kilométernyin: fekvő Ásvány községben a hivatalos kutató bizottság, amely Horváth Mihály államtitkár vezetésével szállt ki. dus aranyrétegre bukkan*. A próbafúrások közvetlen a Duna medre mellett meglepő eredménnyel jártak. A min-lákai az ásványkémlelő hivatalhoz küldték fel.
Időjárás
(Éjszakai rádlóJelenUs) A Ket.ar-olA-gtal laMnl Mti 10 árakor )•-lanti • változékony, hü.fia |d5 várható, bátyánként aaftval.
HORTOBÁGYI
JUHTURÓ
Tejszövetkezet! Központ Budapest 4.
Postafiók 20.
Kétharmadával csökkent 10 év alatt Zalamegyében az analfabéták száma
Nagykanizsa, Jullua 12 Zalamegye egyik Szomorú nevezetessége, hogy Szabolcsmegye után itt volt a legtöbb analfabéta. Ennek megszüntetése végett Bődy Zoltán alispán már esztendők óla rendszerei akciót vezet, ami most ugylát°zik nagy eredményekkel is Járt. Bődy Zoltán alispán ez év áprilisában elrendelte az analfabéták összeírását Zalamegyében és ennek során meg-állapllották, hogy az analfabéták száma 10 év alatt kétharmadával csökkent Zalamegyében. Az 1920. évi népszámlálás szerint a vármegye lakossága 346.965 lélek volt és ebből analfabéta volt 51.964. Az áprilisi összeírás alapján 7895 az analfabéták száma. Ehez azonban még hozzászámítandó az 1930. év szeptemberében az elemi Iskolák I. osztályába kerülő tanulók száma. Ezeknek száma most még Ismeretlen. De alapul lehet venni az 1929—30. tanévben beiratkozottakat, ami 10.095-öt tesz kl. Tehát ehez hozzáadva, az analfabéták száma Zalamegyében összesen 18.080. Ez pedig a th évvel ezelőtti analfabéták számának kétharmadát Jelenti és az analfabétizmus ellen folytatott küzdelem nagyszerű eredményét dokumentálja.
Fiókot nyit a Stefánia Klskomáromban
Sor kerti I a gelsel és mtit-a-keresztUrl tlókok felállítására is
Nagykanizsa, julius 12 Már hosszabb Ideje tárgyalások Indultak meg azlrányban, hogy a nagykanizsai Stefánia mintájára a környező vidéken is szervezzék meg a Stefániát, hogy a csecsemő-halandóságot csökkentsék. Nagykanizsán a Stefánia Anya és Csecsemővédő Egyesület működése óta a csecsemőhalandóság arányszáma a 10 év elótli 9 százalékról 3.5 százalékra eseti vissza, ami minden szónál ékesebben beszél az Intézet áldásdus működéséről.
Azokat a tárgyalásokat, melyek a vidéki Stefániák megszervezését célozták dr. Winkler Ernő főrabbi, az intézet fáradhatatlan ügyv. elnöke vezette, most eredményt Is hoztak ezek a tárgyalások. Dr. Kellner Lajos, a Stefánia országos ügyvezető igazgatója lent járt Nagykanizsán és a főszolgablróságon folytatott tárgyalások alapján, melyen a Stefánia helyi intézet? készítette elő a fiók felállítását, megállapodás jött létre, hogy a Stefánia első vidéki fiókját Kiskomárom községben még ezév folyamán felállítják. Ez a fiók Kls-komáromon kívül fel fogja ölelni az egész arralevő vidékei. Ezután ma|d sor kerül Murakereszturon és Oel-sén a Stefánia megszervezésére. Nagy örömmel vesszük ezt a hirl, mert tud|uk, hogy milyen hatalmas nemzelmentő jelentősége van a Stefániának. ■~fK
Üzletem már augusztusban megszűnik
A még meglevő árukészletemet ar q - y.. eddiginél is olcsóbban árusitom DBuS MlvCSB
1830. julius 13
zalai közlöny
A* assxony miatt...
Szerencsétlenség vagy wdndéJcos támadás?
Nagykanizsa, Julius 12 Tegnap délután beszállították So-mogyszenlmlklós községből a nagykanizsai kórházba Malollcs Jutos 8omogy8zenlmlklósl földmlves-, aki hasán életveszélyes sérülést szen vedetl.
A rendőrség kihallgatta a fnld-mlvest, aki elmondotta, hogy Vuklcs János foldmivessel a Bzentmiklósi uradalmi (Oldön kaszállak. Egyszerre leültek ka8zálfenni és Vuklcs hamarabb voll készen a fenéssel, mint ó és kipróbálta kaszáját. Nagy lendll-lellel emelte kaszáját és eközben
öt liasbászurla.
A szerencsétlenség után Vuklcs azzal védekezelt előtte, hogy véletlen müve volt a t-zerenc-iéilenség. Azonban mivel köztflk már régóta nein voll jóviszony .asszony ügyből" kifolyólag, mosl a rendőrség, illetve a nyomozás lefolytatására Illetékes csendőrség azt kutatja, hogy véletlenről vagy szándékos támadásról van szó. Malollcs Állapota rendkívül súlyos, m.rt az éles szerszám igen mély sebei vágóit hasán és beleit is megsérlelte.
Leszarta feleségét egy garázda férj
A merénylőt a csendőrség letartóztatta
NAPI HÍREK
Nagykanizsa, julius 12 I Szombaton a kora reggeli órákban véres családi tragédia játszódon le Zselickisfalud községben. Szőke József gazdálkodó gyakran összeveszett feleségével. A házsártos férj mellett az asszony élete valóságos kínszenvedés volt. Tegnap reggel korán ismét összeveszett feleségével Szőke, majd kést rántott és teljes erővel az asszony mellébe döfte.
Tárcajegyzetek
írja: SzSrke Pál
Sörözés
Ülünk és sörözUnk.
Pleonazmus, fölös szó: persze, hogy ülünk, ha sörözünk.
De nem is sörözünk. Csupán csak sört Iszunk.
Más az: sörözni s más: sört inni.
Sört Inni: annyi, mint szomjúságát eloltani. Sört inni: felüdülés a tikkasztó forróság ulán, sört inni: része az étkezésnek, sört Inni: egy pillanat muló öröme. Néha még csak nem is öröm; hiszen oda sem gondolunk. Sört Iszunk, mert jólesik, sört iszunk, mert inni kell, sört iszunk, mert ez természetes.
Sörözni: pihenés, szórakozás, mulatság, gyönyör.
Sört innFegyedül is tud az ember. Sört ihat állva, sepliben, hirtelen: Idegen helyen, vendéglőben, büffében, söntésben, egy falai ulán, ebéd ulán. A sört nem is issza az ember tulajdonképen, hanem fölhajtja. Sört lehet inni viz helyeit, kivált ésMö nyári hőségben, sört lehet inni a vasúton, ha kihajolunk a kupé ablakából, sört lehet inni, amikor átsiátlunk az egyik villamosból a másikba, az automatáknál, a szinháa* fdvonásközelben, sört lehet Inni mindenütt és mindenkor, de soroui...
Sörözni csak társaságban lehel és sörözni csak táxsasagban tud az ember, akkor sem mindenütt, csak a megszokott helyen, régi barátok között. A sörözés nem italozás és nem is része az étkezésnek: a sörözés társadalmi aktus, a polgárosodás egyik eredménye, a sörözés : intézmény.
Sört Inni mindenki tud. Ki ne szeretné — kivált igy nyáron — a jó pohár nemes italt. Mivelhogy szereti, meg is Issza. Ezért tudnak sört Inni as asszonyok is, még a
Ezután otthagyta a vérében fetrengő asszonyt és kiszökött a szőlőbe. Az asszonyt a szomszédok szedték fel és kocsin beszállilották a kórházba. A merénylő férjei a csendőrök a szőlőben fogták el és letartóztatásba helyezték, majd az ügyészség fogházába kisérték. Az asszony állapota súlyos. A tragédiában Is szerencséje, hogy a szúrás nem bal-mellén érte, különben halálos lett volna.
fiatal lányok Is: sörl Inni jó, hasznos és kellemes, külön tudomány nem kell hozzá.
Ám sörözni csak férfiak tudnak. Azok közül sein mindegyik. A sörözéshez nemcsak sör kell, még csak nem is vendéglői asztal csupán, hanem lelki diszpozíció, egészséges világnézet, bölcs időbeosztás és megfelelő lelki nyugalom is. ideges ember például ihallk sört, de nem sörözhet. Sok sört kell meginnia, amig idegei annyira rendbejönnek, hogy sörözni is elkezdhet. Pesszimista emberből sem lehet jó söröző. A pesszimista megissza a sört, de nem élvezi. A sörözőnek nemcsak inni kell a sört, de élvezni Is, mindenekfölött pedig élvezni azt a nyugalmai és azt a megbékülésl, amelyet a sör nyújt számára. «
A sörözés ezéit lett társadalmi intézmény éa ezért lőn az optimista emberek bölcs találkozása. Az op limista nyugalommal nézi a világol, léhát megbeszéli a dolgokat és vájjon lehet-e valamit alaposabban, rendszeresebben és okosabban másutt megbeszélni, mint a korsó sör melleit? A sörözéshez ezért kellenek azonos világnézetű emberek s ezért a nagy különbség a sötözö ember, avigy a kávéházi ember közöli. A kávéházi emberek mindent megvitatnak, a söröző emberek mindent megbeszélnek. A kávéházi emberek ellentétes szempontból nézik a dolgokat, a sörözö emberek ugyanabból a szempontból, de mindenfelől megnézik és megtárgyalják. A söröző ember ezétl alaposabb, a kávéházi ember ezért hevulékenyebb és talán fanlasztább is. A merész elképzelésű üzletek a kávéházi asztaloknál keletkeznek, de a jól megfundállak sö.-özés közben. Rövid életű politikai pártokat kávéházban lehet alapítani, de hosszuélelüek mindig azok a pártok voltak, ame-| lyeknek hivel tudtak sörözni. Kávé-
NAPIREND
Jullua 13, vasárnap
Hónul katolikus: Anaklét p. Protest.:
Jenő. Izraelita: Tamua Hó 17. •
VÁROSI SZÍNHÁZ. .Titokzatos futár\' Izgalmas kalandortórténet 14 felv.-ban. Kiegészítő mtlior.
URÁNIA SZÍNHÁZ. .Alvilág árnyal\', Kalandorfilm. — .Tavaail láz\', szerelmi játék.
Oyógyuertjkrl éjjeli szolgálati I. bó végéig az Őrangyal gyógyszertár.
UóxtlirUO nyílva reggel o órától a*:c 6 óráig (bttfö, szerda, péntek délután, kedden cgíaa nap nőknek). Tel.: 2—13.
Jullua 14, hétfő
Róm. katolikus: Bonavent. Protest: Eőrs. Izraelita: Taurus bó 18.
— Németh Mária a keszthelyi strandon. Tudósítónk Írja: A keszthelyi strandnak több napon ál előkelő vendége volt. Németh Mária, a bécsi opera világhírű magyar énekesnője délutánonként felkereste a keszthelyi strandot. A művésznő szabadságidejének első részét Zalaszent-gróton töltötte, önnél jöll át aulóján Keszthelyre. A keszthelyi uj strand letszelt a művésznőnek.
— Személyi hírek Keszthelyről.. Tudósítónk írja: A veszprémi megyéspüspök Baráth Imre keszthelyi hitoktatót Felíöőrsre helyezte káplánnak. — Gergye Ipoly csornai prépost a keszthelyi premontrei reálgimnáziumhoz tanárnak kinevezte
házi ember mindig siel, a sörözö embernek mindig van egy nyugodt órája, a kávchazi embernek nincs pihenése, a sörözőnek ez a legnagyobb pihenése. Söröző ember még sohasem volt h izardjátékos, ellenben bizonyos, hogy körülük kerültek ki mindenkor » legjobb larokk-jálékosok.
Ezért inondp-m: ültünk és sörl iltunk.
Egyszerre csak megszólalt barátom:
— Tudod, mire gondolok? Ahogyan nézem ezt a korsó habzó sört, eszembe jut, Ir.-gy életünk során milyen rengeteg sok képzelet halmozunk össze agyunkban. Nem gondolunk rájuk, teljesen elmelözzük őket, élettelenül és holtan élnek valahol agyunk messze rétegeiben, de azért részei és irányilói egész gondolkodásunknak. Mosl például arra gondoltam, ahogy ezt a korsó sört néztem, hogy én soha életemben nem foglalkoztat^ egy pillanatig sem a sörrel és hogy mégis mennyi minden emlék, ismeret, vonatkozás, kapcsolódott bele az agyamba, csupa olyan, amit nyilván soha életemben nem akartam megtanulni, de amit mégis tudok, meri nem felejthetem el. Ott kezdődik, iiogy Osirisról már édeskevesei tudok, de annyira emlékszem, hogy a sört ő találta ki. Az egyiptomiak legalább is rája fogták, ami tiszteletreméltó hála volt részüktől. Arra Is emlékezem, hogy a legrégibb magyar oklevelek egyikében, talán a pécsváradl apátság alapító oklevelében olvastam, hogy az apátságnak már voltak serfőző mesterei. Az is igaz viszont, hogy a serlózés tudományát a ré^i magyarok nyilván még Ázsiából hozhatták magukkal, mert távol Keleten még ma is Isszák az árpa- és a mézsört, ami nyilvánvalóan már kedvelt ital leheteti akkor is, amidőn a magyarok még Ázsiában éltek. Nem furcsa az, hogy az ember agyában ezek az
_L
dz uj *mm
uJMdJHfl

■ minőSÉGE.GHZDftóAOOSSAGfl
9 FELOirnÚLHATflTLRn ■jMGYBATOnYUJWKr
■VEGVESULT IPRRITIÜVEK R-T-BU0RPEST,V.VIUTlQíOAnAR-UT32-
Péczely László moBt végzett tanárt,
Péczely klskomáromi földbirtokos jeles képzettségű Hát. — Dr. vitéz Keresztes Fischer Ferenc somogy-megyei főispán a szigetvári megyei közkórház iga?gató-föorvosává dr. Szalay József pécsi egyetemi tanársegédet, Szalay Ignác keszthelyi elöljáró és lemplomgondnok fiát nevezte ki. — A csornai prépost a keszthelyi premon\'rel reálgimnáziumban az ének tinitásával Endre G,u!a volt nagykanizsai segédkánlort, a keszthelyi Iparosok Dalköre kitűnő karnagyát bizla meg.
BOROSHORDÓK.
Jóltart-an levő használt áaaak éa traaaportharéék minden nagyaág-ban <■ mennyiségben Jutányosáivá
■ sas kaphatók a
Nemzetközi Borkereskedelmi Részvénytársaságnál
Budapest, VIII., Kenyérmező-utca í. Tahton t Jóssst sasSt Jtsa.1 «4t
Ismeretek valahogy megmaradnak, amikor sokkal fontosabb dolgokat elfelejt, mert végre Is ahhoz, hogy sört igyam, édeskeveset kell tudnom a sörgyártás történetéről. Ahhoz elegendő annyit tudni, hogy a sör ddlt és hogy szeretem, igen ám, csakhogy azt is olvastam valahol, hogy egy német ludós kimutatta, hogy a rákos megbetegedések száma legritkább a sörgyárak alkalmazottai közölt, sőt általában ritkább azokon a vidékeken, ahol bőségesen Isszák a sört. Nem értek a dologhoz, de mert ezt olvastarn, az a meggyőződésem, ho,:y semmiesetre sem árt, ha sört Iszom. A német rákkutatók most mindenesetre tanulmányozzák a dolgot és talán kl Is fog derülni, hogy van benne valamelyes igazság, aminthogy ezt a felfogást egész sereg statisztikai táblázatul bizonyítják.
Barátom még egy korsó sört rendelt. Aztán folytatta:
— Figyelted-e, hogy Shakespeare hősei közül a hevülékenyek és túlságosan harciasak sohasem Isznak sörl, ellenben a kedves és mulatságos emberek vigan söröznek ugy a királydrámákban, mint a vigjáté fokban. Shakespeare általában a sörözö embereket szereti és ezért teljes a hajlamossága és a jóindulata Palstaff iránt. Schiller hősei bort isznak, de Ooethe emberei sört. Amikor a magyar irodalomban megjelenik az elsó Igazi vígjáték, akkor Qaál József „A peleskei nótáriusban" már sörözted az embereit. Arra is gondolok, hogy mennyire érdemes volna foglalkozni a régi Pest sörözőivel és azok dolgaival. Valamikor nemes és kiterjedt iparág volt az egész országban a 8ötfőzés és ha ma már nagy Ipar lön is a sörgyártás, a régi sörfőzö-elődök munkásságát kár feledni, mert a vároiodás kialakulására Igen nagy hatásuk volt. Elő kellene keresni ezeket az iratokat a városi levéltárból és vidéken is érdemes
zalai kő2löny
= Orvosi hlr. Dr. Kőnlg József fogorvos kél heii szabadságra ula-zolt. Julius 28-án, hétfőn újra rendel.
— Versenytárgyalási eredmény Nagykanizsa városa versenytárgyalást hirdetett a városházi központi fűtési kémény építésére. Ajánlatokat adtok be: Kertész Béla, Custodts Alfonz (Budapest), Welwarth és Kutast (Budapest), Helnecke H. R. (Budapest), Barts Károly. A város Kertész Béla ajánlatát fogadta el 15.838 pengővel.
Elsőrendű kereosenyl
saját termést! zőidiehér és schlller asztali bor
viszonteladóknak vagy vidékre bárkinek nagyobb vételnél 30 fillér
Bűfil JEH0, BattUyáiiy-ofca 10.
Dr. Málnai Intézet
AUpIttitott 1899. Biadapaai, VI.,
Sajia-as. ÍO. Telefon :Aut. I7S-3Í
Elemi flu él leányiskola.
Leánylyceum,
mely főiskolai tanulmányokra képesít. Internátus bentlakó és f61-bentlskó növendékek izámára. A belratások megkezdődtek. — Pel-vtlágosltáfsal és prospektussal szol-gál az Igazgatóság.
- Férfi hulláját fogták kl a Drávából. Zákány községnél a halászok a Dráva magyar oldalán egy fiatalember hulláját vették észie a vízen. A sebes ár azonban lesodnrla a hullát egészen addig, ahol már a jugoszlávok vannak és igy a vasuli hidnál levó malomnál a szerb örök fogták kl a hullát. A hullán sárga cipő és egyszerűbb, sölétszinü ruha volt. Körülbelül 25 - 30 éves, valószínűleg szerencsétlenül járt halász lehet.
Vásárol/unklttOoa.ne kUlá-IUU pénisUnke/ Idepenbe.
volna utána járni réj magyar sör-fózökre vonatkozó aktáknak, meri egész sereg kitűnő magyar család elódei nyilván sörfőzőmesterfk vo lak és szeretettel gyártották az árpa nemes levét nagyapáink számára.
Barátom fölhajlolta a korsó megmaradt tartalmát, azután egy vágást rendelt, majd folytatta:
—■ Hidd el nekem, a régi emberek, még az apáink, okosabbik voltak, mint amilyenek mi vagyunk. Nem siettek ugy az idővel és amikor összeültek vasárnap délelőtt a vendéglői asztalnál egy-egy korsó sörre és amikor megbeszélték a város meg az ország dolgait, a maguk ügyeit is, ezt akkora bölcs nyugalommal cselekedték, olyan körültekintéssel és olyan megfontoltsággal, hogy nyilván ezért követtek el kevesebb ostobaságot és hirtelen-kedésl, mint amennyit a mi nemzedékünk elkövet. Ahogy azok az emberek, akik nem feledték el ezeket az apai hagyományokat, még ma is összeülnek a söröző asztalnál és megbeszélik a dolgaikai, ebben a közösségnek és a társadalmi szervezkedésnek olyan nagyszerűen primitív és mégis olyan tökéletes formája mutatkozik, hogy én a rendes és jó söröző asztaltársaság szerepét sokkal jelentősebbnek tudom tartani, mint a nagy egyesüléseket, amelyeknek csak tagjai vannak, de amelyeknek emberei soha össze nem jönnek és soha gondolataikat ki nem cserélik. Az egészséges közvélemény sörözés közben tud kialakulni, mert a söröző ember nem sieti el véleményét és nem hevül ok nélkül múló ideákért.
Barátom még soká folytatta az elmélkedést s mindezt alaposan megbeszéltük.
Már nem ittunk sört, hanem söröztünk.
Rendes emberek lettünk.
— Orvosi hlr. Dr. Kahán Imre fogorvos szabadságra utazott. Szeptember 5-én újból rendel.
— Közgyűlés. A Klskanizsal Polgár! Olvasókör vasárnap, jullus 13 án délulán székházában közgyűlést tart. A tárgysorozat fontossága miatt kívánatos a tagok megjelenése.
— 22 kilós harcsát fogtak Mura-kereszturnál. A Mura az idén nem nagyon bővelkedik halakban. Épen azért kitűnő halász-szerencsének lehet mondani Simon Mátyás mura-kereszturl haiászmesler fogását, aki egy 22 kilós harcsál szedett kl hálóval a Murából. A harciát a kanizsai piacon mérték kl jó áron
= Zongora oktatást ad Villányi István oki. zongoratanár, növendékenként havi tiz pengőért. Szíves megkeresések Csengery-ut 23. alá.
— Elhalasztották az Izr. Leány-egylet által rendezett tárgysorsjáték jelzett húzását, miután a jegyeket még nem tudták mind eladni A húzást egy későbbi Időpontban okvetlenül megtartják.
" Kltünó német szemüvegek orvosi receptre és recept nélkül legolcsóbban Zsoldos Oyula óris, ékszerész és látszerésznél kaphatók Fóut 14. Biztosító palota. Szakszerű Javítások.
—■ Pesti gyermekek nyaralása a kanizsai járásban. Mini megírtuk volt, a kanizsai járás községei az Idei nyárra 20 pesti szegény gyermek nyarallatását vállalták. A pesti gyermekek, nagyobbrészt rendőrök gyermekei, egy tanítóval most érkeztek meg Nagybakónakra, ahol a nyarat töltik. A községek állal vállalt nyarallatási költségből történik a bakónaki nyaraltatás, ahol a község lakói magyaros vendégszeretettel veszik körül a budapesti bérkaszárnyák vérszegény, sápadt kis gyermekeit. A nyarallatási akcióval kapcsolatban a kanizsai j\'.rásból tizenegy 10—14 éves iskolásgyermek julius 16 ikán utazik a fővárosba egy kisérő felügyelete mellett, ahol néhány napon át a főváros vendégei lesznek a gyermekek és ezalatt az idő alatt megtekintik a főváros nevezetességeit. A gyermeknyaraltatási csereakció tehát ugy a pesti, mint a vidéki gyermekeknek egyfelől hasznos, másfelől kellemes.
— Lázálmában kiszökött a kórházból. Forgács Júlia kaszaházai cigányasszony! tifuszgyanus tünetekkel a zalaegerszegi kórházba szállították. Az asszony 40 fokos lázzal kiszökött a kórházból s elbarangolt. A fánkahegyen találtak rá 8 visszaszállították a kórházba.
lulius 13
A meg&ali gyermek: apja
axt OH te, Oogy gyermekét megto/tolták
Tegnap meghalt Fodor Antal nagybakónaki fiatal gazda két és fél hetes csecsemője. Miután a fiatal gazda már hosszabb Idő óta áldatlan családi viszályban állott rokonságával az a szörnyű gyanúja támadt, hogy a csecsemő nem természetes halállal halt meg. Fodor meg is jelent a nagykanizsai föszolgablróságon, ahol bejelentette gyanúját és Intézkedést kért. — Dr. Szabó Zsigmond járási tisztiorvos és dr. Forintos László szolgabíró tegnap délután megejtették a hullaszemlét, de semmi olyant nem találtak a gyermeken, ami az apa gyanúját, hogy a gyermekei megfojtanák, Igazolta volna. — Ilyenformán, miután semmiféle bűncselekmény nem fordult elő, a kir. ügyészség a temetési engedélyt kiadta
IWargit-fttrdő
j a Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig ™
Márvány kádlflrdó fűtéssel P 1 50
10 jegy vételnél......P 1—
Igénybe vehetik (gyeittlctek, vállalatok Is.
Tyukszcnivágás......P —\'40
Ma>zirozás........P —30
— UJ gyógyforrás. A népjóléti miniszter a csopaki Szent József forrást gyógyforrásnak nyilvánította. A vizet csak palackokban szabad felfogni és a forrást, kevés vize miatt, nem szabad fürdésre használni.
Autó és motorkerékpár
pneumatik
legelső gyártmányúak, frlueir, giran-ciaval, autó felszerelések dui váUizték-ban. nagy árengedménnyel lagoloaébtaan buuruhtlfih
NAQY JÓZSEF
aaUpaaaamttk ás atkatrtsa asakizlatábaa ■aáa,aal, VI., «a4ráaeyal »*.
Tslatcxuaia : Interurbán 221-V7., 38S-4J.
— Betörés. Tegnap éjjel vakmerő betörők garázdálkodtak Nylrá-don. Szabó Jenő vendéglőjébe törtek be s a söntésben levő kasszából 1800 pengő készpénzt toptak el. Az ismeretlen teltesek ulán a csendőrség erélyes nyomozást indított.
Julius 13., vasArnap
a I ■ f ■ r
Izgalmas kalandorltlm 14 felvonásban.
Főszereplők: Lll Dapovar, Ivaai Moalaaklaa, ágaaa P.taeaaa.
Stenhát .ROUOE ET NOIR" dmO világhírt! regénye ntán.
Klegésxtíő műsor.
Képkeretextí
Kos ma
Fóut 13
r
| 3151
URÁNIA
Jullus 13., vasárnap
Alvilág árnyai
Kalandoriilm 8 feJvonáaban. Főszereplő: REX, a osorfakatya.
Tavaszi láz
Szerelmi játék 7 felvonásban. Főszereplők: Sllllam Halaaa, laan Braariorá, Qaarga K. Arlbar, flaarga Fawaoélt.
— Holttányilvánltás. Polecz József nagykanizsai kéményseprőt, aki a 48. gyalogezredtől az orosz harctéren eltűnt, a nagykanizsai kir. járásbíróság holttá nyilvánította.
i Öt világrész visszhangzik a dicsérettől, mellyel az Asplrln-tablettáknak adóznak. A 3.) óv óta mindig Ismétlődő eredmények igazolják, hogy ax Aaplrln-tabletták a leghatásosabb szer mindennemű liütéa, járvány, reuma, cauz, zaába azonkívül foj- é» fogfájások ellen, anélkül, bogy a szívre káros hatással volnának. Könnyen elképzelhető, hogy Ilyen kltUuő szer állandó utánzásnak van kitéve. Ügyeljünk azért az eredeti csomagolásra « „Bayer" kereszttel, mert hamisítványok gyakran hatástalanok, sőt sokazor karosak.
Príma selyem harisnya
hibátlan
reklámár
Elsőrendű selyem harisnya
reklámár
3
38
EHRENSTEIN
Bét
rSaat II. as^aaa.
1930 juliuB 13
Nagykanizsán UNIÓ amerikai rendszerű kályháink eladására
fiókot
akarunk létesíteni. Keresünk olyan jó összeköttetésekkel rendelkező kereskedőt, aki a város forgalmas helyén megfelelő üzlethelyiséggel rendelkezik és csupán kevés speciális cikknek detailban való eladásával foglalkozik (pl. kerékpár, varrógép, autó, vagy hasonlók). Tőkebefektetés nem szükséges. Propagandát központilag intézzük. Minden segítséget raktárt, nyomtatványokat, sőt bevezető eladót is időszakosan rendelkezésre bocsájtunk.
Kimerítő ajánlatok: OeU Antal Vasöntöde él &épgvár H -T. Badipeit, X, Asztalos Sándor
nt 9. címre sürgősen kérelnek.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsleln butoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
— Wlcnl autóazépaégverseny. Június 6-án lolyt le Wlenben az ez évi nemzetközt automobil-szépségverseny, A 9 résztvevő Mercedes-Benz gépkocsi közül 7 gyári ezérlakarosazérlával és 2 speclálkarosazórlával Jelent meg a versenyen. Mind a 9 gép díjazva volt és pedig 4 eM dijat, 3 ratsoiltk dijat éa 2 harmadik dijat hódított a Mercodea-Hönz márka. Ez az eredmény a rendkívül erős nemzetközt konkurencia mellett valóban kiváló. Mind a 4 első dijat a 8 hengeres „NUrburg" typus szerezte meg. Ezen typus egyik nyitott felépítményével ellátott kocsija azonkívül a legmagasabb kitüntetést, az aranyszalagot la megkapta.
ZALAI KÖZLÖNY
FLY-TO
i modern rovarlftéaxerei
klr Atya
megöl
legyet, molft, núnyoflol,
poloskát, aváMwfarat, ■wiqnrát, barnái, tatát
«h a Kuk potálá, Illetve lArráit HMnlMgyMMI Hmm ülni\'
Mindenütt kaphatói
l\'roiptWto.l kjránitrm kftWi
n<«<.» M éa TérM
UuJ\'.trt, V., Uiáor IMI M. rdcíón i L. VM— M
Aranyérnél és az evvel járó béldugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédulési rohamokgál a természetes „Ferenc József" keserűvíz haználata.mlndig kellemes megkönnyebbUlésI, sőt gyakran teljes gyógyulást eredményez. A belső bajok orvosai az igen enyhe hatású Ferenc József vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este egy-egy félpohárnyi menyiségben rendelik. A Ferenc léxset keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
= Nagy szőnyeg- és paplanválaszték Slnger József és Társa dlvatáruházában.
— A tihanyi IV, Károly király emlékünnepély. Az idei augusztus hó 10-lki Tihanyi Károly király emlékünnepély, mely az egész országban már eddig is nagyfokú érdeklődést keltett, előreláthatólag fényes keretek között fog lezajlani, annál is inkább, mert egyben I. Ferencz József születésének centenáriuma alkalmából, nagy uralkodónk emlékezetének óhajt áldozni. Az ünnepség kiemelkedő pontjai: a délelőtt 11 óiakor tartandó főpapi tábori miséből, a szent beszédből, dr, Czettler Jenő az országgyűlés alelnöke, egyetemi tanár emlékbeszédéből, Zemplén, Nógrád-Hont, Borsod-Oömör és Kishont, Baranya és Vűs vármegyék közönsége állal adományozott Károly király kálvária hat utolsó állomásnak átadásából, majd az egyes vármegyék alispánjainak beszédéből és alapiló levelek átadásából fognak állani. Erre az ünnepségre ugy a Magyar Állam-Vasul, mint a Duna-Száva-Adria Vasúttársaság hat napra érvényes 50\'rt-os kedvezményes utazásra jogosító Igazolványokat bocsátott ki, melyek az ország bármely állomásáról érvényesek Ezen legyek 1 pengő 50 fillér kiállítási dij beküldése ellenében a Bizottság titkárságánál (Budapesl, IV. Vámház körül 2 11. em. Telefon aut. 844-11.) kaphatók. A nagyfokú érdeklődésre való lekintettel ezulon kéri a Bízoltság, hogy az ünnepélyen résztvenni szándékozók, mar most jelentsék be részvételüket, hogy megfelelő elhelyezésükről és élelmezésükről gondoskodás történhessen.
tl
Európa legdúsabb szénsavas éa jóaos natron-llthlon tartalmú savanyúvíz*. Uttnó borvíz, tdlt, gyógyít, lntlM.
Kapható főszer- és csemegekereskedésben Pölerakat:
KÖVESI HENRIK
lacykanluá, lagysr-n. 14. TMa M
ArvalAnyhaj
selyem harisnyát vegyen garanciával, minden párat, mely mosás előtt elszakad, uj párra cseréljük ki.
Ezüst minőség párja 4 pengő Arany minőség párja 5 pengő
SZOIMOLÁNYI GYULÁNÁL
CSENOERY-UT 2. SZÁM.
ezentúl két nagyság San:
60 és 34 fittéres kéíí do6oz6an,
alkalmazkodva a gazdasági viszonyokkor, a raódowk éa kevéské teketős dolgozó nők részére is, mindenkor, amit önmaga mos, akár utón, akár ottkon a íürdősrokákan. A nyári forróságkan nélkülözhetetlen lenge fekérnemiiinek, karisnyáinak gyakori váltása nem okoz férailtaágot, ka leveles után a Lux dús, enyke kakjákan kimossa.
Lux mosás a lekcletszerű komkinékkex, lenge selyera-kan mindenkez, ami a nő életét ttéppé
kolmikoz és álta vará/solii
SPORTELET Ferencváros^Slavla 1 :0 (0:0)
Budapest, Jullus 12 (Éjszakai rádiójelentés.) Közép-európai kupa. Bíró: Lenti (olasz). Zuhogó esőben játszották le a mérkőzés. Mindkét lélidóben a Ferencváros volt nagy fölényben, Planicka azonban csodásan védeti, vagy a fradl csatárok hibázlak. A csehek
ezúttal Is sokat durváskodtak, A második félidő 35 percében Toldit az ötös vonalon biztos gólhelyzetben felvágják, ll-es. Ezt Táncos teszi be. — Kohut egy gólját a bíró nem adta meg. A Ferencváros tehát kiverte a Sláviát a kupából.
Nagyszabású kerületi atlétikai versenyt rendez a Zrínyi Torna Egylet augusztus hóban
A legjelesebb kapót!, pécsi, bajai atléták indulnak a délnyugati kerületi versenyen
Nagykanizsa, Jullus 12 A Nagykanizsai Zrinyl Tórna Egylet atlétikai szakosztályának vezetője, Szépudvary László már régebben tervbe vette, hogy Nagykanizsán atlétikai versenyt kellene rendezni. Az ecélból folytatott előkészítő munkálatok már annyira előrehaladtak, hogy a verseny napját is kitűzhették augusztus 17 lkére. A verseny kerületi (nem bajnoki) jellegű lesz és azon a délnyugati kerület legjobb atlétái Indulnak. Igy meghívást kaplak a kaposvári, pécsi,
szigetvári, bajai, barcsi atléták, akiknek küzdelme a kanizsai fiukéval egyetemben érdekes sporteseménynek ígérkezik.
Az atlétikai versenyt a Zrlnyl-páiyán rendezik meg és azon a Zrínyi egész vezetősége részt fog venni, nemkülönben képviseltetik magukat a többi nagykanizsai sportegyesületek is.
A verseny győztesei — akiktől a nemes versengésben még kerületi rekordok is kicsúszhatnak — értékes dijakat kapnak.
Országos úszóverseny Zalaszentgróton
Résztvesz az UTE két vízipóló csapata és urzógárdája
A Zalaszentgróti Sport Egylet tavaly épített és már országos hkü strandfürdőjében 1930. év ju\'ius 27-én d. u. 4 órakor országos propaganda úszóversenyt és vízipóló mérkőzéseket rendez. A versenyen részt vesz az Újpesti Torna Egylet 1-ső és Il-lk vízipóló csapatával éj teljes U8zógárdájával. Lebonyolításra kerülnek a következő számok: 100 m. mellúszás, 100 m. hátúszás, 100 m. gyorsúszás, 400 m. gyorsúszás, 3X100 m. vegyes staféta, 4X50 m. gyors staféta, 100 m. hölgy és 50 m. gyermek úszás. A versenyre a Zalaszentgróti Sport Egylet a dunán-tull összes sportegyesületeket meghívta. Már eddig is több vidéki városból számos nevezés futott be. Az érdeklődés az UTE szereplése iránt
egészen szenzációs. Minden sport-lérflu örül, hogy nagy nemzetközi elfoglaltságuk mellett sikerült megnyerni ezt a vízipóló csapatot a zalaszentgróti bemutató mérkőzésre. Hogy Zalaszentgrótra lejönnek, azt magasabb sportérdekból teszik.
Bizonyos, hogy a vidék sport-közönsége nagyszámban jelenik meg julius 27-én Zalaszentgróton a nem mindennapi sportesemény megszemlélésére.
Almi, körte, ixllra, ixSIfi-MOLYOK ellen
NEHITOL arzénporióizert P 1-90 Ólomaraanát permetezöszert P 4*10
hg.-kéntl árban utánvéttel Mátllt
Nemzetközi Borkereskedelmi B. T.
Budapest, VIII., Kenyórmező-u 6. mi
Kárjci* dljtalnn iimtrtctűt.
ZALA! KÖZLÖNY
Parádiviz
a gyomor és belök mozgatóerejét fokozza, az opo olvá-laaztását clósogltl ós az cpót hígítja. Gyomorégést azonnal megszünteti.
V*i4rkJ«vfi«ltt: AivAny.li Keret-kedanal r. t. Hudapcsl. VI., Klraly-ntta IJ.
A zalaegerszegi MOVE tenniszezői legyőzték a Zrínyi férfipárosát
Keszthely, Juliua 12 A keszthelyi lenniszverseny pénteken befejeződött. A férfi egyesben Mliller (Move) Palaviclnilől (Keszthely), Briglevlcs pedig váratlanul Bitterdtól szenvedett vereséget. Igy a helyezés a következő : 1. Biltera (Zrínyi), 2. Pallavlcinl (Keszthely), 3. és 4. Műllerés Briglevlcs (Move). A női egyesben 1. Bozzay Tunci (Move), 2. Bárdosné (Keszthely), 3 vitéz llorválhné (Move). A vegyes párosban a Bozzay—Jdn (Move) pár érte el az első helyezésig A férfitárosban a MUlter—Briglevlcs (Move) pár első helyezést ért cl, miután le» győzte a Blltera—Dardis (Zrlfiyi) párt
Kanizsai találmány egy uj házitornaszer
Sörlei Qyula nagykanizsai lakos, akinek bizományi irodája van Nagykanizsán, érdekes, egészen ujfa|ia házilomaszerl talált fel, melyre már megkérte és meg is kapla a törvény-nyel védelt szabadalmat. A lalálintny neve: „Ketotá" (kengyeles tornatár-csa). — Két diszkoszszerll korong, melyen kél fogantyú van. A korongok alakjuknál fogva bárhol elhelyezhetők szobában is és a sportolni akaró akár svédtorna, akár nyújtó gyakorlatokat végezhet ra|ts. A találmánynak az a legnagyobb előnye, hogy hordozható, nem kell neki nagyobb hely, mint egy szék számára, amennyi szükséges. A .Kelőid" használatánál mindenki maga állapithatja meg gyakorlatait, melyek a házitornaszerrel való gyakorlat közben számos variációt adnak az izomfejleszlésre és a test ruganyos-ságának megőrzésére vagy visszaszerzésére. A találmány ügyében, mely iránt tudomásunk szerint igen neves sportáruházak is érdeklődlek, az érdeklődők fordul|anak közvetlenül a feltalálóhoz, Sörlei Gyulához (Zrínyi Miklós-utca 55. szám).
D/iflíÓ lavliös
KUU1U legolcsóbban
Sxabó György uaatú
laboratóriumában Főút 3.. udvar
(Tapolca a sportért) Tapolca nagyközség csülöriöki képviselőtestületi gyűlése 1500 pengól szavazott meg a sporltelep létesítésére, amely határozat igen nagy lelkesedést kelleti nemcsak a sportolóknál, hanem a sportbarátok körében is
KÖZGAZDASÁG
3.206,900 mázsával csökkent a búzatermés a legutóbbi becslés óta
a földművelésügyi minisztérium vetésjelentése szerint
Budapest, Julius 12 Hivatalos vetésjelentés. A junius hó 25-én közzétett legutóbbi hivatalos vetésjelentés óta eltelt két hetet rendkívül meleg és száraz időjárás jellemezte. Kecskeméten és Turkevén julius 27-én 36 fokot mértek. A Du-ndnlul nyugati részén az Időjárás enyhébb volt. Julius 7-én az időjárásban országszerte változás állolt be, a hőmérséklet csökkent. A csapadék mennyisége rendkívül csekély volt. A legutóboi vetésjelenlés óla számos jelenlés érkezeti be, amely a nagy melegre való tekintettel a várható termésállagokat leszállította. A buza aratását nagyrészt befejezték. A hőség miatt a szem sok helyen megszorult és több helyen kipereg. — Ezért a búzatermés kilátásai lényegesen csökkentek. Katasztrdlisholdan-klnl 659 q, vagyis összesen 18.870 000 q búzatermés várható a legutóbbi becslésben remélt katasztrális holdankinlt 7.71 q, összesen 22 077 300 búzatermés helyett. Igy a vár-haló buzalermés mintegy 3 206,900 q csökkenést mutat a legutóbbi becsléssel szemben.
A rozsdt learatták, a cséplés folya-
matban van. Katasztrális holdankint 6.49 q, összesen 7.104,300 q rozs-lermés remélhető. Csökkenés a leg-ulóbbi becsléssel szemben 490.500 q.
A repcében katasztrális holdankint 5.85 p, összesen mintegy 90.300 q termés várható a két hét előtti 92.400 q-ás becsléssel szemben.
ki őszi árpában a termés jó, tavaszi árpa gyenge minőségű. Holdankint 6.76, összesen 5.370,000 q árpater-ni és várlialó.
A zab a hőség következtében nagyon visszaesel), gyenge minőségű katasztrális holdankint 5.31, összesen mintegy 2,376,300 q a várható termés.
A tengeri sinyli a szárazságot, cső-képződése megakadt. Ha rövid időn belül esői nem kap, gyenge lesz a hozam
A kerti véleményekben az időjárás javulása mégis icgithet.
Nagyon megérezték a hőségei a takarmányfélék. A borforgalom lanyha borárak maligánfokonkin! 2 3 fillér közölt váltakoznak.
A legközelebbi hivatalos velés-jclenlést julius 26-án teszik közzé.
SxéKely Vilmos buiorielepe
♦ Nagylcanlxsa, ▲
Kna^acjcy-u/ca 4. M. ^^
Óriási válaszlék a legegyszerűbb butqroktól a legfinomabb
kivitelig, a legszolidabb árak melleit. -— ^
HHtlképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltélelek. Saját kárpitos éa diazltft műhely.
PHILIPS rádiókészülék
Philips hangszóróval
telepekkel, antenna anyaggal
háznál felszerelve, 18 havi részletre 200 pengő,
a havi részlet csak 10 pengő
IcahiS Antal fegyver->lószer- és
\'MntlU MI11CH sportárunagykereskedés rádió- és gramofon-osztálya.
1930. julius 13.
Uriolil zárlat
Párli 2C-2Í1/1, London J5 02V1, Newyork 51455, Krtlssel 71 90, Milano 26 94,1/j Madrid 59 50, Amsterdam 207 00. BerUn 122 78, Wien 7270, Softa á-78, Práfa 15-27. Varaó 57\'75, Badapatt 90-ITi/i Belgrád 9\'Ul/i, Uukarent 3-061/1
A SINGEH^VARRÓGÉPEK
raftors Af\'LEO<lQBBAK t
Terméaytiiiá*
Buza tszt. 10 fitt., dt. iOflll. és a rozs 15 flll esett.
Buza Hazflv 77-ea 18-80-1890, 71-»a 1900-19 10, 79-ts 19-20 - 1930, 80-os 19*30—1940, duninl 77-ea 18 20-18-30, 78-as 18 40-18 50, 79-es 18 80-1870, 80-as 1870-18-80, rozs 10 80—11 00, tak. ázpo 13 25-13-50, sörárpa 16-Ü0— 17 25, aab 15-80—1620, tengeri tait. 15 60-15 70, dnnántnll 15-30 -15 60, icpce 2475-26 25, kjrpa 8 75 8 90.
Halja: Délnalal nyomta éi LapHalá Vállalat, Hagykanlxíáa. Felelős kiadó: Zalai Károly, htataibaa UUm Kagykaaiiaa 78.
lakatosmester
Nagykanizsa,
József főherceg-ut 87.
Rendelésre készítek elsőrendű anyagból
asztaltüzhelyet
és legújabb rendszerű
szabóvas kályhát.
Vállalok ezenkívül mindenféle lemezmunkákat, tömegáru stancolást, vas- és fém-cslszolást és minden e szakmába vágó munkát.
Vas- és fémnicbelezés!
vsse-, hólyag-,gyomor-és cukorbajoknál, köszvény és reumás ntegbetegedéseknel, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott elsőrendű gyógyvíz.
Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltési Főraktár: "
WC18Z MÓR
Nagykaahssa, Klráty-u. 91. Tscmr
Uzletáthelyezés előtt
auguaatua ha ,.iB ^ rendk|vű, ok$ón átUSÍtok
„Menyasszony" divatáruház «„«,„ u .-„.„„„„ Deél.,4r„.
1S30. julius 13.
Naponta «d|on növen lék <■ hlzóállatalnak
»»FUTORM
szénsavas takarmánymeszet. A .FUTOR" növendékéi latoknál a csontképsódésl elősegíti hliásia
fóK,étvágygerjesztő^
A .FUTOR* r em orvosság, hanem a legllnomabban őrlőt i mészsótáp amely si állstok szerv eietébsn Igen könnyen felszívódik, s amelyet az állatot aio-mitlkul anyagtartalmánál lógva szívesen fogyasztanak. A .FUTOR" etetése a konyhasó etetését lelealegeasé teszi A niEyhnla.ók uradalmak, gazdaságok a .FUTÓ R\'-t állandóan etetik.
Ara: 1 kilogrammonként 40 llllér. Zsák vételnél: 1 zsák 80 kg. (zsákkal
együtt) P 10-30. I cca \'/i kg-os próhadoboi ára 30 ll.lér. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védőazerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Teleion 130
APRÓHIRDETÉSEK
Az scaékkdttásak dija 10 műm M IIMk Miadea további sió dlta »HU. Vaaár át taacpoap M szóig M fillér, mtmtaa
továbbá ssó dija a ftll. Szerdán és pé»-laka 10 ÜMc M Mlér, mlndea lováhW szó dljs • MII. Cimsiő s miadea vastagabb betűből álló sió két szónak uámft-nülk. Állást keresőknek 60Ms eagedméay,
Mlr4at4ask a (Bt) paasaC éaaxagsn alal a falaalagaa klarvsláa, aaáaaláaáa alkaHlléas »é««tt a I • r a II........
EM* Csengery-utcs 18. aUtt 734 □ öl lelek. 3347
Elad* Balatonmárián, állomáa mellett 200 □-01 siőlővel beültetett vlllstelek. — Ugyanott 1100 Q-ől beOltetve, rajta lakóház és ktUdn pince, esetleg parcellaiva. Balaton partján 300 □-61 üres vlllatelek kedveső llielésl feltételek mellett eladó. Pörög dohányárui, Erisébet tér. 3433
Oaak I6-I| a príma zsír l-IO és a lüitölt italon na t pengő Pelrics Ujosnál, Caengery-nL 3566
■sásra bérautók bárhova Kaulmann Manónál rendelhetők meg. — Telelőn 167 él 571. 3324
íalai közlöny
■olarfaüt sasba kényelmet uerető magános ur részére kiadó VOrtamarty-ntca 34. szám alatt. Azonnal elfoglalható.
htzegbea a legelőnyösebben és Mbbtn Myóalttat Aoiól la kOkaOakarveUtfl Irodája NagvWraán, IMam báaa í txim. 4S2i
Uaáá egy uj kisebb és egy u| közepei nsgyiágu kazalozó (elevátor) Bazsó Józsiinál Nagybanlzaa. Telefon 2Í0. 3554
Ha |ó bort akar olesóa lant, oij vttMMi kóstolóra 1 ltttr
iriiykeiylklkiTér víríibort
* flllérárt. SUtoa, boiy IlUndóan ut tof Inni
sAfrAm józbef
Tstaloa K ItunVnnkKlÓH Ms(ysr->. 74. \' HU.; Uktew.a4.ia.,. hliboi kaliók.
, NHHdblrtokra és házakra korlállan wnegben, mélUnyos kamat mellett lolyó-altlat SaMlar Lajaa lrodá|a, Erzsébet-15 "ám, ax lgaaságügyl paloU átellenében. ^ 3330
. ■""••íjnak, vagy raktárnak alkalmas
helyiség k sdő Nádor-ulca 4 az 35N
Oldalkocsis atistarkarékpAr kl\'ü-.ó karban, olcsón elsdő Sugár-ut 15. 3571
Egy nagy siska bútorozatlan kiadó Erzsébet-tét 2, emelet
3570
Ela4é egy 15 mélermáass hordképea-JégD gcneraljivtlott Ford teherkocsi, uj karoaszérla, nl motor, ul gummlkkal — Bazsó Józsefnél. Nsgyfcanksa. 3555
WtwtsMaaia képkereteiéit minden •zln és szélességben lesiállltott árakon végei — stem üveges, Erisébet-tír 14. Telefon 496. 3451
o ^J01?,bérbeadó lloilhy Mlklói-ul 2 " ManlkUr él hOlgytodláia sialon. 3615
■érba vennék lutányoi árban 2 nagyobb, viív 3 kliebb izobái, (ehelóltg magán álló likéit bármelyik utcában. Cim a kladó-hlvatalban
Bérbe ktreiek egy 3, esetleg 4 járatú a.l.ÓBáamaloi^a.ámna.lmoIZili
ban. CIm a kiadóban 3-,&o
. D""»«,k" és belőznl való kalszln kapható d. u. 4-6 lg Kouulh-lér 4. 3682
, ,í<é.\'.,I2b*\' l,k4\' kla«ó, Honnal eltog-lalhltó Eölvöi-lér 20. 3675
RAlaaobáa Iskái mellékhelyiségekkel, v rágoskerttél, Horihy Mlklía-ut 53 azám alatt aug. l-re kiadó. - Bővebbet Telekiül 26. ag-a
■aqykaaliaán, Király-utca 8. siám slstt 3 sióba és mellékhelyliéfleiból ál ó csiládl ház iiabidkézből elad i. Pelvllágo-iltáiM)r. Hoch Oukár ügyvéd ad. 3677
EgysasbAs lakás auguiztuira kiadó Ciengeiy-ut 67. — Kölcsey-uln 19. 3:69
KlrAly-ntoa 48. siása HAabaa
két l-l stobáa
újonnan épült asiHW ai össies mellékhelyliégekkel együtt m, augaaatua Ura klsáá.
Bővebbet Zwelg Imrénél, Erziébel-tér 1.
Teleky ul 52. 1 z ház és egy f4ayk*-paaflgáp sionnsl eladó Bővebbet ugyanott______-3625
Egyuobás nlcal lakás auguazlua l-re klaaU. Eót\\öi-tér 19. az. -3611
Hantaa és méaiáros Balat össies
berendezéssel auguntus l-re bérbesdó. Bővebbet Polgár-u. 1. (Klskanlzis). -3660
FlaatS leányokat felveszek. Oálné női divatszalonba. Horthy Mlklóa ut 15. -3662
Elrgána sióba fUtd\'lzoba haiinálsttal egy ur résiére, Caengery u. 27U. 1 emelet, aug. l-re klaSA. -3619
Kajaaln rósaabaraok, befőzésre
legjobb, kiphsló. Eőlvos-tér 16. sz. slltt.
-3645
ftvskáoiNÓt keretek auguutui l-l belépéire. CIm Unger vaikereskedés. -3624
Európil és tengerentúli bélyegek darabonként vagy albummal alarié. Magyar u 3, udvarban. -3653
Szepesi imre
Zrínyi ■Iklda-atoa 82. csatornázás, vlzveieték-berendezés, épület és inü-nn bádogos. — Telefon 2-95.
KSIAnbfJArstM azoba kiadó, esetleg ellátással. Olv. Freundllchné, Pó ut 15, -3654
Szobs-konybái labéa azonnal kiadó. Bagolal sor 11. (Va.ulpirt). -3652
Ur(osalA4aiAI bolyban, puuttn nagyobb gyermekekhez, eae-leg társalkodónői elhelyezési keretek. — lürschl Hermln lenclenárnő, Csáoyl Láizló-u. 9. 3632
(a* IBsisrbsrsaássás jutányos áron elsdő Petőfl-ut 16. 3670
Zsaásra, rövid, fekete és egy egész olcsó tanuló-zongora eladó Lfldeczkvnát Horthy ut 8. 366)
Tasanos* éa HAalsxsIgét l.-v. 1
Doroghy Kálmán sU ómesler Klskantzu.
Katssal és |<gyenruháull cikkek a legnagyobb vllaastékban Kaulmann Károly cégnéL Teleion 372. 3679
Lépcsőházi kUlOnbejáratu bntor--oH utcai »uib» azonnalra kiadó. O to. üéia, Csengery-ut 27. 3<i«0
Megbízható,
lehetőleg nyugdíjas urakat keresünk könnytl akvizícióhoz Jelentkezés naponta reggel 8—9 óráig irodánkban.
SaliíDíDMíí TM Vállalat
Keszthely, Georglkon-u. 2.
_HU j
Elogánssn bútorozott kSISaksiá-. rata utcai noba klsdó Magyar-n 21. 3631
Klaáé , kétuobls ulcal laka aug. l-re Főút 15. 8671
Modern négysxobAa ■ eseUeg három* szobás, fürdősiobás lakás belvárosban novemberre kiadó. CIm a kiadóban. -3672
Diaaaatba való karaok klg -ként 60 fillérül eladó Batlhyány-u. 10 3673
KSI8nha|*rarta kerll bútorozott stoba kiadó Battbány-n. 19. -36M
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó férjem, Illetve édesatyánk
Rozs Fereno
elhunyta alkalmával a temetésin megjelenni és jóleső részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FURT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
gépiparvállalatával
Zalaegerszeg. Teleion: 43. Kétzil:
vlstvaaalék *a sMlvattyubarais-tfazAaabat, traktarak, siaMk 4a g4pak JavItAaél.
Haán Qyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
398(1930. vht siám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott blróiágl végrehájló ai 1881. évi LX. t -c 102. § a értelmében eiennel kíl-hlrré leszi, hovv a nagykanizsai klr. járásbíróságnak .930 évi 9505. az. vépése következtében Fondere Alt. Bllt R. T. javára 1 6 P (0 fl!l. a jár. erejéig 1930. évi mlrctui hó 26 án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoalail h 113 > pengőre becsült kővetkeső Ingóságok, u. m : 1 benzinmotor, elevátor stb nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek s nsgykanlisal klr, Járás-bl óiág 1930. évi 9596. izámu véglése folytán 176 P 60 flll. tőkekövetelés, ennek 1929. évi december hó 1. naplátói Járó Wo kamatai. 1 ao 0 váltódíj és rddlg Ossie len 6 P 68 fillérben blróllsg már megálU-pltott költiégek erejéig Nsgykanlssán, Ma-gyar-utca 82., 122. és 102. sz. alatt leendő megtartására 1930. évi lullas hó 17. napjának d. u. 1 órája határidőül kluieük és ahhoi s venni uándékozók ezennel oly mtglegyzéuel hivatnak meg. hogy az érlo-tett Ingóságok ai 1881. M LX. t.-c. 107. éa 109. 6-sl értelmében készpénitlietéa mellett a legtöbbet ígérőnek, azükség esetén becséron alul Is el tognsk adatni.
Amennyiben ai elárverezendő Ingóaágo-kat mások li le- és felulfoglsltstták éa szókra kielégítési Jogot nyertek volns, ezen árverés sí 1881. évi LX. t-c. 102. J-s értelmében ezek tavára li elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1930. évi Juntns hó 30. napján.
Haán Oyula s. k. Ur. biz. végrehajtó.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15040/1930.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A méntelep tatarozási munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1930. évi julius hó 21-én déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és 1 P összegnek „Nagykanizsa város háztartása" cimü 56607. sz. postatakarékpénztáricsekkszám-lára rendeltetésének feltüntetése mellett történt befizetés és a szelvénynek a v. mérnöki hivatalhoz való beküldése ellenében beszerezni lehet.
Nagykanizsán, 1930. évi julius hó II-én.
M, Polgármester.
Nagykanizsa város vízmüve Üzemvezetőségétől.
23/1930.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A városi vízmű szivattyúháza tatarozási munkálataira nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetünk.
Ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1930. évi julius 21-én déli 12 óráig a v. vízmű iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és 1 — P összegnek Nagykanizsa város vizműve cimfl 56 590. sz. postatakarékpénztár! csekkszámlára rendeltetésének feltüntetése mellett történt befizetése és a szelvénynek a vízműhöz való beküldése ellenében beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1930. julius 11. isis Üzemvezetőség.
A nagykanizsai fürdőzők
a legkellemesebben szórakoznak, ahol a legjobn és legolcsóbb minden,
ugy az étkezés, mint az italok.
Napi penzió: lakás, négyszeri elsőrendű étkezés, fflrdö- és strandhasználat 6 péngö.
zalai közlöny
1930. julius 13.
Hirdetmény.
A kiskoináromi úrbéres birtokosság legelő társulata tulajdonát képező mintegy 600 kat. hold legelő területen gyakorolható vadászati jog Kiskomárom községházánál f. évi julius hó 19-én d. e. 10 órakor folyó évi augusztus I-től kezdődő 6 évre nyilvános árverésen bérbe fog adatni.
Az árverési feltételek a kis-komároml községi jegyzőnél megtekinthetők.
Kiskomárom, 1930. julius 5.
Síibay flynla Kémeth lóuef
|egyi6. 3667 tlnök.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15038/1930. sz.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A városi vizmfl részére szükséges vízmérők szállítására nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1930. julius hó 25-én déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és 1 P összegnek „Nagykanizsa város háztartása" cimü 56.607. sz. postatakarékpénztári csekkszámlára az összeg rendeltetésének feltüntetése mellett való befizetése és a szel vénynek a v. mérnöki hivatalhoz való beküldése ellenében lehet beszerezni.
Nagykanizsán, 1930. évi julius hó 12-én.
Polgármester.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, feat, tisztit és plisséroz. \'
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavasz! kabátok festése már 8 P-tői, férfi, nöi ruhák legolcsóbb árban tisztiitatnak.
OyOjtőlelep: Kazinczy-u. 8.
Oyárteltp: Hunyadl-u. 19
14659/1930.
Tárgy: A testgyakorlásköteles ifjak kiegészítő összeírása.
Feíhivás.
A m. kir. Vallás és Közoktatásügyi Min. Urnák 9000/1924. sz. rendelete alapján felhívom mindazokat a szülőket, gondviselőket, munkaadókat stb. kiknek gondozásában oly testgyakorlásköteles ifjak vannak, kik a 12-ik életévüket f. évi december hó 31-ig betöltik és a 21-ik életévüket ezideig még tul nem haladják, (1909-1917. években született ifjak), kik valamelyik helybeli levente egyesületbe még beszervezve nincsenek, illetve leventeigazolvánnyal még nem birnak, azokat a nyilvántartás kiegészítése végett haladéktalanul, de legkésőbb f. évi augusztus hó I-lg a városi nyilvántartó hivatalban (Horthy Miklós-ut 1. sz. II. em. 2. ajtó) jelentsék be.
A bejelentés kötelező és annak pontos teljesítésit közegeimmel ellenőriztetni fogom. A mulasztókkal szemben pedig a hivatkozott miniszteri rendelet vonatkozó része szerint a legnagyobb szigorral fogok eljárni.
Nagykanizsa, 1930. julius 9.
Polgármester.
Balatont kedveifik figyelméből
Balatonfmynsan, az állomástól kb. 600 mé\'ernylre, a Balaton egyik legszebb pontján a Péhyféle telek parcellánkint is olcsón eladó. Pizethetö 50 bavi részletben is. A telek a vasút és a Balaton között közvetlenül a parton fekszik és teljesen száraz. Az eladási feltételek és a felosztási tervezet Dr. Málék László nagykanizsai ügyvédnél, a balatonfenyvesi állom^sfőnöknél, a telek vincellérjénél és a tulajdonosnál Páhy Dezső gyógyszerésznél Ozorán megtekinthetők.
Utakról, strandról, kabin felállítási és vízhasználati jogról gondoskodva.
___S67S
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modern szálloda, villany, vizvezeték, fürdőszobák, tenniszpálya. Serege. Uszoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve z*i 25 szobával és étieremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Julius 1-lg a penslo lakással 5-50-től és Julius t-től 6\'50-től.
Saját strand. Buffet.
Néhai gróf Zichy Béla villatelkek p rcellázására felvilágosítások. Árak ölenkinl 2-30—480 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
Tisztelettel közlöm Nagykanizsa város és környéke liö!gyközönsé-gével, hogy a
Szent István cikória pótkávégyár gyöngybeváltó telep kezelésével
cégemel bizta meg. Felhivom az igen tisztelt háziasszonyok szíves figyelmét, hogy füszerüzletekben Szent István cikóriát vásároljon, hozza el a CORVlN-BAZÁRBA a doboz fedeleket, hogy általa kiválasztott ajándékot kiadhassam. Minél több Szent István cikória dobozfedelet hoz, annál értékesebb és szebb gyöngyöt kap.
Tisztelettel
Corvin Bazár, Nagykanizsa
Erzsébet-tér 22. (Itrcm és Klein házban.)
Egyben Köxlöm rendkívüli árajánlatomat:
Angol Oxford Ing gyönyörű színekben, legjobb minőség ............7\'80
Puplln mellű Ing ........................................................................J\'W
„ „ „ prima minőség, gyönyörű színekben..................B\'BO
Selyem puplln Ing , „ „ . 9-—, 11*—
Zellr Ing .... ..................MO
Panama apacs ing gyermek drapp és fehér....................................S\'BO
Rajé „ „ „ ... ...................................."ÍJ
Panama apacs Ing prima minőség, komplett nagyság ..................8 80
Raji . „ ......... «\'«>
Egész príma női flór harisnya minden divatszin ............ 2\'—
„ „ „ „ „ ............ 2\'TO
n n n n 1> »>
„ „ „ „ „ ............ 320
Muslln női harisnya minden dlvalszin .................... 1\'50
Strapa női harisnya jó minőség, csak ............ ... —\'70, 1*20
Mosó selyem harisnya divatszlnekben, hibátlan ............ 1\'50
Selyem harisnya garantált hibátlan, összes színekben ......... 250
„ „ legjobb minőség, hibátlan, csak ............ 3\'90
Oyermek zokni minden számban I—8-ig csak ......... ...... —.50
„ llór zokni legjobb minőség már ............ 80 flll.-től
Strand kofferek minden színben ............ ............... 3\'—
Selyem csíkos nadrág garantált hibátlan..................... 2\'50
„ „ „ „ leányka...... ......... ...... 2\'—
Divat férfi bőrövek...........................1 20, 1 80, 2 — 2 40
Férfi és női ernyők csak ................................. B —
Férfi és női fürdőruhák és dresszek már ... ............ 2 80 tői
Férfi gumtni nadrágtartó már............ 140, 1 80, 180, 210, 3 —
Zokni tartó prima gummiból már ... .........— 50, —10, 1—, 180
Nőt harisnyatartó minden színben ........................\'\'80
brokát széles .................. ......... 2 50
. haskötővel ... ..................... 3 "90
Gyönyörű nyakkendő pazar választékban, már — 50,1 —, 1 \'40,2\'—, 3\'20 NŐI Ingek jó minőségű schiffonból már 1 40, 1 80, 2 — 2 40—, 3 —
Szoknya combinék gyönyörű színekben már ......... 2\'40-től • lg
Bugyi „ „ . „ ......... 240-töl 5 lg
Férfi hosszú sport harisnyák ... ......120, 1 40, 2 — 2 B0, 3 —, 3 80
Férfi zoknik óriási választékban már —\'80, —\'75, 1 —, 120, 1 60, 2 —
Divat sétabotok ................................. IN, 3 —, 310
Nyugágy lábtartóval, lenvászonüléssel........................ 10 —
Szakajtóruhák házi vászonból, mlg a készlet tart ............ 1\'—
Törülköző .................1-
Szalvéta damast, rózsás fehér, píros, kék színben ......... ■•■ l\'IO
„ , kockás .... ............ —00
Férfi príma azsuros zsebkendő . „ . ............ — 00
„ „ vászon zsebkendő színes széllel ............... —\'80
Munkás zefir zsebkendő piros és kék ......... ............ —*4I
Női zsebkendő szines széllel ..............................—\'33
Oyermek zsebkendő .................................... —\'18
Rövid alsónadrágok zefir és köpetből csak.................. 2\'28
Zellr munkás Ing sötét és világos színekben.................. 2\'70
Molinó alsónadrág .................. ............ ......2\'—, 2\'4®
Köper hosszú alsónadrág gombos, jó minőség............ 3 80, 3\'BO
Príma minőségű dupla gallér.............................. 1 —
Kaucsuk gallér, nem kell mosni ... ........................ >"30
Karton kötények nagy választékban csak ............... 2 80, 3 —
Oyermek nyári trikók legolcsóbban csak a Corvinban kaphatók,
Divat bőr retlkűlök óriási választékban már......... ...... 2 BO-löl
Divat férll sapkák már.............................. 1\'80-tól 8-ig
Levente és Bocskai sapkák .............................. 1\'BO
Menyasszonyi koszorúk, fátyolok, csipkék, hímzések, szalagok, Margit-öltések, gyermek cipők, szandálok, esőernyők, csecsemő kelengyék, kötött kabátok, leányka és játszó ruhák legolcsóbban csak a
COUVIN nAzAnnAN KapoatóKt
19 JO (tiHua 13
ZALAI KÖZLÖNY
Harisnya vásár!
NŐJ selyemharisnya hibátlan P 2*50
Női selyem harisnya elsőrangú .....p 2 70
Női selyemharisnya a legjobb...... 3-90
Minden párért felelünk. Ha mosás előtt a szál listaiad, vagy elszakad, ujat adunk helyette.
Flór harisnya elsőrangú................270
Strapa női harisnya..................— 60
Férfi zokni strapa....................— 40
Férfi zokni selymes..................—-$8
Oyermek zoknik....................—-40-től
Férfi apacs ing, a legjobb..............650
Férfi apacs Rajé....................4\'
Pouplin Ing elsőrangú................8 —
Pouplineiejíl ing ....................3\'70
Strapa Ing........................2 60
Rövid szines alsónadrág................130
elsőrangú......................220
Divatsapkák........................1-30
Strand kazetta......................150
Melltartók ........................1 98
Gummi esőköppeny..................17-—
Mosóruhák..........csak 3\'80
Mosóselyem ruhák....................12\'-
Őszi kabátok P 30—35—40
Gyermekruhák........... I -98-tól
Csipkék..........................—-20-tól
Blúzok pouplin........... 8\' —
Pliszé alj...........csak 990
Férfi duplagallér....................—\'78
Kézitáskák............ 1 98-tól
Férli harisnya........... 2 50
A legolcsóbban nálunk vásárolhat!
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa
Főút 6.
Legolcsóbb az „ULTREFORM" Legjobb az „ULTREFORM"
Legbiztosabban eláll a befőttje a már rég kipróbált Stölzl-iéle
99
ULTREFORM"
befőttes Dvegben.
Minden darabon rajta van az „ULTREFORM" védjegy. Ne kísérletezzen más üvegekkel.
Kapható: Melozer Uvegkereskedésben,
> Városház-palota. — Telefon: 147. szám.
Krámer Zoltán
régi Üzlethelyiségéből Kazlnczy-utca 3. szám alá koltOzött, közel az uj poilához. Aruraktártt most o t minden eltagadható áron árusítja el.
Egyaa alkkak MlárnAI la JSS oloaóbbak I
7 C á If ponyva, MWM II) zsineg,
ké.ektltO és maallla legolcsóbb HIR8CH ÉS SZEGŐ cégnél.
Színehagyott, takó és kopott
cirittt, bőrkabátját, reUkUjél él
mlaaen Mrtárgyát vlllanveróre berendezett legmodernebb bórfestógépemen Cemco festékkel
tartássá éa ujjéfaatem.
A (estés s bórt puhán tartja, minden színben eszközölhető és bármely szinti ttrgy tetszés szerinti színre átfesthető.
LÉüART IMRE MthreWI
sw Daák-lár 12.
Árverési hirdetmény.
Pat község korcsmabirtokossága 1931. január 1-től 1933. december 31-ig terjedő 3 egymá6ulán következő évre 500 pengő kikiáltási ár mellett bérbeadja az 1 vendégszoba, 1 konyha, I lakószoba, 1 mészárszék, I bolthelyiség, 2 istálló, jégverem és 600 [j-öl kertből álló ingatlanát a Pat községben 1930. Jullus 20-án délután 2 órakor a helyszínen megtartandó nyilvános árverésen. Árverési feltételek a korcsnta-bittokosság elnökétől megtudható.
Pat, 1930. julius 1.
Oarab Ferenc elnök.
3542
Egységes gyorsírást és gépírást tanítok.
Cint:
Dr. Márki Imre, Főút 24. sz.
ápolás, varrás ^^
c^rtOER VARRQGEfpr,
»A8TKAnm Dóktiléts: Ffl-.l 1.
Koó Kálmán
műaaztaloa
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8. és Kazlnczy-utca 5.
a postapalotával szemben.
Állandóan nagy trálasz-ták mindennemű bútorokban. ,«<
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért, a rég bevált jóminőségtl Puoh, Triumph, Stajfp Waffenrud kerékpárok
kedvező feltételekkel kaphatók:
BRAÜDL SÜIIOIR Ö FII rtpii
DcAk-tér 2-, ■ felsótemplomnAL.
Külső gumii Ik 6 pengÖKH, beíró gummtk 2 40 penjiólAI Plroa prizmák, névtáblák, lékek, oengók, pedálok, láncok, pumoák, lámpik, tengelyek és egyéb Alkatrészek olcsó beszerzést helye. — Javitó mflhtlyl
Nagykanizsaiak találkozóhelye az 4378
István király Szálloda
Budapeat, VI. Podmanlozky-utoa B.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi ftltés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
10
zalai közlöny
1930 julius 13.

berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
Ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kirhéli meg magát.
Cégünk öt értizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen!
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Király-utca 5. szám
és
SOPRON, Várkerület §2
Alapitvas 1887-ben.
Nyomatott a Délialal Nyomda és Lapkiadú Vállalatnál Nagytan Után. (Felelős ttzletvexetó: Zalai KárolyJ
70. évfolyam 158. szám
Nagykanizsa, 1080. julius 15 kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KOZLUVT
SMrtUUtMf U kUöíhtnUI > rty-a 8. Bxám Kaaatbatfl2kkÍ«MUYatál KoMrtk Uk»n. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Bániam in: ep bon a ptaiö a» tiuto Teleion: Nagykanizsa 78, Keaxtbély 22. isim.
As, ufpestl iUxet
gomSaílanaóg okoxla
fludapcst, Juli ur 14 (Éjszakai rddlójelentés) Az újpesti rendőrség, tűzoltóság és városi mfl-szakl Iroda embereiből alakult bizottság ma a Just Izzó Lámpaárugyár telepén, ahol nagyszabású tűzvész pusztított, ttlzvlzsgálatot tartott. A bizottság megállapítása szerint egy eldobott cigarettavég, vagy gyulaszál okozta a tűzet, tehát nem gyújtogatás történt, hanem gondatlanság Idézte elő a tűzvészt.
A vizsgálóbíró fentartotta
Auguszt József letartóztatását
Budapest, Julius 14 A vizsgálóbíró ma délelőtt maga elé vezettette Auguszt József építési vállalkozót, akit kihallgatott, majd kihirdette előtte végzését, amely egyrendbeli közirathamisitás bűntette, egyrendbeli megvesztegetés bűntette él egyrendbeli csalás bűntette elmén fenntartja előzetes letartóztatását. Auguszt József védője bejelentette, hogy felfolyamodássai él a vádtanácshoz.
23.5 millió pengi
gróf Vigyázó Ferenc hagyatéka
Budareat, Julius 14 Két esztendeig tartó munka után most fejeződött be a Vigyázó Ferenc gróf óriási hagyatéka ügyében folytatott hagyatéki eljárás. A teljes hagyaték 23,517.592 pengőre rug, amiből az örökösök kielégítése és az összes teihek levonása után 20 millió 124.948 pengő tiszta hagyaték marad a Magyar Tudományos Akadémiának.
balatonbogiári antóbnszt
eltltOtte a vonat
Kaposvár, Julius 14 Vasárnap délelőtt Somogyjász határában a kaposvári személyvonat elütötte Pollik Oábor balatonbogiári autóbuszát. Az autóbusz összetört. Dalkó József soffőr a fején és lábán, dr. Wagner Sándor köréllator-vos és Varga Kálmán kaposvári jegyzőgyakornok a fején megsebesült. A három sebesültet a vonat Lengyeltótiba vitte, ahonnan első segély után a kaposvári kórházba szállították őket.
Időjárás
(Éjtzakal rddlójilenléí) * ■ataoroM-glal taUaal 10 órakap Je-
lanti ■ További laaau HBemelke-44a, Nyugat fel«l a folhíaet nfl-yekedáee várhaté.
Bethlen István gróf miniszterelnök vasárnap Inkére érkezett
Vass miniszter vezeti a kormány ügyeit — Nagy beruházási programot dolgoznak kl a minisztériumokban a munkanélküliség megszüntetése érdekében
Nagykanizsa, Julius 14
Bethlen István gróf miniszterelnök vasárnap reggel megkezdte nyári szabadságát és Lancia gépkocsl|án Nagykanizsán keresztül Inkére utazott. — A nyári vakáció folyamán több nagy autóturát fog lenni, de elutazása előtt — kijelentése szerint — gyakrabban fog felmenni Budapestre is, hogy minél állandóbb kapcsolatban maradjon a politikai élettel. Augusztusban résztvesz az egy-ségespárt balatonfüredi, szeptemberben pedig lillafüredi értekezletén és csak október 1 én veszi át hivatalát.
Dr. Vass József népjóléti miniszter, mint a miniszterelnök helyettese vezeti mától kezdve a kormány ügyeit. Bár a miniszterek megkezdették sza-
badságukat, azért az egyes minisztériumokban nagyarányú munkálatok folynak, főként a munkanélküliség megszüntetése ügyében.
A minisztériumok megindították azokat az előkészítő munkálatokat, amelyeknek céljuk, hogy a körükbe tartozó beruházási programmot kidolgozzák. Ezt a kormány természetesen már a külföldi kölcsönből akarja végrehajtani. Tekintettel arra, hogy ezeket a beruházási programmokat a minisztériumok már régebben elkészítették, most az ezekre vonatkozó részletes adatokat gyűjtik és a \'tervezeteket állit|ák össze, hogy annak idc|én a munkák minden fennakadás nélkül azonnal megindithalók legyenek.
A gabonatörvény a mai nappal életbe lép
Nagykanizsa, Julius 14
A Zalai Közlöny elsőnek jelentette, hogy a gabonaértékesítésről szóló, úgynevezett boletla-javaslat e hét elején életbe lép. A törvény kihirdetése iránt már megtörtént minden intézkedés és a hivatalos lap holnapi száma közli a törvény teljes szövegét. Ezzel a törvény éleibe is lép.
A törvény 56 szakaszból áll és a hivatalos lap keddi számában minden szakaszhoz részletes magyarázat jelenik meg, ugy, hogy az egész törvény szövege hat nyomtatott oldal terjedelmű. Az egyes szakaszokhoz fűzött magyarázatok nem tartalmaznak tulajdonképen uj dolgokat, hanem pontosan rámutatnak arra, hogy miképen kell végrehajtani a
törvényben foglalt Intézkedéseket, hogy mindenféle későbbi zavart vagy esetleges visszaélést megakadályozzanak.
A kormány szigorúan ellenőrzi a törvény végrehajtását és minden intézkedést megtesz arranézve, hogy — ha a tapaszlalatok alapján később szükség lesz — pólrendeleteket is bocsásson kl, igy elsősorban az esetleges lisit vagy kenyórdrágulással szemben, mert, mint a parlamentben Is kijelentették a kormány részéről, minden eszközzel meg fogják akadályozni azt, hogy ezzel a törvénnyel kapcsolatosan illegitim terheket rójanak a fogyasztókra, vagy pedig az egyes rendeletek végrehajtását pillanatnyi haszonszerzésre kihasználhassák.
A Balatonba fulladt vasárnap délután Czebe Gyula fővárosi tanár
Holttestét csak hétfőn délután találták meg a halászok
Keszthely, Julius 14 (Saját tudósilónk telefonjelentése) Vasárnap déli 1 óra körül megrendítő szerencsétlenség történt Balatongyörökön. Czebe Oyula [óvárosi tanár, az országos hiiü bizantológus rokonai, Oeszty Lajos és családja látogatására Balatongyörökre érkezett Czebe és lársa ílga a déli órákban fürödni ment a Bala:onha. Oeszlyék egyszerre csak azt vették észre, hogy Czebe a vízben kapkod, majd hallották a kiáltást: — Lajos, segits I Oesztyék odausztak, ahonnan a segítség kiálltás hallatszott, azonban Czebe már elmerült a vizben. Az
egész pillanatok alalt törlént. Csakhamar a keszthelyi tűzoltók és halászok kutatták át a helyet, ahol a professzor elmerüli, de nem tudtak ríaksdni. Valószínű, hogy a viz a liinar leié sodorta a holttestet.
Az esel nagy izgalmat keltett a nyaraló közönség között, akik között több előkelő nagykanizsai úriember is volt. Egyike távolabbi szumtanu|a is volt a döbbenetc-s tragédiának.
Ma délben aztán sikerült megtalálni a szerencsétlen tanár holttestét. Elszállítása iránt még nem történt intézkedés
Czebe Gyulát valószínűleg sziv-hudés érte a vizben.
Petrik Dezső
Alig hogy eljöttünk jó dr. Balta János frissen hantolt sírja mellől, Ismét szomorú tisztet kell teljesítenünk. Nagykanizsa közéletének egyik kiváló tényezőjének tragikus elköltözéséről kell beszámolnunk. Az Élet és Halál ura váratlanul magához szólította Petrik Dezső déllvasutl felügyelöt, a nagykanizsai osztálymérnökség köztiszteletben álló főnökéi. Kl gondolt arra, hogy amikor szombaton délelőtt teljes egészségben kiment Balatonmáriára, ott nyaraló családjához, hogy szereltei körében megkezdje jól megérdemelt nyári szabadságát, — éjjel már átlépi az élet titokzatos fátyolu demarkációját, amely a hivő léleknek sohasem volt kérdőjel, de megnyugvás és aranykapu, mely a Nap országába vezet. És az a férfiú, aki életének teljében még reggel rehdelkezetl hivatalában, éjfélkor már nem volt többé az élők sorában. Estefelé hirtelen rosszul lett, szívfájdalmakról panaszkodott, melyek mind erősebbek lettek. Ugy látszik, érezte a halál angyalának leheletét, mert néhány meleg szavakban még elbúcsúzott övéitől és azután rövid negyedórák multán csendesen elszenderült. És az üdülés lazában a halál angyala csattogtatta szárnyait és fekete gyász költözött oda, ahol délelölt még mosoly és boldog családiasság tanyázott. A döbbenetes hlr a hajnali órákban érkezett Nagykanizsára, ahol az egész városban nagy megilletődés! és mélységes részvétet váltott ki mindenütt. És szárnyra kelt a gyászhír a Balaton mentén végig, az egész déllvasuli vonalon — és elkomorultak az arcok és valamilyen különös, saj\'ó érzés fogta meg az emberek lelkét: Petrik Dezső nincs többé . ..
Mert Petrik Dezsővel Isméi kidőlt egy erős magyar tölgy a szent humuszból. Olyan tölgy, amelybe a vihar hiába kapóit bele, amelyei az orkán nem tudott megtépázni, amelynek gyökerei mélyen be voltak eresztve a magyar föld méhébe, ahonnan táplálékát szivta. Petrik Dezső magyar volt szivével, lelkével, minden idegszálával. Izzó lelkű, megalkuvást nem ismerő, igazi becsületes hazafi, akinek minden gondolatát a hazaszeretet töltötte be, akit minden cselekedeténél a magyarság szeretete sarkalt. Egy magyar ultár volt az ő
ZALAI KÓZLÓNV
szép, tiszta, becsületes magyar lelké. Egy darab magyarság fi magn. Ez Indította és irányította közéleti szerepléséi, áldásos tevékenységét. Ez csendüli ki minden felszólalásából, mikor városi képviselő volt, mikor mint az evangellkus egyház felügyelője tevékenykedett, vagy amikor mint hivatalfőnök és vezető ténykedelt.
Petiik Dezső DSzA vasúti felügyelő <s a nagykanizsai osztálymérnökség vezetője volt. Mint ilyen szaktekintély, aki a vasullgazgalóság legteljesebb bizalmát és állandó elismerését birta. Fogalom volt a kötelességteljesítés terén. A DSzA vasul főtisztviselői karának egyik legképzettebb és legkiválóbb ludásu tagja, akinek szaktanácsát, véleményét nem egy Ízben magas helyen Is kikérték. És ahogy felettes igazgatósága becsülte és tisztelte, ugy szerelték alantasai, akiknek velük érző édesafyjuk volt. A DSzA vasutat rendkivül nagy veszteség érte c kimagasló férfiú halálával.
Egyházának törhetetlen hü fia. P. I dás, hitbuzgó életet éli és a nagykanizsai egyházközségnek 12 esztendőn át érdemekben gazdag felügyelője volt.
Családi élele mintaszerű, Régebben magához vette elhunyt fivérének gyermekeit, akiknek továbbképzéséről bőkezűen gondoskodott. Aranyszivéről Ismeretes volt Nagyon sok családos embert megélhetéshez és egzisztenciához juttatott. Ahol a közért, embertársaiárt dolgozni, szavát felemelni, az Üldözötteket védeni kellelt — a \'jó Pelrik Dezső mindenütt ott volt.
Pelrtk Dezsőről valóban el lehet mondani, hogy magyar becsülettel, Igaz lélekkel és vallásos szívvel töltötte be emberi hivatását Ravatalához az áldás fohászai szállanak mindenünnen, ahol csak Ismerték ezt a ragyogóan szép, tiszta lelket és dicsfényt árasztanak teteme köré.
Temetése ma délután 5 órakor fog végbemenni az evangélikus templomból, ahonnan a város közönségének óriási részvétele melleit kisérik ki utolsó útjára. (B. R.)
MCépkeretextí
Koxma
Fiút 13
Egy Öregasszony borzalmas harakirije
Nagykanizsa, Jullus 14 SalfBId községben hosszabb idő óta gyomorrákban szenvedeti Kiss Dániel vagyonos gazdálkodó 84 éves felesége. Az öregasszony elővette a napokkal előbb elrejtett borotvát és előbb a combját vágta fel egy hosz-szu vágással, térdétől a derekáig, azután egy borzalmas metszéssel a hasát nyitotta meg.
Az öregasszonyt hazaérkező gyermekei vérben fagyva holtan találták. A csendőrség megindította a nyomozást, miképen került a borolva az erőtlenül ágyban fekvő öregasszony kezébe és ml lehetett borzalmas lettének indító oka.
Vasárnap éffel három helyen is betörtek. Keszthelyen
A Hullám-szállodában bál volt, amikor az éjjeli látogatók zavartalanul dolgozhattak — A csendőrség nyomában van már a merész betörőtársaságnak
csokoládé árukat. Fischer elég érzékeny kárt szenvedett.
Ugyancsak betörtek a Hullámszálloda földszinti söntésébe, ahonnan
Keazthely, Jullus 12
(Saját tudósítónk telefonjelentése.) Az éjszaka Keszthelyen három helyen Is betörtek ismeretlen lettesek.
Igy az Uránia-mozgó Irodájába, ahová a külső ajtó felíeszllése után hatollak be. Az Irodában feltörtek mindent, de nem tudtak nagyobb zsákmányhoz jutni, mini négy pengőhöz.
Nemsokára utána a balatoni parkban Fischer Salamon árusltóbódéját törték fel és abból a jobb dohány-nemüeket és a bélyegkészletet lopták el, majd megették a cukor és
likőrt és konyakot zsákmányollak. A Hullámban ép nagyban folyt a bál, amikor a betörők garázdálkodtak és senki sem vette észre merész munkájukat.
A jelekből Ítélve, mind a három betörést egy társaság követhette el, aki a viszonyokkal ismerős voll.
A csendőrség már nyomában van a vakmerő tolvajoknak, akiknek elfogatása órák kérdése.
1860-1930.
Olcsó maradékvásár
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában.
Nagyon kedvező alkalom-
Kirakatokban szenzációsan mérsékelt árak.
J-1 pénzügyminiszter nem fárult hozzá az adózási rendszer megváltoztatásához
A nagykanizsai és letenyel járásokban szQnőben van a trachoma — Zalában 75 százalékos az adóhátralék — A \'vármegye közigazgatási bizottságának Qlése
Zalaegerszeg, Jultua 14 I (Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye közlgazgatósi bizottsága Bődy Zoltán alispán elnöklete alatt ma délelőtt ülést tartott. Az alispáni jelentéssel kapcsolatban Csóthy Qéza apát szóvátette, hogy a miniszterközi bizottság a molnárii állami iskola dologi kiadásaira beállított 500 pengőt közölte, amiből nagy kellemetlenség származik, mert ezt az összeget most a tanítónak kell megfizetni. Farkas Tibor dr. sérelmezte, hogy a bizottság Söjtö-rön egy régi megállapodást fölborított. Bődy Zoltán alispán a felszólalásokra megnyugtató választ adott.
Vitéz Barnabás István dr. kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy előterjesztést tett a minisztériumnak,
hogy az Iskolák részére felvett ösz-szegeket a jövő iskolai évre hagyják meg és erre ígéretet ls kapott az Illetékesektől.
a péa*Ugymlnl»MÍer nem engedélyese ac adántst rendszer megwtUoxtardid/
A közigazgatási bizottság 1929. év második felében a miniszterelnökhöz intézett feliratában azt kérte, hogy a községek és városok a községi pótadót minden más köztartozásra való tekintet nélkül beszedhessék. Most érkezett meg a pénzügyminiszter válasza, mely szerint a községi háztartás egyensúlya érdekében azokon a kedvezményeken tulmenőleg a községeknek és városoknak olyan elsőbbséget adjon, hogy az együttes adózás rendszeré-
Fehér fogak
lOáú. jullus íS.
Príma
ulyem* harisnya
hibátlan
reklámár
EHRENSTEIN.
FSalll. i
nek a megváltoztatása mellett a községi pótadót minden más köztartozásra való tekintet nélkül beszedhessék — nem áll módjában biztosítani, mert a — különklelégllésnek ez a rendszere a közadóknál érdekelt többi hatóságok sérelmével járna és azok háztartási egyensúlyát Is veszélyeztetné. Erre való tekintettel az adózás jelenlegi rendszerének megváltoztatását nem engedélyezte.
A UOxOaaég (aklafdta Kertész Lajos dr. állategészségi felügyelő jelentést tett arról, hogy egyes körzeti forgalmi-adóhivatalok zaklatják a közönséget, amikor messze vidékről előállítják az embereket a bitóságok elé és ezek az emberek sem útiköltséget, sem napidíját nem kapnak.
Bruzsa Qyula dr. pénzOgyigazgató orvoslást ígér.
Sxllnöben a trachoma
Thassy Oábor dr. vármegyei tiszti főorvos megállapítása szerint az elmúlt hónapban Zalavármegyében az egészségügyi állapot kielégítő volt. A trachoma szünóben van a nagykanizsai és letenyel Járásokban, ami a gondos orvosi kezelésnek kOizOn-bető. A tapolcai Járásban is szünóben van a trachoma. Majd bejelentette, hogy a Stefánia-szövetség belekapcsolódott aközségekbe. Igy Nagykanizsán és Zalaegerszegen kívül Keszthelyen, Tapolcán és Sümegen állított fel fiókokat. Az orvosok felvilágosító előadásokat tartottak anyák és szülésznók részére. Nagykanizsán tejkura-akclóval próbálkoztak, amelynek azonban nem volt kielégítő sikere.
SaayKantKsa 75 sntsatMros adtffkUniMka
Bruzsa Qyula dr. pénzOgyigazgató ezután beszámolt az adóhatraléko k-róL Az adóhátralék összege 3,148.230 pengő, ami 75 százaléknak felel meg. Ebben Nagykanizsa 75 százalékkal és Letenye 81 százalékkal vezet. /t nagy sadrandg miatt nem leu marfű Oencsy Zsolt dr. gazdasági felügyelő a vármegye várható termés-viszonyairól számolt be. a nagy szárazság miatt sarjú nem lesz és a gyümölcstermelés terén Islgen gyenge lesz az eredmény.
Farkas Tibor dr. a jégkár sújtotta gazdák részére vetőmagról való gondoskodást kért Az ülés 12 órakor véget ért
Ton"ST\' «f »<PP< Irakran már a pompásan fldltö CU«r«4*al-
JÍÍV V"," taunál.u után. A tonik, rtrld launálat után „tajSrfl ~ . \' "«>»«"\'*■ , KU4r«]J« ^ |ubu, fogkrámmel, malinak
L , fS "("Ví \'ffl "V"" I\' 1-- CŰoroáont ssájTts (Weeanként P 1.80 3t ? , "\'fa "omajoláiban „Oklaraáaal" feWuTVal&U.
S\'f\' A. <J„ Dresdan. msijaromátf vasárkápTlaaletei
Molnár Bertalan ia Társa, Budapest.
— Díjtalanul kell kiállítani a toborzásra jelentkezők okiratait
A belügyminiszter leiratot küldött az alispánhoz, amelyben az az utasítás foglaltatik, hogy a jövőben l szegénységi bizonyítvány felmutatása nélkül Is díjtalanul kell a hatóságoknak a honvédségi toborzásra jelentkezők okiratalt klállltaniok Az alispán ennek megfelelően utasította a hatóságokat, hogy a katonai toborzásra jelentkezők részére díjmentesen állítsák ki a születési és házassági anyakönyvi kivonatokat, családi értesítőket, erkölcsi és illetőségi bizonyítványokat, stb. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik a m. klr. csend-őrséghez való felvételük céljára kérik a fenti okiratokat.
1830. iullus 15
ZALAI KÖZLÖNY
A törvényszék a homokkomáromi dráma tettesének fogvatartása mellett döntött
Husz Vendel és védője a törvényszék határozatát a pécsi táblához felfolyaraodták
hogy Husz Vendel további fogva-tartásdhoz hozzájárult. Az önvédelemmel védekező Husz Vendel éa védője a törvényszék végzését fel-lolyamodlák a táblához, amely né
Nagykanizsa, Julius 14 Mint Jelentettük, Husz Vendel és védője, dr. Fülöp Qyörgy ügyvéd a a vizsgálóbíró határozatát, amely szándékos emberölés elmén letartóztatásba helyezte a homokkomáromi mezőőrt, aki lelőtte Tóth János sor-másl gazdát, fellolyamodták a klr. törvényszékhez, amely ugy döntött,
hány napon belül meghozza végleges határozatát a fegyveréi használó mezőőr szabadlábrahelyezése ügyében.
A férjgyilkos keszthelyi asszony bűnperét Keszthelyen tárgyalja a nagykanizsai törvényszék
Egyed Ferencné öt fejszecsapással verte agyon férjét — Az utóbbi Idők egyik legnagyobb bünpere Zalában
Nagykanizsa, Julius 14 Több ízben foglalkoztunk Egyed Ferencné keszthelyi többgyermekes asszony ügyével, aki, mint ismeretes, ez év májusában agyonveite térjél, akitől sokat kellett szenvednie. Egyed Ferencné bűnügyében a vizsgalat most fejeződött be és az Ugy összes aktáit a kir. Ügyészségre beterjesztették.
A vizsgálat megállapította, hogy Egyedné álmában ölte meg férjét és pedig a törvényszéki boncjegyzőkönyv szerint öt erős fejszecsapással,
amelynek legtöbbje halálos kimenetelű volt.
Értesülésünk szerint Egyed Ferencné bűnügyének fölárgyalását a kir. törvényszék az őszi ciklusra lUzi kl, amikor a nagykanizsai törvényszék bünlelötanácsa kiszáll Keszthelyre, ahol a tanuk nagy számát tekintve, a tárgyalás valószínűleg két napig fog tartani.
Egyed Ferencné bűnügyének fő-tárgyalása az ulóbbi idők egyik legizgalmasabb és legnagyobb fötir-gyalása lesz a kanizsai törvényszéknek.
Regőscsoport
a nemzeti eszmék ápolására és fejlesztésére
Nagykanizsa, Juliua 14
Gömbös Oyula honvédelmi miniszter sz alábbi leiratot intézte Zalamegye törvényhatóságához:
— A nemzeti szellem és hazafias gondolkozás emelése, továbbá a fegyveres erő népszerűsítése és a in. klr. honvédség iráni érzelt lisztelet, nagyrabecsülés és szeretet céljából egy öltagból álló regöscsoportot állítottam Tel, mely az egész országol bejárva, szóval, dallal és lelkesítő magyar zenével áll a fenti cél szolgálatában.
Az ötlagu regőscsoport a régi idők nagy emlékeinek felidézése céljából magyaros egyenruhában, általam szigorúan megállapított és jóváhagyott műsor keretében lép fel, amely szavalatokból, zene- és dalszámokból áll. A csoport a műsortól el nem térhet, azon semmiféle .változtatást nem eszközölhet s a műsorra vonatkozólag utasítást senkitől el nem fogadhat
— A megtartandó toborzások alkalmával a regőscsoportol a tobor-zássl propaganda szolgálatába lógom állítani, e csoport közhasznú működésének minél szélesebb körben való érvényesülése céljából kívánatosnak tartom, hogy azt a polgári és katonai hatóságok, leventc-és lövészegyesűletek minél gyakrab-
ban vegyék igénybe. Nemzetnevelési szempontból ugyanis nem lartom közömbösnek azt, hogy a halóságok vagy egyesületek állal rendezendő előadásokon és ünnepélyeken milyen szavak hangzanak el, kik mii és hogyan adnak elő.
— A regöscsoporl a hatóságok és említett egyesületek által rendezendő ünnepélyek és előadások céljaira teljesen dijlalanul áll rendelkezésre, miulán minden tagja a honvédelmi minisztériumlól kap ellátási és ulazásl költséget.
— A regöscsoport tagjai hivatásuk komolyságára való tekintettel nem fogadhalnak el semmiféle anyagi támogatást.
— A regöscsoporl alkalmazása iránti kérelmekel a járási főszolga-birák, a megyei és törvényhatósági városok polgármesterei, illetve a vármegyei törvényhatóságok első liszt viselői (a honvédelmi minisztérium polgári személyügyi oízláiyához címezve) terjesszék elém. A levente-és lövészegyesűletek a vármegyei testnevelési felügyelők utján, az illetékes halóság véleményezésével terjesztik elém kérésüket.
= Nagy szőnyeg- és paplanválaszték, Slnger József és Társa dlvatáruházában.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstein butordruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Kirdly-ulca 5.
Aki másnak vermet ás, maga esik bele; Pusztítani akart és ím, maga pusztult be\'"
A bacillushordozd Icayck a legkülönbözőbb betog-aégek vivői 6a a halál kísértetei ágy reánk, mint gyermekeinkre nézve Pusztltauk el aketl Permetezzünk Fiitel!
FLIT
ZGyorsabbanr ój
i M„ Mspaw. vt, Piarca ■
NAPIREND
Jullu* 18, hadd
Rőmsl kzlr llkus: Henrik cs Prolest.: Henrik. Izraelita: Tamus bő 19.
OyógyszertArl éjjeli szolgálat: I.
hí végéig sz Őrangyal gyógyszertár.
ÜÍIzfBrdő nyílva reggel 6 ólétól esle 9 órAle (Mtlő, szerda, péntek délután, te<Mr- enész nap nőknek). Tel.: 3—13.
— A törvényszék nyári szünete.
Tegnap, hétlőn zajlott le a nagykanizsai törvényszéken az utolsó tárgyalás. A törvényszék nyári szünete a mai nappal kezdetét vette.
— A keszthelyi karmeliták búcsúja. Holnap, szerdán Karmel-hegyl Boldogasszony napján tartják a keszthelyi karmeliták a rend fő-ünnepét, amely a Skapuláré-társulat-nak is a főünnepe. Ebből az alkalomból nagy bucsu lesz a karmelita alyáknál.
ÁRVALÁNYHAJ
6elyem harisnyát vegyen garanciával, minden párat, mely mosás előtt elszakad, uj párra cseréljük ki.
Ezüst minőség párja 4 pengő Arany minőség párja 5 pengő
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
CSENOERY-UT 2. SZÁM.
Uzletáthelyezés előtt
augusztus hó i-ig ^ rendkívül olcsón árusítok
„Menyasszony" divatáruház Koréin Jenő Nagykanizsa, Doák-tór I. sz.
zalai közlöny
— A fémipar) szakiskola záró
vizsgája. Héifőn délelőtt tartotta záróvizsgáját a nagykanizsai fémipari szakiskola Fert tczy Emil klr főigazgató el.iöklete alatt. A vizsgán jelen voll a teljes tanári és oktatói kar, úgyszintén számos érdeklődő. A 25 111. évf. növendék közdl 4 jeles, 6 jó, 12 elégséges eredménnyel vizsgázott, mig 3 javításra lelt bo-csájlva. Inolay László igazgaló hosz-szabb beszédet intézeti a intézetből kilépő, végzett ifjakhoz. Ferenczy főigazgató teljes elismerését fejezte kl ezután a tanári és oklalói karnak munkásságáért.
=. Orvosi hlr. Dr. Kónlg József fogorvos két heti szabadságra utazóit Julius 28-án, hétfőn újra rendel.
—Áthelyezések a Szent Ferenc-rendnél. A ferencrendiek Szűz Máriáról nevezeit tartományának kormánytanácsa a következő személyi változtatásokat eszközölte a provincia területén: Budapesten házfőnökhelyetles P. Czirfusz Viktorin, szónokok P. Horvdl/i Domonkos és P. Apáti Oszkár, egveteml tanulmányokat végeznek P. Németh Pilis és P. Andlts István. - Székesfehérvárott házfőnök P Molnár Arkangyal, helyetlese P. Horváth Péjer, az%Jt P. Andreska Felicián. — Szombathelyen házfőnök és lelkészhelyetlíS P. Varga Teodorlk dr., helyettese Schetrich Bonavenlura, segédlelkész P, Pulvermann Zénó. — Ki\'marionban házfőnök P. PulyaI Lambert, helyettese P. P/el/Jer Alfonz. — Németujvárott házfőnök és lelkészhelyettes P. Bajor Aízlnk. — Pápán házfőnök P. Markó Dénes, szónok P. Pusztai Gábor. — Sümegen házfőnök P. Horváth Adorján, helyetlese P. Kardos Odorik — Veszprémben házlönök P. Heidinger Jenő, helyettese P. Horváth József. — Bucsu-szentlászlón házfónök és lelkészhelyetles P. Mátés Hilár, segédlelkész P. Farkas Iván. — Nagykanizsán házfönökhelyelles P. Király Lőrinc, hitoktatók P. Horváth Alha-náz, P. Jámbor András, P Horváth Olivér és P. Mlholcsek Miklós. — Esztergomban házfőnök P. Weisi Rikárd, szónokok P. Tóth Móric és P. Csontos Márton. — Andocson házfönök és lelkészhelyettes P. Si-mlcza Sebestyén. — Felsősegesden házfőnök és lelkészhelyettes P. Schmldt Bódog. — Zalaegerszegen házfőnök P. Erős Alajos, helyettese P. Bécsi Vazul, szónok P. Nagy Ernő.
— Autóbusz hlr. A Nagykanizsa-vidéki Autóbusz Vállalat a zalasza-barl járatát a részvétlenség és a rossz ut miatt megszünteti. Ezzel egyidejűleg a régi menetrend és árak mellett a Hahót-i Járatot megkezdi
— A Balatoni SzOvetség közgyűlése. A Balatoni SzOvetség julius 27 én Keszthelyen tartja közgyűlését. A Keszthelyi Iparosok Dalköre ez alkalommal rendezi nagy szabású vízparti ünnepségét, amelyre odaérkezik a nagykanizsai honvéd-zenekar. A balatoni vásár leiül fogja mulnl még a régieket is. Lesz nagy sétahangverseny és táncmulatslg.
— Tanulmányul. A földművelésügyi miniszter Figura Oyörgyöt, a zalavármegyel gazdasági felügyelőség vezetőjét és Schváby Ervin keszthelyi gazdasági felügyelőt augusztusban bajoronizági legelögazdasági tanulmányútra rend\'-lle ki.
— Az ipartestület felhívása, a tagdíjhátralékban levő tagjaihoz. Az ipartestük t elnöksége felkéri azokat a tagtírsakal, akik a multévi tagdíjukkal még hátralékban vannak, hogy azt folyó hó 31-ig okvetlen befizetni szíveskedjenek, mert elleneidben a végrehajtási eljárás ellenük most már haladéktalanul megindiltatik.
Számol iái bajnál a természetes „FerMO lóxsel" keserűvíz használata végtelen nagy megkönnyebbülést szerez. A nöorvosl klinikák bizonyítványai tanúsítják, hogy a rendkívül enyhe haiásu Fereno József vizet különösen a szülészeti osztályon a legjobb sikerrel alkalmazzák. A Ferenc léssel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákon és füszerűz-lelekben kapható.
— Kedvezményes menetdíj Ja keresztyén ifjúsági konferenciára. A .Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége" Balatonszárszón Julius 23 tói szeptember 3-lg konferenciát tart, melyre a Duna-Száva-Adria v. társaság valamennyi állomásáról Balatonszárszóra a rendszeresített rózsaszínű igazolójegy alapjín a vonatnemnek megfelelő I. II. III. osztályában 50%-os menetdijkedvezményt engedélyez. A kiindulási állomáson a megfelelő kocsiosztályra egész jegy váltandó, mely a visszautazásra is érvényes. Az utazás félbeszakítása nincs megengedve. Az odautazás legkorábban julius 20, legkésőbben szept, 3. a visszautazás legkorábban julius 23 és legkésőbben szeptember 5-ike.
VINOL
olcsó és blstoaan hat liszt harmat ellen. Beszerelhető:
ORSZÁG JÓZSEF
«U(. műtrágya, termény éi nflvény-
védösxerek kereskedésébe* Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bMiiü mellett Telelőn: 130.
Országos amatőrbajnokság
TBrekvés—Debreceni KAOE 7:0 (2:0).
Szolnoki MÁ V— Diósgyőri Vasgyár! TK 1:0 (0:0)
Bohn SC-Pécsi VSK 5:1 (I: I).
1930. julius 15.
SPORTELET
A magyarok fényes győzelme Párlsban
Mexikóban a Hungária legyőzte a bajnok Espagnát
Fárls, Julius 14 (Éjszakai rádiójelentés) A mai nagy versenyen csak három számban indullak a magyarok és mind a három számban győzlek. Az úszóversenyen Páiis város nagy diját Bárány István nyette 591\'5 perccel, aki első lelt. II. Tarls 115 p., III. Wannle 12 5 p.
A Zrínyi atlétáinak kerületi
Nagykanizsa, julius 14 A nagykanizsai Zrinyl Torna Egylet vasárnap Kaposvárolt szerepelt három atlétájával a kerületi versenyen. Az atléták ugy egyletük, mint Nagykanizsa színeit ismét diadalra vitték és gyarapították eddigi szép sikereit.
A 800 méteres stafétában a magyar csapat győzött 9\'54.2\'5, második lelt a francia staféta 50\'15.
A vlzipólóban a magyar csapat 5 : 2 arányban győzött.
Mexikó, Jullua 14 A Hungária csapata 10:1 (7:0) arányban legyőzte a bajnokcsapat Espagnát.
sikere Kaposvárott a versenyen
A 800 m. if|uságl síkfutásban első lett Makoviczky Gyula (Zrínyi) 217-8, a 3000 m. senior futásban első lett Memmel Kálmán (Zrinyl)
9-48-4 Jó idő, a második futó ideje
10-24-2. Suly és diszkosz Ifjúságiban Bartal (Zrinyi) 3. helyezést ért el.
A vasárnapi kerékpárverseny
Nagykanizsa, julius 14 A Nagykanizsai Kerékpár Egylet a Csepel kerékpár-gyárral együttesen vasárnap kerékpárversenyt rendezett Nagykanizsáról Keszthelyre és vissza, kizárólag Csepel kerékpárokkal, tehát egyforma gépekkel. A kísérő-bizottság megállapította, hogy egyesek egyes útszakaszon 60—65 km. sebességet értek el.
A szép és értékes dijakat a Csepel-gyár ajándékozta, amelyeket aztán a
Kerékpár Egylet helyiségében ünnepélyesen kiosztottak.
Verseny-eredmény:
I. csoport: 1. Szakácslcs Ferenc
4 óra I p, 2. Varga László 4 óra
5 p, 3. Nagy Lajos 4 óra 12 p,
4. Hermán Gyula 4 óra 15 p,
5. Kordics Lőrinc 4 óra 17 p.
II. csoport: 1. Zsivány Vilmos 4 óra 14 p, 2. Büky Lajos 4 óra 21 p, 3. Büky Ferenc 4 óra 45 p.
Vasárnapi sporteredmények
A világ minden táján és itthon kitűnően szerepeltek versenyzőink
Nagykantz«a, Julius 12 Az elmúlt vasárnap Ismét a magyar sportolók számos győzelmét hozta. Atlétika, vizisportok, lennlsz mulatják a magyar versenyzők világklasszisát.
Atlétika
Magyarország—Ausztria 85-5—
64-5, ifj. atlétikai viadal.

A Budapest kerületi staféta bajnokságain a BBTE és a MAC oszlozt .k. *
Kopenhágában egy nemzetközi atlétikai verseny során Darányi a sulydobásban 1493 méterrel fölényesen gvözött. Szepes a gerelyvetési nyerte 63 45 méterrel. Zsufjka a rudugrásban 3 70 méterrel 2. lett. Késmárky nagy meglepetésre 175 méleres eredményével csak második tudott lenni.
Nagy nyári textilvásár
1930. julius hó 16-án.
Bemutatásra kerül a szokoll kollectión kivűl, saját üzemünkben készült
Vászon férfi öltönyök . 28\'— pengőért
Loden (Hubertus) kabát . 38\'— pengőért
Apacsing......6 80 pengőért
Pongyola .....3 90 pengőért
Ezen kész áiuk azonnal átvehetők, készpénzfizetésnél 10% árengedmény.
Köztisztviselők Fogy. Szövetkezete
A BBTE hölgy allélikai versenyén a 100 m. síkfutás, a 80 m. gátfutás, a magasugrásban és a 4V\'00 m. stafétában országos rekordot Javítottak.
Uuái
Magyarország válogatott hölgy-uszól nagy meglepetésre, de megérdemelten 31 :29 arányban győzték le Ausztria hölgy reprezentánsalt Miilstattban. A magyar b) vízipóló válogatott 5: l-re verte az osztrák b) válogatottat.
e
Belgium válogatott vízipóló csapata 2:1. (1:11 arányban győzte le Németország csapatát.
Futball
Ferencváros—Budai 11 5:2 (3:0) (Schlosser Imre jutalomjátéka).
Magyar Kupa
KPAC—NTE 2:1 (1:1) (Kaposvár).
Legjobb üditő ital b
a közismert
AMI II
Kapható minden fűazer-és cietnagekerejkedésben.
Főraktár:
ir napit
Király-utca 21.
jullus 16
TŐZSDE
A néhány rtap óla uralkodó jobb hangulat a mai Üzleti forgalomban kiierjedt a helyi piac egyes ériékeire Is, bár nagyobb arányú Üzlet nem fejlődött ki, a legutóbbi zárlati árfolyamok felelt jöttek létre kötések. A zárlati Irányzat jól tartott volt. Flx-kamatozásu papírok piaca Uzlettelen. Valula és devizapiacon a kinálat voli túlsúlyban, dollár és Newyork 20 ponttal olcsóbbodott.
Ortokl tárlat
(•irts ; 10-25, London JS 03, Newyork 514-50, Brflsset 72 85, MUino 26 S5, Madrid 6000, Amsterdam 206 90, Berlin 122 77, WiM 7268. Sofls 3*74. Prtoi 15-261/1. Verté 5770, B«dap«*t iO-ITVi Belgrád 9-121/1, Bukarest 8-06
ToraéiyUxsda
Bua Hüm. 77-«i 18-80-1890. 78-u 1800-1910, 79-ts 19-20-19-30, 80-as 19*30—19*40, dnnAnt. V-o 182Ó-1H-31, 7»-as 18 40-1850, 79-es 18 30-18 70 »-ei 1870-18-80, ion 1080-1100, hk. irpa 1325—13-50, sőrirpi 16-00— 17-25, sab IS 80-16-20, Itnwi tnt 15 60-15 70^donántnil 16-30 -1560. iepc< 25 75-2625, koros 875 890
Rádió legolcsóbban Sxabó György naaió-
laboraiortamában Fóul 3.. udvar
i MapstI tfasfe árrlu-|«fjxása
VALUTÁK
I L 27-78-27-93 Ifr. 79-70-80 10 _ ik. 18*93-17-03 Dint 162-80 153 40 Dinár 10-CT7-Í0-1S Dollár 5«8 10-570-10 Trendi L 22*45 22 75 HoU. 229*40-23040 Lengyel 63*80«4l0 Len 3-87-3-41 Lm 4-11-4-17 Un 29 80-30-10 Hálta 136-05-13668 Norvég 152-80-153 40
ScUlL 80*55-80 95 MfcU 1WÍ0 III30 BvMk. 159*35-163-95
DEVIZÁK
AjbuL 229-35-230 05 Balgxid 10*10-10-13 B«lUn 136*05-186-45 Brtlaazel 7967-79*92 Bakaiéit S*38-3*4o Kopánb.152 80163 20 London 27-74-27-81 Madrid 65*50-67-50 Milano 29*85-29*95 Newyork 570 20 1 80 Oszló 152*80-153 20 Párta 22*43-2250 Priga 16-92-16*97 Szófia 4*12-4*16 Stockh. 18Í30-E53-70 Vaiaó 63*90-64*10 Wlu 80-65-80-80
zotidi 110*77-11107
rtOultáa 1662, aladatlan 601. - Első-nmőt 1-15—l-ia szedett 1*14—1*16, izedetI KWa 1*10—1*12, köanytl 1-04-1*08, l-«ó ™ Ont 1*0»—1-10, ll-od rendű tna 094-1 02 angol rnkló 1*10-1*20, szalonna 1*42-1*46, zalr 1*38-1*56, bot 1*50-1*86, szalonnás lilstrtés 1*40-1*56.
Klaája: Délxalal üjomíi él Lapkltdá TáJlalit, Hagykaalsiáa. Pele lós kiadó: Zalai Károly. UaakOWau IkaMas X. *
ÍÁLAI KÓZLÓNV
APRÓHIRDETÉSEK
ta KrtWidettaek dfla 10 BÓta M flIMr, MWea további sző dija S HlL Vrair- «í •anepnap 10 szőlg B0 fillér, minOw
további szó dija B OH. Szacdán 4a pia-tekén 10 szóig SO fillér, minden torit*! *zó dija B fflt. Címszó s mtadea vastagabb betűből illó sió két szőnak számit bük. Alliat keresőknek SOM engedmény.
Baskioanftt kereiek augusztui l-t belépésre. Clm Unger vaikereskedéa. -3624
Megvételre keresek egy hisznilt rövid zongorát. Bővebbet s klsdóbsn 3602
F6xlmlM4anaat kelesünk aug. l-re Zrinyt-ulca 33., földizlnt.
•alsisl ét e?yenruhlzati cikkek a legnagyobb vllaiztékban Kautmann Károly cégnél. Telelőn 372. 3679
■Imfanfála dunszlos és befőttes üvegek legolcsóbb árbsn — Stern Üvegesnél,
Erzsébet-tér 14.___3452
MOholynak, vagy raktárnak alkalmas
helyiség k-adó Nádor ulcs 4 sz 3504
Taaaaoal á« háilaialaát (elvesz Dorogby Kilmán sütőmester Klskanlzsa.
Lépcsőházi küiönbejáratu bútorozott utcai szobs azonnalrs kiadó. O.lop Oiza Csengery-ut 27. 3880
KSayaaléabaa Jártas, Irodai munkik ban, gépírásban gyakorlott tlaxtvIaalSaA átjást kerts. Om a kiadóban._8697
■árasam birmlly nyelvű könyvek 1860 előtti ktadiaalt is kiváló emberek kizlrllalt. Leveleket Keszthely, llókkladó hivatalba ,UyU|lő" jeligére kéretnek. 3716
Krámer Zoltán
régi üzlethelyiségéből Ksztnczy-utca 3. szám alá költözött, közel az uj postához Aruraktirit most olt minden ellogad-ható áron árusltja et.
Egyaa olkkak fáláraál la as;s oloaábbak I
Rikóczl-utcs 29. szám alatt keltő szobás lakéa kiadó, azonnal ellogtalható. Bő
vebbet Szemere-u ca 3. si.__-3696
VaQwaakaraakarfáa 3 szobival, berendezéssel együtt, Jurinyos bér mellett augusztus hó 1 re Átadó. — Clm a kiadóban._________3702
Taano llzetéssel (elvitetik — Papp Oszkár cipészmesternél, Magyar-u 6. 3705
Telekt-ut 35 sz. három szobás utcai lakéa mellékhelytsigtkkel suguazlui else-(irt klsdó. 3706
Kataxlvattyu la, tel|es (elszereléssel géperőre ls slkslmas, eladi. — Clm l
kiadóban.______ 3707
Komoly bajárónflt kereiek Nádor-utca 1 3708
Tlaxtaaaágaa |obb mindenes leinv azonnal (elvétetik Sugár ut 22. -3709
Egy bejáró mindenes Hzlsl ajánlkozik. Attlla-u. 46. 3710
Különbeláralu szoba azonnal klaáá Bővebbet Csengery nt 3. bázmeiternil. 3712
KODAK BROWNV
fényképezőgép
dupla lencsével . . Pengő 23-
KODAK rollfilmgép
4X6-5 cm. ... Pengő 36\'— duplalencsével ... „ 4B
6 X 9 cm..... » 50\'
dupla lencsével . . » 60-8 havi részletre I
Agfa, Zeiss, Voigttflnder gépek.
Aaatfr ankát sletói vállalok!
Szabó Antal
fényképészeti szaküzlet.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15041/1930. sz.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Az iskolák és ovodák tata-rozási munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1930. évi julius hó 21-én déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és 1 P összegnek „Nagykanizsa város háztartása" cimü 56607. sz. postatakarékpénztári csekkszámlára rendeltetésének feltüntetése mellett történt befizetése és a szelvénynek a v. mérnöki hivatalhoz való beküldése ellenében beszerezni lehet.
Nagykanizsán, 1930. évi julius hó 12-én.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15039/1930.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A v. közkórház szemétszállító kocsija és szemétládái szállítására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1930. évi jullus 21-én déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és beszerezni lehet. Nagykanizsán, 1930. évi julius
hó 12-én.
M«7
Polgármester.
15117/1930.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A Széchenyi-tér, Kölcsey-és Batthyány-utca kongótégla burkolására nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel Id30. julius hó 23-án déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és 1 P összegnek „Nagyka-
nizsa város háztartása" cimü 56.607. sz. postatakarékpénztári csekkszámlára az összeg rendeltetésének feltüntetése mellett való befizetése és a szelvénynek a v. mérnöki hivatalhoz való beküldése ellenében lehet beszerezni.
Nagykanizsa, 1930. julius 14. „„ Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15037/1930. sz.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A László herceg-utcái vízvezeték meghosszabbításával kapcsolatos szállításokra és munkákra nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1930. julius hó 25-én déli 12 óráig & v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiirási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12. óra között megtekinteni és beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1930. julius hó 11-én.
*« Polgármester.
Tarlórépamag
kg.-kint 1-60 fill.
Hivatalosan ellenőrzött termelés, lapos, kerek, zöldfejti, tisztasága, csiraképessége, fajtisztasága garantálva. — Mlg a készlet tart, mi kapható
Martonpusztai Oazdaság, Felsősegesd (Somogy m.)
OzletáthelyezÓB
Értesítem 1.1 vendégeimet, hogy Keszthelyen, a Hungária szálló mellett 65 év óta fennálló url és női
fodrészüzletemet Kossuth Lajos-utca 26. sz. alá (Balaton drogéria mellé) helyeztem át s azt a mai kor Igényelnek megfelelően higiénikusán rendeztem be. Szíves párlfogást kér
Laakay latvén
1711 íodrisz.
Varga Nándor
modernül felszerelt sa|át műhelyében
mos, fest, tisztit éa plissérox.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-töl, férfi, női ruhák legolcsóbb árban « tisztíttatnak.
Qyüjtötelep: Gyártelep:
Kazinczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
ZALAI KÖZLÖNY
1930. lullui 15.
özv. Petrlk Dezsőné szül. Kiss Margit mint neje és fiai: Dezső és Zoltán, valamint gyámleányai: Petrlk Ida, Petrlk Eva és Petrlk Sára a maguk és Összes rokonaik nevében MJdalmas szívvel és az isteni örök Oondviselés akaratában való alázatos megnyugvással jelenlik, hogy éleiének hűséges párja, a leggondosabb szerető férj, apa, gyámapa
PETRIK DEZSŐ
D. Ii. A. vaaartl felAqyalS, o««Ut,mérnOk, mm arany éreUmk.rea.t vitéaaégl érám e«ala«Jáa mlajéonoaa, a aagykaalaaal avaagatlkua agyhAakSaaég lalOgyaléJa
Balatonmáriafürdőn 1930. julius 12-én élje! 1! órakor munkás életének 54-ik, boldog házasságának 22-ik évében rövid szenvedés ulán, jóságban és szereletben kipróbált lelkét Teremtőjének visszaadva, csendesen elhunyt.
Földi porrészelt f. hó 15 én délulán 5 órakor fogjuk a nagykanizsai evangélikus templomból az ott végzendő gyászszertartás után a nagykanizsai köztemetőben a feltámadásig nyugalomra helyezni.
Nagykanizsa, 1930. Julius 13.
Lagyan nyugalma Áldott I
özv. Petrlk Oyuláné szül. Bellczay Ilona édessnyls. Kiss Pál apósa. Rátb Károly éa neje Petrlk Ilma, Petrlk Elemér éa neje Klein Ilona, özv. Petrlk Arpádné szűt. Schőnleltner Katalin, lfl. Kiss Pál és neje Tokody Piroska, Barálh Imre és neje K\'sa Erzsébet tsstvérel, sógorai, Illetve sógornői
A Duna-Száva-Adria Vasúttársaság nagykanizsai osztálymérnökség személyzete őszinte fájdalommal tudatja, hogy felejthetetlen szeretett főnöke
Petrik Dezsd ur
márnftk-falOgyalS, oaxtály mérnök, az arany érdamkarsazt tulajdonosa
f. évi julius hó 12-én éjjel Balatonmárián elhunyt.
Halála pótolhatatlan veszteséget jelent hivatalunkban, ki kartársainak mindenkor legjobb barátja, alárendeltjelnek pedig atyai gondviselője volt.
Nagykanizsa, 1930. évi julius hó 13-án.
Emlékét kegyelettel fogjuk KivOnkben meg Arizni I
A nagykanizsai ág. hltv. evangellkus egyházközség a
nagy veszteség érzésétől lesújtva, mélységes fájdalommal jelenti, hogy érdemekben gazdag felügyelője
Petrik Dezső ur
D. SZ. A. vaautl felügyelő, oaxtálymárnSk
f. hó 12-én éjjel 11 órakor Balatonmáriafürdőn rövid szenvedés utan visszaadta nemes és jóságos lelkét Teremtőjének.
Elhunytával mérhetetlen veszteség érte egyházközségünket. 12 éven keresztül vezetett bennünket s volt ulmutatónk és példánk az Imádságos hitéletben és az áldozatkész hü egyházszeretelben. Emléke örökké áldolt és megbecsült lesz egyházközségünkben.
Holtleslét f. hó 15-én délulán 5 órakor fogjuk a templomunkból az ott végzendő gyászszertartás után a nagykanizsai köztemetőben a feltámadás napjáig nyugalomra helyezni. Nagykanizsa, 1930. julius 13.
„Fénylik a sötétségben Is az Igazak világossága a kegyel mes, lrgslmas és Igaz liten által. Annakokáért soha meg nem Indul:Orök emiékezeiben lészen sz Igazi- (Zsoltár 112. 4. ésí vers.)
KOMOL párisi halleiKSiterrel
lestett haj gxebb, mint az eredeti I
Ke.-elése egyszerű, kényelmes és gyors. Ez az ok?, hogy róvld Idó alatt példátlan népizerUségre tett szert. Okvetlen próbálja meg I Vezérképviselet: Budapest, Rákócziul 14. — Díjtalan prospeklus. Helyi ffiraktároat karaalak (nem bizományi alapon). m\\
Fájdalmas érzéssel, a Mindenható akaratában megnyugodva jelentjük, hogy jóságos szivü édesanyánk és nagyanyánk
özv. Weiszberger Zsigmondné
szül. Eisler Katalin
julius hó 13-án, 90 éves korában visszaadta nemes lelkét, a Teremtőnek.
E hó 15-én, kedd délután 4 órakor Csengery-ut 14. számú gyászházból kísérjük utolsó útjára. Nagykanizsa, 1930. julius 14.
Vajda Henrik, Weiszberger Kálmán Vajda ödSn, Vajda Ernő, Stern Kálmánné szili. Weiszberger Cecília, Vajda Rezsó gyermekei. Elater Mór teatvére. Vajda Henrikné szül Scbwarz Katalin, Weiszberger Kálmánné szül. Báder Honn, Vajda ödónné szül. lilás Irén, Szv. dr. Vajda Béláné szül.
Barta Erzsébet menyei. Stern Kálmán vóje. Vajda Imre, Weiszberger László, Oyórgy éa Margit, Vajda Kató, Dezsó, ~ ..... ....... n, Zsigmond és r.....
. . rtJ
János és Erzsébet, dr. Stern Pál, Vajda Jolán,
Jóságos emlékezete fakasszon áldást I
Bella unokái.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 21-én d. u. 3 órakor
Felsömánd-pusztán biról árverésre kerülnek autók, lovák, sertések, tehenek, ökrök, fegyverek, zongora, borok, hordók, gazdasági termények, föld 12.000 pengő becsértékben.
Venni szándékozók ezúton is meghivatnak. 9M1
özv. Tomaslts Ferencné szül. Bedenek JuIla mint neje, ugy a maga, mint gyermekei, alulírottak és az egész rokonság nevében fájdalomtól megtöri szivvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy a legjobb férj, szerető atya, após, nagyapa
TOMASITS FERENC
f. hó 13-án d. e. Vall órakor életének 72-ik, boldog házasságának 48-lk évében hosszas betegség és a halotti szentségek ájtatos felvétele után visszaadta jóságos lelkét a Mindenhatónak.
A megboldogult hull tetemét I. hó 15-én d. u. 5 órakor fogjuk a Tpleki-ut 73/a. szám alatti gyászházból a róm. kath. egyház szertartása szerint beszentelletnl és örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozat f. hó 16-án d. e. \'/a9 órakor lesz a szenlferencrendi plébánia-templomban az Egek Urának bemulatva. Nagykanizsa, 1930. julius 14-én.
Áldott lagyan emléke I Nyugodjék békában I
Marlaka, Faranc, Szidónia, Annus és Ilonka gyermekei.
Artnar Sándor, Balogh István. Szalay János és Bagludi Béla vejet.
Tomaalta Ferencné szttl. Oréczl Mariska menye. Margit, Béla, Janika, Sanyi, Jóaka és Plstlka unokái és s gyászoló rokonság.
UngAr osaléd a maguk, valamint az összes rokonság nevében fájdalommal jelentik, hogy szeretett anyjuk és rokonuk
özv. Ungár Mártonná
szDI. Mally Jozefa
életének 83-ik évében julius 14-én éjjel 1 órakor elhunyt.
A megboldogult földi maradványait folyó hó 15-én délután 3 órakor fogjuk a Csengery-ut 56. számú gyászházból a róm. kath. hitvallás szerint beszenteltetni és a róm. kath. sírkertben levő sírboltban örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelki-üdvéért folyó hó 17-én d. e. 9 órakor a szentferencren-diek plébániatemplomában lesz a Mindenhatónak bemutatva.
Nagykanizsa, 1930. julius hó 14.
Áldás éa béke lengjen porai feletti
É
A Nagykanizsai Takarékpénztár Deáktéri frontján levő Mersits-féle, valamint a Korein-féle
üzlethelyiség
augusztus l-re kiadó.
Bővebbet a pénztárnál.
Nyomatott a DéJzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai KárolyJ
70. évfolyam 159. szám
Nagykanizsa, 1930. jullui 16 szerda
Ara 14 fillér
ZALAI nZLÜRT
UmkaM* t. tfeiUM, KWLui..
Kesslhdjl3lürf«MMvitsl Kossuth UJot-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
BMieHst In: tnWa I peari M BUfc Telefon : Nagykanizsa 78, Kessttialy 22. uám.
Gazdasági kapcsolatok
lila : báró Láng Boldizsár országgyűlési képviselő
A magyar fajból, fajnos, mindig hiányzott az érzék a nagy gazdasági kérdések iránt. Ennek legfőbb oka Ausztriával való közősségünk volt, mert hiszen Ausztria mindent elkövetett, hogy minket gazdaságilag gyámságba tartson, másrészt, a kormány, az országgyűlés és a közvélemény is közjogi kérdésekkel foglalkozott elsősorban és ezek mellett a gazdasági kérdések eltörpüllek. Az 1867-es mlniszlérlum bő programm-jában csak közjogi kérdésekről volt szó. De nemcsak az Autszrlával való közösségünk volt egyetlen oka annak, hogy a magyar gazdasági élet nem tudott kifejlődni, hibás volt ebben a vezető-társadalom is. Társadalmi előítéletek képezték annak akadályát, hogy a jó családból származó, vagyonos és lisztes családi tradíciókra visszatekintő fialalembe-rek kenyérkereső pályára menjenek és, hogy egy Ilyen pályán érvényesítsék azt a puritán nemzeti érzést, amelyet a szülői otthonban magukba Bzlvtak Csak később, amikor a vlz már a Bzánklg ért, kezdtünk szakítani ezekkel a maradt tradíciókkal!. Ha ez a szakítás ezelőtt 50 60 évvel megtörtént volna, akkor Mtgyaror-szág ma, ugy politikai, mint gazdasági téren, de társadalmi slrukturája tekintetében is, jóval előbb volna, mint ahol van. Ma már mindenki érzi, tudja, hogy a gazdasági kérdések ugy az egyén, mint az állam életében elsőrendű szerepel játszanak. A kényszerűség, az évről-évre sulyosodó gazdasági helyzet étlelte meg bennünk ezt a felismerést.
Kétségtelen, hogy a gazdasági élet terén komoly bajok vannak, amelyeken segileni kell, de lehet is segilenl, mégpedig a gazdasági élet összes ágazataira kiterjedő céltudatos, gazdasági politikával. Ehhez a gazdasági politikához tartozik az is, — és én gazdasági életünk larlós is állandó javulásit főleg attól várom -— hogy más államokkal szoros gazdasági kapcsolatokat létesítsünk. Központi fekvésünk Is erre predesztinál bennünket, és itt van a Duna, amely a legolcsóbb és legegyszerűbb összeköttetés Magyarország és szomszédai, a Nyugat és Kelel között, és egyenesen arra van hivatva, hogy Közép-Európa közgazdasági életének lüktető ereje legyen. Aláhúzom, hogy nem politikai, hanem tisztán gazdasági kapcsolatra gondolok és ma még azt se merném megmondani, melyek azok az államok, amelyekkel uj gazdasági kapcsolatok létesítése kívánatos volna. Erre a kérdésre, minden más októl eltekintve, már csak azért se felelhetni, mert hiszen a háború megindításához elég egy nemzet akarata, de, hogy békét kössünk, ahhoz mindkét félnek egységes akaratára van szűkség.
Valószínű, hogy ha Magyarország más államokkal szorosabb gazdaságt kapcsolalokat létesítene, vagy ha talán tagja lenne egy nagyobb gazdasági egységnek, egy nagyobb gazdasági területnek, akkor nálunk a termelés egyik, másik ágában hátrányok mutatkoznának. Ez elkerülhetetlen, mert hiszen minden változás a gazdasági életben természetszerű zökkenéssel jár. Ezzel szemben azonban exportlehetőségeink megnövekednek, fölöslegeinket eltudjuk adni, a munkanélküliség problémája vagy teljesen megszűnnék,
vagy legalább nagymértékben enyhülne ; vállalataink, pénzintézeteink működésüket a mostaninál sokkal nagyobb területre lesznek képesek kiterjeszteni és remélhetjük azl Is, hogy az intelligencia bizonyos ágaiban előálló feleslegeinket, amelyeket itt, a szűk határok között elhelyezni nem ludunk, más országokban megélhetéshez, kenyérhez juttathatjuk.
A gazdasági közösség közös érdekeket lereml, az emberek sűrűbben érintkeznek egymással, megismerik és megértik egymást és Idővel el fog lünnl az a háborús atmoszféra, amely olyannyira megnehezíti a népek gazdasági megélhetéséi.
Súlyos visszaélések gyanúja miatt felfüggesztették Székesfehérvár polgármesterét és műszaki főtanácsosát
tatásáról külön fog intézkedni. A belügyminisztérium ma értesítette a várost, hogy Vojnlch Ferenc dr. bajai polgármestert bizlák meg a fegyelmi eljárás lefolytatásával.
Zavaros Aladár dr. polgármester a sajlónak. ki|elentelle, hogy teljes ártatlanságának tudatában várja a lefolytatandó vizsgálatot.
Budapest, \'ullus Ifi Széchenyi Viktor grófhoz, Fejérvármegye főispánjához a belügyminisztertől távirat érkezeit, amelyben Zavaros Aladár dr. polgármestert és Vargha Elemér műszakI főtanácsost állásuktól felfüggeszti különböző közmunkák elosztásánál elkövetett súlyos visszaélések gyanúja miatt. A láviral közli, hogy a fegyelmi eljárás lefoly-
Egy olá^ lap bűnrészességgel vádolja Vafdabelilgymlnlsztert
az antiszemita zavargások miatt
Bukarest, julius 16
(Éjszakai rddiójelentés) Az Ade-verul feltűnő cikkben támadja az anliszemila zavargások rendezőit és Vajda belügyminiszteri egyenesen bűnrészességgel vádolja. A lap szerint a belügyminiszter hivatalos nyilatkozatot adott ki arról, hogy sikerült letartóztatni Danlla és Tolu diákvezéreket. Ezzel szemben tény az, hogy ugyanakkor a két antiszemita vezér a belügyminiszter előszobájában tartózkodott, ahol kihall-
galásra várakoztak. A két diákvezér bejárta a bukaresti lapok szerkesztőségeit és elmondották, hogy mit müveitek. Az Adeverul szerint a kél diákvezér azérl érkezett Bukarestbe, mert a belügyminiszter rendelte őket macához kihallgatásra. Egyébként az antiszemita zavargások most Bessza-rdbidban lángoltak fel. Kisenev melleit Celeag községben az antiszemita vezérek felszólították a lakosságot, hogy irtsanak ki minden zsidói, mert a zsidó bankoknak köszönhetik, hogy a gabona ára ugy lement.
„A Jelenlegi európai gazdasági válság okát a politikai helyzetben kell keresni"
A német kormány válasza Brland emlékiratára
ban azon a véleményen van, hogy ne zárjanak ki egy államot sem, igy Oroszországot és Törökországot sem, a tárgyalásokból. Igazat ad a német
Boriin, Julius 15 (Éjszakai rádiójelentés) A birodalmi kormánynak Brland páneurópai tervezetére adotl válasza megelégedéssel üdvözli a (elhívást. Azon-
kormány a francia kormánynak ab-
ban, hogy az európai gazdasági válság okát a Jelenlegi politikai helyzetben kell keresni. Tökéletes jog és egyenlőség elvének kell alkalmaztatni és ennek elérésére mindent el kell követni.
Holnap OoMMdk nyilvánosságra a magyar völasx smUvcgét
Budapest, Julius 15 Walkó Lajos a magyar kormánynak a finand-memorandumra adolt válaszjegyzékét Luols de Vlenne francia követ és meghatalmazott miniszterek ma délben átnyu|tolta. Az érdekeli kormányok a válasz|egyzék szövegét Julius 17-én hozzák nyilvánosságra.
A svéd válasz
Pária, julius 15 (Éjszakai rddiójelentés) Ma megérkezett a svéd kormány válasza Brland páneurópai tervezetére. A svéd kormány leltétlenül szükségesnek mondja, hogy Európa államai nagy többségben csatlakozzanak az unióhoz, melyekel állandó tagság Illet meg a népszövetségben.
A német pártok magatartása és
Hindenburg
Berlin, julius 16 (Éjszakai rádiójelentés) Hindenburg elnök kijelentette, hogy nem vesz részt a rajnai városokban tartandó felszabadulási ünnepségeken. Az elnök ezt az elha\'ározását levélben közölle a porosz miniszterelnökkel és hangsúlyozta, hogy távolmaradásának az az oka, hogy az ünnepségen egyes pártalakulatok megbontották a közönség egységéi.
Amerikában
a rendőrség által lefoglalt sOrt megitta az utca népe
Newyork, Julius 15 Északamerikában Camden városkában a prohlbiciós rendőrség nagy sörszállilmányt foglalt le. A söröshordókat a rendőrség épületei elé vitték, ahol a rendőrségi alkalmazottakat utasították, hogy a sört eresszék az ulcal csalornába. Epen dél volt, a söröshordók körül rengeteg ember gyűlt össze, akiket a nagy hőség szörnyen kinzolt. Az emberek egy-kettőre megrohanták a söröshordókat és néhány perc alall kiittdk minden hordó tartalmát Miután igy szomjukat kielégítették, eltávoztak és a rendőrség emberei csak az üres hordódat találták meg.
zalai közlöny
1930. julius 16.
ElAbb politikai barát •ág, aztán egyábr&l is •zó lehat...
Budapest, Julius 16 Magyarország, Jugoszlávia és Románia kormányain*k az az állás-ponlja, hogy a hirom országnak előbb politikailag kell egymással barátságos megállapodásra jutni, azután kerülhet sor a gazdasági együttműködésre. A készülő aerárblokkol Igy tehát legfeljebb az érdekképviseletek és kereskedők együttműködése jelentheti.
Különös Öngyilkosság
Berlin, Julius 15 Berlinben a Karlstadt-áruházban egy vásárló beretvákat kért. Több darabot mulattak neki. Az egyiket hirtelen kikapta az árusitónö kezéből és elvágta gégéjét. Az öngyilkos ember azután futni kezdett, majd néhány pillanat múlva holtan összerogyott.
Argentína—Franciaország 1 : 0 (0 : 0)
Montevtdoó, Julius 15 (Éjszakai rádiójelenlés) A futball világbajnokságok (?) során ma Argentína csapata 1:0 (0:0) arányban győzte le Franciaország csapatát.
Legjobb barátnőjét rávette, hogy lugkövet igyon
Hudap«flt, Julius 15 Két évvel ezelőtt Pesterzsébeten egy 16 éves leány lugkövel megmérgezte magát és meghall. A nyomozás során kiderült, hogy a leánykát legjobb barátnője birta rá, hogy lugkövet igyon. A szintén fiatalkorú leány, Boriska ellen eljárás indult öngyilkosságra való rábírás címén. Az Ügyet ma tárgyalta a liatalkoruak bírósága. A leány tagadta a vádat és azt vallotta, hogy barátnője saját önszántából hajtotta fel a méregpoharat. A tanúkihallgatások, valamint a perbeszédek után a fiatalkorúak bírósága két hónapi fogházbüntetést szabott kl jogerősen Boriskára.
Borzalmas autószerencsétlenség
Prága, Julius 15 (Cseh Távirati Iroda) Prosei mellett Hohenmauth kerületben egy tűzoltóautó egy patakon átvezető híd előtt a kanyarulatban hirtelen csúszni kezdett. Az autó áttörte a híd korlátját és megfordulva tengelye körül, 5 méter magasságból lezuhant a kiszáradt patakmederbe. A bentülö tűzoltók közül többen a köves partra estek, mások a lezuhant autó alá kerültek.
A járókelők két orvost hivlak a helyszínre. Az orvosok az autó 17 utasát súlyosan sebesülve találták. A sebesültek közül kellő közben kiszenvedett. Három tűzoltó csak köny-nyebben sebesült meg. Az autó vezetője, aki csodálatoskép sértetlen maradt, megszökött. Tegnap azután szüleinek lakásán föbelölte magát.
dalos-
A vasárnapi nagy zalai ünnepély
Horthy Miklós kormányzó, József főherceg, Bethlen István gróf miniszterelnök és Vass népjóléti miniszter dlszelnöksége alatt — A nyári évad kimagasló eseménye lesz a badacsonyi dalosDnntp
„Ml meg nem halunk", Jankó János nemestördemici bányalisztviselö sza-valja.
10. Hajdú Lajos Badacsonytomaj
Jullusi hó Párisban
I\'irla, Julius 15 Párisban tegnap estefelé juliusi hó esett. A havazás néhány percig tarlóit és a hó alig hogy löldct ért, elolvadt.
Nagykanizsa, Julius 15
A julius 20-án, vasárnap, a Ztla-vármegyei Daloskcrület állal B.ida-csony-Hableány parkjában megtartandó vármegyei dalosünnepély előkészületi munkái befejezést nyertek és a meghívók most vannak szétküldés alatt. A diszvédnökséget Horthy Miklós kormányzó, József főherceg, Bethlen István gróf és Vűis József miniszter vállalták, mig fővédnökök sorainak élén ott látjuk Batthyány-Strattmann László herceg, Klebels-berg Kunó gróf, Roll Nándor dr. megyéspüspök, Pogány Sándor, a DSzA vasút vezérigazgatója, Gyö-mörey Oyörgy főispán, dr. Ptihál Viktor felsőházi tag, kir. kormány-főtanácsos. Gyömörey István országgyűlési képviselő nevelt. A védnökök gárdája több száz fóhöl áll és Zala közéletének jeleseib\'il rekru-tálódott.
A dalosünnepély műsora a következő :
1. 9 órálól háromnegyed 10-igaz érkező dalosegyesülclek fogadtatása a badacsonyi kikölöben és a vasúti állomáson.
2 Az egyesületek sorakozása, a badacsonyi bányászdalkör üdvözlő dala, majd a badacsonyi bányászok zenekarának indulóival levonulás a parkba, a tábori mise színhelyére.
3. A da!ofC8apatok jeligéiének leadása után a koszorúslányok szal-laggal és babérkoszorúval feldíszítik a dalosok zászlaját.
4. Egynegyed 11 órakor József főherceg fogadtatása a badacsonyi kikötőben.
5. Őfensége és kíséretének elhelyezkedése után tábori mise, mely alatt az egyházi énekeket a nagykanizsai Egyházi Vegyeskar adja elő Rácz János főkántor vezetése alatt.
6. Olfertóiinnua Szügyi Kálmán, a m. kir. Opera tagja Eckhardt : Ava Máriáját énekli a szerző kíséretével.
7. Szentmise után az összkar a Himnuszt énekli Endre Oyula karnagy vezénylete alatt.
8. Gerlóczy Oyula kormányfőtanácsos, az Országos Dalosszövet-8ég ügyv. elnöke bevezető beszédet mond.
9. Oyökössy Endre költeményét:
főjegyzője ünnepi beszédet mond.
11. Hiszekegy. Énekli az összkar Endre Oyula karnagy vezénylete
alatt.
12. Fél 1 órától 2 óráig ebéd.
13. Negyed 3 órakor a dalosok felsorakozása és felvonulása az énekszámok leadásának színhelyére.
14. Gerlóczy Béla országos ügyvezető elnök és dr. Thotway Zsigmond a zalai kerület ügyvezető elnöke üdvözlik a dalosokat és a vendégeket.
15. Ma|d megkezdődik a dalosünnepély, amelyen a következő dalosegyesületek vesznek részt, a megjelölt dalok előadásával:
Badacsonyi Bányászok Ének- és Zeneegyesülctének Dalos csapata: Révffy : A Orand Caféban. Eckhirdt: Binyász himnusz. Karnagy: Szalay Ferenc. — Sármelléki Dalárda: Nyisd ki anyám... Karnagy: Proszt Ig-níc. — Sormást Dalárda . Horváth : Népdalegyveleg. Karnagy: Kovács Ferenc. Szentgyörgyvári Dalegylet: Petőfi—Arany: Falu végén kurta korcsma. Karnagy: Varga Ferenc.
— Tapolcai Vasutasok Csobánc Dalköre : Csokonai—Lavotla: A Reményhez Karnagy : Vargha Gyu\'áié.
— Kiskanlzsal Levente Egyesület Dalköre: Révffy : Klarinétos az én nótám fu|ja. Karnagy: Tdrltzky Ferenc. Zalaszentgrótl Kath Legényegylet Dalköre : Szügyi: A vándor est imá|a. Rácz: Népdalegyveleg. Air-mer: Nem, nem soha I Karnagv : vitéz Rónay Béla. — Felsópdhokl Dalárda : Több szerzőtől: Népdalegyveleg Révffy : (Csapolj) Bord .1. Karnagy: Gyerák István. — Alsó-páhokl Férfikar: Rác: Kurucdalok. Ooll: Eredeti alföldi belyárnóták. Karnagy : Szabó Pál. — Alsópáhoki Vegyeskar: Németh : Krasznahorka— Oaram mentén. Némelh: Ne menj rózsám a larlóra. Karnagy : Szabó Pál. — Keszthelyi Kereskedők Dalköre : Mendelsohn— Török : Bordal. Hubcr: Szabadságdal. Karnagy: Schapira, Jakab. — Nagykanizsai Ipartestületi Dalárda: Sztára : Magyar Zsoltár. Siklósy : Száll a felhő.
ArvalAnyhaj
selyem harisnyát vegyen garanciával, minden párat, mely mosás előtt elszakad, uj párra cseréljük ki.
Ezüst minőség párja 4 pengő Arany minőség párja 5 pengő
SZOWIOLÁMYI GYULÁINÁL
CSF.N0ERY-UT 2. SZÁM.
Karnagy : Vannay János. Keszthelyi Iparosok Dalköre: Qoldmark : Tavasz varázsa. Karnagy : Endre Oyula.
— Nagykanizsai Klsdalárda: Sztára : Feltámadás, Karnagy : BOchler Mór.
— Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Köre, Nagykanizsa : Harmat: Népdalegyveleg. Karnagy: Kettlng Ferenc. — Komárvárosl Dalkör: Oaál: Eredeti magyar népdalok. Karnagy: Draskovlts Márton. — Nagykanizsai Vas és Fémmunkások Dalköre: Révffy : Az én babám rabmadár. Karnagy : Büchler Mór. (Mivel a dalárda nem tag|a az Orazá-gos Dalosszövetségnek, az ügyrendi szabályok értelmében mint vendégdalárda szerepel). Nagykanizsai Egyházi Vegyeskar a táborimise énekeket adja.
A dalos műsor után táncmulatság és számos szórakozás. Délután 6 óra után szerenádok a koszorúslányoknak. Este 8 óra 20 perckor gyönyörű tűzijáték a Balatonon. — Belépődíjak: I hely 1 pengő, II. hely 50 fillér, gyermek|egy 20 fillér. Folyó hó 18-ig a belépő|egyek a zalai dalosűnnep rendezöbizottságá-nál Badacsonytomajon előre Is válthatók. Helyszínen a pénztárnyitás 20-án reggel 8 órakor. A Jegyek az ünnepély alkalmával láthatóan vise-lendők és az ünnepély egész napi program|ára érvényesek. Felülfizetések köszönettel fogadunk és hirla-pilag nyugtázunk. A dalosünnepély kedvezőtlen idő esetén Is meg lesz tartva. Badacsonytomaj és Hableány között egész napon át mérsékelt áron autóbusz és auló forgalom. — Kirándulni szándékozó csoportok részére egész nap külön hajó áll rendelkezésre.
Bővebb felvilágosítás bármikor dr. Tholway Zsigmond posta- és távlrdai főfelügyelőnél, a Zalavármegyei Dalos kerület ügyvezető elnökénél. (Telefon 100).
llgyilA j
Időjárás
nagykanizsai meteorológia! m«g-ilA Jelentések l Kedden a Mm*rM-... Kein el J órakor +174, dtlutin 2 -iákor -fi? 8, este 9 órakot -f l«M.
FelMut Reggel leihói, délben éa este borult égboltozat.
StiUróny ■ Reggel délnyugat, délben dél, este délnyugati szél.
(Éjumkai rádlóJHentHÍ » ■•laar.lé. ulal loUnl Ml* M érakar |a-lenti i ■álloaéksay M< várhat* helyenként alvatarae aeékket a hőmérséklet oaSkkenéeéael.
Ha savanyu a b*ra, vegyítse
REGEDEI
vizzei, mely a Iegsavanyubb bort Is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
Főraktár:
Weisz li Kamkú,
Király-utca 21.
— _ iy
T-iaíon tlO ■
1&30. )ullu» 16.
ZALAI KÖZLÖNY
Petiik Dezső otolsó ntja
Még a természet is borús, szo moru köntösét öltötte fel, amikor tegnap délulán busán megkondult az evangelikus templom harangja és Nagykanizsa közönsége összegyűlt a templom előtt, hogy megad|a végtisztességet és kikísérje utolsó útjára a város nagy halottját, Pelrlk Dezsőt. Ezrek jöttek el, OBztály, rang, felekezeti különbség nélkül, hopy leróják a kegyelet adóját az elköltözött iránt. A Csengery-ulca és a szomszéd utcák csak ugy feketéiettek a gyászoló közönség tömegeitől. Most leheteti csak igazán látni, hogy ki volt jó Pelrlk Dezső. És ahová csak néztünk, minden arcon a fájdalom és a gyász ütötte komoly stigmáját. Ott láttuk az összes hivatalos tényezőket, a hatóiágok fejeit, a papságot felekezeti különbség nélkül, a honvéd -tisztikart, a bíróságot, a teljes vasúti tisztikart, osztálymérnökséget, a vasúti munkásságot zászlóik alatt.
A templomban Seregély István szepetneki lelkész imát mondott, mig Mesterházy Sándor. espers^Jelkész megrázó beszédben búcsúztatni-az elhunytat. Majd megindult a gyáiz-menet. A halottaskocsi roskádozolt a koszorúk súlya alatt. Szem nem maradt szárazon, ahol a gyászmenet elhaladt. A sírnál Horváth Lajos gyékényes! lelkész mondott Imát, mig Horváth Olivér lelkész a gyülekezet nevében búcsúztatta az egyházközség felügyelőjét Ney Ákos DSzA igazgató a vasutigazgalóság nevében, Lausch Károly az osztálymérnökség nevében, Ansorge Antal a munkás ság és a Vasutasdalárda nevében mondott utolsó Istenhozzádot. Mándoky Sándor esperes a MOVE országos központja nevében búcsúztatta. A Vasutasdalárda és a gyülekezeti vegyeskar gyászdalokat énekeli Majd a sok ezer ember imája közepette leeresztették a koporsót a sirba, mely egy család lelkét, boldogságát takarja ..
MMUvl/Bak UtOoa, ne kUId-
Napoata ad}on növendék és hl lóá Halainak
„FÜTOR"
utfluvu Ukarmánymeazet. A .PUTOR\' növendékállatoknál • caontképsódést elöéegtU, Maisra
^étvágygerjesztőig
A -PUTOR" nem orvoaaáf, hanem a leg finomabban öflWi mészaótáp, amely aa állatok aaervesetében Igen könnyen fekalvódlk, a amelyei u áltató. aro-matlkua anyag artal.i.ánát fogva azlve-
aen fogyasztsnak. A .PUTOR\' etetése a konyhaaó etetését lelealegeaaé teszt A aagyhlalalók, uradalmak, gazdaságok a .PUTOR\'-t állandóan eletlk. Ara: I kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél: I zsák 50 kg. (zsákkal
együtt) P 10-30. I M» >/z kg-os próbadobos ára 30 fi.lér.
Kicsinybe. és náksaámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mmf, mCtrágya, termény ét nöeénj-védöazerrk kereakedéaébvn
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság metktl. Teleton 130.
Megérkezett Nagykanizsára a gabonajegy
A kanizsai postahivatalhoz százezer pengő értékű boletta érkezett — A postahivatalon kívül a nagytrafik és a kereslethez képest a többi dohánytőzsde Is lógja árusítani a gabonajegyeket
Nagykanizsa, jullus 15 A kormány mintegy 15 mi.lló pengő értékű bolettál nyomatott. Ezek a gabona|egyek a legkülönbözőbb címletekben vannak. A legkisebb clmlel 10 kg -ról szól, a legnagyobb címlet 10.000 kg.-ról, egy vagonról szól. Ez a boiella 300 pengő értékű.
/1 gabona/egye It ára A gabonajegyek ára egy alapba lolyik be, amelyet a kormány léte-
jegyeket a postahivatal árusltja, azonkívül kaphatók a nagytralikban, valamint a kereslethez mérten egyéb dohánytőzsdékben ls. Ez a küldemény csak az első részlel, mert bizonyos, hogy a forgalom megindulásával mindig többre lesz szükség.
Az uzsorának a kormtny ugy akarja elejét venni, hogy
az ilaaawa kSnégekel kS-telexl a íőaadel áraU nu-ponkénfnaló kdué/élelóre.
1860-1930.
Olcsó maradékvásár
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatéruházéban.
•v
Nagyon kedvező alkalom.
Kirakatokban szenzációsan mérsékelt érák.
slt. Ebből az alapból kerülnek visszafizetésre a gabonajegyek azok számára, akik exportálnak.
Külön szervet a kormány ebből a célból nem létesít, a pénzforgalom teljes egészében a postatakarékpénztáron ál bonyolódik le.
Hmíléte gabona/egy van A nagykanizsai m. kir. postahivatalhoz különben tegnap 100 000 pengő értékű gabonajegy érkezett. Hatféle gabonajegy van. Éspedig 10, 50 kiló, 1, 2, 50, 100 mázsa. A
Nemcsak egy árjegyzéket függeszte nek, rádión Is közlik a gabonatőzsde napi árát.
A helyi hatóságok kötelesek fi gyelemmel kisérni az áralakulást és ahol a tőzsdei árnál kevesebbet kínálnak a gazdáknak, nyomban köz belépnek a halóságok, amelyeknek intervenciójára a Putura, vagy más szervek közegei azonnal rendes tőzsdei napi áron kezdik meg a vásárlásokat.
Balatoni week-end kedvezmény a „Zalai Közlöny" előfizetőinek
A fürdő szezon tartama atalt meg óhajtjuk könnyíteni előfizetőinknek nyári week-end gondjait. Evégből minden héten három szálloda utalványt sorsolunk ki erre jelentkező előfizetőink között. Az utalvány egy napi lelje sen díjmentes szálló szobát jeleni előjizetőinknek a Balaton legszebb helyén, Béla telepen, annak is legkitűnőbb, legszebbszálioddjában, Sirály-szálló ban
Egy előfizető családjából há/om családtag is reflektálhat egyszerre a week-end szobára. Kél három tagú csoportok is igényelhetik a kedvezményt, de ez esetben n csoport mindegyik tagjának előfizetőnknek kell lennie.
A minden heti nyerteseket sorshúzás utján választjuk ki és minden kedd reggeli lapunkban közöljük azoknak nevét, kik a hét folyamán a szálló-szobát. mint a „Zalai Közlöny" ajándékát, a nevezeti szállodában teljesen díjmentesen igénybe vehetik.
Aki a week-end szobáinkra Igényi tart, szíveskedjék azt élő szóval, telefonon (78 sz.) vagy Írásban bejelenteni a szerkesztőségben vagy kiadó hivatalunkban.
A sorsolásban minden újonnan belépő előfizetőnk külön jelentkezés nélkül részi vesz.
Elsőrendű selyem* harisnya
hlbáUan
reklámár
3
Selyemnadrág hibátlan
-ki*-*, 2"
EHRENSTEIN-
Postai változások
A londoni nemzetközi postaszerződés és egyezmények határozmá-nyai értelmében a postai forgalomban a következő változások eszközöltettek :
1 A visszahajtható levelezőlapok visszahajtható részét tel|esen rá kell ragasztani a levelezőlapok törzsére. Bélyeggel vagy kapoccsal való oda-erösllése nem elégséges.
2. A hírlapok és folyóiratok részé e engedélyezett 50\'Vos díjmérséklést ezentúl nemcsak azok a hírlapok élve)ik, amelyeket a klidók adnak lel, hanem azok is, amelye-kel a kiadók megbízottai (nyomdák, könyvkötők) iduak postára.
3. Szilárd vagy összeállítható betűkből álló bélyegzők lenyomatai nyomtatványként nem szállíthatók.
4. Ablakos boríték ablakrészén csak a cimzett nevének és elmének szabad átlátszania. A elmet csak tintával vagy Írógéppel szabad Írni.
5. A postai díjszabásban (elsorolt országokkal való viszonylatban — díjjegyzék csatolása mellett — a feladók magukra vállalhatják azoknak a postai és nem postai dijaknak a kifizetését, amelyekkel bármely levélpostai küldeményt a kézbesítéskor megterhelnek. Díjjegyzéket ezentúl csak az Összes (postai, vám és egyéb) költségekre lehet kérni.
6. Az eladott válaszdijszelvények becserélésére «ddlg megállapított 6 havi határidő megszűnik.
7. A feladó köteles cimét minden csomagon feltüntetni. A belföldi tor-■ galotnban pályázat vagy versenytárgyalás céljaira küldött Csomagokra megállapított kivétel továbbra ls érvényben marad.
8. Ha az utalvány feladásakor kifizetési értesítést kérnek, annak kiállítása ezentúl — ugy mint a léitivcvényeknél — a feladó dolga.
a petAncií
természetes szénsavas savanyúvíz 60 éves múltra tekint vissza és ennélfogva gyógy-, űdltő- és bor-
viznek legalkalmasabb. Oyomor- ét vesebajoknál, úgyszintén a légzőszervek hurutos bántslmainál, köszvény-, csui- és hólyagbtjoknál orvosi szaktekintélyek legalkalmasabbnak ajánlják.
aitot-b
Pátiakat:
K 0 Ml■IH E ■ RI K
zalai közlöny
1630. julius 16,
A keszthelyi kntyaklállltás és verseny
64 dlj került kiosztásra — A legszebb dijat Llngauer Albin vizslája kapta — Festetics Tasziló herceg serlegét József Ákos százados nejének tacskója nyerte
Keszthely, Juliua 15
Nagy érdelődés közepette folyt le Keszthelyen az országos kutyaklálli-lás és verseny, melyet nagyszámú és díszes közönség tekintett meg. A közönség soraiban ott látluk vitéz József főherceget, herceg Festetich Tasszilót, dr. Pethő Ernő egészségügyi főtanácsosi nejével Szegedy Qinával, Llngauer Albin orsz. képviselői, Sztankovlcs János gazd.\'akadémiai Igazgatót, vitéz Falka Ferenc ezredest, Ifjú gróf Széchényi Györgyöt és még sok más látogatót. Az idegenek és a helybeliek a kiállítást egyaránt dicsérték és kérték a rendezőséget, hogy az ebkiállltást Ismételje meg, mert ezeket a magyar kutyákat belföldön és külföldön is megismerhetik.
A kiállításon összesen 120 darab kutyái állitoltak ki, melyekből 64 darab kapott dijat.
A legszebb dijat, melyei Klllen-berger Kálmán adományozol!, Llngauer Albin nyerte el .Makk" magyar vizslájával. Herceg Festetich Tassziló serlegét József kkos honvédszázados neje „Pletykalánya" tacskója nyerte el, a Iliik vegyesdandár tiszteletdiját Dalky Lajos rendőrkapitány .Naphegy" dobermannja vitte el. Lingauer Albin tiszteleidiját Farkas József körmendi százados ebe, Zalavármegye tiszteletdíját Bren-Ihdller Béla bajor vétebe, Keszthely város tiszteletdíját Balogh Rezső magyar dobermannja vllte el, a
nagykanizsai 6-ik honvédgyalogezred tiszteletdíját Kubinyt Oéza rendőrtanácsos „Árkád" dobermannja nyerte. A földművelésügyi minisztérium tiszteletdiját a leg|obb magyar vizsla, mely Horváth István honvédszázadosé volt, vitte el. Terstyánszky Oéza őrnagy serlegét F.lek Csibi kutyája nyerte, bogáti Hajdú Oyula dr. tiszteletdíját Mészáros Sándor ebe nyerte.
Többek között még hat darab állami oklevelet osztottak kl a legszebb magyar kutyák tulajdonosai között: Huszka Oyula (Köveskál), Thurn-Rumbach Islván, Ktlngens-porn Róbert (Keszthely), Benthaler Béla (Budapest), József Ákos százados (Lenti), Pfeffer Mihály (Budapest). A kiállítás a legszebb eredménnyel délután & órakor záródolt be.
A kiállítás anyaga nem volt nagy, Inneni igen jó. Ami megjeleni, csupa kiállításba való példány volt. Különösen a komondorok, a magyar vizslák, a lacskók, a foxik és a dobermannok vollak igen szépen képviselve.
A kiállítás sikere körül az oroszlánrész József kkos lenlil vámőrszázadost és Prugberger László nyug. Máv. felügyelőt illeti, akik igen nagy és eredményes munkát végeztek az anyag hozása, elrendezése, a dijak összegyűjtése és a sok adminisztratív teendő ellátása körül.
PHILIPS rádiókészülék
Philips hangszóróval
telepekkel, antenna anyaggal
háznál felszerelve, 18 havi részletre 200 pengd,
a havi részlel csak 10 pengó
Szabó Antal
fegyver-, lőszer- és sportárunagykereskedés rádió- éa gramofon-osztálya.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Julius 10, szerda
Római katolikus: Karm. D A Proleat.:
Valler. Izraelita: Tamus hó 30. •
VÁROSI MOZI. .Egy gyenge pllla-n«t" (Félelem), regényes lörlinet — .Éjféli tragédia", dráma.
gyógyszertári éjjeli azolgtlat i I. hó végéig az Őrangyal gyógyszertár.
Oóztflrdő nyitva reggel 6 óiétól aalr « óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egéaz nap nókoak). Tel.: 3—13.
— Dr. Kaufman Lajos főjegyző Itthon. Dr. Kaufman La|os polgár-mester-helyeltcs, városi főjegyző nyári szabadságáról hazaérkezett és a mai nappal átvette a polgármesteri ügykört.
— Személyi hírek. Dr. Krlzsala Ferenc piarista hittanár és kiváló egyházszónok és dr. Erdélyi J. piarista gimnáziumi tanár a ina napon uj állomáshelyükre utazlak. Működésükkel maradandó emlékei Állítottak a közönség szivében. A nagykanizsaiak meleg szeretete kíséri őket. — P. Pulvermann Zénó, a kiskanl-zsaiak közbecsülésben álló lelkésze e hélen n\'azlk u| működési helyére, Szombalhelyre. P. Pulvermannak nagy érdemel vannak a kiskanlzsal hitélel fejlesztése terén. Buzgó, fáradhatatlan, lelkes pásztora volt híveinek, akit mindannyian szeretlek. Ugyancsak a hét végén távoznak P. Horváth Ador|án és P. Pulya! Lambert hitoktatók. Több évi nagykanizsai működésűk alatt a szülök legteljesebb háláját érdemeilék ki, mert megértő, meleg szivü oktatói vollak gyermekeiknek, akik ragaszkodó szeretettel viseltettek Irántuk. Ugyanez áll P. Farkas Iván, a Kis-kanizsáról távozó hitoktatóra Is. Az idehelyezett ferencesalyák a jövő hélen érkeznek uj állomáshelyükre, Nagykanizsára.
— Rott Nándor megyéspüspök külföldre utazott. Rott Nándur dr. veszprémi megyéspüspök orvosai tanácsára egészsége helyreállítása céljából külföldre utazóit, ahonnét csak augusztus második felében tér visz-sza székhelyére.
— Nyugállományba helyezett tanítók. A kultuszminiszter Oaál Péler káptalanfai rk„ Dlószeghy Károly hegymagasl rk., Daday János kerkabarabásl községi és Bálitsné Simon Irma zalaegerszegi állami elemi Iskolai tanítót augusztus 31 -ével nyug díjazta.
Amit itt azeraOnk, marad Ion a i\'dmsÜMin.
= Orvosi hir. Dr. Kónlg József fogorvos két heli szabadságra utazott Julius 28-án, hétfőn újra rendel.
— Malatlnszky Ferenc Londonban. Malatinszky Ferenc gazdasági főtanácsos, felsőházi tag Londonba utazott, ahol részt vesz az Interparlamentáris Unió tanácskozásain.
— Mlltényl GyOrgylke nyelv-Iskolája. Mllldnyl Oyörgylke, mint azt annak idején már közöltük, a bécsi egyetemen nyelvtanárnöi oklevelet nyert és a folyó tanévben a szegedi tanltónőképzöben mint nyelv-tanárnő szép eredménnyel működött. Ugyancsak az Idén letette a tanárképző főiskolán a külföldi oklevelét honosító vizsgákat. Mlltényl Oyörgylke most szülővárosában, Nagykanizsán óhajt letelepedni és egy nyelviskolát létesíteni. Miután Nagykanizsán megfelelő Intézmény nincsen, Miltényl Oyörgylke nyelviskolája nagy hiányt fog pótolni és Nagykanizsa számára igaz nyereség lesz, mert bárki kél világnyelvet sajátíthat el precízen Nagykanizsán, anélkül, hogy intézetbe, vagy az Illető országba kelljen mennie. Mlltényl Oyörgylke egy nagyon könnyű és bevált módszer melleit lanlt, hogy az mindenki által elsajátítható és aki már tud valamit beszélni, ismereteit bővítheti és tökéletesítheti. Az elemi nyelvtanítás mellett német és francia üzleti levelezést, slilisztlkál, irodalmat és irodalomtörténetet Is tanít Miltényl Oyörgylke uj, modern nyelviskolája. A szülök figyelmét már előre is felhívjuk erre a hézagpótló Intézményre.
Képlcereiexö
JCoxma
l _fiút 13
— Oöbel festőművész tanulmányútja. OObel Árpád zalaegerszegi reálgimnáziumi rajztanárt, festőművészt a kultuszminiszter a Magyar —Olasz Bank ösztöndíjával római tanulmányúira küldte kl.
a SINGEK ,VARRÓGÉPEK Mtots A^LEOtsf OBRAK t
— Beleszaladt a motorkerékpár a disznócsordába. A kadarkutl kanász a disznócsordát hazafelé hajtotta, amikor az uton, a csordával szemben egy motorkerékt>ár haladt nsgy gyorsasággal. A motorkerékpár teljes sebességgel a csordába rohant és két sertést elgázolt, többet pedig megsebesített A gázolás után a kerékpáros elszáguldott.
Uzletáthelyezés előtt
,•.„„.*«... hé «.iB oc- rendkiwill olcsón árusítok
„Menyasszony" divatáruház Korvin Janó Nagykanizsa, Dsák-tér I. Ma
1930. julius 16
ZALAI KÖZLÖNY
— Zalavármegye közbiztonsága
Bődy Zollán alispán jelenlése szerint a vármegye lertlletén mükfidő csendőrség az elmúlt hónapban 331 esetben teljesllelt nyomozó szolgálatot, amelyből 324 esetei kiderített. A járásbíróságok hatáskörébe tartozó kihágás 27, a közigazgatási hatóságok hatáskörébe tartozó kihágás 232 esetben tordult elő. A nagykanizsai rendőrség 93, a zalaegerszegi 26 bűnügyben járl el. A mull hónapban 12 tüzeset volt. A tűz oka 2 esetben gyújtogatás, 2 esetben gondatlanság, 1 — 1 esetben gyermekek játéka, villámcsapás és kéménytUz, 5 eselben kideríthető nem volt.
— Nagy szőnyeg- és paplanválaszték Slnger Józset és Társa divatáruházában.
— Az ingatlanra bekebelezett kórházi költség. A népjóléti mi nlszter egy konkrét eset kapcsán kimondotta, hogy a kórházi költségeknek a kötelezettek ingatlanára történi bekebelezése az Illetőkre semmiféle hátránnyal nem jár, mert az állam a szóban levő Ingatlant nem árverezi el és csak az esetben tesz Intézkedést a bekebelezett gyógyköllség behajtása Iránt, ha a tulajdonos személyében változás történik, vagy ha az Ingatlan tulajdonosa elhal.
Rádió legolcsóbban Sseabó György naaió-
laboraíorturnában Fiút 3., udvar
•m órák, ékszerek, alkalmi ajándékok, sportdljak legolcsóbban Zsoldos Oyula órás és ékszerésznél kaphatók, Főút 14, Biztosító palota. SzakszerQ Javítások.
— Kamatmentesen és leljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstein butordruhdz újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Kirdly-utca 5.
— Német frontharcos emlékkeresztek adományozása. A világháború alalt, de különösen annak befejezése után számos magyar frontharcos és front mögötti szolgálatot teljesítő nem kapla meg azt a kitüntetést, amelyet különféle német csapatokkal (bajor, porosz, szász, baden, wttrttembergi) való együttműködése alapján méltán elvárt. A német birodalmi belügyminiszter által jóváhagyott alapszabályok alapján működő Német Frontharcos Szövetség most a fenti német államok szinelt fel tüntető szalagokon viselendő igen szép kivitelű emlékkereszleket és érmet alapított, hogy ezek adományozásával az igényjogosullakat némi kárpótlásban részesítse. A vonatkozó megkeresések Heeger Árpád máv. főmérnök az emiitett Szövetség magyarországi képviselője címére, Budapest, VI. Podmaniczky-ulca 85, in-tézendők, aki 2 filléres bélyeggel ellátott és megcímzett válaszboríték beküldése ellenében nyomtatványként bocsátja rendelkezésre a kérvénymintákat.
Támogassuk aa érdemes kamtmsaí karMkmhUM/ és
SPORTELET Ambrozlana-Újpest 4:2 (2:1)
KOxépeurópal Kupa
Budapest, Julius 15 (Éjszakai rddlójelenlés) 20.000 néző. Hungária-ull pálya. Biró: Frankenstein Az Újpest Így állott fel: Acht-Dudds, Fogl III.—Borsónyi, Volentlk, Vig-TOrök, Avar, Köves, Spltz, P. Szabó. Az olaszok kezdenek, úi a támadást átveszi az Újpest. A 3. percben már nagy helyzetet ér el Törik, de lövését, mely biztos gólnak látszik, védi a kapufa. A 11. percben P. Szabó nagy lendülettel viszi a labdát, beadása nagy kavarodást teremt az olasz kapu előtt és ebből Avar megszerzi Újpest első gólát. 1:0. A 12. percben Újpest koinert ér el. Több lila-fehér támadás, de az
olasz védelem helyén van és jól ment. Ezután az Újpest védelem hagy kl. A 29. percben az olasz |obbszárny erős támadást vezel, melyből Meazza közelről védhetet-lenül kiegyenlít. A 37. percb.n ugyancsak Meazza az u|pestl védelem hibájából a második gólt lövi. 2:1.
Szünet után előbb az Újpest majd az Ambrozlana lámád. Avart jó helyzetben kézzel akadályozzák a kapu előtt, amiért ll-es. Ezt P. Szabó beteszi. 2:2. A továbbiak során Meazza félpályáról lefut és Dudás hibájából újra megszerzi a vezetést. 3:2. A negyedik olasz gólt Vlsentin rúgja. 4: 2.
Jugoszláv területen átütnék a
vonaton kapnak Átmeneti vízumul. A budapesti Jugoszláv követség közli: A Jugoszláv területen At közvetlen vonatokon Olaszországba utazók állampolgárságukra való tekintet nélkül a magyar—Jugoszláv határon a vonatokon kapják meg az Atmenotl vízumot. Kz a vízum 10 dinárba kerül 6a akár a Máv, akár » Duna-Száva-Adria VaauttAraaaág vonatain megkaphatok. A román állampolgárok azonban 10 dlnároa Atme >etl vízumot caakl< a Duna-Száva-Adria Voaut vonatain kaphatnak. Azok a Magyarországból Romániába vagy visszautazó magyar vagy rom&a állampolgárok. akik a budapcat—temesvári vonaton érintik a Jugoszláv területet, a vonatban kaphatnak átmeneti vízumot lü dinár lefizetése ellenében. Ezeket az At-monetl vízumokat csikls a közvetlen vonatokon állltJAk kl. Azok. akik mAa köztokedéal eazközzel utaznak, az Átmeneti vízumot a jugoszláv követség uüe-véloaztályán, Verea PAlné-utca 17. az. alatt kaphatlák meg. A magyarorezAg-hól Jugoszláv területén át Bulgáriába vagy Görögországba utazók Mlampol-gáreAgukra való tekintet nélkül bArml-lyon közlekedési ozköz telhasznAIAaa esetén Átmeneti vlzutnc. a tugoszlAv kővetiógon kaphatnak (akár köz.veUen vonaton vagy más módon utaznak). A vízum alól caak a Jugoszláviába utazó cseh és német állampolgárok menteaek, akiknek szabályszerű uüevelot kell fel-mutatnlok.
AI a, . i m ■ \' \' i, n-i,.
nnpiii msaa Hnii-jssyisN
VALUTÁK Angol L 37-7M7-93 Belga ft 79-70-80 10 Caehk, 16-03-17 03 Dán k. I&2-I0 15340 Dtnál 10" 07-10*15 Dollár 568-10-570-10 Fiancla 1.33*45 2275 HolL 229-40-230-40 | Lengyel 63-80-64\'10 leu 3-37 3-41 Léva 4-11-4-17 Ura 29 10-30-10 Mlrko 13605-136-66 N/néglSÍ 80-153 40
l\'taeu —•---•—
I hlU. 80-55-80 95 j\'ájd t, 110-80 ill 30 SvVIt. 143-35-153 95
DEVIZÁK
AatL 339-35-230-05 Belgrád 10-10 10-13 Bemn 136-05-186-45 Brísazel 7967-7992 Bukarest »-38-3-40 Kopul). 153 80 i53 2o London 27-74 27-81 Madrid 65 50 67 M Milano 2-8 2195 Newyork 57u 2 i I s \' Oszló 152*80-. jJ 20 Pária 21*43-22 50 Prága 16-92-16-97 Szófia 4-12-4*16 Stockh. 153-30-153-70 Varsó 63-90-64-10 Wien 80-55-80-80 Ztlrich 110-77 11 07
(XMdhMá H ■ Unk Htfuáfr áág. Hangv. — hagrtnexy. H — elóedáa Oy — gyermek elmek A — aaaaoayofc-aak. Z — uk. Mg - mezógaidaaág. m. - Itjuaágl MtáU r — felotvaaáa. (I — gramötonzene. Ib — Jazz-band. K — lubaré. aZ. — nepazcrQ zene.
Julius 16 (szerda)
Kudap«át 9.15 Az Országos Tlaztl Kaszinó szalonzenekarának hangversenye. — 9.30 H. 9.45 A hangv. lolytatáaa. 11.10 NemietkDzl vlz|elzísiolgálat 12 Déli ba-rangszó. 12.05 Hangv. 12 25 H. 1136 A hangv. folyt. 13 Pontos Idójelaéa. I4J0 H 15 Pléd ársk 15.30 Mofae-tant. 16.10 Novellák. 1645 Pontot tdólelaéa. 17 E. 17-30 KónnjO Z. 18.35 O. hangveraeny. 1950 K. 21.45 Al I. honvtdgyalogezred zenekarának hangv. 22 40 Idójelaéa 22 10 Clványzene.
Bécs 11 O. 12 éa 15 Zene. 17.30 Zongorajáték. 2005 Népszerű zenaszarzók. 21.10 Csellójáték.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén a helyi piacon különösen Oinz-részvényekben Igen élénk üzlet fejlődött ki és véleményes vásárlások, továbbá a spekuláció fedezési vásárlásai e részvények közel őt százalékos árjavulását eredményezték. Ebből kiindulva a kedvezőbb hangulat a piac egész területére kiterjedt. Bár az arblllrage értékeknél külföldi vevők nem szerepeltek, a f.-dezési vásárlások ezeknél az értékeknél árjavulásra vezettek. Zárlatkor az irányzat jól tartott. Flxkamatozásu papírok piaca változatlan, Ozlettelen. valuta és devizapiacon az irányzat gyengébb. Dollár és Newyork ma ismét husz ponttal alacsonyabban zárt.
PlaiMsra uint bármilyen gépii,
uauasra vagy berendezési tárgyát díjtalanul nyilvántartok.
SÖRLEI műszaki ügynökség
Zrinyl Mlklói-u. 59.
SxéKely Vilmos buioríclepe
♦ NagyKanlxsa, ▲
Koxlncxy-ufco as. ^^
Óriási válaszlék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett.
Hltslkápsa egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
Saját kárpitos ás dlsxitA mtMr.
Jullua 18., sxerda Jullua 17., osOtSrtSk CsaK felnöiteKnck /
EGY GTERGE PILUHAI
(FÉLELEM) Irta: Stefan Zweig.
Regényes ISrlénct It felvon átbin. PdMereplók i Elga Brlssk, Saatav rrShlloh, Vlvtaa Otkaaa.
Éjféli tragédia
Dráma 7 felvonásban. Póuereplók: Lyaaal Isi-rrm.r., Rsif M.rlt. ta la Istts.
(—) Oyenge termés Zalában. A vármegyében most folyó ctéplések alkalmával a zalai gazdák kénytelenek megállapítani, hogy a várt Jó termés nem következett be, mert csak a szalmából van sok, de a szem igen kevés, a forróság folytán egy része összeaszott, másik része kipergeti.
(—) A cséplés! eredmény a
pacsal járásban. P.icsai tudósítónk jelenti: A gazda minden reménye a szépen sárguló, rengő kalászokban volt. A nagy hőség megapatztotia a szemeket és a cséplés eredményéből máris megállapítható, hogy az idei termés ugy minőségileg, mint meny-nyiséglleg nagyon alul maradt a tavalyinak
(—) A Szarvasmarhatenyésztö Egyesület törzskönyvi bírálatai.
A Zalavármegyei Szarvasmarhatenyésztő Egyesület megkrzte a törzskönyvi bírálatokat. Eddig O/ulake-sziben, Sármelléken és Szigligetben lartották bírálatot. — Az egyesület 1928 - 29. évi számadásait a föld-mivelésügyl miniszter kiküldötte felül-, vizsgálta és rendben találta.
(-) A kiskereskedők is kérik forgalmi adójuk elengedését — MegemitkezlUnk arról a kotmány-rendelelról, amely a for^almladóját elengedi azoknak a kl\'iparosoknak, akik segéd nélkül, legfeljebb két tanonccal dolgoznak. Mivel ez a rendelet nem emlékezik meg a kiskereskedőkről. mosl a Kiskereskedők Országos Szövetsége kéri ennek az adóelengedésnek kiterjesztését a kiskereskedőkre Is, akik tudvalevőleg szintén segédek nélkül, legfeljebb két tanonccal dolgoznak, sőt legtöbb helyen a családfőnek még más kere -seti forrás után is kell néznie, mert másként nem képesek megélni.
IMI tártai
Pázta 10-35, London 2503. NewvorV 514 60, Msaal 7386, Milano 36 99, Madrid «00, Amsterdam 206 90, SerUo 123 77, Wien 72 68. Sofla S-24, Prtia IS-281/z, Varai 57 70, BidapMt MWTl/i Helgrád 9" 12 l/t, Bukarest J-06
Ttmfaytttite
Buza tszt. 30/111., dl. 30/llL és a rozs 30 fül. esett.
Basa ttasav. 77-ea 18 60-1870, 78-aa 11-70-1890, 79-ea 1890-19-00, 80-as 1900-19-10, donánt 77-ea I7 9Ó-18 00, 78-aa 18 10-18\'.0, 79-ea 18 30-18 40, 10-at 18 40-18-50, roza 10 70-10 80, lak. árpa 13 25-1350, aörirpa 16-00 17-25, zab 1580-16-20, tengeri tat. 13 00 -15 15, dnnántnll 15 00 -1910, rapca 26 UJ-26 29, korpa 8 65 8 80.
zalai közlöny
1930. julius 16.
r«Uu|tl> 1078, eladatlan 369. — Elsőrendű 1-15—1-16. aiedelt 1*14—1*16. azedett kóaép 1*10—1*12, könnyű 104— 1-Ófl, l-sí rendfl IJteg 1*08—1*10, ll-od tendtl Meg
0-94—1 02 angol aíldó 1*10-1*20, azalonna uUTbtn 1-42—1*48, uli 1*38—1*56, hu
1-3M-86, azalonnáe Maertás 1-46-1-86.
: Minid k Ujkladí TABtUi, Kntaluíi Nett* kiadó: Zalai Károly.
APiÓHIRDETÉSEI
............ 10a4t> MMMr,
__l saó aj. jlfc. é.
MJW\'SLAV^mm. S&fcjfc
Mm Miatti MMMr, al*Ua aaó éü, mű. amui s núadea »«•».
mbb UtÍM Móni Ml laáaalt saám». QZ UÜikmMumk SOKa —te4mé*f,
NMrilMk ■ (81) pwi l«««« •W ■ MmIwm U«iml4h ■taltita (MoMm .áa.M • I • r • ll»»t»«88k
Caengery-utca 18. llatt 724 □ 01 3347
telek.
■•dara bémt4k bárhova Kaulminn Manónál rendelhetők meg. — Telelőn 167 «1 571.__3334
Keresek aa>as»h*a-konyháa lakást
november 1-ra. Clm a kiadóban. 361-9
i kényelmet aaeretó magános ur résaére kiadó Vőrősmarty-utca 34. wám alatt. Azonnal elfoglalható.
■■halasak, van raktárnak alkalmas
helyiség kiadó Nádoi-utca 4 az. 3604
•alwáfáalakaaaahllak, egy teljesen u), egy alig haaznált, olcsón eladók. Welser gépgyár. 3723
ir«iyk*|ylklkivir Tíríibort
•a tllMrérl Slito., kotr itlaaááu Ul tOf Inal
sArttáa József
T.l.f*. SB. mmUiMéiUt Kagymr-a. 74.
> uurt maoi kslsaa.
Kgyaaskáa lakás augusztusra kiadó
Caeagery-ut 67. — Kólcsejr-nka 19. 3, 69
É»Qlat a«a«aaáat, kltteléat, javítási munkálatokat legolcsóbb árban réuietre la Sttrn üvegesnél, Erzsébet-tér 14. 3463
Kataalvattya Is, teljes felszereléssel, géperőre is alkalmai, eladó. — Clm a kiadóban 3707
NmAIIMVIII bAtbtlflÉén iMtt
HllalH la) állandóan kapható -
Tejkflxpontnál. 3727
Tassas fizetéssel falvétetik — Papp Oszkár cipészmesternél, Magyar-u 6. 3708
il éa egyenruházati cikkek a legnagyobb vllíiztékban Kaulmann Károly cégnéT. Telelőn 372.__3879
■aafkaalaaéa, Királyi Pál-utca 8. aa. alatt 3 aaoba éa mallékhelytiégelból Illó családi ház aaabadkézból eladV Pelvllágo-stlást Dr. Hoch Oszkár agyvéd ad. 3877
Tasanoal áa háalaaalaál (elvesz Doroghy Kálmán sliiómeater Klskanlzst 3668
Páajrt földbirtokra éa házakra korlátlan Összegben, méltányos kamst mellett lolyó-slttat •attlar Lajoa lrodá|a, Erzaébet-tér 15. szám, az Igazságügyi palota átellenében. S33®
Krámer Zoltán
régi Üzlethelyiségéből Kszincsy-utca 3. szám alá költözött, közel az u| portihoz Arunk tárát moat olt minden elfogad haló áron árusítja el. [|rss olkkak tálárnál la Slts aloaókkak I
Kay fflaaerbarestfeaáa jutányos áron eudó Petóll-ut 16.
3670
Tekky-ul 62. sz ház és egy táafká-■aaCfáp és pergetett méz azonnal eladó Bővebbet ugyanott 3625
tlst katlannal, 2 csel..,-.,......—
egy csirke katróc, egy padlás lépető 4 és fél méter, tobb sblakrámák — Magyarutca 4. 3663
2 álló és egy üÍ8 íróasztal, egy lédájjy, 1 villany csillár,
_______26 lllartól feljebb házhoz
szállítva 24 fillér literje. A bor szép és jó lehér 4—8 Vágner fokoe, vegyes ojtvány, ló zamatu. Megtekinthető bármikor Simon látván hentes, azőlőbl.tokosnál Kliksnlzsán, Varaiadl-ut 3. 3722
Sxalld fiatalember auguszlua l-re tel-jea ellátást keres. Clm a kiadóban -3 28
Róm. kath. vallású, 28 éves kernkedó éa gazdálkodó ember aiaaioa. 8-10 ezer pengő hozománnyal rendelkezó hajaáon, vagy fiatal Bzvegyaaazony Is lehet. Csak komoly levelekre válaszolok. Jelige: .Kék-nef elejts". -3724
Szepesi ikre
Zrlayl ■Ikláa-Htoa tl.
csatornázás, vlzvezeték-berendezáa, épület éa rafl-axt bádogos. — Telefon 2-98.
Elegáns szoba fürdószobs haaználaltal augusztus 1-161 kiadó Caengery ul 27/s. em I. -3)26
Szép, nagy ktlIOnbejáraiu száraz bútorozott aaoba egy—két azemélynek azonnal vagy auguaatuara olcsón kla*é. -3726
Egy világos leleháló, egy hármaa előszoba azekrény |é, 6 dro bórszék staáé. özv Kukecxné, Erzaébet tér. 3730
BEIafáMMSi bútorozott kaitakajá-rsts utcai azoba kiadó Magyar-u 21. 3731
Calnoaan kalaraaott kUlónbcjáralu aaoba azonnal kiadó Póni 24.
Szépen bataraaatt azoba kiadó — Zrínyi Miklós u. 40. 3736
Színehagyott, lakó éa kopott
eltélét, Mrkakátiái reUkUJél ti
alllei Mríárgyát villanyartte berendezett legmodernebb bóríealógépemen
Cemcn (estékkel tartóssá és ujjéfaatam.
A lestél a bórt puhán tártja, minden színben eszkózólhetó és bármely szína tsrgy tetszés szerinti színre átfesthető
LÉNÁRT IMRE kHraWi
s.s-j Daák-tár IS.
Br. Rubldo Zichy Iván Vörcsöki Uradalmának
VORKSHIRE
tenyészetéből eladásra kerül:
1 da*ab 8 hónapos tenyészkan, 10 darab 3 hónapos kansüldG és 30 darab 3 hónapos göbesüldő.
Érdeklődőknek felvilágosítással és árajánlattal szolgál : Uradalmi Intéztség, VirosBkpuazta, pósta Felsősbe menye.
Tisztelettel közlöm Nagykanizsa város és környéke hölgyközönségével, hogy a
Szent István cikória pótkávégyár gyöngybeváltó telep kezelésével
cégemet bizta meg. Felhivom az igen tisztelt háziasszonyok szíves figyelmét, hogy ftlszerüzlelekben Szent István cikóriát vásárol-on, hozza el a CORVIN-BAZARBA a doboz fedeleket, hogy általa kiválasztott ajándékot kiadhassam. Minél több Szent István cikória dobozfedelet hoz, annál értékesebb és szebb gyöngyöt kap.
Tisztelettel
Corvin Bazár, Nagykanizsa
Erzsébet-tér 22. (Strem és Klsin házban.)
Egyben teö&löm rend-Riviili árajánlatomat:
Angol Oxford Ing gyönyört! színekben, legjobb minőség ...... 7 60
Puplltl mellfl Ing ....................................... 3\'60
, „ „ prima minőség, gyönyörű színekben......... 6\'60
Selyem puplln Ing , » „ . •\'—, 11*—
Zefír Ing „ „ „ . 6 60
Panama apacs Ing gyermek drapp és fehér .................. C M
..... 5 60
..... 160
660
..... 2\'-
..... 2 70
..... 320
..... 160
-70, 120
..... 1-60
..... 260
..... S-M
..... —.60
10 fill.-töl ..... »•-
Rajé
Panama apacs Ing prima minőség, komplett nagyság Rajé „ .
Egész príma női flór harisnya minden divatszin ...
Muslln nól harisnya minden divatszin ...........
Strapa női harisnya jó minőség, csak ............
Mosó selyem harisnya divatszinekben, hibátlan Selyem harisnya garantált hibátlan, összes színekben „ „ legjobo minőség, hibátlan, csak ...
Gyermek zokni minden számban 1—8-ig csak ......
„ llór zokni legjobb minőség már .........
Strand kofferek minden színben ............ ......
Selyem csíkos nadrág garantált hibátlan..................... 2 60
,, „ „ . leányka..................... » —
Divat térti bőróvek...........................I 20, I 60, 2 —, 2\'40
Férll és női ernyók csak ................................. •*—
Férfi és női fürdőruhák és dresszek már ............... 2 60-től
Férll gumml nadrágtartó már............ 140, 1 60, 110, 210, 3 —
Zokni tartó ptima gummiból már ... .........— 60, —10, 1 —, 1 60
Női harisnyatartó minden szinben ............ ............ I 60
brokát széles ........................... 210
. haskötővel ... ..................... I*
Oyönyőrö nyakkendő pazar választékban, már — 50,1 —, 1 \'40,2 —, 3\'20 Nól Ingek jó minőségű schiffonból már 140, I 60, 2 - 2 40-, 3 —
Szoknya comblnék gyönyörű színekben már ......... 2 40-től 8-lg
Bugyi . , , , ......... 2 40-tól 6 lg
Férfi hosszú sport harisnyák ... ... ...1 20, 1 40, 2 —, 2 60, 3 —, 3\'60 Férll zoknik óriási választékban már —\'60, - 76, 1 — 1 20, 1 60, 2*-
Dlvat sétabotok ................................. I 60, 3 —, 3 60
Nyugágy lábtartóval, lenvászonüléssel........................ 10\'—
Szakajtoruhák házi vászonból, míg a készlet tart ............ f—
TörOlkőző , . . . . ............ 1-
Szalvéta damast, rózsás fehér, piros, kék szinben -- 1 "10
. kockás ................-\'M
Férll príma azsuros zsebkendő , , . ............ —\'10
, . vászon zsebkendő szines széllel ............... —\'60
Munkás zefír zsebkendő piros és kék ............ —\'40
Nól zsebkendő szines széllei .............................. —\'33
Oyermek zsebkendő .................................... —\'16
Rövid alsónadrágok zefir és köperből csak ............... ... 2"2»
Zellr munkás Ing sötét és világos színekben.................. 2 70
Motlno alsónadrág ....................................2 —, 2\'40
Kőper hosszú alsónadrág gombos, jó minőség............ 3 60, 3\'90
Príma minőségű dupla gallér.............................. 1 —
Kaucsuk gallér, nem kell mosni ........................... 1\'30
Karton kötények nagy választékban csak ............... 2 60, 3 —
Oyermek nyárt trikók legolcsóbban csak a Corvinban ksphalók.
nivat bór retlkűlók óriási választékban már......... ...... 2 60-től
Divat férfi sapkák már.............................. I 60-tól 6-ig
Levente és Bocskai sapkák ....................................1\'60
Menyasszonyi koszorúk, fátyolok, csipkék, hímzések, szalagok, Margit-öltések, gyermek cipók, szandálok, esőernyők, csecsemő kelengyék, kStött kabátok, leányka és játszó ruhák legolcsóbban csak a
CORVIN BAZÁRBAN Uap&atóUl
tw. juiiub 10.
ZALAI KÖZLÖNY
1
Négy havi egységes
flyorsirisi
tanfolyamot nyitok
szeptember 1 -tői dec. 31-ig.
Szeptember 15-én nértiét éa franoia
nyelviskolát
nyitok.
Nyelvoktatáson kivüi ugy francia, mint német üzleti levelezést, stilisztikát, Irodalmat és Irodalomtörténetet tanltok. Vidéki leányhallgatók elhelyezéséről, esetleg felügyeletről a szülök
kívánságára gondoskodom. Bővebb felvilágosítás nyerhető akár levélben, vagy páros hétköznapokon d. u. >/a7—>/s8 óráig
Mlltényi Györgyi
nyelvtanárnö
■ortky llkléi- (UiUoiy)-it 39
__nu
.HélMUhJuUeÜen
nir.djn káodariasLa/x
wüwoil
mhOIHJ VA«»,»T»»»l Iá WHU
/tuMn fmU*tmi,h Aimtéeny Kmvi rééttel**
siMaas vAjt«á«& aésav wIjni
UtTUnzai Fióküzlete: M-«t 1.
Koó Kálmán
mUautalm
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8. és Kazlnczy-utca 5.
• poéta palotával izemben.
Allaadéa* nagy lálaai-bútorokban. i«
Tarlórépamag
kg-kint 1-80 fill.
Hivatalosan ellenőrzött termelés, lapos, kerek, zöldfejü, tisztasága, csiraképessége, fajtisztasága garantálva. — Mig a készlet tart, mi kapható
Martonpusztai Oazdaság, Felsősegesd (Somogy m.)
HIRDESSEN
a „Zalai KSxlBny"-ban.
Linóleum,mozaikvászon,
Cooua-azfinyeg, lábtörlők
VSM gyári lerakáta
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
az is
Minden jó háziasszony legalább 10 évben egyszer, kiizzadt, bacillussal telt ágyneműjét okvetlen tisztittassa (feltőtlenitse)
a kaposvári
Rózsa rMh.
Qyüjlötelep:
Mm mm 5. u.
Régi pósta-épttlet.
Ezennel tiszteletlel értesítem a n. é. közönséget, hogy Budapesten a legelső fűző- és kötsze-r(sz-szalonokban szerzeit hosszú gykkorlatom után Nagykanizsán, Kölcsey-utca II. szám alatt
flizff és kötszerész műhelyt nyitottam.
A legkényesebb igényeknek meg-felelőleg készítek: modern tűzőket, melltartókat, orvosi rendelés szerint gyógykötőket és
minden e szakmába vágó legkomplikáltabb munkákat.
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve vagyok
teljes tisztelettel
Samoné Kopár Teréz
tOzö- és köta/erkészltfi
Hagykaaiua, UloMy-itoa U
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15044/1930. sz.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A csatorna deritő telepi földmedencék kiburkolására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1930. iuIIus hó 25-én déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanolt a kiírási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és beszerezni lehet.
Nagykanizsán, 1930. évijtilins hó 10-én.
3729 Polgármester.
NAGYKANIZSAITDÉKI AUTÓBUSZ VÁLLALAT
*
Nagykanizsa—Felsőhahóti autóbusz menetrend és dijszabás.
Ha ponti
14-50
1500
15-06
15\'& 15*>
15-40
15-M 16 10
16-2°
Mi
1
Vlltldll P
—•30
-•50 —■70 -•80 1-50 2 — 250 250
Nagykanizsa, vasútállomás Nagykanizsa, Korona szálló
vai.Yr. » » j v vaaatról a ltt*.j*1 kocalval
Lazsnak (csak befelé)
Palin
Korpavár
Bocska csárda
Z.-Sztbalázs közs. korcsma
Alsóhahót kápolna
Felsőhahót templomtér
Htm
IifMta
8-to 8-oo
7-S4 7-45 7-40
7-M
7-os 6» 6-w
Nagykanizsa—Letenyei autóbusz menetrend és dijszabás.
(Szerzödéttt rendszerei poMtaszálUtát.)
Kitolta Ni Viteldíj P Hayoata
9-M 14(0 _ boMa UlNfa. Mali 8» 14-oo
9-77 14-42 —•30 . . ■ ■ ..in, untaim, wat tna 8\'io 13"
9-45 15« Iwtata Maim t*» 7 M 13"«
9-\' 15 \'5 1 — kali 7-40 13.28
10 06 15-J1 tatami 7-S3 13\'»
10 \'5 15» 1 50 Bpta 7-J3 13-M
JO-40 l6oo 1 2 — 7-os 12«>
10- 0 l6-io 250 Ultiji fisra 6« 1230
Ktll0n|áralok meg-rtndelhetók:
Unger Utlmaoa Et«k <■ Tóth vasktrwk. Tataion 10. TauUck drogériában. Tetafon 203.
Legolcsóbb az „ULTRErORM11
Legjobb az „ULTREFORM"
Legbiztosabban eláll a befőttje a már rég kipróbált Stölzl-léle
„ULTREFORM"
befőttes üvegben.
Minden darabon rajta van az „ULTREFORM" védjegy. Ne kísérletezzen más üvegekkel.
Kapható: Mtlozer OngkarMhedéiben,
„« Városház-palota. — Teleion: 147. szám.
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért, a rég bevált jóminőségü Puoh, Trkamph, Stayr Waffenrad kerékpárok
kedvező feltételekkel kaphatók:
mm sniooiiöFii rtsiíi
Deák-tér X, • fetaótemploranál.
KUlid Kumn.lk 6 pengfl\'íl, belaé tfummlk 2-40 pengéiét. Plxoa prizmák, névtáblák, lékek, ciengúk, pedálok, láncok, pumpák, Iámpik, tengelyek éa egyéb alkatrészek olcaó beszerzést helye — JavIM aaáhalf I
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modem szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tenniszpálya.
Garage. Uszoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve 2»)i 25 szobával és étteremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Jullus 1-lg a penslo lakással 5-50-től és jullus l-től 6\'50-től.
Saját atrand. Buffat.
Néhai gróf Zichy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Arak ölenklnt 2 30—4 80 P-lg, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
3-tól 20 hónapig terjedó folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban adunk el hitelre is! Gyfiződjék meg erről személyesen saját <rd»kébM.
Óriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban, vas-, réz-, konyha-, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítás!
KOPSTEIN
SZOMBATHELY ós SOPRON
Király-utoa I. Várkerület 62.
BT ALAPITVAi 1887-BEN.
^■■■■■^■■■■■■■■■■■■nRnHHHHHHi
Nyomatott a DéJxaial Nyomd* és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanluán. (Felelői üzletvezető Zalai Károly.)
70. évfolyam 160. szám
Nagykanizsa, 1980. juliua 17. csütörtök
Ara 14 ffll«r
POLITIKAI NAPILAP
~ \' 1 - « « . . . Ba . • ._
MWKwwwi P IwMHrtW I RHR {V. Kád.
Kcaxthelyl BkHMtánM Ko~.Hi UJo^n. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BfWiillil ára: mMn a pmmt SS Uttc Ttkloo: Nagykanfc. 78. KtaSSj tt uám.
Kivezető nton!
Lassankint kezd világosság deren-
Íjenl azokban a koponyákban, ame-yek a nyomasztó gazdasági helyzet okát, a békeszerződések által adott állapotok tarthatatlanságát nem akarták megérteni, sem elismerni. Már keresik a megoldást, hogy valamikép kivigyék az uj határokkal keresztülkasul szeldelt Európát abból a hínárból, melybe a bosszú é6 rövidlátás vakságával belehurcolták. A derengő koponyákban kezd már felvillanni az a gondolat, hogy segíteni kell a nagy gazdasági egységek széltördeléséből származó állapotokon. Igy Jutottak el Genfbe az úgynevezett vámfegyverszüneti konferencián arra a kondolalra, hogy kérdőíveket küldenek az egyes államokhoz, amelyek aztán kifejtik saját gazdaságpolitikájukat s a gondolatokat, amelyekkel segíteni vélnek a bajokon.
Ez még c«ak a derengése annak a lényességntk, amelynek fel, kel!
r •
*a a* Wott felfsme-ához vezet, nagy jelentősége van a (faijai konferenciának, amelyen Magyarország, Románia és Jugoszlávia a bárom szomszédos agrár-állam ve»z részt. A kisantant két állama tárgyaló asztalhoz Ul le Magyarországgal, hogy a kérdőívre a mezőgazdasági érdekek gazdaságpolitikai megoldásáról véleményt adjanak.
Nem agrárblokkról van ató, helyesebben: nem arról, hogy a bárom állam valamiféle egységben kísérelje meg a közös vámpolitikai megoldást, hanem airój, HOgy a vámfegyvér-í szünetl kérdőivekre adolt válaszok; ha nem is azonosak, de az elérehdfi célok lekintetében lehetőleg egyetértőik legyenek. Magyarország gáz-datársadaimánák tehát minden, \'oka meg van arra, hpgy bizonyai Jogosult reménységgel tekinlsM ffify* pontról, a gazdasági emelkedést Ígérő jövö felé. Nem igaz, hogyl a mezőgazdaság érdekében nem történik semmi; nem Igaz hogy a pesszimizmus jogosult; nem Igaz, hogy nincsenek tetvek és nincsenek módszerek s nem igaz, hogy a magyar mezőgazdaság a világ gazdasági helyzetének esélyei szerint védtelenül megy a kiszámíthatatlan jövö elé. Nekünk, akik a sajtóban ott tartjuk kezünket a lázbeteg gazdasági élet Ütőerén s magának a csáb-dalokkal körtll lejlctt gnzdalársada-lomnak is megnyugvásul szolgálhal, hogy igenis, történik valami. Az a puszta tény, hogy a három szomszédos mezőgazdasági állam keresi a megoldást, hogy a kormányok szakferflakkat, gyakorlati emberek-knl kutatják a kiíezető utat, kétség-
telen bizonyítéka annak, hogy nincs jogosultsága a pesszimizmusnak. Addig Is, amig az igazság feldereng a gazdasági mizériák örvényel fölölt támolygó világ köztudatában, az agrár államok érdekközösségének felismerése éreztetni fogja hatását a magyar mezőgazdaság, tehát az egész gazdasági élet fejlődésének felfelé vezeló Irányvonalában. Ezt meg kell
látnunk s meg kell mondanunk, amikor a gazdasági bajok csak eszközük az osztályharcra és türelmetlen gyűlölködésre kész szélsőséges politika szolgálatában. Akinek az orsiág helyzete csak arra jó, hogy megbontani igyekezzék vele a társadatom minden bajokon át győzedelmeskedő erkölcsi erejét, annak vétót kell kiáltanunk, mert nyilvánvaló,
hogy az ilyen politikának annál jobb, minél rosszabbul megy az országnak. A jövő pedig arra mutat, hogy jobban fog menni, mert az Igazság már dereng s keresik s meg Ts találják a kivezető utat, akik nem politikával, hanem szaktudással Sina-jában a mezőgazdasági és vámpolitikai kérdésekről tárgyalnak.
A magyar kormány válaszjegyzéke Briand memorandumára
Az államok küzStti egyenlőtlenség kOazBbBlteaaák ki az európai azBvet-aég megalapításánál — A népazBvetaégi alapokmány hiányai pótolta ssa-nak — A magyar kormány rendületlenül a békeazarzfidéa revíziója mellett áll éa felveti a kisebbségi kérdéat
Az európai közgazdaság helyreállítása a legégetőbb feladat
Budapest, Jullus 16 A magyar kormánynak a Brland-
Walki\\ LaJos ktlIOgyrninlszftr tegnap; délben nyújtotta át de Vitnne buda-pesti francia rendkivüli követés meg-j hatalmazott miniszternek. A válasz-;
|e?yztt a következet \'
„A magyar kormány a legmélyebb érdeklődéssel tanulmányozta az euró-] pal állasok szövetségének megszervezésére vonatkozó emlékiratot és| szükségét látja annak, hogy kifejezést adjon nÖlány olyan gondolái-j nak,* ametytk Briand ur tervezettnek tanulmányozása közben merültek fel és ámetyek mérlegelése véleménye szerjat elkerülhetetlenül szükséges ahhá*. hogy valóban elérhető legyen az emlékiratban megjelölt végcél: .Bgyvatot, hogy élhessünk és gyarapodhassunk." / -
Az; emlékirat olyan alapelvet fejez kj^\'amely az államok feltétlen szu-WÍóltáaí éa tökéletes egyenjogúsága á tervbe vett egyesülés keretén tiejB). Ebben a tekintetben „ a magyar kormány kénytelen \' • kijelenteni, hogy nézete szerint feltétlenül szükséges volna a szuverenitás és egyenjogúság elvét otyképen magyarázni, nogy az államok közt fennálló mindennemű egyenlőtlenség, amfly gyakori következményeivel egyes államokat Szuverénitásuk szabad gyakorlásában akadályoz, az európai szövetség megalapításából ktkJlszöbbltessék. A magyar kormány egyld?|nleg rá Mván mutatni arra Is, hogy egyes államok között ma fennálló bizonyos egyezmények — véleménye szerint — ellenlétben vannak az emlékiratban
lefektetett, az európai közösség békés megszervezéséi célzó elvekkel. Ezek
icar-\'t&mtéityer nm \'yomme -tt-
vlhetők a jogegyenlőség elvén felépített uj Európába anélkül, hogy a risztvevő nemzetek hatásos együttműködését és összhangját ne veszélyeztetnék.
A magyar kormány kllejezetten hozzájárul az emlékirat ama elvéhez, hogy az európai együttműködés nem irányulhat a Népszövetség tekintélyének gyengítésére.
Ellenkezőleg, a magyar kormány véleménye szerint a szövetségi szervezet egyik lényeges feltételeként azt kellene megszabni, hogy
a Népszövetségi alapokmány bizonyos hézagai az európai nemzetek békés együttműködésének nagyobb biztosítására pótoltassanak.
Erre annál Is inkább szükség volna, mert magának a népszövetségi alap-okm hynak Is vannak bizonyos lényeges rendelkezései, amelyek alkalmazásuk esetén Európa általános politikai helyzetének egy ma még hiányzó rugalmasságot okozhatnának, amely rendelkezések azonban gyakorlatilag és az általános béke megszervezésének szepiponljából való fontosságuk arányában nem alkalmaitattak, sőt még a végrehajtási eljárás..\' tekintetében sem nyerlek mindeddig megfelelő hiteles magyarázatot.
A magyar kormány e tárgynál T>eál«íiy21. hogy noha teljesen tisztában van azzal, hogy a tervbe vett konferencia a békeszerződések revíziójával nem fog foglalkozni,
mégsem volna abban a helyzetben, tingy a kérdés olyan . nMgauésához járuljon hozzá, amely a revízió lehetőségét a Jövőre kizárva, a békeszerződés által teremtett mai helyzetet megváltoztat
hatatlanná tenné. A magyar kormánynak az a véleménye, hogy akár az uj szervezet segítségével, akár pedig azon kívül Igyekezni kellene lehetőséget találni azoknak a jogI természetű ellenléteknek is súlyos politikai kérdéseknek megoliUsára, amelyek a szövetség tagállamai közölt felmerülhetnek. Erre annál Is inkább szükség volna, meri a magyar kormány meg van győződve arról, hogy az általános béke magasztos célja máskép soha nem lesz elérhető.
Hz államok rangcgyenlöaégc
Egy másik kérdés az államok rangegyenlősége az uj szövetség tervbe vett szerveinek keretében. Ez a
rangegyenlőség a népszövetség mai szervezetében nem létezik.
(Elég felhivni a figyelmet a tanács állandó tagjai, félig állandó tagjai és a többi államok között ienálló különbségre.) A magyar kormány örömmel lálja, hogy a hatalmak minden ehez hasonló egyik vagy másik európai állam javára fenálló elsőbbséget elkerülni Igyekeznek.
A magyar kormány nem mondhat le arról, hogy fel ne vesse a nemzeti kisebbségek kérdését, mint olyan kérdést, amely közelebbről érinti Magyarországot, mint bár-
ZALAI KÓZLÓNV
1630. julius i7.
mely más európai államot.
A magyar kormánynak a kisebbségek kérdésének felvetésével egyedüli célja az, hogy ismételten felhívja a figyelmet arra az életbevágó kérdésre, amely kérdés klelégiló megoldás hiányában egyrészt az európai kontinensen uralkodo békés törekvéseknek, másrészt a tervbe vett cél sikerének egyik legkomolyabb akadálya volna.
Magyarorajutgol érdfelclilc a Balkán kénlései
Magyarország, miután politikai érdekeltsége Európa határán tul nem terjed, nem kiván foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy miképp volna az európai szövetség intézménye az Európán klvUii államok érdekeivel összhangba hozható. Miután Magyarországot különösen azok a kérdések érdeklik, amelyek Európának bizonyos részeire, igy többek között a Balkán-félszigetre vonatkoznak, a magyal kormány kívánatosnak tartaná, hogy a szövetség kiterjedjen Törökországra Is.
Előbb a gaxdaságl téren való cgyUtimUk&ÉéMi 1
A magyar kormány felveti a kérdést, hogy nem volna-e helyes Briand urnák mull év szeptemberében Qenf ben annyi ékesszólással kifejlett első elgondolását előtérbe állítani és előbb a gazdasági téren való együttműködés megszervezésére törekedni.
A magyar kozmányt e véleménynyilvánításnál két szempont vezeti. Egyrészt az, hogy a világgazdasági krízis, különösen a háború következményeit még kl nem hevert Európára súlyosbodik és igy
az európai közgazdaság helyreállítása látszik a legégetőbb feladatnak,
másrészt pedig a magyar kormány meg van győződve arról, hogy ha sikerülne gazdasági téren bizonyos együttműködést megvalósítani és bizonyos ellentéteket kiküszöbölni, ez kedvező légkört teremtene a legfontosabb politikai kérdések megoldására Is.
Egyébként a magyar kormány képviseltetni fogja magát az egybehívandó európai konferencián.
Magyarország negyedik lett a nemzetközi tornászversenyen
Luxemburg, Julius 16
A nemzetközi tornászszövetség versenyén Csehország győzött 986 ponttal, Franciaország 871 Jugoszlávia 829, Magyarország 781 pontot ért el. Az atlétikai versenyszámokat a rossz idő miatt nem tartották meg.
Éleibe lépett a gabonatörvény
Megjelent az 1930: XII. t.
Budapest, Julius 18 Tegnap hirdették ki az 1930: XXII. törvénycikket, az úgynevezett gabona-törvényt és ma Jeleni meg a kormány végrehajtási utasítása dr. Vass József h. miniszterelnök aláírásával, amely utasítás a gabonatörvényt julius hó 16-án lépteti éleibe.
A végrehajtási utasítás mindazokban a kérdésekben intézkedik, amelyek e rendszer kiépítése során előreláthatólag felmerülhetnek.
Mikor kell gabona/egy 7 Buza, rozs és kétszeres tulajdonjogát mától kezdve csak gabonajegy kíséretében szabad átruházni. Meg kell tehát szerezni a gabonajegyet akkor, — mondja a végrehajtási utasítás — ha a termelő gabonáját pénzért eladja, ha a termelő azt valamely neki átadott és csereérték vagy vételár fejében adja át, ha bér vagy haszonbér fejében Bzolgáitaija kl, ha a javára lel|eeltétt munka ellenszolgáltatása, dijak, bérek fejében adja át. Ntm keli azonban gabonajegyet szerezni akkor, ha a gabonajegy Örök lés utján száll áL VámkUlföldröl gabonát csak gabonajegy kíséretében szabad behozni.
Tehát gabonajegyet kell vásárolni akkor, ha a gabonát feldolgozva, mint lisztet, kenyeret, makarónit, vágott tésztát, tarhonyát, kekszel, hasonló tésztanemüeket, továbbá, mint buzakeményitöt és síkért (csirizt) hozzák be.
A llBxtforgalmladó
A liszlforgalmiadó a búzaliszt után a 00-ás jelzésű liszttől a 3-asig 10 százalék, a 4-estöl a 6-osig 3\' százalék, a rozsliszt után a minőségre való tekintet nélkül 3 százalék. A B-osnál magasabb jelzésű takarmánylisztnek és korpának előadásából származó bevételen nem esnek forgalmiadó alá. Ha az őröltető az őrlési dijat gabonával fizette és a malom a vámkeresetet felörölelienül értékesiti, a gabona árából befolyt bevétel után 2 százalék forgalmiadót llzeL
A malom a vámkereset minden métermázsája után 3 pengőt fizet a gabonaértékesítés! alapba, ezenkívül, ha a gabonát felöröletlenül értéke-siti, 2 százalék forgalmiadót, ha pedig liszt alakjában értékeaiti, akkor liszforgalmladót fizet.
a késxlefek be/elentéae A ma életbelépő rendelet napjától számított 8 nap alatt a gabona-, liszt- és darakészletekel be kell je-
-c. végrehajtási utasítása
lenien! a pénzűgyigazgatóságokhoz. A bejelehtés alá eső áruk: a nemtermelő tulajdonában lévő buta, rozs és kétszeres, a kereskedők, malmok, cseretelepek, tárházak tulajdonában lévő fcuzaliszt, 6 os minőségig és mindenféle rozsliszt, ha mennyisége 5 mázsánál több, dara, ha mennyisége 2 mázsánál több, keményítő előállításával foglalkozó vállalatok éa nagykereskedők tulajdonában lévő keményítő, csiriz, makaróni, tészta, tarhonya, sütemények, kétszersült stb.
A bejelentésre kötelezetlek a felsorolt áruknak Julius 16-án 20 órakor meglevő mennyiségét kötelesek kg.-ban bejelenteni.
A gabonakészlet tulajdonosa köteles a készletének megfelelő értékű gabonajegyet beszerezni és a készletről benyújtó bejelentésekhez mellékelni. A liszt és egyébb bejelentés alá eső árukészleiek gabonajegyértékét a végrehtjtásl uiasliás szintén külön mcgáltapitja. Kimondja a végrehajtási utasítás, hogy a pénzügy-Igazgatóságok a beérkezeti bejelentések adatait a helyszínén ellenőrizni kötelesek.
Az angol alsóházban
éjfél után döntenek a bizalmatlansági Indítvány felett
London, Julius 16 (Éjszakai rádlójelentés) Az angol alsóházban Batdwln megokolta a vámvédelmi törvény kapcsán beadott bizalmatlansági indítványát és élesen bírálta a kormányt a munkanélküliség erős emelkedése mlatL
Majd Lloyd Qeorge beszélt. A szavazás éjfél után várható.
A német acélsisakosok
feloszlatását a német kormány visszavonja
Berlin, Jultui 16 Ma a porosz belügyminisztérium és az acélsisakosok egyesületének kiküldöttei érintkezésbe léptek egymással a nyugatnémetországi Stahl-helm feloszlatásának visszavonása dolgában. Valószínű, hogy a porosz kormány a működési tilalmat visszavonja. Ebben az esetben a birodalmi elnök rajnai utjának nem lesz többé akadálya.
HORTOBÁGYI
JUHTURÓ
Tejiitvetkuetl Központ Badaréit 4.
Postafiók 20. sjor
Az Interparlamentáris Unió
kongresszusán Henderson nagy beszédet mondott — Az angol kormány a béke biztosítására törekszik
London, Juliul 16
Londonban ma délelőtt megnyitották az Interparlamentáris Unió 26-ik kongresszusát. A megnyitó ülésen lord Cecil ismertette az unió főtitkári jelentéséi és kimutatta, hogy a békés és háborús irányzatok körülbelül egyenlő erővel küzdenek egymással. Ezután kijelentette, hogy Európa egyik legnagyobb államférfla biztosította őt arról, hogy a kis országok részéről valószínűleg nem fenyegetné veszély a békét, de a nagy nemzetek visszatértek a háború előtti gondolkodásmódhoz, amit legjobban bizonyitotl a londoni tengerészeti konferencia. Briand európai kooperációs terve a kezdetlegesség mellett Is örvendetes, mert valószínűleg Európa lesz a színtere az ujabb nemzetközi összeütközéseknek. Briand terve azonban egyszersmind komoly veszélyek ciirájat re|ll magában. Oyengitené a népszövetséget és ujabb hatalmi csoportosuláshoz vezetne, ez pedig a legsúlyosabb katasztrófákat idézné elő Páneurópj tervét csak a népszövetség hatáskörén belül és annak ellenőrzése alatt lehet megvalósítani.
Ezután Henderson külügyminiszter beszélt, aki azt fejtegette, hogy az angol kormány főcélja a béke biztosítása. A szónok meg van győződve arról, hogy ugyancsak ez a célja a világ minden kormányának és népének is, p írtra és politikára való tekintet nélkül. E cél elérését az Unió személyes érintkezés és eszmecsere ápolásával lényegeim előmozdíthatja.
Henderson ezután felemiitette a Kellog-egyezményt, a fakultatív döntőbírósági záradék aláirását éa a londoni tengerészeti leszerelési egyezményt, mint a világbékéhez vezető ut fontos mérföldköveit, hangoztatva azonban, hogy az ut jelentékeny része még hátra van.
Berzevlczy Albert kifejtette, hogy tlz év alatt semmit sem tettek a leszerelés érdekében. Majd hosszabban foglalkozott a Kellog-paklummal és rámutatott az államok háborús készülődéseire. Utána Erődy-Harrach Béla beszélL
Amit Ut KnrxDnk, maradion a vüroaban.
Uzletáthelyezés előtt
■ugusztus hö i.iB ^ rendkívül olcsón árusítok
„Menyasszony" divatáruház Koréin Jenő Nagykanizsa, Deák-tér I, sz.
__ZALAI KOZLONV______
Egy községi főjegyző 20 éves leányának megdöbbentő öngyilkossága
Apja revolverével szlvenlőlte magát — öngyilkosságának hátterét rejtély borítja
4
Príma selyem-harisnya
hibátlan
reklámár
Elsőrendű selyamharianya
EHRENSTEINnat
Fial II. iiAmi sws
Az lskolánkirflli népművelés egy évi mérlege
Nagykanizsa, Julius 16
A vármegyei iskolánklvüll népművelési bizottság a mull lanévben 2419 Ismeretterjesztő előadást rendezel!; ebből 2019 állalános Ismeretterjesztő, 400 szakelőadás, 421 vetített képes előadás. Analfabéta tanfolyam volt 10, 634 óraszámmal. Elemi Ismeretterjesztő tanfolyamok száma 24, 1466 óraszámmal, állalános Ismerelteijesztő 16, 973 óraszámmal, műkedvelő előadás és alkalmi ünnepélyek száma 502.
Az előadók szAma 630 volt. Római kalholikus lelkész 75, protestáns lelkész 9, tanító 287, tanár 62, |egyző 66, orvos 41, állalorvos 17, kűzlg. tisztviselő 8, ügyvéd 7, mérnök 2, gazdatiszt 16, földbirtokos 5, kereskedő I, iparos I, magántisztviselő 3, egyéb foglalkozású 30.
A tanfolyamok hallgatóinak száma 1924, ebből 1814 férfi, 110 nő. Az összes előadásokon általánosságban 10324 hallgató volt jelen, kik közül 6420 férfi, 3904 nő; 21 éven felüliek száma 4493.
A kultuszminiszter az általa adományozol! 106 községi közkönyviár pótlására 657 kötetet adományozott és ezekkel a közkönyvtárak köteteinek száma 15737-re emelkedett. A régi magyar dalok felújítása céljából 4 db. gramofon készüléket és mindegyikhez 37 lemezt ajándékozott, amelyeken 97 eredeti, a nép ajkáról származó népdal van. Ezeken kívül adományozott még egy tárgyvetítő-gépet (epidiaszkóp), amelyet Zalaegerszegen a llceális előadásokon, továbbá Nagykanizsán, Sümegen, Keszthelyen és Zalaapátlban hasz náltak föl az előadások vonzóbbá tételére.
Az analfabéták számára Ingyen tankönyvet és Írószert adományozott az Országos Közművelődési Tanács.
A bizottság folyó év má|us havában 500 db. népművelési vezérkönyvet helyezett ki; ezeket 3000 pengő bolti ár helyett 1500 pengő értékbeír adták kl abból a célból, hogy a népmüvelésügy munkásai a jövő tanévben utmutatást nyerjenek. Ilyenek: az ember lelki és eikölcsi világa, természettani és egészségtani ismeretek 2 kötetben (különös tekintettel a csecsemővédelemre), szülőföld és honismertetés, számolás és mérés a mindennapi életben, közjogi Ismeretek, magyar költők (2 kötet); a közeljövőben kiosztásra kerül .Magyar lörténelem életrajzokban" cimü vezérkönyv.
Nagykanizsa, julius 16 Nemesdéden és környékszerte megdöbbenés! keltelt az az öngyilkosság, amelyei tegnap esle Nemes-déd község főjegyzőjének, Macsek Nándornak 20 éves lánya kövelett el.
A főjegyző és családja kint ültek a lakás elótli lugasban az estéli órákban, mikor egyszerre revolverdörrenés verte fel a ház csendjét. Macsek és családja ijedten sietett be a lakásba, ahol a fehér leányszobában a díványra borultan hollan találták Macsek Erzsébetet, a főjegyző 20 éves leányát. A leány kezében görcsösen tartolta a revolvert, melyből
Nagykanizsa, Julius 16 A kaposvári MIK. kaposfüredl uradalmában ma délelőtt halálos vasúti szerencsétlenség történt. A Mip. iparvasutjának mozdonya halálra gázolta Mészáros László 18
egy golyó hiányzóit. Ez az egy golyó a szép, fiatal leány szivébe talált utat.
Az öngyilkosság híre percek alalt elterjedt a faluban és valóságos népvándorlás Indult meg a főjegyző házához. A kiszállott rendőri bizottság ls csak az öngyilkosságot tudta konstatálni. Hogy miért vetett véget életének a fiatal urileány, senki sem ludja. Levelet nem hagyott hátra. A csendőrség most tovább folytalja a nyomozást, hátha valami fény derül a rejtélyes öngyilkosságra.
A revolver, mellyel a főjegyző leánya sziveniőlte magát, az édesapjáé.
éves legényt, akii a mozdony kerekei borzalmas módon összeszagattak. A csendőrség a lefolytatott nyomozás alapján megállapította, hogy a szerencsétlenséget a legény vigyázatlansága Idézte elő.
_1930. julius 17.
NAPI HÍREK
NAPIREND Julius 17, oafltBrtBh
Római katolikus: Elek hv. Protestáns: Elek. Izraelita: Turnus hó 31, .
VÁROSI MOZI. .Egy gyenge pltls-n»t" (Félelem), regényes történet. — .Éjféli tragédia\', dráma.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végéig az Őrangyal gyógyszertár.
Gózftlrdö nyitva reggel 6 óiétól este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden égési nsp nóknek). Tel.: 2—18.
Gyermekemlékek
Úgy vlsszarómllk bús gyermekkorom : Apátlan Idő, égett a világ; Nyírkéreg lángnál mesélt az anyám, Kgyütt morzsoltuk a háborús Imát.
Melléje bújtunk (öt apró cselód), BotűztUk súgva, mit ír az apám. Felészállt Imánk, remegőn, árván, — Karácsony vagy újév meghozza talán I
Mintha látnám a fázó sereget, Gyermekek kéken, a lábuk rogyottig volt ogy tó aranyszívű asszony, Kl a didergőknek Jobb ruhát adott.
Összegyűlt nála sok sápadt gyerek: — — Az volt csak ünnep karácsony előtt I Áldom, mlg élek aranyos szivét, Még halál után Is az Isten előtt
Többit nem tudom, fátyolos a nyár: Tán szebb volt minden, érett a kalász; Ugy nynlrvtízéves hlmpellér voltam, Aki csak verébre, rigóra vadász.
l\'lgy vlsazarémllk bús gyermekkorom : Apátlan Idő, égett a világ; Nylrkéreg lángnál mesélt az anyám, Kgyütt morzsoltuk a háborús Imát
(Semjtnhiw) Völgyöt! József
— A főispán hazaérkezése. Gyö-mOrey Qyörgy főispán szabadságáról a jövő hét elején érkezik haza és szerdán, folyó hó 23-án fogad.
— Dr. Wlnkler Ernő főrabbi gyásza. Súlyos családi gyász érte dr. Wlnkler Ernő nagykanizsai lő-rabblt: édesap|a, Wlnkler Ármin ma, szerdán délelőtt Balassagyarmaton 67 éves korában elhunyt. Wlnkler Ármin korábban Újpesten kereskedő volt, majd Balassagyarmaton élő gyermekeihez költözött, ahol most meghalt. A főrabbi, akinek mély gyászában osztozik a város egész közönsége, még szerdán elutazott Balassagyarmatra.
— Vasárnap kezdődik a zalaegerszegi kerülell tOzoltótanfo-lyam. Zalaegerszegen julius 20-án kezdődik a zalavármegyei kerületi tuzollótanfolyam, melynek felügyelője Bődy Zoltán alispán, parancsnoka Mózes László zalaegerszegi tűzoltóparancsnok. A tanfolyamnak elméleti és gyakorlati tárgyai vannak. Előadók : Vecsera Antal oki. tüzoitóilszt Nagykanizsáról, vitéz Roncslk Jenő dr. Debrecen tüzollófőparancsnoka, Erdély Jenő Oyőr lüzoltófőparancs-noka és dr. Németh János zalaegerszegi városi tisztt-lőorvo8. A tanfolyam hallgatói a megye minden részéből kerülnek kl, akiknek névsorát a Zalai Közlöny egyik régebbi száma már közölte.
— Legújabb értesQlésDnk alapján közöljük, hogy a gabonajegyek (boletla) a m. klr. dohánynagyáru-dában (Oaramvölgyl és Szemelő) a mai nappal forgalomba kerü|.
Nagy nyári textilvásár
IS30. julius hó 17., 18. éa 19-én.
Bemutatásra kerül a szokott kollectión kivül, saját üzemünkben készüli
Vászon férfi öltönyök . 28 — pengőért
Loden (Hubertus) kabát . 38 — pengőért
Apacsing............6 80 pengőért
Pongyola .....3 90 pengőért
E\'en kész átuk azonnal átvehetők, készpénzfizetésnél 10% árengedmény.
Köztisztviselők Fogy. Szövetkezete
2
Háborúit a sxekér a fiatalinas farönkkel egy fuvarosra
A fuvaros több bordáját összetörték a rönkök — Életveszélyes állapotban vitték kórházba — A túlterhelt szekér felborulása okozla a szerencsétlenséget
Nagykanizsa, Julius 16 Tegnap délután súlyos szerencsétlenség történt a Vajda-erdőben, ahonnan a levágolt hatalmas rönköket fuvarozzák be Kanizsára.
Herczeg József 33 éves, Oaral-utcai fuvaros kétlovas szekerét túlterhelte rönkkel. Társai figyelmeztették is, hogy baj lehet belőle, de nem hallgatott rájuk. Alig Indult el az erdei uton egyszerre a szekér egyensúlyt vesztett és felborult. A több mázsa sulyu rönkök a szekér mellett haladó fuvarosra zuhantak, aki eszméletlenül terült el. A közelé-
ben levők húzták ki veszedelmes helyzetéből, majd értesítették a mentőket, akik a rendkívül súlyos Állapotban levő embert elsősegéllyel látták el, majd beszállították a nagykanizsai kórházba.
Az orvosok a röntgen-vizsgálat során megállapították, hogy Herczeg-nek 4 bordája eltörött és ezenkívül is annyira összezúzták a rönkök, hogy állapota válságos.
A lefolytatott nyomozás szerint senkit sem terhel felelősség a szerencsétlenségért.
Halálos vasntl szerencsétlenség áldozata lett egy 18 éves legény
A vizsgálat adatai szerint az áldozatot terheli lelelöség a szerencsétlenségért
zalai közlöny
Príma salysm-[ harisnya
hibátlan
reklámár
21

| Elsőrendű aefyamharianya
hibátlan _
Mtláiair J
EHRENSTEIN
Fial I
ÜSTÉIN.*. I
I II. m**m.
Az Iskolánkivfili népművelés egy évi mérlege
Nagykanizsa, Julius 16
A vármegyei iskolánklvüll népművelési bizottság a mull tanévben 2419 Ismeretterjesztő előadást rendezett ; ebből 2019 általános Ismeretterjesztő, 400 szakelőadás, 421 vetített képes előadás. Analfabéta tanfolyam volt 10, 634 óraszámmal Elemi ismeretterjesztő tanfolyamok száma 24, 1466 óraszámmal, általános ismerettel jeszlő 16, 973 óraszámmal, műkedvelő előadás és alkalmi ünnepélyek száma 502.
Az előadók száma 630 voll. Római katholikus lelkész 75, protestáns lelkész 9, tanító 287, tanár 62, legyző 66, orvos 41, állalorvos 17, közig, tisztviselő 8, Ügyvéd 7, mérnök 2, gazdatiszt 16, földbirtokos 5, kereskedő I, Iparos 1, magántisztviselő 3, egyéb foglalkozású 30.
A tanfolyamok hallgatóinak száma 1924, ebből 1814 férfi, 110 nő. Az összes előadásokon általánosságban 10324 hallgató volt |elen, kik közül 6420 férfi, 3904nő; 21 éven felüllek száma 4493.
A kultuszminiszter az általa adományozott 106 községi közkönyvtár pótlására 657 kötetet adományozott és ezekkel a közkönyvtárak köteleinek száma 15737-re emelkedett. A régi magyar dalok felújítása céljából 4 db. gramofon készüléket és mindegyikhez 37 lemezt ajándékozott, amelyeken 97 eredeti, a nép ajkáról származó népdal van. Ezeken kívül adományozott még egy tárgyvetltö-gépet (epidiaszkóp), amelyet Zalaegerszegen a llceálls előadásokon, továbbá Nagykanizsán, Sümegen, Keszthelyen és Zalaapátlban hasz náltak fői az előadások vonzóbbá tételére.
Az analfabéták számára Ingyen tankönyvel és Írószert adományozott az Országos Közművelődési Tanács.
A bizottság folyó év május havá-ban 500 db. népművelési vezérkönyvet helyezett ki; ezeket 3000 pengő bolti ár helyett 1500 pengő értékben adták ki abból a célból, hogy a népművelésügy munkásai a jövö tanévben utmutatásl nyerjenek. Ilyenek: az ember lelki és eikölcsi világa, természettani és egészségtani Ismeretek 2 kötetben (különös tekintettel a csecsemővédelemre), szülőföld és honismertetés, számolás és mérés a mindennapi életben, közjogi ismeretek, magyar köllők (2 kölet); a közeljövőben kiosztásra kerül .Magyar történelem életrajzokban" cimü vezérkönyv.
Egy községi főjegyző 20 éves leányának megdöbbentő öngyilkossága
Apja revolverével szlvenlőtte magát — öngyilkosságának hátterét rejtély borítja
Nagykanizsa, Juliua 16
Nemesdéden és környékszerte megdöbbenés! kelteit az az öngyilkosság, amelyet tegnap esle Nemes-déd község főjegyzőjének, Macsek Nándornak 20 éves lánya kövelelt el.
A főjegyző és családja kint ültek a lakás előtti lugasban az estéli órákban, mikor egyszerre revolverdörrenés verte fel a ház csendjét. Macsek és családja ijedten sietett be a lakásba, ahol a fehér leányszobában a díványra borultan holtan találták Macsek Erzsébetet, a főjegyző 20 éves leányát. A leány kezében görcsösen tartolta a revolvert, melyből
egy golyó hiányzott. Ez az egy golyó a szép, fiatat leány szivébe talált utal.
Az öngyilkosság híre percek alatt elterjedt a faluban és valóságos népvándorlás Indult meg a főjegyző házához. A kiszállott rendőri bizottság ls csak az öngyilkosságot tudta konstatálni. Hogy miért vetett véget éleiének a fiatat urileány, senki sem tudja. Levelet nem hagyott hátra. A csendőrség most tovább folytalja a nyomozást, hátha valami fény derül a rejtélyes öngyilkosságra.
A revolver, mellyel a főjegyző leánya szlvenlőtte magát, az édesapjáé.
Háborúit a sxekér a fiatalinas farönkkel egy fuvarosra
A fuvaros löbb bordáját összetörték u rönkök — Életveszélyes állapotban vitték kórházba — A túlterhelt szekér felborulása okozta a szerencsétlenséget
Nagykanizsa, Juliua 16 Tegnap délulán súlyos szerencsétlenség történi a Vajda-erdöben, ahonnan a levágott hatalmas rönköket fuvarozzák be Kanizsára.
Herczeg József 33 éves, Oaral-ulcal fuvaros kéllovas szekerét túl-
terhelte rönkkel. Társai figyelmeztették Is, hogy baj lehet belőle, de nem hallgatott rájuk. Alig indult el az erdei uton egyszerre a szekér egyensúlyt vesztett és felborult. A több mázss sulyu rönkök a szekér mellett haladó fuvarosra zuhantak, aki eszméletlenül terült el. A közelé-
ben levők húzták ki veszedelmes helyzetéből, majd értesítették a mentőket, akik a rendkívül súlyos állapotban levő embert elsősegéllyel látták el, majd beszállították a nagykanizsai kórházba.
Az orvosok a röntgen-vizsgálat során megállapították, hogy Herczeg-nek 4 bordája eltörSU és ezenkívül is annyira összezúzták a rönkök, hogy állapota válságos.
A lefolytatott nyomozás szerint senkii sem terhel felelősség a szerencsétlenségért.
Halálos vasnti szerencsétlenség áldozata lett egy 18 éves legény
A vizsgálat adatai szerint az áldozatot terheli felelőség a szerencsétlenségért
éves legényt, akit a mozdony kerekei
Nagykanizsa, Juliua 16 A kaposvári MIR. kaposfüredl uradalmában ma délelőtt halálos vasúti szerencsétlenség történt. A MIR. iparvasutjának mozdonya halálra gázolta Mészáros László 18
borzalmas módon összeszagattak. A csendőrség a lefolytatolt nyomozás alapján megállapította, hogy a szerencsétlenséget a legény vigyázatlansága idézte elő.

Nagy nyári textilvásár
1930. julius hó 17., 18. és 18-én.
Bemutalásra kerül a szokott kollcctión kivül, saját Üzemünkben készült
Vászon férfi öltönyök . 28\'— pengőért
Loden (Hubertus) kabát . 38 — pengőért
Apacsing......6 80 pengőért
Pongyola .....3\'90 pengőért
Ezen kész áiuk azonnal átvehelök, készpénzfizetésnél 10% árengedmény.
Köztisztviselők Fogy. Szövetkezete
1930. julius 102.
NAPI HÍREK
NAPIREND Juliua 17, oafltBrtBfc
Római kalollkua: Elek hv. Proleslins: Elek. Izraelita: Tamua hó 31,
VÁROSI MOZI. .Egy gyenge pillanat" (Félelem), regényei történet. — .Éjféli tragédia\', dráma.
Oyánaurtárl éjjeli azolfilat: I. hó végéig az Őrangyal gyógyszertár.
Oflzlördö nyitva reggel 6 óiétól ette S Míg (béttő, szerda, péntek délután, kedden egéaa nap nóknek). Tat.: 3—13.
Gyermekemlékek
Úgy vlaazarómllk büa gyermekkorom : Apátlan Idő, égett a világ; Nylrkéreg lángnál mesélt az anyám, EgyUtt morzsoltuk a háborús Imát
Melléje bájtunk (öt apró caeléd), Betűztük súgva, mit Ir az apám. Feléazállt Imánk, remegőn, árván, — Karácsony vagy újév meghozza talán!
Mintha látnám a Iázó sereget, Qyermekek kéken, a lábuk fagyott... Éa volt ogy ló aranyszívű aaazony, Kl a didergőknek Jobb ruhát adott
Összegyűlt nála sok aápadt gyerek: — — Az volt caak ünnep karácaony előtt I Áldom, mlg élek aranyos szívét, Még lialál ulán la az Isten előtt.
Többit nem tudom, fátyolos a nyár; Tán azebb volt minden, érett a Kalász; Ugy nyolc-tlzávea hlmpellér voltam, Aki csak verébre, rigóra vadáaz.
l \'gy vUazarémtlk büa gyermekkorom: Apátlan Idő, égett a világ; Nylrkóreg lángnál mesélt az anyám, EgyUtt morzaoltuk a háborda Imát
(Scmjtnháza)
Völgyt/ Jóistf
— A főispán hazaérkezése. Oyö-mörey Oyörgy főispán szabadságáról a jövö hét elején érkezik haza és szerdán, folyó hó 23-án fogad.
— Dr. Wfnkler Ernő főrabbi gyásza. Súlyos családi gyász érte dr. Wlnkler Ernő nagykanizsai főrabbii : édesapja, Wlnkler Ármin ma, szerdán délelőtt Balassagyarmaton 67 éves korában elhunyt. Wlnkler Ármin korábban Újpesten kereskedő voll, majd Balassagyarmaton élő gyermekeihez költözött, ahol mosl meghalt. A lőrabbl, akinek mély gyászában osztozik a város egész közönsége, még szerdán elutazott Balassagyarmatra.
— Vasárnap kezdődik a zalaegerszegi kerülell tflzoltótanfo-lyam. Zalaegerszegen julius 20-án kezdődik a zalavármegyei kerületi tüzoltótanfolyam, melynek felügyelője Bődy Zoltán alispán, parancsnoka Mózes László zalaegerszegi tűzoltóparancsnok. A tanfolyamnak elméleti és gyakorlati tárgyai vannak. Előadók : Vecsera Antal oki. tüzoltóilszt Nagykanizsáról, vitéz Roncslk Jenő dr. Debrecen tüzoltófőparancsnoka, Erdély Jenő Oyőr tüzoltófőparancsnoka és dr. Németh János zalaegerszegi városi tisztt-löorvos. A tanfolyam hallgatói a megye minden részéből kerülnek kl, akiknek névsorát a Zalai Közlöny egyik régebbi száma már közölte.
— Legújabb értesülésünk alapján közöljük, hogy a gabonajegyek (boletla) a m. klr. dohánynagyáru-dában (Oaramvölgyl és Szemelő) a mai nappal forgalomba kerű).
ift90 tullui 1?
ZALAI KOZLQNV
Didkiragédla Egersxegen
Egy reáliskolai nUuendék efilllí/oíJ\'WrtiieK golyó/a dldhtdrsdnaH sxemébe 0a-tolt ém a* agyba fúródott
ZalHegerszeg, Jullus 16 Ma délelőtt 5 zalaegerszedi diák ment verebekre vadászni az alsó erdőbe egy hatos Flaubert-puskával. Hazatérőben a fegyver Turchdnyl-Sipos József zalaegerszegi torvényszéki tanácselnök 12 éves Tibor nevfl fiánál volt, aki a kőszegi alreáliskola növendéke. A flu kezében a fegyver hirtelen elsült és a golyó az előtte haladó Kellermann Ferenc IS éves polgárlsta szemébe hatolt. A sebesült fiút kórházba szállították, ahol az orvos megállapította, hogy a golyó az agyba fúródott és a diák állapota életveszélyes. A vizsgálat megindult.
— Bicikliszerencsétlenség. Molnár Gyula nagykanizsai, Kinizsi-utca 61. szám alatt lakó clpéazmester a récsei országúton hajtott lefelé biciklivel. Egyszerre egy szabálytalanul átfutó asszonyt akarl kikerülni, de eközben felborult gépjével. Súlyos sérüléseket szenvedett. A kihívott mentők elsősegélyben részesítették, majd lakására szállították.
— Nagy szőnyeg- és paplanválaszték Slnger József és Társa divatáruházában.
— Holland vállalkozók Is részt akarnak venni Somogy villamosításában. A vármegye községeinek villamosítása iránt ujabban egy hollandiai tőkéscsoport ls érdeklődést mulat és értesfllésünk szerint hajlandó a szükséges befektetéseket a sajátjából eszközölni, a községek és magánosok minden különleges megterhelése nélkai s befektetendő tőkéjének amortizációját t fogyasztott áram arányában óhajtja az áramdíjakba belekalkulálni mérsékelt számítási kulccsal. A holland csoport megbizottai már szombaton tájékozódó tárgyalásokat is folytattak az illetékesekkel és nagy a valószínűsége annak, hogy a villamosítási ajánlatok kitűzött határidejének lejárta előtt a hollandusok ajánlata is be fog érkezni Somogyvármegye alispánjához.
Amit Itt (MnOnk, marad Hm a MtrMlKiD.
n
Regedei viz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvod szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fűszeréi csemegeüzletben.
mm Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nagykanizsa,Király u. 21 I I —
SPORTELET
A fővárosi sajtó dr. Mező Ferenc uj sporttörténelmi könyvéről
„NAPSUGARAS GÖRÖG FÖLDÖN"
Nagykanizsa, Julius 16 Kitűnő földink, Mezi Ferenc dr., a szellemi olymplász világbajnoka, mint annakidején megírtuk, tanulmányúton járt Görögországban, melyről nagyobbszabásu sporttörté-nelml munkát irt. A könyv most jeleni meg .Napsugaras görög földön" cimmel és arról az egész magyar sajtó igen melegen Ir. Legújabb a Hétfői Napló foglalkozott Mező dr. könyvével és ezt az elismerő kritikát adta róla:
.Mező Ferenc dr. állami reál-gimnáziumi tanár, a magyar sporttörténelem tudós kutatója a fenti cim alatt csinos kiállítású művel gyarapította a magyar Irodalmat. A hellének klasszlkrs földjén, az antik
görög olimpia színhelyén végzett kutatásainak eredményeiről számol be az amszterdami szellemi olimpia koszorúzott bajnoka és a kitűnő Iról készségről tanúskodó kolUmnák rengeteg uj archeológiai adatot tárnak fel az Ifjúság és a felnőtt közönség számára. Jfjukorl álmom, évtizedes vágyam ment teljesedésbe az elmúlt nyáron: eljutottam OOröghonba, végigjárhattam azt a klasszikus országot, amelynek berkeiben, vtoelnél egykoron nimfák játszadoztak, múzsák daloltak, amelynek földjén Istenek lakoztak\' — ezzel a gyönyörű mondattal kezdi müvét az Illusztris tudós és sporférfiu, akinek remek uj müvét mindenkinek el kell olvasnia.*
Agy- él izWirelaeiuseééikea lienrodö egyéneknek a természetes „Fereio lőttel\' keserűviz megbecsülhetetlen szolgálatot tesz azáltal, hogy a béltartalmat kiméletesen távolltja el. Tudományos tapasztalatok kétségtelenné tették, hogy a Ferenc lóuel viz sz\'mos féloldali hüdésben fekvő betegnél is megtette a kellő hatást s igy nagy megkönnyebbülést okozott. A Ferenc lóuel viz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben kapható.
VdadroltunklttOan. no UM-ffllc pémMOnkBl kkfoak*.
— Lljra látóhatáron az Idegenlégió emberkereskedől. A szigetvári főszolgabírói hivatal jelentése szerint gróf Hoyos Miksa németladi uradalmából Ismeretlen helyre távoztak Jeli István és Nagy Ferenc gazdasági cselédek. Állitólag Pécsre mentek, hogy Franciaországba munkásokai toborzó ügynököknél jelentkezzenek. A főszolgbiról hivatal elrendelte körözésüket, mivel alapos a gyanú, hogy az idegen légió számára toborzó ügynökök karmai kOzé kerüllek.
— Menetrendváltozás. A haul éa külföldi vasutak nyári menetrendjetnek
életbelépése óta, olyan változások történtok, amelyek u] meuetrondkönyvek megjelenését tették szükségessé. Ugy a hazai, mint külföldi vasutak éa hajó zásl vállalatok menetrendváltozásált »
most megjelent második nyári kiadású .hazai" és „nemzetközi" vasúti utmut&tó közli. A VasuU Útmutató minden vásárlója díjtalanul kapja az Autóbuszszö-vytség által szerkesztett hivatalos or-Bzágos „Autóbuszmenelrendet", a nemzetközi példány vásárlói axonklvül,
Kurópa Ismertebb városaiba és fürdőhelyeire Induló és onnan érkező közvetlen gyorsvonatok menetrendjeit ét menetdíjait tartalmazó 144 oldalú zaeb-rétü könyvecskét ls. A kőzet ezer oldalas nemzetközt Vasúti Útmutató bő tartalommal közli az olasz, osztrák, cseh, Jugoszláv, román, német, avájel, francia belga, holland és lengyel menetrendeket és dljszvbásokat, valamint a spanyol. portugál, törők, görög közvetlen vonatok menetrendjelt, azonkívül célszerű külföldi szállodai tájékoztatót la tartalmaz. Kapható a vasuU állomásokon, IBUSz pavlnonokban, könyvkereskedésekben és trafikokban.
Magyar - román kereskedelmi tárgyalások
Jól informált körökben tudni vélik, hogy a magyar-román kereskedelmi szerződés megkötésére irányuló tárgyalások e hónapban sikerrel befejeződnek.
Gyenge, vagy nem tiszta a hangja a
rádióiának,
telefonáljon a 91. számra, azonnal küldök megfelelő
Philips csoda csövet
és ön bámulni fog a hangerőn és hangtisztaságon.
Szabó Antal
fegyver, lőszer és sportárunagykereskedés rádU- é« gramofon-osztálya
Jullus 17., osflUhrtSk Caak fclnöííeHnetí I
EGY GYCRfiE PILLAHAT
(FÉLELEM) Irta: Stefan Zwelg.
Regényes történet II felvonásban.
Fótiereplők! (Iga Iriak, Hinta* FrShlloh, Vlwlaa Blkaon.
Éjféli tragédia
Dráma 7 felvonásban, főszereplők: Lysaal ■arryaáaa-a, ■arsaarila la la Hallt.
fiA
Jullus 17 (csatörtok)
Budapest 9.18 A rádió házikvartettjének hangversenye. 9.30 H. IMA A hangv. tolyistáta. 11.10 NemaetkOxi vizjelzónol-galai. 12 Déli harangszó. 12.05 Eugezt blepat orosz btlalsjkszcntkarának hangversenye. 13.36 H. 1X39 A bsngv. folyt. 13 Pontot Idójtlséa. 14J0 H. 15 Piaci árak. 16 Rádió Szabad Egyelem. Utána pontos Idóletaés. 17.20 Novellák. 17.46 Az Orszá. LOS Tiszti Kaszinó szalonzenekarának hangv. 19 Magyar mQvássck ottboaáoan. Helyazinl
közv. ZJIahv Lajos rózsadombi villájából. 19 39 P. 20 Cigányzene. 21 F. 21JU Az Operaház tagjaiból alakult zenekar hangv. Utána Mójtisés. ií O. hangv.
Bács 11 Zeot. 13 Q. 14.20 Zent. 17.05 Oyermekjátékok. 20.05 Hangv. 20.35 A bécsi Schubert-szövetség derűt éoeknégycsének 21.05 Becsi dtlok.
Hartla 16.04 Hangv. liirO Karinak. 19.15 Zenei magazin. 20-30 Optrtltrészlelck. — Utána a, aene.
brtnn 11.30 O. 12 Kómtltés Prágából. I2JU és 17 Közvetítés Bratialávából, 18 éa la.20 U. 10.30 KözveUtés Prágától.\' 19.35 Zene. 20 20 Rádiójáték. 20.20 a 22 Köz-veütéa Prágából
Milánó 16.30 Muzsikáló gyermekkuckó. 17 a 19J0 Zene. 20.30 Opera E.
Varsó 16.15 O. II Debussy astrzemé-nyel 19.20 O. M Haagv. 23 Zene.
Zártch 16 Zene 1716 Gyermekdalok. 20 Zongorajáték. 20.45 Zene.
HtlIMHIt l\'IKMI II/ll\\K MllltKllil VIMItli KIVIinilMt U\'IHMI llll.l ;
v i


KOIIOIDht N l\'I HMl I s/tll Ulil \\ IMrl UMOKSOMJI SAIiOS/IIHI I rt/IOM||k\\ • (IIINOIMIII\'IM
Kapható:
0B8ZÍ8 JÓZSEF magkereskedáti-ben Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(a blróaág mellett).
zalai közlöny
1930. julius 17.
tőzsde
A inal értéktőzsdén igen élénk forgalom mellett szilárd volt az Irányzat. A °zllárds^g ma Ismét a Qanz-észvényekhöl Indult kl, amelyek a folytatólagos vásárlások következtében 4 pengővel emelkedtek. A szilárdabb berlini jelentések további ösztönzést nyújtottak a piacnak, ugy hogy a kontremin Is fedezni kezdett, minek következtében a piac egész területén az utóbbi Időben szokatlan áremelkedések következtek be. Zárlat a napi legmagasabb árfolyamokon történt. Pixkamatozásu papírok piaca Ozlettelen. Valutapiacon New-york és dollár átfolyama 10 ponttal esett.
Képkereiextí
KoMtna
Uriehl zártai
Mfl» JT.-24I/I, London 35-03, Newvorv 31440. Brfloael 72 871/1, Milano 36 85, Madrid 5940, Anwtefdim 20700. BwUr 122 80, Wten 72 68. SoHa »-74. Prt*» I5*25\'/l Varaó 57-70, Badatmt 80-17 i/i Relgráa 9-13VS, Buluuesl 3-06.
~ v, * TenoérrtSuá\' *
Buza tszt. 10ftU., <H. 10fii. és\'a rozs 10 flll emelkedett.
Buza tíazav 77-ei 1860-18-80, 78-aa 18 70-19 00, 79-es 18 90 -1910, 80-as 1900—1920. dunánt. 77-« 1790-1810, 78-aa 1810 -18-30, 79-«a 1830-18 60 80 aa 1840-1880, roza 1070-1090. lak. árpa 13-25-13-50, sörárpa IfrOO-17 25, sab 15 80—16*70, lenged taxi 15 10-15 30. rtonintall 16 05—1ÍH5, repce 26 00-26 25, kom. 8 75 8 9$
Rddió lef/ulcaőbban
Sxabö György naaió-
latton/ortumöban Piut 1, udvar
A Wiyiifl Mesés iavtu- Jagyiáss
DEVIZÁK
VALÜTAK Angol I. 2J-75-27-90 Bt&áb. 79-70-8010 Caefl k. 18*92-17-02 Dán k. 152-10 153 40 Dinár 1007-10*16 Dollár 567 6046960 Francia 1.22*45-22-75 Hotl. 229-30-280-30 Lengyel 83*75-64-05 Leu 3*37 3-41
Léva 411-4-17 Líra 29 70-30-00 Márka 13605-13666 Nonrág 15280-153 40
Ptati _■ _
ScbllL 8040-8080
4»á|cl I. 110-80 .11 3U Svédk. :53-25i53 85
Amar. 229*30-23000 Belgrád 10*10-10*13 Bánta 186*03-138-43 Brtttazal 7»60-79 85 Bukareai 8-38-3*40 Kopeab. 152 67-153 07 London Í7-7I-27-7S Madrid 64 95-8696 MUeao 2^*83-29-93 Newjori 869*70-71-30 Onlo 152-65-15306 Párlá 22*42-2249 Prága 16 89-18*94 Ssdna 4-11-4*15 Stockb. 153 25-153*65 Vwsó 68*85-64-06 Wien 80-47-80-72 Zthlch 110-75-I1K5
falhattál 2088, e*aallu 857. — 8W-rtnaU 1-20-1*22, szedett 1*16—1*18, szedett kilép 1*12-1*14, köaaytt 1-04—1*08, M rendtt Oíeg 1-10-1*12, U-od rendű One 0 96—1 04 angol ■ U kló 1-10—1*20, mh... nagyban 1*46-1*50, zal/ 1-40I-66, hua 1*40-1-70, szalonnás télsertés 1*42-1-54
Eladja: Délialal Hyomda ét UpkUtt Tállalat, Sankuluái.
Felelő* kiadó: Zalai Károly.
APBÓHIBDETfiSEK
Aa apaóktrdetáaak dlfa 10 uófe lllljtj Mladea további azó dija I fflU V«ár t» 10 szóig «0 fillér, tnlndea
további azó dlfa S flll. Szerdán áe oéa-leken 10 azóig tO fUlér, minden további aó dl|a • flll. Qmaió ■ minden vastagabb belüból álló azó két szónak ajámtt-btik. Alltat kereaíknek SO* engedmény.
Nlntatáaak S (Bt) *•»■< Baaxago alal a falaalasaa UwieMa, aaámléaéa alkaraléaa oégaH altra fia al««4»k
lularaiatl aaeba kénveimet szerető magános ur résaére kiadó Vörösmaity-utca 34. szám alatt. Azonnal elfoglalható.
Egy világos uoba tzekrétv Oxv. Kukeczni
ieteháló, egy hármai elfl-ly \'és 6 drb bőrszék aladd. ié, Erzaébet tér. 3730
■tkalyaah, vagy raktárnak alkalmas helyiség kiadó Nádor-utca 4 sz. 3504
■lafláaaasTlratorozoTt kaiBssbalé. rata utcai aioba kiadó M»gyat-u 21. 3731
Kataalvattya la, tel|ea felszereléssel, géperőre is alkalmié, eladó. — Clm a kiadóban. 3707
Krámer Zoltán
régi Üzlethelyiségéből Kalincay-ulca 3. nlm alá költözött, közel az n| postához Aruraktárát most olt minden ellogad ható áron ánialtja el. Cayaa olbkak féléméi la uis oloaébbakl
lasaabar Mra háromszobái modern fürdőszobái lakái kerestetik, Megletetne olyan lakta ls, amelyiknek egyik lakóhelyi aége fürdőszobára telefonon 99. azám.
■ uuKua, f
iyiknek egyik átalakítható.
Ajánlatok
-3710
flépéaakováoa áliiat keres.
Clm a 3841
i»4a
kiadóban. f/>
Kél kolön bejáratú Iroda, raktár mllhely célfalra kiválóan alkalmas ázoba bérba-méó Caengery ut 25. 8741
Kétszobás, előszobás udvari lakás aug. l-re kiadó Horthy Miklósul 47. az. 3744
Használt flékart megvételre keresek. Bővebbet Kaulmtnn Károly cégnél. 3747
Ogyea lakalaat alkalmi munkára, esetleg hoaaubb Időre lelveazek. Oőzmal\'m, OeUe. .8746
Zsák. xsinag,
kéaakBt* és aaaalila legolcsóbb HIRSCH ÉS SZEfió cégnél.
Tarlórépamag
kg.-kint 1-80 fill.
Hivatalosan ellenőrzött termelés, lapos, kerek, zOldfelü, tisztasága, csiraképessége, fajtisztasága garantálva. — Mlg a készlet tart, jru kapható
Martonpusztai Oazdaság, Felaösegesd (Somogy m.)
HIRDESSEN
■ „Zalai K8xlSny"-ben.
A Nagykanizsai Takarékpénztár Deáktéri frontján levÓ Mersits-féle, valamint a Korein-féle
üzlethelyiség
augusztus l-re kiadó.
Bővebbet a pénztárnál.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság faaetőtt Déli Vasút)
A Nagykanizsa állomásra és állomásról érkerf él liinló fonatok
MENETRENDJE
Érvényaa i 1930. é«i május IB-tftl 1931. éai májú* U-i0
Budapest—Nagykanizsa
Vonal A vonat Budapestről Nagykani- Vonal A vonat Nagykanizsá- Budapestre
iiinta neme indul zsára érkezik nlm neme ról indul érkezik
216 Szem. v. 21-20 4*10 211 Szem. v. 035 7-45
202 Oyv. 7-S0 11-35 201 Oyv. 6-OS toio
212 Szem. v. 6-40 13*70 213 Szem. v. 8-30 15-45
214 Szem. v. 1410 20-40 215 Szem. v. 14-25 2110
204 Oyv. 1815 2214 203 Oyv. 17-45 21 40
Közvetlen kocsik :
218/912. >i. vonatnál 1-11 216/812. 202.
Ili. oszt. kfcsl Budapest D. V—Barcs (Pfcs) között. II—III. . . . . Zalaegerszeg
étkező éa lil......Pragerskolg VI/14—1X\'I6.
202. „ . l-ll-III.....Trleate iX/15-tg.
202. , . ■—II—III. . . SplItalMillsIllfersee.
202 „ . I— ■ ■ — III . . RogaSka Slatlna.
202. ,. . étkczőkocil „ . Vlllach.
Ax utóbbi három luntus 15-től szeptember 15-ig.
......oizt. kocsi Budapest D. V—Venllm.glla IX/16 lói.
202. IS vonatnál I—II.
204. . . III.
204. . . I-U.
204. . , hálókocsi
204. , . 11-111.
204. . , I—1L
204. , , hálókocsi
Budapest D, V.—Fiume
Trleste. Róma. Venezls. Orado l»14 lg. Fiume IX\'14-tg. szeptember 14-lg. Indul
Budapeitról azerdán, pénteken, vasárnap 201(204. . . étkezőkocit Budapeat D. V.-NagykanUaa köiOtL
Nagykanizsa—Siófok—Lepsény.
1 NagyUizai-| ról Indul Siófokra 1 érkeilk | Lepsényről Indul Nagykmlztára érkezik
1/3 125 \' Slnauto 1 1116 1 . 1 12-35 ÍJ 50 1500 r Slnautó 2009 2,4,
A 123, 125., 128. az sinaulóbuiz vonatok csak Jun. 23 tói saept. 5-lg közlekednek. A 123. sz. sinautóbuaz vonat nak vasár- éa Ünnepnapokon, mlg a 125-01 cuk hétköznapokon közlekedik.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy EánT

"Ve^ea" Caak II-
Ni
zsár\'61 Indul
w
Baiatonazent-^yflrgyre érk 5006
-m
-Ili. osztályú kocaikkal közlekedik. Nagykanizsa—Szombathely
Végye
IIBalatonszcnt- II Nigykanl-llgyörgyröi Ind. zsira érkezik
T 1—7"n
Wien S. B.
. 1 tHokaalzsá-ii rái héá Izoatxt- Bécsb. érkezt 1 1 BécabJSI indul Suakll- II ftlsyta^-MjraMuJtljnfci Mull
312 llSzem. v. S-M ~TXT IHU 3.7 Szem v. - S-lö 7-4J
318 Szem. v. 7-20 1015 20-04 317b Szem. v 530 810
306 Slnautó 13 40 16-20 305 Slnautó _ 7-48 1020
302 Oyv. 16-45 18 45 2215 301 Oyv. 8-20 1130 13-25
320 Szem. v 2058 23 45 — 311 Szem. v. 10-15 1484 17-30
318 Szem. v. 23 25 1! 260 844 313 Szem. v. 1534 21-04 2317
1 315 IjSzem. v. 20 40 1-30 4-19
317/b. sz vonat caak |ul. éa aug. hónapok vasár- éa ünnepnapjain kőzi.
317. 312. 218/312. 901/312.
903/302. 9C 3(302 803/302. 915/316.
vonatul II—III. oazt.
H-lll ,.
„ l-ll-IIL „
„ l-ll-III. ,.
, l-ll-III. „
„l-ll-III „
„ II—III. „
nem közi. kocsi Nagykanizsa—Wien S. B -re. „ Budaoesl D. V.—Zalaegeraiegre. „ Suiakiól, Oyékényeatől- Pozsonyba (Bra-
llslava) és Prahába. „ Oallek-WIen S B re. „ SuSak-Wien S. B.-ie. „ Barcs— \',, „
NlfySinlzal flBarcsrall Pécart Pécsről Barcsról
•H Indul érkezik érkezik Indul Indul lliít WLWIk
912 Szem. v. 4-41 1 S-4ÍI * öl 1 1 Szem. v. _ I TiO
914 „ 9-55 !! 1200 14-14 931 Vegy v. 7-50 | 11-25 1408
902 Oyv. 1348 1 15-30 17-34 903 Oyv. 1221 14-35 16-31
932 Vegy. v. 1805 | 21-35 23-56 915 Szem. v. 18 15 2055 23-00
kocsi
315/912. sz. vonatokksl II— III. oazt. kocsi Wien S B.-ról Barcsra, 1—B—III. oszt Budapest—Péore. A többi vonatokkal lutó közvetlen kocsik ugyanazok, mint •
Nagykanizsa—Wten S. B. viszonylat alattiak.
1 ... . Nifrkanl-|| Oyíkí nyc-alfOl Ind | it ítk.ilk |IOyíkíny«a- | ről Indul Nafykul-itira hk.
904 I| Oyonsvcnat jj 23-23 [ 23 55 | 901 313/904. é> 901/312 az. vonatokkal l-ll-IIL nyes, Susak közölt. Nagykanizsa—Csáktornya ((ak Gyoísvonat 4-32 505 !! II őszi. kocái Príhá, Possony, Uyéké ovec)—Maribor glk.
Nagykani ináról Ind ,1 Csáktor Mnnb. llnyára érk. érk. II swi TFTÍ | 13 15 ; 15-16 15-21 j 18-2Í 039 3-25 MJ MIaliűyv. 221 ISzem.v. 201 Oyv. 223 ISzem.v. Marlb » Ind. I nrerf 5.16 14 28 | 16-50 | Csáktornyáról Indul -síi\' 8-08 1610 19-42 | "írrv-1- Itlra ifkwik "íTT" 934 17-24 21-14
222 Szem. v. 202 ||0yv. 224 Szem. v. 204a||0yv. 11 65 13-66 23 04
A közvetlen kocsik a 20!a, 202,, 203, 204a. izámu vonaloknál ugyanazok, mini s Budapest viszonylat alatt.
A 271 , 222 , 223 , 224. számú vonalok közvetlen vonalok Nagykanizsa -(Mailbor glk.) koiöll.
-Marburg
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nyomatott a Délialal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvazoift- Zalai Károly.)
70. évfolyam 161. szám
Nagykanizsa, IB30. julius 18 péntek
Afa 14 Hllér
ZALAP KIZLOIÍT
SasrtwsSM* 1> kfcddhtnM i PM asim. Ksoftalyl OüdtMWntml Komdi LaJoa-a. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EMAictW in: CfT Mn • paurd M TekJon : NagykanK. 78, Keastbsly n.
Illik
Kolumbusz tojása
Kevés törvényt alkotott az utóbbi Időben a törvényhozás, amely akkora érdeklődést kellett volna, mint a szerdán életbelépett boletta-tör-vény. Vehemens támadások pergő-lílzébe került már abban az Időpontban, amikor még csak embrionális gondolat volt. Csodálatos, hogy amig minden közéleti lényező egyeiértett abban, hogy a krízissel fenyegető mezőgazdaság sorsán mihamarabb kell segíteni, abban a pillanatban, amint a segítés formája konkrét formát öltött a most törvényerőre emelkedett gabonaértékesllői javaslatban, a baloldali pdrlfrakciók és sajtó-orgánumaik eleve rossznak minősítették a krízist csökkentő, sőt valószínűleg eloszlató bolellarendszert. Azzal vádolták, hogy megindítója lesz az ujabb drágulási folyamatnak, továbbá azzal is, hogy a nagybirtokosoknak kedvez s nemzeti ajándékot jutlat nekik a többi társadalmi rétegek a fogyasztók összességének rovására.
Most, hogy törvényerőre emelkedett a gabonaértékesilő javaslat és megjelent a végrehajtási utasítás Is, minden tárgyilagos bíráló előtt nyll-vánvsló, hogy a boletta nemcsak a gazdák egyetemének válik hasznára, hanem az iparosoknak és kereskedőknek ls. Nyilvánvalóvá lett az is, hogy felelőtlen elemek lelkiismeretlen bujtogaiása volt a drágítás rémével való fenyegetés. Mert hiszen a |elenlegi kenyérárak harmincpen-gős búzaár kalkulációján alapszanak, ennélfogva nem szolgálhat ürügyül semmi körülmények között az, hogy a törvény a husz pengőn alól levő búzaáron felül métermázsánként három pengőt Juttat a termelőnek. A drágításnak nincsen meg tehát sem a gazdasági, sem az erkölcsi alapja Aminthogy a pékek maguk is elismerték ennek helyességét és bejelentették, hogy eszük ágában sincs a kenyérárak emelése. Feltéve, de meg nem engedve, hogy erre mégis kedvük találna szottyanni, a boletta-törvény módot ad a kormánynak arra, hogy drákói szigorral léphessen fel minden Ilyen kísér lel ellen. Amig az infláció idejében bármely közszükségleti cikk megdrágulásának már a hírére Is órák alalt emelkedett úgyszólván mindennek az ára, addig ma szót sem hallani semmiféle drágulási folyamatról, annak dacára, hogy hetek óla élénk diszzkusszió tárgyál képezi a bo-lelta-rendszer behozalala és dacára annak, hogy azok a bizonyos felelőtlen Izgatók mindent felhasználtak a közvélemény és a gazdasági élet megrlaszlására.
Ami azt a másik vádat Itleli, hogy a törvény a nagybirtokosok érdekében alkotott, arra nézve szintén döntő cáfolattal szolgál a bolella torvény. Köztudomás szctint csuk a legki-
sebb birtokosok termelnek annyi gabonái, amennyi épen csak sa|át szükségletükre elég. A mezőgazdasággal foglalkozóknak legnagyobb része a közfogyasztásra s Igy eladásra termel. Valamennyien részesednek lehál a bolelta kedvezményében. Ha már most meggondoljuk, hogy a mezőgazdasággal foglalkozók anyagi fellendítésével növekszik egyszersmind vásárlóképes-ségük is, nyilvánvaló, hogy |elenlős haszon jul ebből az ipunak és kereskedelemnek is. Tehát minden gazdasági réteg egyaránt részesedik a
jóból, anélkül, hogy a nemtermelő fogyasztók különösebben megterhel tetnének a boletta-rendszer által. Ami végül azokat a kisgazdákat Illeti, akik csak saját szükségletükre termelnek s igy nem részesülnek a három pengő felárban, azokra nézve a lörvény adóelengedések állal nyújt kompenzációt s igy a boletta-tör-vény vollaképen az a Kolumbusz-tojása, amelyből az egész nemzet minden rétegére haszon háramlik, mindennemű visszleher vagy anyagi veszteség nélkül.
Bűnvádi eljárás ls indul Sstékesfe&érvárpoloármesíere és műszaki főtanácsosa ellen
A város klsgyQlése tudomásul vette a belügyminiszter intézkedését
Székostehérvár, JuUus 17 Széchenyi István gróf főispánhoz, mint Fejérvármegye közigazgatási bizottságának elnökéhez, megérkezett a belügyminiszter intézkedése és az Intézkedés indokolása Zavaros Aladár polgármester és Varga Elemér műszaki főtanácsos ügyében. Ma délelőtt folyamán a székesfehérvári ügyészséghez is megérkezett a belügyminiszternek a leirata, amely szerint a fegyelmi vizsgálattól telje-
sen függetlenül
bűnvádi eljárást fognak lefolytatni.
Megérkezett Székesfehérvára Vojnlch dr. bajai polgármester is, aki saját bajai embereivel fogja a vizsgálatot megejteni. Székesfehérvár város kls-gyűlésének csütörtöki rendkívüli ülésén a belügyminiszter intézkedését tudomásu! vette.
Útban a vízumkényszer eltör/ése
Budapest, Julius 17 A vízumkényszer megszüntetése a kölcsönösség alapján lehetséges lesz, a külügyminiszter fel fogja hatalmazni a vezető érd\'kképviseleteket egy Igazolvány kibocsátására, amely lehetővé leszi, hogy a külföldiek
előzetes vizűm nélkül lépjék át a határt és a mérsékelt áru vizumol az ulazts folyamán minden nehézség nélkül kap|4k meg Az ujltás életbeléptetéséhez azonban az ösz-szís illetékes tényezők megegyezése szükséges.
Jl tábla is feníartja Vay Kázmér és Halasy letartóztatását
Budapest, Julius 17 A budapesti Ítélőtábla Keresztessy-tanácsa ma hirdette kl döntését Vay Kázmér és Halasy Qéza ügyében. A döntés ugy szól, hogy
a tábla mindkét gyanúsított előzetes letartóztatását fenntartja, elutasítva a védők fel-folyamodását. Az Indokolás lényege az, hogy bár konkrét ténybeli bizonyítékok nem merüllek fel, alaposgyanuokok szólnak a két gyanúsított bűnössége mellett. A táblának ez a döntése természetesen jogerős és cz ellen további felfolyamodásnak nlnci h;lye. A királyi Ügyészségen most már ujabb erővel folytatják a nyomoz s munká|át. Az épilkezésl visszaélések negyedik szereplőjét, Auguszt Józsefet néhány nappal ezelőll helyezték letartóztatásba. Védője felfolyamo-
dást jelenlelt be a vádlanácshoz, amely ma foglalkozolt az üggyel és elutasította Auguszt József fel folyamodását.
Jltetiv Kereskedelmi mérlea
Budapest, JuIIuk 17 A Pénzintézeti Központ negyedévi jelenjéből kiderül, hogy az év első neg/edében külkereskedelmi mérlegünk 10 év óta először aktív egyenleggel zárul\'. Exportunk 21 5 millió pengővel volt löbb az Importnál.
Időjárás
(Éjszakai rddiójelentés) A ■.taorati-ulal lnt*M«t ssts 10 Arakor la-l-ntl, agyaiára Igán m.t.g, tul-nyamóan saéraa lét várható, ktaBbb nyugati lég*raml*a, zivatar hajlammal éa a maian uaökkanéaa valöaalaO.
A bolnapl minisztertanács programja
Budapest, Julius 17 A kormány Budapesten időző tagjai holnap minisztertanácsot tartanak Kűís József helyettes-miniszterelnök elnökielével. A holnapi minisztertanács Wekerle Sándor pénzügyminiszter ismertetésében letárgyalja a gabonaleizálog problémáját és foglalkozni fog a legközelebb megindítandó közmunkák elrendelésével és kiadásával Is.
A Zeppelin ntban hazafelé
sarki útjáról
Bergen, Jul.us 17 (Éjszakai rddiójelentés) A Hápog hajóstársaság a Gráf Zeppelin állal leadott szlkratávlralot fogott fel. E szerint a léghajó elrepült a Medvesziget felett és ma éjszaka Skócia és Anglia felett hazatérni készül.
Boletta-visszaélés
Szeged, Julius 17 Szegeden igen sok spekuláns vásárol! gabonát, még pedig a gazdák megkárosításával. A vásárlók visszaéltek a tájékozatlansággal és a gabona árából levonásba hozták a gabonajegy értékét.
A (elmentett gyilkosról kiderült, hogy ő a tettes
Oyőr, Julius 17 Lukácsi Márton tényőfalusl gazdalegényt 1926 őszén meggyilkolták. A legény ket haragosát, Pető Lajost és Enyingi Bélát vonták felelősségre a gyilkosság miatt. A gyanúsítottak végig tagadtak és igy őkel a törvényszék, a tábla és a kúria felmentette. Most megjelent a csendőrségen Enyingi Béla felesége és bejelentette, hogy a gyilkosságot a férje követte \'el. Enyingi Bélái azonnal letartóztatták és a győri ügyészség fogházába szállították, ahol a gyilkosságot bevallotta. Ügyében most perújrafelvétel történik.
Jön az uj sajtótörvény
Budapest, Julius 17 Az igazságügyminisztériumban a következő Javaslatokkal foglalkoznak: Az okirati kényszerről szóló javaslat, a sa|tónovella, a bitbizományok reformja és a boletta|avaslatokkal kap-csolalos ujabb rendeletek.
Földrengés Égerben
Kger, Julius 17 Ma délelőtt 8 óra 30 perckor déli irányból északra haladó földrengésl érezlek Egerben. A rengés három másodpercig tartott és erős földalatti morajlás kisérte.
nagykanizsaiak Indulása
■ vasárnapi zalavármegyei dalosünnepélyre
Nagykanizsa, Julius 17 Még csak két nap választ el bennünket a Badacsony-Hableányban megtartandó vármegyei dalosünne-pélytöl, melynek részletes programját lapunk a közönség pontos tájékoztatása céljából két ízben Is leközölt. A vasárnapi dalosdnnepély igazi eseménye Zalának, amelyen nemcsak a már közölt előkelőségek, de a szomszéd vármegyékből is számosan részt fognak venni. Nagykanizsáról kalönOsen sokan indulnak az Ünnepélyen résztvevő dalárdákon klvUl. Azért tájékoztatásul kózőljuk a szükséges tudnivalókat mindazok részére, akik vasárnap részt vesznek a Badacsony Hableány parkjában megtartandó dalosünnepélyen.
Indulás a nagykanizsai pályaudvarról vasárnap reggel a 201. számú gyorsvonattal, amely 6 óra 05 perckor Indul. Fonyódra érkezés 7 óra II perc. Innen indulás hajóval 8 óra 20 perckor. Érkezés Badacsony-Hableányba 8 óra 50 perckor. Visszaindulás Badacsony-Hableányból halóval éjjel 12—1 óra közölt. Fonyódra érkezve, innen 2 óra 20 perckor induló 216. számú személyvonattal továbblndulás. Nagykanizsára megérkezés reggel 4 óra 10 perckor.
Azoknak, akik vasárnap este vissza óhajtanak jönni Nagykanizsára, megfelelő hajó és vonal áll rendelkezésükre.
Az elnökség felkéri a helybeli dalosegyesdieteket, hogy vasárnap reggel legkésőbb fél 6 órakor már a pályaudvaron legyenek, hogy a jegyváltásról és a kocsikban való elhelyezkedésről kellőleg gondoskodás történhessék. Zászlót és jelzőtáblát minden dalosegyesület hozzon magával.
Az elnökség felkéri a dalosokat, hogy az állomásfőnökség és a rendezőség intézkedéseihez szigorúan alkalmazkodni szíveskedjenek. Mindennemű felvilágosítással szolgál dr. Tholway Zsigmond ügyvezető elnök. Telefon: 100.
Per u/ra fel vételi leért
egy <lkluu<Ms«rí ellléU leqymö
Nagykanizsa, Julius 17 Annak idején megirluk, hogy Slrompf László balatonszárszói jegyzőt hivatali sikkasztás miatt a kaposvári törvényszék két és fél évi fegyházra Ítélte. Az elítélt jegyző már kils töltötte büntetését egyik állami fegyintézetben, mig most szabadulása után Strompf beadványában perújrafelvételt kér a törvényszéktől. Beadványában ártatlannak mondja magát. A törvényszék megvizsgálta a beadványt, de nem találta indokoltnak, hogy elrendelje a perújrafelvételt és Igy azt leutasitotlák.
UrUU tárlat
PSrla JOJ41/1, London 5502V1, Newyorli 514 27>/<. Brtlsael 72 871/j, Milano 26&41/1, Madrid 60-00, Amsterdam 207 08. Brill. 122-82, Wien 72 66. Sori. J-74, P\'-M 18-25, Vareó 57 70 Badapest (0-17 l/a Kelgrtd y-iai/a, butulta! m.
ZALAI KÓÍLÓNV
Megbüntették a cipészmestert, akinek kutyája megharapta a detektívet
Nagykanizsa, Julius 17 Julius 6-ikán történt, hogy Zách Pál államrendőrség! detektlvnek valami hivatalos dolga volt a Kölcsey-utca 5. szám alatt, ahol Furmen Imre cipészmester lakik. A detektív alig lépett be a kapun, mikor nekiugrott a cipészmester hatalmas do-berman kutyája és alaposan megmarta a detektívet. Zách Pál felje-
lentési tett a kutya gazdája ellen.
Dr. Lakatos Ferenc rendőrfogal-mazó, mint kihágásl biró most tárgyalta ezi az ügyet és ennek során Furmen Imrét minimálisan 10 pengő pénzbüntetésre ítélte. Kötelezte ezenkívül, hogy Zách Pálnak a kulya-marásból származó otvosi köllséget fizesse meg. Furmen megnyugodott az ítéletben és igy az Jogerős.
1860-1930.
Olcsó maradékvásár
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA
divatáruházában.
Nagyon kedvező alkalom.
Kirakatokban szenzációsan mérsékelt árak.
Házitolvajt fogtak a zalaegerszegi városházán egy ideiglenes alkalmazott személyében
A tettes beismerte a lopási — A zalaegerszegi kórházban is fogtak egy tolva/t
nyomozni kezdtek. Igy meg is állapították a tolvaj személyét. A tolvaj a város egyik Ideiglenes alkalmazottja, akli beidéztek a rendőrségre és kihallgattak. A detektívek előli a fényképező gép ellopását be Is is merte. — Ugyancsak házi tolvaj működött a zalaegerszegi kórházOan. Ili egy 16 éves leány vitt el néhány ruhát. A nyomozás mindkét ügyben még folyik.
N&gykanlzaa, Julius 17 Az elmúlt helek!>en a zalaegerszegi városházán néhány kisebb lopás történt. Többek közölt pénz tűnt el az egyik tisztviselő Íróasztaliból, a napokban pedig a műszaki tanácsos bezárt szekrényébőt egy fényképezőgépet loptak el. A vároii tisztviselők kezdettől fogva házi tolva|ra gyanakodtak s ezért a fényképező gép ellopása után már maguk Is
KODAK BROWNY
dupla lenesével . . Pengő 23* -
KODAK rollfllmgép
4 x 6 5 cm. ... Pengő 36-— duplalencsével ... , 4B-—
6 >, 9 cm......BO-—
dupla lencsével . . , 80"—
8 havi réazlatrel
Agfa, Zeias, Voigttttnder
gépek.
Amitfir munkál eletén vállalok I
ISzabó Antal
fényképészeti szaküzlet.
1930. tullus 18
NAPI HÍREK
NAPIREND Jullua 18, péntek
Kómát katolikus: Kamill hr. PmesUni:
Frigyes. Izraelita: T«mua hó 22. •
Gyógyszertári éjjeli szolgálat i 1. hó végiig az Őrangyal gyógyszertár.
Oőxfflrdö nyílra reggel 6 órától este 6 óráig (bétfó, saerdn, péntek délután, kedden egét* nap nóknek). Tel.: 2—13.
— Bethlen István gróf miniszterelnök Nagykanizsán. Tegnap délután elegáns Lancia-gépkocsi állt meg Szabó Antal sportüzlete elölt, melynek utasa ruganyos léptekkel szállt ki a gépből és bement Szabó Anlal üzletébe vásárolni. Az utas nem voll más, mint Bethlen István gróf, Magyarország miniszterelnöke, aki egyedül, minden kísérel nélkül jölt be Nagykanizsára vásárlásait eszközölni. É* mig a miniszterelnök vásárlásai! végezte, a közönség csakhamar felismerte a miniszterelnök kocsiját és csoportosult a kocsi köré és az Üzletből kijövő miniszterelnököt lelkes óviciókban részesítette.
— A Kath. Férfiliga értesiti tagjait, hogy Tóth István tagtárs elhunyt. Temetése ma délután 6 órakor lesz a temető halottasházából. Kérjük a tagtársakat, hogy a temetésén megjelenni szíveskedjenek. Qyű-lekezés a temető halotlasházánál
— Az elsó napon elkapkodták a bolettákat a postán. Hogy megírtuk, hogy a nagykanizsai postahivatalhoz megérkezett a budapesti raktárhói a gabonajegy, nagy tömeg indult a Horthy Mlklós-ull postára, ahol elsősorban a dohányárudák ét a pénzügyi bélyegek eladására jogosítottak szerezték be a bolettákat különféle változataiban. Nem telt bele néhány óra ét az 1. számú postahivatal készletének legnagyobb része elfogyott, ugy, hogy a hivatal nyomban intézkedett sürgős utánpótlás végeit.
"Rtíldió {egofclóbban
Sscabó György tutaio-
lalHira/orturndlMin Fiút 3., udvar
— Kisiklott a motoros. Zala-szentivámól jelenti tudósitónk: A Cílldömölkról jövő motoros, amelynek ma délben 2 órakor kellett volna Zalaegerszegre megérkeznie, Zala-szentivánnál kisiklott. Körülbelül négy métert futott a sínek mellett, mig a vezető lefékezte. A vezető ugyanis nem vette észre, hogy a váltó nincs kimenőre jelezve, a váltóőr pedig még nem érkezett oda. Csakhamar Zalaegerszegről sinautón érkeztek munkások, akik a motorost percek alatt visszaigazitották a sinekre és az tovább folytath itta útját Zalaegerszegre. A motoros utasainak az Ijedtségen kivül nem történt semmi bajuk.
== Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsteln butoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
1830. julius 18.
ZALAI KÖZLÖNY
Glmndxluml cser-lcéaxelnk
tdboroxdaa ax töOroal vadas-Kertben
Nagykanizsa, julius 17 A nagykanizsai piarista reálgimnázium cserkésziljusága Barla István tanár parancsnoksága alatt idei iábo rozásukat az ihárosi Vadaskertben töltik, a bökezU mecénás, báró lnkey József családjának nobilitásából, aki egyébként Is számos tanújelét adta nemes gondolkodásának, amikor a nagykanizsai gimnázium ifjúságáról volt szó. Barla István a cserkész-ifjak lelkes édesatyja mellett Pfléger Miklós a társparancsnok. Ami azt jelenti, hogy az ifjak a leggondosabb felügyelet alatt vannak, a szülök tehát nyugodtak lehetnek. OyermekUk az ifjúsági örömök legkedvesebbjeit élvezik a kis cserkészcsalád tagjai közepette. A táborozás nemcsak önálló ságra nevel, fejleszti az akaraterőt, de edzi az ifjakat, erösitl szervezetüket, hozzájárul testük egészségéhez és emeli szellemük frissességét. A cserkésztáborozás mindenképen az ifjúság javát szolgálja, különösképen ha az abban a szellemben zajlik le, ahogy ezt a mi piarista tanáraink rendezik.
Számos szülő keresi fel az Ifjak táborát, nemcsak vasárnap, de hétköznapokon is és együtt örvend a leventelfjakkal
Kedves cserkészeink ma „tábori postájukon" csinos levelezőlapot küldtek a szerkesztőségnek, a parancsnokok és a tisztikar aláírásával. A szerkesztőség ezúton küldi meleg üdvözletét és kézszorítását az ihárosi vadaskert táborába a figyelmességért.
Vasárnap Ismét számos szülő megy ki Ihárosba, ahol cserkészeink nagy tábortüzet gyújtanak. A cserkészek szívesen veszik, ha minél többen keresik fel őket táborhelyükön. — Autóbuszon is lehet kimenni a vadaskertbe.
Képkeretexö
Kóttma
föul 13
— Kitüntetett női oki. gazda.
Kukuljevlc Hedvig, aki három évi keszthelyi akadémiai tanulmányai alalt az összes tárgyakból jelesen vizsgázott, az akadémiai szabályzatok szerint ez alapon kitüntetéses minősítésű oklevelet nyert. A kitüntetéses uj oki. gazda dr. Kulculjevlc Józsel dr. gazdasági akadémiai rendes tanár leánya.
— Tisztiorvosi behelyettesítés. Bődy Zolián alispán, mint a főispán helyettese, a halálozás folytán megüresedett sümegi járási tisztiorvosi állás helyettesítésével ideiglenesen megbízott Aczél Elemér dr. sümegi községi orvost helyettesi megbízatása alól felmentette és a járási tisztiorvosi állás helyettesítésével Sebestyén László dr. zalaegerszegi orvost bízta meg.
— Áthelyeaések. A kultuszminiszter özv. Fejérné Szathmáry Mária zalaegerszegi állami polgári leányiskolái tanárnőt a marcalli, özv. Pó-lyáné Kutsis Olga tanárnőt a nagykanizsai állami polgári leányiskolához, özv. Villányiné Rédl Katalin tanárnőt a tapolcai polgári fiúiskolához helyezte át.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 19 gyermek születetL Ezek között 8 leány, 11 fiúgyermek volt. Nagy János és Jorda-nlcs Rozáliának leánya, Zenkovics Ferenc és Herki Erzsébetnek leánya, Mllley Ferenc és Hamuth Ilonának fia, Kiss Annának leánya, Tllllnger Imre és Qöltlnger Rozáliának leánya, Joó Imre és Slozarek Zsófiának fia, Albert János és Sneff Annának leánya, B;rger János és Slern Erzsébetnek fia, Nagy János és Oyergyák Rozáliának leánya, Fürdős Lajos és Dávl-dovics Katalinnak leánya, Lovrek József és Sganecz Máriának leánya. — Hdzassdgot kötöttek: Munkácsi Imre kömüveB-segéd Pahocsa Annával, Horváth Kálmán honvédszakaszvezető Klausz Katalinnal. — Halálozások : Benkő Istvánné 34 évei, Tóth József napszámos 47 éves, Rozs Ferenc kötélgyártó 77 éves, Takács Julianna szobaleány 22 éves, Balta János dr. orvos 48 éves, Bolf Ká roly föl<Jm(jves 35 éves, Sneff Ferenc 3 hónapos, Szmodics László földműves éves, özv Horváth JózsWné 72 éves, Kalmár József kertész 53 éves.
— A honvédség tisztelgése a Hiszekegy éneklésekor. A honvédelmi miniszter elrendelte, hogy oly ünnepi alkalmakkor, mikor a csapatok nem vonulnak ki, ha a magyar Hiszekegyet jálszák vagy éneklik, a honvédség tagjai a Hiszekegyben foglalt nagy nemzeti gondolat Iránti tiszteletüket és hazafias érzésüket tiszteletadással juttassák kifejezésre.
— Éjjel lámpa nélkül nem szabad kerékpározni. Dona Istvánt a kihágást biró kisebb pénzbüntetésre ítélte, mert éjszaka lámpa nélkül kerékározott.
= Nagy szőnyeg- és paplanválaszték Singer Józsel és Társa dlvatáruházában.
— Kifosztották egy balatonfüredi ékszerész Qzletét. A nagykanizsai rendörséghez körözés érkezett ismeretlen tettesek ellen, akik Balatonfüreden Kövest József ékszerész üzletébe betörést követtek el és az üzletet teljesen kifosztották. Rengeteg arany és ezüstöt vittek el Kö-vesitói a betörök, akiket most a du-nántuli bűnügyi hatóságok hajszolnak egyelőre Ismeretlenül.
= Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület felkéri tagjait, hogy Tóth István temetésén pénteken délután 6 órakor a róm. katolikus temetőben minél számosabban megjelenni szíveskedjenek.
a si^erTyakrógépek
Méoa AcLíi ti JOBBAK f
Eternit
cs4
nem rozsdásodik, könuyfi, vizet nem araaatl át, oloaó ETERNIT &ÜVEB HATSCHEK LAJOS. BwUpast, Aadrássy út 33
eaő-, nsaunát és tráqy»lále»««*»té-sáre, SMWatttéare
és csatornázásra, atb.
Elárusító hely: Epplnger I. ét Fia Nagykanizsa, Szatnciek láaos loaárrároi.
A csendrendelet
alap/dn megbüntettek egy soffttrt
Jordanics József bérautós soffőr, a városi lakosság éjjeli nyugalmának megóvására kiadott úgynevezett csend rendelet alapján került ma délelőtt a rendőrbiró elé. Jordanics nemrégiben éjszakának idején a Sugár- és Rozgonyi ulcá" sarkán jól megengedte a tülköt nem kis bosszúságára a nagy melegben nyitott alvóknak. A rendőr rögtön felirta a soffőr!, akit ma a kihágási eljárás lefolytatása után 20 pengőre Ítélt a rendőrbiró. Ezekután azt hisszük a soffórök és általában az autót vezetők jobban fognak a csendrendelethez alkalmazkodni.
„ANITA"
3
legtartósabb melyem flór " J \'Jjj harisnya
reklámár i
EHREN8TEIN ..«■
FCxt II. uia. tm
— öngyilkossági Járvány a
falun. Dömötör István 42 éves nagybajomi gazda kamrájában felakasztotta magát. MeghalL — Zsir István fiatal berzencei gazda betegsége miatt a halálba menekült. Egy óvatlan pillanatban az istállóban felakasztotta magát. Mire rátaláltak — halolt volt. - Ifj. Györök József csombárdi lakos a szőlőhegyen felakasztotta magát. Tettét állítólag azért követte el, mert a napokban végrehajtást vezettek ellene és ennek során az a gyanú merült fel, hogy lefoglalt bort megdézsmálta. Az öngyilkos levelet nem hagyott hátra.
— Elvi döntés a gazdasági cseléd kórházi ápolása Agyéban. A törvény szerint ha ti gazdasági cseléd megbetegszik, ugy 80 napon át a gazda tartozik a cselédet gyógykezeltetni, Illetőleg h kórházi költséget megfizetni az esetben, ha n botegség a cseléd és a gazda hibáján kívül következett be. legutóbb a földmlvolóaUgyl miniszter ogy konkrét enet kapcsán kimondotta, hogyha cseléd betegsége részegségből kövotkez.ett be, vagy azt a betegséget a cseléd azAndékoa&n Idézte elő. abban a/, csőiben a gazda nom tartozik a kórházi kórházi költséget tedeznl, különösen nem akkor, hogyha a cselód öngyilkossági klsóríetet követett el ós a gyógyköltségok emiatt merültek tel.
TÖRVÉJIJSZÉK
A nádvessző a fiatalkorúak
bíróságának szolgálatában
... A nagykanizsai törvényszék utolsó tárgyalási napját tartja, mielőtt beáll a nagy szünet és akkor csak a letartóztatott gyanúsítottak legfontosabb bünperel kerülnek a szünidei büntetötanács elé. Történetesen ma csupa fiatal bűnösök kerülnek a törvényszék elé, amely igy a fiatalkorúak bírósága. A folyosó telve gyermekekkel a 10 éves kortól a 16 éves korig, akik valamilyen „rosz fát tettek a tűzre". Mindegyik kezében törvényszéki idézés, amely meghagyja, hogy elővezetés terhe mellett köteles megjelenni. Meglátszik a gyermekek arcán, hogy tisztában vannak azzal, hogy nem kis dolog a törvényszékre, a bíróság elé kerülni mint vádlott, gyanúsított vagy terhelt. Mindegyik elszontyo-lódva lesi az ajtót, mikor hívják be őt a terembe, hogy feleljen azért, amit elkövetett. Legtöbh|oket a szülő, vagy gyámjuk kíséri. Ők Is komoran maguk elé néznek: váljon mi lesz most? ml vár a kis bűnösre? Hogyan fogják megbüntetni?
De nézzük végig a tárgyalásokat.
A teremben a tárgyalást vezető biró, az ügyész, a jegyző, a Szociális Misszió főnöknője és a nyilvános-Bég képviselője.
Vidéki 14 éves polgárfiu van soron. Szemlesülve forgatja kalapját kezei között. Az a vád ellene, hogy a szomszéd gazda méheséből egy kaptárt „eltulajdonított". Feljelentették. Most felelnie kell a lopásért. A biró nagy gyakorlatra valló, és a fiu korához mért kérdéseket intéz a fiúhoz. A kis tolvaj szaporán elmondja, hogyan lopta el a kaptárt, amely még nem is került vissza jogos tulajdonosához. A gyerek azonban, mintha csak társának mesélné el, a megbánás legkisebb jele nélkül mondja el a bírónak, hogyan lopott. A fiu apja is ott van, akinek szavaiból ki lehet venni, hogy nem veszi komolyan fia eltévelyedését. A biró ezt szóvá ls teszi az apa előtt. Mikor a tárgyalás lezajlik, a biró meg Is hozza nyomban döntését: az apának a bíróság előtt testi fenyítéket kell alkalmaznia fián. A teremór egy pillanat alatt ott terem egy suhogó nádpálcával és az apa — akarva nem akarva — megfog|a tolvaj csemetéjét, térdére fekteti és alaposan kiporolja a nadrágját, ami persze nem megy ininden zaj nélkül.
Üzletem már augusztusban megszűnik
A még meglevő árukészletemet az eddiginél is olcsébban árusitom
Barta Miksa
zalai közlöny
1930 |ullu$ 18.
Mikor a kis delikvens megkapta a maga adagjit, oda kell mennie apjához, kezet csókolni és tóié bocsánatot kérni. A bíró komoly szavakkal útnak bocsájl|a a kis bűnöst azzal, hogy vigyázzon magára nagyon, mert ha ismét ide kertll, most már nem nádpálca, de fogház vár|a.
Szülök egy csomó barakki gyer mekel vezetlek be. Ezek m\'r nagyobb vétségei követtek el. A vonal megérkezését jelző vasúti készülék csigáit fejszével szerelték le és abból
Iátékot csinállak maguknak. Vah löztük még egy egészen p;cl elemista. A déllvasut képviselője elö-adja, hogy a gyermekek .cslnytevése" vonatkatasztró[át is okozhatott volna. Mert azzal, hogy a csigákat leszedték, a készülék nem működött, és ha véletlenül tilosra kellelt volna állítani a pályát — egy katasztrófa elkerülhetetlen lelt volna.
A bíró minden egves kis bűnöst kihallgatja, kérdezi tőle, miért telle ezt, majd a szülőket veszi elö. A legtöbbről kiderül, hogy nagyon szegény ember, van köztük munkanélküli Is, akik tehát a gyermekek állal a vasútnak okozolt kárt nem tudják megtéríteni. Nyomorúságukat említik a biróság előtt.
Mikor mindenki kl van hallgatva, a biró mérlegeli az esetet. A legidősebbet, akinek ugylátszlk más is volt már rováson, édesapjának meg kell fenyítenie a bíróság előtt — szől a döntés Es előkerül a nádpálca. A sok kis bűnöző Ijedten rebben szé||el, mikor az apa megfogja a delikvenst, hogy a biró határozatát nyomban végreha|lsa ra|ta. ók köny-nyen vannak, ők dorgálássa! „úszták meg " Végül a szülők, hogy a pénzbüntetéstől szabadultak, köszönve távoznak a teremből.
Az ajtón pedig egy u|abb kis bűnöző lép be ap|ával. aki társával egy auló üvegszélvédőjét dobta be kővel és kis hijja, hogy komoly sérülést nem okozott az utasnak. A kis bűnös félszemmel sandít oda, ahol a nádpálca angyali türelemmel várja a sorra következő delikvensei...
Flóriánra "inl b\'rmllyen gépéi. IllaUaBItt vsgyberendezésl tárgyát díjtalanul nyilvántartok.
SÖR LEI műszaki ügynökség Zr\'nyl Mlklós-u. 55. ni |
ftA
ni*
Julius IS (péntek) Budapeat 9.15 Hangv. 9J0 H. 9.45 A hangv. folytatáaa. 11.10 NemsetkOzI vlz-Jelxoszolgslal. 11 Déli harangazó. 12.05 A rádió házlkvarlettjének hangversenye. 12 25 H. 12 35 A hangv. folyt. 13 Pontos Időjelzés 14 Ü0 H. 15 Plad ársk 16 Mese-Örs. 16.45 Pontos Idólelzés. 17 Novellák. 17 30 Cigányzene. 18.45 Németnyelvű eló-adáa. 20 .A keringő fejlődése- Psrkss Imre előadása az Operaház tagjaiból alakult zenekar közreműködésével. Utána kb. 21.30 Idójelzéa. Ma|d jb. 23 Cigányzene.
Béca 110. 12 Zene. 15.20 0. 16.30 Idegen népek dalai. 0 05 Vlgopera Ulána Zene.
SPORTELET Országos lovasmérkőzések Keszthelyen
Nagykanlzaa, Julius 11
A Somogy-Zilai Lólenyészló és Lovassport egyesület ezidel országos lovasmérkőzése most zajlott le a megszokott nagyszabású korelek közölt Keszthelyen.
Az első napi esős idő nem kedvezeit a versenynek, a második napon azonban fényes és előkelő társaság jelenlétében mu\'alták bj ur-lovasaink kiváló tudásukat. A régi ismeri urlovasokon kivül sok uj lo vas, többek között a nagykanizsai tisztek, Hadik gróf. Inkey báró, Nádossy. Seybold, Biró, Háry és Hencz földbirtokosok mulatták be kiváló képességükei a lovassport terén.
József főhercegen kivül olt láttuk az előkelőségek közölt herceg Festetics Taszítót, tfphenhote hercegei, Andrássy Oéza, az Erdődy, Slgray, Somslch, Széchenyi, Szapáry grófokat, SAwoy altábornagyot, Mddi-Kovács tábornokot. Boér, Forster ezredeseket, vitéz Keresztes Fischer, Oyömőrey Gvftri?v, Tardnyi Ferenc főispánokat, Bődy Zoltán alispánt, báró Fldlh Páll, Szentkirályi Oyulát, Somogyi Gyulát, báró Szegedy Sándori, Tasnádi-Szücs Ando t Mala-tiuszky Lajosi, Sztankovics lánost, Berzsenyi Lászlót, Szőke Bélát, Lénárd Jánosi, Sloldr Bélái, Huszár Pált. Kiss F.lemérl, dr. Berkes Ollót, Cs. Szabó Kálmánt.
Dijat nyertek:
1. MfHlary „A" 1. viléz Falka Ferenc ezredes.
2. Mititary .0" I. Malanoltl Lajos alezredes.
3. Nyeretlen lovak díjugratása 1. vitéz Szakonyl Lajos alezredes.
4. Vadász ugialás „C" 1. SdrkOzy István főhadnagy.
5. Di|ugralás „E" I. Schaurek Oltmár főhadnagy.
6. Díjugratás .0" 1. SdrkOzy István főhadnagy.
7. V.dászlovak díjazása a) 1. Huber Miklós szds., 3) I. Lukács Károly h. őrnagy.
8. Torony verseny. 1, Háry Dezső.
9 Altiszti díjugratás. 1. Lőrlncz
Mózes őrmester.
10. Altisztek díjlovaglása. 1. Tóth Lőrinc szakaszvezető.
11. 6 km. országúti amerikai verseny. 1. Bogyay Pál.
12. Fogaiszépségverseny: a) Ölös fogat: 1. gróf Slgray Mirglt. b) Négyes fogat: 1. gróf Erdődy Pál. c) Kettes fogat: 1. ifj. gróf Széchenyi Oyörgy.
Helyszűke mialt csak az első dijai nyerlek neveli közöljük.
A verseny rendezése mintaszerű volt, ami a nagyszámú rendezőgárdának, élükön Schmidt Frigyes ny. h. ezredes és Lukács Pál lov. cs. őrnagynak köszönhető, akik fáradhatatlan munkásságukkal lehetővé telték a lovasmérkózés ily impozáns lefolyását.
A verseny befejeztével a lámpafényben uszó Balaton partján a
„Hullám\'-szállodában bál volt, ahol Baranya-, Vas-, Somogy- és Zalavármegye szebbnél-szebb leányai és asszonyai vetlek részi. A bál a legkedvesebb hangulatban a reggeli órákban ért végei.
Bukovit megoperálták
Budapest, Juliua 17 Bukovi, a Ferencváros utolsó túráján életveszélyesen megbetegedeti. A kitűnő futballistát kórházba szál-
lllolták, ahol megállapították, hogy cipődörzsöléstől keletkezett helyi fertőzés érte, amely kötőszövetgyulladásba ment ál, később pedig felhúzódott a combba és otl tályogol idézett elő. Bukovit azonnal megoperálták. Állapotában javulás mutatkozik
Orth Gyuri munkája Monte-videoban
Budapest, Juliua 17 Montevideoban a futballbajnoksá-gon Chile csapata, amelyet a magyar Orth Oyörgy készített elő, Mexikó csapatát 3 :0 arányban verte meg. Chilét káprázatos játéka egyszerre a favoritok sorába emelte.
KÖZGAZDASÁG Cséplésl eredmények a kanizsai járásban
A nagyrécsel uradalomban 13 mázsa buza magyar holdanként — Ujnéppusztán 7 mázsa — Mit ártott a szárazság?
Nagykanizsa, Juliua 17
A nagykanizsai Járás kisebb gazdaságaiban már mindenütt megkez dődött a cséplés. Az uradalmakban még leglöbb helyen a hehordással sem készültek el, és Igy csak e hét végén vagy a jövő hél elején állhatnak munkába a cséplőgépek.
A „Zalai KOzlOny" munkatársa telefonon érdeklődött csütörtökön délulán a járás egyes vidékeiről a cséplésl eredmények felől és az alábbi válaszokat kapta:
A nagyrécsel Valkó-uradalom szám tartója mondja
— A gabona nem érte el a tavalyi termést és a várakozásnak is alatta marad. A cséplési eredmény az uradalomban bu\'ából magyar holdanként 13 mázsa (az elmúlt évben 15), árpából 10, rozsból 12 mázsa A kisgazdáknál a cséplési eredmény természetesen lóval . gvengébb. Búzából 7—8 mázsát kuptak magyar holdanként, árpából 8-10, rozsból pedig 7 mázsa. Minőségi eg a buzi az uradalomban 80—81 kilós, a kisgazdáknál 78—79 5 kilós. A szárazság a cséplés alkalmával ugy mutatkozott meg, hogy hatása alatt a kalászok felsöszemel 3—5, elvesz i k, mert mikor a nagy kánikula j\' ll, ezek a szemek még éretlenek vol ak és kiégtek.
Murakereszturról telefonálják, Imgv ott a buzut még nem csépelik. A rozs keresztenként 20—25 kilós. —
Rosszabb mini a tavalyi voll.
Az ujnépl uradalomban most folyik a behordás. Cséplés, de még próhacséplés sem volt. Oazdasrem-mel nézve a kereszteket kb. a következő eredményre lehet számítani: butából rnagy. holdanként 7 mázán rozaból „ „ 8 „
árpából „ „ 8 „
zabból „ 5 „
A járás többi vidékein és általában Délzalában ugyanez a helyzet.
VdadroVonk IZ/flon, ne kMd-fUk pénallnlrer IdogaaJto.
vese-, hólyag-,gyomor- és cukor-bajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de kűlönö-san veaa- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
ejsörendfl gyógyvíz. Házi ivókúrára rendkivOl
alkalmas. Állandóan friss tóltépl "» Póraktár: "
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. Sl.
Arvalányhaj
selyem harisnyát vegyen garanciával, minden párat, mely mosás elölt elszakad, uj párra cseréljük ki.
EzOst minőség párja 4 pengő Arany minősóg párja 5 pengő
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
CSENGERY-UT 2. SZÁM.
Üzletáthelyezés előtt
au9„s*<u. hó .-■„ ^ rendkívül olcsón árusítok
„Menyasszony" divatáruház Koréin Jend Nagykanizsa^ Doák-lér I. W.
1930. lullm 18.
ZALAI KÖZLÖNY
Tisztelettel közlöm Nagykanizsa város és környéke höígykö-önsé* gével, hogy a
Szent István cikória pótkávégyár gyöngybeváltó telep kezelésével
cégemet bizta meg. Felhivom az igen tiszteli háziasszonyok szíves figyelmét, hogy füszerüzletekben Szent István cikóriát vásároljon, hozza el a CORVIN-BAZÁRBA a doboz fedeleket, hogy általa kiválasztott ajándékot kiadhassam. Minél több Szent István cikória dobozfedelet hoz, annál értékesebb és szebb gyöngyöt kap.
Tiszteieltel
Corvin Bazár, Nagykanizsa
Erzsébet-tér 22. (ttrem és Klein házban.)
Egyb&n Kösilöm rend-Kívüli árajánlatomat:
Angol Oxlord Ing gyönyörű színekben, legjobb minőség ...... 7 80
Puplln mellű Ing ...................................... 3*60
„ „ „ prima minőség, gyönyörű sziliekben......... 6 80
Selyem puplln Ing „ , „ B—, 11 —
Zellr Ing . ......... 8 60
Panama apacs ing gyermek drapp és fehér .................. 8 10
Raji „....................... 880
Panama apacs Ing prima minőség, komplett nagyság ......... 6 50
Rajé » . . ......... «0
Egész prima női flór harisnya minden divatszin ............ 2*—
2 70
. t» » . n n n ............ *
„ „ „ ............ 3 20
Muslln női harisnya minden divalszin ......... ........... 1\'60
Strapa női harisnya jó minőség, csak ............ ... —\'70, 1\'20
Mosó selyem harisnya divatszlnekben, hibátlan ......... ... 1°80
Selyem harisnya garantált hibátlan, összes szinekben ......... 2\'S0
„ „ legjobb minőség, hibátlan, csak ............ 3Í0
Gyermek zokni minden számban 1—8-ig csak ......... ...... —.60
Mór zokni legjobb minőség már ............ 10 fill.-töl
Strand kotlerek minden színben ............ ............... 1
Selyem csíkos nadrág garantált hibátlan..................... 210
h • >1 ii » leányka.................... 2\'
Divat térli bőrövek...........................I 20, I 50, 2 —, 2 40
Férll és női ernyők csak ................................. •\'—
Férfi és női fürdőruhák és dresszek már ............... ÍSOtől
Férfi gumml nadrágtartó már............ I\'40, 1 00, ÍM, 210, 3 —
Zokni tartó príma gummiból már ... .........—\'60, —10, 1—, 1 50
Nól harisnyatartó minden szinben ............ ...... ...... I"
brokát széles .................. ......... 2 80
„ haskötővel ... ..................... 3 M
OyönyőrO nyakkendő pazar választékban, már —60,1 —, I 40,2 —, 3 20 Nól Ingek jó minőségű schiffonból már 140, 1 80, 2 — 2 40-, 3 —
Szoknya combinék gyönyörű szinekben már ......... 2 40-től 8-ig
Bugyi . „ . . ......... 2 40-től 8-l|
Férll hosszú sport harisnyák ... ... ...1 20, I 40, 2 — 2 80, 3 — 3 ® Férll zoknik óriási választékban már — 60, — 75, 1— 1 20, 1 80, 2 —
Divat sétabotok ................................. 1 10, 3 - 310
Nyugágy lábtartóval, lenvászonüléssel........................ 10\'
Szakajtóruhák lázi vászonból, mig a készlet tart ............ 1
Törülköző................. 1-
Szalvéta damast, rózsás fehér, piros, kék szinben ......... ••• 1\'10
„ , kockás , » , . ............ —
Férfi prima azsuros zsebkendő ... ......... ■•• —JJ
„ i. vászon zsebkendő szines széllel ............... — »0
Munkás zellr zsebkendő piros és kék .........
Nól zsebkendő szines széllel ...................
Gyermek zsebkendő
Rövid alsónadrágok zefír és köperből csak.......
Zellr munkás Ing sötét és világos szinekben.......
Molino alsónadrág ............................
Kóper hosszú alsónadrág gombos, jó minőség... •
Príma minőségű dupla gallér...................
Kaucsuk gallér, nem kell mosni ... .............
Karton kötények nagy választékban csak
Gyermek nyári trikók legolcsóbban csak a Corvinban kaphatók,
-*«u
40
_ 3J
...... —IS
2\'20 270
...2 — 240 ... 3 60, 3 90
...... 1 —
...... 130
...210, 3—
Divat bőr retlkOIÓk óriási választékban már............... 2 I0-IÓI
Divat térll sapkák már.............................. 1 80-tól 6-i«
Levente és Bocskai sapkák .............................. 110
Menyasszonyi koszorúk, fátyolok, csipkék, hímzések, szalagok, Margit-öltések, gyermek cipők, szandálok, esőernyők, csecsemi kelengyék, kötött kabátok, leányka és játszó ruhák legolcsóbban csak a
COHVIN BMAnBAN KapOató*:
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. kir. állt Vas-, Ao*l- éa fiApflyárak által gyártott
IWÁVAG -MERCEDES-BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete
és eladási központja: --
MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. SadapMt, IV, VAol-utc 24
NyugatmaflyarorazAol klr-andeltatg t Szombathely, •■áll UlnámtM I. Telefon Tivlntl clm: ItmlMkiH a««mk»th.l».
TŐZSDE
A legutóbbi napok kedvező hangulata a mai tőzsdére Is átterjedt és bár az árfolyamemelkedések nem voltak nagymérvűek, mérsékelt lor-galom mellett mindvégig szilárd volt az irányzat. Kedvezőbb megítélés főkép az arbitrage-értékeknél nyilvánult meg, azonban a helyipiacon jelentkező árukínálat Is átvevőre talált a külföldi vásárlások következtében és egyes helyi vezető papírok is számottevő árnyereségre tettek szert. Ganz részvények ma Is folytatták árjavulá-sukat. Fixkamatozásu papírok piaca üzlettelen. Newyork 20 pontot esett.
valutAk
Angol L Í7-7M7-SO dclgl t>. 7fr70-80 10 Csík. 16Ü2-1702 □tik. 162*80 163 40 Dtolr 1007-10-15 Dollár 567i0-66fr40 Fii oda t. 22-45-2275 HolL 30-23(r30 Lengyel 63-75-6405 Un 3-37-S-4Í Léva 411-417 Ltia 2970-30-00 Márka 13605-13665 Norrég 102*80-153 40 Peaeti —*—1—\'— ScfaUL 8040-80*80 Svájd L 110*30 III 30 Svéd k. 153*25153 85
DEVIZÁK Amit 229-25-229-85 Belgrád 10-10-10*13 ■Sül 136-03.136*43 Masni 7» 60-79 85 Bakiról 3-38-3*40 Kopiah. 162 67-16307 London 17*71-27*79 Madrid 64*95-66*05 Milano 29-83-29*93 Ntwyort 569 50-7110 Otslo 152*65-15305 Pária 22*42-22 49 Práfi 16 83-16*94 ŰE 4-11-4*16 Stockb. 153*25-153-68 Vwó 63-86-64*06 WtM 80*47-80-72 Zürich 110*75-111*05
rubiltái 2036, iláditlan 93. - BM6-iendl 1*22—1-24. andett l-lS-t-20, íredet! kOtiz, 1-12—1-1(1, kflnnyfl 1*06—1*10, M rendű (Xeg 1*41—1-16, tl-od iwH 0nf 1*00—1 08 angol aflldó 1-10-1*20, anionná nagyban 1-50—1*54, tali 1*44-1-64, hm 1-50-1*80, ualoanáa MtnarUa 1-48-1-58.
KM|a: Mbilsi By*»4a és Ltpkliáá Vállalat, lairkaalzsán. Felelős kiadó: Zalai Károly, klenakaa Inl almi KngyluuUiM M. «.
Napon la adjon nóvendék éa hlióállatalnlk

FUTOR

^étvágygerjesztő^
axénuv\'ai takirmánymeixet. A .FUTOR- növendékéi laloknál caonlképiódéit elöaegltt hliám beállított
illatoknál\'
A -FUTOR* nem orvosnál, hanem a tegflnomibbin órlött méaiaotép, amely ai állítok ueiveifttébin Igen könnyen lelailvódik, • amelyet aa állató < ato-mattkua ínyig\'ártalmánál lógva axtve-
ien logywtinik. A .FUTOR\' eteténe a konyhaaó eleié-iét leleslegeaaé teail. A lagyhlilalók, uradalmak, gaidaaágok a ,T U T O R\'-l állandóan etetik.
Ali: 1 kilogrammonként 40 tUléf. Z»ák vételnél: 1 ulk 50 kg. (uákkal
együ\'l) P 10*30 1 cca i/i kg-oe próbidoboi iia 30 fl.lér. Kicsinyben éa uákaaimra kaphatói
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mStrégya, termény éa növény-védölxerek kereakadésában
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A ktróaég mellett. Telelőn 130.
APRÓHI1DETÉSEK
Haltaik <Qe 10 N«N»
to^bM aaó ttja rjfa. Van^ás
SSTLóVÍ-H. süLlán é. tfe
ao tBIér, minden tooMl
10 aaólg SI _______
aó dj(a • Mi. Omenó • minden vM*»-• * * \'IMI UK. uó két axónak állmáéiul kereaóknek SOM engedmény
---------a (it) i _ _
aM a leMeira Mniielée. aaéialáaáe elkerSláae «*o«ti ■ I • r • I I M • 1 • - * a k
telek.
Caengesy-utca 18. alatt 724 g«t
Legiaebb, leglobb, legolcsóbb bérautók -Jgy éa hauicmélyeaek Kautmann Maaé-mli, telelőn 167. vagy 571. megrendel-
3314
Sslvéffáml«k«iae»fcllok, egy teljeaen u|. egy tllg használt, olcsón eladók. Wetaer gépgyár. 3723
Na lé Sert akar Meaéa t«al. "B rlMMea hm kéelelicn 1 liter
araeykeiylllkavér virtikart
M flllirift. SlilM. kocr UU.ad.il ut lo, la^
•ArnAs Jóxscr
Tateton MS. mmtrntfiUi Hagrar-a. Ti. i Illat UktnnaMiM. butim köldök.
Kereiek •«yas*M«-konytiás Ilkáit
november l-re. Qm • kiadóban. 86t9
Sirt*r*satt ai.ba kényelmei aioetó magánon ur résaéra kiadó VOriUmarty-nlca 34. uám alatt Asoonal elfoglalható.
raiaiatt t»j állandóin kapható -Tejkóiponlnél. 3727
Krámer ZoltAh
légi axlelhelylaégéból Kailncay-utca 3. >iim alá koliÓióli, köttl ai aj poeUhoi. Aruraktárát moel olt minden ellogad-ható áron ánult|a el. I».a olkknk féléméi Is üli •loéékbak 1
____Wiiliiliilw »W"
amegben n lenetóiyóieliben éa la«gru<-nibbtn Wyóatttal aaaiél Unté néo-feMcaOnkazveUtó ti<xtt|l ibcyWinén.
1 mám. 4tOi
ilenénaan bulorotoll kOISabajé-ratia utcai aiobl kiadó Magyar-n 21. 3731
■laadé 2 álló él egy Uló Iróaaital, eny Ilit katlannal, 2 caelédiíty. I villany calllár, rgy cnlrke katlóc, egy padiét lépcaó 4 él léi méter, több abUkrámák - Magyar-utd 4. 3663
Szepesi imre
Zrínyi Mlklén-uto* 12.
csatornáiéi, vtzveieték-berendeiés, épület él mfl-nil bádoioi. — Telefon 2-16.
Hannáit fléknrt megvételre kereiek. Bóvcbbet Klutminn Károly cégnél. 8747
Bápáwknéoa állán keiea. kiadóban.
Clm a 3841
Kétuobál, elóuobáa udvart lakén aug. l-re klidó Horthy Mlklóá-ut 47. u. 8744
~Mlralya*k. vagy iiktáinik itkilmu
helyiség kiadó Nádor uIca 4 n. 3504
Klárié viaion éa ilóvet óllony Tóut 17., emelet. Ugyanott egy Itlidókályha Ii eladó.___3756
Aietiloi Hgédik lel vétetnek — Telekl-ut 11. 3759
zalai közlöny
TanfayttiMU
Az drak teljesfn változatlanok. Busa tlszav. 77-ss 18 60-1880, 7J-aa
18-70—IMO, 7B-ea 1890-19-10, 8CH» 1900-19 20, doniul. 77-es 17 90-18 10, 78-aa 18 10-18 30. 79-es 18 30—18 SO, 80-as 18 40-1860. rozs 10 80—1090, tsk. árpa 13 25—13 50, sörárpa 16-00-17 25, zab 15 90-16 10. tengeri Istt 16 60-15 85, dunántuli 15 40-15-60, repce 26 00-56-50, korpa 8 75 - 8 95
Színehagyott, l.kó éi kopoll
dMjít, bőrkabátját, rettMljét él
mllfel WrttlfTÍt vlllanytrfre beren-MMt legmotkrnebb bó.leatőgépemen
Cemco festékkel tartóssá ás ujjáfaatem.
A (estés a bórt puhán tartja, minden színben eszközölhető és bátmely nzlnü tárgy tetszés szerinti színre átfeathetó
LÉMART IMRE MrktmkiM
lt« Deák-tér 12.
özv. Tóth Istvánná sz. Lung Mária ugy a maga, valamint az alulírottak és az Összes rokonság nevében fájdalomtól megtórve, de a Mindenható akaratában való megnyugvással jelenti, hogy forrón szeretelt férje, vó, testvér, sógor, nagybácsi, illetve rokon
TÓTH ISTVÁN
sas. klr. Máeiraktirl altiul •
f. évi julius hó 17-én életének 59-lk, boldog házasságának 24-lk évében hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után az Útban csendesen elhunyt.
Drága haloltunk fóldi maradványait f. évi julius 18-án d. u. 6 órakor fogjuk a róm. kalh. lemetó halottasházánál a róm. kalh. egyház szertartása szerint beszenteltetni és a helybeli temetőben Örök nyugalomra helyeztetni.
Az elhunyt lelkiddvéért tartandó engesztelő szentmise-áldo-zatot f. évi julius hó 19-én d. e. 9 órakor fogjuk a szentferencrendl plébániatemplomban a Mindenhatónak bemulattalnl. Nagykanizsa, 1930. julius 17.
ii (rik világosság fiayukeájék lekll - Nyugodjék békében 1
L..| Adott ipóu: Tóth Jallaaaa Mt). Ur*tM hun: Laa| Jallaaaa Hr|. Bilin.
Jáao.a4 .inaiul, Tikki Márt. 14,1. Laa( Károly.!, Prellcr J.llann. Ittl L.og ü,ulán«
• Sagykaalnaat Easkarkarét Taasatkaaéat I||tallal
választmánya, félti gy elől) Izoltsága 6a tisztikara őszinte részvéttel tudatja, hogy az egyesület Duzgó éa tevékeny pénztárosa
TÓTH ISTVÁN ur
elhunyt.
A megboldogult földi maradványtűt Jullua hó 18-án, pénteken délután 6 órakor kísérjük örök nyugvó helyére. Nagykanizsa, 1930. Jullua hó 18.
Emlékét aslnalaitkar kélé. kaf falattal fa«|ak ssaasSrlaal I
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért, a rég bevált jómlnőségü Puoh.Trluinph.Steyr Waffanrad kerékpárok
kedvező fellételekkel kaphatók:
BHIDL ÜlDOI ft FÚ céflBÉl
Deák-tér 2., a lelsótemplomnál.
Külső gummtk 6 pengőtől, belső gummtk 2-40 pengólól. Piros prizmák. névtáblák, lékek, czengök, pedálok, Untok, pumpák, lámpák, lengelyek éa egyéb alkatrészek olcsó beszerzési helye - Ja.lU aiik.lv 1
Br. Rubldo Zichy Iván Vörcsöki Uradalmának
VORKSHIRE
tenyészetéből eladásra kerül:
1 darab 8 hónapos tenyészkan, 10 darab 3 hónapos kansüldő és 30 darab 3 hónapos göbesöldő.
Érdeklődőknek felvilágosítással és árajánlattal szolgál: Uradalmi IntéxAaég, VSrcaBkpuazta, pósta Feisflszemenye.
Linóleum, mozaikvászon,
Ooous-ssAnfag, lábtBHSk
S»S gyári lerakaU
HIRSCH ÉS SZEGA cégnél.
Tarlórépamag
kg.-kint l-SO fill.
Hivatalosan ellenőrzőit termelés, lapos, kerek, zöldfejü, tisztasága, csiraképessége, fajusztasága garantálva. — Míg a készlel tart, a;,i kapható
Martonpusztai Oazdaság, Felsősegesd (Somogy m.)
rtx, eyásx, éledten hű barát
SINGEK
VARRÓGÉP.
/ix&Uij./*lUtaUk hojjí. amjris^
SINQER VARRÓGÉP RESÍV 7A«S
■ISmiiUá Flóklilete: Fö-ot I.
Varga Nándor
modernül felszerelt sa|át műhelyében
mos, fest, tisztit éa plissároi.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-töl, férfi, nöi ruhák legolcsóbb árban «" tisztitlatnak.
Qyü|lólelep: Qyártelep:
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
1930. julius lg.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság,
mint telekkönyvi hatóság.
\'269/1930 tkv. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Bínly Máris végrehajtatónak Mtdvenlct Ferenc nagyrecsel Iskós végrehajtást szenvedi ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrchsltató kérelme következtében az 1881 : i.X. t -c 144., 146. és 147. §-ai értelmében elretv deli a végrehajtási árverést 317 P 20 IIIL tőkekövetelés, 38 P 60 tlll. eddig meiálla-
Ellőtt per- és végrehajtási és sz \'rveiésl érvényért ezúttal megállapított 25 pengő költség behajtása végeit, a nsgykanltssl klr. Járásbíróság területén levő, Nsgyrécse községben fekvő, s a nagytécsel 1281 sztjkvben foglslt 669/b. l.Tirsz. izántő a székéiül! dűlőben végrehajtást szenvedő nevén álló égési Ingatlanra 170 P, 4013/b I. hraz. rét a létei dűlőben 61 P, 1369-1331/a. 1 b. hrsz. szőlő, szinté és rét a bscónakl hegyen 600 P, 980—981/b. 2. hisz. léi a. o. egész Ingatlanra 110 P, 3823/a 2 hrsz rél a feiióberkl dűlőben egéaz Ingatlanra 10 P, o, o. 976. sztjkvoen felveti 135—136/a. 2. hrsz. belteleknek végrehs|-lásl szenvedő Vt részére 150 P kikiáltsa! árban és pedig ss összes ingatlanokra a 9404/tk. 1904 sí. végzéssel Rlrschenkopf Krisztina özv Medvenlcs JAnosné Javára bekebelezett özvegyi hsrzonélveseti szolgalmi Jognak lentartásával, amennyiben pedig eien szolgalmi Jog fen\'artásávsl ai öttzea ingatlanok egyllilvéve a ssolgslntl jogot megelőző előnyös leltételek ás bekebelezett követelés ledezetéra ezennel megállapított 750 pengőért el nem adatnának, az árverés hatálytalanná válik s az ingatlanok nyombsn a kitűzött határnapon a szolgalmi fog fenni <rtása nélkül bocsáttatnak árverés alá.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Nsgyrécse községházánál megtartására 1930. évi augaaztus hó I. nap-Iának délelőtt 10 óráját tttzl kl és az arvéréal kitételeket az I8M : LX. L-c. 150. § a alapján a következőkben állapítja meg: Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kéthsrmsdl\'ál alscsonysbb áron nem adhatók cl.
Az árvereln! szándékozok kötelesek bá natpénziil a kikiáltási ár 10°A>-át készpénzben, vsgy sz 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meg határozott árfolyammal axámltott óvadék-képes értékpaplrosbsn a kiküldöttnél le lenni, vagy a bánatpénznek előlegesen béről leiéibe helyeiéaéról kiállított letéti ella-mervényt a kiküldöttnek áUdnl éa az ár-veréai fellételeket aláírni. (1881: LX. t.-c, 147., 150, 170. §§.; 1908 : XLI. t-c 21.
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar, köleiea nyomban a kikiáltási ár azázaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa leért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25. V) Nagykanizsa, 1930. évi Junlua bő 1 napján.
A kiadmány hiteléül: Mlkó a. k
3753 főtiszt.
Legolcsóbb az „ÜLTREFORM" Legjobb az „ULTREFORM"
Legbiztosabban eláll a befőttje a már rég kipróbált Stőtzl-léle
„ULTREFORM"
befőttes üvegben. Minden darabon rajta van az .ULTREFORM" védjegy. Ne kísérletezzen más üvegekkel.
Kaphaló: Meiozer Uwegkereakedóaben,
sím Városház-palota. — Telefon: 147. szám.
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelepi
Mode.n szálloda, villany, vizvezelék, fürdőszobák, lenniszpálya. I Garage. Uszoda.
I !
■rag*.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve wi 25 szobával és étteremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Jultus 1-lg a penslo lakással 5\'50-től és julius 1-től 6 50 tői.
Saját atrand. Buffat.
Néhai gróf Zichy Béla villalelkek parcellázására felvilágosítások. Árak ölenkinl 2 30—4 80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
Nyomatott a Dél zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelőt Uzlelvezatö- Zalai Károly.)
70. évfolyam 162. szám
Nagykanizsa, 1980. julius 19 szombat
Ara 14 fillér
ZALAI NZIHY
Saerkeaatdetc U kUdóhhrstsl, Pó-»t 0. síim. Kessthelyl Mkkladóhlvatal Koanth Lajoeu. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Bóflaetésl ára : egy bóra > pangó Telelőn : NagyksnUss 78, Kesstbely 1
Világraszóló magyar győzelem
az osztendel európai katonatiszti vívó bajnokversenyen
Ostende, Julius 18
(Lapzártakor Jelentik telefonon) A kaionaliszll európai vivó bajnokságok utolsó napján az egyéni kardvívás a magyar szinekre világra szóló dicsőséget hozolt. A végeredmény :
Európa 1930. évi katonatiszti kard-vlvó ba|noka Pillér Oyörgy százados 7 győzelemmel. 2. Laszkovszky kpl. (Lengyelország) 5 győzelem. 3. Vitéz Uhlárlk Jenő szds 4 győzelemmel. .4. Anzelml Renalo (Olaszország) 4 P győzelemmel. 5 Nagy Ernő folynm-■SrKapIlány 3 győzelemmel. 6 Maszlay La|os főhadnagy 2 győzelemmel. 7. \' Vitéz Ráday alezredes 2 győzelemmel. 8. Idrdnyl Ferenc főhadnagy I győzelemmel 9. Ofelinef Anlal százados 0 győzelemmel.
A döntő 9 lagja közül 7vmagya> került ki győzlesen. Ezt a bravúrt világversenyen még kevés negjjet érte el.
A minisztertanács
hozzájárult a tízmillió pengő kisipari hitelhez
A kormány tagjai ma délplött minisztertanácsot fartoltak dr. Vass József elnöklete alatl. Elsősorban az egyes miniszterek a tárcájuk körébe lartozó reszortügyeket ismertették. Elfogadta a minisztertanács a pénzügyminiszternek előterjesztését a liz-millió pengő kisipari hitelre vonatkozólag. A munkanélküliség kérdésében az egyes miniszterek a resz-szorljalknak megfelelően fognak Intézkedni, igy különösen a közmunkák sürgős kiadásával, majd a gabonatörvénnyel kapcsolatos intézkedéseket tárgyalták meg.
A magyar válasszal
foglalkozik a Petit Parlslcn
Pária, Julius 10
A .Petit Párisién" hasábjain Julién a Brland-emlékiratra érkezeti legutóbbi válaszokat méltatva kiemeli, hogy a magyar kormány jegyzéke, amint előrelátható volt, sok pontban rokon a német jegyzékkel. A magyar kormány elvben csatlakozik a francia kormány kezdeményezéséhez, de állást foglalását >ügyesen és okosan leplezve, ott rejlik alatta a kél főszempont, amely a magyar kormányt köztudomás szerint állandóan foglal-koztallja: óvakodni minden lépéstől, amely érinthetné először a szerződések revízióját, másrészt a kisebbségek Igényeit.
FelosxlattúK a német birodalmi
gyűlést
A birodalmi gyűlés leszavazta a kormányt — A kommunista képviselők tüntettek Hindenburg elnök ellen — Szeptemberre tűzik kl az uj választásokat
A birodalmi Kormány manlfesxíuma a német nép&ex
Berlin, Julius 18 A birodalmi gyűlés a szociáldemokraták javaslalát, amelyben a szük-ségrendelet telfüg jesztésél indítványozták, 236 szavazattal 221 ellené ben elfogadta. Vagyis leszavazták a kormányt. A szavazás ulán rögtön felállt a birodalmi kancellár, c.ki felolvasta a birodalmi elnöknek a birodalmi gylllés feloszlatásáról szóló rendeletét. A birodalmi gyűlés l.ig|ai nagy izgalom közben hagyták el az üléstermei
Jt birodalmi ayUléa felosx-lathma
Berlin, Jullua 18 A birodalmi gyűlésen történt szavazás után BrUning birodalmi kancellár a következő szavakkal jelentette be a birodalmi gyűlés feloszlatásáról szóló rendeletet :
— Közölnöm kell a Házzal a birodalmi elnök következő rendeletét: „Miulán a birodalmi gyűlés elhatározta, hogy tűrni fogja a birodalmi alkotmány 48. cikke alapján kibocsátott rendeleteim felfüggesztését, a birodalmi gyűlést a birodalmi alkotmány 25. szakasza alapján feloszlatom."
Órldal vl0ar lört hl <i birodalmi gyIIHaen
Amikor BrUning kancellár be|e-lenlelle, hogy a birodalmi elnök feloszlatja a Házal, a képvise\'ők soraiban nagy vihar támadt. A birodalmi kancellár szavait a nagy zajban érteni sem lehetett, meri a kommunisták hangosan kiáltozlak: Le a\' birodalmi elnökkel I Amikor a bir.o-dalmi kancellár egy óra ulán néhány perccel befejezte felszólalását, Loebe elnök elhagyta helyét. Ezzel a birodalmi gyűlésnek utolsó ülését a formáktól eltérően bezárta. A kommunisták az internacionálé elépeklésével hagyták el az üléstermet.
\\émelorsxdg sjtep/embfrhfln vólasKÍ
Berlin, Jullua IS Hire jár, hogy a birodalmi gyűlési választások dátumát szeptember 14-ikére, vasárnapra lüzik ki. Minthogy az újonnan választott birodalmi gyűlésnek megválasztása ulán 30
nappal össze kell ülnie, ezek szerint október közepe táján tartja első rendes ülését a birodalmi gyűlés. /t némel Kormány felhívása Berlin, Jullua 18 (Lapzártakor jelenlik telefonon) A birodalmi kormány felhívást Iqtézelt a néphez a következő szöveggel: .A német néphezI A némel birodalmi gyűlés megtagadta azokat az eszközöket, amelyekre a birodalomnak feladatainak megvalósítására szüksége van. A birodalmi elnök szűkségrendeleleil elvetette egy olyan csekély kisebb-
ség, amely nem egységes és a felelősség átvállalására nem képes.
A német néphez intézzük most a felszólítást, hogy maga döntsön Jövőjéről: megtagadja-e a német nép a birodalmi kormánytól azt, amire a pénzügy rendezése, a gazdasági élet fenlartása és a siociállskövetelmények biztosítása érdekében szüksége van ? Ez szeptember 14 ének (a választás napjának) a kérdése. A birodalmi kormány gondoskodni fog arról, hogy a birodalom, az országok és a községek teljesíthessék feladatukat.
A birodalmi kormány".
A népszavazás elrendelését követelte Szüllő Géza az Interparlamentáris Unió tegnapi ülésén
„A demokráciát kl kell terjeszteni mindenkire\'
London, Julius 18 Al Interparlamentáris Unió tegnapi ülésén a kisebbségi vilában felszólalt Szüllő Géza, aki kifejtette, hogy a demokrácia viseltetik a legtöbb megértéssel a szabadság iránt, a demokráciát azonban ki kell terjeszteni mindenkire. A demokrácia
alapelve az egyéni szabad-ág. Ennek következménye a népszavazás. Ezért szükséges a népszavazást elrendelni mindazoknál a nemzeteknél, amelyekel nemzeti államból kisebbséggé degradáltak. Addig hiába keresik a kisebbségi kérdés megoldását, mig ezt az elvet keresztül nem viszik.
Véres parasztforradalom fenyegeti Romániát
A máramarosi és bukovinai lázadássá
Kolozsvár, Julius 1& Mértékadó politikai körökben nyíltan hangoztatják, hogy a Bukovinában és MArainarosh.in lejátszódó események már régen nem Írhatók a Cuza-Me antiszemita mozgalmak sramlá|ára, mert a háltérben hatalmas szociális forradalom rejtőzik. A kormánynak tudnia kellett, hogy a vidéken szervezett vasiíárdák tulaj-donk-Vn terrorcsapatok, amelyek egy kcaöbbi pirasztforradalom meg-erősitói lesznek. Ezért btlnös a mai helyzet kialakulásában Vajda belügyminiszter, aki legnagyobb |óin-dulattal támogatta Corislanlin Danitól és Totut, a hírhedi antiszemita vezéreket. Közludomásu, hogy mielőtt Danilo propagandakörutj.lra in dúlt, kihallgatáson jelentkezeti Vajda beldgyminiszleénél és e kihallgatás eredményeképen a belügyminiszter utasítást adott a közigazgutási ható-
zavargás paraszt-
antlszemlla fejlődik
Ságoknak, hogy Danilot munkájában ne ukaddlyozzák, hanem mindenben segítsék Is.
Máramarosban és Bukovinában mindenki nyíltan beszél a forradalomról
és a legkomolyabb politikusok véleménye is az, hogy a helyzet mosl ugyanolyan, mint 1907-ben az ókl-ráiyságban voll, amikor a parasztforradalom a zsidók elleni tüntetéssel kezdődött és bojár családok lemészárlásával végződöll.
Most sem néhány zsidócsalád házának felgyujHsIról és egynéhány ember agyonkinzásáról van szó, hanem arról, hogy a fellázított parasztság tömegei megindullak a véres lejlön lefelé és senki nem tudja megmondani hol fognak megállani és milyen hatalmasságokat sepernek cl uljukból.
zalai közlöny
1930. julius 19
Keszthely közgyűlése
Keszthely, ]ullu» 19
(Saját tudósítónktól) Keszthely város képviseiőteslűlete látogatott közgyűlést tartott Relschl Imre városbíró elnöklete alatt. A tárgysorozaton 19 lárgypont szerepelt.
A képviselőtestület elsőnek letárgyalta községi háztartási, a fürdő, kórház, levenle és a villamos üzem számadásait az 1929. évről, amit jóváhagyólag tudomásul vettek. Érdekes, hogy a keszthelyi kórház 1929-ben teljesen a maga bevételeiből tartotta fenn magát.
A keszthelyi strandfürdő építési költségeire a közgyűlés felhatalmazta az elöljáróságot 39.000 pengő függő-kölcsön felvételére.
A Keszthelyi Yacht-Klub részére 100, a Törekvés sportegylelnek 200 pengő segélyt szavazott meg, mig a rendőröknek fejenként egyszeri 50 pengős segély kiosztását határozta el.
Majd megválasztották az uj Iskolaszéket, melynek tigjal letlik három évre; Berkes Olló, dr. Lénáid J.inos, Relschl Imre, Szalay Ignác, dr. Imrlk János, Relschl Richárd, dr. Oárdonyl Lajos, Gaát József, Mayer D!nes, Szekeres Ödön, dr. Lovasy Sándor, Láng Emil. Ezeken kivül tagjai az iskolaszéknek a lelkészek, a községi orvos, a gondnok, az elemi Iskola Igazgatója és két tantestületi tag.
A karmelita atyák építési segélye ügyében ugy határozott a képviselőtestület, hogy amennyiben 1930. év végén a háztartásnak lesz maradványa, ugy 25.000 pengő építési segélyt ad.
Az újvárosra nyitandó uj utca kérdésénél a közgyűlés elfogadta a telektulajdonosoknak azon ajánlatát, hogy kisajátítandó területüket Ingyen adják át, ha a község a régi jegyző lakásánál is utcát létesít, de az érdekeltség a létesítendő utca egész területének megváltási árát fizesse meg.
Végül a képviselőtestület elhatározta, hogy felterjesztést intéz egy második moziengedély érdekében, mely jogra Kovács Mórt hozza javaslatba.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-llgyalO Jelentések\' t CilltörlOkOn a Mmir-Mlet: Reggel 7 Arakor 4-20-6, délután 2 Örskor +30, este 9 órakoi +21.
Felhőzet: Reggel és délben tiszta, ette borult égboltozat.
Szélirány: Reggel délnyugat, dílben dél, este délnyugsu szél.
(Éjszakot rddiójelentés) A ■ataorolé-alal latosai aala 10 érakar |a-laatl • nyugatra farául* azalak-kal alvataraa aaSk éa Maflllya-déa vérhaté.
Megkezdődtek a Horthy Mlklós-nt déll-vasnti szakaszának ntópitósl munkálatai
Az útjavítás 35.000 pengő költségbe kerül — A költségeket a város és a vasút együttessen viselik
költségeket a várossal
Nagykanizsa, Julius 18 Nagykanizsa város közönségének egy régi óhaja teljesüli, amikor tegnap megkezdődtek a Horthy Miklós útnak a sorompótól a vasúti indóházig való szakaszának ulépitési munkálatai, a városnak a délivasut-lal folytatott tárgyalásának eredményeként, mely tárgyalásoknál a déli-vasul igazgatósága nagy megértést és előzékenységet tanúsított, ameny-
nyiben a együttesen vállalta. Az összköllség 35 000 pengő A munkákat a Magyar Aszfalt R -T. végzi. Hogy a munkák minél előbb befejeződjenek, a vállalat megfelelő munkaerőkkel végzi az ulépilést. Minden remény megvan arra, hogy ez az u\'szakasz a jövő hó közepe feli n teljesen elkészül és átadható lesz.
MegörUlí a gyermekgyilkos mosto&aapa a fogQáxban
gyanúsan viselkedett az öreg és az elmebaj tünetei mutatkozlak rajta. Tegnap aitán kitört az őrültség a gyilkos mostohán. A cellában őrjöngeni kezdeti, hogy az őrök alig bírták megfékezni. Nagy nehezen átszállították a kórház elmeoszlályára, az ü^yész^ég pedig, mint ön- és közveszélyes őrüllt^l szemben megszüntette az eljárást.
Zalaegerszeg, Julius 18 (Saját tudósítónk telefonjelentése.) Még május 4-lkén történi Zalatárnok községben, mint azt megír uk, hogy Balogh István foldmlves összeveszett mostoha fiav.il Sípos Imrével, akit meggyilkolt. A hilvanöléves gyilkost a csendőrség őrizetbe vet-e és he-kiséjte a zalaegerszegi ügyészség fogházát-a. Már beszállliása után
Emelkedik a balatoni hajózás forgalma
Nagykanizsa, Julius 18
A Balatoni Hajózási r. t. most adta ki jelentéséi az elmúlt év forgalmáról és megállaplthaió, hogy mióta a hajózás a MÁV éta Duna-Száva-Adria Vasúttársaság együttes kezelésében van, a hajóközlekedés forgalma mindjobban emelkedik. Ezt bizonyítják az alanl következő számok :
A személyforgalom 1926 ban 53.717 személy volt, 1929-ben már ez a szám 126.195 re emelkedett A vontatási forgalom 1926-ban csak 25.066 tonna volt, három év múlva közel a négyszeresére emelkedett, ameny-nyiben 98.788 tonna volt.
Személyszállításból 1926 ban 91.977 peugö volt a bevétel, 1929-ben már
134 709 pengő. Áruszállításból 1926-ban 41.719 pengő, 1929-ben 141.426 pengő volt.
Hijó-ieljesilmény szempontjából 1926-ban 3240 órái mentek a társaság hajói, 1929-ben pedig 7092 órát. Három évvel ezelőlt 43 700 kilométert leltek meg, 1929-ben pedig 83 386 kilométert.
A Szántód tihanyi motoros komp a mult évb-\'n 25.781 személyt, 344 hordót, 1137 Juhol és sertést, 3553 lovat és ökröt, 1380 kerékplrt, 1293 szekerei és hintót, 372 motorkerékpárt, 292 oldalkocsis motorkerékpárt, 215 autói szállitotl. A be étele 32 627 pengő voll. A komp 5292 5 kilométert telt meg. ,
ArvalAnyhaj
selyem harisnyát vegyen garanciával, minden párat, mely mosás előtt elszakad, uj párra cseréljük ki.
EaeOst minőség párja 4 pengő Arany minőség párja 5 pengő
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
CSENOERY-UT 2. SZÁM.
Bethlenminiszterelnök és a komárvárosi kisgazda
Nagykanizsa, Julius 18
Mini jelentetluk tegnapi számunkban, grót Bethlen István mlniszlerel-nök sportautóján Nagykanizsára érkezett, ahol többféle bevásárlásokat eszközölt. A kormányelnök, mini megtudtuk Oyöngyösapátibói érkezeit vissza, ahol gróf Apponyl Al-bertet látogatta meg és vele különböző politikai kérdésekről folytatott tárgyalásokat.
A miniszterelnök maga vezette autóját, mikor bekanyarodott az Erzsébet-térről a Fő ulra. Soffőrje mellette foglalt helyet. Mikor az elegáns Larcla a Szabó Anlal sportüzlet elé éri, a sofför intett egy szembejövő falusi szekérnek, hogy térjen ki, mert az auló meg akar állani a járda szélénél. A szekér gazdája Jóképű falusi kisgazd), felfelé kunkorodó bajusszal (mint később megállapítottuk, komárvárosl gazdal, vísnalntctl, hogy nem tér kl.
— Térjenek kl maguk I — kiáltotta oda a miniszterelnök kocsija felé, persze nem ludla, hogy a miniszterelnök autójáról van szó.
A miniszterelnök suffőrje még egyszer átintett a gazdának, aki erre magasra tarto\'ta ökölbe szorított kezét és ugy fenyegette:
— Térjen kl, mert.. .
A sélálók nagy része, aki felismerte a miniszterelnököt, figyelmessé lett a kisgazda kiabálására, melyen gróf Bethlen Islván jót mulatott.
Később valaki megmondta a komárvárosl atyafinak, hogy a miniszterelnök autója volt az a gépkocsi, mire a|polgár nagyon elszégyelte magát és csak annyit mondott;
— Ejnye, beh rOstelem . . .
Vasvillával megszarta földmivestársat
Nagykanizsa, Julius 18
Lenti községben Tóth József 20 éves földmíves cséplés közben szalmát hordott a kazalhoz. Eközben sógora Igazgatta a kazalt. Egyszerre egy villa szalma lerakása közben sógota nyakon szúrta Tóthot, akinek gerincvelőjét is megsértene a gazdasági szerszám. A zalaegerszegi mentők Tóth Józsefnek elsősegélyt adlak, mijd beszállították a zalaegerszegi kórházba, ahol megállapítottak, hogy sérülése életveszélyes. A csendőrség meginditotia a nyomozást.
Vduárollunk ItlOon. nekllld-tUK péoKttnlcet telfyíjr.atxs-
Uzletáthelyezés előtt
.oau«t„. hé l-ig ggf. rendkívül olcsón árusítok
„Menyasszony" divatáruhár Koréin ienfi Nagykanizsa, Deák-lér I. U<
1830. Jullus 19
ZALA! KÖZLÖNY
a
Súlyos szerencsétlenség történt a sánci ufmajorban
A mezőőr feleségél elgázolta a traktor — Az asszonyt súlyos sérülésével a kórházba szállították
Nagykanizsa, Jullus 18 Tegnap délulán könnyen végzetessé válható szerencsétlenség történi a sánci ujniajorhan. Szabó Józsefné szülelett Torma Rózát, az uradalmi mezőőr feleségél egy Iraktor, mely szántógépet vontatott, elgázolta.
A szerencsétlenül járt asszonyt, aki igen súlyosan sérült meg, be-szállilollák a nagykanizsai kórházba. A csendőrség megindította a nyomozást, hogy megállapítsa, hogy kii terhel a felelősség a szerencsétlenségért.
1860-1930.
Az összes nyári divatcikkek
mélyen leszóllifott áron
SINGER
divatáruházban.
Felnyársalta a Karó
Egy legény borzalmas halála
Julius 20., vasárnap
vagy i Chaplin Ír esete lowtae Heklerrel.
Egy lírgfny IfJu regényei lörténete 8 felv. A főszerepben drága barátunk, s huntor királya: Charlta Chaplin. Szereplők: Mabel lormand, Chaatar Conklln, Blaok Swaln.
Velencei éjszakák
Romanlkus dráma 7 felvonásban. Főszereplők: Marta Jaoobinl éa ■ aloolm Tod.
Képkeretexö
K.oxma
3151 főllt 13
Útban a második mentőautó
Hogy milyen munkát végeznek mentőink — nem szükséges kifejteni. A nap-nap mellett 5—8—10 esetben kivonuló mentőautó mindennél hangosabban beszél. A mentőautó annyira igénybe van véve, hogy nem egyszer, amikor kivonul vagy ulon van és aközben baleset vagy szerencsétlenség történik, meg kell várni, mig kivonulásáról visszaérkezik és csak ugy mehet oda, ahol a mentők segítségét kérték. Mind gyakoribb a mentőknek a vidéktől való igénybevétele. Hányszor hívják ki telefonon a messze községekbe a nagykanizsai mentőket, kérve sürgős segítségüket. Természetes, hogy mig ulon vannak autójukkal, a régi lófogatu mentőkocsi! használják, de a legtöbb esetben emberek életéről van szó, ahol minden pillanatnyi késés hclyrehozhalatlan következményekel vonhat maga után. Ez Indította dr. Prack István főparancsnok, közigazgatási lanácsnokot arra, hogy egy második mentőautót beszerezzen, hogy a mentők sose legyenek zavarba, ha az egyik autó szolgálatban van és eközben is segítségüket kérik.
Az uj menlőautó mindössze 12.000 pengőbe keiül, magyar gyártmány és a jövő héten már leszállítják Nagykanizsára és átadják rendeltetésének.
TeraénTtíxsis
ölboia tlsznv. 77-es 19 10—19-25. 78-as 19 26—19-40, 79-es 19 45 19 60, SO-m 19\'50—1965, dunánt 77-es 18 35-18 45 78-ss I8Í0- 18 60, 79-es 1870-1880, 80-aa 18 75 - 18 85, u| rozs 11 00—11-30, lak. Irpe 13 25—13-50, sőrárpa Ifi ŰO-I\' 25, itb 15 90—16 10, tengett tszt 15-70— 1585, dunántúli 15 40-1560, repce 26 00-26 50, korpa 8 85- 9 15.
Jlmlt itt sxerxtlnk, marad f°n a ndrosbon.
Zalaegerszeg, Jullus ;8 (Saját tudósítónk lelefonjclerlése) Ma délulán Vasboldogasszonyja községben Császár József 19 éves legény és több társa körlét szedett. Császár egy magas körtefa tetején állott és ugy rázta le az alant állóknak a gyümölcsű!. Később odajött több fiatat lány, akikkel a legények
tréfálni kezdtek. Eközben a fa tetején levő Császár hirtelen egyensúlyt veszteit és lezuhant. Oly szerencsétlenül esett, hogy egy karó valósággal felnyársalta. Eszméiellen állapotban vitték a zalaegerszegi kórházba, ahol azonban az orvosok nem tudták megmenteni az életnek, rövidesen kiszenvedett.
NAPI HÍREK
NAPIREND Jullus 19, szombat
Római katolikus: PauUl V. Protestáns:
Említs. Izraelita: Tsmus hó 23. !
*
VÁROSI SZÍNHÁZ. - .Az elsodort Chaplin", regényes történet, — .Velencei éjszakák\', romantikus dráma.
OyőnszsrMrt éjjeli szolgálat t I. hó végéig az Őrangyal gyógyszertár.
Oőzfflrdő nyitva reggel 6 órától asta « óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel.: 2-13.
Hősi szobor
Irta: W1LDK ENDRE
Ott állnak egymás mellett ketten Az Iflu és ősz dalia, A Bzlklatalpon vállvetettcn Hazánk két dicső hontia: Apa és fia.
A népfölkelő puskatuat emel A honvédnek fénylik szuronya, Ilyen volt nem rég, csatára menve Két test, egy lélek rohama: Apa és fia.
A Mura felé néznek és várnak Mikor harsan a trombita. Bronzarcukon Izzik a bosszú Jaj 1 ha ók elmennek oda: Apa 6s fia.
Jaj: ha mozdul e bronzszobor S megzendül ércszava Odakiáltja a világnak: Pro Justlcla I Apa és fia.
Jaj, ha egy szent-nap hasadásán .-
— Mondjatok akkor utolsó Imát,
A poklok tüze aem tarthatja vissza Utján a két hős magyar bakát: Apát és fiát 1
— Szabadságon. Dr. Novai Imre városi tanácsos a mai nappal megkezdte nyári szabadságát.
— A víz és csatornamű ellenőrző bizottság ülése. A városi viz és csatornamű ellenőrző bizottság tegnap délulán Babochay Qyörgy elnöklete alatt ülést tartott, amelyen az 1931. évi költségvetés került le-tárgyalásra.
— A vármegyei kOzpontl választmány ülése. Vármegyénk kOzpontl választmánya folyó hó 30-án ülést tart.
— Kellermann Ferenc állapota. A kis Kellermann Ferenc, aki! Tur-csányl Sípos József törvényszéki tanácselnöknek Tibor nevű 13 éves fia tegnap Flóbert-fegyver ével halántékon lőtt, súlyos betegen fekszik a kórházban. A golyót eddig még nem sikerült fejéből eltávolítani. Állapota válságos.
— Autóbusz hlr. lharosberénybe a cserkész-táborhoz vasárnap resjgel 9-kor megy és este 9 kor Jön vissza az uj autóbusz. Hévizre délután 1-kor megy és 9-re visszajön az uj autóbusz. — Husz Jelentkezőn alul nem indít a vállalat. Árak a réglek. Jelentkezni lehet aTeutsch-drogérlában.
— Megszökött egy inas hazulról. Ma délelőtt bejelentették a nagykanizsai föízolgabiróságon, hogy FU-löp József szepelneki Inasgyerek megszökött édesanyja házától, miután néhány pengőt elzsebelt. A fiu összecsomagolta ruháit és ugy tűnt el hazulról. A csendőrség megyeszerte körözi,
Tflz pusztított Murakereszturon
Egy Istálló, pajta és sertésól hamvadt el — Sok termény és egy sertés elégett — A szélcsend hárította el a nagyobb tüzveszedelmet
Nagykanizsa, Julius 18
A nagykanizsai járás főszolga-birósága ma jelentést kapott a mura-kereszturi jegyzőtől, melyben Jelenti, hogy a községben lüz pusztított.
Este fél 9 ó akor kigyulladt Kocsis Pál és Kocsis György közös tulajdonát képező >pajla, melytől tüzet fogott az istálló és lángbaborult az egé^z gazdasági udvar. A szárazság miatt a tűzveszély igen nagy voll, de szerencsére teljes szélcsend volt, ami megakadályozta a nagyobb pusititást. Igy is azonban a gazdasági udvar az összes gazdasági épületekkel együtt leégett. Egy serlés-ólb.in a serlés is bennéget. A pajtában sok termény és takarmány semmisült meg.
A murakere8zluri tűzoltók lokalizálták a tüzet, melynek kára biztosítás utján megtérül. A csendőrség a tüz okának kiderítésére megindította a nyomozást.
nádió legolcsóbban
Sxabó György n<taió-
laboratoriumában Fóut 3., udvar
— Az uj közlekedési törvény alkalmazása. Az uj közlekedési kódex előírja, hogy rugónélküli kocsival csak lépésben szabad haladni. Sánla János sormási kereskedő rugó-nélküli kocsijával ügetésben haladt. A klhágási biió 5 pengőre ítélte jogerősen.
ZALAI KÖZLÖNY
A kanlxsal fUsxer-kereskeúölt egyesülete a nagyltöxttnségQex
Kapluk a következő megkeresés!: Tekintetes Szerkesztőség I Egyesületünk választmánya kötelességszerűen foglalkozott a boletla törvény megalkotásával előállóit u| helyzettel, amidőn is meg\'lli>pilotla a következőket :
A helyi és vidéki malmok, legutóbbi lisztáraikat 2Va—3 pengővel felemelték 100 kg.-ktnt, amelyhez még külön forgalmladót számítanak, amely emelés, számokban kifejezve a tésztaliszteknél 100 kg.-kint 7-8 pengőt, mig a kenyérliszteArnél 3—4 pengőt tesz ki. Miután már az általunk történendő beszerzéseknél áll ez a különbözet, ennélfogva legnagyobb sajnálatunkra, de kénytelenek vagyunk ezen összeget a vásárlóközönségre áthárítani.
Tisztelettel kérjük a tek. Szerkesztőséget, hogy a helyi magánkereskedelem jóhlrneve érdekében a vásárlóközönség tájékoztatása végett, fenti közleményünknek helyet adni szivesked|enek. Hálás köszönettel a kanizsai füszerkereskedök egyesülete, Vida Lajos elnök.
— Veszedelmes tűz Hahóton.
Pénteken délután arról értesítették a nagykanizsai tűzoltóságot, hogy Hahóton veszedelmes tüz puszilt. \'A tűzoltók a motoros fecskendővel robogtak ki a községbe. Mint később kiderült, a kanizsai tűzoltók munkájára már nem volt szükség, mert a tüzet megfékezték. A tüzveszedclem azonban Igen nagy volt, mert hital-mas szél támogatta a tüzel. A tüz Nagy Ferenc földmives pajtájában keletkezelt délután fél három órakor. Erős déli szél fujt, de a segítségül hivott zalaszentbalázsi tűzoltókkal együtt sikerült egy órai munka után a tüzet lokalizálni. A pajta és egy ól igen sok takarmánnyal és termény-nyel elégelt. A szél miatt az egész utcasor és az egész falu rettegett a bekövetkezhető eseményektől.
EgyQóxl alhalmaxoiiaH nincsenek blxtoalídsra köíelexve a Tdraadalom-blxlosl/óndl
Egy katolikus egyházi főhatóság kérdést inlé.ett a népjóléti miniszterhez aziránl, hogy az egyházi alkalmazottak biztosításra kötelezetlek-e a Társadalombiztositónál? A népjóléti miniszter válasziratában részletesen kifejii, hogy a templomszolgák, sekrestyések, harangozók, orgonafujtatók stb. nem esnek sem betegség, sem baleset, sem pedig öregség, rokkantság esetére szóló fizetési kötelezettség elé.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsteln butordruhiz újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Kirdty-utca 5.
Prima
selyemharisnya
hibátlan
reklámár
Elsőrendű aatyemharlanya
raklé
3-aa
EHREKSTEIN^i
Fftut ||. ofia, *®s
Selyemnadrág hibátlan 2-45
SelyemnadrAg
hibátlan s\'25
— Sétarepülés Nagykanizsa felett. A Schmotl cipőpasztagyár reklámrepülőgépe tegnap Nagykanizsára érkezett A repülő a sormási rétről alkonyatkor startolt és a város fölé repült. A gép ki volt világítva és mint mozgó tramparens hirdette a cég gyártmányát. A pilóta több költ irt le a város felett, miközben az utcákon valóságos csoportok figyelték a nem mindennapi látványt A sétarepülés után a gép starthelyén szállott le újra.
= Nagy szőnyeg- és paplan-választék Slnger József és Társa divatáruházában.
— 300 kereszt gabona elégett.
Poldny községben Szomenauer Kris-tóf pajtájában tüz ütött ki, mely lángba borította az ott felhalmozott rengeteg csépeletlen gabonát. A tüz átterjedt hamarosan Makk István gazdasági udvarára, ahol szintén leégett a pajta, több hozzátartozó kisebb építménnyel. A tűzben összesen 300 kereszt gabona égett el, ezenkívül nagyértékü takarmány semmisült meg. A kdr több, mint 3000 pengő, melynek csak egy része térül meg biztosítás utján.
Legjobb üditő ital
a közismert
IEHIIII
Kapható minden Fűszer-ál csemagektreskedésben.
Főraktár:
tol Ml
Klrály-utca 21. ^MB r.ntnn no —Jc
— Közlekedési kihágások. Bence Imre autófuvarozót azért Ítélte el a rendőrség, mert elromlott irányjel-zöje helyett nem tett másikat, amig az javításban volt. Tíz pengő pénzbüntetést kell fizetnie. — Kardos István vései molnár motorkerékpáron Jött Kanizsára. Mikor az egyik sarkon kifordult, nem adott le kürl|el-zést (nappal), pénzbüntetésre Ítélték. — Tóth La|os DV raktári munkás a Magyar-utcában az úttest jobboldalán haladt. A rendőr ligyelmezleté-sére iá sem hederített. Tíz pengőre büntették. — Ezek a sorozatos kihágás! Ítéletek mutat|ák, hogy a rendőrség el van határozva teljes szigorral érvényt szerezni a közlekedési rendeletnek, mely az élet és vagyonbiztonságot szolgálja.
— Leesett a gabonás szekérről. h\'arkds Islvln pacsal lakos gabonát hordott a mezőröl. Már az utolsó fordulóra indult és sietségében a nyomórudat a háznál felejtette, amit csak akkor vett észre, mikor megrakodott és le akarlák rudalni a szekeret. Négy kereszt volt a szekéren és indul! hazafelé. Ulközben a ráz\'-dás következtében szétvált a szekérre rakott kéve és a szekéren ülő Farkassal együ\'t lecsúszott. Oly szerencsétlenül esett, hogy a felső lábaszára eltörött.
— Az elragadt ló elgázolt egy kerékpárost. Zalaegerszegről jelenti tudósítónk: Ma délelőtt léi 9 órakor a város fö utcá|án az egyik városi autóbusz hirtelen gummidefeklet kapott. A durranástól megijed! Viosz Ferencné tejeskocsis lova, mely elragadt. A megvadult álla! kérésziül gázol l Kurn Dezső 21 éves kereskedő sc.jédcn, akit igen súlyos állapotban szállítónak a kórházba.
- Száz külföldi diák a Balatonnál. A diákok csereakciójával kapcsolatban körülbelül száz német birodalmi diák étkezett egy csoportba a Balaton mellé. Valameny-nyien a balatonfüredi po\'gári iskolában kaplak kényelmes szállást. A diákoknak ez a csoportja Magde-burgból és Potsdamból való.
— Részeg kezébe nem való gyeplő. Kiss József Homokkomárom-utcai földmives alaposan felöntött a garatra és Ilyen állapotban bakra ült és vad vágtatásba kezdett lovaival. Mikor a rendőr figyelmeztette, nem állott meg. A rendőrségen ö! pengő pénzbüntetéssel sújtották.
mert a
VINOL
olcsó is blxtasan hat llsztharmat elten. Beszerrzhetó:
ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya, termény és llflvény-
védószerek kereskedésében Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. lelefon: 130.
__1930 julíus 19.
—. Füszerkereskedök figyelmébe. A boletta törvénnyel kapcsolatos liszibejelenlési kötelezettségekre vonatkozó nyomtatványok és utasítások Frifdenthal alelnök kartársunknál beszerezhetők. Elnökség.
TANÜGY~
— Egy pengő a belratásl dlj az elemi iskolákban. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a hivatalos lapban rendeletet tett közzé, amelynek értelmében egy pengő belratdsl dijat kell fizetni az állami, községi, felekezeti és érdekeltségi, továbbá a nyilvánossági joggal felruházott társulati és magánelemi mindennapi népiskolába felvett minden nyilvános és magántanuló után. A belralási dlj alól való felmentést igazolt szegénység esetén az iskola igazgatójánál kell kérelmezni. A községi, érdekeltségi iskolák fenntartója a be-Ira\'ási di|akból befolyó összegei felerészben kölcsönkönyvlárak, felerészben lanltól Iniernálusok létesítésére fordítják.
— A kultuszminiszter csökkentette a középiskolai tandíjmentesek számát Most étkezett meg a középiskolák igazgatóihoz a kultuszminiszter rendelete, amelyben újból szatályozza a középiskolások tandíjmentességéi. A szabályozás az állami és a királyi katolikus fiukö-zépiskolikra vonatkozik. A fiuközép-iskolákban az engedélyezhető tandíjmentességek számát a tanulók összlétszámához viszonyítva nyolc százalékban, a leányközéplskolákban pedig öt százalékban állapítja meg a rendelet. Tehái megszükili a tandíjmentesség határait, amely eddig a fiuközépiskolákhan tizenöt százalék, a leányközípiskolákban liz százalék volt. Uj eljárási módot állapil meg a rendelet a közalkalmazottak gyermekeire vonatkozóan is, akiknél pedig eddig nem volt korlátozás. E/entul a közalkalmazott tandíjmentességek száma Is csak a tanulók létszámának tizenöt százaléka lehet Kimondja a rendelet, hogy a megállapított keretek között csak a rendes tanulók részesilhetók tandíjmentességben, ha legalább általános jó eredményt érnek el és vagyontalan ságukat igazolják. Ez az Intézkedés a közalkalmazottak gyermekei szá mára jelent korlátozást, a kiknél eddig megelégedtek fele Jó, fele elégséges osztályzattal is a tan-dljmentességi Jogosultság megállapításakor Magántanulók csak rendkívül méltányos ereiben részesíthetők féltandijmentességben
TŐZSDE
A mai prolongációs napon a kis spekuláció realizációs eladásokba kezdett, azonban a fe.kínált áruk kisebb árengedményekkel könnyen voltak elhelyezhetők. A realizációs eladások befejezése után a hangulat újra kedvezőbb lett és az árcsökkenések részben meg érültek, ugy hogy a zárlati árfolyamod csak kisebb eltérést tüntetnek fel. Fixkamatozásu papírok piaca üzlettelen, változatlan. Valuta és devizapiacon nem történt változás
Tdmogaaauk ax érdemei* kanUutal kereskedelmei «a Ina rí.
1930 julius 19
SPORTÉLET A Balaton-átuszás bajnoksága
Nagykanizsa, ]ullus ÍR Eddig hat éven át augusztus 5-én vagy 6 án iolyt le a nehéz küzdelem a Balaton-átuszás bajnokságáért. — Dr. báró Wlassics Tibor, a Balatoni Társaság országos elnOke, a MUSz vezetőségével egyelértően 1930-ban klvélelesen auguszlui 10-re lüzle ki a nagy versenyt, amely Balatonfüred és Siófok közi, kb. 14 km-es távon fog lefolyni; Több Ismerlnevü férfi-és hölgyuszó között egy angol diplo-
ZALAI KÖZLÖNY
mata leánya is részlvesz a versenyen. Hogy a versenyt közvetlenül figyelemmel kisérhessék, különhajókat Indítanak a közönség használatára.
Elmaradnak a balatontöldvári lovasmérkőzések.
A SoinoRy-Zalai Lótenyésztő Egye-sü\'et állal Balalonföldváron lervbe-velt lovasmérközések előre nem látott közbejölt akadályok miatt elmaradnak.
KOZGAZDASAG
Amit mindenkinek tudni kell
A bolettalörvény végrehajtási utasitása
Nagykanizsa, julluu 18 A kormány szerdán adta kl azl a rendeletei, amely az egyes gabona-nemüek értékesítése érdekében szükséges intézkedésekről alkotott 1930. évi XXII. törvénycikket julius tizenhatodikával életbeléptét!.
A végrehajtási utasítás elsősorban megállapítja, hogy a gabonajegyre
vonatkozó rendelkezés
csak búzára, rozsra és két-* szeresre vonatkozik, .
semmiféle más terményre, tehát áripára, zabra, tengerire stb.-re nem .alkalmazható
A törvény alapelve, hogy a gabona tulajdonjogát csak gabonajegy kíséretében lehet átruházni.
A gabonajegy megszerzésének kö-lelezeltéége vonatkozik minden olyan eselre, amikor a gabona átadása julius tizenhatodika ulán történt.
Ha a gabonát már a törvény életbeléptetése előtt adták át és csak az ellenérték kifizetése történt később, gabonajegy megszerzésére nincsen szükség.
Oabonajegyet kell vásárolni, ha a külföldről hoznak be gabonái, vagy pedig, ha a gabonái feldolgozva, mint lisztet, kenyeret, makarónit, vágott tésztát, tarhonyát, kekszet és hasonló tésztanemüeket, továbbá mint buzakeményltöt és síkért (csirizt) hozzák be.
A gabonajegyszcivényt azért kell átadni a termelőnek, hogy azt a törvény értelmében felhasználhassa Az átruházó termelőnek léhát sajál érdekében gondosan kell ügyelni arra, hogy gabonájának átruházása alkalmával ne a gabonalevelet, hanem a gabonajegy szelvényét vegye ál.
A községi elöljáróság köteles ebben a tekintetben a gabonát eladó termeidkel kdlö módon, dobszóval, vagy hirdetmény Ismételi közzétételével felvilágosítani, nehogy ezen a módon károsodásnak legyenek kitéve.
A gabona/egy ára minden szdz tclJo-gram gabona után (járom pengő.
A feldolgozott állapotban behozott gabonánál a behozatalkor a gabo-
najegyérlék száz kllogramonként a duplanullás jelzésű liszttől a hármas jelzést! lisztig bezárólag 4 70 pengő ; a négyes liszttől a hatos jelzésű lisztig 3.25 pergő ; rozsliszt után 4.60 pengő; kenyér után 3.20 pengő; makaróni és vágott tésila ulán 3 70 pengő, tarhonya ulán 4 30 pengő, keksz és hasonló tészlanemüek ulán 3 90 pengő, burakeményllö ulán 5 20 pengő, slkér csiriz után 17\'20 pengő Ugyanilyen visszatérítést kap nak az "exportőrök, ha a gabonát feldolgozod állapotban kiszállítják az országból. - x
A törvény alkalmazásánál mező gazdinak csak olyan szen^jyt lehel tekinteni, aki mezőgazdasági terme léssel közvetlenül foglalkozik. Azl a földbirtokost, aki saját birtokát bérbeadta, ebben a vonatkozásban mező gazdának tekinteni nem lehet.
A gabonajegy megszerzésének kötelezettsége akkor áll be, amikor a gabona a termelőtől olyan forgalomba kerül, amelynek közvetlen célja, nem a mezőgazdaságban való felhasználás. Minthogy a törvény célja az, hogy a termelőnek a termelési köllségek fedezésére segítséget nyújtson, a gabonajegy megszerzésére a törvény a gabona meg-
■ gabohajegy zségl elöljáró-
szerzőjél kötelezi, aki ezzel az alkalommal a gabonajegy szelvényét a termelőnek köteles átadni.
A .termelők a szelvényét a közsi ságnál vagy városi adóhivatalnál minden köztartozásuk tOrlesztésére felhasz-> Hálhatják. Az eselleges felesleget a termelőnek készpénzben kell kifizetni.
A malmok forgalmladófdt a rendelet ugy szabályozza, hogy annak kulcsa búzaliszt utána duplanullás lelzésütől a hármis jelzésű liszlig beráró ag tlz százalék, a négyes jelzésűtől a halos |elzésü lisztig bezáróan három százalék, a rozsliszt után a minőségre való tekintet nélkül három százalék. A hatosnál magasabb jelzésű takarmányliszt és korpa nem esik fotgalmiadó alá. A vámőrlömalmok forgalmladóját áta-lányozva állapítják meg.
A Ilaxí forgalmladó teljes összegében a gabona értékesítésének előmozdítására szolgáló alap javára kell elszámolni. Ennek az alapnak bevétele a gabonajegyek eladásából befolyó összeg Is. Ebből az alapból flzellk ki a gabonajegy szelvényének értékét a termelőknek, a gabonajegy árát az exportőröknek, a gabonának feldolgozott állapotban külföldre szállítása esetén a forgalmiadó visszatérítési és ebből egyenlilik ki az olyan földbirtokosok foldadój t, akiknek egy község területén levő összes földbirtokának kataszteri tiszta jövedelme ötven nyolc pengői meg nem h dad.
A végrehajlásl ulasitás éle.belép-telését |kövelö nyolc nap alatt
a gabona-, Hsat- óm dara-
k&jcle/ekef be kell /e-lrnir.nl
és ezeknek megfelelő értékű gabo na|eggyei kell beszerezni. A feldolgozott gabonából származó árukész lelek gabonajegy értékéi a kormány u^yanugy állapította meg, mint az Importnál.
A gabona Iclxdlog Jogról szóló fejezel végrehajtására vonat kozóan a rendelet ugy Intézkedik, hogy lövld lejáratú mezőgazdasági
Az 1930. évi Alföld—Alpesi turaut abszolút gi&xtaH
a legkiválóbb külföldi aulók és versenyzők között BALÁZS LÁSZLÓ ur
SUPER-MAGOSIX
gSpSSCSla.
A Magya<* Általános Gépgyár R. T. gyártmányai nemcsak teljesítmény, megbízhatóság és kivilel tekintetében, hanem árban Is felveszik a versenyt
más gyártmányokkal szemben. Magyar ember magyar kocsit használjon I
Körzetképviselel: SZABÓ ANTAL fegyver és sportüzlet uoz autó, motorkerékpár és géposztálya.
kölcsön alatt olyan kölcsönt kell érteni, amelyet a termelő egy évnél nem hosszabb Időre vesz fel. A betakarítás előtt eladott termény árának vagy átadandó mennyiségének megállapítását ugy az eladó, mint a vevő annál a játásbiróságnál kérheti, amelyhek területén a szerződésben megállapított teljesítési hely van. A bíróság a helyipiaci ár és a pénzintézetek által nyújtott rövidlejáratú kölcsönöknél szokásos kamatláb megállapításában nincs kötve a felektől előterjesztett bizonyítékokhoz, hanem hivatalból szerezhet meg bizonyítékokat, ludakozódhatik és a biró saját személyes tudomására Is lámaszkod hátik.
A batáridő Ügyletekre vonatkozó rész megállapítja, hogy mindaddig, amig a tőzsdetanács a kereskedelmi mlni-zler jóváhagyásával azokat a szerződéses kikötéseket, amelyeknek meglétében a tőzsdén kötölt tőzsdei határidőüzletek árjegyzés alapjául szolgálhalnak, meg nem állapltja, az érvényben levő tőzsdei üzleti szokások msradnak irányadók. A gabonanemUek Őrlésének valamint a kenyér iparszert! sütésének, forgalomba hozatalának és árának szabályozásáról a törvényben foglalt felhatalmazás alapján á minisztérium akkor és abban az irányban fog rendelkezni, amikor és amily hányban a bekövetkezendő események és viszonyok azt szükségessé teszik.
(—) Pacsa vidékén rekord szőlőtermés várható. Pacsa és nagy bortermő vidékén a szólök gyönyörűen állanak. A lőkék megrakva fürtokkel, amelyek szokatlanul előre vannak a fejlődésben. A szőlősgazdák most végezték be az utolsó permetezést és megkezdték a csonkázást. Ha valami elemi csapás nem áll be, rekordtermésre van kilátás.

W
Julius 19 (szombat)
Biidapeat ».>» 0. hangv. 9.30 H. 9.45 A hangv. tolytatáea. 11.10 Nemzetközi vlz-Jelzóasolgálat. I] Déli harangazó 12.05 Az I. honvédgyslogezred zenekarának hang veraenye. 13 25 H. 12 35 A hangv. folyt. 13 Ponto* ldd|elzés. 14 30 H. 15 Ptacl ársk
16 F 18.45 Pontos Idólelzés. 17 liodalml délután 18 A tóvárosi zenekar hangver senye. 19.20 Mit Usen a rádió? 20 Eló-adáa a Sludióból. .Az lglól diákok\'. Daljáték 4 felv Ulána kb. 32.15 A tl.oll caá-ssárvsdászok énekkvartettlének hangver-aenye zenekart klaérellel. Ma|d i Cigányzene.
Báca II Zene. 13 O. 15.20 Zene. 19.05 Vonóanégyei. 20.05 Kálmán Imre-est.
Berlin 16 30 Zene. 17.50 Arlák. 21 K. Utána II., zene.
•Tflnn 11.30 O. 12 Kózvelltél Prágából 2 20 Közvetítés Bratlalavából. 17 Zene. 18 0 18.10 Közvetítés Prágából. 11.20 O. 18.35 Dalok. 20 Zene. 22.35 Katonazene. 23 20 KOzveUtés Prágából. Milánó 16 30 Muzsikáló gyermekkuckó.
17 a 19.30 Zene. 20.55 Vígjáték. 21.55 Kamara Z.
Varaó 16.20 éa ia30 O. 30.15 Hangv. 23 r. Ulána H , zene.
Zürich 16 Zene. 17 15 Harmonika szextett. 19 Hsrangazó. 20 Hangv. 30.50 Svájci dépdalok. 2115 O.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. julius 19.
A Nagykanizsai Takarékpénztár Deáktéri frontján levő Mersits-féle, valamint a Korein-féle
üzlethelyiség
augusztus l-re kiadó.
Bővebbet a pénztárnál.
Itrkkl sárW
Pirii 20241/s, London HHB\'/i, Newycrk 914-40, Brtlaael 72871/1, Mltorc 56841/1, Madrid 5980. Amsterdam 20705, Berüa 12282\'/!, Wien 72 68, Sotla »*74, Prfr>. 15-25l/s, Versó 57 70, Budapest M-M Belgrád 9-121/1, Bukarest 8-06
1 Wqtitl tiufe Urtsa-jefyiáia
VALUTÁK Anni L 27-7M7-90 Betaa h. 79-70-80 10 Cseh k. 16-92-17 02 , Din k. 18280 18140 ! Dinár 10 07-10-18 1 Dollár 587-40-889*40 I Frsnds L 22-45-22-78 Holl. 229-30 280-30 Lengyel 68-75-64-08 Len 3-97-3-41 Léva 411-417 Un 29 70-30-00 l Márka 136 05-136 68 I Norvég 152-80-153 40 j
Sctotlt. 80-40-80 80 *vájd 1.110*8011130 Svéd k. 183-28-153 88
UÜVUAK AnuL 229*25-229 95 Belgrád 10-10-10-13 iettta 188^3-186-43 Brttaazel 7960-7988 Bukarest 3-38-3-40 Kopenn. 182 67-183 07 London 27-71-27-79 Madrid 64*98-66 96 Milano 29-83-29-93 Newrork569 50-71 10 Osalo 182-88 153 03 Pária 22-42-22-49 Prága 18 89-16-94 Szófia 4*11-4-16 Stockh. 183*28-158*68 Varaó 68-88-64 05 Wlta 80-47-80-72 Zürich 110*75-11U5
relnaltás 868, eladatlan 119. - hlad-renuu 1-22-1*24, szedett 1*18-1*20, szedeti kösép 1*12-1*15, könnyű 1 06-1*10, l-a8 randtl Öreg 1*41-1*16, U-od rendO Mag 1 00-1 08 angol stldó 1*10-1*20, azalonna Maiban 1*80—1*84, zsir 1*44 -1*64, hus 1*80-1*80, axakwnáa lélaertéa 1-48—1*58.
Ui<|«: Dílialal Rroaia él Lipkladé Vallslat, Iggykaailjáa. Felelős kiadó: Zalat Károly. MatalSaa lltlllil l Nafiykaaáaa* 7S. m.
APRÓHIRDETÉSEI
lOaaóla M «|a »M. V HIMr,
Sandán
további azó I IW. Vaaár- át
további aaó Ma <"011. Szesdán éa Halakén 10 azólg SS IMIár, minden torát* azó dija • ML Címszó a ailadea vaata-
Sabb hettlból álló azó két szónak szám*, .lik. Állást keresőknek M/t engtdméay.
HlrtaMaak B (Bt) »■■«» la alul a lalaalaaaa kenyaién, száalásás elkarBláaa .*t.H a I S r a llastaaálli
kiadóban.
laáaakováoa
iba
állást keres.
Clm a 3841
Bataraaatt aaalsa kényelmet azeretó magános ur részére klsdó VOrósmsrty-ntca 34. szám alatt. Azonnal elfoglalhaló.
■ahatyaah, vagy raktárnak alkalmas
helylaég kiadó Nádor utca 4 sz 3804
FBISaBM tol állandóan kapható —
Tejközpontnál. 3777
Használt flákart megvételre keresek. BóvebbetKtufmann Károly cégnéL 3747
Zalamegyében, nagyíorgstmu községben gy nagyobbazabásu Jóforgalmu Dalai más elloglaltiág miatt azonnal bérbe átadó, trafik éa Italmérési engedéllyel. Clm a kl-adóban. 376J
Eladd 20 hold birtok i 7 hold azóló. 2 ul pincével, lakáanak megtelel, 8000 tóke oltvány csemege szóló, 95 drb gyümölcs-fával, 2 hold erdó, a lobbi szániólötd, 2 hold lakéhely mindenféle gazdasági lelsze-relésscl, ószl terméssel együtt, olcsó áron szsbsdkézból elsdó. — Réll Ferenc, Kere-CM"y- ____3612
Kétszobás, elószobáz udvari lakáa sug l-re klsdó Horthy Miklós ul 47. sz. 3744
Elsórenda llbaaalr kapható Mllh-tter Jakab, Petófl ut 86. Teleion 56 3765
Úraklniusláat, esetleg télnapi elfogultságot vállal sbsolut perfekt mérlegképes könyvelő, önálló rnsgysr—német levelező, kiváló munkaerő. Clu a kiadóhivatalban. 3768
Egyszobás lakáa mellékhelyiséggel snguszlus elsejére Hunysdl-utcs 6. klsdó.
Krámer Zoltán
régi tlzlethelylaégéból Kazlnczy-ulca 3. izám alá költözött, közel az u| portához Áruraklárát mosl olt minden ellogsd hstó áron árusítja el. Egjaa olkkak félárnál la tll oloaóbbakl
Háramaaabáa ház kiadó László herceg utca 28. azám. 3766
Ela*á különféle használt lérfISItöny röutgl7., emelet Ugyanolt egy fürdőkályha Is eladó. 3767
Két utcai lakáa előszobával é< csukott verandával augusztus l- re kiadó Királyi Pál-utca 3 8772
Előkelő magyar Iparvállalat keres azon ntll belépésre vidéki elidásl orgsnlsa-tlója részére megyei székhelyekre, motorok és egyéb gépek kezelésében és leltllvlzagálatiban |srtas, JómegJetenéiU
gépész mérnököt.
Fényképpel és curriculum vitae- vei ellátott ajánlatok „Séisáaa Má.alk 10"
Jeligére Blockner J. hirdető Irodáiéba, Budapest, IV., Városház u 10 küldendők.
__ZTS4
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-töl, férfi, női ruhák legolcsóbb árban
tisztíttatnak. Oytljtőtelep : , Gyártelep :
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-tt. 19
Legolcsóbb az „ÜLTHErORM" Legjobb az „ULTBEFORM"
Legbiztosabban eláll a befőttje a már rég kipróbált Stölzl-téle
„ULTREFORM"
befőttes üvegben. Minden darabon rajta van az .ULTREFORM" véd,egy. Ne kísérletezzen inás üvegekkel.
Kaphaló: M el ezer üvegkereskedésben,
„„ Városház-palota. — Telelőn: 147. szám.
NAQYKANIZSAV DÉKI AUTÓBUSZ VALLAIAT
*
Nagykanizsa—Felsöhahóti autóbusz menetrend és díjszabás.
Naponta
14-50
15 oo
15*06
15-18
15-» 15*40
15-M 16\'10
16-20
Ni
Viteldíj P
—•30
-•50 —•70 —\'80 1-50 2 — 250 250
Nagykanizsa, vasútállomás Nagykanizsa, Korona szálló
vasaira vs(y vasairól ■ Ittsaysl kocsival
Lazsnak (csak befelé)
Palin
Korpavár
Bocska csárda
Z.-Sztbalázs közs. korcsma
Alsóhahót kápolna
Felsőhahót templomtér
lton
Ii|«ili
8-to 8*00 7-54 7*48 7-40 7*20 7*08 6*80 6*40
Nagykanizsa—Letenyei autóbusz menetrend és díjszabás.
(Szerződéses rendszeres posiaszálHtás.)
Haponta Ul Viteldíj P Hapoit*
9-20 14-to 1 Küjkaini álltaid 2. pufi 8-18 14-00
9-27 14-42 —•30 iligjtulw. Kinn tzálli 8-io I3»
9-47 15-w Itujluiaa (lldutoi puli) 7-88 13«
9-" 1 15\'1S r— Stmii 7-40 13-28
10*06 | 15\'11 Etzlmpit 7-33 I3\'«
10-is 15"» 1 \'50 »Hyia Tu 13-<»
10*40 16°° 2 — Itathlj 7-05 12-50
10-,() 16-to 250 Litwyi lton 6-45 1230
KU.önjáratok megrendelhetők:
Unger Ultmann Etek éa Tóth vaakeresk. Telefon 10. Teutach drogériában. Telefon 203.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Könyvnyomda 0 Nagykan a „Zalai Közlöny" politikai
iZBa # Könyvkötészet napilap kiadóhivatala
Készítünk:
"{TELEFON: 78*|"
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, inflveket, ési es esk
meghívókat, eljegyzési ket, kai,
eskelési értesitése-
ket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszo-üörlevelekct, röplapokat és mindenféle
ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mlnta-zaeskókai, zfákcéilulákat, naptártömböket, falinaplárakai stk. elsőrangú kivitelben és a lettolcfóhb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a Délialal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvazoift- Zalai Károly.)
70. évfolyam 163. szAm
Nagykanizsa, 1830. julhu 20 vasárnap
Ara 16 Mér
POLITIKAI NAPILAP
II : , I
Ssaki
Ki

Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
CWlntM árt: t*y Mn * pta«6 Teicfoa: Nsgjksalns IS, KesribSy 1
Alialúnos véúKötelexettségei í
Irta: dr. Lutcdcs György v. b 1.1 ny. miniszter, országgy képviselj A hágai és párisi megegyezések, amelyekel Immár törvényeink közé is clkkelyezlünk, likvidálták a háborúnak ránk erőszakolt pénzügyi terheli, a trianoni szerződésből folyó kötelezettségeket. Ugy vélem atonban, hoky nem
szabad megállanunk a háború pénzügyi likvidálásánál, hanem folytatnunk kell ezt a háború politikai likvidálása terén Is. PénzUgyi tekintetben a békeszerződés egy talány volt, mert annak alapvető szakasza mindössze annyit állapított meg, hogy Magyarország és szövetségesei felelősek mindazokért a károkért éa veszteségekért, amelyeket a szövetséges és társult hatalmak kormányai és azoknak polgárai az AuBzIria-Magyarország támadása folytán rájuk erőszakolt háború következtében elszenvedtek. Eltekintve attól, hogy ez a megállapítás óriási történelmi: hazugság, mett\' már régen megcáfolták a levéltárakból kikerült okmányok, maga a szakasz annyira fogyatékos és minden magyarázatot megengedő, hogy ez szolgáltatott alapot arra, hogy folyton u|abb és ujabb terheket akart™ reánk róni, mert a magyarázat erősebbet, az úgynevezett gyfcőket illette meg. Ez a szakasz most már nem pénzügyi talány többé, ezután fix kötelezettségekkel, fix pénzügyi terhekkel fogunk e téren számolni. V Ugyanezt a leszámolást kell a békeszerződésben előforduló más politikai talányokkal szemben is alkalmazni. Utalok mindenekelőtt a békeszerződésnek a mt kényszer-leszerelésünket megállapító fejezetére. Ez azzal kezdődik, hogy avégből, hogy az összes államok és nemzetek arányosan lefegyverezlessenek, a középeurópai hatalmak azonnal kötelesek a lefegyverezésnek azt a mértékét végrehajtani, amely a békeszerződésekben rájuk rovatolt. Ebből világos, hogy a mi lefegyverzésünk fellételesen, annak az Ígéretnek ellenében történt, hogy nyomon fog|a kövein! az összes löbbl államok és nemzetek arányos levegyve-rezése is, sőt még a mértékét is megállapították ennek a lelegyver-zésnek, amennyiben a békeszerződés és a paktum kimondotta azt, hogy a Nemzetek Szövetségének összes tagjai, tehát mindazok az államok és nemzetek, amelyek benne vannak a Nemzelek Szövetségénen, kötelesek fegyverkezésüket mérsékelni addig a legalacsonyabb mérlékig. amely az államnak biztonságával még ösízecgyeüfeihető.
A lefegyverzés alsó mértéke gyanánt, tehát a külellenség ellen való való védekezés lehetősége állapit-lalott meg. Ezzel szemben bennünket mélyen ezen alul szerellek le, nekünk csupán a belső rend és biz-
tonság feniarlására engednek méregdrágán fegyveres erőt tartani, ők azonban, a győzők, szabadon fegyverkeznek, ugy, hogy felfegyveike-zeltségük mértéke messze meghaladja a világháború elölt volt fel-fegyverkezetlségük mértékél Hogy példát említsek: a bennünket körülölelő három ulódállam hadiereje a miénkének tizemháromszorosa és egyszerű mozgósítás ulán, ami nálunk tilos, mert nálunk eilöröllék az általános védkötelezeltséget, a mi haderőnk száztiarmlncszorosdrd emelkedik. Mi, léhát, teljesen lefecyve rezelten, teljesen védtelenül dttiink,
állig felfegyverzett szomszédainkkal szemben, azok területeinek kellős közepén. A békeszerződésnek1 ez a ml kényszerlefegyverzésünket megállapító fejezete talánynak bizonyult és kérdéses, hogy egyáltalán fognak-? valaha leszerelni. Ennélfogva ■■zen a téren is likvidálásra van szükség. , „
Vagy kezdjek ,.jneg a leszerelést ugy, amint arra.iSfltelezettséget vállallak a maguk részéről is és akkor rendben van adplog; vagy pedig, mondják meg határozottan, hogy nem fognak leszerelni, nem tariják meg azt az ígéretet, amely ígéret ellenében a ml leszerelésünk megtörtént, ez esetben, minthogy a mi leszerelésünk feltétel ellenében tör-
tént, az a feltétel pedig be nem tartatott, ez e feltételen alapuló kötelezettségünk megszűnik és visszanyerjük szibadkezünket. Mt ezt nem arra ik rjuk felhasználni, hogy fegyverkezzünk, szabadkezünket, szabad akaratunk, szabad rendelkezésünk visszanyerését ml csakis arra akarnók felhasználni, hogy azt a bizonyos minimumot elérjük, vagy megközelítsük, amit az eddigi pénzügyi kereteken belül is megcselekedhetünk, ha a toborzásnak reánk erőszakolt szisztémája helyett visszaállítjuk : az általános védkötelezettség rendszerét. Mi csak azt a minimumot kívánjuk elérni, hogy külellenség ellen támadás esetében képesek legyünk védekezni.
A székesfehérvári polgármester és főmérnök a vizsgálóbíró előtt
--- fQ i .ilii i i i
Megdöbbentő le/lemé»yei vannafr a maréke* fehérvári vtírosfiditi botránynak
Székesfehérvár, Julius 19 függesztett polgármestert és főlaná-A székesfehérvári Ügyészség csost. Dr. Zavaros polgármester, egy elrendelte dr. Zavaros Aladár budapesti detekllvvel autón érkezeti
a törvényszékre, ahol a vizsgálóbíró azonnal megkezdte kihallgatását. Varga kihallgatása is folyamatban van. Azt hiszik, hogy a kihallgatások a késő éjszakába nyúlnak. —
és Varga Elemér műszaki főtanácsos elővezetését
A belügyminiszteri vizsgálóbiztos Székesfehérváron
Székesfohérvár, Julius 16 Tegnap délután 4 órakor Székesfehérvárra érkezett Vojnlch Ferenc bajai polgármester, A vizsgálóbiztos egyedül érkezett éa az állomásról a vármegyeházára meni, ahol esle 8 óráig a főispánnal tanácskozott. A vizsgálóbiztos felkereste Krlzyzevszky Rezső ügyészt és másfélóra hoszal tárgyalt vele. A főispán ma délelőtt 11 órára rendkívüli ülésre hívta egybe a közigazgatási bizottságot. Az ülésen a főjegyző Ismertette a belügyminiszternek a két fötisztvi selö ügyében érkezeit leiratát. A miniszter a fegyelmi ügyek tárgyalására Baja város közigazgatási bizottságát jelöli ki. Bejelenti a miniszter, hogy mivel a fegyelmi ügyekben hűtlen kezelés és megvesztegetés tényálladéka lálBzik fennforogni, ezért az ügyészségnek Is leiralol küldőit. A vizsgálóbiztos ma délután megkezdte a polgármester és a műszaki Jőlandcsos kihallgatását. a vizsgálóbíró elfttt
Székesfehérvár, Julius 10 (Éjszakai rádiójelentés) A vizsgálóbíró ma délutánra megidézte a fcl-
Vojntch bajai polgármester,
terl biztos megkezdte munkáját- a Városházán. Elsőnek Paulovtts Béla gazdasági tanácsost hallgatta kl. Az összat szabadságon levő tisztviselőket visszarendelték, hogy amikor kell, rendelkezésre álljanak a vizsgálóbiztosnak kihallgatás céljából.
Örömmámorban fogadják Hlndenbnrgot a felszabadult rajnai területeken
Beszédben köszönte meg az elnök a lakosság ünneplését
Ingathatallanül örök hűséggel és
Speyer, Julius 19
(Wolff) Hindenburg birodalmi elnök 10 órakor érkezett ide, hogy részt vegyen a felszabadulási ünnepségeken. A német Himnusz hangjai mellett óriási tömeg éljenezte megérkezésekor. Az üdvözlés után a birodalmi elnök a bajor miniszterelnök kíséretében harangzugás közben a városházára ment. A lakosság, amely teljesen ellepte az útvonal két oldalát, állandóan lelkesen éljenezle a birodalmi elnököl. Hindenburg megköszönte a lakosság részéről Iránta tanúsított magatartását, a miniszterelnök üdvözlését és azt, hogy hitet tettek .a hon és a haza mellett.
— Felemell fővel és büszkén állhatnak a Rajna mellett mindazok, — mondotta — akik az Idegen megszállás hosszú nyomasztó ével után most a szabadság napját üdvözlik. PJaiz lakossága méltósággal és meg-
egész bátorsággal őrizte meg németségét minden veszéllyel szemben. Az atyák földiével való összetarlozandő-sdgnak érzése, a hazaszerelet tette képessé arra, hogy ellenálljon az Idegen erőszaknak és csábításnak, hogy férfias bátorságával és szabadság-szeretetével megsemmisítse a német föld ellen irányuló áruló támadásokat.
A tömeg véget érni nem akató éljenzéssel fogadia az elnök szavait, majd elénekelték a Deulschland, Deutschland llber Alles-\\. A tömeg ezután sem oszloll szét és még egyszer kívánta látni az elnököt, aki ez alalt a városházán vlllásteggelln vett részt.
-Felmentették Stlniies Hugót
Berlin, Julius 19
A fellebbezési bíróság mai tárgyalásán\' bizonyítékok hiányában színién felmentette Stlnnes Hugót a csalás kísérletének vádja alól.
ZALAI KÓZLÓNV
Hétfőn kezdődik Boka restben a magyar román-jugoszláv gazdasági konferencia
Budapest, lullus 19 Hétfőn, jullus 21-én megkezdik tanácskozásalkat a három búzatermő ország, Magyarország, Jugoszlávia és Románia gazdasági érdekeltségei, hogy megbeszéljék, hogy mlképen teremthetnék meg mlndtn politikai meliékszlnezet elkerülésével azt közös agrdrfrontot, amely gazdasági berendezettsége és földrajzi helyzete következtében egyformán érdeke a három országnak.
Az értekezleten, amelyet Bukarestben tartanak meg, Magyarország hivatalosan nem vesz részt, bár természetes, hogy a konferencián felmerülő problémák bennünket Is rendkívül érdekelnek. Minthogy azonban nincs pontosan és minden korvonalában meghatározva a hétfőn kezdődő tanácskozás kerete, a magyar kormány, ha a legnagyobb érdeklődéssel kíséri is a tárgyalások menetét, azonban hivatalosan nem képviselteti magát. Ehelyett
a magyar érdekképviseletek küldik el megbízottjaikat a szlnajal. most már bukaresti gazdasági konferenciára és mára megtörtént a tanácskozásokban résztvevő magyar megbízottak kijelölése.
Az Országos Mezőgazdasági Egyesület képviseletében Mutschenbacher Emil, a Mezőgazdasági Kamara részéről Koós Mihály igazgató vesz részta magyar-román jugoszláv agrár-tanácskozásokban, amelyekre velük együtt ma délután utazott Bukarestbe Nlckl Alfréd külügyminisztert osztálytanácsos és báró Kornfeld Móiic felsőházi tag.
Szenzációs gyAzelmat
aratlak asaélak DrasMfcaa
Drezda, Jullus 19 (Éjszakai rádiójelentés) Óilási meglepetésre ma utzólnk a 4X200 méteres gyorsstafétában legyőzték Né metország válogatottjait. A magyar csapat 3 mp-es győzelemmel verte a németeket. Vannle I. ideje 2:27.6 mp, Baranyai 2:30.5 mp. Vannle II. 2:27.8 mp. és dr. Bárány 2:190 mp. A győzelemben orojzlánrésze van Báránynak, aki német partnerével szemben négy méteres hátránnyal Indult. Ezt azonban az 50 méternél már behozta, sőt csapatának 3 mp -es előnyt is szerzett. Az érdeklődés hatalmas volt és a győztes magyar csapatot lelkesen ünnepelte a közönség, mely biztos német győzelemre izámitott.
Az oláh antiszemiták bekerítettek egy csendór-századot és ellogták parancsnokokat
Folytatódnak a zavargások
Budapest, Jullus 19 Bukarestből érkező jelentések számolnak be arról, hogy Mármaros-megyében az antiszemita zavargások még mindig jotytatádnak. Borsa községben 500 lőnyi tömeg bekerítette a csendőrszázadot és elfogta annak parancsnokát A Mármaros-szigelrftl kiküldőit katonaság vetett véget a kinos helyzetnek. A borsai tűzvészben 280 hüz égett porrá, de a tüz okát még mindig nem tudták kideríteni.
A belügyminiszter Intézkedései a boletta
A rádió a boletla-csalók ellen
Oyór, Jullus 19 A belügyminisztertől távirat érkezett a vármegye alispánjához, amelyben a miniszter a boletla körül elölő: duló visszaélésekre hivja fel a figyelmet. Felhívja az alispánt, intézkedjék arról, hogy a legközelebbi vasárnapi istentisztelet után a községekben kidoboilatds utján gondos kodjék a boleltdra vonatkozó tudni
valók közhlrrétételiről. A vármegyei g.rzdasági felügyelőség javaslatára a vármegye távirati felterjesztéssel fordult a belügyminiszterhez, akinek azt Javasol|a, hogy rádió utján is naponta adjanak le tájékoztató figyelmeztetéseket a közönség számára a boletlatörvényben megkívánt teendőkről és figyelmeztessék a kihágásoktól való óvakodásra a közönséget.
1860-1930.
Az összes nyári divatcikkek
mélyen leszállított áron
SINGER
divatáruházban.
A pénzügyminiszter hozzájárult a megyei 300.000 pengős függőkölcsön (elvételéhez
A kölcsönt már augusztus elsején folyósítják
Zalaegerszeg, Jullus 19 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Bődy Zoltán Zalamegye alispánja ma érkezett meg budapesti útjáról, mely a megye által felveendő 300.000 pengő kölcsönnel volt kapcsolatos. Az alispán utjának eredményéről zalaegerszegi munkatársunk előtt ki-
jelentette, hogy a pénzügyminiszter engedélyezte a 300 000pengő függőkölcsön felvételét. A pénzt a jövő év február végéig kell visszafizetni A kölcsönt már augusztus else|én fo lyósilanl fogják. Egyrészét b-ruhí-zásokrs, nagyobbrészél pedig a legszegényebb zalai községek fe\'segé-lyezésír: fogják fordítani.
A nagykanizsai tűzoltólaktanya
Napi rendszeres gyakorlat és modern továbbképzés — Tflz-támadás két sugárral 15 másodperc alatt — Motorfecskendő, amit a tűzoltók maguk készítettek házilag — Füsfálarc telefon készülékkel felszerelve — Látogatásunk a tűzoltólaktanyán
Nagykanizsa, Jullus 10 Még nincsen egészen reggel hél óra. Az emberek, akiknek megadatott a kegyelem, hogy munkába Indulhatnak, kis, sovány elemózsiájukat kezükben szorongatva indulnak lázas sietséggel munkahelyükre, hogy megkezdjék a viaskodási a mindennapi, 6zükre kimért betevő falat ke nyérért. És lassan megindul a megszokott utcai és piaci forgalom, amennyiben forgalomnak lehet nevezni azt a képet, amit a szemlélő a reggeli órákban trianoni Nagykanizsáról kap. Az üzielredőnyök leg-
többje még zárva, amikor küitjelzés süvít a csendbe. Reggel 7 óra van: a tűzoltóság megkezdi rendszeres mindennapi gyakorlatait a laktanyában
Mindennap ayakorlai és elméleti oktatda
Ugyanis a nagykanizsai tűzoltóság, teljesen Budapest székesfőváros tűzoltóságának mintájára, mindennap reggel 7 órakor n egkezdi rendszeres elméleti és gyakorlati tréningjét, hogy nemcsak megtarthassa rugalmasságál, frisseségél, mozgékonyságát, de ha bármely percben Is szól a vészjelzés, a rendszeres begyakor-
1930. lullus 20
iái folytán percek alatt uton iegyen a vész színhelyére. A nagykanizsai közönség nem ls tudja, milyen intenzív élet folyik a tűzoltólaktanyában, ahol a közönség életének és vagyonának védelmében naponta nem csak gyakorolják, de tökéletesítik magukat a mi derék, kötelességtudó tűzoltóink. Érdemes egy ilyen gyakorlatot, elméleti oktatást, illetve továbbképző órát végignézni.
Prack István dr.\'tűzoltóföparancs-nok után, aki a tűzoltóságot és a menlőintézményt nagy hozzáértéssel állandóan fejleszti és kiépíti, igazi lelke a tűzoltói intézményünknek a fiatalos hévvel dolgozó és alapos szakképzettségű Vecsera Antal hivatásos tűzoltótlszt, akinek a kezemunkáját észrevenni és láthatni a tűzoltók katonás fegyelmébői|kezdve, s kiképzésen át a tűzoltás liányitá-sáig, amiről különösen tanúságot lelt a miniszterelnök gazdasági udvarán támadt nagy tűzvész alkalmával. Vecsera vezeti a mindennapi gyakorlatokat is.
Fövdraml minta é» módmser Merlnf
akárcsak a honvédlaktanya udvarán lennénk. Pattogó vezényszavak. Katonásan gyors mozdulatod Éppen a két csövei való szerelés van^ «oron. Teljesen u| szerelési szabályok szerint végzik, ugy, ahogy ezt a fővárosi tűzoltóság végzi. A hivatásos tűzoltók úgyszólván pillanatok alatt végzik a vezénylő tiszt állal rájuk rót feladatot. Ujabb vezényszavak: Tüztámadás két sugárral I Ez már nem ütemesen történik, mint az előbbi. Itt a gyorsaság a fő. Boszorkányos ügyességgel 15 másodperc alatt végzik.
Majd 6 ember a fecskendőszerelést lüzcsuppil összekötve mulatja be, egy sugárral. A sugár hossza kb. 60 méter. Villámgyorsan megy minden.
Elméleti oktatás: megelőző tűzrendészet. Hogyan kell a tűzet megtámadni. Boltltüznél, plncetűznél ml a teendő. Robbanóanyagok Majd rendgyakorlatok és fegyelmi gyakorlatok következnek
Rendszeres gyakorlatot végeznek
és oktatást nyernek a mentők ia.
Itt egyik\' a másiknak a kísérleti
médiuma.
fUs/dlarccal la dolgosnak lUsaUdlnk
A nagykanizsai tűzoltóság a legmodernebbül van felszerelve. Hervadhatatlan érdemei vannak ezen a téren Knortzer György ny. főparancsnoknak. Bul i, vagy nagyobb pincetüznél nagy szolgálatot tesz a tűzoltóknak a König-féle légtömlő füstálarc, amelynek kezelése azonban nehézkes. A Dréger-féle füst-álarcoknak az az előnyük, hogy telefonszert! készülékkel vannak el-
HORTOBÁGYI
JUHTURÓ
Tejiziretkezell Köipoat Biiafest 1.
Postafiók 20. 190
1*30. |ullm 20.
ZALAI KÖZLÖNY
lálva, hogy a 40 méteres tömlőn kérésziül érintkezni lehet a legstlrUhb (Uslbe behatoló tüzollóval, aki vi szont a kívülről jövö rendelkezéseket meghallja. A nagykanizsai lűz-pllók l> már tobbizben használlak\' letámadásuknál füslálarcot.
a tUmoUób. maguMc kéulílk egyet tlkoIMuerttkef
A szertárban pedig ragyogó tisztaságban díszlenek, nem, fénylenek a tUzoltószerek, fecskendók, kocsik, Maglrus-létrák és ahogyan csak azt a sok apparátust ét eszközt hívják. A hagy motorfecskendő, amely büszkeségét képeij. tűzoltóságunknak. Az egyik kisebb motorfecskendői maguk a tűzoltók készítették. Senklsem mon-daná, hogy nem valamely fővárosi gyárból került ki. Nagyon sok dolgot maguk készítenek házilag. Igy egy pótszertárt is maguk alakítottak át. Az egyik sarokban pedig szerényen visszahúzódva látjuk az első kézifecskendőt, amit a ml tűzoltóink régen használtak. Azt mond|ák, lehet vagy ötven éves. Mily hosszú utat telt meg azóta a modern technika a tUzoltószerek terén I
tavak, dllazufóan kéuea-léflieii
Az Istállóban négy ló. Keltő állandóan felszerszámozva, .szolgálatban" áll, hogy azonnal lehessen őket valamely kocsi elé fogni. Tüzes, gondozott, jól táplált állatok. Két óránként váltják (szerszámozzák) fel őket. Ahová az ember csak tekint, észre lehet venni, hogy az egész intézmény a parancsnok kezében egy óramű pontosságával vég\'i feladatát
Kevés olyan modernül felszerelt és pompásan kiképzett tűzoltósága van a vidéki városoknak, — mint Nagykanizsának.
Legfőbb Ideje, hogy a tűzoltólaktanya kérdése is minél előbb kedvező megoldást találjon. (B. R.)
Takarékoskodni kell a zavarok lesznek a
A polgármesteri hivatal
A szokatlan nyáti forróságok magukkal hozták, hogy a vízfogyasztás állandóan emelkedik. Az idén különösen az átlagos nyári fogyasztás fölé emelkedett Nagykanizsán a vízfogyasztás, ami a vlzüzem nagyobb megterhelését jelenti. Eddig nem is voltak zavarok a város vízzel való ellátásában. Azonban az utóbbi Időkben a városi vlzmQ azt tapasztalja, hogy a vízfogyasztás rendkívüli méreteket oltott. Ez arra Inditotta a városi vízmüvet, hogy jelentést tegyen a polgármesteri hivatalnak és feltárja azt a helyzetet, mtly szerint Nagykanizsán a vízzel a közönségnek takarékoskodnia kell, ha elakarjuk kerülni a meglepetést, hogy vízellátásunkban zavarok ne álljanak elő. A polgármesteri hivatal ez ügyben megkereste szerkesztőségünket és annak közzétételét
vizzel, mert különben vízszolgáltatásban
felhívása a közönséghez
kérte, hogy a fonlos közérdekre való tekintettel a város közönsége takarékoskodjon a vizvezetéki víz fogyasztásával. Ez természetesen arra értetődik, hogy hogy a vízvezetéki vizzel ne öntözzünk, ne prédáljuk feleslegesen stb., mert ennek meg nem tartása esetén el lehetünk készülve arra, hogy a vízszolgáltatásban zavarok merülnek fel. Közérdek tehát, hogy a városnak ezen felhívásához mindenki alkalmazkodjék, mert a nagyarányú és rendkívüli vízfogyasztás mellett csak igy lehet továbbra Is biztosítani a város közönségének az élet-fentartáshoz szükséges vízmennyiséget. Különben a város már Intézkedett azlrányban Is, hogy a városi öntézás ne vizvezetéki, hanem a Principális csatornából szivattyúzott vizzel történjék.
Egy hónapon át, naponta körforgalmi motoros-vonat közlekedik a Balaton körül
A MÁV éa a Duna-Száva—Adria Vasúttársaság együttes akciója a magyar tenger fellendítéséért
f agyar rlésben
Nagykanizsa, Jullua 10 Királyi Államvasutak egyetértésben a Duna- Száva-Ádrta Vasút Igazgatóságával, egészen ere-deli újítással lepi meg, mosl a Balaton tajongóll.
A két vasutigazgatóság ugyanis elhatározta, hogy folyó hó 20-ától kezdve, augusztus hó 20 lg Siófokról inditva. Bogláron, Szentgyörgyön, Keszthelyen, Tapolcán, Balatonfüreden keresztül Balatonkeneséig és onnan ugyanazon állomások érintésével vissza Siófokig, egy naponta közlekedő, körforgalmi jelltgü mo-torosvonatot fog járatni, amely a Balaton mentén fekvő összes somogyi, zalai és veszprémi állomásokon sz(lk»ég szerint megálló\' fog tar ani
A körforgalmi molorvonal Siófokról minden reggel 8 órakor Indul el és Szántódra 816, Földvárra 820, Szárszóra 826, Szemesre 833, Lettére 8 42, öonyódra 8 58, Bétalelepre 902, Balatonfenyvesre 9-08, Bala-tonmártafürdőre 919, Balatonbe-rénybe 9~33, Balatonszentgyörgyre 9 45, Keszthelyre 1003, Tapolcára 1203, Badacsony megállóra 1130, Tihanyra 1229, Füredre 1238, Almádiba 1305 és Balatonkenesére 1324 órakor érkezik meg.
Ellenirányban szintén naponta egyszer közlekedik a körforgalmi motorosjárat, mégpedig Balatonkeneséről 1745 kor (háromnegyed halkor délután) indulva, Almádiba 1800, Tihanyba 1833. Badacsony megállóhoz 1944. Tapolcára 2015, Keszt-
helyre 21 08, Balatonszentgyörgyre 2137, Berénybe 21 44, Balatonmdrla-fürdőre2l 51, Balaton/enyvesre22 04, Bélatelepre 22 11, Fonyódra 2215, Boglárra 22 24. Ültére 22-34, Szemesre 22.39, Szárszóra 22.45, Földvárra 22.51, Szántódra 22.55, ZaMrdiba 23 04 és Siófokra 23 15-kor, azaz éjjel negyed tizenkettőkor
érkezik meg, ahonnan másnap
nei
tlá,
inazon menetrendszerint végzi a
lap reggel 8-kor újból visszaindul Kenesére is ezt a két végállomás közötti útját
Julius 20-tól augusztus 20-lg terjedő egész hónapon keresztül
A körforgalmi motorjára! a közbeeső állomásokon • legminimálisabb Ideig vesztegel. E vonalra ugy az átmenő, mint a helyi forgalomban csak másodosztályú menetjegyek adatnak id. Az átmenő forgalomban kiadott menetjegyek érvénytartama 3 nap ét háromszor félbeszakítható, még pedig ugy, hogy a továbbutazás bármely vasútnak menetrendszert! személyvonataival történhetik. A szabad- és kedvezményes ; a körforgalmi motoroson ls nyesek.
Az utasok ebbe a motorvonatba csak kisterjedelmű kézlpodgyásst vihetnek magukkal. E vonatban dohányozni nem szabad, utipodgyátz ét expresszáru ezzel nem fuvarozható.
Egy diákot elfitött
Farkas Tibor kocsija
Zalaegerszeg, Julius 10
(Saját tudósítónk Jelent!) Ma délelőtt fél 12 ........
éves diákot
az ev. templom előtt elütötte Farkas
órakor Tóth Lajos 12 éves diákot aki kerékpáron haladt elűtO
Tibor v. nemzetgyűlési képviselő kétfogatú kocsija. A kocsin helyet foglalt a földbirtokos is, aki intéz-kedett, hogy kocsisa a súlyosan sérült gyermeket vigye a kórházba. Az orvosok megállapítása szerint a gyermek koponyaalapitörést szenvedett és reménytelen az állapota.
Időjárás
(ÉJtzsJcat rddlóJtlenHt) * l.tsaralé . a lat IsUaal aata 10 árakat- Ja-laatl t aggaMra saság véttaaékaay lakább m«B hO»Ba MS sárhát*, hatyaakéat fálag ayagatan ssltni
Üzletem már augusztusban megszűnik
A még meglevő érukésiletemet ai Darla Mibe, eddiginél is olcsóbban árusitom Dalid PIlKSd
zalai közlöny
1930. |ullu» 20.
Halálos szerencsétlenség éri egy molnármestert
Belezuhant a turbina-medencébe és ott fulladt meg Hozzátartozói csak holttestére akadtak rá
Németh Qyörgy hegyesdl molnármester, aki nyolc év óta a Mezriczky-malom tulajdonosa tegnap teRgel kiment a malomba és a lurbinaház-ban foglalatoskodott. Egyszerre megszédült a molnár és belezuhant a turbinamedencébe, ahol ruhája beleakad a lurblna tengelyébe és felcsavarodott. A molnármester megfulladt
a medence vizében. Holttestére csa-Iddja akadl rá későbben, amint észre vették, hogy a medence vizében egy férfi kalap úszkál. Mikor kutatni kezdtek, megtalálták a holttestet, mely a lurbina tengelye köré volt csavarodva. A molnármester halála nagy megdöbbenést keltett környék-szerte.
Autószerencsétlenség ért egy társaságot
NagykanJssa, juliua 19 Pálhl István Vince révfülöpi bérautó tulajdonos egy most javilott autóval próbaútra indult és ez alkalommal a kocsin helyei foglallak feleségén kívül Konkoly Pál kővtgó-örsi, Horváth Márton kékkúti és Koréin Ádáirf lapolcal lakósok. Az autó kb. 55—60 km. sebességgel haladhatott Tapolca felé, mikor a gyulakeszi hídnál hirtelen nekirohant
a jobboldali hidlalnak és felborult. Az utasok kizuhanlak az úttestre. Konkoly térdzuzódlst, Horváth agyrázkódást szenvedett. Pálhlnénak az összetört szélvédő üveg megsebesítette nyakát. Koiein és Pálhl szerencsésen úszták meg a balesetet. Pálhinét és a másik két sérültei a In polcai kórházba szállították. A tapolcai csendőrség megindilotta a nyomozást.
Elsőrendű
selyemharisnya
reklámár
EHREM8TEIN-
ra«t tt. «■*«.
Prima aalyamharlanya hibátlan M-IS
Salyamnadrég hibátlan 2-45
Salyamnadrég hlbáUan 2-29
A kazal tetejéről lezuhanó fiút elkapta a cséplőgép szija és borzalmasan összetörte
Nagykanizsa, juliua 19 A gyakori gazdasági szerencsétlenségek sorában Is borzalmas szerencsétlenség történt tegnap délután Borsfa községben.
Betlehem János 16 éves napszámos Hu a cséplésnél dolgozott. Egy Egy magas kazal tetején állva rendezte a feladogatott szálmát. Egyszerre a rosszul rakott kazal megingott és .egyik oldala Ieftlé csu szotL Betlehem János lezuhant a kazalról és •, épen a kazal lövében dolgozó cséplőgép szíjára esett, mely elkapta a szerencsétlent és Ossze-vlsszatörte. Mire leállították a
Autó éa metor karéit pár
pneumatik
legelaO gyártmányúak, Misek, garan davil, iutó tetuereléeek dut váluzték-8384 ben, nagy árengedménnyel lagltMéMan ketiereahtUk
MAQY JÓZSEF
aattponaaMa alkatráes acakiitatébeii •adaseil, VI., MráM^ 14.
Tejcfonuim : InHturbio m-91., KM).
gépet, a flu számtalan sebből vérezve, eszméletlenül feküdt a gépben. Keze-lába eltörölt, fején, hátán súlyos sérüléseket szenvedett.
A kihívott nagykanlisal mentők elsősegélyben ré*7esiteliék, ma|d beszállították a nagykanizsai kórhlzba. Állapola életveszélyes. A rrndórség kihalgalta a szerencsétlenül járt fiút, aklntk ügyébtn a csendőrség fogja lefolytatni a nyomozást, hogy megállapltsik, kit terhel a felelősség a szerencsétlenségért.
MargitfUrdő
a a Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig w Márvány kádfürdő P 150
10 jegy vételnél......P 1 —
IgénybeveheUk ígyeallletek, vállalatok la.
Tyukszemvágás......P —-40
Maszlrozás........P — 30
Ftlftrtt, utaiirftriSi talmi tattoil.

Ajánlatot adnak:
Magyar lap- és Gépgyár Rt.
kflapontl Igaagetéaaga
Budapest, V., Deák Ferenc-u. 18. és
Urtáa Alfréd tt dr. Bini Frigyei
Budapest, IV., Apponyi-téí. 1. Alim.
RÁBA-KRUPP RflBA-fl. F.
magyar gyártmányú
teherautók
*
autobuszok
üzeme biztos, olcsó és gazdaságos
Németh József kanizsai biztosítási ügynököt súlyos szerencsétlenség érte a récsei uton
Kerékpár/a defektet kapott és lezuhant a gépről — Órákon át feküdt eszméletlenül az uton — A mentők kórházba szállították i súlyos sérüléseivel
Nagykanizsa, Juliua 19
Szombaton délelölt az a hir terjedt el Nagykanizsán, hogy Németh József biztosítási ügynököt a récsei országúton halálos szerencsétlenség érte. A hlr ebben a formájában nem felelt meg a valóságnak, de tény, hogy a biztosítási ügynököt súlyos szerencsétlenség érte s a kórházban fekszik.
Németh József szombaton kora reggel kerékpáron üzleti körútra indult Komdrvdros és Ktskomárom vidékére. Körútja végeztével estefelé Indult haza Nagykanizsára. Simán haladt biciklijén a récsei országúton egészen a malomig. Ott a meredek parton hirtelen gumi defektet kapott a gép és felborult Németh oly szerencsétlenül zuhant le a gépről, hogy eszméletét vesztve véresen terült el az ut porában.
A szerencsétlenség este fél 9 óra
tá|ban történhetett. Senki nem járt arra, ugy, hogy a biztosítási ügynök órákon át ott hevert súlyos sérüléseivel. Végül is magához térítette az éjszakai hűvös levegő és akkor mln-don erejét összeszedve bevonszolla magát Nagyrécse községbe. Olt először az éjjeli őrrel találkozott, aki rögtön látta róla, hogy balesetet szenvedett. Mikor elmondotta az éjjeli őrnek, hogy mi lörlént vele, az éjjeli őr azonnal felajánlotta lakását és ott Is töltölte az éjszakát Németh József. Reggel pedig szekeret fogadott és azzal behozatta magát Nagykanizsára Honvéd-ulca 38. szám alatti lakására.
Németh az elszenvedett súlyos sérülések miatt már beszállításakor panaszkodott, majd állapota annyira súlyosbodott, hogy családja a délelőtt folyamán kihivatta a mentőket, , akik beszállították a kórház sebészeti osztályára.
Elütött a vonat egy kétlovas szekeret
Egyik állat elpusztult, a kocsis megsérült, a szekér pozdorjává tört
Nagykanizsa, juliua 19 .Tapolca határában a mészgyár mellett tegnap reggel súlyos szerencsétlenség történt. Lessner Adolf lapolcal borkereskedő kél lovas kocsija, melyet Barka József hajlott a mészgyárnál levő vasúti átjárón akut keresztül julnl. Az ut Itt meredeken lejt. A vasúti átjárón sem sorompó, sem őrködés nincs. A vonat itt erős kanyarban jön és Igy a kocels nem látta. A lovakat már nem bírta visszarántani a mozdony előtt, a mozdonyvezető pedig a mozdonyt nem birta lefékezni. Igy a mozdony elülötle a síneken áthaladó szekeret. Egyik lovat a moz-
dony felőrölte. A kocsis lezuhant és megsérült. Szerencséjére az össte-üikö\'é8 a sineklől távol dobta. A másik ló megmenekült A szekér azonban a rajla levő borral együtt Izzé-porrá tört A csendőrség a lefolyt itott nyomozás folytán megállapította, hogy a mozdonyvezetőt és a kocsist egyaránt felelősség terheli a szerencsétlen-égért. Viszont ezzel szemben az a helyzet, hogy a b\'lesetet az okozta, hogv a vasúti átjárón nincs sorompó. Ezt a hiányt mindenekelőtt pótolni kell, mielőtt nagyobb szerencsétlenség nem történik.
Üzletáthelyezés előtt
augusztus hé l-ig
„Menyasszony" divatóruház
rendkivűl olcsón árusítok
Korvin Jenő Nagykanizsa, Deák-tér I. sz.
>* % \' v M \' K> mVŰ*
1930 Julius 20
ZAUU KÖZLÖNY
Rablók betörtek
a balatonfüredi postahivatalba — Üldözésük közben az egyik agyonlőtte magit
Budapest, Jéllun 11) Mára virradóra Péter Felenc kaposvári soflőr és Herbek Nándor harkányi fiatalember belörlek a balatonfüredi postahivatalba és csak a postamester ébersége akadályozta meg, hogy a betörök nagyobb zsákmányt vigyenek magukkal. A postamester állal megriasztott betörök menekülni kezdtek. A postamester Üldözőbe velte őket a csendőrök segítségével. A csendőrök Herbek Nándori a tihanyi révnél elfogták, mig Péter Ferenc mikor látla, hogy nem menekülhet, elővetle revolveréi és agyonlőtte magit.
Nagy tájfun
pusztít Japánban
Tokió, Jullus III Japánban ma reggel óta heves tájfun dühöng. A katasztrófa méreteit egyelőre nem lehel áltekinleni. Hir szerint számos ember éleiét vesztette. A vihar kiszorított egy vonatot a sínekből. A vihar fokozódik, az ázsiai szárazföld felé tart, még pedig a koreai félsziget felé, amely Japánhoz tartozik.
ASINGEK>VARRÓGÉPEK
rtüoA\'LEOJOBBAX f
yoo^
» modora rovarirtó
megöl
"■»■«. «••\'»•, MÚnyoftot,
pkilsslift, sviMsogarat, ■ !»«, bolHít, latot stb.
uok pattit, IIMn lárváit

méd/fyr* I
Mindenütt kapható
PrMfxktiri kltbuln Mid: ■«»\'•■ ■•»« »• Tar*.
Bod.pct, V., NLlor ua, TtUIOm, WS-2J
Balatoni week-end kedvezmény a „Zalai Közlöny" előfizetőinek
A Jiirdő szezon tartama alatt meg óhajtjuk könnyíteni előfizetőinknek nyilri week-end gondjait Evégből minden héten három szálloda-utalványt sorsolunk ki erre jelentkező előfizetőink közöli. Az utalvány egy napi telje sen díjmentes szálló szobát jeleni előfizetőinknek a Balaton legszebb helyén, Bélatelepen, annak is legkitűnőbb, legszebb szállodájában, Sirály-szállóban
Egy előfizető családjából három családtag is reflektálhat egyszerre a week-end szobára. Két-három /tagú csoportok is igényelhetik a kedvezményt, de ez esetben a csoport niindeg)-ik tagjának előfizetőnknek, kell lennie.
A minden heti nyerteseket sorshúzás utján választjuk ki és minden kedd reggeli lapunkban közöljük azoknak nevét, kik a hét folyamán a szállószobát, mini a „Zalai Közlöny" ajándékát, a nevezett szállodában teljesen díjmentesen igénybe vehetik.
Aki a week-end szobáinkra igényt tart, szíveskedjék azt élő szóval, telefonon (7ti sz.) vagy Írásban bejelenteni a szerkesztőségben vagy kiadóhivatalunkban.
A sorsolásban minden újonnan betépő előfizetőnk külön jelentkezés nélkül részi vesz.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Jullua 80, vasárnap
Kóma! katolikus: Jeromos. Protestáns: Illés. Izraelita: Tsmus hó 24.
VÁROSI SZÍNHÁZ. - .Az elsodort Chsplln", regényei történet. — .Velencei éjszakák\', romantikus dráma.
URÁNIA MOZOÖ. .Nadrágos menyecske*, vígjáték. — .Plört, amely tisztit*, vadnyugati történet.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végé tg sz Őrangyal gyógyszertár.
Oózfflrdó nyitva reggel 6 órától eila fi óráig (bétfö, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel.: 2—18.
Jullua 81, hétfő
Kóm. katolikus. Prazedes. Protest: Dánlel. Izraelita: Tamus hó 25.
Mesélj, Anyám I
Tudod-e inóg a dalt. Anyáin. Amit daloltál hajdanán \' Tudod-e ínég a kis mesét, A tarka, régi, szép regét \'!
Tudod-e még, mit oly vígan meséltél, Ml mind igaz voit, egy som költemény: A tílrpetábor, Hófehérke álma, Az mind Igaz volt, annak hittem én.
A hajad barna, sima volt az arcod, Vidám meséd és csillogó szemed, Ttlndérkertben liattyutiátra szálltunk Ke megnyergeltünk táltos felleget.
fia Jött aztán a meserontó filét, A táltosomról Bárba szálltam én, üyermekáimom gyorsan semmivé lett, Kroiék maradt caak minden szép mesém
Itt vagvok most, nézd, öledbe bújva, Kohér lialad barnának látom útra.
nézzlínk vtsaza emlék ablakán; 1-\'áradt Hadnak, Jö]|, mesél), Anyám
C.lberZJc. CdMld
- Szabadságon. Inotay László, a fémipari szakiskola igazgatója hat heti szabadságát megkezdte, távolléte alatt Zinnemann Rezső gépészmérnök, mühelylönök helyellesili.
- Előléptetés. Dr. Kreiner Zsigmond kórházi osztályfőorvos augusztus elsejei hatállyal a X fizetési osztály I. fokozatából a IX. fizetési osztály III. fokozatába lépett elő.
- .Áthelyezés. Peszl László zalaegerszegi MÁV intézőt Kőszegre helyezték át.
Tömogassutc na érdemei kontual Uomslctsaelmeí éa (port.
Szabadalmat *
mtgirtrrr. drtdkrill
mlndrn llltinbiu Áron Molnár ibid,Imi Irodi Iludipctt.VIII. Ríkótil ui
15. FttvIlJzullll, dljtilin.
— Nagykanizsára megérkezett a boletta-rendelet. Bődy Zoltán alispán csülörtökön táviratilag értesítette Nagykanizsa város vezetőségét a boletla-rendelet intézkedéseinek mikénti végrehajtásáról, mig a rendelet, illetve a végrehajtási uta-silás pénteken érkezett meg a vármegyétől. Dr. Kuujman Lajos polgár-meslerhelyelles-föjegyzö nyomban meglette a szükséges Intézkedéseket.
— Charlle Chaplin a Vdroaí moziban.
= Doktorrá avatás. Szegő Istvánt, Szegő Pál kereskedő fiát a firenzei közgazdasági egyetemen folyó hó 14 én doktorrá avatlák.
= Jó rádió: Transda-nubla.
— Ma van a vármegyei dalos-ünnepély Badacsonyban, Ma van a zalavármegyel dalosünnepély Badacsony-Hableányban, melynek részletes programját két Ízben is leközöltük. Nagykanizsáról a nagyszámú résztvevők és a dalárdák a reggeli vonallal indultak útnak.
= Jozefine Hehler a Város! moziban.
KOMOL pári.1 hajfeitősierrel
lestelt kaj szebb, mint az trefcU!
Kezelése egyszeiü, kényelmei és gyors. Ez az oka, hogy rövid Idő alatt példátlan népszerűségre tett szert. Okvetlen próbálja megl Vezérképviselet: Budapest, Rákócziul 14. — Díjtalan proapekius.
Malyl főraktéroat karaalak
(nem bizományi alapon). 3701
clxuj
uilakL
pala
■ minŐ5ÉGE,GRZDfl5AOOSSrtafi
I FELÜLfílÚLHflTHTLfih InRGYBATOnYUHRKr
■ -EGYESÜLT IPRRÍTIOVEK R-T
BUDRPE5T.V.VIiniaíafi5ZAft-UTK
— FDszerkereskedők figyelmébe. A boletta-törvénnyel kapcsolatos lisztbejelentés! kötelezettségekre vonatkozó nyomtatványok és utasítások Friedenthalalelnök kartársunknál beszerezhetők. Elnökség.
= Jó rádió: Tranada-nubía.
— Felhívás a római katolikus hívekhez. Felkérünk minden róm. kath. egyházközségi hivet, akik egyházi adójukat akár az 1929, akár az 1930. évre még be nem fizették, hogy ezen adókat az egyházközség Irodájában a hivatalos órák alatt mielőbb befizetni szíveskedjenek. Róm. kath. egyházközség vezetősége.
BOROftHOMÓK.
Jókarban Icvó használt áaaak éa tranaporthordéh minden nagyaág-ban ta mennyiaégben Jutányos áron US kaphatók a
Nemzetközi Borkereskedelmi
Részvénytársa ságnál Budapest, VIII., Kanyérmezó-utca 8. Ttltlo.\' JAsaet 458 Sz. Jéuot 49S-W.
•= A Chaplin fia eseie Jozefine Heklerrela Városi moziban,
— Jövő vasárnap nagy balatoni ünnepély lesz Keszthelyen.
Jövő vasárnap nagyszabású balatoni ünnepély lesz Keszthelyen, kapcsolatban a Balatoni Szövetség közgyűlésével. Az ünnepély nagyszabású programot foglal magában és nagyon kellemes kirándulást jelent. Az ünnepély teljes műsorát lapunk legközelebbi számában közöljük.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstetn bútor áruház újonnan megnyilt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
A budapesti
Royal Orfeum
vendégjátéka
kedden, f. hó 22-én., Csak egy nap
a Városi Színházban.
Kezdete este fél B órakor. Helyárak 2 pengőtől lefelé.
zalai közlöny
n<y i Chaplin la esete loselie Beklerrel.
Egy iiegény iíju regényei története 6 telv. A főszerepben drága barátunk, t humor királya : Gharlla Chaplin. Szereplők : ■abal larauad, Ohaatar Canklln, ■aok Sarain.
Velencei éjszakák
Romanlikua dráma 7 felvonásban. Főszereplők: Maria Jaoaklal és Maloolnt Tod.
URANIA
Julius SO., nsirnap
Nadrágos menyecske
Vígjáték 7 felvonásban. — Főtzeteplók: ■aba Daalala, Jsaai Hall.
Flört, amely tisztit
Vadnyugati történet 7 felvonásban.
Főszereplők: Jaok Halt és Maacy Garral.
Képkereíexö
K.oxma
fiút 13
— Jó rádió: Transdanubia.
— Kényszeregyezségek. A nagykanizsai klr. törvényszék Welszfeld és Fischer nagykanizsai cég és annak tulajdonosai, Wetszfeld Mór és Fischer Ármin kérelmére megindított a csödönklvUll kényszeregyezségi eljárási. Vagyonfelügyelőül dr. Miklós Sándor ügyvédet rendelte kr — Megindult a csödönkivüll kényszeregyezségieljárás Rózsa László keszthelyi kereskedővel szemben is, akinél dr. Hochstadter Sándor ügyvédet rendeltek ki vagyonfelügyelőül. — Bottdr Lajos sármelléki kereskedő kényszeregyezségében Kóler János |egyzö lelj a vagyonfelügyelő.
[i npu
Európa legdúsabb szénsavas éa Jódos natron-iithlon tartalmú savanyúvíz e. Klttat korvli, Iáit, gyégytt, latattt
Kapható fűszer- és csemegekereskedésben
Főlerakat:
KÖVESI HENRIK
Nagykanizsa, Hagyar-n. 14. TMiM
Jó minőségű hibátlan
selyemharisnya
párja 2*50 SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406. un
CSENOERY-UT 2. SZAM.
Telefon 406.
— Az Ipartestület felhívása a tagdíjhátralékban levő tagjaihoz.
Az Ipartestület elnöksége felkéri azon taglalt, akik a multévi tagdíjukkal hátralékban vannak, hogy azt folyó hó 4l-ig okvetlen befizetni szíveskedjenek, mert ellenesetben a végrehajtási eljárás ellenük most már haladéktalanul folyamatba tétetik.
= Hozassa rendbe rádióját I Itt az ideje / Transdanubia r.t. Csen-gery-ut 6. Telefon 413.
Plufiádm "4nl blrmilyen gépét. IllttUaBla vsgy berendezési tárgyát rtljlalaaal nyilvántartok.
SÖRLEI műszaki ügynökség
Zr nyt Mlklói-u. 55. j-ji
— A bocföldel választás epilógusa. (Sajdt tudósítónk telefonjelentése) A bocföldei törvényhatósági választást, mint ismeretes, megsemmisítették volt és uj választást ejtettek meg ezév junius 11-lkén. Ezt a választást is megtámadták Simon József és IfJ. Balog György bocföldel lakosok. Simon fellebbezésében azt állitotta, hogy bár ő kapta a választáskor a legtöbb szavazatot, ugy misztifikálták el az eredményt, hogy nem ó került be törvényhatósági tagnak, ifj. Balog Oyörgy panasza az volt, hogy a szavazócédulák-a, melyen a Jelöltek neve állott, nem tették oda, hogy „ifjú- és igy minden szavazatot az apja kapott. A megyei igazoló választmány ma foglalkozott a panaszokkal és ugy határozott, hogy Simon József fellebbezésének helyt ad és Persztenyák Józseffel szemben rendes tagnak igazolja, mlg Persztenyák póltag leli. Balog Oyörgy fellebbezését azonban az Igazoló választmány elutasította.
= Hozassa rendbe rádióját / Itt az ideje/ Transdanubia r.t. Csen-gery-ut 6. Telefon 413.
= Nagy szőnyeg- és paplanválaszték Singer József és Társa dlvatáruházában.
Két nagy sláger az Uránia moziban.
— Törvény készül az építőiparról.
Évek óta sUrgetlk már az építőipar különböző szakmát a törvényes szabályo-zást. mert ennek hiányában sok vitás kérdés állandó bizonytalanságot okoz az egész Iparban. Különösen az építőmesterek ós a kőművesmesterek közt van ellentót. A kőművesmesterek, akik csak egyszerű földszintes lakóházakat 6a gazdasági épületeket építhetnek, a telso épttőlparlskolal szakképzettség mellett egyemelotcs lakóházakat ós gazdasági epületeket ts építhessenek. A most készülő törvénytervezet arra törekszik, hogy a legkisebb közaógbon is képesítőit építőiparosok az egészségügyi követelményeknek megfelelő lakóhazakat építsenek, hogy Kl lehessen küszöbölni a tUdővésztonyósztő földes-padlózatú, szigetelés nélküli, vdlyog-ialu egészségteleu talual lakásokat — Valóazlnü, hogy a törvényjavaalat már ősszel a parlament elé kerül.
^ Kitűnő német szemüvegek orvosi receptre és recept nélkül legolcsóbban Zsoldos Oyula órás, ékszerész és iátszerésznél kaphatók Főút 14. Biztosító palota. Szakszerű Javítások.
Elsdrendfl kerecsenyl
saját termésű zöldfehér asztali bor viszonteladóknak vagy bárkinek nagyobb vételnél ... 30 fillér schiiler asztali bor 26 fillér
1011JEBÖ, laltlyty-itu II.
— Tűz. Tapolcán kigyulladt vitéz Mészáros Oyula mészárosmester jégverme, mely elégelt. A jégveremben elraktározott nagymennyiségű hus és henlesáru megsemmisüli. A kár meghaladja a 4000 pengőt. A csendőrség a nyomozás során megállapította, hogy a tüzet három elemista gyermek .játéka" okozta.
= Az elsodort Chaplin a Városi moziban.
— Megverték a közös menyasszonyt. Szleber József keszthelyi parki szállodájának cselédszobájában az elmúlt éjszaka 2 fiatalember összeszólalkozott közös menyasszonyukkal. Hamarosan üllegelnl kezdték a leányt, majd Jól összeverve olt hagyták. Reggel a csendőrség előállította a menyasszony cselád-leányt és az egyik vőlegényt. A másik ellen feljelentést lettek.
SxéKely Vilmos buioríelepe
♦ Nagykanizsa, A
Kaxliiuy-ii/ca -4. sjz. ^^r
Ó r I é ■ I választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett.
Hitalkápas egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
Saját kárpitoa ás diszitft műhely.
1930. julius 2q
Epekő-, veiekfl- ál hólyagMhetegek
valamint azok, akik hugysavas sók tulszaporodásában és köszvényben szenvednek, a természetes „Ferenc Iónét" keserűvíz használata mellett állapotuk enyhülését érhetik el. Az orvosi gyakorlat számos kiváló férfla hosszú megfigyelés alapján megállapította, hogy a Fereao lólief vlz biztos és rendkívül kellemesen ható hashajtó s ezért sérvbajoknái és-pros-tatabetegségeknél Is ajánlják. A férne Jóxsel viz gyógy-szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
naató legolcsóbban
Sscabó György tutaió-
laboraiorlumában F6ut 3., udvar
— KltOntetés-átadás. A keszthelyi fodrászversenyen elismerő oklevelet nyert versenyzőknek Melzler Károly keszthelyi Ipartestületi elnök tegnap este adta át a kitüntetést az ipartestület székházában ünnepélyes keretek között. Melegen üdvözölte a nyerteseket és összetartásra buzdi-totta az iparosokat. Majd Szabó Nándor keszthelyi szövetségi titkár méltatta az ünnepeltek slkeréL
= Rádióamatőrök l A raktáron levó régibb ti-pusu rádiócsöveket (MR2, MR3)eredeti csomagolásban drb-kint P 3-BO-órt árusítjuk aug. 15-ig. Transdanubia r.t. Csen-gery-ut 6.
— A nürnbergi főpolgármester a Balatonon. Julius 22-én érkezik Budapestre Hermann Luppe nürnbergi főpolgármester. De csak átutazóban pihen meg egy kissé a fővárosban, mert Balatonföldvárra jön és itt tölti párhetes nyári szabadságát. Tavaly annyira megtetszett Luppenak a Balaton és Budapost, hogy Ígéretet tett, hogy minden szabadidejét Itt fogja tölteni. ígéretét máris beváltja.
= Velencei éjszakák és Chaplin a Városi moziban.
— A világhírű újságíró és római levelező Dr. ílustav W. Eberleln tollából egy mestert létrás Jelent meg a külföldi nagy újságokban arról a szenzációs eseményről, midőn a pápa őszentsége Kómában átvette a német ka-thottkus társadalom részéről neki ajándékként felajánlott Nürburg typus H hongeres Mercedes Henz speclal gépkocsit. A Szentatyának átadott génko-calrót ugy Ebertetn, mint az egész nemet
éa olasz sajtó megállapította, hogv az nemcsak motorikus szempontból tekinthető az autótechnika egyik legkiválóbb
alkotásának, de mint Őszentsége egyént igényelnek megfelelően elkészített Pull-maen I.lmouslne, a német karosazórla-épités csodás mestermUvének ls minősíthető.
Ha savanyu a bara, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
i[ lob\'
Király-utca 21.
■ T.l.t.. üt
1930. juliua 20.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Az Újpesti Torna Egylet aszó és vízipóló gárdája Zalaszentgróton
Nagykanizsa, juliua 19
Folyó hó 27-én délután fél 5 órakor Zalaszcnlgrólon az oltani Sport-tgylet rendezésében annak 100 m-es uszópályáján kerlll lebonyolításra az Újpesti Torna Egylet teljes uszó és vizipolö gárdájának részvételével egy olyan úszóverseny, amelyik sport-jeientöségében és látványosságában országos lelentóségü.
Az úszóversenyeken indulnak: Hlld László Magyarország bajnoka, Ulrlch János Magyarország bajnoka, Szabados László Budapest bajnoka, Jakab János levenle bajnok, Kusinszky Oyörgy országos hlrü melluszó, Engl Imre távúszó, Pap Mimi hölgyuszó, valamint a vízipóló csapat összes
A dánántull válogatott csapatot a napokban állítják össze, a csapat zOmét Zalaegerszeg—Tapolca és Zala-
szenlgiót játékosai lógják alkotni. Az uszóversenyekben népes mezőnyök biztosítva vannak és különösen érdekesek lesznek az clönyversenyek, ahol az UTE úszói fognak a Dunán-tul úszói részére olyan előnyüket adni, hogy a közönség izgalmas finisekben gyönyörködhet.
A verseny időponiját 4 óráról fél 5-re lelte át a rendezőség, mert igy a Zalaszentgrótra beérkező 16 óra 12 perces vonallal Zalaegerszeg, Sümeg, Keszthely, Tapolca közönsége vonaton is idejében Zalaszentgrótra érkezhelik. Értesülésünk szerint Zalaszentgrótra és környékére az UTE versenyével kapcsolatban a távolabb fekvő városokból Szombathelyről, Pápáról, Győrből weekendszerü ki rándulásokat terveznek ugy, hogy impozáns közönség fogja a versenyt végignézni.
Zalavármegye tenniszbajnokságai
Nagykanizsa, Juliua 19 A Move Zalaegttfiegl Sport Egylet augusztus 7—10, napjain ten-niszversen.yt rendez Zalavármegye bajnokságaiért. 1. férfi egyes verseny, 2. női egyes verseny, 3. lérfi páros verseny és vegyes páros verseny. Dijazás: Tiszteletdíj legalább a győzteseknek (győztes párnak), plakett az I—III. helyezetteknek Fel-
Itftokl zartat
Párta 1025 Vz, Loedoe J503Vt, Newyork 514-55, Bríaatl 71-90, Milano 25 551/1, Madrid 60-00, Amsterdam 207 05. Biilla I22 87VS, Wien 72 70, Softa 114. P"ga 15*26 Varsó 57-75. HadapMt M-tl h lielgrád 9-13l/s, Bukarest 3-06.
TersMaytouia
Buza tszt. 40JÍIL, dt. 40 fill. is a rozs 30 fill emelkedett.
Ujboaa llaaav. 77-ea 19 50 1945 7S-as 19-6^-19*0, 79 ea 19-83-2000, 80-as IWO-2005, duninl. 77-ea 18-75-18 85 78-aa 18-90-1900, 7»-es 19-10-1910, •0-as 19-18 -19-25, uj iozj 11-50-1160, lak. árpa 1325—13 50, aOrarpa I-.O0 I7\'28, aat) 15-90—16 10, lengerl un. 1:5 70-15 85, dSMáataU 16 40-15 60, repce M OO-36 50, korpa 9*00 9 20
Kiadja: MUllal Ijooii is LapUad* Villalat, lagykuluú.
Felelős kUdó: Zalai Károly. Measst— HMaos mcykuáaa. JtL ea.
apróhirdetései
As amttdidalieek dija 10 aaó% M ™ rnJím továbbá aa4 dt)a ÍIW. Vaeár ás hnepeee 10 aaófa M Hll*r, adudé*
tovsböaeó dija a tilt. Szerdái áa Ma-l 10 axóát M mér, mlndea továbbá Uja I MI. ClBsaó a erteden vaate-
sió dija •
£i\'.b"CtÖbóÍ" ád6 "ásóikét* süosk síim* tik. Állást kanaókaek ""
( SOM eegedméay.
Hlrdetieek S («t) P*»B«
■ tol a felesleges Majiralás. eeáml*e*a elkes-aliee eéaett e I • r a flssl e a ál *
Eladd Csengery utca 18. eláll 724 □ öl lelek. ^________3347
l.egssebtj, legjobb, legolcsóbb hérautók népv ás hatszemélyesek Kautmsnn Üenó-"al, telefon 167. vagy 571. megrendel hetók. 3324
■anlzasiteeéssrklrályt\'Pál.utca 8. ss.
A eláll 5 ssoba éa melléklielytségelbdl ál ó ■ casládl ház saabadkézból elsdó. Pelvllágo-alUat Dr. Hocb Oaatár Ügyvéd ad. 3677
tételek: A versenyek augusztus 7-én d. e. 8 órakor kezdődnek a Move ZSE Horlhy-lérl iportlelepén. Versenyidő naponla d. e. 8—12, d. u. 3 órától alkonyaiig tart. A versenyen résztvehetnek a Zalavármegye területén székelj sportegyesületek tagjai, továbbá mindazon játékosok, akiknek állandó lakhelyük Zalavármegye terüleiéft\'van
Eledé Balalonmáilán, állomás mellett 300 Cl-ól ssólóvel beültetett vlllalelek. — Ugyanott 1100 G-AI bellin ve, ra|Ulikó-h.z és kll:óa pince, eselleg paiccifaxv.1. Balaloo partién 300 Q-01 üres vlllalelek kedvesó tize ésl felletelek mellett elsdó. OOrOg dohányá us, Erssébet tér. 3433
WeakSlMlal bekebelezése etlndte Baaiegben a tegelónyflaehben éa legrr«-aebban lolyóallUI Aoedl loado bOlcaöoközveUtó Irodája Nafflrkeeíttáj
Ha la bort akar olceón lanl, "IT vttsaMN IHO kóstolóra I liter
araaykegylbikavérrörisborl
SO nilérérl. Blflo*. hofZ S\'laadóaa atl tof Inal
sárnál jAzscf
Telalon SS5. Ifl,(»i*(f,i>»űt«t Magyar-a. 74. S Hitit lalaloaraadallaia hiabot ksldak.
Keresek egreaalsde-konyhia lakást
november l-re. Clm s kiadóban. 3699
ÓrakSsayweliet, eselleg lélnapl el loglsltságot vállal absolut perlekt mérlegképes könyvelő, önálló magyar—11N11 \' levelezó. kiváló munkaeró. Clm s kiad
Elsőrendű llkaeelr kaphaló Mllhofler Jakab, Petófl-ut 86. Teleion 56 3765
rSISalH tej állandóan kaphsló — Tejközponlnál. 37X7
■ahelfssek, vagy raktárnak alkalmi, belylaég kiadó Nádor ulca 4 az 3 \'
•xl.daéelekaaiefcllok, egy teljesen u|, egy alig használt, olcsón eladók. Welaer gépgyár. 3723
Piaxt löldblrtokra éa házakra korlátlan összegben, méltányos kamat mellett lolyó-slttat Setáler Leje a Irodája, Erzsébet, lér 15 szám, az Igasságtlgyl palota átelle nében. 3330
Mladeaseasafl képkerelezést minden szín és isélességbeu leszállított árskon véges — Stern üveges, Erzsébet-tér 14. Telefon 49«. 3451
Csinosan balaraaall kUlOnbeJáraiu ssobs azonnal kiadó Fóut 24. 3734
Szépen bútorozott szoba kiadó — Zrínyi Miklós-u. 40. 3736
Boreledáa 25 Illettől feljebb házhoz szállítva 24 fillér literje. A bor azép éa |ó tehér 4—5 Vágner lokos, vegyes ojivánv, zamatu: MeglekJnlheló bármikor Simon alván hentes, szolóbl lokomál Kllksnlzsán, Varazadl ul 3 3722
Teleki-ul 35 az. három azobás utcai lekáe mel!ékhelylség:kkel augusztuselse-|ére kl-dí. 3706
Kétszobás, előszobás udvstl lakáa aug. -re kiadó Horthy Miklós ul 47. tz. 3744
BalateamárlaMrMa, közvetlen a
Balaton melleit egy 3 szobából és mellékhelyiségekből álló villa eladó. Clo a kiadóban. -3758
KUiönbeláialu kateraaett szoba aug. ére kiadó. Sugár-ut 34. -3795
Kiadó Eötvös tér 3 sa. hájban kétszobás, konyhla lakás az összea tnellek-h. lylségekkal egyUtt szeptember I-n. 3784
Két utcai lakéa elóazobával éi csukott verandával sugusalus t-ra kiadó Királyi Pát-ulca 3 3772
Krémen Zoltán
régi Uzlethelylaéeéból Kaslncay-utca S. azam alá kölfözöti, közel sz a| postához Áruraklárát moal olt minden elfogadható áron árusítja el.
Earee cikkek féléi-ssAI la ll\'l eloeóbkakl
Hiremeiobie ház kiadó László bet-
ceg-ulca 28. szám. 3766
Zalainegvében, nagylorgalmu kOziágben gy nagyobbszsbásu |ótorgalmu Belet más elloglalttág nditt asonnsl bétbe átadó, trafik és Italmérés! engedéllyel. Clm a kiadóban. 3763
Jobb hlzból való tlul laauláaak lel-vesa Krsusz Nándor.
Karaaak modern 2 szobás lakást tűr-dőszoba és mellékhelyiségekkel október l ére. Clm Hallcs szállító.
álon
Esjr^ fOeaerkereadeeée |ulányos
> Petótl-ut 16.
3670
Szepesi imre
Zrínyi MlkUe-etee ta.
caatornázáa, vízvezeték-berendezés, épület éa mfi-smi bádokoa. — Telefoe 2-96.
Fa|Ue«ta haléves burgundi vörös és rizling botok eladók. Bslsionlelle 76. sz. 3774
E«v |ókaiban levő molorkeiékpár éa egy Jókaibsn levő 46 hl. horló eladó. Megtekinthető Klrtly-u. 4 sz -3171
és árufuvarozást
vidékre
, olcsón vállalok. Legjobb személyautóimmal
olcsón fuvarozok.
BENCZE
Osengary-ut 87.
Telefon; 595.
J*
Egy nagy ex eke bútorozatlan kiadó Eizsébel tér 2.. emelet. 3769
Egysiobás lakáa augusztusra kis dó.
Csengeti a. 67. 3770
OtJArata asaeleaaa Baranyában, Jó fekvésű, Jó Jövödelmfl, lélmagaa őrlésű, kl-tllnó karban, olcsón eladó. Pelvllágoallá\'t ad Hajós Imre oki. gépéssmérnök mUszakl ti ódája, Keszthely. _ -3781
Káláofsa tlaata szoba, konyhahaaz-nálallsl kiadó. Hunyadi u. 16 378S
Isskáa, konyhás, meUékhelylaégea, száraz utcai lakások, udvsrl emeleti egyes szobák kiadók Rákóczl-u. 19. -3/89
Araay JAaea-ulca II. azámu ház
szshadkésból eladó. Ugyanott 2 szoba mellékhelyiségekkel sug. I re kiadó. 379.1
Vaerá|áa és egyes keterdarebek
Eötvös lér 8. az. az emeleten eladok. 3;91
Naponla ad|on növendék és hUóállatalaak
M
„FUTOR
aaénaavas takarmánymearet. A .FUTOR" növendékállatoknál a csontképaódést elősegíti. Maisra
ífiíKiétvágygerjesztöSi
A „FUTOR* Demosvoaaág, hanem a legllnomabben örlöti méazaótip, amely az állatok azerveselében Igen kOnnyaa felszívódik, s amelyet aa állatot kromatikus snysg artatuiánál lógva szívesen fogyaartanak A ,P U T O R\' eletéae a koeyhaaó statá-sét telealegessé leazl A tiagyh Sla ót, uradalmak, gasdaaágok a .FOTO R\'-i állandóan eleUk. Ara: I kilogrammonként 40 tlllér. Zsák vételnél: 1 zsák 50 kg. (zsákkal
együtt) P 1030. 1 cca i/s kg-os próbadobos ára 30 fl.lér.
Kicsinyben és zaákaaámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, vaAtrágya, termény éa nSvány-védószerek kereskedési bee
Nagykanizsán, Erzsébet-tér ta
A bíróság mellell. Teleion 110. saai
Az 1930. évi Allöld—Alpesi luraut abuolsat gyixtisa
a legkiválóbb külföldi aulók és versenyzők között BALÁZS LÁSZLÓ ur
SUPER-MAGOSIX
gApkaoala.
A Magyar Általános Gépgyár R. T. gyártmányai nemcsak teljesítmény, megbízhatóság és kivitel tekintetében, hanem árban la felwaazik a aapsenjt más gyártmányokkal szemben. Magyar ambar magyar kooalt hasxnAljoal Körzetképviselel: SZABÓ ANTAL fegyver és sportüzlet saoi autó, motorkerékpár és géposztálya.
Zalai közlöNV
1930. tutim 20.
Tisztelettel közlöm Nagykanizsa város és környéke hölgyközönsé gével, hogy a
Szent István cikória pótkávégyár gyöngybeváltó telep kezelésével
cégemet bizta meg. Felhívom az igen tiszteit háziasszonyok szíves figyelmét, hogy fűszerüzletekben Szent István cikóriát vásároljon, hozza el a CORVIN-BAZÁRBA a doboz fedeleket, hogy általa kiválasztott ajándékot kiadhassam. Minél több Szent István cikória dobozfedelet hoz, annál értékesebb és szebb gyöngyöt kap.
Tisztelettel
Corvin Bazár, Nagykanizsa
Erzsébet-tér 22. (Strem ée Klein házban.)
Egyben közlöm rendkívüli árajánlatomat:
Angol Oxford Ing gyönyörű színekben, legjobb minőség ...... 7 60
Puplln mellű Ing ...................................... 3 50
„ . „ prima minőség, gyönyörű színekben......... 5 50
Sflyem puplln Ing . . . 9—, 11 —
Zellr Ing .... ...... Í\'M
Panama apacs Ing gyermek drapp és fehér .................. 5 50
R«Jí........................ í"
Panama apacs tng prima minőség, komplett nagyság ......... 150
R«Jí............... 5 50
Egész príma női flór harisnya minden divatszin ............ 2 —
.....................
i » • » » ii ii ............ a au
Muslln női harisnya minden divatszin .................... I 50
Strapa női harisnya jó minőség, csak ............... — 70, 120
Mosó selyem harisnya dlvatszlnekben, hibátlan ............ 1\'50
Selyem harisnya garantált hibátlan, összes színekben ......... 2 50
» . „ legjobb minőség, hibátlan, csak ............ 310
Oyermek zokni minden számban 1— 8-lg csak ............... —.50
h flór zokni legjobb minőség már ............ 10 fill.-től
Strand kotterek minden színben ........................... J—
Selyem csikói nadrág garantált hibátlan..................... 2 50
_ ii » » . leányka..................... 2 —
Divat fértt bőrövek...........................1 20, 1 50, 2 —, 2 40
Férfi és női ernyők csak ................................. 6 —
Férfi és női fOrdöruhák és dresszek már ............... 2\'60-től
Férfi gumml nadrágtartó már............ 140, 1 80, I 10, 2 10, 3 —
Zokni tartó prima gummiból már............—-60, —00, 1\'—, 1 50
Női harisnyatartó minden színben ... .................. ... 1 (0
, . brokát széles ........................... 2 50
. . haskötővel ........................ 3 00
Qyőnyörü nyakkendő pazar választékban, már — 50,1 •—, 1 40,2 —, 3-20 NŐI Ingek Jó minőségű schiffonból már 1-40, 1 30, 2 — 2 40—, S —
Szoknya comhlnék gyönyörű színekben már ........ 2 40-től t ig
Bugyi . . , ......... 2 40-től 5-ig
Férll hosszú sport harisnyák ... ......120, 1 40, 2 —, 2 50, 3 — 3 50
Férfi zoknik óriási választékban már —-50, — 75, 1\'—, 120, 150, 2 —
Divat sétabotok ................................. 1 go, 3 —, 3\'80
Nyugágy lábtartóval, lenvászonüléssel....................\'. ... 10 —
Szakajtoruhák házi vászonból, mig a készlet tart ......... 1 —
Törülköző „ . „ ..... ... 1-
Szalvéta damast, rózsás fehér, piros, kék színben ...... ... ... 110
, » . kockás , ...............—-90
Férfi príma azsuros zsebkendő . „ . ............ —-50
„ . vászon zsebkendő színes széllel ............... — 50
Munkás zefír zsebkendő piros és kék ...................—\'40
Női zsebkendő színes széllel ................!! ............ — 33
Oyermek zsebkendő .................; ............... —-|5
Rövid alsónadrágok zefír és koperből csak................. 2 20
Zellr munkás Ing sötét és világos színekben.................. 2 70
Moltno alsónadrág .............................. ......2\'_, 2 40
Köper hosszú alsónadrág gombos, jó minőség ... ......3 Bo] 3 90
Príma minőségű dupla gallér.............................. 1 —
Kaucsuk gallér, nem kell mosni ........................... 130
Karton kötények nagy választékban csak ............... 2 80, 3•—
Oyermek nyári trikók legolcsóbban csak a Corvinban kaphatók.
Divat bőr retlkfllők óriási válasitékban már......... 2 50-IŐI
Divat férll srpkák már............ ...... ............ I 60 lói S-l»
Levente és Bocskai sapkák ....................1 60
Menyasszonyi koszorúk, fátyolok, csipkék, hímzések, szalagok, Margit-öltések, gyermek cipők, szandálok, esoernyok, csecsemő kelengyék, kötött kabátok, leányka és fátsxó ruhák legolcsóbban csak a
conviN nazAnnaN Kapöatóu t
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen férjem, illelve édesatyánk
TomaaHs Ferenp
elhunyta alkalmával a temetésen való megjelenésűkkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
A gyászoló család.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnknak és Ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó férjem, illetve rokonunk Tóth István
elhunyta alkalmával a temetésén megjelenni és jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, fogadják ezúton Is hálás köszönetünket.
özv. Tóth Istvánné
ii a gjáaxotó fokosáig.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnknak, ismerőseinknek és jóakaróinknak, kik felejthetetlen jó nőm, példás családanya hirtelen elhunyta alkalmával a temetésén résztvettek, fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondunk érte leghálásabb köszönetei.
Horváth József
és gysrmskel.
Koó Kálmán
irCautalos
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8. és Kazlnczy-utca 5. a poatspaloUval izemben.
Állandóan nagy választék mindennamű bútorokban.
A letsnysl kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
1647/1930. tk. >z.
M IMititai-IM.
Nedelkovlta éi Társa budapesti cég vég rebajtatónak Zaltek ivánné végrehajtás szenvedő ellen indított végrehaJtaaT^ögyé-ben s telekkönyvi hatóság • végrehajtási irvertst 290 pengó tőkekövetelés és járulékai behajtás* végett s lelenyel kir. láráa bíróság területin levó, Letenye községben lekvó, a a lelenyel 1419. sztjkvben A f 1. soriz. 1151/b/l. hriz Ingatlanra 2000 P kikiáltást árban elrendelte.
Az árverést 1930. évi Jullus hó 30. napján d. e. 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani.
Az árverés alá kerttló Ingatlan a kl kiáltás! ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10ofc-át készpénz ben, vagy az 1881:I.X. t.-c. 42. J ában meg határozott árfolyammal számított óvadékke-pes értékpapírban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elólegea blról letétbe hdyczéséról kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átodril és az árverési feltételeket aláírni (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §§., 1908:XL. t.-c. 21. S.).
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Igétetel tett, ha többet ígérni senM sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908:XU 25. §.).
Letenyén, 1930. évi április hó 10. napján Dr. Hltzelberger a. k. kir. Iblró.
A kiadmány hiteléül: Balassa Sándor a. k. 3176 ItltUOnywuató.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15419/1930. sz.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A Vécsey-utcai iskola vil-lanylámpáinak beszerzésére nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1930. évi jullus hó 31-én déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiirási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és I P összegnek „Nagykanizsa város háztartása" cimü 56607. sz. postatakarékpénztári csekkszámlára rendeltetésének feltüntetése mellett történt befizetése és a szelvénynek a v. mérnöki hivatalhoz való beküldése ellenében beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1930. julius hó
,\';7,"én\'_Polgármester.
15420/1930.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A városi közkórház sebészeti épülete villanylámpáinak beszerzésére nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1930. jullus hó 31-én déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy poslán beküldeni.
Ugyanott a kiirási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és 1 P összegnek „Nagykanizsa város háztartása" cim