Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
53.15 MB
2010-03-09 12:52:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
334
6106
Rövid leírás | Teljes leírás (1.36 MB)

Zalai Közlöny 1938. 172-195. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
78. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

78a Gvlolyam 172 uám.
^ tu/v -
NagylunUsa, 1938. augusztui 2 kedd
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
SwtfdM* is UaUUutal: PM 5. uám. Mrtjríruií minden hrtköuup IMIUUIL
POLITIKAI NAPILAI
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EISHictésI ára: egy hóra I pengS 40 lilli SicrkiU2lSs(gl í« hiadóhlvalatl telelőn: 78. 9
-VUJÍUC\',
BORNEMISZA Géza iparügyi miniszter Sopiimbim n félreveJScKV Jelszavakról beszélt és Mjelentclte, hogy a nemzet nem fcjnélkilll tő. meg. ,
A DUNÁBA veszett kétlovas kocsijával egy gazda a pesti fissza kőtő vasúti hídnál. ► i .
MEGMÉRGEZTE magát ie\'.eségé-vet és leányival együtt Sch\\varf.í Vilmos 76 éves egrj (fvo<, unert léit a reménytelen flregsíglöl. Alfái otuk életveszélyes.
MINISZTERTANÁCS lesz augusztus 13—H-Jg. A négynaj!03 tanácskozáson a kormány fontos |>olitikai és gazdasági kérdéseket tárgyal le.
TŰZVÉSZ pusztított Kalocsa mellett, Csala puszlán 20 000 pengő értékű ujbuza égett le.
VIHA/i tombolt Kunszentniiktós környékén Is, a villám következtében egy (anya |)orráégett, több ál-tatot agyonsújtott.
HLETKÖ dr., az ameikial tótok vezére a pittsburgl szerződés djli példányával Budapestre ulaJ zO\'.t.
- FELROBBANT Balalonszabadijf ban Sulyok Gyu\'a pjstt jogghallgoi. ló kezében a szódásüveg, életveszélyesen megsebesült.
FUVAjROS nagygyűlés \\o\'t vasár nap Budapesten : egységes érdekli képviseletbe tömörülnek az o szág íuvaio&ui.
A BALATONATUSZAS bajnokságát 3 óra 15 perc 40 másodperces Idővel ismét Páhok (MTK) nyertj és ezaei végleg elnyerte a vándora dijat.

HABORU dult vasárnap hat órán át a japán és a szovjet c apatok közt a mandzsu határon. MEGEGYEZETT Anglia és Francia ország Bulgáriával, amely mcgkai>-ta katonai egyenjogúságát és felfe szabadult a békeszerződések egyéb intézkedései alól.
DAiLADlER miniszterelnök ktjcfJ lentette, hogy nem hisz az európai háború lehetőségében.
BUKARESTI tárgyalások kezdőd tek a romániai magyarság helyzetéről. I
58 HALOTTRA és 600 sebesültre emelkedett a buddhisták és moha. medánok rangooni háborúskodásának áldozatainak száma.
ÖSSZEÜTKÖZŐ IT a párisi földalattin két szerelvény : -17 sebesült.
BOMBA rojbbant ismét Jeruzs*. lemben : 3 fiatal leány és 1 férfi megsebesült, Tulkorenban egy arab rendőrt lőttek le. \' !
Vasárnap reggel és hétfőn hajnalban bőrzalmas zivatarok pusztítottak Nagykanizsán és a környéken
Tegnap reggeltől kéafi estig égett ■ plébánia gazdaságának istállója
— Kiskanizsán tegnap is, ma is állatokat OtBtt agyon a villámcsapás
— Egyszerre három helyen volt tdz Kanizsán — Pinoék égtek a
homokkomáromi hegyen
Árokba fordult Beosehelynél egy zsntolt cseh blrándnló-antó
Szomorú vasárnapja volt tegnap Nagykanizsának. A7\' \'dei nyáron majdnem minden vasárnapi a pom losan visszatérő rfy-sz idő már a reggeli órákban egész sor szeren^ osétlenséget okiuzolt. Egyszerre háj* lom tűzhöz hívták a tűzoltókat, ► Aitóbuszbale-sethez és egyéb balf-esetekhez a méntőkel.
Vasárnap reggel fél hét tájban egy hatalmas erejű zivatar ponto. san Nagykanizsa felett adta ki a mérgét. Szünet nélkül hullottak a viUánok a város minden részének házaira. Mint az Ítélet, ugy zengeti, harsogott az egész vár^s az egy. mást érő villámcsapjfcjoktól. romnegyed hétkor ,
beosapott a villám a ferenoes plébániatemplom tornyába kétszer egymásután. A lemp\'omban éplp^\'n mise volt, de kár nem történt, csak az egyik mcllékoltárnál a villanykörte égelt ki, a vl\'lámhárltó levezetle a villámokat. I >
Pár p.ilíajuattal utóbb ikonban egy villám a tempkwntól minlegy száz méterre a ferencesek gazdasági udvarán az istállóba vásott. A villám a tetőt érte és a takarmánnyal tömött padlást meggyújtotta. Az istállóban beszélgető emberek az egymást érő vlllámesaj^\'Oik között nem is gondoltak arra, hogy fejük felett történi a katasztrófa s hogy már hatalmas füstiéi ég \' az istálló teloje. Kívülről vet\'ék észre a tomboló zivatarban, hogy lángl-tengerben áll a telő s azonnal az ál\'alok mentéséhez foglak. A vagy 25 méter hosszú épületnek az a része azonban, ahoi az á\'latok álltak, addigra sürü fjüstben volt, \' ugy hogy a megriadt lovakat, teheneket csak kétsébee^ett erőfeszítéssel sikerült khonszo\'nl. Ugyanez volt a helyzet az épületnek serlés-szálh\'u sui szolgáló részében. Fokozta a bajt, hogy a folyton csapkodó villámok miatt a postán a teleíonkaiy-csolás lehetetlenné vált. Mégis Kikerült nagynehrzen értesüeni a tűzoltókat, akik viszont te\'.cfon hiányában nem tudták riasztani a* önkéntes tűzoltóságot, hololt erre igen nagy szükség lett vo\'na, mert ugvan ekkor már még két helyre kollett kivonulniuk a tűzoltóknak. (Tanulság : a központi tűzjelzésre minél előbb mégis es ik be kell végre rendezkednie Nagykanizsának)
A tűzoltók magfeszilett munkával támadták meg a makacs isláUótü. zet. A hosszú épület padláva végig tömve volt takarmánnyal. Pillatiaj !ok alatt égeti az egész hosszú tető. A száraz gerendák, a száraz takarmány égett, m.nl a zsír. A telő vékony köztalain i>edig mnidenütt átjáró ajtók voltak, ugy h\')gy a tűz terjedését egyáltalán nem akadályozták. Kilenc órára leégett az egész épület, csak a falak maradtak meg és a középső bolthajtásos rész mennyezete maradt é^en. A tű/oltók azonban,
katonasággal megerősítve egész éjfélig, még sötétben is dolgoztak, mert a szénatömegből még este is ujivu meg újra felcsapott a láng. Knoi l-zer György és Horváth Lajos ön. kéntes tüzoUótiszlek egész késő eslig a helyszínen dolgoztak a fá. radhatatlan lüzo\'tókkai. Dr. Prack! István főpannncsr.ok személyesen ellenőrizte az oltás nehéz munljáfaliak menetét. A rendőrség Bacsó főfelügyelő irányítása mellett tar\'a\'.ía fenn a rendet. \\
Emberéletben, állatban kár nem esett. i
A kár
igy is nagy, mert elégett a barátok takarmánya az u\'o\'só szálig, az épü\'.et hasznavehetellenné pusztull, az eddig vészmentes istállóból pedig az állatokat kénytelenek voltaki a siomszéd majos vésxes istállóiba bekötni. Sok gazdasági szfcrftfánij. < gép és egyéb holmi Is a tűz main taléka lett. A barátok, P. Cirfusaj plébános vezetésével \' önfeláldozó részt vettek a menthelők meméséj ben. «
Nagykanizsa legrégibb épülete
lett ezz£i a tűzdel az elemek martalékává. A? istálló középső, fcoll-h^itásos része ugyanis valxirr(]kCf\' a törökvész után itt meglelepeddt 2 3 jezsuita atya kicsike kolostora > olt, amely a lerombolt vár anyor< gából épült az akkori várparancs* r.ok engedélyével. Ez volt az első épitkezés a mai Kanizsa helyén.\' Most talán helyi c lehe\'.ne állítani a falaiban legalább megmaradt, régi és löi ténelmi érdekességü kic-i zárda-hajlékot ugy, hogy független legyen az u.onnan épitedő istállótól és legyen érdemes müeimlék© Nagykanizsának.
A vihar pusztításai Nagykanizsán és környékén
A1 zivatar vasárnap reggel nizsai
református templomot
káit
ncaní
ka- | eloltani, mielőtt a tető Is tüzel foghatott volna.
sem ki m él le meg. Ko.Tfoly azonban ez a villámcsa))ás okozott, csak megolvaszlot\'.a a vil-< lámháritó vezetékét
A József laktanya
mellett a :nyárfasorban két haíta!^ mas nyárfát ért.\'k a villámcsapái-f sok, az őgyiket ket\'éhasltolla, amáf» sikat végig égette a viUám.
A kórház utcában
becsapott a villám özv. Klein VIU mosné lakásának padlására és azt meggyuj\'otla. Közel voltak szerencsére a tűzoltók és hamaro an eiol-J lotlák a tüzel. A tetőszerkezet ge* rend ál megégtek .
A vágóhídon is bevágott a villám. A nagy kapj cso\'ótáb\'át gyújtotta meg, szerencsére azonb in a felügyelő azúrnál észrevette a\' tüzet és sikerüli néki
Kiskanizsán
vasárnap reggel Néméth Fcnenc Rozmaring utcai istállójába csaiwti be a villám és agyonütött égy te-< henct és egy sertést. A tüzel a lü^-, oltók oltolták el.
A Szepetneki uton egy pajta tűzfalát döntölte le -a villám ere;e.
Kiskanizsán a ma, hétfőn hajnalban áhonult ujabb vihar Is okozati kárt Beütölt a villám Szokol György <Vo\'V>ny utcai Istállójába és oti» két tehenet agyonütött.
Homokkomáromban
a szőlőhegyen egy pincét gyújtott fel a villámcsapás. A tüz egy másik pincét is elhamvasztott.
Letenyén
a villám belecsapott Ambrus Márt ton gazda udvarán levő m\\gy szalmakazalba. Ugy a szomszédok, Imiiig a tűzoltóság sieletf a tűz, tovalcrjefl dését megakadályozni. Itt mintegvl 10 mázsa szalma égett ei. i
BAÜAI KÖZLÖM
1658. aügüiiim 2.
Becsehelynél az árokba fordult egy cseh autóbusz a felázott ut miatt
(Saját tudósilónktól) Vasárnap ijqggtt egy modelui, áramvjonaluSi fehér autóbusz szaladt ál Nagykofl jiizsán. A cseh kirándulókkal telt autóbusz Jugoszláviába akart menni, de Becsehely után a felázott ufón, valószinüleg tc^tfalytörés következtében, az ái-okba fordult. Sze--rencsérc az autóbusza ro^szutmialí nem tudott gyorsan menni és ennek köszönhető, hogy a szerencsét* lenségnek csak könnyebb sérültjei
vannak. <■
A sebesülteket a helyszínen első segélyben részesiU-tték, í^agykar^J zsára azonbon segély-autóbuszért é» /szerelőkért telefonáltak, hogy az utasokat beszállítsák, illetve, 1iogy. az autóbuszt kiemeljék az árokból és kijavítsák. Értesülésünk szerint etf még vasárnap meg is történi, ugy hogy ma az autóbusz már tud!a folytatni ulját. A1 sebesült utasokat magával vitte. , 1
A városi képviselő hivatalos minőségében tett kijelentéseiért büntetőjogilag felelősségre vonható: hangsúlyozza a tábla
Megírtuk, hogy a pécsi tábla; Aradi Antal második jverében a törvényszéket uj tárjgyalás lofoly, tatására utasította. Ma érkeztek meg az erre vonatkozó iratok Nagy-\' kanizsára. f <
A tábla Soós.tanácsának végzése a kővetkező :
— A l^csi Wbla a sajtó utján elkövetett csupán felhatalmazásra hivatalból üldözendő rágtümV-ás és sajtó utján elkövetett becsületsértés vétségével vádolt Anádi Antal elJ len folyamatba telt bűnügyet, a melyben a kanizsai törvényszék március 21-én felmentő ítéletet hozott, a közvádló részéről — mej\'t a vádlott a felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétségének vádja alól fel lett mentve és a védő által kért valóság bizfonyjitáKját el nem rfenpi delte — bejelentett fclLebbzés folytán tartott nyilvános ülésben vízsj gálát alá vetlc és a következően határozott :
A kir. Ítélőtábla az elsőblrósácot Ujabb főtárgyalás tarlósára, valaí-mint a védelem részéről az elsőfof kön előterjesztett, a valóság bizonyi tása iránti kérelem és a felek által még bejelentendő vagy egyébként felmerülő bizonyítékok beszerzése tekintetében
ujabb határozat hozatalára utasítja.
Indok : Védő a valóság bizonyítás sának elrendelését kérte a megnő, vezett tanuk kihallgatásával és ira-lok beszerzésével A| törvényszéknek az az álláspontja, hogy a ívjájrfofll képviselőtestületi tag e minőségé* ben tett kijelentéséért büntetőjpgi, lag felelősségre nem vonható, tőr* vényes alappal nem bir, ellenkezik a kifejlődött birói joggyakqrfaltal és így a védőnek valóság bizonyítására iránuló kérelme tárgytalanná nem vált: miért is a rendelkezi} rész szerint határozott.
Hl lesz a kanizsai színházzal?
A minisztérium végleg megvonta Fodorék játszási engedélyét — Tolnay már szervezi társulatát, de Kanizsára nem jön — Állítólag vitéz Jakabf fy kapja meg a kanizsai kerületet, de Bánkyék is jelentkeztek már
Bár a pécsi színigazgató szemé(n lyében megtörténi a döntés, az ügy hullámai még hn£ndig nem csilla/* pultok el. Értesülésünk szerinl a Tpliiay-ellenes párt ujabb támadái Spkat intézett a most már pécM színigazgató ellen. Tolnay Ajndoc ennek ellenéne megkezdte társuhu tán^k újjászervezését és
bíróság elé állit mindenkit, aki személye felől valótlan hireket terjeszt.
Az uj pécsi \'társulat a régi ismerősökből verbuválódik, mint a jc lek mutatják. Eddig Székclyhidyi AUi>en, St\'lmeezy Mihály, Endődy (Kálmán, Mtfrkus Lajos szerződtek vissza a régiek közül. A pécsi szin-társulat elmúlt évi tagjai közül edi dig Vass Irmát, Danis Jenőt, Váry Tusit és Gellért Vilmost szerződtette Tolnay. Játszani fog természetesen Tolnayné Medgyess^. Jíjci és maga Tolnay A^ndor is. ■
E szerződtetési hírek „ ^zonban csak részben ökoznak örömet a kanizsaiaknak, mert a jelek szefftnt
a pécsi társulat a jövőben kihagyja Nagykanizsát,
miután Tpljnfay eddigi állom/ishcí-flyeit, Kajippv^ Székesfehérvári) éB Sopront akarja megtartani Pécs mellett. Nyitva maradt a kérdés, fai
törtéiük Nagykanizsával? Értesülésünk szerint illetékes helyen az a terv merült fel, hogy azokból a vá-. rosokból, amelyek a pécsi színiké.: ihletből kiíródtak (Kanjzs^f Szombathely, Baja, Mohács) 1
uj szlnikerűletet alakítanak ét ezt vitóz Jakabffy Dezsőnek Juttatják.
Megkérdeztük ez ügyben a nagykanizsai várO^í/át is Dr Hegyi La,\'os főjegyző válaszol kérdésünkre :
— Egyelőre hivatalosan semmit nem tudunk. Még a szinikerület fennáll, tehát Kanizsa még Pécshez tartozik. A£ uj színigazgató IszW ^nélyévei kaj>csoíatban uj helyzfeí álJott elő s az uj kerületi beosztást majd a •inin.isztériu.ln fagj|a elvéi geznl, ekkor dül ei, hova is tartozik majd Nagykanizsa.
- Privátim telefonon érdeklődölt vitéz Bánky Róbert, hogy támogató ná.e a város, C
ha Kamara-társulatát operett-társulattá bővítené? Néki sem tudtam más választ adni, mint azt, hogy meg keli várnunk a minisztérium uj kerületi bsosztá. sát. A télen Bánkyék ismét ellátogat nak hozzánk, a nyári főszezonig meg még ráérünk dönteni, hogy ki jöjjön Kanizsára. Ha a ]>écsiekkcl minden összeköttetés megszakadna
és az uj Bánky társulat megfelelőt tudna nyújtani, természetesen szívesen fogadnánk őket is.
Mint a lapokból értesülünk, Tolnay Andor a,nagy falatokat takarja megtartani, nem valószínű azokban\', hogy a négy város igényeit — már csak az időrend miatt is — ld tudja elégiteni. A jelek szierint Kanizsára semmi k£iiülfn[myek között nem akar jönni. Ugyanúgy a szombathelyi lapok is siránkoznak, hogy nem lesz Ismét színháza Szombathelynek. A; minisztérium ugyanjai Fodor Oszkár és társulatának játszási engedélyét végleg megvonta,
a volt társulat vitéz Jakabffy vezetésévei hivatalosan is haszonrésze sedési alapon (konzorcium) műkő. dő társulattá alakult.
A döntés valóban a minisztérium kezében van, mindenképpen mejgj keli osztani a városokat két kíerüj létben. Kérdés azonban, hogy annak a második kerületnek\', ameiyj be minden valószínűség szerint Kanizsa is tartozni fog, ki lesz az igazgatója és milyen lesz a társulata ? / (
Szekerestől, lovastól a Murába veszett egy horvát kettősbirtokos
Letenye, augusztus 1
(Saját tudósítónktól) A? idei nyár eddig nem igen követelt áldozol óikat a Murapjarton. Most egyszerre egy kétlovas szekér veszett bele gazdástól.
Jugoszláv területről átjött a le* tényei határhidon egy kettősbirtokos, hogy batakaruljon a magyar területen fekvő földjén. Visszamenet, a délutáni órákban a EodzáST dűlőben dolgjozó letenyei i>olgá(rh emberek látták, hogy az előttük ismeretlen kettősbirtokos magyai földjéről visszatérőben letért a határhidon átvezető útról és kétlovas szekerével, valószínűleg itatni a rekkenő melegben, behajtott a Murába. Látták azt is, amint a szekér pár pillanat múlva gazdástól eltűnt a Mura vizében. Azonnal segitségére rohantak, de már nem tudták a szerencsétlenséget megakadályozni. A szekeret a két lóval az ár elragadta és magával hömpölygette, mígnem kocsi és állatok elmerültek. A; szekér gazdáját nem látták a vjzben, de a parton sem találták
Olcsó nyári
vasar

SINGERNÉL
aug. 6-ig.
meg, igy biztosra vehető, hogy az is belepusztult a vízbe, mert nem valószínű, hogy a viz .sodrából a tuisó|Kirtig ót tudott volna usznj. Holttestét eddig a Mura nem vetette ki, igy nem is tudják az eltűnt hor. vát gazda személyazonosságit ineg állapítani! , : , j i
Vizvezetékszerelést
garanola mellett
készít -
MENDLOVITS
ID<3
Zivatar
Prognózis: Északkeleti azél, több helyen zápor is zivatar, s hőmérséklet Dunintul nyugatra emelkedik.
A Meteorologiai intézet nagykanizsai inegtigyelöAllomása jelenti t
Hőmérséklet tegnap este 9 érakor: +19.0, ma reggel +11)2, délben + 24.8.
Csapadék: 30.0 ■%..
Romlott ételek okozta mérgezéseknél a gyorsan ét biztosan halé természete* .Ferenc Józset" keserűvíz azonnali használata — egy vagy kit pohárral — rendkívül lon-toj segédeszköz. — Kérdezze meg oivotál.
— Naptári Augusztus 2. kedd. Rom. kat Liguri Ali. Protestáns Lehel. Iir.
Ab hó D.
Gyógyszertári é|Jeli szolgálat e hé
„Mária* "gyégyi gyógyszertár.
\'szertár éa a
16-lR _ ,.
klskanizsat
Gözlllrdö nyitva reggel 6 órától eate « órilg (hétlj, szerda, péntek déluláa kedden aféai nap ntknek.)

1838 auguCm 2
Városi Mosgó.
I. A nagy zeneköltő, Beethoven élete, szerelmei, tragédiája
bálái közlöny
Francia film!
ii.
Vérző vágyak
ICedd-szarda.
f őszereplői: Karry Baur és a Unom szépségD Anny Duoaux
Előadások: 5, 7 és 9 órakor.
Az 5 órai előadás filléres.
Ifjnságl táborok a Balaton parton
Alkalmam volt az elmúlt hetekben a Balaton melleit nyaraló tizenegy ifjúsági tábort meglátogatnom. Képviselve volt az ország mindenfajta ifjúsága. Cserkészek, tanoncok, kifutók, munkások, OTI-fiuk, középiskolások, bányászok, joghallgatók, Eme-ricánusok.
Különösen megragadott két pécsvidéki bányász cserkészcsapat. Egé-szen véletlenül jutottam hozzájuk. Boldog örömmel vették tudomásul, hogy az üdülés kclte;nes óráiban az egyház papja is gondol rájuk, hogy készséggel állok rendelkezésükre és másnap kora Ivajualban elvégezhetik szentgyónásukat. Ott volluk é!é.» a vezetőséggel az utolsó szál emberig, önként, minden kényszer • nélkül. Ep-pen az nap hullották, hogy odahaza megint szerencsétlenség történt, mely két halálos áldozatot köveiéit. Egy csenevész tbcnliét éves fin meséli, hogyan dolgozik I I éves kora óta a többszáz méter mély bányában. Van hely, ahol teljesen ruhátlanul kell dolgozni a nagy hőség miatt. Egy tizenhat éve> fin kenyérkereső. Apja a bányában lelte korai halálát, ót kisebb testvéréről kell gondoskodnia, mert igen kévés a nyugdíj. Vau valami szokatlan bus melankólia ezekben a derék dolgos, rendszerető — a tábor gyönyörű gondozásából láttam — és mélyen vallásos fiukban, akiknek sajátos életkörülményeik miatt alig jelenik vig pajzán mosoly fáradt ajkukon. Hátim valaki, ükkor e;.e!< érdemelnének évenként legalább négy hetes üdülési a mugyar tenger partján. IX\' nemcsak csekély töredékük, hanem összes robotoló társaik.
Kiváló élmény volt a két hetenként uj fiukkal benépesedő 011.tábor. Ve-(zetői a Magyar Cserkészszövetség tisztjei. Amíg egyrészt az OTI gáláns módon gondoskodott az anyagiakról, — igaz hogy 70 ezer tanonc közül még csak 0 ezer részesülhetett ezi,dén c nagy szerencsében — addig a cser-készliszlek a lelküket és szivük melegét párosulva az apa szigorával és az édesanya szeretetével adták oda :\'z akárhányszor fegyelmet, modort nem ismerő munkásfiunak. Nem egynél kellett kezdeni a fogmosáson. Folytatni a lrigiena s fogyelemi egyéb követelményeinél. Az eredmény meglepő. Kilencven Százalékban -teljesen önkéntes elhatározásból meggyóntak és megáldozlak és lelkesen énekellek a közös szentmisénél. Többen már táborbaszállás előtt is járultak a szentségekhez, mert amint az egyik megjegyezte: édesanyám el se engedett volna gyónás nélkül, hátha belefulladok a Balatonba! Igaza volt. Két nappal előbb fulladt l>elc más táborból két engedetlen leventefiu. Gyönyörűen hiztak. Volt; aki 1—5 kilót szeded magára. A tábor parancsnoka és a ve£etőség nagyobb része protestáns. A fiuk kevés kivétellel katolikusok, öröm volt szemlélni azt az országos viszonylatban is annyira kívánatos
harmóniát, megértést és megbecsülést, ami ebben a táborban inindenlu>l megnyilvánult. Gyönyörű munkát végzett itt u magyar Cserkészszövetség cserkészlisztjci révén, amiért a magyar munkásifjuság és az OTI vezetősége csak hálás lehet neki. Senki még meg. közelitöleg sem végezhette volua jobban e fontos feladatot.
Legnagyobb hatással volt rám két pesti loventetábor. A fink mind uniformisban tisztelgő állásban fogadtik. Legtöbbjük nagyszerűen fellő lő szép szál gyeiek. Bölcs katonai vezetőségük kedvükre bizla a rendkívüli s nem kötelező ájtatosságou való részvételt. Egyetlen egy sem maradt el. Még olyan is eljött, aki ne;n gyónni akart, huuem \'lelki megbeszélő t vai. lásl dolgokról ós saját hitbeli meg. győződ&véről. Nem közönséges levente-tanonc típusok, aljik egyik órában bünbánólag verik mellüket, másikban I>edig már tul vannak minden árkonbokron keresztül. Problémáik vannak, mert a főváros ezer csábjai és ki> é lései közepette legnagyobb kincsüknek tartják az igaz katolikus hitet és n tiszta erkölcsöt, amiéri é"c!c.nes és kell is minden áldozatot meghozni Látszik, hogy egyházi és világi Vezetőségük komolyan foglalkozik velük. Ezekből a vihane Izeit fiukból lesznok igazán lúvő és kitartó katolikusok s kell. hogy ők lekenek a magyar munkásság fáklya és zászlóvivői. Nagy szerű hatással volt rájuk a budapesti eucharisztikus világkongresszus.
Szólnom kellene még u kanizsai munkásifjakról, de ezekről más alka-lommal. A Balaton lelki lükre mu-tatju, inilyeu szerencsés azon magyar
városok és falvak iíjusága, ahol arra liivalotl vezetők komolyan és önzetlenül foglalkoznak vele. Ahol az ifjúság ügye legszentebb közügy s nem fü& pártok és egyesek egyéni érdekétől és sokszor jogosulatlun ambícióitól. Ahol megbecsülik és készséggel támogatják u* ifjúság érdekeiért bátran sikraszálló közkatonát is. Ahol nem sugdosnak rögtön iwrvcrz szándékról s nem visznek kikőzösijell eretnekként benkit a máglyái a Vstfpán azért, mert számolva a mai idők halogatást nem tűrő követelményíei,-^ s a suini rohant) élet által teremtett és diktált helyzettel nem hajlandó tétlenül és bűnös fele-lőtlenséggel bevárni, mig akár egy fc. keteinges, akár egv barnainges, avagy éppen egy vörösinges vezér osztogassa ellentmondást i:cm tűrő parancsait a magyar keresztény iíjuságnnk. Mint egy cikkázó villám fénye a sötét éj-ben hatolt a napokban az uj veszprémi s. püspök1 ur csele, aki magas méltóságában ílein átalotla meglátogatni s nu|Km>n keresztül vezetni régi cserkészcsapklóC Játszott a fiukkal, ette a fiuk rő\'.ljét s főképpen mélyen és alaposan belenézett a fiuk lelkébe. S nem cselt folt a fényes püspöki ornálusou és magas méltóságán. .Sőt glóriás fénybo magasztosult minden nevelő és tanítvány előtt ez a gondviselésszerű modern főpap, az egész magyar irjiiság főpapja, akinek eljárása bátorítás, program, akinek példájától még ragyogóbb és fénye. ,scbb lelt a Balaton, a magyar tenger lelki tükre.
Vr. /\'. Horváth Atlwn&z 0. F. M.
Forrasztólámpával csontig pörköltek a kocsmában egy nagykanizsai cipészmunkást
MI történt a kanizsai kocsmában? — A rendőrség szigorú nyomozást Indított a tettesek kiderítésére
A mult napokban történt, hogy la nagykanizsai kapitányság ügyeletén megjelent Schermann Jenő kanizsai cipészsegéd és igen érdekes feljc"* lentést lett ismeretlen let lesek ék len. y
Előadta, hogy az egyik kanizsai korcsmában (amelyet (megnevezett) társával crendeden bo\'ozgntolt, mM kor többen megtámadlak. Bevallotta, hogy ittas volt és Így már nem emlékszik a jc\'envoUakra pontosan, csak annyit tud, hogy amikor heggel felkelt, irtózatos fájdalmat ér, zett. Közelebb megnézve magát, látta, hogy a felső combon nagy sérülése van, annyira, hogy sürgősen elment az OTl"i>nvcphoz, aki íátiélctet ac\'ott neki ^érüléfíéröl. A ielek szerint ismeretlen tetlesek lefoghatták az ittas embert és forrasztó lámpával artnyira megpörkölték oombjót, ltygy eg|ószcni
fc&ontig égették. Sörfilése konyjty és ha komj)Iikációk nem állanak\' be, gyógykezelése hosszabb tartamú
A rendőrség széleskörű nyomo^ zást indított ebbt\'n az ügyben. Min, denekelőtt sikerült megállapítani, kik voltak jelen a kérdéses alka,4 lommal, valamint a merénylet kö. rülményeit. Rövidcsen teljesen tisztázódik a páratlan merénylet min. den részlete és a tel lesek a rendőrségre kerülnek.
- (Ha Szegedre jön)
a szabadtéri játékokra jegyet a Dél-magyarországnál vegyen. Teltfon 13.08. Aradi u. 8. (:)
— Butorklállltáinnk.t tekintse meg minden vételkényszer nélkUI. Kopstein bútor Áruház.
Nehéz talajon megérdemelten gyAzBtt az HTE
NTE—Zalaegerszegi Move SE 5:2 (3:2)
Az egész nap szakadó eső erősen feláztatta a talajt. A játékosok igyo-k«ztek játékot mulatni, hogy nem tel-jcs részben sikerült ez, a szezonkezdet, rossz lakj is Imzzajárult ehhez. Különösen \'a vendégcsapat érezte meg ezt. Az a csekély kis «labdafinomko-dás,. amit mulattak nem elég a mérkőzés megnyeréséhez. Az NTE már meggyőzőbb Játékot, több jó góllwly-zetet hozott össze és győzelme egy l>croig sem volt kétséges,
Az első félidőben az NTE sokat támad és u 8-ik percben Szendrői vág. hálóba. A 17. percben az egerszegi Horváth 10 üres helyeiben mellé, majd a 21, percben Szabót ját-szák tiszta helyzetbe társai és ez a balsarokba lő. 2 : 0. Kovács (egorszegi) bombaszabaditásu és Csondor bravúros közeli védése az esemény. A 31. periben Cselnek!—Csász—Varga, majd a remekül liclyozkcdő Szollár kapja a labdái és középre húzódva a háló felső részére bombáz. 3:0. Az NTE védelem elméláz ós Tasnádi, majd Gróf talál a hálóba. 3 :2.
Szollár jobbköfőbe megy a második félidőben és szép labdát ad Varga Ilinek, aki kapura huz és ujabb gólt szerez. A MOVE feltámad, de most jól áll uz NTE védelme. Szabó csellik-botlik, Szollár lő hatalmas ka. pufát. Szépen játszik az NTE, már amennyiben ez lehetséges. Szollár ismét remek szöktetés! produkál, do Szabó van ott, .szabadit.. A 35. i>ere-ben sok tologatás után Szollár lő hálóba. 5:2 és egyulial végeredmény.
Keméncs tahin ogy gólnál hibázot.t, a két liátvéd (Kovács, Palotai) is meglelte, amit ludott. A fedezetsorban (Meklcrt, (ióczi, Horváth I.) (ióczi tűnt ki, mig a csatársorban (Üencze, Török, Horváth II., Gróf, Tasnádi) volt a legjobb játékosuk az ogersze-gleknek Török személyében.
Az NTE-ben Csondor jól védelt, Varga I. rengeteget dolgozott, de nem volt rossz az uj pereudi sem. (Lám egy kis bizalmul kell a fiatalokba helyezni!) A fedezetsorban Istenes, Kovács, Csctneki a sorrend. Cselneki mentsége, hogy a legjobb egerszegi játékos ellen játszott. A csatársorban Szollár mint széUő is, de mint összekötő l-esre játszott. Csász megfelelt, de hittük már jobban is játszani. Varga II. gyengécsko, Szendrői lelkes és küzdő játékot mutatóit. Szabó inkább valami csiga versenyre nevezne be. A fntballjátékhoz gyorsaság, lendület és a helyzetek pillanatnyi felismerése szükséges. <
Sietek Miltényi cipöüzletbe
IM E. a ÉHÉÉI. Idényvégi cipőkiárusitás csak aug. 6-ig tart.
■AUA1 I
IÍ3». «MgBMta» 2
Szezonvégi cipőárusítás 11 augusztus Hó 6-ig zenzációs olcsó árakkal l ! az IDEÁL cipőüzletben, Fő-ut 12.
Németh tűrhetően vezette a mérkőzést.
I j_ —k—li—1—
A Zrínyi is győzött Zalaegerszegen
Zrínyi TE Zalaegerszegi TE 8:3 (6:1)
A Zrínyi csapata Zalaegerszegen sze. roj>elt a Schütz kupáért. A Zrínyinek nem volt komoly ellenfele a ZTE. Csöngei o.o\'ma^i li gólt lőt, Tarnai és Boda szerezték a Zrínyi másik két gólját, míg a ZTK.ben Czjrkovics (2) és Kajtár volt a gólszerző, A mérkőzést Horváth vezette.
A Ferencváros bejutóit a KK döntőbe
Ferenováros—Juventus 2:0 (0:0)
33.000 né/ő hizlalta a ha zaj, csapa-tol, mely csak az utolsó negyedórában tudóit győzni a kitűnően védekező olaszokkal i-zemben. Sárosi dr. rúgta az első gólt, de megsérült és így Keménynek kelleti homl>afejessel be-biztosituni a továbbjutást. A döntőig (szeptemberben ic>z) pilicnnek a zöld fehér Játékosok, hopy ott ujult erővel vegyék fel a harcot a mai Slavia— Genova mérkőzés győztesével.
A Salgótarjáni SE került az NB-be
Salgótarjáni SE TaUbiayal SG 3i3 (1; 0)
A tarjáni csapat jobb volt s így ő került a másik kél újonc (ZSfc éi a Szolnoki MAV) mellett az NB-be. A mérkőzést 1000 néző előtt Klein vezette.
— Bátorokban a Kopstoln-cég vezet. Modora mlntatermolben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .ize-tásl (eltötelok mellott.
— Jaj, elkéaem MlltÓnyl cipöUzlot Idényvégi kiárusításáról, ha nom slotek.
Snlyos antóbaleset érte Stefalcb Pál somogyi alispáni és leányát
Kaposvár, augusztus 1 Slefaich Pál íomogymogyei alV Ispán Dunaföldvár Felől Kaposvján felé haladt autóján leánya társaságában. Ajidocs község közelében cw autó hátsó gumija defektet kajot és a kocsi három*zo"os szai tóval uz útszéli ái okba foitidult.«p Maga ajtó temette az alispánt és leányát. Sz»-rencséix! pár perc múlva arra Jött Barcsay Akos, Somogy megye főis-
pánja, aki az ájult alispdnt és leányát kiemelte a feUorult kocsi alól. Ugyanakkor odaérkezett RajnissiFe renc o\' szággyülési képviselő autó/a is. Telefonértesitésne hamarosan mentők jöttek ki a helyszínre éa, első segéryben részesítették a szerencsétlenül \'járt alispánt és leányát Stefaich Pá. alispán hum<» osfrní magához (ért, leányát azonban súlyos állapotban szállitolták Budi^ pestre. 1
„Prága nem adja meg az önkormányzatot a szudétáknak!" —
jelentette ki a cseh postaflgyl miniszter egy népgyűlésen — Ujabb cseh-néraet Incidens — Kedden utazik Runclman Pr^ába
Pozsony, augusztus 1 Frankcnauban két ittas cseh katona megtámadta és leszúrta Motez Adolf szudélané.nel feslőt. A feslö állapota sfflyos, a két támadót elfogták.
Prága, augusztus 1 A Cseh Nemzeti Párt Hlinckábau nagygyűlést tartott vasárnap. A nagygyűlés ejjyík szónoka Tothury Lajos postaügyi miniszter volt, aki kijelen-telte, hoj/y a szudétané neiek területi önkormányzati követelését a cseh kormány semmi körülmények között nem teljesíti. Ez a követelés nem adható meg, mert országunk ekkor két teljesen különálló részre bomlana. A cseh kormány e követelést még akkor sem teljesíti, ha a tszövctségOsek és külföldi barátok javasolnák is azt.
Lord Runciiran menetrendje
Lord Ruuciman visszaérkezel! Lon-
donba, liogy prágai utjának végleges c\'őké-szüleleil megtegye. A lord kedden utazik Prágába, alvóvá szerdán érkezik és mé,< aznap megszervezi irodáját. Csütörtökön Hodzsa miniszterelnökkel és Bcncs elnökkel tárgyal, majd a hét végén fogadja a kisebbségek vezetőit.
Értesitem a n. é. hölgyközönséget, hogy
dlvatualo ómat Csengery nt 13.
alól
Sseknre8 lóziel utca 31. szám
alá helyeztem át és kérem továbbra is szives pártfogásukat. Tisztelettel Németh Faranoné
208P nöUiabó.
Kommunista agitátornőt fogtak a cseh határon
Prága, augusztus l Takove környékén a lwtárőrök egy tótnevü bolsevista futárnő! fogtak el. A titkos iratok és megbízások tön.e él találták nála egy titkos listával. Megállapították, ho?y Szabó József meg. bízásából akarta a csehországi és ro-imániai kommunista szervekhez eljuttatni az ujabb utasításokat.
Aláírták az uj balkáni békeegyezményt
Belgrád, auguszlus 1 Szalonikiben aláírták u balkán szövetség ,é< a Bulgária közt az uj béke-egyezményt. Az uj egyezmény á kölcsönös békés szándékot hangoztatja és kötelezi a feleket, hogy nem támadják meg egymást és nem nyújtanak fegyveres segítséget egy támadó félnek sem.
Kisiklott a gyorsvonat: 58 halott
London, augusztus 1 Jamulka szigetén Kiugstonnál borzalmas vasúti szerencsétlenség történt. Az egyik gyorsvonat amint «z alagútból kifutott, kisiklott s valamennyi kocsija összetört. A halálos áldozatok száma eddig 58, valószínűleg azonban még vannak halottak a romok alatt. _
A spanyol frontról
Barcelona, augusztus l A nemzeti repülők TaragozAt bombázták az éjszaka. A bombázásnak sok halottja van, az anyagi kár is jelentős.
Egyéb jelentősebb esemény a spanyol fronton nem történt.
JflZZBRND
Irta : SZÁNTÓ CjYÖRGY (Regény a Távolkeletröl) 3
A Nánklng Road ujat jelentett számára, egy kis kostolót Amerika és a Kelet furcsa találkozásából. A hajóstársaságok, bankok ós bíztosltóintézc-Mek felhőkarcolói, t.á kérésziben kifeszített ieklám|>onyvák kinai szójelei, az ó^cánjárókról leguruló hatalmas túrakocsik és a köztük elsuhanó riksa. kulik, a kékes-fekelcszakál In, óriás sikh rendőrök cinóbervörös zubbonya, japán katonák angol matrózok, , yankee kéjutazók, kinai kereskedők, nemzetközi utcalányok, singhaléz és negritó gyöngyhalászok, német és holland ügynökök; zsidó tőzsdemakierek, husz nyelven ordllozó rikkancsok höini>ölyfcő áradata, az ablakokon ki-lülkölő reklámtrombitások, autósziré-nák és utcai árusok pjkoll luiligor-kánja el feled Um te vei ■ u ríflek éjszakai támadásait, a félelmes homoksivatagokat, a dzsungelek sárgalázas infer-nóját, a hátsóindiai foly.\')k pirátáit, a légion des élrangers és a légion d\'honneur állati brutalitása, ópium-és kokUimnámorban fetrengő gyarmati lisztji\'it. Megint egy utcasarkon állolt és.bámészkodott, mint valaha a Hungli elölt.
Egyszer e.iy vakitórameszoU, zöld-meszélt, oszlo|H>stornácu kúria is1 volt valahol, Zemplénben. Napfényben szu-nyokáló a^rakkaj, darutollas parádés-
kocsissal. Ott senki sem Ismerte a saxofont, Gyurka mostani kenyéradóját. A kúria már (lyui^a álmaiból is végképen elmaradt.
IV.
A Fucsau Street egyik teaházában két orosz üldögélt. Mitrofan, a bula-lajkás é> Szergej, a ímnnonikás. Mitro-fan fekete, laposorru és kalmükszemü, Szergej szálas, szőke és nagyesontu. Mintha nem is ogy fajtához tartoztak volna.
— Aztán hogyan volt? — kérdezte Mitrofan uj angol cipőjének orrát nézegetve.
— Amikor a cseh légió ir.e^ a japánok is clluigyták a vasutat, az amerikai expiedició is belmjózotl, láttuk, hogy mindennek vége. Három hajót kerítettünk Yladivoszlokban. Ez a három hajó volt a |>okol, maga a pokol.
A fekele kalmükszemek közönyösen hunyorogtak, Mitrofan megsimogatta szürkecsikos fehér flanellruháíát, az amerikai konfekció vatlázotlvállu remekét és hümmögött.
— Tudod, évekig lehetne beszélni arról, ami ezen a három hajón tör-lént. Idáig vígan Jöttünk. Azt hittak, majd csak rámásznak azokra a gaz bolsikra és mi ükkor visszamegyünk. Hl a kikötőben ért az első csalódás. Nem engedtek partraszállnl. A kinai r^vluiliVság a/.t mondta, hogy a nemzetközi lmjóraj parancsnokságul, ama. zok mv,g a kínaiakra tolták. Szemünk
nem volt. Pénzünk sem. Hová is me-licitünk volna?
— Persze, hová is mehet telek volna?
Un ezt láttad volna, le is ugy gyűlölnéd ezt a várost, mint én. Az anyák élték gyermekeiket a végén, mindenki megőrült. Egy tábornok és egy kozák hetman agyonharapdálták egymást, mint a vészéit kutyák, fin egy éjjel a tenderbe ugroilam. Az éhezéstől ugy elgyengültem, hogy úszni sem tudtam. Boldogan haliam volna meg, <:e ekkor egy íclleklor Tényébc kerültem, lődözni kezdtek rám valami páncélosról é-s a düh megszázszorozla az erőmet. Messze kiúsztam a kikötőből, valahoi partot éi tem, napok multán egy kinai halászkunybóban térlem magamhoz.
— M\'ért jöltél ide vissza?
— Nem tudom. Azt, hiszem, a ki-álloll borzalmak után kissé meghibbantam. Valami ugy vonzott ide... terveztem, hogy felgyújtom a várost meg más efféle őrületeket. Aztán feliéi-gárdái akurlam szervezni, a mandzsu halárra menni, vagy megtámadni a vasutvonalat és harcolni a vöröök ollen, amig egy szálig el nem pusziu-iunk. Aztán megnyugodtam. Megtanultam a jazzharmonika minden csin-jáUbinját. Harmonikázni jól tudtam mindig, énekelni is. Mondd, le hol tanultad ezeket a... havai gitár, meg banjo, meg mandolin, ir.c.4 efféléket?
A kalmúkszcmn legymtelt.
— Jó balalajkásnak semmi az U.ven. Ha akarod, tó.^ed is mogUinlllak.
Tapsolt a pincérnek és éllajwt kért.
A kinai megkérdezte, ncin kell-e leány Is az ennivaló mellé.
— Quan olyan, mint ft nádi cink1\'. Enni nem jó ének nélkül.
— Hozd — mondta Szcrgej, miközben Mitrofan felsorolt néhájiy fantasztikus étlapszámot
Quan megjelent az ételekkel együtt. HegeJüs és egy förtelmes vénasszony kísérte. Valóban olyan volt, mint e^y nádi cinke. Feketével és arannyal hímzett klmonóján apró igazgyöngyök; tusfekete, lultrarcszíteit hajában cUv fántcsontfésü, fülcimpáján aranyfog-lalatu gyémánt. Miközben ettek, lehetetlenül magas huugokon sipogott, nég.vczerés-cs dalt a Nan tündérről és a fülemüléről. A vénasszony minden dal után egy dollárt kért, szeny-nyes, ráncos tenyerét előretolva.
V.
Erlch Müller be!efdl a bambusz-ríksa gyékónyfonatu üléséb? és cipője orrával bclebökött a kuli farába. Már megianulla, hogj- c. a jel oz Indulásra és mint mindig, most is jót mulatott ezen.
— Bublingwcll Road, — mondta szalmuvégü cigarettára gyújtva.
A kuli megindult, öt perc alatt olt voltak az angolok negyedében.
A szé\'.cs úttest gyalogjárója közölt öt csík futott nvilcgyencscn, A gyalogjárók mellett két kocsiút, a riksák Is ezen siklottak. Aztán két különlegesen gondozott ut a lovasok számára, a középen tükörsima autóut.
(Foly.t, kőv.) | .
liw áuguutm 2.
■ADAl KOOUOm
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában ! #
51 éve élvezzllk vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy Üzlettel az ország klllönbözö városaiban!
9 P
HALOK, EBEDLOK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPIT08ÁRÜK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHAZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
— (Forclunkula a ferenclek templomában)
Ma déli 2 órakor kezdő lőtt a fe-rendek templomában az úgynevezett Porciunkula-bucsu, amely holnap, kedd estig tart.
— (Szabadságról — szabadságra)
I)r. lengyel Károly, a nagykanizsai kir. ügyésziéí, elnöke nyári szabadságáról visszatért és átvot;e hivatnia vezetését. — Dr. Hegyi Lajos városi főjegyző u inai nappal megkexlte hal hetes szabadságát, amit Balatonfeny-wsen tölt családjával.
— (A franciskánus tartomány-főnők Kanizsán)
P. Scheirich Bonaventura, a feren-wk tartományfőnöke tegnap Nagykanizsán tartózkodott.
— (A ferences rendház vendégel)
P. Horváth\' Regnlát, az esztergomi rendház főnöke, 1\'. WeUs Richárd, nz eszlergomi ferences gimnázium igazgatója és P. Virág Raimund házfőnök római uljukról visszatérve, n nagykanizsai rendházban tartózkodnak.
— (Be kell jelenteni az elemi károkat)
A jövőben bekövetkező esetleges ká. rokat jég, fagy, zivatar, aszály stb. azonnal bt-\' kell jelenteni az Alsőtln-náutuli Mezőgazdasági Kamarához. Amennyiben szükséges, táviratban is közölni kell a károkat a Kamara költségéi e. [
— (A Szanatórium Egyesület julluil működése)
Az Országos Tüdőbeteg.Szanatóriiim Egyesület nagykanizsai tüdőbeteg gondozó intéz.\'te julius hónapban 28 beterel kezelt. U) be!eg volt ü. Exévbcn kezelés alatt 1033 beteg volt. Segélyben részesült jnlius hónapban 25 l>e. leg, kiosztottak közlük 775 U\'e.- tejet.
A mai Izgalmas élet küzdelmeiben kifáradt egyének, akik csaknem kivétel nélkül már ídüllt ■ váll székrekedésben és ennek következtében mindenféle emésztési ne hézségekben szenvednek, igyanak reggelenként éhgyomorra e#y-egy kis pohár természetes Ferenc József keserűvizet, mert ez az ideális hashajtó összes jellemző tulajdonságait egyesili magában. — Kérdezze meg orvosát.
— (Tüz Szepetneken)
Gyermekek Játsza-loítak Lakass István szepelnekl lakos kertjében. Rada-movics József 5 évei kisfin Játék közben felgyiijtotta a kazlai. A 100 keresztből álló szalmakazal lcégelt. A község önkéntes tűzoltói csak a szomszédokéi tudták megmenteni.
— (Baleset)
Kardos József 18 éves rigácsi legény munka kftzben leesett a padlásról. Oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba kellelt szállítani.
— (Hamis pínz a Balatonon)
Kovács Ilona balatonboglári füszor-kercskedő üzletében hamis 50 lillérese. kei találtak. A hamis pénzt beszolgál-alták, a csendőrség nyomoz, hogy ki igyeks/jk terjeszteni a liamis érméket.
— (Bosszúból leütötték az egész családot)
kákái I.ajos mcsztegnyői gaz la két gyermeke, László és Ilonka az útszéli szederfán játszadoztak, amikor az arra lialadó Utas mezőőr kutyáját rájukuszüotta. A sikogátásokra a gyermekek édesapja is előkerült, leszidta u mezőőrt, aki azonban részegségében baltával támadt rá. Kákát kicsavarta kezéből a baltát és elverte. Este, mikor a Kákái család vacsoránál ült, beállitott a mezőőr hetedmagával és baltákkal, dorongokkal bossznból a reggeli verésért ugy helybenhagyták Kákaiékat, hogy a guzdát is, fele égét is kórházira kellett szállítani. A csendőrség a tettesek ellen megindította az eljárást.
— Moat vegyen cipőt BZ „Ideál" clpő-
tkletben. Fő-ut 12. sz.
Idényvégi kiárusítás jul. 25-től aug. 6-ig
A visszamaradt nyári árukat, valamint a saison folyamán felgyülemlett maradékokat
nagyon olcsó áron kiárusitom!
Kirschner Divatáruház.
HALAI WtLOlW
IftM. augusztos 2.
KIÁRUSÍTÁS .».. 6-íb . DIVATCSARNOKBAN Halmos és Takács, Fö-m 6
Ezen IdB alatt a raktáron levB luui árukat mályan leszállított áron elárusítjuk.
Komoly háborúskodásban robbant bl a japán-szovjet ellentét a mandzsu batáron
Az orosz támadásokat a japánok visszaverték és szovjet területeket foglaltak el — Kommunista izgatás folyik a mandzsu-határon —, Szovjet kezében a keleti béke sorsa
APRÓHIRDETÉSEK
Apr4*lfd.tU dija (aiámiu *> Bnn.pmp 10 nílfl S0 Itllél, minden tovlbbl tió 0 illír, hílkSin.p 10 ódig S0 HIMr, mlnd.n to.lbbl tlá A Iliiéi.
AllAs
MuUni <> kéibcBlldk felvitelnek. Rokkantak előnyben. Ilorvá h ujilgllzlel.
2074
Tanaaool felvesz azonnal Papp Osz kár clpási.vester Erttíbel-lér 1. •
B«Jár4a6t laliimk. Magyar-u «.*
BaJ4r4nAt azonnalra ftlvtsillnk. Záldi nlca 8. 2109
Rendel baJArdtaányt azonnalia fet-veaiek PetGIl-ut 9. n|ló I. •
AlkataaiasAat nyárt négy polgáilt végzett, komoly leány üzleti Idazolgálól nimösíiíben 2110 P biztosíték, nem lel tétlen kéitpéozbcn, azükaégea. Némeltll tudók előnyben. CIm i kiadóban.
KlffatAfla felvételik, használt léc kap-halO. Szállnger, E0lv0.-léi 31. •
ADÁS VÉTEL
■laéék klllönbözj télllruhák, cipók é< mstmbik. Ugyanolt egy antik Itóaazlal megvételre kerestetik. Pá nt 17., L «. •
BÚTOROZOTT SZOBA
MKahaJirata utcai azoba Ididí-szoblval azonnal kiadd. Deik-tér 4. *
LAKÁS ÜZLETHELYISÉO
Uxlathalyiaég novemberre kiadd. Teleki ul 10. •
HAZ ÉS INGATLAN
Háramaiabáa magánház naffj\' gyümölcsössel, novemberre bérbeadó vagy eladó. Józiel fóherceg.ut 30. 208Í
KÜLÖNFÉLE
- Idányváyl clpJkU,«,IU. Mlltényt clpőUzlotbeu mér csak e héten. SieaaeD.
MJelótt bármilyen ttaagaamunkAI kiadna. kéi|en a|ánlatot Stern Uvegeitó\', Fó-ut 2, 1797
„Pblaakakia" a Itvéllel, szagtalan tiljiazei. Deká)a kélllllér. Rákíczt-u. 21. •
■yakkandö lordltia, Javítás, műatop. poláa, üveg. por cellán ragasztás Erzsébet-tér 4., második udvar I. cm, *
Mindennapi levelezéaből öaazcgyüjtött kAlyaaat. régi vagy u) tömegeket, magyart éa küllöldlt, leloszlaloll gyűjteményeket bármikor megvételre kereaek. — Barbartta U|oa, a Zalai KOalOny f. szei-keaztője Érdeklődni lehel telelőn 7a az. vagy személyesen mindennap d. n. 6—7 óra között.
JóminöségU
tölgyforgács
tlrméterenkónt toloMn p 7......
Iiizhoz szállítva P »■- kapható. Vaaut-, posta- és közalkalmazottaknak kedvezmény. — Rendelheti
Polgár Testvérek
fakereskedolml R.-T.-nál
Szeszíinomitótelep, Király-utca.
Tokió, augusztus 1 A mandzsu hatáix>n a határ-incidens komoly háborúskodásban robbant ki. A szovjet csapatok támaí-sát a japánok visszaszorították és elkeseredett harcok árán több har-cikossit és ágyút is zsákmányoltak.
Későbbi jelentések szerint az egyórai harcban 30 szojvet.ka\'ona vesz* tette életét. Ap oroszok kétszer is uj támadásba kezdtek, de támadáf. suk egy izben sem sikerült. Kein rendis katonaság volt — mint jelentik — a harcokat előidéző támadó csoport, hanem határőrség.
A vereség után a szovjet csapat\' k kelet felé menekülnek.
Moszkva, augusztus 1 Bár a szovjet \'jelentésében ta-
gadja, hogy a japánok ágyukat és tankokat zsákmányoltak volna, elismeri, hogy szovjet területet foglaltak el mintegy két és fél mérföld szélességben.
Kerülőuton érkezett jelentések szerint a mandzsu határon kommunista izgatás folyik, egy helyen mái-ki is tört a zendülés.
Tokió, auguszíus 1
A moszkvai japán követ utasítást kapott, hogy tanácskozzon Litvinov-val. Japán csak a békét akarja helyreállítani, ujabb követelései nincsenek, — jelentették ki illetékes helyen. Most a szovjeten áll vagy bukik a béke sorsa. Ha Moszkva nem tér észre, a helyzet igen komolyra fordulhat.
Ebben a hónapban jelenik meg a sa.tókaraarára vonatkozó rendelet
Budapest, augusztus 1 A magyar kormány a mezőgaz>4 diisági biztosítást ki akarja terjlesz^ teni és azért most előkészitében van az öregségi nyugdij kiterítése, úgyszintén a sajtókamara g.^ortí munkálatai már a legközelebb^ napokban a minisztertanács elé ke-J rülnek, aho> megszövegezik az erro vonatkozó rendeletet, amiely augt( 28-án megjelenik. i .
Hofherr- Schrant* - Clayton -Shuttleworth gyártmányú
EKÉK
tükSrpánoél kormánylemez-pormentes csep*gyakkal, meghosszabbított kerék agyakkal, az uj típusok BnmQ-kSdtt zsirozóval.
BORONÁK
2 tagu és 3 (agu, könnyű és nehéz kivitelben.
VETŐGÉPEK
kanalas- és tolórendsrerben.
Darálók. Iiaoahaváflék. BiSléiMiéh. liMIpráMh. Hép*vé«ék. Kaltl«é«*r*k.
Kaphatók és megteklnthe\'Ök nagykanizsai lorakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
Mag, Műtrágya, afiványvádalnlaMrak, atb. karukedásábaa
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telelőn 180.
Férfi ingek
P—aBa.....«■- F-qi
Ti lkául yen . . Ul .
Ponplln.tt . (- „
Kövld alsánadráf 1.20 .
Trikó-selyem női fehér-nemflek és harisnyák
nagy Tálaiilékbm, mélyen
ltuálMolt
kiárusitási
árakon
Brónyai Divatház
Hulhi WkUi-nt 1.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadta: „Kiziazdaaágl «„T. Nagytaalna".
Folelöa kiadó : Zalai Károly. Nyomatot! i a „KOzgazdsaágl R. T. Nsgyksnlzaa*
nyomdájában. (Nyomdáért telel: Zalai Károly.)
LECMABSf?
Felhívás jelentkezésre: légügyi szolgálatra
Budapest, augusztus 1 A légügyi hivatal felhívással fordul a magyar társadalom 18.ik életévüket betöltött ifjaihoz, hogy jelentkezhetnek repülőkiképzötanfolyamra. Ugy iskolát végzettek, mint más pályákbclick. Kiképzésük után biztos elhelyezést nyernek. A magyar ifjak legyenek büsz kék arra, hogy a magyar lógügy és
légvételem szolgálatában állhatnak és jelentkezzenek a legközelebbi nyilvántartó ós nipgondozó irodában. Nagykanizsán Lakatos testnevelési vexc\'őnél városháza, hoyy a kellően fehzerelt kór vényeket már augusztus 15-ig fel lehe.scn terjeszteni a légügyi hivuUj-hoz.
L
A Dnce köszönete Imrédyhez
Budapest, augusztus 1 Vitéz Imrédy Béb mjinisztm^ nök meleghíuigu táviratban giiuu" Iáit Benito Mus^jlini minisztenel^ nőknek 55-ik születésnapja olkaH
rnábó\'. A Duce most nagyon*-Smeieg^ hangú táviratbím köszönte meg magyar ko\'mányelnöknek a figyeld met. j
Fontos közlemény
az Anto Syphon talajdonosokhoz!
Díjtalanul megjavítom, rendbehozom Auta Syphon készülékét
azoknak, akik a szénsavcserét nálam eszközük.
Szabó Antal sportllzlete,
az Autó Syphon körzeti egyedárusltója.
78* E»loly«m 173 szán.

Nigykanlua, 1938. augusztus 3 szerda
Ara 12 >UL
ZALAI KÖZLÖNY
SzetU*zifo4z é* kiadóhivatal: Pöut 5. aiám. Mcj-Jelewk mltKkn hétköuup délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési áia: cuy hóra 2 ncngö 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
T.
rtauojf/Voí - u «.»->. úr. •
-5-5 = —■ (J

l^MRÉDY miniszterelnök levelet irt ligán Hndre IV. elemistához, melynek osztálya arra kötelezte magát, hogy a Nemzeti Repülőnapra négy 4v aluli 1570 [K-ngőt fizetnek bo.
HAHÓM ncmaelgyalázót ítélt el u szegedi ötöstanács: Jakoborszky Andor hentest három hónapi fogházra, egy. ben kiutasította az országból, Bern. stein 7.oltiVnt é.s Herrtstein Bertái pedig fejenként 100 pengő pénzbüntetésre ós egyéni és politikai szabadságuk gyn-korlásáától egy évre eltiltotta.
A SZENT ISTVÁN rcpülőlalálkozún egósz Európa képviselteti magát 35 repülőgéppel.
FELFÜGGESZTETTE azomful állá. sától a szegedi polgármester Andrásfi NiVndor adóhivatali ellenőrt, mert a nyilas.vacsorán részt vett és nyilas érzelmeiről közismert.
MOTMAGYAZASI bemutató telepet állítanak fel mintegy loo magyar községben.
SZALASI Feienc szabad lábra helye-zésóért százezer |>engő óvadékot ajánlott fel u magyar Hungarista mozgu. lom vezetősége. Szálas! Mrom katonatiszt testvérei |>edig kardbojtjukkul liajlandók felelni azért, hogy testvérük nem szökik meg az igazságszolgál. tatás eiől.
HUSMÉRGEZÉS történt isméi fj-pcsltn: Nóvák Kálmán gyárimunkást kórházba kellelt szállítani.
AGYONSÚJTOTTA a villáin Sülő János 2# éves miskolci földművest és feleségét, akik a vllwr eiől egy szalmakazalba meneküllek.
BLGUARIA teljesen visszanyerte ka. tonal egyenjogúságát. Ezzel ujabb napy rés ülődött a páriskörnyéki békében.
AMER1KABAN az a helyzet, hogy mintegy 20 millió yeuki államsegélyből él.
HITLER kancellár Boroszlóban fo. gadla azt a négy német hegymászót, aki elsőnek mászla meg az eigori hegycsúcsot északi oldaláról.
REKORD hőség van Londonban. A hőmérő reggél 25 fok Celsiust mulatott árnyékban és délutánig 32 fokra emelkedett. Emberemlékezet óla nem volt még ilyen meleg augusztus elseje Londonnak.
A KRfiTAl zendülés vezetői hadbíró ság elé kerülnek.
A KATOLIKUS rádió nemzetközi szervezete augusztus 7. és 10. között rendezi meg gyűlését Amszterdamban.
AZ OLASZ tőkéket kivonják Ausztriából. (
300 MILLIÓ métermázsa busa áll az ftszakamerikoi Egyesült Államok rendelkezésére.
KISIKLOTT a tátrai gyorsvonat Korompa állomás közelében. 18 magyar utas, köztük Kélcr Béla koronaőr, Beregi Oszkár színész és felesége, valamint Müller Antal szegedi építész megsebesüllek.
Lord Ruuciman ma, kedden délután 3 Órakor elindult Londonból Prágába. Munkatársai .-már reggel elindultak repülőgépen.
A kormányzó köszönete Nagykanizsa város hódoló láviraiáért
A Jogosulatlan iparűzés, a rendőrpalota 6s a vasárnapi tűzvész Ugye a véros rendkívüli közgyűlésén
Az Ipartestület elnöke erélyesen óvást emelt a jogosulatlan iparilzók érdekében eljárt küldöttség intervenciója ellen — A polgármester felhívással fordul a közönséghez a helyi legális iparosság védelmében — Mégegyszer a rendőrpalota — Interpelláció m vasárnapi tűzoltói kivonulás miatt — Szaporítják a kanizsai tűzoltók létszámát
Hétfőn délután I órakor a városi képviselőtestület rendkívüli köz*-gyűlést tartott dr. Krátky Islván polgármester elnöklete alatt. 1 Naj*Vt?nd előtt a polgármester bejelentette\', hogy a kormányzó születne 70-ik évfordulóján Nagy^ kaiiizsa váios közönsége melegt hangú táviratban köszönlötle a magyar államfőt. Horthy kormányzó most a főispán utján . köszönetét tolmácsolta Nagykanizsának hódoló táviratáért. A közgyűlés lelkesen éljenezte\' alkormányzót.
A jogosulatlan IparQzők ellen
Samu Lcijo? ipratestüleli elnök! napirend előtt a konlárkédésben. szólalt fel. Kifejte! le a konlárkérdcS mibenlétét és rámulato\'.t azokra a szoe\'ális okokra, amelyek az iparod ságot arra késztelik, hogy a legélesebben áiljfljst foglaljanak a jogtH-sulatlan Iparüzőlt ellen. A\' népi goa-c\'olat sem engedi meg, hogy a >o-o4 sulatlan iparüzőt megtűrjék. A£ ni lam, az iparos, a munkás ellen vét,\' aki kontárral dolgoztat.
Vannak, akik 20 óv óta jogosulatlanul Ipart űznek
segédekkel dolgoznak. Mikor (Irt Krátky István polgármester eréfvcJ sen Mezébe vette a kontár.dzsungeli kiemeléséi, megfelelő ked\\ező lég kört teremlett ezen a téren, ugy hogy ma mar tűrhetők az államtitok Nagykanizsán. Miként az orvostanhallgató sem íoglalkozhalik kin ruzslássaJ, ugy 113111 lehet foglalkozni -ogosulatlxui iparűzéssel. Senki nem íog ipari pályára menni il.ve-ténkép, ha az ipari pályát szamarak menhelyének tekintik. Azért cgven-lő elbánást kér ebben a kérdésien a többi kategóriák kai\'űz iparosságL nak. 1
Küldöttség: kontárok érdekében
Majd ismerteti a legutóbb történtet, logy egy küldöttség k^itósUf fel a polgármestert, akit arra kér-tek, hogy egy különös szakmában tűrjék meg mindaddig a Jogosulat* lan iparüzőt, inig az nem vált ki rendes ipar,\'ogositványt magján^ A kontárellenőrt súlyosan megfeH nyegették Kiskanizsán. Haafogv i-a tási adót tudják ellenőrizni, hang. suljozza Samu, akkor " jogosulat, lan iparüzöket is kell ellcnörizad-Utal a szarvasi főbiró Intézkedés^-
re, a legális Iparos védelmében éí a jogosulatlan iparüző megfékezés sére : aki egyenesen felhívással fordult a nagyközönséghez u legális ipaiosság védelmében és azoknak érdekében. Kéri a polgámeslert, hogy megfelelő felhívással fordul ;on a város közönségéhez az ipaiosság védelme érdekében.
A polgármester válasza
Dr. Krátky István polgármester válaszában kijelentetle, hogy telesen egyetért Samu felszólalásával, A1 felszólalást azt \\ál!ot\'a ki, mmid-t ja, ho.iy egy. iparágban lehetőséget nyujlsunk a ill-ik kcfülelLe\'i o\'.vnn Ipar gyakorlásá a, amel.vet más ipaiosok nem igen gyakorolnak, küldöttség keie:elt lel \'és arra kér-tekj hogy mig lehetővé válik száj. inukra az iparengedély megváltása, addig engedjem őket igy dolgozni ő erre felhivta az Ipartfeslületel, lo.?y a jegyző vizsgáljki felül a beérkezett je!cnléseket és csak ki>ebb büntetéssel bünlette senek meg. Ez-zei az iparhatóság méjj nem \\olt következetlen önmagához, meri le-helővé akarta tenni, hogy jogositH vány nélkül dofcí<>zó iparosok ipar igazolványt váUs-.mak.
— De akkor miért ez a vé\'es megfenyegetése a kontárclJenőrn.ík, ez nem teremti meg a kedvező légkört, — hangsúlyozta Samu. \' — Közöljenek ve\'cm konkrétumot és akkor Jizonnal intézkedem, mondata a polgármester. EJgyébH ként Kísk;inizs:i ré zére külön köz-; leinényt fog k\'adni.
A polgániieslcr válaszát a köZ„ gyűlés tuc\'omásui vette.
Napirend
A napirend első pjontja volt a belügyminiszter leirata az igazságügyi palota építése céljából a MABI bói felvett 17.000 pengő kölcsön jó-Vilh;\\gjuisát illetőleg, aki bizony/ q kiegészítéseket eszközöli a kölcsön jóváhagyásával ku\'pcsolitban. A közgyűlés tuc\'omásui vetle.
A rendőrpalota ügye
került ismét a plénum elé. Ugyanis a város a neki átengedet! igazsúg* ügyi kincstári területért eserelemi--lelet adolt, ahol a városnak uj kerítést és járdát keli \'létesilenie. Al telek már a jő.\'ő.,-héten ke1!, hogy rendelkezésére :ÜÍ;o,n a vá\'o^uik.
A közgyűlés hozzájárul a csereszer* ződéslvez. «
Hozzájárult a plénum a légoltitfJ ml terv végrehajtási idejéhez is.
A színházépítés
céljaira igénybevett 18,000 pengői kölcsönügyletből fennmaradt 1136 P, illetéket a megtakarítás terhére engedték elszámolni. De ez nem nyert jóváhagyást. IVotft uj fedezelröl kellett gondoskodni. A közgyűlési póthitelt szavazott meg.
A Baross Szövetségnek 200 pengő segítséget szavazóit meg u -képvíi se lő testűiéi. ;
A rendőrpa\'jota melletl uj utca/ nyílik. Az ebben építendő víz- ési csatorna épitésére 8G00 pengői szaJ vaznak meg. 6 szép háztelek kei-
rül itt kihasználásra.
A vilézi székház és a református templom közti utcába is tevezoj tik a közmüveket. Erre 2000 pengőt szavaznak meg.
A tűzoltóság és a vasárnapi tűzvész
Bedenek József a vasárnapi lüz. esettel kapeiolatban interpellált. Az őr!oi\'oiiyb;in rendszeres öi"szolgJÍI latot szeretne látni és a hivat&sos tűzoltóság létszámának szaporitásál. Ha ez a tűz véletlenül Kiskanizsán lett volna, mondja Bedeilek, ak-_ kor nagy vész állhatott volna .otl elő. Megfelelő szigorú intézkedést kér. t
Utána P. Czirfusz Yiktorin pléi bános állott fel és köszönetet mom c\'olt a lüzoltóságnak önfeUí,ldoz<j( munkájáért. A tűz kitörése után mintegy 20 percre érkezeti a vész színhelyére az első tűzoltó csoporl, mondotta, később a második, ő is a tűzoltóság fejlesztését kéri, mert •1-5 tűzoltóvá* nem lehel nagy tűzvészt eloltani.
Dr. Krátky polgármester vál^i s;folva az ^lhjijngfí<>tt;ikia kijelent tette, hogy oly nagy volt a Vihar, lo^y teljesen üzemen kivül vo\'t a teleípa és igy a tűzoltóság wem( kapott értesítést. A nagykanizsai) tűzoltóság ellen mai napig még nem volt panasz. A^t nem lehet kívánni, hogy akkor, amikor magas épületnél percenként csapott be a villám, va\'tikit fel küldjenek őr* olgá\'atra. Azonban a hivatásos tűzoltók léIszá11li^.apioi(tl|á-sát leht>: ^ővé keli tenni. Meg fogja vizsgáJv
BALA! KÖZLÖNY
ni, miért nem mentek ki kc\'lő időV ben a tűzoltók a vész szünhelyére.
Dr. Pi-ack István tüzoMófőp^.. rancsnpk beszélt ezután. Kijelentette, hojy a tüz bejelentése után 1 perccel már indultak a vész színhelyéig. \'tfehilt megkésve kaph^iü-ták n tüzrOi az értesítési. Eddig még nem volt csetarra, hogy egyszerre
két helyen Jegyen tűzvész, nilnt-ahoiy most történt, igy meg kellelt ^sztnni a legénységet. A, vihar egyébként a szivattyútelepe\' Is incg-íongálla. Ha\'több ember is Ie!t volna, nem leheteti volna többel és jobbat produkálni. 500 méteHnázsa égő szénát kellett megforgatni.
A közgyűlés ezzel véget is ért.
89 állástalan zalai fiatalembert helyezett el a kormány a jegyzők mellé
A ltflrtgyminiszicr a vármegye nlis-pánja jo vaslalára 89 diplomás és ér.-tt-ségizett állástalan ifjút bocsát község kísértőkként n mlamegyei jegy-zők rendelkezésére.
A kisegilőknek a vármegye alispánja által kijelölt jegyzőknél 8 nap alatt jelentkezniük kell.
A kisegilőt az alispán szükség esetéi áthelyezheti. Az ifjak alkalmaztatása ideiglenes (talán 2 év), fizetése havi
80 pengő.
Az alispáni hivatalból a legtöbb jegyzőt telefonon utasították, hogy oliol lehet, még ma vegyék ki n hivatalos esküt at alkalmazott ifjakból.
A kormánynak ez a rendelkezése mely Zala megyében egyszerre álláshoz, kenyérhez juttat 89 tanult keresztény ifjút, mindenkit meggyő\'.het a Jövőtépitő kormányprogram őszinteségéről.
10 előállítás a nagykanizsai erkölcsrendészeti razzián
A nagykanizsai rendőrkapitányság ve zetője, liikk falvi Kovács Nagy Pál főtanácsos erélye* ké\'.zcl rendet teremt n lielyi erkölcsi dzsungelben. Az utóbbi idő\')Cn ugyauis főleg \\a • vidékről a városba jött cselé lek és egyéb női alkalmazottak, stb. na-\'gyon ellepték u várost, akik fŐ\'eg a zugborkimérésekben giosszHtak és veszélyeztették a közerkölcsiséget. A főtanácsos rendelkezésére a rendőrség
szigorú razdát tartott a városhm, felkereste mindama helyeket^ lakásokat, ahol a nem kívánatos elemek ümyáztak. Több mint liz elfiillitás történt a razzia során, "kik közöl három nő őrizetbe kerftlt. Kzeket — büntetésük kltölté-e után — közigazgatási elbánás utján távolítják e u városból. A rendőrség a • razziákat rendszeresíti és rajtaülé>szcrüen mind gyakrabban végzi.
Kilopta saját kalapját a szekrényből: —
három napig az ügyészségen ölt érte — Egy feledékeny városi tisztviselő különös kalandja
Nem mindennapi bűnügyi történet deritl na|K)k óla a melegtől elpely. hüldt jogászi kedélyeket egy szomszédos városban. A történet hőse egy igen jómódú fővárosi tisztviselő, akif hivatalos ügyei gyakran szólítanak le néhány napra, lígyik ilyen lenlazása körül kerekedett azután a végzetes hiba, amely most az Agyószség fiók-fogházában fejező lőtt be...
A Ixmyodatom néhány nappal ez-l\'lőlt tört kl a pesti csillaghegyi stran-don. Olt fürdőzött u szóbanforgó ur, amikor megjelent két detektív é> iga. zolíisru szólltotla fel. Készséggel ele-\' get is tett a felszólitásnak, azonban legiiagyobb meglepetésé, e az igazolásnak egószen váratlan következménye lett. A detektívek közölték vele, hogy őrizetbe veszik, mert az ügyészség lopás miatt körözteti.
Hiábavalónak bizonyult minden tiltakozás, felöltöztették éi erős fedezetiéi lelwzták az ügyészség fogházába.
A család mit sem tudva a történtekről, kétségbeesetten kereste az .eltüntet,. mlg végül a főkapitányság eltűnési osztálya íclvilágosította a tisztviselő hollétéről.
A fogoly bályja ekkor ijedten letelefonált egy közismert, fiatal ügyvédnek, hogy lépjen közbe az öccse .6,--xU\'kében, mert bizonyára valami fa-tális tévédéi forog fenn.
Az flgyvéd el is járt a vólffncc érdekében, de a kiliallgatásnál. kitlc.
Az Dlő életmód következtében jelentkező bajoknál, különösen renyhe bélmüködéinél, aranyeres b&ntalmaknál és emésztési zavaroknál, reggelenként éhgyomorra egy egy pohár természetes „Ferenc Józsel" keserűviizei Igen |ó ered ményeket lehel elérni Kérdexze meg o:vo»át.
ríilt, hogy véletlenről szó sincsen. A gyanusilott\'legutóbbi itt.lartózkodá. sakor összetöri e iy kancsót és nem térilettc meg a kárt, mire zálogja tudatában ..a vendéglős," kinél megszállt, lefoglalta a kalapját és c\'zárla a szekrényl>e. Mikor vendége elula-zott;. legnagyobb meglc|>clés^\'e kon-sla.tálla, hogy az felnyitotta a szekrényét és — ellopta a saját kalapját.
A gyanúsított ezt be is ismerte azon módosítással, hogy 1. fogalma sem Volt arról, hogy kalapja «le van foglalva, 2. rossz Idő lévén, nem utazhatott kalap nélkül el.
Ezek után a delikvens _ három
napi fogságból nzonnal szdwullábra is került.
Amint védője társaságában kilépett a törvényszék kapuján, hirtelen megszólalt.
— Ogyvécl ur, én olyan fáradt va. gyok, nem mernénk inkább autóval?
A fiatal ügyvéd gavalléros gesztussal intetle odo n taxit, Alig andult el a gépkocsi, isméi megszólal!" az <ex-fogoly.«
— Ügyvéd ur, én éhes vagyok, nem ebédelnénk meg valami reji\'les helyen ?
Az ügyvéd készséggel irányitottn a taxit a legjobb városi élteremhez, ahol bőséges menü után jött n meglepetés.
— Ügyvéd ur — kezdte ismét a védenc — rop|>ant zavarban vagy.ík, ugyanis... nincs n Uam i>énz.
Az ügyvéd nyelt egyet és — fizetett.
Ezután még Q\'gé<z nap .fizetett. Mikor este kedélyesen elbúcsúztak,
tisztviselő miildent.
mégegyszer megköszöni
Í938. augtitrlus 3.
Fürdőszoba
berendezéseket^ kedvező részletre legolosóbban szállít
MENDLOVIJS
— Még egy kérésem völfca ügyvéd ur — mondta végül — adjon nekem kölésőn egy gyorsvonatl jegyre pénzt. Természetesen visszaküldöm önnek holnap... a honoráriummal együtt.
Az ügyvéd három napig várt.
Aztán irt egy baráti figyelmeztetést. Kél nap múlva küldött egy ügyvé:li felszólítást.
Semmi válasz.
A je\'.ek szerint a feledékeny tisztviselő ismételten meg fogja látogatni az ügyész égel.
Ezullal a védője fejjelen tétére.
Egy évi börtöni kapott a „m. kir. lócsiszár" a 2 pengős ágyterítő ellopása miatt
Az ügyész szigorú dologházba való visszautalását lör ditványozta — Rzehorcz Károly az Ítélet kihirdetése előtt könnyekre fakadt
Rzehorcz Károly sze.-encséllen ember. Kél Ízben is meggyűli már a bnj\'a a bún ügyi hatóságokkal. Legutóbb 5 évi s 1 ;ori!ott do\'o.íházb i utalták, mert hadilál>on állott az enyém és t e l közötti különbség fogalmával. Rzehorcz Károly «magy. kir.lócslszár- — almgy ő magát nevezni szokta — jól viselte magát a .siti.-ben, feltéleles szabadságra kerüli. Igyekezett munka után nézni, de valahogy ott volt a háta mögött n .kőhidai tartózkodás,, meg szerelte Noé apánk levét és igy igen nehezen tudott rendes foglalkozáshoz Jutni, fiiul ]>edig kellett. Azért molesztálta u hatóságokat, a várost, az ügyészséget, a íeadőrséget, akik eleinte igyckC\'.tek is segítségéit lenni, főleg a város, de kérőbb már annyira inéit a molesztálás, hogy kellemetlenkedés számba meni. Egy alkalommal Hzehorcz Károly a Vaskapu melletti közön egy nyitott ablakba nyúlt és onnan egy ágyteritőt húzott kí az ablakrácson keresztül, amit eladott két pengőért özv. llabjanecz Györgyné nek. Rajtavesztett. Feljelentették. Kl-Ittdgatása alkalmival lapulta, liogy lo-pott volna, de\' a rendőrségi nyomozás alapos volt: lilába volt minden tiga-Uás a tárgyi\'bizonyítékokkal szemben. Rzehorcz Károly ismét viszont látta a meleg, barátságos ügyészségi (ellát.

Olcsó nyári vásár
SINGERNÉL
aug. 6-ig.
Mivel Zrehorcz elmeállapotát egy alkalommal megfigyelték, most is el-rendelték megvizsgálását, azonban dr, Országh 1 .ajoti törvényszéki orvos megállapitása szeint szjbad elliatáro-zókéi>ességét, sen az akaratát semmi sem befolyásolja, teljesen épelméjű, noha az alkohol rabja. Dr. Vaday ügyész a szigorított •-dologházba való visszautalását indítványozta a tegnapi tárgyaláson. Mielőtt a bíróság Ítélethozatalra vonult vissz», RzehorcZ Károly könnyekre faluult;
— fai nem volnék illós, hu a város nem hanyagobia el engem, nem tud engem elhelyezni — mondta,
Kgy évi börtön éi három évi jogfosztás a bíróság rövid Ítélete. Vagyis figyelembe vette az enyhllő körülményeket. Az asszony, aki megvette az ágylerilőt, 10 pengő pénzbüntetési ka-pott. (
Rzehonz Károly ismét felél alatt van. Rzehorcz Károlynak ne.n kell többé ellátásról, élelemről gondos-kod ni.
■elegebb
Prognózis: Észskkeleti, északi szél, több helyen zivatar, a hőmérséklet Dunántul nyugati részén emelkedik, egyebütt nem változik.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai megflgyuléállomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: 21.0,+ ma reggel+192. délbou+ 24.1. Csapadék : 0 0 %..
Naptári Augusztus 3. szerda. Horn. kat. István er. ProtjstAns Hormlna lsr. Ab hó 6.
gyógyszertári é]|ell szolgálat e hó
15-lg a „Mária\' gyógyssertár és a klskaolzsal gyógyszortár.
(lózltlrdó nyitva reggel 6 órától este S óráig (hétW, szerda, péntek délután kedden egész nap oéknek.)
— Keillbutor .jy p.ngU.1
Hgy garnitúra fonott kerti liulort Is leltei nyerni az egyliázkózség kiű-turliáz sorsjegyén. w
1938 augimhn 3
BALA1 KÖZLÖNY
Mozaikok a bledi tó partján...
1. Daj ... dam ...
Bledbe az ut a sz\'ovének gyönyör rü íővánosán, Ljubljíanján át vezet.
Hájpm för^ttti döfc^ akudu tam benne : egy 18 emeletes remek felhőkfarlcplóirta, a hatiaímas Tivoli parkiba és a »dujd|am«-ra.
Ez a »dajctám* egy modern au\'omatabuffet, sab\'onüziet, sablon -cikkekkel, de a cégtáblán és a ki.
B7plgáU:|szierr<élyaet sapkáján ot; van ez a találó név : dajctam, vagy. is: daj, dam, aími magyarul igy fordítható ; adj, adok. <
Az üzJeti életben sok&zor min/-den egy jól megválasztott reklámi. szóh, vagy néven muük
A laibachi automatabuffet sikerét a szdlcmeís dajfc&unnak köszönheti. i A<djái és én is adok... Valóban helvcs üzleti elv, érdemes volna átültetni a »civil« életbe is, ahol sokfcfeor annyit »adunk« és alig »kapunk« valamit.
2. Á véletlen
Sok vita folyik már évezinodclíi óta a .véletlen* körül. A telo\'.ogu-sok és filozofusok tagadják, az élet azonban napról-naprp pnodu-kái olyan dolgokat, melyeket mással, mint .véletlennel* magyarázni nem lehet. A£ ember elutazik többszáz ki\'ométernyi távolságra, idegen helyre, idegen emberek közé. Körülnéz az uj világban, s a felszatadu* lás boldog érzésével kiált fel: Egyedül vagyok l ,
Ámde alig tesz pár lépést, a hullámzó embergyüTjüben egyszerre csak feltűnik egy ismerős arc, egy Jóbarát, vagy rokon, akit rejtélyes életokok sodortak útjainkba Mi ez ? I
Egy uralkodó A.ka\'rat tervszerű intézkedése, logikus >orsirányitsáS, vagy a kavargó események maga. sabb életegységben feloldó harmóniája ?
Nem, ez az a »véletlen«, mely az emberi toldbgulás egyik legú fontosabb tényezője s mely a Sors kiszámfthatfttlatfi szeszélyéből é» szeszélyévej dirigálja életünk útjait a bölcsőtől a sírig...
Schoppenhauer mondja valahpí: Az élet Játék, amelyben a kártyát a sors keveri és ml játszunk vele... Mi ez, ha nem »véletlen« ? !....
3. Az életszám
Vannak számok, melyek egésa rejtélyes szerepet játszanak életünk ben. Ilyen életszám az én életem-, ben a 16_os szám. Már a ^stajrlíí ái« is találkoztam vele. Születésem napja ugyan hivatalosan 15-ére esik, én azonban gyerekkorom óta gyanakszom arra, hogy itt az anyakönyvi bejegyzés körül valami ba> lehet, a gyanú alapja az az anyai val\'omás, hogy 16. és 16-ika közötti éjjelen .pillantottam* meg a viláJ got, nyilvánvaló ezek szerint, hogy csak a szülői gondoskodás, az egy nap nyereségének (vajjfon olyart »agy nyereség lett-e valójában ?) biztositásrv- diktálta anyakönyvi adataim közé a szerintem téves dátumot. Én magáin itt is ragaszkodom a 16-os számhoz... mely hü kutya módjára kísér végig életei men... iskola, katonuság, ütközetek, házasság és az élet sok más stációja tele van ennek a számnak a imisztii kus ragaszkodásával... I
Meglepetésemre Bledben mégis a számú szobában kaptam helyet, valami ismeretlen nyugtulMiságj
kergetett el belőle Ez a szoba a Nada villa földszintjén feküdt, csak természetes, hogy itt, ahol minden szem állandóan a tóra vágy:k, egy magasabban fekvő szoba utón áhítoztam. Pár nap múlva valóm vált az álom. Egy vendég hirtele-« nüi eltávozott s az üresen maradt szoba a második emeleten nek«m jutott. A 16-<»s szoba volt. Meggyőz ződésem, hogy a távozó vendég valami rejtélyes .véletlen. folvtán \\olt kénytelen eltávozni, csak azért, hogy a 16-os szobát én kaphassam meg.
Rendületlenül h:szck benne, hogy ez a szám még nagy szerepet fog játsziani az életemben. Én a -magiam rlészértől iparkodom ehhez hozzá* segíteni. Elhatároztam, hogy megv veszem az osztályWsjegy tizen, hatos számát... Majd meglátom, mi lesz belőle?...
4. A konflis és a gondola
Bled közlekedési különleges^ gei.... Az autó és a repülőgép előtö(< résének idején szinte anakronizmus\' számba megy ez a két retrográd fejlődésről tanúskodó s tünő idők emlékét felidéző közJekedési es^ köz...
És mégis itt valóban mindakettő* re nagy szükség van.
A kis tó egész kerülete 6 -8 kilo\' méter, kevés ahhoz, hogy még u modern kényelemhez szokott fürdővendég is aUtón járja körű\', amikor a gyalogséta sem tart másfélóránál to/ább. A motorcsónak lemi>ójának is kevés a tó felülete s jgy a tó kft rüU u\'on a közlekedés szerepét vállalta a »konfliSr, a gyönyörű jezero felett |>edig gondolákon* siklanak tovább a párok. i t
Ezek a konflisok és gondolák! egészen érdekes jármüvek.
A kjönnyü kocsi elé nehézi ?o/ak vannak fogva, melyek mélH t óság teljes, de kitartó trap-ban jfcir-, ják körül a tavat. A\' lovak fülein szines posztó légy védők, amelyek-1 nek végén kacér pamutgöimböcskék díszelegnek, ugy hogv ezek a lovak1
ugy néznek kJ, mint valajmi \'fan. sangi.est jelöltjel. A|z ülések többnyire piros bársonnyal vannak be-\\onva, amelyek erősen emlékeztetnek a miniszteri bársonyszékekre s igy a tó körül karikázó utas a ceq-dás természet szépségének, a fai-sang játékos hangulatának és & hatalom illúziójának hármas révületében ringathatja magát.
A gondolák... egyszerű csónakok... amelyek felett eszlergálvofZbtt, szép karcsú oszlopokra kifeszített vitorlavászon napellenzők védik a fürdő vendég szemét a tűző nap ellen. Két oldalt kellemes ülések és a csónak végén az evező berendezés, egészen a velenoel gondolák módjára.
A,z evezős legények tolakodóan udvariasak, alkudozásra készek és \'fecsegösn lxisg&devek... ez is vo ieneei iskola, de hogy Jugoszláviád ban vagyunk, elárulja az a kis nemzeti zászló, mely kivétel nélkül o\'t lebeg mindéin bledi gondola orrán...
5. ÓraOtés és harangszó
A1 temp\'con mellett van a lakásom. Minden óraütés és ínfűiden) harangszó ugy hangzik, minth& a torony a szobámban volna. Sok a harangszó és -sürün üt az óra. Sze-* retem a finom harangszót és nem zavar az idő múlására figyelmed tető óraülés sem, de azért nem mindig kellemes tempón mellett lakni. A harangok kongása és a mono\'on toronyóraülések már sok ember nyugalmát zavarták meg.
Bledben ez ki van zárva.
lift a harangszó emlékeztet a salzburgi ha^lngjátékbíkra. Yafi valami kellemesen muzikális ezekben a haraingoíkban. Határozottan jól esik mindig h;dlgatnl u bledi barlanglak Tntenhlvö kongásátí És az óraütés is valósággal zenei élven zet. Bledi specialitás, hogy az óraJ ütést két szólamban élvezheti afc idevetődött toldog halandó. A1 két szólam .gyönyörűen kiegészíti egymást... <
Lehet, hogy ez csak a nyaralás á\'omképe, de én valóban ugy éreZ-tem, hoféy Bledben még a harangok is szebben szólnak, az óraütés
ÉRTESÍTÉS. 2008 Rrtesitem a nagyérdemű hölgyközönséget, hogy hBIgyfodrászalomat és kozmetikai intézetemet
ÜO (dr. Haiszer fogorvos • 0. házába) helyeztem át. 0sv. Hátin Baraabásné.
is máskép hangzik, mint a szürko hétköznapok robotos városában... 1
6. Dlvatrevü vagy táncest
A fényes kávéházi Jfok^Iokblajv természetesen esténként 1o(mbol a> tánc. Ez rendes napi programfmr Tánc a délutáni uzsonnakávénál és tánc vacsora után...
Szombat esténként ez a \'táncszenvedély magasan Tel lobog. Ilyenkor helyet csak előzetes foglalás motyi lett kaphatunk. Féltíz után özönleni kezd a fürdővendégek népes soka.\' sága. Percenkint jelennek mpgl szebUrtéksztebb estélyi ruhák, r»u gyogó ékszerek és tündöklő xtrtuí-sok... Ember.cmter hátán tolong és bámulja egymást, miközben i folyton uiubb és ujfabb divatpávák vonulj nak fei a parketten. Olyan "ez, mint egy nagy nemzetközi dlvatrevü, a melynek »probieíTriamselljei« azonban a »hiuságok vásárának* vérj bői bs husbói váló ig^zi figurái. 1
Figurák, melyeket odahaza ugvi hivják, hlogy unatkozó vagy dofc-,1 gozó, élvező vagy szenvedő emberek... igen... emberek.- I
7. A karavankenek
Ez a hatalmas hegylánc, melynek1 egyes csúcsai jóval kétezer métert fölé emelkednek\', a bledi tónak] íenséges háttere. Hozzája csatlak*v-zik a mintegy ötven kilométer táJ volságban Ievö monumí\'ntájis; 2863 méter magas Trigluv.
Itt állnak ezíek\' a hatalmas Jie,-gyek égbenyúló csúcsaikkal, intHt az örökkévalóság köbe és mészbo faragott szinibíílumai. Tekjntetüket magán érzi a vándor, bármerre is vezessen itt az utja. Van ebben a Jekintelben valami mélyen megin-i ditó és nyugtahuiiló. Akire ezek a hegyek ránéznek, érzi, hogy eph^-,
.Tele van a város
hatalmas sikepével.
Maradókokból
fillérekért vásárolhat
ruhára alkalmas móreteketl
/
HALAI KOHLOK*
mer éleíe felett örök erök őrkőjd^ nek, az élet múlik, de a világ tiuegi-marad... ; >
8. Találkozás és búcsú
Leperegnek a nnjpok, mint egy színes álom változó képel... Találkozunk Bieddel... a szabadsággal...,, a szürke napok után csupa ünnepi órájával a nyaralásnak... találkof zunk... megszeretjük és egyszerre csak vége. Már Is buc«uzunk a mélyzöld színű tótól. Fájdaljnfcifc nezignőcló üH meg az emter lelkét. Alig jöttünk, máris mehetünk....
Találkozás és bucsu... ez az életünk......
... . ,, . .
Dráma az óceánjáró hajón
Newyork, augusztus 2 A Normandle francia óceánj^i-jó ma érkezett be a newyorki kikötőr-be. A hajó paralncsr.oka azonnal jelentette a hatóságoknak, hogy az óceánjárón tragédia történt azu\'pn. Doucon dr. amerikai egyetemi ta-f nár féltékenységből \'le akarta lőni feleségét, a sikertelen kísérlet után a tengerbe ugrott és a hullámsírban lelte halálát.
h
Kanizsai sakkozók a dunántúli sakkverseny döntőjében
Ismeretes, hogy a jubileumi év alkalmából a/, idei dunántúli sakkverseny! Székesfehérváron tartják. A dunántúli sakk versenyen Nagykanizsa is képviselteti magát két versenyzővel. Az etőaiérközéek most folynak 1c és ennek eredményeképp mindkét kanizsai versenyző: Böktn és Krasztián js bejutottak u döntőbe. Tizenkét versenyző küzd itt u dunántúli bajnoki elmért nyolc na|>on át. Reméljük, lwgy a kanizsai sziliek itt is győzelmet hoznak. /
Világpolitikai Jelentőségű Bulgária felszabadulása
„igenis, a szerződéseket lehet békésen megváltozatni.
I . London, augusztus 2 A világsajtó nagy örömmel üdj-vözli a sa\'oniki megegyezést. Az! angol lapok azt Írják, hogy 1938 ju-lius 3 l-e az utolsó pecsétel telie a tolgár szabadságlevélrc. A lapok azért tulajdonítanak az egyezménynek vi\'ágpoliUkal jelentőségei, mert Bulgária és a Balkán-szövetség bebizonyította, hogy még a mai világban Is lehet békésen elintézni va-i lamit.
Páris, augusztus . 2 A francia sajtó Is nagy lelken-kiezve ünnepli a bulgár feJWafoja* dulásl. A jelentőségét főképpén abban látják, hogy a háború után egy legyőzött állam állal aláirt két szer. ződés oldódott meg a békás revízió által. "Ezzel tehát bebi/onyfotw ták, hogy igenis, a szerződéseket lehet békésen megváltoztatni. A lapok követő például \'állitják a salo-nlki eseményeet a \\i\'ág elé.

A felvidéki magyarok lord Bonciman elé terjesztik követeléseiket
A cseh néppárt kikelt a kormány .kisebbségi engedékenysége" miatt
Prága, augsztus 2 Az Egyesült Magyar Párt ma ér-tekez\'etel tart. Az érekezlei rendkívül font\'js, mert ezen beszélik meg, hogy miképj>en foglalják össze a felvidéki magyaiok követeléseiket! lord Runciman előtt.
Értekezletet tart a Cseh Népjxirt is, amely erélyesen kikelt a kormány és vezetősége ellen. A párt szerint egyes vezetőinek gyámolat-sága okozta, hogy a kérdés eddig fajult és hogy a cseh kormány •annyi engedményt hajlandó a<?fi ni a kisebbségeknek !c
A szovjetrepülöfe százai bombázzák a japán állásokat
Dul a harc Távolkeleten —• Elmérgesedőben az oroszjapán ellentét — A japán-kínai és a japán-orosz háborü hírei
/ Tokió, augusz\'us 2 Kedden reggel 15 szovjet repülő bombázta Csangkung városát. AZ északkeleti határon is megismétlődtek a repülőgéptámadások. Hétfőn délután 10 8<ovjetoi03Z gép bonw bázta a japán állások,t. A ?égelhárító ágyuk 3 gépet lelőttek, a boni-j bázás nem okozott kárt a japánok soraiban.
Csajigkufeng váiosa felett is szovje\'orosz repülők jte\'entek meg, itt is 3 gépet lelőttek. Ugyanez időben az északkeleti határmentén/L0 gép a japán vasutvonalat és az állomást homtjázti, itt 2 gépet löUek-le a japán légelhiáVitók, 2 másik gép is szerencsétlenül járt.
Tokió, augusztus 2 A japán hadvezetőség aifolju azt
Itat, angnsztoi 3
a moszkvai hlr, mintha a szovjet^ tísupatok vbszflífogtoflták volna (a csankufungi dombokat.
Ujabb japán előrenyomulás
Sanghay, augusz\'us 2 A Jangce völgyében a japái ok ismét folytathatták eüőrenyoínufájsu-kat. Heves utcai harcokban elfog!) lalták Szuzum Városát és tovább nyomulnak Hvongflei felé. E város bir\'okhavétele azért fontos, mert Innét jól járható ul vezet HOnkongha
Árvíz is pusztít Kínában
Peking, • augusztus 2 h\'opey és Oszaka tarfcománvokfc ban Ismét nagy árviz pusztlT tm utóbbi napok\' esőzései következtétben. A Szunipor folyó áradása következtében a gát átszakadt" és a vi» tömeg 2000 házat döntött romba, hidakat sodort el. A^ áradás egyre tart, a ha.lá\'os áldozatok számát még nem tudják- \'
A ma hajnali szovjet-támadásokat visszaverték a japánok
Sanghay, auguszlus 2 Kedden reggel 9 órakor a koreai japán hado,szt$fyt egy szovjteip, o-osz zászlóalj egy üteg harcikocsí-val megtámadta Csangkufengnéi. A japánok a szovj\'etorosz támadást né-hány órás harcban sikereden visszaverték. Hárqin caatagépkofjsit íy zsákmányoltak.
Japán légvédelmi készültségben
" Tokiói augusztus 2 A japán hatóságok a háborús megmozdulásokra elrendelték Japán középső részében a há\' orus lég védelmi készültséget. A polgári légvédelmi szervek is teljes erővel üzembe álltak, a villany éjszakai meggyújtása szigorúan tilos. AJz in-i tézkedéieket a^ let\'.e szükségessé, hojy japán ki van téve az orosz re. pülők támadásainak.
„iiioiitiii, km feMBír
JMZZBRND \'\'
Irta ; SZÁNTÓ GYÖRGY (Regény a TAvolketetröt) 4
Erh h Mülk\'r filozófus volt és amint rlksájábun kényelmesen hátradőlve nézete! le u ludyket é< gentjpmaune-ket, amint ragyogóra keféltéllelivérei-(ken, a földkerekség legjobban szabott lovaglódi esszéiben cl ügetnek mclktte egészségtől kicsattanó arcukkal és s|K)rliZinaíHkal, egyszerié a kuli szeny-nyes, sovány nyaka öltött a szemébe és.a verejték, amely ezen u nyakon végigt sürgött, mint ablakon át e:ő-cseppek.
A világ nagy. Ami e között a nyak között és ezek között u brit lovasok közt elterül, az a világ. Kár lett volna Könljsbergbcn vagy Beyreuthban meg-állanom, lielie.
Színházi zenekarokra gondolt, amelyekben trombitált valaha, egyie na-gyobb zenekarok voltak. Aztán a kerékpár jutott a/, eszébe, amely kihúzta ezekből a zenekarokból. \'Hamburgban látta .meg ezt u kerékpárt, Fehér plctábláiska volt a kormánya elé csavarva, fekete belükkel c.t írták rá. Itund um die Erde.
Megvárta, amíg a gazdája kiballag az egyik |{e lervillából, jókedvű, szop. lös kis emberke volt 6í levelezőlapot kinált, arcképéa a souvenir, zuui An-
denken felírással. Meg eyy könyvecskét mutatott, Európa összes országai-ank hivatalos [Későijeivel, neves emberek aulogrammjaival. Másnap már Eriehnek is volt kerékpárja. Együtt menlek a szeplőssel és u trombitáj,!-vnL Antwerpenben otthagyta a szep. lőst, meg a bit iklrt. Csak a trombitáját vitte a hajóra, Soulhamplonban már óceánjáró zenekarában trombi-lált. Nagy a világ.
A kínai nejedbe irányította ú riksi-kulit. CsajK-\'j keskeny utcáiba, ahoj. már nem fértek cl a roppant tura-autók és luxuskocsik. Jól táplált yankee |>apák riksákon jöttek filmsztár szépségű lányaikkal. Hégi akvi-rellekre, kimonokia, bronzokra és nio-zaikvázákra vadászlak, sárkányos emlékekre, a Ming dinasztia korából. A hasitottszemü sárgák mohón rajzolták körül őket, mint a legyek. A férgektől elle|>eil, szörnyű keleti betegségtől eltorzított koldusseregek esze\'ősen üvöltöztek a riksák útin futva:
— Tatai! \'l\'alai! Tatai!
Ez az ezer árnyalatban elrikoltott, el-síkoltott, elüvöllött kiáltás az ő nyelvükön nagyurat jelentett.
Erich Müiler mosolygott és cigarettázott.
— Igazán kegyetlenség lenne, ha k\'zek a filmsztármissck é> showgörlök agyonápolt húsúkba valami leprab-Urfl-lust fognának e^y bronzon vagy e!e-íáulcsoutbuddháiu, vagy lakksárká-
nyon. Rs ez a szörnyeteg ilt, ezzel u kézzel...
Egy koldust figyelt, amint elefánt-inzisos kezél nyújtogatta, kétszer akkora volt már, mint a legnagyobb ^férfikéz.
— Nagy a világ. Hollywood, pro-duecrek, szlárgázsi és egy leprába-dllus.
VI.
Eugcn He .amp Salngouból jött, ahol a I)u|k>nt et (X). Import e\\porl ház nyolcvanezer frankját sikkasztotta el cégjegyző! minőségben, a pénztárossal összejátszva. Pokerből ukarta fc-Uczni a hiányt és miután nem sikerült, feladta a korektség dicstelen küzdelmét. t\'j korszakának hajnalán a fuvolára támaszkodott, Kantonban egy angol kioktatta a puzon művésze, lére is. ,
Eugcn De. amp sokat locsogott. Ll-Ji,an, a tizenkét Elanagan Girls egyike hálás hallgatója volt szertelen és féktelen locsogásainak. Most is olt ku|>or-golt mellette a hotelszoba kissé viharvert chaiselongján és ott kalandozott Eugenr.el a Jaiig«e roppant, hátán, ahol a piráták olyan külön társadalmat alkotnak, mU<t mondjuk f.sikágó-ban a gangszterek.
— Ezt csak uyy mondom, hasonlatképpen, hiszen é i nem voltam még Csikág iban és c«ak a híjakban olvastam a bollleggerckről. De a J-mgceu
éltem, a kalózok cliampangjait és dzsunkéit ugy ismerem, patkányostul, bűzlő hullarószeklöl é^ rablott ékszerektől kezdve egészen a kis házioltárig, mint a tenyeremet. Ezt elhiheted nekem, kis almavirág.
így liivta mindig Liliunt és az almavirág liilt neki. Decainp egyébként igy hívta Lukit is, a kis párisi Lulut, aki szintén hitt neki.
Lillán narkotikumokról érdeklődött ezután. De.-amp aprólékosan leirt i u morfium, a kokfciin, a Iuisím, u betel és egy burmai növény hatását, amelyet a bennszülötteken kivül állítólag csak
ő ismert. \'
VII.
A Nanklng Hotel sárga halty*b"ti jól ltuloiluk a fehér dresszek. Shan-tung ing, flanell nudrág, antilop cipő. Teddy Smiles az elemében volt. Hegedült, dzsiggelt, steppelt, igy vezette a The whlte Jfizzcrseket és közben kamuszosan rikoltozott:
— Oh, Mona!
Elltél Ciordon, Bondor (lyurka, Mlt-rofan, Szergej, Múller és Decamp ie-mekeltek a zongorán, saxofonou, baríjon, jazzliarnionikán, jazzlronibitán és puzonon. Nem is l>eszélve Arehibald-Jról, a né^enől, aki a jazzdob ütöszer-számainak, kcreplőinek, füré zcinek és a nunbatökiiek volt valóságos zsonglőrje. /
(Folyt, kőv.) v I .
l9ü»: flugliMtm 3________BAtiAl RMiiami
Vórosi Hosgó. Francia film! Kedd-szerda.
I. A nagy zeneköltő, Beethoven I|AmbX IIMMU^I* Főszereplői: Harry Baur és a élete, szerelmei, tragédiája VClIO V 9 9 Jf & t% "nom szépségD Anr.y Duoaux
" BRÉMA SZIGETE
Előadások: 5, 7 és 9 órakor. Az 5 órai előadás filléres.
A Balatoni Szövetség közgyűlése
A Balatoni Egyesületek- -Szövetsége most tartotta meg közgyűlését Keszthelyen Ikl.kly Szab 5 János elnökletével. Tő-visy ü. v. elnök javas-latot t.-tt a? ülésen, lwpy a kettős vágányt építsék ki Keszthelyig, a balatoni tarifát pedig tegyék olcsóbbá. Palocsay városbíró Keszthely problémáiról beszélt. Miután Ke zt-lK\'ly és Héviz sorsa sz>rosan össze-fübb, egyntie *>n akarják fejlő lésüket elö nozditani. Keszthely is örül, hogy 19l0-l>en a Festetics uradalom saját kezelésbe veszi liévizfürdőt. A vízvezeték kérdést rendezni kívánják és meg akarják szervezni a Halálon zöldség ói gyümölcs ellátását. I.entll Adolf a balatoni inuzeumke.i tudományos nlajKHi álló növényesiléiét, a lnln-toni akvárium (elállítását és a Mu-zeum végk)0cs elrendezését kívánja, mert a még inintiig ládákban lévő nagyérlékü Darnay anyag tönkremegy. Több felszólalás után disze\'.íéJ zárta be az ülést. —>r
(Mühelyáthelyezés)
Asztalosmühelye.net C.sengeri ut l\'4i alól a\', utca másik oldalán levő i:i-as számú ház udvarába helye/.lein át. További pártfogást kér Szemei lK\'Z-ő műbútorasztalos. (:)
— Gotdánné B«nrze Teri női kfilup-Bzalonját Főút 8. (Baz&r) II. udvar I. em. helyezte át.
— (Zalai töz)
Ábrahám Miklós pálfiszegi földműves portáján kigyulladt cjy szalmakazal. A lángok csak fklry^ hamar átcsaptak n Vir). |>ajtára, amely a felenne lévő takarmánnyal é< I ■ gazdasági fTszerelések-l ^ kel ejyütt leégett. A kár megtalálja az ezer pengőt. A tüzet valószínűleg gondatlanság okozta,
— (Balesetek)
Varga György íentihe^jyi lakos J-.a-szálás közb\'n oly szerencsétlenül vágott lábálw, hogy hetekig a\', ágyat kénytelen nyomni. — Belső József tó feji földművé* szénarukás közben szemét szúrta ki. — Simon József bazilai lakos a kocsi tetejéről esett K\', kórházban ápolják.
— (Bicskázás)
Krápccz Islván uradalmi gulyás
/Zalacsányban össze ve szett egyik barátjával. A barát védelmére- kell Cscinba Józeí, aki bics. kával oldalba szúrt t Krá-l>cczcl. A csendőri nyomozás folyik.
Elrontott gyomornál és az eziel Ő88z;függö bélzavarok, fdfuvódás, émelygés, homlokéj is, láz, hinyás, hasmínéí vagy székszorulás eselei-ben már egy pohár természetes .Ferenc József* keserűvíz is igen gyorsan, blitosan és kellemesen tisztítja ki az emészléi útjait. Kér-daize meg orvosit.
— (A bQnös cirkuszos)
Kapornaki János éves vándor cirkuszos, nki társulatával Nagykanizsán is járt, a somogyi Toponáron magával csábított egy 10 éves kis-leányt, azzal az igé.eilel, hogy a .levegő királynőjévé tetzi. A kisleány azonban a becstelen cmlier mellett lelje <en lezülött. Kapornokü feljelentésére letartóztatták 6< záit tárgyaláson Ka|H)svárolt most egyévi éi nyolchónapi börtönre itélléli
— (Megtiporta a bika)
A csurgói uradalom ujraajori gazdaságiiban volt alkalmazásban Kop-riesáncez Gergely csordás. Tegnap is szokás sz\'rinl kiliajtotta a teheneket, amikor u felügyeletére bizolt bika nyugtalankodni kezdett, majd megtámadta a csordást A bika felbökte, majd ledobva megtiporta a szerencsétlen embert, aki súlyos sérüléseket szenvedett.
— Butorkl Alti tálunkat tekintse mog minden vételkényszer nélkül. Kopsteln bútoráruház
lemabb*
Széchenyi György gróf lemond mandátumáról
Bduapest, augusztus 2 Ma reggel Budapesten olyan hi--rek terjedtek el, hojy gróf Széchenyi György lemond mandátumiáról, visszavonul a politikai élettől ós egy külföldi kolostorba vonul. v A grófhoz közelálló körök erre-| vonatk zóan a következő felvilágio-sltást adták : AJ gróf az utóbbi ilő^ ben gyengélkedett, saávattakfti ti \\oU, ezért vonult vissza monokt hitbizományi kastélyába. Állapota nem" ioizabbod«tt, de nem \'s javult és miután nem sjok rjeménv arfp, hojy a politikai szümt ulán egészségére nem le z Ártalmatlan a köz-, életi szcieplés, kényte\'en volt ugy határpTuil, hogy — híajnem jaVu\'1 állapp\'a leniond mandátumáról-Ko\'ostorba vonulásáról iszóló hii\'ek azonban merő kitalálások. A jgróf példás családi életet él.
— Akar így pengőért egy asoba bntort?
Vegyen egyliázközségi kulturhái-sors jegyet I
„Dolooztass, bogi dolgozbassl"
mim
173 000 q-val több buza termett az idén Zalában, mint tavaly
Hogyan oszlik meg a búzatermés a kamara területin vármegyénktnt
A hivatalos termésbecslés alapján az idén 5.51 millió mélerinázsávul nagyobb termés várlwtó a tavalyinál. Igen érdekes az alább következő kimutatás, umely az Alsódunántuli Me-
zőgazdasági Kamara területileg várine-gyénként tűnteti fe\'. a várliató terméshozamot és feltűnteü az e\'.öfö évi aratás ereJményét.
Vármegye
Baranya Somogy Tolna Zala
Terű et kat. hold 123.250 154.079 116231 92.565
Állag termét métcrmáfsa 10.5
85 10.0
86
191*. évi várható termét méttrmám
1,294.125 1,309.672 1,162 310 786.803
1037. évi termé* méltrmiri*
1,040.105 1,154.060 870.273 613.807
— (Nyugalombavonulás)!
I,andi Ferenc parsai igazgató-tanító, iskotafelügyelő, aki a község kántora is volt, nyugalomba ment. Helyére most választották meg izgalmas ülésen az uj kántortanítót, többszöri szavazással Kovács József tanító sze-mélyében.
— (Kinevezés)
A pénzügyminiszter Bárányi Károly nagykanizsai tűzharcost a nagykanizs\'i ni. kir. sóhlvatalhoz mázsatisztié nevezte ki.
— (Hősi emlékművet avatott Badacsonytomaj)
Vasárnap leplezték le Badacsonytomajon a világhál).>ru hősi lialottaiiuik emlékszobrát, I)ankó Józ eí szobrászművész alkotását. A szoboravató ünnepélyen megjelent gróf Esztorházy Móric, a kerület országnyüléd képviselője, Zala vármegye részéről gróf Teleki
tBéla főispán éi Ilrand Sándor alispán. A Vitézi Széket Farkas Sándor, a III. vcgyesdundárl Takács alezredes képviselte. Az ünnepi beszédei vitéz Somogy váry Gyula országgyűlési képviselő mondta. Az ünnepély után tirsas-ebéd volt, amelyen gróf Eszterházy Móric Horthy Miklós kormányzóra mondott felköszöntőt.
— (Áramszünet)
1938. évi augusztus 3-án a Kossuth tér, Katona rét, Kórliáz utca, Széchenyi tér utvonalakon reggel 7-IŐI 12 óráig áramszünetet tartunk. Dráva-völgyi. (:)
— (A gáspárhegyl parcellázás)
sikerült prosjiektusa most hagyta el a Zalai Közlöny nyomdáját. A parcellázást illető felvilágositáakot a Néplflkarékjíénztár ad.
— (Nöl munkatábor Letenyén)
Lelenyén egy harminc tagból álló női munkatábor kezdte meg működését. A főiskolás lányok a polgáar-házakhoz nyerWk beosztási, közös szállásuk azonban az iskolában van. A munkatábor tagjait a letenyeie^ nagy szeretettel fogadiák.
— (Hamis pénz Keszthelyen)
Keszthelyen vasárnap fel tűni egy Jiő, aki mindenütt kétj)cngősscl fize-I tett. Egyik helyen gyanús volt a pénz, megmérték: másfél dekával volt kevccbb a törvényesnél. Igazoltatták a nőt, akiről kiderült, hogy Erdődi Erzsébet budapesti leány. Beismerte, lwgy hamis |>énzckct terjeszt, állítólagos vőlegénye, Kovács Sándor megbízásából, aki azonban megszökött, lírdő li Erzsébet uz ügyészségié került, a férfit körözik.
— Teklntte meg a Kopsteln Bútoráruház állandó butorklállltását Izlésee és olo. é bútorokat kedvező fizetési tel tételekkol vásárolhat
l-rdekei adata még a kimutatásnak, hogy a legutóbbi termésbecslés alap-ján uz egész Dunántúlon a termői-
állagok holdanként 9.30 q, országos viszonylatban pedig 9.02 q.
Idényvégi K|AR|JSITAS -uB
. DIVATCSARNOKBAN Halmos és Takács, Fő nt 6
Ei.nld6al.tt ■ r.Méron l.«5 fi«>»> árukat mély.n l..«*lllt«tt ^áru.Hjalu
bauai roblom
I9M. augusztus 3.
APRÓHIRDETÉSEK
AllAs
Alkalmasáét nyári négy polgárit végzett, komoly leány Uiletl Tilszolgálói minőségben. 21)0 P biztosíték, nem lel tétlen késxpénzben, sztlkiéges. Németül tudók előnyben. Clm a kiadóban.
Tintességes asobalaáayt keresek 15 re. Clm a kiadóhivatalban. *
Ügyes aalatfanasfaáayt vagy szobaleányt augusztus 15-re felveszek. — Dr Sxöllósiné, Pő-ut 22. - 2118
ADÁS-VÉTEL
Szlvónyomós hat olcsón eladó. Kauf mun Manó, Szent Imre-herceg, u. 6. 1848
I tubát vesiek «i eladok, hívásra házhoz megyek. Márkus, Király-utca 31. 1967
Egy homokfutó kocal aladá TUchert kovJ les, Nagykanizsa. 2097
20 d«b féléves, egészséges angol »MdA eladó Telekl-ut 0 206b
Karáfcpárak kedvező részletre legolcsóbban kaphatók Vajda vaakaraa-
" " * 1852
Jókarban levő iáguakrányt vennék. Címeket a kiadóba kérem. •
lakAs-üzlethelyiséo
Háramnxokáa összkomfortos lakás
>któbcr vstf -----*— * ~ "*"
faludy-utca
október vagV november l-re kiadó. Kis-tea ?/a. 2116
Horthy Mlklós-ut ló. sí. hhban há-romsiobás udvari lakás azonnal kiadó.
2120
3 szobás összkomloitos, 5 szobás öisz-komlortos lakáaak november l-re kl adók. Deutsch, Deák tér 12. 2120
HÁZ ÉS INGATLAN
Háramaaobáa magánház nagy gyümölcsössel, novemberre bérbeadó vagy eladó. Jóasel fóherceg-ut 36. 2088
KÜLÖNFÉLE
KápkaratuéaakAt, részletfizetésre ls. uakszertlen végez Stern Uvegkereske-déa, Fő-ut 2. 1796
Viawaxatákat sajátkezUleg szerel\' éi javít — Jerausek, Erzsébet-lér 18., telefon 526. 2099
Pótvlaagára lelkrsmereteien, sikerrel Unit — Iváncilcí, Kosiuthtér 22. Loskal ur elmén. 2115
Elvaavatt 3 X * mtr ponyva szombaton este Rákóczi utcától Magyar ulca 30 lg. Stlvcs megtaláló 10 pengó Jutalom ellenében adja le Sugár-ut, Kluger clpésx-műhelybe. 2119
Mindennapi leveleiésból ÖssiegyUJtótt kályaoat, régi vagy uj tömegeket, ma-gyarl és küllöldlt, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarits Lajos, a Zalai Köalöny f. szerkesztője. Érdeklődni lehet teleion 78. ss. vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra köiött.
Elegáns
nói kosztümök Idényvégi árakon kaphatók
Schütz
OfcSjÓfíesjjff
nafta mczi&m mwkozTialik
Holherr Schranb:—Clayton -Sliuttleworth gyárlminyu
EKÉK
(QkSrpánoé! kormánylemez-
zíl, pormentes csapígyakkal, ■neahoeezebbltoH krrék-
agyakkal, az u| típusok finmQ kBdö zslroiőval.
BORONÁK
2 tagú és 3 lagu, könnyű és nehéz kivitelben.
VETŐQÉPEK
kanalas- és lotórendsierfcen. Darálók. •>aoaka«áa">-SxBIA.u.bk. SxBI6práaak. Répa.ágAk. ■alti.átarak.
Kaphatók ós mpgtoklntho dk nagykanizsai lorakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédcluiUxerek, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 180.
Férfl ingek
P.aylla
T.ikó.olyom . . 4 50 .
Poiipltn.il . . 4 — „
HSvld alsóaadráf 1.20 .
Trikó-selyem dóI fehér-nemflek és harisnyák
nagy váliiitékban, méljtsn leszállított
kiárusítás!
árakon
Brónyal Divatház
Hurihy Mlklós-ut 1.
Kirándulásra ne felfejtsen
Therrnasf vinni,
hideget, meleget egyformán tartja.
y2 II. hőpalack P 2\'10
Szabó Antal sportüzletében.
ZSAK
ponyva
oazdasAoi kötél
lópokróc. zs1neo
legelőnyösebben vásárolható
Állandó nagy raktár uj 4s használt z a áh okban
Hirscb és Szegő népéi Zsák- és popiüzés\\
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A (óváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és kOzpontl fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmeniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerüli olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
c berendezett ragyogó tiszta szobáit.
a százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadónivalala állit ki a Jelentkező olvasók részére.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nagykanizsa megyei várói polgármeslerélól.
14 369/1938.
Tirgy: Horváth Ferenc tulajdonát képezó mezei Ingatlanon vert ut tilalminak közhírré lílele.
Hirdetmény.
Közhírré festem, hogy Ht^|i|h Ferenc ny. máv. mozdonyvezető nagykaniissi Ország út 39. u. a. lakos tulajdonát képező a malom-kerfl dűlőben a Miniapaiak partján fekvő szántóföldön és kaszálón vert gyalogul használatának tilalmát az 1894. évi XII. I.c. 42. § a alapján elrendelem.
Jelen Utalom elten vétők kihágist köveinek el.
Nagykanizsa, 1938. |ulius 30.
o Polgármester.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdájában
„Dolaoztass, \\\\m dolgozhass!"
Minden háztartásban akad felesleges holmi, amit jó lenne eladni, ha volna kinek / — Biztos vevőt házhoz szállít egy párfilléres apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KtJisaidaságl Ft., T. Nagykaalisa" Felolóa kiadó: Zalai Kárely. Nyomatott i a „Kli|aidaaágl R T. Nagykaaliaa*
nyomdáiéban. (Nyomdáért lolel: Zalai Kárely.)
78* BvMyim 174. ttán.
Nígyktnlxíi, 1938. augusztus 4 csütörtök
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
feerkcixUMg és UadóWvstal: FM 5. siáin.
: luladcn bftkózrup délutan.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 40 fillér. Szerkesztőségi is kiadóhivatal! telelőn: 78. sz.
III kap a magyar fala az 1000 millió pengőből ?
A? 1000 millió pengős beruházás fedezetére a Nemzeti Egység kormánya csak a tárSada\'om vagyonos rétegétől kérja;nvngi áldozatot.
100 mOtíó pfcpgőt bclsőköjlcsőnként veáz fie. aá állam, 350 milliót a vállala\'októl vesz el vagyondézs-í ma fejében, 170 mtfliióval a ház-bir\'okot és az ingóvagyon! terheli meg és csak 80 millió pengőt kér a mezőgazdáktól, de csak azoktól, akik 50 ezjer pengőnél nagyobb vií-gyónnál rendelkeaíVok.
Ugyanakkor, amikor a Nemzeti Egység kormánya a kisembereket teljesen m«ntosltl az anyagi álco\'a-Iok tói, őszinte szociális érméssel\' arra törekszik, hogy a beruházási terv végrehajtása ío:]án elért elöH nylökből és haszonból a kfeembeJ reknek minél nagyobb rész jusson.
A 600 millió pengő körüli\'összegből, ameiyet a kormány a honvédség felszerelésének tőkéié te iléseie fordit, sok ezer dolgos kéz kap munkát és kenyeret s ezzel lénye.* gesen enyhül a munkanélküliség, fokozódik a kereseti lehetőség, ami a falu gazdasági termékelnek értékesítését is hathatósan elősegüi.
130 millió pengőt a Nemzeti Egység kormánya az államvasutak, a ha|józás, a távírda és távbeszélői fejlesztésére fordít. Ezzel szoros és közvetlen összeköttetést teremt a falvak, a váiosok és az ors/ág fővárosa között. Ez a 130 millió leJ hát nagyobbszabásu közmunkákat jelent, a közlekedést hatalmas méty tékben előmozdítja s a termények szálfájának megkönnyítésével a falu helyzetén lényegesen segit.
80 millió pengőt nagyutak és bekötőutak épitésére fordit az állam. Országos viszonylatban nagyarányú közmunkát jelent ez a terv Is, ^ melynek révén sokezer falusi kisember jut kenyérhez. Af utépUési piogram teljes végriehajlása után minden falu és nagyobb tanyai gócpont bekajpcsolódik a nagyutak forgalmába. Ez az útépítési terv a falvak kulturális és egészségügyi fejlődését is szolgába.
20 millió pengőt a falvaknak egészséges ivóvízzel való ellátására, egészségi és szociális viszonyainak javítására fordít a Nemzeti Egység kormánya. Nemcsak kórházakkal kívánunk, amelyekben a falusi ember gyógyulást talál, de a népbe, tegségeket Is meg akarjuk előzni és és vissza akarjuk szorítani
20 millió pengő a telepítés meg* gyorsítjV ára szolgál, mert azt kii.\' vánjuk, hogy a falu nénéuek földigényét minél gyorsabban és minél nagyobb mértékben kielégíthessük.
36 millió pengővel az Alföld ön^ tőzési munkálatalt ét> egyéb vifi-munkálaíokat támogat a "Nemzeti Egység kormánya, hogy az ország termelésének fokozását ezen az u\'on is előmozdíthassuk.
I millió pengő az állattenyésztés fejlesztésére szolgál, mert a falva-i kat megfelelő tenyészállattal kívánjuk ellátni. ,* . . \'; \\ , | í
6 millió pengő a mezőgazdasági és kertészeti szakoktatás fej!eszlé>él és a talajjavítást segiti elő, amivel a mezőgazdasági kulturát akarjuk) emelni és a használhatatlannak biionyult terüteeket termőföldekké kívánjuk változtatni.
9 millió pengővel siet az állam a beruházási UJVfcen is a mezőt* gazdasági termények értéke .Késének megkönnyítésére, hogy a falusi nép nehéz munkájáért megfedő terményárakhoz jusson.
. 10 millió pengőnél nagyobb ösz-saeggel falusi elemi és gazdásági\', népiskolák épülnek.
10 millió pengőt a bányászati és és nyersanyagkutatásra szánt a Nemzeti Egység kormánya, hogy nyersanyagszükségletünket, igy első\'orban a mezőgazdasági életben is nélkülözhetetlen olajoka\', minél nagyobb mértékben belföldön termelhessük-
75 millió pengőt fordit a kormány a gazdavédelem fokozatos fel oldására és y mezőgazdasági hitel ujabb alapjainak biztosítására, logy a mezőgazdasági élet vérkeringését meggyorsítsuk. « Külön akció keietéten kíván a Jwrmány a kisipariig hiteligéu nyeinek kérdésévei foglalkozni. A kiseinbeiek érdekeit tartja | szem előtt és a legszegényebb ré-
tegek emberi sorsáról gondoskodik! ez a terv, amelynek minden tételéi a kormány és a Nemzeti ..Egység Pártja síociális érzése hatja át. Az 1000 millió minden fillérje a ma-f gyar népmilliók jelenét és jövöjéf siolgálja. t
A beruházási terv sikerét csak a nemzet tagjainak szoros össze.ogá-sa, a Nemzeti Egység biztosítja, i Országépitő munkánk! oz magyatt szei\'eletlel várunk mindenkit lálof-runkba.
A Neinzeü Egység Pártja nevéú ben :
vitéz Imrédy Béla s. k. pártvezér.
Tasnddl Nagy András s. k. országos pártelnök.

Japán és Szovietoroszország
egymást figyelmezteti a békére • köxben tovább folynak a hadüzenet
nélküli harcok
Moszkva, augusztus 3 Szovjet kormánykörök figyelmeztették Japán\', hogy jól gondolja meg a legutóbbi napok eseményeit, mert a harcok még ugyancsak helyi jellegűek, de általános felfofrdulá^ sal is fenyegetnek, ha nem teremtik meg a békét és nem vélnek véget az ellenségeskedésnek. Ezzel kapcso latban azonban kijelentik, hogy tv síovjet nem lür el semmiféle hafy társértést, különösen pedig azl nem, l.o^y területére idegen katona lépjen. | >
Tokió, augusztus 3
A japán kormány a fentihez hasonló figyelmeztetést küld e Moszkvába és elinditolta az uj tiltakozó jegyzéket is a határsértések ügyében, mert a legutóbbira semmi választ nem kupolt. \'
A moszkvai lapok a japán kor-jnányt teszik felelőssé az escm(éti
nyékért, ezzel szemben a japáni sajtó a szovjetet okolja a törlénr lekért. /
Sanghay, augusztus 3
Ugyanez idő alatl azonban az ellenségeskedés a harci eszközökkei is folyik. A Komán tó partján heves harcok dúlnak. Moszkvai hi/adás szerint a japán csapatok két támadást intéztek azon területek ellen, amelyeket ju\'ius 31-én az o\'oszok el íoghútak. A japánok lámadásáthe-ves gépfegyvertüzzel meghiusi\'ot-t<ák. C\'áfolja a nvoszkvai hiradái azt is, hogy szovjet repülők boni^ bázták \\o~lna a mandzsúriai és koreai területeket. Érdekes, hogy a jelentés egy szóval sem lesz emt-Ütést a japán c ajxi\'ok által elfog-lalt dombokról.
Ezzel szemben — mint tokiói jelentés mondja — a cSangkufcngl magaslatokon a japánok erősen tartják magukat. A szovjet c apa-
tok ugyan két izben is indítottak Iá-madást a magaslatok ellen, de a japái ok mindannyiszor visszaverték a támadást.
A harcokban főképp GPU határörök vetlek részt, de már rendo^ katonasággal kiegészítve. 3-án két-háiom zászlóaljnyi katonaság is ér. kezett a helyszínre a japán incgfi.} gyelök szerint, amiből arra engednek következtetni, hogy a szovjet a a nagy véráldozutok és a kudarcok; után is megerősítésekkel "folytatni akarja a támadásokat.
Tokió, augusztus 3 A csangkufengi magaslatokon ju. lius 31-e óta tartanak az ellenségeskedések. A harcokban a c atagépko-csik is résztveitek.
Japán a harcok ellenére sem adja fei a reményt, hogy a viszályt diplomáciai uton békésen el lehet intézni.
Bizalmatlanul fogadták a csehek a ma délután Prágába
érkezett lord Runcimant
t
Egy hónapra béreli lakosztályt az angol megbízott Prágában — A kisebbségek a helyzet javulását remélik a lord tanácskozásaitól
Prága, augusztus 3 Lord Runcinuinn, az angol kormány megbizfctlja ma délután fJ órakor érkezett meg Prágába. Híva-, talos fogadtatása nem volt meri cseh kormány arra az álláspontra helyezkedett, hogy lord Runcimann nem hivatalos megbízottja Anglián nak és a tanácskozásokon Is csak figyelő és tanácsadó szerepet/ tölt be. |
Runcimann lord az Alkson szállóban szállt meg, egy hónapra bérelt magáiurk és munk^Jinsainak lakK osztáiyt, de azzal a kikötéssel, hogy esetleg meghosszabbítja otl tartóz^
kodását.
Prágai körök nem fogadták különben sem nagy rokonszenvvel \'ír lordot. A cseh sajtó is bizalmatla-
nul fogadja a küldetést és nem tulajdonit neki olyan nagy horderőt, mint ahogy azt az angol íformány jószándéka megérdemelné.
Hodzsa lemondását követelik a szlovákok a kisebbségi javaslat nyelvi korlátozásai miatt
Prága, augusztus 3 | Kisebbségi körökben általános • a
Mig a prágai kormány tartóz^ kodóan, a sajló pedig egyencen bizalmatlanul fogadja lord Runcimann prágai tanácskozásait, addig a ki* itbliségfck a legnagyobb bizjalonif mai néznek az angol meghízott, megbeszélései elé. ,
felfogás, hogy egy igazságos független tényezőnek a való helyzet feltárása csak kedvező lehet az elnyomottaknak. Jól tudják, hogy a csehek attól félnek, hogy a szemé*, lyes megbeszélés Soi\'áíi niost olvan dolgok is kiderülnek, amit jefcwfgj-
_BAUAI ItOZLONV_.
Dr. Krátky István polgármester Bethlen István grófnál Inkén
A polgármester városfejlesztési programjának további fázisa
__
elhallgattak, dc ez Is cvak a kisebbségek javára szolgál.
Prága, augusztus 8 A salovákok egyébként a íugnai gyobb felháboiOdássai vélték tudoJ másul a cseh körniüny határozatát/ jamefyet a cseh népipárt nyomására hpzolt. Eszerint kn kisebbségi javasa latban az eddigi nyelvi korlátozj&l sok éi-vényben maradnak a jövőro nézve is. <
A szlovákok a kormány kudarc^ nak tekintik ezt ésMhang\'-->ulyozzák, hogy ez szöges ellentétben áll Hodzsa miniszterelnök lü.-deleli politika jiájv^ü. Nincs más megoldás,\' — irjájk a lapok — vonja le Hodzsa a következtetési és mondjon le! Hodzsa miniszterelnök nem asszisztálhat tovább a csehek oselszövésftfo né\' 1 — hangsúlyozzák a szlovákok.
Szenvedd beteg asszonyok gyakran már egy kis pohár teimeszelés „Ferenc József keserüviz-zel is nagyon könnyű, lágy bélki-ürüléat érhetnek el, ami igen sok esetben rendkívül jótékony natással van a beteg szervekre. — Kérdezze meg orvosat
Bulgária és Magyarország; sérelmei...
London, augusztus 3 A Manschcster Quardinu vezércikkben foglalkozik a sziloniki cgyezmény-nyel és hangsúlyozza, hogy Hulgáriá-nak megvannak a maga katonai és területi sérelmei Magyarországgal együtt és nem szabad megakadályozni törekvéseiket területük revíziójáért. _
Uj cseh rendelet a motorok elkobzásáról
Prága, augusztus 3 \' A katonai tanács javaslatára a cseh kormány ujabb rendeletet •hozott a moloi-ok elkobzásáról. Az uj icndelet" szerint nemcsak háborús időben, Jui-nem katonai gyakorlatok ideje alatt is jogfti van a kormánynak korlátlanul lefoglalni és igénybe venni hadi célokra a polgári motor-jármüveket. A polgári vezetők i>edig szintén bánni-kor kötelesek az igénybevett motorokat tovább vezetni.
Wiedemann kapitány nem utazott I.ondonba
Berlin, augusztus 3 Wiedemann kapitány, akinek Ion. doni útjáról manapság annyit beszéltek nem utazott Londonba. Tegnap este ugyanis Hitler kancellár jobbján részt veit az uj kancellári judoin átalakításán dolgozó munkások közös vacsoráján.
Lezuhant Barnwell, a hires repülőgép- konstruktor
Ixmdon, augusztus 3.
A Bristol mellett lezuhant repülőgép utasa Barmvcll volt, n híres Hrlstol-YOdász és harcigéix\'k szerkesztője. Az ujrendszerü gépeket az \'ő tervei szerint építettek i6s a lezuhant gép ís saját tervei szerint készült. A hires ft\'pfdőtfép-épitő szörnyethalt.
Megírtuk, hogy Nagykanizsa vá-1*03 országgyűlési képviselője,. gróf Bethlen István ny. miniszleiplnökV angliai útjáról hazatért és lnkfei birtokára érkezett, ahol csendes vfeszavonultságban tölli a nagy nyári politikai szünetel, mielőtt ismét megkezdődik az őszi poétikai kampány. Dr. Krfttky István ppi^ gármester felhasználta ezt a kv\'dvo-zö alkalmat arra, hogy Nagykanizsa város ügyei iránt miidenkor fogékony és előzékeny országgyülé-si képviselőjét felkeresse és köszönetet mondjon neki támogatásáért és fáradozásáért, amit ujabban, a szőnyegen levő és megvalósulás felé közeledő városi ügyek érdekéi bon kifejtett. Egyben előterjfeszteUe mindazokat a városi problémákat, si melyek komoly és mielőbbi megoldásra várnak. Dr. Krátky polgári, meslcr főleg a jövő éVben megvalósulásra tervezett középi tkozésc^
Talán egyetlen Ipartestület sem fejti ki azt nz intenzív muiíkát atf egyetemes iparosság érdekében,! mint a nagykanizsai Ipartestület, a mely mióta járási ipartestületié ala-. kult át, ezt a munkál még halvá-f nyozottabban folytatja. A« eíiíök ségi tagjai, élén Samu Lajo3 járási elnökkel, az <cgész nagykanizsai járás községeit fe\'keresték, hogy minden egyes község iparosságának^ kívánságát meghallgassák, feljegyezzék és azt a rendelkezésükre álló erőkkel a lehetőséghez képest keiesztül-vigyék. A tárgyalások sefrén szá\'-> mos kívánság került jegyzőkönyvbe, amit illetékes helyre felierjesztenek.
Megállapítást nyert, hogy bár a magyar iparosságnak közös a fájdalma, közös érdekeik vannak, mégis a falu Iparosságának élete, kívánságai, érdekei nem egészvm
ket, stb. tette szóvá, amelyek \'.bTu vatva lesznek a nagy muirkanélkiL liséget levezetni. Majd megbeszélte a legközelebbi teendőket, amelyek dr. Králky nagyszabású városfejf-lesztésl programjának további fáf-zis,át képezik és megvalósulásuk nagyban hozzá fog járulni a vávos. gazdasági életének fellendítéséhez. A polgánnesler megkérte Bethlent, hojy mindezeknek megvalósítása és lehetővé télele érdekében támogaaw sa illetékes helyen Nagykanizsa város törekvéseit és kénelmét.
Gróf Bethlen teljesen magáévá tette az előterjesztéseket, am^ye*. kei nagy figyc\'emmei végighallgat totl, majd megígérte, hogi, Nagyfa kanizsa fejlesztését és gazdasági/ vérkeringésének előmoiditávát célzó törekvést és megmozdulást min-\' denkor legteljesebben támogatni kész-
azonosak a városiakéval. Aíni természetes is. Szól ez különösen a vá;-< sár kérdésében. Mindenesetre nagy erőt je\'ent n kanizsai iparosságnak, hogy táb >ruk a vidék iparos á jávai majdnem mégcgyszer akkorára(megi nőit, megizmosodott. Mert másféLi ezer fő a nagykanizsai és járási ipartestület tagjainak mai létszáma. Egy o\'y erő, oly hatalmas szervea zet, amelynek súlyával mindé ikor számo\'ni kell.
RCI id néhány hónapja még csak, hogy az iparügyi kormány megteremtette ujüásait, azonban már mo3t is meg lehet állapítani^ hojy a kormány reformjai ipari téren is teljesen beváltak. A kezdet érdes égein túlesve, a járásivá való átalakulás az iparosság érdekeit még az eddiginél is nagyobb önértékben szolgálja. Nem volt még magyar niíniszter} amely oly alko-
__1938, aügUézfui 4
tárokat teljem telt volna a magyar iparosság érdekében, mint Bőin nem issza Géza ós lelkes vezérk ara.
Bncsn Szakáll Grolától
Szakáll Gyu\'a piarista tanárt rendje nyugalomba lielyezte és egyben átlie-lyezle Magyaróvárra. Tegna(f%ár ej is költözött Nagykanizsáról és előző délután veit tőle buesut az Irodalmi és Művészeti Kör választmánya.
Szomorú, lehangoló választmányi ülés volt. Olyan "embertől kellett búcsút venni, aki egész lelkével ragaszkodott az Irodalmi és Művészeti Kör. höz, mert szerette azt, súlyos válságok idején kétszer állt oda egész erejével az elnöki kormánykerék mel\'é hogy megmentse a Kört a széthullástól, ftlete, működése nyitott könyv volt a kanizsai kulturális közélqt • ismerői fflőlt. Be.sülést, tiszteletet édemelt ki ve,!e hosszú kanizsai pályafutása alatt, aminek legszebb jele volt, Ivogy amikor <tfső izben elhelyezték innét, ejgész Nagykanizsa megmozdult vissza, liejyezése értlekében és az sikerült is, Szakáll Gyula újra elfoglalta a város kullurélotóben azt n vezelő szerepel, amely másfél évtizeden át összeforrj a nevével. i
Az Irodalmi Körön kívül az utóbbi években a városi muzeum é; könyvtár ői-e is volt s ne.n rajta, hanem a rövid időn és a város mostoha helyzetén mull, hogy ezt a kél elha-nyagoll kanizsai kultúrintézményt mindmáig sem lehetett nyilvánosságra éretté nyilvánítani. Szakáll Gyula sokat dolgozott, liarcolt ezen a fronton is és ügyszeretetével, hozzáértésével bizonyára sokat ért volna el, ha ehhez még ideje maradt volna.
Az Irodalmi és Müvé-Z\'ll Kór választmánya külön ünn-pélyei ülést tartott, amelynek egyetlen tárgya v.dt: — bucsu Szakáll Gyulától. Kelemen Ferenc társelnök vett buesut a Kör távozó elnökétől és dlszeinökétől, egyben a Kflf Ve^yoskarának elnökétől. Bejelentette, hojjy az ősszel nyilvános ünnepélyességgel ís buesut fog venni u Kör eltávozott elnökétől.
— Tizenöt éve, mondta Kelemen társelnök, a legnehezebb időkben vállalta Szakáll Gyula a Kör v-\'zelését,-amikor eltompultak az Székek t kulturális közélet problémái iránt. Felrázta a Kórt a tospedésből, lelkese-dést, uj hitet öntött a tagokba és vadósággal ujjá építette a Kört, meg-leie illette a város büszkeségét, a dicső é.,es Vegyeskart. Nem dekórumnak tekintette az elnökséget, hanem állandóan fáradozott a Kör életszínvonalának emelésén. legutóbb is, a Kör elnökválsága idején készséggel ajánlotta fel szolgálatait ós mint diszelnök, hajlandó volt vállaJni a Kór vezetésének nehéz munkáját. Lelkéből mindig szétsugárzott a kultura igaz szeretete. littől vezetve adta könyvtára jelentékeny részét a Körnek s most ezt az adományát továbbival bővítette ki. A Kör, annak vezetése szívügye volt, a szivén át forrott össze azzal. A Kör lélekben továbbra is megtartja a kapcsolatot Szakáll Gyulával és lélekben ő is továbbra is a Köré marad.
I)r. Krátky István polgármester, a Kör tb. elnöke hangsúlyozta, hogy amit Szakáll Gyula tett a Körért, uzt elfelejteni nem lelíet, mintaképe volt a kultura önzetlen szeretetének.
Szakáll Gyula könnyekig meghatód, va válaszolt u felszólalásokra. | — Szivén találtak, mondta, nz elhangzott szavak, lingem Nagykanizsához, elsősorban a Körhöz szeretet fűzött, füz és fog fűzni. A kultura szeretete valóbon megvan bennem, fokozva a Kör szeretetével. Hz « sze-retet megmarad továbbra is a lelkemben s lm lelietem, egy-egy alkalommal visszu fogok térni a Körhöz.
Végül köszönetei mondott Szakáll Gyula az ünneplésé.\'! ós ezzel a választmány ülése befejező löt t.
— Siá* fillér tgy UnyképMSftp,
lta megnyeri az egyházközség kultúrház-sorsjegyén. ^ ___
Olcsó nyári vásár
SINGERNÉL
aug, 6-ig.
A nagykanizsai Ipartestület erőteljes bekapcsolódása a vidéki iparosság életébe
A gyakorlati élet mindenben Igazolja a kormány helyes Iparpolitikáját
1938 auguizlus 4.
HALAI KÖZLÖNY
Hibás a vízvezetéke?
Hívja
Mendlovitsot
Telefon 271.
JxMta tíUadá
A ^cumU is a kutya
A fővárosban, a nagykörúton törtónt:
Egy rongyos gyermek koldult, nyilván éhsége miatt Közoledett a rendőr, mire a gyermek Ijedten menekült óa közben véletlenül rálépett egy öleb lábára. Ivett erre rlblllió. Az ölebet vo-zető „dáma" a rüt Jelzők áradatát zúdította a rongyos gyerokre, az ölebot pedig karjába kapta éa ugy gügyögött neki, mint a Jó édeaanya szokott szeretett csecsemőjének. — Kommentár nem szükséges az eselhei. Legfeljebb annyi, hogy 1910-ben még két és félszer annyi csecsemő volt Budapesten, mint kutya. Most kutyából van két és lélszor annyi, mint csecsemőből.
A vzávéucsiU ocvzáya..,
A varsói lapok közlik, hogy az állami statisztikai hivatal legutóbbi kimutatása szerint Lengyolország nyu gatl réeze, különösen Novogradek tartomány a legegészségesebb része az országnak. A statisztika szerint Jelenleg 214 száiévosnél Idősebb ombor lakik ebben a tartományban.
kö, no Uötyifton,
tx> Uft UU tubzáf...!
Az Indiai nők szövetsége Ahmeda-badban tartott értekezletén ogyhangu határozattal követelte, hogy egy tartományt Jelöljenek ki kizárólagos nőura-lom céljaira. Ebben a tartományban csak nők lőhessenek a kormány és tör-vóuyhozás tagjai ős csak női tisztviselőket alaalmazzanak állami és helyi szolgálatra. A határozat Indokolása azt állítja, hogy a .nők közt nincs viszály, féltékenység ós hatalmi sóvárgás; a nőuralom rendet, nyugalmat és békét hozna és megjavíthatná a világot"
,,\\JoU faftiHuk közkeuteU táitasáya"
A londoni cégjegyblróságnál a kö vetkező uj céget Jegyezték be: .Mooro ós Fial, volt fogyencek, közkeresotl társaság, rongy- és óoskavaskereske-dők". A szokatlan hangzású cég főnökei tényleg nemrég töltötték kl hosszabb börtönbüntetésüket és Ily módon Igye-koznek véglog Jó útra térni, abban a reménybonl hogy nyílt bünbánásukkal megnyerik a Jólelkű is Igazságszerotő angol közönség támogatását.
IíalÁtxiH KÍvzM). Ültetett...
George Jacobs oaklandl lakoa a Mar-rltttó lartján haladva, omberl alak körvonalait látta a tó vizében. Habozás nélkül ledobta kabátját ós halálmegvető bátorsággal a vízbe ugrott, hogy kimentse a fuldoklót. A közelben álló rendőr figyelmessé lott viselkedésére, utána ugrott és a partra húzta a h s életmentőt A bíróság Jacobsot nyilvános részegeskedés miatt egyheti fogházra ítél e, megá\'lBpItották ugyanis, hogy a tó tükrében megpillantott saját képmását akarta kimenteni.
a ctMUávi&xt!
A legújabb amerikai divathóbort a hollywoodi filmcsillagok által népszó-rüsltott „csóktávlratozás". A csókot küldő hölgy megcsókoljá a távirat-űrlapot s a pirosított ajkak nyomát fényképtávlratozás utján a rendeltetési állomásra továbbítják és a címzettnek kikózbesltik, aki természetesen rögtön ajkaihoz Illeszti az érzelmes papírlapot Az első „drótcsókot" Hollywoodból Newyorkba küldték.
Fertőz-e a pasztőrözött te]?
Az Állategészségügyi Intézel érdekes megállapításai a száj- és kOrömfáJás fertőzésére vonatkozóan
A Zalai Közlöny |ulius 23-1 S\'4-untban .Milyen veszélyt lejt az emberre néz\\e a sziíj- én kö\'ömtiljás feiTőz&e ?« olmmel egy közlemény jelent mey, nHelynek orvííl-köz-egész-ségl része alulírottól szárma^ zik. E "közleményre másnap a lap< ban Tóth Miklós, az OM\'Í\'K üZ3tn4 vezetője reflektált, kifogásolván cikkemnek azon állítását, hogy »a pasztőrö/-és 60 65 fokon történik; azért a .pasztőrözött tejbői készüli vaj is fertőzhet.* j
A nagy horderejű kérdésben ál-íás.\'oglálásra kértem fel a M. Kir. Orsz. Közegészségügyi Intézetei, de ez a legmagasabb közegészségügyi fórumunk önmagánál kompelen-sebbnek Ítélte a M. Kir. Orsz.\' Állategészségügyi Intézetei, mely-nckí jul. 80-án kelt válaszát — eredetiben ez betekintésre bárkinek ien-< delkezésre áll — a következőktx\'il közlöm : »a száj- és körömfájás
virusa a tejben elpusztul forralás4 sal, 85 fokra me&gitve egy perú múlva, 80 fokon 3, 75 fokon 5, 7Q fokon 30 perc múlva; tartós pasz-i tőrözésvel 60 -61 fokon fél órán belül.* Ha tehát a pasztörözés ezen laboratóriumi atiatok fijgyeltímbei vételével történik, akkor a pasztői törözött tej és az ebből készüli v:\\f nem fertőz.
Tóth Miklós cikkében téves azon állítás, hojy az általa közölt pasz-tőrözési eljárásokkal\' az összes sup<-rofita és az emberi szervezetre ári. talmas, u. n. pattodén bakteriul mok elpusztulnak, mert csak a legi több pusztul ei ezen eljárá oklóh Valamennyi spóramentes baktérium csak 100 foknál másfél óra alatt; a spóraképzők pedig c-sak 160 foknál egy órai hevítés után pusziul, nak e\', mint azt minden orvo3 tudja.
Dr. Kőn lg József
31 fillér értékű élelmieteket lopott: bét bónapl börtönre ítélték
Megrázó drámai találkozás anya és fia között a bíróság előtt
Fiatul, erőteljes, jóképű emberi álli-tott a fogházőr a Makáry.tanács elé. Ifjú Hóbor Sándort, aki már büntetve volt és most Ismét került a biróság elé. Az volt ellene a vád, hogy erőszakkal halolt be édesanyja lukasába, inajcl a le lenyel hegyen Bagludi Jó. zsef pincéjéből egy üveg bort, majd egy kis zsírt lopott. Az egésznek 31 fillér az értéke, a károsult vallomása szerint is. Feljelentették Hóbort és mivel már büntetve volt, letartóztatták. Kihallgatása alkalmával azt mondotta, hogy állás nélkül volt, éhezett, egy kis ennivalót akart csak lopni.
A tegnapi tárgyaláson kilmllgitlák Hóbort édesanyját, aki mikor Makáry tanácselnök az anyai szívhez appelálva azt mondotta neki, hogy bocsásson meg megtévedt fiának, mé.jis oak az ő fiu, hu bűnözött is, az idős édesanya elkeseredett arccal azt kiáltotta bda a biróság felé: Nem, nem bocsáj-tok meg!
Soha ebben a tercml>en édesanya ajkáról ez a mondat r.e.n hangzott cl. Szinte az egész terem megdöbben. Az édesanya fájdalma mintha ezekben a szavakban kitörne: Nem bocsájlok meg nokil
Fia szidja, gyalázza, gyűlöli őt, magyarázza ezután az idős nö, mintha megakarná indokolni kérlelhetetlenségét.
Makáry elnök az elkeseredett édes-anya szivéhez szól, de csak újból és újból hallani:
— Nem bocsájlok meg!
A fogházőr mellett ülő fia némán hallgatja az édesanyja megrázó verdiktjét: Nem bocsájlok me^! Olyan ez, mint e^y átok, amit édesanyja szór feléje, kicngcstflcíhetetlcnül.
Majd kinyilik a szegény asszony 3#ve ós mint zsiüp tör fel belőle a panasz. Sosem bocsájlok meg nekll — kiáltja fia felé. Mint a rög a koporsóra, ugy hullik az anya szava. A biróság néma tekintettel figyeli és szemléli mindazt, ami pillanatok alatt szinte villanásszerűen elölte lezajlik és ami még súlyosabb, mint a biróság ítélete: Sosem bocsáitok meg neki!
I)r, Yaday Sándor kir. ügyész vád-beszédóben is oly enyhének látja az egész esetet, hogy maga javasolja a bíróságnak az enyhítő szakasz alkalmazásúi u vádlottal szemben.
Ifjú Hóbor azonban ismételten büntetve volt és igy súlyos büntelés
Megbízható - Olcsó - Gyors I!
Kótainé Berény Zsuzsa
isolóftlftoroiMa
Csengery-ut 29. I. h
vár reá. A biróság igyekszik az emberiesség és a való élet magaslatára helyezkedni, amikor a többször büntetett férfit a legenyhébben bünteti, amit csak a BTK előír visszaeső bűnösökkel szemben: hét hónapi börtön ós három évi jogfosztás.
Édesanyja némán hallgatja vőgig az Ítéletet. lígy arcizma sem rándul meg. Mikor elviszik mellette fiát, egy tekintettel sem néz feléje, mintha nem is a gyermeke lenne.
Vájjon mi mehetett végbe az édesanya bensejóben, aki csak egyet hajtogatott mindig: — Sosem bocsájlok mog neki!...
i vasárnapi tűzvész és a tűzoltóság
Hozzászólás a városházán elhangzott interpellációhoz.
Kaptuk a következő sorokat:
Igen tisztelt Szerkesztő Url Engedje meg, hogy nb. lapjában a városi közgyűlésen a vasárnapi tűzvész kérdésében lett biterpellációra én is hozzászóljak. Nagyon szeretem a várost, szivemen vieletn a kanizsai tűzoltóság ügyét és ezen érzelmi jogcimen vagyok bátor a ckérdéshez hozzászólni
Mielőtt valaki bírálatot mond a történlek felelt, szabadjon felemlítenem, liogy a nagykanizsai tűzoltóság Nagykanizsán a Hamupipőke szerepét tölti be esztendők óta. Mikor u költségvetésbe beálliloltak különböző, a tűzoltóság fejlesztését célzó télelekei, egyszerűen lefaragták, törölték .anyagi szem-pontbób> Pedig © tételek egy százalókkal sem emelték volna a pótadókulcsot. A tűzoltólaktanya kérdése évek óta vajúdik, még ma sincsen nbbaii az állapotban, amilyennek kellene lennie Letenyén, nem Nagykanizsán, ahol 32.000 ember élet és vagyonbiztonságáról van szó. A tűzoltók létszámemeléséről minden évben hallunk jjeszjélnl. Történt is valami szerény megerőltetés ezen a téren, de gyökeres Intézkedést nem láttunk. Hogy a nagykanizsai tűzoltóságnak ma olyan felszerelése van, amiért sokan irigyelik, az a parancsnokok és tűzoltók érdeme, akik számtalau esetl>en luizilag állítót lak elő és készítetlek el sök mindent, ezermester módjára, csakhogy a városnak ne kerüljön egy fillérjébe. Csak a végső esetben fordullak a városhoz, ismervén az uralkodó szük-kcblüséget.
Legjobban jellemzi a helyzetet, hogy sok ecetben a régi főparancsnok idb. Knortzer György kormánytanácsos kijolenlelte, hogy ilyen körülmények közölt nem vállalhatja a felelősséget a város lakosságával szemben. És mégis mindezek dacáru elég szép teljesítményt végzett eddig a kanizsai tűzoltóság. Tehát vasárnap sem a tűzoltóságon.\'\'mullott, ha volt ok panaszra. Hálásuk vagyunk az interpelláló képviselő urnák, aki a kérdést végre
Városi Mozgó.
I. A nagy zenek&ltő, Beethoven élete, szerelmei, tragédiája
Francia filmi Még csak sierdán
Vérző vágyak
Főszereplői: Harry Baur és a finom szépségQ Anny Duoaux
II.
Előadások; 5, 7 és 9 órakor.
Az 5 órai előadás filléres.
Három hónapi fogházra Ítélték
a kanizsai piarista cserkészek által elfogott kommunista agitátort
igazságot akarja- valaki megtudni* akkor hallgassa meg a mosUkyal rádió mngyair leiajcjjífcait. Rátéri; Békési a Szent Jobb országjárására is és ugy a ka\'oUkus egyházról, mint f \'
Megírta a Zalai Közlöny, hogy ti nagykanizsai piarista eserkészck) györöki táborában a cserkészek) közreműködésével elfogtak egy kp-,;nimtuíi£jsta agitátort, ak%*sl| ügyét most tárgyalta a pécsi tör-> vényszék ötös tanácsa.
A vád\'ott az el^zo-tes letartóztatásban levő Békési (Bika) Do zső (nagyvázsonyi születésü 60 éves péksegéd volt, aki ellen az ügyészség az állam\' és társadalmi rend felforgat tárára irányuló vétség, a magyar, nemzet megbecsülése el\'en elkövetett vétség, valamint közbiz\'onság (slleni kihi\'u^s miatt emelt vádnjL A\' felolvasott vádirat szerint Békési Péter és Pál napján Balatongyörökön felkereste a község határában tátorozó kanizsai piarista cserkészcsapatot és a tábor paráncsnokiától éleimet kért és kapo\'.t. Közben beszélgetni kezdett a cserkészekkel é3 azok előtt
dlosőitette a szovjetet, azt hangoztalVü, hogy a szovjet diaJ dalnuiskoJni fog még Hitler felett is. Kijelentető, hogy a szovjet ve, zérei tündöklő csillagok és ha aí
Szent István és Szent Imre sznmélyéröl és a Szent Jobbról súlyosan sértő módon nyilatkozott.
Békési kihallgatása során részben beismerő val\'omást te\'t, azt azonban tagadta, hogy a kíatolikus egyházat, a Szent Jobbot és Szent Istvánt sérv tegetle \\olnn.
A tanuk, köztük a györöki cser-késztátorban lévő és az elfogatása ban tevékenyen segédkező Barfarits Miklós és Miklós Zoltán nagykanizsai gimnazista cserkészek, tei(he», lően vallottak ellene. így a bizonyítási eljárás beíe;ezése után, a már hasonló bűncselekményekért bünteteti vád\'ottal az ö\'ös tanács
három hónapi fogházra Ítélte. A1 törvényszék suljosWtó köfliit-ménynek vette azl, hogy a vádlott fiatal cserkészi iuk lelkét akar la megmételyezni. Mi\\el az ügyész és u vád\'ott az Ítéletben megnyugodott, az jogerőre emelkedett.
Greta Garbó és Charles Boyer pompás filmjét nézhetik meg e heti nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol ki előfizetői között.
A szeicncse\' ezen a héten a következőkre mosolygott: Barta Sándor Csengery-ut 6. Herényi József és fia Fő-ut 3.
E heti nyerteseink a szezon legnagyobbsikerü világ-filmjét, a Walewska grófnőt nézhetik meg, amelyben két világnagyság: Q eta Garbó és Charles Boyer „élik ít" Napoleon szerelmi regényét.
B mutatja a Városi Mozi csütörtökön és pénteken.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők.
4
a képviselőtestület elé hozta.
A vasárnapi tűzvész azt mutatja, hogy a hivatásos parancsnoki állást sürgősen be kell tölteni, hiszen ftii. niszteri rendelet van erre. De meg is van a mi kiválóan képzett és tíz esztendő alatt minden tekintetben kipróbált hivatásos tűzoltó-lisztünk, Vecsera Antai, aki nemcsak elsőrendű tűzoltó, de egy kiválóan képzett légoltalmi vezelő és oktató. Aki számtalan esetben bebizonyította, hogy odavaló. A hivatásos tűzoltóparancsnok! kérdést 6flrgősen meg kell oldani. A légoltalmi terv végrehajtásával kapcsolatban most már huladéktalanul építsék meg a modern tűzoltólaktanyát, amely a legénység megfelelő elhelyezését teszi lehetővé. A legénységet haladéktalanul megfelelően szaporítani kell. És ha a többletkiadás a pótadón ik egy százalékkal való felemelésével \'jár is: ezt okvetlenül meg kell valósítani. Az isteni gondviselésnek köszönhető, hogy a vasárnapi tűzvész nem követelt nagyobb áldozatot. Legyen elég a helytelenül értelmezett .takarékosságból, amely jc\'on cselben, kis híjjá, hogy nem nagyon megboszulta ma-, gát.
A vasárnapi tűzvész tanulságait a legközelebbi közgyűlés elé kell vinni és kész javaslatot a közgyűlés elé terjeszteni. <
Vájjon ki vállalja a felelősséget egy nagyobb tűzvész esetén — a jelenlegi helyzet mellett?
A város polgársága sürgős intézke-dóst követeli
Szerkesztő Urnák őszinte nagyrabecsüléssel : \'
KANIZSAI JÁNOS
ID<3
Zivatar
Prognózis: Minikéit szil, ma osak kovés helyen, holnap már több helyen zivataros es8, a hőmérséklet alig viltozlk.
A Meteorológiai Intézet nagykanlzM] mectlgyetóállomiiui jelenti i
Hflmirséklet tegnap eete 0 órakor: 2I.6.+ ma reggel +21 8, délben + 204. Csapadék: 00-fc.
I ii ■ — ------------1—_
JflZZBflND
Irta : SZÁNTÓ GYÖRGY (Regény a Tévolkeletről) 5
VIII.
Játszottak. Az Old Míssisippi songot. A jazz ősének, a rangtimeuek hódoltak, amelyet egykor ncwhaar]On)i niggerek és a/. Kast Hiver gettózsidói szültek k("z")s fájdalmaik enyhítésére. A Missippí fajtiszta angol s<jug volt, talán még a Mayílower deportált-, jainak ajkán buggyant e;ő, amikor először pillantották mej u hömpölygő folyam partjait. De a ragtime jött ritmusainak groteszk humorával, u gé-l>ck eljövendő uralmának sejtelmében u dzsigg és a stepp lábdobálásra beállított sziukopáiban és magával ragadta az angol songot, ki^enevi zsinagógák és manlllai ültetvények emlékeiben.
Teddy Smiles aligha tudott volna minderről számol adni. ö csak vezette hegedűjének vonójával u bájos dalocskát, lassanbelcvitte a ragtimeba és innen fokozatostul a legviharosabb, legraffjnállabb jazz dühöngő ritmusorgiáiba. Egyik kezével kétnegyedes, másikkal háromnegyedes ütemet vert, énekelt, hegedült és táncolt. A két-negyc les ütemet a zongora és a jazzdob vették át, a többiek a háromne-gyc<:e>i és így rohant egyre vadabbul a logfülsikelilőbb fortissímoig. Akkor Teddy merőlegesen felbökött jobbjának mutatóujjával, pillanat század-
része alatt elvágta a hangorkánt, ^zü-nelei tartiut és ebbe a meglepő csendbe a leghalkabb pinnóban hegedülte beje az ősi dall himporos egyszerűségének minden varázsával. Történelmet hegedült, egy zagyva földrész iij korszakának energiákba robbanó uj hajnulát, a kezdetet, amely a vég árnyékára hágott. Aranyásók revolvere dördült, fekele rabszolgák szomorú mosollyal léptek partra rozoga vilor-láshajókról, sárga kulik vasutvonalat építettek\' a két óceán között, az elker. géléit rézbőrűek még kikicsaplak az őserdőkből, fabarakkokban nehézkezü angolszászok vezettek főkönyvet fris-sen épült városok telekspekulációiról, a felhőkarcolók felgyújtották uvkét parton vasbetonnyakukat és ablaksze-meikkol gúnyosan pislogtak a Rocky Mountain felé. Az indiánok pipázva haldokollak a reservalíonokbaii és átadták helyüket a ragtím^jak, néger és zsidó éncklőpiiicéreknek, kinai mosódáknak és a hajóstársaságok vég-nélküli embcrszállitmányainak. Erről beszélt a Mississippi song, a jazzhang-szerek hallgattak és a hegedű pillanatokra átvette régi uralmát, hiszen történelemről csak ö beszélhet.
IX.
Mindedről csuk a shxofonos, Bondor Gyurka tudott valamit, ö olvasta Edna , I\'erber csodálatos szépségű regényét. Az mz\'> színházat és ebből megismerte a Missisipit. Olvasta továbbá Símmel Ornilz önéletrajzit, amely elmond la a raglUne születését. Boudor Gyurka
fczt a kél könyvel saxofonczh lelkesen £s a zongora csengésbongása ugy |>er-mclezelt alá saxofonjának édesbús liangjáru, mint lutpsugár a vénfolyamra.
Kthcl Gordon e.jy mlnnlsolai farm udvarán szaludgáll mezítláb, négyévé, sen, fésületlenül és boldogan, a zongora elerántcsontbiUcntyüi mintha a lábai alatt csendültek volna engedelmesen. Egy kecskebőrnadrágos cowboy olt állott az istálló ajtajában az ir szolgálólánnyal, egy foltos tehén elbődült és a tyúkok kapirgáltak a napfényben csillogó szemétdombon.
Szergej harmonikája orgonahango-kal búgott és matrózdalokU sípolt. Az orgonaliangok a preobrasenszky-eziel diszegyenruliáira emlékeztettek.
Mitrofan bunjoján u Don mellett kalandozott. l-rczte, hogy a Míssisippi sem lehet más és paraszllányokat látóit, amint tömbig feltűrt szoknyákban sulykolnak, fröcskölik egymást és integetnek a lóitató kozákoknak.
Erlch Müller a ceyloni lányi a gondolt, aki várja a szobájában. Az is lehet, hogy ellopta összegyűjtött pénzét, melyei ott lartott u szekréuyben, fehérneműjébe dugva. Ifogy is lehet ilyen kiismerhetetlen Wi\'émtéssil egy fedél alall hálni.
Eugen Pe amp semmire .sem emlékezett, csak fujUi a puzout és Tcddyre meredt, minden intésérc figyelve.
Egy ember játszott igazán, a szó teljes és végső értelmében, Archibald, a néger. Az ő feiében nem volt Don és nem volt Mls^sipi, nem voltak
1838. augu»itu8 4.
ÉRTESÍTÉS. jm
firtesltem a nagyérdemű hölgyközön-
séget, hogy hBlayfodráuatomat éa kozmetikai intézetemet
Vérző vágyak
A halhatat\'an zeneköltö-íejede-t lem, Bcetho-.en é\'etének "tragédiáit! e!e\\eniti meg ci a fiUm. A1 hallását veszteit zenei lángész és a szerelj niében csalódott komponista kitűnő téma \\o\'t a frane\'a rendezőnek és nagyszerű alka\'om Harry ivarnak! egy mesteri alakításra. Mindketten nagyot alkottak és ezért iétt a film\' különleges élményü érdekes fllnii csemege. Naturalista megoldásban; merész rendezésbon kapjuk Bcettoi ven é\'etének egyes mozzanatait, do mindenkor a művészet mesgyéjénj Harry Baur ulakitásíában önmagált múlja felül. A1 film ugyan inkább a szeneimet hangsúlyozza k\', mint ii zenét, de azért kapunk kis izelitől Beetho-.en muzsikájából Is. Kárk hogy néhol ez a hangfelvétel id hibás.
A kisérő film, amely a debreceni gazdagyülés lefolyását mulaja be, igen érdekes, őrömmel üdvözöljük-az első ilyen magyar "filmet, -gl-
Hnsár leszállítás!
1 kg. itrléi nyak él comb F 140
1 . 16 »l tbIó oldalai . . 120 I . karaj ..}... 1\'48 I „ iilraialomia .... 140 1 . bá| él ulr . . . . 160 Tiuteettci Simon látván
3124 henteameiter, a piacon.
regények és farmudvarok, egyenruhák és ceyloni lányok, ö egyik kezéből a másikba dobálta szerszámait, ő bőröket, falaikat és cintányérokat vert, kerc|>ell, fűrészelt, üvöltöt röhögött, a ritmusokat lábaival is verte a pódium deszkáin, a fogát és a szeme-fehérét villogtatta, csattogott és dübörgött, mintlm egész törz el akart volna liarcbavadilani valaljol a Tan. ganyika partján, vagy a Zambézi vizesé\'cinek zugásában. Archibald játszott, mint a gyermek u muzsika szent féli ével, a szerszámokat vallásos szertartás áhítatával és majmok zsong-lőrügyességével ütötte és dobálta, rázta és lendítette. Archibald volt a jazz lelke, az őserő és a kezdet, amelyet Teddy hegedűjének pianójával clőí-salt valahonnan az idők végtelenjéből. [ X.
Erakkok, szmokingok és a legalsó gerinccsigolyáig kivágott hátú estélyi ruhák hallgatták a jazzt, amikor nem locsoglak, nem tncoltak, nem flörtöltek, ne.n olvaslak és nem jegyeztek. Pillanatokra fcl.fclcsillámlott a Hotel Nanking sárga halljában a vén Missi-sipi. Aztán a rumba és a biguin rán. gatódzásába fult minden. Az öreg Ilamphrey lord álarcmerev mosolyával fordult legujabb barátjához, Blackstonchoz.
— Az én időmben a kánkán volt a frívolitás maximuma. Nézz\' csuk, mit müveinek ezek.
(Folyt, kőv.)
Iftjj. flugiuitu« 4
■AUM leeum
Sietek Miltényi cipöüzletbe
n
Idényvégi cipőkiárusitás csak aug. 6-ig tart.
— (A Porciunkula-bucsu)]
A Porciunkula-bureut az idén is a megszokott nagy látogatottsággal tar-tolták meg a Ferenciek templomában. Messzi vidékről jöttek Kanizsára a hivők, hogy részt vegyenek a buc.suu. Az ünnepi istentiszteletei p. Bakos Agoslon hittanár, az ünnepi e^yh/iz szónoklatot P. Simicza Sebestyén vé gczle.
— (Szabadságról-szabadságra)
í)r. nennig Alfréd törvényszéki \'el-nők, dr. Imreffy László és dr. Hévffy Andor törvényszéki birák, dr. C.séry (iézji é» dr. W\'ébcr Elek kir. járásbirök nyári szabadságukról hazaérkezve, el foglalták hivatalukat. — Dr. IKbrc. czenyi Jenő államrendőrség kapitány, ii bünügyl osztály v.-zelője szabadságáról bevonult és átvette hivatala vezetését. — I)r. Czoboly László tör- 1 vényszéki elnökhelyettes, Makáry Vilmos és dr. Alinássy Gyula törvényszéki birók megkezíték nyári szabadságukat. — Dr. Paizs Dénes kir. já-rásbirósági elnök és dr. Bentzik l-e. renc járásbiró megkezdték hathetes szabadságukat.
— (A rendőrségről)
Farkas Jenő rendőrkapitány, akit saját kérelmére a vidéki főkapitány Ceglédre helyezett ál, ma családjával együtt végleg elutazott Kanizsáról, hogy elfoglalja uj állomáshelyét.
— (Árkormányblztos Egerszegen)
Zalaegerszegen a kenyér é. a húsárak olyan magasra tornászták fel ma. gukat, hogy a i»olgánnesler kénytelen \' volt árkormánybiztost kérni. Az ár. kormánybiztosság egyik ic vízórát le küldle most Zalaegerszegre dr. Mó. rotz Kálmán sz<*mélyóbe.i, aki már megkezdte tárgyalásait az érdekel lekkel. .
— (Orvosi hlr)
Dr. Krelncr Zsigmond kórh\'.zl fő-orvoB, belgyógyász szakorvos szabadságra utazott (:)
— (Az OTI kirándulásra)
vezeti folyó hó 7-én lcánybiztosi-tottait a mórichelyi tavakhoz. A <lij-lalan részvételre augusztus 5-én (pénteken) délig lehet jelentkezni a ke-rületi pénztár székházában.
— (Szabadtéri előadás Kaposváron)
Szegü l és Pécs után most Kaposvár készül nagy szabadtéri játékra. Szeptemberben a város műkedvelői a belvárosi plébánia.tcmpk/n elő.t akarják előadni Sik Sándor: István király ciinü darabját. Az előkészületek már íolynak. i
„Bilgutau. tan diliuhassr
h
Székesfehérvár-Zalaegerszeg-Nagykanizsa és vízipóló vetélkedése
a 12 filléres belépőjegyhez 10 f-cs ülő, illetve 20 f-es állójcgyet vált.
Remélhetőleg szépszámú közönség buzdítja fiait a Tabódy^pitf végső elnyerésééi t! H—ó
USZO"
Az uszó-évad kimag^aló esemé,. nyo lesz a megyebajnok ág.
A Nagykanizsai Torna Egylet rendezi 1938 augusz\'us / hó 7.én délután fél 5 órai kezdettel\'a várói si strandfürdő és sport dfjT^^L uszodában. Néhai Ta-bódy főispán ál:alaőö mányozotl kúpjáért folyik a verseny é-s ha mort hannad\'-szo" is Nagykanizsa csapata nve>i, ugy véglegesen a birtokába jui
Külön érdekes éoet jel nt Székes, fehérvár uszó és vizipólóztlnik vendégszereplése (Nagykanizsán dő szőr I), hisz vizipólózóik tavaly Ijengye\'omág v^\'ogatoltjai feleli\' győzedelmeskedtek.
Jegyek : Fürdő jegy ülőhely pót*-1 dija 30 f, állóhelyé 20 f. Aki pedig csak a verenyt óhajtjla megnézni,
Csütörtök délután fél 5:
pincérek—zenészek mérkőzése
Rendkívül érdekes futballméfti kőzés lesz csütörtökön délután Zrínyi pályán. Ekko\' kerül ugyanis Lejátszóra a vasárnapi eső mi^mt) elmaradt méikőzés, amit a kanizsai pincérek vívnak a zenészekkel. A mérkőzés a >Sörös-kupá«-értiuegy, győztes csapat hordó sörét « veszte ek flze\'.ik. A hangulato-; mérkőzés iránt nagy az érdeklődés, légyen ot! mindenki. (:)
Strandolók figyelmébe!
A|z idén senki sem panaszkodhat tik a strandm Kanizsán. Az ifleni közismerten nehéz viz-vi -zonyok mellett is gondja van a városnak, lojy a legnagyobb kánikulai vízfogyasztás idején is jusson elég gyakran friss viz a st andmedencé-bo. Nincs még 10 napja, hogy kicserélték a vizet és kisurolták a medencét és 1 o\'nap újra viz-c-ere lesz. Így csütörtökön csak napozni ós tu»o\'ni lehet a strandon, de pénteken újra lehel qiár fürdeni is.
— (Kanizsai kisegítő munkaerők)
Megírtuk, hogy a minjszic" 8fl kisegítő munkae.-öt osztott be a nlU jegyzők mellé. Alkalmaztatásuk ideiglenes és 80 iK-ngő havi díjazással jár. A kirendeli alkalmazott ik közjtt kél nagykanizsai is van: Kugler Imre és Ország István érettségizetlek. A többiek jobbára a falvak érettségizett ifjaiból kerülnek ki.
— (A sebesöltek érmének kérése)
A honvédelmi miniszter a sebemHck érmének ulólagos igényjogosullsági el-ismerésére a kérvények előerjesztését ujabb rendelkezéssel meghosszab-bilolta. Amint ismeretes a sebesüllek éremjérc legtöbbször a Károly oa-palkereszt megszerzésénél vau szükség.
— Idényvégi clpSkMrntitii Miltényi clpöüzletben már csak e héten. Siessen.
— Bútorokban a Kopsteln cég vezet Modern mlntatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .ize tésl föltételek mellett.
Romlott ételek okozta mérgezéseknél a gyorsan és biztosan ható természetes „Ferenc Józsel" keserűvíz azonnali használata — egy vagy két pohárral — rendkívül fontos segédeszköz. — Kérdezze meg orvos A».
- (Zalai tözek)
A vármegye területén ujabb tüzese-lek fordullak elő. Németfaluban Dara József földmüve i por-líj táján tárnáit tüz és I na y károkat okozott, u v*« (iombás Károly zala-® ®l g§ háshágyi földműves
" e^y s.eké.- roz ot szál-lilojt cséplésre az c^yik közeli községit éí amikor Alsóliciy határában járt, a gal>ona a székéiül együtt ed-dig isuieicllen módon meggyulladt és elégelt. (
- (Különös házassági láz Sopronban)
A Soproni Ilirlap érdekes cikket közöl arról a házassági lázról, ami Soproniján tapasztalható, A lan sze. rint Ausztriában egy e kellemclle bb a zsidó nőknek a tartózkodás, ezért Sopronba jönnek, ahol egyre-másra házasságot kötnek, igy megszerezve n magyar állampolgárságai. Legutóbb 15 soproni izraelita vc.t feleségül né nel állam|H)lgár izraelita nő!. Még 50-00 éves külföldi nők is kötöttek házasságot a szerelmi idegenforgalom nagyobb di«ső végére. A lap felhívja a belügyminiszter figyelmét a különös módon elszaporodott házasságokra,
- jaj, clkéiem Miltényi clpfltlzlet Idényvegi kiárusításáról, ha nem sietek.
— (Zalai tolvajlások)
Ismeretlen tolvalok járlak Méhes Péterné nagypáli lakosnál, akitől ruha-ncinüekel vittek cl. Kifosztották Ko-vács János lK>tfai gazda lakását is, Horváth Károly salomvári gépésztől pedig órái é« egyéb apróságot loptak cl. A csendőri nyomozás folyik.
- (Megölte a hőguta)
Tóth Istvánné simonfai asszony férjével együtt eprézni ment. Az ember felment a fára, az asszony peillg a földön szedte a lerázott epret. Nagysokára i>anaszkodott urának, liojy mCi lege van, de azért csak dolgoz-nt tovább. Ké-vö .b Tóth István észrevette, hogy felesége nem szól hozzá, leszállt a fáról és feleségéi az árokban találta mozdulatlanul. Orvost hivott, de a halál már beállt. Hőguta ölte meg.
— ktorkláUltiaukat tekintse meg minden vételkényazer nélkül. Kopsteln bútoráruház,
Naptári Augusztus 4. csütört. Kom. kat Domonkos. Protestáns Domonkos. Izr. Ab hó 7.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hé 15-ig a „Mária* gyógywsertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, merd a, péntek délután kedden erén nap nöknnk.)
Maradékosztályunk
csupa meglepetés
Schütz
A nagykanizsai kir. járásbíróságtól.
Hirdetmény.
A nagykanizsai kir. járásbíróság közhírré tesz , hogy az álliióla^ elveszett következő okirat: .Kötvény Első Magyar Altalános Biztosító Társa-ég Budaperien Biz osilás az ember életére. Biztosított DukAiz M\'r ur földbirtokos és kere kedó. Születési ideje I88S. október 10 Helye Zalapat k, korév 37 éves Szerződő fél Dukász Mór ur Sa omvár. Kedvezményezett a biztosítási idÖt írtam lejártával maRa a szerződő fél, korábbi elhalálozása idején neje kstein Ilona urnó A biztosi tolt tőke 1.000 Usa dollár. Dijszabás kötvény száma : 629010. Bevallás : 572045. 1926. évben stb megsemmisítése Iránt az eljárást Dukász Mór nagykanizsai lakos kérelmére foyamalbi t tte Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy
Ken hirdetménynek a Budapesti KözIJny-n történt harmadszori beiktatását követő nap ól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező eselben a biröság azt a Jelzett határidő letelte után a folyamodó ujabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani.
Nagykanizsa, 1938. évi julius hó 16-án. Dr. Paiss sk. kir. jb. elnök. A kiadmány hiteléül: Lehoczky Oéza sk.
- Katolikusok I
Mindenkinek kötelessége egy pengős
egyházközségi kultúrház-sorsjegyet venni 1 \\
,dén\'„4Bi KIÁRUSÍTÁS auo B-ig
. DIVATCSARNOKBAN HalmosésTakáos,Fd-nl6.
Emii Ida alatt a raktáron lavB Osazaa árukat mélyan laaxállltott áraa aláruaitjah.
DACAI MSLOn*
augusztas 4.
lECJUiABB?
A Kúria ís elutasította Szálas! szabadlábrahelyezési
teAzmlméi Budapest, augusztus 3 A kir. Kúria mar fofe/lulkoaolt Szálas! Fenono 50.000 pengő óvadélc ellenéten való szabadfábnahelyesési kérelmével és azt elutasította.
Németországban felfüggesztik a zsidó orvosok működését
Berlin, augusztus 3 » Szeptember 30(.tól idfOggrazUta a zsidó orvo ok működési jogüt. Csak kivételes miniszteri engedtíy-lye» folytathat zsidó orvosi gyakof-i latot. { , _
A szép Blndász Klára tragikuma
Budapest, augusztus 3 A magyar sajtó foglalkozott annak a fiatal leánynak az esetével, akit OdeAqalchy heroog elvitt tözsérl kastélyába. A csinos fiatal leány, akinek édesapja szabómester, liazalért szülei lakására. Uindósz Klára — ahogy a leányt liivják — ma a lieroeg Akadémiai utcai palotájában megmérgezte magát.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
MiiIiuiIMI Iiltkiu Hlliltl MENETRENDJE
érvénye. 1938. május 15-101.
EruébeMér-«.eaUll.aé.
Vaiulállomáiia

52! ;u >10 II w 13" 14 IS 1(31 17 2" UÍ0 20 08 22 2* 2320 23Í0
I
s £ > £
í í • 4
N
iá \' »
>
Láttnyál manatrend
1>I»)MI U. It 46 lüatataén Irt. 7 6b HifytMln4f« U4. 14 00 l.twiykt Wr. 1610
Hofherr- Schrantr— Clayton -Sliuttleworth gyártmányú
EKÉK takdppAnoél kormánylemezzel, pormentes csapagyakkal, meghosszabbított kerék-
agyakkal, az ui típusok önmü-fcödö islrmöval.
BORONÁK
2 Isgu és 3 lagu, könnyű és nehéz kivitelben.
VETŐGÉPEK
k*nalas- és ioldrtndsierben.
Darálák. Saaoakaváoáb. S«ai«au.ák. •«<l5práaak. Rápavágák. Xultl.átorok.
Kaphatók óa megtekinthetek nagykanizsai Icrakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, nflvényvédelmluerek, •tb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 180:
r—• lliimMi *—j
I mindenki a helyi kereskedőknél I
I és Íp=?s=0kss4! agsregsg hg! 1
Férfi Ingek
P.aplla .
TitkáMly.aa 4.50 ,
Ponplla.tt . . . 4- „
RSvId alaáa«d>i| 1.20 „
Trikó-selyem nóllebér-nemflek és harisnyák
nagy TiUlilékbaD, mélyei leiiáUitolt
kiárusitási
árakon
Brónyai Divatház
lorlky BikMi-it t
Joliwzta. hogy iloloozks!"
Megtanítom fényképezni!
Fényképezőgépet Bx9 cm. oaays.
(nagyon szép képeket készíthet vele)
mór 10.— pengőtől vehet,
drágább gépek 6—12 havi részletfizetésre.
I íeKerEs Peruíz 6x9 film előhívással P í20
Szabó Untai sportüzletében.
Mindenki jól jár,
pergőért vesz nagykanizsai katolikus kulturház sorsjegyet
Hirdessen a Zalai Közlönyben
CfcsjcndsJjóf
mPamczLbm
szówkczliatik
APRÓHIRDETÉSEK
10 Málo 60 MII4r, mlnd.n további ud 4 [Illír.
AllAS
Tanaaoat felvesz izonnll Papp Oaa-kir dpéizmester Erzsébet-tér I. *
■aJápáaSt azonnal felveszek. Szemere-utca 9. síim, II. a|tó. •
ADAS VÉTEL
Kai-ákpárak kedveid réazletra legolcsóbban kaphatók Vajda aaakaraa-kaááakaa. 1892
Jókaiban levő lágaaakráayt Tennék. Címeket a kiadóba béren. *
L.AKÁS-ÜZLETHELYISÉG
Hoitby Mlklóa-ut 15. ai. hlsbau há-raaaaaakáa udvait lakál aionnal kiadó.
2120
Háramaaabáa onzkomlortos takia október vagy november l-re kiadó. Kla-laludyutca 2/». _2116
Kladá ■ keltóazobis, hiromuobia eló-aiobii utcai, keltőizobia udvari lakás. — Bibochiy-utca 3 2137
November elaelére kiadó kátaaabáa lakás vízvezetékkel. Király u 4. Bővebbet ugyanott a péküzletben. *
Kátaaabáa lakii novemberre, egy agyaaabáa azeplemberre Omea mellékhelyiségekkel kUdó. Zrínyi M.-U. 8 2128
Kattiaaabáa utcai lakii kis caalid-
nak novemberre kiadó. Cainyl L. u. 13.
2122
Katl6axebáa utcai lakia nov. kiadó Ciengeiy ut 79.
Zrínyi Mlklóa-utca 50, kátaaabáa lakii kiadó. *
Kátaaabáa Összkomfortos lakia kiadó, Sugir-ut 16It. Bővebbel a hiamealernél. •
zép kátaaal
. Hunyady-u. Z
91 Egyaaabáa udvari lakia kiadó. Sze-mere-u. 2/c. Bővebbet Vlda kalaptlilet.
2131
BÚTOROZOTT SZOBA
BKKabalárata utcai szoba fBrdí-szobival azonnal kiadó. Deik-téi 4. *
KÜLÖNFÉLE
Ultralara patent és egyéb dunsetos üveg legolcaóbban Stein Uvegkeieakedé-sében kapható. 1797
Dokter klviló eredménnyel tanít németet, IraocUt. Józsel lóheiceg-ut 71/a. \'
Mindennapi leveleaéaból óaazcgyll|t0lt bályaaat, régi vagy u| tömegeket, magyal! és ktlllöldlt, icloszlatott gyU|lemé-nyeket biimlkor megvételie keresek. — Barbarlta U|oa, a Zalai KdalOny 1. azei-keazlóje. Érdeklődni lehet teleion 78. al. vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra kőzStl.
ZALAI közlöny
POLITIKAI NAPILAP.
Klad|a: „KCzgazdaaigl R..T. Nagykaaliaa". Folalőa kiadó : Zalai Károly. Nyomatott i a „Kltiaidaaigl 8. T. Nagykaaliaa*
ayomdá|ábaii. (Nyomdáért letel: Zalai tUr.ly.)
78. 175 tzán.
N»gyk.nlig», 1938. augusztus 5. pintek
Ar»12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
__* O UTI KAI NAPILAP
&ie*kc&zti»é% t* Li?<ióbtvalal: Főút 5 szám.
ji«jda# <\\<* Irfikauutp délután. Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos Eiöiizetéíi á.a: eg* hóra * pengő 40 fillér.
__Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon; 78. sz.
Vakmerő és rejtélyes egy alezredes Rozgonyi-utcai
lakásaba M\'B alezpede* családjával nyaralt a Balatonon, ismeretlen tettes bettfrt a bezárt lakásba — A rendőrség hajtóvadászata a titokzatos betörő után — A detektívek több gyanús embert előállítottak és lakásukon házkutatást tartottak
i \'Smegek szolgálata
Szívvel-lélekkel, lelkeiedésíeJ,,-önzetlen munkával kell szolg&lnibW az arra hívatottaknak a tömegeket/ Vezetni kell tudni őke1, goadoflko-i dásukat helyes irányba kell terelni, hogy a tömegmozgalmak a magyar1 nép szociális, Kulturiá\'is ós anyagi qlóJfchal adás ját -szolgálják. De 1rá: kvitani kelt a vezetőket is, a veze, tesne keli kiképezni a rátermetted kel, hogy a tömegmozgalmak révén fejnélküU tömeggé ne váljék a nemzet. ! ■ s
Ptftnemto Géza iparügyi mP niszter a tömegek érdekeinek szolgálatát, e nemes szolgálat teljc-slJ lésének ífcíndkivűll fd itosságját emelte kl a sbpnanl nyári egyet-tem megnyitó ünnepélyén mondott beszédében. Hangoztatta, hogy mindenütt egyre jobban terjedő jel* szavak uralkodnak, amelyek köny. nyen téves útra te:clik a nagy tömegek gondolkodását. Ezek a jelszavak nemcsak politikai és társadalmi téren, hanem a gazdasági élet terén is könnyen féuevezelhe-tik a közgondolkodást. Ki kell fejlesztenünk a tömegek helyes g;iz-dasági érzékéi, mert ez épen olyan fontos problémája a magyar életi nek, mint a hazafias, nemzeti és társadalmi szellem kifejlesztése.
A tömegek érdekeinek szolgálatában és gazdasági érzékének helyes kifejlesztésében látja a miniszter a szabad egyetem egyik fontos hivatását. Ennek a magasztos hivatásnak a betöltését hivatott munkálni a nyári egyc\'em, a tömegek vezetőinek, és magának a tömegnek mü^ szaki továbbképzésével. A1 technikai, kuliurát a nemzeti • érvényesülés szolgálatába kell állítani. Ereznlök keh u gazdasági élet különböző ágaiban munkálkodó tömegeknek, hogy a nemzet boldogulása függ az ipar fejlődésétől, i\'a társadalom műszaki tudásától és felkészültségé-től is.
Uj eszmék, korszerű gondolatoki összessége a miniszter beszéde. Az általános kulturnhvó emelése a céh ami a nyári egye\'emnek különös fontosságot ad. Megnyugvással ál-lapitolla meg a miniszter, hogy a magyar technikai szakoktatás nni világviszonylatban is elsőrendű. De a fejlődésben nlnos megállás. Léj pést ke\\l tartanunk a nohamwan fejlődő műszód világ mtaden uj mozdulatával,\' állandóan a gazdaság gi élet ütőerén keh tartanunk a kezünket. Ebben a megállapításban rejlik a mérnöki továbbképzés óriási hordereje. \\
Ez a műszaki továbbképzés szorosan belekapcsolódik a kiváló szakképzettségű magyar mérnökök gazdasági és egyéb hasznos ismey reléinek a kibővítésébe is. Ezeknek a gazdasági és ipa.i vezetőknek a továbbképzése, ismeietköreik szé-Icsbilése révén érjük el azt, hogy a nemzet minél széle ebb rétegeiben minél magasabb nívóra emelkedjem nek a gazdasági és műszaki isme. retek is.
Régóta nem történi oly vakmerő és nagy szakszerűségei véghez vitt betörés, mint a minap, a Rozgonyi utca egyik házában. AI betöré-sl1 rendkívül rejtélyessé és li\'okzalossü teszi az, hogy dacára annak, hogy a szekrények nyitva vollak és ielvo (finom fehtór- ós njhanemüekjkoy kazettákban pedig a legfinomabb ezüstnemíiek és ékszerek, a nagy szakismeretről tanúskodó "betörés végbezvivője mindezekhez néni nyúlt, csak kisebb értékű lárgyakíal vitt ei a hálószobából. A1 rendőrség teljes apparátussal igyekszik a betörés hátterét megfejteni ós a betö-rőt kézrekerileni. A í\'ejlélyes belö-réaröi a következőkben számolhuH-tunk be olvasóközönségünknek :
Az alezredes hazatér
A Rozgonyi utca 3. a. alatt van dr. Tamás Jjános ügyvéd, bertaegi jogtanácsos háza. A földszinten van az ügyvéd itoJája, lakó szobái, míg az ekső eme etet Fozsonvváry Ar un tüzéralezjnedes bérli. Pozsony váiy aljeziedes családjával napok óta az egyik balatoni fürdőhelyen nyjEUtiA
l\'egnap az a\'eziedes tx-jfött Nagykanizsái a, hogy. néhány ügyét elintéze. Déli 1 óra leheteti, aniHooM Pozsonyváry alezredes benyitott la-káfjábu, azonban a legkisebb ren. detleuségel, vagy elváltozás! maii vett észre, *em iiz előszobában, a mely be vort zárva, sem a napjpíali szobában. Az alezredes rövid pero« nyi tartózkodás ulán a városba ment, majid mintegy félóra múlva ujbó| hazajött.
Kellemetlen meglepetés
PozSonyváry gondolataiba nurüí\'-
vc, gyanutlanux nytíoU hálójába, a mikor észrevette, hogy a lakásban nincs minden ugy, mikén hagyták. Betekinletl a szekrényekbe, fiókokba és ott nagy össze-visszaságol la-lált. Kétségkívül, Idegenek járlak tá volléte alatt a lakásban és pedig
A szociális politikát folytató népi kormány szakminisztere igen helyesen mutatott rá a technikai ismereJ lek fejlesztésének fontosságára* mert a több műszaki tudással rendelkező iparos és gazda észszerűbben gazdálkodik és e/tfltal emej\'i1 anyagi jólétét, gazdasági téren függetlenebb lesz, kulturális szükségp léteit könnyebben kielégíthet I, Usz. iultabb nézőpontból szemléli a k,>r társadalompolitikai és szociális osz-
botörési szándékkal. Az afezredes, miután meggyőződött róla, hogy nyaralásuk a\'att bal örök jártak a la kásban, jelentést telt a rendőrség-t nek és percek alatt a helyszínen megjelent dr. Dárday Ferenc rend-örfo;almazó-több detektivvel, hogy a nyomozást bevezesse.
A betörő .mester-munkája"
A nyomozás már az első pUlana-l fokban rendkívül érdekes níegáJíla-t pitá.okjat produkál\'. A betörő a helyi viszonyokkai nemcsak ismerőcj lehetett, hanem nagy előkészítéssvl\', tervszerűséggel ós gondossággal végezte »műnkáfiát.« Aiz élős/obu nj-táját bezárta, hogy ne lehelen észrevenni, l ogv idegen járt a L-ikásba»J« Az egyik ajtó biztonsági zárja ugy ki volt szedve az ajtóból, hogv ud lakatos se tehette volna különben. Minden mestermunkára valfoli. Egy ben azonban figyelmetlen .volt :
az ujjlenyomatok ott maradtak több helyen és ezek,., valószinü\'eg árulói lesznek a vakmerő betörőnek.
MegáUapi\'ást nyert, hogy a be\'ö-rő kevés c\'olgot vitt magával. Az eddigiek szerint a halóból \'lifányzik egy ketlös szerkezetű aranyóra, nöi nyaklánc, értékes érmék és egyebek. Énét szemben a s; ekrényekből, fiókokból, kazettákból, incfyek mind nyitva és telve voltak napy értékekkel,
nem hiányzott semmi.
Az egyik kazettán, amelyen áz a felirat állott: »H alok\', még J& t voltak a betörő ujjlenyomatai, azonban vékony porttól bevonj ami biz:v nyitja, hogy a belörés már na#3k elölt törlénhe\'elt. A1 kazettában minden felforgatva, de (ártalmábólnem .hiányzott semmi. A drága és ériékes fehér- és ruha nemüekbői sem hiányzott semmi. Azonban minden a legnagyobb r|endeUensjégebn. Af betörő mindent felforgatott.
inéit s gazdasági érzékének helyes irányba terelésével a\'téves ulra vezethető politika], társadalmi és gazdasági hamis jelszavaknak ösztönszerűen tud ellcntállní.
Ezeknek az eszméknek a helyes kitermelésével szolgálja a tömegek édekeit a nyári egyetem, amidőn műszaki téren akarja előbbre vinni a magyar dolgozó láivada\'om tu, dárát. .
Rejtély a rendőrség előtt
A rendőrség előtt rejtély, miért elégedett meg a nagy gyakorlatról tanúskodó betörő c<ak elenyésző csekély értéktárgyakkal, miért nem vitt el ékszert ós ezüstnemül, amikor mindezeket könnyű szerrel ei vihette volna.
Előállítások és házkutatások
Dr. Dárday fogalmazó a helyszi-* non olyan ny<vn<»kut lalali, aino^ lyek a\'apján még a tegnapi nap folyamán több gyanús egyént eleállilK tatot\', majd lakásukon házkutatás tarlatoll. Ajz előállítottaknak azotft ban s került :ili\'il bizonyítani és igy ezeket később elengedték a kapitányságról.
A detektívek löbb nvom alapján fo\'vi.tják kutatásaikat, küiönö n az egyik egy "határozott ny«>mj Egyidejűleg a rendőrség széleskörű razziát folylniott Ica városban, főleg a gyanús helyeken és számos egyént leigazolHa\'olt ennek kap-csán. A rendőrség bűnügyi oszüí. lyának megvan a maga kialakult véleménye az egész titokzatos betörésről és most az ujjlenyomatok, mint a jelenségek alapján legszék* sebtkörü nyomozását folyta\'.Ja a vakmerő betörő kézrekeritéspii\', i
Délfranciaország légvédelmi készültségben
A sorozatos bombatámadások tették szükségessé a szigorú rendszabályokat — Tovább dul a spanyol polgárháború
• Salamanca, augusztus I
A spanyo| nemzeti csapatok az Ebró völgyében ismét súlyos vereséget mértek a köztársaságiakra. A kormánycsapatok a harcokban yí)0 embert \'veszitellek, több mint 100 vörös a nemzetiek fog-ágába ke< rült. \' I
Fjoilytalllák az előrenyomulási A nemzet ek a laia^oniai szakaszon is. Itt löbb bombatámadás érte az ellenséges csapatokat. Bombáztak T.ail.ozo had:ai\\yagyárat is ameiypl a bombák felgyújtottak.
i Pertigi:on, augusztus 1
A francia -hatóságok a délfJ^tnciac (Országi határvidékeken elrendelték a teljes légvédelmi készültséget. Különösen Certe e környékén szigori-tották meg a rendszabályokat. Az
8ALAI ftÓfcLÓtfV
i&36. augü*ztu« 5.
intézkedés a három héttel ezcfőtt történt bombázással van összefügg gésben, ajniWor, mint ismerjeles, 8 ismeretlen nenizjotiségü gép hjomx bíázta a francia területeket.
A légvédelmi osztaíglok felál^ sával és készültségbe lielyezépével} egyidejűen léggömböket is felenged tek. E légvédelmi ballonok 5000 méterig szállnak. A; kereskedelmi és utas^gépekel szigorúan figyelmezf tették, hogy kerüljék ei a vidéket, mert a légvédelmi ütegeknek parancsuk van, hogy minden repülőgépet, ameiy a tilos zónába ér, azonnal lőni kall!
Barcelona, augusztus 1
üt ellenséges iepülögép az éjszak ka bombázta a várost. A bombázásnak néhány áldozata is van( az anyagi kár jelentős.
Az agy és a gerincvelő megbetegedéseinek kezelésénél a régóta bevált, tisztán természetes „Ferenc József" keserűvíz — korín reggel egy pohárral bevéve — a tápcsatornát alaposan kiiiszlitja, a további bélmOkod:st elősegíti, a gyomoremé>ziébt megjavítja és fokozott anyagcserét eredményez. Kérdezze meg orvosát.
Világító rakéták fénye mellett éjjel is folyik a hadüzenet nélküli japán háborúskodás
, ; i i [ • \'ifokio, augusztus i A táv^lkeleli helyzet mára sem enyhült. A harqok változatlanul lo. vább tartanak. Aj japán hadvezeiŐH ség jelentése szerint a sziovjet csapatok augusz.us 3-án visszavonullak eredeti állásaikba. Éjjel fél 11 óra* kpr a japán csapatok világító ra^ kéták fénye méltóit támadásit Lm ditptlak az ellenség ellen. A| gyalog-síig támadását a nehéz tüzérség tá-f inógatta. A, harook még ma is tar-, tanak, kimenetele bizonytalan. AJ hadvezetőség azonban reméli, hogy. a japán fegyverek ismét győzelmet aratnak. I . í [ í
Ujabb tiltakozás
Ijpkio, augusztus 4 A kormány ujabb tiltakozó jegy--zéket küldött Moszkvába a haiárt incidensek túlkapása és megtorlása ügyében. A; tiltakozó jegyzékei Sir gernin moszkvai ügyvivő nyujp Iplt^a át. \\
Már a finnekkel Is?
. , Genf, augusztus A Ideérkező jelentések szerintafinn öbölben a szovjetorosz hajók elra,. gadtak két finn hajót. Az esel nagy felháborodást keheit. Finnországul takozó jegyzéket küldött MoszkvrV ba. A helyszínre bi2ptlság száll i/í4
Sopron vármegye bevezette a csekk-rendszert
Sopron, augusztus \\ Gévny Wolf alispán a falvak jegy. zŐivel történt előzetes megállapodás alapján bcvczclte Sopron megyében " a csekk-rendszert. Ezután inindcn-jiemü ki- és befizetést a |K)stalakarék utján kell eszközölni és ezzel minden visszaélés megszűnt.
Barangolás Zalaországban
Látogatás Szepetneken, ahol meghízik a menyecske a cséplőgép tetején
Ki ne hallotta volna a julius köu zepétői auguszlus deiekáig tarló leglorrób káníknl^biui faluhelyen a cséplőgé\\pek monoton, mégis messze hallatszó jellegzetes bugó\' muzsikáját ? A falu apraja, vénje is pdatelopszik már Rora hajnalban a gép köré a gyepre staii-sziáinj, meg^ bámulni a szorgos munkát, amit a munkaképesek végeznek, nélkülük talán nem is fenne teljes a kép, ia mit a szederfákkal övezett panoráma nyújt.
A kereszteket már behordták a mezőröl, asztagokba rfcikták, hogy hozzákezdjenek az őstermeléssel já. ró munka utolsó akkomdjájioz, $ cs^épléshez. Ezt a finálét, bármily megerőltető munkába is kerül, szívesen végzi mindenki, mert ünnepet jelent, hiszen a késő ősszel, vagy kora tavasszal megkezdeti munka áldásaként mpsl csurognak az éreti szemek a minden izebei* reszkető cséplőgépből a zsákokba^ aranyszemekkei most fizeli vissza a termőföld a sok verejtékei, amely-lyei megöntözték meri minden szem buza egy.egy csepp verejtéke a szántó-vetőnek. ■
Fáradtságról, vagy a loklászok okozta csípő lájdaiomrói senki sem panaszkodik most, az ele^ö nagykőn molyan végzi felelősségteljes miurt-t káját a gép cápafogakkal lelerako.l szájánál, az iljak : lányok, legények vigan viháncolnak, tréfálkoznak nagy munkateljesítményük mellett a porfelhőben, mely majdnem ^l-i takarja őket. Odabenn a konyhában az asszonynép süiög-íorog, a lábatok, fazekak, .serpenyők lekerülnek a szegekről, poJoukf.161, a jó^fca/ tyukleves, meiy ilyenkor t elmarad, hatat.an, már olt roiyog a nyári tűzhelyen.
Sorra járom a gazdasagokat, melyeknek udvaráról meghallom a cséplőgépek muzsikáját, egy-egy, helyen megakadok lé\'óiai bámészkodásra, vagy lia a gazdát sikerül eicsjpnem, rövid beszélgetés,! íj-, diskurzusra. ,
— Hogy fizet a gabona ? — ez az első kérdésem s mindenütt ragyogó arccal válaszolják :
— Jobb is lehetne I
Ez a mondás azt jelenti, hogy jobb a termés, mint amilyennek vártak. A, magyar gazda nem dli
csekvő. Fukarkodik a dicsekvéssel. De ha csak közepes, vagy félközepes lett voma a termés, ugy szidná a niag(as kormányt, hogy azok a szidalmak miatt nyakukba akaszthatnák a koldustarisznyát. De az idén jó a termés, nyugodl lehel a kormány, nem lesz semmi baj I
Ménesi Fleilfer András uram ic-zidenciájlába térek be fjcgdöaz^) i, a község leginódoiahb gazdádnak pgyjke, ménjesi eionevét a Jcpzség; adományozta néki, mert méalelepe van itt Szepetneken. Nem az eke-, szarvatlarió pór, hanem a racionálisan gazdjálkodó földbirtokos típusa, ki talán MacchiavelUt js ismeri. Máris olt vagyunk a min\'a-szerü istállóban, gyönyörködünk a szép muraközi méneken. A cséplést sajat gépeivel végzi, az udvar hátterében műit magas hegy, ugy ékeskedik a liarmijic niélií\' nosszuy husz méter magas szalmakazai. Aj cséplés vége leié köze.edik, az ete. tők most rakjak a dobba az utolsói kévéket. A leiesége dolgos, szives poigár^sczioiny, iV»ppgós rétessel, traktál bennünket.
— Tiz üveg sörbe fogadtam az asszonnyal, hogy lesz ket vagon gabonánk. Már meg is nyertem a íogadást, ei is küldtem Kanizsára) érte, — iiiondjia s nékem azon jár az eszein : milyen szép, milyen ma-j. gasztos ünneplése lesz a szép nyár-f nak iiz a nagy vacspra, amit igyj együtt, a meieg csal.ádi .kdükbe** tartanak meg. Az asszony bizony) sáili Lldór^i, »em Ostendére (nem< kívánkozik, pedig a szoknyája fod-i ráboi e-fo tudná lefliemUíni a leju gerparíj nyara.áshoz szükséges ösz-szeget. De ki törődne akkor a családdal, a tehenekkel, a iudakkal, a récékkel, a szépen viruló virágoskertlel Y
Sinkó Jánl András gazduram ud^ vara következeti innen, ki a Sinkó előnevet azért kapta s viseli büszkén, szívesen, mert a község körj állatorvosnak, djr. Sinkó Ferenc,./ nek az asszisztense ráérő idejében. Hatainias, kuriíybak besllő háza; gazdasági épületei vaimak. OU settenkedik a gép melleit szorgoskodó menyecskék körül, előbb a tornácra invitál, majd ba a konyhába az asszonynépséghez. Menjek csak .azokhoz, — mondja — azok minj

Olcsó
nyári
vasar
SINGERNÉL
aug. 6-ig.
Vizvezetékszerelést
garanoia mellett készít -
MENDLOVITS
dent jobban tudnak, mint ő. Szót lpgadok néki, ptl ierw-ierélek a konyhában vagy tiz percig, de miio kijövök, sehpl sem ta^om a gazdát. ] i
— Adjá^ák váU\'imit, ádjánák vá-lámit, áz isten áldja meg, — állit most a tornác elé egy cigjányasz>-szpny, hálán kis teknövel, benne Fáraó legkisebb ivadéka. Szoknyájának egyik, másik széléi egy-egy purdé lOgja. Ezek bizony nem isinerik az »egykét.« ,
— Tekintetes nagyságos ur, ádjpn két fillért I — szól a? egyik aprósag.
— Adj,á ide ázt á cigáreliávége. I
— mondjla a mü^sik, kt a ig látszik ki a löldööi. Odfik^ppr&ijnak *a alinaia alá, o,tt majszolják immel-á^nnvtl a l^Vdma^ kŐU«H-darjrbof-. kat, de csfik |a felét eszik meg, a nui^tkat az elpnjóizsiüá^tar^Wábíl rakjak a putriiban szenvedők s^á, mára. Nagy^iehezen a gazd^-^ ráakadok, ki otthagyva csépiőgéjpet, csapot, papot, a szérű mellen fog. lai^aiOskpdik valamivel f^\'JU(agi;\'i(-ban. [
— Mit csinál, Jání uram ?
— Hát... hát... varipk 1 — mondjál meglepetten, kissé szégyenkezve,
— A{?uin mit varr / Asszonyi holmit ? Éj/, ej I
.. P|ü|03 blúzt; helyes pavszlikf)^ sipiknyát tari maga előtt s mpst lá pm, a bluziuik egyik ujjái van-, ja épipien össze nagy ■ igyekezetteJ,■
— a másikat mfic összevarrta — hogy viselője ne tudja felvenni.
— Kié ez a ruhanemű?
— Látja olt fenn a gépen azt a szép menyecskét, aki épp most adja át az etetőnek a kévét ?. Apé ! De meg ne mondjja a feleségemnek^ mert hátra kömé a sarkamat, ha megtudná, hogy én csináltam., Most hálul összevarrom, megszültem a pruszlik^t is s ha iejön,|nem tudjia felvenni, begomt^ptni. Alvv^l fogjjuk szőkU^oznj, hogy meghitt a gép tetején. ) , . , -
Mire beíejiezik a cséplést köivető tort, valahonnan, — az Isten ludja honnan — egy szál muzsikusclgjányi is előkerül. Fáradtságnak, kimerülte ségnek nyomát sem látni a láncta-perdütö, énekelő tái\'saságon.
— lhfájla, tyuh^jla i — vigadozik Jáni ur,íim s jo,!y tüzesen ropja a csordást, hpgy a fiatalabbak megu irigylik a virtusul. A(zt a ííienyecs. két pörgeti, akinek nemrég öss^e* varrta a pruszlijcját. u
Kungl Lajos
\\D<$
Hőség!
Prognózis: Mérsékeli «zél, egyet helyeken zlvitir. A hímír-séklel alig változik.
A Meteorológiai Intézet nagykínlual megllgyeléállomíM Jelenti ■
Hőmérséklet tegnap Mte 9 érakor: 23-8,-f ma reggel +21.4, délben+ 30.4. Csapadék: 0.0 ■)..
____BALAI KÖZLÖNY____
Hölgyeim I
Olykor a színek is beszélnek I
1638 »u»unliu 5 _
Ml lesz a magas húsárakkal?
Kaptuk a következő levelei: Tek. Szerkesztőség! Kérem adjanuk lK\\lyet közérdekű soraimnak. A gazdák lic,lyzelőro és a nmgas húsárakra sze. relném fq\'hivni illetékesek figyelmét. A 6záj- és körömfájás a gazdákat sújtja legjobban. A mariakat 10-50 filléres potom árakon vagyunk kénytelenek clkotyavetélul u vész miatt. Mi meghozzuk az áldozatot, a közön, ségnek azonban te;nmi liaszua be!őle: a Inisárák továbbra is a régiék maradiak s a Iws háromszoros áron kerül forgalomba. Vájjon miért? Krre sze retnénk megnyugtató választ kapni. Kérjük a hatóságokat nézzen o>y kicsit a dolog mögé*\' liugy nee>uk né hány kereskedő, de a nagyközönség is télvezhesse. a gazdák szorult helyzetét, ha már rajtunk nem lehel segíteni.
Soraim közléséért előre is hálás köszönetet mondva maradtam teljes tiz. telel tel
tfytj gazda clőí^fito.
Rendkívül nagysikerűnek ígérkezik a Tiszántúli Ipari lfásár
Eddig 25 százalékkal többen jelentkeztek a kiállitök, mint a legutolsó, lSWÜ-ban tudott TIKAV.on.
A debreceni Nagyerdőn levő kiállítási területen nagy munka folyik, megindult a Tiszántúli Ipari Kiállítás felépítése. A kiállítás igen szépnek és tartalmasnak Ígérkezik.
A magyar jp\'áripar bcmulutju legújabb termékeit és bemutatásával iga. zolja a gyári|>ari termelés rendkívül nagy nemzetgazdasági és szociális fontosságát.
Részt kér a nemes versenyben u mezőgazdaság is. A bejáratnál a virágbemutató mond meleg Istenhozottal uz érkezőnek, u gyümölusbemutu-tón pompás gyümölcsök gerjesztenek étvágyút u Wres debreceni húsipar elárusító helyeinek körítésében, u baromfi és nyulktóiUtás a Tiszántúl fej-lett baromfi és angóra nyul tenyésztését mutatja be. Aki bélyeg ritkaságokra kíváncsi, megnézi a bélyegki-állítást. A kiállítás programját gazdag-gá teszik a különféle kongresszusok, amelyek közül kiemeljük a szeptember 1-iki Országos Ii»aros KongresZ-szust, a szeptember 11-iki husipari kongresszusi. A dalkultura barátul szeptember 4-én a Csokonai Dalos, üünnepet élvezhetik, a néprajzi érdekességekre kíváncsiak szeptember 8-án u hires Hortobágyi Hidivásárt szemlél, heiik meg, a pásztorélet érdekességeivel e,/yüli s mindezt megszemlélheti ebben az időixm kedvezményes áron, mert a filléres vásárvonatokon kívül szeptember 1-ének 0 órájától szeptember hó 11-ének 12 órájáig Debre. cenbe az ország minden részéből fél-áron lehel utazni.
A vásárigazolványok az \'Országban valamennyi Menetjegyirodájábaii kaP-hatók. Az igazolványok ára Debre-centől 100—200 km-es körzetben 1.50 pengő, 200 km-en felüli távolságban 2 pengő.
Debrecen tárt kapukkal ós szivve] várja a Tiszántúli Ipari Kiállítás és Arumintavásár vendégeit. (:)
dolgoztass, kogy MwW
Tagadhatatlanul szép és ízléses a női divat idei színessége. Szive-sen könyveli el a divattal szemben sokszor morózus férfi.tábor is a színek gazdagságának mostani esztétikus voltát hölgyeink ruház kodásában.
IK\\..
I)e miért ne lehelne ügyelni arra, hölgyeim, hogy a színek összeválogatásában még véletlenül-
se forduljanak e\'.ő pl. oláh és cseh nemzeti színek?
Nqpokban Is láttunk egy c\'c. gáns, csinos hölgyet a korzón:
— tarka, szép nyári ruhája piros, sárga és kék övvel és ugyanilyen szinü szalagokkal volt díszítve. Tegnap az állomáson kanizsai magyar asszonyt tiltunk ugyanígy
— cseh színekkel .ékesilvc.,
Jól tudjuk: asszonyaink,
leányaink r.em tudták, hogy azok a színek valamely olyan államnak a nemzeti szinei, amelyek velünk szemben éppen nem mondhatók barátságosnak. Ttrdjuk, sem ők, sem varrónőjük nem gondolt arra, hogy idegen, méghozfcí ellenséges náció színeit hozta/ össze a szeszélyes divat véletlenje.
De éppen ez az! Tudni kell, hölgyeim, hogy melyik színösszetétel az ellenségeink nemzeti szine. A csonka magyar határokon lul minden gyerek, a sarki rendőr és .a. piaci árus is tudja, hogy a piros-íehér-zőld a gyűlölt mugya. rok szine. Miért nem tudjuk mi is és miért nem figyeljük ugyan-ugy mi is, mint ahogyan odaát tudják és figyelik lépten-nyomon a mi színeinket? Próbálna meg valaki Aradon, Kassán, Pozsonyban, Nagyváradon piros-fcliér.zöld övszalagol vagy kalapdiszt t\'uni a ruliájáral Odaát bilincs és búr.
lön jár a magyar színekért.
Mi nem sürgetünk bilincset és börtönt. A magyarságnak ilyen durva eszközökre nincs szüksége. I)e igenis sürgetünk öntudatot! Minden öntudatos magyar nőnek vigyáznia kell, hogy véletlenül so csoportosítsa ruha-diszcit cllensé-ges .államok, a magyar föld meg-rablóinak szinei szerint. Tartozunk ennyivel a magyarságunknak, a megrablottságunk ke erü fájdalmának, az igazságban való hitünknek. Egész kicsike kis törő. dés, esetleg pár percnyi utánjárás kell csak és mindenki elkerülheti az ellenséges színek kifogásolt véletlen találkozását. Ez nem áldozat, hanem magyar kötelesség. Lemondással sem jár, hiszen gazdag és bőséges a színek özöne, nem nehéz válogatni bemiflk, nem nehéz ugy variálni őket, hogy oláh és egyéb hasonló nemzeti színek csoi>orlja szándéktalanul se kerekedjék a cso|x>ftosilásból. <
Ne kicsinyeljék le, hölgyeim, ezt az aggályunkat! Ez u szln-dolog lehet önmagában, egy-egy hölgy derekán vagy fején jelentőség nélküli szjmptóma. I)e az a tény, liogy erro nem vigyázunk, sől reá egyáltalán nem is gondolunk, ez már több, mint egyszerű divat-kérdés. Ez már a magyar Öntudatunkon jelent egy kicsi szakadási. A magyarság öntudatos-sága pedig nem tűri a leg|xirá-nyibb rést sem mainapság. Ma ez az öntudat dönti el a holnapunkat, az életünket, a magyar újraéledést és az Iston segítségével bonlakozó uj magyar ezerével.
Isten í-cgilségólnez, a történelem nagy vajúdásához ennyivel hölgyeink is hozzájárulhatnak!
<M>

ÉRTESÍTÉS. ^T
Rrtesitem a nagyérdemű hölgykőiön-
Béget, hogy hAlgyfodrAazatomat és kozmatlkai intézatamat
ö*w. Háhn BaraabAaaé.
515 fok Celsius
Amerikában
Sok halálos áldozata Is van a borzalmas hőségnek — A lakosság százezre a parkokban, strandokon, háztetőkön alszik
Ncwyork, augusztus 1 Amerikában irtózatos hőség pusztít. Tiz nap óla állandóan emelkedik a hőmérséklet s mára elérte helyenként a 5)2.7 fok Knrcnheitct, ami 51.5 fok Celsiusnak felel meg. v
E borzulmus hőség megbénította Ncwyork forgalmát is, az emberek 100 ezrei éjjel-nappal a parkokban és a strandokban tanyáznak, fljszuka sem lehet a lakásokban kibiriü, azért jobbára a háztetőkön alusznak.
A hőségnek rengeteg halálos áldozata is van, ezek számáról pontos- jelenlés azonban még nincs.
Párlsban is!
Páris, augusztus | Páris környékén is hőhullám dü. hóng. Tegnap hárman haltak meg hőgutában Párlsban, tizen pedig vizlw. lulllak a különböző strandokon u tul. zott fürdőzés következtében.
Vakmerő rablás történt ma délelőtt Pesten
Ma délelőtt fényes nappíal két fiatalember a Kecskeméti utoal Vas-J taghtfféle inükjereskjedésbe mi-jit* sízinlapeihelyczés ürügye alatt, klöa ben egyik zsebrevágta az egyik1 pénzzel telt nippel. Vattay Erzsébet tulajdonosnő észrevette és kiabálására egy szabadnapos riendőr elfogta a tettest a Bástya utcában Balló Kálmán rövottmullu személyé ben, aki a latolt 110 pengőt ulkőz-i ben egy pincébe dobta. Megnevezte társat is. >
Tele van a város
hatalmas sikeréval.
Maradókokból
fillérekért vásárolhat
ruhára alkalmas méreteket I
ttsLM H<HIUt»W
1138. mgtmttu 5
A dunánluli sakkverseny állása
Böhm eddig a negyedik helyet tartja
Nagy érdeklő.lós melleit irgalmas mérkőzésekkel kezdődtek meg Székes-fehérváron a dunánluli sakkversenyek döntői. A versenyzőknek nem sikerült inegejyezni a verelőkkcl és igy u,dón-tőben a tervezett 12 versenyző helyeit csak 10 indult. Az első napon Böhm (Kunizsu) Lászlóval (K«|h»svár> került össze és véigig kicgyensulyozolt Játék, kai osztoztak iiz egysében.
Krisztián (Kanizsa) a j^j-ős*! Kováccsal szemben vezénseles ostrommal játszott, Kovács jól védekezett, remire egyeztek. j
Egyébként Jcr.ey (Vár|>alota) győzött u |>écsi Katonu ellen, Sz\'jjártó (Várpalota) a bánhidai llenney ellen, a győri Köberl |>eJig a várpalohi Tóth ellen. /
A második napon n két kanizsai került össze. Ilöhm jó sakkerejét most is leigazolta és győzött, bár sokkal neliezebb dolga lett volna, ha Krisztiánt a már hagyományos időtava ro nem üldözné, (Erről ráisinerlielnck, liogy ki az álnéven kanizsai sziliekben küzdő sakkozó.)
Egyébként llenr.ey (Bánhida) vezérgyalog megnyitásban nyert László (Ku|>osvár) ellen, Egymássul küzdött ezenkívül a két győri: Köberl és Kovács, amely partit Köberl nyerte és a kél várpalotai: Jciiey—Tóth, amelyben felezlek az egységen.
A verseny állása igy a II. forduló után 1. Szijjártó, Z Köberl, 3 Jeney, 4. Böhm.
Gyerekek
Pali: Tudod ml szerelnék in lenni ?
Pisil: No?
Pali: Varázslói
Pisil: És akkor mit varázsolnál ?
Pali: A tanllóbácslt kanárivá varázsolnám és kinyitnám neki az ablakot.
Miért van a Népszövetség ?
A Times feltűnő vezérolkkben teszi fel a kérdést, mert bebizonyították az események, hogy Qenf diplomáciai munkára alkalmatlan.
London, augusztus 4 A Times mai veíércikkében rendki-vül érdekes módon ir a Népszövetség fcleslegességéről. Hangsúlyozza, hogy a Népszövetség szervezete helyett mindig mások dolgoznak. Legfénye. .sebb bizonyítéka ennek lord lUuíciman kiküldetése, amikor egy megbízott angol személy végzi o\'. azt a munkát, amit tulajdonképpen u Népszövetségnek kellene elvégezni.
Vagy itt van a balkáni mc^egyezé** — IHjtu u lap. Itt a győzök és legyőzöttek olyan szerződés felett döntöttek, amelyet a népszövetségi alapokmány 10. paragrufusának kellett volna megoldani. Döntöttek a nioni egyezmény sorsáról is — ugyancsak a Népszövetségi kívül. Miért vau hát akkor u Népszövetség tulajdonképp, — teszi fel a kérdést a lap — ha diplomáciai bé\'.ilő munkáru teljéién alkui, inatlan ?
Rálőttek a vonatra Balatonkereszturnái
Leventepuskával követték el a merényletet
Könnyen halálossá válható lövés dördült el minap osle u bal\'Uonkc-reszluri Máv. állomáson a falu felől.
Az esti fél 8 órai vonatra várók közölt nagy pánik keletkezett, mert a lejléiy-s lövöldöző golyója az állomáson tartózkodó III. osztályú fülkés vasúti l>ólkocsiba talált, ame\'y-ben már üllek az indulásra várako-
zók.
A golyó, átütve az ublakot, az e.jyik ajló farészél>e fúródott. Szc.cnoére a golyó a fülkében ülők testi épségében r.e 11 tett kárt.
Az eddigi nyomozás megállapította, hogy a leventéknél használatos rég-puskából származó I^ongrif golyóval tortént a lövés.
A csendőrség tovább folytatja u nyomozást.
JómlnAségd \'<*•
tölgyforgács
Hat napig gyalogolt az iharos-berényi béres,
hogy a törvény előtt feleljen böneért: 8 napra ítélték
Klsasszondi János 26 éves iharos-berényi gazdasági cseléd az állam és társadalmi rfend feiforgatósára irányuló vétséggel vádoltan kertilt a pécsi törvényszék ötös tanáesia elé. i
Érdekes, hogy a gazdasági cseléd háiom napig gyalogolt, hogy meg1-jelcnhes en a tárgyaláson.
— Három nappal ezelőtt induí* tani el hazulról, — mondotla a tái% gyaláíon az egész ulat g.valos) letlem meg. Délben megyek vissza, (Ugyancsak az apostolok lován vasárnap érkezem haza. A tariszl, nyámban kenyeiel, sza\'onát hozlam magammal, az uton azt eszem, ha
rámesteledik, valamjelyik falu Van meghá\'ok és hajnalban indulok tovább... I
A bü;s.e uz \\olt, hogy a Ievenl«H intézmény ellen izgatott. Ez £v< miV\'ds^ban ugyanis Ihaiosbetri£nvw ben ketesztszenlelés volt és arra felvonultak a leventék is. Amikor vége az ünnepségnek, Klsasszondi oda-i szólt a ievenéknek :
Ep\'ondok vagytok, hogy IeH ventérc járlok...
A tárgyalá on, a vádlott és a tanuk kihallgatása ulán, a biróság 8 napi clzásársra Ítélte KisasszondiX Az Ítélet jogerős. i
ürméterenként telepen P 7*—, házhoz szállítva P «•— kapható. Vasút-, posta- ós közalkalmazottaknak kedvezmény. — Rendelhető:
Polgár Testvérek
f.korí.k.J.lml R.-T.-nál
Szeszflnomdótelep, Király-utca.
= (1
OK.MANYII AJMISITÓ szövetkezetet leplezlek le Lovászpatonáu. Hat emberi letartóztattak.
AZ ALI.AM girókövelelése jullus hó végén 74.5 millióval csökkent a jegybanknál.
PELMKNTETT8K dr. Stus Sándor budapesti gyakorlóorvost, akit az OTI Igazgató-főorvosa, dr. Uarlu-Szibó József inegrágalmazdsával vádoltak meg.
A Hl\'NdAmSTA-MOZti\'ALOM pécsi vezetőit flriretbe vették é« átadták a kir. fluyészségnek,
ALCRTKIVITELI engedélyt augusztus 15-tfll nem kapnak a szövetkezetek, OHIZETBE vettek Budapesten két hölgyet, akik nyilas röpcédulákat osztogattak, névszerlnt Iteledi Ei\'Z ébet és (ialanibos Zsuzsa párl-lngokat.
A NÉPGYŰLÉSJtE a Ihinántul min-den részéből Indulnak szeptember 4-én Kajiosvárra, alwvú 0 liUéies vonatot indítanak.
A VlZBE fulladt a szegedi stmtio fürdőben Szcinerédi István UuuiiW jelölt, akit a vizbeu szivhüdés érti DRÁGUL a bor, emelkedik az export.
Kereskedői szellem
Az ápolónő lelkendezve nyit be a kereskedőhöz, karján a most szüléiéit csecsemővel.
— Flut, hoztam, kérem...
A szórakozott apa felnéz szemüvege mögül:
— Hol a szállítólevél?...
JflZZBflND
Irta : SZÁNTÓ GYÖRGY
(Regény a TAvolkéletröl) 6
Blac ksloue szerelte az öl cg lord beafsloakpiros, fölényes mosolyú ábrázatát, kinos gonddal elválasztott, tömött hófehér haját, monoklijának széles fekete selyemszalagját, kissé ódon-szabású, de különben |H>ni|>ás frakkjának konzervatív előkelősé, él és a sárgakáimás gyűrűjét, melyet állítólag még valamelyik normann Humph-rey liozoti Hónvából egy kűlönszópségü Itáliai rabnővel ecetemben. A lord megnyugtatóan hatott rá annak ellenéi-e, hogy már a második írekkel téltötte ki számára, a kiegyenlítés minden íe.néaye né\'kűh- Egy pint őr figyelmeztette,, liogy u lord hamiskártyás és a kölcsöneit |>okerben szokta ledolgozni. Mliu\'cz mulattatta Blucksto-nel és elvben tiszteletet kelleti benne a vén szélhámossal szemben, aki hűvös grandezzival sze Ite el más szélhámosok lihegő lörletéssel összeizradl pénzéi. Pezsgőt rendelt és hatalmas ltuvannára gyújtva liallgatta az öreg loc sogásál.
- Né/z- csak, macksloiie, az a kakiegyenruhás kinai ott peng Ju Siang lábornok. Hu Kína reinUssaiK eát élné, ő volna u legzseniálisabb eon-doltieie. IK\' ez a renaissume kétoz.\'r év elölt zajlott le. Így a lábornok
egyszerű szélhámos.
A lord nicgtóniködlc illatos Navy Cattel elefántcsont pipáját..
— Ap a sovány, rókaképü oll a tábornok mellett Deterdinek legjobb ügynöke, az a kis japán majom meg, akin ugy lóg a frakk, miulha vasvillával hányták volna rá, a legnagyobb japán fegyveripari trust, a Maisul coneern megbízottja. Keverik a kártyát, a kis Jac kson az United Pieis\'ől meg lesi, mit kábelezzen haza öt perc múlva. I-\'eng szárny egéde, az a hosszú mandzsu ezzel szCmbcn a bolsik em-bere, állandóan Kantonból kap átutalástókat és négy curó|>ai nőt tarl magának. Nem rossz, ml?
Az öreg huncutkásan himyoritotl és játszadozott monoklijával. AztAn ceie mónlás méltósággal gyújtott kuría pipájára.
Blackstone mohón Ivott. Nagyokat pöfékelt és elnézett a táncolók felett. A jazzt figyelte.
— lizek értik — mondta az öre^, mintha belelátott volna uj barátja gondolatába. — First class, ez a zenekar.
— En managelem.
— Ugy? Nem is tudtam — hazudott az öreg, hogy hizolgésc 11164 hatáso-sabb legyen. — Igazán, pompás gyerekek. Kzekkel nagy turnéra Is lehetne indulni. Tokió, YokolKimn, l\'risco, Newyork.
— Még öl más dolgot Is managelck. T.áutcsoixjrl, singing boys, kümi sziu-
társulat, csupa Jő dolog.
— Hogyan győzi?
— Semmi. Csináltam éu már többet is. J\\. kunadai ha tár hegységbe 11 volt. Akkor még Ben NVhilcnak hívlak, szöktem a Sing Singből. Indián territóriumon rozet fedeztem fel. lilvetlein fele é^ül a főnök húgát. Jött a háború, rézkoniunklura. I leiek al-att nagyváros nőtt ki a bányák melleit. Kétszázezer lakos. I\'hönixnek liivták. Szindikátust csináltam, voltak napok, mikor az egész Wall Street a kezemben volt. Amikor dobtam a rézpapirokat. Ma a város üresen áll a hegyek közt. Egyszer me* kellene nézni ezeket a rombadőlt felhőkarcolókat.
— Igen. Tizeuóleszleudős archeológia. Világtörténet e^y csepp vízben.
— Akkor shimmyt táncollak. Azóla volt sharleston is. Most rumba. Talán ennyi az egész.
— Ennyi. I\'rosÜ.
Utak. Archibald vadul csattogtatta harc iszerszámait, rekedt torokhaugon üvöltött és fenyegetően rázta a rumba-lököt.
XI.
Klhel (lordon mélyen aludl és zagy-vaságokat álmodott. Egy loronyniagas Buddha gömbölyű pocukjából\' egj-. másutáu léptek ki a lengőszakállu méltóságteljes Habindrunat Tagore, az uszcinadrágós, pápaszemes kis majom, líaudlü és a szépséges Krisnamurli. MüidlwUmau fehér zászlócskákat leu-
gctlek és angol nyelven vitatkoztak. A vita veszeke<léssé fajult, a nyug\'l-masmosolyu Buddlia arca relteiitő szörnyábrázatlá torzult, hasán összerakott karjai mcgszai>orodtak és handabandáztak, Krisnamurtl felpattant egy fel»ér elefánt hátára. Ethel össze-r<\'zzent és felriadt. Szemhéjai felnyíltak, meleg, barna szemének tekintete végigjárt a hotelszoba minden ré z\'e-tón, a i>a<U.\'Vról a mennye;.elig, KrLsna-murtil kei este és amikor nem találta, ehnosolyodott. Jót mulatott az álmán, amely most élesen állott előtte és kreolbőrű mezítelen karja kinyúlt a kinai Nclyempaplan alól. Égj- székről valami magazin fénylő redéHapja piroslott felé. A ke c akaratlanul utánanyúlt és la|>ozott benne. Az első oldalon viszonllátta Tagoret, Gandhit, Kris-i»amurUt, a három arckép egy nagy kérdőjel feketéjébe volt montírozva, alatta ez u dm:
— India, a nagy kérdőjeL Elalvás elölt ett u ké|>et nézie, most örült, hogy igy kikutatta álmának uz eredetét. Csengetelt. Beggelit kért a szobalánytól, angol breakfa-slel. Az ágyban reggclieelt, hatalmas ét-vággj-al végzett u paradicsomos sonkával és a lűkörtojásos, worchcstcies beafsteakkel. Vustug, szulmavégű «i-gai-ettára gyujlott és szokású szerint felsorakoztatta az elmull nai>ok eseményeit. Kéj>eket lálotl, de szavakban Is goudolkozott. Vnlolvogy igy: (Folyt, kőv.)
jjjjj augmztm 5
íatiai rmlium
Városi Mozgó. Jl lepi
Csütörtök-péntek
WALEW5KA DRDFND
Greta Garbó és Charles Boyer nagy szerepe.
Előadások: 5, 7 és 9 órakor. Akluális Magyar Világhlradó. Az 5 órai előadás filléres.

Megtért bűnös
SOtét őszi este,
Amint az utcán Jártam,
Egy nyitott ablakú ház elölt
Csendesen megálltam,
Benn a szobában,
Hófehér ágyban,
Kis kezelt szépen ősszeléve
Egy gyermek Imádkozott, az Istent kérve.
„Ml Atyánk, kl vagy a mennyekben ..\'
Csilingelt a lomha csendben
A gyermek vékony, Imádságos hangja.
Agya melleit té\'delt anyja
S Imát suttogott ajka
.Szenteltessék meg a Te neved... I
— » Ugy fiam, tedd össze mind a kél kezed\'.
És a gyermek tovább mondta:
„Mindennapl kenyerünket
Add meg nekünk ma..."
Elforduliamt; Szégyenem magam,
Amint a gyermek Imáját hallgattam.
(Mert amióta éltem férfisorba fordult,
(Szivem harangja Imára nem kondult.)
...És bocsásd meg a ml vétkeinket..."
Hallottam újra s titokban
Imára kulcsoltam
Fáradt, kérges kezeiméi.
Lehajtott fejjel mentem
S arcomon végig folyt a könnyem
Emlékszem...
Szédülő fejjel hazafelé mentem S amit eddig soha sem letérni, Akkor este könnyben úszva, imádkoztam buzgón, térdre hullva.
Dani Ferenc
— (A polgármester szabadságon)
I)r. Krátky István polgármester két heti szabadságra Balatonberényle uti-zott.
— (Babochay György Bethlen István grófnál)
Gróf Bethlen István nyűg. miniszternők, Nagykanizsa város országgyűlési képviselője inkei birtokán fogadta Babochay György városi képviselőt, a Bethlen-párt nagykanizsai elnökét.
— (Flébánosl kinevezés)
Dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök Párdányi Emil balatonfüredi hitoktatót Merenyéie plébános-nak kinevezte.
— (Ülések a vármegyén)
A közigazgatási bizottság augusztus havi ülését K-án, hétfőn délelőtt tartja a vármegyeházán. A kisgyűlés 10 én, szerdán délelőtt le z ugyanott Zalaegerszegen. \\
— (A Nemzeti Egység Pártja)
zalamegyei választmánya augusztus 21 én délelőtt 11 órakor Zalaegerszegen a Korona szálló nagytermében gyűlést tart. A megyei választmány, miképp a kanizsai gyűlésen is, ismét hitet tesz a kormány programja mellett és megbeszéli az időszerű összes kérdéseket. {
— (Fertőz-e a pasztőrözött tej?)
Tegnapi számunkban a fenti cime.i érdekes cikk jelent meg, amciy válaszol a Zalai Közlönyben e\'hangzolt vitára és lezárta azt az Állategészségügyi Intézet megállapításaival. A rikk végéről néhány példányban nyomdahiba köveiké \'.tél>en lemaradt a >zerzö: dr. Kénig József egészségügyi tanácsos, fogorvos neve, amit ezúttal kész séggel közlünk, már csak azé l is, mert dr. Kénig József valóban dicséretes buzgósággal járt végé e e valóban közérdekű és mindenkit érdeklő kérdésnek.
— (Öoszejövetel)
A Kemény János Riff.kabyl asztaltársaság havi összejövetele sznnba-ton, folyó lió fián k*sz a Wollák. vendéglő kerthelyisé {ében.
— (A Balatoni Társaság irodalmi diszgyDIése)
A Balatoni Társaság augusztus 7.én délelőtt 10 órakor irodalmi diszgyűlé t tart Badacsonyban, a Hableány szálló nagytér, inében. Az irodalmi gyűlést Szegély Rózu (Kisfaludy Sájnlorné) badacsonyi házának emléktáblával való megjelölése alkalmából tartják. A diszgyülés sze. replői között vannak vitéz dr. József perene kir. herceg,- llerezeg Ferent^, dr. Császár Ekemér, Darnay Kálmán, felvinci Takács Aliz, dr. Cholnoky Jenő, I\'elrl Mór, dr. Sebestyén Gyu. la, slb.
— (Mühelyáthelyezés)
Aszlalosmülielyemet Csengeri ut 11. alól az utca másik oldalán levő 13-as számú ház udvarába helyeztem át. További pártfogást kér Szemes Dezső műbútorasztalos. (:)
— (Évzáró vizsga Kehidán)
A kehidai Deák Ferenc mezőgazdasági szakiskola és mezőgazdasági .szaktanfolyam ezidei évzáró vizsgája ang. 9-én, kedden lesz. A vizsgán a miniszt-lerl vizsgabiztos osztju ki a jutalmakat és a bizonyítványokat az elméleti és gyakorlat.\' vizsgák után. rgyuuakkoi* gazdakóri közgyük is lesz.
— (Vanek mester Nagykanizsán)
A pesti lapok világliirü karikaturistája, Vanek mester nagysikerű külföldi körútja után pár napra Nagykanizsára érkezik, hopy e.edeti humorával megörökítse a város jeíc eit. A kiváló festőművész, aki az Orsz. Magy. Képzőmüvész-\'k Kgye.ülclén\'k müvésztagja, szombathelyi páratlan sikerű látogatása után érkedk a napokban Kanizsára.
— (Nem azonos!)
Ifjú Ilóbor Sándor nagykanizsai la-kos annak megállapítását kéri, liogy nem az.fuos ozziü a letenyei ifjú 11«*»-l)or Sándorral, akit a mull napokban elitéltek.
Egy napos késéssel ma ér Berlinbe a német földkörüli repülő
Liszaton, augusztus 1 Hans Bertram, a világhírű német pilóta, aki 20 jwp alatt aknrl.1 köu rühl2piílnl a földet, /inegérkeztft Liszatonba. Kíjelentellc, hogy nem időrekordot akarl, csak azt akarta bebizonyítani, hogy a mai légköri VflsízouyGk mellett is lehel jwmlos utas-repülés a föld minden ppit-ján. Sajnálja, hogy baleset érte és egy napot késelt emiatt, de reméli, hogy ma este 20 óra 05 penckU1 pontosan baérkozik Berlinbe. Ha ez sikerül, akkor 20 nap, 21 óra és 5lí perc alatt röpülte körül a földet.
— (Templomszentelés Siófokon)
A siófoki plébánia-templomát n szenlévvel kapcsolatban teljesen tít-renovállák és uj f e;-kókkal látlak el. Az euclwriszlikus inollvn. mu ós a magyar sz<n. tek éleléhő vett f eskó-k«l I.cszkovszky György fes:ő nüvész készétellé. A templomot újból üime|>élycs keretek között Simon (\'.yör^y prelátus kan ni tk szentelte fel, uz ünnepi beszédet Szabó Sándor sümegi plébános mondta.
— (Aratóünnep Klskanlzsán)
Szép régi nyigyar sz ikást ujit fel vasárnap Kiskaniz-sa lakossága. A Kis-kanizsai Katolikus Ifjúsági Egyesület rendezésében magyar arntóünuepei rendez. Délelőtt lé 11 órakor tíborl-misc, amit I\'. Hajnal Zénó kiskanizsai fercnctss-lel kész (vlebrál, majd há\'aadó Istentiszteletei, délután I órakor ünnepi felvonulás.
— (Ha Szegedre jön)
a szabadlóri játékokra jegyet a Dél-magyarországiad vegyen. Telefon.-111.08. Aradi u. 8. (:)
— (A „János vitéz" Nagy-kapornakon)
A nagyka|>ornnki műkedvelők Sdiel. ler Béláné rendezésében nagy siker mellett adták elő Kucsób: János vllé zét. A főszeie.jeket Fóhre.- Sári v Ilus;, \\\\ lahoviv s peienc (Jancsi;, Mészáros Antal (Hugó), Horváth Ida (francia királykisasszony), Tóth Gáb>r if amin király), Kiglics Irén ^mostoha) játszották. A zenekart Pintér Ijjjos tanította és vezelie. A nagysikerű előadás illán táiu-mukilság is volt.
Skót vicc
— Nézd csak, ott egy skót hajó...
— Honnan tydod, hogy skót ?
— Nem röpködnek körülötte sirályok.
Nehéz .«zékelésben szenvedők,
különösen azok, akiknek fájdalmas végbélbajok » mint aranyér, repedés, elöesés, sipoly, szűkület — teszik az életet kellemetlenné, bélUrO-lésüket reggel és este negyed pohár természetes „Ferenc József" keserü-vizzei megfelelően elrendezhetik. — Kérdezze meg orvosát.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 6 gyermek született, 4 Hu ós 2 leány: Bognár József szibó segéd és Garzol KuluUnnak rk. leánya, Papp Péter koieskedő és Dolmányos Ilonának rk. fin, Tollár Ferenc földműves és Csanádi Bozáliáuak rk. fia, Szepe-l Imre bádogos mester és Csatlós Erzsébetnek rk. leánya, Csertán Károly nupszámos és Borbély Bozáliáuak rk. fia, Boros Lászli városi számvizsgáló ós Vucsák Margitnak rk. fia. — Halálozás 10 történt: Szmodics Ferenc napszlnvos mos rk. 50 éves, W\'eis/ Mór izr. 77 éves, Páder Mihály kerté./, rk. 35 éves, ]»ajis Margit rk. 2 hónapos, Sajni Katalin földműves rk. 58 éves, Fieler György" rk. 1 éves, Seláf István csizmadia rk. 75 éves, Horváth Lajos gépészkovái s rk. 81 éves, Tánezjs Gyula rk. 1 éves, Kirchknopf Gyula borl>ély rk. 23 éves. — Házasságot kötött fi pár: NViUreich Jenő üzlet, vezető rk. és Csonták Frzsébet (elv.) magántisztviselő rk., Grünwald Ernő magántisztviselő izr. és Csőié Ilona rk., Ilaklils István oki. gazda rk. (Szentpélerfa) és Hajnal Margit lani-tónő rk. (Szentpéterfa), Hcndcsi Kálmán iskolaalliszt rk. és Zsinkó Vilma ik., Nagy Antal (özv.) ha|>szimos rk. és Fehér Mária rk., Kaszás Jenő cipész segél rk. é. Horváth Rozália cipőről-sőrészkészilo segél rk. f
Horgászszerencse
— Tegnap láttam, hogy horgászott. Szerencsije volt ?
— De még milyen. Mialatt a tóparton ültem, odahaza kétszer keresett a végrehajtó.
— (A Drávába fult egy halász)
A Man csai szemben Wvő jugoszláv Dráva-parton a Jugoszláv határőrök egy féríihullát fogtak ki a vizból. A nála talált iratokból megállapították, hogy Badhs József barcsi halász holtleslét fogták k\'. A jugoszlávok a magyar halász holttestét csónakon áthozták Barcsra.
— Teklntio meg n Köpetein Bútoráruház állandó butorklállltAsát Izléeea óh olo.ó bútorokat kedvező fizetési tel-tétnlekkel vásárolhat.
Joiutiss, bogi MiukiuP
KIÁRUSÍTÁS -uB
. DIVATCSARNOKBAN Halmos és TakÉCs Fd nt 6
Eznn IdA alatt a raktáron lewft B.axaa árukat mélyen l.azállltott áron aláraaKjak.
m
BACAI IWÍUWW
augmzlns 5
mm
A magyar bor után élénken érdeklődik a külföldi plaC
A bor ára nem vári magaslatra emelkedett. Egy évvel ezelőtt a pa-raszlborokéit 1.2 fillért fizettek Ma ligand-fokonként, viszont most állag 2.4 fillért adnak. Más kérdés, hogy az Ilyen olcsó borokban a kínálat aránytalanul kicsiny. Nyilvánvaló, hogy még a kommerszborokat is visszatartják, mert aligha fogytak ki annyira, mint ahegy mondják. A kOzepes és jó borok klnálala is lé nyegtelen. Az ország egyes vidékein a legellentétesebb hitekel terjesztik arról, milyen bortermést várnak az idén. Vannak vidékek, amelyek termése mennyiségi és minőségi szempontból kitűnőnek Ígérkezik. Más vidékeken azt állítják, hogy a tavalyi bormennyiségnek legfeljebb a 40—50 százaléka várható. Ez a tájékozatlanság olyan spekulációs Irányzatot segit elő, ami nem vezethet jóra.
A magyar borok iránt élénken érdeklődnek a svájciak, Iengye\'ek és az angolok, csakhogy az exportőrök nehezen jutnak kiviteti engedélyhez Ilyen körülmények közölt nem mernek üzletet kötni. Hii sze rint az állami borpincékbcn még ma is ott vannak a mult évben sűrített mustok, amelyeket a legközelebbi hetekben rendkívül előnyös feltételek mellett lehetne export álni és igy a Magyar Nemzeti Bank je lentékeny nemes valutához jutna.
Hangot adunk ezeknek a panaszoknak, már csak azért is, mert az illetékes körök célja alig lehet más, mint a sokszorosan kipróbált exportöröké.
Naptári Augusztus 5. péntek. Kora. kat. Havas B. A. Protestáns Oszvald. Izr. Ab hó 8.
Gyógyszertárt éjjelt szolgálat e hó lö-lg a „Mária* gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délutár kedden ezés* nap nőknek.)
— Butorldállitáaunkat tekintse I06g minden rételkényszer nélkül. Kopsteln butoráruháx.

——
az ujság-
hirdetés!
Egész nap, jó időben, rosszban, belterületen és a perifériákon, városban és falvakban uton van az újsághirdetés és dolgozik szüntelen a hirdető üzletéért!
Holherr—Schrantz—Clayton — Shuttleworlh gyártmányú
EKÉK
tdkBrpAnoél kormánylemez-zel, pormentes csapágyakkal, meghosszabbított kerék-agyakkal, nr u| tipusok finmü-
kBdB zslrozóval.
BORONÁK
2 tagu és 3 tagu, könnyű és nehéz kivitelben.
VETŐGÉPEK
k-milas- és tolórendsierten.
Darálók. Siaflahnágék. 8xBIA*u*6k. SsAIApréaak. RApnvAgák. Xultivétorok.
Kaphatók és mcgtoklnthe\'ök nagykanizsai lorakatAban:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, a8vónyvédelmisxer«k, >tb. ko»<j»kedó»ében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 180.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18.591/1938.
Tirgy: Széniére K. hatóságiiig engedélyezett zálogkölcsön Intézete kérelme a ki nem váltott kálogtárpyak elárverevése iránt
Hirdetmény.
Az 1881. évi XIV. t. c 16 §-a alapján közhírré teszem, hogy Szemere K. hat. eng. zálogkölcsön Intézetében elzálogosított és 1938. évi lullus 15-ig le|árt és az árverés megtartásáig nem rendezett zálogtárgyak 1938. évi augusztus hó 18-án d. e. 9 órai kezdettel a zálogüzlet Fő-ut 8. sz. a. helyicégében hatósági kiküldöli jelenlétében elárvereztetnek,
Eiulon felhivom az érdekelteket, hogy a lejárt tárgyikat az árverés megtartása előtt rendezzék.
Az árverés alá kerülő tárgyak Jegyzéke az árverés előtt 15 napon ál a vároil irattárban és az intézet helyiségében betekinthető.
Nagykanizsa, 1938. aug. bó 3 án. iix Polgármester.
Mainárak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
Férfi ingek
p..pH......t. phi
Trlkéaatycm . . . 4.A0 . Pouptlnell ... 4. -
gg.lJ alaóaadrig ■ IM ,.
Trikó-selyem női fehér-nemüek és harisnyák
nagy választékban, mélyen leuállltott
kiárusítás!
árakon
Brónyai Divatház
Borlby Blklói-nl I.
Euiupwi "—j
nki a helyi kereskedőknél I párosoknál szerezze bel I
26 iéle mm
választhat kedvező részletfizetésre.
Már
havi ríizletra rehet kerékpárt
SzüM Antal
kerékpárnagykereskedő sporl-üzletében. Fő-ut 5. Teleion 91.

Uradalmak
legolcsóbban
HIRSCH és SZEGŐ cégnél vásárolnak.
Kazalponyva, - gépponyva, kocslponyvo, - repceponyva, zsákok, - lóizzasztó, manllla, - kévekötő.
Ofcsvn&jjot rnf a moziban
SzérxtkozTialik
APRÓHIRDETÉSEK
10 M<Jlfl 60 llllér, minden lovábbl »xó 4 llllér.
ÁLLÁS
KtfutólaAnyt azonnalra felvesz Wln-dlichné kalapüalet, Póut 6. 2148
ApolónA a|ántkoztk beteghez végy gyermekek mellé. Vidékre Is elmegy. — rfacher, Edtvöi tér 17. 2147
Jóházból való leány klfalissk azon oal felvételik. — Schleii Testvérek, Deáktér 10. 2149
ADÁS VÉTEL
Sztvónyomóa kut olcsón eladó. Kauf-mtnn Manó, Szent Imre-herceg u. 6. 1846
K«r4kpir»k kedveié részletre leg-olcaóbban kaphatók «•]«• mkaraa-kMléakpa. 1852
LAKÁS ÜZLETHELYISÉO
Háromsataká* öaazkomfortoa lakás október vagy november l-re kiadó. Kii tatudy-utca 2/a. 2116
Ujonnin épült k41aattbáa komfortos laká* november l-re kiadó. Ugyanolt tégla, zsindely, altók, ablakok olcsón eladók.
HÁZ ÉS 1NOATLAN
Rózaa utca 29/a. hli kerttel •■■ks4-k*>b*l eladó, adótaig átvehetó. Bóveb-bet Papp litván hlxkozvetltó, Teleki ul 8.
2151
KÜLÖNFÉLE
•laiualákal sajátkeztlleg szerel\' él lavlt — Jerauaek, Erzsébet.tér 18., tele-
Ion 526. 209Ü
PÓUizagára lelkl\'amereteaen, sikerrel tanít — Iváneatca, Kosiuth-tér 22. Loakal ur elmén. 2115
Mindennapi teveleaéaból Oaazegyfljtölt bét,aaaL régi vagy ul tömegeket. magyart é« külföldit, feloszlatott gyU|temé. nyéket bármikor megvételre keresek. — Barbarlta La|oi, a Zalai KdaUMy 1. aitr-keoztóje. Érdeklődni lehel találón 78. u. vagy azemélyesen mindennap d. u. 6—7 óra között.
Kész frottler köpenyek
idényvégi árakon kaphatók
Schütznél
.Mulass, hogy dolenkass!"
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Pete\'óa azerkesztó: Birbir.li La|ai. Kladjai .Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsa" nagykanizsai bej. cég Nagykanizsán. Peletós kiadó: Zalai kárely. Nyomatott a .Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsa" nagykanizsai bej. cég „Qutenberg nyomda ésMialal Lapkiadó Vállalat-nyomdájában Nagykanizsán (Fö ut 5. sz.) Peletós nyomdavezető: Zalai Kárely
78. fivMyam 176 uám.
Nagykanixaa, 1938. augusztui 6 szombat
Ara 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY

i minden hétköznap délután.
\'\'OUT 1 K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barha/its Lajos
.Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és k (adóhivatali telefon: 78. sz.
A cseh kérdés megoldása előtt
A nemzetközi poUUkai életnek váratlanul nagy szenzációja, hogy Bulgária visszanyer le íegytvei ikt\'zésj szabadságát s ezel a felségjogok és a független, szabad államok egyik legfontosabb jogai teljességi gel érvénybe léplek.
Az a tény, hogy Bulgária fegyverkezési szabadságának helyi eállitfása s ezzel a neuillyi béke legsúlyosabb rendelkezésének megszűnteiébe bs-következJett s ez a tény, ha szenzád cUMténlt is j haJtoít* de csak egy nai* na jelentett meglepetést nemcsupán azt jelent1, hogy Európáinak más* flokjkjal Nul\\+*vibíb bta\'itü wfiuiftk\'; mJtat Bulgária ügyfc, hanem je\'outj azt az egyfre ,\'obMn tisztuló látóhá. tárt ijs, amejyflxai ma már aí n|agy nemzetek, éppen maguk a békeszerződések megalkotói a háború utáni s a gyüLö\'et légkörében faka;dt területi elrenjdczésekfcl szemlélik. Rá!-Jöttek arra, hogy Európa\' sok bafá-* ftak oka szármagoft; abból, hogy részben a tudatlanság1, résziben a íu dalos félrevezetés és nem csekély mértékben ai. elvakult gyűlölet ka; pott he»yel a béketárgyalások asztalánál. És ha későn is, ba jóvátehjeiet-lenüi is, de eiek a nagyhatalmak a saját kárukon kezdik észrevenni, hogy a legnagyobb esztelenség a monarchiának szétbontása voll, — mely -amellett, hogy ke ek gazda-ági
egységet,alkotott, kelet ós nyugat felé egyformán védőbástyául szól-gált egyes nemzetek1 expanzív töiek-vés£*vel szénben. Különösen az Ajnschíu-ss döbbentet le rá erre a felismerésre FrtaíncíaorsZágot.
Ugy látszik, hogy a nagyhatalmak most legalább azl akarják megmenteni, amég még menthető- Ennek egyik eredménye vo\'.t Bulgária füg-|getkms|égének a fegyverkezési egyenjogúság megadása által vafót biztosítása, amelyet ugyan a b\'alk\'án szövetség, mint elsősorban érdekelt csoport mondott ki, de amelyet a békeszerződést Iélreho,zó halaijrnají minden tllliakozás nélkül, sőt nagy örömmel és helyesléssel vetlek tudomásul, mert általa® Balkán béké. je kétségtelenül nagymértékben megszilárdult- t
És mo t itt állunk a legsúlyosabb európai kérdés megoldása e\'őtl, melyet cseh kérdésnek neveznpk. En. nek a kérdésnek a megöldá a azonban tóorántsem lesz olyan könnyű mint \\oli Bulgária cselében. Ezze] a kérdésül annyi spk pitobiémaj más kérdés függ össze, hogy bárj melyik kérdésnek elhanyagolása továbbra is magában hordja az erjedés csiráit s egyszer azután súlyos kirobbanásra vezethet. Sőt" minél\'kisebb terü\'elre korlátozódik az igazságtalanság, annál nagyobb feszltöf! ere;e lesz a béké megbontásában,
Nem lehet tehát a cseh,\' kérdést csak egyoldalúan megoldani. És nem lehet azl mondani, hogv akár a lengelek, akár a ruthének, mint a cseh állam kgk^ebb nemzetisége^
Németország bejelentette, hogy fegyveres erővel véget vet a cseh-német határincidenseknek
Európa ismét lázban ég — A német határmenti légi ütegek parancsot kapták az azonnali tüzelésre — Komoly következményei lehetnek az ujabb határincidensnek
Berlin, augusztus 6 A cseh—német viszony mára ismét elmérgesedett. Berlini illetékes körök kijelenlellék, hogy az ujabb sorozatos incidensekel most már nem tűrhetik szó nélkül.
A kijelentés egész Európában ismét izgatplt hangulatjot teremteti/ Különösen az-a kijelentés kellelt nagy feltűnést, hogy
a német kormány most már nem bizik a cseh körök jó-
indulatában és semmi eredményt nem vár lord Runci-man prágai tanácskozásaitól.
Kijelentették még berlini körök-hogy az ujabb cseh határincidensnek beláthalal\'an kövei kezményel lehetnek. Németország mosí már nem elégedhetik meg az állandó cseh igérgetésekke\', hanem maga léptet éleibe olyan icndszabályokaf, amelyek megakadályozik a határ-Incidenseket. Ha ez sem használ,
Németország fegyverhez nyul és maga gondoskodik arról, hogy a cseh repülőknek elmenjen a kedve német területek felett való röpködéstöl.
A német határmenti légiüíegek a német kohnány elhatározásával egyidejűen parancsot kaptak, hogy a Csehország felől érkező gé;.ekro; amelyeknek célja most már nyilván
valóan a kihivás azonnal lőjj«nek !
Európa tehál ezekben a percek-* ben ismét lázban ég, mert a c eh német viszály soha nem voll még ilyen pattanásig feszüli, mini most.
Lord Runciman jövő héten tárgyal a magyarokkal
Prága, augusztus 6 Lord Runciman bcjc\'cnteUe, hogy
a jövő heten fogadja a csehországi magyar párt küldöttségéi. A \'kük/
dötlség a felvidéki magy arok köve* telésell és kívánságait terjesztik az ango\' megbízott elé egy memorandumban.
Prága, auguszlus 5 Eszterházy Ját os gróf, a csehországi magyarok vezére csütörlök este látogatást lett lord Runciman* ná«. A rövid megbeszélés borán csak előzetes tanácskozásokat folytattak.
Runciman Csehsilovákla kantonlzálását ajánlja
Prága, auguszlu> 5 A Narodni PoUUka értesülése szerint lord Runciman a cseh kormány tói további engedmény ekei fog kenni a németek jnvá\'a. Azonban a területi kérdésről nem lesz szói\' KuncdmMi Csfchszlovákla kan topj* zálásút ajánija Svájc mintájára.
nAnjyyvwvxnjTJVuvuvuvvvvy^^
Nemzetiek i Köztársaságiak
. „Hz ellenség támadását vissszavertiik!"
Ellentétes hadijelentések az Ebró-völgyében duló spanyol belháboruból
Páris, augu-szlu,. 5 A spanyol köztársaságiak a köj vetkező hadijelenlést adlák ki :
Az Ebro völgyében visszavertük az ellenség támadását és Kenyárlól északra elfoglaltunk két magaslaton A kormány-csapatok győzelme miatt a nemzetiek visszavonullak. t
Salamanca, augusztus 5 A nemzeti csapatok hadije\'enié o ezzel szemben a következőkjet\' mondja: «
A spanyol nemzeti csapatok Laz Ebro völgyében visszaverték a köz-társaságiak támadását. A1 niegfuia-modó vörösöket a nemzetiek üldö.
nem kaphatják meg ugyanazt a jo< got, amit példáur a szudélanémC-tek, vagy (amit a tó:ok, vagy la magyarok köveiebiek. "és nem lehet ezt a kérdést úgysem megoldani, hogy például a felvidéki magyarságot. helíneUku an elzárják a csonkaprszág magyarságától. A\'szellemi együttműködés ta-Jiácsa ugyafn többtzlen (kísérletei-tett arra, hogv az utódállamok1 megnyissák kapuikat a magyar irodalmi termékek elöti, sajnos azonban az is megtörtént, ho^y még a legszigo-
rúbban tudományos Írásművek elé is gátat emelt a vakság. Nem lehet tehát az elrendezést o ak olyannak tekinteni^ amely csupán a mai csehszlovák á\'lam keretein belül igyekszik megnyugtató me^o\'dást találni.
És végű\', de nem utolsó sorban, hanem elsősorban áll a megoldás előtt álló problémák sorában a magvar fegyverkezési egyenjogúság megadási. Eztaibékét diktjáló háj talinaknak keh megtenniök. És ezzel saját maguk ismerik el, hogy Parisban nagyot tévedtek.
j zöbe vetlek ós ujabb \' területekeft foglaltak cl.
A nemzetiek repülői Taragosa környékén a köztársaságiak hadállása mögé repültek és bombáziák a hadianyag-vonatokat és u segély-csapatokat.
A Japán klnal frontról
Hankau, augusztus 5 A távolkeieli hadszíntér egy ki\'J csit elcsendesedett. Mindössze a Nanking környékén duló harcokról érkezeit csak jeeniés. Eszerint pil-lanatnvl\'ag a kjnai hadosztály m*nt át támadásba. 1
Csökkent a japán-orosz háború veszélye
London, augusztus 5 Az aranyváflSriósj láz mára ek iilt. A hangulat nyugodiabb, ami annak következménye, hogy a japán -orosz h,áboru veszélye csökkent:
Ml
ÍAIiAI KÖ2LŐMV
1836. aügúiitus é.
Lefejezett egy va«-megyei gazdit a nagykanizsai vonat
Szombathely, augusztus 5 Halálos szerencsétlenség történt Szombathely iiicllelt az egyik noriipó nélküli vasúti átjárónál. Arra haladt kocsijával Pók János 51 éves gyöngyöshernádi latos, aki látva a kanizsai vonal közeledtél; megállt a sinek előli. A lovak Qzon-^ ban megijedtek a közeledő • vosnajt dübörgésétől, megugjnoítJík és u szerencsétlen embert a kocsi bakját rói\' lerántva, a lfljkés épp a vonat, kerekei alá veWtle, A mozdony lefejezte a gazd.1l, a szekér összetöri;
Tiqu<wVcí - \\AAJX1C* »
FRONTHARCOS hitvallás: .olyan országot akarunk, melyben senki sincs elzárva attól, hogy be.-süleles mun-kával megkereshesse kenyéréi.-
A KERESZTÉNY Ifjúsági Egyesü-K\'tek Világszövetségének magyarországi taiálkozóju megnyílt Dunavecsén.
AZ ÚJSÁGÍRÓ kamarai rendeletei a jövő héten tárgyalja a miniszter-tanács.
MEGÖLT két munkást u szolnoki szeszgyárban uz erjedő cefre, pintér KAlmáu a gázoktól eszméletét veszt-ve beesett o( cefrébe, munkástársu, Fekete János utánafugroll, de ő is esz. méletét vesztene. ajmdkeitő meghalt.
AZ ALLATKIVITELI kontingesnek szétosztását decentralizálják.
UJ GAZDAHITELEKKEL segit u kormány, amelyeket azonban csak. ler.
melési célokba szabad felluiszuálui. -----
A gyakran visszatérő fejfájás, szédülés és szívdobogás nagyon sok eleiben megszűnik, na egyideig naponta reggel éhgyomorra és esetleg este lefekvés eiott Is egy-egy lél-pohámyi természetes Ferenc Józset ueseiuvizet Iszunk. Kérdezze meg otvosái.
Az országos vidéki főkapitány nagykanizsai szemlentja
Érdekes és előkelő vendége volt tegnap Nagykanizsának. Bak.sa János, az országos vidéki főkapitány; akit csak nemrégen nevezlek ki Folyovits utódjává, tegnap váratlanul és meglepetésszerűen, autón Nagykanizsára érkezet!, hogy megtekintse a kaniz ai kapilányságojtv Baksa főkapitány egyedül -jött Keszthely felől autóján. Megérkező-\' sének hire pillanatok alatt végigfm tolt a rendőrség összes o^aíályain. Bikfalvi Kovács Nagy Pál Vólauáfi csos fogadta és üdvözölte a magas elöljárót, ^iki ezután a \\ÍŐtanácíp\'> kíséretében n légiek in :at te a kapíi ánvság minden ügyosztályát, érdek lődőlt a rendőrtiszteknél a munkamenet iráni, majd megtekintette az j kanizsai rendőrpalota Király ut-
ax^.
LORD. RUNCIMAN feladatának meg oldásától nemcsuk uz európai béke hanem bizonyos mértékben uz egész világ békéje függ.
A SZOVJET a finn öbölben elraga. dott két finn hajót.
A FELVIDÉKEN a Magyar Párt közzételte a bírálatát a nyelvtörvény kérdésében.
BUKARESTBEN közzétették uz uj kisebbségi rendeletet, alnely 28 szu. kuszból áll.
MÁRVÁNYT találtak a németországi Eiffel vidékén.
OLASZORSZAG szívélyesen és ba rálságosan üdvözli az uj balkáni egyez fréget.
KIVÉGEZTÉK ÖCrlinbon Kaschel Vilmost, akit hazaárulásért halálra
Ítéltek; ,
A ZSIDÓ orvosoknak berlini rendelet megengedi, hogy feleségükön é-törvényes gyermekeiken kivül kizárólag zsidó betegeket kezeljenek.
AZ OLASZ-ANGOL egyezmény életbeléptetésének lehetőségei még min dig uem javultuk.
AZ ORVOSOK és gyógyszerészek okleveleit tömegesen vizsgálják felül és vonják vissza Romániában.
. cai telkél, ahol részletesen reforáL tátott magának az uj rendőrpalota beosztásáról, tervezetéről, majd átment a rendőrségi (o\'oncházba, nhpi Bacsó József, rendőr főfelügyelő, parancsnok fogadta. Baksa főkapitány beh^t&in m£g)tek{inU*ltc az uj únt/ tézményt, érdeklődött a beutaltak személye felől, mftgfnéztc azcgyfks cellákat, az őrszemélyzet helyiségeit, majd fogadta a parancsnok jelentését.
Boksa János főkapitány n délutáni órákban tovább folytatta útját, miután Kovács Nagy Pál rendőrfő-tanácsos elölt legteljesebb megelégedésének adotl kifejezést a nagykanizsai kapitányságot és működését Illetőleg.
Huszonnégy órás hajtóvadászat a Rozgonyi-utcai betörő után
A kapitányság rádiókörözést adott le a vakmerő betörő kézrekeritésére
A rendőrség 21 óra óta szünet nélkül valóságos hajtóvad^iszja^ tar* a RojZJgonyi uloa 3. a. szám tv ház első emeleti lakjása beWrőjénall kézrekeritésére. A detektívek fcméfc telten kiszálllak Pozsonyvá^y AMur iliezredes lakására, ahol Ili vették a található ujjlenyomatokat, amelyek különösen jiz iratok kazettáján voltak jói láthatók. A kapitányság ér-tesitetüe a vakmerő tv törésről & társhai óságokat, valamint a hhtár* őrségeket, amelynek mind bele kapacsolód nak a nyomozásba. ÉS mialatt deteklivek és rendörök végigrág ziázz^k ismétellen a város lebuj a Jl, addig a kapitányság bünügyi osztás lyán folynak ixz eiőállitott gyauusi-toltak kihallgatásai. Most is egy, rendőr egy fiatal női hozott be a kapitányságra, egy másik egy férfit, akiket nyomban kihallgatás alá vettek. Eddig többeket elbocsátottak, mivel alibit tudtak igazolni.
Miután nem sikerült még tegnap pontosan megállapítani, hogy ha aranyórán, nyakláncon és ezüst ér-t méken kivül nem hiányzik-e még más valami, BalatonszÜntódról hazaérkezett Pozsony váry alezredes
felesége is, hogy átvizsgálja a la-J k/ist, mit lopott ei a titokzatos be-törö. 1
Megállapításit nyert, hogy a titok* zatos látogató nemosak Pózsony-váryéknál töri be, hanem benyomta az emeleten lakó özv. Szakonyi Géza né igazgatónő lakásának ajtaját. Ott körülnézett, de ugy látszik nem nyjiR semmihez, meri semmi ren. dJÚenséget nem hagyott maga után. Szakonyiné ma hazaérkezik, hogy megvizsgálja, nem hiányziW-e mégis valami a lakásból.
A délután folyamán a deteklivek olyan nyomra bukkantak, amelyek egy határozott irányban való nyomozásra "késztette ökel. A rendőrség azonnal rádiókörözés utján közölte az összes kapitányságokkal, határőrségekkel és csendőrőrsökkeí a fordulatot, valamint a gyanúsított személynek a nevét, akiről pontos Személyleirást adott.
— Kockáxtauon m«f
egy pengőt 1 Biztosan nyer valamit az egyházközség egy pengős kulturliáz-sorsjegyén I
* •
Olcsó nyári vásár
SINGERNÉL
aug. 6-ig.
Fürdőszoba
berendezéseket kedvező részletre legolosóbban szállít
MENDLOVITS
A vármegyei, városi éa a kSnégi alkalmazottak Öregségi bizlo-aitéaa
A kormány január 1-én megjelent rendelete az öregségi biztosítást kiterjesztette azokra a vármegyei, városi és községi alkalmazottakra — ezeknek tulnyőmó része kisüzemi szakmunkás és napszámos! — akik ezeknél a köztestületeknél nyugellátásra igényt nem szerezhetnek,
A rendelet kötelezte az OTI-t és a MABl-t, lw>gy a szóbanforgó alkal-npzotiaknak 15)29. január elseje óta H\'töltött vármegyei, városi és községi imin ka viszony át öregségi, stb. bizto. sitási kötelezettségien töltött munka, ^nynak ismerjék el. Kimondotta rendelet azt.is, hogy az igy az OTI és MARI-ro 00 évre visszamenően háruló nagy teher bizlositásmalemuti-kai értékét u közük\'tek fizessék meg, viszont az OTI és MABI u köztestüj. leieknek térítsék meg azokat a járadékokat, amelyeket azok időközben a szóbanlévő alkalmazottaknak folyósítottak.
Nehogy a járulékoknak e.^y összeg, ben megfizetése a köztestülelek költségvetési egyensúlyát felborítsa, a rendelet felhatalmazta u belügyminisztert, hogy a közületnek 10 félévre terjedő részlel fizetési kedvezményt ad- ■ hasson.
A rendelet értelmében a közületek az OTI kiküldött közegeivel egyötte. sen készlük el a vonatkozó leszámolást.
TaAka UUadá
lUt is félhUltiácd UUdeUste
A közigazgatási tisztviselők nyári tanfolyamán James Taylor elnöki megnyitójában kijelentette, hogy az angol gyárosok éa kereskedők évenként több mint 2.600.000.000 P-t költenek újsághirdetésekre és ez az összeg évről-évre emelkedik. Kész vagyok fogadni a City összes kincseibe egy narancs ellen, hogy az újsághirdetésekre költött összeg ac üzleti élet sikerének legmegbízhatóbb fokmérője" — mondotta a szónok". Hozzátette, hogy a közigazgatásnak ls követni kell a példát Nemsokára általános gvakorlat lesz, hogy a hatóságok ai újságokban közölt oldalas hirdetésekben fogják feladatalkat és működésüket a közönséggel Ismertetni. ____
híaí la&vzófyaüeietkedde**
Az Arsenal 375.000 pengőért, közel 15000 fontért vette meg Bryn Jones híres játékost, a Wolwerhampton Wan-derers csapattól. Ez a legmagasabb átadási dlj, amelyet eddig a labdarúgás történetében űzettek.
JUvzUUUUH lopott UÁ*at
A szentetornyat osendörség letartóztatta Debreceni István 24 éves kocsist, Debreceni nem régen nősült és szeretett volna házat építeni magának, de nem volt hozzá pénte. Ezért ugy segített magán, hogy részletekben lopott házat magának. - Egyik téglagyárból téglát ós léceket, máshonnan tetőgerendákat, szigetelő papirost, sőt még egyik helyről ajtókat ls lopolt. Egyik gyopá-rosl tanya tetejéről elvitte a cserepeket Házépítés közben tartéztatták le A cseudőrök.
1938 auguizlui 6.
HALAI KÖZLÖNY
Lichtenstein
Európa legkisebb és legérdekesebb fejedelemsége ahol egy főből áll a hadsereg és minden lakójának bankbetétje van
Az elmúlt héten at egész világot bejárta az a hir, hogy meghall Liechtenstein önálló hercegség uralkodója, I Ferenc. A hir a világ figyelmét ismét a kis hercegségre vonta s ismét _ lia talán csak rövid hifire is — fog. lalkozott vele a közvélemény.
■Ebből—az alkalomból foglalkozunk mi is a svájci és német hegyek kőzött meghúzódó hercegséggel.
Két esztendővel ezelőtt jártam kinn. Svájcból indultam gyalog a régi lri-táron ál a Maién feld-i hircs szőlők kőzött a Sonnenkogel völgyében Lu-ziensteig, a régi svájci erőd felé, amely Liechtenstein határán fekszik s zárja pl a szakadékon keresztül vezető utat.
A határnélküli ország kapujában
Kora tavaszi napsütésben érkeztem meg a várkapu olé, amely éhesen nyelte el az országutat. A kapuban rohamsisakos őr áll komoran. Megállok. Nem tudom, szabad c tovább mennem. Az őr mosolyog, látva tétovázásom. Megkockáztatom a kérdést, leküzdve az erőd iránt érzett tiszteletein:
— Merie mehetek tovább?
— Az országúton — mondta nevelve és befelé mutat uz erő ibe.
Nekuiululok és tényleg az országút az erődön keresztül vezet. Éppen a svájci tüzérség gyakorlatozik. Barátságosak, mellettem autók száguldanuk, oda se hederitenck. Kíváncsiságomat készségcsen elégítik ki. Az erő.l 1855-ben épült, amikor Liechtenstein hercegség még Ausztriával volt vámunióban, azóta természetesen elavult, csak gyakorlatok céljiÜ szolgálja, különösen most, amikor . a háború után Liechtenstein Svájccal lépeti közös vámunióba és igy semmi határra nincs szükség.
Az ciő.t alatti völgyijén kis község. Balzcrs már Liechtenstein. Első községe a 10.000 lakosú és 159 négyszög, kilométeren fekvő hercegségnek. Végig járom, majdnem végig hosszában a modern és |k>mpás autóbuszon, fő. állomásom a valutaparadlcsom "Va-duz, a főváros. A legnagyobb szállodáién — 15 ágyas, egy nagy éttermes — Arany Oroszlánban barátkozlum össze utam további barátságos liechtensteini Ycze tőjével.
Hercegség, amit megvásároltak
Vezetőm — Hans Jörg mérnök — mondja el a hercegség történetét dióhéjban. A liechtensteini hercegi család német szuverének, akik 1608-ban kapták u rangot. 171l)-bcn 115.000 forintért megvásárolják a Vaduz és Schellenberg birtokokat, amelyekből a liechtensteini hercegséget megalu. Vitolták, 1866-ban a német szövetség bomlása után lett független hercegséggé. 1876-tól Ausztriához köti Sorsát és vámunióra lép a monarchiával. A világháború alatt semleges volt. A forradalom után Svájvcal lépett vámunióba és pénzügyi közösségbe. Postája, .hadserege, azonban liechtensteini maradt.
A lakosság fanatikusa a függetlennek. egyszerű hegyi emberek, akik állattenyésztéssel, gyümölcs-, gabona-, szőlőtermesztéssel foglalkoznak és meg
lehetősen nagyérlékü gyapotiparral. Buszkék arra, hogy önállóak.. f)e van azért egy kis operett iz is uz ótelük-becn.
Van kormányuk egv miniszterelnökkel, aki egyben az összes tárcákat be-tölti, van csendőrsóge, mintegy 25 lagu, pénzügyőrsége a halár szolgálatra.
Hadsereg egy taggal
Sőt van hadserege Ls. Ali egyetlen egy katonából. Hunok is furcsa története van. Általában semleges volt mindig a hercegség. Egyszer lépett ki ebből a semleges tartózkodásból, akkor, amikor az osztrákok a poroszokkal verekedtek. Megsegítette mint hűséges szövetséges az osztrákokat és elküldte hadseregét — 50 embert a háborúba. A háború végeiéi és az aggódó liechtensteiniek nehez-n várták haza hőseiket. S imc csodák csodájára. amikor a fővárosba bevonult a dicsőséges hadsereg, az elindult 50-ból — 57 léi t vissza.
Az 50-nak kutyabaja sem tőrtént, sőt egy nyugalmazott osztrák százados u háború végén hozzájuk csatlakozott és eljött megtelepedni Liechtenstein-ba. — Ezfck a hősök lassanként mind elhaltak, csak az osztrák kapitány leszármazottai tartották meg a katonás Ijelkjget s a legutolsó fiu jár most is egyenruhában s képviseli ma a liechtensteini liadsereget -— egyedül.
A bélyeggyűjtők eldorádója
A liechtensteini posta hozza forgalomba ma Európában a legértékesebb bélyegeket. Gyakran változtatja. ízléses kiállítású bélyegeket használ és nagy « bélyegke-reskedelem. Oka \'terme-szeleden az üzlet. A licrcvgi postahivatal a legnagyobb liólyegkcreskcdós » hercegség területén, fis nagy jövedelmet biztosit az államnak. Adó mini-
mális, tőt csak néhány éve van szo. kásban az adózás, azelőlt nem is volt. Gondoskodik \' ugy is mindenről a íherceg. Ez állahU>an a felfogás. Az állam fenntartásához szükségeseket odaadja a herceg, meg a rengeteg idegen vállalat, amely a hercegség területén működik. Na és uz «ábncn-lett vagyonok..
Valutaparadicsom — két bankkal
A legendássá vált valutaparadicsomban csak két bank van. Vaduzban, a hercegi, illetve állami és a városi takarék. Az egyik a kormányzósági palotában, a mtóisik a városházán. Ez a két bank bonyolítja le mindazt a valuta- s vagyonkezelési ügyet, amelytől néha egész Európa visszhangzik. Megvallom őszintén, amikor beléptem a fővárosba, azt hittem, hogy • minden második ház bankpalota. Tévedtem. Csodálkozással láttam s hallottam, hogy maguk a liechtensteiniek is csodálkoznak, mert u legegyszerűbb he. gyi tehenész is bankszámlával bir, csekkel fizetik és csekkel fizet. Csak annyiban van különbség a társadalmi osztályok kő zött, hogy egyiknek na. gyobb. a másiknak kisebb számlája.
Különben foglalkozási ág idegen forgatóim is. Tisztelik, lik és előzékenyen kiszolgálják a vendége), de számolni azt nagyon tudnak. Híresek a boraik és amikor nem enge-dom a magyar l>orokat, kegyesen az idegennek járó udvariassággal egyeznek bele: az is valami.
íme egy keresztmetszet a kis herceg-sé.gről, amely a maga nemében Cgye-külálló az egész világon. Most uj herceg uralkodik. Az .öreg Ferencet, meggyászolták, de már lelkesednek az újért, aki óp|>en ugy, mint az olődjc s annak elölje s valamennyien mint a <nép apja. terelgetik a nagy liechtensteini családot.
Gyönyörű líegyek, régi kúriák, kiegyensúlyozott emberek és a régi időkből fakadt életmód - ez a meghatározása Licchtensleiniiak, Talán igazuk is van...
a-o
folyó-
még az
becsfc
Mi a feladata a falvakba kihelyezett 89 zalai szociális titkárnak
Megállapították a jegyzők mellé beosztott kisegítők munkakörét
Napokban megjelent a belügyml- I lis titkártoknak, ebből Zal&ra esik"
niszter rendelete a szociális líiká-roknak a falvakba való küldéséről. A rendelet lényege az, hogy a belügyminiszter a községi és körjegyzők mellé azokba a községekbe, 1110 lyek az erne szükséges fedezetről nem tudnak igondlopfkodini, az 1 áln lam költségére a szükséges és a rfendelkezéisile áJló fedeziethoz kéL pest községi kisegítőket fogad. A belügyminiszter engedélye alapján saját kö\'t>égükre alkalmazhatnak községi kisegítőket azok a községek, amelyek az erre szükséges fedezetet P<aját bevételeikből tudják biztosit tani. Eddig l&80-an jelentkeztek az értelmiségi kormány biztosságon községi kisegítőknek, illetve szociá-
mtnt megirituk — 81).
Ezeknek a községi kisegítőknek feladatuk mjind|agfb(knak az ojd-tbkjl nak sürgős felvétele, amely az egyes községek terűidéről, népességéről, gazdasági viszonyairól és mindamaz egyéb körülményeiről nyújtanak lájékoztatást, amelyek a lakosság szoc:áliS helyzetének felismeréséhez és megjavításához szükségesek. A szociális feladatok magukban foglaiják mindazokat a. teendőket, amelyek a gyermekvéíj delem, a gyámság és gondnokság, a munkaügy, a hadigondozottak, a szegényügy. a közegészséügy és a társadalombiztosítás csoportjába tartoznak.
Áthelyeztem
műhelyemet a Csengery-ut 14. sz. alól az ulca túlsó oldalán levő Casngepy-ut 13. nim
alatti ház
UDVARÁBA 1
lim iEZlfl ffiMoi-aiitato.
Jól tartja magát Bfthm a azékeafehérvi ■akkveraenyen
A székesfehérvári sukkverscnyl harmadik fordulója sök éneteké* mérkőzést hoartt. Szijjártó éri Jeney a két legjobb uüájkcóott. Aí nagy) sakkpftrbnj délutiín 3-tói félórás mcgszakitüssní éjjeJ 11-ig tartott és döntetlenül "végződött. Ugyancsak döntetlen \\o\'l a másik kél veretlen. Böhm és Köbért mérkőzése is. Krisztián (Kanizsa) ismét időzavarj ral küzdött és remisre végzett a bánhidal Hemiev\\el. A Harmadik fon duló után Igy 1-2. helyen SzijjáKd és Jeney, 3-1. helyen pedig Böhm Köberl áll egyforma pontaránnyal;
m

ID (S
Hőcsökkenés
Prognózis: Északkeleten és keleten több helyen zivatar, a hő osökken.
A Meteorologial Intézet nagykanizsai megügyelőállomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 érakor: 23.8,+ ma reggel -f22A délben + 29.4.
Csapadék: 0.0
Trópusi kánikulát
hozott a nyár Magvarországra. Elérkeztünk az idei nyár legforróbb pontjához. Jó idegek kelle. nck a tikkasztó hőség elviselésé-hez. l)e enyliiti a meleg kínzását, lúi a köze le,lő őszre és azt követő télre gondolunk. Milyen jó volna, ha már tudnák a hőséget rezer-voárokba gyűjteni és télre tartalékolni. Az idén alaposan megtelnének a rezervoárok...
Naptári Augusztus 6. szombat, ltom. kat Ur Bzlnevált Protestáns Berta. — Izr. Ab hó 9.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó 16 lg az „őrangyal* gyógyszertár ée a klskanizsai gyógyazortár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délctán kedden egécz unp nőknek.)
Jolnozta, hu dolgozhass I"
Városi Mozgó. A legnai
Még ma pénteken
WALEW5KA GROFND
Grefta Garbó és Charles Boyer nagy szerepe.
Előadások: 5, 7 és 9 órakor. Aktnálls flagyar VUágUradó. Az 5 órai előadás filléres.
BALAá KÖISUMW
Egy lelkész tragikus halála
Székesfehérvár, augusztus 5 Csupori községben több gazda cs& pelteHl, amikor arrafelé hajtx>ttl egy 11 éves fiu szekéren, kinek iof-vai megbokrosodtak. Horváth Sáiv-dor lelkész megfékezte a lovakai, de a nagy erőfeszítéstől háírae eit és elterült a földön. Szlvhüdés ölíe meg.
Sok okleveles gazda jut álláshoz a mezőgazdasági bízottságok reformja során
A\' földmüvelésügyi \'minisztérium1-\' ban, a miniszter irányítása melleit, most dolgbznak a mezőgazdaság}} érdekképivsjeleek hatál_\\o^abb működésének előmozditáfijfci. Ennekf a célnak elérésire olyan nendszarf bfál^bk sfctfgtigjvik, /amelyekkel ji< vármegyei, járási és. a községi mezőgazdasági b.\'pHs^gjok, valamint a kamarák működését is erőlelje-í sebbé teszik. i «
Ez a cél eddig nehezen volt elérhető, mert a kamarai tagozat alsó részének : a mezőgazda >ági bi/otl-i si\\goknak nem volt kellő anyagi fedezetük arra. hogy állandó al ka lü mázottal rendelkezhettek volr.a. Most a földmüvelésügyi nKjnj^zték rium megfelelő anyagi alátámasztásról kiváni gondolkodni, hogy a mezőgazdasági bizottságok állandó szakképzett alkalm izollakal dolgozzanak. Ez?ei igen sok diplomás gazda is állá hoz és uj munkakörhöz jaithat. A mezőgazdasági bizoüu súgok főfeladata vármegyei mező* gazdasági kiállítások és gazdanapok rendezése lesz.
— Saját érdekében és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a fefwUta Bátor áruház tel m&bntor-kiál-liuuát megtekinti, vételkényraer nélkül.
■al napig 1600 állat betegedett meg szá]- és körömfájásban Kanizsán
Az őzek és szarvasok is megkapták a járványt
A nagykanizsai száj- és köröinfá|-jás fiontján a belegség egyre csak terjed. Alig van már istálló Kant-zsán, amely ne lenne fertőzve, a melyben ne lenne be^eg állat. Szá. rencse a szerenosétlcnséglvn, hogy a vész enyhe, normális lefolyású és nem kövelel áldozatokat. A inal iwpig a hatóságok min\'egy 1600 beteg állagot tartanak nyilván Nagyfr é3 Kiskanizván. Mintegy héüg várható még a vész terjedése, amikor — ía szimptomák szerint — kulminál, ugy ho;jy augusztus végén vagy szeptem ber elején a hatóságok a szigorú , rendszabályokon engedjek. A^oiv- I
ban hetekig fog még tartani, amig a vész annyira csökken, hogy az összes hatóság iinlézkedésekeí inc£| lehesíen szüntetni. A piacon a te/ forrót állapiotlian való behozafaiC^ akadály nélkül történik, termelókj árusítók, mint uradalmak szigorúan alkalmazl ódnak az előirt szabályok hoz és igy ezen a téren semmi kívánni való nincsen.
A vész tovaterjedéséi bizonyilja, hogy Kanizsa-vidékén az őzek és szarva-ok is magkapták a száj- és körömfájást és nagy gondot okoz a vadásztársaságoknak és bérlőknek.
Gázolt és továbbrobogott a letenyei országúton egy külföldi autó
A szepetnekl tanító és a tűzoltóparancsnok a gázolás áldozatai
Szepetnek, augusztus 5 (Saját tudósítónktól) Nem egy szerencsétlenségei okozott már a magyal országi »talra hajts !», mert a külföldi autót-sok a szokáshoz
nak. Most is ez a tény okzta azt a könnyen végzeies-sé válható gázolást, amely tegnap este 6 és 7 óra közöli tőrfiént a les tényei o\'szágulon. , j
Dr. Balázsovits Gyula szepetnekl taniló és Laki György szepcineki tűzoltóparancsnok kerékpáron haza felé tartottak, amikor az egyik kanyarnál egy külföldi rendszámú autó rohant beléjük. Az auló az ut jobboldalán hajtott és ez okozia a szerencsétlenségei. A két kerókpáji ros összetört gépípfcl sebesüllen ma-í radt az ui porában, a külföldi auló pedig a gázolás után megállás nél*
kül to/ábbhajlotl.
Balílzsovits Gyula mellén sérült meg sul.vo abban, Laki pedig lábát törte és kezét hasította fel. Dr. Krei-ter József szepetneki orv:>!i részesítene őket e\'ső segélyben. Állapotuk szerencsére nem életvcszéí>es, de a csendőrség megindította a nyomo|» zást annak kiderítésére, hogv ki le-heíetl a lelketlen külföldi \' gázoló autós.
Kőtelező munkaszolgáltatást vezetnek be nálunk Is
Buda|)cst, augusztus 5 Kulcsár István miniszteri tanácsos, a munkanélküli értelmiségek kormánybiztosa bejelentette, hogy viléz Imrédy Béla miniszterelnök megakarja való-sitani a kötelező munkaszolgálatot. Egyelőre csak a főiskolás munkalábo-rokról van szó, de kéőbb átté" a többi kategóriákra is.
1*38. augmztm 6
Imrédy miniszterelnök
levele, amit Égin Ede elemiiskolai tanulóhoz intézett, valóságos lecke a ]>edugógusok számára. A kis, lelkes, Damjanich utcai fiuk komoly dolgot cselekedtek, amikor elhatározták u Nemzeti Itepülő-alap négy éven át való támogatását. Nem az összeg fontos itt, hanem az elhatározás, a jó szándék. Az a komolyság, amivel a kor. mányclnök a kisfiúk komoly c?e. lckedetére válaszolt, életre szóló l>edagóglai éhnény marad a Damjanich utcui fiuk lelkében.
— (Boér Qusztávné végleg elköltözött Nagykanizsáról)
Kövesd! Boér (iusztivné, ny. ezre-desné, a Józ;er tüdőbeteg szanatórium egyesület és\'\' rendelő-intését elnökasz-szonya, aki egy emberöltőn át telje, sltett áldásos tevékenységéért a legnagyobb liálát és elismerést érdemelte ki, tegnap végleg elköltözött Nagykanizsáról. A megmentett emberek százainak áldása kiséri utján.
- (Pályázat tanítói állásokra)
őrtiloson a megüresedett kántor-tanítói, Balatonkereszturon a megüre. sedett II. sz. tanítói, Ihárosbcrényben a nyugdíjazás folytán megüresedett II. sz. tanítói, I\'ogánysz.\'iitpéle.en a nyug. díjazás alatt álló tanítói, Nagyberkiben a nyugdijazás folytán megüresc-dett kán tor tanítói, Nemcsdédcn az újonnan s»ervezctt tanítónői, \'iförany-l>an a nyugdíjazás alatt álló IV. tuni-tói állásra pályázatot hirdettek. Valamennyi állásnál a pályázatok benyújtási határideje 21 nap, csak római katolikusok pályázhatnak.
— Btatorkiállltáinnkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopnteln bútoráruház
Jslptass, booy dilpitaur
JflZZBflND
Irta : SZÁNTÓ GYÖRGY
(Regény a Távolkeletról) 7
— Mindjárt három óra, fel kellene kelni, négykor próba. Minek is került ez az undok Iilackslonc az utamba f Most már útban lennék Honolulu felé. I>e mit is akartam én Honoluluban? Azt a kis örökségemet elkölteni? Os-toba szeszély. Jobb igy. Szeretem a jazzt, élni lehet azon a zongorán, amikor Teddy felénkdobálja az esze-vészelt ritmusokat és az a fekete állat ott alánkfüt a dobbal. Mintha piros vórhullám csapkodna belül é> különben is, igazán szép gázsi, majd ha megunom, még mindig ráé ek Honoluluba menni. Ne;n tudom, mit akar taz a saxofonos, a többiek már mind locsognak velem és főznek, ö csak bámul, bámul, nem szói az az ökör, pedig miatta írtam alá a s e ző lést, pukkadjon meg, én csak ne.n kezdem és ha más ü/yesebb lesz... Nem kódoroghatok mindig cgye.Iüt, vagy azzil a nyálas Teddyvel, a pápaszemes madárijesztő felesége már is ugy néz rám, mintha mind a négy gyerekél megöltem volna. Na, most vége a cigarettának, fürdő, zuhany, aztán próba. Inkább szeietnék ugyan a kikötőbe menni, megkérem Teddyt, ugy is el ő olvasásra vágok mindent, hiába, nem j > c/. a lekötöttség, olyan, minth.i még élne |-;ily néni, most a Teddy, \'•meg a ülackstone az ülly nénik,
H
műidig vannak ilyen nénik, talán csak Honoluluban nbusenek, azért akartam...
Felugrott és -ujjnélküli, de földigérő selyemhálóingében a tükör elé lé|X\'tt. Hajának gcsztenyeszin csigái rugalmasan ugráltak kreol arcocskáji körül, gömbölyű, kemény karján feszült ragyogott a márványsima bőr, szép volt és húszesztendős, ezt le nem tagadhatta semmiféle tükör. Azután megnyitotta a fürdő csapját és körülugrálta -a szobát. Valaki kopogtatott. Nem érdekelte, ki lcliet. Biztos valami szemtelen ?-zállodai vendég. Nem ez^az első e«l itt a Hotel Nankingbun.
-- Nem lehet, nem lehet, nem le. bet, menjen és kopogtasson másutt, kiáltotta nevetve és beugrott a fürdő fülkébe. Már a kádban ült, amikor a kopogtatás megismétlődött.
— Ki az? Mit szemtelenkedik itt? Takarodjék, mert csengetek a sze mélyzetnek.
A ko|>oglatás megszűnt. Elhel nagy zuhanyozások után ledörzsölte magát az ujjnyi vastag. Lágy gyapjúk\') e őben. a tükör előtt (iarboalakura borotválta különben dus szemöldökét, felkapott egy fehér kombinét és egy fehér szövetruhát, megfordit-dla a kulcsot az ajtóban és ki akart lépni a folyó-sóra, amikor az ajtóban beleütközött valakibe.
A saxofonos volt.
Maga, maga... kopogtatott itt az előbb? Mit keres itt?
A sza.xofouos nehezen törte az an-
golt, franciával segítve ki magát és zavartan hebegett.
— Nem, nen én... először Szergej, azlán Teddy Smiles, én... oak azért jött most, hini próbára, igazán, mást nem akart, mért kiabál ugy velem, ha tudnék jobban angolul, szeretnék sokat beszélni, dc ipy...
Kthel felkacagott. Megfricskázta Bondor Gyurka széles, tömpe orrát és meghúzta a fülét.
— Azt hittem, hogy néma. Most hallom a hangját legalább, kis tolvaj. Itt leselkedik és számontarl mindenkit, aki bekopogtat. Nálam ugyan kopogtathatnak, na. Most gyerünk.
Egy üres teremben gyakorollak, mindenféle ponyvával boritolt bútor és egyéb lim-lom közt, lampionok és báli díszletek |>orosodtak a sarkakban felhalmozva. Amikor beléptek, a nagy szőke Szergej eléjük sietett, valamll porolgatva zsebkendőjével.
— l-zt magának teltem félre, emlé kül. Nézze, milyen szép.
Kihúzta a lainpión harmonikáját, olyan mozdulattal, mint a nagy jazz-harmonikát. Három kinai szójel Te kctélctt rajta, meg egy groteszk sárkánypofa, amely rózsaszín alapon méregzöldből az indigókékbe ment át.
— Emlék. Itt rekviráltam, te^yo el, mademoiselle.
Azl a pompás franciát beszélte, amit csak egy cári testőrtiszt, de Elhel nem sokat értett belőle. A lampiónt elfogadta és a zongorára tette, mii)[alt u szaxofouos és Szergej élesen egy-
más szemébe néztek.
Mitrafán figyelte őket és vigyorgott. Meg|>cngetic Iwilalajkáját, valami parasztdalt dúdolt és felemelkedett a l>oros s/őnyeggöngyölegről. Erich Múl-ler Iie -amppal, a puzonossal beszél getett, a néger szerszámait babrálgutla és Teddy1 Smiles is előkerült valahonnan, fütyörészve és kipirultán.
— Na, kezdhetjük — mondta egy kottatömegben vájkálva. —- Hoztam két ujat. Hangfilm. Ezeknek írják most a legjobb dolgokat. Persze, mi még jobbat csinálunk belőlük. Figyeljelek csak.
Mitrofan szétosztotta a koltjkat, Teddy még firkált valamit az övébe, azlán Bondbrhoz fordult:
— Játszd előbb sza.xofouou, aztán majd sorba belevágunk.
A szaxofon halkan átfutott a szin-kópákba bujtatott melódiákon, Archibald belevágott finoman a kisdobbal, kipétézve és megtisztítva a raffinált ritmusokat. A többiek is nekikészülődlek, dc valahonnan három hatalmas dörrenés vágott bele váratlanul é> a padló megremegett alattuk.
— Halló, mi az? — sipított Teddy élés hangja és a hangszerek elnémultak.
Még négy dörrenés. Aztán még kettő. Távolból motorok és géppuskák kerepeltek. Mindenki az abl ikhoz rohant.
(Folyt, kőv.) " .
augusztus 6
Értesítem
ÉRTESÍTÉS.
nagyérdemű hölgyközönséget, hogy
hftlflyfodráozatomat és kozmetikai inl
Kölcsey
intézetemet
B Ő (dr. Haiszer fogorvos . • házába) helyeztem át. Ömv. Héhn Barnabáané.
— (Külföldi turalovasok Zalában)
A Magyar Gazdák Országos Lovis-egyeiülelc e/idén is megrendezi dnnán-tuti turalovaglását. A lovasok Pécsről indulnak és Somogyon át Balalonbe-rény--Nagykapornak -7.nlaej,e szeg útvonalon mennek át Zalán. Zalából Körmendre, Szoinbatliely, Jjk, Kisbér, Tata útvonalon mennek vissza a fővárosba. A túrán több angol gyáros, igazgató, továbbá néhány dán és finn urlovas és urlovasnő is részt, vesz.
— (Szociális tanfolyam Keszthelyen)
Nyolcnapos szociális tanfolyam ke*. dő;lik Keszthelyen augusztus 8-án ta. nitók ós tanítójelöltek részére. tanfolyamot reggel 8 órakor a Karmel-ben ünnepélyes Veni Sancte-val nyitják meg. Az előadásokat a Kolpíng-egyesület nagytermél>en tartják. A ball gatók az egyesületben csekély költséggel elhelyezést és ellátást nyernek. Az előadások megszervezését és technikai vezetését Kerényi Kreutí József pipái áll. tanítóképzői hittanár látja fl. Előadók: Kerkai Jenő, Tornyos Gyula, Polgár András, Varga László jezsuita atyák, Közi Horváth József dr. és Solymár György A. C. titkárok.
— (Vanek mester)
a világhírű karikaturista megérkezett Kanizsára. Az eredeti humort karikaturistát Kanizsa ismét szeretetébe fogadta. Ma délelőU az OTI, a szerkesztőség ós néliány közhivatal tisztviselőit már meg is örökítette. Néhány napig, inig itt tesz, n város minden jelesséről készit remek karikatúrát.
— (Tflzoltóbál Márián)
A pécsi é? baranyai tűzoltók ez év augusztus 14-én uz évente szokásos báljukat Balatonmária-fürdőu tartják meg, uhová család tagjaik kai együtt filléres vonaton utaznak Szent Flórián katonái. A vonat megáll Fonyódon, Fenyvesen, Balatonmárián (a végállomáson) ugy menet, mint jövet. A bálon a lüzoltózenekarok szórakoztatják a vendégekel. Kauizsáról is sokan utaznak ki a (>álra, í
— (Rendelet a mezőörök alkalmaztatásáról)
I-öld müve lés ügyi miniszteri leirat érkezett a városokhoz a níezőörók szolgálati viszonyainak rendezésére. A leirat szerint mezőőrnek lehetőleg 10 éves korhatárt el nem ért embert lehet alkalmazni, aki irni, olvasni tud, egészséges. Katonaviselt, vitéz, tűzharcos előnyben részesítendő. A 65. évet meghaladó kornak alkalmazását |>e lig l!M0-ig meg kell szüntetni. Szerződési szemi>onlból gazdusági cselédnek tekintendők.
— (Hamis pénz a Balatonon)
Jelentették, hogy cgy|>cngős hamis pénzt fizetett be a balatonkiliti posta-hivaiubiál Lieber Jánosné. A pénzverde megállapította, hogy liasouló ti-pusu, megtévesztésre alkalmas, hamis jx\'ngősökből eddig már 1224 darabot foglaltak le. Az ügyészség a hamis IMÜnz gyártói és azok forgulombamói ellen megindította a szokásos eljárást.
— (Zalai tüzek)
Tűz pusztított ismét két zalai közegben. petrikereszturon PáIfi I.ászló , . pzónakazaljába csapott p villám és a mintegy száz inázsda széna a. Ián TK.SJR martaléka lett. Kus-1 B tánszegen az liitner \' ^ Sándor salomvári fold-hirtokos tulajdonát kó|>ező, Bicsák An-talné által bérelt lukóház kigyulladt és leégett. A tűz gondatlanság folylán ölelkezett.
BAÜAI
Megrázó dráma egy zalai községben
A vő vasvillát fogott apósára, aki kaszával kereszttl!-szuria vejét — A vő a helyszínen meghalt, az apóst súlyos állapotban száll tották be a kanizsai kórházba — Törvényszéki bizottság szállt ki Kanizsáról a községbe A halálos áldozatot ma délutón boncolják
Orosztonv, augusztus 5 Megrázó esemény jrt.tszódoU ky tegnap este a közeli Kerecsény közi ségben. Varga Dávid otiani gazda lakáén összeveszett vejéveJ, Kiss OergUkel. Az e^zKfszólalko/Ji? oly heves volt, hbgy Kiss elkesere-l désében vasvilla,! fo;o!i apósára és hatalmps Ütéseket mért fejérié ,i5-s többször nvag is szuria. Varga sóm hagyta magát, meri ö k isz^l fogotj és azt belevágta vejébe. Al kasza keresztülszúr, a Kiss Gergelyl, aki a helyszínen hbltan esett össze. J Á nagydíjra Ös^zjefutotlak a ház-boHck és a szomszédok, akik Varga Dávidot bekötözték, majd telefon/^ tak a kíuiizsni meritökérl, akik n sulyo an sérült emberi beszáili-oifi
ták a kanizsai kórházba.
Csakhamar mefijejentak a csendőrök, akik lényvázlalol veitek fel és kihallgatlak a kél gazda l.pz?á:.nrto-i zóit. Kiss Gergely holKestét beszállttól\'ák. a temető hidegh^izába.
Az esetei jelentették a nagykanizsai kir. ügyészségnek. Dr. Lengyel Károly ügyészségi elnök indítványára dr. lm re fi László vizsgálóbíró elrendelte Kiss holtleslénok fel-boncolását.
Ma délután törvényszéki vizsgíáló bizottság szállt ki a helyszínre, hogy a boncolást megejtse és a vizsgálatot Iefolylassa.
Dr. Inqfefi vizsgálóbíró délelötfi a kórházban kíhiallgatla . Vargái Dávidot. , í
£1
Székesfehérvár-Zalaegerszeg-Nagykanizsa uszó- és vizipóló-mérkőzése
E nagyszabású verseny augusztus 7_én, vasár., nap délután fél 5 órakor kezdődik a városi strandfürdő és spori* uszodában. A verscH nyen valószínűleg a gróf Teleki Béla főispán is ínegjen lenik. i
Az úszók elérkeztek formájuk te-J töpontjához és minden somban nagy küzdelmek várhatók. A; »\'la-bódy« kupáért folylaloit küzdelomí-be nem saól beLe Székesfehérvár úszóinak helyezése, mivel (nemi zalaiak - azért helyezéseiket külön számítjuk.
A verseny számai a következők :
100, 100 111 gyorsúszás, 100 m hátúszás, 200 m mellúszás, 3x66 két-, harmad m vegyes staféta, 1x66 kél-harmad m g\\o(rs staféta, vizipóló mérkőzések. É főszámokat mellék-számok is kiegészítik.
Pöiitozájs : Egyéniben!: 5 3 1, csapatban és stafétában : 10-6
Kíváncsian Várjuk Székesfehérvár vizipólózóinak játékát, ugyanis tavaly Lengyelország válogatott c patát 5 : 1 arányban megverték.
Jegyek : Fürdöjegyre ülőhely pótdija 30 f, állóhelyé 20 f. Aki csak a versenvt óhajtja megnézni, a 12 f-es belépőjegyhez 10 f-es ülő, illetőleg 20 f-es állóhelyre jogosító jegyet vált. i //—tf
Vasárnap a Zrínyi játszik Itthon a Schütz- kupáért
Már hírt adtunk a Zrínyi pompás szerepléséről. Zalaegerszegen upyanis a ZTK jóképcsségü csapatát verték meg a Zrínyi játékosok 8 : 3 arányban, ami idegen környezetijén nagyon szép eredmény. Nagyon együtt van a Zrínyi ós a legjobb szereplést várhatjuk tőle a bajnoki szezonban. Kanizsa sport-közönsége többet akar a múltbeli sze. rcpléseknél s joggal, mert mikor Tatabányák kerülnek az országos ama\'ő döntőkbe, Pcrecesi TK az N\'BH-be, akkor joggal kérdezhetjük, hol van
Kanizsa? A Zrínyinél a szív, a lelkese, dés soha nem hiányzott s a jó játék melleit e^y kis megértés ugy a játékosok, mint vezetők részéről és máris nincs semmi hiba. Tehát sokat várunk a Zrínyitől! Vasárnap már közönsége lesz s reméljük a közönség nem fog csalódni, már mint az érte. sütésünk is a legjobbak a Zrínyiről és vasárnap az 5 órai mérkőzésre valószínű, szép számú közönség gyűl majd össze.
Az NTE Zalaegerszegre utazik ugyancsak a Schütz kupáért játszik a ZTF-vel. A Vasutas csapat idegenben játszik barátságos mérkőzést.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podm.niozky-utca 8.)
igazgatóságával sikerüli olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fulés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Ügyes, megbizhaló
kifutóleány
felvétetik lapunk nyomdájában.
Szenvedő beteg asszonyok
gyakran már egy kis pohár természetes „Ferenc József" keserüviz-zel is nagyon könnyű, lágy bélhi-(irülést érhetnek el, ami igen sok esetben rendkívül jólékony hatással van a beteg szervekre. — Kérdezze meg orvosát.
— A Legteljesebb Magyar:
ezzel u névvel illeti Szent István királyi Mihalovics Zsigmond kanonok, a Tükör augusztusi számában, libben a gondosan szerkesztett, magas színvonalú, művészi képekkel teli füzetben Illyés Gyula étzaki rokonainkkal való találkozásait mondja el, Tripoli palotáiról és minaretjeiről Hévay József megragadó ké|x>t fest. Vitéz Napy Iván a külföld magyarjairól, báró Nyáry Pál vagyonérő régi hozományokról és kelengyékről, Schöpflin Ala dár Ady Endréről, Kerei«ónyi Dezső a mohácsi vész krónikásáról, Szerémi Györgyről ir. Boldizsár Iván veszprémi lenyomásait, Kercszlury Dezső németországi uliemlékeit mondja el. A régi Kolozsvárra vezet S. Csengery Ilona hangulatos Írása. Novellák, versek, fényképek és a szokott rovatok egészilik ki a Tükör uugusztusi számát.
Magas értékű, általános fertőtlenítő ezer a
„C A PORIT"
nélkülözhetetlen tejüzemekben, gaz-daflágoklmn, ipartelepeken, vágóhida-kon. Istálók ós ólak fertőtlenítésére száj- és körömfájásnál kiválóan alkalmas. Baromfitenyésztők nem nélkülözhetik a „METHYLENKEK HÓCHST- ót, baromfiak fertőző betegségeinek megelőzésére. Kitűnő egér- ós patkánylrtó a „BORDO". — Svábbogarak, csótányok Irtására a legkiválóbb rovarlrtópor a „Caotin". Nagykanizsai lerakat: Szekerei patika Nagykanizsa, Omxáfj-ut az. Itö5
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18584/1938.
Tárgy: A Nemzeli Munkakőipont olaszonzigi tanulmányútja az Ipari mankásság részére.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Nemzeti Munkaközpont az ipari munkásság részére olaszországi tanulmányutat szervez. Az augusztus hó 28-án kezdődő 12 napos tanulmányútra a Nemzeti Munkaközponl Nagykanizsa Ipari munkásai részére egy-, esetleg kél helyet ajánlott fel.
A réizlvennl kívánóknak a Nem-zjii Munkaközponl tagjainak kell línnlök vagy egylde|üleg a szervezetbe be kell lépnlök.
A tanolminyulon kötelező a NMK magyar ruhájának, kalapjának él jelvényének viselése.
Budapesttől az olasz határig ét az olasz határtól Budapeillg az élelmezésről mindenki saját maga gondoskodik.
A részvételi dl) 45 P, a NMK egyenruhájával együtt pedig férfiak részére 76 P, nők részére 65 P.
Az érdekelt Ipirl munkásság figyelmét felhívom a nagyjelentőségű tanulmányútra azzal, hogy jelentkezéseiket f. hó 8-án d. e. 10 óráig jelentsék be hivatalomnál.
Részletes feltételek Városháza 1. em. 10. sz. hivaíall helyiségben nyerhetők.
Nagykanizsa, 1938. aug. 5.
a.A Polgármesteri
BAt!AI KÖBLÖM*
1388. augusztus 6
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthotetlen férjem, illetvo édesatyAnk elhunyta és temotéso alkalmával mély fájdalmunkat Jóloső részvétükkel enyhíteni Igyekeztek, ezúton ls hálás köszönetet mond a Dukáax caalád.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18740/1938.
Tárgy : Rozgonylutca 2—4. ez. házban üreien álló lakás bérbeadása.
VBrseajrtámyaEási birűetméoy.
A váron tulajdonát képeifi Roz-gonyiu. 2—4. n. házban üresen álló kétszobás lakául 1938. évi aug hó 8. napján d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverésen aug. 1 -tőt a városi gaidaságl hlvalalban bérbe idom.
Bfivebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. aug. 4. ai5, Polgármester.
Holherr— Schrantz— Clayton — Shuttteworlh gyártmányú
ekék tUkArpinoAI kormánylemezzel, pormentes csapágyakkal, meghosszabbított kerékagyakkal, az uj típusok SnmQ-kfidö zslrozóval.
boronák
2 Isgu és 3 tsgu, könnyű és nehéz kivitelben.
vetógépek
kanalas- és tolórendsierben. Darálók. Saaoakavágók. S«Sia«ai4k. S\'^iapráR.k.
Rápavégók. Kulll>*torok.
Kaphatók és megtcklnlhe\'ök nagykanizsai lerakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
Mag, műtrágya, nSvényvéitelmt.xerck, stb. kcre.k.\'dé.óbon
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon lao.
Férfi Ingek
P».>ila.....<■ MM
T.lkó^lr.m . . . <.50
PoBpltn.lt . . . «.-
Kivid .t^n.dráf . t.»
Trikó-selyem női fehér-nemöek és harisnyák
nagy választókban, mélyen leszállított
kiárusitási
árakon
Brónyai Divatház
Horlhy MIMól-nt 1.
Imprimé, faháncs maradékok
Schütznél
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
Mindennapi leveleiéiből Összegyűjtött bélyeget, régi vagy uj tömegeket, magyart éi külföldit, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre kereiek. — Barbarits Lajos, a Zalai Köilöny f. szerkesztője. Érdeklődni lehet teleion 78. is. vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra köiötl. \\
APRÓHIRDETÉSEK
«p 4hlrd«téi dija vatirnap éi Onnepnap 10 uála 80 Mllér. minden további u6 8 flMr, hétkOinap 10 «i<Jlfl 60 fillér, mlndon további «ió 4 fillér.
AlUs
B.járánSI azonnal felveaack. Szemere-utca 9. szám, II. >!tó. •
Tisztességes aaabataáa,!, eaetkg bejárónőt keretek aionaalra. Dr. Balázané Erzsébet-tér 21. •
Vátmnük azonnal telvétetnek vitái Ferencinél, Józaef tóherceg-ut 9. #
Fóinl tudó mta«laaaala4ay felvétetik. Sllmpl fflsieiBitet. •
Egy mindenes háalsx.laa azonnali belrpísre felvétetik. Bálhory-u. 10. •
ADÁS-VÉTEL
I-
I mindenki a helyi kereskedőknél | és iparosoknál szerezze bel
Kirándulásra ne felejtsen
Thermost vinni,
hideget, meleget egyformán tartja.
y2 lt. tiopalack P 210
Szabó Antal sportüzletében.
Uigazdaiáai BéméniUruiág c
Gutenbers Nyomda ts Célzatai Lapkiadó Vdllalata
Nagykanizaa
-\' ■»— * - ----_a . a-----a- .... g ...
mccjdm, búén MmyreK es oodozok gymn
n*rkniU«ág« és kiadéhivatala
a .Zalai KQxISay" politikai
KéazitQnki
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pfazialézeli, ügyvédi, gazdasági, egyházi éa ttolal nyomtatványokat, arjeryzekeket, m&vekd, meghívókat, eljegyzési és eaketésl értesítéseket, gyászjelentéseket, aésrtegyet, falragaszokat, körtereteket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítási] nyomtatványokat.
TELEFOI: 78.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfilmeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártómMket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú\'\'kivitelben és a legolcsóbb árakon. 9
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám alatt
l.rákpárah kedvezd részletre legolcsóbban kaphatók Vajas ■aakaraa-
" - 1852
Egy kilátszott h.g.da kottával eladó, ió-atca 7. •
Zelis Hon fá.,háp.tl,é, eladó
Horthy M-ut 43/b. •
MarhatrAgya eladó Király-U. 36. az. alatt, Deutschnél. •
Arpét házhoz szállítunk tizenhat pen lóért. Elek gazdaság. Palin. Be|elentéiek felelőn S58, vagy tejklhordóoál. •
Eladó Jókarban levó axivatlyuakial.
Erisébet tér >6, füar rll-:\'l. •
HÁZ ÉS INOATI.AN
Rózsa utca 29/a. háa kerttel aaaka*-fcéaMI eladó, adónág átvehető. Bővebbet Papp litván házközvetltó, Teleki ut H.
2151
■ •raaak ketlószobás magánházat le hetöleg Katonaréten. — dm a kiadó hlvalalban. •
lakAs-Ozlethelyiséo
November elsejére kiadó kátaagká. lakás vízvezetékkel. Király u. 4. Bóvebbet ugyanott a péküzletben. *
Zrínyi Mlklós-ulca 56.. kátuabás Ilkái kiadó. •
KAtaxokáa összkomfortra lakás kiadó
Sugár-nt 16/e. Bővebbet a háimesteintl. •
KatISaaobAa utcai lakál nov. kiadó. Csengery-ut 79.
l-re
Újonnan épült kitaaobáa komloilos lakái november l-re kiadó. Ugyanott légii, zsindely, altók, ablakok olcsón eladók. Eötvös tér 33. 2150
2, 3, 4, 5 szobái lakások novemberre kiadók. Bővebbet lakáaközvetltönél, Fö ut
2155
KAtaaabéa lakás november l-re kiadó. Klnlzay-u. 7. 2160
__KÜLÖNFÉLE
Doktor kiváló eredménnyel tanít németet, franciái. Józse! tóherceg-ut 71/a. *
Jilmitm, hw telinh»r
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajoa. Kiadja; .Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsa" nagykanizsai bei-cég Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Kársly.
Nyomatott a .Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsa" nagykanizsai be), cég „Qutenberg nyomda ós Délzalai Lapkiadó Vállalat" nyomdájában Nagykanizsán (Fö-ut 5. sz.)
Felelős nyomdavezető: Zalai Károly
78. ^folyam 177. szám.
Nagykanlua, 1988. augusztus 7 vasárnap
Ara 12 fOl.
ZALAI KÖZLÖNY
<»tnlM[ é» kiadóhivatal: FM 9. ulm. Ifagjüfifc nHadcn Wtkömjp dflutia
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra I nengó 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. az.
Ui<M óüúsi da^diM^
Az uj kut egymaga 25 vagon olajat ad naponta — Magyarország gazdasági és pénzügyi életére is nagy kihatással lesz a bőséges zalai olaj — Milliárdokat takarit meg az ország, ha feleslegessé válik a romániai olajbehozatal
A fieteálR Kut fúrását is megkexdték már Eispén
Lispe, augusztus 6 (A Zalai Közlöny tudósítójának; telefonjelcntóse) Al Zalai Közlöny mindenkpr elsőnek jelentette a lifipe-szenlatíorjáni nagysikerű fúrások eredményiejt Mfcst is olyan ered-\'
ményröl számolhatunk be, amely nemcsak Lispére é« Nagykanizsára nézve jelentős, de egész Magyarország gazdasági életére fontos kihatással lesz.
A IV. számú lispei kútnál ugyanis megtörténi az otajfeítörés és
ez a kut egymaga kétszer annyi olajat ad, mint az eddigi kutak együttvéve /
Jelentette a Zalai Közlöny, hogy az Eurogasco társaság néhány hóna ppái ezelőtt megkezdte a negye-dik, sőt azo\'a Íz ötödik és hatodik kut fúrását is. A1 mull héten már jeleztük azt is, hogy a IV. számú kútnál a furó elhagyta az 1100 méteres szintet és a momokból a köj zeÜ napokban igen bőséges olaj fel- |
törést lehet váaiai- Ez va feltörés, most megtörtént. A? eredmény azonban jninde" viiraltiozást felül, mul- Az uj kut ugyanis ;
egymaga napi 24—25 vagon olajat ad l
Ilyen mennyiségre az angol mérnökök sem számítoltak és ez felülmúlja a legoptimistább számítást is.
Milliárdos nyereség i feleslegessé válik a romániai olajbehozatal
Mint ismcreles, az első kut csak nagymennyiségű gázt adott, amelyet a fúrógépek hajlásúim Wasználnaki fel. A\' zaiai földgázzal végzett *tor
vábbi munkák folyamán a Lispe hidárában, illetve a kereltyei mezőn lévő II. és HÍV kut hozott szép eredt ményekel. A. második napi 6, a har-
madik napi 7 vagon olajat ad most már hónapok óta. Al most feltört piajmennyiség tehát felülmúlja íaz
az összes eddigi eredményeket és lehetővé leszi, hogy :
a három kut együttes olajtermelése fedezi Csonkamagyarország teljes olajszükségletének több mint felét
Ha a IV. kut mennyisége nem csökken lénye>egen, már az eddigi három kul is azt eredményezi, toogy, a zalai föld gyomra napi 35 vagon lolajat ad az országnak, ami milliárdos nyereségnek számit, meni aj$ V. és VI. kutakkal bizonyo an teljesen feleslegessé teszi a iouíöniai olaj behozatalt.
Az eddiginél háromszor vastagabb olajréteg
Szándékosan irtunk napi 35 vagont, mert — mint értesülünk a nyomás kissé csökkeni fog hetek-multán és ennek kö\\ el kéziében az olaj sem szökik fel olyan v&siagf sugárban, iüetve olyan nagy erővel. Ez befolyásolja a mennyiségei de ez nem fesz lényeges. Bizonyíték erre az, hogy inig az előző kél fu-* rásiiál, a II. és III. számúnál u legM magasabb taUUl otajps-réleg kfet)
méteres volt, addig a mostani fúrásnál egy hatméteres olajréteget talállak.
A fúrás már \'akkor kifizetődik, hu a lalájt o\'ajos-réteg 60 80 centit méteres, elképzelhető tehát, milyen szenzációs eiedinényrek számit s/.ak! körökben is a mostani olajfeliörés, Alnely nemcsak mennyiségileg jitf lentős, de i
minőségileg Is kitűnőnek mondható.
értesülésünk szerint a "közeli na-* pókban megkezdik a heledik\'kut fúrási munkálatait is a Kanizsa felé húzódó medencében, mert az edtlig eléri rendkívüli eredmények a fúrást végző Eurogasco társaságot is fokozottabb munkára serkentik, Hisszük, hogy a további fúrások is meghozzák a várt eredményi és még sem lesz á\'om Nagykanizsa gazdasági felvirágozá^a. <
A Hodzsa kormány bukás előtt a cseh baloldali pártok nyílt zendülése miatt
Alig enyhillt valamit a oseh-német ellentét — Ujabb incidens is történt i megvertek egy szudéta-német képviselőt — Runoiman lord tovább folytatja tanácskozásait
Prága, augusztus 6 V\\ esfch—piéjmet incidens, aanelyí teglnap pattanásig feszült, már enyhült valamit, bár a légkör hiéfj mindig nagyon puskaporos.
A cseh kormány kim agyarázkódó jegyzéke enyhitell valamit a helyzeten, de
Klcholz szudétanémet képviselő tettleges bántalmazása
Iciontotla az enyhülést. \\ i :
i Berlin, augusztus 6 A német lapok íiz ujabb halárincidensekkel kapcsolatban foglalkoznak a cseh válasszal és térképeket közölnek, amelyeken berajz^tAk iá
cseh gépek útját. E térképek világosan mutatják, hogy a cseh kormány állat hangoztatott »
.eltévedésekről" szó sem lehet,
ment a Néme!ország területe felett megteli ut ennél fQkkai nagyobb.
Bocsánatkérést sürgetnek a szudéták
Prága, augusztus 6 A németekkel való megegyezés kérdésében Csehország két pártra szakadt. Eg^és körök, igy a Szudéták, a németekkel való kibékülés^ kívánják, mert abban látják Csehország jövőjét, Ennek utja pedig a
tjoesjánatkérés. Hangoztatjuk a szudétanémetek, hogy a német kormány jóakaratú váraikozásál nem\' szabad gyengeségnek és gyávaságnak minősíteni
A másil( párt tovább szítja a tü. zet és elvakult ah küzd a megbékélés ellen. i London, auguszfus 0 A Daily Mail értesülése szerint a cseh baloldali pártok
nyílt zendQlést szerveztek
Hodzsa miniszterelnök ellen.
A nyílt támadás Hodzsa bukására vezet, hacsak vissza nem lép áttól a szándékától, hogy lord Runcinum javaslatára ujabb engedményeket adjon a kisebbségeknek. A; csehek\' már
az eddigi „engedményeket" is sokalják
és ezért foglak össze a baloldaliak Hodzsa ellen.
Lord Runciman munkaprogramja
A New Cronic\'c prágai híradása I szerint a felmerült ujabb néJii^t-A I
cseh incidens ellenére is folytatja Jprd Runciman tárgyalási és bár
a
BALAI KOZLONVI
1938. auguiztui 7.
a feladat oseppet sem könnyű,
elkjövel mindent a siker érdekében.
A1 lap értesülése szerinl a lord m unkája a következő se&kíafczokf szerbit igazodik:
1. KUl&.i-kUlön tárgyalni u kisebbségekkel és összegyűjteni azok követeléseit, illetve kívánságait.
2. Megállapítani, hogy a követelésekből mel; eket hajlandó a c eb kormány teljesíteni.
3. Megegyezést ajánlani ós a tárgyalásokat megindítani a fe\'ek között.
Ez utóbbi a legnehezebb feladat/ — irja a lap. — Értesülése szerint
Henlein nem vesz részt személyesen a tárgyalásokban,
a szudétanémet követelések ugyanis ismerlek. i
A tárgyalások kimenclelét egész Európa lázas érdeklődéssel várja, mert ugy "érzik, a béke vaccy háború soi^a düi most e»\'a következő hetekben.
Túlságosan vérmes embereknél, kiváltkép akiknél az igen nagy nedvdusság mindenféle kellemetlen tanele, mint gyors elfáradás, elbá-gyadás, a teltség érzete, gyakran jelentkezik, kitűnő hatással szokott járni, ha néhány hélig naponta reggel, éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József" keserövlzet isxnak. Kérdezze meg orvosát.
Sem Japán, sem a szovjet nem akar háborút,
de az ellenségeskedés még tovább tart — A negyedik tiltakozó jegyzéket adták át a szovjetnek
London, augusztus 7 Távolkeleti jelenlés szerint Hí-rupci japán külügyminisizlelr ina-) gához kérette Slnetau szovjet ügy-vivőt, akinek immár a negyedib tillakozójegyzéket ad\'a át a szovjet —japán incidens ügyében. A külügyminiszter a hadügyminiszleríneí is hosszasan tárgyalt, majd a miká-dóhoz ment. I. i
Általában azt Jhiszik, hogy a további ágyúzás és ellenségeskedések ellenére is a feszültség enyhüli Távolkeleten. Az ellentétek megszün. te.tésének kilátásai javulták.
Londonban ugy tudják,.. hogy egyik féi sem kivan háborút. Szovjet azért nem, mert a Sztalin-féle (\'nagytakarítással kapcsolatos belső* bajok teljesen lefoglalják, Japán pedig nem akar egyszerre két helyen háborút viselni. C
Nagy felhőszakadás
pusztított Zalaegerszegen
Budapest, augusztus 6 Ma reggel 5 órakor hululmas éfii-háborn tört kí Zalaegerszeg felett, évek óta nem tapasztalt felhőszuka, dássál. Mintegy délelőtt 10 óráig az eső palukokl>an szakadt, ugy hogy teljesen elöntötte az utcákat. A városban a forgalom teljesen szünetelt. A hatalmas villámcsapások egyike l>c. csaiHilt u villanyvezetékbe, ugy hogy az áramszolgáltatás c«é-sz délután fél 2 óráig szünetelt és uz üzemek nein tudtak dolgozni. Kgyes utcákban a viz behatolt a mélyebben fekvő lakú. sokba. Több családot a tűzoltóknak kellett kihozni a lakásból.
„DolQoztass, hogy úoluozbass r
500 helyett mindössze 180 munkaadó jelentkezett a zsidótörvénnyel kapcsolatos bevalláshoz Nagykanizsán
Kihágás) eljárás indul a bevallást elmulasztók ellen
Ismétellen foglalkoztunk a zsidótörvénnyel kapcso\'atos bevallásai, a mit a munkaadónak és vállalatok, íuik keb kitöltenie alkialmazottaikról A1 polgármesteri hivatal külön falragaszokon hivlíi fel a város polj gárságá\', hogy az ezirányu bevallás hoz szükséges nyomtatványokért jelentkezzék a városházán dr. Pálffy Gyula városi közgyámnál.
Az érdeklődés a polgárság részér rőt nagyon lanyha volt, ugy hogy újból figyelmeztettük a közönséget ebbeli kötelezettségére. A1 bevalláshoz szükséges nyomtatványok be. szerzése, azoknak kitöltése, valamint a kormánybiztoshoz való beküldésének határideje lejárván, kérdést intéztünk illetékes helyen, l;0gy a kanizsai vállalatok ós munkaadók
közül mennyien teltek eleget a polgármesteri felhívásnak és vették ki a bevalláshoz szükséges nyomtatványokat. i
A mintegy 500-550 munkaadó és vállalat részéről, akiket a rendelcl érint, augusztus l-ig összesen 180 tett elege! ta miniszteri rendelkezésnek. Ezeknek névsorát- a polgármesteri hivatal áttette a rendőrségire, hogy ennek alapján meg lehessen állapítani, kik VOllak azok, akik nem tellek eleget a felhívásnak és akik ellen kihágási eljárás indul a rendőri büntelőbirónál.
A szankciók súlyos pénzbírságot irnak elő azok részére, akik nem tettek elegei a bevallási felhivü^-nak.
Nagyarányú közmnnkábat valósit meg a kormány a munkatábor-rendszer révén
Kidolgozás alatt a végleges program — A gazdasági élet érdekelt nem érintik a munkatáborok
A gazdasági élet a megvalósulás előtt álló, qaooiiáfis jelentőségű tervek közül érdeklődéssel várj a f a munkatábo-ok megteremtését. Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök már bemutatkozó beszédében beiek-níelv te, hoy a munkatáborok rendszerét kibővíti és ezzel kapcsolatban fontos rendelkezéseket kiván éleibe, léptetni.
Értesülésünk szerint a kormány programja a munkatáborok rendszerének ügyében már teljesen kialakult. Az uj munkaiáborrendszer a már meglévő munkatábo.nok struklurá;án épü» fel. AT munkaláí-borokat annakidején a Bajtársi Szöí-vetségek kezdeményezték. Apátfab ván, Bugacon működött az első munkatábor, amelynek sikere arra inditotla a kormányi, hogy ezeket
v. Szinay Jenő altábornagy \'főpau rancsnoksága a\'á helyezze. A legtöbb irányítást Kulcsár István mjj. riiszteri tanácsos, az értelmiségi1 munkanélküliek kormánybiztosa látja el, aki vitéz «6zinay Jenő alpi tábornaggyal együtt nagy hozzáér., téssei es lelkes támogatással végzi ezt a fonlos munkát.
Ezidőszerint
kileno helyen működik már munkatábor,
egyenként 50 személlyel. Ez tehát nz az alap, amelyre /a kormány fel akarja építeni a munkaláborok1 rendszerét ós a lervbevctl kötelező munkaszolgálat révén országszerte! hatalmas aránvu közmunkák megu inditásáirifk lehetőségét kivánjar megteremteni. ;
Nyári vásár alatt felhalmozódott nagy tömeg maradók
nagyon olcsón
Kartonmaradókok, delénmaradékok, magyar kasmérmaradékok, floconmaradékok, zefirmaradékok, ingpuplin maradékok, slffon- és vászonmaradékok, santungmaradékok, lenvászon maradékok, creppe de chlnemaradékok, Imprimémaradékok, selyemmaradékok, marokénmaradékok, faháncsmaradékok, cloquémaradékok, piquémaradékok, női fehérneműanyag maradékok, női- és férfiszövet maradékok
A maradékok ruhákra, öltönyökre és ingekre alkalmas méretek.
Hibás a vízvezetéke?
Hívja
Mendlovitsot
Telefon 271.
Beavatolt helyről nyert értesülés sünk szerint a kormány, a legn^i gyobb gonddal ügyel arra; hogy ezek a munkálalok a guzdaságl élet egyetlen ágazatát se érintsék. Arról van sZó, hogy olyan közérdekű munkák Induljanak meg, amelyekre nlnos költségvetési fedezet, tehát az ipar amúgy sem részesedj hetne ezekben a munkálatokban. Do fontos feladatának tekinti a kort. mány azt is, hogy a munkatáborok tagjiai állal elvégzett munk^flatoik ne lehessenek befolyással \'a munkanélküliség emelésére, iletve a vált, lalatok munkalehetőségére. Al külön féle útépítések, utegyengelé^ek, g;izi. elhordáfok, mocsár.\'ecsapolások, stb. minden szempontból megnyugtatót és kielégítő .rendszer alapján indulf
nak majd meg és semmiesetre sem befolyásoljak egyes gazdasági ágai. zatok munkalehetőségeit.
Természete en kellő gondoskodás történijk a munkatáborók szociális célkitűzéseinek szászázalékos érvé^ nvesitóséről is. A közérdekű muiy-kák elvégzése mellett a munkaiját borok tagjai, a különféle tanfolyah mokat elvégzett oktató parancsnok kok és oktató vezetésével\' esténként különféle előadásokon veszi, ek résizt, amelyeken nemzeti célú problémákkal ismertetik fiiega mun ka bíborok közösségét.
A tervezet elgondolásai közül kiemelkedik ama célkitűzés, amely a nmnkatábopok utján kiván egyese erre rászorult
munkanélküliek számára megfelelő uj existenoiát, illetve foglalkozási ágat teremteni. Errevonatkozóan "többféle terv van előkészületben, amelyek még nemj alakultak ki véglegesen. Ugyancsak! tárlgyaíások folynak a kötelező munkaszolgálatot végzők javadalmazásának kérdéséről is ; arról van szó, hogy ruhjázatot, ellátást és esetleg j ;
zsoldot is kapnak
a munkatáborok tagjai, amely an\'-i nál Is inkább fontos szociális \'iniéz-kedés, mert ilymódon teljes ellátás melleit megtakarított, bizonyos pénzösszeghez is juthatnak.
Néhány napon belül a munkaw táborok ügyében előreláthatóan már megtörténnek az első intézko-" dések.
ID<3
Zivatar!
Prognózis: Mérsékeli szil, több helyen zivatar, a hí alig változik. _
A MeteoroIogial Intézet nagykanlMal megtlgyelőállomáaa Jelenti i
Hőmérséklet tegnap eete 9 érakor: 24.2,+ ma reggel +10 2, délben + 2* 6.
Cwpadék: 0.Q
I(»fl »UgUI2lU« 1.
fAUAl KÖZLOM*
A *
ti***!^. (tfے
£ lOJtf^m^-,
^ so
tfyiSít^x/i

Ml szeretne lenni7
Gyerekek Játszanak a kertben. Virágokról beszélgetnek.
— Én tulipán szeretnék lenni
— mondja az egyik.
— Én liliom — mond]a a másik.
A harmadik gyerek meg csak hallgat.
— Hát le ml szerelnél lenni ?
— kérdik harmadik társukat, a Mórickát.
— Én? Ar/ácska szerelnék lenni.
Naptári Augusztus 7. vasárnap. Kom. kai Kajetán. Protestáns Ibolya. Izrael Ab hó 10. — Augusztus 8. hétfő. ltom. kat Clrjék vt Protestáns László. Izr. Ab hó 11.
Gyógyszertári éilell szolgálat e hó 16-lg az „őrangyal" gyógyszertár 6» a klskanlzsal gyógyszertár.
QózlQrdó nyitva reggel 6 órától este i óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egéu nap nőknek.)
A nagy barátok
újból fellángoltak a épületében az fiszkök
A tűzoltóknak kellett kivonulniuk oltásukra
A vasárnapi borzalmas égiháború platt villámcsapás fogytán kigyub ladt nagv gazdasági épület fe-i rencrendiek udvarán, o\'y hatalmas tűzvészt okozott, hogy a tűzoltóságnak nemcsak vasárnap a késő esti órákig, de még másnap is ott kellett lenni a füstölgő üszkök, ge.cn-dák és széna őrzésére, nehogy a hatalmas szénatömegben és geren-dahalmazatban lapfringó Szikrfilc uj"bói \' felgyúlnak és tüzet okozzanak. A tűzoltóknak, mint katonaságnak nagy munkájába került, mig teljesen e\'oltollák a tüzet. A? óriási hőségben azonban a gyúlékony anyag újból lángra kapo\'t, negyodik nap a tűzvész után a széna és korhadt, forró genendák újból kigyuU lak, ugy hogy P. Czirfusz Viktória plébánosnak újból a tűzoltóság se-
gítségét kellett kérni, nehogy újból kitörjön a tűz. A tüzollók nyomban kivonultak és fecskendőikkel állandóan viz alatt tartották az égő és még mindig füstölő üszköket, mi? sikerült leijeim úrrá lenni a feltörő tűzön.
A tüzvizsgálal és kárbecslés dr. Krátky István polgármester személyes közben jötté vei megtörtént. A\' tűzvész okozta kár nagyobb része biztosítás utján megtérül.
P. Czirfusz Viktorin plébános már is intézkedett, hogy a leéget? gazdasági épület, amely valamikor rendház volt, ujjá építtessék. Most ké-szitik el a tervezetet és költségvetést és már a legközelebbi napokban kiirják az építési munkákra az árlejtést.
A hévízi tóban elszaporodott gambusia halakkal az egész országot el lehet látni
Kiirtják a szúnyogokat és ezzel a maláriát Zalából
Zala megyében második évecred^-ményes küzdelem folyik a malária leküzdésére. A betegség főleg a Muna!-»mentén és ZaJaszentgrót Vl^ dékén terjedt el, de más vidjéken is megtalálható, ahpl a maláriái tori. jesztő anophclles szúnyog íelléjpelt. Letenye vidékén tudvalevően a spun^pgtierpiö mb(DK|ar)iUS vidék csíipolá-sávai jórészt segitellek a bajon. ♦
A közegészségügyi hatóságok azonban nem elégedlek meg vtí-zel, hanem egy amerikai hfiiifáj-tál, a gambusi\'át igyekeznek eí/-terjeszleni a mocsaras vizekben, mert ez a híu nagy mé^ékben pusztítja a szúnyogot- Egyik gambusi^-jtenyó-sztő telep a hévizi tó lefolyása; címek meleg vizéfc bén történt a hal .átteleltetés^v Most a hévizi tó ► ípfx^á^bÉui Tímeára els^a^VdV\'k a g^inbu-sifik, hogy aptokkaj nemcsak a za^ lamegyei m^lfári^ vidéket lehet cl-látni^de az egész országot is. I Telellelésie helyeztek el egy nagy családot a lefolyásban. A viz kiM marta a hálót, a Mcsalád kiszabat dult és/a nagy szabadságban óriási mértékűjén elszaporodott. A kis ha-
lacskák emberre egyáltalán nem ártalmasak. Bizonyos, hogy a fürdő tóba is betelepednek s oz2el is érder kesebb lesz a hévizi fürdés, s ami fő : nem lesz szúnyog Hévizén.
Tegnap Zala meggyében járt dr. Makra György, a Közegészségügyi Intézel adjunktusa és Kontra \'László dr. m. kiír. fŐQi*\\+:psal \'Zalaszesntw grótqn és Zalavégen kijeJöllék^azr^ kat a vizekel, ahová majd gambur. siát telepilenek a malária leküzdése érdekében. Az adjunktus innét So|-mogybn utazoli, majd a jövő hélen Letenye vidékéi .ekinli meg.-
Okos gyerek
— Jancsika, itt van tizenkét selyemcukor. De nehogy egyedül edd meg, a fele az öcsikédé.
— Igenis, nagymama.
— Tehát hány darabot adsz Ocslkédnek ?
— Hármat.
— Hármat ? Hát nem tudsz számolni ?
— Én Igen, de az öcsiké nem.
Mi
Dolgozó ember
nr.An>Ara pótolhatatlan vp«iteeí£, ha ktlli»nö«en a nagy nyári melegben muiikakodvo ellankad, Innal a fi» radUíttfí\'.ól mogftrcMxkwlnok to kimerül twSgo meggátolja abhan, hogy fol mintát elvógroio.
lla karizmainkat, fojitnkot, nyakunkat, homlokunkat a htUltfl, friíelW, üditö, valódi
DIANA
sósborszesszel
kowgoUiUc, voroJUSkozö törtünk Wifil, petyhüdt itmalnk fclfrl»»Utnok, rünic él6nktibt>or» koring, írom kodvünk híivteunk omolkodüt, » mnnkatcliMttmónyünSc mogdupltoá-dlk.
A valódi Dlana-wWxrroMyis az i »6g biztos őre, njlndon h/abojn —
von rá • gondos, tólW
wnbar sohasem megy munkába Diana-BÓsborfrzcaz nólkill. e #
Próbapalnck* árw M fllíí*
Kl« (orodoti) palaak Ara 1.10 pongö Küiép (családi) paWk Ara 3.» pongő Nagy (órié»i) imlaok Ara 5.90 pongfl
Pilótakiképzésre
készül a I égügyi Hivatal. A társadalomhoz intézelt felhívásának kétségtelenül nagy visszhangja lesz. Minden magyar ember érzi, hogy aligha van fonlosubb kérdés a mai, kül|>olitiknilag zíirza-varos világban, mint » magyar rej)ütésügy,fejlesztése. I\'.Z a fejlő-dós adja meg a nemzet biztonságát. f.8 Igen bölcs volt u fellűvás szerkesztője, amikor a szülők érzéseire is apellált. Történelmi idő-ket élünk és valóban kitüntetésnek kell venni, ha valakinek a fin pilóta lehet. Olyan időket élünk újra, amikor az édesanyának büszkének kell lenni fiára.
„lolgutau, ks(f ialgukaur
Idényvégi árusításunkból visszamaradt
sxövei, selyem, vásson, delén JHÖjTCICf éJCOlC
megfelelő mé retek be n még a szokottnál is olcsóbb árakon
i
ftAUAl
A gyémánt regénye
Európában negyvenezer embert foglalkoztat a gyémánt
— Afrikában és Braziliában százötvenezer ember megy meztetenül a föld alá az asszonyok ékességéért —
— Egy évben húszmillió font értékben kerül piacra.
jCöslyén, lf):w. augusztus \' (Copyright) A herctváltképü, mindig elegáns urnák, uki mellettem ül a* étteremben az asztalnál, két keskeny szalag húzódik meg a gomblyukában. Az egyik feketével csíkozott kék, a másik vörös színű, két fehér csíkkal u szélén. Mindkét .szalag belga rendjelet árul cl az e^yik u Lipót rend második osztályának, a mápiik a belga koronarendnek a szalagja. Magas kitüntelé-sok. Az urat Lnudauuuk hivják és Ant werpenből jölt el a Vág partjára. A névjegyén foglalkozását ez a sző árulja el: oliamants. (iyáros. |partelO|)én rendes körülmények kőzóít négy.öbziz munkás dolgozik. Londonban, u gyé-mántbórzén veszi a «nyersanyagot, és antverpeui gyárában csinálnak ab-MI szikrázó brilliánsokat. Nemrég ha sábos cikkeket közöltek a belga lapon arról, hogy monsieur I.audaul kihallgatáson fogadta Li|»öt, a balgák ki. rálya és Lamlnu ur megmutatta a felségnek a világ legkisebb hrllllánsát. Megmutatja- nekem is; csak nagyító üveggel k\'het megbámulni ezt u remeket. A világ k\'g kisebb gyémántja a karát egy ezredrészét nyomja és ebből
pontqsjjr. ötezer darab menne •gy grammra.
A pirinyó brilliáns a nagyi tő alatt szakasztott olyan, mint a hircs Koli-1-Noor...
Unalmi ur, akivel délben é< esténként egy öt t iszom a feketémet, lassanként felmelegszik. Megmutatja a fényképét unnak a remekműnek, amelyet a párisi világkiállításon állit.U ki: hatalmas galamb.
A béke galambja — brlllián-aokból kirakva.
A galamb zöld olajágat tart a csőrében. Kz is gyémántból van. Kék bril-llánsokhól van kirakva a galamb, de-jrekán a FAX szó. A dijai nyert munkában pontosan buszonn^ohezer darab brilliáns van. Megkérdezem, mit ér ez? Nevetve mowiju:
— Csak a britliánsok ért«ke százezer dollár...
Beszélgetés közben a százezrek és milliók ugy dőlnek a szájából, hogy szinte megszédülök. fis diskurzusunk közben lassan megismerem « gyé-mánt i«gényél. ^
Megtudom mindenekelőtt, hogy békében a gyémánt kereskedelem és gyé-m.íuli|>ar köz|>ontja Hollandia volt, ezt a szerepet most Belgium veit • át. Amsterdamtól Antwerpenig három órát tart uz ut gyorsvonattal és ma már olt tartanak, hogy n hollandiai gvémánlkcreskcdők é. munkások hétlön álmem e\'i Antwerpenbe és r üt\'irtö kön este utaznak haza. Belgiumban 2S.IKK) ember foglalkozik gyémánttal. Hollandia, a gyémánllpur ó< keio»ke-delefn egykori centruma már csak négyezer kereskedőnek és munkásnak ad kenyeret. Az egész világ gyémánt-i|>arosainak és kereskedőinek száma negyvenezer.
A legtöbb gyémántot Dólafrikálmn bányásszák. IH- találnak gyémántot a IMirlugál Angolában, a bílga Congo-ban és Brazíliában is. Százötvenezer ember dolgozik a bányákban. Legtöbbjük néger, vagy félvér.
A nyersgj\'émánt-kereskedelein a londoni gyémánt-szindikátus kezében van. Az árakat London teljhatalommal irányítja.
— A iegnagyol>h vevő Amerika. Hihetetlen mennyiségű brilllánsot vá sárul. IX- a legszebb árut India vásii-rolja. Az imliai maharadzsák nem alkudnak, de ök u legnagyobb szak. értői u brilliánsnak. Csuk valóban szép és tökéletesen hibátlan darabokat vesznek. Kurö|>a nem ért a gyémánthoz.
Amerikában az érték tiz százalékát kell vám elmén lefizetni. Azelőtt a vám busz százalék volt. Hcngeleg ember élt a csempészetből. Olyan nagy ftzlet volt ez, hogy komoly nagy bankok fantasztikus összegeket adtak kölcsön \'megbízható, csempészeknek. A fegyház egyébként nemcsak Amerl kában tette kockázulos -üzletté a csempészést, hanem Afrikában is. Itt hét évi fegyház vár arra a kereskedőre, aki négertől nyers gyémántot vásárol.
A régi holland világból egyedül a pénznemet tartotta meg u gyémánt-kereskedelem. Ma is holland forint-bon számolnak a gyémántosok. Egyebekben a holland forint csak tizenhat és fél frankot ér, de a gyémántbörzén u luisz frank az átszámítási kulcs.
Mennyi gyémántot adnak el egy évbenf
— A londoni szindikátus tavaly I nyersen egymillió karától adott el kilencmillió fontért. Valamit - nem sokat eladott Brazillá is. Feldolgozva ez az •{ész mennyi é-t százötvenmillió forintot, vagyis busz millió fontot reprezentál. A gyémáulkcreske-delemhez hatalmas tőke kell és bátorság a kitartáshoz. Aki nem tud böj. tölnl, elvérzik, fin nélia évekig nem adok el. Általában az a helyrét, hogy amikor nyugalom van a világon, akkor a gyémántkereskedelem stagnál.
im. augusztus i.
Áthelyeztem
műhelyemet a Csengerv ut 14 sz. alól az utca túlsó oldalán levő Caangary-ut 13. szám alatti hál UDVARÁBA 1
mm dezsö nokutii-suialtt.
Motorkerékpárok
megbízhatók és klt&rtók — a legerősebb napi strapára konstruálva!
A leghosszabb élettartam t
990.— P-től
18 havi részletfizetésre. Megtcklr.hctók :
mmm GYULA
\'.askereskedó, Zala- Somogym. kSrzet képviselőjénél
NAGYKANIZSA,
Erzsébet tér 18.
JflZZBflND
Irta: SZÁNTÓ QYÖRQV (Regény a Távolkeletről) 8
Odalent, u Nanking Boádon, irtóza-tos kavarotlás támadt. Az autósorok megrekedtek a vadul össze-vissza höm-pőlygö tömegekl>en. Kinai katonák ro. hamlépésben Jöttek és feltűzött szuronnyal törtek utat. A kikölö Irányá-bun tompán ugattak az ágyuk. Aztán ismét csend, a kiürített uttestén angol katonasgá és amerikai matrózosztag menetelt teljes felszerelésben.
Egy pincér hulálsápadlan vánszorgott a terembe.
— A Japánok. Bepülők. Bombákat dobtak le Csapejre. Már eltűntek. Vissza, a zászlóshajóra. Onnan jöttek.
—• Igy nem Vehet dolgozni, — moml la sápadtan Teddy. — Majd holnap Ma a tegnapi mQsor. God bye:
A jazz tagiul megmosolyogták Te hty-Ijedelmét. Ok mindnyájan Verekedtek három földrész harcterein is, Teddy pedig szerelett hősködni ozakról az ülőkről locsogva, ainlkor őfelsége eLső skót gárdaezie lének egyenruháját viselte. Mindig rózsaszín arca most\' sárgává fakult, luisszuujju, finom k.\'ze reszketett és ez elárulta, hogy s illasem szagolt még puskaport. A többieknek csak annyi volt u bombadörivnés, ágyuszó, gépiniskakattogás, a repülők motorjainak berregése, mint váratlanul jött, de régi ismerős tengők és Arc lű-bald még meg is mosolyogta őket, uUutba egy burátjával találkozott
volna.
Hihet ekkor furcsa dolgot látott. Annak ellenére, ltogy Teddy hirtelen eltűnt, ezek a fiuk hangszereik után nyúllak, akárcsak összebeszéltek volna, fis a szxixofoin, a banjo, a harmonika, a kürt, a puzon, a jazzdob ypernl, szibériai, marokkői, tonkingi é> vol-hyniai harcterek emlékeit játszották, amelyeket az ágyuk hangja Idézett fel, a géppusknkerepléi hivott elő. A hatalmas fehér harinonlku vészlfYs. lóan bugolt, a banjo keményen ]>en. gett, a puzon harsant, a kürt katonásan recsegett, a kisdob rohamra pergett, a nagyobb mozsarak bömbölé-sét adta, a réztányér fegyverek csőr-renését ós a kikötő felől újra megszólaltak az ágyuk. Kz már nem a gé|>ek, hanem a fegyvereit zenéje volt, tor. melés éi .pusztítás, vér és arany egyesült ritmusainak vad változataiban és Ethel megértve őket, rájiermelezte az üi él kegyellen keménységére u zon. gorahangok csengő aranyát. Ebben a pillanatban véglegesen belél>olondut >k mindannyian és játszottak maguknak, ugy, ahogy még másoknak sohasem.
XII.
Mitrofan Gorcscj gyakran tdálko. ■ott azzal a hosszú mandzsuval, akiről uz öreg llumpluey azt mondta a hallban Blackstom nak, hogy l eng Ju Siang adjutánsa. Fzt a mandzsut 1-en Ji-nek luvták é.s amikor Mitrofan-nal összejöttek Jczfield egyik tsapszé-kélH\'n, sohasem viselt egyenruhát. Barátja, egy kinai diák is mindig eljött
vele ilyenkor és Fon Ji ugy mutatta be őt Mltrofunnak, mint a Knoinui-lang szélső balszárnyának legme,;blz-hatóbb vezetőjét. Mitrofan eleintén ■nem nagy bizalommal viseltetett iránta, de amikor megbizonyosodott orról, hogy a kínai az ázsiaiak számára feliillitolt Sun Ja Tsen.egyelem rendes hallgatója volt Moszkvában, felengedett és nem gombolkozott be többé előtte.
Mindhárman Jól ismerték Borodint, a kantoni kommün megszervezőjét é. sokszor beszélgettek róla a jezfieldi korcsmában* Aztán kicserélték hirci. kel, utusitásaikat, beszámoltak a szakszervezetek agitátorainak munkájáról, felolvasták jegyzeteiket a Comintcrn, rádiógramm jóiról és indult ki ki a maga utján.
Mitrofan rendszerint megvárta, amíg a gyárakból kiözónlcnck a nmi&ás-tömegek. Közéjük\\-egyült, sodródott és mindenkivel beszédbe ereszkedett. Is-merte Jezfk\'ldel, Sanghainak ezt a szennyes gyárnogj-edét csakúgy, mini C.sa|K\'jt, a nyomorúságos kinai nejedet. Cgj- úszott e kél városrész zagyvu embertömegének sűrűjében, mint lu>| a hullámokban és játszva tudott köz 1-férkőzni míndenliez. Kalmükvágásu ana, egészen ázsiai lénye, nyelvtudása egyformán elősegítették ebben és jelenléseit olyan találékonysággal tudta Moszkvába küldeni, mint kevés szov-jetmegbizott.
I>e ez mind csak olyan véletlen volt Mitrofan életében, ö szerelte a roppanl szarmata síkságot, a cseiules,
Ha a világ háborútól fél, akkor felmegy a gyémánt ára it.
Ma nagy konjunktúra van. Az emberek nem tartják értékállónak a pénzt é-s az egész világ aranyba és brilliáns-ba szeretné fektetni a vagyonát. Minden mennyiség elhelyezhető. Fantasz. likus mennyiségek mennek Amerikába. Olt valóságos gyémántvásárlási láz dühöng.
Az előkelő szálloda terraszán tangól játszik a jazz. Feketére süli szép asszonyok táncolnak. Fülükben és nyakukon szikrázik a brilliáns. Lan. duu ur felsóhajt:
Istenem, mennyi munka van ezekkel a kövekkel, amíg eljutnak a parányi női füK\\kl>e, vagy a nyakra. Maguk nem is gondolják, Iwgy milyen nagy szukér telem kell ahhoz, hogy az ember megismerje n hibátlan nyers követ. Mert a Logmbb kőben görcs van, akárcsak a fában. Van brilliáns, amelynek kurátja tizenöt holland forintot ér és van olyan, amelynek
karátját nem szivesen adom négyezer forintért.
Altá.ny kő, annyi érték. A gyárakban és műhelyekben előbb gyersen kerekilik le a követ, aztán szétvágják, vagy szétfArészelik és csak aztán csiszolják és köszörülik. A finom árut darabszámra fizetjük a munkásoknak, a durvábbat időre. Kgy- jó munkás többet le.es, mint a kereskedő. Vannak persze fantasztikus nyereségek is, Két évvel ezelőtt a londoni szmdlkár tus egy 720 karátos nyersgyémántot hetvenezer fontért adott el. Az uj gazda tizenkét darabba vágta a gyémántot és a tizeukél darab már két-százllzezer fonton c-serélt gazdái. Mpst kerültek csak munkába az egyes da-rabok és u legszebb példányt Anglia vette meg: akkora ez, mint egy uu-gyobb galnmbtojás, az ára: >z\\ztlzezer font volt. A többiek még várnak a
nagy folyamokat és az örökkévalóságba bailagó felhőket az ég védtelen síkjának kék plafonján. Mitrofan nem egyszer látott már délibábot is é< a balalajkán, bánjon, hitwaigitáron ilyesmiket pengetett, lm egyedül üldögélt néha kis szobácskájában.
XIII.
Humphrey kisimította Íróasztalán a rajzlu|M>kat és könyveket rakott a szélükre, hogy göngyöleglH! ne ugorjanak. Balszemébe csippentette aranykeretes monokliját, értelmetlen szavakat motyogott, ugy szemlélte a rajzokat.
— He, igen, ez az uj Sikishiina.osz. tály. Negyvenkétezerhéromsziz tonna. Elől és hátul emeletes páncéltornyok, három-három ikerágyú, összesen tizenkét darab, kaliber negyvenkét centiméter. Hány hüvelykes? Már ugy hozzászoktam a hüvelykszámitáshoz, e.-ek a sárga majmok már eurőpaiabbuk, mint mi. lizek centiméterrel mérik a kalibert, o mi lwditengerészetünk még mindig hüvelykkel. Egyébként, ez nem tartozik ide. Bocsásson meg, iniss Lillán, vénember vagyok, locsogok. Na már most, ez uz uj Sikishima-osztály, ez jó fogás volt. A legújabb. Kéménynélküli, három fedélzetes, motoros anyalkijók, egy félóra alatt kétszáz hidroplán szállhat fel róluk. Kz a Saisuuia-osztály, meg ez az Admlral Togo-tlpus, ez kevésbbé fontos. Minta-modelljelk a mi gyárainkban készüllek. Szubad érdeklődnöm, hogyan Jutott a rajzokhoz?
(Folyt, kör.) , j
iMjL tugiailui 7
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem > nagyérdemű hölgyköiOn-íégel, hogy
UlgitodriuiloiiMl kozmatikal Intézetemet
Kölcsey-u. 3. ffiCSWffS
0>v. Náhn Barnabátné.
gazdájukra.
|.andau úrról közbon kiderül, hogy felsővi*". 0 \'"ár nc.n beszél magva rul, inert négy éves korában került ki Belgiumba. Fumiliája a háború alatt Hollandiába emigrált. Tizenkél éve* korában már gyémántul kereskedett és tizennégy éves volt, amikor megalapította u gyárát. Az apjának a testvére még Febövlxón él. Maga ,s szereli a brilliánsokat, de ndndóssxo egyetlen gyürü szikrázik jobb kezének kisujján.
Mesteri darab... Elárulja, hogy a gazdája ért a mesterségébe*...
1\'iuU Jób
h
A ZrinyS labdarugó •zakoaztály felhívása a hBzSnséghez
A rend Ás a sportszerű viselkedés megköveteli, hogy bizonyos rendszabályok pontosan betartassanak. Em.ek k\'gfonlosabl) és a közönséget küxwt-\' K\'níll érintő részét ezúton hozza az igen tisztelt köz<\'>nség szives tudomására a Zrínyi lab<larugó szakosztály azzal a kérelemmel, hogy azokat mindenkor tartsa be a sportszerető kc\'lOn-ség é. mindig .segítségére legyen böh s». és tapintatos magatartásával a fáriulsái gos munkát végző rendezőségnek. ;
1. A mérkő\'ések szokásos biztatása sohasem fajulhat a vendég csapatot, vagy jK\'dlg a bírót érintő sértegetéssé, gunyolássá.
2. A saját csapat tagjait sem szabad gúnyolni.
:i. Az ülőhelyes és állólielycs jegyű közönség részére kidön-külön In-jáiat és pénztár áll rendelkezésre, ezért szíveskedjék a közönség csakis annak megfelelő helyén bejönni a sportpályára. Diákok, leventék illák.levente jeggyel csakis állóhelyre mehetnek. A vezetőség ezeknek megengedi ugyan kivételesen, hogy hölgy jeggyel u tribünre mehessenek, de elvárja mindenkor-részükről a tapintatos viselkedést, Rondetlenkedésük esetén ezt a kedvez ményt a vezetőség beszünteti.
4. Mindenki csakis Jegyének megfelelő helyen tartózkodhatik. Az álló. helyes közönség helye meg van határozva. Ez a tribünnel szemben lévő terület. Oldalt vagy a kapuk mögött lévő terület elfoglalása tilos.
5. Szíveskedjék a közönség a .jegyét készséggel felmutatni a karsz ilagos ellenőrző rendezőknek, ülőhelyen talált állójegyest nótfizetésre kötelezzük.
fl. Az öltözők folyosóját rendezők elzárják. Oda belépni esakis a csa-patoknak, azok közvetlen vezetőinek, bíróknak és igazolvánnyal ellátott ina-tzirozóknuk szubad. Még választmányi tagok se mehetnek be az öltözőkbe, mivel jelenlétükkel s különösen az oltani luuigos vitatkozásaikkal csak zavarják a rövid pihenőjét tarfó fá radt csapatot.
A Zrínyi Allélikai Szakosztály
felkéri az össaw atlétáját, l.ojf.v a szeptember 8-án nuegrehdezndő ke-rületl atlétikai versenyre nézve a tréuingnapokon p*>nl<>sun megj*}-leani szíveskedjenek. A tréningn:Y-fok hétfő, szerda és szombat déU után 5 órai kezdetlel. .
MACA
A Zrínyi megkezdi a mérkflzéselt vasárnap
IClöször látszik otthoniban a Zrinvi vasárnap az őszi sze/on kezdetén, habár kupamérkőzés (Schütz kupa) keretében is, eseménynek igén kezlk a mérkőzés. Valószínűnek tai t juk a Zrínyi győzelmét, ámbár elbizakodni soha nem hk\'tyénvalói mindenesein\' a pornói* fórtailtaaii lévő egy (illést öt Szép játékot vttrh.it a közönség. A mérkőzés 5 órakor kezdődik és előt e az NTE II. játszik az ujru amatőr osapatiá alakult Zrínyi II. vei.
_ (0
A dunántúli sakkverseny
negyedik fordulója nKRk\'petfeekrt is hozott, Szijjártó fQ-ózótl a kajiesvári László ellen, de a györl mesterjelölt Köbért váratlanul kikapna a báuhidai lloaueytői. KikajMMt a kanizsai Krisztián is a pécsi Katonád). Höhin re misre vétfzett Tóthal, Jeaoy győzött Kovára ellen.
Állás a I. fordutó után: Szijjártó :t ós fél, Jeney .\'( ponttal, utánuk következik Itöhm 2 és fél, Kóberl 2 ós fél, llemwy 2 és fél, Tóth 2, Mszló t ós tót, Krisztián 1, Katona 1 és Kovái-s fél iKiattai.
Ax anyó. temetése
A vő az anyósa temetéséről jön hazafelé, amikor az utcán nagy vakolat tömeg hullik a fejire. A vő fölnéz az égre és lemondóan felsóhajt: — Már fönt vagy?...
Jóminbaégil «
tölgyforgács
ürméterenként telepen P 7«—, házhoz szállítva P ••— kapható. Vasút-, nosta- és közalkalmazottaknak kedvezmény. — Rendelhető:
Polgár Testvérek
f.ker«sk.4.lmi B. T níl
Szesztlnomitólelep, Király-utca.
Ha lolytonos bélpaugásaltól és tulsok gyomorsavától okvetlen meg akar szabadulni, ugy ne mulassza cl reggelenként egynegyed, esetlegfílpohir teimésieles .Ferenc
Íózsef" kesiiüvizet ehg/omorra inni. lérdezze m;g orvosit.
Uiszáttóitt
A szállóigék rendszerint o nép köréből indulnak el fa hódítják meg o kőziudotot Mostanában m.gint szül.t.tt •gy izólloiQt. omely gyors nepszeruségr. t.tf 12.(H
»Leglehérebb fehér o RADION-fehér.t Minden háziasszony megerősítheti, hogy az új szólást mód megfelel az igazságnak, meri a RÁDIÓN behatol a szövedék leghozzáférhetetlenebb rostjaiba is és ugyanolyan hatásoson, mint kíméletesen eltávolít minden piszkot. Egyben megadja a fohérnemünek azt az egyedülálló fehérséget, amelyei RADION-fehémek nevezünk. A RADION mosl
új óriásdobozban kerül forgalomba 96 filléres árban. Nagymosás céljaira egyenesen nélkülözhetetlen a RADION ÓRIÁSDOBOZ, mert nagy megtakarítást lolenr a háziojizonyoknak.
Őszkor rakják kulturház
A róm. kat. egyházközség terjesztése
P. Czirfusz Vikforin plébános agilitása és a váios vezelősége megértő jóindulata lehetővé tette, hogy a nagykanizsai kato ik u-ssá g régi vágya - a ka\'.oükus kullurháfc — a megvalósulás stádiumába kerül, jön. A Horihv Miklós u/i katolikus kullurház ügye örömmel je.\'enl-heljük — most már abban a s|jJ/-diumban van, hogy őszkor lerakják az alapkővé! és megkezdik az építkezést. Nagy örömnapja lesz ez a kanizsai knoiku^ságnak, amely végre ahhoz az épülethez jut, amely összes katolikus szervezeteit fogj:* egyesjiieni és egyik blz!(cxs \\védőw lesz a várps felekezeti békéjének, A, kato\'ikus kulturház áldásos tevékenysége az egész váiosra és környékére jólékonyan fog kihalni, mert centruma lesz a jiagy hazafias megír^du Iái-oknak, gyűjtőiem íepe a nemzeti erőforrásoknak, kiinduló pontja a város közönségét érintő nagy szociális, kari ativ, ha-
Városi Mozgó. »»-b.<é.»..irn.P PREMIER I
Lu bit seb-rendezés I Colbert-ffiszerep I
Alfréd Savolr világhírű vígjátéka:
Kékszakáll 8. felesége
Claudette Cojbert partnere Gary Cooper, q E képzelhetetlen mesés rendezői ötletek. Két óra vidámság és gondtalansági
Bemek bisérő műsor és Aklaális Hiradó
Előadások: szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9-kor. Figyelem I Ujitáe I A szombat 5 órai filléres, a vasárnap 8 órai előadás „Ketten egy jeggyel".
le a katolikus alapkövét
utolsó akciója a sorsjegyek érdekében
zafias és vallásos munkálkodásnak,
A kullurház építési köUségéieM egy része már bizlositva van, má. sjk részét a bizollság a sors jegyakció tiíjáji kívánja megjsizereznifc sorsjegy-húzást most már vlszh sza\\onhalatlanui szeptember 20-á^i tartják meg. Tekintettel, hogy már csak rövid idő van még hátra a sorsjegy-íikeió befejezéséig (Ulet\\to a húzásig), a róm. kath. egyházközség egy ulolsó nagyszaWsu kam-pányt indit a sorsjegyek terjesztésére és eladására. Felkéri a plébános a vá:os közönségét, hogy ebben a munkában á bizotlságol támogatni szíveskedjenek. Ne legyen senki Nagykanizsán, a környéken, aki no veit volna rk. egyházközségi sorsjegyet, a kulturház építési költségeinek fedezésén-. Aj sorsjáték nyereményei mind értékesek, minden legkisebb nyereménynek az értéke többszörösen nagyobb, mint a sorsjegy ára, ugy hogy magának is lesz szolgálatot, aki rk. egyház, községi sorsjegyet vásárol. A nyere-ménytárgyafc rövidesen kiáUi\'ásrá kerülnek. Felkéri a plébános a vá-tos közönségéi, hogy akinek módjában van, az támogassa az akciót nyereménytárgyak adakozásával is. Küldje ei adományait a rk. egyházközségi iiodába.
A nagykanizsai róm. kath. egy. házközség meg van arról győződ, ve, hogy kullurház akcióját minden kanizsai polgár azzal a szeretettel támogatja és teszi magáévá, amellyel lokál palr lót izmusa erre buzdítja. Vásjároíjuk, terjjcsszüK csináljunk piopagandál mindeüntt a rk. egyházközség kultuífijáz-épiW sorsjegyének !
— Egy vakmerő pilóta xuhanáia tragikus esomény. Mégis előfordul, hogy egy híradás, nmely a „lezuhant" szóval kezdődik, örömet okoz. A Pereli áráw nak olcsóbbodásáról van szó, uj ára 30 fillér, nagy oaomagé 54 tillér.
_BAEA1 tgfcOUI__
A nagyarányú öszi munkaprogramot állítja össze a kormány a jövőheti négynapos minisztertanácson
A közjogi, politikai, gazdasági, katonai és szociális intézkedések egész sorát dolgozza ki az Imrédy kormány

BoraemIs»r. üéza
iparügyi miniszter igen figyelemre méltó beszédet mondott a soproni nyári egyetem megnyitásán. Sikra szállt a szintótikus tcrinészcUudo. mányi és műszaki oktatás mellett, mert hibásnak tartaná, ha csak egyoldalú szakembereket adnának a magyar közéletnek. Ezért a szakoktatást az egyetemes miiszaki képzés szolgálatába kell álUlanl. Az ipar és az egész gazdasági élet vezetőinek felfogását fejezte ki epigrammatikus pontossággal a miniszter, aki kifejtette azt is, hogy a jelszavak gazdasági téren sokszor azzal a veszéllyel járnak, hogy téves útra vezetik n szélesebb tömegek gondolkodását. A teendő tel tát: a gazdasági és műszaki ismeretek terjesztése a nmn-zet minél szélesebb rétegeiben.
— (Kápolna szentelés)
A szentgyörgyvári Ijegyen most restaurált kápolna felszentelés! ünnep, ségc folyó Író 14-én, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz. A szentelés még rossz idő esetén is meg tartják. A szertartást a megyóspüs|>ök megbízásúból P. Simicza Sebestyén végzi.
— (A keszthelyi nyári egyetem)
előadásai igen nagy érdeklődés mellett folynak. Legutóbb Csapláros István dr. egyetemi tanársegéd, Zsolnay Béla szegedi egyetemi tanár és Ferdi-nándy Mihály tartottak igen nagysikerű előadásokat. A nyári egyetemnek kiváló előadói vannak, érthető tehát |az a rokonszenv, amelyet a résztvevők az előudásokat látogatják.
— (Halálozás)
Súlyos csapás érte Vajkóczy Györgyöt, a Nemzeti Bank nagykanizsai fiókjának főnökbe lyettcsét. Fehértemplomban meghalt Jóst József szőlőbirtokos, akiben apósát vesztette el.
— (Társasutazás Veszprémbe)
Tóth Tihamér dr. veszprémi .segédpüspök beiktatása alkuimával folyó hó 15-én társasutazás indul autóbuszon Veszprémbe P. Czirfusz Viktorin plébáuos vezetésével. Indulás 15-én reggel fél 6 ómkor, vissza. Veszprém-bői este 8 órakor. Részvételi díj: |oda-YÍssza 8 pengő. Jelentkezni szerda estig a plébánia-hivatalban lehet. (.)
— (Balatontenyves ünnepe)
Balaton fenyvesen a *" templomalap javára a vigalmi bizottság kiállítást rendez Kalmár Péter, a fiatal kanizsai feltaláló csavarhengeres hajó.modell-jeiből és az ugyancsak balatonfeny. vesi I\'arkas János szobraiból, aki Sidló nagytehetségű tanítványa. A kiállítással kapcsolatban műsoros estet is rendeznek a templomalap javára, a lyen Kalmár Péter és Farkas János is felolvasnak egy-egy kis <epizódot életükből.
— (Középkori leletek Bogláron)
Ismeretes, hogy a boglári templom\', dombon faültetés közben középkori leletekre bukkantak s uzóta rendszeres kutatásokat végeznek. Most az ásások nyomán egy 11 méter hosszú és 7 méter széles kápolnaszerü templom alapjait találták meg, réz c lényekkel, karikagyűrűkkel és IV. Béla idejében vert nagy réz]>énzcikkel, illetve Bóbcrt Károly király kis ezüst dénárjaival. Varglui Béla plébános és Szabó Ferenc főjegyző uz elért eredmények idán a kutatásokat tovább folytalják.
—(Ha Szegedre jön)
a szabadtéri játékokra jegyet a Délmagyarországnál vegyen. Teltfon 13.08. Aradi u. 8V (:)
Budapest, augusztus 0 Imrédy Réla miniszterelnök ma délelőtt Horthy Miklós kormányzónál jc lent meg, akinek az időszerű kérdésekről és a Jövő lieti minisztertanácsról tett előzetes jelentést.
Budapest, augusztus 6 Az Imrédy-kormány tagjai augusztus lOén nagyszabású minisztertanácsot kezdenek. A tanácskozások rövid ebédszünettel ejjész nap folynak, szerdától vasárnapig. A négynapos minisztertanácson azokat a nagy politikai és gazdasági reformokat és intézkedéseket vitatják meg, amellyel az ősszel a parlamentet foglalkoztatják.
Ezeket a többnai>os minisztertanácsokat, mint ismeretes, néhai Gömbös Gyula miniszterelnök vezette be. Akkor mindig a Bakonyban lartotlák őket, most azonban a miniszterelnökségi palotában lesznek.
Az egész ország közvéleménye nagy eredményeket vár az Imrédy-kormány uj munkaprogramjától. Az uj munkaprogram közjogi, jK)Utikai, katona^ gazdasági és szociális téren hozza az uj elliatározások egész sorát.
Letárgyalja a minisztertanács az összeférlvetellenségi törvényt is, még pedig nemcsak a két ház tagjainak, hanem a müiiszterek, államtitkárok és a főispánok összeférhetetlenségi kérdéseit is. A törvényhozási fögget-
Kolocsa, augusztus 0 Kalocsán az utóbbi ülőben a lopások és betörések sorozata történi, miért is az őrjáratokat megszigorították. Ma hajnalban Vezenyi Gyula detoktiv és Horváth Antal rendőrfő-törzsőrmester cirkáló utjukon észre, veitek egy gyanús alakot, kiről később kitűnt, hogy Zavarek István ro. inán katonaszökevény. Zavarek szökni próbált a lmtóság emberei elől, ele u detektiv és rendőr utána eredt és igye-
— (Balatoni borhajó)
érdekes kezdeményezésbe fogott n Bévfülöpi Fürdőegyesület a révfülöpi borok népszerűsítésére. Augusztus ü-én nagyobb hajót indi,t a somogyi fürdőhelyekre révfülöpi borokkal, Jsüfrével, cigánnyal. A borhajón borokat mérnek ki és rendeléseket vesznek fel. Táncolni, mulatni is lehet. A hajón született és Révfülöp borait dicsérő legjobb verseket ériékes bordijjal jutalmazzák.
—■ (Ingujjban nem lehet közgyűlést tartani)
Szombathely város képviselőtestülele tegnap közgyűlést tartolt, s a teremben olyan hőség volt, hogy Wiltreich Adolf dr. ügyvéd ingujjra vetkőzött. Erélyes csengelés közben szólították föl, hogy vegye föl a kubátját, ő azon. ban azt válaszolta, hogy: száz pengőéit sem veszem fel. Föl kellelt függeszteni a gyűlést, hogy a magát nagyon otthon érző városatya hajlandó legyen fölvenni a kabátot, (\'.sak azután folytatódott a gyűlés.
HOTEL CORVIN
BUDAPEST *19
VIII., Ciokonay-u. 14. Nemzeti Színháznál Családi szálloda a város szivében. Újonnan berendezve, központi ifi -tés, hideg-meleg folyóvíz. Egyágyas szoba P kétágyas P 6»—
lenség alkotmányjogi körülbástyázásáról van szó — mondják a ben fen lesek.
Szóbakerül n honvédelem további kiépítése, a szociális kérdések egész sora, a munknl>érkérdés, slb. Politikai körökben intézkedéseket várnak az adóreform terén is, valamint azt várják, hogy a kormány teljes és pontos tájékoztatást ad a Ház őszi munkaprogramjáról.
Ugy tudják, lk>gy a kamarai ügyek is leiárgyalásra kerülnek és megszü-lelik a sajtójogi kódex isi
Filmre veszik a nagyarányú közmunkákat
Budapest, augusztus 0
A kormány nagyarányú munkaprogramjáról filmet is készítenek. Filmre veszik és az egész országbun bemutatják az eddigi munkákat: az öntözőmüvek építését, uz útépítéseket, a telepítést, stb.
Általában a magyar film.ügyet megreformálják. Erőteljes ^ lendületet adnak a magyar fihngyárlásnuk és nagy súlyt ltelyeznek u keskeny fitynek bevezetésének. Kulturfilmeket készítenek és minden kis faluban bemulatják ezeket. A magyar fibngyúrtás is állami felügyeld alá kerül, megkészül a film-kódex is és kötelezik a filmgyártókat, hogy a nagy nemzeti célokat tartsák mindig szem előtt.
kezlok őt megbilincselni, de a hatalmas ember ellenszegült, revolvert rántott és három lövést adott le, nz egyik a detektívet, a másik a trendi őrfőtörzxőnneslert sebesítette mejg* A rendőr .szorongatott helyzetében előkapta fegyveréi és rálőtt n gyanús emberre, akit a golyó suiyps-san megsebesített. Később belhalt; sérülésébe. Valószínűsítik, hogy az, utóbbi napok betöréseit Zavanek István követte el.
— (Uj zalai szavazókörzetek)
A belügyminiszter rendeleti uton állapította meg egyes városokban fcs községekljen az uj képviselőválusztói szavazóköröket. A rendeletből Zala megyére a kövelkezők vonatkoznak: Keszthelyen az u) szavazókörök száma az eddigi [\\ helyeit G, Kiskomárom. ban az eddigi 1 helyett 2, Nagykanizsán uz eddigi 8 helyett 10. A többi helyeken a régi állajKit marad érvényben. v
BÉLYEGGYŰJTŐK111
Ciak OOBAT albumban eyOJIiünk, mert iz tOMIelti. — Kiadó: Bitori bélyrghii.
Budipeil, IV.. V*toaha-utc« lf. 1129
— (Hét közben kell bért fizetni)
Bornemisza Géza ij>arügyi miniszter felhívással fordult az ipari és kereskedelmi kamarákhoz és az érdekképviseletekhez, hogy üzemeikben hétköznap fizessenek bért, mert a szombati bérfizetés a munkásokat túlhajtott költekezésre csábítja. Amennyiben a felhívásnak nem lesz eredménye, a miniszter rendeleiben vezeti be p hét-közepén való bérfizetést.
— Tekintse meg a Kopsteln Bútor-áruház állandó butorklállitását. ízléses és olosó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
.Dolgoztass, hogy úolflota!"
_I83S. auftuntm 1.
Figyelmeztetés!
Minden jogos és orvhalásszal tudatom, hogy kis- és nagykanizsai halárban található összes vizeken a halászat, horgászat és rákászat szigorúan megzálogolás és feljelentés mellett tilos.
Tisztelet\'el Simon István 2177 a halászati jog bérlője.
Ajánlás
— Aztán mondja kérem, tényleg tartós ez a nadrág? cn ugyanis sokat ülök.
— Uram, ezzel akár az egész büntetólörvénykönyvet leülheti.
— (Vanek mester munkában)
Ma valakit derűs kacajra birni nem könnyű feladat. De ehhez a kiváló Vanek mesternek &ak 2 ]>ere kell s az ő biztos ceruzája elintézi azt. Amerre eddig ő megfordult Ka. nizsán a vidámság lett úrrá. Tcrmé-szcios ezek után, hogy őt Kanizsáról oly hamar el nem engedik. Vanek mester liolnap a városközi uszóverse. nyen kinn lesz a strandfürdőn és bemutatja* művészi készségét. .
— (A cséplőgép alá került)
A somogyi Néme(egres községben súlyos szerencsétlenség történt. Kristóf Márton gazdánál a cséplőgépet húzatták és itt segédkezeit Márkus Etel 15 éves leány is, aki eddig még nem állapított okból a cséplőgép kerekei alá került. A szerencsétlen fiatal leány koponyaulapi törést ós labszártörést szenvedett, élclbenmaradásához kevés a remény. A nyomozás fogja liszlázni a felelősség kérdését. ,
— (Gerincét és nyakcsigolyáját törte)
Vukk Anna kaposszerdahelyl leány a szalmafelvonó gólyán dolgozott. A magasban azonban megszédülhetett, inert leesett, még i>cdig oly szerencsétlenül, liogy gerincét és nyakcsigolyáját törte és súlyos bel.ső zuzódáso-kul is szenvedett. Megmentéséhez nincs remény, luüdokolva vittékkórházba.
— (Kun Béla esete a nadrággal)
Kun Béla keletivánfai vincellér feljelentést tett a kapitányságon, hogy Pesten ellopták kézitáskáját és abban lévő uj pantallóját. A nyomozás megindult, a feljelentést azonban Kun\' Béla most visszavonta, mert postán áz ismeretlen .megtalálótól, vissaju-kupta nadrágját a következő levél kíséretében: .Kedves Barátom! Máskor jobban vigyázzon az ilyen csomagra | Tisztelettel: a megtaláló..
— Bútor kiállításunkat tekintse meg minden vőtelkényezer nélkül. Kopsteln butoráruház.
A faji kérdés Olaszországban
(. Róma, augusztus 6 A lapok behatóan foglalkoznak a faji kérdéssel. Hangoztat jíík, hogyi a zsidők faji megkülönböztetése nem annyit jelent Olaszországban, hogy most üldözni fogják őket. Csupán arrói van szó, hogy az ájlaj mi életben az arányszámuknak megi felelő elhelyezkedésen tul ne vállalhassanak állási. | . i
Hu sár le szállít ás!
1 kg. isrMioIdalai. . . P 1\'20
1 „ nyaka, lapocka, comb „ 140
1 . kara)......148
1 „ ssirsialoona .... 1\'40
1 . bá| éi klímáit zilr . 160
Arat csak jót tartok I
Tisiie\'ettei Simon latnán
öreg hentesmester 2176 K|S. és Nagykanizsán.
Egy román katonaszökevény
Kalocsán rálőtt a rendőrre és detektlvre

193$. «mu»»lu» 7
EALAI KÖZLÖNY
r
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
HÁLÓK, EBÉDLŐK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPITOSÁRUK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHAZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
51 éve élvezzlik vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy Üzlettel az ország killönbözö városaiban!
mim
A gazdaközönség különös figyelmébe
A Mezőgazdasági Közraktárak Rt. migykjanizSai telepe Ismételten tanúbizonyságot tett arról, hogy szívvel-lélekkel szolgálja a magyar gazdaközönségei, hogy minden törekvése a guzdaközönség érdekeit előmozdítani, nekik segítségükre lenni. Különösen most, a betakaru-lás után igyekszik megfelelő szak. szerűséggel rendelkezésükre állni.
A Mezőgazdasági Közraktárai) Rt. a Néptakarékpénzlár, mint a •Fulura. helyi főbizoinányf>sakcz|i deménvezésére sikerült a Transda-nubla Egyesült Gőzmalmok hatni .1 mas, üresén álló, száraz és mindenben megfelelő raklárjhelviségetímctgi szerezni, hogy a gazdaközönségnek módjában legyen terményeit alkalmas helyen tároml
Jól teszi a magyar gazdaközönség, főleg akinek a Transdanubia útjába esik, ha gabona, terményei tilolásánái a Mezőgazdasági Közrak tárak helyi tárházait veszi igénybe. Nagv gondosság, alapos szakszerű, ség \'ós példás előzékenység jellemzik mindenkor a .nagykanizsai Mezőgazdasági Közraktárakat.
Ugyanitt működik a »Futura« bizományi osztálya is, ahoi a gabona mindenkor a legjobb napiár mellett értékesíthető. í , , i (0.
APRÓHIRDETÉSEK
10 u4lg 60 mit,, mlndan lo.tbbl »ó 4 HIUr.
ÁLLÁS
Ügyei MlltdanMÍtáB,! vag, BZOba-leányt auguiztua 15-re lelveizek. — Dr. SiOtfáalné, Pő-ut 22. 2118
Hivatalt altiaatnak 3 havi próbaaiot gálalra i kóiépllkolát, esetleg 6 elemit végzet! jó bizonyítványa llnt keres helyben villatat. Alinlatok a kiadóhivatalba v Altiszt * Jeligére. ^ 2167
Barkélyaaaédat aaonnal lelveazek. Károly laktanya. 2170
ADÁS VÉTEL
Karákpárak kedvező részletre leg-olciőbban kaphatók Valáa vaakaraa-kadéabaa. 1892
Haaanélt ruhát vesaek éa eladok, ht-váara házhoz megyek. Márkus, Klrály-utca 31. 1967
AtkdltSiéa végett teliéi konyhakie-denc, 1/2 háló él lobbiéit bútorok eladók. Klalaludy-utca 6. Elchner. 2173
Zaalt szóló 500-aa 700 pengőért és XII. Stayi* gépkocil 3000 pengőért eladó. Teleion 161. 2175
Sa|át terméatl
kerflcxéDyl asitall fehér bor és aiztall siller (rtríi) bor
Itterenkint kapható ■ tarmalftaél Caengery.ul 19. az.
HÁZ ÉS INGATLAN
Klsbagolai hegyen szépen gondozott két kat. hold aatálákirtak pincével éa tet-szerelésael együtt aladé. — Bővebbet Somogylzentmlklóson 189. háiazám. ^132
Szemere-utca 2/c. sz. háa aladí. BJ-vebbet Vtdá ktlaptlzIcL 2131
JóteiméiU .«»!» aladé 1200 n-öl Bagó-hegyen. Bővebbet Hajgató Sándor u. 22. azim. 2161
Rózsa utca 29 a. háa kerttel káakdl eladó, adóiéiig átvehető. Bóveb bet Papp litván hizközvetltó, Teleki ut 8.
2151
Rózaa-u. 26 adéaaaataa báa iür|ő
aen eladó. Bővebbet Telekl-ut 8 Papp
2178
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉO
Újonnan épült kitaiobáa lakáa november l-re kiadó. Ugyi zsindely, altók, ablakok olc» Eötvös-tér 33.
nott tégla, m eladók.
HáromaioUa öaazkomtoftoa magánház október vagy novembei l-re kiadó Érdeklődni Nádornál, Ciengeryut 17. 2172
Oalatkalvlada lóutvonilon november l-re kiadó. Telekl-ut 10. 2174
BÚTOROZOTT SZOBA
KDISakalAratu utcai aioba Itlrdő-■zoba hasinálaltal kiadó. — Caengetv-nt 17., U. 2171
KÜLÖNFÉLE
Hávlara áram vonalai hatezemélyea auló
olcaón bérelhető. KaHtmann Manó. Teleion állomáa 2 22. 1848
VliaaaaMkat aa|átkezüleg azerel. ia javít - Jerausek, Erzsébet-tér 18., telefon 526. 2099
özv. Kohn Zalgmondné alhalyaaA Intézetét Klnlity ulca 21. alá belyezle át.
2160
Mindennapi leveleiéiből tkazegya|tolt bélyaaat, régi vagy nj tömegeket, magyart éi küllöldlt, feloflxUtotl gyűjteményeket bármikor megvételre kereaek. — Barbarlta Ujoi, a Zalai KOalöny I. azer-keaztóje. Érdeklődni lehet telelőn 7S. az. vagy azemélyesen mindennap d. u 6—7 óra köiött.
MARGIT FÜRDŐ
Caengery-ut 19. ■árwtmt kádMrddk Tyaksamváfáa I" Nyitva alaáia aap. 1
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18740/1638.
Tárgy : Rozgonyl utca 2—4. SS. házban Ureien álló lakáa bérbeadása.
yersiiítárjjilási birdstiéiy.
A város tulajdonit képező Rozgonyl u. 2—4. sz. házban üresen álló kétszobás lakást 1938. évi aug. hó 8. napján d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverésen aug. l-löl a városi gazdasági hivatalban Bérbeadóm.
Bővebb felvilágosítási a városi gazdaiágl hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. aug. 4. zim Polgármester.
Pk. 7015/1938.
Árverési hirdetmény.
Nagykaniasa m. város közönsége végre hajtató |avára (képv. dr. Sab|án Oyula Ügyvéd) 2260 P 65 HU. követeién éa |ár. erejéig 1938. évi auguaztua hó 23-án d. e. 11 órakor Nagykanlzaán a városház épUlelébea a nagykanizsai klr. láráabiró ■ig Pk. 7015/WtJÍzimu vágiéaével elrendelt Végrehaltál Borán lefoglalt 2955 P becsérték!! alábbi Ingóiágok: bútorok, tll. leiberendezés, Itueiirak alb. bíróilag elárverez tataek.
Nagytunlzaa, 1931. évi aug. hó 4 én Elek László s. k
aa klr. blr. végrehalló.
Jslgutus, lijjdiltoto!"
/
ÍALAI KOZLONV
1938. augusztus 7
Hofhcrr Schrantz- Clsyton-Shuttleworlh gyártmányú
EKÉK
tAhBrpánoAI koimánylemez-ni. paraiMtu csapagyakkal, sn«aho»zabbltoH kerék-agyakkal, at u| típusok Bnmű-kAdft zslrozóvsl.
BORONÁK
2 lagu él 3 lagu, könnyű és nehéz kivileiben.
VETŐGÉPEK
kanalas- é< tolórendszerben. Daráiét. l»oah«iá«Sh. MliiaiSk. •itllsraiiat. Répavégék. Kasltl.étarak.
Kaphatók 6a megtekinthetők nagykanizsai lerakntábari:
ORSZÁG JÓZSEF
Mg, afttrágyt, nftv*ay vicUlwUswk, stb. k*i,*kedt*éb*m
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon iSO.
Ofc&én&jjot
nafta moziban SzómkozTiatik
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
v»gy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában
Férfi ingek
P.M.Ila
TrtkÓMly.« 4» .
Po.plU.tt . . . 4.— „
KSvtd .l^uátág . 1 » .
Trikó-selyem női febör-nemüek és harisnyák
01(T választékban, mélyen leszállított.
kiárusítás!
árakon
Brónyal Divatház
Horthy í ikióisl I.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, • csendes és központi fekvési!
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforilal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kt a jelentkező olvasók részére.
FényképezőDépiit 6x9 hl nws.
(nagyon szép képeket készíthet vele)
már 10.— pengőtől vehet,
drágább gépek 6—12 havi részletfizetésre.
I tekercs Perutz 6x9 lilm előhívással P120
Szabó Antal sportüzletében.
ZSAK
PONYVA GAZDASÁGI KÖTÉL LÓPOKRÓC. ZSINEG
legelőnyösebben vásárolható
H
Állandó natfy raktár uj és hasi\',ált zsákokban
irseb és Szegő M- és poayvakölGsöDZBs
Mindenki jól jár,
pengőért vesz nagykanizsai katolikus kulturház-sorsjegyet
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nagykanizsa megyei város
polgármeBlerétól.
18.934/1938.
Tárgy: Széna eladás
MH Milmi
A v.\'ros tulajdonát képező u. n. Szérűskertben tárol\', kb. 7 vagon mennyiségű sar|u-szénát, folyó évi augusztus hó 9. napján d. e. I(j órakor, a helyszínen nyilvános árverésen eladok.
Bővebb felviiágosilásl a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. aug. hó 6 án. hm Polgármester.
A latenyel kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatáság.
\'2R41V1938. tk. szám.
Árverési hirdetmény kivonat.
Tizedes Katalin végrehsjlslónsk Slkaa András végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtást Karibin a telekkönyvit hatóság a végrehajtási árveréat 324 P tOkekövete. léa és járulékai behsjtáaa végett a Pola közság ben lekvő Wolll 978 sztjkvben 749. hraz. saOIO éa réTnek as Oieghegyen B. 6. alatt végrehajtást stanvedO nevén álló lllelóségéra 110 P, as u. o. 844. ss(|kv-ben 747. hrsa. szóló, rél éa pincének si Öreghegyen B. e. alatt végrehaltáat szert vendó nevén álló Illetőségére 90 P, aa «. o 1621. aztjkvben 650/b.hrsz rétnek az Öreg hegyen B. 2 alatt végrehajtást szenvedó nevén álló il!ctóa«<ráte 100 P, az u. o. 1628. aztjkvben 266/a/l. hraz. szántón a Klamezón 100 P. aa u. o. 1623. ail|kvt>en 402/a/l. hraz. szántóra a Hosaan szántó dulóben 200 P. as u. o. 1623. azljivl 593/a/2. hrsz rsiinlíia az analosl dűlőben 600 P, sa n. o. 1623 Ijkvl 964/51. hm. ajánlóra a korongi dtlIÓDen 50 P. az u. o. 1624. sztjkvben 318/b. hrsz. szántónak a gesztenyést dtllóben B. 1 a. végrehajtást ssenvedö nevín álló tlletóségér. 150 P, az u. o. 603 aztjkvben 549/b. hrsz ház nak 49. az. a. a házal erdón B. 8 alatt végrehajtást szenvedó nevén álló llleltM-gére 70b P kikiáltást árban elrendelte.
Aa árverés nem érinti a polal 978, 844, 1623, 1624, 603.silikvbenC.32l4/tk. 1914 sz. végzéssel özv. Slksa Andrásné sz. Vlaslca Evs iavára bekebelezett Özvegyi haaionélvezeti jogot, továbbá as u. o. 978 és 844. sztjkvben C 1129/tk. 1935 sz. végzéssel ugyanennek jsvárs bekebelezett klkötményl Jogot, nem érinti továbbá sí árverts s polal 978, 844., 1621,1623,1624. 603. satjkvben 4558/tk. 1937. ss. vég aéssel özv. Slksa Józselné ss. Iváa Katalin Javára bekebelezett özvegyi haazonélvezetl
A telekkönyvi hatóság at árverésnek Pola köaséa házánál megtartására 1938. évi aug. hó 24. napjának délután 3 óráját Mai ki éa az árverési leltételeket ai
1881 :LX. t-e. ISO. S-a alapján megállapítja.
As árveréa alá esó Ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb, Illetve a házingatlant a kikiáltási ár leltnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XLI. t e. 26. 8 )
Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/>-a, amelyei a magasabb ígéret ugyanannyi o/oára kell klegáaallenl.
Lelenye, 1938. 4vi ápr. hó 21. napján. Dr. Csík Láazló a k. kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül:
Balassa s. k.
Zt" UUkkO.yvvu.IS.
ZULUI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPI La*.
PelelOs szerkesztő: Barkarlts La|ss. Kiadja. .Közgatdasági Részvénytársaság "agykanlzaa" nagykanlzaal be|. cég Nagykanizsán.
PelelOs klsdó r Zalai Kárely.
Nyomaton a .Közgazdasági Részvénytársaság Nagy-kanlzaa" nagykanizsai bej. cég,Oulenbirg nyomda éa Délialal l apkiadó Vállalat* nyomdájában Nagykanizsán (FO-ut 5. sz.)
PelelOs nyomdsvezetö: Zalai Káraly
78. E»Wy»™ 178 szám. N»,iyk*nl»M, 1938. augusztus 9 kedd
Ara 12 "11.
ZALAI KÖZLÖNY
és UadúUi^ű: l\'M 5. síiia. mimOea btffcOziup .k\'luUji
p O ■- ■ T I K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előllicléal in: egy hóra t pengA 40 llllér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telelőn: 78. sj.
T.
-í-5 - **"(]

A MAGYAR HIRLiAP napilap meg. szüntette megjelenését. l\'Kyaiu suk meg szűnt a Nemzet. Dr. Pettiö Sándor • Magyur Nem tel. cimen uj reggeli na|)ilapot imlit. r •
.A NRPBOLONDITÓKBÓL, akiknek frázisaiból munka, kenyér, gazdagság sohasem lesz : — beszélt gróf Ilii-nyady Fcrenc « vasárnapi fehérvári gazdagyülésen.
TRAGIKUS módon hall meg Mar. ton Sándor dr., u világhírű sziupadi kiadó; hirtelen rosszul lett, percek multán azonban kijelentette, hogy jobban érzi már inugát, ám abban u pillanatban holtan esett össze. Holnap délután tdiMtik.
AGYONLŐTTE legjobb barátját dr. l.őrincz Árpád szekszárdi cseléd könyves orvos dr. Seress Géza orvostársát. Dr. Lőriucz kihallgatása alkalmával kijelentette, «ncin tudok semmivel védekezni! Az egész egy szerencsétlen véletlen.
ELGÁZOLT A Tóth Sáudorné kis |H*sli asszonyt «Ry személyautó, mely. nek vezetője tovább robogott. Marossy l.«jos a továbbrohan\') autó elé állott, hogy felturtóztuxsu, de a gázoló soffőr Marossy t is elütötte. A gSzoló gépkocsi rendszámát azonban sikerült Telje, gyezni, mosl keresik.
CSERKBSZ.KAPOLNAT szentet fel vasárnap Augelo Holta pápai íuuiclus a Sznnyog-szigeten. Ez uz első cserkész kápolna uz országban.
KARDPARBAJT vivott egymással az este Budapesten Llchtenstein János hen«g és Ixinyay Károly gróf egy lő esztendő előtU ügyből kifolyólag.
A NEMZETKÖZI rH.\'pülötulálkára tiz nemzet 89 repülője érkezeti vasárnap a budaörsi repülőtérre.
AGYONLŐTTE magát véletlenül vL lóz r.zékus György ulezreites a tolnu-megyei kocsola községben. Holttestét Budapestre szállítják.
ELFOGTAK Dunaföldváron u tizen, kél évi fegyházra itélt haltai regyent et, Imre Jánost, aki Schmutzer János nevű társával együtt megszökött.
KRISZTUS keresztje nem bunkó, nem gyűlölködés, hanem összetartó erő! — hangoztatta Tlldy Zoltán a kisgazdapárt szeghalmi gyűlésén.
FELROBBANT a benzin Grób Károly pá|«i garázsában, Gróbot élet. veszélyes állapotban szállították kórházba.
FELGYÚJTOTTA 3000 pengőre biztosított üzletét vasárnap hajnalban Végh József budapesti füSxcrkeres-kedő. Letartóztatták.
Borzalmas viharokban robbant ki a nagy hőség mindenütt
Amerikában ós Európában egyaránt halálos áldozatokat követelt a vasárnapi vihar — Vasváron Jégeső pusztított
Now^ork, augusz\'us 8 agyonütöttek, 15-öt pedig súlyosan A hetek óta tartó dfrfiási hőség ine^>ebesilettek. Hét embert elragad borzalmas víhtó,»>kb:m mbbiuit kJ lak a hullámok, a többit csak ne.
hezen sikerüli megmenteni. <
mindenütt. A new\\orki tengerparti strandokon tízezernyi tömegek élvezték a hüs hullámokat, amikor váratlanul hatalmas vihar keletkezett. Többezer ember nem tudott idejében kimenekülni a vizböi. Egy órán át egymást érték a villamosa-• ok és a strandokon három embert
Párisbói is hasonló jelentések érkeznek. A, vihar itt is több áldozatot követelt-
Vasvár, auguszius 8 A magyarországi viharok egyik legfcul^osabbja Vasváron volt. Itt hatalmas jégesővel együtt jött a
vihar és az egyórás jégeső tönkre, verte a szőlőt és a kukorica\'enuésb A1 környéken is borzalmas pusztítást vitt végbe : Csehi községben a domboldalról lezud(uló víztömeg u faluban összedöntött négy házat. AJ lakók alig tudtak kimenekülni. A/ c>cndőrséggel karöltve a falu lakos-sága egész éjszaka dolgozott. i A zalai vihar okozla halálos villámcsapásról lapunk belső oldalán számolunk be részle;.esebl«\'» i
Ujabb incidens Csehországban
A cseh kommunisták összeverekedtek a szudéta-németekkel Hitler szidalmazása
\\ Prága, augusztus 8
A hétvégi lázas napok ulán u cseh kérdésben a vasárnap arány, lag nyugodtan telt el. A diplomácia lovább főzi konyhájában a békét, ugyanakkor azonban ujabb incidensek is játszódtak le. j
A szudélanéinet vidéken lévő Saaz-ban a kommunisták ülést tar-
mlatt: három súlyos sebesült
lotlak és azon becsinérőlcg nyila M kozlak a németek vezéréről. ílftleH •szidalmazását a szudétanéniclek\' még lenyelték, de az utcán a gyük\',^ ulán mégis összeverekedtek.
A kommunisták és a szudétané-ino.ejí vcrekedóséb-í a cseh csendőrség is beleavatkozott; három szudélanémetet o\'yan súlyosan ösz*
szeverlek. ho^y kórhjázba kellett őkel szállilani. A hatóságok viz>gá-lalol ígértek-
l ord Runciman az e\\<jinén\\eklől függetlenül a már előre\' megállapi-lolt terv szerint folytalja munkáját és orba fogadja a kisebl>ségok\' képviMílöil. így még e héten ama. gyaiokal is. \\
Franco csapatai teljesen tönkreverték a köztársaságiakat az Ebró völgyében
Birtokba vették az Ebró hídját Is és nagy zsákmányra tettek szert
száma kétezer
A foglyok
Salamanca, uugjuszius 8 A f>paft>oi nemzeti csapatok döntő győzelmet arattak az Ebrd völgyében. A hivatalos hadijelent&í szerint a köztársaságiakat egís/ei visszaszorították Franco csapatai a folyóig és olt több osztagot bek ritettek. A foglyok száma körülbelül kétezer, l\'ok köztársasági a har-
cok során átmenekült a nemzetiekhez. A harcok ulán rengeteg vörös katona holttestét (alálták meg az előrenyomuló nema-tiek. Sok tiszt is van az elesettek között.
Szép zsákmányra is szeri tettek a nemzetiek : 1600 puskát, 50 golyó-* szórót. 80 gépfegyvert. Igen nagy mennyiségű lőszert zsákmányoltuk.


FRANCO tábornok vasárnap döntő támadást intézett Ebronál a népfront csapatai ellen. A nemzettek egy re. pütőbombája megölte uz alkatitól angol konzult és súlyosan megsebesített
két angol tengerésztisztet. < y
.TEGETHOFF- névro keresztelték a legújabb német hadihajót.
MEGHALT u fogságban Cezner-SpiUeubcrg báró, az osztrák legitimis-
ták egyik vezetője, Seipcl bizalmas., embere, Bécsben.
BOB IS bolgár király Olaszországba utazott. >
JUGOSZLAVIABAN angol közgaz la. sági offenzíva érezhető, de a kivitel 10 százaléka még mindig Németországé.
MOSZKVÁMAN bezárták az utolsó templomot is.
A ROMÁN vasgárda él é< alkalmas időben ismét feltámad jelentette ki Codroauu egyik lelkes luyc,
Az ujabb előrenyomulás során birtokukból vették a nemzetiek an Ebró hídját is, ugy hogy a közfán saságiak további átkelését teljesen lehetetlenné tették.
Meddő maradt a japán-orosz békeklsérlet, távolkeleten la tovább folyik a harc
Tokjo, augusz\'.us 8 A hadvezetőség jelentőse szerint a szovjetcsapiatok ujabb támadási indüottak Csangkuszengnél a japán állások ellen. A támadást a japán csapatok heves kézitusában verték! vissza ! mondja a hadije\'entés.
Egyébként a mandzsu határon a japán és a szovjet tüzérség tovább vivja szakadatlan ágyútüz-píárbaját.
Moszkva, augusztus 8 A moszkvai japán nagykövei
BALAi KÓ2LÓNV
1938. augutztui Ö
megbiz/if^\'tfcoz mérten megjelent LHvinov külügyi népbiztosnál, akH vei tegnap hosszasan tárgyalt. Min| most jelentik, a megbeszélésnek semmi eredménye nem voll. az ujabb békekisérlet Is meddő ítiat radt. [* i i |
Sorompónak rohant a motorkerékpár i
egy halott, egy haldokló
Celldömölk, auguszl-us 8 A jdno4iáJzal vasúti vonalon; Ivánd község melleit borzalmas .szerencsétlenség történt vasáranp este. Már 10 óra után sötétben haladt M\\fla anotl|orkerékpn|j;{ján PünJ kösd Lukács veszprémi próba-rendör Hegedűs Béla rendőrségi iiodatiszt társaságában. A gépet Pünkösd teljes sebes^ggei nekive-jueltq.a leeresztett vas-sorompónak| amit ugylátszik nem vett észre* Pünkösd a helyszinen azonnal .meg-halt, Hegedűs mindkét lábát törte] koponyaalapé törést és súlyos zuzó-dáfokat szenvedett, haldokolva\'viu lék a kórházba.
Az emésztőszervek megbetegedéseinek kezelésénél reggel éhgyomorra egy pohár teimeszeles „Ferenc József\' keserűvíz abszolút megbízható hashajtó, amelyntk hatása igen kellemes. Kerdezze meg orvosát.
Kemal elnök isulyosan megbetegedett
* A I London, auguszius 8
A Dfdly Herald jelentése szerint Kemal török köpUVTvisági felnöM niájbjajban súlyosan ineglxjiegedett. AJ kormány mjáf arról tanácskozik, kl legyeji az utóda. Iiiquiü volt mi-; jiisztenelnöiköt és Csakmak volt tábornokot szemelték ki Kemál utódjává
Az egész termést ellopták
Gyöngyös, auguszlais 8 Nem mindennapi lolvajlási eset történt a közeli földeken. Egy 80 tagú cigány^ársaság az ulolsó darabig ellopta egy hold dinnyeföld) egész termését. A cigányokat af csendörök észrevették, dc a tolvaj cigányok őket js inegfániadták és két csendőrt súlyosan dWitDeW.\' Eddig 52 cigányt vettek őrizetbe\'.
Kolerajárvány Kínában
Hajikau, augusztus 8 A külföldi hiltéritök jelentébe sze-( rint a városban ós a környékén ujabb kolerajárvány pusziit. A1 járványnak már eddig is sok halálos áldozata van-
„Mmtm, hm iiimkiss i
Nagykanizsa, Szombathely, Székesfehérvár és Mohács városokból uj szinikeriilet alakul
Kfl&zöbOn a kanizsai szlnházkérdés megoldása — Tolnay lemondott néhány városról - Az uj Igazgató-Jelöli: vitéz Jakabfly Dezső
Mini már jelonlette a Zalai Közlöny, Tolnay Andornak pécsi színi igazjg:itóvá történt megválasztásával kupc-olatban jelentős változáN fok.lesznek a dunántuU szinjkeril-lelekten. Ugyanis Tolnay * A"dor, akinek eddig Is nagy küerjedjisü fvz\'nikerülete volt s abba beletartozott Kaposvár, Székesfehérvár, S-fa-ron, Cegléd ós Szentes, nem toldj hatja meg Fodor Oszkár eddigi kerületének váro^iival: Péccsel, Moháccsal, Nagykanizsával és Szom-bathellyel kerületét.
A tervek szerint Tolnay Andor most a két kerületből Válogatja, össze kerületiét olyként, hogy abba Kaposvár, Pécs, Sopron. esetleg pegléd és Szentes tartozna, Igy kialakulna a miásik kerület, amely, nek váiosai: Székesfehérvár, Szombathely, Nagykanizsa, Moh;ács és elclleg Baja lennének. Margiltay Elemér dr. mohiácsi polgármcs.er, kezdeményezésére az ulóbbi fel.sorolt varosok közös mozgalmai szeretnének indítani s előzetes megállapodásai nemcsak a közös szini-kerületet megalakítani, hanem megállapodni a színigazgató személyében is.
Ugy hirlik, hogy az érdekelt váró ok többsége helyesli a felvetett tervel, hogy az uj kerület szím igazgatója vitéz Jakabffy Dezső lenne, aki a pécsi színház eddigi mü>, vésaeti vezelője és rendezője ,valt s aki a Választáson most Tolnnyval szemben Pécseit kisebbségben ma, radt. A megkérdezett Jakabffy már is programot adott a szombathelyi Vasvármegye szerkesztőjének. Többek közötl a következőket mon-dolla: I
— Nem szerelnék a dolgoknak elébe vágni, de annyit \'szilárd hittel és becsületes meggyőződéssé*.! mondhalok, hogy célom : az elrontott közízlés kimentése az elüzlelij-sedell színházi \'mentalitás bűvköréből. ismerem a kötelezettségeket,
amelyek eme hivatás betöltésével járnak. Tudom, hogy legelsősorban is bizonyos szellemi restaurációs munka szükséges. A színháznak a nemzeti ideáljainkhoz való vixszal-lérés ulját kel« választania. Ezt az ulal az újjáéledő nemzeti szellem tartalmával kell megtölteni. i — Vezérelvem : csak azokat a da-í rabokat viszem műsorra a főváros-
ban előadotlak közül, amelyek nyilvánvalóan sikert arattak és meg. felelnek az emelkedett szellem követelményeinek. A? értéknélküli müveket kiszorítom a műsorból és helyetlük az éifljékes magyar irodai, mat kívánom megszólal i a In i. A^t hiszem, ma, amikor a vidéki szinját. szás nívója tarlalomban és külsőségekben a mélypontra jutott, érdemes és helyes a dekadens áram-, latoktól távolálló, uj utakat keresni.
Az érdekelt vámosok színházi közönsége érlhetö érdeklődéssel várja a mlhiszlérium döntését és nagy megnyugvással fogadná, ha színhazainak igazgatói tisztsége válóban megfelelő kezekbe.juth\'at.
A trieszti gyorsvonat elgázolta a Mnra-hldon őrt álló határőrt
mentők a vasútról beszállították a kórházba, ahol lábát amputálták
Murakencszlur, augusztus 8
(Saját tudósítónktól) Izg.dmas esemény já.szödott le a Mura hidránál, ahol egy fegyveres határőr ívn-des szolgálatát végzi. Reggel is, előirás szerint, Vados János 21 éves, bajosai szüleiésü határőr teljesített o\'.t szolgálatot. Átment — utasiláa •szerűen — a vasuli síneken, azonban szerencsétlenségére megbotlott és egyensúlyát vesztve, elvágódott) Olyan szerencsétlenül esett el, fejét a sínpárra ütve, hogy az ütés teljesen elkábította. Éppen akkor jött Ko\'.or felöi a trieszti gyorsvonat teljes menetsebességgel.
Vados hallolla a közeledő szerelvény zakatolását és Igyekezett ká-bultsngában feltápászkodni a sínekről, azonban bal lábának bakancsa beszorult a sinbe, ugy hogy r.em tudót* felemelkedni. Hiába volt minden erőlködése, nem voll képes meg mozdulni. A\' gyorsvonat pedig már, c-ak néhány méternyire volt a bor-, zalmas tusát vivó határőrtől. Egy velőtrázó sikoltás és a mozdony lc-szelte a határőr bal lábát. A kere. kek nyomán friss, meleg cmb.rvér patakzott a sínek mentén. A jaj ki-állásra a kocsik ablakaihoz futó
Nyári vásár alatt felhalmozódott nagy tömeg maradók
nagyon olcsón
Kartonmaradókok, delénmaradékok, magyar kasmérmaradékok, floconmaradékok, zefirmaradékok, Ingpuplln maradékok, slffon- és vászonmaradékok, santungmaradékok, lenvászon maradékok, creppe de chlnemaradékok, Imprlmémaradékok, selyemmaradékok, marokénmaradékok, faháncsmaradékok, cloquémaradékok, plquémaradékok, női fehórneműanyag maradékok, női- ós férflszővet maradókok
II fflaraúékflk ruhákra, öltönyökre és ingekre alkalmas méretek.
uta-ok nem Igen látták, hogy mi történt, de a vonat megállott é-; a vasulasok a szerencsétlen fiatal halárőrt beemelték, bekötözték és be. hozlák a nagykanizsai állomásra, a honnan a mentők beszállítótttfk a kórházba és műtőre vitték.
Később Vados lábát Amputálták a kórház orvosai, karja is erősen meg -sérült és valószínűleg belső ,zuz<V dást is szenvedett.
Bizottság szállt ki a szerencsétlenség színhelyére. A( jelek azt mutatják, hogy senkit sem terhel fe. lelösség a súlyos balesetért.
Megbotlott és a forró tejet magára Onlfitte
• borsfái 8 évea Dudás Margitka
Borsfa, uuguszius 8 (Saját tudósítónktól) Bo.-sfa községben mwf sok inunkíta tt.Jp.-i zlk, akik kubikos műnkül végeznek, A munka végeztével az cinbe-* rek megpihentek. A? egyik gázban, ahol Dudás gazda lakik, a twizbelictó a konyha lüzj«elyénél egy fuzékban tejet forraltak, amit a 8 éves kis Dudás Margit levett a tűzhelyről, hogy a szobába vigye. De u kis leány megbotlott és a forró tej itvJ ömlött. Segélykiáltásaira odarohantak a házbeliek, azonban n szervn-cséllen gyermek oly súlyosan összeg égelt, hogy dr. Szabó bánokíizcnt-győrgyi körorvos első segélynyújtása ulán a mentők beszállították a nagvkantz-al közkórházba.
A nyomozás megindull, kit le-rhei a felelősség a súlyos szerencsétlenségért. ,
iDé
Zivatar!
Prognóili: A hó alig változik, több heiyan iámét zivatar.
A Meteorologtal Intézet nagykanizsai megtlgyelSállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap Mte !) órakor: 21.0,+ ma reggel+19,S, délben + 20.0. Csapadék: 3.0 %.
1938 aimmitm 9.
Vizvezetékszerelést
garanola mellett készít -
MENDLOVITS
^/a^ka UUcuU^
A „kefélt
Az egvlk társaságban az utóbbi héten sok derűre ad alkalmat a — .kefélt lepény". Ez az ul konyhaművészet! meghatározás természetoBon nem található meg egyetlen szflkAeskönyvbon sem, Történetét Igy beszélték el:
A kitűnő és szlvélves háziasszony dúsan teritett asztalnál látta vendégül Ismerőseit és tiszteiéi nagyobb társaságét Érthető tehát, hogy a szó legszorgosabb értelmében „ki akart tenni magáért". A szakácsnő mellőzésével, maga készített ol egy sütoményt, hogy aZzul meglepje vendégeit. 8 mielőtt tálalásra került az édesség, a háziasszony még egy utolsó gondossággal folfogta a cu-korhlntőt és Jó alaposan becukrozta a kínálkozó faiatokat Hajszálnyi tévedés csúszott azonban a dologba s ozt a vendégek vették észre az első harapásnál, a cukorfoRÓ ugyanis, véletlenül a — sószóró volt ■...■■•Gyorsan meg kellett tehát menteni a helyzetet. 8 akadt ls etry gyors ötlet: a kéznél lövő morzsakefé vei eUrgősen lekofélték a sót a remekbe-készült süteményről. A síkor persze nom maradt el, de a vidám társaság azért sokat emlegeti a — „kefélt lepényt"...
500 éuc* fogadás
Louislana állam uj törvényhozási pa-lolájának tartóssága heves vitákra adott okot Két vitatkozó fél 12 pongő 50 III-lérbo fogadott, hogy a palota még ötszáz év múlva Is állni fog A fogadás összegét egy helyből! banknál tették le azzal a kikötéssel, hogy ötszáz év múlva a nyertes örökösolnek Ilzetendő kl ka-matoe-kamatokkal együtt A bank kiszámította, hogy a boldog nyerő 2438-ban 3,950.(00 00^ pengőt fog felvenni.
— Naptári Augusztus 9. kedd. Horn. kat V. János. Prot stáns Ernőd. Izrael. Ab hó 12.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 16-lg az „őrangyal* gyógyszertár ós a klskanlzsai gyógyszertár.
tlőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 éráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek.)
Ha belel el vannak dugulva és gyomra rossz, ugy folyamodjék azonnal a természetes Ferenc József keBertlvizher, mert ez már csekély, alig egy pohárnyi mennyiségben le gyorsan, biztosan és mindig kellemesen tisztítja ki az emésztés útjait s jó étvágyat és friss közérzetet teremt. Kérdezze meg orvosát.
„DBlfloztass. boQv ilolpto!"
BALAI KOZLON*
Kecskefarm Magyarországon
A kecske nem örvendett bizony valami nagy tisztességnek Magyar, országon. Kutyába so vettük u wkc;fl szakállas négylábul. Szc gény sápadt kis szabólparos. aki valaha talán szakállat eresztett a szabóasztalka mellett, bezzeg ke. scrcghetctt. hogy ölel és utódjait a szakmában megcsúfolták a kecske nevével. Pojácaszámba ment minálunk az t\'rlslennek ez az ártatlan és százszázalékosan hasznos állatja, a kecske. Na most kérem, tctszclt-c olvasni a tulaldunaí kisgazda. Major János felől? Aki tegnapról mára olyan nagy becsületet szerzett magyar földön is a kecskének, mé< na-, gyobb becsületet pedig tulajdon magának? Milyen szeretni és tisz telni való, mily megüditő és mily vigasztaló enc.e\'i a Major János, nak a kecskével kapcsolatos gondolata, küzdelme és győzelme. A nyomortisáfiával viaskodó fiatal gazda kisütötte, hogy Jó lenne a kccsketenyésztéssel próbálkoz d, Kapta, fogta, beiratkozott a lejér-tékesitő tanfolyamra. Lesajnálták, csúfolták a kecskés magyart, a
nevetség el is űzte a falujál«>l, tle ő csak köpülte a dus kecske vajat, addig kópnlle, mlg a |W-<x| kórhíz, klinika, meg az uri családok mindennapi kuncsaftjai lettek. A kó-dus Major Jánosnak ma több q Jövedelme kecskefarm Járói, mint a városi tanár urnák. Ncjn kell már reszketni néki JégtöT aszály, tói, fittyet hányhat a világpolitika, tói függő búzaárnak, az a kedves, szerény, szívós kecske tovább fogja\' boldogítani, \' gyarapítani. Nem hisszük, hogv túlzásba esnénk, ha azt véljük, hogy ez u baranyai kis magyar, Major János, megérdemeli, hogy a példája ?iz iskolai olvasókönyvbe kerüljön. Ar/élütakarásnak, az értelmcsség-ntííc és á tanulásnak, az ember m.igalábán való járásának, a jó-reménységnek, a hitnek, kitartás, nak, a világító, ragyogó szép pél. dája. No jó magyarok, utána Major Jánosnak, hátha busulásnál, csüggedésnél szebbet is ki lelut találni ezen a mi pazar földünkön. ó, hátha egy kecske tavaszt csinál!
Önvédelemmel védekezik a kerecsenyi gazda, aki kaszával kettéhasította veje hátát
Felboncolták a szerencsétlen vő holttestét — A vizsgálóbíró a helyszínen
Kiss Gergely, a szerencséllen fia-, tal kerecsenyi gazda holttestét dr: Lengyel Károly kir. ügyészségi elnök és dr. Imrefl László vizsgáló-" bíró Jelenlétében dr. Országh LaJo< törvényszéki fervos és dr. Székác< Sándor törvényszéki fogtiázorvoa fellonoollák. A kasza borzalmad inas munkát végzett. Az éles szerszám, amit hatalmas erővel vághii-lott az após veje hátába, szinte kettészelte a hátat, a vágás egészen a tüdőig ért és azt is ketíéhasitoHai A1 bonooló orvosoknak egyhanva^ nem akadt még ilyen borsát mas seb a kezeikbe. Emellett az áldozat bal karján is erős sérülés volt lát-haló a ka zától, amely elvágta ütőéréi. Mindkét vágás halálos volt, az áldozaton az on^l tudomány azon. nalj beavatkozás mellett sem tudott volna segíteni. Al halál köz vet 1-n oka elvérzés foiylan előállott sziv-hüdés. Kiss Gergelyt órjási részvét mellett temették el falujában.
A vizsgálóbíró kihallgatta a kanU zsiii kórházban Varlgti Dkl^id gazn dál, aki azzal védekezett, hogy veje Ismételten támadt rá vasvillával és ö szorongatott helyzetében emelíe rá a kaszál.
Az orfeszlonyi esendőrtég egy\\ járőre két napon át kihallgatta a községben Varga; és Kiss hozzátartozóit, valamint több szomszédot! azonban a kihallgatásokból nem lehet tiszta képet nyerni, mert a cselekménynél nem volt »nkl a pajtá-
ban a két szereplő férfin és Kiss Gergely fiatal feleségén kivül.
A\' község népe beszéli, hogy Kiss Gergely a múlt óv februárjában vette et Varga Dávid leányát feleé-gül. Kiss odaköltözött az apósa házába. Azonban csakhamar napirenden volt a civódás az após és a fiala\'ok között. Állítólag Varga szerelett zsörtölődni és ezért volt a gyakori veszekedés.
A dráma nfcpján az idős gazdii hazajött a munkából és látta, hogy veje az állalait eteti. Varga dühösen rászólt, hogy ne az ő takarmányából etcsfe az \'állatait, hanem sajátéból. EUbö> csakhamar szövőié? támadt és állitólug Kiss vasvillával támadt apóvára, akit a fején megszűri. Egy ujabb támadásnál azután Varga a kaszával védekezett és azt vágta veje hátába, aki holtan e ett össze-
Hogy ml igaz ebből, nem tudni. Az oroszlonyi csendőrség feladata a a való lényállás felderítése.
Dirndl ruhákat
most Igen olcsón árusítjuk
Schütz.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdáiéban.
Téres családi dráma
Lesencetomaj és Kővágóörs községekben
Tapolca, augusz\'us 8
Sári János lesenoetoinajl Iakoa régebb idd óta ljctegségben szenved és a tort sem veti meg. AíSokj szeszfogyasztás következménye uz, hogy családfával ál\'andóan perlekedik. A ininap az esli órákban itl tasan ment haza és rövid szóváltás után az aszfa\'on talált edényeket családjához vagdosta, majeft egy konyhakéssel 18 éves leányát megszúrta. A súlyosan sérült leányt a tapolcai kórházba szállították. A dühöngő férfit a közelben dolgozó aralómunkitook fékezték meg. Azh óta Sári clbujdflhott, majd töblx\'n látták, hölgy a vonat elé akarja vetni magját, de a mozdonywzetd éber égén ez a terve1 nughlusull és a merénylő azóta az erdőkben bujkál. • •
Távirati jelentés érkezett a zalaegerszegi kir. ügyészséght z, hogy Kővágóörsön Ktflmán Pálné szül. Schwartz Lili vegyeskereskedő for-góplszlollal kétszer hasba lót te " 11 éves gyengeel méjü leányát, majd mellbefőtte magát. Az asszonyt és leányát válságos állapotban szállították kórházba. A csendőrség nyomozást indított a családi <tráma hál terének tisztázására.
— (Ha Szegedre Jön)
a szabadlóri játékokra jegyet a I)él-magyarországnál vegyen. Tel«fon : 13.08. Aradi u. 8. (:)
— Bútorokban a Kopsteln-oég vozet. Modern mlntatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .Ize-ténl (eltételek mellett
Városi Mozgó. Kizárólag felnőtteknek Hétfő és kedd
Filmkülönlegesség! Van der Velde hires könyvének filmváltozata! Kényes problémák!
Tökéletes házasság
Előadások: 5, 7 és 9 órakor. —=— Az 5 órai előadás filléres.
i
Iámét nagy gólaránnyal győzött a Zrínyi
Zrinyi- Zmhfrwgt MOVE 8:4 (5:3)
Izgalmas, érdekes ós kimondottan szép mérkőzés volt, tulán egy szépség-hibával, » közönség hiányzóit. A Zrl-« Utottuk ultin isinél nagy esai»at, még egy kis .hibakőszörüWW u véde. lemben és nyugiban mehet u bajnoki hujrálm. Az egerszegiek, bár még • larlalékosubbuk voltuk, mint mull vasárnap, de a játékban mindenesetre jobbak.
A Zrínyi Cozdán — Kárpál, Habos II. — Boko, Habos i„ Zenlal - Pőcxc, Junker, CsŐDfei, Vellák, Hoda.
A Move Komenes - Kovács, Palotai — MerkUsr, Görcs, Kelemen — Perluki, Török, Horvátit I., (iróf, Horváth II. felállításban szerepelt.
Alig ér u mutató u második purc végélte^, Junker szép szöktetés! vág ttiéngol a luálóba. A I, |>orcbon u vá lasztánuulásnál Horváth II. egyenlít, I)e még uz első negyedórában Ját-<m ttak, szöglet, ravasz Csöngői fejős ós 2:1. Veliák kitör, rálépnek a lábára, lökik, llos, de CzvOtkó más véleményen vun. C-söngei lövése uk«d el, j>o. dlg már gólnuk láttuk. A 10. i>ercbcu isméi szöglet u vondé^\'k elleu, most Junker talál hálóba a lábak közölt 3:1. A 23. porcben Perlaki, majd ismét Junker lábáról korál u labda hálóba. Iluldogitluak u flólotskák. Fel. tűnő u rlatal Junker pompás szereplése. Mé,< nem imillk cl egy fél |>ere üt előbbi góltól, Csöngői |>ofoz u hálóba (5:2), majd kapufát talál. Török szöktet^ Horváth II. öl és ex ismét gólt szerei. 5: 3.
A II. félidőnek csak a lfl. |*rc0 hot egy szép Csóngel dugót (szép voll Boda beadása), Horváth I. kihagy, majd a 25-ik |k\'rcbeu ismét Csöngeí rezegteti a Itálót. Horváth I. lövi bu Perlaki beadását. 7: 1. Csöngői lövése |áll ineg a kapu torkában, (iozdán véd uz ellentámadásnál egy gólnuk látszó labdát, majd a Il ik porcben Hoda beállítja u végeredményt.
Cozdán nem teliét u gólokról. Kárpát nagyon dolgozott, de a kis Habos egy kissé lassúit mozdul. A folezetsor nagyszerű volt élét u kitűnő Habos
I.-el. Élvezel nézni labdafogásait, szók. te léseit. He ke jó, a fiatal Zentui még Jobb. A támadósorbans esak \\\'e|lák szerepelt közepesen, ámbár Hoda is
többet tud, a fiatal Junker pedig Ka-tiizut legjobb összekötőjének mulat kőzik. Pő zének is napja volt, Csöngőit polig nem lőhet hagyni, mert most is veszedelmes kitörő, jó lövő, kőt az irányításban 1» Jeleskedett.
A zalaegerszegi védelemnek nem feküdt u gyors ZrÜiyi stiUW, « fedezet sorban C.Őrcz és Meklert elé,< ügyes, kőt most a támadósornuk is jobban ment ahol Török, Horváth II. * Jé
és Horváth I. a megfelelő játékos.
Czvetkó ne tt napon orőlh\'tte meg magát, pedig ő tud mérkőzéseket ve-
zelnl. I
Az NTE is győzött Zalaegerszegen
Zafatgtrtxtgi TE 4 :2 (1:0)
NTE-
Az első félidőben Szollár feleső az eredmény. Több gól nem is esik, mert • « NT ti nem o őllotl magát, szinte iáit a pályán, viszont a ZTE ostromol és Csondor pompás és bravúros védés, sol megmenti u kanizsai csu|>at hálóját. Szünet után Szendrői remekel egy szép fejessel 2 0, majd Szulbő
beadását Szollár juttatja a hálóim. Ifgyancsuk Szab;\') lő gólt, utána pedig a hazaiak szépítenek I-ölok é» Barcsul révén. Az NTE nem játszott rosszul, ilo lut o őlteli az irumot, nagyobb gól-aránnyal is győzhet. Jó volt az c^er szögiek kapusa (Szőkrényes) é. Bur-csai, A játékvezető (iuttmuuu voll.
Izgalmas sportot hozott a három város úszóversenye
Kanlzaa nagy fölénnyel nyírte a várm*gye-ba/nok»dgot — Sxék—fthérvúr 48, Kanizta 35, Zala*g**M*g 7 pont
Vasárnap mintegy 800 főnyi közönség elölt rendezte meg* nz NTE úszószakosztálya Székesfehérvár úszóinak részvételével Zala vármegye uszóbujnokxágál. Az egyre fejlődő kanizsai fiuk ezúttal már har-hadszor s egyben végleg megsze. rezlék városunkban u Tabódy Serlegei. Afc igazi élményt u/onbun Székesfehérvár uszó- és vi/ipólój-csapatának szereplése jeleníetto. Kü lönö en a lavaly Lengye\'o szág csapata felölt győzedelmeskedő székes, fehérvári vizipóiózók Kanizsán még nem lálolt nagyszerű . összjátéka \\olt az, ami inagfávui ragadta a szakértőket s a közönséglet egyaránt. i j A vereny végeredményben (* kanizsai úszók hatalmas előretör
sét jelentette, amit az időeredmA. nyek és a ponlverseny állása bizonyít. —
Részletes eredmények
100 111 gyorsúszás : 1. Tamás (Sz) 1 :10.1 p^, 2. Kelemen (K) 1 j 13^ 3. Czuk\'k (K) 1 :l l. ^Kek-men nagyswrü hajrával h\'ó-dllo\'.ta el a népes mezőnyben aa 11)38. évi várinegyebtifcioki cfcncC* Czulek harmadik helyezése megbi
petés. |
200 m mell: 1. Fábián (Sz) 3 : 10.1 p , 2 Blttera (K) 3 : lí) (Kanizsa rekord !), 8 Szerdahelyi (KI 3 :23. .
A klasszissal jobb székesfehérvári Fátx&jn mögött Bi,ttera íuig^\'szo^U uj rekorddal, izg:űmas v^rsenyteu
JflZZBRND
Irta: SZÁNTÓ QYÖROY (Regény a Távolkeletröl) 9
— Ne legyen imllszkrél, öregem. Kényielon lennék bevallani, hogy c.vtk. ueitt két hétig tartózkodtam, ezekért u tengernagy kabinjában. Nomui\'a. Így hivják. Egészen belém van őrülve. Itt vannak a fotográfiák. A U\'HKO nagy gyanakodott a Kotlákra, egyszer rajta-kaptum, ahogy vizsgálja u filmt ker-csehnet. Akkor már a rajzok fény. kéi>e u |Mirton volt, (iertnor iné.\'nőknél. 0 hivU elő a felvételeket, ö nagyitolta és rajzolta. Ha megkapjuk a pénzt, átadom hitelesség kedvéírt uz eredeti felvételeket is.
— Ali rlghl. Kópiák ls kellenének. Genlleitiuu vugj\'ok, megmondom, minek. Nemcsak az angol attasénak adjuk el, hanem uz amerikainak is. l-:*ek még közelebbről vannak érdekelve.
— Tudont. (iertnor mondta, hogy a ntanillai flotta már készenlétben van. Mi is igy akartuk, de jobb, lm ezt is ittasa intézi. Látom, hogy geullo mannel vun dolgunk. Meanylre szá. mithatunkt
— Betslé\'om szerint ezer fontra és tlxezor dollárra. Ki .kell használni u konjunktúrát, nem U:azí Alább ne n adjuk, elvégre két hetet töltött u kabin bitit.
Ezt ltugyju. A tengernagy nem volt fukar. Csak féltem, hogy megöl Vgy kAt*il. Nem értek a nyelvükön, do
annyit incgszinialollani, lktgj- alig Várják a támadást. A szigetek felől is, Farmosa irányából is \'Jön hajóraj. \'■•g.V-egy iljtsn Sikisltlnta és sok kisé ő. hajó. A leadókészülék egész nup működik, a felvevő broadoaslingok is folyton munkában vannak. A kisiffri-* rozott rátliógrammok feltornyosultak n kajüt Íróasztalán egy óra alap. A tengernagy mind elégeti ő\'vcl, egyel sem tudtam elcsípni. Nem is inertem rájukpillantani.
— Igen, vctzélyes mesterség. Maya még újonc. Na, csak addig csinálja, Inig lez a dolog Itt le nem zajlik, aztán visszavonulhat. Egy nagy farm Okht-lumtában vagy egy régi kastély Skóciában.
- Mikor jöjjek a csekkekért ?
Maradjon csuk. Félóra alatt ill
leszek. Addig tegye magát kényelembe. Szerelek gyorsun túlesni uz ilyesmiken. God byei
Az öreg telefonált a két követségre, aztán elment. Mire visszatért, Lillán már régen kifürkészte Íróasztalának titkos rugóit és fiókjait, lefologrufált négy aktát, mindent rendbchozolt, végiglievorl a iwimlagou. Aztán átvette az öregtől a v.sekkeket, átsietett Subájába, (iertnor előhívta a filmet, vetítő, készülékkel felnagyította és kópiákat készített. A néjy akta pontos másolata még azon az estén Nontara tengernagy kabinjában volt.
XIV.
I Csillagok kíváncsiskodtak az öböl | (elolt. Uu Yuluiult megláttuk, össze-
nézlek és jelentősen hunyorgattuk egy más felé. A nyílt tengeren uz CSA chő phllippini flottája gyakorlatozott. A páiji élosok sodrony tornyainak fé tv-sz<\'»rói\\ a hiti rop lá n rajokat keresték, amelyek ékalukbun, kilemcsével csu. pongtak magasun u luijők felett. A cirkálók fehér teste mog-inegvIHant. u íényszórók messzeségbotörő vakító csíkjában, a négykéménves, karcsú tor|iedórombolók körölsiáguldozták u különböző formációkban előnyomuló, hátráló ós manövrirozó páncélosokat, a isalahujók után két szertefutó tuj. ték«sik fehér lelt u holdfénybon, mint-lKt bálozó hölgyek uszályu kaeskarin-g«\')zott volna ebl>ea a tengertánclxtn. a rádióhullámok egymást kergették a hatalmas árbócanteunákról jövel és menet, a tor|>edónaszádok flotillái folytonos érintkezésbea voltak u len. gomluttjárók szélágttzó rajaival.
Az öbölben három japán páncélos horgonyzott híjákhoz kötve. Minden matróz tudta már rajtuk, hogy a n.aitillai CSA hajóraj teljes felkészült "égg^\'l gyakorlatozik. Hiadókészenlét-iH-n váriák u parancsokat, minden pillanatban élei-halálhurccá váhatolt cz u gjakorlalozást Ezek a kis sárga parasztok egész óntudutukkal megér-lelték, mit jeWnt a mandzsúriai elő nyomulás ésleckét adhatUk volna eb l»ől a népszówiség hiwzonkilomes bl-zoltságának, aim\'ly eg>- heto érkezett szakéi-tőivel, dlpiomatainusjtival a, ultaséivul.
- Cyakorlalozuak, Ijesztgetnek. Mi
__1131. iugttiihi» 9
küzdötte ki a n>egyebap)oW»*.t a
szor<4 mezőnyben. •
100 ni hát : 1. Kováo-s (K)l ?23 6 p., 2. Tamás (Sz) 1 :28.2, 3. HeinJ rich (Z) 1 :51
Kovács az utolsó métereken fölényeden intézte el ellenfeleit k jó Idővel nyer le haji ok*Agát 1
100 m gvors: 1. Berényl (Sz)\' 6 : 50 8, 2. Kelemen (K) 6 ?06 3, 3. Krása (K) 6 : 15.
Kelemen a fonnán kívül kvö tavalyi bt<jrok Krá>a előtt fölényes hajrávat szerezte meg második baj-r.ok^gát.
1x66 kétharmad m gyoltö\'afétu : 1. SzékesffhérVii^ Al 2 :5116, 2, Nagykanizsa 3 :59.8, 3. Székesfehérvár B. 8 :20
A Qaál, Wollák Krása, Czulek fel áUitásu kanizsai csapat az utolsó méterekig szivösan harcolt, de végén meg kellelt hqfahil a (ieNérvájlMk nagyobb tudása előtt.
3x66 kétharmad m vegyessfaíéta : 1. Székesfehérvár, 2. Nagykanizsa* 3. Zalaegerszeg.
A Kovács, Blttera, Kelemen fel-állitásu kanizsai csapat szép küzdelemben engedte ki a gyözsünet kezei közül.
Vízipóló
A\' hármas körmérkőzés eredmé. nye : 1. Székesfehérvár 1 pont, 2. Nagykanizsa 2 pont, 3 Zalaegerszegi 0 pont- 1 !
Ajc egyes mérkőzések eredménye : Székesfehérvár - Zalaegerszegi 11:0 !l I
Székesfehérvár-Nagykanizsa 7 :1 (4:1) \'
Nagykiil^zsa Zalaegerszeg H r 0
(1:2) 1
A Hohó - Szerdahelyi ( Tarnjai)^ Krása Gaá« — Máral (Kovács* Czulek, Keieimm felálkHÜsu kani< zsai csapat hatalmas likJfiruteH^íve* vetette magát a küzdelmekbe, de a ki forrót tab Székesfehérvár ellen te-, hetetlen vo\'*, Zalaegerszeget uzon-ban késhegyig menő\' küzdelemben sikerült kétvájlra fektetnie.
Klséröszámok eredményei a következők
33 egyharmad 111 női mellúszás : 1. Zölder Panni (K) 28 mp., 2. Ba-|
kés»\'n állunk — mondogatták magukban ós egymás- között a páncéltor-nyok roppant ágjutsövoin gubbasztva.
, — Tegnap mondta a to tgemugy, lwgj\' ha nem kap parancsol hazulról olyat, amilyet ő akttr, ükkor tudni fogja, mit kell tennie. Kasumura hallotta u saját fülével, amikor őrségon volt a iMiritm snoki hídon.
— To, mi az a Né|»szö\\eUég?
— Hehe, az valami szinház. Tudod, ott mcssjce Európában máskép|>ea játszitnak színházat, mint itt nálunk. Ott a lOgnagj-obb urak jálszttnuk. Ezek is nagy urak, akiket ldoküldtck. Huszonkilencen vannak. Azl mondták, megnézik Mandzsúriában a .hadállásokat, hogy lássák, nekünk van e igazunk, vagy a kínaiaknak.
A négy matróz fuldokló kacajban tört ki. Többen is jöttek az ágyúcsőre, lassanként vagy kél tucat ült fel. Kis japán parasztok. Beszéltek, suttogtak, kuncoglak,! vihogtuk. Nyolcvanmillió San ily«jn a szigeteken, (.cniben Senki sem Ismeri őket.
— Azl hiszik, hogy ml incgálluuk u mandzsu lwtáron. Még ttent tudják, hogy átlépünk a nugy Talon és neki. megyünk Joholnak.
Ezen uira neveltek. Simogatták ér-destenyerü kezükkel uz ágvukolosszns tükórslmo bronzcsövét. Ez majd megmondja, kinek lesz igaza. Annik a huszonkilenc eurt)|>ai nagj\'urnak, aki idejött szinlxázat játszani, (Folyt, kór.)
IBM, áugnwhu 9
•AÜM RuauWM
llSrs Mlea (Z) 29. "5. Smtos Mikin (Z) 33 , i .
Zílder tréning MfcOI t> fölényesen iiiléz\'c el egemzegl ellonfs\'lcit.
66 kétharmad in ílu g\\ors : I Wollilk (K) 14.7 mp, 2. HübUjr (Sz> 48,3. 3. Kurbán (K) 61. Wollilk kilünő lilövel gyflzfllt 66 kétharmad m meü : 1. Goren-csér (K) 58.2 mp., 2. Bonlll 60 66 kétharmad m flu hAt : \'1. Végh (Sz) 67 mp., 2. Oroz (K) 60 2. 3 Kelemen (K) 60 6.
33 egvharmad m gy«\'rn.ek gyors; i Saühátml (Sz) 20 !) mp . 2. iv:oJ*>s (K) 22, 3. Dus (K) 21. ,
33 egyharmad m gyermek nu ll: I. Blró\'(K) 21)6 mp, 2. SleiH (K) 29.8, 3 Garamvölgvl (K) 30 5.
33 egyharmad m kozdO gyor*(: 1 Kukkola (K) 29.8 mp., 2. Némelh (K) 33, 3. Kis |JK) 10 mp
Szerdahelyi
NTE II.-Zrínyi II. 2:0(0:0)
Barálaágoa, Veieite Waltlmnnii. Az elsfi félUIAben ross* ó< gyc-agu j.ii,\'k. a második félidő végén a/. \\TK Nagy góljával vi\'relést szerez, majd a köl-rsanjálékos (.Zrínyij Néint\'lh lő gólba. Jók \\u(Or, Zöldvári, Ilula, Vil.s.\'k, illetve llurvátll, Boruksza és Codlnek.
Vízipóló Európa bajnokság
Magyarország- Olaszország l): 0.
A danónlalt iakkverwny tzenxáclá/a:
a kanizsai Krisztián megverte a bajnok Szijjártót
A Székes fehérváron folyó dunántúli sakkbajnokság ölelik fordulója nagy szenzác iót hozott. Szij járté Szabó Fe t-jámin, a várpalotai többszörös l>aj. nok vereséget szenvedett Krisztiántól, aki, mint ismeretes, Kanizsa színeit képviseli a bajnoki ver>enyekenx Höhm is győzelmet harcolt ki Kovács ellen, még mindig veretlen és felnyomult a 2-3. helyié! Krisztián játékút a
székesfehérvári lapok is dicsérik,
Höhmét hasonlóan. Kgyébként Joney neheren győzle le Lászlót, úgyszintén Köbért Korcsot. Tóth vezéreselle) llenney feletVg\\őxötl.
AH.ás az ötödik forduló ulán: Jcr.ey az élen (lelte^^igy végleg, I |x»n|UI, utálta Höhm II és fél, Szijjártó 3 és fél, Kóberl 3 é< fél, Tóthi 3, Kemény 2 és fél, Krisztián 2, Lászlói 1 és fél, Katona 1 és Kovács fél jnnittal.

Halálra sújtotta a villám a kazal létráján álló gazdát
Társának nadrágját hasította fel, a harmadik embernek serami baja sem történt
Felsőrajk, augusz:-u3 8 Megdöbbentő eset történt tegnap reggei a Délzalában Jsmél át\\ouulú égiháború alatt.
Felsőrájk községben Czinki István gazda udvarán a hatalms esőben a házbeliek a kazlakat po.ty." vával takarták fe. nehogy a szabna hasznáihtt\'atlanná váljék. Czinkl éppen az egyik kazalt takarta le, a létra felső fokán állván, amikor éles csattanás hasított be a levegőbe és a következő pillanatban Czink* István egy szó nélkül lefordult a létráról és holtaji terült el a földön.
A) villám fültővön találta a szeren, c-sét len embert, aki azonnal szö|i> nyelhalt.
A létrán lejebb álló gazdatár^á-nak a villám felha^itolta a nadrágját és a füzetlen cipőjét leiöpiitelte lábáról, inig a harmadik embernek az idegizgalmakion klvüt más baja nem történt. (
A villámlott embert bevitték a házba, de az előhívott orvos is már cak a be$\'o;\' halált állapította meg). Czinki István saorgal^ mas, li-sztelt gazdaember volt, akinek tragikus elhunytát az egész község gyászolja.
26 léin márkás
választhat kedvező részletfizetésre.
Már
havi részletre vehet kerékpárt
A diplomácia
boszorkánykonyltájában a háború és béke (erveit sülik, fő\'ik, forral, ják. A kiáradó füstök, gözók okoz zák talán a néha elviselhetetlen hőséget. Majd mindennap sorsdöntő na|>ol él meg a világ. Sosem volt még talán — amióta a világ fennáll — annyi kritikus óra, kritikus perc. Most békefu-valúitok szállingóznak elő a diplomácia ezerkéményü konyhájából. Szívesen örülne ennek a fáradt emberiség, ha nem tudná tapasz, falatból, hogy a holnap, a követ, kező i>orc megint uj fordulatot hozhat. Kikívánkozik az emberből a kérdés: nem volnae jobb, boldogabb a titkos diplomácia munka korszaka, amikor az idegölő, izgató események mind-mind u Jó-tékony kulisszák mögött Játszod, lak le?
Szübó Antalkwékpárnagy 1kereskcdö 8p°rt~
üzletében. Fö-ut 5. Telefon 91.
— (Dr. Rott Nándor hazaérkezett)
Dr. Holt * Nándor veszprémi me-gyésprtsjHík nyári üdüléséből hazaérkezett Veszprémbe.
— (Dr. Tóth Tihamér ezen ahéten végleg Veszprémbe költözik)
Dr. Tóth Tihamér vszpréini segédpüspök ezen a hétéi végleg el költözködik Hudapestről és elfoglalja veszprémi székházát. Hutoralnak el-szálliláíyH már meg is kezdték.
— (Zalai Jegyzó-gyülés)
A Zala megyei Községi és Körjegj. zői Kgyesület évi közgyűlését ezidén augusztus l-l-én délelőtt 10 órakor tartja Keszthelyen a Kath. Legényegylet dísztermében, li löt te való nap, 13-án\' este 7 órakor a községházul választmányi ülés lesz. A gyűléseken nemcsak a jegyzőket ériutó problé mákat vitatják meg, de letárgyalják a balatoni fürdők élelmiszerellátásának megszervezését is és a llévizen vagy Keszthelyen létesítendő jegyzö-üdülo-ház ügyét is.
— (Esküvő)
Viharos Gyula m. kir. főluulnigy i, Nagykanizsa) és Kormosul Józsa ^Bu-
<lai>est) augusztus !) én tartják eskü,, vőjüket a budai ferciuick Margit*, körüli tempk>mában. (:)
— Kómában a náuutatok kedvolt ■xállodáj*: a Hotol Imperlal-Touiing.
Via Viitorio Veneto 24. Elsőrendű szálloda. Autóbusz minden vonatnál.
— (Uj szociális titkárok)
A kormány állal a falusi jegyzők mellé beosztott, úgynevezett szociális néplilkároknak az alispán ujabb két kanizsait osztott be Zalamegyében. Ve. relxily István okleveles Jegyző Pa-csára, Hánhidi Ferenc nagykanizsai fiatalember pedig Gelsére lett beosztva.
— (Sxepetnek a repülőalapra)
Szentnek község képviselőtestülete egyhangú lelkesedéssel megszavazta, hogy a llorthy Miklós Nemzeti He. pülöalaphoz a község az állami pót* adóalap 1 százalékával járul hozzá. Az összeget az 1939-es liáztartási költ. ségve lésbe már felveiték.
JdWíiu, kw rislHzfeass r
— (Társasutazás Veszprémbe)
Tóth Tihamér dr. veszprémi tegéd-püspök beiktatása alkalmával folyó Ivó 15-én társasutazás indul autóbuszon Veszprémbe p. t.zirfusz Viktorin, plébános veze lésével. Iudulás 15-én re gyei fél G órukor, viasza Veszprémből este 8 órakor. Hészvétel! dij -vissza 8 pengő. Jelentke^j perda estig a plébánia-lüvatalbiu^,^^,.^:)
(A letenyei munkatábor i
tagjai szombaton este unn)irtil»\'rú táborozást rendeztek. KedvCs.uniiso. rukkal teljesen meghódították a leje. nyeieket, akik igen uagy száiMáiMlz-lék végig a tábortűzi szán^^j^á. A munkatál>or tagjai egyébként i||fneg-szereltették magukat odaadó, komoly munkájukkal. Kora reggeltől mosnak, vasalnak, varrnak és főznek a szegény és sokgyermekes házaknál s míro a ház asszonya fáradtan a munkából hazatér, tisztaság és rend várja, a gyermekek megfürösztve tiszta ruhában. Amenuyiro idegenkedtek eleinte az «url-klsasszonyoktól, • ugy megszerette és megbecsüli őket most már uz egész falu. A tábortüzeket ezután minden szombaton tartják.
— (Uj utcanevek Szcpetoeken)
Szépéinek község elöljárósága a
Szent István évvel kapcsolatbun az egyes utcáknak uj utcaneveket adott. Az uj utcanevek: llorthy Miklós, Deák Ferenc, Andrássy, Vörösmarty, gróf apponyi, Arany, Kossuth, Ilunyady, Kisfalud!, Széchenyi-tér ós Sze.it István ut. Az alsó-temietö utcát a szepetneki születésü Királyi Pálról nevezték el, a 48-as években hires publicista volt, majd több cikluson ál országgyűlési képviselő is.
— (Vapek mester)
ma délelőtt a városházán folytatta veséző trónjával a karrikirozást igen nagy eredménnyel, mindenütt derűt keltve. Holnap a bankokat látogatja sorba az európai márkájú mester, aki iuuen folytatja Kaposvárra hónapokra terjedő országos müvészkörutját. Majd uláua iA\'ugyelországba. (
— (Tüz Klskanlzsán)
Tegnap u déli órákban a tűzoltók vészes szirénázása zavarta m«g a Temlom téren összegyűlt kiskauizsai tömeget Kiderült, hogy tüz tőrt ki Huj Ferenc cipész mester udvarán. Ugyanis eddig ismeretlen okból meggyulladt egy kisebb kazal szalma és égni kezdett, de a tűzoltók sziute má. sodpercek alatt kint voltak a hclyszi. nen és megakadályozták a tüz tovaterjedését. Veszélyes volt, a környe. zelben ugyanis több szalmakazal, még csépelellcn gabona volt, de szerencsére lényegtelen kár esett
— (összeszurkálták haragosukat)
Kaponyu János és Sándor somogy-jádi lakosok meglesték haragosukat, Horváth Györgyöt, amint válófélben lévő felesége ablaka alatt ólálkodott. A két testvér bicskával esett neki ÍIqt válnak, akit összeszurkáltak és összeverték annyira, hogy életveszélyes álla-pótban szállították be a kaposváiji kórltázba. A verekedők ellen megindult az eljárás.
— Bútor kiállításunkat toklntae meg
minden vételkényszer nélkül. Kopsteln
batoráruhás.
-« Egy téglát
mindenki adjon • fcatolikua kultur* ház alaphoz. Vegyen egy pengő* son-\'JWtl \'lj . .
BALA1 frOÜLOPm
1938. augusztus 9.
■«l Ul
a Rcklámélct legújabb számában, amelynek tartalmát a lap szerkesztősége majdnem teljes egészében a kiskereskedő propagandája jegyében ál-lltotta össze, A gyakorlati reklám széles területéről rengeteg ötletet, tippet, tanácsot hoz gazdagon Illusztrált ki-ftfttbütovata értékes segítség a klske-rcj&ledőnek. Szerkeszti Balogh Sándor. Kiadóhivatal: Budapest, V. Szt István kWut ü.
>101 fí
Mdt rekord!
k Öthónapos és már kitűnően, tisztin beszél
Budapesl, augusztus 8 Klein Miksa budapesti kereskedő 5 hónapos fiacskája teljesen kitűnően besalél. Aíz orMoSszakéírtöto Egészen különleges esetnek jelen-t tették ki ezt a tényt, amelyhez Ka-ionló még nem fordult elő. Eddigi a legjobb cselben 7 és féi hónapos korában beszélt egy csecsemő.
MacDonald Jeruzsálemben
London, augusztus 8 Az angol fővárosban nagy feltűnést kelteit, hogy MacDonald gyarmatügyi miniszter a szombatot ós a vasárnapot Jeruzsálemben töltötte. A miniszter a helyzetről személyesen akart meggyőződni ós ezért utazott az incidensek színhelyére.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18.481/1938.
Tárgy: Erdei műlák értékesítése.
MUii liiMiÉy.
Az 1938/1939. évi rendes erdei tűhasználatokból (24 kat. hold vágál-lerülelről) kikerülő tölgy, bükk, gyertyán stb. nullákra nyilvános zárt Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
A zárt Írásbeli ajánlatokat, melyeknek borítékja ,Ajánlat az 1938/ 1939. évi vágásból származó műfa megvételére" jelzéssel látandó el, — legkésőbb lolyó évi szeptember hó 6. napjának déli 12 órájáig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Bővebb felvilágosítás a városi gazdasági hivatalban kapható, ugyanott átvehe\'ök a versenytárgyalás feltételei Is.
Nagykanizsa, 1938. évi julius 29. siTB Polgármester.
ilM
kerti
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómen-tesen küldi utána bármely % belföldi nyaralóhelyre.
Motorkerékpárok
megbízhatók ós kitartók — a legerősebb napi strapára konstruálva!
A leghosszabb élettartam!
990.- P-től
18 liavl részletllzelésre. Megtekinthetők ;
SGHLESIHGER GYULA
vaskereskedő, Zala Sontogym. körzet képviselőjénél
NAGYKANIZSA,
Erzsébet-tér 18.
Hirdessen o Zalai Közlönyben
rfl Ingek
P.nplln .... 6. PISI
Trtk4»ly.m . . 4 50 .
Pouptln.-lt . . 4.
Hövld al.ánadtág 1.20 „
Trikó-selyem női fehér-nemfiek és harisnyák
nagy jálaiilókkati, mélyeu leszállítóit
kiárusítás! árakon
Brónyal Divatház
Horthy BUklóg-nt 1.
Hofherr—Schrantz— Clayton— Shuttleworlh gyártmányú
ekék
iQkBrpársoél kormánylemcz-zel, pormente, csapagyakkal, maghuaazabbitott kerékagyakkal, az uj lipusok flnsnű-kSdft zsirozóvat.
boronák
2 tagú és 3 lagu, könnyű és nehéz kivitelben.
vetőgépek
k\'nslas- és tolőrendszerben. DarálAk. 8.004k.vágók. •Kftlf.a.éh. a«*l*aráaak.
R.pawágAk. Kultloátomk.
Kaphatók és megtekinthetők nagykanizsai lerakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
M., nairSKy, nSvéay v4d.Iml.*wr.k, •Ib. keie.krdélben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Teltion 130.
Mindenki jól jár,
pengőért vesz nagykanizsai katolikus kulturhás-sorsjegyet
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utea 8.)
" ..„7?-— sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink
nforttal íhidec-mclpo . ffttvAllív lrXvnAM II IMIJU i-l-1__ l»a _ j« V
zával sikerüli olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink
knnfnriiai !vh kedv,ezmf ""J™" kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg -.folyóvíz, központi fűtés, telefon, lifl sib) berendezett ragyogó tiszta szobáit.
mH„Z,íZ*7<!l0l-íImVefm^,y \'g\'zolvány alapján vehető Igénybe,
melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasők részére
APRÓHIRDETÉSEK
10 uólfl 60 llltér, mlndan további «ió 4 fillér.
AlJLAS
a.t.,*,.lá.i-. és házimunkára mindenes felvételik. Jelentkezés Tárház-tj 7. *
ADAS VÉTEL
Umrékpérmk kedvesé réazletre legolcsóbban kaphatók Vajsla vaakaraa-kadé.b.n. 1852
Zeiss Ikon fáaykáp.Migáp eladó
Horthy M.-ut 43/b. .
Egy kijátszóit h.g.do kottával eladó. Ső-ulca 7. •
Eladó jóksrban levfi asivatlyaakial. Erssébel-lér IS, lUszertlzIet, *
Vessek tákarban levő használt karák-
párt, lehetőleg ktllloldl gyártmányt. Ctm : Simon, lazsnakl vendéglős. 2188
UAZ ÉS INGATLAN
Róssa-u. 26 adáaa.at.. hás aOrgő-sen eladó. Bővebbet Telekt-ul 8. Papn.
2178
KlrSly-utca 5. számú Ollskásoa k.rta. ká. eladó. Bővebbel ugyanott. *
lakAs-Ozlethelyiséo
Hár.m.iobá. összkomfortos magát:-hái október vagy november l-re kiadd Érdeklődni Nádornál, Csengety-ut 17. 2172
■tadé Vörösmarty-u\'ca 13 alatt utcai egyszobás lakás november elsejére. *
Forgalmas helyen A.l.tk.lylaáf novemberre kiadó. Bővebbet Zárda-utca 6. Ugyanitt bejárónőt felveszünk. 2181
Náar.*«ká.r Caa.k.sMf.rl..
(Cslgshsal-léle) lakás Sugár ut 27., Itltdó-szobávsl. cselédszobával, előszobával nov. l-re kiadó. Bővebbet Magyar » Í5. •
Háp.sn...kéa komfortos éa kettő-szobás utcai lakás november l-re kiadó. Józíel főherceg ül Pelóll-ut aarok. •
bútorozott szoba
■OlAak. Járata utcai szoba tUrdó-szoba hasznilsltal kiadó. — Csengery-ul 17., 11. 2171
■alaraaraH szoba kladő. Király-utca 14., emelet.
■ataraaatt szoba kiadó. Klnlssy-utca 16. sz.
különféle
Ért.altáa. Tlutelaltel értesítem a hölgyközönséget, bogy Csengery ut 13. atl költöztem. Szlvea pártfogásukat továbbra is kéri: Neumann Józacfné okt. saüléssnő.
3186
Mlndentéle kádár munkát legolcsóbban vállal Nóvák kádármeater, Eötvös tér 21. *
■rakk.ads lordtlás, javítás, mústop-polás. üveg, porcellán rsgasstás Erisébet-iér 4., második udvar 1. em.
Finom há.lkoaat Kapható augusztus 15-től, jelentkezés 13-lg. Rozgonjl-ntcs 3/a. Menti 1.20.
Mindennapi levelesésből összegyűjtött bály.p.1, régi vagy uj tömegeket, ma-gyárt és kOllöldlt, lefosztatott gyOjtemé-nyeket bármikor megvételre keresek. — Barbaitts Ujoi, a Zalai KOalöny t. szerkesztője Érdeklődni lebet telefon 78. sz. vsgy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra kOsOtt.
Kiadja i Közgazdasági Részvénytársaság Outenberg nyomda és Dílzalai Lapkiadó vál\'alaia.
A kiadásért felelős: Zalai Károly nyomdavezető. Késtüli: A .Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsa": HőzgaidasáKi Réazvénytársaaág Gutenberg nyomda és Dílzalai Lapkiadó vállalata nyomdájában Nagykanizsán.
78a B»Wy«m 179. után.
Nigykanliu, 1988. augugztui 10. izerda
Ara 12 HI1.
ZALAI KÖZLÖNY
és kiadóhi»aUl: Föat 5. szám. " -----,T —| héiköui4(> délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési áia: egy hóra « pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon: 78. sz.


fcaáfy
A KERESZTfiNYSfiG és magyarság eltéphetetlen viszonyáról beszélt gróf Hajlcr Gábor ax isaszegl ifjúsági gyűlésen.
A NÉGYNAPOS nagy minisztertanács lioliiap kezdődik. A kormány tagjai Bu(la|.oslrc érkeztek é> megkezd, tők az előkészit\'3 munkát.
A FELIIGSZAJiADAS több helyen megrongálta u vusuli pályát, hogy \'he-lycnkóut szünetelt u vasúti forgalom.
ö\'i\'PENtiÖSBÖL GOO.OOOO darabot vernak Szent István emlékére, :t millió ]K\'ngö összértékben.
VfiRES dráma játszódott le Budapesten. Dr. Kiss I,ajos Andrássy uti fogorvos őrjöugési roliamában borotvával átvágta 11 éves mostohaleáuy. kája nyakát. A vérengzés után őrjöngés közben elrolaint, nem találják sehol,
MEGHALT Medgyuszay Vilmos re formátus püs|>ök felesége.
A TISZABA ölte mugát Szolnokon Cft FUHdiS Imre* fuvaros, ukln Mtflrt
az őrültség és nem sikerüli! öt az ot-tani kórházban elhelyezni.
A KISADÓZÓKNAK régi törvény alapján biztosítanak büntetlenséget, ha lielyesbilik adó vallomásukat.
AHMfiRSfiKLfiSEK előtt állunk az egész vonalon. Az ál-kormánybiztos ),e jeleuicitc a pupir, uement" rézgál i«, rádió árcsökkenéséi: Buda|>eslen.
A SZÉNTERMELÉS az első íéévben 7.1 százalékkal emelkedett.
AZ OTI 7000 fiatal iparostanoncxit nyaraltat az idén két héten ál.
St\'LYOK Dezső pápai képviseli anyagilag támogatja a pápai szociáldemokratákat — irja a Magyarság mai száma.
K EH ESZTES-FISC11 EH belügyini-niszter Bcthten István grottal tanács-kozott.
JÓZSEF fő he rt cg ma töltötte be W. étét.
V/l

AZ OROSZOK újra támadtak Csüng ktifengnél. Az ütközetben mindkél fél súlyos veszteségeket szenvedett.
A JAPAN -KÍNAI háború ma ^gy Esztendeje tört ki.
HODZSA miniszterelnök a napok, ban kezdi meg tárgyalásait Runciman. nal. ( |
A SZUDÉTA-vidéken véres össze, ütközések voltak megint a csehek és németek körött.
A TŰZVÉSZ a Fülöpszigeteken 18 ^zer embert tett hajléktalanná.
A KENTI hercegi pár Görögország, ba utazott. 1
HAJOSZERENCSÉTLENSÉG történt az ir-lengeren Dublin közelében. A nagy ködben egy személy- és halászi, hajó összeütközött. A halászhajó négy |*-\'rc alatt elsüllyedt és tiz utasa közül hét a hullámokban lelte halálát.
AZ ELFOGOTT kápitószep-csempé-szeknél egymillió dollár értékű káhiló. «erl találtak a3 amerikai hatóságok.
Budape&Ue, vezetik a tivpti olajat
pj? /VAoj/ Még ezen a héten megkezdik a távvezeték építését — A táv-vezeték elkerüli Nagykanizsát és Zalaegerszeg—Szombathelyen át megy a fővárosba — A kétmilliós építkezés Zalaegerszegen át 100.000 pengővel olcsóbb — A tervezett olajfinomító sem épül fel Nagykanizsán
Nem szabad engedni, hogy Kanizsa ismét mostohagyerek legyen
Lispeszenladorján, augusztus í) ; (S-a/ját tudósítónk telefonjelmté-\' s>e) Nemcsak Nagykanizsán, de az egész országban nagy fellünést keL tett a Zalai Közlöny híradása, a mely világai kürtölte.. a i legujabbi lispei olajkút .szenzációs erod-ményél. A budapesti sajtó is ki« emelte jelentésünk alapján a kut hozatnának nagy nemzeigazdnftfgi jelentőségét. Való tény, hogy zalai föld gyomra megbecsülhetetlen ériéket képvivsel, különösen most, hogy a fúrást végző European Givs and Electric Co. szakértői — a magyar geológusok uinvu tatásai
i , ,i iv,v- ,
megtalálták a zalai olajmedence lekvésl vonalát.
Ez mosl már minden bizonnyal a kanizsai medonoe felé húzódik és a kővetkező V., VI- ós VII. számú kutak is erre felé esnek. Sőt a vároí-,ban gyakran látható {pfv |pvsziní< furóautók segítségével { ]
már kijelOlték a többi kutak helyeit I3.
Ez amerikai rendszerű furóauló-val, amelynél a kis furóiorony az autó végében azonnal és bárhol foU állitható, 100 méter mélyre tudnak •Lefúrni. E mélységben robbanási idéznek elő ós a különbözö műszerekkel mért hangokból ós rétegel-toíóthV>-ok\'bó» követkvzietíH\'k 11 föl* rélegződé-sér<^.é-s ennek alapján az olajmedonce húzódására.
Miért nem Kanizsán át vezetik a lispei olajat Pestre és miért mondtak le a kanizsai finomító felállításáról?
olpoosekolódik Márpedig löbb mint egy esztendeje annak, hogy ez a gáz-kut alig csökkent mennyiség\', ben adja \' \'
E munkák annyira előrehaladó - | lak, hogy a táraságnak komoly gondot okozott az értékesítés is, kü-lönÖ\'-eh mosl, amikor a nagymennyiségű olaj vagonokban való elszállítása nem kifizetődő. A\' társaság gáz-szakértői az elmúlt héten Lispe.sze 11lador já\'non járlak\' ós megvizsgál Iák az első kulnál feltörő gázt. E kut gazhozatna hajtja, mint ismeretes, a fúrásokat végző gépeket. Ez azonban nagyin e!-> enyésző kis százalék, a gáz tulajdonképpen felhasználva nincs és
a napi kb 250.000 köbméter gázt.
Ennek felhasználására a társaság mégis meg akarla építtetni a gáz-vezeléket. éspedig "Kanizsán át Budapestre. Mialatt a tárfjyaJáspk\' folytak, megtörtént a negyediki •számú kut szenzációs olajfeltörése, ami a fúrást végző társaságot is\' uj helyzet elé állilotta. Nevezetesen : í
elhatározták, hogy a lispei olajat csöveken át Budapestre vezetik.
Az első elgondolás szerint a c ö-.vekkel c*ak Kanizsára akartak) jönni, óspedig azerl, mert
Nagykanizsáról 80 pengővel olcsóbb egy vagon olaj Pestre való szállítása, mint Orta-házáról. %
E\' kellett azonban állnia a társaság
nak a Kanizsán fe^íUlMuidó-fino^ níltó tervétől, mert ezzel a Magyar-országon lévő finomítókat ítélnél^ halálra. Nevezeioen. ha feleslegessé válik a romániai olajbshozalal, -ami most már csak idő kérdéso ! — Magyarorsz:igol Lispe látja ei\'o\'.aj-jai ós a meglévő olajfinomilókiiak! - Pesten és Almásfüzitőn — ■ nem
lenne mit firomitanl. Azonkívül az egyik finoinllótetep iiz Eurogaseo testvérvalállatáé, így érthető, hbgy a már meglévő finomítókhoz akarják az olajiat vezetni és pedig a gázzal együtt.
Még a héten megkezdik a távvezeték épitéeét
Megbízható ós ppntos érU>süléj seink vannak azonbun arról, hogy a lispei olajai
az eredeti tervektől eltérően nem Nagykanizsán, hanem Zalaegerszeg és esetleg Szombathelyen át akarják
IVstra,.m«tBl. Amilyen nagy öröme! kelU-tt Nagykanizsán a Zalai KözlönynoW az a jelentése, hogy sispe 111 >st már napi 30 % vag^n olajai ad, ugyanolyan csalódás! kelt bí»>ny:)* san ez a hir, amely sajnos igaz. Az ok pedig az, hogy "kerek
100.000 pengővel olcsóbb Zalaegerszegen át megépíteni a távvezetéket,
mini Nagykanizsán keresztül. Afe egész épiikezós mintegy kétmilliói pengőlx- kerül és azl még a héten megkezdik !
És a mostohagyerek Nagykanizsa ? /
Bekapcsolják a gázv.zelókb^ZaJ la;«ger>-25eget, SzOmlxithfclvt és n közbeeső falvakat is, igy ez a vidék nagyszerű energiához jul. Hogy ez mit jelent, azt felesleges részletesei jisknerletnl. Szeretnénk azpnbai^hM ni, hogy Nagykaniz a még sem Ii>sz mostohagyermlik és nem viszik el innét a szájjátói azt\' a kincset^ amelytől annyit vár és amely mindenkinek ad, c*ak ennek a triunoni, megcsonkított, határszéli városnak} Nagykanizsának nem, amely pedig legközelebb fekszik az c/l-vjk-ui^ik-l hoz. Ezt tüzzel-vassai meg kell akadályozni. Lispéhez Kancának is joga van. (
fljuwmv»vv,iri,ri,"rr\' ■ *i.........................
IIAROM hónapig .volt polgármesier Balázsfalván Dragecz István. Ezen idő alatt .">0.000 leit sikkasztott. Most egy évi fogházra Ítélték.
LETARTÓZTATTAK a szószéken, cgj\'házi ténykedése alatt Singuilucam. ban a plébánost szentl>cszé;le közben, meri a/, oltani polgármester szerint megsértette beszédében a koininuniz-musl.-
Mlkecz a sajtókamaráról
Buda|>est, augusztus 1) Mikecz Ödön igazságügy miniszter nyilatkozott a "sajtókamara felállításáról. A miniszter mindenekelőtt kije-lenteito, liogy a kamarával kapisolatos iv 11 del kezese kel a kormány még augusztus hónapban letárgyalja. "Eddig az Újságíró Egyesület, a "Napilapok
Szindikátusának és a Kamarai Csoport nak egy-egy tervezete van nála, valu-mint egy előadói tervezet. Ezek álta. nuhnányozása után boesiilja a végleges tervet a kormány elé. Részleteket * mondani még nem tud, mert u miniszL tertanács liatározsa meg u végleges tervet.
A kamarának kél szakosztálya lesz valószínűleg: egy újságkiadói \'és egy ujságirói.
OACAI KO»:OMV
I8M. lUKÜtilM tő
FOrdóazobi
berendezéseket kedvező részletre legolotóbbin szállít
MENDLOVITS
Kihívásokkal háborúba
akarják kergetni a csehek szomszédaikat
Boriin, uuguszius 9 , Hétfőn délután ujabb ivd^inci-dens történt a cseh német hatá-j ion, amellye» foglakozva u nemet lapok uzt Írják, hogy annak m^l egészen kihivás joliege von. A1 csehek e kihívásokkal el akarjak terelni a figyelmet a nemzetiségi pnoblénia megoldástól és koma* iyabb incidensbe akarják keqgjetrtf ■szomszédikat. Prágában
tisztában vannak lord Runciman prágai tanácskozásának jelentőségével é-s tudják, hqgy a\' lord sokkal több engedményt iog javasolni, mint amennyil a prágui kormány magától adna. , , , , , i \\ i í Politikai körökben azt is tudják, tpgy Runciman lord javaslatának visszautasítása rendkivül vezéiyes és súlyos következményekkel; jártyiu Valószínű ugyanis, lk>gy éz cselben Lóidon nem U$ többé törődni CNehforezágxal, sőt Pláris - sem támogatja a cseh kormányt.
A magyarok tárgyalásai
Páris, auguszius 9 Bródy Et\'nö kárpátaljai magyaji képviselő 1\'Arlsb.i utazott, ah(ui az érdekeltek előtt ismertetni .fogja a k^eb\'bség követeléseit. Aj magyar képviselő as^nbtan rövidesen vjsz-, sza is tér és Kárpátalja követeléseit nienioiyuidumhun nyújtja át lord Runciiuannak. _ j
Prága, auguszius 9 Eszterházy Játtos gróf megkezdte tanácskozásait az angol megbízottal és munkatársaival. Ezek u megbeszélések azonban még nem hivata-lo-s jellegűek. •
Ülóloglalkoiásu egyének, akik Idült székrekedésben és aranyeres bántalmakban szenvednek, vegyék a természetei Ferenc József keserüvizet egy pohárnyi napi ada-
5okban, eselleg kissé felmelegítve, e mindig reggel éhgyomorra. Kérdezze meg orvosát
A megyei közigazgatási bizottság Illése
A főispán a llspel fúrásokról — Fára József fölevéltáros lemondása - Utögyek és jelentések — Terjed a száj- és körömfájás, de terjednek a nyári betegségek Is
jobb csatlakozást. , i
Julkisban 22 tüzeset volt Zalában,
Zalaegerszeg, auguszius 9
A közigazgatási bizottság Teleki Béla gróf főispán elnökletével most tartott ülésén több fontos ügyet tárgyalt le Napirend előtt Fára József főtevéltáros lemondását jelentették be, akinek érdemeit dr. Thas^ sy Kristóf méltatta. Üdvözölte a főispán az államöpitészeti hivatal uj főnökét, vitéz BoUvs Gábort is ós kérle, hogy minden erejével dolgozzon azon, hogy a zalai bekölőutaik az ötéves terv keretén belül elkészüljenek. |
Megemlékezett a főispán a zalai szociális titkárok k*icwzésé>1ől i« és a lispel fúrásokról. A főispán értesülése szerint a IV. számú kut nem hoz még annyi otatot, mint amennyit a Lapok írtak, de a közeli hetekben ugyancsak jelentékeny mennyiségre lesz kilálás az V. számú kútnál is. ►
A félévi felentéKtdr.Tomka JáOrts főjegyző terjesztette elő. Eszerint a közbiztonság jó, a hangulat nyugodt. A, száj- ós körömfájás sok kárt okoz a gazdáknak, mert az Olaszországi kivilel is megakadt Kérik a kormányt, tegye meg a szükséges intézkedéseket. Az utja^ kai illetőíeg kérik a kormányt, flogy ha már többet nem is, de a 773. sz. Zalabér nagykanizsai ulat vegyék! állami kezelésbe, a Keszthely— egerszegi útépítést pedig folytassák.
Kéri a megye a Zalaegerszeg-i celldömölki vasútvonal elsőrangú^ sitását, az egerszegi állomás átala-kitását a lispei fúrásokra való tc-ffmtettci.\'"A jugoszláviai forgaffhat a rédicsi ulon kérik megnyitani. ,
A továbblak során rámutattak ar* rn, hogy a 17 kezelő a vármegyénél kevés, hibáztatják azt is5 hogy a kisegítő fiatalok 20-10 pengő díjazás melleit dolgoznak. A 260 zalai iskola hösi-faüUetéséről is megeml. 1 ékeztek.
Gyömörey Sándor az Ukk tapolcai vonal elsőrangusltását kérte, a főispán a kanizsai vonallal kért
Ujabb nemzeti gyAzel-mek az Ebró völgyében
Salamanca, augusztus 9 A nemzeti ősapátok az Ebro völgyében a vasárnapi nagy győzeU mek után könnyen tudták folytatni előrenyomulásukat. Ujabb 2000 fegyvert ós 150 géppuskát is zsák Hiányoltak. A köztársaságiak. közül igen sokan szöktek át u nemzetiekhez, akik elmondották, hogy iu utolsó napok harcaiban a kormány csapatok vesztesége igen nugy volt.
Baroelónal jelentés szerint a r.em-Vti ós a köztársasági kormány között megegyezés jött létre, hfogy a 11 pareeiöiuii fog<tfy ftepülő helyett kiadják a nemzetiek gyüjtötáborában Jévő repülök közül a nemrég elfogott 14 unterikai pilótát.
,|il|oitiss,km? íolyozW
ebből 6 gyujtopitós.
A föállalorvos jelentése szerint a száj. és körömfájás lerfed. a \'júniusi 86 fertőzött községgel szemben ma 161 község fertőzött. Kívánatos, hogv minél gyorsabban átvészeljenek\' a községek. A közös legeltetést megengedték a k-gtöbb helyen, az örsaolgálat.ik megszűntek, a tejke-zelé-sre azonban ki kell oktatni a
gazdákal. Az Invenclós áilatvásárok mennek A\' Hangya 83, a Mezőgazdák Szövetkezete 73 állatot vett 76 fillérért. !
Dr. Kontra Upzlö egészségügyi |ek\'nté«e szerint a Helyaet \' nem TOSszabtxKWt, de terjed a tífusz és a vértilas Egy gyennvMnulás Is történt. A\'letenj«i malária áltoniás-folytatja a szunyogteiepek felkuta. trtsjit a Mura mentén. Almbuláns kezelésre 131 uj maláriabeleget vet. tek fel.
A pénzügy igazgató jelentébe sze-rint a tényleges esedékes adóhátra* lék 1,761.31(6 pengő. Az adózási készség romlott. TtelyeíflUnt erélye-sebb behajtást alkalmaznak. ,
Ezután a különböző jelentéseket fogadták el. t
Hévizi kaleidoszkóp ...
1. Egy kis etimologla
Nem k\'het vitás, hogy Hé viz nevét a tó meleg forrásától kaptaj mintahog.v a többi hasonló nevü magyar község is kizárólag ennek köszönheti azonos nevét, hiszen maga a régi »héwiz« szó Is tulajt donképen meleg patakok ós források s^nonimája... Mégis, ha tagolj juk a szót... hé... viz,... viz-s
hé... viz... könnyen kisiértósbe esünk, ho^y más etimoiogiai magyarázatot is keressünk ós pedig Laibach ana^ lógta jára.
Ha a sz\'o fének fővárainak néniéi származású nevét tagoljuk, akkor a következő megiepő eifjd-ményt^ez jutunk... Laib... ach i Laib... ach I Ez vezetett cl a nyilván önkényes szómagyarjáziathozf: Laib... (kenyér!) ach, tehát K«1 nyér... ach ! Állítólag igy kiáltottak* fel a hóditó germán csapatok, amikor többnapos éhezés után végre a iaibachi pék üzletekben megjpfllan-tották a... kenyereket.... |
Lehet, hogy a tudományos szó--magyarázat mást állapit meg Laibach nevének keletkezéséről, de az éhező katonák örömujjongására alapllott etimológiai feltevés is nagyon valószínűnek látszik.
S igy vagyunk Hé-vizael is...
Reltételezhitős hbgy az (eltűnt századók fáradt vánd(>na a kénes
Nyári vásár alatt felhalmozódon nagy tömeg maradék
nagyon olcsón
Kartonmaradékok, dalénmaradékok, magyar kasmérmaradékok, floconmaradékok, zeflrmaradékok, ingpuplln maradékok, •Irton- é> vászonmaradékok, santungmaradékok, lenvászon maradékok, creppe de chlnemaradékok, Imprlmémaradékok, selyemmaradékok, marokénmaradékok, faháncsmaradékok, cloquémaradékok, plquémaradékok, női fehérneműanyag maradékok, női- és férflszAvet maradékok
A laradékik utókra, öltönyökre és iigikn alkiliis Értttk.
gti, párolgó meleg tó láttára így iWáíott fel önkéntefenül: viz... hé I... viz... hó !>.\'. viz,.. Hlszjen a mi lelkünkből is ujongva szakad\' ki a boldog kiáltás, amint a tóhoz közeledünk. .. Hévíz... Hévíz... Hévíz .
2. Hévíz, mint fOrdő nagyüzem
Altalános felfogás szerint az Idei fürdőszezon jóval rosszabb a tavalyinál. Ezt a hévízi tapasztalat is megerősíti. Teljesen szokatlan az y tömeges lakásajánlat, mellyel ügynökök egósz raja elárasztja a Hévízre érkező fürdővendégeket. Éveken ál ugy tudtuk, hogy Hévízen a főszezonban előzetes megrendelés: nélkül legfeljebb csak a .fürdőka-binbaiu kapható lakás, ma. sajnos, nagyon sok helyen olt látszik a ■lakás kiadó* dekonjunktui1áJ|árt» emlékezletö tábla. i
De azért Hévíz távolról sem kihalt !
Hévíz ma is valóságos fürdő nagyüzem.
A ZenepaviUon körül és a fürdő-Dénztár előtt hemzseg a né#> ós jobb lokálokban ma is nehéz . helyet kapinl. { i
Egy hivatalos közleményben azt olvassuk, hogy 1932-ben 18 000 fürdővendég fürdjőtt meg a csodálatos hatású hévízi tóban. I
A fürdővendégek száma még az idei áItaljános dekonjunktúra mellett is legalább hnt-Wétezjer.....
A magyarországi fürdők között valóban impozáns létszám. Igen, Hévizt joggal nevezhetjük cl .fürdői nagyüzemnek* még az idei rossg szezonban is...-
3. Kövérek „túlsúlyban\'
A fürdővendégek között feltük nöen vok a »nehéz suly«, ez a m^ fogyókúrás világban az első pillanatban meglepőnek látszik, ha azonban a fürdő gyógyűáitáfíafirö\' gondolunk, egész természetesnek! fogjuk találni* hogy Hévizet elsősorban éplpien a kövérebb, jobban táp-láliabb, tefríát rvunifvtlkj^al)b tf&-tegségekre hajlamosabb »eiemek< keresik fel. De azért nem hiányoz; nak a »köifliyÜ suly« képviselői Seui. Ezeket nem a »gyógyjavallan tok*, hanem a fürdő nagyüzem! •nagyvilági örömei* csalogatják ide, a nyomasztó túlsúly azonban mégis csak a »kövéreknc« esik, kü-löínöstín (j,í falu nópe van e szem-iiontbót megnyugtató példányok kai képviselve. t
Hiába! Magyarországon vagyunk-s nem megvetendő devisánk : .Szegények vagyunk, de jól élünk !« t
V
J 938 auguazíug 10.
ÍALA1 KÖZLÖNY.
4. Amikor az 50 deka sok
Egy száz kilóin felüli, ilyen magyar xievlsán* táplált hölgy áll a mérlegen. Nagyokat szuszogva, .nyugtalanul tipeg-topiog a múzsán. A\' mérlegkezelö fiatalember t-okáíg haboz az «*nedmény kÍ/jrfleléNó-| vel.« Végre megszólal, félve, szin!e mentegetődaívi\'.: »Szá/h;ároni kiló 50 deka.« f
Hallatlan, kiált fel a »ddlkvens«j megint ötven dekával több, mint a mull héten !
Mert hát a százhárom kiló az nem teher, de az a pár deka, ami a hévizi bőséges konyái nagyobli dicsőségére sulysziapjoifu latként jelentkezik a mérlegen, az már valóban komoly bosszúság.... i Minden részvétünk az elkesere-» dett hölgyé... j i i ■
5. Lótusz fejek a tóban
AJ lólusz a hévízi tó egyik kedves\' különlegessége. Ezl a trópikus vU fágot mintegy félszázaddal ezelőtt sikerült megtelepíteni a meleg viz. ben, azóta olyan jól érzi itt magát,\' hogy kellő irtás nélkül uz egész .tavat ellepte volna.
Kedves,.szép köp a tó szélén virágzó lólusz a maga kerek leveleivel. Ilyenkor, a főszezon idején, évről-évre ujabb és ujabb lóluszf fejek jelennek msg a vjz szélén.\' Nem ezolikus, nem afrikai, hanem európai lótuszok. Szine«, tarka, asszonyfejek, melyfck különös, nőE különc fejdiszcikket órákon át nic-neven sütké^nek az égő napsüí tésben a valódi lótusz virágok közölt... < Szép a Dél;ifrikábói ideszftit nézőit valódi lótusz is. de mennyivel ^edve-sebb, szjnlpsebb, devenetoH egy-egy ilyen európai, asszonyfej\' lótusz !
én tnennvhrel vesa/definefcebbt Hány könnyelmű SŰV vérzett el már egy-egy ilyen ióiuszon, a »gondtalan« vakáció boldog napjai alalt ?!...
. . . en
(Vége kóv.)
Böhm két vereséggel a 6. helyre kerfllt
A székesfehérvári dunánluli sukk. verseny elmúlt két napja nem volt szerencsés a kanizsai versenyzőknek. Böhm mindkét na|>on vereséget szenvedett előbb JenOytöl, majd Henney-töL Krisztián, a mtlsik kanizsai versenyző László ellen győzött, de a bajnok jelölt Jcncytöl ö is kikapott. Egyébként csak uz volt a kettős forduló érdekessége még, hogy Szij. iártó ismét leadott egy fél pontot, klubtáraa, Tóthtal szemben.
A dunánluli bajnoki verseny állása a «. és 7. fordulói után a kővetkező: Jeney vezet 0 ponttal, következik Szij-iártó 5, Köberl 4 és fél, Tóth 1 és fél, Heunoy 3 és fél, BöhnV 3 és fél, Krisztián 3, Kovács 2 és fél, László i és fél ponttal. í
Az utolsó döntő mérkőzéseket ma kedden játszák.
— Naptári Augusztus 10. szerda. Kom. kat. Lőrinc vL Protestáns Lőrinc. Izr. Ab hó 13.\'
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hé 16-tg az „őrangyal* gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 8 éráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden ecén nap nőknek.)
Jtiiutui, kw iilwW
Segítség! Emberek! Ellopták a feleségem!
— Tragikomikus botrány Nyíregyházán —
Minap éjjel Nyíregyházán hangos és kélségbeeselt kiabálásokra lőttek figyelme ck az utcai járókelők.
Lenge éjjeli öltözékben egv kétségbeesett férj kiabált segítségért: - Segítség, emberek ! Kilopták a feleségem !
öl-hat ember verödött össze, ké szen arra, hogy segítsenek a kétségbeesel t férjen, de csak pe|r»iek alalt tudták meg, hogy mi történi. \'G. Járo-s piaci árus volt a »szenvc-dő« férj, sírástól elcsukló hangon beszélte ei a »nagy tragédiát.*
— Kérem, békességben élek már három éve a feleségemmel. Igazán ugy éltünk, mint a galambok ! S most milyen szégyen ! Ellopták a
>rfzegyik bálor férfi megkockáztatta a kérdéwt:
— Hogyan lopták el ?
— Nyugodían feküdtem az ágyamban, dörömbölésre .ébredtem^ átsző\'ok a feleségemnek s akkfrtt látom, hogy üres Sz ájya ! Ellopták
a feleségem ! — siránkozik a kétségbeesett férj továbbra is.
De talán magától meni ei; — próbálkozik az ujabb kérdéssel egy másik báior ember.
Hát miért ment volna cl, — siránkozik a férj — amikor olyan jó dolga volt nálam. Igaz, hogy nem is voltunk megesküdve, de nagyíj szeleltük egymást. A negyedik feleségem \\olt ő, de Igazán ugy éltünk, mint a galambok ! Jaj, Istenem, ha már el\'opták a feleségem, legalább ne vitte volna magával keservesen összespórolt 186 pengőmet is!
Az éjszakai emberek mosolyogva állják körül G. Jánost. Vigasztalják, majd azt tanácsolják, hogy öltözzön fel és menjen el a rendőri kapitányságra és jelentse, hogy ellopták a feleségét*, főleg azt, hogy megtakarított 186 pengőjét is eí-vilték.
A piaci árus megszívleli a jóta-nác\'ol, sietve magjára szedte olu hált és szaladt a rendőrségre jelenteni, hpgy ellopták a feleségét*.,.
TávolkeletrSl dúsgazdagon érkezett haza a szegényen kivándorolt magyar pincér
Sanghájban három vendéglője volt Bock Ernőnek, aki családjával most hazaérkezett és birtokot akar vásárolni „itthon" — Bock Ernő a kanizsai pályaudvar őrszobáján
firdekes vendége volt rövid Időre Nagykanizsának, melynek élete é> pályafutása tollhegyre kívánkozik, főleg u szomorú arcú magyar fiatalság biztatására, hogy bátran küzdjön meg az élettel, hogy bizalommal vívja meg ltarcál egzisztenciájának megteremté-seért é^ csak mindig bálrun haladjon elöio, csak szünet nélkül előre, míg ki nem vivja a/, éleitől boldogulását, becsületes megélhetését.
A jól öltözött „Idegen"
Mikor reggel a trieszti gyorsvonat befutott és a kanizsai ullcvélcllenörzö rendőrtiszt végigvizsgálta a külföldiek uUevelét, feltűnt neki egy jól öltözött, magyarul kifogástalanul beszélő, Kínából jött, középkorú fé"fi, aki egész megjelenésével, modorával, beszédjével éreztette, hogy gazdug ember, volt valami benne a Jól szituált emberek biztonságos fellépéséből és egy kis lüvulkodásából is. A rendőrtiszt beszédlíc clegycdell vele és csakhamar megtudta, hogy SangliáJból utazik u magyar ügyek vitelével megbízott hol- ■ land követ állal kiállított magyar ut- 1
levéllel, .vele volt feleség.\', egy szökő orosz asszony, valamint gyermeke Hármasban indultak el a szörnyű tá-volkeleti világégés fészkéből nagy angol gőzösön, expresszen és gyorsvonaton, mig ma reggel elérté* a magyar határt. Mert magyarok - a kis család. Holmi kis formalitás és utána nézés miatt le kellett jönnie a sanghaji magyarnak a pályaudvari őrszobára, azonban csakhamar reudbchozlak neki mindent. Mialatt a rendőrség emberei elintézték útlevelét, a hazaérkezett magyartól megtudjuk u következő érdekes pályafutását:
Szerencsét próbál a munkanélküli szegény pincér
Bock Krnő u jól óltözölf* magyar férfi neve. Elmondja, hogy évekkel ezelőtt Buda|)esten lakott, szegény pmcér volt, szülei is szegények, nem tudott elhelyezkedni, nem tudott állást kapni, azért egy szép na|M>n elhatározta, hogy szerencsét próbál és kivándorol.
Az elhatározási tett követte. Bock elindult egy személyszállító liajőval
Olcsó - Gyors!!
Kótalné Berény Zsuzsa
íMMitt
Csengery-ut 29. I. u
a tengerre. Nem tudta még hová, merre menjen. Egyelőre mint munkás nyert alkalmuzást a hajón, majd ami. kor látták, liogy használható, meg. tették szakácsnak és igy járta az óceánt. Egyik linjóról u másikra, volt éthordó, pincér, szakács, hajómunkás, mig egy na|H>n az egyik lmjó Sangháj-ban kötött ki. Bocknak megtetszett • mozgalmas élet, a színes, ríkitó nagy város a maga jellegzetességeivel, letelepedett és munka után nézett. Ele in le nehéz volt u dolga, mert nem tudta a khiaiak nyelvét, ám a némettel is boldogult, míg végro annyira elsajátította a kínait, hogy azzal tudta magát megérlelni. Hosszú küzdelmek után odáig vergődött, hogy vendéglőt nyitott.
Fortuna asszony kegyébe fogadja
A vendéglővel sosem tapasztalt sze. rencséje volt. Időközben feleségül veit egy ott élő orosz nőt, most\'ezzel kettesben dolgozlak és csakhamar oly hiiv lett a magyar vendéglőnek, hogy nem győzlék a munkát. Bövidesen egy másik vendéglőt nyitottak, do ez is kicsinek bizonyult. Néhány hónap múlva egy hnrnuulikut nyitottak, ez is ugy virágzott, hogy valósággal omlott a pénz. .Szinte ostrom alatt volt a magyar három vendéglő. Idegenek, kínaiak szerették a mngyar vendéglőket és
Bock napról-napra mindjobban gazdagodott
Annyi pénze volt már, hogy elhatározta, hogy tovább nem dolgozik, hazajön családjával és itt birtokol vásárol és itt élvezi munkája gyümölcsét.
Mindenét eladta és igy, gazdagsága, val, sok pémfóvel liuzajötl. Mikor Gyékényesen meglátta uz állomáson u magyar címert, a magyar zászlót, örömkönnyek szöktek u szemébe: itt. hon vau ismét. Ismét magyar, \'ismét magyar földet érez lába afalt. Gs most luizumcgy Budu|>eslrc, ahol hozzátartozói élnek, földet vásárol, birtokot és csak családjának él.
Szinte láthutui volt rujla, hogy örül u magyar beszédnek, a magyar világnak. Valami melegség ömlött szét u kis rendőrörszobán, ogy luizatalált magyar üzíy nyílott meg. a szegény budu|>es|i pincér, mint dúsgazdag ember hazajött.
Hazai...
— Bútor ki Alii tálunkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln butoráruház.
HtUáHty Uét htulua kezdődik a* Ukoía



-nél.
1AUA1 BOKÁIM
Székesfehérvár Szent István városa,
ahol az Idei Snnepségek
egy réize lejátszódik
Magyarország egyik legrégibb, történelmi városa: Székesfehérvár. Az apró folyókkal átszelt, dombos, mocsaras vidék már a népvándorlás korában településre csábítja a különböző népeket, a rómaiak táborszerű szállást alapítanak a környéken. A honfoglaló magyarságnak is igen megtetszett a halászatra, vadászatra, szóló- és földművelésre alkalmas terület, ezért Árpád vezér családi birtokul tartja fenn utódai számára. Itt rendezkedett be azután állandó uralkodásra Szent István, az clsó magyar király, fejedelmi palotát és mesés kincsekkel ékesített koronázó bazilikát épitett. Ennek 900 éves d:csö romjait nemrégiben tárta fel az ország, számos királyi kopo--sót és csontvázat találva a maradványok között, amelyeket az évszázadok alatt sokszor feldúlt a várat megszálló ellenség.
Az ország hajda\' i fővárosában, az Alha Regiának nevezeit székhelyen 1038 tói 15 ;7-ig 32 királyt és maidnem ugyanannyi királynét koronáztak meg a II Szilveszter pápától 1000-ben kapott disies koronával. 29 országgyűlést tartottak falai között, közte a híres 1222 ikit. amelyen az angol Magna Chartát megelőzve, az „Aranybulládban hirdette II. Endre király az uralkodó jogait és az alattvalók jólétét biztosító törvényt. 1543-ban foglalta el II. Szolimán szu tán a várat. A 150 éves török megszállás alóli felszabadulás 250 éves évfordulóját az idén ünnepelte meg Székesfehérvár egy hata mas dombormű leleplezésével. Ezt az emlékművet a fenencrendi templom falában helyezték el, amelynek felületén a királyi palota állott. Ebben születelt kilenc évszázadd I ezel\' tt az országalapiló király fia, Szent Imre herceg, a magyar ifjúság erényes életű védőszentje. A városban állították fel doberdói köböl a világháborúban eleseit katonák első hősi emlékművét, márványtábla örökíti meg azt a házat, amelyben Petőfi Sándor, a vi\'ághirü köllö vándorszínész korában szerepelt és pompás szobor emlékeztet Hindenburg tábornok magyar katonáinak, a 69-es bakáknak bátor haditetteire. A székesegyház drága kincsei közölt őrzik Szent Islván királynak ezüstbe ötvözött fej< reklyéjét, akinek tizmázsás diszcs kőkoporsóját is áhítattal szemlélik az idegenek.
— Szent István királyunk 900 halálozási évfordulóján máradandó alkotásokkal gya apitotiuk városunkat, — mondja Csitáry G. Emii polgármester. — Mintegy 7 mi\'lió pengőt fordítottunk szociális, kulturális és egészségügyi intézmények felállítására. Budapest után Székesfehérvárolt van a legtöbb szobor és emlék. Prohászka Ollokárnak, az európai hirü püspök apostolnak em-
lékére csodálatos bazilika épült fel, amelynek kupolája napság tekintetében második Európában. A kivilágított és teljesen restaurált város barokk patinájával, gyógyforrásainak tömegével, festői szépségű strandfürdőivel és modernizált szállodáival már eddig is kivívta a körünkben megforduló zarándokok és autós vendégek őszinte elismerését. A balatoni és az olasz föld felé vezető vasulvonal és kitűnő aulóut mentén fekvő városban állandóan sok külföldi vendég tartózkodik.
— Májusban Horthy Miklós kormányzó avatott fel 1900 vitézt a 900 éves bazilika rom|ai felett, júniusban első királyunk áldást oszló Szent Jobbja előtt tízezrek tisztelegtek, augusztus 18-án pedig ismét országos ünnepség szinhelye lesz a város. A kormányzó s a magyar országgyűlés két házának jelenlétében, töi-lénelmi pompával iktatják (örvénybe a diszmagyaros főurak Szent István emlékéi és ugyanakkor leplezik le a nagy király 16 méter magas lovasszobrát Is. A jubileumi Szent István év folyamán czenkivűi állandóan különböző gazdasági-, sport- és művészi események, kongresszusok és kiállítások teszik mozgalmassá Székesfehérvár éleiét, augusztus 28-án pedig a krakkói Jagelló-egyetem liall-gaiói a lengyel zene , ének- és tánc-
kullurát mutatják be színes ünnepségek keretében.
— Szent István király ebből a városból indította el a X. században Magyarországot a nyugati kultura és a kereszténység felé s a város lakossága ma is ebben a szellemben építi tovább a nagy hagyomány\'. Ezt a célt szolgálja Shvoy Lajos megyéspüspök akció1-, is, aki a már meglevő, gazdag Városi Muzeum mellett, mosl Egyházművészeti Kincs tárban gyü|löltc össze egyházmegyéiének sok értékes és ritkabecsű vallásos emlékét, ereklyéjét. Képzett idegenvezetők kalauzolják a sok látnivaló között a szívesen látott külföldieket, akik az uljáéiedt, középkori hangulatu város reng teg szépségét örökíthetik meg fényképező gépükkel. Budapesttől egy órányira fekszik a szőlőhegyekkel körülvett, kitűnő levegőjű, félszázezer lakosú város amelynek pompázó virágaiból legutóbb London lord mayorjának helyettese v.tt el dugványokat a Hyde Park beültetése céljából.
Kevés helység van a világon, amely ezer éves kulturával rendelkezik. Székesfehérvár azok közé a kivételes városok közé tartozik, amelyek megőrizni és fenntartani is tudták a csodálatos és érdekes történelmi emlékeket.
A légvédelmi törvény minden 14-60 éves magyar állampolgárra kötelező
Az országgyűlés mindkét háza az 1085. évi XII*. törvénycikke* alkotta meg az úgynevezett légvédelemről szóló törvényt. A1 tör-Vénynek (fióniosiabb rendelkezései a kővetkezőket irják elő :
1. szakasz. Minden tizennegyedik életévét betöltött magyar állampolgári a hatvanadik életévének betöltéséig - nemre való tekintet nélkül a légitámadás elleni .védekezésben, alkalmasságának megfelelő személyes szolgálat teljesítésére és evégett a kiképzésben és gyakorlaton részvételre lehet kötelezni.
2. szakasz. Ai védekezés érdekében ideértve a kiképzést és a gyakorlatot is — a Szükség tartamára a mozgási szabadság rendészeti természetű intézkedéskkel kor látozható és a Jakoság különleges rendelkezések megtartására kötelez Wítő. Ezeket a kofrlátdz^sokat és különleges rendelkezése"ket a honvédelmi miniszter az illetékes miniszterekkel egyetértően rendeletben szabályozza, illetőleg állapittja meg.
8. szakasz. Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkez-Zes alá nem esik, kihágást követ el és kél hónapig, háború esetén pedig hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő :
a) aki az 1. szakaszon alpuló kötelezettségének nem tesz eleget,
b) az a munkaadó, aki alkalma-
zottját az 1. szakaszban előirt kö. telezettségének teljesítésében akadályozza, vagy öl e kötelességein^ teljesítése miatt Indokolatlanul hátránnyal sújtja,
c) aki a 2. szakasz alapján ki-adolt rendelet rendelkezéseit megszegi, vagy kijálsza.
4. szakasz. Afeokat a büntető rendelkezéseket, amelyeket a bünteti törvények a távírdák vagy tartozékaik megrongálására, használhatóságuk félbeszakítására vagy gátlására megáliapüottak, kiterjesztik a lécvédelmi berendezések ós tartpn zékaik Im^grioingjá\'.^sa, Használh^ tóságuk félbeszakítása ós gátlása esetére. |
A következő szakasz a légitámadás esetén való törvényszegés büntetéseit állapítja meg, amely 5 évl fogháztól halálos ítéletig terjedhető büntetésből állhat.
Leendő anyák, akiknek különös gonddal kell arra ügyelniök, hogy bélmüködésük rendben legyen, ezen célt ugy érhetik el, ha Időközönként reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet isznak. Kérdezze meg orvosát.
— Tekintse meg a KopBtoln Butor-Aruház állandó butorkiállltáaát. ízléses ós olo ó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
1*31. auguszlus 10.
Aratóünnepély
Kiskanizsán
Szép és Mtványos volt Kiskanizsán a már régóta nem látott arató-Ünnepély. Kocsisorok vonultak fel az utcákon cigánnyal és magyar-ruh\'s fiuk-leányok a szekéren hangos nótá/ással, majd a Levente Olt-hon helyisége előtt folytatódolt az ünnepség.
Még délelőtt hálaadó istentiszteletet rendezett a Kiskanizsai Kath. Ifjúsági Egyesület, hol P. Hajnal Zénó tábori mise keretében mondott ünnepi bestédet a templom téren felállított tábori oltár előtt. A kiskani-zsaiak rövid idö alalt kedvencé vált hitszónokuk szép beszédjét hallgatták nagy számban. A mise alatt pedig a Kiskanizsai Egyházi Vegyeskar énekelt Lencz István karnagy vezetésével.
A délutáni és az esti mü or érdekessége a magyar disztánc volt Doroghy Magdus—Polai Ferenc, Kovács Annus—Kovács István, Jáger Eizsike—Horváth Bo\'dizsár, Németh Annuska—Herczeg József, Piander Margit-Polai László. Tóth Ilus— Po.ányvári László. Sneff Katalin — Gödinek József, Premecz Juliska-Kanizsái László, Sxendrődi Juliska— Horváth István, Bentzik Bözsi-Kulcsár Gyula táncospárok részvéteievei. Imrei József v. elnök volt az ügyes rendező A Levente Otthon előtt sikeres és hangulatos táncmulatság volt. Az aratóünncpé\'y rendezéséért dicséretet érdemel Nádai József, Piander Antal és Imrei József.
—k—n—l—
Tökéletes házasság
Van der Velde ma szaktekintély még orvosi körökben is. Éppen ezért várluk érdeklődéssel filmjét, amelyben kísérleteinek eredményeit foglalja össze. Tudtuk előre, hogy a közönség nagy része csalódni fog e filmben. Különösen a serdülő rétegek, amelyek a mozi alsó sorait töltik meg zsúfolásig. Enn k oka az volt, hogy a reklámokon egy szó szeiepelt: szexuális I A nagyközönség összetévesztette ezt az „erotika" szóval és azl hitte, hogy egy „meztelen" filmet fog látni. És ebben tévedett.
A Tökéletes házasság ugyanis egy komoly orvosi film. Van ugyan filmbeli cselekménye, ez érdekes és változatos, de minden ut Van der Veldehez, a hires orvosprofesszorhoz vezet, aki komoly előadásban, képekben és grafikonokban mutatja be mindazt, amit elsősorban a nőnek, de a férfinak is tudni kell a nőről. A komoly, álszemérem nélküli felvilágosításban látja ö a há-
Városi Mozgó. Kizárólag felnőtteknek Hátfő és kedd
Filmkülönlegesség! Van der Velde hires könyvének filmváltozata! Kényes problémák!
Tökéletes házasság
Előadások: 5, 7 és 9 órakor.
Az 5 órai előadás filléres.
|QS». auguntui 10
■AGAI ROBUVW*

Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
#
51 éve élvezzlik vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy Üzlettel az ország killönbözö
városaiban!
#
HALOK, EBEDLOK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPITOSÁRÜK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS\'UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
zasság boldogságának és tökélntes-ségének alapjait és ebben igazat kell néki adni.
Egészen különleges ez a film nemcsak témájában, de feldolgozásában is és ezért megbecsülhetetlen értékű. Felvilágosltja a tömegeket és ezért nem rójjnk fel hibának a film reklámozását, mert mindegy, hogy milyen uton, fő az. hogy bec-ödiii az embereket. És ha csalódnak is, a filmből minden esetre tanulnak. Ezért merjük ajánlani mindenkinek. Félre kell tenni az álszemérmet és meg kell nézni, mert tanulni sohasem szégyen. Bár minél többen látnák ezt a filmet falun is. Sajnos azonban megnézni nem elég. Meg is kell érteni. (g. e)
és körOmfájás ellenszere
Néhány rövid hir már jelezte a •száj- és körömfájás védőanyagának felfedezését, komoly orvosi körök azonban csak most foglalkoznak a kérdéssel. A most Kanizsára érkezett egyik német szaklapban jelent meg errevonatkozóan az első lűtelcs közlemény, amely a következőket mondja: • Prof. dr. Waldmannak és dr. Köbének a Gneifswald melletti Ricms •szigeten levő állami kutató intézetben sikerült a száj- és körömfájás ellen olyan védőanyagot előáliitaniok, amely legalább három liónapi védelmet nyújt, mint ezt 50.000 márnán és néhány ezer juhon végzett ellenőrző vizsgálat bebizonyította. Az ojtó. anyagnak nagy mennyiségijen való előállításán lázasan dolgoznak..
„Dolgoztass, bogy U\\\\nW
Japán-orosz háborúra készülődik Távolkelet ~
A japánok a mandzsu határra szállították Kínában levő csapattesteiket — Elcsendesedik a harc a klnal fronton
Sangháy, auguszius 1)
Kinai és szovjet körök ugy látják, hogy a japánok visszavonják csapataikat a kiiwi nyugati 4*id> színterekről. Legalább is erre mu« tat az a tény, hogy a kínaiak. a Jajigcse völgyében nem találtak (ellenállásra.. Beavatottak ugy tud^ ják, hogy a jiapán csiywi lókat a szov jehösszetüzés miatt a Poyang tó parjljáíti, Mandzsjurjjálba ir#tyfl|oitf*[ ták.
A harcok a szovjet-határon egyéb ként változatlan erővel folynak j Két boni bfifvie tógép és 12 vadászgép lőtte ma hajnalban u japánokat O^jngjkjufenk és Smnsa-t pujnál. v
Meg nem erősített hinek szerint egyébként maga Blücher tábornagy is elutazott már Keletre, hogy maga irányítsa a szovjetcsapatokat a mandzsu haláron. i
Egyes jelentések szerint a japánokat már vissza is verték a szov jelcsapatok, bár a japán jelentések még arró1 szólnak, hogy a csapatok tartják a c-sangkufengi ímugiaslabcv kat.
Tokió, augusztus 9 Japáni jelenlés szerint a japán— orosz halárviilojigáfSoknak eddig 1500 szovjet áldozata vau és 280 japán. A japánok 100 harcikocsit lőttek tőnkre és 6 repülőt lőttek Je villongások kezdeie óta.
A legtökéletesebb szines filmet nézhetik meg e heti nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten kél Ingyen mozijegyei sorsol ki előfizetői között.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygott:
Btck Htnrich, Horthy Mlklós-ut 45.
Dr. Kertész Lipót, Sugár-ut 64.
E heti nyerteseink a legtökéletesebb eljárással készült uj amerikai szines filmet, a Hajnalhasadást nézhetik meg, amelynek főszerepét Annabella |átsza.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők.
KÖZGAZDASÁG
Gazdikat érdeklő rendeletek A hagyma termelői Arát
a hagymakivitel ellenőrzésére alakult bizottság jullus 29-1 érvénnyel métermázsánkint P 6 80 ban állapitolta meg. Az I. osztályú fokhagyma árát ugyancsak jullus 29-től kezdődően (kg-kint 28-32 fejig) P 14-ben, középnagyságú fokhagyma árát (kg kint 33—40 felig) P 11 ben, 11. osztályú apró fokhagyma árát (kg-kint 41—60 fejig) P 7-ben állapitól! a meg
A buzazálogtevél átszámítási
kulou
A Pénzintéieti Központ közhírré teszi, hogy a buzazáloglevelekben folyósított és buzaértékre sióló kölcsönök törlesztési részleteinek befizetésekor és a huzarálogleve-lek kamatszelvényeinek beváltásakor augusztusra átszámítási kulcsként egy métermázsa buza fejében 23\'64 pengőt kell alkalmazni.
ID<3
Zápor!
Prognózla: Mérsékelt északi szél, néhány helyen délután záporeső, zivatar, a hő északon alig változik, egyebütt emelkedik.
A Meteorotokat Intézel nagykanlia*] megftgyeléállomájui Jelenti i
Hőmérséklet tegnap wte 9 órakor! 19.0,+ ma régnél f IK 8, délben 20.0, üupadék: 5.8 V
BAÜAI mmumf
1933. augusztus 10
A jó bornak
nem kell cégér, <le a inal modern világban egy kis modern, tudományos érvekkel alátámasztott propaganda a legjobb nedűnek sem árt. Hgy bordói orvos é.s ismert rákkutató évekig tartó tanulmányozás alapján kiderítette, hogy Ixirlermelő vidékeken, ahol rendszeresen fogyasztják a bort, kevesebb a rákbeteg. A statisz. tiki* ebből a sj5empontl>öl Igen kedvező adatokat tár fel u fraiula borvidékekről. Örömmel vesszük tudomásul, hogy n bor magnézium tartalma játszik itt döntő .Nzx\'re|>ct és iK\'lyén való volna, Im sürgősen megvizsgálnák a ina gyar borok magnézium tart«i-mát Is. _
— (A rendőrségről)
Dr. Árva József állami ondörségi fogalmazó-gyakornok Ceglédről és dr. pákozi NéiiK\'lh László fogalmaző-gya. Lornok Sátoraljaújhelyről, akiket az országos vidéki főkapitány a nagykanizsai kapitánysághoz befűzett iU, el-futatták uj állomáshelyüket.
— (Tanügyi hírek)
A kultuszminiszter Munkáisy Sándor taiiügyi titkárt a veszprémi tan-felügyelőségtől a zalaegerszegi tanfel-űgyelöséghez lielyezle át. Hogyay Tamás dr.\' tumi.ivi segéd fogalmazót (vedig tanügyi fogalmazóvá nevezte ki. Haba Hozát, a nagy kanizsai 111. körzeti elemi iskolánál működő tanítónőt betegségére való tokintellel, Hagvary \'János sóitóri rk. igaigató-tanilót pedig szolgálati ideiének letelte miatt nyugdíjba helyezték. c
— ÍA torgaimladóhivatai aug. havi panasznapjai)
l-\'orgalmi adóügyekben a hivatalos panasznap augusztus fj-én Kl.án tesz a városháza földszintjén lévő lüvatalos helyiségben. (,)
— (Államsegély)
A földművelésügyi miniszter a l.e-tenye vidéken megkezdett ós lei;sapo|L 3 100 hold legelő további feljavi. lására ujabb 1000 peugő államsegélyt utalt ki. j i
— (200 kQIIOIdl egy éjjeli balatoni halAszaton)
A Keszthelyi Nyári ügyelem u lw-latoni halászat propagálása céljából, liogy azt u külfölddel megismertesse, a Italatoni Halászati It.-t. megkérte, hogy magyarázatokkal kapcsolatos balatoni éjjeli halászatot" rendezzen a külföldiek részére. Holdvilágos éjje.
Mbi --/állt 200 külföldi a Csongor
nevű hajóra, amely a halászhajókai kiérte. A kirándulás jól sikerült.
— (A rendőrség munkája)
A nagykanizsai államrendőrség az elmúlt hónapban a megyei Jelentés saOrlnt 21 esetben teljesített bűnügyi nyomozó szolgálatot, inig az ekCr. szögi 31 cselben. Kideri. tettek 21, illetve 20 Cse. tet. _ A nagykanizsai fogházban jelenleg 35 fér rí és « nő van letartóztatásban, a zalaegerszegiben 37 férfi ós 11 nő.
— (VIzslalDIQ, nyelvellen harcsa-szájú borjú)
Ikwkmyl László révfülöpi gazdasá gában egy tehén 6ft kilogranms torz borjut ellett. A borjú első két lábán u térdizületek kettőzöttek, farka olyan nagy, mint egy tehéné, feje teljesen torz. ,\\z alv) ajak lwgyes, mint egy sertésé, u felső ajak harcsáéhoz ha. sonló; fülei tenyérnyi széles lelóg), vizslaszerü fülek; orrlyuka és nyelve nincs; a homlok köze|>én tojásdad alakú óriási- szem van. A borjú köz-velleuul az eUós után kiuiutt.
M.
— (Halálos vonatgázolás)
II ugy a Károly 81 éves zalabéri gaz-la a nagy csőasés miatt felázott ut helyett a síneken inunl, nem lmllotla a közeledő vonat sípjelét é< igy a vonat lassítva bár, de elütötte, l ején és hálán súlyosan megsérült, kórházba szál. litották, ahol meghalt.
— (Elítélték a tolvaj nőket)
Megírtuk, hogy (irósí Henrik keres, kedőt balatonfüredi nyaralójában két nő kifosztotta és megszöktek. Nemrégiben elfogták a tolvajokat Zóka Erzsébet és Fodor Jakabné buda|>esli lakosok szemólyél>on s mindkettőjüket a veszprémi törvényszék fogliázába szállították. A bíróság i-odornét 10, társát 8 heti fogházbüntetéssel sújtotta jogerősen. i
— (Gyújtogattak Zalaszántón) A Nagy Imre örökösei, za In szán tói
f . lakosok tulajdonát ké-U\'rfv |>ezö ház kigyulladt és • RégetI. A vizsgálat ed. digi adatai szerint gyújtogatás történt. A csend őrség esélyesen nyomoz a telteik után.
— (Két idős zalai ember Öngyilkossága}
Két öreg dobta el magától az életet minap Zalában, /.alaszántón id. Sz*-
tkonyi György 75 éves gazda akasztotta fel magát a félsxer. ben, özv. Horovíca Jánosné 78 éves asszony lig Keszthelyen a fürdőszoba kilincsén. Mindkettő már előbb Is megkísértett öngyilkosságot, Szakonyi • éjszaka szökött ki most is, Itoroviesnét J>edig e.íyszer már u kútból húzták ki. Most. mindketten meghallak.
— (Drávába fulladt)
Bécsi Krzsébet barcsi 21 éves leány, aki feltűnő szépségéről volt hires, a Zákány gyékényest Dráva.stramlon fürdött több lwr.itnőjével, amikor sziv. bénulást kujnnl é< elmerüli. Holttestét megtalálták.
— (Amputálták a lábát)
Tóth, József ny. zákányi ■ «ulőr kocsiján egy nehéz cemenltarlályt fuvarozott. Mikor u súlyos tartályt le. akarták a kocsiról ereszteni, a deszka eltörött és Tóth alsó lábszárára esett. A súlyosan sérüli embert a mentők beszállították a nagykanizsai kórházba, altol lábát amputálni kellelt.
— (Halálos csónakázás a Balatonon)
Egy gaiuási család 18 éves gyér. moke, Pintér József iparossegéd Itala, lons/.árs\'zónál csónakázni indult. Valószínűleg fürdött is közben, de annyi bizonyos, hogv u vízbe fulladt. Holttestét még nem sikerűit megtalálni.
\' Szülei majd a megtalálandó hullatcslct hazaszállítják (iamásra é-s ott helyezik őrök nyugovóra.
Még mindig szünetel a vasúti forgalom Zala több részén
Zalaegerszeg, augusztus 0 A Zalaegerszeg rédicsi vonalon a hatalmas felhőszakadás miatt a vonal Zalabér és Tűrje között még mindig 30 oentfméteres vlz alatt áll. Pestről Zalaegerszeget csak Kanizsán át lehet megközelíteni, meri Celldömölk, BalaUinszent-gvörgy és Tapolca felől is szüneiel-nek a vonaljáratok. Az utszaka. szok kijavításhoz minimálisan 30 vagon kavics kell.
Hofherr— Schrantz—Clayton — Shuttleworth gyártmányú
ekék tükfippánoél kormánylemezzel, pormentes csapágyakkal, meghosszabbított kerékagyakkal, az u| típusok finmü-kfidö zsirozóval.
boronák
2 lagu és 3 lagu, könnyű és nehéz kivileiben.
vetőgépek
kanalas- és tolórendsserben.
Darálók. S««oBkaváaAk.
Sxfilfi*u*ók. Sx6lfipr*»ak. Hépaváyók. K u It latorok.
Kaphatók és megteklntheiők nagykanizsai lerakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
m.f, málrágya, nSvónyvéd.lml.i.r.h, •tb. kt,„V. Jé..h..
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Tetcton 130.
Kirándulásra ne felejtsen
Thermust vinni,
hideget, meleget egyformán tartja.
y2 lí. hípiliik P 2\'10
Szabó Antal sportüzletében.
I
Uradalmak
legolcsóbban
H1RSCH és SZEGŐ cégné1 vásárolnak.
Kazalponyva, - gépponyva, koolponyvn, - repceponyva, zsákok, - lólzzasztó, nianllla, - kévekőtó.
Na, ykaniisa metyci város polgd< mesterclól.
19120/1938
Tárgy: Villanyáram szünet.
Hirdetmény.
Közhírré tesjem, hogy folyó dvi aug. hó 11 ín és 12-én d. e 8—12 óráig, a Kirily-u. piros oldalán és az Erisébet tir déli oldalin az áram-szolgáltatás szünetel.
Nagykanizsa, 1938. aug. 9. síi Polgármester.
Maradékoszlályunk
csupa meglepetés
Schiitz
APRÓHIRDETÉSEK
fl,i<Hilfd«t.> dl). »>.m.p 4. únn.pn.p 10 udlg •0 Hll.r, minden további iiú 0 IIMi. httkaui.p 10 HÓI. M llll.r, mlnd.n lo.Sbbl itd 4 IIIUl.
ÁLLÁS
HlnUlt •lll>.In,k 3 h»l próbasiol-filatri 4 középiskolát, eMlkg 6 cltmil végzett Jó bizonyítványa ttot kerca helybeli vállalat Ajánlatok a kiadóhivatalba Altiul\' jeligére. 2167
15\'[kére imgblihaM *wl.«,M,.taé»y t felveiiek. Ooldmanná, Bajza-u. 3. 2193
Egy Jó hllayf.«réu legéd telvéle tik Bród Ignác borbély éa todránnál 2192
A polgári ltulakola klaeglló keres, akinek alkalmaztatása véglegene I. válhallk. Jelentkezni lehet ai Igazgatói Irodában d. e. 8 - 9 tg.
ADÁS VÉTEL
K.r.kpAp.k kedvezd részletre Icg-olcióbban kapbalók Vaj.a o.k.r..-kad.ab.a, 1852
Zaalt szóló 900-as 700 pengóért és XII. Stajrr gépkocil 3000 pengóért eladó Telelőn 161. 2175
Veszek lókarban levó haiznált karék-
Sárt, lehetőleg kutlóldl gyártmányt. Cini: lmon, lazsnak! vendéglői. 2138
Maaaaált ruhát veaaek és eladok, hívásra házhoz megyek. Márkus, Klrály-ulca 31. 1967
JOkarban levó k.rtlpa.ol keieaek megvételre. Clm a kiadóban.
lakás-Ozlethelyiséo
Sugár-ut 41/b. hársmsisbá, eme-lett lakás mellékhelyiségekkel együtt nov. 1-re kiadó. Bóvebbct ugyanolt. 2191
különféle
Hévtara áramvonalas hatszemélyea auló olcsón bérelhető. Ksultnsnn Manó. Telefon állomás 2 22. |848
«la.aa.t*k.l sa|átkezaleg szelel, él Javít — Jerauack, Erzsébet-lér 18., telefon 526. 2099
Mindennapi Icveleaésból teazc«ya|tótt bély.a.t, régi vagy uj tömegeket, magyart éa kUllóldtt, (eloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Baibailta UJo,. a Zalai KtHlöny f. azer-kesztője Erdeklódnl lehet telefon 78. u vagy személyesen mlndennsn d. n. 6—7 óra kósMt.
Klad|a i Közgazdasági Részvénytársaság Gutenberg nyomda és Délzalai lapkiadó váli.UU. A kiadásért felelős: Zalai Károly nyomdavezető. Késiül! i A .Közgazdasági Hésrvénv-társaaág Natykanlzss " : Kózg.idssáui Résrvényláriaság Gutenberg nyomda áa Dálialai Lapkiadó vál.alata nyom-ilájában Nagykanizsán.
78- fitWym 180. ttáa.
N«gyk»nli»«, 1938. augusztui U caOtCrlök
Ara 12 HU-
ZALAI KÖZLÖNY
fclll«».M«t» és UadóUnUli FM 5. uim. H«tHrJ ktdűluup Oétatáa
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
maflietésl ára: egy hóra ( |*aj(S *0 fillér. Sierkeiitóiégl é« kiadóhivatal! telefon: 7& »
& zalai ISId kincse
felszínre tört, hogy a föld gyomrában lévő évszázados koporsójából, a tétlenségből egy szenvedő népnek örömírt hozó, jólétetlgérő mcgbe-l csült kínosé iegyeft. Hogy a XX. szá zacfban, a gépek világában mit jelent ez a kincs, azt ma már minden elemista tudja. Tudják ezt Kanizsán is ós ezért volt boldog a város* minden polgára, amikor először bugy-gyónt ki a fekete zalai földből a masinák hajtó vér-eiluje: az olajt Reményeink egyre nőttek, mert egyre nagyobb meglepetések kel szol gált az ősi föld. Egyre nagyobb mennyiségben öntöttje magából ari olajat, valahányszor beléjieszántotit d furó. Ma már az ország olaj-szűk^ ségletének felét fedezi a zalai föld és hittük, hogy ez elsősorban Nagykanizsára nézve lesz nagyjelentőségű. > I A tervek meg is voltak. Előbb finomító, majd elosztótelepröl beszéltek, s mi örömmel vettük, mert mindegyik csak uj vérkeringést hozott volna e régi kereskedővárosba mindegyik sokszáz munkáskéznek adott volna munkaalkalmat, kenyeret. A1 kaif/^ai Ipar és kereskedelem fellendülését vártuk a közeli olajtele/.ektől. Vártuk, hittük és remélník...
Sajnos, reményeink most egyszerre szertefoszlottak.
Trianon átkos keze ide Is elért; Megtagadta, elvette tőlünk ezt a fej* lődési lehetőséget is, hogy még jobban torkunkra teg.ve kezét és be. lénk fojtsa az életet. Nagykánizsá. nak azonban nem szabad ezt engedni I Minden erőnkkel azon kell dolgozni, hogy Nagykanizsa is részese legyen annak a sok jónak, a mit a llspei olaj igér. Nem szabad engedni, hogy innét a szánkból vigyék et azt a \'khicvct, amelyből mindenkinek jut, csak éppen a legközelebb fe-kvő\' N<Tgyk;mlzsának nem. I
Tudjuk jól, hogy a határ közei-sége nem a legszerencsésebb és «1 llspei olajat igyekeznek minél előbb az ország belseje felé vezetni. Do nézzünk szembe a kérdéssel, vájjon lehel-e ez az Igazi ok. »
Ugy érezzük, nem. Hisz Lispe csak 10 kilométernyire van a határtói, esősorban tehát e te\'ep van kitéve a veszélynek és nem a" vezeték. De ezen kívül is Zalaegerszeg — nem.is beszélve Szombathelyről,^ mely még közelebb fekszik a határa hoz. mint Kanizsa igen nagy kerülőt jelent. Igaz, Hogy £alaeg<*U szeg felé már van egy 10 kllométe^ res vezeték, de ha kissé megnézzük a térképet és számításokba bocsátkozunk, rájövünk, hogy a Kanizsán át megépítendő távvezeték költ-ség-löbblete megtérülne abból, hogv a távvezeték kiépítéséig Kanizsáról /•záUitanák az cítojat Budapestre. A \' Kanizsáról való számítás kint 80 pengővel olcsóbb, mint On I ahá zárói. Napi 30 vagon esetén is 2100 pengő megtakarítást jek-ntene
Békét és kenyeret
követel Valencia lázongó lakossága — A köztársasági vereségek miatt a Negrln kormány távozását kívánják —- Nem tatálnak ellenállásra a nemzetiek
Valencia, auguszius 10 A városban komoly lázadás tört ki a köztársasági csapatok Ebró völgyi nagy vereségei miatt. \\z utcán hullámzó tüntetők békét és kenyeret követeltek a hatóságoktól és a Negrln kormány ellen lün* tettck\\
A tűri tetők ellen katonaságot vezényeltek kl, akik megpróbálták a tömeg<**ezétoszlatnl, majd amikor
ez nem sikerült, a tömeg közé Iőti lek. Több mint negyvenen megsebesültek. A tüntetők\' közül száznál több került letartóztatásba. ( •
Salamanca, augusztus 10 A köztársaságiak ellenállása teljesen megtört, a Fr^noo íhaduk könnyen folytathatják előrenyomulásukat az ebrói szakaszon. Komoly harcok sehoi nem voltak.
Ujabb mozgósítás Csehországban ?
A német sajtó a tarulékosok behívásáról lr — Prágában Is számolnak a Hodzsa kormány bukásával — Runciman lord tanácskozásai
Berlin, augusztus 10 A Berliner Tagebialt jelentés^sze rinl a cseh kahiT^i hatóságok i^ mét megkezdték a tartalékosok behívását. A határvidéken rendkívül szigorú katonai intézkedéseket léptettek életbfb s még az ottani lakos-ságnak is kakijai engedélyt *<ei* váltanki. ha ki akar menni a mezőkre. Feltűnően gyakran hallani a halárvidéken orosz beszédet. A cseh katonai repülőgépek egyébként lengyel viszony/atban is határsértést követtek el. [
Prága, augusztus 10 Politikai körökben általános feltűnést keltett, hogy Runciman ford\\ aki az; eredeti tervek szerint csak szerdán akar;a riiegkezdení az érdemleges tanácskozásokat Hodzstf miniszterelnökkel, már kedden megjelent a c-eh kormány-elnöknél, ami bői arra következtetnek, hogy nem csak a nemzetiségi törvényjavasla-
tok kerültek szóba, hanem azok a sorozatos incidensek Is, amelyek az utóbbi napokban ismét kiélezték a viszonyt-n cseh és a szüdéfanémet lakosság között.
A miniszterelnökkel folytatott megbeszélés után Runciman ford a szudéta(iiémet párt öttagú\'. küi< döttségét fogadta.
Prága, augusztus 10
A cseh kormánykoalíció egyes pártjai és Hodzsa míidisztenclnök között egyre mélyebbé válik az el-lenlét és Prágában már számolnak azzal az eshetőséggel, hogy Hodzsa a legrövidebb időn l*Iül \'távozik a kormány éléről. A nyílt szakítástól az egyes pártokat már csak az tartja vissza, hogy Hodzsa a kor-ini^n \\ elnökségből fvafó tyvnzásW után ismét a tót autonómistjákkal keresne kapcsolatot s ha Hodzsa is fcUenzékbe v<fl*ulna, a nemzetiségű kérdés még inkább kiéleződnék.
370 repülőgép bombázta Kantont
Tíznapos borzalmas repQlőtámadást jelenteitek be a japánok a város ellen — Az orosz-japán háborúskodás is tovább tart — Rendkívüli hadltanácsülés Tokióban
London, augusztus 10 Távolkeieli jelentnek szerint a japánok ujabb [ámadásokat indita-i
nak a kínaiak ellen. A táinad)ávoH repülőgéjpleWt\'ől folynak csak és nagyarányú bc/nbázá-voklan nyilvá-
ez naponta. Két hónap alatt tehát az építési többlet megtérülne.
Az Eurogasco emberei business-emberek. Hisszük, hogy komoly pénzügyi érvekkel lehet reájuk hatni. Nagykanizsa város vezetőségé-1 nek pedig mindent el kell követni, hogv ez mielőbb meglörténjen
Félreértés ne essék : nem Zalai egerszeg ellen beszélünk, örülünk\', hu a zalai olaj előnyeiből minél több magyar wí\\uyi és igy a testvéri
város Zalaegerszeg is részesülne^ sfcáfér a megyeszékhelyre is, tudjuW ezl jó\'. De azt kívánjuk és ugy érezzük ez a kívánság nem jogtalan, — hogy Nagykanizsának is jusson abból a nagy nemzx\'tgnzdo»%i elöt nvőkből, amit a llspei olaj és földgáz jelent. | 1 Ezért keb elkövetni a város vezetőségének mindent, híogy Nagy|, kanizsa ne legyen mostohagyerek* (te.
nulnak meg.
Kedden 370 repülőgép jelent meg Kanion felett és bombázta a várost. Később ujabb 100 repülőgéjp érkezett a város fölé és röpcédulákat szórt a városra. Al röpcédulákon a japánok bejelentettéi hogy 10 napon át folytatják a város bombázását, meneküljön mindenki, oklneW kedves az élelc.
Ilyen nagyarányú rjepíilőgé^áa madás még nem volt egy város el-í ten sem. A repülők közel 800 gyújtó bombái szórtak le, 600 ház vagy leégett, vagy rombadőlt. A1 halottak száma meglvvladjw az utakon a negyvenet, a romok alatt azonban még sokszáz halolt lehet \\
Toklo, augusztus 10 Nem c^endesedelt ei a had^zln^ tér a szovjet- japán haláron sem.\' Japáni jelentős szerint a saovjH-í csapatok az éjszaka le^>Ic alatt is-< mét megtámadták az elfoglalt ma« gálatokon lévő japán állásokat, de a támadás ezúttal sem járt eíl\'d^ ménnyel. Igaz, hogy heves kéziharo keletkezett, de a japánoknak sikerüli visszaverni a támadást.
Az ágyulüz is tovább folyik, ugy hogy\'i\'r halárincidens most m«q pgész komoly csatározásokká fejlődőit. A japán és a szovjet csafratok egyébként az incidenst előjdézty dombok körül egészen közel állnak egymáshoz és állig fegyvérben néznek farkasszemei egymással. ■ Toklo, auguszius 10 A minisztertanácsot \'sürgősen ösz-szehivták. A ma reggeli minisztertanácson ltogaki jap^in "hadügyminiszter tett jelentést a kinal japán affér állásáról és a mandzsúriai haláron történt szovjet-incidensről, majjd váratlttiKuI" rendkívüli ülésro hivlák össze a legfelsőbb japán haditanácsot.
Természetesen itt is kerülik a »háboru« szót és mindenütt csak Incidensekről beszélnek. ,
- VAAJWX •
, RATZ Jenő honvédelmi miniszter nagy nyilatkozatban tájékoztatta u sajtót a honvédelem nagy feladatairól és kijeleuteite, hogy minden magyar egyformán katona.
. AZ AMERIKAI magyarok Pécsett járnak és kijelentésük szerint gyermekkori álmuk teljesedett be a magyarországi üttaL
FELAKASZTVA, holton találták meg dr. Kiss Lajos fogorvost a Hft. vösvólgyben a nagyerdő egyik fáján,
JMMMfir
8AUU KOZLÓNV
l938. tugútotui II.
7500 választója van Nagykanizsának az nj választól névjegyzék szerint
Dacára a szigorításnak, 800 al több a választók szána az előző névjegyzék választólnál
Hibás a vízvezetéke?
Hívja N
Mendlovitsot
Telefon 271.
_»_
aki mostohaleányának, Fehér Gábriel. Iának nyakát átvágta.
A sajtóérdekeltségck verető! Mikecx ödön iggzságQgyminisztcrnól tiszt©, legtek.
JÓZSEF főherceg 66-lk születés-napja alkalmából Imrédy miniszterelnök meleghangú táviratot küldött a kir. hercegnek.
NÉMET, és Olaszország alkalmi küldöttséggel képviselteti magát n Szent István üimepségekcn.
.SZIVENLÖTTE magát a kalandos életű Hcrz György 33 éves budapesti magántisztviselő, aki egy Ízben gróf Zichy (iyörgy nevében megszöktette a Király-színház egyik fiatal táncosnőjét.
Albánia külügyminisztere, Eprem Llbohova Budapestre érkezett.
A BUZAKI VITEL megindításáról megkezdődtek a tárgyalások.
MAGKIVITELÜNK az idén majdnem hét millió pengőt jövctclmezctt.
NYOMDASZKAMARA létesítését kérte a magyar nyomdászmunkásság az ipar ügyi minisztertől ós a 80-: 20 arány, szám bevezetését.\'
A szlvburok, a szívbillentyűk, a szívizmok és a szlvldegek megbetegedéseinek kezelésében a
rendkívül enyhén ható természetes „Ferenc József keserűvíz fontos segédeszköz, mely reggel éhgyomorra egy kis pohárral bevéve a tápcsatorna tartalmát biztosan felhígítja és azt igen könnyen levezeti. Kérdezze meg orvosát.
BALBO tábornagy Berlinbe utazott, hogy eleget tegyen Göring meghívásának. {
AZ ANGOL nagy hadgyakorlatok hat bélig tartanak. Feladat: Corwail és Doven grófságokban forradalofn tört ki és a forradalmárok London el. len vonulhak. A főváros előtt azonban a kormányhú csapatok visszaverik az előnyomuló forradnim árokat.
PALESZTINÁBAN mindenáron rendet fognak teremteni Küszöbön áll az ostromállapot kihirdetése.
HOLLANDIÁT u japán terjeszkedés naparányu flotiaépltkczésre kénysze.
ZSIDÓNÖVEL kötőit házasságot Moszkvában Sehmldt Vilmos 27 éves német állampolgár, ezért a nürnbergi törvény kijátszása elmén két évi fegy. házra itólték. V .
CHAMBERLAIN, Halifax és Dala. dicr félbeszakította szalwdságát a su-lyos politikai helyzet nualt.
A VIHAR szovjet területre sodort három lengyel vitorláz*\') repülőt. A lengyel lmtóságok mindent elkövettek a repülők, akik lengyel diákok, kiadása érdekében, do a diákokról eddig semmi lúr som érkezett még.
«A NEMET nép már nem hajlandó tűrni tovább, hogy a németeket csupán népi hová tartozásuk miatt zabolátlan hordák mint duvadat pusztítsák!- — jrja élesen a német sújtó Csehszlovákia elleni támadásában.
A SZOVJET egyre erőteljesebben támad a Mandzsu határon.
BÖRTÖNBE került a kovnói szovjetkövet, Szapiro, ukit a GPU elfogott.
AZ OLASZ hadgyakorlatok az idén Mussolini tervei szerint folynak le.
„Dilwitai, ktn inWass!"
Megemlékeztünk az uj választéj-0<>gi törvénnyel kapcsolatos intézi kedésekröl. A1 miniszteri rendelet mindenekelőtt a választói névjegy? zék kiigazítását rendelte el. A! váf-lasztói névjegyzék bia>nyos szigo rilásokkal készül. Az összeíró kük döttség tagjai befejezték működésűiket és a beszolgáltatott öszeiró la;-pok alapján a pontos névjegyzéket összeállították. Dacára a szigor^-nak. másvárosokkai szemben Nagyi kanizsán a helyzel az, h<vgy az előző választói jegyzék 7200 választóival
6. Tere - tere...
A; hévizi viz vendégmaraszlaió. A maga 35 fokos melegével szinte fogva lartja az embert a tóban. Vannak, akik órákat képesek eltölteni benne, sőt egyesek, különösen a falu kövérebb képviselői bizony egy fél napig Is elüldögélnek a tó szil-lén. Ezt a hosszú időt a fürdővendié-gek különbözjöképen töltik el, do van egy általános séma, amelyhez a legtöbb ember hozzányúl. Ez a tere-fere a tóban....
A fürdőépület tövében, az e célra szolgáló padokon s a forrás fölét szereli állványok körül kjisebb na-i gyobb »csoporlok« kép25ődnek, iniű lyek órákon keresztül cl tereferélnek egymással.
Koszt, kvártély, szerelem, vicclés pletyka a főtémák... de áz idő múlik, a peroek rohannak, az arcokra vidám nevetés ül s a tó vize lelett ezek alatt a tere-ferék alatt a ,»ond: talanság angyala lebeg...
7. Egy kis bravúr
A 60 éven felüli hölgyek részérő fenntartott páholyjxidun: kétségbeesve ül egy fiatalabb korosztályhoz tartozó hölgy. Nagy bánata van. Szemellenző zöld szemüvege pár perccel előbb a vizbe esett. »Tizpen
sze 111 bt 11 most 7500-ra emelkedett a választók száma. AJml abban leli magyarázatot, hogy sokan, akik! időközben Nagykanizsára költ**?-ködlek, vagy akik nem törődtek választói jogosultságukkal, nzösszeirás folyamán bekerültek a névjegyzékbe.
A névjegyzék rövideden közszemr lére lesz kitéve.
A közszemlére kitett névjegyzék ellen e^eileges hiányossága vagy báfl mi más oknál fogva is minden vár lasztópolgár felszólalással élhet.
gömbé volt és még két hétig mana* dok Hévizen«, lamentíU a kárvallott nő. »Mit csináljak, mit csináljak ?« Férje a caládl béke érdekében egyszer-kétszer belebukott a vizbe, de eredménytelenül tért a viz felszínére s nilost elfog\'adbaítói érveket keres a további hiábavalói kutatás igazolására. Megs/ijnáltam a hölgyet s rá akartam cáfolni a t<>: vábbi buvármunkálót huzakodó férj hamis okoskodására : »a viz elvitte a szemüveget, tovább sodorta az ár, az elveszett szemüveg bizo* nyára már messze sodródik a tóban.*
Mindez nagyon valószínűtlennek látszott előttem.
A tó vize csendes, az alja iszapos. A szemüveg szára okvetlenül megakad az iszapban s igy a kerej selt tárgynak feltétlenül a közelben keli lennie. Pillanatnyi\' habozás után a viz alá merültem. Nagy lélegzetlel buktam alá, de a viz csakhamar fellökött. Megismételtem egyszer-kélszer. Semmi eredmény. A| hölgy férje megelégedetten sz3mlélte rről-ködésemet. Ez ujabb »mun,károV serkentett.
UJbói ós ujbói leszálltam a viz alá s most már a fejem felett álló padhjoz támaszkodva sikerült kcJ
zemmei az Iszapos talajt átkutatni. Egyszer csak ujjaim között érzem a szemüveg csontszárár... ujjongva bukom ki a felkavart vizböl k l>ol-\' dogan és büszkén nyújtom át Polikrátesz gyűrűjét, akarom mondani a szemüveget boldog tulajdonosának. Mindenki örült a bravúrnak, a férj azonban eltűnt a láthatárról. Félek, hogy ez a kis bravúr nem használt aznap a családi békének... ■ i
8. Hacsek és Sajó a pénztárnál
A Royalban Hacsek és Sajó estet hirdetnek. Elmegyek. Előadás kezdete este fél 10. Fél 11-kor még semmi nyoma a készülődésnek. A! ptobütyum egyelőre tüirfclmes s 1 n késői vacsora útóörömeivel van elfoglalva. Hac-sek nyugodtan ül a pénzlámái, a fehér porcellántányén mellett s váxja a bevételt. De csak nagyon gyéren érkezik egy-egy uj vendég, az élterem azonban zsúfolva van vacsorázó közönséggel....
Az idő múlik. Tizenegyen -már tut vagyunk. De Hacsek csak nem mozog. Mint egy bálvány, olyan nyugodtan ül a kasszáinál. Sajó már nyugtalanabb. Idegeden jár-kei a publikum között s türelmetlenül kacsintgat be a terembe. Ott most hasznos munka folyik. A) vacsorázó közönségtől szedik be a « belépti dijakat.* Ez nagyon lassú és hosz-szadalmas művelet, méltat lankának is miatta azok, akik már meg-, fizették jegyeiket. Egy-két türel mellen sürgetés is elhangzik már... Hacsek azonban irigylésre méltóf nyugalommal várja aZufvendégekel, és az élterml publikum kasszaered-ményeit. Jó későre jár már laz idő, amikor Hacsek elhagyja ^ pénztárt... s megkezdődik az élői adás. \' f f
Egy pár szó és felharsog a kacaV gás. Hacsek és Sajó mulattatjuk joj ismeri \'tréfáikkal a fürdőközönség get. (
Ránézek Hacsekre, a színészre s keresem Hacseket, az embert, iaki pár percoel,előbb még olt ült a fehér poroell4ntányér-pénztár mellett, a pénznek olyan nyárspolgári imádatával, mejy valóban ritka TháÜa berkeiben.
Nem HSmerem vagyoni viszonyait, de azt hiszem, hogy ez a Hacsek nem lehet sztógény ember...
Nem lehel szegény, aki ennyire szereti a pénzt... * >
9. Szénaboglya, mint parkdlaz...
A Rákóczi ház elölt különös parki disz hivja magára a járókelők fi-gyelmét. A* bejárattól jobbra-balra három szénaboglya imitáció díszeleg. AJ kertész nagy gonddal ápolja ezeket a? formákat s gondosan vi-> gyáz arra, hogy mezőgazdasági Ős-eredeliségükön csorba *ie essék.
Szénaboglya, mint parkdisz.
Minő anakronizmus !
A parkgondozás és díszítés sajnálatos eltévelyedése. Bűn a természet örök forrná^ s formáknak esztétikai megnyilatkozásai ellen.
Ne akarjuk a kecses fákat, a lom-j bos bokrokat idomtalan szénalx>gi lya rabruhába lakarni.
Hagyjuk meg a teinésziet Jörök-j
Nyári vásár alatt felhalmozódott nagy tömeg maradók
nagyon olcsón
Sínoer Divatüzlet. Nagykanizsa
Kartonmaradékok, delénmaradékok, magyar kasmérmaradékok, floconmaradékok, zeflrmaradékok, Ingpuplln maradékok, siffon- és vászonmaradékok, santungmaradékok, lenvászon maradékok, creppe de chlnemaradókok, Imprimémaradékok, selyemmaradékok, marokénmaradékok, faháncsmaradékok, cloquémaradékok, plquémaradókok, női fehérneműanyag maradékok, női- és férflszővet maradékok
I mM ruhákra, öltönyökre és ínyekre alkalmas méretek.
Hévizi kaleidoszkóp ...
i938 Wiiiilm 11
élelü, szép \'fnrmiUt, amelyeken változtatni emberkéznek tilos.
A szénaboglya legyen n falusi udvarok és nem a paritok disze...
10. Hévíz... éjjel
Sok Ht a .fürdővendég., dfc kevés a .beteg.,.. (
Eldobál! mankókból soká lesz llt oltár. A publikum nagy ré>zj ti gyógyító fürdő után vidáman, paj-ki^an tölti az Idejét.
Különösen az eslék blainy elétf zajosak, bár haló^ági Intézkedésekkel iparkodnak az éjjeli nyugalomról gondoskodni. ,
A lokálok tele vannak:.. Zerx;.. lánc... vigalom mindenfelé. És az elmaradhatatlan >pendlizés«. Ilyen Hévíz... éjfél...
... tn
(Vég.)

Mi történik a Magyar-utcában esténklnt?
Igen Uszlelt Szerkesztő Ur|
Már többizben akartam önnek irni, de most már nem halasztóm tovább, mert nem bírom már nézni és hallgatni, ami itten estén kin l a Magyar utca végső szakaszán történik. Nagyon kérem, szíveskedjék soraimat közzé tenni és nb. lapja utján az illetékes hatóság, főleg u rendőrség figyelmét feltüvni.
* Itt a Magyar utca végső szakaszán, amely arról nevezetes, hogy itl van a zugborkimérések egyik igen kiépített hálózala, az est beálltával egészen a késő éjszakai órákig egészen kifejlett éjszakai élet uralkodik. A zugbor-kimérésekböl kiliallutszó zaj, ének, majd a hazatérők ordítása, hangos énekszava, reprodukálhatatlan kiáltozásai, randalirózásai, a kapuk dönge. té-sc: a békésen pihenőre tért polgárság nyugalmát lehetetlenné leszi. fis hogy valaki rájuk ne szóljon a randalírozó társaságokra, mert akkor íiz éjszakai csendháboritást még eröseb-ben és zajosabban folytatják, még jobban verik a kaput és örüljön, hogyha meg nem verik. Hát tekintetes Szerkesztő ÍJr, én m3r meguntam itt lakni és hu ez igy tovább megy, eladom a házamat és máshová köl-lözködöm. Nem biriuk már tovább ezt a folytonos éjszakai randalirozást. Itl valamit lenni keli. Klvégre, ha a Magyar utca végső szakaszán élünk is, nem vagyunk hajlandók ezt az állapotot tovább tűrni. Kérünk megfelelő rendőrőrszemet ic!c, kérjük a zugbor-kiméréscktöl való megtisztítását az utcának, kérünk csendet, nyugalmat és bókét, mint a többi utcákban.
Soraim közzétételéért Togadja előre is Szerkesztő Ur hálás köszönetemet, alÁ\'rás.
Halai közlöny
Magyar parasztok üzentek
Századok óüi küldi u magyarság vezetőinek üzeneteit a parasztság IX\' ezek az üzenetek némák" voltak s elmélyedés kellett megértésükhöz. Ott voltak ezek az üzenetek a szikkadt arcok mély barázdáiban, dalok ritmusában, míves pa*, rasztí kezek alól kikerülő pompázó formában és sziueklien. Most írásban üzent a magyar parasztság a müveit magyar fiatalságnak.
Levelei "hozott u posta. Több, mint ötven kisbirtokos és földmunkás irta ; \\á szép inagynr ne. vét az ország minden részéből. Olcsvoupátitól Tormaföldéig, közöltük tíz országosan ismert irók. Azt irják levelükben a magyar parasztok bölcs mérséklettel\' és fajtájuk izzó felelősségében, hogy miután eddig hiába várták, hogy a müveit fiatalság feléjük forduljon, ők kérnek segitö kezet az ifjúságtól, hogy életük neliéz kérdéseit .segítsenek megoldani. Je-lenlös állásfoglalás és történelmi dokumentum a levél. Vajon tud-e reá méltóképen felelni u műveli magyar ifjúság?
Érdemes idézni a levél egyes részeit. Visszapillantásul említik, hogy a magyar parasztság kitar-
tott 18 IS mellett, nem békült ki 1887-el^ őzért részesült mindenkor annyi mellőzésben. A inai divatos áramlatokról szólva hangjuk önérzetes: Mi megértettük egykor Kossuth Lajosi és Petőfi Sándort, de az uj próféták ugy beszélnek, mintha egy idegen faj képviselői lennének. Mi olykor é)>|>cn eleget nyögtünk kis helyi hatalmasságok diktaluráju alatt, rendre és szabadságra vágyakoznak. Vesse, tek ki magaloklKil minden idegenséget! Találhattuk.e méltóbb szavukal a Magyar Föld hősei?
Felszólítják a magyar orvosokat, mérnököket, közgazdákat, papokat, lunilókut, jegyzőket, hogy vállalják u magyar népközösségi gondolatot és legyenek testvéri szellemben vezető érlelni íj ége a magyar falvaknak.
iiz uz üzenet u magyar paraszt-tömcgek lelki vágyát s egységes állásfoglalását \'fejezi ki. Ilogy micsoda visszhangot váll ki a magyar fiatalságból, ez a müveit fiatalság megméret téténél és ériékeinek megszámlállaitalásál jelenti.
1\'áldU Róbert
Egy cseh ós egy lengyel gépkocsi karambolja a galamboki országúton
Egy cseh hölgy súlyos fejsérülést szenvedett, — a többlek csak könnyebben sérültek meg
Súlyos aulókurambol történt tegj-nap Galambok község közelében a keszthelyi országúton. amelynek szereplői egy cSeh és egy lengyel rendszámú személyautó. Ugyanis It cveh autó, amely prágai jelzést vL sell, három férfi és egy hölgy utasával rendes tempóban indult Nagy,-kanizsáról kifelé, amikor szembe jölt vele egy lengyel autó. Ebberí kél férfi és két hölgy foglalt helyet. Eddig még meg nem állapított nró don a kél gépkocsi hirtelen össze, ül között. Mindkét autó súlyosan megrongálódott, a benne ülökazonr ban csak kisebb sérülésekéi szenf
védtek. Egyedül a cseh autó hölgyr utasa sérült meg súlyosan a fején, ugy h<»gy a faluból orvosi hívtak, aki első segélyt nyújtott és bekőí-töztc a sérülteket. Eppon arra hajad! sukkor egy nagykanizsai autó, melynek J-offőrje látván a történj, leket, megállította autóját ós segítségére sielett a két megrongált gépkocsi utasainak. Segitségévet sikerült a két sérült autót annvira helyrehozni, hi.gy tovább folytathat Iák utjukat. A súlyosan sérült cseh hjölgyulason kivü« a többiek, főleg a lengyei kocsi utasai, csak kisebb zu zódásokal szenvedtek.
A belga autócar az országúti árokba vitte utasalt
Könnyen végzetessé válható szerencséi lenség történt ismét tegna; a leíenyei országúton. Budapestrő) Nagykanizsára lartott egy szép bi\'t-ga kocsi, amelyben 21 uías viJt és Olaszország felé lartott. Rövid kanizsai pihenő ulán folytatta útját Letérne felé. Egyszerre a gépkocsit vezető — eddig még meg nem úllaf-piiott módon az autót belevitte az útszéli árokba, ahol az felborult. Nagy pánik lámadt az utalok kői-zölt, akik izgatottan -segítség után kiáltoztak. Sikerült egyike-másiknak a felborult autóból kimásznia, akik betelefonáltak Nagykanizsára a városházára, hogy megfelelő autó in
dúljon ki érlük. Szerencsére éppen akkor haladt arra a Nagykanizsavidéki autóbusz, melynek soffőrje segítségre sietett a belga kocsi hely4 rehozalalában, utasait pedig behozta Nagykanizsára, ahol az egyik szállodában töltötték az éjszakát. Az utasoknak kisebb zuzódásokon és a nagy ijedtségen kivül komolyabb bajuk nem történt. A belga autó ki-* rátidulói ma folytatták utjukat Jugoszlávia, i\'lotvc Olaszország felé.
Magán értékU, általános fertőtlenítő szer a
„CAPORIT"
nélkülözhetetlen tejUzemekbon, gazdaságokban, Ipartelepeken,vágóhída-kon. lstálók ős ólak fertőtlenítésére hzAJ- éa körömfájásnál kiválóan alkalmas. — Baromfitenyésztők nem nélkülözhetik a .METHYLENKEK HOCHST" 81, baromfiak fertőző betegségeinek menelőzésére. KltUnő egér- és patkánylrtó a „MORDO". — Svábbogarak, csótányok Irtására a legkiválóbb rovarlrtópor a „Ctotln". Nagykanizsai lerakat: Szekeres patika Nngyknnlrsa, Or«z4g-ut 3. u. 1855
UUadá
1U a ,,mindenes\'\'-vikke* !
Egy florenzl gyáros egy roppant érdekes, ujRzerü vekkerórát konstruált. Az aj találmányt, amely különösen az agglegények és a szalmaözvegyek kőzött talált nagy tetszésro, már forgalomba hozta. A készülék egy elektromos órából áll, amely másodporenyl pontossággal jár. Pár perccel a reggeli „rladé" előtt automatikusan egy velo összeköttetésben álló másik készülék egy üstben vizet melegít és a felébredőnek egy kis tálacskában meleg borotválkozó vizet készít elő A kellő pillanatban a „gondolkodó" vekker elektromos kávéíőzögépet hoz működésbe és amikor az agglegény a borotválkozással készen van. már előtte párolog az illatos reggeli feketekávé,
Mindez nagyon szép, ám ml történik abban az esetben, ha az Illető — nem kel tel?... _
Púdon UefyeU: pcosit!
Németországban sok csúfondáros megjegyzésre adnak alkalmat a különböző műanyagok. Tudvalevő ugyanis, hogy az utóbbi Időben farostokból is készítettek szövetet és más ruhaanyagot Humoros kedélyek tehát azt mondogatták, hogy akinek három ruhája van, az valóságos ordőlrtást csinált... Most az a hlr járta be a sajtót, hogy a közeljövőben piacra körűinek az —• üvegből készült ruhaanyagok. Ebből az az éle kelctkozott, hogyha két ember az utcán egymásba ütközik, ezulán nem azt mondják, hogy — „pardon", hasem azt, hogy - - „proslt !u...
Vle*n Uatt tneq- a Uuhuh.
Ezt bizonyltja a követkoz\\ az egyik vidéki lapban megjelent értesítés :
„Kertmognyltás. Kardosréti vendéglőmnek folyó hó 10-éré THrdetett és a rossz Idő miatt elmaradt . ünnepélyes kortmegnyitása jullus 17-őn, délután 3 érakor lesz megtartva, Amennyiben az eső azl Ismét meggátolná, ugy a kertmegnyltás a következő vasárnapra lesz halasztva. Az olmult ÓVek tapasztalatai alapján ez valószinülog így fog folytatódni augusztus 2(Mg, amikor ls kortholylségemet ünnepélyesen be fo-
fom zárni. — Szíves pártfogást kér eketei|Perenc." _ .
105 éues menyasszony.
A napokban a Lembcrg melletti Kze-szov városkában egy százöt éves menyasszony esküszik majd örök hűséget
Városi Mozgó. Szines filmcsoda! Szerda-csütörtök
Annabella tünemé- UaSlialkflCaHáe Férfifőszereplö: nyes, szép szerepe llCIJIIOlíiaaaUaa Henry Fonda.
Ezenkívül bemutatásra kerül: A spanyol polgárháború romantikus epizódja.
Elcserélt menyasszony (Bűvös lámpa) Aktuális Magyar Világhiradó
Előadások: 5, 7 és 9 órakor. —=====— Az 5 órai előadás filléres.
■ACM I
A temetőgondnokság saját kezelésébe veszi a sírok gondozását
Lehetetlenné teszik ezentúl a sírok virágdíszének ellopását
A nagykanizsai rk. temető sokf kívánnivalót hagyott maga után/ idővel megoldották a kerítés, kérdését, az utakat, ugy hogy esős idŐ(j ben nem keli attól tartani, hogy a gyászoló közönség cipője benn m;\\f-rad a sárban. Megópi\'ették a ravatalozót, majd később a szertár;;^ termét, amely modern képet ad a rk. sirkerlnck. Nagy gondot okozott a vjiros vezetőségének a közönség folytonos panasza a virágltípás^k miatt. Sokan a szebb és díszesebb sírokról kiásták az elültetett virág:*-kai, rózsáikat ós saját hatottuk siójára üllették. Voltak, akik a cserepes virágokat leemelték és a p:ac;<ii eladták. Felháborító az a sok pa-t nasz, ami ezen a téren előfordult és ami a kegye "elnek egyenes arculülése és megcsúfolása volt. A je-^ leniegi leme tőgondnoksáft mindem clköve\'.ett a visszás állapotok meg-szüntetósére, azonbíin u körülmények olyanok, hogy ezen a téren vajmi kevoet lehet elérni. Ugvanis még abban az esetten is. ha állandó őr olrtiálna a temetőbon, nem lehet megakadályozni, hogy a sirok ról ne lopják el a virágdíszeket;
Mosi azonban komoly intézkedés\'
történik a viráglopások ós hasonló vandalizmus kiküszöbölésére. Né; hány nap múlva javnMal kerül a poigármesíer elé, hogy a sirgondtv zást maga a város vegye kezelése be, cllérően az eddigi szokástól, hogy vannak, akik saját maguW gondozzák szeretteik sírját, de variénak, akik illő díjazás ellenében 20 sir gondozását is vállalják. A terv! szerint czentui csakis a város vállalhat el slrgondozást, minimális havi dÍjazás ellenében. M\'ás nemi giondozhal sírokat. Ilyenfornuln a temetööuűidnokság embénei közelíti feloszlódnak a sirparocllák, mindegyik megismeri a maga kerületét és ki van zárva az, hogy ezentuf idegenek virágokat lopjanak, anéj£. kül, hogy a sirgondozók ezt észre ne vegyék és jneg neállapilhássák, hogy meiylk sírra üllették a lopott virágdíszt. A terv müideneseti-e f(. b.jelenucinélió. Mindent el kell kflf. vetni, hogy a .sirrablók vandál munokájának eleje vétessék.
Gáspár temetőgondnok munkája komoly figyelmei érdemel. Munkája nyomán a rk. sírkert egész más arculatot nyert ^^ ; ( v
IMS, augmztui 11
Márkás villanyégök
kartellen kívül
csuk P 1.05
Beszerezhető kizárólag:
Schlesinger Gyala vaskereskedönól
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 18. Telefon 289.
Befejeződött a dnnántoli sakkverseny
Böhm a 6. — Krisztián a 8. helyen végzett
Naponta beszámoltunk olvasóinknak a székesfehérvári dun^nlult sakkverseny eredményeiről. Az Utolsó mérkőzéseket kedden játH szólták le-és az eddig teljesen nyilt verseny nieghoz\'.a a végleges eredményi. Eszerint Dunántul\' 1938. évi sjikkba(j-noka Jetk».í (Várpalota)»totl 7 és fél ponttal. Tavaly Nagykanizsán 2 -3. volt. 2 3. Szljjártó Szabó és Tóth (mindkettő várpalotai? 6 és fél ponttal holtversenyben), I. Köbcrl (Győr) 6 penttal, 5. Henney (Tata) I és fél ponttal, 6. Böhm (Nagykanizsa) 1 ponttal, 7. Kovács (Győr) 3 és fél ponttal, 8. Krisztián (Nagykanizsa) 3 ponttal, 9. Katona (Pécs) 2 ponttal, 10. László vár) 1 és fél ponttal. .
Az uloisó fordulóban Böhm Szij-járlóval került össze ós a döntetlen játszmával leszorította Szij(jártót a biztos második helyről. ItdiMzti^ii döntetlen játszmájában erőltette ií nyerést Tóthal szemben és — kikapott. A verseny szVipségdlját Krisztiánnak Szljjártó elleni gyönyörű játszmája nyerte.
A versenyen 26 résztvevő volt* Dunántúl m\'nden városának leg-» jobbjai küzdőitek az elsőségórt és ha ezt tekintetbe vesszük, meg/keH állapítanunk, hogy a kanizsaiaki Igen szép eredményi érlek el. A döntőbe való jutás is nagy fó\'jesit-mény volt. ;
*
wlve választottjának Niedzlalek Magdaléna azázöt óvea asszony jelentette be tegiMip fórjbezmenésl szándékát A bibliai korú a&w\'caynak tw lemt az Ütődik hásefleága A menyasszony életében omk kétszer volt beteg és még most Is nagyszerű emlékezőtehetsége van s kitűnően lát. Életében még soha nom hagyta ol raülőholyét, Rzeszovot
UadaüyÁHok Uf\\ulUt
A birodalmi főváros repülőteréről csütörtökön érdekes utasokkal telt ro-pülőgép Indult sétarepülésre a főváros fölé. Az efiylk legrégibb berlini hadastyánegylet tiz veterán tagja vett részt ezen a körrepülésen. A tíz utas összes életkora 924 esztendő. Az utasok közül a legfiatalabb is 89 esztendő patriarkális kornak örvend. A roptllőgép legöregebb utasa ogy még mindig tett-eres 07 évea onykorl Őrmester volt, aki annakidején résztveti ai 1806. évi, majd as 1870/71. évi háborúban.
Az utolsó hét műsora a szegedi Dóm-téren
Szegedről jelentik: llét előadással zárulnak ezen a héten a szegedi ün. nopi játékok. Az utolsó hét eseményei u legnagyobb érdeklődési váltották ki mindenfelé, az utolsó héten a müso. ron a Dóm tér valamennyi érdekes művészi c;oniénye sxcre|>eL A játékok háromhetes általános sikere után aug. 15-én, hétfőn a Bizánc előadásával zá. rulnak. Tegnap adták elö harmadszor (iina (ligna, Dora Doria, (dovanni Breviario föszeiNepUhével a Túrandó-tot, amelyei most Is több mint 8000-en néztek végig. A káprázatosan gazdag előadás sikere alán előrelátható, hogy a szegedi Turandot jövőre is szere, peüil fog a Dóm téri ünnepi játékok műsorán. Az utolsó hét műsorán csütörtökön szerepel Az ember tragédiája, amely a wtsárnapi előadáson Isméi rekord közónsécl vonzott, pénteken szünet van, szombaton mutálják l>e utoljára uz idei játékok másik nagysikerű bemutatóját, a Háry Jánost, az István király népe még egyszer szer«|)el a műsoron és pedig l-l én, vasárnap, inig az idei szabadiéri játé kok nagysikerű előadássorozatát a hétfői ünnepnapon u Bizánc ünnepélyes előadása zárja Ixs, - A különböző filléres ünnepi vonalokon kívül az egé^z ország területéről hétfőn, 15-én estig lehet féláru kedvezménnyel Szegedre utazni. (-.)
JflZZBflND
Irta : SZÁNTÓ OYÖRQY (Regény a Távolkeletről) 10
A mongol határon tizennégy kozák-hadosztály állt, a gyakorlatozó flotta helyére uj flotta jött a manillai kikötőbe. rtk ültek az ágyucsöveken, u tengernagyi kajütben gyülekeztek a rádiógrammok. A csillagok összehunyorgattak.
A Hotel Nanklng halljában foxinar. •sot vágott a jazz. Egy monoklis angol oltásé a huszonkikmes bizottság egyik tagjának feleségével táncolt\'és u szép zongorlslnnövel néliinysz >r összenézve, szórakozottan mondta:
- Htgyjé el, mlssis Bankhurst, rendet csinálunk hamarosan ézokkel a majmokkal. KI végre a szovjet ó^ az l\'SA kél malomkő, ezek összemorzsolják. Ha nem is tagjai a népszövetségnek.
A jazz rumbábu csapolt át és mivel a inissis ezt a táncot r.en kedvelte, lám |>arlnore visszavezette, miközben holnap délulánra találkát kért tőle.
XV. \'
Ethel kivltle naplóját tu erkélyre. A pároscsikos fehér |K>nyva árnyékában ezeket irla arany töltölollával:
Sanghai, 1032. május 27.
N<V» szerelem a csemkt. Hl Írok a Najnking Boád felelt, nyok emeletnyi magasságban, szobám erkélyén és irás
-
közben Iclenézcgctek. Az utca most ébretlezlk a ragyogó reggeli napban a keresztben kifeszített lxiktámpouyvák és a függélyesen lelógó kinai cimtáb-lák méregzöldjei, ciuóbervörösei, fe. kcle írásjelei és kénsárgái vadul rikoltoznak. Milyen más a Broadway reklámjainak színskálája, milye i más minden, milyen millióféle, igazán sajnálom, "hogy nem tudok festeni. Legalább annyit, hogv ebLe a naplóba kis akvarellvázlalokkal megörökíthet nék mindent. Magúmnak. Így csak szavak. IH- ez is jó, majd ha egyszer elillan minden és én megöregedtem... Nem, nem, nem. fiatalon akarok meg. lialnl. Mindez azonban...
Félbeszakítom uz irást ós binoklit hozlam ki. Messzire cl leltei látni innen az üzleti negyed házal közül az angol negyei fehér villasoraira. Mosolyognom kell, ha arra gondolok, hogy ezeket a tizenkélcmeletes hoteleket, áruházakat, hajózási irodákat és miegyebeket itt felhőkarcolóknak hivják, miközben mi odahaza a száz. kél emelelnél tartunk. Mindennel igy van ez. De most ivem fik>zófálok, hanem nózgelődöm. Utálom az olyan naplóírást, amely egy légmentes üveg. bura csendjében készül, fin a legnagyobb zajban is tudok irni, most is lel-lelvijjog alulról az autószirénák hangja, különböző motorok berregnek fent és tonl, mindért mozog, tülekedik és csillog, ez a jazz,, amelyet ugy szeretek. Az angol negyed villasorain tul u kínul negyed, umdyct ix\'iU\'iielesvu
ősszorombollak u japánok rcpülöbom-bái, borzalmus dolgokat láttam, amikor egy támadás után elvitt oda Miire fan, a halalajkás. Teddy Smiles banjosnak lúvja, de ö a Don gyermeke és valójában halalajkás. Most aduban nem róla...
A kínai negyedeken és az erödvona-.Ion kivül a gyárak feketósszürkc, piszkos sávja. A kémények nem füstöl, nek, a munka megállt. Olyanok ezek a füslnélküli kémények, mint a gyermek leien anyák. Nálunk ezrével merednek igy. liz számokban tízmillió munkanélkülit...
A gyárakon lul az öböl viz- csillog, l\'ekele és fehér hajótcslek, vitorlák, akkorák Innen, mint e^y pehely, füst-gomolyok, távoli tülkölések. Magasan vagyok ininúcoek felett é-s mégis a sűrűjében. Igy szerelek. Mindig ujut. Mindéig fel akarok falniv Elsején nem\' ujitom meg a szerződést. Ha a bnnd nem megy Innen, mindegy, akárhová, akkor én megyek. Honolulu, meg sok minden vár, nem fogok itt,..
Az uttestén katonák meneielnek. Megnézte.n a bmoklival, jap tengerész-katonák. Tehát már pai\'traszálllak. Nem tudom, l»og>an engedhetik ezt, hol a mi flottánk, meg...
Valaliol olvastam, hogy minden cm. lrt\'r e^v külön világ. Ezt akkor lKmá-lis frázisnak turlollam. Most kezdem fetfe tozni ezeket u külön világokat. Körvonalaik még csak sejtelmesen tá. rulkoznak, de érzem, liogy egyszer...
Vegyük például Jumesl, uz öreg
A szép ha/ titka
— A kedves feleségének gyönyörű haja van. Valószínűleg nagyon gondosan kezeli.
— Meghiszem aztl Minden éjjel elzárja a szekrénybei
szobaplnoért, aki ópi>en most szalutál felém egy halodlkemelcii balkonról. Kóla jut eszembe, amit olvastam ezekről a külön világokról. Az öreg föl-dim, ö is minnlsotai farmon kezdődőit, mint jómagam. Szerel mesélni fiatalkoráról, amikor még éneklő és láncospiucér volt hobookeni, ncwyer-sei és brouxi barreslauranlokban. Is-tneri a Cliinatowiv, és Ncw-Haarlemet, luint a tenyerét, amit kínaiakról ós né. gerekröl mesél, azl még seholsem ol. vasiam. Emlékszik u ré;4Í Chicago fc-keteké/. bandáinak minden érdekes cm-beróie, ji gangslerek őseire, emlékszik uz első niggersongokra és raglicmokra. Édes, alrog^- rekedi hangján, köhögö-sen énekel ilyen régi dalykat. Aztán /tnisz évig járla a tengereket, steward voll a legnagyobb hajókon és szakács u lcgelayultabb fregattokon. Most Ut...
Wu,- IH.\', a (M)rtások cg^-ike, cz is külön világ. Sokat beszélgetek vele. FriScoban szülle az anyja vagy másfél luiat kis sárga között, szériában. Ismeri az SUA minden államát, Kanadától Mexikóig. Volt moso\'dáju, ópiumbarlangja, vendéglője ó< leány-keicskedése, (sem|.észhandája *és mit tudom én még micsoda, amiket esak filmeken Iái a magunkfajta leány. A fia, W\'u C.saug diákvezér, négy egye-temet hallgatod és 1k>1sí. Kgyszer a porlásfülkélK\'n, amikor azt hitte, egyedül vannak, ugy üdvözölte apját, mint négyezer évvel ezelőtt. I.eténlell előtte és homlokai a padlóra...
(Folyt, köv.)
IBM, ángtuztus 11
■ACAI roojuw
zyyw&\'m
UJ orosz-lapán háború
korvonalai bonlakoznak ki. Min. dcn hadüzenet nélkül reguláris japán ós orosz csapattestek össze, ütköztek, folyik az ágyúzás, a per. ■ gőtüz, a Jégi támadás... A inulthcU |,éke-hullámot hirtelen felváltotta n háborus-hullára. A külpolitikai események nyugodt megi(éléséhez legalább olyan jó idegek kellenek, mini a hőhullám elszenvedéséhez.
— (Orvosi hlr)
I)r. Ney Hugó orvos szabadságra utazott. Újból rendel szeptember í.én.
— (A keszthelyi nyári egyetemen)
az előadások változatlanul nagy élénkség melleit folynak. A hallgatók-nak napról-napra európai hirü tudósok kitüuö előadásait van alkalmuk hallgatni. Legutóbb Halnsy-Nagy József egyetemi tanár, dr. Lukács Károly, Pielrzykowski László miniszteri titkár, egyetemi tanár, Ilankiss^ János és Semelkay József tanár, író tartottak igen magas szbivonalu előadásokat.
— (UJ tisztikar Fenyvesen)
A balatonfenyvesi egyházközség most tartott közgyűlésén egyhangúan Földváry Miksa miniszteri tanácsost választották meg elnökké, alelnökökké pedig Rudolf Mátyás pápai kamarást és dr. Zsögón Géza rendőrtanácsost. A volt einök\'/t, Kacskovics Lajos ny. alispánt örökös tb. elnökké választót-ták mejf, A gondnok továbbra is a kanizsul Viczenly Árpád maradt, aki a vigalmi bizottság tagja is.
— (Nemzetközi céllövőverseny)
Az Országos Magyar Lövészszó-vétség megbízásából, hazánk legrégibb lövészegyesülete, a Budai Polgári Lövész Egyesület a Szent István jubileumi évvel kapcsolatban Hősi Emlék-versenyt rendez. E nagy nemzetközi versenyen Európa csaknem minden országa elküldi fiait, hogy-•Magyarország 1938. évi céllövő bajnoka, ciméért küzdjöu. A verseny augusztus 11—18-án lesz Budapesten. A verseny részleteiről az Országos Magyar Lövészszövetség (Budapest, V., Alkotmány utca 3.) készséggel ad felvilágosítást.
— (Borbélyok zárórája)
A kereskedelmi miniszter augusztus lü-érc (péntek) este fél 11) órában,álla-pilolta meg a borbélyok záróráját. Augusztus 20-án egész nap zárva tartandók a borbélyüzletek, viszont aug. 21-én (vasárnap) délig nyitva lehetnek.
— (Kanizsa a legfertőzöttebbT*
A mai napon Zala megyében 153 község van ragadós száj- és körömfájással fertőzve. Járásonként a fertőzött községek száma a következő: nlsó-lendvui 17, keszthelyi 11, lütenyei 3, nagykanizsai 27, novai 4, pacsai 18, sümegi 20, tapolcai 9, zalaegerszegi 26, zaluszentgróti 18. A balatonfüredi mentes.
— (Ha Szegedre Jön)
a szabadtéri játékokra jegyet a Délmagyarországnál vegyen. Telsfon; 13,08. Aradi u 8. (:)
Megkezdődött a négynapos minisztertanács
Budapest, augusztus 10 Ma délelőtt fél 10 órakor vitéz lm-ródy Béla miniszterelnök elnöklete alatt a miniszterelnökségen megkezdő-
dött a négynapos minisztertanács. A kormány tagjai az országgyűlés őszi munkaprogramját készítik elő.
Revolveres merénylet egy bndapesll orvos ellen
Budapest, augusztus 10 Dr. Farkas Béla budapesti orvos rendelőjébe ma beállított Magyar Imre molnár segéd, akinek kifogása volt az orvos kezelése ellen é> megfenyegette. Dr. Farkas kijelentette, hogyha kifogása van, akkor forduljon a bírósághoz. Magyar revolvert rántott és az orvosra fogla, aki igyekezett a fegy.
vert kicsavarni a molnárlegény kezéből. Heves dulakodásra kerüli a sor, melynek 1 tevében a lámadó revolverével többször ngyl>a verte az orvost. Segély kiáltásaira csakhamar megjelentek a közeli őrszoba rendőrei, akik lefegyverezték n támadót. Szándékos emberölés kísérlete cimén letartóztatták.
Amerika orosz-japán háborn kitörésétói tart
v Tokio, auguszius 10 A japán nagykövet ma harmadszor ken*4t fel Litvinov külügy^ népbiztost, hogy a határincidens ügyében. óvási emeljen.
Washington, augusztus 10 A japán nagykövet ma hosszabb
tárgyalást folytatott Hull államtitkárral. Az USA ugyanis aggódik a hclyzel miatt, mert az orosz-japán háború kilörésétől tart, mely esetben Rasin kikötő elfoglalásától kell tartania.
— (A jószivQek figyelmébe)
A Zalai Közlöny évekkel czeiölt akciói indilott egy szegény sokgyerme. kes család beleg gyermekének gyógypedagógiai taníttatására. A fin a társadalom jószívűségét azzal hálálta meg, hogy jelesen végezte az évet. Az idén is szükség volna a közönség támogatására. Az útiköltségei a város fedezi, de ruhanemű kellene nz inlézclb-\' való Ihelyezéshez. Kérjük n közönségei, akár fehérneműt, akár felsőruhát adjanak a szegény fiúnak. Az adományokat a szerkesztőség továbbítja.
— (Motorkerékpárszerencsétlenség)
Shijber Lajos osztopáni és Takács Imre ka|>osvári lakosok motorkerékpáron Kaj>osvár felé tartottaké A motorkerékpár felborult, Stujber I .ajóst és Takáls Imrét könnyebb sérülésekkel beszállították a kaposvári kór-házira.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán áz elmúlt héten 8 gyermek született, 5 fiu ós 3 leány: Harangozó István csizmadia segéil és Sznnyog Máriának rk. fia, Ötvös László ács segéd é- Vajda Annának rk. leánya, Kos-pils Lajos szabó segéd ós Borsfal Ilonának rk. fia, Szélig Ferenc kéményseprő segéd és Borbély Juliannának rk. fia, Gáspár József géplakatos ssegéd és Benkö Máriának rk. fia, Kövesi Gyula Máv. fékező ós Erdélyi Gizellának rk. fiu, Kőfalvi I-erenc pi. kir. tűzmester és Czindrics Máriának rk. leánya. Házasságon kívül született 1 leány. — Halálozás 5 volt: özv. Selek Józsefné Csatlós Hózo rk. 89 éves, Sneff László rk. 3 hónaj>os, Nóvák Katulin tanuló rk. 7 éves, Balogh József rk. 2 hóna. pos, özv. I-akatos Vendelnó I.ujzbek Mária v. szegény rk. 79 éves. — Házasságkötés 7 volt: Bergslein Lii>ót
vásári kereskedő izr. és Málék Rozália rk, . üállag János v. díjnok rk- és Levik Mária. (elv.) rk., Földes János fuvaros rk. és Snidár Anna (elv.) rk., Kálmán István napszámos rk. ós Kiss Rozália rk., Cser József cipész segéd rk. és Dombai Rozália rk. Szentkuli Ágoston kőműves segéd rk. és Czup-|X)ii Anna rk., \'Vimnier György föld. miim rk. és Csanádi Erzsébet rk.
— (Gyujiott a villám)
A zalabesenyöi hogyen a villámcsapás éjjel 12 órakor felgyújtotta Bíró József napszámos házát. Bíró és fe-leségo aludtak, amikor az épület kigyulladt, de még idejében kimenekültek. A liajlck teljesen leégeti.
— (Sorozatos lopások)
Lenti községben Krenncr Jenő építészmérnök, Ferenczí Gyula plébános, Richler. Ferenc fodrász, Tóth László asztalos és még néhány gazda portáján jártak tolvajok. A csendőrség nyomoz, alighanem szervezeti banda követte el a tolvajlásokat. — Betörlek Bíró Jó. zsef dönveföldi lakoshoz Is, a gyanu-sitolt egy tiz nappal ezelőtt eltűnt napszámos, akit országosun köröznek.
Érthető
Mendelssohn Mózes,, a filozófus könyvelő volt egy berlini kereskedőnél, akU észbellek tekintetében Igen korlátodnak tartottak. A sors sokszor nagyon Igazságtalan — mondta egyszer főnöke Mendelssohnnak. íme, egy Ilyen okos ember mint ön, kénytelen egy ilyen korlátolt embert szolgálni, mint én vagyok.
— Én ezt érthetőnek találom a sorstól — felelte a filozófus —-mert ha a főnök én lennék, bizony én nem tudnám önt használni.
„Dolgozta, hon MmW
Székelési zavaroknál ís az ezekkel járó általános rosszullétnél
a rendkívül enyhén ható természetei .Ferenc József* keserűvíz — reggel felkeléskor egy pohárral be-véve — a gyomorbélcsatorna tartal-m t gyorsan kiüríti, a pulfadlságol csakhamar csökkenti, az emésztést és • vérkeringést előmozdítja s tarlós megkönnyebbülést szerez. — Kérdezte meg orvosát.
MUrt kell a türdt
—- Miért megy a tanácsosai mindig a ...fürdőre.
— Meg akar szabadulni a bajától.
— Ml a baja ?
— A három lánya.
luim a
í
- (Kettős szurkálás)
Véres események játszódtak le Zala-lárnok községben. Bogdán Péter 52 éves tárnoki gazda föld-M jóről hazaiérőben meg-/j pihent a korcsmában, majd este, mikor ohuan p is hazafelé ment, a sö-
tétben a kerítés mögül vaakli lóbl>ször megszúrta. Bogdán véresen összeesett, előbb lakására vitték, de állapola annyira súlyos volt, hogy kórházba kellett szállítani. A szúrások n tüdejét is érték, állapota válságos. — Ugyancsak Zala tárnokon tőrtént, hogy Hermáim István földműves összeveszett egyik társával és a nézeteltérésnek bicskával vetettek végei. Ilcrmann állaj>ola súlyos, a vizsgálat folyik.
—• Bátorokban a Kopsteln-cég vezet. Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .ize-téstf feltételek mellett.
J_
Jó módszer
Nagy hideg van. A tyúkok összebufnak. A kis Mariska Igy szól:
— Nézd mama, hogy fáznak ezek a szegény csirkék I Nem sütnéd meg őket, legalább nem fáznának.
Halálos gyermek-párbaj Szombathelyen
Szombathely, aug. 10 Halálos kimenelelü szerencsétlenség történt a Kiskert utcai egyik ház udvarán. A gyermekek párbajosdlt ját. szóltak s az egyiknél gyermek pisztoly, a másiknál azonban valódi pisztoly volt. A játókplsztoly netn okozoll szerencsétlenséget, de a valódi pisztoly töltve voll és súlyosan megsebe. sileite a hatéves kis Varga Pált, Iki nein sokkal később bek\'halt sérülé. sébe.
IDC$
Zápor!
Prognózis: Mérsékelt szél, halyenként záporasó, zivatar, a hó nam változik lényegesen.
A Meteorologlal Intézet nagykanlMal megtlgyelöAlloméaa Jelenti i
H6mAraöklet tegnap eete 9 órakor: 19.4,+ ma reggel +190. délben + 90.6.
Csapadék: 3.6 %,.
6
DACAI MÍCOW
1338. augusztus 11,
— Naptár i Augusztus 11. cstltört. Kom. kat. Zsuzsanna. Prot.stáus Tibor. Izr. Ab hó 14.
OyógyiuMrtárl éjjeli szolgálat* hó I6-Ig az „őrangyal* gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 órAlg (hétfő, szerda, péntek délutAr kedden egész nap nőknek.)
— ButorklállttáMukat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopstein bu toráru hA».
(sa
A közraktárak közgyűlése
A Nagykanizsai Közrak tálnak R té tegnap tartotta Löwenstein Emil nagybérlő elnőkle.e mellett 3«J-ik üzj* letévi rendes közgyűlését. Az Igazgatóság, röviden vázolva a lefolyt év, különösen a gabonakereskedelemre vonatkozó eseményeit, beszámolt kifejtett tevékenységéről, mely Jelentéseket, az előterjesztett ened-ményszánr?|ákkal együtt, a megfte-lenlek tudomásul vették.
Az oszUdék az elmúlt üzletévre részvényi©nkint 50 fillérben állapíttatott meg, melyet a "Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár r. t. és a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár r. t. n szelvények ellen kifizet.
A,z Igazgatósági és felügyelöbizottJ sági tagok lejárt megbízatása választás folytján 3, illetve 1 évre újból megKvszabbilatott. .
Hirdetmény.
Pötrétel Közbirtokosság Legeltetési Társulata tula|donát képelő
kooama és azatócilizlet
helyiségét 3 egymásután kővetkező évre 1938. évi szeptember hó 4 én délután 2 Arakor a községi bíró-háznál nyilvános árverésen a legtöbbel ígérőnek bérbeadja.
Bővebbel a községi bírónál. Pölréle, 1938. évi a -g. 9. un
Mainárak figyelmébe 1
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18830/1938.
Tárgy: A polgári lakosság gázálarccal való ellátása.
Hirdetmény.
A polgári lakosság réfzCre rendszeresíted .Népgázálarc\' („N" gázálarc) a Metcur Műszaki és Vegyipari R T. bizományosainál vásárolható.
Egy teljes készlet (1 drb álarctest, 1 drb betét, 1 drb használati
utasítás, 1 drb „páramenleslló" szappan vagy kenőcs) ára hordtáskával: 13 P,
hordláska helyeit kartonpapír tarlódobozzal: 11 F,
tartalékbetét ára darabonként: 2 50 P.
Nagykanizsa, \'.<>38. aug. S.
,l59 Polgármester.
18 481/1938.
Tárgy: Erdei mfllák íilékeillíie
Versenytárgyalási hinWiy.
Az 1938/1939. évi rendes erdei Mhasználatokból (24 kat. hold vágás-terlllelröl) kikerülő tölgy, bükk, gyertyán stb. müfákra nyilvános zárt Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
A zárt Írásbeli ajánlatokat, melyeknek borítékja .Ajánlat az 1938/ 1939. évi vágásból származó műfa megvételére" Jelzéssel látandó el, — legkésőbb folyó évi szeptember hó 6. napjának déli 12 órájáig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Bővebb felvilágosítás n városi gazdasági hivatalban kapható, ugyanott átvehetők a versenytárgyalás feltételei Is.
Nagykanizsa, 1938. évi |ullui 29. „„ Polgármester.
HeilMllom fényképezni l
Fígépszígípiít 6x9 cm. ujs.
(nagyon szép képeket készíthet vele)
már 10.— pengőtől vehet,
drágább gépek 6—12 havi részletfizetésre.
1 tekercs Perutz Bx9 Ilim Blöhlvással P l"20
Szabó Antal sportüzletében.
m»|»i<«lt|l Réaziénjtáraaság
Gutenberg Nyomda te Délzalai Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
KOnjrvayomda, kOayvMMszs*. vcaaiazó Méaat, Watt Majrek éa dobozok gyára ■ „Zalai KBxISay" politikai napilap aiarkanUiága éa kiadóhivatala
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi ás lakoia! nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat eljegyzési és eskatésl érleiilésekéi, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokai és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
Üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfiizeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fallnaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon. 9
Nyomda, szei ktsztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Hofherr-Schrantx— Clayton — Shnttleworth gyártmányú
ekék tflkfirpáncál kormánylemezzel, pormentes csapagyakkal, meghosszabbított kerékagyakkal, az u| típusok flnmQ-kSdö zsirozóval.
boronák
2 tagú és 3 tagú, könnyű és nehéz kivitelben.
vetőqépek
kinalas- és lolórendszerben.
Darálók. I»nkart|ik. S>ai<>«ék. S.SISpriMk.
Répavágtk. bltbátmk.
Kaphatók és mogtektnthe\'ők nagykanizsai lerakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
Mag, Műtrágya, aS.SayvédalatUi.reb, ■tb. k.rc.k.iU.Sb.a
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon taO.
APRÓHIRDETÉSEK
10 uAta 60 (III.,, ml.d.* lov.bbl aó 4 flllér.
___ÁLLÁS_
Jól lózí aiakicull kertiek. Deák-tér 7„ I em. •
üyeimeksiaeté ktilaSa, azonnal (el-
vételik, f......
. Széchenyi-tér 2. u.
•Jávánál keresek Király-utca 30.,
Jól tflxfl, megbízható mM.n.il let-veizek. Steraberger Gyula testékkereike-díi, Erisibet-tér. •
■ IfuMlaAnyt niűteiembc felvetlek.
Hiláiz íotómöterem. 2202
Nöl rakaaaalaii keres Állandóra perlek! első legedet. A|ánlatok .önálló- Jet. Igére a kiadóhivatalba adandók. 2203
Fiatal kajápáaát felwnek. Ciliiig, Horthy M.-ut 6., az udvarban hátul. 2201
__ADÁSVÉTEL_
Karákpárak kedveid réaileUe legolcsóbban kaphatók Vajda aaakaraa-kaSáibaa. 1852
Vesiek iókarban levő haiznált karák-párt, lehetóteg kttlloldl gyártmányt. Clm : Simon, latinak! vendéglői. 2188
II. osztályos polgári fiúiskolái kSa|»ak elidók. Petőft-ut 64. •
Szín nagy virágos alaan*arok eladók (Migyar-u. 10. u. alatt. •
Szép onarépkaiyhi., eddig kettő-tzobáf lüiott, eladó. Királyi Pál-u. 19. 2202
lakás-üzlethelyiség
■ágyaaakáa, laaakaMlartaa
(Cslgahátl-féle) lakás Sugár-ut 27., türdó-txobávil, ctelédizobával, előttobával nov. l-re kiadó. Bóvcbbel Magytr-u 25. *
Kölcaey-u. 5.
áa likái azonnal kiadó.
..Bolooitass, toQr úalQvzbassr
Kiadja: Közgazdasági Részvénytársaság Gutenberg nyomda és Délzalai Lapkiadó vál alata. A kiadásért felelős: Zalai Károly nyomdavezető. Készült: A .Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsa": Közgazdasági Részvénytársaság Outenberg nyomda és Délzalai Lapkiadó vállalata nyomdájában Nagykanizsán.
78a firtelyun 181. uán.
Nigykinlxu, 1938. auguMtui 12 péntek
Ara 12 HL
ZALAI KÖZLÖNY
ts^kbdóbbabl: Pötrt 5. .am.
niiodoi kUUluup déluliu.
POLITIKAI NAPILAP*
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoa
Elóflzettai ára: egy hóra t pensó 41 Sicrkciilóaégl é» kiadóhivatal! teletöm
40 litlér. 78. aa.
lanka nélkül nincs tőkeképződés
Irta: BornemUxa Géza m. k. t. t. iparügyi mlnlsztor
Talán nem kell bizonyítanom, hogy magasabb életnívót és magasabb kulturát jelent az, ha az ország lakosságának\' minél nagyobb része miinél több ipaitakkkjet használ, fogyaszt. A; vilájg nagy ipari országai, az Egyesült Államok, Anglia, s általában a nyugati államok, mind az ipar fejlődésével gaz dagodlak meg és vállak nagy ha talmakká. És ha felsorolnápk né hány adatot a tekintetben. hogy ahoi" magasabb életnívón él a nép, lo\'t hogytan arájnylik az ipáiból származó nemzeti jövedelem a mo-zöguzdahágból s/jájrmazó nemzett jövedelemhez, akkor a legnagyobb jólétet ott találnánk, ahol "ftz iparból szánmivzó jövedelemi löbltf/x* röse. ő&zörösto, tízszerese a mezőgazdaságból Szálrmazó jövedelemnek. I
Németországban a mezőgazídasá,-gi jövedelemnek 5-Q-szorosát teszi ki az ipari jövedelem, viszont nálunk ez a két jövedelem körülbelül egyenlő nivón áll és ez determinálja Magy«no|«t&ágtcxn azt az életnj. vól, amelyen a lakosságunk tul nyomó része tengődik.
A mezőgazdaságnak igen fontos érdeke — főképpen és elsősorban a nyugodt, stafodí ámiyó elérése és megtarthatja végett a belföldi piacnak minél nagyobb kilerjeszté <se, hogy az ipari alkalmazottak, $ munkások és tisztviselők fogyasztása emelkedjék, mert ez sokkal nagyobb mennyiségien biztosítja a belföldi piacon mezőgazdasági feleslegünk értékesítését, mint az export. ismeretes az a statisztikai adat, hogy Budapestnek - puszTán Budapestnek, tehát még nem i-s a környékkel együtt agráráruc k-kekben való fogyasztása sokkal nagyobb mértékben esik latba a mezőgazdaság szempontjából, mint az egész export.
Távol áll tőlem, hogy ismerve az iparfejlesztés mai lel*.-tőséget, azt állítsam, hogy egyedül az iparfejlesztéssel is meg tudjuk oldani né-pesedési problémánkat. j£zt nem merném állítani, mert bármiben erőteljes iparfejlesztésit folytatunW is, ebben az országban mindig} szükség lesz arra, hogy a tanulatlan munkások nagy tömegét foglalkoztató, egyszerű közmunkákat is végeztessünk. Ennek a kettőnek, tehát egyrészt az iparfejlesztésnek, másrész! pedig az agrártársadalom kiterjedt néprétegét kitevő földmunkások tervszerű foglalkoztatásának, tehát egy intenzív közmunkaprogramnak a megvalósítása teszi lehetővé, hogy ebben az ország* ban minden dolgozni tudfó és dol-Bj-tfni akaró i»|E|fejyfrftyak munkálj és munkáján kérésziül tisztességes megélhetést biztosi thmfssunk.
A nemzet életében rendkívül s<>k olyan munka v^n, amelyet nem lé-
Hét vncujtyM, ufaátyiAÁ Ualoit{a mn a dtbAiUKhél ÍCQMLOU uyMfyé^Mk
A nemzetközi pilótapiknik hortobágyi ünnepségeiről gyorsan akarták a riporterek tudósítani lapjaikat: repülőgépen akartak visszarepülni Pestre és eközben történt a szerencsétlenség, amelynek 12 halottja van
A magyar sajtó nagy gyásza
Debrecen, auguszius 11 Szerdán esle egy magyar utas-, szállító repülőgép Debrecenből Budapest felé jövet a Nagyerdőnél eddig még meg nem állapított okból lezuhant. Kilenc ukra és három főnyi személyze\'.e szörnyeithalt.
Debrecen, augusztus 11 A Debrecen melletti borzalmas nepülőgéi^zerencséllcnség részlete* még csak most bontakoznak ki. A tragédia elsősorban a magyar újságíró rendet érinti, mert az utasok valamennyien magyar ujságirjók voltak, akik hivatásuk teljesítése közben hallak hősi liláit.
200 méterről háttal zuhant le és izzé-porrá tört a repülőgép
A szerencsétlenségről a következő részleteket jelentik :
Szerdán a Szent István em\'ékév alkalmából rendezelt nemzetközi nagy repülőlalálkozó résztvevői a Hortobágyra repültek és ott népünnepélyen veitek részt. Az üni.épség re elküldie a magyar sajtó is munkatársait. A! magyar újságírók, hogy lapjaikai azonnal tudósíthassák, az ünnepély uíán es:e repülő-gépen uiaztak vissza Budapestre. A pesli szerkesztőségekben azonban hiába váriák a kollégákat, uzok helyeit egy szűkszavú, de annál\'tiagi-kusabb jelentés érkezett.
12 felismerhetetlenségig össze-
roncsolódoit holttest
A szemtanuk szerint a nagy utasszállító gép, amelyen a három fönyl | személyzeien kivüt\\kilenc pesli újságíró ült, a debreceni Nagyerdőnek a Foghöiö név a\'att ismert része felett zuhant le. A gép miniegy 200 méler magasban telje-sen megfordult és háttal esett a földre A gép izzé porrá tört, az utasok holttestei teljesen összeróncs-dódtak, felismerésük teljesen lehetetlen.
A szerencsétlenség után az\';nii;ila helyszín e érkezeit a- hajdúszoboszlói Vendőrség egy járőre, amely a közelben cirkált, majd $ szejrpn-, cséllenség jelentése után a helyszín-
het rentab\'litás szemüvegén keresz* tüi nézni és a közmunkáknál, természetesen, elsősorban olyan munkák elvégzésérői kell g/fndoskod-\' nunk, amehckel a magánvállalkozás nem tud rentábilisan megoldani, tehát az öntözés, a csatornázás, azután a földjavilás kérdéseiről, a közlekedési hálózatnak l\'őutakaf és alaoonvabbrendü utakkal való kiegészítéséről, stb. Ezek a befekteté-
re utazott Losonczy István főispán és^Szabó Gyula rendörlanácsos.
Kik lettek a hivatás áldozatai?
Az áldozatok személyazonosságának megálfapiiá^a moM fofyik. Ez rendkivüt nehéz munka, mert ;izáldozatokat felismerni nem lehet, A iratokból Igyekeznek megállapi\'ani a pontos áldozati-listát, Ide egyJU másik újságírónál löbb névre szóló igazolvány is voll, egyik-másik több lap képviseli élen je\'ent meg, igy ez is rendkívül nehéz munka.
Eddig nem hivatalos megálfapi á sok szerint az áldozatok között a kq vetkező magyar újságírók vannak :
Simor Mlkiós. a Nemzeli Újság és Uj Nemzedék munkatársa,
Szilassy József, a Vüggeílenség munkatársa,
Rusznyák Iván Afc Est lapok mun katársa,
Molnár Béla, a Magj-arsáj mun-kalársa,
Benke Tibor, az Uj Magyarság munkatársa,
Pel\'er György, az Újság munkatársa és
Zámborv Aínlal, a Virradat munkatársa.
Két áldfrzút személyazonosságát/ még nem sikerüli megállapítani, valószínűleg foioriporlenek. A Horío-bágf.ra ugyanis több ujsíágfiró is uUvzott és a pesti szerkesztőségek-
ben sem tudják, hogy kik jöttek repülőgéppel Tiuza. t
Gyászülést tartanak ax újságírók
A Magyar Újságíró Egyesüld elnöksége Tóth László elnök aláírásával meghívói bocsátott ki, amely péntekre rendkívüli gyász-ülésro hívja össze a magyar újságíró\'társadalmat. A gyász-ülés egyetlen eseménye a kegyeletied „\'megiemiókzéíl lesz a hivatásuk teljesítése közben hősi halált halt magyar újságírókról.
A legújabb jelentés az áldozatok személyazonosságáról
A hajdúszoboszlói csendőrség inc4. állapítása szerint " már említett ál-dozatok neve közé tévedésből került Zomlíory Antal, a Virradat munkatársának neve. A írutroiicsokból tigyonis a nevet nem lehetett meg-áilapllani, később azonban beigaz-dást nyert, liogy Zombory nem volt a halál-gé|>cn, a szerencsétlenül járt hetedik egyén Zombory Vilmos fotorl-l>orter.
Megállapították a többiek személyazonosságát Is. Eszerint a már cm 11-tett hét újságírón kivül a szerencsétlenség áldozata lett Pázmány P04J Simon, a túra vezetője, Galgóezy linru főorvos, üártfai (iedeon és Tomori Tibor légügyi fel ügyel ők, a nép pilótái és Boros Józ-sef szerelő.
A szerencsétlenséget valószínűleg géphiba okozta. Al kétmotoros gópf egyik molorja valószínűleg leállt éS a forgatónyomaték következtében fordult hátára a gép. A pilóták ekkor iTiár tvein ludlák megakadályozni a Iragédiát, mert a repülőgép ekkor még csak 1200-260 méieP magasban volt. \' \\
A Vizsgálat teljes erővel folyik* Imrédy Béla minlszLerelnök uta-» ••i ásáraa kotivédelml minisz\'era kon tuány nevében részvét táviratot Intézett a Légügyi Hivatalhoz a szerencséi lenség alkalmából. 1
sek azonban, merem álliJani. mind rentábilisak lesznek akkor, ha ez-ze» a közmunkapolilikával párosul egy magía-sabb iparfejlesztési politika. mert azok a viztutuk, az a közlekedési hálózat, egyszersmind hasznos élelere lesz az ilyenmódon fejlődőképessé tett gazdasági élet-nek. Itt is szembe szeretnék szállnj azzal a közke\'ciü érvvel,/amely az egészséges közmunkapfoUtikü tílo^
a tőkehiányt hozza fel és kiemelem, hogy töke nélkül\'nincs munka, más felől az is bizonyos, hogy munka nélkül nincs megfelelő tőkeképződés. sem.
ÉpJ>en ezért a helyes gazdaság-pptytikánjak legfontosabb feladata, hogy ezt a circulus vltkwust ketté vágja, természetesen itt is mindenkor szem elölt tartvuwheive« mérn téket. , , j , . \' , . (i
BALAl KÓtLÖW*
ióáft. áügusitus 12,
la hajnalban végeiért az orosz-japán ellenségeskedés
A diplomáolal megegyezés után • japán oaapatokat visszavonták a mandzsu határról
Tokió, augusztus 11 Hivatalos jelentés szerint Japán beszüntette az ellenségeskedést a mandzsúriai határon.
K szűkszavú távirat után később a mandzsúriai határon lévő japán csapatok parancsnoksága is jelentette, hogy csütörtökön délben, budapesti időszámítás szerint ma hajnali négy órakor kürtjelck Itarsantak, amely jc. lezték, hogy az ellenségeske<lést Japán beszünteti. A japán csapatok azonnal vissza is vonultak.
Az ellenségeskedés beszüntetésének oka a tegnap létrejött diplomáciai megegyezés.
Toklo, augusztus 11 A francia nagykövet ma megjelent l\'gaki tábornoknál és tiltakozott az ellen, hogy\' u japán repülők Kanton bomházása során a francia misszió épületeire é> telepeire is bombát dobtak.
Tienesin, augusztus 11 A kínai negyedben a tömeg meg. támadta a fogházat és 200 foglyot kiszabadítóllak. A merényletet a kommunisták kövctlék el, akik ellen katonaságot vezényeltek kt. A harcok során tiz embert agyonlőttek, 80 su-lyosan megsebesült.
A magas vérnyomás és a vérkeringési zavarok kezelésénél reggel éhgyomorra e#y kis pohár természetei „Ferenc Józsel" keserűvíz sokszor nagyon jót test, meri a bélmüködést csakhamar elrendezi, az emésztést elöniozditji, az anyagcserét felfrissíti és ezáltal Igen kellemes közérzetet teremt. Kérdezze meg orvosát.
Elutasította a kisgyűlés Aradi Antal és társainak fellebbezését,
amelyet a három taggal megtartott rendkívüli közgyűlés határozatai ellen adtak be — Több kanizsai és apró falusi ögyek a megyei kisgyűlés előtt
Zalaegerszeg, augusztus 11 Zala vármegye kisgyiilése most tartotta augusztus havi ülését vitéz gróf Teleki Béla főispán elnökletével. Napirend előtt Thassy Gábon dr. szólalt fel a Zalaegerszeg — hévizi auIóbuszkőzJekedés hibái miatt. A2 egcrszegick ugyanis csak ugy juthatnak Hévizre, ha Zalaapátiban átszállnak a kanizsai autóbuszra, azonkívül álló utasokat is visz az autóbusz. Teleki főispán és Brand alispán megígérték, hogy lépéseket tesznek ^a picinaszok ügyében a Mávautnál és a miniszternél.;
A napirenden 178 ügy szereptelte Jóváhagylak a kanizsai határozatok nagy részét Is, köztük a méntelep kibővitésére megszavazott 25.000 pengőt, a sportpálya tribünjének rendbehozatalára 105 pengőt, azlzr. hitközség templomtatarozására 2000 pengőt, stb. Elutasította azonban a kisgyűlés az Aradi Antal és társai áltat beadott feileblx»zést, amelyet asaon emlékezetes rendkivüii köz*,
gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése ellen adtak be, amikor mint is< mere\'.es, 8 tag szaviazta\'meg a lárgv sorozat 33 pontját.
Ezenkívül kisebb községi ügyek kerüllek letárgvalá-sra. Pontosabbak : PeLsőzsid 1200 pengővel segélyezi az iskolát, Zafavár hősi emlék-, műre 500 pengőt ad, Zalaszentgrót kavicsbánya céljaira területet vett, Kiskoinárom a Komái Város feíé vezető dülöutat kiköwzteti, Keszthely két díjnoki állást létesít, Magyarszerdahely 2500 pengővel uj vasbebm hidat építtet, öhid község 3000 pengőt ad egészségházra, Tótszerdahely jegyző irodái és lakást toiltet 10.000 pengő költséggef. Elutasították Balatongyörök határozatát, amely szerint 18.000 pengővel jegyzői lakot akart vásrolni, mert 150 százalékra duzzaszt aná ez a köz ség pótadóját. Elutasították Becse-baly és-Tola egyesítését Békésén-hel.v névvel, jó a Becvehely név. "A löbbl határozat aprió községi ügy volt.
Lord Runoiman már ■ Szudéták követeléseit tanulmányoizu
Hazautazott a tótok amerikai küldöttsége — A szudéták a oseh kormányjavaslatot la megbírálták
Prága, augusztus 11 Lord Runciman tárgyalásait folytatja tovább. Előbb a szudéta,néme-tek megbízottjait fogadta, akik\'memorandumban nyújtották át követeléseiket, de közölték vei- a cseh kormány-javaslöt bírálatát is.
A lord ezután a német szociál demokraták küldöttségét, nuíjdl < szepességi német párt vezetőségét fogadta. A kívánságok és memorandumok részletes tanulmányozása jnost folyik, l
Gdynla, augusztus 11 A tótok a meri kid küldöttsége, m mely a pittsburgi szerződés eredeti példányát hozta, ma a "Pilsudszky marsall gőzösig szállt, hogy visszautazzon Afrnerikábti. Visszavitték imigukkiii a pittsburgi szerződé« eredeti példányát Is. \'{
JMntm km hlwkus!
- ■■ miviíMmu j
Mással akarta leültetni nyolcnapi fogházbüntetését: — nyolc hónapi börtönt kapott érte
A „dublőz" három hónapi fogházat kapott — A csurgói csendőrség leleplezte a ravasz játékot
Tóth Józset porrogi lakos egy al-i falómmal felkereste lakáén Hor\'J váth József (cuglin) csurgói la^os, kutásót és elmondotta neki, hogy, a biróság őt nyolc napi fogjházrja Ítélte, majd ajánlatot tett a szegény, embernek, hogy amennyiben j hajlandó a nyotc napos fogházbüntetést helyette letölteni, 10 pengőt fizet neki. Hífváth, akinek nkto* nem vofl keresete, effogadta azaján latot és Tóth mindjárt 10 pengő
előleget Is adott át neki, majd elmondotta személyi adatait, amelyeket Horváth a nagykanizsai töty vényszék fogházában való jeiein ke-zése nlkalmával be is mondott.
Azonban a ravaszság kiderült. A csurgói csendőrségnek a füléhez jutott a két ember különös alkujaj Igy történt, hogy amikor Horváth a hetedik napját töltötte már a kani-zsai fogházban, megjeleni « csur-4 gói csendőrség egy járőre ós le-
Nyárl vásár alatt felhalmozódott nagy tömeg maradék
nagyon olcsón
leplezte a wuMst. Megindult oz el-jiiríis Horváth József múlt tettes ós Tóth József mtnt felbujtó ellen ön llorvúthut 3 hóiuipi fogt^zni,
Tóthot pedig 8 huvi börtanne ítél. (ék. /V? Ítélethez mos u hurnwdfnk is hozzrijjirult 6s igy uz jugerfösó lett. 8 hónapi börtön lett n 8 nnpt foghtlzból.
Kartonmaradókok, delónmaradókok, magyar kasmórmaradókok, floconmaradókok, zeflrmaradókok, Ingpuplln maradókok, slfton- ós vászonmaradókok, santungmaradókok, lenvászon maradókok, creppe de chlnemaradókok, Imprimómaradókok, selyemmaradókok, marokónmaradókok, faháncsmaradókok, Cloquómaradókok, piquómaradókok, női fehórneműanyag maradókok, nfil- ós fórflszfivet maradókok
i Mim nbara, öltfiiyökre és Inunkra alüliis Béretek.
A női munkatábor néhány nap alatt meghódította Letenye kSzfinségét
Még csak rövid ideje, hogy a /főiskolás és egyetemi hallgatónők munka. Iáimra megkezdte működését I.ele-nyén .Marton Mariáimé táborparancs-nok vezetése alutt é< — máris megnyerték a letcny.eick szivét. Eleinte némi kétkedéssel, várakozással fogad. Iák a ."kisasszonyokat, a községben, de csakhamar tapasztalhatták, hogy nem vitrinbe való meisseni porccllán-figurák, nem nebántsvirágok, nkikel kiszolgálni kell, ile akik a magyarság, lói leliteilen magyar misszióra vállalkoztak és a munkatábor intencióihoz képest ne.ncsok a család liáztartásá-ban, hanem a mezőn, szőlőhegyen, bölcső mellett Is segítségére vannak a magyar gazda-családnak. Akik nyári szünidejükből lint 1 »etol a magyar l»aza oltárán áldoznak csak azért, hogy a magyarság szellemével .telit-•sék a magyar falut, hogy belevigye-nek a magyar gazda-családba magyarabb gondolkodást, mélyebb no.nzell öntudatot, < mCgszcreltessék mindazt, ami magyar és nemzeli és munkás-ságukkal, magaviseletükkel n magyar nemzeti gondolat nemes papi tisztét töltsék .be. Emellett emberibb éleire, egészségügyre, tisztaságra, stb. oktassák a magyar falu né|>ét. Csöndes, zajtalan, néma ez a munka, amit vé géznek, a magyar gaz la-c-salád csak akkor tudja, hogy ez a sok fiatul, pöllyös-runáju, finom-kezű kisasszony Hungária-anyánk egy-egy udvarhölgye, egy-egy küldöttje, egy-egy papnője, akinek keze nyomán, csendes mun. kájában, beszélgelésb vagy mesemondása, bölcsőrnigalása közepette a ma-gyprság szellemének mindmcgaimyi finom selyemszála ereszkedik le és üU meg a kis bogárhátú magyar házat, teUti a bennlakók lelkiségéi és mintegy jóságos tündérke, liat heli munkája nyomán elvégzi azt a maga-sabbiendű- feladatot, amely a női munkatábort voltakéin életrehlvta és ma már a inagyur kormány legteljesebb rokonszenvét érdemelte ki.
Lelenyén ma már műiden magyar család szeretne egy .kisasszonyt,, annyira meghódították a főiskolás és egyelem! leányok munkájukkal a járási székhelyt és a*z urlcsnládok vetélkednek egymással, hogy minél kedvesebbé ói melegebW tegyék a leányoknak a lelenyel tartózkodást.
Nagy mecénást talált a női munkatábor dr. Pozsogár Rezső volt ország, gyűlési képviselő és családja személyében, aki igazi magyar nobilitással és megértéssel .segili és támogatja a női munkatábor törekvéseit és magyar misszióját. Mióta a főiskolás leányok munkatábora megkezdte működését Lelenyén, nfintlia a kis járási székhelyet kicserélték volna. Derű, jókedv, napsugár költözött a községbe, a házakba. Lelket kapott I.etenye, mondogatják a községbeliek. Gs talán ez az igazi kifejezés. l£z a munkatábor j-élja. Igeiket belevinni a magyar fa. luba.
Szombat este ismét liatalmas tábortüzet ós ünnepséget rendeznek a női imutkatábor tagjai, nagy gyönyörűségére a lelenyeiieknck és a szomszéd kőzségbelleknek. Nagykanizsáról is sokan kimennek ebből az alkalomból, hogy\'részt vegyenek abban a kedves, meghitt és családi szórakozásbon, amit a főiskolás leányok rendeznek Letenye népének.
)93Ö augu»ztu> 12
HALAI BQ2L0NH
Vizvezetékszerelést
aranoia mellett
9
készít --
mendlovits
jÁ tudni,
hogy a citrom sokáig frissen eltartható, ha fegy hideg vizzel telt edénybe tesszük s a vizet minden pár napban mcgtijiljtak ;
hogy « szarvasmajjtvabőrből, vagy ahhoz Hasonló bolyhos bör-böl készült kesztyűket és öveket, va#y cipőket nagyon jói lehet tisztítani teljesen száraz éselőzőh leg felmelegilelt, finom füré^z-porral. A1 fürészfaort egészenlágy ruhával vigyük a bőr felületére, s azután kefével \'távolítsuk el. majd az eselleg még foltos részeket egészen finom üvegpapirral tisztítsuk le ;
hogy sokszor használt é« koptatott márványlapok teljéén ujakká és fényesekké válnak, ha feliéi\' padlóviaszl használunk tisztM-f sukra. A| teljesen elhomályosult márvtflny lapok és márVinytár-gyak megszépülnek, ha nagyon alapos mosás 6s kiszárítás után ismételten fehér viasszal dörzsöljük be ezeket.
Hajnalhasadás
Mindenekelölt meg keli állapítani, hogy a technika nagyot fejlődölt az utolsó színes film óla. Ebben a filmben is tobzódnak a színek és szinte ez a gazdag és változatos színharmónia a főszereplő.
De a történet is érdekes, változatos és mozgalmas. A mese romantikus és a mull század közepéig visz vissza. A hagyománytisztelő Angliában játszódik le a történei, főcselekménye azonban mai és van benne minden, szerelmi idill, gyönyörű tájak, lóversenyi izgalmak, száguldás, tempó, romantika, cigánykaraván, ősi patkok fűzfái, vízesések, tavak, minden, minden, ami alkalmas arra, hogy színeivel elkápráztassa a nézőt.
A gyönyörű francia Annabellan kivül egész sor remek szinész viszi sikerre a filmet. SchuRter rendezése gondos, kifogástalan. Élveztük a filmet. A Hajnalhasadás valóban szép film —■ fizikai értelemben is.
A kiséró műsor régi, de jó.
—ge—
— Naptári Augusztus 12. péntek. Rom. kat. Klára sz. Protestáns Klára. Izr. Ab hó 15.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 16-ig az „őrangyal* gyógyszertár és a klskantzsal gyógyszertár.
Gőztűrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hóttó, szerda, péntek dólutáu kedden etéas nap nőknek.)
— Butorkiállltáauukat tekintse meg minden vételkónyszer nélkül. Kopsteln hutoráruháa
„Dolgoztass, hogy dolgozta!"
Halálos párviadal a szarvasbika és az orvvadász között
szarvasbika Is kimúlt és a vadorzó Is holtan maradt a helyszínen
A letenyel ügyvéd esete a névtelen levélíróval
„Addig fogják üldözni, mlg láb alól el nem teszik" — fenyegette meg az árverező ügyvédet egy mura-rátkal gazda
Ifjú Pillér A^lur letenvei ügyvéd egy napon névtelen levelet kapott a postán, amelyben a levélíró felszólította, hogy az ellene kitűzött-árverési 15 napon belül szüntesse meg, mert addig fogják üldözni, aiuig láb alól el nem teszik. És minden órában vártialja a halált.
A naiv levélíró »NéMctón« jelzéssel iria magát alá.
Nem kellelt semmi {különösebb nyomozási ludomjány ahhoz, hogy a
csendőrség egy félórán belül kiderítse, hogy a »névtelen« levélíró senki más, mini az árverés alá kerülő Kollíarüls György murikkal gazdaember. t
Kollarlls tagadta ugyan a levél megirávál) do a bizonyítékok ellene vallottak, ugy hogy a bíróság büJ nősnek mondotta őt ki zsarolás kísérletében és ezért két hónapi fogházra ilélte. AJ Kúria az Ítéletet most jogerőre emelte. , r »
Halálos kimenetelű párharc játszódott le egy szarvasbika és egy orvvadász között az egyik somogyi erdőben, ösi György banyai földműves, aki hircs orvvadász v>jII. a veszprémi püspökség somogyi c.rtfe* jében szarvasra vadászolt A(o&nd-öri nyomozás szerint ösi György megsebezte a nagy szarvasbikát, de amikor az orvvadász közelébe ért, ugylálszik életre,kapott és halálra
menő párharc kelet kőzett köztük. A párviadalon a halál győzedchnes-i kedolt, mert 12-es agancsával ugy megsértette a szarvasbika ősit, hogy az holtan terült el, igaz, hogy if£-> viddel kérőbb a szarvasbika is kimúlt. A tragédiát a gjazdflja holtteste mellett vonitó kutya jelezte. A csendőrség még folytatja a nyomozást. | y . i
Kőhidára szállítják az öt évi fogházra ítélt csörnyefóldi baltázó embert
Jogerős Fordán József öt esztendei fogházbüntetése
Ismeretes, hogy Fordán Józsefl csörnyeföldei gazdaember egy alkalommal fejszével megtámadta haragosát, Tamás Ferenc gazdát, majd baltával fejen sújtotta. Tamást sokáig ápolták súlyos sérülésivel a kanizsai kórházban, mig visszaadták az életnek. FordánelUm megint dult a bűnvádi eljárás és nagykanizsai törvényszék két és fél évi fegyházra ilélte. Fcllebbzés folytán az ügy a pécsi tábla elé került, a mely Fordán büntetését öt esztendei fegyházra emclle feí. Most foglalkozott az üggyel a Kúria, amely semmiségi panaszokat elutasította! Fordán József öt esztendei fegyház-
HéUúHif UU múlva kezdődik av> iskola
büntetése jogerős lett. )
Ma hirdették ki a letartóztatásban levő .Fordán elölt dr. Imrefi László törvényszéki biró elnöklete alatt a jogerős Ítéletet.
Fordánl a közeli napokban átszállítják Kőhidára jogerős bünte^ lésnek kitöltése végett. |
Katolikusok 1
Mindenkinek kötelessége egy pengős egyházközségi kulturhár-sorsjegyet
veiuxil
Rovatvezető: Dr. Déváim*, Brdfe Bfcka
Strandszemlén a pesti strandokon
Tegnapi napomat arl*a szántam,\' Wogy végigbunilizzam a pesti elő-M kelőbb strandokat i végignézzem, hogy ki hogy fogta meg » jr Kiranddivatot, látok-c T vahuni érdekeel, uji donságot, amiről érdemes lenne írnom. Nem tudom, Hölgyeim, mit tar-\' tanak érdekesnek, én mindenesetre elmesélem sorban mindazt^ ami feljegyeztem, vagy ami nekem is tetszett. I Közludomásu, hogy a Gellért Hullámfürdőben vannak a legszebW és legelegánsabb külföldi és hel-t földi hölgyek, idejár a legtöbb szi-i nésznö is és ha az ember látni akalj »valamlt«, Idejöjjön először. Nem| csalódlnm tegnap sem, "nagyon sokí elegáns és igazán Ízléses hölgyei] láttam. I Először Is meg kell állapítanom^ hogy nagyon kevés a trikó. UgyanW nem trikóból készítik Iegujabbun a fürdőtüfikókia* hanem kelméből^ Mégpedig leginkább mini&s-, vagyi nagy rózsás pikéből, vagy vászonból. De láltunk néhány érdeked, lakkszerü anyagból készült fürdő-trikót is, illetve nadrágocskát, .kicsinyke, apróka melllartócskávaJí Általában ezek a plké fürdötrikók mind kélrészesek és mindegyijuiek elmaradhjatatlan kelléke az egészenj ht>sszu, bö. derékban erősen swii-j folt strandkabát. Legszebb ilyenl összeállítást láttam egyik baronesz-< szünkön : fehér alapon nagy rózsái* vászon, kétrészes fürdőruha, hozzál/ hosszú, bő, sveifolt strandkabát^ elől persze egész végig nyitva, hoz-t zá selyemből ugyanilyen mintás, elől, áll alatt megkötött kendő, pi-ros-kék keretes habs25e.n1 üveg, öt* centis talpú és ötoentis s\'arku strand cipő piros-kék pántokkal. Nagyszéi rüen nézett ki, éppen ugy, ahogy az idén azt a Yogue előírta. 1 Innen a Palatínusra siettem. A) Margitsziget sem Szűkölködő^ strandszépségekben, itt egy élénkj kék, fenti lakkszerü (emlékeztet a a tavalyi cirére) fürdőruha fogott meg, amelynek az volt az érdeks-sége, hogy az apró nadrágszárak is
■AUA1 I
nyitottak voltok két oldalt annyira j hogy tenyérnyi darabon a combot Ui látni lehetett (sokan voltak, akik láttják...) és ezt laza fűzéssel egy-) egy piros zsinór fogta össze, ugyan-igy volt a mellkosárnál is, elöl ezt is zsinór fogta össze.
Ajzután sorrajártam a többi strandokat és m indenü tt ugyanezt láttam ,1 legfeljebb leegyszerűsítve, az idéil már nem az újdonság hatásúval biró fürdötoillettcket.
Dlvatposta
T&rsusJuzós. A legfontosabb tanácsom, liogy ne vigyen sok holmit magával, tekintve, hogy nagy városokba megy, meleg is van, nem kell sokat öltözködni, inkább a város nevezetességeit nézik ilyenkor az cm be. fek, nem a ruhát. Feltétlenül szüksége van uzonban egy elegáns kosztümre, amiben utazik, erre a célra leginkább egy barna (-bantuiig kosztümöt ajánlok rövid ujjas kubáttul, egészen angolosan, amit blúzzal is viselhet, vagy anélkül is. Ha blúzt vesz hozzá, nyers-szinü körniyü selymet vegyen esetleg apró barna pettyekkel. I^ajKíssarku barna cipőt, barna kalapot stb. Vihet magával egy nagy kabátot, amit rá is vehet, de a kezében is tarthat. Ezenkívül szüksége van két könnyű, mondjuk bnprimé ruhára, ami nem foglal cl sok helyet és egy estélyi ruhára, lui mégis mennek valahová este vacsorázni, vagy mulaüii. Egy szövetruhát is tanácsos vinni, sohasem leliet tudni, milyen idő lesz, de kabátot csak egyet, mert az foglalja el a legtöbb helyet. Jó mulatást kívánok és szívélyes üdvözlet.
(iondoa anya. Kislányának csináltus-son egy halványkék muszlin ruhát egész sűrűn húzott, hosszú, bő szoknyával, váll kivágással, amelynek szélét klszitse két süni fodor, ibolya legyen a bal váll felett, két ibolya csokor elszórva, jobb-bal oldalon a szoknyán, kék bársony öv elöl megkötve a derékon és ibolyacsokor a liujbun. Ezt a ruhát azután télen ,is viselheti kevés változtatással. Most mindenesetre nagyszerűen fog áliid lesült bőréhez és szőke hajához, üdvözlet.
Jilgiiliit, bigy islmtosr
jg. augpizttn 12.
Jelentés a vármegye mezőgazdasági állapotáról
A közigazgatási bizottság ülésén a vármegye mezőgazdasági álla|>otára vonatkozó julius havi jelentését az alábbiakban terjesztette elő a gazda, sági felügyelő:
A hónap közepén az aratás befejezést nyert, sőt avhónap végére már a hordással és csépléssel is jó előre haladtak a gardák. Nem kedvezett azonban az időjárás a talajművelés! munkáknak és a takarmányok fejlődésének, amelyek az csőhiány és a nagy meleg következtében fejlődésük ben visszamaradtak, a tarlóba YC.tettek pe.lig lűinyosan keltek.
Az őszi és tavaszi kalászosok cséplése folyamaiban van, jő közepes termést adtak. A szemek általában jól fejlettek, a hektoliter suly jó, kivéve egyes helyeken a zabot, amelynél a melegebb fekvésű és kevesebb csapa, dékban részesült földeken kényszer-érés állott be, ami a ljcktolHersulyt leszállította. Egyes vidékeken nagy százalékban található a gabonákban a széditő vadóc (részeges árpa).
A tengpri a hónap első harmadában jól fejlődött, a hónap közej>én uzonban a szárazság, és meleg következtében fejlődésben megállott, a hónap végén Icesetl csapadék hatására azonban ismét fejlődésnek indult, címerét és csövét kihozta s ha a szem fejlődéshez elég csapadékot kup, jó közepes termést ad.
A takarmány- és cukorrépa fejlő-
désére ugyanaz mondható, ami a tengerbe. A l»óvégi esők ezek fejlődésére ís jótékonyan hatottak.
A burgonya legkevésbbé birta a szárazságot. A lombozat sok helyen elsült, a gumók aprók és kevés van a fészkekben, csak gyenge közepes termésre van kilátás. I,
A mesterséges takarmányok szenved, lek a melegtől és szárazságtól legtöbbet, az évelők és tavaszi vetésüek fejlődésükben megálltak, a tarlóba vetettek |>c(lig csak hiányosan keltek. A magnak hagyott lóherék igen gyenge maghozamot Ígérnek, bár szépen virágoztak, azonban a meglcrmékcnyillés rosszul sikerült. Ez azonban nem a szárazság következménye, hanem oz áprilisi fagyok hatására kipusztult poszméhek hiánya.
A réteken a sarjú fejlődése csak a nedvesebb helyeken kielégítő, "másutt gyenge. A legelők a meleg "és szárazig következtében nagyrészben kisüllek. A hónap végén esett csapadék hatására ugy a legelők, mint a rétek kissé feléledtek.
A gyümölcsfélékből csak a késői almafajtákból és helyenként dióból várható közepes termés, a többi fújták csak gyenge termést adnak.
A szőlők álla|>ola általában kielégítőnek mondható, bár helyenként a levél és fürt pcronoszi>óra és a liszt-burmut is fellépett kisebb mértékben.
ZSAK
PONYVA GAZDASÁGI KÖTÉL. LÓPOKROC, ZSINEG
legelőnyösebben vásárolható
H
Állandó nagy raktár aj éa használt zsákokban
irsch és Szegő
Zsák- és poBnaicns!
JMáioiud
kapnak a magyar falvak, illetőleg a vármegyék körjegyzősége?. Egyelőre összesen 1050 fiatalembert indit a magyar falvakba -a, belügyminiszter, mint kisegítő munkaerőket. Ez a 1060 fiatalem-!, ber momentán lényegesen fogja csökkenteni az állás-nélküli értelmiségi fiatalság számát, de azonkívül — és ez a legfontosabb — mérhetetlen hasznára lehlet a magyar vidéknek. Nem c\'ak abban, hogy bizonyos mértékig tehermentesítik hasznos munkájukkal a községi és körjegyzőket, hanem és főként azzal, hogy min-denoldalulag lanácftofaftssal szo£ gálhat a falu népének. Ugy kéip-zeljük, hogy ezt az 1050 fiatalembert, mielőtt missziójára küldi a belügyminiszter, előbb megfelelően Iskoláztatja. Csak igy kH hetvéges, hogy azok hfciszonnal kerüljenek a föld népe, a fali* lakossága közé, ahol programba! nem szedhető olyan feladatok vár nak fiatal és tetterős munkakész-) ségükre, melyekkel megbirkóznak nem engedi meg a próbálkozást, a félsikerü. ""Kísérletezést-Szociális érzék és szociális tudás kelt a falu-lltkárkodás ezer é* egyfelé ágazó tényekédésének\' ma radéklalan betöltéséhez. Ha erro megfelelő felkészültségű 1050 fiatalemberünk van, áldás fakad működésűk nyomán. Ha azonban a falu, a nép szeretete nélküli és* szociális hozzáértés hiányában szenvedők kerülnek\'ezekbe ntlszít-ségekbe, alig hisszük, hogy köszönet lesz benne. Al Itvj^yar falu ugyanis olyan, mint a húsvéti hi-mestojás. Csak gyengéd, szeretettől vezérelt, hogy ne mondjukf avatott kézzel lehet hozzányúlni, anélkül, hogy kárt ne tegyünk! benne. I | i t
— Saját érdekében 6s örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a
KopiUIa Bútoráruhix ö.tl wübator-kUl-litisAt megtekinti, vételkényszer nélkül.
JflZZBfltSD
Irta ; SZÁNTÓ QYÖRQY (Regény b Távolkeletről) 11
Hidroplánok jönnek a csa|>eji erődök felől. Csak nem légi tynadás? Nézzük.
Ott keringenek, egyre többen, egyre sűrűbb rajokban, mint n dögkeselyük. Utálom ezeket u jupánokat, irtóztató kegyetlenség van bennük és...
Ámbár Mitrofan, a balalajkás megmagyarázta. Nem kegyetlenebbek, mint fiz a taifun, földrengés, szökőár, amely évről-évre tízezreket pusztít el közülük. Gs már nyolcvan millió szorong a kis szigeteken, nekik keli Kina. Iigész Ázsia. Olyan életerő vau bennük... a kínaiak és hinduk elvégezték kétezer éve, most jönnek ők, mondja Mitrofan. Lehet, hogy igaza van. A tigrisnek is kell a borjú és én mégis a borjúi szerelem, u nagy, szép szemével és nem a tigrist, aranybafolyatott tussávjulval. Másoknak ö...
A hurmonikásban, abban a Szergej-ben, van sok tigrisszerü. Igaz, hogy tigrist még nem láttam harmonikázni, de ha lenné ilyet, ugy csinálná, mint ez az egykori testőrtiszt. Mi mind mókázunk, ő kegyetlenül vigyorog já-tékköíbc\'n é> ha néha rápillantok erre u megfagyod nevetésre, a nagy, erős feliér foguk huslépöen villannak rám a szétnyílt, keskeny ajkak mögül és a szürke szeme zöld mucskafényben izzik a gond.ilatok sötét pincéjéből t-s a szép, hatalmas, fehér keze húzza
a harmonikát, a lakkozott körmei ragyognak u billentyűk folett és... utálom szőke, sbnára kent bujának, körmeinek, fogainak, szemeinek fényét, villanását, csillogását, mint IX\'-campol is, u puzonost.
Ezt a franciát különben, ezt még jobban utálom. A cári lakáj legalább tiszta és kegyetlen, ez a Decujnp szennyes, ravasz és párfőm felhős em-bertrágya. James mesélte, hogy Liliaht, a csodaszép show-girlt, uki azzal a mérnökkel ott lakik a harmadik emeleten, külön szobában, de egyik jár a másikhoz, ez a francia rászoktatta valami kokainra, vagv morfiumra, vagy mindkettőre és Iilian pedig u mérnököt. Naphosszat delíriumban fetrengenek, hol külön, hol együtt. Nekem is kináll hasist és szédítő bc-szédzuhataggal ecsetelte, hogy csak ezért érdemes élni. Csak haljon meg, mondtam neki, ha ezért él. Az álom-élet szennye és nehéz parfőmszagokkul terlies, a mezőn, Isten napja ulatt pedig vadvirágok szincskcdnck és illatoznak nekünk, fis...
Elmondtam ezt uz egészet Müller-nek meg a Kondornak, amikor kint jártunk a dombok közt. A trombitás, meg a szaxofonos, ezeket szerelem, igazán jó fiuk és kedvesek, ahogy rajonganak értem u maguk módján. Az egyik filozófus, aki u fától még nem látja az erdőt. Kantot olvas, Istenbe/. nem jutott eL fin nem érlek ezekhez a dolgokhoz, de a buta.fejem-mel,* gy hiszem. Kant a sok fa, Isten az erdő. Ezen még gondolko-
zom majd...
A Szaxofonos szenvedélyes regény-faló. Mindig regényekben él, még az idegenlégió harcaiban is regényeket látott, maga is regényliös és a mozdulataiban színészi allűrök vannak. Ezeket valakinek ki kellene verni belőle, azért mutogatom neki mindig u vádvirágokat, meg a feliér jázmint, Isten ogy fehér jázminvirág. Mert szebb ö sem lehet. Egyáltalában...
Odalent most száll riksába Teddy Smiles undok felesége, s a pápaszemes szörnyeteg. Négy gyermek anyja és rám veszettül féltékeny. Ha nem mennék úgyis elsején, nem volna maradásom tőle. Ugy nézett rám tegnap is a vastag pápuszemén, mint egy kobrakigyó, de szó, ami szó, oka van rá, a hülye paprikajancsi Teddy örülésig belém van esve és üldözi miattam a szaxofonost. I\'ersze ez minden zenekarban igy van, ha...
A szobában ko|x>gtütíak. Ethel becsukta u naplót, eltette reliküljébc és ajtót nyitott.
— Csak én vagyok, ha nem haragszik...
James, a szürkehaju, ráncosareu szolrapincér volt, az egykori táncos-énekes steward. Hatalmas orchideacsokrot tartott a kezében.
— Kérem, hoztam ezt a csekélységet, rogadja...
Hirtelen kivörösödött, mint valami kisdiák és hazudott.
— Egy ur küldi, aki nem akarja magát megnevez... vezni\' -- dadogta és elrobaat a folyosón,
XVI.
Voltak esték, amikor a nagy sárga hallban unottan, álmosan és törődötten lézengett mindenki. Az öreg Humphrey lord ásítozott kis sarok-asztalánál, kezét minduntalan szája elé emelve és eUUbóblskolva, anélkül, hogy a monoklija leesett volna szemének lecsukódó héjjá elől. \'A pincé-rwc suttoglak, a kolibri-egyen ruhás kis groomok majd elaludtak u bejáróknál, u vendégek szótlanul költötték cl megrendelt étkeiket és hirtelen eltávoztak, hogy zajosabb és vígabb helyét keres, •scnek. Mr. Grey, a szállodaigazgató, akit kisenevi pincérkorában valaha (irünbaumnak is hivtak, kétségbeesetten integetett ilyenkor Teddy Smiles-nak valamelyik zöldsárkányos sárga függöny mögül, hogy vágjon bele a csendbe, fogja meg u távozókat. Amikor az integetés a kétségbeesésből fenyegetésbe csapott át, Teddy elfordult és majd megpukkadt a visszafojtott neveléstől. Hamar felkapta he-gedüvonóját, bemondott egy foxmars. cimet valami uj hangosfilmből és ját. szőttük, minden meggyőződés nélkül. Kózbeu Teddy ilyeneket mondott.
— Nézzétek azt a kétségbeesett zsi-dót ott a függöny mögött! A sárkány pofáját akarja imitálni. Az Eust HL versideon hagyta a dugóhúzóit, vagy még Ixtdzban. Pedig szeretne vagy száz palackból dugót huzui ma éjjel.
(Folyt, kóv.)

tfaft áugttfifag 12
ÍABKX ■QBUUM
Megalakult a Magyar Sakkszövetség Dunántuli Kerülete
Nagykanizsaiak is vannak a vezetőségben
A székesfehérvári sakkversennyel kapcsolatban a dunántuli városok sakköreinek megjelent vezetői megalakították a már tavaly tervbeveit Dunántuli Kerüle\'et A Dunántuli Sakkerület vezetőségébe több r agy-kanizsait is beválasztottak. Igy dis\'z-elnők lett dr. Krátky htván polgár mester, társelnök: Kelemen Ferenc bankigazgató, a nagykanizsai Ma-rőczy Sakkőr elnöke, titkár: Kálmán Oszkár ref. lelkész, a választmányi tagok sorába,: Pintér Sándor ny. postafelügyelő, a kanizsai Sakkör ügyvezető elnöke és Bőhin József, a kanizsai sakkozók egyik legkivá-lóbbja.
Itt emliljük meg, hogy a következő é.i dunántuli sakkversenyre Győr, Pécs, Sopron és Taabánya jelentették be igényüket. Igy előreláthatólag egypár évig biztosítva van a dunántuli sakkversenyek megrendezése. __
A Spitzer-kupáért vasárnap NTE, Zrínyi, Vasutas és a Levente válogatóit küzd
Vasárnap ismét nagyszerű mérkőzések Ígérkeznek a Zrínyi pá,lván, ahol Kanizsa legjobb 44 játékosa fog sze repelni a Spitzer emlékére alapított kupáért. A sorsolás szerint a Zrhiyl Játszik háromncgyel 3 órakor a Vasutas csapattal, inig az NTE liárom-iiegyed 5 órakor a 1/Jvenle válogatottat. Mind n n égj\' egy üt te; jó játékosokkal rendelkezik és előreláthatólag szép mérkőzéseknek leszünk tanúi. A nagy csapotok ugyanis rendelkezésre l>o-(sájtotlak Háry válogató kapitánynak néhány jó első vonalbeli levente Játékosi is. A nagy csapatokat ezen az utón is megdicsérjük, hogy nem húzódtak visszza egyébbként szép, de a közönség részéről u múltban nem nagyon méltányolt kupamérkőzéstől. Mi hisszük, hogy a közönség jobb belátással fog élni és tele Tesz vasárnap a Zrinyi j>álya tribünje, már annál is inkább, mert a hely árak nagyon olcsók.

(iyomorsavas szellemi munkásoknál, eldugult neuraszténlás egyéneknél és aranyeres betegeskedő embereknél reggelenként felkeléskor egy-egy kis pohár termé-sietes .Ferenc József" keserű víznek rendszerint igen Jótékony hatása van. Kérdezze meg orvosát.
Kétszázhuszonhárom egeret
szedtem a héten - mondta a baracskai határban egy pöttömnyi gyerek. Cipelte a zsákot, benne aznapi zsákmányát, meg a szerszámot, amivel kikotorja az egeret a földből. Fgy fillért kap minden ♦szedett- egérért. A héten keresett is kót pengő huszonhárom fillért. Bizony, szép kereset egy ihion, kis emberkének, akárhogy megizzad, mcgkinlódik érte a tűző napsütésben. Me? aztán micsoda szívós, edzett munkás lesz, ha ilyen komoly munkában csepere. dik fel. De tul ezen az egyéni szemi>onton, ki-kivánkozik az em. bérből a kérdés: hány egér lehet még abban a tagban, aminek egyik csücskéből kétszázhuszonhárom egerei szedett ki u baracskai gvciek? Manapság már sokkul biztosai,!) é< célravezetőbb irtási módok vannak. Ueformvilá-gunkhuit nem ártana erre is meg. ta ni tani a termőföldek birtokosait.
— (A főispán és alispán Zalaváron)
Vitéz gróf Teleki Béla főispán és dr. Brand Sándor alispán tegnap Zalaváron meglátogaiták Kroller Miksa apátot, akivel oz. augusztus 28-iki zaia. vári díszközgyűlés ügyeit tárgyal tik meg. likkor tartja Zala ir.e^vc Szent István évi diszköZgyülését és ekkor
avatják fel uz emlékoszlopot is.
— (Bizottsági fllés a megyénél)
A vármegye törvényhatósága, mint ismeretes, bizottságot küldött ki uz alispáni hivatalok átalakításával kapcsolatos munkák megbeszélésére. A bizottság most ülést tartott Zalaegerszegen dr. Brand Sándor alispán elnökletével és megbeszélték a l ivábbi teendőket.
— (A kanizsai borbélyok szent-István napi zárórája)
lapunk tegnapi számában clirás folytán a fővárosra érvényes záróra rendjelet közöltük. Nagykanizsára néz ve a következő záróra rendelet van érvényben: 10-én, pénteken este fél 10 -óráig tarthatnak nyitva, 20 án, szombaton reggel 7 órától déli 12 óráig, inig 21-én, vasárnap egész nap zárva vannak.
— (Az OTI vasárnapi kirándulási akciója a mórlchelyl tavakhoz)
A nagykanizsai OTI kerületi pénz tár vasárnap, augusztus 14-én a IX éven aluli mindkét nc.nbeli biztosi-tottjai részére kirándulást rendez n móriehelyi tavakhoz. Az ejész napi
kirándulásnál ebéddel é> uzsonnavacsorával a kerületi pénztár látja el a kirándulókat. A fürdés ncmenkffeti külön csoportban történik. DéK\'loM tábori szent mise, amit dr. p. Horváth Athanáz -hitlanár végez. Jelentkezni szombat délelőtt 10 óráig a kerületi pénztárnál. — (A posta a közönségéri)
Ujabb érdekes kiadvánnyal leple meg a posta a közönséget. Ismertető füzeteinek sorában ezúttal a postai megbízás, a küldemények meggyorsítására, a postai^ igazolójegyre, a több szörös táviralküldésrc, távirat feladásokra, teksfonbér letekre, számáthelye, zésekre és a rádióval kapcsolatos vitás ügyekre ad érdekes és hasznos felvilágosítást. Ezekről bizony keveset ludotl eddig a közönség, ez a füzet is bizonyára ezért lc>z népszerű.
Csóthl Géza
pápai prelátus, murakercszluri apát a falujában, a veszprémmegyei Csót községben kultúrházat építtetett. A csóll kultúrház csak egyik állomása a nagytekintélyű zalai főpap közéleti áldozatkészségének. Nemes, jóságos lelke éleiének egész során léplen.nyo-mon keresi az ulkalmat a közéi t való önzetlen és odaudó munkára. Jutalma ezért az általános tisztelet és szeretet, amely rokonszenves .személyét széltében körülveszi. Ennek egyik meg-nyilvánulása Csót községből érle most Csóllű Gézát. A község megfeslelelte
prelátus arckéj>ét és azt az általa épített kultúrház <liszlcrmébcn helyezik el. A hatalmas portré Fekete László nagykanizsai festőművész sikerült alkotása, akinek ecsetje egyre szélesebb vidéken képviseli méltán a nagykanizsai piktúra művészi fejlettségét. _
— (A jószivflek figyelmébe)
A Zalai Közlöny évekkel ezelőtt akciót indított egy szegény sokgycrme. kes család beteg gyermekének gyógypedagógiai taníttatására, A fin a társadalom jószívűségét azzal hálálta meg, bog}- jeleden végezle az évet. Az idén is szükség volna a közönség támogatására. Az útiköltséget a város fedezi, de ruhanemű kellene az intézetbe való elhelyezéshez. Kérjük a közönséget, akár fehérneműt, akár felsőruhát adjanak a szegény fiúnak. Az adományokat a szerkesztőség továbbítja.
- (Férfiholttest a Principálisban)
A murakereszturi csendőrségen jelentették, liogy a Principálisból egy férfiholtlesiet húztak ki. A murakereszturi jegyző megtartotta a hullaszemlét s csupán annyit sike ült meg. állapítani, hogy az illető ejy pécsi szabó, aki vusuti jegyét Vasváron váltotta meg Pécsig, de Kanizsán megszakította. Az 50 év körüli férfi a feltevések szerint vagy a szőlőkbe rándult ki, vagy fürdés közben fulladt a Principálisba.
r
\\ tétel ALL üzlete MEGY FUT
ZALAI KÖZLÖNYBEN I
— (Különös kartel)
A somogyiuegyei KötcíX) községijen különös kartelbe tömörültek a kovácsok és cséplőgéptulajdonosok. A cséplő-l dijaUit Ö .százalékról 7 szán-lókra emelték fel és uki ezt ncn> fizeti meg, annak a jövőben nem végeznek kovácsmunkát. Miután a környéken mindenütt (*ak 5 százalék a cséplés! díj, a megszorított kötcei gazdák panasszal éltek a kamaránál éi a miniszternél.
— (Oyujtott a villám)
A minapi vihar ismét tüzet okozott Zalában. Ezúttal Zalucrdödön vágott be a villám Szabó József erdödl köz. ségbiró házába. A szalmaleiős ház a hozzáépített melléképületekkel együtt leégett.
— (Életunt öreg)
Stlckl Imre 71 éves polányi gazda pajtájában egy ge endárn felakasztotta magát. Már halolt volt, mire rátaláltak. Öregsége miatt ment a hu. Iáiba.
ID(3
Melegebb
Prognózis: Mérsékeli szél, egyes helyeken még zápllresó, ■ hőmérséklet kissé emelkedik.
A Meteorologlal Intéiet nsgykuiliMl megflgyulöéllomAna Jelenti i Hőmérséklet tegniip este 0 érikor:
19.8,+ ma röggel +18 8. délbon + 228.
Hirdetmény.
PStrétel Közbirtokosság Legeltetési Társulata tulajdonát képeiö
kocsma és azat&oaüzlet
helyiségéi 3 egymásulén követkeift évre 1938. évi szeptember hó 4 én délután 2 órakor a községi biró-háznil nyilvános érvtrísen a legtöbbet ígérőnek birbeadla. Bővebbel a községi bírónál. Pölréle, 1938. évi aug. 9. un
Városi Moxfló. Ssines filmcsoda! Ma csütörtökön
Hainalhasadás
Ezenkívül bemutatásra kerül: A spanyol polgárháború romantikus epizódja.
Elcserélt menyasszony (BŰVÖS lámpa) Aktuális Magyar Világhíredé
Előadások: 5, 7 és 9 órakor. --Az 5 órai előadás fillére,.
BAKAI WOTLOlf*
1988. auguttjüt 12.
Spanyolországban még dúl a háború
Mindkét hadszintéren győzelmet jelentenek a nemzetiek
Saiamanta, augusztus 11 A spanyol nemzetiek jelentése szerint a Franco-csapulok «z esztrama-zurai szakaszon Xlaregba és Buediane folyók között áttörték a köztársaságiak áliásaitSós 12 kflomóleros szélességben é» o^y .kilométer mélységben elöi-enyomultak. Kzzel néhány község is kezükre került.
A déli hadszíntéren Llano tábornok aratott nagy sikereket. A köztársaságul k vesztesége nagy, a nemzetiek szép zsákmányra is teltek szert.
Bombázták a nemzeti repülök Ta-labonu és Valencia kikötöit is, valamint Anlula városát.
TiQU40u^Voí - \\AAAiT> •
fia&y
A VONAT elé vetette magát a j>est-szentlörinci vasútállomás melleit Bende Ilona 20 éves budapesti uri-leány, aki a vőlegényével összeszólalkozott.
A MINISZTI-IITAXACS tegnap tiz óra hosszat tartott. A négj\' nap végén a kormány liosszabb közleményben tájékoztatja a közvéleményt az elfogadóit törvénvjavaslalokról, rendeletekről és elhatározott kormányzati intézkedésekről.
AZ C(iYVfiI)(iYILKOS Darányi Kr-nönél drámai tárgyalás után a tábla szabadlábra helyezte. Darányinét a törvényszék hat évre ilóltc el, a íábla a bizonyítás kiegészitésél rendelte el.
TIZ EVI fegyházra Ítélte u Kúria a sikkasztó Torday László gazdasági tanácsost, aki 150.000 pengő kárt okozott a kincstárnak.

MAICSEK, a horvát ellenzék vezére Belgrádban tárgyalásokra készül a kormánnyal.
LEMONDOTT állásáról PaoIoEn-rico Salem trieszti polgármester.
BALBO tábornagy két óráig tárgyal\' Berlinben Göringgel.
A SZOVJET legfelső tanácsának első kamarája összeült a Kremlben, amely cn Sztálin is jelen volt. Az ülésen megszavazlak egy 127 milliárd rubeles hitelt.
ELÉGTELEN nyelvtudás miatt 13 erdélyi magyar tisztviselőt. elb)csá-tottak állásukból.
BERLINBEN funtos angol-német és francia -német tanácskozások folynak. [ . ,
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában
Hirdetmény.
Az Iharosberényi Legeltetési Társulat ta;ál tulajdonát képező
nagyvendéglöt
mellékhelyiségeivel egytltl 1938. évi augusztus hó 21-én délután 1 órakor a helyszínen 3 évre (1939 ;anuár 1-161 1941. december 31-lg) terjedő Időre a legtöbbel Ígérőnek bérbe adja.
A Legeltetési Társulat fenntartja magának azl a jogot, hogy a 3 leg-töbíet Ígérő közül szabadon válás; I.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%--, amelyei a legtöbbel Ígérő árveré-végeztével \'/, évi bérnek megfeie ő összegre tartozik kiegészíteni, amely ösizeg, mini kaució és a bérlet lejáriakor utolsó negyedévi bérbe sz -miita\'ik be.
Érdeklődök forduljanak a társulati elnökhoz.
Iharoiberény, 1938. mg. 9.
Tóth József
„10 Leg. Társ elnflk.
Nagykanizsa megyei polgármesterétől.
város
18.481/1938.
Tárgy: Erdei mfllák értékeaüésf
üisi hirdeti
Az 1938/1939. évi rendes erdei föhasznátatokbói (24 kat. hold vágáí-lerOleíről) kikerülő tölgy, bUkv, gyertyán stb. műfákra nyilvános zári Írásbeli versenylárgyaláít hirdetek.
A zári Írásbeli ajánlatokat, melyeknek borítékja .Ajánlat az 1938/ 1939. <vi vágásból származó mtlfa megvételére- jelzésed látandó el, — legkésőbb folyó évi szeptember hó 6. n&p,ának déli 12 órájáig a pol-gármesleri hivatal iklatójába kell benyújtani, vagy poslán beküldeni.
Bővebb felvilágosítás a városi gazdasági hivatalban kapható, ugyanott átvehetők a versenytárgyalás feltételei is.
Nagykanizsa, 1938. évi |ullus 29. 2iTo Polgármester.
Hofherr— Schrantz- Clayton -Sliuttleworth gyártmányú
EKÉK
lOkUrptnoél kormánylemezzel, pormentas csapiakkal, meghosszabbított kerék-
agyakkal, u| típusok Bnmű-kfidö zsirozóval.
BORONÁK
2 lagu és 3 lagu, könnyű és nehéz
kivitelben. VETŐGÉPEK
kmalas- és tolórendsrerten.
Darátók. S»oih«Mk. Si<IAiui4k. 8«»l«pr*aak. R-tpavégófc. Vultt.étoi-ok.
Kapbalók és megteklnthe\'ök nagykanizsai lerakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
mmg, mfltrigya, nSvAnyvédelmi.iereh, •tb. k.rnkrdéribu
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Teleion 180.
Egy apróhirdetés a Zalai Közlönyben
pár fillérért
szerez Önaek lakót és megkíméli Önt az utánjárástól.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Sok pénzt takarít meg
tüzelőanyagon Szabójói vett
zománcozott
Asztal-tűzhellyel!
Kedvező fizetési fellételek. Minden tűzhely garanciával.
SZABÓ ANTAL sportüzlete, Fö-ut 5. sz.
Ofcsénhjőt ortta moziban szárakazhalik
IlmkiilmilittI lililui Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1938. mijus 15-16!. ErxaAbat-Mr—VaautéllomAa
<S0 525 7M 9 20 11-09 13 »» 14-15 I6-3Í 1720 18-20 20 H 22 25 2320 2350
Erziébet-lÉrre
» | M 3
I J fi s*
M
M
>
ketenyei menetrend
UUnyiról Ind. B 45 Ná^ykinlllirl M. 7 55 Mágjkinliiáról Ind. 14 00 UUayértMu 1810
APRÓHIRDETÉSEK
) 60 llllér, mlndsn lovébbl t,6 * llllér.
ÁLLÁS
Intelligens hölgyek éi urak állandó karaaatra felvétetnek. Megfelelés esetén fix. Jelentkeiés Horváth ujságárudában reggel 8-9, este 6-8 lg. 2212
_ADÁS-VÉTEL
Karákpárak kedvező részletre legolcsóbban kaphatók Vajda vaakaraa-
* "* \' 1852
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉQ
KélHzoba hallos öaaxkomfartoa lakás kiadó Sugár-ut 16/e. 2213
KÜLÖNFÉLE
Háwixra áramvonalas hatszemélyes autó olcsón bérelhető. Kaufmann Manó. Telefon állomás 2 22. 18^8
Vixvaxatákat sajátkezüleg szerel és javít — Jerausek, Erzsébet-tér 18., telefon 526. 2099
100 vagy 180 birkával októberre fal«a juháaxnak ajánlkozom. Magyar Inirr. Hahót. 2205
Mindennapi leveleiésból össxegyUJtóit bályagat. régi vagy uj tömegeket, magyart és Külföldit, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarlts Lajos, a Zalai Közlöny f. szerkesztője. Érdeklődni lehet telefon 78. »*• vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 éra között.
Kiadja: Közgazdasági Részvénytársaság Gutenberg nyomda és Délzalai Lapkiadó vállalata. A kiadásért felelős: Zalai Károly nyomdavezető. Készült: A .Közgazdasági Rés/vénytársaság Nagykanizsa": Közgazdasági Részvénytársaság Gutenberg nyomda és Dél/alai Lapkiadó vállalata nyomdájában Nagykanizsán.
I
78a Srffrlyam 182 Mán.
Nigykanliu, 1938. augusztus 13 siombat
Ara 12 ím.
ZALAI KÖZLÖNY
uikaMUt éa kiadótóalal: l\'óut 5 szám. Megjeteatt niiadoi béttózoap déluUti.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 1 pensó 40 Hllér. Szerke«tó.égl éa kiadóhivatal! tclcton: 78. u.
mélységes gyászba
borilotta a magyar társadalmat, az egész országol és mindenkit, a^jp ivek érző, emberi szive vun, az a borzalmas katasztrófa, ami a debreceni Nagyerdő közelében történt, amely tizenkét emberáldozatot kövelelt egy napsugaras, pompás nyári napon.
Megrendülve áli minden magyar ember a tizenkét áldozat összeroncsolt holtteste előtt, hiszen mindegyikei úgyszólván é\'e e virágjában, nehéz pályájának munk:ihevében, köIelességietjesitéNe közben, rajtaütésszerűén ér;e utói a kérlelhetetlen halál. »
Különösen nagy gyász érte azonban a magyar újságíró rendel, amely hat tagját l£tja ma kiterítve u gyászdrapérjás ravatalon.
Valami megrázó döbbenel üli meg a magsar lelkeket ennyi áldozat láttán. Álz utóbbi idők egyik iog nagyobb, legdöbbenetes^b ós legszomorúbb katasztrófája az, ami a Nagyerdő melleit történt és,oly súlyos áldozatot követelt ismét n magyar testből, az öpszezsugor[>dott / szenvedő trianoni magyarságtól
Hat ímagxar ujságiró, lapja meg-bizá>ábói hivatalos kiküldetési)(en, repülőgépen útra kelt, hogy minél előbb számolhasson 1« olvasóközönségének a hortobágyi ünnepségekről, a lefolyt pilótatalálkozórók hogy hivatásához hűen szolgálja közönségét, a magyar társadalma^ hogy a modern technika és fejlő»-dés minden eszközéi használja a gyors hírszolgálatra.
O\'ak a közönség, az olvasók, a társadalom : ez lebegett a magyar újságírók szeme előtt, amikor bc-szálllak a repülőgépbe, hogy minél elölt ott legyenek redukciójuk szerény Íróasztalánál és lediktálhassák tudósításukat. Jiogy percek multán már n rotációs moloch ezerszám utcára és világgá dobálja munkájuk, fáradságuk gyümölcsét.
Oak ujságiróember ludja megérteni, csak az tud;a értékelni, milyen munkát végzett a magyar újságosnak ez a hat hőse. akit a beiü fanatizmusa a közélet szolgálata ós a magyarság szeretete késztetett arra. hogy repülőgépbe szálljon és saját élete kockáztatásával is szolgá\'atára legyen a köznek. Most is, mint mindig: mert csodás magnetikus kapocs köti össze a magyar újságírót a magyar közönséggel. 1
Ez az össz-őforroltság, ez a megbecsülés, ez a kötelességérzet, amely köldökzsinórként köti össze "a magyar újságírót a közönséggel. oiva-\\ sóval, késztette a hat riportert arra, hogy megtegye kockázatos útját.
És a hat inagyar ujságiró életével fizetett. Mint a hős magyar katona a fronton, a becsület mezején, a kis magyar rög védelmében és mini a többi hős, akik kötelességteljesítés közben megdicsőültek.
A magyar társadalom megrendülve áli kihűlt tetemük előtt és a kö. telcsségteljesités hőseinek kjtyi^ói
á német-magyar barátság elmélyítését várják Horthy Miklós kormányzó németországi látogatásától
Imrédy miniszterelnök és Kánya külügyminiszter is elkíséri a kormányzói párt — A föméltóságu asszony kereszteli az uj német cirkálót - A német sajtó visszhangja
Budapest, augusztus 12 Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója Hitler AJdolf vezér ós birodalmi kancellár meghivá\'ára augusztus folsámán a főmélló-ságu asszonnyal, valamint viléz Imrédy Béla miniszterelnök* kel, Kánya * Kálmán külügyminiszterrel és vitéZ Rátz Jenő homvédel* ml miniszterrel többnapi tartózkodásra Németországba utazik.
A kormányzó ur őfőmél lóságát ezen az utazáson elkísérik Uray ist-ván, a kabinatiroda főnöke, v^téz Jány Gusztáv ultábornagy. a kato-nai iroda főnöke, valaminl a hiva* lalos kíséret többi tagjai. i
Ai főméllóságu asszony ez alkalommal Kielben megkereszteli n fciémel haditengerészet egy uj cirkáljál. A\'z utazás prbg(ramjábafi. szerepei a nőmet birodalmi fő-váqusjvuk, továbbá Hamburg ós
Nürnberg városoknak megtekintéi se. Az első hivatalos fogadtatás német területen Bécsben fesz.
Berlin, augusztus 12 A német sajtó nagy örömmel veszi Horthy Miklós kormányzó küszöbönálló ném^cfszági látogiafcV-sál. A lapok vezetöhelyen imák a láU^áliásrói ós leszögezik, hogy a magyar államfő meghívása a két ország közölti barátság fokozottabb elmélyítésére vezet. •
A! Frankfurter Zeitung arról is ír, hogy a látogatással a kormányi zó és a német birodalmi véderő közölt uj kapcsolatok is keletkeznek\'! Ismerteti a lap a régi fegyverba rál-ágot és Horthy Miklós ország-vezetését. Hangoztaják, hogy sziveden nyújtanak baráti joblxit annak azfwrszágnnk, amely színién keresi a békeszerződések megalázía\'ásából kivezető utat.
Ma fogadta lord Bnnclman a magyarok küldöttségét
Átnyújtották az angol megbízottnak a felvidéki magyarság követeléseit — Hodzsa Milán a szudéta követelések huszonöt százalékát teljesithetetlennek tartja
egvlk nyilatkozatában kijelentette, hogy a szudélanémetek követeléseit
| London, augusztus 12 Lord Runciman ma fogadja a feli vidéki magyarság vezciőit. Aj ma-« gvar kisebbség ncvél-en Szüllő Gé-1 za, Jaros A|ndrás és Károlyi gróf jelenlek meg öz angol megbízott előtt, akinek a déli óráktan átnyuj-i tották a magvai? ág követeléseit ma gába foglaló emlékiratot.
A magyar küldöttség az e&ő. a melyei lord Runciman a némelek után fogadott. Ennek a ténynek mindenütt nagy jelentőséget tuiaj-donitanak.
Hodzsa véleménye a német követelésekről
Prága, auguszlus 12 Hodzsa Milán cseh miniszterelnök
áttanulníájnvozta és azoknak tyven százalékát elfogadhatónak tartja. További huszonöi százalék olyan, hogy niegboszélós tárgyát képezheti, de a követelés hátraiévő huszonöt százalékát elfogadhatatlannak kell tartania. Afra a kérdésre, hogy mit tart különösen elfogadhatatlan-* nak, a ceh miniszterelnök igy válaszolt : ,
— Elfogadha\'a\'Iannak tartom a területi önkormányzati követelést és ugyancsak teljesithetetíennsk azt a kérést, hogy a szudétanémeteknefc (okozolt károkat 1918-ig visszame* nően téritsc meg a cseh kormány.
babérágát rakja le ravatalukba
A magyar újságíró rend mélységes gyászában, együttérzésében, kzo lidarálásában, "agy, néma fájdul-ban néhány percre leteszi a tollat* hogy szabad folyást engedjen benső érzéseinek és áhila\'.os lé\'ekkei kérje a jóságos istent: hogy a kötelesség
teljesítés áldozatainak koronájával ékesítse és a megdicsőültek gAtoüá-\' jávai övezze Őket.
A magyar újságíró rend nefelejcsből és örökzöldből font koszorúját teszi le a hat magvai\' hős ,uj4 tfágiró ravatalra « ». \'
(B. IQ
T.
23 (J
A MINISZTERTAN\'ACS csütörtökön egész napi tanácskozása alatt » honvé-delein, az Összeférhetetlenség és ga-bonaérlékesitós kérdéseit tárgyalta. A négynapra terve/ett tanácskozásokat valószínűleg jóvö hét keddjén és szerdáján is folytatják.
SZÁZEZER csomó gabonu pusztult e| Nagykörösön lüz következtében.
A HADIROKKANTAK háza Kollár Gyula hadirokkant építész tervei szc. rint megépüL
A SZENT ISTVÁN ólpengősókel for. galomba bocsájtották.
MEGÖLTE a bánat (iyöngyösön Tóth Mihály ismert gazdát, meri ineg. halt a felesége.
JAVÍTHATATLAN tolvaj Kéri Ist vánné Szabj Margit 30 éves budapesti szobalány, akit a bíróság niont jogerősen három évi fegyházra ilélt.
A FEGYELMI választmány Antal Endre uj|>csti városi főögyész szabály, szerfi vámelbánás alá vonását rendel lu el (fegyelmi büntetés mellőzésével) és visszatartott illetményeit kiutalta.
A SZENT ISTVÁN emlékét megörökítő törvény elkészült, Fehérváron már készítik az enilék-országgyülést a városház-udvaron.

OLASZORSZAG de,ember végéig betiltotta az élőállal bevitelt.
A KATONAI egyenjogúság megilleti Mugyurországot: ez Jugoszlávia "^Uís-IHrtitja.
A SPANYOL vörösök offenzívája végleg összeomlott. A francia kijk máuy a spanyol határ megnyitásával fenyegetödzik.
AGYONVERTE puszta kézzel saját édesanyját Libánfalva községbe" Su-cíava. Izidor malommunkás.
I\'ELLAZADT a kínai halálzászló-alj, amelyet a japánok még a múlt évben felállított koncentrációs táborba internáltak.
<B0N lenne, ha nem készülnénk fel.... — mondta a hadgyakorlatok befejeztével Mussolini.
LENGYELORSZÁG megszünteti állandó népszövetségi képviseletét.
AZ OROSZ költségvetés 40 százaié-kát fegyverkezésre fordítják.1 A háború még sosem fenyegetett olyan komolyan és olyun közelröl, mint jelenleg — mondták a szovjetunió legfelsőbb lanácüátan.
FRANCIAORSZAG megváltoztatja eddigi spanyol |>olitikáját, ha Franco nem nyilatkozik az önkéntesek visszavonásáról.
I* L\'f
SALAI KOZLONM

1B38. ag&tjjg.
A Japán-orosz meg-meíé* BtÉB
uj arőre kapott a Japán-kinai háborúskodás
t Tokió, auguszius 12
Hivatalos jelentés szerint augusztus 10-ig a japán—orosz határincfc densnól 300 japán vészelte életét. Az oroszok vesztesége: 330 halott és m sebesüli. , .
TokJo, auguszius A japán csapatok és a Szovje^ ütegek parauosnokai ina ismét ta-nác^koz&sra üUek össze Csa\'igku-feng közelében. Ai megegyezés sze» rint 1. a felek u jelenlegi állasokban abbahagyják a tüzelést (ez mái* megtörtént tegrtap I), 2. eltemetik a halótUtkat, 8. megáilapiják a közös határt. \\ , ,
Sanghay, augusztus 12 A japán -orosz viszály elsimulása ulán ismét nagyobb erővel indult meg a kiírni harctéren a csatározás. A kínaiak erős ellenállása azonban hál ráitatja a japát\'iok előrenyomulását. Kiiuitajngnál ma véres haf-cokbun Ugyan elfoglalták a japánok Oengosiuagot, de egyetlen roham 800 japán halottat követelj Miután e szakaszon félmillió kinai van, u japánok megkezdték a csapé l össze voiuisoka t.
Az agy és a gerincvelő meg-betegeaeselnek kezelésénél a reg úU ocvau, ilaztán termeszeles „Ferenc Józscl" keaerUviz — korán reggel egy pohárral be ve ve — a tápcsatornát alaposan kitisztítja, a továobí béimuköúe»t elősegíti, a gyo-morcmésxtest megjavítja e* fokozott anyagcseréi eredményez, Kérdezze meg orvosát.
Európabajnokságot nyertek vtzipolozóink
London, augusztus 12 Az Európa bajnokságokban vízi-polozóluk 2:0 uráuyban k\'gyöxték a uéuieteket és ezzel ismét Európa bajnokok lettek.
A 200 in-cs mellúszásban Angyal továbbjutott, I-\'ábián kiesett, (iróf 400 méteren 4.57.l-es Jó idő-
A halott vörösök Igazolványaival „spaoyolosltják" a nemzetközi dandárt a köztársaságiak
Burgos, dugusztus 12 A hadvezetőség végre megállapitotta, miként követik el a spanyol köztársaságiak a visszaéléseket: Minden e|. hunyt spanyol vörös-katona igazolványát külföldi önkéntesnek adják, igy néhány héten belül nem lesz külföldi katona a vörösöknél, valaineuuyi spa. nyol névvel lesz ellátva.
»g a Kopstoln Butor-áruhái állandó butorklállltását. Izléee« ém olotó bútorokat kedvexö fizetóal teltételekkel váeárolhat.
I
,Mptm, kn Mpkur
Angnsztns 31-én tárgyalja a bizottság a város Jövő évi költségvetését
A város jövő évi kttllsógelőirjányi zata már sajtó alatt vau és a Szánn vevőség rövidesen megküldi fl hatalmas füzetet a pénzügyi bizottság tagjainak, valamint minden eg.ves képviselőtestületi tagnak. A költségelőirányzat a legnagyobb pontossággal van Összeállítva, lig.v hogy n laikus ember is azonnal kiismeri magát benne és mindent megtalál, csoportonként ós szákonként osztályozva.
A város folyó évi költségvetése 1,701.805 pengő, a jövő évi előirányzat 1,758.135 pengő, vagyis dacára a beruházásoknak és nagyobi) kiadásoknak, mindössze 56.510 P a többlet a folyó évinél.
A költségvetést legkésőbb szép-, tember 16-ig le kell tárgyalnia a közgyűlésnek. Megbízható értesülésünk szerint a pénzügyi bizottság" augus&us 31-én ü» össze a költség velés letárgyalását, tfml több nni pot fog igénybe venni. I
80 kontár-ügyet tárgyalt egy hónap alatt a városi rendőri bfintetőbiró
Gyakoriak az 50 pengős pénzbQntetések
Hogy az iparügyi halóságok piln-t | dent elkövetnek a. legális iparosság \' védelmére ós a jogosulailan ipar* űzök lehelellenné tételére, bizonyiM ja az a sok felejlenlés is, ami a j«vi gcBulailan Ina.-üzők ellen történik. Igy az elmúlt hónapban n város) rendőri büntetöbiró 80 kontár-ügyet tárgyalt le, amely legtöbb esetben Ítélettel végződött. Volt köztük sok olyan Ítélet is, amikor a. rendőri büntetöbiró 60 pengős pénzbírságtól szabott ki a kihágást elkövető terheltre. Érdekes, hogy a legtöbb jo* gosulatlan iparűzés a hői szabóságban történik. Nagyon sok azoknak a száma, akik minden kellék és feltétel nélkül pénzért varrnak és igy tisztességtelen versenyt követnek el azokkal szemben, akiknek meg van
az ipar jogosítványuk, viselik a közterheket, alkalmazottul; után az OTl-terheket és épen azért nem tud nak versenyezni azokkal, akik semmiféle adót\' nem fizetivk.
A, piaci elővásárlási sikerült a minimumra szol inni. A rendőrség, mint a városi közegek szigormui őrködnek, hogyftndel teremtsenek és a fogyaszióközönség érdekeit védjék. \' i
A legutóbbi tejrazzián több kifogásolható tejet -.díált az ellenőrző piaci közeg, főleg az egyik közeli somogyi község lejárusltói részéről, akiknek gyenge lejét felküldték a •szombathelyi vegyvizsgáló intézethez.
Állandó ellcnőrzós tárgyát képezik az éleimicikkck is. i
Angnsztns 20-tól közszemlére teszik az n] választól névjegyzéket
Megírtuk, hogy a választók összeírása befejeződött ós 300 választóval több az u3 választók száma at eddigieknél. \' \' i
A,z uj összeírások alapján elkészített választól névjegyzéket augusz-
tus 20-tól augusztus 30-ig közszemlére teszik a városháza II. emeletén 29. ajtószám alalt levő szegényügyi hivatalban. A közszemlére kitett névjegyzék ellen eseiieges hiányossága vagy bármi más oknál fogva
Nyári vásár alatt felhalmozódon nagy tömeg maradók
nagyon olcsón
Siiii Divatüzlet. Nagykanizsa
Kartonmaradókok, dalénmaradókok, magyar kasmórmaradékok, floconmaradókok, zeflrmaradókok, Ingpuplin maradékok, ■Iffon- és vászonmaradékok, santungmaradókok, lenvászon maradékok, crappa de chlnemaradékok, Imprlmémaradékok, selyemmaradékok, marokénmaradékok, faháncsmaradókok, cloquémaradékok, plquémaradókok, női fehórneműanyag maradékok, női- és férflszftvet maradékok
1 mM ritóira, iltöiyökra és iifleta ilkitiis lérairt.
Fflrdőazoba
berandezésekot kedvező részletre legolosóbbin szállít
MENDLOVITS
minden teljes jogú választópolgárnak felszólamlás! joga van. Á felszólamlásokat a központi Választmány legkósöibb .szeptember 16-ig letárgyalja. A központi választmány határozatát a közigazgatási biróság-hoz lehet megfellebbezni, amely legkésőbb október 16-ig letárgyalja a beérkezett fellebl>ezóseket.
Baba-keresztelő
Vidám szepetnekl történet
Aki kételkedik a történet valóságában, nosza induljon ei Szepetnek-re. meg se álljon a szepetn^ki paró-1 káig, olt kérdezze meg Locsmánfiy. Kálmán tisztelendő uramat, (ki az ügy komolyságánál fogva bizonyára nem fog kilérnj az érdemleges válaszadás elől, meri hát egyébként is kötelessége hivatalból nyilvántartani az Ilyenfajta e eményeket, ügye ket. ( [ I
Két angyali nyolc éves kisleánynak — legyen az egyiknek Horváth Magdi, a másiknak mondjuk Czi-gány Tini a neve — szép kisbabái hozott a Jézuska még a inukidején: Egyiknek barnát, a mádknak szőkét, egyik szebb, aranyosabb, mint a másik. A kél kislány persze elhalmozta szebbnél-szebb toatakeleflf\' gyével a babákat, volt azokon cseppnyi úszónadrágtól kezdve téli bugyogókig, hátulgombolós estélyi ruháktól előlgombolós belépőig! minden ruhanemű,. A la mode, melyeknek szabását Poirett mester ís megirigyelhette volna. ■
Jómagam ugy győződtem meg er ről, hogy két ujjam közé fogtam! egyik, másik kisbabának is a nyakát, jól megráztam s fejjel lefelé fordítottam őket. A Illa szinü se-t fyemharisnyából készült fügefalevéltől a hupikék lélekmelegitőlg minden szinegyvelcget megiáttanl igy bennük, ugy nézlek ki, mint a fejével lefelé tartott pipacs, vagy a dupla mákvirágok szirmai.
A( kél kis pajtásnak, — olyanok, mtnt két ide-oda csapongó tarka pillangó — természetesen első dolgai voH nevet adni a babáknak ; meg is kerevzlelték a maguk módján, — kl tudja, talán homokot, vagy hamut öntöttek divatosrafestett kóc-fcjükfc re, vagy korpa-hasukra — ám a ko-re-szíelósnek ezt a barbár módját mégsem tabtftják kielégítőnek, elvégre nem kislányoknak, hanem papoknak való munka a kereszte-
Hóssxas töprengés, megbeszélés ulán — persze a mam&k tudtán kívül — egy szép virágos nyjári reggel ünnepi ruhába öltözött a két kis pajtás, ünnepi ruhftba öltöztették s pólyába kötözték babáikat is s rnijit a felnőit keresztmamák, vagy ma-dámok, ők is nagy-komolyan vitték előretartott két karjukban ünneples, meiev arccal a keresztelendő babákat végig az utcán egész a pléi bániáig, ahova szívszorongva álll-> tottak be. «, ) \'
— Dicsértessék a Jészus Krisztus ! köszöntötték a komoly tisztelefulő-bácslt, aki éppen reggeli újságját olvasta. i \\ I \\
Ti3a-8Qgti\'gttt< 13
BALJAI KÖZLÖNY
Szeptember 1-én kezdődik Budapesten a Lakberendezési Őszi Vásár
_ Tiszte lendőbáosi kémia... kérjük szépen. - azért jöttünk... azért jöttünk... hogy részesítse a keresztelés szentségében a mi kisbabáinkat és, hfcaen a Jézuska hozta mindkettőt s még nincsenek megkeresztelve. \'
A komoly llsztelendőbácsi letette az újságot, nagyot nézett megvakarta a fejét, majd olyan har ány nevetésbe kezdett, hogy csak ugy renglek bele a plébánia falai.
Megfogta az apró vizeskancsót, mely olt állt előtte az asztalon, odament a két kis kciesztmamához s rájuk (öntötte a benne léVŐ vizet. Alaposan nyakon öntötte őket. A kél kis apróság sikoltozva, de lx>l-dogan meneküli a parók a hideg, komor fald közüt a mamákhoz, mert a zuha\'agnak egy-két cseppje a pólyásbabákat is érte, igy tehát mégiscsak megtörtént hivatalosan a keresztelő, amire a tiszle\'endöbácffi öreg plébános kordban is mosolyog, va fog visszaemlékezni.
Kungl Lajos
2065 n|ság van ■agyarországon
466 magysr nyelvű lap jelenik meg külföldön
A m<jst megjelent Ma-jfy gyár Sajtó Évkönyve Mr/ uj kötete érdekes be-wf pillantást enged a ma-JmL gyár sajtó kulisszái ^^^ mögé Magyarországon és külföldön, de magyar nyelven jelenleg összesen 2530 lap jeWlk meg.
Budapesten 1160 lap jelenik meg Ezek kfríÜ. 23 napilap. 6 hétfő reggeli. ?2 kőnyomatos hírlaptudósító* 77 politikai hetilap és 2D várospoliti4 kai újság. 108 pénzügyi és közgazdasági lap Budapesten !
A*z ipari és kereskedelmi száma 205), a mezőgazdasági szaklapok számú 16. az idegenforgalmi szakirodalom viszont $2 lappal szereped I
Érdekes, hogy 11)5 egyesületi, sz.r vezeti és érdekképviseleti lap van, de még érdekesebb. h°gy hivatalos lap Is jelenik meg. Az irodalmi lapok száma 106, az egVhá \'i és vallásos lapok száma 128.
Vidéken ősszegen 605 lap Jelenik meg. Ezek közül közei "50 napilaps a többi politikai he^lap, tudományos, slb. Legtöbb lap Szegeden jelenik meg": 17 I
Külföldön Romániában jelenik meg a legtöbb jnng\\ arnyelvü ujvág, összesen ,273. Amerikában csak 5)0, Csehszlovákiában 65 és Jugoszláviában 22 lap Jelenik meg ^magyar nyelven. Ez«ken kivül van még a többi államoklum ö-sacsen ,15 magyarnyelvű újság.
\\ü&
Zivatar
Prognózis : Máraékelt szél, több helyen zivatar, a hő a nyu gsti megyékben kissé csökken.
A Meteorologlal Intézet nagykanlual megfigyelőállomása Jetontli
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: 19.0,-f ma reggel +18.0, délben + 23.6. Csapadék \\ 00
F.bljcn az évl>en szoptmiiher 1—12-ig tartják\'inén nnda|)eslen uz ö>«i Lak. berendezési <J> Háztartási Vásárt u városligeti Iparcsnrnokbnn. Ezúttal az flszi \'Vásár három szempontból hir óriási jelentőséggel. Az egyik az, hogy maradéktalanul mutatja be a" mode rn lakberendezés minden kelté két és minden uiilásál, a másik az, hogy egész lendkivűli módon valósággal kioktatja az érdeklődőket a modern háztartás mint!ei liulnivuló-jjáról, a harmadik az,\' hogv
egész bizonyosan fellendíti a tespedő Idegenforgalmat. Harminc szakma ke.
Bedő Józ ef le\'.envei gazda ellan kcreveioJ adtak be a kir. járásbiró-t ság\'nál. A tárgyalás folyamán Bedő hamis tanúvallomást tjtt. Az eset kiderüli ^^Bedöt hamis tanuvallo-mástétel miatt törvényszék ,elé \'állították.
A szentistván-évi jubileumi ünnepségek során tudvalevőleg két napon kérésziül közszemlére bocsátják a Szent Koronát. Ezrei kapcsolatban nem lesz érdektelen, ha kissó visszanézünk a múltba legnugyobb nemzeti ereklyénk sorsára.
Igen kevesen látták a Szent Koronát. Alig van olyasvalaki, aki az 1807-es királykoronázáson rézlvell volna, 1917-ben Károly király megkoronázásakor pétiig közszemlére volt ugyan téve, zarándokolt Is az ország, azóta azonban a Sz\'at Koronát a királyi várban őrzik. Volt egy idő, amikor sokat l>eszéllek arról, vájjon hitelese a Szent Korona. Ma már tutijuk, hogy a Korona hitelessé; éhez a legszigorúbb tudományos megállapítás szerint :em Térhet a legkisebb kétség sem. Akik, kevesen, kétkedtek, azok leginkább arról szóltak, hogy a Korona kalandos viszontagságai közben sokszor volt rá alkalom, hogy azt egyesek a maguk javára másolattal cserélj ó\'< föl. Hiszen trónkövetelők, külföldi államfők versenyezlek a Koronáért. amelynek bírása egyenlő v >lt a magyar trón birtokolásával. Már uz Árpádok alatt megkezdődött a Kö-
retében vonulnak fel azok az iparok, Amelyek a családi ottlum kényeimé rőt gondoskodnak, nagyszabású asz talterilési verseny, szemléltelő főző. iskola, In\'főzési verseny, uz élelnű-szeic\'i tárolási módiának demonstrálása, a helyei világítás, a t ikarékos fűtés é, minden más gyakorlati tudnivaló . bemutatása valóságos háziast-szonyi akadémia lesz.
Az öszi Vásárra utazó vidéki közönség ré;zére a magyar közleketiési vál.
lalalok ezúttal is 50 százalékos me-neltlijkc.lvezményl engedélyezlek, még l>edig már augusztus 20-töl kezdve. (:)
A iiagykanízf-Ai büntetőtörvényt, szék kél évi börtönre ítélte Bcdőt, amihez a tábla is hozzájárult. Most foglalkozott az ítélet ellen beadott semniiségi panaszokkal a kir. Kuri i és azokal elutasította. ité\'el léhát jogerőssé vált.
rona viszontagsága. II. Béla fia, László mílgánál tartja, ugy hogy III. István esak félév múlva koronáztatja meg magái. IV. István ós 1,11. Béla erőszakkal szerzik meg. I\'lóbbi özvegye utján Frigyes császárhoz kerül és András háborút indít, hogy visszaszerezze a Koronái. Az árpádházi királyok fi ágának kihalásával a hántsak mi a Koronáért. Vem cl Csehországba >Z\'">kteli, Oltó elveszti a Koronát, de újból megtalálja, majd Apor László ármánnyal el szerzi tőle s csak 1310-ben sikerül Hóbort Károlynak a Koronát visszahoznia. VegyesházJ királyaink alatt Budán, m\'tjd Esztergomban és Visegrádon őrzik a Koronát, ahonnan Erzsébet királynő ellopatja, osztrák földre viszi; majd Frigyes császárnak zálogba adja, ah.ni nau csak Mátyás király szerzi vissza. A mohácsi vész után Szapulyai Jánoshoz, majd I. Ferdinándhoz, innen Szulejman szultánhoz képül. Szulejnun visszaadja Szapolyainak, kinek özvegye a békeszerződés révén ismét Ferdinándhoz juttatja. Kitől kczlve a Koronát Prágában, majd Bécsben őrzik. 1018-ban a pozsonyi várban találjuk, majd a zavaros események elöl /.<>-
lvomba, Kassára, Eperjesre; Ecsed és íremsén várába viszik. Végül 1790-ben a II. József által Bécsben őriztetett ereklyét fényes ünnepségek köz. ben Budára hozzák. Következnek u na|>őieoni \'háborúk. A Koronát hol itt, hol ott őrzik uz ország területén. Tudjuk, hogy az 1818 as szabadságharc idején Orsovánál ásták el. Azóta Hudán a királyi várban páncélos szobában őrzik nemzeti ereklyénket, melynek hitelességéhez szó sem férhet.
Az egész neaidet, miudenltf, $ifzda-gok, szegények, kicsinyek ós nagyok szeretnék látni most a közszemlére tett Szent Koronái. A "két nap alatt jsak keveseknek jut osztályrészül, hogy hódolhassanak elölte, de ukik látták, tovább adják családjukban ezt az eseményt, hiszen a magyar Szent Korona a magyar nép, a magyar nemzét, Magyarország legnagyobb kincse.
Miért kell minden reggel pergőtüzre ébredni a Vörösmarty- utcában ?
Tekintetes Szerkesztő lTr!
Engedje meg, hogy a «Zalai Közlönyt nagy nyilvánossága utján fel-hivluissuk városunk nagyrabecsült pol. gármeslerének és az államrendőrség kapitányságának figyelmét ama tűrhetetlen álla|K)lra, mely a Vörösmarly utcában kényszerült llázlulujdonosok és lakók életét hajnalonként teljesen lehetetlenné teszi.
\\ Aniig városunk más részein lakó ]K)lgárlársaink örömmel várják uz évenként visszatérő tavaszt, addig ne. künk, illlukóknak t\'z évszak mindig csak rettegést jelent.
Április 2 l én, Szent György napján kezdődik ugyanis a legeltetési időszak, amikor a gazdák legelőre hajtják állataikat. Ft Útig ez lendben is volna. Ehhez joguk van. Nincs uzmban rendben és teljesen kibírhatatlan az állatok összelerelési módja és teljesen joglalan, aliogy ezt u csordás «-ny surbankó kölyökkel végezleti. Nem hosszú az utcánk, de amíg ez a bojt. tárgyerek olt végigvonul, legalább 300-szor egymásután ismétlődő oly flUelcn oslordurroglalást végez, amihez hasonlítva a tüzérségi perg.\'ltüz kismiska, fis mindezt naponta kora tavasztól késő őszig — hajnal^ 5 órakor, amikor a 3—4 teliencs gazda kivételével az egész utca még aludui szeretne, de nem lehet, inert még a süketnek is fel kell riadnia legmélyebb álmából abban a hitben, hogy Letört a futár, fis hasztalan minden figyelmeztetés, minden szép szó. A bojtár kitart rendületlenül.
Az utcában súlyos betegek, öregek és gyermekek is laknak, akiknek feltétlen csendre ós nyugalomra van szükségük. Már maga <\'z a ténv indokolttá teszi emberi szempontból is, hogy a teheneket más módon, oslor-durrogtatás mellőzésével tereljék össze ós hívják fel a gazdák figyelmét állataik kieresztésére.
Az utca lakossága nem csak állattartó gazdákból áll, hanem tisztviselőkből és más polgári foglalkozású "^egyénekből, akiknek nem mindegy, Ikigy reggel 7 órakor kell jenek fel, vagy hajnali 5 órakor riasszák fel álmukból ós akik nem hajlandók 3—1 állattartó gazda miall saját kéuyelmű. ket feláldozni Elvégre van esendren. delet, mely szigorúan bünteti uz ellene vétőket és amely eltiltja az éjszakai
,Dolgoztai, büoy dolgozhass ]*\'
Városi Mflozgó. Pénlek, szombat,vasárnap A magyar nemzet nagy éa szent ünnepe I
A budapesti
Onnepi Mi. Többet lát, minim uMm leien lett volna I
Ugyanezen műsorban az esztendő legsikerültebb és legszebb vígjátéka, a bu apestl Vígszínház nagyslkcrfl müsordarabja
TOVARIS
Főszereplők a Ilim legragyogóbb csillagai: Claudette Colbert és Charlea Boyer.
Előadábok kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár-és Qnnepnapokon 3, 5, 7, 9-kor. Hétköznap 5 órakor és vasárnap 3 órakor lllléres helyárak._
Jogerős lett a hamis tanúvallomás miatt két évi börtönre ítélt letenyei gazda büntetése
Közszemlére teszik a Szent Koronát
Hitele e u Szent Korona
■AliAl WOSLOIW
1»3». »uguitu« 13
Szombaton délután temetik a magyar újságírás halottjait
A főváros díszsírhelyén helyezik örök nyugalomra a , tragédia áldozatait — Valamennyi .iporter fiatal, egy-, két éve nős újságíró volt — Kanizsai és zalamegyei rokonok Is vannak
és hajnali órákban az autók hangos tülkölését, mennyivel indokoltabb tehát, hogy a rendőrség a törvény teljes szigorával szerezzen érvényt a rendeletnek itt, ahol az utca csendjének felverésérc semmi szükség nincsen és amely iné.* a Végi Világból ittmaradt szokás, abból az időből, amikor Kanizsa még falu volt.
Azon reménybon, liogy panaszunkat illetékes helyen méltányolni fogják és utcánk csencci nyugalma biztosítva lesz, fogadja t. Szerkesztő t\'r soraink szives közléséért hálás köszönetünket.
Teljes tisztelettel.
aidJrások.
A Tiszántúli Ipari Kiállítás és Áru-mlntavásir a debreceni Nagyerdő gyönyörű [környezetében felejthetetlen látnivaló. A kiállítás mognyiílk Bzoptomber 3-án Debrecenbe az orazásr inlndon részéből szeptember hó 1-tol kezdve lőhet féláron utazni, szeptember ll-lg.
A vásárlgazolványok az országban valamennyi Mcnetlefjylrodánál, a Mo-netjegylrodák me^blzottalnál, a Tiszántúl az Ipartestüloteknél kaphatók vajjy a kereskedelmi és Iparkamaránál az igazolványok Arának és 20 fillér posta-költséR beküldése ellenébon Igényelhetők Az Igazolványok ára Debrecentől 100 km-es távolságán 120 P, Debrecentől 100—200 kin es körzőiben 1 5 1 P, 200 km-en fölüti körzetben 2 — P. (:)
Budape-sl, augusztus 12 I
A magyar közvélemény és a ma- J gyar sajtó még mindig a Debrecen mellett történt halálos repülőgép-szerencsétlenség hatása alatt áll. A tragédiáról a "kiküldött tudlVsilők megrázó részletekben s/áini>In,aM be. Altalános részvétet keltett a bor-zalmas szerencsétlenség, mert a kiküldött újságírók valamennyien fiatalok voltak, legtöbbje 1-2 éve nős.
Legfía;alabb volt Szilvágy József, a Függetlenség és Esti Újság munkatársa, ^iki még nem íöltötle b3 21. é\'eióvét. Benke Tibor, az Uj Magyarság kiküldött tudősitója 30 éve-s volt, I év>H ezelőtt nősült; Fiatal felesége a szerkesztőség telefonkezelője volt: ö vette fel ezúttal is a kagylót, amikor jelentkezett Debrecen és az első mondat után szó nélkül lefordult a székről. Molnár Béla, a Magyarág munkatársa 28 éves volt, másfél\' évW ezelőtt nősült. Rusznyák Iván, az Esték riportere nemrég járt Nagykanizsán is, iskoláit egyébként is Zalaegerszegen végezie, s/.ü\'ei most is ott élnek. Néhány hónappal ezelőtt nősült. |
Székesfehérvár, augusztus 12 l A siófoki ország-uton halálos ki-Fyffiiyfcí&^si mene\'.elü autó és motorkerékpár összeütközés történt ma reggel. KözveUen Siófok előtt egy nagy teherautó összeszaladt egy motorkerékpárral, amelyet
I Simor Miklós 32 éves volt, a I Nemzeti Újság .segédszerkesztője, rajongója volt a repülésnek és testvére Steff Tibornak, az ismert mü-repülőnek. Simor Miklós halála Kanizsát is közelebbről érinti. Közeli rokona vofl Szüo> Dezső őrnagy feleségének, aki első unokatestvérét gyászolja az elhunytban. Zombory Vlimos nevét nemcsak mint újságíróéi és fo\'.oriporterét ismerték, de külföldön is elismert keskenyfümes volt. A 2Ü éves kolléga egy éve volt nős.
A hozzátartozókhoz és a szerkesztőségekhez a kormány tagjai, az újságíró egyesület, a külföldi társ-egyesületek és a vidéki szerkesztőségek nagy számban küldtek részvét táviratot.
A tizenkét halottat lecinkezell koporsóba helyezték, ideiglenesen Deb-reoenbe viíték, ahonnét ma szállítják fel Pestre. Temetésük szombaton délután 4 órakor fesz a főváros áHai adományozott diszsirhelycn. A temetéren a kormány taglal is megjelennek, a kormány nevében Antal István, az újságírók nevében dr. Tóth László elnök mond emlékbe-szédet.
Moltemkin Kurt bécsi kereskedelmi utazó veze\'ett. A hátsó ülésen Ris-tics Sándor budapesti orvostanhallgató ült. A szerencsétlenségnél mind ketten súlyosan megsebesültek, u ki hívott mentők szállították őket n kórházba. A bécsi utazón azonham már nem lehe\'.elt segíteni, belehalt sérülésébe, Rislies idegsokkot kapott
Hanomag autók
legújabb typuial raktáron.
Vezérképviselet: 220!
Tiohy Testvérek
autó keresk. vállalat. Budapest, VI., Anüráaiy-ut 28. Tel. 128-990. Hivatalos gyári aervlce; alkatrészraktár:
VI., Paulay Eűe-u. 47. Tel. 121-994. Keretünk képviselőket és megbízottakat.
Vigyázat, ni Irfikkl
Kutyaharapással házalnak a vándorok és a cigányok
A híres cigátiyfurfangon nem kM het kifogni. Aíz örök munkakerülő cigány naplopó kóborlása közben az idejétmúlt szélhámosságok helyeit ujabb trükköket agyai ki, hogy pénzhez jusson.
Ezl a leleményes cigányrava>zsá* gol bizonyltja a könnyű pénzszerzésnek legújabb módja. Kéregéi és, rongyszedés és hasonló ürügyek afnlt\'besomfordálnak olyan házakba. ahol a kapu nyílva van k kutyát hallanak Ugatni- Itt aztán addigi
-sürgölődnek-foitgolódnak, mig a*
kutya oda nem szegül melléjük, azután egy ügyes mozdulattal felhasítják az amúgy is rongyos nad-rágjuk szárát, megkarcolják a Iá, bukat és azután éktelen ordilfástfa kezdenek. Annikor a megrémüli há* zi gazda előkerül, a további kei lep nvétlenségek elkerülése végett, megkezdődik az alkudbzás és kisebb-nagyobb összeggel megzsarolják a
kutyatulajdonost. . 1
A rendőnségne az utóbbi időben löbb ilyen panasz érkezett. Miután nyilvánvaló lett, hogy egy cigány-, láifcasftg kutyaharapásért házal, a ravasz cigányok személyének megállapítására megindult a nyomozás.
— Butorkláliltásnnkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln bútoráruház.
Halálos motorszerencsétlenség áldozata lett egy bécsi utazó ma reggel Siófoknál Társa idegsokkot kapott
JRZZBAND
Irta : SZÁNTÓ GYÖRGY (Regény a Távolkeletről) 12
Mindenki pevcteU. Arcjübald utánozta Mr. tireyt, a jafzdobnál és ezen még jobban mulatlak. Csak a vendégekre nem ragadt a jókedv. Kgv. másulán távozlak, mintha kerge I te volna őket valami. Mr. Oroy dühtől sá|Kidlan ment ki a lépcsőházba é> az ajkait harapdálta. Blackstoneba ütközött.
— Hál magával mi van, (.irey?
— Nem vagyok magának (irey. Direktor vagyok!
Blackslone nagyol bámult, mintha bolonddal lenne dolga. \'
— Mi történt, direktor ur?
— Csak a\'., hogy a vendégek mind megszöknek. Kz egy bantl! Ezt jól rámsózta! Máshol a jazz hozza a vvn. elégel! Kzek móx azt sem tudják fogni, aki bont vacsorázik! Ilyen horribilis gázsi mellett! Disznóság!
— Hallja, maga tisztára megveszett. Elsősorban, lui akarja, öt |>erceii belül íelbontom a s:e.ződést és holnap már a Bund Hotelben játszanak. Másodsorban, velem ne ordítozzon, mert én olyan knockoulot adok magán ik, hogy a pincérei mindjárt :e>zámlálják! IH- cn jő fin vagyok. Szé|>eii foguk l>eszé!ni magával. Ha . zl akarja, hogy hangulat legyen, csináljon hangul i|.»i. Mindent lehel csinálni, csak pénz kell 1 Kjzzá. Vegyen két tá,utosl é> kél láu-
cosnöt, mtyjii nekik jó vacsorát, bontasson nekik három palack pezsgőt, aztán kezdjék meg a táncol. Ez belelrántja a többic&fcl is a muriba. Akkor megmutatják a White Ja/zersek is, liogy mii tudnak. Lefoglalom niagávl, hogy fél órán belül itt nagy muri lesz. Nézz- meg, hogy kell ezt csinálni.
Blackslone belé|>ett a liftbe é< Mr. (irey látott szájjal bámult utána.
— Az önlög vigye el, egészen hülye vagyok. Amit | iiu ér-koromban tudtam, azt dircktorkorbmban kezdem elfc. lejteni, Kngcm kell tanítani, a...
01 perc múlva Blackslone bevonult a szép LÜiannal és egy másik félmeztelen, showgirllel a hallba. Pezsgős vacsorát rendeli telefonált a Bubiing \\vell barba, a 1<ét táncos ujabb öt jhtc alatt megjelent, félórán belül vagy harminc pár táncolt és egy nyolc tagu amerikai társaság jötl le az elsö-eindeü méregdrága apartCinenU-kb.il. Mr. Grcy eltűnt valahová szégyené ben és e< jobban fájl neki, mint az üres hall. Blackslone ekkor már u Bublingwcll barban ellenőrizte T.\'zt a tánc csoportot, amelyet maiiagcH és inclidt a Bund Hotelba hatalmas Lincoln kocsiján, hogv megnézze a Singing Boys müködévét. Ide négy táviratot hozlak utána és ő mindegyikre vLsszaknlK\'Iezeit, aztán újra iJepill intőit a Nanking Hotelbe.
Az amerikaiak üsziak a |>ezsgöben és a százdollárosok röpködtek. Te Idy elemében volt. Félrcielic a hegedül, I dzsiggeive dirjgált, mókázott, lütyült, |
énekelt, villáncolt, mint a j csikó. \'A zongora ugy (lengett, mint \'az arany-hárfa, a banjó, a trombita, a puz m, a harmonika, u doh és a szaxofon bugyborékolták, zuhoglatlák, vngláM, dörömbölték, zúgták és harsogták u legvadabb, legrarfináltubb gépritmuso-kal, a melódiák ré^i uralmat e.<y egy torz grimasszal rixurázlák nyávogva, minden liangszer szólót játszoll sorban, amíg a többiek hallgatlak, min. clenki megmutatta, milven szuverén ura a hangszerének, Mitrofan banjó után balalajkázott, mandolinozoH és gitározott, Dccamp é-s Müller halíélc kürtöt is végigpróbállak, a vadász-kürttől a bassztubáig. Szergej harmonikája az orgonától a matrózluirmoni-káig mindent végigélt, Archibald ve-szettül verte, rázta, nyúzta, dobálta harciszerszámalt és a szaxofon három fajtája, a mély, a magas é> a kicsi, mindenen eluralkodott mos. a kondor Gyurka Tcezében. Az amerikaiak nyblc üveg fcliérku|»akos Irroist küldtek a bandnek és a/, e^yik |iezsgöspaliick fehér nyakát piros rózsákkal kötözték körül. Ez Etlielnek szólt.
Teddy ugratta is játékközben. A rózsák felé hunyorgott, a vonóval le-léjük bökdösött, az egyik rumbába beleénekelte:
Már megint mindenki a szép Kthelrc bukik,
Egészen meg vannak veszve \'Czek a l>a|il<,
Az l-.thel tönkref.iz mindenkit, tönkre.
Főz miude^kit, denkit, denkj,t, denkTU!
Mindnyájan neve,lek és valósággal zsonglőrködlek a hangszereikkel. Blackslone előhúzta valahonnan Mr. (íreyt.
— Most figy-clje őket. Paul White-man, Jack Hilton nem tudnak nagyobb formát kifutni! Maga akar cn. gein tanítani, mi az a jazz?
Mr. (irey megadta magát és meg-ha Ugat la a föpindér luirdéri jelentését. Ilyen nap még nem íkcii volt a szálloda évkönyveiben feljegyezve.
A vendégek liajnaltájt gyűrött és zilált cso|K>rlokban kezdték meg a visszavonulást. Utoljára más nem volt már a hallban, mint a nyolctagú amerikai társaság, a két lánoospár és az öreg lord, aki egy koreaival ült sarokaszlalánál és szemmclláthatóau élvezlc uj barátjának társaságát.
Az öt yankeen a földkerekség legjobb frakkjai diszclegtek. Lord Humph rey szakértő szeme bosszankodva állapitolta meg, hogy ezek a n\'Cwyorki szalK)k kezdik túlszárnyalni az Old Bonn, a May Fair, a Hűssel Squaro ,s PiccaddiUy eddig veretlen frakk-szimfóniáit. A három hölgy estélyi ruhái l>edig canlerben verik Paquin, Poiret és Worth mesterek modellkreáci óit.
Nézze csak őket, — mondta a koreainak — ezek mindent íeiral-nak. A japánoknak is ők fognak hehe. gedülní. Nekünk a Ttisujjunkal sem kell megmozgatni.
(Folyt, kőv.)
1938; áugmztiiB 13

•yu-^Tm
Négynapos
minisztertanács folyik, készül a kormány őszi munkaprogramja. Minden minisztérium össze ílllt >Tta a maga reszortjának legsürgősebb, legfontosabb tennivalóit. A reszort-teendők egybevetéséből kialakul a jelentős uj munkaprogram, melynek megvalósításához mindjárt ősz elején serényen hoz-zálát a kormányzat. Az ötéves munkaterv keretében kibontakozik n folyó évi munkaprogram kerete. Gyakorlati módszer ez, mely a maga tervszerűségével és céltudatosságával eddig speciális munkarendszer volt. örülni kell, hogy most n legmagasabb helye-ken is. fémjelzik, — mi több — alkalmazzák.
— (Habacher András megvált a Nemzeti Munkavédelem éléről)
ismeretes, hogy Nagykanizsa a szombathelyi Nemzeti Munkavédelmi kerület alá tartozik, amelynek vezetője Habacher András nyug. cziedes, a volt c«. kir. 18. gyalógezie l hős tlsi\'jc, aki egész Zala megyében köztiszteletnek örvend. Habacher András nyug. ezie.les ltosszabb Időn át vezetője volt a NMV kerületnek és mint ilyen sokszor jött le Nagykanizsára. Habadter nyug. ezreJes most arról értesítette Jereby Géza nyug. körjegyzőt, a NMV helyi vezetőjét, hogy megvált kerületi vezetői tisztségétől, hogy mpgrongált egész-égi álla|>otára való tekintettel fel. mentését kérte. Habacher nyug. ezre. des ebből az alkalomból meleg sorokban búcsúzik a nagykanizsai NMV körzettől és hűlás köszöneté! és el-ismeré ét fejezte ki Jereby Gézának sok évi fáradliatatlan ügybuzgó működéséért, amit a jó ügy érdekében kifejtett. Habacher András nyug. ezredest a nagykanizsai NMV külön ülésen fogja búcsúztatni.
— (Szabadságon)
Dr. Dcsseő Mihály m. kir. városi tiszlifőorvos megkezdte nyári szabad, ságát. Távolléte alatt dr. Málé letenyei kir. tisztiorvos helyettesíti.
— (A rendőrségről)
A rendőrkapitányság vezetője dr. Dárday Ferenc fogalmazót \'« közigazgatási osztály vezetésével bízta meg, aki az autókörlet vezetője is egyben. Mint előadók nyertek beosztást a közigazgatási osztályhoz dr. Arvi és dr. Németh fogalmazó-gyakornokok.
— (Az OTI vasárnapi kirándulási akciója a mórichelyl tavakhoz)
A nagykanizsai OTI kerületi pénztár vasárnap, augusztus 14-én a 18 éven ahili mindkét nembeli biztosítottjai részére kirándulást rendez a mórichelyi tavakhoz. Az egész napi
•AftAl ROBISOM
— (Orvosi hlr)
Dr. KŐnlg e. fl tanácsos, fogorvos szabalságra utazott. 22-én, hétfőn uj-
ból rcjuiM.
— (Nagykanizsáról küldöttség Indul Veszprémbe dr. Tóth Tihamér első főpapi miséjére)
Megemlékeztünk arról, hogy Tóth Tihamér dr. veszprémegyházmegyei segédpüspök első főpapi szentmiséjét augusztus tő-én, Nagyboldogassz >ny ünnepén mondja a veszprémi püspöki székesegyházban. Nagykanizsáról küldöttség indul ebből\' az alkalomból Veszprémbe, melyet p. Czirfuxz Vikto. rin ttlébános fog vezetni.
— Megnyílt az első átképző tanfolyam)
Az első átképző tanfolyamot nz értelmiségi munkanélküliek számára teg. nap nyitották meg Budapeucn a ke. reske.lelmi és iparkamara helyiségében. Kz a tanfolyam a baromfi, gyümölcs, tojás és vad kivitel kérdésével kapcsolatos. A tanfolyamnak 00 hallgatója van.
— (A iószIvOeV figyelmébe)
A Zalai Közlöny évekkel ezelőtt akciót indított egy s*egény sokg\\\'\'rn.c kes család beteg gyermekének g>ógy-l>edagó;\'iai tanítt itására. A fin a társadalom jószívűségét azzal hálálta mej liogy jele en végezte az évet. Az idét. is szükség volna a közönség támogatására. Az útiköltséget a város fe lezi, de mhane.nü kellene az Intézetbe való elhelyezéshez. Kérjük a közönséget, akár fehérneműt, akár felsőruhát vagy pénzsegélyt adjanak a szegény fiúnak. Az adományokat a szerkesztőség továbbítja.
- (Hévízből világfürdő lesz)
Már említettük a Balatoni Egyesü. letek közgyűlésével kapcsolatban* hogy Ilévizt, amelynek bérlele HMO.ben le. jár, Festetics Itcrceg uradalma házi kezelésbe veszi. Most értesülünk a közelebbi tervekről. A herceg G—8 millió pengőt kivált az építkezésekbe fek-
Márkás hazai és külföldi
STYRIA DÜRKOPP STEYR VERSENY
kerékpárok
és NŐI GÉPEK
ip kedvező MiWMrn és a lepltsíi áiata
kaphatók scblesiDgef Gyula vashereskedfinél
Nagykanizsa, Erzsébít-tér 18,
Telefon 289.
Nemzetközi teniszversenyek Nagykanizsán
A Nagykanizsai Torna Egylet cz-idén is megrendezi Nagykaniza megyei város nemzetközi teniizbaj-nokságait. A vereny 12-én, pénte. ken kezdődik és 15-ég tart. A( ver-seny rendkívül érdekesnek Ígérkezik, meri több elsőoszUUyu\'játékos ia benevezett már, igy a remzetközi vereny minden száma élvezetes és nagy küzdelmei hoz. Ai nyílt nenn zelközi veretitek mellett külön ver seny k\'sz uz I. és II. osztályú játé-i ko\'ok kizárásával, valamint mind-kél nembeli ifjusági\\ versenyek. ^ győztelek a Nagykaírzsa város és o pénzintézetek által a\'apitott vándor-dijakat kapják, a helyezettek pedig tiszteletdíjukban részesülnek. A dijak kfoszlása augusztus 15-én este? ünnepélyes keretek közt fesz a Központ kávéhjáz kerthelyfrégéte).
A versenyen eddig a köveikezj elsőoszlályu játékosok vesznek részt : Csikós, a DC tagja Macsuha, Temple, Kertész, UJigár, Pityer; az ifjúságiak közül : Lovass, Veze-
•kónyi, Komár ; a nők közül: Mu-siezné, Liberliny Éva és Medveezky Sári, a vándordíj véd&je. , A Verseny lefolyástóAYd \'naponta révzleteien beszámolunk.
Vasárnap NTE Zrínyi a Schütz-kupóért
Hétfőn lesznek a Spitzer kupa mórkőzósek
MeglC]>elés a vasárnapi futbillmű-sor! Helyi derby lesz 5 órato>r a Zrínyi pályán kupa.mérkőzé< kére",ében. Klihez no. 11 kell semmi reklám. Mindenki tudja, mennyire érdekes é* iz. galmas az NTE—Zrinyi csapatai közölt a mérkőzés. Valószínű hatalmas közönsége lesz a Schütz kupáért jál. szó csapatoknak.
A fent e nlilell ok miatt a Spitzer kupamérkőzés tehát, tekintve, hogy a két nagyc-sapat is sorsolva van, hétfőn lesz. A Zrínyi -Vasutas mérkőzés háromncgyoJ 3 órakor, az NTE— Levente válogatott háromnegyed 5 óra. kor a Zrinyi pályán. (.)
Ma m|*
szegüli halászlé
a Kis Royalbaifl
Szivet pártfogást kér
Pénzes Antal
2114 vendéglős.
lelni. Klsősorban a jelenlegi fürdőházat bontják le, moc\'e.-n fürdőépületeket építenek é< nemzetközi sport-helyet létesítenek. Itt akarja létesíteni a Itercog a reumások világfürdőjét és olyan átalakításokat végeztet, hogy a külföldiek tizezrei keressék fel és megtaláljanak mindet kényelmet.
— (Körmendi cserkészek Zalában)
A körmendi Szent László cserkész, csapat tagjai kerékpáros balatoni kör. ulra indultak. A cserkészek Keszthely, Hévizre menteV; első nap, majd Bála-tonszeme-i, Siófokon át Székesfehérvárra is elkarikáznak és visszafelé a Balaton zalai partján, majd Tapolcán és Sümegen át mennek vissza Kör. mentire.
— (Katonai rang Igazolása)
A m. kir. hadilcvéltár ezúton hozza az érdekellek tudomására, hogy a fenn álló szabályok szerint, a világháború hadköteleseinek katonai rangját és az 1848-10-iki szabadságharcra vonatkozó esetleg szükséges személyi igazolásokat a m. kir. hadilcvéltár és nem a hadimúzeum igazolja.
A szivburok, a szívbillentyűk, a szívizmok és a szivldegek megbetegedéseinek kezelésében a
rendkívül enyhén ható természetes „Ferenc Józsel" keserűvíz fontos segédesiköz, me\'y reggel éhgyomorra egy kis pohárral bevéve a tápcsatorna tartalmát biztosan felhígítja és azt igen könnyen levezeti. Kérdezze meg orvosát.
Balatonföldvár
(Modernizálják dőteiepéi)
ür.
Érdekes értesülése van a pesti Tőzsdének. A lap szerint Balatonröldvár fürdőt, amelynek megvásárlásáról már többször szó volt, most egy augol érdekeltség veszi meg. Megbízottjuk derecskéi Fodor Lajos és az ügy már a pénzügyminiszter jóváhagyásától függ csak. A társaság 10 nuHió pengővel egészen álakarja épitlcini a fürdőt is az igy modernizált Földvárból európai hirü üdülői akar esi-, nálni.
— (Elitéit kanizsai tolvaj)
Nagykanizsán és Zalaegerszegen, de a környékbeli falvakban is több tol-vajlást követe".I cl Tóth Árpád 21 éves hoc földei legény, akit Kanizsáról Égerszögre szállítottak. Ott felelt a ka-nlzsai tolvajlásokért Is é> összbünte lésül egy évi és négy hónapi börtönt kapott.
Nép Mozgó. Rendkívüli előadások! Szombat-vasárnap-hétfő VJlágkomlbDSok 15 felvonásos kacagó versenye! 3 vígjáték és egy magyar film!
1. Chaplin: A szökevény. 2. Stan-Pan: A vizesnyolcasok. 3. Zoro-Huru: Lassan a csókkal
Ezenkiwai a leghangulafosabb magyar film. Magyar dalok. CigAnyzere. Magyar romantika.
Főszereplők: Rózsahegyi K., Csortos Gy., Kiss F. Előadások szombaton 5 és 9, vasárnap-hétfő 3-6-9-kor
-■.uuniwui m iByimiiyuimuaMW" o» —
A sárga csikó
BACAt MW^HW
1938 augusztus 13.
A tétel ÁLL üzlete MEGY
ha hirdetése FUT
a
ZALAI KÖZLÖNYBEN!
— (31-szer volt büntetve)
Liebenau József 17 éves pápai barom fikereskedő, mint a zalaegerszegi törvényszók elölt kiderült, 31-szer volt már büntetve. Július 21-én szabadult, <le már újból a törvényszék elé ke-rütt sikkasztásért, mert Tapolcán Sérdi József il|>ósztöl kél |>engt>ért «köl-esönbe veti egy kerékpárt, de sem a kólesóndijul nem fizeltp meg, sem a kerékpárt nem vitte vissza. Budu-IH\'slen eladta. llarinlmkcliedszer is megbüi)lették I.lcbenuu Józsefet: liét hónapi bőrtönt ka|K>tt,
Naptári Augusztus 13. Bzombat. Kom. kat. Ipoly és K. Prot stána Ipoly. Izr. Ab hó 16.
Gyógyszertári é]]ell szol^AIat e hó 16-lg az „őrangyal* gyógyszertár 6* a klakanlzaal gyógyraortAr.
Gőzfürdő nyitva röggel 6 órAtól este 8 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden eféai nap nőknek.)
Hirdetmény.
Pótrétel Közbirtokosság Legeltetést Társulata tulajdonát képeifi
kocsma és ■xatáciilzlst
helyiségét 3 egymásután kővetkező évre 1938. évi szeptember hó 4 én délután 2 órakor a községi bíró hátnál nyilvános árverésen a legtöbbe! Igétónek bírbeadla.
Bővebbel a község! bitónál. Pölréle, 1938. évi aug. 9. :ln
Pk. 19-15/1937. Vhaz. 383/1937.
Árverési hirdetmény.
!>r Csempész Dénes Javlra llj. Balázs József, viléz Balassa Qyuláné, özv. Balázs Jóiselné ugy la mint klsk. Bsláza lllván II. gyámjs ellen 130 P 20 I. lóké és több követelés járulékai ereiéig a letenyet kir. játáabiióság 1937. évi 167.V3U. vígtóiívd elrendeli kielégítést v*grehi|tás tolylán vígrehaiiást szenvedőtől 1937. évi azep-tembei hí 17-én leloglall, 1163 P te 1* calllt Ingóságokra a letenyel kir. jtfii-blróság lenit sz. végteaévei az átvetés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alaplln a lent megneveiett s a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem (Unó mis foglaltatök Javít, is aa árverés megtartását elrendelem, de csak aria az eactre, hs kielégítési joguk ma ls lennáll és ha ellenük halasatd tutályn igénykeresel folyamaiban nincs, végih. szenv. üilelében. Borsián tlj. Bálán Jó.itl házánál leendő meglattisára halátldóul 1938. évi aug. hó 17. napjának d. u. 3 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag leloglall ökör, tehén, buza, io*., zab s egyéb Ingóságokat a trglöb bel Igérónek készpénzlizatéa mellett, esetleg becsiron alul Is el togom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltást ára egyezer pengőn leitll van, az 5610/931. M. H. ezámu rendelet éltelmében caak azok árverezhetnek, akik a klklálUai ár egyllzedréslél bánatpénzül leteszik.
t-etenye, 1938. évi augusztus hó I. mi Boltlzár Lőrinc,
kit. bit. v.zt.k.llA, talál bltó.igl klhOlilOlt
Hirdetmény.
Az Iharosberényi Legeltetési Társulat saját tulajdonát képező
nagyvendéglSt
mellékhelyiségeivel együtt 1938. évi augusztus hó 21-en délután I órakor a helyszínen 3 évre (1939 ,anuár l-lől 1941. december 31-lg) terjedő időre a legtöbbel Ígérőnek bérbe ad;a.
A Legeltetési Táisulat fenntartja magának azt a |ogol, hogy a 3 legtöbbet ígérő közül szabadon választ.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-s, amelyei a legtöbbel ígérő árverés végeztével >/, évi bérnek inegfele\'ö önzegre tartozik kiegészllen1, amely összeg, mini kaució és a bérlel lejártakor utolsó negyedévi bérbe szi-miita ik be.
Érdeklődők forduljanak a társulati elnökhöz.
Iharoiberény, 1938. sug. 9.
Tóth József
1110 I.eg. Tára elnök.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
u]ból beszerezhető
lapunk nyomdájában
Hofherr-Schrantz-Clayton -Sliuttleworth gyártmányú
EKÉK
tQkfirpinoél kormánylemez-zel, pormentes csapágyakkal, meghosszzebbltoftt kerék-
agyakkal, az u| típusok flnmű-ködft zslrozóval.
BORONÁK
2 tagtt és 3 lagu, könnyű és nehéz kivitelben.
VETÓGÉPEK
kanalas- és tolórendszerben. Darálók. »«.oaka»áa4k.
HxaiAxH.dh. 8.«l6pr4..k, Répxégók. Kaltluátorok.
Kaphatók és megtekinthetők nagykanizsai lerakatában r
orszAg József
mag, műtrágya, nSvény védolmisx.rek, stb. k.r«.kedá»éb«n
Nagykanizsa. Erzsébet-tér 10.
Teleton 130.

ftf M
kerfll
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi ulána bármely 1 belföldi nyaralóhelyre.
Sok pénzl takarít meg
tüzelőanyagon Szabótól vett
Kedvező fizetési fellételek. Minden tűzhely garanciával.
SZABÓ ANTAL sportüzlete, Fö-ut 5. sz.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny, olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes ós központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmeniozky-utos 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lill stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivalala állit kl a jelentkező olvasók részére.
Férfl ingek
p.«pii».
TtlkSaalyam 4.50 .
Pouplta.tt . .
HSvid alsónadrág 1.20 ..
Trikó-selyem női febér-nemüek és harisnyák
nagy viilamstékban, mólyen leszállított
Szezonvégi árakon
Brónyai DIvatbáz
Horthy MklDi-nt 1.
APRÓHIRDETÉSEK
npiShltSalá. dl|. ...im.p *. Qnn.pn.p 1D IIÖI| 80 tltlti. mlnd.n további .10 0 tlllár. h.lkötn.p 10 udle SO nilát. mlnd.n lovtbbl mQ . nil.t.
ÁLLÁS
állaadé k.r...th.. juthatnak In-lelllgens urak (hölgyek). Kezdőket betanítunk. Jelentkeié* reggel 8-9 lg, d. u. 6-8 lg Horválh hlrlapirudiban. 2219
Jól lőzö aaakáeaaát kertiek. Deák-tér 7., I. em. •
B.J*r<s„SI keresek. Klrály-ulca 30.. L em. •
■ Qtarsaal leányt felvesz Vaalagli foto-műterem.] •
• Ügyes fiút tana pék.
■k felvesz Kovács
2222
ADÁS VÉTEL
Kai*4k,sárak kedvező részletre legolcsóbban kaphatók Vajda vaakaraa-kmáimbmm. 1852
LAKÁS-OZLETHELYISÉO
Kátaaabáa lakás azonnal kiadó. —
Kölcsey-u. 5. •
Horthy Mlklós-ut 15 sz. házban egy ■alatfcalvlaáa azonnal kiadó. Bővebbet a Nagykanizsai Takarékpénztárnál, 2214
Oatathalyiaáa november 1 re kiadó Király-utca 34. (Kálmán-háil •
Kétszobás konyhás lakás klaáá Teleki at t.
Háramaaabáa magánház sseptember 1-181 bérbeadó. Babochay Qy.-u. 46. \'
1 pár azép mókus alaáá Petőll-ut 81. \' KÜLÖNFÉLE
Jókaiban levő kartlpaáat keresek megvételre. Clm a kiadóban.
Mindennapi levelesésből összegyűjtött kályaa.t, régi vagy uj tömegekel, ma gyárt éa iűllőldlt, feloszlatott gyűjteményeket bármlkoí megvételre keresek. — Barbaltta UJos, a Zalai Közlöny t. szerkesztője Érdeklődni lehet teleton 78. sz. vagy személyesen mindennap d. u. 6-7 óra kösött.
Kiadja: Közgazdasági IMuzvénytársajSe Qutenberg nyomda és üéizalai Lapkltttlo vállalata. A kiadásért felelős: Zalai Károly nyomdavezető. Készült: A .Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsa" : Közgazdasági Részvénytársaság Outenberg nyomás és Oélzalai Lapkiadó vállalata nyomdájában Nagykanizsán.
?SL BrWyem 183 szán. N.gyk.nlzu, 1938 augusztus 14 vasárnap Ara 12
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
f» Uadóbi.alal: l\'óut 5. azáui. btifcóziup déluUa.
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Hlőttzetéai ára: egy hóra t pengó 40 llltír. Szerkesztöaégt és kiadóhivatal! telcton: 78. az.
á Ilspel termés
(Levél a szerkesztőhöz)
Kedves Barátom ! I I
Minden magyar örömmel olvasd a lispei fúrások legutóbbi hiiétj hogy az uj kut napi 26 vagon nyers olajat ad már. Ez évi 900000 mtfj-zsájaak felelne meg1 s igy — az eddigi kutak termelését fígfydciiibfl véve — hazánk nyersolaj szükségleJ tének fdét honi tetrmelóssel tudjukj biztosítani. A;z 1087-es hivatalos kifcU kereskedelmi adat .szerint ugyanis nyersolaj behozjataltfnk 2,376.301 má, zsu volt, kb. 17 millió P értékben. Minthogy megvan a remény arra, hogy ujabb források feHártásával Magyarország az egyik legfontosabb békebeli, de mégi*ikáj>b hjfr borús nyersanyag terén fügjgetleii lesz a külföldtől, ugy a békebeli ter melés, mínjt nemzet védelmi szemH pontból mérhetetlenül fontos, hogy mi történik azzal a kinccsel, amit az Isten — tán megcsonkitfásuiijkérí kis kárpótlásként — a föld mélyén I böi feltörni engedett.
Ne vedd tőlem zokon, kedves Barátom, hogy — bármennyire is szeretem városodat — a kérdéshez nem kanizsai,helyi hanem országos szempontból szólok hozztf. B. pod, de fővárosi lapok hiradjl.su nyomán ks két dolog kelt bennem nagy aggodalmat, annyira, hogy szívesen félrevetném a harangokut, ha tehetném. \\
Az egyik aggodalmam a vezeték Iránya. Tényleg lehetséges az. hogy olajunkat, a magyar olajat, blánni-lyen r. t. is funogat itt! ~ Szombathelyen viszik keresztül, amely várb-s — sajnos — vasútvonalon is csak 18 km-ne van a nyugati határtól. (Rohonc -Rechnitz !) Már most : Németország legjobban épen az olaj hiányát érzi az Ö-szes nyers-anytagök közül s ezért nem csa^ lázasan kulat saját határai közt olajforrások után, hanem mindent megkísérek hogy szénből (barna szén) elfogadható termelési áron tudja elöállitanl a béke és háború ma már legfontosabb üzemanyagot I Persze Olasz-, Francba, stb. országokkal együtt mindent elkövet abban az Irányban is, hogy idegen államok területén biztosítsa maga szántára a békében és háoruban szükséges, évről-évre növekvő mennyiséget. ÉS minden autarkikus törekvése ellenére legkevesebb évi 30 millió mázsa behozalalra szorul ! (Szabad devizája jelentős része ide kell!)
Vájjon nem tudnák ezt az illetékesek, azok, akik Szombathely felé, tehát szinte Németország határára akarják vezetni a nekünk esetleg lélkérdóst jctóntő magyar olajai,?! Igaz, harAfc\\i/?ba,n\' vagy un k Németországgal, de anélkül, hogy bármilyen külpolitikai konstelláció-változásra gondolnánk, a történe* lem tanúsága szerint népek barát. sága az idők folyamán megváltót* hátik s akkor épen a nemzetvédel-
Eltemették a debreceni tragédia áldozatait
Óriási részvét mellett hatalmas tömeg klsérle utolsó útjára a 12 áldozatot A kormány a temetésen — A magyar sajtó búcsúja
Budapest, augusztus 13 A tragikus sursu magyar újságírók hamvait tegnap Debrecenben felravatalozták, Itt búcsúzott a debreceni közönség és az ottani kollégák a 12 halottól. Este az ércko-. porsókat a MAV hullaszállító vagonjába raklíák, amely megindult Budapes\\ felé-
A 12 Halottat hozó ceglédi személyvonat ma reggel 6.16 órakor
futott be a Nyugati pályaudvarra) aholjiiár ünnepélyben váriák az újságírás hőseinek földi maradványait. AfC, érckoporsokat azonnal a gyászkocslkra raklják ós a szomorú menet megindult a kerepesi temető felé- < t
Al temető főterén közös, nagy ravatalt állítottak, itt helyezik el sorban a 12 koporsót. A, ravatal inel* lelt a magyar újságírók és a lég-
ügyi hivatal dlszbeöltözött pilótái (álltak őrséget. A\' temetés délután 1 órakor kezdődölt. A, temetésen részt vettek a kormány tagjai is teljes számban, a közÓeti előkelőségek, a szerkesztőségek tagjai és beláthatatlan sorokban a nagyközönség. Al kormány nevében Anlal István államtitkár búcsúzott a halottaktól, az újságírók nevében pedig Tóth László dr. elnök mondjrftt gyászbeszédet. I

Milliós seregek készülődnek a háborúra Kinában
A szovjet-japán megegyezés után ujbó< fellángoltak a harcok — 3000 halottja van az ujabb bombázásnak — Japán s a szovjet végleg megegyezett
Tokió, augusztus 13 A1 japán hadvezetőség közölte, hogy a szovjetorosz béke-megbeszó lések megegyezéssel végződlek. Az orosz és japán parancsnokok a következőkben egyeztek meg :
1. A csangkufengi harctéri helyzet végleges állású. 2. Az ujabb szükséges intézkedések. 3. Este 8 óráig mindkét fél 20 kilométerig visszavonja hadait a megállapított halárvonaltól.
A. megegyezés során megállapitot ták a térképen Is a helyzetet, ebből kiderül, hogy a béketárgyalások1 megindulásakor a csangkufengi magsalatok a japán csapatok birtokában voltak.
London, auguszius 13 Kínából* érkező jelentések szerint a japán-orosz megegyezés után Japán ujabb nagyobb nyomást gyakorol Kínára. A párhetes viszonylagos csendesség alatt azonban a kí-
naiak állásaikat nagyon megerősítették. Csangkaisck kijelentette, hogy a jangcse völgyében egymillió fegyveies kínai áll harerakészen. Az erős kinal felkészülés miatt a japánok is megkezdték a csapatösszevo-rasokat.
Hankau, augusztus 13 A, japánok 160 repülőgéppel ismét bombázták Hajikaut és Vu-csangol. A romok alatt még közel 2000 holttestet sejtenek, de már eddig is 1600-at találtak meg.

Katonai önkényuralom váltja fel a Hodzi kormányt Csehországban
A cseh tisztek klálltványa elvágta a tárgyalások útját és lehetetlenné tette lord Runcl-man sikeres munkáját — Az európai sajtó elítéli a háborúra való uszítást
PolHikai körökben most már nyll-tan beszélnek arról, hogy a Hodzsa kormány távozik és katonai önkényuralom veszi át a hatalmát. Ai cseh tisztek és a hadsereg edejfe nem vett tevékenyen részt a cseh politika irányításában, ezért ugy tudják, hogy a szélsőséges nacio-.
Prága, augusztus 13 A cseh katonatisztek szövetsége felhívást bocsátott ki, amelyben Uz ország tekintélyének csorbítása elkerülése végett minden .kisebbségi engedmény* ellen állási foglal.
Afs élesKangu kiáltvány egész! Európában nagy feltűnést keltett.
ml szempontból annyira fontos nyersanyag-ellátottságunk szünBd meg, ha csak azért is, mert a határ közelsége miatt az ellenség már az első napon elvágja a vezetéket. Ezzel az érvvel szemben kár hangoz-goztatni üzleti szempontokat! A| nemzetvédelem és üzlet szembenállása esetén senkinek nem lehet az ulóbbi a fontosabb.
Aggodalmam)másik oka az. hogy a finomítók egyike Budapesten lesz-Budapestet nem csak a határ közelsége, hanem főváros-inlvolla is al-kalmatlanná teszi, hogy nemzetvédelmi szempontból biztos finomítót és tároló helye legyen az olajnak,
mert repülőtámadás elsősorban a fővárost éri, ahol minden cgy\'Ütt van nálunk. Erre a célra az ország közepe felel meg leginkább. Minthogy pedig ma minden nép lázasan dolgozik önvédelme irányában, nálunk sem dönthetnek, épen az dlaí kérdésében, tisztán üzleti szempont tok. Ma minden nép léte fenyegető nyomás alatt van; mennyivel inkább egy ilyen, évszázadokon át kivérzett újólag is niegcwtíiikJtdW kis népé mint a magyar ! Nem tür-heti tehát a magyar közvélemény, hogy elhanyagolják vagy kérdésessé tegyék asikeies nemzetvédelmet vajamély r. t. papírjainak osztaléka
csch
nalisták felbujtására készült < tisztek kiáltványa.
London, augusztus 13 Az angol sajtó a cseh esemény ekkel foglalkozva felháborodottan ir a cseh tisztek kiáltványáról, amely teljesen elvágta a további meg be-\' szélének útját. A, Daily Mail a kö-
kedvéért! Durvább hibákra gondolni sem akarok....
Nyugtass meg, kedves Barátom, vagy ha laggjodnimanuit vbelyWó4 nak találod, ne szűnjél meg uddpg lármíázni, amig kinosünk- — ojb\'\' junk ami részleges gazdaság^ íügfcelk-nségünket Romániától fc* garantálja, (egész olajbehozatalunk onnét van !) emberileg biztonságban nincs.
Meleg barátsággal köszönt
BalatoamárlaíQrdő, 1938. aug. 14.
kész hived ": Vértesi Frigyes dr., theol. tanár
HALAI KÖZLÖNV
vetkezményeket a következőkben tótja súlyosnak :
1. A kiáltvány teljesen megakadá lvozta lord Runckuan további békés tanácskozásait és a békés kilátások nak véget vetett. • >
2. Lehelet lenné tette a HodzSa kor Hiányt.
3. Döntő befolyással lesz a cseh politikai pártok eddigi bizonytalaB magatartására.
Berlin, auguszius 13
Aj német sajtó nyilt politikai be-avatkozásnak veszi a cseh tisztek kiáltványát. A\' Sajtó hangoztatja, hogy a csehek naponta bebizonyítják, Hogy képtelenek államot lalí kotid. Sajnálattal állapítják meg azt is, hogy ezzel elvágták a békés kilátású tárgyalások útját.
— A prágai kormánynak vállalni kell a felelősséget e felesleges kard-csörtetésért. Egyébként pedig ez a háborúra való uszítás csak azt jelenti, hogy a csehek félnek az igazság kivizsgálásától. t
Hibás a vízvezetéke?
Hivja
Mendlovitsot
Telefon 271.
A magyar anyakönyvekti
Is „csehesltik"
Prága, augusztus 13 A( szudélanémetek és a felvidéki magyarság kői ében $mét nagy felháborodást keltett a cveh kormány ujabb intézkedése. \' l
Mint a csehországi német lapok Írják, a csehek elrendelték, hogy a szudéták német neveiket cseh helyesírás szerint irják. Az összes vezető egyéneket már be is idézték a hatóságok és közölték velük nevük uj irási módját.
A Felvidéken a cseh anyakönyvi hivatalokban a cseh tisztviselők meni csak az uj bejegyzésekben javítják ki a magyar neveket a c«eh helyesírás szerint, hanem az 1918 előttj bejegyzéseken Is, ami nagy felháborodást keltett.
IXQHOfttót-htáiQ.
LELEPLEZTEK Ismét egy kommunista szervezkedést Békéscsabán, melynek tugjal <Jehova tanul néven garázdálkodtak. Négy embert a rendőrség átkísért a kir. ügyészségre.
KITCNÖ termés volt Eszterházy her ceg egyik soproni guzduságában, ahol 21 métermázsa volt a holdankénti terméseredmény,
A VIHAR nagy károkat okolott Miskolc környékén. (lőrőmböly községben felhőszakadás volt, sürü jégveréssel és villámcsapásokkal, 15 házba bevonult a vlz.
BALHO tábornagy holnap Ober-salzbcrgbe utazik, ahol találkozni fog Hitler kancellárral.
Országszerte bevezették már az őszi Lakberendezési Vásár képviseleteinek hálózatát
Szent István napja után^megkezdik a vósárigazolványok
Mint minden évben, ezúttal is nagy érdeklődéssel várja u vidéki közönség az Oszt Lakberendezési és Háztartási Vásárt. Az érdeklődés neui utolsó sor. ban u féláru utazási kedvezSményt biztosító vásárigazolváiiyokiittk is szól. Hogy ilyen igazolványt minél köny-nyebben és minél kényelmesebben sze. rezltessen meg bárki magának, az Oszi Vásár az egész országra kiterjedő szé lcskőrü képviseleti hálózatot szerve, zett be. Valamennyi menctjegyirodu, minden jelentősebb pénzintézet; a kereskedelmi ós i|>arkamarák, az ipar. testülelek, a legtöbb községi és körjegyzőség, egy sereg nyilt clárusitási
üzlet válla1!-., u képviseletet és mindeme helyekén már Szent István napja után megkezdik a vásárigazolványok árusítását.
Vásárigazolványt bárki válthat magának. A vásárigazolvány ára személyenként azok részére, akik legfel-jcfob 110 kilométernyire lakuuk Budapesttől P 1.50, azok részére |>edig, akik messzebb laknak, P 2.50. A vásár. Igazolvány a magyar közlekedési vállalatok minden vonalán féláru jegyváltására jogosit és természetesen u vásár díjmentes meglátogalásáru is feljogosítja tulajdonosát. (:)
Nagy dunántuli gazdagyUIÖ! lesz Kaposváron
A miniszterelnök, a földművelési és az iparögyi miniszter mond beszédet
Zala megye minden községében píakáJoM Wviák a gazdaközön A ségel arra a nagyszabású dunájntuli gazda-gyülésre, melyei a Nemzeli Egység Pártja szeptember 4-én Kaposváron rendez. A1 gyűlésen Tasnády Nngy Ajndrás országos elnök elnököl, vitéz Imrédy Béla miniszterelnök, Sztranyavszky Sándor földművelésügyi miniszter és Bornemisza Géza iparügyi miniszter pedig nagy beszédet mondanak Ezek a jelentőség teljes kormánvférfiui beszédek lesznek a bevezetői a i»ok eseményt ígérő őszi politikai életnek. Aj minisztereket nagyon sók képviselő és országos párlvezető is lekíséri .Kaposvárra.
Zala megyéből a gyűlésen részi vesz a főispán és vitéz Tabajdy Kálmán elnökkel az élén a Nemzeti Egység Pártja v^nnegyei sz*á/ve-zetének egész vezetősége. De részt-veszuek ,
Zala megye gazdái is, igen nagy számban.
Ha elegendő jelentkező lesz, különvonatok indulnak a gyűlésre a következő vonalakon :
1. Lenti-Zalaegerszeg— Nagykar nizsa. Menetdíj oda-vissza : Lentiből és Lentitől Zalaegerszegig az összes állomásokról 1.30, Zalaegerszegről (Nagykanizsáig minden állomásról) 3.60, Nagykanizsáról (Gyékényesig a közbeeső állomásokról) 1.80 P. -
2. Süineg-Ta polca— Keszthelyi Meneldíj oda-vissza : Sümegről (Ta. polcáig a közbeeső állomásokról) 3 50, Tapolcáról (Keszthelyig a közbeeső állomásokról) 3.10, Keszthelyről és Balatonszentgyörgyiül 1.80 pengő.
3. Székesfehérvár-Fonyód. Menet dij Székesfehérvárról 3.50, Fonyódról 1.30 pengő. (Ez a balalortpar-
1 laknék előnyös, akik hajón eljuthatnak Fonyódra.)
1. Veszprém. Meneldij Veszprémbői 3.50 pengő. 1
A\' vonatok indulási idejét később közli a párt vezetőség a szervezetek vezetőivel.
Jelentkezni
a Nemzeti Egység Pártja kö(zségf elnökeinéi vagy a Menetjegyirodá-biui lehel. Sietni kell. mert a kösié-gi elnökök legkésőbb augusziu* 19-ig bejelentik a választókerületi elnököknek a résztvevők névsorát és ezen lul jelentkezni már nem le het.
A gyűlés délelőlt 11 órakor kez dődlk a Turul sportpályán. Előzőleg a völl 14^ bakák bajtársi ta. lálkozót tartanak tábori misével, melyen a miniszterelnök is megjelenik. ;
Jöjjön a gyűlésre minél több zalai gazda, mulassa meg, hogy érdeklődik a saját sorsa, jövője iránt.
Naptári Augusztus 14. vasárnap. Kom. kat Özséb. Protestáns Özséb. Israellta Ab hó 17. — Augusztus 15. hétfő. Ilom. kat. Nagy B.-A. Protestáns Mária. Izr. Ab hó 18. — Augusztus 16. kedd. Rom. kat Joakim. Protestáns Ábrahám. Izr. Ab hó 19,
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 16-lg az „őrangyal\' gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egén nap nőknek.)
Hasmütétek utáni Időszakokban a régóla bevált, tisztán természetes „Ferenc József keserűvíz kitünö hashajtó, amely a belek tartalmát biztosan felhígítja 4s azt csakhamar fájdalommentesen levezeti — Kérdezze meg orvosát.
1838. lugutttui 14.
Munkára fel!
Munkára fel! Ez az a jelszó, a melynek jegyében összeült a négynapos minisztertanács, hogy megvitassa a kormány őszi munkaprogramja* s előkészítse a szociális, giazdasági, kulturális és honvédelmi problémák előbbrevitelét és megoldását jelentő törvényeket és rendeleteket s megállapítsa a már szentesitett törvények végrehajtói! utasításait. I
„Napok óta vaskos Irattáskával érkeznek a miniszterek a miniszterelnökségi palotába s reggel kilenc órától - rövid ebédszünet leszámításával — 4i késő esti órákig felelősségük teljes tudatában vitatjuk meg azokat az országos kérdéseket, amelyek megvalósítására Ígéretet lettek s amelyeket nyomon követ a gazdasági élet fellendülése és a szociális helyzet gyökeres megjavítása.
Az időszerű kérdések között első helven vitatták meg a honvédelem korszerű fejlesztésének kérdését. Ez a kérdés ma az egész nemzetet leginkább érdekli, mert — mint ahogy azt fti honvédelmi miniszter a sajtóban adott nyilatkozatában igen tay lálóan kifejtette - a nemzet teljesen egybeforrt a honvédséggel. A nemzet léte, az orezág fennmaradás sa függ a honvédelem megerősödésétől, viszont a nemzet önvédelmét jelentő hadsereg legjelentékenyebb támasza a gazdasági és szociális téren megerősödött nemaletnek. A\' nemzetnek ezt a megerősítését hivatott szolgálni gazdasági téren az> Idei kiváló minőségű búzatermésünk óriási feleslegének megfelelő áron való értékesítése. Mezőgazdasági termékeink exportjáról való gondoskodás így a "agy míniSzler-tanáos programjának egyik lényeges fejezetét alkotta. Aj dolgozó társadalom életnívójának emelését jelenti a győri program gyakorlati megvalósítása, melynek során a gazdasági élet vérkeringésébe újból bejutó tőke révén országszerte megindul a fokozott munka.
Gondoskodás történt a minisztertanácson a dolgozók életfeltételeid nel és szociális helyzetének megjavításáról is. Ezt a célt szolgálják a felállítandó egészségvédelmi intézmények, a fáradsgos munka uláni pihenő, a szabadidő intézményes biztosítása. A, családvédelem ügyét viszi előbbre a családi munkabér-rendszernek a gazdasági élet minden ágára való fokozjaios kiterjesztése. A nemzeti kultura fejlesztése színién egyik nagy horderejű programpontja a négynapos miniszter tanácsnak. Magasabb életnívó, magasabb szellemi felkészültséget kíván. Éppen ezért a falu kulturális színvonalának emeléséről is történt megfelelő gondoskodás a nagy tanácskozások során. j i
Bizalommal tekintünk a mostani minisztertanács után is a kormány gazdasági és szociálpolitikai munka tervének megvalósítása elé, mert a kormány eddigi negyedéves tevé* kenysége bizonyítja azt a tényt, hjogy itt nemcsak egyszerű prog-
INTEZETI KELENGYE
szövetek,
vásznak ónási vá,asz,ékban kapható paplanok
Kirschner Mór MzIgIéh.
1933 augmzlm li
ramhlrdeléfrrav hanem azoknak nz „i*zágépltő feladatoknak a gyakor-lall megvalósításáról van szó, amelyet llltrédy miniszterelnök kol\'má-avának parlamenti bcmuiatkozilsa-kör bejelentett i.
A nagy ftszi munkára már mosl felkészül a magyar kormány s ezzel a nagy lendületre valló felkészüléssel a miniszterelnök bováltot-taiait a kijelentését is, amit a pnr» iainent kapuinak bezárásakor tett a képviselők előtt, mely szerint a kormány a nyáron nem fog pihenni.
Lázas, gyorsületnü, de alaposan meg!l)ftntolt, felelősségteljes munka fjulylk a inintszlénumokban s ennek a nagyhorderejű munkának egvedüü oélja a nemzet életbevágó érdekeinek lelkttsmereles saolgáA lata. i • 1 i I i ! I I

A Magyar-utca lakosságának ujabb panasza az illetékesekhez
Mai postával kaptuk a következő levelet: Igen tisztelt Szerkesztő Ur I Szabadjon nb. lapja ulján az illetékesek figyelmét felhívni a Magyar-utcaiak egy további panaszára. Egy elhanyagolt részre szeretnék rámutatni. Bár nem tudom, nem csinálok-e ezzel ellenpropagandát a Virágos Nagykanizsának. Tessék csak megtekinteni, hogy a Magyar ulcai part után az utmenti árkok nem látszanak ki a sok diszkóró, naptól barnára sUtött gaz, nagy karéjú lapulevelek, meg miegymás elszaporodása miatt. Szinte szégyeijük, hogy házaink előtt méternyi magas gaznövények nőnek, melyek az árok-
parton, sőt a medrében is nőnek és amelyek az árkok vizét megakaszt-Iák, ami a nagy forróságban büz-hödté teszi a levegőt, ugy, hogy esténkint nem tanácsos az ablakainkat kinyitni. Esők és nagy zivatarok után pedig az árkok a sok fa miatt a vízmennyiséget levezetni nem bírják és hol a járdákat, hol az uttestet öntik el áradattal.
Azt hisszük, hogy ezt a kérdést is meglehetne oldani bz inségakció kapcsán, amint a töltésen átvezető utat is, meg más utcákat is a ifitől és gaztól megtisztítják.
Soraim közzétételéért fogadja t Szerkesztő Ur előre is hálás köszönetemet.
Aláírás.
Prognózis: Nyugati szél, több helyen eső, zivatar, a hő-mórsóklet osökken.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megtlgyelflAllomAaa Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: 20.0,+ ma reggel +18.0, délben + 23.4.
Caapadék: ,
BALlAl KÖ2UÖN*
Nagybóldogasszony»
lrta: P. CIRFUSZ VIKTOR1N
Szent István klrálv !>00 éves jubileumával egybeesik a\'negnum Marianum jubileuma Is. a nagy Isten gondviseléséből megadatott a magyar nemzetnek nz a különös kegyelem, hogy éles tekintetével és alázatos lelkületével mindjárt nemzeti életének kezdetén kiválasztotta magának az örök Nap: Jézus Krisztus mellett a moapyek országának legtündöklőbb égi terhét, a szelidfényü Holdat. Igen! A magyar nemzei alig hogy el-luigyta a |>ogány természetimádás sötét tévedéseit, alig hogy bele. illeszkedett n civilizált nemzeiek kulturközösségébe, sokkal előbb mint bármely más nemzet kiválasztotta különös pártfogójául a boklogságos szent Szüzet, hogy az ő oltalmazó és boldogító élesanyai palástja alatt éljen csendes megelégedettségben az idők vége. zetéig.
Hogy miért nevezzük Máriát Magyarország Nagyasszonyának, azt mindenki tudja, aki tanulta a magyar történebnet. 900 éve annak, hogy augusztus 15.én, Nagylxddogasszony napján, Szent István király összehívta az egyházi és világi főrendeket s jelen, létükben megtette a magyar törté, nelem örök Időkre szóló, fundamentális végrendelkezését: <Egek Királyné Asszonya, aki által 0d_ .vözitőt nyert u viliág, a To óllal, inadba ajánlom uz Anyaszentegyházat, az egyházi rendeket, az országot a néppel együtl, l»ogy esedezzél érettünk Isten előtt..
Az évszázadok múlásában a magyar nemzet egy pillanutra se feledkezett meg a nagy király végrendeletéről. A magyar királyok egymásután épitik fel az ország városaiban a védasszony fölségesen szép templomait; az ő áldott képe ragyogott a zászlókon, a fegyvereken, pénzeken, a koronázási ékszereken. Ha ellenség lába taposta az ország vérrel öntő.
zött földjét, ha éhség, döghalál gyengitelte a nemzet erejét, akkor a virágos, máriás oltároklioz menekedtek őseink, ott Imádkoztak, ott sirlák el panaszaikat s ott re liegték el őszinte sziwcl, erős bizakodással: Isten után nincs reménységünk másban, mint Tebenned Magyarország Palronájai (íUnnpel B.)
Ezer esztendőn keresztül óvta, védte, dajkálta a Nagyasszony ezt a sokat vérzett, szegény nemzetet.
Ha a magyar nemzet őszintén visszagondol a szűz máriás idők zavartalan békességére, amikor a Nagyasszony ollnlmaző palástja alait elmélyedő áhítattal imádta Istenét, amikor csendes nótaszóvul .szántogatta földjét, gondtalanul ette fehér kenyerét s boldogan csókolta mosolygó gyermekeit s ha összehasonlítja ezeket a szép, kivánalos időket a mostani idők rengeteg nyomomságával, melybe akkor zuhant ez a szerencsétlen nemzet, mikor ezégyenleni kezdte a Patrona Hungáriáét, akkor látnia kell, hogy bűntelenül nem Jeliét leverni a védasszony címerét ennek az. országnak liomlokzatá-róL (
Nagyasszony! Eszközöld kl szent Fiadnál, hogy újra imád. ságra simuljanak az ökölbe szo-rilott kezek s mosolyra derüljenek a siró s;emek, liogy frissen szegett kényéi- illatozzák az él»e-zök asztaláu s dal fukadjon a nép elkeseredett száján, lwgy feliéi* legyen minden mirtuszkoszo-ru, hogy soha ki ne aludjék a bizalom tüze szegény testvéreink szem<S)On, kik a trianoni határon tul a jogtalanság sáncain várják a nagy csodát!
Nagyasszonyunk, hazánk re-r- ménye, hallgasd meg siró esdek-lésünket, add vissza örökségedet, hogy nemsokára T« Deumot zeng. liessünk u Neked ajánlott koronás ország minden templomában.
Csendőrkézre került a hévízi fürdő-vendégek vakmerő tolvaja
A csendőrök beszállították a nagykanizsai klr. ügyészségre
Hévizsaentandrás fürdőhelyen az utóbbi időben több panasz érkezett a csendőrőrsre, hogy ismeretlen tettes vakmerő és agyafúrt módon meglopja a fürdővendégekel. Pénzt, értéket ós ruhaneműt zsákmányolt; Al csendörök fcsakhamar elfogtnk egy .gyanús kinézésű férfit, aki
Gergely József sütősegódként Igazulta magát. Sémáiba, semlaíkásn nincsen. A; nyomozás olyan adaio-kat produkált, amelyek valószinü-sitik, hogy Gergely volt a hévizi toi-1 vajlások elkövetője. AJ osendőrörsön Gergely tagadta a terhére rótt bűn-cselekmény-ekei, de a jelenségk oi-
VítjS,
Lábbadozó betegek
gyógyul á»At a*ry mértékben *l«ttetl, ha a kimerült t«l«t nnpJAban Bzör, do logol&bb In <wto ekUvá» olött (m reggel foWmxIéí uláa, vmlódl
DIANA
sósborszesszel
l.mow<ik, b«lttnt.<HJWL Lén.. iUnpM-ban . I)lwMiJk«boriJ!«»»l boíríiw-Montott* vlio. boro8tthi»k hfl.tui é. Udllö hntéa. nairy könnyebUéf«t A naen í«i-
tldlU ■ bcUwnub. lov^göJAt 4. pi-r&lnak b«lfet4«o tlntltfa t» feUw.-boditja . iöí^Mrvck.t. l\'róbapftliwk t .ín 64 fllUv
Kl. (oMdotl) PRlnok Am 1.10 p«n«A Kö*Ap (rMlfc.Lt) pilMk Ara 3.D0 Naiíy (óriA.0 i>ttln*-k Ar. ÍM i»dbő
fene szólnak. Egy csendőrjárón Gergelyt beszállította a nagyktfHi zsni ügyészségre. 4
Dr. lm re fi László vizsgálóbíró ina délelőtt maga elé vezeltetle Gergelyt és kihallgatása után letartóztatásba helyezte. ; i
A rk. egyházközségi sors-Jegy-húzás elölt I
Még csak néhány hét van hátra a nagykanizsai rk. egyházközségi sorsjáték húzásához. Célja a sori-játéknak: a katolikus kulturház építési alapjának gyarapítása. — Mert ősszel megkezdik a kullurház építését. Akinek még nem lenne sorsjegye, az szerezzen be minél elObb, mlg a készlel lart — rk. egyházközségi sorsjegyet. A nemes cél melleit a nyerési lehetőségek olyanok, hogy egy pengő ellenében több ezer pengő értéktl nyereménytárgyat nyerhet. Még ma vásároljon a rk. egyházközségi Irodában sors-Jegyet. !
VléUá*y két múlva U&zdodiU cm iskola


ő

-né/.
■Aon
Agytól), pehely.
Kfkanr*. puU. liiHodi, t»M«ll«ir ntinGflchri, .l,llnlkui.o tutin ajiolok
fehór fosztott libatollat
w kilónkén! P 2-50-IÓI.
Síátlitás 5 kilós csomagokban bir-..tv. Utánvéttel.
Roaner Gyula
AKylnlld/enic KIlkunlíleeyMri.
Két mólós állami kikötő épül Balaionmárián
Megoldódott a fürdő villanyvilágításának kérdése is
TOVARIS
Már szlndarabkoráből ismeri a közönség Duvai s ellemes darabját A filmen természetesen nagyobb lehcIOség nyílik » komlkii.n kiaknázására, bár a vásznon Is elsősorban színdarab marad. Közelebb az irodalomhoz, mini a filmhez. S mégis nagy sikere van, mert a főszerepe-peket remek színészek alakítják. Charles Boyer remcsak remek férfi, de remik színész l«. A kedves, pikánsarcu Claudelle Colberl Is elemében van, de Basll Barlholme, Lourella Joung és még néhány elsőrendű színész Is veszi ki a részéi a sikerből A rendező minden tekintetben kitűnő munkál végzett.
A pompás darabun kivlll külön élrténye a műsornak ii,.
Euohariaztlkus Kongresszus filmje.
A Magyar Film Iroda elsőrendű munkál végzeit, amikor csokorba kötötte a kongresszus kiemelkedő eseményeit. A rövid képsorozat Is tökflefes képel ad az Eucharisztikus Kongresszus méreteiről és nemcsak külsőségeket, de lelki tartalmat és élményt is ad. Ez elsősorban a fényképésznek köszöhhetö, aki igazi művészi érzékkel f>gta meg a dol gok lényegét. Ilyen Jöl összeállított magyar híradó-filmet még nem is láttunk. Nagyon élveztük.
(g.O
JflZZBAND
li,to: SZÁNTÓ OYÖRQY (fcegény a Távolkeletről) 13
Valóban a kisujját sem mozgatta. KifSsé régies szabású frakkiávnl, arany, keretes monoklijával, elefántcsontplpá. jávai és normann ö>ét<>l örökölt ka-meás gyűrűjével, dns fehér hajával és minden romlott titkaival ugy fiit otl, műit maga a vén Európa, sarok-asztala mellől nézegetve ó<eánok ó< megsíüktendö ifjú világok rettentő küzdelmeinek eljövetelét.
A koreai tusfekctO hlajn homktkba fésülve ragyogott, mint nr. a kis cilinderalak u fövej, amely ott üli n feje-|nil>JAii. Hajó « szemöldök felett egye. nes vonalbon levágva, bő fehér se-lyemóHönyének mellén köramku zöld hímzés, amelyet két furcsa hnlhólyftg töltött ki egymáshafonódvn. A címer, •mely családjának ősi előjogait jelen.
tette.
— Valakinek végezni kell velők, mondta halkan mert különben ők végejiH-k egész Ázsiával, nz egész vi lángul. Kinábun megkapjak a vasat és a szenet, most u kaucsuk kell nekik. A holland szigeteken, lVorneoban és Jávában kaucsukffftetvénjeket vá-siroltuk. Tudja, kik dolgoznak raj. hikf Csupa kiképzett -kalvnn, pitóti és matróz. Négy repülőteret lejtettek el az ültetvényekén. A hajók kaucsukot és gumit visznek, repülőgépalkat.
A balalonmáiiai községházán n/. üdülőhelyi bizottság gyülóst tartott dr. Szaghnieister Pál föszolgubii*> elnökiele alatt. Az ülés során drt Aezéi Elemér belügyminiszteri ta* náífios bsfetemetts, hogy Balaton-márla villanyv^ágiiásának ügyét mo-si már jogerősen betejozettnelí tekintik. A transfonnátor felállítása .már megkezdődön s Jgy a jövő évben már a /égi lámpák helyeit vil-lanyvilágiUKi lesz BalatoninárU-nak. ^ f •
Bejelentette Aezél dr. azt is, hogy Balatomnária község a földmüvei lésügvi miniszter elhatározásából I. oszl. helyi kikötőt fog kapni, mégpedig külön személy- és külön (e-ber-mólóval. Hangoz atta ennek fo.i. tosságál annál is inkább, mert a kikötő megépítésével egyúttal Somogy vármegye közuialnak kCellá-tása* is jobbban biztosítva lesz. A, kikötő megépítése mindjárt a balatonfüredi kikötő épátésének be.e-jezle után veszi kezdetét.
Vizsgálati fogságba helyezték a kereosenyl halálos dráma tettesét
Varga Dávid, a vfl-gyllkos gazda a kórházból a fogházba kerflll — Augusztus 17-én folytatják le a tanúkihallgatásokat
kezett. Az após sérülései nenl voltuk súlyosak, ugy hogy néhány napi kezelés után ethagyhaita u közkór-házat. Azonban a keiec cnvi gazda csak periekig élvez.e szabadságit, mert dr. InüWi László vizsgálóbíró szándékos emberölés bün.ettóneU gyanúja miatt vizsgálati fogságbtn helyezte. Dávfd megnyugodott .1 vizsgálóbíró hainozntábati és meg-nevozie védőügyvédjét. AI,l(.z.sgáló-biró 17-én folytatja le a tanuklhall-galásokat ebben az ügyl>en,
A kereosenyl drámáról már ismé-telten leszámoltunk. Varga Dávid gazda ósszeszó\'alkíüKilt vejével,\' Kiss Gergellyel, aki apósái vasvillával megszúrta, Illlie as apó. ka. szát fogolt és azt vajé hátiba vág-ta. hogy az a helyszliien nyomban meghalt.
Varga Dávidot sérülésével a nagy kanizsai kórházba szálli.ották, ah d először a vtzsg-.llóbiró majd késöbli
.1 csendőrség egy Járőre klhallgattai Varga Dávid önvédelemmel véd(e-
Motorkerékpárok
meRbUJiatök és kitartók — a tegórésebb napt strapára konstruálva\'
A legbótisznbb élettartam I
900.- P-től
18 havi réazletllzetésre. Megtekinthetők :
mmm gyula
vaskereskedő, Zala—Somogym. körzet képviselőjénél
NA0YKAN1ZSA,
Erzsébet-tér 18.
áujjntltui 14
Szent litván hetében
keresse fel az ország egyetlen
zongoragyára, a 222)
MUSIC A
bamMlMtát«rm»il Budapest, VII, Erzsébet körút 43. (Royal).
Hatalmas választék uj és használl hangszerekben gyári garanciával, lígyes hangszerpéldányok ünnepi hé.re leszállított árakon. Könnyített f zetési feltété ck. Vá\'ló, kezelési költs g nincs. Gyárunk szenzációja: KIspianinó, hét oktáv, angol szerkezet, tel es hangterjedelem. Kérte* díjmentes ajánlatot t
h
részeket hoznak. Akkor veszik el u gyarmatokat Hollandiától, amikor végeztek Kinával. A portugáloktól megvettek egy szigetet. Olyan erődöket és hadikikötőt építenek rajta, amely ketté fogja szukilani nz amerikaiak bízis-vonalát u l\'hilippini szigele\'c és a lluwai szivetek köz")tt.
A-lord jegj-ezgetett kis aranyfeJelü !K)teszél>e. ;
— Ertem, — mondolla tirkálás köz. |>en. — Azért é.dtik ki ezek a yonkeek Honolulut. Nekünk is kell Ausztráliában...
A jazz clnyclle szabit. A két fiatal amerikai, aki e Idi^ valóságos mnra-tonl táncversenyt rendezett a három hölggyel, szemmelláthalóan kidőli és most egy idösébb ur állott fel a táncra. Kiitta pezsgőspoharát, cage ktélyt kéí-l a hölgyektől, aztán odament a két táiicospár asztalához, meghajolt ós felkérte \'a szép Lilidnt, akinek táncát jő ideje figyelte.
Intett Teldynek és a jazz elhallga.
toll. w,.
A művésznővel ejy kis törlő nelmi tánckurzust óhajtok. Kez Ijék u régi nrgentinlai tangón, aztán oue-stepp, twoostepp és a többi.
l\'eddy rákezdte. Tetszett neki ez n történelmi tánckurzus.
A szép I.illan sxip|>anlott egyet zománcos kokainsx-\'lencéjéból, aztán táncoltak. Mindenki feléledi, mintlui •gj\'ütt szippantottak volna kokot u t l.ilittnnal. Mr. (iroy és HlacksUme is előkerültek valahonnan, u pincérek,
tt láncosok, n groomok és a z;\'jiés»ek mind nézté\'í Őket, az e^-lk bejárónál még Wu ív, n kinnl porlás é< .hunes, az öreg stobaplneér is ott leselkedtek. Ok pedi.q táncoltak. A boldog Wke. idők lM>sztonvalcerét, onedeppjé és t,\\voosteppjét. A dolKjgós argentínai tangó sok figurájában a világi iá borút. A foxtrolÜKtn a ltálxtrns konjunktúrát, a shinunyben a \\-e.-saillesi l>ékél és a forrudalmakut. A slowfoxban az inflációt, nz uj sima tangóban az uj konjunktúrát, a fox bleulien a szovjet dumpingot, n charlestonban n kc.-dikUS racionalizálást, a bluck b.ittoin-ban a m»inkanélkülUegélyt, n rumbá-ban a leszerelési konferenciát, « bi-guinben a német fasdstik előrelöró-sót. A jazz beszélt, .számokban, jelmondatokban, eszmékl>ea é> hazugságokban. A táncok e misztikus be. szédnek sze nléltetö grafikonjai v.dUik. Amerikai flották jöttek ál a Panama-csatornán, kaucsukért nyúltak. Nicaraguába japán csapatok menetellek a liagy fal felé, kozákhadosztályok gyülekeztek a mougol halSron, Népszövetség kaljarézott (\'.enfben, a fasclzmus felvonult a szovjetek eszmetlumplngje fllen, a Dnye.sztenié.1 folyt a vér, hogy határi sikot rajzoljon két világ között, a C.omintern ráiUóelőadásait hullánw romlH>lök zavarták, az antennák mii. Hói mennyei segítséget akartak lehúzni a földre, a repüHSgé|>anyaliajók hid-roplánrajokat zúdítottak az uj erődök felé, a gangsterek be akartak ülni « pehér ll^zba, Friuu-o őrnag)\' piros.
A kanizsai nemzetközi tenfiazmórkAzéaek első napjának részletes eredményei
Jelentettük, hogy nz NTE nagy nemzetközi tenfcszniérkőzést íendea 15-éig. A versenyen hét elsőo^ztil; lyu játékos vesz részt, megérkezett viléz Bánó is, ugy hogy Kanizsán foha nem látott mezőny Indul.f^ első nap eiedményel a következők : Ifj. férfi egye* : Bogyay — Haán fr,:0, 6 :0, Kelting- -Polgár 7:6, &,(<.), Schneer IL-DuWsz 0 :1M 61 • 0, Miklós -Garamvölgyl 6 :2, 8:4, Orosz Erdélyi II. 6:1, 8:2, Orosz-Miklós 6 :Ó, 6:2. Sehneer II.~OrK*z 4:6, 6:4, 6:1, Golen-szkv -Halphen 6:2, 6:1, Go!en«zky -Csillag 7 :B, 6:1, Schne<ír—Kirsoh ner 6:8, 8:2, Némelh I.-Erdélyjl I. 6:2, 6:3, Bogyay -Kettfng 6:8^ 6:3.
ifj. női egyes : Singer Éva-Kren»v>r 6:2, 6:1, Akay-Jellinek) : 6, 9:7\' Singer I.-Singer II. :4, 6:4. 1
Ifj. férfi páros: Schtteer I. Sehneer II. -"Keserű, Németh 7 :9, :2, 6:1, Csillag, Polgár Garam-, völgyi, Halphen 6:1, 6:0, Erdélyi I., Erdélyi II. - Dukász, Kirechner
csillagos repülőgé.p|>el suhogott az It«curial fölé é nem dobta rá D-.hii. báil, mert Hj-ermeket látott a lépi^őin, a toledoi érse\'c vonalra ült, a kolosto. rok lángja lobogott, mini El üreeo bizarr színfoltjai, a I.indberg bébi elveszett, a bányákban Is néliítnyezer Wbinek az apja, SmcUng védte a ringben u német l>oxltegcmóniát, Shur. key kiütötte, l)os I\'assos regényeik-hisokat irt és ök táncoltak a *Argu Itollban. A |>eirókuin egyik koroná-zatkin fejedelme és a szép Lillán, aki kokaint szippantott emailszelencé-jéből.
A sarokasztal mögül lord Humphrey monoklija villogott feléjük, hidegen, tisztán, nyugodtan, inbil n halál.
XVII.
Szergej teljCBCn kimerült a reggelig tartó dáridöban és ugy teleszivta n»a. gát pezsgővel, mint vulami szivacs. Mitrofan l>etáinogulla a liíil>e, a tizedik emeletre érve, nagynehcz«u u szobájukba vonszolta és ruhástól vé^ig-feklctle az ágján. Cigarettára gyujlott, ugy nézte, Iwgjau a^zik ez a nagy szőke cári lakáj, l\'nla már a bújósdit, amit ők ki t.cn játszottak egymás-sul, most rossz sjLájizzel megcsömörlött tőle, legjobban j»edig azon bosszankodott, hogy nem tudja ugy gyűlölni ezt az embert, ahogy egy lxilsevikinek gyűlölnie keltene.
(Folyt, köv.) , j
ÍA& augusztus 14
6:3, 0:6. 6:1, Golenszky, KettiOg Haán, Miklós 6 :0. 6 : I, GoleHszky Keltrng Erdélyi I., Erdélyi II. 6 : L 6:2
Ifjúsági vegyes páros: Sclmeer, Jiellinók Kelting, Hni^zer \\6:3,< 1:8. 7:5, Bogvny, Krenner Ga-ramvölgvi, Elek 6:1,6:2.
SctíÖtz-kupa dőnlő mérkőzés
fi vek óla mtndii nagyobb érdcklidés nyilvánul meg a Sc-hütz-knpj mérkőzések iránt. A tavalyi kanizsai csapa, tok g\\enga>b szereplés-e uMu most a helybeli két egyesölet került a döntőbe. Minid a két <sapt>V j^ei jó formában van, ami város szerte nagy lalálgntásra ad okol, annál Is inkább mert a /.rinyi — értesülésünk szerint . a védelmét ujabb játékosokkal érő. í.iti a jó NTK csatársorral szeml>en.
A hangulatot és érdeklődést tekintve ez a mérkőzés nagyobb arányiunk mutatkozik, mint egy bajnoki viadal.
A mérkő/é* háromnegyed "> órakor kezdődik. ____ (:)
Előtte: az „öregek" mérkőznek
Izgalmas lesz a döntőmérkőzés, de nem marad mögötte az előmérközés sem érdekességével és a külön szenzációjával. Ugyanis az NTK öregek |\'á|»ai — (íyörgydeák, Jámbor _ Badics, Tamás, Fiselicr Buci llirsihler, De/ső, Háry (Jakubecz), Iérhezli és Harungoz\') összeállítási csapata mérkőzik a /.rinyi öregek, Zöld vári (Ágoston) — Slankovlrs, Ködmene z — Popovics, Tóth, Hordós — ilcrniann, Miskolci (Karkas), Ilodics, Lovászy, Taró<li I. ówzeólli. lásu csapattal. Ennyi szenzáció, ennyi érdekelj sem volt mostanábun a futballban 1 _
Egyhetes vidéki körútra indulnak úszóink
A kanizsai uszóélet kezd egyenesbe jönni, t\'.szóink a kanizsai szép sz.>rep. lések után Holló János te it nevelési tanár vezetésével most vidéki körulrn indulnak. A kis kanizsai uszógárda hétfőn indul ót esto már Székesfehér-váron mérkőzik. Imiét Buda|>cslen át Szolnokra mennek a kanizsaiak, ahol 18-án mérik össze erejüket a szolnoki úszókkal, majd 20án C\'.egléde.i versenyeznek. Az egybetei körút nlalt nagymultu és nagytudásu versenyzők, kel találkoznak úszóink, liisszük, hogy megállják azért helyüket é< Iia nem is győznek, sok tapasztalattal és él ménnyel té\'iie\'i vissza.
Az egye> mérkőzésekről részletesen beszámolunk olvasóinknak.
NAtxAl WHDltflI
Minden fillér maradjon Nagykanizsán
A hintcrlandját veszített Nagvkanl-zsa nehéz harcában a mindennapi kenyérért, megélhetésért: kétszeresen fontos, íiogy a polgárság és mindazok, akikei egzisztenciájuk, lüvatásuk. meg. éllietósük Nagykanizsához köt, mindé i szükségletüket, megrendelésüket, vi.-á -lásuknt nagykanizsai kereskedőnél, nagykanizsai iparosnál, nagykanizsai vállalkozónál eszközöljék. Hogy minden fillérünkkel segítsük a/.okat, akik ilt élnek, Ut közterhet viselnek, velünk együtt sorsközösségben a batár várossá leit Nagykanizsa minden küz leimét, nehézségét szenvedik. Hogy filléreinkkel e.ősitsük kereskedelmünket, ipa nnikat, vállalkozásainkat, hónuk nyúljunk, mególlkelósüket clősegilsük, megrendeléseinkkel munkaalkulmat te. remisünk és igy a helyi gazdasági élei fokozottabb vérkeringését, lükle több életé lehetővé tegyük, előmozdítsuk.
Bocsülellx\'li kérdő, ez mindenki szí-inára, aki Nagykanizsán lakik, ilt él és a nagy kanizsai család kötelékébe tartozik. |
Egyetlen fillért ne adjunk, ne vi. gyünk, ne vásároljunk másutt, idegen, ben. .\\linde i fillér, minden |>engö maradjon itthon, Nagykanizsán. Minden vásárlásunkat, megrendelésünket jut tassuk nagykanizsainak. Tegyünk fogadalmat :
Nagykanizsai csak Nagykanizsán vásárol I
Egyetlen fillér se. vándoroljon ide. genbe, más városba..\' !-zt a célt szolgáljn nagy ine:«;;éj-
jgc| a Hencjek Rezső szerkesztő k a Iá sában összeállítás alatt álló
Nagykanizsa beszerzési forrásai
cimü munkája, amely a vásárló és fogyasztó közönség kényelmére és tájékoztatására nagy példányszámban kiadás alá kerül és mindenütt ott ltvsz, figyelmeztetve a nagyközönséget a lokálpatriotizmus törvényére: Nagykanizsai csak Nagykanizsán vásárol és rendeli Másrészt utmutató akar lenni, lwgy a közönség minden tel. jcsitőképcs kereskedőt, iparost. vállalkozót egy pillanat alatt megtaláljon.
A vásárló közönség megtalálju u szükségelt kereskedői, iparost, viszont a nagykanizsai kereskedő megrendelőt, vevőt, vásárlót, piacot szerez általa. Ku|xjcs ct a fogyasztó és piac kőzött, a mégrendelő, vásárló és ke. reskedö, iparos között.
(\'.égek, kereskedők, Iparosok, vállalkozók, akik a .Minden fillér n>a. radjon Nagykanizsául. ukcióban részt venni ukaruak és «Nugykuuizsa be-•szerzési forrásúi, könyvben cé;<ük ismertetését, vagy lurdetésükel leakarják adni, tegyék azt mielőbb a kiadónál: Benedek Bezsö szerkesztőnél. Minden kereskedő, i|>uros, vállalkozó részér^\' megbecsülhetetlen Nagykanizsa beszerzési forrásúi, mert meg-rendelést, vásárlást, munkát, kenyeret, megélhetést, boldogulást jelent szá-
— Butorklállltáaunkat tekintse meg minden vótelkényszer nélkül. Kopstela bútoráruház.
Nagyothallódnak megváltás
. SIEMENS-PHGNOPHOR!
ÍUj modern na.!v.ieUkt. typu.ok
Kér]«n k«p»» árjegyrék»t.
SIEMENS, 1201
Budapest, VI, Nagymező u. 4
T.
-5« (]
A SZAKSZEM VEZETEK terrorja ellen nyilt levélben tiltakozik a keres*, tény nyomdai munkásság.
A KÜLKERESKEDELMI HIVATAL kiállítása ma nyílik- meg, amely bemti. latja a külföldi magyarok életét és Magyarország gazdasági lielyzelét.
AZ IPOK az iparügyi minisztérium hozzájárulásával megvette a balatonfüredi Blulia Lujza sziHót iparos-gyógytelep felállításához.
Városi Mozgó. Szombaton és vasárnap A magyar nemzet nagy éa szent finnepe I A budapesti
Eucharisztikus Világlioiipssziis
ünnepi Mi lőttel ül, ajalSa izem&lyeiea jelen leli volna 1
Ugyanezen mflsorban az esztendő legsikerültebb és legszebb vígjátéka, ■ bu \'apesll Vígszínház nagysikerű mthordarabja
TOlfARIS
Főszereplők a Ilim legragyogóbb csillagai: Claudette Colbert éa Charles Boyer,
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár-és ünnepnapokon 3, 5, 7, 9 kor. Hétköznap 5 órakor és vasárnap 3 órakor fillére* helyárak.
AZ AR KORMÁNYBIZTOS eddigi munkája sokmillió megtakarítást és teherc-sökkenésl jelent a fogyasz|ókö-zöuség számára.
I\'ÉNY KÉPEZÖfi P.PET akart lopni a vonat egyik II. oszt. fülkéjében dr. Rácz Ödön volt budapesti ügyvéd, őrizetbe vették.
LESZÁLLÍTJÁK a kenyér árát, je intette be az árkormánybiztos Buda. pesten.
BALOG Elemér, a Hangya elnöke, a felsőház örökös tagja ma reggel 07 éves korában ineglialt.
A KORMÁNY tagjai nem tudták letárgyalni az összes kérdéseket, ezért a jövő héten keiden máj egész nap tanácskoznak.
tMMOJ i

Jfact ou


AZ ECIESZ német c4;> ösziute öröm. inel várja a magyar kormányzó láto. galását irju a német sajtó.
A JAPÁN offenzívát megállította a félmilliós kinai sere,;.
LORD RUNC1MAN másfél órán át tanáiskoaott a magyarság vezetőivel. A megbeszéléseket a közeljövőben folytatják.
A FAJELMÉLET kérdésben tárgyalások Indullak tm\'ff a , Vatikán és az olasz kormány kőzött.
A SPANYOL harctéren váltofó szo-rcncsével éi ellentétes jelentésekkel folynak a harcok. Negrin köztársasági elnök menekülés szerűen Zürichbe érkezett.
HALÁLRA Ítélt a spanyol nemie\'.i biróság Ramiro Miguele/. asturíai bányamunkást, aki altiszt volt a népfront hadseregében éi a vörösök uralma aluli 75 nemzeti érzelmű polgári meggyilkolt.
SCHl\'SCHNir.fi még mindig Bécs. ben tartózkodik.
HITLER uralomrajutása óin 32.000 zsidó vándorolt kl Németországból.
Városi Mozgó. H*tw é» Mfiftt
PREMIER I
A magyar színpad páratlan sikerű vígjátéka:
3:1 a
Főszereplők: Bársony Rózsi, Dénes Oszkár, Halmay Tibor, Békelfy László. — Zene: Ábrahám Pál. Szilágyi—Kellér—Harmath I. Rendezte: Vaszary J.
Bemek kísérő műsor és Aktuális Híradó
Előadások: hétfőn 3, 5, 7, 9, kedden 5, 7, 9-kor. Figyelem I Újítás I A hétfői 3 órai előadás „Ketten egy Jeggyel", a keddi 5 ór«l filléres.
BAKAI IWÍL\'fflW
l*9g. flugusztns 14.
51
CSIK
RÁKÓCZI.UT
51
h«Jft»lé>el. spedálla eljárású olal-daueret rsoJálalosalr, már 8 P-töl 6 havi garanciával. UJdouifl Ellested, elrontott, sokszínű liajál 1(1-
1201 jes garanciával rendbehozza. Arc-ápo\'is. Kozmetika. 36 munkahellyel, dijakat nyert segédekkel.
Teleion: 138-171 Flók:l György u. 10. Telelőn: 166-725. PedikUr 80 fillír.
M2SF
A honvédelmi miniszter
minden magyar ember szivéből beszélt, amikor azt mondta: nem tud különbséget tenni a nemzet ós a honvédség kőzött, a honvéd ma a nemzet és megfordítva: a nemzet maga a honvédség. Ma, amikor a haditechnika fejlődése folytán — háború esetén — az egész ország hadterület, az országnak minden egyes lakosa tulajdon, képpen egyformán tagja a honvé. delemnek. Igy beszél a miniszter, aki nemcsak a honvédelemnek, hanem a nemzetnek is minisztere,
— (Lapunk legközelebbi száma)
a Nagyboldogasszony ünnepe miatt augusztus lG-án, kedden délután a rendes időben jelenik meg.
— (A rendőrségről)
Vitéz C.zégényi Károly államrendőr-ségi főfelügyelő, az őrszemélyzet parancsnoka nyári szabadságáról bevonult és átvette hivatala vezetését. H
— (Halálozás)
Régi vasutas dőlt ki az élők sorából. Springer Gusztáv DV felügyelő, Wki 1921-ben nyugdíjba ment, életének 82i évében Nagykanizsán elhunyt. Nagy részvéttel temették. -----
— (Házasság)
NVeinberger Margit és Récsci István vasárnap déli 12 órakor tartják esküvőjüket az izr. nagytemplomban. (:) Kovács Boriska (Pécs) és Szerb Jenő uradalmi könyvelő (Simongát) házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) (
— Rómában • náixataaok kedvelt ■iá 11 ódája : a Hotel ImperUl-Tonring.
Via vittorlo Veneto 24. Elsőrendű szálloda. Autóbusz minden vonatnál.
— (A munkáslljuság c;lső országos nagygyűlése)
A Kathollkus Legénycgyesülctck Or_ szágos Szövetsége Szent István beiében, augusztus 20-án és 21-én országos legényegyesüUtl nagygyídést tart Buda. pesten. Ez lesz az első ilyen gyűlés és azon az ország 360 legényegycsür K\'tébe tömörült 10.000 i|>ari és keres-kedelmi alkalmazott képviselői vesznek részt. Megjelenik a nagygyülésen a kormány képviselője is, aki meghallgatja a kívánságokat.
— (Kirándulás Herendre)
Az elmúlt évi nagysikerű herendi kirándulás után augusztus 20-án ismét megrendezik az egynapos olcsó autóbusz-kirándulást Herendre. Kettős ünnep lévén, az idő|x>nt Igen megfe-lelőnek látszik. Az uutóbusz reggel indul Nagykanizsáról Keszthely, Tapolcán és a Bakonyon át Herendre, ahol bemutatják üzemben a 99 éves porcellángyárat, majd még a kora. délután visszajönnek Keszthelyre, ahol fürdési és hévizi kirándulási lehetőség van. Visszaindulás az \\itasok hangulata és megegyezése szerint. A részvételi dij 9 pengő oda-vissza, jelentkezni mielőbb a Menetjegyirodában kell. (:)
— (Ma este: térzene)
A határőrzenekar mindenkor dicséretre méltó igyekezettel áll a közönség szolgálatába. Most is ujabb meg. lcpetéssel szolgál. A szokásos vasárnap déli térzene liclyett — amikor a nagy hőség miatt orre kevésbé ulkalmas most nyáron az idő — szombat csle tart térzenét a kitűnő zenekar. A térkéné a Deák téren lesz ós,fél 9 órakor kezdődik. Az egyórás műsor a következő: 1. Rosenkranz: 70-os ezred-Induló. 2. Moréna: Elő dalok, keringő. 3. Csajkovszky: pedora, nyitány. 4. Schubert: Három a kislány, egyveleg. 5. Seregi: Nagymagyarország, induló. A kőaónség bizonyára lyigy rokonszenvvel fogadja az ujilást.
HOTEL CORVIN
BUDAPEST w\'9
VIII., Ciokdwy-u. 14. Nemzeti Színháznál Családi szálloda a város szivében. Újonnan berendezve, központi ffl-tis, hideg-meleg folyóvíz. Egyágyas izoba P »•—, kétágyas P 8-—
— (Kik szolgáltak a lengyel légióban ?)
Kismoki Károly, Varga Gyula és dr. Marezinek Jenő felkérik azokat, akik a világháború alált a lengyel légiókban vagy 1919—lp21. között más len. gyei formációkban önként vettek részt és eddig még nem jelentkeztek, adják le elmeiket, adataikat levélilcg Gálhy Róbertnél Budai>cst, üembűiszky u. 11. l\'gyan ide írjanak azok, akik d-mciket változtatták, vagy akiknek hozzátartozója a léglóknál hősi halált szenvedett.
— (Szőlőprés az asztalon)
A balatoni szőlőkura elterjedése érdekében érdekes újítást ve. zctett be a bencés rend Balatonfüreden. Az aszta, lokra kis kéziprésekel szereltek, amelyek segítségével minden vendég maga készítheti el a kiválasztott szőlőfürlből kedvenc mustkeverékét. A kis prések igen népszerűek.
— (64 százalék pótadó Egerszegen)
Zalaegerszeg most állította össze 1939. évi költségvetését. Eszerint G28 ezer 129 pengő szükséglettel szemben a fedezet -M7.552 pengő% vagyis a 1K0 ezer 577 pengő hiány fedezésére 94 százalékos pótadó szükséges.
JelgsitisUeoy dolmiliisir
Székrekedésben szenvedőknél
reggel felkeléskor egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz a belek eldugulását gyo.san megszünteti, a gyomor működését előmozdítja, az anyagcierét megélénkiti, a véri felfrissül, az idegeket megnyugtatja, 8 igy kellemes közérzetet és fokozo!t munkakedvet lereml. Kérdezze meg orvosát.
— (A jőszivűek figyelmébe)
A Zalai Közlöny évekkel ezelőtt akciót indított egy szegény sokgyerme. kcs család beteg gyermekének gyógypedagógiai taníttatására. A fiu a társadalom jószívűségét azzal hálálta meg, hogy jelesen végezte az évet. Az idén is szükség volna a közönség támogatására. Az útiköltséget a város fedezi, de nílumemü kellene az űitézetbe való cllielyezéshez. Kérjük a közönséget, akár fehérneműt, akár felsőruhát vagy pénzsegélyt adjanak a szegény fiiuiak. Az adományokat a szerkesztőség, továbbítja.
— (Zalai tQzek)
Zala megye területén ismét több helyen pusztított tüz. A Barabásszeg kőzségliez tartozó Vörösszegen az esti órákban kigyulladt Illés József földműves lakóliáza és a melléképületekkel együtt teljesen leégett. — Csonkahegy. hát határában Bödör József földműves kazalba rakolt búzája é^ott el. — Kustánszeg határában Simon Kálmán kustánszegi erdőmester és paizs Sándor milcjl földműves faállománya lett a lángok martaléka. A tüzet minden esetben gondatlanság okozta.
— (Vizsgálati fogság)
Ismeretes, hogy Magyar Imre budapesti molnár ?egéd re. volverrel rátámadt dr. Parkos Béla egerszegi orvosra, aki régebben kezelte. A merénylőt most szándékos ember, ölés ós zsarolás címén vizsgálati fogságba helyezték. A vizs-gálát folyik.
HnsárleszálIItás!
1 kg. sertésoldalas. . . P Í M 1 . nyaka, lapocka, comb . 140
1 , karaj......148
1 „ zsirizalouna .... 1\'40 1 . há| él kliQtOtt silr . 160
Arat ciak Jót tartok I
Tiiitc\'ettei Simon látván
hentesmetUr 22"\'0 a piacon ti Kltkanlztán.
— (Rablótámadás)
Zalaegerszeg határában a hazafelé tartó Pócsek Ferencnél ismeretlen tettes leütötte, majd földreteperve birkózás közben elrabolta pénztárcáját. A szerencsétlen asszony, amikor magához tért, a rendőrségre vánszorgott és feljelentést tett lámadója ellen.
— Saját érdekében és őrömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopttein Bátor áruház flul mübntor-klál-lltáaát megtekinti, vételkényszer nélkül.
Néhány napon belQl megjelenik a sajtókamarai rendelet
Budapest, augusztus 13 A sájtókamarai rendelet végleges formájában néhány napon belül a nyilváno^ág elé kerül. A\' minisztertanács által elfogadott rende\'et lényegeden eltér az eredeti tervtől,, mert a kormány fok olyan kívánságot vett figyelembe, amit az érdekeltségek előterjesztettek az újság-Írók érdekeinek védelmében.
A tétel ÁLL üzlete MEGY
ha hirdetése FUT
a
ZALAI KÖZLÖNYBEN 1
Eladási hirdetmény.
A Herkules Téglagyár R. T. Nagykanizsán megszűnik, tehát oloaó, leszállított árban sürgősen eladja nv
tégla és tetőcserép
készletét.
Eladja további gyári berendeléséhez tartozó Kövclkeiö tárgyakat: satuk, üllők, fujtató, stb., gépszljak, talicskák, targoncák, fa- és vaspal-lók, szárító rámák, valamint az olt használatban volt Összes szerszámokat.
Felvilágosítást ad: Grttnfelci Miksa, Kinizsi-utca 5., telefon 4-91.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18643/1938.
Tárgy: VadOri tanfolyam és szakvizsga tartása.
Hirdetmény.
QOdOIISl m. kir. vadászati hivatalnál f. évi október 3 in kéthetes vadöri tanfolyam nyílik meg, melynek elvégzése után október 15—17-tke kozt vadőri szakvizsga fog tartatni.
Felvételi kérvények f. évi augusztus 31. napjáig nyújthatók be a loid-mivelésttgyi minisztérium vadászati osztályához.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1938. évi augusztus 8-án.
zta Polgármester.
Nép Mozgó. Rendkívüli előadások! Szombat-vasárnap-hétfő Világkomiknsok 15 felvonásos kacagó versenye! 3 vígjáték és egy magyar film!
1. Chaplin: A szökevény. 2. Stan-Pan: A vizesnyolcasok. 3. Zoro-Huru: Lassan a csókkal
Esenkivfll a leghangulatoaabb magyar film i Magyar dalok. CigAnyzere. Magyar romantika.
H cávaa rcilfó FöszereP,ök: Rózsahegyi K., Csortos Gy., Kiss F. ^ •OI5fa 19II\\W Előadások szombaton 5 és9,vasárnap-hétfő 3-6-9-kor
1938. luguulüi 14
EALA1 KÖZLÖNY
m-
HÁLÓK, EBÉDLŐK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPITOSÁRUK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-ÜT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
*
51 éve élvezzlik vásárléink bizalmát,
most már 6 nagy üzlettel az ország klilönbözö
városaiban!
#
■be "wmmammm
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége ós kiadóhivatala
Készítünk s
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON:
78.
Gyártunka
üzleti könyvokot, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, inintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
HALAI KOZLONV
1938. auguulm 14
Holberr— Schrantr— Clayton -Shullleworlli gyátimányu
EKÉK x
tflkSrpánoél kormányltmez-zel, pormenlaa csapfgyakkal, maahoawabbHtttl kerék-
agyakkal, az u| típusok finmű-kSdft zslrozóval. BORONÁK
2 lagu és 3 tagú, könnyű és nehéz kivitelben.
VETŐGÉREK
kanalas- és tolórendszerben.
Darálók. Ssaoakavágók. S«SIS»u«ék. S»ft I6(.r*««k. Rápnvátjók. Kalllvátorok.
Kaphatók és megtokinthelflk nagykanizsai lorakatában:
ORSZÁO JÓZSEF
■Mg, mfilrágya, nSváuy vádalml.Mr.k, atb. keraakcdéaébw
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Teleion 130.
Vasárnapdélutáni programmunk, megnézzük
, Schütz kirakatait.
Hirdetmény.
Az Iharosberényl Legeltetési
Társulat ra;ál tulajdonát képező
nagyvendéglőt
mellékhelyiségeivel egyOll 1938. évi augusztus hó 21 én délután 1 énkor a helyszínen 3 évre (1939 lamrtr 1-161 1941. december 31-lg) terjedő Időre a legtöbbel Ígérőnek bérbe ad.a.
A Legeltetési Táisulat fenntartja magának azl a jogot, hogy a 3 leg-tOM-et igéiő közül szabadon válastl.
Bánalpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyei a legtöbbel ígérő átverés végeztével >/* <vi bérnek megtelelő ősszegre tartozik klegéizilenl, amely összeg, mint kaució és a bérlet le-Jártakor utolsó negyedévi hétbe szi-mlllallk be.
Érdeklődők forduljanak a láisulall elnökhöz.
Ihaiosberény, 1938. íug. 9.
Tóth Józsel 810 Leg. Társ. elnOk.
Férfi Ingek
P.aplln
TrlkóMly.m 4.50 .
Pouplla.tt . . . 4.- „
Kivid dáaáili t.20 .
Trikó-selyem női fehér-nemdek és harisnyák
nagy Tálaaslékban, méljea leszállított \'
Szezonvégi Arakon
Bronyai Divatház
Horthy Klklól-ll 1.
Hirdetmény.
Pfltrétel Közbirtokosság Legeltetési Társulata tulajdonát képelő
kaeama és azat&oaOzlet
helyiségét 3 egymásután kövelkező évre 1938. évi szeptember hó 4 én délután 2 órakor a községi biró-háznál nyilvános árverésen a legtöbbel ígérőnek bétbejdla. Bővebbel a községi bitónál. Pöltéle, 1938. évi aug. 9. »
Saját termésű
kflrecsBűvI antall fehér bor és aulait siller (fiiról) bor
llleienklnl kapható a tarmalCtiól Ciengery.ut 19. ■\'
MARGIT FÜRDŐ
Csengery-ul 19. MárvAny kádfü.dflk Tyuhuamvágés
§T Nyitva minden nap. "1
Mindenki jól jár,
pengőért vesz nagykanizsai katolikus kulturházsorsjegyet

Uradalmak
legolcsóbban
HIRSCH és SZEGŐ cégnél vásárolnak?
Kazalponyva, - gépponyva, kocilponyvit, - repceponyva, zsákok, - lólzzasztó, manllla, - kévekötő.
bari ríiilelre vehet kerékpárt
tmhá flntnl kerékpárnagykereskedő sport-aiUUU HIIIUI üzletében. Ffi-ut 5. Telefon 91.
PArallantedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és közponli fekvésű
István király Szálloda
(VI,, Pedmanioz ky-utod 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodási kölnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi lütés, telefon, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehetó Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a Jelentkező olvasók részére.
APRÓHIRDETÉSEK
Npr.hlldM.. dl). .M.rn.p 4. Onn.un.p 10 .tr.la 10 fillér, mlnd.n tovíhbl .,ó 0 ntl.r, h.lkö.n.S H) Hílfl to flIUr. mlnd.n további >ió . fim,
ÁLLÁS
Ügyei llut I pék.
MOHak felveiz Ková. s
2222
Oyarmakasai-atő Hatat mindenes ■ ionnal lelvélellk Fó-ul 22., II. ein. 2235
FAaóahax li étié mlndrnesleány a ionnal fölvétetik Király-ulci 26. 3231
ADÁS VÉTEL
■arókpárak kedveié részlelie leg-olctóbban ksphalök Vajda vaakaraa. kadóabaa. 1852
Haaxnált luhál veaiek él eladok, hl-válta házboz megyek. Márkus, Király-ulca 31. 1967
Egy prloaaaarag felszereléssel eladó üoivéj-tér 10. Klapptr szíjgyártó. 2225
Eladó lisztes hombár, váiárosoknak Is alkalmas. Ctányl Láizló n 1b 2233
iQááaaaaraxámot, haiznállat veszek. Slmonkovlls, ttoilhy Mlklós-ut 2.
V 22110
Villatalak Balstonmlila legszebb helyén eladó, Bővebbel Belezul Sugár-ul " 11 IHili
lakAs-Ozlethelyiség
Hoilhy Mlklót-ul 15 sí. házban egy Ualathalylaág azonnal kladé. Bővebbel a Nagykanizsai Takarékpénztáinál. 2214
Sugáf.ut 41/h. háromamká. eme leli lakát mellékhelyiségekkel egyUtt nov. l-re kiadó. Bővebbet ugyanott. 2191
HÁZ ÉS INGATLAN
Itózsa ulca 29 a. hát kerttel aaakad-kóakól eladó, adóltlg álveheló. Bővel), bel Papp litván Teleki ut 8. 2151
Flayalam \' Város kUl- és belleilllelén kisebb nagyobb ősizkomlolloi adómentes családi és bélháeak, há.helyek eladálál. vételéi közvetítem. Horválh, Sugár-ul 42 2236
KÜLÖNFÉLE
Hóvlara áElmvonalsi hslszemélyes auló olcsón bérelhető. Kaufinann Manó Teleion
Vlavaxatókat sajálkezllleg izerel él [avit — Jerausek, Erzsébet-tér 18., tele-Ion 526. 2099
Keietek megbízható, ügyes Mria.K-aaanyt, aki vendéglő-szálloda vezelésí-ben segítségemre lehel. Clm a kiadóban.
2238
Ügyei budapesti warrónB házakhoz ajánlkozik. Clm: Msjiáné. Sugár-ul 45.
2237
Jókaibsn Uvő kartipadot keresek megvétellé. Cini a kiadóban.
Mindennapi levelezésből öeizegyüjtótl kólyapat, régi vagy uj tömegeket, magjait 6 külföldit, feloszlatott gyü|temé-nyeket bánnlkor megvételre keretek. — BarbaHti U|oa, a Zalai KOtlDny t. izei-ketztóje. érdeklődni lehet lelelon 78. 11 v.gy személyesén mlndennsp d. u. 6—7 óra koiott.
„flelguíiu, Imi} MwtoT
Kiadja : Közgazdasági Részvénytársaság Gutenberg nyomda és Délzalai Lapkiadó vál\'alala. A kiadásért feleié*: Zalai Károly nyomdavezető. Készült: A „KftzeaidlsAgi Részvénytársaság Nagyhanlz®*" : Közgazdasági Részvénytársaság Gutenberg nyoimii és Délzalai Lapkiadó vál alata nyomdájában Nagykanizsán.
78- Evfelyem 184 sz*n. Nngykanlxu, 1088 augusztus 17 szerda
Ara 12 Hll.
ZALAI KÖZLÖNY
é» kiadóhivatal: Föat 5. uáia. minden hétköznap délután.
1 • L I T I K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra t pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon: 78. sx.
Lispe... vagy a „szélfoszlott álmok"
Irta: Kelemen Ferenc, kópv. test. tag
Ha aZ utóbbi napok ujságközte-niényeinck hinni tehet, akkor a lispel áioni Nagykanizsa számára szétfoszlott.
Balzaci toll kellene annak a csalódásnak, annak a megdöbbenésnek a leirjásához, mely a lispel szétfoszlott álmok nyomán szerte e vítros-ban megmarkolta a lelkeket.
A lispel falt accoinpli kegyetlen kijózanodás volt azok számára, akik »hittek a csodákban.*
Meri Lispe ugylátszik egy ilyen csoda volt-
Mégis mennyien hitlünk benne. Az egész város. ( Én most természetesen mind-mind kijózanodtunk.
Az amerikai nagybácsi, akiről annak idején, mint c sorvadó város nagy reniénységérő\' irtunk, másra, vagyis helyesebben másfelé testálta ór\'ási vagyonát.
És ms«! Itt állunk álnWiinkbióV reményeinkből kfíjrtsztvtt, uj csodákra várva.
De vájjon nem maradt más szákiunkra,. mint a tehetetlen lainentá-lás ? A hivatalos város még eddig nem nyilatkozott ebben a sorsdöntő kérdésben
Ugy érezzük, biznunk kell abban, hogy még mindig »nem vészéit el minden*
Ha valóban ez volna a helvzel, akkor határozott, gyors és grélyes akciói várunk a város vezetősége részéről.
Ha igaz az. hogy »rongyos« százezer pengőn múlik csak, hogv Nagykanizsa be le kapcsol ód hassék a lispel »üzlctbe«, akkor, ha a föld alól is, de elő kell teremlenünk ezt a százezer pengői !
Ez Nagykanizsa város életbevágóan fontos érdeke és pedig nemcsak a mi, a mai genei áció, hárem fiaink, a későbbi nemzedék érdekében. Ha lehftt »csak erről* van szó és nem titkos erők kulisszamögötti mestcrkedéseiről. akkor hivjon ösz-sze a polgármester ha\'adéktalanul ebben az ügyl-en rendkívüli közgyűlési. kérdezze meg a város képviselőtestületét, hajlandó-e ezt az áldozatot vállalni s ha igen, kövessen cl mindent, hbgv Lispe a mienk maradjon !
Nem akarunk ebben a kérdésben alul maradni, nem. márcsak azért sem, mert itt nemcsak Nagykanizsáról. hanem döntő jelentőségű országos érdekekről is van szó. amelyeki éppen a nagykanizsai megoldáshoz fűződnek-
A( zalai föld kitárta o\'ajdus keblét dőltünk, a medence majdnem hozzánk nyúlik le a föld mélyén, sőt lehel, hogy alattunk vonul el tovább, ennek a kincsnek egy résza minket illet Isten és Ember előtt I Ne mondjunk le róla — semmi
fcron sem !
Ismét dúl a harc
az Ebró völgyében
Ellentétes jelentések a spanyol hadszíntérről
\' Madrid, auguszius 16 A köztársasági csapatok az Ebr:> völgyében az éjszaka visszaverték a nemzetiek támadásait. A kormánya csapatok több nemzeti repülőgépei is lelőttek. A nemzetiek vesztesége jelentős.
Salamanca, augusz\'us 16 A( nemzeti hadvezetőség jelentése
szerint a Spanyol nemzetiek a vörösök támadása után ellentámadásba mentek át és súlyos vereséget mérlek az ellenségre. A harcokban 200 ember éleiét vesztette, 250 vörös ka tonát foglyulejtettek. A harcok után jelentős zsákmányra Is szert tettek. r t
A prágai légkör egyre feszültebb
Páris aggódik a német fegyvergyakorlatok miatt — Kilátástalan tárgyalások Prágában — Berlin cáfolja a mozgósítás hírét
Berlin, augusztus 16 A\' birodalmi hadvezetőség a szokásos őszi nagygyakorlalok helyett 4 tartalékosok több évfolyamának! fegyvergyakorlalokra való behiváfi •Sál rendelte el. \\
Ném^l mozgósításról tehát szó sincs^ bár c nagygyakorlalokrn szóló behívás! kiterjesztették Ausztria területére is.
1,350.000 ember fegyverben
r Páris, augusztus 16
Francia körök nyugtalanok a német hadvezető ég által elrendelt be< hívások miatt. Jólértesült körökben ugv ludják, hogy Németország e be| hívásokkal 1,350.000 embert állított fegyverbe a fegyvergyakorlaiok idejére. Ezl mindenképpen soknak! tartják és ezért néznek nyugtalan-
sággal az események elébe.
A prágai tárgyalások semmi biztató eredményt nem hoztak. A c eh helvzel — Páris szerint — egyre aggasztóbb. Prágában a légkör egyre feszültebb. Runchnan tárgyalásai* nak eredményétől szerintük i em-cvak a szudéla kérdés megokfysa függ, hanem a némcl angol viszony is.
Berlin, augusztus 16
Vuillemijs tábornok, a francit vezérkar főnöke ma délelőtt megérkezett Berlinbe. A látogatásnak igen nagy .jetentőséget tulajdonítanak. Az a tény, hogy a francia vezérkari főnök mosl utazott Német-* prszágba, egymaga cáfolata lehet annak, hogy Németország •mozgósított.. | ; *
- s j-_rj~j~u-j-j-j-j~ rrrrii.....".........*...............
Káprázatos pompával megkezdődtek a Szent István-hét Ünnepségei
Megérkezett Budapestre a német és olasz küldöttség — Nagy ünnepségek Esztergomban
Budapest, augusztus 16 Vasárnap és hétfő" az esztergomi ünnepségekkel megkezdődött a Szent István hét. A kápriizatos esztergomi ünnepségek során Serédi bíboros hercegprímás pontifikált ün, nepi nagymisét, majd a kormányzó ttnlélében leleplezték a Balassa Mini szobrot és felavatták a vili-, zek zászlaját. 1
Teleki Pál gróf kultuszminiszter, megnyitotta a tanügyi kiállítást, majd felavatta a kormányzó az Arpftdházl királyok feliárt palotá.
Megérkezett ma délelőtt nadapcstre Horghese her»eg vezetésével az olasz kormány kfilön küldöttsége, amelyei a pályaudvaron ünnepélyesen fog ul -tak. Imrédy miniszterelnök nevében Hárczy István államtitkár köszöntötte az olasz vendégeket, akiknek fogadtatásán ;> német é» olasz követségek, valamint nagyszámban u |»ol-gári előkelőségek Is képviseltették ma. gukut.
Ma, kedden érkezik a német kormány küldöttsége is Kittbe tábornok vezetésével.
Tj
. xaaxxa^\',
A SZENT KORONA\'!\' ma reggel a páncélteremből átvitték a márványterembe, hogy 22 év után ismét bemutassák a nagyközönségnek. |
AZ UJSAG1RÓHALOTTAK hátra* maradottjait — miután egyik sem vol\' biztosítva — kormánytntézke. désset kártalanítják.
A MAGYAROK VILAGSZÖVET* SEGE Perényi Zsigmond báró bejelentése szerint a külföldi magyarok most folyó kongresszusán megalakul. i
VÉRESRE verte két fiatalember a pesti ulcán vitéz Makay Miklós dr. kereskedelmi ós ^p;u(kamarai) litkárt.
HORTHY MIKLÓS kornWnyró Nagyboldogasszony napján ünnepélyes kerelek között felavatta Aroád-házi királyaink föld alól kiásol fesz-tergomi palotáját. v
BERG MIKSA báró Abonyban a 30-10 ezer pengővel végkielégitetl országmentőkről beszélt beszámold beszédében és Matolcsy Mátyás inultjávai foglalkozott.
KIFOSZTOTTAK örffy Imre felsőházi tag nyolcszobás pesti lakását : az összes értékeket elvitték, a kár igen nagy.
SZIVARVANYGYQRO látszott va-sárnap délben Budapesten a Nap körül : a különleges égi jelenséget az okozta, hogy jégkristályos fclhŐ-réleg került a Nap elé. i
TÍZMILLIÓS hitelt kap =a kis\'» ipar, az önálló iparosok pedig öregségi bizlosi\'ást kapnak a négynapos minisztertanács határozatai értelmében. i
HERVAY ISTVÁN felsőházi tag, Csanád megye volt nagyhírű alispánja 77 éves korában meghall.
HAiLALOS motorkerékpársZcren-eséllenség áldozata krft örkön.v mei lett Handel Ella pesterzsébeti ietfny, aki vőlegényével, f üle Károllyal ment kirándulni. A vőlegény csak könnyebben sérült meg. \'« VÉRHAS pusziit Gyöngyösen. Hat hét alatt 10 halottja van á járványnak. (
A NEMZETKÖZI Lövészverseny Budapesten nagy sikerrel folyik. Ál vasárnap megnyílt versenyen számos külföldi is küzd a magyar bajnokságért.
TÖBB REKORD is szülelett a nagyszerűen sikerüli országos atlétikai bajnoki ver*en\\eken.
SZALASI Ferenc nemzetgyalázás! ügyét szerdán tárgyalja a Kurlu.
A KORMÁNY tagjui ma délután rél 5 órakor folytatták tanáeskozásalkat, amelyeket holnap is folytalnuk, tekintettel a letárgyalandó anyag nagysága, ra. Ugyanis a kormány munkap.ro-
BAUAI KOZLÖNV!
Egy jogoszláv vitorlázó repülőgép eltévedt és a Práterben szállt le
A nagykanizsai hatóságok a legnagyobb előzékenységgel voltak a vezető segítségére
Vasárnap délután mintegy 5 órakor a Horihy Miklós uton sétáló közönség egy vitorlázó repülőgépei látott leszállni a Práterben. Többen odafutottak és akkor látták, hogy a vitorlázó repülőgép jugoszláv gép, fiatalember vezette, aki pillanat alatt kiugrott a gépből és ónémet nyelven érdeklődött, hogy hoT van. Megmondották neki, hogy magyar földön. Mialatt többen segítségére siettek, egyesek értesítették a rendőrséget, ahonnan az ügyeletes rendőrtiszt, vitéz Czégényi Károly főfelügyelő, őrsaemélyzeti parancsnok azonnal a helyszínre sietett.
Vitéz Czégényi kérdéseire a jugoszláv fiatalember elmondotta, hogy Gyorgyevies Konstantin belgrádi lakos, az oltani műegyetem "hallgatója, aki Mariborban szállott fel a jugoszláv vitorlázó repülőgépversenyre. Szabadka felé igyekezett, a mikon ismeret len vidéket látott maga alalt, ugy hogy leszállott érdeki lödni, hogy milyen terü.\'e en van. Aföiiránytü ls felmondta a szolgálatot és igy leszállott. Miután defektet kapott a gép, vitéz Czégényi a
legnagyobb előzékenységei intézkedett, hogy Gyorgyevies értesíthesse sportszövetségét Mariborban, vahy niint telefonon felhívta a légügyii hivatalt, hogy adja meg az enge-j délyt az idegen repülő hazaind\'ulá-sához.
A magyar hatóságok az eltévedt jugoszláv egyetemi hallgatót a tisztiszobában elszállásolták, majd mindenben rendelkezésére {állottak* hogy gépét hazaszállíthassa.
Időközben megjött a magyar légi forgalmi hivatal értesítése, hogji Gyorgyevies Konstantin minden a ka dály nélkül azonnal tovább mehet gépével.
Ajkalmunk volt a kapitányságon a fiatal belgrádi egyetemi hallgatóval beszélgetni, aki nagyon sajnálta. hogy lemaradt a versenyről. Nagy (elismeréssel nyilatkozott a magyar halóságok rendkívüli előzékenységéről és szolgálatkészségéről. Idöközben megérkezett a maribori sportszövetség távirata jugoszláv; nyelven, amely arról . értesítette. Gyorgyevlcá&t, hogy teherautót küh detiek a repülőgép hazahozatalára
Inkey báró ihárosberényi kastélyának parkjában a villámcsapás négy embert súlyosan összeégetett
Kettőt súlyos állapotban kórházba szállítottak
_í_
tJgramjn rendkívül kiterjedt é-s ennek letárgyalása hosszabb időt vesz igény, be, főleg a Ház őszi foglalkoztatása.
HORTHY kormányzó németországi útja nem áll semmiféle politikai okkal összeköttetésben — irja a bécsi Rclchs post.
(10.000 EMBER fogadta a vasárnap Belgrádba érkező Maesek horvát pa. rasztpárti vezért, maid kimondták, bogi1 a horvát és szerb ellenzék együttesen küzd a jelenlegi jugoszláv belpolitika ellen.
ÍTÉLETIDŐ pusztított vasárnap és hétfőn Németország legtöbb részén: a viharnak és villámcsapásnak Több emberáldozata is van.
A LEZUHANT Prága-párisi repülőgép tizenlietedik áldozata is belehalt sérülésébe.
UJ REKORDDAL 19 óra alalt re. pült vissza Amerikából Berlinba a Condor német óriásgép, amely oda 20 óra alatt repült.
HALALRAZUZTA magát egy francia repülöünnepélyen James W\'iliam, az ejtőernyőugrás világrekord ere, meri ejtőernyője nem nylit ki. ,
PALESZTIN AT - londoni döntés szerint — állítólag három részre osztják, liogy a további eUenségcskedés-nek elejét vegyék.
LANSBURY munkáspárti vezér Londonból elutazott a délkelcteurópai béke útra.
LEGYŐZTÖK 10.000 néző előtt 4 : 3 arányban a W\'itobei tavon a lengjél evezősöket.
BAML\'LATOS amerikai eredményekkel USA legyőzte 122 : 92 arány, ban Németországot a nagy atlétikai viadalban Berlinben.
EN\'GEL magyar uszó Párisban l.U-es idővel magyar rekordot úszott a 100 méteres meüuszásban. Egy kivétellel minden számot a magyarok nyerték.
A CSEII kormány terve nem elégíti ki a magyarságot — mondotta vasár, sárnap Léván Jaross Andor.
BALBO marschaU Hitler vezérnél tett látogatás után visszautazott Olasz, országba, -j
Túlságosan vérmes embereknél, kiváltkép akiknél az ipen nagy nedvdusság mindenféle kellemetlen tünete, mint gyors elfaradás, elbá-gyadás, a teltség érzete, gyakran Jelentkezik, kitünö hutással szokott Járni, ha néhány hétig naponla reggel. éhgyomorra egy pohir terrae-*zetea .Ferenc Józsel" keserüvitel isznak. Kérdezze meg orvosát.
Közszemlére tették a Szent Koronát és a koronázó jelvényeket
Budapest, augusztus 10 A Szent István király emlékére rendezett országos ünnep keretében a Várban közzétették a Szent koronát és a koronázó jelvényeket, amelyeket először a kormány tagjai tekintettek meg.
Prágát idegesitik a német hadgyakorlatok
Prága, auguszzlus 16 A; cseh sajtó szerint a.pseh köz* vélemény a német hadgyakorlatok felé fordul és azzal magyarázza meg a tapasztalható erős feszül t-séget. , i
A) cseh államvédelmi tanács ülést tart, amelynek nagy jelentőséget tulajdonítanak Prágában, tekintettel a folyó német hadgyakorlatokra.
.mmmuintosr
Iharosberény, augusztus 16 Délsoinojyban is nagy égiháború és felhőszakadás vtcfnult í végiül Báró Inkey József ihárosberényi kastélyának parkjában éppen több munkásember füvei kaszált. Név-szerlnt Penczinger József, Penczin-ger Ferenc és Kovács József. Dél vjolt, amikor a két Penczinger-fjju édesanyja, Penczinger Kálmánné ebédel vitt fiainak, akik Kovács Józseffel együtt a vihar elől egy cserfa alá meneküllek. Ott kezdtek ebéi delni, amikor hirtelen rettenete* csapás reszkettette meg a levegőt és a villám belecsapolt a fába. Mind a négy ember súlyosan megsebe-
sült. Penczinger József baloldalért egészen a bokáig égett össze, még a cipőjét is letépte a villám eiejé, Kovács a térdéig égett össze, Penczinger Ferenc a bal \'vállán, édesanyja pedig a lábán .szenvedett súlyos égési sebet. Az uradalom azonnal kihívta dr. Er\'őss Endre körorvosi, aki az első orvosi segélyt nyuj totta, majd intézkedésére Penczinger Józsefet és Kovács Józsefet a menlök azonnal beszállították a kórházba. Állapotuk változatlanul súlyos. i
Libickjozmán néhány nap előtt villámcsapás érte Pór Sándor bor* bélyt, feleségét és két gyermekéti
lftjft. augusztus l?
Pór olyan súlyos állapotban volt, hogy a marcali kórházba vitték. Három napi szenvedés után Pör most meghalt a kórházban.
Vizvezetékszerelést
garancia mellett ké«szit -
MENDLOVITS
Néhai dr. Szigethy Károly szobra Balatonmárián
Balatonmária, augusztus 10 (Saját tudósítónktól) Kedves, meleg ünnepség volt hétfőn este .a balalonmáriai Szigethy-üdülöben A| gyönyörű, patinás üdülőház magyar és idegen vendégeinek jelenlétében leleplezték az üdülő alapitójána(k, néhai dr. óhidi Szigethy Károly nagykanizsai orvosnak mellszobrát, Giuiz Károly budapesti tanár sikerült alkotását.
Szigethy Károly férfias, komoly bronz-arca virágok tarka pompája-, tói körülvéve állt az üdülő zongora termében, körülölte a vendégek díszes együttese. Az első sorban a jóságos özvegy, aki könnyes szemek-, kel küzdött a meghatottsággal. Számára meglepetés volt ez a kis ünnepség azon a napon, amikor házasságuk ölvencdik évfordulóját ülték volna. Ott volt a megboldogult ünnepelt fia, dr. Szigethy Aladár nagykanizsai orvos is a családjával.
Az avató beszédet dr. Vértesi Fri-. gyes pécsi theologiai taii^r, ari üdülő vendége mondta, akinek termékeny és sohasem pihenő agyá* ban, alkotóerejü leikében születeti meg a gondolat; — megörökíteni dű Szigethy Károly áldott emlékét. • Vázolta dr. Vértesi beszédében dr.iSzigethy Károly emberi alakját* A? orvost, akinek ez nem mestersége, nem is csak művészete, hanem mélyen szívügye volt. Az igaz embert, aki tele volt emberszeretettel, önzetlenséggel. Az értékes tudósi, a Balaton flórájának és fau-» nájának országos nevü Aula.tójá#\' Elmondta, hogyan született meg é-i virágzott fel Balatonmária község dr. Szigethy Károly munkája nyomán, hogyan vált az üdülő száz é*í száz világháborús sebesült dijtulan gyógyítójává, üdültetőjévé. Elmondta, hogy dr. Szigethy Károly volt az első Magyarországon, akinek töt^ vényszéki orvosi diplomája volt> Elmondta, hogy produktív, ifFkotó ember volt, építő és a rte/yét a posztján megálló, akinek nemes belső világát kell emlékének megőrzésével átplántálni a fiatalok mái uj világába. ■ t.
Afs ünnepség után a szeretel őszinte, meleg megnyilvánulásai veti ték körül a családot.
ID<3
Esői
ProRnózla: Móg élénk, helyenként változó északnyugati szél. változó felhőzet, Bok helyen eső, zivatar, a hő alig változik.
A Meteorologtal Intézet nagykanl»al megtlgyelőállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 érakor: 20.0,+ ma reggel+17.2, délben + 25 0.
Városi Mozgó. ""* Igjjg1 PREMIER I
Gyönyörű sporlfelvételek! Dalok és láncok! A magyar színpad páratlan sikerű vígjátéka:
]: 1 a szerelem javára
Főszereplők: Bársony Rózsi, Dénes Oszkár, Halmay Tibor, Békelfy László. — Zene: Ábrahám Pál. Szilágyi—Kellér—Harmath I. Rendezte: Vaszary J.
Előadások kOznap 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor. Az 5 Apai előadások filléresek I
1938 auguixtm 17
BALAI KÖZLÖNY

A pécsi filléres egy utasa belefulladt a Balatonba
Csónak- szerencsétlenség a balatonmárlal parton
Dr. Tóth Tihamér legédpOspfik első főpapi miséje a veszprémi székesegyházban
Nagy egyházi pompával tartotta első főpapi szentmiséjét a veszpré. mi székesegyházban Nagy boldogasz} szony ünnepén az egyházmegye uj segédpüspöke, dr. Tóth Tihamér. A hatalmas templom ebből az alklaU JMnibóI <(el|;cfen megkelt WvataiM tényezőkkel és ájtatos hívekkel. A nagykanizsai róni. kalh. egyházközséget P. Czlrfusz Viktorln plébános, a nagykanizsai esperes! ke-rülelet Kreutzer Ferenc kanonok, esperes-plébános, a palüii rk. egyházközséget Somogyi Gyula földbirtokos, a kiskanizsai rk. egyházközséget Szomolányi Gyula képvi-selle. Aiz ünnepi szentmise előtt di". Langmár püspöki irodalgazgaíófel-olvasta a pájmi okiratot amely dr. Tóth Tihamér egyetemi tanárt a veszprémi egyházmegye segédpüspd kévé nevezi ki cum jure suctessionisí (utódlási joggal). Majd megkeZdft. dött a fényes és nagy asszisztens ciá\'ju főpí\\pi szenlmisc, melyineb végeztével a kar elénekelte a magyar nemzeti imádságot.
Dr. Tóth Tihamér felszentelt püspök kívánságára az egyházi aktuson kivül más ünnepélyesség nem-volt. AJ zalaiak a legközelebbi vonattal hazautaztak.
1 Ucht U etika
Egy illcmtauról kell most megemlékeznünk. Tihanyi Tibor piarista proíesszor /illemtaniról, melyet diákjai számára irt. Elolvastuk néhány fejezetét és ugy érezzük, hogy sok hasznát vennék a felnőttek is. Ilyen tanársok van. jHik benne: alárendeltben is lx>-csüld n»eg az embert; no sértsd meg arrseléd önérzetét; úriember senkinek sem paramsol, mindenkitől kérj; tiszteld mások véleményét, u vitában soliasem hangerő, vei akarj győzni. Sok más hasonló intelmet találunk ebben u bölcs és kedves kódexben. Az illemnek c^jészeu magasrendű fajtája ez már, olyan etikett, amely már közel jár uz etikához. Egymás megbecsülésére és szerénységre inti az embereket. Jó volna, ha elterjednének és szivekbe vésődné, nek eack a szabályok és éR\'telvek. .Mindennapi életünk úgyis eléggé viszontagságos: legalább apró dol. gokban igyekezzünk egyhiteni egymás számára a társas élet meg próbáltalásait. Az éleinek ezek a kicsiny és mé^is fontos mozzanatai döntik el végeredményben egy. máshoz való kapcsolatainkat Aki megfogadja a piarista professzor szép intelmeit, nemcsak illedelmes liancm jó ember is.
A magas vérnyomás és a vérkeringési zavarok kezelésénél reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc József" kese-rüvix sokszor nagyon Jól tesz, mert a bélmüködést csakhamar elrendezi, az emésztést elömozdilja, az anyagcserét felfrissíti és ezáltal igen kellemes közérzetei teremt Kérdezze mrg orvosát.
Naptári Augusztus 17. szerda Rom. kat. Jácint hv. Protestáns Anasztáz. — Izraelita Ab hó 20.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó. végéig a „Mária* gyógyszertár é« a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, nerúa, péntek délután kedden egén nap nőknek.)
Balalonmária, augusztus 16
(Saját tudósítónktól) Nem mullk el esztendő, hogy a Balaton a má-riai pariokon is \'ne kövclel;en áldozatot.
Vasárnap filléres kiránduló-vonal nagy pécsi társaságot vitt a Balatonra. A\' máriai part hangos volt a pécsiek vidám csoportjaitól.
Egy négy tagból álló kis társaság, kél leány .és két fiatalember^ csónakázni indult. Négyen szálltak be egy kis kétszemélyes csónakba és ez okozta a szerencsétlenségé azon kivül, hogy evezni, úszni egy* általán nem, vagy c ak alig tudtak. A meggondolatlan, vidám c ónaká-zásnak szomorú vége lelt. A parton fürdőzök hallottak, látták, hogy a kicsi csónakba zsúfolt négy fiatal kiránduló vigan hancúrozik a Balatonon. A2 egyik leány egyszer csak\', mikor már jól benn, a mély viz felelt jártak, felállt a csónakban. Afc amúgy ls túlterhelt csónak megingott és felborult,\' a négy ember a vizbe fordult Az egyik fiatalember,
Tapolca, augusztus 16 Csak mosl jutott nyilvánosságra, hogy a debreceni Nagyerdő melleit történt repülőgépkiatasz,trófa melleit — egy nappal előbb — más súlyos szerencsétlenség is történt, a mely bennünket, zalaiakat közvetlenül ér mi és a jelek szerint szintén halálos áldozatot követelt.
Ugyanis Tapolcáról is indult egy sportrepülőgép a repülő találkozásra, amely gépben vitéz Gomb«xs Géza, a kitűnő magyar vezető és társa, u több nyelvet beszélő Zsuffa Islván ültek. Már hazafelé repültek, amikor egyszerre Dunapeniele tájékán kettős baj érte őket. Oly silrtt ködbe kerüllek, hogy nem tudbik orientálódni, ezenkívül gépdefektet kaplaK, hogy egy pillanat alatl a gépük zuhanni kezdelb Még csak annyi idejük volt, hogy ejtőernyőjükkel kiugrottak. Mindketten a Dunába eslek. . H Vitéz Gombos ki tudott bújni az ernyőből, de a pilólaöltöny megne*
Vörös László, az egvellen, aki úszni tudott közülük, Kocsis Máriát, majd Sas Józsefet nagy nehezen künentet-te, de a negyedik le^ny, Horváth\' Mária, a pécsi kesztyűgyár 21 éves alkalmazottja eltűnt a viz alatt értőbbet fel sem bukkant.
A holttestet még hétfőn sem vetette parira a viz. i i
A Babilonon a legtöbb szeienesét-i lcnségd a vigyázatlanság okozza, A|z áldozatok nagyobb részien a Balatont nem vagy csak alig ismerő emberek. A vasárnapi ka\'.aszSrófa intő példa az óvatosságra és Indokolja azt a követelést, hogy főként csoportos balatoni kirándulásoknál! ít>rdilsnjmk gondot a v rés\'ztvevőlí felvUágosilására. Legalább ilyen cvoporlos utaknál legyen valaki, aki felelős ü csoport tagjainak biztonságáért, aki megmagyarázza, hogy a Balatonnal nem szabad könnyelmű játékot űzni és aki köteles; ügyelni a társaság vizi szórakozásaira. ■ 1 i
hezitette mozgását, társa, Zsuffa István ernyőjével igyekezett utána úszni. Borzalmas küzdelem folyt az életért a Duna habjaiban. Vitéz Gom bosjvak sikerüli teljesen kimerülve elérni a parlot. Mikor hátranézett, megdöbbenve állapította meg, hogy Zsuffa István eltűnt a hullámokban, valószínű, hog.v olt lelte halálát. Tapolcán óriási részvél nyilvánult meg a fiatal magyar pilóta tragikuma iránt- i
— Bátorokban a Kopsteln-cég vezet. Modern mlntatormelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .1%tr téri feltételek mellett.
Kertlbutor egy poujjőért
Egy garnitúra fonott kerti bútort is lehet nyerni az egyházközség kul-turház-sorsjegyén.
& letenyel női munkatáborban
Magyar főiskolás leányok nemzett missziója a magyar falu népénél
Főiskolások munkaszolgálata.
Emeso 5. sz. munkatábor
Ez u szerény felirat olvasható a Menyei iskola bejáratánál. Mikor megérkezünk, néliány kodves, piros-fehér pöttyös egyenruhás .munkaszolgálatos, leány tevékenykcílik u bejáratnál. l)i-szilik a bejáratot, mert este tábortűz és egyéb szórakozás lészen és erre űz alkalomra mindent kicsinosítanak. Mert exeménv oz a csendes Letenyo egyluinguságúban. Egyetemista, főiskolás leányok, köztük tanárkisasszony, doktorkisasszony, akik a főparancs-nokság felhívására önként vállalkoztak arra, hogy hat hétig a magyar není-zeii gondolat szolgálatába szegődnek: segítenek a magyar családok háztartásában gyereket nevelni, főzni, mosni, varrni, ápolni, a kertben, begyen, "mezőn dolgozni. Mindent és ugy aliogy jön. Trics^ládok gyermekei Tábornok, ezreies, ügyvéd, orvos, mngns-rangu rendőrtiszt stb. leányai Valóbon magyar lélek kellett ahhoz, hogy le-szálljanak a magyar falu szegénységébe és mosolyt, derűt, kedvességet, nemzeti szellemet vigyenek be uz el-lwnyagolt magyar családok, a szegény magyar nép közé. Különösen ilt, ahol oly naigy a szegénység és még mindjg grnsszál a trachoma, a \'malária, stb.
Csupa szép, egészséges fiatal -leány. A piros-fehér |>öttyös egyenruhájukon olt vau a nemzeti molivumu jelvény: a hármas hegy a munka szimbólumával. Katonás fegyelem. Tábor, parancsnok Marton Marianne bölcsé, szel-luillgató, aki a somogyszili tábor paranjesnoka is volt. Helyettes parancs nok Havasz (iizt\'lju végzeit tanárkisasszony. Mindkeltő parancsnok képző tanfolyamot végzett. A nöi munka-szolgálatosok\' rekru tálódnak: tanárjelölt, jogász, gazdász, igazi .doktor,-stb.-ből. Mint ilyen mutatkozik l>o az egyik csupa báj és kedvesség kisasszony. Az egyik magyar-szakos jelölt a tábor |>ompás szakácsa. Régi kedves ismerősre is laláhiuk. Jelenek volt kanizsai reud őr főfelügyelő leánykája, Szilárdka, a szegedi tanárképző harmadéves növendéke, egy zalai leány is van a táborban, Budai, Höske Keszthelyről, a gazdasági akadémia II. éves liallgatóiii. Mind mogaiuiyi tündér szorgoskodik, vacsora előtti idő van. Az egyik krumplit hámoz, a másik vizcrl fut, a liarnmdik a .napos. • Valóságos mesebeli ország, mely. ben a jó tündéi-kék tanyáznak, liogy jóságot vigyenek a szegény emberek Hajlékába.
A földszinten a jwiranesnokság, ebédlő, a konyha, stb. Az emclelen a hálólielyiségek. Az udvaron a csinos táborzászló, a tábor központja. Itt történik a közös reggoli ima, a napi-
A Dunában lelte halálát a tapolcai repülő, míg társának nehezen sikerült partot érni
A repBIőtalálkozó zalai áldozata
•ABAX
parancs felolvasása, a |K>sia szétosztása, a tábortűz, s|b.
iMklatt a köwégbeUek nagyszámban egyre jönnek, hogy a tábortüzet élvezzék, bcszéJbe elegyedünk a sok szebb. nél-«zcbb .munkaszolgálatos leány-nyál. x
Meglátszik rajtuk, hogy tudatában vannak feladatuknak. Telíteni a ma-gyárfala népét magyarsággal, nemzeti szcltemmcl. Higiénát, praktikusságot, mofegséget belevinni a falu életélx\\ r- MUyen sÉffgény itt a nép —
mondja az egyik leány, fin Bujcsábn megyek ki mindennap, egy-két családhoz. Nagyon-nagyon szegények, mé,* sxappunuk sinc® a gyermekek tisztálkodásához. Vittem kl szappant a tá-borból, megmagyaráztam és megmutattam, hogyan kell a gyereket gon. dozni. (A kisasszony még nem egészen 20 évesl) Mostam, varrtam, fis oly szívesen isinálom.
Az én gazdám egy idős ember, aki nehezen mozog, — mondja egy másik. Mig férjes leánya künn dolgozik a m?-zőn, ?n főzök otthon u család részérc, segítek egyébként is a lián körül. A mezőn is dolgoztam. Közmunkát végeztünk a községben.
Kedvein kacag egy harmadik. Zene művészeti főiskolai hallgató, mikor elmondja, hogy amikor először meglátták a községbeliek, uzl hitték a piros-fehér pöttyös ruhájuk után, ltogy árvaházi gyerekek, hogy lelencek. fc> kedvesen kacag a sok szép, kedves leány, mind megannyi magyar rózsaszál, üde magyar tuvnsz és a magyar, ság swnt Ígérete.
Harminc községbeli s-zegényembort lát naponta vendégül a női munka-tábor.
Mind 60t*feben jönnek a ftözség-bellek. Már egészen sülét, mikor meg. keMödik a kedves műsor a tdb.»r. zísjló előtt és meggyújtják a Ji1b:»r-tüK\'t. A község Intelligenciája is szén száminál tan képviselve. Felhangzik a Hiszekegy, a fiatat leányok üde, bársonyos hangján. Ravasz Cizella tá-bor|*iruiicsnok-hclyettcs üdvözli a megjelenteket és megkezdődik a műsor, A falu népe a sok piros-fehér pöttyös rtilMta leány összeolvad magvar érzésben. Közős énekek hangzottak el a csendes nyári est bon. Apró bölcsödén süeieplök után Bogdán Ilona a ma krónikáját adja elő, Szllvuy Judit he^efü számokkal kedveskedik, Fülöp Margit Gárdonyi egy cle.\'üs munkájával szórakoztat, majd egymás után következnek le lenetek, monológok, előadások, amikben Kunvári Kdlt, Bogdán Ilonka, Klek Katalin, Debre-ezeni Aliz, (iarazsi Magda szerepeltek, kovács Erzsébet nagyon .szép magyar tánrot lejtett. A tábortfiz köré sereglett sokaság nézné hallgatná egész ltujnallg, amit a leányszereplök szóra, koziatásukru előadnak. Múlnak az órák. Messzi hallalszik a finom czflst-hangu ének. Majd takarodó következik és ut egész kedves esi a magyar imádsággal nyer befejezési, amit a közönség együtt énekel.
A szél fuvallata felhajtja a táborzászlót. Sötét árnyak terpeszkednek az éjszakában. Az Idő előrehalad. A messzeségből, tul u megszállott magyar területről mintha titkos, néma úzcnet ereszkednék le a kLs tábor fölé ós végigjárná uz egybegyűlteket. Kialszik az utolső parázs is. Mintha u kuruc táborok tárogatójának hivó szava vonulna végig és ülné meg a lelkeket. Valami varázslatos szépség, megkapó misztikum van egy ilyea tábortűznél.
ígéretet kaptunk, hogy u munkatábor legközelebb Nagykanizsává is jötí tábortüzet gyujfani.
Szeretettel várjuk őket Zrinyi Miklós városában!... *
(B. R.)
— B«torklállltá»unk«t toklutae meg uitnden vételkényazer nélkül. Koputetn butorArvhás
A Balatonba fulladt vagy Öngyilkos lett a fiatal szombathelyi zászlós?
A vizsgálat fogja megállapítani, ml történt Keszlhtiyen
Kövid ittenién érkezeit arról a hatóságokhoz, hogy Keszthelyen fegyverével agyonlőtte magát egy fyiUü szombathelyi zászlós, Finta Sftndor, aki előkelő soproni cs\'ilád gyermeke és bátyja is magasran^d kidonatlszt. Dacára annak, hogy á szoba abhika nvitva v<>!|. senki a hjizbellek közül nem hallóit lövést.
jelentés után bizottság szállt kl a helyszínre, ahol Fiola lakott. Meg-
állapítási nyert, hogy Finta néhány nap óta nyáralt Keszthelyen, semmi oka uem volt végíeie\', tettére.
Ezzel szemben .soproni hlr van orról, hogy Finta Sándor nem lett öngyilkos.\'Af Soproni lilrLap eáfólja az öngyilkosság hírét is azt li<)aJ Hogy a fiatal zászlós fürdés közben a Bakionba fulladt. í
A| vizsgálat lesz hivatva kideríteni a valódi tényállást.
Zrinyi győzött a változatos és izgalmas Schiitz-kupa döntőn
Zrinyi—NTE 2:0 fl: 0)
„Minitiu, boov ioliote!"
Szép fntbalüdő, az első 20 percben nagyon szép futballjálók, aminek a kezdeményez >je az NTK volt. Hitkán látunk ilyen ügyesen gördülő támadásokat. Már a legvérmesebb Zrínyi szúr kólók is NTK győzelmet rebesgettek. Igen ám, de ezek u támadások csuk a tlzenluitodik, legfeljebb az 5-ösig voltak szé|>ek. Tagadhatatlan, hogy uz eredményes?éj meggátolásában benne volt a Zrinyi kitűnő közvetlen védelem ós ugyancsak |H>mpásun játszó fedezetsor, de az NTK csatárod gyorsaságáról ós a helyzetek kibusználásá. ról fenntartjuk azt a véleményünket, hogy nem amatőr stílus. A Zrínyi természetes, a szokásos jobb erőnléte, a második félidőbcli fölénye gólokban gyümölcsözőit. Meg Is érdemelték a győzelmet. •
Két-három kölcsönös támadás, u 3. percben Csöngői szép kupufabomháj" (fejjel), az NTK remek választáma-dása, |>ersze gól nélkül, az esemóiy. Az első szöglet a Zrínyié, de Csöngőit zsandárkent őrzik! Habos I. durván és sportszerűtlenül \'törleszt Szol. lámái, mikor Czv-ikó rc^i látja. Szollá r szökik ügyesen, csak szögletre tudják szerelni. Szorongat az NTK, (te csak Istenes 20 as kapufája uz eredmény. A 20. percben Boda elfut, beadása Csöngőihez szál, ez villámgyorsan Junkerhez továbbit és u cgyáva összekötő 3 embertől is szorongatva hálóba bombáz. 1:0. I\'őczo fut, Czvelkó tévesen lest fütyül, majd Yellák lövését fogja Csondor ügyesen. Megváltozik az NTK támadósor (Baranyai, Szollár, SZabó, Istenes-, Csász), de igy még nagyobb a tehetőt ienke-• tlés a kapu előtt. Kz már második félidő. Most a Zrinyi egy kissé felnyomul. Mintha kedvét vesztette volna uz NTK. Pedig most kellene küzdeni az egyenlítésért. I)e a 19. porcbon belellik u végzete Csondor lassún mo. zog\' egy mtagus labdára, nem igy
ber közül is kiugrik és okosan fejel a kapus háta mögött u bálóba. 2:0. Az NTK még próbálkozik, de eredménytelenül.
A győztes csa|>atban Gozdán hibátlan volt, a két hátvéd egymást muHu felül. Na, na kis Babos I Nyonut som volt a múltkori lusta mozdula-
1*38. augoiztui 17
Megbízható - Olcsó - Gyors!!
Kótalné Berény Zsuzsa
Csengery-ut 29. I.
lóknak. A fedezetsorban (Bcke, Babos I., Horváth) volt a mezőny legjobb embere, Horváth személyében, de Babos Is remek volt, sőt Bekc is megtette a magáét. A csatársorban (Pöezc, Junker, Csöngel, Vellák, Boda) Boda volt a legjobb ember (mint összekötő is), Pőczének árt a dicséret, hát nem dicsérjük, Junker szintén jó volt, különösen a gólja tetszett, Vellák is Igyekezett. Csöngőinek nem tetszettek a zsandárok (Varga és Kovács felváltva fogták). Haj, ilyenekhez hozzá kell szokni I
Csondor egy gólban benn volt, egyébként jól vétett, a hátvédpár (Farkas, Varga) nem okolható a vereségért, sőt a feiezetsor (Kiss, Kovács, Cselnek!) Is meglett mindent, ellenben a támadósor (Szabó, Baranyai, Szollár, Isltytes, Oásfc) nem tudott elég gyorsan helyzeteket teremteni és azt kihasználni. Szollár csak uz első ijenekben, Istenes végig jé volt, Csász folytjaiul maradt Kárpáttal szemben.
Czvetkó jól vezet, az egyébként kemény és izgalmasan kezdődő mérkö. zést, ha volt ls egy-két hibája, érdeme, hogy nem fajult el a mérkőzés pedig kiállítás sem volt. ^ ^
Spitzer-kupa. mérkőzések
NTE—Levente válogatott 5:2 (2il)
Váratlanul komoly ellenfélnek bizonyult u (iozdán — Piyfeudl, Búbos II. •— Töke, Kovács, Bardkovics — Bárdos, Nagy, Némult, Törnár, (lo-dinck összeállítású válogatott a tar-tudákos Beclő — Farkas, Bola — Szollár, t Kiss, Zöldvári — Ha-v ranyal, Kálovic-s, Sza. bó, Szendröl, Joliitok összeállítású NTK ellen. Csuk u 21. percben fejel ((iozdán hibájából) Szendröi a liálóba, de a kis sáska (kídinek egyenlít. 1:1. Majd a 14. pcrebeu Ismét Szendröi bombáz 25 méterről, (Iozdán ezt is elnézi. 2:1.
A II. félidő 1(1. percében egyenlít a folyton támadó válogatott a fürgo Nagy révén. IHnxmdi gáncsolja Jelli. beket, a 1 l-est Kiss mellé lövi. Törnár hatalmas kapufája |>orzik. Nem ugy fest, mintha az NTK jobb lenne.
Nagyszerűen játszik Kovács és a két összekötő (Nagy és Törnár), hu egy középcsatár lenne, a meglepetés nem maradna el. He mosl NTK ostrom követ ke iák és Baranyai, majd Töke késeléséből Jelllnek 4 .2-re állítja uz eieiményt. Gozdán fut Ismét fölöslegeden, Szendröi átcselezi és gól. \' Az NTK nagyobb rutinja és jobb erőnléte a második félidőben még jobbuu kidomborodott, ámbár a csatársorról most nem mondhatunk sok Jót. Csak Jelllnek futott el pompás rajttal és Szendröi küzdött. Hátul Far-kus dicsérhető. A válogatotlbm viszont Kovács, Nagy, sőt még a Pe-midi is (NTK játékosok) ügyesek voltak, Töm árral ls sokat nyert a Zrinyi. Flumbort jól vezette u mérkőzést.
—k—n-t-
Zrinyi—NVTE 5:4 (2:2) (3:3)
Egyenlő erők küzdelme. A civil Zrinyi már ugy látszott, hogy yoreség-gel hagyja ol a pályát, de kicsikarták a döntetlent és a meghosszabbításban jobban birták. A 18. percben lövi
^ ____...... , w Morsits uz első gólt, majd l perc
Csöngőig akii "hiába fognak, két cm- | múlva Erdélyi szép fejessel egyenlít,
Márkás villanyé kartallen kívül gök
1000 égési óra jótállással p 1.05
Beszerezhető kizárólag:
Schlesinger Gyula vaskereskedőnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 18. Telefon 289.
sőt ugyanő szökteti Bolondot a 30. percben, uki vezetést szerez. A kitűnő Pórt gánccsal ukaszlják az 5-ösön, Németh kihozatju a labdát a lö-osra. Kttöl fogva a jobb vasutas csa[>at csak vitatkozik ós az egyik védőjátékos a lti-os vonalán, talán egy fél lépéssel belül leüti a labdát. Itt már uem haboz Németh, büntetőt ad, amit Babos 1. értékesít. I>e már a második félidő 3. percében Pór ismét elfut, Erdélyi pe lig egyenlít. 3:3. Most már csak lézeng a két csaj>at a pályán. A kétszer 15 l>erces meghosszabbításnál Vellák szerez a 1-ik percben gólt, majd Babos I. firkát ós gól, Pór pedig íl-esböl beállítja a végeredményt.
A Zrínyiből .ismét Horváth "és Babos I. ú csutársorban, Vellák játszott jfil. A vasutas csapatnál vo\'lt un»c-zöny legjobb embere Pór, elszöké-soit csak szóltáklalanul tudják legtöbbször megakasztani. Erdélyi volt még nagyszerű, a fedezetsorban Szálai és Pápai, Németh egyáltalán neui
/
lOtf: áuguntus 17
■Atol ■OBLffMI
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
*
51 éve élvezzük vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy Üzlettel az ország különböző
városaiban 1
#
0 *
HALOK, EBEDLOK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPITOSÁRUK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételekl
volt tárgyilagos, ez sokat ronl nz egyébként jó játékvezetői osztályzaton.
_ —k\'—n l -
Zrínyi öregek-NTE öregek 5:0 (2:0)
Érdekes felállítások. A Zrínyi Zöld-
vári - Farkos Jf., Dovccseri Kev( nyerés, Szijj, Horváth Hcrmann.j Miskolczi, Vei Iák, Sebestyén, Oper-nicza összeállítású, az NTE Vodinák György deák, Jámbor, — Ileffer, Jakubccz, Fisehcr — Hirsehler, IH\'zsö, Pápai, Férliezli, Harangozó összeállítása twü|>atlal rajtolt, tiördölnek a támadások, gurulnak a játékosok. A Zrinyi csatársor kissé elevenebb, Mis. kolczl szökik kétszer és máris két gól. Jakubccz teremt kélsz r-hároinszor t\'sz ta lielyzctct Dezsőnek, (le ez "jószívű, gyengéden a kapus kezébe gurlt. Második félidőben ismét Miskolczi, majd Ilermann szaporítja a gólok szimat. Ami összesen 5-ót tesz ki. Az együttesekből Miskolczi, Vellák, Szijj, illetve Jakubccz és Jámbor kikívánkoztak. Tudniillik ezek játszottak jó). A mér. kőzést Kasztl vezetie. ő is kikívánkozott.
Hirdetmény.
Pötrétel Közbirtokosság Legeltetési Társulata tulajdonát képező
kooama és «atáo»n*let
helyiségét 3 egymásután kövelkezö évre 1938. évi szeptember hó 4 én délután 2 órakor a községi birő-háznál nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek bérbeadja. Bővebbet a községi blrónil. Pölréle, 193& évi agg. 9.
„Delooztass, boQjr MmM"
Egy világotjárt magyar vígjáték — filmen
Tízonöt külföldi metropolis után újra magyar nvelven szólal meg Ifi. Bókay János vllágotjárt magyar vígjátéka, a „Megvédtem egy asszonyt". Ez alkalommal a magyar film közönsége olyan mílvéflzl élményben részesül, moly méltán sorakozik a Bókay-vlgjáték emlékezetes Belvárosi színházi slkorszériál mellé. Ráthonyl Akos rendezésében a logklválóbb magyar íllraensemble viszi vászonra Ifj. Bókay János kiváló d«rab ját, mely h bosszú külföldi dladalut után most újra magyarul fog megszólalni. A „Megvédtem egy asszonyt" tó-szeropelt Lázár MárlH, Págor Antal, Donáth Agl, Mezei Mária, Mlbályffy Béla és Ajtay Andor játazák.
Megkezdődött
különféle tanfolyamokon nz érlel-miségi munkanélküliek gazdasági pályákra való átképzése. Magyarán szólva, annyit jelent ez, hogy mcsle/ségct tanulnak azok az ifjúk, akik ugy látják, hogy szellemi pályán megnehezült u boldogulás. Nagyon-nagyon szerelnénk, ha egyikük sem u <\\alódá-s, a lemondás érzésével venne Vészt a \'tanfolyamon és majdau a gazdasági élet gyakorlati munkájában. Nem szinvonalsüllycdós az, ha valaki például ügyvéd szerclctt volna lenni és most — exportőr lesz. Szép mesterség ez is. Csak az a fontos, hogy mindnyájan igyekezzenek tij mesterségük — mesterei lenni. ._
— (A főispán Budapesten)
Vitéz gróf Teleki Béla főispán Budapestre utazott. Résztvesz a budapesti, esztergomi és székesfehérvári Szent István ünnepségeken ó< csak 20-ika után tér vissza hivatalába.
— (Szabadságon)
Dr. Lontay Alán, a nagykanizsai járás föszolgabirája kétheti szabadságra Ilévizfürdörc utazott.
— (Eljegyzés)
Bánáti Erzsikét cljegyczlo Martin-csevits Ferenc. (Minden külön értesl. tés helyett.)
— (Egyházmegyei hlr)
Dr. Itott Nándor megyéspüspök Gosztolya János balatonberényl plébá. nost a marrali-i esperes! kerület h. esperesének és tanfelügyelőjének kinevezte.
— (Szent István ünnep Zala-halápon)
A zalahalápi bazaltbánya munkásai augusztus 21-én nagyszabású Szent István ünnepet rendeznek. Fent a hegyen, a munkahelynél hatalmas bazalt oltárt állítottak, itt lesz az ünnepélyes szentmise, közös áldozás, szentbeszéd, majd az ünnepély ós ennek keretében az egyes bányák megáldása.
— (A Zalai Közlöny)
mai számából a kettős ünnep zsúfolt sportprogramja miatt néhány sportbeszámoló kimaradt. Igy a nem. zctkóz( teniszbajnokságokról és a székesfehérvári nszóvcraényekről holnapi számunkban számolunk bc részletesen.
— (70 000 dollárt örökölt)
Bayor Gyula 24 éves kaposvári fia. talcmber 70.000 dollárt örökölt. Nagybátyja Amerikában lovasbaleset áldo. zata lett és vagyonát ráhagyta. A szerencsés kaposl fiatalember a nagy örökségből 1000 pengőt azonnal a repülőnapra adott.
— (Bravúros életmentés)
folyt le a pusztakovácsi halastónál. A kcrcseligcti uraság 9 éves kisfia Muár I^jos német nevclőnőjével farodul ment a halastóba. A nevelőnő nem tudott usznl ós véletlenül a mély vízbe került. A fuldoklást látta a 9 éves kisfiú, odauszott ós a már eszméletét vesztett nevciőnö|t úszva a partra vitlo, ! l ;
BAllAl WMLflil
1M8. augusztus 17.
— (IV. Károly király cmlékOnnep Tihanyban)
Tihanyban ezldén is megtartották a IV. Károly emlékünnepet. Az fin. népségen Zalu, Veszprém és Somogy megye képviseltette ihagái, <lc mcgje. lent azon a felgyógyult dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök is. Az ünnepi szent misét Szenliványl bencés tanár mtmtiotta, az ünnepi beszédei pedig Pallavichini (iyérgy őrgróf, aki hangoztatta. hogy ujabban ismét olyan tünetek mutatkoznak, amelyek a történelem legszouiornbb napjaira emlékeztetnek.
— (Kirándulás Herendre)
Az elmúlt évi nagysikerű herendi kirándulás után augusztus 20-án ismét megrendezik az egynapos olcsó autóbusz-kirándulást Herendre. Kettős ünnep lévén, az időpont igen megfelelőnek látszik. Az autóbusz reggel indul Nagykanizsáról Keszthely, Tapolcán és a Bakonyon át Herendre, ahol bemutatják üzemben a 90 éves porcellángyárat, majd még a kora. délután visszajönnek Keszthelyre, ahol fürdési és líévizi kirándulási lclietöség van. Visszaindulás az utasok hangulata és megegyezése szerint. A részvételi dij (J pengő oda-vissza, jelentkezni mielőbb a Meuctjegyirodában kell. (:)
— (A jószivQek figyelmébe)
A Zalai Közlöny évekkel ezelőtt akiiót inditott egy szegény sokgyermo. kes család beteg gyermekének gyógy-pedagögiui taníttatására. A fiu u társadalom jószívűségét azzal hálálta meg, hogy jelesen végezte az évet. Az idén is szükség volna a közönség támogatására. Az útiköltséget a város fedezi, de ruhanemű kellene az intézetbe való elhelyezéshez. Kérjük a közönséget, akár fehérneműt, akár felsőruhát vagy pénzsegélyt adjanak u szegény fiúnak. Az adományokat a szerkesztőség U>. vábbitja.
— (Kerékpár-gázolás)
Molnár Béla 20 éves nagykanizsai lakos a nemrég Kanizsán járt Subária cirkusszal ftgerszegre ment. Itl egy kölcsönkért kerékpárral olütólt az egyik utca kereszteződésnél egy szakaszvezető!. Molnár Bélát őrizelbe vették, rövidesen felelni fog cselekményéért a biróság előtt.
— (Furcsa Öngyilkosság)
Szinyakovits Pál poronyi gazda már régebben liangoztatta öngyilkosságát és most megdöbbentő módon hajtotta végre. Feleségét borért küldte a korcsmába s még az odavolt, liurkot kötött a nyakára, felakasztotta magát a mcslargerendára és ugyanakkor, ami. kor kUökt« maga alló a széket, főbe is lőtte magát. Felesége már csak holtan talált rá.
Nagykanizsa megyei város Adóhivatala.
4167/1938. szám.
Tárgy: Adófizetés Iránti felhívás.
ülizetés iránti felhívás!
Felhívjuk mindazon adóhátralékosokat, kik a folyó évi lll-ik negyedére járó adótartozásukat még nem fizették be, hogy azt a jelen felhívás közzétételétől számított 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert ellenkező esetben a hátralék tőlük végrehajtás utján fog behajtalni.
Nagykanizsa, 1938. aug. 16. jw Városi Adóhivatal.
vmm
A zalai tejszövetkezetek megyei szövetségbe tömörülnek
Figyelemreméltó értekezlet volt Nagyboldogasszony ünnepén délelőtt a városháza \'kis tanácstermében Kovács-Sebestény Miklós föld. birtokos elnöklete alatt. Ugyanis Zala megyében mintegy 80-90 tejszövetkezet működik, amelyeknek azonos érdekeik vannak. A közös munka kívánalma arra késztette d szövetkezeteket, hogy mozgalmiul indítsanak egy megyei szövetség megalakítsál a. Vagyis az összt-s zalai tejszövetkezetek érdekeik meg védésére megyei szövelségbo tömörülnek. Érdekeiket c ak igy áll módjukban kellőleg megvédeni. Ebben a kérdésben voll az előkészítő gyűlés, amelyen a földmüvelésügyi minisztériumot Kovács Miklós gazdasági felügyelő, az OMTK-ol Nagy Sándor igazgató, a baranyamigyei szövetséget Sárossv igazgató, a nagykanizsai OMTK-ol Gábor igaz. galó, a Kamarát Nagy Jenő intéző képviselte. Mintegy 10 szövetkezel képviselője jelent meg az ériekezlc-len, amelyen számos felszólalás hangzóit el. Kimondották, hogy a szövetkezetek szeptember második felében rendkívüli közgyűlési tan tanak. amelyen határozni fognak a csatlakozás kérdésében és októberben tartják meg a szövetség alakuló közgyűléséi. \'
Nem hisszük, hogy akadna csak; egy zalai szövetkezet, amely ebbe na fontos kérdésben ne lenné magáévá a megyei szövetség gondolatát.
>=3 Egy pengőért lehet kerékpárja,
lm nem felejt cl egyházközségi kul-turház-sorsjegyet venni.
APRÓHIRDETÉSEK
A?.6hlrdcltl 4I|. ...Irn.p .. Onn.pn.p 10 wól, 80 ,III.I, mlnd.n további Ili 8 (lllir, h.lkOin.p 10 ...la 60 ttlltr. mlnd.n to.lbbl nrt 4 flll.i.
ÁLLÁS
Kerékpározni ludó kllistéflut izonnall belépésre felveszünk. Vallca és Deutidi.
2241
Megbízható, ügyes lUtalembert há.l-■KolQ*nak fölveszek. Polgár, lextlláru-nsgykereskedés, Bazár-udvar. 2245
Állást válloztstna több évi gyakorlallal bíró. nsaa»gaa*aa*ai lakaiét végzeit, 28 éves, nőtlen fiatalember. Címeket a kiadóba kér. 2243
Legalább 4 polgárit végzeit, 14 családból való leány Jó írással üzletben alkalmazást nyelhet. Jelentkezni lehet e lap kiadóhivatala utlán .Törekvő- címre. 2249
Fiatal b.Járánit azonnalié felveszek. Horthy Miklós-u. 6 sz., hátul az udvarban. 2247
ADÁS-VÉTEL
KarAkpArak kedvező részletté legolcsóbban kaphatók Vajda vaakaraa-kadéakaa. 1852
Haaxnált ruhát veszek és elsdok, hívásra házhoz megyek. Márkus, Királyutca 31. 1967
Eladé llszles hombár, vásárosoknak Is alkalmas. Cjányl Uazló u 15 2233
Vlllatalak Bslatonmárls legszebb helyén eladó, Bővebbet Beleznal, Sugár-ul 53. sz. 1803
Kölcsön-jsanyva minden méretben kapható Kelemen Rezső cégnél. Ugyanolt Emtrgé-gumlszljak Julányos árban beszerezhetők. 2248
BÚTOROZOTT SZOBA
Egy oalnaaan betendezelt utcai szoba fürdőszoba használattal kiadó Sugárul iö/b, földszint. Meglekinlhető a déli órákban 2244
KÜLÖNFÉLE
HAvlara áramvonalas halszemélyes autó olcsón bélelhető. Kaulniann Manó. Telefon
állomás 2 22. 1848
Heglanltom fényképezni!
Fényhipezőgépet Gx9 cm. nns.
(nagyon szép képeket készíthet vele)
már 10.— pengőtől vehet,
drágább gépek 6—12 havi részletfizetésre.
Szabó Antal sportüzletében.
ZSAK
PONYVA GAZDASÁGI KÖTÉL LÓPOKRÓC, ZSINEG
legelőnyösebben váBárolhaló
H
Állandó nagy raktár ul is használt zsákokban
irsch és Szegő cé
VlavaaatAkat sa|álkezHleg szerel él tavit — Jersusek, Erzsébet-tér 18., tele-Ion 526. 2099
Kataaaffalaaaraléal olkkak leg. olc*lbb»n beszerezhelók Beleznalnál, Sugái-ut 53.
Kauter-léle vendéglőből rPelóll-ut) elve szett CSV 6x8 os Voigtlenaer fényképezőgép világosbarna hóitokban. Becsületes megtaláló illő jutalom ellenében adja le lapunk kiadóhivatalában. 2250
Mindennapi levelezésből összegyűjtőit kAlyanat, régi vagy uj tömegeket, ma-gyait és killiöldlt, feloszlatott gyU|lemé-nyeket bármikor megvételre keresek. — Baibarits La|oa, a Zalai Közlöny I. szerkesztője. Érdeklődni lehet telelőn 78. sz. vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra között.
Gabona csávázószerek
Porpácok: Nedvespácok: Arzópáo Bigriol Parxol Higozén
Tillantln Tillantin
eredeti gyáii árban éi csomagolásban.
Műtrágyák!
Péti-Só
Aav. kzuparfoizfát 40%-oa káliaó Mésznitrogén Thomaaaalak
kg-ként, zsák-száinis ís wsggon-télelekben.
FUTORi
vegytiszta széniavas tikarmányméiz.
PEKKi
„D" vitamin készítmény. Beszerezhetek:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfitr&gya, zsák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Férfi Ingek
P.Hplln.....t. P-HI
Trlkis.ly.nl 4.50 .
Pauplin.tt . . 4— „
Kövld alsénadrág 1 20 „
Trikó-selyem női fehér-nemflek és harisnyák
nagy válaistetibao, mélyen leszállított
Szezonvégi
árakon
Brónyai Divatház
Horthy Mlklós-ut 1.
Euiumiiiii "—j
nkl a helyi kereskedőknél I párosoknál szerezze bel ■
Kiadja: Közgazdasági Részvénytársaság Gutenberg nyomda és Délzalai Lapkiadó vál\'alata. A kiadásért felelős: Zalai Károly nyomdavezető. Készült: A .Közgazdasági Résrvény-társaság Nagykanizst": Közgazdasági Részvénytársaság Qulenberg nyomat és Délzalai Lapkiadó vál alata nyomdájában Nagykanizsán.
78n BTl»ly«m 185 aiim. N.gykanlua, 1938 augusztus 18 csütörtök
Ara 12 (DL
ZALAI KÖZLÖNY
Stf.1aiW* Uad6ti»«lal: Hőül 5. tóm. McKÍdraífc mindéi httköziup délután
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elíllzctésl áu: e«y hóra 1 nengfl 40 (illír. SmkeszlösÍBÍ f» kíadúliIvalali telefon: 78. sz.
1 kizsákmányolás ellen
imrédy Béla miniszterelnök, még minl a Darányi-kormány gazdasági minisztere a győri program közzététele után egészen világosan és határozottan megmondotta, hogy abból a nagy erőfeszilésből, amit a nemzet az egymilliárdos beruházás keletében az ország újjáépítésiért teljesít, senki jogtalan hasznot nem húzhat.
Ez a kijelentés is egyike volt azok nak az Ígéreteknek, amelyeket tények és cselekedelek követték, léhát amelyeket a kormány maradék nélkül be is váltott. Az Arelienőrzés Országos Kormánybiztossága az ; hatóság, amely hivatásánál fogva fel ügyel arra, hogy az árak a közforga lomban semmiféle téien ki ne lenghessenek, hogy senki a megengo-. delinél és méltányosnál nagyobb hasznot, különösen a közszükségleti cikkek forgalombahozatalánál cl ne érhessen.
Ismételten közzételte az \'Areft-jn. őrzési Kormánybiztosság működéséről és működésinek eredményéről szóló jelentéseket. Ezekből «i jelentésekből mindenki aneggyőzöd-hetett arról, hogy van egy hatóság, amelynek nemcsak ke|Iő hatásköre é^hatahna van arra. hogy áz arak szabályozásába I >efolyjon, hanem megvan a kellő szakértelme is arra, hogy meg ludja állapítani számszerűen, milyen az az ár, ame\'y a termelőnek és a fogyasztónak, valamint a közérdeknek általában megfelel. , .
A kormánybiztosság mostani jelentéséből is látjuk, mennyire szivén viseli ez a halóságunk mind a kulturális, mind pedig a gjzd^sági érdekeket. Látjuk azt. hogy például a papír árának ismételt szabályozásával. illetőleg szállításával olcsóbba tette a nagyközönség számára a könyveket, hozzájárult ahhoz, hogy a kuliura könnyebben hódítson terel a szegényebb sorsú néposztályok körében is. Ugyanez! a célt szolgálta a kormánybiztosság akkor, amikkor olcsóbbá tette a rádiót, főleg pedig az úgynevezett népvevö készülékeket. Ezzel lehetővé tette azt, hogy a legkisebb falu és tanya is belekapcsolódjék a nemzei kultur-élelébe. Nf&srészről igen • komoljt törekvés nyilvánul meg at ermelés-nekolcsóbbálétele érdekéhen. A kormánybiztosság a nyers anyagi és üzemi árat kiséri figyelemmel és arra törekszik, hogv ugy az ipar, mint a mezőgazda ág olcsó nyersanyagokhoz. illetve üzemi anyaghoz jusson. A termelésnek ez a tervszerű olcsóbbilása termés/.eteson magával hozza a fogyasztás növekedését. A gazda, az iparos köny-nyebben vásárolhat nyersanyagokat és üzemi anyagokat. Az iparos fejlesztheti üzemét, a gazda\' viszont olcsóbban termelhet jobbat és többel. Ezenkívül, amint azt például a rézgjíilic árának szabályjo/ás-ábótl1 •áljuk, a törekvés arra irányul, hogy bizonyos mezőgazdaságit er-
Napi öt vagon olajat ad már az ötödik lispel kat Is
Uj eljárású finomító-telepet létesítenek Llspén — egy pesti lap jelentése szerint
Lispe-szenladorján, augusztus 17 | (Saját tudósítónk telefonjelentés?) A 1 ispesze 111ador; án i ncgvcdik olaj-kut jó eredménye után ujabb örvendetes hiiek érkeznek az Euro-gaseo telepéről. Az ötödik számú kútnál is megtörtént ugyanis az olaj fel törés\'. Ez a kut kb. 1200 méter mélyből napi 1-5 vagon olajat ad. ; f ;
A lispei olajtermelés ezzel imíét niegnövekedelt, bár e kútnál még a c övek vízszintes irányú átfúrásával fokozni ludják az olajmennyiséget- „ \' ,
A1 Üspei olajfellörésekkel foglalkozva a Magyar Közgazdaság legutóbbi számában a/.t Írja hogy uj-fajta finomítókat, úgynevezett krakkoló-telepeket állítanak fel az ország kél különböző helyén. A lap szerint ez uj eljárással 20 25 százalékkal jobb eredményi lehet elérni a benzin elpárlásánál, mini az eddigi finomiló-eljárásokkal. Ki egyik ilyen krakkoló lelép állítólag a fúrások színhelyén lesz, errevonalko-zólng azonban nincs megbízható értesülésünk. Valószínűnek tartjuk) hogy ez csak a fen;emli\'ett közgazdasági lap találgatása. ^ . -
Meghalt Hlinka András
„Kitartani a harcban, a szabadságért, a győzelemért" — voltak utolsó szavai
Rózsahegy, augusztus 17
Kedd éjjel 11 órakor a rózsahegyi parókián meghalt Hlinka András, a szlovák néppárt vezére. Az agg politikus este !) órakor el\\esz-tette eszméletét és ettől kezdve már c*ak egv-kétszer tért magiához. A szobában összegyülekez ek hívei, a kiktől Hlinka páter egyenként búcsút vett, valamennyiüket megoldói ta.
Az esti órákban Hlinka, bár a szívműködés mjár szeminellálhatókig csökkent, még utasításokat adott a jövőre.
•Kitartani a harcban, a szabadságért. a gvőze\'einlg« — inondotia betegágya mellett álló híveinek s nemsokára elhomályosult öntu^l ita.
A parókia előtt ekkor már hatalmas tömeg gyülekezett összo, leslék a kiszivárgó hjreket. 11 óra 6 perckor kilépett a parókia kapuján Sidor Károly, Hlinka .politikai utóda és bejelentette az egybcgyj\'W tömegnek, hogy Hlinka páter meghalt. Ugyanebben a pillanatban megkondult a templ</mban a harang. A parókia előtt összegyűlt!
tömeg letérdepelt és halkan imádkozni kezdett. A* emberek zokogtak \' lUinka j<álcr temetésére még1 semmi előkészület nem történt. Valószínűleg vasárnap lesz a temetés. Körülbelül 30 10.000 embert várnak Rózsahegyre.

Hlinka András 1861-ben a felvidéki Oernován született, egyszerű pMgíárszüIőktől. lepil-bcn pappá szentelték, 18í)5-ben plébános lett -Rózsahegyen. Igen élénk szerepet vitt a tót nemzetiségi mozgalmakban. Több sajtópöre volt, melyek miatt szabadságvesztésre is Ítélték Hlinka irodalmi tevékenységet \'is fejtett ki. Az államfordulat után Hlinka feje lelt a szlovák néppártnak. Szava súlyosan latba esett á Felvidék elszakitásának kimondásánál- De már 1019 e\'ején lálla, hogy csalódolt terveiben. Párisban autonómiái követeit a tótföld számára. Később ellenzékbe kerüli saját pártjával szemben. Hlinka páter Sok ban Radicshoz hasonlított. A^pitts-burgi szerződésnek Amerikából valóelhozatalát is ő kezdeményezte
ménvek terén a belső fogyasztás nö vekedjék. Ezúttal a belső bbtfo-gyaszlás problémájáról van szó. is-mere;es, hogv a belső borfogyasztási fejkvóta a külföldhöz viszonyítva, nálunk igen alac>ony és ezért kormánvaink a bs\'ső borfogyasztás növelése érdekében isme-lelten kezdeményeztek akciókat és hoztak áldozatokat. í .
Egyrészt növeli tehát a kormánybiztosság működése a forgalmat, szaporítja a munkaalkalmakat, másrészt pedig a fogyasztót olcsóbb in juttatja hozzá a közszükségleti cikkekhez.
Ez az eredményes küzdelem a kizsákmányolás ellen és ennek az eredménye a gazdasági é\'el minden terüleetéii az örvendetes fellendülés.
Készül Banclman lord „döntőbírói határozata"
Csak akkor kerOl sor a lord tervére, ha megszakad a tárgyalás a szudéták és a csehek között
Prága, auguszius 17 cseh helyzetben lényeges változás nem történt. A hangulat továbbra is rendkívül puskaporos és az ellenté\'.ek elsimítására egyelőre nem mutakozik sok remény.
Lord Runciman tegnap befejezte adatgyűjtési munkáját. A Japok jelenlét szerint a lord most készili el »döntőbirói határozat* jel egű javaslatát a békés elintézésre vonatkozóim. Ezt a megoldást azonbanl cvak akkor teszik nyilvánosságra, ha már semmi remény nincs arra, szudéták é<s a csehek meöegyeznek és ha már minden tárgyalás megszakadt.
Beavatott politikai körökben lehetségesnek tartják, hogy a megoldás elölt egy látszólagos válságos időszak előzi meg a megegyezési és lehetséges, hogy a világ most lé-4 pelt e válságos időbe. Ez a kritikus időszak mindenesetre kényes, ezért vigyázni kell vele.
Tiquou^ót - \\mJJ\\ \\
feaáay
IV. KAROLY király emlékének ez. rekre menő tömeg hódolt Tihanybun.
A MAGYAROK Világkongresszusára minden vltágtájról u külföldi magyarok sokasága érkezett Budapestre.
KITÜNTETTEK a hős rendőrt, Re-kenye Imre főlőrzsőrmesterl, aki szolgálatú közben elfogott két betörőt, akik megtámadlak és revolverrel súlyosan megsebesítették. A kormányzó a hős rendőrnek az ezüst érdemke.e:>z. let adományozta.
KON\'GREGANISTA tanítók és tanítóképző növendékek augusztus I7.én Keszthelyen népművelői vezető kurzusra jönnek össze, amely kurzus hét napig tart, paptanárok vezetése alalt.
A MAGYAR ásványolaj termés az el-mull félév alatt 127.637 mázsa volt.
A NÉPSZÖVETSÉGI kölcsön rendezését több mint 1)6 százaléka a hite. lezöknek elfogadta.
GYÜMOLCSKI VITELÜNK az elmúlt bélen 188 vagon volt.
BERKES Ottó premontrei főigazgató, akit Keszthelyről RudapeMrc helyezte* sát, ünnepi mise keretében bu. csuzolt el Keszthely népétől.
A STRAND leeresztő zsilipjén a palaktsalornába sotlorla a viz a fürdőző Klein Artúr uszőbajnokot Gö-römbóly-Tapolcán. Súlyos sérülésekkel kórházba szállították. \'
ELFOGTAK Janrsakios Arnád és Bécsi Ferenc keszthelyi lakosokat, akiket a kanizsii törvényszék elitélt, majd Kőhidára szállították őket, ahonnan egy óvatlan pillanatban megszők-
lek,
ÍAUAI KÖZLÖM*

HORTHY kormányzót németországi útja alkalmiból zászlócrdö várja Hegyeshalomtól egészen az Bszakl és Keleti tengerig.
BENES elnök váratlanul találkozást kért Runciman lordtól. \' \\ NEaRIN-kbrm&nj\' lcnvondii) Barcelonába". Az -új kormány még az éjszaka folyamán megalakul, t RUNCIMAN lord látogatását Hitlernél határozottan cáfolják. . FELHŐSZAKADÁS, jégverés pusz ütött Németországban, főleg a Bo> deni 10 környékén dult itélelidB, Ijndmi Vámsál a vlz elöntöte, Weslfáliában a villámcsapások sok embert megöltek.
ULTIMÁTUMOT nyújtóit át a hankaul szovjetkövet Csangkatoeki nek, amelyben t#bl«k között eddigi parancsnoklásl jogáról való lemondását kjőveteli tőle.
PALESZTINÁBAN újra fellángolt a terror. A zsidó lakosság hangulata rendkívül izgatott, Schwartz se-gédrendőrön ma hajtották végre a halálos iléletet. Schwartz kivégzése előtt kijelentette, hogy egyedül viseli a felelősséget azért, amit elkövetett.
A LINDBERG-házaspár ma repülőgépen Moszkvába érkezik.
YŰ1LLEM1N tábornok, a francia légihaderő vezérkari főnöke Berlinbe érkezett.
MATIAS Pratnos tábornok a 10. gyalogsági századdal a mexikói Lusongó államban leverte a felkelőket. .......
Üléloglalkozisu egyének, akik Idült székrekedésben és aranyért* bántalmakban szenvednek,
vegyék a természetei Ferenc Józsel keseillvlzet egy pohárnyi napi adagokban, esetleg kissé felmelegítve, dc mindig reggel éhgyomotia. Kérdezze meg orvosat.
Nagykanizsáról Is sokan vesznek részt a zalavári megyei díszközgyűlésen
Zalavármegye törvényhatóságának hódolata Szent István király emlékének — Megemlékezés Zala vármegye alapításáról
Zala varmegye törvényhatósági bizottsága Szent István király emlékére Zalaváron folyó hó 28-án rend-kiviili díszközgyűlést tart.
Vitéz gróf Teleki Béla főispán a díszközgyűlés! délelölt II órai kezdettel Zalavár régi várának helyét megjelelő emlékműhöz hivla össze. Délelölt 10 órakor tábori szentmise, amit iKroller Miksa apát fog végezni nagy papi asszisztenciával. A
díszközgyűlés egyetlen tárgypqntja : Szent István király jubileumi \'évé. ben megemlékezés Zala vármegye
Az öncélú bürokrácia letörésére
fogott össze a zalai Jegyzők keszthelyi nagysikerű közgyűlése
Keszthely, augusztus 17 Aj zalai jegyzők Keszthelyen tartották ezidei közgyűlésüket. A, zalai jegyzők .saját panaszaik helyeit csupa közügyei tárgyaltak és saját érdekeik helyett a falu é> a falu népének érdekeli tartották szembe t<M. Megjelent a gyűlésen dr. Brand üjándor alispán is, aki nagyszabású beszédei mondotta jegyző hivatásán rói. Bejelenlelte, hogy a községi közigazgatás terén a célszerű ujltas híve és az Ősszel minden jegyzőt meglátogat. ; ; ,
Nagy beszédet mondott Szilágyi Lajwi országos tüznendéseztl tftfr ügyelő is, aki a tűzoltóság és a
Ujabb nemzeti győzelmeket jelentenek Spanyolországból
A nemzeti repülök Madrldot, Barcelonát, Valenciát és Allcantet bombázták
( ; Salamanca, auguszius 17 Al spanypl nemzetiek jelentése szerint a nemzetiek Albarriznél nugyjelentőségü előrenyomulást tettek. A| Tajo folyó jobb partja most már teljesen a Franeo csapatok kezébe került.
Az estramazurai frontszakaszona nemzetiek visszaverték a vörösök! ttójmadását, amelyet Zarzacavil la ellen intéztek.
A| nemzeti repülők Valencia, Bar oelonu éfi Alikante katonai pontjait is bombázták. A bombák különösen Barcelonában okozlak nagy kárt.
Madrid, auguszius 17 A| nemzeti repülök az éjszaka meg jelenlek a főváros felett bumbákatdobtak le. Abombatáma* dfcmak emberáldozala is vafl, ennél azonban sokkal súlyosabb pkozott anyagi kár.
„Miatm, tan Minhass I
alapításáról. Az ünnepi beszédet dr. Strommer Viktorul tihanyi apftt-ur, Zala vármegye törvényhatósági bizottságának tagja mondja. A\'dlsz-közgvülésl megelőzőleg a kisgyűlés háromnegyed 11 órakor tartja elo-készHÖ ülését. A?. ülést a /alavárl
iskolában tartják. \'
Nagykanizsáról ebböl az alkaton* ból nagyszámban indulnak a lör-vényhatóságl bizottsági tagok, valamim érdeklődők, akik az ünnepi díszközgyűlésen részt kívánnak: venni.
jegyzői kar viszonyáról beszélt. Tury Laj<vs oi-szágos kiküldölt né-Wány nagy jegyzöpnrityéniAt \'érilt-, tett, a tárgyalások a megoldásra; vonatkozóan már folynak. A tárgysorozaton Zsumbok János elnök be-jeleuleite, hogy a jegyzők az öncélú bürokrácia Jelölésére törekednek, majd a szokásos jelentéseket terjesztették elö. i , . ,
Foglalkoztak a Balatonvidék élelmiszerellátásával is, enpvonatko-zóan ínég visszatérünk lapunk hasábjain. ; i , i A. nagysikerű jegyzőgyülés ulán hangulatos est volt a Hullámban, a hol számos felköszönlő hangzott el.
1638. adgtilitui 18
Január elsején lép életbe a családi munkabér rendszer
Egységes Irányítás alá helyezik az ifjúsági mozgalmakat
Ajimagyar munkásvédolcm lerén nagyjelentőségű szociális intézkedésekéi kószit elö a kormány. A mun. kutdöszat<ályozás ^s a i legkisebb munkabér megállapítása után a kor rnány a jövő évi január elsejével érvénybelépteti a családi munkabér rendszert.
Ezt egyébként a miniszterelnök
be Is Jelenlétté. Azóta az Illetékes minisztériumokban folyik az adatgyűjtés és előreláthatólag semmi akadálya nem lesz annak, hogy a jövö évlöl kezdödőleg az egész vonalion élelbcléplessék ezt a nagy. Jelentőségű szociális ujilást.
Készül a magyar dopolarovo intézményes megoldása Is. A, cél az.
Városi Mozgó. J-cotörtök i
A világ legdrágább filmremeke I
A legdaliásabb filmszínész Frederic Marcit és a legszebb és legbájosabb ftlmszinésznő Olivla de Havllland főszereplésével
Anthony Adverse
Hervey Alién világhírű regényének filmváltozata. Partnerek: a csodaszép Anita Louise, Donald Woods
ákluálls Magyar Híradó Bemek kiséróműsor
Előadások fél B, — 7 és 9 órakor. A fél 9 Arai előadások filléresek I
Fürdőszoba
berendezéseket kedvező részletre legolosóbban szállít
MENDLOVITS
hogy a lisztviselők és a munkások szabadidejét a nemesebb szórako/á-s\'ok feíé tereljék. Ez annál fonto-sabb, miért a munkaidő szabályozásról szóló törvény alapján kiadan-dő rendelelek következtében a munkaidő általánosan csökkent és a fizetéses szabadság révén az al-mázolt több szabadidőhöz jut.
Aj különböző ifjúsági mozgalma, kai, tanoncüdültetóseket és \'a fel. nőttek részére rendezett különféle nvanaltatád akciókat a közeljövőben központi Irányítás alá helyezik ós egységes akcióvá fogják azokat kiszélesíteni.
A nagykanizsai OTI egynapos kirándulása a móriehelyi halastavatfttoz
Ismeretes az OTI akciója, amely 18 éven aluli, fiatalkorú tagjait (biz-tositotijail) egy C!(y vasárnapi üdülésre viszi kirándulni. A nagykanizsai OTI-kerület ügyvezetője, dr. Béres László különös súlyt helyezett arra, hogy minél több fin ós leány, akik egy egész éven át futnak, d.ilgoznak, ro. botolnak, részt vegye,lek egy ilyen egésznapos kiránduláson. Most Bár-czay l-\'erenené Keglevich Ilona grófnő előzékenységéből a móriehelyi halastavakhoz rándultak ki. Több mint száz fiu és leány vett részt az egynapos kiránduláson. Tanoncok, kifutők, munkások, akiknek külsején meglátszik, hogy nem a sors kegyeltjei közé tartoznak. Hogy jótékonyság ós áldás számukra egy mi|>ot kikapcsolni a mindennapi robotból és künn a szabad természet ölén szabad embernek lenni.
Regjei 8 óra után indult el a kiránduló csoi>ort, néhány OTI tisztviselő és tanító kisasszony vezetésével. Később kiment dr. Béres ügyvezető és dr. Schmidt Imre OTI ellenőrző főorvos is, hogy az esti visszaindulásig személvesen ellenőrizzék a kiránduló ifjúsági csoport szórakozásid és j>ro-grumját.
Ha sokan tudnák, milyen ke.Ives hely Mórichely, de mennyien jönnének Nagykauiz-sáról ide vasárnuj>on-ként. Talán akadna vállalkozó szellem egy nagyszerű kiránduló hely létesítésére olcsó közlekedési lehetőséggel. Mert a természet is arra predesztinálta, hogy egy kirándulóhely szerepét töltse be a nagykanizsaiak örömére. Vig énekszóval és fiatalos frisseséggel indultak ifjaüik, inig mint-egy egynegyed 10 órakor érkeztek a ludastavuk |>omi>ás területéhez. A kis erdőben sorakoztak fel a nap Imjvc el. len, alK)l csakhamar dr. Horváth Atha-lianáz ferences hittanár, a magyur l|>aros-irjuság lánglelkü apostola ünnepi szentnvisét mondott, miulutt az ifjúság egyházi énekeket énekelt. A IKtmpás időben u fák madarainak trillái, Istent dlcsőitő éneke egybevegyültek az ifjúk énekével. Majd I1. Alltauáz iK\'szédében kifejtette Nugy-boldogasszony ünnepének jelentőségét. Ezen a napon ajánlotta fel Szent István király Magyarországot a Boldog, ságos Szüzanyának és azóta Regnum Murinnum — Magyarország. A lélekemelő egyházi szertartás után a fiatulok csakhamar a fürdőzéshez láttak. Felügyelet mellett fürödtek a kijelölt tavaknál, inig az ebéd ideje elkövetkezett. Az ebédet Kanizsai-mester főzte künn tábori módra. Csakhamar hozzáláttak pompás étvággyal
1936 lugmitm 18
BALAl ROZL-ONK
M«bm értékű, általános ferljllonltí Bztír a
„CAPORIT"
nélkülözhetetlen tejüzemekbon, gaz-
daságokbap.ipartelepokon.vágóhlda-
kon. Istálók és ólak fertőtlenitésóro száj- 6a körömfájásnál kiválóan alkalmas. Baromfitenyésztők nom nélkülözhetik a „METHYLENKÉK HOCHST\' St, baromfiak íortöző bo-tegségelnek megelőzésére. Kitűnő egór- és palkánylrtó a „MORDO". — Svábbogarak, csótányok Irtására a legkiválóbb rovarlrtópor a „C»ot\'n" Nagykanizsai lorakat:Sx«k«c. patika
Narykanliaa, Qraȇf-ut 3. az. irm
a kitűnően elkészíteti, izletes cbódliez. Mindegyik annyit •licteti, amennyit akart. Látni lehetett az ifjak arcán, hogy jól érzik magukat, hogy felszal badultak a hétköznapi szürkeségből, hogy megtalálták énjüket. Kedélyesség lett úrrá felettük, amely mindvégig tartott, mig csak a hazaindulás ideje el nem következett. Kbéd után pihenés, majd fürdői folytatása. Ozsonna. Szórakozás, mókák, tovonlo.játékok1, néhány ügyes fin nagyszerű zenekart alkotott és zeuéjükre táiurapcrdtdtt\'k a fiuk, leányok, mig vacsorára nem leritellck, melynek kellemes illáin villanásszerűen odakésztclle az asztalok. IkíZ a jóélvágyu fiatalságot. Egész nap |K)ini>ás, szép idő uralkodott, amit a kirándulók kellőleg ki is hasz. nállak. (
8 óra elmúlt, amikor az ifjak egy kellemesen eltöltött kirándulás emlékeivel hazatértek. Arcukon, kedélyükön meglátszott, hogy az OTI elérte célját: felfrissüllek, munkabíróbbak lettek, kedélyük derűsebbé változott és embernek, felszabadult cml>crnck érezték magukul a munka ifjú katonái.
Miuél többször ki a Szabadba, a viz mellé a fiatal dolgozókkal mugyar iparos-ifjúsággal!
Tizenkétszeres gyilkost keres az amerikai rendőrség
I \' i , CÜveland, auguszlufi 17 A rendőrség borzalmas gyilkosságok nyomára bukkant. A, cUvelandi mezőn nem messze egymástól két női holttestet találtak - feldarabolva. Biztosra veszik, hogy a hullák1 a hírhedt és körözött gyilkos 11 és 12. áldozatainak maradványai. A! két női holttest már körülbelül 8 hete lehet a mezőn. A nyomozás teljes erővel folyik.
IDŐ
Melegebb!
Prognózis: Déli, délnyugati síéi, változó felhőzet, helyenklnt, főkép nyugaton eső, zivatar, a hőmérséklet kissé emelkedik.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megflgyelőállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor : 17.8,4- ma reggel +17.0, délbon + 25.4. Csapadék: 102 t.
Naptári Augusztus 18. csütört ttom. kat. Ilona cs. Protestáns Ilona. — Izr. Ab hó 21.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó végóig a „Mária* gyógyszertár 6« n kiskanizsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva roggol 6 órától estt fi óráig (hétfő, szerda, péntek dólutár kedden egóax nap nőknek.)
„Dolgoztass, hogy ioloozta!"
HOTEL-PANSION
tenger fölöt épült fenséges kertel és folyékony vizel elátva
Jugoszláviai fürdő-ismertetőt hozott a posta. Magyar nyelven csalogatott bennünket Split-bc, is-mertetve annak táji és löflénelmi szépségeit.
Mindig örülünk, ha ma-iyar nyelvű ismerlel.it találunk, mert 02 nzt jelenti, liogy a külföld számit ránk, hogy mi is jelentünk valamit u külföld szemében. Am ebben a kis ké|>es kiadványban ilyeneket olvasok: • Előkelő holel-pansion, tenger
fölöt épült fenséges kertel ellátva. Nézzük csak meg miiven lehet ez? I.ám #folyékony vize is van, mert ezt mondja: Divatosan épült mondón soha elvan latva folyékony vizel. — A ke\'c. mcs hűvös és árnyas kertből ki! látás a t-ngeri fürdőbe, amely közvetlen a hotel alat foglalja a heljét. - Itendszerinti pihené. és francia konyhával elsörcndi ói saját borokat cs sörei ellátva..
Az italokkal tehát nincsen hiba, de a megközelítés is tűrhető. A kis füzet ugyanis azt mondja, hogy .minden 15. |X>re uulobus forgalom varosból és varosba.*
Az .arak -kai is meg lehelünk elégedve, mert a teljes pansion «a pozit i(\') és sóba na-gyság szerint 80 dinártól íogva 95 dinárig seméljenkint. Hogy miért változik az ár a pozíció szerint, az
nem derül ki az ismertetésből, de azt még megtudhatjuk a hlr. delelt szálloda u fürdőn .egy és ugyanaz a hotel CKNTHAL M»te Mutic Spllt, Amely heljet foglal a varosban (Národni trg) Nép téren Spllt ós az arai tetszés és na-gyság szerint seméljenkint I)i-nara 95-től 110-ig. -A menü fix 25 dinár. Azonkívül «leljes és rendszerinti kiszolgálás -ra számithat az idegen. Rendszerint ki. szolgálják, de nem biztos.
IK\' ne folytassuk. Nem célunk kigúnyolni a kétségtelenül jóakaratú szerzőt, hisz mint említettük, örülünk, ha külföldi magyar.szö-vcgű ismertetőket találunk. Azon. ban, ha már számitanuk arra, hogy a magyarok ott hagyják a pénzüket, vegyenek annyi fáradságot, hogy átnézessék azt ogy magyarul tudó egyénnel. Jugoszláviában igazán nem olyan nehéz ilyet találni. No gondolják, hogy nekünk akárhogyan jó lesz. Mert higyjók el van ebben a Iont posságban valami lenézés is.
S nincs is az ilyen szövegnek semmi reklám ereje. Legfeljebb megmosolyogják. Mert ilyen helyre aligha fog menni jóizlésü magyar. Még ha Tolyékony vizet és hotel alatti tengert Ígérnek, akkor sem...
dr-
Gyújtogatás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy zalaszántói gazdát,
akit beszállítottak a nagykanizsai ügyészségre, de a vizsgálóbíró szabadlábra helyezte
\' Zalaszánló községben hirtelen kigyulladt Nagy Imre gazda telkén a pajta. Szerencsére sikerült még idejében a tüzet eloltani, ugy hogy nagyobb kár nem történt. Megindult a csendőri nyomozás, amelynek eredményeként Nagy Imrét vették gyanúba. Egy járőr be is hozta Nagykanizsára, majd átadta a "kii", ügyészségnek.
Dr. Imrefi László vizsgálóbíró ki hallgatta Nagy Imrét, aki köröm szakadiáig tagadta, hogv n^ki bár minő része lenne a tűz keletkezésé ben. Miulán semmi bizonyíték nin csen. amely a gyanút alátámasztot la volna. dr. Imrefi azonnal szabad lábra helyezle a gyanúsított gazdát aki még a délelőtt folyamán cl hagyta a kir. ügyészség fogházát.
Újra megvédtem egy asszonyt!
Ifj. Bókay .János szellemes ós fordulatos magyar vígjátéka 15 külföldi nagyvárosban aratott döntő sikert. A kitűnő színdarab nom korülhotte el sorsát és most mint Ilim körül a közönség eló. Páger Antal a film főszereplője elmondotta, hogy mindig lovagias férf nok mondta ma^át, do az. arait ebben a szezouban produ-kült, az már tul ment az Igazi férfi típusán. Nom kesobbszer, mint 150-szer védte meg Lázár Márlát k miután azt hitte, hogy most már nom szorul vódelomre, készült el Itáthonyl Ákos vezetésével a vlg|átók filmalukbau, s lehetséges, hogy most már Jövő héttől ismét megvédi Páger az asszonyt, do most már nem naponta egyszer, hanem háromszor.
„MEGVÉDTEM EQY ASSZONYT"
helybeli pénzintézetek
f. hó 18-án
(csütörtökön)
az országgyűlés által a Szent István emlékév alkalmából Székesfehérvárott tartandó ülés napján,
bankszünnapot
A nyomozás lesz hivatva kideríteni, hogy ki okozta Nagy Imre telkén a tüzet.
Ma végetér a hatnapos minisztertanács
Budapesl, augusztus 17 A kormány tagjai a hatalmad anyagú hainnpos minisztertanácsot ma esle minden körülmények közölt befejezik. Ez volt a leghosszabb minisztertanács a magyar politikai életben.
Szálas! a Kurla előtt
Budapesl, augusztus 17 Szákisi Ferenc ny. őrnagy, a nem-zetiszoci.ilisfák vezére, akit a tábla felforgató törekvéseiért 3 évi fegyházra ilélt, ma került a Kúria elé. A délelőtti órákban csak az iratok Ismertetésére került a sor. Az itélet a délutáni vagy az esti órákban várhaló.
A Magyarok Világkongresszusának mai nagygyűlése
Budapest, augusztus 17 A Magyarok Világkongresszusának mai nagygyűlésén leveldi Kozma Miklós mondott nagy beszédet. Méltatta a Szent István király halálának !)0U. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeket ós uz első király érdemeit. Yázqlla u Magyarok Világszövetségének nagyszerű gondolatát és hangsúlyozta, hogy már ez az első kongresszus is mily nagy sikerrel járt. A gondolat a jövőben még jobban hódítani fog s még nagyobb sikere lesz, mert okkor egy jobb világot élünk és akkor kevesebb tesz a külföldi magvai. Akkor már minden magyar kézre fejie idehaza lesz szükség.
Leütötte a 10.000 pengőt vivő pénzbeszedőt
Vakmerő rablótámadás történt ma a KSY lapok székházának lépcsőházában. Harangvölgyi Lajos 19 éves munkanélküli le akarta ütni egy homokzsákkal Ábrahám Rezső 51 éves hadirokkant pénzbeszedőt,-aki 10.000 pengői vitt táskájában. Az ülésre azonban Ábrahám nem vesztette el eszméletét, kiabálni kezdelt, miié csakhamar megtelett a folyosó, a kapukai bezárták ós a tettest sikerült elfogni. Nyomorával védekezett, tettét már megbánta. Lo tartóztak. .....,
Letartóztatták a lispei erdő utonállóját, aki megtámadott egy 15 éves leányt
Sem lakása, sem foglalkozása nincsen a csendőrkézre került támaJónak
Durva merényletet klséieit meg egy foglalkozás U lakás nélküli 25 éves kublkoslegény a lispei furásoki melletti erdőben.
A? egyik lispei gazda 15 éves leá-nya áthaladt az erdőn, amikor szem betalálkozott Révész József kubikos legénnyel, aki beszédbe elegyedett a gyanútlan .fiatal leánnyal, majd megtámadta.
A| leány segítségért kiabált, amit
meghallottak a telepen dolgozó munkások ós segítségére siettek éH kiszabadították Révész kezei közül. Al támadót átadták a csendförség-J nek, amely beszállította a nagykanizsai kir. ügyészségre. Dr. Imnefi László vizsgálóbíró maga elé vezet-i tette Révészt, akit letartóztat >baf helyezett. t
Róvósz József megnyugodott a vizsgálóbíró határozatában. t
17 fokos, fogalvacogtató vizben úsztak és sokat tanultak úszóink Székesfehérvárott
— A vidéki turnén Uv5 aszók első állomásukon —
Székesfehérvár, augusztus 17 (Kiküldölt tudósitónk jelentése) Szent István városában — a turné első állomásán — sajnos, nem kedvezett a szerencse a kanizsai versenyzőknek, akik Izgalmas versenyben mérték összx; erejüket a székesfehérvári úszókéval.
Nemcsak a szép sliand v0\'1 17 fokos, ha-nem az idő is rendki-vül hidegre fordult, Így reális versenyzésről szó sem lehetett, hisz a kanizsai vízhez szokott fiuk vacogtak a székesfehérvári vizben. A pontverseny el is maradi, igy úszóink nem tudtak revausot venni a mult héten Kanizsán vendégül látott fehérváriakon, i A verseny sportértéke azonban ennek ellenére igen jelentős. Aj kanizsai úszók itt ismerhették meg, mi az igazi kitartás!
Az egyes számokban csak 2-9 versenyző indult. A kanizsaiakat is
érdeklő eredmények a következők: 100 m gyorsúszás: 1 Berényi 1.09, 2. Kelemen 1.11 p.
200 m mellúszás: 1. Mermeli 8.21.1, 2. Bittera 3.24 p.
■100 m gyorsúszás : 1. Berényi, 2. Kelemen.
A 8x50 ni vegyesslaféfát Nagykanizsa csapata nyerte.
50 m fiu hátúszás : 1. Végh 11.014 2. Kelemen II. 43.2 mp. »
50 m fiu gyorsúszás : 1. Wollák 80.1, 2. Sáfrán 83 mp.
Vízipóló
Székesfehérvár — Nagvkanizsa 1
7 :0 (5:0) A kél c;apat a fogvaoogtató hideg vízben csak bemutató jellegű mérkőzést játszott. A kanizsaiakra nézve mégis felbecsülhetetlen értékű ez a la\'álkozás, mert a többszörös vjálogatott Svéd oktatásaiba részesüllek és igen sokat tanullak.
If38. sugusitm 18
Hisz utjuk célja\'is ez volt: taniilnl, ezért mentek olyan helyek re, atío^ kétségtelenül jobb úszók és vizipó-lózók vannak. Tudlák a fipk előre, (hogy nem győzelmi babérokkal^ hanem tapasztalatokkal fognák ha-
zatérni és ezért vállalkoztak szivei seri az útra.
A fiuk egyébként Holló tanán jgjotndos felügyeiele alatt jól érzik magjukat, utjukról majd még bő-, vebben Ijeszámolunk az egyes állomásoknál.
A négynapos nemzetközi tennisz-mérhözés részletes eredményei
Az ünnepek alkalmával tartotta meg )nz NTE czévi nemzetközi tenniszver-senyét, oniely állandó nagy érdeklődés melleit folyt le. Ez érthető, hisz Kanizsán soha nem látott mezőny indult és valóban Igen szép mérkőzések voltak.
A kanizsaiak az clsöosztályu rang-listázott játékosok melleit is megáll-Iák helyüket A versenyről az NTE a következő eredménylistát küldte be.
Nemzetközi férfi egyes: 1. V. Bánó Lehel (BBTE), 2. Csikós Mihály (UTE), 3. Macsnhu Vladimír (MAFC) és Kertész István (ETC). Döntő: V. Bánó-Csikós 0 : 4, 0:0, 7:5. (Meglepetés!)
Nemzetközi női egyes: 1. Mcdveezky Sári (BEAC), 2. Musitz Lajosné (UTE), 3. Dr. Makó Gábomó (NZTE). Döntő: Med\\«:zky— Musilzné 2 : G, 0:3, 6:4. CMcgte|>etésl)
Nemzetközi férfi páros: 1. Csikós (UTE), Macsuha (MAFC), 2. V. Bánó (BBTE), Horrmann (NZTE), 3. Kertész (ETC), l\'aycr (UNIÓ), és Tompít\' (MAC), l\'ngár (UTE). Döntő: Csikós —Maesuha 6 : 4, 3 :6, 0 :1, 10 :8.
Nemzetközi vegyes páros: 1. Csikós —Musilzné (UTE), 2. Hoffmann—Ma-kóné (NZTE), 3. V. Bánó (BBTE), Akay (SzSE) ósTcmpke (MAC), Mcdveezky (BEAC). Döntő: Csikós—Musilzné 7:5, 0:1. «
Férfi egyes kizárásos: 1. Vexekényi (UTE), 2. Lustgarten (NTE), 3. Sclmecr László (NTE) és Bogyay ödön (NZTE). Döntő: Vezckényl 2:0, 0:2, 0:2.
Női egyes -kizárásos: 1. Akay Ilona (SzSE), 2. Singer Anna (NTE), 3. Singer Éva (NTE) és Haisver Margit (NZTE). Döntő: Akay 8:0, 0:2.
Nemzetközi ifjúsági férfi egyes: 1. Vezckényl (UTE), 2. Bogyay (NZTE\\ 3. Schncer László (NTE) és Golenszky (NZTE). Döntő: Vczekényl 0:1, 6 4.
Nemzetközi ifjúsági női egyes: 1. Akay (SzSE), 2. Singer Anna (NTE), \'3. Singer Éva (NTE). Döntő: Akay 8:0, 0:2.
Nemzetközi ifjúsági páros: 1. Lovass —Vczckéuyi (UTE), 2. Bogyay-Wiosz (NZTE), 3. Sehnccr János —Schncer László (NTE) és Golenszky—Kctting (NZTE).
Nemzetközi ifjúsági vegyes páros: 1. Lovass (UTE), Singer (NTE), 2. Bogyay—Krenncr (NZTE), 3. Schncer János— jelllnck (NTE) ós l\'olgár—Singer Éva (NTE). Döntő: Lovass—Sin-ger 0:1, 0:3.
— (A jószlvüek figyelmébe)
A Zalai Közlöny évekkel ezelőtt akciót indított egy szegény sokgyerino. kcs család belcg gyermekének gyógypedagógiai taníttatására, A fiu a társadalom jószívűségéi azzal hálálta meg, hogy jelesen végezte az évet. Az Idén is szükség volna a közönség támogatására. Az útiköltséget a város fedezi, de rulianemü kellene az intézetbe való elhelyezéshez. Kérjük a közönséget, akár fehérneműt, ukár felsőruhát vagy pénzsegélyt adjanak a szegény fiúnak. Az adományokat a szerkesztőség továbbítja.
A tétel ÁLL üzlete MEGY
FUT
ZALAI KÖZLÖNYBEN!
JflZZBflND
Irta : SZÁNTÓ GYÖRGY (Regény a Távolkeletről) 14
— Mi az ördögnek is lukunk mi egy szobában? — kérd«ele gondolatban. — Igyekeztem felnyitni a széknél, nem lehet. Mint a biku, ugy vadul a vörös posztótól. Kémlelem, kikkel találkozik, mit csinálnak, mire készülődnek czfek a fehér dögök. Hul-Iák. Nem számilanuk. Ne n érdemes. Azért, hogy véletlenül mindkettőnknek orosz az anyanyelve? Nagyobb u távolság köztünk, mint köztem és e.^v tűzföldi indián kőzi. MirCvalói uz egész? I\'fuj, lelki mocsok. Ilyenkor érzem, mi a lé\'.ck. Marxnak jobban számításba kelleti volna vennie ezt a turcsa valamit. Eh, most lefekszem. És holnap... szétköltözünk. Mé{ ma. Mit tudom én, hátha ő is belelát u kártyámba. Figyeltet valakivel. Néha ugy néz rám azokkal a vizesfényü szemeivel, néha ugy villan a tekintete... elég ebből. Céltalan, na. Most aludjunk egyet. A jegyzeteimet jobban e| kellene dugnom... különben, ez u hülye úgysem tej ti meg az én...
Kiköpte a cigarettavéget a nyitott ablakon, utánanézel! és elmosolyodott.
— Igy halunk meg, Milroran. Valaki elszív és amikor a vé(ére ért, kiköp a mélységbe. Na jó, elég a filozófiából. Most aludjunk egyet.
0 is ruhástól dőlt a másik ágyra és a két ellenség otl hortyogott egy. más melletti, mint térj é> feleség. Mindketten gyakran arra az álomra ébredt, hogy a másik fojtogatja. Szivdobokva riadlak, végigtörölték a hideg verejtéket homlokukon és tovább aludtak. Most mindkettő kábult volt a sok pezsgőtől és mozdulatlanul feküdt, amig a késő délutánban valaki fel nem ko|>ogtatlu őket.
S zergej karkótöórájára pillantod, ásilások özöne közben ismételgette, hogy későre jár az idő, aztán isméi lehunyta a szemét. Újra ko|>ogt.itlak. Mitrofan a legmélyebb álomból a leg. élesebb ébrenlétbe tudott átugrani, felpattant az ágyból és ajtói nyitott.
Látásból régen Ismerte azt u köp-cős, nagybajuszu, vörösorru embert, aki most fehér sapkakokárdáb"n cári egyenruhában állott otl nagy |>Cc kcsen arasznyi hosszú, szürke pofaszakállá-val.
— Jónapot! Cscrnisevet keresem.
— Hé, Szergcj, valaki keres — mondta Mitrofan és kiment a szobából. (
Az ajtó mögött hallgatódzott. Tudta, hogy a pofaszakállas Kornüovna\'k volt. a hadsegédje egyszer, aztán Kölesük és IX\'nlkin vezérkarához tartozott. Itt ízléstelen és ko|>ot|as |>olgári ruhában ténfergett, most bizlos történik va-lami, hogy felvette a régi unirormisál, junely ugy feszült a pocakján, mint
liadgyakorlatra behívott öreg tartalékosokon.
— Kelj fel, Cserniscv, elérkezett a mi napunk! Nem fogsz többé harmonikázni. Itt van egy havi lénunk, neszel
Mitrofan hallotta, liogy az asztalra csap valamit, alkalmasint bankókat.
— Mi az? Kezdődik? — mondla Szcrgej még mindig álmosan.
— Kezdődik bizony. Annyi pénzt kapunk a japánoktól, amennyi belénk-fér. Holnap megkezdjük a toborzást, a mi\' fehér divíziónk a japán hudvc-ze tőség tői független különítmény lesz, persze, az együttműködés... dc mondd csak, ki ez a le lakótársad?
Milrofan elosont a? ajtó mellől és igy többet nem hallotl.
Csengetett a liribovnak és belépeti a liftbe.
— Most már maradnom kell — gondolta. — És komédiáznom. Egész sziné-zl tehct\'ó.í kell majd ide, Mitrofan barátom. Ugy bizony.
A lift leért és Mitrofan eltűnt egy leleronrülkében. Amikor kilóbit be-tőle, a |x>rtierdcsk előtt Archibalddal ütkőzötl össze. ( {
— Hulló, nem megyünk a Fuesau Bárba egy jó drinkre? — kérdezte a néger. ;
■ Lt\'liet. Benne vagyok.
A Nanking Boád egyik sarkán Bondor Gyurka nézgelődött. Mitrotan hátba ütőt te, ö is csatlakozott hozzájuk.
XVIII.
Szergcj megolvasta a bunkókat.
— Százötven dollár? Ennyit én a harmonlkávul egy hét alatt megkeresek. Ez egy hónapi zsold?
— Hogyan... hogyan... te... bcszél-liclsz-igy feiivér? A bolsevikiek ellen megyünk! Nem pénzért, az eszméért! A szcnl Oroszországéit!
— Nézz-\', ne Szavaljon ilt nckéin. Az eszme szép. De ha a japánok való. ban adnak annyi pénzt, amennyi kell, akkor mi ez itt? Micsoda fizetés?\'
— őrnagyi. Jó, neiji bánom, még ötven külön, mint hadsegédi pótlék és harminc lólartásra. Ezt kLszköz-lóin.
— Mit kell itt kieszközölni? Kitől? Mi maga ebben az egészl>en, I\'avlcv?
— Hadosztályparancsnok, táb >rnoki
rungbun. Nem látod?
— Egyenruliát látok. Ez még nem rang. Én is felvarrhatok ilyen széles vállszalagokat, tata. )
— Nem tudok szóhoz jutni u meg-lcj.eléstöl. Ez a fegyelem? Ez uz idealizmus? Amivel minclea igazhitű.., e«.ek ellen a gaz bolsikkul szemben...
— Na, nem bánom. Holnap délelőtt ráérek, üí éjjel majd kialuszoin magam, uztán elmegyünk cgy kis kör-szemlére, meglátjuk, mit lehet csinálni. Most megjek, együtl mehetünk, ha ugy tetszik, csak előbb kimosakszom, ha megvár.
(Folyt, köv.)
4/ *
jjgl augusztus IS
BAL\'Al ROHUOMI
— (HösI emlékmüavatás)
Mikcfa községben augusztus 28.án
avatják fel n község szép hősi emlék, müvét. Az ünnepi beszédet Jakabffy Antal, n zalaegerszegi frontharcosok \'elnöke mondja.
_ (Halálozás)
Ozv. Arvátfalvi Nagy I.njosné, szül. Szenkovits Vilma, kir. járásbirő özvegye öfl éves korálwn elhunyt. Az elhunyt nagyasszonyban vitéz Arvátfalvi Nagy István zalai országgyűlési képviselő édesanyját gyászolju. A zala. egerszegi képviselő nagy gyászában a kiterjedt előkelő rokonság is osztozik a zalai falvak népével együtt.
— (Tüzoltónap Keszthelyen)
A Znlavármegyei Tűzoltószövetség most tartotta meg e/évi tüzoltónapját Keszthelyen. A ver. sennjel kapcsolatos ün ^ népségeken Zala, So-mogy, Vas és Veszprém vármegye tűzoltói vettek részt. A dé előtti ülésen a Tűzoltó problémákat vitatták meg, délután pedig 10 csapat részvételével tűzöl lóverseny volt, több érdekes bemutatóval. Este táncmulatság zárta be a tüzoltóna|>ot. A verseny eredménye: az ötös szerelésben 1. Nemesbük, 2. C.yencsdiás, 3. Zalavár, u kilences szerelésben: 1. Alsópáhok, 2. Balatongyörök, 3. Knrmncs.
— (Elfogott csaló)
Wéber József magántisztviselő a Balaton partján több fürdőhelyen furfangos módon követett el csalásokat. Ahol megfordult, mindenütt 20 pengőssel fizetett, de a visszajáró pénzzel együtt a 20 pengőst is eltette. A sovozalos csalót a hévizszentandrási csendőrség most elfogta. A kaposvári üjiyészségre szállítják, ott fog felelni bűnéért.
— (Halálra égett kisfiú)
Kercsa György 1 éves kőkuti kis-fin magára rántotta a forró krumplilevest. A szerencsétlen fiu annyira összeégett, hogy kórliázba szállítás után belelialt sérüléseibe.
— (Kettős zalai (űz)
A zalai Sárhidán minap éjjel kigyulladt Nagy Jánosné lakóháza. A tűz csaklwmiur átterjedt a pajtára, u szomszédos kazlakra és a magtárra, uhol 50 mázsa uj buza volt felhalmozva. Az épülete* u lángok martalékai leitek, u kár többezer pengő. — Alig végeztek itt a tűzoltók, Pete i)á-vidné i>ortájára kelleti meimi. Itt több kazal égett le. A tüzeseteket valószínű, leg gyújtogatás okozta.
— (A villám áldozatai)
Somogyban ismét hatalmns vdiar pusztított. Herdelfcclynél Pálfi Sándor földművest és apósát, Fejes Ferencet a mezőn érte a vihar. Az após és a vő egy nagy fa alá álltak, nemsokára azonban hatulmas dörrenés rázta meg a levegőt, a villám végigfutott a fán és mindkét gazdát halálra sújtotta. Holttestükéi csak a vihar elálta u>án találták meg. \\
— (Mese az örökségről)
Kaposvári híradás nyomán megírtuk, Í»ogy Bayor Gyula kaposvári üzletszerző 70.000 dollárt örökölt. Bayor az örökségre előre mulatott, nőtársa-•ságbun Pesten előkelő hotelben la. kolt, autózott, de sehol nem fizetett, hanem meglógott. Ezután valószínűnek látszik, hogy az örökség — mese. Az .örököst, és barátnőjét mindenesetre körözi a rendőrség.
— TeklatM B>«f a Kopsteln Bútoráruház állandó butorklállltását ízléses és oloió bútorokat kedvező fizetési feltétekkel vásárolhat
mim
A zalai rétek az egész országban a legjobbak
A kisgazdák lobban gondozzák a réteket, mint a nagybirtokosok
Az Országos Zöldmező Szövelség kezdeményezésére ebben az esztendőben próbaképen katasztert ^ké-szilettek a szénatermésröl.
A( kalaszterező munka során a zöldmezőterüle\'.ekben a köz- és k<> zöslegelöknél 15 százalék csökkenj a réteknél 1.3 százalék emelkedc-a lapasztalható. A szántóföldi takar-mánvtermő területeket pedig azok százalékos jelenléte jellemzi, mely megyei átlagban 1038. év tavaszán 13 százalék, nem véve figyelembe azokat a szántóföldi szálas takar-nyokat, melyek szénává való feldolgozásra ugy sem kerülnek.
A( legelőlerliletek csökkenése első sorban onnan ered, hogy a fás legelök nagyrésze erdészeti kezelósbo került. ^ örvendetesen állapitható meg, hogy\'a közös legelőknek szántófölddé való átalakítása csökkenőben van, söl a legelöjavilás, a rendszeres trjágyázás már közis-
merlté vált.
AJ rét területek vizsgálatánál megállapítható, hogy azok minősége és termésfa>zaina lényegesen ma^ gasabb értéket képviselnek, mint ahogy a közvélemény eddig ismerte. |De érdekes a begyűjtött adatoknak az a része Is, mely szerint a kisüzemek tulajdonosai, a zalame-
gyei parasztság sokkal jobbad és szakszerűbben gondozza rétjeit) mint az ottani nagybirtokok kezelői.
Jellemző a zalamegyei rélségekre az,is, hogy azoknak 17.3 százaléka tartozik a nagyrészt édesfüvekből álló rétek közé s a kifejezetten savanyu füvekből álló réiségek alig 17 (százalékkal szerepelnek. A rétek hozamára nézve pedig megállapíthatjuk, hogy az országos átlagot jelentő kat. holdankénti 11 métermá,-zsn helyett a zalai rétségeknek 79 százaléka biztosítja az országos átlagnál nagyobb szénamennyiségett
Feldolgozásra került az az anyag Is, mely az eladásra kerülő szénamennyiségekre vonatkozik. Ebből a szempontból legnagyobb jelentődé* ge a nagykanizsai és pacsai járás? nak van, melyekből több, mint 250 vagon széna kerül eladásra. Ezt a megállapítást a működésben lévő szénapré-sek, — a megyében ösz-szesen 27 van — szóródása nem támasztja alá, amiből arra kell következtetnünk, hogv a felesleges szénát eladó gazdaközönség kény-leien szekéren szénáját távolabbi vidékekre fuvarozni, illeiö!eg a szé-naprések á\'landó mozgásban vannak. ;
Minden fillér maradjon Nagykanizsán
A hinterlandját veszített Nagykanizsa nehéz harcában a mindennapi kenyérért, megélhetésért: kétszeresen fontos, liogy a jiolgárs^g és mindazok, akiket egzisztenciájuk, hivatásuk, meg. éll»elésük Nagykanizsához kőt, minden szükségletüket, megrendelésüket, vásárlásukat nagykanizsai kereskedőnél, nagykanizsai iparosnál, nagykanizsai vállalkozónál eszközöljék. Hogy minden fillérünkkel segítsük azokat, akik itt élnek, itt kózterliet viselnek, velünk együtt sorsközösségben a határvarossn lett Nagykanizsa minden . küz leimét, nehézségét szenvedik. Hogy filléreinkkel erősítsük kereskedelmünket, ipa-runkut, vállalkozásainkat, hónuk «illá nyuljunk, megélhetésüket elő«ígilsük, megrendeléseinkkel munkaalkalmat te. remisünk és igy a helyi gazdasági élet fokozottabb vérkeringését, lüktetőbb életét lehelővé tegyük, előmozdítsuk.
Becsületbeli kérdés ez mindenki, számára, aki Nagykanizsán lakik, ill él és a nagy kanizsai család kötelékébe tartozik. j
Egyetlen fillért ne adjunk, ne vi. gyünk, ne vásároljunk másutt; idegen, ben. Minden fillér, minden pengő maradjon itthon, Nagykunizsán. Minden vásárlásunkat, megrendelésünket juttassuk nagykanizsainak. Tegyünk fogadalmat:
Nagykanizsai osak Nagykanizsán vásárol I
Egyetlen fillér se vándorlón ide-genbe, más városira., ttzt a célt szolgálja nagy melegsé^-
gel a Benedek Bezső szerkesztő kiadá. sában összeállítás alatt álló
Nagykanizsa beszerzési forrásai
cimü munkája, amely a vásárló és fogyasztó közönség kényelmére és tájékoztatására nagy példányszámban kiudás alá kerül és mindenütt ott lesz, figyelmeztetve a nagyközönséget u lokálpatriotizmus törvényéi\'©.- Nagykanizsai csak Nagykanizsán vásárol és rendeli Másrészt ubnutató akar lenni, hogy a közönség minden tel. jesilöké|)es kereskedőt, i|>arost, vállalkozót egy pillanat alatt megtaláljon.
A vásárló közönség megtalálja a szükségelt kereskedőt, iparost, viszont a nagykanizsai kereskedő megrendelőt, vevőt, vásárlót, piacot szerez általa. Kapocs ez a fogyasztó és piac között, a megrendelő, vásárló és kereskedő, iparos közölt.
Cégek, kereskedők, iparosok, vállalkozók, akik a «Minden fillér maradjon Nagykanizsán!, akcióban részt venni akarnak és .Nagykanizsa be-szerzési forrásai könyvben cégük ismertetését, vagy hirdetésüket ieaftar-ják adni, tegyék azt mielőbb a kiadónál. Benedek Rezső szerkesztőnél. Minden kereskedő, iparos, vállalkozó részére megbecsülhetetlen a (Nagykanizsa beszerzési forrásai, mert megrendelést, vásárlást, munkát, kenyerei, megélhetést, boldogulást jeleni számára.
juju-jirír rrrrrri-rri*......... ................
Hirdessen o Zalai Közlönyben
„uLuimuwrrrrrri............ ................... ********
A kritikus életkorban reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes .Ferenc József kesetü-víz réges-régóta bevált kitűnő hatású liáziszer, amely állandó használatra is igen alkalmas. — Kérdezie meg orvoséi.
— (A herendi kirándulásra)
csütörtök délig mé* lehet jelentkezni a Menetjegy Irodában. A kiránduló autóbusz Szent István napján reggel inadul, részvételi díj 9 pengő.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 11 gyermek született, 0 fiu és 5 leány:
Ráchei Ferenc cipész mester és llalog Bozáliának rk. Ha, Simon István Máv lakatos és Tobik Paulának rk. leánya, Tófejü József cserej>es segéd és Büki Erzsébetnek rk. leánya, Horváth István Máv pályamunkás és Balogh Rozáliának rk. fia, Miilei József piad árus és Rerger Máriának rk. leánya, Kis Ferenc földműves és Horváth Juliannának rk. leánya, VíUl Ká. roly napszámos és I)ervalics Annának rk. fia, Tánezos Ferenc napszámos és Berta Gizellának rk. fia, Szabó István postatiszt és Bindinger Tcréziá. nak rk. leánya, Tigler Béla napszámos és Horváth Máriának rk. fia, Hajmási 1-ajos\' kereskedő és Palásti Annának rk. fia. — Halálozás 10 történt. Horváth Lászlóné Hitler Szidónia rk. £1 éves, Springer Gusztáv nyug. Máv. felügyelő izr. 81 éves, Nagy Katalin v. szegény rk. 00 éves, Gerencsér Mihály Máv fűtő rk. 43 éves, Takács Mária v. szegény rk. 06 éves, Mech-med Adem cukorkaárus mohamedán . 57 éves, Fata Gáborné Herczeg Mária rk. 75 éves, Mészáros János napsximo* rk. 09 éves, özv. Lemert Jakabné Fürszt Josefina rk. 85 éves, Sldó Lajos nyug. törvényszéki altLszI ref. 80 éves. — Házasságot kötött 2 pár: Bécséi István kereskedő izr. és Wein-berger Margit izr., Plánder Antal kőműves tanonc rk. és Dávidov\'icA Anna róni. kath.
— ButorkiilllUUnnkat tekintse meg minden vételkényszer nélktll. Kopsteln bútoráruház.
Jolmita, ksgr riolgszluss r
Megnyílt a búzaminőség! kiállítás
Székesfehérvár, augusztus 17 Szlranyavszky Sándor földmüvelés. ügyi miniszter ma délben nyitotta meg a fehérmegyei gazdák által rendezett búzaminőség! kiállítást. A miniszter megnyíló beszédében hangsúlyozta, hogy Q magyar föld volt a biztositéka a mull erejének és ez ad biztosítékot a jövőnek is, ezért meg kell becsülni.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában
BAL!AJ KOBLOM
1930. augusztus 18.
Köszönetnyilvánítás.
HAIAh attvvol mondunk köazö-uettit mindazon jóbnrátatnknak éa tflmorőBotnknek, de különösön Van-nay János Igazgató urnák. Kore-kos és llonll tanárnő úrhölgyeknek, a I-ovonlo Kgyoaülotnok, tln-gr éa Tóth, Ftachor 6a Hiidor cégek alkalmazottainak, kik drága |6 ltunk
Németh Lajoai temetésén koazorukkal éa meglo-lenéallkkel fájdalmunkat onyht-tettók.
Németh Lajos és cialtdja.
Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak a jóbaráloknak, Ismerősöknek és a harmadrend tagjainak, akik |ó anyánk temetésén megjelentek, ezúton mondunk köszönetet.
Semerl család.
Pályázat.
A nagykanizsai szakirányú iparostanonciskola telűgyelöbízo\'tsága pályazatot hirdet heli 6 óra cipész-ipari szakrajz óraadói állásra. Pályázhatnak tipésziparl srakra|zlan-lolyamot végzett lanilók, tmároV, vagy IV. középiskolai ofztályl és Ipari továbbképző tanfolyamot végzett cipészmesterek. A pályázatokat 1938. augusztus 28-án déli 12 óráig a felügyelőblzo\'tságnak címezve az ipirostanonciskola igazgatóságához kell beadni. lm f-elOgyelőblzoltság.
Pk. 7615/1931 Vhsz. 320/1932.
Árverési hirdetmény.
Ur. Növik Béla kiszthetyl ügyvéd állal képviselt Németh Oyörgy (Szenlpéterur) javára 76 P 75 llllér kollséglöke és több követeiét |árulékai erejéig a nagykanlttal kir. láráablrótág 1931. évi 7615. ■>. végétével elrendelt Welégllésl végrehi|táa folytán végrehallást szenvedőtől 1932. évi április hó 20 án leloglall, 3680 l> re be-csillt Ingótágokra a ntgykanlttal kir. járás-blróság lenit az. végtétével az áiveréi elrendeltetvén, anntk az 1908. évi XL1. t -c 20. §-a alapján a lent megnevetett s a fogtáléi! jegyzőkönyvből kl nem (Unó más loglaltatók javára la at árverét megtartását elrendelem, de ctak arra az esetre, lia klelégltéal joguk ma la fennáll és ha ellenük halasito hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrh. tzenv. Inkáién, Felióraikon. majd folytatva Pöliétén ti 50 0<I9J7. M. E. Bt. rendelet 55, leérteimében leendő meglaitásáia határidőül 1938, évi aug, hó 30 napjának d. u. 7 órája Illzetlk kl, amikor a bíróilag leloglall bútorok, szarvasmarha, ló és aertía-állomány atb. Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becaáton alul It el fogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn leiül van, az 5610/931. M. 11. számú rendelet éltelmében ctak azok árverezhetnek, akik a klkUttáal ár egyUzedretzét bánttpénzUI leteszik.
Nagykanizsa, 1938. évi augusztus 8.
Klek László 11W kir. bli. vátKhljtó.\'mlnl blró.iKl klküldftll
Ofcsón&jjot
nafta moziban szárakozíiahh

Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
19562/1938.
Tárgy: Az orsz.\'ggyülésl k\'p-viscloválaszlók névjegyzékénél az 1938. évi Xfií. t.-c. alapján való e ső összeállítása.
Hirdetmény.
Az 500/1938. B. M. sz. rendelet 15. § a alap|án közhírré teszem, hogy\' az országgyűlési képviselő-választóknak az 1938 évi XIX t.-C. alapján összeállított névjegyzékter-vezetci 1938. évi auguszlushó 21-tői augusztus 31 lg közszemlére lesznek kitéve. A közszemlére kilett név-jegyzéktervezetek a Városháza 11. em. 29. sz. hivatali helyiségben d. [e. 8-12 óráig megtekinthetők ésd, u. 2-től 6 óráig lemásolhatók.
Közhírré teszem továbbá, hogy a névjegyzéktervezetek 1938. augusztus 22-tőí auguszlus 31-ig a nagykanizsai kir. Járásbíróságnál is közsiem-lére lesznek kitéve, ahol a hivatalos órák alalt a névjegyzéktervezeleket bárki meglekintheti és arról a megállapított dijak előzetes lefizetése ellenében teljes, vagy részleges má-solalot kérhet.
A névjegyzéktervczel ellen a közszemlére tétet ideje fialt felszólalással lehet élni a központi választmányhoz. A névjegyzéktervezetbe történt Jogosulatlan felvélel miatt bármelyik választó, a kihagyás miatt azonban csak maga az érdekelt szólalhat fel.
A felszólalást élőszóval, vagy Írásban hivatalomnál kell előtér jeszteni. Az előterjesztett felszólalási a felszólaló indokolni tartozik és egyúttal mellékelni, illetőleg bemu tatni köteles a felszólalásban előadottak Igazolására alkalmas okirali bizonyítékait.
A névjegyzéktervezel ellen beadott esetleges felszólamlások benyújtásuktól kezdve 1938. évi szeptember hó 5-ig Városház, II. em, 29. számú hivatali helyiségben reggeli 8 órától déli 12 óráig szintén közszemlére lesznek kitéve.
A felszólalásokra a jelen hirdetmény 3 ik bekezdésében emiitett érdekeltek a közszemlére tétel ideje alalt Írásban észrevételt nyújthatnak be.
Az észrevételek előterjesztésére a felszólalások benyujtására vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Nagykanizsa, 1938. évi aug. 16.
Polgármester.
Hofherr— Schrantz- Clayton -Sliuttleworth gyárlmányu
EKÉK tflk&rpánoél kormánylemez-zel, pormentes cssplgyakkal, meghosszabbított kerék-
agyakkal, az u| típusok flnmű-kBdft zslrozóval.
BORONÁK
2 lagu és 3 lagu, könnyű és nehéz kivitelben.
VETŐGÉPEK
ksnalas- és folórendszerben.
Darálók. S«aoaka»é||6k. SiSKssasók. SaSISpráaak. Hépa.ágók. *ulll»*«or«k.
Kaphatók éa megtekinthetők nagykanizsai lerakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmiaierek, ■tb. kwetikedéaében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 180.
Férfi ingek
P»npHn .
Tilkósclyem . . 4 50 .
Pouplla.tt . . 4-— „
RSvId alsónadrág t.M „
Trikó-selyemből fehér-nemfiek és harisnyák
nagy választékban, mélyen leszállított
Szezonvégi árakon
Brónyal Divatház
Horlhy Blklói-nt I.
Kirándulásra ne felejtsen
vinni,
Thermost
hideget, meleget egyformán tartja.
y2 lí. lopatok P 210
Szabó Antal sportüzletében.
EúZiRSBQIcIcII --j
nkl a helyi kereskedőknél I párosoknál szerezze bel I
Dirndl ruhákat
most igen olcsón árusítjuk
Schütz.
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés dija vasárnap ás Onnapnap 10 ixálg M llllér, minden tovébbl tió 0 llllér, hétköznap 10 uólfl 60 fillér, mindén további »ió 4 llllér.
AllAs
fiatal btjáránát azonnalia felveszek. Horlhy Mlklót-u. 6 u.. hálul az udvarban. 2247
lejárd taft felvételik ctak délelőttre, jelenlkeiés reggel. Klsfaludy-utca 16. *
Mindenes eaakáoasafit atonnalra fel veazek. Kllfáludy-u. 13. •
lége
szállási adok. Ralthyányu. 19.
éjjeli
Vályegvelftk felvétetnek azonnal Vlléz Ferenc, Jóael főhétceg-ut 9. •
KlfutólaAny felvételik Ueulsch hui üzemnél, Király-utca 36. 225;
ADÁS VÉTEL
■terákpárek kedvező réazlelre legolcsóbban kaphatók Vajda vaakaraa-kedéabast. 1852
Kölcsön-pányva minden méretben kapható Kelemen Rezaő cégnél. Ugyanott Emcrgé-gumlszljak julányoa árban beflze-rezhefők. 2748
U. oszt. tlu polgári könyvek eladók. III. oszt .sexek. Magyar-u. 30. *
Oalethelvfaág olcaó bérrel novem erre kiadó Telekfu. 10. •
lakAs-Ozlethelyiséo
■áteaeháa ttárat lakást keretek atonnalra, legkétőbb azeptember l-re. Cl meket a kiadóba kérek. 2259
flxtethelf leág november 1 re kiadó Király-utca 34 (Kálmán-ház)
bútorozott szoba
Egy oainaaan berendezett utcai azoba fürdőszoba haainálattal kiadó Sugár-ul 16/b, földszint. Megtekinthető a déli órákban. 2244
; Buteroxott aaaba azonnal kiadó Kinizsi u. 18. az.
Ház és ingatlan
Caaládl háa aladé Szcmere-utca
7/a.
különféle
Frank márlegkáeaitő üzem telefonszáma SOS. 2254
■alasaalalaaaraléal olkkak legolcsóbban beszerelhetők Beleznatnál, Sugárul 53.
Mindennapi leveletétből összegyűjtőit bályeget, régt vagy uj tömegeket, magyal! éa kUllöldlt, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre kereaek, — Barbarlti Ujoa, a Zalai Kötlönv I. szerkesztője érdeklődni lehet teleton 78, it. vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra köiött.
Kiadja : Közgazdasági Részvénytársaság Outenberg nyomda éB Délzalal Lapkiadó vállalata.
A kiadásért felelős: Zalai Károly nyomdavezető. Készült: A .Közgazdasági Részvénytársaság Nagykanizsa": Közgaídasági Részvénytársaság Gutenberg nyomda és Délzalai Lapkiadó vállalata nyomdájában Nagykanizsán.
78a E»l«ly»m 186 szia.
Niiryk«nln», 1838 augusztus 19 péntek
Ara 12 TUl.
ZALAI KÖZLÖNY
és kiadóhivatal: Póot 5. szám. minden hétköznap délután
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 1 pengő 40 fill< Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon: 78. s
A polgármester
nagyszabású városfejlesztési programon dolgozik, amely polgárnves-üerimarsrutfcVjának egyik továbbiíte\' jezete. ujabb! célkitűzése. A nagykanizsai közintézmények, intézetek és alkolások egész serege jelzik eddig is dr. Kráiky István polgármesteri munkásságát, nagyvonalúságát készségéi, fáradhatatlanságát. éter-ségét, szociális érzékét. Azt a munkaprogramot, amit beiklirfásakttr" polgármesteri beszédében útjelzőnek maga elé iiizött, még intenzivebbé kívánja Idnni, u város polgárságának érdekeit még az eddigieknél is hntványozottabb mértékben védeni, eiőm|ozditHni. értök sikra szállni, a vártist u;abb intézményekkel, alkotásokkal gazdagita-ni, a város éleiének vérkeringését lüktetőbbé tenni, ujabb és ujapb munkaliehelőségekl el a szünetelésre kényszíerüll munkáskéznek foglalkozást és kenyeret nyújtani, a várost bekapcsolni az ország gazdasági artériáiba, közeiebi) hozni a magyar centrumhoz, a magyarsziv-hez, a magyar gócokhoz. Kiemelni gazdasági lespedettségéből, friss vérömlesziéssei egészséges testet, alkalmas és megfelelő légköri Ifer^m-teni, a polgárság jólétét előmozdítani. Es munkájában a polgármester nem ismer fáradságot, áldozatot, nyári szabadságol. Hiszen most is. amikor családjához utazott, két heti •szabadságra*, a polgármester a legtöbb napon már a délelőtti vonattal bejött Nagykaniz ára és hivatalában tárgyait, terveket készített, az egyes ügyosztályok vezetőit-vei tanácskozik, figyeIme-gondo>ti f-ága mindenre kiierjedt, volt Ictfjje még arra is, hogy a rászoruló emberek ügyes-bajos dolgait meghall- I gassa és megfelelően intézkedhessen. Es ebben, egy egész embirtj egy tökéletes férfit, egy nagyvonalú vezetőt igénylő munkájában felkereste Nagykanizsa város országgyűlési képviselőjét, hogy előterjessze a legsürgősebb ■ követelményeket, a legodázha\'atlanabb tennivalókat és mindazt, amit a város közönsége kiván és közbevetését kérje illetékes helyen. Nagykani-f z áérl. Városáért. Polgárságáért. J A1 »SteT4\'nla« kiépítése, a bábaképző felállítása, a kórházfejiesz-lés további kimunkálása, a kórházkápolna. a piarista templom, a Vécsey utcai iskola, a vajgyár. az uj strandfürdő és sportuszoda, a ref. templom, a 20-as honvéd emlékmű, a 18-as emlékmű, az országzászló, a Nagy magyar-ország irredenta emlékmű, a Notre Dame leánygimnázium, a felsökeicskodel-mi iskola átvétele, a törvényszéki palota, a Petőfi utcai iskola," a vi-lézi székház, az OTl-paloía és a többi életrehivása után következik! tnosi már a kórházban a belbeteg-osziály kiépítése, a bőrbeleg-osztály felállítása. a rendőrségi palota, az ui gazdasági szakiskola, az ujabb ^kanizsai elemi iskola, ujabb ovo-da> az uj polgári fiu- és leányiskola
London: „A cseh helyzet válságos, de nem
reménytelen l"
\\
Pénteken még tanácskoznak a csehek és a németek, de London szerint már eljött az az idő, amikor szükség van a lord béke-javaslatára
Prága, augusztus 18 Az egyik külföldi laptudósító dr. Konc nyilatkozatával kapcsolatban azt jelenti, hogy megszakadtak a tárgyalások a szudéták és a cseh körök között. Ezt a jelentést most cseh kormány-részről cáfolják és kijelentik, hogy péntekié ujabb találkozót beszéltek meg a szudéták megbízottjával.
Prága, augusztus 18 Szudéla körökben érthetetlenek találják, hogy a külföldi tudósítók miért akarják ugy beállítani az
lalkozik a kérdéssel és hangsúlyozza, hogy a cseh helyzet válságos, de nem reménytelen. )Londonban» azt hiszik, most érkezett el az az idő, amikor lord Runciman béke-\' javaslatára szükség lesz.
Lord Runciman Hodzsánál
Prága, augusztus 18 Lord Runciman és Hodzsa miniszterelnök ma tanácskozásra gyűltek össze. A tanácskozások anyagáról semmi nem szivárgott ki, mert mindkét fél teljes diszkrécióval bir.
eseményeket, mintha a szudétapárt volna az oka annak, hogy a tárgyalások nem vezetnek eredményre, holott köztudomásu dolog, hogv a németek a feltétlen békés megoldás hivei és éppen a c-ehek voltak az:>ln akik állandó halogató politikájukkal elmérgesitették a helyzetet. Csehországnak köszönhető, hogy a kisebbségi kérdés annyira elmérgesedett, hogy megoldása most már csak nagy császármetszéssel lehe.ségcs., London, augusztus 18 Az angol sajtó Is hosszasan fog-
Ma hajnali fél négy óráig tartott a tegnapi minisztertanács
A németországi látogatás után ujabb kétnapos minisztertanács lesz
Budapest, augusztus 18 ismeretes, hogy a magyar kor-nUtfty négynapos minisztertanácsán nem tudta befedezni a leíárgyalásra kerülő ügyeket és ezért meghosz-szabbitotlák a sorozatos minisztertanácsot. A magyar kormány tagjai a hatodik napon, tegnap ismét össze ültek és ma hajnali fél I óráig folytatták a megbeszéléseket.
A tegnapi minisztertanácson fő
képp a földbirtokpolitika kérdései vei foglalkoztak. Sok olyan javaslat van azonban még, különösen a kereskedelmi és kultusztárca köréből.-amelyet a minisztertanács még nem tárgyalt le. Ezért a kormány elhatározta. hogy vitéz Imrédy miniszterelnök németországi utja után a hó végén, előreláthatólag 30-án és 31-én ujabb kétnapos minisztertanácsra ül össze.
Budapest, augusztus 18 ímrédv miniszterelnök a hajnali minisztertanács ellenére ma reggel már korán megjelent hivatalában és fogadta Kozma Miklós, majd Ká1-Kva KjáPmán látogatását, akikkel hosszas megbeszélést folytatott.
A miniszterelnök a koradélutáni órákban autón ment Székesfehérvárra az ünnepélyes országgyűlésre
Megkezdődött a székesfehérvári történelmi országgyűlés
A kormányzó és a kormány tagjainak különvonata délután érkezett Székesfehérvárra
A sorozatos Szent István ünnepségek kőzött egyik legszebbnek Ígérkezik a mai történelmi országgyűlés a régi koronázó Sz-\'nt István városban, Szé. (kesfehérvárott. A város már hajnal óta lul|H)ti van és lobogődiszben várja az előkelőségeket. Az országgyűlés két házának tagjai állandóan érkeznek.
Pontban II órakor kezdődött meg az ünnepélyes megnyitó szentmise a bazilikában. A papság hosszú sorokban vonult a bazilikába, utánuk
Schvoy Lajos megyéspüspök, majd ]>edig nagyszámú és tüszes kísérete között Seródi hercegprímás teljes díszben.
Délután 5 órakor lesz a nagy ünnepség fénypontja: az országgyűlés. Eredetileg ugy volt, hogy az országgyűlést u városháza udvarán tartják meg, de a délelőtti esőzés valószínűleg megakasztja i-zt. Az a különvonat, amely Horthy kormányzót és a kormány tagjait hozza, délután ."> órakor
érkezik Székesfehérvárra.
Az ünnepi gyűlés előtt a Budai JUilárda a Himnuszt énekli; majd gróf Széchenyi István üdvözli a kormány, zót. imrédy. Méla .miniszterelnök ismerteti a szentlstváni törvényt, majd annak elfogadása után kihirdetik a törvényt. Utána a Szent István szo-\' bor megszcntelése következik.
Az országos ünnepség alkalmából a közhivatalokban mindenütt hivatali szünet volt. v
építése, az uj felsőkereskedelmi Iskola, a hatalmas, modern MA\'BI-bérház. a katolikus kulturház. az uj monumentális rk. templom, a ke, reskedelml repülőtér, a ivegyvizs-gáló állomás és a többiek megva-Jősltása. További Ifjak elhelyezése, \' ;$Nk|skan|zsal rk. pap-lak. a nagy. kanjzsai muzeum és a boáliilott télelek egész sorozata, amelyek mind a polgármesteri munka legragyogóbb bizonyítékai. Emellett pedig csak kevesen tudják, hány kanizsai polgár fontos és életbevágó magán, ügyeiben, gyermekének elhelyezése érdekében já\'r el a polgármester. Hány embernek adott kenyeret, hánynak szerzeit munkaalkalmat és
(állást. Hány köszöni a polgármester-, nek biztos egzisztenciáját, uri pá-Afeiját, műhelyének felvirágfoztatá-s\'át-
És ahová csak nézünk, amerre szemünk tekint, ott látjuk a polgármester kezevonását, étarségánek, körültekintésének, fig>elmének, előrelátásának, gondosságának, a polgársággal való együttérzésének és teljes egybeolvadásának megszámlálhatatlan jelét.
Olt látjuk a minisztériumokban tárgyalni, az egyes ügyosztályokban eljárni, a város helyzetére, hiányaira, szükségleteire az illetékes hely figyelmét felhívni, a városnak segélyt kieszközölni, a miniszter fi-
gyelmét a halárváros-na, ráirányítani, a vármegyénél közbevetni, a szomszéd és testvérvárosokkalcgyüt teven eljárni, szavát hallatni és mindenben eljárni, mindeült ott-lenni.
Hűséges sáfár, megbízható hajó-kapitány, kipróbált vezető, nagy koncepciójú és nem mindennapi InunkaVirással megáldott férfjfl Nagykanizsa város polgármester^. Megnyugtató tudat, a biztonság érzése olyan férfiul látni a kanizsai vártán és magunkénak vallani > mint dr. Krátkv Istvánt.
Magyar töígy a magyar vártán : ez Nagykanizsa város polgármestere! , (B. R.)
a
ÍAUAI KÖZLÖNV
augugzlug 19
Amit az augusztus 21-től közszemlére kerülő választói névjegyzékkel kapcsolatban mindenkinek tudnia kell
TiqimuwVOÍ - KvJaJic. *
HH = ^-(J
Aí SOK GYERMEKES magvar anyák közül a? idén 250 kapóit jutalmat és kitüntetési.
ÖNGYILKOS lett a Budapest--, pécsilgyors vonaton özv. Zsarnóczay Lajosné szül. Kovács Ilona kecskeméti úriasszony, aki évekkel ezelőtt férjét, most pedig gyermekét veszítette el és azóta búskomorságba esett.
A1 KÜLFÖLDI magvarok házát építik fel Budapesten.
CSALADI dráma játszódott le a Darányi uícában. Abonyi Fercuc55 éves munkás átvágta vadházastársa, Kiss Róza 15 éves varrónő nyakát, majd \'öngyilkosságot követett\'el.
Al BÚZAMINŐSÉG! bemutatót és mezőgazdasági kiállítást Sztra-nyavszky miniszter Székesfehérvá;-ron megnyitotta.
A BETÉTÁLLOMÁNY a magvar pénzintézeteknél az elmúlt hónapban tovább emelkedett.
Az IDEGENFORGALOM újra emelkedik Budapesten a legújabb kimutatás szerint.
KttAt\'SZ Simon, o békeidők legnagyobb magyar pénzügyi Irányítója, a hires bankár, aki a legutóbbi konjunk. ttira idején minden vagyonát elvesz-tctle, ma meghalt.
Aki túlsókat evett vagy Ivott és "írt rosszul érzi magit, annak egy pohár természetes .Ferenc Józsel" keserűvíz Igen gyorsan és alaposan kitisztítja a gyomrát és a belelt ét felfrissíti egész szervezetéi. Kérdezze meg orvosát.
MUNKA pátert 50.000 gyászoló ki. séri vasárnap titols<T~utjárn.
A BELGA nagy hadgyakorlatok meg kezdődlek. \'
ANTAL István államtitkárt Goebbcls dr. birodalmi propagandaminiszler fo. gadta Berlinben.
AZ AHADASOK elöl Bukovina lakos, sága a hegyekbe menekült.
A MAGYAR PART vezérét, gróf Bethlen Györgyöt Bukarestben a román kormánybiztos fogadta, akivel a kisebbség kérdésében tanácskozott.
KOLERA, tífusz, malária tizedeli a hankaui seregeket. r
AZ ANGOL hadseregben nagyarányú nyugdíjazások és előléptetések történtek. A lapok nem Tűznek hozzá kommentárt.
MEGTALALTAK Clevelandban egy évek óta garázdálkodó titokzatos gyilkos társaság tizenegyedik asszony-áldozatát.
LINDBERGH1-K Moszkváid repül-tek a légiparádé megtekintésére.
ALTALANOS dokkmunkás-sztrájk íe nyeget Franciaországban.
A BASTILLE irattárát tíllilji\'ik ki Moszkvában.
AZ OLASZ válogatott nem jáls/.ik többé olyan magyar csapat ellen, a melynek Toldi a tagja — jrja az olasz szövetség az MLSz-nek.
FRANCO elutasitotia az önkéntesek . elszállításának angol tervét.
MÉG sötétebbre fordul az európai láthatár — írja a Valikán hivatalos lapja.
KÍNA teljes katonai és diplomáciai együttműködést kezd a szovjettel a kínai-japán háború mielőbbi befejezése érdekében.
JMgutm, kqj Multa I"
Dr. Krj&lky István polgármester nz 1038. évi XIX. 1c. 38. § 3. bekez-dé«e. illetve az 500/1938. B. M. sz. rendelei 11. §-a értelmében az or. szággyülési képviselő válasziók névjegyzék tervezetét 1!)38. augusztus 21-iöl augusztus 31ig közszemlére teszi ki.
Ez alalt az idő alatt a névjegyzék tervezetet a városházán, II. emelet, Gáspár József szegénvgondnnki irodájában 8 órálól déli 12 óráig naponként mindenki megtekintheti és lemásolhatja.
Ugyanez alatt az idő alatt a névjegyzék tervezet 1 példányát a kir. járásbíróságnál a, hivatalos órák alatt bárki megtekintheti és arr$" — a megállapított dijak előzetes lefizetése ellenében _ teljes vagy részleles másolatot kérhet.
A névjegyzék tervedet ellen n köz szemlére tétel ideje alatt felszólalással lehet élni Nagykanizsa város közponli választmányához. A névjegyzék tervezetbe történt jogosa, latlan felvétel miatt bármelyik vá-ksztó, a kihagyás miatt azonban
A nagykanizsai frontharcos #bor, élén dr. ör-ley György klr. kormány főtanácsossal, akinek fáradhatatlan munkássága uj Lendületet adott a nagykanizsai filontharcos táboi*nak, nagyszabású szervezési mozgalmat indított, a melynek már eddig is nagyon szép eredménye van. Több mint száz uj tagot sikerült megnyerni, akik a jövő hónapban összeülő taggyűlésen kerülnek ünr.epélyes fölvételre. A\' szervezés nagy erővel folyik tovább és remélhető, hogv Nagykanizsán és környékén nem leszegyet-
csak maga az érdekeli szólalhat fel.
Az előterjesztett felszólalást akár szóban, akár Írásban történik meg kell indokolni.
A felszólaló egyúttal mellékelni, illetőleg bemutatni kö\'eles felszólalásban előadollak igazolására alkalmas okirali bizonyítékait.
Annak, aki felszólalási akar előterjeszteni. minden hatóság, köz-hivaial, közhivatalnok, lelkész, nyilvános jellegű intézmény, egyesület és ajapiívánv, köteles haladéktalanul rendelkezésre bocsátani mindazokat az adatokat, amelyek a felszólalásban felhMoitak bizonyJ.tá-, sához szükségesek.
A névjegyzék tervedet elleni felszólalások benyújtásuktól kezdvtí ugyancsak a városházain közszemlére lesznek kitéve.
A felszólalásokat mindenki meg-lekintheti és lemásolhatja.
A felszólalásokra az érdekellek a közszemlére ;étel ideje a\'att Írásban észrevételt nyújthatnak te. A\'/, észre vél eleket ugyanugy ke|l clőterjesz-leni, mint a felszólalásokat.
len frontharcos, aki nem lenne tagja a frontharcos szervezetnek. Kétszeresen fontos ez a mai időkben, amikor szükség van egy hatalmas nemzeti egység megteremtésére. At nagykanizsai vezetőség nem elég-1 szik meg csupán a helyi főcsoport kiépítésével, hanem vidéki hálózatát is igyekszik kiterjeszteni. A jövő hónapban ö^zeül a nylfiri szünet után a frontharc;^stábor, Jiogy megkezdje nagyszabású munkáját tag. jai és az egyetemes szövetség érdekében. A jövő hónapi nagy taggyűlés a nagyszabású őszi munkaprogram rendjét is megállapítja.
Hibás a vízvezetéke?
Hivja
Mendlovitsot
Telefon 271.
legyzelek egy kanizsai nszó ntinaplólából
Az indulás kitűnő volt. Sirató leányok, slb. búcsúztatták, sóvár pil. lanlások közben a távozó csapatot. Bár a rosszmájúak szerint később titokban felsóhaj toltak: hála Isten tsakhogy már elmentek. Csak a visz. szaérkezénlnk is ilyen legyen. N\'c kelljen Nagyrécsén kiszállniuk...
A legnagyobb kelete az ennivalónak van. A jó mamák biztos nem készültek fel ekkora étvágyra. A heti élelem már az első nap elfogyott tízóraira. Ebből látszik, hogy a mamák nincsenek (úszó) tréningben.
A vonaton. Dék\'lőll 10 óra .\'10 |>erc: Már a tleleklivregényckel js bekebelez-tükl
Déli 12 óra: Az egész vonaton nem található már élelem.
Élvágy terén a pálmát Holló Feri vitte el: "» libacomb, 12 csirkemell s 7 karaj. A lésztákal már nem győz-lük számlálni. Állítólag biröndsz imra fogyasztotta. Második l \'ll Hitlera L Ki, harmadik Kelemen L\'i« i. Krá,sa Jancsi ezultal is lemaradt. A többieknek nem termeti enniva... — pardon babér.
Az idő egyelőre vigasztalan. Hol esik, hol nem. Szép idő csak a kani. zsai pályaudvaron volt. Még az é^ is örült ugy látszik, hogy végre elmentünk már onnan. Székesfehérvárott viszont esett. Olt meg a megérkezésünk miatt sirl.
Fonyódnál kis idill is akadt. Csapatunk egyik nagyreményű tagja ugyanis ugy belefeledkezett egy kék szempárba, hogv utána a nagy inte-g»lésl>en még a zsebkendőjét is otthagyta. A fáma azt beszéli, hogy volt aki felvette, volt, aki nem.
Kicsi, de lelkes csapat képviseli Kanizsát. Névszerinti Hillera László, Czulek József, Gaál András Kelemen László, Kovács István. Krása János, Szerdahelyi Zsigmond, viléz Tarnai Antal. Mind fiatal sportember. 18—22 évesek. Tele vannak ambicióval. Duzzad bennük az életkedv. A vereség nem ve>zi cl a kedvüket, inkább fokozza akarásukat. Mindig ujabb küzdelembe vetik magukat. Rár nem lehelned mindig az elsők, de a végső győzelem mégis az övék, nagyszerű életiskolájuk van. Megtanulják már most, hogyan kell összeszorított fogakkal elszenvedni (az élettől) a vereséget s annak hatása alatt nem letörni, hanem ellenkezőleg: csak azért is tovább küzdeni, ne megtanulnak összetartani is. Összetartás! érzésük azonban nem a horda-ösztönön étlapul, hanem az egymás megbecsülésén.
Kíváncsi vagyok, mi lesz majd ezekből a íiukból mondjuk 20 év múlva t
Székesfehérvár.
A fogadtatásunk csalódást kelteit. Xcm vártak magyarruhá-s leányok. Csak fiuk voltak. Általános a vélemény, hogy azokból Kanizsán is van elég, ha akar az ember.
A fehérvári koszt kitűnő. Annyi rántott bikahust kaptunk, hogy uz még Holló Ferinek is sok volt.
sötétkék gyapjúszövetek, csikós vásznak és pargetok, flanell takarók, paplanok, lepedő-vásznak, siffonok, fehérnemű anyagok.
Az anyagokat az intézetek rendelkezése szerint jó minőségben állítja össze:
Singer József és Társa
Nagykanizsa.
Megindult a nagykanizsai frontharcosok erőteljes megszervezése
Hatalmas szervezési kampány és őszi taggyűlés
f-
1
, iugu«i»ut 19.
, JÍ/tnd, mire kiértünk, befagyott. íMöróffi* azért mégis eUnduHunk. ,2!kcd*escbbek még a fehérvári uszó. rínvok volUik. Beneveztek vugy halán s félórai didergő várakozás után
végre megjelent egy - korcsolyával. •
Ma éjjel egy árvaházban alszunk. A kapukat sajnos nagyon őrzik. Holnap utazunk tovább Budapestre, azlán Szolnokra. Addig is, inig utunk további részéről beszámolhatunk, szenteltél üdvözlünk mindenkit.
Szerdahelyi Zs\'ymond
Rovatvezető: Dr. Dé»ai»4, Erdí. Bfck.
Lidói dlvatlevél
I.idó. Kék Adria. Kabanák és se-lvcm föveny. Azúrkék augüszlusi égbolt Itália tündéri fürdőhelyén, Ugy érzem magam ezen n tikkasztó délelőttön, mintha valami nagyszerű filmrevüt pergcdnének le a szemeim elüti. Csupa külföldi, magyar szót alig hallani és nem győzök belelni a szebbnél szebb toalettek nézésén.
A legcsodásabb és legelegánsabb di. valhölgyek találkoznak itt, hogy meg. aiutassák Patou, ChamcLl Molynusz stb. legremekebb kreációit. Selymekben és muszlinokban járnak a hölgyek olyan raírinált elegánciával, amire .sak Páris ké|)Cs.
Most itt ölök egy óriási piros napernyővel árnyalt asztalnál, előttem no-lesz és (Cruza és azt sem tudom, hogy remek összeállitást irjam le. Zsúfolva a tenger, zsúfolva a homok, a ikényei\', mcs nyugszékekben divathőlgyek tár. silognuk gavalérjaikkail, a bólyárról mint szőlőfürtök lógnak az emberek és valaiui megmagyarázhatatlan j»a. rázs jókedv ölt me? az embert.
Kiöltem egy fellünően csinos és jó alakú szőke leány ül muszlin össze-állilásbau. Nem tévedésből irtain, ho}>y muszlin, mert bárhogy is csodálkoznak hölgyeim, valóban piros muszlin ez. Az egész összeállításban az anyag duplán van véve és hosszában egész aprón beráncolva. Két részből áll: kis melllarló és kis nadrág u felsőrésszel kis rácsokkal függ össze. Hbliez az összeállitáslioz viselt egy, most a nyugszékre dobott földig érő kózépkék, ugyancsak igy beráncolt muszlin kabátot, óriási muszlin zsebkendővel legyezi magát \'és a "ít\'jén ezen színekből összeállított nagyon sikkcsen megkötőit muszlin kendőt.
Sajnos nem tudom ilyen részletein az összes gyönyörű toilctlckct igy leírni, csak még annyit, hogy nekem legjobban a fekete fényes szutin egé-•s*en szük fürdőruha összeállítások tetszenek, amelynél igézőbbet, rafináltabbat és sex-appellset cl sem tudok képzelni.
Dlvatposta
Kékszemű kis Ic&ny. A beküldött an.vag nagyon divatos lesz, mint általában a bordó minden ősszel divatos, csináltasson belőle egy téli kosztümöt toutria díszítéssel. Délelőttre kössön magának egy barna pullovert & délutánra csináltasson hozzá a saját ,nyagából egy sleppelt kalapot, de \'RV barna nyúlszőrt inkább ajánlok, \'dvőzlet.
!:\'->lal asszony. Most már nem érdé-l,ies színes ruhát csináltatnia, inkább "^fflren egy fekete selyem anyagot, Váltassa meg egyszerű angolos faunra, esetleg kosztümnek fehér mellénnyel és virággal és ősszel u díszeket u divatnak megfelelően felcserélheti. Odvözlct. v
BALAl KÖZLÖNY
Főzőnő-képzés az Öszi Lakberendezési Vásáron
Buda|>cströl jelentik: Ismeretes,hogy a belügyminiszter rendeletére már több vármegyében főzőtanfolyamokat tartottak, liogy a magyar népet az c^y oldalú táplálkozás helyett a változatos, Ízletes, vitamindús táplálkozásra szoktassák és háziasszonyainkat erre a tudományra \' kioktassák. Rövidesen ugyancsak belügyminiszteri rendeletre, uz egész ország területén megindulnak a főzőtanfolyamok, amelyeket igen ér. dekesen és igen értékesen támaszt majd alá a szeptember 1-én Buda. pesten megnyíló Oszi Lakberendezési és Háztartási Vásár. Ennek a vásár-
hók a keretében ugyanis mindazt meg. tanulhatja az érdeklődő hásiasszony, amit röviden modern, racionalizált háztartásnak nevezünk és elsősorban természetesen azt, hogy hogyan kell és milyen anyagok felhasználásával ízletesen, változatosan, » legtáplálóW-ban főzni. A vásár minden napján megrendező főző- és befőzési versenyek és az állandó háztartási tanácsadó éppen ezt a célt fogják a lcg-crcdménycsebl)cn szolgálni.
Az Őszi Vásár alkalmából a vidéki közönség már augusztus 29-töl féláron utazhat Budapestre. (:)
Nagykanizsalak az országos vendéglős-kongresszuson
Nagykanizsai előadó Is szerepel a kongresszuson
\'J^ecc/dkóftui^ toirw ké/iebJtá! n
S4-
Dr.
Oefker
Receptkönyv
minden/ iájlh)
FŰSZeUKEÓeiKEOŐNÉLINOYeN KAPHATÓ. > l«áí
~...... ..........\'al A
\'íxMta UUadá
<d\')l« nlav
A nagykanizsai Ipartestület ven-déglös-szakosztályának küldöttség^ kereste fel szerdán délben a városházán dr. Krátky István polgármestert. A küldöttség vezetője, Bizzsr István szakosztályi elnök arra kérte a polgármestert, hogy az e hÖ 22-én Székesfehérváron megtartani! dó b.rsztfgos vendéglős és szálloty dás kongresszuson képviseltesse ma gát a város is, tekintettel a tárgy-sorra kerülő fontos kérdésekre, a mik a nagykanizsai vendéglősüket és a nagykanizsui iparhatóságot is közvetlenül érdeklik.
Alpolgármester megfelelőleg Intéz
kedett.
Ugy tudjuk, hogy az országos vendéglős kongresszuson Nagykanizsáról részt vesz a szakosztály egy nagyobb csoportja, részt vesz a hivatalos ipartestület és Nagykanizsa város képviselője Is.
Szlámos, életbevágóan fontos ügy kerül a magyarországi vendéglősök és szállodások székesfehérvári országos kongresszusa elé, melynek határozatait felterjesztik a kormány hoz. Az előadók között nagykanizsai is szerepel: Garai Mngda. aki a szállodások mai helyzetét fogja ismertetni.
lUlt&neHtH UUct ni!
Londonból jelentik: Henry Hite ame- ul rlkal varieté-szinész, aki hót láb és 9 arasz magas, vagyis 15 araaszal «a- m gyobb Primo Caraer&nál, a Champlaln \' I gőzösön Angliába utazott. A hajón az 1 órláel termetű artista kénytelen volt két utasfülkét bérelni a maga számára: ugyanis csak ugy tudtak neki ágyat vetői, hogy nyílást vágtak két utasfülke el választólalába óh mig feje óh teste az egyik kabin ágyán pihent, lábait a másik kabin fekvőhelyéro dugta át. _______
AAOH^UÍÁH^ CstUto&zÁQbcui
A Jövőben csak ezüst vagy platina jegygytlrüket lehet készíteni Csehszlovákiában. Az arany jegygyűrűk gyártása ugyanis óriási mértékben csökkenti Csehszlovákia aranykészletét és éppen ezért a pénzügyi és Iparügyi minisztérium Így rendelkezőit
Egyetlen fejszecsapással
leütötte a kadarkuti falurosszát az édesapja — Az apa önvédelemből követte el tettét
Kadarkút községnek a réme volt Varga László 15) éves földműves legény. A faluban rettegtek a fiatal, mindenkor hetvenkedő legénytől, a ki rest, dologtalan, munkakerülő volt.
Édesapjának. Varga Istvánnak a kis 1 holdnyi gazdaságában nem segített és hagyta, hogy édesapja egyedül dolgozzon. Kedden este a legény a pajtában feküdt le. Édesapja reggel 5 órako(r odamejjJ^ alvó fiához, akit felébresztett és ar-\\ ra kért, hogy menjen ve.\'e dolgozni
A\' rest fiu gorombán elutasította az édesapját, akivel később össze is
veszett.
A fiu dühében fejszét ragadott és azzal támadt az apjára, aki kivette fia kezébő« a fejszét, amellyel fejbe ütötte a fiút, aki holtan rogyott össze. 1
Mindjárt kihívták a csendőröket, akik őrizetbe vették Varga Istvánt, aki kihallgatása során azzal védekezett, hogy tettél önvédelemből követte ei. I
Városi Mozgó. Hjég - o.fltBrfőfcg..
A világ legdrágább filmremeke I
A legdaliásabb filmszínész Frederlc March és a legszebb és legbájosabb filmszlnésznő Ollvla de Havllland főszereplésével
Anthony Adverse
Hervey Allén világhírű regényének fllmváltozala. Partnerek: a csodaszép Anita Loulse, Donald Woods
Aktuális Hagyar Híradó Remek k|fíérón>BSor

Míltll ,i.:TTtf
I7 -éslai
órakor. »> i
mii 1..
,-|i| ■HWMWl.xm ~»n»\'i " —l__________■.....
............- 1........ T ■ -
Z?9 ivts tanéul
A dániai Frederlksboergbco 279 esztendeje nem volt az iskolákban nyári szünet. Amikor a svédek a XVII. század közepén elárasztották Dánlát. en-nok a kisvárosnak lakói ellenállás nélkül megadták magukat A háború befojozéso után súlyos büntetésekben részesítették a frederiksboergieket Az egyik büntetés Igy szólt: „E város
f;yermekei az Id^k végéig ne részesül-enek iskolai szünetekben." Most a dán parlamentben szóvátettók az esetet és a közoktatásügyi miniszter intózkedott, hogy Frederlksboerg diákjainak is legyen vakációjuk.
H&n tatáit ho/et
Z6. *ndU*vtk
George Boaman 83 éves washingtoni lakossal közölték, hogy harmadik felesége gyermeket szült. Boamannak ez már a 20 gyermeke Az újszülöttet Herble névre fogják koresztelni. A boldog apa csak napokig tartó töprengéa után tudta kisütni ezt a novet, mort — amint mondotta — nóvkitalátókó-pessógét már egészen klmeritetto.
„(foetotteUiátvzá-utcÁU\'\'
Újfajta forgalmi jelzés Jelent meg négy londoni utca torkolatánál: „Ez gyermekek Játszó utcája, itt ko sík nem közlekedhetnek." Egyelőre csak négy utcát kaptak a túlzsúfolt városrészekben élő szegény londoni gyorokok, de ha a kísérlet beválik, annyi wpftdfl)-, ,|1)V-sebb utc^,..fVqwtk, kMíVg^pWr ó
t^éij\'. inlndw,, londoni gyepeknek n.>i>
oá ügy^klH sKabaé, Játszőliolyo. i.|iU-ió#l lir/\'isllhimi <> s- >ítl.m■>»).\'.(»;* íbíIíicm|
..................rrawrcffr
- Saját érdekében 08 örömét* SBOU i Hl 1 ,mewiiivásnak \\teafc .«legcbika>.\'h itefe Moftnü.4»«mí wttfeUrtriil~- ii.il
tát megtekinti, vételkényszer nttkéf^1/i,u

«
■a;:ai KOíLSari
l»3». lugMitm 19
INTEZETI KELENGYE
szövetek, vásznak,
óriási választékban kapható
KirsÉer Mér MizltfÉii.
i válóok: Páger Antal
Izgalmas tárgyalás köretében folytatták le annak a válópernek bizonyítási eljárását, amelyet Mlhályfty Béla Indított meg Lázár Mária ellen ügyvédje AJtay Andor utján a Hunnia területén .felállított" törvényszék előtt. A tanuk valamennyien megegyeztek abban, hogy a válóok egy lsmoretlen férfi, aki a divatos holvároai sörözóben .megvédte az asszonyt". A táigyalás során kiderült, hogy az Ismeretlen lovag nem más, mint Páger Antal. — Természetesen a „válóok" személyesen is megjelent a tárgyaláson, hogy vallomásának Igazságáról mindenki meggyőződhessék, aki majd megnézi a Hamza Film uj Bókay vígjátékát, a .Megvédtem egy asszonyt" filmváltozatát
Péntek este mindenki legyen a Deák-téren és énekelje a nemzettel a magyar Himnuszt
Nagykanizsa is belekapcsolódik az országos ünnepségekbe
Hblnap, augusztus 10-én, pénte^ kencsteuzegész magyarság megüli a Himnusz szerzőjének 100 éves évfordulója alkalmával a magvai* iunjidság ünnepét. Az ^innepségek sorozatába Nagykanizsa is belekapcsolódik a Zalai Közlöny hangos hírszolgálatán keresztül. «
A1 budapesti magyar Himnusz ünnepet a rádió ugyanis közveüli. Ezt a közvetítést este 7 órától a Deák ,té ren a Zalai Közlöny hang s hü szolgálatán, át továbbítja. Előtte gyülekeznek a nagykanizsai énekkarok,
amelyek ugyanakkor, amikor Budapesten az ezer tagu kórus — és .szerte Magyarországon mindenütt az énekkarok elénekük a magyar Himnuszt —■ a nagyközönséggel együtt éneklik n magyar imádságot.
Kérünk mindsn magyart, hogy legyen ott, tegyen hitvallást magyarságáról és a rádión át elhangzó magyar lmjádságot mindenki véne-kelje együtt. Forrjon egybe ez órában az egész magyar nemzet az Isten áldd meg a magyarban ! <
„MBovfidtem egy asszonyi"
- Katolikusok I
Mindenkinek kötelessége egy pengős
egyházközségi kulturház-sorsjegyet
venni I ,
Lida Baarova uj filmjét nézhetik meg e heti mozinyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol ki előfizetői között.
A szeiencse ezen a hélen a kővetkezőkre mosolygolt:
Szántó Géza, Petőfi-utca 39. sz.
Zollner János, Hunyadi-utca 1. sz.
E Iteli nyerteseink a nyönyörü Lida Baarova uj filmjét: a Kém vagy I cimü pompás és izgalmas filmet nézhetik meg. Bemutatja a Városi Mozi 18. és 19 én, csütörtökön és pént/.ken.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zaíai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2-6 óra köiött átvehetők.
Napiári Augusztus 10. péntek. Kom. kat. Lajos pk. Prot stáns Huba — Izr. Ab hó 22.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a „Mária* gyógyszertár ós a kiskanizsai gyógyszertár.
Felmorzsolódott a nemzetközi dandár
Bilbao, »augusztus ír A köztársasági területekről most már a polgári lakosság is igen nagy számban szökik át nemzeti térülőire. A köztársaságiak géppuskutüzzel lövik a menekülőket, de ezzel scitt tudják megakadályozni a sorozatos szökéseket. A menekültek elmesélése szerint a hires nemzetközi dandár már teljesen felmorzsolódott.
Gyermekeket, állatokat vert agyon a Jég Romániában, tartományokat sodor el $z ár Indiában
Bukarest, augusztus 18 A körnN^fcl^n borzalmas vihar1 pusztított, amely különösen Alpesti kis faluban okozott nagy károkat, Itt soha nem látott nagyságú jég esett. A1 jégverés tönkre vert mindent és a mezőn Jévő gyermekek közül is kettőit (Ugy agyonvert, hogy azok a helyszínen meghaltak, ötöt pedig súlyos állapotban keiiett kórházba szállítani. Egy gyermek eltűnt, őt valószínűleg az ár sodorta magával. < Agyonvert az óriási jég 12 inar. hát is, 30 juhot pedig elsodort az ár.
London, augusztus 18 Indiában tovább pusztit az ár. Az árviz eddig 20.000 falut és várost sodort el, a hajléktalanok száma meghaladja a félmilliót.
„DolmiitisOm! isi wtassf
JAZZBfltHD
Irta: SZÁNTÓ GYÖRGY (Regény o Távolkcletröl) 15
I\'avlov-C.crstcln gróf elvörösödött.
— Nekem is sürgős a dolgom.: Majd holnap.
Szergej elnézte, ltogyau nyul a kövér, szőrös kéz a tlzdollárosok után, uzlán belette Pavlov mögött nz ajtót.
IjCvetette a fehér cipőt, nadrágot és pullovert, aztán a -selyem fehérneműjét. A mosdó elé állt, előbb meleg vízzel, aztán hideggel lemosdott tetőtől talpig, kél nagy frotlőrtórülközöv i szárítgatta magát. A mosdó fölött ke. retnólküli csiszolt tükörlap, ebben né. zogetle az arcát, az izmait. Az arca még mindig rózsaszínű volt, olyan, mint tesiürhadnagy korábm. Csak a szemesurkába és a szájaszóglelébc lopakodott néhány szarkaláb. Feihuz\'a az ínyét, ugy vizsgálgatta nvitolt szájjal u fotfil. Villogó, erős Co^xir volt még, két arany koronával. Behajlította u karját, ugy né/.L\' rajta a dellát és u békát, meg a bUepsct. Mind megvoltak még, hu nem Ls olyan élesen 6s keményen körvonalazva, mint azelőtt. A saját szemébe mélyedt, a tű-körlapról szürke irb-zok fekete nupillu-]>ontjai találkoztuk az ő pupilláival, ugy tekintetlek egymásba, lís két cm. bor ítészéit.
Bizony, múlnak az évek, Szergej Iljics Csernl-ev. Te meg csak harmonikázol itt.
— Mii is tegyek egyebet ? Amikor azon u pám élvonalon hátráltunk Vla-dlvosztok felé, csehekkel és japánokkal, amerikaiakkal meg kozákokkal, azt hitlük, hogy nemsokára visszaindulunk. Amikor Yladivoszlokból ide. hoztak a halálhajók, azt hittük, vissz i. indultunk. Azóta négyszer együtt v«»ll a fehér hadlest. Vártuk, hogy a kínaiak, vagy a japánok ráteszik a kezüket a vasútvonalra. Hátetlék, el ls kapták. Perzselt a vörös tűz. Most megint indulni kellene. Tizenöt éve vagyunk indulófélbon. Oroszországért, Oroszország ellen. I)e melyik az igazi?
vagy te itt u tükörben ? Magúmat nem látom, téged látlak.
— Jő, * sak okoskodj és harmonikázzál. Az évek múlnak. A kozákkórus.)k már öreges, rekedt hangon énekelik az Ej l\'chpycmet, fáradtan járják u kazac-sokol és a nagyhercegek meghalnak a Riviérán. Mi lesz veletek, Szergej
— Mi lesz? Harmonikázunk, megöregszünk és meglialunk, hehehe.
— I)e a Ncvszkij Pros|>eklet, a Tverszkáját és a Vaszillj Blazseni széke.* egy házat nem akarjátok töbl>é látni? A tereket, ahol Anyegin Jov-genij, Anna Karenina, Ivan Karanja-zoff, Pierre Bozuchíj sétáltak egyszer?
A négy szem könnyben fürdött. Igen, azokat jó volna meg egyszer látni.
—- Akkor ló\'ra, aki még bírja és nckizudului a mongol határnak. Vagy ott veszlek, vagy mégegyszor végitf-vágtattok u Boulevard Imperátor Ale-
xanderen.
Szergej elfordult attól a másiktól. Lassan felöltözött, cigarettára gyújtott és elővette a hatalmas, fehér harmonikát. Játszott. Volga, Volga, malris-naja, vuplivaju ruz|>isznija.
a nagy folyam hálán úsztak a lomha, vén tutajok.
Úsztak, akár az évok és a harmonika orgonahaiigja boldog-szomoruan érkezeit meg a védtelenbe.
XIX.
Ha Mitrofan (ioresej hallotta volna ezt a liurmonikabúgást, amelybon a Volga hóm|)ölygött egész szélességében és szé|Kségességébcn, talán odaült volna Szergej mellé, egészen közel, a szállodai kanapém, aztán megcsókolta volna Szergej homlokát, vagy a nagy. fehér harmonikát. Hiszen a Don, uz is ugy zug tavaszi áradáskor, hiszen ezek a nagy folyók mind az orosz szivekben erednek és beléjük torkollnak. A harmonika feliéi", a sziv vörös. A folyók ott zugnak a kettő közölt \'valahol. í
l>c Mitrofan ott ült a Fucsau Bar-ban, Archibalddal, a négerrel, Bon-dor Gyúr kával, a szaxofonossal, egy kinai és egy angol pincérrel. Ittuk és füstöllek az üres helyiségben.
A kinai jól szabályozott álarcmőso-lyával beszélt. Kgy előkelő amerikai iniss kegyeivel dicsekedett, aki a Bub-língweil Boadon lakik, saját villájában és unnvi pénzt ad neki, amennyi csak kell.
Az augol piacéi-, egy szeplős
ben himlőhelyes fürge fickó griina-szokat vágott u kinai hála mögött és amikor ez sunyi oldulpilluntással észrevette, a szemébe röhögött.
— t\'gyan, ugyan, akkor mit piacé-reskedel itt, ha ilyen barádnöd van? Ha nekem volna, én bizony nem izzadnék itt egész éjjel. Biztosan uem valami bőkezű az a miss.
A kinai belemarkolt európai szi-básu vászonnadrágja zsebébe.
— Kz ls tőle van. A leiét már reggel elmajjongozlam.
Amerikai módru összegöngyölt dollárbankjegyeket szorongatott eres, jn-r. gamenszinü kezében, amelyet kinyitott, ugy mutogatva a pénzt tenyerén.
— Azt csinálom vele, ami tetszik. Mindjárt megyok a kakasviadalra és megteszem Fan I\'aora. Az egészet. Amit itt keiexk, azzal nem játszom, hehe. Holnap megint kapok tőle, azz<d megyek az ugárversenyre.
Hasított szemeinek keskeny résén a diadal villant. Senki sem értette ezt, csak Archibuld. ö tudta, mit érez a colored man, amikor a fehér asz-szonyok |>orig alázzák magukat sz«a-vedélyükben. A többiek üres hencegés nek vették.
Gongütés szólt, a kinai és az angol eltűntek a konyhában. Mitrofan figyelte Art hibáid ábrázatát, amely olyan fekete volt a bár félhomályában, mint egy tussfolt. ismeretion földrészek titkait látta sötétülni benne.
(Folyt, kőv.) , . . .
jMt augmzttjs 1§

— (A polgármester a székesfehérvári Szent István ünnepségeken)
Dr. Krátky István polgármester, aki szabadságidője alatt, tegnap is egész délutánig tárgyalt a városházin és fogadta az ügyrelcket, ma Székesfehérvárra utazott, hogy Nagykanizsa város képviseletében részt vegyen az országos Szent István ünnepségeken és az országgyűlésen.
— (Dr. Mező Ferenc Nagykanizsán)
Dr. Mező Ferenc székesfővárosi középiskolai igazgató, a szellemi olin*-piász világbajnoka, Nagykanizsára érkezett több napi látogatásra.
— (Orvosi hlr)
Dr. Miklós Imro szabadságáról megérkezett és rendelését újból megkezdte
— (Felhívás a dalosokhoz)
Az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskarának vezetősége ezúton kéri fel az összes nagykanizsai dalosokat, hogy pénteken este a Himnusz-ünnepség közvetítésére feltétlenül jelenjenek me.í a Deák téren felállított hangszóró előtt, hogy közösen elénekelhessék a Magyar Himnuszt. (.))
— (Nagykanizsán is elkobozták az „összetartást")
A budapcst kir. ügyészség rendeletére a nemzeti szocialista .Összetartás cimü lap vasárnapi példa-| nyalt az egész országban lefoglalták és elkobozták. A nagykanizsai rendőr-j ség is az összes feltalálható lappéldá-
rnyokat lefoglald és beszállította a ka. pilányságra. Atküldik a kir. ügyészségre. :
— (Az OTÍ szombati kirándulása)
A nagykanizsai OTI-kcrület ffátal biztosítottjai részére rendezett kirándulások sikerein felbuzdulva, szombaton, Szent István király ünnepén is rendez újból hasonló programú kirándulást. Jelentkezni péntek délig lehet. c
— (Kanizsai nylIas-gyDlés)
A Nemzeti Szocialista Magyar Párt (Hungarista Mozgalom) nagykanizsai szervezete beadványt nyújtott lx- a nagykanizsai rcndörségliez, amelyben folyó hó 28-ára nyilvános népgyűlésre kérlek engedélyt. A beadvány szerint a népgyűlés szónokui Hubay Kálmán, Málnássy Ödön és több budapesti, valamint egy helyi párttag.
— (Lobogózzuk fel a házakat)
Más városok mái* a mai nap, a szé. kesfehérvári országgyűlés napján lo-bogódiszbe öltöztek. Ka-nizsa .elfelejtette ezt, hisszük azonban, ln>gy Szent István napjára minden kanizsai házon nemzetiszínű lobogó lesz. Kz K\'gyen kötelesség t Hadd lássák az ünnepek alatt átvonuló idegenek, hogy ez a nemzet méltóan ünnepli első szent királyának ünnepét!
— (A térzenék sikere)
A szombat esti nagysikerű térzene után a nagykanizsai határőrök kitűnő zenekarű Hering karnagy vezetésével tegnap este is meglepte uz esii korzó sokat és egy órán át pompás zeneszámokkal szórakoztatták a közönsé-K(\'t. A térzenének most is nagy, sikere volt, minden számot lelkesen* i megtapsolt a nagyszámú közönség.\' Szeretnénk, ha a halárőrgcnckar állandósítaná ez esti térzenéket.
»» Háilaaaxonyok I Nem kerül pénzbe, mégis a legjobb tésztarecepteket megkapja, ha még ma kéri a dr. Ootker-léle világhírű fényképes receptkönyvet, melyet bárkinek ingyen megküld a gyár dr. Oetker A. Budapest VIII. Contlu 25.
•AfcAi VfOSUM
— (Kanizsa Idegenforgalma)
örómmrtl láljuk, hogy Nagykanizsán na >• ap „tan haladnak át a külföldi autóbuszok és a \'magánautók egósz •sora ■ legnap báron, zsúfolásig ■ lelt íU , La:tol,USZ U iárl N^\'kanizsán.
°«»óbus/., amelv krak-kólókat hozott, a Centrálnál rakta le utasait egy éjszakára, két pompás p\'ros olasz kocsi utasai pedk a Pannoniában szálltak meg. Kzek triesztiek voltak és u buda|>esli Szent István napi ünnepségekre inentek.
- (Gazdatiszti üdülő Hévizén)
A Marcali Járási Gazdatiszt! Kör az Alsódunáululi Gozdalúzti Körrel karöltve népes közgyűlést tartott Ra-latonmária fürdőn Tauier Krnő elnök
leiével. A somogyi é> zalai gazdák népes gyülekezete elhatározta, hogy Hévizén gazdatiszti üdülőt építenek és az építkezést már a jövő évben megkezdik. Megbeszélték a gazdalUztí kívánságokat és a sérelmeket Fáber György országos elnöknek terjesztették elő, aki szintén megjelent az ülésen.
Olyan egyénnek, akinek bél-ürülése elégtelen s ezért emésztése meg van zavarva és éjjel nem tud aludni, ajánlatos néhány napon at koián reggel egy pohár természetes „Ferenc József kese-rüvizet inni. Kérdezze meg orvosat.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 8 óráig (hétfó, szerda, péntek délutár kedden egész nap nőknek.)

Az őszi labdarugó mérkőzések sorrendje
A pécsi elsfí és a kaposvári második osztály mérkőzései az öszi bajnoki fordulóban
A DNyLASz a napokban eftct.e meg a pécsi l. osztály öszi labdarugó bajnok-ágának sorsolását. A szezon szeptember 1-én kezdődik és november 27-én zárul. Egyidejűleg zárójelbvn közöljük az alosztály, ü-tetve kerületi bajnok DVAC sorsolásait is az NBB-ben.
A helyi derbi a forduló utolsó napjára, november 27-ére eselt.
A bajnoki mérkőzések sorrbndje a következő (eiölállók a pályaválasztók) :
Szept. I : DPAC SBTC, KISE NTE, NZTE KRAC. PHETC— ZsSE, PEAC PAC, PVSK- PBTC, (DVAC -ETO).
Szept. II : i*EAC PBTC. PAC PHETC, ZsSE NZTE KRAC -KT\'SE, NTE DPAC, SBTC-PVSK, (UTE DVAC)
Szept. 18: DPAC—PBTC. KTSE-PVSK. NZTE-SBTC, PHETC NTE, PEAC KRAC. PAC ZsSE, (DVAC
- Vasas). \' i Szept. 25 : DPAC KRAC KTSE -
ZsSE, NZTE PAC, PHE\'I C PEAC, PVSK—NTE, PBTC-SBTC, (D\\\'AC —TOSC). Oki. 2: Szövetségi nap. Okt. 0: PHETC PBTC. PEAC-NZTE, PAC -KTSE. ZsSE DPAC, KRAC—PVSK, NTE—SBTC, (PTBSC DVAC).
Okt. 16: DPAC- KTSE, KRAC— PAC, NTE PEAC, SBIC-PHETC, PVSK NZ\'l\'E, PBTC ZsSE. (DVAC
- Beszkárt.)
Okt. 23: DPAC PAC, KTSE -P£A|C, NZTTE -PHETC, SBTC -KRAiC, PVSK ZSSE. PBTC -NTE. (DVÁC-SPAC). Okt. 30: KTSE—PBTC, NZTE -
DPAC. PHETC—PVSK. PEAG-SBT\'C. PAC NTE, ZsSE \' KRAC, (Haladás—DVAC).
Nov. 6 : NZ\'l\'E -PBTC, PHETC K ISE, PEAC -DPAC, PAC-PVSKi ZsSE -SBTC, KRAC N\'l\'E (Alba Regla—DVAC). Nov. 13: Szövetségi nap. Nov. 20: DPAC PHETC, KTSE NZTE, NTE—ZsSE, SBTC PAC, PVSK PEAC, PBTC KRAC (DVAC -RTE).
Nov. 27: ZsSE PEAC, KRAC -PHETC, N\'l\'E NNZTE. SBTC -KTSE, PVSK DPAC, PBTC PAC, (Erzsébet DVAC).
A kaposvári II. osztályban
Szep. I: NVTE-MISE. KISE NTE, NZTE DVSE, NTSE CsTK, BIOK BOSE.
Szept. 11: BÖSE-NTSE. CsTK-NZ\'I\'E. DVSE KTSE NTE NVTE
Szept. 18: NZTE MISE, NISE NTE, BIOK DVSE. -BOSE CsTK.
Szept. 25 : NVTE—DVSE, KTSE -CsTK, NZ\'l\'E- BOSE. NTSE IilOK. Okt. 2 : Szövetségi nap. Okt. II: BIOK NZTE, BÖSE -K\'ISE. CSÍK- NVTE, NTE MISE.
Okt. 16: NVTE—KTSE, DVSE-BOSE, NTE—BIOK, MISE NTSE\' Okt. 23: NVTE-BÖSE, KTSE-BIOK, NZTE—NTE, MISE-DVSE
Okt. 30 : NZTE -NVTE, BIOK -MISE, BÖSE- NTE, Cs\'l\'K DVSE,\' Nov. 6. NTSE—KTSE, BIOK NTE CsTK—MISE. DVSE NV\'IE. Nov 13: Szövetségi nap. Nov. 20: NVTE—N ISE, KTSE-NZTE, N\'l\'E— CsTK. MISE-BOSE-Nov. 27: CSTK BIOK, DVSE -NTSE, NTE NZTE MISE -KTS&
kerékpárok
Márkás hazai é« külföldi
STYRIA DÜRKOPP STEYR
VERSENY és NŐI GÉPEK
igeo kedvező Ézlelliieta ét a legoluil árakon kaphatók gchlesinger Gyula vaskereskedűnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 18,
Telefon 289.
A Tiszántúli Ipari Kiállítás é« Aru-mintavásár a debreceni Nagyerdő gyönyörű,környezetében felejthetetlen látnivaló. A kiállítás megnyílik szeptember 3 án Debrecenbe az ország minden részéből szeptember hó 1-től kezdve lehet féláron utazni, szeptember ll-lg.
A vásárlgazolványok az országban valamennyi Menetjegylrodánál, a Me-netjegytrodák megbizottalnál, a Tiszántúl az Ipartestületeknél kaphatók vagy a kereskedelmi és Iparkamaránál az igazolványok áráDak és 20 fillér postaköltség beküldéso ellenében Igényelhetők Az Igazolványok ára Debrecentől 100 km-es távolságban 120 P. Debrecentől 100-200 km-es körze\'ben 15) P, 200 km-en felüli körzetben 2 — P. (:)
— (A jőszivüek figyelmébe)
A Zalai Közlöny évekkel ezelőtt akciót indított egy szegény sokgyerme. kes család beteg gyermekének gyógypedagógiai tnniltatására. A flu a társadalom jószívűségét azzal hálálta meg, hogy jelesen végezte az évet. Az Idén is szükség volna a közönség támogatására. Az útiköltséget a város fedezi, dc ruhanemű kellene az intézetbe való elhelyezéshez. Kóriük a közönséget, akár fehérneműt, akár felsőruhát vagy ]>énzsegélyt adjanak u szegény fiúnak. Az adományokat a szerkesztőség továbbítja.
— (A malária ellen)
Két évvel ezelőtt indult meg a harc Zalában a malária ellen, máris szép eredményeket órtek el. Most ujabb hurcot indítanak a Kcrka és a Mura mentén. A szombathelyi kultúrmérnöki lüvalal és a Közegészségügyi In. tézet küldöttei már meg is érkeztek a fertőzött vidékekre, ahol a szabályozás módozatait tanulmányozzák. Főleg SzécsFzigct és Toronyiszentmiklós köz ségekre nézve volna nugy jelentőségű u |ccsa|>olás. A szükséges fedezet előterem IómSi"í>1 .most gondoskodnak.
Prognózis; Élénk északnyugati, nyugati szól, az eső nyugat felől szűnik ós kelet felé folytatódik, ahol még zivatarok lehetségesek. Nyugaton a hő alig változik, keleten otökken.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megflgyelőállomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: 21.4,-f ma reggel +15 0, délben + 19.4. Csapadék: 150-t..
„Dolgoztass, bogy dolgozhass I"
■mjm mmuom
1Í8Í. aueuirlue lg.
IMIIM
A dohánytermelők 40 pengő előleget kapnak holdanklnt
A dohányjövedéki köz|>ont igazgatósága a í. termelési évre a rendes holdpénzelőleg ősszegét az engedélyezett ós dohánnyal tényleg beültetett terület minden kataszteri holdja után 40 pengőben, a zsinorpénzelőleg ősz-szegét pedig a zsinorfelvétel alapján előirányzott minden métermázsa száraz dohánylevél után 4 pengőben állapította meg. Kzekből csak az 1037. detember végéig esedékessé vált tartozások vonhatók le. Azok a termelők, akik rendkivül vagy rendkívüli kivételes hold|>énzelölegbcn részesültek, sem rendes hold pénz. sem zsinór-pénzelölcgre igényt nem tarthatnak.
80 százalék fuvarkedvezmény
80 százalék fuvardíjkedvezményt engedélyezett a MAV a tenyészállatok belföldi szállítására. Szarvasmarhák az összes belföldi állomásokról az összes belföldi állomásokra tctszésszcrinli mennyiség feladása esetén az eddigi díjtételek husz százalékáért szállíthatók. A fuvarlevélhez igazolványt kell (satotni, amely bizonyítja, hogy a feladott állatküldemény tenyészállatokból áll. I
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
19562/1938.
Tárgy: Az országgyűlési kép-viielöválasztók névjegyzékének az 1938. évi XIX. t.-c. alapján való első összeállítása.
Hirdetmény.
Az 500/1938. B. M. sz. rendelet 15. §-a alapján közhírré teszem, hogy az országgyűlési képviselő-választóknak az 1938. évi XIX. t.-c. alapján összeállított névjegyzéktervezetei 1938. évi augusztus hó 21-töl augusztus 31-ig közszemlére lesznek kitéve. A közszemlére kitett névjegyzéktervezetek a Városháza II. em. 29. sz. hivatali helyiségben d. íe. 8—12 óráig megtekinthetők és d. u. 2-töl 6 óráig lemásolhatók.
Közhírré teszem továbbá, hogy a névjegyzéktervezetek 1938. augusztus 22-töl augusztus 31-ig a nagykanizsai kir. járásbíróságnál is közszemlére lesznek kitéve, ahol a hivatalos órák alatt a névjegyzéktervezeteket bárki megtekintheti és arról a megállapított dijak előzetes lefizetése ellenében teljes, vagy részleges másolatot kérhet.
A névjegyzéktervezet ellen a közszemléte tétel ideje alatt felszólalással lehet élni a központi választmányhoz. A névjegyzéktervezetbe történt jogosulatlan felvétel miatt bármelyik választó, a kihagyás miatt azonban csak maga az érdekelt szólalhat fel.
A felszólalást élőszóval, vagy Írásban hivatalomnál kell előterjeszteni. Az előterjesztett felszólalást a felszólaló indokolni tartozik és egyúttal mellékelni, illetőleg bemu tatni köteles a felszólalásban előadottak igazolására alkalmas okirali bizonyítékait.
A névjegyzéktervezet ellen beadott esetleges felszólamlások benyújtásuktól kezdve 1938. évi szeptember hó 5-ig Városház, II. em. 29. számú hivatali helyiségben reggeli 8 órától
déli 12 óráig szintén közszemlére lesznek kitéve.
A felszólalásokra a jelen hirdetmény 3-ik bekezdésében említett érdekeltek a közszemlére létei ideje alatt irásb^n észrevételt nyújthatnak be.
Az észrevételek előterjeszlésére a felszólalások benyújtására vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Nagykanizsa, 1938. évi aug. 16.
, Polgármester.
— ButorUlállüájunk»t tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln butoráruhár.
r
A tétel ALL üzlete MEGY
FUT
ZALAI KÖZLÖNYBEN
Hlnden fillér maradion Nagykanizsán
A hinterlandját veszített Nagykanizsa nehéz harcában a mindennapi kenyérért, megélhetésért: kétszeresen fontos, hogy a jiolgárság és mindazok, akiket egzisztenciájuk, lüvatásuk. meg. élhetésük Nagykanizsához köt, minden szükségletüket, megrendelésüket, vásárlásukat nagykanizsai kereskedőnél, nagykunizsui i|>arosnál, nagykanizsai vállalkozónál eszközöljék. Hogy minden fillérünkkel segítsük azokat, akik itt élnek, itl közterhet viselnek, velünk egy ült sorsközösségben a határvárossá lett Nagykanizsa minden küzdelmét, ncliézségét szenvedik. Hogy filléreinkkel erősítsük kereskedelmünket, i|>a-runkat, vállalkozásainkat, hónuk <iflá nyuljunk, megélhetésüket elősegítsük, megrendeléseinkkel munkaalkalmat teremtsünk és igy a lielyi guzdasági élet fokozottabb vérkeringését, lüktetőbb életét lehetővé tegyük, előmozdítsuk.
Bccsütetbcli kérdés ez mindenki .számára, aki Nagykanizsán lakik, itt él és a nagy kanizsai család kötelékébe tartozik. i
Egyetlen fillért ne adjunk, ne vi. gyünk, ne vásároljunk másutt, idegen, ben. Minden fillér, minden |>cngö maradjon itthon, Nagykanizsán. Minden vásárlásunkat, megrendelésünket juttassuk nagykanizsainak. Tegyünk fogadalmat:
Nagykanizsai csak Nagykanizsán vásárol I
Egyetlen fillér se vándoroljon idegenbe, más városba., tzt a célt szolgálju nagy melegség-
gel a Benedek Rezső szerkesztő kiadá. sában összeállítás alatt álló
Nagykanizsa beszerzési forrásai
cimü munkája, umely u vásárló és fogyasztó közönség kényelmére és tájékoztatásáru nagy példányszámban kiadás alá kerül és mindenütt ott lesz, figyelmeztetve a nagyközönséget a lokálpatriotizmus törvényére: Nugy-konizsai csak Nagykunizsán vásárol és rendeli Másrészt útmutató akar tenni, hogy a közönség minden tel. jesitöképcs kereskedőt, i|>arost, vállalkozót vyy pillanat ulatl megtaláljon.
A vásárló közönség megtalálja a szükségelt kereskedőt, iparost, viszont u nagykanizsai kereskedő megrendelőt, vevőt, vásárlót, piacot szerez általa. Kapocs ez « fo;Q\'usztó és piac között, a megrendelő, vásárló és ko. reskedö, ijwros között.
Cégek, kereskedők, i|>arosok, vál-lulkozók, akik a .Minden fülér ma. radjon Nugykanizsánl. akcióban részt venni akarnak és .Nagykanizsa beszerzési forrásai- könyvben cégük ismertetését, vagy Idrdctésüket leukar-ják adni, tegyék azt mielőbb a kiadónál: Benedek Rezső szerkesztőnél. Minden kereskedő, iparos, vállalkozó részére megbecsülhetetlen u .Nagykanizsa beszerzési forrásai,\' mert megrendelést, vásárlást, munkát, kenyeret, megélhetést, boldogulást jelent számára.
Sok pónzi takarít meg
tüzelőanyagon Szabótól vett
Kedvező fizetési feltételek. Minden tűzhely garanciával.
SZABÓ ANTAL sportüzlete, Fö-ut 5. sz.
Uradalmak
legolcsóbban
HIRSCH és SZEGŐ cégné1 vásárolnak.
Kazalponyva, - gépponyva, kocslponyva, - repceponyva, zsákok, - lólzzasztó, manilla, - kévekötő.
APRÓHIRDETÉSEK
Apf<Milrd«W« dlla vatárnap él Onnapnap 10 iiólg eo fillér, mlndan további uó 0 fllUr, bátkOmap 10 itólg 60 (Illír, mlndan további uó 4 fillér.
ADÁS-VÉTEL
Kerékpárok kedveid részletre legolcsóbban kaphatók VaJ*a waakaraa-k.déaban. 1852
Fürdőszoba-csempe aladó. Clm a kiadóhivatalban. 22132
KÜLÖNFÉLE
Hávlara áramvonalas hatsremélyeB autó olcsón bérelhető. Kanfminn Manó. Telefon állóiul, 2 22. 1848
Prank mértaQkáaailS üzem telefon -azima 909. 2254
ViaaaaaMkal M|átkezüleg azerel; (i tavit — JerauKk, Erisébet-tér 18., teleion 926. 2090
Mindennapi levelezésből összegyűjtőit bélyagat, rési vagv u] tömegeket, magjait éa külföldit, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarits U|os, . Zalai Köslöny I. szerkesztője. Érdeklődni lehel telefon 78. ai. vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra közölt.
Gabona csávázószerek
Porpácok: Nedvospácok : ArzApáo Bígriol Porzol Hlgozán
Tillantin Tlllanlln
eredeti gyári árban és caomagolásban. Mfitrágjáki Péti-Só
Aav. szuparfoazfét 40%-oa kállai Néaznitrogén Thomaasalak
kg.-ként, uák-azámra és waggon-tételekben.
fUTORi
vegyllizla szénsavai t/ikarmányméiz.
PEKKi
„D" vitamin kéwltmény.
Bcizerczhctők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Férfi Ingek

Trlk0-.ly.rn . . 4.50 .
Pouptlnett . . 4.— ..
Rövid alsónadrág 1.20 „
Trikó-selyem nóllehér-nemüek és harisnyák
nagy választékban, milyen loiiillltott
Szezonvégi
árakon
Brónyal Divatház
Horthy Hlklói-ul 1.
Kiadja: „KSzgazdasigl R. T. Nagykanizsa". Feleld, kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: . „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nysMdá|álian. (Nyomdáért felel: Zalsl Károly)
78a BvMyam 187. szám.
Nigykulisa, 1938 augusztus 20 szombat
Ara 12 MM.
ZALAIKÖZLÖNY
SurtozUbta H kuAShiiaUI: Fönt 5. aziiu. Megjelenik minden ti«kflzaip délután
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elíllzctéal ára: crv hóra t pen^ó 41 Szcrkc>zlS»igl is kiadóhivatal! telefon:
78. az.
A VEZÉR
Irta: Gazdag Ferenc püspöki tanácsos
Ünnepel a magyarság a csonka hazában csak ugy, mint a trianoni határokon tul, nem. különben az? egész világon. Több milliónyi za* ráíndoksereggé lesz a föld hátán szétszórt magyar, hogy hjtyás ke! gyeletének és köteles tiszteletének adóját lerója első szent királya, — István előtt. Vándor lesz ma minden magyar és lélekben Szent István sírjához zarándokol, mert élni akar, temetőt látogjtit, mert jövőt akar.
A vándor megdöbben, ha lemegy a Nap ós mellészegődik társul az éj... a sötétben keresi a fényt, mely neki világit és irányt mutat. Aszét-daraboltság, a munkanélküliség, a nincstelenség, a fejvesztett iránytű-lanság és a sok vezérhetnemség sötétsége szegődött mellénk és kapkodva keressük az irányt, a fényt, hogy tovább haladhassunk a nemzetek országútján. Nem kell nekünk votán istenek után futkosnunk, welmari tölgyeket ültetnünk, van utmutatónk, van irányitónk: Szent István első apostoli királyunk, ö nem a múlté, a feledékenység homálya nem borult rá. nem temette be az idő homokja, 900 éves sírjáéból elénk áll, hogy halhatatlan szellemének fényével emberfeletft\'.i megpróbáltatások között vergődők nek irányt mutasson,, a ííiegfogyat-, között, de le nem tört, éln|a,karó magyaroknak.
A megváltozott politikai és g daságl viszonyok között, az ujesz. n teára m la tok kavargó kaszában Szent István fenkölt alakja és s?el leme kell, hogy lebegjen törvényhozó testületünk előtt a jövő alapozásában. A koppányok szelleme nem tudta a szentistvjini gí«icíí»Latt>ké»íl\'
letörni, megsemmisíteni í>00 .éwcjl
ezelőtt se, bizton uemétyükt, hogv szellemének világító 6s éltető kisugárzásával útját állja a pogány rfamhí>ló szj£>ilcm elhat.iümasodiásá-\' nak ós uj . távlatokat mutál most is. i
Szebb jövőnk, akár csak dicső multunk, vallási és politikai tényezőkön nyugszik, ha elfordulunk az elsőtől, elbukunk, \'a másodikkal, Szent István nem a Turuf, a szent totemös védőszárnyai alatt indíült et pogányeszniékkel népe összekovácsolására, boldogitására és jövőjének biztosítására, hanem apostoli kereszttel és annak szellemével. A törzsszövetség és vérségi kötelék nem bizonyult elég erősnek a honfoglalás állandósítására. A keresztény Európában Szent István nemzete sírját látta tátongni a pogány vallásban, azért nem sajnálta feláldozni Knppányt, Gyulát Vászolyt, csakhogy a kereszténységet megerősítse. A keresztények Islene nem tűr,maga mellett más isteneket, azt akarja, azt kivánja, hogy a neki kijáró hódolatunk tömjénét csak ö előtte füstöljük el, de azt is parancsolja, hogy: »adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Isten-,
Döntő tanácskozások Prágában
Mozgalmas napokat él Praga: Runciman lord Benes és Henleln utón ma újból Hodzsával tárgyal — Egész Európa lázasan várja a lord döntő javaslatát
Prága, augusztus 19 Prágában rendkívül mozgalmas napok vannak. A tanácskozások egy mást érik és beavatottak szerint moste mozgalmas napokban dül a cseh-szudéta kérdés sorsa.
Lord Runciman szerdán Hocf/sa miniszterelnöknél, majd utána Benes elnöknél tett látogatást és megbeszélést. Tegnap este Henleint, ;» Szudéták vezérét foguid|ta, akivel 6
teljes órán át tanácskozott.
Fogadta lord! Runc\'unan a prágai külföldi diplomatákat Is.
Prága, augusztus 19 Nagy feltűnést keltett Prágában az a hír is, hogy lord Runciimaji Benes ós a szudétákkal folytatott tanácskozás után ma újból tárgyai Hbdzsa nityiisztencinökkel. YalóJ szíínünek tartják, hogy az utolsó en-
gedményeket beszélj meg. A tárgyalások kimenetelét cseh körökben ós egész Európában nagy érdeklődéssel v&rják. Főkép annak tulajdonítanak nagy jelentőséget, hogy ml lesz a lord legközelebbi lépése a békés megegyezés érdekében, illetve, milyen közvetítő javaslattal lepi meg a világot az angol megbizott.
Az egész nemzet leírhatatlan lelkesedéssel hédolt Szent István király emlékének
Káprázatos pompával folyt le a történelmi országgyűlés Székesfehérváron
Székesfehérvár, augusztus 19 Mint röviden jeleztük, káprázatos pompában folyt le délután a Szent István ünnepségek nagyszabású programjának délutáni része*. A kormányzó megérkezését ágyúlövés jelezte. A1/, országgyűlés e^yüt tes ülését báró Radvánszky Alb^rj-nyitotta meg. Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök benyújtotta a Szent István emlékét megörökítő törvényjavaslatot és mély hódolattal emlékezett meg a nemzet első szent királyáról, hangsúlyozván, hogy Szení István nem egy eszmény vagy irány zat megtestesítőjeként, hanem az egyetemes magyar gondolatnak és a korszerű haladás eszméjének legnagyobb megszemélyesitőjeként került a magyar nemzet évszázados tiszteletének központjába. Kérte a törvényjavaslat elfogadását, óriási taps követte a miniszterelnök beszédét. Serédi Jusztínián biboros-hert.
vegprimás beszédében kiiiuyncfhatat-i lan örömmel és lelkesedéssel üdvö-> zölte a javaslatot. Az egész nemzet előtt hirdetem, mondotta Serédi. hogy a Szent Király emlékét csak akkor örökítjük meg a harn javára. ha a nemzet nemcsak megcsodálja. hanem kollektív és egyéni életével követi ós éli Szent István életét. Hónian Bálint beszédében Szent Istvánnak, mint minden idők magyarja eszményképének hódolt. Tomcsányi Móric, majd Tildjy Zoltán beszéde után báró Radvánszky
Albert enunciálta. hogy az országgyűlés letárgyalta és elfogadta a törvényjavaslatot. Majd Horthy Miklós kormányzó aláirta ós kihirdetési záradékkal ellátta a törvényt. Imrédy miniszterelnök ezután ellenjegyezte az uj törvényt, majd Kornj s Gyu\'a elnök záróbeszédé következett, aki kifejletle. hogy az uj lör-vény csak folytatása és megerősité-Me a XI. ós XIII. század idevágó törvényeinek. Az ülés végén az országgyűlés tagjai lelkesen ünnepelték a kormányzót. {
Leleplezik Szent István ércszobrát
Horthy kormányzó később megkoszorúzta az Árpádok sírjait.
Az országgyűlés berekesztése ulán nagy ünnepélyességgel lelepleztek Szeht István ércszobrát, amit Sidló Ferenc szobrászművész alkotott. Miután Imrédy > kórósé*!.*
Horthy kormányzó megadta az engedélyt a szobor Iclepíe/.ósére, hatalmas árbóookra felhúzták a lepleket és láthatóvá vált a gyönyörű müvü alkotás. Hónian Bálint. Székesfehérvár képviselője a szbbVbt átadta Székesfehérvár viUosánakd

nek, aini Istené.*
István jól tudta, hogy Isten nélkül nincs erkölcs, nincs elöljárói tisztelet, hisz: Minden ország támasza és talpköve a tiszta erkölcs, mely ha elvész, Róma megdől s rab igába görnyed. Éppen ezért fiának adott intelmei között az első helyet a szent vallásnak adja. Ne féltse senki a kereszténységtől a nemzet elsorvasztását, savóvérüsitését. A kereszténység a faji értékeket nem semmisiti meg, csak nemesebbekké és tökéletesebbekké teszi. Akkor volt csak igazán nagy ós dicső a magyar, mikor királyai és alattvalói szivét a mé\'/séges, igazi keres/., tény hit ós krisztusi szereiét dobogtatta.
Akkor zudult ránk a tatár-török pusztítás, mikor a hit. a vallásosság
megfogyatkozott a magynrbanj vagy őseink hitétől elpártoltunk.
Szent István keresztény volt és magvar, kimondhatjuk: a legelső ós legnagyobb fajvédő. Azonban
nem tartja vissza magyar lelke és magyar vér iránti szeretete a pe gánv lázadás véres elnyomásától ha a kereszténység megmentéséről van szó. Viszont magyar még a püspökkel szemben is és nem, ereszti át országán II. Konrád német császár követét, mert a görög császárhoz ynló küldetésében országa elleni törekvést Iát. Alattvalóit nem a véralkat, vagy biológiai.szem pontok szerint határozta meg, hanem egy magasabb, egy szellemibb) valláserkölcsi, az Isten országának eszméje szerint.
Szent István kereszténysége nem jelenti a valutacempószek bárgyú dé<(2lgctését. nem jelenti a magyar vér kiszipoiyozólnak valóságos kitenyésztését. nem jelenti a kartellek: és kapitalista nagyhatalmak szekér-tologatását, uszályhordozását. A, kereszténység jelent együttérzést " a nyomorgó milliókkal, jelenti átölelését, felkarolását még a lerongyolódott magyarnak is. A keresztény.
ség bátorságot jelent, még az önérdek ellenére is megnyitani a uert-heimkasszákat, kitárni a \'főfasorom -pökat. hogy ne kelljen a magyarnak éhezni, koplalni, munkanélkül ténferegni, rongyokban járni, vagy kivándorolni. Az éhezőknek kenyeret osztogató Krisztus, a sánták és bénák hónaalól mankókat kiszedő Krisztus ostort fogott a kufár-kal-már lelkekre, fogjon a magyar törvényhozás is ostort mindazok--nak, kiknek nincs hitük, erkö1-csük, áldozatkészségük — mig\\ar-nak lenni.
Korunkat a Vezér gondolata hatja át, sajnos, ezek a vezetők nem mindig az igazság utjain járnak, beleesnek a téves vallási eszmék, politikai eretnekségek útvesztőibe. Biztos vezért akarunk ! Ott van első szent királyunk. Istvőn. kereszt a kezében, szent korona a fején. Krisztus Igéje az ajkán. l/ígyen ö a mi vezérünk, mint minden ic$k legnagyobb magyarja ! » , r , I
»
i
BALAJ KÖZLÖNY
1938. augusztui 20
Csiláry polgármester hitet lelt mellett, hogy Aliba Regia hűsége*} marad a fcasent|stváni hagyományokhoz.
A| szobrot elsőnek Horthy kormányzó koszorúzta meg, miközben felhangzott az ösi magyinfr ének; Ah. hol vagy magyanokft üodöklő csillaga... Majd a hercegek, az országgyűlés két házának elnökei, a kormány elnöke, stb. helyezték el koszorúikat. 33 ágyúlövés jelezte a leleplezési aktus befejeztét.
Díszmenet következett, majd a kormányzó és neje ezután gép* kocsin elhagyta Szent István király városát, miközben 101 ágvülövés dördült cl.
A( magyar nép, a magyar nemzset méltó módon áldozott az első sze^l kiiíály emlékének.
Székrekedésben szenvedőknél reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József" keserű viz a belek eldugulását gyorsan megszünteti, a gyomor működését előmozdítja, az anyagcserét megélénkíti, a vért felfrissíti, az Idegeket megnyugtatja, 8 igy kellemes közérzetet és fokozolt munkakedvet teremt. Kérdezze meg orvosát.
Hllnka ravatalon
Rózsahegy, augusztus 19 HUnka holttestét bebalzsamozták és Mravntnlozíák. A ravatalnál a szlovák párt tagjai állnak diszőrséget, a hivek beláthatatlan tömege pedig hosszú so. rokban vonul cl HlUíku ravatala előtt, hogy utolsó bucsut vegyen a nagy vezértől. A szlovákok elhunyt vezéré, nck temetése vasárnap lesz nagy ünnepélyességgel, azon u magyar párt is testületileg képviselteti magát.
A spanyol frontról
Salamanca A Segre szakaszon
augusztus U) nemzetiek lel. jesen megtisztították az ellenségtől u vonalakat, a hangulat teljesen nyugodt.
Terűéinél kisebb csatározások voltak, a nemzetiek könnyen visszaverték a vörösök támadásait.
Páris, augusztus 19 A párisi lapok jelentése szerint a spanyol nemzeti kormány határzűrt rendelt el Franciaország felé. Irun és Ilenlaye között szombat óta senkit sem engednek ki a nemzeti Spanyolország területéről, még akkor sem, ha külön belügyminiszteri engedélyt tud felmutatni, amely feljogosítja a kiutazásra. A halárzár csak egyoldalú s a Franciaországból érkező idusokat továbbra is beengedek a nemzeti Spanyolország területére.
A GPU Trocklj meggyilkolásáért
Mexikó, augusztus 19 A GPU egyik ipcgbizolt embere, Mink György megérkezett Mexikóba. A szovjet megbízottnak az lenne a feladata, hogy meggyilkolja Troekijt. A hatóságok azonban tudomást szerezlek a GPU ujabb tervéről és éjjel-nappal szigorúan őrzik Troekijt és
Bernáth István lesz a Hangya elnöke
Budapest, augusztus 1!)
Balogh Klemér felsők, tag, a Hangya elnökének elhunytával megürült tisztet valószínűleg Bernáth Istvánnal töltik be, A döntés hamarosan meglesz.
Ma este fél 8 órakor:
Himnusz-ünnep a Deák-téren
Minden magyar legyen ott és énekelje el a dalárdákkal a Himnuszt
Jelentettük már, hogy az országos Himnusz-ünnepségbe Nagykanizsa is belekapcsolódik. A Zrftnyft Irodalmi és Művészeti Kör a Zaíal Közlöny hangos hírszolgálatával kapcsolatban hangszórón közvetíti a pesti ünnepséget és ezzel kapcsolatban énekli cl Nagykanizsa közönsége is az összes dalárdákkal a nem-
zeti Imádságot. Ezúton kérjük az összes egyesületeket, hogy az ünnepségen minél nagyobb számban képviseltessék magukat és helyeiket 7 és fél 8 óni között foglalják! el a Deák téren felállított hangszóró előtt.
Legyen ott minden magyar éi énekelje velünk a Himnuszt!
Szent István királyhoz ...
Minden igaz magyar szívből Buzgó Ima száll az égbe, Minden igaz magyar ajkon Hálaének Istvánt kérve; Az első szent magyar királyt, Aki atyja volt e népnek, Akit egy szívvel, lélekkel, Áld nak s örökké dicsérnek.
Áldjad magyar, áldd az Urai, Ki Szent Istvánt adta néked, Eléd borul könnyes szemmel Buzgó hittel magyar néped. Nyugat vára voltunk mindig. Karddal védtük szent hitünket, Szent királyunk, István király Óvjad, védjed nemzetünket !
Róma küldte koronádat István első szent királyunk, őre voltál minden jognak, Kereszt védle szent országunk. Minden Igaz magyar szívből Buzqó ima száll az égbe. Tekints le ránk szent királyunk, István király, magyar népre I
Kérünk téged, ajánld újra Drága hazánk szűz Anyának, Benned bízunk, légy mennyben ls Pártfogója magyarságnak. Minden magyar Hozzád kiált, Szűnjön itt meg bánat, viszály. Áldást, békét esdj hazánkra, Tekints le ránk István király I
B. Hyirasdy Ilona
Nagykanizsaiak autószerencsétlensége a badacsonyi országúton
Egy nagykanizsai személyautó és egy tomaji teherautó súlyos összeütközése
Könnyen végzetessé válható autó szerencsétlenség történt a badacsonyi országúton. Nagykanizsáról egy személyaujó indult Badíac-onyba. a Melyben dr. Hoch Oszkár ügyvédi dr. Róth Béla orvos és Lorschy Mirkó nagykanizsai lakosok ültek. A| gépkocsi a rendes menetsebességi gel haladt az utón és \'nem is volt semmi baj, mig a badacsonyi or-t száguton szembe jött velük egy (állítólag) tomaji autóbusz. A: két kocsi - eddög még meg nem állapított módon hírtelen\' összefutott. ugy hogy a kanizsai gépkocsi súlyosan megrongálódott és a
| bennülök többé-kevésbé súlyosan természetű sérüléseket szenvedtek! Dr. Hoch az arcán, Lorschy az arcán. vállán komolyabb sérülést kapóit. dr. Róth orvosnak is kijutott a sérülésből, mag az autóbusz vezetője könnyebb zu/.ódásokat kapott. A sérült kanizsaiakat ezután más gépkocsi hozta haza. ahjol csakhamar orvosi kezelésben részesültek.
Az autókarambol okának kiderítésére a nyomozás megindult.
sötétkék gyapjúszövetek, csikós vásznak és pargetok, flanell takarók, paplanok, lepedő-vásznak, siffonok, fehérnemű anyagok.
Az anyagokat az intézetek rendelkezése szerint jó minőségben állítja össze;
Singé r József és Társa
Nagykanizsa,
Fürdőszoba
berendezéseket kedvező részletre legolosóbban szállít
MEIMDLOVITS
A kormányzó németországi utja
A\' magyar kormányzó és a ma-i gvar államférfiak küszöbönálló németországi útját tcrmészetsyjerlüleg figyelemmel fogadja a külfödi sajtó* Az újra nagyhatalommá erősödött német birodalom lapjai páratlanul) meleghangú, megkülönböztetetten tiszteletteljes cikkekben köszöntik a magyar államfőt s ezek a sajtó-kommenrtárok kifejezetten hangsúlyozzák, hogy Horthy Miklós kormányzó és Hitler vezér és kancellár találkozása egyik komoly és jelentős tényezője az európai béke megerősödésének.
Al bécsi Reichspost hoszasbb cikk kenetében méltatja a kormányzó berlini utjának jelentőségét s megállapítja, hogy a ynagyar kor-mányzó utja jelentőségteljes fényt vet a két nép régi barátságára, it mely az uj szomszédság következtében ismét megerősítést . nyerfcj A! magyar nemzet - írja az előkeld bécsi lap — fejét büszkén hordhatj ja az európai nemzetek sorában s hogy ez igy van. ez elsősorban Horthy Miklós elévülhetetlen érdeme. Szól ezután arról, hogy az 1938-as esztendő, amely a nagy né, met álmok beteljesülését jelentette, Magyarország számára az emlékezés esztendeje. Emlékezés a magyar rok első nagy királyára. Szent Istvánra, akinek magas civilizációtól és keresztény szellemtől áthatott eszméi évszázadokon át szolgáltak a magyar állami politika alapjául. Most, amikor Nagy-Németország és Magyarország ismét egymás közvetlen szomszédaivá váltak, »ehhez a szomszédsághoz az első magyar király halhalatlaki eszméinek tovább\' fejlesztéseképpen olyan várakozásokat fűzhetünk, amelyek teljes mértékben számolnak Magyarország történelmi és földrajzi helyzetével.*
De nemkülönben figyelemreméltó a legtekintélyesebb német, külpolitikai kérdésekkel foglalkozó hetilap állásfoglalás^. Hangsúlyozz?. c^ az előkelő orgánum a ^émet és a magyar politikusok, a német és a "ma-» gyar politika, a közös jogos célok azonosságát s rámutat arra. hogy Budapest éppen ugy, mint perlinl közreműködni óhajt a ma még. békenélküli Európa nyugodt felépítésében. FtHreértést kizáró nyíltsággal hangoztatja a Deutsche Dip-< lomatisch Politische Correspondenz azt, hogy Németország eleve elveti azokat az imperialisztikus célokat, amelyek idegen népek feletti uralomra vezetnek. Errjől Magyarod szág is meg van győződve s amikori a két nemzet határszomszéddá vált, az uj helyzet nem lett a feszültség és a versengés forrása, ellenkezőleg. megsokszorozta a Németország és Magyarország között eddig is fennálló gazdasági és kulturális csere lehetőségét. s
Horthy Miklós kormányzó németországi utjának nincs különleges célja. Természetszerű következni éj nye ez a látogatás a tavasszal bekövetkezett eseményeknek, mert hiszen az Anschluss bizonyos mér-"
- _ BALAI ggjüÓjf*____
Az izlés és az olcsóság jegyében rendezik az idei Öszi Lakberendezési ós Háztartási Vásárt
1938 augmztus 20
HOTEL CORVIN
BUDAPEST 2019
Vili., Caokonay-u. 14. Nemzeti Színháznál Családi szálloda a vároa szivében. Újonnan berendezve, központi fútéi, hideg meleg folyóvíz. Egyágyas uoba P !■—, kétágyas P 6\'—
tékig olyan helyzetet teremted, a mely helyzetet a Jf*t baráti állam íegfőbb vezetőinek meg kell beszélnie. Ezek a megbeszélések tovább-, ra is a Róma—Berlin tengely vonalán állnak, mert a magyar és a német álláspont változatlanul az, hogy a Berlin - Róma tengely az, igazi békét előmozdító, az lgazj békét felépítő eszköz. A békéért dolgozik Magyarország is, Németország! is s a ni agyar nemzeti közvélemény megelégedéssel és örömmel veszi tudomásul azt a lelkeq és tiszteletteljes hangot, amellyel a Szent istvján évébrn német földre lépő magyar államfőt az egész német sajtó és az egész német nemzet fogadja.
Djabb adományok a kulturházra
A nagykanizsai Katolikus Kultur. házra legújabban a kővetkező adomá. nyok érkeztek be az egyliázkőz-ségl irodába:
Szentfercm rendi zárda 1000, N. N. 20, Németh Jenő 1.50, Ilermes B. 2, Szbitársulattól 75.24, N. N. 20, Nagy Rezső 5, Magyar Nemzeti Bank 200, Király Sörfőzde R. T. :J0, Gazdák B. 5, Első Magyar B. 20pengő. Az építkezés megkezdésekor: Nagykanizsai Takarékpénztár 200, Dunántúli Szesz, gyárosok I{. T. 100, Nagykanizsai BankegyesDlet :«)0, Népiakarókpénztár 200, vitéz Benlzik I^ajos 50, Zala-j megyei Gazdasági Jakorékpénzlá1* 200 |)eiigő. ,
Minden beérkezett adományt hirlapi-lag nyugtázunk. • -
A nagykanizsai Katolikus Kultúrház fontos magyar missziót szolgál: katolikus kulturnilssziója mellett. -Azért a hit és a haza oltárára áldoz, aki a katolikus kultúrház épitését fillérjeivel, adományával lehetővé teszi.
A nagykanizsai Kullurház alapkőletétele minden körülmények között még ezen az őszön megtörténik.
A róm. kath. egyházközség sorsjátékának húzása visszavonhatatlanul szeptember 20-án lesz megtartva. Aki egy i>engőért a legértékesebb nyereményekhez akar jutni, az ne késsen, még a mai nap egyházközségi sorsjegyet vásárolni. Az értékescbbnél-értéke.sebb nyereménytárgyak legközelebb kiállításra kerülnek. Több ezerpengő érlékü nyeremény tárgyat nyerhet egy pen. gety sorsjegyen I
MM ID<3
-Mw Derült!
Prognózis: Gyenge déli, délnyugati szól, jobbára derült Idő, a hőmérséklet kissé emelkedik.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai meglIgyelöállomásH Jelenti t
Hőmérséklet tegnap eate 9 órakor: 15.0,+ ma reggel+12.0, délben + 23.4. Csapadék: 00 0%.. — Bátorokban a Kopsteln-eég vezet. Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező ttal teltételek mellett
Budapestről jelentik: Országszerte, de meg a külföldön is ogyre jobban fokozódik az érdeklődés a szeptember 1-én ünnepélyes keretek között megnyíló öszi Lakberendezési és Háztartási Vásár iránt. Akik látták már rt városligeti Ipartsarnokban készülő vásárt, valóságos csodákat beszélnek arról, hogy milyen pazar kiképzlésü helyeket kapnak a kiállítók, akik mind figyelembe veszik a vásár rendezőségének azt az óhaját, hogy e/.t az idei vásárt feltétlenül a legfino-
Lisj^ augusztus lfl
(Saját ludósilónkiól) A Nagykanizsa —letenyci országúton Becsehely előtt torkollik be az északnak, Borsfa relé vezető ut: arrafelé lehet eljutni a magyar olajmezőio. Borsfa után már látni a 7-es számú fúrótornyot, ameiy a most épülő Lispe- borsfai uj ut keleti végénél, Borsfától alig 2 km..re nyúlik a magasba az alacsony dombok fölé.
Épül az Ut
Az uj ut Házáig már tökéletesen kész, Bázán lul még épités alatt van: dombokat vágnak át szorgos kubikos kezek s hordják a földet egylovas tulyigákon a völgyek feltöltésére. Ahol a földmunkák készek, ott az ut mellett már gulyákba vannak rakva u nagy bazalt és mészkövek, sorban állanak a kisebb kövekből álló halmok, meg a kavics, Báza nyugati végénél pedig készeniélben áll már a gőzhenger, hogy befejezze az útépítést. Ezzel az uj úttal immár könnyen megközelíthető az olujmező, mely jelenleg Borsfa és Lísjkí közli terülelen van, ami légvonalban mintegy (> km.es távolságot jelent s Nagykanizsa központjától a 7-es fúrótorony légvonalban 10 km.-re, Zalaegerszegtől 30 km.-ro van.
Mindenben amerikai tempó...
A 7-es számú fúrótorony a ö-os számúval egyetemben most van szerelés alait. Szorgos kezek dolgoznak a torony tetején, meg annak lábánál egyaránt: szerelik össze a vas traverzeket, csöveket, meg. gépkolosszusokat; víztartályokat állítanak fel, mert a fúráshoz sok viz kell, amit messziről csöveken fognak ide hajlani s két hatalmas gőzkazán áll már biztos la-
mnbb izlés és a legnagyobb olcsóság jegyében kell megrendezni.
Nagyon várja mái\' a közönség a fél. áru utazást biztosító utazási igazolványok árusításának megkezdését is. Az utazási igazolványok most vannak nyomás alatt és közvetlenül Szent Isu ván napja után küldi szét azokat a vásár rendezősége az ország minden részébe, ugy hogy keddtől vagy szerdától kezdve mbidenütt árusítják majd azokat. A féláru utazási kedvezmény már auguszius 29-én életbe lép. (:)
lupzaton, amelyeknek tüzelőanyagát már a lispei l-es számú kainak csöveken idáig vezeteti gáza fogja szol-
gállulnl.
A fúrótorony — mását a lavaszi mintavásáron láttuk —- cement-beton alapzaton nyugszik, melynek közepéu olt van a nyilas a fúrószerkezet számára. A munkát amerikaiak ve/.etik, de nemcsak dirigálnak, hanem ha kell, maguk is kiveszik részüket a nehéz lesti munkából is. Szurkosak, maszatosak, mint a többi munkás. A többi munkás pedig magyar, öröm látni hozzáértésüket, buzgalmukat, — mintha őket is Borneoból vagy a perzsa olajmezőkről dirigálta volna ide az amerikaiakkal együtt az Euro-gasco.
Aulók jönnek csövekkel, gépalkatrészekkel, terepjáró eaterpillarek vonszolnak sülyedö telierkoeslkat; személyautók szaludnak amerikaiakkal vagy magyar mérnökökkel — time is nioney — az l-.iirogasconak is|
Az uj uton alj,- haladunk egy kilóméiért, máris laijuk a >es számú fúrótornyot, mögötte | e.lig az erdöszó. len 3 uj villaszerű, pirostetejü lakóházat, melyeket már az Eurogusco épilteteit liszlviuelöinek. Ezek közül az elsőben Mr. Green lakik a családjával, a másodikban Benedek furnér, nökék, a luirmadiknak a gazdája most van uton Amerikából.
„Ideális otthon" Göcsej közepén
A házak tökéletesen modern épületek, göcseji stílusban készüllek a kiváló Bősze mérnök tervei szerint. Egy-egy épület 25.000 pengőbe ke. rült, mint hallom. Mindegyikben van egy háló és egy gyermekszoba, közlük fürdőszoba csempézvo, tökéletes berendezéssel, nagy ebédlő, konyha.
a
Hanomag autók
legújabb typutai raktáron.
Vezérképviselet: 2208
Tich y Te stvérek
autó kereak. vállalat Budapest, VI., Andrásay-ut 28. Tel. 128-990. Hivatalos gyári service; alkatréazraktár:
VI., Paulay Ede-u. 47. Tel. 121-994. Keretünk képviselőket és megbízottakat.
éléskamra, pince, padlás, de azután van egy szép cselédszoba vizvezetékes mosdóval, mellelte a cseléd számára külön W. C., meg egy csempézett zuhanyozó fülke. Természetesen parkettás szobák, villany, vízvezeték és gáz, telefon. Van a háznak hatalmas fedett lerrasza is, melyről igen szép, panorámaszerü kilátás nyílik a 4-cs és 5-ös fúrótornyokra — melyek rövidesen ellünnek, mert é|>en leszerelik már őket — s az egjész dombost völgyes, erdős-mezős vidékre. — Az Eurogasco tehát épitlotett már három házat az embereinek; további háromba rövidesen belekezdenek, de mivel ezek az Eurogasco emberek ma I,is|iéii vannak, holnap i>edig talán már Délamerikába utaznak, bútoraikat magukkal nem vihetik, — tehát az Kurogasco a házakai bebu-torozva, edényekkel, szőnyegekkel, kéljek kel felszerelve bocsátja rendelkezésre. ne minő bútorokkal! A gyer-mekszobában pl. kis gyermek játszó-aszlal van, rajta fel nem dönthető villanylámpa,\' törpékkel a talapzaton meg az ernyőn, szekrényke, - - egyik fele ruháknak, másik felében játékok, — bájos gyermekágy — mind leltári lárgy, — cserebogár, sárga cserebogár! Lehet-e csodálkozni ily lakások melleit, hogy nem az olt lakók irigykednek a Kanizsán lakó kollégákra, hanem a Kanizsán lakók a göcsejiekre! i
Az olajkutaknál
A l-es szánni kut leszerelés alnll áll. Erről a kútról járta a hir, hogy napi 25 vagon olajat ad. Nos igen, az olaj kitörésekor nciii lett volna kellemes olt lenni, mert a furócső-ből 25—30 m-re lövő fák még ma is maszatosak az olajtól, pedig azóta néhány zápor mosogatta őket, de a hatalmas eruplio megcsöndesedett s ma ez a kut becsületesen megadja a jMilgári I és fél vagon olajat. Rővi-desen leszerelik az 5. sz. kutat is, mert itt is benno vannak már uz oluj rétegben, de itt még csuk .kanalaznak.. Majd liu a furócsö végén kellően keresztül lövöldőzték-lyukasz-I tolták a csöveket, vagy robbantással nyitottuk utat uz olujnak, akkor majd megindul ilt Is az olajnak kellő meny-nytségü áramlása. A nupi 1—5 vagon ilt is biztos. | Az l-es számú kútból csak gáz tör fel; ezzel fűlik a fúrótornyoknál a gőzkazánokut, ez>.el hajtunuk szivatlyu-I kat vugy dinumókut és tüzelnek az
VUUÁhij. UH hxuíua U&MdUc a* UUóta
^íUj^ -nél.
Látogatás a zalai olajmezön
A 7. számú uj kut Nagykanizsától 19, Zalaegerszegtől 36 kilométerre van — Felhasználás nélkül a levegőbe sivit a zalai földgáz, amellyel Kanizsán olcsón sütni, főzni, világítani lehetne — Sürgősen meg kell mozdulni a városnak e kincsért
ÉAfcAi *Ml*Ml
1»33. auftnsztug $0.
Eurogdsco- házaiban. IX\' a töl>(>i kut-l>ól is jön (cl gáz az olajjal együtt, <U\' o/.l a gázt az ii. u. separa torokban választják «\'l az olajtól igy pl. a 2-cs szánni kútnál.
A levegőbe áramlik a drága gáz-
Itt a fúrótoronynak már se Ilire, se , hamva. A néhai fúrótorony tongcivő. ben a .földböl kiáll a < s > \'véi;c, rajta van a .karácsonyfa\' elágazó csövek-kel, fogantyúkkal, zárószelepokkej, fcszmérölckel. Az olaj é< gáz innen kerektöoszlopalaku, cca | méter magas separatorokba (II drb áll egymás melleit) kerül, az olaj innen a |>él(lás rendben álló 5 drb, mintegy :i méter átmórőjü s kb. 0 méler, magas hcngeralaku tartályokba kerül, ahonnan az Ortaházára menő olajcsővcze-lékbe nyomják; a fá/. amaiébb egy kis házikóban egy (ianz-féle gázmotort hajt, mely az olaj továbbítására sz>l. gáló szivattyút tartja működésben, t\'sie pedig a villamos áramot termelő dinamót Ls, —i a felesleges gáz pedig, alig pár lépésnyire az olajtartályoktól, két csövön át éktelen sivítással a szabadba áramlik, mert nem tudnak vele mit kezdeni! Milyen olcsón lehetne ezzel az e||>orsékolt gázzal Kanizsán fűteni, sütni, főzni, még gépeket hajtani. A separator.ik, az olaj. tartályok, a .karácsonyfa — ezüstszínűn.- vannak festve. IU\'ihI és tisztaság, — mint egy patikában!
Az egyes kutaknál természetesen fel. ügyelő személyzet van, de az \\itak melleit, meg a főulukon ál vezető gáz, olaj és vízcsövekre, villany és telefonvezetékekre már nem vigyáz senki — azaz ezekre mindenki vigyáz itt, aki arTflíelé lakik, él és dolgozik.
A Göcsejben kultura vaui
Merre megy a távvezeték ?
Egyelőre még nincs eldöntve, hogy hol fogják felállítani újból a leszerelés alatt álló -l es 6s 5-ös fúrótornyokat, most már mint 8-as és s)-es számuakat. A 7-es számú van eddig Nagykanizsához a legközelebb, az olajmező iránya pedig állítólag Galambok felé mutat.
Azl a csővezetéket, melyen ál az olajat Budapestre vezetnék s melyről lapunk ls irt, még nem kczdlék építeni. Azon csővezeték, melyen át jelenleg az olujmezőről Ortaházára folyik az olaj, provizórikus jellegű s ha az ujabb fúrások annyi olajat adnak, mint az eddigiek, ez a vezeték képtelen lesz az összolajmennyiség to. Vábbitására, feltétlenül sürgősen szükség van tehát egy ujabb vezetékre. Hu ez az olajvezeték Nagykanizsa vasútállomásba torkolna, csak ugy je. lenlene nekünk előnyöket, ha a -ter-vezgetésekben szerepelne \'egy nálunk létesítendő petrók\'umfinomiló gondolata. Az olajvezetékkel azoiltwn együtt szokás fektetni a gázcsöveket ls, bár vezethetik ezeket uinazoktól fúggetle.. nül ls. Hogy aztán azt a gázt, mely ma ott uz olajmezőit mint értéktelen holmi süvit u felhők felé bevezessék Iwizzánk Nagykanizsára, hogy itt mint olcsó tüzelőanyag megindíthassa üzemen kívül álló gyárainkat, liogy azzal a gázzal ilt olcsón fűlhessünk, tüzelhessünk talán ki lehetne eszközölni; Videant cons.ulest \'
„Dolgoztass, hogy íolpta!"
A közkórházija telepitik az Egészségvédő Intézetet
A belügyminisztérium hajlandó kfllön venereás-osztályt felállítani a nagykanizsai kórházban — Minisztériumi kiküldött érkezett Nagykanizsára, az Egészségvédő Intézet megvizsgálására
Tjeghap érkezeit Najgy\'kjaíhjzjiáriv dr. Somogyi Z^gino.ncl egészség-1 ügyi tanácsos, az országos a\'itiveno-rcás bizottság alelnöke, az Witl-venereás ügyek miniszteri íefervnso a belügyminisztériumból, hogy a ivagykaniz aí Egészségvédő intézetet és annak működését, ügymenetét felülvizsgjálja 6s továbbfejlesztéséről megfelelő javaslatot tegyen. Dr! Somogyi eü. tanácsost Kcsztler István <fr., az intézet vezető-főftr^ vosa fogadia és kalauzolta. Beható megtekintés után dr. Somogyi tanácsos kijelentette, hogy kevés ilyen jól felszerelt vidéki rendeőintézete van az antivenereá> akciónak. Különösen az orvosi műszerek tekínte-tében. Elismerésének adott kifejezést a külön női és külön férfi váró szoba és a\' külön laboratórium felett. Mindent a legnagyozbb rendben talált, csak az intézet betegforgalmát nem találta arányban a betegek számához képest és azért megfelelő utasítást adott a vidéknek a kanizsai intézette való bekapcsolódására. Szükségesnek vélte felhívni a köröiwok figyelmét a modern felszeielésü hagy kanizsai Egészségvédő Intézetre. Elismerését fejezte kl afölött, hogy az intézet maga végzi a vérvizsgálatot és igy mentesiti a beledet a hosszadalmas eljárástól. Leszögezte a továbbiak során az OTl-yuI való munkaközös ••■égi viszony lilegtereintésérek szükségességét, amit a minisztérium a maga részéről a legmesszebbmenőkig pártol. ^
Majd megtekintette a vá.osi köz-kórházat és felkereste dr. Takács Zoltán Igazgató-főorvost, aki előtj dr. (Somogyi tanácsos leszögezte ki-
I küldetévc voltaképpeni célját: az Egészségvédő Intézetet bevinni a kórház területére és itt egy külön venereás-osztályt felállítani." Ezzel csak a város járna jól, mert az Egészségvédő Intézetnek a kórházba való telepitése egy fillérjébe sem kerülne a városnak, sőt az állam által adott ?alvarsant bőséges meny-nyiségben bocsátaná rendelkezésre a kórházi betegek gyógykezeltetéséhez. Dr. Takács igazgató a legteljesebb megértéssel fogadta dr. Somogyi előterjesztését és utalt arra, hogy a kórházfejlcsztési progrn,in-< ban szerepel az orr-, torok-, gége-osztály, valamint egy gyermek • osztály felállítása, emellett azonban nem ejtették el a szemészet felálln tusának gondolatát, de a vcne:eáN beteg-osztály felállítása is sze/epel a programon.
Dr. Somogyi ezután felkereste dr. Kesztier István kíséretében dr. Krátky István polgármestert, akinek a felülvizsgálat eredményéről, helyszíni szemléjéről, valamint a-tapasztaltakról részletesen fceszil-molt, majd konkrét formában ismeretes előterjesztését tette meg az Egészségvédő Intézetnek a kórház.■» ba való áttelepítésére, illetve egy vencieás osztálynak a \'kórházban! való felállítására vonatkozólag, rámutatván mindazon előnyökre, a mik ezzel kapcsolatban n város közegészségügyérc vlá»\'hatók. LV. Krátky polgármester teljesen -magáévá tette dr. $*>mogyi tanácsosi javaslatát és ahogy értesülünk, a legközelebbi időién ebben az ügyben ineginduínak \'már a tárgyalás sok a belügyminisztéiium és a város között.
Városi Mozgó. Péntek és nombat t Izgalmas kémfilm I Méltó párj* az Árulók-nak LIDA BAAROVA szenzációs szerepe
Kém vagy!
Idegfeszítő kémdráma a világháború utolsó napjaiból. Szenzációs Ilim 1
Aktuális Fox Híradó Remek klséróműsor
ElAidásox köznap 5, 7, 9, vasár- és flnnepnap 3, 5, 7, 9-kor. Pénteken 5-kor llllétes Szombaton 3 kor Ketten egy jeggyel
300-700 Ilt. uj olász
duplagesztenyehordók,
700 -850 Ilt. uj tölgyfahordók,
18-85 lil. átdolgozott boros és sílrös ászokhordók Jutányosam kaphatók i
Dr. Nyeri Mezógaidaságt Ipar R.T.-nál Budapest, V., fiálvány-u. 22.
Telefon: 114—904.
Budátok, MÁV. III. si. raktár
Telefon: 269 -719. ixi
A minisztérium n legnagyobb készséget is áldozutosságot rnut ill;r a kérdés megoldására, most a váro-\'on múlik, hogy az Egészségvédő Intézet minél élőbb átkerüljön a közkórházbn és pedig mint tcljeren külön betegosztály, hogy az eddi. gieknél Is hatványozottabban szol. gAlja a város közegészségügyét.
(B. (?.)
hí oj Búkay film toalettjiii!
Az uj Bókay-Xllm. amely most készült a Hunniában, a „Mogvédtem egy asz-szoriyt" filmváltozata, nök számára készül elsősorban^^z asszony áll a csp-lekmény középporWában, női praktikák bonyolítják a történet fonalát, sok a női szereplő, még több a ruha, Igen fontos tényező tehát a gyártási vozér-knrban a toalettek tervezője. — Az uj film rendezője: Ráthonyl Akos a ma Kyar NlmgyártAa területén oly hamar jónovet szerzett lehel Márlát állította erre a fontos posztra, ő tervezte Lázár Mária, Mozoy Mária, Donáth Ági és u Bókay-vlgjáték többi női szereplőjének valamennyi Jelmezét
„Megvinni egy asszonyi"
■=• Kertlbutor egy peugőért
Egy garnitúra fonott kerti bútort Is lehet nyerni az egyházközség kultúrház-sorsjegyén.
INTEZETI szövetek, , ., ..........
IC FI PNfíYF Vásznak, önás. választékban kapható
ívci-EivuYti paplanok mm Bir ^^
•AtlAl KOBöMUi
493*. augusztus 20
Történelmi fllés
zajiolt Ic at ősi koronázó város: Székesfehérvár falai koz\'ttt, ahol a magyar törvényhozás kél háza együttesen alkotta meg az orszig-a lapító nagy és szent király cm. lí-kél megörökítő jubiláris \' törvényt, amely már ott a helyszíneli megerősítést nyert és kihirdette-i;z a nagyjelentőségű történelmi esemény voltaké|)en 1800-bun, a millenáris ünnepségek idején terv. b-\' vétetett s most került megváló, sitásra. Orők időkre fennmarad az emlékezete ennek az országgyűlésnek ói annak, amit ez a törlő, nebni jelentőségű üló> a magyar Corpus Juris gyara|>itására, a ma>-gjar lelkek egyező akaratával alkotott és az utánunk jövő nemzedékre drága örökségként ráhagyott.
Vasárnap Ismét NTE—-Zrínyi a Spltzer-kupáért
Alig csitultak el n vasárnapi mérkőzés utáni heves viták a Zri-nvi »jogos« győzelméről, már ismét egy kupadöntőről kell hirt átkunk. A Spitzer Antal emlékére alapított kupa döntőjében ugyanis az NTE ért a Zrínyi került szenite egymással. A két egyesület nem akar egymással széniben alulmaradni, s igv előreláthatólag Ismét heves küzdelem lesz, de ugyanakkor reméljük, hogy szép játék Is. Zrínyi vasár-napi győzelme nem teheti elbiza-* koík.ttá a Zrínyi híveit, mert az NTE Is játszott az első félidőben. Es ha akkor sikerül a csatároknak... Szóval érdekes lesz a mérkőzik mely vasárnap délután fél 5 órakor\' kezdődik, mig az előmérközést a Levente kombinált játsza a Vasutas c-apáttal a 3-ik és l-lk helyezésért.
Hasmütétek utáni időszakokban a régóta bevált, tisztán természetes „Ferenc Józsel" keseiüviz kitünö hashajtó, amely a fce\'ek tar talmit biztosan felhígítja azt csakhamar fájdalommentesen levezeti, — Kérdezze meg orvosát.
A magyar imádság
emlékünnepét üli ma az egész or. szág. A világ minden részéi).>1 összesereglett magyarok egy üli éneklik nz óhaza népével u Himnuszt. Nagykanizsa hizafias közönségének szive is dobbanjon össze ma ede a Deák téren a nemzeti ima, a Himnusz éneklésében, Kölcsey emlékezetében és zengje ez \'réves határainkat vissza, váltó fenséges egységes nemzeti akarattal: Megbűnhődte már c nép a multat és Jövendőt...
— (Lapunk legközeleabi száma)
hétfőn délután a rendes időben jelenik meg.
— (Szent István mise)
Szent István napján, szombaton délelőtt 10 órakor a feren^rendl plébániatemplomban hivatalos ünnepélyes szentml:e lesz. A hárompapos nagy-misét I\'. Bakos Ágoston mulatja be, az ünnepi szentbeszédet p. Cirftisz Viktorin plébános mondja. A hivatalos szentmisén megjelennek az ösz-szes hatóságok és testületek képviselői, az egyesületek és iskolák vezetői. — Ugyancsak tíz órakor lesz az ünno-pélyes Szent István istentisztelet a re. formátus és cvang. templomban is.
— (Áthelyezések)
A földművelésügyi miniszter Kovács Miklós m. \'kir. gazdasági felügyelőt október 15-i hatállyal Nugykanizsáról Hódmezővásárhelyre városi in. kir. gazdasági felügyelővé áthelyezte. Helyére Sziebert Gusztáv gazdasági felügyelő jön Szentgotthárdról, aki a Kanizsa városi és járási gazdasági felügyelői tisztet lálja el.
Lobogózzuk fel házainkat!
A holnapi nagy nemzeji ünnepen, Szent István király ünnepén lobogózzuk fel házainkat és ezzel is .jutassuk kifejezésre magyarságunkat és nemzeti érzésünket! Nem szabad, hogv egyetlen ház is legyen Nagykanizsán, ahol zászlódisszcl ne hódolnának első szent királyunk emlékének! A magyar becsület parancsa e/.j \'
- (Eljegyzés)
t\'ngár Anikót Nyíregyháza) elje-gyezle Bfldcr Sándor.
— (Baross hlr)
Tisztelettel értcnitcm a tagtársakat, hogy üzleteinket vasárnap zárva tartjuk. Elnökség. (:)
1— (A tüdőbeteg-gondozó Intézetben)
a szokásos rendelés ismét megkezdődött.
- (Az OMKE)
elnöksége közli, hogv ugy Szent István napján, mint vasárnap az üzletek egész napon át zárva lesznek, (:)
- (Füszerkereskedök)
árjegyzéke folyó lw> 22-ével átve. hető Neu Pál szakosztályi elnöknél. 1 darab 20 fillér. (.)
— (A szegény diák részére)
N. N. és S/.nb<\'> Győző t -1 pengőt küldött be szerkesztőségünkbe.
— (Kivetette a Balaton)
Balatonmáriánál — mint részle\'escn beszámoltunk — vasárnap vizbefulladt Horváth Anna fiatal pécsi leány, aki vőlegénye társaságában csónakázott a. szerencsétlenség alkalmával. Akkor hiába kerostók a holttestet, nem talál, ták meg, most kivetette a Balaton. Hozzátartozói Pécsre szállítják éi olt temetik cl.
« A Dohányjövedéknek mai számunkban megjelent stílusos hirdetésére, inely a kitűnő Sport, Balaton 8 Szent István szlvarkákat és a zamatos Rex szivart ajánlja, felhívjuk olvasóink figyelmét.

Horthy Miklós
kormányzó keresetlen, közvetlen szavakkal, de egyenesen lélekbelátó szellemi erővel fejezte ki a külföldi magyarok előtt, .mit érez a magyar nemzőt a Szent István, jubileum magasztos ünnepségén. Valamennyien önbizalmat, re. mén\'yt ós friss erőt meritlietünk Magyarország kormányzójának fel emelő szavaiból .A magyar faj életereje a végzet által rcámért súlyos sorscsapások alatt nem tört meg és ez a nemzet a nehéz megpróbáltatások és lemondások közepette csak acélosodik, dolgozik keményen és épiti egykori nagyságú romjain az uj, boldogabb országot és alkot értékeket uz egész emberiség javára..
Autóbuszjáratok az augusztus 28-ikl zalavári megyei díszközgyűléshez
Illetékes helyről nyert értesülésünk szerint a vármegye törvényhatósága által augusztus 28-án Zalaváron tartandó díszközgyűlésre a MA VAUT kl-rendelségc megfelelő uulóbuszcsatU*« kozásröl gondoskodik.
Fs pedig a Nagykanizsáról Keszthelyre 7 órakor, valamint a Keszthelyről Zalaegerszegre 7 órakor és a Zalaegerszegről Keszthelyre 7.05 órakor induló autőbuszjáratoklioz.
Az ünnepség l>efejeztével ugyancsak gondoskodás történik, hogy a diszkó*, gyűlés helyszínéről a zalaegerszegieknek a Keszthelyről 15.05-kor induló autóbuszhoz (Zalaegerszegre 15.17 órui érkezéssel), a keszthelyieknek pedig kb. 11 órai érkezéssel autóbusz csatlakozásuk legyen.
— (Villám vágott a távvezetékbe)
Zalaegerszeg tegnap ismét egész éj. szakára villany nélkül maradt. A vihar következtében a villám 4 helyen belevágott u táv-"fl vezetékbe, a szerelök csak 4apj derékig érő vizben és sár-ggxL ban emberfeletti munkával tudták hajnalra kijavítani a vezetéket. — A villám Erzsébelhe-gyen két tehenet is agyonütött.
— (Őrizetbe vett gyilkos)
Lapunk tegnupl számában megírtuk, hogy Kadarkuton Varga István önvédelemből egyetlen fejsz-e csapással agyonütötte dologkerülö fiát. A csend, őrök a gyilkos apát megbilincselve bekisérlék a kuposvári törvényszék fogházába. ElőrMes letartóztatásba he-lyczték, a vizsgálóbíró kihallgatása után dönt további sorsáról.
— Butc.. kiállításunkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln bútoráruház
Mulin, bon diliubnr
Lacika papája
Lacika papája megkérdi a tanító ural, hogy van megelégedve a fiacskájával?
— Elég jól tanul — mondta a tanító — csak rémesen sokat hazudik.
Mire a Lacika papája Igy szól fejcsóválva:
— Nem értem ... A jelesé-gemtót nem tanulhatja, mert az sohasem hazudik. Én pedig egész nap nem vagyok oll-hon :. .
Városi Mozgó Uj magyar film! Vasárnaptól szerdáig!
Dr. Bókay János nagysikerű vígjátéka. Páger Antal, Bezel lárla és Lázár lárla szenzációs Hímje:
Megvédtem egy asszonyt
A szereplő partnerek ■ magyar színpad ünnepelt kiválóságai. ElAadások i vasárnap 3, 8, 7, 0, hétköznap 5, 7, B-kor. Vasárnap 3-kor, hétkSznap B-kor fillér**
a
ÉAfcAl w«li:(wn»
1938. aügtiazfas 20.
Áyytoll, pehely.
Kelengye, ptnzló, izállodi, Intéztll isy-nemdekhcz, higiénikusán kutlve ajialok
fehér fosztott libatollat
2210 kilónként P 2-50-4ÓI.
Szállítás 5 kiló- csomagokban bérmentve utánvéttel.
Roiner Gyula
ágytollűzeme Kiskunfélegyháza.
Az angol-arab összetűzések legsúlyosabb harca
Jeruzsálem, augusztus 19 Akkóból érkező jelentések szerint ujabb zavargások törtek ki. Az angolok repülőgép (p gépfegyveres osztagokat küldtek uz arabok leverésére. A A harookbun uz arab szabad csapatok emberei közül 13 életét vesztette,, az angolok közül egy katona meghalt, egy tiszt és 3 katona megsebesült, A liatóságok minden intézkedést megtettek a további zavargások elistására.
Jeruzsálem, augusztus 19 Az Akkó melletti ütközetről még csak most érkeznek részletes jelentések. Eszerint ez a^harc az arai>.angol összetűzések óta az egyik-legsúlyosabb volt. A heves útközeiben uz arabok harminc halottat és sok súlyos sebesültet vesztettek. Különösen az egyik angol gép bombázása okozóit súlyos veszteséget.
Az angolok vesztesége két halolt és nyolc sebesült. A liarcokbau elesett az arabok egyik vezére is.
Mint jelentik, az arabok először visszaverték a kivezényelt manchesteri ezredet és az angolok csak a .segélycsapatok ós a repülőgépek megérkezte után tudtak győzni. Egy angol repülőgép is megrongálódott a liarcokbau. _
Agyonlőtték a kínai titkos rendőrség főnökét
Sangháj, augusztus 19 r.sütörlökőn merényletet követtek cl l.uJLienkvei, a nemzetközi negyed kinai titkos rendőrségének főnöke ellen. Több ember mintegy busz lövési adott le a rendőrfőnökre, aki hat golyótól találva holtan rogyott össze. Lulienk-veit okolták több terrorista lelartöztu. tásáért. A nemzetközi rendőrség ugyan is lmdjáratot inditott a .Sárga ut> nevü kínai titkos társaság ellen. Ku-cechaot, aki vezető állást töltött bo a megújhodás kormányának ogyik titkos osztályán és aki a Ilankuu elleni terrorista tevékenységeket irányította, letartóztatták. A rendőrség sok okmányt, fényképet ,és útlevelet foglalt le, amelyek világosságot derítenek bi. zonyos terrorista csoi>ortok, különösen pedig a .Sárga ut- társaság szerve-zetéie. _
Vérhasjárvány Tolnában
Szekszárd, augusztus 19 Liedermeicr Pál uradalmában súlyos vérhasjárvány ütötte fel a fejét. A gazdasági cselédek közül eddig 14 megbetegedett, u majort teljesen cl-, zárták, a Hej jSs tejtermékek értékesítésétől az uradalmat eltiltották. A Jiu. lóságok u környéken a szükséges intézkedéseket meglelték a járvány továbbterjedésének megakadályozására.
A skót aggodalma
— Rémes arra gondolni, ha ez a függóvasut most leszakadna velünk.
— Nekem volna ez csak Igazán rémes: én retúrjegyet váltottam.
JilíuiM, fcsijr MuMr
— (A jószlvflek figyelmébe)
A Zalai Közlöny évekkel ezelőtt akciót inditott egy szegény sokgyerino. kes család beteg gyermekének gyógypedagógiai taníttatására. A fiu a társadalom jószívűségét azzal hálálta meg, hogy jelesen végezte az évet. Az idén is szükség volna a közönség támogatására. Az útiköltséget a város fedezi, de ruhanemű kellene az intézetbe való elhelyezéshez. Kérjük a közöpséget, akár fehérneműt, akár felsőruhát vagy pénzsegélyt adjanak u szegény fiúnak. Az adományokat a szerkesztőség^ továbbítja.
A hinterlandját veszített Nagykanizsa nehéz harciban a mindennapi kenyérért, megélhetésért: kétszeresen íontos, hogy a polgárság és mindazok, akiket egzisztenciájuk, lüvatásuk.. meg. élhetósük Nagykanizsához köt, minden szükségletüket, megrendelésüket, vásárlásukat nagykanizsai kereskedőnél, nagykanizsai iparosnál, nagykanizsai vállalkozónál eszközöljék. Hogy minden fillérünkkel segítsük azokat, .ukik itt élnek, itt közterliet viselnek, velünk együtt sorsközősségben a liatárvárossá lelt Nagykanizsa minden küzdelmét, nehézségét szenvedik. Hogy filléreinkkel erősítsük kereskedelmünkét, iparunkat, vállalkozásainkat, hónuk -itlá nyúljunk, megélhetésüket elősegítsük,
megrendeléseinkkel munkaalkalmat te. remisünk és igy a helyi gazdasági élet fokozottabb vérkeringését, lüktetőbb életét lehetővé tegyük, előmozdítsuk.
Becsületbeli kérdés ez mindenki számára, aki Nagykanizsán lakik, ilt él és a nagy kanizsai család kötelékébe tartozik. |
Egyetlen fillért no adjunk, no vigyünk, ne vásároljunk másutt, idegen, ben. Minden fillér, minden pengő maradjon itthon, Nagykanizsán. Minden vásárlásunkat, megrendelésünket juttassuk nagykanizsainak. Tegyünk fo-gadalmat:
Nagykanizsai osak Nagykanizsán vásárol!
Egyetlen fillér se vándoroljon ide-genbo, más városba..
lizt a célt szolgálju nagy meleg^ég-
Szahértelem
Pali bácsi ruhaszövetet vásárolt és mutatja a fiának.
Ez vizsgálja a szövetet:
— Kitűnő, elsőrendűi — kiált föl végre elragadtatással.
— Ostoba frátert — kiált rá apja dühösen — hiszen te a szövet fordítottját nézed.
— Persze, de engem ez érdekel, mert a ruhát én mindig csak kifordítva kapom meg.
— Száz fillér egy fényképezőgép,
ha megnyeri uz egyházközség kulr tur ház-sors jegyén.
gel a Benedek Ilezső szerkesztő kiadá. sában összeállítás alatt álló
Nagykanizsa beszerzési forrásai
cimü munkája, amely a vásárló és fogyasztó közönség kényelmére és tájékoztatására nagy példányszámban kiadás alá kerül és mindenütt ott lesz, figyelmeztetve a nagyközönséget a lokálpatriotizmus törvényére: Nugy-kanizsai csak Nagykanizsán vásárol és rendel! Másrészt utmulató akur lenni, hogy a közönség minden tel. jesitöké|>es kereskedőt, iparosi, vállalkozót egy pillanat alalt megtaláljon.
A vásárló közönség megtalálja a szükségelt kereskedőt, iparost, viszont a nagykanizsai kereskedő megrendelőt, vevőt, vásárlót, piacot szerez általa. Kapocs ez a fogyasztó és pluc között, u megrendelő, vásárló és kereskedő, iparos közölt.
Cégek, kereskedők, iparosok, vállalkozók, akik a .Minden fillér ma. radjon Nagykanizsául, ukcióban részt venni akarnak és .Nagykanizsa beszerzési forrásai, könyvben cégük ismertetését, vagy hirdetésüket ieakar-ják adni, tegyék azt mielőbb a kiadónál: Benedek Bezső .szerkesztőnél. Minden kereskedő, iparos, vállalkozó részére megbecsülhetetlen a .Nagykanizsa beszerzési forrásai,- mert megrendelést, vásárlást, munkát, kenyeret, megélhetést, boldogulást jelent számára.
Eladási hirdetmény.
A Herkules Téglagyár R. T. Nagykanizsán megszűnik, tehát olosó, IsazAllitott árban sürgősen eladja 3317
tégla és tetőcserép
készletét.
Eladja továbbá gyári berendezéséhez tartozó kövelkeiö tárgyakat: satuk, (Illők, fujtató, stb., gépszijak, talicskák, targoncák, fa- és vaspallók, azáritó rámák, valamint az olt használatban volt összes szerszámokat.
Felvilágosítást ad: Grünfeld Miksa, Kinizsi-utca 5., telefon 4-91.
Egymásba szaladt két vonat
Lúgos, augusztus 19 A pályaudvaron összeütközött két i-Jzemélyvjrjjruit. A"/ egyinJásba szaladt vonatok podigyászkocsija és a két következő .személykocsija kisiklott, szerencsére azonban halálos áldozatot nein követelt a szerencsét lenség, ölen súlyosan, 22-en pedig könnyebben meg.\\el>e.sültek.
A Magyarok Világkongresszusának záróülése
Budapest, augusztus 10 A Magyarok Világkongresszusa ma délelőtt tarlolla meg ünnepélyes záróülését. Az első szónok Dezső Jj&nos, u bridgeporti szövetség elnöke volt, majd utána Korniss Gyula mondott záróbeszédet.
A vörösök kegyetlenkedései
Burgos, augusztus 19 A nemzeti kormány kínevezett főügyésze most tette közzé azokat a bűncselekményeket, amelyeket a vörösök Cöstelkm elfoglalása előtt elkövettek. városban a kivégzettek száma 350, eddig 78 megcsonkított holttestet talállak meg. A Város egyetlen bűne az volt, hogy a Friuíco kormányhoz húzott.
összeírják a sokgyermekes anyákat
Budapest, augusztus 19 Az EPOL elhatározta, hogy az egész országban összeirjn a sokgyermekes anyákat és kimutatást készít ezekről. Felhjvassal fordul ezért a magyar anyákhoz, hogy jelentkezzenek az Epol vezetőségénél \\ egy lapon, akár közösen is: Budapest, Veres Pálné utca 9. f
Naptári Augusztus 20. szombat Kom. kat Szt. István kir. Protestáns István kir. Izr. Ab hó 23. — Augusztus 21. vasárnap. Rom. kat, Sant. Franc. Prot. Sámuel. Izr. Ab hó 24. — Augusztus 22. hétfő. Rom. Kat Timót. Protestáns Menyhért. Izr. Ab hó 25.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a „Mária* gyógyszertár éa a kiskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egésx nap nőknek.)
Vasárnapdélutáni programmunk, megnézzük
Schütz kirakatalt
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy raktáron tartok minden nemes köböl készült síremléket, ugy
ÉrváiuÉ, orániti és miül
a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelben.
Továbbá készítek és vállalok e szakmában mindennemű temetői munkákat, úgymint
sírbolt, sirkeret
készítését termés- és műkőből.
Kérem a nagyérdemű közönséget, mielőtt bárhol vásárolna, szíveskedjék felkeresni és a raktáramat megtekinteni. o>5
Szives megkeresést kérve vagyok tisztelettel
Kovács lózsef köíara^ónie8,er
Király-utca 33 sz.
Nagykanizsa, Telefon 615
FlflT-automobilok
Topolino 500, Balilla 1100, Balilla 1500
kSrzelképviaelete és bemutató kocái i
Schlesinger Gyula vaskereskedőnél
Nagykanizsa, lirzsébet-tér 18. Telelőn 289.
Minden fillér maradjon Nagykanizsán
1938. augusztus 20
ZALAI KÖZLÖNY
Alapilva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
#
51 éve élvezzllk vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy üzlettel az ország különböző
városaiban! #
r w
HALOK, EBEDLOK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRP1T0SÁRÜK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
Nagykanizsa megyei város
polgármesterétől.
Hirdetmény.
A fodrásztlzlclek augusztus 19-én, pénteken esle \'/a10 éráig nyílva tarthatók.
Nagykanizsa, 1938. évi aug. 19. un Polgármester.
18456/1938.
Árverési hirdetmény.
A malomi dűlőben lévő 471 négyszögöl szántóföldet folyó évi aug. hó 25 én d. e. léi 10 órakor, a helyszínen larlandó árverésen bérbeadok.
Bővebbet a v. gazdasági hivatalban.
Nagykanizsa, 1938. évi aug. 17. a,, Polgármester.
18454/1938.
Árverési hirdetmény.
A háromkereszli dűlőben lévő •zánlólöldel folyó évi auguszius hó 24-én d. e. 11 órakor, a helyszínen nyilvános árverés utján bérbeadom.
Bővebb felvilágosítási a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizia, 1938. évi aug. 17. nn Polgármester.
..Dolgoztass, honn ipztal"
APRÓHIRDETÉSEK Apróhirdetés dl|a valérnap és ünnepnap 10 uólfl 80 fillér, minden további iió 6 fillér, hélköinap 10 n4lg <0 fillér, minden lovébbl szó 4 fillér. LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG 5 azobis, ffhdóazobás komfortoa lakái és garage nov. l-re kiadó Ba|za utca 6. 2261

ALLAS karosak kélszobáa loldiiinte. lakisi város belterületén. Orizág magkereskedés 2280 József fóherceg-ut 48. az. házban ulonnán épUII háramaeokáa, komlorlo. lakás november l-re kiadó. 2288
Álláit változtatná löbb évi gyakorlatul bírd, nu«|udi.lgl inhalál végzett. 28 áve., níltlen lialilembcr. Címeket a kiadóba kér. 2243
Szeptember l-re ügyei bejárónfit keresek. Vermea, Klilaludy-u. 17/c. 2282
MARGIT FÜRDŐ Caengery-ut 19. Mérvény kádfürdők Tyukazemvégáa W Nyitva minden nap.
ADÁS-VÉTEL
Karélipárok kedvezi részletre legolcsóbban kaphatók Vnjdo vaskaroo-kedéaben. 1852

KÜLÖNFÉLE
Fürdószoba-caempe aludó. Clm a kiadóhivatalban. 2262
összkomfortos, ötszobás hallói, kertes magánház azonnalra kiadó. Ugyanott eladó két gyönyörű pálma ós bútorok. KUfaludy-u. 20. 2279
Legmodernebb hengerróvátkolóval, eaz-tergapaddal felszereli gápmUhalyamal haláleset miatt bérbeadóm, esetleg eladom. Öav. Berghotlerné, Zalaegerszeg. 2275
Ügynökkel dolgozó kereskedők figyelmébe 1 Malorkarákpár oldalkocslval (4 üléses) áru Is szállítható, eladó. Bó-vebbet Sípos, Fó-ut 12. az. 2283 Hévízre áramvonalas hatszemélyes autó olcsón bérelhető. Kaufmann Manó. Telefon Állomás 2 22. 1848
Frank mérlegkéazilA llzem telefonszáma 509. 2254
Polgári Iskola IV. osztályának kóny-velt |ó állapotban megvenném. Clm a kiadóban. 2286
100 vagy 180 birkával októberre falsa juhásznak ajánlkozom. Magyar Imre, Hahót. 2205
Sa|át terméatl kerecsenvi aiilall fehér bor és anfall siller (vörös) bor lllerenklnt kapható o termelőnél Ciengery.ut 19. az.
Vlzvazatékat sajátkezUleg szerel\' és Javít — Jerauaek, Erzsébet-tér 18., telefon 526. 2099
Hölgyeim! Ismét kaptam legújabb kézl-munka mintákat, fillérekért kifogástalanul elórajzolok, Böhmné, Zárda-utca 2276

HÁZ ÉS INGATLAN
Mindennapi levelezésből összegyűjtött bélyeget, régi vagy uj tömegeket, magyart és külföldit, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarlls Lajos, a Zalai Közlöny f. szerkesztője. Érdeklődni lehet telefon 78. iz. vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra között.
Alsóaánc 160. számú háa 2 hold tőiddel eladó. Bóvebbet ugyanott. 22Í8
Rózaa-utCá 29\'s. ház kerttel azakad-kéaböl eladó, adóuág álvehetó. Bóvebbet Papp falván Tekkl-ut 8. 2151
A Zalamegyeiek Budapesten
Kiioliiiíalioi
Hákóozlut BS.
Pompás uj kávéháza. János-vltéz söríizójo, fiyönyörtl tállkurtjo a lóvá-ros tátvAnyoiwáRa. Olcsó, kényolnnw szobák, ntrtnj .is poazló-Ár&k. CljíAny: szeRedt Farkao Jóska. Jszz-tAnc: Vlrány swlng-orcliestra.
Próbálja itt nmtt 5i is I KTHNM.
Ennyi ugye nem sokI Pedig csak ■ennyibe kerül egy apróhirdetés a Zalai Közlönyben és egész nap, jó időben, rossz időben 30.000 embernek kinálja a hirdető áruját és üzletét! — Nem tenne Ön is egy próbát?
BAtAI KÖZLÖNY
1938. augusztus 20
Gabona csávázószerek
Porpácok: Nedvospácok : Jtrzópác Bigriol Porzol Higozin
Tillantin Tillantin
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Matrágyáki Péti-Só
Ámw. szuperfoszfAt 40%-os kállai Néaztnltroaén Thomaaaalak
kg ként, zsák-számra és waggon-tételekben.
FUTORi
vegyttizta szénsava* takarmányméiz.
PEKKi
„D" vitamin késxltmény. Beszerezhetők:
orszAo József
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
19562/1938.
Tárgy: Az országgyűlési kfp-viseloválasztók névjegyzékének az 1938. évi XIX t.-c. alapján való e\'sö Összeállítása.
Hirdetmény.
Az 600/1938. B. M. sz. rendelet 15. §-a alapján közhírré teszem, hogy az országgyűlési képviselő-választóknak az 1938. évi XIX t.-c. alapján Összeállítóit név|egyzékter-vezetei 1938. évi augusztus hó 21-151 augusztus 31-ig közszemlére lesznek kitéve. A közszemlére kitett névjegyzéktervezetek a Városháza II. em. 29. sz. hivatali helyiségben d. c. 8 12 óráig megtekinthetők ésd. u. 2-1ŐI 6 óráig lemásolhatók.
Közhírré teszem továbbá, hogy a névjegyzéktervezetek 1938. augusztus 22-tól augusztus 31-ig a nagykanizsai kir. járásbíróságnál is közszemlére lesznek kitéve, ahol a hivatalos órák alatl a névjegyzéktervezetekel bárki megtekintheti és arról a megállapított dijak előzetes lefizetése ellenében teljes, vagy részleges másolatot kérhet.
A névjegyzéklervezet ellen a közszemléié tétel ideje alalt felszólalással lehel élni a központi választmányhoz. A névjegyzéktervezetbe történt jogosulatlan felvétel miatt bármelyik választó, a kihagyás miatt azonban csak maga az érdekelt szólalhat fel.
A felszólalást élőszóval, vagy Írásban hivatalomnál kell elöter jeszteni. Az előterjesztett felszólalást a felszólaló Indokolni tartozik és egyúttal mellékelni, Illetőleg bemutatni köteles a felszólalásban előadottak Igazolására alkalmas okirati bizonyítékán.
A névjegyzéklervezet ellen beadott esetleges felszólamlások benyújtásuktól kezdve 1938. évi szeptember hó 5-ig Városház, II. em. 29. számú hivalali helyiségben reggeli 8 órától déli 12 óráig szintén közszemlére lesznek kitéve.
A felszólalásokra a jelen hirdetmény 3-ik bekezdésében említett érdekellek a közszemlére tétel ideje alatt Írásban észrevételt nyújthatnak be.
Az észrevételek előterjesztésére a felszólalások benyújtására vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Nagykanizsa, 1938. évi aug. 16. a» Polgármester.
A tétel ÁLL üzlete MEGY
FUT
ZALAI KÖZLÖNYBEN!
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
ujbó! beszerezhető
lapunk nyomdájában
Férfi ingek

. . ». P-ial
Trlkóaalyem 4.30 .
Poupttnall . .
Rfivld alrtnadzág 1.20 ..
Trikó-selyem női tehér-nemdek és harisnyák
nagy választékban, mélyen leszállított
Szezonvégi
árakon
Brónyai Divatház
Horlhy Itklós-ot 1.
Ofcsénhjjot nafta moziban
szcrakozTialik
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvést!
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerüli olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Megtanítom fényképezni!
Fényképezőgépet 6x9 cm. nagys.
(nagyon szép képeket készíthet vele)
már 10,— pengőtől vehet,
drágább gépek 6-I2 havi részletfizetésre.
I tekercs Perutz 6x9 film iiUPí^o
Szabó Antal sportüzletében.
ZSAK
PONYVA GAZDASÁOI KÖTÉL LÓPOKRÓC, ZSINEO
Állandó nasiy raktár uj éa használt zsákokban
oazdasAOITO UÍrSCh éS SzeSÖ
legelőnyösebben vásárolható ® ® TiSíK" I
Nagykanizsa megyei város „ polgármesterétől.
18455/1938.
Árverési hirdetmény.
A vágóhid déli oldalán 762 négyszögöl nagyságú ingatlant folyó évi augusztus hó 24-én d. e. fél 11 órakor tartandó nyilvános árverésen, a helyszínen bérbeadok.
Nagykanizsa, 1938. évi aug. 12. ■as, Polgármester.
18459/1938.
Árverési hirdetmény.
A vágóhíd melletti és a sipa-dombl szántóföldekéi folyó évi augusztus hó 24-én d. e. 10 Arakor a helyszínen bérbeadom.
Nagykanizsa, 1938. évi aug. 12. 22M Polgármester.
19704/1938
VersenytárayalásI blrdetés.
József főherceg laktanya kocsiszín épületének részben lóistállóvá való átalakításával kapcsolatos kó-mives, ács és bádogos munkálatokra nyllvánoi Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az alánlatokat a feltételekben megadott címzéssel I. évi augusztus 29-én déli 12 óráig > polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiírási művelet hétköznapokon d. e. 10-12 óra közölt a v. mérnöki hivatalban megtekinthető ék beszerezhető.
Nagykanizsa, 1938. évi aug. 17. 2jM PolgármeBter.
K 4080/938. sz.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt Ingóságoknak az 1927. 600. P. M. sz. H. ö. 63-71. § al értelmében eszközlendö nyilvánoselárvereléséröl.
A végrehajtást szenvedő neve: Kalmann Margit, fogtehnlkus.
Lakása: Nagykanizsa, Klnlzsl-u. 46. sz.
Az első árverés helye: Nagykanizsa, Erzsébet-tér 11. sz, a. Árverési csarnokban.
Az első árverés Ideje: 1938. év augusztus 23-án d. e. 10 óra. A második árverés helye: u. o. A második árverés Ideje: 1938. év szeptember 1-én d. e. 11 óra. A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként: 1 drb arany karkötő 50 P, I drb arany női karkötő óra 50 P, ösz-szenen 100 P.
Arveréat falutalak:
1 Az első árverésen az egyes ingósá-
?ok csak akkor fognak e\'adatni, ha a becs-rtéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2 A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul la, a legtöbbet igéidnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő állat fizetendő a forgalmi adó éa az esetleges fényűzési adó is.
Kelt Naíykamz a, 1938. augusztus hi 5. napján.
Bernáth Jenő
2281 megb. v. végrehajtó.
Kiadja: „Ktzgazdaaágl R. T. Nagykaalzia". Fotelöi kiadó: Zalai Kárely. Nyomatott: > ,,KOl|eidaaágl «. T. Nagykanizsa"
nyaaidá|ában. (Nyomdáért telel: Zalai Kárely.)
fBm Évfolyam 188 Mim. N.gykanlwa, 1988 augusztut 23 kedd
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY

minden hftköziup délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára : egy hóra a pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
A MMMOh, álSUuvJfi. Vük
sorozatos ünneplés és káprázatos pompa közepette találkozott ma Hitler kancellárral A kormányzóné „Prinz Eugen"-ra keresztelte az uj német cirkálót — Leírhatatlan lelkesedés kiséri a magyar vendégek útját — Egyórás hajóparádé és tízórás flotta-
gyakorlat Kiel-ben
Budapest, augusztus 22 Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója Hitler vezér és kancellár meghívására szombaton este feleségével, vala* mint Imrédy Bé\'amini z\'erelnökkel, Kánya Kálmán külügyminiszterrel és Rátz JenÖ honvédelmi miniszterrel együtt Németországba utazott többnapos tartózkodásra.
A( Keleti pályaudvar feldíszített csarnokában ünnepélyes búcsúztatás volt.
Bécs, augusztus 22 Vasárnap délelőtt háromnegyed-10 órakor futott át a kormányzó kü lönvonata a határon a birodalmi y tfalssal díszített hatalmas oszlopos* díszkapu között. Már a közbeeső fal vaknál is zeneszám és hatalmas tö-megek várták a vonatot, de
de az elsfl ünnepélyes fogadtatás Bóosben
volt, ahol nemcsak a pályaudvart* de a városon átvonuló pályatestet i.s magyar és, német elmerek é9 zászlók szegélyezték gazdagon.
AJ Magyar Himnusz hangjai mei* \'ott befutó vonat magas vendégél elsőnek Seyss-inquart birodalmi helytartó üdvözölt*1, aki tolmácsolta Hitler kancellár üdvözletét is. A kor
m^nyzó ezután ellépett a kivezés nyelt díszszázad előtt, majd fogadta a magyar követet és a katonai attasét. akik bemutatták néki az előkelőségeket. A vonat rövid tartóz-\'kodás után a tömeg lelkes &> meleg ünneplése közben tovább haladt a Keleti tenger felé.
Végig Németországon a Keleti tengerig
Linz, augusztus 22 Délután 2 órakor ért a különvonat Linzbe, ahol a kormányzói pár villásreggelizett. Vendégül látta ezen a díszkíséret tagjait is, akik Bécsben ugyancsak felszálltak a különvonatra. |
Lobogódisz. ünneplés és lelkesedés1 kisérte a magyar államfő útját ezután végig a volt osztrák állomásokon.
Passau, augusztus 22 A1 régi birodalmi határnál rend kivül nagy pompával és lelkesedéssel fogadták a magyar vendégeket; mert itt léptek először némelbiro-cíabni területre. Bityf \'.népviselete ben, szűnni nem akaró lelkesedéssel ünnepelte itt a nép a magyar kormányzót, akinek különvonata (hegyed 5-kor futott be a pályaudj. varra. ;
A kormányzóné megkeresztelte a német flotta uj cirkálóját
Kiel, augusztus 2& A\' kormányzó különvonati este 10 óra előtt pár perccel hagyta el az utolsó bajor Ijíllomást, Hoíff-ntf és ma reggel (J órakor érkezett meg Kielbe.
A feldiszitett pályaudvaron Hitler kancellár fogadta a vezérkar élén a magyar államfőt, a kormányzóidnak pedig hatalmas rózsacsokrot nyújtottak át. A Himnusz hangjai után ellépett a kormányzó a díszszázad előtt, majd a öusati virággal, arannyal és zászlóval díszített külön csarnokon át a térre ment és fogadta a tízezernyi tömeg hódolatát-
Horthy "Miklósné és kísérete a magyar kormány tagjaival gépkocsira szállva indultak a Krupp gvár telepére, a keresztelés színhelyére, Horthy kormányzó Hitler kancolárral pedig hajóra szállt és igy közeli-tetlc meg a hajógyárat. Az érkezés után dr. Krupp, a Germánia hajógyár elnöke üdvözölte a telepre érkező magyar államfőt, aki leijei tábornagyi egyenruhában ment fel a biborszönyeggoi futtatott diszes emelvényre. A tömeg leírhatatlan lelkesedéssel ünnepelte a kormányzót
különösen mikor ellépett az ezer fehérbluzu, kemény vigyázban álló matrózok diszszá/^a előtt. Aíz emelvény körül szei;le. amerre c-ak a szem ellátott a kikötőben, körülbelül félmillió ember üdvözlő kar lengetéssei és hangos Heil-lel fq. gadta a Hitler kancellár előtt fi italos lendülettel és délcfcg büszkeség gel lépkedő magyar államfőt.
„Én megkeresztellek ..
Az emelvényen Seyss-Inquart bi rodalmi helytartó üdvözölte meleg szavakkal a kormányzót az ünnepi beszéd során, majd a Föméltóságu Asszony szava "hangzott fel :
— Én megkeresztellek téged : Pinz Eugen • x ,
A hatalmas, szürke acéltest, a félig kész uj cirkáló, abban a pillanatban, amint eltört falán a pezsgősüveg, megmozdult és előbb lassan, majd egyre fokozódó sebességgel siklott lefelé a csúsztató--állványon a tengerbe. A tömeg ezekben a fenséges percekben a Deutsch-land lied-ct énekelte, majd amikor a zászlókkai és füzérekkel dúsan fel díszített hajó nagy loccsantsál a tengerbe ért. egetvcrően ismét felhangzott a HeiÜ
A Prinz Eugen
A kormányzóié által Pinz Eugen-nak keresztelt uj hajó a legmodernebb német páncélos cirkáló lesz. Hossza 200 méter, legnagyobb szélessége 25 méter. Súlya kereken 10.000 tonna. Az ágyuk és a belső lőállások felszerelése még néhány hetet vesz igénybe, de ez már a vizén történik.
A színpompás látványt nyújtó kercsztelési aktus ulán Horthy kor. mányzó a Kielbe érkezett magyarok üdvözlését fogadta, majd a tö-
meg nieg-megujuló lelkesedése köbben az emelvényről a hadirokkan* tak sorfalához ment. Ellépett előttük, néhánnyal rövid beszélgetést is folytatott. < > f
35 000 német tengerész-hős
emlékének megkoszorúzása
A magyar és a német kormány tagjai ezután ismét gépkocsiba stólltak a kormányzónéval egye* temben, mlg Horthy kormányzó hajóra szállt, hogy Laboe-ba menjen a 36.000 hősi halált halt német ten. gerészek 70 méter magas, monumentális emlékművének megkoszorúzására. Horthy kormányzó a hatalmas emlékmű földalatti emlék, csarnokában -bronz koszorút helyezett az emlékoszlopra, amelyneW tetején díszes kötésű könyvben 31836 német tengerész-hős neve van e felírással: Érted haltunk meg!
Délután hajófelvonulás és nagy flottagyakorlat
Kiel, augusztus 22 | A tengerész-emlékmű rr.egkoszoru zása után délután 2 órakor Horthy kormányzó Hitler kancellárral ».és kíséretükkel a Grjlle őrhajóra szállt és végignézte a 130 hajóegységből álló német flotta diszfelvohulását-Az egy órán át tartó felvonulást a magyar kormány tagjai Funk és Ribbentropp miniszterekkel, valamint a többi előkelőségekkel a Nixe jachtról tokintetlék meg. A kormányzóné Físcher admirfálissal és kíséretével a Patria Iuxusgőzös-re szállt és onnan tekintette meg a felvonulást, majd utána a Vilmos császár csatornán át azonnal utnak-indult Helgoland felé. i
Horthy kormányzó és Hitler kancellár hajója a diszfelvonulás után szintén kifutott a nyílt tengerre. ahol megkezdődött a nagy flottagyakorlat. A nagy gyakorlat nappali és éjszakai részből áll és egész az éjféli órákig fog tartani
Horthy kormányzó és kísérete csak ezutftn követi feleségét Helgoland} felé, amely már szintén lobogó-díszben várja a holnap odaérkező magyar vendégeket. i
Mit Ir a világsajtó ?
• Berlin, augusztus 22
A világsajtó hosszasan foglalkozik Horthy kormányzó németországi aljával. Az összes német la|H>k vezető* helyen hatalmas cikkekben ós fény. ké|K)kben .számolnak bc uz ünnepié gekröi.
A francia sajtó világeseménynek mondja a látogatást és ugyancsak fényképekkel Ismerteti azl a lelkes fogadtatást, amelyben a magyar államfőnek Németországban ré^ze volt.
Itt említjük meg, liogy a mai ünnepségek színhelyéről, Kidről ós a la boci hősi emlékműről Iupunk fiatul segédszerkesztője, (iraf Ernő szeptem. ber 12-én délelőtt tart előadást u magyar rádióban.
A magyar fegyverkezési egyenjogúsítás Bledben
I Bled, augusztus 22
A kisantant értekezleten, amely tegnap kezdődött Bledben, a lapok értesülése szerint a következő pontokat tárgyalják le :
1. Magyarország fegyverkezési egyenjogúsításának követelése és a Magyarországgal való viszony.
2. A dunai hajózás ügye.
3. A kisantant és a Népszövetség
viszonya. r \'
A beavatottak szerint a sinajai megbeszélésekre hivatkozva a magyar kérdésben a légkör javult 6a ezt a Jugoszláviával való Viszony is elősegítette.
Bledbc érkezett egyébként Krofta is. aki a német—cseh viszony ügyéről fogja tájékoztatni az értekezletet.
Ealollbns Legényegyesfiietek országos gyűlése
Budapest, augusztus 22 Buda|)e.sten 300 Kalholikus Legény, egylet 500 kiküldöttel u vármegyehá-országos gyűlést taVlotl, amelyen vitéz Sukik Károly prelátus eJnökölt, aki a magát kereszténynek uCyező
szélső jobboldaliak ellen emelt szót. Bornemisza (íéza miniszter hangsúlyozta, hogy u kormány lovább halad a maga kijelölt utján és intézményesen valósítja meg a szoriális problémákat,
ÍACAI (fÓÍLöWV
1938. augmitm i>3.
Az Eurogasco uj olajfinomítót épít Nagykanizsán
irjá az egyik budapesti közgazdasági hetilap — A tervezett kétmilliós pesti távvezeték helyett három millió pengőbe kerül a kanizsai uj finomító
A Zalai Közlöny mindenkor elsőnek foglalkozott a Jispci olajfel tömésekkel ós az ezzel kapcsolatos \'tervekkel. Szomorúan jelentettük) azt is, hogy az olajat távvezetéken el akarják vezetni Nagykanizsáról és tőbb izben vezércikkben éti egyébütt is erélyesen követeltük, hogy Nagykanizsa körei kövessenek el mindent a határszéli Nagykanizsa érdekében. Most aztán n Budapesten, cfr. Barabás Béla szerkesztésében megjelenő » Magyar Lloyd* clrnü hetilap első oldalán vustugbe* tüs tudósításban számol be arróW hogy az Eurogasco mégis Nagykanizsán épiti meg az olajfinomítót.
Bár fenntartással vesszük a hirt, a Nagykanizsára nézve különös örömet jelentő cikket telj,es terjedelmében közöljük. Ezeket irja a •Magyar Lloyd« :
•Az Eurogasco uj olajfinomítót épit Nagykanizsán. — Kétmilliós olajcsővezeték helyett 8 millió pengős beruházással készül az uj finomító. — Az állami olaj felhasználása és "finomítása.
ismeretesek azok a sikerek,* amelyeket a lispei és a bükkszékl olajkutatások elértek. A\' jelenlegi eredmények alapján már nem nevezhető fantazmagóriának az a* elgondolás, hogy rövidesen belföldi olajkutak fogják fedezni az ország teljes szükségletét. Szakértői vélemények szerint, ha valami rendkívüli és előre nem látható geológiai esemény nem idézi elő a kutak elapadását, akkor számítani lehet arra. hogy Magyarország teljes olajszükségletét, ami körülbelül napi 60 gont tesz ki, belföldről lehet fedezni.
Ai lispei nagyszabású olaj lelet után különböző tervek készültek arra:vonatkozóan, hogv miként használják ki a feltalált földgázt és olajat és hogy mi képen tör^ ténjék n belföldi olaj finomítás Az első tervek szerint az olajat I csővezetéken akarták Nagyktíni-zsu állomására szállítani, majd pedig onnan tartánykocsikban u budapesti és almásflizitöi finomiJ tókkba. ASnikor íiz olajleletek ro-» hainosan szaporodtak, rájöttek ar ra, hogy a vasúti szállítás a jelenlegi felépítmények és kocsipark mellett nem felelhet meg é» elhatározták hogy kétmillió pengős költséggel csővezetéket létesítenek Ltepérői Bucftijpestre. AJ legutóbbi időkig tartotia magát ez a terv és megoldási módozat, mig a legutóbbi napokba" uz Eurogasco. vezetősége egészen uj elhatározásra jutott.
Szenzációként \' közölhetjük* hogy az Eurogasco magyar vállalata, az amerikai magyar olajipar saját, uj finomítót létesít u lispei olaj feldolgozására Nagykanizsán. A£ uj finomító bereiujezé sí költsége 8 millió pengőt fo$ kitenni, tehát alig egymillió pengővel többet, mint a tervezett csővezeték építési előirányzata.
A(e állami részesedésként szál 11 < tott olajat, úgyszintén a Bükk-székről származó olajat tovább-u ra is a Fanto fogja finomítani,
egészen addig, amig elkészül a Pétre tervezett állami krakkoló-telep.
Az Eurogasco önálló\' olajfinomító alapítását nagy feltűnéssel • és érdeklődéssel tárgyalják a szakkörökben, mert ezáltal az olaj és benzinkartel nem fog tudni tovtóbbra is döntő befolyás^ gyakorolni a magyar árftkrat Ugyanis az Eurogasconnk a ma-
gyar állammal kötött szerződése nkipján olyirányu kötelezettségei vannak, hogv a vállalat nem hagy hatja figyelmen kivül az államérdekeket. Miután pedig a ma* gyar állam, ugy a mezőgazdaság mint az ipíiri élet egyetemes ér-" deke az olcsó petróleum, benzin és olajár, tehát az uj finomító működésével az olcsóbb ára kJ korszaka fog kezdődni Magyarországon.«
Eddig szól a budapesti gazdaságpolitikai hetilap cikke, örömmel vesszük a hirt és hisszük, hogM Nagykanizsa vezetőkörei ezután kél szeres erővel lesznek azon, hogy n, fenti terv valóban kivitelne is kerüljön és mielőbb megépüljön Nagyi kaniz-án az uj olajfinomító.
Mazeum és könyvtárfejlesztés
Irta: dr. Makoviczky Gyula egyetemi asszisztens
Hjárom ówel ezelőtt csodálattal\' olvastunk a lapokban a pompás budavári ünnepségekről. Budfcipesl! közönsége Budavár felszabadfitásá-nak 350 éves évfordulóját ünnepelte. A Szent István évvel kapcsolatban Budapest, Esztergom és Székes fehérvár ült történeti emlékünnepet. Büszkén hirdeti a két utóbbi város 900 évet meghaladó fennállását.
Pár esztendővel ezelőtt Zrínyi ünnepségeket rendezett Kanizsa városa. Ezalkalommal befutott kultur-vonat ha nem is óriási mértékben hozott a város konyhájára, de mégis jelentősen növelte idegenforgalmunkat. 1
A szegedi dómtéri játékokat lassan az egész világ ismerni fogja. A pécsi ünnepi játékok .is mindjobban ismertek lesznek a nagyközönség előtt. Németországban minden történelmi .patináju városka és város rendez történelmi keretbe ültetett: szabadtéri előadásokat. Legtöbbnyi-re nem hivatásos színészek szerepelnek, hanem á város műkedvelő fiatalsága. Elég csuk Oberammer-gaura, Heldelbergre, Frankfurt n/M és Nürnbergre utalnom.
1910-ben városunk 3B0 éves török olóli felszabadulásának emlékét ül-hetnök meg ünnepélyes külsőségekkel. Sajnos, a világhíres Kanizsa-
várnak csak alapfalait tudnók megtalálni, ezek is olyan helyen fekÚsznék, hogy értékes épületeket kellene megbolygatni feltárásukkal. A külföldi és\' belföldi városok és várak, ha a mult építészeti emlékeinek feltárása ily nagy nehézségekbe ütközik, ugy muzeumot létesítenek és ott gyüjtSk össze a patinás emlékeket.
Ennek a gondolatnak nem én vagyok az első hirdetője. Ajz alapkövet Grünhut és Halis gyűjtései rakták le. Sőt ma már, hála a város vezetőségének ésdr Kerkay piarista tanár gondosságának,a gimnázium két termében eleg értékes anyagot találunk. Ez liezdctnek szép eredmény volt. r\'ife dr. Kerkay áthelyezésévei no\'íhcs\'ak a gyűjtés, hanem a rendezési munka is megakadt.
Szabadságom jórészét utazással és ezzel kapcsolatban muzeum és levéltár látogatásokkal töltöm. Németországban még a legkisebb városnak is van muzeuma és könyvtára és ezekben igen élénk kultur-éJet folyik.. Muzeum és könyvtárt egyesületek gondoskodnak az intézmények fenntartásáról. Az elszakított Felvidék legkisebb városaiban is van muzeum, sőt némelyikben kettő is: Selmecbányán v bánya-muzeum és az öregvár muzeumom
sötétkék gyapjúszövetek, csikós vásznak és pargetok, flanell takarók, paplanok, lepedő-vásznak f siffonok, fehérnemű anyagok.
Az anyagokat az intézetek rendelkezése szerint jó minőségben állitja össze;
Singé r József és Társa
Nagykanizsa.
Vizvezetékszerelést
garancia mellett kószit -
MENDLOVITS
Az alig 3000 lakosú Poprádfelkán Tátra muzeumot találunk. Felesleges megemlíteni Körmöcbánya muzeu-mát és levéltárát, a Krusznahorku-vár Andrássy muzeumát, stb.
ürömmel hallottuk, hogy az uj rendőrségi laktanya megépítésével felszabaduló városházi épületszárny egy emeletét polgármesterünk errf a célra szeretné szentelni. Polgármes terünk sok esetben anyagi erőt j9 meghaladó kulturtevékenységet f„iy tat. Most azonban kérjük, hogy » terv ne csak akta maradjon, avagy nemes gondolat, hanem minél előbb valósuljon is meg. 1
Impozáns volna, ha a jubileumi évre már nrognyithatnók muzeumunk és könyvtárunk kapuit, ahol részint Kanizsa és vidéke történelmi és néprajzi CTTOkeit és kincseit gyüjtenénk össze és ahonnan ré-szint kulturát sugároznánk ki. i Dómtérünk nincsen. De a jubileumi évvel kapcsolatban mi is rendezhetnénk egy kisebb méretű szabadtéri játékot, egypár előadásra teri jedőt. Témánk temérdfek volna. M vár kapitányai között szerepellek a hires Thury György, meg Bornemissza és nem utolsó Sorban Zrínyi Miklós. Ai visszafoglalási harcokban pedig nem szabad elfelejtkezni a Batthyányiak és tnkeyck érdemei-öl. Az ö hőstetteiket kellene feldől* gozznl. I \' f
A\' Szent István évet használom fel arra, hogy a város vezetőségét és közönségét figyelmeztessem . az 1910-es jubileumi évre, melynek ugy állithatnók a legszebb emléket, ha ünnepi hetek keretébe beállított, a vár történetét megörökítő szabadtéri játékokkal és egv örökké fennmaradó muzeummal hiegünncpelnők a jelentős évfordulót.
Aki túlsókat evett vagy ivott és ezért rosszul érzi magát, annak egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvit igen gyorsan és alaposan kitisztítja a gyomrát és a belelt és felfrissíti egész szervezetét. Kérdezze meg orvosát.
ID<S
Eső!
Prognózis: Élénk, helyenként viharos északnyugati, északi szél, sok helyen esi, esetleg zivatar, a hő továbbra is osökken.
A Meteorológiai Intését nagykanizsai megttgyelöállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 érakor: 22.4,+, ma reggol +1M. délben + 14.4.
Csapadék: 00 0 •%.
— N.ptári Augusztus 23. kedd. Kom. kat llonltl Fülöp. Protestáns Farkas-Izr. Ab hé 20.
Qyófjyszertárl éjjelt szolgálat e hó végéig n „Mária* gyógyszertár és a klskanlzsol gyógyszertár.
Gőztürdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétté, nerda, péntek délután kedden sfén nap ntkusk.)
1938 «ufluutai 23
BAL:AJ KOZUON*
s
Szövetkezeti alapon megszervezik a Balaton élelmiszerellátását
Régi probléma a balatoni nyaralóhelyek élelmiszerrel való egységes ellátása. Ma az élelmiszerek ára magas és a gazdatársadalom mégsem kap kielégítő árakat a közvetitök íj agy száma .miatt. A kérdés megoldlása most állomáshoz jutott.
A1 zalai jegyzők gyűlésén elhatározták a jegyzők, hogy kezükbe veszik az ügyet. Bizottságot küldtek ki, amely a Balatoni intéző Bízott-sággal és a Hangyával karöltve dolgozza ki a tervezetet és szövetkezeti alapon oldja meg az ellátást.
Mik/olics Ferenc dr. hévizszent, andfrási állatorvos, a mozgalom kez-deményezöje, előadta, hogy ma áldfatlan állapotok vannak. A fürdőhelyektől pár kilométerre 10 60 fillérért veszik az állatot, s ugyanazt a hust a fürdőhelyeken mégis* 1.60. 2.10 pengőért mérik. A primőrök ára is magas a közvetítés miatt. Almikor Budapesten a tök már 5 fillér kilónként, a Balatonon gyakran még mind\'ig 35 fillért kell érte fizetni. Ez árt mindien fürdőteiep-nek. mert hiszen a vendíég tová\'ob maracfna, ha olcsóbban élhetne. Aa elgondolás az, hogy a .szövetkezeti hálózatba kell bekapcsolnia fürdÖkf élelmiszerellátását. Al jegyzők ^szí-
vesen kapcsolódnak be ebbe a munJ kába. mert ezzel a falu fejlesztését és gazdasági megerősítését szolgálják. A megoldás a fogyasztó és termelő közös érdeke. Á fogyasztó olcsóbb árut kap, a termelő pedjg magasabb árat ér el. Példia erre a hévízi csendőrgyógyház ellátása. Kisebb keretek között maga végzi a beszerzést, s az eredmény. hogy 50 százalékkal olcsóbban vásárol, mégis 15 20 százalékkal magasabb árat nyújt a termelőnek.
A1 tervezet szerint az első be-szerző központ Hévízen lenne, 50— 100 kilométeres körzetben végezné a beszerzést és irányítaná az élelmiszerek elosztását a Balaton min^. két partjára: Később tpvább mennének és ujabb l>cszerző központokat állítanának fel a Kapfctfvár—i pécsi Ivonal, valamint a győri vonal szfeunára. Igy fokozatosan szinte az az egész Dunántult bevonnák a Balaton olcsó élelmiszerellátásába. A szövetkezeti megoldásnak nagy nemzetnevclő, jelentősége is lenne, mert ha a cazciának a szövetkezet megmutatja a piac igényeit, akkor a gazda azt a cikket termelné, a mit a oiac igényel, kiván. így valósulna meg a helyes, irányított gazdálkodás.
Hogyan Jutottak olcsón tűzifához Nagykanizsán
Kocslszám lopta az uradalom Táját egy hűtlen alkalmazott — Kanizsán kapkodva vásárolták az emberek az olcsó tüzelőt — Gabonatolvajlás gyanúja miatt került az ügyészségre a nagyban dolgozó fatolvaj
Nagykanizsa Szent István-flnnepe
Nagykanizsa hazafias közönsége a nagy nemzeti ünnepen szintén kitett magáért. A város zászlódiszt öllólt, minden templomban fényes ünnepi isten tiszteletei tartottak. A honvé<lség is nagy melegséggel ülte meg u nemzeti ünnepet. A plébánia-templomban az ünnepi hivatalos istentiszteletet p. Bakoss Ágoston fercncréndi hillunár végezte, mialatt a kóruson az egyházi énekkar alkalmi énekeket adott elö (iazdag István kántor vezetése alul. Az ünnepi szentmisén részt veti u hhiatalos város, a honvédség, a képvi. selőtestület, az összes közhivatalok és testületek vezetői, egyesük: lek, szerve, zeiek nagy számban és a hivek soka. sága, melyek teljesen megtöltötték a virágdíszben levő templomot. Szentmise után I\'. Czirfusz Viktorin plébá-nos ünnepi beszédben méltatta az első magyar szent király nagyságát, ragyogó szavakban áldozván emlékének. Ezt megelőzően a honvédség külön miséjét F. Mansvét ferences-lelkész végezte, aki a nagy naphoz méltóan emlékezett meg bcszédélx\'ii Szent Isi. ván királyról. — A felsötemplomban (iazdag Ferenc püspöki tanácsos végezte az ünnepi istentiszteletet zsúfolt templom közönsége előtt, mialatt a kóruson Bácz Alaj:>s kántor egyházi énekeket adott elő. — A református templomban Farkas Sándor jcgédlel-kész végezte az ünnepi szent szolgálatot, aki beszédében ragyogó emléket állított az első magyar szent királynak. A kórnson Juhász István állami tanító végezte a kántori funkciókat. — Az evangélikus templomban Horváth Olivér lelkész tartott istentiszteletet, melynek keretében ünnepi beszédben áldozott Szent István király nagyságának. A kóruson Litvay Endre áll. tanító vezetése alatt a kar egyházi énekeket adott elö. — Az izraelita nagytemplomban dr. Winkler Ernő főrabbi ünnepi isten tiszteleten-mél tattá a nemzeti nagy király érdempil, nagy-ságát. Abrámovies Márk főkántor zsoltárokat énekelt, a templomi kórus alkalmi dalokat adott elő. Minden templomban ugy a hivatalos város, mint a honvédség képviseltette magát.
C\'nnepi istentisztelet voll u piarista templomban, a kiskanizsai templom1-ban és a kórliázkápolnábati is.
Megvédtem egy asszonyt
Bókai János kitűnő vígjátékát már regény és színdarab korából ismeri OJO>JI» A"WBU no*i siWpiv -»9suozo>f » van \' a TTarab filmváltozatnak, mert szerencsés kezekl>e kerültek a Wzere-I>ek. páger Antal a megcsontosodott agglegény szeredben ad pompás alakítást, míg a gyönyörű Lázár M/iria be nem hálózza. Mezei Máriát (Lázárt sem!) ínég nem tudják jól íéuyké-pezni, de igy Ls szívesen látja a kanizsai közönség a vásznon. A film rendkívül szórakoztató, a szereplők rendezés Ls jó, nagy közönségsikere lesz. A kísérő kullurfUmek is érdekesek.
Az egyik gebei uradhloim gazdit ja nemrégen meglepetve tapasztalta, hogy az egyik kocsis lovia/L — a napi munka elvégzése után -esténként teljesen lestrapálva, csupa izzatihíggal érkeznek haza. Gyanúsnak tünt fel neki, miért volt szükség a rendes napi munka mellett az állatokat oly vadai lehaj, szólni. Utánnajárt a dolognak. megfigyelte a kocsist és csakhamar nagyon érdekes megállapításra tett szert. Kiderült, hogy a kocsis, miután munkáját elvégezte a mezőn, nem hajtotta haza a lovakat, hanem gyprs \'ramban az erdőbe ha£totfl és ott felrakott egy (uvar fát, ami az uradía\'om tulajdonát képezte é* azzal bejött Nagykanizsára. \'.. it\'4 mintha a fa az övé lenne, blpsó (Írón megvételre kinálta a tüzelőt. A kanizsaiak, abban a hiszemben. hogy a gazdái a sajkít fáját bocsátja üruba. szinte vetélkedve vették meg a tüzelőt. Senki sem gond >It arra, hogy a szépen felrakott tüzelőfa lopott áru. I
Hogy otthon az uradalomban fel
ne tűnjön a kocsi-lovak kimaradá. sa. egy-egy ilyen ut ufyín a kocsis vad/ iramban hajtotta az állatokat, ugy hogy mire ismét Gclsére érkeztek, csurgott róluk a viz. E-s ez lett a tolvaj veszte, mert a többízlneni hajrá feltűnést kelteti a gazdának, aki csakhamar kiderítette a való tényállást. A többi villáingyorsasággal jött. A hűtlen kocsist Magyar Istvánt — feljelentették a cs^ndőrőrsön. Megindult a nyomozás. A gelsci Örs két járőre végigjárta Nagykanizsán mindazokat a vevőket, akik Magyar Istvántól olcsó pénzen fát vásároltak és akik ellen most szintén eljárás ind\'ul.
A nyomozás során az a gyanú is felmerült Magyar István \' ellen, hogy nem ő követte-e efPalinbana gabonalopásokat az egyik gazdinál.
A gebei uradalomból mintegy 10 ürméter tűzifa tünt el ily módon. Magyar István néhány száz .pengő •mellékkeresetre* tett szeri. Mikor a csendőrök kihallgatták, beismerte tettél, de csak 28 ürméter fa lo-
pását vallotta be. A kapót! pénzl a kanizsai korcsmákban dorbézolta el. A1 gelsel járőr Magyar Istvánt átadta a kír. ügyészségnek. Acsend őrség tovább folytatja a nyomozást
JxiAÜa HUadá
„lUktandocM, daHybtH?"
Több ízben megállapították, hogy nőtlen fiatalemberek tömegesen feltűnő érdeklődést tanusltnnak azok Iránt a nők Iránt, akiknek képel újságokban megjelennek, legyonek azok filmsztárok vagy akár kalandornflk. Nomréglben letartóztatták Mlss Sylvla Bradshow 24 éves leányt, azzal a gyanúval, hogy kUlföldl állam számára kémkedett. -Képe majdnem minden újságban meg-elont Nem sokkal ezután mintegy 25 evél futott be a fogházba, ahol Sylvla Bradshowt őrzik és özekben a levolek-ben fiatalemberek házassági ajánlatokkal halmozzák el a kalandornőt — A levélírók között több Igen Jó családból származó flatalomber ls van.
IS UÓHOfxot vzaladt: Uiáto
Egy Stelngez Frigyes nevű svájci sportember azt votto a fejébe, hogy a tokiói ollmplászra futva teszi meg az utat hazájából Japánba. Már tlzenyol-cadlk hónapja volt útban és Kairóba ért, amikor meghallotta a hírt, hogy a toktól ollmplász elmarad. Képzelhető, milyen kétségbeesés fogta el. Hiába futott egész Olaszorazágon, Szicílián, Llbía felső részén és Egyiptomon keresztül, hiába edzotte Izmait a közbeneső átkeléseknél a hajó fedélzetén, nagy vállalkozása tárgytalanná vált.
£öv£vzá\\köU OK \'áseuti&e+t
Rio de Janelróból érkoző jelentések szerint a brazillal őserdőkbon nagy veszély fenyeget egy tlzennégytagu expedíciót, amely Brazília belső tartományainak eddig még lsmorotlen részelt akarja felkutatni. A Las Mortes-folyó partvidékén 200 főnyi indiáncsapat támudta meg az expedíciót a az őserdő sűrűjéből nyllzáport zúdított az ex edleló tagjaira. Egyelőre sikerült riasztólövésekkel visszakergetni a ben-szülötteket, mlndon lel arra mutat azonban, hogy az Indiánok több más fal\\X benszUlöttJelt is harcra szólítják fel a „benyomuló Idegenek" ellen. Az expo-dlcló a várható támadásokra való to-klntettel szabályszerű lövészárkokba ásta bo magát
falu a UaiáiOHCtOH
A hollandlndlal Surabayából érkező jelentések szerint a Tonga szlgetocsko lakossága kérvényt Intézett a gyarmat-Igazgatósághoz, hogy átKöltözhesscn a Boud gőzösnek h.sszu Idő óta a sziget előtt ágaskodó roncsára. Minthogy a gyarmati hatóságnak ez ellen nem volt kifogása, a sziget lakossága kivándorolt ás a hajó roncsára telepedett lo.
JoIqiiíiss, ion dolgoztass r
Városi Mosgó UJ magyar film! Hétfőn, kedden, szerdán!
Dr. Bókay lános nagysikerű vígjátéka. Páger Antal, flezel Mária és Lázár Mária szenzációs filmje:
Megvédtem egy asszonyt
n szereplő partnerek a magyar színpad ünnepelt kiválóságai. Előadások . naponta B, 7, 9-kor, 5-kor filléres. GyBnySrU kisérő műsor I m
tAUAi ■emued*
IMS, nugniilm 23
Összetaposta a megvadult mén a lóápolót,
akit súlyos állapotban beszállítottak a kanizsai kórházba
■agykanixM is méltóképp kapcsolódott bele mm országos Himnusz-flnnepségekbe
Kölcsey Ferenc halálának 100 eves évfordulója alkalmából a» egész magyar nemzet megillts a; Himnusz ünnepét. Az ünnepségekbe belekapcsolódott Nagykanizsa is. A Zrínyi Miklós irodalmi és Művé* szetf Kör felkérésére a Zalai Közlöny a Deák téren pénteken este hangszóró^ közvetítette a budanesli Himnusz ünnepélyt. A közvetítésre igen nagy számban gyűlt össze a közönség. Csendben, áhitátos figyelemmel hallgatta a bemondó sza* vait, majd Tasnády Nagy András emlékkbeszédét. S amikor felcsen* dült a gyönyörű magyar imádság a pesti adolosok ajkán, a közönség is énekelni kezdte a Himnuszt. Megható volt ez a kép, ahogy egybe--forrt a magyar imádságban a rádión át min\'den magyar és .bizony a szemek megteltek könnyel. i
Nagykanizsán az idő rövidségé miatt egyéb ünnepély nem is volt, de igy is méltóan kapcsolódott bele Kanizsa az országos ünnepségekbe.
Az Irodalmi Kör és a Zalai Közlő^ ezúton is hálás köszönetet) mond1 a Drávavölgyi rt., a Grünhut Elemér és a Szabó A\'ntal cégeknek, lamelyek a közvetítés sikeréhez hozzájárulni szívesek voltak.
Olyan egyénnek, akinek bél-ürülése elégtelen s ezért emésztése meg van zavarva és éjjel nem tud aludni, ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes „Ferenc József kese-rüvizet inni. Kérdezze meg orvosát.
— ToklnUe me
áruház állandó butorklállltáaát ízlése* é« oloeó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
„UolQüzteJoDi MmMu
Súlyos állapotban szállították be a mentők a nagykanizsai kórházba Németh Lajos kocsist, akit egy mén súlyosan összzetiport. Németh Lajost kihallgatták a kórházban, aki elmondotta, hogy az Ihárosberény melletti Pádpusztán van alkalmazva, mint kocsis és lóápoló. Az egyik ménnek enni adbtt éppen, a mikor a ló meglökte és ő oly erő-
Az egyheti túrán lévő úszóink második állomásukon csütörtökön a szolnokiak jóké|>ességü uszó és vízipóló csapatával vették Tel a küzdelmet. Az idő ezáltal sem kedvezett, a versenyt azonban mégis megtartották. I*e-dig az esős hűvös idő a sok \'utazástól már amugyls fáradt csapatot még jobban megviselte. Ennek ellenére sem tört le teljesen fcsapalunk s ha az 50 méteres pályát, valamint a so\'k utazást figyelembe vesszük, uz eredmények jók.
A szolnokiak szerint nekünk az eső nagyon jól jött. Különben — mint mondják - megfőttünk volna a vízben. Itt ugyanis 28 fok a víz állandó hőmérséklete. Ezzel szemben azzal vigasztalnak, hogy Ceglédhez ké|iest ez jeges-tenger. Ott [\\2 fokot szoklak mérni az uszodában. Allilólag a ceglédi strandon nem is kell majd sokáig udvarolnunk a lányoknak. Ott csak bedobja őket uz ember a vízije s máris meg vannak főzve. Ilát ez remek lesz!
A szolnoki eredmények a következők :
100 111. gyors; 1. Honit (Sz) 1.13.1, 2. Krása (K) 1.1-1.0, 3. (lombos (Sz) 1.15. Az influenzával bajlódó Krása
vei ütötte be fejét a jászolba, hogy szédülten a ló alá esett. A ló megriadt és nemcsak megrúgta, hanem össze is tiporta a szegény embert, aki lábtörést is szenvedétt. A kór-házban azonnal ápolás alá vették-Németh Lajos állapota súlyos. Szerencsétlenségéért senkit felelősség nem terhel.
a hajrában szépen fclnyomult s jobb bcnyulással szerezte meg a második helyet. Kelemé^ |. szerencsétlen versenyt úszott. Az\' utolsó öl méterig vezetett, ott azonban kétszer is kötélbe akadt s igy helyczctlen.
200 m. mell: 1. Berényi (Sz) 3 24.1, 2. Bittera ((K) 3.22, 3. Szerdahelyi (K) 3.24. A három uszó mindvégig fej-fej melleit izgalmas versenyt úszott. Az utolsó métereken azonban győzőit a jobb kondíció. v
100 m. hát: 1. Kékesi (Sz) 1.22.4, 2. Kovács (K) 1.26.1, 3. Czulek (K\'i 1.34.4. A kanizsaiak formán kívüli úszással csak helyezéseket tudtak elérni. " :
400 m. gyors: 1. Kelemen I. (K) 6.18.4, 2. Krása (K) 0.33, 3. Ilonti II. (Sz) 6.38. Kelemen 200 méterig a második helyen feküdt, onnantól azonban bizlosan utasította maga mögé u szoros mezőnyt. Krása az utolsó 30 méterig negyedik volt, ott azonban szép finissel kilőtt a bolyból.
3x200 in. gvorsslaféla: 1. Szolnok 8.45.6, 2. Nagykanizsa 8.15.0. A kanizsaiak biztos győzelmei engedtek ki kezeikből. Kelemen gyönyörű úszással 8111. előnyt szerzett. Krása még tudta ezt tartani, Czulek azonban ivott a kávé-szinü vízből és összeroppant.
3x50 m. vegyes slaféta: 1. Szolnok 1.45.7, 2. Nagykanizsa 1.50. A Kovács, Gaát, Wollák felállítása tartalékos ka-uizsai csapat simán veszteit.
Kiegészítő számok eredményei:
50 in. fhi hát: 1. Sárközi (Sz) 40.1, 2. Kelemen II. (K) 42.9, 3. Hasznos (Sz) 43.4 mp.
50 m. fiu gyors: 1. Sáfrán (K) 34.7, 2. Mohos (K) 35.8, 3. Kovács (Sz) 36.1 mp. A kanizsai fiuk ilt hengereltek.
Vlzlpí\'ó
Szolnok-Nagykanizsa 9:1 (5 : 0). A kanizsai csapat v. Taniui — Krása, Szerdahelyi — Cuál — Kelemen, Czulek, Kovács felállításban állt ki, do az egyéni uszószámokból fáradtan nem bírt a pihent emberekkel játszó s tavaly még uz I. osztályban volt szolnokiak nagyobb gyorsaságával. A kanizsai pólózóktól — bár még fiatulok — addig nem is várliat senki jobb eredményt, mig a kanizsai strandon derékig érő vizben kénytelenek edzeni mugukut. Igy uztán természetes, Iwigy ha mély vizbe kerülnek, összeroppannak a rendes pályán tréningező ellenfeleikkel szemben.
Szerdahelyi
NVTE-Levente válogatott 4:3 (3:2)
A Vasutas csapat elbizakodott. Félgőzzel akurt nyerni. Sikerült is neki, de ha a válogatottnak van kél szélsője, akkor e/.zcl u nivótlun játékkal sem ml keresni vulójuk nem leit volna. A leventéket rossz összeállításban sz«-re|jeltették. Nem ez az iguzi levente válogatott! A 25-lk |>ercbcn Botond fejeli az első gólt, majd Németh szin. lén fejessel egyenlít. Pór egyéni játékkal ismét a Vasutast hozza előnybe. 2:1. A 33. iicrcben ismét Botond u gólszerző, mire Junker csak a 43. percben válaszol. 3 : 2.
A második félidőben Junker egyen, lit (3:3 a 29. ijercben. Majd I\'ór 1 l-esből győzelmet szerez csapatának. Jók voltak: A Vasutasból Pór, Szulai, Horváth és Botond, a válogatottból Ködbuum (u mezőny legjobbju), Jun. ker és Törnár.
A mérkőzést Flumbort vezellc.
_A<— n- fl-
A nagykanizsai úszók szolnoki szereplése
JRZZBMND
Irta : SZÁNTÓ GYÖRGY IRegény a Távolkeletről) 16
— Es te? Téged is ugy... neked is olyan szerencséd van a misseknéi?
Arehibald nem felelt. Erezte, hogy az ő kalandjait is csak nevetséges dicsekvésnek vennék és maga is szinte hiheicitenn.\'k tartotta élményeit és cm. lékeit, félőrült szeretkezéseket, amelyek mindig a lincselés borzalmainak halá. rán vonaglottuk a ncwhuarlemi rejtekeken.
— En? Nem én... nem szeretem a fehér nőket. Ha... nagyritkán akadna egy, az épjjen le se köp. Annak én nem kellek.
A szaxofonos gyanakodva kérdezte:
— Mostanában... nem akadt ilyen?
Aki... neked kellene?
A néger tudta, hogv u szaxofonos bolondul a zongorásnöérl. Ingerkedve felelt mély lorokhangján:
— Mostanában bizony volna egy. Az élelemét adnám érte", olyan.
— Kicsoda? Hol vun? Itt?
— Azt nem mondhatom meg.
Bondor Cyurka sokáig nézelt farkasszemei vele.
— Jó lesz vigyázni! Hogy véletlenül egymásba ne botoljunk. Tudod?
— En nem tudok semmit. Miért egymásba? Sok fehér nő vau Sanghajban.
Mitrofuu mosolygott. Ugyanúgy tör. lék az angol nyelvet, mini az előbb
|cz a kinui. Mégis ulkulmas volt drámai feszültségek kifejtésiére. Es ö is áhilo. zolt tilkon Elhelre, ukil mosl ugy látott a zongoraszéken, mintha csupa éhes fenevad közölt jálszana.
XX.
Nomura tengernagy ébren töltötte az egész éjszakái. Három kémet hallgatóit ki, gondos jegyzeteket készített a segédtisztjével, rádiógrammokai szövegezett, maga ellenőrizte azok sifriro. zását, ljcállilotla rádiókészülékét arra a titkos rövid hullámhosszra, amely na|Jonta változott és amelyet tegnap jeleztek a tokiói admiralitás Icadóján az ö számára. Aztán hajnalig clbeszél-getelt Narlsaka Kadaoval, aki nemcsak segédtisztje, de meghitt barátja is volt. A fiatal daimio szertartásos tisztelettel és látszólag u legfeszültebb éberséggel lesle u tengernagy minden szavát, mialatt szeme majd lcragadl az álmosságtól. Narisaka Kadaot valójában nem érdekelte a csuzimai ütközel leírása, amelyei vagy száz tengerészeti nuplárbun, folyóiratban és szakkönyvben volt alkalma elolvasni. Minden japán tengerészkadél ismerte ennek az ütközetnek a legapróbb mozzanatait is és igy érthetetlennek találta, miért mélyed bele a tengernagy ezekbe uz agyoncsépeli részletekbe.
Otl állottam mellette a Mikasu parancsnoki hídján. A segédtisztjét gránátszilánk találta a hasán, llayasj Kagol. En foglaltain el a helyéi, az admirálfe diktálta u mozdulalokat és formációkat, gyorsan és nyugodlan,
Akkor még nehézkesen ment minden. Bepülőgépnek nyoma sem voll. Négy évvel később repülte át Blériot a La Manche-csalornát elsőnek. Nagy teljesítmény.
Mindketten elvigyorodtak.
— Hu ezt a hajót lálhalná Togo, mit tudna ezzel... egyenesen nekimenne uz USA hajórajainak, ahogv akkor nekiment u Knyaz Szuvarov osztálynak. Ugy velelte rá magát, mint a párduc, A tüzéreink méternyi |K>nlosan céloztuk azokkal az angol ágyukkal. Egymásután mentek fenékre uz Imperátor Alexander, u Szlsszoj Veliki, az Orcl, a General Apraxin, az egész Szuvarov osztály.
Sokáig locsogott még Rosdesívensz-kij és Nebogatow tengernagyokról, meg Makaroffról, akit Port Arlhur kikötőjéből csallak aknára a Pelropav. levszk zászlósliajón. Narisaka a comb. \'já.l csipkedte kínjában a nadrágzsebén kérésziül, hogv el ne nyomja uz álom. cigareilára nem gyújthatott, mert a tengernagy sem füstölt. Egyszerre azonban látott vulumil és éltől olyan halálosan éljcr leit, hogy a szive u torkában kalapált. Nomura kis ele-fánlcsontláblácskát kotorászott elő egy lukkszelencébőt és késével reákarcolta u nevét.
Nem minden japán tudta volna, hogy mit jelent ez. I)e ők egy szigeten születtek, ahol összesen három daimio család élt. Ennek a három családnak volt az a kétezeréves szokása, liogy maguk irlák fel uz ősök táblácskái közé nevükéi és jcímondulukat, mielőtl
hozzá fogtak volna a harakiri szertár, tásához.
— Ha férfi vagy, légy férfi, karcolta a tenge nagy kése uz Írásjeleket u neve alá. Aztán tuscsészét veit elő ós bemázolta u láblácskát. Várt, amig meg. szárad. Akkor vizes selycmkeiidővcl lemosta. Csak a vésett Írásjelekben maradt meg a tuss különlegesen kifejező és szép ábrákban.
— Akaszd fel, Narisaka Kadao.
A segédtiszt letérdelt, két tenyerével a földet érintet 19, aztán térdelve ál-vettc a táblát, odalé|>elt ahhoz a kis házioltárhoz, amely u Siuto istenséget jelké|jezte a tengernagy kajütjének egy kis oldal fül kéjében és felkötötte a táblácskát u házioltárra, az ősök táblái közé. Remegve állott meg a tengernagy előtt.
— Mit reszketsz? Mi még azt sem tudtuk, mi az az ideg, ti meg idegroncsok vagytok, ti fiatalok. Mit fogtok csinálni az USA flollái elölt?
Narisaka megmeredt. Már nem reszketett. Ugy állott ott, mintha fából faragták volna ki és e percben egé-7.en hasonlatossá vált az öreg daimio-hoz.
— A Cansas, N\'cwork és Oellawuno osztályok előtt nem fogunk reszketni. Ugy fogunk rájuk rontani, mint egykor a Szuvarov osztályra. Most- a"i>. kor eblK\'ii a legmagasabb megtiszteltetésben lehet részem, hogv segédkéz, zem a legszen^bb szer Unt ásnál, most...
(Folyt, kóv.)
tfog. augusztus 23
ÍAtlAl NOK^BM
Nemzeti bajnoki eredmények
Hungária—SSE 3:2 (2:0). t\'jpesl -Ph\'öbus 2:0 (2 .())\'. Kleklromos— Szeged 3:2 (.2 : 0). Nemzeti—Budafok 1:1 (1:1). Taxisok-ZSE 1): 1 (3:1). Kis|»est—Bocskai 3:1 (1:1).
A Zflnyl atlétáinak sikere Szigetváron
\\ nagykanizsai Zrinyi atlétái ismét szép eredményt értek el a Szigetvári Atlétikai Klub versenyén, amelyen kívülük l\'écs, S/igeivár, Barcs és Kaposvár atlétái küzdöttek az elsőségért.
Az atléták ugyan a pécsi vonatot lekésve cjak Ku|>osvár, IJjdombóvár, Szontlőrinc«n át, kerülő utón érkeztek Szigetvárra, ami lerontotta az atléták tudását, mégis a következő crcdmó.
nyeket értek el. v
100 m. síkfutásban erős pécsi, szigetvári és barcsi küzdelemben második lett Varga László 11.8 mp..es idővel.
lfiOO méteren ugyancsak 12 indulóu val erős küzdelem volt. 3. lett Gorza Mihály 4.35, 4. Körösi \'Károly .|..|0 perces idővel. Erős küzdelmet kívánt a :MXK) m.-es síkfutás is, amelyben kicsikarták a győzelmet a kanizsai versenyzők, mert 1. Gorza Miliály 11.4. 2. Körösi Károly 11.(5 p-es Idővel.
A NZTE és NTE mérkőzéséről
mai anyagtorlódásunk miatt hoinapi számunkban referálunk.
Páratlan pompával vonult fel az idei Szent Jobb k5rmenet
Budapest, augusztus 22
> Szent István király halálának <K)0-ik évfordulóját minden cddjgil felülmúló pompával és páratlan fő.ínye! ünnepelte a magyarság.
Az e^ész történelmi Magyarország adott találkozót a királyi vár kápol-nájában. Kürt jel jelezte a kormányzó megérkezéséi, majd megindult a\'hatalmas fedői menet a koronázó temp. lom felé. A testőrök sorfala és a rohamsisakos bonvéd diszszázazad között a díszes baldachin, mely alatt szerpapok a Szent Jobbot hozták. Mögötte Serédi biboros-hereegprimás, bíbor díszben, Angelo Rolta pápai nun-cius és Mészáros János érseki helynök külön vonullak fel. Horthy Miklós kormányzó katonás léptekkel ki-érte a szent ereklyét, nagy- áhítatta]. Majd az ország kitűnőségei nagy számban. Kbbcn az évben veit clsöizl>cn ré>zt a Szent István-napi körmenetben szent királyunk fejét őrző arany herma, amelyet Székesfehérvárról hoztak fel.
A körmenetben részt vett a gyön-gyösbok rőt ások ragyogó csoportja is. Az óriási felvonulás két teljes óráig tartott. Majd a koronázó nagytemplom ban Serédi liereegprimás nagy egyházi pompával és fényei assziszlenciá. val pontifikálta az ünnepi nagymlsét. l\'tána a körmenet a szent Jobbal visszaíórt a királyi kápolnába.
Délben ünnepi őrségváltás volt a királyi várban. Este nagy kivilágítás és tűzijáték gyönyörködtette a meg. számlálhaintlan sokaságot.
A külföldi magyarok a Szabadság téren tízezer ember jelenlétében ünnepelték az Országzászló felavatásának 10 éves jubileumát .
A Ludovika Akadémián liadnagyava. tás volt a tradicionális fényes ünnepi keretek kőzött A kormányzó képvisc-letébcn vitéz Sónyi Hugó tábornok 150 akadémistát avatott fel hadnaggyá.
Az egész magyarság káprázatos pom Pávai ünnepelte meg Szent István király ünnepét.
„Dolgoztai,

— (Árkormánybiztos Egerszegen)
Az árkormánybiztos Zalaegerszegen a helyzetet kivizsgálva megállapította az aj kenyérárakat. A barna kenyér árát 32, a rélbamu kényé \' árát * 31 fillérlx\'n állapitolta m«/ és közölte a polgármesterrel, hogy ha a pékek nem szállítják le ennek megfelelően az árakat, rendelettel kötelezi őkut arra. f
— (Orvosi hlr)
Dr. Kőnig fogorvos, egészségügyi tanácsos szabadságáról hazaérkezett s újból rendel.
— (Halálozás)
Súlyos csapás érte a nagykanizsai társadalmat. A város kereskedelmi és közgazdasági életének egyik közlisztciciben álló tagja,,. Kertész Lajos, a Nagykanizsai Közraktárak érdemdús igazgatója rövid szenvedés után életének GK-ik évében elköltözőit az élők sorából. A megboldogult jelentékeny szerepet vitt társadalmi lé\'en, inint a Kaszinó alelnöke, melynek fej. leszlése körül nagy ó.\'demci vannak. Mint a Közraktárak igazgató) i vállalatát hatalmas lendülettel ugy kiépi-tetie, hogy egész Dunántulon nevet szerzeit cégének. Kertész Lajos ügy-buzgó és lelkes tagja volt az izr. hitközség elöljáróságának. Nagy álilo. zatkészséggel segítette a jótékonysági akciókat. Igaz férfiú, kiváló k\'é|>cs. .ségü üzletember, példás családapa volt, akinek elhunyta nagy veszteséget jelent. Temetése óriási részvét melleit történt. A sírnál dr. Rapoch Aladár a Kaszinó elnöke meleg szavakkal mondott becsuztatót.
— (A Kislaludy-házért)
Veszélybe került a badacsonyi Kis-faludy-ház idegcnforgahna irja a Balatoni Kurir, mert a hatóságok el-liltották a lüsfaludy-házhoz vezető uton a gépjármüvek közlekedését. Idegenforgalmi szempontból is sürgős intézkedést kér a lap a megyei hatóságoktól.
— (Adományozás)
A szegénysorsu beleg gyermek továbbtaníttatása érdekében indított gyüj lés során H. G. egy pengőt küldött be szerkesztőségünkbe. További adomá. nyokat és ruhanemüeket a Zalai Közlöny nyugtáz és továbbiig
— (Ünnepnapon dolgoztatott: — megbüntették)
Fisclier Henrik söjtöri földbirtokos egy husztagu munkáscsoporftat az ünnepek alatt is dolgoztatott. Á csendőrség az cselről tudomást szerzett, feljelentést tettek ellene és a járásbíróság azonnal 50 ]tengőről szóló büntető-parancsot adott ki Fischer ellen.
— (Barlang Keszthelyen)
Barlangot találtak a keszthelyi premontrei gimnázium udvarán. Az eddigi vizsgálatok szerint vagy barlangrendszerre, vagy egy régi földalatti folyo. sóra bukkantak. A további munkálatok irányítását Dornyay Béla tanár, a kiváló régész vállalta.
v
A tétel ALL üzlete MEGY
ha hirdetése, FUT
a
zalai közlönyben:
- (Pórul járt a köpülöző asz-szony a borbélymesternél)
Hajdinák ístvánné somogyfajszl asszony régóta hátfájásban szenvedett.* Nemrégen megjelent nála egy bőbeszédű e:nber, aki ajánlatot telt neki, hogy meggyógyítja, ha engedi magát köpülüztclni. llajdinákné örömmel engedett a felszólításnak, levette a ruháját és az idegen kezdte a hátát köpülözni. Kgyszerre megbilleni a .tudós ember kezében a tányér, amelyben- spiritusz volt és a lánggal é;^ő szesz összeégette a/, asszony hálát. Az ismcrctl\'n ezt látva, mindent ottha. gyott és futva menekült a lakásból, llajdinákné feljelentette. Kiderüli,hogy Dolofcsák Ferenc kaposfürcdi bor. bélymcsler az Illető, aki ellen eljárás indult.
— (A jószlvQek figyelmébe)
A Zalai Közlöny évekkel ezelőtt akciót indított egy szegény sokgyerme. kes család beleg gyermekének gyógy-• pcdagógiíd taníttatására. A fiu a társadalom jószívűségéi azzal hálálta meg, hogy jelesen végezte az évet. Az idén is szükség volna a közönség támogatására. Az útiköltséget a város fedezi, de rulianemü kellene az intézetbe való ellielyezóshez. . Kérjük a közönséget, akár fehérneműt, akár felsőruhát vagy pénzsegélyt udjaiuik u szegény fiúnak. Az adományokut a szerkesztőség továbbítja.
— A Búvár
száz érdekes fényképpel kíséri nug. száma természettudósainknak isméi a legérdekesebb kérdések felöl szólaltatja meg. Cholnoky Jenő a nyári zivatarok keletkezését és a magyaror. szági időjóslások sikertelenségét magyarázza. Kanyó Béla a párisi pas-teur-intózetröl rajzol érdekes képet. Vitéz Tcmesy Győző a cserkészmozgalom fejlődését ismerteti. Varga Kálmán a nyár madárvilágát, Újhelyi László a Balaton flóráját ismerte;!. Bánki László a rovarok vitaminszükségletéről értekezik, Honli Jenő a ki. ninröl ir, Szalai Tibor a tűzhányók keletkezését mondja el, Keesó István a nagyhatalmak világgazdaságáról. Wagner János az óriáspolipok életéről számol be, Az érdekfeszítő tudományos cikkeket a Búvár gazdag tartalmú rovatai: a Tudomány műhelyéből és a Búvár szellemi sportja követi.
— ButorklÁllításunkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln butoráruház
Horgászok figyelmébe!
Eredeti angol horgászbotok zsinór és horog különlegességek bambusznádak 64 fillértűi,
valamint az összes horgászati cikkek nagy választékban legolcsóbban kaphatók ^^ tfgMtf
APRÓHIRDETÉSEK
10 60 mi.i, mlnd.n tov.bbl IIÚ 4 MMl.
ÁLLÁS
Egy mzgános éltesebb nö fcAa.aaa -téara felvétetik Petóft.ut 39. •
■ajArAal lelvétellk czak délelőtti.. Jelentkezéi reggel. Kflfsludy-utca 16. *
LJárdnBt azonnalra felvuxUnk. Fflrsl, Zárds-u. 6. 2902
Egy lóhátból való ltot taaal lelvenek. Fenyvesi órái.
ADÁS-VÉTEL
KarAkeArak kedved részletre leg-
olctóbban kapbatók Vajtm >..k.r.a-k.dáab.n. 1852
Teljes Isiin «s Irsnds ultár, hetedik gimnitlsts kónyvek elsdók Jórset tóher-ceg-ut 76/s. •
OtMIkaa glmnázlsts kOnyvek eladók
Hsjcrtr-ut 17. •
■ aiiadlke. Ildiit tankönyvek eladók. M-g, \' ........
lígyvity, Petóll-ut 64.
LAKÁS-CZLÉTHELYISÉO
József fóherceg-ut 48. sz. hátban újonnan épült hAr.msa.Us, komfortot lakás november l-re kiadó. 2288
Kársuk kétszobás toldizlntei lakást város belterületén. Ország magkereskedén.
2280
Olcsó Mnet Aalalkalylatg november l-re kiadó Telekl-tt. 10. \'
ház és 1n0atlan
GaalAAI hát alaAA Szemere-utc.
7|a.
Király-utca 9. stámu Otlskátos, kertes ház alaAA. Bóvebbet ugyanott. •
__kOlOnféle_
Budtpeill urlctaládnál teljes ellitásrs kerestetik dláktoány vagy magános urlhOlgy. Bóvebbet Vsttcs éi Oeutch cég nél. •
HaaxaakArka klsdó fakóit sáncon
l«vö 10 m. hold saántó és rét. A fődet s berényt-ull utluparó megmutatja. Bővebbet a tulajdonostul: Inlcs János Somogy-azentmlklós, 95 bázsaám. 2298
Két lakalAag,armak teljes ellátást nyerhet. Cfnt: Erzsébcl-tér, OOrOg dohányáruinál. .
Lenk Kl|elán Hargita sütödéjében Uh uf 23. alatt kéizlll a legfinomabb aaur- és luxus-stlfemény. KitUnó Izü félbarna és barna kenyér. Telelonazám 508. •
Fslaajuháaat 150—200 drb. anya-birkákkal kerea. DrávaUmlsl bsrgazdaslg, Somogym. 22ff?
Száras raktAr nagy padláissl klsdó
Labor, Cacngery-ul 22. .
Mindennapi levelctéaból összegyűjtött Ml,agat, régi vagy uj tömegeket, magyart éa külföldit, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keretek. — Barbartta UJos, a Zalai KOalOoy I. aser-ktsztóje. Érdeklődni tehet telefon 7& IZ vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 ón kOzOtt.
Telefon 289.
Erzsébel-tér ia
a Zalai közlöny
barátai
. zalai közlöny
hlrdétöin él \\ tMnhálf
CE4UMBA?
A cseh-német kérdésben döntő események várhatók
Prága, augusztus 22 Lord Runciman az esö« idő miatt már vasárnap visszatért Schwarzen-berg herceg nyaraiájából Prágát a A\' prágai sajtó a héten döntő eredményeket vár. Az angol lapok által közölt megoldási tor vezet téves, még nem készült el a lord véglege* Javaslata, hisz eddig csak ismereN szerző tárgyalásokat folytatott. Ea azért húzódott el ilyen soká, mert az önkormányzati nendszfcy \'Csehországban egészen más, mint A11-1 iában és igy a kérdés tárgyalása hosszabb időt vett igénybe. A! helyzet uj fordulat előtt áll.
Mii fillér maradjon Kanizsái
A hinterlandját veszített Nagykanizsa nehéz harcában a mindennapi kenyérért, megélhetésért: kétszeresen fontos, hogy n polgárság és mindazok, akiket egzisztenciájuk, liivatásuk^ meg. élhetésük Nagykanizsához kőt, minden szükségletüket, megrendelésüket, vásárlásukat nagykanizsai kereskedőnél, nagykanizsai iparosnál, nagykanizsai vállalkoznál eszközöljék. Hogy min-deu\'TTDérünkkel segítsük azokat, akik itt élnek, itt köztérinél viselnek, velünk együtt sorsközösségben a határvárossá lelt Nagykanizsa minden küzdelmét, nehézségét szenvedik. Hogy filléreinkkel erősítsük kereskedelmünket, iparunkat, vállalkozásainkat, hónuk \'trlá nyuljunk, megélhetésüket elősegítsük, megrendeléseinkkel munkaalkalmat te. remtsünk és igy a helyi gazdasági élet fokozottabb vérkeringését, lüklo-több életét fchelövé tegyük, előmozdítsuk.
Becsületbeli kérdés ez mindenki számára, aki Nagykanizsán lakik, itt él ós a nagy kanizsai család kötelékébe tartozik. i
Egyetlen fillért ne adjunk, no vigyünk, ne vásároljunk másutt, idegen, ben. Minden fillér, minden pengő maradjon itthon, Nagykanizsán. Minden vásárlásunkat, megrendelésünket juttassuk nagykanizsainak. Tegyünk fogadalmat :
Nagykanizsai osak Nagykanizsán vásárol I
Egyetlen fülén- &o vándoroljon idegenbe, más városba..
tzt a célt szolgálja uagy melegség-gel a Benedek Rezső szerkesztő kiadá. sátran összeállítás alatt álló Nagykanizsa beszerzési forrásai cimü munkája, amely n vásárló és fogyasztó közönség kényelmére és tájékoztatására nagy példányszámban kiadás alá kerül és mindenütt ott lösz, figyelmeztetve u nagyközönséget a lokálpatriotizmus törvényére: Nagy-kanizsai csak Nagykanizsán vásárol és rendel! Másrészt utniutató aku\'r lenni, hogy a közönség minden tel-jesitőképes kereskedőt, iparost, vállalkozót egy pillanat alatt megtaláljon.
A vásárló közönség megtalálja a szükségelt kereskedőt, iparost, viszont a nagykanizsai kereskedő megrendelőt, vevőt, vásárlót, piacot szegez általa. Kapocs ez a fogyasztó és\'-piac. között, a megrendelő, vásárló és ke. reskedő, iparos között.
Cégek, kereskedők, iparosok, vállalkozók, akik a < Minden fillér maradjon Nagykanizsán !> aktióban részt venni akarnak és «Nagykanizsa b«. szerzési forrásai, könyvben cégük ismertetését, vagy hirdetésüket leakarják adni, tegyék azt mielőbb a kiadónál: Benodek Rezső szerkesztőnél. Minden kereskedő, Iparos, vállalkozó részére megbecsülhetetlen a .Nagykanizsa beszerzési forrásai,, mert megrendelést, vásárlást, munkát, kenyeret, megélhetést, boldogulást jelent .számára,
Krlstyán János ugy a mapa, mint a kiterjedt rokonság nevében fájdalomtól megtöri szívvel tudatja, hogy a legjobb feleség, gyermek, testvér, illetve rokon
síül. Táskái Jalta
eletének 35-ik, boldog házasságának 3-ik évében hosszú szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után folyó hó 21-én 23 órakor elhunyt.
Temetése folyó hó 23-án délután fél 5 órakor lesz a róm. kat. temető halottas házából.
Az engesztelő szentmise áldozat 23-án reggel 6 órakor lesz a plébániatemplomban.
Nagykanizsa, 1938. augusztus 22.
Énükét kegyelettel őrizzük t
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak, ismerőseinknek, a m kir. posta tiszti- és altiszti karának, a Credo kivonult tagjainak és mindenkinek, kik felejthetetlen jó férjem, illetve édesapánk
Hémár litván
elhunyta és temetése alkalmával mély fájdalmunkat a temetésen való megjelenésükkel és bármely módon enyniteni Igyekeztek, ezúton is hálás köszönetet mond
a gyászoló család.
Ofc&én&jjöt nafia moziban
SZütakozHalik
Kladts: „Ktzgaidaaágl R, T. Nagykaaliaa". Polelfo kiadó: Zalai Károly. Nyomatott t
• „Klzgurfaaigl n T. Nagykaaliaa" nyaaidá|áfean. (Nyomdiórt Italul: Zalai tUraly.)
BAIZA]
1988 ausuKztbS 23.
A Nagykanizsai Kaszinó mély megilletődéssel és a nagy veszteség miatt érzett őszinte fájdalommal tudatja, hogy általánosan tisztelt és nagyrabecsült alelnöke és minden törekvésének lelkes támogatója
Kertész Lajos
a Nagykanizsai Közraktárak Rt. igazgatója
f. hó 20-án nemes lelkét visszadta Teremtőjének.
A megboldogulttal egyesületünk egyik legrégibb és leghívebb tagja költözött el, aki 40 éven keresztül áldozatos önzetlenséggel és fáradhatatlan buzgalommal mindenütt ott volt, ahol a Nagykanizsai Kaszinó érdekében dolgozni lehetett és kellett.
Nagykanizsa, 1938. augusztus 21.
EmKkét a moha al nem muló baráti szeretet kegyelettel őrzll
Sok pénzt takarít meg
tüzelőanyagon Szabótól vett
Kedvező fizetési feltételek. Minden tűzhely garanciával.
SZABÓ ANTAL sportüzlete, Fö-ut 5. sz.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Férfl ingek
P.upll. .
<■- un
Tiik0a.ly.nl «.M .
Poupttnntt . . 4 „
RS.id al.ei.ad.ág 1.20 „
Trikó-selyem női fehér-nemflek és harisnyák
najíT választékban, mélyen
leszállított
Szezonvégi árakon
Brónyai Divatház
Horthy Biklój-ot I.
Gabona csávózószerek
PorpAcok: Nedvoapácok: Jkrzópio Blgriol Porzol HlgazAn Tillantin Tillantin
eredeti gyári árban éa caomagoltaban.
Műtrágyák!
Péti-Só
Aav. azuparfoazfét 40%-os MIM Méaznitrogén Thomaaaalak
kg ként, zaák-azárma éa waggon-tétetekben. FUTDRi
vegytiszta szénsavai t/ikarmányméiz.
PEKKi
„D" vitamin kéixltmény.
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
i— MMllltlit -—
I mindenki a helyt kereekedSkaél I
éa iparosoknál szerezze bel I
Mainárak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
78., E»l>ly»m 189 »i«m. N.jtykanUw, 1988 augusxtu. 24 szerdí
Ara 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY
fccrfceadós& é» kiadóhivatal: Főút 5. száia. Megjelenik 4— ----J" "
; minden liétköiuwp délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
flégegyszer: Llspe!
Mégegyszer és valószínűleg még többször is : Lispe ! Nincsen niU fonto-vabb és életbevágóbb kérdv\'se Nagykanizsának, mint: Lispe. A:hivatalos város, a gazdasági és kenes-l kedelmi élet tényezői, mint a polgárság gondolatköre Lisj.e körül koncentrálódik. Ahogy az ipari és kereskedelmi minisztérium, a magyar közgazdasági élet minden fi-gyeimé - Lispe felé fordul. Lisps adottságai, Ígéretei: amelyek jó-részben máris beváltották a hozzá-4 juk fűzött reményeket. Most csak arról van szó, hogy Lispe Nagykanizsa számára is legyen a/, a varázs latos Mózes-vesszeje, amelynek nyomán élet fakad a benne hivők és a reá feltekintők számára. A kérdést ózonban mindén \' tiszteletreméltó\' lokiálpatrlótlzmus mellett is nyugodtan kell tárgyalni. Mikor Lispe lehetőségei még csak embrionális állapotban voltak és az Eurogasco már azon volt, hogy az első fúrási hiábavalóságok után más területen folytatja kísérleteit, Nagykanizsa város vezetősége ébren volt, már felfigyelt és számításokat eszközölt, amelyek Nagykanizsa ,mel!ett szólottak. Ezekkel a reális száinM-} sokkal felfegyverkezve állított be a város vezetősége az Eurogasco ve-zérférfiaihoz, akik számítva a jövő lehetőségeivel, komolyan foglalkoztak a vezeték és a ^íajdan szükségeltető finomító kérdésével i>, Bu-ssincsmannek módjára. Ami természetes Is. A célszerűség, kedvezőség, ,haszon, stb. szemüvegén át Az üzletember rideg szabályai szerint.
Nagykanizsa tehát már ott volt Lispe bölcső korában. számitotft mindama eshetőségekkel, tamelyeli a geológusok terveinek sikere é? bevágása esetén Nagykanizsa számára adódnak és azóta folyton nemcsak napirenden tartotta a »Iis-pei kérdést,* hanem elég gyakran tárgyalt a Iegkompeíenebb tényezőkkel, a társaság elnökségével, sőt a magyar minisztériumokban é» rámutatott mindazon előnyökre a vállalkozás részére, ha Nagykanizsát belekapcsolják a jövő terveibe-A város vezetősége mellett Nagykanizsa országgyűlési képviselője is kezébe vette a dolgot és eljárt olt, ahol a >lispei kérdést® intézik. Ahol döntenek ebekben a kérdésekben. Nagykanizsa város tehát mindent elkövetett a maga részéről, hogv, egyetlen kedvező alkalmat el na mulasszon, hogv felhívja a kompé-.tensek figyelmét mindazon \' elö-! nyökre, kedvező helyzetre, amelyek a Nagykanizsa bekapcsolódása^óly-tán az Eurogasco számára adó<Mak és mely esetben Nagykanizsa is uj\' életlehetőségekhez jutott volna.
Ezt teszi a város vezetősége most K amikor az ujabb kedvező eredmények nyilvánosságra jutása után illetékes heUen megtette a maga előterjesztéseit, amelyek a matematika törvényei és a rideg üzletember szabályai szerint mind Nagykanizsa mellett szólónak. Nem is
Róma szerint a kisantant megegyezett:
Bledben hozzájárultak a trianoni szerződés katonai záradékának törléséhez és a Magyarországgal való önálló szerződés-kötélhez
Róma, ugausztus 23 Aj bledi kisantant értekezletről érkező hirek szerint az értekezlet, mint ismeretes, a Magyarországgá víaló viszonyt is felvette a tárgyalás si pontok közé, sőt azt tárgyalta lo elsőnek. , | i
A tanácskozásokba egy fél órár a hétfőn este bekapcsolódott a ma^
gyar követ is, de Csehország ellen* állásán minden kísérlet elbmkitf/.-Erre — mint jelentik SZtojadino-vics miniszterelnök erélyes .{ía^ngiu javaslatot tett. v \' A jugioszljáv miniszterelnök kow moly fellépésére Prága meghátrált éf< engedett merevségéből. Igy jött létre a megegyezés, amely szerint
a kisantant a trianoni szerződés katonai záradékának törléséhez hozzájárul és kimondja, hogy a kisantant államok a kétoldalú megegyezés elvén önállóan is köthetnek) egyezményeket Magyarországai.
A1 római sajtó mint nagy szenzái ciót jelenti be ezt az eseményt.
Kiel után Helgoland fogadta leírhatatlan pompával és lelkesedéssel a kormányzói párt és a magyar kormány tagjait
Kiel, augusztus 23 Hétfőn délután soha nem látott nagyszabtósu flottagyakorlat folyt le a kiéli öbölben Horthy Miklós tiszteletére. A1 gyakorlat után a Grille az éjszakai órákban horgonyt vetett és csak ma hajnalban indult útnak a közel 100 kilométeres Vilmos Cstíjszár csatornán vát Helgoland felé.
A kt»rm)áínyzóné tfsndclkfezésére bocsátott Patrja gőzös már a Iieg-Jíapi felvohuljás ut^n elindult Helgoland felé. Előzőleg azonban díszebéd volt a gőzösön, majd utána hangverseny, amelyen részt vet te ka meghívott német előkelőségek i-s4
Ünneplés végig a Vilmos császár csatornán
Patria gőzös rőf, augusztus 23 A Patria luxusgőzös útban Helgoland felé a Vilmos Császár csatornán a kisértő Jaguar torpedóve* tővel a brunhutteu zsilipeknél bevárta a ma hajnalban indult Gril-Iet, amely Horthy Miklós kormányzót viszi. A zsilipeknél óriási tömeg
gyűlt össze, a part két .oldalán beláthatatlan népsokaság, mindenütt zászló és lobogódisz.
A Grille fél 10 órtakor ért ide, n hol igen meleg és leikés ünneplés fogatfta a magyar áHpjmfőt. Horthy kormányzó. Hitler kancellár és !;i-séretük itt átszállt a Patrja gőzösre Horthy Miklós kormányzódéhoz, az utat a továbbiakban együtt teszik/ meg. Az átszállás és a rövid fogad-tatási ünnepség után a Patria iuxus-gíMt folytait a utfút a gyönyörű sziget. Helgoland felé. amely már zászlódiszben várja a magyar vendégeket.
Mit lr a világsajtó ?
Berlin, augusztus 23 A német sajtó ma is vezetőhelyen foglalkozik Horthy Miklós Jtormányzó németországi útjával, Első oldalakon hasábos cikkekben és bő képanyaggal számolnak be a kiéli felejthetetlen é-s káprázatos ünnepségekről és a nagyszabású floltagyakorlalokról, a melyhez luisonló még nem volt.
London, augusztus 23 Az angol sajtó is hasábos riportok.
ban számol be a kiéli ünnepségekről és orról a nagy ixmipáról és lelkesedésről, amellyel a ihagyar állam fejét Németországban fogadják. A riporto-kat szebbnél-szebb képek larkitják.
Már Berlin is készül
Berlin, augusztus 23 Berlin is már az utolsó simításokat végzi a nagy fogadtatásra. Horlhy Miklós és feleséje a birodalmi elnöki palotában fog lakni, ahol unn\'-ik jde-jén Hindenburg is lakolt. A palota, egyes szobáit a föméltóságu asszony részére álalukilollák, de vigyáztak arra, hogv a pompa ne rontsa le a szobák kedves és otthonos hangulatát.
Hamis kétpengősökkel kereskedtek
Győr, augusztus 23 A lendőrség egy öttagú társaságot fogolt cl, amelynek tagjai hamis két. 3>cngösöket hoztak forgalomba. A tár. saságnál 050 darab hamis kélpengost talállak. B^yallotlák, hogy ebből étnek de a hamis pénzt nem ők készítették, hanem egy Heinitz nevű |>esti embertől vásárolták darabonként 70 fillérért. Mind az ötöt letartóztatták. A nyomozás tovább folyik. .
említve azt, hogy az egész tudományos kutatás lelke és vezetője, dr. Papp főgeológus maga is Nagykanizsa mellett nyilatkozott és szakszerűen kifejtette mindazokat az okokat, amelyek Nagykanizsa mellett szólnak.
A »lispei kérdés* hoszu hónapok után a kedvező kutatási és fúrási eredmények folytán most döntő stádiumhoz\'érkezett. A társasig vezetősége előtt három alternatíva áll: Nagykanizsa, Csömödér--Zalaegerszeg, Budapest. Kétségkívül a vezeték és finomító kérdésénél sem a napipolitika, sem lokálpatriotizmus, sem semmiféle érzelmi momentán vagy beavatkozás ucrn lesz irány-
adó, hanem kizárólag: mi kedvezőbb a társaság, mi célszerűbb a vállalkozás, mi hasznosabb az •üzlet* számára. Már pedig e/.t u kér* dést már számtalan esetben tisztáz-tázták, amikor rivális oldalról |s igyekeztek magukat közbevetni »Lispe« érdekében. Es ez — Nagykanizsa mellett szólott.
Órák kérdése talán, hogy Nagykanizsa határváros számára olyannyira fontos »Iispei kérdés* végleg és visszavonhatatlanul eldől. Egész Zalaország figyelme a (Jönt^s felé terelődik. A kiszivárgott legújabb hírek szerint a döntés" állítólag máris Nagykanizsa mellett történt. Feszült figyelemmel várjuk a
verdiktet, amely rendkívül sokat Jelent Nagykanizsa számára. Mert talán egyetlen várost sem sújtott ugy Trianon, mint éppen Nagykanizsát.
Nagykanizsa város vezetősége éber figyelemmel van most is és igyekszik érveivel, üzleti számításai* val, a való tényekkel a mérleget Nagykanizsa. felé billenteni, mert fqW vé-e, helyzete, centrális hálózata, a rentabilitás, a körülmények mindmind Nagykaniaj a mellett szólnak.
Nagykanizsa város vezetősége éber figyelemmel kiséri a lisped eseményeket és ott van mindenkor a város*érdekeinek védelmében! - . La\' & fl.)
HALAI KÖZLÖMV
1938. auguntui 24.
LEM/abb?
A krétai lázadás résztvevői a biróság előtt
Athóji, augusztus 23 A krc(ni lázadás totlosci ma kerüllek a ?(cgfclsőbb biróság elé. A haditörvényszók lázadásban való részvétel elmén a négy föeinkost halálra itéllc, négy másikat életfogytiglani fegyházra, 30 vádlottat pedig 2-löl 20 évig terjedő fegyházbüntetésre itélt.
A jövő hétre várják a sajtókamarai rendeletet
Budapest, augusztus 23 A sajtókamarai rendelet — mint be. avatott forrásból jelentik — most van végleges kidolgozás alatt. A miniszterelnök németországi \\itja u\'áu rövidesen megjelenik a végrehajtási utasítás is. Ez a jövő hót végére várható.
Hivatalosan is megnyitották az Ötödik lispei olajkutat
i . Lispe, augusztus 23 A} Magyar Távirati iroda jelenti: Ma délelőtt Petneházy iparügyi államtitkár Lispeszentadorjánra utazott, ahol hivatalosan is megnyitotta ,az ötödik számú lispei olajkutat
Az arcbőrt elcsúfító számos tisztátalanság, mint gyulladásos ptrosságok, porsenések es pattanások, amelyek elégtelen belmüködés és emésztési zavaiok következteben támadnak, a természetes „Ferenc József keserűvíz használata altat — reggeienkent egy pohárral — rendszerint rövidesen eltűnnek. Kérdezze meg orvosát.
Az osztálysorsjáték húzása
i Budapest, augusztus 23
Az osztálysorsjáték inai búzásán a főbb nyereményeket a következő számok nyerték: 20.000 pengőt nyert a 43.779, 10.000 pengőt nyert az 50.474 és 01.808, 5000 pengőt nyert 01.839, 1000 pengőt a 4.780, 57.933, 3000 pengőt a 02.131 sz. sorsjegy. (Felelősség nélkül.)
Felülvizsgálják az iparigazolványokat
Budapest, augusztus 23 A kormányhoz közelálló körökből származó értesülés szerint az iparügyi minisztérium rövidesen elrendeli uz iparigazolványok és iparengedélyek felülvizsgálását
Elfogták Hustyava gyilkosát?
Budapest, augusztus 23 A rendőrség ma elfogott egy gyanús fiatalembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő ölte meg Hustyava budapesti szücsmestert. Az évekkel ezelőtti gyilkosság gyanúsítottja egy állástalan péksegéd, egyelőre még tagad.
JelgiztiH, kW Wwtasl"
í]k
Ujabb nyolcszázezer pengőt fordít a kormány a zalai ntépitésekre
Zalaegerszeg, augusztus 23 A| kereskedelmi miniszter leiratot intézett Zala vármegye alis-pánjjáf hoz, amelyben ismerteti a milliárdos beruházási program kenetében végzendő útépítéseket. ( >
A zalai útépítésekre n kormány ujabb 800.000 pengőt fordit. A Jcö-vetkező utakat épitik ki: a szjjárló-háza—zalaszombatfal bekötőutat 2j-ezer pengő, a m u mo r —há\'hefy—za1 laszentmihályfai bekötőutat 660.000 pengő, a lovaSi bekötöutat 12.000 pengő, a nemesboldogasszonyfa— szentgvörgyvári útszakaszt 10.000 P, az oltárci tekötőutat 90.000 pengő, a várföldei útszakaszt "J2.000 pengő,
n fityeháza—bnjesai bekötőutat 76 ezer pengő, a zalavári bekötő útszakaszt 35.000 pengó, a szentkoz-inadombjai útszakaszt 52.000 pengő, a pac-satüttősi útszakaszt 36.000 pengő1. \'a zakaszegvftr—zaJameggyos-A rígácsi útszakaszt a hosztóti kiágazással 60.000 pengő, a vitenyédszent páli bekötő útszakaszt 22.000 pengő, a zalaboldogfai útszakaszt 50.000 P, a dötki útszakaszt 32.000 pengő, a zJalanémetfalui útszakaszt 48.000 P„ a kisszentgróti útszakaszt 11.000 P költséggel.
Hogy ezek az ujabb útépítések Zala megye gazdasági életében mit jelentenek, arról felesleges beszélni.
Élénk érdeklődés nyilvánul a választól névjegyzék Iránt
A polgárság már az első napon nagyszámban tekintette meg a közszemlére kitett választói névjegyzéket
A polgármester rendelkezésére az uj választói névjegyzéket tegnap tették ki közszemlére, amely a városháza Il-ik emeletén a szegén \\> gondnoki hivatalban a rendes hivatalos órák alatt mindenki számára rendelkezésre áll. Érdekes, hogy az uj beosztás szerint Nagykanizsa ezentúl 10 választói kerületbe van beosztva az eddigi 11 helyett. Es pedig Nagykanizzsa \'8, Kiskanízsa 2 kerületre van felosztva, óriási munkát végzett a városházi segédhivatal, mig a város választópolgárságá nak névjegyzékét telje en összeállította, közszemlére készen. Hogy a polgárság részéről az uj .névjegyzék iránt nagy édeklődés mutatkozik, ml sem bizonyítja, hogy már az
első napon délelőtt?.mint délután élénk érdeklődés nyilvánult meg» Sokan jöttek a jegyzéket megtekinteni, azonban a .jelek szerint nincs sok eltérés az előző jegyzékkel szemben, mint más városokban. Hiszen mig a legtöbb városban erősen csökkent a válaszztók száma, addig az alapos összeírás folytán Nagykanizsa 300-al többet nyert. Ezeknek nagv része nő. akik az értelmiség (iskolai képzettség) alapján kerültek be most a választói jegyzékbe. : i
Nagyon fontos mindenki részére, hogy nézzen utána, fel van-e véve a névjegyzékbe és ha véletlenül kimaradt volna, felvételét kérje, vagy felszólamlását megtegye.
Milyen lesz a nyilt üzletek munkaidő rendelete
Napi kilenc és tiz óra az alkalmazottak munkaideje
A kereskedelmi minisztériumain elkészült a nyilt.üzletek és az azokkal kapcsolatos inxiiVk és raklórak
\'alkialmazsottainak munkaidejét sza.. bt\'ilyozó rendelet tervezete, amelyet hozzászólás végett megküldték az
sötétkék gyapjúszövetek, csikós vásznak és pargetok, flanell takarók, paplanok, lepedő-vásznak, siffonok, fehérnemű anyagok.
Az anyagokat az intézetek rendelkezése szerint jó minőségben állitja össze;
SingerJózsef és Társa
Nagykanizsa.
Hibás a vízvezetéke?
Hivja
Meridlovitsot
Telefon 271.
övszes érdekképviseleteknek. Eszerint törvényhatósági jogú városokban a túlnyomóan élelmiszert árusitó üzletekben nem lehet h