Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
9.16 MB
2010-03-08 15:49:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
326
4925
Rövid leírás | Teljes leírás (1.36 MB)

Zalai Közlöny 1937. 097-119. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

77. Évfolyam 97. szám Nagykanizsa, 1937. május 1 szombat
Ara 12 Hit
ZALAI KÖZLÖNY
i________POllTImi IHMUf_
ÍMS^i^ Felelős szerkesztő: BarbarIL Lajo.
A londoni pénzvilág tüntetőleg visszavonult az n] fegyverkezési kölcsön Jegyzésétől
A jövő évi
statisztikai munkaterv parlamenti tárgyalása a\'att a szociáldemokrata szónok részéről olyan méltatlanul heves bírálat hangzott el, amelyet Tahy László, akkor még miniszterelnökségi államtitkár nagyon he\'ye-sen és eréiyeson visszautasított. A statisztika megbízhatósága elsőrendűen fontos közérdek. E minden elismerésre és dicséretre érjdemes hivatalunk, amelyik az adatok ösz-szegyűjtésében oly értékes eredményeket tud felmulatni, a magyar stallszllka számára jói megérdemelt becsületet szerzett. Ennek a becsületnek és megbízhatóságnak az aranynál nagyobb értéke van, éppen ezért rendkívül fontos közérdek, sőt magyar állami érdek hogy azt párl|>olitlkttl célok érdekében, vitgy bármi más szempontok alapján senki ne tépázhassa meg. S ne is merészelje ezt tenni senki, mert az igazságtalanul megbántott és megsértett becsület és megbízhatóság Igen súlyos következményekkel Járhat. Nagyon helyesen utalt Tahy t.ászló államtitkár arra, hogy a 8lalisz!ikai szolgálat független a kormánytól, mindenféle po\'iUkai befolyástól és működését törvényt szabályozza. Éppen a parlament elölt fekvő jelentés is azt bizonyltja, hogy a statisztikai szolgálat független a kormánytól, mert a munkatervnek az országgyűlés elé való kötelező terjesztése, attól jóváhu-, gyáskérés és a munkaterv kritiku nlá bocsátása azt igazolja, hogy a Statisztikai Hivatal felett a parlament ellenőrzése és kritikája áll. Jellemző és egyik értéke sta\'isztikni törvényünknek, hogy még a parlament sem adhat felhatalmazást bizonyos, a magánélet körébe vágó adatok kikutatására és publikálására. Sőt rendelkezés van arró\'> h<\'gy az egyéni adatok adófizetés céljára nem használhatók fel, azokat másoknak, arra illetékteleneknek és más hatóságioknak kiszolgáltatni nemcsak hogy nem lehet, de tilalmazott dologi, tehát: nem szabad. A Statisztikai Hivatal nem a kormányt szolgálja ki, de nagyon természetesen rendelkezésére kell állnia a kormánynak adataival, mert hiszen a Statisztikai Hivatal ^dalgyűjteménye elengedhetetlenül szükséges az alkotandó törvényekhez s általában iránytűként szerepel ugy a gazdasági, mint a szociális és közigazgatási életben s ugy szólván minden nagyobb tömegeket érdeklő közéleti kérdésben, mert adataival igazol s ha kell, cáfol alkotásra ösztökél, megmutatja a hlányo kai, vagyis : a modern állami élet nélkülözhetetlen segítőeszköze lett a statisztikai adat, amely ellen nincs apelláta. Természetes tehát, hogy ennek a statisztikai adatnak függetlennek, becsületesnek igaznak, megbízhatónak s mindéit tekintetben megdönthetetlennek kell lennie. Ne állj<in tehát elő sd szociáldemokrata, se bármely más politikai oldalról senki s<c s ne
London, április 30 A Daily Herald részletes tudósítást ad a fegyverkezési beruházások ra fordítandó 100,000.000 font belső kölcsön ügyéről, amelyet csülöiVÖ kön bocsátottak kl. A hjp megjegyzi, hogy mindössze 20 milliót, vagy is a kölcsön egyötödét jegyezték le. A City tüntetőleg nem vesz részt a
Budapest, április 80 Tlz órakor nyitotta meg Sztra-nyavszky Sándor házelnök a képviselőház mai ülését, amelyen My-tutták a költségvetés vitáját. Gri-ger Miklós a választójog kérdéséhez, szólt hozzá, majd u biról függetlenségről szólva kijelentette, hogy a biról függetlenség nincs eléggé körülbástyázva.
Lázár igazságügyminlszter : A biró függetlenségét jobUn körülbástyázni, mint Magyarországon van, nem is lehet.
Grleger egyetért Eckhardt Tltorv ral, hogy a miniszterelnök személye alkalmas arra, hogy a nemzeti összefogást megteremtse és megtoldja a belpolitika évtizedek óta vajúdó kérdéséi, a titkos választójogot. Személyében is tiszteli és
Páris, április 80 A francia lopludósltók jelentés© szerint a baszk hadsereg a bilbaói fronton feladta eddigi állásait és a második védelmi vonalig vonult vissza. így a 16 kilométeres tengeri védelmi vonal a nemzetiek kezére került. A kiürített területek polgári lakosságát a baszkok már elszállították, legtöbbjét hajókon.
A nemzeti csapatok e fronton 100 kilométer széles -.vonalban át.ö ték
hangoztasson a statisztikai adatok, kai kapcsolatban olyan dolgokat, a melyek csak dicséretet érdemlő Statisztikai Hivatalunk magas nivóju értékes munkáját pártpolitikai szemmel bírálják.
A statisztikai adatok értéke nem változik ugyan meg azzal, ha bi.o nyos pártpolitikai birálat különfé\'e rekrimjnálásokkal áll elő, mégis általános közszempont kivonja, hogy
kölcsönjegyzésben. A bizlositótár-sa--ágok, nagyvállalatok szintén tüntetően távolmaradtak. A bankok és a nagyiparosok, valamint u magános milliomosok csak igen elenyésző százalékban jegyeztek a fegyverkezési kölcsönre. A lap ért s.\'l-lése szerint a hiányzó 80 milliót a köztestületek veszik át és jegyik le.
becsüli a miniszterelnököt, de a költségvelést nem fogadja el.
Budapest, április 80 Tóth Pál a zö\'dkereszt akció fontosságáról beszélt, majd a mezőgazdasági munkások béremelését sürgette ét> hungoztatta u társadalmi harmóniát.
Láng Lénárd az alkotmányjogi kérdések nx-llett a gazdasági ügyek rendezését tartja u Ház legfontosabb programjának, népies és szociális politikát követel. Hibáztatja, hogy a kisgazdák adóbevallását sok szor nem fogadják el és Így a nagybirtokosok alacsonyabb adót fizetnek, mint a kisgazdák. Nem fogadia el a költségvetést.
Lapzártakor Pintér József emel-fedett szólásra.
a vörös kormánycsapatok régi állásait és folytatják az előrenyomulást. Tegnap elfoglalták Guernica városát. A baszkok szent városát a nemzetiek valóságos romhalmaz-ként találták. A vörösök a várost átadás előtt felgyújtatták éstelj^seiv lerombolták. A város értékes mű\' kincseket tartalmazó középület;! mind a vörösök vandál pusztításának áldozatai lettek.
Bilbaoban szorongó sziwel vár-
ne keltsük még halvány érzetét se fel annak, ami oktalan és indokolatlan és esetleg fegyvert adhat olyanok kezébe, akik ,már nem is az ellenfél, hanem az ellenségszemszögéből mérlegelve veszik talán birálat alá olyan hiv^lalunk működést, ahol a papirra vetett szónak, a leirt számadatnak veretes igazsága és tiszta becsülete van.
|ák az eseményeket. A város elfoglalása ugyanis nagyon fontos hadászati szempontból is, miután a Bilbao és a Valencia közti összekötetés megszakadt. Bilbaoban a polgári lakosságot már napok óta szállítják védettebb területekre
Az USA semlegessége
Newyork, április 80 A parlament által megszuvazjott semlegességi törvény értelmében a nemzetközi és a polgárháború meg^ állapításának jogát az elnökre bízták. A törvény értelmében attól a pillanattól kezdve, amint az e\'nök meghozza a döntést, tilos Amerikából fegyvert és lőszert szállítani, tilos az ameiikai hajókat ilyen célokra felhasználni, ti\'os mindennemű pénzügyi ügylet (kölcsön, segély, stb.) a hadbanálló felekkel. A semlegességi törvény ellen vétőket szigorúan büntetik.
Tegnaptól máig
(Hirtk egy mondatban) Ország: f
Höder liontédcinvi miniszter hazu-érkezett bécsi útjáról.
A Nemzeti Egység Pártja csütörtök c-sti pártvacsoráján Kelem\'-n Kornél meleg szavakbuu köszöntötte az uj beliigjtwiuiszlcrt.
If)u Meskó Zoltánt • Nyiluskcreut u magyar föld népéírt» dmü cikkéért cgvhómipl és 14 napi fogházra Ítélték hitfelckczi\'ü izgatás miutt.
Egy bécsiszclettől Budapesten Kertész Lajos és hozzátartozót husmér-gezést kaptak. Nyolcan estek össze. A im-ntök három autóval szállították lx> őket a kúrházbu.
A székesfővárosi tanítóság m fizetéscsökkentések megszüntetése érdekében mozguiinat indított.
Az akadémia újból József főherceget választotta meg elnökévé.
A Várban tegnap leplezték le gróf Hadik András tábornagy szobrát.
Sátoraljaújhelyről IJudapestre szállítottak 12 török halottat, akiket m-a pénteken n hőstfk temetőjében Imj-lyeztek cl.
A miskolci országzászló tolvajét sikerült egy 10 éves kirutófiu személyében elfogni.
A tőzsdetanács most Úszott ^hűtésében a buzafelesleg 5 millió méter-mázsás csökkenésével "számol.
Világ:
A magyar párt vezetői megjelentek Sztojadinovics miniszterelnöknél és kérték, hogy tegye lehetővé a magyar gyermekek magyarnyelvű oktatását az elemi iskolákban.
Simpson asszony váló|>erében két. I>erces tárgyalás után hétfőn hirdetnek Ítéletet.
Kósller Artúrt, a magyar származású «ngol újságírót, akit a nemzetiek elfogtak, sikerült az egyik szcviltai börtönben megtalálni.
Cseliország 100.000 gyarmatost küld Panama belsejébe gazdasági telepekre.
SjKiak belga külügyminiszter kijelentette, hogy Belgium1 csak olyan hál>oruban vesz részt, amely területét érinti.
Az angol repülőflotta két repüiőgépo
Darányi miniszterelnök meg tudja teremteni a nemzeti összefogási"
— mondotta Grleger Miklós a Ház mai Illésén
A második vonalig szorították vissza a baszkokat a Bilbao körül előrenyomuló nemzetlek
A baszkok szent városa romhalmazként került a nemzetlek kezére
flALlAl KÖÍLONV
1137, májat 1.
őssaeftt körött és tezuliant. ót ember megtelt.
Jugoaláviáb.iu Oiegdrágullak
lapok. .
Lapzárta;
Bilbaói Jelenlés szerint a ncnwctl csapatok repülői olsülycsztolték a kor-niónycsapatok Espani nevű gőzösét.
Neurath birodalmi külügyminiszter vasárnap délelőtt utazik Rómába.
Varsóban az egyik zsidó iflp épületében két botnbtt robbant, o merénylők a nyomdát is felrobbantották.
A Reuter iroda Jelentése szerint a ikMcetJck repülői bombázták a Ilii-bia kikötőjében Álló négy angol ha. Jól, amely élelmiszert szállított « spa. nyol vörösök részérc.
Dr. Simon György prelátus
ha gyomrát elrontotta, azonnal Igytk egy pohár Icrméizelci „Ferenc Jóxaef" kcicrdviicl, meri ei az tmésilfcialoina larlalmil gyoraan feloldja éa biztosan levezeti, a Mimtlkodéil elrendezi, az anyag-ciciét fokozza éa fii.a közérzetet teremt. Az orvosok ajánlják.
Darányi Eckhardtal tárgyalt a titkos választójogról
Budapest, április 30 Darányi miniszterelnök tegnap vacsorán látta vendégül Eckhurdt Tibort. A két politikus a kíaö éjszakai órákig tárgyúit. Beavatott hely értesülése szerint a titkos választó-Jog kérdését vitatták meg, majd a többi alkotmányjogi Juvusluluknt.
Valkó Lajos lesi az aj népszOvetiégl fömegblzott
Budapest, áptiüs 90 A Ház folyosóján híre járt, hogy Magyaroiaiáguj népszövetségi megbízottja Valkó Lajos, volt külügyminiszter lesz. Illetékes helyen u hirl írem cáfolták meg, de kljetoii-tették, hogy a politikusok nagy rokonszenvvel fogadták a hirl.
Olaszország rendezi a fizetéseket
Réoaa, áprlUs 30 llémában pénteken délelőtt tlll ész-kzc n köz|>oiiti korponldó, bizottság, woiely az árakat. íizolésekii és béreket igyekszik őssihnntfbn llulni.
Szombaton este nyit a Kis Borai
Nagykanizsa egy.valóban hangulatos és urlljíayokeiU kieiéaltO szózakazé-helylséggeí bflvill a Kiáltóval megovl-UsávaL Az, lnartaslUleti azékUz éttor-moh, veudftjrfftl, tslstntnt Arujnn kert-helylaégett hetek éta tartó átalakítási munkálatok után teljesen uj vewtée-ben Pénzes Antal vette át.
Asztalosok, festék, lakatosok, villanyszerelők tarnak-taragnak.hoKy az egyébként Jé beosztású helyiségeket a mai kor Igényéinek megfeíéléen kellemessé és barátságossá tegyék, A Kis Royal villamos berendezése külön dtosóMtet énlemei. Meglátszik, hogy képaett vtlá-gttásteofanlkus tsrTezta Oasdsságr \' és a Jé világítás követelményei esésen vannak éeszcegyeztotve a baláa-és hangujatvliágltással. A kivitelezés Uulttnar Armln vlllanyszeroia mestert dlcMrl
Jé hangulatról a rádlébé! is közismert debreceni Kiss Jóska és teljes
í\'ttT^.\'"*?^ U\'l- «• buhlejté a „Baúaeaonifl füstös".
rémes Antal műtét! a sendáalálól IpattMM) a átes mull ált, ez magiban
ÍTm^^Fiispfei
f^ltiísíí? egyónUévi, niegérdenét-
beszámolója a manilai eucharisztikus világkongresszusról
Veszprém", április 30 A Zalai Közlöny értkwcs szerkesz-töjének, Birbarits\' l.ajos barátommk lei! Ígéretemnek megfelelően az olvasóközönség tájékoztatására készséges ürömmel számolok l>e arról az élvezetes ós értékes előadásról, melyei most tiirlolt meg dr. Stafcn György prelátuskanonok az egyháanegyel köz-IKinti papságnak. Az előadásra m igi a tr egy és főpásztor: dr. Rott Nándor püspök kérle fel az illusztris főp-tpot kit az előadás elején mclit|lfcu«v*kM Köszöntött.
l)r. Simon (iyörgy prcláluskanonoK g-\'irdag tapasztalatainak isnyrlpk-í! «.- utazás eéljának megjelölésévé k.z-delte. *
— A minilal ut célja *z Oflári-fientség hódolata volt, ami -> korlati életben a felebaráti szeretet megnyilvánulásaiban nyer kifejezést. Utunk tehát — inon lotla a prelátus — zarándokút volt, mely azonban o földnek olyan szépségein kérésziül vezetett, hogy a természet színpompás gazdagságának látása n Icgulkal-masabb előkészület volt « természet-felettiek befogadására. A természetnek szinte a képzeletet is felülmúló sokoldalú szépsége melleit oz emberli-
A hajón, ahol naponta különféle nyelvű újságok jelentek meg az utazás alatt
pusok sokasága is külön élvezet ós meglepetés volt.
Maga a tengeri ut 30.000 kllomtóler volt, melyhez hozzáadva " vasúton és autókon megtett utakat, kereken
40.000 kilóméterre tehető a 26 tagu magyar csoport zarándokútja.
Az egyenlítő 40.070 kllóméter és 3Ö8 méter, tehát elmondható, hogy utjuk hosszúsága átfogta volna a/. egész földet. Magán a hajón () hetet töltöttek és részük volt látni ti tengeri hullámoknak tajtékzó erejét, « Un-gerszin ]>ompás változatait az éghajlatok változatosságától folyton vál-tozó hullánvszinpompát. Az óceánjáró hajó, melyen az utat megtették, 11)24-beu épült. Neve Conte Rotto. Csodás kényelemmel berendezve. A.t elsŐosz-lályu kabinok mindegyik\'\' fürdőszobával ellátva. t
(Magam elé tudóin varázsolni ezt n • .\'zen uszó várost aki 11(20.b-m a már szolgálatból kivont Olympic neeánJáiV.n tettem meg az utat Amerikába és vissza. A prelátuskam.nok színes előadása alatt újra végigéltem a felejthet\'tlen amerikai ulnok minién lx nyomását, élményét.)
A hajón állán ló a rene, m»)zi, sport, játék. A Conto Rosson még gslfMr.blövészet is volt. Az utasok «eán.o 429 volt.
A hajón volt nyomda
és az utasok tájékoztatására nup.nip különféle virágnyelveken megjelent UjságoAkal kedveskedtek az ut <sok-nu<[, ak\'k a különböző nemzetekből verődtek öJsre.
A zarándoklatra való tekintettet a hajón
12 oltár
állolt a misézőpapok rendelkezésére. Megható volt mondja a prelátus, hogy i világiak versenyeztek egjmás-utl a nnnisztrálásl>an Büszkeséggel tól\'hel el iK-nnanket. hogy nemzetiség szerint az első ilyen nifcét a magyar csoport énekével tartották meg. Szépséges mugyar egjházl énekek rit-p\\\\.\'al hangzottak fel az occán tetején é\' zen.ífcdezték Istennek dl-sösé-
Sét. .Minden délután fl órakor közös jtatosságot tartottak. Volt egy alka-lemmal ünnepélyes gyászmise Is melyei az egyik zarándokoló ,püspök tlirtotl a tengeren és tengerben el-huuytak lelki üdvéért. A püspök az absolutio feloldozó szavait a parancsnoki hidról mondotta és utána egy hatalmas koszorút dobtak a fóld nagy hullámeirjára. Szomorúság fogta ei a zarándokókat, amikor
egy bűfekomor hajógépész idegrohamában a tengerbe vetette magát.
A bajóóriás hiál>a vesztegelt a tengeren, a hullámok nnn dobták felszínre a szcrinosétlen öngyilkos holttestéi
Mielőtt a ha>) Manilában kikötött. Dougherly filadelfiai biborosérsek, a Szentatya követe Tű I>euu»-os ájta-tosságot tartott, hálát adva Istennők,
hogy a hosszu utat megtéve a Fftlőp-szi&teken hódolhatnak az Olldri-szenlség előtt.
(A cliicagöi eueliarisztikus világkongresszuson m iga in is láttam\' Dougberty biborost, akinek boldogult hercegprímásunk, Csenioch János né-hár ynnkat be is nnitatott. Több ma-gyí r plébánia van egyházmegyéjében, melyek közül az allentownit és beth-
lehemit magam is felkerestem. Mindegyiken igtn buzgó lelkipásztor működik: Nagy I.ászló és Hczeteríts Jó-ZJCf.) i
Ilt említem m^\'g a prelátus előadása nyomón hogy\' a magj-ar püs|>öki kart a mfaniUU világkongresszuson dr. Sán\'.ha l\'ál képviselte, aKt i. kanadai Stockhobin ik magyar pléWnosa ^ós akinél ly20-bau 11a-r.nter Islván váci püsj>ök kíséretében több napot töltótUtnC. iiz az önfeláldozó, apostoli lelkületű, a tároli vl-iágrészben is a naigyar érdekekért fáradozó kitűnő pop. (akiről büsxko-ségíN\'i mondhatom, hogy a budai S?ent Imre Collegíumban prerektus-utódom volt.) aiigolnyeivü füzeiben oyujloll a világkongresszuson részl-vevöknek lelkes hiradót
a jövő évi budapesti jubileumi évről
és mini Simon prelátus örümlmel közölte: sokan lettek Ígéretei orra, lwgy Jövőre vendégeinknek látliatjuk íiket fövárosunkbi n.
Óriási é>-dciue zarándokainknaK, hogy Jövő évi jubileianí ünnepünkre ft világ népeinél propagandát csinállak. lliszen a hajón is szincs társa, ián ulazolt: olaszok, némolck, franciák, belgák, angolok, oroszok, ja-pi\'uok, filippinok, stb.
Kelet földi paradicsomin végig
Mosolygós lelkesedés árad a pre-látuskanonjk szavaiból, <«ttikor Kelet kapiijáról: Hombayról beszél. Kösei egy millió lakósa van. A sz n \'k minden változata, keveréke és összetélele a ruházatban. .Maga az inii"i óceán is arany és sötétkék, uinjd ezüst és haragos zöld színeivel köti ic a bámészkodó embernek tekinielét, figyel-mét. Az eml>erek bőre fekete, a férfiak derékig nem öltözködnek, de napsütötte bőrük mintha csokoládé szinü öltözék volna. Arcuk fekete szín -\' 5 változatban is kifejezést nyer. lk*rt-bcybóá kirándulást tettek
az Elefántok szigetére.
Kőből faragolt elefánt fejek Sorakoznak egymáshoz. A hőség tropikus. Képzeletet felülmúló meleg. Ezért a templomok is magasak, tágasuk, rengeteg ajtóval és még tőbb ablakkal. A keresztények |>éidásan vallásosak.
Még csodálatosabb kép váffr a zarándokokat Ceylon szigetén. Simrm prelátus említette, hogy P. Szeghy Ernő, JeUv\'eg keszthelyi k«Ál».\'lita atyától, aki hosszabb időt töltött Keleten, hallotta, hogy Ázsiába csak ugy érdemes menni, ha az emlK\'r Ceylon szigetére is ellátogat. Január 23-éti voltak ott. Kánikulai forróság kössön-lötle őket, de elfeledtette velük a hőség kellemetlenségét a természet olyan fantasztikus gazdagsága, amelyet leírni mm is lehet, mert azt látni kell. Igazi földi paradicsomi. A IvBgyomány
lel hívás!
F<
Felkérem azokat, akik a város belterületén épülő társasházban öröklakást
venni óhajtanak, jelentkezzenek május hó 1-éti, szombaton délután 4—5 óra között irodámban. Dr. Bartha István, ügyvéd, Horthy M.-ut 7. szám.
| szerint _ r
állítólag osakugyan ott volt a paradiosom.
Természeti szépsége, pálmuerdeinek varázsa, rózsaligeteinuk balzsamos, illata, banán és leaültetvények hosszu vonalai kielégítenek minden várakozást. A temérdek virágtelcp között kitűnő utakon autózhat az idegen. Külön ki keh Omolni a királyi botanikus kertet, melynél szebb csak a paradicsom lehetett.
A iMigányság ős hazája Kelet. Val-lásuk bálványhnádásuk bizarraága le-hangolólag hat u kereszténység föl-iinelö légkörében élő látogatóm. Hisznek a lélekvándorlásban, ezért előttük minden állat szeul. A zarándok fiiigyarok egyikével történt, hogy egy csótánszerü bogarat eltajxisott. Haragos tekintet lett rá a fctelet. Ceylon lakói szingalézek ós (i«n«uok. Szimiuitikus né]>ség.
A zarándokút legdélibb pontja Sin-ga|>ore volt. Maláji nyelven annyit Jelent, mint
az orotzlánok városai
Keleti Gibraltárnak is hívják. Az egyenlílő közelsége íniatt párás hőség kínozta az utasokat. Itt mér kedves előadónk: Simon prelátus emberszerető szive és előkelően finom lelkülete is engedményt tett, mert oly kinos volt a forróság, hogy igéaybo vette ö is a szolgálatra ajánlkozó kulik egyikét, aki boldog mo.sollyal vitte kis kétkerekű riksájáu a városba.
Az ázsiai kereszténység telinek szigetvilágiban
Február 1-én érkezett n»og a hajó Manilába. A Fülöp szigetek lakéit ágostonrenii spanyolok nyerték meg a kereszténységnek. Jekuleg az Egyesült Államok uralnia diktál, de máris uyiltan suttognak arról, hogy.
tiz év múlva Japin fog ott< parancsolni.
Keresztény szempontból nem örvendetes hlr. A közel másfél eeer szig»t»u
IMI miM I.
ZALAI KOZI.OHY
Hétfőn megkezdik a református paplak építését
A 28.000 pengős építkezés augusztus közepére elkészöl
Nagykanizsának kétségtelenül egyik legszebb, modern épü\'ete az uj református templom, ;^nely annak Idején költséghiány miatt nem készülhetett el teljesen a tervek szerint. Nevezetesen a templom mellé akarták megépíteni a református paplakot és a gyülekezeti otthont. Az épitkezés sokáig szünetelt, most azonban együtt van az építkezéshez szükséges összeg ók hétfőn meg Is kezdik az építkezést.
A 28.000 pengős költséggel Induló építkezés közvetlen a templom
mellett készülő magasföldszinté épületből áll. Az emeleten nyer elhelyezést a paplak, mig a szuterén-ban az egyházfl lakása és a nagyobb gyülekezeti terem. Az építkezés egészen n*>st sem fejeződik be, mtert a fedezet csak a két lakás elkészítését engedi meg, a gyülekezeti otthont egy későbbi időpontban fejezik be.
A hétfőn meginduló épitkezés ismét több iparost juttat munkához és kenyérhez. Az építkezés augusztus 15-e körül befejeződik.
Szélsőségek nem veszélyeztetni Zala vármegye közbiztonságát
Biztosítani lehet a vármegye Háztartásának egyensúlyát Az alispán negyedévi jelentése
lak\'k W ázsiai kere«tét*ység fala
A kongresszus lefolyású a r<n<* és pontosság keretéin n tőrtént. A lnkók Áhítata és jámborsága mélyen meghatotta « zarándokokat. Az eucharisztikus ünnepségeket a pedáus ien-dezés jellemezte. Nagyon termésre-tcs, hogy ás ütiBCöségek fénypontja n befejező szentségi körmenet és a Szentatyának rádión közvetített áldása volt, melyet az óriási téren ösz-•xescrcgk\'tt
félmillió «mb«r térdenállvs, könnyek között fogadott.
A Szentatya szavait spanyol és angol nyelven tolmácsolták.
Itt cknlltem mteg a prelátuskanonok észrevételeiéit, hogy az aqgol nyelv uraljrtát tapasztalta mindenütt. \' A könyvkereskedések kirakatai legnkább angol kfnyvekben bővelkednek. Tényleg. nz angol nyelv ma világhatalom. • :it hií is tapasztaltuk amerikai utunkon. Amikor Cherbourgbo* hajóra •zálltunk,. azóta egész utunkon vóglg n«i» sok hasznát vehette az ember •€»« a francia, sem a néwfct nyelvűek, do ungol tudományával mlnile. nült otthon érezte magát
Hazafelé jövet ellátogatlak Kínába Ls és megtekintették annak két halai-avas nemzetközi városát:
Hongkongot ét Sanghalt.
Mindkettő nigy benyomást tett a za. rándokokra. {
öröm sugárzik előadónk arcáról, amikor befejezésül megemeltette, hogy boldogunk érzi magát, hogy ezt a zarándokutat megtehette, — mi pedig ?< örülünk, hogy a hosszú ut után pompás egészségijen üdvözölhetjük újból körünkben egyházmegyénk egyik legértékesebb papját és sokszorosan büszkék vagyunk arra, hogy egyházmegyénket éppen ő képviselte, akit mindnyájunk tisztelete és szeretete vesz körül.
Az előadás után dr. Rott Nándor ü»Cgyéspüsi>ők hálás szavakkal köszönte kneg a tanulságos szép előadást.
Dr. Wóbcr Pál
Szombat
■UBAPfJST I.
0.30 Cigányzene. — 6.45 Torna. — Utána hanglemezek. — 7 Cscléuyi József magyar nótákat énekel, kíséri cigányzene. — 10 Hirck. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 MU nézzünk meg?
— 12.05 A rádió szalonzenekara. — 12.30 Hírek — 13.15 Időjelzés, időjárás jelentés. — 1S40 Vá»dornó Szath-ittáry Arunfca énekel. — 14.40 IIírek, áfák. — 15.15 Hádióüzcnctok a Nem1-zetközi Vásárból. — 10.15 Harsányi Gizi mesél. - 1045 Időjelzés, hírek.
17 Nagy Adorján csevegése. — 17-30 ör. Dobnányl Ernő zongorázik. — 18.. 10 Hogyan védekezzünk a légitá-mttdás ellep. Közvetítés a Nemzetközi Vásárból. — 1830 Karácsony Margit magyar nótákat énekel, kíséri cigány-aene. — 19.20 Képek a Nemzetközi Vásárból. ~ 70 «Májusit.* Verses Játék l felvonásban. — 21 llirek. — 21.20 Az operaházi zenekar - 22 Időjárásjelentés. — 2250 Hanglemezek.
- 00.06 Hírek. •UDAPEST II.
16.30 Dr. Schwnrtz Elemér előadása. — 17 Missziós üzenetek. — 17.30 Zakariás János előadása. — 18.10 Hanglemezek — lu Mezőgazdasági félóra. _ 19.30 Dr. MüUer Miklós előadása. - 20 Hírek
•ecs.
11.45 Zenekar. — 12.55 Klvánság-ktivezek. — 15.35 Beethoven: H-moll vonósnégyes. — 1640 Lemezok.
19.30 V ráiliószalonzenekar. — 20 Hangverseny. __ 3030 Dnlulónmusl-káló Bécs, egyveleg. — 21.35 Tánc-lemezek. — 22.30 Falt-négyes. Bécsi ttttlü,
Zalaegerszeg, április 30 Zala vármegye törvényhatóságá-nak májusi közgyűlésére elkészült az alispán jelentése. A jelentés főbb ndatal:
A. vármegye háztartási helyzetét illetőleg a mezőgazdasági adózók fizetőképessége márciustól a minimálisra csökkent. Nagyobb adóbevételekre augusztus végéig nem lehet számítani, de remény van rá. hogy a háztartási egyensúlyt biztosítani lehet.
Az évekkel ezelőtt a belügyminisztériumtól kapott 404.595 P kamatmentes kölcsönből eddig í 15 ezer pengőt flztett vissza a megye.
A közbiztonsági viszonyok nyugodtak, a megye közbiztonságát szélsőségek nem veszélyeztetik, a Wjzjgazgatási l»ídságok éberen, őrködnek. )
A Népművelési Bizottság gazdag munkásságáról részletesen beszá-talol. A nyáron Ismét tesz a Balaton mellett előadóképző tanfolyam.
A közegészségügyi helyet általában kielégítő. A belügyminiszter elrendelte a trachoma-vldékek egész lakosságának, az összes elemi Iskolák, óvodák tanulóinak megvizsgálását. A tapasztalatok alapján a kellő előterjesztések ós Intézkedések megtörténtek.
A malária elleni küzdelemre, viz-leosapoló munkára főiskolás nyári munkatábort kért az alispán. Be-Bzámol a jelentés a gyermekétkeztetésről, cukor-akcióról, a Zöld Kereszt és a Stefánia gyönyörű munkásságáról. A születési statisztika szerint az első negyedévben n természetes szaporodás 557 lélek.
Az állategészségügyi viszonyok rosszabbodjak. Nagyon elterjedt a lórQhkór.
Az állalvásárok forgalma emelkedik, a ló- és marhuárak tovább emelkednek, a sertések ára változatlan. Külföldi kivitelre sok állat került.
A mezőgazdasági állapot kedv©« zőtlen az időjárás miatt. A jnunkás-ság helyzete megnehezült. Az utak megromlottak, nz áradások elmostak több hidat, a helyrehozást munkák az Időjárás miatt nem indulhattak még mindig meg.
Naptári Május J. szombat, ltom. kat. Fülöp és Jakab. Protestáns Fülöp. Tzr. IJar hó 20.
Gyógyszertár! éjjeli szolgálat e hó végéig az őrangyal gyógyazortár és a ktskanlzsal gyógyszertár.
Gfaffirdfi nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek dóit tán kedden eftóe* nap nőknek).
lé hk?k « nagyvilágból
Vitéz Kenyeres János parlamenti beszédéből :
- Nem áll Ernszt Sándornak az a kijelentése, hogy a gazdasági javulást a sajtó szuggerálja a közönségre. Ellenkezőleg áll u dolog : -tagadhatatlanul előbbre jutottunk
a gazdasági javulás utján.

Dr. Chorln Ferenc, a Gyosz elnökének cikkéből:
- A súlyos válság ével után államháztartásunk és mezőgazdaságunk tuljutott a mélyponton.

Vinoent AUrjol francia pénzügyminiszter beszédéből:
- Az államkincstár helyzete a folyó év első negyedében határozottan kedvezően alakult.
A MTI jelentéséből :
- A pesti tőzsdei áresések kizárólag az értéktőzsdére szorítkozó jelenségek, a gazdasági és pénzügyi élet általános menetére káros befolyással nincsenek.

A budapesti tőzsde alkalmazottainak fizetéscsökkentését 4000 pengő fizetésen alul teljesen, azon
felül 50 százalékban megszüntette.

Dr. Kenéz Béla ny. kereskedele\'m ügyi miniszter nyilatkozatából:
Az utóbbi Időben a gazdasági életbon kedvező jelenségek tapasztalhatók. Az igazi gazdasági fellendülés felé az első eredményt ígérő lépést a beruházási program jelenti, amelyt Fabinyi pénzügyminiszter a törvényhozás elé terjesztett. Ezek a nagyhorderejű beruházások friss vért öntenek a gazdasági élet érhálózatába.
• 1
Hetek óta komoly tárgyalások1
folynak- a magyar és török kormány között 1000 cséplőgépnek Ankarába való szállításáról. Ez B millió pengős kivitelt jelentene a
magyar gépiparnak.

Az államépltészeti hivatalnál 16 uj gyakornoki állást szerveznek éa jövőre az uj állások számát szaporítják.

A Magyar Közgazdaság Írja :
- A vetések általában jól fejlődtek és a helyzet pillanatnyfag kielégítő. Ha kedvező, száraz Idő következik, a tavalyihoz hasonló jó terméssel számolhatunk.
Az amierikai vasipar munkáslétszáma február végén 556.000 volt. Az év eleje óta 20 ezerrel növekedett a létszám. Az 1929. év adataihoz képest 21 százalékos a létszám1-emclkedés.
A llsztforgalml adóváltság 50 százalékos csökkentését tervezik, a ml két filléres kenyér-olcsóbbodást jelentene.
A Magyar Textilgyárosok Országos Egyesületének j lenUséböl:
- Az egyesületbe 1926-ban 139, ma 156 gyár tartozik. 1926\\han 83.420, ma 58.579 a gyárak összes alkalmazottainak és munkásainak száma. Az 1936 évi adatok az 1929-es konjunktúránál is kedvezőbbek és 1981 óta állandóan, évről évre javuló tendenciát mutatnak. ^ <
Üzletmegnyitás I
(MAjus l-én *« S-án)
Van szerenctém városunk ét vidékének mélyen „tisztelt közönségéi érteiltent, hogy a Sutiár at 3. szám alatti
Ipartestületi vendéglőt
(unit Pattiért Egylet) Átvettem ét a mélyen tUztett közön-lég minden Igényéi kielégíti módon vezetem. Tártatebé dek, lakodalmak tlb. rétiért külön helyltég áll rendelkezésre. Abonnentek felvétetnek.
Minden este a rádióból
hólismert
debreceni Kiss Jóska
cigányprímás ét zenekara muzsikát. — Mély tUztelettel
Pénzes Antal vendéglős
Centrál szálló éttermének volt főpincére
«
ZALAI KÖZLÖNY
1987. mljlU I.
Cipőt pünkösdre az „Ideál" cípöiizlefben vegyen!
GySnyörO újdonságok érkeztek I — Bár a cipőárak rohamosan emelkednek, az ünnepek előtt még rendkívül előnyfis árakkal tudok az Ön rendelkezésére állani.
Hecht Lajos „Ideál" cipőüzlete —- Nagykanizsa, Fő-ut 12. szám.
Újra árad a Mura
Tótszerdahely határában viz alatt állnak a földek
Tót szerdahely, április 80
(Saját tudósítónktól) Néhány héttel ezelőtt a hetekig tartó esőzések következtében, mint ismereten ( va Mura több helyen kilépett Medréből és kisebb nagyobb területeket elöntött. Szerencsére, mielőtt nagyobb károkat okoaoít volna, a viz apadni kezdett, most azonban, mint jelentik, Ismét nagyobb mértéket kezd ölteni az áradás.
Tótszerdahelynél hetekkel ezelő t a kertekben folyt már h Mura, de pár nap alatt visszavonult. A gazdák azt hitték, véglegesen elmúlt az árvizveszedeiem, amikor most a hetek óta tartó rossz idő következtében újból emelkedni kezd a Mura vízállása. Tótszerdahelynél újra elöntötte a földeket és csak fokozna az eddig okozott tetemes kárt, miután az elvetett növényeket a viz sodra mind kimossa. Most már
nagy károkat okoz az áradás a bevetetlen területeken is, mert a gaz-1 dák nem tudják azt megművelni és bevetni. (
Murakeresztur, április 30 (Saját tudósítónktól) Murake-resztumál szintén napok óta emelkedik a Mura vízállása, de jelenleg még 30-40 centiméter hiányzik ahhoz, hogy a viz kilépjen medréből és elöntse a partmenti réteket.
A Mura vízállásának emelkedésével a környező patakok vize is megduzzadt és szintén elöntéssel fenyegeti a réteket.
Pusztít • Száva
Belgrád, április 30 A Száva áradása egyre- aggasztóbb méreteket ólt. Szerda óin ismét hatal. mas terítfeleki\'t öntött cl uz ár. Obrc. novácbnn 5500 lakost biztosabb helyre szállítottak.
Egy kalandvágyó elsős gimnazista eltűnt, mert „élete nagy fordulóponthoz jutott"
KI látta szerda óta a bucsuszent-lászlól körjegyző tfzenkétéves fiát
Tegnapelőtt történt, hogy Misik János, a nagykanizsai reálgimnázium I. B) osztályú tanulója, a bu-csuszenllászlói körjegyző 12 éíves fia, aki Nagykanizsán Szollár Ist-vánné Batthyány utcai lakásán volt szálláson, eltűnt hazulról. Hiába válták haza, elmúlt az este. az éjjel, másnap : — a kis diáknak nyoma veszett. Misik János még aznap reggel is a megszokott módon ment lakóiéba, sem kedélyében, sem magaviseletében nem tilnt fel semmi, amiből arna lehetett volna következtetni, hogy valami különös tervvel foglalkozik. Az isko\'ában sem volt a gyerekkel semmi baj, magaviselete ellen nem volt kifogás, nem volt ugyan valami jó tanuló, de intőt, novót sem kapott igy tehát ilynemű gondjai sem lehettek.
Szollárék az eltűnés után nyomban értesítették a kis diák édesapját, aki azxmnal bejött Nagykanizsára és a rendőrkapitányságon agyér mek eltűnését bejelentették, felkutatására a szokásos intézkedések azonnal meg is történtek.
A kutatás során kézbe korült az eltűnt kis diák naplója, amit amúgy
diákmódra, csak néhány barátja által Ismert titkos Írással irt. Az egyik diákpajtás, aki szintén be volt avatva a titkos írásba, megmondotta a kulcsot és sikerült megfejteni a napló szövegét. A napló bejegyzéseiből kitűnik, hogy az eleven eszű kis diák talán gyermeknek nem való könyvek vagy filmek hatása alatt kissé kalandvágyó hajlamú, exatált idogrendszerü volt. Eltűnése előtt két héttel ezt irta a naplóba : »Életem nagy forduló pontjához jutottam.,.* A.gyerek tehát régebben készüít valami kalandos vállalkozásra.
A gyermek édesapja autóval végigkutatta az egyes községeket, végig az utakat, de sehol semmi nyomát nem találta fiának. Vannak, a kik a somogyszentmiklósl uton látták, de látták állítólag az olasz-vonat kanizsai fogadtatásánál a pályaudvaron, ahol a szerelvény körül settenkedett. Nem\' lehetetlen, hogy a nagy tumultust talán arra használta fel, hogy feljusson a vonatra. I-egvalószinübb azonban, hogy a gyermek már a legközelebbi órákban ráébred nn^a, hogy más a
Városi Mozgó. CsDtörtöktfll vasárnapig I
Meller Rózsi „Vallomás11 c. nagysikerű darabja nyomán
Én voltam BULL* ELMH>
"Ultlim a magyar színpad ki-vételes tehetségű büszkeségének megrázó, szlvbemarkotóan drámai ereJO alakításéval. - Főszereplők: Tör*. Jen8, Caorlo. Gyula, Ura* Tl.adar, Kiss Ferano, Érdé-_Wlct éa Waawl Piri._
Előadások kezdete hétköznap 5 7, 9 órakor, vasárnap 3. 5. 7 él 9-kor. Randaa halyárak I
Aki tud valamit az ellünt kis diákról,iVértesltse azonnal a nagykanizsai rendőrséRi\'t va«y édesapját, a bucsuszentlásztól körjegyzőt.
könyvekben olvasott kaland és más az élet s ha egyéb nem, az éhség hazakergeti újra a kis diák-\' szobába és a mégis csak legbiztonságosabb Iskolapadba.
..i\'Li\'i.fi.ii.r \' -- --- - ----- - ----------------------- - -- - * » - . - ~ . » «. ^
Május 20-a körül kezdődik a nagykanizsai sziniszezon
A kanizsai szezon előtt hat estén Bécsben vendégszerepel a pécsi színtársulat
A tavasszal, nehezen bár - de a kanizsai sziniszezon is megszületik. Most értesülünk, hogy a Fodor színtársulat ezidén május 20-a körül kezdi meg a nagykai i sal vendégszereplését. Pontos idöixmtot még nem sikerült megállapítani, mert a Pécs
kanizsai színtársulat előzőleg Bécsben is vendégszerepel.
Fodor Oszkár, a társulat jubHá\'ó színigazgatója ugyanis tognap Bécsben járt és szerződést kötött a Raimund-Theater igazgatójával. A szerződés értelmében a Pécs kanizsai színtársulat v>pefett-társulata május 6-ától a bécsi Raimund-szin-házban lép fel. Szilágyi László és Elsemann Mihály operettjét, a »Nádasdy huszáiv>k«-at játszák a bécsi vendégszereplés alatt, mig a prózai együttes odahaza, Pécsett folytatja az előadásokat. Egyelőre
hal estén lesz a bécsi színház vendége a színtársulat. A további fellépés a hat nap sikerétől függ. Szó van arról is, hogy a társulat a bécíj vendégszereplés után nem utazik már haza Pécsre, hanem egyenesen Nagykanizsára jön.
Pécs és Kaposvár egy szinikerü-lelté olvasztása ügyében - amiről a Zalai Közlöny tegnapi számain Irtunk - ujabb bonyodalom támadt. A KapfisvároU vendégszereplő Tolnay színigazgató ugyanis nem ludott a- két polgármester tárgyalásairól és a legteljesebb mérték, ben ragaszkodik eddigi szlnikerüle-léhez és négyéves kaposvári koncessziójához és nem hajlandó csuk egy évre lékötnl magát.
Ezekután mindhárom városban ér deklödéssei várják a koncesszió ügyének bonyolódását.
A CEHTRAlBAM általános meglepetés lesz szombaton este
Balogh Laci
a magyar nóta királya öttagú zenekarával. A legjobb jazz tánchoz 1 Hangulatos, azonkívül szalon- és minden zenéhez nagyszerűen értenek I
♦ TÁNC KRTTÖTG. ♦
EMLÉKEZTETŐ
Máju» 4.
Irodalmi Kör évi közgyűlése 6-kor a városházán (Meghívó nincsI)
Mája. 5.
Zeneiskola tanárt hangversenye 9-kor a kamarateremben.
Mája* 8.
A Keresztény Jót. Nőegylet táno-teája 9-kor a Koronában.
— Saját érdekében és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopitsln Butoráruháx Ö..I wübutor-klál-lltását megtekinti, vételkényszer nélkül.
— A Budapeatl NemurtkSxl Vásár
tcxtilcsnrnokáoak külön szenzációja a Trunkhahn posztógyár szövetkiálli-tása. Ez a liirncves gyárunk a ma már országszerte fogalommá vált Trunk-hahn-szingyap/uszőv«teket készíti angolos gyárási nvódon és rendeléseket ruhánkat is felvesz a vásáron. Aki egyszer Trunkhahn szövetből visel ruhát, mindig me^nnred mellette. KérJ«l még ma költség- ós kótelezettségmen-t«s mintakollekciót közvetlen a gyártól, Budapest, XI., Lenke-ut 117.
- Vixhatlan íáifi- ás r«á o^lkípo-y.k minden nagyságban nagyon olcsón kaphatók SchOtznél.
Nép Mozgó. Siombaton él wiárw>p
A nevetőizmok próbatétele
Falrengetö nevetés máslélórán keresztül.
A száj hős c,mD llm
komédia. Ezt megelőzi:
cowboy bravúros filmje, a Próribetyárok
Évek óta nem volt 8 II,er. romok film agy műsorban
fclöadások szorahaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Csak 20, 40, BO filléres hslyArakkal 1
1037. máim 1
ZALAI KÖZLÖNY
A len vászonról
Miiijden szezonban megkönnyebbülten lélegzünk fel, amikor meg-hnlljuk, hogy n lenvászon az Idén Is divul lesz. Ez olyan valami, amit minden hölgy egyformán szeret és, joggal, mert olyan béjoe, praktikus viselet, amilyenhez hasonló nincs kenek e dlvnt-földtekén.
Bizony az idén is folytatja eddig már megkezdett, diadalokiól körülvett utjá|t és ha lehet, még diadalmasabban. Hengeleg újdonság van e léren mintában, fazonban cgyarájil.
A nyomott, világos lenvászpak u legnagyobb népszerűségre totiek szert. Már a Kiviera kollekcióban rengeteg ilyet hoztak a nagy sza-o-nok és u hölgyek, mintegy megbűvölten, magukévá tették azonnal. A sötétebb, egyszínű ruhához ez a mindenféle szinü virágos vászon-kabát nagyszerűen mutat: sveiiolt, elől végig nyitott, csak derékban megy össz-e, kis herrn fazonnal vagy sálgallérral, de igen gyukrnn gallér nélkül, paszpóllal. Ugyanezekből a virágos anyagokból készítenek blúzokat elegáns kosztümökhöz is, vagy egyszínű lenvászon kosztümökhöz.
Rengeteg estélyi ruhát láttam ilyen nugyvirágoe lenvásznakból. Rendszerint kiosi, puffos ujjakkal készülnek, hosszú. bő aljjal, a virág főszinének színéből készült, derékon megkötött övvel, szivalaku kivágással, hátul m#y dekoltázzsal. Vagy virágcsokorral övben, vagy elől a nyaknál.
Mindenre felhjasffliálják ezt és épp ezért félő, hogy egy kicsit majd tulsok lesz belőle a szezonba n. De ez ne aggassza a hölgyeket, mert szép és nagyon kedves vist-let. A strand ruhákat épp ugy készít ik belőLe, mint u már fent leirt estélyi ruhákat. Egyáltalában; nem lesz nyáron dlffamálő, ha a hölgy reggel megjelenik egy virát gos lenvászon shorlban a strandon és ugyanaznap este ugyanabból az anyagból nagy estélyiben pompázik a fürdőhely táncmulut-
Ísógán. Előnye: hogy nem keli alá nagyon öltözködni, jiem látszik át.
A dlrndli temét nagy divat lesz és csak természetes, hogy ezeket a lenvásznakat legelőször a dirndlire használják fel. Nagyon jól mutatnak elütő, élénk szinü szatin szögletes köténykékkel, hozzáugyan ilyen, oldalt megkötött fejkendővel. Kirándulásru, strandon^ otthon, kertben egyaránt bájos, fiatalos és nyugodtan állithatjük : felöltő^ benne az ember.
A sima, egyszpiü lenvás^akról nem is beszélek, mert ez soha nean fog kimenni a divatból. Piszkos ? Otthon kimossuk ! Gyűrött ? Otthon kivasaljuk I Ennél praktikusabbat ki tud még mondani ?
Az egyszínű lenvászon kosztümökhöz kivétel nélkül elütő szinü selyemblúzokat viselnek, rövid ujjakkal, inogna, oroszos nyakkal. A kabátok sveifoltak, rövidek, két vagy egy gombosak. A j>zoknyák zippzárosak vagy gombosak, esetleg végig gombosak, ha alatta short is van. A lenvászon komplék nyaralóban és városban is, dél-
előttre nagyon szépek. Különösen dominálnak rózsaszínben és sötétkékké 11. A sötétkéknek még az az előnye is nVegvnn, hogy nem piszkolódik olyan könnyen. Fehérrel, vi-\'\'ággal, gallérra\' vagy mellénykével díszítik ezeket. Egy kis fcolero vagy nyitott rövid kobát, készül még hozzá. |
Dlvalposla
Mai/i/ar asszony. A két szín kőzni inkább a zöldkotkásal aján\'om oh-hez |K>dig egy egyszinü nonv e«észen világos bőhátu, háromnegyedes knb-A-•ot. két nagy zscblK\'l, hátul kél niííy szcnvlwránccal. A ruhát csin Utassá természetesen egész* n angolosan. fehér bubi gallérral, barna i.n\'ilop öv-vei, rövid ujjnl, két visszahajtott zseb-bel. esetleg jun*i)erescn is megcsináltathatja. Hozzá barna kalapot, kész-.tv01 és lapos sarkú antilop cipőt vegyen és legjobb vohn nagyobb, egyenes utazó kézitáskát vennie disznóbőrből. így megfelel a társasutazás követelményein \'k. Elegáns lesz és csinos. Üdvözlet.
Nyór 1937. Ha még olyan szép a sötétkék klóké ruhája, hogy érdemes rá költeni, akkor csináltassa át: kis gömbölyű kivágással, visszahajtott gallérral. amit halványkékkel \'bélettcs-sen ki, az öv is lehet széles halványkék antilop, vagy bör, rövid ujjait halványkékkel paszpolirozliatja ós a szoknyán tavágott zsebébe halványkék muszlin ken Jő t tegyen. Hozzá rövid, halványkék szővetkabátot cs\'n Utalhat. Vagy pedig még helyesebb volna, ha a kabátot elhagyná és helyette a ruhát bolerosah csin Utalná meg. alatta halványkék zsorzsett beállított mci. lénnyel, üdvözlet.
ÜSt*
"TRÜMKHAH N
ikmohAMKA OTTOKAH-utcaS, Vf.TtliMcrr.O. kérjemkihtAti
GYÁRTELEP:
BUDtPEST, XI. LENKE UT 117.
Dugulás és aranyért* hántatniuk, különféle gyomor- és bél zavarok, máj- és lépdnicadás, a has Állandó pulfadtsága és a rekeszizom gyakori (eltolódása, hát- és derékfájás ellen a rég e-v.tlt terméfze\'eí „Ferenc Józstf" keíerüvir, kisebb adagi kba elos\'.Iv,\', n*pon\'a tlbbször bevéve, halha\'ór scgi\'féget nyuj\'. Az orvosok ajánlják.
— Bátorokban a Kopsteln cég VOZOtl Modern niintatermolben a legjobbat a legolcsóbban mutatja\' bo, kedvező fizetési föltételük mellolt.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) Hétfőn délután 6-tól 8-ig a Pennopla hátsó kistermében.
- (Malláth mise Nagykanizsán)
Holnap AH meg a magyarság lir-dély mgy fiánik, a hitvalló magyarságáért kiüldözött gróf Mniláth Gusztáv Károly erdélyi püspök püspökké szen telesén *k 40-\'ik évfordulóját. Budapesten holnap délelőtt 10 órakor az egyetemi templomban jubiláris istentisztelet lesz, Gyulafehérváron pedig n Mailáth-Iiceimv növendékei ünnepség keretében áldoznak Erdély nagy püspöke Jubileumán ak. A Nagy. kanizsán lukó erdélyi magyarok számára holnap, szombaton délelőtt fél 10 órakor a ferenclek plébán\'.a-tomp-lomában ünnepélyes nagymlse lesz, amit papi segédletlel P. Gulyás deliért ferences-lelkész végez. Az isten tiszteleten részt vesznak a városi közélet vezetői, az itt lakó erdélyiek, testületek és egyesületek és a\' honvédség erdélyi szülöttei. A nagykan\'zsai erdélyi magyarok nevében dr. Thof-way /.si^ivond postahivatali igazgató nw meleghangú táviratban gratulált a budai vöröskereszt kórháziján fekvő főpapnak, akinok Nagykanizsa város közönsége p - vében dr. Krátky István polgármester küldött üdvözlő táviratot.
- (Májusi ájtatosság)
Ma délután 0 órakor a plébánia-templomban (megkezdődik a szokásos májusi ájtatosság. Május havának minden délutánján G órakor nvájusl ájia tosság van. \\
- (Kodály-est Koudela Oézával)
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kór Vegyeskara ismét szorgalmasan készül. A Vegyeskor ugyanis május első felében n igyszabásu Kodály estet rendez, amelyen Kodály Zoltán, a legkitűnőbb magyar kórus szerző világsikerű ipüveí kerülnek bemutatásra. A nagyszabású hangverseny keretében Koudela Géza dr. pápai kamarás, a rádióból is ismert egyház-szónok és kartnestcr méltatja előadás keretében Kodály kórusművészetét. Az esten a Kór Vegyeskarán kivül Feleld RcesŐ szóló-szúíivalval és az iparos-dalárda ugyancsak Kodály-sz/uuuivai működik közre. (t)
- (Hősi emlék és országzászló)
felavatása lesz 17-én Somogyszent-miklóson. A hősök mécsét és az országzászlót Barasils Sándor plébános fogja megáldani. Az ünnepi beszédet Bárczay Ferenc országgyűlési képviselő mondja. A község n.\'vében Donvján István biró veszi át az emlék, müvet. Szaval Szollár István nagykanizsai Vlft. gimtoazista és a so-mogyszentmiklósi szavalókórus. Ját-síziknagykanizsai határőr-zenekar. Az ünnepség után Bárczayné Kegle-tlch Hona grófnő kiskastélyában kóz-obéd lesz.
Péntsrken,
ÁPRILIS UAK HHILOTT
■ EG A
Mpli
MÉM Ka
Í1V.-II llllili IllUBMI
a felutflzáara május i 10-ig, a visszautazásra május 18-fg érvényes.
Vásárigazolvány és felvilágosítás kapható: • MáV ■•••((•fr\'\'""*"*
- (öngyilkosáig)
Kiss (iyőző ny. százados,- balatoa-újhelyi lakásán Kiss Éva, a százados fiatal leánya, apja szolgálati fegyverével inellbelötto magát. A szerencsétlen fiatal lányt életveszélyes állapotban szállították kórházba, Netw tud* Ják, Imiért akart megválni az élettől.
— (PostáaQdfllö Bogláron) .
Dr. Rátz Alfonz postajgazgató megtekintette BaUlonbogláran a Gaál Gaszton telep<n a posta , tulajdonát képező 4000 négyszögölnyi parti tel* ket. itt épül fel a postások mbdeMi üdülője. A poslásüdülő többszázezer l>engös építkezését tüóg a nyár folyamán megkezdik.
KETTES ÉTTERMEI
luk XL, Hortky Hiklta at U.
Szép éa kelleme* helyidében ««tóa^ ként és ünnepnapokon • déli órákfcaaAi
gyOri LAKATOS PU6R<S
cigányzenekara mozetkál
IBilsMart }é hmtyliai. Fajkar^k Draliar slfllb
— (Ot snejdlg urlllu)
mindegyik akadémiát végzett, rn^nd-egyik 3—4 hangszercn játszik, nvind-egyik nagyszerűm otthon van a han-
Eulat-csináló magyar muzsikába*, a omoly klasszikus zenében, a szóra-koztató szalon-muzsikában és a táncra ösztönjazzben: — ez az öt elegáns urifiu mu uz egyik legjobb magyarországi kávéházi zenekar. Ezt a kitűnő zen-kart (Balog L*d a karmesterük) sikerült most nemi csekély áldozattal hiegszereznie a nagykanizsai Ccnlrál vezetőségén\'k, ahol május 1-én mutatkoznak be a közönségnek.
— Férfi aport-nftv«\'.ek legszebb mintákban ÖchUtoól.
WOLFNER KERÉKPÁRGUMI VEZET 1
Föelarnsitó: Brandl Sándor és FiH
De4k-tér 2. uám,
ii 4
H ll
It
SALAI ROOJONV
— (TI* esitendö)
A vidéki sajtó tnrlaliiu gazdagili-síit szolgáló «Budapesti lírtcsltrt. c. kónvonKitu lap most töltötte l>o 11-rfldi\'k ívót. Sok értékes vezércikket és mits kftzlcniényt Juttat kisehb.na-gjóbb terjedelmű Ín ti és napi\'ajioknak és inon Jelentékeny srorcpe van a vl. dók közvélekedésének klalakitAsóban. Az évforduló finnepe dr. Lakatos Sándor régi politika i újságírónak is, aki kezdettől fogva szerkeszti a Budapesti Értesítőt.
— Püuköndro „yerBMtolpökct,
leányka és fludpóket m\'nden ki-vitelben. legolcsóbb-"!! vehet az .Ideál clpöüzjolben, Fő-ut 12. szán*
Én voltam!
Mellűi* Rózsi Val\'omás cimü d:i-rubjából készült ez u film, amelyet még tavalyról, a Fodor társulat előadásaiból ismerünk. Ennek ellenére százszázalékosan élvezni tudtuk ezt a filmet, amelyhez hasonló Jó magyar filmet az Évforduló óta nem láttunk.
Bulla Elma filmje nem a kitaposott utukon jár. Ez már nem a gyor-mekclpős magyar filmgyártás terméke, ez már u fejlődő magyar filmipar egyik szép alkotása. Nem csak a darab meséje tette uzzá, hanem dr. Bárdos Arthur tViidezése és a kitűnő szereplőgárda. Igaz, hogy kissé szinpadszerü a film, do a rendezés körültekintő, figydmes. a legkisebb részietekre is vigyázó, ugy, hogy az egész csclekniŐny világos, érthető. Nyoma sincs a hasonló filmeknél gyakori zavniosság-nak, homályosságnak. Eibcn István fotográfiái is szépek, az egyes képek beállítása i>ecUg akármelyik francia filmben megállná a helyét.
Bulla Elma igazi művész. Nem szép, de lélekbőlfakadó Játéka magávalragadó. Komoly, szép Játéka egyik értéke a filmnek, kár. hogy oly ritkán látjuk. Törzs Jenő, Uray Tivadar, Csortos Gyula méltó partnerei, valamennyi nagyszerű. Erdélyi Micl is nagyon helyes. Az epizódszere|)lők Is (a műkereskedő különösen) kitűnőek.
A magyar filmeknél általában sokat szoktunk bosszankodni is, e filmet zavar nélkül élveztük.
A kiegészítő műsor - egy régnemlátott burleszket is kapunk -
szintén Jó. |
ID<3
Szeles!
Prognózis; Élénk ligáram-lás, változó felhőzet, helyenként, lóként észikon él keleten záporeta, zivatar, a nappali hómérték-lot nem változik lényegeaen, éjjel talajmenti lagy.
A MetooroloHal Intézet nagykanizsai rqegttgyelóailoniása jelontl i
Hóméraéklet tegnap eeto 9-kor -H»2, ma reggel t-f8-(, délben: +120 Csapadék: 0-0 %.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt Uulenbetg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. I\'alelóa kiadó: 1.1.1
FIGYELEM II
Ha nem Jói lét, jöjjön hozzám 1 Én találok az ön szeméhez Is megfeleli szemüveget. — Üzletemben a legtökéletesebben (elszerelt optikai raktár és modern javító műhely. Szemüvegeket orvosi receptre ia készítek.
Azonkívül raktáron tarlom íz Összes márkás kar-, zseb , ébresztő-és fali órákat. Arany és ezüst ékszeráruk, ezüst és alpscca cigaretta tárcák, Berndorti evóeszkózók és dísztárgyak.
Szakmába vágó összes javitáso- Salvoa párttogáal kér kat a legjobban készítem. FENYVESI GYÖRGY
rj.,1 10. (DobroiIK-ht.) Őr4s M .I..it.I»JÍ.in.».[.r
APRÓHIRDETÉSEK
10 uólfl 60 fillér, minden lovibbl l
Mielőtt vlx»ax«ték«t csini Itat, kér Jen árajánlatot Jerauicktól, Erisébet-tór 18.
Siekerea József ucca 10. szimu ház szabaükézbél mlméó. 1213
Kit tágas kétszobás udvari lak*, kiadó Siemere u. 4 sz. alatt. 1228
Háro«i«*obáa fürdőszobás lakást keresek azonnalra vagy augusztus 1 re. Címeket a kiadóba kérek. 1221
Jobb flut tananoaak felvesz Szvetk<\\ Horthy Mlklós-ut 4 1237
Wlndlaohaá R. Magda szombaton érkezik bécsi éa budapesti kaiapujdonsi-gokkal. 1234
Villatalak Balaionmárlafürdö legizebb helyén, a közponlban, a Balatoniul 100 lépésnyire, 200 □■01. olcsón eladó. Brónyal Divatház, Horthy Miklós ut 1. Közvetítő díjazva.
Jobb nő héxwaaatftHŐnak helyben, vagy vldéWe la elmenne, esetleg belárA fózÓnónek. Atilla-utca 17. 1229
Alig használt fárflmhák eladók — Sugár-ut 16/e., házmesternél. 1244
2 szobás, összkomfortos ulcal lakáa augusztus l-re kiadó Sugár-ut lö/c 1246
lől főző mlarianaet keresek azonnalra Budapestre, havi 40 P fizetéssel. Szent Imre nerceg-utca 5. 1260
Efatfé Jókarbsn levő, nsgy munkatel-JeattményU 1 drb Schllchl NIcholson gyártmányú cséplő 1000 "/„«. — Bővebbet Weisz Dezsó, Mlhild 1252
■aloroaalt szoba füidószoba baiz-nálattal kiadó Roxgonyl-uica a, emelet
1283
Kálaxakáa udvari lakás május, vagy uguszfus l-re kiadó Ssemere-u. II. *
Kélasabás, vliveaxlékea lakás aug. I re kiadó. Llchtschelndl, Klslsludl u. 30/a.
Pelveszek egy laáafl, háztartási alkalmazottat, belépés május 1. Károly lak-\'—a, kantln.
8320/1937.
Versenytárgyalási Mi\\h
József (óherceg-laklanya klozel át-alakllásokksl kapcsolatos 1. vlzvc-zeiékl, 2. lóid , kómavei-, 3. udvari csalornázátl és 4. aizlalos munkákra nyilvános iráibeli vetienylár-gyalást hirdetek.
Az aján\'alokal a leltélelekben megadott címzéssel I. évi májul hó 21-én déli 12 íriig a polgármesteri hivatal iktatójába kell btnyu]lanl, vagy postán beküldeni.
A klirási műve\'et hétköznapokon d. e. 10-12 óta között a v. mérnöki hivatalban megiekltilheló és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1937. évi április 26 nu Polgármester.
9115/1937.
A nagykanizsai méntelep Irgény-ségl- és IslállóépUleteinek építésével kapcsolttol szállításokra és munkálatukra területileg korláloiolt nyilvános írásbeli versenylár^yalásl hirdetek.
Az alinlatokat a leltéleiekben megadott clmzéitel I. évi má|us hó 21-én déli 12 ó-álg a po\'gármeiterl hivatal Iktatójába kell benyullani, vagy pos\'án beküldeni.
A kiírási müvelet I. évi május hó
Női-, férfi- ós gyermek-
részletre
olcsón
vehet
(kérjen árjegyzéket)
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Megbízható halárául! lelvetzek. — Radlea Ilus leiivó, Horthy M-ut 5. *
Oloaéss eladó 800 négyszögöl termó azőló, Balatonmária megáuón. Bpplnger fatelep. *
Ssamere-utca 3. éa Rákóczi utca 29. számú háaak eladók. *
Hslálosás miatt káluabáa lakás mel-lékhelylségekkel, azonnaha kiadó Caen-geryul 35 Slelnboeh ház. 1255
Arany Jánoa-utca 2. az. háa autbad-káiból eladó. •
3-tól hílkOinipokon d. r. 10-12 óra közölt a v. mérnöki hivatalban megleklnlhelö és 1 lllelve 2 P ért beszrrezhetó. Az Összeget Nagykanizsa város 56607. sz. pl. csekk-azám.ájára a rendeltetés megjelölésével\' kell befizetni és enól szóló ellsmeivényt a v. ménlöki hivatalnak kell átadni.
Nagykanizsa, 1937. április 26. ■só Polgármester.
Telefon 91.
Nagykanizsa
Fő-ut 5. sz.
A letanyel klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
7157/1936 tkv. szám!
Árverési hlrdetmenv kivonat
Letanyel Takarékpénztár Rl. végrehallatónak Ács Jánoané u. Kóaa Katalin végrehallást azenvedó ellen Indított végrchsításl ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj-táal árveiéit 159 H 60 Ilit. lőkekőveteléa és járulékai behajláia végeit a Seinlén-háza közaégben fekvő a a semjénhássl 651. azljkvl 67. hrizu hálnak 51. az. a. B 12. a. végrehajtást azenvedó nevén álló Illetőségére 700 P, az u. o. 763. azl|kvl 1082. hraa. nánlónak a loseaákl vagy caeí-alalU dűlőben [1. 2. a. vh. iieuveaó nevén álló lllelóségére 80 P, aa u. 0. 757. act|kvl 872. Imi szántónak a aiellatel, a 873. tuai. azánlónak a síeli,tel dűlőben B. 3 a. vh. azenvedó nevén illó llletósá-géie 40 P, sz u o. 754 szl|kvi 68 é> 69. hiaz. kertnek a Beltelekben B. 5. a vh. azenvedó nevén álló lllelóségére 150 P, az u. o. 760 szt|kvl 825. éa 826. hraa. szánlónak a szellstal dűlőben B. 3. a. vh. azenvedó nevén álló lllelóségéie 40 P, aa u. o. 756. astikvl, 169. hraz. aaánlónak a malomalatll dűlőben B. 2. a. vh. azenvedó nevén álló lllelóaégére 50 P kikiáltóéi iibsn.
A lenll Ingsllanlllelőaégekre 2010/lk. 1914. az. végzés alapién ózv. Kóss Mártonná aa. Tkslecz Anna |avéra bekábelezett ózvegyl haszonélvezeti Jogot,— t47(Vlk. 1913 aa. a. végzéa alapián Ozv. Kóaa Gyórgyné az. Kardoa Apollónia javára bekebelezett Özvegyi haszonélvezeti jogol az áivarés nem érinti.
Nem érinti aa árveréa a aemjénházal 551. szljkvbeu C. 2. alall óiv Kóaa Oyőrgyné az. Kardoa Katalin latáia bekebelezed haaaonétvezeli jogol akkor, ha ezt a Jogot megelőző ranghelyen szükségesnek mutatkozó 700 P-t az elért árverési válelár megüli. Ha azonban ezl az Oaazeget az édntett haszonélvezeti jog fenntartása miatt az eláit árveréal vételár meg nem üli, as árveréa halálytalanná válik, - a kl-tllzoit határnapon a semjénházai 67. hraa. Ingstlanlllelóség aa érlntell haszonélvezell Jog fennlsitáaa nélkül u|ból elárvereztetik.
A Ikvi hatóaág az árverésnek Sem|én-háza községházánál megtartására 1937 évi málna hó 15. napjának d. u. 3 óráját lüzl kl éa as árverési feltételeket az 1881 iU. t.-c. 150. § a alapján a kővetkezőkben állapítja meg:
1. Az árveiésalá eső Ingatlanok a klkiál láal ár kétharmadánál lllelve a kikiáltási ár leiénél alacaonyabb áron el nem adhatók.
Bánatpénz a kikiáltási ár 1IW0 a, amelyet a magasabb Igérel ugyanannyi \'o-ára kell kiegésalltnl.
Letenye, 1936. évi dec. hó 10. naplán. Dr. Korpoa s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül:
Pekete a. k.
>"S Ul.kkOoj.v.i.lű h.
Kerti fftselékmagvab, virAumagvals, PáztH-ffi magvak, Péti-aA műtrágya,
FOTOR-PEKK
Hultor-félo olajpogá-
osa keverék, QyOmBIoafa-védelmi-szerek
Beazorozhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
m.g. műtrágya, nőványvédv\'mlsze-rek, gép, zaák, atb. kereskedés ben
Nagykanizsa, Erzsébet-tár 10. IA bíróság mellett)
Hl—, a U^ataláozwa í.t^Ua»„ üt. Oatabw, Npasrfa áa UólaaW La»kMá VálMa S^ÖÖmmStte Uank^zMa (Maláa Oil*. 2Mal lárol^
77a Évfolyam 98. szám
Nagykanlua, 1937. május 2 vaiárnap
Ara 12 HU-
ZALAI KÖZLÖNY
SmtciMUm í. UaddUvaUli l\'Aol 5. ,Um. MctJdrwí >Un UttOiua? tlíluUu.
POLITIKAI NAPILAP
Felclfls szerkesztő: Barbaritm Lajom
ElAfizetésl ára: egy hóra 1 Benső 4C Sierke»il6»4gl éa kiadóhivatal] telelőn:
I fillér. 78. ii
i „fekete kedd" ntán
Április 27-e volt\' a budapesti értéktőzsde úgynevezett »fekete keddje.« Arról a nagy árletörésrlöl, amely e.zen a napon a tőzsdén elő-állott sokaknak súlyos vesztesé-got okozott) az egész sújtó beszámolt. Csodálatosképi>en a tölcsérszerü ár-bullámvölgy a következő huszonnégy óra alatt teljesen elttlnt, a következő tőzsdei napon ugyanazok a kezek jelentkeztek vevőként, amelyek 24 órával előbb fedezetlenül, nyakló nélkül dobták piacra az értékpapírokat és okozták a tőzsdei pánikot. Ez ma már egészen i>onto-san és hitelesen megállapított tény. Sem külföldön, sem belföldéi, semmiféle ok nem jnerült fel arra> hogy most egyszerre megálljon az a másféléves tőzsdei áremelkedés, amelyet a gazdasági élet javulása okozott és hirtelenül beálljon az az áresés, amely a »feketc kedden* bekövetkezett. És hogy mégis beállott ennek okai után nem a reális tények között, hanem a spekuláció berkeiben kell kulatnunk.
Meg is találjuk a szokatlan és hirtelen áresés okait ezekben a berkekben. Mu már kétségtelen, hogy az ugyneveaelt tőzsdei betörés okozta a keddi pánikot. Qlyan je lenségek merüllek fel, amilyenek a tőzsdéken nem épi>en ritkák. Adott esetben olyan szállingó és mesterségesen terjesztett híresztelésekről van szó, amelyeket a költségvetés számbeli adatai világosan megcáfolnak. A spekulánsok elterjesztették azt a hírt, hogy a társulati adó emelése a részvénytársasági vállalatok jövedelmezőségét nagyon meg fogja csökkenteni és ennek következtében a részvények ára esni fog. Ez a híresztelés annak ellenére tartotta magát, hogy a költségvetés szerint a társulati adó tervezeti emelése mindössze 2 millió pengő keret között maradt. De terjesztettek egy másik hirt is. Azt, hogy a legutóbbi oljasz-osztrák velencei találkozó nagy változiások okozója lesz Ausztriában ós ott á német birodalom befolyása erősen megnövekedik. Hiába voltak a hivatalos olasz és osztrák cáfolatok, ezeTtet a híreket makacsul továbbadták.
Amikor azután a talaj már elő volt készítve és a tőzjsdespekulácló fantáziája eléggé meg volt riasztvu. akkor néhány vakjnerő hazárdőr fedezetlenül dobta a piacra az értékpapírokat, amelyek sohasem voltak az ö tulajdonában, nagyon emlékeztetve ezrei a manőverükkel a papirosbuzával folytatott fedezetlen határidőjátékra. Most azután, hogy sikerüli ezeknek a híreknek terjesztésével leverni az árakat, ugyan ezek a spekulánsok vásárlások révén sürgősen fedezik magukat és lefölözik az okozott rémület anyagi hasznát. •
Kétféle tanulságot kell ebből az eseményből a nagyközönségnek és a tőzsde vezetőségének levonnia.
Szerencse, hogy az egész pánik szük körre határolódott, a tőzsde termein tul nem terjedt és a gaz-
Magyarország nemzetközi helyzete a háború elfitt sem volt oly kedvezfi, mint ma
Az osztrák félhivatalos Mlklas elnök budapesti látogatásáról
Bécs, május 1 A bécsi lapok mai ünnepi számul első oldalon foglalkoznak Mlklus elnök budapesti látogntásával. A legtöbb lap első oldalon Darányi miniszterelnök nyilatkozatát közli.
A félhivatalos Relchspost Miklas budapesti látogatásával kapcsolatban többek között a következőket
közli:
A római jegyzőkönyvek alááirása óta Magyarország méltósága telje* sen helyreállt. Nemzetközi helyzete olyan kedvező, amilyen a háború előtt sem volt. Mindezt a tekintélyt és megbecsülést az országnak az a mérsékelt és józan politika vívta kl, amellyel Magyarország vezetői az ország sorsát intézik.
Cecil lord: „Nemzetközi béke-kongresszust kell Összehívni"
I London, május 1
Cecil lord a londoni békoegyez-ményt előkészítő bizottságban Ixí-szédet mondott és kljelenettte, hogy nemzetközi békekongresszust kell
összehívni meg kell szüntetni az erőszakos önbíráskodást és a védtelen támadását nemzetközi bűncselekménynek kell kimondani, -csak Így lehet a békét megőrizni.
Hegállt az utcai forgalom Londonban
Holnap a vidéken is megkezdődik az autóbusz-sztrájk
Ar. angol fővárosban ma reggel óta sztrájkolnak az autóbuszsof-főrök. A közüzemi alkalmazottak sztrájkja Igen megnehezítette a londoniaknak ma reggel a munkahelyre való jutást. A földalaitl vasutak állomásain az ezrekre menő tömegben életveszélyse volt a tolongás, más utakon pedig hosszú sorban gyalog indultak munkahe-
lyeikre a tisztviselők és munkások.
Holnapra 120.000 vidéki sofför kapta meg a munkabeszüntetö fel-\' szólítást,ugy, hogy holnapra vidéken is szünetel az autóbuszforgalom. Miután az angolok a vasárnap nagy részét a szabadban szokták tölteni, a vasárnapi weekend-klrán-dulások körül nagy zavarok várhatók.
KQszObOn van Bilbao elfoglalása
A bilbaói francia konzulátus az egyik parti őrhajón menekül Franciaországba
Madrid, május 1 A nemzeti csapatok repülői ismét bombázták Madridot. Különösen a főváros granvlai városi-észét érjték a bombák, ahol löhl> lecsapódó lövedék tulyoa károkat okozott. A nemzetiek ágyúi Is lőtték a fővárost, több telitalálat is történt, emberéletben azonban - az eddigi jelentések szerint - nem\' esett kár.
dasági életre semmi hatása nem volt. Az azonban kétségtelen, hogy egynéhány kispénzű ember, aki meggondolatlanul a tőzsdére ment játszani, súlyos veszteségeket szenvedeti. Ez természetes, mert ahol valaki nyert, ott valakinek vesziteni Is kellett. A tanulság az, hogy a kispénzű emberek ne menjenek a tőzsdére, hanem tőkéjüket, ha mái-nem akarják takarékpénztárban kamatoztatni, fektessék be olyan kifizetett értékpapírokba, amelyeket odahaza az Íróasztal fiókjában vagy a szekrényben őrizhetnek. A tőzsde sikamlós terület, csak azoknak az
Bilbaói május 1 Az egyik francia parti őrhajó a francia külügyi hivatalból azt az utasítást kapta, hogy azonnal vegye fedélzetére a bilbaói francia konzult az összes irományokkal együtt és a lehelő leggyorsabban Induljou el Franciaország felé.
A fenti híradás megerősítése annak a hírnek, hogy a nemzetlek folytatják az előrenyomulást a bilbaói fronton és Bilbao elfoglalása már küszöbön van.
embereknek való, akik benne éltek, benne növekedtek fel, Ismerik az áralakulás minden csinját-biiv ját és főleg otthon vannak a tőzsdén és a pillanatnyilag mutatkozó kedvező helyzetet azonnal kl tudják használni. A kívülálló kisember nem is ismeri a tőzsde rejtelmeit, nincs tisztában az árképző tényezőkkel és nincs is jelen, hogy ha esetleg mégis felismerné a helyzetet, azt kl Is használhassa.
A második tanulságot a tőzsde vezetőségének kelt levonnia^ Igaz, hogy ez a vezetőség a >fekéte kedden* igyekezett megtenni az ellen-
Tegnaptól máig
Ország;
Az olusz iparosszövetség tagjai <lu Vinci olasz követ vezetésével a kormányzó előtt tisztelegtek.
Szentes város tegnap ünnepelte fényes keretek között a jobbágyság alól való felszabadulásának száz éves évfordulóját.
Radisics Kletnér miniszteri tanácsos autója a káj>olnai országúton felborult. Radisics ktyinyebb sérülést, kísérője. Kapossy János országos levéltári igazgató súlyos fejsérülést szm-vedett.
Miskolcon egy veszett kutya az Uj honfoglaló-telepen végigmíarta uz ösz-szes ebeket. A lyitóság az összes ebeket kiirtatta.
A belügyminiszter rendeletet adott ki az OTI és MAIH alkalmazottainak kéayszernyugdijazási eljárásáról.
0lősztrájkot kezdtek az újpesti Budavidéki Posztógyár munkásai a május -elsejei munkaszünetért.
Szentendrén egy rendőr felesége a Paprikahegy dűlőjén régi római aranydénárokat talált.
Szombaton délelőtt ért véget a Magyar Tudományos Akadémia nagy-hete.
A pájxi sajátkezű levélben "üdvözölte a jubiláló Papp Au\'n görőg-katholikus püs|x>köt.
Budapest székesfőváros mUlt évi Jelentése szerint: 14.5 millió pfcngőt fordítottak szociálpolitikai célokra. Több m£nt 14 millió ebédet kaptuk az Ínségesek.
Budapesten tegnap a Dunába vetette mtigát Urbán László sirásó.
VH**:
A tegnap kibocsátott angol százmillió fontsterlinges honvédelmi kölcsönből eddig csak 35 juillió fontot jegyeztek.
Jagoda mönstre-pőrének fötárgya-lása május végén kezdődik. Pjalakov feleségét titokban kivégezték.
Május 22én valamennyi angol szénbányász sztrájkba lép.
A Szentatya mU este kezdi meg nyaralását és hat hétre Castelgondoífoba utazik.
Japánban tegnap tartották meg nz országos képviselőválasztást, amely történelmi jelentőséggel bir. Eredményt eddig még nemi sikerült kapni.
Uj stratégiai vasútvonalat adtak át tegnap a megszállott Felvidéken, a mely összeköttetést tciemt a Fehér-Kárpátok hegyláncán keresztül a csehországi és u felvidéki hálózat között.
(Folytatás az 5-lk oldalon)
Intézkedéseket a pánikkal szemben. De Igaz az ls, hogy hasonló kalózkodásokat preventive kell megakadályozni. Csak az az intézmény tarthat igényt arra, hogy autonómiáját mindenki tiszteletben tartsa, amelynek vezetősége saját hatáskörén belül nemcsak féltékeny a maga jogaira, hanem intézkedéseivel megszerzi a jogcímet is ezeknek a jogoknak háborlthatatlan gyakorlásához. A Budapesti Aru- és Értéktőzsde jó hírneve érdekében Ls kötelessége az autonómiának, hogy résen legyen és hasonló betörésekéi megakadályozzon,
SALAI KÖZLÖNY
1*37. m<]m.\'2.
Cipőt pünkösdre az „Ideál" cipöiizletben vegyen!
QySaySrO ujdanaágok érkeztaki — Bár ■ cipőárak rohamosan emalkadnek, iz ünnepek olfitt még randfciwíl elOnyOs árakkal tudak az fia randelkezéaére állani.
Hecht Lajos „Ideál" cipfiüzlete -—— Nagykanizsa, Fő-ut 12. szám.
A vakbélgyulladás veazétye elleni védekezés egyik h.tásos mód szere sbban ÍM, hogy az ember a belelt hetenként legalább egyszer a természetes .Ferenc Józsel" keie-rdvlzzel — rci^cl éhgyomorra agy pohárral — alaposan kt!is<tit|a. Az orvoaok ajánlják.
ló birek a nagyvilágból
Chorln Fenenc beszédéből:
- Látjuk az érdekelt államok gaz-dusági fellendülését és hogy kapcsolatuk a világkereskedelemmel la devalváció után crősebbé váll. Az ipari termelés indexe az összes országokban emelkedett.

Ausztria a kontingensen felül még 1 2000 vagon lisztet óhajt átvennJ
Magyarországtól.

A Nemzeti Újság Írja :
- Az elmúlt esztendő javulása visszatükröződik az állam pénzügyi helyzetében, ami lehetővé tette, hogy az állam invesztíciós politikájának kereteit kiszélesítse.
A Budapesti Tőzsde-tanács évi jelentéséből: (
- Magyarország közgazdasági helyzetére kedvező hatással volt a
világszerte bekövetkezett javulás. •
A Budapesti Nemzetközi Vásárnak a megnyitás napján sokkal nagyobb közönsége volt, mint az
elözö években. , •
Sztojadlnovics jugoszláv miniszterelnök jóindulattal hallgatta meg a küldöttséget, amely magyar népiskolák és kulturegyesületek engedélyezését kérte ós megígérte, hogy a kéréseket, amennyiben lehet, teljesíteni fogja.

A Magyar Cipőkereskedők Orszá-feos \'Egyesülőiének évi jelentéséből:
- 1984-ben 14.000 pár, 1935-ben 82.500 pár, 1936-ban pedig 186,000 pár volt a magyar cipőipar exportja. A magyar cipőipar ezzel a rekord-Wiljesitménnyol közel jutott vllág.reUcióban az első helyhez.
Lloyd George cikkéből:
- Igen kedvező körülmény az, hogy a koronázás időpontja egybe esik az angol prosj>eritás csuca-poníjával. A depressziót már el is felejtettük, hiszen ugy bel-, mint kii I kereskedelmünk ugrásszerűen emelkedik. Még ha a fegyverkezési konjunktúrát nem is számltjuk, a birodalom minden részében enélkül is órlá&i gazdasági javulás tapasztalható. Azt a pompát és ragyogást tehát, amelyet a koronázás ünnepségén Anglia ki fog fejteni, igazolt-tő teszi a birodalom egyre növekvő gazdagsága.
*
Az Idén 30 vagon cukrot oszt szél a pénzügyminisztérium a magyar falu csecsemői és anyái között, 19 vag^nal többet, nünt tavaly
Rott püspök rendeletére Nagykanizsán is lesz eucharisztikus gyűlés a jubileumi esztendőben
A magyar szentek kultuszát sürgeti a püspök uf pásztorlevele
Dr. Rott Nándor veszprémi püspök legújabb p&zlorleveie é\'.én azt a kívánságát fejezi kl, hogy a veszprémi egyházmegye is jelentékenyei) vegye kl részét a kettős jubileumi évből, mert erre törléuelini vonatkozásai is kötelezik az egyházmegyét. A papságnak adott utusltá-Sok után ezév őszétől a jövő év tavaszáig missziók tartását rendeli el, lovábbá eucharisztikus kongresszusok tartását olyan központi fekvésű helyeken, aminők Veszprém, Pápa, Nagykanizsa és Kaposvár. Súlyt helyez a főpőszlor a magyar szen» lek tiszteletének bevezetésére és őpolására, meri az utóbbi századok-
ban ezeknek tisztelete elhalványult. Kívánatosnak tartaná, ha a veszprémi egyházmegye foglalkoznék Boldog Gizella, Szent István király felesége tiszteletének terjesztésével és népszerűsítésével. Végül kéri híveit, törekedjenek arra, hogy Szent István emlékét intézmények létesítésével, képekben, szobrokban, kul* turházak emelésével, nagytermek,\' utcák elnevezésével örökl\'sók meg. Ha igy készülüuk fel a szentévre, a keltős jubileumi év hatásaként uj életnek : Krisztus országa életének kell fakadnia Magyarországon, a melynek feladata a lelkek vissza-hóditása Krisztus számára.
3000 keltős és hamis ajánló aláírás miatt 145 pacsai választópolgár ellen folyik eljárás
A legutóbbi pacsai választásnál, mint választási biztos működött dr. 1 Czoboly „ Gyula nagykanizsai törvényszéki elnökhelyettes. Dr. Czoboly az ajánlási ivek felülvizsgálásánál megállapította, hogy
mlnlegy 3000 aláírásnál egyesek két vagy háix>m ivet is aláirtak, eo-kan pedig mások nevét Is aláírták, nem számolván annak jogi következményeivel. A . választási biztos ennek megállapítása után, kötelességéhez híven, a kifogásolt jelölő iveket átszolgállatta a kir. ügyész-
Költözködés előtt
gondoljon uj lakása kellemes, otthonos berendezésére. -
olcsó árakon
Szőnyegek, függönyök, csipke-szövetek, bútorszövetek
-né/.
ségnek és meglette jelentését. A kir. ügyészség az iveket kiadta nyomozás végett az illetékes csandörőr-söknek. Hónapokig tartott az óriási munka, mig sikerült a gyanúsítottakat mind kihallgatni és a kihallgatások jegyzőkönyveit beterjeszteni. I I
A nyomozásnál a legtöbb gyanúsított tagadta, hogy ő két vagy három jelölt ivét is aláirta volna, csak mintegy 130 gyanúsított ismerte be, hogy valóban töM> ivet irt alá. Azzal védekeztek, hogy a náluk aláírás végett jelentkező körtetek mind az ő jó embereik, Ismerőseik voltak, akiknek nem tudták megtagadni, hogy az ő jelöltjük Ivét is alá ne irják. Hogy ezért bün-teés jár, arra nem gondolák. 14-15-en voltak, akik beismerték, hogy idegen nevet Írtak alá az iveken az illetők tudtán kívül.
Ugy tudjuk, hogy a mintegy 180 kettős aláíró ellen - egyszerű kihágásról lévén szó — néhány pengős büntetőparancsot adnak kl, viszont akik a mások nevét Írták a jelöltek ajánlási ivére, azok vó\'asz-tási vétség miatt kerülnek a hatóság elé. i
A bakónaki hősök emléke
nnvemher elsejére elkészül
A MOVE uj gyűjtést Indított
Ismeretes, hogy a MOVE nagykanizsai szervezete mozgalmat Indított, hogy a bakónak! hős vértanuk a nagykanizsai temetőben méltó em léket kapjanak. Ez a hazafias egyesület igazi magyaros lelkesedéssel lette magáévá az eszmét és az eddigi gyűjtés során 400 pengőt gyűjtöttek össze erre a célra. A tervek elkészültek és a minden tekintetben méltó és szép emlékmű novttnbor elsejére el is készül. Az emlékmű költsége 1700 pengő. Az eddig gyűjtött összeghez Nagykanizsa városa a képviselőtestület határozata értelmében 500 pengővel járul hozzá. Most ujabb gyűjtést indított a MOVE, hogy a még hiányzó ösz-szeg mielőbb együtt legyen.
Az uj gyűjtésben az adományozók között első helyen szerepel a Magyar Élet és Járadékbiztosító Intézet, amely Posztl Ernő Igazgató közbejárására 82 pengővel járult hozzá a bakónaki hősök emlékmüvének épitési költségeihez.
Hisszük, hogy Nagykanizsa közönsége Is megérti a MOVE kérő szavát, hisz a magyarságukért életükkel fizetett hősök megérdemelnek annyit az utódoktól, hogy emh lékük örökre hirdesse a hősi magyar hazaszeretet .
EMLÉKEZTETŐ
Májna 4.
Irodalmi Kör évi közgyüléao ü-kor a városházán (Meghívó nincs I) MAJh> 5.
Zonolskola tanári hangversenye 9-kor a kamarateremben. HAJ na 8.
A Keresztény Jót Nőegylet tánc-teája 9-kor a Koronában.
— Férfi iport-*x8v«tek legszebb mintákban Schütznót.
1937. m>|u« 2.
ZALAI KÖ2L0NV
MAUTHNEfi ÖDÖN
VH. ROTTI NBILLIR UTCA 33.
A főispán ós felesége is megjelent a kanizsai Maliáth-mUón
Szombaton délelőtt 10 órakor tartották meg a ferenciek plébánia*1 templomában gróf MailáUl Gusztáv Károly erdélyi. plLsi>ök 40 éves püspöki jubileumának ünnepi szentmiséjét. A feldíszített szentélyben ott volt vitéz gróf Teleki Béla főispán és felesége, akik autón jöttek be Pölöskéröl a jubileumi misére. A városi tisztikar élén dr. Kiftiky István polgármester, a rk. hiiköz-séget dr. Hegyi Lajos elnök képviselte, a hulárörség, a csendőrség képviselői, a rendőrtisztikor élén Krasznay Pál tanácsossal, Kovács-Sebestény Miklósné, a vidéki és helybeli papság, a poslalávirda tisztikar élükön dr. Tholway Zsigmond postahivatali igazgatóval és Miklós János mozgópostufőnökkel, a vasúti tisztikar Bartai Béla állomásfőnökkel, dr. Lantay Alán fő-saolgabiróvul a járás tisztvisfeiőb olt láttuk a többi közhivatalok vezetőit és képviselőit, az egyesülteket, a testületeket, főleg u kuth. szervezetek képviselőit.
A meghilt ünnepi hangulatban 10 órakor lépeti a főoltár elé P. Gulyás Gellért ferenoeslelkész, aki ünnepi misét celebrált, miközben Gazdag István kántor harmpniumjátékával excellált. Különös ünnepélyességet ad<>tt az istentiszteletnek a zeneiskola művész-tanárainak egyházi hangverseny-műsora. A, hegedűszólót ( Iváukovics Ferenc művészi tökéllyel játszotta, mig az A ve Márlát Erdőssy Rózsi énekelte meleg bensőséggel. F. Garal Margit gordojikas/.áma a legtisztább művészet volt. A szólókut Vannay János zeneiskolai igazgató kisérte orgonán. Mise végén P. Gulyás emelkedett szellemű beszédben adózott a jubiláló püspök emberi és papi nagyságának, lángoló magyar hazaílságának. A _ lélek-eraelöen szép ünnepély Tedeummal, majd a nemzeti imádsággal ért végiét. I j |
A főispán és neje köszönetet mondtak P. Gellért ferenoesatyá-nak, valamint az ünnepélyt rendező dr. Tholway Zsigmond posta* hivatali Igazgatónak.
Apa és fia összeverekedett, az anyós kiugrott az ablakon
Furcsa családi perpatvar a tötszerrfabelyi közbirtokosság elnökéné!
Tótszerdahely, május 1
(Saját tudósítónktól) Balazsin Balázs, Tótszerdahely egyik legmódo-sabb, virills gazdája, a közbirtokosság elnöke együtt lakik Vince fiával és annak családjával. A közös lakás, mint már annyiszor, most sem Vezetett jóra.
Balazsin Balázs minap a hegyről hazajövet valamiért szemrehányást tett fiának, aki a családi béke érdekében arra kérte apját, hogy ne okozza mindenért őt. A hegyen járt és valószínűleg az italtól is ingerült ember a vita hevében megütötte fiát, majd ujabb szóváltás után u fia is visszaütötte.
Régi mondás : ahol kétlem verekednek, könnyen a harmadik húzza a rövidebbet. Most Ls így volt. Tovább folytatódott a családi perpatvar és beleszólt Balazsin anyósa is, özv. Kőnig Yincéné. szül. Megyi-mórecz Ekybáln, aki csendre és belátásra akarta inteni a verekedőket. Az ingerült és erősen italos Balazsin Balázs ezt sem hagyta szó nélkül, amire az öregasszony ugy megijedt, hogy (az ablakon át az utcára ugrott. Miután a ház elég magas, özv. Königné ugy zuhant az utcára, hogy súlyos külső sérüléseket szenvedett. Beszállították a nagykanizsai kórházba.
Üzletmegnyitás I
(Májú* l-étl éa 8-án)
Van szerencsém városunk ét vidékének mily*" liftéit közönségét értesttenl, hogy a Sugár-nt 3. szám alatti
Ipartestületi vendéglőt
(volt Polgári Egylet) ál Viliim ét a milyen tisztelt közSn síg mindén Igényéi kielégíti mádon vezetem. Társaeebé deh, lakodalmak slb. részért külön helyiség áll rendelkezésre. Abonntnsek felvételnek. il Táno a parketton I
Minden este a rádióból
közismert
debreceni Kiss Jóska
cigányprímás és zenekara muzsikál. — Mély tisztelettel
Pénzes Antal vendéglős
Centrál szálló éttermének vall főpincére


Megnyílt a Budapesti Nemzetközi Vásár
Orsafllg.vllágm szóló parádéval nyTH meg uz idei Budapesti Nemzetközi Vásár.
A magyar főváros ünnepi köntösbe öltözött. Csaknem földig érő óriás-zászlók n főútvonalakon, ünneplő-ruhás vidékiek csoportjai mindenfelé, százféle idegen szó, robogó uutóso-rok az utcákon. Jóval 10 óra előtt gyülekezik a meghívott vendégsereg a vásárváros szines üvegekl>őt épfllt toinyos főkapujánál. A diplomáciai kar és a magyar kormány tygjai az országgyűlés elnöksége, az egyházak, a hatóságok, hivatalok, intézmények vezetői, művészet, kereskedelem ipar előkelő reprezentánsai. Mmdenki itt van, aki a milliós fővárosban előkelőségnek számit. Zsakett, cilinder, egyenrulia, papi díszruha vés a hölgyek! m-k a ragyogó tavaszi divat-kreádókbrn pompázó csoportja. Hirtelen harsoiMuttó csendül és |>ontbfln 10 órakor megáll Horthy Miklós kormányzó autója a főbejárat előtt.
A kormány tagjai, a vásárrendezőség részéről Szcndy Károly, Éber Antal, Chorin Ferenc társelnökök, Vértes Emil Hlcnlók, vitéz Gyulay Tibor ka-tnnrai főtitkár és Hallóssy István igazgató síelnek a kormányzó és feleséginek fogadására, Rövid üdvözlő sza-
vak, ünnepélyes várakozás ós a kor mrfnyzó megadja az engedélyt a XXXfl-ik Budapesti Nemzetközi Vásár megnyitására.
Maga a kormányzó a yásár eLső látogatója és nyomában a meghívott előkelőségek serege. A vásár területén minden a maga helyén á^ s n kiállij-tók ünnepi ruhában érthető izgalomf-nwl várják az államfő és uz ország vezető egyéniségeinek Látogatását. A vásár rendezőségének tagjai kalauzolják végig az előkelőségeket a hatalmasra me(,növekedett vásárváros óriási területén. De bártnPnnyi is az ujilás
Nc kisérletezzesf
használja rendszeresen a Híres na«tN*V«4l
KOVÁCS KRÉM et.
Eltünteti az arcbőr szépséghibáit, csodálni fogja ön is bámulatos hatását. Az arc megszépül, feltűnően Uszla, üde leszi fejjtll használatra kék \\ Nappali haaxailatra Uip / <K>m.goli.b.n.
és a csodálatosabbnál csodálatosabb látnivaló, mindenüvé vetnek egy-egy tekintetet. Sorm látogatnak Olaszország, Ausztria, Csehszlovákia, Németország, InJla, Franciaország, Svájc és Brazília kiállítását s amennyire az idő futása engedi, meg-megállnak és gyönyörködve nézik ezt az eg&z káprázatosan szép kiállítást; Nincs hiány eliRnverésben sem ós a kitüntotelt kiállítok lH)ldogan fogadják u jő szavakat, amelyek még nagyobb erőfeszítésekre ösztökélnek. Itt-ott sziveden fogadnak el a vendégek egy-c«y izes, finom kóstolót és a séta végén télies elismeréssel szól-a kormányzó arról * gigászi munkáról, amelyet a kiállítók és a rendezőség végzett. Délben fél egykor megnyíltak a vásár kapui a n igyközönség részérő is a a nagy és teljes sikert trtu tatja, hogy már ok első napon is lényegesen több látogatóin volt a vásárnak, nünt eddig .bár mikor.
A megnyitón igen sok külföldi küf-döttség is nvegjelrnt. de a vásár minden napjára vámnk kitüntető látogatásokat. Még irfegt-n államfők látogatását is jelezték uaAr. A Jövő héten Miklas osztrák szövetségi elnök, 9kinő k jövetelét lázas készülődéssel várja egész Magyarország, terv szerint felkeresi a vásárt éppen ugy, mint az indiai alkirály helyettese is, aki repülőgéppel utazva az angol király koronázására, megszakítja útját Bu-dupcsten hogy ellátogasson a vásári*.
A minden menetjegyirodábon bárki által megszerezhető vásárigazoltány Jelentős utazási és egyéb kedvezményivel máius tOének déli 12 órájáig érkezhetnek a vtndégek Budapestre. A vásár május lfrén este zárni. A visszautazás kedvezményei 1 pedig még 8—10 nappal tovább ls érvényben murádnak. (0
Naptári Május 2. vasárnapi ltom. kai Rogate. Protestáns Zsigmond. ItrasNU Ijar hó 21. - Május 3. hétfő. Rótn. kat 8*. f feltalálás Protestáhs lírná. Izr. Ijar hó 22.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 16-lg a „Megváltó** gjrógyazertA* é* a klskanlzsal gyógyszertár.
Gfaftrd* nyitva reggel 0 órától este
6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egéas nap nőknek).
aa Vlakatta* UrfI- é**« UlMjia/lk minden nagyságban nagyon olosón kaphatók,, SohUtznél.
A voH Zerkowltz borkereskedő házban
épitési- és tüzianyag kereskedőit íjilitiUL
SzantfeM maszat, camanttt, caampét, aamottot, ■zlgatalS és tatSfadfi anyagokat, nádát, (lustái
éí az épllésher szükséges egyéb anyagot, kiváló minőségben, állandóim lartolctakWroti.
Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 35: RftSCftOf MátyáS.
Permatezéahaz uanffiti meazntI
Újból érkeztek cüpőnjdonságafcl Plodelljeink utbtérhetetlenek! ♦ KiMnyj: cipőüzfet FSruf 2.
ZALAI KÖZLÖNY
1937. májm 2.
Szőnyegek, Függönyök, Paplanok
legnagyobb választékban ás legolcsóbb árban kaphatók
Kirschner Mór divatáruházában
Szombat
BUDAPEST I.
17 Nngy Adorján csevegése. — 17.30 í)r. Dohnányl Ernő zongorázik — 18.10 Hogyan vtfdekezzftnk a légitámadás ellen. Közvetítés n Nemzetközi Vásárból. - 18 30 Karácsony Margit magyar nótákat énekel, kiséri cigányzene. — 19.20 Képek a NcnwelkAzi Vásárból. - 20 .Májusfa . Verses játék 1 felvonásban. — 21 Hirek. -21.20 Az operaházi zenekar — 22 Idő-járásjelentés. — 2250 Ilimjlemezek.
- 00.05 Hirek. BUDAPEST II.
10.30 Dr. Schwnrtz Elemér elő-ndása. — 17 Missziós flzeni\'tck. — 17.30 Zakariás János előadása. -18.10 Hanglemezek. — 19 Mezőgazda-sági félóra. _ 19.30 Dr. Mü\'ler Miklós előadása. — 20 Hirek.
BfiCS.
19.30 A rádiósziilonzcn kar. — 20 Hangverseny. — 20.30 Daloló-muzsikáló Bécs, egyveleg. — 21.35 Tánc-lenwzck. — 2230 Falt-négyes. Bécsi zeno.
Vasárnap
BUDAPEST
8.45 Hirek. - 9.10 Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból. — 10 Egyházi ének szentbeszéd. A szentljeszédel dr. Tóth Tihamér mon Íja — 11.15 Evangélikus istentisztelet. — 1220 Időjelzés, időjárásjeUntés. - 1230 Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból — 14 Cigányzene. — 1445 Dr. Barra István előadása. - 15 50 Rádióüzc-nctek a Nemzetközi Vásárból. — 17 A rádió szalonzenekara. — 18.10 A Ferencváros—Újpest bajnoki labda-rugóníérkőxés második félidejének közvetítése. Beszélő Pluhár István v-19 Hanglemezek. — 19 30 Vitéz Mái-násl Ödön előadása. - 20.30 «A virág-embere Dráma 1 felvonAsban — 21.15 Hirek, sporteredmények. — 2149 Cigányzene. — 2240 Az operaházi zenekar. — 0005 Hírek. , BUDAPEST TI.
10.25 A Rákóczi-szobor leleplezése.
— 12.30 Az I. honvédgyalogezred zenekara. — 14.45 Hanglemezek. — 10 Vásárhelyi Magda zongorázik, Szántó Jenő hegedül — 17 Forrai Miklós kamara kórusa. _ 17 4> Ren\'dek Mar-cel előadása. — 1040 Az Erdélyi Férfink Egyesülete diszlu>n;fverscnye. — 20.35 Hirek
BfiCS.
11.50 Rádiózenekar — 13 Szórakoztató zene. — 1540 Debusv: G-moll és Smctnna: E-moll vonósnégyese. — 10.50 Kíván ságlemezek - 18 Rádió-zenekar Clane énekesnővel. — 19.35 ,0|>era áriák. Godyn InVre éneke. — 20.05 Hires énekesek lemezei — 21.50 Művész lemezek. — 2230 Tán.-lemezek.
- (BAtyeggyljUk találk*>4j.) Hétfőn délután 6-tél S-lf a Pannónia háta* kistermében.
„KERESD A MÁSIK FELÉT"
Ujrendszerü rejtvényversenyt hirdet a Zalai Közlöny — Minden héten tlz értékes jutalom kerül kiosztásra A verseny e héten kezdődik
iálják meg pályázóink, Így léhát minden héten mindenki teljes nyerési eséllyel indul. A .KERESD A MÁSIK FELÉT"
A Zalai Közlöny a nagysikerű »Keresd a sort* veraanye után egy, uj, ötletes rejtvény versenyt rendek. Mától kezdve hetenként három, napon egy-egy szelvényt találnak ol. vasóink a Zalai Közlönyben. A szelvényen egy rejtélyes szöveg tn-veg található és ezt a szöveget kell olvasóinknak megfejteniük.
A rejtélyes szövegnek csak egyik fele található ugyanis a Za\'ai Közlönyben, mig a másik fele - valamelyik nagykanizsai üzlet kirakatában. Pályázóink a Zalai Közlönyben levő egyik fél- és a cég kirakn Iában levő másik fél-szöveg összeolvasása után kapják meg n teljes szöveget és ezt kell a Zalai Közlönyben található szelvényen minden péntek estig szerkesztőségünkbe beküldeni.
A verseny a
.KERESD A MÁSIK FELÉT"
elmet viseli ós azt minden héíen megrendezzük. Természetesen minden hélen más szöveget kell keresni és annak felét minden héten más-más \'.kanizsai kirakatban tiv
rejtvényakciónkba az összes nagyobb nagykanizsai cégek résztvesznek, amelyek máris közel 100 ériékes dijat ajánlottak fel. A nagy-értékű dijakból minden héten annak a cégnek ajándékai! sorsoljuk ki, amelynek kirakatában azion a héten a rejtvényszöveg >máslk-felet található. E jula\'makat a Zalai Közlöny könyv, előfizetés névjegy és egyéb ajándékokkal ls meglo\'d-ja, ugy, hogy minden héten több dij skerül klsMrsolásra. Egyctííu séta a kanizsai kirakatok előtt megszerezhet önnek egy nngyérlékü ajándékot. A
.KERESD A MÁSIK FELÉT" versenyünket e héten indítjuk útnak. Egyelőre csak annyit árulunk el, hogy e héten az egyik főúti üzletben található a »máslk fél.« Bővebbet a Zalai Közlöny keddi számában közlünk.
A balatoni országúton megtalálták a Budapest felé gyalogló kanizsai kisdiákot,
aki a keszthelyi parkban didergett át egy éjszakát
Szerdán délután tünt el Batthyány utcai szállásáról a bu-csuszentlászlól körjegyző 12 éves gimnazista fia és azóla kutatták, körözték mindenfelé. Pénteken este Misik Jancsit sikerült egy véletlen folytán megtalálni és őt aggódó
hozzátartozóinak átadni.
Mikor ugyanis a kis Misik mög szökött szállásáról néhány fi lérre a zsebében, gyalogszerrel nekivá gott a keszthelyi országútnak. Ut közben sikerült szekérre felkérez kednie, de töbhnyire gyalogszerre
A CEHTRAlBAH általános meglepetés lesz szombaton este
Balogh Laci
a magyar nóta királya öttagú zenekarával. H legjobb jazz tánchoz 1 Hangulatos, azonkívül szalon- és minden zenéhez nagyszerűen értenek I
♦ TÁNC KETTŐIG. ♦
érte el Keszthelyt.
Nem lévén szállása, az eslét a parkban egy padon töltötte a nagy hidegben. Keszthelyen egy rendőr gyanúsnak találta a magánosan bandukoló fiúcskát, zöld dlákgal-lérjávai és sapkájával, igazoltatta, de Misik hámi*, nevűt mondóit. Akkorra még ugy látszik nem ért oda a rendőrségi körözés és itfy ;« rendőr tovább engedte. Éi) miauit édes apja halálra aggódva végig telefo-náltn a községeket ós autón száguldóit végig az országutakon, hogy megtalálja fiát, addig a kis Misik Jani Keszthelyen bolyongott, majd gonndolt egy nagyott és Budapesti-e akart menni. El is indult gyalogszerrel a balatoni országúton, persze a sok gyalogolástól és rossz időjárástól teljesen mJgtörve. így haladt községeken át és nwgérke-zett Balatonmáriára. Ott a villájuk kertjében dolgozott Ortutay Gyu-íáné, nagykanizsai iskolaigazgató neje. aki hallott már valamit a megszökött kanizsai diákról. Azonnal utána ment, megszólította és kérdezte tőle, lu>gy kicsoda. Misik Jani ekkor sem mondta meg az igazi nevét és tagadta, hogy azonos lenne a megszökött dlákki-I Orlutay-né azonban tovább faggatta. Közben érkezett oda egy másik kanizsai hölgy, aki kétségkívül felismerte a zöldgalléros, diáksapkás fiúban az eltűnt gimnazistát. Azonnal közrefogták és bevitték Oruttayék-hoz, majd telefonáltak a flu apjának, hogy megvan a gyermek. Or-tutayné még az esti vonattal behozta a diákot és átadta Szolláréknak, a szállásadójának.
Vásári program: Vasúton Budapestre
®[?I[L
saját
autón haza.
ID<3 i
Fnlózápor!
ProgoáxU: Északt és északnyugati szól, változó felhőzet, helyenként futó záporeső, a hő nem változik lényegesen.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megfigyelőAllomása Jelenül
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: + 94, ma reggel«+8 0. (délben: +15 2.
Női ém férfi szövetujdonságok lm választók 1
Olcsó árak 1
lintáa imprimók, divatselymek Szőnyeg-, függöny és vászon-áruk I
Golenszky Ferenc
dlvatUxlettben
F6-nt 14.
1937. milut 2.
ZALAI ROZLONV
KUPARI
A DUBROVNIKI RIVIÉRA legnagyobb STRANDFÜRDŐJE
A i/Allodik kö»vctlenOI a finom Iflveiyll ilr«nd m«l-1*11, páratlanul ««<p lublropikui park kOicpln Icrfll-o«k «l. — A uobákban a lcgtOk«lelti«bb kotnloil. Mindennap Unc, hangveiunr, apori. - KlIOnö konyha. — FtlvIUgoiIUiul iiolgil: POrdélgajga ó«lg Kupail, Jugoiilávla.
Jelentős Összegeket takaríthat meg a város az önblz-tositás bevezetésével
Irta: Kónya Imre, Kecskemét tűzoltóparancsnoka
A vidéki lapokban érdekes cikkeket olvastam arról, hogy "Debrecen városa 20 év alatt 70() ezer p<n{őt fizetett ki tűzbiztosítást dijakért, ezzel szentben az elszenvedett tűzkárokért alig 100 ézer ixn^őt kapott vissza a biztosító mézetektől s ezért Debrecen vezetői most az ónbiztositás gondolatával foglalkoznak.
Ugyrnez a helyzet Kecskeméten is. Mflr fiatal parancsnok koromba" javaslatot tettem1 egy városi önblztosfc-. tási alap létoslléso iránt és 15 évre visszamenőleg i>onto8 számadutokkal mutattam ki, hogy milyen hatalmas összegeket takaríthatott voln\'1 hvg a város. Hivatkoztam1 nagy külföldi városok — Prága példájára is — s Iw h j-súlyoztam, hogy az ónbiztositás alaj>-li\'n működő városok óriási összege-kel fordíthattak lüzol\'ó águk modernizálására.
Sajbos, annak idején javaslatom kűlr.ti!)öző akadályok miau nem valósulhatott Vrteg, ám most, u debrean\'i esetről olvasva, fin.ítarton* változat-linal régi véleményemet, ajncly szerint Igen jól járnának uzok u magyar városok, amelyek az ónbiztositás terére léimének át a mai rendszer helyett. Az ónbiztositás mellett nagyon Jelentékeny sunynák Jutnának a vidéki város oktüzoltóságainak lohamos fejlesztésére, mig a mai rmdszer alap-ján egyáltalán nctni remélhetjük, hogy a biztosító társaságok megfelelő mértékben járuljanak a tűzoltóság kiadásaihoz. Az uj tűzrendészet! törvényben tőrtént ugyan némi intézkedés cziránvban, de ez csak szerény morzsa a tüzkárbiztositó intézetek asztaláról.
Az uj tüzrendészeti törvény szerint a tűzoltó intézmények kiadásai — a tagsági dijak kötelezővé tétele és felemelése, valamint 11 létszánvfelemelés miatt — emelkedni fognak. E súlyos többletkiadásokat » vidéki városok legkönnyebben ugy fedezhetik, ha minél hamarabb áttérnek az önbiztositásra, ami feltétlenül jelentős összegű többletet eredményezne a városok költség-vetésében.
Agyvérzésre hsjUmos Idősebb embereknek a rendkívül enyhén ható természetes .Ferenc József" keserűvíz — reggel éhgyomorra egy kis pohárral — nagyfontosságú szolgálatot tesz azzal, hogy igen könnyű lágy székletétet és WelégltŐ emésztést biztosit. Az orvosok ajánlják.
Balatonfenyvesen
Bélatelepen, alsó megállótól 2C0 lépésnyire 135 »áíy.**i*l t*Uk
EI-ADÓ.
Ajánlatot: Náger Mihály, Bud«»..»,
IX ker., Üllől-ut 119 szám alt kérek.
Válogatás Délnyugaton
Kárpát a Zrínyi kitűnő hátvédje a Délnyugat válogatottban
Vasárnap megindulnak ismét " Szent Koron i kupa küzdelmek. A Délnyugat válogatottjának első ellenfele Közép válogatottja lesz Pécsett. l)r. Halász Ernő szövetségi kapitány összeállította csapalát. melybe 10 |>éesi és egye III n kanizsai játékos, Kárpát, a Zrinyi kitűnő jobbliátvédjc kapott helyet. Kétségtelip, hogy az Alszövet-
f( rméján >k liirc a szövetségi kapitány fülélK! is eljutott, mL-rt é|> e sorok hójától érdeklődött formájáról mérkőzés alatt és bár derékrándulássat játszotta végig a mérkőzést, egészen n:\'gy játékot produkált, igy biztosra vehettük leválogatását. Htttcr ép o két válogatott Bérezés és Sándor el-len mutatott remek játékot és bizony
(Folytatás az l-ső oldalról)
A Genfben most közzé tett jelentés Magyarország helyzetéről a bel- és
külkereskedelem- javulásáról \'és az adól>evélelek «nVelkedéséről számol be.
A kommunista Internacionálé ro-Iwimesapatokat szervez Lengyelországban.
Varsóban háromszoros bombamerényletet követtek el a Nasz Przeg-bind (.Hm1 ismert zsidó lap ellen.
A mngyar—román kercskedclmfi tárgyalásokat májas c,ső felében Bukarestben folytatják.
Lapzárta :
Széli József belügyminiszter ma délelőtt megjelent a Maíláth püspök jubileumén mondott ünnepi szeniwí-sén az egyetemi templomban. Ott vol-
3Si tuLM tuk Henko s* áfaM-)
Jíjtuupi &éj tofflel PtfSilút rnauüofl
ség városai közölt Pécsett van a Icg-több tclietséges futbollista, az is két-ségieUn hogy a válogatásnál a költségeket is figyelőmbe kelt w n ii, dc mindezek mellett sonv szabad megfeledkezni Sknontornya, Haja, Dombóvár Szekszárd, Kaposvár, Barcs és nem\' ulolsó sorban Nagykanizsa játé-Kosairól. Egész bátran összeállíthatta vo!n< a szövetségi kapitány íz egész csapatot pécsiekkel és hirdethetett vo\'n» Pécs válogatottat, akkor ing. alább győzelem esetén Pécs városáé Iísz a dicsőség, vereség esetén oedig a bánat. A kerület összes városai nevében tilt ikoznunk kell uz -íyen válogatás ellih. Bár válogatás nlkal. n-.sK-al hivatkozott arrtt, lujgy a számba jöhető simontornyai játékosok sérüllek. Le Ive tséges, de iréóg sem tiin-nök, l)ogy Holh, Bóják belső csatárok és a nagyszerű ké|>ességü Petrcs II. középfedezet ép nvost a válogatott előli örüllek voln i iwog. Bajáról hiányzik a Turul kitűnő centere, v. ívkelekovács. aki országos viszonylatban is nagy játékos. Ka|>osváron vuh\'bun visszaesőben a fulbali-vpcrl, igv érthető, hogy olt n i« la-Iá Ital; megfelelő játékost. Nem lelt vo\'n > szabud figyelmen kívül hagyni Egervárit, a BIOK kitfin\'l centerhalf-ját senv. Az is igaz, hogy Nagykanizsa sem dicsekedhet futbullesa|>ataif-vnl mert az Idei bajnokságon elég gyengén szere|>ellck. De hogy az NTE tr?sen feljött, azt ép vasárnap láthatta a szövetségi kapitány, amikor u biztos bajnok PVSK-t megadásra készletté Pécsett, tehát saját otthoniban. Azt is hUliattn, hogy nvit futballozott Hitler, az NTE középfedezete és Kudich, az NTE bal fedezető, n\'Ki nv\'nden mérkőzésen az NTE ca-pntí.nak állandó legjobbja, Kudich jó
Sándor egész eltörpült mellette, fis mi történ!? Mindezt ^figyelmen kívül hagyva válogattak péc&ről.
Mutatónak leteltek egy Zrinyi játékost. akinek beválogatása elten Azt hiszem senkinek sem lehet kifogása, sőt átlrn ló jó formájával elsősorban helye van a válogatotllxin. De a saját posztján a jobbhátvéd melyén, nem pedig a baloldalon A szokatlan helyen egy játékos smnf fejtheti ki igazi ké|Késségeit, miért ép az cgyelltn kanizsai\' játékost állította idegen posztra,
A válogatás nem egyszerű dolog az bizonyos, különösen ott, aliol mt\'is városok játékosait is megfigyelés alatt kell tartani. De azért leheléit volna máskép is válogalni. Tiszta szivből kívánjuk, liogy a szövetségi k\'-pitány elgondolása váljon valóra és Délnyugat csapata győzzfn de ha vereséit sztns-ed, hirdesse a szövetségi kapi-tánv és Pécs város sorijának dicsőségét. « l
Még csak arra kérjük a szövetségi kapitányt, hogy egy városközi mérkőzés keretéinn adjon alka^npt a két város válogatott erején k összemérésére, a zöld gyc|H n dőljön el, hogy tényleg a yálogatás ürányálian áll.c íölötte Pécs Nagykanizsa rutljallsport-jénnk. __(Ofl)
NTE II.—Vasutas
Vasárnap délután 4 órakor a Vasutas pályán NTE II. Nagykanizsai Vasutas TE II. oszt. bajnoki mérkőzés kerül lejátszásra. Játékvezető Knafmann. (:)
A múltbeli tinpverseny győztesei dijaikat átvehetik a zalai Közlöny kiadóhivatalában.
tak a magyar katollkusság előkelőségei az Actio Cathollca. a Katholikus Népszövetség, stb. A Vörös Kereszt kórlu\'iz kápolnájában a jubiláns l)üsj)ök titkárja, I\'erencz Benjámin csendes misét mondott, amely utalt gróf Mailáth püs|>ök megáldozott. A JubiWni magyar egyházfő a gratulációk és sürgönyök ezreit kapja a világ minden részéből. Nagykauizsáról a Katolikus Front meleghungu sürgönyt küldött a magyarság lángszavu egy-házfejedelmének.
t Serédl pásztorlevele
kihirdeti a szentév kezdetét
Serédi hercegprímás ma bocsátotta ki tavuszi pásztorlevelét, a melyben elmondja, hogy a püsi>őki kar határozata értelmében májua 23-án ke/.dödlk a kettős szentév. 22-én este fól 8 és 8 ótra ktaött Magyarország összes harangjai zúgni fognak és ez hirdeti a szentév kezdetéi. Másnap, 28-án minden plér bánlán ünnepélyes nagymise keretében kell kihirdetni a szentév kezdetét. _ ,
A német május elseje
Berlin, május 1 A május elsejei nemzeti ünnep alkalmával a német főváros és a vidéki városok is örömmámorban és zászlódiszben usfenak. Az oliml-plal stadionban Hitler kancellár szózatot intéz a néphez, amelyet az összes rádiók is közvetítenek.
WOLFNER KERÉKPÁRGUMI VEZET I
Föelarusitó: Brandl Sándor és Fia
Deák-tér 2, szám.
SALAI eOZLOKV
Hnválrnfípfllr 1937-évl ♦yp"80\'4
HerBAParöíl, olcsón, nagy választékban
E&lektron.
1987. inijM 2.
Rádiókészülékek,
Elektron
ujak és használtak. Philips, Telefunken.
Csere, javítás, átalakítás 1 —
— (Egyházközségi hlr)
A nagykanizsai rónv. kath. egyliáz-község képviselőtestülete a választás utáfcli alakuló gyűlését május 8-án 5 órakor tartja. Ezto teszik lo a megválasztottak az esküt és eztn választják meg az egyházkézség tisztikarát és bizottságalt.
— (Orvoskamarai hlr)
A szombathelyi orvosi kamara Zalamegyei tagjai most választották meg a kannája zalamegyei törvényhatósági bizottsági képviseletét. Rtndes tagként dr. Jancsó Benedek, dr. §chlcmmer József és a gelsot dr. Kajütr István, póttagként jwdlg dr. Nagy Béia N\'ová-ról és dr. Országh Lajos Nagykanizsáiéi kerültek be a törvény hatósági bizottságba. V
— (Nőegyletl táncostea)
lesz a Keresztény Jótékony Nőegylet rendezésében május 8-án, szombaton este 9 órai kezdettel a Koronában. Ert a vidám estét az elmaradt farsangi jelmezest helyett rendezi a Nőegylet 350 mezítlábas gyermek knráoawiyi felruházására szolgáló alapjának gyarapítására. T©a süteménnyel 1 pengő, ezenfelül belépődíj nincs. Meghívókat nem küldenek ki, hanem az elnökség ezúton hivja meg a Nőegylet tagjait és a jótékony cél iránt érdeklődő kedves vendégeit Kitűnő zene lesz és külön briUgc-teruii. (:)
— (A zeneiskola tanári hangversenye)
Szerdán este 9 órakor tartja a zeneiskola tanári kar* e szezonban utolsó hangversenyét A műsoron Brahms, Busoni, Dvorzsák és Siklós müvek szerepelnek. Belépődíj nem lesz, a rendezés költségeihez önkéntes adományokat azonban köszönettel vesz a rendezőség. (:)
— (Hétfőn nyílik meg)
a MANSz nagykanizsai csoportjának kiállítása a Drávavölgyi Fő ut és Sugár ut sarkán levő helyiségében. A kiállításon a MANSz téli szövőtan-folyamén a kiskanizsai lányok álla\' készített lepedők, lörülköíők, vánkosok és egyéb kézinnmkákk leszuek kiállítva, meíyek olcsó áron ínég ls vehetők. Ugyanott rendeléseket is felvesznek. A kiállítás díjtalan és egé*>z héten át nyílra lesz. A kiállítás rendezősége ezúton is kéri, hogy a hölgyeknél kintlevő kézimunkákat a kiállítás helységében mielőbb adják le.
ÍO
— (Az országos iparoskongresszus)
előkészítése végett hétfőn Ctélután fél 5 órakor a városházán a polgármester elnöklete alatt a város vezetősége és az Ipartestület vezetősége ülést tart. |
—■ (Búcsúzó)
Ezúton búcsúzom* kedves ismerőseimtől, vevőimtől, Kanizsáról való eltávozásomkor. Kalmár Istvánné és családja. ! (:)
— (A Segédhivatali Tisztviselők)
Országos Szövetségének nagykanizsai csoportju május 8-án délután fél & órakor tartja rendes évi taggyűlését a városháza tóuicstcrmélmi. A központ képviseletében Varga Kvreuc kormánytanácsos, elnök és Szabó Miklós főtitkár jelennek meg. Taggyűlés után este 8 órakor társasvacsora a Ctnlrál élUwKÍUw, ^ i
Az Irodalmi és Művészeti Kör rendes és meghívott tagjait
ezúton Ismételten meghívja ós kéri a Kör elnöksége, hogy a május 4-én, keddtn délután 0 órakor a városlíá-zán tartandó rendes évi közgyűlésen megjeltnni szíveskedjenek. Meghívókat a Kör nem küldött. (:)
Szloboda József
IrtÉ-aMz ■fifaelyél
1937. május 3 tói Fő-ut 8. szám alá
(Bazár-épület) helyezte át. Telefon: 603. )2u
— Tavuoi ém ayárt dpSajáeaaágaiak
utolérhetetlenek. Mlltényl elpöüxlut
- (Balatoni film készül)
Oláh Gyárfás Mihály vállalkozásában rövidesei) egy 1200 méteres film készül a Balatonról. A 40.000 pengő költséggel készülő fi Íny, amelyet a Pedagógiai filmgyár és a Magyar Filmiroda készít, a «Balatoni muzsika > cimet viseli. A filmet az összes külföldi államokban, sőt Amerikában is bemutatják.
— Pii»k**dr« gyermekcipőket,
leányka és fiucipőket m\'ndeo ki-vitelben. legolcsóbb: n vehet uz .fdeáh cipőüzlctben, Fő-ut 12. szám
— (Fogva marad a rendőr támadója)
Magasházi Sándor 20 éves kiskanizsai szobafestő segédet, aki megtámadta az igazoltató rendőrt, a vizsgálóbíró lelartózlatásba helyezte. Magasházi felfolyamodott, de a törvényszék vádtanácsa nem engedte szabadlábra. Magasbáli most a pécsi táblához felffolyamodott.
— Miért égett le a Halászcsárda ?)
1929-ben leégett Balatonszemesen Asztalos Gábor «Halász csárdá»-ja. Megállapították, hogy a csárdát Lenes Sándornó gyújtotta fel. akit akkor el ls Ítéltek. Most derült azonban ki, hogy az asszony « gyújtogatás! Asztalos Gábor felbujtására kövolte el, aki a biztosi tó társaságtól a biztosítási összeget felvette. A leleplezés után Asztalos Gábort előzetes letartóztatásba helyezték. . ^
- K.v.«bb inkát kall
csináltatni, ha a szövet szingyapju-ból készüli. A magyar uricsaládok részére évek óta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként is a Trunkhahn Posztógyár, Budapest, XI., Lenkc-ut 117. Kérje a szövetminták költségmentes elküldését.
- Neinxctköil Vásár : viruló reklám ál*t t
A vásáron teljesedik ki H»|>ozáns
teljességélxn a magyar ipar és keres-kedetan propagandája. Mint színpompás virágok virítanak a sokszínű standok és körülöttük nyüzsög u rengeteg látogató, mini megannyi méh. Ennek a liaialn*Ls látványosságnak kulissza
mögötti, szakmai titkairól száknál be a Reklámélet bővített tartalommal megjelent uj száma, amelyet ezúttal pompás, tőbbszinnyomásu mellékleted ls díszítenek. Szerkeszti: "Balogh Sáli-dor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Lipót körút 9.
KÉRJÜK a Nemzetközi Vásárra felránduló hölgyeket és urakat,
iiflrnjB, Ma- b ittariittfe elült
nagvon érdekes kirakatainkat és raktárainkat megtekinteni, ahol szívesen adunk felvilágosítást minden vélelkény-szer nélkül. iím
TSÜK szűcs és szőrmeárahiz
Hud«p«il, Klrily-u. 15—37. AU*ltá«l *v 1883.
- Tftbb, mUt 500 OPEL aattt valtak már llag^rorssájtM «i I9S7. 4vb#n
A Ka (lett, Olympia és «Super 6» típusok gazdag választékot nyújtónak a magyar közön iég igényének, a magyar útviszonyoknak i>cdig a legteljesebb mértékbe a, megfelelnek. A ve-zérképviselő: Nomxetkózi Gépkereskedelmi H. T- service-vei (vidéki is) a közönség legjobb kiszolgálásáról gondoskodik.
- UfsMkb cipók Mlltényl cipőüslet-ben.
MRBIT FÜRDŐ
Csenge ry-ut 19. ■árvájiy kárffflrrfflk T|NkM«m«ágá> f Nyitva wlad»» 1
Használjon
gyorsmolegttésre,
vasalásra,
főzésre,
mert csökkenti háztartási kiadásait és takarékoskodik a télire elraktározott tüzelővel.
líényelhelö o Ulllanosteiep bemutató helyiségében
Fő-ut 13. szám.
1937. má[ua 3
ZALAI KOZLOHV
»
EMERGÉ
kerékpárgumi
g y ö 1!!!
EMERGE a hozzáértő kerékpáros gumiabroncsa
APRÓHIRDETÉSEK
Aiatétaxlt, bérautót, modern, u] áramvonalasat, szolid árban, bárhova, Kauf-mann Manónál rendeljen. — Telelonállo-más 2-23.
Családi ház kerttet november hó 1-vel klaaié. Bővebbet a kiadóhivatalban. 1275
Hasaméit ruhlt, cipót veszek éa eladok. Hlváira házhoz megyek. Deutsch, Király nén 21. 1010
Mielőtt vla«M*t«kat csináltat, kér len árajánlatot Jerauaektól, Brssébtt-tfe 18 1186
ÍVJA SZEMÉT!
létsxer-azakUal
Ok«ón, kltOnö gyírtményu aiemOveget áru»l-tok él kétzltek. — Legmodernebb optikai gépekkel febzerelt ütememben bérmilyen uem-oivoil receptet li iiaknerOen elkéultek. Jsvltisokhoi mindenfajta alkatréu.
Eredeti Zslss punktáMeaoaék.
Uimérfk. hflmérók, bor- él muatmírók.
ZSOLDOS QYULA
Haa*mén Tubát nat éa eladok. W-válta háaboz megyek. Márkus, Király •Ica >1. 1000
balStdóaaobás lakást keresek azormalra vagy augusztus 1 re. Címeket a kiadóba kitek. 1221
vagy vidékre la elmenne, eaelleg talár-s lőzSnönek. Atllla-atca 17. 1223
2 azobáa, öaazkaatortoi atcal MA* auguaakia l-m kiadó Sugár ul 16(e 1246
Salát termM eleörenda kcrecsenyl „i tall feWr és aMer (vOtöa) kar literenként P—JO-fal Bőhm Jíiael boftaraalónéi. Caengaiy-al 19. 2473
Alig baaznált MrfirakAk eladók -sugái-ul 16/e„ házmesternél. 1244
> Balatonmárlalürtlfl leglicbb belyén, a központban, a Balalonlf I 100 lépésnyire, 200 □■öl, olcsón eladd. Brónyal Divatház, Horthy Mlklda ut I. Közvetítő
dijam.
Telíti Iroda két evatfatlal, a|tóval éa tetővel, UtzáUÓ aéaaaaakraah illi.il Atluáayak eladók. Bő,ebbel Fiánk Manó Caengar^at 3.
ím
Rákóczi-utca 30. aiim alatti kAa, kézből eladó. Bóvebbat ugyauott.
Bútorozott ml aanba tdleaaa MMfca. kijárattal kiadó. Királyu. 33. 1279
FIGYELEM 11
Ha nini Jól Mi, J8)JBn ktiiáml én találok az ön neméhez l> megfelelő szemüveget. — Üzletemben a legtökéletesebben felszerelt opHkal raktár éa modern JavHA mflhely. Szemüvegeket orvoai reoeptre ia kéaxitek.
Azonkívül raktáron tartom az Összes márkáa kar-, zaeb-, ébresztö-<s fali órákat. Aratry ia ezdat ékszeráruk, ezüst (a alpacca cigaretta tárcák, Bernttorll evőeszközök éa dísztárgyak. Szakmába vágó Összes javltáso- Szíves pártfogást kér kat a legjobban készítem. FENYVESI OfflRQT __ra-eí re. tDotnrttaMa) órta-
ÉRTESÍTÉSI
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy raktáramon tartok Arlásl választékban
síremlékeket
svédgránitből, szyanllból, márványból és mökfböl a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelig.
Sírbolt, alrazagóly 4a kéal aaléfcalvik késiltéaét a iegjutányoeabban vállalom.
Kérem a nagyérdemű közönség azl-ves pártfogását.
Kiváló tisztelettel
Kováca Józaef
köfaragdmantar
iw Nagykanizsa, Király u. 33.
Tökéletes címanyag szempontjAból
nem nélkülözheti
egye len vidéki gyáros, bankár, közhivatal, orvos, tlgyvéd, mérnök, kereskedő és Iparos sem — a most meg|elent
1937 es BUDAPEST és BUDAPEST-KÖRNVÉKI
Telefon Szaknévsort
cca 50.000 név 1000 szakma szerint feldolgozva.
Ára CSAK 5 pengő.
Rendelje au| még mai
Telafen SzaknéVMr kiadóvállalat, Budapaat, Yeréi-ttfeitit 3.
Horthy Miklósit 17. HAraaaaaakAa előszobái Ukáa aaguaalsa l-le kiadó. — Bővebbet Unger Ullminn vukareakeúésbM.
Kereiek laAayt
k egy megbízható mlaáia má|ua 15 re. Rozgonyl-u. 19.
Alláat kaphat gyezmekazeretö aéa., klaaaaaaaa vagy aaazony. Egéaz- vigy félnapra. Sugár-ut20.
ialtkahlaáa azonnal kiadó Klrálv-, 34. (tUltnátt-házben). 1200
Z4ta»báa, vlivetalékes laká, ang.
1 re kiadó. Uehfschetndl, Klslalndl u. SIVa.
1108
•nakkai keresek levélpapi, eladáars. provTitóra. Clm: Mérnök, Horthy Miklósit 21. 12(3
KAIaaabAa elöaiobái uecal lakta augusztus 1-rs kiadó, Zrínyi M.i. 10. 1285
Tavaszi térti •llla>«b, lelöiló, kávásét haaaaáilak, eladók. Roigonyl ucca 8, emelet. 12<7
11.16 egy Hollkert Schrantz 20 lóerík csépiével agyüli éa 2 traktorvezetőt ugyanott lelvesseY Boltot Kálmán, Pelótl-ul Sl
Etoaardtaém Fó-uton levő össakoa,-tovtoa 4 aaobáa lakásomat ugyanolyan 3 ssoMsrs. Bővebbet Hirscbler Trsftk.
HUH mi ntriMiy,
ha vetéáelt éa véleményeit
i
PETI-SÓ-val
műtrágyánk, ffcllksóglnt 100 négyzetméterenként: l-\'.\'zoleVlélélniél ...... >/s-a kg.
ytittákiiái......... 1/1-2
ftóaaafálmál... " "
O^lcattjtnál .
t—8
3-6 1-?
Söldieporaél .
alnAaál ......... i-z .
Pázsitnál ......... 1-JVs .
Kai holdanként: Burgonya 100-120 kg.
50-100 . Ilinél 100-120 »
éa kaszálóknál 80-120 .
utasítás sz érdek-rendelkezésre áll. kapható:
o JÚZSEr.
Nagykanlzas, Erzaébet-tér 10. (A kWaá, a^WItj Teletopj Ufj,
Városi Mozgó. CsPtCrtBktai vasárnapig I
Melter Rózsi „VeHomáa" e. nagysikerű darabja nyomán
Én voltam BULLA ELHH\'
vételes tehetségű büszkeségének megrázó, szlvbcmarkolóan l« ala...... — - — ■ "
drámai erein alakításával. - Főszereplők: Tina Jaat, Caartaa Uyula, üray Thradar, Klaa Farano, " "
1.1 Miol 4a Mm
arl Piri.
Érdé-
Előadások kezdete
3, 5, 7 éa 9-kor.
hétköznap S,
7, 9 órakor, vaaérnap Randaa hal»*a>afcl
ttrr
Nép Mozgók Szombaton ét vaaArnap
M ssavatSbHnok M a-AlUX* clmtt lllm-prAbatétala M SZÜJflOS komédia.
Falrengetö neveiéi máslétófán kérésztől. — Eit megelízl: Dlok Forars, az étffklS É>„XUhk
cowboy bravúros tiiiöfe i ~ropioetyaroK
Évek óta nem volt K ItyaM farnak film agy tisOaorbaa
■......--—
Előadások szomhattHt 5, 1, 9, vasárnap 3, S, 7, 9 órakor. Oaak 20, 40, 86 filléres helyéi*kkal I
DN IS ffEZZE MEG!
r w
ALLANDO KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
8320/1937.
VemflMii Mm.
József főherceg-laktanya kkuel át-alakllátokkal kapcaolatoi 1. vízvezetéki, 2. fold-, kőmOvei-, 3. udvari csatornázási és 4. asztalos munkákra nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az a|án\'atokat l feltételekben megadott címzésül I. évi május hó 21-én déli 12 éráig a polgármesteri hivatal Iktatóiéba kell btnyu|lanl, vagy postán beküldeni.
A Kiírási művelet hétköznapokon d. e. 10-12 óta kOzOtt a v. tnéi-noki hivatalban megleklnlhetö és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1937. évi április 26. un Polgármeater.
9115/1937.
forsiijtírwIísiWrilitís.
A nagykanizsai méntelep legénységi- és lstállóépQletcinek építésével kapcsolatos azállllásokra él munkálatokra területileg korlátozott nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a fellételekben megadott címzéssel l évi májúi hó 21-én déli 12 ó álg a polgármesteri hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy poslán btkaidenl.
A klliási mavelet (. évi má|us hó 3-tól hétköznapokon d. e. 10—12 óra kSzOlt a v. mérnöki hlvalalban meglekinlhelö és 1 lllelve 2 P-írt beszerezhető. Az öiszegel Nagykanizsa város 56607. sz. pl. csekkszámlára a rendeltetés megjelölésével kell befizetni és etiól szóló ellsiaeivényt a v. mérnöki hivatalnak kell átadni.
Nagykanizsa, 1937. április 26. ™_Polgármester.
A NEBZETKÖZI VÁSÁRON nézze meg az I. G. „INDANTHREN" és „EULAN"
pavillonjál S ha meggyőződött arról, hogy amit olt kiállítottak és bemulatiak jó és szükséges, keressen fel majd bennünket. — Mi ugfanazt fogjuk adni önnek.
PÁLCSICS
textilfestő és vegytlszlltó üzem, Nagykanizsa
Kerti magvakat a legjobb minőségben HIRSCH és SZEGŐ magkereskedésében
vásároljunk.
Ismét kapható az
Autó Syphon-üveg
15 tct. szénsavpatroncsere kötelezettség ellenében.
Siessen magának Qveget biztosítani, amig a készlet tart I
Körzet- egyedárusttó:
SZABÓ ANTAL
sportOzlete Fő-ut 5. Nagykanizsa.
itassa, a laikúaJauKH ü^JJjjj
9628/1937.
Faárverésl hirdetmény.
Folyó évi május hó 3-án, lehál hétfőn d. e. 9 Arakor a felsőerdei erdőórl laknál megkezdődő nyilvános árverésen:
1. Az „A" g. o. 88, 100, 116, 115 és 93 tagjaiban 13 halom kevert tűzifát,
2. az .A" g. o. 100 és 107 tagjaiban 10 halom borsókarói,
3. az „A" g. o. 114, 115, 112, 104, 105, 96 és 93 tagjaiban a esettől halártól délre 22 drb. csucs-száradt és lővónálló fát eladok.
A megvett anyagot az árverés napján szállítani nem lehel.
Nagykanizsa, 1937. évi má|us 1. ím Polgármester.
9628/1937.
Bérbeadási hirdetmény.
Folyó évi május hó 3-án, tehát hétfőn d. e. 10 órakor a Vajda-majorban megkezdődő nyilvános szó-bell átverésen:
1. Az „A" g. o. 88, 99, 100 és 107 tagjaiban a Vajdaoldalon levő hat drb. nyiladékot tisztítás végett,
2. az .A" g. o. 112. és 127-lk tagjaiban a Vajdamajor melléti levő cca 25 k. hold rétet és a szőlőtől délre fekvó, még alá nem telepített öreg gyümölcsöst és fülermést használat és gondozás végeit a folyó évre bérbeadóm.
Nagykanizsa, 1937. évi május 1. i2so Polgármester.
Kiadja a iaplulajdonoa Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelés kiadó: Zalai lintj.

BL fiuáaabarg Nxeaaia éa UálaaM LagkM* Vállat, kásumjwlájáliea Magi I pitfeU. üilat., ZáW
77m Évfolyam 99. szám
Nagykanizsa, 1937. május 4 kedd
a™ 12.hu.
ZALAI KÖZLÖNY
H JúdóbmlsJ: rM 5. uám. tArfirirwii miadni MCUtaup dtluUa
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
UlfilUeltai áia: egy hón % penzS *O.HU4<. SteikcuUSi^l tM kúdólii.tUli Idelon: 78. »«.
Mlklas
a párískörnyéki békeszerződésekben alkotóit osrtrák köztársaság elnöke a Trianonban megnyomorított Magyarország fővárosába érkezeti. Az ut kétségtelenül demonstratív jellegű és kiérezzük balöle i\\ hangsúlyt : -KcJtskEurópa uj történelmének kapujában állunk. A hazugságoknak nincs örökéletc és a szuronyok Igazságóra épített hatalom nem tud századokon át rabláncon tartani népeket. A »békék« magkötése után közel két évtizeddel ai elalélt népek ereje isméi visszatér. Bécs utcáin már tankok dübö\'ög-lnek s a fegyverkezési tilalom Ausztriában már - tavalyi hó. Ausztria már visszakapta önmaga megbecsülését és nemzeti ereje ki teljesítését, azt a hadsereget, ojnely a legmodernebb harci oszközökkól felszerelten várjn a történelem parancsait uj kölelességel teljesítésére. -
Az osztrák köztársaság elnökének budapesti útja szerves összefüggésben van az osztrák és olasz diplomácia római tárgyalásaival sémiikor a forradalmi összeomlás óla idegen államfő először lép magyar területre, ml érezzük, ismét egy lépést tesz az uj történelem Mussolini nagy koncepciójának, a kelet-európai nnllbolsevista íállamok blokkjának megvalósítása felé.
A rendi Ausztria már hadat üzent a bolsevista felforgatásnak, követ ve azt u Magyarországot, . amely Szegedtől Siófokig először mutatta meg azt az utat, amely kulturánk és civilizációnk eszményeinek megmentéséhez v. vezet.\'A nagy fjpn-dolat most kezd gyümölccsé érni.
Államfők látogatása sohasem; tisztán udvariassági tény és meggyőződésünk, hogy az osztrák állam fejének budapesti tárgyalásid sorsdöntő és uj korszakot formáló kérdéseket fognak érinteni.
A fogadtatás impozáns külsőségei nem csak a magyarság szjvcs vendéglátását hangsúlyozták kl, hanem rámutatni kívánnak a találkozó történelmi fontosságára is. Tanácskozásokról nem fogja hi* vatalos kommüniké tájékoztatni a közvéleményt, de erre alig is van BZükség. Minden problémánk itt perzselődik a börünkön, minden izgalom Ili liheg a torkunkban és minden elszántság Ut dotog maggyötört sziveinkben. Tudjuk miről van és miről lehet szó. Tudjuk azt Is, hogy Ausztria és Magyarország népét történelmi erők rendelték eorsuk közösségébe. Dualizmus vagy állami függetlenség: sorsunk ugyanaz. Nekünk meg kell őriznünk az európai államok hatalmi erőinek egyensúlyát a germánság ós szlávság céljainak sokszor eruptív kirobbanásában. Magyarország történelmi ösztöne nem csalt, ;yni-kor 1919-ben visszautasította a vörös maszkba bujtatott szláv Imperializmust, amely a konünunlzinAis-ból szlaUnizníusstf vedlett át és hl-
Az osztrök államfő megérkezése és fogadtatásé Budapesten
Százezrek tomboló ünneplése közben vonult be Mlklas elnök és kísérete a magyar fővárosba — A kormányzó és felesége fogadták és kisérték a várba az elnököt és feleségét — Mlklas és kíséretének első ulja a Hősök emlékkövéhez vezetett
Mlklas Vilmos osztrák szövetségi elnök ma százezrek ünneplése közben megérkezett Budapestre.
Utja Hegyeshalomtól egészen Budapest székesfővárosig szakudat-Inn láncolata volt a magyar nép lelkes hódolalának.
A hegyeshalmi fogadtatás
Hegyeshalom, május 3
Az osztrák szövetségi elnök vo-nutának megérkezése előtt már órákkal hatalmas tömeg gyűlt ösz-sze a hegyeshalomi pályaudvaron.
Mlklas szövetségi elnök különvonata 7 óra 30 perckor futott be a hegyeshalomi pályaudvarra az osztrák szövetségi himnusz hangjai mellett.
A szövetségi elnök és felesége a szalonkocsi ablakából mosolyogva köszönte meg az ünneplést és üdvözlést. Ezután az üdvözlésre megjelent hivatalos személyiségek, dr.
Jambrekovleh László miniszteri osztályfőnök, továbbá a szövetségi I elnök mellé díszkíséretül tott vitéz Ruszkay Jenő tábornok és gróf Teleki Gyula követségi titkár felszálltak a vonalba. A vonalon az osztrák szövetségi elnök kíséretében Schuschnigg kuncellár, Schmldl külügyi államtitkár, Hubcr Oltó kabinetigazgató, Matcrna Frigyes tábornok, Friedinger-Pijan-ter Róbert dr. elsőosztályu követségi titkár és Herrmann Ottó őrnagy, szárnysegéd volt jelen. Ezenkívül Adam Wallcr szövetségi biztos, sajtófőnök. KHsch Ferenc dr. miniszteri titkár, Bartl Gcortf alezredes, Chlumecky-Löwcnthaí Miksa dr. követségi titkár utazott a különvonaton.
Elsőnek Polniczky Lipót főispán üdvözölte magyar földei a magyar kormáuy nevében a magas vendéget.
Ágyudörgéssel fogadta Budapest az osztrák államfőt
Budapest, május 3 A különvonat a Hegyeshalom -budapesti utat megszakítás nélkül tette meg. A vasúti vonal mentén, még a legkisebb falvakban is, úgyszintén a várv.sok ünnepi diszbe öltözött pályaudvarain nagy tömegek gyűltek egybe.
A budai Gellért-hegyen feláll* tolt ágyuk huszonrégy üdv\'övóssel tudatták, hogy Magyarország mxi-gasrangu ^vendége átlépte Budaf pest határát. ,
A Keleti-pályaudra ünnepélyes díszt öltött. A Baross-teret husW-harmincszoros embergyürü övezte. Mindenfelé a felsorakozott egyesületek és testületek zászlói lengtek. Szemben a pályaudvarral az állam vasúti nyugdíjintézet palotájának egész homlokfalát két emelet ma* gasságu hatalmas, kétfejű sas dl-szill. A tér körül XeJáHitott hatvan magas zászlótartó oszlopon oste-trák és magyar háromszínű zászlók lengnek, i
A fogadtatás a pályaudvar előcsarnokában játszódott le, amelyet válságos délszaki kertté alaki\'ot-lak át.
degen józan maradt Ausztria is, amikor ereje teljességével irtotta kl a barnainges izgatás állal ujraszi-tott német hóditó hadjáratot, amely a horogkeresztes zászlóra újra fel-Irta a régi jelszót: DeutsehFand üb«r. Allf*. Ugy Magyarország, mint Ausztria tárgyilagos és hűvös józansággal szemléli a? eszmék kao-likus zűrzavarát és-mjuden erejét arra fordltja, hogy békés eezközök-
A m\'agyar kormány és törvényhozás előkelőségeinek csoportjával átellenben az osztrák, az o!asr és a német követség tagjai foglaltak helyet.
A perronon az 1. honvéd gyalogezred díszszázada állott. Lelkes éljenzés jelezte, hogy megérkezett Horthy kormányzó és felesége.
Amikor a különvonat begördült a pályaudvarra, a Gellért-hegyen elhelyezett ütegek újból megszóla\'tak, a zenekar rázendített az osztrák himnuszra.
A perronra lelépő elnököt és feleségét a kormányzó és felesége üdvözölte elsőnek.
Mlklas elnök ezulán a kormányzóval együt a kattonai kiséret tagjaitól követve ellépett a díszszázad arcéle előli.
Amikor Mlklas elnök és neje, valamint a kormányzói pár megjelent a pályaudvar kljárójáná\', a hatalmas tömeg viharos éljenzésben tört ki. A lelkes éljenzés megismétlődölt, amikor Schuschnigg szövetségi kancellár és Schmidt külügyi államtitkár megjelent a kijáratnál.
kel, a véres konfliktusok minden lehetőségének kerülésével szerezzenek érvényt Európa enve felében az igazság és méltányosság feltételeinek.
A diplomácia történelmi eseményeken edződött képességét nem fogják lebecsülni azok, akik tudják, mi történt Európában a legutóbbi kétszáz esztendő alatt. Napóleoni Metternich győzti^ lo s
Meglopó pillánál volt, amikor a téren felállt katonai zenekar előbb az osztrák, majd a magyar Himnuszt játszotta.
A pályaudvar kijáratától közvetlenül jobboldalt a Magyarországon élő osztrákok csoportosultuk, akiknek lelkes »österreich« kiálltása külön magára vonta a mosolyogva Integető elnök és felesége figyelmét.
A vendégek a tömeg szűnni nem akaró lelkes ünneplése melleit szálltak gépkocsijaikba. A kocsisor a vendégeket a királyi palotába vitte. [
A második kocsisor élén Schusfch-nlgg szövetségi kancellár autója/ haladt Darányi miniszterelnök társaságában. Ez a kocsisor a Lánc-hldnál elvált az clsőlől és az osztrák államférfiakat a Duna palota-szál lóba vllte.
Az uIcákon sürü sorokban álltak az emberek, sűrűn szakították meg a sort a különböző katonai zenekarok. Az egész útvonalon a budapesti helyőrség csaphtal álltuk az úttest szélén. Az utvona\'ou az ablakok tömve voltak, sokan a tetőkön helyezkedtek el és minden házról hatalmas lobogók lengtek.
A székesfőváros üdvözlete a Mussolini-téren
A gyönyörűen díszített Mussolini téren a frontharcosok, leventeszervezetek, cserkészek és iskolásgyer-rnekek várták zászlókkal az érkező gépkocsikat. Az egyik oldalon fehér lovas, a máslkon feketelovas rendőr különítmény állott fel.
Amikor a gépkocsisor a Mussolini térre érkezett, ott újból fel hangzott az osztrák, pnajd a magyar Himnusz. A gépkoesisor megállott és Szendy polgármester Budapest székesfőváros nevében üdvözlő beszédet intézJctt a szövetségi elnökhöz. Beszéde végén Szendy- polgármester pergarnenlre irt üdvözlő Iratot nyújtott St Miklas elnöknek. Ezután nemzeti viseletbe öltözeti fiatal lányok csoportja fehér rózsacsokrot nyújtott át a sitfvetségi elnök feleségének.
Ezután az. üdvözlés után a ntonet újból megindult.. Amikor a HaJása-
Waterlconál mér csak a régi igazságot vette tudomásul a korzikai. Itt nem fegyvereket, hanem mélységesen komoly megfon tol ásókat dobnak a mérleg serpenyőjébe. A kisantant sajtója újból &{Petfaurá-cló kérdésével, vfogj* féleve ml, a harangokat, de ml tudjuk, hogy. itt Európa békéjéről és civilizációnk megnujuléséről ,van szó..
BMJXI BOttÖNV
1>37. máim 4.
Újból érkeztek cipőujdonságok! Modelljeink utolérhetetlenek! ♦ Miltényi cipőüzlet, Fő-ut 2.
bástya előtt elhaladtuk, a bástya tetejéről ötezer iskolásgycrek ujjongva kiáltott üdvözletet. A Szent György téren a »Gyöngy<ösbokrétn« tagjainak nagyobb csoportja várt a menetre. Itt állott fel a vitézi rend tagjainak egyik osztaga ls.
AmikíT a menet a királyi Vár bejárójához ért, felharsant a várőn-ség kürtjeié és az őrség fegyverbe állva tisztelgett.
Huszonnégy ágyülövés hirdette, hogy az előkelő vendégek megérkeztek a várba.
A kormányzó és /elesége n várpalotában elkísérte Mlklas elnököt és feleségét külön lakosztályába.
A Hősök emlékkövénél
12 óra 16 perckor a szövetségi elnök kíséretével eltávozott a várból és a Hösök emlékkövéhez hajtatott., A Hősök emlékköve körül tftobezer főnyi embertömeg gyűlt össze. A terel gazdagon feldíszítették.
Árpád fejedelem\' emlékműve előtt a hadirokkantak országos nemzet) szövetségének küldöttsége állt fel zászlókkal. A^Mücsarnok előtt a frontharcosok és a leventealakulatok zászlókkal és zenekarral, a Szépművészeti Muzeum előtt o cserkészek és az ifjúsági alakulatok álllak sorfalat. A Hősök emlékmüve előtt a koronaőrség négy tagja állt di8zőrséget. 1 1
Amikor a gépkocsisor megállt, a katonai zenekar rázendített az osztrák himnuszra. MJklas kiszállt a gépkocsibői, üdvözölte a megjelent előkelőségeket, majd ellépett a (dfez század arcéle előtt.
Miklas elnök áhítatos csendben lépett a Hősük emlékmüve elé. Ajkban a pillanatban, amikor az emlékmű lépcsőfokára állt, a zenekar a magyar Himnuszt játsszotta. Miklas elnök néhány percnyi néma áhitattul adózott a világháború magyar áldozatai emlékének. Az ünnepélyes aktus után a szövetségi elnök ellépett a tiszti küldöttség sorfala előtt, majd a tömeg szűnni nem akaró lelkes éljenzése közben beszállt gépkocsijába.
A királyi várban vitéz nagybányai Horthy Miklós és feleségeszük körű családi villásreggclit adott ezután a szövetségi elnök és felesége tiszteletére. (MTI)
A Ház Qlóse
Hétfőn délelőtt 10 órakor nyitotta incg a Ifáz ülését Korris Gyula nr-\' elnök. A köUségvelés tárgyalását folytatták. Elsőnek Ujfalus8y Gábor szólalt fel. Külpolitikai kérdésokhez szólt hozzá. Németországgal, — mondotta — bármilyen politikát is folytat, gazdasági összeköttetésünk van és Magyarországnak érdeke, hogy egy ilyen nagy állammal fent«rtsa a gazdasági kapcsolatokat. Németországgal tehát nem keveredhetünk rossz viszonyba.
Utána Apponyi György a javaslat ellen, Jurcsek Béla. MüUer Antal a költségvetés mellett szólaltak ft£\' lapzártáig.
A bélbea keletkező mérgek álul okozott rosszullétnél egy-két pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz, gyón és alapot bélklürilö hatásánál fogva, a legjobb szolgála-tot teszi. Az orvosok ajánlják.
Országos visszhangot vert a nagykanizsai Katolikus Front megmozdulása a barna pogányság ellen
1
Az ország napisajtóját is foglaj-koztatto a nagykanizsai Credo-gyűlés, amelyen Benedek Rezső, a Zalai Közlöny szerkesztőjének indítványára a Katolikus Front hadat üzent a barna pogányságnak. Most a »Korunk szava* aktiv katolikus folyóirat vezető helyen az itt következő cikkel közölte legújabb számában : ,
»A barna istentelenség nálunk Is mindjobban terjeszkedik és "hazafias tógában, városban és faluban dúlja a lelkek békéjél és igyekszik felgyújtani Krisztus szelíd oltárát* - állapították meg a nagykanizsai Katolikus Front április hó 14-i gyür lésén. A nagyhatású gyűlésen P. Czirfusz Yiktorin ferencnendl házfőnök plébános elnökölt. A gyűlés rendkívül figyelemreméltó feliratban fordult, a hiagyar püspöki karhoz, amelyben azt kéri, hogy a püspöki kar óva intse a magyar katolikusságot az ujpogányság mozgalmaiban való részvételtől és léptessen egyházi szankciókat átokkal szemben életben, akik katolikus voltuk dacára résztvesznek ezekben a mozgalmakban. A nagykanizsai Katolikus Front kéri a püsjtfkl kart, hogy hirdessen keresztes háborút
az újkori barna pogányság és annak bármiféle formában való megnyilvánulása ellen.
A nagykanizsai Katolikus FiOnt e gyűlésen felszólította az összes magyar katolikus szervezeteket hasonló állásfoglalásra és katolikus nagygyülésl hirdetett meg Nagykanizsára. Az ujpogányság elleni mozgalom hatalmas deiinonstrációja lesz a készülő nagygyűlés.
Amidőn a Korunk Szava örömmel és büszkeséggel mutat rá a hatalmas nagykanizsai giegmozdu-lás jelenlőségére, ugyanakkor nein mulaszthatja el annak kifejezését, hogy nagy várakozással tekint a gyűlésen .elhangzottak ós a feliratban foglaltak visszhangja elé, mert már valóban ideje volna,, hogy a magyar katolicizmus minden szervezete a római encikIlkák szelleméban végre nyíltan állást foglaljon a barna és vörös istentelenség »bármiféle formában való megnyilvánulása ellen !«
Hazánkban, sajnos, ma már oly mértéket öltött a hitlerista izgatás és hidépitő megtévesztés, hogy csak az egész magyar katolikus ugyházl és világi társadalom nyilt és egyhangú megnyilatkozása űzheti el a fenyegető veszélyeket. Ezért oly ör-
Költözködés után
tegye kellemesé, otthonosi lakisit.
Szőnyegek, függönyök, csipke-szövetek, bútorszövetek
olcsó írakon
-nél.
vendetes n nagykanizsai megmozdulás és ezért fogjuk éber figyelem mel számoniartanl annak visszhangját. \' 1
ló hirek a nagyvilágból
A budapesti értéktőzsdén a szállított és átvett papírok értékösszege 1930-ban az előző évi 131 nulláról 306 millió pengőre emelkedett, vagyis majdnem megháromszorozódott.

Amerika történetében páratlanul áll a jegy bankszövetség aranytartalékának rekordja. Ez a tartalék 11.781 millió dollár, többv mint az összes európai jegybankok aranykészlete együttvéve.

Olaszországban az 1500 Uráig terjedő fizetéseket május 1-től 10 százalékkal felenwlték.
Az Ország«>s Hitelvédő Egylet kimutatásából : \' i
- Az áprilisi fizetésképtelenségek passzíváinak összege kevesebb, mint márciusban volt. A magán-egyezségek és csődök száma is csökkent.

4 és fél millió font értékű köz-épitkezés létesül a folyó évben a
török fővárosban.

Budapest multévl szociálpolitikai jelentéséből:
- A munkanélküliség terén kedvező jelenségek mutatkoznak...

A Népszövetség pénzügyi bizottságának Magyarországról szóló jelenléséből :
- A bel- és külkereskedelem javult és az adóbevételek emelkedtek. A bevételi többletek elsősorban a forgalmi és fogyasztási adóknál mutatkoztak. | J
* i I 1
A magyar paprika-kivitel háromszorosára emelkedett.
A MAV-nak 1,338.306 kocsija ful, 9 százalékkal több, mint 1MB-ben. A MAV bevétele 2191 millió pengő volt a mult évben, 22 millióval több, mint 1935-ben.
í r ; f 1 » ir ; n n
Chamberlain angol pénzügyminiszter beszédéből :
- Tévedés lenne azt hlnnj, hogy az általános gazdasági fellendülés kizárólag a fegyverkezések eredménye. Az angol gyáripar alapjában véve egészséges.

A központi statisztikai hivatal jelentéséből :
- 1937 márciusában Magyarországon 5129 házasságot kötöttek, 1000-rel többet, mint tavaly márciusban. ! «
• *
Hat millióval több munkást foglalkoztatnak a nem mezőgazdasági üzemek Amerikában, mint 1933 márciusában. A mezőgazdaság bevétele Amerikában 1981/32-ben 6, az elmúlt évben 8 milliárd dollár volt. | (||.
I - \' i \' \' -üá _
_ZALAI KOZLONV____
Nem tudott az asszony nólkfll élni...
Megmérgezte magát egy kanizsai szobrászsegéd
49W->«i*l»«"4_
19S5*en H140 különböző atnvib
kai vállnlol 2:5 milliárd dollár hw.-not mutatott ki, 1930-ban 3.6 milliárdot, nttz 47 százalékkal tbb-f*t.A .\'(ttvrtlelraazóaé* 1088-ben 0 untát -tSkáheí képest, B, mlp tusban 7.4 százalék volt.
.. ■ . •" 1
A Magyarság közgazdasági rovatának vezető cikkéből :
- A világgazdaságban két és fél esztendő óta .érezhető javulási folyamat ss;,n általános jellegűvé ,válik és a különböző világrészek államainak gazdasági újjáéledésében a felfelé irányuló buliámwnal fut klíejezéere.
Légsltalnl Kiállítás
A Légoltalmi Liga. az Arumín\'.a-vásír keretében minden várakozást felülmúló .Légoltalmi kiállítást, rtn dez.
A kiállítás színes és gazdag anyagával, a légoltataii propaganda megkapó és szórakoztató eszközeivel rendkívül alka\'mias »rra, hogy a magyar tár-«ad«k)mi minden rétegében felkeltse M érdeklődést n nélkülözhetetlenül fontos polgári légoltalom iránt.
A Légoltalmi kiállítást, amely a Vásármk elkülönített hatalmas terü-lefét foglalja el; hosszít hónapok szakértő és fáradságos munkája élőzte meg.
A propagand»-ház felvilágosító és Oktató beifadczése gondos műszaki tervek sfccrttot készült, artely a tüí-nJMl államok T?gi haderejét! és légvédelmi szervezkedését mutatja l»e művészi kivitelezésit tabellákon. rajtokon és fényképekken. Ugyancsak itt esftnélbct ni a néző arra. hogy hazánk u polgári légoltalom! szervezetlensége folytán kiszolgáltatott, védtelen hclyzellKMi van.
Nagy tömegeket vonz majd a lég-oltajini film, amely külön c óéira épített helyiségben óránkint .körül bemutalásra. A nagy város életét mutatja ez bc légi veszély és légi támadás cselén. Izgalmas és tanulságos Játék, amely rendkívüli érdeklődésro számíthat. \'
Ugyw»os«k óránként kerül bemutatásra a .légoltalmi .színjáték, nmet* külön e célra épitott színpadon a légi támadás idején a helyes U. hely-, leien légojitalmi magatartást mutatja bc.
MWdezoken klvfll még sok fölvilágosító és oktató propagandaanyag pro repol >oz idei Légoltafcní kiállításon, amely külföldi viszonylatban is megállja\'a helyét.
A Magyar Légoltalmi Liga. amely-, nek az Idei Légoltalmi kiállítás nZ: első tevékenysége, ez a hatalmos tár sfldaftrtl szerv, amely a lakosság Önvédelmét megszervezni hivatott légi támadásoktól szemben. A Magyar légoltalmi Liga, mely alakulásának Idejét éü. n«n\' üres szavakkal állt a magyarság társadalma elé. hanem bebizonyította c nagyszabású klállltjtys\' megrendezésével, hogy felelősségének teljes tudatában komblyan veszi nemzetmentő feladatát.
A iriagyar társadalom min len egyes tagja, a saját érdekében tekintse, meg a Légoltalmi \'kiállítást. ahbl a kiállítás r<*idezAsége > kőszeggel szolgái felvilágosítással a Liga célját és jővő-b«l tevékenységét illetően.
A Légoltalmi kiállítás 6000-lk látó gatója iegy néptgárálareot kap ajándékba.
EMLÉKEZTETŐ
Hájas .4.
Irodalmi Kör övi közgyűlése 6-ker a váraab&sán (Meghívó aincs!)
Zeneiskola-tanári hangversenye 9-kor t a kamarateremben. Május I.
A K«ri«stény Jót. Nőegylet táac-
teája 9-kor a Koronában.
Hétfőn reggel hiába várták Kovács József királyutcai kőfaragó-mesler műhelyében munkára Stel-ler Konrád szobrászsegédet. Munka adója érdeklődésére csakhamar kiderülj hogy a 42 éves, nős, kaposvári illetőségű Steller Konrád kl. rályutcal albérletes szobájában hercsóval megmérgezte magát. Szál lásán észrevették a hörgő embert ós telefonon felhívták á mentőket, nklk ybzonnal megjelentek a helyszínén és beszállították a kórházba, ahol nyomban gyömormosőst végeztek rajta. A henc só, összeégette Steller gyomrát és bsteő szerveit.
A kórház jelentésére a rendőrség egyik tisztviselője kiszállt a kórházba, hogy kihallgassa az öngyilkos embert. (
Akik Stellert isrrterik, azt mondják, hogy a 42 éves embernek aki márciusban lépett bc Kovács mühe< lyébe, egy német asszony volt a fe^ lesége, aki állllóUag nemrégen otthagyta. Ismerősei szerint ez any-nyira elkeseritette Stellert, hogy felki egyensúlyát elveszítette és az utóbbi ldől>en szemtoelláthatólag buskomorrá lett. Most a kórházban ápolják.
JL
■ár csak béliéig, május 10-ig lehel
50%-oi itnáll kelTeiménjByel ■
Budapesti
lienlii Vásárra
utazni.
A visszautazásra a kedvezmény május 18-ig marad érvényben.
Vásérigazolvtoy ós felvilágosítás kapható: a MAV B.n.tJegyirodád-
nak a tánciskolákban... ► <
Tiltakozik a Tánctanítók Lapja az ellen, hogy rendeletileg, hatóság® uton akarja az Irodalmi Kör a lánc magyarságát ápolni. Ugyanakkor cikkében hivatkozik arra, hogy 15 évvel ezelőtt a magyar tánctanítót kar maga kérte a belügyminisztert, hogy rendeletben Írja elő a magyar táncoknak a tánciskolái oktatási anyagba vuló felvételét, ami akkor meg is történt. Hát hu 15 évvel ezelőtt a tánctanítók maguk kérhették ennek a rendeletnek kiadását, akkor mi sérelem van abban, hogy ma az Irodalmi és Művészeti Kör Indított országos mozgalmat azért, hogy ezt a rendeletet be is tartsák ? Ha akkor nem volt a iánctanitői önérzet kérdése a magyar táncnak rendeleti uton váló ápolása, miért ön-érzetl kérdés ma?
Ha valaha, ugy ma van szükség arra, hogy a magyarság az élet minden talpalatnyi rögén ragaszkodjék mindenhez, ami sajátosan magyar. Idegen eszmeáramlatok kisérleli vetésterülete egész Európa. Hogy a sok idegen eszmének erőszakos szétszivárgása közben megmaradhasson magyarnak, ami ima-gyar, ahhoz céltudatosan kell hurcolni a magyarságunk minden ér-< lékéért. A huszadik század emberének cl kell fogadnia a modern élet változásait, vívmányait, szokásait és uj horizontját, de nem szabiid elveszítenie egy vonalnyit sem ab* ból, ami bennünk örök kapcsa a nemzet testéhez való ősi tartozásnak. (b!)
Prognózis: Koleti szál, több helyen, főképp délen eső, néhol zivatar. A hőmérséklet nem változik.
A Moteorologial Intézet nagykanizsai mogflgyelőállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: + 12 4, ma reggel t +12 4 délben: +14 a Csapadék: 16-8
— VUkatUn férfi- ás rfil eslkőpenyek
mlndon nagyságban nagyon olcsón kaphatók SobütznéL
— Tavasai áa nyári clp4ujdo*ságalHk
utolérhetetlenek. Mlltéayl cipőüzlet.
Vitába szállt a nagykanizsai csárdás-mozgalommal
a Magyar Tánctanítók Országos Szövetségének hivatalos lapja
Az egész országot bejárta a Nagykanizsáról, az Irodalmi ís Művészeti Körből Barbctrils Lajos főtitkár javaslatára elindult mo/gja-lom a magyar táncnak polgárjogaiba való visszahelyezése érdekében. Foglalkozott azzal a Magyar Tánctanítók Országos Szövetségének hivatalos sajtójúi a Tánctanítók Lapja is, amely szerint a kanizsai mozga\'om helyes és lelkes támogatást érdemelne, - hu szükség volna ró. A Tánctanítók Szövetsége szerint azonban nincs szükség a ntO/.-galomra, mert — Kovács Tivadar főszerkesztő cikke s»erint - sohasem volt nagyobb a csárdás-kultusz Magyarországon, mint az utolsó másfél évtizedben.
A tánctanítók hivatalos lapjának ez a merész kijelentése annyira h<An!okegycnesl ellentétben áll minden tapasztalati \' ténnyel, hogy vele vitába szállni tulajdon-képi>en nem Is kell. Aki jár bálba, láncteákra, aki megfordul prs\'i vagy vidéki tánoos lokálok, kávéházuk parkettján, aki hallgatja a rádió tánc-zene közvetítéseit a különféle táncos helyiségekből, aki jár házibálakra bárhol Mugyatoil-szágon, — tudnia, látnia kell, hogy legtöbb helyen a csárdás egyáltalán nem fordul elő, még mutatóban sem. A rádió közvetít ugyan cigány, zenél is, de hol és kí táncol arra ? A bálok megnyitó csárdása pedig nem jelent csárdás-kultuszt, hanem csak néhány hivatalos megnyjltó-pár parádéját, ami lehel szép, lehet mutatós, de épi>en azzal, hogy ünnepi mutatvánnyá mynőslíették a csárdást, bizonyltja, hogy a csárd\'ás ma már »nem cíkk« a parketten, hanem csak kegyeletes látványosság.
Az Irodalmi Kör azt szerelné, ha
| a csárdás nem csak ünnepi műsorszáma lenne a magyar báloknak és láncos rendezéseknek, hanem láncolnák azt a tömegek Is ép|>en ugy, mint a modern táncokat. Sőt: ennél sokkal kevesebbel is megelé. gedne az Irodalmi Kör jnvas\'nta. amely nem Irányul a modern táncok ellen, hanem csak azt kívánja, hogy minden bál, táncos rendezés láncrendjén legyen néhánjy rövid csárdás is. (Tehát : a táncrendjén, nem pedig a megnyitó-műsorán !) Nem gondol a Kör javaslata másfélórás, kifullaszió csárdásokra, hanem csak arra, hogy — mondjuk — egy órai modern tánc után legyen mindig 5 percnyi csárdás Is.
Ami pedig a Tánctanítók Lapjának azt a kissé gúnyosan ható megjegyzését lllötl, hogy a csárdást nem rendelettel, hanem »főként példa-adással* kell propagálni, következő a válaszunk.
Igenis jártunk és járunk elől jó példával ! A példa azonban ezeset-ben nem szokott túlságosan vonzó lenni. A bálokon, táncos összejöveteleken, ha van is egy-egy riíka csárdás, azt éppen mi, az idősebb évjárathoz tartozó táncosok s ofk-tuk táncolni, akik pedig egyáltalán nem vetjük meg a modern táncokat 9em, tehát nem azért táncoljuk o csárdást, mert mást nem tudunk és nem is azért, mintha túlságosan kipihenve állnánk a csárdáshoz. Ilyenkor azonban az Ifjúság egykettőre eltűnik a parkettról és aki ott marad is, legtöbbje olyan ügyetlenül »ropja« a csárdást^ hogy nézni se jó. Ebben nem csak az ifjúság hibás, amely fárasztónak találja a csárdást. Hibás ebben elsősorban a csárdás tanítás hiányossága. Legtöbb tánc-tanfolyamon egy áll alán nem tanítják a csárdást, vagy csak tessék-lássék. Olyan semfü semfa szerepe van a csárdás-
A volt ZerKowItz borkereskedő-házban
építési és tlizianyagkereskedést íjiltlfn.
Szanicáll msszst, camentat, caampét, aamottot. ■zliatslfi éa Utífadó anyagokat, nádat, glpa»t
és az építéshez szükséges egyéb anyagot, kiváló minőségben, állandóan tartok raktáron.
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 35. RitSCher Mátyás.
Permetezéshez szentgAli meszet I
ZALAI KÖZLÖNY
lói é. férfi szövetujdonságok
Mintás imprimók, divatselymek
Szőnyeg-, függöny 6% vászon-áruk 1_
1987. máim 4
Nagy M! Olcsó árak I
Golenszky Ferenc
dlvatüzletében
Fő-ut 14.
■USAPEST I.
6.45 Tomi — Utána hanglemezek.
— 0.30 Hirek. — 950 Kntonai díszszemle Miklas osztrák szövetségi elnök tiszteletére. 11.15 Rádióüzi netek a Nemzetközi Vásárból. — l2-tt> Kalmár l\'ál magyar nótákat énekel, kiséri cigányzene. — 1230 Hirek. — 13.10 Időjelzés, idő/árásjelentés. - 13-15 Rá-dióüzen \'tek a Nemzetközi Vásárból
— 14.10 Hitek, árak - 1530 Rádió-üzentek a Nemzetközi Vásárból. — 10.43 Időjelzés, ívirek.
17 A rádió szalonzenekara. — 18 Felolvasás. — 18.30 Türr István fuvo-lázik. — 19.30 Az Operaház díszelőadása az osztrák szövetségi eln\'ik és felesége tiszteletére. — 2025 Hirek.
— 21.30 Hirek, időjárásjclentés. -21.45 Cigányzene. — 23 Hanglemeze,,.
— U0.05 Hirek
lUDApEST IL
13.15 Hanglemezek - 1015 Kálmán magyar nótákat zongorázik.
— 18..K) Mezőgazdasági félóra — 19 30 Fr.-njia nyelvoktatás. — 20 Hirek
■8CS.
10 Csapatok díszszemléje a budapesti Andrássy ufón. — 12 Könnyű zene. — \'113.10 Szimfonikus lemezek.
— 14 Smetnna: E-moll vonósnégyes,
— 15.15 Gyermekkar.
17.10 A Wachan dalokban — 17.30 Otmbolo. ~ 19.25 Ili|>ort a magyar Operaházból az osztrák szövetségi elnök tiszteletére rendezett díszelőadás\'-ről. - 2040 Hangjáték. - 22.20 Schrannnelzene.
Naptár i Május 4. kedd. Rom. kat. Mónika Protestáns Flórián Izraelita Ijar hó 23
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg a „Megváltó" gyógyszertár ét, a klakanlzsal gyógyszertár.
G«Jüraa nyitva reggel 0 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, póptek délután kedden egén nap nőknek).
„KERESD A MÁSIK FELÉT"
Már vasárnapi számunkban bejelentettük azl a nagyszabású és ötletes rejtvénwersenyt, amelyet < Keresd a mésiK relét- dinen e héten indítunk ulmk. E héten olvasóink három szelvényt találnak a zalai Közlönyben. A szelvényeken a rejtvény-szövegből e>ak minden második betű lesz olvasható, inig az ezt kiegészítő betűsor az egyik nagykanizsai cég kirakatában
lesz található egy külön táblán. Olvasóinknak ezek alapján meg kejf fejteniük a rejtvényszöveget és meg kell irni azt is. hogy melyik cfe kirakatában találták meg a szöveg másik Telét. Ha péntek estig ^töltve beküldik szerkesztőségünkbe a szelvényt, értéken ajándékokban részesülnek. Figyelje tehát lapunk legközelebbi számait. j
„Most vigyázz! — beléd lövök!"
Véletlenül lelőtte a barátját egy jókedvQ legény
Végzetes tréfa áldozatát hozták be a mentők a nagykanizsai kórházba.
Vasárnap történt, hogy Zslnkó János mikefupuszlai vincellér jókedvében évődöll ismerősével) Cserép Péler \'21 éves felsöhuhóli legénnyel. Zslnkó hirtelen lekapta vadászfegyverét és évődve odaszólt Cseréphez :
- Most vigyázz, bóléd lövök !
Cserép a kölekedésne mosollyal vá laszoll, ám a következő pillanatban Zslnkó kezében eldördült.a fegy-
ver és Cserép véresen bukott a földre.
A virluskodásból szomorú valóság lett. Zslnkó töltött fegyverének ravaszát reflexeszüen mcgrántottiu anélkül, hogy akarla volna és a löveg a felsöhuhóli legény combjába furódolti ugy. ho^y eszméletlenül terült cl. i
Nyomban telefonáltak a nagykanizsai mentőknek, akik első segélynyújtás után a súlyosan sebesült legényt behozták a kanizsai kórház műtőjébe. A kórház még vasárnap
Városi Mozgó. Kedd, szerda, csütörtök!
Gaál Franoi legsikerültebb filmje:
WT np W Hunyadi Sándor elbeszélése
JBmi JLWL Jk JL nyomán Ilimre Irta Nóti Károly Partnerek: Ottó Wallburg, Verebe* Ernő, Frlftx Imhofff és Paul Morgan. — Fényes kisérő műsor.
Előadások kezdete kedden és szerdán 5, 7, 9 órakor, csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor. A kedd-ezerda 5 órai elftadéeok filléresek.
Jelentette az esetet n rendőrségnek, amely értesítette a kir. törvényszék vizsgálóbíróját. Dr. Almfcssy Gyula bíró kiszállott a kórházba és kihallgatta a kórházi ágyon Cserép Pétort A \'könnyen végzetessé válható) ügybén a nyomozás tovább folyik.
Megnyílt a MANSz kézi-*v,unka-kiállitása
A M«nsz nagykanizsai csoportba, ez «z alig másféléves egyesület minden szónál szebben bizonyította be e l<t-állítással, hogy rövid működése nem volt eredménytelen. A Drávavölgyi Sugár ut és Fő ut sarkán lévő helyiségében megnyílt kézimunka-kiállilás az egyesület egyévi működésének eredményét mulatja. A Mansz által rendezett szővőtanfolyamoon a kiskanizsai leá-nvok által szőtt kézimunkák kendtek Itt kiállításra. Egyszerűségükben is szépek, magyarosak, értékkcsek. Nem csak szemre készültek ezek a kézimunkák. hanem használatra, vetekednek a legjobb gyári áruval árban és minőségben is. A kiáUitolt kézimunkák olcsó áron eladók, a kiállítás alatt további megrendeléseket is vesz fel a vezetőség. A kiállítás égést hét(1n nyitva van, belépődíj nincs.
Az Irodalmi és Művészeti Kör rendes és meghívott tagjait
ezúton Ismételten meghívj;, 6s kíri a líór elníiksígo, hogy a mrtjns 4-én, kedden délután 0 órakor a városházin tartandó rendes évi kflzgyfltésen megjclt nnl szíveskedjenek. Meghívókat a Kör nan koldótt. (:)
A gyomorfájás és gyomornyo-más, rossz emésztés és fehér nyelvlepedék, halvány arcszín és kedvetlenség Igen sok eleiben ha-maroun megízönlk, ha bélmttkOdé-sünket reggelenként egy-egy pohár természetes .Ferenc József ktse-rllvlzzel rendbe hozzuk. Az orvotok ajánlják.
— (SélreifTÜJUk UUlkoUI.) Hótfőn dölutin ft-tol K lg a l\'unonla hátaó kin termében.
Történhetett volna másként Is...
Irta: GyaUy litván
Valahányszor repülőgépet látok keringeni a magasban, mindig eszembe jut Tardi Gergő a cs\'nos l>akakáplár, meg a piros tojás. Megjelenik előttem az olasz harctér minden fedezékével, a küzdés romnyomaival.
A húsvéttól két-három nip választolt el. A táboori jiostu osztotta a cso-mngokat, «lig volt valaki, akiről az otthoniak megfeledkeztek volna. Tardi Gergő azonban |üába várt. Amolyan árva <gyermek> volt. Mondotta is gyakran
— Nekem már beborult, se apám,
vnyámt
De azért ö is részesült a húsvéti örömökből. Mindenki szívesen látta «vendégül* s megoszlottá vele mindazt, Minit hazulról kapott.
— Jó nektek, gondolnak rátok -motadogatta. - dc megássátok, uz Idén én is kúpok piros tojást.
— Azután honnan nó?__érdeklődtek a paj ások.
— Onnan felülről, a repülőgép hozza. Szép lesz ós piros ...
Nem értették. Többen csóválták a fejüket. Repülőgép, piros tojás... Kl láto.Vt ilyent? Csak nagy urak részesülhetnek ekkora kivál ságban. Ugyan már nól Nem lesz abbói siml-mi! Gergő meg erősködöt tovább:
— Majd meglássátok!
A repülőgépek mp nap után keringtek a fedezék fele t. Az egyik mini nagy ragadozó madár lebege t a levegőben, mások pedig a vadludak ékalakjában húztak ováhb. Mint prédára leső sasnik vijjogot hangjuk, lt is. olt is lecsaptak azz oVsz •irodátok,> de veréb módiára röppentek szét, ha távolban fellünt egy-egy magyar < sólyom*:
Tavasz volt. A fészekrakás ideje. A madár hangos szóval hívogatta párját s az pedig enyelegve szólt vissza. A gé|*n|adarak i» felelgettek egymás mk, de hangjuk egészen más volt. Ijesztő, lelket döbbentő ... Milyen ellentét a kettő között! Egyik az élet, u tavasz zsongásának zenéje, a mósik az enyészett gyászzsolozsmája. A fészek alján egy-egy «to,ás. bujt nvg nngyszerényen. A -gépmadár, is •fészkelt.. Mélyen a földbe vájta fészkét
R abban is feltűnt egy-egy .tojás.. De ez már nem az élet csirája volt... Az ibolyák, konkalisok bontogatták kelyhüket, beleneveltek a tavasz szemébe... fis uz emberek? Lelküket a gyűlölködés ólmos esője paskolta.. Az 6 tavaszuk, ki tudja, mikor jön meg. Pedig a húsvét idejét élték t
Tardi Gergő a fedezékből örült a napsugárnak. Gondolatai a múltba szálltak, a boldog gyermekkorba. Látta, mint cserél piros tojást a kis pajtásaival.. Rég volt, szép volt! És oz idén? Nem, most a repülőgép hozza... i
Valóban jótt is a .gépmadár.. Mellette felcsattan az egyik pajtás hangja:
— Nini. a mbdárl Igv hívták maguk közt a repülőgépet. Talán Tardi káplár ur piros tojását hozzál Tardi feleszmél álmodozásából.
— Az bizony meglehet!
Gergő ezután álmodozik tovább. Figyeli a kis bogárkák játékát, m\'.nt kergetőznek a napsugárban. A gépmadár mindig közelebb jött. Lassan lefelé ereszkedett, mintha helyet keresne • fészkének.. Hirtelen lecsap. fippen Tardi feje felett. És a .fészek alján, oll van a • tojás....
A bakák szétrebbentek. Tartl! a
melléhez kap és fájó han.^ buggyan ki torkán:
— A tojás, a piros tolás...
A repülőgép amilyen hirtelen lóit. olyan hirtelen tűnt lova. Távolból hangzik a zaja, menekült, mint a teltenért kakuk. mikor már elhelyezto más fészkébe a tojást.
Lassan a messzeség kékségében hall cl zúgása, elnyelte a tér végtelensége.
A megriasztott bajtársak visszatértek. Segélyt hoztak Tardinak, aki ciha lön, fájón susogta:
— Ugye, mondtam, tudtam1... ® repülőgép lvoz nekem piros tojást...
Mindnyájuk szeme fátyolos lelt. A sebesült fejét magasabbra emelték, szelidm csepegett szájukról a vigasz balzsama:
— Látod, lehetett volna másként is.
Gergő mosolyog keveset, látszik,
hogy fáj sebe. Alig mutálja, do bo-szélnle nehéz. V
— Másként? Lehet! Do mégis a repülőgép hozott tojást... Csupán az én vérem festette azt pirosra...
Nemsokára megjöttek a scbesüU-szállitók s a pajtások könnyes tekintete kísérte Tardit á fedezék kanyarulatáig. t
1037. május 4,
ZALAI KÖZLÖNY
— (A plébániáról)
P. Czlrfusz Viktorin plébános, nki több napot Budapesten töltött, hétfőn csle visszaérkezik Nagykanizsára.
•— (Keresztjáró napok)
A .szokásos keresztjáró mpok körmén .-le hétfőn heggel a plébánia-templomból indult ki P. Gulyás Gellért ferenceslelkész vezetésével és n piarista templomim vonult nagyszámú hivő* vcl, ott folyt le az istentisztelet.
— (Baross hlr)
Vasárnap választmányi ülést tarto\'l a Baross Szövetség nagykanizsa« \'kerülete vitéz Tóth Béla elnöklete alatt a Pannónia szállóbeli uj helyiségeién. A választmány több belső ügy-gycl foglalkozott, majd a tuniusl or szágos Baros-V pappal, amelyre "Nagykanizsáról is kedvezményesen lehet utazni. A Baross-nap tárgysorozatán vitéz Tóth Béla is felszólni. A nagykanizsai Baross-kerület a nyárra gazdag programot tűzött maga elé. Megszervezi Nagykan:zsáról Dunántúl mindazon városát a Baross-eszmének, uhol eddig még n ;m alakult n*\'g a Baross Szövetség. Több kirándulás is van a Baross Szövetség nyári programján tagjai számára. Örvendetes, hogy a nemrégen megalakult nagykanizsai Baross Szövetség ma már az egyik legerősebb érdekképviseleti szerv Zalában.
KATI
— (A pedagógus összejövetel)
szombaton este megint nagyszerűen sikerült. Ezúttal n m csak az összes n "gykanizsai iskolák tanári és tan.tól kara volt nagy számban, pSaládlagjajk-kal együtt képviselve, han itt a vidék tanítósága is. Szakáll Gyula piarista U:nir bejelentette, hogy pünkösd másnapján pedagógus-kirándulás lesz "z egyik környékbeli szőlőhegyre, junius-b; u pedig egynapos kirándulás Keszthelyre és Hévizre. A jelen .óltak örömmel fogadták a kirándulások terveit.
— KlsS áldoi* ua laokclpők és fehér olpők Mlltényl otpőOzletben, Fő-ut 2.
— (Műkedvelő-előadást)
rendezett vasárnap délután a nagy-kainizsal iparoslanoonciskola leány-önképzőköie élénk érdeklődéstől kisérve. Zób Katalin kedvesen előadott szavalata után egyfelvonásos vlgjá,é-kot adlak elő. Különösen Auer Katalin és Váradl Rózu tűntek ki a szereplök közül, de derekasan állták meg helyüket n többiek is: pintér Erzsébet, Csinger Julianna, Klein Mária és Krá-nicz Julianna. Nagyon szépen szavalt Kolarics Hona. Biztos fellépésű előadónak bizonyult Gerócs Anna kedves monoologjával. Az utolsó szám is egyfelvonásos volt, amelyben komoly nlakitást nyújtott Merencsics Mária, kitűnő volt Mészáros Erzsébet, nagyon helyes volt Csinger Julianna és kitett magáért Hautzlnjjr Gabriella, Varga Erzsébet, Tobcr Katalin és Vári Mária. A rendezés érdeme Balogh Margit la-n i tó nőé.
KATI
— (Tánctanári vizsga)
Hahn AUce, őzvi Hahn Bárnabásnó leánya, sikerrel elvégezte Budapesten a kétéves országos mozdulatmüvészeti és tán -tanítóképző tanfolyamot és tánctanítót oklevelet kapytt, mwllette Brada és Utasi növendék \'s volt, aliol ballelot és színpadi táncokat tan alt.
—i Férfi »port-»*8vetek legszebb mintákban SchütznóL
— Tekintse Meg a Köpetein Bútoráruház állandó butorklállltását Izléaea 6a olo.ó bútorokat kedvelő flzetóal feltételekkel vásárolhat
120.000 pengő valutát akartak átcsempészni a határon Gyékényesnél
A budapesti csempészt és a pénzt őrizetbe vették — A nagyarányú valutacsempészést jelentelték a valuta-flgyészségnek
Nagyarányú valutacsempészést leplezel le az állanwndörség gyékényes! határőrsége. Az ügy összefüggésben van a Budaj)cslen és vidéken széles körben folyta\'.olt nyomozással, amelynek során hatalmas valuta-csempész bűnszövetkezet nyaka körül fonódik a hurok egyre szorosabbra.
Az ügy jelenlegi stádiumában annyit
közölhetünk, hogy n gyékényes! határállomáson elfoglak egy Budapestről Jngoszláviu felé igyekvő utast, aki 120.000 pengő értékű valutát akart kicsempészni külföldre. A csempészt őrizetbe vették, a pénzt lefoglalták és nz esetről jelentést teltek a budapesti valutaügyészségnek.
Délnyugat válogatott döntetlenül játszott Közép ellen a Szent Korona Kupáért
Csöngey és Kárpát sikeres szereplése — Közép—Délnyugat 1:1
Szombaton táviratilag Pécsre rendelték a beteg Bérces helyére Csön-geyt, jgy U pécsi és 2 krnizsai játékossal álli ki Dulnyugat a következő felállításban: Szebenyi — Tuimann, Kárpát — Krivitz, Sán lor, Hadnál — Bánhidi, Lichtenstein, Csöngey, Hor-áth II.. Kcszler II-Az első félidőién inkább Közép von támadásban és már a 4. percben Sárkány 20 méteres lövéssel megszerzi a vezetést.
Szünet után Délnyugat veszélyeztet. A 3. percben Kcszler II. beadását CsCnjcy gyönyörűen védhctctlcnül a hálóba küldi. A 34 percben Csöngey gyönyörű fejessel kübli a labdát a hálóba, de Herczka játékvezető ért-
hetettlcnül lesállást Hél. Csöngey kitűnően foglalkozlntla a szárnyakat és veszélyes lövéseivel hivja fel mögára a figyelmet. A mérkőzés 3000 niző előtt sáros, csúszós talajon került lejátszásra. Kárpát a neki szokatlan balhálvédposzton is kitűnő játékot produkált. C.sön^cyről a Nemzeti Sport azt irja. hogy az egyetlen veszélyes csatár volt a Délnyugat csatársorában. Néhány pécsi «nagy» játékos csődöt inon dotl. ( 1,
Vasárnapi számunkban irt cikkünkben rámutatott hibák beigazolódtak. Nemcsak Pécsről kellett volna válogatni. akkor most biztos Délnyugat győzelemről számolhatnAnk be.
AII. osztályú helyi rangadót a Vasutas nyerte
A Vasutas már biztos bajnok — N\'V—NTE II. 4:2 (2:1)
A mérkőzést elmostu az eső. Mély sárban csúszós talajon került lejátszásra a II. oszt helyi rangadó. Az első félidő egyenrangú ellenfelek küzdelme, a második félidőben a VasuUM felülkerekedik és megérdemelten győz.
A gólokat Mihalecz (2), Fleischnor, Horváth, illetve Jelln\'k és Szabó lőtték.
Jók a Vasutasból MiMccz Alkonyi, illetve az NTE-ből Szabó és Kovács. A mérkőzést Kaufmanu jól vezette.
Nemzeti liga eredmények
Ferepeváros-UJpest 4:2 (2:1). Bocskai-Budafok 2:2 (1:2) Kispest Budai 2:2 (1:0). Elektromos-Szeged ti:0 (2 : 0). Hungária—Phöbus 1:0 (0:0).
NomzcU—Ifi. ker. FC 2 : 1 (1 :0). •
Kelet—Észak 5 :1 (2:1). Szmí Koron 1 Kupa.
Kardcsapatunk 11:5 arányú győzelme az olaszok felett
Kardcsapalun\'< Meránbon pompás küzdelemben fölénnyel verte "a győ-zelnvt biztosra vevő olasz csaptot. A magyar csaliban Kovács remekelt. N
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt Qulenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Pelelös kiadó: Zalai Károly.
— A BudapeiU NemxetkSxi Vásár
textilcsarnokának külön szenzációja a Trunkhahn posztógyár szővetklálÚ-tása. Ez a hírneves gyárunk a ma már országszerte fogalommá vált Trunk-hahn-szingyapjuszővelcket készíti angolos gyárási módon és rendeléseket ruhánkínt is felvesz a vásáron. Aki egyszer Trunkhahn szövetből visel ruhát, mindig megmarad mellette. Kérje* még ma költség- és kőtclczctlségmen-tes mintakollekciót közvetlen n gyártól, Budapest, XI., Lenkc-ut 117.
— (öngyilkosság a szegényházban)
Horváth Irma 45 éves Szegényházi gondozott a keszthelyi szegényház padlásán felakasztotta magát. Előzőleg már emlegette .egyik társának, hogy öngyilkos lesz. Amikor ez a kijelentése a gondozó tudomására Jutott, azoonnal keresni kezdték Horváth Titnút, de inár csak holttestéro találtak.
A NEMZETKÖZI VÁSÁRON nézze meg az I. G. „INDANTHBEN" és „EULAN"
pavlllonjál. S ha meggyózödött arról, hogy amit olt kiállítottak és bemutattak jó és stukséges, keressen fel ma|d bennünket. — Ml ugyanazt fogjuk adni unnak.
pAlcsics
textilfestő és vegytisztitő Özem, Nagykanizsa
Berlin cáfol:
1500 német katona nem szállt partra San Sebastianban
Madrid, május 3 A nemzeti csapatok repülői vasár-nip ismét megjelentek a spanyol főváros felelt. A repülök több bombát szórtak a fővárosra, néhány l>omba súlyos károkat okozott.
Berlin május 3 A Német Távirati Iroda hivatalos cáfolatban hamis híradásnak mondja azt a baszk kormány által terjesztett hírt, min\'.ha San Sebastiajiban 1500 német katona szállt volna partra.
A hivatalos cáfolat hangsúlyozza, hogy e híradást egyedül a baszk kormány terjeszti és azt máshonnan nem is erősítették meg. Eddig egy állam aem vonta kétségbe Spanyolországon kívül, hogy a németek mindenkor betartották a semlegességet. \\
oyArtelep j BUDAPEST, XI. LENKE-UT 117.
— (Egyházi hangverseny)
A fclsőtemplomban rendc-zen lő májusi egyházi h: njversenysorozat vasár-nip kezdődött. Az értékes egyházzenei műsor a pápai himnusszal kezdődött, majd Iváukovlcs Ferenc, a Városi ZeueU-kola tankra adta elő hegedűn Saint-Saán>z Imáját, Vannay János figyelmes. szép orgenukisérete mellett. Iván-kovlcs most is bebizonyította, hogy mestere a hegedűnek, szép, elmélyült komoly játéka nagyon tetszett. A II. körzeti elemi iskola 150 tagu gyermekkórusa adta elő ezután Gabhardt: Glória szálljon ... c. négyszólamú kánonját, nagyszerű felkészültséggef llácx Alajos kántor ügyes vezényletével. Müzslay László uz egyházi zenéről tartott értékes elmélkedést, majd utána a gyermekkar mutatott be két népéneket a .Szent vagy Uromí. ének-
fyüjteménybőL A szép hangversenyt lánia követte. »
KATI
— (A zeneiskola tanári hangversenye)
A zeneiskola e szezonbeli utolsó ily hangversenyén igen érdekes és igen n\'.vós műsor kerül előadásra. A müsor-ban sok olyan szám szerepel, mely eddig Nagykanizsán még nem került előadásra, igy Dvorzak Dumfcy zon-goratrlója, Busoni klarinét-koncertje, Siklós gordonka-szitje stb. A hangverseny keretében az iskola csaknem valamennyi tanára dobogóra lép. Belépődíj nen* lesz. (:)
KATI
— A Tiktr májul uí-.
Ismét a mai mögyar irodalom és szellemtudomány legjobbjait sorakoztatja fel s bizonyosra vehető, liogy Kcrcsztury Dezső tanulmánya a németországi magyar történeti emlékekről, Beviíaqua Borsódy Béla érdekes közleménye uz irodulmi kávétlázakról, Jajczay Jánas gazdagon illusztrált cikke a keleti sz\'nycgről, Nagy Lenke aktuális beszámolója a különböző koronázási ceremóniákról tSs 81,okások-ról mindenfelé feltűnést fog kelteni. Tamási Aron és Kolozsvári Grand-pierre űnál kis regénynek beillő nagy elbeszéléssel szerepelnek a Tükör májusi számában, amely egyéb érdekes cikkel, elbeszélései, versei mellett gazdagon illusztrált rovatokban számol be az irodalom, színház, fene, film4
jm^mm
rádió legjehntösebb eseményeiről. k Zalai Kör\'íny előfizetői kiadóhivatalunkban különleges feltételekkel rendelhetik rajcg lapunkkal egyült " Franklin-Társulatnak ezt a nagyszabású folyóiratát.
KATI
— Ti raktakn Po»«tó*yir
közvetlenül a gyárl>ól szállítja a f<y gyagztónak sz\'ngyapjuszővoteit angolos gyártási módon elkészítve. Kérje a szövetminták kóltségmen\'es beküldését. Trunkhahn Posztógyár és Ruhagyár Rt. Budapest, XI., Lenke-ut 117.
APRÓHIRDETÉSEK
«pr6h1,SeMi 1IJ. v.Um.p ti Onn.pn.p 10 uúlfl M niur. minden tovlbbl IIÓ 8 IHUr. kétkOm.p 10 uóla n niltl, mjr,l»n további 4 filllr.
Horthy Mlklói ut 17. Hároraeaobáa elŐBiobii laki* suguBZluB 1 -te kiadó. — Bővebbel Unger-Ullminn vnkireskedésben-
Kelesek egy megblihiló mlndanaa-taéayt májul 19 re. Rozgonyl-u. 19.
Mlelőlt vlxvexaUket csinálni, két |0 árajánlatot JerluKktól, Erisébel-tér 18
1186
2 szobis, öaaakomfortos ulcal I1U1 augusztus l-re kiadó Sugir-ul la/e. 1246
Ssemere-utca 3. (s Rákóczi utca 29 azimu hái.k eladók. *
• kiváló eredménnyel lanll né-melel és Iranclil. Magyar-utca 30. *
■lakkaade (ordítás, Javlláa. rnOslop-polis, üveg. porcellin rsgsszlás Welu Mei min Erzsébet-tér 4. *
ÜTI a láp komplett abddK éi háló eladó. Szent Imre berceg u. 7. özv. Welflr SiJamonné, as udvarban. 1300
Csengery-uton ndvnl emeleti vlzvezelé-kea szoba üresen aioaeet kiadó. Clm a kiadóban. 1301
lal.ru.ll Hiúit lüsdőszoba haizni-laUal, esetleg elliliseal azonnal kiadó. — Erzsébet-tér 18. sz. 1302
Só-utca 14. sz. alatt agtaaakáa lakii auguiztna 1 te kiadó. 1306
Négy-őtszobis kondortos lakást keresek, a váioa belterületén állandó la»ó részére november, eieileg aug. 1 re. Clm a kiadóban. 1307
Sáretaák kertes családi házat 3-5 SJJOkátg uonnilra, vagy augusztus 1 re. Clmekel a kiadóba kérek. 130<
Egysioba konyhás udvail lakás augusi-tus eíiejére klade Zrínyi Miklós-utca 20 1311
Megbízható k«Járó>9 lelvélellk Vörö) maity ucfs 36. Síim tUtl. •
Kélsiobii uccal lakis Oaazea mellék-belyiiégekkel egyUll augusztus l-re ki-•tu. Rikóízl-U. 93. 13IP
KiHésaokia verandás lakis august-tis I rt kliÍMKlnlzsy u. II. 1312
Felveszek azonnal egy leéstfl, házlar-lial alkalmazottat, Kiruly laktanya, kantln.
*«MaükÍV\'u<lvarMikl8 mellékhe-lylSÓgtkkel augusztusra kiadó. Labor, Cseu-geryut 22. •
UanaarklIeslilkStiinyakat
magas áron visirol Kilmin bsnk. \'
Tera« aaraUMrát liból vagy nidból ktt«SeJt. Klfájy plca 10.
Egy v«r«aríi «lamalaBltfl eladó. — Siei|! Imre herceg u. 4. *
TakaeltinBI keresek azonnali belé piare. Klrily-u. 33. •
Attja-pcfa Ji. azimu biz aladó. Bővebbet ugynotl .
á\'aSfkA* udvari lakliok Fő ut lö! kiadók. Érdeklődéi .emeleten, hliluli|do-
|xtus eüelire. Eólvós-lár Sl •
ÉRTESÍTÉSI
I
Érlesilem a nagyérdemű közönséget, hogy raktárimon tarlók óriási választékban
síremlékeket
svédgránilból, szyanltból, márványból és mükfból a legegysze-rübblöl a legmodernebb klvilellg.
sírbolt, alrszBiily ás htal smlékaivsk
késiltésél a legjulinyosabban vállalom.
Kérem a nagyérdemű közönség szivéé pirllogisil.
Kiváló llszlelellel
Kovács József
kötaragómeater
|2S< Nagykanizsa, Király u. 33.
Nöi-, férfi- és gyermek-
Csodaszép és csodaolcsó pünkösdi utazásait!
Az országszerte kilünő hírnévnek Örvendő TRANSCONT1NENT utazási Ircda (Budapest, V., Dorollya-ulca 7.) szebbnél-szebb és olcsóbbnál-olcsóbb pünkösdi társasutazásokat szetvez. A részvételi dijakban az útiköltségtől kezdve a kitűnő szállókon és a bőséges étkezéseken felül a podgyász szállításig és a borravalóig minden bennfogtallatik.
Olaaz tavak (május 16—27.) Venezia, Desenzano, Oardone-Riviera, Ríva, Milano, Bellagio, Tre-
mezzo, Slreza............P 250.—
San Rtmo és OtptdalnHl (május 16—27.) . . . P 168. --
Abbazla (lllá|us 16-27.).........P 154.-
Véitt Olanzoruáíton Capri szlgetjre (május 15
—30.) Venezia, Róma, Nápoly, Capri, Firenze . P 363.—
Rapallo (május 15—30.)..........P 313.-
Split, Dalmácia legszebb kikötője és az Adria egyik
legszebb slrand|a (május 15—27.).....P 155.—
Arbe sitiét, az örök napsütés hazája (május 15—27.) P 178.— Hvar, Lesina s igete, a dalmát szigellenger egyik
legszebb része (má|us 15—27.)......P 177.—
BMt 9 jugoszláv havasok legszebb és legelőkelőbb
üdülőhelye (má|us 16-27.).......P 183.-
Athen, Belgrádon és Salonikin keresztül hajóultal kombinálva az Égei tengeren (Junius 26—julius 6 ) Példátlan olcsói...........P 235.—
Siessen helyét biztosítani I
Részletes prospektusokkal díjmentesen szolgál a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatala.
Bármelyik lársasulazásra egyszerű levelezőlapon jelentkezhet a
Iransconlinenl
ulazási irodánál, (Budapest, V., Dorotlya-utca 7.)
Teleionok: 1-831-33. és 1-831-58.
Telefon 91.
részletre olcsón vehet
(kérjen árjegyzéket) j
nagykereskedésében
Nagykanizsa Fő-ut 5. jz.
1987; aá|ia 4.
A lelenyel klr. |árásblrós*g, mint telekkönyv] hatóság.
7183/1936 tkv. azinr.
Árverési hlrdelmény é« árverési feltételek.
KIM Jinoe éi Tskics Mirla vígiehajlató-nsk Pozval Jinos, kük. Pozval Jlnosi kljk. D0"" „J?."\' \' kl,k- Ferenc, klsk.
Pi0r"J \'^\'""l14" ellen Indított Vígrehsllisl Ügyiben la UtekWnyvI hatóéig a végrehajtató kérelme kóvelkeitében at 1881 :LX. f.-c. 144, 148. éa 147. s§-,| értelmében a végrehallisl irverétt a blról letétbe helyezendő 556 P Ifikeköveteléi 112 P 80 fUl. eddig megillapllott 19 P 58 llll. költség, valamint a csatlakozoHnak klmondoll dr. Csempész Dénes 37 P 90 llll, dr. Lskó Imié 87 P, Bogár Józset és neje Hegedlle Erzsébet 92 P tőkekövetelés és líialékal beha|tása végett a kle-nyel kit. jirisblrósig területén levő Borsla kOzaéghen lekvó s a borilal 740. azl|kv-ben 293/7/2. hrszu szinlóra 640 P, bors-lel 740. sitjkvben 293/7/3. hrsi. siiatóra 60 P, borslal 855. ezljkvben 294 237. hriz. saintóra a rétvölgyben 75 P, borslsl 855. sst|kvben 294/238. hrsz. síinlóra a rét-VOlgyben 50 P, boia/sl 855 sat|kvben 294/239 ihrsz. szántóra a rélvőlgvben 75 P, borslal. 855 satjkvben 294/240 hrsz. szántóra a rélvőlgyben 75 P, borslal 855. lallk.ben 294/241 hrsz ssintóra a rélvőlgyben 60 P, bonfal 868. aztjkvben 169/174/4. hns. izintóra a Cserns dűlőben 100 P, borslsl 363. satjkvben 169/174/b/2. hrsz. szintóra a Cserns dűlőben 19 P, borslsl 863 satjkvben !69/175la. brsz. szinlóra a Cserns dűlőben 90 P, boislal 863. satjkvben 165/176/a. hrsz. szin\'óra a Cserna dűlőben 95 P, borslal 863 slljkv-ben 294/242. hrsz. szinlóra a rélvőlgyben 75 P, borslal C63.Iszljkvben 294243. hrsz. szánlóra a réuólgyben 75 P, boretal 863. hrsz. 294/244, hrsz. szintóra a rétvölgyben 50 P kikiáltási árban.
A ledezetl elvie tekintettel a csatlakozott dr. Csempesz Dezső klr. kesjegyző kérelmére megtartandó árveréa esetén az irverésre bocsilott Ingsllsnok a klklil-lisl ir 750/0 in alul,
Szabó Jőztel és neje Prajner Mirla csatlakozott végrehajtató késeimére megtartandó irverés esetén as árverésre bo-csitotl Ingatlanok a kikiáltási ár 80°/o in alul,
a végrejiallflók kérelmére megtarlandő árverés cselén az árverésre bocsátott Ingatlanok a kikiáltási ir !800A>.in alul, >
dr. Lakó Imre esallakorolt végrehajtató kérelmére megtartandó irveréa esetén az irverésre bocsilott Ingillanok\'a kikiáltást ir 225°/s-án alul,
Bogár József és neje Hegedűs Erisábel csatlakozott végte/pajlatök kérelmére megtartandó árverés esetén aa irverésre bocsátott Ingatlanok a kikiáltási ár 230°/e-in alul el nem adhatók.
A tkv! hatóság aa árverésnek Borsts köiséghizinál raeglarlisira 1197. ásl
nilua hó 18. napiának délután 3 óralát lüzl kl és az árverési leltiklekel aa 1881 r LX. t.-c. 190. § a lUpjin a kö. vetkezőkben állapltja meg:
I. Az árverésali eső Ingatlanok a ledezetl elv ssezlnt megállapított árnál alacao-nynhb irón el nem adhatók.
Letenye, 1936. évi dec. hó 11. rupjin. Dr. Korpos 1.1 k. klr. Jblró. A kládminy. hiteléül:
Balassa s. k.
1108, t.l.kkonywcztlft
Kerti fAxeléhiiMgvafc, wiratgaiaiivak, Páuit-fQ magvak, Pétí-sá mMrégya,
FBTOR - PEKK
Hutter-fóle olajpogá-
oia keverjék, QyQmSIoafa-MádaJaii-szerek
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, millrigya, növényvédelnilize-rek, gép, zsák, stb. kereskedésiben
Nagykanizsa, Eriaébet-tér 10. (A bíróság inellotL)
fe— • UKBlalw KQagaAáaaKgl Bt. Hutaiba N^* Éa Uál^lal Ls^HuM W. tttmtuaéHlH. ü5Z Zalai I«5g
77. Évfolyam 100. Mim
Nigykanlua, 1837. májúi S szerda
Ara 12 «"•
politikai napilap
SicrtoObtiM U ktadótu.ilal: l\'&ul 5. uAm. Hrridcmik mfcdc* btíkOuup díluL\\u
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EI6tlzetéai ár.: exy hóra B pengő 4D rnier. Siorkciitóiigl éa flidóh ivaUll (eldönt 7& u.
Hogyan találták meg Gyékényesen Fraenckel Adolf pesti kereskedő „üres" táskájában a 120.000 pengft értékű valutát és aranyat?
Gyékényes, május 4-Az egész ország számára a Zalai Közlöny jelentette elsőnek azt a nagyszabású fogást, amfl a gyékényes! vámhivatal egyik éberszemü és buzgó tisztje csinált a Jugoszlávia felé induló vonat szokásos ellen őrzésénél, az útlevél-felülvizsgálat alkalmával. Az eljáró vámlisztnek feltűnt az egyik utas, egy budapesti kereskedő, akinek útlevele Fraenckel Adolf nevére volt kiállítva. Megnézte podgy ászát, mfört gyanúsnak találta a külsőleg üresnek látszó bőröndöt. Mikor megkérdezte a kereskedőtől, hogy mi van a csomagjában, az flegmatikusán kijelentette, hogy semmi, a táska üres. Miután a vámszaki tiszteknél is az az elv járja, hogy miuden és min-
denki gyanús, a tisztviselő felemelt© az >üres« bőröndöt, amely mintegy 9 10 kiló sulyu lehetett. Erro a vámtiszt leszállította Fraenckel Adolfot és bevitte a vasúti kirenJ deltségre, uihol kinyitották az »üres« táskát. A táska fenekén 86.000 pengő papirbankjegy, idegen valuta, majd aranyrudak és Luis dcor-ok voltak becsoinagöV va. A vámlisztek is ámulva nézték, milyen nagy értékű magyar és idegen pénzt és aranyat akart \'a budapesti utas kivinni az országból. Fraenckel Adolf tovább utazásából nem lett semmi. A vonatszerelvény tovább ment — Fraenckel Adolf nélkül. A do\'ogba természetesen azonnal beleavatkozott a gyékér-nyesi rendőrség is. A budapesti kereskedő kihallgatása alkalmával
nem vaiiolt semmit. Az ^sutet te\'e-fonon jelentették azonban a budapesti kir. valuta ügyészségnek, n&jd még az este visszaftzállMAjltáki Fraenckelt Budapestre, mert az a gyanú, hogy a budapesti kereskedőnél talált nagy értékű pénz és aranyrudak összefüggésben vannak a mull napokban leleplezett nagyarányú valutacsempészéssel.
A pénzt és idegen értékeket, valamint az aranyrudakat lefoglalták, összes értékük mcghaladjn uz első jelenlésekben közölt 120.000 pengőt.
A gyékényesl vámtiszt ébersége kétségkívül minden elismerést megérdemel, mert nem csak e.gy visszaélést akadályozóit meg, hanem az országnak is jelentékeny értéket mentett meg.

A békevilág katonai pompája elevenedett meg ma délelőtt az osztrák és a magyar államfő előtt
A* angol közvélemény a római Jegyzőkönyv politikájának diadalát látja Miklas szövetségi elnök budapesti látogatásában — Az olasz sajtó barátságos érzésekkel köszönti az osztrák ós a magyar államfők találkozását
Budapesl, május 4
Kedden reggel derüli, szép idő köszöntölte Budapest népét, amely már a korareggeli órákban hosszú soiokban indult az Andrássy ut és a Városliget felé. Ugyancsak erre vonultak már hajnal óta a különböző katonai alakulatok, hogy Magyarország háború utáni első külföldi államfő-vendégének tisztelőiére megtartsák a nat{y katonai díszszemlét és felvonulási.
Az Andrássy ut elején fehér és kék selyem drapériás, zászlókkal és virágfüzérekkel diszitelt hatalmas tribünök voltak. Itt foglalt helyet a főtribünön vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó és felesége társaságában Miklas osztrák szövetségi elnök és felesége. Itt voll Schuschnigg kancellár Schmidl Guidó külügyi államtitkárral és a magyar kormány tagjaival. A melléktribünökön foglaltak helyet a külföldi nagykövetek családtagjaikkal, a különböző államok katonai attaséinak színpompás és diszrs csoportja közt, itt voltak a magyar notabilitások, a felsőház és képviselőház tagjai, valamint a magyar közélel minden számottevő tagja.
A katonai díszszemle után a csa-
patok diszmenetben vonultak el ar előkelőségek díszpáholyai előtt. A pompás felvonulás, amely másfél órán ál tartott, a hátoru utáni első ilyen nagyszabású felvonulás volt és azon az összes magyarországi katonai alakulatok résztvettek. Végig szinpompás látvány volt a gyalogosok feszes vigyázban való menetelése, csak ugy. mint a pompás magyar lovakon felvonuló huszárok, lovasitott és gépesített hadosztályok. Az útvonalon végig tízezrekre menő tömeg állt, amely a zenekarok pattogó ritmusú indulóira menetelő csapatokat telkes tnpsSal julalmazla. Ez alkalommal vonullak fel először a mulorosüott hadosztályok csapatai te szintén pompás sorokban. A fegyelmezett csapatok látása nagy örömet okozott láthatólag Horthy Miklós kormányzónak és az osztrák vendégeknek is. Az egyes elvonuló csapalokal nem egyszer a díszpáholyból is megtapsolták. i
A díszszemléi és a felvonuláat végignéző előkelőségek egybehangzó véleménye szerint ehhez hasonló nagyarányú és szép katonai i>ompa a békeidő óta nem1 zajlott le Magyarországon.
London
kr. osztrák államfő budapesti látogatásával bőven foglalkoznak az angol úipok is. Csakacm1 valamennyi színpompás riportokban és helyszíni tudó-sitásokbrn számol be az osztrák vendégek magyarországi fogadtatásáról, amelyhez külön kommentárt is fűznek.
A Times a két ország őszinte meleg barátságinak jelképként látja ezt a lelkes és a igyarányu fogadtatást. Fontosnak tartja azért is, mert ez n lelkes ünneplés azt jelenti, hogy a két ország továbbra is hü les* külpolitikájához. ahhoz a külpolitikához, amelyet a római jegyzőkönyv Irányit. Megttnlili a lap "zt is, hogy a budapesti látogatás^ alkalmával Schuschnigg kancellár tájékoztatni fogja n nvagyar kormányférfiakat a velencei találkozó eredményeiről Is.
Róma
Az olasz sajtó is hosszasan Toglal-kozik a buda|>esti látogatással. "Változatlan meleg baráti kapcsolat jellemzi a budapesti nigy napokat. > <A régi baráti kapcsolat kipróbált sarkköve* és hasonló nagy címek alatt számota\'ik bo az olasz lapok Miklas elnök budapesti napjaiul és ez is mutatja, hogy az olasz n.\'-p most is meleg biiníti érzéssel gondol az osztrák és uV\'gyar népfe.
„A Róma-Berlin tengely Európa biztonságát szolgálja"
Anglia Is adja vissza Németország afrikai gyarmatait
London, május i Rothertwre lord a I)ally Maiiban ismét nigy cikket irt az osztrák— némei paktum mellett. A lap rámutat arra, hogy Németország ma sokkal n.igyobb hatalom, mint volt a liáboru előtt. Nem csodálja, ha Németország ragaszkodik afrikai gyarmataihoz és azt ajánlja, hogy Anglia adja vissza a számára úgyis kevés értékkel biró néhány százezer négyszögölnyi afrikai területet, am^\'ly Németországnak viszont nagy érték.
Rémi0- májns * A Popoló dl Itallá m«U száma -bizonyos sajtó rosszakaratu és zavarl-keltö cikkeire* válaszolva közli, hogy a német-olasz barátság semmit sem változott. Vannak háborús szövetségek — szygezi le a lap. — vannak nagyfontosságú katonai megálUiixidá-sok és jól átgondolt hadműveleteknek hu tó politikai barátságok. A di|>-lonvatikus megjegyzés után a lap a Rómu-Berlin tengely szilárdságát bizonyltja be és utal\' arra, hogy ez a tengely Kurópa biztonságút szolgai". <
A német olasz Locarno
Römo, május 4 Neuralh birodalmi miniszter, ak,i a német -olasz uj locarnoi egyez-hiény ügyében Rómába érkezeit\', kedden délelőtt 10 órakor Viktor Emánuel királynál jelent meg kihallgatáson, majd utána megnyi\'ot^ la az akadémlu olasz-német kiállítását.
H vörösök aláaknázták éa felrobbantják egész Madridot, ha kl kell onnét vonulniuk
Angol és franoia hadihajók ságit-ségóvel folyik Bilbao kiürítése
Burgos, május 4 A nemzeti rádió a francia sajtó és a baszk kormány rádló-lámad^ sálra válaszolva közli, hogy mugu a baszk kormány hiradásn nyomán ismeretes, hogy a vörösök egész Madridot aláaknázták és abban az esetben, ha menekülniük kell, az egész várost a levegőbe röpítik. A vörösök mindenütt csak romhalmazt hagynak hálra, a nemzet iek-t nek tehát építeniük kell elsősorban, még pedig azt, amit a vörösök szétromboltak.
London, május 4 A lapok kiküldölt munkatársainak jelentése szerint Bilbao kiürítése már folyik. A francia és angol kormány 2 2 nagy hajót bocsátott a menekülők rendelkezésére, miután azonban Anglia nem hnjlan-dó befogadni a \'menekültekei, az ; angol hajók Is francia főidre szál-\' litják a spanyol vöröseket. A tervek swH&ití lOO.tMM)\'mertekültat akarnak te telepíteni.
0ALA1 KOa.ONV
Nfll betegségek gyógyításánál
a természetes „Ferenc József ke-serflvizet gyakran.al kai mázzák, mert reggel éhgyomorra egy pohárral könnyen bevehető, rendkívül enyhe hashajtó hatása pedig gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. Ax orvosok ajánlják.
BUDAPEST I.
17 A rádió szalonzenekara. — 18 Felolvasás. — 1&30 Türr István fuvo-lázik. — 10.30 Az Operaház díszelőadása az osztrák szövetségi ein">k és felesége tiszteidére. — 2025 Hirek.
— 21.30 Hirek. idöjárásjelentés. — 21.45 ("igánvzene. — 23 Hanglemeze^.
00.05 HÍrek. ■UDApEST IL
13.15 Hanglemezek. — 1615 sz»bó Kálmán magyar nótákat zongorázik.
— 18.30 Mezőgazdasági félórfl — 19.30 Francia nyelvoktatás. - 20 Hirek. BfiCS.
17.10 A Waehari dalokban. — 17.30 Csembaló. — 19.25 Riport a magyar Operaházból az osztrák szövetségi elnök tiszteletére rendezett díszelőadásról. - 2040 Hangjáték. — 22.20 Sclirammelzenc.
Szerda
■UDAPEST 7.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 1020 Felolvasás. — 10.45 I-clolvasás. — 11.15 Rádióüzcnc-tek a Nemzetközi VásárbóL - 1205 lierö Mária zongorázik. — 1230 Hírek.
— 12.40 Saskó Hilda énekel. — 13.10 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.15 Rádióüzenetek a Nemzetközi Vásárból.
— 14.40 Hirek, árak. - 15.30 Rádló-üzcnctek a Nemzetközi VásárbóL — 16.45 Időjelzés, hírek.
17 Cigányzene. - 1725 Magyar Károly előadása. — 18 «A szókimondó asszonyság.* Vígjáték 3 kivonásban, előjátékkal. - 19.25 Magyar dalest.
— 20.10 Felolvasás. — 20.40 A Soproni Liszt Ferenc Zeneegyesület hangversenye. — 21.45 Hírek. — 22.25 Hanglemezek. ~ 2310 Komor Géza jazz-zenekara. — 0005 Hírek BUDAPEST H.
13.15 Országos Postászenekar. — 16.10 G. Réthy Pál sakk-előadása. — 18,10 A rádió szalonzenekara. — 10.30 Olasz nyelvoktatás. — 20 (iere Lola énekel. — 20.40 Hirek. — 21 Hanglemezek.
BÍCS.
12 Könnyű zene. — 14 Wcitner bariton UinezeL
17.25 Zenekar - 19.25 Opera. -22.20 Tánczene
EMLÉKEZTETŐ
ttiju 4.
Irodalmi Kör évi közgyűlése « kor a városházán. (Meghívó nincs I) Máj.. 5.
Zeneiskola tanári hangversonye 9-kor a kamarateremben. Máj.. I.
A Keresztény JÓL Nőegylet táno-teája 9-kor a Koronában.
— Bútorokban a Kopateln-cég vezot I Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcaébban mutatja be, kedvező fizetni teltételek mellett
Az idén kevesebb lesz az adó-panasz a kanizsai OMKE-berkekben
A pénzügyigazgató mondja: „Kötelességévé tenném minden köztisztviselőnek, hogy szükségletelt helyi üzletekben szerezze be"
Az OMKE választmányi üléflén Rajkl István elnök beszámít annak a bizottságnak a munkájáról, melyet az OMKE-kerület uz Idei adókivetésekhez delegált.
örömmel jelentiejtte az elnök, hogy a kisexiszlcnciák megadóztlutá-sánál a kiküldöllek a legnagyobb szociális megértéssel találkoztak a tárgyalásikat vezető dr. Molnár Szilárd pénzügyi s. titkár munkájában. A töbl>ezer pengős keresettel biró adózóknál azonban már komolyabb munkát kellett kifejteniük a kiküldötteknek, hogy az érzékeny túladóztatások megakadályoztassanak. Különösen azoknak a szakmáknak a tagjainál voltak nehézségek, amelyekről az a vélemény, hogy tavaly konjunktúrájuk volt. Itt is sikerült azonban az esetek legnagyobb részében olyan megegyezést teremteni, mely élőjét veszi a fellebbezésnek.
Bár a tárgyulások a kiküldötteknek sok időveszteséget és fáradságot okoztak, megvan érte az az elégtételük, hogy munkájuk eredményeként meglehetős megnyugvás van
az adófronton és sokkal kevesebb lesz • fellebbezés, mint az előző években volt.
Elégedetlenségre csak azoknak lesz okuk, akik nem adlak a bizottságnak felhatalmazást, mert ennek hiányában a kiküldöttek nem foglalkozhattak az Jllelők adójával s így bizonyára kellemetlenül fog érvényesülni ezek adókivetésében a hatóság néha téves értesültsége.
Megemlékezett az elnök arról, hogy a tárgyalások egy részén részt vett
dr. Várkonyl Rezső pénzügyigazgató
Is, aki részletcsen tájékoztatta magát a kanizsai kereskedelem; helyzetéről. Kiderült azonban, iíogy a pénzügyigazgaló enélkpl is ismeri piac bajait. Rámutató\', arra, hogy budapesti cégfck hiyatlan ügynökei leházalják ugy Egerszeget, mjnt Kanizsát és elviszik az üzleteket a helyi kereskedők elöl, ö minden köztisztviselőnek kötelességévé tenné, ha rajta állna, hogy minden szükségletüket a helyi kereskedőnél fedezzék. j
Költözködés után
tegye kellemessé, otthonossá lakását.
Szőnyegek, függönyök, csipke-szövetek, bútorszövetek
olcsó árakon
-nél.
1#37. május S.
A beszámoló után a gyűlés Slnger Sándor indítványára köszönetet mondott a kiküldötteknek odaadó munkájáért, j
Foglalkozott az ülés a helyi kereskedelem több aktuá\'ls problémá. jávai, igy hatánozatilag kimondták, hogy ismét felveszik az évek előtt oly hatásosnak mutatkozott akciót a tiltott megrendelésgyüjtflk
és Idegen házalók ellen. Végül felháborodással tárgyalták, hogy o mértékhitelesítő hivatal szervei lefoglalják a piacon n termelők vékáit és egyéb tartályait, melyek egyes terményeknél évszázados szokás folylán a mérték szerepét töltik be. Az elnökség utasítást kapott, hogy a gazdákat oly súlyosan érintő tulkapás ellen megfelelő helyen járjon el.
Az ülés ezzel végetért. Ölés után az elnökség megnyugtató közlést kapott arról, hogy a vékák stb. lefoglalását a miniszter máris feloldotta és továbbra is lehetővé tette azok zavartalan használatát.
Páratlan sikerrel folyik
m Budapesti NemzetkBzI Vásár
Óriási sikerrel folyik az ápifllfor 30-án megnyílt Budapesti Nemzetközi Vásár. A^ik eddig látt^, mind egyek abban a véleményig, hogy nagyságban, szépségben, újszerűségben messze felülmúlja mind az eddigieket és megtekintése olyan páratlan élmény» ami\'yenhez csuk nagyon ritkán juthat az ember. Pedig sokan nézték meg már eddig: százezren 1 Aijtig máskor a vásár három első napján rekordnak számított a százezres szám, addig ez a mostani vásár máris elérte a háromszázezres lálogfató-számot. Vidéki és külföldi látógatót tavaly például 70.000-et kapott a vásár ösz szesen r most már a három első napon qlérte ez a szám az 50.000-et. És efc az óriási tömeg a jefcjobb hírverője a vásárnap. VásfeJ a vásár grandiózus Nés különleges Játvfár, nyosstógának a hirét a vilá^g minden részébe és levélben, táviration, rádióüzenetekben rajongjva ,és beszél a Játotokról. Persze, hogy ujabb és ujabb tömegek kerekednek fel megnézni, hogy mi az a csoda, amelyről ilyen páratlan elragadtatással ir ós beszél mindenki, aki csak látta.
Hétfőn az osztrák szövetségi elnök látogatásinak alkalmiból fényes parádékat rendeztek föváros-szerte, de ez sem\' csökkentett u vár sár látogatottságán. Magát a vendég államfőt is szerfelett érdekli ez a kiállítás, amelynek ve &et őségével hivatalosan közölték, hogy Miklas elnök kíséretével szerdán a déU órákban látogat ki a vásárvárosba, megnézni a káprázatos szépségű kiállítást, amelyen tudvalévően Auszr tria külön pavillonnal vesz részt.
Egyébként május 2-án, a vájsár első vasárnapján, amikor százezernél jóval több ember hullámzott a vásár területén, pompás teherpr^-bát állott ki ez az Intézmény Bebi-
ftllMvnk aszta,i lámpák\' kirakatvi|á9itók<
wMuUlUIVf világítási tervek díjtalanul.
Elektron.
ujak és használtak.
ÉrtnlM.r. lakikH Ma f*lkar*MM.
Elektron.
1937 má|ug 5
ZALAI KÖZLÖNY
zonyoeodott. hogy helyes völt ilyen hatalmas tereket, ilyen széles utcá-knl és ilyen monumentális nagy csarnokokat\' építeni, jó volt nem takarékoskodni a hellyel sem a kül-, sem a beépített területeken. Sehol seni volt torlódás, mindenki kényelmesen mozoghatott és tolongásnak még csak nyoma sem volt. A vásár idejére eső másik két ünnepnapra, áldozócsütörtökre és a kővetkező vasárnapra most már nyugodtab-
ban várja a rendezőség a tömőiket, hiszen tudja már, hogy bármennyien jöjjenek is, minden,ki zavartalanul élvezheti kl a vásár minden gyönyörűségét.
A vonatok állandóan zsúfolva érkeznek, nem csökken a forgalom csöpi>et ,sem, ami természetes is hiszen aj minden utazási irodában kapható (vásárignzolvány kedvezményeivel május 10-én, hétfő délig lehet Budapestre érkezni. (:)
Pécs városa nem képviseltette magát Fodor Oszkár jubileumi ünnepségén
Május 14-én kexdötiik a pécsi színház bécsi vendégjátéka 22-én nyit a színház Nagykanizsán
Szombaton este díszelőadás keretében ünnepelte a pécsi színtársulat Fodor Oszkár 10 éves igazgatói és 35 éves színészi jubileumát, östör József »Szeretnék szántani* clmii nagysikerű magyartárgyu darabja került ekkor színre. A pécsi társulat egy cserép muskátlival kedveskedett igazgatójának, amelyet az ünnepelt szülővárosából, Nagyváradról hozattak erbe az alkalomra és amfelyet dr. Jakabffi főrendező adott át az ünnepeltnek. Az ünnepségen a kaposvári színigazgató, Tolnay Andor is megjelent és a vidéki színigazgatók nevében üd-
vözölte Fodor Oszkárt. Vidékről és Pestről ls számosan gyűltek egybe, csupán Pécs városa ós a pécsi szin-ügyibizottság nem képviseltette magát az ünnepségen.
A Fodor társulat, mint jelentettük, a kanizsai szezon előtt Bécsben vendégszerepel a Raimond Theater-ben. Megállapodtak már az időpontban is, május 14-én kezdődik a bécsi vendégszereplés és - egyelőre — hat napij^tart. A társulat .onnan egyenesen Kanzsára jön, ahol előreláthatólag május 22-én nyitja meg kapuit.
Örökrabság vár a teljes felszereléssel átszökött horvát katonára,
aki lopásokkal hálálta meg, hogy kenyeret kapott Magyarországon
Hónapokkal ezelőtt a magyar határőrség egy szerb katonát fogott el a magyar határion. Kihallgatásakor elmondotta, hogy neve Czlmes György, horvát származású. belovári születésü, a, sjoerbek besorozták katonának és legutóbb Laibachban szolgált. / Elmondta, hogy a szerbek annyira rosszul bánnak a horvát katonákkal, hogy nem birta tovább és azért egy alkalommal kivonuláskor teljes felszerelésével átszökött magyar terű-\' letre. ^
Hasonló eset többször előfordul. Jelen esetben tartózkodási eívgö-délyt adtak a magyar hatóságiik Czimesnek, aki azután itt munkát keresett. Hogy hogyan becsülte meg matját magyar földön a szJövekVény katona, bizonyltja, hogy rövidesen tolvajlásért elfogták és ismételtei elítélték. Most is 8 hónapi börtönbüntetését tölti a szombathelyi fogházban. (Kóbjorlásai közben az egyik zalai községben egy borfejtő rézcsítpot lopott és azt 6 pengőért eladta. Mikor a dolog kiderült, őrizetbe vették és mivel ismételte^ büntetve volt, letartóztatták, ügyéy
Most tárgyalta a nagykanizsai törvényszéken Makáry Vilmos tanácselnök.
Az egykori szerb egyenruha helyett fogházi daróc volt a szökevényen, mellette szuronyos fogházör. Elmondta, hogyan történt a lopás és elpanaszolta azt is, hogy hogyan bánlak vele, mint horváttal, a szerbek a katonáéknál és hogy ha most visszaadják öt a szerbeknek, akkor vagy főbelövik vagy örökrabságra Ítélik. Kérte, hogy a büntetése után ne küldjék őt vissza Szerbiába.
A biróság Czlmes Györgyöt - tekintettel arra, hogy a magyar bíróság már többlzben elítélte - három havi fogházra Ítélte és egy évi jogfosztást szabott kl reá, Jakabfi György gazdát pedig, aki a lo|>ott csapol töle megvette, 10 pengőre ítélték. Az Ítélet jogerős.
— Keszenem ! — mondta a hatalmas, tagbaszakadt horvát a blró-< ságnak az ítélet kihirdetése után.
Büntetésének kitöltése után átadják Czimes Györgyöt a rendőrségnek \'közigazgatási elbánás* alá, ami azt jelenti, hogy mint nem kiVánatos és a közbiztonságra ve-szíves elemet: átadják a határon a szerbeknek.
A kanizsai norma szerint intézte el a „Lovagias ügy"-et a keszthelyi gazdász-ifjúság
Keszthely, május 4 (Saját tudósítónktól) Mint nz ország többi városaiban, igy Nagykanizsán is, a keszthelyi mozi is műsorára tűzte a >Lovagias ügy« et. A keszthelyi gazdasági akadémia hazafias ifjúsága követésre ntáUó példával Intézte el a nagy ]>ort felvert és annyi tüntetéssel és botrány okozással megspékelt \'Lovagias ügy«-kérdést. A keszthelyi akadér mia hallgatói ifjúsági gyűlést tartottak Náray Andor akadémiai igazgatóhelyettes felügyelete i mellett, amelyen ki-
m/ondotlák, hogy egyetlen gazdász sem
vesz részt az előadáson, egyben memorandumot intéztek a fllm-cenzura bizottsághoz, amelyben kérték, hogy a jövöben hasson oda teljes erejével, hogy a szereplő filmszínészek soraiban megfelelő arányszámban keresztény filmszínészek is szerepeljenek.
A keszthelyi gazdász ifjúság nem tüntetett, nem hajigált büzbombát és nem csináltak nagy jeleneteket, hanem fegyelmezettségüknek valóban az Intézethez méltóan adtak kifejezést, amikor a kellő komolysággal tolmácsolták a magyar Ifjúság követelését a legilletékesebb tényezők előtt. i i
Egy blsbanlzsal gazda Izgalmas kalandja bét Jövedéki ellenőrrel
A két ellenőr orvosi látleletet vétetett fel sérüléseiről és feljelentette Szmodlcs gazdát
Kopár József városi jövedéki főellenőr és Papp Boldizsár ellenőr feletleseik utasítására felkeresték Szmodlcs Ferenc kiskanizsai lakost Nagy rác utcai lakásán, hogy ellenőrzést .gyakoroljanak uáh. Mikor a két ellenőr bement a lakásba, Szmodlcs ágyban feküdt. Alig adták elő jövetelük célját, Szmodlcs kiugrott uz ágyból.
Mars ki ! kiáltott a két ellenőrre és felkapott egy poharat, hogy azt hozájuk vágja, majd Pappnak ugrott, összekarmolta, arculütötte,
fojtogatni kezdte, söt kijutott Kopár főellcnörnek is, ugy hogy veszélyes helzctükben segítségért telefonáltak be a rendőrkapitányságra, uhonnah azonnal kerékpáros rendőr sietett kl a helyszínre. SzYnt>dlcs a rendőr láttán megjuhászkodott és lassan lecsillapult. A két megtámadott jövedéki ellenőr orvosi látleletet véletett fel és ezt becsatolva, büntető feljelentést tettek Sznv>dics ellen, akinek nem ez az első hasonló esele.
Gyerekek közé rohant az autó
Zalaegerszeg, május 4 A szenlerzsébethegyi elemi iskolások igazgatójuk vezetésével az egerszegi keresztjáró körmenetre igyekeztek. Az egyik fordulónál egy autó jött velük szembe. Az Igazgató Intett, hogy álljon meg, mlg a gyermekek átmennek az uttestén, de az autó, amely Trlbitseher Imre mohácsi ecetgyáros autója volt, nem állt meg. A gyermekek megijedlek és igy történt, hogy a 10 éves kis Pers Marika az autó kerekei alá ke-
rült. Erre már megállt az aátó, felvette a súlyosan sérült leányt és a kórházba vitte. Állapota súlyos, u-vizsgálat folyik.
Naptár i Május 5. szerda, ttom. knt. V. Piu8 p. Protestáns Gotthard Izraollta Ijar hó 24.
QyógyszortArl éjjeli szolgálat • hó 15-lg a „Megváltó" gyÓKyraortár és a kiskanizsai RyóRyezertár.
Gőifürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kodden etréez nap nőknek).
— Férfi iport-sxSvetek legszebb mintákban SchUtznél.
A volt Zerkowltz borkereskedő-házban
épitési- És tíizianyagkereskedést nyitottan.
Szentgáll maizd, cementet, csempét, sRmottot. szigetelő és tetífedö anyagokat, nádat, gipszet
és az építéshez szükséges egyéb anyagot, ki . dió minőségben, állandóan tartok raktáron.
Nagykanizsa, Horlhy Mlklós-ut 35. RítSCher Mátyás.
Permetezéshez szentgáli meazat!
Szőnyegek, Függönyök, Paplanok
legnagyobb választékban és legolcsóbb árban kaphatók
Kirschner Mór divat áruházában
ZALAI KÖZLÖNY
Hogy** állnak a vetések «alameryéber»
A kamarai intfiők Jotealé.elböl
A xalaegersxegl járásban
A tavaszi vetések -nagymérvű késést szenvedtek az esöaések kövét-keztébcn; a károk azonban\' nem olyan nagymérvűek, hogy -intézményes "segítségre lenne szükség. A kapások Até szánt trálgy akihord ás és alászántás ts"nagy késést szenvedett. *ánK ezévi kapásaink\' is nagy miértékben meqslnylenek. A rétek, legelők elöntésével és kilU» gozásával ezek nagymérvű elsavanyodna várható, valamint a métely kór nagyobb fellépése lesz valószínű. Apnómagvakban, takarmány, magvakbtíni\'a terméskilátás nagyon kedvezőtlen, mert a talajvíz emelkedése folytán a Iuoehui nagyon sok helyen kipusztult, illetve vetőmagterme lésre alkalmkxtalnná vált, A biborherét nagyon sok helyen {elszántai i kénytelenek, a lóheré-sek a sok vízállás miatt szintén ligetessé váltak. Különösen a mészben szegény területek (a Zala völgyétől északra) pillangós takarmány termései a lehető legszigorúbb kilátást nyújtják. A takarmánynövények területaránya a szántóföldhöz viszonyítva egyharmadba lőhető.
A balatohfGHtfdi; sünVegl és tipöl-osi járásokban \'
Az esőzések következtében több helyen a zab- és árpavetések részben elmaradtak, de az elvetettek között is sok helyen hiányos kelés tapasztalható, foltonkint kénytelenek lesznek a gazdák a táblákat kiszántani\'és részben tengerivel, \\ részben^pedig a Vetésforgó miatt Valamely takarmánnyal (csalamá-
Körfytfekröt "
írja: BtrWrita LaJ«
1. Paplnl: Oog y
A XX. század szellemi világinak elvarázsolt kastélya cz a könyv. Több és mélyebb, mint paródia. Benne van annak a derűje és szikrázó szellemessége, de benne vannak az utópia félelmetes "távlatai és komor bölcsessége is. #Torzitó tükör ez n könyv: — egy kom ik, a saiát fejlődése ira-nvábon tísőd feló roWnó kultúrának-vádirata, amiben égés* emberiség keserű fintora tükröződik. Szinte ijesztő belm -zniv Az él t mi nden sikja számára \'van egy-egy kép\' a könyv mozaik-steril szerkezetében. Vakmerő lendülettel száguld végig Paplnl az ég végtclebótől az én-istenségig, az északi sarktól az emberevő nyársáig. az Odisseilától a kubista zeniig, a spiritizta«stól Freudig, beleül u köztársasági "elnöki székbe, meglesi asztalánál a «8ajt«rcu» Lenint, elmondja véleményét a tudományról, vallásról, halálbüntetésről, "álmodik ember nét-köli gé|>országot ós hazugságrattépi-l<tl jogrendszert. Szédületes fantáziával, kevés és határozott vonal lart-á}-zoljn meg a groteszk, jóslatszcnV karikát uráját minden problémának. ::i>mt a n-ti embere számlára lehetséges az élet báimely egyéni, vagy általános vetületében. A humora gúnyos <*ri-mi-\'sz. ami ugy töri át gyilkos pesszimizmusát, mfat viliar előtti napsütés óliros derűje a fekete árnyékokat. Pár oldal csak mindegyik mozaik, dc
dé) pótolni. Az öszi vetések közül TflHönö&ért a búza szenved. Rozsve-.Ifcek általában közepesek, öszi árpát nem\' igen termesztenek, a meglévők gyeligék. Biborherében a sümegi és tapolcai járásokban a folyó évi vetésterület lényegesen csök kent, mivel a bíborhere magterme-lése 3 év óta deficittel járt. A lóhere és lucerna magtermésót illetően
kedvező májusi időjárás esetén még számíthatunk jó termísre. A biborheixs vmagtermése jóval aluli marad minden esetre a azokásoá termésnek, aminek oka az is, hogy gyengén ment a télbe, most pedig a hideg, kedvezőtlen tavaszi Időjárás sanyargatja. A rétek állása helyenként nem kielégHő, amennyiben különösen a Balaton-mentén, azö-
„KERESD A MÁSIK FELÉT"
Ezen a héten tíz értékes\'jutalmat osztunk ki
Olvasóink márts migy érdeklődéssel várják a Zalai Közlöny uj és ötletes rejtvényversenyét, a •Keresd a másik felét !« Mai számunkban már közöljük n >Kercsd a másik felét !« szelvényét, amelyet kitöltve, amegfejtett szöveggel péntek estig kell szerkesztőségünkbe leadni. A rejtvényszöveg »máslk fele« az egyik kanizsai cég kirakatában található.
A helyes megfejtők közül annak a cégnek öt értékes ajándékát osztjuk ki, amely a versenyben e héteii résztvesz. összesen tiz jutalmat osz-
tunk ki e héten.
Csak a Zalai Közlönyből kivágott és helyesen megfejtett szelvénnyel pályázók vesznek részt a Sorsolásb.in. Minden pályázó külön borítékba tegye szelvényét, mert a sorsolást a borítékok felbontása elölt ejtjük meg. Egy személy természetesen több szelvénynyel Is pályázhat.
Egy kis figyelemmel, körültekintéssel és a kanizsai kirakatok figyelmes szemléletével minden héten értékes ajándékhoz juthat. Tehát : »Kcresd a másik felét!«
„KERESD A MÁSIK FELÉT"
MNE EBR UJ,HG TNIZTT, ÜOÁT, LASET
S A É O LG LS BA VG B C I D A.
A fenti megfejtett szöveg .másik leiét"
-T..................................................cég kirakatában találtam meg.
Név: .............................................Lakás: ........................................
E szelvényt kivágva minden péntek eá\'lg kell a Zalai Közlöny ^^ szerkesztőségében lefedni.
obbeii a pár oldalban világproblémákét, évezredeket fog át ós éles szemmel. bátrfln, játékos iról kedve mellett is fanyar szkepticizmussal vonja meg azok eredőjét.
Vigasztalan volna, lia ezt a könyvet Jóslatnak kellene elfogadni. Neirt jóslat ez, csak bírálat. Módszere: — megdöbbenteni, gondolkodásra kényszeríteni az embert, aki egyszerűen, lustán elfogadja az élet, a világ anyagi és szellemi jelenségeit. Ezért a csupa •ad absurdun*,» de ezért a Unyűgöző hatása is minden oldalának. A világszemlélet! \' kritika monisi erojü utópiája ez a könyv. A tlszlullabb, mn-ga.\'abbrendO életformákat keresi az emberiség & az emb\'r száfcnttra, ezt bizonyítja kritikájának éle. a keserű íz mvi mögött az isteni rendeltetés szerint való emberi nagyság nosztalgiája parázslík, kirobban\'k cz a vágya, Ondkor írja: «Félek, hogy eltévesztenem a csillagzatot... Itt nagyon szűken vagyunk, nincs elég hely szá-n:\'\'mro...» \'
Itt-ott a régi, megtérés előtti Papini birkózik C.óg alakjában a tttai Papinivei. Önmagával szemben S<*n\' kíméletes. ilyenkor a régi-magát tussolja fgy-^gy szellemfes rí posztban.
2. Herczeg Ferenc: Pro libertate
Merczcg Ferencnek ebbén a regényében az a legszebb, hogy Bákóczi Fen ne mint ember és Bákóczi Ferenc mint történelmi hős párhuzamosan fejlődik ki és a magyar lélekben élő P.ákóczi nem önmagából nő ki, hanem a megkínzott fflfcgyar nép elke-
sfitedjésóből és Sáros grófjába vetett hitéből
Az emberiség n:igyjaira nézve nem mindig előnyös és a tekintélyi elven gyóler«l vert értékelmélet szempent-jából nem is ejélszcrü a történelmi regényekkel ós memoár-icodalobumul emberi közelségbe hozni a tömegekhez :< legnagyobbakat. Herczeg Ferenc regénye után is kétségtelenül megbillenik kicsil az emberben a szinte legendás látás amivel Rákóczi alakját melengeti magában a magyarság. Látjuk -i nevelésénél fogva császárhű, ezért magyar nemzetből feléje sugárzó bizakodással szemben tétova főurat. Látjuk, hogy netnl ő érzi meg magában a történelmi hivatást, hanem az elgyötört nemzet. Rákóczi ki is térne népének hivása elől, itthagyja országát beleszédül a lengyel asszony szépségének csapdájába és nemi kívánja a missziót, fél a felelősségtől. Ráíóczl — emberi A történelmet, ami nevéhez fűződik, a magyar nép erőszakolta ki. amikor u hite szuggesztív erejével bclekényszeritcttc Rákóczit a tr.ngyar történelembe.
Fzt csak Herczeg Ferenc tudta megírni ugy, hogy nedV ártott vele Rákóczi n\'mbuszának.
Aliogyiíh fc Teuruc-világ ősi milho-s^U kiteregeti Herczeg Ferenc, az nem egy fenkőlt olajnyomat hipokráia szépségével hat, han n» fájdalmas mi-gy: raggal megirt nemzeti gyónás évszázadok magyar bűnei, széthúzás, Cnzé.s egymásra vicsorgás és ezekből eredő száz kudarc felett. Glóriás rajza cz a könyv tengernyi szenvedésnek, a röghöz tapadt nép keserű, dacos
1987. májút 5
kai még viz borltja. Bizonyos mértékben savanyu füveket fognak teremni, részben pedig a fű kl fog pállani. A sok eső a szőlőmunkákat is hátráltatta, a metszés több helyen elmaradt, illetve elkésett, ugy hogy a hirtelen lébe indulás következtében a lé lecsurgott a szemekre és helyenkint azok megvakulását okozta. Ettől eltekintve a szőlők elég (^ól fakadnak, több helyen már a fürtők jelentkeznek. A nyitások általában befejezéshez közelednek.
A n«gyks*lzsa|-*V\'leteny#l\'>^ járásokban
Az őszi vetésre előirányzóit terffJ
letek 5 6 százaléka bevetetlenül maradt. A buza ott, ahol idejében elvetették, kifogástalanul telelt. A késel vetések közepesen fejlődtek, a bokrosodás úgyszólván teljesen elmaradt. Rozsban ugyanez a helyzet. Az esőzések a mélyebbfekvésü helyeken, hajlásokban okoztak kárt, ahol a viz megállott. Aradások voltak a Mura, a\'Principális és a Kerka mentén. A Mura károkat nem okozott, sőt a Mura-mentén meglehetősen gyengeminőségű földeket az árvlzhordalék még sok esetben termékenyebbé tette. A Principális kiöntése folytán kisebb károk tapasztalhatók. A Kerka nagyobbmér-vü kiöntései jöhetnek, mint nagyobb károk számításim. A legutóbbi egy-két szárazaid) napon megindulhattak a vetési előmunkálatok, a hátralévő vetések Is. A késés általános, ami a terméseredményben feltétlenül éreztetni fogja hatását.
Sport tlpp-versenyünk
iráM e héten nem vár érdeklődés nyilvánult meg. Olvasóink rekord-löipegü szelvényt küldtek be, ugy hogy \'azok átvizsgálása hosszabb idty vesz igénybe. Annyit máris megállapítottunk, hogy több tcAi-találat volt. A tipp-verseny részletes eredményét holnapi számunkban kö\'ö\'jük.
magyarságénak. A Pro libertate kuruc-világámk n nép az igazi hőse és amőgött olt tornyosodik a vád is azok ellen akik a fajtánk ősi urhat-námságával megverve álltak élére a láncait tépő tömegeknek.
Lélektani szempontból feledhelctle-nül szép része a regénynek a császár és Rákóczi n így dilemmája, vergődésük párhuzamb. Mesteri, ahogyan Herczeg Fenn.: a legkisebb epizód-alakot is egy-két vonással eleven emberré jellemzi, legyen az sűrűvérű magyar ur vagy simonyelvü császári udvaronc.
A felkelés első idejének leírása mozaik-szerű, kissé széteső, történelmi kutforrások, rnekdóla-izü adalék-sorozatává szélesedik. Ilyenkor a cselekmény Is megakad, do az általános korkép mnál teljesebb lesz. Mindez azzal a nagyszerű elbeszélő művészettel, amivel Herczeg Ferenc tolla után nem marad sehol zökkenő, sehol üresség. Tökéletes irodaim* folyamatossága könnyedén viszi magával az olvasót, csak legfeljebb n.m mindenfitt a történés lendületével, hanem itt-ott elr ugató kiszélesedéssel, (ónodi országgyűlés!) így van ez a legyei-országi, még inkább a franciaországi események fejezeteiben. Ezekben a magábcínber mögött elhomályosodik Rákóczi, a fejedelem1, de kárpótol érte pl. a versalliesi udvari élet raffinált levegőjének pompás megfestése. Ahol aztán a történet fonala megint összeér a magyar üggyel, ott csupa drámai erő lüktet Rákóczi keserves vergődé-sélxto, az ember ás a hérosz fenséges
szembenállásában.
1937. má|us 6
ZALAI KÖZLÖNY
Női és férfi szöwetujdonságok
Mintás imprimék, divatselymek
Szőnyeg-, függöny és vászon-áruk I
lágy rilnitik! Olcsó árak 1
Golenszky Ferenc
divatQzletében F6-ut 14.
— (Egyházközségi hlr)
Az újonnan megválasztott rk. egyházközség képviselőtestületén\'k alakuló közgyűléséi május 13-ám délután 5 órám halasztották cl közbejött technikai akadályok miatt. (:)
— (A szerda esti hangverseny)
a zeneiskolában 0 órakor kezdőtlik. Belépődíj n m lesz, a rendezés költségeit tn\'iénles adományok hivatottak fedezni, A nnlsorl a zeneiskola tanárai adják, akik szóló és kamorazenoszá-moklr.:n lépnek dobogóra. így Kerekes In\'n zongora, F. Garai Margit gor-dojikaszólószámot játszik, Kádár Mihály és Uonti Hona klarinét-zongora (oncertinót, az iskola Iriocgyöltesc pe-dig igen hálás zongoratrlot mulat bo.
(=)
= Gaál Franci a Moziban.
— (UJ orgona Keszthelyen)
A keszthelyi karmclitatcmplom |K)i«pás, két manuálos 32 szólóvállo-zatu uj orgonája, amelyet részben Rcischl Invrc és Berkes Oltó adományoztak, most van felszerelés alatt. A szép orgonát május 10-án, pún-kösdvasárnop avatják fel.
— (Zenekari próba)
Ma, kedden este az Irodalmi Kör zen\'kara próbát tart. (:)
= Kati Oaál Francival a főszerepben.
— (Szi,,házból autógarázs)
Keszthelynek olyan jól megy, hogy a régi Urán\'a színházat átalakítják és garázst csinábiak belőle. A hirrol kapcsolatban "z egerszegi lapok Így s<)hajtoz|iak: «Bár lenne ^íekünk egy olyop garázsunk, amiből színházat csinálhatnánk !»
— (UJ szállltóvevény)
A vasul" má^us 1-tól ar anrADánik továbbításához u* mintájú szállitóve-vényeket rendszeresített. A szállitóve-vényeket a fuvarlevelekhez hasonlóan lehet beszerezni, ára az eddigi használatban volt fuvarleveleknél olcsóbb. l)z uj rendszer bevezetésével a feleknek a felvételi eiismcrvényckért a pén».táraknál nem kell várakozniok és a befolyt utánvéteket a nv. kir posta kézbesíti a felekn-\'k.
« Nótl Károly irta Oaál Franci legsikerültebb filmjét.
— (Pincébe esett egy kistlu)
Könnyen végzetessé válható baleset történt a katonaréti Tavasz utca egyik házán íl. Horváth György 10 éves fin egy épület nyitott pinceajtaján át a pincébe esett és olyan súlyos sérüléseket sztnvedelt, hogy a mentők szál-litották kórházba. A rendőrség meg-in litotta az eljárást a nyitott pince tulajdonosa ellen.
— Verebe. Ernft Is játszik a Kati clmQ Ilimben.
— (Szabadlábon a rendőr támadója)
Magasházi Sándor kiskanizsai 20 éves szobafestőt tudvalevő* n nemvtiak a vizsgálóbíró, hanem a kir. törvényszék vádt nácsa is fogvatprlolta. mert Hegedűs rt nJőrfötörzsőrmestcrt liiva-tása gyakorlása közben letllcg bántalmazta. Magasházi újból ■ íelíolya-modot és a pécsi tábla clrindelt0 azonnali szabadlábrahelyezését. \'Ma-gasliázl már cl is lingyta a fogházat* do a r<nJőr bántalmazásáért felelnie keli a törvényszék előtt.
— (A balatoni villák szarkáját)
Deocs István rczl-i napszámost a törvényszék sorozatos lopás miatt 4 évi szigorított dologházra ítélte. Fellebbezés folytán az ügy a y\'ibla elé került, amely teljes egészélxn hefy-lxtilwgyla a törvényszék ítéletét s így az jogerőssé vált
A Pro libertate irodalmi külalakjá-bata n€»M szerencsés a színpadi dialógusok gyakori beszövése, arnii gyor-sitja ugyan a tempót, mégis ugy hat, múlt a nimbuszában biztos iró kényelmes kitérése a részletes megírás mesterségbeli un\'iUwa elő\'.
3. Majthény! Oyörgy: Lizl
Kitűnő stiliszta, könnyed, jó mesélő Majthényi György, de a nagy lélegzetből, amivel Lizl alakja köré ezt a legényt felépítette, nem sokra futotta. Fgy városi cselédsorba jutott parasztlány a Lizi, akiről azonban így beszél Majthényi: «A léleknek valóm: csendes osztódása indult meg benne, nvtotha sugarakká vált volna a leg-lényc, sugarakká; amelyek \' mindenhova elhalnak. Ezekkel a sugarakkal kereste fel a főhadnagyot...»
Tessék elképzelni egy tenyeres-talpas parasztlányt, akit álmában az országúton megejt egy rác legény, akinek gyereke lesz, de azt kiadja és csak gyűlölettel tud még gondolni is rá, —. ennek a Lizinek •leglénye. van és .sugarakkal, keresi fel a főhadnagyot, akitől másodszor esik teherbe ...
Papiros-alak ez a Ijzi, aminthogy papiros-ízü az egész regény. Az egyszerű cselédleány a magasabbrendü, kulturált író szavaival beszél, gondolkodik, annak a lelkivilágával érez és ebből az összeházasításból egy lélektanilag, irodalmilag, emberileg egyaránt érthetetlen hibrid születik. Ennek a Lizinek a földhöz, az élethez jöPjdnew semtol köze sincs, gyökér-
telen, színtelen, édeskés irodalmi szirupba burkolt operett-parasztlány. (önkéntelen eszébe jut az embernek I.izi férfi-ppndánja, Móricz Zsigmond cBoldog embere,« unnak a városban is hus-vér parasztsága, szinte kézzel fogható zamala és irodalmi eredetiségei)
A Lizi többi szerepLői csak ugy Ulb^nck-lengnek a regényben, nenv fentosak, éppen olyan vértelenek, mint az egész regény, amelynek ártatlan naivitása a mesemondással határos.
4 Illyés Oyula: A puszlák népe
Megrázóbb erejű könyv kevés von az utóbbi évek Irodalmi termésében. Nem regény, hanem a szépiró tollával megirt, hatalmas, szindus, lenyűgöző őszintcségü tanulmány. Illyés Gyula a pusztai cselédségnek, ennek az irodalmunkban eddig észre sem vett nép-rétegnek a keserves sorsát rajzolta meg a táját gyermekkora naplójában. Azok közül a könyvek közül való, amelyeket nem lehet elfelejteni. Mint éles reflektor az éjszaka sötétjébe, ugy hatol bele Illyés Gyula, a pusztai cseléd fia, ennek az ismeretlen életű kasztnak szomorú, emberhez is alig méltó sorsába és kiteregeti azt apróra a iwaga goromba valóságában, kicsiny és nagy gondjaiban, a mLigasabb nép-rétegeklxez való viszonyában, bűneivel és erényeivel, szinte állati magameg-adásával és szívós feljebb-törekvésé-vel együtt. Ez a könyv több, mint irodaion*. Ez a könyv társadalomtörténeti kutfoirás. , }
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 18 gyermek született, fi fiu és 12 leány: Simonka Ferenc napszámos és Peti Annának rk. leánya. Németh László Máv. munkás és Szabó Margitnak rk. fia, Márton József ács segéd és Ku-nics Juliannának rk. leánya, Csornai Antal fegyverszaki törzsőrmester és I.ajkó Márián ik ref. fia, Yannay Já-pos zeneiskolai igazgató és Mlinkó Mária Magdolnínak rk. fia Kiss Sándor földműves és Horváth Annának rk. leánya, Szolár György földműves és Szokol Márián >k rk. leánya, Bácskai György Máv. fűtő és Farkas Katalinnak rk. leánya, Yolf István csizmadia mester és Gerócs Annának rk. leánya, Németh József n ipszámos és Fehér Erzsébetnek rk. leánya, Petrics Lajos hentes mester és Lakics Katalinnak ág. h. ev. leánya, plichta Győző ny. ügyészségi irodatiszt és BüHel Gizellá-n ik ág. h. ev. leánya, Mátyás József kocsis és Komán :>vics Máriának rk. leánya, Fülöp István Máv. munkás és IIári Juliannának rk. fia. Házasságon kívül született 2 leány és 2 fiu gyermek. — Halálozás 8 volt: Sinionics Sándor pincér rk. 49 éves, Bellónl József jövedéki ellenőr rk. 40 éves, Horváth La-josní Stokker Anna rk. 30 éves, Kummcr György kőműves rk. 57 éves. ^ özv. Gross LajosnéKohn
Karolina izr. 01 éves, Török Terézia rk. 70 éves, Néntt\'th Gyula rk. 3 hónapos, özv. I.asky Ferencnó Simon Terézia rk. 02 éves. — Házasságot 2 pár kötött: Kerpács Gyula napszámos rk. és Fala Mária rk., Göndöcs József lakatos segéd rk. és Kertész Mária rk.
ÓVJA SZEMÉT! <
ét vásároljon bizalommal egy jól 1114 ■■•mUv«B«t lá<ax«r-aiakU>l«tamb»ii.
Ölesén, kUOnő gyártmányú szemüveget áiújítok é» készítek. — Legmodernebb optikai gépekkel felszerelt üzememben bármilyen szemorvosi receptet Is szakizerüen elkészítek.
Javltásokhoc mindenfajta alkatrész.
Eredeti Zeiss punktál-lenosék.
Lázmérók, hőmérők. bor- ás mustmérák.
ZSOLDOS GYULA
Akiknek foglalkozása minden erejük megfeszítését kOvetell, Igyanak hetenként legalább egyszer, reggel felkeléskor egy pohár természelel .Ferenc József" keserQvUet, meri ez szabályozza a bélmüködén, előmozdllja a gyomoremészlést, fokozza az anyagcserét, élénkíti a vérkeringést és ezáltal uj életerCt teremi. Az orvosok ajánlják.
Ny il t-t ér.*)
Felkérni mindazokat. 1938.
október 15 ín oz Krzsébet téren jelen voltuk, nmákor " Slrém-fé\'o hAz előtt a bcnzin-kutnAt egy fírfl egy nöt karján ii fogva egy autóba betett, szíveskedjen\'k Pandúr BAia ny. detektív uin 11, UalthyAny utca sr. alatt lévó InkAsAn jelentkezni és a történteket és lAlott dolgokat elmondani.
__Egy vasutas.
■] Ar í rovatban közlölltkért icm a íztrkeMtöiég. Mm a kiadóhivatal ntui vállal leleiósaégct.
— N.m vaiyonk «Ug |.ij.,,k ikkw,
hogy silány és olcsó szövetekből vi* aeljünk ruhákat. A Trunkhahn posztógyár évek óta szállítja a magyar urlcsaládoknak angoloí*n gyArtott, azinlisttu ruhaszöveteit. Kérje u .zó-vctniiut ikoikekcU*, kólt^égmtnles clkal* désél. Budapest, XI., Unk.-ul 117.
XiI»jUk0iié£eUll|áríiátát61
742/1937. sz.
Hirdetmény.
Zslaujlak kOzség vadászleralete 1937. évi május hó 23-án d. e. 9 órakor a zalaujlakl községháznál 1937. évi augusztus 1-étöl 6 egymás utln kóvelkezó évre hasionbérbe lesz adva.
Árverési fellételek a nagybakónaki körjegyzői Irodában hivatalos IdS alatt megtekinthetek.
Zslaujlak, 1937. évi április hó 30-án.
U|. Antal lónál s. k. Ión Sáiéor s. k.
kOis. bíró. körjegyző.
995/1937. izám.
Árverési hirdetmény.
Bsgolasánc község képvIselStetta-lelének megbízásából közhírré tesz-szűk, hogy a község halárában ai 1883. évi XX. t.-c. 3. § ában meghatározott ferdleten gyakorolható vadászati jogot Bsgolasánc község házánál 1937. évi május hó 27-én d. u. 3 órakor nyilvános árverésen j legtöbbel Ígérőnek 1937. évi aug. l én keidódó 10 évre bérbeadjuk.
A bérceadandó terület tea 1264 kat. hold.
Kikiáltási ár 100 ar. pengó, bánatpénz 20 ar. pengő.
Az árverési le iéleiek a hivatalos órák alatt a somogyszentmiklóil kör-legyiöi Irodában megteklnlhetök.
Bsgolasánc, 1937. május l-én. Szabó Lajos Kardos József
urjtsyzó. Mtzs. Mrd.
Városi Mozgó.
Kedd, szerda, cbQtOrtOk t Gaál Franoi legsikerültebb filmje:
W jm f|l W Hunyadi Sándor elbeszélése A A JL A nyomán filmre Irta Nótl Károly Partnerek: Oltó Wallburfl, Verőbe. ErssS, Frllz Imhoff éa Paul Mopgaa. — Fényét klséró műsor.
Előadások kezdete kedden és szerdán 6, 7, 9 órakor, csütörtökön 3, 5, 7 és 9 érakor. A kadd-azerda B órai elftadáaok Nlláraaok.
±
HALAI IKMLONV
1937. mi|u» 5
ÖN IS NÉZZE MEG!
Állandó kiállítását
NAGYKANIZSA
= HORTHY MIKLÓS-UT 4. =
APRÓHIRDETÉSEK
ApróhlrdeUt dija vasárnap ti Onnepnap 10 uólg W llaér, minden további uó 6 (Illír. hélköjnap 10 »4lg <0 lllUr, minden tovíbbl SIÓ 4 llllér.
AuMtaxit, bérautót, modern, uj áramvonalasat, szolid árban, bárhova, Kául-marin Manónál rendeljen. — Telefonállomás 2-22.__
Horthy Miklós at 17. Háremexobéa elószobáa lakás augusztus 1 -te kiadó. — Bővebbet Unger-Ullmann vssktxeskedésben-
Keiesek egy megbízható mlndenea-leáayt májul 15 re Rozgonyi-u. 19.
Mielőtt vlawaxetékel csináltat, kérjen árajánlatot Jerausck tói, Eusébet-tér 18.
1186
— Ot«o Wallburg, a komikusok legkedveltebbje Gaái Franci partnere.
MetblBhatA bejéréad felvétetik Vörösmarty ucc a 30. ssám alatt.
2 izobái, összkomfortos utcai lakéa augusztus l-re kiadó Sugár-ut lü/e 1246
Alig használt férflruhék eladók — Sugár-ut 16/e., házmesternél. 1244
Kétszobás uccal lakás összes mellékhelyiségekkel együtt augusztus l-re kiadó. Rákóczl-u 93. 1310
■«r*l*ék kertes családi házat 3-5 szobáig azonnura, vagy augusztus I re. Címeket a kiadóba kérek. 1308
Vlllatetek Balatonmáriaítlrdö legszebb helyin, a központban, a Balatontol 100 lépésnyire, 20J □ Öt, olcsón eladó. Brónyat Divatház, Horthy Miklós ut 1. Közvetítő
■agtstahntA Ilut vsgy leányt, skl Ismét öt vagy polgárit végzett, gondoxónsk, vezetőnek és felolvasónak keres nyugdllai 1314
vezetőnek U ».
tisztviselő. Csengery ut 23.
Elhalálozás végeit eladó egy oaéplft garnitúra Pocd traktor 800 as caéplóvel Bővebbet Partsgl Imréné Orosztony, Zala-mem________________ ián
HÖ-ut 21. alatt k.tt«,iabA. |ttrd^. szobás, déli, ucrat l«kás ktsd? Ktuuaz ttgUÍdnél. 1319
Takarítónő bejáró felvétetik szerdán reggel nyolctól, Eötvös-tér 31., belső ud-varl lakásban. 1318
HároMsioba, fűrdflexoba emeleten, aug. 1 re kiadó. Erzsébet-tér 11. 1314*
Eayaxobáa lakás előszobával, vízvezetékkel kiadó. Horthy M-ut 49. sz. 1321
Tegnap, hétfőn reggel 9 órakor a Vörösmarty utcától a Kinizsi-utca közepéig terjedő útszakaszon egy izürkekötésü notess •Iveaxett. Nyomrawesető msgas jutalomban részesül. Clm a kiadóban. 1320
~ VishatUn férfi- éa női cököpenyok
mlndon nagyságban nagyon olcsón kaphatók Schütznél.
Só-utca 14. sz. alatt agyasobáa lakás
augusztus 1 re kisdó. 1306
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
Roletta
vAexort rud csiaor
Féregraentes
AFRIK
díványba — párnába
IBatracvászon
Nyugágyvászon Szatmezsák
Hirsch éa Sxegft cégnél
Ismét kapható az
Autó Syphon-üveg
15 tct. szénsavpatroncsere kötelezettség ellenében.
Siessen magának Oveget biztosítani, amíg a készlet tart!
Körzet- egyedárusltó:
SZABÓ ANTAL
sportQzlele Fő-ut 5. Nagykanizsa.
i uutui.i*J.„ aL (sutob,,, Njoarft «> IMIKM uym vmim. tim-r-^g,.-.
Kagjbakónak kön*K elöl]ár4ia«ál01
741/1937. >i.
Hirdetmény.
Nagybakónak község vadászterülete 1937. évi május hó 23-án d. u. 3 órakora nagybakónak! kQíJ gyiOl irodában 1937. évi auguszlus 1-ilól 6 egymás után következő évre ha-azonbérbe lesz adva.
Árverési leltételek a nagybakónaki kör|egyz«i irodában hlvalalot idó alatt megtekinthetők.
Nagybakónak, 1937. évi ápiilll hó 30-án.
Kóla Sándor s. k.
körjegyző.
Tóth Istvéi s k.
közs. bíró.
Karti fözelékmagvak, virágmagvak, Pénit-fll magvak, PAti-aó műtrágya,
FIITOR—PERR
Hutter-fále olajpogá-
oaa kevorók, Oyfl mBIoefa-védelmi-szerek
Beazorozhotók:
orszAg József
mag, mUtrágya, növéoyvédolml.ze-rek, Kép. zaak, atb. kereaktdí.\'ben
Nagykanizsa, Erzsébet-lér 10. (A bíróság mellűit.)
laaliu. Állat., zalai IfculiO
Ma: „KERESD A MÁSIK FELÉTI"
77. Évfolyam 101. szám
Nagykanizsa, 1937. május 6. csütörtök
Ara 12 f«L
ZALAI KÖZLÖNY
\'OLITIKAI NAPILAP
H kiMlóUvalal: fówt 5. uAia.
„Ondra iMután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
El Jtliett.l ár<: egy hóra • mi 40 llllór. SierkeíilÖBÍgi t» kiadóhivatal! telelőn: 78. sz.
Két szomszéd nép
sursközösségére ébredt rá a tlörteó-nelcm tauulságid nyomán Ausztria és Magyarország. A külpolitika tisztán látta azt, hogy a Dana ősi összekötő kapcsunk, amelyen any-nyi hajórakomány utazott Bécs felé a magyar Alföld termékeivel és a melyen annyi hajórakomány jött le felénk az osztrák kezek Ipari gyártmányaival. Ez az ősi folyam nem csak materiális összekötő kapocs, hatvem a kél nép jövőjének, harcainak, azonos érdekeinek méltó kifejezése. Ha ma Magyarországon a Duna-medencéről, mint megnyugf tntó és békés politikai formuláról, együttműködési lehetőségről beszélünk, akkor ez alatt kétségtelenül a legutóbb is crősebbé vált osztrákmagyar külpolitikai kapcsolatokat értjük elsősorban.
Ezek a gondolatok kísértenek újra, amikor az osztrák állumfőt magyar földön ünnepelhette a magyarság. Emlékezünk még arra a pompára, a megtiszteltetésnek hivatalos külsőségeken túlmenő baráti tónusára, amellyel az ősi Bécs fogadta a magyar nemzet vezérét. Ez a találkozó a két nép közötti kölcsönös egyetértés uj történelmi kor szakái jelentette, és most, amikor Miklós Vihnlos, az osztrák állam feje, aki nagy államférfiul erényeiben méltóképen tükrözi vissza nz osztrák nép nehéz Időkben teherbíró erőit, Budapesten éivwhelte n szomszéd meleg kézszorítását, nagyjelentőségűnek tartjuk ezt a látogatást ós a nemzet egyhangú örömét fejezte ki Darányi Kálmán miniszterelnök, amikor ennek a látogatásnak fontosságáról beszélt. Az osztrák népet látta vendégül Miklas Vilmos személyében Magyarország kormányzója. Abban a tényben, hogy Ausztria szövetségi elnökének e níagas tisztében betöltött kllencesztendős ideje ulntt ez az első hivatalos külföldi utjn s ez az első utazás Magyarország kormányzójának, állnia a magyar nemzetnek szól, ez a barátságot annyira \'megbecsülő és mindennél többre értékelő nemzet, miniszterelnökével együtt mondja: a kölcsönös őszinte rokonszenv és barátság megerősítését látjuk éa érezzük. A szomszéd nemwt vendége a jó szomszéd nemzetnek. ALr. a várakozás, amellyel a magyar nemzet fogadta Miklas Vilmost, őszinte, meleg és lelkes örömmel teli volt
Eddigi közös küzdelmeink, a végigszenvedett esziendők köteleznek, hogy a fennálló jóvlszony szoros lelki kapqaolatá váljék a két nép közölt, hogy ez a bensőséges kapcsolat megmutassa Európának azt, hogy a béke megszilárduló bázisa pontosan ott teremtődik meg, ahol az igazságtalan békét leginkább összekuszálták és egyelte ellen fordították a nemzetek életét.
Felejthetetlenek jnaraduak szá-
Sztrájkol a katalán hadsereg9 1000 halottja van a rendőrséggel vívott utoai har ooknak Valenciában
Valencia, május B
A katalán kormánycsapatok körében sztrájk tört kl. A vörös csa. pútok tagjai megtagadták az engedd mességet és az ellenük klvezé^ nyeli rendőrséget is irreglámadták. Szabályszerű ulcai harcok fejlődtek, ezek igen véres kimenetelűek voltak. Az eddigi jelenlések szerint az utcai harcoknak több, mint 1000 halottjuk van.
A fnscista-ellcnes szövetég a láza. dás hírére azonnal ülésre jött ösz-sze és segítséget kért Barcelonából. A katalán kormány nagyon fél, hogy a lázadás híre a harcterekre is eljut és az ott harcoló csapatok Is meglagadják az engedelmességet.
Veszélyesnek tartják a helyzetet azért is, mert félnek, hogy a történtek után a nemzeti csapatok minden igyekezetükkel az ar^gónlal frontszakaszon kezdenek döntő támadást. Ennek kimenetele végérvényesen eldönlené e vidék felett az uralmat.
Madrid, május 6 A legutolsó jelentések szerint a katalán kormánynak sikerült a lázadókat lefegyvereznie. Egyelőre egy katalán képviselőkből álló csoport indult útnak Barcelonába, hogy segilséget kérjen. Megígérték az uj kormányalakítást is, hogy ezzel elhallgattassák az elégedetlenkedőket
Ausztria és Magyarország együttműködése nélkül nem lehet nyugalom a Dunamedencében
A budavári horonázótemplomban hallgatott misét Miklas és Meség*
Mlklus osztrák államfő és felesége ma reggel a budavári koronázó templomba mentek, ahol szentmisét hallgatlak. A kntolieltésáról közismert osztrák államfő és felesége ájtatosan hallgatott szentmiséi, amit Sorédi Jusztinián hercegprímás celebrált papi segédlettel.
Bécs, május 5 Az osztrák sajtó m!a is veaető-
helycn foglalkozik Miklas budapesti látogatásával. A lapok, a külföldi lapok is, színes cikkekben számolnak be a tegnapi káprázatos bevonulásról. Az osztrák sajtó egyhangúlag megállapítja, hogy a buda pesti látogatás ismét megmutatta, hogy Aiyjztria és Magyarország nélkül nem lehel megnyugvásra rendezni a Dunumedenoe kérdését.
Az osztrák államfő a képviselőházban a magyar géniusznak hódolt
Budapest, május 5 Miklas osztrák szövetségi kancél-lár délelőtt a muzeumokat és a nemzetközi vásárt tekintette meg fe leségévcl és kíséretével, majd 12.10 órakor a képviselőházba meni, ahol ünnepélyesen fogadták.
A Ház felállva üdvözölte az Irák államfőt, Sztranyavszky meleghangú beszédet mondott, amely után Miklas kijelentette, hogy nem politikai látogatást tett a magyar parlamentben, hanem o. magyar nemzet géniusza Iránti tiszteletét
akarja ezzel kifejezésre juttatni.
A kormányzó a magyar érdemrend nagykeresztjét adományozta Miklasnak.
Fél kettőkor Horthy Miklós és felesége látták vendégül a Várban ebéden, amely után Miklasnak a kormányzó átnyújtotta a legnagyobb magyar kitüntetést, a magyar érdemrend nagykeresztjét.
Fz az első külföldi kitüntetés, a melyet Miklas az egyháziakon kivüí elfogadott, ezzel is kifejezésre juttatva a magyarok iránti nagyrabecsülését.
Évi 1,700.000 peng**
jfivedelme leu Windior hercegnek
A legnagyobb osendben május utolsó hetében tartják meg az esküvőt
London, május 5 Windsor hercege - mint ismeretes menyasszonyához utazott, hogy az esküvő időpontját megállapítsák. Az esküvő május utolsó hetében lesz a legnagyobb csendl>en. Az uj pár Olaszországba ulal/ik nászútra, majd Ausztriában telepednek le.
Az angol királyi család a házasságkötés alkalmával 100.000 font kamatjövedelmet biztosit évenként Windsor herceg részére, ugy, hogy ezzel Windsor hercegének évi 1,700.000 pengő jövedelme lesz.
A Ház ölése
Budapest, május 5 Sztranyavszky Sándor házelnök ma délelőtt 10 óríikbr nyitotta meg a Ház ülését. A költségvetési vitát folytatták, amelyen Rassay Károly s.sólalt fel, aki túlságosan reálisnak tartja a költségelőirányzatot, mert kevesebb adóbevételt tüntettek fel, mint amennyi a lavalyi szerint ténylegesen várható. Sürgette a magánalkalmazottak kü\'ön adójának eltörlését és kérie, hogy az adóbevétel nét mutatkozó pénz-felesleget adókedvezményekre fordítsák. Szerinte redukálni kell a költségvetés mindkét oldalát, mert Így veszedelmesen közeledünk nz 1931 évi szinvonal felé. Sürgette RasSuy, hogy a kormány függessze fel mindazoknak a nyugdiját, akik másult állásssalyés évi 10.000 pengőt meghaladó jövedelemmel bir-natt, vagy pedig birtokuk .és vagyonuk van. (A Ház minden oldalán nagy taps és helyeslés.)
Munkában a szovjet
Varsó, május 5 Moszkvai jelentés szerint a GPU kebelében Ismét töM> letartóztatás történt. Az elmúlt napokban ismét 26 GPU tisztet mozdítottak cl, ezek közül mintegy 20-at azonnal le is tartóztattak. A GPU teszteket cllen-forradaljni megmozdulással gyanúsítják.
munkra azok a szavak, amelyeket Miklas elnök és vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó mo >d<>tt a diszebéden, u budai Várban a pohárköszöntők során. A köz&s és céltudatos munka az egyetlen ut, a melyen haladni lehet, ha elő akart-
juk mozdítani a jólétet a Duna-medencében és ha Olaszország és Németország hathatós támogatásával meg akarjuk teremteni a tartós békét Közép-Európában, ami nélkül Euróoa békéjét sem lehet elkép-*elnl. | . , . ,
1 ! \'...w n.wj -jj.w"..1
Ezen a közös uton, a céltudatos együttműködés utján állunk és ezért fogadta Magyarország olyan ünnepi örömmel Mikla? Vilmost, a Duna-medenoe tartós békéjének megmunkálásához elhivatott egyik uép első férfiét és képvteclöl<&
ÍAUA2 R02LÓNY
Ha gyomrát elrontotta, azonnal igyék egy pohár természete* "Ferenc József" keierdvizet, mert ez az emésztőcsatorna tartalmát gyorsan feloldja és biztosan levezeti, a bélmükődést elrendezi, az anyagcserét fokozza és friss közérzetet teremt. Az orvosok ajánlják.
Tegnaptól máig
Ország:
A Vilmos császár ut 21. számú négyemeletes bérpalota lépcsőháza a május eleji hurcolkodáskor meglazult és teljesen összeomlott; szerencsére csuk Szabó Mária sérült meg könnyebben, a ház emeleli lakói azonban el vannak zárva a külvilágtól.
A pécsi bányászsztrájkban 14 napos tárgyalás után meghozták nz Ítéletet: Sauerwein József sztrájk-biztost 3. Márk Győzőt és Steckl Györgyöt 2 és fél, Dózsa Jánost és Kuppi Islván 2 hónapi, kél sztráj-kolól 16 napi, 66 vádlottat pedig 8 napi fogházra ítéltek.
Kiss Gyula 40 éves budapesti köztisztasági munkás leszállt a csatornába és az olt lévő mérges gázok, tói rosszul lett, mire kihúzták, halott volt. , ll-l, Budapesten feltűnést keltett, hogy
II. Rákóczi Ferenc szoborleleplezése alkalmából Franciaország nem helyezett koszorút a szoborra, ennek oka : a francia követség nem kapott meghívót a leleplezésre.
A Lánchíd lábánál az alsó rak. pariról Forgács Mátyás kereskedő Fial autója, mig tulajdonosán partról nézte a kivilágított hidat, a Dunába gurult, kotróhajó keresi. Világ:
A párisi pincérek elhatározták, hogy ha 22-éig nem teljesítik bérkövetelésüket, a világkiállítás megnyitására általános sztrájkba kezdenek. j t .
Angol politikai körökben számolnak azzal, hogy a koronázás után Baldwin még sem adja be lemondását, mert Chamberlain kinevezése körül súlyos nézeteltérések és nehézségek táraadtak. ,
A Vatikán eljuttatta válaszjegyzékét a német követségre a hozzáintézett német válasz jegyzékre vonatkozóan. , .
Németország ujabb 6p0 mJWói belső kölcsönt bocsátott ki
A csehek százezer felvidéki tótot akarnak Panamába telepíteni, hogy a csehországi gazdasági válságot enyhítsék. : i i
Fraydt Agáthf, báróaiő Bécsben szerelemféltésből agyonlőtte unokaöccsét, a 27 éves SdUmdtburg János bárót, majd magát is ínellbclőlte : mindkelten meghaltak. •
Königgrötz mellett egy cseh, ka tónál repülőgép kigyulladt, lezuhant a pilóta bennégett.
Oslende közelében egy jugoszláv és egy angol teherhajó, összeüt közölt, 18 matróz a tengerbe veszett.
A Buckiugham palota előtt fényes külsőségek között nyújtották át
VI. György angol király tábornagynak a marsallbotot. ,
But<w«kW»a U Köpetein-cég vezeti Modern mintatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező üzö-Vfel feltételek mellett
Szeptember elején lesz a nagykanizsai országos iparoskongresszus és kiállítás, a törvényszéki palota és vitézi székház felavatása
Kedden délután értekezlet volt a városházán dr. Krátky István pol* gármesler elnöklete alatt az országos ipnroskongressizus előkészítése ügyében. A"2 értekezleten nz Ipartestületet Samu Lajos elnök képviselte. I M-l 1
A polgármester kifejtette, hogy a tervezett nagykanizsai J^gict) nem látja a város szempontjából rentábilisnak. Helyette lesz az országos iparoskongresszusí, az igazságügyi palota felszentelése, majd a járási vitézi székház avatása. A kongresszust szeptember B-re, az igazságügyi palota és vitézi székház avatáséi szeptember 8-ra, esetleg szeptember 11-re lehetne kitűzni. A polgármester fel fogja kérni Bornemissza Géza iparügyi minisztert, hogy a nagykanizsai országos ipn-l-oskongtresszuson, Lázár Andoij igazságügyi minisztert a törvényszéki palota átadásánál jelen legyen.
A tervekhez többen hozzászóltak. Samu Lajos ipartestületi elnök szerint jó lenne, ha az országos iparoskongresszussal kapcsolatban Nagykanizsa megrendezné a maga helyi ipari, kereskedelmi és háziipari kiállítását, hogy a nagyközönség is lássa, mii tud produkálni a nagykanizsai ipar és kereskedelem\'.
A polgármester rokonszenvvel fogadia Samu javaslatát.
Hasonló értelemben szólalt fel dr. Hegyi Lajos főjegyző is.
Az értekezlet elfogadta Samu ja-
vaslatát és elhatározta, hogy a részletek megbeszélése végett péntek délutánra a polgármester meghívja Baross Szövetség, az OMKE vezetőségét, a gyárvállalatok képviselőit, az egyes ipari szakosztályok vezetőit, a háziipar művelőit, hogy a kiállitás-rendezés részleteit meg* állupitsák. <t
Pünkösdre megjelenik a Nagykanizsai Címtár!
A ;iagy érdeklődésre, a\'mely a közönség minden rétege részéről a most sajtó alalt levő Nagykanizsai Címtár iránt megnyilvánul, közölhetjük, hogy a nyomda most már a címtár utolsó ivét nyomja, ugy, hogy pünkösdre megjelenik. Mindazok, akik a Nagykanizsai Címtárra előjegyezlek, - ugy helyben, mint vidéken - a megjelenés után ki-kézbesitve megkapják. Előjegyezni még ezen a héten lehel 3 pengős áron a címtár kiadójánál, Benedek Rezsőnél.
EMLÉKEZTETŐ
■ijai 5.
Zeneiskola tanári hangversonye 9-kor a kamaraterembea. ■Uja* 8.
A Keresztény Jót. Nőegylet táncteája 9-kor a Koronában.
Költözködés után
tegye kellemesst, otthonossá lakását.
Szőnyegek, függönyök, csipke-szövetek, bútorszövetek
olcsó árakon
-nél.
1*37. májúi 6.
ló birek a nagyvilágból
1990-ban a MAV 66.2 millió embert szállított, 5 millióval többet; mint az előző évben. Az áruszállítás 16.7 millió tonna volt, az előző
évi 14.8 millió tonnával szemben. •
Márciusban «62.7 millió pengő, volt az állami közigazgatás bevétele és 69.9 millió a kiadása. A.vasut és
posla forgalma emelkedett. •
A budapesti kereskedelmi és lparkam\'ara évi jelenlése szerint u gazdasági viszonyok általános javulása folytán és a gazdasági élet összforgalmának emelkedésével a kereskedelem üzleti forgalma 10 -12 százalékkal több és a fogyasztó-képesség is növekedett terjedelemben és értékben.
A pénzügyminiszter felére Szándékozik leszállítani a liszt forgalmj-adóját. Ez 3 filléres kenyér-olcsóbbodást fog jelenteni.
Március folyamán 704 darabbal (2.7 százalék) növekedett a magyar országi gépjármű-állomány. Tavaly márciushoz képest 26j8li (mintegy 20 százalék) a gyarapodás. . > ; | ! * n I ••
A pénzügyminisztérium kimutaíá-sa szerint az utolsó 12 év alatt Magyarországon a lakóházak száma l,61&f481-rc emelkedett. Az emelf kedés 29 százalék. Magán Budapesten 48 százalék az emelkedés. •
A Magyar Kőművesmesterek Országos Szövetségének elnöki mleg-nyitójából:
- Az utolsó egy-két év alatt töbr bet tettek az iparosságért, mint azelőtt másfél évtized alatt. (
< 1
A mullheti tőzsdei krach után .a világ nagy tőzsdéin a hangulat javulóban van* , , |
Delbos francia külügyminiszter a külügyi bizottság előtt ugy nyilatkozol!, hogy azt hiszi, meg van lehetősége annak, hogy Anglia és Franciaország közös nyilatkozatot tegyen, amelyben garantálják az osztrákok függetlenségét és a Du-namedenoe békéjét.
A lengyel kormány 10 karlelt feloszlatott.
ujabb
. • i i I I lí I : •Amit Mussolini Milanóban a magyar üggyel kapcsolatabn mondott, azzal majdnem minden angol egyetérthet* — mondta Beazley angol történettudós, az angol történelemtudományi társulat alebiöke a Contemporary Revlew-ben a revízióról irt tanulmányában.
Itt a magyar táncl
. Andocson Szőke János és Horváth Mariska mennyegzőjén, ahol a karádi leventezenckar szolgáltatta a zenét, nem csak a szokásos magyar csárdást járták, hanem az idősebb vendégek bemutatták a hajdani kalácstáncot, üvegtánqot és a többi régi lakodalmi táncokat, amelyeket már csak alig néhányan tudnak a faluban. A fiatalság lelkesedéssel nézte a táncot, sőt azonnal hoafcá is láttak az eltanulásához és ^határozták, hogy felújítják azokat és ezentúl mjuden lakodalomban tán-ooiják. .....| ,
1937 mi|ui «.
ZALA! KÖZLÖNY
IDŐ
lilyen Idő
lesz májas első felében?
Hankó professzor prognózisa szerint lassan javul az Idd
Pécs, május 3
A hetek ótn tartó n?dves, esős időjárás után — Hankó Márton tanár
Íirogn^zisa szerint — rövidcsen javu-
ás várható. Az curópui oovü asztro-metcorológus ma nz alábbi prognózist bocsátoltu a nyilvánosság rendelkezésére: l
— Magyarországon május hó első felében változékony, változóan felbős és nedves s főleg éjjel iegtöbbnyirc hűvös idő várható. A nappali hőmérséklet u sz\'nte állandó északi és északkeleti hideg légáramlások és — különösen u hónap első hetében — élénk, sőt viharos jellegű szelek miatt is csuk ritkán emelkedik fel n 14—Ifi fok fölé. Május második belében. Tőleg 10-től fogva, onwkor a napsugárzások gyakoribbak és erőteljesebbek is lesznek, a nap|>ali hőmérséklet emelkedő irányzatot vesz és helyenként a 20— 22 fokot is túlhaladhatja. A csúcsértékek valószínűleg május ll-rc és 15.re fognak esni.
— Az éjjeli hőmérséklet, különösen a hajnali órákbnn. általiban a 4—10 fok között Ingadozik, de különösen május 9—15. között, a zérust is megközelíti vagy túllépi ós sok helyen talajmenti fagyokat okoz. Ugyanezen napokon, főleg 0-én, 13-án és 15-én jelentékenyebb Jégesőkre is fennálla-nak csillag-konstellációk.
— Napról-napra, ugy Qappaf, mint főleg nz eati, reggeli órákban «ya"ko-riak maradnak a néha erősebb szelektől is kisért felhősödések, itt-ott erős borulások, melyek többnyire csak ki-sebbmérvü esőzéseket, záporokat, zivatarokat okoznak, leggyakrabban és jelentékenyebb mértékben az lÜőszak első felében.
— Megjegyzem1, hogy ijz április 30 ra jelzett erősebb hőhullám elma. radásából arra kell "következtetnem, miszerint annak teljes kialakulását — mint az április lfl-ra jelzettét is — erős lehűlést okozó olyan csillaghalmaz akadályozhatta meg, mely még sem a katalógusokban, sem a csillagtérképekén nincs felvéve s Így számításba sercv volt vehető. Ha cz a feltevésem helyes és az ismeretlen csillaghalmaz továbbra is hatékony marad, akkor az idő az itt jelzettnél nappal is borultabb és hűvösebb, tehát kedvezőtlenebb lesz, mert éppen a déf körüli időben esedékes és felmelegedéseket okozó sugárzások részben vagy egészben is elmaradnak.
Hűvösebb I
Prognózis: Élénk szól, több helyen eső, különösön zápor alakjában. A hőmérséklet átmenetileg osökken. _
A Metoorologtat Intézet nagykanizsai megfigyelőállomása jelenU t
Hőmérséklet tegnap este O kor: + 130, ma reggel»+126-. délben: +18 0.
Csapadék: 1-8
— VlxkatUn fátfi- éa ríl MSk&pmyek
minden nagyságban nagyon olcsón kaphatók Schütznél.
— Tekint*® meg a Kopstelu Bútoráruház állandó butorklállltásál ízléses és olo.ó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat
— A tintásig U fri»e*4* érzését elsőtorban az ápolt száj adja meg. — A helyes szájápolás kelléke az Odol fogpép. Az Odol fogpép ragyogó fehérré teszi a fogakat és megőrzi épségüket.
Hit keres a kereskedő a drágaságon?
Erről a kérdésről a napokban egy egyetemi végzettségű vevőm kifejletté azt a véleményét, amit- a vevők általában gondolnak és amit abban összegezhetek, hogy a Kereskedőn \'k nagy haszna van az árak emelkedéséből, mert hiszen raktárának értéke emelkedik. Ha egy főiskolai képzettségű ember ilyen könnyedén vonja le a konzekvenciákat ebben a kérdésben, akkor helyénvaló, hogy a kérdést a gazdaságilag kevésbé tájékozott nagy-közön >ég felvilágosítása érdekében megvilágítsuk.
A l>oldog békevilágban, ha bekövetkezett egy ilyen hirtelen drágulás, mint amilyen most Európa fegyver-verkezési versenye következtében zúdult az egész kontinensre, u kereskedő átkalkuláíhatia raktárát, mert akkor nem volt oly éles a verseny és u vevők fogyasztó- és tehervlselöképessége ls hasonlitliutallanul nagyobb volt. Az úgynevezett kemjunkluraidőkben az árak anyaghiány vagy pénzértékcsökkenés következtéiben vagy egyéb okból ugrásszerűen szinte óráról-órára mvcl-kedtek. A természetesnek lálsfcó gon-dolutot tehát amely szerint a kereskedőn -k, ha árupótlását dráguló árak mellett kénytelen fedezni, ugy kalkulációját már a drágulás beálltakor az uj alapra kell fektelni. nV-\'rl külön ben üzlete forgalmúból Inindig kevesebb és kevesebb árut fog tudni beszerezni. u l>ékeidők és konjunktúrák kereskedője könnyen meg is valósíthatja. — De md a helyzet ma?
A jelin\'egi árelrágulás nálunk két tén.,eJinek a következménye: tgyrészt a mezőgazdasági termeivények árának fokozatos és előre kitervelt emelkedése okozta, amit önmagában kárhoztatni min1 lehet és aminek hutása, ha más hatóerők meg n irt zavarják, áldásos\'s lehetett vo!m. I)e közbejött a Inásik/ sokkal elementárisabb erővel érvényesülő tényező: a fegyverkezési verseny, ami egyrészt az agrárké«z:-letck felluihnozásáru és igy további drágulására, másrészt a nyersanyagárak és i|>ari készáruk áremelkedésére vezetett mely két körülmény most már együttesen hatva mindenütt súlyosén zavarja a magánháztartások egyensúlyát. A snedáüs mLigvar faktorok, mnnő a kartellek drágító tevékenysége, a túlhajtott export áremelő hatása, stb., stb., minden áremelő luUásuk dacára sem döntő jelentőségűek ebben u folyamatban.
A gazdasági történéseknek ebben a meggálollkitallan áradatában clképzel-hető-c, hogy a kereskedő has/iiot húzzon a drágulásból? Hiszen a régi áron M«v tudja eladni áruját I -r- A flxíizelésfl tisztviselő, aki cdelig legmegbízhatóbb, mert legállandóbb vevő volt. a drágaság nagy problémáival hadakozik; u gazda, aki sok nélkülözés után most ismét betakaríthatja munkájának eredményét. adósságai törlesztésére fordítja, ele testi és szellemi igényeit csak u legszükségesel>b mértékben elégíti ki. A kereskedő léhát őt is Idába várja. Az iparos már régen nem* számit vevőnek. A gazdasági élet vastörvénye következtében tehát csökken a fogyasztás, u kereslet, de csak a deiailvcvő frontján. A kereskedő most "s kénytelen raktára szortírozásáról gondoskodni, áruit pótolni, hogy vevőinek válaszlékot nyujt-hasson. Ha nem1 volna ujabb és ujabb vásárlásra kényszerítve, cz akkor sem
Jelentené a fogyasztás csökkenését a gyárnál és a termelőnél, mert hiszen ezek teimelvényeiket Jórószben exportálják. másrészt a közfogyasztás elő! elvonni kénytelenek. A kercsfel tehát csak a dciailvevő, a . nagyközönség oldalán csökkent, ami a kcrcskcelőre nézve lehetetlenné teszi az árak emelkedésével való lépéstartást. Világos tehát, hogy a kereskedő két mnlomkő között őrlődik. így a helyzet ma az, hogy a vevő és a kereskedő egyformán szenved a gazdasági helyzet súlya alatt. A vevő háztartása fanét lcrongye»lódik, a kereskedő raktárának l>első értéke ismét csökken, unéi-kfil, hogy magán segíteni tudna.
A gazdasági élet. legalább is nÜunk és a hasi n\'ó sorsú országokban, ismét egész, n ujfijjla helyzet előtt áll. Az árak em Ikedn \'k. nem azért, mert p(\'n<flnk értéke romiik. mint a konjunktúra idején, hanem azért, mert a szükséglet emelkedik u világszerte íolyó hadiké.szülödések következtében. Amig azon\'mn a háború idején u kormányok skrupulus nélkül higitották fel a forgnloinban Tevő bnnkjegy-menuyiségoket addig mosl a pe\'nzügy-m ni.szterek óvakodnak a pénzhigitás-tói, kivert a polgárság egy ujal»b penz-romlás veszélyei közt orvérezník.
Európa a fegyverkezési verseny remélhetőleg nem lulságe>san hosszura szabott epizódju folytán egy ujabb súlyos gazdasági pcrioelusnak néz elélK\', melynek tuí hosszúm nyúlását nem a |>olllikusok kétségtelen jóakarata fogja tudni megakadályozni, hamm a nagy nemzetek unyagl erejéének ls iclativ korlátozottsága, ami elöbb-utóbb iiv\'ndcn versengésnek véget fog vetni. A nagyipar és a mezőgazdaság rövid konjunkturális fellendülés elölt áll, a munkásság ogy részének helyzete is átmenetileg javulni fog. de bizony a fix fizetésű nlkalmazotlak, a kisiparosok, a kereskedők tömegei ujabb szenvedéseken fognak keresz-tülmenni és ebből nagyon alaposan ki fogja venni részét a kereskedő, akinek csak akkor mehet Jól a sora, ha a vevőinek is jól megy.
! Dr. Salgó Sfalor
Szerda
■ubapest 1.
17 Cigányzene. — 17 25 Magyar Károly előadásu. — 18 «A szókimondó asszonyság.* Vigjáték 3 felvonásban, előjátékkal. — 19.25 Magyar dalest. — 20.10 Felolvasás. — 20 40 A Soproni Liszt Ferenc Zeneegyesület hangversenye. — 21 45 Hírek. — 22.25 Hanglemezek. — 2310 Komor Géza jazz-zenekara. — 0005 Hirek. BUDAPEST II.
13.15 Országos Postászenekar. — 10.10 G. Itéthy Pál sakk-előadása -18.10 A rádió szalonzenekara. — 19.30 Olasz nyelvoktatás. — 20 Gere Lola c\'nekel. - 2040 Ilirek. - 21 Hanglemezek.
BGCS.
17.25 Zenekar. 22.20 Tánczene
19 25 Opera. —
A volt Zerkowltz borkereskedő házban
építési- és tUzianyag kereskedést nyitottal.
Sxentgáll menet, cementet, ceempét, mamottoi, ■ ztgetetfi <m tetőfedd anyagokat, nádat, gipszet
és az építéshez szükséges egyéb anyagot, kivátó minőségben, állandóan tartok raktáron.
Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 35. RÜSCher Mátyás.
Permetezéshez ezentgáli meszet I
A jó fogpép!
Maposan tisilill Viei/óvja a tog\' tománcát
D(T
CsOtörtök •UBAPEST L
8.45 Hirek. - 9.10 Rádlóüzcnetck a Nemzetközi Vásárból. - 10 Egyházi ének és szentbeszéd. — 11.15 GörÖg-katholikus istentisztelet. — 12.20 Idő-Jelzés. időjárásjelentés. - 12.30 Rá-dióüzenetfk a Nemzetközi Vásárból.
— 14 A rádió szalonzenekara. — 14.15 Vitéz Somogyváry Gyula beszél a Gyemvek-hélről. — 15.30 Rádlóüzenetek a Nemzetközi Vásárból. — 17 Bodán Margit magyar nóhtkat énekel, kiséri cigányzene. — 18 Méhészeti időszerű tanácsadó. — 18.20 Hanglemezek. — 19.10 Jeszenszky Sándor előadása. .J- 19.40 Palló Imre énekel.
— 20.10 .Hajnalban, délben, este.» Szerelmi játék 3 felvonásban. — 21.50 Hírek, sporteredmények. — 22.10 Orcg cigányprímások zenekara, «.— 22.45 Wechsler Hl zongorázik. — 23.15 Kertész Miklós Jazz-zenekara. — 00.05 Hirek. ,/<"
BUDAPEST íliS
12.30 Az opeiiházl zenekar. — 15.30 Thapry Mária niesél. — Ifi A 2. hon-védgyalogezreel zenekara. — 18 Ct-gányzee. — 19.10 Hanglemezek. — 19.40 Dr. Alszeghy Zsolt előadása.
— 20.10 Hirek.
HGCS.
8.10 Könnyű zene. — 10 Istentisztelet. — 12.55 Kamarazenekar. — 12.55 Szórakoztató zene. — 15.40 Dal- és áriaest. — 10.25 Kivánságlemezek. — 18.15 Népdalok. - 20.25 Vidám hangjáték. - 21 Rádiózenekar. - 22.30 Katonazene.
A MANSz kézimunka-kiállítása
Néhány nap óta valóságos búcsújárás van n nagykanizsai MANSz Fő uti kiállításánál (Drávav<->lgyi helyiség, Babóchay-ház). Nagykanizsa és ft vidék asszonyai adnak találkát egymásnak, hogy megnézzék azt n pomjiás, gazdag munkát, amit kanizsai női kezek végeztek a magyarság je«yében. Végtelen finomság vonul vétflx a szitale leheletszerű női kézimunkákon, amelyek legtöbbje u nép egyszerű gyermekei, kiskanizsai és falusi polgár-leányok vagy asszonyok keze alólTee-rült ki é.s csodálat tárgyát képezi. Ruhára való anyag, törülköző, nyári ruhakelme, kelengye tárgyak, díszek, amit csak a család, a Ház használhat. azt mind meglehet itt találni. A MANSz nevében Krasznnv Pálnő ügyvezető elnöknő rendőrtanácsos neje fogadja az érdeklődőke-t és magyarázza meg azt af sok \' mesébe Ülő szép női munkát, amit itt közszemlére kitettek. Nincs az a magyar nő, aki nem nézné örömmel, hogy mit produkálnak a magyar női kezek, tudva, hogy ezt mind egy nagy nemzeti misszió elérésére végezték. Érdemes megnézni a MANSz kézimunka és szőttes kiállítását, amely egész nap nyitva van.
Naptárt M/ijus 6. csütörtök, ltom. kat. Aldozócsütflr ők Protestáns Aldozdosü-törtök. Iwae\'lta Ijar hó 25 - Május 7. péntek. Rom. kat. B. Gizella Protestáns Napoleon. Izraelita Ijar hó 20.
Gyógyszertár éjjeli szolgálat e hó HMf a „Megvfltó" gyógyszertár ós a kiskanizsai gjlfoyezortár.
GSmfOrdS nyitva reggel 0 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délutáa kedden egén nap nőknek).
4
ZALAI KÖZLÖNY
19*7. május 8
Hogyan kerültek u aláírások a pacsal kortesek ajánlási iveire?
Érdeket vallomások a mgykanlzsal törvényszék elölt
Szloboda József
Wiéi iiiiirtsi jfljl
1037. május 3 tói FA-ut 8. szám alá
(Bazár-épület) helyezte át. Telefon: 603. 1292
A színház első fecskéjü,
Mátrai József titkár m.\\r Nagykanizsán tartózkodik. hogy előkészítse « Pécs—nigykanizsai társulat ezldei színházi évadját.
Mti látogatásokat tett az Illetékes hutÖságokn.U. bejelentvén, hogy e hó közepén tehát pontosan 15-én, szombaton Jgy operett díszelőadásával meglndUl a színházi élet.
A hiü*or újdonság sorozata és gyönyörű klasszikus repríz operettek azt birbnyltják, hogy eztdén lesz Icgérlé-kesrtih évadjft a Fodor rezshnn\'-k.
Nem csak a társulat elsőrt\'udüségo — hiszen ilyen drága és értékes tngjal a múltban sem lehettek, mint ebben a jubiláris esztendejében, a garanciái- unnak, hogy különlegu-sen szép clöu4A«okban lesz részünk, de a hírek, "molyok a pécsi előadások nyomán sajtón \'és szwntahnkon keresztül beérkeztek, kn\'nd megnyugtatnak bennünket a társulat képességeit illetően.
Ezúton mond hálás köszönetet Fodor 0*zkár igazgató a hatóságoknak és a sz\'nház barátainak, akik jubileuma alkalmából soraikkal megtisztelték arra való utalássá*. hogy a valódi Höszfnrt és hála szavai helyett a valóság. « színpadi produkciókkal, tehát cselekedetekkel válaszol.
Dacára ónnak, hogy a legértékesebb újdonságok és repnaek közül a leggyönyörűbb kiállításban 40 darabot hoz magával a színtársulat és legelső-rendö művészekkel, mégis a ]>?csiiiól sokkul olcsóbb bérletárban bucsájtja a husz szelvényes bérletokot a pót-fillérekkel együtt 34 ptngös bérletárban az í. rendü helyekre, a 11. rendű Itelyckrc 28 pengős bérletáron.
MARÓIT FM
p^" Ifylfv. mFmiI.m np. "W
Ept- és rnálbetegségek nél, elsú ■ sorom a mit nagyfokú duzzatulá-nál, továbbá cpekö Mpzödéaoál 6» sárgMá**ál reggelinként éhgyomorra tff pékár Utaé hIiMjugll.il termé-uctw JCttcno Jóinf* keserűviz az euitartét u\'joit alaposan litlir-tltja- és « hasi szerveket éWtiteb*) ievéfccnygéRre serkenti. At orvoíok ujának.
— Fftfí HKxt-ntviltlt legszebb miu-táktwu SahUUAáL
A legutóbbi»pacsal választáson, mint ismeretes, három képviselőjelölt küzdött egymással, a-kortézia rendkívül éles volt. A korlesek kü-1 önösen az ajánlási Ivek aláírásánál fejlettek kl erös tevékenységet. Mikor a választási biztos, dr. Czoboly Gyula nagykanizsai törvényszéki elnökhelyettes felülvizsgálta nz ajánlási Ivek aláírásait, n^ntegyT 3000 olyan aláírást talált, amelyek egyrészt két vagy három jelölt ivén is szerepeltek, másrés/.t az illetők tudla nélkül kerültek az egyes ivekre. Dr. Czoboly ennek alapján az egészei áttette a kir. ügyészségre, a hol a nyomozás lefolytatása után mintegy 16 választópolgár került választási vétség címén peres eljárás alá, 130-an pékig, akik több ivet Írtak alá, a járásbírósághoz.
A választási vétség miatt vádoltak első csoportját most vonta felelősségre a nagykanizsai törvényszék Makáry-lanácsa. Asz-szonyok, leányok, férfiak, söt fiatal korúak Is vollnk. Legtöbbjük azzal védekezett, hogy megbízatások volt a szóban forgó név aláírására. Ezek ellen összeomlott a vád. Do vo\'tak, akik bslsmerlék, hogy elkövették az aláírás-hamisítást. Egy férfi elmondta, hogy felesége Irta az ő tudtán kívül az ajánlási Ívre az ő nevét. Persze terhelő vallomásnak számított a biróság előtt saját felesége ellen.
A gyanúsítottak a pacsal kerület különböző kö/ségelből rekrutálód-tak. Érdekes volt Köfler Lajos vallomása, aki azt mondta, hogy nz egyik kortes szinte kénysfceritette rá, hogy Írja alá egy másik ember nevét a Bosnyák-párt ivére. Küllő László (akinek nev$t Szabó István Irta alá a nyilas Dücsö Jánosné Ivére) sokáig nézi a bírói aszta\'on eléje tett iven az aláírást, mig végre kiböki :
- Hát kérem, én beteg voltam és az én beleegyezésemmel irta alá
Szabó a nevemet.
Makáry bíró megkérdezte töle :
- Meg mer erre esküdni ?
- Igen, kérem ! {
Makáry elnök igyekszik sarokba szorítani :
Kinek az ivét irta alá ?
- Hát, kérem, a Dücsőné ivét.
Később kiderült, hogy egy más
jelölt ivén is szerepelt a neve. Erre vonatkozólag kijelentette, hogy nem ludja, hogyan került a neve a másik jelölt ivére.
Hát a másik iv kinek az Ive volt? kérdezie Révffy bíró.
- A Bosnyáké, válaszolta. — De erre nem adlam senkinek sem felhatalmazást. A1?, én tudtom nélkül kerüH oda...
László JáiH!>, ta^.u, 72 éves. Ennek a leánya irta az ivre az apja nevét.
Berki József. Megbízta Ismerősit, hogy Ívja alá a Bosnyák-ivet az ő nevében.
Jakab Józsof 68 éves oroszlonyi mezőőr. Nála a vád s\'.erlnt a felesége irta alá a Jelölt Ivét. De Jakub nem vall. Feleségéről van szó.
Korcz Péter. Zalos\'abail 45 éves földműves. Felesége irta alá a nevét. .
- Nem kölfcles vallani, mert feleségéről van szó, - oktatja kl öt n biró.
Am Korcz barátunk rendíthetetlen, nyugalommal mondja :
Nem is voltam, kénem otthon, Zalaváron dolgoztam, a feleségem irla alá...
De ugylátszik csakhamar észrevette, hogy terhelőén esik latba vallomása, hirtelen > korrigál ja* magát :
Kérem feleségem felmentését, mert gyengeelméjü.
Ez az asszony két ivet irt alá. A férj csak akkor tudott róla, amikor a csendőrök nyomozlak az ügyben.
Vitéz Szily Dezső dr. kir. üqycsf vádbeszédében hangoztat\'a, ho^y k választói jogot mindenki maga kö-
leles gyakorolni, a nevek a szereplők tudta nélkül korültek az ajánlási ivekre, azért valamennyi vádiolt bűnös.
Hirschler Jenő df. védő utalt arra, hogy a választói törvény nehr irja elő azt, hogy a szereplőknek személyesen kell aláírniuk a nevüket, csak azt mondja ki, hogy »ukl jogosulatlanul irja alá,« az büntetendő. Ha valaki megbízta az aláírói, akkor az jogosan irta alá a? illető nevét. Dr. Elek Mór védő hangsúlyozta, hogy azok a bűnösek, akik fiatalkorunkkal íratták alá az iveket.
A bíróság rövid tanácskozás után meghozta Ítéletét, bűnösnek mondotta kl a vádlottak közül Löcz íst-vánnét, Löcz Istvánt, egy fiatalkorút, Szalay Gyulánét László JánoS-nét a választól törvény 170. §-ába ütköző vétségb.n és ezért őket fejenként 20-20 pengő pénzbüntetésre, nemfizetés esetén 10 napi fogházra és a perköltségek megfizetésére Ítélte, de a büntetés végrehtij-tását 3 évi próbaidőre felfÜg«2SZ-tette. A kir. ügyész megnyugi>dott az Ítéletben és igy az jogerőssé vált. A fiatalkorút dorgálásraítélte.
KATr
Gnál Franci legújabb filmfjét a régi gárda irta és rendezte. A Hunyady novellából készült forgatókönyv (Félix Joachim és Nóti Károly Írták) egy n igyon is romantikus történetet ud, emi nem is történet, hanem! mese, a szó irodalomtörténeti meghatározása szer\'nt.
Egy nagyvárosba került falusi kislány. — «TmmpH,» mint a film motadja! — esetét mondja cl1 a film1, ti ki esetlenségével párosult őszinte szeivtetével meghódítja úrnőjének gazdag vőlegényét, aki mint soffőr lopja be mcigát a leány szivébe.
Ilerman Kosztcrlilz nevéhez méltó rendezést prodhkált. Amit u meséből ki lehetett hozni, azt a rendező meglette, a fiüiv mégis alat\'.a m!amd a nagysikerű Gaál Franci Hímeknek, pedig a partnerek sem ros^zAk s a te no egyenesen remek. Brodszky Miklós slágerei tálafosban is nagyszerűek. Ili.ns Holt olyan szépfiú típus. Kitűnő a részeg barát szerepében Frltz ftiliofff és a zord apa szerepébten Ottó Wellburg, bár a szerep n\'ttt egészen feküdt neki. Dorothy I\'oole szép. Verebes kcs-eset játszik.
(luál Franciban t\'cmtészttesen most senv csalódtunk. Játéka közvetlen, természetes, maga kedvesen aranyos. P.rtc érdemes megnézni « filmlet. A kisérő uiüsor is jó, élvezetes.
— Saját érdekében éa örömére 8tob gáló meghívásnak tesz eleget, ha a Köpetei* Butoráruház Sasi mflbutor-klál-lltáeát megtekinti, vételkényezor nélkül.
„KERESD A MÁSIK FELÉT"
MNE EBR U J , H 0 TNIZTT, UOÁT, LASET
S A É O LGLSBA VG B C I D A.
A fenll megfejtett szöveg .másik felét"
cég kirakatában találtam meg. Név: ........................................\'.........Lakás: .......................................
E szelvényt kivágva minden pénlek estig kell a Zilál Közlöny szerkesztőségében leadni.
Városi Mozgd. *«<w, csutort&k 1
Oaál Franoi legsikerültebb filmje:
Hunyadi Sándor etneszflése nyomán likőre kM fWtl Károly Partnerek: Ottó WalUmrg, Verebe* ErnS, Frlts tmhoW éa Paul Margan. — Fényes klsérfl műsor.
Előadások kezdete kedden ás uerdán 5, 7, » órakor, ctBtftrtOkSn S. !>, 7 fa 0 érakor.
* »M*á-aaarda a Arai .Hadáeok fIHéraaafc.
Nép Mozgó. CsatOrtakCn I Csak egy napi
Kél fllmattrakclő egyszerre. — May Károly regénye Ilimen:
Sivatagon keresztül ^gTTOríL;
Beduin IBrziekkel. — EzenklvBI:
A lAndA* llllia Ai óceán vakmerő hóeelnek M ■VllJfUr HIKa kalandjai a tenger tenekén. Végig magyarul beszéli — Konferál Pluhér lataén.
Előadások 3. 5, 7 és 8 órakor. Ommk 80, A», 60 fiNérm hatyérahkal I
1937. május 6
ZALAI KÖZLÖNY
mtwi riiju ni. MA mnh i
T ^.X\'/tT0^-"4-
OYÁHTEI EP BUD.tPEST, XI. LENKE UT 117.
RUNKHAHN
atövcjutjk furz/i>efc£e/y\\.
cl i
Három telitalálat és huszonegy részleges találat a Zalai Közlöny eheti Sport Tippversenyen
Mint már Jelentettük, n Zalai Közlöny e heti Sport-tippversenyére rckordlömegü szelvény érkezeti be. A beérkezett nagyszámú tippek közül több mint tiz százalék talált. A tipi>ek nagy számát minden bizonnyal megsorozta a kél budu-pesti élcsapat mérkőzése. Itt mindössze egy telitalálat volt.
Az Ujpesl-Ferencváios mérkőzést mindössze egy tippelő találta el leljes egészében. Ofenbeck Károly (Szemere u. 4.) ugy a fél, mint végeredményt hiány nélkül ellaiál-ta. Egy értékes könyvvel jutalmazzuk. .
Az NVE-NTE II. 4:2 (2 : l)-es eredményét kelten találták el véges félidőben : Körmendi Zoltán (Ország u. 8.) és ifj. Baa György (Bajcsal utca 49.) Mindketten egy-egy Iribünjcgyet kapnak az NTE legközelebbi mérkőzésére.
Kívülük még egy lipixiiőt jutul-mazunk e héten: Schreiber Pált (Szentgyörgyvári ut 1.), aki a Dny. vál. és Közép vál. végeredményén és az NTE II. félidejét tulálta cl. A Zrinyi legközelebbi mérkőzésére kap/egy szabadjegyet.
Dicséretben részesülnek a következő tippelők, akik egy-egy vég vagy félidejl eredményt Laláitok, el. Az Ujpcst-Ferencváros végeredményét a már emiitett Ofenbeck Károlyon kivül csuk Párta József luláltu el. Ugyanez mérkőzés félidejét a következők tipi>elték helyesen : Holzer Richurd, Németh Ilona, László Ervin, Ligeti GyuUi^ Porobszki Islván, Kaszás Zoltán, Toló La Kálmánné.
A Hunglár^-Phöbus végeredményét senki, félidejét hárman találták el : K. Nagy László, Ütő Sándor, Kaszás Lajos.
A Délnyugat válogatottnál is csuk u félidőt találták el a következők: Szabó Máté, Golenszky József, Kok László, Grünbaum György, Ligeti Gyula, Balog László, Tolola József és Sleiuer László. Keller József az ÍJTE II. félidejét találta el.
A nagy érdeklődésnek örvendü tippversenyt legközelebb megismételjük.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen drága jó nővérünk váratlan elhunyta alkalmából mérhetetlen fájdalmunkat bármi-képen enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Andri család.
— (A legidősebb 48-as tiszt)
A volt cs. és klr. 48-ik gyalogezred bajtársai közül sokan ismerik még Mende Oltó főhadnagyot, akit 1863-ban soroztak be a cs. é^ kir. 48. gyalogezredhez és a tisztiiskola elvégzése után. 1805-ben nevezték kl hadnaggyá. Mint ilyen részt vett a Custozzn-tavcnti csatában, ahol súlyosan san megsebesült. 1869-ben mint főhadnagy sebesülése következtében beállott szolgálatképtelensége miatt nyugállományba \' helyezték. élendő Ottó most érte cl születésének 90-ik évfordulóját. A volt 48-as\' ba/társnk ezt az alkalmat arra használták fel, hogy az egykor/ kamerádul melegen üdvözöljék. A nagykanizsai bajtársak részéről Schöfl Rezső nyűg, ezredes meleghangú levélben köszöntötte a 48-ik ezred legidősebb tisztiét, aki n Bécs melletti Badcnben a íiánáí.
— (A plébánia hírei)
Holmp, Aldozócsütörtök ünnepén a nagykanizsai plébánia-Uuiplomban a Vécscy Zsigmond utcai iskola növendékei első szentáldozáshoz járulnak. A misét és ünnepi cgyházszónoklatot P. Czirfusz Viktorin plébános mondja 8 ómkor. — Holnap, Aldozócsütörtö-kön bucsu lesz Förhértcen. Délelőtt 11 órakor ünnepi mise, szentbeszéd, amil P. Miholcsek Miklós mond. — Kisknftizsán a misék holnap fél 8 és fél 9 órakor lesznek. — ltofnap, Al-dozócsütörtökön a ferenclek templomában délután 6 órakor szentóra. — Délutón 5 ómkor a Szivgárdisták ünnepélyes felvétele, omiil P. Andreska Feli cián ferenceslclkész végez.
— (Halálozás)
Ozv. LiUik (iusztávnó szül. Horváth Ilona 74 éves korában Zalaegerszegen elhunyt. A megboldogultban Lillik IJéla, a zala vármegyei iskolánkivüli népművelési bizottság titkára édesanyját gyászolja.
— (A nagykanizsai Credo)
vasárnap délelőtt 11 órakor tartja májusi taggyűlését a fehérteremben. Pontos megjelenést kór a plébános.
(0
— (A kanizsai OltfiregyesQlet)
csütörtökön és vasárnap irredenta színjátékot rendez a plébánia fehértermében. Belépődíj nincs. A műsorban a legjobb 15 leáuy-müi kedvelő szerepel. \\
— (Találkozó)
Felkérem) volt osztálytársnőimet, akik a nagykanizsai polgári leányiskola IV./a osztályát 1927-ben végezték, 10 éves találkozónk alkalmával, pünkösd vasárnap 8 órakor szentmisén, este lársasvacsorán megjelenni szíveskedjenek. Verányi (Vetter) Ilonka elnök. (:)
A NEMZETKÖZI VÁSÁRON nézze meg az I. 0. „INDANTHREN" és „EULAN"
pavillonját S ha meggyőződött arról, hogy amil olt kiállítottak és bemutatlak jó és szükséges, keressen lel majd bennlln-Ml ugyanazt fogjuk adni Ónnak.
PÁLCSICS
textilfestő és vegytlsztltó üzem, Nagykanizsa
ket.
— (Nőegyletl táncostea)
A Keresztény Jótékony Nőegylet május 8-iki táncos teaestjére gróf Teleki Béla főispánt és feleségét is meghívták és kilátásba is helyezték megérkezésükéi. Meghívókat a Nőegylet szokás szerint nem* küldött szét, hanemi az egyesület tagjait és jóba rátáit ezúton hívja meg. Tea sütemény-nyél 1 pengő, belépődíj nincs. Kezdődik 9-kor a Korona éttermében. (:)
— (A zeneiskola mai tanári hangversenye)
pontosan 9 ómkor kezdődik a zfcne-iskoláb-n. Belépődíj nem" lesz. A rendezés költségeit önkéntes adományok hivatottak fedezni. li hangverseny a szezon utolsó ilyen rendezése. (:)
— (Izgalmas bor-ellenörzés)
volt, mint jelentettük, Klskanizsán,
Szmodics Fenne zugborkimérő lakásán. Kopár József városi jövedéki főellenőr ezzel kapcsolatban annak megállapítását kéri, hogy az esetről szóló tudósításnak személyére vonatkozó részei téves Információn alapulnak. Kopárt ugyanis Szmodics nem támadta meg, orvosi látleletet som vétetett fel, fel senv jelentették az eí-len\'írök Smiodicsot, hanem annak ügye a megtámadott rendőr feljelentése folytán került a hatóság elé,
— (Botrány a Barakkban)
Dóra István 30 éves, nős, foglalkozás nélküli ember, apjának barakk-telepi zugborkiméréséböl átment a szomszédhoz és annak kerékpárját kérte kölcsön. Mivel a szomszéd nein volt hajlandó odaadni a kerékpárját, éles szóváltás ós nagy zaj támadt, majd olyan botrány tört ki, hogy a szomszédok á közeli honvéd őrséget kérték fel közbelépésre. Dóra a katonákat is durván szidalmazta, migneM sikerült lefogni és a rendőrségnek átadni. Ktőállitották a kapitányságra, ahol kihallgatták, majd megbilincselve átkísérték a kir. ügyészségre.
— (Elszabadult a boroshordó)
Szabadiban Váradi József korcsmája előtt egy nagy boroshordó, amint a pincébe akarták leengedni, elszabadult. Az öthektós bontó mnga alá gyűrte a szeren séllen korcsmárost, akit rendkívül súlyos állapotban szállítót ak kórházba. A boroshordó dübörögve n pince fenekén összetörött iés & bor kifolyt.
WOLFNER KERÉKPÁRGUMI VEZET I
— (Esküvő a betegágyon, utána mütél)
Furcsa eset történt minap Szepct-ken. Borza István boldogasszonyfai legény Szepetkre igyekezett micnyasz-szonyához — esküvőre. A kocsin azonban rosszul lett, ugy hogy miro menyasszonya házához értek, ágyba kellett fektetni. Az előhívott orvos csakhamar megállapította, hogy sürgős vakbéltmitétre van szűkség. Miután a násznép, a pap és az anyakönyvvezető együtt volak, a legény ós a leány kérésére, betegágyán összeadták a fiatal párt, rrtajd kocsira tették a fiatal férjet ós cgyen.sen a műtőasztalra szállították. Remélhetőleg 8— 10 nap múlva meg lehet tartani a póttakoda\'nvat és a fiatalok boldogan in lulhatnak a házasság réve felé.
— (Teljesen kirabolták)
HofÜnung Lipót kaposvári temetkezési vállalkozót tegnap este, mig feleségével színházban volt. Lakásáról nagyértókü ékszereket és kés»-pénzt vittek el a betörök, akik álkulcs-csal hatollak a fakásba. A rendőrség nyomában van a betörőknek.
— (Nyomós argumentum)
Tamás Ferenc 20 éves csörnye-
földi legény összeszólalkozott sógorával, Fordén Józseffel. A szóváltás olyan heves volt, hogy Fordén fejszével fejbeverte T«ná^ akit a mentők szállítottak be a kanizsai kórházba.
— (Felrobbant a gyutacs a gyermek kezében)
Sasváry Mária Rózsa utca 40. sz. alatt lakó 7 éves leányka egy papírba csomagolt gyutacsot talált az utcán. A kisleány Játszadozni kezdett vele, amikor a gyutacs hirtelen felrobbant és kisleány kezét összeégette. Kórházba kellett szállítani.
— (Megtámadta a rendőrt)
az éjszaka Zalaegerszegen Horváth László részeg főpincér. A rendőr kardját használta és súlyosan megsértette a reátámödó részeg embert, akit a mentők a kórházba szállítottak. Az eljárás is megindul ellene.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Király. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. szám
Föelárnsitó: Brandl Sándor *s Fia
Deák-tér 2, szám.
BAUAI VOCLONV
1937. máius 6
APRÓHIRDETÉSEK
rtpróhlrd«tá» dija vasárnap ét Onnepnap 10 M<Hg rú fillér, minden további 116 8 (Illír. hétköznap 10 uAlg <0 llllér, minden további uó 4 (illír.
Autótaxlt, bérautót, modern, uj áramvonalasat, szolid árban, bárhova, Kául-mann Manónál rendeljen. — Telefonállomás 2-22.
Horthy Miklós ut 17. NégyaxobAa la kás augusztus l-re kiadó. — Bővebbet Unger-Ullmann vasksreskedésbcn.
Keresek egy megbízható mindenes-Isáayt májas 15 re. Rozgonyi-u. 19.
Megbízható bajárénfi felvéteük Vörösmarty ucra 38. ssám alatt.
Nagykanizsai Takarékpénztár székhásá-nak Deák-téri frontján 6 szobás 1. emeleti lilás november l-re kla44. 1827
KI ruhát veszek és eladok, hívásra háihoz megyek. Márkus, Klrály-
atca II. 1096
\' ■•fMártiaté tlut vsgy leányt, akt U-mét\'őt vagy polgárit végzett, gondozónak, vezetőnek és felolvasónak keres nyugdllas tisztviselő. Csengery-ut 23. 1314
Egyszoba-konyháa udvari lakás augusztus elsejére klmáé Zrínyi Miklósutca 20
kertes családi házat 3-5 szobáig azonualta, vagy augnsztus l-re. ameket a kiadóba kérek. 130Í
VillaUlak BaUtonmártafürdő legisebb helyén, a központban, a Balatontól 100 lépésnyire, 200 D-öl, olcsón etsdó. Brónyat Divatház, Horthy Miklós ut 1. Közvetítő díjazva.
Salát termésű elsőrendű kerecsenyl asztali Jetié r és siller (vörös) bor literenként P—.«Wrt Bóhm Jóssef bortermelöoél. Caengery-ut 19. 2473
Só-utca 14. sz. aUtt siyuobás lakás augusztus 1 re kiadó. 1306
Helyi li
Bak alkatr
-ut 22, löldsalnt 1,
iHel bíró urak és höl-Ikalmi munkát nyerhetnek. Clm: - ..............1332
zJSkeUi
ebém lakás előszobával, vlzve-ikel kiadó. Horthy M-ut 49. sz. 1321
Fö-ut 21. alatt katMaaafeAa, fürdőszobás, déli, uccai lakás kiadó Knausz dgyvtdnél. 1319
Elhalálozás végett eladó egy caépli garnitúra Ford traktor 800 as cséplővol. Bővebbet Parragl Imréné Orosztony, Zala-
Katttfaxobáa lakást keres állami ta-aitó a város belterületén augusztusra. — Címeket a kiadóba kár. 1328
Téflbi
riadóban.
iláivatf családot keresek.
Clm a 1329
ra keresek nagy íróasztalt, szekrényt éa könyvespolcot. Clm a kiadóban. 1330
Négy középiskolát végzett flut taaano~ Mki lakatos szerelő Iparra, felveszek. Czvetkó Oynla, Horthy M.-ut 4. 1331
Eladó öreg Förhénc hegyen egy gondozott és Jőtermő uAlőblrtok. Bővebbet Simon István hentesnél a Pfsc és KUkanlzsán, Varasdl ucca 3/c.
Piacon 1333
Fiatal pékaeqéri azonnal felvétetik. Snlzbeck jenő Qyékényes. 1336
■éfaxabáa udvari lakás azonnalrn vagy aug. l-re kiadó. Szemere-u. 11. 1335
HáromezobAa, fürdőszobás, emeleti lakás augusztus l-re kiadó, Horthy Mik-tos-nt 3.__1334
Oaeaaery-ut 87/a. számn házban |sép. összkomfortos OUiobáe lakáa a második emeleten auguaslHa l-re
lUdó. Ónémet ebédlöbutor olción elsdó. Házmester.
Ttankhahn Poutógyár
közvetlenül n gyárból szálliija a fty-gyosztónak Szfngyapjuszövifceit nngoios gyártási módon elkészítve. Kérje a szövetminták költségmcn\'.es beküldését. Trunkhahn Posztógyár é« Ruha-gyár Rt. Budapest, XI., Lenke ut 117.
Duplafenekü kofferban titokzatos megbízásból utazott a gyékényesi csempész-valuta
A gyékényesi határrendőrség leplezte le a valutaslbolúst
Gyékényes, május 6
A Gyékényesnél leleplezett nagyarányú valutacsempészés ügyében ujabb érdekes adatok jutottak tudomásunkra. Tegnapi számunkban már beszámoltunk arról,, hogy Frönkel Adolf budapesti kereskedő egy üresnek mondóit duplafedelü kofferben 120.000 pengő értékű magyar papírpénzt, külföldi valutát és aranyat akart kicsempészni az országból.
Most kiderült, hogy a nagyarányú valutasibolás leleplezése a gyékényesi rendőrség éberségének volt köszönhető. Dr. örményi Antal, az évekig Nagykanizsán is szolgálatot
Meghalt Bárd Miklós,
a tábornok-poéta
Kozma Ferenc ny. tábornok 81 éves korában elhunyt. Kozma Mik\' lós is Kozma György édesapját gyászolja az elhunytban, ezenkívül széleskörű rokonsága a magyar társadalom löbb vezetötagfát is magában foglalja. Az elhunytat a fejérme-
teljesilett rendőrkapitány, a gyékényesi határrendőrség vezetője, személyesen veltc őrizetbe Frönkel Adolfot és ő adott utasítást a kíttős falu koffer szétbontására is, amiben az értékeket azután meg is találták.
A magyar rendőrség tehát ismét kitett magáért é-s megakadályozott egy nagyarányú vnlutasibolási ügyet és ezzel meggátolta az ország károsodását ls.
Fránket Adolf egyébként szerény körülmények között él, ügynököskó-déssel foglalkozoolt és megbízásra dkarla kivinni a nngyérlékü valutákat. Kihallgatása a budapesti valutaügyész-ségen folyik, eddig nem árulta cl megbízóinak uevét.
gyei Baracskán helyezik örök nyugalomra. A lemetés időpontját a család kérésére nem közlik a nyilvánossággal.
Az elhunyt iról neve Bárd Miklós volt. Első könyvei 1902-ben és 1903-ban jelenlek meg, Tagja volt a Kisfaludy Társaságnak, majd 1922-ben verses regényével megnyerte a Nádusdy-jutalmat.
ÉRTESÍTÉSI
Értesilem a nagyérdemű közönséget, hogy raktáramon tarlók óriási választékban
síremlékeket
svédgránitból, szyanilból, márványból és műkőből a legegysze-rübblöl a legmodernebb kivitelig. Sírbolt, slrszegály ás hősi emlékmüvek
készítését a legjutányosabban vállalom.
Kérem a nagyérdomtl közönség szíves pártfogását.
Kiváló tisztelettel
Kovács József
kavaragómaatar
1281 Nagykanizsa, Király u. 33.
II VW * " és inadár -eleség
■Kanári*"™—
■ Arik VC U M J. A előírásának megfelelten legmegbízhatóbb HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Női-, férfi- és gyermek-
■ \'■aWlleuM kttfuiuítl Bt UuMnUna Nieu* ét UáilaM
részletre olcsón vehet
(kérjen árjegyzéket)
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telefon 91. Nagykanizsa Fő-ut 5. sz.
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
«
»
VII Bákócslnt 58. Tel. 1 389 50.
150 kényelme® azoba, folyó hideg-melegvíz, telefon, kö/.p. flltéa oh csöngőt pótló elektromos fényjel zésokkel. Lemérsékelt a/.obn éa peozló-árak. — Klogána kávéház, 6 telefonfülke.
A aörözAbeni
Csóka Fari rádlóhlres cigányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
délután és este téno. V Irány újszerű Jazz-zenekara. A télikertben és a sörözöbon SEBŐ Miklós rádióénekes énekel. Ha Peatro Jön, adjon találkozót lamo-róK-cInok a «ETPOPOLEban I
Otcsén&jjDt odPamozíbm
SzárxikozTialik
Kis kisüssél ias¥ eredmény,
ha vetéseit ós veteményeit
PÉTI-SÓ-val
mfl trágyázza. Szükséglet 100 négyzetméterenként F zelékféléknél " \' \'
Virágoknál ItézaafAknál ... Gyümölcsfáknál . Földlepernél... Málnánál Pázsitnál
V.—3 kg.
1/1-2 „
2 3 ,
3—5 ,
1 2 .
1—2 . 1-2\' i »
Kat. holdanként: Burgonya 100-120 kg.
Répánál 50-100 .
Tengorlnél 100-120 ,.
ítélek éa kaszálóknál 80-120 .
Szóló ............ 100-300 „
Kalászosok......... 30— (30 „
(Részletes használati utasítás az érdeklődőknek díjmentesen rendelkezésre áll. Kicsinyben éa nagyban kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
m*g, mfltiágya, /sák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa Er/sébet tér 10.
(A bíróság mellett.) Telefon : 130.
ZALAI KÖZLÖNY
E szelvény felmutatása ellenében a
VÁROSI SZÍNHÁZ
— Budapest, VIII., Tisza Kálmán-tér -j 30\'/o kedvezménnyel utal jegyet a Nemzetközi vásár ideje alatt Kálmán Imre világhírű operettjéhez
JOSEPHINE CSÁSZÁRNÉ-hoz.
Főszereplő: llajitiAaay Uoaa operaénektsnő. E szelvény csak a Zalai Közlöny bélyegzőjével érvényesi — Bármikor Ic-bélyegzi a kiadóhivatal.
VáUafc kant—QS^IÜHi M«glinhifc úiM*. M, iiroltO
Ma: „KERESD A MÁSIK FELÉTt"
n 1
77* Évfolyam 102. szám Nagykanliw, 1937. május 8 szombat
ai»,12 mi-
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napilap
h^tttOMt ki«tótl.»ua: Pöut 5. lila. IkddHl >Mca kWMnup díhitio
Felelte szerkesztő: Qarbarits Lajos
l\'.IOÍIiclé.i lr>: egy hóra > mníA M «lk Sicrkeizlöatgl íi klulótilvatali tclrfun: 71 ■
TOrténelml napok után
Az osztrák államfő és felesége löbb napos magyarországi láloga-lás után visszautazott hazájába. A történelmi jelentőségű ünnepnapok rói kiadott hivatalos jegyzökönyvek hangsúlyozzák Mlklas osztrák szövetségi elnök budapesti utjának udvariassági jellegét, mint viszonzását annak a látogatásnak, amtft Horthy Miklós kormányzó a muM év novemberében Bécsl«n lett. A magyar nemzet azonban a fogadtatás első pillanatától a búcsúzás percéig többnek tekintette ezt uz utazást szokásos diplomáciai udvariassági, aktusnál. A két nemzet őszinte barátságának, testvéri együttműködésének tanújelét látta benne, - s ezért adta oda a káprázatos pompájú ünneplés-sorozathoz a kirobbanó lelkesedésének azt a tüzét, amit ez a vendégszerető nép is csak kivételes esetekben, kivételes személyeknek tud juttatni.
Az ösztönös népi megérzést teljes mértékben igazolták azok a történelmi jelentőségű szavak, amelyek Magyarország kormányzójának ajkáról elhangzottak, amikor megemlékezett a két nemzet történelmi sorsközösségéről s azután i</y folytatta : »A mult tanulságaiból merítünk erőt ahhoz, hogy megoldjuk nz idők szelleme állal felvetett kérdéseket és népeinket boldogabb és békésebb jövő felé vezessük... Legfőbb óhajom, hogy Ausztria és Magyarország olyan sokszor kipróbált barátsága alapköve legyen a két ország jövőbeli boldog és békés fejlődésének.*
Miklas elnök ugyanezeknek a gondolatoknak adott kifejezést. Mindkét államfő őszinte, bará-\'i hangon emlékezett meg Olaszországi-ól, a római jegyzőkönyvről és arról a jóviszonyról, amely a két országot a nép>#t birodalomhoz köti. 1
Államfők ajkáról ritkán hangzanak el politikai jelentőségű kijelentések, s már magában ez a tény is különös érdeklődésül vette örül a két ország fejének megnyilatkozásait. De fokozza ey.t az érdeklődést a kijelentések szokatlanul múltig, őszinte hangja, emelkedett szelleme, klasszikusan tömör fogalmazása. 1
A magyar nemzetet Igaz örömmel és megnyugvással tölti el ez a melegség és őszinteség. A mult súrlódásait elsimítva, ebben az országban valóban mindenki érzi a szom. szédos Ausztriával való egymásrautaltságunkat, de ezen túlmenően szívből fakadó érzésekkel ls alátámasztja a jól bevált együttműködést.
Nyilvánvaló azonban, hogy a két államfő történelmi jelentőségű szaval nemcsuk Ausztria és Magyarország népének szóllak. Az osztrák államfő látogatása Budapest felé terelte a nemzetközi politika érdeklődését, élénken kommentálta az*
49 halott került elő eddig a felrobbant Hindenburg órióslághajó romjai alól
A szél a kikötőtoronynak lökte a Zeppelint, emiatt tőrtént a katasztrófa
Newyork, május 7 A Zeppelin rendszerű Hindenburg óriási^ghajó, amely Amerika és Európa közölt teljesített utasszol-liló szolgálatot, csütörtökjön este kikötés közben felrobbant. A borzalmas szerencsétlenségről a kővetkező részleteket jelentik :
A hatalmas léghajó, amely a németek legújabb tlpusu és legmodernebb1 léghajója volt, 6 óra után érkezett meg Lakehurst fölé. A léghajó több mint egy órát keringett a kikötőtorony felett, hogy megvárja a szélvihar lecsillapodását. Negyed 7-kor, még mindig szeles Időben, szemerkélő esőben ereszkedett le a léghajó és eközben történt, hogy a léghajó nekiütődött a kikötőtoronynak.
Az összeütközés pillanatában hatalmas robbanás történt, irtózatos dörrenés közbten, hoftszu Jánfeh nyelvek törlek elő a léghajó bcJse. jéböl, ahol 100 személy tartózkodott. A léghajó most tette meg 21-lk amerikai útját és ez alkalommal 39 ulast és 61 személyzetet vitt magával.
A léghajó parancsnoka Pruss kapitány volt, de u léghajón tartózkodóit Lehm\'ann kapitány is, a
ZeppfcHnek ismert paran cffn£f<£M Mint a hivatalos jelentés mondja, a léghajó azért vitt magával 61 főnyi személyzetet, mert ujakat tanítottak be u szolgálatra.
Roosewelt elnök a szerencsétlenség hirére részvéttávi ratet inté^-tt Hitler kancellárhoz. A szerencsétlenség híre egész Németországban nagy megdöbbenést keltett,
Egy ujabb jelenlés szerint a re-pülötéren a kikötés alkalmával jelen volt vámtiszt, szemtanú elmon-diása szerint n romok alól eddig 87 holttestet sikerült kihúzni.
A léghajóban három emelet magasságban voltak a kabinsorok, u
melyek 50 utas szállítására voltak elegendők. A léghajó minden kényelemmel és komforttal be volt rendezve. | i .i
Az amerikai tengeréssoeti hivatni közlése szerint a halofttak száma afc eddigiek szerint 48. Más jelentés 33 utas és 16 főnyi legénység haláláról számot" be. A többiek és n hajón tartózkodó mindkét kapitány súlyos égési sebeket szenvedtek, a kórházban ápolják őket.
A szerencsétlenség halálos áldozatainak számát pontosan még mindig nem lehetett megállapítani. A hatalmas léghajóból pár percen belül nem maradt más, mint óriási meggörbüli acélvázak.
MI okozta a robbanást?
Lakehurst, május 7 Lapzártakor érkezett jelentés szerint a Hindenburg léghajó utasai és személyzetéből még 34 ember hiányzik, illetve a szerencsi/Uensóg alkalmával életét vesztette. Az utasok közül 20-at mentettek meg, ezek közül 7 megsebesüli.
A német távirati iroda jelentése szerint Weckers, a Zeppelin amerikai igazgatója kijelentette, hogy u megismétlődő esőzések folytán ösz-szegyülemlett -statikai vlllan*>sság okozta a robbanást, melyet a tartó kötélnek a földdel való érintkezése pillanatában kiváltott.

A nemzetlek elfoglalták a Bilbao kulcsét jelentő magaslatokat
Lázas iramban folytatódik az ostromlott város kiürítése
Madrid, május 7 Bilbaói Jelentós szerint a {labancra gőzös 41)00 gyermeket és asszonyt szállított cl n kiürítés alatt lévő városból. A város kiürítése állandóan folyik Imii ujabb augol, francia és holland hajókat várn"k, amelyek a menekülteket szállítják francia területre, A vörösök bombát dobtak Vallado-litra, A bombázásnak a jelentések 65 halottja és 115 sebesültje van.
egész világsajtó s az ország határain tul Is mindenki tudja, hogy a ml ez alatt a négy nap alatt a magyar fővárosban történt, fontos része Középeurópa történelmének. Maguk az idézeti kijelentések is világnyilvánosság elölt : a Budapesten akkreditált követek jelenlétében hangzottak el.
Kpll léhát, hogy a világ közvé\'e-mánye s elsősorban azokra nz országokra gondolunk, amelyek gyakran és szivesen verlek volna
Barcelonában a zavargások tovább tartanak. Az utcai harcoknak több mint 500 halottja és 1500 sebesültje van. A város annyira súlyos helyzetben van, hogy á spajnyol vörösök több csapatot visszarendeltek a frontról és útnak indították Barcclóna felé, A nemzetiek elfoglalták a Szolur hegy igaslatait, amely Diibaó fontos védelm* pontja. így a város elfoglalása jmtost már vatóban csak napok
éket Ausztria és Magyarország közé ezzel az ünnepélyes aktussal újból megpecsételt ne k lássa a két ország megrendithetetlen barátságát és más baráti államok felé va\'ó törhetetlen hűségét.
De kell, hogy tudomósul vegyék azt a békés haqgot és építő munkára való készségei, amely az államfők szavaiban kifejezésre jutott. Ausztria és Magyarország békét és igazságpt akar a Dunnmedenoében saját maga számúra, - de ezzel
kérdése. A nemzetiek az emberáldozatok elkerülése miatt nom gyorsítják az előrenyomulás tempóját, holott a vörös városok felforgatott helyzetérc való tekintettel könnyű dolguk volna. Attól kell azonban tartani, hogy a vörösök a támadás hírére « foglyokat legyilkolják, a várost pedig (elégetik.
egész Európa békés fejlődésének, előrehaladásának, boldogulásának ügyéi szolgálja. Vegyék ezt tudomásul azok, akik örökösen az ellentélek keresésében és szitásában élik ki külpolitikai tevékenységüket.
Ezek a tanulságuk lesznek maradandó ér tékel, a budapestit ünnepi, napoknak. A két nenyz^t erősebb és hatékonyabb lesz a nagyszerű látogatás és a történelmi kijelentések hálása alatt,
0AUAI RÖZL\'ÖNV
Serdülő fiuknak és leányoknak adjunk hetenként legalább egyszer reggel felkeléskor egv-egy pohárnyl természetes .Ferenc József" kescrü-vlzet, mert gyomor-, bél- és vér-tisztiló hatásának gyakran igen fontos eredményeket köszönhetünk. — Az orvosok ajánlják.
Tegnaptól máig
Ország;
A pécsi diákok ujabb tüntetések során több kereskedő üzletének kirakatát betörték.
Eckhardt Tibor Miskolcon előadást tartott a revízió szükségességéről és leszögezte, hogy egyetlen békepolitika lehetséges, a revíziós politika. J ; 1 , {
A ceglédi református .nagytemplom tavaly*leégett kupolájának} újjáépítése alkalmával a 40 méteres állványzat leomlott és 3 jpunkást halálra zúzott* 1 életveszélesen megsebesült. l , i I
A Tudományos Akadémia meghívta a Hubuy emlékestre Mécs Lászlót, a kitűnő magyar papköltőnek azonban a csehek nem adtuk útlevelet.
A Westminster apátságban mggtar-tották a királykoronázás főpróbáját,
A Bordeaux—marseillci gyorsvonat egyik kocsijában pokolgép robbaut, a kocsi elégett, három utas megsebesült, egy vasutas életét vesztette.
Hietzingbcu letartóztatták Grund-utann Ágoston 52 éves kőnyomdászt, aki lakásán hamis 20 schillingeseket gyártott.
Athén felett a vihar egy holland repülőgépet egy háztetőre sodort, a háztető és a gép összetörött, 14 utas súlyosan megsebesült.
Csjlében a Talko és a Curito tűzhányók kitörtek, u lávaömlés miatt a közeli községeket kiürítették.
Bakucaeu városa teljes egyiuipji égés után elpusztult, 12 tudottja és 80 súlyos sebesültje van a nagy városégésnek. | ,
Neuralh Rómából visszautasít Berlinbe,
Lapzárta i
Ma délután Darányi Kálmán miniszterelnök elnöklete alatt összeül a minisztaiiauács, amelyen Fu-binyi pénzügyminiszter teljes ^ié? jékoztalást nyújt jjeufi küldetésé, ről. ; ,
Kovács Adám sárszentmihályi segédjegyző eltűnt, levelet hagyott hátra, amelyben y öngyjUkopságoí. említ.
Bécsi jelentés szerbit Aalsóausz-tria tartományfőnöke, JRelther volt földművelésügyi miniszter Budapest re érkezik.
Robbanás Ankarában, ötven halott
Ankara, május 7 Ayknra egyik külvárosában délelőtt hatalmas robbanás történt. Egyelőre bővebb jelentés nem ér-kenetti mindössze annyi, hogy a robbanásnak 60 halottja és pok sebesültje van.
IHit dolgozott egy év alatt az Irodalmi és Művészeti Kör?
Beszámoló a Kör 42-ik évi tisztújító közgyűléséről
országra kiterjedő mozgalom nlkaj-mával
Helyi rendezések
A lezárt évre esik a Kör szimfonikus zenekarának megalakulása i\'s, ami uj í< rszakot nyitott meg a Kör éíbté-lm uj munka-terület uj lehetőségeiét 1. A zenekar kél léli báli műsoron és egy önálló hangversenyen mutatta meg n igyszeril ké|>ességcit.
Az év folyamán a Kör rendezte a Göcseji-tárlatot, azon egy helyszíni vitadélutánt és egy tárlatvezetést tartott. Volt a Körnek egy ntfuraközt-estjí , március 15-én zenés esti felvonulása a hősi szobrokhoz, egy nelyl színjáték-bemutatója, két vetített képe\' előadása, két láncos összejövetele, a Vegyeskamak kél szerenádja, egy küldöttsége a főispáni installáción, 27 liceáíis előadása, 1» vita-előadása s nw"-üt áll szervezés alatt a képzőmüvé-rzeti \'főiskola Gtalz növendékeinek 8 hetes nagykanizsai nyári nvüvészte-lepe,
A iiceális előadásokon a Kör 13 esetben látott vendégül országos nevű Írókat, művészeket, előadókat ós még több esellxn adott pódiumot helyi szerzőknek.
Negyvenkettedik évi közgyűlését tartotta a Nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör a városháza dísztermében. Magas Mihály tanügyi főtanácsos, a Kör elnöke a Magyar Hiszekegy elmondása után megnyitójában köszönetet mondott mindaz ik-nak a Kör rendezéseiben szerepet Vállalóknak és közönségnek, akik munkájukkal és érdeklődésükkel hozzá-j ru\'.tak ahhoz, hogy a Kör Nagykanizsa kultúréletének állandó fejlesztése terén eredményesen zárhatta le munka-esztendejéét. Köszönetet mondott Barbarlts I^jos főlilkárnJk a Kör ügyvezetése és szervezése körül kifejteti munkásságáért.
Országos eredmények
Bar„uits főtitkár évi jelentése rámutatott arra, lwgy az elmúlt évben a Kör és vele Nagykanizsa neve többször IrerOll az országos nyilvánosság tlé. Jgy a Vegyeskarnak az országos dn les versenyen elért aranyérmes oltő-•a-gc napjaiban, a Gyónl-hamvak ha-z-luzptaifl érdekében indított vármegyei gvüjtés idején, a magyar-Ián; kultuszáért kezdeményezett s az egész
Miért nem lesznek jövőre vita-délutánok
A főtitkári jeltnlósből idézzük a kővetkezőket:
— Egy elszomorító jelenségre i8 rá kell imitálnom jelenlésunfoen. Az érdeklődés hiánya miatt a Szerdai Társaságunkat és vita-délutánjainkat a jövő évlől kezdve fel kell függeszteni. Lelkes örömmel vállaltain) minden munkát, amit a Kór ügyvezetése rám rótt és fáradhatatlannak éreztem magamat. inig mögöttem érezhettem elgondolásomhoz azok érdeklődését, akikre etértn számítottam. Sajnos, a Szerdai Társaságunk vitái 5—10 embert érdekeltek csupáík, de Kör-tagot azok között is csak elvétve lehetett találni. Annál több volt azonban a kritikus és gáncsvető, akik messziről könnyűszerrel bírálták a Szerdai Társaság munkáját és sohasem keresték abban a jöszándékot, soha^cmi adták hozzá a minden rögtörésnek kijáró türelmet és jóindulatot. így azoknak, akik talán sohasem próbálták meg személyes munkájukkal, hogy mi\'az; rendezni valamit, ml az: egy Kör egész éleiét állandóan ébrentarttmi és ezenkívül pár hónap alatt 40 rendezést lebonyolítani, — azoknak sikerült el-
Mire fogyott el
A jelentés megemlékezik arrói, hogy a Kör pénztára alaposan kiapadt. Az országos dalosversenyen való részvétel ugyanis 700, a zenekar megszervezése 500 pengőbe került. .Mindkettő bőségesen megérte, — mondja a főtitkári jelentés — mert nézetem szerint a Körnek nem lehet célja u tőkegyűjtés anyagiakban, de annál inkább kötelessége szellemi és erkölcsi kincsek gyűjtése s etckintelben a vegye8karra, valamint « zenekarra fordított összegek bőségesen kamatoznak. A Kór pénztárában minden pengő csak any-nyit ér, aiueuuyit belőle a Kör céljainak megvalósítására forditunk.i
érniük, hogy még uz én logobó kedvemnek is szárnyát szegték s jövőre u vita-délutánok rendezését már nem vállalón*. Nem lehet a célja Körünk Szerdai Társaságának, hogy vita-szenzációk, hajbakapásig menő felfogás-ellentétek összecreszté-se utján szerezzo meg magának az érdeklődést. A tapasztalat pedig azt mutatta, hogy tagjainkat a vita az idén csak akkor érdekelte valamennyire, ha a yita-tému szellemi bikaviadalok szenzációját Ígérte. Azt hiszem, egyet értünk abban, líogy két évvel ezélőtt nem ezzel a célial szerveztük meg a Szerdai Társaságot.
Kelemen Ferenc a jelentéshez szólva hangsúlyozta, hogy bár « vila-üél-utánok iránti részvétlenség szomorú tény, mégis, esetleg valami más formában fenn kell azokat tartani, mert a liceáUs előadások a szélesebb tömegeknek közvetítenek ismereteket, viszont a mélyebb problémák iránt érdeklődők szűkebb köre számára mégis csak alkalmat kell adni aktuális irodalmi, művészeti, tudományos kérdések behatóbb megbeszélésére.
a Kör pénze?
A Kör, amely régebben "Sví 500, most már évek óta évi 50 pengő segélyt kap a várostól, kéini fogja ennek az összegnek felemelését. Az aktivitás, amivel a Kör Nagykanizsa kulturája érdekében szüntelenül és sok irányban dolgozik, annyira közismert és annyira szükséges, hogy a város képviselőtestülete ezt minden bizonnyal a/, anyagi támogatás mérvének fokozásával is méltányolni fogja.
Örvendetes és anyagiakban is vigasztaló tény, hogy a Kör tagjainak száma 3 év alatt 150-ről 330-ra emel-
Ítoüísi A Kim Royal,éttermében ÖHíü-J
(Sugár-ut 3. szám alatt)
ma, péntek eata
nagy halvacsorát
rendezek. — Halászlé turósosnszávsl I pangfi.
A halvacsorán iebrecMÜ Klaa Jóska cigányp.imás és zenekara szórakoztatja mélyen tisztelt vendégeimet.
Szíves pártfogást kérem PÉNZES ANTAL Kis Royal vendéglős.
1#37. májút fl
kedett és a szervezés állandóan folyamaiban van.
Pénztári és leltári jelentés
Dr. Elchncr Árpád pénztáros jo-lentését a Kör a pénztárosnak szavazott és méltán megérdemelt köszönettel vette tudomásul.
Dr. Dómján Gyula háznagy és dr. Eichner |>éi)ztáros együttes, nem köny-nyü, de annál fontosabb munkát végeztek a választmány megbízásából, hogy összeállítsák u Kőinek helyiség hiányában évtizede szanaszét lévő ingó-leltárát. A jelentés örömmel cm\'-lékezlk meg dr. Krátky István polgármester ígéretéről a Kör •.\'észére egy helyiség biztosítását illetőleg, vala-nv\'nt arról, hogy dr. Sz=.>a<!y I.őrinc választmányi tag agilitásából a volt Nagykanizsai Társaskör könyvtárát löbb szekrénnyel együtt átadja az In dahni és Művészeti Körnek.
Uj tagok a Kőr vezetőségében
A Kör taglétszámának emelkedésével fel kellett emelni a választmány taglétszámát is. Ezúttal 24 laggaf bővült a választmány az elnökség 5 tagjából álló jelölő bizottság javaslata alapján. Uj választmányi tagok: Bertin Ágoston, Brassányi Gyula, vitéz dr, Csete Antal, özv. Florek Fndréné, Frey Gabriella. Garzó Pál, dr. Halász Pál, dr. Halphen Jenő, dr. Hoffmann János, Jelűnek Miklós, Kiss Béla, dr. Kovács Sebestény Tibor, Lukács József, Mayr Grele, Ortutay Gyula, Platzkó Mária, Puskás Rezgő, Román Béla, dr. Strem Sándor, Szabó Győző, Szakonyi Sári, dr. Szűcs László, dr. Wcber Elek, dr. Weísz Lajos. (A nyomtatott szavazólapról a régi és megmaradt választmányi tagok név-sortból nyomdahiba folytán kimaradt Vánkos Jenő neve, amit ezúton pótlunk.)
Az elnökségbe uj tagok korábbi megválasztását véglegesítette a közgyűlés. Ezek: Vaniuiy János karnagy, dr. Dómján Gyula háznagy és Gráf Ernő litkár.
Indítványok
Kelemen Ferenc társelnök indítványára a közgyűlés kimondta, hogy
1. a régi, egyes intézkedéseiben elavult alapszabályok módosítására a választmányból bizottságot küld ki,
2. a Kör elismerő oklevelet rendszeresít, amelyet évinként a közgyűlésen fognak kiosztani azoknak, akik u Kór immkájában különös lelkese-Uéssel Yennek részt.
Prognózis: Változó fslhő-zet, az ország keleti és középső részén zivatar, egyss helyeken jégeső, szombaton száraz Idő, srősebb nappali felmelegedés.
A Moteorologlal Intézet nagykanizsai megtigyelöállom&sa jelend i
Hőmérséklet tegnap e«te &-kor: + 140, ma reggel: +114 délben: +14 2. Csapadék: 1-0 %.
— Vhkatlan férfi- i» nfll MtkSp«ay*k
minden nagyságban nagyon olcsón kaphatók Sohütznél.
Naptán Május & Bxombat. Rom. kat. Mihály főangy. Proteatána Gizella. Isr. Ijar hó 27.
Gyógyszertári éjjelt nolgálat e hó 15-lg a „Megváltó" gyógyszertár ée a klskonlnal gyógywertár.
GSxfftrdS nyitva reggel 8 órától eate « óráig (héttő, szerda, péntek délutáa kedden egén nap nőknek).
isoTt»+fu» a
ZALAI KÖZLÖNY
& Zeneiskola utolsó tanári hangversenye
Szerdán esle tartotta a Zeneiskola tanári karu ezldci utolsó hangversenyét a Zeneiskola kamaratermében. Most látszott meg, milyen kevesen hajlandók áldozatot is hozni a zenekultúráért, mert a rossz idő a törzsközönség egy részét is távol-* tartotta.
A hangverseny élvezetes, szép és változatos müsoru volt, főtengelyében . mtst Is a kamárazene állott. A műsor elölt Vannay János igazgató adott tartalmas műsorismertetést. A szakértő éleslátásával, de a laikus közönség számáru is érthető módon világította meg az egyes müvek tartalmi és formai lényegét és azo kat a szükséghez mért rövid zenetörténeti \\von,atkozásokkal Időben és térben ls elhelyezte.
Az élvezettel hallgatott műsorismertető utón Siklós gondorkárn irt magyar szóló-szvitjét hallottuk F. Garal Margit előadásában. Siklós Albert a nagykanizsai zeneiskolának,irta ezt «/. először hallott, a laikus fülnek talán szokatlan, de minden Izében, felépítésében és tar-, talmában is érdekes és szá/száj^dé-kos magyaros müvet. Siklós szvitje nem népdalfeldolgozás, hanem ma. gyáros dallamtöredékek mesteri egybofüzése egy zjencl gondolattá. Fői-májában tömör, sokatmondó, melódia és ritmusgazdag ; a kialakulóban levő mai uj masyar zene egyik jellegzetes és szép alkotása ez a szóló-szvit, amelynek müjSorrí\\ tűzését örömmel vettük.
Az akkordisztlkus aláfestésü gor-donkn-szvtt szép feladat volt Garal Margitnak. Komoly felkészültségei, bár inkább technikai játékkal adta elő a müvet, mint elmélyült tartalmi lelkiséggel.
A romantikus formaművész^ . egyik legsokoldalúbb képviselőjének, Johannes Brahms egyetlen zongorára irt Scherzo-jál hallottuk ezután Kerekes Iréntől. Az egészen nagyvonalú és tartalmi gazdagságban sem szűkölködő mű Kerekes Irén keze alatt teljes pompájában megmutatkozott. Játékának tömörségét \'és stílusos blUentéa6t külön élveztük.
Minden idők egyik legkitűnőbb pianistájának, Busóidnak egyetlrn klarinét konzertja volt a müsör köve kező száma. Az olasfc-német származás, mint minden müvében, ugy e zongorára és klarinétra ltjl kon-oertinojában is kiérződik. Az olasz temperamentum és a néfinet p/.el-lem szülte kónoert élvezetes, szép száma volt az estnok, Kádár Mihály és Honli Ilona dicséretreméltó előadásában. Kádár Mihály Ismételten bebizopyitotta, hogy a fuvóshang-szer is szót kér és megállja a helyét a hangversenydobogón - Nagy kaftlzsfln ls.
Aja est utolsó és egyben leghatalmasabb száma, a szlávok Ieg-nafirobb mesterének, \'Dvorzsák An. tom »Dumky*> zongiornhármnsa volj F. Pásztpr írntti (zongora), Ivajikovies FcWac (hegedű) és F. Gaéai Margit (gordonka) előadásába i|. Gazdag lnveticlójii, egyéni és jellegzetesen szlávos m*ivébe,n 0(5 ősi\'\' szláv KaBfut^táuwt, a »d»fnky*-t- te«e világhírűvé, totíf tel« müvében valósággal iiKalt-zálirt a csofy «épl amely
kaituuuAcu^ íyrmM kü/öU. 6sitöÍ6t.
sen és élvezetesen hat. Az első két tétel befejező része Szinte lenylt-gözöen szép.
A tartalmas, szép előadásnak, a mely a három művésztanár nagyszerű tudását és felkészültségét dicséri, nagyban része volt. hogy a müvet zavartalanul és teljes egészében tudtuk élvezni, összjátékban, tartalmi megértésben sem volt hiba • nemcsak ez esle, de az egész szezon egyik kiemelkedő, szép és élvezetes kammraszáma volt.
Az est összes előadói megérdemelték azt a lelkes és meleg tapsot, amellyel a számban kevés, de zenekedvelő közönség tetszését nyilvánította. A hangversenyt valószínű-leg megismétlik.
Gráf ErnO.
SENATOR CELOFILTER
■ valódi fflttlzllrfil olgarettaliQvely.
Kellős füstszűrője, amely valla élőiéiből és 8 réleg tiszta cellulóza fátyolból áll, átszűri és nemeslli a dohányfüstöt.
Senki sem nélkülözheti azt a Illékony hatást, amelyet a SENATOR CELOFILTER kettós füstszűrője az egészség érdekében kifejt A dohány és papír elégésekor fejlődő ártalmas égési termékek nagyrészét hajszálcsöveket alkotó rostjaiban visszatartja. A cigaretta szopókájának teljes kitöltésével kényszerili a dohányfüstöl, hogy minél hosszabb és tekervényesebb uton haladva csak minél átszűr-tebb és hűvösebb állapotban kerül-
hessen a szájba. Ezáltal a csípős és erős dohányfüstöt enyhévé és kellemessé varázsolta. A torok és garat érzékeny részeit kíméli. A nikotin csökkentésével az egész szervezetet óv/a és különösen nil dohányosok részére nélkülözhetetlen.
Számtalan előnye, luxus kiállítása, a felhasznált anyagok elsörendüsége és a füstszűrő bőkezű adagolása ellenére 1 doboz ára csak -46 fillér t Térlen még ma ál a SENATOR CELOFILTER töltésére I — Néhány fillér többlel 100 cigarettánál nem számit I Bármely dohanyárudában, rövid méretben ls kaphatói
A nagykanizsai VOQE országos mozgalmat Indít a fizetésrendezés érdebében
Memorandumban terjesztik a vasutas-kívánságokat a kereskedelemügyi miniszter elé
Figyelemreméltó mozgalom foglalkoztatja a VOGE-t, a keresztényt szocialista vasutasság nagykanizsai főcsoportját. A magyar vidék egyik legerősebb vasutas-érdekképviso-lete a nagykanizsai, amelynek állásfoglalása vagy kezdeményezése mindenkor súlyosan esik az elhatározások serpenyőjébe.
A mindjobban fokozódó drágaság arra indította a nagyszámú nagykanizsai vasutasságot, amely a VOGE-be tömörült érdekelnek védelmére, hogy országos mozgalmat indítson a vasutasság régi illetményeinek visszaállításáért nktiv és nyugdíjas vasutasok számára egyaránt. Emellett a vasutasság egyes kategóriáinak ls megvannak a ma-
guk speciális kívánságai. Tekintettel arra, hogy a VOGE-nak közel 60 fiókja van az országban, a nagykanizsai főcsoport v. valamennyit megkeresi hasonló állásfoglalás végett. Kívánságaikat memorandumban fogják a keytpskedelml kormány elé terjeszteni, amelynek átadására gróf Bethlen Istvánt, Nagykanizsa országgyűlési képviselőjét kérik fel.
A nagykanizsai vasutasság moz-mát magáévá teszi és támogatja a Baross Szövetség is.
A nagykanizsai VOGE mozgalmával kapcsolatban a legközelebbi napokban rendkívüli ülésre jön ösz-sze a főcsoport vezetősége.
Lehangoló adatok a lispei és in kei fúrások jelentőségéről
I.íspén nem lehet évi 70—80 vagon olajnál többre számítani ?
Vitális István dr. egyetemi tanár | vállalat szempontjából, mint ami-
érdekes tanulmányban számol be a cöonkamagyarországi földgázkulaL tás és olajkutatás eddigi eredményeiről és kilátásairól. A beszámol a nagy felbuzdulás után, amely különösen a lispei és legutóbb a bükk széki fúrások eredményeit fogadta, kissé kiábrándító. A tanulmányból közöljük a következő részletet.
A harmadik fúrás 1936 májusft ban történt a somogymegyei Iharos-berény halárában, Inke közelében, ahol 2140 méter mélységre fúrtak le. Az itt nyert gáznak csak egyharmad része volt metán, é^ő földgáz, kétharmad része éghetet-len széndioxid.
Lispén, Nagykanizsától nyugatra történt a negyedik fúrás, a régebbi, budafapusztai fúrástól mintegy másfél kilométernyire északra. Az egész ország tele volt akkor az i:t végzeit fúrás igen nagy er -dmé-nyelnek hirével és akik vérmesebb reményekre hajlamosak, niár-lnár azt hitték, hogy Lispe legalább rOsz-ben függetleníteni fogja az országot az olaj behozatalától. A valóság az, hogy Öt-Uzéves ciklusban évente átlagban 70 80 vagon olajnál nagyobb termelésre számítani nem lehet, már pedig évi 70 80 vagon olajtermelés olyan nagy
lyen az Eurogasco, amely már mjntegy hétmillió pengőt költött a kulatásra, aligha lehet kielégítő, hisz annak évi 40--50.000 pengő értéke nem áll arányban az eddigi hétmillió pengős befektetéssel. Mindamellett nem lehetetlen, hogy a muraközi olajmező csonkania-gyarországl folytatásában, vagyis Szentadorján (Lispe), Tornyaszentmiklós zalavármegyei kö/ségek halára alatt végzett fúrás esetleg napi 300- 500 liter olajat, sőt 18 20 hordónyi, vagyis napi \'25 métermázsá-nyi olajat is hoz felszínre. Országos szempontból azonban ez sem volna jelentöséges, mert hisz az országba az elmúlt évben 24.000 vagon nyers-
olajat hoztak be. A reménybeli évi 400 450 vagon belföldi termelés ennek az országos szükséglelnek csak alig két százalékát érné el.
— Egyelőre a kincskereső izgalmával várjuk — mondja Vitális tanár - hogy az Eurogasco szent-adorjáni -inkevldékl benzines köny-nyüolaja vagy a kincstár bükkszékrecski nehéz kenőolaja produkál-e többet és értékesebbet.
lovíitvczetö: Dr. Dévaioé, ErdS. Bftake
i£» ismét Itt az Imprlmé
Most már nem kétséges, hogy az imprimé az idén ismét olyan vatos lesz nyáron, sö\'» még most tavasszal ls, hogy erre még példa nem1 volt.
Az idei imprimék abban különböznek a tavalyiaktól, vagy a néhány év előttiektől, hogy csíkosán haladnak és inkább a figurális, mint a virágos mintákat favorizálják. A legfantasztikusabb minták kerülnek egymás mellé tarka összevisszaságban és a virágosakat ma már inkább csak nagy mintákban hozzák ki és ezeket is főleg estélyi ruhákra.
A nap minden szakában imprlmé a divat és ha két-három ilyennel rendelkezünk, már el is van intézve a nyári garderobunk. Már most sem lehet elegáns helyre menni, hogy a hölgyközönség fele ne imprrmében jelenjék meg.
A legszebbek az imprimé komplék, ami ugyancsak 1937 favoritja. Imprimé ruha, hozzá hosszú, svel-folt imprimé kabát. Azután az imprimé kabátot lehet nyugodtan viselni egyszinü, főleg sötétebb tónusul selyemruhákhoz ls, ami ugyancsak nagyon elegáns és decens. Legszebbek a megfordíliott alapú mintás összeállítások. Pl.
A volt Zerkowltz borkereskedő-házban
építési és tüzlanyag kereskedést nyitottal.
Szantgátl magzat, camantat, caampét, samottot, sztgataiö és tatfifadS anyagokat, nádat, (Ipnat
és az építéshez szükséges egyéb anyagot, kiváló minőségben, állandóan tartok raktáron.
Nagykanizsa, Horlhy Miklóa-ut S5.
Ritscher Mátyás.
láli meszet I
ZALAI KÖZLÖNY
fekete vagy sötétkék alapú ftehér mintás ruha és megfordított kabát: fehér alapon fekete vagy sötétkék minták. A boleros ensemblékis nagyon felkapottak. Ezek is komfp-lék és mégis megspóroljuk a kabátot. Sőt, ha van tavalyról vagy még régebbről egy imprimé ruhánk, átalakíthatjuk nyugodtan ugy, hogy a felsőrészből kerüljön kl a bole-ro, a sima szioknya maradhat, mlg a felsőrész akár bluz vagy mellény alakjában muszlinból vagy zsorzsettből készüljön, még pedig olyan színből, amely az imprlmé-ben leggyakrablwm előfordul.
Az Imprimé mint kefnbináció is számításba jöhet. p. van r^tthon egy régebbi fekete vagy sötétkék selyemruhánk, amit már elegánsan nem tudunk viselni, vegyünk hozzá megfelelő mintájú imprfmét és kombináljuk ugy, hogy a. ruha felsőrésze, hála. eleje és a rövid ujjak Imprlméből legyenek és a szoknya, amely más színből legyen, spiccesen vezettessék fel a blúzra. Ehhez vehetünk azután egy fekete kabátot is vagyiimprimét, amit feketével vagy sötétkékkel pasz|>oli-rozzunk. Az imprimé kabát apért jobb, mert egy Ilyen rövid, szines kabátot a nyári világos ruhák bármelyikéhez nyugodtan tudunk viselni. ,
Az Imprimé bevonul a divat minden ágába az idén. így rengeteg, kevésbbé finom imprimél>ől strand lollettek is készülnek, shortok, dressing gownok. Roppant édes volt egy igen tarka imprimé strand összeállítás : fehér alapon sötétkék hantás imprimé nadrág, hozzá taegfordltott \'mintájú trikókivági^-su derék, erre azután egy élénk pi-iyw impMmé kabátot viselt a mannequin. A fej^n oldalt megkötve egy ügyesen összeállított kétszínű fejkendő volt, hozzá magas, sarkú fehér facipő és egy-két színű : piros-sötétkék bőr strand-táska. »
Imprlmét tehát gondolkodás nélkül választhatunkakár elegáns, akár. strapa viseletre. Az Imprimé nem piszkolódik és hallnt\'anuV divatos.
Divatposta
Koszlilm 1937. Ha olyan ruhát akar csinállalni. amit minden elegáns alkalomra felvehet, akkor feg\'nkább egy fekete net>ezcbl) selyem kosztümöt ajánlok még pedig ugy megcsinálva, hogy a szoknya sima és szűk legyen, a kosztümkabát sveifolt és elől végig gombolva, de csak ü felső 2—3 gomb legyen begombolva, a többi nyitva. Alája egy nagyon szép tarka imprimé bluz spicces végződéssel, ami természetesen kilátszik a nyitott kabátka alól. Hozzá egy fekete nyúlszőr tokkalapot vegyin esetleg a bluz ira-priméjével dlszilve. Üdvözlet.
Tanács talon asszon\'J. Ahogy leirja a fekete ruháját, az még az idén is divatos, hozzá sem kell nyúlnia, fag- ■ feljebb, ha modernizálja, akkor egy j
világos alapú tarka ijp\'primé kabátot csináltasson hozzá, a revereket és általában a fazont végig feketével pasz-poliroztassa és egv nagy fekete virágot tűzzön rá. Nagy karimóju larkn rücskös szalmakalapot vegyes hozzá és fekete fehér kesztyűt, hasonlóképen fekete fehér bőrcipőt, Cdvózlct.
Erőteljes, kövér egyéneknek, köszvényesekoek és aranyérben szenvedőknek reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes .Ferenc József keierüviz gyakran felbecíOlheletlen szolgálatol tesr. — Az orvosok ajánlják.
Halálragázolt egy embert a teherautó a keszthelyi főutcán
Keszthely, május 7
(Saját tudósítónktól) Keszthely főutcáján, ahol délelőtti, órákban a kirakodó piac van és a bevásár* Iásnál, valamint a környékbéli falvakból ünnepnap nagy tömeg hullámzik, nemcsak a járda, hanem nz egész ullest ls járókelőkkel van elfoglalva. Aldozócsütörtökön reggel fél 9-kor itt történt a szerencséi-len kimcnetlü halálos baleset.
Sommer ödön edénykereskédö megrakott teherautójával a főutcán keresztül hajtott Balatons-zen-\' györgy irányában. Amikor a f<5 utcánsk a Dolezsár vendéglő bejárati előtti részéhez ért, ahol a kiugró Goldmark-háztól mintegy 25 30 méter hosszúságban néjtjy méterrel keskenyebb az útvonal, Slumpílngcr József vendéglői háziszolgát a nagy járó-kelő forgalomban, dacára annak, hogy az autót lassan vezelte, a teherautó hátsó kerekével elütöUe oly szerencsétlenül, hogy a sérült a helyszínen
nyomban kiszenvedett.
Az eset után bizottság szállt kl a helyszinre, több szemtanút hall-caltak ki, melynek megtörténte után a sofförl autójával elengedték.
A baleset előidézése körül nagy szerepet játszott nz a körülmény, hogy a keszthelyi kirakodó piac a főutcán van elhelyezve, ahol a balatoni körút, továbbá Grác. Bécs nenwetközl, valamint a£ oiasfjoa--szági összekölő utak folytán nagy autóforgalom bonyolódik le. A! délelőtti piac folyamán az amúgy ls szük főutcán oly nagy a járókelő forga\'om, hoüy a legnagyobb elővigyázatosság mellett is az autók forgalma a főutcán keresztül életveszéllyel jár. Ezért Is nagyon szükségesnek mutatkoznék az a ré>;I terv, hogy a keszthelyi kirakodó piacot a főutcáról egy más, alkalmasabb helyre helyezzék ál, hogy a főutcái piaci bevásárlók és járókelők testi épésége ne legyen állandó veszélynek kitéve.
„KERESD A MÁSIK FELÉT"
Kivételesen szombat délig lehet beküldeni az eheti megfejtéseket!
Már az első délután tömegével hozták szerkesztőségünkbe a »Ke-resd a másik felét!« megfejtéseit, azóta is állandóan érkeznek be
szelvények. A megfejtések nagy száma azt mulatja, hogy Ilyen érdeklődés még egy rejtvényverseny iránt sem mutatkozott, pedig a
„KERESD A MÁSIK FELÉT"
M NE EBR U J , H G TNIZTT, UOÁT, LASET
S AÉO LGLSBA VG B C I D A.
A fenti megfejtett szöveg .másik felét"
cég kirakatában talájtam meg.
Név: ......................................................Lakás:
E szelvényt kivágva minden péntek es\'ig kell a Zalai Közlöny _szerkesztőségében leadni.
1987. május 8.
»Keresd a 8ortl« is töMmázan
fej lelték meg. Ezt n nagy érdeklődést akarjuk honorálni azzal, hogy c héten, miután csütörtökJÖn nem voll újság, kivételesen a mai számunkban is közlünk szelvényt és annak beküldési idejét szombat déli 12 óráig meghosszabbítjuk A 12 óra után érkező megfejtéseket nem vehetjük figyelembe, miután fél 1-kor lapzártánk van. A meg!-fejtéseket zárt borítékban kérjük beküldeni I . i.
Volt Olasz miniszter Nagykanizsán
Előkelő vendége volt tegnap Nagy kanlzsának. Magyarországi kőrútjában Pécsről ideérkezett Araldo di Crollalanza, a fascisla kormány vo\'t munkaügyi miniszter, jelenle^paj\'-lamenli képviselő és az olasz hadvisellek nemzeti munkaközpontjának elnöke. Feleségével, személyi 111 kárával és Amaldo Solarlo del Borgo parlamenti képviselővel érkezeit hozzánk, hogy városunkat megtekintse. Az állomáson a város nevében dr. Králky István polgármester, az Ohis/barátok Köre részéről dr. Szabó Zsigmond és Szekulla Jakab és a földművelésügyi minisztérium kiküldötte fogadták. A miniszter megtekintette a vajgyárat, autókörsétát tett a városban, kíséretével együtt a Gentrál kávéházban meguzsonnázolt és a gyorsvonattal Siófokra \' utazott, hogy a Balalon vidékét megismerje. Onnan Debrecen, Szeged és Miskolc meglátogatása után Budapestre utazik, ahol hosszabb időt fog lölteni.
h.
Határőr válogatott—Zrínyi 4:3
Aldozócsütörtökön tréning-mérkőzést Játszolt a két csapat, melyen néhány Zrinyi játékossal megerősített határőr válogatott megérdemelt győzelmét aratott. _
NTE—Csurgói TE 1:1 (1:1)
Az NTE első csapata Csurgóra rándult át barátságos mérkőzésre, melyen döntetlen eredményt ért el, A könnyclnvüség majdnem megbosszulta mogát. A csujgól csapat egyenrangú ellenfele voll "az NTE-nek. Az NTE gólját Szabó lőtte.
Nemzeti liga eredmények
Ferencváros—in. ker. FC 2:1.(1:1).
Hungária-Budai «11» 7:2 (4:0).
Újpest—Bocskai 6:2 (4 :1).
Kispest—Klektrombs 2:2 (1 :0).
Szeged—Haladás-*\'* : 2 (1:1).
Városi Mozgó. Szombaton és vasárnapi
Mindenki filmje I GUnther Ágnes
világhírű regénye a XX. szfizad legnagyobb könyvsikere
A szent ós a rajongója
Főszereplők: . bájoj, llatal Hansl Knoltck és a férfiú Sl°" Fok .Héghlr.dft atb.
Előadások: hétköznapokon 5, 7, 9 ómkor, vasát napokon 3, 5, 7 és 9 órakor. Szombaton 5-kor fillér...
Nép Mozgó. Szombaton és vasárnap I
Két az.nzAoló agy mOaorban
A világhírű gumi ember, Pat O\'Brlen bravúrjaival:
A sárkány birodalma
Eil megelőzi az Idei évad legkacagtatóbb vígjátéka
Utaiik a szerelem
Előadások 3 S, 7 és 9 órakor. C.nh 20, 40, BO filléres helyArakkal 1
1937. májm 8.
ZALAI KÖZLÖNY
8
— (A kanizsai fiúpolgári uj Igazgatója)
Németh Dezső barcsi polgári iskolai igazgatói a n igvkanizsoi gróf Zrinyi Miklós polgári fiúiskolához helyezték át Június elsejével \'igazgatói minőségében. 0 lesz a nyugalomba vonuló Bittcra Béla iga/gutó utódja.
— (Kinevezés)
Vitéz gróf Teleki Béla főispán dr. Barabás Káhnltn nagykanizsai lakost Zala megye lb. főszolgabírójává nevezte ki. (
— (Holnap: nőegy etl tea)
A Keresztény Jótékony Nőegylet holnap, szombaton 9 órai kezdettel tartja tánc-o* tea-estjét n Koronában, belépödij nélkül, egypengős teával, .150 szegény gyennek felruházásának célját szolgál/\'a ez a kedélyes este, amelyre a Nőegylet tagjait és baráti körüket ezúton hívja meg az Klnökség.
(0
— (A Nagykanizsai Piarista Diákszövetség)
értesíti tagjait, hogy clhárithaatfan akadály miatt május 8-án a gimnázium tanácstermében tartandó évi rendes közgyűlését azonos tárgysorozattal május 22-ének délutáni 0 órájára halasztotta. _ í ■(:)
— (Cserkész-temetés)
A nagykanizsai 77. Szent László cserkészcsapat keddi n délután 4 órakor kísérte utolsó útjára szeretett cserkész testvérüket, Tlnáker József cserkészt, aki igazi jómunkát végző tagja volt a csapatnak. A temetésen a gyászoló csapaton kívül az összes csapatok képviselve voltak és ők is elbúcsúztak egy ifjú cserkésztestvértől, akit magához szólított a Teremtő. A temetésen megjelent közönség könnyes szemekkel vette a cserkészek utolsó búcsúját. 1
— (Segédhivatali Tisztviselők közgyűlése)
A Segédhivatalt Tisztviselők Országos Szövetségének nagykanizsai cso-jx)rtja május 8-án pontosau fél 5 órai kezdettel tartja a városház közgyűlési termében rendes évi taggyűlését. A központ képviseletében Varga Ferenc kormány tanácsos, elnök és Szabó Miklós főtitkár jelennek meg. Nevezettek lesznek az ülés szónokai. Tóbb dunánlull csoport vezetősége jelezte érkezését a gyűlésre, melyen részt vesznek a helyi közhivatalok, testületek, egyesületek veaetőí is. A tagok teljes számban való pontos megjelenése kívánatos. (:)
— Férfi aport-nSvetak legszebb mintákban SchtltznóL
— (öregkereskedelmlaták meghívója)
A Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzett Tanulók Szövetsége o hó 16-án (pünkösd vasárnapján) délelőtt 11 órakor Nagykanizsán, a felsőkereskedelmi Iskola dísztermében tarja meg nyolcadik évi rendes közgyűlését. amelyre az egyesület t. tagjait tisztelettel meghívjuk. Szeretettel várjuk k. tagtársainkat a közgyűlés napján a Koronában rendezendő társasvacsorára is, amelyre Balog Dezső felsőkereskedelmi iskolai igazgató urnái lehet jelentkezni. Az elnökség. (:)
— Kevwobb rákét kall
csináltatni, ha a szövet szingyapju-ból készült. A magyar uricsaládok részére évek óta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként is a Trunkhahu Posztógyár, Budapest, XI., Lenke-ut 117. Kérje u szövetminták költségmentes elküldését.
— (Dlftérla ellen oltanak)
A difiéria-elleni oltásokat vasárnap délután 2 órakor a Rozgouyi utcában és ugyanakkor Kiskanizsán a templomtéri iskolában tartják. A himlő ellen már beoltott gyermekeket oltják be 2 éven felül.
— (Az OltáregyesOlet szlnl-előadása)
Bég nem láttunk olyan szívekhez szóló irredenta színdarabot, mint vasárnap délután a nagykanizsai Oltár-egylet előadásán a fehérteremben. Az Oltáregylct minden dicséretet megérdemel, mert két órán át valóban gyönyörködtette a közönséget. J>. Gulyás Gellért oltáregyleti igazgató bevezetője után Gálos Ella gondos felkészültséggel két alkalmi költeményt adott elő. Majd megkezdődött az előadás, amelyen különösen Varga Mária alakítása tűnt fel a női érzések gazdag skálájával. Horváth Erzsi otthonosan mozog a műkedvelői színpadon, sok bensőséggel. Nagyon kedvesen játszott Szabó Bózsi, Horváth Gizi, Király Kató, Popovics Agi, Szabó Annus, Nemes Erzsi, hűek voltak szerepükhöz az oláh leányok megszemélyesítői, Peti Annus, Lasky Nóra, Lengyel Ili, Kívülük Takács Erzsi, Hoffer Maca és ötvös Erzsi. Szünetben Gyergyák Rózsi szavalata viharos letszést aratott. Vasárnap délután megismétlik a darabot.
— Bátorokban a Köpetein cég vezeti Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező fizetési feltételek mellett
— (A trafikok vasárnapja)
Nagykanizsán a trafikosok vasárnap délután is nyitva tartják üzleteiket. Mig a vasárnapi kötelező munkaszünet az egész vonalon intézményesen biztosítva nincs, a nagykanizsai trafikosok között mozgalom indult meg a traíikok vasárnap délutáni zárvatartására. A trafikosok uz ez-irányu körlevelet már eddig szép szám mul Írták alá. Kívánatos tenne azonban, hogy az összes trafikosok Írják alá, pvert csak egységesen tudják a célt elérni., Ugy tudjuk, hogy ebben a kérdésben a hatóság támogatását is kérik. /
— (Leszúrta játszótársát)
Ságod községben Játszadozás közben nézeteltérés támudt a gyermekek között. Az egyik 11 éves fiu elővette bicskáját és azzal támadt Dóczl János 12 éves kisfiúra. A kés a vese felett hatolt a testbe, a fiu azonnal összeesett, nagyon súlyos állapotban szállították u mentők kórházba. A kis verekedő tette után hazaszaladt és sírva valotta be véres cselekedetét.
- (Bélyeggyűjtők Ulálkoxója) Hétfőn
délután 6-tól 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.
Eladó házhelyek
László herceg- és Mirli-ucca sarok.
Megkönnyített fizetési feltételek!
Közelebbi adatok megtudhatók a Bankegyestlletnél, vagy dr. Síbján Oyula nyűg. polgármesternél un
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8070/1937.
Hirdetmény.
Azok a katomvisell 22—50 éves magyar állampolgár lérliak, akik a teljesíteti katonai szolgálattal Összefüggő magáncélú igazolásokra szolgáló keménykötésű igazolvány! lap. pal még nem rendelkeznek, azok átvétele céljából a lakóhelyük szerint illetékes |áráil Illetve városi népgondozó kirendeltlégnél jelentkezzenek. Jelentkezni lehel legkésőbb 1937. évi má|us hó 15-ig vasárnap és ünnepnap klvélelivel bármely nipon a délelőtti órákban.
Nagykanizsa, 1937. má|us 4-én. iM( Polgármester.
10125-1937.
Hirdetmény.
A vóslriérnél féfcvó kt>. <00 n. 01 leríiMO réparOMcl r. hó H. napján cltfl-t\'loil a helyszínen tartandó nyilvános ilrvcrí.si\'n bérbeadóm.
Nagykanizsa, 11137. övi nv.\'tjus 7-fn.
Polgármester.
10126-1937.
Hirdetmény.
Közhírré Icszcm hogy az Eötvös tér 7. sz. ingatlanhoz tartozó körlet I. hó H. napján délolölt II órakor a lKlyszinen tartandó nyilvános árverésen bérbeadóm.
Nagykanizsa. Itt:i7. évi nrójus 7-én.
Polgármester.
A nagykanizsai klr. láráablróaág, mini telekkönyvin, tó tágtól,
901/1937. Ik. as.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Koastollci Jenő vég.ehs|lslónik Tliz.1 Oyörgy és kk TIu.1 Ferenc végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási Ügyében ■ telekkönyvi hstóság • végrehsjtstö kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144, 146 és 147. §§ al értelmében elrendeli a végrehajtást irveréát 482 pengő tőkekövetelés, ennek Járulékai éa aa árverési kérvényéri ezúttal megillapllotl 19 P költség, valamint a cssliskosotlnsk kimondott dr. Beck Dezső 240 P tókekö.e-lé. és |ár. behajtása végett, a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén levő a nagy. kanizsai 8344 stl|kvbell 8042/a. hrse szántó t/t re 94 P, 2483/b. hrss. szántó ■/l re 135 P. ss 1353. sst|kvl 8)27. hrsz. ház >/. Illetőségére 1270 P kikiáltási árban.
A* árv.téa as ösv. Tiszai Ferencné Javára bekebelezett haszonélvezcd szolgslml Jogot aem érinti.
A telekkönyvi hstóság az árverésnek a tkv! hstóság hlvatstos helyiségében, lold-szlnt, 11. a|tóssám alatt megtartására 1937. évi Junlus hó 4. nap]ának délelőtt 9 óráját lllsl kl és sz árverési leltételeket sz 1881 : LX. l-e. 150. §-a alapién a következőkben állapítja meg:
I. Ai árverés alá eső háiat a kl-klállásl ir leiénél, a többit kéthsrmsdánál slscsoayabb áron eladni nem lehet. (1908 t XU. t.-c. 26. §)
ZALAI KÖZLÖNY
E szelvény leimutatása ellenében a
VÁROSI SZÍNHÁZ
- Budapest. VIII., Tisza Kálmán-tér -30\\\'o kedvezménnyel ulal Jegyet a Nemzetközi vásár Ideje alatt Kálaia Iasr. világhírű operelljéhez JOSEPHINE CSÁSZÁRNÉ-lioz. Főszereplő: Hajmása, Ilona operaénckesnö. E szelvény csak a Zalai Közlöny bélyegzőjével érvényes! — Bármikor le-bélycgzt a kiadóhivatal.
Kerti fözelékmagvak, virágmagvak, Páiilt-IO magvak, Péti-aó műtrágya,
FUTOR—PEKK
Hutter-fóle olajpogácsa keverék, GyQmBIoafa-védelmi-szerek
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmlsze-rek, gép, zsák, stb. kereskedésiben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.)
Jó szerkezeti
Biztos közlekedési
Márkás külföldi «a belföldi
kerékpárokat, kttlaő éa belső gumikat
a legjobb minőségben, alacsony árak mellett vásárolhat
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
karikpárssskOzIstébsn Daák-tér 2. ss. (■ fsIsMsmplomnál).
Részlettlzetésl kedvezmények I Speciális J.vltó-műhely I
EALAJ KQgLONV
1937.. május 8.
APRÓHIRDETÉSEK
A»ióhlr4«M> dija v»»iin«p *> Qnnapnap 10 uélg •d fillér. ralmkn toV«>t>l Mó 0 flttír. hétkflnup 10 »idl( <0 ÍUUr, minden tovébbl uó 4 fillér.
Horthy Miklóa-ut 17. NéSjrMofeá« laki* augusztus l-re kUdi. — Bóvebbel Ungcr ullmann vuk«resk«dteben.
Keresek egy megbízható mlnd«w«»-laáuyt máfua 13 re. Rozgonyl-u. 19.
TahariMall kexeaak azonnali belé péare. Wrály-u, 33.
AttUa-ucca 34. «ámu bá* Bő-
vebbet ntyanolt *
Háromuob*. fQnlfluoha emeleten, aug. l-re kladö. Er«éb«t-tér 11. 1314*
■•flblaliaté llut vagy leányt, aki li-métlót vagy polgárit végzett, gondozónak, vezetőnek és felolvasónak ketea nyugdllas tlaztvteelő. Ctengery-ut 23._1314
Ukáa előszobával, vlzvc-zeté&kei kladő. Horthy M.-ut 49. az. 1321
KAUxabáa udvari lakáa azonnaira vagy aug. 1-rekladő. Szemere-u. 11. 1335
Megérkezeti a kOzlsmcrt bndal oítlag Br.»ol«J0u» Fog"* délelőtt 9-12-1?. défatán 2—6-lg Fő-ut 22., Mlduint 1. 1332
■•M«u«Ms lakást kerea állami tanító a város belterületén augusztusra. — Címeket a kiadóba kér. 1328
„ . t7/a. száma házban azép, össskomfoitos Stiiobáa lakáa a második emtlelen aupuaxtua l-re
kiadó. Ónémet ebédlöbutor olcsón eladó Háxaester. 1337
Daklar kiváló eredménnyel tanít né metet éa franeUt. Magyar-utca 30. •
Értaallans a mélyen tiaztelt hölgy közönséget, hogy virrodámat Báthory-u. 14. szám alá helyeztem át, ahol továbbra is a legújabb divatú angol éa (randa fazonokkal állok a nb. hölgyek rendelke-aéaére. Tanulóleányok lelvétetnek. Teljes tisztelettel Kapoll Mária. *
Villatalak Balalonmárlalürdő legszebb b«lvén, a központban, a Balatontol 100 lépésnyire, 200 [>01, olcsón eladó. Brónyal Divatház, Horthy Miklós ut 1. Közvetító díjazva.
Bejáró t»m§, Oaraiucca 19.
állást kerea Olnterné.
1345
Női fehérnemű varrásban gyakorlott leányokat felveszek. Deut«chné, Kblzai ueca 19. 1348
Mindennemű kádár munkát vállalok. Nóvák kádár, Eötvös tér 21. •
Katláaaakáa, száraz, uccal lakás Bionnal kiadó. Csenpery ut 79. sz. •
Skis családi nyaraló Balaton-vebbet Pctflfl-ut 4. •
KUdóegy kOi«nb«járatu uccal szobn Hunyadi-ucca 21. •
BaUlaawérlén két^éT egyuobás la ki sók kiadók-. Bővebbet Stampí kereskedés. •
álf csövekkel, megvételre kerestetik. Ajánlatokat kér GrUnfeld Adolt Nagykanizsa. •
Kinizsi ucca 19. szám alatt klsdó két.
Különbejáratu bútorosat* szoba, fftráSaataba-hssinálattal, 1- vaey 2 személy részére, május 16 ra kiadó. Csen-geryui 18.
Siabadhegyen két hold laoaraa, lábon, eladó. Bővebbet József Ihg ut 78/a.
Oloadn tOxalhat, ha Matolits fa~-blsományosnál Roigonyl-u. 2, (Népmozi udvarban) megrendeli tüzelőanyagát. 1 rakat, azaz l kocsi lenyőlorgács 6 P. 1 rakat, azaz 1 kocsi tölgyforgács 8 P, 1 rakat, aiaz 1 kocsi bUKklorgács 10 P házhoz szállítva.
.S?.ml\'.ké,l9gK*kr til- éB ">mánc-UN". WsMM munkák legolcsóbban ké szülnek Vékáisy Testvérinél. •
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: ZaUI Károly. Interurbán teleion ; Nagykanizsa 78. azám
QEBU3RBB
A vegyklsérlet halálos áldozata lett a polgárlsta kis diák
A robbanás leszakította két karját és lábalt összeroncsolta
Székesfehérvár, május 7 Borznlmus szerencsétlenség játszódott le nz egyik polgárista tanuló ía-kásán. otthon szüleinél. ^ növendék neve Pozsonyi István, aki a negyedik polgári osztály jeles tanulója és szenvedélyes vegytani kísérletező volt. Otthon a kamrában egész laboratóriumot rendezett be magának, hol "kísérletezett.
Pozsonyi mosl is kísérletezett, a tűikor hirtelen robbanás reszkettette meg a levegőt és az explodáció a fiatal diák két karját letépte és lábai! összerotnesolta. Beszállították a kórházba, ahql rövidesen meghalt. I Részletek még hiányoznak.
Napfény és virágerdö?
A TRANSCONTINENT meseszép társasutMásal
A megbízható és előkelő TRANSCONTINEM utazási Iroda páratlanul olcsó társasutazásokat indít. A részvételi dijakban az útiköltségtől kezdve a kilünő szállókon és a bőségei étkezéseken felttl a balesel-bizlosilásig, a podgyász szállításig és biztosításig és a borravalóig minden beniifoglaltatik.
Filléres hajó Bictbe (május 14—18.) Útlevél nem kell P 12 80
Olatx tavak (május 16-27.)........P 250.-
San Rtmo és Oipedalettl (május 16-27.) . . . P 168.-
Abbajia (május 16-27.).........P 154.-
Vafe/tf Olazzortzágon Capri szigetére (má|us 15
-30.) ..............P 383.-
Rapallo (május 15-30.)..........P 313.-
A dalmát tengervidék legszebb helyei: Spllt,
Arbe- és Lesslna szig..........P 165.- Hl
A Magyar-Lengyel Egyesület a nyáron 10 napos tanulmányutat rendez Lengyelországba. A magyarokat mindenhol ünnepélyesen fogadják. Útirány: Varsó, Lowlc, Krakkó, Csesztochowa, Zakopane. Utazás teljes ellátással, útiköltséggel, podgyás-szállitással és a borravalókkal csak 198.— pengő.
Sleaaen helyét biztosítani I
Részletes felvilágosítással levelezőlap érdeklődésre Is szívesen és díjtalanul szolgál a
Iráiuconllnenl
ulazási Iroda, (Budapest, V., Dorotlya-utca 7.) és a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatala.
Ismét kapható az
Autó Syphon-üveg
15 tct. szénsavpatroncsere kötelezettség ellenében.
Siessen magának üveget biztosítani, amíg a készlet tart!
Körzet- egyedárustyó:
SZABÓ ANTAL
sportQzlele Fó-ut 5. Nagykanizsa.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Pünkösdre megjelenik a Nagykanizsai Címtár!
A nagy érdeklődésre, amely ü közönség minden rétege részéről a most sajtó alatt levő Nagykanizsai Címtár iránt megnyilvánul, köíöl-hetjük, hogy a nyomda nvet már a címtár utolsó Ivét nyomja, ugy, hogy pünkösdre megjelenik. Mindazok, akik a Nagykőn!**"! Címtárra előjegyeztek, - ugy ln\'Iyben, mint vidéken - a megjelenés ulán kl-kézbesllvc megkapják. Előjegyezni még ezen a hélen lehel 8 pengős áron a tlmlár kiadójánál, Benedek Rezsőnél.
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
U
»
VII Bákéol-al 58. Tel. 1-389-50.
150 kényolmos szoba, folyó hldeg-melogvlz, telelőn, kii/p. tiltó, it csöngőt pótló elektromos fényjel Késükkel. Leméraőkelt szoba- éa penzió-árak. — Rlcttáns kávéház. 8 telefonfülke.
A ilrlitbant
Csóka Fart rádlóhlres olgányzeneksra — v.tódt erdélyi Flekken különle gességek,
A télikertben ■
délután ós este táno. Vlrány újszerű Jazz-zenekara. A télikartben éa a sörözőben SEBŐ Miklós rádióénekes énekel. Ha l\'eetre Jön, adjon találkozót Ismerősinek » METPOPOLE b.nl
A nagykantza.1 kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi halóaágtól.
1978/1937. tk. íz.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Dr. Petric. JózkI ctódlOneggondnok. oak önkíntíl áívciéil Ugyébtn n.veiclt ciödlömeRKondncik kérelmére . tkvt baléiig az 1881 : LX. t.-c. 204. §. értelmében
elrendeli > véereh.Jtá.1 tmkénlu áiveréit a nígykinlzMÍ kir. lírisblrdaJg területén levő ■ az orMztonyl 112. aat|kvbeU 204
bru. ingallinra 1864 P klklálutal írben. -4 A telekkönyvi hatótág u árverésnek Oroeitony koieígháilail mectartitir. 1937. évi Junlui hé 14. napjának délelőtt 9 éráját ttlzt ki és az Imrétl feltételeket íz 1881: LX. I. c. 190. g a alap-Ilit a következőkben állapítja meg:
I. Aa á.veréa alá e.ó Ingatlant a klklál-láal ár kétbarnudánál ataraonyabb áron eUdnl nem lehet. (I90Í: LXI. t.-c. 26 §) Az átvtreJal szándékozók koteleaek bá-natpéruOl > kikiáltási ár lOVo-át kéas-az llál: LX. I.c. 42. § ában
igbalitozön álfolyamnial nlmUoíí óva-ilékképea értékpapír osban a klktlldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bitói letétbe betycaáaéról kiállított letéti elismervényt a klkuldattnak átadni (a az árverési lelUtttek.1 aláírni. (1881 : LX. l-e. 147., 150., 17a §§.. 19Ű&: LX. L-c. 21. §•) Aa, aki aa log.lla^fi a klkláltáai árnál magasabb ígéretei leli, ha többel ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kl-kiállási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt ax általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XCtc.25.8) Nagykmlzid, 1937. évi tebr. hé 12-én. Dr. Wébar s. k. kir. Iblró.
A klsdmán, hlleUal: Klaa s. k. IMS IMU.I
tUMB.. Uatoiaietw. m^iutri «.. a. ■ ^.ss iu^ --,-r-T^n,-. nruinta^i pm-iia tu\'m,. rrhi i t~riT}
77. Évfolyam 103. szám Nagykanlna, 1937. méju« 9 vasárnap
Ara 12 HL
ZALAI KÖZLÖNY
1 O L I T I KAI NAPILAP

és kiadóhivatal: Pöot 5. szám. mifldea Wikflznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal] telefon: 7& sz.
Falusi házak
Irta: dr. Schandl Károly ny. államtitkár, országgy. képviselő
A kárpátok övezte területen speciális falurendszer, speciális falusi házépítési rendszer fejlődött ki. Ezt minden szakértő megállapítja a világon, aki a falufejlcsz-téssel foglalkozott.
A Kárpátok övezte területet még a Gondviselés Is egységes országnak szánta. Ezt két körülmény igazolja különösen. Az egyik a vándor madarak vándorlása, a másik pedig a falusi házuk speciális építkezési módja. Az ornilológusok megállapították, hogy a vándormadarak nem vették tudomásul a trianoni szerződést, nem vették tudomásul Magyarország feldarabolását és az északmagyarországi vándormadarak együtt vándorolnak, egy irányban, dél felé. amikor a vándorlás Ideje elkövetkezik és visszafelé Is egy időben, egyszerre jönnek és a felsőmagyarországi vándormadarak nem hajlandók együtt vándorolni, együtt huznl a csehországi és a galíciai madurakkal.
Ez volt az egyik körülmény, a mely a természeti egységet igazolja, a másik a falusi házak egyforma építkezése. A kétablakos, fehérre meszelt, bogárhátú kis magyar falusi ház specialitása a magyar területnek a Kárpátoktól az Aldunáig. Akármelyik oldalról jön be az idegen Magyarországra, ukár a i^uj-tán, akár a sziléziai határon, észreveszi, hogy olyan országba jutott, ahol egyformán építkeznek a falvak és ha lemegy egészen a délji végekig, azt látja, hogy a magyar falusi házak tipikusak.
Ezek a magyar falusi házak eltérnek a nyugati és északi országok házaitól is. Aki járt az északi országokban, Dániában. Norvégiában, Svédországban, az látta ott a színesre festett, élénk szinü faházakat. Aki azután Svájcban, Tirolban jár, látja azokat a tiszta, de színes és emeletes házakat, amelyekben az emeleten lakik a gazda, az emelet alatt pedig, a lakással egy födél alatt van elhelyezve az istálló, a pajta és minden egyéb gazdasági helyiség. Aki járt nyugaton, Franciaországban és más országokban, az látta a városias jellegű falusi házakat, azokat a nem egészen tiszlu, kopott házakat és kénytelen megállapítani, hogy a magyar falusi ház teljesen eltér a nyugati és északi, egyáltalában a külföldi országok házaitól. Itt egy specialitás van a nemzet tulajdonában és bár gazdasági és egészségügyi szem,\'-pontból nem mindig kedvező ez nz építkezés, mégis azt hlsfetem, hogy a fejlődésnek ezen nz uton kell haladnia és építészeinknek, szakértőinknek oda kell hntnlok, hogy a mfcgyar falusi ház specialitása megmaradjon, de a technika, az egészségügy követelményeivel lépést tartva, egy uj falurendszer épüljön kl ,uj falusi házakkal, amelyek minden tekintetben megfelelnek a kö-
Szabotázs vagy merénylet okozta a „Hindenburg" léghajó katasztrófáját ?
Szigorú vizsgálat Indult, nem-e politikai merénylet húzódik meg a borzalmas katasztrófa hátterében —A tragédia félhivatalos mérlege
Newyork, május 8 A Hindenburg katasztrófájának mérlegét félhivatalosan a következőkben állapították meg :
A katasztrófát túlélték 68-an,ezck közül 24 utas, 44 pedig a legénység tagja. A halottak közül megállapították. 13 utasnak és a személyzet 6 tagjának kilétét. 10 holttestet lehetetlen volt felismerni. A léghajón utazók közül tehát össesen 29-en vesztették életüket. A. 30-lk halott a lukehurstl repülőtér egyik munkása. A Hindenburgon összesen 97 ember foglalt helyet.
London, május 8 Newyorki jelentés szerint Roller, az Egyesült Államok kereskedelmi minisztere elrendelte a vizsgálatot arra vonatkozóim, Jiogy a Hindenburg órlásléghajó szerencsétlenségét neni-e szabotázs vagy merénylet okozta. A légiutazásst ellenőrző bizottság is bejelentette, hogy az-lrányban is megindul a vizsgálat, hogy a szerencsétlenség mögött nem-e politikai merénylet okait kell keresni.
A szerencsétlenség hire egyéb-
ként nem csak Németországot és Amerikát, hanem az egész világot megdöbbentette, mert nem csak egy léghajó pusztulását látják, hanem a technika bizonyos fokú kudarcát is.
London, május 8 A hét évvel ezelőtt francia terület felett lezuhant R. 101 óriásléghajó szerencsétlenül járt legénységének hozzátartozói résfcvéttáviratot intézlek a Zeppelin-müvek igazgktól-ságához .
Teljes az olasz-német megegyezés a dnnal kérdésben
Olaszország és Németország mindent elkövetnek a nemzetek közöiti széles együttműködés érdekében — Az együttműködés feltételei: Franciaország és Anglia vezetői tanúsítsanak nagyobb megértést Olaszország és Németország létszükségleteivel szemben
Róma, május 8 Itteni politikai és diplomáciai körökben ié{ lénken tárgyalják báró Ncu-ruth nómet külügyminiszter ró mai tárgyalásainak eredményét.
Egybehangzó az a" vélemény, hogy n német-olasz megbeszélések mara-(déktalaji (micgegyzeéshcz vezettek mindazon fontos kérdésekben, amelyek a tárgyalások során felmerültek. Teljes összhang jött létre a német és olasz álláspont között a spanyol kérdésben. a loramol kérdésben é> a délkcleteurópai, valamint a közép-
európai kérdésekben egyaránt.
Báró Ncurath ily értelemben teszi meg jelentését Hitler kancellárnak.
Különösen kiemelik báró Ncurath a Giorna\'.e d\' Itáliában megjelent nyilatkozatát, mely szerint Németország és Olaszország a dunai államokat a dunai helyzet fejlődésében a fejlődés alanyának, nem pedig tárgyának tekinti,
Ugy Németország, mint Olaszország a maga részéről hajlandó mindent elkövetni, hogy előmozdítsa a nemzetek közötti széleskörű együttműködést.
Ezt a kijelentést méltóképpen e#é sziti ki Gaydának a Giomale d\' Itáliában m>egje&nt cikke, amelyben hangsúlyozza, hogy ennek az együttműködésnek előfeltétele, az, hogy az angol és francia Sajtó hagyjon fel azzal az ellenséges magatartássá.. a melyet különösen a spanyol kérdésben Németország és Olaszország elfen tanúsít és a két nyugati hatalom) vezetői tanúsítsanak több megértést Németország és Olaszország létszükségletei tekintetében.
Azana elnök repülőgépen menekült a katalán harapófogóból
Válságosra fordult a katalán helyzet — A tartomány nagyobb városai egymásután a felkelők kezére kerültek — Barcellonában a középületeket foglalták el a forradalmárok — Állandó permanenciában a központi vörös kormány -- Borzalmas mészárlás dul a kommunisták és anarchisták között
Páris, május 8 A Francia sajtó kiküldött tudósítói részletesen beszámolnak a ka-talániai helyzetről, amely meglehetős válságos. A katalán kormány helyele egyre súlyosbodik, mert a
velelményeknek.
Ha már városainkban, a százados harcok következtében nem fejlődött ki egy speciális magyar stílus, mint más külföldi országokban kialakultak a megfelelő hazai stílusok, arra kell törekednünk, hogy falvaj,nkbjon megjmialtidjain cz n magyar speclaliáts. Ha idegen országokba megyünk, különösen Németországban, Nürnbergtől egészen a Rajnáig, Mainzig, Frankfurtig, vagy felfelé Hamburgig, mindenütt látjuk a német városi házat a magit speciális formájában, látjuk a régi
tartomány nagyobb városai, Tar\'.o-za, Gerona, Taragonu, Merida és a löbbiek, egymásután kerülnek a fel-felkelők kezébe.
A jelentések szerint a helyzet Barcelonában is változatlan. Az
utcai harcok tovább folynak, a halottak száma elérte az ezret. Bár a kommunisták a végsőkig küzdenek, a forradalmárok kezén vannak az összes középülelek. A rádió épülete Is a fprradalmárok birtokában vau
német városrészt azonnal, ha nem Is kérdezné az ember. Menjünk más országba, mindenütt meglátjuk a speciális jelleget a városokban. Nem beszélek Olaszország nagy városairól, ahol a középkori művészet csodákat remekelt.
Magyarországon ez a speciális városi Ízlés nem fejlődölt kl és a mi házaink modern házak, amelyek, különösen az uj házak, minden követelménynek megfelelnek, elteíkint-ve attól, hogy egyes házakat ma már kártyavárként kezdenek épi-tenl. A falvakban azonban megvág
a magyar specialitás és azért, amikor a törvény gondoskodik a hilcs építészek státusának felállításáról, akik nem közalkalmazottak és gondoskodik ilyen közalkalmazotti státus kreálásáról is, még pedig u vármegyék és városok lerhére, azt gondolom, n kormánynak és az építésztársadalomnak is hivatása lesz, hogy a technika és a müizlés követelménycinek megfelelően egy falusi háztípust alakítson ki, amelyet propagandával, felvilágosítással lehet azután elfogadhatóvá tenni a faluban, .
EALAÍ KOZLONV
1>37. máim 9.
és a vezetők a mikrofonon át hirdették ki, hogy minden erejükkel küzdeni fognak a Moszkva zsoldjába állított vörös kommunista ura lom ellen.
Párls, május Azana köztársasági elnök a felfordult helyzetre való tekintettel jobbnak látta menekülni (s repülő gépen már cl ls hagyta a katalán területeket. A központi kormány katalán események hatása nlatt állandóan ülésezik. Ismét ujubb kél hadosztályt mozgóspottnk és azokat francia hajókon a katalán partokra szállították. Az. erősítés természetesen a frontokról vonta el a katonákat.
Barcelona, május 8 Az erősítésként érkezett két had osztály a paitmentén visszaverte a forradalmi megmozdulásokat. A vörösök a legkegyetlenebb megtorlórendszabályokat alkalmazzák és gyilkos mészárlás leírhatatlan módon folyik. A forradalmárok a legvégsőkig ellenállnak, sőt állandó ellentámadásokat végeznek, ugy, hogy a kormánycsapatok a parti részeket kivéve, tehetetlenek velük szemben.
A forradalmárok vezetői rádión bejelentcették, hogy a harcot to vább folytatják.
Bílbnőból a vörösök ujabb 200 menekültet szállítottak Bajonneba. A menekülteket hnjón továbbszállitják Biaritzba.
A bilbaói vörösök még egy kísérletet tesznek a város megerősítésére, mondja az utolsó jelentés.
Epe- és májbetegségeknél, elsősorban a má| nagyfokú duzzanatánál, továbbá epekő képződésnél és sárgasápnál reggelenként éhgyomorra egy pohár kissé felmeleglteft természetes „Ferenc József" keserűvíz az emésztés útjait alaposan kiti?z-tif{a és a hssi szerveket élénkebb tevékenységre serkenti. Az orvosok a|án<]ák.
Magyarország képviselői a londoni király-koronázáson
Budapest, május 8 Kánya Kálmán külügyminiszter ma útnak indult Londonba, hogy VI. György koronázásán Magyarországot képviselje. Kíséretében vannak vitéz Rapalch Rihárd, a honvédség: főparancsnokának helyettese és Csáky István gróf külügyminisztérium! miniszteri tanácsos.
Megkezdődött a nagy olasz ünnepség
Bómn, május 8 Szombaton reggel 8 órakor kezdődtek meg a nagy olasz ünnepségek. Mussolini az egyik római nagy kaszárnyában ünnepélyes keretek közöli személyesen adla át az afrikai háborúban hősi halált halt olasz katonák hozzátartozóinak a hősi cmlékjclvényt és az okleveleket. Az ünncj>ségck folytatólagosan egész nap tartanak.
Ujabb üiák-kliárisok a román egyetemeken
Huknrcst. indjus 8 A román egyetemeken ujubb dliik-kizíirás történt. Az eddigi IHI00 klziirt egyctími.tához ujabb 3000 diíkol z,ir , ,.\',." """-"t\'1 «gyM«mckral ís ezzel polillkni egyesületekben vnls rínvítel. pott „JTs., tonu,ít és egyób iikok minit most m«r nz egyelc-niiitík negyed rí szól ,nrUk ki n Mvf. temekről.
Az érdekképviseletek értekezlete az iparklállltás ügyében
A gyárosok, vállalkozók, kereskedők, Iparosok már is szép számmal jelentkeznek a nagykanizsai Iparklállltásra
Pénteken este a városháza kis tanácstermében összejöttek a polgármester meghívására a helyi érdekképviseletek, igy a Baross Szövetség, OMKE, Ipartestület, gyárosok és vállalkozók, a MANSz. az egyes szakosztályok elnökei, hogy megbeszéljék az iparoskongresszus sal kapcsolatban rendezendő ipari kiállítást.
Dr. Krátky István polgármester Ismertette az előző értekezlet határozatát és kifejtette, hogy sem du-nántuli, sem országos kiállításra nem találja kedvezőnek a helyzetet, hanem helyi ipari, háziipari és kereskedelmi kiállításra van szükség, hogy a helyi készítmények be-mutattassanak a • nagyközönségnek. Ha azonban Nagykanizsa megcsinálja a m\'agn kiállítását, akkor ennek minden tekintetben tökéletesnek kell lennie. Samu Lajos fe\'szó-la\'ása után Krátky polgármes\'cr javasolja, hogy az ipar kiállítást augusztus 20-án nyissák meg, az igazságügyi palotát augusztus 22-én adják át rendeltetésének, mig az-szágos iparoskongresszust augusztus 29-én tartsák meg. A kedvezményes vasúti utazást augusztus 22-tői 29-ig kell kérni a MAV-tól. Nagy sulyl helyez a polgármester nrra» hogy a nagykanizsai iparosság, vállalkozás és kereskedelem ezen a kiállításon kilegyen magáért. A kiállítás az egyes középülelekben nyerne elhelyezést. A rendező-bizotlság fel fo^ja kérni a gimná-
zium, a liceum, slb., igazgatóságába a szükséges lermeknek néhány n«p. ra való átengedésére. Kérik a szakosztályok sürgős összehívását, hogy megállapíthassák, kikre lehet a kiállításra számítani. A költséget, a kiállítók viselik.
A gyárosok ós vállalkozók rézsé ről azonnal történtek bejelentések,
Ebben az ügyben egy szűkebb bizottság ül össze holnap, vasárnap délelőtt 10 órakor, ülést tart a kiállítás kérdésében a Baross Szö vétség és az OMKE is. Mlg a nagy értekezlet csütörtök este fél 7 órakor ül össze, amikor véglegesem határoznak a kiállítás ügyében.
Naptárt Május 9. vasárnap. Kom. kat. Exaudl Protestáns Gergely. Izraelita Ijar hó 28. — Május 10. hétfő. Rom kat. Antonln. Protestáns Ármin. Izr. Ijar hó 29.
Gyógyszertári ójjell Rzolgálat o hó IB-lg a „Mogváltó" gyógyszertár é» a kiskanizsai gyógyszortár.
Gőzfürdő nyitva reggel 8 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek dél< tán keddon etfész nap nőknek). PQnkStdre gyermekcipőket, leányka és flucipőkct nrnden ki vitelben, legolcsóbban vehet az .Ideál cipőüzletbcn, I-\'ő-ut 12. szán*.
— Tekintse meg a Kop8teln Butor-áruház állandó butorklállltását. ízléses és olc ó bútorokat kedvező fizetési fel tételekkel vásárolhat.
Költözködés után
tegye kellemessé, otthonossá lakisit.
Szőnyegek, függönyök, csipke-szövetek, bútorszövetek
olcsó árakon
-né/.
Nagykanizsa Él lÉiyítóe
utazót,
kl a textil r.»ltfu.ti>Hu
jártas, príma vevőkörrel is ktelifttő relerenclával rendelkezik, maga. ]u-talíkkai feWeesak. Rendeléaek felvitele mintakollekció alapján.
Maotner I. Batfapeit. VI.. Aoker-klz 2.
ló hírek a nagyvilágból
Franciaországban a csődeljárások száma 1934-ben 10.988 volt, 193Ö. ban 8098. A csökkenés 1937-ben folytatódik. Ez év első 3 hónapjá. ban 1729 volt a csődök száma. 1933-ban 2493.
* r
A Budapesti Nemzetközi Vásár külföldi idegenforgalma mintegy 26 százalékkal nagyobb, mint tavaly volt.
A világ cukorpiacának szanálására hivatott londoni nemzetközi cukorkonferencia megegyezéssel végződölt.
*
A mult évben egy millió darab uj gyümölcsfát ü\'tettck el Magyarországon.

A Pesll Napló irja :
- A magyarországi terméskilátások az utóbbi napok alatt megjavullak. Könnyen lehet még u tavalyihoz hasonló jó gabonatermés. .

A fokvárosi Beers Consolidated Mlnes elnöki jelinlése a gyémánt-ipar örvendetes Javulásáról számol be. A Bcers-csoport rövidesen uj gyémántbányákat nyit meg. A hirek szerint nz öt év óta üzemen kivül helyezett Premier Diamond Mine nevü bányát, mely a föld legnagyobb gyémántbányájának számi\',
ismét megnyitják.

Az Esi Írja :
Szendy polgármester Ismertette a sajtó képviselői előtt a főváros mullévl zárszámadását. Ebből kiderül, hogy a főváros jól gazdálkodott, a deficit kisebb (1.2 millió P), mint amit a költségvetésben előirányozlak (6 millió pengő). Az üzemek 9 millió pengő felosleggel záriák számadásukat.
Londoni jelentések egyértelműen arról számolnak be, hogy ottani mértékadó körökben o nyersanyagpiac válságát most már leküzdött, nek tekintik. A fontosabb piacokon
némi javulás mutatkozik.
«
A newyorki National City Bank most kiadott havi jelentésében az Egyesült Államok konjunktúráját továbbra is kedvezően Ítéli meg és azon a véleményen van, hogy a mult hetek eseményei után a nyersanyagpiacok helyzete egészségesebb és normálisabb let!, a iy4rl hónapokra valószínűbb az árak stabilizálódása, mint azok emelkedése.
OfcSjÓfíesJjOÍ
ocífiamczjibM szómkozTialik
1937 május U.
ZALAI KOZLONV,
ÉRTESÍTÉS I
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy
piaoi huaszAkemet
áthelyeztem
■ária gyéoysxsriár mellé
(a régi postával szemben).
Kérem a n. é. közönség további szives pártfogását. Tisztelettel
Weltner Rudolf
mészáros.
Hétfőn zárni a RemzetkOzI Vásár
Az idei Budapesti Nemzetközi Vásár május 10-én, hétfőn este 7 órakor zárul. Meghosszabbításról ezldén som lehet szó, aki tehát meg akarja nézni
kn\'&gyar iparnak, kereskedelemnek és a vásáron résztvevő közöl s távoli k\'rlföUli országoknak ezt a káprázatos, tündöklő kiállítását, annak most már sietnie keli a pesti utazással. A látogatóknak ugy kell clindulniok hazulról hogy legkésőbb hétfőn déli 12 órakor uvegérkozzoiu-k Buda|>eslrc, hogy még megnézhessék a vásárt és leCiélyegeztetlicssék igazolványukat. A féláron utazásra jogosító és szinhá-t\'iKbnn, mbzikban, fürdőkben, szórakozóhelyeken rengeteg kedvezményi biztosító vásáriguzolvnny az utolsó peidg kapható minden utazási menetjegyirodában, a vásár tb. képviseleteinél és a legtöbb községi elöljáró-tágnál.
Di\'dopesl iés a vásár még csak most várja igazában a vidéki látogatóközönség felözönlését. Az efsejl fizetését mindenki megkapta már. kereskedő és iparoos is befejezte már hónapelejei inkasszálását. Meglátszik Tz a íoigilom állandó növekedésén és « befutó vonatok és lutjók nem csökkenő zsúfoltságán.
A vásár látogatóinak szán** már nz első napokon is jóval több volt, mint az előző években. Akik már látták a kiállítást, jóf tudják, hogy mii ii\\j. oko ennek a fokozott .érdeklődésinek. Egyszerűen az, hogy ilyen grandiózus. mindent felölelő, egészében és részleteiben is csupa csúcsteljesítményt nyújtó monunttntális kiállítást még nem rendeztek ebben az évszázadban som Magyarországon, som sehol egész Kcletcuró pában. Szemük és szájuk nyltvamurad a látogatóknak o csodálkozástól, amikor minden lépésnél azt tapasztalják, hogy ez az idei vásár nemcsak szórakozást nyújtó szenzációs látványosság, hanem? ennél sokkul több: minden porcikájában az élet legkomolyabb és legtanulsáf gosabb iskolája. Kifejezetten iskolának rendezték, amelyben mindenki megtanulhatja, — legyen bármi is a foglalkozása, hogy hogyan ossza be A jövedelmét, mennyit és iniro költhet és költsön az, aki a legszerényebb jövedelem mellett is a kultúrember szép életét akarja élni. Ebben a tantervben, ebben a tanrendben ricm akadhat olyan kérdés, amelyre ez a modern iskola no adna teljes, részletes, tökéletes feleletet. Ezt állapították meg csodálkozva és boldogan az eddigi látogatók és ezért önmaga Iránt való komoly kötelessége mindenkinek az idei vásár megtekintése.
A vásárigazolvány utazási és vi-zunvkcdvczményeivcl egyébként május 18-ig maradhatnak a látogatók Budapesten akként, hogy május 18-án éjfélkor kell legkésőbb a kiindulási H-iomásra visszaérkezniük. (:)
Ha gyomrát elrontotta, azonnal igyék egy pohár természete* "Ferenc József keierüvizet, meri ez az eméeztőcsaioina tartalmát gyorsan feloldja és blzlosan levezeli, a bélműkfldést elrendezi, az anyagcserét fokozz* és friss kötérzotef teremt. Az ttvosok ajánlják.
ítéletidő egy borsodi községben
Miskolc, május 8 A hatalmas felhőszakadás és árvíz Görömbölyt és ktfhiyékét teljesen eltartotta vízzel. A viz 800 hold területet tett tönkre, az őszi és lavas/l vetés teljesen elpusztult. A viz másfél méter magasan hömpölygött, a kutakat Is elöntette, u^y hogy a hatóságok elrendelték a kutak kimérését, fertőtlenítését, slb. öt ház az éjsaka összedűlt, 20 ház összedü léssel fenyeget. A hatóságok a veszélyeztetett házakból már előzőleg kilakoltatták n lakókat, ugy, hogy emberéletben nem esett kár, az anyagi kár azonban tetemes. i
SENATOR CELOFILTER
■ valódi füstszűrös olgarettahüvely.
Keltős füstszUiöjc, amely vatta előtétbe és 8 réteg tiszti cellulóza fátyolból áll, átszűri és nemesiti a dohányfüstöt.
Senki sem nélkülözheti azt a jótékony hatíst, amelyet a SENATOR CELOFILTER kettős füstszü öje az egészség érdekében kifejt A dohány és papir elégé&ekor fejlődő ártalmas égési termékek nagytészéi hajszá csöveket alkotó rostjaiban visszatartja. A cigaretta szopókájának teljes kitöltésével kényszeríti a dohányfüstöt, hogy minél hosszabb és tekervényesebb ut<-n In\'cdvacsak minél átszür-tebb és hűvösebb állapotban kerül-
hessen a szájba. Erállal a csípős és erős dohányfüstöt enyhévé és kelleme sé varázsolja. A torok és garat érzékeny részeit kiméli. A nikotin csökkentésével az egész szervezetet óvja és különösen női dohányosok részére nélkülözhetetlen.
Számtalan előnye, luxus kiállítása, a felhasznált anyagok elsőrendüsége és a füstszUr\'i bőkezű adagolása ellenére 1 doboz ára csak 46 fillér I Térjen még ma át a SENATOR CELOFILTER töltésére I — Néhány fillér többlet 100 cigarettánál nem számit I Birmely dohányárudában, rövid méretben Is kaphatói
Gs%&}W\\xkí eMfwndí fiÉÍ^eSá/j4adm!)
| fl fefuíhfJmAi II AaaLjkf| Seá^áú^fua^m^.IBwllKQ íí
Véres dráma a Kürmös-ntcában
Egy kiskanizsal asszony leszúrta szomszédját, mert gyermekét megverte — Az áldozatot válságos állapotban kórházba szállították, a merénylő asszonyt őrizetbe vették
Szomorú esemény játszódott lo tegnap Kisknni/sán a Körmös utcában levő Mohai ics-házban, ahol Ko longya Jánosné 3 gyermekes usz-szony és Kálmán János családos munkás lakik. Ko!ongyáné férje Baranyában dolgozik, az asszony 8 gyermekével él otthon. Történt, hogy tegnap délután a kis Kolon-gya-gyerekek valamilyen gyerekes csinyl követtek el, ami miatt Kálmán János annyira feldühödölt, hogy megverte az egyik gyereket. Mikc(r később Kolongyáné megtudta a történteket, átment a szomszéd Kálmánhoz és felelősségre vonta* azért, mert az gyermekét megverte. Izgatottságában szemetes lapáttal ba verte a szomszéd ablakát. Ugy lát-lálszik Kálmán sem hagyta magát, mert az asszony izgalmában fel-
emelte a burgonyatisztitás közben kezében levő nagy konyhakést és azt teljes erejével Kálmán altestébe mártotta. Kálmán oly súlyos sérüléseket szenvedeti, hogy eszméletlenül, válságos állapotban szállították be a kórház sebészeti osztályára, ahol nyomban műtétet végeztek rajta.
A rendőrőrszem Kolongyánét előállította az ügyeletes Czégényi Károly felügyelő elé, aki kihallgatta, majd jelentési tett az esetről dr. Almássy Gyula vizsgálóbírónak, aki még az esll órákban kiszállt a kórházba Kálmán kihallgatására.
Dr. Gántay Béla fogalmazó Kolongyánét őrizetbe vette és még a mai nap folyamán határoz további sorsa felett.
Kéthónapi fogházra Ítélték a zalaegerszegi állástalan nyilas-tanárt
Dr. Helmeczy István Hitler-Idézetekkel védekezett a törvényszék előtt
Szeged, május
A §zegedi törvényszék Molnártanácsa most vonta felelősségre hit-felekezet elleni izgatás címén\' dr. Helmeczy István zalaegerszegi ál-
lásnélküli tanárt, akinek nemrégen jelent meg Zsidókérdések eimü könyve Mezőberényben. Az ügyészség hltfelekeaet elleni izgatás chjfén adott ki yádiratot Helmeczy István
A volt Zerkowltz boi kereskedő-házban
építési- és tiizianyagkereskedéjt íjiltiíu
Szantgáli mamzat, nmanW, csámpái, samoltol, azlgatalí éa tatőfedő anyagokat, nádat, glpazat
és az építéshez szükséges egyéb anyagot, kiváló minőségben, állandóan tartok raktáron.
Nagykanizsa, Horllty Miklós-ut 35. Ritscher Mátyás.
Pérmetezóahez szentgáli messetl
ellen.
A törvényszéken Helmeczy azzal védekezett, hogy miután a .zsidó-nem felektízet, hanem faj, felekezeti izgatás elmén öt felelősségre vonni nem lehet. Álláspontjának alátámasztása céljából bőségesen idézett Hitler és Goebbels beszédeiből. Molnár tanácselnök a Kúria döntésére hivatkozott, amely szerint a zsidóságot Magyarországon nem lehet fajnak tekinteni. Az ügyész vádbeszédében a legsúlyosabb büntetés kiszabását kérte. A törvényszék a vádlottat két hónapi fogházbüntetésre Ítélte. A tárgyaláson megjelent nyüaskeresztesek hangosan tüntettek és tiltakoztak az ilélet ellen. Hajas Sándort - a leghangosabb tüntetőt - a Szegeden megjelenő uszító röpiratok kiadóját Molnár tanácselnök leigazol tattá, majd örökre kizárta a bírósági tárgyalótermekből.
E hó közepén nyílik
meg a Svábhegyi Gyermekszanatórium
Idillikus környezetben, egy 2000 négyszögöles őspark közepén nyillk meg c hó 15-én a Svábhegyi Gyermekszanatórium dr. Baál Károly igazgató főorvos vezetésével, Baál főorvos hires Hűvösvölgyi Gycttnieksza-na lóri urnát a Svábhegy legszebb helyére, Mátyás király utV Laura ut Béla király ut 18. szám alá helyezte át. (Telefon 1-751-11.) Óriási áldozatokkal valóságos gyeimek-paradlcsomot teremtettek a Svábhegy tetején, ahol komplelt \'berendezett orvosi rendelő, villany, kvaro-kezelés, homok- „lég., vizkurák, Menscndick gyógytorna és massage, nyitott és fedett llgező, előirt diéták fogyó- és hizó-knrák segítik elő az üdülő gyermekek teljes talpraállását. Testnevelési főiskolai tanár felügyelete alatt kitűnően felszerelt torna- és tennisz-pályák, továbbá uszoda állnak a vendégek rendelkezésére, Iskoláztatás, központi melegvízfűtés és állandó melegvíz-szolgáltatás. FeriÖiő beteget nem vesznek fel, A Svábhtefyt Gyemiokszanatórium kétségtelenül Magyarország egyik legtökéletesebb éa IegirfvóswM) egészségügyi iutérméaye test, , . , «fc
ZALAI KÖZLÖNY
1937. májút 1
Változási A Nép Mozgó műsora megváltozott! Változás!
„A sárkány birodalma" és az „Utazik a szerelem" jövő héten kerül műsorra. Ma szombaton (5, 7, 9-kor) és holnap vasárnap (3, 5, 7, 9-kor)
és a világ egyik első asszonyának döbbenetes élete:
A fehér angyal
a szépséges KAY FRANCIS-szal a főszerepben.
Dlck Powell csodaszép vígjátéka:
A velencei kaland
Nagykanizsa és az eucharisztikus szentév
Az egész katolikus világ megmozdult már a 34-ik Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus érdeké-bet}. Megmozdultak a vi\'ág minden táján, helyi és országos bizottságok alakultak, hogy belekapcsolják a nemzetek katolikussúgát a buda-pcs i eucharisztikus kongresszusba.
A magyar katolicizmusnak a világ kongresszussal .kapcsolatban kdt-tős céljai vannak : egyrészt hódolni az Oltáriszentség előtt, másrészt a kongresszussal kapcsolatban ujv pezsgő katolikus életet teremteni az országban.
Minden magyar rk. egyházközség dolgozik a világkongresszus sikeréért, amely az egész világba széjjel fogja vinni a megcsonkított ország segélykiállását a világ katolikusaihoz Trlano.i rcvi/.ióju érdekében az Eucharisztián át.
Az eucharisztikus s;cntesj4ondö niáius 23-án nyílik meg hivatalosan és ünnepélyoson az egész országban, mindenütt, ahol csak katolikusok vannak. Templomban és templomon kívül ünnepségek, disz-gyűlések lesznek országszerte.
Nagykanizsa város kaloÜkussága ls méltó módon veszi kl részét az eucharisztikus év megnyitásából!, Az egyházközségnek itt is nwgvan a korábban megválasztott eucharisztikus bizottsága, an\\<-\'\'y a \'egkö. zclebbi napokban összeül, hqgy megállapilsa a május 23-1 eucharisztikus ünnepség sorrendjét.
11. Kir. íliarai Sorsjáték
17.000 nyeremény 250.000 ar. pengő értékben.
remény: 41
Nyeremények:
20.000 ar. pengő 10.000 ar pengő 2-szer 5.000 ar. pengő 4-szer 2,500 ar. pengő 6-szor 2 000 ar. peii|{ö 10-szer 1.000 ar. pengő és még több nyeremény, melyek mind készpénzben fizettetnek ki.
Hiizáe juniue 4-én.
SoraJegjr áraki
Egész : ar. P 3 — Fél: ar. P150
Sorsjegy kapható osztálysorsjegyfőáru-sitóknal és dohánytőzsdékben. _Postai megrendeléseket a pénz előzctes~oekül-dése útin azonnal teljesít a M. Kir. Pénz-ügyigazgatósAg (Bpest, V., Sza\'ay-u. 10.)
Izgalmas törvényszéki tárgyaláson a bíróság letartóztatott három javíthatatlan tolvajnőt
Nem mese egy esti „tyuk-kalandról" — A „rlgyód garnitúra" Ismét a bíróság előtt — Aki nagypénteken született — Bonyodalom egy kártérítés körül, amelyről kiderül, hogy már „letétben" van a sértettnél - Az egyik zajongó asszonyt a bíróság nyomban fogházbüntetéssel sújtotta — Megjuhászodott bűnösök
»Rigyáci nsszxinyok.* hímét »ri-gyáci asszmnyok.* Fogalom ez a jelző : »iigyáci asszonyok.* Arról a néhány i i jyáci és környékbeli asz-szonyról van szó, akik valóságos rémei a kereskedőknek, vásároknak, akik a börtön és fogházbüntetések sorozatára leklnthetnek visz-sza, akiket elnyel a bün. Aliik, ha kiszabadulnak ,a súlyos büntetési ból, ism<t ott kezdik, ahol ablwi-hagyták. Ezek közül került ismét egy három főből álló »garnitura« a törvényszék elé. Névszerint Sós Pálné rigyáci asszony, özvegy Rá-
hoz elmondani, amit látott, Nagy utána ment az asszonyoknak és az egyiknek a kötényéből előkerült 3 lyuk... I i
A keresztkérdések pergőtOzében Sem Sós Pálné, sem Radanovics-né nem Ismeri el bűnösségét. A szembesítésnél ellentmondásokba keverednek. Meg kell hagyni, elég jó »feIkészüllséggeU védekeznek, voll módjuk védekezési gyakorlatra szert tenni, annyiszor álltak már törvény előtt. Yellákné is ártatlannak mondja magát. Makáry elnök
A „Kis Royal\' vendégifi kertet nyit.
Van szerencsém a nagyérdemű kOzdnség szíves tudomására adni, hogy máju. hó B-én, vasárnap déletBH
(kedvező Időjárás esetén)
a nagykanizsai határőr-zenekar közre működésével ünnepélyes kertmegnyltást
rendezek. — A nagyérdemű közönség részére állandóan frissen csapolt Dréher Szent János-, Szalon- és Bak-sör áll rendelkezésére. — Zónakülönlegességek. Szíves pártfogást kér PÉNZES ANTAL Kis Royal vendéglős.
danovica Ferencné Tóth (Szári) Ka-la\'in esztenegnyei asszony és Yollák Ferencné Tólh (Szári) Anna rigyáci asszony, akiről kiderült, hogy nagypénteken született.
A két utóbbi: a tolvajok típusa. Krimina\'ista részére : embertanul-máoy. Meg se rezzenek, amikor a nacionálé felvételénél Makáry tanácselnök rájuk olvassa : 8 évi fegy ház, 8 hónapi börtön, másfél évi fegyház, 6 hónapi börtön, másfél évi börtön... Yellákné ©téren maholnap valóban jubileumot ülhet.
A tyúkok árulták el...
A vád : ez év márciusában egy eslc behatoltak Nagy Károly felső-rajkl lakos udvarába és mialatt az egyik lesben állolt, a másik kettő kiszedett az ólból 8 tyúkot. Az egyik szomszédnak gyanusuak tünt fel a három asszony, akik Közül az egyik nek kötényéből hangosan kiabáltak a tyúkok, ugy. hogy átment Nagyék-
keresztkérdései alól mint egy án-golna csúszik kl. A »Jogl gyakorlat* rajta is észrevehető.
Nagy Károly sértett elmondja, hogy amikor a szomszédja figyelmeztette őt, megnézték az ólt, de a2 üres volt. Utolérték az asszonyokat, Radanovicsnénál megtalálták! a 3 tyukiAl, a többi B reggel visszament, - mondja. - Előadja, hogy az asszonyok arra kérték öt, vonja vissza a feljelentést, ők megtérítik a kárt és az Ideutazást. Azért nem kívánja megbüntetésüket.
Izgalmas asszonyi szócsata
Izgalmas tárgyalás következik ezután. Sósné elmondja, hogy Rada-novlcsné hívta őt lopni, de ö nem tartott vele. A háiom asszony olyan éktelen zsivajt rendez, egymásra kiabálnak, hogy Makáry elnök a tegerélyesebben kénytelen rájuk szólni, mnjd odaállítja melléjük a teremört, de ez sem használ. Ma-
káry tanácselnök végül ls Yclláknét egy heti fogház rendbüntetéssel sújtja. Erre néhány percre lecsillapodnak. De csak néhány .jíercre. A szócsata csakhamar tovább folyik. Makáry elnök azonnali letartóztatással fenyegeti meg őket. Ya-lóban Izgalommal teli a tárgyalás kicsi lerme. i
45 pengő Jetétben" a sértettnél
Nagy Károly sértett ezután elmondja Makáry elnök kérdéséi e, hogy a 46 pengő, amit az. asszonyok ígértek neki arra az cs^tro, ha visz-
Szloboda József
irógépműszerész.
UJ é* használt írógépek eladása.
Fő ut 8. (Bazár-épület).
Teleion: 603. 1374
szavon ja a feljelentést, már móg is van nála - »lelétben.« Söt ebből már el ls költött, mert keüott élelemre. Biró és ügyész összenéznek.
Pánczél Károly tanú elmondja a tettenérés történetét és azt, hogy a tyúkok »sirása« árulta el a tolvaj-lást. Mikor meglátta a házból kijövő nőket, az ellopott tyúkok olyan zajt csaptak, hogy a Ügyeimét rájuk terelte és nyomban átment megmondani Nagy Károlynak, hogy valószínűleg töle lopták u tyúkokat.
Dr. Lengyel Károly ügyészségi elnök ezután a bizonyítás kiegészítését kéri és az eljáró csendőröknek kihallgatását, akik előtt mind a három asszony beismerte a tolvajlást és akik előtt eljátszották bűncselekményüket. Tekintettel arra, hogy a 45 pengővel, amit a sértettnek adtak, aZt a gyanút látja fennfoio^Tj, hogy az asszonyok hamis vallomásra akarlák talán rábirni, kértté mind hármuknak azonnali letartóztatását. Yédöjük ellenzi. I |
A tolvaj tolvajt kiabál
A három asszony újból éktelen zsivajba kezd. Egyik a másikára kiáltja a tolvaj l-t. Valóban visszatetsző jelenet, a bíróság tagjain is látszik, hogy a türelem demarkációs vonalához érkeztek.
A bíróság azonnal letartóztatja a három asszonyt
Makáry tanácselnök harsány hangon kihirdeti a törvényszék határozatát. A Btk. 143. §-ának 3. ponija alapján mind a három asz-
Hpráknárnk 1937 évi ,ypU80k
IVLlLll^UlUn, olcsón, nagy választékban
Elektron.
Rádiókészülékek,
ujak és használtak. Philips, Telctunken.
Csín, JhIUs, átilailtásl —
Elektron.
1937. május
ÍALAI KÖZLONV

Aíx íA\'C>TTO K Á n -u. S.
GYÁRTELEPi
BUDAPEST, XI. LENKE UT 117.
szonyt nzonnnl letartóztatásba helyezi.
Az elnöki kihirdetés frappirozza a fegyelmezetlen triót. Pár pillanatnyi megdöbbentő csend. Azulán könyörgésre fogják a dolgot. De Ma-káry elnök int és a teremőr az ügyészségre kiséri őket. Néhány perc múlva érkeznek fel a fogházból a fegyveres őrök és a falubeliek kel teli folyosón, némi döbbenetiel állók sorfala között kisérik le őket a fogházba. Sós Pálné után sirva szalad 12 éves leánykája. Szegény, nem tudja megérteni még, ml ntegy itt végbe, ö csak az egyenruhás, fegyveres emberek között haladó anyját látja. Pedig az egész szomorú tragikumnak elsősorban — ö a vesztese. A gyermek.
A - gyermek. Akinek lelkét durva kézzel összerombolta a saját édesanyja...
A három asszony és védője fellebbezett letartóztatásuk ellen. A pécsi tábla fog dönteni szabadlábra helyezésük ügyében.
Az utcáról még felhangzik a kisleány sírása... aki anyja után fut az oskortban...
ÓVJA SZEMÉTI ,
él vétirol)on bizalommal egy Jól Utó aaamltvaa-t látaaer-Baaküalelamben.
OlcíAn, kltOnó oyirtmányu szemüveget *ru»l-lok és ktizllek. — Leflmoderncbb optikai flipekkel fclsierell üzememben bármilyen izem-orvojl receptet Is uaktzerQen elkészítek. Javllitokhoz mindenfajta alkatrész.
Eredeti /feles punktál-lenoaék.
Lézmérók, hőmérők, bor- íi mustmérók.
ZSOLDOS OYULA
ID<3
Zápor!
Prognózis: Északnyugati, nyugati szól, több helyen záporeső, zivatar, a hőmérséklet kissé osökken. _
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megflgyelőállomása jelend i
Hőmérséklet tegnap e«te 9-kor: +102, ma röggel i +8-0 délben : +18 4.
Csapadék: 0-0 %.
— Vízhatlan férfi- én r«l o.őkSponyek
minden nagyságban nagyon olcsón kaphatók Schütznél.
- (Bélyeggyűjtők találkozója) Hétfőn délután 0-tól 8-lg a Pannónia hátsó kU-termében.
— (A főispán és alispán Budapesten)
Vitéz gróf Teleki Béla főispán és Bődy Zollán alispán hivatalos ügyben Budapestre utaztak. A főispán hosz-szabb ideig murád a fővárosban, így a hétfői közigazgatási bizottság ülésén az alispán fog elnökölni,
— (Hittan vizsga a leány-llceumban)
A Notre Dame leányllccumban a m«l napon megkezdődtek a hittan-vizsgák. amelyeken a megyéspüspök megbízásából Csóthl Géza pápai prelátus elnököl. i
— (Előadás az Iparoskörben)
Az Ipartestület elnöksége értcsiu\'az éMekelt iparosságot, hogy holnap, vasárnap délelőtt 11 ómkor az Tparoskör nagytermében Takács Zoltán biztosítási főfelügyelő előadást tart a baleset-elhárításról. Az előadások vetített és mozgöfényké]>cs előadások lesznek. Minden munkaadónak érdeke, hogy ezen fontos és rendkívül tanulságos előadáson részt vegyen, ezért az Ipartestület elnöksége ezúton Ts kéri a tagoknak in\'"nél nagyobb számban való megjelenését. — Ugyancsak hétfőn este 8 órakor az Iparoskörl>en a távbeszélőt ismertető, díjmentes előadás lesz. ,(■)
— (Áthelyezés)
Dr. Dómján István malomellcniSrl Tapolcáról feleltcs hatósága Zalaegerszegre helyezte át, /
— (Háziipari kiállítás)
volt a főispán, alispán T5s a znfu-egerszegi város-vezetők részvételével Kisszigeten, ahol Márkus Károly igaz-\' gató-tanitó lelkes munkájh róv^n több. hónapos téli tanfolyam\' volt. A kiállításon Égerszögről 2000 ember vett részt, az. iparügyi miniszter elismerő díszoklevelét a főispán adta át Márkus Károlynak.
— (A Kanizsa—-keszthelyi autóbusz)
Jelentettük, hogy a MAVAUT rendes autóbuszjáratot indit Nagykanizsáról Keszthelyre. Az uj autóbuszvonal közigazgatási bejárása má(us 22-én történik a balóságok képviselőinek részvételével. ,
- (OTI-előaditaok)
Szombaton este hét órakor « I;ő lil 21. szám alatti Munkásotthonban a*" OTI mozgófényké|K\'s balesetbiztosítási előadási rendez. Az érdekes előadás a munkásokat és munkaadókot egyaránt érdekli. — Ugyancsak a Munkásotthonban vasárnap délelölt 10 órai kezdettel Gál Benő OTI elnökségi tag «Társadalombiztosítási tudnlvalók» címen tart előadást.
- (Orvosi hlr)
Dr. Knáli-Nagy Gizella fogorvos rendelőjét a Csengery ut 58, szám alól Fő ut 10. szántf ulá helyezte át. Rendel délután fél 4-lői (5-ig. (0
- (A borbélyok sőrdélutánla)
A nagykanizsai borbély és fodrász-mesterek és segédek vasárnap, 9-én tánccal egybekötött sördéhitánt tartanak az Ipartestület kerthelyiségében. A hangulatosnak ígérkező délutánon mindenkit szívesen látnak, kezdete 5 órakor. A belépődíj egy pohár sörrel együtt mindössze 50 fillér. (:)
Bad Glelchenberg imi)
felülmúlhatatlan katarrhuaok-, aaztma-, tadStAguláa- éa cziwbaJoknAI. *"
Egyedülálló klíma, bavilt gyógyforrások, természetes izenisvis lüidflk, paeunuL kamarák, lohalatorlumok. FMrdflldény május aieptambtr.
Teljes pensló Schilling 6 00-tól. Prospektus az Osztrák Forgalmi Iroda (Budapest, Andrássy-ut 2<) utján.
— (Hősi emlékmű avatás Snndon)
Sand község közönsége Aldozóesü-törtőköu avatta fel hősi halottainak emlékművét a kiskanlzsai levente zenekar közrenriiködése mellett. Kutasa Elek ág. cv. lelkész nyitotta meg az ünnepséget, majd Gazdag Ferenc püspöki tanácsos megszentelte a 48 hősi halolt turulmadaras emlékoszlopát és lelkes hazafias beszédben méltatta az emlékmű jelentőségéi s követendő például állította haUgaló-sáága, különösen az ifjúság elé a magyar hősök hazaszeretetét. Utána Teke Dénes ág. ev. esperes, helyi lelkész beszélt az églltaz.a és földihaza iránti kötelességekről. Nóvák István alkalmi költeményt adott elő, Horváth Pál, Flschl János, Anlalics Ferenc leventék hazafias költeményeket szavaltak. A koszorúk elhelyezése után Berke József biró átvette nz emlékművet. A Himnusz záró akkordjai után a vidéki és helybeli leventék, tűzoltók dlszme-netclével zárult a szép, lélekemelő ünnepség. Az emlékmű felállítása s az ünnepség gondos megrendezése Náray Kiilmrtu miháldi főjegyző érdeme. (,
Ajánljuk a hölgyeknek,
hogy különösen tavasszal ügyeljenek arcuk szépségére. Has náliák rendszeresen az évtizedek aUit legjobban bevált híres nagyonyodl
KOVÁCS KRÉM et.
A legelhanyagoltabb arcbőrt Is rövid idő alatt tökéletesen rendbehozza.
fcíVKSSltílU }
Holnap fél l.fcori
\\ A cigányok monatre díszhangversenye
a* oraiAgxásxló előtt
Most van kerek 500 éve hogy a cigány zenészek Magyarországra bejöttek és itt ápolják a magyar nóta kultuszát. Ennek emlékére a többi városokhoz hasonlóan vasárnap. 9-én fél
1 órakor az országzászló előtt Nagykanizsán is díszhangverseny lesz, a melyen az összes nagykanizsai cigányzenekarok közreműködnek. A díszhangversenyen a Hiszekegy, régi népdalok, Liszt: II. magyar rapszódiáját, irredenta dalok, kuruc dalolc Iárogatőszóiéval és a Bákóczi\' induló szerepelnek.
— (A népkonyha tolvaja)
Megírtuk, hogy Vékási János, aki a nagykanizsai népkonyha vendége volt, onnét evőeszközt lopott, ezenfelül egy zsák burgonyát is lopott özv. Nóvák Jánosné majori gazdaságából. A törvényszék Vékásit, akit egy korábbi ügye miatt 5 hónapra Ítéllek már, három hónapi fogházzal sujtoUa, Ai ítélet jogerős.
= A Székesfőváros! M. Klr. Pénzügylgazgatóság
felkéri az Ig-Jn tisztelt közönséget, hogy uki a cmtórc küldött állami sorsjegyet megtartani óhajtja, annak árát a poslatakarékpénzlári befizetési lap felhasználásával mielőbb egyenlítse -toi. Aki a megküldött sorsjegyet nem Kívánja megtartani, szíveskedjék azt a mellékeit portómentes küldésre Jogosító válaszboríték felhasználásával visszaküldeni oda, ahonnan érkezett.
— Féifi aport-azSvotek legszebb mintákban SchÜtznóL
— Bátorokban a Kopsteln cég vezeti Modern mintatermeiben a logjo \' at a legolcsóbban mutatja\'bo, kedvező ,.ze-tőfd feltétolek mellett
WOLFNER KERÉKPÁRGUMI VEZET I
Föelárnsitó: Brandl Sándor és Fia
Deák-tér 2. azám.
Cipőt pünkösdre az „Ideál" cipöiizletben vegyen!
QySnyBrO uJdonaAgok érkeztek I — Bár ■ cipőárak rohamosan emelkednek, az ünnepek előtt még rendkívül elftnyBe Arakkal tudok ai fin rendelkeséaáre állani.
Hecht Lajos „Ideál" cipóüzlete - Nagykanizsa, Fő-ut 12. szám.
BALA1 KÖZLÖNY
1937. május 0.
— A Katolikus Szemle
májusi száma első helyen Schütz Antal nagyszabású cikkéi közli, omefy .Tegnap és holnap között» dmtnel az uj szociális vezérréleg kialakulásának feltételeiről szól. (ír. Teleki Pál a nacionalizmusról és internacionalizmusról értekezik. Rendkívül érdekes cikk számol be a manllai eucharisztikus kongresszusról. Kőzi-Horváth József a legutóbb kiadott két pápai eneiklikát tárgyalja. Több pás tanulmány, változatos szemlék, bő kritikai rovat és külföldi tudósítások olvashatók pnég a kitűnő folyóiratban.
— Nem vagyunk elég gazdagok ahhex,
hogy 6ilány és olcsó szövetekből viseljünk ruhákat, A Trunkhahn posztógyár évek óta szállítja a magyar uricsaládoknak angolosan gyártott, színtiszta ruhaszöveteit. Kérje a szövetminta kollekció költségmentes elküldéséi. Budapest, XI., Lenke-ut 117.
Határőrök—Zrínyi 4:3 (1:1)
Bi\'rálságos edzőmérkőzés keretében találkozott a két csapat, melynek az adta meg a külön érdekességet, iiogy a Határőr csapat gerincét o Zrinyi elsővonulbeli játékosai adták. A Határ-őicsapatból nagyon hiányzott Beitlwf-ícr, r.Hl mivel u zenészeknél vau nem akarnak szerepeltetni, attól félnek, hogy megsérül. Pedig kár, mert a Beilnoffer, Csöngey, Boda belső hármas nem is olyan rossz, sőtl
Az elsi" fél/dő vontatott játéka után, melyben a Határőrök szél ellen játszanak. Babos II. és Boda révén 1 :1 az tredirény.
.\'v olfisodik félidőben a várt Határőr fö\'ény lielyell a Zrinyi vezet \\\\%z|lyes fámfcdásokat t*s Babos I. ós \'Poór révén már 3: l-re vezet. Kárpát a Határőrcsa]>ai "Védelméből előre hu-zódiK a csatársor közepére és megmérgesedve mestcrliártnfcissal 4 :3-ra ir*gnyeri a mérkőzést. A mérkőzést Kaufmonn játékvezető vezette le közmegelégedésre. Poór és Beké hosszu idő után mos. szerepelt először a Zrínyiben. \'
Kedden: Hadsereg kupamérkőzés lesz Nagykanizsán
Kedden délután 4 órakor a Zrinyi sportpályán, belépődíj nélkül, a Kaposvári 0. gyalogezred és a nagykanizsai 3. Ilnlárőrkcrület csapatai találkoznak a dandárbajnokság küzdelmeiben. firdekes mérkőzésre van ki-látáí, mert "hund a két csapatban neves játékosok játszanak.
(Windisoh Dénes a Zrínyiben)
A Zrínyi\' Torna Egylet futballszakosztályának vezetősége Windisch Dénest, az ismeri\' íutbanszakértfll bízta meg csapatainak vezetésére. A kiváló sportférfiu a meghívást elfogadta és ezenlul mint fulballkapitány vezeti az egyesület csapatait.
mmm
A biztositótól 54, az önbiztositótól 184 pengőt kap a gazda 18 hold leégett terméséért
Hódmezővásárhelyen a gazdák megcsinálták az önbiztositást Irta: Karácsonyi Sándor, a Hódmezővásárhelyi Gazd. EgyesUlot alelnöke, városatya
Városunk gazdatársadabnábmi rengeteg panasz és keserűség gyűlt fel a biztosító társaságok működésével szemben. Minden értelmes gazda törte a fejét azon, miként lehetne a bajokon segíteni, mert egyrészt keservesen nyögtünk a mügas tűzbiztosítás dijuk súlya alatt, másrészt pedig, ha valamelyik gazdát tűzkár érte, a kárbecslésnél a bizlositó intézetek a legridegebb eljárást követték s legtöbb gazda társam kénytelen volt beletörődni ebbe, mert nem akart éveken keresztül pereskedni velük. Közben látturi hogy a biztosító intézetek mikén! v,"pyonosodnak százezer pengSs fizetésű vezérigazgató urak irányítása ala.i. A sok keserűségünk végre is kirobbant és 1929-ben megalakítottuk a Höd-nezővásárhelyl Gazdálkodók OiKCPÍlyző Egyesülelét, amelybe a legtcKÍn\'é yesebb gazdák csoportosan beléplek. Működésünket csak igen szúk Körben folytatliattuk, mert eüen-
helyzcl feleli mert véleményük szerint sokkal kedvezőbb a helyzetük, nvint volt akkor, amikor még egyik, vagy másik lűzbiztositó társaság kötelékébe ti\'rtozlak. A mi tagjaink ugyanis lelépés! nyilatkozatukban fogadalmai tesznek arra, hogy minden hold után évi 30 fillér dijat íizetnek s ín.ennyiben a hozzánk tartozó tagokat tüz-, vagy villámcsapás áltat «ár éri, f lényleges kárt holdanként elosztva gyűjtjük össze és fizetjük ki \'i legrövidebb idő alatt a kártszcnvé> deli gazdotársunknak. A mi kárbecslőv , zotUági nfr egy-két nap alatt végez dolgával é» a valódi kárt minden levonás réikü. \'fizetjük ki, nemi pedig ugy, nini a biztosító intézetek, ame-\'ytk lebecsülik a kárt, amennyire csak lehet s rréf, az általuk alaposan lééi\'ékel kárból is levonnak 5 százalék biráhli 2 százalék kiszállási és 1 és \'él százalék egyéb költségeket.
Ilugy számadatokkal is bizonyít-
ABBAZIA UQTEL PALIGE HELLEVIIE
a fürdőhely vezető házai a tenger partján
Előkelő nemzetközi társaság. — A legtökéletesebb komfort. — Mindennap ötórai tea, soirée dancante, reunionok, előkelő és kedélyes bár. Előnyős arrangementek Budapesti iioda: Budapest, VI., Andráisy-nl 5, Telefon: 11-73-53
ségc\'nk éveken át meggátolták azt, hogy a -,elúgyminiszler alakulásunkat Jóváhagyja. Engem is próbálkoztak minden u^don megkörnyékezni, részint fer-vegetésseí részint ígérgetéssel, de céll nem érhettek s öntudatod kitartással s megyénk vezető urainak látogatásával végre elértük, hogy ez év áp-iiisában a belügyminiszteri jó-váh"gyás megérkezett. Azóta rohamosan lépnek be gazdatársaink az önsegélyző egyesületbe s biztosra vesszük, hogy tagjaöik létszámú hamarosan eléri az ezer főt s egy éven belül petr lesz a határban oíyan vttlr ni\'revalé gazda, aki ne a mi egyesületünk keretein belül védené meg tűz eller, n vagyonát.
Azoá a gazdák, akik máris beléplek hozzánk, valóságos fellélegzéssel adnak örömöknek kifejezést az uj
si.m, mi a különbség köztünk és a bi\'zlosilóK között, felemlítem Mihály Sándor gazdálkodó cselét, aki néhány évvel ezelőti \'biztosítást kötött egyik b\'zlositó társasággal, de közben belépett f. m,; önsegélyző egyesületünkbe is. Mihálynak leégett 18 hold takar-. irány termáse s m/ig a tüzbiztosiló intézei kárbecslője 73 pengőre értékelte a kárt, addig a mi önsegélyző egytfülelünk ugyanazt « kárt 101 pen-gőrc becsülte. A biztosító intézet 54 pengői fizetett ki Mihály Sándornak, rnig mi a különbőzet c.\'mén kifizettünk gazdatársunknak 130 pengőt, lgíiz viszont, hogy nekünk nincsenek sem palotáink, sem krőzusi jövedelmű vezérigazgatóink.
Az eddigi lapasztaliltok után tiszta szívvel, meleg lélekkel azt ajánlhatom/ az ország különböző részein mü-
kódő gazdacgycsülctcknek, hogy minit hüiriUrabb kövessék példánkat, se-gil\'fr.ck magukon, tegyék könnyebbé a Ulyze tűket, mert arra ugyan hiába vártak, hogy a lűzbiztositó társaságok szive megessen rajtuk.
i NEMZETKÖZI VÁSÁRON nézze meg az
I. G. „INDANTHBEN" és „EULAN"
pavillonját S ha meggyőződött arról, hogy amll olt kiállítottak és bemutatlak |ó és szükséges, keressen tel ma|d bennünket. — Mi ugyanazt fogjuk adni Önnek.
pAlcsics
tcxllllcstfl és vegytlsztltó tizem, Nagykanizsa
Városi Mozgó,
Mindönki filmja I
Szombaton és vasárnapi
QOnthar Ágnes
világhírű regénye a XX. század legnagyobb könyvsikere
A szent és a rajongója
Főszereplők, a bájos, fiatal HanSI KnoteCk és a férfias Hans Siüve__Fo* vllágblradé otb.
Előadások: hétköznapokon 5, 7, 0 órakor, vasárnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor. Szombaton 5-kor filléres.
Kamarai Intózősóget állítanak fel Nován
A llspei fúrások ügye a letenyei járási gazdasági bizottság előtt
A novai mezőgazdasági bizottság most tartotta nagy érdeklődés mellett ülését Stadler János elnöklete alatt. Az ülésen a környék összes földbirtokosai és gazdái résztvettek és nftgy lelkesedéssel fogadták Nagy Jenő kamarai titkár bejelentését, hogy a Kamura Nován járási kamarai intéző-ségel készül felállítani. Elhatározták a gazdák, liogy a nyár folyamán szaktanárok vezetésével egy tanulmányi kirándulást rendeznek Kehidára a gazdasági iskolába. A kamarai kiküldölt részletesen ismcrlcltc, hogy a kisüst engedélyezése hiányában mily nagy kár éri az államháztartást.
Lclcnyén ugyancsak most tartotta a járási mezőgazdasági bizottság közgyűlését Kovács Sebestyén Miklós cinöklelével számos érdeklődő és a környék gazdáinak itezvételével. Az érdeklődés középpontjában a lispel fúrásokból remélhető előnyök lUltak, ezeket vitatták meg. Nagy érdeklődéssel tárgyalták a hidegvérű fovalt o/iisz-országi exportját és a Nagykanizsán felállításra kerülő állandó téli gazdasági iskola ügyét. A látogatott közgyűlési számos értékes felszóíiiíás lette változatossá.
Vasárnap, 0-én az alsólendvai járási mezőgazdasági bizottság tartja ülését a lentl-i gazdakörben. A Kamarát * Nagy Jenő kamarai intéző képviseli.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8070/1937.
Hirdetmény.
Azok a katona visel t 22—50 éves magyar állampolgár férfiak, akik a teljesített katonai szolgálattal összefüggő magáncélú Igatolásokra szolgáló keménykötésű igazolvány! lappal még nem rendelkeznek, azok átvétele céléból a lakóhelyük szerint illetékes járási illetve városi nép-gondozó kirendeltségnél jelentkezzenek. Jelentkezni lehel legkésőbb 1937. évi má]us hó 15-ig vasárnap és ünnepnap kivételével bármely napon a délelőtti órákban.
Nagykanizsa, 1937. május 4-én.
i« Polgármester.
Nép Mozgó. Szombaton és vasárnap 1
Két szanzáoii agy műsorban I VáltMásl Dlck Powell különleges vígjátéka Wál«»«á« I
Velencei kaland
2 A világ egyik els6 amzonyána* <K»benete. «Me
Fehér angyaf a.
Előadások szombaton 5, 7, », vatArr.ap 3, 5, 7 és 9 Arakor. Cmk 2B, 40, BO fiUéraa halytrakkall
1937. má|u» 9
ZALAI KÖZLÖNY
*
EMERGE
kerékpárgumi
g y ö z !!!
EMERGÉ a hozzáértő kerékpáros gumiabroncsa
APRÓHIRDETÉSEK
nprdhlr.etl. ll|> vailrnap ét Qnn.pn.p 10 llAlg •Ö nlltí. minden további u-1 0 tlllír, kélkBin.p 10 u.lg 60 (1114r. minden tnvábbl uú 4 llllti.
Autótaxit, bérautót, modern, u] iram-Tomiiul, szollá árban, bárhova, Kául-mann Manónál rendeljen. — Telelonállo-más 2-23.
Horthy Miklós ul 17. Négjaaabáa lakás augusztus I-re kiadó. — Bővebbet Ungtr Ullmann vaskereskedésben.
Kéitaiobá udvari lakái Klnlszl-alca 21. szám slalt auguutusra és négyszobás lakás fllrdóazobával november hóra kiadó dr Qyulal Béla ügyvédnél. 1367
Haaanált ruhát veszek éa eladok, hívásra háthoz megyek. Márkus, Klrály-ulca 31. 1096
ElMt* egy llofherr Schrantz 20 lóerós caéplővél együtt él 2 traktorvezetőt ugyanott felveszek. Bo|tor Kálmán, Pelófl-ul 52
Egyizoba-konyhás udvari Inkái augunz-lua elsejére klxá Zrínyi Mlklóa utca 20 1311
Megérkezeti a közismert bndsl csillag grafiMgui aa(. Fogad délelőtt 9-12-lg, délután 2-6-lg Fé-ut 22., (óldizlnt 1. 1332
Tágta.ata családot kereMk. Ctm a kiadóban. 1329
HaaaaaéH ruh«t, cipót veazek éa el adok. Hívásra házhoz megyek. Dcutsrh. Király ucca 21. 1010
Nagykantrssl Takarékpénztár azékháiá-nak Deák-téri Ironlján 6 szobás 1. émelell lakás november l-re klaáé. 1327
Nél-íélft fehérnemű varri.kaa gya korlotl leányokat felveszek. Deutschné,
Kinizsi ucca 19.
1348
Saját lerméan elsőrendű kerccsenyl asztali fehér és siller (véroi) kor literenként P — .«0-érl Bíhra Jóuel borlermeMnél. Csengery-ut 19. 2473
MARÓIT FORDA
Csengery-ut 19. Márvány kAdlü.dflk TyukuamvigáB W~ Nyitva aiiáM nap. 1
Baidaiágom falaaxláaa folytán (lehetőleg egy tételben) egy kl-gazda*ághoi aiükséges felixereléi*. s/arvaamarha, kocsi, eke, Rtpek,
daaágom
eladok (lehetőleg sebb
(Ló, sxarvasmarha, kocaí, eke, gtpek, szerszámok s»b.) Clm : Kovács Dezső kántortanító, Murakeieaztur. 1369
Háalaaalaa azonnali belépőire felvitetik vitéz Tóth Bélánál, Sugár ut. 1372
Klarfá 2 szobás udvari lakái augusztus 1 re Kiniz&l.u. 43. 1373
Eladó adómentes aarafcháa fóulvo-nalon, Üzletnek alkalmas. .Tizen felül" jeligére a klsdóba. 1375
Sáncl-u. «. sz. ház minden áron alatf é. Bővebbet Magyar-utca 72.
A Zfl
iALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
UrtUtfMl wdtdrtbia*/
QEBU3HBB
33 halott a Hindenburg léghajó hivatalos veszteségllstája
A fllmrlporterek felvételei derítenek majd fényt a szerencsétlenség okára
Newyork, május 8 Lap/Irtakor érkező jelentések szerint a Hindenburg órlásléghajó halálos áldozatainak szárnál hivatalosan megállapUottők. Ezek szerint 33-an vesztették életüket a szerencsétlenségnél, amely a halódik nagy léghajó-katasztrófa. Hat áldozat személyazonosságát nem sikerüli még megállapítani. Lehmann kapitány csak súlyosan sérült meg, nem vesztette életét, mint egyes híradások mondják.
Lapzárta:
A koronázásra Londonba utazó középeurópai államférfink felhasználják az alkalmat és tanácskozásra gyűlnek össze, hogy kivallassák a nagyhatalmukat, ml a szándékuk a Dunamedcnce kérdésének rendezése körül.
A bartai csendőrség jelenlése szerint kifogták a Dunából Csűrös Teréz és Koitál Margit rákosszontmi-hályi állástalan tisztviselőnőket.
Bedc Gyulát n pesti törvényszék 10 évi fegyházra Ítélte, mert megfojtotta Csórsz Terézt.
Darányi miniszterelnök csütörtökön .Válaszol a Házban a költségvetési felszólalásokra . hétfőn Tlldy Zoltán, kedden Bethlen István gróf, szerdán pedig Eekhardt Tibor beszélnek.
Megállapították azt ia, tyogy a léghajó érkezése alkalmával több riporter mozgófényképei vett fel, ezek előhívása után remélik, hogy megtalálják nz igazi okot, mi okozta a szerencsétlenséget.
Newyork, május 8 A súlyos égési sebeket szenvedett Pruss kapitány és Speck rádióstiszt állapota annyim javult, hogy a köz.-pontl kórházba lehetett őket szállítani. \\
ha vetéseit és veteményolt
PÉTI-SÓ-val
mtltrágyázza. Szükséglet 100 négyzetméterenként:
F. zeléktéléknél...... \'/•—a kg.
Virágoknál......... i/a-2 „
Rózsatoknál......... 2 3.
Gyümölcsfáknál...... 3-5 „
Fötdlepernól......... 1 2 „
Málnánál ......... 1-2 „
1\'ázaltnAI ......... 1-2\'.a ,
Kat. holdanként: Burgonya 100-120 kg.
Répánál 50 -100 .
Tengerinél 100-120 „
Kétek és kaszálóknál 80-120 .
Szélé ............ 100-300 „
Kalászosok......... 30— 60 „
(Részletes használati utasilás az érdeklődőknek dlfmenlesen rendelkezésre áll. Kicsinyben Aa nagyban kaphaté:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blrásáf mellett.) Telefon: 130.
Dráma a Dunaparton
Budapest, május 8 Szombaton hajnalban a DunOpar-ton, a Kén utca laköi segélyk Iái Másokra leltek figyelmesek. A Duna huf-lámaiban egy segítségért kiáltó és a hullámokkal küzdő ismeretlen férfit LUtak, aki többszöri felbukkanás után még mielőtt segítségére siethettek, végleg elliint a vizben. Ugyanakkor a Dunavölgy irányában egy menekülő embert is láttak, a parton dulakodás nyomai látszanak, a nyomozás valószínűnek tartja, hogy a parton a két férfi összeveszett és az egyik a másikat dulakodás közben a Dunába lökte. A nyomozás 4ovább folyik.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
10236/1937.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az Eötvöstér 7. számú ház mögött elterülő városi ingatlanon levő 21 darab moníliás gyümölcsfát f. évi május hó 11. napján d. e. 10 órakor a helyszínen tattandó árverésen a leg-j többet ígérőnek eladom.
Nagykanizsa, 1937. évi május 8.
Polgármester.
9642/1937.
Árverési hirdetmény.
1937. november hó 1-tőI kezdődő időre a Horthy Miklós ut 1. sz. házban lévő u. n. Lldith-félc üzlethelyiséget f. évi május hó 11-én déli 12 órakor a gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1937. május 5. ím Polgármester.
Pünkösdre megjelenik a Nagykanizsai Címtár I
A nagy érdeklődésre, nftwíly a közönség minden rétege részéről a most sajló alatt levő Nagykanizsai Címtár iránt megnyilvánul, közölhetjük, hogy n nyomda most már a címtár utolsó ivét nyomja, ugy, hogy pünkösdre megjelenik. Mindazok, akik a Nagykanizsai Címtárra előjegyeztek, - ugy helyben, mint vidéken - a megjelenés után kl-kézbesitve megkapják. Előjegyezni még ezen a héten lehet 3 pengős áron a cimtár kiadójánál, Benedek Rezsőnél.
IBI
Mlr"1"
100
darab
szebbnélszebb príma márkás
tittl 6 havi rtuletUR.
Slazengers Diinlop tenníszlabdák tenniszhurok
Szakszerű hurozás
SZABÓ ANTAL
sportQzletében Fő-ut 5.
ZALAI KÖZLÖNY
1937 má]m 9.
ON IS NÉZZE MEG!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
NAGYKANIZSA
= HORTHY M1KLÓS-UT 4. =
ÉRTESÍTÉSI
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy raktáramon tartok óriási választékban
síremlékeket
svédgránitból, szyanitból, márványból és mflkfból a legegyszerűbbtől a legmodernebb Kivitelig.
Sírbolt, ilrmgély éi hősi emlékművek készítését a legjutányosabban vállalom.
Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását.
Kiváló tisztelettel
Kovács József
k0faragóm*Bt«r
iát Nagykanizsa, Király u. 38.
Eladó házhelyek
László herceg- és Mirla-ucca sírok.
Megkönnyített fizetési feltételek 1
Közelebbi adalok megtudhatók a BankegyesOletnél, vagy dr. Sabján Oyula nyug. polgármesternél 1347
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(Hl., Podmanlozky-utoa S.)
igazgatósásával sikerült olysn megállapodási kölnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphat|ák a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóviz, központi (ütés, telefon, lill slb.)
berendezett ragyogó liszia szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehetó Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jeleulkező olvasók részére.
Kerti magvakat a legjobb minőségben HIRSCH és SZEGŐ magkereskedésében
vásároljunk.
Napfény és virágerdö!
A TRANSCONTINENT meseszép társasutazásai
A megbízható és előkelő TRANSCONTINENT utazási iroda páratlanul olcsó társasulazásokat indít. A részvételi dijakban az útiköltségtől kezdve a kiiünó szállókon és a bőségei étkezéseken felül a balesel-blztosltásig, a podgyász-szálliláslg és biztosításig fs a borravalóig minden bennfogialtailk.
Filléres ha|ő Bícsbt (má|us 14—18.) Útlevél nem kell P 12 80
Olctsz tavak (május 16-27.)........P 250.-
San Rtmo és Ospedaletll (május 16—27.) . . . P 168.-
Abbatla (május 16-27.).........P 154.-
Vdglg Olaszországon Capri szigetire (május 15
-30.) ........... . . . P 363.-
Rapatlo (május 15-30.)..........P 313.—
A dalmát tengervidih legszebb helyei: Spllt,
Arbc- és Lessina szig..........P 155.— W
A Magyar-Lengyei Egyesület a nyáron 10 napos tanulmányulal rendez Lengyelországba. A magyarokai mindenhol ünnepélyesen fogad|ák. Útirány: Varsó, Lowlc,Krakkó, Cseszlochowa, Zakopane. Utazás teljes ellátással, útiköltséggel, podgyás-szállllással és a borravalókkal csak 198.— pengő.
Siessen helyét biztosítani!
Részletes felvilágosítással levelezőlap érdeklődésre Is szívesen és díjtalanul szolgál a
Irdnsconllnanl
utazási iroda, (Budapest, V., Dorotlya-ulca 7.) és a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatala
. ttpaa. a ktfakláoMi Itassii.sfrl ttu omaatorg Hi<m+ él UátawM La#»«t VWMa \'-rtr"|"- mg1\' \'a II paialáa OaU*. UW lárolgj
77. Évfolyam 104. szint
Nsgykanlua, 1937. május II. kedd
Ara 12 flIL
ZALAI KÖZLÖNY
iietkcszifeé* és kiadóhivatal: Föut 5. szám. Mogjdtoik iniodra b^fkö/íup délután.
POLITIKAI NAPILAI
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengó 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
Tegnaptól máig
Orgxág:
A fiirkasrétl majornál egy kaszával és gímvibolokkal felfegyverzett nyilas-csapat nagy Zsidózás közben véresre vert egy kirándulótársaságot, akiket a kihívott rendőrök szabadiloltak meg szorult lielyzetükből és a mentők részesítették első segélyben.
Az Orczy uton két villamos hirtelen lefékezés következtében egymásba szaladt: öten súlyosan, többen kőny-uyebben megsebesüllek.
Puskás György rendőrtanácsos özvegye Budapesten főbcíőlte magát és azonnal ineglialt.
Három budapesti ismert divulsza-lon feljelentést tett, uiert eredeti párisi modelljeit <lckopirozták.i
A győri lakkgyár tulaidonosa, Reiu-hold Oltó az elpusztult Hindenburg léghajón utazott — s eddig semmi hlr nincs róla.
A Hárshegyen egy isnvercllen férfi öngyilkossági szándékból megfogta a magasfeszültségű áramvezeléket: szénné égett.
Az Országos Malomszövctség elhatározta, liogy hálából a szentévben az áldozati oslyálioz szükséges liszt-mennyiségot ingyen adják az egyházi hatóságoknak.
Nyilbél\'.ek községben lukodulmi mulatozás közben valaki leverte a iámf-pát és a sötétségben agyonszúrták Punkotay József 23 éves gazdálkodót.
A béesi országúton, Mosonuál Gon-dár József soffőr autójával elütötto Jankovics Ján^snó (K) éves asszonyt, aki azonnal belehalt sérüléseibe.
Az OMGE vasárnapi közgyűlésén a szónokok hangoztatták, hogy a kereskedelmet adjak vissza a magyar kereskedőnek.
Világ:
I^ondonban kliabollák Ambrus Irén magyar énekesnő lakását és onnan kb. 60.000 pengő értékű ékszert éi ruliát vittek el.
Az olasz birodalom ünnepén 44.000 katona vonult el a Duce és az unil-kodó elölt Kómában, majd Mussolüii a többszázezer főnyi tömeg előtt kijelentette, hogy Olaszország Jelűd győzni ntindeö akadályt.
A Jeanne dArc ünnepségeket Tou-lousban u kommunisták meg akarták zavarni: « zavargásoknak 120 sebesültje van.
A Hindenburg óriásléghajó szörnyű katasztrófájának kivizsgálása ügyében kiküldölt német bizottság, amelynek vezetője Kckener dr., esak az amerikai kereskedelmi bizottság vizsgálata után kezdi meg munkáját. A kereskedelmi bizottság hétfőn reggel kezdte meg a munkát, több mint 150 szemtanút hall gátnak ki. A bizottság még o héten be akarja fejezni u vizsgálatot.
A bécsi rögtónitélö bíróság hétfőn reggel kezdte cl tárgyalni Ingrid Wien-green, a bécsi paraguai követ leányának gyilkossági bűnperét. A liároM vádlott közül Schlögel adta lo a i,u. lálos lövéseket, I-\'leck és Steyskaal csak társai voltak. A három gyilkosra halál vár, de miutáu Steyskaal "fiatal-koru. őt valószínűleg 20 évi fegyházzal sújtják, l.ang hóhért az ügyész kég már a liclysziuro rcudellc.
Tetőponton a koronázási láz Londonban
Vasárnap egymillió ember tolongott a koronázási útvonal dlszbeborutt utcáin — Az uralkodó-pár a tömeg miatt csak kerülővel tudott a királyi palotába jutni — A magyar kormány képviselete megérkezett az angol fővárosba
London, május 10 Kánya Kálmán külügyminiszter Csáky István követségi tanácsos jba Rapaich Richárd lovas, tábornagy kíséretében megérkezett Londonba. A pályaudvaron az angol király nevében a kenti herceg fogadta. Jelen volt a fogadtatáson a kormány megbízottja is, valamint a londoni magyar követ és a követség tisztvir selői. a kalonai atlasé és a magyar magyar kolónia számos tagja.
London utcáin vasárnap egyébként a koronázási útvonalon több mint egymillió ember tolongott, hogy gyönyörködjék a virág és zászlódiszbe öUö|\'iött utcákban. Különösen azok a környékbeitek jjty-lek be a feldíszített utvonalat meg-
tekinteni, akik a szerdal koronázást nem nézhetik meg. A iorlódás vasárnap az egyes utcakereszteződéseknél óriási volt, maga az uralkodó pár ls csak kerülő uton tudta a királyi palotát megközelíteni. Az uralkodópár ugyanis a hétvéget pihenéssel a Windsorl kastélyban töltötte. A királyi palota előtt, amely feldíszítve, Iobogódiszben külön látványosság, 60.000 főnyi tömeg szo-rongott, teljesen eláWa uz utat.
A palota udvarán egyébként a királyi pár hétfőn délelőtt próba-kocslkázást luríott o koronázási hintón. Az aranyhintó ülései ugyar| is bőr szljjon lógnak, ringásuk egészen különös, ugy.hogy meg kell szokni.
Katalánla nagy része az anarchisták kezére került
A nemzetlek rossz Időben folytatják előrenyomulásukat
Barcelona, május 10 A jelentések szerint Barcelonáb-.iln még mindig az anarchisták az urak. A zavargások állandóan megújulnak és a forradalmároknak a kormánycsapatok mind kevesebb mértékben tudnak elIentáHni.
Megbízható hlr szerint a kormány csapatok már teljesen tehetetlenek az anarchistákkal szemben, akiknek vezetői felszólították a kormányt, hogy 24 órán belül adja át a ha-
talmat, különben erőszakkal veszik át az uralmat. >
Párison át érkező jelenlések szerint Katalánia nagy része már az anarchisták kezére került.
Párls, május 10 A nemzeti hadak a rossz idő ellenérc is folytatják előrenyomulásukat és Guamikótól nyugatru-föbb hadászati szempontból fontos helyet elfoglaltak.
A dunai probléma a diplomáciai munka tengelyében
Schmldt Párlsba, Pál herceg Is Párlsba, Delbos Brüsszelbe utazik
Párls, május.10 Az ungol koronázással kupcso-latbun a francia külügyminiszter rlum nagyszabású diplomáciai tevékenységet kezdett, amelynek középpontjában szemmelláthntóJag a dunai probléma áll. A Quay d\'Orsay közlése szerint május 19-én tesz hivatalos látogatást Párisban Schmidt osztrák külügyi államtitkár és ezt a látogatást az osztrák kormány azzal a törekvésével hozzák kapcsolatba, hogy ugyanakkor, amidőn megóvni kívánja a legjobb viszonyl
Németországgal és Olaszországgal, gondja van arra is, hogy megakadályozza Ausztria elstzígetelődését.
Az osztrák kormány célja : fenntartani diplomáciai cselekvési szabadságát, amellyel élni kiván Prága és Budapest irányában. Ezzel párhuzamos törekvése az adott helyzetben, hogy szorosabbra fűzze kap-06*)lalait Angliához, Franciaországhoz és rajluk keresztül alz Egyesült Államokhoz. Francia diplomáciai körökben ugy tudják, hogy Lebrun köztársasági elnök rövid
időn belül meghívja Párlsba Pál jugoszláv kormányzóherccgel. Delbos külügyminiszter Schmidt állam titkárral való tárgyalásai után Brüsszelbe uta:\'lk, hogy még szorosabbra fűzze Belgium, Anglia és Franciaország baráti kapcsolatalt.
Fontos tárgyalások Londonban
London, május 10 A most ideérkezett miniszterek és diplomaták közül különös figyelem fordul Schmidt osztiák külügyi államtitkár személye felé, aki a koronázás után rendkívül fontos tanácskozásokat fog folytatni Eden külügyminiszterrel és más ve a tő politikusokkal. Ezekben a tárgyalásokban résztvesz Kánya magyar íflilügymlníszter is.
ló hírek a nagyvilágból
Magyarországon az utolsó 0 év ulutt 350 községhez építettek kőpályávul kiépített bekötő utat 23 millió pengő költséggel.
A világ (Oroszország nélkül) arany-hozamu 1023-tól 10 év alatt évi r>60 ezer kilogrammról 850.000-re emelkedett, ami 40 százalékos javulás. Ha az orosz aranytertnclést Is hesZámit-juk, akkor 500.000-rőt 1,50.000 kilogrammra. léhát 73 százalékká\' emelkedőit az aranytermlelés.

A magyar külkereskedelmi farg ilonr 1036-ban az előző évhez képest 850 millió pengőről 040 millióra, tehát 10 százalékkal emelkedett.
A magyar kormány cbl>en az évben 17.400 hold főidet szerez meg telepítés céljaira, 6.2 millió pengő költ-sézgel Ezen kívül mintegy 750.000 pengő költséggel 1000 házhelyet vesz
a kormány telepítési célokra. *
A német autókivitcl az év első negyedében rekordot ért el. A német gyárak u három- hónap alatt. 12.008 automobilt cx\'portáltak, 77 százalékkal többet, mint az előző év első negyedében és 450 százalékkal többel, mint 1033 azonos időszakában. Érdekes, hogy 1032-ben — uz egész esztendő folyamán — csak 11.025 német gépkocsit értékesítettek külföldön.
A magyar munkapiac helyzete erősen megjavult az utóbbi időben. Száz munkahelyre 1034-ben 343 munkake-reső jutott, 1035-ben 34ü-rc eunelke-dett ez a szám1, 1036-ban pedig már 310-re esett vissza. 1037. fobltárjá-ban az előző esztendő 382-es átlagszámával SEcmbcn 304 volt a munkakeresők átlagszáma,.ami igen kedvező
ÉMfltt KOffiOH*
1137. május 11.
,A magyar tisztvIselOi-kar az fi bajaival sosem fog kimenni az utcára..."
A STOSz nagykanizsai főcsoportjának évi tisztújító közgyűlése
dös multjuk nlatt sikerült a tisztviselői nivót emelni, szociális alkotásokat felállítani, 16.000 pengővel segíteni a kartársakat, a helyzet-javitás terén is sikerült eredményeket elérni, szociális téren is erős
S2£>mbnton délután tartotta a Segédhivatali Tisztviselők Országos Szövetségének nagykanizsai főcsoportja évi közgyűlését a városháza nagytermében Ozorai Ferenc vá-rosl tisztviselő elnöklete alatt. A közgyűlésen megjelent az országos központ küldetésében Varga Ferenc koijmiátnyttmátt^osj arszágjos ügyf vezető elnök és Szabó Miklós országos főlilkár. A megjelent jiota-bilitások között ott láttuk dr. Krátky István polgármestert, dr. Hegyi Lajos főjegyzőt, dr. Hennig Alfréd törvényszéki elnököt, dr. örley György kormányfőtanácsos, kir. közjegyzőt, Kőő János adóhivatali főnököt, vitéz Tóth Bélát, a Baross Szövetség elnökéi, dr. Béres Lászlót, az OTi ügyvezetőjét, Samu Lajos ipartestületi elnököt, stb. • ,
Ozorai Ferenc elnöki megnyitó-jában üdvözölte a központ kiküldötteit, valamint a megjelent hl-vatalfőnököket.
Varga Fereno kormánytanácsos
az országos központ üdvöfsletét tolmácsolta, majd kifejtette, hogy a mai életviszonyok szükségessé tették, hogy az egyes kategóriák érdekképviseletekbe tömörüljenek. A tisztviselők hosszú ideig távol maradtak ettől. A mjuid suiyosíibbá váló helyzet azonban végül is arra kényszerilet te őket, hogy tömörüljenek. A segédhivatali tisztviselők a STOSz-ban egyesültek érdekeik vé\' delmére. Éjs ma már - 9 év piultán - értékes eredményekét sikerült kivívniuk. Felhivta hallgatóságát, hogy dolgozzanak továbbra is erős hittel és kari szeretettel céljaik elérésére. { j ;
Szabó Miklós főtitkár azal kezdte beszédét, hogy nehéz megtalálni a határvonalat a punaszok előadásánál. Bennünk minidig megvolt az a komolyság, mondta, hogy minden megpróbáltatásunk közepette sosem hallgattunk az elkeseredés szavára, hanem mindig megfnaradtunk a törvénytisztelet alapján. Problémáink megoldását nem kívánjuk mások rovására, hanem a nemzet egyöntetűségével. A .magasabb rétegek mindig jóindulattal voltuk irániunk, de nem tudják, hol kell sürgősen segíteni. Ezért van szűk-ség külön szervezkedésre azamugy is elhanyagolt kistisztviselői! karnak. Az elmúlt esztendők megmutatták, hogy helyes uton járunk, sérelmeinket mindenkor megfelelő módon és formában tudtuk illetékes helyre juttatni. Hogy kisemberek vagyunk, nem jogosít fel senkit arra a feltevésre, hogy a baloldal felé tolódunk. Ez ,
a kistisztviselői kar sósam
fogja elfelejteni, hova tartozik
és sosem fog kimenni bajával az utoára.
Majd bezélt arról, hogy tiz eszten-
tevékenységet fejtettek kj. Dr. Krátky István polgármester
beszédében hangoztatta, hogy akik figyelemmel kisérik a STOSz munkáját, az egész ojrszágban a legnagyobb becsüléssel kisérik. 0 maga is segédhivatali kistisztviselői családból származik és igy át tudja érezni annak küzdelmeit. Hogy a város vezetőségének tagjai idejöttek, bizonyítja, hogy tisztviselőikkel együtt ereznek. Rámutatott arra> hogy minél nagyobb a szeretet és tisztelet a tisztviselők között, annál erösebb a tekintélytisztelőt is. Rámulatott a váiosl tisztviselők speciális kívánságaira : a fokozatos előmenetel problémájára, a\'betegségi biztosításra, arra, hogy n PK-kölcsönbőt kihagyták a yárosl tisztviselőket. Kérte, hogy a\' STOSz a városi tisztviselők speciális kérdéseiben is járjon el, Nagykanizsa város mindenkor szívesen ott lesz mellettük.
Szabó főlilkár ezután rámutatott hogy a STOSz a városi tisztikar előléptetne kérdésében emlékiratban lefektette azt a nagy kanizsui kívánságot is, hogy az írnoki olmet töröljék el. Erre sor fog kerülni. A^várjpsrfcn-dezés kérdése befejezést nyer|t, Legközelebb sor kerül a városi tisztviselők státusrendezéséne. A, cél, hogy a jövőben
a városi tisztviselő ne választás, hanem a XI. osztályba való kinevezés utján jussanak helyeikre. A kezelői állásoknak irodagyakornoki állások|ká való átszervezése a másik kívánság. Kérik azonkívül a szerződéses és ideiglenes munkaerőknek dijnokok-ká való átminősítését. Semmi ako» dálya nincs annak, hogy az OTBA szabályzatát a vármegyei és városi tisztviselőkre is kiterjesszék. A PK-kölcsön érdekében eljárnak. Sürgetik a státusrendezésnek az összes kategóriákra való kiterjesztését, a hétvégi szünetnek minden vonalon való bevezetését. Kívánják, hogy a VII. fizetési osztály elérhető legyen a kistisztviselők részére is. Az lgazolványos altisztek kérdését ls megfelelően szabályozni keli. Majd ismertette a lakbér-mozgalmat és a családipótlék felemelésének; majd az OTI-tisztvíselök speciális problémáit.
Nyerky László terjesztette ezután elő
titkári Jelentését
a helyi főcsoport egy évi működéséről, amely legszebb bizonyítéka unnak a pezsgő, életerős munká-. nak, amit a kanizsai főcsoporl kifejt és ami példaadó országos viszonylatban is. Sikerült elérni, hogy az arcképes igazolvány érvényesítési diját a város átvállalta, sikerült a hétvégi hivutaiszünetet be-vezclni, számos sérelem orvoslása végett megfelelő közbelépés tör-, lénl. Grábár Lajos indította útnak a magasabb lakl>éi-osztály3>a való sorozás akcióját a KANSz helyi elnökével, dr. Tholway Zsigmond postahivatali igazgatóval. A fizetések visszaállítása érdekében memorandumot készítettek. Kulturális téren is megállta helyét a csoport, amely komoly tényező Lett a város életében. Végül köszönetet mondott a központnak és a Zalai Közlönynek lelkes támogatásáért.
Horváth Lajos pénztáros jelentése után a közgyűlés Nyerkinek és Hurválhmik köszönetet szavazott lelkes fáradozásukért.
Ozorai elnök köszönetet mondott az előadóknak, majd felolvasta Baja, Pécs. Szeged, Zalaegerszeg", Makó, stb. STOSz-csoportjaiiól ér. kezelt üdvözléseket.
Az \'elnöki széket egyhangúan Ozorai Ferenc váiosi iktatóval töltötték be, akit a közgyűlés szűnni nem akaró éljenzéssel köszöntött. Választmányi lagok lettek : Pék Pál, Brassányi G^ula, Benkő Akos, Hajnal Károly, dr. Mihályi István, Kocsi Dezső, Biba Sándor, Horváth Lajos, Nyerky László, Jakubecz István, Nagy László, Berényi Géza, Bendefi Béla, Grábár Lajos, Viola Kálmán. Póttagok: Madarász József, Váradi István, Földesl
György, Horváth Károly, Kalamár Mályás. Számvizsgálóbizottság : Sörley Jenő, Orsovai Lajos, Lonkai Géza.
Varga országos elnök mielegen köszöntötte Ozorai elnökölt, aki elfoglalta az elnöki székel és a maga és liszlviselőtársai nevében tömör beszédben köszönetet mondott a megnyilvánult általános bizalomért. .Indítványára a közgyűlés üdvözölte dr. Czelller Jenő fővédnököt, dr. Meiz.lcr Károly országgyűlési képviselői, gróf Bethlen Istvánt, Nagykanizsa országgyűlési képviselőjét, Bárczny Ferenc országgyűlési képviselőt.
Dr. Hennig Alfród
kir. törvényszéki elnök beszélt ezután. Kifejtette, hogy ha a vezetők eredményt tudtak elérni, szükségük volt segédhivatali tisztviselőkre, megbízható, kötelességteljesítő, pontos munkatársakra. Ezeknek a sorsa a hivatalvezetőt is közelről érdekli, ezért örömmel látja az egyesület szép tevékenységét.
A két és fél órákig tartó közgyűlés a nemzeti imádsággal éri véget.
Esle a Centrálban vaosora
volt, amelyen megjelent P. O-Irfusz VIktorin plébános, dr. Hegyi Lajos polgármislcrhelyettcs, HemnvertKároly főszámvevő, Samu Lajos, a központ képviselői 06 mások. Az első felköszöntőt Ozorai Ferenc elnök mondta, majd Jakubecz István után dr. Hegyi Lajos főjegyző szólalt fel, méltatva a STOSz munkásságát. Samu Lajos, Szabó Miklós főtitkár, Varga országos elnök mondtak még felköszöntőt. t
Heghalt a háromgyermekes monkás, akit leszórt egy klskanizsal asszony
A gyilkos asszony előzőleg áldozata (eleségét akarta leszúrni
A körmösutcal véres dráma vasárnap szomorú véghez ért. Kálmán-János, akit Kolongya Jánosné leszúrt, súlyos sérüléseibe belehalt. A kés borzalmas roncsolást vitt véghez altiestében, ugy, hogy az orvosi tudomány már nem tudott ruj-ta segíteni.
A nyomozás most mái* teljesen tisztázta a köimösutcal dráma, minden részletét. Eszerint Kolongyáné egyik gyermeke csintalankodott, o miatt Kálmán János megfenyítette. Mikor délután Kolongyáné munkából hazajött, a megvert gyermek elpanaszolta édesanyjának a történteket. Kolongyáné felháborodva ment ál a szomszédba, hogy felelősségre vonja Kálmánt, ez azonban nem voll otthon, csak a felesége. Kolongyáné nekitámadt az asszonynak, késsel, de Kálmánné beszaladt a belső szobába és magára zárla az ajtót. Ekkor Kolongyáné dühében a szemeteslapáttal beverte Kálmánék ablakalt. Mujd megvárta, mig hazajött Kálmán Jánoö\'és akkor ismét bement hozzá és kérdőre
vonta a férfit, miért bántalmazta gyermekét. Kálmán és Kolongyáné között szenvedélyes viln keletkezett > melynek izgalmában Kolongyáné a kezében levő nagy konyhakését tövig bemártotta Ká^nv\'in altestébe. A férfi hangos sikoltással esett összse, eszméletlenül. A véreskezű asszony, mint aki jól végezte dolgát, hazament. Telefonon kihívták a mentőket, Kálmánt bevitték n kórházba, ahol vasárnap belehalt sérüléseibe. Három árvája maradt.
Dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró a merénylő, három gyermekes asz-szonyt letartóztatta. A kir. ügyészség indítványára elrendelte a leszúrt Kálmán János felboncolását.
Éveken át székszorulásban szenvedő egyének gjakran meglepő röv d idő alatt lendbe Jönnek, ha reggelenként felkeléskor és eB-lénként lefekvés előtt egy-egy félpohár lermíszetes „Ferenc József" keserüvhet Isznak. — Az orvosok ajánlják.
Cipőt pünkösdre az „Ideál" dpöiizletben vegyen!
GyBftyBrfl újdonságok érkeztek! — Bár ■ oipAárak rohamosan emelkednek, n ünnepek ■UH még randkivBI elOnySs árakkal tudok az Bn rendalkaaáaáro állani.
HecM Lajos „Idiál* cipűüzlrte -^- Nagykanizsa, Fő-ui 12. scfcn.
1937 m%j 11.
ZALAI KÖZLÖNY
Egészségügyi teendők Délzalában
Az egészségügyi felügyelő látogatása — Sok a halálozás, mégis jó a szaporodási arány - Szükséges a Zöld Kereszt mozgalom megszervezése
Lelenye, május 10 (Saját tudósítónktól) A belügyminisztériumból dr. Bielek Tibor eíl. felügyelő a napokban dr. Kontra László zalaegerszegi kir. tfyiiföor-vos társaságában nagykanizsai látogatása mellett a vidék falvainuk egészségügyét ls tanulmányozta, c célból Lelenyén is szemlét tartott. Jelentős Intézkedéseket várnak a szemle enedményekiéiríl s a látogatás alkalomszerűségét felhasználjuk ar-
ra, hogy Délzala igen jellegzetes és lanulságos egészségügyi helyzetét az illetékesek s a társadalom elé tárjuk.
Dr. Méthé Mihály tisztiorvos ösz-szeállilotta a letenyei járás népmozgalmi statisztikáját, melynek főbb adatait s az országos átlaghoz való viszonyítását alább közöljük (az adatok 1000 lakosra vonatkoznak, a csecsemőhalálozásnál 100 é\'<veszü-lctésre) :
Élve születés . . Halálozás . . . Természetes szap. Csecsemőhalál .
Letonyoi járásban 1913 1920 1900 1036 38\'1 385 309 233 17 8 15 5
20 1 22 4 18 16.1 19 22
131 7-8 183 186
Országos átlagban 1913 1920 1930 1936
33 8 314 24-7 20 22-3 214 15 3 14 2
115 10
— 193
94 154
Tehát ellenére az országos átlagnál jóval magasabb csecsemő és egyéb halálozási aránynak, a természetes szaporodás mégis szintén magasan felette van az országos átlagnak, mert a születések száma is nagy.
A magas halálozási arányszám részben a ,. nagy népnyomor, részit jüT ben a jellegzetes táj-J^&k betegségek követktoJ-ménye. \'Egészségtelen, zsúfolt lakásokban élő, hiányosan, egyoldalúan és rendszertelenül táplálkozó nép nem lehel egészséges ós ellenálló. Emellett a lakosság nagyfokú szegénysége és tájékozatlansága folytán nem tud gondot sera fordítani önmagára, az illetékeseknek pedig nagyon kevés eszköz áll rendelkezésükre. A legtöbb gondot okozza ujabban
a malária. A járás tipikus maiáriafészek állóvizeivel és murai öntéselvei. A malária egyre jobban terjedő, veszedelmes betegség. Legutóbb 1U0 Ix-teg Jelentkezett, de legalább tízszer ennyien vannak, akik nem kezeltetik magukat s nem gondozzák betegségüket. Pedig ez a baj krónikus, a hidegrázás állandóan visszatér s síunyogcsjpések áltat fertőz. A n*a-1 áriások aztán gyengék, vérszegények lesznek és a lappangó malária folytán fiogékonyak a különböző betegségek, különösen a tuberkulózis Iránt.
A gümőkór okozta halálesetek száirta szintén nagyon meghaladja az országos arányt s nincs mód a fertőzöttek elkülönítésére. Jellegzetes tájbeteg-sóg l
a traohoma, amelyben a járás 33.000 lakosa kö-z#l még mindig í7H0-e$i szenvednek (6 fól •*>). A népesség szpr-vezeli ellenálló erejét mindjobban legyengül a terjedő
■Ikahötlcmut,
n*ly u nagy gazdasági lerongyo-lódás következtében egyetlen vigasztalás és szórakozási. Jehotősóg. Mig országos átlagban 1984-35-ben 24 liter volt a fejenkénti borfogyasztás, addig a járásban botzá-vetőleg 100 literre tehető, pedig itt a vaióg^nü metilalkohol tartalmu nohát isszák leginkább. Most, hogy a noha értékesítését lehetetlenné telték, « borfogyasztás j ijcoztőeji miegnövekedett. ,
A betegségek elleni küzdelem kevés eredményt mutat fel eddig. Né-inileg a trachomát sikerült csökkenteni. Az évi 20.000 pengő kiadással megszervezett trachoma elleni védejem elérte, hogy a háború utántól, araikor kb. 10 százaléka volt trachomás a lakosságnak, napjainkig feléi-e csökkeni a megbetegedések száma. Nagy baj, hogy itt, az ország legnagyobb trachoma-fészkében nincs megfelelő szakszerűséggel felszerelt szemészeti osjo-tály egy közkórházban sem (sem Nagykanizsán, sem Zalaegerszegen) ugy, hogy a kórházi ápolásra szorulókat Budapest, Pécs vagy Kaposvárra kell utalni. Ez nagy kö\'e-lezettséget ró a községekre, akik a szegény8orsu fertőző betegek szállítási költségeit viselik, huza pedig nem lud jönni a beteg, nem lévérí pénze, igy igen gyakran ugy tolon. oolják haza a gyógyult betegekot. Általában a vidék törpebirtokosait nagyon sújtják a kórházi költségek, soknak 1-2 holdas birtokára kebelezték azt, ez orvostól és kórháztól elidegeníti a lakosságot.
Ujabban a rászorulóknak méltányos esetekben a vármegye rendelkezési alapja megtéríti költségeit, de az idegen törvényhatóságok követeléseiket szigorúan behajtják.
Az 1932-ben felállított Stefánia anya- és csecsemő védő intézet, me lyet egyesek áldozatkészsége tart fenn, nem tud lényeges ered ményeket elérni. Ke vés anya és csecsemő látogatja (Lelenyén a rászorulók 10 százaléka) s a csecsemőhalálozás aránya nem javult működése óla. A baj főként ott van, hogy az intézet nem kap hatósági támogatást, továbbá, hogy nem tud bajtracgalőző és ok-lató szerepének a közöny miatt eleget tenni. T. i. csak akkor viszik már oda a gyermeket, hu beteg, vagy ha valami segély van kilátásban. A belügyi tárca költségére
minden két évnél fiatalabb szegény gyormek 2 kg. cukrot kap kéthetente. A járásban 100 gyermek kap naponta 2 dl. Ujat és 5 dkg. kenyeret.
Érdekes, hogy Lelenyén a tejakció céljára elélnie nem tudtak a nagy-forgalmu lejszövetkezettől { tejejt kapni, csak a járás szociális lelkületéről és gondoskodásáról ismert
SE NAT0 R CE L0 FILTER
FÜSTSZÜRŐS CIGARETTAHÜVEUy
főszolgabirájának közbelépésére sikerült elérni, hogy a szövetkezetből a népegészségügy céljaira teljes és fölözött tej legyen beszerezhető. Nagy baj, hogy a járás tehénállományának 50 százaléka gümökóros. A járás 33.000 lakosának egy teljesen egészséges vizű kútja van.
A legnagyobb gondot a malária elleni küzdelem adja. Ismeretes az a védekezési mód, mely a kaliforniai tigrisponttyal (egy gambosia faj) akarja benépesíteni a vizeket a szunyogpusztllás céljából. Azonban a vidéknek sok olyan vize van, mely csak tavasszal, az áradásokkor gyűlik össze, nyáron pedig kiszárad, a szúnyoglárvákat a oaban felneveli. A zalaegerszegi kir. tiszti-főorvos kezdeményezésére a Szentadorjánból (Llsps) beszerzendő olajjal akarják ezek felszínét elöntetni, hogy Igy pusztítsák a lárvákat. Persze s:>k tekintetben hiábavaló a gondoskodás, ha a Mura jobbpartján lévő szomszédaink semmit se^n tesznek. Nagyon fontos a Közegészségügyi Intézet által megvalósitan. dó malária kutatások eredménye. Ugyanis sorozatos vérvizsgálat utján megállapitják a malária fokát és elterjedését s a betegeket, baciUushordozókat állandóan nyilvántartják, gyógykezeltetésre kény szerilik, akár a trachománál.
A járás vezelől minden lehetőt meglesznek a népegészségügy fejlesztésére. Most kezd mutatkozni
annak az előnye, hogy , a járásban van egy orvos, aki osak a közegészségüggyel fog • lalkozlk. $ »
A nagy területen elhelyezett 3 körorvos ugyanis csak gyógyítani ér rá, közegészségüggyel nem foglalkozhat.
A lelenyel járás három körorvosi székhelyén meg akarják szervezni a Zöld Kereszt mozgalmat s remélik, hogy a belügyminisztérium hozzájárulásával s o, társadalom áldozatkészsége folytán sikerül is. Érdemes erre a vidékre áldozni, mert ilt egy friss, töretlen erejű és sza-poraságu nép él s csak a csecsemőhalálozás és betegségek gyilkoló arányát kell leszorítani és még nz eddiginél is kedvezőbb szaporodási arányi kapunk. A Zöld Kereszt min den oldalról támogatott és nagyszerűen megszervezcli anya- és gyermekvédelme, beteggondozási, nép? táplálási és egyéb széleskörű felvilágosító és szociális tevékenysége áldás volna a járásra.
Persze, a közegészségügy itt is elsősorban kenyérkérdés s ez a délzalai föld még akkor ls nehezen ludná eltartani összezsúfolt népét ha arányosan oszolna az el rajta. De minden segllség javít az állapotokon és nem hisszük, hogy volna föld, mely jobban rászorul és volna nép, melycj. több eredménnyel lehetne segíteni, mint itt* a miénket, Délzalában.
Páldy Róber*
Az ötéves Weisz Józsi halálos tragédiája
Két szekér közül az autó elé ugrott a gelsel kisfiú
Gelse, május 10 (Saját tudósítónktól) Szombaton délután Gelsén Rádiék portáján játszolt pajtásaival a kis, ötéves Weisz Józsi. Talán a játékot unta meg, ta» Ián éhes volt, de egyszerre futólépésekkel megindult a nyitva álló kapun át az utcára.
Az utca kapu előtti oldalán hosz-szu sorban haladtak a terhes, takar mányos szekerek, csak pár méter köz volt er/y-egy szekér között. A kis gyermek egy ilyen közön keresztül akart átszaladni az úttesten, de ugyanekkor az úttest másik oldalán haladt Gross Tibor nagykani-
zsai bérlő autója. A szekerek és az autó közötti távolság alig tett kl másfél métert. Mire a kis ötéves gyermek a takarmányos szekér mögött erre a másfél méteres közre kirohant, menthetetlenül beteljesedett végzete. Odaszaladt az autó elé, az autó kereke elkapta és oly sérüléseké.\' okozott rajta, hqgy még nz nap este meghall a nagykanizsai kórházban. Nem tudtak rajta segíteni sem a gelsel orvosok : dr. Kaj-tár és dr. Kárpáti, sem az azonnali műtét.
A gelsel csendőrség meglnditdta a nyomozást.
ÉRTESÍTÉSI
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy raktáramon tartok óriási válasz\'ékban
síremlékeket
svédgránitból, szyanilból, márványból és mük\'böl a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelig.
8irbelt, slrszeuWy és hősi emlékművek
készítését a legjutányosabban vállalom.
Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását.
Kiváló tisztelettel
Kovács József kfifaragómaater
1284 Nagykanizsa, Király u. 33.

ZALAI KÖZLÖNY
1937. mijüi 11.
■UDApEST 1.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 I)r. üaloghy Mária felolvasása. — 10.43 Séta a divat berkeiben. — 12.05 A rádió szalonzenekara. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjclcntós. — 13.30 Hanglemezek. — 14.10 Hirek. árak.
— 16.10 Arányi Mária előadása. — 16.45 Időjelzés, hirek.
17 Banda Ede ctoibalmozik. — 17.20 Közvetítés a 11*. kir. Gyermeklélektani Intézet nevelési és pályaválasztási tanácsadó rendeléséről. Beszélő Bndinszky Sándor. — 18 Bolgár és görög dalok és áriák. — 18.50 Schöpf-lin Aladár előadása. — 19.20 Cigányzene. — 20 Kis szinpad. 1. Tiztől— tizenegyig. Hangjáték egy felvonásban. 2. A rádió beszélőt keres. Hangjáték egy felvonásban. — 21 Hirek. — 21.20 Heincmttnn Ede jazz-zenckara.
— 22 Időjárásjclcntés. - 22.05 Budapesti Hongverseny Zenekar. — 23.20 Hanglemezek. — 00.05 Hirek. BUDAPEST n.
18.20 Francia nyelvoktatás. — 10.30 Mezőgazdasági félóra. — 20.05 Cigányzene. — 20.40 Faragó György zongorázik. - 21.25 Hírek BECS.
12 Szórakoztató zene. — 14 Keringő.
17.30 Hangverseny. — 2041) Két bűnügyi hangjáték. — 22.20 Kivánság-hangverseny. — 23 Kivánsághangver-seny.
Ingyen kap|a a Zalai KüzlOnyt, akt egy előfizetőt szerez
A Zalai Közlöny .Keresd o sori. versenye nem várt nagy sikerrel zárult." A versenyben résztvevők a sorok összeállításánál nem kis örömmel vehették tudomásul, hogy a Zalai Közlöny még egy meglepetésben to részesítette őket. Az elrejtett sorokban közöltük, hogy mindenkinek, akt egy uj előfizetőt s/c-rea lapunknak, a azerkeszlöség egy negyedévig ingyen küldi a Zulal Közlönyt.
Ezt a bejelentést in-öt megerősít-Jük és a Jövőre nézve is érvényesít-Jük. Mától kezdve tehát mindenki, aki egy e«ész éves uj előílzetöt szerez a Zalai Közlönynek, negyedévig ingyen kapja a lapunkat. Félévi előfizetés után kettő, negyedévi előfizetés után pedig egy hónapig Ingyen kapják előfizető-szerzőink a Zalai Közlönyt.
Az előfizetési nem kell egyszerre előre kifizetni. Az uj előfizető hónaponként fizetheti a lapot, kiadóhivatalunk ezl külön kezeli és 1 évig minden kifizetett negyedév után egy hónapig ingyen küldjük a lapol annak, aki az előfizetőt azerezte.
Kedvezményben részesülnek azon kívül az önként jelentkező u| «lő-lizetők Is 11a mist fizetnek elő, lunlus elsejéig ők is inuyen knpfák lapunkat. Az u| előfizetők mindabban a kedvezményben rész^ülnek, amelyeket a Zalai Közlöny elő-filctőinek nyújt. így |Kényt tarthatnak havonta két ttnzavas Ingyen apróhirdetésre, buda|»stl tartózkodás esetén Mállodaulalványra, fél. . "<- \' n^^i nyelvtan-
„Senki többet? — Harmadszor..."
Színhely: Erzsébet tér 10. számú házban egy utcai kis bolt. 1 Előtte az utcán egy csomó zsibvásár! «áru.» Hégi székek, amelyekről hiányzik az ülőke, megsebesült karosszékek, kificamodott lábu asztalok, pókhálós, régi, bizonytalan szinü szekrények, asztmás* sublódok, roskatag virágállványok, kórházi ápolók jodofoim\'-szagu szobáiba illő tükrök. A szegénységről beszélő proli-bútor közölt még egy foghíjas zongora is akad. Mintha pirulna a valamikor jobb napokat látott «Ehrbar.» talán egy fiatat pár l>oldogságá-nak néma tanuja volt, inig egy kis|>olgári lakás szerény szobájából goromba kézzel kiragadták az adósok nagyvásárára... A nagy karosszékben valószínűleg öreg anyóka szundikálhatott ebéd után amikor kis unokái az utcára szöktek, egy félórára felszabadulva a felügyelet alól. A tiszteletreméltó, ónémet sUlusu ingaóra a család sok bolttog és nehéz eseményéhez ütólte az idő múlását,\'nagy elhald rozások ós események felkiáltójelét. Most itt fekszik a szekrényre dobva, a hályoggal befutóit tükörrel együtt, éhes tekintetek prédájául. Valószínűleg csodálkozik az üveges konyhaszekrény, hogy mii nem simogatja végig a háziasszony dolgo* keze és fiókjai üresen várják a sors intézkedéseit jövőjét" illetőleg. Ilyenek lehettek a görzi utcák kiürítés lián. A kispolgári lakás szegény-ség-s7.agu bútorzata körül nagyszámú nép. Vásári nap van és á vidék ii jön és nézi a szegénység rabszolgává: árát. Hátha olcsón lehet valamihez jutni. Hiszen itt ugy-kél |Hngöért egész tűrhető dolgokat lébe1 kapni. Van, aki hangos, durva nevetéssel nugjegy-zéicxo\'. \'esz a holmira. Van. aki csendesen várja mit kiált ki a végrtb.íjl.) sefídje. Van, akinek a szive összeszorul, mert tovább lát és ebben a Holnapot tátja.
Ma neked, holnap nekem1. De vannak, akik jnöhó szemmel csak az üzletet nézik és nem látják a tragédiát, a szomorú arcokat, a könnyeket, az összekulcsolt kezeket, a sápadt gyermekarcokat, a (akaratlanul m«radt csecsemőket, a sok jajt és kétségbeesés sikoltását. Mit tudják ők, hogy a jmmos szekrények liasadékában egy-egy szegény édesanya ajkára fagyolt Migitség kiállás némult cl.
fis felhangzik a végrehajtó-so. géd hangos szava:
— Egy tükör, kikiáltási ára 20 ]>cngő. Erős, finom óra, megéri a 20 pengőt, de lehet kevesebbet is ajánlani.. Először...
Valaki csendesen odavágja: —i 5 pengő!
— 5.50 pengő!
— 6 pengő!
— 7 pengő! — kínálja a másik, aki csak azért sem engedi ki «, kezéből.
Végül is 15 pengőért viszi az uj gazdája haza.
Rs lassan fogy. fogy a sok ócska liolmi. amit köztartozások, miegymás fejében foglalnak le és idehoztak nyilvános árverésre. Fogy minden, a szegénység vackait a szegénység vásárolja.
Piaci kosarakkal siető háziasz-nyok haladnak el az Erzsébet téri bolt előtt. Először kíváncsian nézik. mi megy végbe annyi nép előtt. Amikor meghallják, hogy .először... másodszor...» lehajtott fejjel mertnek tovább. Ok tudják, hogy mi történik itten. A nie-leg érző női sziv tudja, hogy cmr-berlragédiák utolsó előtti felvonása zajlik. A (ulsó oldalon járók is felfigyelnek. Hangosan, jól érthetően hallatszik: -másodszor,. sensl többet?... harmadszor!...»
Emberek tudjátok, mi történik itten?
Temetés. Vásári zajban, az utca tülekedésében: szomorú temetés...
(B. H.)
tandíjas angol folyamokra, stb-
h
A Zrínyi vereséget szenvedett Simontornyán
SBTC—Zrinyi 2:1 (2:1)
A Zrinyi teljesen egyenrangú ellenfele volt a bajnokság 2. helyén álló simontomyai csu|>atnak. A 7. percben Csöngey révén vezetést szerez, a 30. percben tud csak egyenlíteni Kálmán révén az SBTC. A félidő utolsó per-
cében Róth megszerzi a vezetést.
A második félidőben a Zrinyi erősen ostromol, de nem sikerül az egyenlítő gólt megszerezni.
A mérkőzést Iváncsits pesti biró vezette.
Az NTE tréningmérközést tartott
Az NTE szabadnapos volt, így a II. csapatával tréningmérkőzést tartott, amire igen nagy szükség volt, mert pünkösd vasárnap a Zrinyi— NTE helyi rangadó kerül lejátszásra.
Jugoszlávia— Magyarország 1:1 (1:0
A m«gyar csapat Buda|>esleu sem tudott győzni a kitűnő jugoszlávok ellen. A mérkőzés 16.000 néző előtt Barlass\'na olasz játékvezető bíráskodásával zajlott le. A gólokat I.esnik és Cseh lőtte.
A milánói Európa-bajnoki ökölvívó diadal döntői
P.nokos óriási küzdelem után legyőzte Sobkowiok (lengjél) ellenfe-
lét és Európa bajnok lelt. Szabó és Szigeti hanuadik, Nagy pedig negyedik lett. (
Atlétáink 4 győzelmet arattak Bolognában
A .bolognai stadionban rendezett olasz—magyar atlétikai versenyen Kovács. (iörkói, Koltai és Kerkovitz győzött. Kelen és Temesvári pedig kitűnő eredtnénnvcl is vereséget szenvedet.
Jugoszlávia B—Magyarország B 3:0 (0:0)
A migyar B futball válogatott súlyos veresége nagy meglepetés. Phöbus—111. kcr. FC 5:1 (2 :1).
Kerületi eredmények
PEAC—Turul 4:1 (4:0). PAC—DVAC 1:1 (0:0). Pécsi BTC—KRAC 2 11 (1:1). PVSK—BIOK 4:0 (2 : 0).
Dezső József,
oz NTE titkára szövetségi ellenőr volt Barcson. A PVSK eddig minden mérkőzését elvesztette Barcson és legtöbbször a mérkőzésnek kellemetlen utóhangjai voltak. A bajnokságra törő Vasutas csapat most szövetségi ellenőrt kért, melyre a kerület Dezső Józsefet kérte fel. A PVSK-nak czal-kalommal sikerült győzni, de a botránytól még n szövetségi ellenőr jc-lenléto som\' tartotta vissza a barcsi szurkolókat, mert nemcsak vitéz Adorján bírót és a pécsi játékosokat, hanem a szövetségi ellenőrt is megdobálta a mérkőzés végéi a közönség. Dezső Józsefnek tehát lesz mit jelentenie a\' szövetségnek.
Naptári Május 11. kedd. Rom. kat. H. Ferenc. Protestáns Mamortus. Izrael. Szíván hó 1.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg a „Mogváltó" gyógysíertár ó« a ktskanlzsal gyógyszertár.
GőxFürdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kodden egéez nap nők neki.
— (Bélyeggyűjtők tnUlkoxója) Hétfőn
délután 6-tól 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.
iHlll
6 havi rbzliulbie.
Slazengers DUnlop tennlszlabdák tenniazhurok
Szakszerű hurozás
SZABÓ ANTAL
sportüzletében Fö-ut 5
1937. május H.
— (A II. templomi hangverseny)
amelyet az egyházzenei hangverseny-sorozat köreiében a relsőtemp-lomban rendeztek, vasárnap délután hat órakor szintén nagyszintű közönséget vonzott. A műsort a Boldognsz-szony anyánk cinül szép népének nyitotta* meg. amely után F. Gnraf .Margit adta elő sok finomsággal és szépséggel Nardjni; Andnntc cantubflé-jét csellón. Vp^jnay János iagzngtó .stílusos orgonakiséretc mellett. Igen hatásos és szép volt a második körzeti elemi iskolások éneWwrtnak és Kádár Mihály kl.trinéíjálékának előadásában Kodály: Karácsonyi pászlorlánea. Az egyházi zenéről isméi Muzslay László hitoktató tartott elmélkedést. Ézalka-lommal is volt két népéiiekbimfutuló a Szent vagy Uram1)öl: .Angyalok királynéja ...» és .Mária Szüzanya...» énekeket adta elő a gyermekkórus Ráez Alajos vezényletével. Az egyre fejlődő kórus számfú csakúgy, mint a többi szántok nagy tetszést arattak. A hangverseny után litánia volt.
— (A Zeneiskola tanArl hangversenye)
Több oldalról megnyilvánult kívánságra a zeneiskola tanárai megismétlik e hó 5-én tartott hangverseuyü-ket, hogy a műsort azon érdeklődők is meghallathassák, akiket hangverseny időpontjában keletkezett zivatar meggátolt abban, hogy a hangversenyre elmehessenek. A koncertet csü-törtók este ismétlik meg.
— (Anyák napja)
Vasárnap délután rendezték meg a II. körzeti elemi iskolában, a szépen feldíszített udvaron az Anyák Napját. A szivet megitató szép ünnepélyen közel 000 szülő is résztvett. Iker János hitoktató mondott gondolatokban gazdag. szép beszédet az édesanya sze^ leletéről, annak szerepéről a család^ ban és az életben. A kedves alkalmi szavalatokon kívül egy qzép mugyar láncszálml is volt, amelyet Hegyi Baba és Gerencsér Margitka adtak elő. A gycrtnlckek fogadalmat is tettek, hogy mindig jobban fogiák szerelni szüleiket. A szép ünnepély Filó Ferenc igazgató zárószavaival ért véget, aki ismételten felhivta a gyermekek figyelmét arra, hogy az anya szeretete a legszebb erények közé tartozik. A szép ünnepély megrendezése ózv. Baneko-vits Jánosné és Béres Jánosné tanítónők érdetnW. Feltűnt a szavalatok közt Mlinarics Irmtt negyedikes polgárista költeménye, amely komoly verselő tehetségről és a kis poéta meleg, szi-nes lelkéről tanúskodik.
— (A pedagógusok)
pünkösd hétfőjén rendezik első kirándulásukat, amely az cgyüvétartozás legszebb példája lesz. liznlkalotrtmal Szomolányi Gyula szcnlgyörgyvári szőlőjéig indulnak a pedagógusok ós barátaik. Indulás két órakor a temetői hídtól. A rendezőség kéri a tantesU> leleket, hogy csütörtökig jelentsék be a résztvevők számát telefonon a ZaUd Közlöny szerkesztőségében.
— (Növendék-hangverseny)
A zeneiskola szerdán délulán 0 órai kezdettel növendékhangversenyt rendez a zeneiskolában. Belépődíj netu lesz. A rendezés költségeit önkéntes adományok hivatottak fedezni.
— (A Nagykanizsai Iparoskör)
tagjai részére a m. kir. posta május hó 10-én este 8 órakor az Iparoskór. ben távbeszélőt ismertető díjmentes előadást tart. Tekintve, hogy a távbeszélő ugy az ipari, mint az üzleti életben mind nélkülözhetetlenebb lesz, kérjük a tagok minél nagyobb számban való megjelenését.
zalai közlöny,
Kéfesd a másik felét f
A rendkívül nagy érdeklődéssel folyó Keresd a másik felét versenyünk sorsolását megejtettük. Az eredményt holnapi számunkban közöljük a ugyanakkor ujabb versenyt is hirdetünk.
— Férfi iport-ixSve\'ck legszebb mintákban Schiltznól.
(A Nőegylet táncteája)
A napsütéses tavasszal l>eköszöntött a láncteák ideje is. A Keresztény Jótékony Nőegylet adott először alkalmat a láncolni vágyóknak szombat esli Icájával, amelyet a Korona helyiségeiben tartottak. A jótékony egyesület ritka elegáns és előkelő közönségei vonzott, valóban a város krémje volt ott. Bár a fiatalság kevésbé volt kép-viselve, a vendégek a láncban is kileltek mngukért. Az egyesület kedves és figyelmes háziasszonyai gondoskodtak arról, ho#y a vendégek semmiben se szenvedjenek hiányt. A szombat esti vigság ismét néhány kanizsai szegény gyermeket juttatott ruhához, meri az est tiszta jövedelmét a szegény gyenmekek felruházására fordítják. A gondos rendezőség Farkas Vilma ügyvezető alelnóknövel az élen csak dicsérclct érdemvl.
— Pünköidro KyermokcIPaket,
leányka és flucipőkel minden ki-vitelben, legolcsóbban vehet az <Ideál> cipőüzlelben, Fő-ut 12. szán*
— (Cigányok díszhangversenye)
A nagykanizsai cigányzenészck díszhangversenye ezrekre menő közönséget vonzott v-isárnap délben az országzászlóhoz. A kanizsai cigányok más városokhoz hasonlóan méltóképp ünnepelték meg annak 500 éves évfordulóját, hogy Magyarországon a magyar dalt ápolják és nvüvélik. A vasárnap déli díszhangverseny a Hiraiiusz-szal kezdődőlt, majd sorra hallottuk a leszegbb régi magyar nóláka^ a feledésbe ment kuruc népdalokat, tárogató szólókkal. A nagyközönség a verőfényes szép déli napsütésben élvezetei luillgalta a cigányok monstro diszluingversenyét és az egyes számokat nagy tapssal jutalmazta. Csárdások, majd a Rákóczi-induló fejezte be a szép déli térzenét, amelyet máskor is szívesen hallgatnánk, de dobogóról, hogy szélesebb körben is élvezhet^ legyen. ?
Epekő-, vesekő- és hólyagkö* betegek, valamint azok, akik hugyaavas sók tuiszaporodásá-ban és kOszvéOvben szenvednek, a természetes „Ferenc József" ke-serUvlz használata által Dóin üköJé-sük elrendezését, cmésxtétűk előmozdítását és állapotuk javulását érhetik et Az orvosok ajánlják.
— Saját érdekében ÓB örömére SZOl-gAló meghívásnak tesz eleget, ha a
Köpetein Buto.áruliA* fiaxl mübutor-klál-Utáiát megtekinti, vételkényezer nélkül
Értesítés.
Tisztelettel érlesllem Kis- és Nagykanizsa lakosságát arról, hogy a kls-és nagykanizsai halárban található összes vizeken a halászati Jogot 6 évre a várostól bérbevellera. Ennek alapján a halászai, horgászat, rákászat megzálogolás terhe melled, szl-
Í;oruan tilos. — Tisztelettel Simon slván hentesmester, a halászati jognak föbérlöje, Helyben.
A Ház Ülése
Budapest, május 10 A képviselőház ülését 10 ómkor nyitottn meg Sztranyavs/.ky Sándor házelnök. A költségvetési javaslat vitáját folytatták. Elsőnek Mcgal-Mejzler Károly szólalt fel, aki mezőgazdasági szempontból vette bírálat alá a költségvetést, örömmel látja a kormány nagyarányú (erveit, Éber Ai\\tal támadásait visszautasítja és nem találja hibának, hogy a kormány kitart a közös gazdálkodás elve melleit. ;
Utána Kertész Miklós szólalt fel, a nagylökét támadta beszédében, mely sok mindent elgáncsol.
Lapzárta :
Duff C.oopoer honvédelmi miniszter ma délelőtt fogadta Rapaich Raimund magyar honvédgyalogsági tábornokot, a magyar hadsereg képviselőjét.
Az olasz sajtó hosszabb cikkekben foglalkozik az olasz király magyarországi útjával. Eszerint a király és királyné május 19-én délelőtt 10 óra. kor érkeznek Budapestre.
Vasárnap este két egymáshoz kötött fiatul leány holttestét fogták ki az újpesti Dunaparton. Valószínűleg Harapta Erzsébet 19 éves és ennek 15 éves Ilona nevü testvéréről van szó, akik a minap eltüiu tek és levélben bejelentették, hogy öngyilkosok lesznek.
IDCÍ
Zápor!
Prognózis: Déli ós dólnyugatl légáramlás, néhány helyen, főleg a délutáni órákban zápor ós zivatar, a hő nem változik.
A Meteorologlal Intézet nagykanlzaál megflgyelőállomása Jelenti t
Hőmérséklet tegnap eete ö-kor: 4-14-0, na röggel t +12 4 délbttn: +21 8. Csapadék: 0 0
— Vixhutlan férfi- éa r Sl e.flköpenyok
minden nagyságban nagyon őicsőfa kaphatók SchUtznél.
legnézte a NEIZETRÖZI VÁSÁRON az I. G. „INDANTHREN" és „EULAN"
paviilonját ? S ha meggyőződött arról, hogy amil olt kiállítottak és bemulatlak jó és szükséges, keressen fel majd bennünket. — Ml ugyanazt fonjuk adni Ónnak.
pAlcsics
textlllestö és vegytlsztttó Özem, Nagykanizsa
LEGÚJABB
Gróf Bethlen István nyilatkozata a Soir hasábjain
Páris, május 10 A Soir külpolitikai rovatában hosszabb nyilatkbzatot k\'Ózöl gróf Bethlen Istvántól, amalyben kifejti; hogy Angliának és az EgyeSQlt Államoknak nem szabad részlvcnniük a kontinens viszályaiban. Nekik döntő tényezőknek kell leamflük. Fantasztikumnak tartja egy uj kisantant alakulását, umely Aus^ria, Magyarország és Csehországból állana. Németországról az a véleménye, h^gy gazdasági ag" sokalta jobban áll, mint négy év elölt. Nem kell attól tartani, mondta tovább, hogy Németország megtámadja,1 Franciaországot.
Eladó
SMS5 szőlőbirtok,
hiánytalan felszerelésekkel, cseréptetős pajta, istálló, nemréf épült téglá-plnco, alatta vasgerendás főldplnce, élő ftifó-rózsa-szaletll, nagy gyümölcsös.
Egy szeretni való, szép birtok, közét a kúthoz.
Bővebb megtudható Si*»ou litván hentesnél mindennap a Piacon. 1887
Féltandijae angol éa német nyelvtanfolyamok a Zalai KlhüShy eISfizefSI részéra
A nyclvék tanulása évről évta jobban tért hódit Nagykanizsán k csak ugy, mint az egész művelt világon, lóként a nyelvrokonok nélküli Magyarországon.
A Zalai Köz\'öny meg akarja könnyíteni előfizetőinek a nyelv-tanulást és ezért megállapodott egy éllstaerten kitilnő nagykanizsai hj elvtan árnővei, aki két nyelvet 60 Százalékos kedvezménnyel tanít a Zalnl Közlöny előfizetőinév.
Az angol és német nyelvtanfolyamunk vezetője pallos Erzséfc*. Á tanfclyam nem csoportos, méft egy órán legfeljebb négy nljvenr-dék vehet részt. A tanítás heti két órával hat hónapig tart, havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek 6 pengő, (nem előfizetőknek 10 pengö). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szerezte meg az angol nyelvtanári diplomát. A töká-leflbs kiejtési btztoaltják mr. Waltcr Hlpmmi nuk, a londoni egyetem fOL nellka tanárának eredeti gremmo-foá lemezei. Jelentkezni bármikor leijei a nyeivtanárnőnil (przsébet-téár 18. II. eto.)
Minden tanfolyamra vé\'ó téUnn-dljfcs beiratkozáshoz fel kell mu-taüil a Zalai Közlöny legutóbbi elAtzetésl nyugtáját, vagy a Zalai lítfclöny szerkesztőségének igazolását ... , i
lA Bútorokban a Kopateln-cég vezet I MoÖern mlntatérmelben a íógjobbat a legblcaébban mutatja be, kedvező .üw téaf feltételek mellett
SALAI BOZLONY
1937. májm II.
APRÓHIRDETÉSEK
10 uélfl <0 fillér. minden tovébbl (
Horthy Mlklós-ut 17. N«eyaxobáa la kás augusztus l-re kiadó. — Bővebbet Unger-Ullmann vaskereskedésbe:!.
Megérkezett a közismert bndal csillag arafalégaa a«. Fogad délelőtt 9-12-lp, délután 2-6-lg Fő-ut 22., földszint 1. 1332
■attfeaabáa lakást keres állami U-nltó a város belterületén augusztusra. — Címeket a kiadóba kér. 1328
KattAaaabáe, aiársz, uccal lakás azonnal kiadó. Csengery ut 79. sz.
Eladó adómentea aarokhéx főútvonalon, üzletnek alkalmss. .Tizen felni1 jeligárt a klsdóba. 1375
Saxtflaaéqom falaasrléaa folytán eladok (lehetőleg egy tételben) egy kisebb gazdasághoz aitlkséges felszereiéit. (Ló, szarvasmarha, kocsi, eke, g*ptk, szerszámok stb.) Ctm: Kovács Dezső kán tor tanító, Murakeresztur. I3&
Kétszobás udvari lakás Klnlszl-utcs 21 szám alatt augusztusra és négyszobás lakás fürdőszobával november hóra kladé dr Qyulsl Béla ügyvédnél. 1367
Nől-féifl fehérnemű varráabaa gya korlott leányokat felveszek. Deutscnné, Klnzsll utca 19. 1348
Használt kerékpárt megvételre kere< sek. VI da fasserflalet. 1354
Országos hírli, jól beveietett faiskola, megbízható, szorgalmai helyi vagy utazó képviselőket karaa. Magas jutalék, kfllt-ségelóleg. Clm i kiadóban. 1387
Baml-bélyaaafk. réz- és zománc-táblák, vésnókl munkák legolcsóbban ké nUlnek Vékássy Testvéreknél. •
Nyakkandi fordítás, javítás, müstop-polás. Dveg, porcellán ragasztás Wetsz Her-mtn Erzsébet-tér 4. •
Eladd egy kis családi nyaraló Balaton fenyvesen. Bővebbet Petófl-ut 4. •
Kitűnő aavaayakápoaata kapható
Husztl-tér 7. •
Lucernával vegyes fúksszáló város belterületén bárbaadó. Bővebbet Csengery-ut 19. •
Tisztességes baJáréaS kerestetik. Sugár-ut 34.
Dleaaéélat vennék. Horváth borbély-Iliiét, Erzsébet-tér 14. *
Raktár helyiségek, műhelynek Is alkalmasak, azonnalra bérbaaaék. Bővebbet Csengery-ut 19. •
Egv szép nsgy jukka és ugyanolt fősz-tottfoll aladé. Csengsryut 31. •
300—400 métermázsa száraz tangarU oaata eladó. Megtekinthető a Mezőgazdasági Közraktárakban (Sörgyár). 1389
Kiadja a laplulajdonos Kft/gazdasági Rt. Oulenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Király. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
A bélyeg érték!
Ollhoti, padláson, fiókban heveri bélyegeit éitékesit-heli minden hélfőn délután 6-161 8 ig a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — a Pannoniában.
IMiin btlyeagyujtat ulmw látnak.
Tagdíj nincs I
Nagykanizsa megyei város polgármesteréiül.
9564-1937.
Hirdetmény.
A rendkívül veszedelmes és kártékony tengerimoly Itlása céljából minden garda vagy bárki más a bittokában levő és az előző évek terméséből származó tengerlkórót (kukoricaizátl), tengeiicsulkát és tengerlluskól köteles minden év április hó végéig megsemmisíteni, hogy az azokban rejtőzködő lengeti moly petéi megsemmisüljenek.
Kötelesek a tengerllermelíssel foglalkozók annak szárát minden év április havának végéig a szántóföld-töl elszállítani, a luikóját ugyancsak ezldelg a földből kiszedni és megsemmisíteni, lllelve a tíkarmányo-záira alkalmas részét ezldeig (elhasználni. A megsemmisilés legegyszerűbben ugy löríénhet, ha a tuskókat és gazdasági célra alkalmai).\' n egyéb részeket a szántóföldön rgy rakásba hordjuk és otl elégeljük.
Aki ezen rendelkezésekel megszedi, kihágást követ el él az 1864. évi 95. g-a érielmében bontettetik.
Nagykanizsa, 1937. május 4.
Polgármester.
Kerti fftzelékmagvak, wirágmagvak,
Piisit-lfi magvak, Péti-só műtrágya,
FUTOR—PEKIt
Hutter-féle olajpogácsa keverék, Gyümijlcata-védelmi-szerek
Beazorozheték:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmtaze-rek, gép, zsák, i.tb. kereskcdéaóben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
Roletta ví.... I AFRIK
\' atlnor | <"v4D»b* ~ páraába
Hirsch éa Szegő cégnél
latracvászon
Nyugégyvászon Szalmsznák
Páratlan kedvezmény a Zalai KOzlönv olvasóinak
A (óváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., rodmanlozky-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kölnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit, A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelenlkezö olvasók részére.
Emimm *—|
inU a helyi kereekedéknál I párotoknál az«rezM b«l I
2744—1937.
Hirdetmény.
A m. klr. pénzügyminiszter 66.000/ 1934. >z. rendelete alapján felhívjuk mindazon híztula|donosokat, akiknek tulajdonában levő és bérbeadás utján hasznoiltott épület (épületrész) bérjövedelme a házadó kivetés alapjául veti házbérjövedelemmel szemben Időközbtn emelkedett vagy csökkeni, hogy a házbérjövedelem összegében beállott változást a városi adóhivatalnál beszerzendő nyomtatványon május 20-lg bejelenteni (irtóznak.
A beállolt változás alapján az év második felére cső házadó helyesbítve lesz.
Bejelentés tárgyát alkol|a minden rendszerint bérbeadás ulján hasznosított és az április hivában üresen nem állolt bérlettárgy, melynek bére megváltozott.
Ha valaki oly évközi változás bejelenlétét mulasztja el, mely a beállolt jövedelememelkedés folylán lethére előírást eredményezne, az a bejelenlés elmulasztása miatt annyiszor 100 pengőig terjedő pénzbirsággal lesz büntetve, mint a hány bélleltárgynál a bejelentési elmulasztotta.
Városi adóhivatal.
Nagykanizsa, 1937, évi má.us 7.
Nagykanizsa megyei város „t, Adóhivatala.
GtcsvnÁsJjót nafta moziban szérakozhalik
l
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
htréHSMI
vásárolnak I
KSigiid«(á|l Részvénytársaság
Meri Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, kOnyvktMésut veaalwé istént, Illeti könyvek éa dobozok gyár* a ..Zalai XOzlOny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
KéazitQnki
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat eljegyzési fa eakatést értesttéae-ket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokaF és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mlnta-zacakókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fallnaptárakat, dobozokat stb. elsőrangúid-vitelben éa a legolcsóbb árakon. #
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Urna. a lagtBlaJíoM, U^iiuttl tu. autatarf NXoaaáa éa UátaaM LagKMtÉ Mik Uumvi
N*lk>nkaSl (Malás úllalr. Ml lárolfc)
77a Évfolyam 105. szám
Nagykanizsa, 1937. május 12. szerda
Ara 12 HU-
ZALAI KÖZLÖNY
SzeriKSzJfef* és kiadóhivatal: Pöut 5. szám. Megjckuik niiudcfl httköznap délutáu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra ft peiieö 40 fillér. Szerkesztőségi éí IcladóhlVatdH telefon: 78. sz.
Igaz szavak az ifjúsághoz
Lázár Andor igazságügyminiszter az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség rendezésében Szegeden nagy beszédet mondott, a mely az egész ország fiatalságához szólt. A miniszter annak az óhajónak adott kifejezést, hogy bár lenne visszhangja annak, amit elmond. A magunk részéről csatlakozunk ehhez az óhajtáshoz, mert minda,/., amit Lázár igazságügyminiszter előadásában kiemelt, mély megfontolt ságból, komoly éleliapi;szta\'atból és az ifjúság iránti meleg szeretetből fakadt.
Beszéde elején azt hangsúlyozta, hogy ma különféle törekvések vannak, amelyek a nemzetet részekre szeretnék tagolni. Nagy veszély rajlik ebben, mert a különböző osztályokra tagozódó kalegóilák lé!o természetszerűleg osztá\'.yharcra vezet, amelynek a marxizmus és a bolsevizmus a kivirágzása. Olyan időket élünk, arriŰdur a nemzet igazi egysége mindennél f<.n!o:abb, a mikor az ellentéleket nem erősíteni, hanem megszüntetni kell. Az ellentétek szi\'ásának egyik ie^v szedd" mesebb és legkárosal^b módja az, amikor a nemzetet fiatalabb is idősebb generációra igyekeznek lH>n-tani és az Idősebbeket a fiatalub-bakkal szembeállítani. Káros ez a törekvés, mert egy nemzet életében az idősebb és fiatalabb generációk nak egyformán megvan a maga szerepe. A fiatalabb generációk hozzák magukkal a küzdcnlvágyást, a lelkes önbizalmai, az Ifjúi tettvágyai, mig az Idősebb generációk rendelkeznek azzal az é\'.cttapasztalattal, amelyet sem szellemi kivá-lóság, sem tanultság megadni nem tud, mert csak »uz elmúlt idő nyo-mában* keletkezhetnek. Az ifjúság aunál a lelkiállapotnál fogva, amely természetes sajátja, mindenkor szen vedő alanya volt nem tisztességes törekvéseknek, amelyek oflyanok/ részéről indultak ki, akik nem az ifjúság javát, nem is a nemzet egyetemének előnyét, hanem csak a saját érdeküket nézik. Léggömbökké fújtak fel és fújnak fel szá. mára frázisokat s az Ifjúság lelkesedésére és termész.3tes tapasztalatlanságára spekulálva, hamis képet igyekeznek adni az élet sok dolgáról s azután o félrevezetett ifjúságot a maguk céljaira felhasználni.
Lázár igazságügyminiszter beszédének talán legfontosabb része az volt, amikor kijelentette, hogy mindenkit, aki ellentétet szit, a nemzet ellenségének kell tekinteni. »Az egységes\' nemzet a barátnak kívánatos, az ellenségnek veszélyes* - mondotta a miniszter. Ezért kell kiközösíteni a maga soraiból az ifjúságnak a bajkeverőket, az ámító kat ós* lelkiismeretlen ígérgetőket. A ruagyar nép nem az Ígérgetések, nem a bajkeverés kétes utjain lehet naggyá, hanemPcsak ugy, ha miniden- tagja többet cbilgpzik, tölfl> alkptó munkát végez, mint bármely
Bethlen István nagy beszédet niemtott a költségvetés vitájában
„A pénzügyminiszter fordítson minden felesleges krajcárt a hadseregre 1" — Bethlen helyesli a kötött gazdasági rendszer mellett való kitartást — Szigorúbb elveket követelt a nyugdíjazások terén
„A kisantant nem kápzelt ellenség, hanem fojtogató valóság11
Budapest, május 11 A képviselőház keddi ülését délelőtt 10 órakor nyi.otta meg Sztranyavszky elnök. Folytatták a költségvetés vitáját, aminek első szónoka Bethlen István gróf volt. A volt miniszterelnök hangoztatta, hogy a költségvetést helyesnek és iói összeállítottnak tartja, csak a nyugdljterhek folytonos emelkedését kifogásolja. A tisztviselői nyugdíjazások terén szigorúbb elvek alkalmazását tartja szükségesnek. Meg kell reformálni a számvitel rendszerét és meg kell szüntetni uz Írásbeliség tulhajtottságát. Az adóterheket túlságosan súlyosnak tartja, de ezt nem veti a jelenlegi kor-u*éhy szemére. Feltétlenül szükségesnek tarlja az adóreformok bevezetését és a pénzügyminisztert nyomatékosan kéri, hogy ezt tegye komoly és beható megfontolás tárgyává. A magyar nemzeti hadserg költségvetése az egész költségvetéshez képest 9 százalék, amikor a szomszédos és más államok költségvetésüknek 25 50 százalékát költik hadseregükre, Honorálja a külpolitikai szempontokat, amelyek c kérdés körül latba esnek, de nekünk nem jogra, hanem hadseregre van szükségünk. A pénzügyminiszternek minden felesleges krajcárt
a hadseregünkre kell fordítania. I (Zajos helyeslés.) Az egészségügyi, szociális és kulturális igények fo» kozalos kielégítését helyesnek tart-já és rendkivül nagy jelentőségűnek a szociális és politikai harmónia szempontjából. Helyesnek tartja, hogy a kormány kilart a kötött gazdáikKvdási rendözer melleiig mert ma az egész világon ez vau érvényben, vakár v demokratikus, akár diktatórikus berendezésű országokban.
Ezután gróf Bethlen István a kö-zépeurópai kérdés megoldásáról beszéli. Szerinte a refcrenclálls rendszer a legmegfelelőbb, amelynek egyik oldalán az ipari államok, másik oldalán a Duna-medence mezőgazdasági államai és Lengyelor. szág állanak. Meggyőződése szeilnl világkonferencia elölt állunk és ezen Aíjgllu és Amerika fog vezető szerepel júlszani. A konferenciáit kell a fenti elvet eredményesen képviselni.
A belpolitikáról szólva hangoztatta, hogy egyes világnézetek virág zásban vannak. Az utóbbi 18 év története megmutatta, hogy Magyarországon nincs szükség diktatúrára. Egy nagy probléma van, a zsidókérdés, amely valóban van.
EZután arról beszélt, hogy az
utolsó 50 60 év alatt mennyi *sldó szivárgóit be Magyarországra, a kiknek élelmességét blzonyílju az, hogy lassan a kereskedelmet teljesen kezükbe vették e pályákról a keresztény elemeket leszorították. Kéri, hogy a kormány dolgozzon ki\' egy olyatt tervet, amellyel a kereszténység visszaszerelheti a kereskedelemben a vezelőszertípel.
A kormány külpolitikáját helyesli, ha van német vészedelem a kormány köteles ezzel síemben ap országol megvédeni. A kisantant nem képzelt ellenség, hanem fojtogató valóság. Szeretné minden ma gyar szivébe belevésni ennek tuda^ tál, hogy az utódállamokban szenvedő fajlcstvérelukre mielőbb job(b jövő várjon. A köllségvetést elfogadta. , v
Utána Némclhy Vilmos szólalt fel. Bethlen állításaival nagyrészt egyetért a Kisgazdapárt — mbudolt". — do « költségvetést nem, fogadta el.
lapzártakor vitéz Dánsági György emelkedett szólásra és az ifjnság elhelyezkedését sürgette.
Dnrányi miniszterelnök csütörtökön válaszol a felszólalásokra, mojd megkezdik a részletes tárgyalást. 15-től 18\'Ig pünkösdi szünMre otfgy a Ház, majd íolytat.ák a költségvetés tárgyalását.
Kudarcot vallott a kísérlet, bogy Belgiumot bevonják a Bóma-berllnl tengellyel szemben az angol-francia blokkba
Róma, május 11 Brüsszeli jelentés szerint u belga kormány körében ugy ítélik meg a helyzetet, hogy Edcn angol külügyminiszter (brüsszeli látoga5-\'
tása, amelynek az volt a célja, hogy a Róma-berlini tengellyel szemben létrehozza az angol-francia töm-böl, teljes sikertelenséggel járt. Belgium ugyanis nem volt hajlandó
belemenni Németország klzásárá-nak lehetőségébe és nem hajlandó ezen az alapon uj egyezményt kötni Arról is beszélnek, hogy Delbos francia külügyminiszter is arra

más nemzet polgára. Trianon óla Idestova 20 esztendő telt el. Ha ösz-szehasonliljuk azt az állapotot, a melyben a háború befejezése után volt ez a kis ország, a maival, akkor be kell látnunk a kltariásnak, az alkotó munkának, a nemzet igazi érdekei ápolásának mindenekfelett valóságát. Mert ha nem rózsás ís Magyarország helyzete még ma sem, de kétségtelen, hogy igen messze vagyunk a csüggedésn ek; az eleset tségnek attól az állapotától, amelyb.-n sokan azt gondolták, hogy Iáit nincs is többé feltámadás a ma. gyar nép számára. i
A fiatalság\'-ielkes akarata, ambíciója, türelme és bizalma a nemzet arra hivatott vezetői IránV olyan
tényezők, amelyek arra vannak hivatva, hogy tovább vezessék a meg csonkitolt Magyarországot a boldogulás és nemzeti felemelkedés utján. A generációk elöregesznek és meghnlnak, helyükbe ujak lépnek. Ezeknek a fiatal generációknak a kezébe van letéve a jövendő, az ország sorsa. Ha jól sáfárkodnak a rájuk bizott javakkal, ha igazi hazafiság hatja át cselekedeteiket, ha soraikban megvalósítják a legnemesebb nemzeti egységet, s az egyetértés és egyetakarás nagy parancsai szerint cselekszenek, akkor ennek az országnak a jövendő sorsa biztosítva van.
Lázár Andor beszédének igen rokonszenves vonása az volt, hogy
az egyén\', az individium értékét kihangsúlyozta. Egynemzet tagjának lenni, annyit jelent, mint egy kollektivizmust szolgálni. A kolleki-livlzmus azonban csak eszmei ös/.-s/efoglalása az egyének egy célra irányuló nemís törekvésének. Minden kollekllvum alupja az egyén. Ezért kell az egyén képességet ugy szellcrtft1 mint erkölc&I téreh a legmagasabbra fejleszteni, hogy azok o kollekllv törekvések, amilyeket nemzeti aspirációknak nevezünk, minél erőteljesebbek, hatalmasabbak legyenek és minél tökéletesek-\' bori\'szolgálják a tíagy célt\'az\' ország jövendőjének örök időkre szóló biztositásá».
ÍALAí fttöLÓNV
1$3?. májúi\' 12.
akarta rábeszélni Belgiumot, hogy n kél nagyhatalommal külön egyezményt kössön. Belgium aTWíbfeW ragaszkodik ahhoz, hogy Anglia, Franciaország, Belgium és Németország kösse meg az uj nyugati egyezmény l.
Tegnaptól máig
Hétfőn eslc ünnepélyes keretek közölt bezárult a Nemzetkjt^i Vásár, amelyet 11 nap alatt több mint 900.000 latogntó nézett meg.
A pesti Horthy Miklós kórház műtőjének ablakán ismeretlen tettes revolverre/ belőtt, a nyomozás folyik, emberéletben nem esett kár.
Siklósi Leó budapesti bőrkereskedő üzletében egy eldobott gyufától felrobbant a ragasztó-cement, az üzletben tüz keletkezett, ketten égési sebekel szenvedtek.
Letartóztatták Hatos Richárd hatvani kovácsot, mert a környéket izgató tartalmú nyilus-röpirutokkul árasztotta el, felekezet elleni izgatás cimén indul ellene eljárás.
A ,s4>lnpki városházi fegyelmi ügyében Hammer Lajos műszaki főtisztet kényszernyugdijazták.
Tárgyalások indultak, amely szerint Pécsett és Egerben előadnák egy-egy nagyarányú szabadiéri elő, adásban a »Jedermann«-t.
Gróf Hailer Jánost zsarolás miatt 2 hónapra Ítélte a Kúria.
A pestvidéki törvényszék életfogytiglani fegyházra itéiíe Krizsán Károiy napszámost, aki felakasztotta jótevőjét; Sipos István 76 éves «**dát. {\' ,.1,1
Világ;
Bécsben elfogták a budapesti va-Jutasiberek vezérét, \' Kanzl Her-mannt; Budapestre hozzák,
Ingrid Wiengreen gyilkosainak ügyében izgulmus szembesítés uláu kedden esle hoz ítéletet a statáriáiis bíróság. I
A munsi polgármester, uki Wind-sor hercegét és Mrs. Simpsonl ösz-szeadná, egész csomó névtelen fenyegető levelet és táviratot kapott, amely szerint hulál vár rá, ha a párt összeadja.
A román kamarákból a vVasgárda fellépésére kizárják a magyar ügyvédeket. j ,
Dlck Merryi amerikul pilóta, aki a koronázási filmet viszi Newyork-bu, 24 és féi órás rekordidő alatt repült Amerikából Londonba.
A londoni autóbuszaoffőrök további sztrájkot határoztak el.
A stájer Alpokban Törb-nél halálos turistaszercncsótlenség érte Mjltelholzcr Walter hires zürichi Afrika-kutatót és két társát.
Darányi kihallgatáson a kormányzónál
Budupest, május 11 Darányi Kálmán miniszlereljiök a Ház folyosóján megjelent újságíróknak ki jelentette, hogy azért jött be m Házba, mert okvetlen hallani szerelné Bethlen István gróf beszédének legalább az elejét. A miniszterelnöknek ugyanis Jél ll-re a kormányzó eiőtl kjftll megjelennie kl-b^UgatáHMi, , ( i { [ |
Gazda-panaszok és egyéb zalai bajok a közigazgatási bizottság előtt
Zalaegerszeg, május 11
Zalavármegye közigazgatási bizottsága Bődy Zoltán alispán elnökletével most tartotta havi rendes ülését. Brandt Sándor dr. főjegyző esemény jelen lése szerint a közbiztonsági állapotok a megyében kielégitőek voltak. 11 tüz volt, ebből 5 gyújtogatás, u kár 12.000 pengő.
Farkas Tibor a
felsőrajkl aljegyző ellen fegyelmit
kért annak egy kijelentése miatt. Szalay Gyula főügyész hozzászólása után megelőző vizsgálattal bizfclk meg az alispánt. Különböző megyei átiratok letárgyalása után Farkas Tibor szóvátette, hogy a megyei és községi alkalmazottak egészségügyi ellátása rendezetlen. Az alispán javaslatára bekérik Esztergom ez-irányu lépéseiről az adatokat.
Az állategészségügyi jelentés rosszabbodásról számol l>e. A ló-rühkór 67 községben lépett , fel, több ragadós állatbetegség ls terjed. Gyömörey Sándor és Zsupán Kálmán felszólalásit után elhatározták, hogy kivizsgálják az egyik közeli állalorvos ügyét, aki meg nem engedett módon
reklámozza magát. A nagymértékű vízkárokról beszéltek ezután Gyömörey Sándor és-dr. Tarányi Ferenc. ,
A vetések siralmasan néznek ki,
a sümegi járásban a rozsvetést kl kellett szántaid, a pén/ügyigazgutó-tól méltányos adókivetést kérnek.
Dr. Pllhál Viktor
a kanizsai járás bajait (ette szóvá és ugyancsak adókedvezményt kért. Yárkony pénzügyigazgató ígéretet tett a jövedelemadó méltányos elintézésére, a földadóra nézve Tarányi javaslatára feliratot terjesztenek a pénzügyminiszterhez, hogy a fennálló rendelkezéseken tulme-menőleg is adjon kedvezményt.
A nagykanizsai közvágóhíd rendbehozatalát is megsürgették.
A közegészségügy a főorvos jelentése szerint kielégítő. A kanyaró és malária eselek szaporodtak. Beszámol a jelentés a Zöld Kereszt és a Stefánia szép munkájáról, uz egerszegi kórházügyről és a keszthelyi vizvezeték-épiiésről.
Az adózás kedvezőtlenebb az előző övinél,
illetékben és forgalmi adóban azonban több folyt be. összes adóhátralék 7,389.679 pengő ebből esedékes 4,989.291 P.
A különböző jelentések kerültek ezután sorra. A zalagyömrői rk. iskola 860, a felsőbagodi 8000 pengő államsegélyt kap iskolaépítésre. A tanfelügyelői jelentés szerint kerületében ez évben
138 férjes tanítónő működik ! Az elemi népiskoláknnk 8 osztályúvá fejlesztése esetén a legutóbbi adutokat véve alapul, Zu-» Iában kb. 130 tanítóra és 130 tanteremre volna szűkség a már fennálló lanterem szükségleteken kivül. Faikas Tibor a 8 osztályú elemi
Költözködés után
tegye kellemessé, otthonossá lakását.
Szőnyegek, függönyök, csipke-szövetek, bútorszövetek
olcsó árakon
-nél.
bevezetését javasolja és ezügyben feliratot kér. Dr. Medve tanfelügyelő is pártolja a kérést, Keszthelyen már évek óta 8 osztály működik, most az alispán javaslatára megpróbálja más községekben is.
A mezőgazdasági és egyéb Jelenlésekkel ért véget az ülés. A mezőgazdasági jelentéshez (amlelyet holnap közlünk) többen szóltak hoz^á és elhatározták, hogy feliratot javasolnak n bajok orvoslására, miután a gabonaértékesítés eddigi módjai nem vállak be.
Székrekedésben szenvedőknél
reggelenként egy pohár lermésielei „Ferenc József* keserűvíz a belek eldugulását gyorsan megszün\'e i, a gyomor működéséi előmozdítja, az anyagcserél megélénkít, a vért felfrissíti, az idegeket megnyugtatja s így kellemes közérzetei és fokozott munkakedvet letemll — Az orvosok ajánlják.
Kedd
BUDAPEST 1
17 Banda Ede ctabalmozik. — 17.20 Közvetítés a m. kir. Gyermeklélektani Intézet nevelési és pályaválasztási tanácsadó rendeléséről. Beszélő Budinszky Sándor. — 18 Bolgár és görög dalok és áriák. — 18.50 Schöpf-lin Aladár előadása. — 10.20 Cigányzene. — 20 Kis színpad. 1. Tiztől— tizenegyig. Hangjáték egy felvonásban. 2. A rádió beszélőt keres. Hangjáték egy felvonásban. — 21 Hírek. — 21.20 Heinctntinn Ede jazz-zenekara.
— 22 Időjárásjelentés. — 22.05 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 23.20 Hanglemezek. — 00.05 Hirek. BUDAPEST FI.
18.20 Francia nyelvoktatás. — 19.30 Mezőgazdasági félóra. — 20.05 Cigányzene. — 20.40 Faragó György zongorázik. — 21.25 Hirek. BSCS.
17.30 Hangverseny. - 2040 Két bünügyi hangjáték. — 22.20 Kivánság-haugvereeny. — 23 Klvánsághangver-seny.
Szerda
BUDAPEST L
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10.20 Hirek. —. 11.15 VI. György augol király koronázása. — 13.30 Közvetítés I.oiulonból a koronázási ünnepségről — 14.40 Hirek, árak. — 15 Az Operaház ifjúsági előudása. 1. Cop|*)lia Balett 3 képben. 2. A babatündér. Látványos balett 1 felvonásban. — 16 Időjelzés, hirek.
17.20 Kodolányl J. előadása. — 17.50 Cigányzene. — 18.20 Részletek a koronázási szerturtás közvetítéséből, magyar ismertetéssel. — 20 VI. György angol király koronázási szózata. 20.15 A rádió szalonzenekara. — 21.40 Hirek, időjárásjelentés. — 22.05 Hegedűverseny. — 22.35 Zsógön I.enke énekel — 23.15 Cigányzene. — 00.05 Hirek.
BUDAPEST II.
16.45 Időjelzés, lűrek. — 17.20 Cigányzene. — 18.30 Oh>sz nyelvoktatás.
— 10 Hanglemezek. — 20.05 Hirek.
— 20.30 A Budapesti Orvosok Kamö-mzeneegyesületének hangversenye. BECS.
12 Kivánsághangverscny. — 13.10 Szórakoztató zene. — 14 SchumUnn szoprán. — 16.05 Opera lemozekeu.
17.30 Mojsisovlcs zeneszerző OO.-lk születésnapján. — 18.45 Az angol ki-nUy koronázásáról. — 20.25 Tarka óra. — 21.05 Hádiózenekar. - 22.20 Tánczene. a •
1937. mlftu 12.
ZALAI KÖZLÖNY
ÍA hírek 8 nagyvilágból
Eckhardt Tibor mondja :
- Ma már megkezdhetjük a tárgyalásokat a győztes szomszédaink kai, mert nem vagyunk már kényre kedvre kiszolgáltatva a kisantant-nak, amely nem egységes többé. A Dunamedencében helyreállt az egyítosuly.
*
Budapest tej fogy asz Iára márciusban 706.000 literrel növekedett. Az áruforgalom is emelkedett 4000 métermázsával.

Emelkedett Budapesten a községi póladóból, közlekedési és vigalmi adóból emelkedő bevétel 1937 e\'ső
négy hónapja alatt.

A Nemzeti Újság irja :
— A szovjet-befolyás összeomlik Törökországban... ^A szovjet kiszorult a tengerszorosok erődítési munkálataiból...

Anglia vaj-bevitele 1929 óta állandóan növekedik. 1929-bcti 818.000, mig 1936-ban 491.000 tonna volt az angol vajbevilcl. Emelkedik 1933 óla Németország külföldi vaj-fogyasztása ls.

A Neue Frele Presse Irja :
Az osztrák gyáripar életében rendkivül nagy lendület topasztalható az utolsó két hónapban. Az ipari termelés legkülönbözőbb . kategóriái hosszú időre ^ÉW\'Jfcti bőven el vannak látva megrendelésekkel és ezért szinte nap-nap után igen erős tempóbon növelik a munkásaik létszámát. Ausztriában március közepe óla, tehát két hónap óta, a gyárak naponként körülbelül ezer uj munkást állítottak ba a munkába.
Norman Dawls Londonból visz. szaérkezett Washingtonba. Az Ő nyilatkozatából:
- Európában azt a benyomást szereztem, hogy az általános ki\'á\'á-sok jelentékenyen javultak, mert a nemzetközi gazdasági kérdéseket most józanabb szemszögből Ítélik meg, mint a közelmúltban. Nagyon fontos tünet a cukorértekezlet sikere, mert 22 nemzet, amely eddig egymás elleni versengésben merüli kl, belátta az együttműködés szükségességét. Ez a tény remélni engedi, hogy a nemzetek hajlandók szabadabbá tenni a nemzetközi kereskedelmet, ami növelné a gazdasági szilárdságot, ez viszont erő*
sltené a politikai biztonságot. •
A Nemzetközi Fizetések Bankja most közreadott évi jelentése szokatlanul kevés helyet szentel a nemzetközi valutahelyzet ismertetésének, jeléülv hogy ez a probléma a tavalyi leértékelések után most már háttérbe szorult. ,
A Magyar Hírlap irja :
- A spekulőció fiem azért bízik a magasabb árfolyamokban, mintha háborúra és még vadabb fegyverkezési versenyre számitana, -
hanem ellenkezőleg: annak a nyu-godlabb felfogásnak ad helyet, hogy talán végre mégis csak sikerül a háborús veszély kikapcsolásával. a világ gazdasági helyzetének
tartós meggyógyítása, •
Bullilt, az USA párisi nagykövete mondta a párisi világkiállításról :
— Meggyőződésem szerint ez a kiállítás az európai béke alapköve; A háborús felhők már eltűntek. Nincs Európában felelős államférfi, aki kélségbevonná, hogy a béke és a nemzetközi megnyugvás
korszakának kapujában állunk. Senki sem hiszi többé, hogy a háború nem elkerülhetetlen. Ami a\' gazdasági válságot illeti, itt is olyan jeleket látunk mindenfelé, hogy a válság tűnőben van.
A Nemzeti Figyelő Irja :
- A félelem és kétség ma már oszladozóbnn van, a gazdatársadalom körében bizakodó a hangulat s a jövő buzaérlékesilésl Idényben a mult évinél kedvezőbb buzaátvé-tell árat remél.
A magyar parlament is foglalkozott a nagykanizsai Katolikus Front állásfoglalásával
A nagykanizsai Credo üdvSzSlte báró Ber/l Miksa orszdjf-HyüUsl képviselőt
A nagykanizsai Credo május havi tnggyflléséi* v. p\'ébánia fehértertnében P. Czirfi>«z ViHorin plébános elnök-fetq o ,iH tartotta, a (agok nagyszámú /észvétele trv\'Ielt.
Vlda János hosszabb előadásában be«rélt fit onllirista világnézetről és u keresztény életelvekről, kapcsolatban a májusi eszmény kultuszával.
Kordán lírnC főtitkár clőlorjcsztctto Jelentés nw.\'d szóvá tette, hogy a nagykanizsai Katolikus Front legutóbbi állásfoglalása a barna-bolse-vlzmu\'.sal szemben országos visszhangra talált A legtöbb újság és foiyólral foglalkozott vele. A horogkeresztes ir.czgaloinmial szemben való vé\'.lcáír.-s nem politikai akció a katolikusig részéről, hanetav anvaszent-így.iáza iránti komoly aggódás, felkészültség az újkori pogányság őrülete t.\'en. "Majd "foglalkozott az e kér dés körül « magyar parlamentben elhangzottakká, amikor Festetics gróf bíráld tfrpvává telte egyeljek közt a n\'igyHan\'r\'Ol Katolikus" Front Imtáro-zntát is. rpvarflKkor báró Berg Miksa oisrággvülést képviselő és társni kioktattak i nyila* grófot. hogy Igenis van katolikus egvházüldözés. van bebörtönzés Németországban, óriási tévedés, hogy ez politikum\', mert ez a legKcmolyaht és legerősebben húsba vágó vrl\'ás\' kérdés Javasolta, hogy a ktfzgviliéi- üdvözölje báró Berg Mikiit bátor" fellépéséért. A javaslatot
egyhangúlag elfogadták.
Aradi Antal a katolikus szolidaritást hangsúlyozta az egész vonalon. Ké-to, hog\\ a szegényebb rétegek számira \'egvék lehetővé az eucharisztikus kongresszuson való részvé-UB. P. Czirfusz Vlktorin plébános iKjvlentette hogv ebben a kérdésben tárgyit n 1 özponttal és lehetővé válik tíbbet felutrzása BudO|x>strc a világ-.\'<onqre«.rzi sra Bejelentette, hogy a nagykan\'rsal kctolikusság május 23-án, vesáinap délelőtt a városháza dlsz-kmében nagygyűlést fog tartani az euchpr\'sztU\'uö szentév megnyitásával kapcsolatban, őszkor megyei katolikus nagygyűlést rendeznek Nagykanizsán, Pn\'lelynek előkészületei megin-<1,iiiilí.
Vlcienty Árpád belső ügyekről re-leiálí.
Dr Wfber Pál járásblró a Credo helybeli hálózatának klépiésl módozatait lyiertette. Gyártclc|)ck létesítését látja S7ükségesnek munkalehetősége .< wegleremtésére. A Credo ily érle\'eirben érintkezésbe fog lépni az illelékc-s tényezőkkel. A legutóbbi d\'-UA-eltünéssel kapcsolatban szükségesnek látja a irtozidarabok megre-formáláfát. a keresztény inüvészek-i,tiA megfelelő elhelyezése érdékáben pedig irányszámukhoz mért foglalkozatási. Fnnek érdekében ít többi 87ervpzftek bevonásával feliratot Intéznem a belügyi kortrüányhoz.
„KERESD A MÁSIK FELÉT"
Páratlan érdeklődés nyilvánult meg uj rejtvényversenyünk Iránt!
A jelek szerint eltalőltuk a közönség érdeklődésének legjobban megfelelő rejtvényversenyt, mert a Zalai Közlöny .Keresd a másik felél* rejtvényversenye minden eddigi rejtvényversenyt felülmúlt érdeklődésben. Szombat délig közel 600, pontosan
486 rejtvénymegfejtést hoztak be
szerkesztőségünkbe. A Zalai Közlönyben laláiható
szelvényeken levő belükhöz a másik »fél« e héten Vágó Endre főúti illatszertárának kirakatában volt található. A kirakat érthetően igy többszáz embert vonzott, akik szorgalmasan másolták a kirakatba kitett tábláról a betűket. Az igy kapott szöveg :
•Minden ember tudja, hogy ten-niszülől, hurozást, illatszert és játékot legolcsóbban Vágó bácsi adjtt.c |
A páratlan érdeklődés miatt a sorsolást szombaton délelőtt nem ls tudtuk megtartani, s igy annak eredményét csak mai számunkban közölhetjük.
A fenti cég öt ajándékát a Zalai Közlöny szerkesztősége még megtoldotta, ugy hogy összesen 12 ju. talmat osztunk kl. A szerencsés nyertesek a következők : {
1. Egy üveg Lamba kölnit nyert Makovlczky Gyula (Deák tér 12). 2. Egy doboz arci\'ouget Singer Ml-hályné (Cserfgerí ut 56. c.). 3. Egy bakelit tubusban levő szájrouget : Melzer Klára (Horthy Miklós u. 3.). 4. Egy doboz púdert Major József-né (Szekeres József u. 12. a.). 5. Egy tubus fogkrémet : Németh Pál (Magyar utca 24.). A fenti ajándékok a Zalai Közlöny szerkesztőségének utalványa alapján Vágó Endre illalszertárában vehetők át.
8-11. Egy-egy könyvet nyertek : Vlda Lajosné (Szemere u. 9.)» Németh Jenő (Zrínyi M. u. 17.), Riskó Gézáné (Horthy M. u. 43.), Steiner Oszkár (Szt. Imre hg. u. 9.), Kaán Irma (Hunyadi u. 11.), Gom-bor Mária (Magyar u. 101.). v12. Egy hangjegy (6. Inípromtu) : F. Pásztor Irma. (
A nyeremények és az utalványok szerdán 12ésl közölt, vagy délután 4 és 5 óra között átvehetők a szerkesztőségünkben. Itt kérjük fel a >Keresd a sort* verseny nyerőit Is, hogy a fenti Időben vegyék át nyereményeiket, mert ellenkező esetben legközelebb a visszamaradt nyereményeket is újból ki fogjuk sorsolni.
A »Keresd a másik felét* versenyünket e héten újból megismételjük. Figyelje a Zalai Közlöny legközelebbi számait.
A kisasszony
— Bethlen Margit regénye —
Az iró kinek könyve most előttünk fekszik, szinte kihivja a gyakran felbukkanó de ngylátszik, végképpen ei nem intézhető kérdést: van-e a te-retségnel; neme, vagy pedig hasonlatos az arkangyalokltoz? Van-e asz-szouy és férfi iró vagy i>edig csak Iró vuji, mindenféle megkülönböztetés nélkül?
Ha Bethlen Margit Írásait vizsgáljuk, még nehezebb a válasz. Kevés férfi Írót isitJerünk, aki tárgyilagosabb és mértéktartóbb, mint ő. Ámí JcUeg-re\'escn férfi-tulajdonság: az életet és saj.it megál felülről és kívülről nézi. Teljesen hiányzik belőle a talmi szentimentalizmus. de az Igazi érzékenykedés és az a furcsa sértődöttség ls, mellyel lisszonyok szoktak szembe-állni í>z élet dolgaival, ha azok nemi kedvükro valék.
Asszonyi viszont BcfMen Margitban az. ahogyan a férfiembert nézi. Egy kis bámulatai, benső meghajlással, tisztelése, \'és sok iróniával... Igy csuk az nézi. aki rájött a férfi\'furcsa tragl^v mára Mert bizonyos, hogy a Természet azon a bizonyos hatodik uapon nagy igazságtalanságot követett el ar. asszonnyal szemben, mikoris a férfinak ajándékozott mindent, amiért élni érdemes, lUrtikor a férfit n világ urává, a teremtés koronájává tt\'.lo, de aztán a Te meszelnek eszébe jutott valami" és a Föld Unit . a Teremtés Koronáját testcslöl-lelkeslől kl-
PUnkösdre ajánl Hiltényi Sándor és Fia (Fö-uft 2.)
Gyönyörű fehérclpőujdonságok P 10*80 és feljebb Ütmt bet Utii ujj lintn tlpi rétit aüllípdPH I1 mlilsfj Bana pántos »ajj mm
23-W-lí P •\'•0, 27—30-ig P ■•■O, 19—22-lg P •-BO, 23 28-ig P •
31-36-ig P ».»0. 27-30-lg P ••50, 31—25-ig P ll-*ü.
27 30-lg P ».ao, 31—35-ig P 10*50. DivaUuuuUlcUek P I-IO-tól
Tornacipő AntAttguml talppal
.Garasos" 35—41-ig P tt-80, Tornász P «*SO.
Tennlszclpő, Oxford P
Chrom-tennisz P 5.B0.
4-30
ZALAI KÖZLÖNY
1937. m41m 12
szolgáltatta, hatalmába *dta a rnb Volgájául rendeli nőnek,
íme. itt van Bethlen Margit A kisasszony cíik<ü uj regényének kél férfialakja. Mind a kettő sok Ital-sukkal kijlönb. njint az őt körülvevő ilök és iWégis: « kilftn^i politikus, a pagy-konoepciéju államférfi. « megyéjét példás rendben tartó főispán tüssa-n-lent sem mer, ha nt*n! Iui<» rá enge-de\'.reet a feleségétől kinek érdeklő ("ési körét teljesen betölti. hogy idősebb leányai férjhez adja. « kisebbi-ket pedig a meghűléstől óvja. Körül befüi \'iiycntoitiVi a nevelökisasszony és a fiatal tudós közötti viszony is.
Bethlen Margit regényének meséje egyszerű, átlátszó, mint a müvé-fzileg és emberileg W*1 történések. Egy fiatal leány — a nevel öki sas*-
szooy elindul a vjUgba és a keretek körött, melyek neki rendel lettek ut«t tör magának. Eközben kimentette asszonyi bátorságát, emberi méltóságát, magyar és keresztényi hHét. mily férje — a fiatal tudós mellett előre és felfelé vezeti
A regénynek minden figurája élő, eleven.
Iulellektualitásból fakadó m.hgség-gel formálta ki Bethlen Margit regényének két főalakját, a tauitónőt s a gyermeket. Nincs haszontalanabb és ízléstelenebb dolog, mint az ii lomban élő alakok körvonalait ke resni. de hogyan is mondta a németek boldogtauin nagy költője. Nova-lis? .Minden saisi fátyol m$tfótt. melyet letépünk, a lélek önmagát pillantja in«eg.»
Dánidaé Lengyel Imiim
Tagavatás a nagykanizsai frontharcosoknál
Vasárnap délelőtt nagyszámban jöttek össze a nagykanizsai frontharcosok, hogy részt vegyenek hivatalos helyiségükben a tagavatá. son. örvendetes, hogy mind több és több frontharcos tömörül a főcsoport zászlaja alá. A gyűlésen dr, örley György kir. kormányfőlaná csos elnökölt, aki emelkedett be-66édbyi köszöntötte u megjelent bajtársakat. Vitéz Hámory József vezetőtiszt ejtette meg ezután uj tagok avatását ünnepi keretben és vette ki tőlük az ünnepélyes fogad íjHpat. Köze\' BQ uj tag került felavatásra. Dr. örley elnök lelkes savakban köszöntötte a fronthar zászló uj Ug-jait, akiket kitartásra buzdított, majd Ismertette velük a frontharcos gondolatot. Vitéz Hámory József vezetőiket be-. szédében hosszabban fog-I lalkoaott a frontharcos szervezkedés szükségességével. E? az egyetlen front harcos tömörülés, amit \'a kormány jóváhagyott. A világ egyik legszebb jelvénye a magyar-ina^ (harcosok jelvénye. Kértes b««y büszkén viseljék, ami különben is kötelező. Rámutatott a frontharcos-tábor demokratizmusára, a mejy a közlegény! csak ugy fialja magában, ipint a mag;isrqngu katonatisztet. Hirdessék mindenkor büsikén magyarságukat és küzdjenek továbbra Is minden szélsőséges megmozdulás ellen, amire a front íratlan törvénye is kötelezi ők^t Maid Laborozy Káioly |Jtkár tetté meg belső előterjesztéseit. A kanizsai bajtársak rószt vesznek a so-mogyszentmiklóai hősi enilékinü pünkösdi leleplezési ünnepélyül A »«*pen sikerült gyűlés dr örley elnök zárós/avaival éri véget.
Paál lét) n) riportsorozatát kezdi meg a Zalai Közlöny
A husz riportból álló sorozat a népek országutjának Ismeretlen stációira viszi el az olvasót
Dalmáciát Járta ba Paál Jób áa a magyar történelem-Mkiameretkn ereklyéit fedezte fel kfizépkorl klaatro-naokban áe öreg várak mohlepte omladékain
Röviddel ezelőtt fejeztük be Paál Jóbnak, az ismert nemzetközi riporternek liallatlanul érdekes ri|x>rl regényét. a mely I\'erenc József és Schratt Katalin barátságát vitte .elsőnek az újságok hasábjain a nyilvánosság elé és jól esik megállapítanunk, hogy az utolsó idő-uen nem írtak ri|>ortsorozatot, amelynek akkora sikere lelt volna, mfnt volt ennek a harminc cikknek.
Örömmel jelentjük olvasóinknak, hogv most Paál Jóbnak egy uj riport-sorom\' <l kezdjük közölni. Ennek a s(-rozafbak nincsen is cime: husz rf-port sorakozik egynvás után és a husz riport között egyetlen hld van cs.ik- az nz ut, amelyet a kiváló riporter majdnem három1 hónap afátt iott meg a tenger partján, ahoi" a népvándorlás kora óta minden náció cs.iViigo • már: Dalmáciában.
ILuuz riportot irt Paál Jób Dalmáciáról, yü a riportjai: egy pillanatig se hatnak az érdekes utleirás .ingeré-v -1. Minden cikkébői más szenzáció íiliísik ki. Az egyikben:
Corvin Mátyás Ismeretlen szobrát
fedezi fel egy középkori palazo árkádos ndvaráu, a másikban leszáll a tenger fenekére,
hogy nsvoii a tengerbe zuhant város romj\' i o\'án. Meglátogatja Európa pntiKájál, de oll is
szsrslml bájitalok
után Kutat Egy egész délutánt tölt ex a földié .uroodol^ kaslélylwin, amelyet dollárok millió ért épillcleit a tenger parijára
Windsor Eduárd számára E irópa til >kzalos élelü uj ZahaTofífja, a rejtelmes multu Waszilej ZiiiAlin, hotyc ng p köz kórban ós felfedezi
Kathollkus Izabella palotájának
legszebb é.e ségét. meglátogatja Európa r.p-\'sániiu elhagyott rezidenciáját CelhjéiK\'ii ráakad a szigetre, amelyről a >ix század egyik legnagyobb piktora-. íl.UkÜn
a „Holtak szigete"
cimü vászoá! festette, ir Peraslról, a kolori öböl városáról, amelyet
megölt a kultura
és ahol veiencei patríciusok palotáinak romjait árulják nyugalmazott öreg umtunk. Nyomon követi IV. Béla útját a tenger partján
és megfejti a Irai/édiát, amelynek áldozatai: " szerencsétlen király két lánya és Margit királykisasszony vőlo-génya, a bizánci császár daliás fia a
dalmát tengei partján aluüé*zák örök álmukat.
Diooletianus osászár palotájában
megfejtik számára nz egyiptomi szfinKsz /ucrog\'.ifátf és Hamses hallgató rejtelmes
emberarcú oroszlánja
olyiui városnevekről meséi -\'a ripor-térnek, amelyekei eddig nem irlak le másutt, csuk az írásban. A dubrovniki püspök rd engedélyt Paál Jóbnn arra, hogy lefotografáltathassa
Szent Istvánnak Dubrovnikban örzött fejét,
áUK\'.pcsál és az első magyar király Ismeretlen, tizenharmadik századin;!\' szobrát le\'rj-* nzt \'a tragikus délelőttöt, amikor a Savina-koloslorból el. indult
Marseilles felé
a Jugossláv Király és riporljaiban egymásba fon in mesteri kézzel a cinquecento! a mai éle! dübörgő zakatolá sával.
Szin és éíe\', romonlika és riport ezekkel vmvk tele paál Jób sorozatának cikkei
Nenv fér kétség hozzá, hogy olvasóink s^ámíre ezek a riporlok ugyan oly.\'u élnénvt je\'enlenek, mint jelenteit eddig I\'aál Jóbnak minden irtsa.
A szlvburok, a szivblllentyök és a szívizmok megbetegedései nek kezelésénél a rendkívül enyhen haló természetes „Ferenc József keserűvíz fontos segédeszköz, mely reggel felkelőkor egy kis pohárral bevéve a tápcsatorna tartalmát biztosan felhígítja és a*t igen könnyen levezeti. Az orvosok a,ánlják.
Prognózis : Délnyugati szól, az ország nyugati felén változó fel hözet, némi höosökkenés, több he lyen eső, keleten derült Idő.
A Moteorologlal Intó/ot nagykanizsai megfigyelőállomása Jelenti t
Hőmérséklet tegnap eate 9-kor + 14 8, ma reggel: +13 0, délben : +22 6. Csapadók: 0-0
— VlihaUan férfi- <■ női uőköpenyek
minden nagyságban nagyon olcsón kaphatók Schütznéi.
Városi Mozgó. Szerdán és csütörtökönt bucsuelőadAsi
A vígjátékok királyai A század legnagyobb szerelmi harca!
KAIN és MABEL
Főszereplők Marion Davlea és Clark Gable. Magyar híradó I_FényeakiaérS mü.url
előadások: mindkét napon 5, 7, 9 érakor. *» 5 Arai el&adAsok flIIAraaak.
ÖV Ja SZEMÉTI .
és vásároljon blmlommal egy n«mUv«(*l láU*or-o«akU*l
Olcsón, klIQnö gyAtlm&nyu •zcmQvtflel tiutl-tok íj kísiltek. — Leomodemebb optikai gépekkel lelnerelt Oxememben bármilyen mm-orvosi receptet Is siaksierQen elktsillek. JsvIUsokhoz mindenfajta alkatrész.
Eredeti Zeiss punktáMenosék.
Liimérök, hőmérők, bor- és mustmérők.
ZSOLDOS GYULa
Hivatalos raísolit a 9076/1937. sí. iktafmányrél.
M. Klr. Be\'ÜHymlnleiter.
Szám: 173.008/1937. VII. a.
Valamennyi törvényhatóság
első tisztviselőjének! Magaslégköri tudományos kutatás oélját szolgáló mflszeras léggömbök magtalálásánál követendö eljárás.
A légkör magas rétrgelnek tudományos kulaláH céljából résibtn rendizeresfn raponta, rés\'bfn Időszakosan sok állam boc»ál lel ön-Jelzö tr.Oszerekkel felszerelt léggömböket, nmelyek nagy magasság el-érére után ejtőernyő segélyével eiesz-kednek vissza a földre.
Az önjelző műszerek rendszerint a levegő nyomását, hőmérsékletét, nedvességél jegyzik fel Pnműködöcn a léggömb emelk\'dése folyamán. A léggömb megtalálása u\'án az általuk végzeit fe!|egyzés csak akkor értékesíthető. ha a műszer és a feljegyzés minden rongálástól megövallk és lehetőség e:erint gyorsan visszakerül a felbccsáló állomásra. Ulabban néhány állem már olyan léggömböket bocsát fel, amelyek kis rádió-állomást Is visznek magukkal. Ezek a kis rédló-Edékéizülékek, amelyeket a méiömű\'zerek működtetnek, azt a célt szolgálják, h^gy m\'g a felszállás alatt az adó Jelelnek a lehallgatása által a f.-lbocsátő állomás megtudja, hogy ml\'yen magasságig Ju\'oll fel a Ifggömb éa megközelítőleg milyen hőméislklelet ét nedvességet mért. A kis rádió-adó más célra teljesen haszná hatatlan.
Ha valaki akár hizal, akár kai-földi eredetű ilyen műszeres léggömböt talál, a műszerkourat vagy mflszerdoboit és a léggömb maradványát helyezze biztonságba, azután pedig a műszer kosarán, dobozán vagy burkolatán található utasítást elolvasva, annak értelmében fárjon el. Aki az előzök szerint cselekszik, az ulasllásbsn felldntelelt pénzjutalomban részesül.
Ha ulaii\'ás a mdizerkosiron, do-boron vagy burkolaton nem lenne vagy az utasításon magyar nyelvű szöveg nem volna található, szolgáltassa be az elöljáróságnak vagy csendőrségnek, amely lététről a m. kir. Meteorologiii Inlézetet értesíti.
A megtalált műszerek visszatartása, kíváncsiságból való kibontása vagy szándékos megrongálása, mivel á\'lsml tulajdonról van sző, a bonle\'ő törvénykönyvbe ütköző cselekmény. Erről Alispán, Polgármester Ural lakosság körében leendő megfelelő közhlrrélétel végeit írtesllem. Budapest, 1937. évi ápr. hó 16-án. mlnisiterrendeletéből: Kádárak, mlnlszleil oszlályfőnök. Másolat hltelíül: Madarász v. kiadó.
— TekInUe m.g ti KopstűlD Butor-áruház állandó butorktállltáaát Izléau olo ó bútorokat kedvező tlzctó.1 tol-tételekkol vásárolhat.
1937. május 12
ÍALAI KÖZLÖNY
ÖN IS NÉZZE MEG!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
— (Kinevezés).
A Horthy Miklós városi közkórháznál üresedésben volt belgyógyász-alorvos! állásra Zala vármegye alispánja nz eddigi helyettest, dr. Riedlmayer István rönIgen szakorvost nevezte ki, «klt a röntgenintézet vezetésével is egyidejűleg megbízott.
— (Tanügyi áthelyezések)
A kultuszminiszter n tanfelügyelő jelentése szerint a következő tanerőket "helyezte át a jövő tanévre a nagykanizsai ekrol iskolákhoz- Borváry Józsefet Algyőről, Czeglédy Lajosnét Semjénházáról, Slkabonyi Dezsőt Szigetvárról. Szentes János iskolaszolgát a miniszter a pitvarosl áll, elemi iskolához helyezte át.
— (Pénzügyi áthelyezések)
Konrád Elctttér nagykanizsai pénzügyi főbiztost Nagykanizsáról Keszthelyre, dr. Oláh János pénzügyi biztost és Molnár Imre főv igyázót Kész t-helyröl Zalaegerszegre helyezték át.
— (A pedagógusok)
pünkösd hétfőjén rendezik első kirándulásukat, amely az együvétartozÚH legszebb példája lesz. Ezalkaloirtmal Szomolányi Gyula szentgyörgyvári szőlőjébe indulnak a pedagógusok ás barátaik. Indulás két órakor a temetői hidtól. A rendezőség kéri a tantestületeket, hojp- csütörtökig jelentsék be » résztvevők számát telefonon a Zalai Közlöny szerkesztőségében.
— (Zenekari hír)
Az Irodnbni és Művészeti Kór zenekara a továbbiakig n«w Uirt próbát. Igy a mai próba is elmarad. (:)
Oyermek az autó alatt
A gelsel nulógázoláshoz hasonló eset történt Lengyeltótiban, ahol ifi. gróf Pajacsevich Endre autójával elgázolta a 4 éves Makarész I,ajost. A súlyosan sérült kisfiút azonnal ápolás alá vették. A szerencsétlenséget a gyermekek csinytevésc okozta, akik nz ul szélén játszadoztak, műid amikor látták u közeledő autót. közvetlen előtte átszaladtak. Kettő még álért, de a legkisebbik véresen az autó kerekei alá került s lehet, hogy életébe kerül n rossz tréfa.
— (Szerdai növendékhangverseny)
A zeneiskola lvolnapi növendég-hangversenye délután 0 órakor kezdődik nz iskola kamaratermében. Belépődíj nem lesz. A rendezés költségeit önkéntes adományok hivatottak fedezni.
— GyöuySrU fóificlpők, sandalettek, gyermekcipők Mlltényl clpőüzletben.
— (Sej, haj! Sárgul már «...)
A keszthelyi gazdasági nkadémi i nz idén május 22-én tartja tradicionális sárgulási ünnepélyét. Délelőtt 10 órakor »z akadémia udvaron búcsúzás, a beszédet I.áng Géza ifjúsági elnök mondj.1. A Festetics szol>ornál Keszthely közönségétől búcsúznak a végzett akadémiai hallgatók, itt pallér
Gáspár elnök beszél. Maki következik a búcsúzás az akadémiai majortól, ahol Szányl-Koch Béla mond beszédei. Utána ünnepi felvonulás a városon keresztüL Este 8 órakor búcsúvacsora a Hullám-szállodában.
— Férfi nport-Bxővotok legszebb mintákban Sohütznól.
Baleset a hahótl malomban
Súlyos szerencsétlenség történi kedden délelőtt a hahótl malomban. A gépuek valami hibája támadt, "mit a malom 32 éves gépésze, Feitl Károly meg akart javítani. Feitl a gép munkája közben igyekezett a javitást elvégezni. Eközben n mintegy 4 kg. sulyu gyújtófej kivágódott, n gépész fejéhez repült és a szerencsétlen oniljer orrát szétroncsolta. A malomból azonnal telefonállak a nagykanizsai mentőknek, nkik első segélynyújtás után beszállították a kanizsai kórház sebészeti osztályára, Feitl Károly állapota súlyos. A vizsgálat megindult
— Tinnkhahn Poutógyár
közvetlenül a gyárból szállilja a fo1-gynsztónak sz\'ngyapjuszöveteit angolos gyártási módon elkészítve. Kér)e a szövetminták költségmentes beküldését. Trunkhahn Posztógyár és Ruhagyár Rt. Budapest, XI., Lenke-ut 117.
Kényes nyáriruháit, Öltönyeit
szakszerűen tisztítja, fénytelenili
VARGA NÁNDOR
vegytlsztltó - kelmefestő
Horthy Mlklóg-ut 8. sz. Hunyady-utca 19. sz.
Az ulcán kilopták egy kisleány lOléből a fülbevalót
A rendőrkapitányság bünügyl osztályán feljelentést tett Hegyi Sándomé kisknnizsai asszony, lwgy 4 éves leánykája az utcán sétált, amikor egy ismeretlen fiatal nő oda lépett a gyanútlan csöppséghez és füleiből kitépte arany foglalatú, drágaköves fülbevalóját. A leányka sírva futott liaza és elpnuaszolta, mi történt vele. El mondta, ltogyan nézett ki a tolvaj nő. A kapott személyleírás alapján a rendőrség hamarosan kézrekeritette a tolvajt Halász Mária lakás és foglalkozás nélküli nő személyében, aki a fülbevalót a kanizsai ékszerészeknél értékesíteni nkarta, de nttol akadt senki, aki a gyanús küLsejü nőlől az urany fülbevalót megvette volna. Halász Máriát őrizetbe vették.
— (Lágyékon rúgott a ló egy kisfiút)
A nagykanizsai méntelep előtt álldogált és nézte, hogyan vezetik be az állatokat Hollcnder Ferenc 11 éves, Teleki-utcai elemista. Az egyik lóki-sérő odaszólt a bámészkodó gyermekhez, hogy fogja meg t\\z egyik lovát, m\'ig ő a másikkal bajlódik. A kis Hollcnder készséggel tett eleget n fel-szólitásnnk, megfogta a ló kantárszárát, de a következő pillanatban, amikor a ló megérezte, hogy nem a gazdája fogja, kirúgott és a rúgás a kisfiút lágyékon találta, lwgy nyomf-ban összeesett. Beszállították súlyos sérülésével n közeli kózkórliázba. A rendőrség keresi azt a gondatlan férfit, aki a kisfiút a ló tartására szólított fel.
- (Betörések Nagykanizsán)
Nagykanizsán teguap két helyen is betörtek eddig ianeretlen tettesek. Az egyik betörés a Schiller-testvérek Király utcai trafikjában történt. A tettes benyomta a bódé ablakát és az utcáról benyúlva dézsmálta meg a kid
BALAI KÖZLÖNY
1937. mA.m 12.
f tf llriltnlf asztali lámpák, kirakatvilágitók, UlIlülUlb világítási tervek díjtalanul.
Elektron.
ujat és használtak.
. Érl««ll4ara l..hóhu-\'t l,*m lalkaraaftflk.
Elektron.
raktára dohányüzletct. A másik l>c-tórés a Petőfi * utcában történt, ahol egy nemrégen Balatonmagyaródról Nagykanizsára költözött cipeszmester pajtáját törték fel ós onnan egy pár cipőt vittek el. A tolvaj megtette ftzt az élcet, hogy a saját használhatatlan és rongyos cipőjét otthagyta, egy uj cipőt húzott fol és azzal távozott. Hogy mit vitt még el, mbst állapítják meg.
— (Bélyeggyűjtők találkoxója) Hétfőn délután 0-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében. _____
Szerelem Juli és a halál
Szerelem Julianna csavargó cseléd-leányt már több izben elítélte a törvényszék. Legutóbb Kaposvárott- mint visszaeső bfinóst ismét dologházra Ítélték. Szerelem1 Juli már ült egyizben Márianosztrán és csak feltételesen engedték szabadon. I£ feltételes szabadság alatt követte el a lopásokat. Az Ítélet kihirdetésekor letépte magáról a ruhát a bírák előtt és öngyilkosság- . gal fenyegetődzött. Mielőtt elszállították volna, hazakérezkedett és egy óvatlan pillanatban lugkövet ivott. Most halt meg a ka^svári kórházban. Mikor először dologházra Ítélték, akkor ollóval felvágta az ereit, de akkor sikerült megmenteni.
Kaptán Május 12. szerda, ltom. kat. Pongrác. Protestáns Pongráo. Izrael. Szíván hó 2.
Gyógyszertárt éjjeli szolgálat e hó 15-ig a „Megváltó" gyógyszertár és a kUkaulzaal gyógyszertár.
Gőxfürdö nyitva reggel 0 órától este • áriig (hétfő, raerda. péntek dói. tán ta nap nőknek).
Lengyelország a zsidókat Madagaszkárba akarja telepíteni
Párls, május 11 PárJsba lengyei küldöttség érkezett. amely a gyarmatügyi miniszterrel tárgyalásokat folytatott a lengyel zsidóknak Madagaszkár szigetén való letelepítése érdekében. A tárgyalások eredményeként szakértőbizottság utazott ki a lehetőségek helyszíni tanulmányozására.
Nagy változások a szovjethadsereg vezetésében
Moszkva, május 11 A szovjet u vörös liadsereg vezetőségében nagy változtatásokat vitt keresztül. Tuchacsewsky tál>ornok lett a volpai kerület parancsnokló tábornoka. Jagorov tábornok vezérkari főnököt a hadügyi népbiztos első helyettesévé nevezték ki. A vezérkar uj főnöke Szaposnikov tábornok lelt.
Ofcsónhjjót ooíia moziban ttwatozTiatik
Egymást ágyazzák a spanyol kormány és az anarcbisták csapatai
A blscayai fronton tovább tart a vörösök fejvesztett menekülése
Madi ld, május 11 A barcelonai katonai parancsnok ság drákói rendeletet adott ki az anarchisták megfékezésére. Valenciába érkezett hadihajók bombázták Barcelona egyes negyedeit és az anarchisták állal megszállva tartott külvárosi negyedeket, amelyekben az anarchisták lövészárkokat áslak és állásokat építettek. Megszállva tartják az anarchisták Monjui! erődöt is. Az anarchisták kijelentették, hogy ha megtámadják az erődöt, haladéktalanul megkez-
dik Barcelona Lombázását az erőd állásaiból. i
A nemzeti csapatok a biscayal szakaszon folytatott előrenyomulásuk során fényes eredményekéi érlek cl. ElfogWWk RitOldla községei és a környező magaslatokat. A menekülő vörösök előzőleg a kfxr.-séget, mini több más elhkgy< tt községet is, felgyújtották.
A spanyol polgárháború minden fronlján a milicisták tömegesen pártolnak ál a nemzetiek csapataihoz.
APRÓHIRDETÉSEK
npróhlrde(4i dl|» vasirnap ti Onnepnap 10 iiólfl 80 fillér, minden lovibbl sió 0 flllir, hélkömap 10 uölg 60 llllér, minden lovibbl ««ó 4 lllltr.
Jtutótexit, bérautót, modern, uj áramvonalasat, szolid árban, bárhova, Kául-m«nn Manónál rendeljen. — Teletonállo-mis 2-22.
Haasnált ruhát veszek éa eladok, hl-váira háihoz megyek. Márkus, Király-utca Sl. 1000
Horthy Miklóa-ut 17. Ná0yaxab*a lakás augusztus l-re kiadó. — Bővebbet Unger Ullmann vaskereskedésben.
Megérkezett a közismert bndat csillag
SrafalÖBM* nfl. Fogad délelőtt 9-12-1?, élulán 2—6-lg Fő-ut 22, földszint {. 1332
Kétaiobái udvail lakás Klnlszl-utca 21. szám alatt auguwtusia és négyszobás lakás fürdőszobával november hóra kiadó dr. Gyulai Béla ügyvédnél. 1387
—Mielőtt vlavaxatákat csináltat, kérjen árajánlatot Jerausektól, Erzaébet-tér 18 __1398
KéayasarkfltoaOn-kStványakat,
nagykanizsai pénzintézetek részvényeit magas, ájon vásárolja Kálmán bank, N«|y-
KattSaxobáa uccal lakáa összes mellékhelyiségével aug. l-re kiadó. RAkécsl-ucca 93. 1396
Elsőrendű, tiszta, természetes Jáp ház-hozszállilisát megkezdtQk. Rendelést lro dánkban, Erzsébet-tér 14. ai.. telelőn 84. lehet feladni. Nagyobb mennyiséget a reggeli órákban gyártelepünkön is kiszól-gálunV. Herkules Téglagyár. 1393
Kátaxobáa udvari lakás előszobával, bclfő vliveietékkel, Ciengeiy ut 34., f. é. augusztus l-re kiadó. 1392
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán teleion : Nagykanizsa 78. szám.
a— Bútorokban a Kopsteln-cég vezeti Modora mlntatermolbon a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .;ze-tósl foltétolok mellett
ha vetéseit és veteményeit
PÉTI-SÓ-val
műtrágyázia.
SzU\\»éitlet 10) négyzetméterenként:
V zoléktéléknél ...... Vt—3 kg.
virágoknál......... 1/.-2 .
Rózsafáknál......... 2 3.
Gyümölcsfáknál...... 3-5 ,
Foldlepernél......... 1 2 „
Málnánál ......... 1-2 „
Pázsitnál ......... 1-2\' ■ ,
Kat. holdanként: Burgonya 100-120 kg.
Répánál 50-100 .
Tengerinél 100-120 „
Rétek ós kitszálóknál 811-120 .
MM ............100-300 „
Kalászosok......... 30- 60 „
(Rísíldes használati utasltá. az érdeklődőknek dljnicnlesen rendelkezésre áll. Klcsluybon és nagyban kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfltiágva, zsák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
(A bíróság mellett) Teleion : 130.
j— mmrnm *—.
I mindenki a helyi kereskedőknél S I U ipurocokoáJ neroua bal I
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsCrangu szállodáival, a csendes és koiponll fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink jR) százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-mcleR folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zilai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
6 havi részletflzstésre.
Slazengers Dlinlop te nniaz labdák tenniazhurok
Szakszerű hurozás
SZABÓ ANTAL
sporlflzletében Fő-ut 5.
**•"»■ * u»<u<al«oao» UafuuUsáfl Bt UulaaMa Nyom* ét IMiaJal Htfaa ■""— ■— j-1 ■ »]!• . M^h lliH [JMllll lll^i. Mllll íjjj
Ma: „KERESD A MÁSIK FELÉTI"
77. Évfolyam 109. szám Nagykanizsa, 1937. május 13. csfltOrlök
Ara 12 Hl!.
ZALAI
politikai napilap
.cknítití, Mrjjdrní
minden bí&Auup délirlin.
Felelfls szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóflietéal ára: egy hóra B pengő 40 fillér. Sierkentóaégl él kiadóhivatal) lefefoo: 78. M.
Megkoronázták az angol birodalom uralkodóját
54 állam és a Szentszók képviseltette magát a káprázatos ünnepségen — 50.000 ember töltötte az utcákon az egész éjszakát — Egész London táncolt a koronázás, hajnalán — 4000 újságíró jelent meg a történelmi szépségű ünnepségen
London, május 12 Az angol birodalom és a főváros káprázatos fénnyel ma ünnepelte iriég uralkodójának, VI. Györgyink koronázását.
Londonban milliókra rugó tömeg gyönyörködj a fellobogózott és vlrágfüzérekkel gazdagon díszített koronázási útvonalon. A hullámzó tömeg már a hajnali órákban ellepte az utakat, a tribünök megteltek, hogy lássák VI. György koronázást menetét, kfrrillbelül 50.000 ember az éjszakát Is az utoákon töltötte, nz éjszaka enyhe, de ködös vol\\ and azonban nem befolyásolta a lelkes tömeget, mely a Trnfalgár téren zenekarok muzsikájára
egész éjszaka táncolt. A kávéházakban és szállodákban is egész éjjel szólt a zene, Uycn vidám éjszakája Londonnak a fegyver^ szünet óta nem volt.
Éjjel 1 órakor érkezeti míg a katonaság, amely a koronázási útvonal mentén felállt. A ívjidőrség is már az éjjel elfoglalta helyét és reggel 8-kor bezárták n hatalmas lölgyfakapukat, amelyek teljesen eljárták a koronázási negyedet a
a többi városrészről. A Westinins-teri templomot az éjszaka szakértők kutatták át.
\'4000 újságírót helyeztek el itt íi\' környéken, akik a világ ösz-szes lapjait tudósítják.
A királyi család ma 7 órakor kelt. 8.4,0-kor indult el a hosszú kocsisor, amély
54 állam és a Szentszék
képviselőjét vilta a Wcs/tminstre Abbey-lx\\ A királyi család menete 9.45-kor indult eí, mig a királyné menete 10.16-kor. Pontosan 10.301-kor gördült kl a király diszhintaja, amely körül tábornokok és magas katonai előkelőségek lovagoltak.
A tömeg mindenütt .lelkesen ünnepelte a királyi párt, akik a megérkezés után a mellékkápolnában öltöztek át. Itt vették magukra a hermclinnel gazdagon díszített bíbor koronázási palástol, majd menetbe fejlődve, a székesegyházba vonultak.
A külföldi előkelíségek közölt fog lalt helyet Kánya Kálmán külügy-miniszter fekete diszmagyarban. Rapaich Raim >nd teljes tábornoki díszben jelent míg.
A koronázás Ősi szertartása
A koronázási szertartás délelőtt folyt le a Westminster apátság székesegyházában hagyományos külsőségek között. A székesegyház páho-lyölb\'an színpompás, gazdagon díszített koronázási nyákban és koronákkal az angol főnemesség várta a királyt és a királynét. A székesegyházban az egész angol birodalom és az egész világ képviselve volt. »
A királyi párl hozó, gazdagon aranyozott diszhintó 11.20 órakor érkezett meg a westmintcrl apátság templomába. Elsőnek Müry királyné szállt ki az üveghintóból, majd a király és a két kis hercegnő. A székesegyház ajtajában a koronázási szertartást végző ennterbouri érsek fogadta az uralkodópárt.
Amikor a királyi pár a templomba lépeti, a hursonaszó után a 400 tagú hatalmas énekkar és zenekar a 122. zsoltárt adta elő. A pompás kórus alatt a király és királyné elfog lailák helyeiket, majd a canter-bouri érsek bemutatta a királyi párl u főnemeseknek. A főnemesek hatalmas »Good save the King Georg !« \' kiáltással C válaszoltak, nvajd ujabb harsonaszó után megkezdődött a szertartás. Az érsek
elsőnek a királytól vette kl az esküt, majd a királynétól. Ezután felkente az uralkodókat, majd megáldotta őket. Különböző Imák után, a melyeket az érsek és a király mondtak, a királyi pár visszaült a trónszékbe és ekkor kezdődött meg a koronázási szertartás. Az érsek a király fejére helyezte a koronát, majd a királynét koronázta meg. Ezzel egyidejűleg az angol főnemesek ls fejükre lelték saját koronájukat.
Ezt követte a trónraszállás szer-lartása, amely abból állott, hogy a koronázási jelvényeket átadták az udvari méltóságok a királynak.
A koronzási szertartás után a király és a királyné az ollár lépcsőjére térdeltek, letették az oltárra koronájukat, megáldoztak és különböző ajándékokai ajánlotlakfel. Imák után visszaültek a ti ón a, majd ujabb áldás után a mcllékká-polnába menték vissza átöltözni. A nép a székesegyházat elhagyó királyi párt »Vlval Rex Gcorg« és »Vi-vnt Regina Elisabeth* köszöntéssel köszöntötte.
Ezután Ismét megalakult a menet, amely nagy kerülővel, a Brtdbi Streeten, Viktória enbankmenton,
Pali Mall-el, Plcadellyn, Oxford slreelcn át vonult vissza a Buckinghum palotába.
Véres tüntetések Dubllnban a koronázás éjszakáján
Dublin, május 12 Az éjszaka a városban nagy tüule-lések voltak a királykoronázás elten.
A tömeg mindenütt az ellen tüntetett, hogy VI. Györgyöt Írország királyává is megkoronázzák. A tüntetőket a rendőrség rinsztólövésscl akarta szétkergetni, de ez nem\' sikerült, így a tömeg és a rendőrök között utcai harcok fejlődtek. Több tüntető megsebesült. Az összetűzés után több embert letartóztattak.
Az ir parlament egyébként ma folytatta az uj alkotmányjogi törvényjavaslat tárgyalását. Külön érdekessége ennek, hogy ugyanaznap akarták megszavazni az uj ulkotmányt, amely semmiféle beleszólást nem enged az angol királynak az ir belügyekbe, amely napon királlyá korouázzák az angol uralkodót.
Darányi miniszterelnök szerdán délután nagy beszédben válaszolt a költségvetés szónokainak
A megszállóit lefülelek magyarságának szomorú sorsát ecsetelte Kotniss Gyula
Budapest, május 12 Tiz órakor nyitotta meg Kornls Gyula a\'clnök a náz tniai ülését, a melynek első szónoka Mócsai Dánlei volt. Hangoztatta, hogy egyik könyvkiadó vállalat Magyarország felfedezése elmén könyvsorozatot ad ki, a mely a földbirtokosság ellen izgat.
Eckhardt Tibor volt a kővetkező szónok, aki pénzügyi kérdésekkel foglalkozott. Szerinte javulás észlelhető^ de ő ezzel a javulással szemben bizalmatlan, mert ez, csak olyun, mint a betegnek uz injekció. Az állami és magángazdaságoknak szcruile tőkeUir-talékolásra is kellene törekedniük. Az
árdrágítást a kormánynak figyelemmel keli kísérnie. Van és lehet megengedett árdrágulás, de azt figyelni kell és minden körülmények között lo kell törni, ha az netn indokolt. Ha az árszínvonal megindul, az a pengő értékcsökkenésére Vezethet, — mondotta.
Kornis Gyula a» utódállamokban lövő magyarság súlyos helyzetéről beszélt. Az ülés lapzártakor még lart.
Darányi Kálmán miniszterelnök ma délután fél 5 órakor válaszol a költségvetési vita során (.\'lliungzoUakrn. Beszédét az egész |>olitikal világ nagy érdeklődéssel várja.
Tegnaptól máig
Ország;
Kedden este rendkívüli miniszter lunács volt, amelyen az időszerű politikai kérdéseken kivül az olasz királyi pár látogatása ls szóba került. /
Budapesten \'az Akadémia utca, 13. számú házban Gulyás Gyula nyomdász és felesége közös elhatározással megmérgezték magukat. A férfi szombat óta, felesége hétfő óla holtan feküdt a bezárt lakásban.
A farkasréti major mellett vasárnap lezajlott nyilas-támadás ügyér ben nem csak a nyilasok, hanem a szociáldemokrata Természetbarátok Turis\'a Egycsüle\'.ének néhány tagja is a reridőrségre került. A rendőrség mindkét tábort elbocsá-totla, de az eljárás folyik ellenük.
A budnp:sti ügyészség a baluton-földvári Sellő-szálloda valuta-ügyében perbefogta Fenyő Zoltánt és társait és kérte, hogy a törvényszék vagyoni elégtéleladásra köte-
lezze a vádlottakat és koboziz^i el a bíróság a Sellő-száUodát.
Báró Forsjer Jenő, a nemzetközi hálókiocsjldrsaság ( magyarországi képviselője tegnap hirtelen meghalt 52 éves korában.
A Kurla uj bizonyítás rendelt el a Keglevich-örököaök ha,«yatéki perében. Batthyány Ilona \'grófnő ugyanis végrendeletéből kizártakét unokáját, gróf K.eglcvich Páll és Bárczay Ferencnél. A végrendelet ellen pert indítottak az unokák. A törvényszék az unokáknak Ítélte a vagyont, a tábla áronban érvényes nek Ítélte a végrendeletet. Most a Kúria uj iléletrc utasította u táblát.
Horváth János kónyi vendéglős feleségének kávéjába tuberkulózis bacillusokat csempészett, miért 4 évi fegyházra Ítélték, társa, aki a bacillusokat szerezte, 8 évet kapott. A tábla most Horváth büntetését 7 évi fegyházra emelte fel, Nayraíil pedig 6 évi fegyháwl ka|M?tt.i (Folytatás a 6-lk oldalon)
ÍAtiAi KÖZLŐN*
(A hírek a nagyvilágból
A zöldhitelekért gazdák körében kis érdeklődés mutatkozik. A gyenge érdeklődést szakkörök azaal magyarázzák, hogy a gazdák a kedvez^ (termesértékesítés követ-, keztében elegendő tökével rendelkeznek.

A német gépkocs^gyárak az év első három hónapjában 12.908 gépkocsit szállítottuk külföldre, ami* 77 százalékkal több, mint az előző év ugyanezen időszakában.
Sztojadinovics jugoszláv miniszterelnök kijelentéseiből:
- Minden törekvésem odairányul, hogy a magyarság teljesen otthonosan érezze magát Jugoszláviában.
Berlinből jelentik : A binodalml munkaközvetítő intézet jelentése szerint április 30-ig a munkanélkü,-Jiek száma 9,61.000-re csökkent. A német munkanélküliek szánta e szerint 800.000-nel kevesebb, mint egy évvel ezelőtt és 260.000 rel kevesebb, mint volt az előző hónap végén.

Az iparügyi és kereskedelmi minisztérium közgazdasági értesitő-jébői :
A gazdasági élet javulásának folyamatát igen érdekesen mulatja a bzénfogyaszlás emelkedése. • Aaj utolsó négy esztendőben ez a javulás nagyit számottevő volt. Mig 1934 első negyedében az összes szén- és kokszfogyasztás 16.6-6 millió métermázsa ^olt, 1935-ben 17,8 millió métermázsa. 1936-ban 17.93 millió métennázsára cfcnelkedett, az idén pedig az év első negyedében 21.25 millió méterxnázsát ictt ki. Februárban 34.155 munkást foglalkoztattak a bányák, kereken 3000 munkással többét, mint a mult esztendőben. i
A postatakarék ápTjlisl forgalmában a takarékbetétek 904.000 pen gövel haladták tul a kivétek összegét, a csekk üzletágban a betétek 7,205.000 pengővel multák felül a kifizetéseket. , i • • .
i \' « i i -* t1 ; ü i :
4 kormány 20 százalékot Irány-\'zott elő a kisipari és kiskereskedelmi kölcsönnél veszteségként azon a cimen, hogy a kölcsönvevők nem tudják azt visszafizetni. Must kiderült, hogy a számított 20 százalék helyett csak egészen jelentéktelent kis töredék nem tudott ebéli kötelezettségének megfelelni.

A Nemzeti Újság irja :
- A háziipari cikkek cxixylja ma már nagyon jelentős tétel Ma-Jjyarojrszág külkereskedelmi mérlegében.
A Pesti Napló irja :
- Valami kis reményt merithe-tünk az üzemek helyzetének juvulá-sára a pénzügyminiszter márciusi jelentéséből. Ebl>en a hónap^mn az állam 34.8 nülliót vett be az üzemekből, a kiadások pedig 34.2 milliót lettek kl, holott a mult óv márciusában 4 millióval kevesebb volt a bevétel, mint a kiadás. Az üzemekről szóló márciusi jelenlés biztató, mert az adatok nem csupán az állami üzemek forgalmának emelkedését, hanem az egész közgazdaságunk helyzetének javulását Js
pmjaüájí, | - | ( |
Az országos bélyeg-mnzeam és a helyi bélyeggyűjtők kiállítása Nagykanizsán
A posta kiállítási bélyegzőt, a kiállítás aíkalmi bélyeget adott ki a bélyeg nagykanizsai centennáris ünnepére
Nevezetes és a maga nemében, páratlan vidéki esemény színhelyé lesz május 23-án és 24-én Nagyka-nizsa. Itt lesz dr. Tholway Zst# mond postahivatalt igazgató segítségével az első vidéki bélyegkiál-litás, abból az alkalomból, hogy a levélbélyeg az idén érte meg szülelésének százéves évfordulóját. Ebből az alkalomból a nagykanizsai bélyeggyűjtők jtsztaltársasága bé-lyegkiáiiilásl rendez a postapalota íölds^inli tanácstermében. A kiállítás ünnepélyes megnyitása a postaiguzgalóság, a budai>esii béf lyeg-muzeum és a pécsi postaigazgatóság képviselőinek jelenlétében történik.
Első eset, hogy a magyar bólyeg-muzeum is kiállít vidéken, 20 - 30 szebbnél szebij és világritkaságot jelentő bélyeg-kollekciót küld le a muzeum a vezérigazgatóságtól kapott engedély alapján a nagykanizsai fitulelislák kiállítására. i ;
Aj m. kir. posta engedélyezte
ezenkívül a nagykanizsai kiállítás két napjára külön alkalmijtivatalos postai lebetüző
használatát. A bélyegző, amely ezt <1/ nagykunizsai eseményt megörö-kiti, most áll vésés aiutt és az egész világon, ahol csak bélyeggyűjtők élnek, ismerllé fogja tenni Nagykanizsa nevét. A kiállítás nagyon sikerült alkalmi bélyegei már elkészültek s még ezen a hétén nyilvánosságra kerülnek egyes darabokban és négyes blokkokban. A bélyegek rajzát Fekete László, a kitűnő nagykanizsai festőművész készítette. • t
A kiállításon külön & alkalmi levelezőlapok is kerülnek forgalomba. I
Kél napra az egész ország Ügyel-me Nagykanizsa felé fordul és uzon tul is, minduddig, amig a bélyeggyűjtők milliós táborának tagjai felfellapozzák albumaikban a nagykanizsai kiállítás alkalmi gyüjtő-objektumaM. i
A kiállításra belépődíj nem lesz.
Egész család kerül fogházba a Király-utcai borellenőrzésnél elcsattant pofonok miatt
Az ellenőrt felmentették, mert önvédelemből rúgta meg a házigazda feleséget
Két nagykanizsai jö-: vedéki ellenőr utasítást kapott, hogy Kiss Károly királyutcai lakásán ellenőrzést végezzenek. Meg is jelent a lakásban a két ellenőr egy rendőr kíséretében. A kötelességüket teljesítő ellenőrökre azonban rátámadt Kiss Károly, segített neki a felesége, szül. Bedő Anna, sőt az anyósa, Bedő Sándomé is és csakhamar olyan közelharc fejlődött kl, hogy akármely falusi bucsu megirigyelhette volna. Az ellenőröket ütötték, dulakodtak velük, közben persze a támadóknak is kijutott és igy történt, hogy Klssné is kapott rúgást, amiért aztán az asszony feljelentést tett. Tegnap került a törvényszék elé az egész királyutcajl >garnilura« és velük együtt a megvádolt ellenőr. A háromtagú Kiss-család hatósági közeg elleni erőszak miatt, az ellenőr hivatalos hatalommal való visszaélés miatt került vád alá. A* ellenjőr védője dr.
Sabján Gyula kir. korfaányfőtuná" csos, városi tiszti ügyész volt, mig Kiss Bedöéket dr. Begidsán Emil ügyvéd védte. A tanuk kihallgatása után az egész ügy tiszta képet nyert A bíróság a perbeszédek után felmentette az ellenőrt az ellene emelt vád alól, mig Kiss Kárfdyt, egy hónapi fogházra, feleségét 15 napra, anyósát i>edig 8 napra Ítélték el. Utóbbinak a büntetését felfüggesztették. A^ Ítélet ellen mindenki fellebbezett.
Naptár i Május 13. csütörtök. Uom.kat. B. Róbert Protestáns Szervác. Izrael. Stlván hó 3.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg a „Megváltó" gyógyszertár ét a klskanlzsal gyógyszertár.
GSaffirdS nyitva reggel 6 órától este
• óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
- Gyönyörű férfidpSk, sandalettek, gyermekcipők Mlltényl cipőüzletben.
Városi Mozgó. Szerdán és csütörtökön 1
BUCSUELŐADÁSI
A vígjátékok királya l A század legnagyobb szerelmi harca I
KAIN és MABEL
Főszereplők: Marion Da.iea él Clark Gabin. Magyar híradói_Fény kl«ér» mfleor I
Előadások: mindkét napon S, 7, 9 órakor. JU 5 órai alftadáaok fillérasak.
1*37. má|u
Keszthelyi gazdászok tanulmányi kirándulása Kanizsára
A keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia hallgnl óságának mintegy 80 résztvevője, okik között 8 női hallgató is volt, Náray Andor h. akadémiai igazgató, m. kir. gazdasági főtanácsos és Kuthy László akadémiai tanár vezetése alatt nyeg tekintették a nagykanizsai OMTK lejfeldolgozó telepéi. ,
Az érkező kiránduló társaságot Nagy Jenő kamarai intéző, Molnár Pál kamarai tllkár és Gábor Ernő, az OMTK telepvezetője fogadta A kirándulók figyelemmel kisérték 07. egy napi 60.000 liter forgalmú, tehát legnagyobb magyarországi tejfeldolgozó üzemnek minden egyes fázisát, attól a pillanattól, amig a termelőtől a tej, illetve a tejszint átveszik, addig, amig elsősorban exportvajjá feldolgozva, szállításra kerül.
A keszlhelyl gazdászok tanul-mányutjuk alkalmával ezután a hírneves Dunámul! Szeszflnoimtó Gyárat tekintették meg, amely a környék összes , mezögjazdasá^ szeszgyárainak termékeit dolgozna fel.
Agyvérzésre hajlamos Idősebb embereknek a rendkívül enyhén haló természetes .Ferenc Józ»el" kts^rüvlz — reggel éhgyomorra egy t Is pohárral — nagyfontosságú szolgálatot tesz azzal, hogy Igen iönnyü, lágy székletílel ói klelígilő emésztési t Iztoilt. — Az orvosok ajánlják.
Szerda
• UBAPF.ST f.
17.20 Kodolányl J. előadása. _ 17.50 Cigányzene. — la.20 Részletek u koronázási szertartás közvetítéséből, magyar ismertetéssel. — 20 VI. György angol király koronázási szózata. — 20.15 A rádió szalonzenekara. — 21.40 llirek, Időjárásjelentés. — 22.05 Hegedűverseny. — 22.35 Zsögán I.cnke énekel. — 23.15 Cigányzene. — 00.05 llirek.
BUDAPEST II. i
10.45 Időjelzés, hírek. - 17.20 Cigányzene. — 18,30 Olasz nyelvoktatás.
— 19 Hanglemezek. — 20.05 Hiiek.
— 20.30 A Budapesti Orvosok Kurna-razenccgycsiHctének hangversenye.
BECS.
17.30 Mojslsovics zeneszerző 60,-lk születésnapján. — 18.45 Az angol király koronázásáról. — 20.25 Tarka óra. — 21.05 Hádiózeuekar. — 22.20 Tánczene.
Prognózis: Délnyugati, déli szól, változó felhőzet, a meleg osökken, több helyen, főleg nyugaton éa északon, zivataros eső.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megllgyelöállomása Jelend,
Hőmérséklet tegnap esle 9-kor: + 160. ma reggel< +15 0, délben: +22-4, Csapadék: 0-0 %,
1937 niAjua 13.
ZALAI KÖZLÖNY
A badacsonyi szép napoktól
a milliárdos belga örökségig
Romnntlkus szerelmi történet elevenedik m«£ 48 zalai Horváth-családnak az örökségért folytatott harcában
Épp hónapja. hogy n Zala! Közlöny hasábjairól szárnyra kelt a liir: 48 zalai család milliárdos l;clga örökségéri harcol. Illetve uwre is mind harcoltak érte, csak egyesek, mert a 48 zalai Horváth-család közöl legtöbben földhözragadt szegény napszán*»ok, akiknek fogalmuk sem volt, ho-ty nvívcn nagy örökség lebeg fejük reléit. Nnr tudhatták ezt, egyszerűen ízért, mert
nem Is sejtették, hogy valamelyik ősük révén rokonságban vannak az egyik belga hercegi osaláddal, sőt azon keresztül magával a királyi osaláddal Is.
A Zalai Közlöny cikke nyomán vzámosun kerestek fel bennünket, öreg Kendős nénikék jöttek bc a környező falvakból, fiatul legények ültek bocsira valamennyi Horváth-leszármazott é» valamennyi a nagy örökséget kutatta.
Hosszú munka volt, inig a különböző elbeszélésekből ki tudtuk )h>-pozn. a lényeget és megvilágosodott elöltüuk
egy másfél évszázad előtti Idillikus szerelem, amely alapja lett az évek óta húzódó örökösödést pernek.
A zalai leszármazottak közfu nem egy. mái évek óta nyomoz ez ügyben. Az egyik Sopron mi-gyébe származott Horváth-lvadék htór liírom Ízben (>i "tizeiben is járt. A fantasztikus értékű relga örökség ügye ugyanis ne:n ui/efrlü. Már 1912-ben keresték a znlai Horvállíokat. A hivatalos lap közölt akkor egy felhívást, hogy a magyarországi. Zala megyei Horváth Máriára* loszármttzói jelentkezzenek.» Az öröVség akkor töhbhviUió bclnn frankról, azonkívül Kongóban lévő nagy birtokokról és bányákról szólt.
Amikor a hivatalos lapban megjelent a jelentkezési felhivás, egyidejűin o;; (
összes zalai falvakban kidobolták,
nogy a Horváth Mária leszármazottai nyujtsák l;e igénykcrcs\'-tüket.
így indult el az örökösödési per-lavina, amely még mii Is larK^és mindig bonyolódik, mert ujabb és ujal>b Horváth-leszármuaotlak jelentkeznek.
120 év előtti romantikus szerelem és asszonyszöktetés
Az örökösödési j>ej-t, mint már envlitettük egy romantikus szerelmi história indította cl, amelynek története — a znlai leszármazottak el. mondása szerint — a következő:
Vagy százhuszonöt évvel \'ezelőtt egy angol-francia-belga-nőmet tisztibizottság érkezeti Mngyurországra.
A küldöttség bejárta Magyarország több vidékét. dc sehol sem é.t\'z-ték tn\'-igiikat olyan jól, mint a szép Balaton mellett. Ennek oka uem-cwk a Magyar Teuger szé|>sége ős a jó badacsonyi hegyié volt, hanem1 az u szlvélyos és magyaros vendégszeretet is, amely egy ncmesgulácsi igazi ur, Horváth Márton liázában fogadta őket. 1 Jetekig itt tanyázlak a Horváth kúrián a külföldi vendégek, bejárták mulatozva a környéket, — nó és nem utolsó soriKin udvaroltak a feltűnő szépségű fiatal háziasszonynak. Horváthné ugy-látszlk szívesen vette a külföldi tisztek hódolatát, sőt
•z egyik belga tiszt udvarié •át nemosak elfogadta, hanem szerelemmel Is viszonozta.
A külföldi tiszteket itt érte az ősz és bucsuzóul nagy szüreti mulatságot
rendeztek tiszteletükre a musesgu-láesi Horváth-kurián. A belga tiszt mélyen a j>ohár fenekére né\'.ett, azután az asszony mély kék szcn.ő\'to és elhatározta, lvogy
megszökteti az asszonyt.
Es n os\'nos Horválhnét. — itthagyva férjél é. egyetlen kisleányát, u kis Máriát. — másnap már Bécs felé vitte a postakocsi szerelmesével.
A történetnek azonban Hl még nincs vége. Az egyik állítólagos leszármazott közvetlen a hálx>ru után egy buda|>csti ügyvédei bízott meg az örökség kivizsgálásával. Ez az ügyvéd kinyomozta, hogy
az asszonyszöktető belga tiszt grófi rangban volt
A szép Horváthné, akit cl Is veit feleségül a gróf, egy leánygyermekkel ajándékozta meg férjét. A kis grófkisasszony egy gazdag lntl^a lierceg-hez ment feleségül. E hercegi pár elsőszülött fiúgyermeke lett viszont a későbbi II. Lipót belga király, Így tehát
a megszöktetett nemesguláosi szép Horváthné, anyai nagyanyja II. Lipót belga királynak.
így mondja a krónika.
A netaesgulácsl iélárva kislány dédunokájának felesége elmondja a család harcát az örökségért
Beszélgettünk az egyik -örökség-váró.-val, aki nemeslevéllel és hiteles okmányokkal tudja bizonyítani törvényes leszármazását Horváth Máriától A megszöktetett Horváthné, bár grófné lett és boldog volt, nem tudta elfelejteni kisleányát, Horváth Máriát, akit itthagyott első férjével. Halálos ágyán, miután második házasságából
szártnazó leáuya a herceg oldalán anyagilag biztosítva volt,
vagyonát a Nemesguláoson hagyott leányára : Horváth Máriára hagyta.
Horváth Mária sorsát dédunokájának felesége igy mondja cl;
— A Nemesgulácson hagyott kip főiárva Horváth Mária szép Icánnyíl cseperedett, körüludvarolták a környék uraságni. Hamarosan férjhez te
ment vámosi Saáry Istvánhoz. Pontosig nem tudom, hogy gysr tueke született-e házas, ságból. mert férjo rövidesen meghalt ós miután még m-indjű fiatal volt és szép. másodszorra férjem családjának egyik őséhez, baracskai Szüts Istvánhop ment feleségül. Szüts István férjein dédapja volt s mi származásunkat nemeslevéllel és hiteles, törvényes okmányokkal is tudjuk bizonyítani.
Kiderül tehát, hogy nemi a jelenleg is Horváth nevet viselők nz örökösök (hisz Horváth Mária kétszer is férjhez montl), hanem u Saáry és és a Szüts. illetve miután annak egyik leáuya egy Dávid nevű emberhez ment férjhez,
a Saáry, Szüts ós Dávid osa-ládok leszármazottjai jogosultak az örökségre,
amely talán már nemi is létezik.
Infortttrttorunk ugyanis arra a kér. désre. hogy 1912-ben, amikor az örökősöket először keresték, jclcnU kezelte, igy válaszolt:
— Férjem egy jegyző kollégájától hallotta az örökösödési felhívást, éq jártam is annak idején a külügyminisztériumban, ahol az egyik méltóságos úrtól azt a felvilágosítást kap. tanv:
„Ha be tudjuk bizonyítani, hogy Horváth Mária leszármazottjai vagyunk, részesedünk a nagy örökségben I"
Boldogan megleni haza. dc a szükséges okmányok beszerzése nem ment könnyen. Rengeteg utánjárást igényelt, iivig okmányokkal, ösröt-ősro bc tudt án bizonyítani származásunkat. I<4ihH felmentem a minisztériumba, ahol azzal a szomorú hírrel fogadtak, hogy az örökség már átment a belga állam tulajdonába. Tudom. többen járlak igy. nenv is hagytuk annyiban a dolgot, dc eredményre egyelőre nem vezetett.
Kiderült az ls, Ijogy sokan összetévesztik a Horváth-féle örökség ügyét II. I.ipót belga király magyar számvazásu feleségének, Józseí nádor főherceg leányának végrendeletével, u mely Tuymaus klr. közjegyzőnél megvan Brüsszelben.
A magyarok keresetét nemrég azzal utasították el. hogy unnak idején nem jelentkeztek az örökösök, Igy az a belga államra szállt.
Mosl tehát ucirtcsak a szájhagyományok nyomán, hanem törvényes okiratokkal azt kellene beigazolni, hogy a ncmcsgulácsl Horváth Márlonnét, u szép Tordn Annát mikor és hol vélte cl az asszonyszöktető gróf...
Kérdés azonban: sikerülni fog-c ez valakinek.
Addig a zalai Horváth utódok részére a nagy örökségből nem marad más, csak: a remény...
)
tr
Aki másnak vermet ás...
A aarmáat sonkatolvaj «Ht« a hamta vádtál a börtönlj
Nemrégen történt, hogy Sinvon István 22 éves sormásl legényember betört Welsz Fenenc eszteregriyei kereskedőhöz és az üzletből sonkát és egyebeket zsákmányolt. Simon a sikerült próbálkozás után még egyszer látogatást akart tenni Wclszék raktárában, akkor azonban rajta vesztett. Az éber éjjeli őr rajtakapta ős Simon a csendőrség-re került. Azzal »védekeett;« hogy nagyon megkívánt már valami jobb fajta húsételt, azért követte el a betörést. Azt állította, hogy első betörése alkalmával Szekeres István ős vitéz Kovács Ferenc is segédkeztek neki. Kősőbb, ugylálszik lelki-Ismeretfurdalásnl támadhattak Simonnak, bevallotta hogy vallomása hamis, az általa bejelentett kőt ember teljesen ártatlan. Sőt ekkor mőr azt állította, hogy ő maga sem volt ott és nem is ő követte el a betörési. Miután hamisvád esete forgott fenn, n klr. ügyész perbafogla ezért Simon Istvánt és tegnap volt bűnügyének főlárgyalása n íuigykuW-
zsai törvényszék előtt,--
ahol a hamisvádló Sl- |T)4| | f 1} mont, akit dr. Báron Pál ügyvéd védett, a bizonyilásl eljárás bc- ) fejc/.őse ulán a törvény \\.u , szék 10 hónapi börtön. re Ítélte. Az Ítélet nem jogerős.
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
ii
99
VII Bákóczl-ut 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, folyó hldeg-melegvlz, telefon, közp. fűtés ős csengőt pótló elektromos fényjelzésekkel. Lomőrsékelt szoba- és penzió-árak. — Elegáns kávéház, 0 telefonfülke.
A ®Ö.ö*őb<iai
Csóka Feri rádióhiret cigányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
délután és este táno. V irány újszerű jazz-zenekara. A télikertben és a sörözőben SEBŐ Miklós rádióénekes énekel. Ha Pestre jön, adjon találkozót Isme-rőeolnek a MKTPOPOLE-ban I
Pünkösdre ajánl Miltényi Sándor és Fia (Fő-ut 2.)
Gyönyörű fehércipőujdonságok P 10*80 és feljebb
Gyeiül lack utfs van páoías tlpí
23-26-lg P MQ, 27—30-Jg P B-80, Sl-36-% P »-S0.
MHtlW l1 nlMig
19—22-ig P B\'BO, 23 2»Jg P ■■•O, 27 -30-ij P 1*00, 31—26-ig P 11-10.
Barna páota vagy tizds
27 30-lg P B.B0, 31—35-ig P IO-50. DlvnlsiMdaklIck P I-IÖ-lól
Tornacipő öntöttgumi talppal
.Oarasoa\' 35—41-ig P 2 00. Tornai P S-au.
Tenniszclpő, Oxford P 4-30
Chrom-tennisz P 5.80.
ZALAI KÖZLÖNY
MM
Ml ujaág
a zalai mezőgazdák körében?
A novai Járási mezőgazdasági bizottság kérj a kisíist visszaállítását és pedig ugy, hogy a gazdáktól szedjenek a boradóhoz hasonlóan szeszadót (borfogyasztási adó 26 százaléka), aminek ellenében tegyék szabaddá a kisüstön való szeszfőzést. Rendeteken a kamara a novai járásban közvetítők kizárásával lóvásárt, mivel sok az c\'adható hidegvérű ló. A környékbeli gazdák tanulmányi kirándulást rendeznek a kehidal mezőgazdasági szakiskola gazdaságának megtekintésére.
Ságod : Kéri, hogy a földművelés ügyi kormányzat alakítson olyan szervet, amely az eladásra kerülő uradalmi répamagvakat faj-tauzo-nosság és cslraképesség szempontjából megvizsgálná, majd óktnv-zárolná. A heremag piaci árusítása még termelői igazolvánnyal sc le gyen megengedhető.
Nagylengyel: Zalaegerszegen téli gazdasági iskola felállítását kéri.
Vaspör : Kéri az erdőterületek megoszthatóságának lehetőségét az 1935. évi IV. t. c. 76(. §-ának módosításával.
Nemesapáti : Kéri, hogy a vásári alkuszok megrendszabályozására adassék ki olyan kormányrendeleti amely 2 példányú blokk-könyv vezetésérc kötelezi az\'aikusfet, mely blokk másodpéldánya nélkül a marhalevél no iratlassék á», vagyis az átírásnál a vásárpénztár követelje a blokk másodpéldányát, amely viszont az alkusz keresetére néfove felvilágosítást ad az adóztató pénzügyi hatóságnak.
Zalalövö : Zalaegerszegen gazda-tárház szövetkezet felállítását sürgeti. _ .1,1
A telepítési törvény és a vidéki pénzintézetek
A Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének vidéki osztálya dr. Hegedűs Lóránt ny. pénzügyminiszter, felsőházi tag elnökletével ülést tartott a telepítéssel kaj>esolatos hitelügyi és parcellázási kérdések tárgyában. A vitában Nyulászi János dr. előadón kivül részt vettek : Iklódy Szabó János dr. Veszprém, Kégl János dr. Monor, Halom István dr. Budapest, Si]>oss István Debrecen, Kelemen Ferenc Nagykanizsa, Csikós Andor Székesfehérvár, Keller Béla Budapest, Salgó Miksa Szarvas, Csizmadia Sándor Nagykőrös, Sándor György dr. Cegléd, Sárvári Sándor dr. Tata, Zoltán Ferenc Miskolc és Szabó János Szekszárd. Az értekezlet rész letes javaslatot terjeszt a földművelésügyi miniszter elé.
- S«jAt 4réeW4U« 6« örömére szolgáló meghívásnak t&sz olegot ha a KopaUU U.l ■IbatM-klál. tltásAt megteklnU, vétolkényraer nélkül.
- (BUyeMT«JUk UUlkMUJ.) Hétfőn délután 6-tól 8-lg a Pannónia hAtaó kistermében.
KERESD A MÁSIK FELÉT"
UJ versenyünk elsőheli fordulója megmulatta, hogy a »Keresd a másik felét !« minden eddigi sikert felülmúl, örömmel látjuk olvasóközönségünk ragaszkodását és érdeklődését és ezt azzal viszonozzuk, hogy a versenyt a továbbiakban is folytatjuk.
E héten ismét megrendezzük a nagysikerű versenyt. Mai számunkban már megtalálják olvasóink a
rejlvényszöveg »egylk-felét,« mig ennek kiegészítő belül az egyik nagykanizsai cég kirakatában vannak elrejtve. Tessék megkeresni!
A megfejtést zárt borítékban, »Keresd n másik felét!« felírással péntek eslig kell szerkesztőségünkbe eljuttatni. Az e heti megfejtők között nz eddigieknél is értékesebb ajándékokat és jutalmakat osztunk ki. I
„KERESD A MÁSIK FELÉT"
Ó0CÓU6RLIN É T T C G É
A fenti megfejtett szöveg .másik felét"
cég kirakatában találtam meg.
1987. má|m 13
GYÁRTELEP: BUDAPEST, XI. LENKE-UT 117.
Név:
Lakás:
E szelvényt kivágva minden péntek es\'ig kell a Zalai Közlöny szerkesztőségében leadni.
A határőrök fölényesen győztek a kaposvári rep&lők ellen
3. határ őr virvd vál—-Kaposvári 3. repülő fényképészeti alcsoport 6:2 (2:1)
11-est Boda értékcsiU (4:1). Ismét veszélyeztet a vendégcsapat, mégis a Halárörök érnek el ujubb gólt. A 39. percben Csöngei leszalad, ketten ls zavarják, lövése mégis meglalálju az ulat a hálóba (5 :1). A 43. percben Boda ideális beadását a nagyszerűen játszó Mosonj védhe-letlenül fejeli a hálóba. Befejezésül a Repülök Kovács révén szépítenek az eredményen (6 :2).
A kanizsaiaknál a csatársor volt a csapat legjobb része. Mosonj, Boda ós Csöngei mutattak nagy formát, de Horváth kapus ls jó volt.
A vendégcsapatnál Zolnnl kapus, Rákhely és Kovács érdemel dicséretet.
A mérkőzést Kuufmann kitűnően vezette.
Mérkőzés előtt, szünetben és befejezésnél a határőrök kitűnő zenekara szórakoztatta a közönséget.
(Ofl)
ünnepélyes külsőségek közölt zajlott le a két csapat válogatottjának mérkőzése a hadsereg-kupáért. A kanizsai határörök első mérkőzése biztos és megérdemelt győzelmet hozott. Minden részében felülmulta ellenfelél és kis szerencsével nagyobb gólarányu győzelem is lehetett volna.
A két csapat a következő felállításban játszott:
Határőrök : Horváth Kárpá\', Pőcze - Nagy, Horváth. Ködbaum Eitner, Mosonl, Csöngei, Kamlcs^ Boda.
Repülők : Zolnai - Jobban, Poór - Petőfi, Oláh. Határ - Seldl, Cseresznyés, Rákhely, Nyúlási, Kovács.
A Repülők veszélyeztetnek a mérkőzés kezdetén és már a 8. percben vezetnek ls. Kovács leszalad, nagy lövését Horváth csak kiütni tudja, Rákhely védhetetlenül belövi. A| kanizsai csapat erős támadásokba kezd, de egyenlíteni csak a 26. percben tud. Csöngei kiugratja a balösszekötőbe húzódó Bodát, aki a 16-osról a kiszaladt kapus mellett egyenlít (1:1). A 35. percben Eitner beadását Zolnai rövidre üti kl, Csöngei kavarodásból gólt lö (2 :1).
Szünet után a Repülök támadnak, de csak 8 percig, azután feljön a honi csapat és tetszés szerint rúgja góljait. A 8. percben Boda váratlan sarkos lövése védhetetlen (3:1). A 32. percben Boda nagy lövéséi Zolnai kiüti, Mosoni lövi újra, Poór hátvéd kézzel fogja ki a sarokba tartó labdát, a megitélt
A pünkösdi futball-program
A nagykanizsai sport pünkösdi programja a követező :
Vasárnap a két nagy rivális he lyi csapat játsza bajnoki mérkőző sét. Helyezés szempontjából má nincs kihalással a mérkőzés ered ménye, mégis nagy csemege lesz mérkőzés.
Pünkösdhétfőn (a húsvétkor elmaradt) Grázer SK lesz Kanizsa válogotottjának ellenfele. A grázi csapat zöme osztrák amatőr és slayer válogatott, igy nagy játékerőt képviselő ellenfél.
Eheti tippversenyünk
A kettős pünkösdi ünnei>en ismét nagy érdeklődésre azámitó érdekes kerületi bajnoki mérkőzés \'k lesznek, Igy a tippversenyt isrrét meghirdetjük. E/alkalommal kirön érdekességet ad a versenynek a helyi derbi. Az NTE Zrínyi mérkőzés egyaránt érdekli mindkét egyesület drukkoló!!, igy kétszeres érdeklődés nyilvánW meg n mérkőzés Iráni. A másik érdekesség a húsvét hétfői nemzetközi mérkőzés, a Grázi sportklub és Kanizsa vá\'o gatottjai között. Tessék tippélni! A helyesen tlp|>elök között ismét több ériékes jutalmat osztunk ki. A szelvényeket »Sport-tlppverseny« felírással szombat eslig kell zárt bo rllékban szerkesztőségünkben leadni ! ,
A Zalai Köilöny tipp versenye
TIPP-SZELVÉNY
Beküldte: Lakik:......
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményekei honik:
NZTE-NTE .......... (... i...)
KTSE-ZaSE......:... (... i..)
Qraier SC Kanizsa vál.... i... (...:...)
II. oazt. bajnoki i NZTE ll.-NTE II. _ i _ (...: ...I
Utolérhetetlen
napfényálló, mosható, Időjárásnak ellenálló
„INDANTHREN"
N agy kanizsán
PÁLCSICS
Teltion 5-33 FESTI
1837. mi|ui 13
ÉALA! KÖZLÖNY
S E N A T 0 R CE LO FILTER
FÜSTSZŰRÖS CIGARETTAHÜVELY
— (Esküvő)
I.icsár Tercsikéi mn délben vezette ollárltoz dr. Józsa Jenő a nagykanizsai szent íerencrendi plébánia-templomban. Az esketési a vírágdiszcs szentélyben P. Czirfusz Viktorin plébános végezte. Tanuk voltak Révai József és Józsa Dezső.
— (ElsőAldozAsok)
Nemcsak a gyermekek számúra ünnep az első szentáldozásuk, hanem szüleiknek is. Ounepi külső, valami mélységes szent érzés, reménységek felgyulladása, dobban meg a szülők szivén, ha az Ur oltáránál látják gyennekeiket. Öröm számukra gyermekük tiszta szemében felcsillámló ártatlanság, magatartásukban sokai igérő biztatás, mely urcukról ri le. Valamikor ők is ilyenek voltak s gyemre keik ben visszatér az ő emlékeik boldogsága is. Ezért ünnep szá-mukra is gyermekeik első áldozása. Boldogok azok a könnyek, melyeket ilyenkor törölnek ki szemeikből, a túláradó boldogságnak tündöklő, sokatmondó csöppjei. Az idén Aldózó-csütörtökön járultak a Vécsey utca és a barakki iskola növendékei közül 1\'22-cn az első szenláldozásltoz szüleiknek jelenlétében nagy áhítattal, méltó elmélyedéssel. Az áldozás után az Olláregyesület rendezésében az első keresztények szerctellakomrtlrn Emlékeztető reggeliztetésben részesültek u gyermekek. A reggelihez kakaót, ka-láesot, süteményt kaptak, amit jólelkű adakozók juttattak az Qllárcgycsület vezetőségéhez. Az Olláregyesület választmánya levélben mondott köszö. nelet a Tejkózpont helybeli fiókja vezetőségének azon nemes .szívű adományáért, hogy 00 l tejet juttatott a jótékony célra, úgyszintén vitéz Tóth Bélának, ki 1 kgr. kakaót bocsátott rendelkezésükre. A löbbi adakozóknak ezúton fejezi ki liálás köszönetét. A gyermekek örömének, a szülők boldogságának tudata legyen egyben az adományozók jutalma is. — Itt eml-litjük meg, hogy vasárnap Klskani-zsáu 07 gyermek járult glső szent-áldozáshoz, kiket az ottani Missziós Lcányszövelség vendégelt meg.
— (Kanizsaiak a Hubay emlékest nagybizottságában)
A Magyar Kulturális Egyesületek Szövetsége május 14-én a zeneművészeti foiskolában tartja közgyűlését. Ennek tárgysorozatán a 4-ik
K)nt a Ziinyi irodalmi és Művészeti
ör indítványa Hubay Jenő emlékének megörökítéséről, a magyar dal, magyar zene, magyar tánc ápolásáról. A közgyűlés után este Hubay-emlékhangverseny lesz, amelyen Hegedűs Lóránt mond emlékbeszédet, Szigeti József, Báthy Anna, Palló Imte stb. működik közre. Az emlékünnep elnökségében helyet foglal gróf Bethlen István, az alelnökök közt dr. Krátky István és dr. Thoiwíy Zsigmond, a nagybizottságban Magas Mihály, Szakáll Gyula, Surányi Gyula, Kelemen Feienc, Vannay János, Ketting Ferenc és Barbarits Lajos,
— Férfi tropikál szövőt újdonságok már megérkeztek Sohfiuékbes. Legkellemesebb nyári viselet.
— (Csütörtök: esti hangverseny,)
melyet a zeneiskola tanárai rendeznem, műsorban ugyanazt nyújtja, mint a folyó hó 5-i hangverseny. E koncert sok olda\'ról megnyilvánult kívánságra tulajdonképen az 5-iki hangverseny megismé lése lesz. A hangverseny a zeneiskola kamaratermében lesz. Belépődíj nem lesz, mert a rendezés költségeit önkénles adományok hivatottak fedezni.
— (A tüdőbeteg-gondozás)
nagykanizsai frontján a Szanatórium Egyesület az elmúlt április hónapban 81 uj beteget veit fel, havi ö8Rz-létszáma 185 volt (az év elejétől fogva 710). A hó folyamán 67 röntgen és 71 laboratóriumi vizsgálat vált szükségessé. Természetbeni segélyben 42 beteg 1178 liter tejel kapott.
— (Levente-temetés Klskanizsán)
A kiskanizsai leventék soraiban ismét aratott a halál. Oodinek Lajos 18 éves leventét kísérte ki utolsó uljára a leventezenekar gyászindulói melleit az oktatói kar, leventetársai és a kiskanizsai nép nagy tömege. A sirnál P. Miholcsek Miklós bucsuzlat a ei az elhunytat mély érzésekkel tellett beszéddel oktatóitól, leventetársaitól és a le-venteintéiménytől, melynek i<en tevékeny tagja, segédoklalójj volt
— (A Városi Egészségvédő Intézetben)
dr. Kesztler István vezető orvos elentése szerint április hóban keze-ésre megjelent összesen 57 férfi és 48 n \\ Uj beleg volt 11 férfi és 11 nő. Wassermann-féle vérvizsgálat volt 40, a többi vérpróbákkal együtt 120 reaclió. Az összkezelések száma 468, melyből 112 volt a Balvarsán-oltás.
— (Villany 8 zalai községben)
Az iparügyi minisztériumban mlost készüllek el a községek villamosítására vonatkozó tervek, összesen 82 község kap villanyt, ezek közül a kővetkező nyolc zalai: Alsóörs, Balaton-kövesd, Csopak, Felsőörs, Lesenceto-máj, Lesenceistvánd, Lovas és pa-loznak. A további. terveken már dolgoznak, igy Zala megyének még több községe számithat arra, hogy bekapcsolják a villamoshálózatba.
— (Egy év Jótékonykodásért)
Schrotter Jenő budapesti géplakatos egy jótékonysági intézet megbízottjának adta ki raügál és Zalában és Somogyban számos helyen csalt ki kisebb-nagyobb összegeket. A -jó. tékonykodó. szélhámost jogerősen egyévi börtönre itéUék.
— Imprlmé maradékok megfelelő Jó méretekben, alkalmi árakon Sehfltowét
— (Elemisták szlnlelőadása)
A gyermek mindig kedves és bá jos, az utcán is, olthon is, hogyne volna hát kedves a szinadon. A gyermekeknek ez az önmagukban való kedvessége jellemezte az első körzeti elemi iskolásoknak szinmü-előadását. amelyet hétfőn délután tartottak a Városi Színházban. A kis elemisták előadását jobbára szülőkből álló nagyszámú közönség nézte végig, akik sokat tapsoltak a kis színészek produkcióinak. A szereplök meg if> érdemelték ezt, hisz szórakoztatták a nagyokat, de jótékonykodtak is, mert hisz az előadás tiszta jövedelmét szegénysoisu társaik felsegélyezésére fordítják. A rendező lanitóteslü etek cálkitüzése és önzetlen fáradozása a legmesz-szebbmenö méltánylást érdemli.
— (öngyilkosságok)
Vass I^tjos szücei tojás kereskedő Zalahárshegy mellett az erdőben felakasztotta m\'agát. Mire rátalállak ha. lolt volt. Búcsúlevelében féltékenységgel indokolja tetté. — Fekete József 85 éves lescnoenémetfalul lakos háza pajtájában akasztotta fel magát, meghalt. Anyagi okok miatt ment a halálba.
— (Anyakönyvi hirek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 6 gyermek szülelett, 4 liu és 2 leány: Horváth János cipész és loós Ilonának rk. fiu, Varga István utkaparő és Balassa Erzsébetnek rk. fiu, Bregovics József csikói és Ben-czek Katalinnak rk. fiu, Perjés István honvédszázados és Hámori Vilmának rk. leány. Házasságon kivül születeti 1 fiu és 1 leány. — Halálozás 13 történt: Bolf Rozália tanuló rk. 12 éves, Rózsás József ló-kereskedő rk. 43 éves, Oodinek József festötanonc rk. 18 éves, özv. Magyar Józsefné Bregovics Rozália rk. 86 éves, Dömötöify József é Bebök Margit ágh. ev. 27 éves (Ne-mespáiró), Simonka Vilma tanuló ik. 12 éves, Tóth Györgyné Varga Mária rk. 30 éves (Kistolmács), özv. Magyar Józsefné Kun Rozália rk. 86 éves, Tinaker József borbélysegéd rk. 17 éves, Vuklcs Ferencné Csondor Katalin rk. 50 éves (Sze-petnek), Dittmayer Karoün varrónő
rk 29 éves, Andri Katalin rk. 55 éves, özv. Kuzsner Jánosné Bolf Rozália rk. 82 éves. — Házasságkötés 6 volt: Peszleg László cipészsegéd rk. és Kováts Anna nöifodrász rk.. Varga Pál cipöfelsörészkészitö rk. és Hajós Márta tüzőnő rk., Qrűn-hut Elemér mérnök izr. és Hoffmann Anny női kalapkészitö izr., Bazsó György napszámos rk. és Boros Gizella szakácsnő rk., Bakó István fazekassegéd ágh. ev. és Szélig Ilona rk. Radnai Márton pénzbe-szedö rk. és Kapoli Mária női-szabó rk.
— Női rabára, kompiéra nagyon diva-toa a mintás lenvászon. Schütwél minden minőséget megtalát
Áldott állapotban levő nők, Ifja anyák és többgyermekes asszonyok a régbevált enyhe, természetes „Ferenc József" keserű-viznek már mérsékelt adagokban való használata által is igen könnyű és hig ürülést, úgyszintén rendes gyomor- és bélmüködíst érnek eL Az orvoiok ajánl.ák.
— Az Odol fogpép védi fogalt! Használjon tehát Odol fogpépet reggel és este. Az alapos és rendszeres szájápolás Odol fogpéppel megtartja fogalt késő öregkoráig. — (Ne várjatok vacsorára I)
A huszadik századot a ,gyormek századáénak szokás .nevezni, de ép. pen ennyi joggal nevezhetnék a dolgozó nő századának is. Persze, nem olyan értelemben, mint a gyermek századának. A dolgozó nő még áldó-zat és egy kicsit rabszolgai, de azért az érdeklődés reflektorfényében áll. ö n nap hőse: kicsit sajnált, kicsit irigyelt, de őszintén megbámult hőse, regények és színdarabok főalakja. A hivatás és a szerelem összeütközése megszűnt a férfi kizárólagos .problémája lenni. Alíce Lyttkens is egy dolgozó nő, egy orvoskisasszony regényét irta meg. Ingó Reiller sok csalódás, vívódás után eljut odáig, hogy boldogan fogadja cl mindazt amit az élet hoz, jót, rosszat, fájdalmat, őrömet, csak erjedjen és forrjon és mozogjon az élet, ne álljon mozdulatlanul! Az élet célju a küzdés maga» és a küzdés, a munka önmagában, önmagáért is boldogság, — ez ennek az uj. izgalmasan érdekes, romantikusan szép és mélyen emberi regénvnek az alapgondolata. Singer és Wolfner kiadás.
mmmmmmmmmmummr r^mmmmmmmmm
WOLFNER KERÉKPÁRGUMI VEZET I
Föelárusitó: Brandl Sándor és Fia
Daák-tér 2, szám.
RALAJ KOZLONV
1837. m4;u» 13
folyliti
(Folyta tAs az l^oldalrtl)
VH\'K :
Csehország lázas* erődítmény Splt-kezés^ftg bcotrttótt egy-\'- erő<fc Enfick $ teljfen ló4kmiWnt méiiymÍlózat*H,gy vo nála,. 4 • megholt,-■■ 12 jwlyosan.
nvegseoésüti.
A nomzeltek" lílz7rs?gé Tőröm ífií\'ií át botnbánt« Madrid belvárosát. Bele* aV*tkoköU -a vörösök tfcpülőraja, de fltiíftWlKt ered irtott elérni;
ÜSft\' ttHlü&liilnlSzler líosz-szabbau tárgyalt Schmidt osztrák külügyi államtitkárral.
HltleV tegnap fogadia az uf angol nagykövetet. Hendersont, aki hangoztatta, hogy mindent meg akar tenni a néntet-angol megértés érdekében.
ViUaln Paul royalista flntalemlwr a világháború kitörése olött lelötto Jaurés szocialista pártvezért. Villáin megszökött és egy spanyol halászfaluban élt. Jaurés gyilkosa m<ost egy repülőtámadás áldozata lett. Szétroncsolt tagokkal találták meg egy agyon-bombáxott ház roncsai alatt.
Bécsben kivégezték Wiengreen Ingrid. a imraguavl követ leányának két gyilkosát. Sehlögl Herbert 21 és Flock Frigyes 20 éves suhancot, mig Stovs-kai Vilmos 19 éves munkás, fiatalkora miatt 10 évi súlyos börtönt kapott 1
Marrostcs horvát terroristáról, akit hamis útlevele miatt letartóztattak, a párisi rendőrség azt hiszi, hogy délszláv személyiségek ellen akart merényletet elkövetni.
Jagoda, a f.PU egykori teljhatalmú főuöke ellen mbst adták ki a vádiratot. amely rendkívül súlyos és hét vádpontból áll.
Lúp9áda<
A budapesti szabadldkölő munkálatálnak első kapavágása folyt le ma délelőtt nagy ünnepségek között a konnfcányzó és a kormány tagjainak részvételével. » Kramarz Károly volt cseh miniszterelnök 77 éves korában meghalt. Kramarzot a világháború alatt Bécs ben halálra Ítélték.
A\' rom\'átt kormány elhatározta, hogy a magyar és román halárok között eiVkivonalat épit.
Varsóban nagy kommunista ösz-szeeaküvéet lepleztek le, amelyben 16 -18 éves leányok ls tevékenyen szerepeltek. [
I lakit kell
csináltatni, ha a szövet szlngyapju-ból készült. A magyar uricsaládok részére évek óta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ru- ! bánként is a Trunkhalm Posztógyár, Budapest, XI., I.enke-ut 117. Kérje a j éző vetni in ták költségmentes elküldését. I
— Nfli pongyolák könnyű mosható ; ibyagokból, nagyon olcsón Schfltmét — Magjelent
a Milliók Könyve legújabb száma, ára 20 fillér, kapható mindenütt. Minién Számhoz keresztrejtvény és az Újszeg Wépályáxat, értékes dijakkal.. . — TaklatM rn.„ a Köpetéin Bútoráruház állandó butorkiállitAsAt Iz^teae én olo.ó bútorokat kedvező fizetési fel-Wrtrirtrrt wéaáMlhat
APRÓHIRDETÉSEK
ApiMt***» di|. ..U"i.p 4, únn,i>".p 10 ..ölj 10 lUlíi. mind.. további hó t finfi. h4ifc0i„.|> 10 ttölfl .0 llll.r, minkén tot.bbl uó 4 IILI.i.
tlnilby Miklósát 17. «g,..Dbi. la-ká> .u.usalu. l-re kiiJJ. - Bővebbel 0n£cr Ullmann vaskereskedésben.
Mcgírke/tll ■ közismert u<l>l csillag \' - " " d«lcUtlt 9—12-lv.
líldulnl I. 1332
gr.foléou. >5. Fog.d lidtlóll 9-121 f, dáiüláa 2-6-lg l-\'ó-ut 22 ,
Eladd adómentes .arokhi. főulvo-nalon, (Ízlelnek slkalm.i. .Tlten felül" jellgéra a kl.dób., 1375
flnml.bélyaoxtk, riz- éa zománc-lábiák, visnökl munkák le«olc«óbb.n ké •illlnek Vétássy Te.tvétekníl. •
Mielőtt ............ c.lnáltal, kéljen
árajánlatot Jetauaeklól, Erzsébet-tér 18 1398
KaltóasaMa uccal laká. öi.ir. mellékhelyiségével aug. I re kiadó. Rákiul-
Elsőrendű, llula, természetes JAa ház-hozaaálllláaál megkezdtük. Rendeli.! Irodánkban, Erz.íbel-tlr 14. az., lelelon 81. lehel feladni. Nagyobb mennyl.égel a reggeli órákban gyártelepünkön la kiszolgálunk. Herkulei Téglagyár. 1393
■élamiéa kerti lakta vízvezetékkel aoguszluzra kiadó. Teleki ut 39. •
B.JárénS lelvétetlk uonnalra Telekiül 19. *
1 pár angol vadáazcatzma, gyermekcipó tladé Petófl-ul 81. •
Nagykanizsára helyezeit állami tisztviselő angusiliia hó l-re hór*awaa«béat
komfortos lakán, lehetőleg caalidl házat keret bérbe. Ajánlatok a nagykanizsai Ifl vámhivatalba küldendők. 1402
Bslalonfenyvesen Faayvaa - panzió
megnyílt. Jó házikonyha, előszezonban nagv kedvezmény, •
Csinosan bútorozott aaeba egy vagy kit személy részére kiadó azonnalra. király-
Megbízható leányt klIaUaak felte izek. Rsdlcs Ilus tejlvó, Horlhy M. ut 5. \'
25 000 egészséges, száraz, nagyméretű falllégla, I könnyű ftooiok-lufóVocsI, I áruszállító fédereskocsi, Weit-
helm-szekrények minden számban. Sregó Mór, Eölvös-fér 2. ----
Laasrnás aladó EOIvós tér 16. sz. a\'aR. 1404
Vlllatalak BslalonmárlalOrdó legisebb helyén, a központban, a Balatonul 100 lépéanylrc, 200 G-öl, olcsón eladó. Dróny.l Dftratház, Horlhy Miklós ul 1. KOzvetlIÓ dllafta.
Kiadja a lapfulajdonoa Közgazdasági Rt. Qulenberg Nyomda és Délzala! Lapkiadó Villalala Nagykanizsán. Felelós kiadó : ZaUl Kárai,. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. azám.
£ ÜMM
6 havi rfnlelfizelÉsie.
Slazengers Dilnlop tenniszlabdák tenniszhurok
Szakszerű hurozás
SZABÓ ANTAL
sporlüzletében Ffl-ut 5.
Ofcsjóiíésjjot oáfiamczibm ttówkozTialik
ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy raktáramon larlok óriási választékban
síremlékeket
svédgránitból, szyanltból, márványból és mük\' böl a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelig. Sírbolt, slrazegély és hfisl emlékművek
készítését a legjutányosabban vállalom.
Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását.
Kiváló tisztelettel
Kovács József
kOfaragómastar
1284 Nagykanizsa, Király u. 38.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Pk. 9864/1937. SS. 1937. vghtól «9. az.
Árverési hirdetmény.
Dr. Fenyó Sándor bpestl ügyvéd állal képviseli Magyar Wolframlámpa Qyár rl. bpestl cég javára 501 pengó 67 fillér tóke él tóbb követelés járulékai elejéig a nagykanizsai kir. járiablróság 1936. ívl 216357 az. végzésivel elrendelt kielégítési végre-ha|tis folytán végrehajtási szenvedőtől 1937. évi március hó 4 én lefoglsll, 1620 P-re becilill Ingóságokra a nagykanlzaalklr. jirásblróaág fenti az. vigiisivel az érvéréit elrendeltetvén, annak végrh, stenv. lakásán. üzletében, Nsgyksnlzsa Fó ul 2. ház-szám alatt leendó meglariáaára határidőül
1937. évi május hó 18. napjának d. a. 12 órája Ifizetik kl, amikor a bíróilag leloglall kerékpárok, villanylámpák aegyib ingósága -kai a legtöbbet ígérőnek készpjnzllzeféa —1 lett, esetleg becsáron alul Is, de a klkli ár «/a.|nál \' .....
mai-kikiáltási
./. ánár alacsonyabban caak a végre-n.jtást szenvedő beleegyesésével, el logom adni. — Azoa Ingóságokra, smelyeknek a kikiáltási ára egyesei pengőn leiül van, az 5810/931. M. 8. azámu rendelet élteimében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egyUzedrészét bánalpénzll leteszik.
Nagykanizsa, 1937. évi májul hó 1.
Elek László
kir. blr. végrehajtó, l«t mint bírósági kiküldött.

Karti fAzelékmagwab, viráamagvak, Páasit-ffi magvak, Péti-aó műlpágya,
FOIOR — PERK
Huttar-félo olajpogá-
osa kaverék, GyDmöIoafa-wédelmi-axarak
Beazorezhotők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmlsze-rek, gép, zsák, ttb. keresktdéa(ben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.)
I-
I ■Indenkl a halyi knreakodőknál I éa IparoaokAAl azma4 ba I
tapja a
Zalai Közlönyt
jövö hő elsejéig,
most
előfizet.
Bt Uktaabsra «s IMIkU La«k«a4t VflMl UnmaUIUa HigkuMi (Mail. fel*. ZtÜTtofeT
Ma; .KERESD A MÁSIK FELÉT!"
77> Évfolyam 107. szám Nagykaolua, 1937. május 14 péntek
Ara 12 ÜU.
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
SieHwUMt H kw.Wbi.iUl: Fflot 5. uim. Wr^Jrlrnli mkMm UUfaup JWuUu
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
KIOtlicIM ára: ny hór. > pcuHÍ 40 IUI4r. Sterlejilótégl te kiiOóhlí.tall telaoii\'. 71 •«•
Hájasi vendégvárás
Fogadhalna-e Magyarország alkalmasabb időben fejedelmi vendégeket, nűnt május havában, amikor a természet maga is olyan pompázatos dekorációkat alkot, amelyeket, ha egyszer valaki nálunk élvezhette, soha el nem felejtheti. Helyes volt tehát, hogy a kormányzói pár római látogatását viszonozni kívánó olasz császári és királyi felségek magyarországi utjál abban a/, időszakban állapították meg, amikor nem csak a baráti szivek tárulnak fel a magas vendégek felé, dc kibontja virágzó szJneil a szép magyar tavasz is, mintegy kifejezöje-ként annak a n»gy érzésvl\'ágnfik, a melynek jegyében Indult meg az összeomlás után a magyar élniakju-rás gondolata. Tavasz után vágyik ez a nemzet, boldog napok után, mert nem ismerjük el, hogy multunkban nincs öröm s jövőnjkben nincs rcmény.« Olyan nagy mlsz-szlól betöltő nemzetnek, mint amilyen a magyar lett a Duna-medencében, a történelem folyamán nagy feladatokkal Is kellett megküzdenie. Nagyságunkat még a Trianon utáni nyomorúságos Időkben sem feledhetjük, mert a magyar nemzet életfáját hiába tördelte a Duna-Tisza közén viharok és orkánok soroznia, mert legyenek bár annak ágai meg-töredezettek, n vezér rügyek minden -tavasszal kihajtanak s lelkünk csordultig telik meg bizakodással, reménykedéssel. A?i.ujabb és ujabb generációk lendületes erővel Indulnak neki a boldogabb s saóbb jövő kiépítésének.
E pompázatos szép május havában milliárd és milliárd harmatcsepp csillog az élénkülő magyar földeken, frlssitő életet adva a természetnek, hogy ne száradjanak ki a gyökerek, bokrosodjon a vetés hogv ha eljön az aratás ideje, »az aranykalászos ékes rónaság* kenyeret adjon gazdagnak s szegénynek egyaránt.
Az. a szivből jövő vendégvárás, amely ma eltölti nem csak székesfővárosunkat s a htvjaialos köröket, de az egésa magyar nemaetet, épp ugy csillogni fog a külsőségek szépségeitől, mint a májusi magyar határ. Az olasz királyi és,csá8zári pár budapesti látogatásának programja ma már ismeretes. Négy papot töltenek országunkban se négy nap párját ritkitó ünnepe lesz az egész nemzetnek. Jelentőségét m st .nem kívánjuk részletezni, de elöljáróban is le kell szögeznünk, hogy ennek a látogatásnak azon tul, hogy a világháború lezajlása után az olaszországi királyi és császári pár még nem tett hivatalos látogatást külföldön s ezzel első alkalommal Magyarországot tünteti ki, túlmenő szenzációi senki ne keressen. Bízvást állithatjuk, hogy a hátoru befejezése óla alig fejlődött ki két egymással szembenálló fél között
VI. György angol király szózata a birodalom népéhez
Először szólhatott újonnan megkoronázott király t fftM mindfp rászán lakó alattvalóihoz a rádión ksrssstCII
Dublinban felrobbantották az angol király lovasszobrát
London, május 18
London és az angol biroda\'om még mindig a koronázás „bytása alatt áll. Szerdán délután már Anglia minden nagyobb városában; játszották a koronázási filmet, amelyeket repülőgé|>en szállítottak el az egyes városokba. Ugyancsak repülőgépen vitték Amerikába a filmet, ahol ma már szintén já\'.s/.ák.
Este az egész birodalom a rádiót figyel le, umelyen keresztül a birodalom népeit képviselő egyszerű polgárok és a miniszterelnökök üdvözlése után VI. György ani«oI király mondott szózatot. A király a megható íkoionázásl beszédet az angol rádió állal adományozott aranymikrofon előtt motndta el.
- Színültig boldogsággá\' telt szívből beszélek ma önökhöz, mondotta többek között - mert a szertartásnak még sohasem volt olyan messzemenő jelentősége, mini most, amikor az összes domlniujtiiok szabad és egyenjogú társai ennek a régi királyságnak.
- örömmel tölt el, hogy mindnyájukhoz szólhatok, bárhol Is legyenek. A királyné és én személyes módon kivánunk önöknek egészséget és boldogságot. Mindig előttünk lebeg a barátság és a polgári erények buzdlló példája, amelyet önök nyujlanak. \'s
- Nem találok méltó szavakat arra, hogy megköszönjem a királyné és Irániam tanúsított ragaszkodásukat, hüségüket és szeretetüket. Az utcai lelkesedés és a tengerentúli jóklvánalok csordultig megtöltötték szivünket hálával.
- Csak annyit akarok mondadí, hogy ha az elkövetkező években önök Iránti szolgálattal róhatom le hálámat, akkor mindenekelőtt a\'há-lának ezt n módját szeretném választani.
- A korona ma az egység jelképe polgárok milliói számára. Isten kegyelméből és a brit nemzetek lársaságn szabad népeinek akaratából fejemre helyeztem ezt a koronát. Egyldőre bennem, mint nz önök
királyában összpontosul az a kötelesség, hogy fenntartsuk a korona becsületét és sértheettlcnségét.
- Én a királyság szolgálatának szenteltem magam az önök hallatára, a legmélységesebb jelentőségű ünnepélyes szavakkal. Oldalamon a királynéval, Isten segítségével híven akarjuk teljesíteni kötelességünket.
- A nyit nap benső megnyilatkozásait örökre szivünkbe zártuk, bárha méltók lehetnénk arra a jó-Indululrn, amellyel bennünket uralkodásom elején körülveitek. Szivem mélyébőt mondok köszönetet. Isten áldja önöket! ,
Merénylet a dublini királyszobor ellen
Dublin, május 13
Az éjszaka II., György angol, ki rálynak a Stefansgrecnben luvő hatalmas lowwszobra ellen merényletet követtek el, A tüntetők bombát helyezlek el a lovasszobor alatt és a7. egészet felrobbantották.
Darányi: ftA magyar kisebbségek ügyének rendezése nélkül nem alakulhat ki normális viszonyunk a kisantant "államokkal4 4
Budapest, május 13 A Ház költségvetési vitáját szerda délután Darányi miniszterelnök zárta le, aki Eckhurdt Tibor, Kor-nlss, Gratz. Rassay, majd Propper felszólalásai után válaszolt az ösz-szes felszólalóknak. Hosszabban fog lalkozott a külügyi kérdésekkel, bár nem kívánt eléje vágini a Londonban tartózkodó Kánya külügyminiszteri expozéjának.
Külpolitikánk célja az állandó, Igazi béke érdekét szolgálja, barátainkhoz minden körülmények között ragaszkodunk.
A római jegyzőkönyvek rendsz-erc, amely most 10 éves, biztosltja Középeurópában a béke fenntartását: Ez a szoros barátság kifelé is de; monstrál és az államfői látogatások csak elmélyítik.
-r Ugyanígy, az érdekek\' közösségén felépített és a gyakorlatban kipróbált őszinte bal ó ságban élünk a némel birodalommal.
- Készek vagyunk a dunamenll államokkal való együttműködésre vonatkozó minden javaslatot kivizsgálni, de csak azzal o feltétellel, ha egyfelől a
teljes egyenjogúság alapján
lehetjük, másfelől a magyar kisebbségeknek törvényes eszközökkel való védelmét biztosítani fogják I A kisebbségi kérdés rendezése nélkül normális viSiPOny n$m alakulhat ki a kisantanltül. Magyarország konstruktív békepolitikát folytat, nem kér mást, mint természetszerű követeléseinek elismerését.
„Egyesek tudományos látszattal hamis képet adnak a magyar faluról"
A miniszterelnök a falu egészség-
á baráti érzület oly mélyen, mint Magyarország és Olaszország között. Ennek a barátságnak hivatalos okmányokra helyezett pecséieken tul is nagy kötelékei vannak. Most nem akarunk arra a kitartó hűségre ulalni, amellyel az abessiniai gyarmati vállalkozás alkalmával szinte kockázatosnak látszó barátsággal állottunk kl a baráti olasz nemzet mellett, hanoin, inkább azokat a mozzanatokat szeretnéfik kihangsúlyozni, amelyek o\'yan fokra
fejlesztették a két ország barátságát, aminek következménye lehetett az a párját ritkító, fejedelmeket megillető fogadtatás, amelyben az elmúlt esztendőben a Jiöméltóságu kormányzói párt részesítették Rómában. Most elérkezett az Ideje annak, hogy ezt a lá\'ogalást visszakapjuk az olasz királyi és császári pár részéről. A magyar nemzet legőszintébb Imiráll érzületét tárja az olasz nemzetet megszemélyesítő uralkodó pár elé s szivünk mélyé-
ből kívánjuk, hogy a honunkban eltöltendő négy nap legyen emlékezetes számukra s éreznék meg a magyar szivek örömteli dobbanását, amely feléjük száll. Ez a látogatás, amely valóban fényes keretek között fog lezajlani, bizonyára megerősíti Magyarország és Olaszország barátságát, amely elevenen él mind a két nép lelkében s ameJy barátságot a római egyezmények. is szenlcsitelték.
AAUAI fconxutt
itot. májúi 14.
ügyi problémáiról beszélt ezután. A falusi napközi otthonokat társadalmi uton akarja megvalósítani. Feladatának tartja a mezőgazdasági munkások öregségblzlosltását, A divatos \'falukutatásokról v szólva »egyesek tudományos látszat alatt hamis képet adnak népünkről* -mondotta. Elhibázott, .ostorözandó felfogásnak tartja, hogy egyesek felelőtlenül a mai helyzetet 1918-ho* hasonlítják.
A pénzügyi kérdésekre a pénzügy miniszter válaszol majd, ő mindössze annyit jelent be, jiogy utóbbi 9 hónap alatt 24.000 holdat használtak fel telepítésre és ennek során
7200 embert juttattak földhöz.
Az Alföld fásítására tavaly 37.5 millió, az idén 80, jövőre pedig 120 millió csemelét fordítanak. i Az alkotmányjogi javaslatokról és a közrendről szólva kijelenti, hogy a választójogi javaslatot még ebben a naptárj, a kormányzói jogkör kiterjesztéséről szóió javaslatot pedig ebben a költségvetési évben beterjeszti. Ugyancsak belerjeszti e költségvetési évben u frontharcos törvényt. A. belső rend és nyugalom, amelyet a kormány mindvégig fenntartott, a külpolitikát szolgálja.\' , |
Bekötőutak iétesitéséie 3 milliót fordilanuk. Foglalkoznak a szesz-törvényjavasiatuii, a munkaközvetítés, munkaviszonyok, muukubér és munkaidő megállapítás és a gazdasági szukoktatás fejlesztésével. A kormány elhatározta, hogy az irodai alkalmazottak munkaidejét heti 44, az üzemi alkalmazottakéi 48 órában szubja meg.
Diktatúra helyett erős kormány I
A sokat emlegetett diktatúráról szólva* kijelenti.a miniszterelnök^ hogy diktatúrára csak ott van szükség, ahol más kivezető ut nincs. Amennyire hive a mugusnivóju parlamentnek, annyira meggyőződése, hogy erős kormányzatra van szükség. Magyarországon tehát kot» mulyán a diktatúra kérdésével foglalkozni nem lehet.
A továbbiakban bejelentette, hogy a kormány a kettős alkalmazások megszüntetésével, önellátás! alap létesítésével és a fizetéses szabadság
kérdésével foglalkozik.
A beszéd után áitaláncpságb-.ui elfogadták a költségvetést, majd áttértek az interpellációkra.
Lltvlnov végleg megbukott
Varsó, május 13 Litviuov külügyi népbiztos végérvényesen megbukott — mondja egy moszkvai jelentés. A bukás okául részben azt emlegetik, hogy sikerült rábizonyítani, liogy részes volt a Troc-kijista ellenforradalomban, de ennél valószínűbb az az ok, miszerint a szovjet urai nincsenek megelégedve Litvinov külpolitikai kudarcaival. Különösen azt tartják nagy baklövésnek, hogy nem sikerült megkötnie a francia-szovjet katonai egyezményt.
Egyre szélesebb hnllámokat vet az Irodalmi és művészeti Kör magyar tánc mozgalma
LosonczI Szabó Ay mnnkája a Honszeretet művész-egyesflletben
A bélben keletkező mérgek által okozott rosszullétnél egykét pohár természetes „Ferenc lózsel" keserűvíz, gy0r. és alapos bélkiOritö halálánál fogva, a leg-lobb ttolgáUtot teszi Az orvosok ajánlják.
A Magyar Kulturális Egyesületek-Országos Szövetsége május 14-én tartja évi közgyűlését Budapesten, a Zeneművészei! Főiskolán. Gróf Széchenyi Károly megnyitója, dr. Kállay Miklós elnöki beszéde és az évi jelentés után negyedik pont a tárgysorozaton a nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kői- javaslala
Hubay Jenő emlékének meg-örökitéaéről, a magyar zene, magyar dal, magyar táno ápolásáról.
így Barbarlts Lajos főtitkárnak a Szeradi Társaságban szülelett és a Kör által mái1 elfogadott javaslu-ta, az országos érdeklődést kiváltott csárdád-javaslat elindul útjára az összes magyar kulturcgyesülelck szövetségéből. A javaslat igy hangzik :
1. A Szövetség létesítsen bizottságot Hubay Jenő emlékének megörökítésére és fenntartására.
2. A bizottság keresse meg az ösz-szes hazai kulluregyesületeket, hogy Hubay magyarlárgyu müveinek állandó műsoron tartásával a magyar népi zenét pnqpagálja s Hubay emlékhangversenyeket rendezzen.
3. A bizottság kérje fel a zenekedvelő tagegyesüleleket, hogy a hangversenyeik műsorán magyar- j tárgyú, elsősorban magyar népi vo-
natkozású muzsikát vegyen fel (Hubay, Bartók Kodály stb.)
4. Keresse meg a bizottság az ösz-szes hazai egyesüleleket, hogy ünnepélyeik, mulatságaik alkalmával a magyar dalnak, magyar zenének és magyar táncnak megfelelő szerepet juttassanak és a zenét szolgáltató szervek szerződésébe vegyen be egy ponlot, amely a magyar zene és tánc kötelező kiszolgálására vonatkozik, ezenkívül kérje fel a hatóságokat, hogy tánciskola-engedélyek kiadásánál az engedélyest minden tanfolyam alkalmával kötelezzék a csárdás tanítására.
A közgyűlés után este Hubay-emlékL hangverseny lesz a Zeneművészeti Főiskolában, ahol dr. Hegedűs Lóránt mond emlékbeszédet, szerepel a Budapesli Hangversenyzenekar, azonkívül Palló Imre, Szigeti József és Báthy Anna.
Egyébként az Irodalmi Kör csárdás-javaslatával
a Rádió Újság hasábjain is találkoztunk, ahol Farkas Imre irt róla méltányoló cikkel, figyelmébe ajánlva a magyar zene, igy különösen a vidám magyar zene minél gyakoribb megszólaltatását az éter hullámain ke-
Selyemanyagok
blousra,
ruhára,
kosztümre.
Nemzetközi vásáron is kiállított anyagokból sikerült megszereznünk néhány gyönyörű kimintázást
resztül.
LosonczI Szabó Ay táncművész-nő, a kanizsaiak kedves ismerőse, akinek illeni szereplése feledhetetlen marad a szépért rajongók számára, értesít bennünket, hogy az Irodalmi és Művészeti Kör magyartánc-javaslatával
a Honszeretet nevü művész-egyesület
is foglalkozott egyik gyűlésén. Ennek az egyesületnek célja magyar munkát, magyar embert érvényesüléshez segíteni a művészetek minden vonalán és ezért fiatal tehetségeket útnak indítani, számukra pó-dlumol, egyben komoly kritikát is biztosítani. A Honszeretet most a magyar tánc érdekében ls erőteljesen megmozdult s programjuknak erre vonatkozó részét Szabó Ay hozzáértő és lelkes magyar kezébe tették le, aki széleskörű kutatásokat végez régi magyar táncok felkutatására s azokat nem csak bemulatni óhajtja, hanem a nagyközönség számára is betanítani. i i \' .
A kanizsai muslár-m.igocska tehát nem hullott terméketlen talajra.
Kain és Mabel
A Városi Mozi bucsuelöadásul, mintha meg akarta volna mutatni, hogy mii tud a film. a színházzal szemben, -- egy pompás revüüliuet
a Kain és Mabelt mutatta be. Ezt valóban csak a film tudja udiü. De azt is csak Amerikában, mert ehhez elsősorban pénz kell. ilyen lenyűgözően szép tömegjelenetü láncprodukciókat egy európai film-vállalut sem képes adni. A díszlet, kiállítás, ruhák maga egy vagyon. A tánook tulajdonképpen nem is önmagukban érdekesek, hanem abban a tömegben és abbun a.színhatásban. Szinte csodálatos, hogy mit lehet eléírni a fehérrel és feketével. A rcvüjeleneiek köré egy amerikai mesét kapunk : mesterséges sajtórekIámmal gyűlölködve egymásba szerettetik a hires boxbajno-kot és a pincérlánybói lelt revücsll-lagot. A szereplők minden különösebb viungscfbahelyezés » nélkül-mind jók. A rendezés kilünő. Külön meg keli emlileni Warren pompás zenéjét, aki az uj számok mellé a tavalyi nagysikerű Broadway Me-lody nagyslágerét is belesvindlizte a filmbe. De ez nem baj, _ szívesen hallgattuk. Akijjzereti a látványos revüt, nézze meg e filmet.
A kisérő bohózat bái milyen mulatságos is, mégis már a multté. Ma már szívesebben nézünk egy trükkfilmet.
Naptiri Május 14. péntek, ltom. kat Bonifác vt Protestáns Bonlfáo. Izraol. Szíván hó 4.
Gyógyszertári 6]Jell szolgálat e hó lö-ig a „Megváltó" gyógyszertár é« a kiskanizsai gyógyszertár.
Gönfflrdö nyitva reggel 8 órától este 8 ór&lg (hétfő, szerda, péntek délutAa kedden egész nap nőknek}.
— Férfi tr*Plk«l szövet újdonságok már megérkeztek Schat*4khu. Legkellemesebb nyári viselet.
1937 május 14.
Szlnháznyitás — szombaton este
Minden évben fokozottabb színházművészeti nivócmelés volt u célja Fodor igazgatónak, hogy u nauykani-zsai közönségnek feled he tetlenűl szép és érlé\'<es nyári évadot biztosibion.
Ebben az évben cz az igyekezet százszázalékosan érte cl célját, amikor olyan pompásan szervezett együttessel áll a szinházkultura szolgála-tában, aminőt egyetlen vidéki társulat sem rendelkezik.
Szebbnél-szebb előadások, fényes kiállítás, uj, friss játékstílus jellem-zik ezeket afc előadásokat s bizonyos, hogy a kanizsai közönség, mely mindig szerette házi színtársulatát, honorálni ls fogja a lelkes törekvéseket.
Szombaton este
Fodor László «Urllány» cimű vígjátékával nyílik m<cg a színházi évad.
Ez az egyetlen előadás már meggyőzi a közönséget arról, hogy olyan kiváló művészgárda érkezett falai kö. zé, amely méltó a megbecsű\'ésre.
A címszerepben Harczos Irént, a kanizsaiak szivéhez nőtt kedvencét látjuk viszont brillláns játékmodorával, elragadóan kedves egyéniségével. Székelyhidy Adrién a darab másik főszereplője, kinek kivételes művészeiét mór évek óta nagyra értékeli közönségünk. Szabó Ernő tavaly is kedvenc volt, ezidén miég fokozottabban mulattat, kacagtat, Vass Irmával együtt.
Az Úrilány uj szereplői Pető Endre, a kitűnő szerelmes-színész é« Horváth Jenő, aki a drámai előadásoknak erős oszlopa. Egry Berta, Oroszlán Cíyörgy és Danis Jenőt is cz előadáson látjuk viszont.
Fodor I-ászló hangulatos, pomlpás vígjátéka méltó megnyitója lesz a kanizsai sziniévadnak.
(♦) Vasárnap délután 3 órakor a Budapest—Wien operett szerez gyönyörűséget az uj szereplőkkel, ü kanizsai számilozásn Oltay Babával és férjével, Kőrőssy Zoltánnal, aki az ország legjobb táncoskomikusa.
(•) Vasárnap délután 6 órakor ismét nz Urlláuy van műsoron mtísod. szor, Hnrczos Irén felléptével.
(•) Vasárnap c^tc 0 órakor operett-újdonság, n Csókhcrcegnő kerül bemutatóra, amely a pécsi főszezonban 22 előadást ért mfcg. A főszereikben Oltay Baba és Kőrössy Zoltán. Ebben az operettben mutatkozik be a társulat rokonszenves és széplumgu ifjú bonvivánja: Szalma Sándor.
(♦) //éi/On /délután 3 órakor Harczos Irénnel,\'\' a főszerepben az Érettségi vígjáték, az elmúlt évad nagy sikere van műsoron.
(•) Hétfőn délután \'6 órakor 6s kél főn este 0 órakor a Csókhercegnő operettt van műsoron.
(♦) A\'émö lekente• Kedden este Hel-tai Jenő világhírű vígjátéka, a Nfota levente kerül bemutatóra Székelyhidy Adrién és Pető Endrével a főszerepekben. Az előadás, a prózai együttes mesterprodukciója.
— Női pongyolák könnyű mosható anyagokból, nagyon ólcsón SchlUaíl.
ZALAI KÖZLÖNY
Rövidesen megkezdik a nagykanizsai Katolikus Kulturház építését
12.000 sorsjegyet bocsájtoit ki a rk. egyházközség
A nagykanizsai kalolíkusság régi terve : nagy tömeget befogadó és az összes kato\'ikus intézményeknek szervezeteknek hajlékot adó, színpaddal, előadóteremmel rendelkező Katolikus Kulturház felépítése. A terv valóra vált. A katolikus-ság tömörítésének hatalmas védvá ra lesz a nagykanizsai Katolikus Kulturház, ezért a egész város közönsége osztatlan örömmel fogadja hiradásunkat, hogy a Katolikus Kulturház ügye ma már o\'yan stádiumba julott, hogy rövidesen megkezdődhetnek a munkálatok, hogy még az ősz végén rendeltetésének át lehessen adni. P. Czlrfusz Vik-torln plébános fáradhatatlan agilitása ebben a kérdésien, minden akadályt elgördített és így rövidesen testet ölt a nevéhez fűződő uj katolikus Intézmény, u plébánia területén felépülő Katolikus Kulturház, a nagykanizsai és vidéki katolikus megmozdulások és akciók hatalmas erőgyüjtő telepe.
s mialatt az előkészítés lázasan folyik, megindullak az anyagiak elő teremtésére irányuló munkák ls.
A nagykanizsai rk. egyházközség 12.000 sorsjegyet bocsátott kl, a Kulturház-épitéa anyagi fedezetének részben való biztosítására. A lárgysorsjáték messze kiválik az eddigi sablonos tárgysorsjátékoktól, mert az 1 pengős sorsjegy ellenében valóban olyan nyeremény! esélyekel nyújt, amelyek a legszélesebb réteglek érdeklődését ls megmozgatják. A szobnberendezéstől kezdve a varrógépig, a haszm>s házi eszközöklől az ékszerekig : a rk. egyházközség tárgysorsjátékft
mindent nyújt a sorsjegy vevőjének. Ha a közönség nem1 is nézi a nagy és nemes ügyet, csak magái azt, amit egy pengőért nyerni lehet, alig lesz ember, aki ne venné kl részét szívesen n sorsjegy-akcióból és ne használná kl ezt a kedvező lehetőséget maga vagy hozzátartozói számára. A nyereményeket rövidesen kiállítják egyes üzletek kirakataiban. A lelkes terjesztők százai dolgbf.nak azon, hogy egyetlen egy sarsjegy se maradjon meg, hanem mindegyik szolgálja a Katolikus Kulturház magassztos ügyét.
Ezzel kapcsolatban ugyancsak megindul az önkéntes hozzájárulásoknak aláírási Iveken való összegyűjtése, ahogyan ez annak Idején néhai dr. Kencdl Imre táblabíró Idején történt, a templom renoválásakor, amikor sok százan kötelezték magukat arra, hogy egy vagy két éven át bizonyos összegű önkéntes adományra kötelezik magu-gukat, amit azután tetszés szerinti részletekben megfizetnek az egyházközségnél.
A szeretet minden találékonyságával megindult hatalmas mozgalom a legszebb reményekkel kecsegtet.
Nngykani\'sa kalollkusságának szívügye a Katolikus Kulturház, a melynek szükségességét valóban nem kell hangoztatni. Most csak arról van szó, hogy a rk. egyházközség állal megindított mozgalmat mindenki becsületbeli ügynek tekintse és azt tőle telhetőleg támogassa. (:)
15 betörést ismert be a zugkorcsmában, kedvesénél elfogott betörő
A házkutatás során a női ruhától és rossz cipőtől az aranyláncig és flres üvegekig mindenféle lopott holmit találtak
Az utbbl időben egyre-másra jöttek a feljelentések a nagykanizsai rendőrségre, hogy a város belső vagy külső részén betörés történt. A betörő nem lehetett kényes, mert mindent lopott, ami csak keze ügyébe került. A ruhunemü épp oly keresett cikk volt számára, mint az egyszerű háztartási cikk. Valóságos szarka-szenvedéllyel, válogatás nélkül lopott. A betöréseket ugyan
az a tettes követhette el, mert a betörések egy sablon szerint történtek. A rendőrkapitányság mindent elkövelett, hogy a közellenséget kézrekcritse. Razziákat rendcc.tek, amelyek során ^z egyik Teleki utl zugborkimérésbén n kedvesénél megtalálták a kei-esett bűnözőt Tar-nóczai Gábor személyében, akit bekísérlek a kapitányságra. A házkutatás során sok minden került
IZT
TARTALMAT,^ FINOMSÁGOT^.
AD A
SÜTEMÉNYNEK
0ETKER
őiaxAio" /Mtáp.OT y;
ÓÉV
elő a lopott holmikból, a női szoknyától a r< ssz cipőig és üres üvegig. Hiába Is lett volna minden tagadás.
Tarnóczai kihallgatása során rész letes beismerő vallomást tett. Elmondotta sor szerint, hol kinél tört be és mit vitt cl éjszakai vagy nappali kirándulásai során, őszinteségi rohamában bevallotta, hogy eddig legalább 15 betörést követett el. A rendőrség most végigviszi mindenüvé, hogy szembesítsék a károsullakkal. Most még az orgazdák klnyomozásán fáradozik a rendőrség.
Bélyeggyűjtőknek díjtalan
a nagykanizsai bélyegklillltison való részvétel
A levélbé\'ycg Idei cmlcnxnáriuma alkalmából május 23. és 24-én rendezendő első nagyknnl*sal bélyeg-kiálíitáson nagykanizsai ős vidéki1 filatellsták díjtalanul állíthatnak kJ. Jelentkezni május 19-én estig lehet a Zalai Közlöny szerkeszt őségében.
10(9
, Zivatar!
Prognózis: Méisékelt izél, néhány helyen, lóképp nyugaton, zivatar és eaö. A hőmérséklet alig csökken.
A Moteorologlal Intet nagykanizsai megllgyelöAllomása jelenti,
Hőmérséklet tegnap csto 9-kor: + 17 0, ma reggel: +15 0. délben: +24 0. Csapadék: 0-0 ■"».
— (Mjegfrtl\' \'k taUlkortja) Héttön délutin G-tói 8-lg a Pannónia bátsí kistermében.
Jó szerkezet!
Biztos közlekedési
Márkás kQlfSIdl «s belföldi
Kerékpárokat, külső éa belső gumikat
a legjobb minőségben, alacsony árak mellett vásárolhat
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
karékpárazakQzlatébsn Diák-tér 2. az. (a felaótomplomnál).
Részletllzetésl kedvezmények! Speciális Javító-műhelyI
SALAI KÖZLÖNY
vasárnap* Zrínyi—NTE tdnaadó az ortíÓRös flipp-
\' Pünkösd két ünnepe bővelkedik fut-tertlaltrakclóban. Vasármp a bajnoki s*zoa kiemelkedő eseménye, a Zrínyi —NTE helyi rangadó kerül lejátszásra. Hosszú évek óla legnagyobb futball csemege a kél csapat találkozása és előjelek szerint\' ralost is az\' lesz. Az NTE utőbbl mérkőzéseit mind megnyerte, a Zrínyi formája pedig most erősen felteié Ivei. Tehát most kél jó formában lévő bfelyi csapat küzdelmében gyönyörköd hetik a sport-közönség. % (:)
Pünkösd hétfőn Grazi Sport Club — Kanizsa < válogatott
A hétfői program ls kitűnő. Az osztrák amatőr sport kiválóságai mérik össze erejüket Kanizsa válogatót, tal. Kanizsa válogatottban méltó cí. lerifélrc talál a\' jéles. gráci csapat. (:)
\' A\' Zfclal1 Wilöay tfpp-tér*6nye>
TIPP-8ZEkVÉNY
Btkülitt: ............................
ÍMklk:...............................................
1 Sttrlnfem i vaaáranpl mérkéiéwk a kftvtlkwtft eredményeket heuík i
NSfTE—NTE......... ( , )
KTSE-ZaSE......:... (...:...)
«razer SC Kanliu tél....,_(._: _)
II. nazt. bajnoki i NZTE II.—NTE II. „ , _ (... •...)
HQNZKtt
Adatok a hivatalos izalai vetés-jelentésböl
Zalaegerszeg, május 13
A vármegyei m. kir. gazdasági •felügyelő hivatalos jelentéséből az alábbiakat közöljük :
A mezőgazdasági \'munkák az Időjárás következtében április- nagyobb részében mondhatni, lelje-sen» szüneteitek és azok csupán a ihónap utolsó harmadában\' vollak végezhetők.
Az őszi búzák elmaradt bokio-sodásukal a hűvös, nedves idő alatt annyirn-amennyire pótolták, mégis igen eltérő képel mutatnak aszerint, milyen terepen feküsznlek. A buzüvelésck színe sem kifogástalan, mert megyeszer te megsárgullak. További száraz, de főként napsütéses enyhe időjárást kívánnak, hogy fejlődési hiányukat többé-kevésbé pótolni ludják.
Az őszi rozsvetések hasonló képet nyújtanak. Amig vannak egyes helyek ós vidékek, ahol a rozsok u majdnem elemi csapásszámba menő tulsok csapadék következtében sllányokká vállak* vagy majdnem megsejn Imásüllek, addig vannak .olyan, száruzabb fekvésű magasabb helyek ls, ahol a rozsvetések teljesen kifogástalan fejlődési fokot és bokrosodást érlek el. A jól fejlődött rozsvetések a kalászhányás elején vannak. Ezeknek ls több melegre és napsütésre lenne szükségük.
Az árpa és zab vetése a hónap folyamán befejeződött. A kpraiak, amelyeket még márciusban vetettek el, kikellek és sínylődve fejlődlek, a későbbi velések, amé lyeknek nagyrészét csak áprilisban tudták végezni, részben kelőben vannak, másíéázt még kl sem ludtak kelni. Ez utóbbiaknak si-
Két hajszál
Irta: Erfe Gabriella
Terka az ébresztőóra berregésére ébredt. Egyik karjával elállította a c-sengőt, másikkal « ruhája után nyu|t: gyorsan öltözködni kezdett. Átnézett a mdslk ágyra. Az ura még aludt. Hajából egy fürt a homlokára csúszott. Igy csukott szemmel egészen oty\'n volt, mini egy kis gimnazista. Az asszony elmosolyodott, azután áthajolt, az így alól csendesen c/ő-Msedte az ara széthajigált cipőit, karjára akasztotta a kábáját és kivitte az előszobába. A cipőt kiadta a konyhába, maga pedig elővette a ruha. kefét De először végigsimította a kabát két vállát. Arra gondolt, hogy ha akafná, most belenézhetne ura zsebeibe. Nó, nem* venne el semmit belőle, pénzt meg egyáltalán nem. De azért mégis egészen érdekes lenne tudni, hogy mi mindenféle papimsok zörögnek Dénes zsebeiben. Az is igaz. hogy mostanában keveset van ott-hon. Ha hazajön, szórakozottan homi-iolöon csókolja Terkát és hallgat. Nem mesél. nem m\'ond el semmit. Terka gyűlölte ezeket a langyos hitvesi csókokat és mégjobban gyűlölte az ura hallgatását. Mégsem\' kérdezett soha sertfthlt.
Hirtelen mozdulattal megfordította a kabátot. Keze „vár benne Volt a felső zst-bben de félúton hlrictó megállt Magált és mqjmwevodcIL Icrka észMVcU a kabát haftókfilrtn "i/rW\' Kél szőke hal-
\'. nak fekete a liaja.
Világos: — Dénes megcsalja...
Hallotta néha Eva barátnőjétől, hogy vigyázzon az urára; az ördög sohsem alszik, meg hogy nincsen az a mintaférj, aki nem kap az alkalmon, ha kalandra van kilátása. Terka végig, hallgatta az ilyen szózuhatagokat, de arra sohasem gondolt, hogy ilyesmi velük is megeshetik.
Még knost sem 1»it;e.
Merev, hideg kézzel nyúlt a két liaj6zálért. OH csillogott a tenyerén treindakeltő. Támolyogva Indult a konyhába. Nemi káprázat! Két Idegen bajszál!
/táborult a festetlen puhafa asztalra, de nem tudott sírni. Visszaemlékezett két éves házaséletükrc. Másíél év csupa ragyogó napsugár, csupa szenvedély, gyengédség és boldogság volt. Azután eltűnt a napsugár, jöttek az nnvagi gondok és eltűnt a szenvedély ls. Unalmas séma...
Terka azt hitte, hogy ez mindenütt igy van. Las.san beletörődött a kevesebb Mztartáspénzbe, hozzászokott, hogy az ura elfelejti a névnapját. Csak egy ment nehezen. Várta, hogy az ura egyszer szájon csókolja. Ugy mint házasságuk elején, forrón, követelve és nemi csak a homlokán, atyai gyengédséggel vagy sietős szórakozottsággal firezte, sejtette, hogy megcsalt asszonyi de elhessegette ezeket a gondolatokat, amikor mindgyakrab-ban Jelentkeztek, m>ert az ura, ha mentenie kellett magát, mesteri szi-rtészkedéssel tudott ártatlannak lát. szani.
Egyéves házasok voltak. amikor Dénes először késett cl a vacsoráról.
kerültéhcz nem lehet nagy remé-nyeket fűzni. Aárpa és zab vetésterületek nem érték ei" azt a mértéket, amelyeket a gazdák erre előirányoztak.
A burgonya ültetése a hónap utolsó harmadában kezdetét vette. A talaj előkészítése itt sem mondható mindenütt kifogástalannak, mert a gazdák sok helyen n nedvesebb földeket is igyekeztek mielőbb beültetni.
A tengeri vetése a hónap végén ugyancsak megkezdődölt.
A takarmány- és cukorrépa vetések teljes mértékben folytak a hónap végén, de ezek részint a feltorlódott .egyéb .munkák miatt nem voltak teljesen befejezhetők.
A lóher és lucerna az időjárás kedvezőtlensége ellenére is helyedként igen szép fejlettséget érteik el. A blborvetések nagyon gyengén fejlődlek, rjjkák és gazosak. A tavaszi mesterséges takarmányfélék vetése ugyszó\'ván a hónap végére korlájfcozódolt, ugy, hogy azok még csak most vannak kelőben.
I 1987. május H.
A rétek fejlettségi toka Igen
különböző. A legelők a rétekhez hasonló képet mutatnak. A legelőkre az sem előnyös, hogy a jószágot sok hielyen április 24-én kihajtották s a felázott talajon a llprás sok helyen kárt okozott.
A gyümölcsfák virágzása egyelőre zavartalanul folyt le, de.nyu-godtabb, melegebb időre lett volna szükségük.
A szőlők a hűvös idő miatt nem hajtanak oly erőteljesen, mint ahogy arra szükség volna.
A mezőgazdasági munkásság helyzete lényegesebb javulást nem tudott elérni. ( |
Leendő anyák, akiknek különös gonddal kell arra űgyelniök, hogy bélmüködésuk rendben legyen, ezen célt ugy érhetik el, ha reggel éh-gyomoirai egy kis pohár természetes „Ferenc József" keserüvlzel isznak. Az orvosok ajánlják.
— Tiunlihahu PosiMfyár
közvetlenül a gyárból szállítja a fogyasztónak szfagyapjuszöveteit angolos gyártási módon elkészítve. Kérje a szövetminták költségmen\'es beküldéséi. Trunkhahn Positógyár és Ruhagyár Rt. Budapest, XI., Lenke-ut 117.
Kényes nyárlrnhált, öltönyeit
■»«h«»orflen ti»atit|», ténytalanlti
VARGA NÁMDOR
vegytlsztitó — Horthy Mlklós-ut 8. sz.
kelmefestő Hunyady-utca 19. sz.
Terka tizenegy óráig vári, azután felhívta n kaszinót, ahova az ura — ugy tudta — a rendes heti kártya-partira knfcnl. Ott azt a választ kapta, hogy Dénes nem is volt aznap bent. Sóhajtva tette le a telefonkagylót. Abban a pillanatban lépett be az ura. I.álta az asszonyi a telefon mellett 6s látt t Terka arcán a megkönnyebbülést. Máris kész volt u mesóveí.
— Ne haragudj, szivem1, az igazgatóm hívott el fontos megbeszélésre. Még arra sem volt időm, liogy fel-ugorjam\' a kaszinóba.
fis ahogyan közelebb lépett, érezni lehetett rajta a chypre émelyítő illatát. Tehát az igazgatók chypre illatot használnak — gondolta. Terka keserűséggel, haragosan ennyit mondott:
— Ilossz Ízlése van az igazgatódnak!
Dénes egy abbamaradt mozdulatával értelmetlenül bámult rá, de nem beszéltek többet a dologról.
Terka tovább vonszolta magát, hol a gyanú, liol a bizakodás árnyékában. Néha gyűlölte Dénest, mterl érezte, hogy valami nincs rendjén, de tényeket naiv tudott és tovább hallgatott. Szégyen és keserűség fogta el arra a gondolatra, hogy másfél évig ezé az emberé volt. Mindenét neki ad la és ez lett a vége.
Az óra nyolcot ütött. Terka üveges szemekkel meredt a fehérre restéit konyhai órára, azután visszament a szobába. Az ura még aludt. Ökölbeszorított kezén feküdi és azzal kicsit félrenyomni az arcát. Már nem hatoll
kisfiúsnak.
Terka nézte egy darabig. Visszaemlékezett a maga külön, még a házasságában is egyéni életére. Ha egyedül járt az utcán és észrevette u kalapja fátyla alól a férfiak kutató tekintetét, félrefordította a fejét. Tudta magáról, hogy csinos asszony, ezer alka\'-ma lett volna arra, hogy ártatlan, vagy kevésbé ártatlan flórlókkel töltse ki elhanyagolt asszonyi életét, de gondolkodás nélkül utasított vissza mindent. Később hiányoztak neki ezek a kis hódolat megnyilvánulások s mikor az ő akaratából egészen ekmtor»dtakl, fájt is. Természetesnek találta, hogy minden idegszálával hü az urához, de ugyanazt várta viszonzásul.
Kezében mV\'g most is görcsösen szorongatta a hajszálakat. Szétnyitotta tenyerét és körmeinek pirosra gyulladt nyombi mellett mtoglálta ismét a két szökő hajszálat. Kimondhatatlan keserűség fogta cl. Az ura nyugodtan alszik, mig Ő egyedül viaskodik fájdalmával, firczlc, hogy igy nem\' bír Dénessel egy egész életet (lemorzsolni. A szoba levegője fojtogatta torkát és azt hitte, ha még kél percig gondolkodik, megőrül.
Mini egy film\' pergett végig lelké, ben a maga fiatalságának egész regénye. A megismerkedés verőfénye.. Dénes, a minden szeszélyét vakon leljesitö vőlegény... Dénes, napsuguras lányos álmok... Esküvő... Csupa fehérség, virág, tflttVjénlUat, gratulációk.., Az utazások... Szerelcmi. boldogság, gyöngédség — és megint szerelem... Első reggeli a közös lakásban... lőszerek. apró ajándékok végeláthuUit-
1987. május 14
SALAI KÖZLÖNY
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására adni, hogy május hó 18-án, pQnkfisd vasárnapján délelőtt
a nagykanizsai határőr katona-zenekar a „Kis Royal" kerthelyiségében hangversenyt
ad. Frissen csapolt Dréher Szent János-, Bak- és Szalonsör áll a nagyérdemű közönség rendelkezésére. Zóna különlegességek I Szivps pártfogást kér PÉNZES ANTAL Kis Royal vendéglős.
— (öregkereskedelmlsták híradása)
A Felsőkereskedelmi Iskolát Végezett Tanulók Szövetségének pünkösd, vasárnapi programja. Heggel S) órakor a felekezetek templomaiban istentisztelet, találkozás az iskolában. Délelőtt ll-kor az iskola nagytermében évi rendes közgyűlés, melynek keretében lesznek a 10, 20, 25, 30 éves találkozók. Este 8-kor társ asvacsora a Koronában, melyre jelentkezni lehet Balog Dezső igazgatő urnát a fclső-kereskedelmi iskolában. A közgyűlésre valamint a társasvacsorára nz iskola volt növendékeit és a szövetség barátait örömmel látjuk. Diákszövetség. (-.)
(A ma esti tanári hangverseny)
a városi zeneiskolában pontosan D órakor kezdődik. Ez lesz czévben az utolsó tmári koncert, a műsoron több érdekes szóló és kamarazeneszám szerepel, amelyek közül csak Siklós gordonkaszvitjél és Dvorzsák Dunvky trióját emiitjük.
— (Hibaigazítás)
1 Az anyakönyvi hirck tegnapi kéziratába szedéshiba csúszott be, amit aként helyesbitünk, hogy C.rünhut Elemér oki. elektromérnök Hoffmunn Edith-tel kötött házasságot.
— (A szentmiklósi hőst emlékmű)
felavatása, mint a részletes programot már közöltük, pünkösd hétfőn lesz. Nagykanizsáról reggel" autóbusz indul és a nap folyamán is lesznek autóbusz-járatok. Az ünnepi program után közebéd lesz 1.20 és 2 pengős menüvel. Az ünnepség szereplői sorában is kanizsaiakat találunk, a so-mogyszentmiklósiak ünnepében pedig, mint együtt ünneplő közönség is, bőven lesz képviselve a szomszéd város, Nagykanizsa.
Női rabára, kompiéra nagyon divatos a mintás lenvászon. Sohütxnél minden minőséget megtalát.
lan sorn... Azután egy kifizetetlen számla... Az első felhő házaséletük azúrkék egén... Az ura elmaradásai... Kisebb és nagyobb hazugságok, idegölő várakozások esténként... Terka csendes harca az uráért... A lassú elbidegedés, fáradt beletörődés..,
Uj fájdalom kellett, ami felrázza kényszerű nemtörődömségéből Hát most az is ilt voltl Egyszerre felengedett benne a tne. revség. Kábult fejjel lábujhcgyen ment az Íróasztalhoz. Mag) sem tudta, mit tesz. Papirt vett elő és lázas sietséggel irni kezdett. Neharagudj, Dénes, nc*n tudok többé visszajönni hozzád I
Odatette a levelet az ura pnplanáj-a. Azután ugy, ahogy volt, szinlc lutott kl a lakásból és becsukta nttiga mögött az ajtót, fis most hová? Éva| Igen, csakis Őhozzá I Alig volt magánál amikor átfutott nz úttesten.
Rszre sem vette és máris befordult az ismerős kapun. Öntudatlanul nyomta meg a csengőt. Mikor Éva ajtót nyitott és megUUta feldúlt arcát és a rémülettől tágranyiit szemeit, szó nélkül vezette a lakásba. \'I\'erka suly nélkül esett a pamlagra. Beszéln. akart, de csak kusza, szavaros, ös_-szefüggéstclen szavakat mondott. Szeméből kibuggyant az első könnycsepp; ezt követte egy második és egyszerre felszabadultan sirni kezdett. Éva kérdezni, vigasztalni akarta, de mert látta, hogy ettől Terka sirása csak egyre keservesebb lesz, párnát telt zokogó barátnőjo feje alá és hal-
— (A kanizsai Iparostanonc-iskola)
főhivatású igazgatói állásának ügye befejezéshez közeledik. Most érkezeit meg a polgármesteri hivalallwz a miniszter leirata, amiely megadja a város által kért államsegélyt « főhivatású iparostanonciskolai igazgató fizetéséhez. Miután az állás megszervezése minden fórumon keresztül ment. a polgáitncster^-valószinüleg még o hó végén, vagy^övö hó elején kiirja a pályázatot az igazgatói állásra. Ugyancsak a legközelebbi napokban kerül pályázat alá az oktatók állása, akiknek megbízatása most járt le.
— (Balatoni falurendezői tanfolyamok)
Zala vármegye iskolánkivüll népművelési bizottsága a batatonmenti járások községeinek, fürdötelcpcinek vezetői részére falurendezői tanfolyam*)-kai rendez. Keszthelyen május 18-án. Badacsonytomajon május iy-én, Balatonfüreden május 20-án lesz az egy-egy napos tanfolyami, utána minden esetben közebéddcl. A tanfolyamok tárgysorozata azonos. Bcrcezky Vilmos kir. műszaki tanácsos, Kovács Béla kir. s. mérnök, Okályi István m. kir. kertészeti intéző ói dr. Fehér Géza háziipari felügyelő tartanak előadásokat. I
= Háslaisxonyok I Fényképe* rccept-könyvét bárkinek Ingyen megküldi Dr. Oetker A. Budapest, VilL kor. ConU-utca 25.
— (Egyesített zalai községek)
A belügyminiszter elrendelte a Zala vármegyébe tartozó Kcrkaszcnhniklós és Lcndvaujfalu községek egyesítését-Az egyesitett község jellege kisközség, végleges neve Tornyiszcntmiklós. — A belügyminiszter elrendelte n Zala vármegyéhez tartozó Báza és Keretlyc községek egyesítését. Az egyesített község jellege kisközség, végleges ncvo Bázakeretlye.
— Imprlmé maradékok megfelelő Jó méretekbon, alkalmi árakon Schütsnél.
— (A csabrendekl helypénzcsalás)
Csabrendeken tavaly, mint ismere. les, leleplezték Soós Ferenc elöljárót akkor, amikor társának: Molnár Józsefnek zsebébe akart dugni egy csó-
kán kiment a szobából Ismerte, hagyta, hogy a sirásban levezetődjék elő^b a fájdalom1 első nagy kitörése.
Tiz ]>erc múlva a viharos könny-őzön kiapadt. Terka ugy érezte, hogy már könnye sincs több. Osszekupo-rodolt a pamlag Sarkában és a hírtelen felkorbácsolt izgalonv. majd a sjrás megnyugtató hatása alatt elaludt.
Ijedten ébredt fel. Nem\' Is tudta hirtelenében, hol van. De érezte, hogy a két szeme ég a könnyektől\' Ettől egyszeriben eszébe jutott minden- Újra fojtogatni kezdte a sirás, de ahogyan az összegyűrt vánkoson oldalra ejtette a fejét, meglátta a pamlag mellett egy széken Dénest. Arcán őszinte kétségbeesé-i ült, szemében ott égett a ki nem mondott kérdés: «Miért Terka? Az asszony lecsukott szemmel felette:
— A hajszálak... Dénes... a kubá-todon a hajszálak...!
A férfi pillanat alatt leküzdötte az átvillanó lelkiismcretfurdalást és karjába ölelte az asszonyt, ugy babusgatta:
— Kis bolondom1, esküszöm neked, nem történt semmi... Tudod, mennyiro szeretlek... Látod, megint csacsi vagy... Tegnap hajat nyiratuim, tahin ott a fodrász lepedőjéről ragadt rám) valakinek a lmja... Hidd el nekem, Igazán igy volt, kis virágom I Ugye, elhiszed nekemi? t
Az asszony megkínzottan, fáradtan, mégis szinte inegváltottan nyultotta csókra a száját és összeszorította a fogát, hogy ki ne mondja:
— Hazudj... hazudj csak... hogy el-hihessem neked I *
mó már eladott helypénzjegyet, hogy azt ismét adja cl A nyomozás adatai szerint a helypénzmanipulációkban Kovács István és Böröcz István is részt vettek. A Tapolcán tartott főtárgyaláson sikkasztás vétségéért Soóst. Molnárt és Kovácsot 2—2 heti fogházra és egyévi hivatalvesztésre Ítélték, Böröcz Istvánt ellenben felmeri tették.
— Bátorokban a Kopsteln-cég vezeti Modern rolntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .ize-tésl feltételek mellett
Tegnaptól máig
Ország:
Fabinyl pénzügyminiszter rendkívül fontos pénzügyi tárgyalásokra utazik Londonba, ahol külföldi adósságaink rendezése ügyében kell sürgősen ta-nácskozásokat folytatnia.
Fest vármegye alispánja fegyelmit Indított Várady Zsigmond újpesti adó. ügyi tanácsnok ellen, a köztisztasági járulékok késedelmes fizetése miatt.
Több száz járadéki-per indult u Magyar Rokkanlsegélyző és Nyugdíj, egylet ellen. A választmány az egylet felszámolását indítványozta.
Érdekes elvi jelentőségű ilélcicl hozott a Kúria. Özvegyasszonynak leány-nevén való következetes megszólítása: becsületsértés. ;
Megbízható jelentések szerint leg közelebb megjelenik az uj ügyvédi rendtartás végrehajtási utasítása.
Világ ;
A poroszországi Braunsberg város bírósága Kreth püspöki hcly-nököt 12 évi fegyházbüntetéssel sújtotta. »Vádlott társait* pedig másfél évig terjedő fogházra.
Csehországban Magyarországot is magába foglaló, uj szláv birodalmat ábrázoló levelezőlapot terjesztenek. ( : j
Hitler kancellár és Mussolini hétfőn Velencében találkoznak.
Május végén nyiUk még a párisi világkiállítás magyar pavillonja.
Veszett macska a pesti utcán
Budapest, május 18 A Rákóczi téren egy veszett macska megtámadta és összemarta Hermann Jenő épilési vállalkozót. A veszett állatot a rendőr vágta le kardjával, Hermannt a Pasteur intézetbe szállították.
100
darab
szebbnélszebb prima márkás
íé
II
vdlaszttia!
6 havi mMMm.
Slazengers OUnlop tenniazlabdák tenniazhurok
Szakszerű hurozás
SZABÓ ANTAL
sportDzIetében Fö-ut 5.
Városi Mozgó. Még cgakmacsMO.tOkflnl
BUCaUELÖaDÁB I
A vígjátékok királyát A század legnagyobb szerelmi harcai
KAIN és MABEL
Főszereplők: Marion Davlaa és Clark Gabla. ■■Ifir híradói_Fényaa klaérS mflaorl
Előadások: mindkét napon 5, 7, 9 Arakor, ái 5 Arai al&aiMaok fllléraaak.
HALAI KOXL\'ONV
1937. máim 14
APRÓHIRDETÉSEK
AprAtil.MAa élj. viliim* é. Qnn.un.a 10 uölg ■0 Iliiéi, minden lo.ébbl ..ó 0 üli. hélkáin.,. 10 iitsla <0 Iliiéi, mln4.n l„v*bhl nú 4 llllér.
Ayldtaalli bérautót, modern, uj áram-vonalaaal. szolid átbsn, bárhova, Kául-mann Manónál rendeljen. --- Telefonállomás 2-21.
tlortby MlkMa.nl 17. Iléa,s*abáa la káa augusztus l-re klsd.V — Bővebbet Unger Ullmami vaskereskedésben.
„Ilsdacsonyban aaSIB willáva1, esetleg parcellázva la, eladí. Bővebbel a tulajdonosnál : Dávid Zollánné, Keuthely.
Megílkezell > közismert bndal csillag
arafolágaa a*. Fo«id dálzlőll 9 12-In, 3éjulán 2—6-lg Fő-ül 22., földszint I. 1332
Mielőtt ilanaatlkal csináltat, k«r|en árajánlatot Jersuaektól, Erzsébet-tér 18
1398
Kleóetndü, Huta, terméazelta jáa hál-hozazlllllálát megkezdtük. Rendelési Iro-dáakban, Erzaébel-léf 14. M.. lelelon 84. lehet le\'adnl. Nagyobb mennyiségit a reggeli órikban gyíiielepUnkön la kittől-gátunk. Heikulea Téglagyár. 1393
Nagykanlaiára lielyerelt állami llttlvl-aelő aagnailuá hő l-re tiáramuafcáa komtorloa lakán, lehetőleg caaUdl házal kerea bérbe. Ajánlalak a nagykanliaal lő-vámhivatalba küldendők. 1402
OgvagkSt keieaínk tízre éa |nUlékia Jelentkezők caak lenyzók lehelnek. Clm: Kipoivár, Poilallók 93. 1394
Jől lőlő kajáráMaalaSaaaat kereaek aaonnaü belépéars. Clm a kiadóhivatalban.
1408
Jő caaládból valő fiatal laéait keretek klaleányom mellé. Varráshoz értaen •atthyány u. 12. 1411
KHIVakajárata uccál bútorozott azo-ba, MrStaaaka-haaasátaHal, kiadd. Bővebbel a kiadóban. 1412
Jőkarban tevő Hrllkáánl vennék. Stollár, Széchenyi téil trallk. 1413
Klrály-ncca 20. azámu háa ataS*. 1415
...... _ jak BalatonniárlalOrdő legizebb
helyén, a központban, t Balatont\'! 100 láMtflylre, 200 □■<11, olcsón eladó. Brőnyal Divatház, Horthy Mtklóa ut 1. Közvetítő dijam.
25000 cgéazaégca, azáraz, nsgyméreta lalltégla, f könnyű homok-InlóWal, 1 áruszállító lédereakocil, Weit belnt-szekrényck minden számben. Szegő Mór, Eötvösiét 2. 1405
Kis kSiüiiiiI bibit Brgdmény,
ha vetéaelt és veteményeit
PÉTI-SÓ-val
mfltrágyázza. Szükséglet 100 négyzetmótorenként:
F tolóklóléknél...... Vz-3 kg.
Virágoknál ......... t/a—2 .
Róztaláknál......... 2-3 ,
GjÜBÖlcstiknál ...... 3-5 .
Fildleperaél.. _ ... l 2 „
Málnánál ......... 1-2 „
Pázsitnál ......... 1-2\' a ,,
Kat. holdanként: Burgonya 100-120 kg.
Répánál 50 -100 .
Tengorlnól 100-120 „
Rétek ós kaszálóknál 80-120 .
Szőlő ............100 -300 „
Kalászosok... ... 30-60 „ (Részletet használati utasilis az érdeklődőknek dllmenleeen rendelkezésre áll. Kicsinyben és nagyban kapható:
orszAg József
mag. mütiégya, zták, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanlzaa, Ep«aébet-tér 10.
(A blrisig wwu.) Telető*: 130.
a Hindenburg katasztrófájának négy oka volt,
de azokból hármat nem hoztak nyilvánosságra
Newyork, május 13 A Hlndengurg léghajó szerencsétlenségének klvi/.^á\'ásitra kiküldött bizottság négy okot állapított meg. Az első ok szerint n robbanást az okozta, hogy a légcsavar egyik szárnya letörött és.a hajó-
testnek repült. A három másik okot még nem hozták nyilvánosságra
A Hamburg gőzö^ma indult útnak Németország felé, fedélzetén n Hindenburg 25 némrt halálos áldó /alának koporsóival.
A spanyol ex-birály (fa készen áll, hogy elfoglalja ősei trónját
A nemzetlek a blscayal fronton folytatják az előrenyomulást
Snlamanca, máji:s 18 A sjjanyol nemzeti csapatok sawr-dán délután az idő kiderülésével ismét megkezdték előrenyomulásukat a bisoayal szakuszon. A vörös csapatok néhány kísérletet tettek, hogy a Bilbao felé nyomuló nemzetieket feltartóztassák, de az első siker* telenségeket látva meghátráltak, Franco tábornok csapatai mtadeni nagyobb erőfeszítés nélkül nyomulhattak előre.
Newyork, május 13 Covadonga gróf, XIII. Alfonz spanyol exklrá\'y legidősebb fia nyilatkozatában kijelentette, hogy felkészült arra, hogy bármely pillanat, elfoglalja ősei trónját. Sohasem mondott le trónöröklési jogáról és valószínűnek tartja, hogy ha Fronco tábornoknak sikerül a nemzeti Spanyolországot visszaállítani, öt fogja meghívni a királyi trónra
[Kanári
és madár - • I a • 6 a
a budapesti Állatkert
előírásának megfelelően
legmegbízhatóbb HIRSCH ÉS SZEGÓ cégnél.
Páratlan kedvezmény a Zalai Ktelflny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú azállodájával, a csendes és közponll fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniosky-uioa 8.)
Igazgatóságával sikerüli olyan megállapodási kölntlnk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, lelefon, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyei a Zalai KOzlOny kiadóhivatala állit ki a Jelenlkezó olvasók réízére.
„KERESD A MAS1K FELÉT"
óocóugblbn é t T c g é
A fenti megfejtett szöveg .másik felét"
cég kirakatában találtam meg.
Név: ................................................Lakás: ......................................
E szelvényt kivágva minden péntek eslig kell a Zalai KOzlOny szerkesztőségében leadni.
Hirdessen a ZalaiKözlönyben
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mini telekkönyvi hatóságtól.
347/1937. tk. az.
irierfii IMiMij-lM.
Nagykanizsa m. várót kOzőntégének Pillér réter, Vlgh Nándor ét ne|." Ball Károly, özv. Bebeal Oyörgyné, Clórl Ferenc, ll|. Oltvák Ferencné, Krémer látván Stróber Fenne, Farkas UJoané, Ráca Péter. Szabó Jóaael, Bérei |ózsel, Keller Józtel ét Slntoa János végreha|táit szén-védők ellen Indított végiehallátl ügyében a Ikvl hatóság a végrehajtató kérelme következtében ti 1881 :IX. t-e. 144., 146., 147. M-tl értelmében elrendeli a végre-hajtáal árverést 370 P 55 1. tókeköveteléa, ennek lántléktl éa aa érverétl kérvényért ezutial megállapított 14 P kőltaég, valamint a csatlakosottnak ktmondctl az 1070 sz. t|kv Ingatlannál Vlgh Nándor |aváia 37 P, a 157, 316. 170, 159, 634, 844, 995, 206, 630 ét 1640. az. tlkvl Ingatlannál dr. Báron Pál Javára 510 P, a 973 az llkvl ingatlannál dr. Taméa János lávára 150 P tőkekövetelése és járulékai behalláaa végett, a nagykanizsai klr. láráablróaág területén levő Nagyrécse köztégben lekvő t 1. a Pillér Péter nevén álló 115. tz. t|kvbell 4532—4534/b. hrsz. szőlő >/a Illetőségére 241 P, 2. a Vlgh Nindor éa ne|e Szabó Katalin nevén álló 157. ta. tlkvhell 4756 -4759/a. braz. szőlőre 768 P. 3. a Ball Károly navén álló 648. I|kvl 4551-4555 hraz. szóló s taánló Va lllelőiégéie 9!0 P, 4. a Bebesl Oyörgyné aa. Krémer Anna nevén álló 316. az tlkvbell 4790-4792 hraz. szóló >/a Illetőségére 231 P, 5. a Csőri Ferenc nevén álló 170. sa. tlkvl 4637-4640 hiaz szóló Va Illetőségire 415 P.
6. III. Olavék Ferencné nevén álló 1560 sz tjkvl 4756 —4759/b. hrtz. tzólőre 1005 P.
7. a Krelner látván nevéa álló 147. sz. tlkvbell 4828-4833. hraz. szőlő ■/> lllttó-tégére 505 P. 4834-4838 hrsa. azőló \'/a llletőaégére 3« P, 8. a Stróber Ferenc ütvén álló 213. az. tjkvbell 4872—4875. hrsz. azőló r\'a lllelótégére 400 P t az 165 tz. tlkvbell 4822 - 4)27 hrsa. szóló >la II lelóségére 495 P, 9. A Farkas U|oarié aa Domonkoa Llna neván álló 159. sz. tjkvbell 4756-4740. hraz. aaólő Va lllelóaégére 460 P, 10. a Récz Péter nevén álló 844 •a. tjkvl 4519- 4521. hraz. szóló B 13., 19. és 22 a. Illetőségeire 390 P s a 995. sz. tjkvl 4578-4583. hrsz. saőló </s llle-Iőségére 422 P, II a Szabó Józatl nevén álló 191. sz. t|kvi 4584—4589. hrta. szőlő 111 lllelóaégére 440 P, a 206. tz. tjkvl 4713—4716/t. hrta. tzölőre 300 P, 12. Bérei lőttel (nőt Borot Kálival) nevén álló 630. tz. tlkvbell 4561-4566. hrtz tzólőre 920 P, 13. a Keller Jóaael nevén álló 194. az. llkvl 4600- 4605. hrtt. ttó lőre 9011 P, 14. a Simon Jlnos (n. Kovács Kall) nevén álló 4816- 4818. hrta. azólő 1u lllelóaégére 208 P ktkltlléal árban.
Az ázveréa a nagyrécsel 194. asljkvl Ingatlanra nézve a Keller Jénoa (n. v. Gelencsér Kall) lávára bekebelezett klkoliné-nyl Jogot nem érinti.
A telekkönyvi balóaág az árverésnek Nsgyrécse kozaégházánál megtarláaára 1937. évi Jiulus hó 1. napjának délelölt 9 óráját lOzt ki és az Irveréíl teltételeket az 1881: LX. t e. 150. § a alap-Ián a következőkben állapítja meg:
1. At érvérét tlá ető Ingatlanokat t ki-kiáltást ár kéthaimadlnál alacsonyabb áron eladni nem lehel. (1908: LXI. t.-c. 26. §)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánitpénzül a kikiáltási ár lOVo-át kész pénzben, vagy az IUI: LX. te. 42. S.ában meghatározott árfolyammal ezámltott óvadékié pea értékpaplrosban a kiküldöttnél le. teanl, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított leiéti eUs. mervényt a kiküldöttnek átadni «a az ár-veréll feltételeket aUlrnl. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§, 1906 : LX. L-c. 21. §.)
Az, aki is Ingatlanért a kikiáltási árnál magitabb ígéretet telt, hí többet ígérni senki sem akar, kötelea nyomban a ki-kiállási ár azázaléka azerlnl megállapltotl bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi azázaftkálg kiegészíteni. (1908: XL. tc. 25. §)
Nagykanlzaa. 1937. ivl |an. hó ll éo. Dr. Wébtr ». k. klr. |blró.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k. i«r iíiuil
Kiadja a laplulíjdonot KözgazdaUgi Rl. Qulenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelöt kiadó: Zalai Kázalj. Interurbán teleion t Nagykanizsa 78. szám.
áinas. • la^slMtaat SC^du*,! at. am,.!*,, Njoa^t áa UálaaW U*»«á VáVst, ktomjtomálállas HaakaaMS tUtWáa ttzMv. ZSlal Iámig.)
Ma: „KERESD A MÁSIK FELÉT!"
77. Évfolyam 108. szám Nagykanizsa, 1937. május 15 szombat
Ara 12 "H-
ZALAI KÖZLÖNY
é* kiadóhivatal: Fóut 5. »zitn. hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajc
Előíizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér. Szerkesztőaégi és kiadóhivatali telefon: 78. az.
á csepeli szabadkikötő
A napokban nagyjelentőségű esemény szinhelye volt Oepel, ahol a kormányzó meglette az első kapavágást az uj szabadkikölő megépítésére
Ezt a napot a kormányzó egyik legszebb ünnepnapjának nevezte, mert régi vágya vált valóra. Nem csupán szubjektív molivumok töltötték el a kormányzó lelkét, amikor kitörö örömmel mondotta: .boldogan veszem kezembe az ásót, hogy az első hantot kifordítsam", — hanem főként egy céltudatos előrelátás reális érzete. Tényleg sokáig élt a magyar köztudatban az a felfogás, hogy a kereskede\'emmel, vagy üzleltel való foglalkozás másodrangú jelentőségű. Szinte ráne-velúdöit az egymás ulán következő migvur generáció arra, hogy csupán az államban keiessen támasztékot, ha egszisztenciilis kérdések merülnek fe\' viszont a mai idők élúnken beigazolták, hogy olyan széles tömegek, mint amilyenek ma az állam kapuján egsziszlenciáért kopogtatnak, c*ak magából az államból nem élhetnek meg. Rá kell jönnünk, hogy minden egyes egyed nek, meg kell teremtenie önönmaga számára az anyagi javak megszerzésének a lehetőségét. Ha ez minél tágabb körben következik be, ezáltal magát az á\'lamot is gazdagítani fogjuk.
Mi a jelentősége hát a csepeli szabadkikötő felállításának? A kormányzó egész különösen nagyjelen-töséget tulajdonit ennek. Szavaiból ez ünnepélyes aktusnál nemcsupán a tenger fia, a szabad és végtelen dimenziók horizontjának ihlete csendült ki, hanem a nemzet jövő sorsának kiépítésére irányuló céltudatos program. Ebben a legfontosabb realitás ott található meg, amikor a dunai hajózást bekapcsoljuk a tenger végleien utvonalába s ezzel Budapest tőszomszédságában szabadkiköt t léiesitünk arra, hogy a Kelet bekapcsolódjon a középeurópai kereskedelembe. Oyönyörü program, amely íme már nemcsak az elképzelések világában él, hanem testet is ölt. Nem a képzelet szárnyán csapongunk tehát máií amikor a magyar kereskedelmi forgalom fellendüléséhez olyan eszközöket tudunk építeni, amelyek által teret nyitunk gazdasági életünk intenzivebb kibontakozásához, forgalmunk megnövekedéséhez s vele együtt teret nyilunk fiatalságunk elhelyezésére és tehetségeink érvényesítésére.
Valóban fontos kilométerkőhöz érkezett tehát a magyar élet, amikor kormányzónk ásójáról legördült a szabadkikötő területének első hantja. A trianoni békeszerződés elvette tengeri kikötőnket s elvesztettük tengeri hajóparkunkat, de folyami hajóállományunk legszebb egységeit is. Hova jutott volna ez a nemzet, ha még mindig a kikötőinkből kihur-
„Honvédségünkön áll vagy bukik az ország!11
A Ház megkezdte a honvédelmi tárca költségvetésének tárgyalását
Budapest, május 14 A képviselőház pénteki ülését 10 órakor nyitotta meg Sztrunyavszky Sándor házelnök. A Ház a honvédelmi tárca költségvetését kezdte tárgyalni.
Farkas Elemér volt az első fel. szólaló. Hangoztatta, hogy honvédségünkön áll vagy bukik az ország, fejlesztésére nem szabad sajnálnunk a pénzt. Elismeréssel nyilatkozott a legutóbbi katonai díszszemléről. » Vitéz Shvoy Kálmán szintén elis-
meréssel adózott a honvédségnek és a tisztikarnak a Miklas elnök látogatása alkalmával tartott díszszemlén látottakért. Fegyelmezettségben, vezetésben nincs hllur U hiányok azonba;n tarthatatlanak, azok kiküszöbölését kéri.
Csehszombnli László is elfogadta a költségvetést, mért a honvédelmi miniszter személyében elég bhsto-silékot lát arra, hogy helyes célokra fordítják az összeget. A fegyverkezési egyenjogúságot sürgette ez> után élénk helyeslés közben.
A nemzetlek elérték a bilbaói „vasgyürüt"
Nagy bonyodalom a spanyol vizeken felrobbant angol hajó miatt
Suragosa, május 14 A vörös spanyol repülök isméi bombázták Sarago&a városát. Aj bombák a polgári lakosság által lakolt területen robbantak. A IxjnVbá-zásnnk közel 100 halottja van.
A nemzeti csapatok a biscayai fronton tovább nyomultak előre és elérték a Bilbao körüli hegy vonalat, amelyet vasgyürünek Hevernek a vörösök. A nemzetiek a napokbnn megkezdik a »vasgyürü« elleni támadásaikat.
A vörösök kivégezi ék Sanllugi dl Corlezt, a cordobni ko\'ostor védelmezőinek parancsnokát, akii a vörösök sebesülten fogtak el. A parancsnok még fel sem gyógyult, a halálos Ítéletet már végrehajtották rajta. Súlyos betegágya mellett ítélte el a bíróság, hordágyon levitték a kórház udvarára és ott főbelőlték.
London, május 14
A spanyol partvidéken már több izben okozott kisebb-nagyobb: Incidenst a jUpanyol vizeken hajózó angol hajók feltartóztatása. Mindezek azonban közel sem kavarták fel annyira a nemzetközi helyzetet, mint a tegnap délutáni eset, amikor a Huszten nevü angol torpedóromboló uszó aknára futott az aimérial partokkon és felrobbant.
Az első jelentések szerint 8 halottról és 24 sulyos sebesültről volt szó, most azonban a hivatalos jelentésből kiderült, hogy a ha,jó-robbanásnál 13-an vesztették életüket, a többieket és a sel>esülteket sikerült megmenteni. A nagy bonyodalmat előidéző ügyben a vizsgálat megindult.
Tegnaptól máig
Ország:
Darányi Kálmán miniszterelnök erélyesen mogcáftdla Kánya Kálmán külügyminiszter lemondásáról szóló híreket.
Gróf Széchenyi György figyelemreméltó interpellációt jegyzett ju Ház könyvébe a pémetországi katolikus üldözések tárgyában.
P\'ellünő volt Teynbee, az angol Külpolitikai Intézet Igazgatójánaki kijelentése Budapesten : >Ha Európa országai nem tudnak egymással megegyezni, mindnyájan egyetlen nagyhatalom uralma alá kerülhetünk !<
A főváros leszáHilja a villanyórák kezelési diját.
Budapesten Balogh VIII. István ny. rendőrtörzsőrmester\' agyonlőtte különváltan élő feleségét, majd halántékon Iölte magát és meghalt.
Gróf Bethlen István , és felesége tegnap estélyt adtak Teynbee Arnold angol tanár tiszteletére.
A költségvetési vita során a magyar bírói kar fizetésének visszaállítását sürgették a Házban.
Világ:
Ciano gróf az olasz parlamentben kijelentette, hogy uz olasz magyar barátság az idők múlásával ^gyro mélyebb és tartósai^ gyökereket ereszt a két nép szivébe.
Kánya magyar külügyminiszter az egyik olasz lap hasábjain nyilatkozik, amelyben kijelenti, hogy az olasz-jugoszláv szerjződés előfutárja lehel a magyar jugoszláv meg-egezésneek.
Kánya Kálmán külügyminiszter Londonban meglátogatta Eden külügyminisztert, majd Grandi olusz nagykövetet, akikkel bohalóan tárgyalt.
Magyar bizottság utazott Ankarába a török kormánnyal köteuidö kon\' zuli egyezmény, polgári jogsegély-
colt hajók tűnő füstje ulán tekintene csupán ? Ugyan, kit hatott volna meg a kétségbeejtő siránkozás s a puszta panaszlása annak, hogy „amink volt, nincs többé". Mennyivel imponálóbb a világ előtt az, hogy nemzetünk vezető nagyságainak ujjmutalása nyomán szinte a semmiből ujat teremtett s ma már arra hivatkozhatunk, hogy a magyar folyami hajózás újra 70 gőzhajóval és molorossal s több, mint 200 uszállyal bonyolítja le a belvízi kereskedelmi forgalmunkat Csak a szorgalmas munka és a legteljesebb erömegfeszités következménye ulán juthatunk el oda, hogy a csepeli vámmentes kikötő forgalma az utolsó évben elérte Fiume háboru-előtli forgalmának összegét, a tízmillió métermázsát.
Ilyen eredmények után fokozott bizakodással tekinthetünk jövónk elé s bátran fejleszthetjük az eddigi eredményeket. Köitudomásu tény, hogy a kormányzó mily nagy súlyt helyez a magyar hajózási kérdés megfelelő kifejlesztésére. Főként ennek tulajdonithaljuk, hogy valósággal áttörtük magunkat a torlaszokon, s ma már a távoli tengeri járja a .Budapest", a „Szeged", a „Duna" gözösünk, árurakományokkal meglerhelve s hamarosan a negyedik dunai tengerjáró gőzös is elhagyja az épilö gyár területét.
Ezzel a nagyarányú előrehaladással együ tjárt az is, hogy hatalmas gabonatárház létesült számos üzemmel éi felszereléssel s igy modern és hatalmas berendelések állnak a forgalom rendelkezésérc.
Ha valaki a békeszerződések aláírása ulán látnoki szemmel betekinthetett volna a mai napok reális valóságába, a csüggedő magyar lelkekbe éltető v\'gaszt nyújthatott volna azokkal. Mert azok az alkotások, amelyeket például hajózási téren ily rövid idő alatt oly csekély anyagi erő segítségével, mint amilyen rendelkezésre állt, el tudtunk érni, azt igazolja, hrgy igaza volt kormányzónknak, amikor a nemzet legsúlyosabb megpróbáltatásainak napjaiban élükre állva azt mondotta : .nem hallgathatom Kenderesen a fü növését, amikor a nemzetet kell uj erőre támasztani".
A nemzet íme nemcsak él, hanem erős lendületlel megindult a fejlődés ulján.
BAUAÍ KOZL\'OífV
Egyéni kikötések miatt az Idén nem lehet megtartani a kanizsai iparkiállitást
1940-ben, Nagykanizsa jubiláris esztendejében lesz az országos iparkiállitás
Csütörtök este a nagykanizsai városházán összeüllek az Ipari és kereskedelmi érdekeltségek, hogy dr. Krátky István polgármester elnöklete alatt döntsenek a folyó év őszére tervezett nagykanizsai Ipar-kiállitás ügyében.
Dr. Krátky István polgármester ismertette az előző értekezletek határozatait, majd bejjelentet te, hogy budapesli tárgyalásai kapcsán az országon iparoskongresszus napját augusztus 29-ben végleg megállapították.
Samu Lajos ipartestületi elnök bejelentelte, hogy eddig 64 iparOs jelentette be a kiállításon való részvételét, azonban
legtöbbjüknek kikötései vannak,
legnagyobb részüknél nehézséget okoznak anyagi kérdések. De abban mind egyetértenek, hojjy a kiállításnál a vásájr a tulajdonképpeni lényeg.
A polgármester kifejtette, hogy rendkívül megnehezíti a rendezést, hogy egyesek feltételeket szabnak, Stern Gyula rámutat arra, hogy az iparkiállitás jellegét az iparosság adja meg.
Többen szóltak hozzá a kérdés-hez, többen nem találták az időt, valamint a rövid terminust alkalmasnak. Végül Krátky polgármester felvetette a kérdést: vájjon az Ipartestület biztosítottnak iátju-e az iparosság kellő részvételét a kiállításon ? Samu elnök bejelentette, hogy
nem látja biztosítottnak,
minthogy a kiállítók túlsúlyban feltételeket kötnek. Rámutatott más városok kiállításainak tanulságaira. A kiállítást nem feltételekkel, hanem lelkesedéssel lehet csak megrendezni, hangsúlyozta, Samunak ez a bejelentése már el
is döntötte az iparkiállitás kérdését. A polgármester ki is jelentette nyomban, hogy ha az """iparosság részvétele nem látszik kellőcg biztosítottnak, akkor kiállítás sikere kétséges és ilyen körülmények közölt inkább Nagykanizsa jubiláris esztendejét, 1940-et tartja arra alkalmasnak, amikor Nagykanizsa országos ünnepségek kőzött fogja megülni a vár visszafoglalásának 250 éves fordulóját és leleplezésre kerül Aldobrandini herceg, olasz generalisszimusz s\'/jobra is az addigra elkészülő kanizsai vár sétányon.
Hoffmann Henrik szóválette, hogy éppen azok nem jelentkeztek a kiállításra, akik anyagilag elsősorban megtehetnék. v ( l
Dr. Hegyi Lajos főjegyző is rövidnek tartja az időt egy kiállitáa lükéletes megrendezésére.
A polgármester hangsúlyozta, hogy mindenkinek arra keli törekednie, hogy | -a nagykanizsai országos iparos-
kongresszus minél impozánsubb legyen. Bornemissza minisztert személyes részvételre fogja felkérni.
Vitéz Tóth Béla arra kérte a polgármestert, hogy u jövőben vegye tigyelembe azokat az ipaiosokat, a kik most jelentkeztek a kiállításra és támogassa őket törekvéseikben. A polgármester ezeknek listáját mindjárt magához ls kérte. Majd kijelentette, hogy miután a felhozott okoknál fogva az idő nem kedvező a kiállítás megtartására, de rövid is a szükséges előkészületek meg. tételére, a kiállítást 1940-re halasztók. . , ; Ezzel az értekezlet végelért.
Augusztus 29-én lesz az országos iparoskongresszus Nagykanizsán
9
egyezmény, stb. kérdések tárgyalására. ,
Plasinszky vezérőrnagy Pozsonyban feltűnő előadást tartott, amelyben kifejtette S>ju|Vj)i;toroszországJ rendkívül erős hadifeikészülts gét, mint ami nagy megnyugvás Csehszlovákia részére. ,
A cse^ képviselőházban egy férfi revolverrel lövöldözöl a karzaiqól, miközben azt kiabálta, hogy a legtöbb képviselő korrupt gazember és csirkefogó. \'A golyó Tepeli cseh képviselő vállát súrolta. A^ iwe-rtnylő Sebek Ferenc 33 éves molnár, aki ilymódon tüntetni akart és íelhivjü a figyelmet nagy nyomó-rjlra. Letartóztatták.
Lapzárta:
Római jelenlés szerint az olasz magas körök rendkívül élénk érdek iődést tanúsítanak uz olasz királyi pár budupesti utazása iránt. Az olasz legmagasabb körök is viszonozni akarjak Horthy kormányzó római látogatását.
Göringel ma várják Velencébe^ ahová lelcsége ls megérkezik az egyik nápolyi fürdőhelyről. Ugyan azt a lakást foglalják le számukra* uhol annak idején Hitler kancellár lakolt.
Az angol birodulom országai mai értekezletén hlr szerint az eddiginél is nagyobb és fokozódó fegyverkezés melleit fognak állást loglalni. Szóba kerül az Írországi elsfzaka-dásl mozgalmakkal szemben tanúsítandó magaturtás is.
Szende Pált, a Károly-kormány egykori pénzügyminiszterét ma vonla felelősségre a budapesti törvényszék nemzetgyalázás miatt. Védője bejelentene, hogy Szentbe Pál időközben meghalt. Atörvényszék most meg fogja állapítani* hogy Szende Pál meghalt-e.
Akiknek foglalkozása minden erejük megfeszítését követeli, igyanak hetenként legalább egyszer, reggel felkeléskor egy pohár természetei „Ferenc Józsel" kesciüvizet, mert ez szabályozia a bélmüködési, előmozdítja a gyomoremésztést, fokozza az anyagcseréi, élénkili a vérkeringést es czanaj uj életerőt teremt. Az oivosok ajánlják.
Javul az olasz-francia viszony
Párls, május 14 Ciano gróf olasz külügyminiszter kijelentéseivel foglalkozik a francia sajtó és örömmel jelenti, hogy a beszédből kicsendül, hogy a külügyminiszter az olasz-irancia viszonyt akarja melegebbé tenni.
Húzás 1
Az osztálysorsjáték mai húzásán a nagyobb nyereményeket a következő számok nyerték: 10.000 pengőt nyert: a 30.545. sz. és a 64.404. sz., 5000 pengőt nyert: a 39.072. sz., 1000 pengőt nyert: 37.505. és a 83.869. sz. sorsjegy. (Felelősség nélkül I)
Dr. Králky István polgármester két napos budapesti utján többek között a nagykanizsai országos iparoskongresszus időpontja dolgában is tárgyalt az illetékes tényezőkkel a nagykanizsai érdekeltségek előzetes megállapodása alapján. Az országos iparos kongresszus , végleges terminusa augusztus 29-e, vasár-
nap. A város és az ipartestület vezetősége vasúti kedvezmény engedélyezése érdekében a vasutigazga-tósághoz fordul, egyben a polgármester meghívja Bornemissza minisztert, hogy vegyen személyesen részt a nagykanizsai országos kongresszuson. A kongresszus előkészítő munkálatai már megindullak.
_1937. május IS.
Zeneiskolai hangversenyek
Csütörtök este a zeneiskola lanári kara megismételte inájus 5-iki nagysikerű hangversenyét. Sajnos, most is csak mérsékeli számú közönség hallgatta végig a pompás számokat. Az előadó művésztanárok ezúttal is szép, kiegyensúlyozott játékkal adlák elö az egyes számokat, a közönség pedig lelkes tapssal jutalmazta őket.

A városi zeneiskola növendékhangversenyei nem csak a növendékek \'előrehaladásának időszaki bemutatása a nyilvánosság elölt, hanem egy-egy kis vizsga, ^ered^ mény-kimulalás, havi mérleg, ezenfelül pedig szárnybon lógató, buzdító, iránytadó. Á szülök és zenebarátok tábora ma már n legnagyobb érdeklődéssel várja a növendékhangversenyeknek Időnként való imegrendezéséi. Nagykanizsa és vidéke régi zenekultúrájának erőteljes tempóját jelenti a zeneiskola és annak fáradhatatlan, sok tekintetben még mindig rögtörő munf kássága. Az $lső állomások e munka terén a növendékek hangvers|c-nyei. Ezek alapján csak a legteljesebb elismeréssel adózik mindenki a lizéves zeneiskola kulturmissziójá-nak. A szerda délutáni növendékhangversenyen szép számú közönt ség bizonyította, hogy méltányolni is tudja ez a város a zeneiskola tevékenységét. A növendékhangverseny sikerére az intézet is méltán büszke lehel. Az előadott műsor minden egyes száma a maga tagozatában a legjobb munkáról tett tanúságot tanár és növendék részéről.
idő:
Zápor!
Prognózis: Ma délután ét é|)el mérsékelt nyugstl szél, több helyen zápor és zlvstar, a ha 2 3 tokksl alaosonyabb, mint tegnap, holnap délelőtt gyengébb déli szél, tObb napsütés, erfisebb nappali felme-lagedés.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai megflgyeiflálloinAsa Jelenti i
Hőmérséklet toRnnp este 0-kor: + 170. ma regijei i +M\'«. délben : +23 «.
Csapadék: 0-0 %,
- K.v.Mbb luhit k.ll
csináltatni, ha a szövői szingyapju* ból készüli. A magyar uricsaládok ró-szére évek óta szállitja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként is a Trunkhahn Posztógyár, Budapest, XI., Lcnke-ut 117. Kérje n szövetminták költségmentes elküldését.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására adni, hogy májua HA IB-án, pünkösd Határnapján déletfitt
a nagykanizsai határőr-zenekar a „Kis Boyal" kerlhelylségében hangversenyt
ad. Frissen csapolt Dréher Szent János-, Bak- és Szalon-sOr áll a nagyérdemű közönség rendelkezésére. Zóna kOIBnlaasaaégek I
Szíves pártfogást kér PÉNZES ANTAL Kis Royal vendéglős.
I
Cipőt pünkösdre az „Ideál" cipöuzleftben vegyen
uWon?»okné.rk\'\'*mkl- ®Ap ■ rohamosan em.lk.dn-k, az Onn.p.k
.MMt még r.ndk..OI .lAnyB. Ar.kk.l tudok a, ön r.nd.lk.,é.ér. éllani.
LaJos »ldBÍ,a <ipöü.«BtB -- Nagykanizsa, Fő-ut 12. szám.
1937 m*Ju» 15.
ZALAI KÖZLÖNY
ló hírek a nagyvilágból
Gróf Bethlen István költségvetési beszédéből:
- A gazdasági élet a javulás tüneteit mutatja. Kétségtelen, hogy a javulás oka elsősorban a világpiaci helyzet javulása.
Magyarország exportjának meny-nyisége ma már csak egytized részszel kisebb, mint volt a legmagasabb konjunktura esztendejében\'. A behozatal az 1929 évinek 79.7 szá. zalékára, a kivitel az 1929 évinek 90.6 százalékára emelkedett. A külkereskedelmi forga\'om kiviteli o1 dala értékben ls lényegcsen mégha-
ladja a behozatalt.
*
Budapest az elmúlt 4 hónap ala\'t 34 millió pengő állami adót fizetett, 1.8 millióval többet, mint tavaly ez-idő alatt.

Arnaldo Gnollanza, a magyarországi tanulmányúton járó volt olasz miniszter nyilatkozatából :
- A magyar mezőgazdaság hatalmasan halad előre... Minden vára kozásomal felülmulta, amit Magyarországon láttam. A vidék és Budapest szépsége, rendezettsége, tisztasága, harmónlkus élete egyenesek bámulatos.
*
Németorszőg és Franciaország kö zőtt egyezmény jött létre, amelynek értelmében a két ország tankönyveiben kölcsönösen kiigazítják azokat a részleteket, amelyeket a másik fél ártalmasnak és helytelennek talál. > *
Sonora mexikói állom fővárosában Hermoslllóbjain a kormányzó rendeletére három év után ismét megnyitják a székesegyház kapuit. A Vera Cruz állambeli Hualuesco városban is megnyitották a templomokat.

A Somogyi Újság Írja :
- Somogy vármegye adózási viszonyai javultak. A pénzügy Igazgató jelentése sízerint az év első négy hónapjában több udó folyt be, mint az előző év hasonló idejében. Legnagyobb mértékjén n for-galmladózás emelkedett.
Hodzsa cseh miniszterelnök nyilatkozatából :
- Január óta csökkent a feszültség és a cseh-német összeütközés
veszélye elmúlott.

Életbelépett a mlagyar kormány rendelete, amely a köztartozások késedelmi kamatát 9 százalékról 6 százalékra, az adópótlékot pedig havi 1 százalékról 0.5 százalékra mérsékelte január l-ig visszamenő hatállyal.
Naptár i Május 16. szombat. Kom. kat. 8allo Ján. Protestáns ZsóIIa Izraelita Szíván hó 5.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg a „Megváltó" gyógyszert Ir ób a klsk&ülzsal gyógyszertár.
GSxffirdf nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
A bakónaki hősök emlékére 1000, a Missziósház bővítésére 200, a határőrzenekarnak 300 pengőt szavazott meg a kisgyűlés
Kibővítik a letenyel járási székházat — A kisgyűlés üdvözölte Széli József belügyminisztert — Zala vármegye egy rögöt sem ad át területéből Veszprém vármegyének
Zalaegerszeg, május 14 A vármegyei kisgyűlés gróf Teleki Béla főispán elnökletével tegnapi ülésén valamennyi nagykanizsai határozatot jóváhagyta. A községi ügyek során jóváhagyták Készt hely határozatát, amely szerint a diáküdülönek 1646 pengő segélyt ad. Balatonfüred ipartestületének 500, Zalaszentmárton és Nagyhorváti 1000, illetve 2000 pengőt adnak a róm. kath. egyházközségnek.
Az egerszegi ügyek sorában a kisgyűlés ls hozzájárult a kórház-fejlesztési határozathoz. Több felszólalás után belterületté nyilvánították a Kálvária mögötti területet Keszthely 70.000 pengőt takarított meg a villamosüzemnél, így hozzájárullak ahhoz, hogy a felüjjyelöbl zolisági tagok 2 százalék tiszteletdíjat kapjanak.
A közgyűlési tárgysorozatot Is letárgyalta a kisgyűlés, ennek első pontjaként elhatározták, hogy Széli József belügyminisztert mele^angij táviratban üdvözlik, üdvözlik Ka-fláth Jenő főpolgármestert is, az Időközben érkezett válaszokat pedig tudomásul veszik. Több miniszteri leirat és megyei
átirat ügyét tárgyalva, azokat is tudomásul veszi a kisgyűlés, a vármegyei zárszámadás >kat elfogadásra javasolta a közgyűlésnek. A Tüdővész Ellen Védekező Egylet vagyonából megyei egészségügyi alap lesz. A soká húzódó egerszegi kórházügy dr. Kontra László előadása szerint jelenleg n következő javaslat stádiumában van : a megye hatalmazza fel nz alispánt, hogy 180.000 pengő erejéig kölcsönt vegyen fel az egerszegi kórház átalakításának céljaira. »\'■
Nován járási székház épül, a Ie-tenyelt kibővítik. A vármegyei dij-nokok létszámát 8-caI felemelik. A Balatonnál Almádinál egy részt Veszprém megye kért, n kisgyűlés kimondta, hogy elvből Zala megye testéből egy talpalatnyit sem enged ál.
A segélykérési ügyekben Így határozlak : A nagybakónaki hősi eVn-lékmüre 1000 pengőt, a kanizsai halárórzenckarnnk 200 pengőt, n pécsi pálosoknak 300 pengői, a kanizsai missziósház kibővítésére 200 pengőt, a tótszerdahelyl templom-építésre 500 pengőt adnak.
Teleki főispán: „A földbirtokosság rájött, hogy érdekei a falu népével azonosak"
Zala vármegye törvényhatóságának tavaszi közgyOléte
Zaiuegcrszeg, május 14 Zutu megye törvényhatósága mérsékelt érdeklődés mellett köZgyillést tartott vitéz gróf Teleki Béiu főispán elnökletével. A főispán m;g-nyltójábnn megemlékezett Miklas és az olasz királyi pár látogatásiról. !
A már kOzölt alispáni jelentéshez Farkas Tibor szólt hozzá. A .borfo-
gyasztási udó ügyében feliratot javasolt ós kérte a 8 osztályú elemi további bevezetését, az egészségügy terén ujabb lépéseket.
Somssich Anlal gróf u községi pénzkezelés helyett a csekkrendszer bevezetését és a cigánykérdés rendezését kérte.
Több kisebb és helyi |etcnlöségü panasz elólerjesztése után dr. örffy
Nép Mozgó. Szombaton és vasárnap !
Helyreigazítást A műit héten tévesen hirdettük, ma megjöttI Két szenzáció >g, műsorban I
A világhírű gumi ember, Pat O\'Brlen bravúrjaival:
A sárkány birodalma
Ezt megelőzi az Idei évad legkacagtatóbb vígjátéka
Utailk a szerelem
Pünkösd másnapján, hétfőn! N\'agy ünnepi műsor! Magyar filmbemutató!
(Szerelmi álmok)
Főszereplők: Táray Ferenc, Sulyok Mária, Zala Karola, Báthory Gizi, Oózon Oyula, Pethes Sándor, Kürthy József, Dénes György, Halmay Tibor. Remek kísérő műsort
Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap-hétfőn 3, 5, 7, 9-kor. Csak 20, 40, 60 filléras helyárakkal I
Imre mondott nagy beszédet a megyei önkormányzatról. A kisebb ügyek helyeit a nagyfontosságú országos kérdések megtárgyalását sürgette, gazdasági irányú alkotómunkát, státus rendezést, a közigazgatás javitását.
Dr. Arvay László szerint a kis kérdések is Idetartoznak. A bekötőutak rendezését kérle.
Gyömörey György kérte, hogy rövidebb felszólalásokkal intézzék el mbndanlvalójukat \'a törvényhatósági tagok. Teljesebb születést statisztikát kért és javasolta, hogy a cukfarpkclóval kapcpolatbtan Cek-várt Is adjanak a szegény gyermekeknek. A gyümölcstermelés előmozdításáért köszönetet mondott nz alispánnak.
A főispán válaszában kijelentette, hogy a borfogyasztási adó reformját most tárgyalják a pénzügyminisztériumban. A közbiztixnságl állapotok épp a míai rendszer miatt kielégítők. Több kiseld) panaszig konkrét jelentést kér, meggyőződése szerint n megyei földbirtokossá^ rájött, hogy érdekel a falu népével azonosak.
Az alispán válaszában hangoztatta, hogy a borfogyasztási ndó ügyében gyors döntést fog kérni. Ragasz kodlk ő is p csekkrendszerhez.v Nagyobb építési segélyre is van kilátás.
Dr. Kontra László tlsztio\'vos jelenlése után a belügyminisztert üdvözlő táviratot határozták el, mnjd nagy vita volt az egerszegi kórház építése körül. Felhatalmazták nn alispánt, hogy az e^erszegl kórház tyitésére 180.000 |>engő kölcsönt vegyen fel. Melegen megéljeneizlék\' dr. Krátky Istvánt, aki Nagykanizsa részéről is ho2feájáruIt a javaslathoz.
A közgyűlés a tárgysorozat egyéb pontjait a kisgyűlés határozatának megfelelően fogadta el.
Szombat
uaa BUDAPEST L
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Mit nézzünk meg? — 12.05 A rádió szalonzenekara. — 12.30 Hirek. -• 1320 időjelzés, fcJöjárásjelcnt*- — 13.30 Vitéz dr. Galántav Jenő hegeded. — 14 Mally Győző énekel. — 14.40 Hirek. árak. — 10.15 Undl Rózsa gyermekfélórája. — 10.45 Időjelzés, hirek,
17 Vízből mentés. Beszélő Pluhár lslván. — 17.45 Az 1. honvédgyalog-ezrod zenekara — 15) Mészöly Gedeon előadása. — 111.30 l\'try Anna magyar magyar nótákat énekel, kiséri cigányzene. — 20.30 Hirek. — 20.50 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 2210 Időjárásjelentés. — 22.15 Hanglemezek. — 23.10 Jávor Sándor jazz-zene-kara. — 00.05 Hirek.
BUDAPEST II. j
18 30 \'Mezőgazdasági félóra. — 19 Hanglemezek — 20.05 Szemere Samu előadása. — 20.35 l\'.éczy «/azik..s Klá: ra zongorázik. — 21.15 Hírek. BfiCS.
12 Olasz szórakoztató zene. — 13.10 Könnyű zene. — 15.15 Mundolin-zenej
— 1(5.25 Vegyes lemezek.
18.05 Házizene. — 19.30 Melodrái mák. — 20 Dalos-zenés egyveleg.
21,35 Zongora. — 22.20 Schrammeli zene. 1
balai közlöny
Ünnepi megnyíló előadás
Holnap szombaton cslc nyílja meg kapuK a magyar nemzeti színjátszás hivatott mestereinek Úrilány előadásával a kanizsai szjnház.
Ez az egyetlen előadás meg fog győzni mindenkit arról hogy az évadban olyan sorozatos művészi élményben lew része, melyet elmulasztani saját kultúránk elleni vétek volna.
A mtteor, melyet Fodor igazgató a pécsi évadban lejátszott magyar é-i idegen művek remekeiből, u fővárosi uperuttslágerok legjobbja iból állított össze, minden tekintetben kielégíti u legkényesebb igényeket Is, különösen akkor amikor fővárosi színvonalú előadásban peregnek le szemeink előtt.
Szombaton este Fodor László, u legnépszerűbb vifljátékirö |>ompás müve, az Úrilány kerül bemutatóra nur-ezos Irénnel a cimszere|>bcn. Vasár-uap délután 3 órakor a Budapest -Wien operett ad alkalmat Oltay Baba primadonna. Kőrössy fZoltán táncos-komikus és Szalma Sándor énekes-bonviván bemutatkozására. Vasárnap délután 6 órakor másodszor van műsoron uz Úrilány. Este 0 órakor pedig a Csókberocguő opereitujdonság-ban vuuuliiak fel teljes számban ut opercUcgyOtKs uj erői. A három órás kacagást jelentő operett a |>éc*i évadban 2ö-uál több előadást ért meg.
Hétfőn ismét három előadás kínálkozik a közönség kellemes ünnepi szórakoztatására. DéiuMíiv brakof ax elmúlt ^vud szenzációja llarczos Irén, Székelyhidy Adrién és Horváth Jenővel a főszerepben- Délután (1 órakor és lezte 9 órakor |>edig a Csókheroegnő opereitujdonság kacagtat.
A Néma levente kedd esti előadása irodalmi és művészeti szenzáció.
Könyvekről
Irja: k>Urlu UjM
1. Karinthy: Utazás a koponyám körül
Őszintén szólva Karüithy Frigyes írásait évek óta csak iaimel-áiiwnul laiHízpillmn A mesterség.izt, a beér-keeettség bizonyos |>ózát és szabadosságát éreztem rnjtuk és bennük (Le-hetett valami igazam, mert ebl>cn a könyvében ni iga tesz tanú vallomást az önmaga előtt befelé i>ózt kereső hajlamairól. S minthogy az Iró becsülettel csak ublKil adhat, művészi értéket legalább is, ami sajátja, hiába mondja most Karinthy, hogy csak azért volt szüksége önmaga előtt a patetikus gondnokra. ho«y a saját énje uin|MtcU előU várakozó kíUsön-ség számára fölényesen é> vidáman Karinthy tudjon maradni. Belülről jött ez a most gyónt pongyola fölé-nyestégc és cinizmusa is.)
Ebben az u) könyvében azonban egy megújhodott, alázatosabbá vált Karinthy jelentkezik, az enervált, agyonhajszolt kéziratgyártó helyett újra az Író, akit ólméayok zuhataga késztet megnyilatkozásra, egy előtte
feltárult uj, csodálatos témavilág számy«t»dó ereje rftpltl, olyan világé, amilyent iró Uycn öntudatos művészi biztonsággal ~nvég aligha élt át és aligha foglalt szavakba.
Izgnliiuuabb ez a könyv akármi regénynél Kezdődik Karluthv uuié-kezeti\'S betegségének első sziroptomá. jával, folytatódik a betcgWg elől való ösztönös meneküléssel, a diagnosztl-kai bonyodalmak lázas i/g^mával, a touipi* belenyugvással, a hircs agymü.
Májú itals* belében fogadja a kormány a nagybanival bflldöttséget
Bethlen gróf is Teleki Mlípán vezeti a nagykanlzialakat Budapestre
A nagykanizsai magasabb lakbér-oszlály érdekében folyta\'ott erőteljes mozgalom, amely möjjölt IK\'ÍU1 csak a közalkalmazotti érdekeltsé-gck, hanem a város tái-sndalma Is egységesen áll, vég\'* odáig jutott, íwgy a küldöttség e hó folyamán elindul Budapestre, ahol Darányi Kálmán miniszterelnök és a kormány több tagja fogadfa Nagykanizsa közönségének képvlselöll, akiket gróf Bethlen István ny. miniszterelnök és vitéz gróf Teleki Béta főispán
vczel. A küldöttségben a közalkalmazotti érdekeltségekén klvtll részt vasz az Ipartestület, a Baross Szövetség, a STOSz. stb .ls. Ezt a kedvező alkalmai arra ís fel akarják használni a különböző érdekeltségek, hogy speciális kéréseiket. Nngy kanizsa város régi egyéb kívánságait Is segllsék előbbre jutni és az egyes miniszterek figyelmét a város ügyeire külön felhívni. A .küldöttség május utolsó hetében indul Nagy kanlzsáról.
Huszonkilenc éves nagymama
A bajcsal biró felesége megdöntötte a világrekordot
A napokban olvastuk valahol, hogy a világ legfiatalabb nagymamája 32 éves. Ma megcáfoljuk ezt az állítást, mert etéren az elsőség Zala vármegyét Illeti meg, még pedig Bnjcsa kisközségei.
A bajcsai községbiról Mllnarics Jánosnak hívják. A Jelesége 1907-ben született, a harminc éves koion még most is innen van. Ainlkor férjhez ment, 14 éves volt. Még 16 sem volt, araikor az első gyerme-
ke, kisleánya, megszületett. A Jól fejlett Mlinarícs-lány, 1 édesanyja példáját követve, ugyancsak 14 éves korában ment férjhez és a télen megszületett a bajcsai blróék első kisunokája, aki most 6 hónapos. A nagymama tehát 29 éves volt, amikor első unokája megpillantotta u napvilágot.
Ezzel tehát megdőlt a világrekord - Bajcsa javára.
Ott is lehet lopni, ahol a gazda maga is tolvaj
Érdekesen bővül a zugkorcsmában elfogott Tarnóczal bünlajslroma
Tegnapi számunkban hírt adturVk arról, hogy milyen sikerült fogást csinált a nagykanizsai rendőrség, amibor sikerült a razziák során el-
tét bámulatos leírásával és befejeződik egy egészen Ural, lágyan uz élűt fe\'é vissza Ívelő gesztussal, amellyel újra magához öleli az életet.
Maga irja ebben a könyvében valahol, hogy a valóság rokon a művészettel, a valóság, maga ls komponál. Az Utuzás a ko|>onyán kórul bizonysága unnék a tételnek. A valóság iiv.iga a legszebb, legérdekesebb regény a művész kezében fts Karinthy ezúttal non robolosa, hanem művésze a mesterségének. A hogy un Olive-crona, a világhírű svéd professzor Karinthy koponyáját kinyitotta, ugy tárja fel Karinthy imponáló, de soha-sem nagyképű férfiassággul a salát betegsége alatt átélt egész belső világát, a ko|x>nya kércgsejtjcinél is ismeretlenebbet, titokzatosabbat, azt az egész bódult, kódös, de pihenésié-lenül élő, forrongó, alakuló zűrzavart, amivé a világ, az élet vált körülölte Nem az ősi hipocbondar-ösztön láttatja érdekesnek ezt a könyvet, hanem éppen ennek a belső feltárulko-zésnak csodálatosan öntudatos művészi feladat-megoldása.
Hallatszottak kifogások, hogy Karinthy ezzel a könyvével vagy m\'igá-nak, vagy a vele foglalkozó orvosok-nuk akart reklámot csinálni. Akármelyik vádat csak olyan állithuttu fel, aki a könyvet nenv olvasta- Különben ls: — uz Írónak joga, sőt bizonyos mértékig kényszer is számára, hogy élméu.yeit a világgal közölje. Az Oliveorona.féle agyműtétet nem csak «z orvosnak joga megismerni a szaklapokból, hanem a vele járó omborl, lelki és éimeny-problémakal joggal követeli az Írótól az a tömeg is, "melyet a műtét szakszerűségén lul-
fognla az egyik Tetekl utl zugtorkimérésben Tai*nófiai Gábort. A l>e-löröt vitéz PaMér István detektív fogta el, mikbr Tarnóczal egy nő-
eső, sok vonatkozásban magasabb-rendű emberi vonatkozások érdekelnek. ,
2. Az Idei Mikszáth díjas regény
A Mikszáth-dlj idei ajánlásával Vészi Endrének, egy vésnök.scf;éi gyerek-embernek Felszabadultál cimű e|ső írása érkezett a könyvpiacra. Sem\' a fiatalság, sem n vésnökség nem akadálya annak, hogy valakinek irodai-mi értékű mondanivalói legyenek s azokat késznek vehető irodalmi esz-közökkel és köntösben ki ls tudja fejezni. Ali ez azonban fordítva ls. S u Felszabadultál egy kicsit a fordított cselnek a bizonysága.
Ez a könyv a homályos kontúrok, félig elmondott dolgok "regénye. Lát, de a mélyére nem hatol semminek, elmosódott vonalakban, bátortalan ítélettel szemléli a világot maga körül. Ami legközelebb volt hozzá, a külvárosi munkáscsalád és a műhely fe-vegője, még az sem mutatkozik meg könyviben olyan irodalmi határozott-sággal, and szükséges volna egy szo ciális osztály-probléma megírásának vállalt feladatához.
Á recept Gergely Mártáé, a gyári szövőlányé, aki tavaly ugyancsak a saját élete osztály-regényével, helye, sebben naplójával nyerte meg a Mik-száth-dijat. Csakhogy Gergely Mária könyve sokkal erőteljesebb, sokkal koinolyabii i* sokkal irodalmibb írás volt. (Egyben sokkul szocialistább ls 1) Abban ösztönös volt az Író, inig Vészi Endre sorai közt mindig érezni kell, hogy cz u stílusában egyszerű, cikor-nyátlan és kifejező készséggel feltétlenül rendelkező, jöszándéku fiatal-embér adottságok birtokában van
1937. májai 15.
ismerősével nagyban szónüspzotí. Tarnóczal nem csak 15 betörést ismert be kihallgatása során, hanem elmondotta azt ls, hogy a tolvaj-lásért nemrégen elfogott Csepregitől is sikerült egy aranyórát lánccal ellopnia. Beismerte, hogy a piacon n háziasszonyok kosarait, csomagjait szokta »haza vinni,« ezeket trónban nem haza szállította, hanem odébállt velük és tartalmukat értékesítette. Dr. Gánthay Béla fogalmazó a betörőt letartóztatta és átkísértette a kir. ügyészségre.
A belek gyakori tettsége és a rekesz erősebb feltolódása a
rendkívül enyhén és kellemesen ható termés tetes .Ferenc József keserűvíz használata által — reggelenként éhgyomorra egy pohárral — megszüntethető és az agy, a tüdő vagy sz v felé Irányuló vérlódulás ellensúlyozható. Az otvosok ajánlják.
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
„HETRQPOLE"
!U láköoii-Dt 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, folyó hldog-melogviz, telefon, közp. fűtés és csöngőt pótló elektromos fényjel zésekkel. Lemérsékelt szoba- és penzió-árak. — Elegáns kávéház, 6 telefonfülke.
A aBrSi6faani
Csóka Feri rádlóhlret olflányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
délután éa este táno. VI r á n y újszerű jazz-zenekara. A télikertben és a sörözőben SEBŐ Miklós rádtoénekes énekel. Ha Pestre Jön, adjon találkozót Ismerőseinek a lETPOPOLE-ban I
ugyan, de még csak a kifejlődés stádiumában. Szegényt a Mikszáth dij ütötte el attól, hogy a kritika a kezdőnek kijáró jóindulat jegyében foglalkozna csak a könyvével.
Mindén tárgyilagossága ellenére ís, a .piros őszirózsa, szelleme benne lebeg, önkéntelenül megmutatja a kuszt-rendszert a szocialista munkáséletben is, u munkaadó, segéd inas lépcsőzeten, de ugyanakkor aligha véletlen a bécsi munkásforradalomnak és a pesti munkáscsalád vacsorájának, az utóbbi mellé biggyesztett .jókedvben, bőségben* jelzőkkel való gunyoros emlegetése.
Egészében véve nem a tehetség, hanem a kiforrottság hiánya teszi ta-pogatózóvá Vészi Endrét. Ezért van az is, hogy a nVunkás.család nehéz sorsa, fülledt levegőjű élete számára nem ls annyira világnézet, mint inkább egy problémákkal ismerkedő széplélckben halkan s még az iskola fegyelmezettségével jelentkező, kialakulóban lévő éleikéi).
Az alakok, amelyek Vészi Endre könyvében mozognak, szintén csak vázlatosak, mindig egy arcukkal fordulnak az író felé.
Bosszantók a könyv hclyeslráshl-bái (elkellett és folytolt, stb.), valamint az -esek,, .alltatok, és hasonlók, amiket garmadával lehet találni " sorai közt. Amelyik kiadó őstehptsé-gckre specializálta magát, legalább tartson olyan korrektort, aki kijavítja a helyesiráshibákat.
3. Hemmlngway: Bucsu a fegyverektől
Megfigyelte.c már az olvasó, hogy milyen száraz tud ionul a legszenve-
1937. májul 15
fALAI KÖZLÖNY


— (Búcsújárás)
A nagykanizsai szentferencrendl plébánia pünkösdhétfőn zarándoklatot vezet Homokkomáromba. Indulás reggel 6 órai mise után, Kis-kanlzsán keresztül. Litánia este 7 óra tájban visszaérkezés után. A zarándoklatot P. Qulyás Oellért ve-veti, szónoka P. Csontos Márton.
— (Találkozói einlékmlse)
Az 1927. évi polgári leányiskolát végzettek IV/a osztályos növendékei pünkösdkor tartják 10 éves találkozójukat. Ebből az alkalomból pénteken reggel 8 órakor a plébánia templomban kegyeletes aktussal adóztak elhunyt hitoktatójuk P. Mátés Hllár és két volt társuk: Halmos Rózsi és Fábián Erzsébet emlékének, akiknek lelkiüdvéért szentmisét ajánlottak fel. A kegyeletes megemlékezésen az Intézet részéről Kmetty Ferencné tanárnő vett részt a szépszámú volt növendékek társaságában.
— (Gróf Majláth püspök,)
akinek jubileumát Nagykanizsa város társadalma is méltóképpen megülte dr. Tholway Zsigmond postahivatali igazgató rendezésében, most meleghangú levélben köszönte meg az ünneplést és az üdvözlő táviratot dr. Tholwaynak és Nagykanizsa egész közönségének.
— (Végzeit a Vili. gimnázium)
A nagykanizsai gimnázlnm Vili.
osztálya pénteken végzett. Ebből az alkalomból az osztályfőnök, Schandl Béla kegyesrendi tanár megható szavakban búcsúzott el osztályától, a piarista templomban pedig szentmise volt. Az érettségi holnap kezdődik.
Megjelent Nagykanizsa Címtára!
Ma került ki a sajtó alól Nagykanizsa Címtára, amelynek Ízléses kivitele a Zalai Közlöny nyomdájának fejlett technikai felkészültségét dicséri.
A Nagykanizsai Cimtár adatai az egyes testületek és hivatalok saját összeállított listája alapján készült és közszükségletet képez nemcsak közhivataloknak, egyesüleleknek, irodáknak, kereskedőknek és iparosoknak, vidéki uradalmaknak, hanem mindenkinek, aki Nagykanizsa életébe belekapcsolódik, az egész vidéknek, amely Nagykanizsával ösz-szeforrott. Nagykanizsa Cimtára mindenkinek nélkülözhetetlen
Miután Nagykanizsa Cimtára meghatározott példányszámban állíttatott elő, jól teszi mindenki, ha szükség-leiét beszerzi, mig a példányszámok tartanak. Az előjegyzett példányok ugy helyben, mint vidéken a pünkösdi ünnepek után lesznek kézbesítve.
Nagykanizsa Cimtára a kiadó Benedek Rezsinél, a Zalai Közlöny kiadóhivatalában és a könyvkereskedésekben kapható.
— (Házasság)
Grünhut Elemér oki. elektromérnök és Hofímann Edith házasságot kötöttek.
— Pilukö.dro gyermekcipőket,
leányka és fiucipőket minden kl-vllelbcn, legolcsóbban vehet az «Ideál> eipőűzletbcn, Fő-ut 12. szán*.
— (A tűzoltó majális)
pünkösd vasárnapján délután meglesz a városi sétakertben. Az első nyári mulatságnak biztosan nagy sikere lesz, amiről a rendezőség által összeállított gazdag szórakoztató program gondoskodik.
— Imprimé maradékok; megfelelő jó méretekbeu, alkalmi árukon SebUUail.
délycsebb szerelem is. egy amerikai filmen? Nos: — ugyanilyen az amerikai művészetnek legtöbb termése, uz Irodalma ls. A XX. század modernsége évezredek átformálódásának terméke s amikor a fiatal Amerika jóformán mindjárt itt kezdte, akkor -tulajdonképpen egy sűrített öregedésen esett kérésztől és sok minden maradt emésztetlenül az amerikai lélek kialakulása folyamán.
Ezt érzi az ember Henüníngwuy könyvének olvasásakor is. De csak eleinte. Később meg lehet szokni. S hogy meg lehessen szokni, arról gondoskodik az iró, uki valóban \'az, európai mérték szerint is és annak ellenére is, hogy tipikusan umerikai, 1«kit odaát a fiatal irók legtehelsé-gesebbjének tartanak. (A közel 3 évtizeddel idősebb Theodor Dreiscrl, az Amerikai tragédia Íróját is n legjobbak közé számítják, de — bár a vélemények megöszolnak — Ilemkning-way mindenesetre közelebb áll az európai fogalmak szerlnÜ irodalomhoz. Frisebb, realizmusa felengedet-tebb.) r
Egy amerikai fiatalembernek (aki az iró maga), a világháború olasz hadseregében, egészségÜKyi tiszti be. osztásban, a front poklában, sebesülten a kórházakban és szökése után svájci semleges területen szerzett élményei a téma, átszőve egy meghatóan szép szerelem regényével.
Néhol\' fárasztó benne a jclentók-teleji és aprólékos részletek tömkelege, kínos és unalmas olykor e tárgyilagossága, kietlen w naturalizmusa és hiányzik ilyenkor nagyon a sok mindenért kárpótlást nyújtó stílus-élmény ls. De aki ezeken tul tudja tenni magát, annak értékes £s szép
irodalmi élményt jelent ez a könyv. Annál értékesebb lesz ez az élmény, mert nem kápráztat cl az irodalmi hatás külsőségeivel, hanem lényegében, belső vulóságábau ad irodalmat.
A riporter élesen megfigyelő sze-mével (Hemmlngway tulajdonképpen újságíró) és emócióktól mentes nyugalmával rajzolja meg a világégésnek egyik legvéresebb fejezetét. Minden szárazsága mellett is szikrázik benne uz érdekfeszítő izgalom, az emberek élő, nyers valóságukban formálódnak ki, a háború fülledt légkörében, az utolsó felvonásv végzetes fáradtsági, ban, ahol már megszűntek a nagy gesztusok és szint-\' megszűnt az egyénnek az egyetemessel való összefüggése. Az iró maga sem érez közösséget a háborúval, hiszen kalandos, majnem nyegle, fius szeszély sodorta csak idegen népek, háborújába. Éppen ez nz uj látószög teszi a háborús irodalom egyik legérdekesebb könyvévé.
A szerelem, ami egyenrangú téma ebben a regényben a tüz és vér poklával, érzelgősségtől, nagy kitörések, tői mentes, de az élet legmélyéig ható, vérré vált érzésként kíséri végig a könyv fejezeteit. Ennél szebb szerelem, ennél őszintébb és emberibb kevés van a ma irodalmában. És nem is csak szerelem. Szédítő távlatot nyit kél embernek ez a gyönyörű találkozása a könyv irodalmi mélységébe, ahol meg kelt döbbenni két párhuzamos találkozásán és elhinni Ham-mingway-nek, hogy a végzet nem kisebb munkát végzett a halott szerel, mcs magányos ravatalánál, mint a vériszapos Európa csatatereinek hulla-hekatombái körűi.
Kezébe vette már az új csontffci) SENATOR BLOK cigarettapapírt?
Észlelte már a különbségei? Esrébe jutott, mennyivel nagyobb étiéket jelent a keményfedelű kötés? A váltakozó oldalon egyenkint kitéphető, leheletfinom papír? A mézgázott szél? Az egész, egyetlen szalagból kéazüH cigarettapapír elrendezésének Ötletessége ? A sok anyag. é« inunkatöbbtet ?
Ara mégis osak 12 fillér I
A ragasztható szél folytán előre is elkészjtheli cigarettái! I Szívás kól-ben nem esik széli A dohány Izét nem befolyásoljál A lapoltat nem kelt keresgélnie I Gyűrődéstől és piszkolódástót a csomagolás megóvja I
A legújabb, a legjobb, a legolcsóbban: ez a
SENATOR BLOK oigarettapapirI
Ezentúl csak ezt használja I Kérje bármely dohányárusnál, — ha még nincs, sürgősen rendeltesse megl
Nagykanizsán is járt a pesti képhamisitó, nagyüzem ügynöke
Akadémistákkal másolatokat festetett és eredeti gyanánt árulta
Budapest, május 14 Néhány nappal ezelőtt megírtuk, hogy a rendőrség Kaposvárott elfogta Fiedmann Ignác képügynököt, aki Nagykanizsán is járva, silány másolatot adott el eredeti képek gyanánt. Most pesti kihallgatásakor kiderüli, hogy egész másolónagyüzemet tartott fenn és évek óta
üzérkedik ilyen- hamisítványokkal. Akadémiai növendékekkel másoltatta nagynevű mesterek hires képeit. Az akadémisták mit sem sejtve, végezték a munkát és mindegyikre ráírták „Másolat". Friedmann azonban ezt átfestette és mini eredetit adta el. Letartóztatták, a vizsgálat tovább folyik.
— (Iparos-Ügyek)
A nagykanizsai Ipartestület elöljárósága Samu Lajos elnöklete alatt tartotta május havi ülését. Jelen volt dr. Hajdú Oyula kir. kormány-főtánácsos, testületi ügyész is. Az elnöki bejelentések ismertették, hogy Qerócs György a kőművesek országos gyűlésén, Lukácsy Lajos az asztalosmesterek országos közgyűlésén képviselte a nagykanizsai szakosztályt. Bejelentette az elnök, hogy a kisipari kölcsön visszafizetésére tett intézkedéseknek meg volt a kellő foganatja. A raktári szabók megalakították szakosztályukat Pallós Zsigmond elnöksége alatt. Bazsó József testületi jegyző pénztári jelentése szerint az elmúlt hónapban 806 pengő bevétele és 778 pengő kiadása volt a testületnek. Samu elnök beszámolt a tervezett iparkl-állitásnak 1940-rc történt elhalasztásáról. Gábor József kérte a miniszter ama rendelkezésének, hogy fakereskedők ne végezzenek faipari feldolgozást, pontos betartását. Kertész Béla alelnök rámutatott arra, hogy a fakereskedők csak gépeiket bocsátják rendelkezésre az iparosoknak. Többen szóltak hozzá a kérdéshez, amit végül a szakosztályhoz utaltak. Czoczek kérte, hogy szakmai ügyekben csak szakmabeli iparosok lehessenek szakmai képviselők. Samu Lajos elnök itt rámutatott arra a harcra, ami a szobafestőiparosság és volt elnöke között dul. Az elöljáróság magáévá tette Czoczek kérelmét.
— Nfll rabára, kompiéra nagyon divatos a mintás lenvászon. Schdtuél minden minőséget mogtalát.
— (Eszméletlen ember a pajtában)
Nagy József nagykanizsai napszámos egy tehenet hajtott az egerszegi vásárra. Útközben valószínűleg berúgott, mert az egyik korcsma pajtájában találták meg eszméletlen állapotban, bokatöréssel, súlyosan sérült állapotban. Csak a kórházban téritették eszméletre.
Bélyeggyűjtőknek díjtalan
a nagykanizsai bélyegkiállitáson
való részvétel A levélbélyeg idei cenlennáriuma alkalmából május 23. és 24-én rendezendő első nagykanizsai bélyegkiállitáson nagykanizsai és vj-déki filatelislák díjtalanul állithatnak ki. Jelentkezni május 19-én estig lehet a Zalai Közöny szerkesztő-Eégében. ______
— (A keszthelyi premontrei Diákszövetség)
pünkösdvasárnap leplezi le a glmr názium előcsarnokában nagyjainak emléktábláját. A leleplezés dr. Sze-recz Imre. igazgató beszéde közben, történik. Ünnepi beszédet mond Kovács József ny. tábornok. A leleplezés után műsoros diák-ünnepély lesz, amelyen dr. Berkes Róbert, a diákszövetség budapesti társelnöke és dr. Kleinpa Károly diákszövetségi igazgató is felszólal. Délben társasebéd. Az emléktáblára kerül Bacsányl János, Fejér György, Deák Ferenc, Ramasetter Vince, Vaszary Kolos, Bódis Iusztln, herceg Festetics Tasziló és még 7 vott kesz\' helyi.diák neve.
- Férfi tropikál szövőt újdonságok mér megérkeztek Sckötxékhw. Legkellemesebb nyári viselet.
— (Szerelmi bánat) Pavlekovlcs György 36 éves
szentborbásl kovácsmester öngyilkossági szándékból borotvával átvágta nyakát. A mentők a kórházba szállították, miután beszélni nem tud, egy papírra irt csak ennyit: „Szerelmi bánatomban tettem.. Állapota súlyos.
- N81 pongyolák könnyű mosható anyagokból, nagyon olceón SckltniL
- S«Ját érdekéi** és örömére ool-gáló meghívásnak teer eleget, ha a
Kopáteia Batorárakii M mUutmrkU*-
UtAaAt megtekinti, vételkényttM uéliflL
BALAI KOZLONH
1987. má[ui 15.
— (Kapcsolhat a központ?)
-e 20 fillér nélkQI
Kaposvárott történt, hogy K. J.-né kaposvári fiatalasszony a nyilt utcán öngyilkossági szándékból felvágta ereit. Valaki a telefonfölkénez ugrott és a mentőket kérte, — de a központ ragaszkodott a 20 fillér beüoöásához. Miután az illetőnél nem volt 20 fillér, a mentők csak 18 perces késéssel érkezhettek meg. Az eset nagy felháborodást keltett Kaposvárott és élénken vitatják, kapcsolhatja-e a központ a mentőket és tűzoltókat 20 fillér nélkül is?
— Tiuukhuhu Poutófyir
közvetlenül a gyárból száUilJa a fogyasztónak az\'ngyapjuszővctfiit angolos gyártási módon elkészítve. Kérje n szövetminták költségmen\'.es beküldését. Trunkhahn Posztógyár és Ruhagyár Rt. Budapest, XI., Lenke-ut 117.
— (Bélyeggyűjtők t«Iílko*ója) Hétfón délután 6-tól 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.
Lépcsőház!
kfllönbejáratn
bútorozott azoba kizidó.
Csengery-ut 27/a. II. em.
h
Zrinyi—NTE bajnoki mérkőzés pünkösd vasárnap
Elflmérkőzés Zrínyi II—NTE II. bajnoki
A bajnoki szezon kiemelkedő ese-ménye az NTE—Zrinyi helyi fang-adó. Másról sem hallani sportkőrók-ben, mint a nagy találkozásról. A Zrinyi csapata ép Simonlornyn elleni Játékával bizonyította bc, hogy formája erősen emelkedőben van. Az NTE pedig utóbbi in\'érkőzéseit sorra nyerte, győzelmi sorozatára a PVSK elleni pécsi győzelme lette rá a koronát. \\
A mérkőzés érdekességére mi sem jellemzőbb, mint hogy bekerült az országos tippversenybe. Megállapíthatjuk, hogy nehéz dolguk lesz a tlp-pelőknek. Kezdete 5 órakor. Bíró Nyugatról.
lilöinérközés a Zrinyi II.— NTE II. bajnoki lesz, a II. oszt. bajnokságért fél 4 órai kezdettel. (:)
A Zalai Közlöny tipp-versenye
TIPP-SZELVÉNY
BeUUle: ..........................................
Lakik:.........................................
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzák :
_ ...:...(...:...)
Grazer SC- Kanizsa vál.... ... („_. ___)
11. oazt. bajnoki: NZTE 11.—NTE II. :... ( . )
NZTE-NTE KTSE-ZaSE
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés dija vasárnap ti Onnepnap 10 MÓlg 80 llllér, minden további sió 6 llllér, httköinap 10 uólg <0 llllir, minden további sió 4 fillér.
„Badacsonyban »«ÖIŐ wllláva\', esetleg parcellázva It, eladó. Bővebbet a tulajdonosnál: Dávid Zollánné, Keszthely.
Megérkezett a közismert bndal csillag grafológus n5. Fogad délelőtt 9-12-1?, délufán 2-6-fg Fő-ut 22., földszint 1. 1332
Mielőtt wlmittéktl csináltat, kérjen árajánlatot Jerausektól, Erzsébet-tér 18
1398
Elsőrendű, tiszta, terméazetes )*a h**-hozszillltását megkezdtük. Rendelést Irodánkban, Erzsébet-tér 14. a*., telefon 84. lehet feladni. Nagyobb mennyiséget a reggeli órákban gyártelepünkön is kiszolgálunk. Herkules Téglagyár. 1393
Csinosan bútorozott axoba egy vagy két személy részére kiadó azonnalra. Királyutca 14. emelet. *
Balatonfenvvesen Foaf»oa« ponxlé
megnyílt. Jó házikonyha, előszezonban nagv kedvezmény.
Kétaxobáa kerll lakás vízvezetékkel auguaztnara kiadó. Teleki ut 39. •
Nagykanizsára helyezett állami tisztviselő augusztus hó l-re háromaxobéa komfortos lakást, lehetőleg családi hárat keres bérbe. Ajánlatok a nagykanizsai fő-vámhivatalba küldendők. 1402
KdlflnboJáratM uccal bútorozott szoba. fUrdflaxoba-haaxaélattal, kiadó. Bővebbet a kiadóban. 1412
JÓI főző bejáró-ralndonaat keresek azonnali belépésre. Clm a kiadóhivatalban.
1408
Eladói 25000 egészséges, száraz, nagyméretű falltégla, 1 könnyű homok-futókocai, 1 áruszállító lédereakocsi, Wert-helm-szekrények minden számban. Szegő Mór, Eötvös-tér 2. 1405
Gaangery-ut 27/a. számú házban szép, összkomfoitos fltxxobáa lakáa a második emeleten augiisattiio l-ra
kiadó. Ebédlőbutor olcsón eladó. Hiz-
Qwml-bélyogxOk, réz- és zománc-táblák, vésnöki munkák legolcsóbban ké nülnek Vékásay Testvéreknél. •
Zongora eladó. Bővebbet Batthány-u 10. d. o. 3-5-Ig. ♦
Uccal bútorozott szoba kladé. Horthy Mtklós-ut 16. Bővebbet HaUsinál, Magyar-ucca 16. *
Boj#rónBt ielveazek Deák tér 10. ud-vartom balra. •
KOIAnboJáratii uccui bútorozott szo-i, fürdőszoba-használattal, katonatiist vagy tisztviselő részére kiadó Sugár-ut 64. alatt. •
Bajérón6 azonnal (elvétetik Köicaey-tca 11. ♦
Marhatrágya eladó Király utca 36
Deutsch. •
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78 szám.
A bélyeg érték!
Otthon, padlABon, fiókban heverő bélyegeit éitékeslt-lieti minden hétfőn délután 6-tól 8 lg a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — a Pannoniában.
Minden bályagjjyüjtőt mIksm látnak.
TagdiJ nincs!
darab
szebbnélszebb prima márkás
& havi részletfizetésre.
Slazengers OUnlop tenniaxlabdák tenniaxhurok
Szakszerű hurozás
SZABÓ ANTAL
sportdzletében Fö-ut 5.
2KERESD A MÁSIK FELÉT"
óocóugrlmn é t t c g é
A fenti megfejteit szöveg .másik felét"
.....(:./...................... cég kirakatában találtam meg.
Név: .................................................Lakás: .......................................
E szelvényt kivágva minden péntek estig kell a Zalai Közlöny szerkesztőségében leadni.
Orazág.t Stefánia Szövet.éfl .nyák i. 01.-o.M..mák védelmével állanllag weflblrott szervezet nagyk.alz.al FlékaiBvst.ég la.z-gatá.ágától,
284/1937.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A Stefánia Anya- és Csecsemővédő Intézel nagykanizsai tejkonyhája, bölcsődéje és anyaollhona részére 1937. évi Junius hó 1-től 1938. évi május hó 31-lg az alább meg|elölt élelmiszerek szállítására versenytárgyalást hirdetünk:
1. Tej
2. Hus- és zslrnemtlek
3. Liszt- és lisztnemttek
4. Kenyér és péksütemény
5. Cukor
6. Fűszer, só és egyéb élelmicikkek
7. Egyéb háztartási cikkek.
Az ajánlatokat Írásban, zárt, lepecsételt borilékbsn a Stefánia Anya-és Csecsemővédő Intézet Fiókszövetségének hivatalos helyiségében, Erzsébet-tér 4. sz. alatt, 1937. évi május 26. d. u. 6 óráig kell benyújtani, ugyanolt az ajánlatokhoz szükséges kiírási nyomtatványok is igényelhetők.
Nagykanizsa, 1937. ntájus 10-én űzz a* Igazgatóság.
SiirlHlunltikl Ultim: Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1937. má|u. 19-111.
Letenyei menetrend
l.tMré«tl U. 8 45 Híg;\'.. :.\'>!\'. tik. 7 55 N^VuUU^IU.. 14 00 L*lM,tí*^k. 1510
Kerti fAzelékmagvak, virágmagvak, PAzait-fQ magvak, Péti-aA műtrágya,
FIITOR — PEKK
Hutter-fále oiajpogá-
oaa keverék, QyUmSIoafa-védelmi-azerek
ítüszorezhötök:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, matráfty., növény védelmi,ze-rek, gép. zsák, stb. k.reskedéi.ben-
Nagykanlzsa, Erzsébet-tir 10. (A ItlróaAg mellett)
láj^^mtoláMtt, KteenUaíjt a,. QuUoWrí éa UáUaKz i^kféi vai^. i.a.r.r-r.,u,l.-, rí^Mt^éi tll^ill. Óllal.. HU1 Iáiüjjj
77. Évfolyam 109. szám
Nagykanizsa, 1937. május 10 vasárnap
Ara 12 Hl\'-
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAI
\'"SSt^t^tíí,^ Feleífls szerkesztő: Barbarlt. Lajo. iZT^Jít^ZM^\'t.
AZ OLASZ KIRÁLYI PÁR
Piros magyar pünkösd fellobogó örömével és a baráti nemzet uralkodó párja iránt érzett hódolattal várja a magyar föld, annak trianoni határ-kapuja, Nagykanizsa oz olasz királyi felségeket.
Mire a Zalai Közlöny következő száma megjelenik, a királyi vendégek útban lesznek már a magyar határ felé, hogy a díszbe borult kanizsai állomáson találkozzanak elő-pz&r a magyarságnak feléjük áradó szeretetével és itt fogadják az első, nyolcmillió lélek öss/edobbanásál>ól született istenhozottal.
Ebből az alkalomból közli a ZaUd Közlöny a feiséjjes. pár életrajzát az alábbiakban :
III. Viktor Emánuel
18<3p. \'\'november 11-én Nápolyr ban született. Atyja I. Umberto király, anyja Margit királyné volt. A •nápolyi hel-oeg« elmet kapta. Oslo ezredes vezetésével szigorú és alapos neveléstan részesült. Tkennko\'c éves korában lépett a hadsereg kötelékébe és nagy lelkesedéssel szentelte magát a katonai életnek. Még mint trónörökös a hadtestparancsnoki rangig vltUc. 18$6-ban felesét gül velte Elena mjonteaiegrói hercegnőt.
A gálád királygyll kosságot követő napon, 1900. jullus 30-án lé]>ctt trónra. Azóta páratlan buzgalommal és hivatotlsággal látja el magas uralkodói feladatait. Nem kerülte el éber figyelmét a nemzet életének egyetlen területe sem. Minden segítő, vagy jótékonysági mozgalomban élen haladt, Igy az 1908. évi meséim! földrengés áld^zatMnak megsegítésében is.
Soha el nem Innkadó lelkesedéssel dolgozott Olaszország boldogulásáért és nagyságáért, ö készítette elő azt a nemzetközi helyzetet, a mely 1911-ben és lödében lehetővé tette Líbia meghódítását.
A legnehezebb napokban is kö-lelességludásávul és életmódjánál* egyszerűségével nemes példát mutatott. Mindig méltóan képviselte a Sz&vojai Ház dicsőséges hagyoníá-nyalt.
A Marcia su Roma idején, 1922. Októberében <sz)eml>efordult azzal a kormánnyal, amely nem tudott gátat vetni a bolsevizmus terjedésének és Ben^U) Mussolinit bi/Ja meg az uj kprmány megalakításával.
Ai, olasz nép ezt soha sem fogja elfelejteni.
A király - uralkodói tevékenysége mellett - elmélyült történelmi tnnulmányokat folytatott különösen a numizmatika terén. Egyik ilyen tárgyú müve, a Corpus Numino,< rum (Itnliqcjrum kimagasló ,lud<V mányos értékkel bir és ugy olasz, mint külföldi akadémiák résziről számos kitüntetésben részesült.
A királynak Öt gyermeke van : négy "leány és egy fiu. Legidősebb leánya, Jolanda Margherjta herceg-
nő 1901. június 1-én született Rómában és férjhezment Carlo Calvi di Bergolo grófhoz, a Nizza lovasezred ezredeséhez ; a második leány, Mafalda hercegnő 1902. Ino-, vember 19-én született Rómában, s Fülöp hesseni herceghez, a Hes-sen-Nassau német tartomány elnökéhez rrtent férjhez ; a harmadik gyermek, Umberto péemónti hert-ceg 1904. szeptember 15-én Racco-nigiben született, a nápolyi hadtest parancsnoka és felesége Maria Jósé belga hercegnő; 1907. n»/vembei* 13-án született Giovanna heroegnő, aki III. Boris bolgár1 királyhoz ment férjhez ; a legfiatalabb, Maria hercegnő 1914. december 26-án született Rómában.
III. Viktor Emánuel tiszteletbeli ezredtulajdonosa a Nagy Lajos nevét viselő VI. mlagyar gyalogezrednek. i
III. Viktor Emánuel 1980. május 9-ike óta Etiópia császári korondiját viseli.
Elem királyné,
Miklós montenegrói király leánya 1878. január 8-án CeUnjébcn szűr lelett. Tizenkét éves korában, mi-
után családja s^nos rokoni kapt-csolatbaó állott az orosz uralkodóházzal, nevelés végeit a szentpétervári Smolny-mtézetbe került. Isko lal tanulmányainak befejezése után visszatért hazájába, ahol eleinte a költészetnek és a művészetnek szentelte legtöbb idejét. Az akkori nápolyi herceggel 1890. tavaszán, II. Miklós cár koronázási ünnepségein találkoziott. Még ugyanezen évben augusziua 18 án nyilváno:ságra hozták az eljegyzést és alz esküvőt 1896. október 24-én Rómában tartották meg.
A királyné mindennél többre 1«-csüll á családi élet csendes örömeit. A király mellett kimagasló szerepet játszik minden segítő és jótékonysági mozgalomban. A messinai földrengés idején elkísérte a királyt a szerencsétlenség színhelyére, ahol ragyogó példáját adta önmegtagu,-dásának, biU<v)ságának és a segjf-tée gyakorlati megszervezésével kapcsolatban kiváló szervező tehetségének.
A felséges asszony a háború alatt mindén Idejét a sebesültek ápolásának szentelte. A^tjuiiiaiáll kórházat az ő kifejezett kívánságára hadirokkantak otthonának rendezték be.
A királyné azóta Is eí nem lanka-
dó szeretettel foglalkozik a hadirokkantak sorsával, a hadirokkkw1-lak kiképzésével és ugyanakkb^ szerető gondoskodása kiterjed másfajta betegekre Is. Minden segélyakcióban, különösen a gyermekvédelemben példaadásával és bőkezű adományaival mindig az élen halad. A felséges asszony különös figyelmet fordít a gyermekbetegségek gyógyítására és mindenféle pénzügyi és közigazgatási nehézséggel szembeszállt, hogy Rómában külön gyermekklinika létesüljón. A Ji1-rályné kezdeményezésére több mint husz hasonló intézet működik már Olaszország különböző váiosaiban. Elena di Savola ezt a munkásságát 1920. január 1-én kezdte és még ma Is változatlan szeretettel folytatja. Méltó megszemélyesítője a királyi jóságnak.
Az olasz-abesszin háború idején a Hűség napján elsőnek ajánlotta fel jegygyűrűjét a hasfo oltárára. Akkor magasszárny a lásu beszédet intézett az olasz néphez, - ez volt az egyetlen beszéd, amelyet a nyil* vánosság előtt mondott.
1936 május 9, a császárság kV* kiáltása óta Elena királyné egyúttal Etiópia császárnéja Is.
Minden intézkedés megtörtént ez olesz királyi vonet nagykanizsai fogadtetáséra
Egy-két nap választja el \'Magyarországot áltól a történelmi eseménytől, amikor az olaszok uralkodója feleségévei és a királyi család tagjaival magyar földre lép, hogy még jobban cggyéíoilrassza a két baráti nemzet kapcsolatait. Miután a királyi vendégek és klséretüjc Nagykanizsán át érkezik az orsjzág-ba és ugyancsak Nagykanizsán kérésziül térnek visszu hazájukba, Nagykanizsa város közönsége érthető kíváncsisággal tekint a királylátogatás programja elé.
Az olasz királyi vendégek kíséretükkel május 19-én reggel 6 és 6 óra között érkeznek az olasz királyi vonattaf Murakereszturra, uhol a Budapestről indított magyar mozdony két udvari kocsival várja nz addig jugoszláv mozdonnyal vezetett olasz udvari szerelvényt. Ott kapcsolják hozzá a két magyar udvari kocsit, amely a királyi vcnu\' dégek mellé szolgálattételre beoszr tott magyar előkelőségeket viszi.
Murakereszturra éiflíeznek a megyei közigazgatási, valamint a közbiztonsági hatóságok fejei, a járási főszolgabíró, a vármegye vezetői, stb. Ugyancsak ott veszi át az ud-
vari vonat vezetését Senn OttóMAV elnökigazgató, aki több mugnsrun-gu MAV igazgatóval együtt a vonatot a Keleti pályaudvarig kíséri.
A MAV hetek óta foganatosította a szükséges intézkedéseket a vonal zavartalanságának biztosítására. Nagykanizsán a pályaudvart renoválják ebből az alkalomból. A nagykanizsai pályaudvar eddig még sosem látott lobogó és virágpompában fog diszlenl.
A nagykanizsai államrendőrség vezetője, Krasznay Pál államrendőrségi tanácsos ugyancsak meglette már a szükséges intézkedéseket a ki rá lyfogadt at ás zavartala nsá gának biztosítására. Máris erősebb szolgálatot rendelt pl. A legszélesebb körű razziákat rendszenesili afc egész vonalon. Ezrei kapcsolatban budapesti detektívek és rendőrszakasz érkezik Nagykanizsára, a helyi karhatalom megerősítésére és belekapcsolódik a biztonsági szolgálatba a csendőrség is, amely az egész vonalat elzárja, ahogyan ez uralkodói látogatás alkalmával előírásos. Az olasz királyi pár magyarországi látogatása alkalmával szolgálatot teljesítő rendőrtisztek ez^lkalom-
mal veszik fel először az uj egyenruhájukat : galambszürke zubbony aranyzsin^rxatlal, fekete nadrág és arany díszes sisak. A pályaudvart és környékét a karhatalom szigorúan elzárja és csak azok léphetik át a leordpnt, akik Krasznay tanácsos saját kezűleg aláirt igazpló^ gyét felmulatják. SzóJ ez nemcsak a közönségnek, hanem a szolgálatot teljesítő vasutasságnak is.
Nagykanizsán - az eddigiek szerint — nem lesz hivatalos fogadtatás. Az egy nappal előbb Nagykanizsára érkező budapesti olasz kolónia és fasclsla szervezet küldöttsége kiséri még a királyi vonalot, valamint a vidéki főkapitány, dr. ÉUiássy Sándpr, aki már néhány nappal előbb érkezik Nagykanizsára, hogy a rendőrség munkáját ellenőrizze.
A Milanói Olasz Királyi Automobil Klub az olasz király budapesti látogatása alkalmával túrát rendez Magyarországra. 120 autó érkezik május 18-án Gráz felől, amelyek Zalaegerszeg, Pacsa és Keszthelyen át a Balaton mellett mennek a fővárosba. V
Dr. Pál Andor rendőrkapitány, a
BALAi KÖZLÖNY
1>37. máfru 16
vidéki főkapitányság detektivfőnö-ke Nagykanizsára érkezett. Dr. Pál vezeti u naponkénti rendőrségi razziákat ós ellenőrzést, valamint kiséri az olasz udvari vonatot Budapestre. ;
Ai ön uállodája lnáap«sl«R. ■
(ővároi uivétxn újonnan megnyílt
Corvin Szálloda
Culidl nállj minden kényelemmel berendelve. Központi fali., tilde* é» me lei tolyóvl. . .iobikb.it. — At.k: 1 i|,u nk. J. kit (ITM ná. I ■nt<UI. T.IJm pill (uob., n.nl niromuotl ílkeií.) napi i part 50 ÍUIÍ.UI. KOivelleníl ■ Nemiell Síin-hiinil, . Népexlnhii utca urkin. — VIII., Caokooay-ulca 14. m
ló hirek a nagyvilágból
Toyubee angol tanárnak a tiszteletére Budapesten adoll vacsorán mondott beszédéből: — Az ulóbbl Időben Magyarország és szomszédai kőzi a közeledés jeleli észlelhellük és ezeket a jeleket örömmel és megkönnyebbüléssel vettük ludo-másul.
Pestvámlegyében a forgalmiadó-bevétel ez év májusáig 7.9 millió pengő volt, 505.000 pengővel tObb, mint tavaly ugyanebben az Időben. Az egyenesadók 5.1 millió penRós összege Is 326.000 pengő emelkedést mulat.
»
A kormány 9 hónap alatt 24.000 hold földet fordított telepítésre, a főldhözjuttatotlak száma 4000-en felül van. Tavaly 37.5 millió facsemetét osztottak szét, az Idén 102 millió csemetéi termelnek.
.
A kormány 544 állást lesz üressé az álláshalmozások csökkentésével és két év alalt 1000 uj tanítónői állást létesít.
*
A londoni piacon nagy a pénz-bőség, ugy hogy a bankok háromhónapos bankváltókat már 0.35— 0.56 százalékos kamatlábon vásárolnak. Napipénz kamata változatlanul 0.5 %, de kereslet alig mutatkozik.
«
A magyar népszövetségi kölcsön-kölvény az angol tőzsdén egy-két nap alalt 2%-kal 5.5°/o-ra emelkedett.
*
A Magyar Magkereskedők Országos Egyesülete évi közgyűlésének jelenlése megállapítja, hogy n magyar magtermelés tavaly rekordot ért el és sikerült azt a gazdákra
nézve is előnyösen értékesíteni.
*
Budapesl n leszállítják a villanyórák kezelési és karbantartási dijait.

A mult évben 750.000 pengőre emelkedett Magyarországnak Lengyelország felé irányuló gyümölcs-és főzelék-kivitele. Az idén még erösebb lengyel export van kilátásban.
Agyvérzésre hajlamos Idősebb embereknek a rendkívül enyhén hald természetes .Ferenc József keserűvíz - reggel éhg)omorra egy . .^. í"?1 ~ nagyfontosságú szolgálatot tesz azzal, hogy igen könnyű, lágy széklettlel é» kleléíilő
\'S^SÍ" ■\'k""11\' - orvosok ajánlják.
Megalakult a nagykanizsai katolikus egyházközség n) képviselőtestülete
Az uj képviselőtestület megválasztotta az egyházközség vezetőségét, tanácsát és bizottságait
„Az egyházkSzség súlyát a hitélet keretein tul le bele kell vinni ■ társadalmi élet kereteibe"
Az újonnan választott nagykanizsai róm. katolikus egyházközség képviselőtestület alakuló közgyűlésén nagy számban jelenlek meg a régi és most választott tagok, hogy utóbblak letegyék az esküt és megválasszák az egyhiizköj\'^ég tisztikarát. Az elnöklő P. Cirfusz Vlktorin plébános megnyitója után Gozdán Ernő titkár felolvasta a választási jegyzőkönyvel, bejelentvén, hogy n választási a püspök jóváhagyta.
Az eskütétel ünnepélyes pillanatai után a plé1-bános köszöntötte a képviselőt^ tület uj tagjait, kérte őket, hogy az egyházközség ügyeit mindenki
szivükön viseljék és életükkel is példaadóan katolikusok legyenek.
Az újonnan megválasztottak nb» vében Kelemen Ferenc szeretcftíel-jes szavakkal köszöntötte ClrfiBi plébánost, akinek rövid nagykanizsai működése máris nagy, a múltban ismeretlen eredményeket mutathat fel s akinek személyét hivei valóban szivükbe zárták. A képviselőtestület támogatását Ígérte\' mindek) munkájához.
Negyedórás szünet után, mialatt a jelölő bizottság megejtette a jelöléseket, megválasztotta a képviselőtestület a vezctőségfe.t, tanácsot és bizottságokat a következőkben : i
Az ujjáalakult egyházközségi vezetőség
Világi elnök : dr. Hegyi Lajos főjegyző. Világi a\'elnök : Babochay György földbirtokos. Képviselőtestületi jegyző : Pólay József számvevő.
Rendes tanácstagok : Algner Géza, dr. Almássy Gyula. Babochay György, Barbtirits Lajos Berthl Ágoston, Fi ló Ferenc. Nérnsth Jenő, Kiss János, Vörös Gábor, dr. Hegyi Lajos, Kelemen Ferenc, dr. Krátky István, Metzger István, Zsigmond József, Németh Mihály, dr. Pctrics József, Polay József. Polonyí György, Pusofszky Béla, RIodcA\'-meycr Károly, Stamp Zsigmond* Szabó Antal, Szabó Győző, Thury Endre, Varga Árpád, Vicenty Árpád.
Póttagok : dr. Wéber Elek, Samu Lajos, Puskás Rezső. Bittera Béla, Benedek Rezső, Miklós János. Láng Ferenc, Jíalamáv Mátyás, Metz György.
Számvizsgáló bizottság : Kerecsé-nyl József, Merényi Béla, Vörös Gábor.
Igazolóbizollság : Acs Józsof, dr. dr. Hortobágyi Gj&ila, Egry Gyula, Kelling Ferenc, Schhss GyuIoL
Felszólamlás! bizottság: jpbtök Berlin Ag«>slon. Tagok : Samu Lajos, Horváth Imre, Balogh Józsjuf, dr. Mutschenbachcr Edvln.
Esperes kerületi tanács : P. Cirfusz Vlktorin, dr. Hegyi Lajos hivatalból. Válaszflott tag: dr. PeV-
ric8 József.
Az Acllo Catholica bizottságul:
Kulturális : elnök dr. Wéber Elek. Tagok : Barbarlts Lajos, Kelemen Ferenc, Ketting Ferenc.
Szociális: elnök dr. Krátky István, helyettese dr. Szabady Lőrinc. Tagok : Miklós János, Benedek Rezső, Vioenly Árpád.
Hitbuzgalmi : elnJök dr. Almássy Gyula. Tagok : Somogyi Imrei, Barlhos Gyula, Kiss Olga.
Irodalmian, szinte költőien emelkedett volt a beszéd, amellyel dr Weber Elek járásblró, a CrVdo elnöke köszönete a székéi uj/a elfoglaló dr. Hegyi Lajos egyházközségi világi elnököt.
Majd a világnézetek nagy összecsapásáról szólt. A keresztre a vörös kígyó akar rácsavarodni. A harc a szpvjetcsillaggal életre halálra megy. Dr. Hegyi Lajos ezekben a súlyos időkben, mint egyházközségi elnök mirtdnma tulajdonságokkal rendelkezik, hogy tudjuk : - sohasem fogunk csalódni benne. A beszéd után a képviselőtestület hosszan és őszinte lelkesedéssel ünnepelte az újra megválasztott elnököt és a szónokot.
Dr. Hegyi Lajos elnöki székíoglalója
Dr. Hegyi Lajos elnöki székfoglalója következett, ünnepien komoly, méltóságteljes megnyilatkozás volt ez a székfoglaló, hitvallás a tisztséggel járó és mélyen érzett kötelességek mellett.
- A fejlődő egyházközség súlyát
és jelentőségét, mií»dta egyebek! közt, az Actio Catholica szellemé, ben a hitélet keretein tul is fokozatosan be kiell vinni a társadalmi élet kereteibe, ugy, ahogyan arra ez az egyházkjöfeség numerikus erejénél, de főkféppen magasabb er-
Utolérhetetlen
napfényálló, mosható, Időjárásnak ellenálló
..INPANTHREN"
Nagykanizsán
PÁLCSICS
Telelőn 5-33 " FESTI
Bad Gleichenberg %
fiiaimulhatatlan katarrhuiok-, asztma-, tarfftiágulá*. és szívbajoknál. ki
FOrdeidin, máimm
Teljen pen.ló Schilling « 00-tól
IS"?1"":.".^\',"" F»nt«lml Írod.
(Budapest, Andrássy-ul 21) utján.
kölcsl céikltüzéaelnél fogva is hivatva van. A katolikus öntudat n~m külső Mvalktiflást |eknl, nem Is egyéni érvényesülési, hanem lelkiismeretes kötelességtefljesitéit és hn keli, önzcllcn áldozatkészéénél Is. Lelkiekben teljesen megújhodott, hitében tántoríthatatlan, öntudulá. ban nttgnbizlns lársnditlomra van szükség s
ennek kialakítására az egyházközségnek keli irányt mulatnia.
Ismertette a továbbiakban a közeljövő célkitűzéseit, a nagykanizsai katolikus ágnak az eucharisz-likus jubileumi ünnepségekben való részvételét, majd a katolikus kultur ház mozgalmat, amely Cirfusz Vlktorin plébános kitartó és lehete*, lent nem \'ismerő fáradozásának eredményeképpen megtalálta ia megfelelő megoldás lehetőségét. A szentferencrend lojalitásának és a város közönsége támogatásának közreműködésével az uj tervek kivitele biztosítottnak tekinthető.
A Zalai KöztOny a kulturhírért
P. Cirfusz Vlktorin plébános Indítványára a képviselőtestület jegyzőkönyvi köszönetet sZavaKott a Zalai Közlönynek és kkidóvállalu Iának, amely 1000 pengő körűi hozzájárulással vette ki részét a katolikus kulturtiáz anyagi alapjainak előteremtésére irányuló mun- ~ kából és áldozatból. >
Ezzel a közgyűlés végelért.
Furcsa világ ...
Kl tartja számon: a könnyek hova lösznek és hova tűnnek az arcok, a megszorított kezek, amelyek egy-egy életen átsuhannak? — Ezeren mondják egymásnak: „Jó napot I" és a Jó nap mégis mindegyre kevesebb. Es hova lesz a plr az arcról, ami kigyullad valahányszor lány a legónyre ránevet? Kl tudja, hova mullk
Íiloden muzsika és imádság? Is kl keresi a párját a rímtelen maradt soroknak?
Furcsa világ ez I Az emberek mennyi jónapot hazudnak és mennyi könnyet eltipornak...
Barbarlts Lajos
Bélyeggyűjtőknek díjtalan
• nagykanizsai bélyegklállltáson való rószvétel
A levélbélyeg idei cenlennáriuma alkalmából május 23. és 24-én rendezendő első nagykanizsai bé-lyegkiállitáson nagykanizsai és vidéki filatelisták díjtalanul állíthatnak ki. Jelentkezni május 19-én estig lehet a Zalai Közlöny szerkesztőségében.
— Bútorokban a Kopstoln-cég vezeti Modern mintatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező -iw-téd feltótelek mellett
1937 május 16.
zalai közlöny,
Találkozók és diákszövetségek
Irta: Kelemen Fereno
Pünkösd felé, de különösen a pünkösdi ünnepek alatt egyre sűrűbben hangok fel ez a szó: találkozó.
A napilapok és a rádió utján már hetekkel korábban megjelennek a felhlvásiok, (melyek seregszemlére szólítják fel a legkülönbözőbb intézetek, iskolák volt diákjait. Tiz-husz-harminc-negyven ötven, < sőt nagy ritkán hatvan éves tallkozók-ra loborozzák össze tfoek rt felhi--vások az >öreg diákokat,< akik az ország, sőt néha a külföld legtávolabbi vidékeiről sietnek a voJ.t iskolák küszöbei felé.
Aki csak teheti, okvetlenül részt vesz ezeken a találkozókon, mert 4 megjelenés többjé-kevéL(bé lls kötelessége minden diáknak, nem csak azért, mert erre legtöbbször írásbeli fogadalom kötelez* hanem,, mert az Igjazo.lalian távolmaradás az évszázados lulálkopó-gondolat megtagadását s u baráti együttérzés elhanyagolását jelentené, ez pedig közeiről érinti u diákbecsület kérdését.
Az öreg diákok hadserege tehát lábra kel piros pünkösd napjain, hogy felkeresse volt iskolájának^ falait s a diákkor lelket melegig szép emlékei között egy percre újból beleüljön abba a padlói, uhud. valamikkor szprongó szjwel lesbe tanárainak minden mozdulatát 3 r-megve »drukk«lt« végig egy-egy nehezebb órát. összeverődnek « régi iskolatársak, a jó cimborák, hogy 10-60 év terhével-fcOndjávaí a vállukon kezet szorítsanak egymással s a találkozó melanchollkus hangulatával megpecsételjék urégl diákbarátságot. 1 ,
Milyen csodálatos ez a nosztalgia a diákpadok felé, mily különös ez a vágyakozás a régi iskola iránt*.
A diák életbe kívánkozó türelmetlensége nyugtalanul kergeti az iskolák ifjú népét u világba, az Elet iskoláját taposó öregdiákok j>edig epedve vágyakoznak a találkozók napjain a régi falaik közé, hogy az élet küzdelmeitől megedzett lelküket a diákemlékek Lethe vizében megfürdessék. ; . |
Mély bölcsesség van ezekben a találkozókban.
Az is kólának és az életnek, az ifjúságnak és a férlfkornak össze-tulálkozása minden ilyetn pünkösdi seregszemle, mely biztatást ad az életbelépő diákságnak s vigaszt az életből visszatérő férfiúnak, összeköti az Iskola ós az Elet ellentétes pólusalt s ezzel megnyugtató harmóniát teremt közöttük. t
Nem csoda, ha szinte ellenállhatatlan belső vágyakozással sodródunk mjnd< m ujabb találkozó felé, mely eaekszerint nem csak érthető gyakorlati motívumokon épül fel, hanem mélyebb lélektani erőkre is támaszkodik. Az ember mint eszmény és mint individuum, egyaránt vonzódik a találkozó gondoláin felé. Ez a titka az évszázados iskolai találkozók hagyományának.
De van egy másik ok is.
Az iskola a legdemokratikusabb Intézmények egyike. A padsorokban minden diák egyforma, nincsenek társadalmi, osztály ós felekezeti elen tétek, csak az eredmény fokozatai szeparálnak. Az élet egészen más, itt sajnos nem mindig u tehetség, nem mindig a mu»ka érvényesül s az egyéni siker sokszor egészen1 más tényezők eredménye. Itt magasba lendül sok olya^i sors, mely
0 demokratikus padsorokban nem árult el oroszlánkörmtf tHs a mélységbe zuhan sokszor sok kiváló iskolai tehetség. A sors a maga misztikus erejével szeszélyes szertelen-séggel formálja az embersorsokat s az Iskolák demokrata népét a legkülönbözőbb társadalmi és vagyoni pólusok felé velitl. A 10-20 évek elrepülnek s a találkozók öreg diákjai a régi demokraln egyformaság helyett az élet differenciált sztá-te» lenségét látják muguk előtt. Az egy-, mást méregető tekintetek alól Ilyenkor fel-fel sir egy-egy gyötrö panasz, egy-egy néma vád a sorssal, azéleltels/jemben s a kdkeken álsuw han nz elégedetlenségnek, a lehanf-goltságnuk egy-egy fekiete felhőié. De a találkozók ifjú emlékeitől átmelegedett szivek bujtársi együttérzéssel borulnak egymásra s nz élet kasztsyx\'llemét, a találkozás rör vld idejére, a demokratikus iskolaszellem váltja fel. Az élet társadalmi és vagyoni ellentéteit a találkozók órái nivellálják s ezzel legalább, e#y pár |>ercre a lelkek nyugalmát Idézik fel.
A hagyományos találkozó rendszer ujabban egyre erőseién kiépülő Iskolaszövetségekké szélesedik ki, melyek a találkozók gondolatát a korszellem parancsára szociális célkitűzésekkel töltik meg. Ma, amikor közéletünk egyik legnagyobb problémája a szellemi munkanélküliség, valóban szükség van arra, hogy a diákszoUdaritás eszméjének intenzivebb kihasználásával és érvényesülésével ls keressük Minek a problémának megoldását. A
Kezébe vette mór nz liltsomiiSollísú SENATOR BLOK cigarettapapírt ?
Észlelte már a különbséget? Eszébe jutott, mennyivel nagyobb értéket jelent a keményfedelű kötés? A váltakozó oldalon egyenkint kitéphető, leheletfinom papír? A mézgázott szél? Az egész, egyetlen szalagból készült cigarettapapír elrendezésének ötletessége? A sok anyag- és munkatöbblet?
ára mégis csak 12 fillér I
A ragasztható szél folylán előre is elkészítheti cigarettáit! Szívás közben nem esik széli A dohány izét nem befolyásoljál A lapokat nem kell keresgélnie I Qyürődéslől és piszkolódástól a csomagolás megóvja I
A legújabb, a legjobb, a legolcsóbban: ez a
SENATOR BLOK cigarettapapírI
Ezenlúl csak ezt használja I Kérje bármely dohányárusnál, — ha még nincs, sürgősen rendellesse meg I
diákszövetségek igy valósággal szociális jellegű Intézmények, amelyeknek fenntartása és terjesztése elsőrendű kötelesség. A kölc^öiyjs segítség etikai gondolatának értékes, uj erősségei ezek a szervek, melyek ezenfelül az Iskolai összetartás hagyományos erényét, a volt iskolatársak szolidaritásának érzését fejlesztik, elmélyítik s ezenkívül a gya kori összejövetelek kulturális keretelvei a nemzeti művelődésnek is hasznos szo\'gálatokat tesznek.
A pünkösdi diáktalálkozók során
ott, ahol ez még nem történt volna meg, sürgősen gondoskodni kell ezeknek a diákszövetségeknek « megalapításáról, hogy mennél előbb teljesen kiépüljön az összes magyarországi iskolák diákszövetsége, amely azután egy központi szervben gyűjtse össze mindazokat a morális erőket és kultúrálj* értékeket, melyek a diákszövetségben a nemzeti művelődés fokozása s az Ifjúság szociális problémádnak megoldása szempontjából oly ,értékes tőkéket jelentenek.
Nagyszabású ünnep lesz az Eucharisztikus Szentév nagykanizsai megnyitása
A bizottság megállapította az ünnepség pontos sorrendjét
Az Eucharisztikus Szentévet cfc egész világon május 23-án nyíljak meg s Kfoből a hatalmas kpnfesszló-
Selyemanyagok
b/ousra,
ruhára,
kosztümre.
Nemzetközi vásáron is kiállított anyagokból sikerült megszereznünk néhány gyönyörű kimintázást
ból Nagykanizsa katoUkbssága $ kiveszi a részét. Tegnap este a plébánia fehérlermében összeült az eucharisztikus bizottság P. Cirfusfl Vlktorin plébános elnöklete alatt és megállapította a rendezendő egyi-házi ünnepség programját.
Május 22-én este megszólalnak az összes harangok. A clnktórlümbali hatalmas kivilágított keresztet áVi Utanak fel. Másnap, vasárnap délelőtt 10 órákká tábori szentmiséi, celebrálására felkérik KroHeH Mlkí-sa zalavári apátot. Mise alatt p különböző egyesületek és egyházkőz. ség tagjainak közös szentáldozása. Utána kezdődik a dlszgyülés a cin-tóriumban. P. Cirfusz plébános meg nyitója után dr. Hegyi Lajps pol-eármesterhelyettes méltatja a nap jelentőségét. Beszól még dr. Wéber Elek járásbiró, a Credo világi elnöke, valamint a katolikus pől tábor egy budapesti szónoka. Ada-movlch Károlyné szavalata, ének ós a határőr zenekar számai következnek. iil |
Este 8 órától Hi szjentségürt^-dáson vesznek részt az .jsázes katolikus férfi egyesületek.
Naptár« Május 10. vasárnap. Rom. kat. Pünkösd vasárnap. Protestáns Pünkösd vasárnap. Izr. Szíván hó 8 — Május 17. hétfő. Rom. kath. Pünkösd hétfő. PUnköst hétfő. Izr. 8iiván hó 7. — Május 18. kedd. Rom. kat Venano. Protestáns Erik. Isr. Szíván hó. 8.
Gyógyszertári éjjeli uolgálat e hó 16-Ig a „Megváltó" gyógy ixertár és a klskanlzsal gyógywertár.
GSxfflrdA nyitva reggel 6 órától art* 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délutáa kedden egéox nap nőknek).
— H»1 pongyolák könnyű mosható anyagokból, nagyon olo«ón I
«
ZALAI közlöny
1931 májúi 16
abbaiíaW
H0T6L
CRISTOLLO
Közvetlenül a ♦ ugor partján, a fürdőhely vezeti szállodája - Saját strand. - A legjobb kBzBntég előkelő hotelje. - Mértékeit árak. - Gyönyörű fekvőt. - Bár.
Kitűnő koayha. im
Beköszöntő
nem a színészek, hanem
a közönség számára
Istenem ... milyen könnyű volna | örömöt szerezni egymásnak. <mberek fis mégis milyen nehéz... Mainapság sokszor már majdnem\' lehetetlen. Milyen kevés kellene ahhoz, hogy mosolygó arcok virulhassanak felénk, amerre járunk és ez a kevés milyen mérhetetlenül sok... Aki megpróbálja Is. könnyen fizet rá sok csalódás keserű könnyével...
Talán ezért is van. hogy a kul-turemberi életformák eleje ó\'a mindig kellettek nz embernek más cimberek, akik hivatás-szerűen álltuk a többiek szolgálatába, hogy akár a művészi szépnek emelkedett szféráiban, akár a könnyed vidámság virágos mezőin leayenek az öröm magvetői. A klasz-szlkus lélek gyermeki képzeletéből született ntim más volt-e, mint az életöröm hirdetésére az emberi lélek erejével t rcmtell szolga? A gladiátorban. aki vérét hullatta, ml mást keresett a saját telhctetlenségébc belecsömörlőtt ember, m\'nt gondűző élmények örömét?
örömért ma is a képzelet világába, költött világba menekül az ember, kinek életbe rendezése gondoskodotl róla. hogy legyenek ma is félig emberi, félig legendás hősei, faunjui és gladiátorai. Az egyik, ltogy verőfény! kacagjon a nyomorúságunk rengetegének sötét mélyeibe. A másik, hogy a szive vérével adjon az élet terhe uíalt N^mcgrokkunt embernek annyi élményt és olyant, ami megint elég pár lépéssel továbbra serkenteni a test és lélek fáradt izmait.
A poézis és a nagy, vad ösztönök ideje elmúlt. Ma nem istenekkei népesek a rétek és erdők és évszázadok incsgyéin annyi a vériszap, hogy megundorodott tőle az ember. Az öröm és szórakozás pánslpját, a lelket megrázó élmény szellemi tornájának penge-villanását erdők öle és arénák \\é res homokja helyett a szinpad mc-sevilágában keresi. Itt is télig megcsodált, félig száműzöl!, félig emberen felülinek, félig annál kevesebbnek tartott, tapsban és dicsőségben fürösztött. de a mesterségen lul az élet asztalától félreállított lények adják a szivük derűjét, a lelkük vérét, kacagásuk napsugarát, könnyük ragyogását, hogy mások százan és ezren és mindennap örüljenek.
Pedig higyjék cl, többek ezek az emberek, min! mi, akik ülve az arénában, a magunk nyárspolgári életének kényelmes biztonságában, méj egyetlen embernek is vajmi ritkán tudunk örömet adni s még ritkábban találjuk abban magunk is zavartalan örömünket.
Jobban kellene megbecsülni azokat, akik az életük szomorú püTlonvában n maguk keresztjével minden este az öröm magvetői a fAra(]t ember-baráz-dákban Egy kis szeretettel ls kell elébük menni, nem csak kákán «rso-mót kereső, u .pénzemért krülzáló. fölénnyel. ,
A Amöok félistenek voltak, a gla-dlátonok féíbarmok. A színész csak ember. Csak.,. De mélyebb és cta-
berebb ember, mint mi vagyunk, akiknek csak a saját életünket kell élni. csak a saját könnyünket kell sirni, csak a saját sorsunk pózát kell viselni. A színész az ember száz formájában él. kullurák száz sikján mozog, száz lélek száz vetületében nyílik cli-bénk s azt mind, mind nekünk adja, bennünket gazdagít vele. fis mit kap érte? Még kenyeret is csak mától holnapig elegendőt.
Máskor e sorok a kapunyitás elől!
az érkező színészeket szokták köszönteni. Ma az ezerfejü cézár, a közön ség lelkének czerzáras kapuját döngetem, hogy nyíljék ki szeretettel az érkezők előtt és fogadja be jószlvvel azokat, akik a legnehezebb feladatra vállalkoztak, amikor a szomorú ma-gyár vidéknek hozlák el az emberi kultúra verőfényes lankáinak és titokzatos mélységeinek örömeit-
Ihrlxirits Lajos
Ahol útban van az Isten
Moszkvában. Madridban ullxm van az Isten s ezért a legkülönbözőbb módon próbálják száműzni. Fenn északon, a szegény 6< tudatlan muzsikok hazájában már rég hontalan lett és most. immár a nyolcadik hónapja dühöng a hevesvérű torreádorok birodalmában a bolsevizmus és az anlll>ol. scvizmtis, az istentelenek és az istenféltők borzalmas harca, liz már nem testvér., vagy polgár-háború, ez a jó és a gonosz harca, aminek a kimenetelére aggódva figyel az egész világ. Egyik olifaiW a müveit civilizáció, a békét hirdető krisztusi tanokkal, a másik oldalon az orosz |>okol vörös őrtüze <Sc Isten, se ur» jelszóval őrködik a szibériai láng. tenger fel ti ahol szintén uj üdvözléssel \' Isten nélkül> jelszóval köszöntik egymást a téveszmékkel az őrülel határába kcrgetell spanyol elvtársak.
Ya\'.ami hiba azért mégis lehet a -se Isten se ur> hazájában. Nő, 110111 az urakk l hiszen egy gyarló embert könnyű elhallgattatni őrökre, mégha ur is. De az éle! teremtőjének, az Istennek nem sikerül megásniuk a sírját Hiába küldték előre ulinutatóul \'a ha-. Iáiba a p.«|x>k százezreit és hiába tették házait, a templomokat a
föld színével egyenlővé. Az örökélet nem halhat meg, legfeljebb hontalanul bolyong a végtelen orosz szteppéken Most végre gyíl-kolás és kancsukázás helyeit uj módszerrel próbálják az emberek lelkiből kiirtani az Isten fygaimát. Az egykori cári birodalomban, a balKiuás istenhivök országának uj urai 25 ezer dolláros pályadijat tűztek ki egy olyan könyv megírására. amely leghalhatós.iblmn bizonyltja l>e. hogy nincs Isten.
Az összeg csábító, valószínű lesz rá vállalkozó elég, nem törődve elődjeik intő példájával, akik vagy teljes megtéréssel, vagy az őrültekházával leltek pontot hasonló müvükre
fis nz l\'r nyugodtan nézi, hogy zug. morog, vonaglik körülöttünk a bom\'otl világ szerkezete. Hagyja rombolni, lörni, zúzni, ellene dolgozni. baromi színvonalra sü-lycdni a/.l akit a teremtés koronájának szánt, hisz — szabad akaratot adott neki.
filét! Szabadakarat! Két feje-dclmi ajándék s a hála érte a 25 ezer dolláros pályadii.
Talán más lenne a hála is. ha a szeretet nem aludna álul! csend ben körülöttünk. De alszik és nincs, nincs aki felébressze őt!
Pom«y Zetina
Valószínűleg még az ősszel megkezdik a rendőrpalota építését
A belügyminisztériummal folytatott tárgyalások befejezd felé közelednek
Nagykanizsa város vezetőségének közmunkák szerzése érdekébe^ folytatott állandó törekvése isfrnét nagy eredménnyel kecsegtet. Aj polgármesternek a belügyminisztériumban a nagykanizsai rendőrpalota érdekében fOlyta\'.olt tárgyalásai odáig julottak, hogy az ügy jelenlegi állása szerint a törvényszéki palota átadásá után azonnal í^or kerül a rendőrpalota építkezésére. Ugyanis két lehetőség van : vugy u rendőrpalota vagy a laktanya legénységi épületének építkezése kerül sorra, utóbbi több mint 400.000 pengő költséggel. A jelek azopban azt mutatják, hogy először a rendőrpalotára kerül sor és ezt
még az ősszel megkezdik és ebben az esetben a legénységi épülel építkezése a jövő évben következik.
Aki tudja, mit jelent a mai körülmények kőzött nagyobb középitke-zéseket egy város számára megszerezni, tudja értékelni is azt a mfun-kát, amit a város vezetősége, Nagykanizsa országgyűlési képviselőjének, gróf Bethlen Istvánnak segítségével eleklntetbcn kifejt.
Az igazságügyi palota, az OTI-székház és Vitézi Székház, valamint az útépítkezések lebonyolítása után a nagykanizsai középilkezések sora tehát nem akad meg. A nagykanizsai építőipar a jövő évben is számithat foglalkoztatásra.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására adni, hogy május hó 16-án, pünkösd vasárnap-
ján délelőtt
a nagykanizsai határőr-zenekar a ;>StB Um" kerthelyiségében hangversenyt
«d. Frissen csapolt Dréher Szent János-, Bak- és Szalonsör\' áll a nágyéraemü közönség rendelkezésére. fóM kaiBnUomégek I
Szíves pártfogást kér PÉNZES ANTAL Kis Royal vendéglős.
óvja szeméti "
4* vásároljon bitalommal egy |4I Illő •iamll«*i«t lAtasar-axakUclaiamban.
Olcsón, kitűnő gyártmányú sxemOveget inaltok és késiltek. — Legmodernebb optikai Qé-pekkel leliierelt Oiernembon bármilyen utm-orvosi receptet l> tiaktierOen elkésiltek. Javításokhoz mindenfajta alkatrési.
Eredell Zeiss punktál-leaosék.
Lájmérők. hőmérők, bor- 6t mustmérök.
zsoldos gyula
"pi\'nv\'v- *k,,er<" éi l*l»Jeréíimesler, ro-ul 8. (a Korona-uállodAval nemben).
óra éi éktier nagy válasitékban. Elismert pylt őra- és éksi^rjavltőm^hely.
Megtartják a Grazer Sport-Club Kanizsa vólogatött mérkőzést
Pünkösd hétfőn az osztrák amnlőr bajnok (irazer Sport Club lesz Nagy. kanizsa vendége. A mérkőzés megtartása elé akadályok gördültek I\'gyanis az O lT engedélye csak pénteken este érkezeit meg és az a hír került forgalomba, hogy nem lehet a mérkőzési megtartani. Most azonb-\'n már semmi akadálya nincs. Az osztrák amatőr bajnok pünkösd hétfőn fél 5 ómkor Kanizsa válogatottal mérkőzik. Óriási anyagi áldozatok árán sikerült csak a nagyszerű játék-ercjü együttest egy napra megnyerni, ig.v reméljük Kanizsa sporlközönségc méltányolja ezt és nagy tömegekben vonul ki a Zrínyi pályára. Kanizsa válogatottja sikeres összeállításban re-méljük még az osztrák amatőr bajnokkal szemben is megállja a helyét.
_ (<>
Pünkösd vasárnap Zrínyi—NTE bajnoki
Másról sem hallani a városban, mint a Zrínyi—NTE rangadóról, mely a szezon kiemelkedő fútbállcseménye lesz. Kezdete 5 órakor. Előtte fél 4 órakor Zrínyi II—NTE II. II. oszt bajnoki mérkőzés. (:)
Megjeleni Nagykanizsa Címtárai
Ma került ki a sajtó alól Nagykanizsa Cimlára, .amelynek ízléses kivitele a Zalai Közlöny nyomdájá-tuk feji-tt technikai felkészültségéi dicséri.
A Nagykanizsai Cimlár adafsl az egyes testületek és hivatalok saját összeálli ott listája alapján készüli és közszükséglet i képez nemcsak közhiv :lalo n ik, egyesüleleknek, irodáknak, kereskedőknek és iparosoknak, vidéki uradalmaknak, hanem mindenknek, aki Nagykanizsa éle-lébe belekapcsolódik, az egész vidéknek, amely Nagykanizsával ösz-szeforroll. Nagykanizsa Cimlára mindenkinek nélkülözhetetlen.
Mlulán Nagykanizsa Cimlára meghatározóit példányszámb. n állittalotl elö, jól teszi mindenki, ha szükség-lelt! beszerzi, mlg a példányszámok tartanak. Az előjegyzett példányok ugy helyben, mint vidéken a pünkösdi ünnepek után lesznek kézbe-silve.
Nagykanizsa Clmláía a kiadó Benedek Rezsinél, a Zalai Közlöny kiadóhivatalában és a könyvkereskedésekben kapható.
- Imp.lmí m.r.díkoi; mé\'gfülélí lé méretekben, alkalmi árakon feiiUmil
1987. májm 16
SALAI KOZLONY
Nemzetiszínű
zászlók
minden méretben nagyon olcsón kaphatók
Schütznél
A színházi iroda hlrel
Az ünnepi megnyit óelő-adás ZiLahy Lajos pompás vígjátéka, az Úrilány lösz ma este, Pető Endre és Horváth Jenő, az u) szerelmes színészek felléptével. A női főszerepekben Harczos Irén és Székely-hidy Adrién kedvenceket látjuk viszont. v
Vasárnap délután 3 órakor — délutáni helyárakkai — Ollay Baba primadonna, Kőrössy Zoltán tánoos-komikus és Szalma Sándor énekes bonviván első felléptével a Budapest— Wien operett van műsoron. . .
Vasárnap délután 0 órakor ismét az Úrilány szórakoztat egységes hely árakkal.
Este fél 9 órakor pedig « Csókhercegnő operettujdonság, Kőrössy Zoltán operettje kerül bemutatóra Harczos Irén felléptével elsőrangú előadásban. Háromórás kaca. gás.
Hétfőn délután 3.órakor az elmúlt évad legnagyobb prózai sikere, az F.reltségi kerül színre Harczos Irén Székelyhldy Adrién és Horváth Jenő felléptével.
Hétfőn délután A órakor és este fél 9 órakor ismét a Csóklier-eegnő opercttujdonság kacagtat.
Kedden este a Néma levente, Hellai Jenő szenzációs vjg-játéka kerül bemutatóra. Víágsikcr. A főszerepben Székelyhldy. Adrién és Pető Endre.
Szerdán este Harczos Irénnel a főszerepben Eső után köpönyeg operettujdonság kerül bemutatóra. 1
Csütörtökön este pedig a VI-rágzó asszony Ismét Harczos Irén és Székelyhldy Adrién felléptével kerül színre. A virágzó asszony évadszen-zácijS.

Pénztár délelőtt fél 10-tői \'fél
l.lg. délután 3 tói 5.lg, este 7 órától. ♦
Kedvezményes jegyek az OMKE agjai, az egyes testületek, egyesületek és érdekképviseletek tagjainak a színházi pénztárnál kaphatók.
Szombat
BUBAPEST I.
17 Vízből mentés. Beszélő Pluhár István. — 17.45 Az 1. honvédgyalog, ezred zenekara — 10 Mészöly Gedeon előadása. — 19.30 Utry Anna magvar nótákat énekel, kiséri cigányzene. - 20.30 Hírek. - 20.50 Buda-pesti Hangverseny Zenekar, — 22.10 Időjárásjelentés. — 22.15 Hanglemezek. - 23.10 Jávor Sándor jazz-zene-kara. - 0005 Hírek. BUDAPEST II.
18.30 Mezőgazdasági félóra. — 19 Hanglemezek. — 20.05 Szemere Samu előadása. - 20.35 Géczy wa«k,.s Klára zongorázik. — 21.15 Hírek. BECS.
18.05 Házlzene. - 19.30 Melodrámák. — 20 Dalos-zenés egyveleg — 21.35 Zongora. — 22.20 Schrammel-zene.
Külön vonat lndnl Budapestről gróf Bethlen nagykanizsai beszámolójára
Országos politikusok kísérik Bethlent Nagykanizsára
A politikai éleinek rövidesen nagy eseménye lesz. Bethlon István gróf ny n^i-nis74erdnök, Nagykanizsa ví>i$zággyü-lósl képviselője e hó végén mondja el politikai beszámolóját nagykanizsai választól előtt, Beszédében kitér az időszerű bei- és külpolitikai eseményekre, amelyek tájékozhatni fogják nem csak Nagykanizsa, ha-
nem az egész ország népéi az időszerű kérdésekről. Bethlen gróf nagykanizsai beszámlolöja dé u?í egész ország érdeklődéssel lekinfl Mozgalom indult, hogy a MAY a beszámoló napján filléres vonatot indilson Budapestről Nagykanizsára, hogy a Budapesten élő nagykanizsaiak, valamint a fővárosi politikai élet érdeklődői minél többen vehoss?nek részt Bethle" nagykanizsai beszámolóján.
Nagyothallóknak
Uj modern típusok Kérjen képes árjegyzéket
SIEMENS, BUDAPEST, VI., NAQYMEZÓ UCCA 4.
megváltás
a Siemens Pbonopiior!
80 tanút hallgat ki a törvényszék a zalaapáti bencésuradalom elbocsátott erdésze ügyében
Május 18-án, pünkösd utáni kedden száll ki a nagykanizsai tör. vényszék Zalaapáliba, hogy háromnapos büntetőtárgyalását v megtartsa Bálványosy László körerdészügyében. A zalaapáli bencés urada- j lom ugyanis Bálványosyt szabályt a- j Innsággal vádolta és álláss^ból elbo- i csátotta. Bálványosy büntelenségt J hangoztatta és polgáii pert indított |
az uradalom feHen. Az uífaüa\'om feljelentésére megindult a bűnvádi eljárás Bálványosy cDen, akit a kir.. ügyészség perbe fogott. Makáry Vilmos törvényszéki \'tanácselnök Bálványosy ügyében 80 tanút idézett meg és háromnapos tárgyalást tűzött ki. A najgykanizsai törvényszék a helyszíni tárgyaláson döpt Bál-ványosy ügyében. A héromnupos zalaapáti tárgyalás iránt széles érdeklődés mutatkozik.
Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönség szives tudomá-
rAfiap színházi vacsorát
adok, nagyon mérsékelt árak melleit, ugy kerlhelyiségemben, mint éttermeimben. • Kitűnő ételek- és italokról gondoskodva van, amiért is a n. é. közönség szives pártfogását kérem.
A zenét Kiss József clisni rt debreceni cigányzenekara szolgállatja.
Teljea tisztelettel
Pénzes Antal
Kio Royal vendéglője.
i Svábhegy teleién, Budapest legszebb helyén
nyílt meg az ország legtökéletesebb gyermeküdQlőhelye,
a dr. Baái-féle svábhegyi gyermekszanatéiirm
Pompás egészségügyi intézménnyel gazdagodott az ország, most nyílt meg ugyanis dr. Baál Svábhegyi Gyér-mekszanatóriuma. Bnál főorvos, a neves gyermekgyógyász és belgyógyász 10 éven át vezette a Hűvösvölgyi Gyermekszanatóriumot, amely irányítása alatt országos hírnévre tett szert, Tulajdonképcn ezt telepitette át a Svábbegy tetejére, hogy a szanatórium vendégei a magaslati subalpin klimát élvezhessék.
Szakemberek, akik meglátogatták a Svábhegyi Gyermekszanatóriumot, "a legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkoztak. A szanatórium épületét mo-dcrnizáltalta dr. Buál főorvos, központi fűtésről és állundó inelegvizszol-gáltatásról gondoskodott, ugy hogy n szanatórium az év minden szakábaji nyitva áll.
A szanatórium a Svábhegy tetején, kb. 450 méter magasságban fekszik a hegy enyhe hajlatában, téliesen védett hatalmas Ősparkban, így nincs kitéve az időjárás viszontagságainak. Kristálytiszta, pormentes levegő veszi körül a loggiákkal és terraszokkal rendelkező ragyogó szanatórium-épületet
és a hegyoldalban zöldelő platók kínálkoznak sétára és játszadozásra. A kilátás elbűvölően szép: baloldalt a Jánoshegy és a Hármashalárhegy,
Ajánljuk a hölgyeknek,
hogy különösen tavasszal ügyeljenek arcuk szépségére. Has. nállák rendszercsen az évlizedek altit legjobban bevált hlrcs nagyanya*!
KOVÁCS KRÉM et.
Idö
legelhanyagoltabb arcbőrt Is rövid 5 alalt tökéletesen rendbehozza.

jobboldalt a Gellérthegy és a Sas-hegy övezik a láthatárt, mig lenn u völgyben Budapest feledhetetlen panorámája. Az idilli környezetet fokozza a természet templon*i rendje.
A szanatórium berendezése u ino. dern kényelem Jegyében készült. I\'e-hér bútorok közt süppedő, neszfogó szőnyegek teszik otthonossá a hangulatot, továbbá tágas étterem és luvoriózusan berendezett társalgó. Valóságos gyermekparadicsom ez a *za-natórium, amelynek kis fakói vizsgázott nörszök felügyelete ulutt hancúroznak vidáman reggeltől napestig.
A Svábhegyi Gyermekszanatórium máris népes a psillogó szemű, jókedvű gyermeksercgtöl. Főként üdülésre szoruló sovány, ideges, vérsze. gény. sápadt, mirigyes, tulkövér gyermekek számára alkalmas ez a-hely egész 20 éves korig. A legmodernebb feUzereléssol berendezett orvosi rendelő is van a szanatóriumban, ahol fogász! munkát is végeznek, a dus éléstáru konyha a különböző diétákat is állandó orvosi felügyelet mellett készíti el. Villany-, kvarc-kezelés, homok-, lég-, vlz.kurák, Mensendlck gyógytorna és masszázs, fogyó, és hizó-kurák segítik elő a betegek gyógyulását. Hatalmas sporttero , Is van a szanatóriumnak a legváltozatosabb
tornaszerekkel s a sporUéivn egy testnevelési főiskolai tanár felügyelete alalt edzik izmaikat a szanatórium vendégei. £aját tennlsz.pályával is rendelkezik a szanatórium, a legkisebb gyermekek számára pedig dunai honiakból készüli játéktér. Jégpálya, sielés, uszoda és kirándulási lehetőségek is rendelkezésre állanak, a szó-rakozásról pedig plng.pong, rádió és gramofon gondoskodnak.
A szanatórium árai igen mérsékel-tek s az Igazgatóság prospektusokkal szívesen szolgál. Pontos cím: Budapest. Mátyás király ut-Uura ut 1. ( )
Utolsó napoki
A M Klr. Jótékonycélu Allam-sorsjáték húzását június 4-én tartják meg. Még nem késett el, még vehet sorsjegyet. Kapható osztálysorsjegy ffl-árusltóknál éa dohánytőzsdékben. Sorsjegy ára:
Egéiz: ar. P3— Fél tr. P 1.50
SENATOR CELOFILTER
■ valódi fOalszOrAs olgaptltahlwly.
Kellős füstszütöjc, amely valla elö- ] hessen a szálba. Ezáltal a csípős és
létből és 8 réteg tiszta cellulóza Iá " *" ------------ \' "
tyolból áll, átszűri és nemeslli a
dohányfüstöt.
Senki sem nélkülözheti azt a jótékony hálást, amelyei a SENATOR CELOFILTER keltöa füstszütő|e az egészség érdekében kifejt. A dohány és papír elégésekor fejlődő ártalmas égési termékek nagyrészét hajszálcsöveket alkotó rostjaiban visszatartja. A cigaretta szopókájának teljes kitöltésével kényszerili a dohányfüstöt, hogy minél hosszabb és tekervényesebb uton haladva csak minél átszür-tebb és hűvösebb állapotban kerül-
erős dohányfüstöt enyhévé és kellemessé varázsolja. A torok és garat
érzékeny részeit kíméli. A nikotin csökkentésével az egész szervezetei ivja és különösen nil dohányosok részére nélkülözhetetlen.
Számtalan előnye, luxus kiállitása, a felhasznált anyagok elsórendüsége és a füstszűrő bőkezű adagolása ellenére 1 doboz ári ctak 46 fillér I Térien még ma át a SENATOR CELOFILTER töltésére! — Néhány fillér többlet 100 cigarettánál nem számit I Bármely dohinyárudában, rlvld méretben Is kapható!
BALM WffiMI
HowiSMIurtilMi,
modern katolikus nevelőintézet. Sopron lettszebb helyén, fenyvesek alatt, sziz egyetemi is középiskolás dlik részére nyújt családisa otthont. A középiskolások természetesen teljesen elkülönítve. Tájékoztatót szívesen küld az t|szgatdsá|.
knlturátlan területen I A költ-ség ugyanaz: az érték* némi
BalaloűlöldTáron vásárolhat legolcsóbban vlllatelket a strand közelében, feltöltve, villany, vízvezeték, (ásítva, 5 éves kedvező részletre, előleg nélktll I
A ttjít írdakébeu kérjen dljtala. lájikoilltót megbízottunktól : Halász Maaá, Nagykanizsa, Cseatsry-.t 2.
VigyázatI „angol" siövetekkel házalnak I
Autós ügynökök u Nemzetközt Vásárból visszamaradt *angoU szöveteket kínálnak n környéken megvételre éo pengős ál ban, umlt azon-bun .kivételesen, 20- 25 pangóért odaadnak. Azt állítják, hogy irfkl egyszer vesz, az örökre megemlegeti... és ebben igazuk is van. Az .angol. szövelel ugyanis a keies-kedésekben 8 pengőért meg lehet kapni. Néhánynál njár beugrottak, jó lesz vigyázni a szüvetügynökök-kel I
Áldott állapotban levfl nők, Hja anyák és többgyermekes asszonyok a régbtvált enybe, ler-mészetes .Ferenc József" keserű-
víznek már mériézell adagokban való használata által Is Igen könnyít él ltlg ürülétt, úgyszintén rendet gyomor- és bélmoködést érnek el. Az orvotok s|ánl;ák.
mim
Gazdanap Kerecwnyben
A kerecseuyi gróf Széchenyi István Gazdakör tavaly aL,, ult és máris gazdanapot rendez május 30-án. Tábori mise lesz a hősök kövénél, utána Riefling Alajos plébános mond beszédet. A megnyitót Gáspár Ferenc felsőházj tag, a Gazdakör elnöke mondja. Felszólal gróf Teleki Béla főispán és dr. Mlrhach Antal, a kaposvári kamara elnöki?. A Gazdakörnek a kamara áltai adományozott rádiót dr. Orosz! Farkas Győző gazdaköri jegyző avatja fel. Ugyanekkor tartjn közgyűlését a pacsai járási mezőgazdasági bizottság. Közebéd, lorkos-toló, a kehidai gazdasági jskola vándorgyűlése, este táncmulatság van még a programban.
Nagykanizsa az első, ahol megünneplik a levélbélyeg centennáriumát
Zalai ritkaságok, balatoni gőzhajó-bélyegek Is lesznek a kiállításon
A nagykanizsai bélyeggyűjtő asztaltársaság oentenniris f kiáiliWsa országos érdeklődési keltett. A posta vezérigazgatóságának, a kir. pttstamuzeumnak, a j>écfil postaigazgatóságnak vezeíői érkeznek Nagykanizsára, hogy megnyissák május 23-4n \' délben u legelső magyarországi bélyeg-cente* nárls kiállítást. A poslamuzeum Sj>e-clális zalai és balatoni bélyegi Itki(. ságokai is bemutat a kiállításon.
A kiállítás a posta földszinti tanácstermében lesz, ahol
alkalmi postahivatal mQködlk, a kiállítás két napján. Ugyanis a posla alkalmi lebetilzést adolt kl, amit esak a kiállításon
használnak a kiállítás alkalmi levél, záró bélyegeinek és aükalnii levelezőlapjainak feUmsSaáláaával feladóit postai küldeményeken.
Az egész világ bélysgyüjtől-nek ostromszérO érdeklődén máris megindult
a knidzsai kiállítási bélyegző és az alkalmi levélzáró bélyegek iránt, a melyeknek valóban sikerült rajzai, Fekete László nagykanizsai feslő-müvész munkája.
A kiállítás látogatása díjtalan,
úgyszintén az azon való résízvétel Is. Kiállítani szándékozók még jelentkezhetnek a Zalai Közlöny szerkesztőségében.
,KERESD A MÁSIK FELÉT"
Kisorsoltuk az eheti értékes jutalmakat! — Jövő héten uj versenyt hirdetünk
A Zalai Közlöny .Keresd a másik tejét" rejtvényversenye egyre nagyobb érdeklődés melleit folyik. E héten ujabb tömegek kapcsolódtak a megfejtők soraiba, akik többszáz érvényes szelvényt küldtek be szerkesztőségünkbe.
A „Keresd a másik felét" versenyünkben e héten az Unger-UII-mann és Tóth vaskeresktdés vett rétzt. E cég kirakatában volt található a másik .fél". Az Unger-Ull-mann és Tóth cég három értékes ajándékot ajánlott fel a helyesen megfejtők megjutalmazására. A megejtett sorsolás a következőknek kedvezed:
Egy dióőrlőt nyert: Magyar Já nosne (Rozgonyl-u.).
Egy hrtflőriőt nyert: Surányi Gyu-
láné (Zrinyi M.-U. 52.).
Egy mákf (Deák-tér).
:őrlőt nyert: Horváth Ilus
A Zalai Közlöny egyhavi előfizetését nyerte: Hárl Ilona (Teleki-u. 92.). Egy Oveg kölnit nyert: Horváth Oezáné (Fő-ut 13.). Egy doboz púdert: Rátkal Ágota (Vörfts-
marthy u. 30.). Egy-egy könyvjutalmat nyertek: Elek Irén (Mária-u.6,) Baán János (Teleki-u. 39.), Szalai l\'ál (Széchenyl-tér 3.),, Feller Erzsébet (Szekeres Jőttel-u. 28/a).
A fenti nyeremények kedden 12—I és 4-5 óra kf zött átvehetők a Zalai Közlöny szerkesztőségében.
A Zalai Közlöny eheti „Keresd a másU felét" versenyének helyes megfejtése a következő volt:
.Jót, olcsón Unger-Ullntann és Tóth cégnél."
A reltvénvversenyt jövő héten megismételjük.
Ismételten felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy minden esetben zárt borítékban „Keresd a másik felét" felírással küldjék be pályázataikat. Ugyanígy külön borítékban kell beküldeni a tippeket .Tipp verseny" felírással. Nagyon megnehezíti munkánkat, ha a két szelvényt egy borítékba teszik s Ilyen esetekben kénytelenek vagyunk a pályázatot a sorsolásnál figyelmen kívül hagyni.
Kényes nyáriruháit, öltönyeit
s«atts»»fl«a »it«litj«, fányteleaiti
VARGA NÁNDOR
vegytisztltó -Horthy Mlklós-ut 8. sz.
kelmefestő Hunyady-utca 19. sz.
1987. iȇ|us 16
Kertmegnyitás!
Értesítem az I. t. vendégeimet, hogy inju fcerthelyJiégeméi mtfittuL
Olcsó zónák, ozsonnák, kis fröccs 10 flU.
Naponta frissen csapolt sört Különböző frissiH italok!
Sihr.. pártfogást ké, K-xftíi* Ignic
Cs*ng«ry-ut 50. vsadéglfe.
Megbukott a spanyol vörös kormány
Madrid, május 15 (Lapzártakor érkezett) A CabalL-ro kormány megbukott. Az uj kormány-alakításra irányuló tárgyalások már megkezdődtek, t-rősebb és kitartóbb kormányt akarnak ulakitaul
lutergoa-Ttitvároil Irgalmai Kövérek Leánynevelő üüéxete
Az intézetben in ernátussal egybekötött — következő iskolák vannak: Tanítónő-
képző, leánygimnázium (szeptemberben nyílik meg a VIII. osztály), polgári leányiskola. eterni Mcola. Az éwteklWőknek késséggel küld tájékoztatót az Inézet
Főnöknöje, Esztergom.
Hirdetmény.
Az inkel Leg. Társulat tulajdonát képező korcsma-helyiség Inke községben 1937. junhis 29-én délelőtt 10 órakor a hozzátartozó melléképületekkel nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek bérbe lesz adva, kizárólag hentes- és miszáros-iparral foglalkozónak.
A Társulat fenntartja magának a jogot, hogy a három legtöbbet ígérő köztit a bérletet annak adja, akinek akarja.
A korcima-kelyltig áll: 1 nagy vendégtzoba, 1 kit vendégszoba, 1 konyha, 2 lakószoba, mészárarik, húsfeldolgozó műhely, az udvarban vágóhíd, 2 itláiló, koctifésier, Jégverem is nagy teriésói, több tőikével.
Kikiáltást ár 600 (hatszáz) pengő, melynek 10%-a az árverés megkezdése előtt kisipinzben az árverést vezető elnök kezeihez lellzetendő.
A bérleti Idő 3 (három) esztendő, amely 1938. Január 1-től 1940. dec. 31-lg tart.
A bérbevevő köteles a bánatpénzt a sierzödés elkészítésekor lélévi bérre kiegészíteni ét • Legeltetési Társulat pénztárába befizetni mely össieg óvadékképen lesz kezelve és a bérlő javára, kamat nélkül, az az utol tő félév bérösszegébe lesz beszámítva.
Bérlőt fogja terhelni a bérbevett ingatlan minden néven nevezendő östzes adója ét a kéménysepréti dl| is.
A községnek van évenként nigy vásárja és két búcsúja. A korcsma a főországnt melleit van, autóbuszmegállóval.
Érdeklődői lehel ia egyéb teltételek megtudhatók a Legeltetés! Tát aulát Jegyzőiinét.
inke, 1937. május 10-én.
Czlppán Jéltet t«t I.ej. Társ. twyaó.
Koróknárnk 1937 évi lypu8°k
llGlCnptlIUn, olcsón, nagy választékban
dektron.
RádtókészQtéKeh.
Elektron.
ujak és használtak. Philips, Telefunken.
Csare, Javítás, átalakítási —
1937. m<|u« 16.
ZALAI KÖZLÖNY
*

—■ (A főispán és alispán Lispén)
Vitéz Teleki Béla gróf főispán dr. Bödy alispán és Bereczky Vilmos műszaki tanácsos kíséretében Szenladorjánra utazóit, ahol mogj-lekintik a lispei olaj fúrásokat.
— (Házasság)
Szombaton délben az anyakönyvi hivatalban egybekeltek BcnczeTeri, a Zalai Közlöny közismert és ktfc-szeretetben álló Bcncze bácsijának leánya és Gozdán Ernő, a rk. egyházközség irodalisztje. Tanuk voltak dr. Hegyi Lajos főjegyző, a rk. egyházközség világi elnöke és Viczenly Árpád. Pünkösd vasárnap este negyed 8 óiyikju(r az egyháj^ esküvő a plébánia templomban lesz, amit P. Cirfusz Viktorln plébános végez. Az esküvőn olt lesznek n/. összes katolikus egyesületek, a rk. egyházközség képviselőtestület tagjai. Az egyházi szertartás alatt w. egyházi énekkar alkalmi éneket ad elő. \\
— (A pedagógus-kirándulás)
pünkösd hétfőn a Szentgyörgj*-váii-hegyre. íizomolányi Gyula szől-lejébe, meglesz. Találkozás délután 2 órakor a temetői vasúti hídnál.
— (Növendékhangverseny)
A zeneiskola szerdán délután 6 órakor az intézet kamaratermébe" növendékhangversenyt t$rt. Belépődíj nem lesz. A rendezés költségeit önkéntes adományok fedezik.
Dl BALATOHI GYEBHEK0D0LÓ
i Ketithclyen. Modern berendezéie meg-
FelvIUgoíltáít nyújt: Dr. Likt L.Jo.nA gyeratkBdBIflje, Kesithely.
— (Sikkasztó adóügyi jegyző)
A tapolcai helyettes adóügyi jegyzőt, Papp Jánosi a törvényszék többrendbeli sikkasztásért egy évi börtönre ítélte. A tábla a büntetést nvist másfél évre emelte fel, az ítélet azonban még most sem jogerős.
— (Urleányok Mária Kongregációja)
ezúton értesiti tagjait, hogy Űrnapjára való tekintettel a május havi gyűlést harmadik csütörtökön, május hő 20án tartja meg. A kongregáció vezetősége. . \' (:)
— (A tflzoltó majális)
pünkösd vasárnapján délután meglesz a városi sétakertben. Az első nyári mulatságnak biztosan nagy sikere lesz, amiről a rendezőség által összeállított gazdag szórakoztató program gondoskodik.
— Ruháimat pedlf Pálcslcsnál fogom tisztltatni.
t- (Sport-autóbusz)
Pünkösd vasárnap és hétíőn elegendő számú utas jelentkezése esetén autóbusz Indul u sportpályára « Központ szállótól negyed 5 órakor. Viteldíj 24 fillér.
= Michelin és Metzeler
autó- és motorkerékpár gumik fő-lerakata Havas putószaküzlet, Deák tér 15 .szám.
— Női rabára, kompiéra nagyon dlva-tofl a mintán lenvászon. SchUUuól minden minőséget megtalát.
Halálos revolverharc pénzügyőrük és a petrikereszturi pálinkafőzők kőzött
Zalaegerszeg, május 15 A zalaegerszegi pénzügyőrök bizalmas bejelentést kaptak, hogy Petri-keresztur közelében a Csörszihcgyen kisüstön többen pálinkát főznek. A pénzügyőrség máj az este négy járőrét kiküldte a helyszínre. liste j« óra után értek a Csörszihegyre, de addigra megtudták ezt a falubeliek is és megfenyegették, majd megtámadták és tettleg is bántalmazták a pénz-ügyőröket. Az egyik pénzügyőr szo. rongatolt helyzetében szolgálati pisz lolyával rálőtt a támadókra. Varga
Vince GO éves gazdái a golyó gvom. ron találta. A súlyosan sérült Varga még az éjszaka belehalt íé.ülésébe. A pénzügyőrök, miután a helyzet egyre veszedelmesebb kezdett lenni, segítséget kértek telefonon Zalaegerszegi öl, ahonnan autón azonnal egy szakasz csendőr vonult Petrikereszt-urra. A csendőrök helyreállították a rendet. A vizsgálat folyik.
Szombaton délelőtt az egerszegi törvényszék vizsgálóbírója is kiszállt « helyszínre.
A német hadügyminiszter Londonból Rómába és Budapestre utazik
A középeurópai államok körzetenként való csoportosulásán fáradozik a diplomácia
Róma, május 15 Gös ing porosz miniszterelnök felesége hosszabb ídöl töltött Olaszországban. Göi in^né Nápolyból tegnap Velencébe utazott és ott találkozott odaérkezett férjével. Göning és felesége vasárnap ulán együtt ulaznak vissza Berlinbe.
Olasz politikai körök azt « tényt, hogy ezúttal eltekintettek Göringés Mussolini találkozásától, azzal magyarázzák, hogy rövidesen Blont-berg birodalmi JhfidügymlniSSÍler utazik Olaszországba.
Megbízható politikai körök értesülése szerint a jelenleg Angliában tartózkodó Blomberg hadügyminiszter szombaton utazik Rómába, ahol találkozni fog Mussolinivei. Tudomásuk szerint Blomberg nem fo^ egyenesen visszautazni Berlinbe, hanem utbacjtí Budapestet is, akbV. visszaadja Rőder ViltoiP honvédelmi miniszter berlini látogatását.
1 London, május 15
A Daily Thelegraph Blomberg had ügyminiszter nyilatkozatát közli, a mely szerint Blomberg kijelentette, hygy
az angol német egyezmény
megkötése nem lehet nehéz dolog.
A Iqp szerint az angol kormány egyébként nagyon fontosnak tartja az angbl-plfösz jó viszony helyre^ állítását és ezért nagy örömmel üdvözlik Ciano gróf olasz külügyminiszter békülékeny hatngu külpolitikai expozéját.
Megfcmlltl a íap azt ls, hogy nagyon sok állam kívánja már a független Abesszínia állal lánwsztotl
viszás helyzjel megszüntetését, liléivé rendezését.
London, május 15 Az angol koronázás ulán megindult nemzetközi tárgyalásokban most ! { ,. .
különösen a középeurópai államok kiküldöttei folytatnak élénk eszmecserét.
Legtevékenyebb ez a csfoport ést lassan kezd kialakulni a vélemény, hogy körzetenként csoportosuljanak az egyes államok egymás támogatására és megsegítésére.
Szloboda József
irógépműszerész.
U] «• használt Írógépek eladása.
Fönt 8. (Bazár-épOlet).
Teleion: 803. mi
Egy pengőéri nyerhet
kerékpárt, kombinált anobabutort, | fényképezógé|>et, grairtifont, hlzolt aerléat, rádiót, stb., stl). Szebbnél szebb
1000 drb nyereménytárgy.
A nagykanizsai róni. ktith. Egyház-község lórgysin-sjegye kapható Szabó Antul fóutl sporlüzletében
1.— pengőért. (:)
WOLFNER KERÉKPÁRGUNII VEZET I
KUPARI
A DUBROVNIKI RIVIÉRA legnagyobb STRANDFÜRDŐJE
A iiállodák közvetlenül i llnorn livenyD itrud niel-l«tt, pirallimil ít«p itlbtroplkui park íöiepíli tcfül-nek el. — A uobikb«n » legtökífeteiebb Komfort. — Mindennap tinc, h«nKver»en», iporl. — Kltünfl konjhi. — PtlvlligoiIUiul «foWl: FUrdölg*ig»\'óilg Kupid, JugoiiHvU.
— (Vak tQzlárma a városházán)
Tűzoltó sziréna harsogott szorrf-bat délelőtt a városon végig, és a lüqoilójapparátus megállt a városháza e"Mt» ahol csakhahiar izgatott tömeg a^üll össze. »Ég a városháza,* mondották. Voltak akik1 kijelentették, hogy légvédelmi gyakorlatokat tartanak. Sem tüzet, aeml füstöl nem lehetett látni az utcáról. Ml is történt tehát ? A városháza egyik emeleti Irodájában a kályhában nagyobb mennyiségű papirost gyújtottak be, a sf^l a füstöt vissza-fujta és csakhamar megtelt füsttel az iroda, a folyosó, sőt még a tanácsterem ls. Az egyik tisztviselő,\' abban a hlszemberl, hogy.tüz van; a tűzoltóknak telefonált, akik\' percek alatt ott termettek a magirus-lélrával, de csakhamar megállapíthatták, hogy az egész vaklárma volt.
— Ruháimat pedig Pálcslcsnál fogom tisztltatni.
— Autóbusz-járatok Abbáziából Béosbe.
Pünkösdtől kezdve az Adria gyöngye, Abbázia és Bécs közölt rendszeres autóbusz járatokat tartalak fenn. Az autóbuszok mindkét irányban minden szombaton reggel hétkor indulnak és még aznap este, napijyugta előtt érkeznek. Az útirány az elképzelhető legszebb: Poslumlán, Lai-bachon, Marburgon, majd Grázon \'és u Scmmeringcn át szaladnak a ll-gtör kéletesebb kényelemmel megépített autocarok. Aki ezt az utat választja, leghelyesebben teszt, ha Bécsbe a Barry-félc autóbuszokkal utazik "Budapestről, ez az ut is felejthetetlenül szép. Ajánlatos helyről jóelőre gondoskodni.
— Férfi trtplkal szövet újdonságok
már megérkeztek Sehfitxékfcu. Legkellemesebb nyári viselet.
— Aki Abbáziába utazik,
az egyenesen a Palaoe vagy, Bellc-vue szállókban szálljon meg. A fürdőhelynek e két vezető hotelje közvetlenül a tenger partján minden tekintetben, lakásban\'ellátásban és szórakozásban egyaránt tökéleteset nyújt vendégeinek. Ez a tökéletessé a pa-lace—Bellevuc sikerének titka.
Főelárnsitó: Brandl Sándor 4s Fia
Deák-tér 2. szám.
zalai közlöny
1937. május lf>.
Ágytall, pehely
higiénikusán kezelve. Szállítok 5 kilós postacsomagban
fehér fosztott libatollat
kilónként P 2\'BO-ért,
egy jobb minőséget 3 — pengőért utánvéttel bérmentve.
mm GYULA intill-bm. Kiskufélqybiii.
Mi9 Helyi ügynököt felveszek.
— Abbáziában magyarok találkozó helye
a Hotel Cristallo, a Südstrnnd \'eg-szebb helyén, közvetlenül a tenger partján. A Hotel Cristallo-ban min-denkl megtalálja azt, amire vágyik: n feltétlen csöndet a tengerre néző loggiás és balkónos szobában éppen-ugy, mint a mondáin szórakozásokat a szálloda meseszerűen szép bárjában. A fiatalság találkozóhelye a Hotel Cristallo, amely rövid idő alatt lelt utólérhetétlenül népszerű. Ellátása kitűnő, saját strandján tobzódik az élet, árai a mai viszonyokhoz igazodnak.
— (Bélyeggyűjtők találkortja) Hétfőn délután 6-tól 8-ig a Pannónia kátaó kistermében.
— 3.— pengőért 40.000 pangőt
nyerhet, ha részt vesz a 68. jóté-konycélu államsorsjátékon Sorsjegyek kaphatók dohánytőzsdekben es osztálysorsjegy Iőclárüsitóknil
IDŐ
■elegebb!
Prognózis: Mérsékelt déli, délnyugati szél, változó felhőzet, délután helyenként kisebb zápor és zivatar. A hó nyugaton érnél-ksdlk, keleten ném változik. Távolabbi kilátások : meleg Idó, több hslysn zivatar.
A Meteorologial Intézet nagykanizsai mogflRyelöálloniáBa jelenti,
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: +181, ma reggel i +16 0 délben: +22 2. ^ Csapadék: 0-0 -u
Klsd|a > laptulajdonos KOzgazdaiá|l Rt dulenberg Nyomda és Délzalal Upkiadé Vállalata Nagykanizsán. Felelés Idádé: Z.UI Kint,. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szára.
Hljtutoiiliül littkd Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1937. május 15-tól.
Er..sb.l-I4r (..„Üllőmé.

525 7M J25 11-11 1390
13-W
15 30
17 25
ÍJ 28 2001 2141
2311 23«
1 C o
11 ls
Latanyal manatpand
LstwiyWI Ind. MO NtfyVuiluára <rk 7 88 W. 1400 iS^Cl lílJ
Nép Mozgó. Szombaton éa vasárnapi
Helyreigazítás I A mult héten tévesen hirdettük, ma megjött I Kit usniioló agy müaorbanl
A világhírű gumi ember, Pat O\'Brlen bravúrjaival:
á sárkány birodalma b^X",4.ré,nne,,g"lm\'\'
Ezt megelőzi az Idei évad legkacaglatóbb vígjátéka
Utaxik a sierelem
Pünkösd másnapján, hétfőn I Nagy ünnepi műsor! Magyar filmbemutató!
(Szerelmi álmok)
Főszereplők: Táray Ferenc, Sulyok Mária, Zala Karola, Bálhory Olzl, Oózon Qyula Pelhes Sándor, KDrthy József, Dénes Qyőrgy, Halniay Tibor. Remek kísérő műsorl
Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárrap-héllőn 3, 5, 7, 9 kor. Csak 20, 40, SO filléres helyárakkal I
Tökéletes címanyag szempontjából
nem nélkülözheti
egyetlen vidéki gyáros, bankár, közhivatal, orvos, ügyvéd, mérnök, kereskedő és Iparos sem — a most megjelent
1937-es BUDAPEST és BUDAPEST-KÖRNYÉKI
Telefon Szaknévsort
cca 50.000 név 1000 szakma szerint feldolgozva.
Ára CSAK 5 pengő.
Rendelje meg még ma i
Talafon Szaknévsor kiadóvállalat, Budapest, Teréz-kHrut 3.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Szenzációs újdonság!
I-
óriás! választékban
BRÓNYAI DIVATHOZ
Horthy IlMói-ot 1. jiám
3077/1937. szám.
Felhívás.
Felhívjuk mindazon adóhátralékosokat, kik a folyó évi ll-lk negyedére járó adótartozásukat még nem fizették be, hogy azt a jelen felhivás közzétételétől számitott 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert ellenkező esetben a hátralék tőlük végrehajtás utján fog behajtatni.
Nagykanizsa, 1937. május 15. ,*, Városi Adóhivatal.
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
JITIIHU"
VII lákócil-il (8. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, folyó hldeg-melegvtz, telelőn, közp. futta és csenKót pótló elektromos fénylel zéaezkel. Lemérsékelt szoba- és penzió-árak. — PJogáns kávéház. 6 telefonfülke.
A aürtlzóbeni
Csóka Fari rádlóhlréé olgányzenekara — valódi ardélyl Flekken kdlönlé-gességek.
A télikartban ■
délután és esté táno. VI r á n y újszerű Jazz-zenekara. A télikertben él a sörözőben SEBŐ Miklós rádlóénekea énekel. Ha Pestre Jón, adlon találkozót Ismertjeinek a SETPOPOU-Dan I
UqaiAtsá|l Részvénytársaság 0
Gutenberg nyomda ti Délzalal Lapkiadó Uűllalata
■agykmliM
KOayvayoasda, m., iMMésai nnlul laatéaat, falad könyvek é* dobozok gyára ■ «8*M»ay<< politikai napilap szarkeaztSaége éa kiadóhivatala
KéuHOnlci
TBLEFOI: 78.
mindenféle kereskedelmi, Ugyvédl, gazdasági, nyomtatványokat, árjer meghívókat, eljegyzési £ ket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körimieket, röplapokat éa mindenféle ízléses kiállítása nyomtatványokat
Inael aln.1-11—ss
ipart, peimntezen, irhád és lakolal íkeket. Bőveket, eakatési értesitése-
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mtata-xacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb efcörangll V-v vitelben éa a legolcsóbb árakon. «
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
1931. máiul 16.
ZALAI KÖZLÖNY
»
EMERGÉ
kerékpárgumi
g y ö z !!!
EIHIERGE a hozzáértő kerékpáros gumiabroncsa
APRÓHIRDETÉSEK
alt, bérautót, modern, uj ársm-voaalasat, stolld árbin, bárhova, Ktuí-mann Manónál rendellen. — Telelonállo-máa 2-22.
„Badacsonyban aailt villává), eaet-leg parcellázva l(. eladó. Bővebbel a tulajdonolnál : Dávid Zollánné, Keszthely.
I rnhát veaiek és eladok, hl hálhoz megyek. Mirkna, Király, utca II. 10%
I egy lloftherr Schrantz 20 lóerő, ciéplővel együtt él 2 IraktorvezetAt ugyanott telveazek Boltot Kálmán, Petőfl-ut 52.
Nagykanizsai Takarék székházának Csengery-uli frontján
l|| ÜtlKlPD
azonnal kiadó.
Megérkezett a közismert budai calllag
grafalógiaa m*. Fogad délelőtt 9-12-1*, aélulán 2—6-lg Fő-ut 22., földúlni I. 1332
Eladó adómentes aarakháa lőutvo-nslon, halcinek alkalmit. .Tizen telól" jeligére a kiadóba. 1975
Mlelóll alaaaaatálial calnállat, kérten árajánlatot Jerauaeklól, Ernébet-tér 18. _ 1398
•an*kM keretünk fixre él lilaMkra. Jelentkezők caak legyzők lehelnek. Clm: Kepoivár, Poalatlók 93. 1394
Salát termésű elsőtcndfi kerecaanyl in tall lehér éa alllrr (vöroi) kar literenként P —.40-ért Bóhm Józael borlermelónél. Caengeiy-at 19. 2473
MARÓIT FÜRDŐ
Caengery-ul 19.
Tiakuaraváfáa \' Nyitva vlaáia aap.
Eliórendü, Uazta, terméazelea |4a ház-hozazállltáaát megkezdtük. Rendelóat Irodánkban, Erziébet-tér 14. aa.. lelelon 84. lehet feladni. Nagyobb mennyliéget a reggeli órákban gyártelepünkön la kiszolgálunk, Herknlea Téglagyár. 1393
Jó caaládból való fiatal laáayt keresek klaleányom mailé. Vártáihoz értsen.
Batthyány-u. 12. 1411
Marha- 4a UtrAgya eladó Magyar-utca 32. atim alatt. 1432
Bajzautca 6. szám alatt 8 nobái lakta azonnal kiadó.
Érdeklődni lehet a Nagykanizsai Takarékpénztárnál.
IU0
Jól lózó b.lárd-mladsnaat keresek azonnali belépésre. Clm a kiadóhivatalig
Di.Rg.ry-ut 17/a. aláma házban izép. óaaakomfo:toa Bti.akl. lakás a második emeleten aaaaaatas l-r.
kiadó. Ebédlőbulot olcsón eladó. Hiz-mtiler. 1428
Eladő
alkEltSaia .4g.lt laj.a-atoa •/a számú c.ládl héa szabadkéz-
bit május 23-án délelólt. II órakor helyizjnen tartandó árverésen.
Kiadó emeleti Etaaakáa, Oaazkom fortoa lakia augusztus eliejéie Eötvösié, 30 1431
ElaM Sugár ul 26/a. az. alatti háa (2 aiobás, lllrdőiiobla ulcal él 1 atobáa udvari lakit). Bővebbet v. Tóth Béla lü\'zer-ktreikedétében. 1433
Nsgykanlisa környékén egy adéasaa-taa Mrokbáz, nagyobb forgalmú vegyes-kereskedéisel eladó, vagy bérbeadó. Érdeklődni Kelemen Rezaó, Nagykanizsa. 1434
Faatékkaraakatféklsél jól beveze
tett. lehelöltg szakmabeli ügynököket éa kórzttképvlierökel felveit leslékgyár. Le veleket s kiadóhivatal .Fealékgyát" jelige alatt továbbit. >438
Eladó izibadkézből aaCMklrtak Ceer-tőn. Bővebbet Sim^dict Józzelnénél, Kts kanlzu, Oraz4g-nt 70. 1409
Elatf* újudvart hegyen Horváth lózset tőszerolész 900 négyszögöl szántó él fal-
Rflmölcsőte, \'/t hold termó oltvány izó-e, Í00 négyszögöl erdő. ayűmölciőnben vlila-lakát alápincézve, ujnéppuizlal va-snlállomáslól 10 percnyire. — Érdeklődni tahet Bencze La(01 vendéglősnél. 1410
bel- és külföldit, kitűnő
gumikat H alkatrészeket
a legolcsóbban, részletre Is
IAVAS kirttjtaiilbliftii
IMr szerezheti be. Deák-tér 15. szám.
Vlllatalak Bilatonmárlilürdó legtiebb helyén, a központban, a Balatonul 100 lépésnyire, 200 Q-öl, olcaón eledó. Btónyal Divatház, Horthy Mlklóa ut 1. Közvetítő díjazva.
Fordson trsktorhoz g4p4aakav*oaat keres gstdaság, azonnali belépésre. Ajánlatok a kiadóhivatalba küldendők. 1417
Feltétlen megbízható helyre aaagara junlua 15 lói bérbeadó. Clm a klidóban. 1441
Szentgyörgyváron 2 holdia aafli eladó. Bővebbel Sikátor-utca 16. 1444
Jó állapotban levő gyermek-aaart-kaoalt veszek. Szenté, Erzsébet-tér 18. 1450
~M»lr*atlüdó fiatalembert zztrénv llzcléuel azonnal felveazek. Clm a kl. adóban. 1451
UjaAg kéakaaltSafk f.tvótata.k Harthy Mlklóa-ut *. anéaa. 1454
Jobb Iparost keresek aaaaaataara, Özvegyasszony leányának. Clm a | kiadóhivatalban. 1455
Férll-nól fehérnemű tarráaka. gya-kotlott leányokat lelveszek. Jelentkeiéa vaiármp -héttőn 2-4 l|. Ktnzal alca 19.
1457
Nagyobb tsaBhalvkatylaéa. kétaaa-
kéa udvari lakás Fő-ut 19. klidó 1458
Modern dlóla ikMU jó állapotban, oleón eladó. Klein, Bazir. 1459
BéaAast keresek cséplésre. Magyar-
utca 119. 1462
Háromsaobás, (Ordősiobái, emeleti utcai la\'táa auguastua 1 re kiadó. Ugyanott kolóniáié bútorok olcsón elsdók. Horthy Mlklóa ut 3. 1444
Eladó UjfOrkÓMoan 1430 négysaóg-ölei, Jól kezelt izólóWrtok, .gy gszdaaágl és egy vllliszertl épülellel. Érdeklődni lehel Klikintzlán, ll|. Papp Péter IDszer-ktretkedónél. 1464
Egy bükkfa hálóazoba-butor ala«4. Bővebbet Hotlby Miklós ul 2.
Slazengers Dlinlop tennlsz labdák tenniszhurok
Szakszerű hurozás
SZABÓ ANTAL
sportDzIetében Fő-ut S.
Ingyen kapja a Zalai KözlOnyt, aki egy előfizetőt szerez
A Zalai Közlöny »Keresd a 6ort« versenye nem várt nagy Blkernel zárult. A versenyben résztvevők a sorok összeállításánál nem kis örömmel vehették tudomásul, hogy a Zalai Közlöny még egy meglepetésben Is részesítette őket. Az ^rejtett sorokban közöltük, hogy mindenkinek, aki egy uj előfizetőt Bze-rea lapunknak, a szerkesztőség egy negyedévig ingyen ktlldl a ZaUd Közlönyt.
Ezt a bejelentést most megerősítjük és a jövőre nézve is érvényesítjük. Mától kezdve tehát mindenki* aki egy egész éves uj előfizetőt szerez a Zalai Közlönynek, negyedévig Ingyen kapja a lapunkat. Félévi előfizetés után kettő, negyedévi előfizetés után pedig egy hónapig Ingyen kapják előfizető-szerzőink a Zalai Közlönyt.
Az előfizetést nem kell egyszerre előre klflzetid- Az uj előfizető hónaponként fizetheti a lapot, kiadóhivatalunk ezt külőm kezeli és 1 érvig minden kifizetett negyedév után egy hónapig ingyen küldjük a lapot annak, aki az előfizetőt Bzereztc.
Kedvezményben részesülnek azon kívül az önként jelentkező uj előfizetők is Ha most fizetnek elő, junius elsejéig ők Is Ingyen kapj&k lapunkat. Az uj előfizetők mindabban a kedvezményben részesülnek, amelyeket a Zalai Közlöny elő-fl2>etőlnek nyújt. Igy Igényt tarthatnak havonta két tizszavas ingyen apróhirdetésre, budapesti tartózkío-dás esetén szállodautalványra, fél, tandíjas angol és német nyelvtanfolyamokra, stb.
A bélyeg érték!
Otthon, padláson, fiókban heverő bélyegeit értékesítheti minden hétfőn délután 6-tól 8 lg a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — a Pannóniában.
Ilndin btljtmjtjtai nittstii láma.
Tagdíj nlncil
ZALAI KÖZLÖNY
1987. május ia
ÍN IS NÉZZE MEG!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
NAGYKANIZSA
= HORTHY MIKLÓS-UT 4. =
braáil tHftblrtokouáfUl.
Hirdetmény.
Sormás község erdőbiitokoisága erennel köihlrré teszt, hogy u erdőblrtokoiiág tulajdonát képeid erdő vadásiall jogát 1937. auguiz-lus l-löl kezdődő 10 ívre, a tormái! körjegyzői hivatalban 1937. májul 29-én délelőtt 8órakor tartandó nyilvános árverésen bérbeadja. — Árverési leltételek a tormái! korjegyről hivatalban megtudhatók.
Sormái, 1937. má|ui 11.
Mlhácil Lajos Kováca Lajos
bírt pénztirnok. biti elnök.
Borait kötiég^elfiljániiágától
794/1937.
Hirdetmény.
Sormái község elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy a község ,vadászati jogát 1937. évi auguizlut ll-tól kezdődő 10 ívre, a tormái! itrOrjegyzSI hivatalban
1937. május 29 én d. e. 8 Arikor .tartandó nyilvános árverésen bérbe-ftdjs. Árverési leltételek a tormái! [körjegyzői hivatalban megludhalók.
Sormát, 1937. májút 4. >Kele Györgyik. Hosszu László sk. bíró. körjegyző.
ÉRTESÍTÉSI
Értesitem a nagyérdemű közön-séget, hogy rakláramon larlok óriási választékban
síremlékeket
svédgránitból, szyanitból, márványból és műk ból a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelig.
Sírbolt, slrazegély és h6«t emlékművek készítését a leKjutányosabban vállalom.
Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását.
Kiváló tisztelettel
Kovács József
köfaragómester
1284 Nagykanizsa, Király u. 33.
Kerti magvakat a legjobb minőségben HIRSCH és SZEGŐ magkereskedésében
vásároljunk.
I- UUfylltllt —1
I mMmiII • Mjrl kmAKUttlil I
6. IpuoaofaUU mun b. I I
Páratlan kedvezmény a Zalai Kdzlflny olvasóinak
A (óváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és közponli fekvésű
István király Szálloda
(Hl., Podmanlozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyé:! kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Nagykanizsa megyei vároa r. b. bírája.
87/1937. kzg.
Tárgy: Elkobzott mérőeszközök értékesítése.
Árverési hirdetmény.
Közhírré leazem, hogy különböző nagyságú mérlegek, vattulyok ét mérőetzközök f. évi má|ut hó 19-én 10 órakor a városháza udvarán árverés alá kerülnek.
Nagykanizsa, 1937. május 12. I<H Városi r. b. bíró.
Kis kiltitHilim emtaíny,
ha vetéseit és veteményeit
PÉTI-SÓ-val
m (I trágyázza. Szükséglet 100 négyzetméterenként
F. zoléTitéléknél...... \'/•—8 kg.
Virágoknál ......... i/s-2 .
Rózsafáknál......... 2 8 .
OyUmMcsláknál...... 3-5 .
Flldlepornél... _ ... 12 „
Málnánál ......... t-2 „
Pázsitnál ... ... 1—2\',. „
Kat. holdanként: Burgonya 100-120 kg.
Répánál 50 -100 .
Tengerinél 100—120 „
Kitek és kaszálóknál 80-120 ,
Szála ............ 100-300 .
KalánzoMk......... 30- 60 „
(Készletei használati utisilái az érdek iédéknek díjmentesen rendelkezésre áll. Kicsinyben 6* nagyban kapható
orszAg József
m.g, mfltiágya, zsák, növény védelmi
szerek, gép ker..kedé.ében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (» btrésá, -.11.11) Telefon : 130.
> • UllBUHontti tmutiiiil BL Olámimt Hjl ál DtUaM U*t*^á VáUMa Ufoamááláfc. üu.li.l-1.
77a Évfolyam 110. SZin
Nagykanizsa, 1937. májm 19 szerda
Ara 12 fllL
ZALAI
POLITIKAI NAPILA
é» tiadótivstal: Póot 5. izáo. tuiadm Wiközmp cttlutio.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengó 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 7a sz.
A magyar katona
dicsérete hangzott a képv^lőház-ban a pártok rrinden oldaláról. Á\' nemzeti hadseregé cz a jól megérdemeli dicséret, amelynek kereteit szűkre szabják az ország pénzügyi lehetőségei s még ennél is jobban megszorították a trianoni határozatok. De cz a kicsiny hadsereg, bár számbelileg és technikailag Európa lázasan fegyverkező népei közölt a leghátrányosabb hely»etl>eíi van, fegyelmezettségénél és kitiüqö szelleménél fogva méltán sorozható a legelsők közé. Joggal mondta Rő-der Vllnvm honvédelmi miniszter, hogy »amink va\'n, elegendő erkölcsi és anyagi erőt jelent, - s ez. az erő minden kísérlettel szemben biztos támasz, amely mindent megtesz Igaz érdekeink ós a mlagyar föld védelmére.*
örömmel és megnyugvással hal-loUuic n honvédelmi miniszter ajkáról ezeket a szavakat, umlelyeik igazolásai és visszhangjai a hadsereg iráni az egész nemzet réft\'-éről megnyilvánult bizalomnak. És ennek a bizalomnak oszlatliuiságát m<>st ls örvendetesen tapasztaltuk. A honvédelmi tárca költségvetésének nem volt ellenzéke. A kö\'tség-velés melleit iratkoztak fel azokf-nak a polgári pártoknak képviselői is, akik egyébként általán<ksságb:m a büdzsé ellen beszéltek. Imponáló volt ez az összhang és egyöntetűség, amely híven lükrőzle az egész nemzet közvéleményéinek felfogását.
De az egyetértés nem csak a nemzeti hadsereg iránti szeretetben és megbecsülésben nyilvánult me*t Mutatkozott abban ls, hogy a szónokok pártkülönbség nélkül, egyértelműen követelték a tilanrwl határozatok katonai szakaszoltnak lörlését és Magyarország fegyverkezési egyenjoguságát
Az, ami a fegyverkezési korlátozásokat kimondó trianoni határozatok körül 1920 óla történt, a nemzetközi jog legnagyobb szégyenfoltjai közé tartozik. Mórt a trianoni határozatok nem csak Magyarországra, hanem a kisantant államokra nézve is korlátozó rcndelke* zéseket állítottak fel. Szomszédaink azonban első percben félredobták ezeket a korlátokat. Megindult az esztelen fegyverkezési verseny S ma már nem csak a nagyhaladnak\', hanem a kisantant őllamok körében ls olyan hadikészülődések folynak, nmelyekhez képest a világháború gl^nnllkus számarányai ls eltörpülnek.
Viszont Magyarország hadi ereje és technikai felszerelése egy jottányival sem lépte tul a megszabott határokat. Szomszédaink lázas étf izgalmas fegyverkezésük köaepcite mi voltunk az egyedüliek, akik betartottuk az igazságtalan béke egyik legigazságlalanabb rendelkezését.
Természetes, hogy ivem nyugodhatunk bele ebl>e az egyoldalú megkötöttségbe. A honvédelmi inlnfc4
A keresztény felekezetek békéjét hirdette Bérczey Ferenc a somogyszentmiklósi hősi emlékmű leleplezésénél
„A község katolikus templomát, én mint protestáns ember, a magam templomának is tartom" — A Pópa ö Szentségének világnézetét minden szempontból
követem . .
„A születés, a vagyon régi válaszfalai leomlottak ebben az országban"
Somogyszentmlklós, május 18 (Kiküldölt tudósítónktól) Pünkösd hétfő, milyent csak az ur alkothat? Ragyogó nyáreleii nap, az uton embertömegek indulnak mindennüntn ti somogyi és zalai határszélből \'a kies fekvésű Somogyszentmlklós felé. nhof ma a község 08 hősének emlékművét, az országzászlót, valamint a hősök örök mécsét szentelik és avatják. Csinos, egyszerű lábori oltár. A dombon a község és a szomszéd lakosság né|K\\ Leányok, asszonyok, kemény munkában megedzett rérfiak. Fiatal menyecskék piros fejkendővel, fehér blúzzal és sötét aljjal. Tovább sötétkék fejkendős menyecskék. .Mindmegannyi |)i|>acs. Lent szemben uz oltárral a megjelent notabilitások: gróf Batthyány Béla. Bárczay Ferenc országgyűlési képviselő, Bárczay né Keg-lovich Ilona grófnő, a család tagjai, Ilaám Lajos dr. csurgói főszolgubiró, vitéz Aka.v László, katonai Usztikül-döttség. vitéz Tanító, P. Cziríusz Viktória plébános. Vécscy Barna városi tunácsnok Nagykanizsa képvhelelé-ben, Barthos (iyula hercegi erdömcs. ter, Teutsch (Jusztáv, dr. Szcntendrcy lidgár, Szubó Lajos körjegyző, dr. Boda Károly az Országzászló TS\'ugy-bizottság képviseletében, stb. Az olfár-tól jobbra az elesett szcntmlklósl hősök hozzátartozói nemzeti szinü szu lagos koszorúkkal, a nagykanizsai HONSz (laramvőlgyl Iván elnök vo zetésévol. a község frontharcosul, a szavalókórus a kitűnő Szili Károly tanító vezetésével. Baloldalt \\6<{ig •> térségen a sáuci, bagolui, szentmiklósi leventék, tűzoltók, nagykanizsai frontharcosok I.aborczy főtitkár vezetésével, a halárőrzcnekar, egyesületek stb.
Az emlékmű
nemesen egyszerű és megkajx). Oltára a hazaszeretetnek. Nemes Sas mintha szárnyai alatt védené a két oldalon márványlapba vésett fi8 hős emléké\'. (Az Ízléses emlékművet a jónevű kanizsai épitő és műkővállalkozó. Mun-kovits István saját tervei szerint készítette. örömmel tölt cl, hogy ez a hősi emlék is nagykanizsai kézből kerüli ki. hirdetvén a fejlett nagykanizsai i|>ar nagyszerűségét.) Az emberek áhítattal nézik a sikerült alkotást amely hősi emlékmű, egyben országzászló és hősök örökmécsese.
Kürtjelzés. Megkezdődik
• szentmise,
amit u község plébánosa, Barusits .Sándor celebrál. Mise alatt u kanizsai ha-lárőrzenekar Hering karnagy vezetésével egyházi énekeket adott elő kitűnő felkészültséggel.
A fák közt csicsergő madárdal egybeolvadt a sokaság imáival és felszállt nz áhítat szárnyain »z Ur zsámolyához.
l.\'rfelmutatás. Mindenki térdre ereszkedik. Porbahull u délceg magyar katon.i térde legfelsőbb IJru előtt. A mise végén felhangzik u Hiszekegy é.s megkezdődik a hármas mű megáldása, amit Bar«slts és P. Cziríusz plébánosok végeznek közösen. Majd
P. Czirfusz Vlktorin plébános
méltatta a hősök emlékét. Jtagyogö
szávakban áldozott azok emlékének, akik elmentek, hogy megvédjék az akáclombos falut, a bogárhátú kicsi házat, a magyar hazát- 1>. Czirfusz beszéde ulatt felzokog a sok hadiözvegy. hadlárva, iltiuaradt édesanya... Beszéde a hösök hozzátartozóinak j apoteózisa. • Megveri az Isten azt, - J folylatja p. Czir/usz — aki megbántja a hadiárvát, a hadiözvegyet, u hadirokkantat.-.> Szem nem maradt szárazon, mikor befejezte imáját- «Uram\', ó add nekünk vissza mindazt, amit elvesztettünk!...* Nagykanizsa plébánosának beszéde a sziveket fogta meg. Mujd Szollár István VIII. oszt. glinn. tanuló izzó lelkesedéssel szavult-t el fordav: Édesanya flaílwz című költeményét. Lehullott a lepel ó> láthatóvá váll a szép emlékmű.
Bárczay Ferenc beszéde
ler szavai az egész nemt&et lelkéből szóltak. »Az, hogy eddig nem\'voltunk katonailag egyenjogúak, nem jelenti az egyenj|oguságról való lemondásunkat. A katonai egyenjogúságra szükség van, írtért ez fontos része nemzeti egyenjogúságunknak ls. A kormány mindent megtesz a katonai egyenjogúság elérése érdekében,* , , i
Bárczay Ferenc országgyűlési képviselő, aranysarkantyús vitéz avató beszéde következett, amely messze kimagaslott tartalmánál fo^-va a szabványos avatóbeszédekig! és amely az egész országban a béke biztos pilléreit lerakni lesz hivatva. Beszédének ezl a részét szószerini közöljük :
— Meg vagyok győződve, hogy ki fog alakulni az az uj Magyarország, amelynek ma már virradalán állunk, ahol a nemzet erős lesz, ahol a nemzet minden egyes tagja valóban élvezni fogja munkájának gyümölcsét és nem lesz kiszolgáltatva annak, hogy munkájának gyümölcse nagy részben mások áltat legyen felhasználva.
- Azonban, hogy ezt valóban elérhessük, ahhoz két előfeltétel szükséges, az egyik a megdönthetetlen keresztényi hit, a másik a tradíció ápolása, amely kiépiti bennünk az összelartozandóságnak az értékét, ebbe azonban bele kell nevelődnünk. A lehetőségek meg vannak hozzá, mert a keresztényi hit nevelésére itt vau a templomunk és én. mint protestáns ember mondható n azt, hogy
Reméljük, tudomásul veszik ezt a jelentést, amely mögött a nem)-zet egyértelmű kívánsága á!l - a halárokon tul azok, akik Magyaron-szág katonai egyenjoguságát eddig minden erejükkel elgáncsolni igyekeztek. Es várjuk, elsősorban a vezető nagyhatalmuktól, hogy erélyes közbelépéssel tisztázott helyzetet teremtsenek ebben a kéqdés-
a község katolikus templomát, a magam templomának Is tartom, épen ugy, mint a Pápa O Szentségének világnézetét minden azempontból követem, meri hiszen emiatt nem kell, hogy ellentétbe jussuk saját egyházam tanaival. [
- Ezen az emlékosz!opon klsg;i^.-dák, földművesek, kisiparosok; történelmi család leszármozói vannak feljegyezve, ami azt jelenU, hogy a régi válaszfalak leomlottak, ma az országban nem a születés, nem a vagyon kell hogy jelentse * megbecsülést, hanem mindenkinek uz egyéni ériéke, amely erkölcsi hitében és nem-zetbecsillésébcn. nyilvánul meg, mert csak akor fogjuk elérhetni azt, hogy ebben az országban a tömegjólét helyreálljon, hu ezen felfogásokat megvalósítjuk.
Óriási taps fogadta Bárczay Ferenc beszédét.
„Nagy János!" — „Jelen!..."
Megrázóan szép és mindenkit lelke mélyéig meghatott jelenet kö
ben.
Magyarország nem fog lemondani az egyenjogúságról, mert megilleti a szuverént\'.ás teljessége. Ez lesz a legméltóbb hála büszkeségünkkel, a
nemzeti hadseregig^ szemben, a mely kicsiny keretei között nem csak fenntartani, hanem fejleszteni is tudta az évezredes mágyar katonai erényekét. \' { \\
9
ÉAUM ftO&\'OHfr
l»3t. május 10
vetkezett ezután. A n£p egyszerű gyermekéiből alakult szavalókórus előadta Szakály : Névsorolvasás c. költeményét, amelynek előadása alatt az egyik levente odaállt a hősi eml$ktaÜ elé és leolvasta az aranybetűs neveket: \'
- Nagy János !
És a kórus felelt:
- Jelen !
- Magyar István I
És a kórus felelt:
- Jelen I , 1 i
- Gróf Batthyány Tamás!
- Jelen ! - és igy tovább.
öreg frontharcos magyarok szemeiből láttam egy-egy ki^stálycsop, pet leslklaid a »névsoro!vas ásznál.* Gyönyörű munkát fejt ki itt is a magyar taiütó a nép gyermekei kö-\'■«>• i , i . i ;
Majd felvonták az emlékmű rud-jára a vadonatúj, gyönyörű magyar zászlót, rajta az angyalos magyar címerrel, amely alatt a szentmiJkiósl hősök is dalolva mentek csatáról csatára József főherceg hadtestében, egykor. A nap izzó sugárkévéi végigcsókolták a szent piros-fehér-zöldet, végig a magyar cimert, a magyar koronát. i
És mialatt a leventék diszőrsége elsöizben odaállt az emlékmű nfclié, mialatt felröpj>ent magyar sasok módjára a nemzeti szinü zászló, felhangzott a határörzenekar Hiszekegye. A szavalókórus pedig előadta szepen összetanult, drámai hatású előadásban Szakály : Nem, nemj soháját. ( | ,
Dr. Boda Károly az Erekiyés Országzászló Nagybi|Zoltsága nevében avata fel az uj országzá^zlól és udta át rendeltetésének Urmánczji Nándbr megbízásából. Rámutatott; arra, hogy már k . ! i
300 országzászló hirdeti a magyar vétót az országban, mely országzászlók a magyar egységet, az összefogási hirdetik é« u magyar béke oszlopai. Majd megemlékezik Bárczayne Keglevicn Hona grófnő és Bárczay Ferenc lelkes munkásságáról, akik lehetővé tették a hazatiság oltárának felállítását.
Dómján Islván községi biró a község nevében vette át az emlékmüvet.
Az emlékmű megkoszorúzásánál elsőnek vitéz Akay László a nagykanizsai helyőrség pompás koszorúját tette le. Majd a többi koszorúk következtek : a HONSz, a nagykanizsai frontharcosok, Nagykanizsavá. ros közönsége képviseletében Vé-csey Barna városi tanácsnok, Bár-czayné Keglevich Ilona, gróf Batthyány Ilona, jgróf Zichy Ödönné, a somogyi vitézek, a leventeegyesület, Szentmjklós község kjö-zönsége, egyházközség, iskola, tűzoltóság, stb. i
Bárczay Ferenc ezután az Ország-zászlós emlékérmeket osztotta ki a kitüntetettek között. ( ;
A.Szózat akkordjai után a megjelent egyesületek, leventék és cserkészek diszmenetben vonultak ei az
előkelőségek előtt.
Délután 1 órakor
közebéd
volt a grófi kiskastélyban, amelyen nz cbő felköszöntőt u kormányzóra llaám Lajos csurgói/ főszolgabíró mondta. Barasits Sfindor plébános, Dombay igazgatö. Walikó József felköszöntői után Vécscy üania tanácsnok Nagykanizsa város üdvözletét tol. mácsolta, Benedek Rezső szerkesztő a magyarság klénódiumát, a nemzeti hadsereget, vitéz Akay László n pol-
gárságot köszöntötte fel\' Majd délután a község népe
ünnepi körmenetben vonult a hősi emlékmű elé.
Nem lenne teljes beszámolónk, lm nem emlékeznénk m*g azokról, akik lehetővé tették buzgó munkásságuk-
kal az emlékmű felállítását, Bárczay Ferenc országgyűlési képviselőről é. nejéről, Keglevich Ilona grófnőről és azokról, akik a rendezés munkájával valóban messze kimagasló ünnepet szerezlek ezreknek. Szabó Lajos körjegyzőről és Szili János tanítóról és a többi lelkes munkatársakról.
a kormánycsapatok győzelmévé végződött. A halottak között van állítólag Ismét Totó, a lázadó mozgalom vezérének fivére.
Egyes hp,rek szierint a lázadás mögött kommunista rugók működnek. i ,
Tirana ,május 18 A kormánycsapatok hétfőn minden ellenállás nélkül visszafoglalták a lázadás föfészkét, Argiröcast-ro városát. A felkelők és vezéreik a határ felé menekülnek.
Epe- és májbetegségeknél, elsősorban a máj nagyfokú duzzanatánál, lovábbá epeköképxödéinél és sárgaságnál reggelenként éhgyomorra egy pohár kissé felmelegített iermészeles „Ferenc József" kese-rüviz az emésztés útjait alaposan kitisztítja és a ha«i szerveket élénkebb tevékenységre serkenti. — Az orvosok ajánják.
Úrilány
Jó darabot választott a Fodor szántársulat szezonnyitóul. Zilahy Lajos Úrilány a nem csak szórakoz-lat, de őszintén feltár egy nagy mai problémái. Tulajdonképpen nem is vígjáték, bár bőven van tarkítvavig játéki elemekkel. A mese ismerős: a tönkrement méltóságos leánya nz ■úgynevezett dolfjozó nö, akjl hav| 80-ért körmöl, hogy elláthassa egész családját, miután minden állásszerzési kisérlete kudarccal járt, •nagy nő«-nek hazudja magát, be-lopódzik egy vidéki mágnás kastélyába és elhelyezi egész családját. Hogy közben n fiatalok egymásé lesznek, az mindeai vígjátékban magától értetődő.
Zilahy Ismeri az életet. Alakjai eleven, friss, hus-vér emberek; az életből lemásolt figurák. Típusok. De nem csak az életet Ismeri, hanem\' a színpadtechnikát is. A darab mindvégig lebilincselő, változatos, hol a könnyekig meghat, hol megkacagtat. Az első felvonás merész kezdetét ügyesen vezeti le a többi képekIxni. Mai darai), szókimondó, de nem bántó. [
A szereposztás a legkitűnőbb. A címszerepben F. Harczos Irént már a belépésnél ünnepié a közönség. HasonIókép|>en, a régi ismerősöket mind őszinie, meleg tapssal köszöntötte a közönség.
Harczos Irén játékban, hangban, megjelenésben mesterjeen devont
lette meg a dolgozó nőt, aki elindul az élet harcába, hogy győzzön. Minden szava, minden mozdulata a belülről jövő, álélt játék erej^-vel hat. Nemesveretü művészetből táplálkozó, brilliáns alakitás volt a nagyvilági nő szerepébeül Székelyhldy Adriené. Remek volt Szabó Ernő igiazi mü>/észvénáfól tanúskodó alakítása. Néhány jelenete, mozdulata a kitűnő Vass Irmával együtt megrázóan emberi volt. Az Oroszlán Egri Berta pár, vak* mint a körorvos szerepében Danis Jenő megérdemelték a nyíltszíni tapsot. Igazi művészek, akik nem mosl először bi»onyitották be ezt.
Külön emiitjük az ujakat, P<\'tö Endrét és Horváth Jenőt. Pető « gazdag aranyifjú szerepében adott alakításával egyszerre megnyerte a közönség rokonszenvét, játszik raj* ta, hogy otthon van a színpadon,
Az egerszegi vagy a kanizsai vasúti forgalomba kapcsolják be a szentadorjáni olajtelepet ?
Zala vármegye főispánja és alispánja a furótelepen
A szentadorjáni olajkutatásokat* mint megirtuk, megtekintette gróf Teleki Béla főispán és Bödy Zoltá» alispán. A látogatásról a Zalai Hirlap a kövelezöket irja :
»A vármegye vezetőit a fúrásokat végeztető társaság főmérnöke tájér kozlatta a szentadorjáni és budafa-mezői fúrásokról. A megbeszélések során szóba került, hogy hogyan
kellene megoldani a Szejitadorjáiv felé vezető utak rendbehozatalát. Be széIgeitek arról is, lu^y a vasiig közlekedést miként lehetne megoldani. Két terv van : a Zalaegerszeg-rédicsi vagy a nagykanizsai vasúti vonalba való bekapcsolódás. A?i előbbi látszik inkáid) megoldható^ nak s ilyen irányban indulnak meg a tárgyalások.* . |
A batár felé menekülnek az egynapos albán forradalom résztvevői
A kormánycsapatok tegnap visszafoglalták a lázadók által megszállt várost
Tirana, május 18 Vasárnapra virradó éjszaka Ethme Tluio volt albán belügyn*-niszter, egy csendőrtiszt és ^gy százados vezetésével egy csoport forradalmár elfoglalta Argirocastro városát s elvágta a telefonvonalakat. A forradalmárok egy csendőr-lisztet megöltek.
Ethme Totó az albán politikai életben igen előkelő szerepet Já,t-szik, 8 hónappal ezelőtt még tagja volt a kormánynak, a lázadást valót-szflnüleg személyi okflk mialt szJr totta. 1
A kormánycsapatok a felkelőkkel - mondja egy ujobb jelentés - 9. Proci-dombon megütköztek. Ah^rc
Selyemanyagok
blousra,
ruhára,
kosztümre.
nemzetközi vásáron is kiállított anyagokból sikerült megszereznünk néhány gyönyörű kimintázást
1937 roáM 1Q-
jól tabztog, szépen beszél s megjelenése ls megnyerő. Horváthban is szimpatikus színészt ismertünk meg, kíváncsian várjuk nagyobb &zfetictf pell. A régiek közül még vlléz Haj-mássy és\' Oz*>ray adtak párszavas szerepeikben jó alakítást.
Mindent egybevetve, egy kitűnő prózai társulatot üdvözölhetünk c2j-évben, akiktől már az első este egy kitűnő darabot láttunk, kitűnő előadásban. Lelkes, melegsikerü színházi este volt ez a megnyitó, de a darab és az előadás egyaránt nagyobb közönséget érdemelt volna. A gondos, zökkenőmön les előadás vitéz Jakabffy Dezső rendező érdeme. ! I.! Ú ! Í • 1_I (Í-O
A csókhercegnő
A színtársulat a pünkösd két ünnepén 3—3 előadást tűzőt1 műsorára. Ezek közül újdonság volt A ^sókher-cegnö elmü énekes, táneos revü-operelt, amelynek az a nevezetessége, hogy a társulat egyik tagja, Körösi Zoltán Irta, ő maga rendezte, maga is játszotta egyik főszerepét ós a valóban szenzációs korcsolya.táncbctétet is maga táuoolta. így Körösi, mint siker, halmozó, minden olduláról kedvezően mutatkozott bc egyetlen előadás keretében.
Az operett nem lép fel irodalmi Igényekkel, de annál mulattatóbb és annál gazdagabb a tálalása zenében, táncban, tréfában. Egy sikerült pot-purrl ez az operett, sűrítve benne minden, ami az utolsó évtized operett-termését jellemezte.
Az előadás keretében mutatkozott be Oltay Baba, a fiatal énekes prima donna. Kellemes, szép, jói iskolázott, kellő terjedelmű hangja van és kitűnő az énektudása. Megnyerő, bájos a megjelenése, széDcn táncol, Ízléses és dekoratív az clegánciája, kedves, finom a Játéka. A közönség meleg szeretettel fogadta bemutatkozását.
Először láttuk Szalma Sándort ls, az uj bonvivánt. Meleg zengésű, erő teljes, könnyedén szárnyaló hangja, rokonszenves megjelenése és játéka gyorsan utat talált a nézőtér ictszó-
A szerző, Körösi Zoltán is debütált. Jó humoru, nagyszerű mozgású táncoskomikus, nyeresége az együttesnek.
Az ismerősök közül a kifogyhatatlan temperamentumai Harczos Irén Játékával, táncával, pompás toalettjeivel kápráztatta el a közönséget. Szabó Ernő volt ezúttal ls az erősebb komikum hivatott képviselője, akinek százféle ötlete, mókája kacagást kaca-gásra váltott kl a nézőtérből. Egry Berta kitűnő volt és mulatságos a sü-ket nagynéni kisebb szerepében, Oroszlán Györggyel és Horváth Jenővel együtt
Kár, hogy az együttes kicsit sokat Játszik önmagának és ezen önmaja Jóízűen mulat, viszont a közönség ebben nem mindig osztozhatik. ,1 , _ (bl)
A színházi Iroda hlrel
(♦) A néma levente. Hcltal Je-uő, a francia becsületrendes magyar Író világsikerét mutatja bc ma csto a prózai együttes. A néma levente szindarabértékét fényesen bizonyltja a budapesti Magyar Színház 200 elő. adása. Ami a főváros hatalmas közönségét magával ragadta, nemcsak"az író csodásan szép romantikus elképzelése, Írói megoldása volt, de a <ki Jünő előadás is. Ezfccl a magyar szin-házi előadással versenyezhet joggal a színtársulat Néma levente előadása. A főszerepben Székelyhidy Adrién ragyogtatja nemes művészetét, partnere, a néma levente alakjában Pető Endre lesz, aki megnyerő Játékával méltán fog osztozni a sikerben. Do Szabó Ernő és a többlek kabinctalakitósa ls a játékmüvészet tiszta, magas stílusát hozza. A darab v. jakabffy Dezső pompás rendezése.
(♦) Eső után köpönyeg. Szer dán este Fodor László vígjátékából
ZALAI KÖZLÖNY
Békcffy István által operetté átírt és Krasznai Krausz Mihály zenéjével nagy sikert aratott Eső után köpönyeg eimü operettet mulatja be az operett, együttes Közel három órán át sza-kadatlan kacagás visszhangzik a nézőtéren. Harczos Irén csapongó tem-|>eramcntuma, bájos pajzánsága mellett Szalma Sándor, Körösi Zoltán, Szabó Ernő, Hátkay Islván, Daruváry Mária kacagtatnak. Rendező: vitéz Jakabffy Dezső, vezényel: Endro Emil.
(*) Virágzó a s 8 z o n y — "z évad szenzációja kerül bemutatóra csütörtökön este Harczos Irén és Szé-Kelyhldy Adrién felléptével.
A teljes pécsi együttes itt van, miután tegnap Fodor direktor-ral együtt azqk a tagok ls megérkeztek, akik az utolsó pécsi előadásokon még szerepeltek.
Kezébe vette már az ú] csomasolűsú SEHATOR BLOK CiiniettlíPDPlrt?
Észlelte már a különbséget? Eszébe jutott, mennyivel nagyobb értéket jelent a keményfedelű kölés? A váltakozó oldalon egyenkint kitéphető, leheletfinom papír? A mézgázoft szél? Az egész, egyetlen szalagból készült cigarettapapír elrendezésének ötletessége? A sok anyag- és munkatöbblet?
Ara mágia osak 12 fillér!
A ragasztható szél folytán előre Is elkészülted cigarettáit! Szívás közben nem esik széli A dohány Izét nem befolyásoljál A lapokát nem kell keresgélnie! Gyűrődéstől és piszkolódástól a csomagolás megóvjál
A legújabb, a legjobb, a legolcsóbban: ez a
SEHATOR BLOK cigarettapapír I
Ezentúl csak ezt használja! Kérje bármely dohányárusnál, — ha még nincs, sürgősen rendellesse meg!
Egy ember, akinek száma van..,
A „407-es ur" visszakapta a nevét és fogyókurára tOltOttkáposztát rendel az orvosa
Egyszer már erről Is kell ifyi.
...Ahány onjzág: annyi numerusom van. |
Akárcsak a Sing-Sing lakóinak...
Kuparlban legutoljárna ím MO\'laM a 89-es, Abbáziában, ha lürelmctl\'jn-kedtem az ebéd előtt, Alma, a csinos ós tüzes szemű kiszolgáló kisasszony leszólt a konyhába :
- Hozzák m\'ár a 48-as scampt-jáj.
A Tátrában 96 a számom Széplakon és 52-es vagyok ófüreden Bel. grádban a Hotel Srbski Králjban hallottam, hogy a portás felszólt nz emtjletre :
— Kopogjon be a 19-cshez, ne gépeljen, mert a 20-as hölgy és a 18-as ur aludni akármik I \'
A cipőm talpára krétával Írja fel a lóndiner a szobám számait és a koffereimről mindig meg tudojm -két hónapon belül - állapilani.hogyi Velencében, Triesztben, San Remfj-ban, Splitben, Dubrovniken, Susa-kon hányas számmal tisztellek mag. Néhol: kék krétával rajzolják fel a számbkat és kefével is alig lehot lemosni őket a kofferek disznóbőréről.
A szám/okkal szemben nincsen averzióm\', egyedül csak azt nem szerelem, ha valamelyik hficlbefov azt a szobát adják, amelyre 12/a
van Írva. Ez tudniillik a tlzcmhár-mas szoba száma és Isten tudja, miért: de egy kicsit babonás vagyok. Különösen azóta, hogy Mctóito Carloban a 12 a. számú szobában konstatáltam, hogy utolsó sous-mi ls elúszott a ruletten. Ez ugyan megtörténhetett volna velem a tizen-* hetes szobában is, annál is inkáig, mert fél óráig a tizenhetes számot raktam meg en plalne és ez a szám! csak akkkor jött kb amikor - én csak mint néma szemlélő álltajhi komoran Monsieur Blanc zö\'.d posztóval behúzott asztala mellett...;
Legmagasabb számom itt van|
Peslcn, a Svábhegyi szanatóriumiban. t Az idén jubilálhatnék : azt hiszem huszonötöds?5ör vagyok lakója fa 407-es szobának, csodálatosképpen azonban Ut nevem von és senklsem hiv 407-es urnák. Amint hogy mellel lem Egyed Zoltánnak se 406 os a száma és Indig Ottót se hívják 208-asnak. A nevén és nem a sz<r bája száma szerint szólítják Mistér Lagerlöfföt a hcisszu svédet^, aki nem akar tudomást szerezni Culberlsonról és még mindig a plnfon-briddgc szabályai szerint licitál. A gróf tur se 101-es itt és Bulla Elmát se nevezi ssnkl 208-asnak.
Annyi sok csavargás után kí-mondhatalunul jól esik, hogy az ember végre visszakapja a nevét.
Nem mondom : mint hetvennégyesi és harrrflnckllencost is megbecsülnek annyi sok helyén a világnak, azonban: Valahogyan az az érmésem, hogy uniformizálnak akkor, amikor én mindemképpen szeretnék egyéni életet élni. Itt áltnláb«in i mindennek neve van. Másutt: a modern diéta megteremtette az A., B., C. és D. diétákat, az étlapon az áll, hogy »diabetikus, »fogyó.<«: >hlzó,« »Savszegény,« »sótalan< és Isten tudja miféle diéta, itt: reggel bejön a doktor vagy a diétás nővér és megkérdezi, ml az, amihez gusztusom van. Először csodálkoztam rajta, hogy fogyókurán lóvén, nagyszerű töltött káposztát szervíroztak ebédre
és észre se vettem\', hogy ez a töltött káposzta valóban ugy készült, hogy fogyni lehet mellette. A kony. hában - Györki főorvos nem tud róla, hogy ide is szoktam kirándulásokat tenni - látom: ahány ven-deg, annyi diéta és néha WzJbny
Kényes nyárirnbált, öltönyeit
szakszerűen tisztítja, fényteleniti
VARGA NÁNDOR
vegytlsztltó -Horthy Mlklós-ut 8. sz.
kelmefestő Hunyady-utca 19. sz.
száznál több ember számára főznek különböző ételeket. És itt sincs számuk a vendégeknek, hanem becsületes nevükön beszélnek róluk...
Legalacsonyabb volt a számom Szegeden, ahol Istenben boldogult Török Lacival, majd pedig Kovív csics Dezsővel, a későbbi békési fő-Ispánnal vivott párbajom után — Istenem: fiatalságom legszebb idei voltak ezek -
az államfogházban, mi Hotel Müllernek neveztük aa igazgató neve után, a kilences s,zá-J mu szépen berendezett szobát knp-lam meg huszonegy napra és azóta is, ha Szegedre megyek néha, a Tiszában vagy a Hungáriában a kilences szobát kérem a portástól. Legmagasabb a számom Itt, a Svábhegyen és a szobám száma körülbelül annyi, mint a magasság a tenger színe felett. Szerelmes vagyok a négyszázhetesbe, pedig: jobbra és balra, alattam és felettem egyft)i<-mán barátságos és kedves minden szoba, Pesl. a Duna, a hegyek köu ü,-lötlünk, a hegyek uJdalain a vij-rágokba borult tavasz egyforma melegséggel Integet felénk Istennek! abban a paradicsomában, amelyről még ma sem tudogn, rajért is nevezik Svábhegynek... ( •
Padi Jób
ID<3
Zivatar!
Prognózis: Déli és délkeleti szél, zivatar, lőleg a délutánt órákban, a meleg tovább tart.
K Meteorologlal Intézet nagykanizsai megtlgyelöállomása jelend t
Hőmérséklet tegnap eeto 9-kor: + 18 6. ma reggel: +17-2 délben: +26 8. Csapadék: OO
E#y pengőért nyerhet
kerékpárt, kombinált szobabútort, fényképezőgépet, gramofont, hízott sertést, rádiót, stb., stb. Szebbnél szebb
1000 drb nyeremánytárgy.
A nagykanizsai róm. kath. Egyházközség tárgysursjegyo kapható Szabó Antal főutl sportüzletében 1.— pengőárt, (i)
*
HALAI KÖZLÖNY
llW.nHtM 19.
ffgbug már ■« «Imi királyi vonat a magyar* határ felé
NTE—Zrínyi 2:1 (1:0)
A Nagykanizsai Tprna Egyleti futballcsapata pünkösd vjeArW^l! 2.1 (110) aránybuh győzőit H Zrlnvi Torna Egylet csapata felelt Részletes beszámoló holnap.
NTE II.—Zrínyi II. 3:1 (2:0)
I Változatta, azép kilMetmet hrf
zott a két II. os/.t. fiatal csapat játéka a II. tiszt, bajnokságért. Az NTE fiataljai Jóval felülraullák ellenfeleiket és blztiaan győztek.
Az első félidőben 20 méteres kapáslövéssel megszerzi a vezetéftt. Szünet után a Zrínyi erősen v:s/.& lyezlet és Boa révén egyenlít a 8. percben. A 12. jiercbeh Kiss I. fejes góljával, trtaj\'d a 33. pércfcen Tőke góljával itz NTE bkíázlosiljia a győíehrtét.
Meglepően szép Játékot nyúzott a mérkőzés. Az NTE-ből Pollák, Kovács és Yőke emelkedett kl, a Ennyiből pedig Stróbl, Taródl és Flumbori volt Jó. Kauffmann |ól bi-ráskodott. _____
Hadsereg Itupa
SíótnBsThely! repülők-3 Ktrtár-őraz\'rad 7 . 0 (2:0)
A\'kanizsai balárőrcsapat szombaton délután Szombartielyen sulycá vereséget szenvedett, A kltünős/wm bathelyi együttesnek Of^y percig sem volt komoly ellenfele a kanizsai csapat, melyet a kiUinően védő ka-■putra mentett meg a súlyosabb vereségtől. __
Crá*r Sport Club NTE--ZMnyl komb. 2:2 (2:1)
A pünkösd hAfőt nemzettőzj mérkőzés rég nem látott szép sportot nyújtott.
Helyszűke mjalt a mérkőzésről hoTn\'apá Számunkban számolunk be.
Az ügyes trükk
Irta: ét. Uiimt Ödöu
Kcleiucu Tamás, amikor elérkezett a hatvanadik évéhez, ugy érezte, hogy érdemes ennél a születésnapnál egy pillanatra megállni és visszatekinteni arra az emberöltőre. amelyben hol Jóban. hol rosszban váltakozva életének eddigi éveit lemorzsolta.
Ithtvftn esztendő nagy idő, még a gondolat is elfárad, ha végigszánt az elmultak visszaemlékezéseiben, hát még az olyan élet, mint Kelemen Ta-máié volt. flki egymaga, család nél-kül küzdötte végig viharos fiatalságát és ószbelé|>ö férfikorát.
Egy albérleti szobában lakott, ahol egy hasonlókorú őzvegj\'asszony volt » Ukásadónöje. Megértették egymást és idők folyamán össze is szoktak oly annyira, hogy az évek hosszú sora alatt soha nem merült fel egy. más elten a legkisebb panasz sem, Kcleipen Tamás megbecsülte szállás, adónőjét, aki gyakran ápolgatta őt, különösen üz utóbbi Időkben, amikor egy kis segítségért. ta«y asszonyi gyengédségért kénytelen volt az asz. szonyt igénybe venni, hogy köszvényes lábtolt borogathassa.
ügymás mellett volt a szájuk és estBrtklnt gyakran összejöttek egv kis beégetésre, vagy napi események me^flclykázására. Ilyenkor fiohasOm volt egyéb témájuk, amikor az elbúcsúzás ideje következett, miut mind-
Róma, május 18 Mklor Emánuel olasz király^ Ele na királyié, vníum\'nt Mária* hercegnő kedden délelőtt föl Hómkor nz üdvari különvonaton elindullak Magyarország felé. Az olasz uralkodópár kíséretében vannak gróf Ciano külügyminiszter és VII-
London, május 18 A Daily Mail közli Schmldt külügyi államtitkárnak cáfolatát, o melyben az osztrák államférfi hangoztatja, hogy nem kért formális ígéretet Angliától AusVtria függetlenségének biztosítására.
- Jótállást kérni képzelcttftldi esetekre, nem jó pplittka, mondta az osztrák külügyi állumUjkár.
Budapest, május 18 A képviselőház kedd kélelőtti ü\'«-sét 10 órakor nyitotta meg Komis Gyula alelnök. A kultuszminiszter!
kelten meg|H\'ndilelték régi. elmúlt 1/juságukat, amelyhez nagyokat sóhajtottak és vigasztalták egymást, i bban minden este megegyezve, hogy más. képen történne minden, ha az egészet elölről kezdhetnék.
Azután elbúcsúztak egymástól. Hol az asszony, hol meg Kelemen TaitfAs bandukolt he a szobájába, még az ajtót is bcreteszelte a férfi, mig nz asszony egy széket támasztott az ajtó. nak, egyet gondolva, liogy sohasem lehet tudni, ml történhetik ebben a zavaros világban.
Most. hogy hatvan éves lett Kelemen Tamás, nz asszony egy forró teával és süteménnyel kínálta meg vendégét é< igv történt, hogy beszélgetésük a megszokott időnél ls tovább tartott és belenyulott 4z éjfélbe. Kelemen Tamás már az asztalra lett süteményt is elfogyasztotta, nó meg u forró tea is tüzelte belülről, ugyliogy sokkal bőbeszédűbb, volt. mint más kor szokott lenni és éjfé\' felé már annyira vitte, hogy célzást mert tenni az asszony őszülő hajára hamáská-san megjegyezve:
— Szerelem a gondosan á|K>lt hajakat... Ma látszik, hogy tükör dőlt fésülködött.
Az asszony bágyadt szemei egy pll. lanatra megcsillanlak és egy fokkai élesebb hangon, a semmibe nézve mondta:
— l\'gy gondoltam, hogy ezt a na. pol, amelyet maga is fontosnak tart, ünuepna|Hiak szánom.
Inni Frigyes irtagyar követ is.
A Stefanl Iroda jelentése szerint az olasz királyi párnak ez ajz első külföldi látogatása az olasz birodalom megalakulása óta és ez kétszeresen fokozza a látogatás jelentőségét.
Ausztria függetlenségét befejezett ténynek tekintjük és nem vagyunk hajlandók, hogy ennek elismeréséi ilyen eszközökkel érjük el.
A régi osztrák magyar monarchia tökéletes egység volt, amit szét robban toltak. A Dunamedence rendezéséi pedig a gazdasági együttműködés nélkül ölképzelnl nem lehet.
tárca költségvetését kezdték tárgyalni. Az előadó után az első szónok Tildy Zoltán vo\'t aki utalt arra az cgyetér. tésre, amely « honvédelmi tárai költ.
Kelemen Tamás csak annyit fe. lelt rá:
— Köszönöm 1
Azután egy kis Ideig csend volt a szobában. A falióra csendesen verte kl a másodperceket, az ajtófélfában egy dolgos szubogár végezte megszokott rágcsálását. Valahol az ajtórene-désen beszorult egy kis esti szellő, amely megingatta a villanylámpát.
Kelemen Tamás újból ránézett nz asszonyra, aki megrebbenve tért most kl a pillantás alól.
— Tudja mire gondolok most? — törte meg a csendet Kelemen.
— Megtudom, ha megmondja! — szólt vissza incselkedve az asszony és egészen hátravetette magút a bőrfotelben, miközben most ntlr kérdően nézett a lakótársára.
— Ugy gondolom, hogy ml, akik egy födél alatt lakunk... — mosolyodott el Kelemen, de tovább nem folytatta, hanem elnyelte magában u továbbiakat. mire az asszonynak kellett most már minden rábeszélőtehetségét elővenni, hogy további nyilatkozatra birja a férfit.
— l olytasga, csak folytassa! — unszolgatta Kelement, aki egyet köhögött. majd ujjaival az asztalon dobolva, erőt vett magán a továbbiakhoz.
— l\'K.v gondoltam, hogy mennyivel érdekesebb lenne... de most ne neves sen kl, mert én most nyilatkozatot leszek, hogy mi volna akkor, ha uiaga az éu feleségein lenne... Mii
ÓVJA SZEMÉT I .
(i vilirőlJon blnkrnitnal egv Ml 1114 aaamMvasat látaier-aiakUalalamban.
Olción, kitűnő gyártmányú uemQvegel áru>l-tok ái kéiillek. - Legmodernebb optikai gépekkel felwerelt Oiememben bármilyen iiem-orvoil receptet It nakuertJen etktultek Javllásokhoi mindenfajta alkatráw.
Eredeti Zeiss punktál-Uncsék.
Láimárök, hőmérők, bor- ál muilrftértlk.
ZSOLDOS OVO LA
órálmeiter, áklterétl át látM«fráiime**f. FA-Irt 8. (a Korona-itáUo^ával "embert), óra á« ákner nagy váUiitákban. Elismert predi óra- ái ákuerJavItómOhely.
ségvetésének tárgyalásakor meflttyUvá-nult. Hangoztatta, hogy ugyanilyen egvüttmüködést kell tanúsítani a Háznak a kultusztárca költségvetésének tárgyalásánál is. A továbbiakban a református lelkészék helytetfiről beszélt.
Illés János a gyermeknevelés módosításáról beszélt. Hangoztatta, hogy a módszernek meg kell változni, n*ert a mai gyermeket az életre keli nevelni. Ma mindenki nz url^Slyák felé tutz. kolja gyermekét, még » falusi ls, ezt meg keli változlalnl. mert a szellemi prolctáriátus a legerősebb robbanó-anyag.
Rctrovácz Gyula foglalkozott az újkori ]X)gán.vsággal és azt hangoztatta, hogy ezt az esztelenséget kl kell irtani. Majd tanügyi kérdésekkel fog-lalkozolt
Lapjárta:
Illetékes helyen f kategorikusan megcáfolják, hogy a névmagyarosl-tásl akció vagy annak osztálya szünetelne.
A királykoronázás után megbeszélések a kiszivárgott hinek szerint lehetővé tették Magyarország számára ls a katonai létszámemelést. A kisantant hajlandó ugyanis belemenni a katonai egyenjogúságba, ha Magyarország kötelezi magát megnemtáfrnadásra. A Stefani iroda jelentése szerint Magyarország katonai egyenjougsági Igénye már régen időszerű volt, miután Ausztriának is megvan.
szólna hozzá?...
Az utolsó szavakat olyan határozott bátorsággal mondta, liogy az usszony zavarában igen sürgősen a szekrény belsejében kezdett valami titán keres gélni. Tedig nem volt semmi keresnivalója.
— Magától függ. — szólt vj«sza nz asszony, mikönbeu a vizespohárnál nagy csörömj>ölésscl rakta egyik polcról a másikra.
Kelemen Tamás nagyot nyelt és elővette a zsebéráját, amelyet sürgősen szükségesnek tartott épen most felhozni. I-nsson forgatta az óraszöget, hogy közben Legyen Ideje a gondolkodásra
— Magától függ, kedves Kelemen Tamás — Ismételte tobg az asszony és most már odaült «z asztalltoz nézni Kelemen vergődését, aki, mint egy kalitkába fogott madár, zavarodottan kereste a megfolelő választ.
Az utcáról kédől hazatérők baktató léptei törtek be a szobába, vaUkl hun-gosan nevetett, amire Kelemen Tamás összerezzent.
— Nó. menjünk aludni! — vetette oda az asszonynak és felállva a keiét nyújtotta.
Kftucsuztak. Az asszony mégegy-szer Bzcrencsokivánatait fejezte ki lakótársának, aki sietett be a »zobá. jlíba. ismét be reteszelte az ajtót és nekivetkőzött a pihenésnek.
Másnap reggel Kelemen Tamás, "ml eddig még sohasem1 tőrtént meg, ha. bot kupott « kávéjára. Kellemesen
Hz „uri pályákra" való nevelés túltengését
kifogásolták a Házban a kultusztárca költségvetési vitájában
Utolérhetetlen
napfényálló, mosható, Idójáráanak ellenálló
„INPANTHREM"
Nagykanizsán
PÁLCSICS
Telefon 5-33 FESTI
Ausztria nem kér Jótállást függetlenségének biztosításira
Schmldt államtitkár cáfolja az Angliától kért ígéret hírét
1691 má|m H)
BÁLA! ltOZLONV
ON IS NÉZZE MEG!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
NAGYKANIZSA
= HORTHY MIKLÓS-UT 4. =
Megalakult
az uj spanyol kormány
Valencia, május 18 Az yj spanyol vörös kormány Negrin képviselő elnökletével megalakult. Az uj, Negrin kormányban 3 szocialista (Negrin is az!) 2 komf-munista, 1 baloldali közt á^sági,< 1 baloldali katalán, 1 központi egységes és 1 baszk nacionalista foglal helyet. , \'
Börtönben a Vasgárda vezetői
>, május 18 A Vasgárda több vezető tagját 3-8 évig terjedő börtönné ítélték. Az elitéltek között van CaMacuzcno Is, aki nemrég jött vissza a spanyolvörösök szolgálatából.
— Ijííl pongyolák könnyű mosható anyagokból, nagyon olcsón SehflWnél.
érlntclto cz a meglepetés é< ugy lett, mintha észre sem vette volna. .Egy szót scin szólt róla az asszonynak, i
A kővetkező napon a habon kivül két vajas sütemény érkezett u túl-cán az eddig megszokott egy darab helyett. Este pedig ugy ki volt öltözködve az asszony, mintha rendkívüli vendéget várt volna. Még az arca is ápoltnbh volt, mint máskor szokott lenni. Ez este ő kopogtatott be Kelemenhez.
Kelemen Tamás nrtni lett volna férfi, ha mindezt « változást azonnal észre nem vette volna. Homályosan gondolta is, hogy tulajdonképen mi ennek az oka és magában, befelé örült is a változásoknak.
Az asszony helyet foglalt az "asztal mellett és megindult a megszokott .beszélgetés. Szóbakerült ismét az cl. múlt fiatalság, amelyet gyakran szakított meg mindkét részről egy egy fáradt sóhaj.
Az asszony csui>a várakozás volt egész idő alatt, hogy a két nap előtt megpendített kérdésnek mikor jón a folytatása. Mosolyogva kínálgatta Ke-ment délről maradt sütemény éve f, aki végre jó későn megint csak rátért u tárgyra.
— Bizony, bizony minden máské-pen lenne, lui nem így folytatnánk a hátralévő életet.
Az asszony csak erre várt és kapott a szón, hogy megismételje.
— Csak magától függ minden, ked.
ves Kelemen Tamás.
fis cz a hatvanadik születésnapon elhangzott kijelentés jelentette a fordulópontot Kelemen Tamás életében. Az asszony féltő gonddal, szeretettéi jes Iparkodással védte a férfi é\'de-keit és elhalmozta mindazzal, amit körülményei megengedtek. Ettől a naptól kezdve komoly férfiszámba vette Kelemen Tamást és ezért minden alkalmat. igyekezett megragadni, hogy személyének érdekességét lakótársával szemben emelje. Figyelmesen öltözködött ettől kezdve és ünnepélyesebb volt a hang, tartózkodóbb " modor, amivel az öreg Kelemenhez közele. dett
Kelemen Tamás pedig délutánon-kint mosolyogva mesélgette a klubban megváltozott életkörülményeit, nem győzve eleget dicsérni saját ügyesen megpendített gondolatát, a mely születése pillanatában már a múlté volt. Meg volt elégedve a világgal, amelyhez szerinte nem kell egyéb, mint hogy az ember egy asszony előtt, — mosolyogva tette hozzá: kor nem számit — egy párat sóhajtson, pár célzást legyen, amig megkapja a választ, amelyet később már majd. nem minden este magúban befelé mosolyogva hallgatott:
— Csak magától függ minden, kedves Kelemen Tamás.
Egyebekben minden maradt a régiben Kelemen Tamás és háziasszonya életében.
— (A megyéspüspök jubileuma)
Dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspököt 20 évvel ezelőtt, május 16-án nevezle ki a király veszprémi megyéspüspökké. Miután az ünnepélyes beiktatás 1917 őszén történt, a megyéspüspök a 20 éves jubileumot nem most pünkösdkor", hanem az ősszel fogja megünnepeli^
— (Angéla Rótta Keszthelyen)
Pünkösd vasárnapján nagyarányú ünnepség keretében szentelték fel a karmelita templom uj orgonáját. A szenlelésl szertartást főpapi nagymise keretében Angelo Rott a pápai nunclus végezte. A kétnapos ünnepségek során dr. Pataky Arnold pápai prelátus, a Pázmány Egyetem Rektor Magnificusa, dr. Szerecz Imre főgimnáziumi igazgató, Kleyn-pa Károly prém. kanonok, P. Miklós karmelita tartományfőnök, Hász István dr. tábjufi püspök, Berkes Ottó főigazgató és mások mondtak beszédeket.
— Nőt rabára, kompiéra nagyon divatos a mintás lonvászon. Schíltxnél minden minőséget megtalát.
— (Halálozás)
Neufeld Ilenrikné szül. Rcichcnfcrd Sarolta lwsszu betegség után 89 éves korában folyó hó 18-án Nagykanizsán elhunyt. Temetése május 19-én délután 5 órakor lesz az izr. temető halottasházából. |
— (A pedagógusok kirándulása)
nagyszerűen sikerült pünkösd hétfőn
délután. Az összes nagykanizsai iskolák képviselve voltak a kózei\'ÍO tagu, vidám társaságban, amely 2 órakor elindult a szcntgyórgyvári.hegyre, a vendéglátó Szomolányi-szőlőbe. A han. gulat kitűnő volt késő estig, amikor a társaság a jókedv tetőfokán, gyönyörű holdvilágos este hazafelé indult. A kirándulás sikere ujabb bizonyság amel. lelt, hogy a kezdeményezés életrevaló és szükséges volt. A kirándulás rendezése Szakáll Gyula kegyesrenill ta. nár ötlete és munkája volt, a családiasán meleg, dérüs hangulat és a kirándulás sikere volt érte jutalma.
— Fárfl tropikál szövet újdonságok már megérkeztek Schütxékhe*. Legkel lemosobb nyári viselet.
Emésztési nehézségek, bélrenyheség, gyomorfájás, májduzzadt-ság, Ingerlékenység s álmatlanság
esetén az cmésztöcsalornát reggel felkeléskor egy pohár természetes .Ferenc Józsel" keserűvíz alaposan kitisztítja, fertőtleníti a gyomrot és a beleket, a vérkeringéit helyes ulra tereli és felfrissíti az egész szervezetei. Az orvotok ajánlják.
SENATOR CELOFILTER
FÜSTSZŰRŐS CIGARETTA HÜVELY
HALAI KÖZLÖNY
1937. milul 19.
Csillárok,
asztali lámpák, kirakatvilágitók, világítási tervek díjtalanul.
Elektron.
ujat és használtak,
ÉrUalUnre l>kdh>-l,in l.lk.r.o.Uk.
Elektron.
— (Növendék havgverseny)
A városi zeneiskola szerdán délután 0 órai kezdettel növendékhang. versenyt tart az iskola kamaratermé. ben. Belépődíj nem lesz. A rendezés költségeit önkéntes adományok híva. toltak fedezni.
— (Halálos szóváltás)
Zalaegerszegről jelentik : Lesen-cenémclfa községben Mojzner János és Acs István valami miatt összeveszlek, Mojzner zsebkésével le* szúrta Ácsot, aki a helyszínen meghalt. Mojznert letartóztatták. ;
— Imprlmé maradékok\' megfelelő jó méretekben, alkalmi árakon Schfltwél
— (Baleset a törvényszéki építkezésnél)
Szombat délután n nagykanizsai törvényszéki építkezésnél. bérfizetés alutt. a munkások egy része állványozási munkát végzett. Munka közben az egyik magas Létra ledőlt és ráesett Szakács János 17 éves kő-milvcstanoncra. Beszállították a kór-liázba, sérülése azonban nem súlyos, már cl is hagyta u kórházat.
— (Halálos szerencsétlenség)
történt a zalalövői állomáson fa-lerakás közben. Az egyik zalalövői fakercskedő megbízásából Szakonyi Imre két társával fát akart lerakni kocsijára a vonalról. A munkások ittas állapotban érkeztek az állomásra és igy történt, hogy egy farönk Szakonylra eseti. Szakonyi a helys-flnen meghalt. A vizsgálat megindult.
— Saját érdekében és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a KojmUIm Buteráraháx ő»»l mflbutor-klál-litáaát megtekinti, vételkényszer nélkül.
Szerda
BÜ1APEST U
0.45 Torna. — Utána hangleniezck.
— 10 Iiirek. - 10.20 Felolvasás. -10.15 Felolvasás. — 12.05 Kélhelyiné Wakots Margit énekel. — 12.30 Iiirek.
— 12.45 Sándor János hegedül. — 13.20 Időjelzés, Idöjárásjelentés. -13.20 Hanglemezek. — 14.40 Hirek.
— 10.15 Diákfélóra. - 10.45 Időjel. zés, hirek.
17 Dr. Hoffmann Edit előadása. — 17 30 A rádió szalonzenekara. — 19.25 Cigányzene. — 20 Külügyi negyedóra.
— 20.55 Hirek. — 21.30 Az Operaház előadása. <Sicgfried.» (11,1. .felvonás.) Zenedráma 3 felvonásban. — 2240 Idöjárásjelentés. — 22-43 Kertész Miklós jazz.zenekara. — 00.05 Hirek. BUDAPEST II.
1715 Olasz nyelvoktatás. — 17.45 Munkásfélóra. — 18.30 Az Operaház előadása. Siegfried. (I. és II. felvonás). Zenedráma 3 felvonásban. — Az I. felv. után kb. 10.45 Hírek. — A II. felv. után kb. 21.15 Iiirek. — BECS.
10 Szimfónikus lemezek. 17.30 Manelsky és pahlcn zeneszer. zők órája. — 1910 A nap hangjai.
— .19.25 Vidám zenés óra. — 20 45 Szlmfónlkusok Rlchter Steiner hege-dümüvésznővel. — 21.45 Haydn: Szvit ShakesiH\'áre: Lear király elmü darabja nyotuái*.. ri .12,20 Húdíóvuekar. ~ 23 Zíockár.
Naptárt Május 19. ezorda. Kom. kat Cőlesztln. Protestáns Ivó. Izr. Szíván hó 9.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a „Mária" gyógyszertár ét. a klakanlzsal gyógyszortár.
Gőzfürdő nyitva reggel 0 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek dél. tán kedden egéaz nap nőknek).
— (Bélyeggyűjtők Ulálkoxéja) Hétfőn délután 6-tól 8-Ig a Pannónia hátsó kistermében.
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés dija vasárnap é$ ünnepnap 10 sióig SO fillér, minden további sió 6 fillér, hétkOinap 10 sióig 60 fillér, minden további sió 4 lillér.
Autótaxit, bérautót, modern, uj áramvonalast, szolid árban, bárhova, Kauf-mann Manónál rendeljen. — Teletonállo-
más 2-22.
Hounált ruhát veszek és eladok, hívásra háthoz megyek. Márkus, Király-utca 81. 1090
Megérkezett a közismert bndal csillag grafológus n0. Fogad délelőtt 9—12-ig, délután 2-6-lg Fő-ut 22., földszint 1. 1332
Mielőtt wlniiatékat csináltat, kérjen árajánlatot Jerauaektól, Erzsébet-tér 18.
1398
OgynBkBt keresünk fixre és Jutalékra. Jelentkezők csak Jegyzők lehetnek. Clm: Kaposvár, Poitaflók 93. 1394
Feltétlen megbírható helyre xongora Junlus 15-tól bérbeadó. Clm a kiadóban. 1441
Elzidó
alkSIttfxés végett Bajxa.utoa 2lm számú oaalédl HA* szabadkézből május 23-án délelőtt 11 órakor helyszínen tartandó árverésen.
Jégaxakfday eladó, teljesen Jókaiban. Hentes mészárosnak való. Klnlzsl-ucca 21.
1474
Keresek megbízható klfutólaáayt
azonnali belépésre. Ideál dpőüzlet. 1475
Dautaohaa Fiítuleln sucht zu Kindern Slellc. Adresse In der Redaktion. 1477
Kiszolgáló klaaaazonyt azonnal felveszek. Hoffmann Anny kalapszalon. 1478
VaaxBnk defekt tangarit. — Elek gazdaság Palin. 1479
Faatékkaraakadflknél Jól bevezetett, lehetőleg ssakmabell ügynököket ét körzetképviselőket felvesz festékgyár. Leveleket a kiadóhivatal .Festékgyár" Jelibe alatt továbbit 1438
Eladó Ujfflrhéaoan 1430 négysiög-öles, Jól kezelt szőlőbirtok, egy gazdasági és egy villaszerű épülettel. Érdeklődni lehet Klíkanlzsán, UJ. Papp Péter fűszer-kereskedőnél. 1408
Kétaxobéa udvari verandás lakás augusztuira kiadó. Klnlzsl-utca 11. 1445
KaraaQnk könnyű, kétüléses hajtóko-cslt. Elek gazdaság, Palin. 1480
Hegjelent Nagykanizsa Címtára!
Ma került kl a sajtó alól Nagykanizsa Cimtára, amelynek Ízléses kivitele a Zalai Közlöny nyomdájának fejlett technikai felkészültségét dicséri.
A Nagykanizsai Címtár adatai az egyes testületek és hivatalok saját Összeállított listája alapján készült és közszükségletet képez nemcsak közhivatalodnak, egyesületeknek, irodáknak, kereskedőknek és iparosoknak, vidéki uradalmaknak, hanem mindenkinek, aki Nagykanizsa életébe belekapcsolódik, az egész vidéknek, amely Nagykanizsával ősz szeforrott. Nagykanizsa Cimtára mindenkinek nélkülözhetetlen.
Miután Nagykanizsa Cimtára meghatározott példányszámon állíttatott elő, jól teszi mindenki, ha szükség-kiét beszerzi, míg a példányszámok tartanak. Az előjegyzett példányok I ugy helyben, mint vidéken a pünkösdi ünnepek után lesznek kézbesítve.
Nagykanizsa Cimtára a kiadó Benedek Rezsinél, a Zalai Közlöny kiadóhivatalában és a könyvkereskedésekben kapható.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. szám.
■ piai*\' IBalracvászon
fir ffí! SY I Nyugágyváazon ánjba — párnába I Szalmazsák
Hirsch és Szegő cégnél
Roletta
vásxon rud xainor
ÉRTESÍTÉSI
Érlesllem a nagyérdemű közönséget, hogy raktáramon latlok óriási válasz\'ékban
sirem lékeket
svédgránitbői, szyanllból, márványból és mfik\' bal a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelig. Sírbolt, alrmgály t■ háti snláknűvek
készítését ■ Icfjulányosabban villalom.
Kérem a naeyérdenitl közönség szíves pártfogását
Kiváló tisztelettel
Kováca József
köfaraEóma.ter
iái Nagykanizsa, Király-u. 33.
Kerti ffiselékmagvak, virágmagvak, Pázait-fü magvak, Péti-aA műtrágya,
FUTOR — PEltK
Hutter-féle olajpogácsa keverék, GyQmfilcsfa-védelnti-azerek
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmlsze-rek, gép, zsák, ttb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett)
C- uiiugiwit -—j
Indenkl a helyi kereskedőknél I éa iparosoknál azerozsa bal I
6 havi mMMM
Slazengers DUnlop tenniszlabdák tenniszhurok
Szakszerű hurozás
SZABÓ ANTAL
sportűzletében Fő-ut 5
* la^uw,! m. uui-te, N,<«* é. imi»w I^aé mm mgkoia^. nn«.. uu tár
77a Évfolyam 111. síim
Nagykanizsa, 1937. mijus 20. csütörtök
Ara 12 HU-
ZALAI KÖZLÖNY
H kUdóhiv.Ul: Pöut 5. aiiia. Mcjydraik múi.l™ hrtkóanap dílutín.
POLITIKAI NAPILAI
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Klóllictóal iia: esy hóra > pei^ó 40 llllír. Sicrkesztóaógl ta kiadóhivatal! leWom 78. ai.
Őlelséfle III. Viktor Emánuel, Olaszország királya és Etiópia osáazára.
Őfelsége Elena dl Savola, királyné és császárné
Őfensége Mária savolal heroegnő
Az olasz királyi vonat tiz percet időzött a nagykanizsai pályaudvaron
Méltóságteljes, néma tizpercig teljes csendben tisztel-gett a trianoni haiárváros a felséges utasok előtt
Emberi pompa helyett a májusi reggel ragyogó parádéja fogadia Nagykanizsán az átutazó olasz király vonalát. Ai. első híradások, amelyek "z olasz sajtó hasábjairól lepték meg az egész világol, még ugy tudták, hogy magyar főidón Nagykanizsán méltó dísszel ünneplik meg az císő perceket, amelyeket Olaszország uralkodója ma-gyár földön tőit- Ugy volt, hogy a Viktor Emánuel tulajdonát képező volt nagykanizsai 6. honvéd gyalogezred, amely most Kaposvárott állomásozik, itt tiszteleg nagy katonai pompával az olasz uralkodó-család előtt. .Majd amikor ezek a tervek megváltoztak, jöttek más lilrek: — az olasz király a kanizsai állomáson fogadja a Magyarországon élő és Budapestről a királyi vouat elé utazó olasz előkelőségeket és a fasclsta szervezet vezetőit. Ez a hir még a fővárosi sajtóban Is, az utolsó n;»pig tar-tolla magát, csak a Zalai Közlöny s a tudósításaikat lőle szerző l"pok irlák, hogy « nagykanizsai fogadtatás a legteljesebb csendben történik, 1k>-lyesebben: — nem lesz fogadtatás. Igy is történt.
Biztonsági intézkedések
A legmesszebbmenő intézkedések természetesen na|>okon át foglalkoz_ látták n hatóságokat. Így elsősorban a csendőrséget, rendőrséget. .Szigorú rendelkezések történtek, egy héttel előbb megkezdődlek Nagykauizsán. a kórnyéken és a vasúti vonal mentén a razziák, a legfokozoltabb idegenel-lenőrzés. A vasút ls a gondosság legfelső határáig ment el a forgalmi biztonság megszervezésében. Máj az utolsó éjszaka is pihenő nélküli szolgálatban voltak mindazok, kiknek éber figyelmétől függött a királyi vonat biztonsága. Vasút, rendőrség, csendőrség még egyszer az utolsó sin-szegig átvizsgált mindent az uralkodócsalád vonatának érkezése előtti hajnali órákban. Egész éjszaka megerősi. lelt rendőri szolgálat őrködött a vasúti állomáson és környékén. Még alig pirkadt, amikor elzárták a forgalmat a Horthy Miklós utl sorompónál és minden úton, amely az állomáshoz vezetett. A korai pécsi vonathoz igyekvő utasok még átmehetlek a kordonon, mert ez a vonat 10 perccel a királyi vonat érkezése előtt indult el és azzal Murakcreszturon találkozott. A nieAet-rendszerint 5.50-kor induló budapesti gyors ulasai azonban már kénytelenek voltak megvárni a sorompónál a királyi vonat elindulását, mert a már Jugoszláviában ezalkalomra megváHoz. tátott menetrend szerint a trieszti gyors közel egy órával későbben érkezeit Nagykanizsára s ennyivel ké-sőbben is indult Zavart csak az, kel
tett, hogy a közönség erről nem volt előre kellőképpen tájékoztatva.
Kik voltak jelen a vonat érkezésénél?
A sorompón át egy lelket S2in engedlek. A környék nvog volt szállva dls/.sisakos rendőrséggel, akik gyalog, lovon és kerékpáron végezték felelősségteljes szolgálatukat. Kizárólag a rendőrséghez tartozók léphetlek át a soiomi>ón túli területre. A vonatérkezés előtt egy negyedórával a Zalai Közlöny munka társa volt az egyetlen, aki átléphetett a kordonon, majd pár jx\'rccel a vonat érkezése előtt a városi autó? amelyen dr. Králky István polgármester, P. Cjrfusz Viktorin plébános és Yécsey Barna városi műszaki tanácsnok érkeztek meguz állomásra. (A PeslI Hírlap munkatársa, Szerelemhegyl, a volt kiváló atléta és az Uj Magymrság, vaiaf-\' mint a Mai Nap kiküldött tudósítód nem jó hírét fogják költeni Kani-zsának, mert csak az egyik lezárt váróteremből lehetlek tanul a kiráf-lyi vonal érkezésének.)
A néma pályaudvaron
A pályaudvar nem öltözött különös díszbe. Minthogy minden fogadtatás elmaradt, ez érthető is volt. A perron közepéj] egy olasz lobogó, Jobbra, balra 2—2 magyar lolx)gó. ennyi je. lezle mindössze, hogy királyi vendégek
érkeztek a magyar föld határvárosába. A perron szélén rendőr-sorfal és végig az állomáson, ameddig esak ellátni a sinek mentén. Köztük nagy számban idegen, budapesti rendőrök és rendőrtisztek. Az egész felett Krasz-nay Pál rendőr tan ácsos, a nagykanizsai kapitányság vezetője, parancsnokolt. óramű pontossággal ment minden. A polgármesteren, plébánoson, műszaki tanácsnokon és a /.alai Közlöny munkatársán kívül civil egv lélek sem volt a perronon. Kiürítették a várótermeket és az egész állomásépületet, a vasutasok Is csak szigorú szolgálati igazolássaf tartózkodhattak az állomás területén. Krasznay rendőrtanácsos felesége is csak az állomás iroda egyik ablakából nézte a királyi vonat érkezését. A forgalmi irodák kivételével minden ajtó kívülről zárva, még a trafik és ujságárusitó pavillon ls üres. A szinte mozdulallun némaságba merevedett pályaudvaron csuk a rendőrtisztek aranyzsinóros, szürke, uj egyenruhája és a diszsisakokoii megcsillanó reggeli nupsugár jelentett némi élénkséget.
Elindul a próbamozdony
Amikor megérkezett a jelzés, hogy a királyi \\onut elindult Murar keroszturról, abban a pillanatban elindult a kanizsai állomáion befűt-\' ve várakozó próbamozdonyj, umer lyeu vasúti mérnökök is utaztak. Ez a mozdony tiz percre az udvari vonat előtt, Budapestig biztositju a vonal technikai biztonságát.
A világ legszebb vonata megérkezett
Tiz perc mulvu, a bejelenlett időben, B óra 62 perckor feltűnt a szemaforoknál bekanyarodó udvarfi vonat. Eblxin a pillanattan feszes tisztelgésbe merevedett az egész rendőr-kordon és a j>err|un elölt felállt rendőrtisztek. A V*>nat lassan, szinte öntudatos méltósággal gördüli be az állomás fedett csarnoka alá. Zajtalanul, puhán gurult a világ legszebb vonata nevet viselő olasz udvari szerelvény és zökkenő nélkül állt meg.
A 280 méter hosszú szerelvényen mái- a magyar mozdony volt, abn~-lyet Senn Oltó MAV elnökigazgató vezetett Murakereszturtól fogva, Sem a mozdonyon, sem nz egész -vonalon sehol semmi külső jele annak, hogy királyi vendégeket hoz a vonal. Egyetlen zászlócska, egyetlen szál virág sincs sehol. Kívülről a vonat nem árul el egyebei, mint a rendes szalonkocsik. De ahogy egy-egy le nem függönyözött ablakon (kevés van Ilyen) átvillanik a fedett csarnok túlsó feléről átkacsintgató napsugár, u kiváncsi szem egy-egy,
villanásra látja azt a meseszerű pompát, ami ezt a vonatot érdemessé teszi a nevére. .
Az álom vonat utasai
A vonat a mozdonyon kivül 11 kocsiból áll. Az első kctiőben a kísérethez lartozók utaznak, a harmadikban Ciano olasz külügyminiszter. A negyedikben a király, az ötödikben a királyné, a hatodikban Mária hercegnő, két élkezőkoesl van a vonalon s az utolsó két Pullmann az a két magyar kocsi, amit Murakereszturon csatoltak a vonathoz s amtelyen a kíséretet alkotó és szolgálatot teljesítő magyar előkelőségek foglalnak helyet. Az, ulolsó, 11-lk kocsi a fényesre lakkost fekete podgyástf-vagon.
A király az ablaknál
A rendőrség feszes tisztelgése ad-dig tart. amig a vonat meg iutoI áll. Az első kél kocsiból cilinderes, zsakettes urak szállnak íe egv kis levegőt szívni a kocsi előtt. A királyi udvwtartós tagjai, \\ kirótyi család
a
gMlAl KöZfObto
1137. mffafejú;
kocsiablakai majdnem mind lehúzott függönyökkel néznek szemközi <> kanizsai Állomással. Sürün, takarja a farács a királyi kocáik hálófal kéinek 3-3 abUkAt A király kocsién egy ablak nyitva van. A felséges ,ur fbren volt és jellegzetes síliftet tje egy pillanatra fel ls tünt a* egyik »btak nnp. sütötte üvege mögött. l)e csak egy pillanat volt. annyi se taliln s ftztáu nenv- mozdult többet »ai*mi a királyi szalonkocsiban. Mária hercegnő ko. csijának egyik fülkéjében egy udvar, hölgy nézett ki pár pillanatra az ablak mögül. Hzenkivül sehol scmhtf mozgás a királyi család három szalonkocsijában, amelyek a szerclvényépltő művészet remekei: másai a rómrd ki-
rályi piflota íu kosztárainak. Csak «U ezek után következő kocsikban mutat kőzik u/. ébredő élet néni jele, jtt egy plrosfrakkos laká| tünlk fel. amott pár kíváncsi fej bukkanik fel, vagy a Jdséret dolgukat végző tanj-Ü Jönnek-mennek. A két magyar kocsi ablakai nyitva vannak, utasaik nézik a méltóságteljes némaságban álló pálya-udvart.
Indulás tovább
A kocsik tartályaiba vizet szivaty. lyuznak s már emelkednek is a sZolgálaltévő vasutasok fehér keselyül, jelzik, hogy minden készen van és 10 percnyi időzés után a vonat
ugyanolyan csendesen, ,Jassnn, szinte ákmwzerü sima kigyózássaf kigördül az állomásról. A Id járati szemaforig kiséri a karhalalom néma tisztelgése.
Az egész idő alatt, m«g a királyi vonat a kanizsai állomáson állt, egyetlen hangos szó ivem hangzott el, egy ember a helyéről uem mozdult, még a szellő sem lebegtette a perron ünnepet hirdető loLíogófct, Csak a fedett tető madurjií diskuráli tak hangosan a királyi vonat ablakain csillogó napsugarakkal^
(bl)
A királyi család diadalútja a határtól Budapestig
Murakereszlur, május J9 Viktor Emánuel olasz király Mu-rokereszturról, a tiflanonl magyap halárról a következő szövegű táviratot küldte Horthy Miklós kormányzónak :
A magyar halár átlépése pillanatában a királyné és császárné, valamint én őszinte meleg barátsága gal üdvözöljük főméi lóságodat és Horthy Miklósáét és őszintén örü-lünk, hogy néhány napot szép országukban tölthetünk. Victore Emanuele.
A székesfehérvári fogadtatás
Székesfehérvár, május 19 A Balaton mellett végigsuhanó udvari vonat 8 óra 64 perckor, ér*
kezeli meg a székesfehérvári pálya udvarra, amelyet ezíUka\'omra tel»» jes virág és zászlódiszbe öltözettek. A pályaudvaron megjelent gróf Széchenyi Miklós főispán, Csitárf G. Emil polgármester, a 2. honvéddandár tiszliknra és egy diszszáf. zada a zenekarral. Itt váríák a ví>-nat érkezését az olasz királyi pár mellé beosziolt magyar előkelőséf-gek is, akik a zenekar hangjai mellett beszaladó vonatra elsőnek szálllak fel. A szalonkocsiban történt a kölcsönös üd\\$zlés, majd ugyancsak ilt köszöntötte az olasz királyi párt gróf Széchenyi főispán. A vonat 8 percig álll, majd lelkes ünneplés és n zenekar hangjai mellett kigördült a pályaudvarról.
A káprázatosan szép budapesti bevonulás
Budapest, május 19
Az ylasz vendégek érkezése lá/t-bahozta a magyur fővárost. A bevonulási útvonalon végig tízezernyi tömeg várta már sokkal előbb az olasz királyi párt.
A Keleti pályaudvar virág és lotfogód\'fczbe öltözJött csarnokába ponlosan 10 óra 30 perckor futóit be az udvari vonat. A jjíixxs szőnyeggel díszített emelvényen Horthy Miklós kormányzó és felesége várták az olasz vendégeket. Ahdkor a vonat befutott, a zenekar a régi mlasz kjr^ályi himnuszt, majd Giovinezzát játszotta.
A vonalról leszálló Viktor Emánuel és Horthy kormányzó szívélyesen megölelték egymást, majd a királynénak, illetve a kormányzónknak csókoltak kezet. Az olasz király a kormányzó kíséretében ellépett a díszszázad elölt, majd a belső fogadóterembe mentek, ahol Darányi miniszterelnökkei az élén a fekete diszmagyarban várakozó miniszteri karnak mutatták be az olasz előkelőségeket.
A kölcsönös bemutatkozások után az érkezési oldalon többezernyl tó-meg lelkes éljenzése és üdvözlő ágyúdörgés közben szállt be az öt fehér lipicai mén állal vontatott fogatba a kormányzó és az olasz ki rály. A második kocsiban Elena királyné és Horthy Miklósné ültek Mária hercegnővel, mig a harmadikban gróf Ciano külügyminiszter és Kánya Kálmán. A macyar előkelőségek a külföldi vendegekkel 18 pompás hintón vonullak a 20 méter magas zászlókkal diszitett uty, vonalon tízezernyi tömeg éljenzése közben.
A Mussolini téren megálllak a fogatok és itt Szend\'y Károly polgármester üdvözölte a királyi párt Budapest polgársága levében, magyar nyelven. Egy bővebb, olasz, nyelven kutyabőrre irt üdvözlést is ^tny.ujtott ViMor Ernájáéinak* pun*
pás, cirádás ezüst tokban. Ugyanez idő alatt két magyarruhás leány csokrot nyújtott át Elena királynénak és Mária hercegnőnek.
Á Lánchídon átvonulva a felállolt monitorok 6 diszlövésl adtak le az olasz vendégek tiszteletére. A hintók körül Márja Terézia korabeli ruhákba öltözött Iovastestórségdisz szakaszal lovagoltak. A Szent György téren álltak fel festői nép-
viseletben az ország minden részéből összesereglett Gyöngy ős bokréta csoportok.
A királyi pár és az olasz előkelőségek a királyi vár belső udvarában szálllak .ki a kocsikból, majd ti már hetekkel ezelőtt újjávarázsolt termeken, a Habsburg-terem melleit levő Szavolal-terem erkélyére mentek. A pompás panorámán kívül alattuk felsorakozott már a Gyön-gyösbokréla 30 színpompás csoportja, amelyek között Kiskomárom is felvonult az olasz vendégek előtte A 600 főnyi festői népviseletbe öltözött csoport lelkes éljennel Ünnepelte a baráti oLasz nemzet államfőit, akik láthatóan nagy örömmel szemlélték ezt a színpompás felvonulást.
Ebéd a várban
Vitéz nagybányai Horthy Miklós 18.30 órpkor családi ebében látta vengédül Viktor Emánuelt és feleségét, valamint Márk leányát. Az ebéden részt vett ifj. Horhy Miklós és István is, valamint Jfj. gróf Károlyi Gyula és felesége, aki már teljesen meggyógyult.
A délutáni program
Viktor Emánuel olasz kiárly és császár délután 4 órakor megkoszorúzza a hasi emlékművet. Itt egy UszUküldöttséggei az élen Viktor Emánuel ezrede, a kaposvári 6, honvéd gyalogezi-cd és zenekara teljesiti a szolgálatot ós a dlszelvo-nulást.
4 órji 46 perckor a király ós kí-
sérete a rákoskeresztúri temetőben az olasz hősök sírjára helyez koszorút, majd 6 óra 30 perckor ki-hnllgatáaun fogadja Darányi Kajmán miniszterelnököt és Kánya Kálmán külügyminisztert. Este 8 órakor estebéd lesz a vár nagy márványtermében.
Lakosaival együtt levegőbe röpítettek egy spanyol várost a kivonuló vörösök
Csak halottak és romok jutottak a nemietlek kezére az elfoglalt városból
Salamanca, május 19 Kedden egész nnp zuhogd esőben nyomullak előre a nemzeti csapotok a bjacayai fronton, A nemzetiek csapatai már csak 1 kilométernyire voltak Amorelletatól és tisztán látták és hallották, mfnt robbantják\' és gyújtják tel a kivonuló vörösók n várost. Az éjféli órákban a nemzetlek egyik előőrse benyomult a városba, hogy megmentse nz egy-helyre összegyűlt 3- 400 főnyi polgári lakosságot, amely jobbára asszonyokból, gyermekektől és ag-
gastyánokból állolt. A kivonuló vft-rösök állandóan puskatuz alatt tartották* a szerencsétlen asszonyokat és gyermekekjet, u|iy bogy sokan ott vesztették életüket. A legtöbben azonban a i-obhazitáfiok alkalmával vesztették életüket, mert mfnt a megmenekültek elmondották, a vörösök dinamittal felrobbantották az épületeket anélkül, hogy előzőleg a lakosságot értesítették volnn és kilakoltatták volna. A robt>twUpi*| és a tüi a kis városkából alig hagyott valamit.
Egy érdekes fejezet Nagykanizsa zenei életéből
Mainapság ritka dolog, Nagykő /.sán régi-régi időktől fogva ismlef-rétien, hogy valahol, magánházba^ társaságot hívjanak, nem egy kjfí Iracösra, nem egy ki,s táncra, nem is hajnalba nyúló kjírlyacsaltákrty hanem - muzsikjára csupán. Pedlgj lalán éppen nz lenne fokmérője a Város zenei kultúrájának, ha iaj muzsika kövclelö igényként jelente kezne a nyilvános zenei események] látogatásán tul is. Ha a muz^ij önmagában és önmagáért jelentei** vonzóerőt. A nagy ihamgve i^enyek közönség-sikjere körül sok szerepo jut illendőségínek, hiúságnak, a rendezőség tárofogatására irányuló szándéknak és egyebeknek, amiknek alapjában édeskevés közük van a muzsika kulturális mélységeihez. A kisebb helyi hangversenyek iránt pedig amúgy, is gyenge az érdeklődés, mert u nyárspolgári közöny, szervezési és szimpátia kérdések döntenek azok sorsa feleli és sohasem a hirdetett műsor minémüsége által szabályozóit érdeklődés. Erre akadt egy előkelő család Nagykanizsa szellemi arisztokráciájából, amelyik régi magyar uri házak nemes hagyományait felelevenítve, virágos, kedves, ieg otthonában zongorát és hunjgf-$£gyállványokat állitolt a kártyfu(-asztulok helyére és egy feledheletler nül szép eslére (délután fél 7f4öl éjfélulán féi 2-|g) a muzsikál tettu a társas együttlét legfőbb célJávA. Akik ott voltak, mindnyájan felszór badult kuWurembeii örömmel érezték, hogy Ut a muzsika a vendéglátó ház levegőjében van és mindazok lelkében, akik együtt voltakt Olyan volt ez az este, mint amlkofl egy uj fejezet kezdődik. UJ fej|eze» abban a zenei életben, ami fijuk akadállyal, küzdve bontogatja szárnyát az utolsó tíz évben Nagykanizsán, építve ériékes zenei hagyományokra s az azokon mindig ébren tartott adottságokra. Hogy az uj fejezet, a zenében való komoly elmélyülés fejezete folytatódik-^ és hor gyan, ma még nehéz yolna megjósolni, Talán talál a p&da követökre. S ha nem, ez az este akkef aesm veszett kárba: — ajándék v|oÍtk tiszta, szép. emelkedett emlékeikle* hagyott mindenkiben, akinek része
volt benne. { ; ,

Gróf Teleki Béla főispán és felesége, néhányan a kanizsai társaság zenerajongói közüi és a városi zeneiskola művész-tanárai voltak az est vendégel. A főispáni pár ezúttal nem csak egyéni szeretelreméltósár gával, hanem komoly felkészültségű zeneértésével öregbítette a tisztek*-let, ami a Nagykanizsával vi^ó rör vid ismeretség után máris mindenfelől körülveszi őket. Nem csak történelmi, hanem szellemi Is az az előkelőség, amely mindkettejük lényéből sugárzik. A művészetnek kijáró csodálattá fokozódott ez ozi érzésünk, amikor a főispánné a zene-estély műsorán mint legflobbí mesterektől tanult énekes, maga ls közreműködött. C^xiáltuk a Matf-lálh-vérreí velejáró magasrendű muzikalitását, énekművészeiének azt a ritka, mert nehéz fokátv amellyel önmagát egyben kíséri ls. Rendkívül kellemes, meleg, színes és hajlékony orgánuma, kitűnő^ finoman
1937 mitui 20-
csiszolt technikája, előadásának közvetlensége ós a hangszeren való felkészült otthonossága a voká\'is és hangszeres zenében egyaránt a legőszintébb művészi értékelésre tart számot.

A zeneiskola tanárai, akiket a főispáni pár most először haüott muzsikálni, a műsorból reájuk cső résszel, ami természetesen a zer.e-estély zöme volt, Igazolták a róluk ehelyütt irt sok elismerő kritika helytállóságát és hfí^y NagykaiV-zsa zenei kultúrájának tovább épi\'é-se a leghivatottabb kezeklien van. Minthogy ez a családi zene-est minden izig-vérig művész szemében csak az lehet, aminek szántók : -- a mindennapokból kiemelkedő hódolat a művészet előtt, érthető, hogy a zeneiskola tanárai is fokozottan lelkes ihlettel játszottak, hiszen állandóan érezniük kellett az ugyanazon eszmei magasságban szárnyaló lelkek összeforrását a végtelen hang birodalom gyönyörűségei közepette.
Szóló számok, t\' io és ének vá\'tn koztak n műsoron, amelynek spontán alakulása, a számok után ti felettük folytatott fesztelen eszmecsere, fűszerezve a vendéglátó ott hon kényelmével és a háziak gpn-ti«» figyelmével, bő lehetőségeket adott a muzsikában való komo\'y elmélyedésre. Nagy sikere volt Van-nay János zeneiskolai igazgató szerzeményeinek, inelyek közül néhá-nyat maga mutalott be, töbl>ct pedig a műsor előadói. A zeneisko\'a hat (ariára, akik e zenei estély vendé-gti voltak, (F. Pásztor Irma. Kere« kes Irén, Erdőssy Rózsi. Honti Ilo\' na, Ivankovlts Ferenc és Kádár Mihály) nem csak n zenei teljesítményükkel elért őszinte, meleg sikerüket könyvelhetik el az estének emlékeként. Elhozták magukkal azt az élményt is, hogy a zeneiskola 11» évéből sarjadó uj kanizsai zenekultúra első barázda-hasi\', ásánál vollak jelen, amikor önmaguk művészetének megbecsülésévej működtek közre abban, hogy a komoly zenei kullura ne csak ünnepi pódiumoké legyen, hanem polgárjogot nyerjen a mindennapi életünkben is és ezzel ziene és ember ktf/.vellK-nebb, mélyebb kapesolalbp kerüljön egymással. ! I ! (bl)
Alkoholisták, akik gyomorhurutban szenvednek, elveszeit élvágyukat napi kb. 150 gramm természetes .Ferenc Józsel" keserűvíz használata következtében gyakran meglepő rövid Idő alatt vissza nyerik. Az orvosok ajánlják.
ZALAI KÖZLÖNY
A szokásos fogadtatás helyett kettős rendőrkordon várt 300 olaszt a nagykanizsai pályaudvaron
Kedden este ismét ol,asz vendégeket fogadott Nagykanizsa közönsége a zászlókkai feldiszJtctt pályaudvaron. Az olasz különvonaton 300 ►jlasz érkezeit Magyarországra, a1 kik királyuk és császáruk látogatása alkalmából\'ismerkednek meg az ünneplő magyar fővárossal.
A biztonsági intézkedések miatt ezullal az olasz vendégeket nem engedlék leszállni, a közönség is csak kettős rendőrkordon mögül
kendőlotogtalássaí Üdvözölhette a lelkesen cwivázó olaszokat. A .vonat befutásakor a leventezenekar Kádár Mihály zeneiskolai tanár vezényletével a Giovinezzát játsfott-, majd az alig 5 perces időt magyar indulókkal töltötte ki. A megjelent száz maflyarruhás leányt végül még Is átengedték a rendőrkordonon, a kik virágcsokrokkal kedveskedtek azolasz vendégeknek. Hivatalos üdvözlés, stb. ezúttal elmaradt.
Hármas találkozó és öregkereskedel-mlstáb közgyűlése Nagykanizsán
A Nagykanizsai Felsőkereskedelmit Végzettek Szövetsége ezévbefi, Is a volt növendékek szépszámú koszorújával és népes vendégsereg jelenlétében tartotta m3g évi r:ndC3 közgyűléséi pünkösd vasárnap dél-előll az öreg iskola falai között.
Nyoloadlk közgyűlése
voll ez a szövetségnek és ez a népes gyülekezel, valamint az esti társasvacsora ismételt bizonysága volt annak, hogy a angykuinzsná felsőkereskedelmi iskola hivatása magaslalán állva, olyan szellemet ad növendékeinek, amely .egyrészt örökre emlékezetessé teszi az ott) töltött esztendőket, másrészt azélel harcában védi és óvjsa őket, a küzdelmekhez pedjg erőt és kitartást ad nékik.
A megjelenteket Miklós Gyula elnök, majd Balogh Dezső igazgató, a szövetség ügyvezető elnöke üdvjöt-zölle a megnyitó Himnusz után, a melyet Surányi Cyu\'a tanár vezetésével az Intézet énekkara adott elő.
Balogh Dezső emelkedetten szép megnyitója közben az intézet volt Igazgatóját, a jelenlevő dr. Villányi Henriket percekig tartó lelkes tapssal ünnepelte a közgyűlés. Megemlékezett a megnyitó a fiatalság problémájáról, amely a gazdasági válságnál is nagyobb gondja a nemf-zetnek.
A lelkes tapssal fogadott beszéd után
a 30 évvel ezelőtt végzett
növendékek nevéb:n Krai.sz Gyu\'a Gyula szóLalt fel és társai nevében k\\ tezorut ivíyezeü n t$rem falán; levő hősi emléktáblára. Kitért a fiatalok szomorú helyzetére és az arra
rászoruló felsőkereskedelmit végzettek megsegítésére egy
segitő alap létesítésére tett inditványt és erre 50 pengőt azonnal fel ls ajánlott, kérve társait hozzájárulásra.
A 20 éves találkozóra
összegyűlt öregdiákok nevében. Vágó Endre mondóit tartalmas beszédet. ö is megemlékezett a kegyelel hangján a hősi halált halt nö-\' vendékckről, akiknek emléktáblájára koszorút helyezett. <
A Hz évvel ezelőtt végzettek nevében Fenyvesi ImVe szólt a közgyűlés közönségéhez, s mindenekelőtt az intézetet velük együtt elhagyó Igazgatót, Villányi Henriket köszöntötte. Villányit erre újból lelkesen ünnepelték. Az emléktábla hvegkoszjoruzása után dr. MUátoyi Henrik köszönte meg ismételt lelkes ünnoplés közben a nagy és őszinte rokonszenvet. f
A most érettségizők nevében Ant mann Béla búcsúzott az iskola falaitól és a tanári kartól.
Róna Gyula terjesztette elő ez*-után főtitkári jelentését, amelyből kitűnik, milyen érlékes munkát végzett a szövetség ez évben. A S/.ópen összeállított főtitkári jelentésből kitűnik, hogy a helyi csoport segítette ki pénzzavaraiban a budapesti csoportot, amelynek szép kúlturmun-kájáról a Zalai Közlöny mindenkor beszámolt, örömmel jelenti be, hogy
a felsőkereskedelmit végzettek összeírása
végre éppen kanizsai kezdeményezésre megindult, sajnos azonban a nagyvállalatok vezérigazgatói
délután 5
A keresett fogpép!
székébe Jutott öregdiákok megtagad ják a szövetséggel a szolidaritást.
A főtitkári jelentéshez Hajdú Zsigmond szólt hozzá, hangoiztntta, hogy
a magántisztviselői státuszt büszkeséggel kell viselni
és annak a reményének adott kifejezést, hogy a kataszteri összeírás ulán a magántisztviselőkről szóló törvényjavaslat rövidesen elkészül.
Biró Ernő pénztáros fclentése után a közgyűlés az énekkar Szózalával fejeződölt be.
Este a Koronában
társasvaosora volt, amelyen a szövelség vezetőin és tagjain kívül hatalmas számban gyűltek össze az intézet barátai is családtagjaikkal együtt. Az első felköszöntőt Balogh Dezső Igazgató, ügyvezető elnök mondta. A szeretet és hála ünnepének mondta ezt a napot, amely annak ellenére, hogy az utóbbi évek legszeM) törekvéseinket rombolták le, lelki felfrissülést hoz, elfeledteti a küztíele/iriesl jelent, egy kirándulást jelent a mullba. a legszebb diákévekhez.
Jelűnek Miklós bankigazgató, elnök, a szövetség nevében kösz^b-löUe a vendégeket. Hangoztatta, hogy a szövelség élő cáfolata annak a felfogásnak, hogy érzelmi alapon nem lehet egy szövetséget összetartani, mert ők nem akarnak mást, mint vissza szeretnék adni a 80 év előtti Nagykanizsát, azt a világot, amelyben ők nőttek fel. Megérti a 10 évesek keserűségét, de m^g a vjlág folytatja a jelenlegi gazdasági tébolyt és ómig a politikai és gazdasági éleiben levő diszhjarír^ijnláll látja, addig nem is lesz másképp. \'
A 30 éves találkozóra gyűltek nevében Solti Jenő köszöntötte az intézet tanárait és volt osztálytársait. Nagy taps fogadta Baki József jóizü fel köszöntőjét, aki a hölgyekre ürítette poharát. >
Jakubecz István a 10 éves öregdiákok nevében szólalt fel, majd dr. Boda Károly főtitkár an^ól beszélt, hogy a szöve\'-ség célkitűzése a szivre és a barátságra van épit!ve és minden ilyen diákszövetség védő bástya, amelyen megtörik niindéü
Villamos bemutató-főzés
a Drávavölgyi bemutató-helyiségében (Fő-ut 13.)
Dijtalan belépés!
ZALAI KÖZLÖNY
Idegen eszme.
A tartalmas és nagy tapssal fogadott beszéd után Hajdú Zsigmond refrektált az egyes felszólalásokra. Róna Gyula kedves közvetlenséggel és sok szeretettei üdvözölte dr. Hegyi Lajos főjegyzőt is Barbarlts Lr-.Jüs felelős szerkesztőt. Előbb Hegyi Lajos köszönte mag a meleg ünneplést, majd Barbarlts Lajos.
A vacsora után megnépesedett n terem és a fiatalság csakhamar táncrakerekedett. Miután pedig nem volt senki, aki ez este fiatalnak ne érezte volna magét, a legjobb hangulatban a reggeli órákig együttmaradlak.
WUDAPBST I.
17 Dr. Hoffmnnn Edit előadása. — 17 30 A rádió szalonzenekara. — 19.25 Cigányzene. — 20 Külügyi negyedóra.
— 20.55 Hirek. — 21.30 Az Operaház előadása .Siegfried,. (Hl. .felvonás.) Zenedráma 3 felvonásban. - 22-40 Időkírás jelen lés. — 2245 Kertész Miklós jazz.zeuekara. — 00.05 Hírek. WJDApEST 11.
17.15 Olasz nyelvoktatás. — 17.45 Munküsfélóra- — 18 30 Aa Ojwraház előadása. Siegfried. (I. és II. felvonás). Zenedráma 3 felvonásbau. — Az I. felv. után kb. iU.45 Hírek- -A II. felv. ulán kb. 21.15 Hírek — BfiCS.
17.30 Manelskv és pahlen zeneszer. xők órája. — 1910 A nap UnngjaL
— 1925 Vidám zenés óra. — 20.45 Szimfonikusok Hichtcr Steincr hege-dümüvésznővel. — 21.43 Haydn: Szvit Shakespeare: I.ear király dmü darabja nyomán. — 22-20 Bádiózenckar. — 23 Zenekar.
Pgy pengőért nyerhet
kerékpárt, kombinált szobabútort, fényképezőgép, gramofont, hízott sertést, rádiót, stb., stb- Szebbnél szebb
tOOO drb nyereménytárgy.
A nagykanizsai róm. kath. Egyházközség tárgysorsjegye kaphutó Szabó Antal főúti sportüzletében
1.— pengőért. (:)
Kaakcga és Zala szállodája Pesten a
JEMÍPMf
VII Bákócil-ol 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmet- u/obn. toljó bldcff-meleRvtz. tetefou. küzp, íütóa £i csoniíőt pótló elektromos lónyjol zenekkel Lomórsókelt ft/.obu- ófl ponzlft-árak. — íileRéns kóvéliAz, ■ teletoűIUlko.
A sörHxőbem
Csóka Forl rádlóhbss citfényaenekara — vaMdli érdél* Flokken kOlöifr-gasséflok.
A télikeriben i
délután és este téno. Vlriny ujsaerü jaix-lenekara. A télikertben és a sörözőben SEBŐ Miklós rádióénokes énekol. H« Fentre Jön, adjon találkozót Isme-róselnok a NETPOPOLE-lian I
h
Az NTE megérdemelt győzelmet aratott a Zrínyi felett
NTE—Zrínyi 2:1 (í:0)
Nagy hőségben, mintegy 1200 főnyi közönség előtt pünkösd vasárnap játszották le a helyi rangadói, mely az NTE biztos és megérdemelt győzelmével végződött- A papírforma, vala. mint a két esnput közötti különbség Is minimális gólarányu NTE győzelmei sejtetett, mely be is teljesedéit. A fedezetsorok közötti klasszis különbség döntötte el a mérkőzést az NTE javára. Magasan fölötte állt az NTE fedezel hármasa u Zrínyinek és ha az NTE csatároknak egy kicsit kijön a lépés, több gólos győzelemről számolhatnánk be.
A mérkőzés teljesen nélkülözte a szép játékot Úgyszólván alig láttunk formás támadásokat a pályán. Az első félidőben az NTE megszerezte a ve-zetést. mely után lefékezett,,^méJ sem volt egy percig sem vitás a győzelme. Szünet után más volt a játék képe. Amikor a Zrínyinek sikerült az egyenlítést megszerezni, öldöklő iramot dik Iáit mind a két csapat. Izgalom akadt bőven és ha az NTE védelem nem áll annyira feladata magaslatán, a Zrínyi győzhetett is volna. A végén azonban az NTE felülkerekedik és megszerzi a győzelmet és egyúttal ma-gához ragadva a helvl hegemóniát.
A két csapat a következő felállítás-ban játszott.
NTE: Pandúr — Csáki. Varga — Szollár, Bilter, Kudich — Szabó, Kiss, Bolla, Szendrői, Jelűnek.
Zrinvi: Helyei — NVenczeli, Kárpát — Bekc, Bánhidi, llorválh — I\'oór, Babos, Csóngei, Boda, Pőcze.
Egymás után két JeUinek sarok-vágás veszélyezteti a Zrinvi kaput, de a védelem helyén van, a Zrínyi támadásnál pedig i\'őczc lövését védi Pandúr. Az NTE uralja a mezőnyt és a 9. perclxn már megszerzi a vezetést Szendrői szökteti Jellineket, átadása hosszura sikerül, Szubó elé kerül jobbszélre, akinek beadását Kiss bombaként fejeli a hálóba (1 :0). Szép akció méltó befejezéssel. A 16- percben Babos .20 méteres felső sarkos löv&ét Pandúr rcmeküf \\éli kornerre. A sarokrúgás Ismét meleg helyzetet teremt, de Boda oldalhákU lő. Az NTE sokkal Ifibbet veszélyezteti a Zriuyl kaput és bizony van bőven dolga Helyeinek. Bilter szabadrúgását Kiss továbbítja kapura, de Helyei ment A 34. pereben meleg helyzet a Zrínyi kapu előtt. Hetyei rosszul szalad kl. Bollu kapura tartó lövését Kárpát menti a góltól. Ezután BiUcr összefejel Bodával és fejbőre erősen felreped, vérezve elhagyja a pályát, egy perc múlva hasonló sorsra jut Bekc is, dc G perc múlva mindkettő betapasztott fejjel visszatér. Unalmas játékkal ér vé.4Ct a félidő.
A második réiidő sokkal válloza. tosabb, izgalmasabb. A Zrínyi Poór révén sarokrúgást ér cl, de Csóngei nek semmi sem1 sikerül, fölé fejel. Az NTE csatársorának balszárnyi vezet saép támadásokat. Jallinek ellenállta-lattanul száguld a szélen és a fi. percben éles lövését a kapufa vágja vissza Szabó elé, aki jé helyzetből mellé lő. Bittér szabadrúgása Bolla elé kerül, aki elől Wenczcli csak kornerre tud menlcni. A sarokrúgás nagy kavarodásl okoz, végül Helyei ment. Pőcze leszaladása veszélyes, de lövése nem /sikerül. Kudich 25 méteres szabadrúgása jó helyzellKMi találja Szendrőit. de a labda lecsúszik a fe-jéről é.s léc mellé perdül. A 15. porcben Csöngci Ifi méteres lapos sarok, lövését Pandúr csak kiütve tudja védeni. Poór ott terem, de Kudich belép lövésébe és oda a nagy helyzet. Azután Szubó tálal remek labdát Bolla
elé. akit senki sem zavar, mégis mel.é gurit- A 22- percben Poór átadása Szollár biztos zsákmányának látszik, Pöcze zavarja és elhúz mellette és éles szögből küldött lövése u !ée mellett ér hálót (1:1). A Zrínyi tábort erősen felrázzza az egyenlítés. Zug a tribünön .Hajrá Zrinyb csatakiáltás. A Zrínyi hajrázik is és erősen veszélyeztet. Most igazán izgalmas és élvezetes a játék. Két perc múlva poór beadása Csöngelt tisztán lu-IAlja. holt biztos gólhelyzetben pán-dur önfeláldozó belevetéssct sarokra menti a veszélyes helyzetet. Nehéz 10 perc ez uz NTE-nek, de Csáki szenzációs játékkal még csuk lö\\é<-hez sem engedi a Zrínyi cSulárokut, A 35. percben pecsételődik meg n Zrinvi sorsa. Szollár jó lobdávul küldi elflrc Szabói, akinek iveit l»e. adását Kiss 10 méterről kapásból lövi a hálób\'i közvetlen u léc melleit (2 : 1). Helyei jól helyezkedett, érintette is a labdát, de védeni nem tudla. Ezután az NTE az eredmény megtartására törekszik s a Zrínyi támad töb. bet, de az egyenlítés nem sikerül.
A mérkőzés úgyszólván minden dur-vaságtól mentes volt. ami nagyrészt Palkó szombathelyi bírónak köszönhető. Csirájában elfojtott minden durvaságot és bár a fütyülést túlzásba Is vitte, bíráskodásáért dicséret illeti.
Az NTE-ből Pandúrt nem lelték p ró pára a nagy Zrínyi csatárok. Talán négy komoly labdát kapott egész meccs alatt, feladatának megfelelt. A védelem, valamint a mezőny legjobbja Csáki volt Szétrombolt minden Zrínyi támadást, még lövéshez sem" engedte jutni az ellenfél csatársorát- Vurga szokott jó játékát nyújtotta. Az NTE legegységesebb, legjobb része u fe. dezetsor volt. Szollár emelkedett ki a\' hármasból, elejétől végig nagyszerű volt. de Kudich is teljesen semlegesítette n Zrínyi Jobbszárnyát. Bittér az elején sokat kihagyott, második félidőben már korlátlan ur volt a pályán. A csulársbr legjobbja Jelűnek volt. Szendrői balkölőbői irányított. l»ájul Is sokat segített, nagy részese a győzelemnek. Bollátói "nem vártunk többet. Kiss nem respektálta Kárpátot, sokat zavart, mindkét gólja szép támadások méltó befejezése volt. Különösen a fejes gólja volt mintaszerű. A második félidő nagyrés/ét sérülten játszotta végig. Szabó nehezen indult útnak u labdával. beadásai azonban jól sikerültek. Mindkét gól az ő beadásál>ól esett.
A Zrínyi egész csapata fáradt együttes benyomását keltette. Ebben részes uz is, hogy csapatának négy tagja a mult héten két hadseregkupa ir.é\'kőzést játszott. Helyei jól védett, a gólokról nem tehet- Kárpál csapatának legjobb cml>erc volt- Szívvel-lélekkel játszott, a végén már a csatársorba is clöhuzódolt. Wenczcli ilyen nagy ütközetekre még nem érett meg. A fe-dezetsorn volt a Zrínyi leggyengébb része 1 Bánhidi mulatott még vtUahvU, de u kél szélső half sem sokat. Bekc jól indult, de sérülése vissza vetélte. A nagy Zrinvi csatársornak egyáltalán nem ment a játék. Elmaradtak a l<->. vések, igaz, hogy ebben részes az NTE kitűnő védelme. Poór, Babqs jobbszárny alig vétette magát észre. Csóngei csak néha-néha tűnt fel. Bodu volt a Zrínyi legjobb csatára. Pőcze szükség helyzetben halszélen elfogadhatót nyújtott.
(0/i)

A néma levente
Egy ó-olasz legenda elevenedik meg Hellni Jenő bűbájban poétikus vígjátékában. A középkori ballada ódon zamata a nemes irodalmi köntösben, szépen zengő rimtekben is megmaradt végig a történeten. Ezt a levegőt megőrizte a Fodor-társulat a Nérrta levente nagykanizsai bemutatóján, annak külsőségeiben és előadásában egyaránt. SHIusbun trtrtott volt ez a rendezés, tónusa volt az egész estének. Megláís7X)tta szeretet, amivel az együttes készült reá és a részletező gond, amivel vitéz Jakabffy rendező elmélyedt benne. Zlliu jtemes olasz hölgy szerepében Székelyhldy Adrienn pompázó szé|«ége és drániui művészete egyaránt a siker középpontjába ál-Ijlotta őt. Az asszonyi idegesség pillanataiban hosmáU hangjai ugyan olykor mesterkélten hatottak, de játékának mély kulturáltsága, izzó bensösége, a szivén viaelt áhítatos jégpáncéltói a legforróbb odaadásig és halálba saellemült srerelemigterjedő skálán ragyogóvá lette alakítását. Szép, férfiasan komor és még is átfűtött nlnkitás volt Pető Endréé. Kitűnő Mátyás király volt Oroszlán György. A kanizsai Bakó Baba ezúttal a királyné szerepében aratott sikert. Színei még hiányoznak, de fejlődése Ígéretet jelent a prózai játékban ls. FinonY, szép volt Vass Irmn megjelenése és játéka. Vidor Gabi. Majthényi Gabi. Lovnsi Klára, mint nz udvarhölgyek festői csoportja osztozott a sikerben.
_ (bl)
A színházi iroda hlrel
(*) Eső után köpönyeg, operettpremier ma este
A fővárosi nagyslágerek közt is boiubasikcrnek számit ez az újdonság, amely fényes, uj kiállítással ma este kerül bemutatóra. Fodor László szellemessége, Békcffy István meleg lírája. Krasznay KraUsr Mihály gyönyörű muzsikájával az évad legvi-dámabh operettjét hozzák elénk. A főszerepben Ilarczos Irén csillogtatja jókedvét, u többi szerepet Dnruváry Mária Majthényi C.aby, Lovassy Klára Bátköl István, Kőrössy Zoltán, Szubó Ernő játszák.
O A szűz és 8 gödölye, Fodor Oszkár felléptével
Zilahy Lajos, a Süt a nap, Tábornok . Szibéria stb. színmüvek kivételes talentumu Írója, sziniirodalmunk büszkesége legújabb müvét, A szűz és a gödölye színmüvet mutatja be. hohiap, csütörtökön este u prózai együttes Fodor Oszkár feltéptévef \'SzŐkcr.vhtdy Adrién főszereplésével. A ragyogó szépségű színjátéknak a pécsi együttes briUiáijs előadásában hatalmas sikere volt a téli Idényben. Fodor Oszkár zeníUn jírő, tisztult, nemes művészete kivételes éhnéiwt jelent ebben a darabban. Dc az\'cgyüttes mta.lcn lagja kabinctnlakitással járul az est sikeréhez. — E helyütt Jegyeízük meg. hogy a társulat a nagykanizsai rövid idényre oly liatulma-s műsorral jött, hogy egy-egy tfrtstó darabot másodszorra kitűzni álig lehet
(♦) Marica grófnő
■) Kálmán Imre legszebb oi>ercttjc, a vilá#>ziupadokat dladtalinasan bejárt Marioa grófnő kerül színre péntekeb
este parádés előadásban.
(♦) A szombat-vasárnap szenzá-ciója
3:1 a szerelem javára operettig düUüág. , . J
1031 május 20
ÍALAI K6ÍL0MV
— (Hősök vasárnapja Nagykanizsán)
A világháborúban elesett "hősi ha. lotlak emlékének megfelelő módon való megünneplése tárgyában alkotott 15*24. évi XIV. te. értőimében május :U).án, vasárnapján délelőtt Nagykanizsa hazafias lakossága az idén is különös meleg szeretettet "adózik eleseit hősei emlékének, amelyen a nagykő, nizsai társadalom minden rétege részt vesz. Délelőtt 10 órakor minden templomban ünnepi istentisztelet lesz, utána délelőtt 11 órakor a 48-as hősi emlékműnél hazafias űnnepséj, a hősök szobrának megkoszorúzásával. ,
- (Halálozás)
Súlyos gyász érte dr. Prack Istvánt, Nagykanizsa városi tanácsnokát, fides-alyja, Prack Endre volt murakcrcszt-iiri álloináselőljáró, a koronás érdemkereszt tulajdonosa, életének 87.ik évében, hossza beteg* éj után elhunyt. 1870 óta állt a vasút szolgálatában, még a régi délivasuti gárdából való volt. Ot gyprineke, 11 unokája és kiterjedt rokonság gyászolja. A nagykanizsai temetőben, a város vezetőségének, a vasutasságnak éi a kanizsai kőz- és társasági élet sok tagjának jelenlétében temették cl pünkösd hétfőn. Dr. Prack István gyászában Nagykanizsa és messze vidék társa, dalina osztozik.
- (Cser k ész- kitüntetés)
A Zalai Közlöny annak idején meg. irla, hogy a ni. gimnázista Vécsey Pisla, n 74. Törekvés cserkész a nyáron élete kockáztatásával kimentette egy ausztriai fürdőhely tavából Die-wock Júliát, a nagykanizsaiak kedvelt Juél Tante-ját. A jól végzett munkáért kiérdemelt életmentő kitüntetést pünkösd vasárnapján tűzte fel Vécsey Pista mellére Magas Mihály gimn. igazgató az összes kanizsai cserkészek és cserkészvezetők Jelenlétében. Bevezetésül az összes cserkészek elénekelték a cserkész indulót. Ezután Vegele Károly, a 74- Törekvés parancsnoka ecsetelte néhány bensőséges szóval a cserkészet hivatását és (él-ját. Majd Magas Mihály igazgató néhány keresetlen szó kíséretében fel. tűzte Vécsey Pista mellére az életmentő kitüntetést. Barabás Kálmán, a 74. Törekvés tisztje, üdvözölte az összes cserkésztisztek, Lenkovlcs Jó-zsef 77-es cserkész pedig az összes cserkészek nevében o kitüntetett cserkészt; Befejezésül a csapatok ropogós diszmenetben vonultak cl Vécsey Pisla és a cserkészvezetők előtt.
— Férfi tropikál szövet újdonságok már megérkeztek SckütiékW Legkellemesebb nyári viselet.
— (Autóbusz-kirándulás a herendi porcellángyárba)
A közel 100 esztendős herendi por-cellángyár megtekintésére folyó hó 27-én, Űrnapján kellő számú jelentkezés esetén autóbusz kirándulás lesz Nagykanizsáról. Az útvonal a vadregényes Bakonyou keresztül vezet He-rendre, ahol a gyár ebből az alkalomból bemutaló-üzctnlet tart a látogatók részére és szakszerű magyarázatokkal kiséri. Jelentkezni legkésőbb 22-ig lehet- a Menetjegyirodában, vagy Wciss űvegkereskedésben, ahol az oda.visszautozás összegét, P 10.50 egyidejűleg le kell fizetni. Ebédelni a gyár kaszinójában csekély dij lefizetése ellenében lehet- Indulás reggel 7 órakor.
— Tekintse meg ft Kopstoln Butor-áruház állandó butorhlállltását. ízlése® é« otc ó bútorokat kedvező fizetési feltótelekkel vásárolhat
— (Bélyeggyűjtők t.lálkoiéja) Hétfőn délután 6-tól 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.
- (Meghalt a 10 éves találkozója napjAn)
Kedden délután temették cl nagy részvét mellett fényes egyházi gyász, pompávai\'Vei Iák Ferenc 24 éves kereskedősegédet, aki ixjlgúri iskolai pünkösdi 10 éves találkozó-jának napján halt meg. Vellák tagja volt a 77-es Szcntlászló cserkészcsapatnak is és derék, hazafias érzületű magyar levente volt, Az egyházi szertartást P. Czlrfusz Viklorin plébános végezte papi segé Héttel, majd Horváth József, egykori parancsnoka mondott megható Istenhozzádot sírjánál. Temetésén olt voltak a ie-vcnlccsapatok, a cserkészek, hogy búcsút mondjanak korán elköltözött testvérüknek. 1
Imprlmé maradékok\' megfelelő Jó méretekben, alkalmi árakon Schütxnél
— (A tűzoltók majálisa)
A nagykanizsai önkéntes tüzoltótes-lülct ezévben pünkösdkor rendezte meg szokásos majálisát a sétatéren.-A ragyogó idő nagy tömegeket vonzolt a sétatérre, ahol a derék tűzoltók rendezésében Igazi hangubitos, vidám népünnepély kerekedett, a szokásosnál is nagyobb mértékben. Este a Kis Royal kerthelyiségében folytatódott a vigság. a liajnalig tarló tánc-vigalom. A tiszta jövedelem a mentőszolgálat fejlesztését szolgálja.
— As Odol fogpép védi fogait I Használjon tehát Odol fogpépet reggel és esté- Az alapos és rendszeren nzájápo-
lás-, Odol fogpéppel moglartja fogalt késő öregkoráig.
— Nőt pongyolák könnyű mosható anyagokból, nagyon olcsón Schfltuél. — A Tükör olasx uiui
vitéz dr. József Ferenc kir. herceg lelkes hangú cikkével, továbbá Ká_ nya Kálmán külügyminiszter és L. O. Vinci gróf olasz követ üdvözlő soraival köszönti az olasz uralkodópár budapesti látogatását. A Tükör az egyetlen magyar képes folyóirat, a piely egész ünnepi számot szentel ebből az alkalomból Olaszországnak. Külön ki kell emelnünk báró Villant Lajos külügyminiszteri tanácsos iro dalmilag ériékes emlékezését I.eopar. diról, Pethő Sándor nemcsveretü cikkét Mussoliniról, Éber Antal nagy távlatokat nyitó szemléjét az olaszmagyar gnzdlftágl kupcsolatok felett, vitéz Nagy Iván tanulmányát az olasz-magyar kulturális kapcsolatokról, Cerevich Tibor remekül illusztrált és érlé\';es cikkét a modern olasz festészetről, Kertész Róbert terjedd-mes és ata|>os politikai tanulmányát az olasz gyarmatbirodalomról, Wid-mar Antonio, az olasz királyi követség sajtóaitaséja, elvi szempontokat megvilágító cikkét a mai olasz szín. házróL
— Női ruhára, kompiéra nagyon divatos a mintás lenvászon. Sckaiznél minden minőséget megtalát.

Utolérhetetlen
napfényálló, mosható, Időjárásnak ellenálló
„INDANTHREN"
Nagykanizsán
PÁLCSICS
Telelőn 5-33.
FESTI
A tóponári országút árkába fordult Sztankovics Szilárd fővárosi tanácsnok autója
A MASz elnöke és főtitkára súlyosan megsebesült
Súlyos szerencsétlenség történt a somogyi Toponár község közelében, amelynek egyik súlyos sebesül|jb> Sztankovics Szilárd fővárosi tanácsnok, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke.
Sztankovics dr. Talár Isiván szövetségi főtitkár, az ismert verseny-inditóval Balatonboglárról Pécsre akart menni, közben az autó árokba fordult. Az autó teljesen összetört,
A Zrinyi TE bajnokságot nyert Budapesten
A nagykanizsai Zrinyi Torna Egylet csapata megnyerte az országos II. osztályú tornászcsapat bajnokságokat Budapesten. Részletes tudósítás lapunk legközelebbi számában.
Erőteljes, kövér egyéneknek, köszvén\'yeseknek és aranyérben szenvedőknek reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természeles „Ferenc József" keserílviz gyakran felbecftülhetetlen szolgálatot tesz. Az orvosok ajánlják.
ID<3
Hőcsökkenés!
Prognózis: Gyenge nyugati, később délnyugati szél, több helyen zivatar, helyenklnt jégesővel. A meleg nyugaton tovább osök-ken, keleten alig változik.
A Meteorologial Intézet nagykanizsai megfigyelőállomása jelenU i
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: -f- 24 6, ma reggel i +18 8. délben: +25 8.
Csapadék: 0-0
Sztankovics dr. véresen, eszméletlenül került ki a kocsi alól, súlyos zuzódásokat, váll- és lábtörést szenvedett, a kaposvári kórházba szállították és ott ápolják. Tatár István is súlyosabban megsérült, mig ív. soffőr, aki a csukolt kocsi ajiíakáu keresztül repült az árok partjárp, különösképpen komolyabb sérülés nélkül uszia meg a szerencsétlenséget.
Naptári Május 20. csütörtök, ltom. kat. Bernardln. Protestáns Bernát, tzr. 8zlván hó 10 >/
Gyógyszertári éjjelt szolgálat o hé végéig a „Mária" gyógyszertár é* a kiskanizsal gyógyszertár.
Gőxfflrdő nyitva reggel 0 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek dél. táa keddon egész nap nőknek).
EliQnt
10 millió értékű állampapír a román állami bankból
Bukarest, május 19 A román állami bankból 10 millió értékű állampapír eltűnt. Az állam papírok tőzsdei forgalomba kerültek, de hogy a lolvajlást és a forgalombu hozatalt k.k követték cl, még nem tudják. Az állampapírok közül 7 mii-lió értékűt sikerült megtalálni, a többi azonban még hiányzik. A nyomozás teljes erővel folyik.
Abessziniát törlik a Népszövetségből
London, május 19 Politikai körökben meg vannak róla győződve, hogy Abessziniát legkésőbb a szeptemberi népszövetségi ülésszakon törölni fogják a Népszövetség tagállamainak sorából.
WOLFHER
KERÉKPÁffiGUMI VEZET!
Főelárusitó: Brandl Sándor és Fia
Deák-tér 2, szám.
BAIAI IWKL\'ON*
1937. máim 20
legjelent Nagykanizsa Címtára!
Ma került kl a sajtó alól Nagykanizsa Címtára, amelynek Ízléses kivitele a Zalai KOzlOny nyomdáiénak fellelt technikai felkészültségét dicséri.
A Nagykanizsai Címtár adatai az egyes testületek és hivatalok saját Összeállított listája alapján készült és kózsztlkségletet képez nemcsak közhivataloknak, egyesületeknek, Irodáknak, kereskedőknek és Iparosok\' nak, vidéki uradalmaknak, hanem mindenkinek, aki Nagykanizsa éle-lébe belekapcsolódik, az egész vidéknek. amely Nagykanizsával Osz-szeforrott. Nagykanizsa Clmlára mindenkinek nélkülözhetetlen
Miután Nagykanizsa Cimlára meghatározol! példányszámban állitlalott elő, jól teszi mindenki, ha sztlk6ég-lelét beszerzi, mlg a példányszámok tartanak. Az előjegyzett példányok ugy helyben, mint vidéken a pünkösdi ünnepek után lesznek kézbe-sllve.
Nagykanizsa Címtára a kiadó Benedek Rezsinél, a Zalai KOzlOny kiadóhivatalában és a könyvkereskedésekben kapható.
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés dija vasárnap él Onnapnip 10 tiólfl « (Illír, minden további uó 0 fillér. hétköinap 10 uólg <0 fillér, mindén tovébbl »zó é fillér.
Megérkezett a közismert budai csillag Hk-.lofóflu* né. Pogad délelőtt 9-12-1?, aélulán 2—6-lg Fő-ut 22, fflldulnt 1. 1332
Mielőtt vlavezatóket csináltat, kérjen árajánlatot Jerausektól, Erziébet-tér 18 1396
Kiszolgáló kleaauonyt azonnal felveszek. Hoffmsnn Anny kalapualon. 1478
Vlllatefek Bslatonmárlafürdö leguebb
helyén, a központban, a Balatontol 100 lépésnyire, 200 □•öl, olcsón eladó. Brónyi Divatház, Horthy Mlklóa-ut 1. Közvetít
dljaxva.
laóeaaógea kettő-, esetleg háromszobás lakást vagy magánházat kibérelnék aag. 1 re. Clm a kiadóban. 1487
■atarazatt, ktllönbejáratu, tlsatn, izép szoba fUfdőéíoba-tUSxriálallal, kiadó. Kisfa ludl ucca 27. 1482
Eladó jókarban levő modern fehér gyermekkocsi. Kölcsey-ucca 10 1485
Elveazatt Horthy Mlklóauton 1 drb balkézre való barna női bőrkesztyű. Kérem a becsületes megtalálót Vallcs és Deutsch cégnél leadni szíveskedjék. 1484
Antik bútorok eladók. Clm a kiadóhivatalban. 1489
Kifntóleányt, jobb családból, materembe felvess Halász, Horthy M. ut 11. •
Kiadó emeleti sxoba üresen vagy bútorozva. Csengery-ut 8. Házmesternél. ♦
KdlSnbaJératu bútorozott aioba, esetleg ellátással, kiadó. Szltár, Széchenyi-tér 4. •
Mindenes b*]árónA« azonnal felvetlek. Kölcsey.uc\'a 18. •
Bejáró taVarltónS azonnal (elvétetik. Dr. Lóránt, Pó ut 4, I. emelet. •
Aaxtalaaaaajéd
felvétetik, ló fizel Károlynál Puai
déd azonnali belépésre ítésset és tV" irtsmagyarodon,
és ellátással, Sslli 1491
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai KAr.ly Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
ÉRTESÍTÉSI
írlesilem a nagyérdemű köiön-ségel, hogy raktáramon tarlók óxjAsi választékban
síremlékeket
svédgránllból, szyanllból, márványból és mük\'böl a legegysze-rübblól a legmodernebb klvllelig.
Sírbolt, alrszegály éa kltl amlíknulvík készítését a legjutányosabban vállalom.
Kérem a nagyérdemű közönség azi-vea pártfogását.
Kiváló tisztelettel
Kovács József
kőfsrsgómsatar
IW Nagykanizsa, Király u. 33.
Kis költséplBü nrsÉBiiy,
ha vetéseit és veteményolt
PÉTI-SÓ-val
mdtrágyázza. SzQksóglet 100 nógyzetinótoronkónt zolóktélóknól...... Vl-3 kg.
F>
Virágoknál Itó/aaláknál ... (lylMlrofftknál . FÍIdlopemél... Málnánál Pázsitnál
t/a—1 .
2 3 .
3 -5 . 1 2 , 1-2 » 1-2\'l .
Kat. holdankónt: llurgonyn 1110-120 kg.
Itópánál 50 1110 .
Tengerinél 100-120 „
Rétek éa kaszálóknál 80-120 .
Szóló ............ 100 -300 .
Kalászosok......... 30- 60 .
Réazleles használati utasítás az érdek-ódoknek díjmentesen rendelkezésre áll. Kicsinyben ós nagyban kapható:
orszAq József
m.g, mQtiágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
(A bírásig aiallatt.) Telefon: 190.
Szenzációs újdonság!
óriási választékban
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horlhj BlUói-it 1. Ilim.
kullurállan területen I A költ. ség ugyanaz; az értéhs nsm I
Balatonftláráron vásárolhat legolcsóbban vlllatelkel a atrand közelében, feltöltve, villany, vízvezeték, fásltva, 5 évea kedvező részletre, előleg nélkül I
á uját irtikébu kérjen díjtalan lájákoltatót megbízottunktól : Kalász Manó, Nagykanizsa, Caasgery-ul 2.
A bélyeg érték I
Otthon, padláson, Hókban heverő bélyegeit éi tőkésítheti minden h&íÖn délután 6-tól 8 ig e nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — a Pannoniában.
Minden bélyeggyűjtőt silvesen látnak.
Tagdíj nincs I
Bad Glelchenberg
falQlmulhatatlaza katarrhusok-, asztma-. tfldfttégsslAa- és ■jtlvbajokitél.
Teljes pensió Schilling 6 00-tól. Prospektus az Osztrák Forgalmi Iroda {Dudapest, Andrássy ul 2a.) ulján.
ES26iS8ölBleit -—I
mkt a helyi koreakodöknól | Iperoaokaál axere&e be I I
Kittül
6 Havi linlellizdbie.
Slazengers Dilnlop tannlazlabdák tenniazhurok
Szakszerű hurozás
SZABÓ ANTAL
sportQzietében Fő-ut 9.
Uigaxdaiéfl Rémvéajtársavág
Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
KOnyvnyomds, kfayvkflMsnt vaaalsaá Wéxst, tslett könyvek és dobozok gyára ■ „Zalai KOzlOny" politikai M|riU|i sserfcssatAségs és kiadóhivatala
KéazitOnki _
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketéal értesítéseket, gyászjelentéseket, névlegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.\'
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptáríömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú Vki-, vitelben és a legolcsóbb árakon- ^
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Hm • W*a*l*>»os IftnnJiiiH üt- liutaaber* NX«»* é> UóUdal ÍJ^+M VftüSU kto*iu*wariiJ4ÍM« aMáa Z*U1 lAralcO
A
Ma: „KERESD A MÁSIK FELÉTI"
Ti\' folyam 112. szára
Nagytcanlna, 1087. méju« 21 pétitek
Ara 12 HlL
ZALAI KÖZLÖNY

H UattUnUI: Hvl 5.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Bar barit* Lajos
ElCllccUal ki: c|y h6r« « pengő 40 RUir. SxerleulAságf é. kíatlóhlv.tall telefon: 7& 1*.
Nagykanizsa volt ezrede állt az élen az olasz királyi felségek előtt rendezett pompás katonai parádéban
Az olasz király reggel rangrejtve a budavári koronázőtemplomba ment — Egy-egy óráig tartott a katonai díszszemle és a csapatok elvonulása az uralkodó és a magyar kormányzó előtt
A magyar katonai kérdés a tárgyalások napirendjén
Ma reggel 9 óra 40 perckor találkozott Horthy Miklós, Magyarország kormányzója a király lakosztálya melletti teremben III. Viktor Emánuel olasz, királlyal, majfri együtt mentek a királyi vár kapualjába, ahol kíséretük csatlakozott hozzájuk és gépkocsiba szálllak. A menet 9 óra 45 perckor indult el és az utcákat ellepő lelkes tömeg éljenzése közbe a Városligetbe haji-latolt.
A díszszemlére kivonult csapatok a tavasz legszebb díszében pompázó Városligetben álKak fe\\ A gyalogság, tüzérség, lovasság, híradó és vonatcsapatok, kerékpárosok és gépkocsis alakulatok a legtökéletesebb rendijén, nyílegyenes sorokban várták az olasz és magyar államfőt.
A műjégpálya csarnoka előtt először Rőder Vilmos honvédelmi miniszter, majd vitéz Sónyl Hugó gyalogsági tábornok, a honvédség f0 parancsnoka jelentkezett az olasz király és császárnál, ulána az államfők a csarnok bejárata előtt előállított lovakra ültek éa lassú lépésben elindultak a Millenoumi emlékmű elé. A honvédelmi mlnjazter, a honvédség főparancsnoka es a vezérkar főnöke is lóra s/.állVa kisérték az államfőket. Hozzájuk csatlakozott, a tágabb kiséret, ugyancsak lóháton vitéz Rapaich Richárd lovassági tábornok, u honvédség fő. paraucsnok helyeliesínsk ve/etósé-vei. A városligeti tavon átwzetö hídon már teljes pompájában bontakozott ki az államfők 62 lovasból álló lovas-kiséretc.
A kivonult csapatokhoz beosztott zenekarok az államfők lóraszá\'lásu-kor Fanfaré Realé-t, majd a Marcia Reálé-í, Giovia&zza ós a magyar Himnuszt játszották. A fogadási jobbszárnyon vitéz nagybaconl Nagy Vilmos altábornagy, az 1. honvéd vegyesdandár parancsnoka, vezénylő tábornok, a kivonult csapa* t»ik parancsnoka jelentette III. Viktor Emanuelnek a kivonult csapatok \'étszámát.
A jobbszárnyon álló elaö oaa-pat a kaposvári „Nagy LaJoa* 6. honvédgyalogeared díszszázada volt,
ennek az ezrednek a tulajdonosa nz olasz király. v Körülbelül 50 percig lortptt, nmig
111. Viktor Emánuel és vüéz nagybányai Horthy Miklós színpompás látványt nyújtó kíséretével a kivonult csapatok szinte megmerevedett arcvonala előtt végiglovagolt.
A szemle befejezése után a király, a kormányzó a müjégpályu csarnou előtt lóról száTnk és kíséretükkel együll autón a Köröndre mentek és elfoglalták helyüket uz Államfői díszemelvényén, ahol ekkor m|lr együll volt a magas előkelőségek diszmagyaros serege. Korábban ideérkeztek már Heléna királynő, Horthy Miklósné, Mária királyi hercegnő, a kíséretükbe be<»s/4o.t méltóságokkal.
A városligeti szemle ultim a kivonult csapatok azonnal
a dlszmenethez fejlődlek és zeneszó mellett e\'indul-lak a Hősök terén át oz Andrássy uton a Körönd felé. A csapatok disz menetét a két államfő és a kíséretükben lévő méltóságok a djszcmel-vényen állva fogadlék. A cenpatok élén vitéz nagybaconi Nagy Vilmos altábornagy, az 1. honvéd vegyes-dandár \'parancsnoka lovagolt. A csapatok éle körülbelül 11 órakor érkezett a Köröndre. A csapa!parancsnok és kísérete mögött 15 méterre a Ludovika Akadémia lovas szakasza következett egyforma pej lovon. Ezután 15 méterre a kaposvári »Nagy Lajos király* 6. honvéd gyalogezred díszszázada következeti, előtte zenekar, mely balra kikanyarodott és az államfők disz-emclvényévei szembe** fogla\'t helyet E díszszázad mögött 115 méterre a vegycsdandár 1. gyalogsági parancsnoka, vitéz Kiss Kálmán lovagolt. Mögötte vitéz Szombathelyi Ferenc ezredes, a Ludovika Akadémia parancsnoka. A Ludovika Akadémia két zászlóalja és a »Klnlzs| PáU honvédcsapat altisztképző iskola zászlóalja a zenekar >Ludovi-kás induló*-jának hangjai melletl haladt el az államfők előtt.
Ötven méterre következett a •Mária Terézia* 1. honv .gy. ezred vitéz Paduslczky Alfréd ezredes, efc-redparanasttokkal az élöu. Három gyalogzástfóalt,: távbeszélő Qtizad. árkász század, kocsizó géppuskás század ós gyalogsági ágyús szakasz alkották az ezredet.
ötven méterre a vegyesdandár 2. ■gyalogsági parancsnoka, KélleyRe-
zső tábornok, mögötte a »József Nádor* 2. honv. gy. ezred vf-téz Zalay Károly ezredes, ezredparancsnok vezetésével.
ötven méterre három ha\'árőifösz-tály, távbeszélő és árkász szárnyak következtek.
Huszonöt méterre a folyamőr-zenekar következelt, utánuk o folyamőr csajkás ezred egy zászlóalja. Husz méterre egy kakastollas csendőrzészlóalj menetelt, bezárva a gyalogos csapatok sorát.
ötven méterre következtek a tüzérek. A tüzérdandár élén vitéz dr. Fábry Dáidel ezredes, a vegyes-dandár tüzérségi parancsnoka lovagolt. A Bercsényi Miklós 1. hon-védtüzérosztályt vitéz Véesey Aladár ezredei vezette. Hegyi ágyús ütegekből, könnyű ágyús és köny-nytt tarack ütegekből állt az osztály. Egy-egy üteg loval egyformán pej, sárga vagy fekete színűek voltak.
ötven méterre következett a lovasság, élén vitéz Gonondy-Novák Elemér tábornokkal. Mögötte az I. Ferenc József Jászkun 1. h\'-nvéd-huszárezred, vitéz Dálnoki Miklós Béla ezredes ezredparancsnok vezetésével. Az ezred elején lovas távbeszélő szakasz, ulána a lovas ár-kászszázad és a lovas ágyús szakasz következett. Mögöttük az eezred zöme, két huszárosztály. ötven méterre az Árpád fejedelem 2. honv. huszárezred vitéz Fájl-Fáy Elemér ezredes veaetésétfel, ugjfauilyen sorrendben azoeztály végién kétcsend-őrlovas nlosztáll/fll.
Ezután a m. kir. csendőrség kakastollas lovas százada következett, majd husz méterre a Bem József 1. honv. lovas tüzérosztály Ternegg
Kálmáp alezredes osztályparancsnok vezetésével.
Az 1. honvéd vonulosztály zárta be u csaputok első ré-szél a Horthy Induló hangja melleit vonulva el ftz államfők dőlt.
Ezután három perc múlva nu-gyobb távközzel, óránként 15 kl\'o-méteres gyorsasággal a gyorsan mozgó alakulatok következtek élükön autóban vitéz Kiss János tábornok, mögötlc egy másik autóban vitéz Zay ödön ezredes, kerékpáros gyalog, parancsnok, őket követték hangtalanul, egymás után az 1„ 21., 8. és 5. kerékpáros százlóaljak, majd a kerékpáros utász század, ötven méterre a gépkocsizó csapatokkövetkeztek vitéz Szűcs Eíjdre vezetésével. Gépkocsizó gya\'ogzászlóalj és gjfcvontntásu tüzéiosztály, ötven méterre következett a légvédelmi tüzérosztály vitéz Rákosy Béta efc-redes vezetéséül. Utána gépkocsizó ulós/alakulatok, mo:orcsónakok, pontonok, fényszórók következtek, végül az elvonuló csapatok sorrendjét a gépkocsizó hiradó csapul zárta le.
A csapatok elvonulása atán u zenekar a Fanfare Reale, Marcid Reale, Giovinezza és a Himnuszt játszotta, melynek hangjai mellett III. Viktor Emánuel, yKéZ nagybányai Horthy Miklós, Heléna királynő, n Főméltóságu Asszony é-s Mária királyleány bucsut véve n diszemelvé. nyen helyelfogJaló előkelőségektől, gépkocsijaikon a közönség lelkes Ünneplése közepette a királyi várba hajtatott.

Budapest, mSJtls 20
Viktor Emánuel olasz király és abesszin császár cslilörlökön inggel 7 órakor rangrejtve két szórlbysedő-dc és Sclyjlz kormányzósági szárny segéd kíséretében a hlrt-s budavári koronázó főtemplomba ment. Rövid ima után a király megtekintette a koronázó - főtemplom műkincseit és végigment a templom oldalhajóin, szívélyesen elbeszélgetett n lemplom lelkészeivel, majd visszament a várba.
*
Vilor Emánuel olasz király vértesi Vértcssy Sándornak, a kabinetiroda főnökének saiát aláírásával ellátott ezüstkeretes fényképét ajándékozta. t
Ebéd József főhercegnél a felségek tiszteletére
(Lapzártakor érkezett telefonjelentés) József kir. herceg és neje, Auguszta hercegasszony ma délben palotájukban ebédel adtak az olasz királyi pár tiszteletére. Az ebéden a felségeken kivül megjelent a kor-
mányzó és felesége ls.
Kánya Kálmán külügyminiszter Ciano gróf olnsz külügyminiszter, a Duce veje, valamint a királyi felségek kíséretének tiszteletére ebédelt adott.
Magyarország katonai egyenjogtrtágálnák kérdése
a budapesti tárgyalások során alapo. sau megvitatja a katonai egyenjogúság ágyét is, yalánitrit\' Budápésliiek és
Bécs. május 20 flÁpzárlakor érkezett) Az osztrák sajtó foglalkozik az olasz királyi pár buda|>esli látogatásával és ezzei\'kap csoUilbait aat irja, hogy Ciano gróf
JugoAzlávTánák\' \'egViftlWhdk\' vátö\' \'viszonyát. E tekintetbe^ kfldvező közeledés
ÉAim ftOtUÓItt
várható,
London, május \'\'O (Lapzártakor érkezeit) A^gol részről teljes tárgyilagossággal elismerik, hogy a dunai kérdés rendezése Magyaror szág kikapcsolása és katonai egyen, jogusága nélkül lehetetlen.
Tegnaptól máig
Ország:
Szálasi Ferenc ny. őrnagyot a törvényszék ismeretes izgatás! ügyében sajtó utján elkövetett izgatás elmén egyhónapi fogházra Ítélte.
Vas megye törvényhatósága országos mozgalmat indított, lujtfy az összes közhivatalokban függesszék ki a keresztet. v . (
Az egyik pesti lap a magyarországi nemzeti szocialista propaganda titkos könyvtárairól közöl lelop-\' lező cikkel, amely nagy feltűnési kellett. , |
Váoon i.Jutczkó Béláné pénzbe^ szedönö ellen rablógyilkosságol kíséreltek meg: leütötték és kirabolták. . .
Károlyi Mihály grófot nemzet-gyalázásérl távollétében ismét elítélték. , | i ,
Világ:
Schmidt Guido osztrák k\'ílügyi államtitkár a francia kormány meghívására Párisban nagyfontosságú tárgyalásokat folytat Ai^ztiia dunavölgyi szerepéről.
Az angol sajtó nagy megütközéssel ir a tervezett numerus wa-lachicusról, amelynek életbelépésekor a romániai magyar értelmiség, ügyvédek, orvosok, piérnökök, tanárok, művészek, tanítók elvesztenék oklevelüket.
Varsó jelentés szerint Jagoda volt pénzügyi népbiztos »váratlanul« meghalt. .11
Ausztriában leleplezték az egyik nemzeti szocialista terrorszerve^e-tet, amely az utóbbi években számos zavargást irányított.
Az_ umszterdami tőzsdén százezer pengős csalást követtek el, a két tetles külföldre szökött.
Az jjpgol koronázási flottapará-dét félmillió ember nézte végig.
A franciaországi Aniibesben felrobbant egy nagy hidroplán: öten meghaltak, hárman súlyosan megsebesültek. j
Lapzárta i
Bécsi je,Clités szerint Ztnneberg Arco gróf német repülő csütörtökön délben az asperni repülőtérről felszállott gépén, hogy hazafelé induljon. Alig emelkedett f«l azonban a gép, amikor hirtelen lezuhant és Zrfnnebcrg szörnyethalt. Bővebb részletek még hiányoznak
Párisi (távirat szerint Wlndsof hercege és menyasszonya csak pol* gári esküvőt tartanak, utána Ka-rlnthiában telepednek le.
A jugoszláv állami vonatok igazgatósága több mint 15 millió dinár értékű vasúti anyagot rendel Budu-pesten.
Július elsejével lép életbe Qlaszor. szágban 7300 községben községi egye-sülcleket megalakító rendelet. Az egye. sületek a segélyreszorulókat fogják támogatni.
Az IBUSz.nak Szombathelyről Cell-jiömólk felé halódó ujságszállitó autó. ja Celldömölk tájékán kigyulladt.
— N«1 ruhára, kompiéra nagyon divatos a mintás lenvászon. Schtttuél minden minőséget mogt&lát
Belefulladt egy blsfin a téglagyári strand vizébe
Két elemista a vízbe esett, csak az egyiket sikerült élve megtalálni a víz alatt
A korai fürdés halálos áldozatot követeli szerdán délután a nagykanizsai Herkules-téglagyár strandi-fürdőjénél. A korán beköszöntött nyári időjárás folytán mindtöbben keresik fel a fiatalok közül a téglagyáré tónál létesült strandfürdőt, amely pedig még meg sem nyílt hivatalosan. Tegnap is több gyermek játszadozott künn a viz körül, kfll\'.-tük Bor Gyula 12 éves másodikas elemisla fiúcska, Bor ny. utkaparó, Honvéd utca 10. szám alatti lakos j fia. A kis Bor társai-J val kimerészkedett nz ugródeszkának níajd-^ nem a végére, ahol jfy-^y már több méternyi ~ mélységű a viz. Eddig
még pontosan nem tisztázott módon a gyerekek megcsúsztak és kelten közülük a vízbe es\'.ek : Bor Gyula és egyik játszópajtása, az ugyancsak elemista Horváth Kál-
mán. Nagy ijedtség támadt, mikor a gyermekek lállák, hogy vlzbeesett társaik nem tudnak usznl. Odafutottak a Herkules téglagyár munkásai is, akik karókkal és csáklyákknl kutatni kezdtek a mély vízben eltűnt két fiu után. Végül sikerült Horváth Kálmánt kiemelni. A gyerek eszméletlenül, súlyos állfipotban került a partra. Az időközben odaérkezett mentők beszállították a kórházba. Bor után még sokáig kulattak, de nem tudtak ráakadni. Csütörtök reg gel a tűzoltók és mentők további kutatása kapcson sikerült a kis holttestet kiemelni. Beszállították n temető hullaházába.
A nagykanizsai kapitányság vezetője- Krasznay Pál tanácsos azonnal intézkedett. A helyszínre kiszállt dr. Gántay Béla rendőrfogalmazó és dr. Desseő Mihály llszllfő-orvos, akik a szemlét megejtették. Szigorú vizsgálat indult.
Vasárnap reggeltől hétfő estig díjtalanul áll nyitva az első nagykanizsai bélyegkiállitás
Budapest és a vidék szétkapkodja a kiállítási emlékbélyegeket
A levélbéleg szülelésének lOOévcs jubileumát Magyarországon elsőnek a nagykanizsai bélyeggyűjtők aszt.í
társasága ünnepli meg. A nevezetes eseményt a rádió és a fővárosi Ija-pok nyilvánossága is tudomásul
1937.
M Imprlmée,
i goorgatta,
n vászon,
t cloquéa,
á taft,
s lavabla,
Nyári
újdonságai
legnagyobb választékban legolcsóbb árakon
KIRSCHHER NOR
dlvatáruházában
Ifef. május 21.
vette. A kir. po6tamuzeum mintegy 40 tablóval vesz részt a kanizsai bélyeggyűjtők kiállításún, amelyet a postavezérjgazgatóság képviselője l,)g megiiyitani- A budapesti és esi jM>stal vezctőférflakat a vátos ne vében dr. Ki\'átky István polgái-mes-ter, a filaU\'listák asztaltársaság! nevében dr. Tholway Zsigmond posta hivatali Igazgató fogja üdvözölni
A kiállítás alkalmi lebetüzisét a posta elkészítette és azzal csak a ki-állilás helyiségében működő külön postahivatalnál feladott és a ki-állítás alkalmi bélyegeivél ls ellátott leveleket, leve\'e/ö.\'npnkat fognak lebélyegezni. Kiállítási bélyegek 10 és 20 filléres árban kaphatók Fischel és Schless könyvkereskedésben és lllrachier-traflkbnn, valamint a Zalai Közlöny szerkesztőségében. Budapestről és vidékről olyan tömeges az érdeklődés a nagykanizsai klállilás bélyegei és bélyegzője, főként 60 fiiléi\\s négyes blokkja Iráni, hogy alig sikerült egy kisebb készletel a nagykanizsai érdeklődök számára fenntartani.
A klállilás vasárnap délelőtt 9 órától lesz nyitva hélfőn este 7
óráig. Belépődíj nincs.
*
Bélyeggyűjtők, nklk klállltnnl óhajtanak, a kiállításra elkészített anyaguknt pénteken, május 21-én d. u. 6 óráig adják át a postán dr. Tholway Zsigmond Igazgató hivatalában. í
Éveken át székszoruláaban szenvedő egyének gyakran meglepő rövid Idő alatt rendbe (Önnek, ha rrggelenkéat felkeléskor és esténkén! leiekvés elölt egy-egy fél-pohár természítcs .Ferenc Jóiul" kesetüvlzel Isznak. — Az orvotok ajlnlják.
Ellenállás nélkül nyomainak elére a spanyol nemzetiek\'
Az éjszaki nyolc kOzséget foglaltak el - Bombázzák Bilbao kórnyékét
Salainanea, május 20 A Spanyol nemzetiek főhadiszállása jelenti:
A nemzeti csapatok és a .vöröe^Ií között a biscayal szakaszon ma összetűzés volt, a nemzetiek ellenállás nélkül nyomulnak előre. Az éjszaka 8 községei foglallak el A menekülő vörösök képül Utjbb százat foglyulejteltek. Ntyty hadizsákmány rn Is szert lettek a nemzetlek az éjszaka.
A nemzeti csapatok repülői Bilbao környékén több községet bombáztak. A bombázás eredményéről részletes jelentének még nem érkeztek.
N.pUr. Május 31. péntek, ltom. kat. Bobolai Aad. Protestáns Konstantin. Izr. Szíván hé 11.
Oyégyszerlárl éjjeli szolgául e hé végéig a „Mária- gyógyszertár ét a ktskanlssal gyógyszertár.
USJa.cU nyitva reggel 8 érátél este 6 éráig (hétté, szerda, péntek délutáa kedden egfaz nap aökuekl.
(B41,íg„ÜJUk I.UtkMiJ.j Hétfős délatáa 6-tél tt-tg a Paaaoala kátaé kl»-Urnében.
__ZALAI KOZLOHY _s
Nagykanizsa ls vasárnap nyitja meg az encharlszHkns szentévet
íMbBMÍ^-
Szenzációs újdonság n
Mli-giÉ
óriási választékban
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Xlklól-ut L lián
EatéuMtl ikMMttk a Mrfin \'rendszerint bamsr elmúlnak, ha bél-mtlködésüntet1 reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes .Ferenc Jélaef kesertlvlziel el-rendeizük. Az orvotok ajánlják.
ló hírek a nagyvilágból
Gróf Bethlen István nyl\'atkozatá-ból:
— Elhiszem, hogy Anglia csak a békéért fegyverkezik. Meg vagyok győződve, hogy Angliának nincsenek hálsó gondolatai a háborút illetőleg, lévén legfőbb érdeke a l>6kc •
Clano olasz külügyminiszter beszédét az angol és a francia sajtó egészségesen békülékenynek tekinti és az egész világ rendkívül kedve-»ően • fogadta.
#
A Magyar Gyümölcstermesztők Országos Egyesületének előzetefc becslése saerint nz idei gyümölcstermés jobb lesz mennyiségileg és minőségileg is a tavalyinál.
A fiumei marhavásáron 2538 felhajtott magyarországi marhából csak BO maradt eladatlan.
Newyork állam Glcn Fals városában 16 éten Mull\'gyermekeknek*
tilos az utcán járniuk. ( •
Hews írtegyében nincs munkanélküli, sőt egyes helyeken munkás-hiány mutatkozik, - mondja a Ti-szajobbparll Mezőgazdasági Kamiira jelenlése. Borsodban munkanélküliség csak szórványosan és kismértékben tapasztalható. Nógrád-Hont várraegyében munkás-hiány hiány fenyeget.

Toynbee professzor budajKSti előadásából:
- Feltétlenül van rá mód, hogy a háborút, ezt a brutális és kezdetleges megoldást kiküszöböljük. Reméljük, hogy a szembenálló felek békésen trtegegyéJínek s Így sikerül Európa feje felől elkergetni a vihar felhőket.
; r i. r
A Nemzeti Újság Írja :
- AZ építőiparnak és az ópUő-anyaggyáraknak nagy konjunktúráját hófctn rrtag az uj; házadómentességi rendelet.
Tavaly áprilisban 26qp, az Idén áprilisban 3296 métermázsa magyar
zsírt vásárolt Csehszlovákia . •
Budapest ■székesfőváros útépítési bizottsága 1,200.000 pengő értékű
közmunkát adott kl.
*
Tőzsdei m!agánjeleniések szerint Tiszántúlon egyelőre igen jónak! Ígérkezik a gabonatermés.
Pár nao választ már csak el bennünket áltól, hogy a pápa a ísfcentj-évet megnyissa. Május 23-án lesri a megnyitás az egész világon. Magyarország ad 1938-as Szent István jubileumi év miatt kétszeres fénnyel és örömmel ünnepli meg ezt a napot.
Nagykanizsa katol|kussága is kiveszi rés/jét a 23-iki egyházi ünnepségekből. A megnyibás előestéjén zugó harangok jelzik a Szent év megnyílását, a plébániatemplom előtti cinktóriumban pedig egy hatalmas, 10 méter magas kivilágított kereszt figyelmeztet a nagy ünnepre. Délelőtt 10 órakor mise, utána katolikus gyűlés lesz a cfnktóriumf-
A Zalai Közlöny Ötletes rejtvényversenye egyre szélesebb rétegekben hozza lázba Kanosa közönségét. A mult héten már ujabb csoportok kapcsolódtak be a versenybe, nem csak a megfejtők, de aver-senyben résztvenni óhajtó cégek is E héten újból meghirdetjük a versenyt, az alábbi szelvényen található szöveg - másik felét kell megkeresni az egyik nagykanizsai
ban. Ennek részletes programját P. Clrfusz Viktorin plébános vezetésével az eucharszlikus bizottság már kidolgozta, ezt rövidcsen részleteiben is közölni fogjuk. Az év folyamán, az ősszel külön nagygyűlések ls lesznek, ezeknek lsmerleléisére szintén visszatérünk.
Itt említjük meg, hogy az ünneplésre készülő Csurgón Longauer Tmf-re hltlanár javaslatára elhatározták, hogy az Eucharisztikus Szentév előkészítésére Kákossy A. Elek karádl esperesplébánost küldik kl Zágrábba, hogy Így az elszakított Horvátország is bekapcsolódhasson a magyar ünnepségekbe. f
cég kirakatában. A*z e heti szelvényt kivételesen hétfőn dóiig kell zárt borítékban >Keresd a másik felét!* felírással a Zalai Közlöny szerkesztőségében leadni. Aj megfejtők között több értékes jutalmat sorsolunk ki.
Ezúton közöljük, hogy a versenyben résztvenni óhajtó cégek még bejelenthetik szándékukat a kiküldölt körlevélen.
Esö után köpönyeg
Operett. A mese arról szól, hogy a férj legjobb barátba nevét hasz-használja feí kalandjaihoz, a barát vállalja a következményeket, »hős« lesz a feleségek szemében és tei*-mészetcsen ezer bonyodalmat okoz. Fodor László és Békeffy István meséje csak keretül ^szolgál a humornak, zenének és táncoknak. Kimondottan nevettetni akar. EzJ tökéletesen el is éri, meri a közönség mindvégig jól mulatott. A mókák el feledtették a nupi g<>ndokat, a derű és vidámság végigömlött a szlnpa* don és nézőtéren, ha másért nem, ezért kellene dicséretet mondani a színészeknek. \' .
De van más dicsérni való is. A| szereplők megérdemelték a soktqj)-sot, amivel ez a számban kevés, de hálás és lelkes közönség megajándékozta a színészeket. Elsősorban F. Harczos Irént keli említeni, aki szerda este elemében volt. Frisseséget, üdeséget varázsolt a színpadra, ragyogó temperamentumával, szép ruháival pedig csak fokozta játékának és táncainak értékét. Mellette Kőrössy Zoltánnak hódolt a közönség. Amil az ég megtagadott ettől a színésztől hódiló külsőben, azt sokv szorosan kárpótolta ellenállhatatlan humorával, mókáival, tánctudásával. Kitűnő színész, hamar a közönség kedvence lesz. Szabó Ernő képviselte még a humort, egyéni zanüitu mókáinak, kifogyhatatlan ötleteinek sokai nevetett a közönség. Rátkay István, a férj, kevésbé jó szerepében is be tudla bizonyítani, hogy méltó arra a szimpátiára, amelyet lavaly óta élvez a kanizsai közönség részéről. Rövid szerepében kitűnő volt Daruváry Marika. Majt-bényt Gabi felesége is jó volt. Kedves, szívesen látott jelenség a színpadon Vidor Gabi.
A hangulatos, jó zene Krasznay-Krausz Mihály szerzeménye. Kár, hogy az egyébként kitűnő Endre Emillel az élen a zenekar néhol érthetetlenné teszi az éneket. Erre ügyelni kell I , (
I _ <* ••>
- Saját 4rd*k«b«> és őrömére nol-gáló meghívásnak tesz eleget, ha a
Kopatoln BuUráruhá* 6ul mübutor-klál-
UUUát megtekinti, vételkényuer nélkül.
., KERESD A MÁSIK FELÉT"
c 0 z i a & A a Ahtaeuabia
A fenti megfejtett szöveg .másik felét"
.....................................................cég kirakatában találtam meg.
Név: ...................................................Lakás: ........................................
E szelvényt kivágva minden péntek estié kell a Zalai KOzlOny szerkesztőségében leadni.
Kedden fogadja a kormány a nagykanizsai lakbér-küldöttséget
A nagykanizsai KANSz-nak a lakbéroszlály kérdésében szer»ez tt mozgalma dönlő stádiumba érkezeit. Dr. Tholway Zsigmond postahivatali igazgató, a KANSz helyi csoportjának elnöke most kapta meg az értesítést, hogy a miniszterek május 26-én fogadják a képviselőházban a nagykanizsai küldöttséget.
A küldöttség gróf Bethlen István vezetésével jelenik meg a kormány, tagjai elölt. Részt vesz abban dr. Králky István polgármester, dr. Tholway Zsigmond, Berlin Agoslon,
Unger-Ullmann Elek, a háztulajdo nosok, a kereskedelmi érdekeltségek stb. képviselői.
Vitéz gróf Teleki Béla főispán értesítette Tholway elnököt, hogy ezúttal máslrányu hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a kanizsai küidöliségjárásban, de kéri a memorandum másolatát és jelentést a pesti küldöttség eredményéről, mert minden igyekezetével éa befolyásával azon lesz, hogy a kanizsai köztisztviselők és érdekeltségek kérésének teljesítését elősegítse.
^JgfP\'Yy
„KERESD A MÁSIK FELÉT"
Itt az u] pályázat — értékes dijakkal!
tWAMAL
A , TERMÉSZET tS.......
Uj. tufvófta/, d£
TRUNKHAHN
pojitöljxjü/ttí&ófi !
ELADÁS: VI.TERÉZ KOT. 8. IV.PROHÁSZKA 0TT0KÁR-U.8. Y^Jerv. mintái-,/ Gyártelep:
BUDAPEST, II., LEISE-0T 117.
ZALAI KÖZLÖNY
A színházi Iroda hlrol
Fodor Ottkár

Sifl* ém a g«d«lya
Ma, csütörtökön este Zllahy Lajos nagyszerű alkotása, a Szűz és a gödölye színmű kcrfll bemutatóra. Ha « főszerepben maga a színház mü-vész.igazgatója tép fel. ez már maga Is kivételes eseményt jelent <5; a darab különös megbecsülését bizonyítja. ,A prózai együttes gyönyörű összjáté. kából Széket.vhidy Adrién művészetének fő oroszlánrésze Jutott. Zllahy Lajos színművének ma esli txtrtutatója tehát mlndenképi>en ünnepi esemény, amelyre zsúfolt házat Joggal várhat a szinház.
(*) 01jrr*y Olga primadonna
pénteken este mutatkozik be Kál. mán Imre világhírű opcretlj\'énck, a Marica grófnőnek címszerepében. Ol-gyav Olga fiatalsága mellett dekoratív megjelenés, hízelgőén rokonszenves egyéniség, aki gyönyörű őnckhangjávflí Ls első helyen áll a vidéki primadonnák közt. Annyi bizonvos. hogy ezzel az ílső fcllépésscí meghódítja a \'ka. nizsai közönséget. A többi főszerep Oltay Baba, Kgry Berta, Szalma Sán-dor, Kőróssy Zoltán, Szabó Ernő ki. próbált kezeiben van. (•) M- M fllláraa bátyánkkal
szombaton délután 5 órakor Kő-rősy Zoltán vigoperettje, a kacagtató Csókhcrcegnő van műsoron. (*) A axOMbat-vaairnap .xeniáclója -Abrakán Pál világaikéra
A modern operettek közt az év szenzációja volt a 3 :1 a szerelem Javára. Szivek mérkőzése ez a hangulatos. vidámsággal színes, i>ompás operett, amelyet szombaton és vasár nap mutat be az együttes brilliáns előadásban. Ragyogó kiállítás, frappáns hatású táncattrakciók. színes Jelmezek képezik n keretét az újdonságnak, amelyet a várható nagy ér. deklődésro való tekintettef két csléro tűzött ki az igazgatóság.
(*) Vaaármao mindhárom elOadáa -31—1W filléren
Délután 3 órakor Marion grófnő operett, — délután 0 órakor A néma levente és este fél 9 órakor 3 : t a
retem javára van műsoron. •
O A Hlraaklar dohányt««déban
u régi gyakorlat nyomán újból vásárolhatók színházjegyek.
ID<3
Zivatar!
Prognózis: Mérsékelt déli szél, egy-két helyen zivatar, a meleg nem változik.
A MeteoroloRlal Intézet nagykanizsai megögyelőállomása jelenti 1
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: +18 6, ma reggel 1 +17-6 délben : +26 6. Csapadék: 00 %.
Egy pengőért nyerhet
kerékpárt, kombinált szobabútort, fényképezőgépet, gramofont, hízott sertést, rádiót, stb., stt*. Szebbnél szebb
1000 drb nyereménytárgy.
A nagykanizsai róm. kath. Egyházközség tárgysora jegye kapható Szabó Antal föutl sportüzletében 1.— pengőért. (:)
Gyönyörű volt a Grazer Sport Club— NTE-Zrinyi kombinált nemzetközi mérkőzés
Graxer Sport Club-NTE-Zrinyi komb. 2:2 (2:1)
Rég nem bitóit értékes sportot nyújtott a pünkösd hétfői nemzetközi mérkőzés. Vasárnap a grázi csapat Zalaegerszegen játszott és 10 : 3 arányban fölényesen győzött. A kanizsai kombinált csapat nélkülözte Kárpát, Csáki, Hitler és Csöngői já ékát igy nélkülük nem a legjobb tizenegy vette fel a küzdelmet. Mindenki gólzáporos grázi győzelmet remélt, de a kanizsai csaj Kit nagy meglepetésre nem hogy döntetlenné tudta tenni a mérkőzést, hanem ha a vendégcsapat kél |>olya góllal nem jut vezetéshez, most biztos győzelemről számolhatnánk bc.
A mérkőzés a futball s; épségeit vonultatta fel. A vendégcsapat nagy technikai fölényben volt a koinbináltlal szemben, de ezt ellensúlyozta a kanizsaiak lelkesedése. Meglepően jól kombináltak, de méltó befejezés ezúttal is elmaradt. Az első félidőben a honi csapat többet támadott, szünet után a fáradtság jelei mutatkoztak a játékosokon, de úrra még volt erejűk, hogy döntetlenné tudták tenni a mérkőzést.
Ezérl az eredményért a kanizsai csapat \'minden játékosa dicséretet ér. demel. Ezt a döntetlent csak az tudja értékelni, aki ismeri a grázi csapat eddigi sikereit. A volt osztrák amatőr bajnok a magyar vezető profi csapatokat, valamint az osztrák profi csapatokat sorozatosan győzte lo Grálban, most három hete pedig a magyar amatőr válogatott ellen Játszottak Grőzban az osztrák amatőrök (kilenc grázi Játékossal) és 4 :4-es döntetlent értek el. \'
Ha a kanizsai , csapat a „tervezeti összeállításban ki tudott volna állni,
kitűnő osztrák csapat vereséggel távozott volna Kanizsáról. A megjelent nagyszámú előkelő közönség mindenesetre jól járt, mert egy nagyon szép mérkőzésnek volt ízem-tanuja.
A két csapat u következő felállítás, ban játszott:
sGráz: Haas — Torner I„ Armer — Rudolfer, Leér, Stelivér . — Stancck, Engelbogen, Buchter, Torner II., Straisnick.
NTE.Zrlnyi: Helyei — Farkas,
irga - Szollár, Babos, Kudlch — Poór, (Szabói, Boda, Jakubecz, Szendről, Csász.
A mérkőzést ünnepség előzi meg. A kanizsaiak nevében Kaltrovics Antal német nyelven üdvözli a vendégeket és selyem zászlót nyújt át. A gráci csapat vezetősége nevében Niedel Sándor köszöni meg az üdvözlést és egy gyönyörű plakettel viszonozza a kani-zsaiak figyelmét.
A vendégek már az első percben vezetéshez jutnak. Farkas mellett Engelbogen megszökik, Helyei a 10-osig rosszul szalad ki eléje, akinek lövése Helyei lába között gurul hálóba (1 :0). Egész jól kezdődik. Nagy védelmi hiba volt. Az osztrákok gyönyörűen játszanak. A kanizsai csapat lassan
lábra kap és szebbnél-szebb támadásokat vezet, de eredménytelenül. A 9. percben nagy ostrom Helyei kapuja ellen, csak ugy zugnak a lövések, kétszer boxól Hctyci, azután a kapura ment, végül a labda a hálóba köt ki, de lesállás miatt Kaufmann nem adja meg. Jakubecz nagy lövése ad munkát a grázl kapusnak. A 30. percben Buchter Ifi méteres lövése Hctyci térdéről pattan a hálóba (2:0). Nagy kapus hiba volt. Csász kétszer lő kapura ,de a gráci kapus helyén van. A sorozatos helyi támadásoknak végre eredménye van. Jakubecz 20 méterről megeresztett hatalmas lövése süvít a hálóba (2:1). Ez felrázza a csapatot, a közönség erősen buzdítja a válogatottat. Poórnál minden támadás elakad. Meglepően rosszul játszik. A 41. ]>eroben Csász elől, a vé delem sarokra tud menteni. Csász sarokrúgása Ideális, Boda bombafe-Jese a kapufáról pattun vissza, újra korner, Poór Íveli, Szendről lővéso a kapus zsákmánya. Befejezésül Szendről, Csász akció kecsegtet eredménnyel, de Csász lövését a kitűnő kapus védi. I
Szünetben mindenki elégedett a játékkal, abban mindenki egyetért, hogy kis szerencsével vezethetnénk, valamint abban, hogy l\'oórt ki kell cserélni Szabiival.
A csere nagy hasznára van u csapatnak. mert u fiatal szélső nagy éle tel visz a támadósorba. Császt Isméi korner árán tudják szerelni, ő Ivei középre, Boda, majd Jakubecz, felelj, végül védi a kapus. A 9. percben Csász átadásával Szendről kiugrik és
I WT. aáN 21.
5 méterről a kapus kezébe lő. Szabó sarokrúgását Boda eldekázza. A 18. percben nagy ostrqjy . a grázl j^bii ellen, de hiábajjilncp szerencséje belső csatárainknak. A 24. percben Szabó beadásszerü lövését * kapus bomolja ki. Támad ezután a vendégcsapat, de Varga szétrombol minden táfifctdást. A 40. petxbcn Szabó 25 méteres sza. badrúgását Torner kézzel leüti, vitat hatatlan 11-es, melyet Bod* értékesít (2:2). Nagy ostrom indul meg a győztes gólért, de egyik csapatnak sem sikerűi megszerezni.
A kanosai csupiU védelmének leíko Varga volt. Nagy játékot produkált, Farkason meglátszott, hogy régen játszott hátvédet. Helyeinek voÜ néhány szép védése,, de mindkét gólt védeni kellett volna- A fedezelsor volt a csa_ pat legegységesebb, legjobb része- A\' nagy grázl csapat elten fölényt tudtak biztosítani. Mindhárom kitűnő volt, de mégis kitűnt. Kudich, .aki az egész csapat legjobbja volt. Babos bebizonyította, hogy középfodezet az Igazi helye. Egyenletesen, okosan játszott. Szollár méltó társuk volt. A csatársor legjobbja Boda volt, de a lövésekkel nem volt szereucséje. Jakubecz amig bírta, igen szép dolgokat csinált. Szendről nem is akarta vállalni a játékot, egy félóráig futballozott, de lovább nem bírta. Csász csinált ügyes dolgokat, do sok jó helyzetben rontott. * Poór egészen gyenge volt, de annál jobban helyet-tesitette Szabó. Sokkal többet mutatott. mint a Zrinyi ellen.
A grázi csapat technikában és fej-játékban emelkedett kl. Közvetlen védelme kitűnő. Egyénileg Haas, Torner, Straisnick emelkedett ki.
Nagykanizsa közönsége hálás Jehet a kanizsai sj>orlcgyesületcknek, iiogy ilyen futbalcscmegével örvendeztették meg. A közönség nagyobb áldozat, készségére van azonban szükség, mert bár elég sokan voltak, annyian mégsem. hogy nagy ráfizetéssel ne végződött volna a mérkőzés.
Kaufmann bíró jól vezette a m\'ér-kőzést.
(O/O
Magyarország 1937. évi II. o. tornászcsapat-bajnokságát a Zrinyi csapata nyerte
A Magyar Országos Torna Szövet, ség pünkösd vasárnapján Budapesten rendezte az országos senior tornász. csa]>at bajnokságokat. A versenyen Indult a két helyi csapat is s a Zrinyi Torna Egylet csapata komoly felkészültségével nagy fölénnyel nyerte a versenyt s az ezzel kapcsolatos Bolla örökös vándordíját.
A 7 főből átló győztes tornász, csapat Horváth Béla jx>lg. isk .tanár vezetésével vett réizt o versenyeit s a derék Zrinyisták országos viszonylatban is bebizonyították komoly tudásukat. Évek óta a kerületi bajnoki versenyeken elért állandó sikerek be-tetőzője volt e verseny, mcllyef még jobban megerősítették helyi hegemóniájukat.
Az eléri sikerek alapján a Magyar Országos Torna Szövetség a legteljesebb elismerését adta a Zrinyi vezetőségének, mert biztosítva látja, hogy a Jónevü kanizsai torna, melynek mcgala|M)zásábtiu nagy része van a Zrínyinek, nem hanyatlik, hanem
Kényes nyárirnbáit, öltönyeit
• ilkiitrOeii tisztítja, fényteleniti
VARGA NÁNDOR
vegytisztitó - kelmefestő
Horthy Mlklós-ut 8. 81. Hunyady-utca 19. sz.
a fejlődés utján van. Hogy pedig e fejlődés ne álljon meg, szükséges a szakszerű vezetés mellett a megfelelő utánpótlás, ami bizlosllva is. van, mert a bajnokságot elért tornászcsapat tagjainak nagy része már a fiatalabb gcncrációhoz tartozik.
örömünknek adunk kifejezést, hogy kanizsai fiuk értek cl ily sikert. Kívánunk a ml győztes fiainknak erőt. kitartást a további munkájukhoz. Fél uton megállás nincs, az elért sikerekkel ne elégedjenek meg, hanem tovább dolgozva, példaadó szorgalmas munkájukkal mintaképei legyenek « magyar ifjúságnak, mert a hazának nagyon sok ily erőskaru, bátorszivű, a versenyek nemes küzdelmeiben meg-edzett kemény magyar Ifjúra van szüksége-
De elismeréssel kell adóznunk Horváth Béla tanárnak, aki a csapatot előkészítette e versenyre s akinek vezetésével érte el a Zrinyi csapata u nem mindennapi sikert. Lelkes, önzetlen. hazafias munkásságával nagy mértékben szolgálja ifjúságiink testnevelését és egyben Nagykanizsa sportjának emelését-
A verseny részletes eredménye a következő:
Magyarország 1937. évi IL osztályú összetett tornászcsapat bajnokságban bajnok a Nagykanizsai Zrínyi Toru« Egylet csapata (jakubecz Vilmos, Zen-tal József, Kőszegi János, yitéz Kovács László, Németh Ferenc, Gödri József. Sólymos! Gyula) 574.0 ponttal. 2. NTE 541.7 pont Az egyes szereken: Nyújtón: 1. Zrinyi 95.7 p. 2 NTE 85.3 pont.
1997. május 21
éalai közlöny
Korláton: 1. Zrínyi 08.7 p. 2 NTE 04.7 pont. i
Lovon: 1. Zrinyi 01.8 p. 2- NTE 81). 1 pont. Gyűrűn: 1. Zrinyi 08.4 p. 2 NTE
90.2 pont.
lóugrásban 1. Zrinyi 03.0 pont. 2 NTIí 85/8 pont.
Műszabadgyakorlatban 1. Zrinyi 1020 p. 2. NTE 00.0 pont
A Zrinyi tenniszezoi csaknem mindent learattak a pécsi kerületi bajnoki versenyen
Hoffmann László mesterhármasa — Makónk és Fejér Cslbl hétszeres bajnokok
Pfinkösd második napján fejeződő!! bc a déli kerület bajnoki tennisz-versenye. mely a nagykanizsai Játékosoknak, elsősorban a Zrinyistákn«k nem várt bombasikert hozott. Kevés tréninggel és kevés reménnyel indultak a kanizsaiak annál is inkább, mert a fedett pályával rendelkező |>écsi versenyzők viszont teljesen felkészülhet-lek és fel is készültek a bajnoki küz. debnekre. Ennek ellenére a Zrinyi játékosok elszánt győzniakarással egyetlen egy szám kivételével, amely, ben elindullak, el is hozták az első dijat, kőztük nem kevesebb, mint öt bajnokságot (összesen hét volt.) Különösen Hoffmann lett ki magáért, aki mindent megnyert, amit csak megnyerhetett. I)e mellette Makóné, Fejér Csibi és Bittera dr. is igen jól szere peltek.
Az NTE lehetséges ifjúsági játékosait indította, akik közül a legjobb eredményt Bogyav Ödön érte cl. Ax erős konkurreneiában második lett az ifjúsági számban.
Részletes eredményeket az alábbiak-ban adjuk:
Férfi egyes: Hajnok Hoffmann László NZTE. 2. Hctényi TSE.
Női egyes: Bajnok llartos Frigyes-né PAC. 2. Ilendreyné PAC.
Férfi páros: Bajnok Hoffmann— Horváth NZTK-PAC. 2. Dulánszky-
1.étay PAC—TSE.
Vegyes páros: Rajnok dr. Makóné —Hoffmann NZTE. 2. Ilartosné—Du-lánszky PAC.
Női páros: Bajnok dr. Makóné— Fejér NZTE. 2. Cseresnyés—Leykóné PAC-PVSK.
Ifjúsági bajnok Fischer PSC. 2. Bo. gyay NTE.
Ifjúsági hölgybajnok Fejér NZTE.
2. Csándár PVSK. \'
Férfi egyes I. o. kiz.: 1. Dr. Kökény PAC. 2. Fischer PSC.
Női egyes I. o. kiz.: 1. Fejér Sári NZTE. 2. Vidos PAC.
Kerületi tenniszversenyek első dijait
hurozással
nyerték.
Angol, francia és belföldi tennlszOtők nagy választókban. Hurozások 5 pengőtől 30 pengőig.
1/ágó
(-) Hol fogy a legtöbb vaj ?
Anglia és Némelország vásárolja meg a világ vajkivitelének több, mint 00 százalékát. Az angol bevitel 102B óta fokozatosan növekedik, a német import csökken. Anglia " világ vajki-vitelének 1020-ben még csak (58 százalékát vásárolta meg. 1 030-ban annak 85 százalékát. Ezzel szemben Németország bevitele 1933-ban a világpiac vajforgalmának már csakl 2 százaléka volt. (B. É.)
(—) A magyar paprika
Németországban « paprika kevésLé van elterjedve, mint az amerikai fc. kete bors. Németországban 500-000 vagon borsot fogyaszt éveuklnt. Azonban kezdenek rájönni, hogy « lenge-rentuli borssal erősen fűszerezett ételek ártalmasak a szervezetre s különösen a vesék működésére. Ezzel szemben elfogulatlan szaktudósok, kiváló orvosprofesszorok azt állapították- hícg, hogy a magyar paprika n®. - gyobb mennyiségben sem hátrányos, mert nem befolyásolja károsan a gyo-ínornedveket. A paprikaszövetkezet munkájának eredményeképpen ez a felfogás jutott most érvényre a német munka táborok konyháiban is, ezekben ezentúl bors helyett magyar paprikával fűszerezik az ételeket. Ez zel is növekszik a paprika-exj>orl.
W É.)
(—) Szőlőmoly elleni
védekezésről, a cseresznye szürete, léséről, a gyümölcs ritkításáról, a május havi leendőkről, az alma liszt-harmat, kajszimonilt", a bundásl>ogár kártételről és a várható termésről stb. stb. ir »A Magyar Gyümölcs, legújabb száma, melyből lapunkra való hivatkozással ingyen mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, IV., C.cr-lóczy utca 11. szám.
A lengyel kultuszminiszter Budapestre jön
Varsó, május 20 A lengyel közoktatásügyi minlsz-, ter június első felében hivatalos látogatásra Budapestre érkezik.
— (A vármegye a nagykanizsai tanoncotthonért)
Zala vármegye törvényhatósága Is elismerte annak az ifjúsági mozga. lomnak fontosságát, amit dr. P. Ilor váth Athanáz ferenceslelkész indított a nagykanizsai ifjúság érdekében é ■ ezért Uabocluiy György törvényhaló. sági tag indítványára 500 pengővel járult hozzá a nagykanizsai tanonc-ollhon céljainak elősegítéséhez.
— (A Nagykanizsai Piarista Diákszövetség)
felhívja tagjainak figyelmét arra, hogy évi rendes közgyűlését szombaton, május 22-én délután 0 órakor tartja meg a gimnázium tanácstér, mében. (:)
— (Növendék-hangverseny)
volt szerdán délután a városi zene. iskolában. A műsoron 18 mü szere, pclt, Bartók, Siklós, Molnár; Kaza esay és más magyar szerzők mellet! Schubert, Liszt, Chopin, Beethoven müvek is. Kezdőktől az akadémiai tagozatig minden fokozat szerepelt, keresztmetszetet adva arról a niunká. ról, amelyet a zeneiskola a kanizsai zenekultúra fejlesztése terén kifejt. A szépszámú közönség sokat tapsolt fi növendékeknek.
— (Zalai csipke Párisban)
a Mansz sümegi kiállításán általános feltűnést kelteit Tóth Mariska nemes, hányi leány csipkcniunkája, amelyet vitéz Pelneházy Antal államtitkár is megtekintett és most kiviszik a párisi világkiállításra.
— (A tapolcai Palestrlna Kórus)
a filharmonikus zenekarral együttes hangversenyt rendezett, amelyen a nagykanizsai dr. Doniján István ve-zetésévcl nagy siker mellett Haydn: Teremtés cimü oratóriumából adtak elő részleteket, majd Liszt-számokat mulatlak be. A nagysikerű hangverse, nyen zongorajátékával közreműködött dr. Doniján Islvánné is.
— (Felvétel a balatoni nép művelő tanfolyamokra)
Budancst székesfőváros Juniusban Balatonlcllén csakis városokban mü kődő népművelők részére «Női nép művelés a városokban,\' <A városi népművelés feladatai és módjai, cl. men két tanfolyamot rendez. Az elsőt tanítónők, tanárnők, orvosnők, leány-és nöegyesűleti vezetők részére junius 13-tól 20-ig, a másikat tanítók, ta. nárok, orvosok, levcnlcoktatók egye-sülcti vezetők, gyári egyesület! vezetők részére Junius 21-lőt 20-ig. A női tanfolyam tandija szállással, élkezés sel, kurtaksával, fürdéssef és borra\' valókkal együtt kedvezményesen 31 pengő, férfiak részére egy nappal hosszabb kedvezményesen 35 pengő 50 fillér. A tanfolyamra bárki jelent
kezliet, aki megfelelő képzettséggel rendelkezik (legalább érettségi, vagy tanítói oklevél). A felvételi kérvény ben a név, születési hely, 6v, hó, nap, vallás, előképzettségen kivül az is fel. említendő, hogy eddig mi módon vett részt a népművelésben, avagy csak a jövőben kiván-e a népművelési mozgalomban résztvenni. A felvételi kérvényeket Zala vármegye törvényható. sági Népművelési Biztotsággal kell láttamoztatni és azt legkésőbb f. évi .május hó 35-ig Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottságának postán (Budapest, IV., Szép u. 5.) megküldeni. A tanfolyamra felvett hallgatók a tandijat legkésőbb junius hó 5-ig tartoznak a fővárosi Népművelési Bizottságnak befizetni.
— Imprimé maradékok megfelelő Jé méretekben, alkalmi árakon Sckdtuél
— (A marcali anyagyllkos bírái előtt)
Az elmúlt .hónapban beszámoltunk arról a véres gyilkosságról, hogy Pan. dur István marcali kéményseprő vad-házastársa, Orosz Islvánné felbujtásá-ra megfojtotta saját édesanyját^ majd, hogy Pandúr a gyilkosságnak öngyilkossági színezetet adjon, lugkó-vet öntött a halott asgzony szájába. Ügyét most kezdlo tárgyalni a kaposvári .törvényszék és a védő javaslatára a tárgyalást elnapolták s megvizsgálják Pandúr István elmeállapotát.
— (Elütötte a vonat)
Urvald István tapolcai 25 éves cipész segéd több társával ittasan a vasúti sínek mellett ment, közben Jött a .sümegi vonat, amely elgázolta a dülöngélő fiatal embert. Válságos állapotban szállították a kórházba.
— Női pongyolák könnyű mosható anyagokból, nagyon olcsón Sckfltutél.
— (Betörő a közjegyzői Irodában)
Zalaegerszegen dr. Tclman Sándor kir. közjegyző irodájában minap jel á szomszéd cselédlánya világos-ságot látóit. Felkóltötték az ugyanabban a házban lakó Kaszter Ödön gyógyszerészt, aki revolverrel kezében sietett az irodába. A betörő az ablakon akart menekülni, de a rászegezett revolver előtt visszahúzódott. Az Időközben megérkezett rendőr azonnal megbilincselte. Kiderült, hogy az éjszakai látogató Csiki József erdélyi asztalos segéd, aki mint oláh katona, szökevény jött át a határon. Telman támogatta, áUást szerzett neki és jóságát Csiki igy hálálta meg. őrizetbe, vették.
— A PalladU uj r«|4ay«i
mindig nagy érdeklődéssel várt eseményei az olvasók ama nagy rétegé-uck, akik a mindennapi élet sok gondja, baja, fáradsága után egy-egy nyugalmas órára felfrissülést, szóra, kozást keresnek a könyv sorai között. Krre az eléggé nem méltányolható fcf-adatra vállalkozott teljes sikerrel a .. Palladis, amikor sorozatosan adja\' ki,\' mindig irodalmi köntösben és mértéktartó kritikával pengős és félpengős regényeit. Ii lw\'oapban három rendkívül érdekes regény a vilrva.várt
Jó szerkezet!
Biztos közlekedési
Márkás külföldi ós belföldi
kerékpárokat, tSS
alkatrészeket,
és belső gumikat
a legjobb minőségben, alacsony árak mellett vásárolhat
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
karikpáruakQxIatiban Deák-tér 2. (a faliítemplomnál).
Részletfizetési kedvezmények! Speciális JavItó-mühely
HALAI KÖZLÖNY
1987. májUl 21.
Palladis-lcrmés. A pengős sorozatban A félelmetes betegszoba. M. (í. Ebcr-hardt robbanó feszültségű regénye, a másik keltő félpengős: .Mr. Munt intézkedik és I.ány,aki senkitől sem fái. - Ha Dalmáciába ataiik
és meglátogatja Dioclctianus palo-láját SpHtben, csak a Hoteí Salonea. ban szálljon meg. A város kellős közepén fekszik ez a kellemes szálloda, szobát komfortosak, folyó hideg és meleg vizvea\'ték van a szobákban, személyzete figyelmes, miudenckfölótt szólni kell azonban a Hotel Salonea nagyszerű konyhájáról Az Adria halban gazdag dabnát partjának nincsen olyan csemegéje, amely a Hotel "Salonea étrendjén ne szerepelne.
— Férfi trsplkal szövet Újdonságok már megérkeztek SchBtxékhex. Legkellemesebb nyári viselet.
— Tekintse meg a Köpetein Butor-Aruház állandó butorkiállltását ízléses és olc ó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat
A Nagykanizsai Izraelita Jóté kony és Kulturális Leányegylet
tisztelettel meghívja tagjait és barátait
a folyó évi május hó 23-án, határozatképtelenség esetén májai hó 30-ái, az izraelita Hitközség tanácstermében (Zrinyi Miklós-u. 33.) délután 3 órakor tartandó évi paadaa kSzgyfllésére. Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári Jelentés.
3. Pénztári jelentés, zárszámadások.
4. Számvizsgáló bizottság jelentése.
5. Választások.
6. Esetleges indítványok. Nagykanizsa, 1937. május 18.
Dr. Itali IslTáa ú. Dr- RUMild UM sk.
titkár. elnök.
APRÓHIRDETÉSEK
10 tiSIg (0 mur. r
Autdtaxll, bénutót, modem, uj áramvonalasat, szolid árban, bárhova, Kau(-mann Manónál rendelten, — Telefonállomás 2-22.
Mlelóll ilaiaatUM cilnilUI, kír|tn árajánlatot Jeranaektól, Erxiíbet-tár 18 ____1398
Daataohaa Frltuleln aucht au Klndtrn Stelle. Adreaae li du Redáktlon. 1477
keltá- eaetlrg három-siotüs lakást un ntaiánbáaal ElMrelnék aug. 1 re. Clm a kiadóban. 1487
leraaak kOzaiükiípletl cikk eladására jobb családoknál, ttsilvtaelóknél Umeret-sÍRRel rendelkelő gyakorlott íladöt. Clm s kiadóban. 1488
Efj alig basanált aSI karMpá^eü
adó. Dm á Útadóban. 1492
Egy kltatéfla telvílellk Kelemen Reiaó cégnél, Deák-ter 9. 1495
Bécsi anataaalata eljönne nyár folyamán fiuk mellé, német gyakorlásra grdeklódók elme kiadóba kéretik, 1496
■a|éráa> felvételik. Kölciey-ucca II , udrarban. 1497
Kiadja a laplulajdonos KOzgajdaságl Rt. Outenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Villalala Nagykanizsán. Felelós kiadó : Zalai Király. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. azám.
i— mm *—,
I mindenki • kaifl köreikéiig I | tfroantaál awn. Ul I
Hománosltásra fordítják az erdélyi magyarok iskola-alapját
238 község kétmillió lejt gyűjtöttek össze magyar Iskola-célokra, ebből román iskolákat építenek
Bukarest, május 20 Az erdélyi színmagyar községek ösmarosnyéki Alapjára 2 millió lei folyt be, amelyet 238 község fizílett be azért, hogy a magyar iskolaügyet segítsék. A román megy ?i hatóságok most felháborító döntést hoztak ez összeg hovafordításáról. A hatá/ozat s/.erint a 2 millió Ifiből
1,400.000 leit román iskolák építésére fordítanak, a fennmaradó ösz-szegt\'Upedig megfelezik a görögkeleti és a görögkatolikus egyházak között. így a magyar községek által befizetett össz-g azá>>zá alékban románosjlásra lesz fordítva és a magyar iskoláknak egyetlen lei sem jut.
Jelentkezett Hustyava szűcsmester gyilkosa
Megunta a bujkálást, a szekszárdi rendőrség letartóztatta
Szekszárd, május 20-Csütörtök reggel a szekszárdi rendőrségen egy fiatalember j<* lenlliezett és letartóztatását kért*;. Elmondása szerint Jánosi Károly sárvári születésű, 36. éves ember, aki 1985 decemberében Budapesten
meggyilkolta Hustyava Györgyi szűcsmester!. Megunta a bujkálást és azért jelentkezett.
A régóla körözött gyilkos Jelentkezését azonnal jelentették Budapestre, ahonnét detektívek utaztak le Jánosiérl.
Utazik ?
Bőröndöt • útitáskát • strandtáskát
HAMBURG
böröndós szaküzletében vásároljon I
Horthy ■Iklia-nt 4.
BmkulnirMiU iitlbw Vállalat MENETRENDJE
érvényea 1937. május 22-tól. iLraaAkat-tér—VaantAIIoanáa
Vasutillomásra

5 28 7 US 0 28 II"
13 30 13 40\' 15 30 1728 HM
20 09
21 45 23 18
2348
n-ia u«i ö-a
4í $
«
í s
Letenyei menetrend
Ltttajáril W. 6 48 Ni^Vulrtár. irt. 7 65 kwkuluWI lai. 1400 L.lM,ir. írt. 1510
Kerti fözelékmagvak, virágmagvak, Pázsit-fa magvak, P6ti-aA műtrágyái,
FUTOR—PEKK
Hutter-féle olajpogácsa keverék, Gyümölcsfa-védelmiszerek
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növény védelmiszerek, gép. zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett)
-^mcstfna**
[Kanári;:
madár - eleség
a budapesti I I a t k e r t
elOirásának megfelelően
| legmegbízhatóbb HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
238/1937.
Hirdetmény.
Az 1907. évi V. t.-c. 15. §-a értelmében a közforgalomban csakis a (Örvényes követelménynek megfelelő <• hitelesített méiőeszkOiök használhatók.
AVI lehit (Ideiében vagy piaci árusítás alkalmával hitelesile:len vagy a I0rvény:8 követelményeknek nem megfelelő mérö:szli0zt (tányért, poharat, kukos^rat stb) vagya blr hlteleslUtl méiőesikOiI a meg nem engedett célra használ (pl. száraz tár<yak mérésére hitelesített Űrmértékkel folyadékot mér), a hivatkozol! t.-c. 32. § a szerint büntetendő kihágás! követ el és 200 P-lg (erjedhető pémb rsággal bttniethetO. A t.- c, 36, §-a értelmében a kovetelm\'nyeknek meg nem feltlő mérOeszkOzOk el-kobzandók.
Felhívom léhát «z érdskelleket, hogy a törvényes rendelkezéseket gzigoruan tadsák be és a piaci árusítás alkalmával a (Örvényeknek meg nem telelő mérőeizkOzOkel ne használjanak, mert a m, klr. mér-tékhllelefilö hivatal ál al tarlóit ellenőrzések alkalmával megállapított kihágások eilövelCIvel szemben a klhágáii eljárási minden esetten meg fogom tnditlalnl.
Nagykanizsa, 1937. május hő. un Polgáridé.ler.
darab
szebbnél szebb príma márkás
HIAI
6 havi üMWiM.
Slazengers Dlinlop tenniszlabdák tenniszhurok
Szakszerű hurozás
SZABÓ ANTAL
sportQzletében Fö-ut 5
. • 1-StaU.Ho.aa Kí^rxá^l Bt ft*aker| Hjpn* ta IMI I^M^t valsá. H^,..,-Ljt-, »-n ü „ 1|H.|t< ^ , ^^
Ma; „KERESD A MÁSIK FELÉT/"
77a Évfolyam 113. színi
Nagykanizsa, 1937. májút 22 szombat
Ara 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
tic.teuiMf é» kiadóta.alal: Hóul 5. tiim. Mnjdnuí uirtca WtkAuup déluUíi.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
HI4liielt»l áia: egy hón « neiiK« 40 fflltr. Sierkeiztöaigi í« kiadóhivatal! IcIHon: 78. M.
Két pohárköszöntő
Az olasz király és c-sászár feleségével ós leányával Horthy Miklós kormányzó vendégeiként íőváio-sunkban tartózkodnak. Kíséretükben érkeaetl Ciuno gróf olasz küi-Ügyn^niszter, annak jeléül, l*>gy ez a látogatás a meleg és őszinte barátság kifejezésén lulfrncnőlegpolitikai jelentőséggel is bir.
Erről tanúskodik az a két pohárköszöntő, umelyeket a két államfő váltott egymással azon az ebéden, amil Horthy Miklós kormányzó felséges vendégei tiszteletére adott.
A kormányzó pohár köszöni őjében először a magyar nemzet mély baráti érzéseinek adott kifejezést, a melyet az olasz nép iráni érez s azokra az évszázados történelmi kapcsolatokra utalt, amelyek már u múltban js összekötötték a két országot. A trianoni békeszerződés szerencsétlensége után Olaszország volt az, amely hazánk legszomorúbb korszakában jjlőször nyújtott felénk buráti kezet\' s a két állam történelmi érdekközösségét felismerve, hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország ismét nemzetközi poli i-kai tényező lehessen.
A két állam közötti együttműködés az utóbbi évek során mind mo-
legcbb és szorosabb lelt. Az együttműködés alapját a felfogások azonossága s a célkitűzések kölcsönössége alkotja. A kormányzó pohár-köszöntőjéből nem felejtette kj Ausztria megemlítését s, utalt arra is, hogy Olaszország u hatalmas Németország közreműködésével törekszik az igazi és állandó béke megalkotására.
Az olasz király válaszában ugyan csak a meleg barátság és őszinte szeretet hangjait ütötte meg s visszaemlékezett Horthy Miklós kormányzó pár hónap előlti római látogatására, amikor az olasz főváros üdvözölte olyan melegséggel é.s lelkesedéssel a magyar államfőt, mini amilyen szeretetteljes vendéglátásban von most része az olasz királynak és császárnak.
De az udvariasság szavain tul menöleg, az olasz király pohárköszön tőjének ls volt politikai tartalma. Rámutatott arra, hogy 1927-ben jött létre az első egyezmény a két ország közölt, amelyet teljessé és tökéletessé az u. n. római jegyzökönyvekben építettek ki. A római jegyzőkönyvek aláírásától eltelt három esztendő bebizonyította, hogy a három állam együttműködési\'
már eddig is jó eredményeket mutatóit. Különösen amióta Németország is meleg baráll kapcsolatba került Olaszországgal, a római paktum napról-napra jobban és jobban Ifc-Wzfjnyitja eredményes voltát.
A római jegyzőkönyv szellem? békét és stabilitást akar biztosítani Európa számára s ezt másként elérni nem lehel, mint ki\'artó munkával, jóakarattal s az igazságosság elvének kölcsönös elismerésével.
Az olasz király látogatása bizonyiték, hogy a belgrádi egyezmány nem bontotta meg a római blokk államainak egységét
Közelebb van a magyar-jugoszláv megegyezés ügye — Osztrák tiszti küldöttség érkezett Budapestre a király-napokra — Üdvözlö táviratokat váltott az olasz ós a magyar képviselőház
Budapest, május 21 Viktor Emánuel olasz király pinteken reggel má^ 7 óra előtt elhagyta a Várpalotát és Ruszkay tábornagy kíséretében autón sétakocsikázásra indult, majd gyalogsétát totta Halászbástyán és környékén, fél 8 után visszament Várbeli lakosztályába. Fél 12 órakor indult el az olasz király n Nemzeti Muzeumba, ahol hosszú időt löllött. A Muzeum előcsarnokában Hóman Bálint kultuszminiszter fogadta.
Róma, május 21 Az olasz sajtó hosszasan foglalkozik a budapesli királylátogatás diszebédjén elhangzott két pohárköszöntővel. A lapok hangoztatják, hogy Európa gazdasági és politikai békéjének megszilárdítása szempontjából rendkívül fontos lépés volna, ha Franciaország és Anglia belátnák, hogy az olasz magyar
osztrák szövetség -szilárdsága Kcf-^p európa békéjét bi/L sitja. Leszögezi a lap, hogy a külfö\'dön rosszakat\'a-lunn terjesztett hírekkel szemben a királylátogatás és az ezalka\'.om-mal elhangzott beszédek világosiin igazolják, hogy a belgrádi tanácskozás és mego/íyezés nem bontotta meg a római jegyzőkönyveket aláíró három állam egységéi, sőt Ciano látogatása Jugoszlávia é« Magyarország közöli is rendezett egyes kérdéseket és közelebb vitte a jugoszláv magyar megegyezést a megvalósuláshoz.
Bécs, május 21
Miklós szövetségi elnök a három állom közösségének kifejezéséül egy vezérőrnagy vezetésével tiszti-küldöttséget küldött a budapesli napokra.
Miklas a küldöttség ujján hangsúlyozta, hogy lélekben Ausztria is llt van ez ünnepnapokon.
Róma, május 21 Az plasz képviselőház elnöke a mai ülés közben lelkes éljenzés közepette bejelenielte,, hogy a képviselőház u király magyarországi látogatása alkalmából szívélyes táviratban üdvözli a magyar képviselő házal.
Budapest, május 21 A magyar képviselőház mai ülése, közben Sztranyavszky Sándor házelnök bejelentette, hogy az olasz parlamenttől meleghangú táviratot kapott, amelyre a Uáz hasonló s/l-vélyeshangu táviratban válaszol. A bejelentési-e a Ház karzatán ülő olasz újságírók lelkes Evvlva kiáltásba kezdtek.
Budapest, május 21 A? olasz király a Nemzeti Muzeum megtekintése után Aquincumba meni, azt. valamint az aquln-kumi muzeumot is nagy érdeklődéssel nézle végig.
Hétffin kerül a Népszövetség elé a spanyol és az abesszin kérdés
Bilbao körfll ujabb nyolc község kertllt a nemzetlek kezére
Salamanca, május 21 A nemzeti csapatok a pénteki nap folyamán a biscoyoi frontszakaszon tovább nyomullak előre. Bilbao közelében nyolc ujabb községül foglaltak el. A jobb idő In-állta után azonnal megkezdik a döntő csatát Bilbao .ellen, amelynek kiürítése már folyik.
Genf, május 21 A Népszövetség hélfőn kezdi meg ülésznkát, amelyen kél fon\'os kérdés : a spanyol és az abesszin kérdés szerepel. Eddig ugy volt, hogy a négus elküldi me^bizoltját, aki nagy beszédet fog mondani. Miután azonban Anglia és Franciaország kedvezőtlen választ adott, nem biz-
Ez a kél pohárköszöntő világosan megmondja az olasz és a magyar politika jövendőbeli irányát. A római jegyzőkönyv rendelkezéseinek éi*vényben maradása melleit a fő-törekvés a német olasz jóviszony további elmélyítése, mely természetesen feltételezi, hogy Mugyai ország és Ausztria ls baráti államként t;-kinti Németországot. A végső kérdés a Dunamedcnoe problémáinak rendezése s ez nem volna lehetséges Németország és Olaszország baráti együttműködése nélkül.
Hisszük, hogy azok a megbeszélések, amelyek a királyi pár. látoga tásánuk ideje alatt felelős politikai
tényezők között le fognak folyni, a közös célok és irányelvek tekintetében még nagyobb világosságot fognak teremteni. Az« kétségtelen, hogy Magyarországnak meg kell maradni az olasz barátság már eddig is >ok eiönyi nyújtó utján és továbbra is ápolni kell azt a jóviszonyt, amely népünket Németországhoz fűzi.
Amikor királyi vendégeink elfogják hagyni ennek az országnak a területét, nyilván érezni fogják, hogy nem csak egy egész ,nép meleg szeretete zárta őket szivébe, hanem, hogy Magyarország mini szövetséges is, értéket és súlyt jelent itt a Dunamedencében. Még van köve-
tos, hogy »Abcsszinia« képviselteti magát az ülésszakon.
A spanyol kérdésben Schmidt külügyminiszter dolgozott kl egy megoldási, de miután a terv szintén kedvezőtlen fogadtatásra talált, nyíltan áll, hogy mit fog a Népszövetség ülésszaka végezni.
telnivalónk, mert nem . vagyunk mindazoknak a jogoknak a birtokában, amelyek egy nemzet teljes szuverénitásához elengedhetetlenek. Katonai egyenjogúságunkat még ma sem ismerték el s kisbbségeink olyan bánásmódban részesülnek, a mely éles elleniéiben áll n trianoni békeszerződés idevágó rendelkezéseivel.
Mindezeknek a hibáknak és hiányoknak meg keli szűnni. Az olasa királyi pár látogatása ujabb biztatás arra, hogy jó uton vagyunk s előbb vagy utóbb mi is elfoglalhatjuk helyünket a leljesjogu, szuverén európai államok sorában,
éalaí notLon*
A* angol »ajtó.felháborodottan ítéli el a romániai magyar-üldözóet
London, május 21 Az angol lapok nagy felháborodás sal írnak a bukaresti kormány ma-gyarellenes politikájáról. A laj>ok hangoztatják, hogy amikor Románk) Franciaországnak és Angliának ígéretet tett, hogy a szerződésekben vállalt kötelezettségeit a kisebbségekkel szemben betartja, ugyanakkor egymásután hozza a magyarellenes lörvónyket és rendeleteket, amelyek tízezreket tesznek hajléktalanná és kenyérnélkülivé.
* á Ház folytatta az ifcftar-Aflfi tároa ktflteégveté-^érteft^tárayaláeát
A jubileumi évro magyar nemzeti film készítését indítványozták a parlamentben
Hudapest, május 21 A képviselőház pénteki ülését H órakor nyitotta meg Sztranyuvszky Sándor házelnök. Az iparügyi minisztérium költségvetését kezdték tárgyalni.
Esztergályos János a kisiparosság helyzetéről beszélt és unnak megsegítését kérte. Hasonlóan a kisiparosság mellett szólult fel MüÜer Antal is. Alujnics Miklós báró, majd vitéz Kom-kai l-\'ereno szólaltak íel. itomkai kérte, hogy tegye lehetővé a korhiány " szentistvuni jubileumi év alkalmával egy nagy nemzeti film készítését.
Horváth Ferenc arról beszélt, hogy u gyanúsítás, amely szerint u Huz Iparcllencs, nem áll meg.
ihljut 22
Az olasz királyfogadtatás első kitüntetettjei: bét kanizsai rendőrtiszt
Krasznay tanácsos az olasz koronarend tiszti-, Czógényl felOgyelő a lovagi érdemkeresztjét kapta meg
Az arcbőrt eicsulltó számos tisztátalanság, mint gyuiludásoa pirosségoK, porsenések és pattanások, amelyek elégtelen emésztés következtében támadnak, a természetes .Ferenc Jóiae!" keeerüviz használata tattal reggelenként egy pohárral — rcndizennt rövldeseu eltűnnek. Az orVocok ajánljak.
Tegnaptól máig
Orgzág i
Szombalon lép érvénybe a nyári menetrend. ,
A főispáni kar a belügyminiszie-rimban tartott értekezleten Borbély Muczky Emil borsodi főispánt, u kiváló párbaj vívót jelölte kl, hogy a kar nevébe® megvívjon Dinnyés Lajos kisgazdapárti képviselővel, aki költségvetési beszédében megtámadta a főispánokat. ■ \\
Egy szentesi pékmester 6 kilós búzakenyeret küldölt a budai királyi Várba Viktor Emánuel olasz királynak. i
Bánhidy Gyula egri törvényszéki bíró agyonlőtte magát.
Világ:
Az Osscrvatorc Homano élesen válaszol a Völkischcr Boobűch térnek nrra n cikkére, amely célzatos ferdítéssel vádolja meg » vatikáni félhivatalost I
Sztálin édesanyját, inert « fantomban imádkozott és ezer rubelt csúsztatott « perselybe, deportálták.
A román külügyminiszter a n»igynr kérdésben kijelentette, hogy Románia az egyenjogúság alapján áll, «?|e sza. alkuval ós garandáv«l.»
Hogy milyen munkát végzett a rendőrség Nagykanizsán az olasz királyi pár magyarországi látogatása során, talán csak mi tudjuk, akiknek módjukban van napont" betekintési nyerni abba a lázas, erős idegzetet kívánó szolgálatba, amelynek vezetői rá nyitása Krasznay Pál rendörtanácsos kezében van. Hogy minden a legkisebb zók-kenés nélkül, a legnagyobb rendben folyt le, amit Illetékes helyen is elismertek annak a példásan preciz szolgálatnak köszönhető, amit " kapitányságon nz egész tisztikar, élén Krasznay tanácsossal és az őrszemélyzet Czé-gényi Károly felügyelővel kifejt. Kétségkívül ezt a munkát honorálták,
| amikor n kanizsai királylátogatás során a nagykanizsai rendőrtisztek voltak az elsők, akik olasz királyi kitüntetést kaptak. Igy Krasznay Pál, a rendőrkapitányság vezetője az olasz koronarend tiszti keresztjét, Czé-gényi Károly őrszemélyzeti parancsnok az olaszt koronarend lovag keresztjét kaplák. A többi kivezényelt tiszteknek is valószínűleg jul az olasz kjtfályi kitüntetésekből. A magas kitüntetés hirc gyorsan elterjedt Nagykanizsán. A rendőrtisztikar testületileg fejezte ki szercncseklvrtnalait Krasznay tanácsosnak és Czégényl felügyelőnek. v
Egy gimnazista mentette ki a fuldokló elemistát a Herkulesből
Deszka-tutajról estek a vizbe a tavon játszadozó gyermekek
Tegnap hirl adtunk arról a szomorú tragédiáról, ami egy 12 éves elemista iskolai növendék halálát .okozta a Herkules-fürdőben. A rendőri uyompzás megállapított^ hogy a gyermekeket elzavarták u fürdő területéről, senkit oda nem engedlek, de azok cuinek elleném visszatérlek kerülő uton, deszkából összetákolt tutajra ültek, amely a gyermekek pajzánságu következtében csakhamar felborult és igy esett Bór Gyula és Horváth Kálmán u több mint két méter vizbe. Az éppen ott tréningező dláknk közül S^ubó István V. gimn. oszt. növen-
dék, Szabó Kálmán puelafőUszt f ia, a már fuldokló Horválh Kálmán után ugrott és kimentette a vizböl, majd a mentők kórházba szállították. Szabó István önfeláldozó báior-sága nélkül Horválh Kálmán is a kis Bór Gyula sorsáru julolt volna. Szabó István, a derék kis gimnazista, minden dicsérelet megérdemel, meri méltó képviselője annak a férfias szellemnek, amit a piurista nevelés jelent.
Egyébként a rendőrség az egész ügyel át fogja tenni a kii", ügyészségre. t , i
Az ügyész és a biró megfogalmazásáért ujabb hat hónapi fogházra ítélték Garabb Gyula volt csendőrszázadost
Csak a mult hetekben adtunk hirt arról, hogy
Garabb Gyula volt csendőrszázadost a nagykanizsai kir. járásbíróság három havi fogházra Ítélte, mert megrágalmaz--la az egyik eljáró járásbivól. Ez az ügy legközelebb a törvényszók fellebbviteli tanácsa elé kerül. Garabb tegnap délelőtt husonló ügyben újból mint icrhelt állott a nagykanizsai kir. járásbíróság büntető-blrája, dr. Wéber Elek előtt.
Garabb a nagykanizsai törvényszék elnökéhez beadott iratéban a nagykanizsai kir. ügyészség egyik tagjáról azt állította, hogy »őtnem engedte beszélni a tárgyalásin, a tamilt megzavarta* stb., a kir. járásbíróság egyik birájárói pedig azt, hogy »a Molnár László elleni perben lelkiismeretlenül, nem erkölcsi felfogásban, felelősség érzel
nélkül bírálta el az ügyet,< stb.
Meg is indult az eljárás, ez azonban természetesen teljesen tlsztázlu u két köztiszteletben álló funkcionáriust, akik hatóság előtti rágalmazás mialt feljelentést adtak be Garabb Gyula ellen, aki ilyelénképp moet már másodízben állott rágalmazás miull a bíróság előtt.
A két sértett nem volt jelen a tárgyaláson.
Dr. Wéber kir. járásbinó n tárgyalás befejeztével kihirdette Ítéletét, bűnösnek mondta kl Garabb Gyulát a becsülclvédelmi tőrvény 20. §-áb« ütköző rágalmazásban és hat hónapi fogházra Ítélte. Indokolásában kimondta a bíróság, hogy enyhítő körülményt nem talált, ellenben súlyosbító körülménynek vei te u terhelt büntetett előéletét és hogy a vádlóit, mint egykor/ csendőrtiszt, teljes tudatában volt cselekménye horderejének. Hangsu-
H ÁLLÓI FIQYELEMI \'HALLÓI
Tisztelettel van szerencsém a n. é.\'közönséfc szívet tudomására adni, hogy pénteken, asaa eiájus hó 21-én
halvacsorát
(turósCsussával)
rendezek, • ————
amelyre a n. 6. közönséget tisztelettel meghívom. A zenét a hir-nevfes* debreceni Kis Jóska zenekara szolgáltatja. Szíves pártfogásukat kérve, maradok teljfes tisztelettel
\' Pétizes Antal, a „Kis Royal" vendéglőse.
lyozla a blróS^. hogy nem lehel rendszert csinálni abból, hogy valaki a vélt sérelmet nem a Bp. és Pp. szabályai szerint, hanem alap-lalnn feljelentések utján orvosolja és ezzel megingatja u magyar j()g-keresŐ közönségnek a magyar .gazságszolgáltatásba vetett hitét és bizalmát.
Garabb Gyula n bűnösség meg-állapilása miatt fellebbezett.
ló hírek a nagyvilágból
Hórnan Bállnl kö\'iséífvetési beszédéből :
-- Bevált az a létei, hogy ha nem Is távoli időben, de máris lehetségessé vélt kulturális szükségleteinkre a megfelelő pénzösszeget elóto*
remleni.
.
Az idén 600 u) tanterem épül, Pécseit uj felsőkereskedelmi, Debrecenbem, Szegeden folytatják egyelem! építkezéseket, Pécseit bű-, vilik a klinikái, megépül n Nemzeti I stadion, Debrcoen 100.000 pengőt I kap a ref. kollégium céljaim, Sze-| geden befejezték az. áll. tanítói in-1 lernálus építését, 1038-ban Pécsett] és Debrecenbe épül internátus.
A Phőnix-világbun ez js (óhlr :
- Az. OKH a gazdasági ós hiteléletben példa nélkül álló eredményt ért el: a kötelékében működő hitelszövetkezetek közül - n,<-lyek száma a háború ulo\'só évében 2600 volt, ma pedig kb. 1000 -- az intézet 40 éves működése alult egyetlen egynél sem fordult elő, hogy a hitelszövetkezeteknél elhelyezett betétből valaki csak egy fll-lérl is elvesztett vagy a hitelszövetkezetekben tömörült tagok vállalkozásukra ráfizettek volna.
ü i: | \' [ [; » 11 i ("I ■ i
Éber Anial elnöki megnyitójából a Budiipesti Kereskedelmi és Iparkamura üléséből :
Részleteden ismertette a két ország kölcsönös áruforgalmának és idegenforgalmának egészséges fej. lődésél, majd utalt a fiumei kikötő és az Oltani állatvásár fellendülésére, ami szlnlésl a nagy őlusz nemzet gazdasági téren is megnyilvánuló barátságának a jele.
* I 1
Púi is város női szabú-szatl ipar-kamarájának saibászuli fcluulájn versenyvizsgát rendezett s azon aí első dijat egy magyar Jeány nyer-le el.
.
Beuni olasz közlekedésügyi miniszter jelentéséből :
- Az olasz államvusutak hlányilt az elmúlt költségvetési évben sikerüli 850 millió Urára csökkenteni, annak* ellenéne, hogy az. év folyamán 160 millió Ura rendkívüli javulási és megújítási költségek mentiek fel. A személyforgalom bevételei az utolsó évben 18 százalékkal emelkedtek.
.
Romániában az Idén rekord-lcr-
rnési\'e számítanak.
* j
Németországnak javul a külkereskedelmi helyzete. Az import 8.7, export 13.1 százalékkal emelkedni
.
A Neues Wiener Tagblalt Írja:
- Magyarországiak igfln sok befolyásos barátja van Angliában, még a királyi házban ls.
1937| mijtll 22.
ZALAI KÖZLÖNY
S
Imperátorok és rabszolgák lábainak nyomában...
Ex a riportom nem akar bevezetés lenni uj sorozatom cikkei elé, hiszen: e cikkek között nincsen más kapcsolat, egyesegyedül a tengernek az a kanyargó partja, amelyen heteken keresztül csavarogtam. Kitűzött céllal jöttem el ide és — bevallom most — éppen csak azt az anyagot nem tudtam feldolgozni, amire magammal szemben kötelezettséget vállaltam bolyongásom kezdetén
1987. első negyedben 2,038.000 P volt a magyar háziipari export. Négy évvel ezelőtt az egész évi export volt mindössze 650.000 pengő. •
A Statisztikai Hivatal jelentéséből :
- 1929 óta 1936-ban érte cl a magyar szántóföldi mezőgazdasági termelés a nyers jövedelem rekordját 1400 millió pengővel.
Az osztrák magángazdaság sör- és konzerv-gyárakat alapit Abesszlnlá-ban.

A Pesli Napló Írja :
- A fizetésképtelenségek relallv számában és inlen/ilásában továWbi nagyarányú visszaesés következett be, hololt az áruforgalom 10 -15, egyes áruknál nagyobb arányban növekedett és hasonló arányban a hitelkeretek is emelkedtek.
A kistisztviselők védelme
a nagykanizsai STOSz hoz Intézet levelekben
A Segédhivatali Tisztviselők Or szágos Szövetségének nagykanizsai közgyűlése üdvözölte dr. Czet^r Jenő ny. . egyetemi tanárt, Bárczay Fenen. és dr. Meizler Károly orfr szággyülésl képviselőket is. Dr. Czettler most levélben köszönte meg a nagykanizsai STOSz megemlékezését és biztosította a nagykanizsai főcsoportot, hogy mindenko" sikra száll a kistisztviselők érdi-kében.
Bárczay Ferenc hosszabb levélben kifejtetté, hogy mindenkor kötelességének tartotta a tisztviselői kar érdekeinek felkaro\'ását, anyagi függetlenségük biztosítását, mert ez blztositjn az ország kulturális fejlődését Is és szoros kapcsolatban van azzal, hogy az ország másik fon tos tényezője, a mezőgazdaság, a belső fogyasztás növelésével prosperálhasson. Mlndt-Jikor szószólója lesz ezentúl is annak, hogy a tisztviselők étetszinvona\'át a fizetések visszaállításával emeljék. Szószólója lesz ennek ma is, mert az árak emelésével a köztisztviselői karra nagy terhek nehezednek. \' Dr. Meizler Károly, Keszthely képviselője válaszlevelében ugyancsak a kistisztviselők mellett való állásfoglalását hangsúlyozza.
ID<*
sfljT LHteíkkenés!
Prognózis : Élénk déli, délnyugati izél, főként nyugaton és az ország középtő részein zivatar, helyenként jég. A hő osökken.
A MotooroIoRlal Intézőt nagykanizaal megfigyelflállomáea jolenU i
Hőmérséklet tegnap eote 9-kor: + Ifrl, ma reggel i +21 2 délbon : +27 6. Csapadék: 0-0
Naptár t Május 22. szombat, ltom. kat. Julla az. vt. Protestáns Julla. Izraollta Szíván hó 12.
Gyógyszertári éjjeli azolgálat o hó végéig a „Mária" gyógyszertár óa a klakanlzsai gyógyazertár.
G4*fflrd6 nyitva reggel 6 órától ©at« 6 óráig (hétfő, azerda, péntek délt tán kedden egéw nap nőknek).
1.
KESKENY TÉGLÁKBÓL. amikre római légiók számait préselték, építenek erre felé kemencét az emberek és a tengerpartnak nincsen egyetlen olyan i>ontja, amelyen régesrégen megszönt kultúrának nyomaira mm akad az ásó. Muzeumok vannak te-listele a kinccsel, amelyet két kézzel szór ma is a világba szerteszórt népek országútja: a dalmát lengtTpOrl.
Ezen az országúton bolyongtam azokba,) a hón"pokl>an, amikor a hátam mögött vakítóan csillogott a hó u hegyeken, elöltem ]>C(lig éretten ló-gólt fehérvirágu fáján a narancs. Elöltem sokan járlak ezen az ország, uton. Imperátorok és . rabszolgák, gótok és avarok, Fönícia írástudó népe, északról a normannok és oroszok. Hellas és Bizánc művészetét hirdetik korinthosi oszlopok sárral fedetlen a föld mélyében, vagy büszkén reneszánsz és barokk paloták előtt. Mecsetek karcsu minarettjein a müezzin borult le Allah előtt, nyugatról . Ve-lence és Genua hajólt hozta az öblökbe a szél, ezekben az öblökben a spanyolok ágyúi bömböltek és a hegyekre — olyanok ezek, mini a Marson kialudt vulkánok — a korzikai világhódiló: Napoleon robbantolt utakat. Fáraók szfinkszét és AssuQn bányáinak porfir oszlopait Diocle-titiiius hozatta gályákon a Nílus partjáról és a kazamatákban imperutorok korbácsü lései avatUik márlirokat. Sza racénok égették fel békés falvak jámbor lakóinifk csöndes hajlékait és Klis vára körül tucalszáinra találják ma is Karakterisztikus nyílhegyeit Dzsingisz, kán hordáinak. Még kínai mandaránok" Ls csavarogtak erre a tatárok közölt.
Imperátorok és rabszolgák lábalnak nyomát ta|>osoin fákba terebélyese, dclt mimózák és leanderek mámoros Illatában... 2. \'
VÁJJON KIK VOI/lWK a dalmaták, akikről ezt a vidéket elnevezték? Senki se tudja. Az országrész elnevezése se egé-szen helytálló. A világtör ténelcm során egyetlen egyszer se lé. tezett olyan ország, amelynek Dal. mácia lehetett volna a neve. Trogirtól a kotori öbölig és azon tul az albán határig élt. harcolt, diplomatáival kc. verte u kártyát egész sereg ónálló város-ország, a régi Zára, Spalato, Trau, Ilagusa, Epldaurus, Catiaro, do o városok fallal körülvett halárain tul már vége szakadt Dalmáciának. Talán: mondták ezt nekem tudósok és okom van rá, hogy higyjek nekik, a városo. kat lehetne Dalmáciának nevezni, alig puskalövésnyire tőlük már Horvátor. szág népo él, a crnagocok hegyei fe. kctéllenek és Bosznia határát jelzi az eb»ő k ilométerkő az országúton. A falakon belül: a városi kultura: évszá. zadok óla itt kódexeket irtak, Tlzian, Tintoretlo és Bafael képelt őrzik székesegyházakban, aztán az aranyos szélű, bibor-bársonnval áthuzotl székeket. amelyekben » városok fejedel-mei hozlak igazságot, a qUatroccnto mesterei vésték szobrokká a márványt és Petrarca kortársai daloltak szerelőmről. De: ezeken a falakon tul már primitív sarujával a lábaszárán, dúdolva és feketére sülve a déli nap hevétől ballag öszvére és szamara melleit a j>araszt, sokáig cs"k megsüvegelte a betűt, amely olyan rejlel-mességet jelenlett neki, mint nekünk u cserébe vésett asszír ékirás.
f.vszázaokon át külön fejlődtek a városok és külön maradt vissza mesz sziro mögöttük a hegyek népe. Ketie-jüket nem tudta közelebb hozni egy.
máshoz, csak: a huszadik század.
3.
EUB0PANAK VOLT EGYSZEB egy országa, amelyről keveset tanítanak az iskolában.
Igazában tnlán akkor született meg? amikor Marmont mtirsalt Napóleon a <ragusai herceg» címével tüntelto ki és meghalt azon a napon, amikor a korzikai csillaga Waterlonál léha nyatlott. Illyr királyságnak hivlák ezt a birodalmat, emlékeit nctnf őrzi szá. inunkra más. csak egy pár okirat Split, Dubrovnik, Vcnezia és páris levéltáraiban. A területe hatalmas volt az élelo: rövid. Mindössze öt, vagy hat évig tarló. Históriás könyvek helyett operettszinpadokon beszélnek és éne. kőinek kupiékai róla.
Bevallom most:
Amikor a splili kikötőben elhagytam a Jadranska Ptovidba hajóját és utamon az első tanácsokat\' kértem Culic úrtól, a Putnik igazgató Iá tói, célom volt még: felkutatni em\'ékeit ennek a rövid életű és elfelejtett országnak. Hiszen: csak tegnapelőtt halt meg, igaz, hogy Európa mappáját százszor szabadallák át azóta, hogy a ragusal herceg szobra számára márványból faragtak talapzatot Trogir várának romjai mellett. Ma ls ott áll u talapzat, szobor sohasem került föléje és se Idegen, aki a .középkor épségben maradt városában csavarog, nem tudja: mlérl éktelenkedik a csőn. ka kődarab a régi kapun-
Könyvtárak fóliánsai között szerettem volna elmerülni és Conte Gonza palotájába vágytam Marmont memoár, jailioz. Nciu ismeri őket mí-g a világ"
Az első napon azonban rájöttem arra, hogy: ezek a memoárok engem! se érdekelnek.
Lehet, hogy érdekelnek egyszer, ha gazdagabb leszek ráérő Időben és több lesz az ősz hajszálam, mint a fekete. Ha majd a csavargás helyett abban telik a kedvem, hogy könyv, tárakba flljek és tudósok iiiondanii valóit iriam heteken keresztül a no teszom lapjaira.
Most: az élet árja ragadott magával és szégyellem bevallani: az első na. pon elfelejtettem a ragusai herceget és maréchal Marmont csak mbst jut eszembe, amikor utoljára mr-\'girora első cikkemet a többi riportom elé.
4.
MINDEN CÉLNELK0L csavarogtam a népeknek ezen az évezredes ország, utján és minden lépésemnél témába ütköztem, amiről tudom1, liogv érdekli az olvasót, mert érdekel engem. Szortírozás nélkül habzsoltam mligamba azt, amivel a tengernek ez a partja megajándékozott. Mátyás korának reneszánsz palotáiból zuhantam le l)ioc-letlanus kastélyának pincéibe ó. ka-paszkodtam fel onnan Nikita cetin-jcl uavuházához. Korszakok folynak itt egymásba és a korszakok között nem állított határkövet, még az idő sem. Hiszen: a római légionáriusok Itt felejtett dárdáival védekezett ezer esztendő multán kicsiuy szigetek népe veszedelmek idején és Jupiter templomában ma a Szent Szűz oltára előtt
kulturáltan területen I A költség ugyanaz; az érték* nem!
Balatontöldváron vásárolhat legolcsóbban vlllatclkct a strand közelében, feltöltve, villany, vízvezeték, fásltva, 5 éves kedvezó részletre, előleg nélkül I A saját érdekében kérjen díjtalan iájékOltntÓt megbízottunktól : Halász Manó, Nagykanizsa, Ciengery-ut 2.
keresztelik meg a csecsemőket. Bujább a fü is, ahol harcosok nyugszanak és tüzesebb a bor, amelyet elfelejtett kripták mellett szüretelt szőlő ajándékoz nekünk. A buza, amelyből Kenyerünket sütik ezen a tájon, ott nő, aiiol vér folyt egykoron kastélyok bírásáért. fis ez a vér felszalad ma is a buza szárába ...
Egymásba szaladnak itt a korsza. kok. \'az élet soha, egyedül csak históriát író tudósok állilanak határkövet a mesgyékre. Az Anjouk liliomai, Velence szárnyas oroszlánja, Ilagusa szentjének püspőksüvegü képe békésen megrémek egymás mellett és kár, hogy Szulejmann lófarkai nem maradlak meg, legalább kuriózumnak a turista számára.
Közöttük bolyongani, bevallom cél — és sutba dolxill programmal, egyik na|M>n nem tudni, hogy mit hoz a holnap, egyik este se sejteni, hogy a másikon vájjon melyik csücske a tengernek ad pihenést, avagy uj élményt: felette érdekes még annak a számára is, akinek sehol a világon nincsen otthona.. . 5.
MINDEN NAP: l*J VAROS, minden nap: uj élmény, minden nap: íjj emberek és minden nap uj fejezete a históriának. Képzeljük csak el: volt-e csak cgyellen nap is. mondjuk abban az esztendőben, amikor második Lajos király holttestét találták meg a mohácsi sikon, /roKy a tengerpart egyik városában ugyanaz történt-e, ami a másikban megesett. Olyan közel élnek egymáshoz ezek a városok, hogy uutóval egy nap alatt vaiaineny-nyit bc lehet járni, fís mégis: mindegyiknek más volt a törvénye, más az uralkodója, mások a szokásai, más a pénze, más és más cifra ruhában jártak a katonái, más volt az érdeke, máshoz húzott a szive még akkor Is, ha valamennyien egy nyelvet beszéltek és közős volt az a sok-sok bölcső, ahonnan az életüket merítették. Annyira szétágazott itt minden, hogy mosolyognom kell. ha unottan olyan könyvet veszek a kezembe, amelyik Dalmácia históriáját egy kalap alá akarja szorlia;,\'i.
Szakasztott ugy. ahogyan más a témája minden most soron kővetkező riportomnak, azonképpen tarka. volt az élet itt, mint a kaleidoszkópban csillogó üvegcserép. Az életet — bárhol zajlóit le az — bearanyozta a romantika, aminthogy bearanyozza ma is.
Aminthogy nem tudja megmondani senki, liogy hányfajta nép vére izzik ereiben azoknak, akiket dalmatáknak neveznek, nem tudja senki azt se, hogy a világnak hány nemzete pusztult el itt, bolyongása közben. Népek szüléitek és népek temetője ez a világ. A lenger éppen ugy, mint a hegyek szakadékai. Egykor büszke nemzetek, asszonyaik harcosoknak szülték a fiaikat, párducok és farkasok bőrét
SE NAT 0 R CE L0 FILTER
FÜSTSZŰRÖS CIGARETTAHÜVELY
Már 8 pengőért vehet fényképezőgépet, mellyel jó felvételt Készíthet.
>j6 havi részletfizetésre
lényképeíögépet ■SZABÓ JHtTAJL
JpJó szaküzlet -Jabo<*tórlum.
^hordták vállaikon, elpusztultak erre és [diadalaikról, nyert csatáikról még csak emlék se maríjdl meg kluslroinoK boltozatai alatt karminnal irolt kó-jle^ok oldalúin.
6.
AZ JíLI.liNTCTEKNEK olyan csodálatos harmóniája tombol « Had-.ritmusról elnevezett tenger partján, amilyenre világcsavargásom közben ucm ufcudtum sehol. Terméketlen sziklák között a legbutább pálma. Romok omladékain csicsereg uz uj élet. Ájtatos faluk között tiszta szívből fakadt szerelmes stancák csendülnek |>erga-menon. Hegyekről, ahol na|>okig bolyonghatunk anélkül, hogy uz életnek .legkisebb nyomára is Akadhatnánk, iiz yzeregyéjszuka földre álmodott pu. radiy-sumába szalad a patak kristályos vize. A legmugusiibb knltur» mplktt a haiuisiüitíun Kelet. Háremei vei, meséivel és fátyollal fiz asszonyai arcán. A flastromok évszázados foli-osóiu. u sz<ji)t,ek .freskói kőzött a \' telefon qsjljugel. A holtuk szigetéről Höcklin cjpriftfii, in legelnek. Az íipperátor pin-,céj(J;iek ffllal között a fotográfus hívja, cjő lemezeit.
A proicssziókon olyan dalokat éne-kelnek, amelyek öregek voltak már akkor, .umikor Richárd, uz oroszlánszívű indult el innen az Odvőzltő .földjére. £s ezek a dalok ott csen-,fIiih)V\'k fel u faluknál, amelyek őre-,gVk voltak, amikor az upostoJok hir-,dqtl<$k erre felé az Igét... Virágok .Ulalo^gak itt, amiket nem találunk „meg ty-picrre se és egyetlen egy aján-„d/íka fiz Istennek köszönt szüzén, szc.
ben .néha, de sokszor harugosan: a „Ifiiiger.. .
Itt Ülök a pariján, qmely néhol a .mélységbe szaladt és magúval rántott „njlHítent, amit a teremtés porszeme, | az eji^bcr megálmodott és .megépített,; uéhol j>edig u mélység rejtelmeiből\' Jíftzta fel a hegyeket a földre.\' Muzsi- { ^ki^uik a habok és az ö; inelódíáji|k -,ai|ja a kíséretet uhhpz amit papirosra vetek.. .
Ptiál Jfib
Egy pengőért nyerhet
kerékpárt, kombinált szobabútort, iényképczőgé|H\'t, gramofont, hízott Serlést, r^iót^stb., stb. Szebbnél szebb
1000 drb nyereménytárgy.
A nagykanizsai róm. kath. Egyházközség tárgy sorgjogyu kapható Szabó Antal főutl sportéletében 1.— pengőért. (:)
- tr*a|fial flftővet yjdoniágok már megérkeztek Schütxékhex. Legkol-lem^íbb.pKári y^l^t.

A szűz és a gödölye
Első este volt a h<Jt<?n, hogy ha nem is táblás hjíz, mégis yalfnnivel tömc&escbb érdeklődés várta a színházban a függöny svzétljbbené-sét. A tömött széksoiok Zi\'ahy Lajos darabjának és Fodor Oszkár első idei fellépésének szóltak. Az elfytdás meg is érdemelte a nagyobb érdeklődést, mert aki látta fővárosi szinpadtui ugyanez! a diu,-al,ot, tpd-ja, hogy a pesli és a kanizsai előadás közölt a művészi lényegben alig, csak a külsőségek tekintetében van szóra érdemes különbség.
&ilahy Lajos darabja szokatlan lénia-világba vezeti el a ,nézÖt. A cselekmény fálum-szeiü főhfse nem sorelemben, .nem nagy emberi érzésekbon vivódó ember, hanem -egy kép. Régi, régi ismeretlen mes-
ter festménye : a szjüz.a gödölyével, Ekörül a kép körül -forog minden, emberek élete, .sorsa, egy régi„nagy üzletház családi köztársaságának anyagi és erkölcsi összeomlása, Eleinte kissé kényelmes tempóban forog a sors-kaleidoszkóp, de aztán megbomlik a szerkezet, halmozódik a bonyodalom s a darab második fele már szinte túlzsúfolt.
Az erkölcsi világ, amit Zilahy Lajos feltár ebben a darabjában, vigasztalan és megdöbbentő. (A virágzó asszony menyivel erköksö-sebb s azt mégis eltanácsolták a színpadról! Pedig annak éles párhuzamában mély morá\'is tanulság van, mig A ,pzüz és a gödölyé-ben az elvetemedett .gonoszság gyöz az angyali jóság /eleit s utóbbinak csak egy sáppadi szerelmet ad gyenge kárpótlásul.) Zilahy Lajos
HALLÓI
A Kis Boyal tffiSSsar &
Szombaton, Maajtar NÁlaOfllfll ad a hírneves debreceni
f. hó 22-én laflgyar nuuiuoroi miéika t w*máMi
A zenekar 30 magyar nótái játszik. A vendéglős két jutalmat oszt kl: aki e nólák közül eltal^ia a uöve-.geíc leg|öbbjél, az egy üveg Törley Rezerve jutalómban részesül. — A piásodik jutalomban az részesül, aki az elsőnél kevesebbet talál el.
„flTmp., Szíves pártfogást kér P&IZES ARUL LfliggEi Kis Royal vendéglős.
FIGYELEK I
Rekordtömegű tippszelvény rekord találatok a Zalai Közlöny tippversenyén
A pünkösdi helyi derbi ugylát-szik megkél szered a sport Iránt érdeklődők szárnál, meri soha any-nyl tippszelvény nem érkezett be hozzánk? mint a két pünkösdi mérkőzésre. A többszáz lip|>elö köpül meglepően sokan találták el az egyes mérkőzések eredményeit.
A jutalmak elnyeréséhez egy teljes mérkőzés és. egy végeredmény helyes tlppelése volt szükséges. Ilyen tip|>elő kettő volt: Po\'al Károly (Fő ut 8.) és Némith László (Királyi Pál u. 2. b.). Mindkelten eltalálták a KTSE ZsSE,végeredményéi, ezenkívül N^melh László a teljes Grazer-.KanJUsa mérkőzési, Po^ai pedig a Zrínyi II. NTE II. lel jeS eredményét. Egy-egy tribünülést kapnak az NZTE -ZsSE mérkőzésre.
A helyi ,dcrtyt teljesqn négyen találták el: Pé\'.er Ferenc Cse\'ngery u. 60.), DávidovicsrFerj;nc (Király u. 8.), Guta Islván (Király u. ,41.), Toló la Kálmán (Teleki u. 26.). Egy-egy belépőjegyet kapnak a fenli mérkőzésre.
Három félidőt talált el Farkas Maljld^(Ki\'ály u. 16.), két félidőt Grünhut Erzsi (Deák tér 2.), egy féljdől és egy véderedményt-Varga József (Fő ut 23.). Vigaszdíjul egy-gy könyvjutalomban részesülnek.
Egy.regy eredményt 2Z«n talállak el. ,A helyi derbi végeredményéi Ehrensifjin István, a félidejét Zsigmond Jó/sef találták\'el. A KTSE-ZsSE yégeyredpijiiiyét Yápkos Jó-
zsef, Ofenbeck Károly. Keller József, Zulch János llpi>ellék msg helyesen. A másodosztályú bajji >ki mérkőzés félidejét clta\'álták : Horváth József, To\'ola Frigyes. Bíró Miklós, Totóin Kálmán, végered-.ményét pedig : Zsigmond Jó^Sv-f. Klapper Miklós, Tolola Frigyes. Grünbaum Gyuri tippelték jól. Legtöbben a Kanizsa válogatott és a grácl csapat félidejét találták cl : Bánfalvi Ferenc, Hodics István. Sleiuer László,, Polgár János. Vánkos József, Tólh Káioly Géza és i.Porubszky Islván.
A nagysikerű tippversenyt a május ^3-1 mérkőzésekre Is meghlrd^t-detjük. Tip|)-szelvény lapunk leg-j közelebbi számaiban.
A Zalai KQzlöny tipp versenye
TIPP^9ZEt.yÉHY
Bekültlle:.............................................
Uaklk:...............................................
Szerintem, a vawtrnqpl mírkiiísek a Jjövetkeiö ercdmínyekft hpízák :
NZTE—ZeSE.......... (...,...)
■ PACtP$AC ......;...(...:...)
DVAC-BIOK . . . (...,...)
KTSE—KRSC . . . ._:...(...:.")
M«»Hlpi;Sí4g-,AMilri«... t... (..., )
JEL-HUklíL.
iftlndcizi,ijrpdfliml.Höntösbe öltöztette, a jlátfz^tg ^tAelen téma .köré lelket .varázsolt,, a,.fekete 9|nJxM l .mélységeket pz ii(»dalini;látás reflektorávpf aranyba vonta és bár nem mindenből .élet-izzel ls megtöltötte. (Nem mindből, mert az IrodaUpl és s/lpp^di hatás kedvééri sok az.engedipény, mindjárt az erőteljesen karakteres alakjaiban is, akjk valamennyien a ííelső fok túlságosan é\'es körvonalaival állnak szemben egymással)
Az előadás rendezésben, összjátékban, egyes alakításokban a Fo-dor-lársulat ünnepi eseményeiből való volt. Levegője, stílusa volt a szinpadon vonagló, kuszálódó életnek. A fegyelmezett együttesben mindenki a helyén volt s a színéinek nem mindenben hálás feladatokai is egész szívvel oldották me«.
Fodor Oszkár alakítása külön élmény volt. Patinás, mé.lyein kulturált művészet biztonságát és fölényes eleganciáját árasztotta maga körül. Egyetlen kicsi mozdulaltal, egy arcizmának rápdulí^yal, egyetlen hangjával be tudja tölteni a színpadot és jelentőségeit, magyarázatot adni a kjvül és belül torlódó történéseknek. Nagyszerű, szingazdag V*)lt Székelyhidy Adrién, aki az alakítás magasiskoláját mutatta be ezen az estén. Vass Irma halk, fizikailag szinte súlytalan, finom jelenség, jáléka .csupa melegség, csupa bensőség volt. Horváth Jenő robusztus és cinikus üzletembere mesteri játék volf, nemkülönben az elegáns, slmn játék-modorú Oroszlán Györgyé. Közvetlen, találó és értékes teljesítményt .nyújtott a drám ii vonalon is tehetségesnek mutatkozó Márui Ede. Könnyed, természetes színekkel játszott Majthényl Gabi. Pető; Eflctox^ szeiepo kqvés jebeftösé-gét Is komolyan,, szépen értékesítette. .Szabó Ernő a festő figurájában kabinet-alakítást adott, pompás volt! Rátkay Js\'.ván Vidra Gyurija l l\'ünő volt. Ozoray és Sárváry kisebb szelepeikben érdemelnek dicséretei.
t m A színházi Iroda Jilr#l
(*>\'VaH«a jj\'ófnfl 0I«y«y Olva primadonna bomutntkoxó falléptével
A nagyközönség színház "Iránti érdeklődésének ceniruniábijii a primadonnák állnak. Tcrmészcles, jwgy uz énekcsprimadonni fellépése külön eseménye a színházi életnek. Kálmán Imre világhírű operettje, a Marica grófnő kitűnő alkalom a primadonna bemutatkozására. Olgyay Olga bátran állhat ki a rivaIdára, hogy meghódítsa a kanizsai közönséget is. Minden adottsága meg van, amI nz elsőrendű primadonnák közé avatja. Ifjúság, báj, kellem, gyönyörűen csengő énekhang, domináló termet s hízelgőén kedves játékmodor. (*) Fillére, délutént elö.dá.
Szombaton délután 5 órfikor 20— 80 filléres helyárakkal a Csókherocgnö operettujdonság. (♦) 31 l a MereUm javára
Ábrahám Pál, a világhírű zene-szerző legújabb müve, « Budapesten legnagyobb sikert elért operettujdonság kerül bemutatóra szombaton és vasárnap este gyönyörű fővárosi szin-voualu előadásban. Ez az opcrcttujr donság felvonultatja a társulat minden értékét s háláin pperettre ís elégséges hangulattal, hp\'morral, frappáns hatású táncallrakciókkai tölti meg a zlnpadot. O Va.érnapl elöadá.ok
32—IfiO filléres" egyséjges helyárakkal kerül színre vasárnap délután 3 órakor a Marica grófnő, délután 0 órakor a Néma levente és este fél 0 órakor 3 ; 1 a szerelem javára opcrcllujdouság.
1031 május 11
IfiALAI KÓ2U6MV
Rovatvezető: Dr. Dévalná, Erdfe B«.k«
Egyszerű kis nyáriruhák
Most, hogy a demiszezon kollekciójukul mulatták már a nagy szu-lónok, nyugodtan megcsinálUithat-juk nyári garderobunkal, mert a divat mái- egészen szeptemberig nyugvópontra jutott.
Tárgyaljuk meg talán először a kis nyári holmikat, amikre n legnagyobb szükségünk van és amiből a legtöbb kell. Mert ha van egy egé szen elegáns nagy nyári toilettünk, akkor melléje már igazán a kicsikel kell csak halmoznunk. (No, halmozni, ez egy kis túlzás !)
Leirok egy csomó, migy<xn édes összeáliilásst, fuzont, amit a demi-
Í bemutatón megcsodáltam nőtársaimmal egyült. Azt hiszem, ezles^. a legcélszerűbb, mert igy mindenki kiválaszthatja azt, ami lényének legjobban megfelel.
A legtöbbet nyersszj;nü chaniung, vagy ennek édeslestvéne, nyeis selyemből mutálták, egéaaen féi*í| szabású kabáltal, l>arna jnyers .selyem, i"övid ujjas blúzzal. A szoknyák rendszerint élére vasalt berakásokkal készülnek. Nagyon szép volt egy halványkék nyers selyem kosztüm kávél$$na blúzzal és érdekessége abban rejtett, hogy a kabát kihajtóján és a zsebek helyén a bluz barnájából kis nyilak voltak beleapplikálva.
Nagyon csinosak a sötétkék lenvászon sziues kabát összeállítások. Angyali volt egy sötétkék lenvászon ruha reverrel, amelyeken piros nagy unker ékeskedett, az övön ugyancsak anker csatt volt, hozzá egy nyjlott, rövid fehér pikó kabát, megkölős nyakkal. A ruha különben egészen sima volt, csak négy félhold alakú, elálló zseb volt rajta, ami fehér pikével volt bélelve.
Egy fehér, sötétkék csikós rayé angol ruha is nagy sikert aratott, a csikók össze-vissza voltak beléáll it-va, ez adta meg a tulajdonképpeni fazont, illetve vonalakat, hozzá csavart piros öv és ugyanilyen szinü nyitóit, sveifolt piros szövet kabát.
Bájosan pézett ki egy fehér vászon, élére vasalljberakott szoknya, hozzá jumperszerü piros-fehér min-lás vászon kabátka> benne búzakék muszlinsál ésa kabátka kis bevágott zsebébe is ilyen zsebkendő volt. Egy terakotle nyers selyem ruha kis ált alatti kihajtóval és végig gombolva apró gombokkai, nagyon édea volt, erre nyersszinü nvers selyem kabátka jött, négy bevágott zsebbel, amik a ruha terakotteszi-nével voltak paszpolirozva.
Egy fehér vászon ruha nagy sikert aratott, de meg is érdemelte. A szoknya körül élére vasalt .berakásokkal készült, amiknek élei vb szont sötétkékkel voltak pa.sz|*>lir rozva, az öv is sötétkékkel paszpot-Jirozva, a nyaka pedig gallér nélkül puliover kivágással ér össze, négynégy apró sötétkék gombokkal kétsorosán és ebbe a kivágásba piros-sölétkék-piros muszlinnál jött.
Általában megemlíthetjük, hogy a nyári kollekció kis ruhái rendszerint rengeteg paszpól dísszel készülnek, bevágott zsebekkel, slmtti vagy élére vasalt szoknyákkal, kihajtóval a bluz, vagy nyelvszerü gallérkávai, rendszerint aaját öv-
vel, amik a paszixjllal lesznek élénkebbek.
Tehát, Hölgyeim, tessék alapos megfontolás után fenti .divatlapunk hól« jól választani.
Divatposta
Álomhajó. Ilyen hajó t.Wsasuia. rűsra mindig koll, hogy legyen egy «ío ruhadarabja., amiben 07. uton van. írre a célra most legdivatosabb cgv kézzel kötött kosztöm. rá egy hosszú bo ájtncnetl köpeny. Emellett len-vászon kosztümöt vigyen magával, egy-két délutánit és természetesen legalább két estélyi ruhát. Üdvözlet.
Imptimó. Nagyon csinosan nézhet ki n nyaka ugy. hogy az imprlmé fő-szinéből egy-két ujjnyi széles gros-grain szalagot tétessen puliover kivágással és JAvat a spicc alatt ez n szalag meg legyen masniba kötbe. Na-gyon csinos és fiatalos. Hozzá velu t fehér panama kalapot ilyen szinü szalagdisszel. Üdvözlet.
MagtUu/ns (toron//- Nagyon csinos a következő fazon a beküldött sárga gyapjuzsorzselből; sima szoknya, bal oldalon beállított 5—0 lerakás. A szoknya másik oldalán háromszögletű zseb, hasonlóképen, a másik oldalon a blúzon is ilyen zseb, amelybe egy barna l>ojt van beledolgozva. A nyaka dupla bubigallér barna csukással. I)e nagyon csinos lenne ugy, hogy jumperszerü volna a bluz, külön a szoknyától és reveres, áthajtós volna, a rever széle pedig klcakkozva. Három nagy bama gombbal oldalt. Üdvözlet.
Ujabb magyar-kiutaai-táa ffomániéban
Bukarest, május 21 A román kormány egy ujabb rendelete értelmében május 31-e után kiutasítják mindazokat a kisebbségieket, akik az orvosi, építészi, fogorvosi, gyógyszerészi, könyvelői pályán dolgoznak, mlerl e pályákat kizárólag a román állampo\'gároknnk lartják fenn. A fent emiitetteknek 2 hónap*« belül el kell hagyni Romániát.
— (Kl akar osztrák diákot ?)
A Verband der Ungarnfreundu (Wien, I., Kárnlncrring 3.) kéri a .szülőket, akik a nyári szünidőre vendég-gyermeket kívánnak, hogy kérésükkel minél előbb forduljanak a Verband der UngarnfrQunde-hoz, aliol minden felvilágosítást magadnak és a szükséges nyomtatványokat megküldik.
Leendő anyák, akiknek különös gonddal kell arra ügyelniük, hogy fcé működésük rendben legye i, ezen célt «gy érhetik el, ha réggel éhgyomorra rgv kis pohlr természetis „Ferenp Józsel" keterQvizet i»;nsk. Az. c ryosok ajánlják.
— (Oreg cserkész-raj)
A 374. sz. Kisfaludy Károly cser-készcsapatban Gazdag Ferenc püspöki lanácsos, parancsnok egy klubszerű öregrajt alakított. A raj első össze- \\ jövetelét tegnap tartotta u Katolikus j l egényegyletben, ahol szép számban 1 jelentek meg a cserkészet barátai. A parancsnok melegszavu üdvözlése után uz elöljárókat választották meg és az öregraj jó munkával megkezdte működését.
— (A Polgáristák tornavizsgája)
A nagykanizsai |>olgárt fiu és leány-Iskola ezldén ls közösen rendezi meg év végi tornaünnepélyét. Az évzáró tor. navizsga május 30-án délután ötórai kezdettel lesz a Zrínyi sportpályán.\' Az ünnepély sorrendjében a zenéi felvonulásokon és szabadgyakorlatokon kivül szeren végzett gyakorlatok, atlétikai számok, zen és padgyakorlatok és egy játékbemutaló mérkőzés is lesz.
— (Vendéglősök és korcsmárosok)
szakosztálya értesíti nz igen tisztelt kartársait, hogy ma, szombat délután fél 5 órakor az Ipartestület uj tanács-, termében igen fontos ügyben gyűlést tart, melyre ezennel meghívja az ösz-szcs kartársakat, azzal, hogy minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Elnökség. (;)
— Női rabára, kompiéra nagyon divatos a mjotás lenvászon. Schatxaél minden minőséget megtalát.
— (Anyakönyvi, hirek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 7 gyermek született. 0 fiu és 1 leány: Varga János földműves és Varga Máriának rk. fia. Tóth Iajos hentes és mészáros és Adám Annának rk. fia, Mulaslcs János távírda munkás és Petőfi Rozáliának rk. leánya, Cseh Aulai gőzfürdői alkalmazott és Szabó Máriának rk. fia, L)öra István házaló és Németh Zsuzsannának rk. fia. Házasságon kivül született 2 fiu. — Halálozás 14 történt: Barlol\' László földműves rk. 73 éves, Horváth Józscfné Büki Katallu rk. 56 éves (Újudvar), NVelsz József izr. I éves (Gclse), Krci-zer Józscfné Kumanovics Mária rk. 34 éves (Komárváros), Tóth István mészáros 34 éves (Sand), Kálmán János épitő munkás rk. 20 éves, Gudlin Józscfné Mód Julianna rk. 72 éves, Polai József Máv. munkás rk. G2 éves, Zelkó Józscfné Horváth Mária rk. 43 éves, özv. í Tislér Györgyné Dávid
Terézia rk. 54 éves, Tóth Vendel földműves rk. 57 éves (Mogyarszontmiklós), Takács János nyug. városi rendőr rk. 73 éves, Kálovlcs Mária rk. éves, I\'rack Endre nyug. vasúti állomás dlőljáró rk. 83 éves. — Házasságkötés 9 volt: Kocsis József földműves rk. és Márton Rozália (özv.) rk., dr. Józsa Jenő p. ü. fogalazó gyakornok rcf. és Licsár Terézia rk., Nováczki I-\'crenc járásbiró-
I ••
un
^KERESD A MA>1K FEL0T" »
C 0 Z I A. A A\' i A- H T A E ü A B I A
A fenti megfejtett szöveg, .másik felét" .......................
.......................................................cég kirakatá