Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
9.84 MB
2010-03-09 13:01:22
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
258
3074
Rövid leírás | Teljes leírás (1.37 MB)

Zalai Közlöny 1938. 247-271. szám november

Zalai Közlöny
Politikai napilap
78. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

78a Briolyan 247. szim
Nagybaniul, 1938. november
v/ A/wv^
kedd Ara 12 Át
ZALAI KÖZLÖNY
teUadMiiiliI: PU 5 ..1-
ndadeg bi\'U&jup d.\'iuUa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Elíflietf»l ára: egy hóra K pengó 40 flll Sicrkcsilő»cgi éa kiadóhivatal! telefon: 78. I
Egy hónap — történelem
Egy hónappal ezelőtt, szepteml>or 30-án ült össze a müncheni konfq-reneia, amely a szudétanémetek ügyének rendezésével egyidejűen pót jegyzőkönyvben hozta azt a határozatot, hogy a Csehszlovákiába l«kebelezett Wsgyar kisebbségek ügyét a két ország közötti kő/.vet-orözág dönti el a vitás kérdések pon belül rendezni kell. Ha a közvetlen tárgyalások nem vezetnének eredményre, — (mondja a határozat! — a négyes konferencia ujl>ól ösz-szeül és bldönti a problémát.
Három hónap volt a határidő s ezt a lermtnus? az egész magyar közvélemény túlságosan ho szúnak tartotta. Szinte egyhangúan alakult ki az a felfogás, hogy húszesztendős- rabságot szenvedett magyar véreinket még három hónapos kinoz-tatásirak és ezzel kapcsolatos kifosztásnak kitenni már nem leh:t.
A mlagyar kormány fokozottan érezte ezt b a közvélemény egységes állásfoglaláséi a támaszkodva már a müncheni döntést követő első napon megfeszített, sőt valóban emberfeletti hiunkát indított, hogy a határidőt megrövidítse. A magyar nemzet -múltjához és dicsőségéhez méltóan ti voltunk szánva minttenne s egy percig sem volt vitás, hogy ha kardot kell ragadni a nemzet jogainak s elszakított, testvéreink életének megVédelmd-zésére, a haza minden fia lelkesen, végsőkig kitartva indult volna el a nagy küzdeletabe. De más részről természetes az is, hogy az ország vezetői nagy bölcseséggel, felelősségük tudatában taindent elkövettek a békés megoldás érdekében. Jogos követeléseinkből neW engei dünk\', — de ne pazaroljuk feleségesen a drága magyar vért. Ez volt az irányadó szempont, ami a k >r-mány politikáját vezette. Ennek érdekében indult ínég a magyar diplomácia gépezete, amely egy hónapon keresztül valóban hőskorát élte. Történelem volt ez a harminc nap. Imrédy Bé\'a miniszterelnök és Kánya Kálmán külügymin iszter irányítása mellett éjt-rapot eggyé téve folyt a permanens munka. Budapestről percenként mentek a le-lefonutasitások, futárokat küld.ekj szét gyorsvonaton, autón, repülö-í gépen, külön kiküldöttek utazíaty egyes fővárosukba s követeink ugy szólván állandó ostrom alatt tartották a külügyi hivatalokat. És dolgozott a kormány minden tagja, a rendes heti minisztertanácsból rendes napi minisztertanács lett, többnyire hajnalig tartó tanácskozással. Lázas fitemhen, maximumig fokozva folyt a munka...
És az eiedtriény nem maradt el. A három hónapból mindössze egy múlott el mostanig s a megfeszített, nagy vonalú ínfűn ka elérte, amit akart: a problémát a közvetlen •megvalósulás stádiumába juttatta, el. Ami még hátra van, az mái-nem két\'hónap 8 talán már nem is
Ma Pozsonyban, szerdán Bécsben
tárgyalások
A magyar katonai bizottság elutazott Pozsonyba az átadás módozatainak megbeszélésére — A magyar és a cseh kormány képviselőit Is meghívták a döntőbírósági tárgyalásra — A Felvidék szlovák és ruszin területein egyre élesebb a hangulat a csehek ellen — A római tárgyalások után valószinfl, hogy népszavazás dönt a ruszin
kérdésben
A Felvidék kérdése döntés előtt áll. Elérkezett az utolsó hét, amely most már meghozza a végleges ki-Ixmtakozást.
Vasárnap az olasz és a német kor mány budapesti követeik utján értesítette Kánya Kálmán "külügyminisztert, hogy a magyar és c* eh kor mány felkérésére vállalják a döntőbírói tiszte!. A két kormány csak azt kötötte ki, hogy az érdekeit államok a döntést előre kötelezőnek fogadják el. Ez a fri\'igyar kormány részéről megtörtént.
Beavatott helyen ugy tudják, hogy
a két döntöbtró, Clano olasz és Ribbentrop német külügyminiszter már szerdán összeül Bóosben.
Valószínű, hogy a döntés előtt a döntőbirák a hvagyar és a cseh kormány képviselőivel tárgyalnak Bécsben. Ez esetben magyar részről Kánya és Teleki miniszterek, cseh részről Tiso és Chvalkovszky
Hivatalos jelentés a
Berün, október 31 A Némot Távirati Iroda ma délben hivatalos jelentésben megerősített" uzo kat a birokét, amely szerint (Uano gróf olasz és Hibbontrop német kíil-ügymlülsztor szerdán Bécsben döntő bíráskodásra ülnek össze a Ajagyar-cseh ügyben.
A tanácskozásra meghívták a u>a. •^var és cseh kormányok képviselőit is.
Pozsony, október 31 Pozsonyban a magyar és cseh ka-
így szűnt meg Bródy
Róma, október 31 A lapok részletesen fog\'a|koznak pródy letartóztatásával és ráitMi tatnak arra, hogy egyetlen bűne az volt, hogy a néps2&v;<zást meríe ajánlani. Ma tehát nem biztosig már senki arról, hogy a Prága által kitermelt szlovák és ruszin fiók kormányok valóban a Felvidék néJ pének érdekeit képviselik. Egyébként a tudósítók elmondj
miniszterek képviselik kormány*!*.\' kat.
A magyar-cseh katonai bizottság már ma összeült Pozsonyban,
hogy az átadás részleteit megbeszélje. A nem vitás területek á adása ugyanis nem képezheti tárgyát a döntőbírósági eljárásnfek. Hogy a pozsonyi, illetve a 1>écsi tanácskozások hány napig tartanak, előre nem\' lehet tudni, remény van azonban arra, hogy
a végleges döntés még e héten megtörténik,
sőt \'megindulhat a magyarlakta Fel vidék tényleges átadása is.
Nem leheletlen, hogy a döntőbíróság
a ruszlnszkói kisebbség ügyében népszavazás
szükségességét tolja előlérl>e, ea esetben Prága semmiképp sem térhetne k\' a népszavazás elöl.
döntő tárgyalásokról
tonai bizottság ina este hat órakor ül össze első izb"n Magyarországot vitéz Andorka Dezső vezérkari ezredes, Szcnt|>ólory György vezérkari örnagjy és vitéz Solymosy László prágai magyar katonai attasé képviselik.
A magyar katonai delegáció ma délelőtt 11 órakor gépkocsin elutazott Budapestről Pozsonyba.
A katonai szakértők mindaddig együtt maradnak, inig a területi átadás te\'jeseu be nem fejeződött.
miniszterelnöksége!
ják, hogy amikor október 28-án a központi \'minisztertanácson Bródyj a népszavazást követelte, Ti&óék lehurrogták, majd Sirovy igy szólt a zaj csillapultával :
..... Sajnálom, h*>gy a miniszterelnök ur igy elszólta magát.
— Nem veszem tudomásul kije-» lentéseit! — toondta erre Bródy a leghatározottabb hangon és miegrt ismételte követeléseit. Erre Sirovy
bejelentette, hogy Bródyt nem tartja méltónak állására és az alkotmány 60- cikkelye alapján kijelenti, hogy megszűnt Ininjteztcrelnöknekj lenni. (•
Óráról-órára nő a cseh-ellenes hangulat a rutén és szlovák területen
Római jelentés szerint a magyar kérdés gyors, békés és kieiégitő megoldás felé foa-ad. Olasz körök, ben sem tartják kizártnak, hogy Ruszinszkó kérdésében népszavazást ajánl mtajd a döntőbíróság.
Varsóban Telkes tüntetések vol-f tak a magyar követség előtt a közős magyar—lengyel határért. A
lengyel szabadcsapatok is már alakulóban vannak.
Ugyancsak varsói jelentés számol l>e arról is, hogy
egész Ruszinszkó az Volosln-kormány ellen fordult.
De Szlovákiában is igen cseh-elle-nes a hangulat. Bacsinszky miniszterházának ablakait a tüntetők kövekkel bedobálták. A kövek •Gyalázatos áruló ! Prága cselédje !« fel-* irásu papírba voltak csomagolva.
Az őslakosság körében nagy meg döbbenést keltelt, hogy Bródy volt miniszterelnök letartóztatása utón most y (
a Bródy-párt összes vezetőségi tagjai ellen is elfogató paranosot adtak kl.
Munkácson véres összetűzés volt. Hat ukrán rohamiusztagost megöU tek, 23 verekedőt letartóztattak.
A szlovákok nem engedik tovább a cseh fosztogatók vonatait
PozSony, október 31 A Felvidék kizsákmányolása ellen most már a szlovákok is teljes erővel küzdenek. Ahol lehet, nem engedik elszállltiani a rabolt holmit és a haltáron l*úlőn átvizsgálnak\' minden vagont. Az élelmiszerekkel és rabolt holmikkal telt kocsikat
hetek, csak napok kérdése. A magyar követelések nyolcvan százalékát elismerte a cseh kormány s a többi husz százalékról döntötjiró-ság hozza meg Ítéletét. És a döntőbíróság összetétele is lényeges más, mint amilyet végső fokon, megegyezés hlányátan — a müncheni jegyzőkönyv megállapított. Nem a
négy nagyhatalom, hanem az a két ország dönti el a vitás kérdéséét, amellyel Magyarország régóta baráti kapcsolatot tart fenn, melynek kimagasló vezetői mindig megéri téssei voltak irántunk s amely két nagyhatalom hatalmas segitő kezének az eddigi eredményben is igen nagy része van.
Ez történt egy hónap alatt. A magyar kormány és a magyar diplomácia fényes sikere ez az eredmény, amely erélyességével és nagyszerű teljesítményével közei hozta mindnyájunk vágyát, a boldog magyar egybeförradást a felvidéki testvéneinkkel. ► ,
s
EALAI KÖZLÖNY\'
1938. novtmber I
Ma nyílt mag i
(imUi\'MliH. HtrtKj MikléxH I. nii
Elsőrangú raktár fűszer- és csemegeárukban
Olctó árak I Szíves pártfogást Mr
S2U« Pasaualetti Gyula
tulajdonos
Megalakult a Légoltalmi Liga nagykanizsai csoportja
Elnök dr. Krátky István, ügyvezető Berlin Ágoston, titkár dr. Dómján Gyula, gazdasági főnök dr. Makó Gábor
mellékvágányra tolják és nem engedik elszállítani. <
A szlovák korWány egyébként elhatározta, hogy prágai >inspekciót« tart. A szlovák kormány egy ia^ja mindig Práglában székel. A miniszterek heten kint felváltva utaznak Prágába. Ezen a héten Bacsluszky a soros.
Már szállítják vissza a csehek a szudétafötdrfil elrabolt holmit
Berlin, október 31 A csehek a szudéla vidék át ni fása előtt mindent elvittek és h területeket teljesen kirabolva adták át a német csapatoknak. A müncheni határozat azonban ugy szóit, hogy a területeket1 rendes állapotban kell átadni, czéri a csehek most a német kormány erélyes fellépésére kénytelenek visszaadni a7. elhurcolt vasúti anyagokai, lovakat, gépkocsikat stb A közeli napokban már egy nagyobb vasúti szállítmány megy vissza német területre a rablott holmikból.
Megmozdulnak a magyar szivek
Debrecen, október 31 A tiszántúli mezőgazdasági kamara már megtette a szükséges intézkedése ket, hogy a Felvidék visszacsatolása után a termelés folyamatában szünet ne álljon be A csehek rablógazdálkor dása miatt ugyanis az őszi munkák is legtöbb helyen lemaradtak, mert a vetőmagot is elvitték. A magyar gaz. dák most másfél kiló buza vetőmagot ajánlottak fel mázsánként.
Cegléd olyan indítványt tett, hogy minden város válasszon ki egy felvi. déki magyar várost vagy falut, amelyet segélyezni fog és amellyel tovább ra is fenntartja a belső testvéri kap. cso latokat.
TUntetések Marseillesben a tüzkatasztrófa miatt, amelynek száznál több áldozata van
Marsoilles, október 31 A péntek éjszakai hatalmas tűzzel kapcsolatban nagy tüntetés volt Marseillesben. A tömeg a szociaáldemor krata polgármester ós városvezetők lemondását követellc.
A romok eltakarítása még folyik. Az áldozatok közül csak 24-nek sze mélyazonosságát sikerült eddig megállapítani. Az eltűntek száma 75, a sebesülteké 30. A tüz okának kiderítésére külön szakértő bizottságot küldtek ki.
Ha gyomrát elrontotta, Igyék azonnal egy pohár természetes „Ferenc József" keserüvizel, mert ez az emésztöc8atorna tartalmát gyorsan feloldja és biztosan levezeti, a béiműködést elrendezi, az anyagcserét fokozza és friss közérzetet teremt. Kérdezze meg orvosát.
— Bátor kiállításukat tekintse meg minden vétel kényszer nélkül. Kopstein ÉjutorAmhAr
Senkinek sem biztos, hogy kigyullad a háza, mégis mindenki köt tűzbiztosítást. A biztosítást nem akkor kötik mag, amikor a letőkön knár felcsapnak a Ijángok. Akkor már\' késő lenne.
A magyar légoltalom megszervezése sem várhat addig, míg e-setleg kitör egy háború.
% Ennek megértése é3
ifi, a légolta\'om ínegszer •yjLr^^* vezése a (magyar tár-~ sadialom dolgai. A Iég-- védelem a legjobb kezekben van : — oza magyar honvédség dolga. De n polgári értékek, polgári életek Imígóvása a polgári társadalom dolg:i. Ez a polgári légoltalmi sz3rvezet n Légoltalmi Liga, amelynek kiépítése országszerte folyamatban van.
Nagykanizsán is megalakult a Légoltalmi Liga helyi csoportja. Az alakuló közgyűlés a városhá a dísztermében volt. Otl voll a honvédtisztikar küldöttsége is, valamint a rendőrség vezetői. Otl voltak foglalkozási és felekezeti különbség nélkül a társadalom veze. tői. Nem olyan számhan, mint az ügy általános és mindenkit érintő fontossága megkövetelte volna, még is remélhető, hogy a szervezés során senki sem fog kimaradni a munka és áldozat vállalásából.
Szal>ó Győző íiy. járásbirósági elnök a megjelentek üdvözlésével, a Magyar Hiszekegy-gyei és a szervezkedésben megnyilvánuló magyar életösztön hangsúlyozásával nyitotta meg az alakuló közgyűlést.
Dr. Krátky István polgármester utalt a közelmúlt események tanulságaira Szólt a mindnyájunk szívé-, hez forrott honvédségről, amelyért minden áldozatot vál\'alni kell s a me/ynek katonás szel\'emét hordoznia kell magában az egész magyar társadalomnak. Ostorozta a közönyt, amely <a magyarság széles rétegeiben a légolta\'ommal szem-ben megnyilvánul.
Dr. Prack István városi tanácsnok ismertette a Légoltalmi Liga1 alapszabályait, mhjd a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel kimondta a kanizsai csoport megalakulását, i A csoport tb. elnökévé megválasztotta a közgyűlés vitéz gróf Teleki Béla főispánt és dr. Bnand Sá í-dor alispánt, t Elnök : dr. Krátky István. Ügyvezető elnök : Bertin Ágoston. i i Titkár : dr. Dómján Gyula. Gazdasági főnök : dr. Makó Gá-bor. i Társelnök : Balx>chay György< Barthos Gyula, vitéz Bentzik Lajos, Dobrovits Milán, dr. Halphen Jenő) dr. Hegyi Lajos, dr. Hennig Alfréd, Krenner Zoltán, dr. Lengyel Károly, dr. örley György, Szabó Győző.
Választmány : Arató Károly, Balogh Dezső, Barbarits Lajos, Bartha István gimn. ig., dr. Berlin József, dr. Béres László, P. Cirfusz Vikto-rin, dr. Fábián Zsigmond, Fehér-váry József, Filó Ferenc, Gazdag Ferenc, dr. Gertner Antal, dr. Go. da Lipót, dr. Hajdú Gyula, Horváth Lipót, Hutter Géza, Kalmár Zoltán, Kelemen Ferenc, Kovács Illés, Köő János, Krátky György, Kűronya István, Lázár Arthur, dr. Lontay Alán, Miklós Gyula, Miklós János, Né-! meth Dezső, Németh Mihály, dr. Plihál Viktor, Polonyi György, Samu Lajos, dr. Takács Zoltán, Teutsch Gusztáv, dr. \'Iholway, Zsigmond, vitéz Tóth Béla, Unger-UHmaim Elek, Vannay János, Zsigmond József.
Számvizsgálók : BeLeznay János, vitéz Hámory József, Hemmert Károly, Dedovatz Béla. Ellenőr : dr. Mohos József. A Légoltalmi Liga évi tagsági dija 2 pengő, vagy havi 20 fillér. A szervezel részére a város hivatalos helyiséget biztosit. A szervezés már a legközelebbi napokban utcáról utcára megindul.
gelsei iparos-gyülésrő\', amely be-bizonyitoita, hogy milyen szükség volt a vidéki iparosságnak a járási testületbe való lömö itésére. Legközelebb az elnökség Szepetneken tar\' hasonló ülést.
Lung Ádám háznagy lemondását tudomásul vették és neki |egyzö-könyvi köszönetet szavaztak. Ulódja Szálinger József lett.
Nem vagyunk „quantité négligeable" 1
Midőn a mult hónap végén egésq Európát megrázta flz ujabb világháH borutói való félelem, mindenütt tömeghisztéria jeleivel "ta\'álkoztunk a nyugati nagyhatalmaknál I London, utcáit, tereii, lakásait előkészítették a légitámadások elleni védekezésre. A hires tube-ok, földalatti villam/osj-vasulak alagjtjní közül számosat lezártak, hogy Jégolla\'mi óvóhelyek-í ké alakítsák át. A nyilvános par^ kokban szükségszerű óvóhelyeknek árkokat ástak. Hasonló jelenségekj kel találkoztunk Párisban és a többi metropolisban is. A világ összes filiszterci remegtek ! Prágáról nem, is beszélünk, mert ott egy hétig vak sötétl>en botorkáltak éjjel az emberek, annyira féltek, hogy a »Prága nincs többé jóslat* beteljesedik. Mi sem természetesebb, hogy eme hisztéria láza átcsapott hazánkba is. Az itthoni nagyvárosi közvélemény egyik része, amelyik még mindig nem tudót! lelkÜeg felszól indulni a trianoni megkötöttség béklyói alól, kicsinynek, védtelennek érezte önmagát, hazáját. Voltak, akik Menekülni szerettek volna Svájcba, voltak,akik a Balaton környékén kerestek biztosnak látszó menedéket.
Két évtized ellenséges propagandája és egy vérlázító békeszerződés elvetett defetista magja mutatkozott volna meg ezekben a gondolatokban ! Hiszen Trianon célja az volt, hogy örök időkre megfosszák a ma-j gyar nemzetet nemcsak attól a hatalomtól, amely szükséges Jeti volna nemzeti nagy reiotegrálódásj céljainak eléréséhez, de még az ön-t védelem legegyszerűbb eszközeitől is. Az ellenséges propaganda pedig hol nyíltan, hol pedig térképek, katonai, gazdasági adatok, stratégiai, adottságok segítségével, diplomásai külföldi tárgyalások során igyekezett bizonygatni, hangozgatni, hogy a magyar nemziet, a magyar állam örök időkre elintézett kérdés I |
Ez a túlontúl hangsúlyozott állítás, két hosszú évtized megkötöttsége tett bénávjá, aggályoskodóvá tnérj mely fővárosi magyart. (
És akkor jött a nagy meglepetés : A magyarság gyönyörű lendületes szervezettséggel és talpraesett külpolitikai akciókkal cáfolt rá mánp den ilyen tendenciózus leállításra és a nemzet nagy átlagá iak minden skrupu lukon felülemelkedő; lelkesedése és áldozatkészsége elsöpört minden félénk, tulontrjl aggályoskodást I
Fegyverkezési egyeiijoguságmH kimondásávfal hihetetlen lendülettel indult meg a in. kir. honvédség át-, szervezése és kil>övitése. Korszerűvé a szükséges mérvben szervezetszerű leg is felépítetté varázsolták ka. tonai vezetőink rövid idő alatt hadseregünket. Akárcsak változia\'os tör ténelmi sorsunk régmúlt nagy idöi-ben, ugy most is szinte a föld alól termett elő a felkészüli, acélos erejű, jól felfegyVesrzlett és jiepvcsak az oi-szág védelmét ellátni tudó, de a haza külpolitikai érdekeit ia
A nagykanizsai járási ipartestűlet az Imrédy-kormány mellett
Szepetneken lesz a legközelebbi járási iparos-nap
A nagykanizsai városi és járási ipartestület elöljárósági ülést tartott. Samu Lajos elnök napirend előtt ismertelte az Imrédy-kormány helyes és eredményes külpolitikai működését, majd felhívta az iparosságot, hogy egyemberként álljon mindenki az imrédy-kormány mellé, amelynek nevéhez fűződik ama tör-
ténelmi lény, hogy az elrabolt Felvidék visszakerül az anyaországhoz. Az elöljáróság lelkesen ünnepelte a kormányt és határozatilag kimon-do ta, hogy vitéz Imrédy Bélát táviratban üdvözli a Felvidék visszaszerzése érdekében kifejtett tevékenységéért és bö\'cs intézkedéseiért.
Samu elnök ezután beszámolt a
Városi Mozgó Hélfőn, kedden és szerdán A leghatalmasabb színes fllmcsodal
R0BIN-H00D KALANDJAI
A főszerepben Erről Flynn, Ollvla de Hívllland,
Baslt Rathbone és Claude Ralns Mindennap 4 lögdás, 3, 5, 7, 9 kor. Mindennap 3 kor filléres.
PÍ0\'VPlflm ! A ROBIN HOOD november I én, kedden S IgyGIUlll í , NÉP-mozIban Is be lesz mulatva.
193S. november 1
DALAI KÖZLÖNY
A néma város ünnepe. . .
nyomatékkal képviselni tudó honvédségünk l
Külpolitikánk megfontolt, de annál céltudatosabb vonalvezetése barátokat és szövetségeseket szerzett nekünk. És éppen a kotmáromi tárgyalások megszakadását kővető diplomáciai kampány lalk almával tünt ki, hogy ügyünk jogossága és teljes igazsága mellett is: »Nem vagyunk egyedül!« És nem vagyunk quantité négligeablc !
Országszerte lelkesedéssel, égig. törő hazafias felbuzdulással, zengő nótaszóval vonulnak be csapattesteikhez falvaink drága, értékes és hűséges magyar földművesei, városaink derék, megbizhatö iparosai fó intelligens vezjető eml«rei.
A katonai hatóságok alig győzik] elintézni az önként jelentkezők hozzájuk befutó kérvényeit. Minden kom, talnúen rendű és rangú fia e hazának csak agy vágyat ismer most: Fegyvert fogni és ott lenni a tettek mezején inosl, ha szükséges, vérrel és vassal állani szent ügyünk mellett. Megható, amint fiatat legénykék, meglett eml>erek és öi«g, 65 éven is felüü férfiak szerény szó. val adják elő kérésüket, bizonyítgatják a katonai szolgálatra való rátermettségüket.
Régi dicsőséges nemzeti harcaink ideje jut atf embar eszébe !
Bizony türelemre keli inteni az ónként jelentkezőket azzal, hogy csak bizonyos évfolyamokra van korlátozva egyelőre a bevonult^ tás. Olyan fez a kép, mintha nem is egy husz évig fegyverétől megfosztott és önhibáján kivül megalázóit országban történne. A kard ősi né* pe egyik napról a másikra meg-uj-ult, megfiatalodott ebben a lelkes hangulatban. { I
Tudja meg az egész világ, hogy van hadseregünk ! Jól kiképzett, teljesen felszerelt, harcnaké-sz, lelkes magyar hadsoregünk.
Katonáink élelmezése kifogástalan, !>őséges és Ízletes. Nem1 ugy, mint a cseh zsoldon tengődő szegény szlovák és magyar testvéreknek, csak naponta egyszeri étkezés és reggel egy kis feketo kávénak csúfolt lé, hanem bősgée^ Ízletes magyar koszt, napi háromszori étkezéssel.
Van fe/sz«relésünk szükséges mfy-vlien és korszerű technikai felkészültségünk !
Had vezetőségünk állandó gondos feladatának tartja, hogy ezl a felszerelést a mindig növekvő létszámoknak megfelelően kibővitss és az újonnan felállításra kerülő egységek ugyanolyan jól induljanak el hivatásuk utján, mint a már a határon lévő csapatok. •
Vegye tudomásul fenindenkl széles e világon, hogy ehríultak azok az idők, mikor azt lehetett hinni, hogy a magyar nemzet, a magyar állam, a magyar haderő — »elhanyagolt tényező!« ( I
Mdrmarosl
JW ID(á
<lf Eső, köd!
Prognóxlt : Mértékeit északi szél, változó felhőzet, keleten még etö, éjjel több helyen köd. A hő-mértéklet alig változik.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megttgyelőéllomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor : +96, ma reggel +80, délben +130,
Fönséges és misztikus, lélekbemarkoló. és megrázó a nagy, néma város ünnepe, amikor a halottak birodalmában minden kis sírhalmon kigyúl a Sze-tet és Megemlékezés, a Kegyelet és Hála szelíd fényű mécsese és gyöngéd kezek köszörűt fonnak a kor hadó fej rák kóré. Ilyenkor megelevene. dik a nagy, csendes birodalom, az élők sokaságának léptei \\Crik fel az örök sziloncium városát, amelyben a némasságot Halál öfcl sége, a legkérlelheteUenebb diktátor parancsolta. Az ö uralma és fen hatósága alá tartozik a néma város, ö végzi itt a nagy «közigaz. gatást,. ahol a legigazibb demokratizmus, a legteljesebb egység uralkodik. E birodalom minden lakója nt nagy kényúr egyenruháját viseli. "A* örök csend mosoly nélküli városának minden kis por. táján otl van az ittmaradottak, a gyászolók, az élők örökszép jele és bíztató reménycsiilaga a diadal, mas kereszt, amely némaságában is az egész temetői betöltő lvan-gon lürdeti a megdönthetetlen egy és örök igazságot: feltámadunk! fcs a kandeláberek messze világit) • tüzénél, a fáklyák titokéit jsan lo_ bogó csóvájának árnyékában jön. nek a néma város ünneplői, a sze-
rető édesanya, a porbasujtolt hitves, a tí|>egö árva, hogy lerója, évi adóját, amit o .szerelet szava parancsol. Az Alvók, az lilköltözőt lek, a Pihetíők |>edig összeiön-nok egy tilók teljés, lélekbemarkoló istentiszteletre, inetyhez a földi szőreiét lélekluirjai szolgáltatják a zenét és éjfélkor megkondul a Halottak Városának kicsi üveg-harangja és hosszú sorhan, lecsukott szemekkel, összetett kezekkel megindul a végeláthatatlan menei a temető kicsi kápolnájába, hogy megtartsák a maguk külön ünnepét, p.s mialatt a gyászoló Szereiét szent áhítatában és megtisztult fájdalmában ott zokog a kis sírhant fölött és maga elé klézi a Unni pihenő kedves élő alakját, a néma birodalom kápol. nájában megkezdődik a lestnélkü-liek .seregszemléje, az elköltözöt-lok lelkeinek násza és az Ég ujabb Jákob\'ajtorján felemelkednek a szentek, uz üdvözültek hónába, hogy hódolattal illessék az Elet és Halál Urát.
Elsötétedik lassan a csendesség birodalma, kialszanak a kandeláberek, csak néhány gyászruhás asszony zokog még a kicsi fejfák tövében, ahonnan a sötétségből is kiizzik a felirat, hirdetvén az örök, szent igazságot:
Feltámadunk)...
(B. R.)
munkájukért. Mindhárman kijelentették, hogy pénzbeli jutalmat kérnek, óhajukat az uralkodó teljesítette: Hay. nau és Windischgraetz tábornokoknak fejenként négyszázezer, Jella&ich tábornoknak pedig kétszázezer forint jutalmat utalványozott ki.
Érdekes a felemUtésre, Iwgy Haynau — mint most kiderült — bár tudta az ellene országszerte megnyilvánuló gyűlöletet, a Magyarországon való letelepedés gondolatával foglalkozott. Er dé\'y felé orientálódott. Egyik megmaradt levelében igy ír:
. < Erdély vadregényes tájai annyira elbűvöltek, hogy hátralévő éveimet ott akarom leélni fin már elvégeztem földi feladataimai, most már Erdélyben óhajtok álmodozni a múltról
Tervét azonban nem tudia megvalósítani." Noha ügynökei szorgalmasan járták Erdélyt és olt megvételre föld-biztokot kerestek, de — nem találtak. Az erdélyi magyarok ugyanis a legfényesebb ajánlatokat Ls visszautasitotr ták. Nem engedték, hogy magya" föld aradi vértanúink hóhérjának kezébe kerüljön. Hosszas kísérletezések után az .osztrák tábornok a Ferenc József által adományozott négyszázezer forintos vérdiiból Szatmár megyében egy 3800 holdas elárvult magyar uradalmat vásárolt meg, amelynek kezelését életében Bécsből maga irányította.
Hogyan keletkezett a Haynau hitbizomány ?
Haynau tábornok 1853-ban halt meg és tekintélyes hagyatékát egyetlen leánya, Klotild bárónő örökölte \\ bárónőnek gyermeke nem volt és arra törekedett, hogy a száfmármcfayei Hay nau-birtokot német földön élő unokatestvérei részére biztosítsa. E célból 1861-ben kérelemmel fordult a bécsi udvarhoz, hogy örökölt családi birtokát nyilvánítsák lútbizománnyá
Akkor ez ügyben hónapokon ál izgalmas tárgyalások folytak. Magyar részről hevesen tiltakoztak a bárónő terve ellen A tiltakozások között legsúlyosabb volt Deák Fcrtnc memoranduma, melyet Bécsbe küldött és amely a császári levéltárból nemrég került olö. Ebben ezeket mondotta:
A hőn kívánt béke egyik főfelté-tolének tartom, hogy a magyaroktól elvett földek mielőbb magyar kezekbo korüljenek vissza. Ezért ellenzem, hogy a Haynau-blrtok liltblzománnyá alakítása által az osztrák család birtokában maradjon. A felzaklatott magyar lelkeket meg kell nyugtatni, mert a fcl-foilinngzó magyar kesergós feldúlja a monarchia békéjét.
Minden tiltakozás hiábavaló volt. Ferenc József ragaszkodott a hitbizomány alapításának tervéhez ós álláspontját előkerült engedélyokiratában
dimíos vzléses oímá!
Zárlatot rendelt el a nyíregyházi torvény-szék az aradi vértanuk hóhérjának, Haynau tábornoknak birtokára
A birtokot jelenlegi tulajdonosa, egy volt osztrák tiszt el akarja adni
Nem mindennapi érdekességü bírói zárlatot rendeli e| a naj>okban a nyíregyházi törvényszék. Egy nyolcvannégy éves családi uradalom került végzetes anyagi zavarok közé. Eleinte azt remélték, hogy rendezni lehet a hihetetlenül felszajwrodo t adósságtömeget, de a tárgyalások nem vezettek eredményre, mert a hitelezők nem fogadták el az egyezséget. Ez a hitbizomány nom kisebb névhez fűződik, mint báró Haynau líyula osztrák tábornok nevéhez, aki Ferenc Józseftől kapta \'érdemei, elismeréséül.
A bécsi levéltárból utóbb eszközölt kutatások során előkerüllek azok a titkos okmányok, amelyek ezl a szomorú magyar problémát megvilágítják. Ezek a megsárgult iratok elárul-
ják a bosszút szomjazó bécsi Burg fekete munkáját.
Hosszú jegyzőkönyvek tanúskodnak a császári udvarban folyó titkos tárgyalásokról, amolyeken az uralkodó bőkezűen jutalmazta meg az osztrákokat, akik segítették a magyar szabadságharcot vérbe fojtani.
Az olőkerült okmányok között kétségtelenül legérdekesebb az, amely a szabadságharcunk letörésében exponált három osztrák tábornok — báró Haynau Gyula, herceg Windischgraetz József és jellasioh József — megjutal-mazásárói Számol be. A régi irat el. mondja, hogy a bécsi tárgyaláson — amelyen Ferenc József személyesen vett részt bizalmas kérdést intézett a tábornokokhoz; mit kívánnak véres
ScUMzMMt
A
SALAI KÖZLÖNY
193a november 1
Így okolta meg.
Glaynau tábornok elévülhetetlen érdemeket sserzctt a monarchia óloté-ben, amiért is emlékének ünneples megörökítésére Jegméltöbbnak tartom, hogy saját keresményéből szerzett ma gánbiztoka Örökéletű Idlblzománnyá alakuljon át.«
Az ily módon hetvennyolc éwl erelflit létesült Haynau-hitblzomány áj-Jagábtan a trianoni békekötés után változások történtek. A 3800 holdas birtokból 500 hold a csehek kezébe került, ezenkívül a földreform következtében 1000 hold veszett cl A megmaradt 2300 holdas uradalomnak maj birtokosa Haynau -Ciyula báró osztrák tiszt, aki állandóan Bécsben él. A hit-bizománv terhei utóbb már igen felszaporodtak és a keletkezeit l>onyo-dalmak most szükségessé telték a birói beavatkozást.
Ezért a nyíregyházi törvényszék zárlatot rendeli el. Ebbe az érdekelt családtagok is beleegyeztek és a bíróság előtt kijelentették, hogy a birtokot el akarják adni.
Megindultak a tárgyalások és a srnt-mármegyei birtokosok mindent* clkö-vetnek, hogy a Haynau-birtok vala hára magyar kezekbe kerüljön vissza.
Kedvezményes jegyfözeteket
l>ocsát ki a BAnky társulat a lB.éu kezdődő nagykanizsai szezonra. A tizes jegyfüzet szelvényeivel \'30 százalékkal olcsóbba kerülnek az amúgy Is egészen alacsonyan megállapított színházjegyek és minden előadásra érvényesek, mert bérletszünet nincs. Az olcsó jegyfüzetek Révész Emil titkárnál kaphatók, a kl egymásután keresi fel a régi bér letessket. A Bánkyék vendégjátéka 15-én kezdődik a Kék rókával.
BUDAPEST L
0.30 Hírek. - 10 Egyházi ének és szentbeszéd. 11 Szalonötös. — 12 Déli harangszó, utána idöjolzés, idő-járásjelentés — 12.10 Operaházi zene-kar. — 12.45 Hírek. - 13.40 Somogy, váry Gyula előadása. — 14 Hangié, mezek. — 15 Zelk Zoltán mesél. — 15.30 Homérosz-énekkar. — 10.15 Thurzó Gábor előadása — 10.45 Ili-rek. — 17 A rádió szalonzenekara — 18 Felolvasás. — 18.30 Uasilides Mária énekel — m Hírek. - 19.10 Hirek szlovák és ruszin nyelven _ 19.25 Hanglemezek. — 19.50 Tóth Tihamér püspök előadása — 20.30 Budapesti Hangverseny Zenekar — 21,40 Hírek, klöjárásjelentés — 0.05 Hirek. BUDAPEST II.
17.30 Mezőgazdasági félóra. — 18 Hanglemezek. — 18.35 Francia nyelv-oktatás. r BftCS.
19 Szerelmi dalok — 20.10 Strauss Richárd: Daphne, egyfelvonásos opera. — 24 Stuttgart Beethoven-estje és könnyű zene.
Elhízott egyéneknél reggelenként éhgyomorra egy-két pohár természetes „Ferenc József" ke«etü viz a bélmükOdést hathatósan előmozdítja, az anyagcserét tetemesen k fokozza, a xsirmennyiséget megfelelően leapasztja és a testet könnyeddé teszi. Kérdezze meg orvotM*
Egy Báthory-utcai hentes megtámadta a rendőrt a toloncház mellett
Izgalmas kalandja volt szombaton esle Szabadfi Lajos rendőrnek, aki ípen a toloncház e ölt teljeli tett sioIgá.Jot Szabadfi (el és le tétált a toloncház elölt, melynek ulcai ablakalt figyelemmel kísérte, amikor a sotétbégben odaugrott ho\'zá egy férfi és minden továbhl nélkül megtámadta, feltépte a kabátját, de lovább már nem mehetett, mert a fiatal rendőr ügyes dzsiu-dzslczu fogással árta\'matlanná tette a rug kapátódzó embert, majd előállította a központi ügyeletre.
Mikor kihallgatták, azt mo-dla, hogy előbb egy rendőrtől kérdezett
| valamit a toloncház előtt, de az nem válaszolt a kérdéseire. Emiatt — mondta — annyir»\'m»gharagu-dotl, hogy elmenl, feltii(tott egy p<j-hár bort, majd visszatért és abbín a hlszemben, hogy az a rendőr van előite, aki az előbb nem válaszolt neki, dühében meg akarla Utnl. A rendőr támadőja Kovács János Bálhory-ulcal hentes, akit az ugye letes rendőrtisztviselő őrizetbe vett hatésági közeg elleni erőszak vétsége mla t.
Íó lesz vigyázni a garázdakedvtlek-, mert a toloncház! őrszemeknek azonnali fegyverhasználatra van jogukl
A mustgáz megölt egy böhönyei gazdát
A böhönyei szőlőhegyien halálos szerencsétlenség tőrtént. A hegyen már iwgyjálxH befejeződött a szüret, Így Baksa János szőlejében Is már a pincéién volt a must. Biiksa meghívta egyik 1 arátját, Mojzes János földművest is, aki lement barátja pincéjébe, hogy megnézz^,
mennyire erjedt inár a must. New tudta megállapítani, mert mire leért, összeesett és nem is kerüli fel többé élve. Megölte a mustgáz. A csendőri vizsgálat szerint Monzjes halá\'át saját vigyázatlansága okoz. ta. A temetési engedélyt kiadták.
h
Zrínyi—DPAC 3:0 (0:0)
A Zrínyi csapata első félidőben nem tudta főlényét kihasználni, annak oka az, hogy csatárai nem találták meg ellenszerét Pécs merev védekezésének. Többet kellett volna a szélekre játszani és keveseb-l>et tologatni. A szünol taktikai meg beszélésénck meg volt az eredménye. Pőcze és Boda lendületes lent-bánásai, főleg utóbbi gyorsan középre adott labdái jelentenek veszélyt Pécs kapujára. Simán és gyorsan gördülnek a Zrínyi támadások, a néző alig tudja követni u labdát. Babos labdájával Boda ugrik el, beadását a 10. percben Flelschner berúgja, 1 :0. Pécs nagy lendülettel támad, vau dolga a fedezeteknek, többször Gozdán i*> kénytelen beavatkozni. Eaek a támadások jól jönnek a Zrínyinek/ mert a "mezőny széthúzódik és egy felszabadító rúgásból a Zrínyi csatárok megugranak, Pécs kapujánál a labda, Boda, Csóngei, Pőczc össz. játék után az utóbbi helyezett gólt
rug, 2 :0. A második gól sem tudta letörni a lelkes Pécset, szívósan vé_ • dekeznek, Csöngeit már hftom pécsi játékos őrzi. A Zrinyi nyorrtfs fokozódik, a !a!)da Pé/.s kapujánál táncol, de a kapus, vagy a kapufa minden akciót megakaszt. A 30-ik percben sikerül Csöngetnek őrzőitől meglépni és egy kapuelöttl ka. varod ás ból gólt fejelni, 3:0. Az utolsó percekben Pécs nagyon igyekszik, de gólt nenV tud elérni.
A győztes csapatból csillag*® egyest érdemel Kárpát, Beke és Mihalec. Boda ta\'ásodik félidei játéka szintén. Jó : Pőcze és Babos II. Balx)S I. formája újra felfelé ivei. Hadari újra bebizonyította, h gfy u kerület egyik legjobb \'kapuvédőjsi A DPAC-ból kitűnt a közvetlen védelem, élén a kapussal. Legjobb emberük mégis az örökmozgó Hart-mann volt.
A biró a mérkőzést jól vezette* WINDISCH
Az NTE értékes győzelmet aratott Pécsett
NTE-PAC 2:1 (2:1)
Mult vasárnapi súlyos veresége után nagv meglepetés az NTE írté. kes győzelme, annál is Inkább, mert ismét tartalékosai! volt kénvtelcn kiáltani. A PAC tudvalévő nein K\'bc-csujclendö ellenfél saját otthonában. Különösen az utóbbi idöl>en ért el értékes győzelmeket, amikor a DPAC ot 3 :0-ra, a bajnokaspiráns Turult pedig \\ : l-re győzte le Az elparentált NTE azonban megmutatta, hogy vela még az úgynevezett nagy csapatoknak is számolni kell. Pillanatnyilag gyengébb helyezése annak tulajdonítható, hogy amíg a1 Zrinyi az őszi szc-/ónban két alkatommal játszolt vidéken, addig az NTE a sorsolás le. bcieUcusége folytán hatszor volt kény.
te\'.cn idegenbe mérkőzni. Hátralevő mérkőzései az ősszel itthon lesznek és ha tekintetbe vesszük, hogy a tavasszal csak 4-szer játszik vidéken, he. lyezését lényegesen megjavíthatja.
Az NTE a következő felállításban játszott : Bedö — Csáky, Varga — Szollár, Kovács, Farkas II. — Farkas I., Szabó, Szcndrői, Istenes,. Csász.
Meglepően nagy iramban kezdődik a játék. Szokásához híven az első félidőt az NTE uralja, szebbnél szebb támodásokkal veszélyezteti a I»aC kapuját. A 10. percben Csász átjálsza «z egész védelmet és lapos lövése véd-hcietlenül a hálóba jut. Az NTE erő-sen ostromol, mégis a TAC egyenlít. A 25 ércben Bcdö kapukjrugáse u
Herendi poroéllán
kéiMl fellett, kii hibával ■
az alanti olcsó árakon kapható: B dessert tányér ....•• fillér ■ i mély vagy lapos tányér . 88 K mocca csésze aljával . . 80 ,,, ■ kávés csésze aljával . . 88 . . ■
Sfertt üvegkereskedésben ▼
287/ Ffl-Ot 2. %
lő-oson álló PAC jobb kötő, Farkas e\'é kerül, aki az üres kapuba vágja ar. egyenlítő gólt. A honi csapat nem sokáig örülhet a kiegyenlítésnek, mert a 32. percben Farkas I. labdájával Szabó kiugrik ós gyönyörű dugót iő (2 :1). Az NTE uralja továbbra is a mezőnyt, de SsendrőJL kihagyja a ki. nálkozó helyzeteket.
Szünet után mintegy Jő |>ercig vál. tozatos játék folyik, az utolsó húsz percben azonban a PAC erősen fel. nyomul, sokszor van veszélyben az NTE kapuja, de Csáki remek védő-játéka megakadályozza a honi csu|>4. tot az egyen ütésben.
Az NTE egész csapata dldbéretet érdemel lelkes játékáért. A közvetlen védelem, egyúttal a mezőny legjobbja Csáki volt. Bedő majdnem minden labdát kiejtett, sok veszélyes hely>o-tet teremtet, a kapujára. Varga e\'f>. gadhatót nyújtott. A csapat legjobb részo a lcdczctsor volt. abból is Far. kas II. emelkedett ki a balfedezet helyén. Kovács kezdi visszanyerni jó formáját. Szolhír méltóan illeszkedett u sorba. A támadósorból Szabó volt a legjobb, de az «örcg. Farkas is nagyon jó vo\'t.
A PAC fedezetsora volt a csapat legjobb rós/e Csatársora a mezőnyben szépen játsszik, a kapu előtt azonban tehetetlenek.
Vitéz Adorján biró hiba nélkül ve. zette a mérkőzést.
_ (Oft)
NVTE—Zrlnyt II. 6:3 (342)
Egész jó Mérkőzést hozott a két csapat találkozása. A VaSut átszervezett, lelkes csapata megérdemelten nyerte trtag a mérkőzést. A gólok mind a két oldia\'on lehetetlen kapushibákból származtak. A győztes csapat legjobb emfbere Roór. Jó volt még Fuseh, Botond és Brattko. vits. A vesztesből kitűnő : Hágner, Gödinek, Zental. W.
Nemzeti bajnoki eredmények
Zugló—SSE 2:1(0:0).
Uípest—Budafok K:1 (5:0). Elektromos—Phöbusz 2:0 (1:0). Ferencváros—Tavisok 0:3 (3:0). Szolnok-Borakai 1:0 (1:0). , Szeged—Htmjjária 1:1 (0:0)
Kerületi eredmények
PEAC-SBTC 3.0 (1:0). KHAC-ZsSE 2:0 (2:0). Turul-PBTC 3:1 (3:0). PVSK—Hamerll 9 :0 (4 -.0).
II. oszt. BlOK—MISE 2:1 (2:0) CsTK-DVSE 10 : 1 (5 :1).
— Naptivji November 1. kedd. Kom. kat. Mindszent. Proteatána Marianna. Izr. Markh. hó 7. — November % merda Rom. kat. Halottak napja. Protestáns Achll. Izr. Maih. hó a
Gyógyszertári éjjelt szolgálat okt. végéig az „Salvator" gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, Morda, pántok délután kedden nap nőknek.)
— Bátorokban a Kopatetn-oég vezet. Modern mintatermeiben a legjobbat a legolósóbban mutatja be, kedveső .testé* teltételek mellett.
1933. november 1
EALA. KÖZLŐN*
8
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
#
51 éve élvezzllk vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy Üzlettel az ország különböző
városaiban!
*
* 0
HALOK, EBEDLOK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPITOSÁRUK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
ItaSszi-?*
Az árukészletek bejelentése
a miniszteri rendelet értelmébe i kit hetenként köleiezö. Az nj bejelentés ma, hétfőn esedékes, felhívjuk léhát u lejelentésre kötelezetteket, hogy a rendelet utasításainak tegyenek eleget.
Árukészlet-bejelentő la|>ok darabon kinti két filléres árban a fcalai Köz-Júny kiadóhivatalában kaphatók.
- (A Zalai Közlöny)
legközelebbi száma Mindenszentek ünnepére való tekintettel szerdán délután a repdes időben jelenik me^.
— (A főispán a kormányzónál)
Vitéz Teleki Béla gróf, a vármegye főispánja budapesti útja során hosz-szas kihallgatáson volt Magyarország kormányzójánál. Utána a földművelés. üRyl minisztériumban járl el a főisj>án közérdekű ügyekírn
— (Főispánunk feleségének)
még n nyári autóbalesetből kifolyó. •i\'K inszakidása voH a kezén, amit csak a gyógykezelés során vettek észre Most Verebély professzor slke-rciCn megoperálta a grófnél Budapes.
A hét közc|>éu —remélhetőleg toljesen gyógyultan — már haza is tér l\'ölöskére
— (Plébániai hír)
A halottak Ünnepén a nagykanizsai l\'Wíániatemptom istentiszteleti sor. rendje a következő: november 1-én P\'te li órakor halomi ájtatosság litánil-vnl, novomber 2-án délelőtt ü órakor iiniiopi gyászmise a meghalt nagykani-lúvekért, 10 órakor szentmise temetőkápolnában, utána szentbe-szé>l, este o órakor litájiiu a meghob-tűkért
— (Postai áthelyezés)
Egri Gyula nagykanizsai posta és távírda felügyelőt saját kérelmére Budapestre helyezték a 82. sz. postahivatalhoz. Egri Gyula 31 évvel ezelőtt Budapestről került Nagykanizsára, ahol ezalatt az idő alatt nemcsak hivatdi működésévé\' érdemelte ki fel.ebbvalói-nak legmesszebbmenő megelégedését, hanem a különböző hazafias ós társadalmi egyesületekben kifejtett mun-kásságával is becsülést és tiszteletet szerzett.
— (A Piarista Diákszövetség)
a nagykanizsai gimnázium hősi emléktáblájánál november 1-én délelőtt 10 órakor kegyeletes ünnepélyt tart Oirncpi szónok Waligurszkv Béla városi mérnök, a közmüvek igazgatója. Az ünnepségre a hozzátartozókat és az intézet barátait ezúton meghívja faz elnökség.
— (A polgári leányiskola flnnepe)
A nagykanizsai polgári leányiskola mindenkor él>cr szemmel őrködik nö-
a Z«l«i KdalBny gyűjtése i
linden kanizsai magyar is tartozik a Felvidéknek
A .Magyar a magyarért" mozgalom jelentőségét akkor érijük meg igazán, ha figyelemmel kisérjük a hreket,, melyek szerint a csehek vonatokszám viszik el a visszakerülő magyar Felvidékről az élelmiszereket és minden megmozdítható értéket. Kirabolt magyar véreinkre éhság és ruhátlanság várna, ha nem segi tenénk rajtuk attól a pillanattól kezdve, amikor újra keblünkre ölelhetjük Őket.
Eddigi gyűjtésünk 1167.54 P
Rosarlum Kegyszer Váll. 20— P
Szabó Imre (Fiume) 20.- P
özv. Blázy Imróné 10.— P
Ágh Ede 3.- P Bíró Margit (Csengery-ut 2) 2.— P
Zapletál Simon 5.— P
Hottrlchter Emma 5 - P
összesen: 1232.54 P
A Zalai Közlöny nyomdászai cimen adományozott 20 |>engöt a «nagykanizsai nyomdász-csoport- adományaként helyesbitjük.
Kaptunk még ezen kivül három zászlót, amelyeket a
bajosai elemi iskola tanítója, Somfai György adott ál a Felvidék számára. A három zászlóból egyet a bajcsai III—IV. osztály, egyet *z V—VI. osztály, egyet pedig maga a tanitó adományozott. Bajcsa az egyetlen, amely a környező községek közül zászlót küld a Felvidéknek. Pedig Bajcsa a legszegényebb község... Hazafias érzésben, ugy látszik, a leggazdagabb. S hogy igy van, az a lelkes, magyar ügyekben soha el nem fáradó tan tójának, Somfai Oyörgynek érdeme.
18.060 P és 370 q buza a zalai gyűjtés eredménye
Za\'a vármegye közjóléti bizottsági, íjak szombati ülésén kiderült, hogy Zala vármegye két hét aUMt 18.060 l>cngö készpénzt és 370 métermázsa búzát ajánlott fol a Felvidék szegé-
nyeinek fel segélyezés 6re Ezenkívül zsír, liszt és ruluinemü gyűlt még össze nagyobb mennyiségben A gyűjtés még folyik
vendékeinok szellemi fejlődésén, is-moretei gyarapításán, erkölcsi és vallásos művelődésén Ezt a célt szolgálta vasárnap Krisztus király üiujo-pének méltó\' megünneplése a plébániatemplomban, amikor P. Bakoss Ágoston hittanár lelkes buzgalma folytán sok növendéket ava t ik fel a Krisz tus király szövetségbe. P. Czirfusz Viktorin plébános ünnepi keretben avatta fel a sok növendéket a főoltlr előtt, a szülők sokaságának jelenlétében, majd feltűzte mindegyiknek a jelvényt, örömmel láttuk ismét, hogy u |>olgári leányiskola az iskola kapuján tul is szerető gonddal viseltetik növendékei lelkivilága iránt.
— (A néhai Hild István emlékére)
alapiloll temetkezési egylet értesiti tagjait, hogy f. évi november hó 3-áij (csütörtökön) reggo! 9 órakor a szent, fcrencrendi plébániatemplomban és ugyanazon a napon reg,©\' fé! 8 órakor a kiskanizsai templomban a/, elhalt egyleti tagok lelluüdvéért engesztelő szentmise-áldozatot tart.
— (Hősi ünnep Kiskanizsán)
A Kiskanizsai Levente Egyesület már vasárnap, délelőtt megemlékezett a kiskanizsai hősi halottakról, kegyelctteljcs ünnepéllyel, melyen részt, vett Kiskanizsa összes le\\entéje és számos láto. gató. Szépudvary László fiioktató mondo.t ünnepi hősi liget fái alait, míg Antal és Tóth AnLal szép szavalatokkal, a Kiskanizsai Leventezenekar ügyes zeneszámokkal működött közre.
— (Oy ász mise)
A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet ezúton értesíti tagjait, hogy olhunyt tagjaiért a gyászmise folyó évi november hó 3-án csütörtökön fél kilenc érakor lesz megtartva, a szentferencrendi plébánia-templomban (i)
beszédet Dolmány
BALAl K02L0MH
1938. november 1.
r
Figyelem!
Árukészlet bejelentfi lap
a 6830/1938. M. E. rendelet alapján
MiMM l IlIÉtl
kapható
a Zalai Közlöny nyomdájában.
— (Kedden délután zárva lesznek az üzletek)
Az OMKE nagykanizsai kenV<Ho ezúton közű, hogy az üzleteket november 1-én, az ünnepre való tekin. lettel, délután zárva tartják. (:)
— (A MOVE gyászünnepélye,)
mint már jelentettük, november 1-do fél 4-kor losz a hősi temetőben, En nek az ünnepélynek műsorán Kerezsy Géza polgári iskolai tanúr mond tsmf lékbeszédet. »
— (Az Oltáregylet műsoros teája)
A nagykanizsai Oltáregylet november 6-án este 7 érakor a 1chérU;rcni ben tagjai és azok hozzátartozói részére tea-estet rendez. A tea keretében a megjelenteknek szavaiul, ének, páros, jelenet által nyújt szórakozást a műkedvelő csoport. (:)
— (Temetői ünnepély)
A Hungarista Mozfealom a hősi halált halt testvérei, valamint az l!)l<)_os vörös téboly vértanú-áldozatainak ke gyélettől áldozjii fog Mindenszentek napján délután 1 órakor a köztemető, beai levő Dakónaki-emlék előtt. Min den Hungarista köteles megjelenni. Gyülekezés az emlékmű körül, kivéve a rendvédelmi alakulatot, amely fél 3 óráig gyülekezik a párthelyiségben. Vi\\éz l\'orenczfalvy József ny. őrnagy, megyekerület vezető. (:)
— (Tömeges légoltalmi kihágátok)
A légoltalmi rendelkezésekkel kapcsolatban Nagykanizsán is megindult az erőteljes munka. Sajnos, vannak elegen, akik bizonyos rendeleteket, in. lézkedéseket, vagy meghívásokat nem vesznek azzal a komolysággal, amelyet az úgy érdeme megkövetel, a légol. talmi parancsnokság számos ilyen esetet jelentett most a kapitányság büu-tető birájának, aki minden eseUt ki. hágásként letárgyal és a feljelentetteket megbünteti.
— (A keszthelyi állomásbővités)
Ismeretes, hogy a keszthelyi állomás, különösen a nyári szezonban kicsinek bizonyul és régi kívánsága Balaton fővárosának, hogy a vasútállomást bővítsék ki. Az ezirányban történt lépésekre most érkezett meg a minisztérium leirata, amely közli, hogy a kórt módosításokat szükségesnek és indokoltnak tartja, de az építkezést csak a jövő költségvetésbe tudják beilleszteni, igy az építkezés a tavaszra marad.
— (Elrnfbeteg volt az agyonveri ember)
Jelentettük, hogy óhid község közelében az országúton egy karókkal agyonvert embert találtak, akinek kilétét nem tudtak megállapítani. Mint most a csendőri nyomozás megálla. pitotla, az áldozat I3iró Lajos óhi.li elmebeteg földművessel azonos. A halát oka a szőlőkarók okozta súlyos fejsérülés volt, a nyomozás épp ezért Wyább folyik a tettes kézrekerilésére.
Megdöbbentő részletek a többórás közelharcba fulladt ruszinszkól véres tüntetésről
Munkács, október 31
A ruszinszkól véres yasárnapról mé<? csak most érkeznek részletek,\' E részletes jelentésekből kiderüli,/ hogy a cseh kortnány fizetett ukrán szereplőkkei rendeztetett szimpátia tüntetést. A megrendelt tüntetésre a lakosság nagy ellen tüntetést \'rendezett, amire ii Volösin-koH-mány a csendörséget, sőt sok he-* lyen a katonaságot is kivezényelj A tüntetőkre mindenütt több sor.\' tüzet adlak 1c, a halottak száma közel 150.
Az ukrán tüntetőkel teherautón kon szállították Ungvárra, ahol az el len tüntetők Bródyl, Horthyt és a magyar hadsereget éltették. Erre
dördült el a cseh bérencek sortüze. i
Munkácson 3 és fél óláig tartott harc, itt 17 halott és II sebesült van. De hasonló véres tüntetések! voltak Ungváron, Beregszászon é« a környék falvaiban is. Ezeken a helyeken egyébként falragaszok hivják fel a \'akosrág figyelmét arra, hogy ai katonai őrségek parting csot kaplak, hogy felszólítás nólküí. löjjék le azokat, akik este iO óra után az utcán mutatkoznak.
A lengyel lapok bő tudósításban számolnak be a véres események-női és kiemelik a ruszin lakosság bátor kiállását.
London és Páris hajlandó tárgyalni a német gyarmati követelésekről
Henderson Chamberlain uj európai béke-terveit viazl Hitlerhez
London, október 31 Beavatott helyen ugy tudják, hogy Henderson berlini angol nagykövet visszatérése alkalmával Chamberlain ininiszteielnök uj európai békc-tcr\\cit viszi Németországba. Chamberlain tanácskozni kíván Hitler kancellárral a német gyarmati kö\\etclé*ck ügyében.
London, október 31 Egyes londoni lapok arról Írnak, hogy Franciaország is hajlandó tanácskozni a gyarmati kérdésekről, mert tudatában van annak, hogy o kérdés még megoldásra vár és enélr kfll nem lehet biztosítani a tartós békét ;
Kedden mór Bécsbe utaznak a döntőbírók
A magyar küldöttség Kánya Kálmán, Teleki gróf és Csáky István gróf kedden délután utaznak el Bécsbo.
Ciano gróf ma este indul cl Bómá. bél, de csak BoLsancíg utazik, ahol esküvőn nihil tanú \\esz részi, majd holnap folytatja ulját Bécsbe.
Lezuhant Franco fivére
Salamanca, október 31 Ramon Franco spanyol repülőaiez-redes, Franco tábornok fivére egyik repülőútja során lezuhant és a lengéibe veszett 4 tagú kíséretével együtt.
Bulgária Is fegyverkezik
London, október 31 A Daily Express értesülése szerint Angiin és Bulgária közölt tárgyalások indulnak meg egy í) milliós fegyver, kozési kölcsön ügyében. i
Lengyelország Is gyarmatokat követel
Varsó, október 31 A lengyel minisztereUiökhelycltes va. sárnapi nagy beszédében Lengyelország gyarmati igényeiről beszélt. Rá.
I mutatott arra, hogy míg más nagyhatalmaknak hatalmas gyarmataik van. nak, addig Lengyelország egyes vidékein 150 ember él nőgyzetkilométe. rénként minden ipari termelés lehetősébe nélkül. A lengyel kívánság tehát teljesen iiftlokolt.
Gyári szövetmaradékok.
Vastag lengyel nadrágra, gaz-dász kabátra élénk mintákban
Schütznél.
Vadászok! ♦ Olcsó töltény!
Hubertus vadásztöltény barna
\' Diana füstnélk. 12 16 öbn.
100 darab
P 15.40 14.40
Hubertus vadásztöltény barna
Rex füstnélk. 12 16 20 öbn. 100 darab P 16.60 1570 15.40 \'
Hubertus vadásztöltény fekete
Rex füstnélk. 12 16 20 öbn. [00 darab P 20.60 18.40 18.—
Szabó^Antal
fegyver- és sportáru nagykereskedő Nagykanizsa, Fő-ut 5. Telefon 91
„D" vitamin készítmény.
Az állatok fejlődését elösegitl, az angolkór. lesántulás, bőrgyulladás nyala kodás, gyapluréKá-, koszosodás, toll-ráRás kifejlődését megakadályozza, ha pedig ezek már kifejlődtek, ezeket megszünteti s a csökött állatokat erőteljes fejlődésnek Indítja. Malacok felfalását, ki [párást, fark- éa lUlrágást. a vályúk és Jászlak rágását elhárítja, Fertőző betegségek ellen az állatok ellenálléképességét fokozza.
ExproM-hlxlltláiaál uélkülSshetetUn I
Eredeti gyári árban kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi Merek,
zaAk 6a ffépkereakedóaében Nagykaalzaa, Erzaébat-Ur 10. Telefon 130.
ÁLLÁS
főzni tudó kojóróaót felveazek, Sugár ut 18 földszint 3. 2913
■ itató Ielvétetik Vlda lüaieiUilclbei.
_2913
adásvétel
Flllórakórt llllbel, ha lüróaiaor-kólyhét és Itriuairl V»|d. vss-kereskedésben vásárol 14
Haaaaólt tubát veaiek él eladok, hl-váara háxhox negyek. Márkus, Királyutca 31.
Urály-
2290
Viaiaaaataa aátor- éa kocslponyvák kedvazö llsetésl lellélelekkel kaphalők Kelemen RezaS cégnél. I 2917
lakAs-Ozlethelyiséo
öasakomíertoe utcai lakáa november l-re kiadd. Szegd Mór, líőtvőa-téi 2. 16
MaM egyszobás konyhás lakás. Szegi Mól, Klrály-ü. 2 17
Szép utcai BaMhatylaág asonnal HaÓÓ. Kliály-u. 34.___2914
KlasM Horthy MlkMa-ul IS. ez házban egy háromaxobáa udvari lakás. Bó-vebbet a Nagykanizsai TakaiékpénzUrnil
KlaaM Erseébel-tér 22. aa. háaban egy Üzlethelyiség, Bővebbel a Nagykanizsai Takarékpénztárnál. 2916
BÚTOROZOTT SZOBA
Sutaroaatt aaaka lUtdflazobával
kiadó. Sugárut 41/t.
_KÜLÖNFÉLE
Hölgyeim I Legújabb, legaaebb kóal-miaakamlatókat llllérekért elóralzol Bdhmné, Zárda*ulca «. 2802
Zongora róvld bérbeadó, trjf flórok azonnal eladók. Sugár-ut áfa. 2911
Plaalaó kórkaaóó BaUbyány-nka
20. alatt. 2912
ZALftl KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAr. Kiadja: „Mzgaaáaaágl R. T. Nsgykealiaa". Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatotti a „Magudsságl R. T. Nagykaalzaa"
ayoadá)ábaa Kafykaalzaáa. (Nyomdáért [elei i Zalai Káraly.)
78a Évfolyam 248 m4h
Nagykanizsa, 1988. november 3. cstllörtök
Ara 12 Hil.
ZALAI KÖZLÖNY
KrntmrlWt H UadóhiTilals FM 5. niia. Megjeleni! minden héttübiup lUlutia
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
filöllictéal Ara: egy hóra S pengó 40 Sicrkesitöaégi én kiadóhivatal! telefoni \'
fillér. 78. u
Ünnepi várakozásban
Irta: Kelemen Fereoo
Itt ülök az irógép melleit, hogyi szokásos vasárnapi közgazdasági! cikkemet iiuegjrjam. Már a tém/ai is Megvan, pedig" aki némileg is ért az irás Mesterségéhez, jól tudja, hogy ez mit Jelent, de mégsem\' jutok illőbbre. Van valami, aj»J visszatart aUói, hogy a gondolat tot, a témát exponáljam. De ez a tisztán mechanikai munka sem megy előre. Mintha valami ellen-állhatatlan l>elsö erő lefogitjá az ujjaimat, mintha a klaviatúra egyébként oly engedelmes billentyűi is megtagadnák a munkát.
Hiába erőltetem az irást.
Nem megy.
Pedig a téma valóban aktuális s olyan term\'észetü, hogy annak feldolgozása igazán nem jelent nehézséget.
Mégsem haladok előre.
Az az el\'enállhatatlan belső erő, több : parancsoló érzés másfelé sodorja a lélek árját.
Kitépem a már gondosan behelyezett géppapírt s S2jnle tranceb-\'n, u jat helyezek a gépibe.
Gondolkodás nélkül megvan az uj cím, az uj ténva.
És semmi döcögés, semmi akadozás az; Írásban.
A klaviatúra betűi ezúttal már engedelmesen kopognak a tfn^el-metlen ujjak játéka alatt.
Ünnepi várakozás...
Igen, ez oz a téma, amely ma minden magyar szivből kikívánkozik. Ez az az érzés, mísly ott szorong a lelkek mélyén, egy érzés, mely megvan, mesterkéletlen ül és felszabadulásra vár. Erről a témáról Írni aztán csakugyan nem nehéz. !
Vígan szaladnak a sorok s a szürke betűk felett az ihlet szug-gesztiója terjeng.
Milyen felemelő érzés olyan témáról Írni, mely a lélek mélyéről (szökik lte\'i s a Jeliek légiójának ünnepi érzését tolmácsolja. Milyen könnyű dolog leírni azt, amit asziv parancsol- \'
S esteket a sorokat valóban a sziv, az ünnepi váiakozással eltelt sziv diktálja.
Mert irta minden magyar ember szivél>en egyetlen érzés domjnál: az ünnepi várakozás Telemé lő érzése. I
Heteken át a legnagyobb aggo. dalommal, bár a magyar igazsáj győzelm\'ének tántoritha\'.atlan hitével figyeltük azt a heroikus munkát, Melyet a kormány a diplomácia modern eszközeivel folytatotl
a Felvidék visszacsatolása érdekéién. Lábhoz tett fegyverrel állt őrt a Magyar lélek a történe\'em jjerc. Mutatója Mellett s várta, mikor szabadulhat fel ujjongó öröm\'mel a l>eteljesülés szorongó érzése.
A diplomáciai jegyzék váltás idegőrlő munkája Most le/árult.
A felvidéki magyarok visszacsatolásának történelmi fc\',adala a kö-
Ma negyed fiétkor teiQir-deíi& a bécsi döntési, szombaton Tce^dödlJí a csapatok bevonulása
Prágai rendelet feloszlatta a ruszin nemzeti tanácsot — A tanács székházát házkutatás után lepecsételték — Gépfegyveres osztagok igyekeznek megakadályozni az ungvári és munkácsi tüntetéseket — A magyar kormány a jóvő héten a képviselőháztól felhatal* mazást kér a Felvidékkel kapcsolatos intézkedésekre
Végre elérkezett a döntés napja ! A világ szeme ma Bécs felé tekint, ahol Olaszország ós Németország külügyminisztere véglegesen dönt a magyar -cseh határ ügyéhen. A ma gyarság feszült várakozással, de bizalommal várja a döntést, mert
a magyar kövelclések világosak, tiszták és etnikai alapon állók. A döntés nem revizió, nem a történelmi jogok alapján történik, hanem a népek önrendelkezési jogának, a müncheni néprajzi elvnek alapján. \' [
A bécsi program
Bécs, november 2 A magyar kormájiy megbizwttaj Kánya Kálmán, Teleki Pá« gróf miniszterek és Csáky István gróf ve zetésével már tegnap este megér, keztek Bécsl>e, ahol a Bristol szállóban szálltak mag. Tegnap csali magánjellegű megbeszéléseket folytatlak egymással.
Tegnap érkezett Bécsbe Ribben-trop német külügyminiszter is.
Gépkocsin érkezett Bécsbe Chval-kovszky cseh külügyminiszter vezetésével a cseh küldöttség, amely a Grand Hotelben szállt meg.
zös Megegyezéssel választott Döntőbizottságok kezében van.
És mi tudjuk, érezzük, hogy ügyünk jó kezekben van, nem\'csak azért, mert ebben a blzotlságban nagy barátaink delegátusai vesznek részt, hanem \'ftZért, mert ez a megoldás a müncheni egytezMényben lefektetett elvek gyakor\'ati megvalósítását s az Igazság diadalát je.
lenti.
Radzomir lord prétfétai jóslata ^teljesüléshez közíeledik.
Magyarországnak ínemsokána Meglesz ;sf >helye a nap aln(tt«.
Ezt érzi ma minden magyar lélek, ezt isugározZa ki m\'agál>ól min-\' den magyar feziv s cz\'ömlik el, mint va\'ami kozmikus arany köd, a Du-ívamedenoe felett.
Ezt a nagy pillanatot vártuk hetek óta-
Az egész magyar közvélemény a négy nagyhatalom müncheni megegyezése óta lélegzfetvissz!a(íojtó> idegfeszültségen él, melyet az elmúlt napok izgalmas tárgya\'£si<k rádióharcai csak még jobban kiméi lyitettek.
Mintha megállt vohija a munk^j
Ciano gróf és kísérete ma reggel 5) órakor érkezett Meg, a pályaudvaron öt is, mint a többi küldöttségeket, ünnenélyesen fogadták.
Mint bea\\flítotl bécsi körökben tudni vélik, a delegációk ma délelőtt fél 11 órakor indulrak el szállásukról a Belvedere kastélyba. Az első megbeszélések fél 12 órakor kezdődnek. A tanácskozások el;ö részlete a két érdekeli ország kül< döttségeinek meghallgatása Ies^ Ez valószínűleg délelőtt végetér és rövid el>édszüuet után délu\'án 1 órakor összeülhetnek a dőntőbirák.
az élet Mégszokott tempójának rit-müsa elcsendesült. A fogyasztó vásárló kedve, a tei-Melő alkotó ereje, a válla\'kozás szellemo elhalkult;
S mindez nem holmi kishitű csüg-gedésből, szorongó bizonytuLauság-érzésből, hanem a nagy ünnepipjil<. lar.at várakozásának feszülő nyugta \'-anságából.
A pultok mellől, a műhelyek mélyéből, az irodák fojtott levegöjéi bői az utcái a kivánkozíotl ez a nyugtalan érzés, Mely nagy ünnepek vigiliá,\'ának Megszokott hangú? latával sodorta a népek ezreit ide-oda, hogy az utca hullámzó ritmu. sában találjanak biztatást és Meg-nyugvást nyugtalan lelkük belső feszülésének.
így élünk immár hosszú hetek óta... ünnepi vái okozásban... a lélek emelkedett gráduSail>an s várjuk a nagy csodát... Mint karácsony-és húsvét ünnepi misztikumának1 előestéin.
, Ünnepi Tiangulat terjeng a hétköznapok felett, a Gond, a Bánat, a napi Rolwt elbujt a feltörő Nap árnyékjában, hogy helyet adjpn a Feltámadás ujjongó tömegérzésé-
A dőntőbirák valószínűleg este 6 órára l>e is fejezik tanácskozásukat és 6 óra után nyflvá íossúgra hozzák a döntés.
ValósziniUeg jegyzőkönyv aláírására is sor kerül. Alta\'ában az a felfogás, hogy a döntés Még ma nyilvánosságra kerül. i
Rlbbentrop és Clano beszédével kezdődött a bécsi tárgyalás
Bécs, november 2 Kánya Kálmán is kisérete tegnap este Már fontos megbeszéléseket folytatlak egymás közt szállójukban. Hasonló bizalmas megbesz4(.| lések voltak Ma dé\'előtt is. A kftl-r döttség 11 órakor hagyta el szál\'á-sát és gépkocsin a Belvedere kastélyba ment.
Mint ,3, Stefani Iroda Béosl>ől jo-lenti, a döntő tanácskozás délelöít fél 12 óiakor kezdődött Rlbbentrop beszédével. Utána Ciano rövid fel-
nek. , f
Az elmúlt hetek valóban erősen emlékeztettek a nagyhét fájdaloméban és szorongásban vonagló hangulatára, de Most már Itt állunk a Feltámadás lé\'ekemelö pillán ja ta előtt.
Husz évi raltfág, elnyomatás, ide-i gen uralom után végre felszabadulnak a nagy Magyar család Felvidéken élő gyermekei. Elveszett családtagok térnek vissza az ezeréves hazába, az ősi röghöz, a vérrel felszentelt magyar humuszhoz. { Ennek a feleMelő pilllanatnakl ünnepi varázsa árad ma a magyar Glóbusz felett, mely annyi m-gpi ó-báltat|ás, (annyi Szenvedj és,gyötrődés után végre egyszer Megint és pedig reméljí\\k még ennek a hétnek folyamán, egy boldog nép. nek ünnepi ujjongását sugározza ki a világegyetem mind a négy sarka felé.
Hála, köszönet és elismerés mind azoknak, akik előbbre yjtíék a nagy ünnep, a Magyar Iga,zsájrkÜ4 szö)>ön álló feltámadását. EZt/x\\ngf ma kórusban, az ünnepi várakoz&sj perceiben, á Magyar lélek, \\ _ ,
ÉAL\'AI KÖZLONV
1038. hóvcmb«t3.
szólalásw következeti. Ez első tanácskozáson a fagyai- és cseh küldöttség lagjni is rés/lvettek ós azon előterjesztették \'érvelésüket/ Ez a tanácskozás délután 2 óráfa végetér.
2 óra után villásreggeli lesz a Belvedere kastélyban, majd 1 órakor a (Jöntőbirák határozathozatalra ülnek össze. A
döntést 615 órakor hozzák nyilvánostágra. Utána sor kerül \'azonnal a jegyzőkönyvek h láirásáita, amelyben a magyar és cseh delegáció korSm^* nya nevében kötelezi mlagát, hogy a döntést elfogadja és az abban foglaltakat végrehajtja. Ezzel kb. J
hót órakor be Is fejeződik a béoai értekezlet.
Ekkor valószínűleg Ribbentrop é«l Clano fogadja a sajtó képviselőit Bécs lakossága izgüilonVinat várja a döntést. A l>écsi magyarság is feszült várakozással vár, a tervezett tüntetésről azonl>an lemondott, mert nem akarja megzavarni a tanácskozásokhoz szükséges tárgyilagos légkört. A legkritikusabb1 órák déllwn fél 12 és 2 óra között voltak. Ekkor vonult fel a két küldöttség érvekkel és ellenérvekkel. E tanácskozások befejeztével már csak a döntőbíróság összeülésére volt szükség, ami délután 1 órakor kezdődik. f
Clano és Ribbentrop tanácskozása miatt \'/< őra késéssel kezdődött a tárgyalás
ügyminiszter és a bizottság (öbbf tagjai kiszálltak a palota előtt, a tömeg lelkesen iéljenezte Őket. ,
Néhány perccel később érkezett; a palota elé a cseh küldöttség, Tiso, Chvalkovszky, Volosin miniszterek és Tuka Béla is a HÜnka-gárda egyenruhájában. A palota előtt egyetlen hang sem hallatszott a cflehek láttán.
Ribbentrop és Ciano megnyitóbeszédeiket negyed 1 óra után pár perccel mndták el.
Bécs, november 2 A döntőbíróság ülésének előkészi tése "hosszabb időt vett igénybe, mint azt gondolták. Clano és Ribbentrop ujabb Megbeszéléseket foly tatlak, ezért az ülést háromnegyed órás késéssel kezdték mieg. A magyar bizottság 12 órakor kapta m)eg a meghívást a? ülésre. A magyar küldöttség tagjai talonnal l«szálL tak a gépkocsikba, amelyek nemzeti zászlócskákkal voltak feldíszítve és a Belvedere palotába hajtattak. Mikor Kánya Kálmán kfll-
Görlng és Neurath is Bécsbe érkezett
Bécs, november 2 Bécs ismét történelmi órákat él, mint fennállása óta annyiszor. Az utcák benépesültek és a külföldi diplomatákon és újságírókon kívül rengeteg érdeklődő érkezeti n városba. Többek között Bécsbe érkezeit C^öring
vezértábornagv és báró Néurnth né-met birodalmi miniszter.
A német sajtó a bécsi döntéssel kapcsolatban azt irja, hogy oft jóvá-teszik a páilskörnyéki békék hibáit.
Az olasz lapok szerint a döntés a trianoni béke területi revízióját ered. ményezl.
Szombaton megindulnak a magyar csapatok
A trianoni békének a magyar-oseh részt illető föjezetei a mai döntéssé) végleg összeroppantak. Miután a ma. gyar és cseh kormány előre elfogadta a döntési magára nézve kötelezőnek, a visszacsatolt területek nva este a kihirdetés pillanatától elvileg már ismét Magyarországhoz tartoznak. A csapatok bevonulása természetesen csak né, hány nap múlva fog megtörténni, de előreláthatólag a magyar csapatok
szombaton már megindulnak a visz-szacsatolt területek átvételére.
Poa&ony, november 2 A pozsonyi katonai tanácskozások nyugodt mederben folynak. A tanács-közásokut ma délelőtt megszakították, megvárják a bécsi döntési és holnap már anuak alapján folytatják a tanácskozásokat.
Imrédy a jövő hétre összehívja a Házat a felvidéki tennivalók flgyében
( Budapest, november 2
A Budapesti firtesitő ugy értesül, lwgy az Imrédy-kormány rövidesen fölhatalmazást kór, hogy a Felvidék
visszacsatolásával szükségessé vált iu-tézkedésekről rendeleti uton gondos.
kodjék. fipp ezért a képviselőházat a jövő hélre összehívják. A héten Imrédy a politikai élet vezetőivel egyenként tárgyal, a felhatalmazásit javaslatot ennek alapján a hét végére elkészítik.
Mi lesz Pozsony sorsa?
Budapest, november 2 A Budapesti Értesítő a tanác-skol 2ósokkal kapcsolatban arról értesül, hogy Ciano és Ribbentrop mtilt heti római megbeszélései során már előkészítették a döntést. A két államférfi egyetért a követendő eljárás tekintetében, — mondják. Adön tés előtt természetesen nieghallgíat-gatják a magyar és cseh szakértőiét és a mlftl napijuk ezért van dön-1 tő jelentősége. Az eredményi még ma nyilvánosságra hozzák. Termé-
szetes, hogy az uj határok tekintetében a legnagyobb a várakozási, valamint a felvidéki városok ho-vacsatolását illetőleg. Erről bővebbet mondani ínég nem lehet, bán valószínű, hogy Pozsony tekinteté-ben különleges döntést hoznak,mii után itt egyik kisebbség sincs többségben. Lehetséges, hogy Pozsony különleges statútumot kap, amely megfelel a három kisebbség jogainak ós ez az elv a város vezetéséljen Is érvényesül.
Mindent vissza kell adni, amit a csehek elvittek a Felvidékről
Van fizonb&n pgy másik probléma is a területek visszacsatoláson kivaL A csehek halogató politikája ugyanis, mint köztudomású, orra volt Jó, hogy h felvidéki magyarlakta területeket kifosszák ós kira*
lwlják. Már pedig a iríünchjenjt egyezmény értelmében a területeket »rendes* állapotban kell visszaadni és most Németország Is visszaköveteli a Szudétavidékröl elhurcolt (Folytatás az 5-ik oldalon)
• Mi mindent tanultak és mit tudnak a tanfolyamot végzett kanizsai leányok?
Beszámoló a bizonyítvány-osztásról és a kiállításról
A Rozgonyl utcai elemi iskola padjaiban ujabban gyakran ülnöki felnőttek. Vasárnap délelőtt Is zsúfolásig magtelt az egyik leá.iyosz-tály fe\'nőtt hölgyekkeli és urakkal^ A hangulat határozottan ünoapé-lyes. A padokban ülő leányok ugy drukkolnak, mint a kis elemi iskolások a vizsga előtt- De ez érthető : ők Is vizsgára készülnek. Még pedig nyilvános vizsgára. Miniszteri, biztos ós a papák, mamák serege előtt keli feielniök.
Az, asztalfőn dr. Hauser János keszthelyi guzdaságfi akíndémiqi: igazgató, miniszteri biztos, mellette a tanfolyam tanárnői, majd dr.
Krátky Istváané, a Mansz kanizsai szervezetének agilis elnöknője, a| város nevében dr. Krátky István polgármester. Oldalt lés a hál-só padokban is a Mansz hölgyei és igen nagy számítón a szülők és érdeklődők.
A Hiszekegy után Schöfer Ilona gazdasági tanárnő, a tanfolyam ve-< zetője terjeszti elő vizsgajelcntését Már a rövid jelentésből kiderül,; hogy a 20 kanizsai leány micsoda hatalmas anyagot végzett cl a hathetes háztariási lianfolyámón. Való-, jában azonban ez csak okkor mutatkozik meg igazán, amikor a felelésre kerül a sor.
Vizsgázik husz kanizsai kislány, akik már a nagyoknál is többet tudnak
Egymásután kerülnek sorra az egyes tantárgyak: házlártásian, egészségtan, kertészei, neveléstan, állattenyésztés, konzerválás.
A kanizsai lányok kitesznek ma. gukért. Nagyszerűen felelnek és olyan háztartási titkok kerülnek szóba, amire nemcsak a férfifül, de az évek óta önálló háztartási vezet i asszonyok is felfigyelnek. Hogyan, hát ez is lehet-Réges? — kérdi tekintetük. Pedig milyen egyszerűi Persze, ők nem végezlek háztartási tan folyamot és így legfeljebb csak későn a gyakorlatból tanulták meg saját kárukon, hogy miről lehel megismerni a friss tojást, hogyan kell szép sárgává lenni a zavaros húslevest, miért nem lehel a meszes vizbe eltett tojásból habot verni, hogyan kell helyef-í-n be>szlanl egy házlurlási stb. stb,
— Hányféle husj különböztetünk meg a háztartásban ? — kérdi Schüfer Ilona tanárnő. A miniszteri bizlos állal szólított már mondja is:
- Kétfélét, fehér és sóiét húsokat.
Aztán megtudjuk, hogy az elejtés
módja és az elkészítés szerint hogy osztják csoportokra a húsokat. Mind. ebből a férfinép vajmi keveset tud.
Igaz, csak most érkezeil meg a lanfolyam záróvizsgájára az első nősülendő fiatalember. A szülők között
feltűnő fiatalemberre máris hosszan pillantanak a leányok, de most nincs idő a <főzésre,, meri egyelőbe nzt kell elmondani, hogy készitúnk el egy />szi ebédet, milyen hust veszünk a sülthöz ós (igen dicséretesen!) hogy hívják az egyes állatrészcket — magyarul! (Talán majd tőlük eltanulják a heniesek is!) f
A felelés rendületlenül folyik tovább. Scbáfer tanárnő után Mária-fökly Mária tanárnő, majd Moraj), dininé dr. Fodor Erzsébet feleltei, aszerint, milyen tantárgy kerül sorra, így pompás tájékozottságot árulnak tel a icányiok a védőoltások, a fertőző betegségek, a helyes táplálkozás, a csecsemőápolás és táplálás, a meleg, ágykészilés stb. terén. Hossz nyelvek a hátsó sorokban ugyan azt mondják, hogy ez azért van, mert a polgármester is beült az első padba és sug nekik, do ez csak ráfogás. A leányok, ha kicsil drukkoltak is, nagyszerűen felelnek. Ugy beszélnek a gyermeknevelésről, mUitlw legalábbis tapasztalatból ludnák. Pedig náluk a tapasztalat csak annyi, hogy nemrégen nőttek kl a gyerekszobából. I)e az még csak hagy ián, hogy a -poiagógia uj ttla|)elveit ismerik, de tókéle\'.es jártasságot árulnak el az állattenyésztés és a konyha kert észét, a befőzések és a falusi Httztartások vezetése körül is.
„A nemzet megújhodásából fokozottabb munkát kell vállalnia a nőnek lu
Büszkén felelnek a leányok, de azérl mégis nagyol sóhajtanak, mikor dr. Hauser Igazgató befejezi a re tel téléit és bezárja a tanfolyamot.
— A magyar nemzet megújhodásának idejét éljük, — mondotta többek közölt a keszthelyi akadémia igazgatója rövid beszédében — egészséges, uj magyarságot kell nevelni és ennek bölcsője a család. A családból kell kiépíteni a leslileg, lelkileg e^észség.-s jövő magyarságot és ebben a mim-kában fokozottabb munkát kell vállalnia a nőnek. Mert az igazi hivatást nem az irodákban, hanem a családban találja nwf j a nő. Ez a háztartási lanfolyam is arra volt jó, hogy öntudatos, felkészüli magyar anyákat adjon a nemzetnek.
Köszönetet mondott ezután a \\*áros vezetőségének, a Munsz kanizsai szervezetének és mindazoknak, akik a tanfolyam érdekében közreműködtek.
A tanfolyam hallgatói nevében Végeié Judith köszöntölte talpraesetten a miniszteri kiköUlőtiet Hangoztatta, hogy tudatában vannak, hogy sokat vár egy mai asszonytól az élet. A
fizetések csökkenésével az igények növekedtek. E kettőt csak több tudással, több szorgalommal leltei összhougl>" liozid — mondotta. Köszönetet mondott a földművelésügyi miniszternek, aki — szerinte túltett IV. Henriken, mert nemcsak tyúkot akar adni min-\'den fazékba, de .i/tclesen elkészitelt • tyúkot, majd köszönetet mondott dr. Hauscrnek, kérve, hogy vigye el a kanizsai lányok jó hírnevét és küldje ide a keszthelyi házasulandó férfiakull
Általános derültség és taps köszönte meg a beszédei, akárcsak Novai Agnoz ke.hes szavait, aki a Mansz vezelöil és a tanfolyam tanárnőit köszöntötte. Fogadalmat telt, hogy magyar női öntudattal toljcsltik a reájuk váró kötelességeket, majd virágcsokrot nyújtott át dr. Krátkynénak, aki, mint nion-dotta, nemcsak az első kanizsai asz-szony és lelkes Mansz elnök, de az öntudatos magyar asszony példa-képo is.
A zugó taps után kiosztották a szép kiállítású bizonyítványokat, amely immár <férjhezmenésre, képesíti a *« kanizsai leányt.
20
Zárószavak a kisfizetésű nősülendő fiatalemberekről
Befejezésül Krátky polgármester I nak, különösen Szónyi Sándorné-, köszönte meg a Mansz usszonyal-, | nak ós a tunfolyam tanárnőinek én
nawoihcr 3
f ALAK KOZLONV
demeit, akik e tfcnfoiyarahyü aí uj magyar nő-típus kialakítóit segítették -elő. Meggyőződése, hogy a férjes bSBzonyok is sokat tanulhat-, nának e tanfolyamoktól és reméli, hogy. jövőre kokkal több jelentkező lesz.\' Tudja, hogy bármennyire igyekszik is a kormány és a város a fiatalok helyzetén segíteni, azok nehezen mernek nősülni, fontos tehát, hogy a hölgyek nagyobb tudásukkal, szakértelmükkel lehetősé, get adjanak ahhoz, hogy kis fizetésből is hKg lehessen élni. Hiszi, hogy ekkor a .nősülendő fiatoleml>erek is nagyobb bátorságot kapnak és kívánja, hogy a tanfolyamion tanultakat mielőbb a gyakorlatban érvényesíthessék.
Megnyílt a tanfolyam kiállítása
A Himnusz után a háztartási tanfolyami kiállításának üiegnyitájsa következett. Itt csodálkozott el aztán igazán mindenki. A magyaros kézimunkáktól a liefőttekig, a férfi és női fehérneműtől a legfinomabb süteményekig, az egyszerű busóktól az inyencfalatokig minden megtap lálható volt m. Szinte alig merné hinni az ember, ha nem látnál hogy mindezt hat hét alatt tanulták a kanizsai lányok. Pedig igy van, nemcsak szabni, varrni, főzni tanultak meg, hanem igazi kis gazda asszonyok lettek. A rendező Manszot és n ,t mfolyam vezetői! va\'óban es ik a legnagyobb e\'isme-rés és dicséret illeti. Bár számukra is az lenne a legnagyobb elismerés, hq.a tanfolyam hallgatói a fiatal-embereket is meg tudnák tudásukkal főzni és jövőre már mint asszonyok jelentkezhessenek újból. Mert amit faurainak, az megbecsülhetetlen és megfizethetetlen kioos.
Kanizsai fiatalemberek előre, ne hagyjátok parlagon ezt a sok tu. dást!
(V- ••/
Csütörtök
BUDAPEST U
0.45 Torna. Utána hanglemezek. 10 Ilirelc — 10.20 I-elolvasás. — 10.45 Fe\'olVaSíis. — 12 Déli harangszó, utána hanglemezek. — 12.30 Hírek.
13.20 Időjelzés, időjárás jelen lés. — 13.30 Károlyi Árpád cigányzenekara.
— 14.35 Ilinek. — 14.50 A rádió ,müso. rának ismertetése. — 15 Arfolyam-hirek. — 10.15 Héfjas Pálué előadása.
— 16.45 Időjelzés, hirok.
17 Hoilóskuthy Hullitschka Antal előadás*. — 17.30 Simonyiné Groh Klára hegedül — 18 Felolvasás. — 18 30 1. sz. regöscsoport\' — 1!) Hirck.
— 19.10 Hirck szlovák és ruszin nyelven — 10.25 A rádió szalonzenekara.
— 20.30 Kozma Andor emlékezete. — 21.05 Sárai Elemér cigányzenekara, Orbán Sándor énekel. — 21.30 Hirck, időjárásjelentés. — 21.50 Operaházi zenekar. — 23.10 Hanglemezek. — 23.10 Hanglemezek. — 0.05 Hirck.
BUDAPEST II.
17 Weigand Tibor énekel. — 18.30 Angol nyelvoktatás. — 19.25 Kemény (iábor előadása — 20.30 Sárai Elemér cigányzenekara. — 21 Olasz dalok. BRCS. •
20.10 Tarka-est. - 22.30 Pfítzner; flsz-mioll cselló és zongora szonáta. — 23 Nép- és szórakoztató zene dalokkal Stuttgartból. — 21 Szórakoztató zene.
— ButorkiállItáaiuik«t tekintse meg minden vételkényszer uólkUI. Kopsteln butof áruház.
Trianon revíziója az Eucharisztikus Szentévben
Bárhogyan álljanak ebben a pillanatban a felvidéki tárgyalások, a végeredmény immár elvi-tázhatatlan: Magyarország jelentékeny megnagyobbodása A magvar Édesanyától erőszakkal és po koli gyűlölői lel elszakított testvérek visszaérkezés*-\' és a magyar-Iakla területek hazacsatolása már biztos. Trianon egy darabjának revíziója ez. Megkezdte munkáját az örök Igazság. Meri oz az isteni törvény.
Senki sem gondolt még néhány hónap előtt arra, hogy amiért liusz esztendőn át imádságos ajkak milliói a demarkáción innen és tu\' naponta küldték fohászukat az Egek Urához; ilyen hamar teljesedésbe menjen. A légkör ehhez mindennek, csak kedvezőnek nem volt mondható. Magyarország mcgrablói állig fegyverben őrizték a zsákmányt, mesterséges börtön falakat állítottak fel elhará. csolt, bűnön szorzett prédájuk védelmére, a rossz lelkiismeret fur. dalásait ujabb szövetségekkel igye. kéziek elnémítani ós a magyar jajszavakra legjobb esetben is egy baráti vállvercgctés volt a válasz. Cipelte, húzta, vonta keresztjét a trianoni országúton a \'Magyar Vértanú. A bosszú és pokol aro>-pagja elnyomott minden megmoz. dulá-st, amit az igazságkerCsés el. indiloll. Mussolini baráti mellénk-állása, Bothermcre lord nagy saj. tóluidjárata irányilotti ro:í a világ figyelmét arra, hogy gyilkosság történt a trianoni kastélyban. Ilogy egy dicső multu, hősi nem. zolet tetlek a boncoló asztalra és doblak oda a bosszú és gyűlölet prédájául. Dc lni-sz éven át hiába korestük az Igazságot, amely min. denült egyforma, Polynéziában, akár l\'árisban vagy Magyarhonban. És húsz esztendőn keresztül viselte gyászfátyolát a Justlzmord-érl az egyetemes, az örök Igazság. É-s tűrte a fájdalmas megcsonkítás sebeit a magyar nemzet...
Aztán jött Scrédi hercegprímás és jött Huszár Károly volt minisz. tereluök, a magyar katolicizmus két hérosza és megrendezték a Szent Imre, Szent István Évjt, az Eucharisztikus Világkongresszust, a világ katolikusságának ezt a grandiózus testvéri demonstráció, ját és nyilt Krisztus-hitvallását. A cél az is ,yolt. hpgy ezzel is felkeltsék a világ lelkiismeretét a
trianoni gonoszleltel szemben.
És akik eljöttek messzi főidről, tengerentúlról és minden világtájról, akik eddig csak hírből hallottak, vagy nem is hallottak orröl a csodálatos országról és nemes» népéről, szivükbe fogadták Szent István országát és népét. Megnyílt a szivük az ebek harmincadjára juttatott magyar nemzet iránt. Meglátták az Igazságot és imájuk összeforrott a szenvedő magyar nemzet agyonsanyargatott népének imájával és együtt kérték a jósá. gos istent, hogy adja vissza Magyarországnak elrablott területeit.
És ennek az összekovácsolt, eggyé forr l imádság-ostromnak az Eucharisztikus Szenl óv alait — megvolt az eredménye. Csodás eredmény. Bcleljesült Serédi jóslata: Talán visszahozza nekünk az Eucharisztikus Világkongresz-szus az elszakadt lestvéreinket is... .
A revízió első részének beteljesülése órák kérdése. Ha a jogi formák, a diplomáciai tárgyalások még nőm feleződtek is be, ha még harcolni is kell az Igazságért. De megvan már a megnagyobbodott Magyarország. Amire néhány hónap előtt még gondolni sem mertünk: az most valósággá válik. (
Tudtuk, hogy az Igazság feltör a sírból, hogy a halál után jön a Feltámadás, de aki felvonultatja maga elölt a busz évi magyar mártiromság mindmegannyi áUo. mását, az tudja, ltogy hálával kell leborulnia a szomorú arcú, trianoni kinhalálra itéll ország ke. reszlhordozó népének az Euclia. riszlia előtt, Szent István emléke előtt, amelyek az egész világ ka-tolikusságának képviselőit hozták el a magyar fővárosba ós megszerezték ennek a kis országnak a világ nemzeteinek rokonszenvét.
Amikor majd felhangzik a koronázó Mátyás-templomban a nagy ToJeurn, amikor a kassai dómban felbúg az orgona a nagy hálaadó istentiszteletre, amikor le. kerül a magjai- Édesanyáról a gyászfátyol és a négy világtáji magyarbarát népe együtt örül az örvcndezőkkel, az újból összeUi-lált magyarokkal, mikor meglesz a Nagy Magyar ünnep, a Szivek Ünnepe, akkor vessünk hálás tekin tetei az Eucharisztia, mint a magyar revízió megindítója felé.
<B. R.)
Kerékpárosoki
fényszóró
P 5.20
SZABÓ ANTAL
kerékpárnagykereskedő spoitD iletében Nagykanizsa Pö ut 5.
á temető ünnepe Nagykanizsán
Gyönyörű őszi időben virágpompába öltözött a kanizsai temető Mindenszentek napjára. A városft temetőgondnokság is hündent rend-; behozatott a temetőben, ugy hogy régen nem volt olyan szép a kani-holtok városa, mint az idei halottak ünnepén. A hősi temető is diszl öltött a Keresztény Jóté-j. kony Nőegylet és az
Wi elemisták és polgári ^ iskolások jószándéku,
hazafias érzéstől su-_ Jf mü nkája révénjj Minden egyes hősi sirra jutott virág és az emlékezés mécsese.
Délelőtt 10 órákor a Piarista Diákszövetség adózott U hősi halott iskolatársak emlékének a gimnáziumban lévő emléktáblánál, ahol a tanári kar, a diákság és a szövetségi tagok jelentek meg n&gy számban. Waligurszky Béla városi mérnök szépen szárnyaló ünnepi beszédben m\'éltatta a fiatal magyar, ság áldozatos és önzetlen hazaszeretetét és tazt a m<d időkre kötelező példaként állította hallgatósága elé. Kamtenár Tibor V. oszt. gimnazista lelkes lendülettel szavalt, uz ifjúsági énekkar Fazekas József tanár vezetésével énekszámokkal adott ke retet az ünnepségnek, melynek végeztével htegkoszoruzták qZ emléktáblát.
A rendőrség fes a postások koszorút helyeztek elhunyt bajtársaik sírjaira.
Egy tisztiküldöttség vitéz Tóthi őrnagy vezetésével hvegkoszbruzt^ a 20-as hősök emlékművét; másikf tisztiküldöttség Laklatos őrnagy ven zetésévcl a 18-*is emlékművet, «m«l lyeii a bajtársi szövetség ezüstko, szoruját Krátky György helyezte el.
A piarista sírboltnál délután 3-kor volt kegyeletes ünnepély. Hl az intézet énekkara működött közre Fazekas József tanár vezetésével, szép ünnepi beszédet mondott Czo-boly Zoltán nyolcadikas és lendületes hévvel szavalt Horváth Józ>e£ nyolcadikas.
A polgári iskolák a bakónaki vér tanuk sírjánál tartóitok ünnepélyt^ Süte Antal tanár mélyen járó beszédben szólt a magyar vértanuk áldozatáról. Viola Erzsébet és Juhász József tanulók meleg érzéssel előadott szavalatai és Ketting Ferenc tanár vezetésével a polgári iskolások vegyeskarának -szépen szárnyaló éneke fárult hozzá az ün-> nep méltó hangulatához.
Délután fél T-kor volt a hősi te* metőnél a MOVE áltat rendezett! hazafias és kegyeletes ünnepély, a melyre lieláthatatlan tömeg gy dfi egybe. Ott volt a honvédség, u pap-J ság, a hivatalos és közéleti képvisen letek, iskolák ifjúsága, cserkészeké stb. Az ünnepi szónok KcrezsyGé^ za polgári skolai tanár volt. Beszéde a szivek be mSarkolt, amikor rá-t mutatott, hogy 20 év után első ha-lottaknapja ez, teCmikor az őröm isi ünnepel a magyar lelkekben, mert kikelt az igazság vetése \'és elérke* zett a feltámladás. Ulalt a magyar testvértelenségre, a (sokszor ontott! vérre, amivel európaiakká keresztelkedtünk a (mindig izzó mlagyar végeken, jutalmunk és elisineré-t sünk pedig Európa közönye maradt Az isteni Gondviselés bizonyította, l>e a magyarság dunavölgyi hiva-j tását. isten él ós él az igazság és tna már európai szükségesség diktálja a magyarság szerepét Középe
_____ZALAI KOZLONV______
A Zalai ICgxIBny gyfljté«e»
Minden adományt a „Magyar a magyarért" mozgdlom hivatalos zalai gyűjtéséhez továbbítunk
4
európában. A .nagytó fás j beszéd miellé méltán csatlakozott a Miiisor, anvelycn Horváth János III. é ke.\' í^eskedelmista és Lukács Miklós VIII- gimnazista gondos, szép szín valatal, Ketting Ferenc tanár veze-zetésével a polgári isko\'ai vegyes^ kar lelket gyönyörködtető ének„ száma és Hering karmester vezetésével a kitűnő honvédzenekar számai szerepeltek. Sorl.ttn tették le végül koszorúikat a hősök emléke, zetére a helyőrség tisztikara^Nagykanizsa város, a MOYE, a vjtézek, stb.
A hungaristák 1 órakor vonultak fel a lsakónaki vértanuk mauzoleu-\' Mához, ahol díszes katafalk (állt. Vitéz Ferenczfalvy ny. őrnagy, megyei kerületvezetővel az élen némán tisztelegtek a síremlék előtt,\' majd koszorút hslyeztek a sírbolt talapzatára. Szerccz László h. kerületvezető a nemzell gondolat vértanúiról mondott lelkes beszédet!.-A Nemzeti Front nevében dr. Makó Gál>or tett le koszorút, beszédében v la hősi áldozaton felépülő magyar megújhodásról és a hazáért való ön. zetle,n életről szólt. Horváth József egy. hallgiató a keresztény és nemzeti gondolat vértanúinak állított emléket beszédiben.
Tatabér József papköltő sírját a piarista gimnázium diákj;^ keres-, ték fel zászló alatt és ott elhelyez, ték a kegyelet koszorúját.
A katolikus templomokban gyászistentiszteletek és könyörgése^ volV tak a holtak lelkiüdvéért. Mise volt a temetői kápolnában is. >
Robin Hood kalandjai
Különleges filmélmény!
Az angol Szabadsághős bátor és vakmerő kalandjai remek színekben olevenednvk hmm a vásznon. Az el-nyomottak heroikus küzdelme az eL nyomók ellen, mennyire aktuális téma ez ma, amikor a Slherwoud-i erdőben gyülekező rongyosukul látva önkénlc-lenül egy másik erdőben bujdosó és a szabadságért küzdő esajmt jut őszünkbe. Bátrak és hősök! Vezérük Erről Flynn, a tökéletes férfi, aki a Vórös Pimpernel uhui újból mefl. hódítja a közönséget. Olivia de llávíU iand szűzi bája s kedves szépsége megkapó. De Basit Kalhbme és Clau. de Hainssal az élen a tökélelcs színé-szék egész sorát látjuk a filmen. A régi kosztümös filmen csak ugy tob. zódnak a színek. Amit a/, angol rendező elrontott, Kertész Mihály helyrehozta. Kz a zseniális magyar rendező remekmüvet készilcit (Állítólag másfél milliót kapott érte!) A film végig izgalmas, lebilincselő., nem is lehet igy szávakkal elmondani milyen. Csak egyet mondhatunk: (essék sürgősen megnézni a lejjjobb szíin* film. Qlllit eddig iÚlUiilk! ~W—
Túlságosan vérmes embereknél, klváltkép akiknél az igen nagy nedvdusiág mindenféle kellemetlen lllnele, mini gyors elfáradás, elbá-gyidis, a leltség érzele, gyakran |e-Icntkezlk, kliUnC hatással szokott járni, ha néhtny hétig naponta reggel, éhgyomorra egy pohár termé-sietes .Ferenc József" keserflvlzet isznak. Kérdezze meg orvosát.
Jolptiss, hogy öolpzta!"
Minél közelebb a pillanat, hogy 11 magyar édesanyához visszatérnek u 20 évps rabságot szenvedett magyar városok és községek, annál \'inkább nyílik meg a magyar társadalom szive. Gazdag és szegény hozza filléreit, |>en-Köit, hogy az utolsó darab kenyeréből is kiforgatott, kirabolt vércinknek legalább ennivalót tudjunk adni a magyar igazság feltámadásának nagy ünnepnapjain. Az óra közel, a nyomorúság, amit a cseh rablók okoztak, kimondhatatlan. Siessen mindenki segítségére magyarságukért szenvedő véreinknek! \\
Eddigi gyüjtésünk I232M P
özv. Oarai Frlgyesné 50.- P Fischeréa Biiderezomélyzole 23.— P O. Szabó Gyula 10.— P
Thorday János 7.— P
Unyl László 5.- P
özv. Wernor Boldlzsárné 1 - P összesen: 1328^4 P
Ismeretes, hogy még a nyáron munkásokat lolx>rozlak Zalában az ország munkásban szegényebb vidékei részére. Alsó- és I\'elsőszcmcnyc környékéről igen sokan jelentkeztek és ezek a munkások most indultak haza. A zalai munkások öt vagonban utazlak, amelyet a Budapest—kaposvári személyvonat után kapcsoltak, hogy majd Kaposváron át szállítják ökot Nagy-
A Horthy Miklós repülőalapra Tlior-dav János 3 jwngőt adományozott, ezt is rendeltetési helyére juttattuk.
Itt közöljük, hogy a Nemzeli Bank nagykanizsai fiókjának alkalmazottai a «Magyar a magyarért budapesti csekkszámlájára a következő összegeket fizették be: Kronner Zoltán főnök 209.27 P Vajkóozy György fönökh. 155.20 P dr. Németh Ernő főellenőr 135.03 P dr. Juhász Béla ellenőr 103.51 P dr. Ányos Henrik id. tlsztv. 41.30 P dr.Antalffy Lászlóid, ttratv. 47.13 P Gráf János pénzbeszedő 35.71 P Németh Kezaő . 30.68 P
Puskás Sándor házmester 13.30 P összesen 771.13 P
schütz
otthonossá varázsolja lakását!
kanizsára. A vagonokban azonban » zalai munkások valami • okból összo-\\er«kedtek, ugy hogy -a \'kajx>svári állomáson már öt legényt és egy leányt emeltek le a vagonokból súlyos íojsebekkel. A nyugalom a vonat indulásig nem állt helyre, igy a rendőrség mind az öt vagont lekapcsolta és ott a helyszíneli azonnal megkezdte a vizsgálatot.
4
1038. november 3
Ruhadiszek és díszruhák
örömmel tudatom és ál\'apHoní meg, hogy az idei ruhadiszek olyan gyönyörnek, hogy, mint nwondanü szoktam : Ilyen szépek meg sohasem voltak, de viszont fájdalomtól megtört szívvel jelentem azt is, hogy nem olcsók egyáltalán.
Fődisz a hímzés és a gyöngy.
Különösen a gyöngyről beszélek szívesen, mert közelebb fekszik a szívemhez, mint a hímzés. Korántsem akarom pzzel a himzést lenézni, dehogy, az is szép, ha szép színekből és "jói van alkalmazva, do a gyöngy valahogy frissebb, kedvesebb, fiatalosabb.
Egyszóval : gyöngy. Színes gyöngyökből virágokat hímeznek az egyszerű délutáni, és a ragy esté\'yi ruhákra egyaránt. Egy példát említek csak : Fekete simá inaroecin ruha, zárt felsőrésszel, hosszú szűk \'ifjakkal, egészen kicsit gloknis szoki nyával. idáig ez egy sablon ruha. Na de most azután bal mell fölé egy halványkék gyöngycsokor vair ráhímezve és ugyanezen gyöngyök egymásmellé varva szerepeinek h sszában az övön, sőt az öv csati a is ebből van.
Gyöngy gomlx>k a legdivatos ib-lx)k. Egy fekete bársony délutáni; ruha dereka hatalmas gyöngy gomlx>kkal záródik és a szoknyán található két zseb is egy-egy ilyen óriás gombbal gonitolódik. \' A gyöngygallér nem újdonság, de az idén jobban felkapták, mint valaha. Nem\' kell külön hanysulyoz-nom, hogy egy-egy ilyen gyöngyi-gallér ugy emel minden egyszerű ruhát is, mintha rJj lenne az egész.
A klll Magában is, de különösen most még, igy szezon elején, mint disz jöhet számításba. Applikált és rávarott tQlldarabok ékesítik a ruhákat. Egy jnagyon csinios fekete muszlinbársony estélyinha a következőképen készült: A ruha sima gloknis aljjfal, egyszerű gömbölyű kivágással, rövid ujakkal. Az- aljáit és a nyak körül fekete selyemtüli-bői vígig tulipán applikáció, amely nYagyar<«sá és legyuttal nagyon egy szerűen divatossá teszi a ruhái.
A tallt és a gyöngyöt lazután \'jgy variálhatjuk bármilyen ruhánkon^ ahogyan kedvünk szottyan. Akár tüll, akár gyöngy szerepel egy ruhán, az már divatos, ez biztos. Még a hajunkba is gyöngy-virágot (nem\' tévesztendő össze a gyöngyvirág-gial) fogunk tenni a tavalyi müH virágok helyett. Nagyon édes sziliekben és fazonokban csinálják egész gyöngy-kultuszt fejtenek kf most belőle. \' \' I
A magyaros divatnak pedig épen konveniál, mlert pl. egyik legnagyobb budapesti szalon sláger-mö-dellje lett egy fehér lamé nagyestélyi ruha, lrjziakalászos, mfezeivirór gos, pipacsos, tulipános és egyéb magyaros motívumokkal kigyöngyö zött Ixjlsroval, a bo\'ero alatt mély dekoltázs, csak a vállpántok adódtak\'mezeivirág koszorúval, amelyből hátrafelé piros-fehér-zöld lamé pántlika hullott alá.
- Saját Ar(lakéban én örömén SXOl-gáló meghívásnak tesz eleget, ha a KopaUI* ButorárakA. ■»«b»lo»-kUI-
lltáaát megtekinti, vételkényner oölklb
Városi Mozgó m* >ierrfán utoU*™
A leghatalmasabb színes fiiracsoda!
ROBIN-HOOD KALANDJAI
A főszerepben Erről Flynn, Ollvia de Havllland,
Basit Rathbone és Claude Ralos Mindennap 4 . löadás, 3, 5, 7, 9 kor. Mindennap 3 kor filléres.
—vasámapis Beszállásolás
A futball bajnokság állása
I. Olitity.
1. KTSE 8 6 1 I 16 10 13
2. NZTE 8 6 — 2 28 C 12
3. PVSK 8 4 1 \' 3 23 II 9
1. NTE 9 3 3 3 14 17 9
5. 8BTC 8 4 1 3 12 18 9
6. PBTC 7 4 — 3 18 13 8
7. PEAC « 3 1 2 14 M 7
8. ZaSE 8 2 3 3 8 10 7
9. PAC 7 2 2 3 14 17 8
10. KKAO n 2 1 0 11 14 IS
11 l\'HETC 8 2 1 S 11 27 s
12. DPAC 8 l 1 5 7 ll 4
Az októlwr 0-én elmaradt P\\ SK
—Zrínyi I. oszt. mérkőzést g. első Ix-kezdése alapján
gól-
arány nélkül — október 21-én kelt határozattal a PYSK tavára igazolták. | Hátralévő bíérkózések : Zrínyi: PBTC, NTE Nagykanizsán, Turjl Kaposvárott. NTE ; ZsSE, Zrinyl Itthon.
Nemzeti bajnoki eredmények
Ujpesl-SSE SSE U :0 (6:0) Fradi Szeged S : 2 (2 : 2) Sznrketaxl — Ekiktromos 6 :1 (1:0) | Budafok- Kispest 0:0 ,
Szolnok- Phölius 2 :1 (1:1)
............................. ..I |-........ i ii innnxíj
Hirdessen o Zolái Közlönyben
.............*...........-.... ■|.|.|y[.|.1.|.rrrri*rrrrmnjMu
Hat súlyos sebesültje van a Nagykanizsára indított munkás-vonaton törtint verekedésnek
EALA. KOZLONV
(Folytatás a 2-lk oldalról)
anyagokat. Nem k-helellcn léhát, hogy ennek alapján a mai dünUs rendezni fogja ezt a kírdíst |j cs kötelezni fogja Csehországot, hogy
adjon vissza mindent, nmlt az ol-mult hetekben a Felvidékről elrabolt. j 1 i
Varsó: .Nem teljes a megoldási"
1938. november 3
Hősi naptár
« X cs. és kir. budapesti 75. M. tá-|w>ri ágvus osztály (háborús alakulni) az 1914. \'évi San és Vlsz-XÍTlJ tula-menti őszi hadjárat végén november 1—10-ig Inrtó állatános visszavonulás idején az o. m. 1. hidiC-hoz tartozó cs. és kir. 10(5. osztrák Landwchr ho. kötelékében harcolt.
Ezen a napon az osztály Gory Wysokinál önként átment a szomszédos körletbe, ahol csapatainkat a nagyobb orosz erők igen szorongatták. Krre az önkéntes megmozdulásra azért volt szükség, mert az oszlály eredeti állásából — a nagy távolság miatt
— nem tudta volna az ellenséget tflz olá venni és annak veszélyes láma. dását megakasztani.
Az osztály a mogs*>gitésre szorult szomszéd körletből azután igen eredményesen lőtte az oroszokat, ngy hogy ezek < támadása nemsokára össze is omlott és a szomszédos körlet csaptai elől eltakarodlak. ( •
A m. kir. munkácsi 11. honvéd gyalogezred a San és Visztula-menti
_őszi üíad járat végén a
| 1914.XI.2] november 1—lOig tartó általános visszavonulás alatt a* o. m. 4. luW.-ben a m. kity kassai 39. honvéd hadosztály kötelékében harcolt.
November 2-án folytatódolt a 4. Hadseregnél a Sanon átkelt, illetve átkelőben lévő oroszokkal az elkeseredett haro.
A Niskonál átkolt oroszokat visszavetve a 39. lionvéd hadosztály csa-patai a 3. hadosztály csapataival együtt már a reggeli órákban elfog. Inlták Nisko északuyugati szegélyét.
A 39. honvéd hadosztály köteté-kébe tartozó 11-es munkácsi honvédek l»e\\es harcokban vetették vissza az oroszokat.
— (Kinevezések a honvédségnél)
A kormányzó vitéz Székely János ezredest, Nagykanizsa állomásparancs, no kát tábornokká, vitéz Tanitó Emil és Bremser Gusztáv alezredeseket ezredesekké, Sassy Emil századost őrnaggyá léptet le elö. A további kineve-zóseket lwluap közöljük.
— (Missziós hlr)
Október folyamán mindennap kon. leicncia-beszédeket tartott dr. Krasz-nai Jenő hittanár a Missziósház kápol. \'iájában. A konferencia az egész Ma. riologUU végigvette és a felsőbbrendű szellemi élet követelménjflil ismertette nj meglátásokbon, a modern egyház-szónoklat szebbnél-szebb gyöngyszemeivel. Dr. Krasznaiban Nagykanizsa elsőrendű hitszónokot nyeri, akinek előadásait minden este érdeklődéssel hallgatta végig a hálás hallgatóság serege. Tegnap fejeződtek 1>« a konfc-renciák. Dr. Krasznai Jenő hittanár u MLssziúsJiáz kápolnájában minden vasárnap délután G órakor istentiszteletei és hitszónoklatot tart.
— Tekintse motf a Kopatola Bútor áruház Állandó butorklálUtását. ízléses Oloaó bútorokat kedvoző fizetési teltételekkel vásárolhat
— (Orvosi hlr)
Dr. Kaali Nagy Glaolla fogorvos rendelőjével együtt Klsfaludy-u. 17/c. I. em. 0. nz költözött. Reudel délután fél 4-6 éráig
— (A helyőrség dlszmenete)
A nagykanizsai helyőrség november 3-án a gyakorlat befejeztével egy 0Sz lopban érkezik vissza a városba. Ez-nlkalomból déli fél 2 óra tájban az, országzászló olfttt fogadja vitéz Székely1 János tábornok, állomásparancsnok az összes csapatok diszmcnetét. Nagykanizsa hazafias érzésű lakossága ér-deklödésével mutassa meg lelkes sze. rctetét honvédségünk iránti
— (Iskolafelűgyelúl körzetek kettéosztAsa)
Értesülésünk szerint Zala megyében ls kellőoszlják a nagyobb járási iskola fel ügyel fti körzeteket. A cél: a nagykiterjedésű körzetek iskoláinak szorosabb és könnyobb ellenőrzése. Elsősorban a keszthelyi és. a pacsai körzetek kettéosztására van kilátás.
— (Halálozás)
Junker Károly ny. Máv. főnjozdony-vezető Nagykanizsán november 1-én elhunyt. Temetése november 3-án délután 1 órakor Jesr a temető liaLottOs-házából. (:)
— (Végrehajtót választottak)
Hétfőn délután ült össze Nagykanizsa város tisztújító széke dr. Pliltfl Viktor kir. kormányfőtanácsos elnöklete alatt, amelynek egyedüli tárgya volt a városi végrehajtói állás betöltése. Az állásra cgyhatigiilag Jakabfy József eddigi helyettes végreiiajlót választották meg.
— (Az ingyenes tOdóbeteg-gondozásj
szolgálatában álló Szanatórium Egye sülét nagykanizsai fiókja az elmúlt októberben 27 uj beteget vett fel ápoltjai közé. összesen 153 beteget kezeltek a hó folyamán. Év elejétől 1324 a kezelések szátna. Októberben 24 röntgen és 0 egyéb laboratóriumi vizsgálat volt. Segélyt ebben a hónap, ban 19 beteg kapott, akik közt 589 liter tejet osztottak ki.
— (Halálos szerencsétlenség)
történt a somogyi Lakocsa községben. I-\'rey István 13 éves Jakocsai béresgyerek a tehenek etetésénél segédkezett, amikor el/ogyott a széna és a kis fiút küldték fel a padlásra, hogy hozzon le egy csomó takarmányt. A létra azonban megcsúszott és a gyermek a tehenek közé zuhant a létra tetejéről. Kórházba szállítás közben meghalt. .Koponyaaiapi törés okozta halálát.
Ülöfoglalkozásu egyének, akik idQlt székrekedésben és aranyéi es bántalmakban szenvednek,
vegyék a természetes Ferenc József keserüvizel egy poháinyi napi adagokban, esetleg kissé felmelegítve, de mindig reggel éhgyomorra. Kérdezze meg orvosát.
— Naptár i Novembor 3. csütört Kom. kat. Hubert pk. Protestáns Győző. — Izr. Markh. hó 8.
Gyógyszertári ÓJlell szolgálat e hó 15-lg a „Mária" gyógyszertár é« a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 8 óráig (hétlő, szerda, péntek délután kedden nan nőknek.)
,íiljiita,ksn Minliul"
Varsó, november 2 Az olasz—némtet döntőbíráskodás kérdésében a lengyei lapok egyhangúan megállapítják, hogy a tervezett megoldás nem teljes megoldás. Ruszinszkó továbbra is megoldásra váró kérdés maradt, aminek elintézése nélkül nincs végleges béke Európának lebben a szögbetéten<\'
Balassagyarmat, november 2 A csehek a legénységgel gyakorlatot tartottak, hogyha kell, Sürgősen visszavonulhassanak.
A határmenti községekben u lakosság kitűzte a magyar nemzeti zászlókat, de a csehek levetelték azokat.
Ungvár, november 2 A cseh kormány rendelettel feloszlatta a ruszin nemzeti tanácsot. A nemzeti tanács székházában házku. tatást tartottak, majd az iratokat lefoglalva az ajiökat lepecsételték.
A kormány a sajtó utján terjesztett jelentésekkel és nyilatkozatokkal akar. j<i a Ivangulatot a maga javára kamatoztatni, de ennek nincs sok eredménye. A lakosság a legfelIcxuségesobb magatartást tanúsítja a Volosin-koí*-mánnyal szemben. Volosinről köztu-
Nagyvárad, november 2 A nagyváradi magyarság egyik ve.
zető tagját gyilkos merénylet érte. Böszörményi Emil magyarpártí képviselőnek cg}\' levelet kézbesítettek és amig a képviselő a levelet olvasta, a
London, november 2 A Daily Herald értesülése sze.int, ha a most folyó tárgyalások sikerrel járnak, Németország és Franciaország közös nyilatkozatot tesz. E nyilaiko-
Róhía, november 2 A Corriera della Sera többek között azt irja, hogy a legfurcsább és legkomikusabb kormány, fcnióta m világ fennáll, kétségkívül az, almc-lyik Ungváron székel. A lap munkatársa beszélt a kormány egyik tagjával, aki kijelentette, Ruszinsz-kónak a cseh álkinVkózösséghez való csatolását Prága tertnfeite ki.
A Nógrád-gőmöri lúuárszakoszon egyre érkeznek haza cseh egyenruhás magyar katonák. Ma is 6 szökött át magyar területre. Idcérkcze\'.t hirck szerint a csehek a magyar katonákat leszerelik és munkatáborokba kisérik.
A határmonti iskolák már üresek, még a faliképeket is elhurooltálí.
domásu, hogy szemrebbenés nélkül árulja el hazáját és testvéreit, hogy a húsosfazék mellett megmaradhasson. A csehektől 600 holdas birtokot ka-j)ott és ezért árulja el most a ruszinokat, akik nap-nap után tüntetnek el lene. Lakásának ablakait tegnap is beverték, a hatóságok Munkácson, l\'ngváron gépfegyveres osztagokat vezényellek ki a tüntetők megfékezésére.
Mint később jelentik, a ruszin lakosság tüntetésszerü zavargása a kormány intézkedései ellenére is tovább tart \'
küldönc rálőtt, majd elmenekült. A lövés halálos volt. A gyilkost később sikerült eirogni Andor Nikolajev-nek hivják, minden további felvílár gositást azonban megtagadott. A gyiL kosság okának kiderítésére megindult a nyomozás.
zatban az Elszász Lotharingiárói való végleges lemondásról és a gyarmati kértlésről lesz szó, amelyet a két nagyhatalom békés utón kiván rendezni.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanioxky-iatoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink ál százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortla! (hideg-meleg folyóvíz, központi fülés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai KOzlOny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Leszerelik ét munkatáborokba viszik a csehejt a magyar katonákat
Lefoglalták a ruszin nemzeti tanács iratait Gépfegyverek előtt ls tovább tüntetnek a ruszin városokban
Agyonlőtték a nagyváradi magyarság egyik vezetőjét
A gyilkost elfogták, de megtagadott minden felvilágosítást
Összekapcsolják Elzász-Lotharingia és a német gyarmatok ügyét
EALA1 K02LÖNI
1938 november 3.
Jóslat:
Nyugati, északnyugati szél, változó felhődet, helyenklnt, főképp nyugaton ós északon kisebb eső, éjjel sok helyen dyepge talajmenti fagy. A nappali hőmérséklet nem változik lényegesen.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai megflgyelőállomáaa jelenti t
nbmérséklet tegnap este 9 órakor: + 181, ma reggel +7 0. (fölben +140. Csapadék: 0.0
Gyári szövetmaradókok.
Finom uri divatszövetek fésűs gyapjúból
Schütznél.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa Város és a Nagykanizsai Járás Ipartestülete Jegyző-gyakornoki állásra pályázatot hirdet.
Az állásra az 1932. évi VIII. L-c 28. §-a értelmében azok pályázhatnak, akik főiskolai oklevéllel rcn dtjkeznek, avagy középiskolai érettségi bizonyítván, uk van, de utóbbi cselben kötelezettséget vállalnak a 16-lBkolai oklevél megszerzésére, to vábbá tökéletes gyois- és gépírók és konyvelók.
Az állás Javadalmazása 100\'— pengő havi fzetéssel kezdődik.
A pályázati kérvények folyó évi december hó l ének déli 12 órájáig adandók be az Ipartestület el nokségéhez. Később érkező pályázatok figyelembe nem vétetnek Előnyben részesülnek, akik korigazgatási, vagy ügyvédi irodai gyakorlatot Iga zolnak.
A pllyázati kérvén, hez csatolni kell:
1. születési anyakönyvi kivonatot;
2. állampolgárságot igazoló okmányt ;
3. erkölcsi bizonyítványt;
4. fóisko ai oklevelet, vagy érettségi bizonyítványt és annak igazolását, hogy valamely magyar főiskolába tieiittkozoll;
5. orvosi bizonyítványt;
6. eddigi működésiről bizonyítványt.
Nagykanizsán, 1938, évi október hó 27-én.
ím? Ai Ipartestület elnóksége.
1 Zilál Közlöny Sport-tippversenye
TIPP-SZELVÉNY
Beküldte: Lakik:......
Szerintem a vasárnapi mérkőzések
a következő eredményeket hozzák :
NZTB-PBTC . . _.:...(...:...)
PHETC-KTSE ......... (...:...)
PEAC—DPAC . . . _.:_(_:...) PAC-PVSK . . . _!_(_,_) ZsSE—SBTC ... ...,... (...:
DVSE-NVTE . . _i _(_i_)
IBIOK-NTE .....:...(...:.)
ÍAIba Regia- DVAC . ...:._(... i...) S3E-Pcreneráros . ...:... (...;...)
Komárváros nagyközség Legeltetési Társulata_
Hirdetmény.
Komárváros község állat- és kirakodó-vására
(038. november 7-én
lesz megtartva. Tekintettel arra, hogy e vásár a zárlat alól való felszabadulás első vására, nagy felhajtás kínálkozik. Komárváros, 1938. nov. 31.
Slpoa Bertalan
elnök.
Gabona osAváxészerek
Porpácok: Nedvespácok:
Arzópáo Bigriol
Pofzol Higozán
Tillantin Tillantin
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Műtrágyák!
Péll-Sá
Htv. nuparfaaifái
40%-o» kélisá Mésznltrogén Thomaaaalak
kg ként, zaák-számia és w.ggon-tétetekben.
FUTORi
vegytiszta szénsavas takarmánymész.
PEKKi
„D" vitamin készítmény.
Beszerezhetők:
orszAg József
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Figyelem!
Árukészlet
bejelentő lap
a 6830/1938. M. E. rendelet alapján
MMM 2 HM
kapható
a Zalai Közlöny nyomdájában.
APRÓHIRDETÉSEK
10 .lAlfl « (IlUr. mlnd.n iovSbbl \'<" 4 1111*..
Kifutó felvétetik Vlds ttlszeiülteiben.
2913
Baláráaát keresek délelőtti órákra Teleki út 4. 2 es ajtó. *
Jő házból vili Huta o»ara>aklaáa|>t
keresek Dr. Stremné. Horthy M. »l 6. \'
28 éves, nős, szakképzelt k.rté" állást keres. Saabó Sándor, Pölöakető. 2938
Jó házból való fitt taraiénak letréte-tlk. Oyergyák bórkereikedő, Eraaíbet-tér.
2938
Szoptató* dajka azonnalra helyet keres. Bafsa-u. 10.1
Egy beléréaát azonnalra felveszek Horltiy Mlklós-ut 4t>. \'
ADÁSVÉTEL
Nllárakárt Üthet, ha
* «\'áa»*a\'« Vajda vaskereskedésben vásárol. 14
Taaoarl szálltolt. rostált, legolcsóbbsn nálam. Házhos szállítom. Szerecz. Telefon 330. •
Hissnált •xánkálf hát vennék. Telekiül la. Olvatsialon. *
Eladd telek. Katonsriten Levente-utcában. 150Q AI nagyságú pilma fekvési] üres telek Jutányos áron eladó. — Érdeklődés dr. Tsmás János nsgyksnlssal ügyvéd ur Irodájában, Rorgonyl-utca 3/a. *
Dlaaaáták és kakarloaaaár eladó
Horthy Mlklós-ut 24. •
Vaaaék ló állapotban levő női télikabátot. Wetaz, Klnhsy-otea 19. •
2 izekrény, I ágy, 1 télikabát alaslá. Báthory-u, 20. *
Jókaiban levő modem ayarsssakkooalt
vennék. Haláu borbély, Msgyar-u. 6. sz. •
Karaaak feles keresette egy fláx-molort darálásra azonnal. Horváth Sándor molnár Egyeduta, Letenye. 2940
L4aaárt, sörényt, msrhaftrokazőrt, lertéstarkot, hátaertét legmagasabb áron vásárol Hungária kelegyár. *
LAKÁS 0ZLETHELYISÉO
Háramaaakáa összkomfortot utcai lakás november l-re kiadó. Szegő Mór, Eötvös-tél 2. 16
■Iad6 Hoi\'hy Mlklós-ut lő. az. bás-bso egy háromszobás udvari lakás. Bővebbet a Nagykanizsai Takarékpénztárnál.
2915
áladá egyszobás konyhás lskás. Szegő Mór, Klrály-u. 2. 17
■ ■a............. ■rri-iViVl-|-|-rlY<mw¥i¥i.muA".
Csodálkozik 7
hagy rosszul megy az üzlete ■
Mi nem I
Hirdetés nélkül nincs forgalom
.........................viv^v»vi)vr»wiAriAivuij
Városház palota. Harthy Mikiin! I. szám
Elsőrangú raktár fűszer- és csemegeárukban Olosé »rak I Szíves pártfogást kér
Kgáus, PuiHletti (jygj
tulajdonos
Kiadó Erzsébet tér 22. is. házban egy Üzlethelyiség. Bővebbet a Nagykanbsai Takarékpénztárnál. 2916
Egyusbáa udvari lakás kiadó azonnalra Szemerc-utca 7/c. *
EgysuobAa lakás, műhely vagy raktárhelyiség ^arámnak azonnal kiadók Er«<j&bet-tér 2. Bővebbet a házmesternél. *
KÖLÖNFÉLB
Sxombaton, 17 órakor a Sugár- vagy Csengeiy-útvonalon kettő drb hivatalos ólomplombáző fógó, Illetve egy nedvespecsét mlmmmmmtf. Megtalálója adja le luUűom ellenében SzőlészeU felügyelőség hez, Józaef főherceg-ut 61. •
Doktor kiváló eredménnyel tanít németet, franciát. Józael főherceg-ut 71U. *
angol, francia, német tanítást vállal Halász Magda, Ca^ngery-ut 14. 2941
Mindennapi levelezésből Összegyűjtőit bálmal, régi vagy nj tömegeket, magjait és kültöidlt, (elosztatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarlts Lajos, a Zalai KOalöny f. azer-keaztője. Érdeklődni lehet telefon 78. u. vagy személyesen mindennap d. u. 6-7 óra kösött.
„OolQBzíass, booi deimibissr
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdájában
Ofcsén&jjot aatia moziban szérakozTialik
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napilap.
Kiadja: „KHigszdaságl R. T. Nagyksalrta". Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott r a „Külgazdasági S. T. Nagykanizsa"
aysadájábss Nagyk.slzaie (Nyomdáért telei i Zalai Kársty.)
78a Évfolyam 249 szám
Nagykanlsii, 1988. november 4. péntek
Am 12
i
ZALAI KÖZLÖNY
gza.fa*záőséc é> khdóWulal: Pto 5. szára. NWU i " "
hWtllMH délután
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elöllzetési ára: egy hóra fi pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kíadóliivstsll telefon: 78. sí.
A jóságos Isten
megengedte érnünk, hogy leírhatjuk : Kassa a miénk, Ungvár, Munkács, Beregszász a miénk, Ri-nVaszomlat, Rozsnyó. Léva, Losonc," Fülek, Érsekújvár, Komárom a miénk. S bár fáj : nagyon fáj a Szivünk Pozsonyért, Nyitráért, hálál,! ezerszer hálát adunk istennek, mert tudjuk, hogy ez az első lépés volt a magyar igazság felé vezető s most már vissza nem fordítható uton. i
A magyar nemzet nagy külpolitikai sikerének döntő fordulatánál meg kell állapitanunk, hogy az egész nemizet egy emberként állott a kormány mögött igazsájunk kiharcolásánál. És most egy pillanatra meg kell álllnunk. Nem a tétovázás és az elmbrengY^ \'pilliajWíM ez, hanem az ujabb nagy magyar munkára való felkészütésé, ami a tetlek vállalását jelenti. Mosl ütött ugyanis az igazi nrjnka megindulá-sónak órája. Senki nincs közöttünk, aki az elmúlt viharokkal s megpróbáltatásokkal teli\'.ett husz esztendő alatt rá ne ébredt volna annak tudatáfa, hogy kellenek ugyan a najy és hatalmas barátok a nemzet nagy cé 1 ki t ü zéseine k megva lósálás.íhoz, mégis minden, Eunit elérhetünk, csakis Naját erőnkből következhet l>e és hiába vannak még oly hatalmas barátok is, ha ez a nemzet nincs tudató! an s.rál ereje értékének. Külpolitikai sikercink kiharcolásához valóban kevés lett volna a Trianonban meggyengíteti magyar erő. De amikor a döntőbíróság határozata értelmében elértük azt^ hogy milliónyi hí agyar testvérünkkel ismét összeforrhatunk és erőben megsokasodva indulhatunk ,a magyar nemzeti célkitűzések megvívására, tudatában kell lennünk annak, hogy Itt mór aztán csak saját erőnkre van szükség. Nem vindikáljuk magunknak a népek szirmára oly ritkán érkező nagy látnokok jövöl>elátását, mégis fennen hirdetjük, hogy nemzetünk naggyá, erőssé és boldoggá csak akkor lesz, ha eszmékben összeforrva, egységes magyar frontot alkotva megvalósítja azokat a népi, szociális követelményeket, amelyek a kor szegeméhez híven biztosítják a nemzet egye délnek boldogulást. Ez a riagy munka tehát, amely most ránk vár. A magyar külpolitikának nagy és moz galnvas időszaka hamarosan lezárul s gyorsan, a formalitások mellőzésével, az élet törvényéhez simulva, végre kell hajtanunk törvényes uton nagy feladatainkat. A visszaess to\'ondó Felvidék milliónyi néptömege kell, hogy harmonikusan illeszkedjék l«le ezer esztendős országunk keietél>e olymódon, mi t ia attól solia el nem szakiloltók volna. Hazafias érzésben nincs hiba. A magyar lelkek hazafiúi összedobbí*-nósa meghatóan mutatkozik. De az uj helyzet reőüs életkövetelményeket támaszt, ugy közjgazgtal\'ásj-tnint kulturális, pénzügyi és jog-
szolgáltatási tekintetben. A magyar országgyűlésre vár az a nagy feladat, hogyuzminnél simább egybekapcsolódás, a Felvidék és a megmaradt magyar huza összteforrá-sa a lehető leggyorsabban, a legkisebb zökkenő nélkül megtörténjék. Felhatalmazást kell tehát adni a kormánynak a szükséges intézkedések gyors és tökéletes eredményre vezető /efolytatósára. örömmel értesülünk arról, hogy a jövő hét derekán Összeül a parlament és ezt a felhatalmazást nyugodt lélekkel adja meg az Imrédy-kormánynak. és itt nem /ehet említés nélkül hagyni azt a tényt, hogy bár u törvényhozás gyakor\'ala adott már volt kormányainkrak messzemenő felhatalmazást, de sohasem telte még oly nagy nyugalommal és bizakodással, mint ahogyan megadja a felhatalmazást Imrédy Bé\'a kormányának. Ez a kormány valóban a legtöbbet nyújtatta Trlajion ó!a Magyarországnak. Nem1 akarunk most túlságosan messze visz-szatekinteni, de említés jiélkül nemi hagyhatjuk azt a tényt, hogy ImH
rédy Béla még egy esztendőt sem meghaladó kormányelnöksége alatt olyan programmal lépett a nemzet elé — emlékezzünk Kaposvárra ! — amellyel megmutatta a belpolitikai áta\'akulás széles kontúrjait s ez/el, meg nem elégedve, azt olyan tartalommal látta el, amelyei az egymásután l>ekóvetkező események mindenképpen igazolnak. A milliárdos győri program köztudomás szerint az ö müve. El kell osak képzeli ni, mi történt volna e nagyjelentőségű külpolitikai események alatt, ha nem áll a nemzet rendelkezéséi-e a győri programból fakadt, és az országgyűlés állal elfogadott egy milliárdos anyagi eszköz. Bár minden tekintetben időnk lelt volna az e programtól fakadt erkölcsi, szociális és katonai erők kiépítésére ! A legnagyobb hála illeti Imrédy Bélát, ugy személyébé"ü, mint kormányelnöki működésében, mert az események beigazolták, hogy yjlnd-az, amit cselekedett, helyesen történt s oly nagy szx>lgá\'atot tett nemzetének, amilyent az utóbbi évtizedek kormányai még csak megi kísérelni sem tudtak. A nyár folyamán még ezt a szót sem lehetett ki-* mondani, hogy revizió, mert jöttek
a \'megtorlások s jöttek külügyminiszterünk és kormánytagjaink számlára a lealázó diplomáciái akt^, sok. És fnbst oda juttatott bennün.\' ket a magyarok istene és vezetőink! bölcs kormányzása, hogy katona* csapataink l>ékós uton elért ered* mények alapján útban vannak a tőlünk husz eszten(dőre elszakított felvidéki, iriagyar városok felé éa^ nii«5S magyar sziv, amelyik csordultig ne voljip megtelve örömmel s nincs magyar szem, aanelyikböl patakokban ne folyna az örőrrt könnye. [
Hála mindenek előtt a jóságos istennek ezekért az örömfköny-nyekért!
De tartozunk hálával földieknek} is. Tartozunk mélyen érzeti hálával az oíasz nemzet nagy vezérének, Mussolininak. Tartorunk hálávai a német birodalom vezérének, HUler kancellárnak és a baráti Lengyelországnak. Isten áldja őket! Isten áldja ami nagy vezérünket, Horthy Miklóst, aki Szegedtől idáig és ezután a magyar sorsépités hőse ! Isten áldja, segítse Magyarországot, hogy elérje a teljes magyar Igazság örömünnepét.
Mától fosva 12.400 négyzetkilométerrel és 1,064.000 magyarral nagyobb Magyarország
Magyarországgal együtt egésfl Európa, sőt azon t\'il öi világrész magyarsága várta feszült érdeklődési sel a tegnapi bécsi döntési.
A 6 óra 16-re tervezett nyilvánoa-ságrahozatul késett, mert a döntőbírói tanácskozás után a térképek megrajzo/ása és a jegyzőkönyvek\'\' elkészítése több időt veit igénybe/ Háromnegyed 7-kor Kánya és Te-leky gróf megkapták a \'meghívó^ azon na / a Belvedere palotába iheni tek és 7 óra 10-kor visszavonultak, hogy átvegyék a döntést. A jegyző-
könyvek aláírása és a döntés hirdetése után a nyilvánosság még mindig nem tudott semmit. Végre
9 óra 20 perokor vitéz Imrédy Béla miniszterelnök a budapesti rádióban személyesen bejelentette a döntést.
A miniszterelnök lelkes szavakkal jelentette l.e, hogy Komárom, Érsek újvár, Léva, Fülek, Losona Rimaszombat, Rozsnyó, Ungvár, Beregszász, Munkács és Kassa ismét a miénk !
Az uj északi magyar határ
Késeibb közölték u hivatalos döntést is, eszerint az tij határvonal u következő:
Az uj határ a Dunánál Somorja község tokit kezdődik. Somorja már magyar, de Csallóköz öt Pozsony alatti községe ós maga Pozsony is Szlovákiáé marad. A határvonal tovább a csallóközi felső Dunaág Mit halad, ugy hogy a régi bécsi vasútvonal már magyar. Ny Ura alatt egészen magasan húzódik a határ, de maga N\'yitra nem csík az átadandó területsávba. A továbbiakban jóval Érsekújvár felett félkörívben lekanya-rodik kissé az Ipoly felé, majd ismét északkeleti*? fordulva kiszélesedő hozzánk csatolja Léva, Losonci, Rinsft-
szombat, Rozsnyó városokat és \'környéküket. (A (iömör-szcjjcsi Érchegy ség dé\'i 300 méteres csucfeai is magyar területre esnek!) Kelet felé haladva a területsáv ismét kiszélesedik és Kassa felett halad el jóval az uj halár, majd lckanyarodul Sátoraljaújhelynél egészen megközelíti a trianoni határt. Innét azonban ismét északnak indul és körülöleli t\'ngvárt és Munkácsot, majd délrefordulva a román határnál köt ki, ugy hogy Beregszász magyar területre esik. Természetesen Magyarországhoz kerül a Beregszász—C.sap-i egyetlen vasutvo nal is, amely Ruszinszkét összeköti Szlovákiával.
A bécsi döntés őt pontja
A bécsi hivatalos döntés 5 pontban foglalja össze u határozatokat•
Az első pont a határokat jelöli ki és azokat térképeken közli.
A második pont a területek átvételéről intézkedik. A magyar csapató kanak a terű leteket november 6 és 10-e keli megszállni-
A harmadik Szakasz kimondja, hogy a területeket »rendes* állapotban kell átadni, a negyedik szakasz az optáns ügyekről, az ötödik pedig a nemzetiségi védelemről in-« tézkedik.
A megszállás sorrendje
A második ponthoz megjegyezzük, hogy a Pozsonyban összeült katonai bizottság már megállapított ta a bevonulás sorrendjét. Az átadandó területei négy zónára osztották. Az első és negyedik zónáiban
szombaton m^kezdödik a magyar csapatok bevonulása.
Szombaton délelőtt 10 ór&kor a Csallóköznél vert pontonhídon mennek át a magyar csapatok az Azó-zába, míg a D zójiáb" Beregszász és környékének megszállása kezdődik szombaton.
Vasárnap a nyugati részen Komárom, keleten pedig Munkács megszállása következik.
tfáttfn
kezdődik trteg o B zónába a bovo.-uúlás, ebbe tartozik Lo6ouo> Rta(ai
ÉALAI ICOZLONVI
1938. novtmber 4 ..
Híúide*t mcufáúA,
aki együtt örül a magyar haza örömével, legyen olt holnap, péntelcen délután 6 órakor a nagykanizsai Orsxágxásxlónál I i
szomluit, Rozsnyó. A C zóna Abauj-torna és Kassa. Erre kedden
kerül sor. A városok megszállása természetesen fokozatosian történik, ugy hogy a oseh esjápatok kivonu. lása és a m&gyar csapatok bevonulása kőzött két órás időköz lesz.
Az uj határ szerint tehát osak Pozsony, Nyltra és keleten Nagyszőlős marad a szlovákok kezén a nagyobb vitás városok közül. A Csap-i vasútvonal ideitélésével azon ban Ruszinszkó teljesen ei van vágva Szlovákiától, méginkább Prágától.
Öröm-töntetések szerte az országban
A hir Budapesten, Magyarországon, de mindenütt, ahol magyarok élnek, nagy örömet keltett. Budapesten és a nagyobb vidéki Városokban hatalmas spontán tüntetések voltak. Budapesten előbb az olasz követség előtt volt tüntetés, majd a Szent György téren a miniszterelnökségi palota előtt, a Várban, inindenütt lelkesen éltették Horthy kormányzót, Imrédy |n£h ntezterelnököt, ínagyar küldöttséget és a két baráti állam fejét* Mussolinit és Hitlert, valamint a harmadik nagy barátot, Lengyelországot.
A nagyobb hiagyar városokon kívül
a határvidéken végig máglyafények gyúltak
az éjszakáid, íimire a aníi még meg szállt területen lévő magyar test-vélteink ugyancsak máglyafénnyel válaszoltak, jelezve, hogy az ő örömük a legnagyobb.
Egyébként, mint a halárról jelentik,
a cseh katonaság máris megkezdte a határsávon a kivonulást.
Mindenütt ulrakészen állnak, ami-\' nek nemcsak In magyar lakosság, de a cseh katonaság is örül, mert. napok óta nem kaptak jendes éleh met, kéregetésből élnek sok helyen és ők máguk is követelik, hogy engedjék már őket haza.
Megérkezett Budapestre a magyar delegáció
Bécs, novemlxír 3 A bécsi döntöbirák a mai napot az oszt rák-mlagyar határ közelében lévő Lobáuban töltik, ahová Ribbentrop vadászatra hivta meg Cianot. A vadászat után ma esto utazik vissza gróf Ciano Rómába és Ribbentrop Berlinbe. \\ f
A magyar delegáció ina délelőtt 10 órakor indult el Bécsből és délután 2-kor ért Pestre, ahol ünnepét lyesen fogadták őket.\' f *> ■ Y (
Budapest, november 3 Kánya Kálmán, Teleky Pál gróf-miniszterek és a magyar küldötM ség tagjai délután \'2 órakor érkeznének vissza Pestre, de máris útközben mindenütt melegen ünnepty őket a lakosság, ezért a budapesti érkezés késik. A pályaudvaron azonban ünnepélyes fogadtatást ké-t szltettek elő szánVukra.
12.400 négyzetkilométer, 1,064.000 lakos
A bécsi döntés értelmében Mai gyarországhoz csatolt terű lel nagyi sága 21.400 négyzetkilométer. E területen az 1918. évi népszámlálás szerint 600.000 ember lakott, a legutolsó, 1030-as népszámlálás szerbit
pedig 1,061.000 ember. A kivonló irtsehakjet leszárítva, tettál kenS ken egymillióval gyarapodott Ma^ gyarország lakossága, amely igy cl-/ érte a tízmilliót!
Varsó tüntet a magyar-lengyel határért
tárt követelte. A határozatot Hóry András magyar követhez is eljuttatták, aki meghatottan válaszolt. A varsói gyűlés táviratban üdvözölte Horthy kormányzót is.
Varsó, november 3 . A bécsi döntés után Varsóbafn, nagy tüntetés volt. A tömeg határozati javaslatot fogadott el, amelyben a közös lengyel—magyar ha-
Róma: „Igazolva van az olasz-magyar barátság"
i Róma, november 3
Olaszország szívvel léleknel-együtt örvendezik Magyarországgal. A lapok első oldalait a bécsi döntés tölti meg. A vezércikkek is mind erről szólnak. A lapok leszögezik, hogy a vitathatatlan magyar területeket mind Magyarországhoz csatolták és ezzel jóvátették a trianoni igazságtalanságokat. A döntés Mussolini régen hangoztatott elvei
alapján történt és a l)éke győzőiméi jelenti. E mellett azonl>an az igazság győzelme is, amelyben a magyarság igazolva látja az olasz barátságot. A döntéssel azonban nemcsak a magyaroknak, hanem a cseheknek is meg kell elégedniük, mert be kell látniuk, hogy békés Együttműködés ebben a viharfészek ben nem képzelhető ei áldozatok nélkül.
London:
,Részben jóvátették Trianon borzalmas tévedéseit"
London, novemlx\'r 3 Az angol sajtó Is részletesen ir a píagyar- cseh viszály l>ékée rende-
zéséről. Különösen a Daily Mail ir melegen, amely második vezéreik-* kél>en többek között a következőket
Írja : Az angol nép a legmelegeb-l>en üdvözli a döntést, amely a Iri i-nonl borzalmas tévedékesen felépülő határt részben jóvá^elte. A magyar pompás nép, sohasem vesztette el önbizalmát és mindig ne*
mesén érzett az angolokkal szem-Íven. A döntés elégtételül szolgálhat a magyarságnak. Budapest eddig a cseh ágyuk tüzközelébe esett, mos? ez és vele együtt sok más furcsa és tarthatatlan állapot szűnt meg. ,
Berlin: Biztosítottuk a becsületes rendet
Berlin, november 3 | az első okiratszerü bizonyíték, hogy A német sajtó a i»éesi döntéssel a kél tekintély állam a becsüK-tas kapcsolatban rámutni arra, hogy ez | rend országa és annak biztosítója.
Pár Is: Nagy erkölcsi és diplomáciai siker
Páris, noveml;er 3 A francia sajtó a mhgyar— c»3hr kérdés békés Megoldását nagy megelégedéssel vette. Egész Európára
nézve nagyfontosságú n döntés — irják — és Magyim/rszágra nézve egyaránt nflgy erkölcsi és dflpio-, máciai siker.
Varsó: Nincs még rendezve a Felvidék kérdése
Varsó, novemlier 3 A lengyel sajtó a bécsi döntéssel kapcsolatban rámutat arra, hogv Német- és Olaszország külügymfí. niszterci a néprajzi elv alapján dön tölték ds ennek alapján húzták meg! az uj határokat, ezzel azonlwin m\'igt
nincs véglegesen rendezve a Felvidék kérdése, különösen pedig nincs elintézve a mszinszkói kérdés. A közös lengyel~~m!agyar határ gondolata nem mai eredetű és arra mindkét nép igényt tart !
Belgrád: „Ruszinszkó most már Magyarországra van utalva44
Relgrád, november 3 A l>elgrádl sajtó részletesen és első oldalon foglalkozik a bécsi döntéssel. A félhivatalos Vreme többek közöli o/.eket Írja:
Bár a bécsi döntés alapján Magyarország nem érié el teljesen céljai, a közös magyar—lengyel lial^rt, a ru-szinszkói részek átcsatolásaival olyan befolyásra telt szert, hegy cz szinte máris teljesedésbe mfrít. A dönlés fa cseheket súlyosan.érinti, különösen
azonban Ruszinszkó leit teljesen élet-képtck\'n. A közigazgatási közponlok, a vasutak és főbb utak nagyrészben vagy többszöri töredékl>en magyar területre kerültek, igy Ruszinszkó meg. maradt része teljesen cl vau szige. lelve Szlovákiától és önmagában életképtelen. Minden szál az uj Magyarország felé vezet és ha Magyarország nem is érle el százszázalékosan köve-tcléseil, Ruszinszkó Magyarországra van utalva.
Bukarest: — sajnálja, hogy az 1910-es néprajzi alap győzött
Ruknrest, november 3 A román Ia|x>k csak a legszűkebb keretben közlik a bécsi döntés eredményét. Kommentár! alig főznek hozzá, mindössze egy lap van, amely a szűkszavú hivatalos jelentésen tul fog-
lalkozik a döntéssel, ez is csupán sajnálatlal állapítja inog, hogy a néprajzi adatok figyelembe vételénél az 1910-es népszámlálás adatait vélték alapul.

Göring Londonba utazik
Még a (él előtt szilárdabb alapokra helyezik a német-angol barátságot
I.ondon, november 3 A Daily Herald azt irja, hogy Göring vezérlábornagy rövidesen Anglia, ba utazik. A lap\' szerint az angolaié met. közeledés ismét aktuális és még a tél olőtl szilárdabb alapot vesz. Chamberlain útja után joggal várható
egy kezdeményező lépés, de miután Hitler, mint államfő csak ünnepélyes jelentőségű látogatást tehetne, ezt elejtenék és Gö ringet küldik Londonba, aki visszaadja egyúttal Chamberlain németországi látogatásait is
Életfogytiglani fegyházra Ítélték a raposkai gyilkost,
aki megölte szerelmének a férjét
Ismeretes, hogy Ra|h>ska község közelében Kovács István vasúti altisztet meggyilkolva találták a mull hónap elején. Mint kiderült, u gyilkosságot Tóth Mihály raposkai serléspásztor követte cl, aki régebb óla udvarolt |iz áldozat feleségének. A szerelmes
legény, aki most került a zalaegerszegi törvényszék elé, bevallotta, hogy viszonyú\' volt az asszonnyal és boldogságuknak a férj állt útjában, gyilkosságért a törvényszék életfogytiglani fogy házra itélto Tóth Mihályt Az Ítélet még nőin jogerős.
\\
ZALAi KÖZLÖNY
193*. owemtw 4_
A hadmetés hajdan és napjainkban
A hadvezetés tolhaladta régen azt
az fdŐt, amikor a hadvezér tevékenysége abban merült ki, hogy hadseregét a csata színhelyére vetesse és ott harcija dobj ív A szálfegyverekkel felszerelt kis hadsere,-gek kora volt ez.
A hadvezér ezen időben a harc. bahj maga is egyszerű harcossá vált, az élen küzdött harcosainak szemeláttára, példaadó bátorsága és vitézsége volt a hadvezetés. Ha a vezér meghátrált vagy eleseti, a csata legtöbbszőr elveszeti.
Azóta sZámös tényező változtatta meg a hadvezetést napjainkig, melyek közül leglényegesebb talán a technika haladása. AUitha$jukj hogy a lőfegyverek feltalálása óta a magasabb kultúrával járó technikai fölény hadviselési fö-\'ényt is biztosított.
Az európai államok felismerték, hogy a lőfegyverek birtokában a politikai célkitűzések látóköre lényegesen tágulhat. KagyajKányj hódításokra, hegemón iák ría, sőt világi uralomra való törekvés lép ennek nyomába. Ezek la nagy politikai célkitűzések fazonban egyetlen csatával nem valósithatók meg. Az ellenséges haderőt teljesen térdre keli kényszeríteni, meg kell semmisíteni, hogy a háborús cél elérhető legyen.
A lőfegyverek után a legjelentősebb\' technikaMuvtaányok, melyek a hadvezetésre befolyást gyakorolnak a közlekedési és a híradóeszközök fejlődése, r repülő- és a robbanógáz-motorok széleskörű elterjedése.
A vasutak révén meggyorsul a felvonulás, gyorsabb eltolási lebe* tesegek biztosíthatók, la hadsereg nem1 függ. a hadszíntértől, hanem mindennemű szükségletét is a legi nagyobb távolságról utána lehel szállítani. Ez utóbbi körülmény teszi tulajdonképpen "lehetővé n liós hadsereg fel ál li fáslát. Mivel mindkét félnél azonos kihatású a vasút, a háboi+j csak változatosabb lesz, a 1iadvezérekkel szemben na. gyobb igényt tánVaszt, de az időtartamra lefolyást nem gyakorol. A gépkocsik elterjedése a közlekedési hálózíat sűrítéséi jelenti. A gépkocsi sajátosságaiból kifolyólag azonban inkább \'míagán a hadszintéren biztosítja a nagyobb mozgékonyságot, Ez ismét a változatosabb, cselek,, ménydusabb háborút jelenti s isimét} csak a hadvezetés iránt támaszt követelményeket.
A híradóeszközök közül először a villamos táviró és távlwszélő, majd ujabban a rádió áll a hadviselés szolgálatában. Ezek lehetővé teszik, hogy az ellenségről szerzett hirek harrtar a vezetés tudomására jussanak s hogy az intézkedések, parancsok gyorsan kiadhatók legyenek. Tehát a híradás a közlekedési technika fejlődésével lépést tartva, biztosítja a gyorsabb és biztosabb vezetést.
Időben a repülőgép a technikának az a következő vívmánya, melyet a hadviselés szolgálatiba ;U-Az a szlámos feladat, melyet a \'•épülő megoldani képes, napjainkig már azt a szélsőséges nézetet is kiérlelte, hogy a repülő mint .önálló \'égi haderő* önálló hadviselésre Is kípes. E kérdés helytálló vagy helytelen voltának bírálatát 4aon-\'»an mellőzve, kétségtelen, hogy a •"épülő révén a hadviselés a sikból a térbe, « hanttudik síkba i* átte.
vődik. (A föld alatti aknaharc ré.\' vén a föld valá is.) A harc tehát a földön, levegőben és a föld alatt is folyik s igy a cselekmények őssz-
Már ma reggelre lobogók százai repültek ki a kanizsai házak ormaira, hogy ünnepeljék a maígyftr feltámadás első állomását, a magyar Felvidék egy millió magyarjának visszacsatolását.
Holnap, pénteken délután fi órakor a nagykanizsai Országzászló Bizottság hazafias őröm-tűn totést. rendez az Or-szágzászló tövében, amelyet erre az időre felhúznak a zászlórúd tetejére. (De csak erre az órára, meri a végleges magyar igazság órájának ütéséig az a zászló félárbóeon Tördeli a (Mindent vissza változatlan elvét)
l)r. Iírátky István ]>olgúrmosier, mint az Országzászló bizottság elnöke, ezúton hívja fel Nagykanizsa hazafias közönségéi az alábbiakra.
Minden magyar
leg>en ott hohiap, pénteken délután (> órakor az Országzászlónál, hogy részt vegyen a nagy magyar öröm-
A zenés felvonulás háromnegyed G órakor a I-egényegy lettől indul cl a selyem-országzászlóval. Ebben csak a zenekar és a cserkészek vesznek részt.
Zenés zászló-felvonás a Hiszekegy hangjai mellett. ,
Dr. Krátky István polgármester be. széde.
T. Czirftisz Viktorin plébános be-széde.
Szávay: Üzenet, szavalja Horváth I
A sümegi csendőrség telefonon jelentette, hogy Farkas Károly csabren-clcki lakosi meggyilkolták. Mint a nyomozás kiderítette, a gyilkosságot Farkas Károly hasotmovü fia és Br&ndes Sándor nevű mostohafia követte el.
hangbahozása és kiértékelései, azaz a hadvezetés bonyolult, nehéz problémává vált.. 4 (Vége köv.)
ünnepen.
Minden háztulajdonos
lobogózza fel mától fogva tizedikéig, amig a megszállás befejeződik, minden kanizsai utca minden házát.
Minden kereskedő, iparos
zárja le üzletét, műhelyét, szüntesse be a munkát pénteken délután 6--kor és tartsanak zárva az ogész ün nej>ség alatt. A kirakatokat november 10-ig magyaros és hazafias diszité. sokkel lássák el és esténként világítsák ki
Minden egyesület
vegyen részt, ha van, zászlója alatt a holnap esti öröm-ünnepen az Or szágzászlónál. Egyesületek, amelyek rövid nyilatkozatot óhajtanak tenni az ünnoi>ség mikrofonja előtt, jelentsék ezt a szándékukat azonnal a városházán dr. Szűcs Lászlónál (lolc-fon 1).
Lajos VIII. gimnáziumi tanuló.
Polgári iskolai Vegyeskor, vezényel Ketüng Ferenc.
I)r. Boda Károly beszéde.
Barbarits; Magyar Tedcum, szavalja Horváth János koresk. III. évf. tan..
Horváth József egyetemi hallgató beszéde.
Az ünnepséget a nagykanizsai Országzászló Iiizoitsiíg rendezi ólén I Gazdag Ferenc püspöki tanácsossal.
lapátnyéllel verték agyon apjukat, akinek koponyája az ütések alatt teL jesen összetört. A két apagyilkost a csendőrség őrizetbe vette. A nyomozás tovább folyik.
alássan, Wááttt a Mcátzad
legvidámabb huiiár-ylglátóka:
Páger, Rajnay Szeleczky, Bilicsi
Itt van
Kabos Gyula civii ts.
de őt mindenki kineveti.
Hla. :
\\/ÓM6Í tit&zi
Éím
Tíz nap még!
és megkezdődik a tóü kanizsai színházi szezon. Vitéz Báhky Róberték megerősített társulattal felkészülve érkezek Kanizsára és a színműirodalom remekeit mutatják be egészen olcsó helyárak mellett tiz napos vendégjátékuk alkalmával. Kedvezményes jegy. füzetekről ajánlatos előre gondoskodni.
Pénteken délután 6 órakor hazafias öröm-tüntetés az Országzászlónál
A polgármester, mint az Országzászló Bizottság el lökének felhívása
Lapátnyéllel agyonverte az apját két csabrendeki legény
Az ünnepély sorrendje
«
EALA1 KÖZLÖNY
1938. novtmlnt 4
Csütörtök
BUDAPEST L
17 iiolióskuthy HullitschL. Antal ©Uladása. — 17.30 Siinonyiné (íroh Klára hogcdüt — 18 Felolvasás. — 18.30 [. sz. részcsoport — l!l Hirek.
— 19.10 Hirek szlovák és ruszin nj«L veu — 10.25 A rádió szalonzenekara.
— 20.30 Kozma Andor enilókcwlc, — 21.05 Sárai Kktnár cigányzenekara, Orbán Sándor ínekel. _ 21.30 Hirek, idfijárásjelentés. — 21.50 Operaházi zciwkur. — 23.10 Hanglemezek. — 23.10 Hanglemezek. — 0,05 liirek.
BUDAPEST IL
17 Weigand Tibor énekel, — 18.30 Angol nyelvoktatás — lü.25 Kemény (lábor oifiadása - 20.30 Sárai Klomér cigányzcnokara. — 21 Olasz dakik, BSCS.
2010 Tarka-est. — 2Í.30 Plitzner: fisz-nioll cselló és zongora szonáta. — 23 Né|>. ós szórakoztató zene dalokkal Stuttgartból. — 24 Szórakoztató awne.
Pintek
BUDAPEST I.
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. --12.45 Felolvasta. — 12.05 Engen Ste-pal ba\'alajka zenekara. — 12.30 iiirt\'k,
— 13 20 Idöjclzós, Idíijárásjoionfís, -13.30 A rádió szalonzenekara. — 14.35 Hirek. — 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfolvamhirek. — 10.15 Diáklélóra. — 10.45 IdójoMs, birok.
17 Hexu Ilezstt előadása - 17.25 (iy. Márkus Lili zongorázik. — 17.55 Sportkózlemények — 18 05 Lakatos Tóni és Lakatos Misi ciginvzoiH\'kara,
— 10 Hirek - lll.io llire\'k szlovák és ruszin nyelven — 111.25 Külügyi negyedóra — 10.50 Az Operaház i\'lö. állása. — 21.10 Hirek, idöjárásjelcu-lós. - 2.1.10 Fátyol Juncsi cigány, zenekara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST IL
18.30 (iyorsirólanfolyam. 10.30 Kéz Andor előadása - 20 Hirek — 20.25 Pátria.leotezek. 21.10 Idö->árásjelentés.
BflCS.
10 Népzene dalokkal és tréfákkal.
— 20.10 Dalos, zenós bécsi est. — 22 40 Lipcse.
A Zalai KBzIBny gyűjtése i
Minden adományt a „Magyar a magyarért mozgalom hivatalos zalai gyűjtéséhez továbbitunk
Az a boldog pillanat, araikor megtudtuk, hogy a magyar igazság egy része beteljesedett, felszakította a magyar szivek zsilipjeit és ma tömegesen érkeztek a Zalai Közlöny szerkesztőségébe « Felvidéken kirabolt magyarok megsegítésére szánt adományolt amelyeket ma a következőkben nyugtázunk: Eddigi gyüttéatlnk 1S2&54 P
Zalamegyel Gazdasági Takarékpénztár 300 - P
Klímán Leó 100- P
A nagykanizsai vasúti állomás forg. személyzetű 76.90 P Bertln Agoaton 20.— P
LukácaVilmoagyógvazerósz 15.— P Déri Józaet „ 15.- P
Demeter Láazló ,, 15.-- P Pintér Ferenc 10.- P
Rein Zoltán 10- P
dr. Szabadi Lírino 10- P
Hoiozer János 5.— P
özv. Marbacb Mlksáné 5.- P Weltz Soma 5.- P
Brauner Lajoa 5,— P
Kovács Zaigmond 5.— P
Hűli Cecília 3.- P
Tibolt Boldizsár 5— P
tllfs József 2.- P
Ralkovica Ilonka 2 - P
ösazeaon:
S.44 P
A Horthy Mikiit RepQISalapra
a mai napon a következő adományok érkeztek a Zalai Közlöny szerkesztőségébe : Eddigi gytljtéstlnk 53.- P
Lukács Vilmos gyógyszerész 15.— P Demeter László , 16— P Déri József . 16.- P
Brauner Lajos 5.— P
összesen 103— P
Itt említjük meg, hogy a nagykanizsai mozi igazgatója, Magyar János 55 pengőt küldött közvetlenül Budapestre a .Magyar a magyaréri" mozgalom céljaira. •
Rigyác község 28461 pengőt gyűjtött össze a község lakosságának hazafias áldozatkészségéből és az összeget a .Magyar a magyarért" vármegyei gyü|tesének számlájára fizették be.
Jolpta, bog? óilioihss!"
Másodfokon is elítélték a pötrétei földbirtokost, aki megverte áldott állapotban lévő cselédjét
Miilap 70 pengőre Ítélték Grun-jver Gyula pötrétei földbirtokost; knert megütötte a községi éjjeli őrt. Grunner azért is a vádlottá^, padjára keríit, mert annak idején áldott állapotban lévő cseDéd-jét bántalmazta. Grunner hamvazószerdán reggel tért haza és a reá várakozó cselédtől vacsorát követelt, majd mfcgkérdezle tőle, hogy megfőzte-e a sonkát ? Csóka Erzsé-l>et, Grunner cselédje azt felelte, hogy nem főzte mleg a sonkát, mert nem\' kapott rá utasítást. Grunuer
erre fogott egy danab fái és azzal iitötte-verte, rúgta tt leányi, aki akkor gyermeket várt. Grunnerl a járásbíróság 100 pengőre Ítélte-Fellebbezés folytán az ügy a törvényszék elé került.
A tárgyaljáson Grifniuer odafordult Makáry elnökhöz :
Az idegenek zavarnak, kérek zárt tárgyalást !
Makáry elnök azonl>an nem látott okot fennforogni a zárt lárgya lásra és az tovább folyt nyilvánosan.
Egry Irén
ímmáIHÖUGÍ dobott a* IU
Kapisztrán János csodálatos élete köré szövődik ez a száguldó fantáziával megirt regény, üj magyar Írónő első, hatalmas műve
Ára 4 pengő, egéu vássonkötéiben 6 P.
Megtekinthető minden könyvesboltban.
Csóka Erzsé!*t a fellebbviteli bíróság előtt is elmondta ía történteket
— Kivánja-e gazdijának megy büntetését ? — kérdezte az elnök.
A leány ügyvédjével tanácskozott, majd kijelentette :
— Neta kívánom ! |
A leány védője is hozzájárult a büntetés enyhítéséhez, hogy — mint mondotta kedvezőid légköri lehessen teiemtenl, mert a vádiolt földbirtokos unokaöocsétöi származik a gyermek....
A törvényszék fellebbviteli tanácsa hatályonkivüi helyezte a járásbíróság Ítéletét és Grunner Gyulát könnyű testisértés miatt 60 pengőre ítélte és a felmerült költségek megfizetésére kötelezte.
A kritikus életkorban reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz réges-régóta bevált kitűnő hatású háziszer, mely állandó használatra is igen alkalmas. — Kérdezze meg orvosát.
— HásUMzonyok I Nem kertll pénzbe, mégle a legjobb tésztarecepteket megkapja, ha még ma kéri a dr. Oetker-íéle világhírű fényképes receptkőnyvet, melyet bárkinek Ingyen megküld a nyár dr. Oetker A. Budapest VIII. Contl-u. 25.
Három levél
(Mai történet) Irta. H8U Cili
Az első levelet 13 éves korában irta. Nyár volt akkor, vakáció és Iluska elvégezte a harmadik polgárit. Boldogan élvczlc a szünnapokat, annál is inkább, mórt egy fiupajtása Osztozkodott vele ezekben a szóp na|x>k-ban. Délután együtt olvastak a tornácon. A fiu hetedikes gimnázísta volt, nagy, csontos gyerek, fekete bogár-szeme csak ugy dsillogott az értelem\'-tfil, amikor Iluskának a régi rómaiakról mesélgetett. Iluskának cz volt a ked\\enc témája. A görög költők és görög istenek.
Aztán kimentek a kert végén levő rétekre, ahol egy kis patak folydogált keresztül. Sokszor órákig ültek o\'.t. Lapos kavicsokat dobállak a vizbe
és étlos sCinmiBégí-kol beszóltok. Vagy
botanizáltak. A fiu mindenféle virágnak, fűnek tudta a nevét, ismerte g>ó«gycrejét
— Tanulja meg maga Ls, Iluskám — mondta noki egy napsütéses délután, amikor a majdnem térdig érő vadvirágok közt jártak. — Szedjen pipitéri, jó lesz a szőke hajának, meg bodzát, majd télen nekem abl>ól teát főz, ha a feleségem lesz. Meri tudja, lUi-ska. 5—6 év múlva én már állásban leszek...
<* A fiu komolyan és melegen nézett a lányra, az inog egy szól se tudoH
szólni, csak állt olt, kezében a nagy csomó pipitérrel.
A fiu hamiskásan mosolygott, azlán kérdezte;
— De nem is tudom, szeret-e maga engem, Vadvirágom?
Vadvirág erre ugy megrettent, hogy kiejtette kezéből mind a virágot és elszaladt. Egyenesen haza. Otthon sirva fakadt azzal, hogy nagyon fáj a foga és bevonult kis hálókamrá-j"ába. Dehogy Ls fájt a foga, csak a sirás erőt veti rajta az izgalomtól, a boldogságtól, hogy íme öt Gyuri feleségül kéri. A Gyuri, aki olyan okos, akiből postatiszt lesz és aki öt elfogja venni. Jaj, hogy ezt ki lehet birni! De vájjon nem kcUcnc.e kibékít.-ni? Hál ha haragszik, amiért elszaladt. Leült és levelet irt. Életében az első szerelmes levelet. Mintája is volt hozzá. Éppen egy érzelmes német regény fordítást olva. sott, amelyben Otnrisso baronCüK If velet irt a gazdatixzfcjSüknek. Kissé hosszúnak találta, azért a felét elhagyta. Csak egyes hatásosabb mondatokat szedett ki belőle.
Megszólítás nélkül irta, épugv, mint a bárókisasszony:
• Én ónt szerelem. Ama pillanattól kezdve, amikor megláttuk egymást, éreztem, hogy lelkeink már a múltban is egy bolygón léteztek s most e földön találkoztak. Le fogom küzdeni az akadályokat és igérom, hogy önnek hü hitvese lesz: V.,.
Az akadályokat nem tudta, dc mert benne volt u regényben, leírta, különben nem jött volna ki a vége, .hogy «hü hitvese.- És nagyon tetszett ncki. S bár «I> betűt kellett volna a levél alá irni, mégis «V. betűt irt, ami a • Vadóc.-nak a rövidítése és sokkal regényesebb, mert ezt a nevet Gyuri adta neki.
A levelet a történelembe könyvbe rejtene azzal, hogy holnap odaadja a fiúnak, hadd tudja meg, hogy elkötelezte magát neki örök életre.
Másnap izgatottan lostc a délutáni 2 órát, amikor a fiu iönni szokott. De Gyuri nem jött el, helyette a nagynénje szólt ál a kerítésen, hogy Gyurii sürgönyileg haza • rendelték, mert valahová* instruktornak hívták, ahol szép pénzt kap és mellette jól nyaralhat is.
l\'uska kábultan moiedt a szomszéd, asszonyra, aztán bomcnt a kis szobácskába, elolvasta a fcvelct, megöntözte könnvclvel, széjjeltépte és h kályhába dobta.
A másik levelet ugyancsak Gyurinak irta, akit már akkor hivatalosat Györgynek nevezlek. Már régen |>osta-liszt volt abban a városban, ahol Iluska is a «dolgozzó nők közé tartozott.
Gyuri látszólag már régen elfelejt telte, hogy egy mek-g, virágos nyári délutánon feleségül kérte Ihiskát. Az ilyen kijelentéseket szeretik elfelejteni
a mélyen tisztelt férfi nemhez tartozók, gondolla keserűen ITluska.
— Hisz nem kellene engem eltartania... eltartom és magamat, — be-szélgetcit Vele gondolatban, de neki volna szükségo rám. Volna, aki megfőzné a teáját és aki rendbe szedetné a felöltőjét, mert már nagyon vásott a gallérja.
De a férfiak nem törődnek ilyen kicsinységekkel. Gyuri is látta a ko-pott kabátot, dc ugy vélte, szolgálatban olvisclni jó, estefelé, meg ünnepnap meg ugy kihúzott, mint egy főúri gavallér. Voltak is nagy sikerei u nőknél. Hol oitc kalandozott, hol arra andalgott. Azért Iluskáról sem feledkezett meg. Vele is foglalkozoll néha-néha.
Néha annyira, hogy Iluska azt gon. dolta, most — most ismétlődik meg a régi nyári délután. Egyszer csak mégis hirtelen újra lüdeg és merev lett köztük a barátság.
— Primadonna... szeszélyes gazember I — állapította meg keserűen Iluska, miközben dühösen kopogtatta írógépén a Nagybank hivatalos írásait.
Ugy el volt keseredve, hogy egy magánlevelet is billentyűzött le. Gyurinak persze. Megszólítás nélkül:
«Éu öntől most eltávozom. Itt maradok a városban, do önt többé nem ismerem. Az On kétszínű barátságából nekem elég volt. ön nem érdemelte meg és ncm becsülte meg az én állaudó, hosszú évekig tartó
1938 november <
ÍALA- KÖZLÖNY
S

Hősi naptár
A ni. k^* brassói 24. honvért gyalogezred M- oroszok ellen vivőit li)l.r>.
___őszi áUásliarc folyamán
r[g^5j([3j október 31. és november
1--:—;— 11-e kőzött a Strypúnál
és IkwnniW végrehajtott orosz áttörési Jásérlot alkalmával a német déli hadsereghez beosztott m. kir. kolozs. vári 38. h. gy. ho. kölelékél)en liarcolt.
Iíiró Gyula Iiadapród november 1—.j-ig tartó siomikowcei ütközetben szakasza élén olőljárva embereit folyton lelkesítette. November 3.án a fa luból előtörő ellenséges támadás az addig megtizedelt harcvonalat meg. ingatta és már-már visszavonulásra kényszeritette. Biró hadapród szaka, szávai mégis helyt állt és állását nem adta fel. A túlerőben lévő ellenség ellen bátran küzdve a beérkező erősítéseknek lehetővé tette, hogy az el. lenségcs támadást visszaverjék és az előző állásokat ismét birtokukba ve-gyék.
Kzen bátor és vitéz magatartásáért az arany vitézségi éremmel tüntették ki.
A m. kir. trencséni 15. honvéd gyalogezred az 1016. évi erdélyi és
_ lia vasal földi hadjárat fo-
ÍI915. XI.3 I \'ynmán a Tölgyesi és
1--1 Békásl hágókért vivott
harcokban október 15-től november 5-ig az osztrák-magyar 1. hds.-nél a m. kir. pozsonyi 37. W. hadosztály kötelékében küzdött.
Ezen a napon az ezred 2. százada elíoglalta a Paltui^arok 1223 magas latot. Ugyancsak ezen a íiapon az ezred I. és JI, zlj.-a sikeres rohammal elfoglulja a Uitea Arsurilov 1385 és 1302 magaslatokat.
- (Hálaadó Istentisztelet)
A n gykanizsal ferencrendi plébániatemplomban holnap, pénteken délután V*6 órakor hálaadó Istentisztelet lesz a Felvidék visszacsatolása alkalmából. Az idö rövidsége miatt a plébánia ezúton hivja meg a hatóságok, testületek, egyesületek stb. vezetőit. Istentisztelet végezté-
Az IPOSz elfogadta a kanizsai javaslatot: egy Iparosnak csak 1 iparjogositványa legyen
Országos mozgalom lett a nagykanizsai indítványból
ismeretes, hogy Samu Lajos, a nagykanizsai járási ipar testű let elnöke indítványt lelt a szegény kisiparosság védelmélien, hogy minden kisiparos csak egy iparjogosit-ványt kaphasson. Ezáltal ugyanis el lehet kerülni azt, hogy jobbmódu iparosnak két iparengedélye ls Legyen a szegényebbek rovásána. Samu Lajos indítványát nem csak a kanizsai iparosság fogadta szívesen, hanem az Ipartestületek Országos Szövetsége is, amlely legutóbbi ülésén a nagykanizsai indítványt teljes egészél>en iiVagáévá tette és elhatározták, hogy ilyen értelemben felterjesztést intéznek az iparügyi miniszterhez. Hasonló módon a többi ipartestülelek és kamarák i-*í
foglalkoznak a kérdéssel a ka,nizfsai indítvány .értelmében.
A nagykanizsai ipartestület tehát ismét országos mozgalmat indltqlt útnak, amelynek eredménye nen^ lehet kétséges.
(T— Naptár i November 4. péntek ittóm. kat. Borom. Károly. Protestáns Károly. Izr. Markh. hó 10.
Gyógyszertárt éjjelt azolgálat e hó t5-Ig a „Mária" gyógyszertár 6a a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 8 óráig (héttő, szerda, péntek déluíár kedden egétz nao nőkaek.)
— Bntor kiállításukat toklntfe meg minden vótelkényszer nélkül. Xopsteln bu toráruház.
vei a katolikusság felvonul az Országzászlónál 6 órakor kezdődő örömünnepélyre.
— (A rendőrtisztikar kegyelete)
A bajtársi szivre valló nemes aktus ztijloit le a sírkertben. Ifi rendőr alussza álmát különböző sírokban. A rendőrkapitányság vezetője, Ko< Nagy Pál főtanácsos vezetése alatt tisztiküldöltség ment ki a temetőbe. A küldöttség Uigjai között volt vitéz pzégényi Károly és Bacsó Józser főfelügyelők, okik fölkeresték mind 10 rendőr Sírját és virágot és koszorút helyeztek minden sirru és néhány pillanatig némán tisztclcfgtck a bajtársi sirok felett. Négy rendőr sírjál, akik-nek senkijük sincsen, a kapitányság egész éven át gondoztatja.
— (Szentóra ma este)
Ma este 6 órakor Szentóra a plébániatemplomban, mely alatt gyó-nási alkalmak vannak, a holnapi elsöpénteki szentáldozáshoz.
— Bútorokban a Kopstetn-cég vezet. Modern minta termeiben a legjobbat e legolcsóbban mutatja be, kedvező .Ize-téd feltételek mellett.
jóindulatomat On iránt. Ingyen boldog mások barátságával s feled-
jen el. V..;.»
Egy könny is hullt a .V. betűre. Arra gondolt ugyanis, hogy vájjon Gyuri fog.e még emlékezni u régi líccéző névre. Aztán leragasztotta a levelet, betette kis aktatáskájába azzal, hogy este bedobja a postán,
— Rendkívüli kiadási — visított feléje egy gyerek, nagy csomó újságot •obogtntva éppen akkor, amikor u levetet íöl akarta adni.
.Mi lehet? Tudta, hogy a szomszéd országban nagy események vaunak készülőben, mégis kíváncsi volt. Megvette az újságot a levehet visszatette a táskájába s elkezdte az újságot olvasni. Mát ez az.
A -nomes lord. fáradozása hiába való volt. Elutazóit. A helyzet pattá. »i\'i.<ig feszült. Háborít veszélye előtérben.
— Szegény Gyuri — gondolta cl-•ágyultan — talán őt is behívják s én éppen most akartam bántaniI
Hazament, a levelet elégelt - s nehéz
szívvel tért pihenőre.

Aztán súlyos napok követke/iek. A helyzet pattanásig feszült volt A bankban izgalott, ideges, ingerlékeny em-beiek íuida nehezítette meg a munkát s fnellette az a titkos aggodalom, hutha Gyurit is végül behiviák. Már Annyi ismerős ment el. Egészen el-
lágyult. Gyurinak minden hibáját, bűnét elfeledte, csak az életéért remegett, aggódott. Pedig még itthon volt, látta, de minden órában várta a hirt, hogy most már neki is menni kell.
Ugy liirlcit még egy nap van hátra s akkor Gyuri korosztálya is bevonul. Iluska már nem birt az idegeivel. Megint levelet irt:
<£n aggódom önért. Tudom, nincs jogom hozzá, do fogadja ezt, mint emberbaráti érzést. Mindenkit sajnálok s gyermekkori boldog gondatlan napjaim jutnak esze.nb \', ami kor arra kérem, hogy a mellékeli Mária-érmet fogadja el és viselje, hordja magával, ha elindul a bizonytalan útra. Isten óvja, vezérelje vissza. Most és mindig imádkozik érte: V....
A levél, benne az éremmel ott volt készenlétben az íróasztal fiókjában.
— Istenem, adj erőtl — fohászkodott Ihts inunknküzbcn, mikor nagyszámokat és felelősségteljes mondatokat kellett mondania a feleknek.
— Most tárgyalnak, tanácskoznak a nagyfejüek \'gondolta közben.
Aztán késő éjjol: rádió* telefon.* örömujjongás, boldog sikolyok, öiy*n-sÍrások.,. Elmúlt a háborús veszély,.
A levél megint nem ment el. •
Vannak levelek, amikel csak megírnak, de akikuek szólnok, azok solin-sem olvassák el.
— (Mlsszlós-hlr)
Szeretettel érlesitem a kedves híveket, hogy f. hó 4-én d. u. 6 órakor első pénteki ájtatosság lesz sienlbeszéddel kapcsolatban a Misz-sziósbáz kápolnájában. Főnöknő.
— (A Nemzeti Egység Pártja) nevében felkérem a szervezet ösz-
szes tagjait, liogy a pétiiek délután fi órai hazafias ünnepélyen mindenki legyen ott! Szabó Győző elnök.
— (Baross-tagok figyelmébe 1)
A Baross Szövetség ezúton hivja fel tagjait, hogy holnap, pénteken délután 5 órakor zárják be üzleteiket és műhelyeiket és személyzetükkel együtt vegyenek részt a 6 órakor az Országzászlónál tartandó hazafias öröm-ünnepen. Qyüiekezés a Baross-helyiségben. (:)
— (A MO.VE elnöksége) felhivja^íagjait, hogy a holnap délután fi órai ünnepségen az Országzászló előtt minél tömegesebben vegyenek részt.
— (A Keresztény Jótékony Nőegylet)
elnöksége ezúton kéii tagjait, hogy a holnap, pénteken délután 6 órakor Országzászlónál rendezendő hazafias örömünnepéiyen minél na-gyobb számban szíveskedjenek megjelenni. (:)
— (A gőz- és kádfürdő) vasárnap délután 5 óráig nyitva vfln. — Tekintse meg a Köpetein Butor-
áruház állandó butorklálUtását ízléses és olcsó bútorokat kedvező fizetési fel tételekkel vásárolhat
George Sava
QyáqyüaU&s
Egy hírneves londoni sebész izgalmas önéletrajza, élmények, különös esetek és furcsa kalandok tarka kaleidoszkópja.
Ára 4 pengd, egén váuonkötésben 6 P.
Megtekinthető minden könyvesboltban.
Hégyiridóm/Aiaháoyw) fakanáltól üt
DrOeík€írféit&ütóíuM^í
A Kemény János (Riff-Kabyl)
Asztaltársaság rendes havi összejövetelét a Szever-Iéle (régi Ipartestületi) vendéglőben november 5-én, szombaton d. u. 7 órakor tartja. (:)
- (A ZTE atléta-teája)
A hazafias közönség csak az NZTE atléták szombat esti táncteáján érezheti magát jól, mert a felvidéki testvéreink megsegítésére irányuló «Magyar a magyarért, akció érdekeit szolgálja a hangulatos összejövetel és a filléres büffé, tea jegy és a liajnalig tartó tánc a közönség igényeire is tekintettel lesz. A hazafias közönség megjelenését okvetlen elvárja és arra minden igaz magyar embert szeretettel meg-Jiiv a Rendezőség. -(:)\'
- (A gyüjtőlvek,)
amelyekkel Nagykanizsa hölgyei a «Magyar a magyarért, céljaira gyűjtenek, megérkeztek és azokat minél előbb át kell "venni a városházán dr. Pálffy Gyula kőzgyámnál (I, eme. let 20. ajtó) pénteken és a következő napokon délelőtt 9—12 vagy délután 3—6 óra között. {
Az arcbőr célazerQ ápolásához mindenekelőtt az szükséges, hogy bélmOHödésünket reggelenként éhgyomorra egy pobár természetes .Ferenc József" keserű vízzel megfelelően elrendezzük. Kérdezze meg orvosát.
osztalysorsiegyek i
eladásira
jutalékos ügynököt és árusítókat keresünk.
ORDÓDY BÉLA
Budapeit VI , Eruálwt-kBrat 7.
Sok tippelő — kevés telltalilat
A Zalai Közlöríy • heti tippversenyében
A vasárnapi forduló eredményei ismét nem kedveztek a tippelőknek. Telitalálat például csak egyetlen egy volt. Németh János találta el a Zrínyi félideiét és végeredményéi Ugyancsak ő volt az egyike azon kevésszámú tippelőknek, akik megjósolták az NTE győzelmét Egyébkén! a legtöbb pontot e héten Horváth Józsefné (Fő-ul 2.) érte eL Hat pontja van a Zrínyi, a PEAC és a DVÁC végeredményeinek helyes találatával. Ol pontja van a már emiitett Németh Jánosnak és Várfalvy Oyulának.
Érdekes, hogy e héten sok uj tippelő jelentkezett, akik megelőzve a legjobbakat, négy ponlot értek ej
SALAI ICOH.ON*
1938. november 4,
utolsó llppelésre, Igy négy ponlja van Oaíl U«lónak (AttlFa-u. 48.), Farkas Zoltánnak (Kiniisl-u 64 ). Récsey Istvánnak (Rákóczl-u. 32.) és Tálh Etelkának (Lász ó herceg u 13.) A fenitek egy-egy belépő-, Illetve Iríbünjegyet kapnak a vasárnapi mérkőzésekre.
Sokkal nagyobb számban vannak a hárompontosak, a Irglöbben rzon-ban ciak egy-két pontot érlek el, nem beszélve a sok száz találat-nélkUII szelvényről.
A versenyt vasárnapra is megrendezzük, a szelvényeket szombat estig kell beküldeni a szerkesztőség előtt lévő utcai reltvénygyüjtő lidikába.
ttmUi nhtt, MÉ) Mltj it I. nii
Elsőrangú raklár fűszer- és csemígeárukban Ols.0 árakí Szíves pártfogást kér
ktewígálát I P|
tulajdonos
mwm
A száj- és körömfájással sújtott vidékeken fflggesz-szék fel az adóvégrehajtást
Az AlsódunánhU Mezőgazdasági Kamara a pénzügyminiszterhez intézett felterjesztésében kérte, hogy mindazon vidékeken, ahol a száj-és körömfájás az álllatok közt nagymérvű ineglwtegedést, söt elhűli lást okozott, Is ennek kövielkeztö-l»en az értékesítés teljesen megbénult, az adök végrehajtási « betegség nA\'gszüntéig, illetve az értékesítési l<-hetö«ég helyreálltáig függessze fel n mindazon gazdák részére, akik adójukat a forgalmai korlátozö zárlat feloldása után fizetik be, a 2 Százalékos kabvatléri-tést még az esetre is biztosítsa, h,r az adói-endezés novemlier 15-eután következett is be.
A Zalai Köxlöny Sport-tippversenye
TIPP-SZELVÉNY
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a kővetkező eredményeket hozzák:
NZTE—PBTC . . .
PMETC-KTSE . . . r... (... ...»
PBAC-DPAC . . . ..:... (...
PAC-PVSK . . . . .:... (...
ZíSE—SBTC . . . _. (._
-\' \' _:... (...
DVSE-NVTE . . _t... (...
BIOK-NTE . . -:... (...
Alba II égit - DVAC . ....... (... i-0
SSE-Perencvárot : )
UHtiABB*
Ma délután minisztertanács
Délután 6 órakor a magyar kormány minisztertanácsra gyúl össze, amelyen Kánya és Teleky hiloiszte-rek líeszámohiak a béc«l döntésről. Ezenkívül a miniszterlanács letár-
gyalja a katonai levonulásokkal kapcsolatos pénzügyi és kereska-deimi kérdéseket, valnmint dönte. nek az országgyűlés jövő hétre tervezett összehívására vonatkozóan ts.
Lelkesen fogadták mindenütt a magyar küldöttséget
Bécs, november 8
Kánya és Teleky miniszterektől Fischl)öck pénzügyminiszter és a német küülgyminisztérium egyikí osztálytanác&o^a búcsúzott a míai leiutazásnál. Ciano és RlbbentropWár tegnap este vettek szivéiyes bucsjt a magyar küldöttségtől.
A magyar küldöttség « menetrendszerű gyorsvonathoz csatolt két termeskocsiban fog.\'alt befyét, ugyanide szálbak Erdmansdorf bu-dapesti német és Da Vinci olasz követ. Már Hegyeshalomra 25 perc késéssel érkezett a vonat a sorozatos ünneplésektől. Hl a főispán, alispán, majd Steiivr József apátplébános üdvözölte a magyar miniszterüket. Teleky Pál válaszában kijelentette, hogy nem szal ad lulsá-
A Felvidékért
IPOLYSÁGON a tmiigyar asszonyok elhatárcxzlák, h:>gy a katonatisztek elszállásolásáért fizetsndő összeget nem fogadják el, hanení .1 honvédség felszerelésérc ajánlják fel.

ÜNNEPÉLYES TE DEUM lesz va sárnap minden katolikus templomban a nagymise után a hercegprímás rendelete értelmében.
I\'OLGARDIBAN n nagy őszi és léü névnapi fmnc|>ségt\'kcl nem tartják meg egy évig, hanem annak költségeit a Magyar a mugynrért akcióra fize-Ük bo.
A NEMZETI HKPri/VAI.AP intéző-bizottságának elnökévé vitéz Laborcify Rezső ezredest nevezték ki, helyettese vitéz dr. Héjjas Iván. Tagjai ifj. vitéz Horthy István és Ember Sándor.
gos mámorba esnünk, mint ahogy, amikor rosszul ment sorsunk, nőni volt szabad kétségbeesnünk ! , , Győrben Spéth Gyula polgármester üdvözlésére magyarruhás leányok virágcsokrokat adtttk át a küldöttség tagjainak, majd lelkesen élteitek Horthy Miklóst, Kányát és Telekit.
Hasonló üdvözlés volt Komáromban, majd kél óra után Budujiosien. A budapesti fogadtatásról már helyszíni közvetítést adott a magyar rádió is.
Ezalatt Prága...
Prága, november 3 A prágai kormány az ökörmezői kerületben elrendelte az ostromállu. pótol.
Mint hírlik, dr. Tiso szlovák miniszterelnök rövidesen ellátogat Vatikánba. (
Gyári szftvetmarndékok.
Vastag lengyel nadrágra, gaz-dász kabátra élénk mintákban
Schütznél.
„D" vitamin készítmény.
Az állatok fejlődését előBegltl, az angolkór, lesántulás. bőrgyulladás nyala kodás, Ryapiurágá", koBzosodás, toll-rágáa kifejlődését megakadályozza, ha pedig ezek már kifejlődtök, ezeket megszUnteti b a csökött állatokat erőloljes fejlődéinek indítja. Malacok felfalásAt, kImBráflt, fark- és fülrágáat. a vályúk és jászlak rágását elhárítja, Fertőző betegségek ellen az állatok ellenállóképeesógét fokozza. Express-hlilaláanál nélkülj.hct.tlc. 1 Ercdoll gyári árban kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek,
zsák és gépkoreskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. Telefon 139.
Hestanltom fényképezni!
FénykcpszőaspBt 6x9 n. mm.
(nagyon szép képeket készíthet vele)
már 10.— pengőtől vehet,
drágább gépek 6-I2 havi részletfizetésre.
I tekeics Perutz 6 x 9 iilm elöhivással P 1*20
Szabó Antal sportüzletében.
Árukészlet bejelentő lap
a 6830/1938. M. E. rendelet alapján
daránkéul Z liléit
kapható
a Zalai Közlöny nyomdájában.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámtserekönyv
újból beszerelhető
lapunk nyomdájában.
APRÓHIRDETÉSEK
Ap.AhlxiaU. dija >Ulm.p 4. On napnap 10 tl4l« tí Ilii., mlnd.n (cwábbl uí fl fllUi, Ulfc\'.m., 10 aiAlfl 60 fillér, mlnd.n In.ihbl nA « Iliit,.
ÁLLÁS
28 évet, nót, tukkápzelt k.rUi, álltat keret. SuM Sándor, FOWtkelö. 293)
Jó hátból Vlló Hu ......... felvéte-
tllc. Uyergyák bóikere.kedó, Kwébet-tér.
Bgy Kgyet k.|éré*« felvétetik. S. Kárul 18. 2W
Tanulói.á., felvétetik Kovád Nót-dlvalttt Ionban, Hoithy M-ut 6. 2948
ADÁSVÉTEL
Fttlérvkért Hltbil, h« IHréeipor-kályhát éa Mréeapert Va|da »••■ keretkedétben vénáról. 14
LAKÁS-OZLETHELVISÍO
HáreMuabáa Ouikomloiloa ulctl lakát november l-ie kiadd. Stegó Mór, Eólvót-tél 2. 16
>la« tgytaobáe konyhát lakáé. Síeli Mól. Klrályo. 2. »
KÜLÖNFÉLE
Mindennapi Itveleaéaból 0aateo«|lóll fcóly.o.t, régi vaíy u] tomegekel, mi-Dtil 6 kUltSIdlt. Oelotilalotl syflltemé-nyekel báimlkor megvételre keretek. — Uarbarlta U|oa, t Zat.1 K»al0«y I. "" kentóle. fedeklód.l tehet lelelon 78. •> vegy ueaályeteu n.lndeniup i. 0. 6-1
óra kólóit.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kliidja: „MijtiattáilB.T. Ihiy»"iri\'
Folelóa kiadó: Ual Károly. Nyomatott i • ,.M>|AI<atá|l II. T. Mtflyhatllit" nyoaaa|ábet Ntiykaallláa.
(Nyouidáórt lolat i Ztlal Károly.)
78. Svfolyam 250 szám.
Nigykanlui, 1988. november 5. szombat
Ara 12 Ml.
ZALAI KÖZLÖNY
fcelrclMl é« kiadóhivatal: Főat 5. aziza. UiíjclMlí minden hfttízziap f" "
\'OLITIKAI. NAPILAP
Felelős szerkesztő. Barbarlts Lajos
Előfizetési áia i egy hő™ í pengő 40 llllér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! lelelooi 7a. az.
A tegnap! dlszmenethez
Midőn a Gondviselés örömünneppé változtatta a miigyarság számára a halottaknapját, a lelkeket feszitö magyar öröm még nagyobbat csordult, amikor tegnap a déli órákban a nagykanizsai ezredek eH vonultak az Országzászló előtt, vitéz Székely János tábornok előtt és Nagykanizsa hivatalos és "közéleté-i nek polgári vezetői előtt. A lobogó-diszl>e öltözött utcák nVég soha ilyen büszkén nem ragyogtatiák a nemzeti Szinteket. A tömeg még soha ilyen lx>ldogan ragyogó arc. cal nem kísérte katonáink dübörgő, kemény lépéseit. Szőnyegekkel, virágokkal, ünnteplő emberfürtök^ kel voltak tc\'e az abluko\'c és a szivek megteltek a magyar erő biztonságos hitével, fi-s eszünkbe jutott a tal 11 tejéreliWMt\'nck a történelmi pillanatokban, a visszacsatolás bejelentésekor l-s megismételt szózata •
»Erös nemzeti érzéstől fülölt és katonai Szellemtől átitatott társadalomra van szükségünk ! Katonai szellemnek pedig magva a hadso-reg, melyre minden áldozatot meg kell hoznunk !«
A nemzeti érzésnek legfőbb őre és ideális lelkű hordozója mindenkor és minden államban a hadse-leg. Ezért a n.íoi időkben — amikor mindenütt a nacionalizmus gondolata diadalmaskodik különleges pártfogolást, szeretetteljes gondos., kodást igényel a hadsereg.
Hazánkban hosszú ideig nem volt szal>ad a honvédelem kérdéseivel, annak lényegével o\'.y mértékben foglalkozni, mint ahogy az egy nem zetnél, amely jövőjére féltékenyen őrködik, hadseregére büszke és e toellett súlyos nemzetközi proliié-* mák megoldásán fáradozik nem., zeti jövőjének biztos felépítés ér. deKében, szükséges lett volna. Ezéri a nagyvárosi entellektüellek körel-ben az ál pacif izmus, a defetizuius és a gerincnélküli világpolg^rság) ködös elmé\'ete téri hódilhatot.
A mostani dinamikus fejlődéssel lekövetkező uj korszak hajnalért irtsunk ki mbgunkból minden ál-békebarát jelszót, minden ugyneve. zett pacifbmust! Félie most a kis-bitüséggei, a gyáva meghunyászko-1 dással, 4 reménytelen filiszteusi tömeghisztériával !
Az erősnek áll a\'világ tnta ! Csak az erős, a jól felkészült, céljai érdekében minden áldozatra kész nemzeteknek világit a siker csilla-Ka ! Ingyen nem adott semmit ed, dig semmis ezután sem fog semmit sem adni a történelem !
A nemzetnek katonára v >n szüksége ! Sok katonára !
Katonákra a hadseregben, de ka\' tonásan gondolkodó, katonai szellemien nevelt és katonai lelkesedéssel átitatott hazafiakra az irodák ban, hivatalokban, üzletekben, gyárakon egyaránt ! Tanuljunk az istenáldott magyar föld kemény-ökiü művelőitől, szerény fehérfalu,
Horthy Miklós kormányzó kiadta a parancsot a hadseregnek: — „Isten és a Haza nevében, előre!4*
Szünet nélkül folynak a tárgyalások és intézkedések a miniszterelnökségen a Felvidék átvételével kapcsolatos intézkedések ügyében
Szerda este óta örömünnepe van a magyarságnak, de az igazi nem-fclíti öröm betetőzése .szómbalon liefcz, amikor a magyar csapatok átlépik a trianoni határt. Mint előrelátható, a magyar csapatok bevonulása 10-éig nem fejeződhetik bo, mert a rossz közlekedési viszonyok miatt, különösen
Ungvár és Munkács környékén, a osehek visszavonulása
több Időt vesz igénybe. Pozsonyiban gyors ütemben folynak a katonai tanácskozások és va-Jószinüteg még ma be is fejeződnek.
Az eddigi megáUb\'pod\'ás szerinti november 5-én a magyar csapatok Csallóköz két helyén
hadihidakat épitenek a Dunán,
mégpedig Győrtől északna Medvénél és .Magyaróvártól északra Do. borgáznál kelnek át a Dura északi partjára. I
November 6-án az előnyomulás a Duna egész szakaszán megkezdődik
és a nagyobb helységek közül Bács-fa, Tárnok, Dunaszerdahely, Nagy-megyer Komárom és Párkárt(ynáua jut a magyar csapatok birtokába.* TJgyanezen a napon a Bodrog és Latorca áltai halárolt királyhelmeci terület is megszállás alá kerül, valamint a Beregiszásztói délre levő országrészbe is bevonulnak a honvédség csapatai.
A kormányzó hadparancsa a megszállásra
Budapest, november 1 A Honvédségi Közlöny mai száma közli a kormányzó hadparancsát. A hadparancs utasítást ad a mindenkor csak ideiglenesen vélt határok átlépésére. »Ti jelentitek a felvidéki magyarságnak vágyaik l>e. teljesedését, — mondja u hadpa-> rancs. — Zárjátok szivetek szere-
tetébe a Felvidék minden nemzeti-\' ségü lakosságát ós ilyen érzésekkel\' teljesítsétek kötelesség leket. E területeket az örök igazság és jog alapján vesszük át é« fogadjuk, hogy azt örökre megtartjuk.* A hadparancs a következő szavakkal zárul : »lsten és a haza nevében : Előre!« «
Ma délelőtt fontos tanácskozások voltak a miniszterelnökségen
akivel hosszasan tanácskozott. A kiszivárgott hirek szerint röyidiet-sen
uj napilap
Budapest, november 1 Imrédy Béla miniszterelnöknél ma reggel óta fontos tanácskozások folynak. Elsőnek Bessenyei Zénót, a Közmunkatanács elnökét fogadlft kihallgatáson o miniszterelnök, a kivet a Körönd k
Hitler-térré való átkeresztelését beszélte meg.
11 órakor Jaross Andort fogadta,
házlkós községek, tany\'ák lelkes magyarjaitól Szó nélkül telték le otthon az ásót-kapá\'. és lelkes nótaszóval vonultak !>e, késedelem nélkül a zászlók a!á a legfelsőbb Hadúr hivó szavára.
Sok-sok katonára van m<»stszükség, sok-sok jó katonát pedig csak olyan nemzet tud kiálllilani, amely-l>en széles rétegekben él, lángol a hazaszeretet és ezt a hazaszeretetet tettrekész, katonás gondolkodású aj és uj nemzedékek felnövekedése táplálja !
Ha katonai szellemű, erőteljes
indul meg Budapesten a visszacsatolt felvidéki magyarság részérő. Valószínűleg a Wai tanácskozáson már ennek ügyét is letárgyallak.
Győr, november i A Csallóközijén Medvei község-
nél tervbevett ,
Duna-hld
ügyél>en a napokban már megindulnak a részletes tárgyalások. A főispán már a magyarság vezetőivel tárgyalt ezügybeu, ugyaaigy e kérdésről tárgyalt Jaross és> Imrédy miniszterelnök is. Ez a hid a Csallóköznek elengedhetetlenül fontos és igy építését azonnal megkezdik.
Imrédy, Kánya és Teleki gróf kitüntetése
Budapest, november 1 A kormányzó Imrédy Béla miniszterelnöknek, va\'amint Kánya Kálmán és Te\'cki minisztereknek a Felvidék érdekében kifejtett ered.\' ményes munkájukért n magyar érdemrend nagykeresztjét adományozta. ,
A minisztertanács tegnap 6 órától éjfét utáni háromnegyed l-ig ülésezett. Letárgyalta a Felvidék visszacsatolásával szükséges lutéz: kedéseket, majd a kormányzati kérdéseket. ; ,
Lázas sietséggel flrftlk kl a csehek az átázandó területeket
Mis\'-.olc, november 1 A csehek a nekünk átélt területeket lázas sietséggel ürítik m\'ár.í A régi erődvonalon már csak biz, tositó csapatok vannak. A cseh! ezredekben megkezdődött a magyar nemzetiségű legénység leszerelése is. Hazabocsátásukra csak a magyar megszállás után kerül sor. A
nacionalista irányzatot akarunk, akkor neveljük nagyra a nemzet minden egyes fiában s lányában a katonás erényeket : igazságszeretelet, nyilt és határozott gondolkodásmódot, teltrekészséget, egyenes, biztos fellépést.
Küldjük fiainkat örömmel a zászlók alá. Lelkesedéssel szolgáljon minden magyar annyi időt ^.a honvédségien, amennyire n hazának szüksége van ! Ne csak kötelességének, de é\'ete legszebb idejének tartsa ezl mindenki! Erre ké-szitsük elő fiainkat, erre neveljük
leányainkat, asszonyainkat, liógyf buzdító, szerető, honleányi lélekkel serkentsék hozzátartozóikat a szent hazafiúi kötelesség szives teljesjté-< sére ! A hadsereg a nagy nemzet-nevelő tényező ! A hadseregnél igazi férfias htunkéban eltöltöU. idő alatt válik igazi férfivá a legényke.
Ezzel a lélekkel, ezzel fl, hittel haladjunk a katonás nemaet további céljai felé., Ezzel a lélekkel érezzük, hirdessük és munkáljuk a, magyar igazság kiküzdésének kővetkező fejezeteit.
ÉAUA1 KÖZLONV
1938. novímber 5
I/MhcUH magyal,
aki együtt örül a magyar haza örö-mével, legyen ott ma, pénteKen délután G órateor a nagykanizsai Orsxúgxásxlónál 1!
betonerödltményekből a fém és faanyagot, általában minden leszerel-betőt elvisznek a lőszer és fegyve-
rekkel együtt. A falvakban a közigazgatási és anyagi kiürítés min. denütt folyik.
Lelkes örömmel várják a Felvidéken a magyar hadsereget
Léva, november 1 Dol>ó István egykori biros várán már magyar zászló leng. A lakosság leírhatatlan lelkesedéssel vette a felszabadulás hinót, a város lo-bogódiszbe öltözött <é$ ilürtAntette*-nüi várják a levonuló mjagyar csapatokat.
Az Ipoly völgyéljen lévő közsé. geklien is végig íiagy az önöm. A lakosság egész éjszaka talpon volt, a rádió mellett ülnek, magyar da. lókat énekelnek. A döntés hirére mindenütt megszólaltak a harangok és énekelték a Himnuszt.
Tiszaujlakon a határra vonult a Magyarság, ugyanígy Tiszaljeosnél
is és a határon innét és tui együtt énekelték a Hijmfnuszt ós a Szózatot.
A l)éosi döntésben nem hozzánk itélt nvagyartnkta községekben azon ban épp ilyen nagy az elkeseredés. A tüntetések egymást érik, követelik az átosatolást ők is. Legtöbb helyen egész Szlovákia részére népszavazást követelnek, akárcsak a ruszinszkói vidéken.
Magyarországon tegnap ismét számos helyen voltak nagy tüntetések. Mindenütt a tajogyar kormányzót, a kormányt és a naráti nagy. hatalmakat éltették és ünnepelték.
Ostromállapot az ökörmezei járásban
Bródy letartóztatott miniszterelnök vagyonát elkobozták, az ökörmezei jú-rásban pedig ostromállapotot hirdettek ki.
Tiso Pozsonyban bejelenteLe már u bécsi döntést. A Pozsonyban járt környékbeliektől visszatérésükkor elszedtek a vámőrök minden pénzt.
Sidor a Szlovák draü lapban hívja fel a szlovákság figyelmét arra, hogy
résen kell lenniük, mert az október 6-i eredménnyel nincsenek megelégedve és tovább akarják építeni önállóságukat. Nem szabad engedni, hogy 1<)18 október 30. megismétlőd, jön, amikor a nemzeti tanácsot és a gárdákat feloszlatva halalmi eszközökkel rabolták el a már beígért szlovák szabadságot.
összetűzések csehek és szlovákok között
A még mindig érkező menekültek szerint a csehek és a szlovákok között az összetűzések napirenden vannak. Az élelmiszerkészlet fogytán van, pénzt pedig a határmenti lakossájg már nem akar elfogadni. A függelem-sértések, verekedések napirenden vannak. Eperjes környékén egy teljes ezred fordult szembe tisztjeivel. Különösen Ruszinszkóban veszedelmes a hangulat, amiért a csehek most a magyar ós ruszin katonákat lefegyvérzik és internálják.
De nemcsak a nemzetiségű katonák, hanem a csehek is nyiltan hangoztatják, hogy kár volt négy hétig állig fegyverben állni. A szlovákok nagy része együtt érez a magyarokkal, a bécsi döntés után a szlovák katonák sok helyen együtt énekelték a Himnuszt a magyarokkal.
Ilogy maguk a csehek is éheznek, arra jellemző, hogy az Ipoly mentén élelemért a katonai felszerelésüket hajlandók cserébe adni.
Ungváron és környékén nagy lün-telés volt a Volosin-kormány ellen. A városban a magyarok és rutének együtt énekelték a Himnuszt, majd éltették Horthyt, Imrédyt, Mussolinit ós a lengyel népet, követelve a közös Italárt.
Aki túlsókat evett vagy ivott és ezért rosszul érzi magát, annak egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz igen gyorsan és alaposan kitisztítja a gyomrát és a beleli és felfrissíti égési izervezetét. Kérdezze meg orvosát.
Nagykanizsa katollkusságának, a Barossnak és az Ipartestületnek üdvözlő távirata a miniszterelnökhöz
P. Czirfusz Viktorin plébános, a nagykanizsai r. k. egyházközség elnöke Nagykanizsa 28.000 főnyi kalolikussága nevében meleg hangú táviratot küldött vitéz Imródy Béla miniszterelnöknek, mint akinek a nevéhez fűződik minisztertársaival együtt ama történelmi esemény, hogy busz esztendei keserű rabság után visszatérhettek el. szakított magyar testvéreink. A nagykanizsai katolikusság háláját fejezi ki Imródynek és kormányának ezirányu fáradhatatlan tevékenységéért és igaz Mivböl gratulál az elért eredményhez.
A nagykanizsai Baross kerülői el-nöksé^e a keresztény és neimeti alapon szervezeit kanizsai kereskedők, ij>arosok és vállalkozók nevében hosz* szabb üdvözlő táviratot küldött az Inirédy-kormánynak.
Hasonló sürgöny meni a délutáni órákban a nagykanizsai városi és járási ipartestület részéről, amelyben a nagykanizsai ijtfroslársadalom hálájáról és ragaszkodásáról biztositják vl téz Imrédy Béla miniszterelnököt és kormányát.
A Zalai Közlöny gyűjtése i
Beszámoló gyűjtésünk eddigi eredményéről
Amikor a Zalai Közlöny szerkesztősége elkezdte a gyűjtést a Felvidék megsegítésére, akkor még sem országos, sem helyi gyűjtések nem voltak. Mihelyt azonban központi, lag szervezett gyűjtés indult meg, a Zalai Közlöny 5s ehhez csajt^k^ zott, nehogy az erők és összegek szétforgácsolódjanak és hogy az adományok szétosztása is egyégx>s terv szerint történhessen. így amikor a »Magyar a magyarért* mozgalom Budapesten megindult, a Zalai Közlöny szerkesztősége az addig összegyűjtött összeget,
765.10 pengőt
azonnal elküldte a kortnlányzóné és minisztenclnökné akciójának csekkszámlájára. Azóta megint összegyűlt a szerkesztőségben
1176.34 pengő,
a mai napon ezt az összeget a •Magyar a magyarért* hivatalos nagykanizsai gyűjtésének számlájára utaltuk át. Ezeken az összegeken kivüi az adományozó szándéka szerint
100 pengőt
a hadbavonultak felsegélyezésére a polgármesteri hivatalhoz juttat^ tunk el,
133 pengőt
pedig közvetlenül Budapestre küldtünk ei, mint a Horthy Miklós Re, pülőa\'apra hozzánk érkezett adományokat. Gyűjtött ezenkívül a Zalai Közlöny szerkesztősége
226 darab zászlót,
amelyek átvételét Komárom, Salgótarján és Sátoraljaújhely városok polgármesterei igazollak, egy csomagra valót (a gyűjtés lezárta ulán érkezetteket) pedig most küldjükel Ungyárra, mihelyt csapataink oda bevonulnak. A gyűjtött zászlók pénzbeli értéke 1000 pengőn felül van. i ;
Ma a következő ujabb adományok érkeztek a szerkesztőségig:
Eddigi gyüjtésünk Úrasszonyok Mária Kongr. Kiss Olga tanárnő dr. Bogdán Aladár dr. Merkly Belus József özv. Somogyi Samuné Muszel éa Frledenthal Merslts nővórok Nyitrat Olga dr. Eiohnor Árpád Kaszti Árpád Rosenberg Benedek Almásy János Bárd Eva Goor Oyörgyné özv. Janda Márolyné Koskán Qyula Berecz Lajos iihanyi Mlklósné Mandler László Szirtes István Benedek Ilona Takáts Edit Szakonyl György Haán Helén Szentes Jánoa
üsazeaen:
1939.44 P 50.— P 20.- P 15.- P 15.- P 10.- P 10 - P
10.— p
5.- P 5.- P 5.- P 5.- P 5 - P 2- P 2.- P 2.- P 2.- P 2.- P 2.- P 2.- P 2.- P 1.- P 1.— P 1— P 1- P -.50 P
A Horthy Miklós Repülőalapra
dr. Bogdán Aladár gyógyszerész 15 és dr. Merkly Belus Józsaf gyógy, szerész 15 pengőt küldött a szerkesztőségi*?.
Itt említjük meg, hogy a városháza tisztviselői a Horthy Miklós Repülöa\'apra, mint már jelentettük, fizetéseik bizonyos százalékát ajánlották fel, most pedig a »Magyur a magyarért* céljaira gyűjtenek maguk közt a városi tisztviselők és máris együtt van 250 pengő.
A rendőrkapitányságon bikkfalvi Kovács Nagy Pál főtanácsos javaslatára a fizetések 2 százalékát ajánlották fel a »Magyar a magyarért* akcióra, ezen kívül 1 százalékot a
Horthy Miklós Repülőalapra. •
Szép eredménnyel indított gyűjtést a »Magyar a magyarért* céljaira az Urleányok Má/ia Kongregációja is.

A Nagykanizsai Bankegycsület és Délzalai Takarékpénztár 1000 pengőt, Miklós Gyula, az intézet igazgatója 100 pengőt fizetett be a .Magyar a magyarért* postatakarékpénztárt csekkszámlájára.
Beszállásolás
Aszlányi Károly és NóU Károly vidám történetét ker•.•kileltek egy négy hetes fegyvergyakorlatra bevonult ügyvéd-főhadnagy köré A galibát ter" mészetesen a minden lében kanál ügy védl>ojt ár okozza, de a bonyodalmat fokozza az ezredes unokahuga is. Mondanunk sem kdll, liogy a beszállásolt főhadnagy ur elnyeri az ezredes unokahugának kezét, de még idáig jut a mese — vidám, ötletes és szórakoztató másfél órában v«n részünk. Szeleczky Zita nagyon ara. nyos, lassan egészen kinövi magrtt. Págerra már biztosan lehet építeni, minden szcrepbeji ragyogó. A hosszú idő után visszatért Kabos ismét sokszor megnevetteti u közönséget Mellettük Rajnav, Ylzvájry, Rlllcsi remekelnek. l)e Kiss Manyival az élen minden szereplő a helyén van. Szlati. nay Sándor rendezte a filméi, ő szerezte a film zenéjét is. Slágere biztos divatos dal lesz a télen. I)e mint filmrendező is ügyes, mozgalmas minden jelenete, még sokat várhatunk tőle, ez az első filmje.
Vidám, ötletes, szórakozlatö jó magyar film és azonfelül aktuális is A közönség igen jól szórakozik.
-ge-
1936. november 5
ZALAI KÖZLÖNY
r^Tf^ Péntek iMfífln
BUDAPEST I.
17 Iioxa Dezső előadása. — 17.25 Gy. Márkus LiU zongorázik. — 17.55 Sportközlcmények. — 18.05 Lakatos Tóni és Lakatos Misi cigányzenekara.
— 11) Hirek. — 19,10 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — lfl.25 Külügyi nogyedóra. — 19.50 Az Operaház elő. adása. — 21.10 Hirek, időjárásjelentés. — 23.10 I-\'átyoi Jancsi cigány, zenekara. — 0.05 Hirek. BUDAPEST IL
18.30 Gyorsirótanfolyam. — 19.30 Kéz Andor előadása. — 20 Hirek. — 20.25 Pátria-lomezek. — 21.40 Idő-járásjelentés. R8CS.
19 Népzene dalokkal és tréfákkal.
— 20.10 Dalos, zenés bécsi est. — 22 40 Lipcse.
Szombat
BUDAPEST U
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Iliitek. — 10.20 Felolvasás. -10.45 Felolvasás. — 12.05 Stanzol Já-nos zongorázik, Takács Erzsébet éne. kel — 12.30 Hirek. - 13.20 Időjelzés, időjárás jelentés. — 13.30 Hanglemezek. — 14.35 Hirek. — 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — lő Arfo-Ivamliirek. — 10.15 Harsány! Gizi mesél. - 10.45 Időjelzés, hirek.
17 Bodrics Béta cigányzenekara. — 18 Időszerű felolvasás. — 18.30 Magyar Indulók hanglemezekről. — 19 Hirek. — 19.10 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 19.25 Budai Dalárda. — 21.40 Hirek, időjárás jelen lés.
— 22 05 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 23.10 Lakatos Flórls cigányzenekara, Kubányi György énekel. 0.05 Hirek.
BUDAPEST IL
18 Mozart: g-moll szimfónia\'. — 18.30 Mezőgazdasági félóra. — 19.25 Félolvasás. — 20 Hirek. — 20.25 A rádió szalonzenekara.
BfiCS.
18 Tánczene. — 18.55 Filmekről. — 19.05 Mai zeneszerzők házi zenedarab, jai. — 20.10 Dalos, zenés tarkaságok.
— 20.45 Hangjáték. — 22.30 Vidám zene. — 24 Stuttgart.
ID<3
jóslat:
Növekvő felhőzet, sok helyen köd, a Felvidéken kisebb eső, az éjszakai lehQlés mérséklődik, a nappali hö csőkken.
A Meteorologlal Intézet nagykanlzaaJ megllgyelőállomása Jelenti i
Hfiméruéklet tegnap esle 9 órakor: -fl50, ma reggel +2 0. délben + 12 8. Csapadék: 00 1«.
Naptár t November 5. szombat Hóm. kat. Imre borceg. Protestáns Imre. — Izr. Markh. hó 11.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a „Mária" gyógyszertár óa a klskanlzaal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este fi óráig (hétfő, szerda, péntek délutár kedden egéa nap nőknek.)
— Bútor kiállt fisunkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln butujráruház.
Öszi délután a sétakertben
Mint egy-egy bus sóhajtás a számról: ugy vállak 1c a bus le-vélek a fákról... Madár szárnya se rebbent, futó szél sc suhant, a sok-sok halott sárga levél lib benve mégis elém zuhant,.
Oszi délután.. Künn tilók a •sétakertben egy magányos pádon. Köröttem sárga, vörfvs bíborban állanak a fák. Az egyik fán harsogva ragyognak az aranyló n"p. sütésben a fürtösen Csüngő, érett, vörös gyümölcsgerezdek.
Amikor a fasori sétámból iile jöttein, az egyik mcllékulon nyúlánk, barna hölggyel találkoztam, akinek üde arca, disztingvált alakja és hosszupillás, szép szemei valahogyan ellentétben állottak aZ/al a pazar őszi jxnnpávál, amelyből csak ugy árad felém a közöli enyészet szomorú illata. Ez a kis lány maga volt a \'Tavasz ..
Egy másik padon 10.12 éves leánykát láttam könyveiben ine-rfllten, hangosan tanulni. Milyen szorgalmas gyerek, — állapitol\'.am meg magamban kijön a séta. kert egyik meUék útjára tanulni, hogy itt, a természet szép csöndjében töltse meg lelkét a tudás Untjából friss, üde permetlel.
Nem is mentem messzire a padtól, ahiol a kis leányka tanult, liánom a keresztútnál ugy helyezkedtem el, hogj1 három útra is ki. tekintésem legyen. A köröttem l>ompázó őszi kép csakhamar elringatott és olőkerült a ceruzám is, bog)- az ujsá\'gbm margójára, ad mermoriam, egy-két gondola tómat felírjak. Közben az én szép kis hölgyem, visszatérve magányos sétájából, letelepszik a leckéjét magoló kis leányka mellé. Nyilván együvé tartoznak, ezt igazolta az is, hogy elvette a üjs lány kezéből a könyvet ós kérdezgetni kezdte a leckét.
Előbbi sétája azonban, mint mézes kelyhü virág a dongókat, maga után vonzolt két fiatalembert, akik lassított menetben sétáltak el a lányok padja előtt, erősen nézegetve őket Azután pár lépés után visszafordullak.
Amikor a fiuk háttal voltuk a pad felé, akkor a hölgy lopva utánuk lesett, de amikor a pad előtt vonultak el, szorgalmasan hajolt a könyv fölé, mintha egyéb gondja a kis növendéke leckéjénél nem Is volna. Az ut hajlású nem engedte látnom, hogy a fiuk fordultak vissza sétájuk közben, de a fcitekinlő lány hirtelen vlsz-
szakapott tekintete ezt is elárulta nekem. Amikor |»edig u fiuk egy ideig nem jöttek vissza, a hölgy újra sétára indult. Visszatéréso után a két lovag már kitartóan csak azon az ulon sétált, amelyen u lányok padja barnállott a meleg délutáni napsütésben. Talán tízszer is elkorzósztak a pad előtt, sőt egyszer már csak az egyik lovag sétált cl magányosan a pad. előtt. Most már biztosra vfcliem az ismerkedés esetleg erőszakos létrejöttét. Ez azonban nem akart bekövetkezni.
A szép, karcsú lány látható idegességgel rakta keresztbe minduntalan a padon a lábacskáit és húzogatta térdeire puhán omló szoknyáját. Azt kellőit megállapítanom, hogy a fiuknak nagyon könnyen mehetett volna az ismor. kedés, mert a liő részéről megvolt a természetes hajlandóság. Hiányzott azonban a lovagokból — és csak javukra írható — egy pár foknyi betyárság. Lehet azonban, hogy a kisebbik leányka volt a villámhárító.
Tavasz az őszben.. filét.. Fia-talv bimbózó élet feslett, bomla-dozolt, |K>m pázott előttem a bus őszi délutánon... S mig én csöndo-sen számoltam a hulló leveleket, ezek a fiatal teremtések nem lát. tak semmit a nagyszerű őszi {tompából, az ö szivükben a vágy fiatal bimbói feslodezlek, illaioz-* tak...
Alkonyodolt. Megindultak a lányok hazafelé. Az én feketeruhás, karcsú hölgyein még megállott pár pillanatra egy rózsatő mellett, fitos orroeskáját megfürösztötte a rózsatő bimbóinak illatában, hogy aztán e kis kacér gesztus után végérvényesen útnak induljon hazafelé. Magam is eündulüuft hazafolé. A párhuzamos; utón fel. tűnt a bokrok között a két lovag is, akik nyomába szegődlek a kis fekelerulms hölgynek..
Valamelyik C.sengeri utcai ház kapuja mögé kisérték tekintetükkel a két lánykát, amely éhesen nyelte el filigrán, karcsú alakjukat...
Azt hiszem: egyik Jobb módú család növendék-jánykájának nevelőnő je lehetőit a csinos kislány. Nekem ezen a szép őszi délutánon egy rokonszonve.s és sok mindenre emlékeztető színfolt a nagyszerű őszi kép gyönyörű {jorspektivá-jában... ( {
Brussúnyl Gyula
Sok pénzt Ja karit meg
tüzelőanyagon Szabótól vett
Kedvező fizetési fellételek. Minden tűzhely garanciával.
SZABÓ ANTAL sportüzlete, Fö-ut 5. sz.
A hadvezetés hajdan és napjainkban
A technika fejlődése irielJett az erőkifejtés mennyisége is haladj Nem elégszünk meg a sokkal és jóval, hanem a Qél a legnagyobb és legjobb hadsteregy Mértéket csak az ország erőforrásaivszabhatnnk. Leg fohtosabb erőtényező az ember. A hadviselésre igéüybevehető maxi-, nvális enrberlétszámböl szervezenj dö hadsereg az ideális követelmény, mélyre minden állam törekszik. A világháborúban szerepelt milliós hadseregek tehát a jövőben még növekedhetnek.
Nem vitás, hogy a milliós hadseregek vezetése lényegesen külőti-lxizik a szálfegyverek korában szerepelt kis hadseregek vezetésétől.
A hadvezér itt a csatákiat saem-miel át nem tekiiitheli s ezért ki is kell vonnia magát a harcok helyi benyomásai alól, mert neki a korszerű háborúban nem csatateret, ha nem! a hadszínteret vagy hadszintereket kell áttekinteni. Ezt az áttekintést, melyet Napoleon, Görgey, vagy az idősb Moltke egy hadvezéri dombról, épület vagy templom tetejéről kapott toeg, jazt a nía hadvezére csak a térképről és helyzetjelentések tömegéből merítheti. Ezek a jelentések pedig soha tiszta képet nem adnak és nem k adhatnak, mfert a napokig elhúzódó, \\váltakozó szerencsével folyó harchelyzeteket az aIparancsnokok egyéni lenyomásaik szerint jelentik. A had vezérnek mégis tisztán kell látnia a helyzetet, cselekednie kell s ez ezerszerte nehezebb feladat, mjbil\' amilyenek előtt a muU. hadvezérei állottak.
Napjainkban a technika n gépesítés korát éli. Az emberi erőt, ahol csak lehet, gépi erővel pótolja. A hadvezetés sem zárkózik el a haladás elől s azt mondhatjuk, hogyha az eddigi gépesítés csupán la mvz.-gás (szállítás) gépesitée volt, akkor ma már a h-\'root is gépesítjük.\' lgényl>evcszünk minden gópet, mely nagyobb erőkifejtésre képesiti harcban is. A gépesítéssel s a maximális hadsereggel azonban egy* uj, valóban nehéz kérdés merül fel s (ez az anyag és eszközök pótlása háború esetén. i
Mig a múltban a hadsereg elindult a hadszintérre, ott önállóan látta el magát minden szükségletével, addig a m« hadserege ezer ós ezer szálon függ az anyaország gaz daságán és iparán. A ma hadvezérének ez az uj működési területe békében kezdődik s szünet nélkül folytatódik a háború befejezéséig. Jellemzője, hogy — egyrészt a békéi előkészület helytelen voltán — elveszthetjük a háborút mielőtt az oz első puskalövés eldördülne, másrészt a hadvezetés egyik fontos tényezője : a meglepetés ipari téren is lehetséges, ha pl. nem várt uj, vagy sok eszközt és anyagot állit az ipar a hadsereg rendelkezésére.
Ha az eddigiekből az tűnt volna ki, hogy a ma hadvezetésében a hadvezér elvesztette volna személyes hatását a hadseregre, vagy a személyes bátorság\'és egyéb kato. nai erények példátadó vezetési tényezője elhomályosult volna, akkor azt oda kell mödpsitanunk, hogy csak az érvényrejuttatás módja változott. Nem személyes bátorság, hanem bátor és tudatos felelősség-
„Bolosxtns, begf tfaliukassr
4
vállalás, tudatos merészség párosulva a határtalan jellemszilárdság-gal ós határozottsággal — kell jel-lenVezZék a ma hadvezérét.
EmtoHettá hadieszközök és anyag, valamint az ipar teljesítőképességének iamterete Igen nagyi ok u tudást igényel, mtolyek nélkül úgynevezett születőit hadvezér el sem képzelhető. Tudás és jellem nélkül nincs hadvezér. i
\'Hlndenl)urg a Uannonbergi csatában minden súrlódás és nehézségek mellett napokon át ki ártott az eredeti terve mtöllett sez a határozottság és felelősségvállalás szülte a ■világháború egj<lk legszebb győzelmét. Ez a ina hadvezére.
<Vég«)
..MtHÜBta,^
Zalái an ujabban gyakorivá váltak a\'gyilkosságok. Tegnap számoltunk 1« arról, hogy lapátnyéllel agyonverte apját két csabnendeká\' legény. Pedig Intő például a laposkai gyilkost épp a napokban ítélték életfogytiglani fegyházra. i
Ma ujabb gyilkosság hiie érkezett Nápnádfa községből. Sebők Jó-
Psiehiátereknek való tén<a.
Van Keszthelyen egy borbélyüzlet, Fóris fiatal fodrászníester tulajdona. Fóris közös háztartásban* élt Gruler Ferencné elvált asz-Szonnyal. A borbélyüz\'etbe viszont bejárt Szabó Lajos fiatal keszthelyi soffőr, aki borotválkozás után Fó-rissal és Grubernéval kártyázni Szokott. Negyediknek lépeti be az együttesbe az örökké incselkedő Amor. Ennek következtében Szabó szemét veteti Qrubernéra. A dolog csakhamar komoly barátsággá fejlődött, amiről persze nem tudott a jámbor Figaro, aki teljesen munkájának élt. Egy napon Sza|>ö meg-uuta a dolgot és szeretelt volna kilépni a barátságból. Gruberné két lzl>en is öngyilkosságot kísérelt meg, lévén egyébként is féltékeny természetű, ami oka lehetett a két ember közt gyakori összetűzésnek.
Ez év szeptember második felé. len Szabó ugy viselkedett, hogy Grubernének tartania lehetett áltól, hogy Szal>ó szakítani akar vele. Minthogy azonl an nagyon ragaszkodott szerelmeséhez, WméteKje* hivta őt, de hiába Mikor az asz-szony már gyanította, hogy elvesztette a csávát, Gruhonié revolvert vásárolt egy Lőbl Adolf nevű emlőitől (akinek nem volt fegyvertar-tási engedélye) és retiküijében a ie volveriel az utcán m\'ogVárta Szabó Lajost, akit ujl>ól kért, lá.ogassa; még tőt. Szabó hidegen viselkedett, mire Gruberné kijelentette, hogy ön gyilkos lesz. Szal>ó nem fogta fel tragikusan a dolgot, hiszen az asz-Szony nenv először fenyegetődzöt^ ezzel. CSak a vállát rántotta mog a fiatalember, kifejezvén ezzel, hogy őmiatta azt is teheti. A következő pillanatban a fezerelmfes asszony e.lökapia a revolvert és többszőr rálőtt a szomszéd kapualjba menekülő Szal)ó Lajosra, akinek n várába fúródott hz egyik golyó, a másik meg a hálát Súrolta.
Égy arra járó etnl-er íogli le a
zsef földműves összeszólalkozott Tiráki Károly.gazdává\'. Va.\'ami csekélység volt, de Sebők ugy megdühödött, hogy utána ment Ti rákinak és karóval leütötte, ugy, hogy az sérüléséle belehalt. Sebőköt a csendőrség őrizetbe vette.
A boncolást ma ejtik meg, a vizsgálat folyik.
szerencsétlen teremtést, élvette tőkj a revolvert és fül kisérte a városházára. |
Szabó sérülése nem volt ktdnoly, Gru bemét beszállították Nagykanizsára, ahol azzal védekf^fett, hogy öngyilkos akart lenni, m\'agával akart végezni, de idegességében W kedvesére Is rálőtt.. (
Grubernét most vonía felelősségre a nagyka&tasal törvényszék. A szerelmie-s asszouy teljesen meg volt törve. A bíróság előtt is, azzal vé. dekezett, hogy nem akarta Szabót megölni, hanem önmagával akart végezni. Elmondotta, hogy szere t le a fiatal férfit, jólwráteágban volt ve te és nagyon fájt neki, hpgy cí akarja hagyni. Nincsen senkije sem, azért is ragaszkodott annyira a férfihez, —- knbndotta sírva.
Több tanút hallgatolt ki a bíróság, köztük Szabó Lajost, a keszthelyi Romcot is, aki rámutatott arra, hogy az asszony rendkívül Ideges és sokszor rögtönzött féltékeny ségi jeleneteket.
Gruberné elmondta azt is, hogy Szabó egy alkalommal az autó-standon, amikor ő elment mellettük, nem férfihez méltóan nyilai, kozott felőle a többi soffőr előtt, akik harsány nevetésbe törlek ki Ez is nagyon fájt neki és azért szerette volna, ha Szai)ó visszavonta volna sértő szavait.
A iMzonyitási eljárás után dr. Lengyel Károly ügyészségi elnök fenntartotta a vádat, szándékos emberölés kísérletében kérte a vádlott asszonyt bűnösnek kimondani. Dr. Herjavecz Sándor védő rámutatott védence lelkiállalpotára, amoly elborított benue mindent, mondotta, elvesztette a fejét és így történt\'.,. Enyhe büntetési kért.
A törvényszék figyelemmel\' a fennforgó körülményekre Gru bet4 Fer t\'nciiét, eltéi\'Ceu a vádlói- erö, felindulásban vlküvt\'teW Méndék.a cmU\'i-ülés kísérletében mondotta kl bíwüsjuck és iatil a to\'uipl bör.
_193a novemb* 5
törne és 3 évi hivalalyeszl^jjE itélte. Lfibi Adolfot Jogtalan •tügjvcr-viselésért 30 pengőre ItiSte. Az Ítélet jogerős.
Égszakadás,földindulás...
Akkor még Mardaroscu bocskoros honiái taposták Budapest utcáit és a magyar főváros teljéin ki volt szolgáltatva k>pescuékés tfolvajesckték garázdálkodásának. Éjjol, amikor ha. zamentünk a szerkesztőségből, minden értéktárgyat benn hagytuk az irodánkban, nehogy a portyázó tdommil. igazolás vagy motozás ürfigyo alatt magához vegye zsebóránkat vagy jegy. gyűrűnket budapesti sonvemeraek. Mozdonyoktól a bakancsokig, szőrme-árutól a muzcunii tárgyig Inindeu nagy kellendőségnek örvendett a mohó balkáni farkasok\' előtt, akik teleszívott poloskák módjára távoztak haza a kecsketejhez ós kukoricáké-nyérhez. I)e mindez még ideális állapotúak volt mondható.ahhoz a tolvaj\', lishoz képest, , amit «a két felemelt tenyér. nemzetének aópe elkövetett a szent magyar földön, a Felvidéken.
Podicbrad rongyos klarinétosai a kiéhezett sakálok módjára lepték e| a magvar Felvidéket, hogy kiaknáz, zák, kifosszák, lelegeljék minda/.t, amit a magyar ssorgÉMÍn, a magyar veríték gonerációkon át épített, gyűjtött, gyümölcsöztetett. Példa nélkül áll a történelemben, amit az -éhes cseh zsebrákok hoMzu 20 esztendőn át elkövettek a magyar Felvidéken, ultová a trianoni aneo|>óg rászabadította őket -a győző, jogin.
Háromszoros mértíromságot kelleit SBonvdnto a saját földjén búsuló ma. gyárnak. F mellett pedig1 klfosztotlák mindenéből, koldusbotra juttatták, torvsrerücn elsMgényitalték, ■ földjétbarmát. elhajtották ós n«in volt fel-k-bbezés ellene Aki felemelte szavát és emberi érzést emlegetett, az 11 kiismerte a puskatusi, a villanydrótj korbácsot, tót a oseli puskagolyót. Mert a cseh nemzet hősiesség" ebben nyilvánult meg. Gyáva népség tulajt-donsága a durvasájg, a vandalizmus. Meztelenre vetkőztették a magyart, lelkiismereti szabadságát gúzsba kötötték, rabszolga volt saját földjén, saját otthonában
fcs híztak az idegenek, a belopa. kodotlak, megduzzadtak a .hódítók XKebei, egyre-másra pocakosodtuk az • uj foklesuruk, az uj telepesek, uyögt -izzadta kincseit a Felvidék a kiébe-wj|t hadnak. Letarolt > mindent a oseh tolvaj, nem maradt és nem nőtt bocskora nyomán többé fii a réten. Minden átvándorolt cseh kézbe, idegen birtokba, csak a jaj maradt hü 11 magyar őslakossághoz. A házigazdához.
Mikor legjavában szivta vérét, szu. pulta és habzsolta amit a magyar \'fökl nyújtott és termett, kiáltott rá • no továbbot az igazság sújtó keze, ufarzint az isteni törvény. I)e követ, kezetes maradt a cseh Üt is nemzeti hagyományaihoz: a Bómi-soJios Zir-ckelhoz. Ami cisak lopható és mozdítható, gurulható és elvihető, hajózható és olröpithetö volt: azt mind elrabolta, elhajlottá, becsomagolta és elszállította a számtalan erényeiről • eléggé ismeretes cseh bolsevista, aki, mikor látta maga előtt Berlin fenyítő ostorát, siet\\e csúszott a német vezéri palotába Cannosajárásra, húségfogu<la-lomra és egy kis <barua-fcstékért.
r.s folyt a sibolás, a Csomagolás. A koldusbotra juttatott magyarok l>őrére vetkőzéso, gabona, termény, krumplf, tehén, lö ós swrléa, szép hosszú sorjában mind butultak az állomásokra. Az irodákból a berendezést, az iskolákból a padokat, a falakról a képeket és szögeket és nem maradt utánuk, csak a pusztaság. Vo-nutsjei el vények vitték u prágai -hősök zsákmányát, hogy még ott »s •szolgálja a magyaroktól ellopott rengeteg holmi zsebráksúguknt.
l>e a sors iróniája: a bécfli diktátum visszaparancsolta mindazt, «uüt
SALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsa megyei város polgármesteré öl.
26242/1938.
HL
A Kormányzóné Őfőméltósága védnöksége alatt felvidéki testvére ,ink megsegítésére \'szervezett gyűjtés folyó hó 5-én megkezdődik.
FeUtérem.a város közönségét* hogy fogadja szeretettel és megértéssel a gyűjtői hölgyeket. Reményiem és bi-zom abban, hogy a város kö ön-sége hü lesz múltjához és az áldozatkészség terén • nemcsak az elsők között foglal helyet, hanem adományaival hathatósan hozzájárul ahhoz, nhogy .a kifosztott felvidéki magyar véreink nélkülözésén és szenvedésén enyhíthessünk.
A imfgyar testvériség és a magyar becsület i a sziv sugallatával párosulva minden bizonnyal nem hagy kifogásolni valót a hazafias köttJességteljtsilés terén. Járuljunk hozzá mi is, hogy a rabságból visszatérő magyar testvéreink ö öme teljes legyen és ne zavarja meg azt semmiféle nélkülözés.
Minden fillérre izükfiég van é8 a legkisebb adományt is faális köszönettel fogadunk.
Nagykanizsa, 1938. november 4. mm Polgármester.
A Zrínyi j^twlk, az NTE pihen vasárnap
A bajnoki forduló ismét hazai Zrínyi mérkőzést tüntet fel. A pé-. esi Bőrgyár csapatával játszanak vasárnap délután a Zrínyi első csa-patbeli legényei, míg,a Szabadnapos Zrínyi II. 1 órakor előmér kőzést ját szik az ifjúsági bajnokcsapat Sáska Leventével. A péosi csapat nem lesz könnyű eUeufele a Zrínyinek, de a hazai pálya előnye és a Zrínyi szive féitétkmül két pontot* számit a helyi csapatnak. Jóslatunk egy vagy két.gólós Zriwyi győzelem
Az NTE az októberi szövetségi na pon lejátszotta a mérkőzést a Kaposvári Rákóczi csapatával b így szalad vasárnapra. Junagykanizsai vaöulus csapat Dombóváron veszi fel\'a. küzdelmet a helyi vasutas csapattal. k. n. I.
Bt&záUá&dáf
s HHHHHHHHBHHHHHMHiilHBBBBBBBBBIi
PÁfiER - KABOS - SZELECZKY - RAJNAY Óriási siker I
Pénteken, szombaton és vasárnap!
VÁROSI MOZGÓ.
Elísdások péntek szombat S, 7, 9, vuárpnp 3,,5, 7, 9 kor.
Náprádfán agyonütöttek egy embert szőlőkaróval
Nyolc hónapi börtönre ítélték a keszthelyi asszonyt, aki lelőtte szerelmesét
1938. november 5
CALA. KOZLÖNV
S
Minden háziállatnak kell „D" vitamin, mert ennek hiánya folytán felbecsdl-hetetlen károkat ok z az angolkór!
Mi a tennivaló Ilyenkor?
Kellő időben meg kell kezdeni a
„BIODIT\'-D SgL.
A „BIODIT" olcsó, megbízható hatású. Napi adagja n alaconként csak egy, süldőnként, valamint hízó ént csak kettő fi lérbe kerUI.
Haaxnáljon illatjainak „BIODIT\'-ot I
Kapható: Sxekerea Vllmoi „Sxent Antul" patikájában Nagykaniiaa, Qrszág-ut 3. az. Telefon : 107. sz.
elloptak, elcipeltek és mindent köti-, lesek ugy ottha&yni és visszaadni, amilyen az eredeti állapotl>an volt.
És újból megindulnak a társzeke. rck, a vonatszerelvények, de most már vissza a kifosztott országrésszek felé. Parancs: mindent visszaadni, mindenjt visszahozni, . mindenl a helyére tenni.
borzalmas lehel, ha a tolvaj a lopott jószágot kénytelen visszaadni a megkárosított gazdának, mint a cigány a lopott libát. Most ezt leszi a magyí>r vérrel teleszívott cseh férej. Most azt kell temünk a magyart husz év óta fosztogató cseh betyároknak, zscllé. rcknek. Vissza mindent, amit ellop-tak, kifosztottak. Vissza mindent n magyar gazdának, a magyar tulajdonosnak.
Megindulnak a hegyek Csehország-ban a lopott holmik lá\'tán. Megindulnak a vonatszerelvények, vissza a meglopott magyarlioz. Vissza — mindent!...
Rgszakadás.. földindulás van most Bohémiában.
(B. R.)
A gazdaadósságok végleges rendezése
Az AlsódunántjU Mezőgazdasági Kamara a földművelésügyi miniszterhez intézett felterjesztéséiben a kővetkező kérdésekben kért sürgő* intézkedést:
1. A tttár elhatározott elvek szerinti végleges gazdaadósság rendezés ütemének infeggyorsitása. 2. Miután a végleges rendezés alap-* elvéül megállapított 5 Sz£zfefek<pc4 annuitás a maj gazdasági viszonyok között tul magas, e2t í százalékra csökkentessék. 3. az 60—500 kat. holdig terjedő birtokokra is mielőbb terjesztessék ki a végleges le-hernendezés és pedig lehetőleg területek leadásának elkerülésével, <1. Mivel általában azokat a kezesa-ket, akiknek ingatlanaira is beke-belezjetett a főadós tartozása, egész igazságtalanul főadósnak htfnősltik; ezt az egészten méltánytalan gyakorlatot szüntessék meg olyképpen,-hogy a kezjes jogi helyzete ne súlyosbodjék azáltal, hogy kezesség^ tartozása ingatlanán liekcbelezte-tett. 5. Miután a mezőgazdasági hh telnek Megnyugtató és a ihiezögaz-dasági élethez simuló tntefyoldása csakis a vidéki hitelszcrveaetekei^ keresztül képzelhető el, a vidéki, hh telszerveaetek, főleg a hitelszöve,!^ kezjetek pénzellátása minden ren-> delkezésre álló eszközzel fokóztas-sék. , -
llasműtétek utáni idAazakokban
a régóta bevált, tisztin természetet .Ferenc József keserűvíz kltünö hashajtó, amely fe belek tartalmát hiztosan felhígítja és azt csakhamar fijdalommenteien levetett. Kérdeize meg orvoiál.

Hősi naptár
A m. kir, kolozsvári 21. honvéd gyalogezred az oroszok ellen viselt 1915. évi őszi állásharc folyamán a
---. néinot déli liadscrt\'ghcz
11915. XI. 51 beosztott m. kir. kotozs-vári 38. honvéd gyalog hadosztály kötelékében résztvett az október 31. és novembvr ll.e között a Strypánál és Ikvvánál végrehajtott orosz áttörési kísérlet harcaiban.
Pokorny István zászlós a Siema-ko-wce községért vívott elkeseredett harcokban szakaszát rohamról ro hamra vezette és mindenölt elsőnek tört be az ellenség állásába. Heves kézigránátharcban megrenditette az ellenséget és több mint 500 orosz foglyot ejte.t
Bátor és elszánt fellépésével csapataink győzelmét biztosította. Ncve-zetiet ezért arany vitézségi éremmel tnnteiték ki. \'
- (Missziós hír)
Szerettei értesítem a kedve, híveket, hogy a mai elsőpénteki ájtatos, ságot egynegyed 6 órakor tartjuk, te-kintetiei a o órakor kezdődő ünnepélyre. Főnöknő.
- (Jövő héten városi közgyűlés)
A j>olgárniesier kijeién lése sz-TÍnl a város képviselőtestülete jövő héten összeül rendes közgyűlésre, amelyen több folyóűgyet tárgyalnak 1«
- < Eljegyzés)
Hifllay Gyula nagykanizsai MAV főtiszt eljegyezte Konca Tildát Badacsonytomajról.
- (Egyházközségi hlr)
A nagykanizsai rém. kath. egyházközség számvizsgáló bizottsága (Ke. recsényi József, Vörös C.ábor, Merényi Béla) most vizsgálta felül az egyházközség számadásait s ennek eredmé-nyekép|)cn a felveti je,{yzőkönyvb<. n az egyházközség irodájában tapasztalt legpéldásabb iendről tettek jelentést az egyházközség vezetőségének.
- (Hangya-zászlószentelés)
A Lenti ós Vidéke Hangyaszövetkezet most ünuepli 10 éves fennállását és ezalkalomból a szövetkezel zászlót avatott A zászlóanyai tisztet dr. Búzás Béla főszolgabíró felesége töltóLte be. A jubileumi ünnepségen a Hangya központ is képviselte;te mngál és meg. jelent azon a falu egész társadalma. A zászlószentelés és az ünnepség után sikerült műsoros ünnc|>ély, majd disz. ebéd és filmbemutató volt.
— (Tűzoltó-tanfolyam)
A Zalavármegyei Tűzoltószövetség rendezésében tegnap nyilt mej Zala.
egerszegen a törvényhatósági (alliszlkép/.\')) tüzoltótanfolyam. A tanfolyamnak 50 hail-jíatóju van Zala különböző községeiből.
— (A Frontharcos Szövetség) felkéri tagjait, hogy a péniek esti
öröm ünnepélyen minél nagyobb szám. ban jelenjenek meg. Gyülekezés háromnegyed G órakor a Szomolányi sarkon polgári ruhában. (:)
— (Hárommpos tárgyalást)
tűzlek ki Varga Jenő, a nagykanizsai főszolgabiróság irodavezetőjének ügyében. A tárgyalásra több mint 60 ta. nut idézett l>e a törvényszék. A fő-lárgyalás 28., 29. ós 30-án lesz.
— (Z4róösszt*nc)
Vasárnap délután 4 órai kezdettel düik ifjúsági záróössztáncot tartok (jazz-band). Szives pártfogást kérek Ilahn AÜce oki. táuotanárnő, (:)
— (Elfogtak egy keszthelyi lakás-tolvajt)
A keszthelyi rendőrségre több pasi k^PlosjWl v töoq \'ilar\'oífj? zsbu mo.etlen tettesek különböző holmikat elloj>tak. A nyomozás besurranó tol. vajt valószínűsítőit. A rendőrség gya. nuba vetic Czinumdcr Károlynó három gyermekes asszonyt, aki kíhallgja-tása alkalmával nem is tag«dta, hogy lopott, azonban nagy nyomorával védekezett. A rendőrség behozta Nagykanizsára és átadta az ügyészségnek.
— (Térzene)
Holnap, szombaton este 6 órakor térzenét ad a honvékzenekar a Deák téren. Műsor: 1. Gladiátorok levonulása, induló. 2. Strauss: Bor, asz-szouy, dal, keringő. 3. Offenbach: A két Savoyard, nyitány. 4. Kliment: Bécsi melódiacttokor, t egyveleg. 5. Borsay: Erdély ibérdbln, egyveleg. C. Rákóczi induló.
— (Tüz Kadarkuton)
Minap este \'kigyulladt és leégett őzv. Takács i-eronctné kadarkutí lakos portáján egy nagy szalma kazal. A tüz tovaterjedését csak nehezen lehetett megakadályozni Miután néhány év óta minden évben egyszer kétszer megismétlődik a tüz az özvegynél, a csendőrség szigorú nyomozást indított ,
— (Kerékpárért 3 hónap) Ge.encsér György zalaegerszegi napszámos, aki már lopásért két ízben
volt büntetve, ismét el-cmclte Bencze János ny. fogházőr kerékpárját, lazultál is ráfizetett, most került az egerszegi törvényszék elé, ahol 3 évi egyévi hivatalvesztésre
Katasztrófa
érheti a legjobban menő üzletet is, ha tulajdonosa elfelejti a legfőbb üzleti elvet:
Hirdetés nélkül nlnos forgalom, Forgalom nélkül nincs haszon, Haszon nélkül ninos eredmény I
miért nem hirdet hát...?
- A Katolikus Sxemie
most megjelent ~ novemberi számá-ban Moravek ündre nyilt őszinteséggel tárgyalja azokat a társadalompolitikai kérdéseket, amelyeket a fel. vidéki magyarságnak az anyaországhoz való visszatérése állil a megoldandó föladatok homlokterébe. Gcöcze Bertalan, a neves nemzetközi jogász, a müncheni egyezmény jelentőségét és kilátásait világítja meg. Érdekesen mulatja be Szentfványi Béla, a piarista rend jószágkormányzója, a rendi birtokokon folyó mintaszerű gazdálkodást, bizonyságául azoknak a kulturális és szociális teljesítményeknek, amelyek az egyházi birtokok megőrzése mellett szólnak. A mindig váltó, zalos és gazdag tartaUnu folyóiratnak, amelyet a Szent István Táiiulat megbízásából Mihelics Vid szerkeszt, előfizetési ára évi 10 pengő.
— Saját érdekében 08 őrömére hzol-
gáló meghívásnak tesz eleget, ha a
Köpetein Butorárnhá* ő«l mübutor-ktál-
titiaát megtekinti, vételkényezer nélkül.
— Oh, borzalom, ml történhetett ?
— „...mert elmulasztotta bejelenteni, 50 pengő pénzbüntetésre ítélem I..." — olvassa a hivatalos végzést elszomorodva Cslcsó ur.
— Hát nem tudtad, hogy be kell jelenteni ? — kérdi felesége.
— Tudtam, csak későn értesültem.
Ja, ugy kell nékll Ö Is a szomszéd újságját olvassa harmadnapon-klnt. Miért nem fizet elő ? A rendeletek útvesztőjében csak a helyi lap Igazltja el !
Gabona csávázó*zerek
PorpAcok: NodvespAook : RrxápAo Bigplol Papxol Higozén
TllUntin Tlllantln
eredeti gyáil árban É» caomagollBbin.
Műtrágyák■
PAtl-SA
mbv. azuparfoazf At 40%-oa káliaó Méaznitrogén Thomaaaaiak
kg ként, xsik-siimti és waggon-léteKkbtn.
FUTORi
vegytiszta szénsavas takartninymész.
PEKKi
.D* vlt.ml. kfasllméay.
Beuereztxtdk:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
ÍALAI KMLÖtni
1938. november 5
KOstörtettíylIvánltág.
i Mindazon jóbará\'alnknak, Ismerőseinknek, a MÁV. tisztikarának, a mozdonyvezetőknek \'Í8 mindiinklrtík, kik felejthfetet-,)en férjein\'; illetve éd^-lyánk Elhunyta és temetése alkalmá-ival mély fájdalmunkban velünk (éreztek és a temetésen való megjelenésükkel részvétüknek kifejezést adtak, ezúton mondunk há-Ms köszönetet: fanker-ciaWd. ÉÉMI*ÉfÍMMMiÍU
N^ykanizaa\' mt/pvtl város polgármesterétől.
20810/1938.
Tárgy: 0 zd munkavállalók Járadékigényének be|elenlíse.
Hirdetmény.
A gazdasági munkavállalók kö-te\'ezS Öregségi biztosításáról sióló 1938: XII. t.-c. 12. §-a alapján azok a gazdasági munkavá\'lalök, akik 65., — ha tűzharcosok: a 63. életévüket már betollöllék vagy az 1939 évi Január hó elsfl napjáig betöltik, 1939. Január hó 1-tól Öregségi járadékra |ogoiullak. A 87.000/ 1938. F. M. sz. rendelet 1. §-a értelmében a azóbanlevó gazdasági munkaválla lók járadékigényének megállapítása Iránti Igényüket a po!-
Íármeaterl hiva\'alban (Horthy M.-ut kapu I, em. 6. sz. ajtó) bejelenthetik.
Nagykanizsa, 1938. október 26. km Polgármester.
Figyelem!
Árukészlet bejelentő lap
a 6830/1938. M. E. rendelet alapján
daraboBhéD! 2 liHt
kapható
a Zalai Közlöny nyomdájában.
A Zalai Uxltay Sport-tippTerseuye
TIPP-SZELVÉNY
Bckilldte : Lakik:.....
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a kővetkező eredményeket hozzák:
NZTE-PBTC ......... (...:...)
PHETC-KTSE . . _i.„(...!_)
PEAC—DPAC......:... (._ : _)
PAC-PVSK ......:... (...,...)
ZiSE-SBTC . . . _.._(._:_)
_ • • • -:-(-:-.)
DVSB-NVTE . . ..:... (...:...)
BtOK-NTE .....:._(...:...)
Atbá Regi. - DVAC . ._:._(_ I...)
SSE Ferencváros . .„:...(...;...)
LE6JUÍABB*
hánya Kálmán halügyminiszter nyilatkozata a bécsi határozattal kapcsolatban
Budapest, noverrtljer I A Stefani iroda budapesti tudósítója lieszélgetést folytatott Kánya KálmSín kültlg^nlnjszterrel, alKI többek között kijelentette, hogy o szerdai határozat azt eredménye*-te, hogy a magyar -cseh probléma megoldásáért fájdalmas áldozatni kellelt hozni. Dc enyhül a fájdalmat laz a tudat és tény, hogy oí északi szomszédunk és Mflgtyaror.
szág között jobb lesz a viszony.
Reméljük, hogy a bécsi határozat után Csehszlovákia kisebbségeinek helyzete megjavul és jobb lesz o légkör- ! „ ...
Olaszország ós Németország a \\elimk szoros baráti viszonyban levő két tintalom iránt a legnagyobb bizalommal viseltetünk A magyarság ogvoteme n legnagyobb halával vlsel-lolik ÓlasztorszSg és Németország Iránt
Pozsonyban szabadklkötöt kap Magyar-, Nímet-és Lengyelország
szabadklkótfit kap Németország, l.en-
Budapest, november 4 llir szerinl megegyezés törlénik a nagyhatalmak ós Csehszlovákia között Pozsony város ügyébon. E htr szerint
gjeVorsfóg és Magyarország, Kzek a .szabadkikötök nemzetközt helyzetet blztosltanánnk Pozsonyban.
Bukarest sajtója adódva, Belgrád tárgyilagosan !r a bécsi határozattól
Bukarest, november 4 Az itteni sajtó foglalkozván a bécsi határozattal, a lapok aggódd irnak gazdásági szérhi>ontból á döntésről. r Boígrttd, no\\emb?r 4
Az itteni sajló tárgyilagosan foglal-
kozik a magyar kérdéssel. A Vreme •Öröm Magyarországon • cimmol foglalkozik a területrendezéssel. A Kárpát ügye még ninos olintézve — Írja, Ma-gvarország semmi kötclczcttsó&et nem vállalt a tekintetben.
Felszámol a cseh szociáldemokrata párt
vüü pártülést hiv össze\', amfelyen a párt felszámolását jelenti be.
\\ \' Prága, november 1 A cseh szociáldicmbkrata párt elnöksége elhatározta, hogy i^entíJd-
Iskolásnövendckek szeretet-tflntetése Kánya lakásán
Budapest, november 1 \\ Megható ^ekenet jálszjódott lq ma Kánya Káhrián külügymit)isz-ter Hadapród utc:»l lakásán. Az egyik iskola 200 főnyi növendéke felkereste a külügyminisztert, akit virágokkal valósággal elhaláitftetaU
a Felvidék érdekéten folytatott-ín\'unkás.ságfáért, inájd az egyfijk\' fiúcska há\'ásan megköszönte Kányá nak, amit tett a Felvidék visszacsatolása érdekében. Kánya szeretettel köszönte meg a kis növendékek szcretet-miegnyilvánulását.
Moszkvai mérnökök merénylete
Varsó, noveml>er 4 A moszkvai földalatti villamos vasulat kiöntötte á szennyvizosator-* na árja. Az áradást a vasúttársaság mérnökei okozták bzándékosan. Szá mos letartózlalás történt. ■
Blücher szovjettábornokot Moszkvába vitték
Páris, november -1 Blücher szovjettábornok, a keleL ázsiai hadsereg főparancsnokát titokban Moszkvába vitték, mert erős mozgalom indult meg kiszabadítása érdekében.
I
ALAI KÖZLÖNY
barátai
ZALAI KÖZKÖRT
kirdttHnil
HukiiliaiUttl litttoi Villant
MENETRENDJE
érvénye. 1938. október 3-tól.
ErHlhtatr-luriáll«nát
Vaiutállomáara
430 625 7 88 9 20 1108
13 38
14 00 1638 1728 18-20 20 M 2228 2320
1
ÍZ ií i *
Lalanyal ma\'natrand
t.t.Bjifíi M. e 48 niokviub. M. T-H
Ninrka.li.MIIW. 14 00 l.t«.jtr.M. 11-10
„DsHrtitass, ln«y 4tl«txkass4"
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
alias
Jó gázból való tiu tanulónak lelvéte-tlk. Qyergyák bórketeikedő, Emébet-tér.
(túléltei (elveszek. P.pp Oszkár dpéumeiter. *
Apoltai alánlkoiik beteg mellé. Bővebbet a kiadóban. 2995
Mrtwtnin (elvétetik. Felőliül 64. •
Házaspár lakarl.Maárl Ilkáit kaphat. Egy kifutó lelvélellk. Petótf-ut 17. •
Fimé mindenei ajánlkozik egész naprr. Cim Horthy Mlklól-ut 18. Pál Péternél. 2W2
lubnl, vlrrni tanulókat [elveszek. Báron Mtel izalouja, Magyar-utca 2. *
ADag vétel
2 izekrénr, I ágy, 1 télikabát .ladé. Báthory-!, 20. *
Láulrl, sófényt, marhatirokizóit, •erléstarkot, hátaeriét legmagasabb áron vátárol Hungária kelegyár. "
Yorkahlra anyadtllnó 7 malaccal |u-
Unyoun eladó. Áipád-u. 12. *
EladVki , nöi .magyanuhi, télikabát, pullower ilb., zitros- és mézwbődönők, teknő, autali petróleumlámpa stb. Sie-niere-u. 9. udvart lakálban. Megtekinthető vaaárnap 10-12 közölt, 2961
JómlnóségU láktipMk mát 80 tillériől kaphatók TeuUch drogériában. *
lakAs-OZlethelyIséo
HárDiaaaafaáa ösukomlortoi ntcat lakáa november t-re kiadó. Szegő Mór, Eötvöi-téi 2. 16
Csányi László-utca 8. alatt ataaakáa lakái ösizkomfotttal má|us l ére kiadó. \'
alád* egynobii konyhái lakái. Szegő Mór, KlrÍly-i. 2 17
HÁZ ÉS INOATLAN
Kiniui utca 33. azámn hás azonnal
\' 2955
KÜLÖNFÉLE
MtadMaapt leveleiéiből tKuegyI|tolt kély.a.t, rést vagy nt lömevcket, ml-gyárt 6 kollóldlt, felosztatott gyUitenió-nyéket bármlkot megvételre kereiek. — La|ai, • Zalii KOiIOnv I. mr-keMtóle. Érdeklődni Wtut telelőn 78. sa. ™«J. l«iRélyts«n mindennap d. a. 6-7 óra kóa«t K
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Kí^aHaaáilB.T. Nagykaalm". Felelős kiadó: íilal Károl*. .., ^íop«t<|tt, ■ „M\'lazáatáil B. J. Nagykanlzaa"
"yaaidájábaa Nagykaalzata. (Nyomdáért taiali Zalai Káraly.)
78. Évfolyam 251. uám. Nagykanlzaa, 1988. november 6. vasárnap
Ara 12 MŰ
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
ImMW< H kiadóhivatal: FM i
Mctirimk i \' "
; rui»U-u btffcOuup dílullj]
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KIDIIuIM ára: egy hóra « neníó 40 fillér. SieikozIMfl él kiadóhivatal! telefon: 78. IL
Az első boldog nap
Amikor e (Bonok íródnak, az első nVagyar csapatok átlépik az össze, omlott trianoni határt és elindulnak! a iríagyar iguzságtevés első fejezeJ tének beteljesítésére. Velük masiro-( zik fcniUiö lós tnilMó liiagyar lélek, hogy leboruljon Iminden visszatérői rög£e. \' [ \\
Halottak napján indult el a magyar feltámadás iés azóta lele vart ünneppel az prszóg.
— Husz esztendő gyásza alán iít az első nagy magyar nap I —hang* zott luele a késő őszi éjszakába im-réty Béla szíava, hogy az éter hul-lám\'ahi át kőrülfu&sa a világot az örvendetes híradás, atmlely 13.100 négyzetkilométer föld visszacftaiolá-sát és egymillión felüli liiagyar lélek visszatérését {jelenti az anyaoiM szághoz.
És azóla \'ünnep minden pillantat a csonka magyar íöldön. Már az e\'ső hirre az éjszakáién hirtelen fények gyúltak, az ifjúság, mely természetszerűleg mindig legfelsőn^) reagál az é\'et eseményeire, boldog érzésektől áthatva vonult fel az olasz és "német követség elé, hogy szavakl>a (a.lig szorítható érzelmei-nek és hálájának kifejezést adjon, felkereste Imrédy BéJa miniszterelnököt, hogy kifejezésre juttassa határtalan boldogságát, amit nem\' tud mérsékelni (az a tudat sem, hogy még mindig [maradtak tőlünk elzárt testvérek a ha\'árokon kivül, s hogy nem kaptunk vissza hündent, amit egy Végzetes napon elveszlei-tünk. De mindegy, »Kassa ujrA aí miénk* — hallja az ország a miniszterelnök szavát és a hangsúly, mellyel ezt a nevet kimondta, többet mond el erről a városról, mint amit Jrott (emlékek, könyvek, naplók, vagy feljegyzések elmondhatnak s lamit senki más nemzet fia meg nem tudna érteni, csupán a magyar ember.
Feledhetetlen mbrad, Ahogyan az egyetemi ifjúság kö te less ég£ zer üe 11, szive érmésétől hajtva, a Várba, \'a legfelső magyar eml.-er, az ország) kormányzója előtt htódoll. Ahogy «<í ifjúság lxjlecsenditette a míalg^ örömkifejezését. a komoly őszji éjj szakába, mintha a történelmi ősi Budavár történelmi kövei is írieg-mfozdultak volna. Mintha ezjek a kö-f vek is részt kívánnának \'venni aí«5o-, katlan csodában, hogy miképpen tud dolgozni a lélek ereje egy nemzeten keresztül, ha ez a nemzet olyan egységcsen tud sorakozni istenadta vezére mögött, aki Szegedtől — az egy várossá zsugorító^ országosukból el tudta vezíetjij népét a !mki, imánál- megfn&gyobbo-dott Megyaroi-szághoz. Ahlhofc: M országhoz, amelyet négy részre os?. totíak Trianonban, de c«ak azértr mert az Ítélők asztalánál nem ült egyetlen barátunk sem, aki szót emelt volna hieg nem érdemelt sorsunk s az ítélet szigorúsága ellen. És két évtized multán az itéLetet mleg kellett változtatni, jntert a magyarság oly hősiesen viselte sor-
Mm honvédek menetelnek már a Csallóközben
Magyaróvár és Győr felett lépték át az első csapatok ax összeomlott trianoni határt — A csehek megkezdték Ungvár és Munkács kiürítését is — Kútba esett Párisban a cseh kölcsön terve — Sirovy és Chvalkovszky a cseh elnökválasztás Jelöltjei — Bombát dobtak Bacsinszky ruszin miniszter ungvári házára
Románia és Jugoszlávia is hajlandó területi engedményeket adni?
Szent István évében Szent Imre napján, ma délelőtt 10 órakor felcsendültek az ország összes harangi jai, hirdetve, hogy a Kárpátok felé induló magyarok részére most ácsolják Magyaróvárnál és Győr* nél a hidakat Horthy Miklós katonái I l így jelentette ma 10 órakor a magyar rádió bemondója könnyektől elcsukló hangon. S ezekhen a per-
cekben talán nem volt szem Magyarországon, amely szárazon maJ radt. i |
Aztán elhangzott Horthy Miklós kormányzó hadparancsa, majd fe1" csendült a Rákófczi-induló és c pi||-lanatl>an leomlottak a trianoni határok. A m!agyar csapatok e pUln-nati.au két helyen lépték át a trianoni határt. Ez ünnepélyes pillanatok ró > a következőket jelein ik :
Átkelés a medvei Duna-szakaszon
Győr városa ma hajnal óta talpon van. A magyar c-sapatok a közönség lelkes ünneplése és virágesője közben vonulnak át a városon. Győrtői 12 kilométerre északi a Medve községnél hajnal óta dolgoznak a hidászok. Elsőnek hajnalban egy vezérkari tiszt, hajd a hidászok mentek át a Dunán rohamcsónako-kon és megkezdték a híd építését. A műszaki alakulatok serényen dolgoztak, mert itt épül meg a műszaki alakulatok egyik Legnagyobb
teljesítménye, a Herbert-rendszerű; 600 méteres közúti vashíd, amelyen a nehéz ágyukat is akadály nélkül lehet átvontatni.
Pontban 10 órakor vitéz Bajoi; ezredes vezetésével a II. /vegyesdan dár 21. gyalogezrede lépte át a határi. A következő, 3. ezredei vitiz Marschalkó ezredes vezette. Itt a megszállás m!a délután a Csiliz— Nyár!ád község vonaláig befejeződik.
A doborgázl átkelés
A másik átkelési hely Magyaróvár felett Doborgáz községnél van-lit 8.30 órakor ment át egy vezérkari tiszt a cseh tisz!éktől álvenni a területei, tatajd a műszáki csapatok után 10 órakor \'éptek a hídfőre az első csapatok vitéz Zalai Károly ezredes vezetésével. Előtte a hatalmas térségen imához állt fel a magyar csapat. A térség virágCrdőnek tünt, mért a honvédség rohamsisakja te-í le van virággal és cserfalombokkal
A magyar Himnusz után vitéz Zalai Károly ezredes felolvasta a kormányzó hadparancsát, majd rövid beszédet intéseit a katonasághoz. Ezután felharsant a Rákóczi-induló és a csapatok megindultak ál a hi-•donj a felszbl-tidult magyarok kö. zé, akik a parton állva, magyar zászlókat lengetve, könnyes Szemmel éltették Magyarországot és a bevonuló honvédséget. A közeli falvak lakói a magyar csapatok elé
sát, hogy ez még ellenfeleit is elismerésre késztette s mert két évli-»ed öntudatos munkájával be tudta bizonyítani, mennyire hasznos tagja tud lenni a nemzetek együttesének s hogy mi a nagy jelentősége annak a történelmi ténynek, hogy a magyai-ság éppen azon a ponton telepedett meg, ahová Árpád bölr csesége elvezette s amfelyen (azer éven át oly szívós akarattal tudott megfelelni történelmi rendeltetésének, egy egységes országba tömö-
rítve és összetartva a különböző népek sokféleségét.
S e btaön a csatában, amit Münehjenen át Bécsben vfiv fiunk, meg, már nem állottunk egyedül : három nagyhatalom megértő, szén retetteljes támogatása egyengíette igazságunk útját.
S ez mind igazolása a magyar külpolitika helyességének, S amint igazolás a mult felé, akként útmutató egyben a jövendő felé is, hogy megértsük, hogy ,az az egység, a
vonutak, a harangok zugnak, minden házon magyar ioliogó. Itt az átkelést egy őrnaszádosztály fedezte. Estig itt is több község kerül mog-«
szállásra. {
A mai megszállási menetrend
Pozsony, november 5 • A pozsonyi eseb—magyar katonai bizottság a ma megszánandó területeta következőkben szabta meg > Ma aránylag kis terület kerül csak megszállásra. A medvei megv. szállók estig Csap, Csiliz-Ny^rád, Balony, Csiliz-Radváuy, Kulcson és Szőgyeisziget községek vonaláig! nyomulnak előre és az attól délre eső területet szállják meg.
A doborgázl megszállók ma Getfifa, Keszölcsész, DunaJvajka.j Suly, Felbár, Dercsika-ivádas és{ Baka községek vonaláig nyomulnak-
A csehek a kíatonai bizottság előtt azt a kérést terjesztették elő, hogy engedjék meg, hogy a Dunán, miképp más hajók is, a jövőben is járhassanak cseh hajók. A magyarok a kérés teljesítéséhez hozzájárultak, bár a cseh határ csak Po-> zsonynál érinti a Dunát.
Elkeseredés a Tiso-gyfllölet a vissza nem csatolt részeken
Ipolyság, november 5 A visszacsatoalásra nem\' kerülő szlovák területekről érkező menekültek elmondása szerint a bécsi döntés azokon a területeken, afmfij lyekct nem\' csatollak át, nagy elkeseredést váltott ki. A szlovákok is
miről Imrédy miniszterelnök oly sokszor szokott beszélni s Wmlelyjiek szükségszerűségét annyiszor hangoztatja, nem üres jelszó, nem politikai szólam, hanem annál sokalta többi: a meggyőződés híMUáSa, hogy a nemiziet csak ezen az egységen tudja a maga jövőjét biztosítani s «ak ezen keresztül tudja elérni, hogy : »az első boldog nap« után több boldog nap ls virradjon magyar nemzetünkre. ; |

DALAI KÖZLÖNY
1938, november 6.
öbbau reménykedtek, hogy Magyar országhjbfc kerülnek. A \'Iteo-koT. mánnyal szemben igen ellenséges és gyűlöletes a hangulat, inindeuütti nyíltan hangoztatják, hogy a Tiso-kormány elárulja Prágának Szová-t klát. Nagy az élelmiszerhiány is. , A szepesi németek Szomolnok és Mecíenzéf környékén sírva vették tudomásul, hogy őket nem csatolták át, hanem továbbra is Szlovákiaterületén kell élniük. Az elkeseredés Jgcn nagy. ; \' ;
Véres éjszakája volt Ungvárnak
Varsó, november 5 Mint a Irigyel Távirati Iroda Ungvárról Jelenti, a közeli Deresen községben véres esemény játszódott le. A ruszin lakosság és a c-seh Csendőrség között történt az Incidens, amelynek során a ruszinok ogy csehet megöllek. A csendőrség azért támadta meg a ruszinokat, meri azok magyar kokárdákat tűztek ki. A csendőrség erősítést kért és uz erősilésre érkező\' katonai csapat a tömeg közé lőtt.
Ungváron az éjszaka ismoretfcm tettesek bombát dobtak Bacsinszky mL niszter ungvári lakásába.
Kapkodva csomagolnak a csehek Munkácson éa Ungvárolt
Munkács, november 5 Munkácson és Ungvárott mögyKr nemzeti tanács (alakult, amely fegyelemre és nyugialomra intette a-lakosságot. A csehek abban bíztak\', hogy a két város kezükön marad, a bécsi dőntsé után hióst kapkodva csomagolnak. Teljes kiürítésről már szó sem lehet, csak a Jegfon->, tosabb IHatokat viszik míagukkál a csehek. , | •
Benest hazaárulónak akarják
nyilvánítani
Belgrád, november 5 Beavatott belgrádi politikai körökben ugy tudják, hogy a cseh agrárpárt körében nagy a hangulat BOnes ellen. A párt érlekczlelct hivott össze, amelyen be akarják bizonyitani, hogy Bencs liazaáruló és hogv Csehország felilarabolása neki köszönhető.
K illő nősen mcgbocsá Ihatatlannak tartják a Berán képviselő elleni erős kampányt, mert ha Benes hallgat akkor Bcránra és keresi a németekkel való megegyezési, minden másképpen alakult. volna.
Ugyancsak belgrádi hir szerint a köztársasági elnöki lisztre a legesélyesebb jelölt Sirovy miniszterelnök és Chvalkovszky külügyminiszter.
A francia pénzpiac — mondja u belgrádi jelentés — teljesen elzárkózott a Csehországnak nyújtandó kölcsön elől, igy az egyelőre nem folyósítható.
A riportlapok és közgazdasági újságok egész sorától megvonták a megjelenést
A magyar kormány lapengedély-megliosszabbitási rendeletére 1100 kér. vény érkezett be. Ezek elbírálása most van folyamatban.
A mai napig 273 időszaki napilap további mogjelenését engedélyezték, 43-nak kérvényét elutasították. Az el. utasítottak december 31-e után szűnnek meg. A megszűnésre ítélt lapok között vannak a következők: Társa, itethmmk, Pesti Futár, Csütörtök, Uj Magyarország, Uj Hírek, Gazdasági Világ, Magyar I|>aros, Magyar Világ, Tőzsdei Kurír, Sütők Lapja és még számos, főképp közgazdasági helilap.
A kritikus életkorban reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz réges-régóta bevált kitűnő hatású háxiszer, mely állandó haszná\'alra is igen alkalmai. — Kérdezze meg CMVOlát.
Tízezres tömegek ünnepelték az egy órára árbóc-csucsra húzott nagykanizsai Országzászló körül a Felvidék visszatérését
Tízmillió magyar örömünnepébe, a magyar csaptoknak a Kelvidékre való bevonulásának előestéjén Nagykanizsa örőmo is méltó kifejezést kapott. A város már szorda óta lobogód iszbon, az országzászló körül zöldfüréres díszítés. Az esti szél fenyőillalot hoz, mintha a folvidéki fenyvesek üzemiének ,.
A tőmog már végeláIhatatlan sorokban érkezik. Pedig a plébániatemplomban még csak most ctsendül fel az \'
ünnepélyes Te Deum.
Krcutzer Dezső gclsci esperes, pápai prelátus intonáhisára csendül fel ez a hálaadó ónok, P. Czirfusz Viktorin plébános mondja el az imát a Magyarok Nagyasszonyához, amit a katonai ós polgári társadalom vezetői, az egyesületek kiküldöttei egy szívvel és egy lélekkel imádkoznak a közönséggel. A kóruson az Egyházi Énekkar énekelt Gazdag István kántor vezetésével.
Ugyanekkor volt az izraelita templomban is hálaadás » péntckcsti isten tiszielet kerclében. A Magvar Hiszekegy után dr. Winkier Ernő főrabbi méltatta a magyar igazság első részének örömünnepét és Isten áldását kérte a kormányzóra.
A Deák tér, a mellékutcák és a
Fő ut két oldala ezalatt végig feke. téllik már a tömegtől, amikor a ha. tárőrzeneknrral az élen Á cserkész-dlszőrség meghozza \'
/
a selyem orazigzáazlót.
Itt van már mindenki, aki Nagykanizsán magyarnak tartja magát. Az ösz-szes iskolák, egyesületek, összes felekezelek, intézmények képviselve vannak zászlalkka], Felsorolni nem is Joliét.
Aztán felhangzik a Hiszekegy — s az országzászló kúszik fel a rúdon feljebb é-s mindig feljebb. Lassan követi minden szem. S bizony könny szökik a szemünkbe, mikor nem áll meg a fél uton, hanem első ízben a kanizsai országzászló fennállása \' óta a rud legvégén köt ki. A zenekar éppen akkor játsza «Hiszünk Magyarország .feltámadásában,- amikor eléri a rud legmagasabb pontját. Mintha jelkép lenne: lassan mégis csak cl jön az Idő, amikor nemcsak egy órára, de örökie ott lenghet a csúcson, nemdsak a kanizsai ország-zászlónál, hanem a Kárpátok ormán is.,. Vagy csak mi éreztük igy a pilla, nat gyönyórüségébou ? Adna az Isten, hogy egyszer teljesedjen...
Odvözlö táviratok a kormányzónak, Imrédynek, Kánya és Teleky minisztereknek
A város örömének dr. Krátky István polgármester ad kifejezést: A zászló\' ugyan egy óni múlva ismét félárbocra kerül, de egy óráig hirdeli örömünkkel, hogy az örjfrkéletünek hirdetett trianoni papir rongyból letéphettünk egy darabot- S szilárd a hitünk, hogy
az
Igazság nem állhat fóluton I
meg
A tömeg szinte beszélni sem hagyja a |K>lgárineslcrt. Harsány éljen, majd •Vesszen Trianon,. ■ Mindent tissza» stl». kiáltások zugnak fel mbuiunlalttn lMiszéde közben. A |>olgármcstcr azonban a kötelességekre is figyelmeztet: a szereiéinek kötelességben és tettekben is meg kell nyilatkoznia, segítsünk, hogv ne legyen éhező ós no legyen rongyos a visszatérő Felvidékein Szcreicitel köszönti a visszatéri egymillió testvért és hálás köszönetet mond a Duoenek, Hitlernek, a len-
gyel testvéreknek, Ilorlhy Miklósnak, Imrédy miniszterelnöknek, majd Kánya és Teleky gróf minisztereknek\'. A nevek említésénél
peroeklg zug a tömeg,
különösen Horthy, a Duce és Imrédy nevének említésekor. A polgármester javaslatára a nagjjgyülés táviratban kö szöntőtle Horthy kormányzót, Imrédy miniszterelnököt, Kánya és Teleky minisztereket. {
Befejezésül még
honvédségünkről
szól a polgármester i^cn lelkes éljenzés és tüntető meleg telszésnyilvá. nitás mellett, majd igy fejezi be sza-vait:
— A katonás szellőm járja át az egész nemzetet s ha et megvan, a pokol kapui sem vesznek\' erőt rajtunk, igy lesz még sok ilyen örönv-ünnep s engedje az Isten, liogy legyen isi
A zugó éljen után dr. Gulyás János piarista tanár gyönyörű «Magyar ábránd 1938-ban» cimü költeményét szavalta ig»z magyaros lcndüKsitel és nagy i> Ikészülts^gel Horváth Lajos VIIJ. oszt. ginmázista. Harsány éljen, majd a «Minden, vissza, ütemes kiáltása hangrott flöí ismét
P. Cirfutz Viktorin plébánoa
lépett a szónoki emelvényre. A magyarság kettős köíelességléröl beszélt, arról, hogy minden erőnkkel támogatni kell felvidéki véreinket,* hogy! az éde-sanya szeretetét, ittele-gét és gondkfikjodfá^t érezziék imádkozva a nemzet hivatott veze^ tőiért (a tömeg lelkeden élteti Horthyt és Imrédyt) dolgoznunk! keh a magyar összefogásért, hogy megvívhassuk és kiérdemeljük a| nagy magyar feltámfadást.
Munkács kapta meg a kanizsai magyar asszonyok országzászlaját
>Pozsonyt vissza !« »Erdélytvisz^ sza !« »Mindent visszia !« visszhangé zott a Fő ut a l>eszédrc. S mintha csak megerősítés akart volna leniig felhangzott Kcttlng Ferenc karnagy vezetésével\'a polgári iskolai vegyes kar ajkáról a Szóziat (és szivljemar-kolóan hirdette, hogy jtl élnünk és halnunk kell!
Boda Károly dr.
elsőnek a kanizsai asszonyokhoz
szólt és lejelentette, hogy a Manstf nagykanizsai hölgyei által fclajáiu lott selyem országzászlót Munkács városa kérte. A leikés ováció után arról l)eszélt, hogy a "mfagyarság történelmi hivatását mindaddig teljesítette, míg ármány és b szolgálatéi an álló politikusok meg nent csonkitották. Más népek eltűntek volna Ilyen vérveszteség után, de o magyarságot nem hagyta cserlxm államalkotó ereje. Akadt egy vezér
1
Akar olcsón fűteni!
Használja főzéshez a jól bevált szagtalan | VARPALOTAI nemesített barnaszenet I Kapható
Varsányi Pál
a Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. vezérképviseleténél
Zrinyi Miklós-utca 32.
Állandó nagy raktár kiváló minőségű DOROGI szenekben, sajtolt- és gázkokszban.
Telefon 226.
IAdja fel mielőbb próba-. rendelését I
1938. november 6
BALAi K02L0NY
(percekig zeng: Horthy! fctyen Horthy !) aki nagy feladatok meg. oldására vállalkozott és a békél szolgálta. A nagy nemfzJetekhe/. hasonlóan méltéjan élünk és
az egy vezér elvén állunk.
Lelkes ováció közijén megemlékez zett a baráti íuigyji^la&níikról és azok vezéreiről, mfajd Horthy kormányzó szavait idézve kérte, hogyf fogjon össze minden magyar és tűnjenek el a disszonáns hjangok. (
Barbarits Lajos ez alkatomra irt Magyíar Tedeüm c. költeményjét szavalta e» Horváth János III. felső kereskedelmi iskolai tjanuló lelkes áhítattal. i »
Az utolsó beszédet
Horváth József egyetemi hallgató
mondta. A fiatat szóitok a magya-, rok szabad és függetleji ébüakarái sáról beszélt. A husz éves szenvedés lerázta a demokrácia által ránk? rakott bilincseket. Uj hit, uj erő és uj lelkesedés alakítja Ehrópát Majd \'a magyar vágyról és a nemzeti-szociawtfus erejéről kjezídett beszélni.
A lelkes, szép örömünnep a határőrzenekar Himnuszával ért vé-/ get, amelyet a zenekarral együtt énekelt a \'közönség. Aztán a zászlói rud ormán egy órán át lengő Ifcriko-j lor ismét félárbócra esett, hirdetve a magyarság szent kötelességeit. A mai nagy őrömünnepen is áldozatkészségre ós lemondásokra van szükség és főképp nagy összefogásra és még nagyobb fegyelemre. Ha ez meglett volna, nemcsak tegnap, de busz éven át sok minden májs^ képp történt volna. Csak ha kéz a kézben dolgozunk, bízhatunk a nagy Feltámadásban. t
A kanizsai magyarság lelkes őrömünnepét az országzászló bh zottság rendezte élén Gazdag Fe-j renc püspöki tanácsosijai. Dicséret illeti őket, s külön a díszítőket, a kik a főúti zászlódisszei és a fenyő diszitéssel valóban méltó keretet és ünnepi diszt adtak a városnak és őrömünnepének. |
BUDAPEST L
17 Bodrics Béla cigányzenekara. — 18 Időszerű felolvasás. — 18.30 Magyar indulók hanglemezekről. — 19 IIirek. — 19.10 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 19.25 Budai Dalárda. — 21.40 Hirek, időjárásjelentés. — 22.05 Budapesti fiaiig verseny Zeno-kar. — 23.10 Lakatos Flórls cigányzenekara, Kubányi György énekel. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST II.
18 Mozart: g-moll szimfónia. — 18.30 Mezőgazdasági félóra. - 19.25 Felolvasás. — 20 Hirek. — 20.25 A rádió szalonzenekara.
B8CS.
18 Tánczene. — 18.55 Filmekről. — 19.05 Mai zeneszerzők házizenedaral>. Jai. — 20.10 Dalos, zenés tarkaságok. —\'"20.45 Hangjáték. — 22.30 Vidám zene. — 24 Stuttgart.
Vasárnap
BUDAPEST I.
8.40 Hirek. -i 9 Magyar szertartású görög katolikus bitentisztelet. — 10 Református istentisztelet. — 11 Egy-lu\'ixi ének 6s szentbeszéd. 12.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.20 Operaházi zenekar. — 13 Hirek. —
14 Felolvasás. ^14.15 Hanglemezek.
— 15 Laczkó Aladár olőadása. _ 15.45 Heszkárt-zenekar. — 10.30 Gesz-telyi Nagy László előadása. — 17 Hirek. — 17.10 Lakatos (iyula és Lakatos Vince cigányzenekara. — 18 Mátyás Sándor előadása. — 18.30 Győri I\'ál énekei — pj Hirek. -h 19.»0 Hirek szlovák és ruszm nyelven. — 19.25 A rádió zenekara. —" 20 Sport. eicdmények. — 20.10 cjuhász Pétör legendája.. Hangjáték három felvonásban. — 21.50 Hirok, \'időjárásjelentés.
— 22.15 Hanglemezek. — 23.10 Vldák Józseí cigányzenekara. — 0.05 Hirek BUDAPEST ÍL
11.15 Hanglemezek. — 15 Bes/.kárt-zenekar. — 17.35 Tóth Ervin előadása. — 18.05 lakatos Gyula és Lakatos Vinoe cigányzenekara. — 18.30 Szerb Antal csevegése. — 19.25 D\'IIondtné Kovács Margit előadása.
— 20,10 A rádió szalonzenekara. — 21 Hirek.- — 21.25 Bocskai Imro zon-gorázik. — 22.05 Időjárásjelentós.
BECS.
11 Parasztvasárnap. — 12 Weber-. Schmoll, nyitány, Csajkovszkij: Csipkerózsa, szvit, Berlioz: Romeo és Júlia, részletek. — 13 Könnyű zene. — 14 Szórakoztató lemezek. — 15.15 Brahms: G-dur. vonósötös. — 10 Muzsikáló Bécs, tarka dalos, zenés délután, opeiettrésziktekkcl. — 18 Goethe-történet. — 18,15 Lengyel dalok és táncok. — 18.50 A Burgszlnház ötven évo, hangképek zenével. — 20.10 Nagy operett-est. — 22.30 Könnyű és táno zene,, dalokkal. — 24 Kőin.
A Bánky-szlntáísulat
nap-nap után a legnagyobb sikerrel játszik Pécseit. A társulat szinrehozta vitéz Zitás Bertalan őrnagy hazafias tárgyú színművét, amely a mai időkben különös aktualitással bir. A pompás nagysikerű darabot oly lelkesedés, sel fogadta a közönség, liogy háromszor kellett műsorra tűzni. A darab tiszta jövedelmét egyébként a színtársulat a Horthy Miklós repűlőalapra ajánlotta fel. A darab, mint értesülünk, a 15-én kozdődő nagykanizsai szezonban is szinrckerűl.
— Bátor kiállításúikat tekintse meg minden vételkényszer nélktll. Kopatein butoráruhá*.
Mindcnütt uOkiég »on m.gf.l.ld ró<tók*u0-Itkral A 88 ai Oiíon rádió wlvuéUuig--uobJ-lyoióvol mGkődik i Igy o u.UklIvilÓKSl Mm 6-ltg«MH yólloilolhaljwk. £i a kifölmíny kOllild-vilel mmponljóból r.ndklvül lonloí. Al 5 ö» óiiáí toljci\'lmónyu p.nlodo alkolmoidlo loly-lg«n rogy hongMAIorlaUkkal rendolkoxik.
MINDÉN ORION RADIOKCRESKEDŐNÉI KAPHATÓ.
Fenti készüléket bemutatja Szabó Antal rádió-üzlete, Fft-u* B. QrDnhut Elemér oki. elektromérnllk, Deák-tér 2.
112.000 pengő az Idei városi Ínség-akció költségvetése
Az uj költségvetés nagyobb gondot fordít gyermekvédelemre és gyermekegészségügyre
Dr. Pálíy Gyúlja városi kpz^yánt, a nagy kanizsai inségttketó vezetője minap állitota össze afc idői vfrfíA insé«akició költs^lő4ránr\'«W. "t melyet felterjesztettek jóvá)«a(gyá( végett a belügymínis-zteihez. i Az inségakciő idei kflltsógekV! irányzata 112.000 pengő Kukséjgjlct, fedezete van 88.000 pengő, a hi&iy, tehát 21.000 pengő, aníil a varosáéi gííyként kér a belugyminlszíeriUH, Ezzel szemben az eünult esztendő-\' ben 100.000 pengő volt a smks^gi let (B 21.000 pengő a hiány, ttireUieí a miniszter l\'J.OUO pengő államse^ gélyt adott, ,
Az 1Í138—39. évi városi inséfeak-dó tehát 12.000 pengővel többet irányzott elő, mint tavalyt, mert.áz idei program sokkal nagyobb g**j-> dot kiván fordítani a gyermekvér. delemre, sokkal több Szegény gyeri meknek lehetővé akarja tenni a napkőzi ottHanUan való felvételei a pzegény gyermekek nyári Ijtda-toni )iyarftltat»sát is kiterjiífetik. A szellemi inségn.unkások számát az idén 60-ben állapítotok n*g, eaekt
közút 10 máris szolgálatot teljesít a városházán. A fizÁkal inségta/unká. sok mi[yi/.án;át a mai viszonyoknak) megfelelően áUlto#ák be, ugytyígy az 1938—39. évi kanizsai lnségak-ció végrehajtása is mintaszerű ée példás lesz, amety a szokásé^ köz. igazgatási lelxmyolitásba fizáw* is fog belevinni, i ;
Nyugati, északnyugati szél, több helyen eiő, a hőmérséklet n«m változik lényegesen.
A Meteorologlal Intézet nagykanlzMl megftgyetéállomésa Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: +100, ma reggel +8-8, délben + 15-8.
Csapadék: 00-t.
ÍALAI KOZLONV
193á. november 6
Olcsóbb lett a zsir és zsirszalonna
A zsír fcs háj állit kilogramnion-ként 1.76 pengőre szállitotliák le novetnber 4-Jki hatállyal. Az ár*-korroányLázJuiK^g további tf^nér, séklést léptetelt íéletbe, Igy most egy kiló zsír vagy háj 1.72 pengő, a bőrtelen zsirezalonna kilója pedig 1.61 pengő.
Félreértések elkerülése végeit : — a7. árkormánybiztos ezeket az
árakat azonnali hnlállyal Pécseit rendelte el. 1
De nem lesak Pécsett szállíak le a zsir és szalonna árak. \'
Csurgón a hjslpiarosok önként 1.90 pengőre Szállltotlák le a zsír árát. Az \'.Irkorm&nybiztos a *Klr árát 1.76, a háj árát 1.70, a zsír. szalonnáéi 1.66 pengőlien állapi, torta img 8 ezek az árak azonna1 életlxiléptek.
Falba épített betontartályokba csempészte a bort a híres Magyar-utcai zugborkimérő
A nagykanizsai városi jövedéki\' ellenőrök \'évek során át ligyelték Major Boldizsár Magyar utca 123. sz. alatti lákosl. Tudták, hogy gyak. ra«i SzjáJHt hazt! bort, megfigyelték, mikor érkiezik nix\'g a szfekér a hor-. dákkal, de műkor bemenlek hozzá hizkíiíafásl liu-tfJjta bor mindig titokzajosain elU\'mt. Mintha a löd elnyelje volna aV- atfőzjatlnii oortj Az ellenőrök a legküjőnfélébb fogásokká^ pit>liá.i!lAk 1 ^dcplezni Major Boldizsár-^ de az; ugy\'|álszik, iváiuk is furfangosabb volit. A vá. rosi köizpgek azrfitlftii :ienr hagylak fel a rcm,énjfiyel, hogy el^lib-utóbb inúgto csak horpgija kerftl Major B<jKdfcsá\'r. És npklk iw\'t (glasfik;. Kopár MáiTÍS jpMadí-\'Jrl főieltanőré az érdem, h\'i<gy Ejklarult ái-la\'.m\'it-laivná .fc-niű (f/.t a pé!idfUI**n vtak-d>zugborkliné-rót. I
ügy WHtónfc a dloJpgv hogy miiilp IWÍ eHeiijőiíJc tudjuniásána fjtoífc l*ogy Maiért IfOTtir? bírt kiapcW, Kmjpíár fcjefljenőn — akinek uiavfi-haz spk sl|k(er|35 nyii(m( fiiződlik eddig (í — qmteneinef és egy rendőrnél l6M(St kulpfjSKl aftftl\'í larfiauj Miajtorjtíí. A|rf(»> letépett, a konyháién az a^ljal míiMioW, egy férfit üWógélni, közviellcn az ablak |nlil!|ctl Kup^r vésásínétzlíít mUlli öant, de ni^n l|aW stsnUuv*. Ekkor al .ibHluJi távúd? h-kfctlailmt n,je-
liek\' pá^nyán egly ny#ápt W[|>I|J Aynfnlt köo(fcKbröl| inGÓni^\'P, Wa, hogy a jvyi|lá(S l^oifct a padW«. Behatóbb vizjsgi^\'altnlál Wdlirülí, hogy az ablak falába beéplbell belontar-Wy.t fedea^tt fel, aWíy légióén a pad<|7|atigi teiJjjd I6S kll/, 200 Uten frt:tarl(aVmfj Iphpll A mátlkí nál ugyanez volt a helyzet. Mind-köt titkos HíiOiiTltlriAtytíin hbrt is talált. k
A fiellledeaía után Mpjhr netai Is tagiadta a dolgot. De ltólít is le:t volna a tagiadási Most a kftriíl tylK Wt! a vizgfeá\'at, hogyf niióta
gyakorolja Mtfjor « l*\\r»m4>fr széKitekl ezt a miAttJát és mennyi lehat ív- igy elvont fogyas^jlási adóból a vároqnald a kaii\'A, Kopár főellenőr Ifegyzőkönyvet
vdl fel Hz ebiről és azt lM*ci1joszi telte felettes hatóságát)"?, jamely további intézkedésre illdle a pénz-ügylgazgiatólsághsöí. I
Felakasztotta magát egy 70 éves bakónaki gazda
Egy idős eml.er ön-gyilkosságáról érkezeit jelenlés a najyi kanizsai főszolgabíró ségra. Lukács Pál 70 éves nagylttkóoaki lakos eltűnt hazul-t ról. Hozzátartozói keresni lsozdlék. Fia kiment a fark\'nshegyi szőlőjük-
l«e, ahol a pincéjükben ráakadt édesapjára, aki ott egy köitíen a gerendára felakasztotta magái. Míii-nem volt benne é\'et.
Dr. ZaruMy Lóránt S/.o\'g.ibiró és dr. Desseő Mihály tisztkirvos sziST^ tak kl a rendőri hullaszemlét meg-\' ejteni. Az idős gazda tetlének oltát most kutatja a csendőrség.

Az- ú^mMoh
Egy vidéki gazda lölévcd fejken\' dős felesége társaságában az Ope-t-a előcsarnokíw. Előbb jobbra-balra teklntgol, n Sok defcWWt-öltözékü hölgy kWve s hall;n ám, hngy la ruhiatárak felől egyro ezt kiáltják a bóbitás nők : — Kérem a ruhát ilí letenni l A gazda hírtelen sarkonjortjdi : \'üyere, Julcsa l Én biz\' éj\'jel nem fürdők....
BwzÁMá&olás
PÁtSER - KAB0S - SZELECZKY - RAJNAY Óriási siker I
Még csak szombaton és vasárnap! VÁROSI MOZGÓ.
Előadások: szombaton 5, 7, 9 kor, vasárnap 3, 5, 7, 9 kor.
h
Zrínyi—PBTC mérkőzés lesz vasárnap
A Zrínyi turnét pécsi csapattal játszik vasárnap délntáa a Zrínyi pályán. KI-
lootele már több éven At jól nzoröpnl a délayugatl balaolcságban. Mindig hozott meftlepetóseket a Bőrgyár! csapat, mert nagywwll játékerőt képviael, ezért minden oaapHtnak saámolni kell azzal, hogy a PBTC Ideg\'nbea Is kóay-nyen győzhet A Zrínyi legjobb csapatát állítja kl vasárnap a klv ,IA egyOtlca allén s hlsMllk, hogy a két pont Itt marad Kanizsán. Előmórkősésre a Sáska levente Ifjúsági bajnokcsapatot hlvla a Zrínyi vetotóaftgo, araoly 1 órakor jálezlk a Zrínyi Il-vol. (:)
-k-n-l-
Az arcbőr célszerö ápolásához mindenekelőtt sz szükséges, hagy bélmQkOdéttlnket rtggeljnkénl éhgyomorra egy pohár lermészttts .Ferenc József* keserüvlzzel meg-lelelően elrendezzük. Kérdezze meg orvoiil.
Kl az nr a házban ?
Irta: Barbaríu L.Jo.
— Asszony foj?ja bc a száját!
— En meg csak amondó vagyok,
E fogja ám JügycUnd, mert én ki se nyitottam, de ha kinyitom, r aztán...
, Itt valami nagyot akart mondani Vída (íorgöné asszony, de hirtelenében nem talált elég nagy szót, az ura n)eg fölhasználta a megbicsaklott pll-|»nptot é-s olyant rmt-«nicii a felesébe gjertyánfanadrágos apjainuulcnscgirv\', • bőgj\' az asszonyl>an végleg benno. akadt a szándék.
r- Nahát! — te t- hozzá még nyomatéknak (iergö gazda, mikor véjéro írt a kacskaringós bakamialyánknak. Áz^án Viillára dobta a tarisznyát c\'.ü;c MJtenteite a vékonyára, tclemarokia \' tO/fia beU>lc az fn-eget, lisztességtu-diógn meglóttyintettc a föld felé éi nj^lt belőle akkorát, hogy az ádámcsutkája megért utána sétábii a nyaka bodzában.
^ztán megiudult a mély re vágóit sze-kéCMtban hazafié. Az asszony két lé&sscl mindig utána. Tóbb \' szót e^Lk sem ejtett. Csak az utmenti flífegonyabokorról egy billegő szarka CSóVgótt lxdc asufondárosun a csenübe, az is alighanem csak ijeJtében, mert Gctgő gazdának reitcntó mérgesen Hufcpogott a csizmája sarka a ke-mmyro száradt kerákcsapában.
Tulűjdonképiien ott kezdődőlt a do. |O0, bog>- Gergő gazda iuár akkor
dühbe gurult, juhikor a városból vbszajővet az asszony elkezdte, liogy níégis csak jobb lenne eladni a Cine-go-dülŐI)íli fertályt, aztán a város szélén, az uj utcában építeni (v>ert\'pes liajlékot, ahonnan egy órajárás sincs a szőlőhegy és nem kell félnapot cl-vesztejjetni a piacra, meg a vasárnapi misére. Gergőnénck ugj-anis nem volt Ínyére a .szölöhe^j-en zsup|>os pincében lakni, amikor a zsindelyes házra való ott volt már szé|>cn együtt a városi takarékban. )
— Már mért no lenne az jó nokel?
— kérdezte Gergő és a bajs/ahi-gvé-nck az ágaskodásán rög\\*sl látszott, hogy az asszonyi szó elewnt talált. Gergő gazd;uiak ugyanis az volt a legérzékenyebb pontja, hogy a fc\'.e-séfje négyökrös lány volt a maga idejében, ő meg csak afféle kétkezi polgárlegény. Ha itt nyúltak hozzá Vida Gergőhöz, akkor egyszeribe ösz-szeszatadt a két bozontos szemöldöke.
Az asszony meg nem azért asszony, hogy no játsszék a tűzzel, akárhány, szór megégette, is már az üjjabegyit. Most is szót adott a szóra.
— Azért, mert npin jól lígész nyáron huz-von az omljOr, mint a l>arom, /Iszire beleragad a sárba, télen lje. teineti a hó, aztán mire kita\\-aszodik, kezdheti elölrők Hegyibe még az sincs, akivet szól váluiQn az ember.
— Abbul még soliaso lett baj, ha egy asszonynak kevés jutott a szóbul,
— vágott vissza Gerjgő hegyesen.
— Kinek a szóbul, kinek az észbül Jutott kevesebb! — csipte vissza az
asszony, de aztán már, ahogy^i az urára pillantott, szeJtc volna vissza a szót, meri igen elvórösődlMt az embernek a tarkója, aztán abl>óL több beszéd ki nem szakadt hazáig.
I leső léte lett, mire felért-k a hegyre. Szurokfekete este volt, inirc a szaporán pattogó venyigeiüzön inegfotl a kis hamisgulyás és a jó meleg ételszag otthonosan lelcpcdctl mej a füstös mestergerenda alait
Amikor már a zöldmázas tányérok is a kecskelábú asztalon voltak, az asszony nagyot sthajlva elő\\c t \' a lámpást az ablakdeszkáról Belcfnjt a félojdaivást megkonnosodott cilinderbe é-s a köténye sarkával törülgetni kezdte. Aztán lecsípte a lámpabélről a feketéjét é>s gyújtó utin nézett. fcszrevette e».t az ember, <lc ugy telt, mintha ép|>cnséggel semmit se látna. Pclig éppen az imént vágta zsebre az egész skatulya gyújtót, amikor rá|M\')fékell étvágycsinálónak. Ki se \\-<\'tto a pipát a foga közül, csak ugy szólt oda kisvártatra az asszony felé:
— Szóval kevesöllöd?
-- Mit? — kérdezte az asszony és megállt egy pillanatra a molozás-bnn.
— Hát az uradnak az eszill
— 1/ussa, nein is lenne csoda, kc\\csöHcnéin, ha még azóta is csak ott jár az oszméleti!
— Osztán má csakugyan ollan rossz dógod van mellettem, Julcsa? — tért az ember a dolog velejire.
— Nincs énnékem rossz dógom.,. I)e
jobb azér lolioinc!
— Hát iszen lesz majd még jobb is. He addig maradhass, aszondom, mer nemtőm, inicsinálok \\-eled!
-- Maradhassakmaradl>assak .« Közben meg kk\'stfi a füst a szemem; t ebije az ócska kalibába... Mindenki igyekszik, l»ogy mentül előbb tlsztes-ségos tető legyen a feje fölölt..
— Hát én talán nem azon igyeke-zöm ?
— Magii azt hiszi, ölég CS«k ig\\o ketni, liogy legj-en. Pe lig omig csak ott tartunk, hogy legyen, addig még nincs semmit Azt se tudja az ember, hogy mér kínlódik...
— Te Julcsa! fin még niost is hordom azt a köpönyeget, amellíken kilenc lukat hoztam haza a Doberdórul. Nem gombluk az egyse! Aztán azér mégis meg leltetelt ott is maradui, unió idig muszáj vól...
- Adja inkább ide a gyújtót! Mellül az étel.
A kis folforditott cueréptÜra odatette a lámpát az asztal közegre és a gyufáért nyújtotta a kezét. Az ember nem mozdult.
— Adja már azt a gyújtót!
Vida Gergőnek megcsikordult a pij>ac.sulora a foga köaótl Ami nem is volt csoda, mert az ugy illendő, hogy lámpát gyújtani és kenyeret szegni
ház urának a joga és kötelesség-Igy tartolta czl m6g az öregapja is. De azért egyelőre csak csöndesen kérdezte:
— Az ördög szállt beléd, Julcsa?
Az asszony szemén már meglátszott,
193*. november 6
ÍALA. KÖ2L0MV
7xi>íka HUadá
Emlékezetes, hogy milyen viM-i i*>k dúltak a dunántúli B/Jnikerük\'t jxjosl/.táfsa körül. Tolnai Andor, ozj élelmes uj pécsi direktor Dunántúl összes városait saeretie volna le. fonalul ímiagtótn^k, 9 tóért több város szezonja körül még mindig zavarok vannak. Pécsnek pedig, a kerület főállomásának mindössze háronK havi Bz^zion jut. Ezzel a tul. forszírozott vár<lsgyü\'j,üé,iSel kapcsolatban mssélték\'el az alábbi tréfát. Most, hogy a FtelvidékeA /viss"/» csatolták, — amtely természetesen \\i> lehetőségeket nyit meg a szinéffcet számlára — )az egyik tlszapartl nagyváros színigazgatója a* alábbi szövegű táviratot küldte a sztfnész-egyesületnek: \\
— Pozsonyt, Kassát, Kotrfáromol/ Ungvárt és Munkácsot már nem en
gedem! Tolnainak !...

100 Ue* a pufniUtiélc!
Egy Thomson jievü bngol mér.-nőknek jutoljt 100 évvel ezelőtt eszébe, hogy levegővel töltölt kerekeket alka\'ftiíazaoii a koptjára. Talán maga Sem tu\'dta, hogy ennek az ujitáMnak milyen be\'áthatatlan jövője van, különösen Ma, az autó korszakában, J^«gyjan fMntas Ic^n dés. Először csak egyszerű imfpneg-i nált vá^zont haszná\'tak »neif«. nek <fi 1888-lwn tökéletesítette ezt Dunlop, akinek i:cvéh?z fűződik még számos ujitjáS, amellyel lehe-tővé tette, hogy a m^lhöz hasonló szívességeket érhessünk fei az autózásban. \'ITtom\'sotnnak tíz emlékét akarják mbst megünnepelni és kU állilást rendeznek Londiunhah^lame-lyen bemutatják, milyen fejlődési fokokon ment át az iautókerék, mig (eljutott mai, tökéletes formájáig, \\
— Teklnt»« meg a Köpetein Botor-áruház állandó butorktáUitAsAt Izláaea én oIobó bútorokat kedvexő fizetési fel-tételekkel vásárolhat
A Zalai KBalóif qyOJléae i
Az e hasábokon adományozott összegek mentesítenek a további gyűjtés alól
A .Magyar a majgynrért. mozgalom hivatalos
gyüjtőbizottságának hölgyei megindultok, hogy hazarias lelkük minden erejével, fáradságot, a gyűjtéssel járó kellemetlenséget nem ismerve, siessenek segíteni éliező, nyomorgó, szenvedő véreinken. Hölgyeink munkáját mindenkinek kötelessége n legnagyobb szeretettel támogatni.
Még mindig mutatkozó félreértések elkerülése végeit ismét közöljük, l>ogy a Zalai Közlöny gyűjtése, ame.(y minden más gyűjtést megcKSzve indult el, szerves része a hivnlak.s .Magyar a magyarért. mozgalomnak és aki o hasábokon adományát lerótta, az a további gyűjtés alól mentesül. A Zalai Közlönyben nyugtázott adományokat a gyűjtő hölgyek la a hazafias kötelesaégtalje-altéa Igazolásául fogadják el, amire különben polgármesteri utasítás is van. Eddigi gyűjtésünk 2114.94 P
Angol-Magya
.. _dotézetl Orsz. Egyesülete nagy-kanissal csoportja 50.— P
Leánygimnázium tanárai 2ö — P Sportköre 10.- P Horczeg József, Pahocse István. Welsz Viktor, Hegyvári J6znef, Gumllár Fe-ronc, Gávay Anna, Deutsch Erzsébet, Merk János, Ko-csek Károly, Szabó István, Flllpovlcs László, Buksz Lajos és József, Farant-d Géza, Závár József, VIda János, Molnár Utván, Po-lubszky István, Oparolcza Miklós, Hubofal József, Folkmelor Antal fodrász-meateffk 15 90 P
Májon teátvécék Fax kas Vilma dr. fitróm Sándor 10,— P
ötéin Károly 5.- P
Looa József 5 - P
Galor Mihály B.- P
özv. Doáki Sándorné 5.— P
Deákl Ferenc 5 - P
Malyók Pál csizmadia m. B.— P „ alkalmazottal 4.- P özv. Monostori Gyuláaé 3.- P ö*v. Domby Gyuláné 2.— P
íyar Bank Ilók 20J. - P tisztviselői 50.- P Nénsiotézetl Tisztviselők
tö-l
összesen: 2534.W P
5337 pengőre emelkedett az OMKE gyűjtése
Az OMKtv nagykanizsai kerületében tömörült kéreskedők a mai napig 5337 pengőt ajánlottak fel a .Magyar a magyarért. akcióra Dicisérctéie legyen a nagykanizsai kereskedőknek, hogy ezt a hazafias és nemes akciót szeretettel karolták fel és sok esetben erejükön felüli összegekkel síeltek támogatni azt, liogv a hazál>a visszatérő véreink minél szerete;tely?sebb támogatásra találjfmak és lú>gy két évtized óta- tartó kizsákmányolás okozta nyomoruk enyhitessék.
Megértették a nagykanizsai kereske. dök, hogy ez nem adományozás, hanem egy önként vállalt közteher ós hazafias szivvel siettek annak elemit tenni.
Kanizsai zászló Volosln ungvári h&zAn
A nagykaidzsai társadalom körében lelkes szerelellcl folyó gyűjt is egyik legérdekesebb epizódját a nagykanizsai városháza tisztviselői szolgáltatták. Közösen összeadott __ költségen egy zászlót és annak postaköltségét juttat. Iák cl a szerkesztőségbe azzal, hogy juttassuk el azl Volosin ruszin miniszterelnök ungvári házára. Szíves örömmel megtesszük, mihelyt Ungvárra is megtörténik a bevonulás. A zászló mottója: .Volosin kivételével mindent vissza.>
1570 Szent István érmet
küldőit a Bosorium nagykanizsai kegytárgy-vállalat. A nemzeti szinü szála, goeskávúl átkötölt érmectikékből 1000 darabot u városházára küldtek, 570 darabot -pedig a szerkesztőségbe azzal a kéréssel, hogy juttassuk cl Kassára az ottani elemi iskolás gyermekeknek, örömmel megtesszük!
Gyári sz6v«imaradékok.
Vastag lengyel nadrágra, gaz-dász kabátra élénk mintákban
Schüízné/.

Világosságbon éli életét, keresi kenyerél oz ember. Szemének egészségét óvjo o fehéren sugárzó, áram-tokarókos
TUNGSRA
íz Ls foUtUUs...
A zamérdl ifürdőtelep nyaralói aq utóbbi napok háborús »némWnel-; veU kapcso\'atban (ismét benépesed-* tek és bokán voltak oly lulóvatos villatulajdonosok, akik la fOWtyxMi elhagyva, itteni villáikban kerestek biztosabb légo\'talmat, — egyben kifosztva az ottani »Hangyn« élelmiszerraktárait. Sokat mulatnak egyeseken, akik |most inár szeretnének visszamenni, de kénytelenek ott őrizni hörcsögként \' össaehalmöaotí* raktáraikat. ♦
hogy közel van a síráshoz, de a nyelve azért még hegyesen fogott:
— Az hát., oz ördög! Mer magába\' má az is megunta mattá ti
Ezzel aztán be is lelt a mérték. Gergő gazda odavágta a skatulya gyulát az asztalra, bevágta maga mögi tl oz ajtót, hogy méfe a szelemenfa is bo\'.erezzent a kémény mellett és vissza se nézett, j*gy indult el a város felé.
Po-.Ug ha visszanézett volna, lát-liatta volna, hogy a Julcsa mégse gyujjbotla meg a lámpást A hegyi hajlék kis ablakai sötéten, ijedion néztek farkasszemet a hidegen hunyorgó osllla\'gbkkal i
Ezután már csak a bíró előtt ta. lálkozlak, akinek ki kellelt volna mondania, hogj- Vida (íergő ós Csondor Julcsa nem liiteslársak többé. Csakhogy ez nem ment olyan cgyszerüi-n! Sőt olyan bonyolultan ment, hogy Gergő Igazda lvamarosan íjokolba kívánta még azt ts, aki az jkiézőlevckM, telekkönyvet, ilyen mej amolyan végzést j és * a válópörrcl járó minden egvéb luuszontajLanaájgot kitalálta. A szüret is közeledett már és (icrgőN gazda titokban került imlr egyet egyel a Ivegyi hajlék körül, látta, hogy olt is csak ugy az Isten nevében meg)-mincien. Aztán meg. hogy a Julcsával is összetalálkozott egy ilyen lopjxil történt ólálkodás közbeai és az asz-szonv igen seeliden in vitái ta: be egy poliár borra, — hát nem volt neliéz <lolga juiuak a jóságos arcú birón«k,í aki azt tanácsolta neídk. a* logközoicWni tárgyalilson, hogy legokosabb mégis1
csak az lenne, ha öss\'.c békülnéni-k.
Igy történt, ho^ szüretkor künn a Ive gyen (iergő gazda és Julcsa asszony együtt lakaritotta be az áldást és együtt ültek alkonyatkor a pina-küszöbön és nézlek messze, oda, ahol ilyenidőtájt már egymásután gyulhid. lak ki a városi villanycsillagok és alKil az uj utcában már kitűzték «» pántlikás bokrétát a Vida Gergőék házának tetőig húzott falaira
Amikor végeztek a szürettel, Ce gő gazda bcküktlo az asszonyt a városba. Volt elintézni való éppen elég az ópit-kexés körül. Julcsa asszony egy üveg friss mustot is belCáHitott a f.\'jc-kosárl>a, mikor az útra készülődött.
— Minek az, te? — kérdezte Gergő.
Az asszony mondta volna is, meg
nem is, mCi-t röstelte e^v kicsit a dolgot. Aztán mégis csak mondta:
— A bíró urnák.,, merhogy neki is részio van a mi idei szüretünkben...
— Nem addig van az, Julcsa | Tedd csak le azt az üveget! Hanem e.iggy 1)0 a biró úrhoz és kérd uieg, hogy tisztölje meg a hajlékunkat, híigy köszönjük meg a hozzáukvaló szíves-ségitl
Volt aztán nagy süi*gés.forgás a Vida Gergőék hegyi portája körül, amikor ogyik őszi délután, amelyben ezüstös ökörnyáiak úszkállak a friss szántások felett, vendég érkezett: -a biró ur. Gergő gazda meg Julcsa asszonv azt so tudták, hova \'legyenek a nagy tisztességtől. Bejárták az egész sz/íLőbegjet, egymás szájából szedték a szót, ugy magyarázták a biró ur-
nák, hogy melyik take mifajta és melyik fa mit szeret és mi hogyan a regula a hegyi munkában. Mindenről beszéllek, csak arról nem cselt egyetlen szó\' sem, hogy hogyan is volt és hogyan is lelt a Gergő dolga a Julcsával.
Ezt csak este feló tudta meg a biró ur, amikor sötétedni kezdett és a hajlék körül friss bii\'kai>aprikás illata kavargott versenyt az őszi dombolda. lak fanyar páráival.
Amikor beléptek a szobába, Gergő gazda ar. ogyik nblakszóglctb.n, Julcsa asszony u másikban kotorászott. Mindegyik elővett a fehér vászonfüggöny mögül egy lámpát, mindegyik ir.eggyujlolta a magáét és mindegyik odatetLC az asztal közepére
Szó aztán sem esett a kellejük dol-\' gáról, de a biró ur a két lámpa vi-
lágánál beszéd nélkül is megértette hogy amihez az egész Corpus Juris kevés lejt volna, azl óz a két ember ogyszcrsmindenkorra olintézle egymás, sal.
Uri helven, ha megáll a beszéd, azt mondják a csendre, hogy angyal röpült át a szobán Illtet, hogy Vida (ierg<">éknél is ilyes valami történt, caak ük non tudták. Julcsa asszony törte mog a csendet :
— Tessen már biró ur, vegyen még egy merítő paprikást [
— Meg e1 kis idei mustot ! — sie. lett megtoldani (icrg."> gazda —. Ne. hogy ugy járjon a nagyságos ur, mtnt a szanyi násznép, hogy enni vót, meg innya is vót, csak orőszak uom vót, aztán mind éhesek maradtak a lakó-dalomban.
A család . . .
megküzd a belegségekkel, hu r Uuszvúlju a hanaui „mesterséges magas-UiH nap"-ot. Vlggdziintk. utánozzák. Kapható a nmtfiulelekhen kérje « színesen itiusrtrdtl uj ismrrletétL
VcUrktpnii, Irt ; .
SIEMENS, kvarclámpa*osztdly,
Budapest, VI., Nágymezü-ulca 4. Pölrmkrtl ■
AEG-Unió, Budapest. V., Rudolf-tér
f\'h%i„MÍ..MAGASLATI NAP"

HALAI KÖZLÖNV
1938. nóvember (i.
Chamberlain a gyarmati kérdésről Is tárgyal Párlsban, majd Mussolinival találkozik
Chamberlain angol tnániszfcereU iiök november 28-án utazik Párfc-ba, ahol három napig tanácskozik Daladier miniszterelnökkel és a francia politikusokkal. Mint PárjsJ ban tudják, széleskörű tárgya\'ások-indulnak ekkor. A müncheni egyezmény szellemében revízió alá veszik a francia—angol politikát. Mint mondják, az angol—francia együttműködés megszilárdítása sohaseitf volt aktuálsabb, mint éppen most, amikor a német-olasz tengely bebizonyította nagy befolyását. Ez a befolyás az utolsó időben mjegnö-
vekedett és ezért van szükség a fokozottabb angol—franci együttműködésre. I
A párisi tanácskozásokon szól.a-kerü1 a (niéirtet gyarmati követelés ügye is, valamint megvitatják a fegyverkezési korlátozásra vonatkozó kérdéseket is.
A tanácskozás után Chamiberlaiii Miniszterelnök Mussolrnivel f<og| találkozni, vagy Rómában, vagy a Földközi tengeren egy hajón. De értesitik és tájékoztatják a párisi tanácskozások eredményéről Hitler kancellárt is. {
Nép Mozgó. Saombaton é» wárnap
Vigyázat! Itt a világhírű bűnügyi film i
Frakkos sátán
Főszereplök: ANNA MAY WONO, a hlnal Duse, AKIM TAMIROFF. Amerika legzseniálisabb Jelleraszlnésze és OAIL PATRICK, Amerika legszebb színésznője stb. stb. Fény hla*r6 mfl.or1_HMuálla Híradói
Előadások: szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3,5, 7, ö-kor Csak 20, 40, SO, 80 filléres helyárakkal I
lecmabb?
Románia és Jugoszlávia Is hajlandó területi engedményeket adni ?
A kormányzó felvidéki kiáltványa
A Felvidék visszacsatolt népéhez Horthy Miklós kormányzó kiáltványt intézett. A bevonuló magyar csapatok ezt a kiáltványt magyar, német, szlovák és ruténnyolvü röplapokon és falragaszokon viszik, a kiáltvány igy sz<JI:
•Magyarok ! j \' L\'jra szabadok vagytok ! A gyötrelem és elnyomás ideje lejárt; A tl tizenvedéstek, a magyarság kíizdelnVe és a közös akarat diadalra juttatla az Igazságot, ismét a Szent Korona fénye ragyog felétek éti az ezeréves magyar mult sorskózösségéiiek részcsel lettetek. A htágyar haza szeretete és gondoskodása vár benneteket, a magyar királyi hadsereg lép előszói- a ralisáéból felszabadult esi magyar földre, hogy megvédje és soha többé el ne hagyja. Legyen mindenütt rend, nyugalom és 1«. csfilctcs munka! Ne ieledjélek, hogy a világ .szeme rajtunk van. Isten áldása legyen e hazán !
Vitéz Horthy Miklós..
Fővárosi napilap keres »63 helyi
szervezőt
fixre és jutalékra.
Ajánlatokat alanti címre : MA6YAH REHZET kiadóhivatala
Budapest 62., postafiók 650.

Lesz magyar feltámadás
Ugy szeretnék csillag lenni, Ott fenn az égen ragyogni, Fagyos, dermeszt® éjszakán Megvigasztalhatnom talán Fényemmel a csUggedőkot. Beragyognám a végeket Felgyújtanám a szíveket: „Leez magyar feltámadást"
Szeretnék mint orkán szállni, Magas hegytetőt cibálni. Fagyos dermesztő éjszakán Magasra szíthatnám talán A magvar lélek-tüzeket. Zsarnok szembe hordnék poit Ülnék felette halotti tort „Lesz magyar feltámadásI
ögy szeretnék férfi lenni Álruhában mennl-monnl, Fagyos dermesztő éjszakán Mindenkinek elmondanám: A magvar szabadság közel. Elmondanám mindenkinek, Szlovákoknak, ruténeknek: .Lesz magyar feltámadás I"
De Így Is tudom, Így ls érzem Bár nem ragyogom, nem mesélem: „Leez magyar feltámadás!"
Borbély Margit (Palin)
— (Eszterházy Pál herceg)
— mint jelenteilük — Zalamegye gyüjtöivén a felszabadult felvidék felsegélyezésére 2 vagon búzát jegyzett A hir ebben a formában téves, mert a herceg a 2 vagon búzát a közjóléti alapra adományozta, a felszabaduló felvidék felsegélyezésére pedig közvetlenül a Kormányzóné 0 Főméltóságához 10 vagon búzát juttatott.
— (Esküvők)
Kádár Oyörgyike és Tanító Árpád m. kir. tüzérszázados folyó hó 7-én este V«7 órakor tartják esküvőjüket a nagykanizsai református templomban. (Minden különérlesités helyeit).
Bencze Anny és Csetneki (Kudich) Béla tisztviselő november 6-án, vasárnap délután 5 órakor tarlják esküvőjüket Nagykanzsán, a ferenciek plébániatemplomában. (:)
— (Az Úrasszonyok Mária Kon gregáclója)
szegényeinek megsegítésére november hó 13-án, vasárnap délután 6 órakor rendezi a fehérteremben műsoros teadélutánját, az egyetlent az esztendőben, a szokásos karácsonyi felruházás céljaira. A tagokat és azok vendégeit szeretettel ezuion meghívja a rendezőség. Táncjegy 60 fillér. (:)
— (A városi vlz- és csatornamű)
ellenőrző bizottsága ma délután 5 órakor a városházán ülést tart, amelyen időszerű folyóügyekről tárgyalnak.
— (Az ügyészségi építkezés)
A nagykanizsai kir. ügyészségen a rendőrségi palota munkálataival kapcsolatban uj gazdasági épületet, munkatermét stb. építettek. Az épit-\'kezés oly gyors tempóban halad előre, hogy ma megfelelő ünnepi keretben a bokréta-ünnepet is megtartották.
— (Záróössztánc)
Vasárnap délután 4 órai kezdetiéi diák ifjúsági záróőssztánoot túrtok (jazz-btuut). Szives pártfogást kérek llalui Aliee oki. tánotanárnő. (:)
— Nagy idők krónikás* tott a rAdtó. A rendkívüli eseményeket végigkísérhetjük jó rádióval. A 88-as Upusu Orion luxus vllágvevőt minden rádiókerett-kedő készséggel bemutatja.
Az l\'j Nemzedék párisi munkatársa jolenti a következőket: Párlsban igen nagy fontosságot tulajdonítanak Pál jugoszláv kormányzóherteg ro-mániái látogatásának. Párisiin ugy tudják, hogy Középeurópa helyzetét vitatja meg a román király és Pál herceg és kilátás van arra, hogy a békés helyzet megóvása érdekében o
Prága, november 5 Ungvári jelentés szerint, mint a Lengyel Távirati Iroda jelenti Prágá. ból, a ruszin nemzeti tanács legközelebbi illésén ünnepélyeién kimondja,
Minden intézkedés megtörtént a Felvidéknek az állami életbe való bekapcsolását illetők*. A te\\jd< nuló katonasággal 100 vagon ái\'Jt külil a kormány a Felvidék fclsa-gélyez&érc és ellátására. A rend fenntartására 16 rendőrtiszt és 100 detektív megy a csapatokkal. , A vasúti forgalom csak a katonai é-> közigazgatási megszállás elvégzése után indjl meg. A MAY 1800 km. hosszi vonalat kap vbsza. Az első forgalom hétfőn indul meg Komárom és Somorja kőzött. A1 iái-
két ország Ls hajlandó lesz területi
engedményeket adni Magyarországnak. •
Ma van egyébként egy hónapja annak, hogy Daladier megkapta a fej. hatalmazást, do pénzügyi rendelet míg mindig nem jelent meg. Beavatott francia politikusok 15-éro várják a pénzügyi rendelet megjelenését.
hogy Ruszinszkó oszthatatlan, tollát az egész átcsatolást kívánja, egyben pedig teljesen azonosítja magát a be. bőrtönzótt Bródy miniszterelnöjkkc], aki népszavazást kért Huszinföld számára.
sai sztmélyforga\'om 11-lB-éie várható. , , ] A felvidéki szivekből eddig 900 000 darab fogyott el. Most készítik\'a második milliót- A szíveket a Magyar a magyarért akció adja ki.
A Felvidékre való bevonulást az egész országban megünnepelték. Az iskolákon kivül igen sok vállalatnál, Budapesten a bíróságoknál és egyéb hivatulokban is megünnepelték.
Megünnepelték a napot 10—11 óra küzött a nagykanizsai Iskolákban is. Kzekről hétfőn részletesen beszámolunk.
— (A nagykanizsai Oltáregyesület)
holnap, vasárnap este 7 órakor műsoros teaeslélyt rendez a plébánia fehértermében. (:))
—- (Gyászmise)
A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület tisztelt tagjait értesítjük, hogy az egyesület elhalt tagjaiért az alsótemplomban november hó 7-én reggel 8 órakor gyászmise lesz. Vezetőség. (:)
- (A keszthelyi főszolgabírói állást)
a douember 9-i törvényhatósági bizottsági ülésen töltik be választás utján. Az állásnak eddig két komoly jelöltje van: dr. Búzás Béla lenti és dr. Horváth Vilmos pacsai főszolgabíró.
- (Két szál gyufa miatt)
Lesonoetomaj közelében két gyufával játszadozó kisfiú felgyújtotta ózv. . Gádonyi (iyuláné szut-
ina kazlát. A tüz csak.
JWgü\'i hamar átterjedt az asz-kft szony házára, majd on. tffll < B nél a szomszéd Tóth 1 \' ~ Ferenc és Bocskay Ferenc lakóliázalra és melléképületeire. A tűzhöz kivonultak az összes környékbeli községek tűzoltói, de a száraz szalma fedelű házakat megmenteni már nem tehetett. Sok takarmány és gazda-sági eszköz is elégett. A kár megliu-ladja a tízezer pengőt.
Ruszinszkó oszthatatlan! — mondja a ruszin nemzeti tanács
A kormány a hadsereggel 100 vagon árut kQld a kifosztott lakosság ellátására
Páratlan kedvezmény a Zalai Kflzlflny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konlorttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berehdezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Szombaton éa waaárnap
a larkó-
óloro
Kltttnö cigányzene I
Síivel pirifogási kir ■ v.ndígls..
ZALAI KÖZLÖNY
T
HÁLÓK, EBÉDLŐK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPITOSÁRUK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
*
51 éve élvezzük vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy üzlettel az ország különbözö
városaiban!
#
— (Másod zor érett az árpa)
Czéh József kcroscli«eü kis^awia fqtűjén másodszor ltozott termést oz őszt árpa. A júniusban learatott árpa leíratott magjai kikeltek, kalászt hoz-tak ís jól fojletl szemek érteti bo.
— (AnyakOnyvl hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 7
fyermik születeti, 3 fiu és 4 leány: zakacsics Ferenc festösegéd és Nagy Ilonának rk. leánya, Hcrczeg György luvaros és Tó h Évának rk. leánya, Lenkovils István henlesmester és Domlnkó Veronikának rk. leánya, Szokol János napszámos és Szolár Erzséb tnek rk. fia, Pált\' József kovácssegéd és Mihálecz Máriának rk. fia, Kepe Islván napszámos és Anek Katalinnak rk. fia, Dallos Sándor cipészmesler és Szmodics Annának rk. leánya. Halálozás 6 történt: özv. Ács Ferencné Szobo-CÜC8 Mária rk. 85 éves, özv. Czeke Józsefné Bedó Verona rk. 78 éves, Ba\'anyai JózBef ik. 4 hónapos, özv. Karaliát Jőzsefné Farkas Anna rk. 70 éves, Kuti József tüzér rk. 19 évei, Hári Rozália rk. 10 napos. Házasságkötés 9 vo\'.t: Ózdi József máv. Uzletgyakornok rk. (Csurgó) és Palló Anna. Győri János lakatos-segéd rk. és Qangl Irén Adél rk., Dávid Lajos borbélysegéd rk. és Qollilz Angyalka nól fodrászsegéd rk,, Vári Ferenc cipészsegéd rk. és Imre Anna rk., Brandahk Béla máv.
vonatkísérő rk. és Varga Ilona rk., Bálint Ferenc tanító rk. (Belezna) és Kolaslcs Anna rk., Kéki András máv. üzemi altiszt ref. Palkó Matild rk., Fenyvesy György napszámos ref. és Tóth Mária r f„ Bencze István pénzügyőri I. o. vigyázó rk. (Tapolca) és Molnár Klára ág. h. ev.
OSZTÁLYSORSJEGYEK
ae eladásira
jutalékos ügynököt ét árusítókat keresünk.
Dr. ORDÓDY BÉLA
VI , Tnói-Mnt 7.
1
A VIDÉKI URIKÖZÖNSÉO
kedvenc hotelje az
ESPLANADE
NAGYSZÁLLODA
Bndapeat, III., Zsigmond-utca 38/40. Telefonok: 151-735., 151-738., 157-299.
Szemben a világhírű Lukácslürdővel, a Rózsadomb alján. Teljes komfort, folyó melegviz, központi fűtés.
A Nyugati pályaudvartól 1 kisszakast távolságra.
A szálloda teljesen újjáalakítva, uj vezetés alatt áll.
EUőr*ngn Cafo Re»t«urant,
polgári árak.
Olcsó szobák pensióval, vagy anélkül.
Hosszabb tartózkodásnál 2945 ktllön • ngadményak.
Naptár i November 8. vasárnap. Róm kat Lénárd. Protestáns I/énárd Izr. Markh. hó 12. — November 7. hétfő. Rom. kat. Engelbert. Protestáns Rezsó. Izr. Markh. hó 13.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó t5-lg a „Mária" gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délutár kedden ef«n oap nőknek.)
Barabás Gyula
Kisebbségi sors: ez a regény térgya és ez ad neki ma időszerűséget. Alakjai döbbenetesen elevenek, li-rai mélység árad soraiból.
Ára 2 80 pengő, egész vászonkötésboa 4 P.
Megtekinthető minden könyvesboltban.
HOTEL CORVIN
BUDAPEST
VIII., Csokonay-u. 14. Nemzeti Színháznál Családi szálloda a város szivében. Újonnan berendezve, központi ffl-tés, hideg-meleg folyóvíz. Egyágyas szoba P 8*—, kétágyas P §•—
Saját teroésU kerecsenyl asztali fehér bor és asztali siller (vörös) bor
Hterenklnt kapható a tarmalőaél Csengery.ut 19. sz.
A (tejek zte&e
Szabómester mértéket vesz ren.
delőjén :
— Nős uraságod, vagy...
— Nős vagyok, kéneW.
— Segéd ur I - fordul oldalt rt mester — jegyezze l>e a számok után : Wellénybélósbte egy titkos zseb!... \'
Ágytoll, pehely.
K«ltnjry«, ptniló, uállodi, Intíntl Igy-nemOékher, hlgUnlkuun keielve ijlnlok
fehér fosztott libatollat
23,0 kilónként P 2-50-től-
Szállítás 5 kilós csomagokban bérmentve utánvéttel.
Rosner Gyula
ágytollflzeme Kiskunfélegyháza.
IilrtalonMtti litttuz Hllilil
MENETRENDJE
érvényes 1938. október 3-MI. Erxaébat-téi-—Vaantállamáa
VaiutitlomiUra Erzsébet-térre
430 526 7M 8 20 11-06 13" 14 00
16 3Í
17 28 18*20 2006 22 26 2320
1
ii

H
a a
Latanyai manetrená
litaiUM 6 46 «^jiaitatr. M. T-H
u. 1400 utMfif.kt. is-ia
ZALAI KÖZLÖNY,
1938. november 6
Köszönetnyilvánítás
Mindazon jóbarálalnk és ismeró-aeink, kik telejlhetelten Jó Édesanyánk
Sav. KuhAr í Iratuné elhunyta alka\'mával mély bánatunkban osztoztak és a temetésen megjelenni szívesek voltak, fogadják ez uton Is hálás köszönetünket.
KuhAr «• Málék család.
A letenyel kir. Járásbirdiág, mint telekkönyvi hatóság.
4483/1938. tk. izám.
Árverési hirdetmény-kivonat
Dr. Lakó Imre Tégreh«|lalónak Ball Jí-ziet (rogácí) végrehsjtáal izentedö ellen Indított végrehajtási ügyiben a telekkönyvi hatóéig a végrehajtást árverést 250 P tőkekövetelés és lírulékal beh.Jtása végett a Báza és Bánokszentgvörgy községekben fekvő s a bázal 121 tlkvl 192. hisa. szóló és pincének a bázal hegyen B. 12. alatt vhsjlást szenvedó nevén álló illettsígére 120 P, az n. 0. 315. tjlrvben 138. hrsz. szőlőnek a bázal hegyen B 1. 5. alatt végieha|tást szenvedó nevén álló Illetőségére 90 P , A bánokssentiyOrgyl 818. tlkvl 587/a. hrsz. rétnek a kertsljsl d(liftben B. 3 a. végrehajtást szenvedó nevfa álló Illetőségére 56 P, sí u. o. 221. tlkvl 450. hrss. eaáalónak a Szabóvetme dűlőben B. 11.. 21. alatt fép*s|tált szenvedó nevén álló lllalóiégére 94 P, az u o. 401. sztjkvben 30l/e/4/b. hm. szántónak a Magyaróskös d Illóban B. 14. alatt vhal-lást azenvedő nevén álló Illetőségére 64 P, Sz u. o. 619. tjkvben 89/a. hrsz. ház nak 32. sz alatt udvar kerttel B 1., 5. alatt végrehajtást szenvedó nevén álló II-lelöeégete 1036 P, az n. 0. 827. tlkvl 304/f. hrsz. szántónak a Magyaróiköz dülóben B. 28. alalt végrehajtáat eaenvedő nevéa álló Illetőségére Ti P. az «. o 897. íztlkvben 354/a. hrsz. szántónak a kert-földi dülóben B. 2., 5. alatt végreh<|táit szenvedő nevén álló Illetőségére 262 P, as u. o. 851. ssljkvben 121/s. hrsz kertnek a Beltelekben B. 1., 3. alalt végrehajtást azenvedő nevén álló Ingatlanra 49 P, az u. 0. 851. sztjkvben 2J7/S- hisz. rétre a Hsrssztl dülóben B. 1., 3. alatt végiehijtást szenvedő nevén álló Ingat-Isnrs 180 P, sz u a 851. sztjkvben 3M/b. hisz. ssántó s Nylres dülóben B. I., 3. alatt végrehsjlált szenvedő Ingatlanára 221 P, az u. 0, 851. sztjkvben 340/b. hrsz. szántóra a kert alatti dülóben B. 1., 3. alalt végrehíjláit sienvedó logntlanára 169 P, az u. 0. 898 sztjkvben 236/b. hrsz. rétnek a Hsiaszll dülóben B. 2., 5 alalt vágrehsltást szenvedő nevén álló llle\'óié-glre 129 P. a bánokszentgyörgyi 843 satjkvben 169/s. hrst. szántónak s kvár-téfyliáat dülóben B. 2., 10. alatt végre hajtáit szenvedő nevén álló illetőségére 216 P, kikiáltási itbsn elrendelte.
Az átverés nem érinti a bázal 122 sztjkvben C. 1. slall ózv. Bekó Mlkióané as. Kováca Juli Javára bekebelezett ósve-gyl haizonélvezetl Jogot
A telekkönyvi hatóság as árvetésnek Báza kóiséghásántl megtailásáia 1938 évi nov hé 23 napjának délután 3 óráját, ms|d lolylaló ag Bánokszenlgvörgy községházá-nál megtsitáiSrs 1938. evl november hó 23. napjának délután 3 óráját tüzl kl és az árverési feltételekel az 1881 : LX. L-c 150. J-a alapján megállapítja.
Az árverés alá kerülő Ingatlanokat a kikiáltási át 78%-ánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XII. f.-c. 26 §.) (5610/1931. M. E. sz. rendelet 21. § a )
A kérelemnek a bázal 80. bánokszent\' györgyl 248/b, 512/b. és 832/s/l. hrss. ingstlanokrs vonatkozó részét a széljegy-zés törlésével eiulaslljt, mett i bázal 80. hssz. Ingatlan fel vsn osztvs, — s bánok-saenlgyörgyi 248/b. él 512/b , 8S2/C/1. hriz. Ingstlsnok nem képezik végrehajtást szenvedő tulajdonát és ezekte sz ingatlanokra végrehajlatónak jelzálogjoga nincs.
Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a, amelyei a magassbb Ígéret ugyanannyi o/o-ára kell kiegészíteni.
Letenyet 1988. évi Joliul hó 1. napján. Dr. Calk László a. k. kir. Jbitó.
A kiadmány hiteléül: 2074 lfanzssllts s k.
i.l.kkOnyvv.ittí.
Nagykanizsa megyei város polgármesteré 01.
26242/1938.
Kérelem Magykaoizsa KözfiDiégéhez.
A Kormányzóné Őfőméltósága védnöksége alall felvidéki testvéreink megsegítésére szervezeti gyűjtés folyó hó 5-én megkezdődik.
Felkérem a város közönségét, hogy fogadja szeretetlel és megértéssel a gyűjtő hölgyekel. Reménylem és bi-zom abban, hogy a város kö ön-sége hü lesz mult|ához és az áldó zatkészség terén nemcsak az elsők között foglal helyet, hanem adományaival halhalósan hozzájárul ahhoz, hogy a kifosztott felvidéki magyar véreink nélkülözésén és szenvedésén enyhitherettnk.
A magyar testvériség és a magyar bectület a szív sugallatával párosulva minden bizonnyal nem hagy kifogásolni valót a hazafias kötelességteljesítés terén. Járuljunk hozzá mi is, hogy a rabságból visszatérő magyar testvéreink ö öme teljes legyen és ne zavarja meg azt semmiféle nélkülözés.
Minden fillérre szükség van és a legkisebb adományi is hálás köszönettel fogadunk.
Nagykanizsa, 1938. november 4.
„ Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
26246/1938.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen eladok: 132 Urm. akác-, cser-, cseresznye-, fenyő-, hárs-, juhar hasáb, továbbá cser-, gyertyándorong tűzifát Összesen: 1471 P tecsérlékben 1 és 2 ürméteres tételekben. A faanyag az 1937/1938. évi vágásból való.
Fellélelek: azonnali készpénzfizetés, elszállítás 4 hét alatt.
Az árverés ideje és helye: 1938. év november hó 7-én reggel »/,10 órakor a felsöerdei vágáslerülelen.
Az árverezendő tárgyak részletes jegyzéke a hivatalos órák alatt betekinthető : a városi kiadóhivatalban, a kiskanizsai városházi ügyeletnél, továbbá a tárgyak is az illetékes védketületi erdőőrnél.
Nagykanizsa, 1938, november 3. ms Polgármester.
25928/1938.
Tárgy: Harcszerű lövészei
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó évi november hó 7.. 8„ 10., 11., 14, 15, 17., 21., 22., 24., 25., 28, 29 én, továbbá december 1., 2, 5„ 7., 9., 10-én naponta reggel \'/,8 érától délután 5 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ez Idő alalt otl tarlózkodni lilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1938. november 3 ^ Polgármester.
Mainárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdájában.
„D" vitamin készítmény.
Az állatok fejlődését elősegíti, az angolkór. lesántulAs, bőrgyulladás nyala kodás, gyaplurágA", koszoaodAu. toll-rágás kifejlődését megakadályozza, ha pedig ezek már klfollődtek, ezeket megszünteti s % csökött állatokat erőteljes fejlődésnek Indítja. Malacok felfalásAt, klmarást, fark- és fülrágást. a vályúk és Jászlak ráRását elhárítja, Fartőző betegségek ellen az Allatok ellenállóképetaégét fokozta. ExpreM-hiklalfcnál nMUOlőUMtrtlen I Eredeti gyArl árban kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
m»g, műtrójrya, növényvédelmi szerek, zsák éa gópkereekedóeében I Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. Tslefee 180.
választhat kedvező részletfizetésre.
Mér
havi réuletre vehet kerékpárt
G. 5zolovejcslk
Potemkin
Katalin cárnő Oroszor-szégo kél életre ebben o
műben, középpontjában egy romantikus sorsú, félreismert, államférfi éli.
Ára t píígö, egéig rájzonkíléiben 6 P.
Megtekinthető minden könyvesboltban.
APRÓHIRDETÉSEK
Szabó Antal
kerék párnagykereskedő sport-üzletében. Fő-ut 5. Telefon 91.
apréfelNMéé-*)* VMétnsp U taMfMa 10 nóta aó\'lllér, mlndan tovébbl 1*4 0 niUr. hétkOm.p 10 u<Mg éO fillér, mlndan tovébbl »ió 4 fillér.
ÁLLÁS
Kifutó laány és tanuló felvétetik Vistagh fotómüterem. 2972
ADÁS-VÉTEL
Nagyobb mtanyiiégfl axép, Jómlnőiégü, tartós bara«aaa«lrépa eladó Báthory utca 22. 2977
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
öflszkomfortoí utcai lakáa november l-re kiadói Szegfl Mór, Eötvös-téi 2. 16
IfjpiaafcÉa udvari lakáa azonnal kl-dó. Sitmtrt-it, i
l 21 c.
Klárié egyszobás konyhás lakás. Szegő Mór, Klrály-n. 2. 17
Kélstobás lakási keresek májussá s vasul kóaslábea. eselleg kisebb házat meg-vélelte. Vésel, Csenguy ul 33. 2932
BÚTOROZOTT SZOBA
HailRb.járatv, szépen botorozolt szoba kiadó Arany János-a. 2/s 29?6
HÁZ ÉS INGATLAN
Kinizsi utca 33. számú ls*a azonnal alaM. 2955
KÜLÖNFÉLE
Aagol, francia, német tanítást vállalok. Hsláes Magda Cieafeiy-ut 14. 2975
Hölgyeim I Legújabb kéalmnikanila-tafc érkeztek, melyeket llllérekért elóralint kllogástatsnnt Böbmné, Zárda-utca 8 2970
Mindennapi levelezésből OHMnljtM kMmiat. régi vagy nj tömegeket, ms-gyárt és kalMdlt, (eloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarlta Lajos, a Zalai Kóslöny f. siet-kwtője. Érdeklődni lehet telefon 78. u. vagy személyesen mindennap S a. 6—7 ónt Msótt
iaaaaaéat. képkeretezést, szentképek megrendelését legolcsóbb áibsn villalek. Bslais Pál hadirokkant fó-ut 4. 2919
aaamiT fOrdó
Caengery-ut 19. ■ársáai káálürdik Tyukaaam«á||éa W Nyitva aladea aap. \'VS
ZAUU KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja : „Kli|etáaeá|l 8. T. Nsgykeelris". Felolós kiadó: Zalai Kársly, Nyomatott r e „Klzgazdaságl tt. T. Nsgykaslzss"
nyesiáájábaa Matykaalzaáa. (Nyomdáért teM. Zalai tánlyj
78. Évfolyam 252 szám
Nagykanlua, 1988. november 8. kedd
Art 12 Ml.
ZALAI KÖZLÖNY
tiotozKMl H Uadóki.aUlt PM da. Metróik i......
minden hdfcOzlup délután
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Iílóllzelém in: eBv bóra « penüA 40 fillír. Szerkcsztóaégi él kiadóhivatall telefoni 7a aa.
Harangszó
Zuguak a harangok. Megszólalt az esztrrgomi Bartllka Nagyho\'dog-asszony harangja, szói a kálvinista Rónva, Debrecen nagyharang\'a. Zug jiak a harar|gok országsízerte és e/. a harangzugás mintha egy hadparancsnak érces szavát verné vissza bércekről és hordozná sizét a rónákon : (
— Isten és a Haza nevében r Előre !
Ezekkei a szavakkal bocsátotta útra a Felvidék megszentelt ősi földjére bevonuló honvédeket a Legfőbb Hadúr, vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország koi\\ Hiányzója, aki tegnap Komáromnál maga is átlépte a trianoni »határt«. Az a férfjhi, aki ugy szólván semmiből, a romokból teremtette meg és építette ki a most vlrágesöben vonuló magyar honvédséget. Az a férfiú, aki felemelte országát az el-esettségböl, visszaadta a nemOelnek elvesztett hitét és soha sem szűnt meg ideigleneseknek tekinteni azokat a határokat, amelyekel most a magyar honvédek élón harangzugás közepette átlépett. Az a férfiú, akinek megadta a magyarok Istene nagy nemf/etépltöinunkájáérl u\'eg-nagyobb lutohnat, azt, hogy láthatja hazájját mfögnagyol)bodotlnak. Láthatja nagy magyar álmok belel-jesülését és remélheti, hogy vannak még szép és nagy magyar álmok, a melyek be fognak teljesülni.
Elindult husz esztendei nehéz várakozás után a Trianon bilincsei alól felszabadult és ijjjászületelt honvédség. Elindult oda, ahol egy millió testvér vái* rájuk, akiknek a mtagyflr honvédség megjelenése a feltámadást jelenti. Azt mondja a Legfőbb Hadúr parancsa a honvédeknek : »Ti jelentitek minden reményük és vágyuk beteljesü\'óséU. Valóban nagy események és nagy vágyak beteljesülését jelenti az, hogy a magyar honvédség lépte alatt "megdobban a felvidéki fölcí magyarul érző szive. Valóban történelmi esemény, egy történelmi kornak befejezése és egy uj korszaknak, egy jobb korszaknak kezdete az a tény, hogy magyar zászlóval a kezében átlépi a m\'gyar katona a trianoni határt és kitűzi a három, szinft lobogót az uj gránlcon. Történelmi esemény, hogy a frontharcosok öszlecsavarodott csapata kézéi* veszi a felvidéki ezredek tépett lobogóit és megy velük oda, a hol egy millió magyar várja azt a tépeti zászlót.
isten és a Haza nevélen menetel a Legfőbb Hadúr parancsszavára magyar katona arra a földre, amely a mi otthonunk s amelyet elődeink drága vére annyiszor megöntözöl!. A hadparancs értelmében honvédségünk dicső múltjához méltóan szeretettel zárja szivébe a magyar honvédség a visszanyert, ősi, magyar fö\'d minden egyes lakóját, magyarokat, szlovák, ruszin és német testvéreinket egyaránt.
Büszkén és biz\'alommai bocsátotta
A magyar nemzeti hadsereg három irányban folytatja előrenyomulását a ledöntött trianoni határon túl
Horthy kormányzót leírhatatlan lelkesedéssel ünnepelte a felszabadult Komárom-vidék lakossága — A Párhánynál és Szatmár-csekénél a határt átlépő honvédség diadalútja — A tótok Prágától mentes, szabad Szlovákiát követelnek — Röpiratok fegyveres fel-kelésre buzdítják a szlovák népet — Nyitráról is menekülnek már magyar területre — „A Duna nem határ már", irja az olasz sajtó
Noveml>er 6-a örökre Örömünneppé lesz a magyar történelemnek. A magyar csapatok e napon három, helyen lépték át a mindenkor csak ideiglenesnek tekintett trianoni határt. A magyar csapatok bevonulása mindenütt a könnyekig megható volt, legünnepélyesebb azon. ban Komáromban, ahová délután Horthy Mik\'ós kormányzó is ellátogatott. i Komárom már hajnal óta talpou volt. A Szent András teMpIom Tornyán hiár magyar zászló lenget^, de a csehek még nem engedtek senkit az utcára. A csehefc. kivon j-
„Az országmentő Horthy Miklósból — országgyarapltó lett"
lása egész délelőtt tartott. Fél 11 órakor a parlamenter tiszt átvette a hidat. Pár pillanattal később a hidat eltor\'aszoló »spanyol loya-sok«-\'at a magyar katonák a Dunába dobták. Az akadályokat örökre elnyelte a hullámsír. Aztán
felhangzott az Előre ós a magyar csapatok megindultak
át a hídon a felszabadult Komáromba. Ezek a csapatok kitérve a lakosság örömteli tüntetése elől, azonnal tovább indultak a távolabbi községek megszállására.
Komárom minden házán ekkor már zászló lengett és mindenki az utcán szorongott. A hírt, hogy Horthy kormányzó Komáromba érkezik, leírhatatlan lelkesedéssel vette tudomásul a \'akc»ág. Előbb hm rédy minlszteielnök és a kormány tagjai érkeztek meg, hajd harofng-t zúgás, szűnni nem akaró éljen kö. zepette a kormányzóné autója gördült át a hídon. Aztán feltűnik a hidon Horthy Miklós kormányzó délceg alakja, amint tengernagyi ruhában feszesen ül az almásszürke paripán. A zenekarok a Rákóczi, majd a Klapka indulót játszák és az álom beteljesült:
Horthy Miklós kormányzó fehér lovon bevonult a felszabadult Komárombal A lakosság örömujjongását leírni lehetetten. Szem nem maradt szárazon, amikor Horthy Miklós le-
szállva a lóról fogadta az üdvözléseket. A komáromiak után Imrédy miniszterelnök köszöntötte a kormányzót, aki mint mondotta, az országmentőbői — országgyurapilft lett. | t t
A Klapka szobor körül tengernyi tömeg ünnepel le a magyar kor. mányzót, aki az üdvödésekre elcsukló hangon vá\'aszolt. Szavaiban az egész magyarság szeretetét tolmácsolta, majd megköszönte az üdvözléseket. A feldördülő éljen után az pgész város vlgyjázba merevedve énekelte a Szózatot, m\'ajd a kormányzó lóháton fogadta a bevonuló magyar osapatok diszmenetét Két órán át tartott a felejthetetlen díszmenet. A kormányzó ezután a Himnusz hangjai mellett lracsuzolt az örömmámorban uszó Komárom-tói. í
A felszabadult községekkel együtt ünnepel az egész ország
fio nem csak Komárom ünnepelt, liánom Esztergom ós a szomszédos felszabaduló magyar községek is, valamint a SZatmárcsekénél átlépő magyar
utjakra őket a Legfőbb Hadúr azzal a biztos tudattal, hogy az örök igazság jogán és az uj életre támadt Magyar Erö segítségével visz-szaszerzett területeket örökre magunkhoz kapcsoljak.
Harangzugás között teljesiti a magyar honvédség u hadparancsot é>
sereget fogadó Badaló község és a KinUyhelmcc felé vonuló magyar esa. palok útjába oső magyar községek. E határrészeken is örömmámorban
megy előre Isten és a Haza nevében ! í Történelmi időket élünk, történelmi idők követelményeinek megfelelően keli éreznünk és cselekednünk. Hogy az idők mit követelnek tőlünk, azt világosan meginpndjt vitéz nagybányai Horthy Miklós had
fogadta a lakosság a magyar katonákat, mindenütt ünnepélyt tartottak, amelyek közül különösen a királyhel. rneei határnál lévő volt könnyekig megható, ahol Méos .László fogadta a bevonuló katonákat.
De ünnepelt az egész ország, mindenütt voltak nagyszabású őröm ünnepek, amelyekről a táviratok tömegét küldték Horthy Miklóshoz, Imrédy mi. nlszlorelnökhóz, Kánya és Teleky miniszterekhez, valamint a baráti nagyhatalmak vezetőikhez.
A inal megszállási vonal
Budapest, november 7 A magyar csapatok vasárnap estig mindhárom szakaszon befejezték a hatotlikára kitűzőit megszállást. Ma, 7-én a kővetkező részt szállják meg: A Duna feletti A) zónában a Gutor, Somorju, Béke, Vajasvala, Dólvafi községekel és az általuk határolt vona. lat, majd fel a Vágig, innét tovább Guta, Labota, Perbete, Szűr, Bárt Dón, Kiskoszi és Tölgyes községeket, illetve az azoktól délre eső terül tet.
Az Aggteleki zónában Ilormászo, Borzova, innét északkeletre Szillcc, majd északra fólkörben Várhosszu-szeg, Hárskút, Szárelő, majd Torma községek vonaláig.
Népszavazást követelnek az elárult szlováhok
Drégelypaláok, november 7 Mint a mogszáJlt területi Felvidékről érkező menekültek mondják, egész Szlovákiában röplapokat terjesztenek, amelyeken felszólítják a lakosságot, hogy no engedje magát elárulni I^ágú-Pnak, hanem erélyesen követelje a szabad Szlovákiát. (
■ Népszavazást kövelelünk!- — mond ja a röplapok tömege. «Elég volt " prágai uralomból. El kell szakadnunk Prágától, ha függetlenek akarunk lenni I Fogjunk fegyvert ós űzzük ki az árulókati Tudjuk, mit jelent az Prágával szövetkezni, egyszer elég volt belőle! önálló, független Szlovákiát akarunk!.
parancsa. Ez a parancs nemcsak a honvédeknek szól. Mindnyájunknak engedelmeskednünk kell a Legfőbht Hadúrnak. Mindnyájunknak előra kell menetelni, előre vinni a magyar ügyet. Ezt követeli tőlünk a magyarok Istene és a magyar Haza I ,
ÉALAI KÖÍLörtV
193a flovtmbcr 8.
Letenye díszpolgárává választotta vitéz Imrédy Ééla miniszterelnököt
A község nagygyűléséről távirati Üdvözlést küldtek az ország vezetőinek és viharosan követelték a közös magyar-lengyel határt
Fosztogat a Hlinka-gárda
A meneküllek egyre érkeznek Nyit. l óról is. A lakosság ilt nagy el kése. rcdéssel fogadta a rájuk nézve s/.o-moru hirl, hogy Nyitrát nem csatolták át. A menekülök elmondták még, hogy a Hlinka-gárda emberei meg kezdték a fosztogatást is
A kivonuló csehek utolsó garázdálkodása
Ipolyság, noveml>er 7 Az ideérkező meneküllek szerint a Hlinka-gárda emberei a menekültei kel a batáron megmotozzák és min. denüket elveszik. Különöiea a mene. külő zsidókat vetik alá igen szigorú motozásnak.
Ipolynyéken a magjnrérzebnü szlovák és "a magyar köztisztviselőknek ne,11 adták ki li etésük.\'i az<alaz ind do-lássál, hogy majd a magyarok úgyis megadják az elmaradt fizetésekei. a költözködés és hurcolkodás itt is folyik lázas iramban Néhány magyar, barái tisztviselő ott akart maradni, de erőszakkal rakták liohnijukal teher, autókra és elszállították őket.
Az egvlk gazdától 16 mázsa buz.it vittek el, elismervény ellenél>en, do amikor a gazda annak árát kérte a ] ni lóságoktól, semmisnek nyilvánították az elismervényt és nem fizettek neki semmit. Igy járnak mind, akiktől elvitiek valamit a cseliek.
(Saját tudósítónktól) A határszéli Letenye nagyközség ;t(MM) főnyi közön, sé^e szombat este a Felvidék vissza, szerzésének megünneplésére nagygyü. lést tartott. A község közönsége ,*cik\'-karral vonult végig a kivilágított utcákon keresztül a hősi szoborhoz. ]t| dr. Csempész Dénes kir. közjegyző, a frontharcos föoso|x>rt elnöke ismertette a nap jelentőségét és Magyarország kormányzójának, valamint a kormánynak elévülhetetlen én.\'e.nell a Felvidék visszaszerzésével kapcsolatosan. Kovács Sándor vezetőj \'-\'gytifi hosszabb Leszédben mulatóit rá az elért eredményekre, Kovács • Krzsébrt és Kovács József hazafias szavalataik ulán Itödönyi József esperes-plébános és (iuzmils Lajos igazgat\') inlé/.tek még lelkes beszédeket n többe; e- főnyi közönséghez, méltatva az eléri oicdmény fontosságát s További egységre hívták lol a község társadalmát. A gyűlésen a szavaló kórus tk viharo. san éljenezték Magyarország kormány, zójál, vitéz Imrédy Hóla miniszterei-nókót, Kánya és gróf Teleky minisz.
leieket és a baráti nagyhatalmakat erőteljesen követelve n magyar-lengyel közös határt A nagygyűlés dr. "Csempész Dóne.s kir. közjegyző indítványára hódoló táviratot küldött Magyarország kormányzójához s táviratilag üdvözölte vitéz Imrédy Béla miniszterelnököt, továbbá Kánya Kálmán kül-ügyminiszle.-t és gróf"Teleki Pál kultuszminisztert. \\
Az ünnepé^\' után tartott 100 s>.c. mélyes társasvacsorán dr. esik László kir. járásblró tartott nagyhatású l>e. szédet.
Letenve nagyközség képvisolőtestü. Icie vasárnap tartott díszközgyűlésén foglalkozott a Felvidék visszacsatolá-sával. Kovács Sándor vezető jegyző is inerteite az elért eredményeket, majd a képviselőtestület dr. Cscni| 6>z Dín s kir. közjegyző indítványába a Felvidék visszacsatolásával ss?e.-zcti clévülho. telién érdemei elismeréséül vitéz Imrédy Béla miniszterelnököt egyhangú lelkesedéssel a nag> község díszpolgárává választotta s erről ót távba, tikig értesi.eitc.
A demokrácia Igazságtevése
Amikor elkövetkeztek szeplein-; lierben a történelmi idők, a szociáL demokrácia magyaroi^zági Vezérei hangos szóval hirdették, hogy az $ magyarságukat ne vonja senki kél-1 ségl>e, vannak ők ls olyan jó ma, gyarok, mint bárki más és majd megmutatják, hogy külföldi összeköttetéseikkel mennyire hasznáig tudnak lenni Magyarország igazság gos ügyének. Va\'aml 1919. évi genfi konferenciát is emlegetlek, amely szerintük tiltakozott Magyarország megcsonkítása és álfa\'ában az lg,1z. ságtalan békeszorződt\'sek ellen. A Conti utcai hivatalos közlöny napon ként közölte, hogy a magyarországi szociáldemokrata párt, a szakszer, vezetek és egyéb szociáldemokrata intézmények mely külföldi szociáldemokrata .szervezeteket mo gUtak meg a magyar ügy m^Hett való állásfoglalás céljából.
Hogy mennyit ért mindez, arra választ adott az angol alsóház keddi ülése. Att\'ee őrnagy, az angol munkáspárt vezére a következőket kérdezte egyik inlerpelláció,\'ál>an Chamberlaintől : »Mit lett a müncheni egyezmény óta az angol (a francul kormány Csehszlovákia érdekéién ?« — Vagyis a magyarországi szociáldemokrata pártnak csak annyi súlya van az angol elvtársak előtt, hogy amikor o magyar ügy érdekélíen való kiálltra kérik őket, akkor ők azt kérdezik a saját hdniszterelnöküktői, hogy mit téli Csehszlovákia érdokéL.?n. i
Ha kom\'oly az a hazafias fogad, kozás, amelynek hetek óta tanúi vagyunk a Conti jtpáynl k\'aposolaí-ban, akkor vájjon levonják-e a Conti utcai elvtársak a konzekvenciáját annak a Wagyarel\'encs viselkedésnek, amelyet angliai elVtárs/ak a magyar—cs«h ügylxm tanúsított tak ? Nem látják-e be mosl már végre, hogy hasztalan az ő lojális •nemzetközi* •magatnrt&íuk, m$s országokban élő elvtársaik bizony alka\'muzkodnak saját államuk nem zeti szükségességeihez és áll#sfoglalásaikat nem nemzetközi szempontok szabják meg.
De Attloe őrnagy m\'ág ennél is tovább ment, meri Chamberlain mi-niszterelnök kéSőbb ezeket mondotta : »AWiec képviselő ur, ugy, látszik, helytelennek tartjia, hogy tovább csorbítsuk Csehszlovákia te-\' rületét. A kormány somfai cselre sem helyezkedhetik erre az állájs-: pontra*. Tehát, amint az angol miniszterelnök szavaiból kiderül, aa angol munkáspárt vezére még kedi den, az utolsó pillanatban is meg. kísérelte, hogy feltartóztassa a magyar igazság érvényesülését. Nemi rajta múlott, hogy ez nem sikerült neki... |
Hát ilyen a nemzetközi szociáldemokrácia igazi arculata ! Igy fest az az igazságtevés, amit az angol szocialista elvtársaktól várhattunk\' volna, ha nincs Mussolini, ha nincs Hitler. Vájjon milyen véleíményt formáljon magá\'nak a magyar nemzeti közvélemény a szociáldemokráciáról, amikor az ugy értelmezi a népek közötti igazfiágtevést, ahogyan Attlee ur azt meg is valósl-sitotla volna, ha módjában állott volna... ?
Vájjon mit szölnak mindehhez a Conti utcai elvtársak? Mi " véleményük az angol testvérpárt magyarellenes állásfoglalásáról ? Hja,\' az, ami a magyar nemzeti közvéleménynek, akkor haladéktalanul
Az olasz sajtó Horlhy kormány-sóról és a magyar csapatok bevonulásáról
Róma, noveml>er 7 Az olasz sajtó oldalas cikkekben számól l>e a komlároml bevonulásról és a magyar csapatok bevonulásáról. A lapok szines riportjai^ kivüi a Corrierh de la Serra nagy, külön cikket ls közöl
„A Qyőzalmea Horthy"
címmel, amelyben azt Írja, hogy Horthy megpecsételte tegnapi koL máromi bevonulásával a szegedi győzelmet. Horthy békés, boldog és nyugodt Magyarországért dolgozptt, újra hadsereget adott az országnak, békét, szabadságot és függetlenséget. A lap kiemeli, hogy ő küldte bölcs előrelátásával Bethlent és Gömböst Rómába, mert látta a Róma—Berlin tengely eljövete-* lét. A Duna ítém határ már, — Írja a lap — hanem a magyar élet ütőereje. [ |
Az elnyomott lakosság lelki felszabadulását hangsúlyozza az angol sajtó
London, november 7 Az angol sajtó is színes riportokban számol be a magyar hadsereg felvidéki bevonulásáról. A lapok ki. emielik, hogy a közönség milyen lelkesen fogadta a magyar katonákat, felszalmdult lelkileg is ez az elnyomott lakosság, — Írják. Klcme lik azt is, hogy
a lakosság közös lengyel-magyar határi követeli.
MUánóben, Rómlában, Berlinben az ott élő mtogyanok is megünnepelték a infigyarság nagy napját, t
Aki túlsókat evett vagy ivott és ezért rosszul érzi magát, an-nnk egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz Igen gyorsan és alaposan kitisztítja a gyomrát ós a beleit é« felfrlsslll égési szervezetét. Kérdezze meg orvosát.
Jiliut»s(lMiiklpitoil<
Az árkormánybiztos kiküldötte megkezdte tárgyalásait Nagykanizsán
Az árkormánybiztos kiküldötte, dr. Magyar Ede árfelügydő vidéki körútja során Nagykanizsára érkezett. Azonnal felkereste dr. Králky István polgármestert, hogy a helyi árviszonyok felől beható tájékozódást szerezzen. A polgármester rész letes felvilágosítással szolgált ozösz szes közszükségleti cikkek árairól\' áz árfeiügyelőnek.
Dr. Magyar Ede a n\\ai napon
érintkezésije lépett a hivatalos körökkel, a sütőipari, husipari szakosztályokkal, valamint az egyes szakmákkal, hogy főleg a legszegényebb társadalmi oszt^lyfjki legszükségesebb cikkeinek árátrrteg feledő színvonalra hozza.
Nagykanizsa város közönsége a legnagyobb érdeklődéssel kiséri az áríelügydő kanizsai működését és várja hatékony intézkedéseit. t
Márványtábla a nagykanizsai városházán Felvidék visszatérésének megörökítésére
Abban a nagy magyar őrömben, amely ndnden szlvet-:elket megiőll ezeklien a napokban, egy indítvány született a déli végváros örömének megörökítésére. Kelemen Fenyio, bankigazgató, a városi képviselötes tídet tagjának termékeny agyából, mélyen érző lelkéből pattant ki az idea és csatlakoztak hozzá többen a városi parlament vezető tagjai közül. Az indítvány, amelynek elfogadása elé Semhii akadály nem gór. dűlhet, a következő : . Nagyságos Polgármester Ur 1 , Ezekben a történelmi pillanatokban, amikor a Legfőbb Hadúr parancsára vitéz honvédeink átlépték a hus/. esztendős trianoni határt, hogy visszahozzák egymillió elszakított testvérünket, minden magyar szívben újból felragyog az ezeréves Magyarország glóriás képe.
Jói tudjuk, hogy a müncheni egyezmény csak első lépés ebben az Irányban, s hogy még hosszú és ne-* héz ut vezet a végső íelszobad<ulás-hoz. i
Fiainkra, esetleg unokáinkrav^T a nagy feladat, melyet ma a tómeg-lélekből kisarjadt uj nemzeti imádság ad minden magyar ajakra : Vissza, vissza, mindent vissza ! Kötelességünk ezt az uj igét hirdetni s utódainknak átadni azzal a
lobogó lelkesedéssel és az igazságba vetett töretlen hittel, melyet felvidéki testvéreink visszatérőié gyújtott szivünkben. Ecélból tndit-i ványozom :
határozza el n legközelebbi közgyűlésen a város képviselőtestülete, hogy ezt az uj magyar igét a Fel-, vidék visszacsatolásának történe-tni, tényét megörökítő rövid szöveggel együtt márványlapra véseti, az emléktáblát a közgyűlési teremben elhelyezi és a Kormányzó ur arcképével együtt, méltó keretek között, lehetőleg méig a most folyó jubiláris szentistváni évben leleplezi. \\ Nagykanizsa, 1938. november hó 4-én. |
Kelemen Ferenc városi képviselőtestületi tag Az inditvány, amely a legközelebbi, még ezen a héten összeülő városi közgyűlés elé kerül, eláfcrták még a következők : gzal>ó Győző, Balx»chay György, Dobrovits MMán, vitéz Tóth Béla, Samu Lajos, dr. Halphen Jenő, Unger-UlImáim Elek.
Aláírná természetesen az indítványt a képviselőtestület mi,nden tagja, de felesleges aláírásokat gyüj tenl, hiszen a magyar szivek olyan összedobbanásának ideje a mai, a mikor a fenti inditvány egyhangú elfogadása kétséged nem\' lehet.

EALAI KOZ^OKY
szajci^n** Wíinzetközi kap-
csolattal, )elfórdul|i«k az olyan »i>;í-rátoWóK\'^kikegy sokai sajnvedett „op^orttiek kijáró Jgazsájgot még a-, utölsó\' pillanatban Is elgáncsolni igyekeztek éá a roíagyar munkásság levonul oda, Bhot a helye van : t* magyar nemzeti közösségije. . £s ha a demlokráciíi JgazJ%!evéJ se a külpolitikában, olyan, amilyen nék Attlee ur nekünk szánta, a\'ikor mit várjon a-\'nenizeti közvélemény a demokrácia l.-elsö igazságtevésé-töi ? Nem borzad-e meg az olyan demokráciától, amelyik egy nemzet sorsdöntő pillanatában az Igazság elgáncsolásán fáradozik ? | Jó lenne, ha ezeket ir.égsziv.\'clnék a Conti utcában vezérkedő elvtársak, akiket Attlee barátjuk annyira komp romi ttáll. A nenizeli közvélemény azonban most már S7ámon-kéri, hogy milyen konzekvenciát Vonnak le mindebből az elvtársak ! . I
Mécs-est
Noventf.er 11-én este fél 9 órakor lesz a nagyszabású művészi Mécs-est a Városi Színházian, melyre az előkészületek lázasan foly-; nak. Dr. Krátky István polgármes-ter fogja köszönteni a város nevé. l>en a nagynevű papköltőt, Mécs Lászlót, b felszabadult Királyhcl-mec plébánosát, ki magyarságáért sokat szenvedett a 20 esztendős cseh elnyomatás alatt. A kisérő műsort a Városi Zeneiskola tanári kara és a ftatárőr/enekar adja. Az est pontos műsorát a legközelebbi számunkban közölni fogjvjk. Jegyek előjegyezhetők a püspöki biztosságon, Ritter András és Schkjss Testvérek üzletében.
BUDAPEST L
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. —• 12.05 A rádió szalonzenekara. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. -13.30 Kurlua Simi cigányzenekara. — 14.35 Hírek. — 14.50 A rádió műsorának ismertetése. 15 Arfolyamliirek.
— 10.10 Arányi Mária előadása. — 16.45 Időjelzés, hirek.
17 K. Halász Gyula csevegése. — 17.30 Balázs Gyula magyar uólákat zongorázik. — 17.50 Időszerű előadás. ~ 18.20 Hanglemezek. — 19 Illrek. — 1.9.10 Hirek szlovák és ruszin nyelven.
— 19.25 Országos Postászenckar. — 20.30 Külügyi negye<lóra. —\' 20.45 Kóczé Antal cigányzenekara. — 21.35 Hírek, időjárásjelentés. - 22 Major Aranka- angol dalokat énekel. — 22.40 AllásUilan Zouészok Szimfóuikus zenekara. — 0.05 Illrek.
BUDAPEST II.
18.30 Mezőgazdasági félóra. — 19 Francia nyelvoktatás. — 19.30 Bödcy .József eUMása. — 20 Japán zene. 21 Hirek. B8CS.
17.10 Könnyű zéne. — 19.15 Bádió-zenckar. rr-. 21 Opera. — 22.35 Hamburg. — -21 Köln.
JsliUdsiJiUjilililiilassr
Őszi képek anno 1938.
Lassan a város is magára ólti az ősz jellegét, a nyílegyenes sor. biin flllctc.t, lulápolt, ngyounyv-selt fák sárguló lefejel könnyel lepelként ezrével hullanak a \'közel^ tél egy-egy asztmatikusán nyekergő sóhajtására ravütalukni: az aszfaltozott, vagv terméskő \\es kódázlalta, dérvirágle, t- uttes. tekic.
Akár a tavasz, a/, ősz is előbb bontakozik ki a Icrmészci szabad ölén, mint a kőfalak közt; a hegyek, völgyek jóval előbb hirdetik ugy a kikeletet, mint az enyésző-tot. Kinn a mezőn már rég kulikban áll a kukoricaszár, egv-egv nagyra nőit cinóbervörös, olívzöld, vagy okkersárga lök ugy fesl a rozsdabarna-s;.e.!erindás, ké sőn viritó ökörfarkkórós ugaron, mint az o/.eregyéj szaka álomvilá-gában felejteti óriási tarka gombafejek, a közöltük pajzánkodó, hancúrozó gyermekek mintha a gombákat őrző gnóinok, manók lentiének. Egy részük a 1» (gáncsokat gyűjti lankadatlan szorgalommal a köze\'.odö összecsapásra, másik a ló, vagy sárkányszerszámot készili lök, vagy s>.c lerindák. ból. Viseltes kis ruhájukról alig látszanak ki a foltok a <ok rájuk ragadt koldustetütől, bársonyos arcukat pirosra piritolta a pajzán játék boldogító he\\0 Egymás nyakába a kasztjaik a kész szerszámul, liogy aztán ujjongva, visongva induljanak hetedhét országba, vagy még azon is túlra. Háborúsdit játszanak..
A gazda már rég befejezte az aratási, kukoricaszedést, most a gyermeksereg vette ál az uralmat a to\'.evényen mindaddig, ami^ az cgyie erősödő őszi szél utnak-indilja az első ördögszekereket
CíuZda, gazdaass/J ut(v s a család minden munkaképui tagja a hegytetőkön szorgoskodik. S\'etnI kell a szüreteléssei, mielőtt. az ólmos-eső jégcsillárrá roncsorozná az aranysárga, halványpiros, vagy éj-
| fekete szőlőfür töket, melyek mosolyogva, éreilcn, l-\'ljes szépségükben kínálják magukai vörösre vénült garde de danie-jalk: a dl vatjamuít, csipkésszegélyü levelek mellől, molyok eddig eltakarták, naptól, széitől megvédték őket. Nosza, szorgos, apró kezek munkájaként gyorsan is telinek a puttonyok, a kövérre bízott mohó, sárga darazsak alig győzik követni az árván maradt tőkefcől vetni az árván maradt tökétől jeket nászuljukon.
Nem messze a görnycdt-liálu, roggyant-falu zsupptetős pincétől állították fel a szolgafát az olvé-nült gesztenyefa tövében, moly az okkupációs, vagy talán a mai napokhoz hasonló negyvennyolcas időkről is tudna regélni Kivénhedt, szakállas magyar ristálja a bográcsot, alatia vígan lol>og a tűz, benne rotyog a jóillalu paprikás. Az ö föladata az ebédet elkészíteni, valamint egész nap ébrcntarlani a tüzet, hogy a .pipázóknak. legyen miről rágyujta-niok. Jómaga is ott szortyogtaljja agj\'agpipáját fogatlan szájában.
A fehérnép a tőkék közt szorgoskodik. A nólasZó most is felhangzik a hegyoldalon, de nem a lérriak, hanem a leányok da. nája. Csupa üvegfényü szoprán, a tenor, baritonhangokai ma még a kaszárnyák falai, holnap talán a Kárpátok bércei verik vissza.
— Hol vannak a fiatalok, hol vannak a legények? — kérdezem a hidegszáju öreget, ki már vagy tizedszer rakja a zsarátnokot kicsorbult pipájára.
— Elvitték ökcl a háborúba, meg\\e.ni a cseheket!
Oly dühös megvetéssel ejti ki a szól: csehek, liogv talán a bicska is kinyilik a zsebében.
— No, nem baj, — mondja, — karácsonyra iithou lösznek Onnan hoznak majd karácsonyfát, a/ úgyis kevés terem nálunk...
KUNGL LAJOS
KÖZKIVÁNATR A \'
k
cimű nagysikerű magyar film ma az átalakított
NÉP MOZIBAN kerül bemutatásra.
VÁROSI MOZGÓ. Hétfő — Kedd — Szerda a budapesti premierrel egyidőben
Danielle Darrieux
a rna legdivatosabb, legszebb színésznőjének alakításával
KATJA
Bibeaoo hercegnő izzó szenvedéllyel telitett regénye filmen.
Előadások kezdete 6, 7 és 9 órakor.
Az 5 órai előadás fillérest
40 ezer
Pel PiUnven houa-lutlwt. í^i »rr6l.
Hui4» mkr
dtcembn ^
A kanizsai Iskolák örüm ünnepel
A nagykanizsai iskolák is méltó-, képp ünnepelték mfeg a Felvidék magyarságának felszabatíul\'ásL\' örömünnepét. A miniszteri rendelet szerint szombaton délelőlt minden iskola megrendezte ünnepé\'yét, ezekről az alábbiakban számolunk l)e : I
1. A piarista gimnáziumban az egyes osztályokban a tanárok emlékeztek meg arról, mit jelent a 20esztendő óta rabságot szenvedett magyar testvéreknek hazaérkezése, a régi szent magyar föld visszacsatolása a szentfcslváni határokhoz. Szent Imre herceg ünnepén délelőtt ünnepi szentmise és szentbeszéd volt, amit Ko\'a János tanár mondott. Megrázó erővel fejtegette Szent István, Szent Im\'re eszméit és méltatta a Felvidék visszacsatolásának jelentőségét. Vasárnap ünnepi1 Tedeum volt a templomban, amit Boharcsik tanár végzett. Hétfőn délelőtt a növendékek a rádió beszámoló/át hallgatták meg a kormányzó komáromi bevonulásáról.
2. A felsőkereskedelmiben
az ünnepély az intézet énekkarának\' Magyar Himnuszával kezdődött], majd Jámbor József IV. oszt. tan/ hazafias költeményt szavalt meleg lelkesedéssel. Surányi Gyula tanár a tőle megszokott alapossággal és lendülettel mondta el ünnepi beszédét, amelyben ragyogó szavakkal emlékezett meg a Felvidék dicső múltjáról, hazafias magatartásáról, izzó TTösyar érzéséről, husz esztendős rettenetes nal>ságárö|!ij mártiriumságáról és mostani hazaérkezéséről. Ezután SzJakonyi Isty ván IV. oszt. tan. alkalmi hazafias költeményévei aratott megérdemelt; sikert. A hazafias ünnepély á Szózat akkordjaival ért véget.
3. A leánygimnáziumban
az ünnepély az intézeti énekkar Hiszekegyével kezdődött, amit L*V deczky EmiUa VIII. oszt .tan. kisért zongorán. Bőczy Jolán VI. oszt. tan. Süle : Magyarok üiuiepi dalát szavalta nagy előadókészséggel. Szer-1 tics Aranka VIII. oszt. tan. szépen felépített ünnepi beszédben méltatta a Felvidék felszabadításának jelentőségét. Honleányi szivének hiín-t den lelkesedését ós hazasqeretét, vitte bc beszédébe. Sok tapsot fara-
EALAI KÖZLÖNY
1938. november 8.
tott. Ehm\'arm Márta VIII oszl. tan. Petőfi alkalmi költeményét szavalta fcrtély hazafias érzéssel és átütő erővel. Kahos Máter Petra Igazgatónő zárót«szédc ragyogó magyar hitvallás volt, ame"yel hallgatóságának szivét megragadta. A lelkes ünnepély a Himnusz hangjui mellett ért véget.
4. A polgári Iskolák
közösen rendezték meg ünnepélyüket, amely e vegyeskor Hiszekegyévei kezdődött. Ulána Hollósi József IV. oszt. tan. szavalta Barbarl\'s Lajos ezalkakAirra irt alkídnii költeményét nagy siker tnel\'ett. Az ünnepi Itfszédet Jegcsné Fülöp Sára mondta. Mélyenszántó gondolatoké kai Vriéitatta a nap jelentőségét, majd Juhász József szavalta Sü!e Vilmos pompás Magyar ünnep) dalát lelkes magyar sziwei. Az ünnepség a Szózattal ért végei, amelyet a vegyeskar adott elő Kelting Ferenc vezetésével.
5. Az elemi Iskolákban
is megtartották a hazafias ünnepet mindhárom körzetben. Itt is kivették részüket a tanítók és a kis elemiiskolások is, akik szavalatokkal, énekszámokkal kisérték tanilójuk\' lelkes szavait.
HUadá
Hla: Uljtj Uoldfotyatkozá*
ftrdekes csillagászati esemény lesz m«, november 7 óu cslc. Ezen a na pon teljes holdfogyatkozás lesz, a melyet egész Európában lehel lótni. A hold fogyatkozás este 9 óra 10.8 l»crckor kezdődik A fénylő, fehér lio ki tányér a baloldalán kezd .fogyni-10 óra 45 |>erckor teljesen eltűnik az égről, csak mint egy sötél vörös árnyék mutatkozik. 12 óra 7.5 jierc. kor a sötét tányér baloldalán fényes folt jelenik meg ós gyorsan terjed jobbfelé. Holdunk mindinkább kiszabadul a föld árnyékából. 1.12 perckor már újra régi fényében ragyog.
pÁ^zUá^\'fuüak
CU&nbcUautHtU !
Dr. TWiSch, ,a norvég vadászok és halászok szövetségének elnöke^ azt javasolta, hogy Norvégia egy pisztráng-patakot ajánljon fel disz-ajándékul Chamberlain ininlsízteq e\'nóknek a Ibéke ügyének tett fel-l)ecsülhetet\'en szolgálatai plisjr«eré-séül. Chaml>erlain kedvenc szórakozása tudvalevőleg b halászat.
ID <3
JóslPt:
Továbbra Is derült, változó szél, helyenklnt felhősödés. A hőmér sóklet nem változik lényegesen.
A Meteorologlai Intézet nagykanlual megtigyelőáliomása Jelenti i
Hőméméklet tegnap wte 9 érakor: + 11 4, ma reggel +6-6, délben + 162. Caapadék: 0.2 -C.
„Dolgoztass, bogii dolgozbass 1"
Letenye zászlajával vonni be a honvédség Ipolyszalkára,
amelynek az országlászlóját Is Letenye ajándékozza
Letenye, november 7 (Saját tudósítónktól) Letenyén, n Mura-menti járási székhelyen, a köz ség magyarságának adukozáséból hatalmiis, szép nemzett lobogót szereztek be. Ezt a zászlót illetékes helyre juttatták, hogy a niigyar honvédség ezzel vonuljon be Ipoly, szálkára.
Folyik már a gyűjtés egy diszcs oi-szágzászlóra is, amelyet Letenye nagyközség elöljárósága küldöttségileg fog felvinni Ipolyszalkára,
hogy felvonja azt a felszabadult magyar község főterén. i
Szombaton este riagy és lelkes ünnepség volt Letenyén az "t\'ílnl hősi emlékmű körül, zenés felvonulással, a felszabadított Felvidék visszacsatolásával szerzett elévnlho-népség után vacsora volt a nagyvendéglőben. I f <
A délt határok áldozatkész, szi. vós magyarsága nyilatkozott meg Letenyén ezekben az ünnepi órák-i>an és a hozott határosatokban.
Egy külföldi autó a zalavári uton halálragázolt egy ötéves fiúcskát
Vasárnap délután törvényszéki bizottság szállt ki a helyszínre
A zalavári csendőrség rövid tele-fonjelentést közölt a nagykanizsai bűnügyi hatóságokkal, hogy szombaton délután 6 óra i\'á*ban a zala-l vári utón, a Lelrjj-puszla mteHett egy autó száguldott lova, amely az akkor ott játszadozó Koc/Or Feienc B esztendős fiúcskát elütötte. A gyermek oly sulycs sérüléseket szen védett, hogy rövidesen l>elehalt sé-
süléseile. A jelentés szerint a gázoló autó tovább robogót\'.
Vasárnap délután törvényszéki bizottság s/állt ki a halálos szerencsétlenség színhelyére, majd fel. boncolták a kisfiú holtesttét. A boncolás jegyzökönyvét valószínűleg még a mai nap folyamán a kir. ügyészség elé terjesztik.
A csendőrség kutatja a gázoló autót. |
A Zalai Közlöny gyűjtése i
Minden adományt a „Magyar a magyarért" mozgalom hivatalos zalai gyűjtéséhez továbbítunk
Nagykanizsán is megkezdték a hölgyek a gyűjtést, de citöt függetlenül egymásután érkeznek be szerkesztőségünkbe az adományok. Ez érthető is, Idsz, mint már cmliteitük, a hozzánk befolyó gyűjtés szerves része a Magyar a\' magyarért "kciónak és a Zalai Közlönyben nyugtázott adomá. nvokat igazolásul a kanizsai gyűjtő-hölgyek is elrohadják. Kétszeresen se-git azonban, aki kétszer ad.
A mai napon a következő adományok érkeztek: Eddigi gyüjtéeünk 2534.84 P
Leánygimnázium Ifjúsága 40.— P Gadányl Miksa 3.- P
Dr. Makáry Vllmoa 10.— P
Szári György Fürdős Imre 5— 5 — r F
Uager Feróm; 1— i>
Dr. Réwtty Zoltánnl 10.- i\'
Dr. Réwlty Andor 10- i\'
Szántó Salamon 2- p
özv. dr. Frltz Józaetué 10.- p
Dr. Hennel László 2- p
iláhn Károly 10 i\'
l\'UI8p Albert 5- F
Huszti latvánné 2- I\'
Mozdonyvezetők Otthona 50.- F
Nagykanizsai Fütöházi
Kézművesek Egyesilieto 40.- F
Stpoa Antal 10.- F
Szociális Missziós Leány
egylet Kiskanlzaa Wllzenetz Jolán 10- P
2.-- P
összesen: 2701.84 P
12, 16 vagy 20 öbn.-ban P 295.— Fizethető átvételkor B5.— P és 8 havi 30.— P részletben. — Nagy választék kakasos, kakasnélküli sörétes és golyós vadászpuskákban. Felszerelés és töltények legolcsóbb árban.
SZABÓ ANTAL fegyver- és sportáru nagykereskedő
Nagykanizsa, Fő-ut 5. — Telefon 91.
Hősi naptár
Przemysl várát az oroszok a 11. liad .ve. éggel november 8-ig másodízben körülzárják. Przemysle vűr-
1914. XI 8 parancsnoka Kuzmauok 1-— gyal. tábornok a vár védelmét hasonlóképen, mint az első körülzárás alkalmával, tevékenyen vezet, to No\\€mber 5-én és G.án kisebb kitörések voltak, noxCmber 8-án a 7ik h. gy. e. tört ki a 1\'TedrojKrf felé a körülzárás zavarására, a kitörések felderítéseiből és fepülők-lentétekből a várparancsnokság elég világos ké|>et kapott, liogy a körülzáró turt. hadosztályokból álló orosz hadsereg komoly támadásától egyolőrc nem kell tartania.

A os. és kir. komáromi 12. gy. o az oroszok ellen viselt 1014. évi novemberi lámadó hadjárat
11914. XI. 8 I folyamán az oroszoknak Kolo, — Czestochowa— Otsw-iodn vonalára november 2—15 között történő támadó előnyomulása alkalmával a szuloszaval ütközetben, az o. m. 1. hadsUhcz beosztott cs. ós kir. 33. gy. lux kötelékében harcolt.
Ezen a napon az ezred Szuloszova melleit több támadást vert vissza Az ellenségnek egvik támadása alkalmá-val sikerült lábát a védőállásban meg. vetnie, de az azonnal végrehajtott ellentámadás újból kiverte. Ezt köve-tőleg az ezred fogott támadásba, a/, oroszokat mcgfulamilottu és azoknak igen nagy veszteséget okozo t Ennek az ütközetnek eredménye az \' ezre.l fogságába jutott sebesülteken kívül 550 fogoly, 5 géppuska és o^y teljes telefon felszerelés.
— (Hálaadó Istentisztelet)
ismeretes, hogy Serédi hercegprímás a Felvidék visszacsatolásának örömére hálaadó istentiszteletet rendelt el minden magyar templomban viisárnap délelőtt 10 órára Nagykanizsán óriási közönség jelenlétében tartották meg a fercnck\'k plébánia templomába\' i a hálaadó ünnepi istentiszteletet a fel. disziletl főoltár előtt, majd az ünnepi szentmise után Tedeumot mondtak. Hasonló ünnepi szentmise és Tcdeum volt a felsötemplomban is, ugyancsak szenlbcszéddel. A hálaadó istentiszteletek a mag>ar uemzeti imádság hangjai n»ellott értek véget
— (Ezredünnep)
A kaposvári 6. honvéd gyalogezred
— amelynek az olasz király és császár az ezredtulajdonosa — nagy ünnepséggel ülte meg III. Viktor Emánuel olasz király és császár születés, napját. Erre az alkalomra Kaposvárra érkezett Arnaldo Cariglioli királyi és császári alezredes, olasz katon-\'i attasé is.
— (Ülések a vármegyén)
A törvényhatósági kisgyűlés 9-én, szerdán, a közigazgatási bizotlság 14 én, hélíőn, a nyugdijbizottság 8-án, kedden tart ülést.
— (Felvidéki örömönnep Kiskanizsán)
Kiskanizsán vasárnap délelőtt hála. adó istentisztelet volt a Felüdék visz-szakapcsolása alkalmából. P. Hajúul Zónó szép beszédben hazafias kötelességre és istentiszteletre buzditol\'J Kiskanizsa népét. November 13-án nagy ünnepély lesz Kiskanizsán tábori misével, melyre az összes egyesületek meghivattak. A rendezést P. Hajnal. Zénó. a KLskanizsflj, levente EgJ\'t\'sú-let és a Polgári Olvasókör karöltve végzi f
1933. november 8
ÍALJL KÖZLÖNY
— (A megyéspüspök adományai)
Dr. Rojt Nándor veszprémi megyés, piíspók a Horthy Miklós repfllőala\'pru 1.012, a Magyar a magyarért akcióra és a veszprémi ferencesek i,mpl >má. mik f ifestésére 500-500 pengőt adományozott. /
— (Az Oltáregylet műsoros teaestje)
A plébánia fehérlermél vasárnap este zsúfolásig töltötte meg a kö/f*isi\'g az Oltáiegylet műsoros teaestje alkui-inából. A közönség mc^ke,ívelte a családias jellegű oltárcgyleti ;ea, stékol a vasárnapi a Felvidék jegj élx-n zajlott le P. Gulyás Gellért egyesületi igazgató emelkedett megnyitó beszé:lél)en rámutatott arra a határtalan örömrtj, ami a bilincsbevert triiuioni, megcsonkított országot érte, amikor be. teljesült régi szive-vágya, imádsága. Arra kérte hallgatóságát, hogy folytassák; aí eget megostromolni, hogy a régi történebnl liatárokat kaphassuk vissza. A közönség ezután izzó hazaszeretettel elónoke\'tc a Himnuszt. Majd megkezdődött kőt kisebb színdarab előadása. Az egyik Vén leányok címmel, amiben l.aski Mária, Horváth (iizus, Popovits Agi, Horváth Magdij, Kemény! Magdus, Takács Macfi és Ka|x).si István jeleskedtek. A Miskából pesti fiu lesz cimü vígjátékban Horváth Erzsi, Gazsolv Ilus, Orbán Ilus, Horváth János dicséretesen játszottak. Mindkét darab nagy tetszést aratott. A szereplők mbidegvike becsű, lettel JkiKfl magáért. Kőhalmi Ilonka alkalmi költeményt adott elő, a\'kő-zönség tetszésnyilvánítása közepette. Az Oltáregyjet kedves leánysereje a háziasszonyi tisztet sok szefvtetremél. tósággal töltötte be. A jelenlevők sokáig együtt maradtak a lcgpomjiásabb hangulatban. (
— (A nyelvtanfolyamok hallgatóihoz!)
Tudatom az olasz nyelvi tanfolyam hallgatóival, hogy a tanfolyam órái a kezdők részére hétfőn és csütörtökön, a haladók részére pedig keddeji és pénteken este 7—8 óráig lesznek a Rozgonyi utcai iskola em. 5. számú tantermében. — A francia nyelvi tanfolyam órái kedden és pénteken e;te fél 7—8-ig lesznek a gimnáziumban. Kérem a hallgatókat, hogy kedden este már oda menjenek. Népművelési gondnok. f i\'.v\' -
— (A ZrlnyKatléták teaestje)
Amint előre volt látható, a Zrinyj
kedvelt atlétái által Rendezett teaesléiy a Kis Royalban fényesen sikerült A hazafias közönség honorálta kedvenceinek igyekezetét, hogy egy felejthetetlen estét szerezzenek a nemzeti sportot ke.lvekő kanizsai közönségnek. Volt la közönség, hangulat, jókedv, egy forró kedves családi összejö\\etel, az összetartozandóság és együttérzés jegyében, amely még sokáig felejthetetlen lesz azok előtt, akik azon részt vettek. A rendezőség mindéi dicséretet megérdemel. r
— (Székházavatás)
A nemesgulácsi hilelszövétkééibe tö niörült három község, Nemesgulács, Kisapáti és Káptalantóti szép ünnep, ség keretében avatia fel Nemesigit lácson az uj hitelszövetkezeti székházat.
- A SsékMÍdvái-Ml ■ Elr. PJwflfT-IgftiKAtfeág felkéri az igen tisztelt közönséget, hogy aki a elmére kUldött állami sorsjegyet megtartja, annak árát a postatakar, kpénztári befizetési lap felhasználásával egyenlítse ki. Aki a sorsjegyet nem kívánja megtartani, szivesked jék azt a mellékelt portómentes válasz-Loriték felhasználásával visszaküldeni oda, ahonnan érkezett. Az államsor-játék jótékony célt szolgál • aki a meg artani nem kivánt sorsjegyet nem küldi vissza, a Jó-té<onycélt károsítja meg A sorsjegyek visszaküldése dljtalwu,
— 3«jAt 4nbfc*b«» é* örömére szolgáló meghi*áaaaic< te«s\'eleget ha a Kopateln B«UráimkAx M»■Hfartwkiál-Illlííl megtekinti, vételkényszer nélkül.
Az NTE-t 6:1-re verő pécsiekre a Zrínyi katasztrofális vereséget mért
Zrínyi—Pécsi Bőrgyár 6:1 (2:1)
Szépszámú közönség volt kíváncsi a bőrgyár őszi J>emulntkozá.sárn. l-o-kozta az érdeklődést az ls, hogy a pécsi csapat a helyi Torna Kgylet jóképességü (sapatát a legutóbbi fordulóban G : l-re vertei a börgyári együttes az érdeklődést meg is ér.\'.e nielte, mert a Zrínyinek egész kivételes teljesítményt kellett nyújtania, lwgy a pécsi bőrgyár csai>aia felelt ilyen nagy gólarányu győzelmet arat hasson.
Doniján biró sípjelére Csöngei jn-ditja a labdát, Pőcze lerolianását sze. relik, utána Pécs vezet sorozatos tá. madásokat, amik sokszor próbára to. szik a Zrínyi vélelmét Süt n.eg is zavarják, egy jobb szélről gurított lalnla Kárpát és Gozdán asszisztálása mellett csiga lassúsággal a Zrínyi kilójába gurul. (0 : 1.) a gól — nagyon helyesen — nem töri le csapatunk játékosait, sőt Babos I. kiállítása sem, akit az első percekben a biró tul-szigoruan kizár a játékból. a Zrinyj csatárok támadás soroza.tal válaszolnak, hiába, kitűnő a bőrgyár kapusa, Boda labdája utat talál hálójábi. (1:1.) l\'lgyenlUés után a Zrjnyi áteső |>ortosi t Milialccv. átveszi Babos I. helyét, Vellák a balfedezet. Négy csatárral is rohamozzák u s/.ivósan vélekcző ellenfél kapuját, szinte észre sem venni Babos I. hiányát. a kis I-leischner, a Zrínyi üdvöskéje a 20. percben 2 : t-re javítja az e e hnényt. a félidő lendületes pécsi támadsokkal zárul, különösen Bcnecllciler (Pécs) sokszor \\eszélyeztet. ,
a második félidöl>cn a Zrínyi t!z emberrel szinte lelépi ellenfelét és hiába kemény a bőrgyár védelme, hiába a biró igyekezete, a kanizsai fiuk szive a helyén van és az erőutó-tük oly kitűnő, ami ellen a IKirgyar csapata nem bizonyul elég erősnek. Egymásután rug gólt Csöngői, Vejják, majd lladari tizenegyesből és a mérkőzés utolsó terceiben ismét Cköi^ gei. (0 : 1.)
A győztes csapat minden tagja dicséi etet érdemel, különösen fegyelme-zett magatartásuk miatt, amikor a biró igazságtalan Ítéleteit gólokkal torolták meg. Egyénileg kimagaslottak a mezőnyből Bekc, Mihalecz é-s Boda, utóbbi érdeme, liogy A Zrínyi gól-
üzem megindult! I-leischner és Vellák, a csapat törpéi játékukban megnőttek. Csöngei még nem a régi. Pőcze a védelemben sokat segite t a két hátvéd közül Bub>s II. volt a jobbik a kitűnő Gozdánt a érinek kórus külön is ünnepelte.
a vesztes csapatból a közvetlen /védelem és a jobbszélső érdemel dicsérelet.
Doniján biró rosszbidulaln bírás, kodása már nem feltűnő.
NZTEII.—„Sáska44 7:2 (2:2)
Élvezetes, nagylramu játék, a «Sás-kák lelkes csapata csak egyfélidőn ál ludta feltartóztatni a ZTE II. csa tárokat, akik Bera\\a vezérletével a második félidőben lelépték cllenfolü. kel. a mezőny legjobbja Bcraxa. Jók: Tóth, Junker és Hágner. Tarnai a fiatal gárda ogvik Ígérete, kár, hogy hiányzik az edzésekről. a .Sáskáknál < külön klasszis Korkápolyi, a többiek lelkesek.
_ W1ND1SCH
Barcsi IOK— Nagykanizsai Vasutas 2:1 (t: I)
A kanizsai vasutas csapat balszerencsével szenvedett vereséget. Góllövő Egervári és Pandúr, illetve Tus. Játékvezető Márton.
Nemzeti Liga eredmények
Ferencváros—SSE 8:1(1:1) | Hungária-Zrjgló 2 :1 (0 :1) Miöbus—Szeged 2 :2 (2 :0) Szolnok—Nemzeti -1:2 (2:0) Újpest—Kispest 3:0 (2:0) Budafok-Elektnötrtos 1:0 (1:0)1 Taxisok—Bocskai 2 :2 (1 :1)
Kerületi eredmények
PVSK-PAC 5 :1 (2 :0) DPAC—PEAC 3:1 (0:0) ZsSE-SBTC 5 :1 (0 :1) KTSE-WWETC 7 :0 (4:0)

Hasmütétek utáni időszakokban
a régóta bevált, tisztán természetes .Ferenc József" keserűvíz kitünö hashajtó, amely a belek tartalmát hiztosan felhígítja és azt csakhamar fijdalommeiilesen levezeti. Kérdeize meg orvosát.
— (A szerelmes legény bosszúja)
Katona Pál pakodl földműves Szl-lasy Géza né ottani lakos fiatal leányának udvarolt, amit az asszony nem látott \'szívesen. Minap este Katona bosszúból sörétes puskával beiőtt s. i lasyné ablakán. a sörétek az ágyban fekvő asszony feje fölött a lull>a fúródtak. Baj szerencsére ncin történt. Katona Pált szándékos einberülsé kísérletével gyauusitottan bevitték a zalaegerszegi" kir. ügyészségre.
— Naptári November 8. kedd. Kóm. kat Oottfried. Prot stáns Gottfrled Izr. Markh. hó 14.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg k „\'Mária44 gyógyszertár ée a kiskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este ^ óráig (hétfő, szerda, péntek délutár kedden ígérni n«D nőknek.)
Bátor klállltáamnkaf tekintse meg minden vételkényszer nélkül Kopstelu bútorán, bái
— Bútorokban a Kopstoin-cég vezet. Modern mlntatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .ize téal föltételek mellett.
Minden háziállatnak kell,D" vitamin, mert ennek hiánya folytán felbecsül-hitetlen károkat okoz az angolkór!
Ml a tennlvaló\'ilyenkor?
Kellő időben meg kell kezdeni a
„Bl0UlT"-D
A „BIODIT" olcsó, megbízható h«-láau. Napi adag|. ,. alacopktnt csak egy, aflldónként, valamint nltoiénf csak kettö fl lérbe kerül.
Ha.inilj.il ill.tj.luik „ÜIODIT" ot t
Kapható: Szekere. VíIhdi ,Sw»t Aot.l- patikájában N.vyk.ntiu. Orazág-ut a. az. Telefon : 107. az.
Nagykanizsa megyei város polgármesteré öl.
Í6242/1938. „ .. , : „m,
A Kormányzóné Őfőméltósága védnöksége alatt felvidéki testvéreink megsegítésére szervezétt gyűjtés folyó hó 5-én megkezdődik.
Felkérem a város közönségét, hogy fogadja szeretettel és megértéssel a gyűjtő hölgyeket. Reménylem és bízom abban, hogy a város közönsége lift lesz múltjához és az áldozatkészség terén nemcsak az elsők között foglal helyet, hanem adományaival hathatósan hozzájárul ahhoz, hogy a kifosztott felvidéki magyar véreink nélkülözétén és szenvedésén enyhíthettünk.
A magyar testvériség ét a magyar becsület a sziv sugallatával párosulva minden bizonnyal nem hagy kifogásolni valót a hazafias kötelességteljesítés terén. Járuljunk hozzá mi is, hogy a rabságból visszatérő magyar testvéreink öiöme teljes legyen és ne zavarja meg azt semmiféle nélkülözés.
Minden fillérre szükség van és a legkisebb adományt Is fialát köszönettel fogadunk.
Nagykanizsa, 1938/ novémftér 4. »» Polgármester.
VTcsjdííáíJjoi
szórakozlialik
Önt is elfelejtik,
r jl;1
ha nem hirdet!


a
HALAI KÖZLÖNY
1938. novembg 8.
Iliiig Illír maradjon Kanizsái
A hinterlandját veszített Nagykanizsa nehéz harcában a mindennapi kényéiért, megélhetésért: kétszeresen lontos, líogy a polgárság és mindazok, akiket egzisztenciájuk, hivatásuk, meg, élhetósük Nagykanizsához köt, minden szükségletüket, megrendelésüket, vásár-lásukat nagykanizsai kereskedőnél, nagykanizsai iparosnál, nagykanizsai vállalkozónál eszközöljék. Hogy minden fillérünkkel segitsük azokat, akik itt élnek, itt közterhet viselnek, velünk együtt sorsközösségben a határ várossá lett Nagykanizsa minden küzdelmét, nehézségét szenvedik. Hogy filléreinkkel erösitsük kereskedelmünket, iparunkat, vállalkozásainkat, hónuk íriá nyuljunk, megélhetésüket elősegilsúk, megrendeléseinkkel munkaalkalmat te. remtsünk és igy a helyi gazdasági élet fokozottabb vérkeringését, lüktetőbb életét lehetővé tegyük, előmozdítsuk.
Becsületbeli kérdés ez mindenki számára, aki Nagykanizsán lakik, itt él ós a nagy kanizsai család kötelékébe tartozik. i
Egyetlen fillért ne adjunk, no vigyünk, ne vásároljunk másutt, idegen, ben. Minden fillér, minden pengő ma-radjoji itthon, Nagykanizsán. Minden vásárlásunkat, megrendelésünket jut-taséuk nagykanizsainak. Tegyünk fogadalmat:
Nagykanizsai osak Nagykanizsán vásárol I
Egyetlen fillér so vándoroljon ide-génbe, más városba..
Ezt a célt szolgálja nagy melegség gel a Benedek Bezső szerkesztő kiadá. sában összeállítás alatt álló
Nagykanizsa beszerzósi forrásai
cimü munkája, amely a vásárló és fogyasztó közönség kényelmére és tá-
Íékoztatására nagy példányszámban ;iadás alá kerül és mindenütt ott lesz, figyelmeztetve a nagyközönséget a lokálpatriotizmus törvényére: Nagykanizsai csak Nagykanizsán vásárol ós rendel! Másrészt ubnutató akar lenni, hogy a közönség minden tel. jcsitőkói>es kereskedőt, iparost, vállalkozót agy pillanat alatt megtaláljon.
A vásárló közönség megtalálja a szükségelt kereskedőt, iparost, viszont a nagykanizsai kereskedő megrendelőt, vevőt, vásárlót, piacot szerez általa. Kapocs ez a fogyasztó ós piac között, a megrendelő, vásárló és kereskedő, iparos kőzött
Cégek, kereskedők, iparosok, vállalkozók, akik a .Minden fillér maradjon Nagykanizsán], akcióban részt venni akarnak ós «Nagykanizsa beszerzési forrásai > könyvben cégük ismertetését, vagy hirdetésüket leakarják adni, tegyék azt mielőbb a kiadónál: Benedek Bezső szerkesztőnél. Minden kereskedő, iparos, vállalkozó részére megbecsülhetetlen a «Nagykanizsa beszerzési forrásai,* mert megrendelést, vásárlást, munkát, kenyeret, megélhetést, boldogulást jelent számára.
Mainárak figyelmébe 1
Vámfeljegyzési
vagy
Dámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában.
ÍE€JUJAaaf
Véres összetűzések Ruszinszhóban és Szlovákiában a magyarpárti tüntetések miatt
Ungvár, november 7 Buszinszköban egyre komolyabbá válik a helyzet. A lakosság nyiltan a magvarokhoz való csatlakozást hirdeti, amiért több helyen ujabb véres összetűzés volt Kispásztélyban gépfegyverrel agyonlőtték a község rutén papját.
A\'éros összetűzés volt Antalooon is, ahol a lakosság a Magyarországig való csatlakozás mellett t\'mtelctt. A . cseltfk gépfejfyvérrel lőttek a tömeg |
közé, többen meghaltak. A feldühödött tömeg erre megtámadott több c.v©h tisztviselőt és azokat bosszúból megölte.
Pozsonypüsi>öki, november 7 Pozsouypüspöki lakossága a magya rok mellett tüntetett, de a csehek itt Ls a tüntetők közé lőttek. Formális harc keletkezett a tüntető lakosság és a karhatalom emberei között, amelynek 10 súlyos sebesültje van.
Pénteken vonul be Kassára Horthy Miklós
A magyar csapatok Sajószentpé-ternéi ma folytatták clőrenymouJósukat. Estig Tonr»anádasig szállják hteg e vidéket, tiüajd holnap bevonulnak RozsnyóLa.
Kassái a a magyar csapatok csütörtökön vonulnak be, majd pénteken bevonul Horthy Miklós kormányzó ls. A nagy kassai bevonulásra a kormány és a két Ház vezetői is felutaznák Kassára.
Peitre érkezett a cseh határmegállapitó bizottság
tármieg&llapitó bizottság veajetóje Teleky Pái gróf kultuszminiszter lesz, katonai szakértője pedig AnJ dorka Rudolf dr. vezérkari ezredes.
Budapest, november 7 A cseh határ\'megjál\'iapitó bizottság, élén West kiküldöttől megérkezett Budapestre. Magyar részről a ha-
Még e héten törvényerőre emelik a kormány u| Javaslatát, amelyet holnap nyújtanak be a Házban
Budapest, novemter 7
Ma délután 5 órakor Korniss Gyula elnökletével pártközi érlel kezlet lesz. A szükséges intézkedés seket és programot tárgyalok le., umely va\'ószinüleg igy alakul :
Kedden délelőtt 10 órakor aNep ülése a Házlan, amelyen a kormány ismerteti ]aviasla,<ál..ll óia^oi\' a Ház ülése, amelyen lenyújtják a. javaslatot.
Délután a Ház pénzügyi és közigazgatási bizottságai leiárgyalják a javaslatot, szerdán igy már a bizottsági jelentés a Ház elé kerül. Azonnal mlígkezdlk a vitát és csütörtök i>e már harmadszori olvasási ban is elfogadják. j
Azonnal megkezdi a felsőház is a javaslat J\'jtérgyb\'jását, amely még e héten a kormányzó elé kerül a\'á-irásra és igy törvényerőre emelkedik. ,
Páratlan kedvezmény a Zalai KftzlQnv olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podvnanloxky-utoa 8.)"~ Igazgatóságával sikerüli olyan megállapodni kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
26 fiit máriás
választhat kedvező részletfizetésre.
aaár
havi rillletre vehet kerékpárt
Szabó Antal
kerék párnagykertskedő sport-üzletében. Fö-ut 5. Telefon 91.
Peruim gjíiilcsíáit
lombhullás után
NEODENDRIN
(gyüniölosla-karboilneuminali. Öaxlbaraoket
SOLBAR (kénbáriummal)
t.egii|abb kulatások aiegállapltollák, hogy rovarok, levéltetvek ellen az <ail és téli víd.k.ií. a leghalálosabb.
Sebhelyek bekeoésóhoz:
Almola Pomrin
(OyUmölcstakdtrány). Beszerezhetők :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmlize-rek, gép, zsák. stb. kereakedéaében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon: 130.
*»rA/\'/77 szőnyeg OCTIUIZ függöny
otthonossá varázsolja lakását I
APRÓHIRDETÉSEK
ft>>ófctrM4. dl,MkHf 4. Dnn.pn.. 10 M«lf H 1114., mlnd.n t«v.M>l aó S HM,, MtkOtn.r 10 BÖlfl ao flIM,. mlnd.n lo.4t.bl »ó 4 IIM4,.
AiXAS
Kiint* laán ás tanuló felvételik Vaitsgh lotómflterem. 2-172
Takarítón* axonnalri felvételik. Király n 31 u *
Taaaaoat llzetésiel felveaxck. Papp Oszkár cipészmeater, •
Taaalá lelvélelik Valda vaskereskedésben, Erzaábet-tér. 2960
Ügyes, tiszta takarlttaSttalaaaaak.
Cin a kiadóban. 2Ü88
ADÁS-VÉTEL
Láaalrl, aötényl, nurhafarokazórt, aeittalatkol, nátaertát legmagasabb áron várától Hungária kefegyár. *
Yarkahlra anyaóiunó 7 malaccal |u-llnyoaan eladó. Arpád-u. 12. •
Jóminóségtl MbtiHU már 80 illlértól apbatók Teu.......
kaphatók feutsch drogériában.
lakás-Ozlethelyiséo
MáraMBaahás Oeaxkomtortoa ulcal lakás november l-re kiadó. Szegó Mór, Eötvöf-lét 2. 16
Csányi László-utca 8. alall Staaahá lakáa összkomforttal má|ua l éte kiadó.
Kla*é agysiobáa konyhás lakáé. Szegó Mór, Klrály-n. 2. 17
különféle
■itakkaaM iordilia, laviláa, múatop-poláa^uveg,^ porcellán ragaaatás Magyar-u.
Mindennapi levelei éaból összegyűjtőit kólyaaat, régi vagy nl tömegekeT, ma-gyárt é. kllllöldlt, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Darbarita Lajos a Zalai KOzlOny f. azet-kesztóje. Érdeklődni tehet telelőn 78. az. vagy személyesen mindennap d. u. 0—7 óra kösött.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPI LAP. Kiadja: „KSzgazdaaágl n. T. Nagykealzsa". Felelős kiadó: Zalai Káraly. Nyomatott t a „Kizgazáaaágl R. T. Na«ykaalzea"
ayaadá|ákaa Naiykaalzaáa. (Nyomdáért telel. Zalai Káraly.)
78a fiv\'olyam 254 ttitn
Nagykanizsa, 1988. november 10. csütörtök
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP — ..... \' .....
U kUWiiíílili Pfcrf 5. szia. Fplplrts síprUos/t/l • Oa.harHu I .1.. ElMzctéíl in: eB» hóra 2 iwnj.0 40 filltr.
MttjdaOl mloda Uítkíuuip dílulin. t\'CICIOS SZCrkCS/tO . BarbaritS Lajos SurkeszUStígi í> kiadóhivatal! leftlon; 78.
Nincs külön utl
Ezekben a cselekvésre lendítő boldog napokban a magyar léíekcí szánt lángja néha az egeket csap.< kódja. A magára és erejére eszmélt magyarság cselekedni kész. Áldozd toetan és személytelenül Mindenki szívvel-lélekkel áll maurf kahelyén, hogy a Sok dolgos kéz óin zetlen munkája meghozza a nvegi ujhodást nekünk és a visszatért Felvidéknek.
A magunk iigyét-1 aját suib-idobtuk. Has/, év lelki rabságában halo^ ványra sápadt nemzetünk arcán lassan, de biztosan kivirul az egészség hamvas rózsája. Megerősödött a jobb jövőbe vetett hitünk, lendíteni kész acélos akaratunk, nx\'g\'a-nultmk újra örülni, mosolyogni és lelkesedni. És ez nagy doljog \\ Csoda ! /
A tehetséges magyar nép lázasan nekifeküdt a munkárak. Képzelete lendületes szárnyalják\' termed Szelleme kutat, fürkész. Meggon-doltsága óvatosan fejleszt, szívós akarata elszántan és megalkuvás nélkül küzd. A pattanásig cselek-vésre feszült idegrendszere sün, get. istennek há\'a, eggyé lettünk a célkitűzésben.
Ha vau nézeteltérés közöltünk, magyarok között, az csak a megöl* dós módszereiben mutatkozha ik, hiszen nincs két egyformán gondolkodó ember sem. Ezek a nézeteltérések annál alaposabbak lehetnek, minél önállóbban gondolkodó em-1 >erek vitatják azl meg egymással. Ez Is természetes, mert csak önálló szemléletűnek lehet Igazi meggyőződése. A meggyőződés pedig érvekkel nehezen ingatható meg. Azonban a történelmi szükségességek, a sorsszerű szorongattatások) és megpróbáltatások nagy csatározásokat és ezen az afapon hatalmas feladatok megoldását sürgetik/ — a lelki elkülönülésnek helye többé nem lehet.
Nem járhat tehát .külön utakon a/, ifjú és az agg. Nem különü\'het el a szegény és a gazdag. Nem válhat el egymástól a polgár és a katona. Minél nagyobb erőfeszítésre készülünk, annál kevésbé !
Minden széthúzás erőpocsékoJás és oly súrlódásokhoz ve/ethet, a mely a feltétlenül szükséges erőkifejtést apasztja.
Ezt a szívességet pedig nem tesz-szük meg ellenségeinknek !
Fegyelmet hát ! önkénles lelki hódolást, mely kötelezzen minden, kit. A nagyot a testvéri gondosságra az elesett iráni, a jó^tLen élőt n nélkülöző könnyeinek falszárítására, a mohó önzést becsületes lelki ismeretvlzsgálásra, a zabolátlant az engedelmesség I>oldog vállalására.
Kevesen vagyunk, sorainkat senki kedvéért meg nem bontjuk, mert győzni akarunk.
A győzelem megéri az áldozatot, melyért áldó unokák mondják majd ei neveinket.
Fegyelmezett, zári sorokban in. dulj jnk hát előre !
Az esész vonalon folytatódik a magyar honvédek diadalmenete
Rothermere lordot ma fogadta Horthy Miklós kormányzó Buda-pesten — Holnap négy ünnepi vonat iridul Budapestről Kassára
— Ungvárolt még tart a cseh erőszak, amelynek két magyar halottja is van — A Hlinka-gárda tovább rabol a határ-vidéken
— A felszabadult községek irattárait nem Husztraf hanem
Szlovákia belsejébe szállítják
A felszal aduit magyar területek nvegszál\'ása az előre megállapított rendien folytatódik. A kép mindenütt, nagyobb községekben és kicsi falvakban ugyai az, legfeljebb is lelkesedés külső jelei váltakozi.ak a lakosság viszonyai szerint. Leir, hatatlan az öröm mindenütt, vége-hossza nincs az ünneplésnek, \\(i,-rágesőnek. Tegnap
Rozsnyót, Érsekújvárt szállták meg honvédőink és bevonultak Pelsőere, Mátyásföld környékére. Ma
Ipolyhidvég
megszállása után Nagyfal jba vonultak I* honvédelnk, mindenütt lelkes ünnepségek mellett, diadalkapuk alatt
Nagyfalu
magyarfaló jegyzője megszökött a most helyét a s/.\'ovák >egédjegyzö foglalta el. Az ipolyhidvégi temp-
lomteret Horlhy-térre keresztelték ót.
Ipolybalog
\'községben a plébános volt a fogadtatás egyik szónoka, akli a csehek két hete elkergettek s csak most térheteit vissza falujába.
A magyar tanítóság mindenütt a helyén maradt, de a csehek már a novemlicri fizetésüket sem adták ki sem a tanítóknak, sem a jegyzők ncK, ha n.agyarérzelmüek vollak.
Vámosmikoláról ma reggel 8-kor indultak el honvó deink ;
Ipolyszakállas felé. A szakáilasi Ipoly-hld spanyol lovasuit a türelmetlen lakosság maga szedte szét és dobálta bele a vi/.l>e. A honvédséggel 100 levente is levonult, 100 ajándék zászlóval, amelyeket a Tedeum alatt mindjárt I a főtéren fel is szenteltek.
A csehek nem hiszik, hogy ruszin-föld az övék marad
Varsó, november 0 A lengyel lapok értesülése szerint a csehek rendeletére a ruszin-földdei szomszédos visszacsatolt köz ségekből a csehek irattárait nem Husztra, a rjszin-vidék kiszemelt fővárosába vitték, hanem clszálli-totlák mind Szlovákiába, bizonyságául annak, hogy a csehek maguk Is el vannak készülve arra, hogy a ruszin-föld nem sokáig marad bír
tokukhan.
Varsó, november 9 Beck lengyel külügyminiszter ismételten hosszabb lárgya ást folyia-totl Hóry András varsói magyar követlel.
Pozsony, november 9 Az összes szlovákiai politikai pártok egyln^olvadtak a sz\'ovák nemzeti egység pártjába.
Rothermere lord Budapesten
Budapest, no\\cmb-r 9 I/>rd Mothcrmere, á magyar revízió egyik úttörője, megérkc/e t Budapest-ro, hogy részi vegyen a magyarság nagy örömünnepében és jelen Icjy. iV a kassai bevonuláson. A lord ma délelőtt 11 órakor megkoszoruzla Bn-da|«slcn a névtelen hős emlékkövét, majd vitéz Ilorthv Miklós kormányzó fogadta kihallgatáson.-
Az éjszaka a lord tisztelc\'.ére fáklyás felvonulás volt Budapesten Az lidvözlésekic Kothcrmcre meghat > tan válaszolt
A sajtó munkatársai! is fogadta, lord Hothermerc. Örömének aúott kifejezési, hogy jelen lehet a magyar
felszabadulás első nagy ünnepén, a n oly első szakasza a magyar igazság teljesedésének. Hangsúlyozta, hogy Magyarország Olaszországnak és Németországnak köszönheti, hogy ütött végro az igazság órája Elismerését fojeztc ki a magyar ncmreln-\'k, amoly Horthy kormányzó vezetése ala\'t a legnehezebb körülmények közt is józan meggondollságol és mérséklést tanúsítóit, pillanatra sem zavart i inog Euró|>a békéjét, de igazságához törhetetlen kitartással és türelemmel ragaszkodott.
Négy különvonat Kassára kassára holnap yégy kulúuyonat
indul Hudu|>oströl. Kőt vonat viszi a diplomáciai, katonai és jjolitikai é!el méltóságán, a kormány és a főispáni kar tagjait, a másik ke tő a honvédség üigjaíl és hozzátartozóikat A vonatokon c-s»k mcghivotiak utaz-iiainak, akik személyenként 21 j>engöt és a Magyar a magyarért mozgalom céljaira 1 pengőt fizetn.\'k
Husztra Is átterjedtek a ruszin-földi zavargások
Ostromállapot Ungváron — két magyar nemzetőrt agyonlőttek
Sátoraljaújhely, november 9 A ruszin földön a feszültség egyre veszedelmesebb méreteket ölt. A lakosság körében óráról órám nő az elégedetlenség és nyugtalanság a ka-tonai boszállásolások és a c?eh tisztviselők erőszakoskodásai miatt. A be-szállásolásokat mái- csak a legiui^vobb nohézséfeCk árán sikerül foganatosítani. A forrongások Husztra is átlerjedtck.
Varsó, november ö A lengyel Távirati Iroda jelentése szerint Ungvár környékéről ntfnd na-gyobb számban érkeznek a falvak földmüvcs-d\'ű 1 döltségei és kéri,k a Magyarországhoz való csatolásukat.
Ungvár naiwk óta oslromállapol alatt áll. A nemzetőrség\'t feloszlatták. Az éjszaka egy magyar nemzetőrt a csehek megtámadtak, emiatt \\ere-kedés és lövöldözés keletkezett és a c--chok két magyar ucmíetőrt agyonlőttek.
Kegyetlen terrort fejt ki a Hllnka gárda
Komárom, november 0 A megszállás alatt lévő felvidéki falvakból mind több jelentés érk zik a Hlinka-gárda terrori-sztikus tevék ny-ségéről. Besztercebánya és HermaneJ vidékén a magyar bányamunkásokat azonnal elbocsátották s amikor azok átjöttek a határon, Korpoilánál el-vették tőlük minden pénzüket, sőt az ég iken a léükabálot is csak ugy hagyták meg, hogy vámot kclK\'tt érle fi/.elniC A gárdisták löbb környékbeli földbirtokos jószágait fizetés vagy ej. isn.orvény nélkül elhajtották.
Beszlcrcebáoyán nagy tüntetés ke-relében kovcieilc a lakosság a városnak Magyarországiam, való visszacsatolását.
\\ »
BAUAI ItOZLONYI
1938. november 10.
Uvuumaf
Lord Rojhermere...
Megrázó dráma egy erdélyi községben
Kolozsvár, november 9 Megdöbbentő tragédia játszódott le a háromszékmogyei Lisznyó község-l>en. Ugyanis mintegy 25 cv előtt vi-iÖKjóró körútra indult Jován Béla hogy szerencsét próbáljon Jován most tért vissza ennyi esztendő után gazdagon. Se apja, se édesanyja nem ismertek rá. A kapzsi aj>a megakarta szerezni az «idegen.-Jiél látott pénzt és értékeket, azért elküldte hazulról a feleségét, majd amikor vendége le feküdt atudm, baltával rátámadt és három csapással végzett veje. Mikor zsebeit átkutatta az irataiból kiderült, hogy a saját fiát ütötte agyon. Az asszony azonnal a kútba ugrott, az apa megőrült.
A pozsonyi kormány eltiltotta a Hllnka gárdát a rendfenntartástól
Pozsony, november 9 Az országos kormány is megelégelte már a Hlinka-gárda túlkapásait és (ízért ma rendelettel megszüntette HUnkáék .rendfenntartó és őrző- szerepét. Házkutatásokat és hasonló megbízásokat ezentúl esak megfelö karlia-talmi közegek jelenlétében végezlveinek finánook vagy rendörök jelenlétében
Nem sikerült megdönteni az .Isteni szél rekordját
Beyrut, november 9 Az olasz repülők azon igyekezete, hogy túlszárnyalják a japán »ls-teni szél* rekordját, nem sikerüli. Beyrut közelében kényszerleszállást kellett végezniük. A gép szárnya mlegsérült.
Ujabb vérátömlesztést végeztek Rath követségi titkáron
Páris, november 9\' Rath követségi titkár édesanyja ma megérkezett. Rath állapota változatlanul komoly, láza még magas, délelőtt az orvosok ismét vérátömlesztést végeztek rajta. ■
A magyar parlament uj felvidéki tagjai
Budapest, november 9 A Felvidék magyar szenátorai a magyar parlament tagjaivá válnak. 13—14 uj honatyára számítanak a Házban, a felsőházba a kormányzó\' 4 uj tagot fog kinevezni.
Kemal állapota változatlanul komoly
Kentól Atatürk a legújabb jelentések szerint az éjszakát rosszul töltötte. Állapota változatlanul súlyos.
Milano utcáján agyonlőtte a szerelmese Trivolslo herceget
Milano, november 9 Véres dráma tartja izgalomban az olasz arisztokrácia köreit.
A 10 éves Maria AnUánette Maz-zarini Milanóban a nyilt utcán több lövést adott le a 69 éves Luigi Al-beríco Trivolslo hercegre. A lövések találtak és a herceg holtan maradt a helyszínen. Mazzarini asz-szony kihallgatásakor elmondta, hogy 16 évi szerelmi kapcsolat után a heroeg elhagyta őt és ezért ölte meg. A herceg felesége udvarhölgye az olasz királynénak.
Nagyon borús és nagyon sötél volt a magyar láthatár és senki sem mert még nyíltan hitvallást tenni a magyar igazság mellett, senki sem mert óvást eme hit a Cfttrianoid gyalázat ellen. Akkor volt ez, amikor Magvarországnak még csak egyetlen barátja volt, az olasz ujságiró-minisztcrelnök.
Pokol volt a magyar élete Rabszij, járom, puskatus az osztályrésze Mély megalázottságba görnyedt testén. Béliái fiainak kor bócsa szántott vörös csikókat Néma fogcsikorgatás, fájdalom, majd megadás, beletörődés: mert bűn-totóst szabott a magyarra az t\'r.
fin sehol megértés, csak sunyi kárőrvendés, poroszlók és hóhérok hada. A gonoszság és bosszú hidrájának lehelete égette orcánkat és jaj volt a csecsemőnek, akinek magyar édesanya adott óleict. Fekete volt a magyarság szino Kerülte a nap fénye, a szivárvány sugara, kónnypaiak, szenvedés, vértanúság volt osztályrésze Szent István király népének.
A Mindenható ereje, irgalmának erőssége kellett ahhoz, hogy sorsát elviselhesse, a sötét dögkeselyűk, hullafosztogató hiénák borzalmas tömegében ne marcangolja fel ön keblét véres körmökkel u szegény, bus rubinagyar.
Magyar édesanyák álmatlan éjszakákon kónnyzájKjrral ittaitík párnájukat és megkötött kezű magvar férfiak széyyolték világra-jöttüket...
Akkor jött isinél egy újságíró, az angol főúr, lord Hothermore, aki újságíró munkája közben - megismerte a magyar tragédiát, meglátta, mit csinált Trianon a hősi magyar nemzetből, amely gyilkosok, rablók, hamistanuk, Prágabérenoek áldozata lett.
A magyarlakta Felvidék felszabadításán közreműködő honvédcsapatok hazafias lelkesedésében és örömteljes ünneplésélen való részvétel megnyilvánulása képpen a nagykanizsai helyőrség f. hó 10-én, csütörtökön 10 órai kezdettel az Országzászló előtt a városon kc-
Az Qzleteket zárjuk le,
A csütörtök délelőtti ünnepség rövid idejére a magyar együttérzés kífoie-zéséül minden üzlet húzza le a roló-
| Lord Retherinero igazságos szive incgtorjKmt ennyi igazságtalanság láttán, ennyi sátáni gyűlöleten és felhivt i hajain keresztül a világ figyelmét arra a bér-gyitkosságrn, ami Trianonban történt.
Ijord Ilothermcrcnck egy egész világgal kellett megküzdenie a magyar igazságért folytatott harcában, egy egész világ ellenséges érzületével, zsákmány-féltésével, rágalomhadjáratáva). Támadták,
hajszát inditottak ellene, kikezdték az igazság érdekében folytatott szent harcában.
Lapjai révén mégis mindjobban megismerte a világ: mi történt Trianonban, ahol dosperádók ítélték halálra az Igazságot.
Hotliennere nemes munkája nyomán csakhamar olvadt a gyűlölői, lehullott a hályog és lassan-lassan pirkadt a messzi távolban .. Hotherinere lelket öntött a csüggedő, roskadozó magyarba, lialá-ron innen, határon tul.
fis most, amikor a Magyar Nap első sugarai kibontakoznak a magjai- égboltozaton, Rothcrniere Iont részi vesz a mi nagy és s.ent ünnepünkön és együtt örül az újra magyar Kassán az örvendő-zökkel.
Amikor Nagy Barátunk ma a fellobogózott Budapesten érzi a magyarság hálás szivedobbonásál, mi nagykanizsaiak innen a délnyugati végről küldjük el Neki hálánkat, köszönetünket, szerető tünket, szivünk igaz melegéi és meghajtjuk előtte u nemzeti trikolórt, amelyet magasra repülni segített, hogy a magyar turul szárnyalásával hirdesse mindenütt, al»ová most bevonul, hogy ismét minden ij.gy lesz — mint régen volt...
(B. K.)
resztül diszmenetben vonul el.
A díszmenet megtekintéséhez a nagykanizsai katonai állomásparancsnokság a nagyközönséget ezúton tiszteletlel meghívja, aízal a kéréssel, hogy a nagyközönség a megtekintéshez a járdákat foglalja el. \\
a házakat díszítsük fel!
| kat, csak a kirakatokat hagyják nyitva, de azok annál fényesebben kidiszitvC
I hirdessék a kanizsaiak nagy örömét
Kassa visszatérto felett.
Az ünnepség idejére az ablakokat szőnyegekkel, virágokkal diszilso ki uz ünno|>ség környékének lakossága
10 órakor har.sonaszóval érkezik az ünnepi országzászló. A Hiszekegy hangjai mellett, a 20-as szobornál cl-holyCzett tüzérség disz-tüzére re|>ül magasba az országzászló, utána elvonul előtte a lielyőrség a Csengcry— Sugár ut vonalában, majd harangzugás kőzbon a zászlót újra leeresztik.
Ennyiből áll a holnapi ünnepség, de ennek emelkedetten és magvarul szépnek, igazán magyarnak kell lennie. Ilyen j>edig csak akkor lesz, lia a pol. gári lakosság is mindont megtesz, hogy örömével és annak jeleivel be lekapcsolódjék.
A kassai bevonulás örömére fél óráig zugnak Magyarország összes harangjai. Az iskolákban szünet lesz csütörtökön és hazafias ünnepsé^ gek. { \'
A járási mezégazdasági bizottság filése
Kedden délelőtt tartotta őszi közgyűlését a nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság a gazdaközönség élénk részvételével.
Gróf SomSich Antai elnöki megnyitójában megemlékezett a magyarság nagy örömünnepéről, su elszakított ; (
Felvidék visszacsatolásáról hálával adózott Horthy Miklós korimányzónak, Imrédy Béla min^i terclnöknek, Kánya Kálmán és Teleki Pál gróf minisztereknek, vala-i mint Eszterházy és Jaross felvidéki magyar vezéreknek. A gyűlés közönsége állva hallgatta végig az ünnepi megemlékezést. A gazda-gyi\\_ lés lelkesen éljenezte a kormányzói ós a magyar államférfiakat. Majd megválasztották a munkabór-mogállapitó bizottság munkaadó és munkavállaló tagjait, mely bizottságnak elnöke dr. Lon-tay Alán főbiró, helyettese dr. Za-rubay Lóránt szolgabiró. SomSsích gróf a
járási szegények segélyezésére
hivta fel a gazdakózönség figyel* mét. Somogyi Gyula ezzel kapcsolatban az öregségi nyugdij-intézményre figyelmeztette a bizottságot Szűcs Ervin kamarai titkár a Ka-imára üdvözletét tolmácsolta szak-kérdésekről szólt, melyekhez több felszólalás történt. Ezek során
az ipari oikkekre is árkor-mánybiztosság
felállítását indítványozták. Többen
a oigánykórdós
rendezését sürgették. Szóvá telték, főleg a lovakkal biró cigányok körűi mutatkozó bajokat. I Dr. ZaruLay szolgabiró azonnali intézkedést igért. Felszólítják a csendörőrsöket erélyes razziák tartására és a kóbor cigányok azon-, nali eltoloncolására.
Magáévá tet\'.c a gyűlés a tahi járás indítványát, hogy
a gazdák összes ügyeit a Kamarához központosítsák.
Kisebb ügyek tárgyalása után a gyűlés véget ért , 1
VÁROSI MOZGÓ.
Pl* Még csak ma szerdán
a budapesti premierrel egyidőben
Danielle Darrieux
a ma legdivatosabb, legszebb színésznőjének alakításával
KAT JA
Bibesoo hercegnő iui szenvedéllyel telitett regénye filmen.
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.
Az 5 órai előadás filléres 1
Katonai díszmenet a kanizsai országzászló előtt a kassal bevonnlás órájában
1938, november 10
EMLÉKEZTETŐ")
Kövembe* 14.
Mécsest a színházban.
November 19.
I-\'rontliarcos toa a Kis Iloyaiban 8 órakor .Magyar a magyarért, és a .liorthy Repülőalap- javára.
♦) E rovatban egyszeri közlés (kit sorig) dija 30 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY

BUDAPEST I.
17 Időszerű felolvasás. — 17.30 Járóka Feri cigányzenekara. — 18 Kászonyi Ferenc előadása. — 19 Hirek. — 10.10 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 10.25 A rádió szalonzenekara. - 20 Hirek. - 20.10 Közvetítés a Városi Színházból. .Clgányszerelein.. Operett 3 felvonásban. — Az I. felv. után kb. 21.10 Hirek, idöjárásjcientés.
— A II. felv. után kb. Hirek német és olasz nyelven. — Az előadás után kb. 23.30 Hirek angol és francia nyelven. — 23.40 Magyart Imre cigányzenekara. — 0.05 Hirek. BUDAPEST IL
t8.30 Olasz nyelvoktatás. — 20.10 °A rádió szalonzenekara, — 21 Hirek.
BBCS*
17.30 Beethoven-hangverseny. — 19 Hegedő- és zongoraszonáta. — 10.30 Boehme: Kantáié november 0-ére Am. brosius szövegéül. — 20.15 Ünnepi egybeállítás november 9-éről Gluck, Mozart, Bach és Hündel zenéjével.
— 21.15 R isten part kamarazenekar — 2215 Lipcsei szimfonikusok. — 23.30 Birodalmi ni&sor Münchenből. Utána l-ig München zenéje.
CsQtOrlOk
BUDAPEST L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. -10.45 Felolvasás. — 12.05 Rendőr-zenekar. — 12.30 Hirek. — 1.120 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 Ra-dics Béla cigányzenekara. — 14.35 Hirek. — 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Árfolyam hirek. — 16.15 Vizváry Mariska előadása. — 16.45 Időjelzés, hírek.
17 I)r. Szoibert János előadása. — 17.30 Operaházi zenekar. 18 Helyes magyar kiejtés. — 18.30 Pukánszkyné Kádár Jolán előadása. — 19 Hirek. .— 10.10 Hírek szlovák és ruszin nyelvén. — 10.25 Pertls Jenő cigányzenekara. — 20 .Krasznahorka büszke vára.. Történelmi legenda 3 részben.
— 21.20 Magyar indulók hanglomezröl.
— 21.40 Hirek, időjárásjelenlés. — 22 (iricg: c-moll szonáta hegedüro és zongorára. — 22.15 A rádió szalonzenekara. — 0.05 Hirek. BUDAPEST II.
17 I lalman-Kner György előadása.
— 19.10 Angol nyelvoktatás. — 19.35 C.eréb László előadása. — 20 Pcrtis Jenő cigány zene kara. — 20.35 Debussy: Ibéria, szvit két tételben. — 21 Hirek.
BftCS.
18.40 Szudétanémet zene dalokkal és citerával. — 20.10 Dalos zenés gráci hangké|iek. - 22.30 Cselló- és zongoradarabok. — 23 Stuttgart. — 24 Boroszló éjjeli hangversenye.
Ideges emberek gyomor- és bélpanaszalnál reggelizés előtt egy félpohár természetes Ferenc József keserűvíz kissé felmelegítve Igen kellemes háziszer, amely a székletétel elrendezi, az ertiészlést előmozdítja és az egész anyagcserél jóté konyán befolyásolja. Kérdejze meg orvosát.
A Zalai Közlöny munkatársa ntban a Felvidék felé...
Kassa városházán fog lengeni Nagykanizsa város cimeres magyar lobogója
Végre utazom\'.... i
Itt ülök a fekete éjszakába ro-. bogó vonaton. A hwzdo.iy szikrái belevilágítanak a sötéí égboltba és összeolvad nak a csillagokkal. Sa mozdony fúrja inasát sebes vágtafjásiál előre, az északi határ felé... Istenem, inennyi készülődés, mennyi láz előzte meg ezt az utazást. A felszabaduló Felvidékre menni riportokért I Lehel-e szebb, boldogi több feladat egy fiatal újságírónak ? Mikor megtudtam1, hogy a Zalai Közlönytől én mehetek, nem akartam hinni füleimnek. Még a komáromi tárgyalások idején volt, hogy \'megkaptam a s/al ad jegyet, de még ekkor sem akartam hinni. Azóta tudóm, érzem, hogy Vannak még nagylelkű főnökök, igaz barátok, kollégák, akik lemondások árán is s\'íettek hozzásegíteni
a boldogsághoz. ;

De möst, hogy a vonat már robog velem Észak felé, egyre jobban érzem, hogy cz a nagy-nagy boldogság kötelez is. Az utazás lázába és a kassal bevonulás őrömte\'i ^eWényébe belevegyül lelkemben, az aggódás is. Vájjon elég lesz-e erőm, tudásom erre a nagy feladatra. A boldog készülődés láziban nemi is értein fel igazában, hogy milyen nagy fe\'adatra vállalkoztam\'. Most már érzem, hogy nem lesz könnyű. A fizikai nehézségeket még csak legyőzném, bár ezek is csöstfu tornyosulnak u\'ám elé.
Három nap óta a katonai Iratok mlegszerzésévei járó aggódások és gondok között éltem. Express levelek, telefonok árán még csak mindig annyira jutottam, hogy holnapra megígérték. Erősen jdszditt, hogy megkapom és nem kell a határnál szényenszemre megtorpan nom. r I
Pesti kollégáim a bevonuló magyar csapatokkal már három nap óta a visszacsatolt Felvidék örömmámorban uszó községeit járjákj Tőlük én már lemaradtam. S vájjon beérem-e őket? Hol és mikor s hogyan ? A vonat estik a volt határig visz. Innét pedig mégmesz-sze Kas;-a. Sajnos, husz éven át éreztük, hogy mennyire messfe.\'.. De csak volt. Ma már az édes magyar föld bírhatja Kassát a vi\'ág sorsának intézői szeWében is, mini ahogy Rákóczi városa lényegi\'eg mindig is magyar volt. Talán még e pillanatban tilos a magyar zászló,
fde táskámban itt lapul Nagykanizsa zászlaja, amely, ha Isten is segít, két nap múlva már a kassai városháza ormán hirdeti a magyar igazság győzelmét!
Lehet, hogy hosszú kilométereket keli gyalogolnom, lehet, hogy eső-ben, úttalan -alakon, erdőkön át érhetem csak l>e a magyar csapatokat, Nem baj. Felkészültem rá s
örömmel tenném, mert tudom, hogy az a pillanat, amikor Kassát elérhetem, kárpótolni fog minden szenvedésért, minden fáradságért, megpróbáltatásért. Ez a tudat erőt fog adni a nehézségek legyőzéséhez.
De vájjon biromHc majd- szivve1 és lélekkel?
Tudok-e az eseményeknek hü krónikása maradni a legtörténel-mibb pillanatokban, amikor már most is előtör bennem az én... ? Az én, amely Lángot kér és amely csak saját lelki tnegrezdülésén eiigedjl át a( történelmét is. Ugy érzem, ez aligha fog sikerülni.
De talán nem is baj. A rádió és annak alapján a lapok is hűségesebben és főképp gyorsabban, előbb tudnak beszámolni az egyes eseményekről, amelyek mind felemelők és őrökre felejthetetleiiQk lesznek azoknak, akik ott lesznek, akik átélik, mint én. Nekem tehát csak az marad feladatul, hogy ugy adjam az eseményeket, a történteket, ahogy én láttata. Fotográfus leszek ezekben a napokban és minden képet, minden apró megrezdú-lést felszívok lelkem lemezére, hogy onnét kivetíthessem az olvasó elé. Nagy és gyönyörű feladat. Egyre jobban érzem szépségét, mint ahogy egyre közeledem az északi hatói-\'
felé... i

Mikor odahaza búcsúztam, el-rendeztem a postai megrendeléseket, átvettem az üzeneteket, mindenki irigykedve nézett rám. A nagy, lázas készülődés játragadt egy kicsit a szerkesztőségre és odahaza a családra is. Akkor szinte nem is éreztem súlyát, mit jelent az Kassára menni, az elsők közölt lenni, akik bevonulnak Rákóczi felszabadult földjére. Most már érzem. Most már tudom, hogy élelem legszebb élményei közé fog tartozni.
Mikor a kanizsai álíomás felé lml\'agtam, sem az utcán; sem arf autóbuszban nem tudták, hogy én vagyok ezekben a >t>ercekbeii a leglxjldogabb ember. Ha tudták, volna, hogy Kassára indulok, talán irigyeltek rolna. Talán irigyeltéig volna boldogságomat, amely ha nemi is volt az arcomi-a írva, ott
táncolt a Ielkeml>én.

\' Tudom, hogy nem érdemlem meg azt a nagy boldogságot, hogy Nagykanizsa zászlóját, a déli határszéli végvár, Zrínyi vámoséinak üdvözletét én vihetem a felszabadult fejedelmi városnak. De azzal szeretném kiérdemelni, hogy az én örömömbői, az én botorságomból szerény Írásaimon át juttathatok egy kis örömet, egy kis boldogsá. got minden kanizsainak.
Ha ez sikerül, ugy érzem, már megközelítettem egy kicsit azt a nagy feladatot, amire vállalkoztam,,

A bevonulási Ünnepélyeken
Komáromban Érsekújváron Rimaszombaton Rozsnyón ós Kassán
STANDARD rádióerősitő-autók működnek. — Halgassa STANDARD rádióval. —
y
Nagykanizsa —Párls egy-időben!
Érdekes találkozás I A „Kalja* cimü hatalmas sikerű francia film egyidő-ben keiül bemutatásra Párlsban és Nagykanizsán. A mozi Igazgatósága a a filmet oly feltétellel köti I", hogy az a budapesti premier-mozival egy Időben legyen Kanizsán is bemutatható. Viszont ugyanilyon klauzulát kötött ki magának a budapesti premier-mozi Is. Az ő kötlovelében ls benne van az a feltéteh hogy a film Párlssal egyidő-ben legyen bemutatható.
Igy koíült Nagykanizsa Párlssal egy vonalba I
A „Kalja" clrnü film ma, szerdán még Itt pereg Nagykanizsán, holnap este már Szegőd fogja azt játszani. A kanizsai közönsógnok nz a része, amelyik a filmet már megtekintette, IgA-zolta a Zalai Közlöny kritikáját, hogy a film egyike a legsikerültebb és legszenzációsabb alkotásoknak. Nemcsak témájánál fogva áll az elsők között, de a szereplő művészek alakítása is ritka élvezetet nyújt a nézőknek. Danielle Darrleux, cz a csodálatos tehetségű francia színésznő olyant produkál, ami őt egy uj Greta Garbóvá avatja. Szint, életet, mozgást visz a szerepébe és kétségtelenül átérzi, átéli a szerepet, amit a költő — ez esetben a történetíró — neki szánt.
Aki a fllmot uem látta, az sokat mulasztott. a mulasztást ma, szerdán még pf tolhatja (:)
IDŐ
Jóslat:
Nyugat! és észlkl szél, helyénként köd, északon és keleten köd-klpállás, éjjeli lehűlés orfisödík.
A Meteorologlat Intézőt nagykautM.1 megfigyelőállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap eete 9 órakor: +7-4,|ma reggel +3-.0 délben +98.
Csapadék: 0 0~L.
Naptár I Novombor 10. cstltSrt. Hóm. kat. Avoll. Andr. Protestáns Luther. Izr. Markh. hó 16.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó 15-lg a „Mária" gyógyazertár és a klskanlzsat gyógyszortár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órátél eete » éráig (héttó, szerda, péntek délután kedden egéss nap uőkuok.)
t___EALAI KÖZLÖNY
Végleg eltflnik Nagykanizsán az Ördögárok
Beszédes számok a városi vízmű statisztikájából
A városi képviselőtestület vízmű és csatornamű ellenőrző ldzott-eága Miklós János postáfőnök elnöklete alatt ülést tartott, amelyen részt vett dr. Krátky István poí-gár\'mtester is. Előadó volt Wali. gurszky Béla mérnők, a városi közmüvek ügyvezetője.
A vizdijkivetésnck 1937 és 1938-ra visszamenő felülvizsgálása ügyé ben a bizottság kimönd\'a, hogy a hol a befizetés elmulasztása nem rosszhiszeműségből történt, a vi z-Bzaménőleges kivetést tőrük. A sok vitát előidézett előszói|ák után visszamenőleg kivetett vízdíjakat törlik.
Az ezután vízvezetékkel ellátandó utcáknál a bekapcsolás költséglelt az utca két oldalának háztulajdonosai felesben fizetik.
A városi képviselőtestület elé kerül a vízvezetéknek a Hunyadi utcába (a Fő ut és Rozgonyi utca kőzött) való bevezetése, amf~6200 pengőbe kerül.
Nagy helyesléssel fogadta a bizottság a polgármesternek az ör-, dögárok rendezésére vonatkozóján vaslatát. Ugyanis az á-ok a Rákóczi utca 26. tsz. szakaszig zárt betoncsatorna, többi része nyilt. Köz. egészségügyi szempontból ez a hely zet tarthatatlan. A javaslat saerint a nyilt árok helyére zárt betoncsatorna épül,ezzei az ördögárok kérdése végleg megoldást nyer. A költségelőirányzat mintegy 30.000 P.
A Só utca tehermentesítését je: lenti a Tárház utca csatornázása u vasúton keresztül egészen a főgyűjtőig. Ennek költsége kb. 1500 pengő.
A víztorony és környéke eddig minden felügye\'et nélkül volt. Most a víztorony mellett őrházat akarnak építeni, amelyben az őrszolgálatot a vízművek egy régi alkalmazottja látná el, aki emellett a telep fenntartási munkálatait, vaiaWipt a vizjelző szolgálatot ls végezné. Az őrház építkezése mintegy 5000 pengőbe kerül. \' 1
Az épülő rendőrségi palota mellett nyitandó uj utcál.iau a víz- és csatornavezeték összeköttetése |a Báthory utcával, a vízvezetéki vak végződés megszüntetése, stb. mintegy 2000 pengőbe kerül.
Wallgurszky Bé\'a ügyvezető ösz. szehasonlltotta az 1936 és 1937 évi víztermelés adataii. Ezekből kitűnik, hogy 1937-ben lényegesen ke. vesebb (3196) üzemóra a\'att, kevesebb munkaáranúnal (17.120 kilowatt órával) 8690 köbméterrel több vizet termelt. Ugyianakfkor 12.270 köbméterrel kevesebb volt a vízveszteség, ami i százalék javulást jelent az előző évi 23 százalékkal 6zemben.
A Magyar Amerikai Olajipari RT. I mérnökei, tisztviselői és mintegy 250 munkása vasárnap délelőtt a kerettyei központi iroda előtti téren megható hazafias ünnepet rendeztek a Felvidék egy részének\' visszacsatolása örömére. A hazafias ünnepségre való tekintettel a váL la\'at általános munkaszünetet ren« delt el. A bensőséges ünnepség a Hiszekegy eléneklésével kezdődött, majd Benedek Ferenc üzemvezető mérnök meleg, szívből jövő szavakkal méltatta az ünnep jelentőségei: A nagyhatású, tömör szavakba öntött ünnepi l«szédet Ruzsinszky László üzem\'mérnök mondotta, kifejtve minden magyar őszinte örömét, de egyúttal leszögezve, hogy »...a kis magyar Botond rést vágóit a jog és igazság dárdájával i b\'r* tön falán, de ez csak a kezdet. Mi akarjuk Erdély két millió magyarját ! Mi akarjuk Bácskát és 3áná. tot ls ! A Vér jógán 1 Az ezjcrév ]r>.
További megtakarítási eredményezett az 1938. első félév, amikor 151-ei kevesebb üzemóra alatt, 11.906 kilowatt-órávtai kevesebb árammal, 12.067 kőbméteriel kevej sebb vizet tertrVeltek, mert tovább^ 5 százalékkal sikerült a vízveszteséget csökkenteni. Ebben a félév-ben 881 köbméterrel több vizel adtak el, mint az előző félévben.
Ennek a komoly és céltudatos munkának a nagy megtakar!tfts mel\'ett az az eredménye is van, hogy a szivattyúk célszerű jára\'á-sával a kutaknál kedvezöl>b vízhozamot lehetett elérni és ad állandósítani.
Waligurszky Bé\'a mérnök, a városi közmüvek ügyvezetőjének céltudatos, szakértő irányítása és közvetlen munkatárfiainak fáradozása a város közönségének érdekei védelméén minden elismerést ér. demlő eredményt ért el.
I gán !« Szavai közben lelkesen 41-tetle az ünneplő míunkásság vitéz nagybányai Horthy MjUdöpt, minden magyarok egyetlen vezérét, Benito Mussolinit, Lengyelországot és mindazokat, akiknek érdeme volt a Felvidék visszaszerzésében. Az ünnepi beszéd után Benczik László tisztviselő nagy rutinral szavaltad Sajó Sándor »Magyar ének 1919-ben« cfcríű önélyszépsógii versét, majd Szűcs Sándor furómjnkás a munkásság nevében mondott talpra esett, Lelkes beszédet, amelyben többek közt bejelentette, hogy a vál\'alat iránden munkása egy munkaóráját ajánlja fel a »Magyar a magyarért* akció javára. Az ösz-szeget a mérnökök és tisztviselők adc*mány|ávfd egjyütt fizetik l>e <1 66-os csekken. Az ünnepség a Him|-nusz elénekíécsévgl ért véget.
193Ü noverobar 10
Három pont efég volt az e heti győzelemhez
Kevés eredmény az e heti tippversenyen
A vasárnapi forduló isméi kedvezőtlen volt a Zalai Közlöny Típpv«flJ&-nyén résztvevőknek. Az őreimének nem a papírforma szerint alakulták, igy bizony igen kevés helye* találat akadt. Egyetlen egy telitalálat volt csak: Pac^irszky Józsefé, aki azonban hibás szelvényen küldte bo tippelését. Kivételesen, miután ő az egyel len négy pontos elfogadjuk a találatot, de a jövőben csak ép és eredcli szelvényeket veszünk figyelembe. Háromtalála-tos már több volt, bár itt is lényegesen kevesebb a találatok száma. Ezeké között sorshúzás utján ítéltük oda a dijakat: A szerencsés nyertesek! Kelemen Rózsi (Deák tér 2.), Kudesz István (Árpád utca 29), Németh László (Király Pál utca 2/b.), Detrioh Oszkár (Király utca 39.) és Klugcr József (Zrínyi Miklós utca 20.).
Ugyancsak háromlalálalosak, do jegyjutalomban nem részesüllek: Horváth ödön, Nóvák Ferenc, Balázs Pál, Németh László, László Ervin, Kassal Lajos, Badák István, Kertész János és Acsádi Béla.
Közöljük még, hogy e héten csak az öt kerületi mérkőzést, továbbá a DVAC é-s Ferencváros mérkőzéseit vettük tekintetbe, mert legtöblen csak erre .tippellek és nem akartuk, liogy emiatt néhányan előnybe jussanak.
A jegyjutalmak a zalai Közlöny szerkesztőségében átvehetők. A versenyt vasárnap is megrendezzük.
A futball bajnokság állása
I. osztály.
1 KTfiK o 7 1 1 23 : 10 15
2. NZTK 9 7 — 2 H4 : 7 14
3. PVSK 9 5 1 3 VH : 12 II
4. ZnSK II a a a ia : 12 9
5. NTE 9 a a 14 : 1/ II
6. 8BTC I) i i 4 ia : 21 9
7. PB 1C H 4 — 4 III ; III N
8. PEAC 7 .1 i ■H 15 \' 14 7
0 I1PAO 9 2 ? 5 10 ; IS «
10. PAC H 1. 2 4 Ifi . V2 ti
11 KRAC 1 2 1 II II 21 [>
12. PHBTC 9 2 1 6 11 : : 34 5
A lispei olajfurás minden munkása egy órát adott a „Magyar a magyarért" céljaira
MegUnnepelték a Felvidék visszatérését az olajkutak tövében
Az erszény
Irta: Ifj. MnUchenbteher Edvlo
Ez az eset a Morning Post egyik számában jelent meg, Érdekességén kívül az ragadta meg a figyelmemet, hogy abban a házion történi Ililary Stewens nosella íróval, amelyet na. |>onta láttam angliai tartózkodásom idején. Ezzel szemben lakott ugyanis az a nyelvtanár, akit. hogy az angol nyelvben tökéletesítsem magam, na. ponta meg kellett lát)gatnom.
Nincs birtokomban az újság, igy hát a rossz emlékező tehetségem okozta hiányokat igyekezni fogok ki-foltozgatni szegényes fantáziám szine. hagyott rongyaival. Talán ki tud maid hámozni IkíKHc az olvasó annyit, hogy az álpm és a valóság e csodálatos kapcsolataiból, vagy zavaros egyvelegéből — kinek ahogy tetszik — megérthesse e történet .-t.
Ililary Siemens elgondolkozva rótta a Ladstonc Streetet lakása fe;é. Máskor derűs vonásai most némi bosszúságot árultak el; nem tudott szaba. dúlni attól a megjegyzéstől, amellyel — szerencsétlenségére meghallotta — egy ismerőse a|>osztrofálta, ől is az ug\\ue\\ezett .kiirt, irók közé so/ozva.
Valóban, már naj>ok óla hiába töröm a fejem, nem sikerül egy rövidke Írást sem összehoznom! Igaza
volna annak az urnák?! — Ez és hasonló gondolatok tükröződése látszott férfias vonásain.
Otthonába érve, ahogy lefekvés előtt szokta, kirakosgatott mindent u zsebeiből az íróasztalára s uj erszényén kedvtelve állt meg a szeme:
— Mégis csak kedves gyerek ez az Artúr! Lám milyen csinos ajándékkal lepett meg névnapomra Kár, hogy nem szép a foglalkozása Detektív,,. Nehéz és hálátlan hivatás Azt mondják ugyan, hogy ő egyike a legügyesebbeknek.
Letette az íróasztalára, mégegyszer végigsimogatta a tekintetével és át-ment a hálóba. Hamarosan elnyomta oz álom.
Amikor Stewens, a detektív belép tt a lokálba, minden arc feléje meredt. Szinto szokatlan erősen fixirozta mindenki. Angol pipáját erősebben szorította a fogai közé és igvekczeijt szenvedély telén nek látszani. Mclle\'.to a bejáratnál egy hatalmas kályha tüzelt, anélkül, hogy meleget árasztana,, a csillárok égtek, anélkül, hogy hal-vány derengésnél egyébbel hozzá járulnának a világossághoz. Pipájának maga elé crcgelell füstje ködbe burkolta az elméjét, öntudatlanná tette az átélését ennek a fojtóan izgalmasnak ígérkező éjszakának. Füle is zugolt és benne énekelt a szaxofon hangjaival ai u kis álombeli kobold
aki szorongással tölti el azt az alvót, aki ébren hiszi magát.
A zene andalítóan hullámzott körülötte és szinte feléje lebegtek a láncoló párok, mintha észre sem akarnák venni.
Ott állt meredten az ajtó közelében, amikor valaki neki ülődött. A püicér! Tálakkal! Csak a bal keze volt szabad és már valamit szorított benne! Stewens a zsebéhez kapott és elrémülve vetie észre, hogy nincs benne a pénzes bugyellárisa!
Gyorsan a pincér után! Az is gyorsítja lépteit, víssza-visszftnéz, maj<t-nean elejti a feje fölé emelt tálat, miközben jobbra-balra hajladozva az asztalok között rohan.
l\'tána! Egy hosszú, homályos folyosón végig! A menekülő benyit egy ajtón, be akarja tenni maga után, de Stewens odaugrik és még látja, hogy az valamit az asztal alá dug! Neki! Dulakodik vele, mert nem akarja 0da-ereszteni. Egy csomó ékszer kerül a kczél>e. A pincér azonban fölhasználva az alkalmas pillanatot, kiugrik az ablakon. Megszökik!
— A tárca nincs az ékszerek között — állapította meg friss ijedtséggel, amikor belépett a bár tulajdonos, nője:
— Jaj! Az elveszeit ékszereim! Megvannak?! fts a vendégek is |VUiasz-kodlak ki nem derített lopások mialt -- mondta szinte sikoltva őrömében.
Stewens pedig siratta elveszett erszényét, zsebébe nyúlt, újra kereste...
és benne volt! Nem vette ki senki! ♦
Hllary Stewens, a novella író felébredt álmából. Felült ágyában ós gondolkozott: — novella-téma! Kitűnő! íme a jótékony álmodás hozott egyet! Csak ki kell fésülni, egy kicsit hozzáadni, egy kicsit elvenni és kész a tárca! Elégedetten dörzsölte a kezeit és felkelt, hogy lcirja, mielőtt elszáll uz álmok csalóka természete szerint. Benyitott dolgozójába.
Döbbenve állt meg a nesztelenül nyíló ajtóban: a tolvajlámpa sugara rávetődött egy guggoló férfi vonásaira. Nem vette őt észre! Az íróasztala fiókját feszegette s valami könnyű, fényes acél csillogott a kezében.
Stewens az álom és a valóság határán szinte hallani vélte a szive veszett dobogását. Ugy érezte, hogy nem tud cselekedni semmit, amikor megreccsent alatta hMlkan a parkitl-
Az ember fölkapta a fejét! Sovány, kiszáradt, tolvaj arca volt, bonn-ülö két fekete szeme szinte a koponyája mélyéből nézett kifelÍQ s a nézése is.. akárcsak az álombeli pincér tekintete!
Stewens nem tudta, hogy ml ez? Ébrenlét... álon*.* valóság? S elnehc-züllen nézte, ahogy az, mint valami ímha, nagy macska kiugrik, jókora (szakjával az ablakon s tovasurmn « kort holdvilágos térségeiu.,. [
1938. november 10
ÍALA. KÖZLÖNY
5
BABOflAS CSEND
Irta HÍCS LÁSZLÓ
Ettől a csendtől meg lehet sültetülni.
A z idegek erdeje zúg.
fíz égre sárgán feljött a halállej.
Egy őrült piros lámpával szaladgál az erdőn,
botorkál, bukdácsol az emberi Öntudat.
A kísértetek most indulnak vadászni.
liyilazottan vérzik az emberi Öntudat.
Vörös vízesés. Zuhog a vér.
A kápolnában megszólalt a lélekharang.
Zokogva kongat az emberi szív.
Az idegek erdeje zúg.
Ettől a csendtől meg lehet bolondulni.
léoi Láuló ostjo hétlön leu a angjkanlual színházban I
Hollandi autó gázolta balálra a Lebnj-pnsztal gyermeket
A zalavári országút kis halottját, az 5 éves Koczor Ferencet oltearót-ték, de a csendőrség\' a Iegerélye-sebb nyomozást folytatja. Több ti-v nut halhattak ki, akiknek vallomása salbót megáftaplt f^ye^^\' ható, hogy a gázoló autó holland személykocsi volt, amely nagy se. l>essóggel száguldott az álon. Mikor az autó Lebuj-pusztához ért, <{gy arra döcögő parasfzt&zekérről Jcét gyermek ugrott le, akik a gyorsan haladó autó előtt át akartak szaladni iaz utón. Aiz egyiknek sikerült is, de a (miásikat, Koczor Ferencet az autó elütötte. A flh koponya-
alapi törést, bordatörést és lábtöréseket szenvtedett, olyan súlyosan, hogy rövid időn bal ül a sérülésekig belehalt. A gépkocsi száguldó iramát bizonyítja, hogy az elütött gyermeket mintegy 15 méterre von szólta és csak akkor sikerült a gó( pet megállítani. A falubeliek közül többen odafutottak, felismeri ék f* kis áldozatot, aki egy szegény nap-j számosember gyermeke volt. A! kocsi úrvezetője, egy holland férfi,) mintegy 20 percig tartózkodott q tragédia színhelyén, de mivel nem) tudta magát megértetni a köréje sa reglett falubeliekkel, tovább folytatta útját. A csendőrség már nyomában vau ftz autónak.
Három testvér ^élet-halál között a romlott disznósajt miatt
Hősi naptár
A cs. ós klr. zombori 23. gyalogezred az oroszok ellen viselt 1911 évi __. támadó hadjárat folya.
1014 X19| mfe az oroszokra no-
------ vember 2—15-ig tartó tá-
niadó előnyomulása idején az osztrákmagyar 2. hadseregben a cs. ós kir. budapesti 32. gy. ho. kötelékében harcolt.
E najK)n az ezred a Tarna\\vn-Gorn« melleit sikeresen liarcolt. Vitézségével és személyes bátorságával kitjnt Mayer András ezredes, akkor százados és századparancsnok, aki századát, egy ellenséges rajtaütés elhárítására\' nagy lélekjelenléttel, öntevékenyen és vitézül az elvonuló zászlóaljának oldalán bevételié és e^jy döntő fontosságú magaslatot megszállott, Ezáltal ezredének készenlélbehclyezését bizlo-oílottfl ós ezzel a főerőnek a völgy-uton való zavartalan elvonulását elősegítette. *
Mayer százados ezért a fegyvertényéért a tiszti arany vitézségi érmet kapta. __
— (A gimnázium Igazgatósága)
ezúton értesíti a szülőket és az intézet barátait, hogy holnap délelőtt fél 10 órakor mlso, utána a tornateremben ünnepély lesz a Felvidék visszatérésének örömére. Az ünnepi beszédet Gulyás János piarista tanár mondja. Az ünnepségre az érdeklődőket szivesen látják. \\
— (imrédy miniszterelnök)
a neki felajánlott lctenyei diszpol-gárságot ma táviratban megköszönte és elfogadta. — Letenye a felszabadult l|>olyszalka községei magyar ikertestvérének fogadta. •
— (KI aicar Horthy-képet ?)
A Nagykanizsai Takarékpénztár úgy. felei részére 50 darab életnagyságú Horthy-kép áll rendelkezésre. Akik kirakataikat vagy lakásuk ablakát a pénteki ünnepélyes kassai bevonulás alkalmából a Kormányzó Ur öfőmél-tóságu arcképével „kisziteni óhajtják, azt folyó hó 10-én déli 1 óráig díjtalanul átvehetik az intézet pénztáránál. (:)
— (Forgalmi adó ügyekben)
a hivatalos nap 1938- évi november hó 11-én és 12-én lesz a városháza földszintjén lévő hivatalos helyiségben. (:)
— Bntorklálll tálunkat tekintse rueg minden vételkényszer nélkül. Kopateln butoráruhAs.
— (A koszorúcska szépei)
Halni Alioe oki. tánctanárnő vasárnap megtartóit koszorúcskájának keietében szépségverseny is volt, melyen az első dijat Mlinorits IrrauskA nyerto, 2. Kelemen Piri, 3. Steiner Márti. (:)
— (Kikötő Balatongyörökön)
Régi terv szerint Balatongyörökön
kikötőt akarnak lélo-siteui. A belügyminiszter jóváhagyta a község által erre a célra előirányozott összeget. A kikötő építését rövidesen megkezdik.
— (A Légoltalmi Liga)
megalakult Keszthelyen is. Iilnöke
dr. Ivanits Károly gyógyszerész.
— Saját érdekáben ét örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopitelu Butorárahi* fisxl mübator-klál-"tását megtekinti, vételkénysxer nélkül.
Az emésztőszervek megbetegedéseinek kezelésénél reggel éh-gyomona egy pohár természetes .Ferenc József kesetflvlx abszolút megbízható hashajtó, amelynek hatása igen kellemes. Kérdezze meg orvosát.
Barcs, november 9 Három testvér forog életveszedelemben egy romlott disznósajt miatt. , |
Bal>ócsa községben három testvér, a 22 éves Maretics Imre, a 16 éves Maretics Julianna és a 14 éves Maretics József disznósajtot vé>ér. roltak és irfSsnap azt vitték ki magukkal a munkára. Ebédre jóizücn el is fogyasztották, de alig hogy uj* bói munkába filltak, előbb a leány
lett roszsui, majd a férfi-lestvéreinek is abba kellett hagyniuk a munkát görcsös fájdalmaik miatt: Haza szállították őkét és azonnal or vost hivtak, aki megtette a szükséges intézkedéseket.
A három testvér husmérgezést kapott, mert az ebédre elfogyasztott disznósajt romlott volt.
A három Maretics ál\'apota életveszélyes. A vizsgálat megindult.
- A mtadtnkább fejlMfi TflkSr
novemberi száma a Felvidéknek
hódol. A Felvidék és nemzeti irodalmunk kapcsolatáról Söhópflin Ala-dár, a festészet és Felvidékünk kapcsolatáról Kanvpis Antal ir avatott.\' tollal, Halász Gábor a bányavidék dinasztiáinak emlékét idézi. Szabó Zoltán az őszi Balatonról, Dutka Máj-iá a temető művészetéről, Bálint Sándor ősi magyar népszokásokról ir. Gogblák I.ajos, Vájta Ferenc cikkei, Török Sophie, Dallos Sándor, Kolozsvári G. Emil és Badnóti Miklós versei és novellái adják a szépirodalmi tartalmat. Ezt a Tükör népszerű rovatai követik (a színház, a film, a könyv, a zene, a fényképezés és az asszonyok világa).
Ujabb hlr a bolgár és magyar revízió lehetőségéről
Budapest, november 9 Az Uj Nemzedék irja párisi jelentés alapján:
Most már biztosnak teldmtltetö, hogy a Balkán-szövetség területi engedményeket tesz Bulgáriának. Ugyanebből a hitelt érdemlő forrásból közlik a hirt Párisból, hogy megvan a hajlandóság Magyarország, részére is kisebb román, illetve jugoszláv területek átengedésére.
Intézeti kabátok előírásos fazonokban, minden nagyságban és minőségben kaphatók.
Schfltz.
Ofcsénhjjot
cwltamczibm szemköz fia lik
Nagykanizsa m. város r. b. bírája
200/1938. kzg. szám.
Tárgy: Elkobzott mérőeszközök értékesítése.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy különbözö nagyságú mérlegek, vassulyok és mérőeszközök és egyéb tárgyak I. évi november hó 19-én 9 órakor a városháza udvarán árverés alá kertinek.
Nagykanizsi, 1938. november 8. im Tiroli r. b. bíró.
Nagykanizsa megyei város polgármesteré öl.
25219/1938.
Tárgy: Lemondás folytán megüresedett vagyonváltsági és megváltott földek tovább jutta ása.
Hirdetmény.
A földbirtok>endezés során kiosztott vagyonváltságl és megváltolt földekből 97 drb l-l holdas ingatlan (rét) lemondás folytán megüresedett.
Felhívom a földigénylöket, hogy igénylésüket f. évi november 18-ig a városháza Horthy Mlklós-ut f kapu, 1. em. 6. sz. a. bejelentsék. Illetve földigénylés végett ott jelentkezzenek.
Nagykanizsa, 1938. november 7,
mm Polgármester.
A Zalai KBzIBny gyűjtése i
Minden adományt a „Magyar a magyarért" mozgalom hivatalos zalai gyűjtéséhez továbbítunk
A negyedik ezer pengőt gyűjti u Zalai Közlöny Szerkesztősége eze. ken a hasábokon. A negyedik ezer pengő, ami hirdeti Nagykanizsa szegényének, gazdagjának lelkes áldozatkészségét, mélyen érzett haza-ftasságát, a megrabolt, éhozö, didergő felvidéki magyar testvéreinkkel való együttérzést.
A naponta befolyó összegeket a szerkesztőség naponta átadja a hivatalos gyűjtés bank-folyószáml^jáf ra a Néptakarékpénztárba.
Az utolsó zászfócsomagot
ma küldtük el Ungvárra Vajkóczy György cimére, aki ott lesz n Nemzeti Bank főnöke A városlyW
tisztviselőknek Vo\'osln házára szánt zászlaját is ide küldtük. Kddlgt gyűjtésünk 3078.16 P
Uözuny Sándor 10.- P 74. Törekvés caerkésiok
Turul örso 5—P Keresztény Tisztviselőnők 25.-- P
Vogo helyi csoport 25.— P
N N. 2.- P
Haán Ida !.- P
Pájor Anna 1. - P Deutsch nflvérok fodrász-
szalon gyűjtése 1026 P
ütszeson: 3167.42 P
Aaztaltűzhalyak, folyton-égö kályhák, fdráarpor-kályhák, elsőrendű minőségben legolcsóbban kaphatók Schletliger öynla nikmiMilti.
SALAI KOHLON*
1938. november 10.
Kemény Ödön fájdalomtól megtört szívvel tudatja, hogy szeretett
ÉDESANYJA
rövid szenvedés után Boncodföldén elhunyt.
Temetése végső akaratának megfelelően Nagykanizsán folyó hó 10-én délután \'/i4 órakor lesz.
Gyászolják K«mény én Schütz család, testvéről, unokái és dédunokái.
M. KIR. ÁLLAMVASUTAK MENETRENDJE
ÉraéRfMi 1938. évi október 2-töl 1939. május 14-lg. flaffkanissa állomáira érkeiö éa az onnan induló vonatokról.
Nagykanizsa—Budapest délt p. u.
i Közlekedik Balatonboglár-Balatonszentgyörgy között szerdán és pénteken,
Balatonszentgyőígy—Nagykanizsa között egész éven.
Kfizvstlsn kocáik forgalmai
1201 sz. gyorsvonattal: egy 1, 2., 3, Ventimlglla- Budapest déli p. u , egy 1., 2., egy Róma-Budapest déli p. u, egy étkczökocsi Pragersko—Bud.ipest déli p. u.
1202. sz. gyorsvonattal: egy étkező Pragersko, egy 1., 2. 3. Budapest déli p. u. Ventimlglla, egy 1., 2., egy 3. Budapest déli p. u.—Róma.
12C8/I207. sz. gyorsvonatokkal: egy 1., 2. egy 3., egy élke/ő Budapest déli p. u -Nagykanizsa, egy 2, 3 Budapest deli p. u.—Fiume, egy háló Budapest déli p. u.—Venezia, egy 1., 2., egy 3. Budapest déli p. u.—Roma.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
Az 1401. és 1402. sz. gyorsmotorvonatok közlekednek Wien Sb.—Pécs közölt. Kftsvstlsn kooslk forgalmat
J 1415. sz. személyvonattal: egy 2., 3.. Sopron déii pu.—Pécs, egy 2.,3., Wien Sb-Sop-
ron—-Nagykanizsa—Oyékényes—koprivnic—Osljek. s 1416. sz. személyvonattal: egy 2., 3., Pécs—Sopron déli pu., egy 2., 3. o. kocsi
Osijek—Koprivnica- Qvéfeényes—Nagykanizsa—Wien Sb. 8 1411. sz. személyvonattal: egy 2, 3., Zalaegerszeg Budapest déli p. u. 4 1412. sz. személyvonattal: egy 2., egy 3, Budapest déli p u - Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
1 »«l»k»l-(i.M U.I Bvtn PIÍII. irk. II Plwil M. Buci,dl U. Zalra írk.
Sz. V. T37 SsT í-tth 2427 S. V — 4 45 658
2tU Sz. v 13 54 16 11 17\'48 2407 G, mol. 0 00 9 53 11-12
2406 lij. mol. 18 34 10 52 20 53 2413 Sz.V. 11 54 13 45 1544
2418 Sí. v. 20 21 2Í06 23 40 2431 Vtív 1816 1958 22 35
A 2406. és 2407. sz. gyorsmotorvonatok közlekednek\' Pécs-Wien Sb. között. Kftzvstlsn kocsik forgalmas
2413—2414. sr. személyvonatokkal: egy 2, 3., Wien Sb.- Sopron—Nagykanlzsa-Kop-
rlvnlca—Osljek, egy 2 , 3., ^Sopron—Pécs és vissza. 2431. vegyesvonattal} egy 2., 3., Pécs—Barcs—Budapest keleti pu.
Nagykanizsa—Gyékényes—Kaposvár -Budapest Keleti pu
ÍKanizsáról II m. indul I £
\' 11-40 11
T
M
T-

Bp5t i M IjKanlzaára kp. ind laá írk 230) I T27 803

A 2442/2447. sz. vonatok közvetlen vonatrészt visznek Nagykanizsáról Oyékényes— Kaposváron át Budapest-Keleti pályaudvarra.
Nagykanizsa—Murakereszt ur— Kotor Iba
Hová ?

|| Hon
Honnan? |j
Nagvkanl-zsArfl érk.
1207 | Gyora IfTriestc Roma] 5 30 1201 Gyors | Vcntim.Romd 18 21 12971| Vegyes |j M.-Kereszturfl II 47 i 1201/1202. sz. gyorsvonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa—Budapest viszonylat alattiak.
Voul illa. A vonat aerne í«y. Kmtlaly r. irk. brfi, *rk. Bp*.tr. fckMlk Vonal A vonat neme BpMtríl 1.4.1 Boflír U. K*ulk«ly rft M. Kuli.1 ra trk.
12)7 5 44 6-50 657 9 45 1220 Szem. v 22-32 2-49 316 437
1213 Szem. v 9-40 10-55 11-25 15-46 I2401 Motorv. — 510 5-50 730
tilt Szem. V 1415 15-40 16 12 2046 1202 i Qyv. 7 20 9-58 1005 11-13
1241 Molor v. 1740 1948 — — 1212 Szem, v. 6 10 1103 11-10 1255
1201 Qyv. 1841 19-48 19 53 22-40 1214 Szem. v. 1408 18-25 1855 2012
1219 Saem.v. 23\'46 1-15 1-38 fr09 1208 Qyv. 2015 22-55 2305 0*04
Hitler nagy beszédet mondott & béke szirén hangjairól, a más országok nemzetiszocializmusáról és a fegyverkezésről
München, november 9 Hitler kancellár a nemzetiszocialista mozgía\'om régi harcosainak szokásos összejövetelén Münchenben nagy beszédet mondott. Hangsúlyozta, hogy 1938. a német történelemi legnagyobb sikereinek éve. Ma már inkább, mini bármikor el keli határoznunk, mondta, hogy nem engedünk régi elveinkből. A németségnek ébernek keli maradnia, mért tut keserűek a tapasztalatok ahhoz, hogy hinni tudnánk valaha is a békés szirén-hangoknak. Ezen a földön egy nép sem kap semmit ajándékba. Szép lenne, ha a világ csakugyan a béka útjára lépne, de amig ezt hirdetik, ad dig köröskörül csak fegyverkezést látunk. Természetes, hogy a német nép nem hajlandó egyedül andalogni a béke olajágával. Némietország. megtesz mindent az európai béke biztosítására, de nem mond le önmaga biztonságáról. Ki kelt jeletenem, folytatta
Hitler kancellár, hogy egyáltalán nincs szó arról, mintha Németország l>elc akarna avatkozni más államok l>elsö alkotmányába
Mi nem akarjuk, hogy más államok Is alkalmazzák a maguk belső életében a mi elveinket.
Mai adjanak csak m:g ők a demokráciájuk mellett, mi is megmaradunk a nemzetiszocialismas inel.\'ett.
Kijelentette továbbiaktan kancellár, \'hogy Franciaországban ma olyanok vanrak kormányon, a kik békét akarnak, de mások nem titkolják, hogy háborút akarnak Németország ellen. Ne ringassa tehát senki magát csalódásokban, ha-neml vonjuk le a következtetéseket. Figyelembe kell venni, hogy akik ma nem kormányoznak, holnap kormányra juthatnak és szándékaik-felöl már most sem hagynak kétséget. Mi » \\ el vagyunk szánva, hogy a birodalom biztonságát a végletekig megerősítjük.
APRÓHIRDETÉSEK
Kp 4hlrdaté* dl), vasárnap 4* Onnapnap 10 tiálg tO \'Illái, mlndan további $x6 0 flIWr, hálköinap 10 uólg 60 ftllár, mlndan további itó 4 fillér.
ÁLLÁS
Megbízhat \'> kislányt kifutónak fehre-izck. Rndl.s Ilus tejivó, Horthy M. ut 5. •
Téglás mester- (család) (elvétetik Bucsuszentlásilóia. Jelentkezni József főherceg- ut 9, *
ADÁS-VÉTEL
JóVarban levő használt oyocmskko-osll vennék. Oörög dohányáruda •
Burgondlrápa eladó Hunyadi-utca 21. sx. •
összecsukkató vaságy é» fehér faágy eladó Novákuál, Eötvös tét 21. *
LóssArt. sörényt, marbafarokszőrt, icrtísfr.ikot, hátsertét legmagasabb áron vásárol Hungária kefegyár. *
Jjkarban levő cserépkályha olcsón eladó. József főheéceg-ut56. •
Használt mély gysrmskkaosll vennék. Ajánlatokat: FüzőUzlet. Király u. 34 kérek. •
Lútrágya eladó Erzsébet-tér 21. siám alatt az udvarban. •
HÁZ ÉS INGATLAN
Bagolasánd Szép Ilona-soron 133. ísámu háa szabadkézből eladó. Bővebbet ugyanott. 2992
Király utca 5. számú ötlakásos,kartaa-háa elsdó. Bővebbet ugyanott. ♦
KÜLÖNFÉLE
Permtizze pilcsíáit
lombhullás után
NEODENDRIN
(gy ümöl wfa-karbolineunjmal).. ösxlbaraokol
SOLBAR (kénbáriummal)
Legu|abb kutatások megállapították hogy rovarok, levéltetvek ellen az SmkÍ ét Ull vád.k«áa a leghalálosabb.
Sebhelyek bokeiiésóhez:
Almola
Pomrin
(Uyümölcelakátrány). Beszerezhetek :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmlsze-rek, gép, zsák. stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon: 180.
Mindennapi leveledből ösaxegyüjtölt bálysget. régi vagy uj tömegeket, magyart és külföldit, (eloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarita Lajos, a Zalai Köalöny f. utu-kesztője. Érdeklődni lehet teleion 7a m. vagy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra között.
„imu. mmw
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcsereköflyv
u)ból beszerezhető
lapnnk nyomdájában.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Mz|.z4uá|l H T. Naiyk.aliM". Felelt, kiadó: Zalai Károly. Nyomatott ■
. „UlHlHuá,! K. T. Nagykanliaa" nyoadt|áb.n MagyUalzaia.
INyoiudMil toUli Zalai Kár.ly.)
78a E»folyam 255 szám Nagykanizsa, I9S8. november 11. péntek
Ari 12 fúl.
ZALAI KÖZLÖNY
H U»kHu»iU]: nw 5. uim. lírtkftxiwp délután
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra « pengó 40 fillér. Szerkesztőségi éa kiadóhivatali telefon: 78. az.
Egy csepp vér nélkfil...
A hála és a ragaszkodás érzete talán soha nem\' buggyant még kl jobban (a, magyar lelkikből olyun őszinte módon, taint ezekl.en az örömnapoki ati. Éreznie kellett ezt mindenkinek, aki a legcsekélyebb mértékben is lendített a magyar nemzet jobb sorsán. Szórtuk a foá\'a mfcgasbatörő érzéseit Hiller, Mussolini, a lengyel nemzet felé s méltó ünneplésl\'en részesítettük a nagy angol ujságfejedelmet is, aki a legsötélebb magyar időkben követelte az éU«tő napoi nemietönknek. A \'magyar nemzet soha nem volt há\'átlan és a legkisebb ajándékért is szinte egész lelkét adta oda. De amikor külföldi nagy barátainkat oly fennen ürtnepeljüi^, jól esik tapasztalnunk, hogy ez alka\'onVmtil nem estünk abba a» hibába, amit gyakran ta\'álunk meg a magyar ■,lelkületben. Most Igazán meglátta a magyar uémzel, hogy kik az ö vezetői, ki a vezíérs s kiknek köszönhet a legtöbbel. Ha a történelem Írója ezeket a szent napokat papírra veti, a Kormányzó Ur legnagyobb érdeméül bizonyára azt fogja felemlíteni, hogy bölcsen vá\'asztot a meg legfőbb munkatársalt. Az a nagy ragaszkodás és bizalom és a hálának az a nagyfontosságú megnyilatkozásig amely Imrédy Béla télé száll, va\'ób\'n méltó elismerése annak a szörny ! nagy erőfeszítésnek, amit ez a férfiú az utóbbi hetekben nemzetéi.ek tett. Mindenki tudia róla, hogyem-l>erfclettl munkát végzett s ez a munka még a legkényesebb diplomáciai vonalon is mindenkor zökkenő nélkül folyt. Az irányítási soha, egy percre sem adta ki kezéből. Nem kullogott a kormány szekere az események után, ha- enf Imrédy Béla tervszerű Irányításával valóban kormányozta az ügyeket. Nyugodtan állithatjuk, hogy ő nem csak az ügyek vitelét vállal.a a kormányelnöki székében, hanem ténylegesen is a legeredményesebb kormányelnöki munkát végezte. Voltak pillanatok, amikor a háború szele nem csak Sarolt Irennnüket, hanem szinte a pusk » ravaszán kel\'ett tartani ujjunkaí. fis ne ni dördült el egyetlen fegyver sem és nem bukott h >Han a fődre cgyet\'en katonánk sem. Nincs gyász egyetlen magyar csalódban sem, de mindannyiunkat átöleli a nagy, magyar őröm lelkesítő hangulata. És ha megmérjük a dolgokat s keres-sük a férfiút, akinek tahid ezt kö.s szönhetjük, egy törékenynek lái\'r szó, de annál nagyobb energiát sj-gárzó férfiú előtt kell megállnánk, Imrédy Béla előtt, aki diplomáciai, politikai, gazdasági és főként katonai intézkedések alkotmány, s megtétele állal olyan helyzetbe juttatja nemzetünket, ami szinte..a világtörténelemén is példa nélkül álló : földet, nagy magyar terüle. teket vettünk birtokba egyetlen csepp magyar vér kiontása nélkül, tápászkodva a magyar igazságra.
A magyar honvédség ma déli 1 órakor bevonult Kassára
Nagyida, november 10 A magyar csapatok ma délelőtt 10 és fél 11 óra között átlépték az utolsó határvonaliikal és roegin-. dúltak |
Kassa felé. A honvédek délután 1 óra körül érték el Kassa városát és azonnal megkezdték a város és környékének megszállását. Kassa egyébként azonnal megkezdte az ünnepi előkészületeket Horthy Mik\'ós kormányzó és a kormány, valamint a törvényhozás tagjainak holrapi ünnepélyes bevonulására, amely :t a magyar rádió is közvetíteni fog.
A honvéd-csapatok a szerdai niv pon pontosan elérték a megszállás ra kijelölt vonalakat. Most már az egész V. zónában is magyar hon. védek vannak minden községben. A
csallóközi vasutvonalakon már megindult a menetrendszerű forgalom. Pozsony alatt az es\'.c szállták meg Kis- é-s Nagymegyert és Jóka községet. Ma, csütörtökön már minden csallóközi községien magyar lobogó leng, egészen az u; határig.
Fülek, Léva
utcáin is már magyar honvédek masíroznak. r
Beregszász megszál\'ása pámt\'an lelkesedis mel\'ett történi meg tegnap. Kr\'sz • nahnrka is magyar terület már.
A frontharcos menetszázadok pénteken indulnak Budapestről a
Felvidéki-e és viszik magukkal a kassai, munkácsi, besztercebányai\' és nyitrai volt ezredek tépett, fakó lobogóit. f
Az OTI
igazgatósága elhatározta, hogy Kassán, Komáromban, Losoncion. Ung-várott bérpalo\'.ákat épittet.
Pár perces ülésen ünnepelte a Ház Rothermere lordot a Felvidék-javaslat felett való határozat közben
A magyar törvényhozás képviselőháza ma délelőtt párperces ülést t irtott. Az ülést KornjLss (;yula elnök nyitotta meg. A képviselőház elfogadta az indítványt, hogy a Felvidék visszacsatolásával kapcsolatos törvényjavaslatot két ülésen fogják tárgyalni.
A jelenté* beterjesztése közlési megjelent a diplomaták páholyában lord Rothermere, akit a Ház tájijai lelkes ünne|>lésl>cn részesitettek A lordot a Ház nevében Tasnády Szűcs András köszöntötte, inikf >zben és utána a \'képviselők helyükről felállva percekig tapsollak és éljenezlek.
A képviselőház a beterjeszted javaslatra kimondta a sürgősséget. Holnap, pénteken a Ház tagjai az ünnepélyes kassai bevonuláson vesznek részt, igy a képviselőház szombaton délelőtt 11 órakor kezdi meg a javas, lat vitáját. likkor döntőnek az indít-
vány feleit is, hogy a ja vasiul tárgyalása alatt az ülések időtartamát egy órával meghosszabbítsák.
A képviselőház mai ülésének befejeztével a képviselők újból zajos ünneplésben részesítették Hotherracie lor dot, akinek látliatólag a nicg]iat;ódásig jól escit a meleg üdvözlés.
152 plébánia tér vissza az esztergomi egyházmegyéhez
Esztergom, november 10 Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás körlevele tudatja, hogy a Felvidék visszao-satolásával az esztergomi egyházmegye viss/-akerfil|| részei felett a/, egyházi főhaiós^ígotl átvette. Ezzel 152 plébániával és félmillió katolikus hívővel lelt nagyobb az esztergomi egyházmegye.
Gyilkolnak és gyújtogatnak a csehek a forrongó ruszin-földán
l\'ngvár, november 10 A ruszin küldöttségek, bár a csehek igyekeznek c^-ket útközben elfogni és letartóztatni, sorra érkeznek l\'ngvárra, követetik a Magyarországhoz való visszacsatolást és nemzetközi bizottság kiküldését az egyre elkeseredettebb ruszin-vidékre.
A meg nem szállott területről ige.i sokan szöknek át magyar földre és kérnek védelmet a bevonuló magyar csapatoktól. Megbizhaió forrásból szár mazó liir szerint az cgvik ruszin Toldi községben a cseh karhatalmi r\'ik u lakossággal kegyetlenkednek. Számos letartóztatás történt és a község vezető
polgárait túszként elszállították. Iglő környékén enyre izgatottabb és nyugtalanabb a hangulat A szlovákok és ruszinok ellenséges siemmel tekintenek egymásra. Napirenden vannak az őss/e tűzések I-L|>erjescn is.
Az Kxpress Távirati Iroda ungvári jelentése szerint Ver ho villában, u len-gyel r határhoz közclfekvö Hruszlu\' a községben cgv paraszt, akitől egy cseh katona rabolni akart, baltával támadt rabtójára, a csehek azonban lövöldözni kezdtek és n"tncspk a |MU-«szt)t, hanoin annak egész családját legyil kolták, majd a házat és a ^tzdusági épületeket felgyújtották.
(Folytatás a 6-lk oldalon)
igényltó véve a diplomácia békés eszközeit, diadalra jut\'.atva olyan eredményt, amelyik az adott körülmények között az elérhető legtöbb sikert biztosította. É-s amikor ^ nemzet előtt feltárjuk a közvélemény tudatában olyan mélyen élő e tényeket, örömmel állapítjuk meg, hogy nagy idők valóban megmutatták nekünk azt a férfiul, akiibe bízvást számithatunk a legkritikusabb pillanatokban, mert ineg1-állja a helyét s ezen túlmenően : pártkereteken magasan felülemelkedve, cisztályérdekeket száműzve, vallási megkülönl>Öztetéseket nem tekintve, a közös magyar gazdasági
boldogulás eszközeit jól ismerve^ szivét és lelkét mélyen elöntő, szociális érzékkel ki tudja elégíteni a nemzet minden tagjának vágyakozást.
Mert ez történt most ! A főhercegi udvaroktól le egészen az utolsó bojtárlegényig nincs a nemzetnekj egyetlen tagja sem, akinek s/^vq ne egy formán dobbaua meg a Felvidék vtiss/ac-satolá\' (filna. Ez az nagy magyar egység, amelynek jegyeién tovább kell dolg>znunk. £s most, amikor az öröm érzete szinle\' mámoros hangulatba ringat bmnün ket, a lényeiért felelős miniszter-, elnök, Imrédy Béla, nem áll meg
az öröta hangulatának szerte omlásánál, mert agyában mjárfcs testet ö\'tötl annak a nagy munkának a programja, amelyik az elközelgő napokl>an a kormányra, a felelős tényezőkre, de mindannyiunkra vár. Ezt igazolja a felhatalmazási törvényjavaslat is, amely a \'Magyar Szent Koronáh )/. visszac^\'tolt Felvidék területének az országgal valói egyesítéséről szól. Ataikor ezt a tör, vényjavaslatot az országgyűlés megszavazza, az az érzés szállja meg lelkünket, hogy Szent István esztendejében a Gondviselés és első szent királyunk ájdoU jobbkeze őrködik a magyar nemzeten.
ÍALAl KÖZLOtfV
<938. novfitiher 11.
Lélekemelő katonai parádéval ünnepelte Nagykanizsa a kassai bevonulás napját
Kzckben a hetekben többször volt tnnuja Nagykanizsa közöns^c a hely. őrség díszes elvonulásának, (le talán egyszer sem szegeződött annyi csillogj\') szem, annyi meleg testvér-tekintet az elvonuló katonáink vaiamcny-
nyijére, mint ma, a kassai bevonulás napján. Valami szárnyat adö, buldog magyar öröm dagaszlotla az egész város keblét. Mintha mindannyian részei lettünk volna annak a duzzadó erőnek, amit katonaságunk jelent a magyar föld ezeréves testében.
A Deák tór ós a Fői ut, a Sugár ut és a Csengery ut gyönyörűen feldíszítve, örökzöld füzérek, lobogók, az ablakokban szőnyeg, gyertya és virág pompa várta ezredeinket. Az üzleti forgalom szünetet tartott arra az órára, az ablakok, erkélyek ünneplő emberek füzérével tele. £s tele volt a kanizsai utca lelkes magyarok tömbével.
Az országzászló talapzata délinövények díszében pompázott. Még a hirdető táblák és oszlopok is piros-fehérzöldbe öltöztek. Az országzászló előtt a katonai rendezés pontos remijében a tisztikar, a jwlgári hatóságok és a társadalom vezetői, az iskolások sor-
fala, egyesületek küldöttségei, zászlók alatt.
Pontosan 10 órakor érkozeti meg vitéz Székely János tábornok és harsonák zengése közben már hozták is a kibontott selyem országzászlót, « mely a katonazenekar Hiszekegye és a 20-as szobor mögött leadott tüzér, ségi disztüz mellett kúszott fel az árbócon, fel, egészen az árbóo Idejére, a tömeg meghatott, néma tisztelgése közben.
Aztán megkezdődött a helyőrség egy órás, szivdobogtatóén impozáns disz-menetc az országzászló és a tábornok előtt. Közben fel-felharsant az .éljei a hadsereg ütemes kiállás i a tömegből.
A díszmenet után újra leszállt nz országzászló az árbóc csúcsáról, felkerült helyére, félárbocra a mindennapi lobogó és a harangok félórás öröm-kongása közben indult tovább a hétköznapi élet, amely mögött azonban most már kitörölhetetlenül ott izzik a magyar erő érzése, « magyar élet feszülő hite a jobb, a szebb ma. gyar holnapokban, a Komárom, Munkács, Kassa és a többiek után követ-kező eljövendő magyar ünnepekben.
Nagykanizsa üdvözölte a visszatérő Kassa városát
Nagykanizsa város hazafias közönsége is teljesen a nagy történelmi esemény liatása alatt áll: ina délelőtt bevonultak honvédéink Rákóczi fejedelem városába. Ebből az alkalomból dr. Krátky István polgármester Nagykanizsa város közönsége nevében hosz-
szabb és meleghangú üdvözlő távira, tot küldött Kassa szab. kir. város felszabadult és a magyar impérium alá visszakerült magyarságához. Zrínyi Miklós város közönsége az első volt, amely testvéri üdvözletét küldte Rákóczi városának. ( ,
Egy peroes néma felálással adott hálát Istennek Zala vármegye klsgyfilése a Felvidék visszatéréséért
Zalaegerszeg, november 10\'
A törvényhatósági kisgyűlés tegnap délelőtt tartotta havi rendes ülését vitéz gróf Teleki Pál főispán elnöklete mellett.
A Hiszekegy elmondása után a főispán a következőket mondotta :
— A legutóbbi kisgyülésünkön megemlékezve a komáromi tárgyalásokról azt mondtam : még nehéz politikai, diplomáéig és hatalimfí munka van hátra, hogy jogos igényeinket diadalra vigyük és a kis-; gyűlés az ország felelős vezetőit egyhangúlag biztosította támogatásé\' rói és kitartást és erőt kért tőlük a magyar Igazságért folytatandó, további nehéz küzdelmekben. íme, alig egy hónap múlva, nagyrészt l>o teljesedik mindaz isten segítségével, amit akkor hittünk és reméltünk. Négy nap óta honvédeink dübörgő lépteitől, lelkes bevonuJ lásátói és felvidéki testvéreink mámoros lelkesedésétől hangos a Felvidék, az egész világ hallja ezt az éter hullámain keresztül és holnap bevonul a Főméi tóságu Kormányzó Ur csapatai élén a Nagyságos Fejedelem városába. A pénteki napon nyer befejezést 12.100 négyzetkilométernyi felvidéki terülel és mint egy egymillió testvérünk visszacsatolása a magyar hazához és mindez véráldozat nélkül. r
— Amikor az átélt események hatása aLatt a mámorosan lelkese, dö felvidéki testvének személyi b fájdalom könnyei helyett öröm", könnyek hullanak és a rádión át hallgató minden magyar szemében Js könny szökik, ugy érzem1, hogy
mái kisgyülésünkön hálatelt szív-\' vet kell a Mindenható felé fordulnunk, aki megengedte élnünk ezeket a napokat és adol nekünk oly férfiakat, akiknek bölcs vezetései alatt ez a sokai szenvedeti magyar nép hatalmas baráti nemzetek tá. mogatásával, igazságát kiharcolva ráléphetett a feltámadáshoz vezeiő útra.
— A vármegye törvényhatósági bizottsága alkalmai fog ta\'álni rend* kivüli ünnepi díszközgyűlésén arra, hogy méltóképpen megemlékezzék e történelmi eseményekről, most csupán azt indítványozom a tekintetes Kisgyülésnek, hogy szálljunk léleklxm felszabadult felvidéki testvéreinkhez és adjunk hálát Istennek 1 perces néma fe\'állá:* közben. <
Meghatottan, némán álltak fel a kisgyűlés tagjai. Utána a főispán felolvasta
Imrédy miniszterelnök köszönő levelét,
melyet az októberi ülésből kapóit üdvözlésre küldött. Szívből mond köszönetet, hogy a nehéz idöklien n törvényhatóság bizalommal mellette áll. Isten áldását kéri arra a töri hetetlen küzdelemre, melyei a magyar nemzet a magyar igazság kH vívásáért folytat.
A kisgyűlés ezután közel 300 ügyet tárgyalt le.
Több római katolikus Iskola
segélyezési ügyéhez Pehm JózSof fel hivta a figyelmet, hogy az egyház, községek emez iskolák fenntartásá-
val tehermentesítik a politikai községeket, tohál méltányos. b->gy segélyt kapjanak. Ilyen értelemlxm a községek segély-h itározatail Jóváhagyta n kisgyűlés.
A zalaegerszegi Szent József szeretetotthon épitési költségeihez 1000 pengővel járul hozzá a megye. -Az alispán Ivejelentet e, hogy tárgyalt a belügyminisztériumban
a szegónyellátásról.
Az a terv, hogy a községi szegényalapokat megyei szegényalap elmen egyesitik és lehető\'eg minden járó 4
székhelyen szegényházat K\'pitenfcty Korpavár község 15.600 pengő* vei iskolát épit, 1000 pengővel pedig berendezi. Igen sok község hx>z, zájárulást szavazott meg a Horthy Miklós nemzeti repülőalnphoz. Nagy kanizsa -1000 pengőt ad. Ezzel kapcsolatban a főispán előadta, h«>gy a zalai ifjúság repűlőkiképzése érdekében illetékes helyen az alap l)ói a vármegye részéről befizetett összegeket visszakéri. A lejelentést nagy helyesléssel vették tudomásul.
Pehm apát indítványára Zalaegerszeg díszpolgárává választja Imrédy miniszterelnököt
Zalaegerszeg, november 10 A város képviselőtestületéhez Pehm József pápai prelátus, képviselőtestületi tag a következő indítványokat nyujto\'.ta l>e :
Válassza m2g a város díszpolgárává vitéz Imrédy Bé\'a dr. miniszterelnököt a Felvidékért , vivotl nagy küzdelméért.
Üdvözölje a város nz összes felszabadult törvényhalóságokat és városokat.
Köszöntse hazaérkezésükkor a zalaegerszegi MOVE lövészeket.
Az indítványok tárgyalására valószínűleg a jövő héten ül össze a képviselőtestület.
150 tannt hallgat ki a vizsgálóbíró az Eröss-Qgyben
Az első husz tanút már kihallgatták
A városi közgyűlésen elhangzotf interpellációk folyományaként —, ipint tudvalévő — nyomozás indult Eröss Rezső városi erdömester ügyé ben is. A rendőrkapitányság hosz-szu heteken át sok enroerl hallgatott ki. Eröss Rezső maga is kérte, hogy szerepének teljes tisztázására rendeljék el a legszélesebb köri* vizsgálatot. «
A kapitányság a nyomozás le-folytatása után a jegyzőkönyveket áttette a kir. ügyészségre, majd ké-
sőbb átkerültek a kir. törvényszékre, amely elrendelte a vizsgálatot az ügyben. A vizsgálat lefolytatását dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró végzi. A vizsgálóbíró több mint 160 tanút idézett l>e kihallgatásra. A kihallgatás több turnusban fog történni. Most került sor az első turnus, mintegy 20 tanú kihallgatására. Valószínű, hogy a jövő hó végéig a vizsgálóbíró befejezi a tömeges tanúkihallgatásokat.
Ki hajlandó vendégül láini egy-egy felvidéki magyar gazdaifjut ?
Magyar testvérek I
A husz éven át keresztrefeszüett és megcsúfolt magyar igazság Róma, Berün és Varsó baráti támogatásával győzött. Vis^akerültek véreink ! Vissza Rákóczi és Kossuth földje. Vissza a kifosztott Felvidék földműves népe, amelynek fiai husz évi cs?h rágalom é-s hazugság légkórébei), Iskolájában és világnézetéin nevelkedtek s akik még sohasem látták közelről Szent István földjét! Ezt kell nekik bemutatni!
Mit akarunk ?
Azt, hogy a felvidéki magyar és szlovák gazdaifju testvéreink itt, ná lünk, szemtől-szembe ismerjék meg a magyar nemzet igazi történelmét, a falu életét, erényeit, szokásait, hazaszeretetét, munkásságát, áldozatkészségét és testvérié sségéít és összes szépségeit, hogy visszatérve, apostolai legyenek az ezeréves szentistváni Magyarországnak. Ezt a gazdaifjuságot, a holnap és jövő emliereit lélekben is vissza kell vezetnünk ősi, magyar fajtánkhoz.
Magyar testvérek !
Kis- és nagybirtokosok, földművesek, falu népe ! Szivünk egész me legével hívunk mindnyájatokat,
mert az ország őserőtöl duzzadó többsége és tartálya Ti vagytok !
Nektek keli tehát példát adnotok az ország újjáépítésében is azza]„ hogy segítségünkre jöttök.
Aki megérti a Faluszövetség hívó szavát és vál\'al vendégként 1—2 hónapra egy gazdaifjut, aki résztvesz a csa\'ád minden munkájában épp ugy, mint otthon, az azonnal jelentse l,e címét: Budapest, V., Báthory u. 21. sz. alatt Szövetségünknél.
Nagy felvilágosító mUnkát kell végeznünk! Erre az ősz és a té\' a legalkalmasabb.
Siessetek tehát a jelentkezéssel, hogy hamarosan készen legyünk. Most emberekre és áldozatos cselekedetekre van szükség, mert a. történelmei nem gyávák, hanem a bátrak csinálják.
Falu Magyar Gazda és Föld-míves Szövetség.
Express hőfokozó
a tökéletes fűtőtest — Több meleget ad, kevesebb tflielöt fogyaszt. Ara c*ak 5.—, G —, 7.— pengő - Kapható:

1938. november 11
ZALAI KÖZLÖNY
Mécs László
lelkét ifjúságának klasszikas álmai Párishoz fűzték. Mily ünnepi órák voltak a francia főváros Magyar Ház nagytermében, aztán az ins.i-tut Catholicpebán, W-ijd a vi\'ághirü egyetem, á Sorbonnenak, Richelien bibornoktói elnevezeti aWfi teái pumában. Mécs László szavalt! Ezzel az esttel jutott Mécs olyan magas nemzetközi polcra, aminővel ö előtte egyetlen magyar költő sem dicsekedhetik. Ekkora társadalmi megmozdulást — a Sztrájkok, kor. mányválságok és idegenellenes mozgalmak idején — csak a leg. bensőbb tűztől fűlött Ura csodája idézhetett elő. Százak lettek ezen az estén a magyar kultura őszinte barátai, százakat igézett meg a kulturán keresztül költészetének magas szel\'emi tartalma. Mécs párisi szereplése nemcsak költöi elismertetés, nemcsak magyar siker, hanem, irja egy párisi jelenlévő, a katolikus világnézet s az arra épülő irodalmi hitvallás elvitázh;> tatlan diadalma is.
Kérdezhetjük, hogy mi emelte Mécs Lászlót ebbe a magasságba ? Hogyan jutott a hernádszentisiváni kántortanító fia, a kii^lyhelmieci plébános a Sorbonne csillárai a\'á ? Saját mlagának van igaz;^: mindezt »aranyfedezetének«, a nagy lelki harcok után diadalra vitf. féltetlen őrzött magasabbrendrt evangéliumi emberségének köszönheti. 1
Várjuk Nagykanizsán, hogy csodás, Isten adta áldott tehetségével sok ezer téglát összehordjon egy . épülő templomnak. Gyuladjon ki egy estére városunkban a jó Isten drága Mécsese, aki im\'már elérte költői hivatásának nemzetközi céllát : ívlámpa lett„n leborult Európa felett.
A nagykanizsai Mécs-est hétfőn, november 11-én lesz a Városi Színházban.
h
NTE II —Zrínyi II. bajnoki mérkőzés lesz vasárnap
Szövetségi nap lévén vasárnap, I. oszt. csapataink pihennek, mert a válogatott mérkőzés elmarad. Az őszi szezonban már a második jő idejű vasárnap marad kihasználatlanul — fenntartva szövetségi nap céljaira — és válogatott mérkőzést nem rendeznek, mégsem hozzák előre a mérkőzéseket. I>edig igazán elvárhatnák az egyesületek az alszövetség gondosabb előrelátását és egy héttel előro hozhatták volna az egész fordulót. Akkor nem kellene a csapatoknak \'még november utolsó vasárnapján is — esetleg hóban, fagyban — futballozni.
Az NTE II.—Zrínyi II. megerősített\' csapatai játszák le bajnoki mérkőzésüket. A két csapat találkozása a fiók rangadó érdekes küzdelmét Ígéri. <•
Kezdete fél 3 órakor. Biró Czvetkó.
Serdülő fiuknak és leányoknak adjunk időközönként reggel felkeléskor egy-egy kis pobárnyi természetes „Ferenc József" keserüvize", mert gyomor-, bél- és vérliszlitó hatásának gyakran igen fontos eredményekel köizönhetünk. Kérdezze meg orvosát.
A kassai dómban zúgnak a harangok...
Honvédek, előre! Irány. Kassa!
Istenem, hogy ezt is megérhettük l i
Zsonjí-bong a jö örog Orbán, moly tanuja volt 32 évx előtt a Nagyságos Fejedelem és Zrínyi Ilona hazatérésének Rodostóból és most köszönti ércnyel vén, a hűséges barát szeretetével Horthy Miklós katonáit.
Habos-csipkés fodrát ölti magára a régi Horjnád, amely egy csöppet sCm változott, amióta zsebrákok hordája tette lábát a Szétíhenyi-liget hídjára. Csak magyarok könnyei duzzasztották azóta a medrét, sötétítették meg színét.
A régi patríciusok házai, a Pauszok, a Mogayak. a Vizyk, a Bollerek, az öreg Schalk-ház ugy tekint reánk, mint a régi világ ittmaradt tanúi, amelyeken nem fogott a husz óv idegen festéke. Megmaradtak a régi hűségben a 34-es piros parolis bakák, a <)-Cs honvédok, a vártüzér-ezred városa házainak. A kir. táblává lett tisztes Malélcr-paloia, Köttcvónyi Nagy Olivér jogakadémiája, a pro montreiek gimnáziuma, a domonkos-atyák évszázados klastroma, a nemzeti színház, a felvidéki magyar muzeum, a Bankó, a Lajos-forrás, Kassa csodaszép kör-nyéko mind mosolygós, kedves ismerősként köszöntenek.
A gótikus csodatomplom, JI. Rákóczi Ferenci és hozzátartozóinak pihenőhelyének misztikus, bűvös csendjébe hirtelen belelm-sit éles trombiták, harsogó kürtök diadalszava. Mint amikor a római légiók fanfarai diadalittasan hazatérve hirdették a vitézek ós győzők közeledését, ugy jelzi egy uj, 20 év óta itt nom hallott j. katonai jelzés a felszabadítók közeledését.
Méltóságteljesen halad a magyar nemzeti hadsereg oszlopa és léptei nyomán dübörög a föld, amely valamikor hátán hordozta a piros sapkásokat, Abauj, Sáros ós Zemplén színe-virágát, Rákóczi fejedelem katonáit, fis ahol Horthy katonája lépked, örömkönnyek, szent Tedeumok hangzanak fol mindcnüncn és virágcső borítja az utakat.
Nem lehet itt tollal irui, ahol
a szívok beszélnek, ahol az érzelmek húrjai zengik a testvérek egy másratalálásának himnuszát, ahol még eddig egymást sohse lálotl magvarok egymás nyakába borulnak, hogy solm többé cl no hagyják egymást.
Nem, ezt senki más nemzet fiá nem tudja megérteni, ami ma a magyar szivekben végbemegy. Csak magyarnak adatott meg Isten kegyelméből, hofcy u szív embere, az érzelmek lantosa, sors-tragédiákban is lángoló szövétnek legyen, fis azért osak magyar tudja fölfogni, mi mégy mopt végbe Kassa utcáin, toréin, 1 lázaiban, a magjai- honvédség bevon u,-lásának |>crcciben. Csak az érzi igazán, aki 20 óvón át nyögte u néma vértanúságot és akinok kebléről vandál kezek tépték le édes testvérét.
A kurucok ősi fészkében, a magyarok legmagyarabb városában, ahol a magyar gyermek már az anyatejjel szívja magába a tántoríthatatlan magyar hűséget, ma csoda-nap van. Glóriás ünnep.
A Nagyságos Fejedelem kilép pihenőhelyéről, felölü bársony bi-bor-paláslját és seregei élén .tépett zászlóinak erdejével, sorfalat áll a piros sapkás honvédokkel ós könnyezve int üdvözletet a bevonuló \'magyar nemzeti hadseregnek.
A kassai dómban ünnepi misére harangoznak, hálaadó Tedeumra, zugnak a harangok csodás földöntúli bugással, melybe belevegyül a felszabadult vértanuk öröméne-ko, magyarruhás leányok ós asszo-uyok, ünnepi köntöst öltött férfiak tórdrehullva köszöntik a hazatérést, a felszabadulást. a\'u»«-gyar katonákat, a magyar Édesanyát. v
fcs nincs szem, amely száraz tudna maradni, nincs ajk, amely no rebegne hálaimát, nínos kóz, amely ne fonódna össze áhítattal, tekintet, amely no keresné a fir-mamentumot. £s összeölelkezik ma minden magyar, mert testvér minden magyar, sorsközös, mártír testvér u vér és szenvedés jogán.
Ezt a szent testvérülést, az cgymásratalálást, a hazaérkezést, u felszabadítás ünnepét hirdetik a kassai dóm ingó harangjai ..
(B. RO
Hét hónapi börtönre Ítélték Dene lánost bamisitott biztosítási ajánlat miatt
Németh János galamboki kereskedőnek furcsa kalandban volt része. A múlt évben egyszer felszólítást kapott a Magyar Élet és Járadék Biztosító Intézet nagykanizsai titkárságától, hogy fizesse meg az esedékes dijat. Németh János, a ki semmiféle összeköttetésben nem volt a biztositóval, tévedésnek gondolta a felszólítási és rá sem hederített. Azonban rövidesen ujabb felszólítást kapott és pedig m«t már ügyvédtől a dijak rendezésére. Németh természetesen akkor sem reagált a dologra, mivel semmiféle életbiztosítása nem volt a Magyar Élet és Járadék Biztosítónál. Az intézet végül is perelte Némethet és a kir. járásbíróságon derült csak ki, hogy valaki ráha\'misitotta az ajánlati ívre Németh János galam-lK>ki kereskedő nevét. A nyomozás Dene Jánost, a biztosító volt üzletszerzőjét vette gyanúba.
Mikor Dene Jánost kihallgatták, azt vallotta, hogy barátjával, Nemes Gáborral együtt csináltak ajánlati iveket, mért Nemes menyasszonyá-
a büntetés súlyosbításáért fellebbezett, de fellebbezett a másodrendű vádlott felmentése miatt is. Felleb-
lezett Dene János is.
------
nak meg akarták mutatni, hogy
milyen szépen dolgozik és keres Nemes a biztosítási üzleteken. A Németh János nevére kiállított ajánlati ivet is ezért adta át Dene Nemesnek, a többi ivekkel együtt, aztán Nemes az iveket nem adta neki vissza.
Nemes azonban kijelentette, hogy Dene vallomása nem felel meg a valóságnak, mert az ajánlati iveket kitöltötte és valóban felvette biztosításra.
Ebben az ügyben volt már egy főtárgyalás, de akkor nem került sor ítélethozatalra, mert több tanú kihallgatását rendelték el, így most volt a második tárgyalás Makáry Vilmos tanácselnök előtt.
A tanuk kihallgatása és a bizonyítási eljárás lefejezése után a bíróság bűnösnek mondta ki Dene Jánost a vádleli cselekményben és őt ezért hét hónapi börtönre ítélték, Nagy János Vádlottat ellen* ben felmentették a vád és következményei alól.
A kir. ügyész Dene János terhére |
BUDAPEST L
17 Dr. Szeibert János előadása, —» 17.30 Oixsraházi zenekar. — 18 Helyes magyar kiejtés. — 18.30 Pukánszkynó Kádár Jolán előadása. — 19 Hírek.
— 11). 10 Hűek szlovák ós ruszin nyelven. — 19.25 Pertis Jenő cigányzenekara. — 20 .Krasznahork^ büszke vára. Történelmi legenda 3 részben.
— 21.20 Magyar indulók hanglemezről.
— 21.40 Hírek, időjárásjolentós. — 22 Grieg: c-moll szonáta hegedűre ós zongorára. — 22.45 A rádió szalonzenekara. — 0.05 Hírek BUDAPEST IL
17 Halman-Knor György előadása.
— 19.10 Angol nyelvoktatás. — 19.35 Geréb László előadása. — 20 Pertis Jenő cigányzenekara. — 20.35 Debussy: Ibéria, szvit két tételben. —
21 Hírek. BI>.CS.
13.40 Szudétanómet zene dalokkal ós cüorával. — 20.10 Dalos zenés gráci hungkópok, — 22.30 Cselló- és zongoradarabok, — 23 Stuttgart. — 24 Boroszló éjjeli hangversenye.
Péntek
BUDAPEST L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hírek. — 10.20 Felolvasás. 10.45 Felolvasás. — 12.05 Bókai Antal hegedül, Lux József énekel. — 12.30 Hírek- — 13.20 Időjelzés, időjárásje-lentés. — 13.30 A rádió szalonzene, kara. — 14.35 Hírek. — 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfo-lyainliirck. — l(i. 15 Diákfélóru. — 10.45 Időjelzés, hirek.
17 Baróczi Rezső előadása. — 17.25 Sportközlemények. — 17.30 Böszörményi Nagy Béla zongorázik — IK.10 Aradi Zsolt előadása. — 18.30 Dénes Józsoí cigányzenekara. — 19 Hírek.
— 19.10 Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 20 A lengyel rádió ünnepi műsora. — 21.05 Hirek. — 2U30 A 2. honvéd gyalogezred zenekara —
22 Időjárásjolentós. — 22.10 Olasz dalok hanglemezről. — 23.10 Oj»erctt-nyitányok ós keriugők hanglemezről.
— 0.05 Hirek.
BUDAPEST IL
18.30 Gyorsirótanfolyam. — 19.25 Csengcry János előadása. — 20 Rexa Dozső előadása. — 20.25 Magyar népdalok hanglemezről. BECS.
18.35 Apróságok hegedűn, brácsán és gitáron — 20.10 Opcrarészletek.
— 22.30 Kis rádiózooekar. — 24 Szó-rakoztató zeno.
Gyenge légáramlás, sok helyen köd, a hőmérséklet nyugaton kissé emelkedőben.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai megfigyelőállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap eate 9 órakor: +6-6,|ma reggel 4-7\',8 délben +90.
Csapadék: 00-t..
— Butorktállltásuakat tekintse meg minden vótelkényszer nélkül. Kopstein bútoráruház,
t
ZALAI ICÖELONV
lBtojMvtniber II
mnmi ranini
* „MIS iMMML\'MhM
fővárosi ha*«iiM aUrwl.fi esi*. A Mlfe.dT.lt
Iaodó Hasi Kis Ágica
<Mkel. ■ dobnál.
S*lve« pirtfosáit kár
^ PÉNZES ANTAL
VWldáglöí.
ószi délután
...Lehajtott fejjel ballagnak A fasorban az emberek, hűtöttük őszi ég borai: Hullanak Már a lövetek...
Aranyos nyári fellegek Kaja. ki tudja, mórra jár ? ElmuHk minden, ami jó. Szertílem, álom, napsugár...
Ml tegnap szép és öröm volt: Ma már csak fakó őszi főtt... Nincs rajta frakkos fecskoraj: Ürosoa bug a BÜrgöaydrót
Csillan még itt-oU napsugár, Dertis Is néha még a t<>j. De a könytormő etlvben bont Nom maradt más, csak — ami fáj...
Brassány/ Qyu/a
Komál Atatflrk in* déltlAtt mtflhalt
Ankara, november 10 Éjfélkor kiadott jelentés szerint Kernel Atatürk, n töi-ök köztársaság elnökének állapota tovább rosz-í snabbodott, a jelentés kiadá$An«|<í idejében sem voh eszméleténél.
Az államfő aggasztó állapotára tekintettel a vidéken tartózkodó képviselőket távirati utón a fővárosba hívták.
Ankara, november-10 Kemal Atatürk ma, csütörtökön reggel 9 óra B perckor meghalt, i
BMohor tábornok ol akarta tenni Stalint láb attlf
Párts, november 10
A letartó/latolt Blücher tábornoi kot szembesítették az ugyancsak letartóztatásban lévő Peiko táboivi ltokkal, aki Vorosllov helyotbese) volt. A szembesítés során dnámaj jelenetek játszódtak le. Petko be4 (smlerte kihallgatása során, hjogryf Blücherrei együtt összeeskü|vést rszői tek Stalin élete ellen. Az összeesküvés tervelt még 1936-ben dolgozták ki.
Blücher a legerélyesebben tagad--ta az összeesküvést, de tovább\'menő vallomást nem volt hajlandó tenni.
Petko tábornok a szembesítéskor megmaradt állításai mellett (
EMLÉKEZTETŐ*)
November 14.
Mécsest a színházban. November 19.
Frontharcos tea a Kis Roy«lban 8 órakor (Magyar a magyaréit és a • Horthy Repülőalap. javára.
•) E rovatban egyszeri közlés (két sörig) dija 30 fillér.
Joiplass, begy iilflozte!"
Magyar álom külföldön
Aki ezer kilométerre van Hazájától, ott idegen égivajlati viszonyok befogása alatt, hideg szjvü, hideg vérű, hidegen gondolkodó emberek között kénytelen élni, csak az tudja, mi az: Haza és "z igazi otthon molegél naponként nélkülözni.
Az élet ezeket a szenvedéseket azzal honorálja, hogy megtanul az ember szintén hidegen, nyugodtan gondolkodni, az eseményeket realitásuk szerint mérlegelni. Nem izgul, nctn szalma lángol, hanem gondolkodik, kombinál, mi van és mi leijet az elkövetkezőit esc-mónyek mögött.
Az elmúlt izgalmas hetek igazolták azokat, akik igy gondolkodtak. Mi, magyarok, idokint tudtuk, hogy minden vonalon még nem jött el a klőnk.. A mostani események csak epizódok, do meg távolról sem fedik sem igazságainkat, még kevésbé évezredes jogainkat.
Álmatlan éjszakákon lelki szemeim előtt lepergetem újra mindazt, amit eddigi ételemben a magyarságra vonatkozót láttam, tapasztaltam. L«poz0ftK>k emlékeimben, a magyar és szomszéd népek történelmeiben Végig járom még egyszer azokat a helyeket, ahol valaha jártam Pozsonytól Akna-szlatlnáig. Vizsgálom, mérlegelem a né]>oket, fajokat, szokásaikat, természetüket é* törekvéseikot érzem, hogy mindnyájukat egy belső, leírhatatlan <*ő üti, hajtja,, kiket fölfelé, hatalmasabbá, kiKet pedig lefelé, a pusetulás folié|.
Kmbcrek, nemzetek sorsa nélia évtizedekig is gyakran egy helyben topog, semmi sem változik, majd pedig hirtelen elindul uz élet lálhalatlun ereje, omolni és
letaposni, uj életet adni, vagy eltemetni. Fölemelni azokat, akik az idők szavát megértették és el-tometni azokat, akik dacolnak a haladó élettel
fijjel van. Szobám homályos ablakaira a körúti nyárfák levelei az utcai ivlámpáktól árnyékol vet nek. A tenger felől jövő örökjös szél imbolyogtál ja a nyárfákat, igy uz árnyékok is imbolygóvá lösznek. Az első éjjeli fagy most van felvonulóban. Egv-egy levél teszakad az ágról és eltűnik árnyékával együtt a mélyben. Rövid egy-két óra alatt csak a száraz galyak árnyéka marad és ngy hat rám, mint egy csontváz. Igy \'lál- / tam egyszer 1918 október végén Zsolnán, ahol ogy benzin raktár mögött fegyveresen őrt álltam. Akkor is éjjel volt és néztem a nyárfalcvolek csendes hullását.
Most ©Uasendergek. Újra oda-lutza, Nagynuagyarországon érzem magamat. Milyou boldog érzés! Meleg szávü, jóindulatú embeiek vannak körülxHlem. Pozsony, lvassa, Nagyszombat, Magas Tátra, Erdős Kárpátok mind a miénk. Feleségem és leányaim liaza várnak ...
De álmom nOm tart sokáig. Az utcáról dübörgés hallik fel hozzám. Harci korfsik, ágyukat huzó, láncos kerekű motorok pokoli zaja közben hallom — Finis Cehoslovakiac.. Finis Cehoslova. kiae.. Elindult az igazság.. De mikor kapunk vissza mindéül a Kárpátok koszorújáig?
Még nom jött el a mi időuk, de ol fog jönni\'....
(Boriin ) SCHLESS ISTVÁN
A * i /
siUu $ÍWpá\\\\á*t U&bty
cvz

Ha jól akar mulatni,
tartson velünkl
Páger Antal
Szeleczky Zita Tolnay Klári Básthy Lajos
UTIKÁNY: VÁROSI MOZGÓ.
indulás köznapokon: 6, 7 és 9 órakor, vasárnap: 3, 5, 7 és 9 órakor.
H6si naptár
A cs és kir. kassai 34. gyalogezred II. zászlóalja Szerbia és Montenegró elleti viselt 1011. évi 2.
[1914 II 11. j támadó hadjárat foiya.
mán november 10—30-ig vivőtt Kolubara és Ljig-menli csat.i-ban a cs. és kir. XVI. hdtf. és a osév kir. 50. gy. hoí kötelékében harcolt.
E napon a zászlóalj több izben megkísérelt szerb ellentámadások elle. nére kivétellé az ellenséget Brozak nyúlványain lévő állásaiból.
I ! •
A cs. és kir. debrcoeui io. huszár, ezred az oroszok encn vívott 1015. - évi őszi áHásharc folva-
I19M.I1 11 1 mán október 16-tól no-" vember 14-ig vivott car-toryjski csatában ve:t részt. Ez időiéi a német 2. hadsereghez beosztott cs, és kir. pozsonyi 2. lovas ho. kötelékében harcolt.
Moináj- Péter tizedes — ezredének a német csapatokhozz való kikülöni-tése alkalmával — Bol-Medwieshjcnél, C.artoryjsk közelében egy előreugró és az ellenséges tűznek teljesen kisaol-gáltatoU állásban — melynek idciglc. nos kiürítését elrendelték — teljesen egyedül, önként visszamaradt. Midőn az ellenség a már teljesen rommálőtl állás drótakadálya-hoz érkezett és rohamra indult, moglcjx) és jól célzott kézigránát-dobással egymagában meg. állilolla. Merész fellépésivel tehetővé tetie, hogy az állást csapataink ezután szükségképen helyreállítsák és ismét megszállják.
Elsősorban Molnár tize.les bátor kitartásának és merész fellépésének volt köszönhető, hogy az ellenség áttörési szándéka meghiúsult.
Kimagasló hőstetteit arany vitézségi éremmel tüuteiték ki.
Lo=
— (A rendőrségről)
Dr. Fehér Mihály rendcirfőfelügyclöl, akit Miskolcról Nagykanizsára helyeztek a toloncház örszemélyzcli |>arancB-nokává, elfoglalta hivatalát. Dr. Fehér a toloncház őrszemélyzeti parancsnoksága mellett a kapitányságon az autó-körlelet is fogja vezetni — Grábár Lajos segédhivatali főtiszt a toloncház gondnoka lelt, mig Marmarosch Jakab eddigi gondnok a kapitányság segédhivatalának vezetője.
— (Szemle a leánygimnáziumban)
Nagykanizsa város képvisolőiestüle. lének pénzügyi bizottsága a polgármester vezetésével ma délután 4 órakor megtekintették a* átalakított és mintaszerűen felszerelt Notre Danié leánygimnáziumot.
— (Javultak az adózási viszonyok)
mint jelentettük, Zalában. Most kap-juk a hirt, hogy ugyanez a helyrét u szomszéd Somogy vármegyében is. A kaposvári pénzű ©\'igazgatóság jelen-téso szerint Somogy vármegyében az olöZö évihez képeat 4 százalékkal több adó folyt be.
— (Függóágyak a vasúton)
Az olas* államvasutak legközötebb kísérletképpen füí#öágyakkal ellátott harmadosztályú kocsit helyeznek forgalomba éjszakai utasok számára. A ffiggöágyat igénybevevő utasnak csekély pótdijat kell fizetnie. Az ujitápt egyelőre a síelőknek fenntartóit vonatokra korlátozzák, liogy u tétfspor-tolók kényelmesen teliessék meg az illat a városok ós a hegyek közölt-
— (A Vegyeskar)
ma esti próbája közbejött akadályok miatt elmarad, legközelebbi prölx* hölgyeknek hétfőn, férfiaknak kedden.
C0
1938. november 11
íala. közlöny
8
Hétfőn lesz Mécs László estje a nagykanizsai Városi Színházban
Székrekedésben szenvedő bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a bélm izgáat r ggel éhgyomorra egy pohár termémtcs „Ferenc JAztef" keserűvíz csakha-"n r megélénkíti, iz emésziőcsaior-niban összegyűlt salakot kiUilll, a vérkeringési szabaddá leszi s a gondolkodó- és munkaképejségel emeli. Kérdezze meg orvosit.
Olcsóbb less a oukor
Budapest, nowmlier ,10 A cukor fogyasztói ár/inuk ügyében betek óta folynak a tárgyalások a minisztérium Illetékes szer. veinek közbenjöttével. A fogyasztói ái- ugyanis eddig klio^rafrúnonk\'éut 1^31 psngő volt, az ármegállapítás azt óhajtja elérni, hogy ezt az árat 1.10 psngörc lehessen mérsékelni.
Zsidóellenes tüntetéseket, rombolásokat robbantott ki Németországban a Párlsban lelőtt német követségi titkár halála
Berlin, november 10
Az egész német sajtó a gyász és elkeseredés hangján ir Rath párisi német követségi titkárnak a minapi merénylet következtében bekövetkezett haláláról. A világ minden bccsflk\'tcsen gondolkodó emberének, — Írják — észre kelt vennie, hogy milyen uszítás\' folyik Németország ellen és hogy fegyvert is adnak gyilkosok kezébe a németellenes gyűlölet.
A meghalt titkár holttestét felbon-collák. Kiderült, hogy az első lövés, amely a vállal ós a tüdőt érte, nem volt halálos, ellenben a másik lövés, amely a lágyékon ál a lépet, gyomrot roncsolta össze, okozta a halált.
\' Berlinben és az egész birodalomban a halálhírre liCves zsidóellenes tüntetések robbantak ki. (A merénylő ugyanis egy lengyel illetőségű párisi zsidó volt.) A tüntetések során rendkívül súlyos rongálások történtek. A főváros több pontján egyszerre hívták a tűzoltókat tűzesetekhez, mert a tüntetők több zsinagógát felgyújtottak. A Rcgcntcr-slrassei és a Pannamer-•Mrassei zsinagóga, bár a tűzoltók kivonultak, megmenthető már nem! volt, mindegyik teljesen Iqégott. Az utcákon mindenfelé bezúzták a zsidó üzletek kirakatait, összetörték a cégtáblákat és az árukat kiszórták az utcára. A kurfürstendamm és a főváros több utcája csatatérhez hasonlít A rendőrség tehetetlennek bizonyult a tüntetésekkel szemben.
München, november 10 A rohamosztagok birodalmi veze. tője elrendelte, hogy mindazok, akik a nürnbergi törvények értelmében zsidónak tekinthetők, semmiféle fegyvert nem tarthatnak s Amennyiben a rendeletet megszegik, gyüjtőiáborokba
szállítják őket.
Gyári szövetmarad6kok.
Finom uri divatszövetek fésűs gyapjúból
Schütznél.
Jiljiitn, bogi iolpta!"
A nagykanizsai püspöki bizt-isság a Felvidék megaqgélyczésérc és az uj telsötemploin javara folyó tió -tf-éii, hétEn este pontosan rr-1 íl órai koz-"lettől a„Vái\\isi Színházban Mécs-vstel rendez, melyre a nagyén:o nú közön, séket eziitlul szeretettet mefflilvja és egyben kéri szíves lámotfitásilkat- Jc. g\\ eket SchU\'ss és Hit;cr cégeknél le-
Szabó Margit zalatessenyöl leány egy alkalommal Palin közaéglien Wirth János gazdától szállást kért-Wlrthék a foglalkozás nélkül ievö leányt megtartották maguknál, a mit aztán azzai hálált meg, hogy egyszer, mikor gardái nem voltak-otthon, álkulccsal felnyitotta a szekrényt és nagymennyiségű ruha nemút ellopott.
A csendörök csakhamar kézreke-ritették a tolvaj leányt, akiről kiderült, hogy nem ez volt az első
Pusztamagynród községlien történt, hogy Marton Dezső cséplőgép-tulajdonos ez év j-jllusában Llbor-herét csépéit. A munkánál segédkezett egy Horváth István nevü 11 éves fiu ls, aki a gép etetését végezte a fejtögépen. Egyszerre a gép elkapta a fiu jobb karját és azt tő-bői leszakította. A rrtentök a fiút kórházija vitték. A csendőrök a nyomozás során Marton Dezsőt g°n datlanság miatt feljelentették és megindult ellene az eljárás. Most volt ebben az ügyben a törvényszéki tárgyalás. A nyomozás gondatlanságot látott fennforogni Mar-
tiét el,".jegyeztetni ós megvásárolni már olöre, azonban az előadás kezdet" elölt is lehet váltani a Várost Színház pénztáránál Az elöinláson Mécs t.ászlií Felvidék költője .szvniclyc.cn fog köz-romfiködnl.
Jegyek áru I hely 2 pengő, 1 [ I,c]y 1.90 liengö, III. Iielv 1 pengő. Altöhcly 50 fillér. (:)
esete és Ireszáliitolták a nagykanizsai kir. ügyészségre i
Szálló Margit részban beismerő vallomást telt és azzal védekezett, hogy a gazda szerelmes Izeléje és bosszúból történt a feljelentés. De a kihallgatott tanuk csakhamar rábizonyították a lopást és a törvényszék Makáry büntetötanAcsa kilenc hónapi börtönre itél\'e a tolvaj leányt. A kir, ügyész, a büntetés súlyosbítása végett megfellebbezte as Ítéletet.
ton részéről, hogy egy fiatat gyereket hiagyott a gépen dolgozni megfelelő óvintézkedések nélkül,
A törvényszék több tanút hallgatott ki a büutclcnségévei védekező Marton kihallgatása ulán, irtajd kimondotta Ítéletét, gondatlanság miatt 100 pengőre itéite Mártont,, de a büntetést három évi próbaidőre felfüggesztette. Marton is, a* ügyész is fellebbezett.
— Bátorokban a Kopatoln-cég vezet. Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedveső .tse-téal feltételek mellett
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
23340/1938,
Tálgy : A villamosára!]! togylíztál-méiők hlteleiltétc.
Hirdetmény.
Isméiellen tllhlvom s város kö-zöniégének figyelmét a Budapesll Közlöny 102. számában május 7-én megjelent 16000/1938. K. K. M. rendeletre.
Ezen rendelet lontosabb rendelkezései a kővetkezők:
A villamos munkál mérő fogyasztásmérő csak érvényes hitelesítési bélyeggel ellátva bocsátható forgalomba és használható szolgáltatások terjedelminek a meghatározására.
Fogyasztásmérőt csak a Magyar Királyi Központi MértékUgyl Intézet (alábbiakban: MértékUgyl Intézet) csak a fogyaizlálmérfl rendszerére adoll hitelesítési engedély alapján látható el hitelesítési bélyeggel.
A rendszeri a Mériékűgyl Intézel hitelesíti külön beadóit kérvény alap-Ián (hitelesítési dija 400 P)
A rendelet hatálybalépésekor (1938. május 7-én) használatban lévő fogyasztásmérőt a MértékUgyl Intézet az 1948. május 1. napjáig a rendszerére adolt hitelesítési engedély nélkül Is elláihat hitelesítési bélyeggel, hs a rendeletben előirt feliéieleknek megfelel. Az Igv alkalmazott hitelesítési bélyeg 1948. május 1. nsplán érvényét veszti.
Fogyasztásmérő az 1938. évi november hó 1. napjáig érvényes hitelesítési bélyeg nélkül ls forgalomba bocsátható és használható szolgáltatások terjedelmének a meghatározására.
Az 1938. évi október hó31.nsp-ján valamely vlllamosenerglát szolgáltató vállalat hálózatába kapcsolt fogyasztásmérő 1948. évi má.us hő I. napjáig érvényes hitelesítési bélyeg nélkül Is használható szolgállalasok terjedelmének a meghatározására. Az Ilyen fogyasztásmérő uonbsn az 1939. évi november hó l. napja után csak érvényes hitelesítési bélyeggel ellátvs kapcsolható vissza. Azon esetben tehát, ha az ily fogyasztásmérő 1939 november I. ulán álköllözés vagy bármely okból a hálózatról lekapcsollallk, az vissza csak hllelesilve kapcsolható.
16100/1938. K. K. M rendelet szerint két vezetékes fogyaszlásmérő rendsz-r hitelesítése 400 P, mig a hitelesítési bélyeggel való ellátásért a fogyasztásmérők nagysága szerint 3—12 pengő Illetendő.
A vlisgálall bizonyítvány, vagy hitelesítési Igazolvány másolslának dija 1-60 P.
Nagykanizsa, 1938. évi nov. 1-én. ■,m Polgármester.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdájában.
A biborfejtőgép leszakította egy 14 éves fiu karját
A törvényszék gondatlanság miatt elitélte a csépeltető gazdát
A Zalai Közlöny gyűjtései
Minden adományt a „Magyari a magyarért" mozgalom hivatalos zalai gyűjtéséhez továbbítunk
Szegény és gazdag, öreg és fia- j tal míegható áldozatkészséggel h->z-. hozza garasait, pengőit, hogy segítsenek azokon, akiket a cseh brutalitás a Felvidék felszabmü^ sáliak meglx>sszulására tönkretett^ kifosztott, mindennapi kenyeréből kiforgatott. |
A hivatalos gyűjtés most már bo-fejeződik, a gyűjtő hölgyek lelkesen vállalt rrtunkiája véget ért. A Zalai Közlöny tovább folytatja a gyűjtést felvidéki véreinkért* Mi\'iv-den fillérre szűkség van. Minden magyartól áldozatot kér a nagy magyar öröm. Akinek szive van, adjon !
Eddigi gyüjtéatlnk I- körz. áll. elemi Iskola
31 P>7.42 P 101.- P
Szabó Lajos hentes 10.— P
Stefánia tisztviselőnői 0.— P Kereskedelmista ifjúság fi\'.— P dr. Hoch Oszkár 30 - P
Nagykanizsai Takarék tisztviselő kara 55 — P Szekores Vilmo* gyógysz. 5 --- P Dolmányos László 3 — P Összesen: 3420.42 P
itt említjük meg, hogy az I. körz. állami elemi iskola tanulói már a Horthy Miklós repülőalapra is 103 pengőt gyűjtöttek, amit beküldtek csekken az alapnak. A »Ma-gyar a magyarért* céljaira is másodszor gyűjtöttek már.azelsö gylij tésűk 31.32 P volt. (Em\'i\'sük meg, hogy legtöbbet a III. osztály, Németh Jenő tanító növendékei gyűjtöttek : 30 pengőt.)
Hiába védekezett „szerelemmel" a tolvaj palini leány
DALAI K0Z1.ÖV*
1938. november 11.
(Folytatás az 1 ■ só oldalról)
LECJUJA2ttf
A hetedik hadtest bevonult Kassára
Hernádcsány, november 10. (Lapzártakor érkezett)
A magyar királyi honvédség bevonulása Kassára megkezdődött.
Nagyida, Hernádcsány, Szepsi irányában három oszlopban indultak el a honvédek, akik délben Kassára érkeztek.
Vitéz Littay András altábornagy személyesen vezette be a 7-ik hadtestet Kassára.
Naptári November 11. péntek Köm. kat. Márton pk. Prot stAns Márton Izr. Markh. hó 17.
Gyógy szertári é]|ell szolgálat e hó IMg a „Márta" gyógyszertár és a klakantzsal gyógyszortár.
GŐT"trdő nyitva reggel 6 órától eate « ónug (héttő, szerda, péntek délntár kedden otéaa nap nőknek.)
Nagykanizsa megyei város polgármesteriül,
26545/1938
Tárgy: Villamos vezeték építésével kapcsolatos be.árás.
Hirdetmény.
A Drávavölgyi Villamoa Áramszolgáltató Rt. állal a város területén felépíteni lervezelt nagyfeszültség!] elosztóhálózat műszaki bejárását az iparügyi minisztérium f. évi november hó 15. napjának 11 órájakor kezdi meg s az eljáráson résztvevő bizottság a városház tanácstermében alakul meg a fenli időpontban.
Az érdekeltek, akik a vezeték épitésével kapcsolatban észrevételt vagy kifogást óhajtanak tenni, 8zt f. évi november 15. napjának 11 órajakof\'lehetik meg a városháza tanácstermében a miniszteri bizottság elölt.
Nagykanizsa, 1838. nov. 8. aoo2 Polgármester.
MgMinMIU litttui Vállalat MENETRENDJE érvényei 1038. október 3-tól.
Erw«éb«t-lét-- Va.utállomáa
Vaiutállomáira Erzsébet-térre
430 528 7 SS 9 20 1105 13 38 14 00 15 3S 17 20 18-20 20 05 2228 atndulás a vonatok Irkezéee után
2320 N a M >
Letenyei menetrend L.twijiiíl Ind. 8 48 Hnykanlziári trk. 7 88 Htfykl.ll.ir4l Ind. 1400 l«t«.,*rt trk. 1510
•• nn 1
VII

ia aok pénzt takarit meg, ha nyomtatvény-azQkaégletét éa kBnyweit lapunk nyomdájában, Fő-ut S. alatt rendeli meg.
Kassán leirhalat\'an jelenetok játszódnak le a magyar honvédség megérkezésénél. Tízezrek vannak a járdá i, tereken, utcákon. Az egész környék népe már a korai hajnali órákban Kassára jött be, hogy részt vegyen a magyar hads2reg bevonut sánál. Számos diadalkapuk a v.íros
A honvédség bevonult Losoncra
Budapest, november 10 Ma délben a lakosság leírhatatlan örömujjongása közben bevonult Ix>-sonc városába a budapesti hadtest
Budapest, november 10 A Volosin-kormány öt napos haladékot kért Ungvár és Munkács elhagyására, de a magyar kormány elutasította ezl a kérelmet. j
(A jelentést hivatalos helyen ed. dig még nem erősítették meg.)
A szlovákok sem tflrlk a cseheket területükön
Pozsony, novemljer 10 A szlovák intézőtanács elhatároz-
Bethlen István a kormányzónál
Budajiest, november 10 (Lapzártakor érkezeti) Bethlen István gróf ny. miniszterelnök ma délien 11 órától 12 óráig a kormányzónál volt kihallgatáson.
különböző bejárati részein, virágeső, szőnyegdiszek. zászléerdő. Az eml.erek sirva borulnak egymás nyakába. V
Dr. Serédi Jusztinián, Magyarország biboiv;S hercegprímása pénteken ünnepi szentmisét mond a kassai dómban.
Sátoraljaújhely, november 10 Ma reggfcl 8 órakor hazafias ünnepség volt Sátoraljuujltolycn. Heggel 8 órakor ünnepi szentmise, majd utána a honvé.lség elindult Barsi felé, ahol II. Rákóczi Ferenc született.
ta, hogy felhivást intéz azokhoz a csehekhez, akik Szlovákiában maradtak, hogy térjenek vissza eradeü területre. >
Hodzsa nem tér többé vissza Szlováklába
Prága, november 10 Hodzsa Milán meggyógyult. Hodzsa kijelentette, hogy nem tér töl>-l>é vissza Szlovákiába.
Ofcsvnésjjof
nafta moziban
szómkczfialik
„D" vitamin készítmény.
Az állatok .ijlődéiiét elősegíti, az angolkór leséntuláa. bőrgyulladás nyala kodás, gyapjurágá , koazosodás, toll-rAgáH kifejlődését megakadályozza, ha pedig ezek már kifejlődtek, ezeket megszünteti h a csökött állatokat erőteljes fejlődéinek Indítja. Malacok folfalásAt, kimaráBt, fark- és lülrágást. a vályúk és Jászlak rágását elhárítja, Fertőző betegségek ellen az állatok ellenállóképeeségét fokozza. Express-hiilalisnál nélkQlSshatetlcn 1 Eredeti gyári árban kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek,
zsák és gépkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. Telefon 130.
a Llai közlöny
barátai
. zalai közlöny
hirdetőinél
wétárolnak 1
APRÓHIRDETÉSEK
Mpróhlrdetái dija vasárnap él Onnapnap 10 tiólf Sli fillér, minden további uó 8 nilér, hétköinep 10 nőig 60 fillér, minden további uó 4 fillér.
ADÁS VÉTEL
Nagyobb mennyiségű szép, jómlnöségll tartó, bursondlrépa eladó. Bálhory-utca 22 30(13
BÚTOROZOTT SZOBA
■ utoropott siob. lürdósiobs-hasz-nálattal a város belterületén november l-re klsdó. Ctm a kiadóhivatalban
HÁZ ÉS INGATLAN
Beleznán 263. szám alatt, ai u] utcában 14840 □ 01 Ml*, kertészetre Igen megtelel, epületekkel, éló és bolt lelaiejeléi-ael, butoiok és minden ingóság elköltözés miatt aionnal eladó. — Bővebbet a helyszínen. 3001
KÜLÖNFÉLE
Mindennapi leveleséiből összegyűjtött bilyagat, régi vagy u] tömegeket, magyart éa kUllöktlt, lelosilatott gyüjtemé-nyeket bármikor megvételre keresek. — Barbariti U|os, a Zalai Közlöny I. izei-keaztöje. Érdeklődni lebet telelőn 78. íz vigy személyesen mindennap d. a. 6—7 órs köiött.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „Közgazdasági R. T. Nagykaalill". Felelős kiadó: Zalai Károly.
Nyomatott:
a „KSzgazdaságl R. T. Nagykanlzia" nyomdájában Nagykaalzlán.
(Nyomdáért tel*I i Zalai Károly.)
Sok pénzt lakarit meg
tüzelőanyagon Szabótól vett
Kedvező fizelésl fellételek. Minden tűzhely garanciával.
SZABÓ ANTAL sportüzlete, Fö-ut 5. sz.
Előkészítik Horthy kormányzó holnapi bevonulását
Budapest, november 10 | vitéz nagybaezonyi Nagy Vilmos al-
A magyar kormány megbízottai ma tábornagy vezetése ala.t. Kassára utaztak, hogy előkészilst\'k a
kormányzó holnapi "agy bevonulását A honvédség tovább vonult
és fogadtatását Kassán. Barsl felé
A csehek haladékot kértek Ungvár és Munkács elhagyására
78. Evlolyam 256 szint Nagykanizsa, 1988. november 12. szombat Ari 12 fUl.
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos s^^fi.M.K^\'íí
UodUty 1/MJdfo fekét
Ma Kassa felé fordul a megnagyobbodott Magyarországon minden figyelem és minden lé!ok< Könnyes, boldog örönnnei ir;vódtok az ujsághetük sorai az ipolysági bo-vonuláskör és a\'/-óta is minden magyar rög visszatérésének híradásakor, de soha olyan repeső, soha olyan égig feszülő magyar l>old;>g-ság nem röpítette a tollal, mint
ezekben a pillanatokban, amikor a rádió mellett ülve annak színpompás kö/.vetitéséböl próbáljuk a*on-r.al papírra rögzíteni u kassai eseményeket, hogy legalál>b föbbrész-leteil>en képet tudjunk adni a Fejedelem városának ós trianoni hazánknak erröi a nagy, gyönyörű napjáról. f
A kormányzó ünnepélyes bevonulása
11 órakor délelőtt kondultak meg Kassa és uz egész ország harangjai. A kassai öregharang zúgása és* a virág, szőnyeg, lobogó diszbe öltözött Kassa népének egetverő örömujjongása köziben vonult be fehér lován, Bárca felöl, hatalmas diadalkapu alatt Magyarország kormányzója. <
Az emelvényen ott vannak már a kormány tagjifr Imrédy miniszterelnök vezetésével, hogy fogadják ;v kormányzót. Ott ü\' a kornáayzóné, József Ferenc kir. herceg, József főheroeg, a Ház, a felsőház elnökei, a ka*to"n\\U méltóságok, Kassa vár- .s dis/.mogyaros küldöttsége, a felvidéki magyarság vezetői. Ott vait
gróf Bethlen István is, Nagykanizsa képviselője.
Tömeg... tömeg... tömeg mindenütt, móg a házak tetején is. A hon-véds/.ol.or megmaradt talapzalán, koszorúk és térdepelve imádkozó eml>crek tömege. Ugyanígy térdepelve imádkoznak a virágokkal I rltott Rákóczi-emléktábla elölt is.
Ott van Rolhernvere lord, ott vaunak a magyar törvényhozás tagjai.
Amikor véget alig érő üdvrivalgás közben megérkezett a Szent Erzsébet térre a kormányzó, Imrédy miniszterelnök kisérte fel az emelvényre. A kortnányzóné könnyez, ve, a kormányzó megilletődve, de (mosolyogva fogadja a szüntelen lelkes ünneplést.
A kormányzó kassai beszéde
Magyar ruhás kislány virágcsokrot nyújtott át u kormányzói párnak, majd Horthy Miklós kormányzó bo-szédo következett jjorcekig tartó öröin-ünnoplés után.
— Hálát adok az istennek, mondta a kormányzó, hogy a nóliány liónapja még csak távoli remény, pár hete is még csak aggódó várakozás ma élő valósággá lelt Különös báléval emlékezem meg
a baráti nagyhatalmakról Ós azok : vezető állani férfiúiról, akik vállalták a döntőbíró kényes és nehéz tisztségéi, amolybeu cs#k az igazságot é-s pártatlanságot kereshették én nem kedvezhették .vertkinek, legkevésbbé a barátaiknak. A sorsdöntő napokban barátsága egész melegével állt mellénk a nemes lengyel hemzcl.
— Szenttel lel öleljiük magunkhoz a visszacsatolt fol vidéki testvéreinket, akik busz óv elnyomatása és-fildöz-telóse dacára emelkedett szellemben, bittol ós bizalommal álltak helyt a magyarságukért és ezzel a mi nagy küzdelmünket Ls inegkönnyilc\'.ték u magyor igazságért. Ilusz év inuló pillanat egy nemzet életében, de kinszen-
| vetlós volt haláron innen és tul az uj nemzedéknek, amelynek ezt végig kel-
Imrédy:
„Bár feledtetne ez az ünnep mindent, ami szétforgácsol!"
lett szenvednie. Keserves idők voltak és
Kassa,
a magyar történelem egyik legnat-gyobb multu városa. Itt szakadoztak fel a mágya\'r sel>ek, amikor Rákóczi Ferenc kilxmtotla a szabadság zászlóját és ott Írták fel arra : »Pro Deo et lil>ertale«. És a Nagyságos Fejedelem, aki haz^l 6zoígá\'t mindig és nem privátumol, a kassai dómban alussza örök álmát. Most a késői unokák diadalmas bevonulását szemlélhetve az egekből.
Kassa több a magyar nemzetnek, mint amennyit egy város fogalma jelent. Minden rög történelmi levegőt áraszt ott s mégis megtörténhetett, hogy a világháború után lábra kaphatotl a hazugságnak uz a foka, amelyik et tudtu hitetni a népek sorsát intéző hatalmakkal, hogy Kassa helye nem Magyarországon van. így lett a mi nagy sza-badság\'-hősünk pihenő helye idegen hatalom városa, s el kelleti szenvednünk azt a megszégyenítő valóságot, hogy Kassából »Kosicét«i csináltak. Há a Istennek, ez a nyo. masztó rém-á.\'om, amelyik huszesz. tendő óta kínozta s mélyen gyötörte a magyar nemzet minden tagját, ugy azokat, akik cseh ral>ságba jutottak, mint azokat, akik a csonka haza lakói voltak ; ma, amikor a Főméitóságu Kormányzó Ur fehér lován bevonult a magyar nemzeti hadsereg, a mi daliás honvédeink élén, Kassa városába, — reméljük örökre elmúlt a kínzó álom és a felébredés boldog érzete örökké tartó magyar birtoklást biztosít Kassán.
Hosszú, nehéz, idegtépő munka: eredménye az, hogy Kassát maj magunkénak vallhatjuk. Aimikor Münchenben összeült a négy nagyhatalom képviselője Csehszlovákia ügyét rendezendő, meghozták í< döntést, hogy a megoldás során a néprajzi határok az irányadók. Ez-zei\'a fe\'vidéki kérdés rendezésének is megadták az irányát. A magyar határok tehát a müncheni egyezmény szel\'eme alapján csak addig húzódhatnak, ameddig a néprajzi határok azt megengedi1:.
Bizonyos, h \'gy a magyar nemzet igényeinek végső kielégítését csaW az a szempont szo!gálhat;a, amelyik figyelembe veszi az ezer esztendős történelmi multat. A magyar kormány, amikor a diplomáciai életben olyan példátlanul álló harcát megvívta, a követelt tény-\'eges revízió érdekében nem mehetett tul a müncheni egyezmény szeremén. Még igy is rendkívül súlyos, idegtépő vita következeti be, mert csehszlovák részről különféle katonai, tehát stratégiai és gazdas\'ági szempontokat kívánlak kielégít,etni. S csak nagy harc árán leheteti a felkért döntőbírók tárgyilagos ítéletét elnyerni o\'yan érielemben, ahogyan a müncheni megegyezés a kívánt jogok birtokába juttatta Németországot a szudéta földön, Lengyelországot Teschen vidékén.
Elsőnek Imrédy müiisZtcrelnök köszöntötte n kormányzót
— Ma itt van lélekben az egész ország — mondta egyebek .közt, — amikor a kassai dómból száll a háláim a a íiondvisoléshez szenlistvánévi ajándékáért. Ma nincs különbség ma. g\\ar és magyar közt, a lelkek istenadta ós islenakarla megértésben fe-lodkeziu\'k egymásba. Bár feledtetne ez az ünnep mindent, ami szétforgácsol, pusziit Bár mogtalálnák a lelkek mindazt, ami ogyesit, összetart, crösit ós gyarapit.
A beszédei sokszor szaki tolta frllK\' a kormányzó, a miniszterelnök foled-be\'.ollein\'il lelkes ünneplése, a «mindent vissza,, a ■ fcgy\\Orl>e!» a .lengyel-magyar határtb kiállások.
\'I\'óth László |x>lgármestcr a kassai őslakosság nevéhpn, Csárszky János apostoli adminisztrátor a kassai ka-tolikusság nevében mondott beszédit, utóbbi szlovák nyelven is szólt a szlovákokhoz. I)r. I\'chér Miklós volt sze-
nátor, majd Pausz Béláné, régi kassai patridus-dsalád tagjának beszéde következett, utóbbi harsány ünnepli zaj közepette a kormányzónál is kószön-tötto.
Esterházy János gróf beszédében bálát adott Istennek, a Trianon óta volt minden magvar kormánynak, fő-kép|>on gróf Bethlen Istvánnak ós Imrédynek, majd Kányának, hogy bölcs, higgadt kormányzásukkal lelic tövé lelték vér nélkül, üszkös romok ós pusztulás nélkül a magyar terülő-tek visszatérését Kc .et adunk, niondia, szlovák testvéreinknek, akikkel ejö\'ült akarunk küzdeni a jobb jövőért és kérem a magyarokat, tartsák ők is tiszteletben a szlovákok nonueti érzékeit ugy, mint ahogyan azt mi, cseh impérium alatt maradt magyarok kívánjuk az uj határokon tul
Egyben bejelentette a Pozsonyiéin maradt Esterházy gróf a kassai mandátumáról való lemondását.
e keserves idők tanulságait le kell vonnunk. A házat felgyújtani könnyű de nehéz azt újra felépíteni.
Szent István évében érkezeit el a magyar igazságért való küzdelmünk elsíi orcdménye. A nagy király lia^oHiányaihoz ké|>esl, az ö elgondolásainak .szellemében fogadjuk az uj halárokon •belül- magunk- közé nem magyar fajú testvéreinket is. Találják meg itt újra a régi otthonaikat, magyar szeretet várja itt őket, biztosítva nyelvük és kulturá-
juk teljes szabadságát. A kormányzó ezután lelkes öröm-zaj közben
szlovák nyelven szólt pár mondatol, majd felhangzott a Himnusz.
Az $!bó magyar Himnusz a kassai dómban
A festői tömeg azután, élén ;i kormányzóval és az előkelőségek-
Soha el nem tűnő emléke marad a m\'agyar nemzetnek a* a pillanat, amikor vitéz Imrédy Béla niinisz-elnök a rádió hullámain át maga jelcntetle be a döntőbíráskodás) eredményét. Szivszormigva hallgattuk a rádiót és amikor régi magyar
városok nevét halottuk egymjásí után emiileni : Komárom, Érsekújvár Léva, Rozsnyó. Losonc, Ungvár, Munkáes.... és akkor megállt a miniszterelnök h tngjas s magas-, ra emelve hangsúlyát, Mékiál tolta az éter hullámaiba : és Kássa ! Toni-
l«»lói ujongásba törünk ki, mert ezt várta mindenki : és Kassát tényleg nekünk Ítélték;1 és ma katonáink, élükön az ország kormányzójával a Felvidék szivében vannak és Kassa, mint ezer éven át, őrökre a szivünkben mttrad.
ÉALAi K02L0NV
1938. november 10
kel elindult a kassai dómba. Szakadatlan ünneplés, virágeső volt az ut odáig. A dóm körül szines egyházi pompa és hatalmas ernlwrer-dő, amely mintegy megbűvölve, egy emlwrkéut lombolva ünnepella a kormányzói párt. Csak a templom közvetlen környékén csillapodott az örömmámor lelkes zaja, amikor a kormányzó testőreinek sorfala közt, követve a főméltóságu asszonytói.a főhercegektől, a kormány és a törvényhozás tagjaitó\', a diszmagyams kassaiaktól, a hadsereg méltóságaitól, a harangok érces zúgása köz. I>en a dóm lépcsőjéig érkezett. Itt Tószt Barnabás pápai prelátus (sümegi Tószt) köszöntötte Ma^ gyarország nagyurát és feleségét és a nagy magyar ünnep résztvevőinek csoportját. Utána Serédi Jusztinián, Magyarország biboros her-oegérseke a templom kapujában fogadta a kormányzói párt, a dóm boltivei alól már kiszűrődött az orgona hangja és megkezdődött a fes-töien, történelmien gyönyörű bevonulás. |
A dómban minden ünneplőben 7 ragyogott. A kormányzó a főoltár egyik oldalán, a hercegprímás a másik oldalán helyezkedett eí, mögöttük diszes kíséreteik. Az oltárnál Kassa prelátus-plébánosa állt püspöksüvegben, pásztorbot:al.
Még a rádió érzéketlen hangszóróján át is hallani lehetelt, amint sok-sok boldog zokogás csuklott fel a kassai dómban abban a pillanatban, amint felhangzott a Magyar Hiszekegy. Utána a Tedeum fenséges hangjaiban mintha egész Magyarország minden élő szivének áhítata, hálája szólalt volna meg. Azután a hercegprímás pápai áldást osztott, tóajd felhangzott a HimJ-j nusz és a Szóaíat... AUben lélek van és akár ott, akár bárhol egy-egy rá, dió mellett hallgatta, tanú rá, hogy |taJagy!Ur könuyek milliói csordul-, takki ebben a pillanatban. Hiszen pár napja még csak, hogy cseh ka-; tonák lovainak patái gázolták le k* kassai dóm oltára előtt a Himnuszt éneklő magyarokat... j
Magyarország Nagyura tiszteleg
a Nagyságos Fejedelom előtt
A\' Tedeum után a kormányzó és kísérete a Rákóczi-kriptába ment, a hol soproni és péosi iűdovikások, álltak dlszőrséget. Magyarország\' Nagyura tisztelgett a Nagyságos Fejedelem porai előtt és koszorút helyezett a koporsóivá. Sorba köveikéi zett ezután a koszorúzás, lord Rothermere piros rózsakoszorút tett le Rákóczi Ferenc szarkofágjára, a főhercegek, a honvédség, a kormány, a törvényhozás házai, a Rákóczi-rokonság, a törvényhatóságok, stb.
Diadalmasan zúgtak a harangok, amikor a kormányzó kivonult kíséretével a dómból és elindult mámoros lelkesedés közben, az utcán szorongó tömegek végeszakadatlan ünneplése közben a Mária térre, ahol a csapatok disz-szomlfeju fejezte be a magyar államfő látogatásai a felszabadult Kassa városában.
Kussa Qnnepe Bukarestben
A külföldi magyar kolóniák min* dénütt megünnepelték a Felvidék; felszal>adulását. A bukaresti nta-j gyar követségen összegyűltek tegnap az ott élő magyarok, kikhez Bárdossy László követ intézett lelkes l*eszédet, majd » követ és felesége vendégül látták a megjelente-
^Folytatás a 6-lk oldalon)
A Zalai Itiztfai} ynunUatá\\&á*\\aU <íifuvU{a:
a JóastafeU
U&Ofyá MHOhál
Zalai Közlöny Felvidékre küldött munkalársiHólj Zsebemben már a vezérkari főnökség engedélye.
.Mehetek Kassára!
E két szó jelentőségét csiík most érzi az ember igazán. Rákóczi városa még ma szivébe zárja a magyar honvédséget és a felvirágzott katonákkal együtt az egész magyarságot.
Ismét a vonalon irom c sorokai. Térdemen a kis Írógép, fogkefémen és pizsamámon kívül szinte egyetlen I>oggyászom. De nélküle most nem lélczhetnék. Ezekben a impokban igénybe kell vennem a leclmika minden vívmányát, hogy helyt tudjak ttllni. S amint a
felvirágzott hosszú katonavonatok között
robog velem a gvors a régi határ felé, arra gondolok, hogv egy hete éppen a rádió mellett ültünk és izgulva vártuk a bécsi döntés egyre késő hírét. Arról beszélgettünk, amit most érzek: — milyen türelmetlenek ■agyunk, mert egy fél órával később tudjuk meg az eredményt, holott egy fél évszázaddal előbb még hetek kellettek ahhoz, hogy egy-egy történelmi eseményről tudomást szerezzen a világ. Most szinte a történés pillanatá-
ban, vagy utána )>crceken, esetleg órákon belül a világ legtávolabbi zugában is tudják, mi történt a másik féltekén..
De hagyjuk a filozófiát, nincs sok idő erre, itt előttünk az élő valóság, előttünk a perc, a történelmi pillanat, amikor átlépjük a határt.
Már eddig is az élmények sorozatában volt részem. Szinte nem is tudom, hol kezdjem, mit irjak. Soha annyi vidám arcú, mosolygó embert nem láttam, mint ezekben a napokban. Maga
Pest is szinte egy ujjongó tömeg.
Nem is beszélve a zászlődiszről, a magyaros kirakatokról és a mindenütt látható
egy vezér-. Horthy Miklós
kormányzó arcképről, az ember uton útfélen vidám zeneszóval vonuló frontharcosokra, leventékre, cserkészekre bukkan. és a pestt nép megéljen n őket. I
Nem részletezem lord Rolhermeie fogadtatását és az ünnepélyeket, amelyeket tiszteletére rendeztek, de elmondhatjuk, hogy mi, magyarok tudunk ünnepelni.
A Hassa felé robogó gyorson, együtt a kassai magyarok vezetőjével
nem titkon husz éven át ő volt sze-mük\'ben a szabadító.
Sípos Géza is most utazik vissza Kassára és már viszi magával a
magyar plakátokat,
amelyek a hadviseltek beszervezéséről szólnak. December 15-re Kassán hatalmas megmozdulása nagygyűlés lesz. Ennek plakátjait is viszik már. A Felvidéki Egyesület , külön levelezőlapot boosátott ki a kassal bevonulás napjára A lapon külön hely van a magyar és a cseh l>élyegek részére és felírása egyben »örömteljes megeuiu lékezés«. Azt a párszáz darabot, a mit Sipos Géza magával hozott, itt a vonaton szétkapkodták.
A kassai ünnepi bevonulást rendező vezérkari őrnagy nyilatkozata
előtt aránylag kicsi a ftíéír s a Fő ut( is szűk. Már pedig ezren és ezren jönnek Pestről a törvényhozók, a
Itt utazik velem a vonaton a felvidéki magyarság egyik vezetője: Sipos Qéza.
ö jött be Kassáról a fogadtatásra tőle tudom, hogy lord Rothermere álmában sem számított olyan fogadtatásra, mint amilyenben része volt. Az üzletek kirakataiban is az ő képe látható Horthy, Moscizky és Mussolini képe mellett. Az utcákon végig, a rádióközvetitések alkalmával is Horthy, Horthy kiáltás hallatszik. A Legfőbb Hadúr nép. szerűsége nem ismer határt. De nem csak a csonka országban, hanem a Felvidéken ls. Az itt utazó kassaiaktól tudom, hogy a Fetvidélí magyarsága és szlovákságának igen nagy része is Horthy Miklóst vallja vezérének. De nemcsak most, ha-
A< szomszéd fülkében a rendőrség, majd odébb a kassai bevonulást rendező katonai küldöttség utazik. Alkalmiam volt beszélni az egyik vezérkari őrnaggyal, aki az előkészületekről a következőket-mondta : — A csehek
nem sietnek a kivonulással, állandóan késnek.
Kassáról való kivonulásuk is c^ak csütörtök délutánra várható. Amiagyar csapatok azonnal levonulnak, de csak
egy megerősített előőrs. Maga a törzs Horthy Miklóssal vonul be péntekefi délelőtt 11 órakor. A rendelke/.ésünkie álló rövid idö alatt meg kell építenünk a dísztribünöket. Részletes tervekkel me-gyünk, de az ünnepség megrende-\' zése nem könnyű feladat. A Dóm
diplomaták, az összes külföldi katonai atlasék, stb., akiknek mind helyet kell biztosítani. Már pedig azt szeretnénk, hogy ez az ünnep — bár az egész magyarság felemelő ünnepe lesz •— elsősorban a kassaiaknak legyen méltó űnnepj lése. {
Az ünnepséget nem részletezem, hisz mire e levél odaér, éppen az ünnepélyes pillanatok fognak a kassai dómtéren lezajlani.
19 év előtti kassai levegő egy Íróasztal fiókjában
Az őrnagy egyébként kassai. Édesanyja ma is ott él. Maga, Igazi katona. Markáns, kemény ember, l)c amikor itt a vonat - folyosóján most elmesélte, hogy 19 év és 25 nap után
most megy vissza először Kassára, bizony ennek a kemény katonáéin! bérnek is könnyes lett a szeme.
— ^/Édesanyám üzente, — mondja — hogy; az Íróasztalom még ma is ugy áll, ahogy otthagytam. Én zártam be,/azóta nem nyúlt hozzá senki, a kulcsol ugyan elvesztettem, dc ha kinyitom, tudom meg fog osapni a i<) év előtti levegő...
Igen a 19 év előtti kassai magyar levegő, amely cl volt zárva egy olyan börtönl)o, amelynek kulcsa is ehc. szett. Nem szimbólum ez?
De igen. Sokan hitték bizonyára, hogy e bezárt levegő és \\ele együtt az egész felvidéki magyarság soha nem kerül szabad ég alá. A csehek igyekeztek elveszíteni a lezárt l>örtö-nök kulcsait és mégis.. Mégis az a kassai fiók husz év multán kinyílik és elzárt levegője egyedül a nagy magyar égbolt alatt lévő, örömteli, ünneplő légkörrel, mint ahogy a \'felvidéki magyarság is egyesül Hungária anyánk örök népével
Holnap, eijckben az órákban c Szent és fenséges kassai egyesülésnek, ennek a most már örök frigynek én is szemtanuja lehelek.
Köszönöm Néked Istenem!
Hidasnémeti, volt halár.,.

Németország törvényes intézkedéseket hoz a párisi merénylettel kapcsolatban
Berlin, noveml)er 11 Göbbels tegnap felhívást intézett a német néphez, amelyben mindönkit figyelmeztet, hogy hagyják ab-l>a a párisi német követségi tanácsos meggyilkolása miatt kelettel zett zsidóellenes lüntelóstekc.t A Yólkischer Beobachter hozzáfűzi Göbbels felhívásához, hogy az igazolja Németország szándékait, hogy t. i. Németország nem akar zsidó vértanukat. A német sajtó hangsúlyozza, hogy most a német államon a sor, amely törvények erejével válaszol minden olyan izgatásra, ^íint amely a gyilkos fegyvert Párishan is a merénylő kezébe adta.
IDŐ
Jóslat:
Délkeleti ós dili légáramlás,
sok helyen köd, néhány helyen
ködszltálás, a hfimériéklet alig változik.
K Metoorologlal Intézet nagykanlzaal megllgyelóéllomAíta Jelenti i
Hóméraéklet tegnap eate 9 órakor: + 8 2, ma reggel -f-7\',8 délben +110. flaanadék: 00-"..
- Saját érdekében él örómóre ázol-gáló meghWóanak teez eleget, ha a
Hop.i.la Bulorárubi. bli ■üb.tft.-klíl-
UUait megtekinti, vételkényazer nélkül.
1931. novtmbgr 12
BALAK KÖZLÖNY
A segítő kéz
A Kormányzó hitveséitek tisztán csengő szava fordult az idén is a magy«>r társadalomhoz, kérő szóval, az elesettek, szegények, nyomorgók érdekében. Több mint egy évtizede teszi ezt évről évre a FőméltóWgu Asszony « \'nemi volt még Jótékonysági akció, amely a magyar lelkekben mélyebb visszhangot keJtett volna, mint az, övé. A-z esüsthaju és angyali lelkű Nagyasszony miagára vette a társadalom\' elesettjeinek, éhezőinek, ruhátlanajimk gondját s minden évben fáradhatatlanul siet segitwégükre. Odáig fejlődölj} már ez a mozgalom, hogy csak magában a fővárosban közel százezer család segélyczsée vált lehetővé.
És ez a szám\' óriási. Gondoljuk végig, mfennyi könny gördül végig százezer szempárból, mennyi keserűség dobbanhat meg százezer szívben. És gondoljuk meg, mit jelent ezeknek a nemes, jóságos kéz, a mely élelmiszerekkel, ruhanemüek. kel, tüzelőanyaggal siet segítségükre, letörölni a könnyeket enyhíteni a fájdalmat, csökkenteni a nélkülözést.
»A mai rendkívüli idők ezen a téren is fokozott kötelességeket ró--nakia társadalomra* — mondja a Főméitóságu Asszony szö2íata. Ezt a fokozott kötelességet valóban át kell éreznie mindenkinek. Segíteni keli azokon is, akik az elszakított területekről húszéves szenvedés után visszakerülnek az anyaországhoz, — de nem maradhatnak felkarolás nélkül azok sem, akik a régi határokon l>elül nehéz körül, mények között élnek, akikieti eddig is segített a Főméltóságu Asszony akciója utján a magyar társadalom, - mert nem szabad, hogy az a lK>ldog összekapcsolódás, ami egész nemzetnek mérhetetlen jelentőségű örömünnepe, az ő Számukra keserűséget, nyom >ruságuk fokozódását jelentse.
Bizonyos, hogy a magyar társadalom megérti ezt s ez évben is olyan lélekkel siet az akció támogatására, mint a múltban telte. Ha valamikor, most igazán kifejezésre keh jutnia minden lépésben, minden mozzanatban a magyar összetartás, a népi szolidaritás, a társadalmi egymásra utaltság érzésének. Ez a szolidaritás és a/szivek jósága bizonyért! áldozatkészségre serkent mindenkit s módot ad « Főmélló-ságu Asszonynak arra, hogy sikeresen folytassa a nyomor enyhítésére, a könnyek letörlésére azt az akciót, aminél szebbet, nemesebbet még senki sem indított el magyalföldön. Adakozzunk mindannyian ! Magyar kötelesség ez ma !
EMLÉKEZTETŐ")
November 14.
Mécs est a színházban. November 19.
Frontliarco-s tea a Kis Royalbán 8 órakor tMagyar a magyarért, és a •Horthy Repülőalap. javára.
*) E rovatban egyszeri közlés (két sorig) dija 30 fillér.
Ideges emberek gyomor- és bélpanaszainAl reggelizés előtt egy félpohár természetes Ferenc József keserűvíz kissé felmelegítve igen kellemes házlszer, amely a székletétet elrendezi, az emésztést előmozdítja és az egész anyagcserét jótékonyan befolyásolja. Kérdezze meg orvosát
Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök Nagykanizsa díszpolgára
Vitéz Tóth Béla Baross-elnök Indítványa a városi képviselőtestülethez
f Igazi mtigyaV érzéphői fakadó\' indítvány érkezett taa a nagykaf nizsai polgármesteri hivatalhoz. : Vitéz Tóth Béla, a nagykanizsai Baross-kerület érdemes elnöke hosz szabb beadványt terjeszteti be a képviselőtestülethez, amelyben rá-mütat arra\'n a nagy munkára, mit az Imrédy kormány kifejtett a Felvidék egy részének vérnél kft i való visszacsatolása érdekében. Rámutat arra a rendkivü1\' fegyelmezettségre, amelyet az Imrédy kormány minden külső b-ehatások és hangulat ellenére is megőrzött, ugy, hogy ennek a kiváló munkásságaik volt köszönhető, hogy a felmerült óriási nehézségek dacára sikerült egyelőre több mint egymillió magyar testvért visszakapni magyar impérium alá. Azért — mondja a beadvány—javasolja, hogy Zrínyi Miklós városának hazafias magyarsága
mélységes há\'áját és köszönetét tolmácsolja vitéz Imrédy Béla kormányelnöknek, akinek nagy része van abban, hogy a kérdés oly sir mán lebonyolódott és azér! Nagykanizsa város magyarsága díszpolgárai sorába iktassa vitéz Imrédy Béla miniszterelnököt.
A javaslatot aláírták vitéz Bent-zik Lajos kir. kormányfőtanársos. vitéz Tóth Béla és többen mások.
Vitéz Tóth Béla javaslata a napokban megtartandó városi közgyűlés elé kerül.
Nem kell külön hangsúlyozni, hogy a városi képviselőtestület tagjai sorában nagy tetszéssel találkozik vitéz Tóth Béla indítványa. Imrédy miniszterelnök néhai gróf Apponyl Alberttel és gróf Zichyvel együtt lesz néhány nap múlva Nagy kanizsa város díszpolgára. •
Még egy hasonló Indítvány
Még egy hasonló beadvány érkezett ma a városházára. Ebben dr. Boda Károly, a városi képviselőtestület tagja kéri ünnepélyes közgyűlés összehívását és azon vitéz Horthy Miklós kormányzó kassai bevonulásáról méltó megemlékezést, valamint vitéz Imrédy Béla Miniszterelnöknek és Kánya Kál-
mán külügyminiszternek Nagykanizsa díszpolgárává való megválasz tását. Kéri az indítvány, hogy Nagykanizsa öröme és hálája is foglaltassák a díszközgyűlés jegyző-, könyvéi* mindazok iránt, akik az uj honszerző munkában közreműködtek. ! !
A kanizsai gimnázium táviratban üdvözölte Imrédy miniszterelnököt és Teleki kultuszminisztert, a két volt piarista diákot
A nagykanizsai kegyesrendi gimnáziumban a szülők és tanügybarátok nagyszámú részvétele méllett hazafias ünnep keretél>en tettékem lékezetessé a tanulóifjúság számára a Felvidék visszatérését. A piarisla templomban tartott ünnepi istentisztelet után, az intézet tornatermé nek Horthy Miklós szobrával gyönyörűen diszitett színpadán, műsoros ünnep következeti. Ennek szónoka dr. Gulyás János tanár volt. Magával ragadó szónoki lendülettel mutalott rá az idei halottaknapjára, amely a magyar feltámadás előestéje lett.
— A magyar feltámadás - mondotta az igazi magyar élei kiinduló pontja lett és kell, hogy záloga legyen ehhez a feltámadáshoz méltó ünnepnek. Most örülhet először igazán a mai magyar nemzedék, mint a magyar történelemnek hordozói. örömünket azonban csak az a remény teszi teljessé, hogy többi testvéreink és a haza egész földje nemsokára visszatér és teljes lesz
álmunk : — az integer Magyarország. örömmel ünnepeljük\' helyes uton járó diplomáciánkat, külső barátainkat, csonka hazánk ve/etőit, vezetet!jeit és az egész dolgozó magyarságot, örömünk a muuká. ban kifáradtak megérdemelt öröme, erőgyűjtés a jövőre, amely, ha munkás, áldozatos lélekkel élünk hazánkért, meghozza reményeink teljessé válását, Nagymagyarországot.
Horváth Lajos, az önképzőkör elnöke áttekintő összefoglalásban a felvidéki magyar irodalom értékeiről tartolt előadást. Kamenár és Golenszky lelkes szavalatai és Fazekas József tanár vezetésével az ifjúsági énekkar szám\'ai adtak keretet a szép és a mélyen hazafias piarista szellemhez méltó ünnepségnek. Ez a szellem sugallta Bartha István igázgató szárnyaló záróbeszédét.
A nagykanizsai piarista gimnázium az ünnepség alkalmából üdvözlő táviratot küldött a Felvidék visszaszerzésében részes két volt
piarista diáknak, vitéz Imrédy Béla miniszterelnöknek és gróf Teleki kultuszminiszternek.
Tessék beszállni I és azonnal indul az
A^ZUA-CiC^A^S
Vidám utazás 10 telvonáson és rengeteg tréfás helyzeten keresztül. Útitársak . Páger, Tolnay, Szeleczky és Básfthy. Útirány: Városi Mozi.
Kacagóvihar okozta késésért nem vállalunk felelősséget.
Péntek
BUDAPEST I,
17 Baróczi Rezső előadása. — 17.25 Sportközlemények. — 17.30 Bös/ör-\\*nényi Nagy Béla zongorázik. — 18.10 Aradi Zsolt előadása. — 18.30 Dénes József cigányzenekara. — 19 Hírek.
— /19.10 Hírek szlovák ós ruszin nyelven. — 20 A lengyel rádió ünnepi műsora. — 21.05 Hírek. — 21i.30 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 22 Időjtárásjolcntés. — 22.40 Olasz dalok hanglemezről. — 23.10 Operettnyitányok és keringők hanglemezről.
— 0.05 Hírek. BUDAPEST IL
18.30 Gyorsirótanfolyam. — 19.25 Csengery János előadása. — 20 Rexa Dezső élőadása. — 20.25 Magyar népdalok hanglemezről. BECS.
18.35 Apróságok hegedűn, brácsán és gitáron. — 20.10 Öpcrarészictck.
— 22.30 Kis rádiózenekar. — 24 Szórakoztató zene.
Szombaton és vasárnap
ims na
turóaoauszával
I P.
Stlve* pártfogást kér 8z6V6P JÓZVOf 3109 vendéglői.
Szombat BUDAPEST L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek. 10 Ilinek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Mit nézzünk meg? — 12.05 Oláh Kálmán cigányzenekara. — 12.30 Hírek. - 13.20 Időjelzés, idöjárásjeh-n-tés. — 13.30 Hanglemezek. _ 14.35 IIirek. — 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfolyamhirek. — 16.15 Móra Panka mesél. — 16.45 Időjelzés, hírek.
17 Ktüdők. Zongorán előadja Schwalb Miklós. — 17.35 Mit üzen a rádió? — 18 Vargha Imro magyar nótákat énekel, kíséri Sárai Elemér cigányzenekara. — 18.30 Helyes magyar kiejtés. — 19 IIirek. — 19.15 Iliick szlovák és ruszin nyelven. — 19 30 .Aranysziget.. Szinpadi ballada hat részben — 21.35 IIirek, időjárás-jelentés. — 22 Indulók hanglemezről.
- 22.40 Operaházi zenekar. — 0.05 II irek.
BUDAPEST IL
18 Mezőgazdasági félóra — 18.30 I-elolvasás. — 19.35 A rádió szalonzenekara. — 21 Hírek. — 21.25 Hanglemez.
BP.CS.
18 Közének Hermagosból. — 18.40 SzürelközvOtités Tokajból. — 19 Grieg-est Oslóból. — 20.10 Operett. — 22.45 Kis rádió zenekar, Georgi szopránnal
— 24 Kőin.
Naptár i November 12. szombat Hóm. kat. Márton p. Protestáns Jónás Izr. Markh. hó 18.
Gyógyszertárt éjjeli szolgálat e hó 15-ig a „Mária" gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eete 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden étén nap nőknek.)
— Bátorklállitimnkat tekintse meg minden vételkényszer nélktll. Kopsteln butoráruhAs.
4
SALAI KOZLOH*
1938. november \\2
Magyarok ünnepi dala
(1958. novemberében)
Szent hajnal fénye ragyog felénk; zengjünk magyar diadalmi zenét: ujjongva harsogjanak a kürtök... ifcfevlrl Munkácsi Üdvözletet küldök! Üdvözletet küldök!
Szivem végre most szeretettől pezsdül — Buzogva tör határon keresztül magyar szivem vére.
Végre 1... Végre!
Felszökött az égre „Észak csillaga" Kuruc tárogatók dala ott fean Kraszna-csendüljön fel Ismét; [horkán
Elmúlott az orkán! Minden magyar szív hallgassa:
Testvérek I...
Miénk Jolsva! Miénk Kassa!
Az igazság hazug ármányt dönt... Az Ember ébred... az Ember Ember lett! Miénk újra a felvidéki föld: Léva, Losonc hívunk felónk, fölétek la borul ma már a magyar ég.
Szivünk együtt dobog a tietekkel s imála az Egekkel egyesül: Isten élsz hát... Számolsz a csehekkel!? Isteni kezeddel méred Igazságod!?
Aláiattal, hálával hullatjuk előtted örömkönnyünk árját; Védd a magyar árvát, hallgasd meg Imáját.
Erős akarattal,
büszke magyar daccat-
küldöm el a szómat
Ezt Te tőlem nem veheted zokon,
mert a lelkem Veled Isten rokon I
És e szó: Kérjen Téged Isten; & - Te Világ? -- Téged intsen!: Pozsonyt vissza! Nyltrát visszaI Igazságunk kristálytiszta.
Pozsonyt vissza I Nyltrát vissza I Minden minden magyart vissza! Csonka földön lelkünk, karunk erős!!
Még akarunk! Még akarunkI
Ma még a harangok ünnepre kondulnak, ma még hadaink csík Kassára vonulnak, de Jön a Holnap!
Hallod Pozsony!? Nyitral? Kárpát!? Erdély! Rénás Bácska - Bánát!? halljátok-eI? Jön a Holnapi! Tumlllló örömtüzünk nem éget el csakannyi kart...! Értetek is Jövünk...! Jövünk!!
Harci riadó harsogó szava mellett
sok-százezer magyar testvéremnek
vlsszlk el a magyar kardot!
Ma!?... Még nem. De Holnap aztán...I?
Nyltra, Vág, Olt, Kőrös partján
felcsendül a harci dalunk!
Ha győz az Igazság,
győzzön egészen!
Csak harcra! Merészen Magyarok,
mert én
még akarok... még akarok !
Süla Vilmos
Jutalom a pontos adófizetőknek
A pénzügyminiszter rendelete szerint azok az adózók, akik összes adótartozásukat november 15-ig befizetik, évi adókivetésük 2 százalékának megfelelő összegű jutalom, ban, illetőleg térítésben részesülnek. Megilleti a 2 százalék juta*, lom azokat az adózókat is, akik az évi adójukat egyenlő havi részletekben fizetik. Ez esetben az utolsó havi részletet december 15-ig keli lefizetni. Érdeke tehát minden adózónak, hogy adóját a fenti halár-ir/őkig lefizesse és igy elkerülje a á késedelmes adófizetők ellen megindítandó szigorú végrehajtási eljárást, mely jelentős költséggel jár.
OLCSÓBB A HDS!
1 kiló marhahús P 1 00-li20 1 kiló növendókhus P 112—132 1 kiló sertéshús P 132 1-48
l kiló zsír ............ P 1 80
1 kiló zsirszalonna ...... P 1-60
Tisztelettel auu7 a* öreg Rein.
Trianoni emlék
1911) október hava volt. Jöttünk megszállott területről ide, Nagykanizsára. Vagonlakók voltunk. Mielőtt ide érkeztünk volna, egy megszállott területi állomáson vonatunk három napig vesztegelt. Türelmetlenek voltunk, bár az ottani városka ismerős lakói látogattak berniünkéi s igy az idő gyorsabban telt. Az egyik vagon-len lakó képezdei tanárcsaládot meglátogatta a közeli környék her ccgi titkára, akinek uraságánál éppen akkor, mint vadászvendég egy franciaországi arisztokrata tartózkodott. A titkár ur elmondta, hogy a francia vendég a következőkép nyilatkozott a magyar lielyzctről:
— A magyaroktól sok területet elvesznek. De ezen most nem lehet segíteni, a kisantantot ki kell elégíteni s ezt másként, mint terület átengedéssel nem lehel elintézni. A nagyantant le van kötelezve. Majd 10—12 óv múlva, mikor már leszedték a tejfelt, visz-szakerül minden Magyarországhoz.
Igy a francia nagyúr.
Mi bizony elszomorodtunk c hirre Azt hittük, pár hónap m ulva visszamehetünk.
— Tíz év — sóhajtoztunk — nem érjük meg, elveszünk, elpusztulunk addig...
A 10—12 évből majdnem a duplája lett I)e meglett. Hála a jóságos, igazságos Istennek és hála annak a higgadt, megfontolt diplomáciának, amely itthon és a külföldön a revízió érdekében dolgozott.
Mi menekültek és kiutasítottak százszorosan jobban érezzük ezt a meghatott hálát, a szívből igazán feltörő örömfrt, amivel ezek a napok tele vannak, amidőn katonáink bevonultak a Felvidékre.
— Jönnek a magyarok! — mondják odaát.
— Mikor jőnnok a magyarok?
— kérdezgettük mi 1010 ben, {mikor még megszállott területen éltünk.
— Mikor jőnnok a magyarok?
— kérdezik még most is azok odaát, Keleten, Délen és mindé-«ütt, akik szivük szeriül ide tartozónak érzik magukat az óhazához. |
Talán nem túlzás, lui azt állítjuk, hogy azok, akik odaát voltak ós vannak és mi, akik odaát hagytuk szűkebb hazánkat, n»i ta. Ián jobban átérezzük a hazai rög-szeretet fogalmát, mbit azok, akik sohasem éillck megszállás alatt, akiknek nincs halottjuk megszállott területen.
Rcnnünk talán jobban elmélyült a haza iránti lángoló vágyódás, odaadás, mert szívvel éreztük, mit jelentett: elveszíteni.
Mi most heteken át sírtunk, imádkoztunk, könyörögtünk az Kgek Urához, hogy váltsa valóra reményeinket és talán azért tudjuk igazán, levett kalappal, .szívvel énekelni a Himnuszt és Szózatot és nem járunk közömbös arccal ünnepélyeinken, hanem sze rétéiből ünnepeljük azokat, akiknek bármi részük volt, vagy van ezeknek a gyönyörű történelmi napoknak az eljövetelében, kiteljesedésében.
Valamikor jártam Komáromban, Kassán Imádkoztam Rákóczi sírjánál a dómban. A kassai Schalk-házból gyönyörködtem a város szépségében. Jártam tartalmas, értékes múzeumában. Láttam a tót lányok, asszonyok vasárnapi tarkavirágos ünneplő sor kaságál. Ma újra mindez a mienk. Örüljünk szívből, lelkesen azokkal ós azokért, akik örökre visszatértek hozzánk.
A magyarok Istene áldja és segítse továbbra is a magyar földel.
Hült -cm
A nagykanizsai Ipartestület javaslata: az idei IPOK-kongresszust Kassán tartsák meg a jövő hónapban
A nagykanizsai járási ipartestület elnökségének hazafias gondolkodását jellemzi az a szép javaslat, amellyel Samu Lajos elnök fordult az Ipartestületek Országos KÖ2V pontjának elnökségéhez. A . javaslat, amelyet tegnap terjesztett fel, bizonyára az egész országban élénk visszhangra talál.
Mint ismeretes, az IPOK idei kongresszusát azért halasztotlák el, mert az ország a Felvidék vissza-
csatolásának örömét üli. Samu Lajos e lnök most azt indítványozta a nagykanizsai iparosság nevélen, hogy a visszacsatolás örömére és emlékére az IPOK idei kongresszusát a jövö hónapban Kas án tartsák meg, amelyen természetesen ez* esetlen a kanizsai Ipan.sság is nagy számban részt fog venni.
Valószínű, hogy a kanizsai javaslatot magáévá leszi az IPOK elnöksége is.
Elvágta a nyakát és leugrott a vasntl hídról egy nagykanizsai péksegéd
Megdöbbenti.) öngyilkosság történt ma délelőtt fél 10 órakor Nagykanizsán a vasutpart mentén. Steinauer István 12 éves kanizsai sütősegéd, mikor a délelőtti órákban kevesen járlak a parton, olt borotvával keresztül metszette a torkát. Volt azonban még annyi lelkiereje, hogy tovább ment a vasúti lűdig és onnan vérző nyakkal leugrott a mélységbe, hogy a vonat elé vesse magát lenn a gineken összetört testtel, véresen elterült. A szemtanuk, akik látüik, elszaladtak a közelien levő mentőkhöz, akik nyomban a helyszime siettek, bekötözték és beszúliilutlák a kórházba.
Mikor ruháit megmotozták, egy frontliarcos igazolványt, munkakönyvet és hozzátartozóitól irt levelet találtak nála. Az esetet jelentették a rendőrségnek, ahonnan. Mesterházy detektív szállt ki Steinauer kihallgatására, amennyiben kihallgatni lehet. A rendőrség nyomozza, mi indította a szerencsétlen embert tettének elkövetésére.
Állapota válságos.
Márkás willanyógAk
1000 égési óra jótá lássál, 5-25 w.-ig csak P 1-05. Kapható kizárólag Schleslnger Gyula vaskereskedónél
— (Szülői értekezlet)
Ilótfőn délután 0 órakor szülői ér. tekezlet lesz a Notre Darae leánygimnáziumban.
— (A nagykanizsai Jredo)
vasárnap délelőtt 11 órakor novemberi havi taggyűlését tartja a plébánia fehéricrniében, amelyre a tárgysorozat rendkivid fontosságára való tekintettől minden egyes Credo-tognak pontos megjelenését kéri az elnökség. Ka-tolikus férfi vendégek látogatókat szi-vcsen látnak. (:)
— (A kolozsvári 21 es honvédek)
1015 november 1-től 5-ig véres ütközeteket vívtak az orosz hadszintéren Siemíkowce község mellett. Ez volt a 75. honvédgyalogdandár legfényesebb győzelme, amelyről még a német liad-vezotőség is mint egyik legragyogóbb haditettről nyilatkozott. Ezt a dicső fegyvertényt ünnepelték meg most Rudapesten az élő bajtársak és kegyelettel adóztak elesett hős bajtársuk emlékének. Brenke Béla nyug. altábornagy megkoszorúzta a Hősök terén az emlékművet, majd istentisztelet után összegyűltek a bajtársak a Tiszti Kaszinóban diszgyülésre, ahol az ünnepi megnyitó beszédet vitéz Kub«y I,ajos nyug. altábornagy mondta, méltatva a hazáért elesett hősök glóriás hazaszeretetéi. Körmendy Géza nyug. ezredes, a bajtársi kör elnöke a sie-mikowcci ütközetet ismertette és a kolozsvári honvédség fényes haditetteit méltatta 0 nap és 0 éjjel szünet nélkül tartolt a siemikowcei ütközet, amelybon a honvédezred súlyos vesz-tességoket szenvedett A bajtársi díszvacsorán a logfőbb Hadurat köszöntötlék fol elsőnek, dr. Tholway Zsigmond nyilg. postahivatali igazgat", emléklapos százados nagyhatású beszédben emlékezett meg a 2l-es honvédek legendás hősiességéről é> örömének adott kifejezést, hogy a bajtársi emlékünnepséget éppen a Felvidék visszacsatolásával kapcsoaltban ülték meg. Tehát nem volt hiába — mond la dr. Tholway — a magyar katonák
véráldozata, feltámadott Magyarország
és sok-sok magyar község ismét vlsz-szakerült a magyar édesanyához.
— (A piarista rend)
magyarországi főnöksége a mernyci jószágkormányzóság utján 0000 pengőt adományozott, felerészben a -Magyar a magyarért céljaira, felerészben a Horthy Miklós repülöalapra.
— (A halálautó sorsa)
Tudósítónk jelenti: Egy hónappal ezelőtt az országúton, Nagyrécse közelében halálos autószerencsétlenség áldozata lett gróf Teleki Pál, pestvármegyei földbirtokos fia. A fiatal ^ gróf autója is erő-
sen megrongálódott. A halált hozó autó most kelt cl 600 pengőért, Csi-nvát Gyula nagyrécsoi gazda vette meg. (
— (Tüz a galamboki hegyen)
Tudósítónk jelenti: Horgas Károly galamboki lakos a galamboki hegyen , ebédet akart főzni
t-líi\' munkásai részérő EköZ u i bon a szalmatetős pin-hXn ^ valószínűleg az öreg
"l ■ gazda vigyázatlansága m folytán kigyulladt és hiába volt minden igyekezet, mqft menteni nem lehetett. A csendőrség megindította a vizsgálatot.
1938 november 12
ÉALA. KÖZLÖNY
5
Szombaton este
a Vida-vendéglőben.
Székrekedésben szenvedőknél reggel felkeléskor egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz a belek eldugulását gyorsan megszünteti, a gyomor működéséi előmozdítja, az anyagcserét megélénkíti, a véri felfrissül, az idegekel megnyugtatja, s igy kellemes közérzetet és fokozo\'.t munkakedvet teremt. Kér-deize meg otvosát.
— (összeszaladt két autó)
Tudósítónk jelenti,: Dr. Láng Sándor kiskomáromi körorvos autóján Nagykanizsa felé igyekezett. Útközben a I.api partnál elromlott a motor és az autót munkások segítségével kellőit tovább vontatni. Míg az autó igy cammogott előre, szemközt robogott egy kanizsai bérautó és olyan közel hajtott el a "gyalogosan. haladó kis-komáromi autó mellett, hogy azt aia. posan megrongálta, maga az orvos is csak az utolsó pillanatban tudott félre-ugrani az olgüzolás elől. A kanizsai bérautó aztán, mintha misem t\'jrtént volna, tovább robogott. /Az eljárás meghűl ult. .
—• (A rlgyáci gazdaságban,)
amelyet Klein Miksa bérlő bír, minap az esti órákban meggyulladt és teljesen leépít egy hatalmas, kétéves bíbor-kazal. A tűz keletkezésének oka ismeretlen, a csendőrség nyomoz. Bosszúból elkövetett gyujtogatásra gyanakszanak. {
— (Holttest a beleznal tóban)
Minap reggel Beiezna község hatá-rál>an olterfdő lóban megtalálták Fújsz György 55 éves \'bcleznai gazda holtlestél. A parton pedig a tarisznyáját, fokosát és a csizmáját találták meg ogy csomóban. Megindult a dsendőri eljárás a haláleset körülményeinek tisztázására.
Mik
Vitéz Bánky Róbert színtársulata
Vitéz Bánky Róbert és kamaratársulata nemcsak a nagykanizsai szin-mükodvelő közönség kedvence, hanem a pécsi közönségnek és minden más állomásának is. Immár hat hete, hogy Bánkyék Pécsett játszanak zsúfolt nézőtér elölt. A pécsi sajtó a legteljesebb elismerés hangján ír Bán-kyékról, akik most a nemzeti hadsereg tiszteletére és a felszabadult ma. gyar Felvidék örömére díszelőadást rendeztek Pécsett. Az előadásokon • Kimegy a falu- című színmű került A/inre átütő erejű sikerrel. Egész héten át zsiitolt házat vonzott a darab, amely csupa magyar levegő és a magyar falut nem torzKőpkénl, hanem annak erényeivel 6s minden fajsze retelével mutatja be a természetesség szinpompájával. Vitéz Bánkyék o szbi-müvel most országos körútra indulnak és a díszelőadások jövedelmének nagy részét a Nemzeti Repülő Alapra fordítják. Nagykanizsán november 15-én kezdi meg a Bánky-társulat előadásait.
Révész EmU titkár a legjobb kilátásokkal végzi a bérlotgyüjléseket. — Bánkyék meg is érdemlik a közönség teljes támogatását.
A Zalai KBiIBny okoiójo i
Zászlót az nj nagykanizsai ezrednek!
A katonai egyenjogúság kiérkeztével Nagykanizsa városa i-s megkapta a maga ezredét, amely a hös 20-as honvédeknek, a hös 48-as ez■» rednek szerepét tölti l>e ezután. Az - uj m\'agy. kir. 38. hon-ijM véd gyalogezred csupa j||V zalai fiukból állt ke-vMA mény sorokba. Parancs 5© noka vitéz Tanító-Béla [/ ezredes, a világháború hös katonája, akinek hősi tetteiről annak idején sokát Írtak a magyar újságok.
Megvan tehát az uj nagykanizsai háziezred és Nagykanizsa hazafias közönsége ezeklen a felenrtJő időkben, amikor a magyarság Trianon bilincseit leszakítva irtagáról és újra szabadon fejlesztheti hősi vitézségérői világhíres katonaságát, a nemzeti hadsereggel való testvéri
összeforrottságának és együttérzésé nek jeléül vitéz házíeziede részére hímzett, címeres ezredzászlót kíván adományozni, amely örökre emlékeztesse polgárságot és honvéd séget egyaránt arra a mélységes ka poesra, amely őket hazaszereteten, áldozatosságban, nemzeti érmésben összeforrasztja. A Zalai Közlöny a kanizsai ezredzászló l«szerzésére gyűjtését a mai nappal megnyitja^ Elsőnek a nagykanizsai katolikus Credo
férfi szervezet elnöksége adomád nyozott 20 pengőt erre a célivu Utána |
Szabó Antal sportkereskedö 25 pengőt juttatott az ezredzászlóra szerkesztőségünk-\' höz. Minden adományt nyugtázunk.
214 szegény göcseji család kapott cipőt, ruhát a kormányzóné akciójából
Zalaegerszeg, november 11 Vitéz Teleki Béla gróf főispáif Nován és Zalabaksán ünnepélyes keretek között osztotta kl a kormányzóné adományából a bajsőgö-cseji sokgyermekes, szegény anyáknak a ruhaajándékokat. Nován 119 szegény kapott nadrágszövetet vagy l>iakkancsot, illetve gyermekcipőt.
Zalabaksán pedig 95 család ruhaanyagot. A főispán mindkét helyen nagy beszédben szólott a kormányzónknak arról*az akciójáról, amely-lyei segíteni kíván országszerte a szegényeken, s amiely szociális mun kál>an a kormányzat és a társadulom együtt működik.
„Lengyelország gazdasági segítségért nem veszélyeztette függetlenségét"
Mosclcky elnök látogatása a felszabadult Teschenben
Varsó, november 11 Mosclcky elnök és felesége hivatalos látogatást tett a visszacsatol|j Teschen területén. Rendkívül lelkes volt a fogadtatás mindenütt, amerre elhaladtak. Moscieky elutazása előtt beszédet mondott a rádióban. Egyel>ek közt visszapillantást vetett Lengyelország széttagolására és a lengyel nemzeti egység megterem-
| téséie. Áttekintette a gazdaságilag tönkretelt Lengyelország taipraá(l-lásának folyamatát. Hangsúlyozta, hogy Lengyelország a mMgia erejéből állt talpra, mért az anyagi se. gitség kísértéseit, amelyért az ország függetlenségét kívánták volna kockára tenni, sikerült elhárítani) Kiemelte Moscicky elnök Lengyelország nagyhatalmi helyzetét külpolitikai, gazdasági és ipari téren.
Prága bnzavona-politikája egyre Jobban elkeseríti Szlováklát
Durcsánszky miniszter és államtitkára Berlinbe utazott
Prága, november 11 Durcsánszky miniszter és államtitkára Berlinbe utazlak, oliol gazdasági kérdésekben folytatnak tárgyalásokat Prágát ós a cseh, valamint a szlovák közvéleményt az elnökválasztás kérdése tartja izgalomban. l\'gy tudják, hogy két héten belül meg lesz a választás. A jelöli nevének nyilvánosságra hozatalát most már rövidesen várják. A nemzeti egyesülés hívei az egyéni, többségen alapuló választás mellett kardoskodnak, a baloldal a mostani választási rendszert szeretnó fenntartani.
Sidor képviselő kijelentette, hogy egyetlen egy szlovák sem fog olyanra szavazni, aki a régi cseh politikád Irányt . helyesli ós azt továbbra is támogatni készül. Szlovákia nem csoh-ellenes, de a szlovákság nem akar olyan embereket az élre, akik nem értik meg a szlovák szellemet és 20
éven át nem vettek maguknak annyi fáradságot, hogy megismerjék a szlovák néi>et. - \' ,.
A Slovak, a kormány lapja élosen elitéli, hogy Prága az nj alkotmány előkészítésének munkálataira ós az e|. nökválasztás előkészületeire hivatkozva semmi elöhaladást nem tanúsít a Szlovákiának tolt Ígéretek teljesítése torén. A prágai kormány, írja a lap, ugy látszik, a szlovákokkal szemben is hü maradt a húzás-halasztás politikájához.
A szlovák sajtó cikkeiből egyformán csendül ki u megállapítás, hogy Sidor ós u prágai tárgyalásokban részt vett többi képviselők egyaránt megállapíthatják: — Prága megint nem teljesítette Ígéreteit.
„Dolgoztass, boor dolgozhass!"
A lázadók megsemmisítésére küldölt szovjet bombavetők is csatlakoztak a nagyarányú keletszibériai felkeléshez
Páris, november 11 Párisba érkezett jelentések szerint Keletszibériában igen nagyméretű lázadás tört ki. Blagovescsenszk város egész helyőrsége is csatlakozott a lázadáshoz. A szovjet hatóságok bombavető repülőrajt küldtek a lázadás megfékezésére azzal az utasítással, hogy könyörtelenül pusztítsák el a lázadó területeket. Azonban ez a légiraj is átpártolt a lázadókhoz. A felkelésről további liirok c pillanatban még hiányoznak.
Olasz földre tévedt egy cseh repülő
Udine, november 11 Tegnap reggel Sutrio olasz község határában ismeretlen nemzetiségű repülőgép kényszerleszállást végzett. Kiderült, hogy a repülő cseh, a leszállásnál baja nem történt, azt állítja, hogy eltévedt a ködben.
Földrengés
London, november 11 Má éjszaka négy óra hosszat tartó lieves földrengést jeleztek a talajtani obszervatóriumok. A földrengés valószínű fószko mintegy 6000 mérföld távolságban, Indiában leheléit vagy a Csendes-óceán mexikói partvidékén. Közelebbi jelentések még hiányoznak.
Nagykanizsa megyei város polgármesteréiül.
26545/1938.
Tán
Tárgy: Villamos vezeték építésével kapcsolatos bejárás.
Hirdetmény.
A Drávavölgyi Villamos Áram-szolgáltató Ki. állal a város területén Telépltenl tervezett nagyfeszültségű elosztóhálózat műszaki bejárását az Iparügyi minisztérium f. évi november hó 15. napjának 11 órájakor kezdi meg s az eljáráson résztvevő bizottság a városház tanácstermében alakul meg a fenti időpontban.
Az érdekeltek, akik a vezeték építésével kapcsolatban észievételt vagy kifogást óha|lanak tenni, azt f. évi november 15. napjának 11 órajakor tehetik meg a városháza tanácstermében a miniszteri bizottság elölt.
Nagykanizsa, 1838. nov. 8. 3oo2 Polgármester.
25.709/1938.
Tárgy: Bodookutl szintó bérbeadiu.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen bérbe-sdom a bodonkuli dűlőben fekvő 977 □ ölnyi szántót. (A vágóhídi-uti Principális hídtól délre a Principális jobboldalán f.kszlk).
Feltételek: A bérlet 6 évre szól, a bér évenként előre fizetendő, a bérlet tartama alatt a szántó kétszer megtrágyázandó.
Az árverés ideje és helye: 1938. november 17-én délelőtt 10 órakor a v. gazdasági hivatalban.
Az árverezendő tárgyak részletes legyzéke a hivatalos órák alatt betekinthető : a városi kiadóhivatalban, a kiskanizsai városházi ügyeletnél.
Nagykanizsa, 1938. november 8. mi Polgármester,
DALAI IfOZl.ONV
1938. november 12.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
23340/1938.
Tárgy: A vlllamosáram fogyasztái-\' máról hllekiltéie.
Hirdetmény.
\' Ismételten lllhlvom l város kfl ■antigének figyelmét a Budapesli KOzlOny 102. számában ml|us 7-én megjelent 16000/1938. K. K. M. rendeletre.
Ezen rendelet lontosabb rendelkezései a kővetkezők:
A villamos munkát mérő fogyasztásmérő csak érvényes hitelesítés! bélyeggel ellátva bociáthalő forgalomba és haiznllható szolgáltatások terjedelmének a meghalározására.
Fogyasztásmérőt csak a Magyar Királyt Közponli MérttkUgyi Intézet (alábbiakban: MértékUgyl Intézet) csak a fogyaiztásméfő rendszerére adott lillelesitési engedély alap|án látható el hiteleslléd bélyeggel.
A rendszeri a Mériékűgyl Intézet hitelesíti koion beadoll kérvény alapján (hitelesítési dija 400 P)
A rendelet hatálybalépésekor (1938. má|us 7-én) használatban lévő fogyasztásmérőt a MéitékOgyl Intézet az 1948. május 1. napjáig a rendszerére adoll hltelesitéai engedély nélkül is elláihat hitelesítési bélyeggel, ha a rendeleiben előirt feltéteteknek megfelel. Az igy alkalmazol! hltelesilési bélyeg 1948. május 1. napián érvényét veszti.
Fogyasztásmérő az 1938. évi november hó 1. napjáig érvényes hitelesítési bélyeg nélkül Is forgalomba bociáthalő és használható szolgáltatások terjedelmének a meghatározására.
Az 1938. évi oktőber hó 31. napján valamely vlllamostnerglál szolgáltató vállalat hálózatába kapcsolt togyaszlásméiö 1948. évi má.us hó 1: nspjáig érvényes hitelesítési bélyeg nélkül is használható szolgáltatások terjedelmének a meghatározására. Az Ilyen fogyasztásmérő azonban az 1939. évi november hó 1. nap|a ulán csak érvényes hltelesilési bélyeggel ellátva kapciolható vissza. Azon esetben tehál, ha az Ily fogyasztásmérő 1939 november 1. ulán átkőliőiés vagy bármely okból a hálózatról lekapcsollalik, az vissza csak hitelesítve kapcsolható.
16100/1938. K. K. M. rendelet szerint két vezetékes fogvaszlásméiő rendszer hitelesítése 400 P, mig a hitelesítési bélyeggel való ellálásért a fogyasztásmérők nagysága szerln! 3—12 pengő flietendS.
A vizsgálati bizonyítvány, vagy hitelesítési igazolvány másolatának dija 1 50 P.
Nagykanizsa, 1938. évi nov. 1-én. mg Polgármester.
Mainárak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdájában.
(Folytatás a 2-lk oldalról)
ket. Ma délben, a kitssal bevonulás-* kor 2 percre minden bukaresti magyar abbahagyja a munkát.
BetOltik az elhagyott tisztviselői állásokat
Érsekújvár, november 11 Az állami és városi tisztviselők közül a cseh nemzetiségűek elhagyták a helyükét a magyar csapatok bevonulása előtt, igy csak pár magyar és szlovák nemzetiségű tisztvi-
selő \'maradt a helyén. Az igy megürült hivataloknak átmeneti belől1-téí-e megkezdődött. A letöltés résziben a megbízható, meglnaradt tisjit.-viselökl<el történik, részijén pedig a/, állásaikból kiüldőzöttek visszafogadásával.
A magyar vasút és posta megkezdte rendes szolgálati, Budapest és Érsekújvár közt naponta hat vonat közlekedik. \' \'

t&pimaf
A román Mrály és a határrevlzló..
Bukarest, november 11
Károly román király a közelgő londoni királylátogatással kapcsolatban beszéli a Daily Express tudósítójával.
— örömmel állapítom meg, mondta többek között a román király, hogy milyen nagy érdeklődést váltolt ki Anglia Európa ezen területe iránt.
— Mit szól a határrevizió gondola-Iához.? — kérdezte Károly királyt az Újságíró- í
— Románia mindig világosan szögezte le álláspontját ebben a kérdésben, — \\<ott a válasz. Ez az /álláspont mtost som változott. Két hónap előtt a -nemzetiségeknek statumukbt adtunk, amelyek nem külső hatásra, hanem belsőleg indíttatva készült -k Ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtásában* igazán nem látom bo, hogy miért panaszkodnának a kisebbségek.
Rég mindig semmi blr Bródy miniszter sorsáról
Ungvár, november 11 Bródy András volt ruszin miniszter sorsáról még mindig nincs hir, A ruszin vezetők arra számítanak, hogy rövidesen szabadlábra kerül,
mert ungvári illetőségű és igy magyar állampolgár.
Bródy Andrással a törvénytelenségek egész sorozatát követték el, egy 3 év előtti vádpont alapján tartóztatták le.
SeoM*lée-d<lMtJ[ereeek vidékre. BŐVebbet LetíM UOHfefeiVetlésben. *
MincUnaa fflxAnfinak, esetle^ka-rilar I ajánlkozom. Elveszett három hete fehér ztemlyefofW Jtucska. vitszs-hozó bJfom pengőt Wp." Petőtl-ut 24 Kováct. _^ 3015
* ADÁS VÉTEL
LólrAgya aladó Erzsébet-tér 21. siám alatt az udvarban. •
Kettő darab Hxhónapós mangalica ártin
KxalraarUa áladé, esetleg kedveiö ictéai feltétellel. Jónel lőherceg-ut 70
>*.________ 3008
Rövid télikakát eladó. Kliály-u. 18. *
OfcSMesjjof
mPamozíhati
szc?.aküz7ialik
APRÓHIRDETÉSEK
Ai> i\'-hlrdtUs dija vatérnap és Onnapnap 10 ixóla » Ii:i*f, minden további szó 0 (Illír, hétköznap 10 uólfl 60 llllér, mlndan további txó 4 llllér.
AlXAS
TanulAlaiaraliat * felvesz : Fekete Marxit divatszalon, Hunyadi ulca 7. iz. *
BaJ*r*at délelőttre felvétetik nov 15-rc Kliály utca 30. em. .tens
BaJAróaBt keresek november 15-ie\' Teleki-ul 29 •
B«J4r6«« azonnal telvételik. Horthy MIklósut 17. 3010
Háalaaalia felvétetik. Petéit ől 17.
az." Sülödé 301
li ideális Fiommer
12, 16 vagy 20 öbn.-ban P 295.—
Fizethető átvételkör BS__P és 8 havi 30.^- P
részletben. — Nagy választék kakasos, kakasnélküli sörétes és golyós vad ász puskákban. Felszerelés és töltények legolcsóbb árban.
SZABÓ ANTAL fegyw- *s sportáru nagykereskedő
Nagykanizsa, Fö-ut 5. — Teletön 91.
da«*i 230 ktiletes kOnjvtSr, cbédlé-asónyeg, Slnger—Bobbln vurógép, konyha ■toaogalóMekiény, polcok, potcellánmoidó-kénlet, fosztott ágytoll és eKyéb btren dezés! tárgyak. Sugli-ul 16/d., toldizlnt jobb ajté. _ 3012
BÚTOROZOTT szoba
Saltraiall aiafea türdösioba-luu nitaltal a város belteiületén decembu l-re kiadó. Clm a kiadóhivatalban.
hAz és ingatlan
Belezdln 263. szám slatt. az uj utcibi.-14840 □ 01 Ml*, kertészetre Igen mt| teld, épületekkel. <16 éi holt lelizeieltt-sel, bútorok és minden ingóság elkollozb miatt asonnal eladd. — Bővebbet a hely színen. 3001
Királyt Pál-utca 17. számú hái sz.oad kéibél al.-íi. \'
különféle
Drótuórtt, tehér fekete foltos hlm h tyám •liax. Aki vtusabossa, vagy bíj-tos nyomot közöl, 10 P jutalomban ríut sül. Révai Imre. 3011
Mindennapi leveleiéiből 0sazegjl|tMI bélyagat, réti vagy u) tömegeket, mt gyári és küMőklIt, feloailaloM gyü|«mt-nyéket bármikor megvételre kereiek. -Barbarlts La|oa, a Zalai Köilöny I. ■» kesztóje. Érdeklődni lehet telefon 78. s vagy személyesen mindennap d. u. 6-1 óra köiött.
Pirit ím gyümölcsfáit
lombhullás után
NEODENDRIN
(gyümölssta-karbollneumnial\'. Aaatbaraokol
SOLBÁR (kénbáriummal)
Legújabb kutatások megállapította hogy rovarok, levéltetvek ellen az ínl és téti videknté. a leghalálosabb
Sebhelyek bekenéséhez: \' fllmolsa Pamria
((lyümölcslikátriny).
Beszerezhetők:
ország József
mt(, műtrágya, növény védelmli"-rek, (ép, zsák, alb. kereakedéiibe\'
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
Telcton: 180.
Wlütllit
mkl • helyi kereakedóUál paroaoknit aaerozzo
tőknél bel f
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Mzfazdiaáil n T. .Hagyk"!"1\' Ketolós kiadó: Zalai Király. Nyomatott i a „Klz«axSasá|l n. T. Haoykanim"
nyomdájában Masykaalma (Nyomdáért teleli Zslsl Kárily-Í-
78a EWolyam 257 szitu
Nagykanizsa, 1958. november 13. vasárnap
Ara 12 NI.
ZALAI KÖZLÖNY
Szatcszttaéii f» Uadóhi.alal: Pórt 5. aziaa. Mcsjrf\'-"ik uitadm bakfciup clíluUa
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarltc Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. az.
A Zalai Közlöny munkatársa Volt egy szerencsés lekésés folytán az első civil, aki a megszálló katonákkal Kassára érkezett
(A Zalai Közlöny Felvidékre küldőit munkatársától) Ma már csak egy kidöntött határsorompó jelzi itt, hogy husz éven át csak eddig terjedt a megtépett magyarság kis birodalma. Ha a szivekben tovább is halolt a magyar Himnusz, az ajkak csak eddig zenghették a magyar imádságot.
Kmick azonban már vége. A mai naptól már itt is szabad a magyar lélok minden megnyilatkozása. A vonat ugyan még nem visz tovább, de u Kosico felírást már felváltotta .Kassa, és már itt áll befütve
az első páncélmozdony,
amely még a mai nap elindul és átveszi a vasútvonalat is. A páncélvonat elölt egy kis baj lány szalad. Kzzel próbálják ki, hogy nincs c valahol aláaknázva a pályatest. Életveszélyes feladat ezen utazni, mégis, mikor önként jelentkezőket kértek, az egész ezred jelentkezett. Nem csoda. Talán az életükkel játszanak, de mégis csak elsők lehelnek, akik átmennek a felszabaduló Felvidékre.
A magyar előörsök csak délután vonulnak" be Kassára, igy még mi sem tudjuk, hogyan juthatunk el Rákóczi városába. Mig átmehetünk, hamarjában elmondom mit láttam az ulon.
Az állomásokon hosszú katonavonatok. A mozdonytól végig a vagonsor csupa virág és zászló. Vidám, mosolygó arcok integetnek felénk mindenünnen Az állomásépületeken hatalmas falikéjHik. Horthy Miklóst ábrázolják, amint lóháton bevonul a lakosság örömujongása közben. «Frro vártunk!. — or. a felírása.
A legkisebb bakterházon is virágdísz, zászlólordői, a falusiak, különösen a gyerekek és asszonyok magyar zászlókkal integetnek és megéljeneznek minden vonatot.
A (lömör-Abauj vármegyei határról idelátszik a Vilmos császár 31. gyalogezred gyönyörű emlékműve.
A két határ találkozásánál
ogy magaslaton, ;,z ut mentén áll ez a turulmadaras obeliszk. Ligeti Miklós szobrászművész remek alkotása. li)2!)-ben állították a volt 34-esek, azzal a kikötéssel, hogy amint lehet, beviszik Kassára és olt állítják fel. A helyét már ki is nézték Kassán. A dombhoz közel lévő régi és a csehek által lerombolt Honvéd szobor helyére ke-rül. Itt fogja hirdetni nemsokára a dicső ezred 200 éves .hőstetteit Mert ennek az ezrednek katonái még Dániában is harcollak G l-ben. Most pc. dig a dicső IMosek utódai, a mai 34-esek vonulnak be Kassára...
A Kassa felé tartó tehervonat fékfülkéjében
Mint említettem, a vonat csak Hidasnémetiig, a régi határig hozott bennünket. A magyar csapatok, mire mi Ideértünk, már előrenyomultak Enyickéig,«miide 12 kilométer. A sajtócsoport, amely Lillafüreden székelt, csak most ment utánuk. ök az országiton mennek^ de csak lassan tudnak előrejrjln$ mert a magyar csapatokul a lakosság minden faluban örömmámorom lelkesedéssel ünnepli. Én a sajtócsoporttói lekéstem, de kivételesen engedélyt kaptam az egyik katona-vonatra.

Itt ülök a Kassa felé induló második katonavonat kis fékezőfülké-
fél.en. A nyitott fülkébe élesen belevág a már érezhető hegyi szellő-Elkel a bunda, pedig egyébként gyönyörű napsütéses idö van. A vonat felvirágozva, zsúfolva katonákkal. Hajnalban mlent el a páncélvoi nat, de csak a késő délelőtti órákban ért be Kassára, mert minden hidat, minden váltót gondosan meg kellett vizsgálni/ A jiáncélvonat után, egy órávár ezelő\'t\' Indult el az első katonavonat. Ezen még civileket nem vitiek. A int vonatunkon már az első csoportban beosztott vasutasok és postások is jönnek. A vonatunk csak az előző vo., nat Kassára va\'ó beérkezése után indulhat. Egyelőre ez késik. ( I
Beszélgetés a cseh hadseregből átszökött magyarokkal
1£ pillanatban csatollak vonatunkhoz két vagont. Cseh uniformisban lévő magyarok, akik nem birták már a cseh igát és átszöktek magyar terűiéire. Lehelnek
vagy hetvenen
Most ök is az\'dsök között akarnak, lenni, akik visszamennek hazájukba, az immár felszabadult és örömmámorban úszó Felvidékre.
Megszólítom az egyikei Fperjesi
legény, érdekes tólos kiejtéssel beszél, do szivében magyar, hisz ez hozta át a haláron a cseh puskagolyók között is. Négy nappal ezelőtt szökött át, két másik társával, akiket azonban elfoglak a csehek, örömkönnyek bugy-gyannak ki szemén, amint egyre bujtogatja:
. . Csakhogy ezl is megértük. Végre ez is elérkezettl
A magyar katonák csakhamar körülfogják. Kél perc inulva már nincs
— .Hej olt másképp ment ám! — meséli a köréje sereglö magyar katonáknak. — A németek motorizált osztagokkal jöttek és olyan gyorsan lep. lék mog a cseheket, hogy még a liszt-viselők nagy része sem tudott elmenekülni, egész
né-
ezredek kerültek met fogságba I
Sokan nem értették, hogy a csehek miért hajlandók a már előbb rai>olt berendezéseket és felszereléseket visz-szaszállitani. Ezok nem\'tudták, hogy ezért van. A németek csak akkor adják ki a cseheket, — vannak köztűk ezredesek és niagasrangu lisztek és l>olgári egyének családostól — ha a csehek már minden rabolt holmit visszaszállítottak. Itt sajnos volt időjük a rablásra! — teszi hozzá, de szemében olt csillog uz öröm, amely azt mondja, hogy «ha rabolva is, de hála Islen, hogy már kint vagytok!-\'
gomb a cseh uniformison. A magyar katonáknak adta Major Béla barátunk — emlékbe!
Fgv másik a német határ vidékén volt, amikor a németek bevonultak a szudéla földre. Magas, nyurga, szőke gyerek, béillcne németnek is, pedig ott virit a kokárda a mellén meg a sapkáján. Tólos kiejtéssel, de egyébként kitűnően beszél magyarul.
Felzokog a Himnusz a kidöntött határkövek felett
Felvirágzott vonatunk végre meg-: indu\'. Megjött a jelentés Kassáról, hogy az első katonavonat beért, mehetünk nii is. Valami örömteli bizsergés tölt el bennünkel. Végre valóbwn Kassára megyünk! Délelőtt ugyan még az a hir terjedt cl, hogy a
oseh légionisták Kassa környékén megpróbálják az ellenállást,
de ez a hir nem bizonyult valónaki Az első biztosító csapatok már eU érték Kassát. Ezek azonnal tovább mentek a Kassa környéki magaslatok megszállására, igy az elsők között leszünk, akik Kassára érünk-Civil pedig egyáltalában nem előzött meg senki:
Alig hagyjuk el Hidasnémetit, a nótáskedvü vasutasok kiállnak a lépcsőkre és ugy lesik a ha tár M Elszorul a torkunk, amikor meglátjuk
a sarkaiból kiforgatott határkövet az ut szélén.
Bizony gyatra kis határ volt ez, csoda, hogy husz évet Is kitartott. Valaki elkezdi a Himnuszt. A fülke népe átveszi a hangot és lassan szemünk előtt összefolyik a táj a könnyektől. Felnőtt eml>er létére sir itt mindenki. Nem a határt siratjuk. Különös érzés ez, nehéz volna boncolgatni. A begyek felől arcunkba csapódó friss szellőben egy millió testvérünk örömleli üdvözletét érezzük. És slr.nl kell, hiába küzdünk magunkkal.
A cseh beton-erődök vonalában
Arra ocsúdunk fel, hogy a vasút mellett hatalmas l>etonfedezékeket látunk hárm\'JS vonalban végig u dombokon. De már ez sem veszélyes. Apró gyerkőcök állnak tucatjával a betonfedezék tetején és apró magyar zászlócskákat lengetve, vidáman kiáltanak felénk :
— Isten hozott benneteket ! Éljenek a magyarok, éljen Horthy Miklós ! „ r
Odébb a műúton a magyar honvédség menetei vig nótaszóval. Lovon a tiszt, mögötte a század. Ul4>-na hosszú sorokban az élelmet szállító kocsik. Mikor közelebb kerülünk hozzájuk, megkérdem az egyiket, nem fáradtak-e, hisz hajnal
óta gyalogolnak. . r
— Dehogy vagyunk, elmenetel-nénk wi akár két napot is egyfolytában, csak lehetne mindig előre,, észak felé, legalább a Magas Tátráig ! hangzik a válasz és már fújják is tovább : .Horthy Miklós katonája vagyok...* i i
A vasúti kupék annyira zsúfol* tak, hogy állnunk kell. pedig ma ír.ég alig ültünk valamit. De ki törődik most ezzel ? A Felvidéken\' rolx)g már vonatunk a szabad és magyar Kassa felé, ahol a Zalai Közlöny Munkatársa lesz az első cívil, aki a Nagyságos Fejedelem/ városának földjére lép. Kell ennél nagyobb boldogság ? \\
Nagykanizsa város címeres lobogója ott leng a kassai városházán
Kassa, 11)38. november 11. (A Zalai Közlöny Kassára küldött munkatársától.) A kurucvilág óta nem volt ilyen ünnepe Kassának!
A nép még mindig tombolva lol-
kesedik és éljenzi odakünn az első magyart. Megvallom őszintén, az én szemem is elfályolózodik a könnyektől és szivem-lelkem igen nehéz. Szinte nem is tudom, mit Írjak, annyi a mondanivalóm, xom egy, de u,z ujsá-
HALAI KÖZLÖNY
1938. nowmhet 13.
got. (ele tudnék irni, dc nincs idő, rfiofni kell, irofts még vasárnapra Kanizsára érien c tudósítás Még mindig autós futár viszi bo tudósításainkat Hidasnéinoürc é$ onnét olvassa bo toiefonon .pesliv., vagy qtt teszi postára. I)<yréJc |K)Stásaink mindent elkö-volnek, de a csehek ugy összekeverték és megrongálták a vonalakat, hogy örülnek, hogyha a -katonai IjCSzóI^lí. tésekre és a rádlóközwtiuSsre kiépített vonat elkészül.
Most, hogy minden lezajlott, hosszú sorban vonulnak cl elöltem a köny-nyekig mcglintó kedves jelenetek, dc hol kezdjem, hogy mondhatnám ezt mind egyszerre? Szomorú szivvcl kell látnom, hogy csak |>Ar sort küldhetők ina, hogy odaérjen idejére. Ksciné-nyéket adni nem tudok, liisz erekben az órákban talán minden magyar, aki nom leheteti itt, a rádió mellolt ült "és\'"feszült figyelemmel ilta be a soha vfssili \'nem térő történelmi órák íifhídon jeleneiét
Amit én jelenthetek, az1 azonban minden kanizsainak szivét megdobogtathatja: Nagykanizsái város zászlaja ott leng a kassai, városházán! A sok-száz méreteiben tán nagyobb zászló között talán nom tűnik fel e fellobogózott, ünneplő és örömmámorban nszó városban, dc én könnyes szcpi,. mel látom és éfzem, hogy é zászlóval minden kalibísai szivét hoztam el és lélekben nem én vagyok itt egyedül kanizsai, ^
A cserkészek és Iskolások mellén is ismerős jelvény. A kanizsai Ro-sarium kegyszerüzem .600 nemzetí-szinszalagos Szent István érméi is magam vittem Kassára. Ajaagyar cserkészek é-s diákok már büszkén viselik, bizony/üfsa 11. esak ugy. mint az ungvári és komáromi vagy munkácsi diákok, akiknek inég jutott a város által odajutlatolt 1500 érembői. így nem frázis, ha Ozt mondom, hogy Kassa nagy ünnepéhez egy kicsit hozzájárult Nagykani,-. zsa 4s. \'
Életem legszebb óráit talán itl éltem át a kassai Fő utcán az országzászló előtti dis^íhiílvény közvetlen közeié he n. A mag \'s, nemzeti szin lepellel bevont gránitoszlopon, amelyen ma -már a háromszínű\' égőkkel kirakott, körben a szent korona, ragyog izzó fehér égökl>ől kirakva, két nappal ezelőtt még Stefanik tálxirnok bronszobr" ál\'t. Ez előtt van a diszemelvény. Itt fogadta Kassa Magyarország főmél-tóságu urát olyan szeretettel és olvan lelkesedéssel, amilyet csak egy 20 éves rabságból felszabadult város tud.
Remélem legközelebb már l.-sz alkalmam l>óvebben beszámolni Rákóczi városának nagy ünnepéről, amely felejthetetlen volt nemcsak a kassaiaknak, de mindazoknak, akik itt leheltek.
Az ég ugyan borús volt és szemerkélt az eső, de a lelkekben napsütéses, vidám, tavasz fakadt, amikor pegláttuk Horthy Miklóst fehér lován belovagolni a virágokkal teleszórt palhjás kassai, köveken;
— Minden magyar büszke lehet az első magyarra ! — mondták a kassaiak és ez Így is van. Akik látták a kassai levonulást, azok sr>ha nem fogják azt elfelejteni. <
Wh^,
Serdülő fiuknak és leányoknak
ídjunk időközönként reggel felkelés-<or egy-egy ki# pobároyj természe-es .Ferenc József" keBcrüvizei,, nerl gyomor-, "-Dél- és vérliszlitó latásának gyakran igen fon\'os ered-nényeket. kö«önheiünk. Kérdezze neg orvosát.
Válasz Komor Istvánnak
arra, hogy egyet és nftst^em Irt meg a Zalai Közlöny
.»a ? $ ,
hajnfllhasadásiiál, mindennél... 1 Hogy ki kezdte a politizálást, hogy ki mit értett félne, ,ezt,, mind. máig1 még a hatósfá?őR sem döntötték el. Pártállástól függetlenül a
ön, K(»mo«- tstvíft; tfein értftnlU meg, hogy válaszoljak a, levelére, mert önben nincs annyi bátorság, hogy egy magánlevél alá ocfaJLrju az igazi nevét; ugyanakkor tőlem\' azt kériázámon, hogy miért nincs I>á!-torságom nyomtatott bettikbcnWg1 irni egyes dolgokat az ön tudffniár sa és az ön szájaize szerint.
ön, Komor István, gyáva és tőlem olyan l>ótorságot követel, a miért a sajtótörvény súlyos büntetése jár.
Ne haragudjék "tehát, Komor István, ha flzz&t, hogy mégis válaszolok levelére, nem önt akarom megtisztelni, handfnf az alkalmat akarom felhasználni egy és más tisztázására.
A szóbanforgó ünnepség zivaró Momentumait nem »feledékeny-ségbö>«, h.inem szántszándékkal nem irtuk meg. Hogy ez \'Ön\'hck, KomOr István, nem fog te\'.szeni és hogy néhány kOTnOrötvánok a nagy (rr.ngyt\'r örcimüMtépnek tudósitá-sábau semminő sem voltok kíváncsiak, csak éppen annak az ünneprontó »szenzációiM{ról« szeretlek volna h\'»sálx)kat oHasni, - ezt ".lő. re tudtuk. És mégsem vállalkoztunk ünneprontásra. Nem vállalkoztunk, mert a lelkünk legmélyéig sajgott a szégyen, hogy amikor Az egész, ország önfeledt őröm-nutfnor l>an ünnepelte a magyar igazság első sugarának felrlagyogájsát, akkor Nagykanizsán rendőri intézkedésekkel keltett áz utca nyugalmát biztosítani és az egymáisnak-ugrá\'í-ra kész magyarokat lecsillapítani: Ez olyan szégyen voltr Kanizsára nézve, hogy ezt azokban az órákban, kifelé legalább. le kellett tagadnunk, mert az egész országban sehol hasonló ennek a szent örömu ünnépnek óráiban nem történt. Most, hogy pesti ujcságban hat nap multán mégis napvilágot látott Nagykanizsának ez u tórrtttbru ni i-gyar »ünnepe«, most már mindegy a város jóhirnevének.
Leszögezzük: helyte\'en volt politikát vinni abba a magyar ün-neplxii Amit ott ünnepeltünk, az felül ált minden politikán. Yégtcle-nül elszomorító volt, ;hogy a magyar pártosság m\'ég arra az egy órára sem tudott felülemelkedni napi politikán, még arra az egy órára sem tudtunk minden magyar szivet minden magyar szivvcl osz-szedobbantani. Fájdalmas volt lá -ni, hogy amikor az örömtől (h.i csak rész-öröm ip, de kapu törés öröme !) egymás keblére kellett volna borulnunk és sirva, kacagva ölelni egymást minden magy írnak, - akkor a kanizsai magyarság szikrázó gyűlölettel zúdult egymás ellen csak\' azért, mert nekünk fontosabb a politika Felvidéknél, magyar igazságnjál, husz év után a
legkit.üuöl>b, jogászok valljuk a Icg-
ellent\'étesebb ál^spoutot még 111a is, hogy mi történt és miért történt és hogy mi lehet a jogászi minősítés a felelősség sjcerapontjából-Tény, hogy Pécsről ellxwsátották az oda áts/ftUítiott négy Aetnísclj,-szocialistát; és elleuük nv»t m£r szal>adlábon folyik az eljárás, bü-11 ük tehát semmiseire sem annyira sülyps, mint amennyire p^aszál-Utásukkor goudoH&k. \'
A fennálló sajtótörvény tehát mán Jríost lesújthatott . vjpJa1*1 a ^^
Közlönyre, Komor. István, ha a*\'>£n szájai/e szCririt megírtuk volnU. a. négy ^rjzetlxjvett fiatalember dolgát v • <
Hogy pedig nem csak a •nemzetiszocialisták ügyeiben yOgyunkilyan óvatos^, fyrra yonatkp/,ó.lag emlékeztetnem kell önt, Komor István, annak a kanizsai és távolról sem nemzetiszocialista orvosnak az esetére, akiről heteken át keringtek\'" legvadabb hírek a vánosban és a Zálni Közlöny naponta kapta az önnel ellenkező oldalról a névtelen leveleket, hogy ,»meg vagyunk fize.V ve« talán, vagy>nem merjükt nyilvánosságra hozni azt az ügyet?Mi akkor is vállaltuk a gyanúsítást, a névtelen és nyílt piszkálódás! nem irtunk egy betűt seip addig, amig a sajtótörvényt\' kielégítő té.\' nyék birtokában nem voltunk. A tényeket akkor sem mt hámoztuk ki, hanem a hívatott hiva,talos fórumok. \'
Ez történik mosl is.
Sem ön, sem Tjjás nem követe1-heti tőlünk, hogy <jlöbb lássunk tisz tán egy jogi bonyodalomban, mint az illetékes hatóságok. Legkevésb-bé követelheti Ö11, aki felelősség nélkül, a névtelenség biztos fedezékéből alaposat tévédéit, amikor azt irja leveliben,: »...egypámt, re-: mélj it k hosszaim időre, méltó helyi-e szállit()tlflk«- Liátj11. Komor Isi-, ván, milyen könnyű tévedni ? Az *egypár« már itthon van, szajwdon van I Ha az ön tévedését a Zalai Közlöny követte volna el, sem ön sem \'más nem tudna megvédeni ljennünkct a törvény Ítélete elöl.
Bennünket, Komor István, nem félemiit meg semmi. Istenen kívül a törvényt féljük s hbgy e keltő által e\'őirt ulon hogyan járunk, azt mindig a lelkiismeretünktől kérdezzük meg legelsőben. És ha még az után sok-sok mindentől és sok mindenkitői is tanácsol kérnénk, akkor is ön lenne az uto\'sój névtelen Komor István, akinek a tanácsát megfogadnánk.
Nem védünk senkit, aki politikát dolioti abba a gyönyörű ma-
Tessék beszállni I ós azonnal indul az
10 \'elvonáson és rengeteg tréfán tKJTyjréTóh\'Iertwzlöl. \' Útitársak : Páger, Tolnay, Szeleczky ós Básthy. Útirány: Városi Mpzl,
Kacagóvlhar okozta késésért nem vállalunk felelősséget.
gyar ünnepi hangulatira. Nem védünk senkit, aki rendet boni, vagy ablakot ver be. Nem védmk sen-kit, aki a törvénnyel, ízléssel, irt>n vagy Íratlan, de minden eml>eri .közösségben tiszti-lendd szabályokkai ellentétesen keresi potylik^U meggyőződésének \' <érvényesités,\'t Mi azt szeretnénk, ha minden el. jsmiert politikai párt szabadon hirdethetné a Wagtfl igazát. De tudjak, hogy éhhez szenve\'délylmentesség, tárgyilagosság, emberi emelkedettség, teljesen őszinte és telje>cn önzetlen szándékok kellenének. A magyar. tempe^Uiientum, a magyar lélekalkat is el kell, hogy jusson a oolitikai küzdés eme elveinek gyakorlati érvényesítéséig. Addig-pedig bele kell nyugodnunk, hogy mindeij politikai nézetnek van ellen fele 4s a két póJus közt kisülések történnek, amolyeket nem " jözan gondolkodás, hanetn « pillanatnyi szenvedély-töltés mennyisége Idéz e\'ö. Ezek a kisülések\'nem szelídülnek meg attól, h" további gyuj tó-anyagot halmOzünk a pólüsok közé. Ellenkezőleg : a gyujtóany^i-got minél inkább ki kell kapcsolni: Álljon tehát félre, Komor István és álljanak félre az önnel esetleg egyetértők és ne uszilsák azokat), akik a.higgadt, suenvodélymentes agyukat kínnai-kescrwel még? megőrizték és szeretnek továbbra 1 is megőrizni. Higyjék.cl, ha fokozni akarják a kisülések erejét, abból jó nem igen szárbíazhatik azokra, akik Komor Istváuhoz hasonlóan gondolkodnak.
Hivatkozik ön, Komor István, a józanságomra és niegközelithetetj-/ lenségemre. Ezt köszönöm. Hiszen 16 éves újságíró pályámon mást ugy sem szereztem magamnak. Ez a józanságom még megvan, láthatja az elmondottainiból. A megközo-lithetctlenségem is megvan, mert az ön levelére sem vagyok hajlandó a hecc-politika elhamarkodotlsá,-gaira. Sőt: — meg merem mondani azt is, hogy bármikor előbb •megközelíthető* vagyok, ahol egy megnyilvánulásaiban ivem rokonszenves, ■de inditó olcailrfin hazafias lelkesedéstől fűtött elgaloppirozásról van szó, mintsem olyankor, amikor bárkinek az eltévelyedéseit, a köz és a nemziet érdekei ellenére, egyéni érdek és haszonlesés motiválja. Aki ezt bűnömül rója fel, mondja meg a szemeinl>e! Álljanak elő a komoristvánok I
Nem a nyilasokat védeni én, hiszen mindenki tudja : kormánypárti lapot csinálok, a nyilaspárlok pedig ellenzéke a kormánynak. De igenis küzdök az ellen a szellem ellen, amely felfortyan a jobbolda\'i öntudat minden megnyilvánulása ellen és célba vesz mindenkit, aui meg meri vallani a keresztény, nemzeti meggyőződésen és erkölcsökön nyugvó, jobboldalt vflág-nézetót és politikáját. A-z, hogy a Zalai Közlöny egy nyilas tüntetést nem irt meg, egy einelkedetl álláspont sugalmazása volt osjpán, a mely meni politikai érzelmekből, hanem .a legl>ecsületesebb k^i^eszté-\' nyi és magyar szándékból és Nagykanizsa város jó hirnevének meg-
I
193é. november 13
ÜALAl KÖ2LÖNV
mull_

őrzésé^ irányutó akaratból fakadt. Hogy álláspontunk helyies volt, bizonyltja, h°gy «z ügyben érdekelt hatóságainknak is ugyanez volt a felfogása és ezt velünk több oldalról közölték is.
ön kioktat engem, Komor István, a Város békéjét illető kötelességeimről. Eszerint akkor szolgáltam volna a város békéjét, ha tovább fütöm a szomorú emlékezetű incidens hangulatát ? A.kkor szőj. gáltam\' volna a váxos békéjét, ha még jobban segítem nekivadítani magyart a magyarnak ? Vájjon béke lett volna, ha az ön felfogásáét közöltem volna az újságban erről az esetrö1 ? Nem, Komor István, akkor nem a vános l>ékéjc következett volna, hanem még súlyosabban robbantak volna ki az ellentétek. Azt is elhiheti, hogy nem magamalj féltettem ettől, hanem itt már igazán a város békéje volt a tét. Én újságíró vagyok, aki megszoktam a harcot, "mert sohaapm bújhatok el, mint ön, a véleményemmel. Megszoktam és viselem jna is naponta a legméltánytalanabb támadásokat. Vagyok én »zsidóbérenc« és vagyok én »nyllas«. Pedig csak kötelességét tudó keresztény magyar vagyok. Ezért vannak most ls helyükön az idegeim. Az ön idegei azonban nagyon kuszán állhatnak, ha »a város l>ékéje« érdekében köi vetel tőlem olyasmit, ami éppen a város békéjének felforgafására lett volna alkalmas és semani másra a világon. Ha önre és az önéhez hasonló felfogásokra bíznák a város l>ékéjét, akkor, Komor István, Lt ma már aligha lenne ép kirakat és ablak az utcákon !
Jói tudóim és ne is feledje senki: — sok függ je Y4posou baltit a tok lam futásától. De ttmint én ennek tudatában vagyok, ugy szeretném, ha ned vonná kétséglxí senki, hogy mindig l>ecsületes szándékkal keresem a tőlem nem függő adoth ságok között azt az utat, amely a város összességének érdekeit szol. gálja. X mm időkben ls ezt teszem és sem támadások, sem ugratások, sem névtelen, sem nyilt uszítások nem tántorítanak cl attól, hogy a keresztény Magyarország mai átalakulásának nehéz idejében a leik* ismeretem parancsát .kövessem a rendelkezéseimre álló utakon es eszközökkel.
Ez a válaszom önnek, Komor Ist* ván. Hiszem, hogy Nagykanizsán nem sokan vannak,a komoristvá-jiok, de akik vannak, ébrudjeneM rá, hogy az idők fordulatában írta már anakronizmus a Komor István harci riadója, árthat csak, de nemi használhat esetleges követőinek; |
Bár nem lovagi torna ez önnel, névtelen Komor István, mégis jnyilt sisakrostéllyal üzenem mindezt mások okulására: ,
IkirbariU Lajos.
EMLÉKEZTETŐ*)
November 14.
Mécsest a színházban. November 19.
Frontharcos toa a Kis Roy albán 8 ómkor «Magyar a magyarért, és a •Horthy Repülőalap javára.
*) E rovatban egyszeri közlés (két sor\'K) dija 30 fillér.
„Dolgoztass, bog; U\\wW
A Revíziós Liga köszönete Nagykanizsa közönségének és a Zalai Közlönynek
A nagykanizsai fiók táviratot küldött Herceg Ferencnek és Rolhermere lordnak
A dr. Plihúi Viktor felsőházi tag? kir kormányfőtanácsos elnöklete alatt működő nagykanizsai Revi-i zlós Liga a Felvidék felszalmdulá-sának örömünnepei alkalmából me leghangu táviratot küldött Hiejr-czeg Ferencnek, a Magyar Revi-zlós Liga országos elnökének, valamint a magyar fővárosba érkezett lord Rothermerenek, a revíziós mozgalom nagy pártfogójának. A; sürgönyt aláirta dr. Pühál Viktor1 helyi elnök, dr. Tholulay Zsigmond ügyvezető elnök és Hutter Géza helyi titkár. i Ez alkalomtól fel kell említenünk, hogy dr. Tholway Zsigmond ny. postatávlrdai hivatal igazgató,
a Revíziós Liga helyi ügyvezetője személyesen referált dr. Fali Endio országos ügyvezető igazgatónak a nagykanizsai közönség áldozatkészségéről és hazafias buzgalmáról tf. Felvidéknek nemzeti zászlókkal való ellátásával, a magyar FelvU déknek anyagi felségélyezéséve^ melynek eredményeként 250 zászlót és eddig közel 1000 pengőt gyűjtőt* össze a Zalai Közlöny szerkesztősége. Az országos elnökség ezért legnagyobb elismerését és köszönetét fejezte ki Nagykanizsa áldozatkész közönségének és a gyűjtést vóg-ző Zalai Közlöny szerkesztőségéi nek. I
A munkácsi pókinas fejfájára
A munkácsi nagy\' piacon Ragyogtak a magyar arcok, összevillantak a szemek: „Jönnek... jönnek... a magyarok!"
Üzletekben, ismerősnél Ami piros, fqhér, zöld vo!Jr, A kosarak lenekéte, Zsebbe, kebelbe vándorolt.

KltUggönVözt Szorgos kózMl h,ajna(tájfá, Mógls élőkörnlt mAsnap Sok háromszínű kokárda.
A közelgő boldog napra Hajtókára jelvényeknek, Dagadozó keblok fölé Boldog magyar dladémnek.
Zászlórudra lobogóknak, Kalapokra kokárdáknak, Szél szárnyain meglobogó Magyar élni akarásnak...
És közelgett a boldog nap... De az Idő ólomlába, Még valahol ott vánszorgott A rabló csebek sarkába.
Elhagyni a rablott koncot Nohozebb, mint elrabolni... Munkáesról a gaz zsebrákok Nem akartak elkotródni.
Piros zsemlvés kis pékinas Végig várni már nem tudta: Utolsó nap a kosarát Háromszlnnel körülfonta.
De alig hogy mog-mogllbbent Utána a színes Hzallag: Gyilkos zsebrák fegyvergolyó Bohó kis szivébo szaladt.
S kosarából szétguruló Gömbölyű, piros zeemlyékro ürömváró kis szivéből Kibuggyant a piros vére.
... A munkácsi nagy piacon Aznap este fáklyák fénye Diadalmas nagy örömmel Ragyogott a magas égre... S átviharzott a honfoglalók Feldübörgő dlszlépése Ott, ahova reggel kifolyt , Kts pékinas szive vére...
Brnssány! Qyu/a
Szombat
BUDAPEST L
17 Etűdök. Zongorán előadja Schwalb Miklós. — 17.115 Mit üzen a rádió? — 18 Vargha Imre magyar nótákat énekel, kiséri Sárai Elemér cigányzenekara. — 18.30 Helyes magyar kiejtés. — 19 Hirek. — 19.15 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 19.30 .Aranysziget.- Színpadi ballada hat részben. — 21.35 Hirek, időjárás-jelentés. — 22 Indulók hanglemezről.
— 22.10 Operaházi zenekar. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST II.
18 Mezőgazdasági félóra. — 18.30 Felolvasás. — 19.35 A rádió szalonzenekara. — 21 Hirek. — 21.25 Hanglemez.
BÉCS.
18 Közének Hcrmagosból. — 18.40 Szüretközvetités Tokajból. — 19 Cirieg. ost Oslóból. — 20.10 OjíOrett. — 22.45 Kis rádiózenekar, (ieorgl. szopránnal.
— 24 Köln.
Vasárnap
BUDAPEST I.
8..\'10 Hirek. — 9 Unitárius lstcn-tiszlolei. — io Egyházi ének és szont-beszéd a veszprémi székesegyházból. A .szentbeszédet Tóth Tihamér püspök mondja. — 11.15 Evangélikus isten-tisztelei. - 12.20 Időjelzés, időjárás-jolentés. — 12.30 Operaházi zenekar. - 13.05 Hirek. — 14 Hanglemezek.
— 15 Ciábo-s Dénes előadása. — 15,45 A Diósgyőr Vasgyári Vasmunkások I>alárdája. — 1G.30 Roxa Dezső előadása. — 17 K. Comensoli Mária longol-ázik. — 17.30 Időszerű felolvasás. — 18 Kóczó Antal cigány zene. kara. — 19 Ilirck. — 19.10 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 19.25 A rádió szalonzenekara. — 20.10 Sport eredmények. 20.20 «A fejedelem \'
SMM W
diuotiw
vztéses
■c i.l ; otcsá!
úr* i.t\'
ÍAL\'AI KÖZLÖMV
városa Kassa.: Hangjáték két rósz ben. 21,35 Hírek, Időjárás jelentés.
— 22 Beszkárl zenekar. — 23,10 Hnra Sándor cigányzenekara. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST II.
11.15 Szalonötös. — 15 Hangleine. zek. 18.30 Kokas I,ajos előadása.
— 19.05 A rádió szalonzenekara. — 19.25 Futó Mihály előadása. —20.10 I langverseny.
RRCS.
12 Szórakozlaló zene — n Tarka lemezek. — 15.30 Mozart: A-dur klarinét-ötös. — IC Saarbrücken zenés-dalos délutánja. — 18 Karton, Kina zenevárosa. — 18.20 Hangképek a vadászairól szóban, dalban, zenéljen. —• 19.30 Bécsi dalok. — 20.10 Szimfonikusok. — 22.30 Könnyű és tánczene dalokkal.
Naptár t November 13. vasárnap. Hóm. kat. Koaztka Prot stána Szanlszló. Izr. Markh. hó 19. - November 14. hétfő. Rom. kai. Jozatát vt Protestáns Klementina. Izr. Markh. hó 20.
(lyógyBzertárl éjjeli szolgálat e hó 15-lg a „Mária" gyógyszertár é« a kinkanlzsal gyógyszortár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától e«te 6 óráig (hétfő, nerda, péntek délután kedden min nőknek.)
a
NTE II—Zrínyi II bajnoki mérkőzése
Vasárnap délután féi \'3 órakor II. osztályú bajnoki mérkőzés kerül lejátszásra a Zrinyi sportpályán. Mindkét egyesület első csapala szabadnapos, igy a megerősített Il-ik csapat áll ki a 11-ik osztályú mérkőzésre. (:)
Hétfőn fél 9-kor lesz Mécs László estje a nagykanizsai Városi Szinbázban
A nagykanizsai püspöki biztosság a Felvidék megsttoélyezésére és az uj fclsötcmplom javára folyó hó 14-én, hétfőn este pontoson fél 9 Órai kezdettel a Városi Színházban Mécs-estet rendez, melyre a nagyérc\'emü közönséget ezúttal szerctollel meghívja és egyben kéri szi\\«s támogatásukat. Jegyeket Schless és Hitler régeknél le-bet előjegyezteüii és megvásárolni már olőre, azonban az előadás kezdet • elölt is lehet váltani a Városi Színház l>énzlárándl Az előadáson Mécs I.ászlő Felvidék költője személyeren fog kőz-remükődni.
Jogyek ára: I. liely 2 pengő, Il.,bely 1.50 |)ei»gö, III. liely 1 i>engö. Állóhely 50 fillér. i (:)
Műsor:
Hiszekegy, játsza a lialárőr zenekar.
2. Prolögot mond Harbarits Lajos.
3. üdvözlő beszédet mond Krátky István dr. |>olgármcstcr.
4. Mécs László válasza.
Cassado: Hequiebros. Két zongorán játszák Korekes Irén és Honti Hona.
I 5. Szaval Mécs László.
fi. Massenet: Manón bucsudala. Vannay—Barbarits: Jég, Hadnay: Violaszín esle, Liszt: Szerelmi álom, énekli Witzcnctz Jolán, kíséri Honti Ilona. N
Szünet. k \' i
7. Petőfi nyitány, játsza a határőr venekar.
S. Szavat Mécs László.
9. (lobbi: Magyar szerenád, két zongorán játszák Kerekes Irén és Honti Ilona.
10. Befejező beszédet hond Gazdag Ferenc püspöki tanácsos.
11. Himnusz.
MÉCS LÁSZLÓ
válogatott legszebb költeményei díszes vászonkötésben P 4-40
könyvkereskedésben.
Egy napot böjtölnek a toloncház lakói a „Magyar a magyarért \' javára
A nagykanizsai rendőrségi toloncház közel 300 lakója ls megünnepelte a Felvidék hazaérkezését a kassai levonulás alkalmával. Bikk-falvi Kovács N:igy Pát rendőrfőtanácsos utasítására a lolonch.ízban is rádión közvetítették a kas-ai Levonulást. Ennek hatása a\'alt az őrizette vetlek kijelentették, hogy ők ls részt akarnak venni a Felvidék\' magyarjait Segélyező »Majy.ir a magyarért* mozgalomban és a »r;ií gyos gárda* filléreiből összegyűlt 15 pengőt nyomban át<dtak Gráb.ír Lajos főtisztnek, a loloncház uj gondnokának. Ezután három letartóztatott előállott a legszegényebbek és kijelentetlék, hogy a
letartóztatásban lévők sem akar.; nak lemaradni és noha egy fillérjük sincsen, mégis részt akarnak
____1Q3& november 13 _
venni az áldozathozatalban. Ezért kijelentették, hogy valamennyien egy napot böjtölni fognak a .Magyar a magyarért* akció javára és az igy meg takarított fillérekel adják a nemes célra. Körülijeiül 100 pengőt jelent ez, amit igy elküld-hetnek az akciónak. A gondnok a toloncház vezetősége nevél.en nwg^ köszönte a felajánlást, kijelenletle, hogy ha bűnösök is a toloncház lakói, örvendetes, hogy a bűn sem tudta belőlük kiírtaid a magyar érzést és magyar szivet.
Kovács Nagy Pál főtanácsos az itt leirlqkat jelen lésében figyelmébe ajánlotta belügyminiszternek is.
Délnyugati, déli légáramlás, több helyen köd, a hö alig változik.
A Metoorologlal Intézet nagykanlzt&l megfigyelőállomása jelenti«
Hőmórflóklet tegnap e«te 9 órakor: -f 8 2, ma reggel +7 *2 délben 4 9-2.
OHApitdák: 0 0 ■<-.
Már csináltunk programot vasárnapra, megnézzük:
Schiltzék kirakatait.
Nép Mozgó. Saombaton va»6rnap
UamaM I Iftiifl a nevettetés királyának
narOICi Lioyo legújabb alkotása:
Nem félek senkitől
A rég látott pápaszemes komikus legnagyszerűbb vígjátéka-Fényes kísérő műtorI Aktuális Híradél
Előadások: szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9-kor Csak 20, 40, 60, 80 filléres helyárakkal 1
Mécs László
Irta: Boraa Béla
KöKőíL. Több: — apostol!
lüinck a szent ix>vembernek extázisában nemcsak irodalomtörténeti megállapításokat akarok lenni arról az emberről, aki lelke, hangja, könnye és reménye volt kél évtizeden át a megcsúfolt felvidéki magyar népnek. Ui Kapisztrán János; jobbjában a mai kor leghatásosabb fegyverével: a könyvvel és baljában az elnyomottak és megalázottak örök vigaszával: a feszülettel. Ezért több ö, mint költő, akinek helyét irodalmárok jelölik majd ki és becsukják a tantermek komor falai közé. Helye a magyar szivekben van, mint a többi szabadságharcosé, aki Krisztus nevében kötötte fel szablyáját, meri a magyar nép sok siralmát látta. Méltó utóda Tinódinak, Vörösmartynak, Petőfinek és Adynak, akik költeményeikkel nem gyönyörködtetni akarlak, hanem biztatni, életre verni, lelkesíteni. 0 is érezhette, mint azok, hogy hangjára egy ország népe figyel, fis néha maga is megjelent a csonka ország egy egy városában; fehér reverendája vakított, -"fiatal férfiarca átszellemült és hangja ifjú szivéből jövő harangkongásként rázta inog hallgatói lelkét; kiüzt- onnan a háború utáni dermedtség minden borzalmát: cinizmust, kufárságot, hitetlenséget, csüggedést és megnyitotta a meleggé vált szemek mélyről jövő könnyeit.

Ilyenformán fi is « magyar nép szabadságharcosa nagy indulatok,
szenvedélyes kitörések, fájdalmas ja. jongások nélkül, t.sendes, emberszerető pap, akinek mélyen fáj a nyomor és a bün, aki hivatásának érzi, hogy mint Isten szolgája gondredöket sinulson le és szeretetet szórjon maga köré. Igy lírájának két legfontosabb alapmotívuma: a szociálizmus és a humanizmus. Mindkettő oly nagyon kellett a háború utáni kor vergődő magyarságának.
Szocializmusa belső átalakulásra Assziszibc hiv, ahol a középkor nagy szentje, gazdagok javítója, szegények fölcmelüje bennünket is . megtisztít. Ix-mossa rólunk a kincsvágy és a gög iszapját, mert • angyalkönnyüvé finomulni kell most: s repülni, vagy le. hullani.*
Hogy felindítsa lelkünk mélyén lappangó krisztusi érzéseket, balladát ír a nyomorról. Saját élményeit írja le ebben a költeményben, amely tele van szomorúsággal, amit a nyomorúságnak ellcnké|»ekkel mcgérzékeltctclt impressziója váltott ki belőle. Egy öreg koldusról szól, akit harmincévi szolgálat után cllxicsátotlak, koldulni Kcnytelen, mtg vak felesége bűzhödt mocsárban áll és a sebekkel lH>rilott lubára kapaszkodó piócákat gyűjti eladásra. Ez a látvány még szomorúbb, mert az uton gazdag, zártszivü Cin-l>erck autói, fogatai robognak. Meg. indulva érezzük át a költő szomorúságát, sajnálkozását és a verssorok mögött lnpiMingó tehetetlenség érzését, amely annyi éven keresztül kisért bennünket háború utáni megkötöttségünkben.
Pedig mennyire vágyik a krisztusi
egyenlőség után, mennyit álmodik szegény (segítő gazdagokról, megeléigc. delt szegénységről. Az ő szocializmusa nem leereszkedő sajnálkozás, nem is fenyegetés\' vagy jósolgatás, hanem szinte hhlitás, életcél; egy modern pap lelkén átszűrt valóságkép. Esz-ményiség vezeti, szeretné olyan össze-kapcsolódoitnak, egyoélraiörekv.inek látni az emberiséget, mint amilyennek Isten elgondolta; testvérnek szeretne látni minden embert, de
az elet ránk aggatta rémes rongyainkat,
pappá, mérnökké, munkássá öltöztél, tört, bombái, mérget rejt zsebeinkbe, a szétfutó sugár-utakra állit, melyek egymástól egyre távolodnak, hogy vége legyen a testvériségnek és mindörökre fájjon a szivünk...>
Ugy érezte, hogy ezt a szétfutó, gyűlölködő emberiséget összefogni az ő feladata, ne tudja, hogy a föld u siralom völgye, tele titokkal, aki élni akar, annak lemondónak kell lennie. — .Nem akartam soha boldog ember lenni!, _ Hz a lemondás ké|>csitctic arra, hogy megfeleljen lii-valásának, csak másokért éljen. Sorsa igazi proíélasors.
Számára igazi krisztusi értolcmb\'.\'n egyforma mindenki. I>e az élet ciha. gyatoltaival többet törődik. Amit a társadak>m és a sors melegségben, •szeleteiben, jólétben megvont tőlük, ő akarja visszaadni nekik együttérzés alakjában. — «Az emberszeretet nem undorodik, nem válogat.. — Ez az érzés irattá mog veie költői, riportját a társadalom szivéről. Nyomorult, tek-
nő vájó cigányasszonyról szól a vers, akii haldokolva visznek a többiek u legközelebbi faluig, hogy megmentsék az éleinek. — iVan telefon, repülőgép, vannak autók és mozik
- de a szivek lassan vernek!
Segítséget ki hoz iit ?
Elviszik a jegyző úrhoz:
• Nem hozzám tartozik.*
Kiviszik a főorvoshoz:
• Nem hozzám tartozik..
Elviszik a főbíróhoz:
• Nem hozzám tartozik..
f.rre Islen megharagszik:
■ finhozzáin tartozik!
S elszólítja a szenvedőt...
Megtörténhet bárhol máma,
Bossz a világ...
Az élet kivetettjei ilyen szánalmat keltenek l>cnnc, nem is csoda, ha saját fajtája, a magyar nép, számára különösen mélyről jövő hangjai vannak. «*
Tinódi Lantos SctiCstyén utódának érzi inagát. 0 is felverte lantjával a felvidéki magyarság végvárait: Munkácséi, l\'ngvárt, Pozsonyt, Lévát\', Losoncot, Kassát, At emberekben tartotta a lelket, a reményt és a hasi mull emlékét, mini nagy elődje u török megszállás idején. Megtanította hinni az olnyomott népet, rámutatott a vérnek, a fajnak, a földnek örök törvényiéire, amelyek Hungária völgyeiben egybekapcsolnak él öt és holtat és a jövőt formálják.
(Vége kő*.) .
1938. november 13
EALA. KÖ2L0NV
Az ungvári kórházban felejtették a cseh kegyetlenkedések több áldozatát
Ungvár, november 12 >\\ c ebek ungvári kivonulásuk előtt, mint ismeretes, a kórházakat is kiürítették, elvitték a betegek elől az ágyakat é.s a betegeket < tt hagyták a puszii, földön. lízek között most megtalál* liik az utóbbi idők cseh kegyetlen ke-déscinek több súlyos áldozatát, bár ezek nagyobb részéi a csehek magukkal hurcolták, de az utolsó órák fejetlenségében töbl.e. mégis ott relej-leltek. így ott van az ungvári kórházban Kaslyi Mihály ruszin legény, akit a csehek egy csetepaté alkalmával a felismerhetetlenségig össze verteik. Ott van Jablonczay János lengyej fiatalember, aki egy cseh lövöldözés
| alkalmával cseh puskagolyótól sebe. sült meg. Ott van Bodnár Béla, a magyar nemzetőrség tagja, akit a csehek ugy össze-vissza vertek, hogy ke-zén és karjain több sulyos törés van. Olt van több soi>csült, akiknek a csehek szuronnyal az arcát szúrták át. Kzektiek neveit nem lohol közölni, mert családjuk ma is cseh területen él. \\
Beregszász, november 12 Beregszász és Munkács környékén a lakosság még csak most látott liozzá a szüreteléshez miért eddig a csehek a mindenfelé kiépitett betonerőd-rendszerek miatt senkit nem engedtek a szőlőhegyekbe.
„Magyarország 90 százalékos többséget kap raszln népszavazás esetén"
A lemondott Fenclk miniszter addig nem vállal szerepet, míg Bródyt nem helyezik szabadlábra
Ungvár, november 12
Fencik volt ruszin miniszter hosz-szabb nyilatkozatban hozla nyllvá-wisságra azt az elhatározását, hogy a kormányból való kilépése visszavonhatatlan, a Volosin-kormányt. nem ismeri el sem ő, sem a ruszin nép a ruszin-főid érdekeit képviselő kormányzatnak. Prága ugyan nem ismerte el Fencik lemondását, de ez a volt miniszter nyilatkozata szer nt mitsem változtat a tényen, hogy addig nem hajlandó szerepet vállalni, amíg Bródy volt ruszin miniszterelnököt szabadon nem bocsátják.
A volt miniszter nyilatkozatában követelte a nagyhatalmak sürgős közl>elépé$ét a ruSzinföIdl népszavazás elrendelése érdekében. Kijelentette, hogy a ruszin-földet minden gazdasági, földrajzi, közlekedési és érzelmi érdeke és szem pontja Magyarországhoz fűzi és hogy
népszavazás esetén biztosra veszi a több mint 90 százalékos magyar többséget. \'
Ungvár, november 12 Stojka Sándor ungvári görögkatolikus püspök a tegnapi Tedeum kapcsán beszédet mondott, amelyben hangsúlyozottan sürgette a ruszin-kérdés haladéktalan megoldását. , (
Budapest, noveml>er 12 A magyarországi ruszinok Budapestről táviratot küldtek a munkácsi ruszin földmüves-szervezetek!-nek a magyar fővárosiban tegnap tartott magyar- ruszin estről, amelyen lelkesen ünnepelték a magyar —ruszin testvériséget. A táviratban biztos reményüknek adnak kifeje-\' zést, hogy a ruszin nép fel fog lámadni és Tiszától a Popi ádig ezért dol:og ma minden ruszin szive.
Ruszin földön fosztogatnak az éhezve visszavonuló cseh bandák
Munkács, november 12 Mindenfelől érkeznek a hirek a ruszin nép végső elkeseredéséről. Munkács közelében -10 ruszin kaloua tel-jes felszereléssel, nyakig érő vízben szökött át cseh területről. A vissza-
vonuló cseh csapatok összetorlódása következtében nyomasztó a hangulat mindenfelé. Iluszt is zsúfolva van rendetlenül vlsszaózőnlő katonákkal. Feketeerdő községben és vidékén az éhező cseh bandák a lakosságot fosztogatják.
Átalakul a török komány
A törők köztársasági elnök megválasztása, mint ismercies, megtörtént. Az eddigi mbiiszterelnök lett az \'elhunyt Kornál Atatürk utóda a köztársság elnöki székében. Az uj miniszterelnök, Bajar, a török kormányt ál-alakitotta. A külügyminiszter és a belügyminiszter kivételével a kormány többi tagjai megmaradtak a kormány kebelében. A külügyi tárcát a eddigi igazságügyminiszter vetie át.
Pozsonyból 1000 zsidó vándorol ki Bolíviába
Pozsony, november 12 Pqzsonyból a legközelebbi időben mintegy 1000 zsidó vándorol ki Bolíviába. Már meg is érkezett részükre a bevándorlási engedély. Bolíviáira i U>hil ipari munkások fognak elhelyezkedni.
halló i
figyelem 1
halló i
ma és minden eete ■ „fekete SAS11 vendéglőben
Oláh Emma
primásnS, a fővárosi rajkózenekar Ingja, hangversenyez.
Ha és holnap disznótoros vacsora.
1011 Szivet pártfogást kér a Tulajdonos.
4 -{é^r B
\'\'fiMm^--

tr

® TUNGSRAM
Í/X/Z0&Unfí4U * -fi
Kánya külügyminiszter nagy beszédet mondott a magyar-cseh tárgyalásokról és a magyar-jugoszláv viszony alakulásáról
A képviselőház ünnepi ülésen hezdie meg a Felvidék visszacsatolásáról szótő javaslat tárgyalását
Budapest, november 12 A képviselőház ma délelőtt 10 órakor ünnepi ülésre Jött össze. Megteltek a padsorok az ünneplőbe öltözött képviselőkkel és a karzatok is zsúfolva voltak. Ott volt az egész kormány az ülésen. Korniss elnök Kemal elnökről mondott meleghangú megemlékezést elhunyta alkalmából, majd kimondta a Ház, hogy az üléseket a felvidéki javaslat tárgyalására egy órával meghosszabbítja. . : Tasnády-Nagy András előadó lelkes éljenzés közben ismertette a Felvidék viszacsatolásával kapcso. latos törvényjavas!a!ot, majd üdvözölte a Házban megjelent volt felvidéki magyar képviselőket.
Kánya Kálmán külügyminiszter lelkes ünneplés közl>en állt fel szólásra. Hosszú beszédében ismertette a magyar—cseh tárgyalások egész menetét. Rámulatolt a csehek halogató politikájára, aminek az volt a célja, hogy az a\'att átalakítsák a cseh hadsereget. A magyar kormány erőfeszítéseinek és a l>aráti nemzetek megkettőzött mellénkál-lásának sikerült a müncheni 3 hónapot 5 hétre leszorítani. Hangsúlyozta a külügyminiszter annak jelentőségét, hogy Magyarország vér nélkül tudta visszaszerezni a vissza tért területeket, bár el voltunk szánva, mondta, minden eszköz igénybevételére és nem volt okunk aggodalomra, hogy egy fegyveres konfliktus ránk nézve súlyos következményekkel járhatott volna. Hogy ezt mégis kikerülni sikerült, az éppen ennek az elszántságunknak volt köszönhető. Fájdalmas áldozatokat kellett hoznunk, de kívánságaink 90 százaléka teljesült a béosi döntéssel. A Ház lelkes éljenzése közben emlékezett meg ezután a kül-
ügytauviszter Hitler, Mussolini és Lengyelország iwráti magatartásiról.
— Reményünk leljvs, mondta, hogy a bécsi luitározat végrehajtása uj Imj-nal hasadását jelenti Középeurópa e részében. Magyarország nemzetközi helyzete kétségkívül jelen lékenyen javult a lcrüleigyara|>odással.
Megemlékezell Kánya Kálmán a kri-tikus időkben Jugoszlávia korrekt (s nyugodt magatartásáról, ami lénycgo. scii megkönnyítette számunkra á kibontakozást é-s álláspontunk érvényesítését, egyben nagy mértékben hozzájárult a magyar-jugoszláv jóviszony további kifojiödéséhez, annyival is inkább, mdrt a két ország közt a (.fontos kérdésekben már alig vannak lényeges különbségek, ugy hogy biztosra veszi a magyar-jugoszláv viszony to-
A VIDÉKI URIKÖZŐNSÉG
kedvenc iiotelje az
ESPLANADE
NAGYSZÁLLODA
lindnpeit, III., Zsigmond-utca 38/40. Telefonok: 151-735., 151-738., 157-299.
Szemben a világhirü Lukácstürdővel, a Rózsadomb alján. Teljes komfort, folyó melegvíz, központi fűtés.
A Nyugati pályaudvartól 1 kisszakasz távolságra.
A szálloda teljesen újjáalakítva, uj vezetés alatt áll. EU&ranga Cnfo Restaurant,
polgári árak. Olcsó szobák pensióval, vagy anélkül.
Hosszabb tartózkodásnál 2S45 ktllőn engedmények.
BAJuAl KOZLONTl
1938. november 11
vábbi ked^zö alakulását.
A külügyminiszter bőszeiét sokszor szakitotla félbe a Ház lelkes tetszés-nyilvánítása, végén pedig felállva hőst-szan ünne|>elték a külügyminisztert. Ezután az ülést rövid időre felfüggesztették.
Budapest, noveml-er 12 (Délután fél 3 órakor érkezett) Szünet után Klein Antal elismeréssel szólt Kánya Kálmán miniszter munkásságáról. A; javaslatot eh fogadja.
Vitéz Ufjalussy Gábor a javaslatot a Nemzeti Egység Párt és a mai ga nevében elfogadja. I
Tobler János a Kereszténypárt nevében kifejti, hogy ebben a törté-, nelmi órában együtt ünnepei az egész ország. Isten áldását kéri Horthy Miklós kormányzóra. A szónok utolsó mondatát a Ház állva hallgatja végig.
Peyer Károly kijelentette, hogy nem zárkózik el az ellen, hogy elismeréssel szóljon Kánya Kálmán, valamint gróf Toleki munkájáról. És bár éles ellentétben áll az Olaszországot vezetőkkel, mégis elismeréssel és hálával emlékezik meg az olasz néííízet támogaiásá-ról.
Rakovszky Tibor a magyar nemzeti szocialista front nevében köszönetét fejezi ki a baráti hatalmaknak, Németországnak, Olaszországnak, majd Lcngyelomágnak. Pártja megadná a felhatalmazást, mondja, ba az három hónapnál nem tartana tovább. A párt követelését- terjeszti elő. Követeli a zsidókérdés maradéktalan rendezését és uj adórundezést. Csak akkor sza. vazná mog a javaslatot, ha a kormány személyi és tárgyi biztosítékot adna.
Rassay Károly a népi elvre hivatkozott. Anglia és Svájc összelételére, Vázsonyi János a demokrata párt nevében elfogadta a javaslatot.
Csór Lajos nyilatkozatot olvas fel, hogy a magyar parasztság nem mondhat le a Szent Korona egyetlen földjéről sem.
Majd a részletes tárgya\'ásra került sor. A Ház elfogadta a javaslat tot. Az elnök ezután napirendi indítványt tett, hogy délután <1 órakor folytassák az ülést, amelyen a benyújtott javaslatot harmadszor olvassák fel. ^ \' ■ |
Az ülés 2 óra után ért véget.
Nagykanizsa m. város árvaszéke. 3268-1938.
Hirdetmény.
Nagykanizsa m. \'város árvaszéke a 204.900—1931. B. M. sz.körren-delet alapján felhívja mindazokat a szülőket, illetve gyámokat, akiknek gyermekmenhelyi kötelékben nem álló ésil5. életevüket míg el nem ért, segélyre szoruló gyermekeik, illetve gyámoltjaik vannak, hogy a külön erre a célra beszerzett szegénységi bizonyítvánnyal és gyermekeik,) illetve gyámoltjaik pontos születési adataival 193a évi november hó 16. és 30. napja között hétköznapokon 10 és 12 óra közölt segélykérelmük előterjesztése céljából az árvaszék hivatalos helyiségében jelentkezzenek.
Nagykanizsán, 1938. évi november hó 12-én.
tm 1 Városi Árvaszék.
— (Uj járási gazdasági felügyelő)
Szieberth Gusztáv, az uj nagykanizsai járási gazdasági felügyelő átvette hivatalát a főszolgabiróságon.
— (A törvényszék ünnepelt)
tegnap délben Nagykanizsán, mialatt Hortliy Miklós kormányzó bevonult a Nagyságos Fejedelem városába, Kassára. A kanizsai bíróságok összes hivatalaiból összejöttek az egyik teremben, a tárgyalásokat felfüggesztették ós dr. Hennig Alfréd törvényszéki elnök megrázóan szép beszédben méltatta a Felvidék magyarlakta részének visszatérését, utána pedig egy üt tősen hallgatták a kassai bevonulás rádióközvetitését.
— (Hétfőn városi közgyűlés)
A nagykanizsai városi képviselőtestület erdő-legelő, majd pénzügyi bizottsága ülést tartott, melyen kisebb közgyűlési tárgy pontokat tárgyaltak. A képviselőtestület hétfőn délután 3 órakor tart közgyűlést, melynek kiemelkedő pontja lesz vitéz Imrédy Béla miniszterelnöknek Nagykanizsa város díszpolgárává való megválasztása. s
— (Kongregáclós-tea)
loáz hoftiap,*\'\' Vasárnap délután 0 órakor az Úrasszonyok Mária kongregációjának rendezésében* u fehérteremben a karácsonyi felrulvázás céljaira. A műsoron Kemodi Aura előadást tart, Riskóuó szaval, IvankovRs Ferenc felesége kísérete mellett hcj^cdül. Tea-jegy 60 fillér. (:)
— (Kiskanizsa ünnepel)
Kassa és a Felvidék visszacsatolását vasárnap méltó lelkesedéssel ünnepli meg Kiskanizsa népe. ünnepélyes hálaadó szentmise, előtte műsoros ünnepély lesz a Templomtéren, esős idő esetén a Polgári Olvasókör nagytormében. A műsorban a KiskJni-zsai l.eveu te zenekar játszik, leventék szavalnak. Az ünnepi beszédet dr. Almássy Gyula törvényszéki biró mondja. Beszél továbbá P. Hajnal Zénó kiskanizsai lelkész. A műsor rendezője Szépudvary László tanító, levente főoktató. Utána az iskola előtt felállított tábori oltárnál zenés tábori mise, majd mise után térzene lesz. Mindenkit szivesen látnak!
— (Vasárnap este össztánc)
Vasárnap este össztánd. Szíves pártfogást kér Hahn Alioe oki. tánctanár-nő, Kölcsey utctt 3. (:)
— Bútor kiállításunkat tekintse meg
minden vótelkényszer nélkül. Kopsteln batorároház
— (A kiskanizsai elemi)
iskola egy zászlót küldött a Fel-vidék valamely felszabadult községe számára 40 fillér porlóköltséggol együtt. A szerkesztőség a csomagot a felszabadult Köbölkút község elöljáróságának elküldte.
— (Meghat az öngyilkos péksegéd)
Steinauer István gyékónycsi póksegéd tegnap, mint jelentettük, a vasút parton előbb a nyakát vágta el, aztán a vasúti hidról leugrott és reménytelen állapotban korült a kórházba. Nem lehetett kijiallgatni sem, Slebiaucr anélkül,, liOgy pillanatra ls magához tért volna, éjféÜután 1 órakor meghalt A rendőrség jelentette az esetet a kir. ügvészségnok. Steinauer tettének okát nyomozzák.
A.ztaltüzhelyek, folyton-égft kályhák, fflrésapor-kályhák, elsőrendű minőségben legolcsóbban kaphatók Schjulager Gyula vaskereskedónél.
— (Véres verekedés Kiskanizsán)
A késő éjféli órákban egy kétségbeesett kiskanizsai asszony rohant Ijui-csák vendéglősliöz, hogy telefonáljon a mentőkért. Mint később kiderülj egy véres családi jelenet egyik áldozatának volt sürgős segítségre orvosra. A tolt színhelye Rozmaring utca 21. számú ház volt, ahol Nagy (Pancsa) József kissé .hangulatos, állapotban tért haza, majd hozzátartozóival civódni kezdett. A civódásnak verekedés lelt a vége és Nagyofa háznépe eg>esüit erővel, a hirtelen, kezük ügyébe került .simogató-eszkőzökkel. véresre verte, hogy az eszméletlenül torült ej.
HOTEL CORVIN
BUDAPEST 10,0
VIII., Ciokonay-*. 14. Nemzeti Színháznál Családi szálloda a várói szivében. Újonnan berendezve, központi fű-té», hideg meleg folyóvíz. Egyágyas uoba P8*—, kétágyas P B-—
Az epekövek, az idősüit epe-hólyaggyulladás és a hurutos sárgaság kezelésében reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár teimé-szetes „Ferenc Józsel" keserűvíz, kevés forróvízzel neverve és kortyonként bevéve, gyakran rendkívül hatásos. Kérdezze meg orvosát. = (December 71)
Ez a nap a m. kir. aliamsorsjaték legközelebbi húzásának napja. Idejében szerezze be államsorsjegyét (ára egész 3 pengő, fél 1.50 pengő), akkor önnek is esélye leijei a nyerésre 1 Főnyeremény 10000 i>engö.
— Tekintse meg a Kopsteln Bútor áruház állandó butorklálUtását. ízlése* éa oloíó bútorokat kedvező fizetési fel tételekkel vásárolhat.
Frissen lőtt
éa kezelt: fácántyúk ... 1\' l\'N-tól fácánkakan . . . P 160.(61
fogoly .....P —W-tíl
fojtott nyul kgja P —-65- 80-lg Elöjogyzésokot elfogadok: Vidít fOssapOklel Horthy Mlklós-ut 13. jom
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.1
23340/1938,
Tárgy: A vMimotiram loeyasitii-méiík MtMeiKéM.
Hirdetmény.
Isinétcllert lilhivom « város közönségének figyelmét a Budapesti Közlöny 102. számában május 7-én megjelent 16000/1938. K. K. M. rendeletre.
Ezen rendelet lonlosabb rendelkezései a kővetkezők:
A villamos munkái mérő fogyasztásmérő csak érvényes hitelesítési bélyeggel ellátva bocsátható lorga-lomba és használható szolgáltatások terjedelmének a meghatározására.
Fogyasztásmérőt csak a Magyar Királyt Központi Mértékügyi Intézet (alábbiakban: Mértékügyl Intézet) csak a fogyasztásmérő rendszerére adott hilelesitési engedély alapján lálható el bitelesiléil bélyeggel.
A rendszeri a Mértékügyl Intézet hitelesíti ktllön beadott kérvény álapján (hitelesítési dija 400 P.)
A rendelet hatálybalépésekor (1938. május 7-én) használatban lévő fogyasztásmérőt a Mértékllgyi Intézel az 1948. májuB 1. napjáig a rendszerére adott hitelesítési engedély nélkül is elláthat hitelesítési bélyeggel, ha a rendeletben előirt feltételeknek megfelel. Az igy alkalmazóit hilelesitési bélyeg 1948. május I. nap|án érvényét veszti.
Fogyasztásmérő az 1938. évi november hó 1. napjáig érvényes hl-telesltésl \'bélyeg nélkül is forgalomba bocsátható és használható szolgáltatások terjedelmének a meghatározására.
Az 1938. évi október hó 31. napján valamely vlllamosenerglat szolgáltató vállalat hálózatába kapcsolt fogyaszlásméiö 1948. évt május hó 1. napjáig érvényes hilelesitési bélyeg nélkül l» használható szolgáltatások terjedelmének a meghatározására. Az ilyen fogyasztásmérő azonban az 1939. évi november hó 1. napja után csak érvényes hilelesitési bélyeggel ellátva kapcsolható vissza. Azon esetben tehát, ha az ily fogyasztásmérő 1939 november 1. ulán átköltözés vagy bármely okból a hálózatról lekapcsoltatlk, az vissza csak hitelesítve kápcsoihaló.
16100/1938. K. K. M. rendelet szerint két vezetékes fogyasztásmérő rendszer hitelesítése 400 P, míg a hilelesitési bélyeggel való ellátáséri a fogyasztásmérők nagysága szerint 3t-U pengő fizetendő.
A vizsgálati bizonyítvány, vagy hilelesitési Igazolvány- másolatának \' dija 1:50 P.
Nagykanizsa, 1938. évi nov. 1-én. »» Polgármester.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmariioxky-utca 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modem konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központ| {ütés, telefon, lifl stb.) berendezett ragyogó tiszta szobáit.
1938 noyzmbe. 13
ZALAI KÖZLÖNY
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
#
51 éve élvezzük vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy„ üzlettel az ország különböző
városaiban! *
HÁLÓK, EBÉDLŐK,
»
elsőrendű garantált minőségben; meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
#WSI in»iH><
Minden fillér maradjon Kanizsán
A liintcrlandját veszített Nagykanizsa nehéz harcában a mindennapi kenyérért, megélhetésért: kétszeresen fontos, liogy a jjolgárság és mindazok, akiket egzisztenciájuk, liivatásuk. meg. élhetésük Nagykanizsához kőt, minden szükségletüket, megrendelésüket, vásárlásukat nagykanizsai kereskedőnél, najo>Haniz.sai iparosnál, nagykanizsai vállalkozónál eszközöljék. Hogy min-, den fillérünkkel segítsük azokat, akik itt élnek, itt közterhet viselnek, velünk együtt sorsközösségben a határvárossá lett Nagykanizsa minden küzdelmét, nehézségét szenvedik. Hogy filléreinkkel erősítsük kereskedelmünket, iparunkat, vállalkozásainkat, hónuk Trlá nyuljunk, megélhetésüket elősegítsük, megrende léseink kel munkaalkalmat te. romtsünk és igy n helyi gazdasági élet fokozottabb vérkeringését, lüktetőbb életét lehetővé tegyük, előmozdítsuk.
becsületbeli kérdés ez mindenki számára, aki Nagykanizsán lakik, itt él és a nagy kanizsai család kötelékébe tartozik. i
Kgyetlen fillért ne adjunk, ne vL gyünk, ne vásároljunk másutt, idegenben. Minden fillér, minden pengő ma-n\'djon itthon, Nagykanizsán. Minden vásárlásunkat, megrendelésünket juttassuk nagykanizsainak. Tegyünk fogadalmat:
Nagykanizsai osak Nagykanizsán vásárol I
Kgyetlen fillér se vándoroljon idegenbe, más városba..\'
tzt a célt szolgálja nagy melegség gel a Benedek Rezső szerkesztő kiadá. sában összeállítás alatt álló
Nagykanizsa beszerzési forrásai
eimü munkája, amely a vásárló és fogyasztó közönség kényelmére és tájékoztatására nagy péklányszámbun kiadás alá kerül ós mindenütt ott lesz, figyelmeztetve a nagyközönséget
a lokálpatriotizmus törvényére: Nagykanizsai csak Nagykanizsán vásárol és rendeli Másrészt utmulaló akar lenni, hogy a közönség minden tel-jcsitőképes kereskedőt, iparost, vállalkozót egy pillanat alatt írtegtaláljon.
A vásárló közönség megtalálja a szükségolt kereskedőt, Iparost, viszont a nagykanizsai kereskedő megrendelőt, vevőt, vásárlót, piacot szerez általa. Kapocs oz a fogyasztó ós piac között, a megrendelő, vásárló és ke.
reskedő, iparos kőzött
Cégek, kereskedők, ij>arosok, vállalkozók, akik a .Minden fillér maradjon Nagykanizsán!- akcióban részt venni akarnak ós «Nagykanizsa beszerzési forrásai- könyvben cégük Ismertetését, vagy hirdetésüket leakarják adni, tegyék azt mielőbb a kiadónál: Benedek Rezső szerkesztőnél. Minden kereskedő, ii>aros, vállalkozó részére megbecsülhetetlen a .Nagykanizsa beszerzési forrásai,> mert meg. rendelést, vásárlást, munkát, kenyeret, megélhetést, boldogulást jelent számára.

flüil Ér kii felejt!
Önt is elfelejtik,
ha nem hirdet!
... 1|r u t ■ ...
25928/1938. . .
Tárgy: Harcszerű lövészet
u ,o< ni »:>
Hirdetmény,
A helyőrség csapatai nov. 14., 15., 17., 21., 22., 24., 25., 28., 29-én, továbbá december 1., 2, 5., 7., 9., 10-én naponta reggel »/f8 órától délután 5 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren Ujjgyakorlatot tartanak. Ez idő alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyt*.
Nagykanizsa, 1938. novemhar, z«n Polgármester. c
mijkailzurMikl litttuz UlltUt^
MENETRENDJE
érvényes 1938. október 3^1. Erxaébet-tér—Vasútállomás
430 525 7 58 920 H 05
13 36 1400 15-38 17 25 18-20 2008 2228 2320
i g
? í * «
N
m
m
>
. l.t»„Ml
l •■e-i"*
Letenyol menatpend
8 40 Hujiintaífi M. TM \'" ................ - lt-l» ■
ZALAI KÖZLÖNY
1938. november 13
MARGIT FÜRDŐ
Csengery-ut 16. Méf«in| kidfürJSk t,ukai*m>ágAi
Nyitva minden nap. 1
Nagykanizsa megyei város polgáimeBlcrétöI.
26189/1938.
Felhívás
boríogyasstási adóátalány kiemelésre
Felhívom mindazokat a terme\'ő kel, akik Nagykanizsa város, továbbá Homokkomárom, Nagybakó-nak, Nagyrécse, Palin, Sirazeg ét Somogysrentmiklós köiségek (erű-lelén fekvő Ingatlanon bortermeléssel foglalkoznak és az általuk 1939. évben elfogyasifandó bor ulán fizetendő botfogyaszlásl adóra nézvt: átalányban ki óhajtanak egyezni, hegy az átalányegyezség megkötése vígéit azok, akiknek a vezetéknevük A. A, B betűvel kezdődik nov. 21-én C.Ca, D,E,É . . . 22-én F. O „ . 23-án
H. I, J . . . 24-én
K , . 25 én
L, M . „ 26-án
N, O, P . . . 28-án
R, S, Sz , , . 29-én
T, V, W . . . 30-án
Z, Zs él elmaradottak dec. 1., 2. és 3-án a városi javadalmi hivatalban naponként délelölt 8-12 óráig jelentkezzenek.
Azokkal, akik a fenti határidő után, de 1938. december 10-lke előli jelentkeznek ki\'gyezés végett: 50°/o-kal, akik 1938. december 20-ika között jelentkeznek kiegyezés végeit : az állagos fogyasztásnál 100%-kal magasabb összegben fog velük álalányegyezség költetni. 1938. dec. hö 20-ika után átalányegyezség nem köthető
Termelő az, akinek községére és veszélyére folyik a szölőgazdílkodás.
Nem termelővel a város álalány-egyezsénet nem kOI, úgyszintén azokkal a termelőkkel sem, akik az 1938. évi átalányukat nem fizették be.
Nagykanizsa, 1938. nov. 7. wu) Polgármester.
„D* vitamin készítmény.
Az állatok fejlődését elősegíti, nz Angolkór. leaántuláa, bőrgyulladás nyala kodás, gysplurágá-, koszosodén, toll-rágás kifejlődését mfgal-ndAlyozza, hu pedig ezok ntár kitöltődtek. ezeket megszünteti a ti csökött állatokat orőleljes fejlődésnek Indítja. Mnlacok follaláaát. klmarásl. fark- és Kiírásául, ft vAlyuk 1 Aszlak rágását elhárítja, Fertőző betegségek ellen az Allatok ellenátlóképesaégét fokozza. Expte.a klilalásoál uSlkiil<Sih.t.tlcn I Eredeti gyári árban kaphatő:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mütrARya, növényvédelmi szerek,
zsák és gépkoreskedésóben Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. Telefon 130.
BSziksÉglitiit -—j
inkl a helyi kereskedőknél I Iparosoknál szerezze bel I
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
26545/1938.
Tárgy: Villamos vezeték építésével kapcsolatos bejárás.
Hirdetmény.
A Drávavölgyl Villamos Áramszolgáltató Rt. által a váron területén felépíteni tervezett nagyfeszültségű eloszlóhálózat műszaki be|á-rátát az Ipirügyi minisztérium f. évi november hó 15. napjának 11 órájakor kezdi meg a az eljáráson résztvevő bizottság a városház tanácstermében alakul meg a fenli Időpontban.
Az érdekeltek, akik a vezeték építésével kapcsolatban észrevételt vagy kifogást óhajtanak tenni, 8zl f. évi november 15. nap|ánsk 11 órajakor tehetik meg a városháza tanácstermében a miniszteri bizottság elölt.
Nagyksrlzsa, 1838. nov. 8. jóra Polgármester.
25.709/1938.
Tárgyi Bodonkuti szántó bétbeadáta.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen bérbeadóm a bodonkuti dűlőben fekvő 977 □ ölnyi szánlót. (A vágóhídi-utl Principális bldtól délre a Principális jobboldalán fekszik).
Fellélelek: A bérlet 6 évre szól, a bér évenként előre fizetendő, a bérlet tartama alalt a szántó kétszer megtrágyázandó.
Az árverés Ideje <s helye: 1938 november 17-én délelőtt 10 órakor a v. gazdasági hivatalban.
Az árverezendő lávgyak részletes jegyzéke a hivatalos órák alalt be-leklnthelő: a vároal kiadóhivatalban, a klskanlztal városházi ügyeletnél.
Nagykanizsa, 1938. november 8. mm Polgármester.
Nagykanizsa megyei város
polgármesterétől.
26824/1938.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen eladok: 179 ürm. bükk-, cser-, fenyő-, gesztenye-, gyertyán és nyár-hasáb, továbbá bükk-, cser-, fenyő-, gyertyán-, nyár- és lö\'gy-dorong tűzifát összesen: 1889 P 50 f. becsértékben I és 2 ürméteres tételekben. A faanyag az 1937/1938. évi vágásból való.
Fellételek: azonnali készpénzfizetés, elszállítás 4 hét alatt.
Az árverés ideje és helye: 1938. év november hó 14-én reggel \'/,I0 órakor az alsóerdei vágásterülelen.
Az árverezendő tárgyak részletes jegyzéke a hivatalos órák alalt betekinthető : a városi kiadóhivatalban, a kiskanlzsai városházi ügyeletnél, továbbá a tárgyak is az illetékes védkerületi erdőőrnél.
Nagykanizsa, 1938. november 3. ■joa Polgármester.
Ofcsjén&jjot oáttamczibm SzétakozTialik
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámuerekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában.
Vadászok! ♦ Olcsó töltény!
Hubertus vadásztöltény barna
Diana füstnélk. 12 16 öbn. 100 darab P 15.40 TT4Ö-Hubertus vadásztöltény barna
Rex füstnélk.__12_16 ,20 öbn.
100 darab P 16.60 15.70 15.40"
■ubertus vadásztöltény fekete
Rex füstnélk. 12 16 20 öbn. [00 darab P 20.60 1&4Ö 18.—
Szabó Antal
fegyver- és sportáru nagykereskedő Nagykanizsa, Fő-ut 5. Tetefon 91.
APRÓHIRDETÉSEK
10 tiélg 60 fillér, mlrfUsn tovébbl uó 4 ÍIII4,
AllAs
Háalaaolga felvételik. Pelőllut 17 !. Sütöde 30H
Takarítást vállalna magányoa óz. vegyaaszony Idősebb házsipárná] szoba ellenében. Eielleg főzést Is vállalna. Cin - kiadóhivatalban. 3013
Tanonc fizetéssel elvétetik. Vatda vaskereskedés. 3030
Takarítónő keresletije Erzsébet tér 17. ss. 1. emelet. 3031
Ügyes varrótainfokat azonnal lel-veszBnk. Pallos Nővérek, Erzsébet-tér 18.
fiyarmakaaaratft fiatal mlndenea 15-ére felvétetik. Fő-ut 22. II. em. 3027
Ügyes, megbízható, lói főző mlnda-naa ajánlkozik.Clm Kisfaludy-u. 2/c 3028
Idősebb urlnö elvállslls elloglalt anyáit DVarmakalnak létállaláiát Németül beszélek. S. Jóssetné, Arany János-u. 16.
ADÁSVÉTEL
Llbatollat legmagsssbb napi áron át landóan vásárolok. Ril:.........
ráty u. 36.
I teher Mályás, KI-
3032
Sa|át termésű
kertcieiTl uitall fekíi bor <\'8 tiutall siller (yöríi) bor
llleicnklnt kaphat* ■ tarmatftaál Csengery.ut 19. íz.
BÚTOROZOTT SZOBA
Satorasott aaoba fflrdőasoba-hw-nálallal a város belterületén december l-re ktadó. Cini a kiadóhivatalban.
HÁZ ÉS INGATLAN
Beleznán 203. szám alstt. sz u] utcában 14840 Q őt IÖH, kertészetre Igen megtelel, eptltctekkel. éló éa bolt felszereléssel, balotok éa minden Ingóaág elköltözés miatt azonnal eladó. — Bővebbet a helyszínen. 3001
Bagolasánd Szép Ilona-soron 133. azámu héa szabadkézből eladó. Bővebbet ugyanott. 2992
Királyi Pál-utca 17. számú hia taabad-kézből aladó. 3019
Plvárl utca 8. ssámu h*» aaoanal
alarió. Bővebbet: Mező ügyvéd Irodái\'-ban. (Klrálj-u. 34 szám.) 30>»
KÜLÖNFÉLE
hölgyeim! Legújabb kéalmankamlH-ték érkeztek, melyeket llltérekért előraliol kifogástalanul Bőhmné, Zárda-utca 8. 3022
□rótaaórtl, lehér fekete foltot hlm kutyám altOnt. Akt visszahozza, vagy blz-toa nyomot közöl, 10 P Jutalomban része-aUl. Révai Imre. József trg ut til. 3017
Mindennapi levelesésből összegyültöd bélyaaat, régi vagy u] tömegeket, magyart a küllöldtt, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre kereaek. — Bar bari la Lajoa, a Zalai ;Köilöny I. aser-keaztője. Érdeklődni lehet teleion 78. ss. vsgy személyesen mindennap d. a. 6—7 óra köaOtt.
Hirdessen o Zalai Közlönyben
zalai közlöny
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja : „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"-Felelős kiadó : Zalai Károly. Nyomatott-! a „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
nyomdájában Nngykaulzaan. (Nyomdáért felel. Zalai Káraly.)
78a EWolyam 238 szitu
Nagykanlua, 1988. november 15. kedd
Ara 12" Ml.
ZALAI KÖZLÖNY
futlmlUi
McfkJlii
H Uadóki.aUI: FM 5 lum.
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
eléli ára; egy hóra a pengó fiUér. éa kiadóhivatal] teletöm 78. u.
Szerkesxtóaégi

& hercegprímás szózata
— Kedves Híveim ! Mikor azí Eucharisztikus Világkongresszusa^ kalmávai az idegenek ezrei itt jdr-í tak, dicséröleg emlékeztek ínegma-í gyar népünk jámlxxrságárói ésbuz-i góságáról. Valóban Isten dicsőségére \'és nemzetünk jóhirének etnie-j lésére szolgált az ft bensőség, mlelyl á)tatosságatnkl)ól kisugárzott. A% idegenek, akik ezt látták, talán sej-tették, hogy fohászainkat a hiten kivüi az a hazírfiui reménység is heviti, mellyel husz év óta hazánk sorsának jobbrafordu\'ásáért imádkoztunk és amely reménység Szent István évéfcen különösen erős tápot nyert. Bíztunk abban, hogy a Szent Király csodát tesz! KörüMttük Szent Jobbját és amlerpe a Szent Jobbot vivő Aranyvonat ment, letérdeltünk, fohászkbdlunk : »Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillagé ?! Hot vagy István kjrjály t Téged magyar kiván !« Kiáltottunk! és nem\' csalatkoztunk. A csoda hamarabb megjött, mint reméltük ! Mi kis nemzet, lefegyverzett nép, szegény ország, vérontás nélkül, csak az igazság fegyverét használva^ visszanyertük hazánk és főegyház-megyénk területének egy jelentékeny részét.
— Oh, ki tudná leírni a/x>n érzéseket, melyek szivünket eltöltölték ! Az öröm, a hála, a lelkesedés, a jövöbe vetett további bizalom dagasztják keblünket! Megindult1 jnk a templomokba. Leborultunk az Isten előtl. Főszékesegyházunk széles méretű csarnokai a jó hir vétele után, hogy visszakapjuk elszakított véreink százezreit, egyetlen hivő szóra rögtön zsúfolásig megtellek a hivők tömegével, kik egyl>együltek, hogy velem, a föpásztorrai együtt mondjanak ünnepélyes Te Deumot Isten nagy jóságáért.
— Végtelen vigasszal töltötte el főpásztor! szivemet hálaadó hi^ veim tömegeinek képe. Mert nem lehet gonosz az én népem, mely (s-f ten iránt a hálát igy elismeri ! Do ne feledjük, hogy az igazi hála azi lesz, ha ősi hitünkben hiven kitartunk és isten törvényei szerint élünk. Ne feledjük soha az igazságot, melyet őseink annyiszor fölismertek és szemünk elé állítottak, hogy valahányszor elhagytuk az Urat, atyai szigorának vesszejét éreztette velünk, de ismét felénk derült jóságos arca, ha hozzá Megtértünk. I
— És most hozzátok fordulok, Drága Híveim, kik az ősi egyházmegyéhez visszatértelek ! Ez <»a egyházmegye 900 éven át gondviselő anyja volt őseiteknek. Gondját viselte lelkűknek, de a prímjásokj révén századokon át gondját viselte földi boldogulásuknak is. Ezren és ezren vannak köztetek, kiknek atyái a magyar prímások földjén éltek és mintegy az őnagy csaladjának tag. jai voltak. A felszabadult Érsekújvárnak m\'ég a neve is a prímások hazafias* gondoskodásnak emlékét
Londonban teljes} cseh-szlóvák elszakadást válnak
Prága nem tud ellentállni az egyre erosebb szlovák megmoz* dulásnak — További nyilt katonai zendüléstöl tartanak
Csehországban
London, novenrl)er 11
Az angol sajtó még hiindig bizonytalannak és sötétnek látja aa uj Csehszlovákia jövőjét. Szlflj veszkó népe nem adta fel a reményt, sőt egyre erösebben küzd jogaiért, önálló hadsereget és tel. jes önkormányzatot kér többek között Szlovákia és csak a külpolitikában hajlandó Prágával közösen eljárni.
Londonban valószínűnek tartják, hogy az erős szlovák megmozdulásra Prágának engednie keli. Nincs kizárva az sem, — mondják londoni körökben — hogy Szlovákia erős önkormányzati törekvése teljes szétszakadásra fog vezetni. Any-nyi bizonyos, hogy Benes volt elnök pártja és a szociáldemokraták teljesen eltűnnek.
Prága külön bizottságot állított annak felkutatására, hogy mi volt az oka a cseh köztársaság teljes összeomlásának és ennek tanulságai alapján hogyan lehetne az uj Csehországot jobban berendezni. Ez a bizottság lesz hivatva kiku-i tatnl Benes elnök személyes szerepét is. i
Súlyosbítja a cseh belpolitika) helyzetét az is, hogy további nyilt katonai zendüléstöl kell tartan^ Mint ismeretes, egyik .szlovák ezred már fellázadt és lelőtte cseh tisztjeit. Ennék az ezrednek főbü-nösei ma kerültek a törvényszék elé, de kérdés, példájukat nem követik-e mások és az Ítélet - bármilyen súlyos is lesz az — el tud-
ja-e rettenteni a szlovákokat u további ellenállástól.
A szlovákok ellenállása a szlovák kormány részéről is nagy. Tiso dr.
kijelentette, hogy a szlovákok nemi vesznek részt az elnökválasztásban sem addig, inig nem teljesitik követeléseiket.
Rothermere lord elutazása előtt megígérte a ruszinok küldöttségének ügyük tárrfogatását
Budapest, november 11 Rothermere lordot Vasárnap délután a rutének küldöttsége keresie fel. A küldöttség arra kérte a lordot, hogy a rutének ügyét is olyan Igazságérzéssel\'és olyan szeretettel karolja fei, mint tette azt a magyarokért, tegye Ruszinszkó ügyét is magáévá és támogassa őket törekvésükben. ^
A lord a küldöttség Szavaira válaszolva kijelentette, hogy nemso7 kára a ruszinoknak is eljön a sza-. badsága. Nem szabad csüggedni a
ruszinoknak sem, az igazság győzni fog! | » Lord Rothermere egyébként hétfőn hajnalban az Orient éxpressel elutazott Budapestről. A pályaudvaron búcsúztatására a kormány képviseletében Bárczy István állam titkár Jeleni iríeg, de ott volt a népes küldöttség élén Perényi Zsigmond, Herczeg Ferenc, £ctóiardt Tibor és sokan mások. Elutazott a lord kísérete ls, egyedül WarcJ Pri-ce, a Daily Mait főszerkesztője maradt még néhány napra Pesten.

Szerdán lép életbe angol-olasz egyezmény
Anglia elismeri az abesszin hódítást
London, november 11 beavatott politikai körökben ugy tudják, hogy az angololasz baráti egyezmény szerdán lép élotbo. Ezzel kapcsolatban a római angol nagykövet
uj megbízólevelet kap. A megbízólevél cimzéso Viktor Emánuel olasz király is etióp császárnak szól, ami flz abesz-sziniaí olasz hódítás ollsinCrését je-lenti.
Előkészítették a wlndsori herceg Visszatérését Angliába
visszatéréséről. A glouoosteri herceg jLoik- >nba érkezése után azonnal telefonon felhívta a királyt és beszámolt ucki a volt királlyal folytatott tanács, kozá sóiról.
London, november I I A gloucestcri heroeg kíséretével megérkezett afrikai útjáról Londonba A herceg, mint ismeretes, útközben találkozott bátyjával, Edward wlndsori herceggel és tanácskozott vele
őrzi. És a prímások áltat épített sok templom, plébánialak és iskola a most felszabadult területen nemde azt hirdeti, hogy az esztergomi érsekek föpásztori szeretettel munkálták mindenekelőtt hivelk lelkiüdvét. Mily fájdalm-is volt tehát a szakadás tőletek husz év előtt! Szivetek ide huzotl és bár vigasztalt benneteket a tudat, hogyelszakadva is a Krisztus igaz egyházának tagjai maradtok, szemetek mégis vágyva fordult az esztergomi bazilika messze látszó kupolája félé ! És a főpásztor ls fájdalmas szívvel\' tekintett ál a Duna folya-
mán, mert nem tudla soha elhinni, hogy akik házától alig néhány kőhajításnyira tul vannak, immár nem az ő nyájához tartoznak. Ez a fájdalmunk enyhül most, hogy a nyáj egy jelentékeny része visszatért !
— Üdvözölve legyetek tehát uj és mégis régi hiveim ! Föpásztori szeretettel és azzal a reménnyel köszöntelek titeket, hogy nemcsak) az idők zivatara nem fog l«nnün-ket többó erőszakkal elszakítani, ha-i nem a hamis próféták, a konkoly-hiutök soha l<i nem\' háló nemzetsége Sem. Legyetek hivek; az ösi hit-
hez és elődeink\'erényeihez ! foagasfl kodjatok szeretettel istentől" ren. delt lelkipásztoraitokhoz, engedelmeskedjetek készséggel törvényes világi elöljáróitoknak, kik immár nem idegenként, hanem test /ír. ként kormányoznak lxmneteket. igy fogjátok munkálni földi boldogulásokat és lelkjetek üdvét és igy fogjátok előmbzditani hazátok ja. vát is, mklynek kiebelére visszakerültétek.
— Áldjon toeg ljenneteket i Mindenható isten, az Atya, Fiu és Szentlélek. Amen.
»
BAUU KÖZLÖNY!
1938. tiovcmbw 15
\'SS1 o Kassai ünnepnapokról
Csehország még száz szudóta községet ad vissza Németországnak N
Róma, november 11 Beavatotl körökben ugy tudják, hogy a cseh kormány elhatározta a német jegyzék elfogadását. Az ujabb területi igényeket támasztó német jegyzékkel kapcsolatban bi. zonyos fenntartást bejelentettek. E jegyzék alapján történő ujabb ha-tármódosltással ismét körülbelül 100 szudétanémet községet csatolnak át Németországhoz
JyOAka ttvwtó
mUd látogatták
a huvzeutnot?
Az egyik németországi város mu-zeum újítást vezetett be. Az előcsarnokban könyvöt tettek ki és minden látogatónak be kellett irni a nevét és a látogatsáánnak okát. Az ogyik nap, mikor felülvizsgálták, bog)\' kik .voltak a múzeumban, ezt a beírást találták.
A látogató neve: Jolian Dauer, kis. gazda. A látogatás oka: nagyon osett az eső . _
„Mdió-daM"
Egy húszon nyolcéves amerikai nő, Wicker Irén azzal az érdekeseid-\' mén nyel dicsekedhetik, hogy műiden este ő altatja el az Északame-rlkal Egyesült Államok gyermekeit A fiatai hölgy maga is anya és oly kedvesen énekel bölcsődalokat, oly helyesen mesél a kicsinyeknek, hogy az egyik nagy amerikai rádióállomás állandó műsoradásra szerződtette le és pedig az esteli órákra, amikor az anyák kicsinyeiket altatják. Népszerűsége vetekszik a legnagyobb mozicsillagokévak Legérdekesebb a dologban az, hogy a rádiódajka sajját gyermekeit is beállítja a míisorszolg^latba, q mennyiben gyermekeinek bölcsője mellé van állítva a rádió-mikrofonj
AuéfAcluiitÓHaUsitoUóHHyu
Egy Chrislensen nevü angol hajóskapitány olvált a feleségétől. A bíróság tartásdijat itélt meg az asszonynak, a volt férj azonban nem fizette a tartásdíj részteleit. Az elvált asszony végül is végrehajtást ként, amit a bíróság el is rendelt. Christensennek nem volt más Icfoglallxató vagyona, mint egy tengeralattjáró. A végrehajtó te-hát ezt a tengeralattjárót akarta lefoglalni. Christensen kapitány azonban| azonban észrevette a motoros csónakon föléje közeledő végrehajtót, gyorson parancsot adott az ©hncrülésro és ha nem is a végrehajtó .szemeláttára,. do mindenesetre az orra előtt u viz alatt akadálytalanul elhagyta a kikötőt.
Székrekedésben szenvedő bágyadt, levert, dolgozni képleien egyéneknél a bélmozgást r.ggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz csakhamar megélénkíti, az emésztőcsator-nában összegyűlt salakot kiüriti, a vérkeringést szabaddá teszi 8 a gondolkodó- é« munkaképességet emeli. Kérdezte meg orvosát.
Kassa, november 14 (A Zalai Közlöny kiküldött munkatársától.) A kassái szép napok végetértek.
A kurucok ősi fészke visszatért, s a kassai öreg Dóm nagyharangja ismét munkára kondit, nem ünnep-re. A zászlók és a Horthy-,képek ugyan nem tűntek el, a s/.ivekl>en Is megrezdül az ünnepek l>oldog emlékezése, mért még napról-nap. ra l>elebotIik a lakosság olyan feliratokba, rendelkezésekbe, amelyek rádöbbentik, hogy a husz éves lom valósággá vált.
Alkalmam volt látni \'és végignézni Kassa első mámoros éjszakájának örömét, részt vehettem benne én is és errői szeretnék most egy-és mást elmondani.
Legelőször ismét az kapott meg ezen az éjszakán, hogy milyen, szin-
Az éttermekl>e, vendéglökbe, ká.-véházakba néha egy-egy vidáml éneklő csoport zúdult be. Egyik büffében álltam héringként szorongva és ott ettem meg egy pár virsliből álló vacsorámat, miután már háromnegyed órát álltam az egyik étteremben, hogy talán helyet és rendes vacsorát kapok, a mikor engem is körülö-\'elt egy ilyen mámoros csoport. Kassa egyszerű népe volt- Valamelyik bévtínUló\' katonátö» egy olyan gyászjelentést szereztek, amely Csehszlovákiát szel lemesen parentálja el. Pesten és két nap múlva Kassán is már ezrével árulták, de azon a csütörtök éjsza-i kán ez volt az első darab, amely kassaiak kezébe jutott. A vendéglős maga intett csendet és a tömeg előbb csendben hallgatta a felolvasó parentáJását,lmajd mind nagyobb; hahotával és egyre mindent elsöprőbb ovációval fogadta a Benesék-nek és a Népszövetségnek szájába adott szomorú szavakat. Itt ünnepelt igazán Kassa népe, mámorosan és lelkesen, önfeledten és boldogan. Aztán az ünneplés után a gyászjelentés boldog tulajdonosa kivonult és ment tovább egy házzal. Állandóan növekvő tábor kisérte, akik ujl>ól és ujbói akarták hallani Cseh szlovákja »végét«. Néha megáj Ütötték az utcákon és a gázlámpák lobogó máglyafényisinél ismét fel kellett olvasni, majd sorban végig
Sok érdekeset hallottam és láttam még ezen a kassai éjszakán, de errő\' majd legközelebb számolok be. Most még csak a postásokról és vasutasokról kell megemlékeznem, ök már az első órákban munkába álltak és bizony nem volt könnyű feladatuk. Különösen a postáspk-nak nem. A kassai uj postapalota a miaga nemében páratlan. Még Budapesten sincs ehhez hasonló, nagy szabású postahivatal. Hatalmas, modern épület, magasan márvány berakással. A méreteiben is impozáns vesztibülben lévő modern kis fülkéket már csütörtök este elfoglalták a magyar postások és fáradhatatlanul pecsételtek. Tízezernyi tö.
te családi szeretettel zárt szivébe Kassa mindent idegent. Azaz talán nem jól mondtam, nem idegenek voltunk mi, hanem magyarok, fis Kassa minden magyarnak városa. Az volt a múltban és az lesz a jövőben is. Ezért éreztem magam én Is, aki életemben először jártam e kedves ősi városban, olyan otthonosan, mintha mindig itt éltem volna.
Igaz, a város népe is szivébe zárt bennünket. Már a bevonulás első pillanataiban keblére ölelt és éjszaka még jobban összeforrtunk. A vendéglőkben, kávéházakban nem lehetett helyet kapni. Az utcán is hömpölygött a tömeg. Amerre csak egyetlen magyar katonát megláttak, körülfogták és ünnepelték. Áz egész magyarságot látták minden honvédben.
az összes nyilvános helyiségekbem
Csehszlovákia, igy gyászolt téged Kassa népe !
Nincs jegy a kassai Bánk bán-ra
A kivilágított Dóm körül már, kész volt a diszemelvény ekkorra s a Barcza felé vezető uton már vi\'áí-gitolt a hatalmas diadalkapu »Islen Hozott !«-ja, A nemzetiszinek mel lett Rákóczi kék-vörös és Kassa város kék-sárga színeiben pompázott az emelvény és a diszkapu. AJ)óm, tornyán Is a nemzetiszineket ragyogták az éjszakába a villanyégők, akár csak a Csehlovákia köztársaság 15 éves fennállásra emelt hatalmas obelisken, amely ott áll a Dóm és £ színház között. A. színházon már a magyar Nemzeti Színház megnyitását hirdető plakátoké Jegyet, mint hallom, már alig lehet kapni a szezonnyitó Bánk bánra^
Átváltoznak a cégtáblák
Ezen az éjszakán a kereskedők is lázasan dolgoztak. A Fő uton levő üzletek cseh feliratait lázasan, ragasztották és festették át. AJjas-saí magyarok nem akarták, hogy a másnapi bevonulás fényét tompítsák ezek a felírások. A nagy cseh cégek felírásai maradtak .csak meg, a magyar kereskedők üzletei ezen az éjszakán mind magyar feliratokat kaplak.
megekben ment szét e napról n világ minden tája felé a felírás: — »Kassa visszatért!« A postások egész éjszaka dolgoztak, pedig az igazi munka csak másnap kezdődött, amikor szinte nem is lehetett megközelíteni a postapalotát.
A Bíró utca sarkán, ahol laktam, magyar rendőr áll. Kassai ismerőseim boldogan simogatják végig? szemükkel a szép szál magyart és büszkén mondják :
— Most már nyugodtan alhatunk I Tegnap ilyenkor még puska-, golyó fogadta az utcára kilépőt. Azonkívül állandóan rettegnünk kellett, hogy a csehek beváltják Ígéretüket és felrobbantják a pos-
tát, ami közvetlen közelünkben van.
Szerencsére, ha kifosztva is, <je meghagyták. És Kassa népe nyu. godtan pihenhetett le. De nem tette I örült és ünnepelt egész éjszaka.
100\'ih évfolyamában újra megjelent a Kassai Újság
tv. ünneplő tömégl>e és az éljen-zésbe ezen az éjszakán beleordítottak a rikkancsok is :
— Itt a Kassal Újság! Kassal Újság! 1 (
És a 100. évfolyamában lévő Kas-sai Újságot, amely első oldalán Horthy Miklós képévei jelent meg, ezen a mámoros éjszflkfán elkap-\' kodták. Ismét szíabad volt a magyar szó, a magyar betű és ezen át is Magyarország Nagyurát kö. szöntötle Kassa népe.
Holnap nagy beszédet mond Imrédy miniszterelnök
Budapest, november 11 i A Nemzeti Egység Pártja kedden nagy értekezletet tart, amelyen Imrédy Béla miniszterelnök nagy beszédet mond. A miniszterelnök beszédét nagy érdeklődéssel várják az egész országban, mert Imrédy több kérdést fog beszédében érin. teni és tisztázni.
Imrédy Béla miniszterelnök egyébként nVa délben megjelent a kormányzónál és részletes jelentést tett az időszerű kormányzati kér. désekről. j M i t
A romáp király átutazott Budapesten
Budapest, november 11 Károly román király ma délelőtt átutazott Budapesten. A pályaudvaron a budapesti román követ fogadta. Megjelent a fogadtatáson Végh Jenő attasé is, iakl 1 üveg1 tokajit nyújtott ái ajándékba a román királynak, aki délben tovább, utazott Bécsen át London felé.
s... o... s...
Páris, november tl A tengerparti kikötök rádiói a Satumé nevü hajó segélyjeleit vették fel. Azonnal scgélyhajókat inditoltak a veszélyben lévő hajóhoz, do a megadott helyen nem találták a gőzöst. Attól félnek, hogy a segélyhajók nem érkeztek idejében, mert közben a Satumé elsülycdt legénységével együtt.
Antiszemita verekedések miatt bezárták a varsói egyetemet
A műszaki főiskolán a lengyel egyetemisták és a zsidó egyetemi hallgatók között véres verekedés folyt le. Az incidensek miatt az egyetemet be kellett zárni a további intézkedésig.
„Dolgoztass, bouy Minta I"
Csehszlovákia „gyászjelentésének" kassal sikere
Ostrom alalt a kassal posta, arait a csehek fel akartak robbantani
1338. november 15
0A1JU KOZLONYI
*
Holnap este kezd a Bánky-társulat
Vitéz Bánky Róbert és kitűnő színtársulata ma érkezik Nagykanizsára és holnap kezdi meg rövid vendég|átékát Herczeg Ferenc remekművű darabjával, a Kék rókával. A társulatot r.em kell bemulatni a kanizsaiaknak, bár a pécsi, srom-balltelyi s kaposvári vendégjátékokról érkező hirek szerint a társulat összetétele ezévben messze felülmúlja az elözO éviekéi. A megnyitó előadáson vlléz Bánkv Róbert igazgató, Mlhályífy László, Dér Vera, Szigethy Edlth, Bakoss Gyula gyönyörködtetnek. Az előadás pontban fél kilenc ótakor kezdődik.
BUDAPEST L
G.45 Torua. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Fololvasás. _ 10.45 Wololvasás, 12.10 A rádió ■szalonzttiekum. -- 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, Iclőjárásjckulés. — 1330 Hanglemezek. — 14.35 Hírek,
— 14.50 A rádirt műsorának Ismerto. té-so. — 1G Arrolyamhirek. — 16.10 Arányi Mária olíiadása. — 16.15 Idő-Jelzés, hírek.
17 Lakatos Vlnoo előadása. — 17.30 Székely Imié nuirei. zongorán elő. adja Kot tor Ixnj — 18 Időszerű (elolvasás. — 18.20 Kiss Lajos cigány, zenekara. — 18.55 Helyes magyarság.
— 111 Hirek. — 10.10 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 10,25 Bodó Brzsl zongorázik — 10.50 Váczi Péter elő-adása. — 20.20 Budapesti Hangverseny Zonekar. — 21.10 Hirek, időjárás, jelentés. — 22.05 (Jéczy Barnabás zenekarának hanglemezei — 22.45 Farkas Béla cigányzenekara, Kalmár Pál énekel. — 0.05 Hirek. BUDAPEST II.
17.30 Iílűadás. — 18 Kiss Lajos cigányzenekara. _ 18.30 Mezőgazda, sági félóra. — 111.10 Francia nyelvoktatás. — 20 Idegen népek zenéje hanglemezekről. — 21 Hirek. BRCS.
10 Házizone néphangszercken. — 20.10 Házizene cileranégyessel és énik-kel — 22.35 Német csü dalok. — 23 Hamburg.
Mórtékelt légáramlás, túlnyomóan derült, a hőmérséklet alig változik.
In memóriám..
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai mejrtiKyelöAllonjA*a Jelenti i Hőmérséklet tegnap este 9 órakor :
48 8. ma reffffel+5 2. délben +10 0. Csapadék: 00-t.
— Bátorokban a Kopsteln-cóg vezet Modern mintatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .ize-tó«l teltételek moU*tt.
Igen, igv van ez rendjénI A szomorú magyar nagypéntek utón bekövetkezett magyar Húsvét öröme ünnepe az egész magyarságnak- No legyen egyetlen magyar ember ezekben a napokban, aki 110 örübie a nagv történelmi eseményeknek, amelyek a részben feltámadt Ujmagyarország meg. születését eredményozték. 1 Azonban a bála ós tiszta öröm c. napjaiban néZzünk a magyarok soraira és lássuk meg azokai, akik hiányoznak onnan. Akik tiszta magyar szivük suggaUUára, nemes magyar lelkük parancsára, szülőt, testvért, arát itthagyva, talán egyenesen az egyetemek előadói termeiből, lángoló hazaszeretetük minden fanatizmusával indultak útra, ha nem tudtak egyenruhában a Tiazát szolgálni, a maguk módjára tették ozt, ahogy magyar érzésük diktálta. Szolgálták a na^y magyar ügyöt életükkel és vérükkel, siettették az elrablott szent föld visszaadását, hogy ott legyenek az ígéret földjének birtokba vételénél, hogy lelket öntsenek a csügge:Iokbe, akiket a cseh bitangok talár hordákat megszégyenítő vandalizmussal legázoltak. Hogy a Végzet sújtó ökle legyenek, a bosz szu lángj>allosu angyalai, az újkori szentligcl vitézei, az igazságszolgáltatás papjai, kik a szenvedőknek védebnet, irt, erősséget nyújtanak. Volt valami a legendák hőseiből ezekben a férfiakban. Volt közlüjc szép számmal zalai is, volt több kanizsai is. Volt sok, akik a hősök halálával esett el Magyarország szolgálatában. Köztük zalui is. Mikor elindullak útjukra, mindegyik tudta, mire vállalkozik, mi sors vár reá, lm a világ legocsmányabb nemzetének közeibe kerül. Caraffa vagy Tor-qucmada kínzásai enyhülés azokhoz a válogatón kínzásokhoz ké-post, ami reájuk vár, ha cseh kezekbe kerülnek. Hogy nincs irgalom: csak a saját fegyverük. Hogy a kötél a \'legenyhébb ki-végzési módszer, fis ök mégis mentek. Mert jobban szerelték a magyar hazát, mint saját magukat, mint önélclüket
Micsoda lelki nagyság! Milyen mélységes hazaszeretet. Sokat, "nagyon sokat tanulhaltunk ezektől a nagyszerű magyar, lelkektől, akik a magyar hazát mindenekfelett szerették és sz^nt rajongással ajánlották fol érto fiatal életüket.
fis Ok ntentek. fis csakhamar hallhattunk;, felőlük, csakhamar hangos lett munkájuk nyomán a bitorolt magyar föld minden zuga, konldások, héroszok leitek a törékeny icstüekből és Isten ostora a bitorlóknak, fis ahol megjelentek, úrrá lett a páni félelem, a rettegés, irányzékuk biztos, célzásuk remcgéstclcn, hősiességük a vörös ördögökéivel egyenlő, futva mene. kült előlük\' a \'prágai bocskor, öröm költözködött be a sanyar-galotlak kicsi hajlékába, akik támaszt és biztos kart nyertek ben-nök, az úttörőkben, a hídépítőkben. f . Sok sor ritkult meg, amikor most végignézzük a hazaérkezetteket. Sok szép fiatal magyar élet kialudt, sok drága magyar került kazamatákba ós jaj a sorsuk!
Hősök Ok, Nagyok és Szentek, a magyar édesanyu dédclgetettjei, Példaadók, Útmutatók, Honépitő Névtelenek, Fáklyavivők, Pajzs-hordozók, Vitézek és. Bátrak, a magyar őserő és gerinc, a magyar vitézség ós nagyság, a magyar áldozatos honszoretet Keresztes Lovagjai, Telomrehivók, Bírók, Honmenlők és Zászlóvivők, a magyar nemzet felejthetetlen, édos, drága gyermekei.
Mikor ma magyar szót hallunk Kassán, UngvártHt és Beregszászon, Rozsnyón és firsekujvárott: gondoljunk a mi édos fiainkra, akik hiányoznak.
Szenteljünk néhány percet a magyar hősöknek, az északkeleti színtér szont férfiainak, a Névteleneknek, az igaz cs szent Magyaroknak.
Áldott legyen emlékük és kőny-nyü a felszabadított magyar szentelt földben a pihenésük.
(B. R.)
A Zalai Közlöny gyűjtése i
Minden adományt a „Magyar a magyarért" mozgalom hivatalos zalai gyűjtéséhez továbbítunk
A lelkes ünnep-sorozat elmúlt. Istennek hálát adó lélekkel meg kell most kezdődni a Felvidék magyar újraépítésének, a magyar nemzet testiébe való testvéri visszaolvaszlásnak. A soksok fájdalmas sebet, amit a kilaka-rodók magyar véreink ólelén ejtettek. Gyógyítgatni a társadalom hívatott. A t Magyar a magyarért, céljaira tehát a gyűjtés tovább folyik.
Megható példája a szeretetteljes se-gitődeószségnek Márkus Károly |>ék-mesteré, aki az Ungvárott az utolsó órákbau a csehek állal agyonlőtt kis pékinas hozzátartozói részére 20 pengőt küldött a szerkesztőségbe. Rendeltetési lielyérc juttatjuk.
A Dunántúli Gazdasági Szeszgyárosok R. T. 200 pengőt, a vállalat tisztviselői két havi fizetésük 1 százalékát,
•IG.80 pengőt, a vállalat munkásai 8 heti munkabérük 1 százalékát, 39.30 pengőt fizettek bc közvetlenül a Magyar a magyarért budapesti csokk-számlájáu.
A Zalai Közlöny gyűjtését tovább folytatja, a befolyt összegeket naponta utaljuk át a Magyar a magyarért zalai folyószámlájára. (
Eddigi gyüjtóeüak 3420.42 P Kajdl-család 5.- P Porlsz-Uzlot gyűjtése 3.26 P Gimnázium tanári kara 5\'\\— P Gimnázium ifjúsága 50.— P Nagykanizsai Takarók 300— P Blankenberg Vilmos munkásai 5.40 P Mair könyvkereskedés 24. P
összesen: 3858.08 P
A kanizsai Baross közel 2000 pengős gyűjtése
A «Magyar a magjáról, céljaira a nagykanizsai Baross Szövetség felvidéki magyar véreink sürgős és hat-hálós megsegítésére hazafias lelkesedéssel felajánlott önkénles adományairól a kö\'.\'otkejsü kimutatást kaptuk:
Az összegei a Baross juttatta cl a,pob gármestcrhez.
Szomolányi Gyula 300, Teutsch Gusztáv, vitéz Tóth Béka 200 200, Boleznai János, Ritter András, Szabó Antal, Unjjor Ullma."" Elek <$s Tóth
100-100, Dr. Boda-rXIflgár. Golenszky Ferenc, Háry János, Schless Testvérek, Szál]inger Antal és Fia, Virág József 50—50, Bedének István, Knausz László dr. 30—30, Kovács József, Stamp Zsigmond 20—20, Mihácsi Kálmán, Vékásy Testvérek, Zsoldos Gyula 15—15, Bárány István, Gzirákl József, Fehér István, Baj Károly, Halmos és Takács, Horváth Géza, vitéz lláinory József, Joó Imre, Kellermann Forenq, Koller Jáno-s, Pálcsicis Ferenc, ifj. Pclcrmann József, Bittér András s/.e. mélyzete, Sátrán Ferenc, Sörloí Gyula* SzerCcz Pál, Windisch Dénesné 10— 10, Brónyai I^josné 8, özv. Vinczo Gvuláné 6, Bizzer István, Gsillag Lajos, Csanádi Ferenc, Deáky Sándor, Dérfalvi István, Gycrgyák Pál, Hegedűs Károly, Hromatsek Vince, if). Krefl József, Rohn Pábié, Koszorú József, Lándzsák Jenő, Márkus Károly, Mcgyimorecz Tamás, Mustos Ferenc^ Papp W.ter, Parragi György, Tibolt Lajos, ifj. Tóth Péter, Vida lindro 5 tv—5, Kugler Antal, Flórián János, Dedovácz Béla, Sijx>s Zsigmond, Vida Lajos 3—3, ifj. László József, Pintu-rics Márton, özv. Heffcr Gyuláné, Szántó Géza, Szűcs Lajos, Szento János, Tompos Imre 2—2, Stróbl János, Kállovics Sándor, Szabó István, Tornyos István, Zlatniczky Jánosné 1—1 IKmgci, összesen 1863 pengő. - A kanizsai Baross-tagok ozzoL a gyűjtésükkel ismételten tanújelét adták áldozatkész honszerctetüknek, annak a szellemnek, amelyet a Barosslobogó képvisel.
EMLÉKEZTETŐ*)
November 14.
Méce-est a színházban. November 19.
Frontharcos tea a Kis Boyalban 8 órakor .Magyar a magyarért, és a • Horthy Bepülőalap. javául.
•) E rovatban egyszeri közlés (két sorig) dija 30 ÖUér.
Melyik az az állat?
Állítólag az egyik kaposvári elemi Iskolában történt meg ez a kedves eset. A tanító selyemhernyókról be-szilt, majd utána megkérdezte az egyik nebulótól:
— Hát mondd meg nekem, melyik az az állat, amelynek folyton dolgoznia kell, hogy az édesanyád s<-lyemharlsnyát hordhasson ?
— Az édesapám, — felelte határozottan a kisfiú.
Ok és okozat
A vasúton mondja az egyik hölgy a mellette aló urnák:
— Legyen sztves, tegye be az ablakot, mert kinn nagyon hideg van.
Az Meló ur szó nélklll becsukja az ablakot, azután kesernyésen így szól:
— Azt hiszi, asszonyom, hogy most már kinn melegebb lesz ?
Jó családapa
Koldus: Aranyos nagysád, adjon egy schillinget, szeretném meglátogatni a családomat.
A nagysága: Fogja kérem, hol a családja ?
Koldus: Kezltcsókotom, itt a mo-, zlban.
Az emésztőazervek megbetegedéseinek kezdésénél reggel éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz abszolút megbízható hashajtó, amelynek hatása Igen kellemes. Kérdezze meg orvosát.
EAUU KÖZLŐN*
193a november 15
A Za
Zászlót az d] nagykanizsai ezrednek!
Nagykanizsa város hazafias társadalma a mai idők kivirágzó magyar szellemével, lelkes helyesléssel és máris mutatkozó áldozatkészséggel fogadta a Zalai Közlöny szerkesztőségének mozgalmát, amelynek célja: — ezredzászlót adni Nagykanizsai uj háziezredének. Az a tény, hogy az ezredzászlót a társadalom adja a város ezredének, jelképe lesz annak a vérségi és lelki kapcsolatnak, annak a testvéri egységnek, a mely ma a nemzet hadserege és a nemzet polgári társadalma között abban a pillanatban született meg, amikor Horthy Miklós szürke lován elindult Szegedről megteremteni a magyar Magyarországot. Azóta eze-
J ket a kapcsokat még szorosabbra \' fűzte a trianoni bilincs együtt átszenvedett 20 esztendeje és még inklbb az örömteljes bilincstörés most beköszöntött korszaka.
A mi katonáink a mi zászlóink alatt sorakozzanak és az alatt induljanak a magyar holnap további beteljesedése felé.
Ezt a célt szolgálja a Zalai Közlöny, amikor utn-k inditla ezt a gyűjtést és megnyilja hasábjait a társadalom részvétele számára.
Eddigi adományok:
Credo
Szabó Antal vitéz Tóth Béla Kerenco8 rendház BankegyesUlet
20.- P 2\\- P 50.— P 20.- P 25.- P
összesen 140.— P
A Keresztény Nőegylet vállalta a zászló hímzését
A 11 agykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet választmánya Far--kas Vilma í^gy vezető alelnök lelkes előadásában foglalkozott a Zalai Közlöny mozgalmával és egyhangú határozattal kimondta, hogy a maga részérőt ahhoz hazafias . öröm|-,
mel csatlakozik. A Keresztény Jótékony Nőegylet vállalta ezzel a\' határozattal az ezredzászló himzési munkáinak elkészítését a hímzéshez} való anyagokkal együtt. A kanizsai ezred zászlaja tehát a Nőegylet hölgyeinek diszes kezemunkája lesz. /
A Keszthelyen megjelenő Pesti Hir szerkesztőjét a magyar nemzet becsmérlése miatt négy havi fogházra Ítélték
Pécs, november 11 összeült a pécsi törvényszék ötös tanácsa, hogy it,\'le!et hozzon egy nemzetrágalina;ási, illetve izgatási bünperben. Kövér Ibrahim volt hir. lapiró \'bűnügyét vette elő Kiss György, az ötös tanács elnöke. Kövér Ibrahim, aki a pécsi törvényszéket egy Ízben már foglalkoztatta sajtó utján elköveteti nemzetellenes bűncselekményével, ezúttal ugyancsak sajtó utján elkövetett, a magyar állam megl)ecsülése ellen
irányuló vétség miatt került az ötös tanács elé.
A vádirat szerint Kövér Ibrahim Keszthelyen megjelent Pesti Hir c-lapjának egyik számában a revízió kérdésével foglalkozott és többek •között olyan megállapításokat tett, hogy a revízió hangoztatásával csak a földbirtokreform elkerülését akarják kijátszani, ^továbbiak során pedig olyan felháborító kifejezésekkel élt, hogy a jelenlegi
magyar nemzedék gyáva és pipogya
Kövér Ibrahim, aki jelenleg a buJ dapesti toloncházban rendőri felrf ügyelet alatt áll, hosszadalmas védekezéssel igyekezett taentefni magát, az ötös tanács azonban a felolvasott cikkből megállapított^
hogy a vádlott valóban becsmérelte a magyar nemzetet szerencsétlen cikkével és ezért négy hónapi fog. házra ítélte.
Szágyi Károly dr. királyi ügyész súlyosbításért, a vádlott pedig eny. hitésért jelentett lie semmiségi panaszt.
Klskanizsán megmérgezte magát egy kegydljas volt tanár
Szombaton délután a késői óriSk« ban Klskanizsán, az Ország ut 92, számú házban Scheller Lajos 55 éves kegydijas volt tanár luminállal megmérgezte magát. Scheller szerény kegydljá-l)ói élt Klskanizsán. Betegeskedett, ezért Iuminált használt. Apránként gyűjtögette össze az altatót és most, amikor nagyobb adag együtt volt, megmérgezte magát. Amikor a házbeliek bemenlek a magános férfi lakására, csakhamar megállapították, hogy mi tör-
<
-Ürf-j
tént. Telefonáltak a mentaknek, a kik Schellert azonnal kórházba szál Ütötték. I
A rendőrkapitányságról nyomban detektív szállt ki a kórházba, hogy Schellert kihallgassa, azonban nem lehetett kihallgatni. Mlndezidejg, eszmélet\'eniii fekszik. Állapota su. fyos. \' • ,
A nyomozás megindult annak megállapítására, hogy ini késztel. hette Schellert végzetes tettém Az is meglehet, hogy alkoholos állapot l>an véletlenül vette be a nagyobb mennyiségű mérget.
Tolnay vagy Guth volt-e az uj pécsi színigazgató édesapja?
Fodor Oszkárt beperelte az utódja a szini-engedély körüli rágalom-harcok miatt
Amikor a pécsi Nemzeti Színház bérletéért folyt a harc Tolnay Andor színigazgató és Fodor Oszkár színigazgató között, Fodor Oszkár, a pécsi Nemzeti Színház igazgatója, Rí/dó Béla volt színigazgatóval megjelent dr. Makay István pécsi polgármester előtt, akinek Radó jegyzőkönyvbe mondotta, hogy kb. 10—13 évvel ezelőtt egy Hegyi Sándor nevű színésztől hallotta, hogy Tolnay Andor édesatyjának nem Tolnay Gyula a neve, hanem Guth Kálmán. Radó még olyant is jegyzőkönyve mondott, amely kitétele-
ket Tolnay Andor színigazgató mtagára sérelmesnek talált.
Tolnay Andor színigazgató a reá séreWnes kijelentések miatt a kaposvári kir. járásbíróságon rfágaM mazás vétsége nityty feljelentést tett Fodor és Radó ellen. Az ügyet m>st tűzték tárgyalásra. A vádlottak illetékességi kifogást adlak be és azt kérték, hogy az ügyet — mivel ők budapesti lakosok a budapesti járásbíróság tárgyalja le. Prá nap múlva történik döntés a beadvány sorsa felett és ezért a tárgyalást elnapolták.
Mécs László
(2) Irta: Boria Béla
A cseh járom a létfenntartás ösztönével kovácsolta egybe a magyarság minden társadalmi osztályát Mint min den veszély idején, most is -az örök öseröhöz, az évezredes magyar pa. raszthoz fordultak mcgüjho.lásért.
«ö a napfény hősei Szobros barna-testtel
szerszám nyüzsög most a mezőn
aratva
dallal, verítékkel kenyeret keresztel
öt vágják először a vihar patkói, öt csókolja ifjú titánná a május s benne áldatnak meg a földnek
lakói..
Számos költeménye szól a szenvedő magyarságról, dc egyik sem olyan , erővel, mint a Szétszóródás után cimü. Ennek a versnek minden szava belén/W vésődik, ha egyszer is halljuk. Egyéni, költészet tani szépségek duzzadnak bfn-iio, de mindezt nem érezzük a vers alaphangulatának mindnyájunkat megrázó nagyszerűsége mellett t\'gy érezzük, hálát kell adnunk istennek, hogy ilyen férfiak vigyázlak ott északon fajunkra és mentették meg ennek a •szent noven(bernek számára. Ezeknek köszönhetjük,- hogy akaratuk élt, hitük nőtt tovább. Ha elolvassuk ennek a versnek utolsó két szakát, érezzük, ltogy a ltftséfe a 1 vázához nálunk nem kötelesség, hanem több annál: incjj-inásilikulallau törvény.
• Négy égi tájon szenvedés-ugarban vetettük ömlő könnyeink vetését: tél közepén kezdünk tavaszi dalba s ugy várjuk u vetésünk kikelését, mert aratás kell: élni akarunk! Kemény-ösvényen a négy égi tájról indultunk neki az uj jövőnek.. Szőlőt akarunk szedni bojtorjánról s elhisszük, hogy tövisen fügék nőnek: elhisszük most, mert élni akarunkI
Álmélkodva látjuk, milyen gyönyörű vers, milyen szárnyaló "és mégis milyen nemesen zértéktarló, mennyi fáj-dalom van benne és mennyi törhetetlen liit. Ez az erős jiit szabadíthatta meg a felvidéki magyarságot, ez engedte meg, bog)- könnybefogant ve lésük szent örömbe szökkenjen; re-ményösvényen eljutottak a boldogság hónába. Eljött az a nap, amelyen Mécs László könnyes, síró. boldog hívei élén ezekkel a szavakkal köszönthette a fölszabadító magyar sereget: .busz esztendő alatt kétszer 3650 szentmiscáldozatot mutattam bc és ez a kétszer 3650 szentmiseáldozat ugyanannyi könyörgés volt a mindentudó és mindenható Istenhez, hogy engedje megérnem, engedje megérnünk ezt a szent, ezl az örökké goldofl napot...
Ezek a szavak leltárak azt a mély istenhitet Is, amely Mécs Lászlóban, vallásossága a köllöben és emberben él. Ez a vallásosság Mécs I.ászlö hité nck, bizalmának és reményének for-rása. p.s ez a vallásos érzés semmi más, mint a harmónia megérzése,
ami után minden igaz ember vágyik. I)e harmónia igazság érvényesülése nélkül elképzelhetetlen. Ez a harmonikus érzés ugyanis, amely vallásosságán keresztül költészetének is magva, cg)\' vágyott, akart világnak érzett ké-l>e, szociális, humánus és nacionális megnyilvánulásainak éltetője. Nála látjuk legszebben az istenhit és a nemzeti öntudat harmonikus összeolvadását.
Költészetének igen fontos része arra vonatkozik, hogy mire törekedjünk, mikép cselekedjünk, embertársainkkal szemben hogyan viselkedjünk. Etikát tartalmaz tehát, vagyis olyan szabályok együttesét, amelyet betartva em-ber-cmbcr mellett, nemzet-nemzet mellett nyugodtan élhet. így lett Mécs László költészete a keresztény haza-fiasságuak szószólója, amely nem akar semmi mást, mint boldog társadalmat, boldog országot. Ilyen érlolcmben is vezére Mécs László annak az embercsoportnak, amely hasonló lelkülettel álltatva törekszik a legszentebb cél: a krisztusi tanokon fölópitct$: » Magyarország megvalósítása felé.
Szellemi vezérünk ö, mert ember-fölötti erők kifejtésére volt képes, mert milliók vágyát érezte föl lelkében.
S ami öt hajtotta, vitte, vezérelj nevezhetjük érzékeny lelke tiszta lelkiismeretének, nevezhetjük termékeny lelke boldog álmának, de igazi neve
mégis csak egy: Isten.
*
Költő?!.,. Több: — apostoli
(Vége)
A TEMETŐBEN
Félve lépkedtem a sírok között, Lábnm alatt a kav Ica Fájdalmasan fel-fel nyögött. Sehol semmi nesz, Csak az őszi nap bágyadt Aranyaugara áradt Szerte, a korhadt és aápadt Hideg sírköveken.
Halkan lépkedtem A Halál Kertjében ü felettem a tiszta égen, A holtak megfagyott mosolya sötéten Ömlött éa szétáradt a csendben.
Madár dalolt egy korhadt kereazton...
Egy lenge szellő megcsókolta sápadt, Vértelen azámat.
Tudtam, ez üzenet... Üzentek n Holtak,
ök már tudják: — engem valahoUiej-Megloptnk azél\' k ée moat kicsúfolnak-Éreztem:
Valakitől, Valamitől mintha félnék, Mintha nem la lennék, nem la élnék. Pedig nem mozdult semmi. A holtak lenn némán pihentek. Az égen merengtek tovább Az Itt felejtett bárány fellegek.
Dani Feienc
1938. november 15
ÍALA. KÖZLÖNY
— (Kinevezés)
A kormányzó dr. Hauser János gazdasági akadémiai rendes tanárt, a keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia megbízott igazgatóját gazdasági akn-démiai igazgatóvá kinevezte az V.-ik fizetési osztályba. /
ykanlzsai háziezred
— (A nagyit ezrednapja)
A dicsőséges multu 48-as Petőfi és 20-as honvéd gyalogezredek hagyományait őrző nagykanizsai honvéd gyalogezredünk folyó lió 16-án ünne. l>élyes keretek kőzött tartja meg az ezrednapját. E napon 8 órakor szent-.mise, illetve istentisztelet a felekezetek templomaiban. Utána a 48-as és 20-as hősi emlékszobrok megkoszorúzás^, amelyhez a 48-as és 20-as tűzharcos bajtársakat ezúton is meghívja a honvéti gyalogezred parancsnokság. Fél 11 órakot matiné a városi szinháfran, melyet déli 1 órakor a József laktanya tisztiétkczdéjében díszebéd követ. Te-kintettei az elhelyezési lehetőségekre, mindkét helyen csupfán a külön meghívottak vehetnek részt. Délután a legénység részére mozi és szlnházelö-adás lesz. 1
— (Orvosi hir)
IJj lo-rvos, dr. Kárpáti József a kis-kanizsai gyógyszertár mellen megnyitotta rendelőjét (0
— (Felhívás a 20 as Bajtársakhoz!)
A m. kir. nagykanizsai 17. honvéd gyalogezred, mint a volt m. kir. 20.-ik honvéd gyalogezred jogutóda folyó hó 16-án, szerdán ünnepélyes keretek kőzött lép volt ezredünk órökeibe. Az ünnepély sorrendje.- Heggel 8 órakor szentmise , a fcrencrendiek plébánia templomában. Háromnegyed 9 órakor a 17. gyalogezred tiszti küldöttsége megkoszorúzza a 20-as emlékmüvet és üdvözli a 20-as bajtársakat. Válasz az üdvözlésre. Tekintettel a felemelő ünnepségre, a 20-as szellem és elesett bajtársaink emléke kötelez bennünket a teljes számban való részvétel, melyre minden 20-as baj> társat ezúton felkérünk. A 20-as baj, társi szövetség. (0
— (Kongregációs tea)
volt vasárnap este a nagykanizsai plébánia fehértermében, az Urasszo. riyok Mária Kongregációjának rendezésében. A kongregációs katolikus szellem testvéri melegének jegyében gyűltek j össze a fehér asztalok körül a társadalom jelesei, a város katonai és polgári reprezentánsai, a kongregációs tagok családjai, testvércgyesfl-letek tagjai. A fehérlerem bizony megint nagyon kicsinynek bizonyult. I)r. Hegyi Lajosné prefectával az élen volt gondjuk a kongregációs hölgy-gardának, hogy mindenkinek helyet tudjanak szorítani. A műsort Kenődi Aura nemes veretű, szép előadása vezette b; a történelmi korok nő-tipusalról, a mai modem nőideálról és Szent lír-zsébotről, a magyar nő számára Szent Erzsébet életéből adódó tanulságokról. Riskó Gézáné művészi fokon, átizzott lélekkel szavalta Rarbarlts Lajos .Boldogságos Asszony, dmü kőltoményét Ivankovits Ferenc, a zeneiskola tanára
magasrendű zenei élvezetet nyújtott hegedííszámaivaí, amelyeket felesége kíséri hivatott muzikalitással. A műsor után a teasztalok mellett sokáig a legmelegebb családias hangulatban ma-maradt együtt a nagy kongregációs család. ^
— (Útban a kórházba meghalt egy gyermek).
Kalocsai Józsefné pesti asszony hazajött Nagykanizsára, hogy a Szekeres József utcában lakó édesanyját meglátogassa. Magával hozta nyolc hónapos kisgyermekét is. A gyermek betegeskedett, azért Kalocsainé elvitle az ogylk kanizsai orvoshoz. Közben az apróság állapota rosszabbodott, ugy, hogy az asszony a kórházba sietett vele. Útközben a gyermek édesanyja karjai között meghalt. A halál oka veleszületett gyengeség volt, igy az ügyészség megadta az engedélyt az eltemettetésére.
— Bútor kiállításunkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln botoréruhá*
- (Pince-tolvajt fogtak)
Sáfrán Richárd nagykanizsai vasúti tiszt hegyi pincéjében ismeretlen II-tes látogatást tett, a gazda távolléte alatt és elvitt 40 liter bort és egy téli kabátot. A rendőrség elfogta Ra-"tázs Gyula 33 éves nőtlen napszámost, akit a lopással gyanúsítanak. A terhelő adatok alapján átadták az ügyészségnek.
— Naptár» November 15. kedd. Róm. kat. Nagy Albert. Prot. stáns Lipót. Izr. Markb. hó 21.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg a „Mária" gyógyszertár éa a klskantzflul gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, raerda, péntek délutár kedden e*6« nap nőknek.)
Express hfifokozó
a tökéletes fütötost. — Több meleget ad, kevesebb tiUelSt fogyaaxt. Ara csak 5.—, 6 —, 7.— pengő — Kapható:
LEÍMABR?
Véres lázadásban robbant ki a ruszinszkói feszültség
Ungvár, november 14 RuszinszkólJói érkező hirek . sze-rrint ^ helyzet ott a végsőkig fe-1 szü\'t és több helyen véres lázadásban robbant ki.
Az ország belescjébői mindenünnen erős harci tevékenységről érkeznek hirek. A lakosság elkesere--dése leírhatatlan és ez ad fegyvert
kezükbe, hogy elnyomóik ellen erő szakkal is érvényesítsék legelemibb jogaikat. A csehek kegyetlenkedése csak gyorsította az események végső bekövetkezését és nVa már szinte biztosra vehető, hogy Ruszjnszkó népe egyemberként fordul a csehek ellen.
Megkezdődtek a cseh alkotmánymódosltó-tárgyalások
Prága, november 14 A cseh fővárosban ma kezdődtek meg azok a tárgyalások, amelyek a zsolnai határozatnak a cseh alkotmányba való beillesztését célozzák. A sjflovák küldőttséflcl a tárgyalásokra Durcsánszky miniszter vezette, kívüle még egy szlovák miniszter és tébb képviselő van a küldöttségben. Egye-lőre még nincs kialakult megoldás, hogy sikerül a szlovákok zsolnai ha-
tározatát a cseh alkotmányba beleilleszteni, de remélik, hogy találnak valamilyen megoldást.
Ungváron a magyar és ruszin ezeréves sorsközösség ápolására megalakították a magyar-ruszin egyesületet. Bejelentették a megalakulást Tomcsá-nyi ezredes, városparancsnoknak is, aki örömmel vette tudomásul a ma. gyar és ruszin fiatalság összefogását,
26 Tél8 márkás
válaszihat kedvező részletfizetésre.
Már
Rothermere 10.000 pengős alapítványt tett
Budapest, november 14 Lord Rothermere, mint ismeretes, látogatást telt a sárospataki kollégiumban. Most értesítette Rothermere a kollégiumot, hogy részükre 10.000 pengős alapítványt tett.
Az alapítványi összegből minden évben két sárospataki diák Angliáid mehet két teljes hónapra, ahol teljesen a lord vendége lesz. Az alapítvány nagy örömet keltett & sárospataki diákok körében.
M
ha,l réuletrc tehet kerékpárt
ftnká Untul kerékpárnagykereskedő sport-
MUUll HillUI üzletében. Fö-ut 5. Telefon 91.
h
Zrínyi 11.—NTE II. 1:0 (1:0)
Kevésszámú közönség etStt játszott a két helybei! csapat a kerület II. osztályú fulball bajnokságáért. A mérkőzés meglepően élénk iramú volt. Kittlnö védelmek Játszottak gyenge, Illetve gólképtelen csatárok ellen. Zrínyi győztes gólját Beraxa az első félidő 20 lk percében lőtte. Az első télidőben, különösen a végén Zrínyi uralja a mezőnyt, de csatárai sorra hibáznak. Második télidőben az NTE is löbb-ször vezet veszélyesnek látszó támadást, de csatárai szln\'én lehetetlenek. 30 ik percben Zentat (NZTE) egy 1 l-es bUntelörugást Csondor kezeibe gu II. A játék további része Zrinyi tö\'ényben múlott el. Oyőzles csapatból legjobb: Beraxa, pompásan játszott Junker Lentai, a védelemben pedig v. Tarnal és Párta.
Az NTE-ből legjobb Baranyai II., aki az első csapatból is kitűnne. Rilter, amig bírta, a régi volt. Jól és főleg okost n látszott az öreg Farkas. Jó biró volt Czvetkó. W.
Nagykanizsai Vasutas— Dombóvári Vasutas 5:1 (2:1)
A dombóvári legénység llem volt ellenfele a kanizsai Vasutas csapatnak. A gólokat Poór (3) <X Fux (2), Illetve Barabás lőtték. Játékvezető Wolf. I | | :" | ■ |
Nemzeti Liga eredmények
Nemzett—Hungária 1:1 (1:0) i
Fradi-Kispest 4:1 (2:1)
Szeged-Újpest 0:0
Bocskai—Zugló 8:2 (1:1)
NBB v ál.—Ipolyság FC 10:1 (5:1) _
Kerületi eredmények
PBTC—PE AC 1:1 (1:0)
PHF.TC-DPAC 2:2 (2:1)
II. oszt.
MISE-KTSE II. 6 :2 (6 :0) .
CsTK-BIOK 1 :0 (1 :0)
JtalQoztass, bogi dolfloxkass r
kalai kmfcon*
1938. november 15,
Okot menőidéi
Két bosszús ember egy keskeny ösvényen találkoziky az egyik egyenesen ifiegy. tovább is morogva igy szól rnugúban :
—. Csak nem fogok minden hülyének kitérni
— De én Igen — felelt a másik és kitér neki
lemart a fiacskáját
— Juliska,, hol van. a. kisöcséd, a Peti 7
— Lent játszik a kertben.
— Szaladj csáb le hozzá, nézd meg, hogy mit csinál és mondd neki, hogy nem szabad.
Molnárok figyelmébe I
Uámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
űyárl iiAvttmaradékok.
Finom uri dlvatszővetek fésűs gyapjúból
Schülznél.
lUjtttfzinMitl litto« Vállalat
MENETRENDJE
érvényei 1938. október 3-tól. Epaaékat-Mr— Vaaaitéllaaala
Vasútállomásra
4S0
625 7M g 20 HM 13» 1400 IBM (7 20 18 20 20 08
22 25
23 20
■ 3
3 N
■D s
Lstenyei manatrand
UlMijktlInd. B 45 in 4,v. 7 M
Nigyk.nli.ti4l InJ. 14 00 L.tMytr. irk. 1510
L
,ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
Urdríóénél 9*táninakl
H. KIR. ÁLLAMVASUTAK MENETRENDJE
Éi-vényesat 1*88. é>l októbar 8-tBI 1839. májua U.lB-
lagykuliia álloméira érkeiö él ai otrnau Induló fonítokról.
Nogykanlzsa—Budapest déli p. u.
ÁVOTUt
neme
Ott. Szem. v Szem. v. Motor v. Oyv. Sicm. v.
rtibi
5-44 9-40 14M5 17-40 IS 41 2348
650 10*59 16-40 1948 19-48 115
8-57 11-25 16 12
19 53 1\'38
9 45 15-46 20-46
32-40 6«
1220 1210\' 1302 1212 1214 1208
A vonat
n«ne
Sxem. v Motor v. Oyv. Szem, v. Szem. v. Oyv.
•P.U4I
M.l
FEST
22-32
7-20 610 14-08 2015
JÜÍLtS
2-4911 316 5-10 | 5-50 B 58 | 1005 1103 11-10
18-25 22-55
18-55 2305
Kifllni ri i-k.
437 7-30 11-13 1255 20-12 0-04
■ Közlekedik Balatonboglár -Balatonszentiyörgy közölt Bzeidán és pénteken, Balatonszentgyörgy—Nagykanizsa közölt egész éven.
KOavatlan kocsik torsaimat
1201. az, gyorsvonattal: egy 1, 2., 3, Ventimlglla-Budapest déli p. u„ egy I.. 2., egy, Róma—Budapest déli p u, egy étkezökocsl Pragersko-Budjpesi déli p. u.
1202. az. gvoravonattal: egy étkező Pragersko, egy 1., 2. 3. Budapest déli p. u.—Ventimiglla, egy 1., 2., egy 3. Budapest déli p. ii.—Róma.
12C8/I2C7. az. gyorsvonatokkal: egy 1., 2. egy 3., egy élkezö Budapest dili p. u.— Nagykanizsa, egy 2, 3. Budapest déli p. u—Fiume, egy háló Budapest déli p. u.—Venezia, egy 1., 2., egy 3. Budapest déli p. u.—Roma.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
Wv
1442 1402 1424 1416*\' 1428 I
I
s\'
Hold\' 6y. nwL Sz. V. Sz v. Sz. v.
........ l......
rillnd. I: irk. I\'k.lyr.4..
4 57 116-45 8 09 9-48 11-24 12-32 13-55 15-24 15-56 17-21 2021 1121-40
717 1029 1256 16-22 18-10 22 23

7"LiSl
1447 1 Motor 1427 I Sz.v. 1415\' | Ss. v.
1 I Sz. v.-1401 Oy.nwl. 1411-1 Sz. v.
530 1008 1357 15-44
19-19
llM.b.1- £g.f«. KMII.Í-
h.lj,4l Ind. Indul rt tik.
- .Vho 7-45
7-22 7-56 9 32
11-37 11-52 1345
1625 1609 17 34
1659 17-23 18-32
21 10 21-47 23-26

-Pécs közölt
M< 1401. éa 1402. az. gyorsmotorvonatok közlekednek Wien Sb.
Köxvetlon kocsik forgalmat
I 1415. as. személyvonallal: egy 2.. 3., Sopron déli pu.—Péca, egy 2.,3., Wien Sb-Sop-
ron—Nagykanizsa—Oyékényes—koprlvnlc-Osljek. 11416. az. személyvonattal: egy 2., 3.. Pécs—Sopron déli pu., egy 2., 3. o. kocsi
Qsijek—Koprtvnics - Qyékényea—Nagykanizsa—Wien Sb. s 1411. sz, személyvonallal: egy 2, 3., Zalaegerszeg Budapest déli p. u. «1412. sz. személyvonallal: egy 2., egy 3. Budapest déli p u —Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
Hsukul- Buci\'. Pkií. PICMÍI Sm.r4l K.Sjk..!-
24M iií-6. In4u> 4ík. irt. kd. kd. i.lra 4tk
S. V 4Ü7 * 6-52 850 2427 Sz. v. - 445 658
2414 Sz. v. 1354 16 11 17-48 2407 Gy. Ml. 900 9 53 11-12
2406 Gy.nwl. 18 34 19 52 20 53 2413 Sz. v. 11 54 13 45 1544
2418 Sz.v. 20 21 2 2 05 I 23 40 2431 Vegy. 1816 19 58 22 35
A 2406. és 2407. sz. gyorsmotorvonatok közlekednek Péca—Wien Sb. között. KOzvatlan kocsik forgalma:
2413—2414. az személyvonatokkal: egy 2 , 3., Wien Sb.- Sopron—Nagykanizsa—Koprivnlca—Osljek, egy 2, 3., Sopron—Pécs és vissza. 2431. vegyesvonattal: egy 2., 3., Pécs-Barcs—Budapest keleti pu.
Nagykanizsa—Oyékényes—Kaposvár— Budapest Keleti pu
-1--1 kanlzsirél
Indul
m-.

I; 11-40
fm

»ÍPjndJ!
érk.
"M>3
kp. érk.. _
"2Jw j rssrrís?
A 2442/2447. sz. vonalok közvetlen vonatrészl visznek Nagykanizsáról Gyékényes— Kaposváron ál Budapest-Keleti pályaudvarra.
Bpest II jjKaitizaára
Nagykanizsa-
N.\'«.»k."n.i . 1 llov.
■Murakereszlur—Kotor iba
12081 Oyora I 1202 fl Oyora 1292 j Vegyes
027 11-25 640
Trleste Roma
IVenlim.Ronta M..Kereaziui
Honnan ?
Nagykaiit-
1207 Oyora I jrlesle Romai 5 30 1201 Oyora llVentlm.RomaJ 1821 1297 [ Vegyes [! M.-Keresztúr) 1147
Az 1208/1207. és 1201/1202. s?.. gyorsvonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa—Budapest viszonylat alattiak.
Páratlan kedvezmény a Zalai Köziflny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvéstl
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-Iitoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnUnk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttai (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. a százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
lombhullás után
NEODEWBftlN
(gyllmölosfa-katboüneummal). »■ öaalkaraokat
SOL.BÁR (kénbáriummal)
1-egujabb kutatások megállapították, hogy rovarok, tevéitelvek ellen az Sasi és léit• v44rt«ié« a1 leghalálosabb.
Sebhelyek bekenéséhez: J
* Almola Pomrin
(dytlmölratakátrány). , Beszerezhetők: u
ország; J0ZSEE
miUáinra, nftvénytédelwltiw-rek, gép.raák, ttb. kereafcedéaébqp
Nagykanizsa, Brcsóbet-tér 10.
. Telefon: 180.
(•APRÓHIRDETÉSEK
Kpróhlr<WU« dija vasárnap 4» Qnnapnsp 10 sióig M«it4r, tntadin további saó fl f»ír, frttMtnap 10 iiólg 60 flIUr, mlndan további ssd 4 (Illái.
AjllAs
Táglavaltt-oaalád falwélalik. Clm
a kiadóban. 3039
ADÁS-VÉTEL
Kifogástalan aótélkék télikabát — 6 7 évesnek — elad.\'. Klalaludy-u 16. •
bútorozott szoba
létarsaaH Moba fürdőszoba-használattal a város bclleiUletén december l-re kiadó. Clm a kiadóhivatalban.
iKSIdttka|*ralia elegánsan bútorozott utcai ssoba kiadó. Labor, Caengery-nt 22, *
- Kiadó rslnoasn butoroaott acoba, kfl-lön bejárattal, luidőazobiyal. Sugár-ul 14.
em.\' 3040
Magányoa ur rétiére hai^akajératu szoba, elegánun bútorozva, kiadó. 1W-vtbbet rSzttMdos. Ktrély-tr. 15, *
LAKÁS-ÜZLETHELY1SÉO
JEayaaobAa lakás, raktár vagy műhely-helyiség, garázsok kiadók Erzsébet tér 2.. házmesternél. *
hAz és inoatlan
Királyt Pál-utca 17. számú há> szabadkézből áladé.
különféle
MyakkaudS tordllás, javllái, máatop-polás, üveg. porcellán ragasztás Magyar-u. 18. tTratlí.)
Mladennspl leveleaésból öaszegySjtclt kélyapat, régi vagy uj tömegeket, ma-fyarl 6- kíltfflilit, leloszlalott gytfltemé-ayeket bármlkoi megvételre - kerések. — ktrbarlta JUloa á Zalai \'Küslöny f. tzer-kesz«le. firdeklMnl lehet telefon 78. az. vagy személyesen mtndennap d. u. 6—7 óra között.
ZALHI KdZLÖMr
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja:,,Közgazdasági H. T. Nagykaalrta". Felelóé kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „Ktigazdaságt R. T. Nagykanlita"
aystadájábaa Hagykaaliiin. (Nyomdáért teléli Zalai Király.)
78b E»folyam 259 szitn
Nagybanin*, 1988. november 16. szerda
Ari 12 Ml.
ZALAI KÖZLÖNY
és kiadóhivatal: Főút 5. uia. nílniUti hítköriup délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóllxeléai ára: egy hóra t pcngO 40 fillér. SierkeszIGaégi ís kiadóhivatal! telelőn: 78. at.
Hála a magyar katonának
Mindig m/egdolx)gott a szivünk, ha magyar katonát láttunk, de most szabadon ragyogó, büszke öröm csillogott szemünkben, aínAkór ezekben a reménykedő napokban délceg honvéd csapataink vonultak, robogtak el előttünk, mert bennük a m\'agyar sziv mélyén fakadt nagy vágyakozások valóra vá\'ását tisztelhetjük.
Voltak, akik a töriénelemnek ezekl>en a zugó, viharzó napjaiban fáradtak, kétkedők és elesett lelkűek voltak, Voltak, akik a megalkuvás nélkül kitűzött és l&traiK hirdetett m\'agyar célkitűzések nagy szerűségéhez viszonyítva fegyveies erőnket kicsinynek és gyengének tartották s »>zérl nem mertek hinni a beteljesedésten.
De a csendben izzó akarat, a hangtalan és önfeláldozó katonamunka, a szerény \'áldozatosság. q mely sohasem kivánt magának könnyű népszerűséget, magyar csodát müveit. A vasfegyelniü és kitűnően kiképzett honvédség, legfelsőbb Hadurának kurta páran, csára, pillanatok a lati — korszerű hadsereggé vált.
Hálát adunk ezért a Mindenhaló Istennek, hogy ezt mtegérhe\'.tük\'. Hálát adunk Nektek Bajtársak, a kik ezt az eredményt áldoza\'os munkátok árán megtereinletiétek és hálát relxjgünk Nektek is, Ti egyszerű, névtelen hősök, akik boldogan vállalva a katonaélet megpróbáltatásai!, a Hadúr parancsára engedelmes hűséggel sorakoz. tok.
Szeretjük Bennetek fajtánkat, a régit, a/, igazit, a kényelmes örömtőt meg nem mákonypsitot-tat! Tiszteljük Bennetek oltalmazó pajzsunkat és msgint élesre fent villogó szablyánkat. De leginkább boldoggá tesz bennünket az erőj amely sugárzik belőletek és félreérthetetlenül utal mutat.
Mert erő és reménység ez a honvédség egymagáiéin. Lehet, hogy vannak hadseregek, otmelyeknck messzebb hordanak ágyúik, amelyeknek nagyobbak harckocsi jaj, talán több fé\'elmetes repülőgépük vár az indító praaiicsszóra, de lé-lekl^n kevés tüzesebb, hivő hittel beviteti és nemzetének szivó-s akaratára támaszkodó van, mint a mienk. Ezért erős és lebirhatatlan harcértékű a honvédség.
Halljátok Ti ócsárolók és hiteszegeit kélkedők, hogy hiába a sok fegyver, hiábavaló a bőséges lőszerfelszerelés, a kitűnő harciko-i esik tömege, ha nem áli melletifik a küzdelmei örömest vállaló férfi. Harcban legény kell a gátra ! Harcos, aki felolvad a közösség vágyainak izzó forróságát 11 és személytelenül verekszik, ha egyebe nincs, hát fogaival, mint a fenevad a közösség célkitűzéséért. Lelki feszültség dolga ez. önerőnkbe és magyar testvéreinkbe ve\'etl megingathatatlan, szinte lázas hit kell hozzá. Minden áldozatra kész, minden
Budapest, novemljer 15 A Felvidék visszacsatolásával vegetért az a nagyszabású küipoU\'ikai kampány, amelynek sikere elsősorban Imrédy Bé!a miniszterelnöknek köszönhető- Alkotmányos szokásoknak megfelelően a kormány nagyszabású tények u\'án be szokta adni lemondását. Ez ma déli 1 órakor meg ls történt.
A kormány lemondása előtt a mii niszterelnök és az államfő font|ost tanácskozásokat folytatott a vezető politikusokkal. Tegnap délután Ah-tal István, majd Darányi Kálmán, később pedig Hóm&n Bá«nt volt miniszterek tanácskoztak a miniszterelnökkel. Ma délelőtt elsőnek Tasnády-
Nagy Andrást, a NEP elnökét fogadta a miniszterelnök, majd Kinder Antal minisztert, Teleki Mi* hály államtitkárt, akikkel hosszar san tanácskozott. Megjelent később, a miniszterelnöknél\'Kánya külügyminiszter és lvády Béla is. A taráéi kozások alán déli 1 órakor jelent meg kihallgatáson Imrédy Béla a kormányzónál. Előzőleg még ai kormány tagjaival tárgyalt. Ekkor már biztossá vált, hogy a kormnáy l>eadja lemondását. A magyar közvélemény rokonszenvvel és megnyugvással szemlélte az Imrédy-kórmány működését és most sem volt kétsége a felől, hogy az uj kormányt Imrédy Béla alakitja meg.
Az uj kormány
összetételére nézve fél 1 órakor a következőket tudták politikai kö. rökl>en : »
Az uj kormány megalakítására imrédy Béla kap megbízatást, aki a kormányzó és a nemzet bizalmját bírja. A tanácskozások \'alapján biztosra vehető, hogy Tasnády-Nagy András is tárcát vállal. Ajz aj földmüvelésügyi miniszter Teleki Mihály gróf állam\'titkár lesz.
Tegnap kormányzói a-jdenclánvolt Darányi Kálmán és "Hómon Bálint, igy szinte biztosra vehető, hogy ők is helyet kapnak az uj Im\'rédy-kor6 mányl>an. Valószínű, hogy az uj kormány még a déhifáni órákban megalakul.
Létrejött a megegyezés: — a szlovákok zsolnai határozatát beillesztik a cseh alkotmányba
Csütörtökön megtörténik az alkotmánymódosítás és az elnök-választás
Prága, november 15 A cseh kormány és a szlovákok küldöttsége között a tárgyalások eredményre vezettek. A prágai kormány hajtandó a csehszlovák alkotmányba beleilleszteni a szlovákok zsolnai önkormányzati határozatát, bár bizonyos módosítást tettek azon Eszerint az uj csehszlovák állam dualisztikus államforma lesz az egykori monarchiához hasonlóan.
A tanácskozáson a legnagyobb ellentétek a szlovákok állal követelt kártérítések körül voltak. A csehek ta-
gadják, hogy bál-mi kárt okoztak volna a szlovákoknak husz év alatt, mégis hajlandók mogtéritcni azt, ha a szlovákok be tudják bizonyítani.
A szlovákok a megegyezés értelmében részlvcsznck az elnökválasztásban is. A törvényhozást november 17-ére összo is hivták és ezen elsősorban a szlovák autonómia alkotmánybaiktatása történik meg. Ezután kerül sor az elnökválasztásra.
A tegnapi tanácskozásokon nem került szóba az elnök személye. Ma folytatják a tanácskozásokat, do kizá-
rólag a tegnap éjszakai megegyezést szövegezik meg, lehetséges azonban, hogy az elnök személye is szóba kerül.
Leszerelik a cseh hadsereg magyar katonáit
Prága, november 15 Prágában a magtyar ós cseh katonai bizottság megegyezett a magyarszár-niazásu katonák leszerelését illetőleg. A nicgcgvezós szerint a Magyarországhoz visszacsatolt területről származó összes magyar katonákat leszerelik és azonnali hatállyal hazaengedik.
Angol-olasz nyilatkozatot várnak az egyezmény holnapi Ünnepélyes életbelépte után
kiviteli hitei megindulását is várják a két nagy hatalóm baráti kapcsolatainak elmélyítésén kívül.
Jóváhagyást nyert a faji alapon állá nj olaix magánjog első kódexe
Róma, november 15
Az uj olasz magánjog első könyvét jóváhagyták. Az uj olasz magánjog római jogból indul ki, csakhogy kiküszöböli a későbbi liberális felfogást és legfontosabb változtatásaként faji megkülönböztetést ismer. Az ál-látni éld alapjának a családot tekinti é-s mindenben megfelel a fascísta nagytanács halározatalnuk A gvámkér-dést lényegesen kibővíti az uj olasz magánjogi törvény és megkönnyíti a gyermekek törvényesitését is.
A fascísta nagytanács határoz \'t\'iinak megfelelően a mai napon megkezdték az olasz biztosító intézetekben a zsidó alkalmazónak elbocsátását-
Róma, november 15 Lord Perlh és Ciano gróf holnap ü|nnepélyies keretek között kicserélik az angol -olasz baráti egyezmény léietbelépteiésére vonatkozó levelüket. Az egyezmény szövege még nem ismeretes. Aláírása ünnepélyes keretek között történik meg és ezután lord Perth valószi- nüleg azonnal átnyújtja uj megbízólevelét, amely Anglia részéről az al>essziiiiai olasz hóditás jogi elismerését jelenti- Politikai körökben közös angol-olasz nyilatkozattételt is várnak ez-zei kapcsolatijai). Egyébként az egyezmény életl>eléptelésétől kereskedelmi fellendülést és az angol
átmeneti sikertelenséget lebíró szívós akarat keli ide ! Ezt egymagában a sok puska, ágya, repülőgép nem teremti elö. Ehhez a nemzei vágyak zuhogásávai hajtott, szellemi erők feszítő, lendítő, győzelemre serkentő, minden megalkuvást elsöprő indulatai kellenek. Ezeknek a válságos napoknak kezdetén voltak még tétovák és félénkek,.a magyar honvédség talpra-\' ál\'ása azonban ezekbe is lelket öntött. Eggyé váltunk, erőnkre eszméltünk és boldogan bizunk valamennyien a magyar jobb jövendőijen. Ez a honvédség újjászületésének felbecsülhetetlen cs, legna-* gyobb eredménye. Félre tehát az émelygö erőtlen-séggel és a paciflzmus. kábulatba ringató jelszavaival. Fel a zászlót, fel, magasra 1
*
ÍAl.\'AI KOfrl.ONV
1938. novfrtiber lé
a fcluídéhí cseh rablásohrói
(A Zalai Közlöny kikQldött munkatársától) Már idehaza megdöbbentettek azok a hírek, amelyeket u rádió és a napisajtó nap-nap uiái* a csehek rablásairól közölt. A m\'a-( gát kulturnépnek nevező cseh bizony alaposan megfeledkezett er. rő\' ezekben a napokban, mert rabi lása néhol minden képzeletet felülmúl. Néhány helyet alkalmam volt személyesen bejárni és ma arról szeretnék Írni, mit hogyan hagytak a csehek. [ > i
Félméteres víz a kaszárnya
Két kassai fiatalember figyelmezteted és vezetett cl a »tel/Ui>k színhelyére*. Első utuiijk a gyönyörű ,
postapalotába vezet. Itt is csak azt hagyták meg^ amit nem lehetett elvinni. Rombolni e gyönyörű épületben, ugy látszik, nem mertek maguk a csehek sem. A posta épülete leljesen üresen ugyan, de Wégis csak épségben került a magyarok kezére. A_Jakta-nyákban azonban altnál »derek\'a-sabb*--munkát végeztek.
Ay város külső részein járunk már, amikor az egyik laktanyához érünk. Kassán a régi laktanyákon kivül
négy uj laktanyát Apitettek,
mtert a kassai helyőrség 20.000 emlierből állott. Ez uj laktanyák egyikében teszünk látogatást a bevonulás előtti estén. Azaz csak tennénk, mert a csehek gondoskodtak arról, hogy a laktanya birtokba vétele ne történhessen meg egy-
A kassiii hurcolkodás tulajdon, képpen csak a bécsi döntés után kezdődött meg, meri a csehek, do még náluk is jobban a szlovákok, biztosan számitoltak arra, hogy Rákóczi városa az övék marad. De a döntés után annál alaposabb munkához láttak. Az, hogy e\'vi;tek \'mindent, ami szerintük az övék volt, még talán menthető valamivel, de hurcolkodás-jk a vandalizmussal volt egyenlő. \\ i
szétrombolt helyiségeibea
könnyen. Azon kivül ugyanis, hogy ■minden berendezési tárgyat elvittek, a villanyvezetékekel, telefonhuzalokat elváglák, leszerelték a vízcsapokat, vandál !módon szétrombolták a vezetéket is, ugy hogy a viz féi méter mJagasan áll az egyes helyiségekben. Azonkívül itt mái-
törtek ós zúztak is,
amirő\' az ab\'aktáblákon kjyűl a leszerelt kilincsek zárai, az ablakrámák és a csatornahálózat széltört vezetöcsövei tanúskodnak. Az egyik teremben egy
felakasztott bábu,
alatta a cseh felírás ■ »Ha vissza, jövünk, igy járnak a jjiszkos magyarok !♦.
Alatta ugyancsak krétával, de már magyarul:
»Akl másnak vermet ás, magjn esik l>ele !«
Ezt már egy cseh katona irta alája hibátlan magyarsággal.
szat tarló várakozás után jutott valami, inert többször
az utolsó darab kenyérig kifogyott minden.
De erről a kassaiak tehetnek a legkevésbé. Az élelmiszeren kivül talán a leg-
A hét Ti délutáni városi közgyűlés résztvevőit kellemesen leple meg « nemzeti zászlókkal feldiszilelt közgyűlési terem. A felszabadítóit magvar felvidék jegyében zaji.itt le a ic.idki-vflli közgyűlés.
Dr. Krátky Isi vári polgármester
megnyitó beszédélxm mélta,tu •« történelmi eseményt.
- Magyar lelkünk az elmúlt napok történelmi jelentőségű eseményeinek hatása alatt még ma is lelkendező örömmel leli — kezdte ir.eg megnyitó-Ját a polgármester. - fipp ezért, amikor ez ünnepi órákban elsoizbcn jött össze a t. képviselőtestület, hétköznapi munkára, munkánk megkezdése előtt
— tehát nem külön díszközgyűlésen, hiszen a város egésze tízezres tömeg-ben, minden különbség nélkül rótta le hódolatát, háláit mindazok előtt, akik e gyönyörű napokat előkészítet-ték, tehát munkánk megkezdése elütt az államot és nemzetei fenntartó mfl-gyar munka merszen te lésével és mc.{-becsülésévcl áldozzunk mi is az isteni (gondviselésnek, amely megérni engedte, bogy láthattuk a magyar feltámadás hajnttlhusndásál és a magyar jövöbo, nemzetünk történelmi küldetésébe vetett hitünkben móíínkább megerősödve foghatunk hozzá a fe-lejtheleilen üunepna|)ok után a folytatólagos épitömunkához, amely — ha testvéri egységben, az idők parancsszavának figyelembe vételével, a korszerű szociális követelmények átér-zé-sével ós kielégítésével végezzük azt,
- ujabb történelmi magyar síkereknek lesz előkészítője. Ila már leróttuk hálánkat az isteni C.ondviselés iránt,
keresettebb cikk
a cseh bélyeg
volt, amiből kincset éri minden darab. A trafikokból a dohányáru és értékcikkekkel együtt elvitlék ezeket is és csak a magánkézben lévők kerültek forgalomba sokszoros felárral. Igy is lwidog lehet minden bélyeggyűjtő, aki tudott szerezni cseh bélyeget »Kassa vissza, tért« feliratú pecséttel. i
ha szivünkbe zártuk mindazokat, akik bennünket a feltámadásért folyó küzdelmünkben .segítettek, ha hódolattal és hűséggel megemlékeztünk a ma gyarság egyel len vezéréről, nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó úrról (lelkes éljenzés), akinek fenkölt személyét ezekben a napokban az egész magyar nemzet fokozott mértékben a szivébe zárta, ha bálával és köszönettel elismertük azokat az elévülhetetlen nagy szolgálatokat, amelyeket kiváló politikusaink, kormányzatunk, államférfiaink tettek hazánknak, ha leróttuk a velünk baráti nagyhatalmak, Olaszország, Német n\'szág, Len. gyolország és azoknak nagy. vezérei iránti hálánkat és köszönetünket, lm mindez megtörténi, már pedig Nagykanizsa városa ezeknek a -kötelességeknek ünnepi módon c\'.e^et le.t, akkor, tekínte;es képviselőtestület, az ünneplés után most már az elmúlt hetek nagy történésének a tanulságait kell levonnunk és felemelt fejjel előrenézve a hétköznapik megsokszorozódott és halaszthatatlan feladatainak maradéktalan megoldására kell minden figyelmünket, minden gondolatunkat szentelnünk. Miként az örömben, ugy a reánk váró munkában is meg kell találnunk egymást, egybe kell forrnunk, meg kell teremtenünk azt a lelki összhangot, amely minden erőt egybe tud fogni a köz és nagy \'nemzeti célok szolgálatában, mert csak azoknak a nemzeteknek van Jövőjük, a mehek mögött egységes erő, nemzett öntudat és katonás fegyelem alkotják a nemzetépítő pilléreket. Kzéknek előfeltétele pedig az, hogy a -népi lömé. gck, amelyekre a nemzet védelmét
Tintával leöntött bírósági akta-halmazok a folyosókon
A törvényszék épületében aki a- I halnvaz fogad bennünket a folyosókon ös irattárakban. Javarésze tin-itáMai leöntvie, széttépve. Ugy^lp szik sokalották elvinni, mert mint most közölte a rádió, sok iratot el is vittek azonkívül, hogy aziltlevőkeii ilyen módon megsemmisítették, •Ugyanez a helyzet a telekkönyvi hivataliéin és a járásbíróságon is. Súlyos kár, ht>gy a telekkönyvek nagy része eltűnt és a szerződések másolatai sem találhatók sehol. De a többi középületbői is, ahová mái-nem! volt időm személyesen ellátogatni, hasonló módon hurcoltak el minden elemelhető és használható
tárgyat.
Elmegyünk tiiég az ugyuevezett »Kisprága« felé ís. Ez a Kisprága
volt Kassa tisztviselőtelepe. Csupa cseh lakott ilt, ebben a méreieiben nagyobb, de lényegében a mi katonarétünkhöz hasonló városrészben. Ma szinte az utolsó házig üresen áll Ezekben a napokban 1 27.000 polgári lakó költözött el Kassáról, javarészük innét, a Kisprága-várcs-r észből.
Mig a hivatalokban az utolsó szegeket Is kihúzták a falból, addig a magánlakásokban sok helyen látni
Itthagyott bútorzatot
is. Ezekben a napokban hihetetlen olcsón kínálták megvételre a csehek házaikat és bútoraikat, de alig történt vásárlás. Minek is történt volna? Úgyis itt\'hagyták.
Hogyan maradt pár vagon gabona Kassán?
Élelmiszerben elég kifosztott volt nyok mellettjtörtént, mert a lakos-t
város. Szerencsére a magyar hadsereg gondoskodott utánpótlásról és a katonavonatok után tüzelőt és élelmet sz\'álliló vonatok éri., keztek elsősorliian. Tost \' László^ Kassa népszerű, izíg-vérig magyar polgármestere mondta ei* nekem, hogy azt a pár vagon búzát is csak azért tudták megmenteni, mert az
elszállitásrfukive^ényelt
katonaság nem kapta meg zsoldját ós nem voltak hajlandók ingyen dolgozni,
hiába ordított ráiuk a cseh tiszt. Ez a kép egyben jellemző is az egyébként k itünően felszerelt cseh had: sereg fegyelmezettségére. A költözködés mindenütt szuro-
ság több helyen megpróbálta visz. szatartani a berendezéseket. Külö. nősen a kórháznál került sulyos:ibb összetűzésre a dolog, ahol az élelmen és a berendezésen kivül
minden gyógyszert Is elvittek, ugy hogy a földre kitett közel ezer l>eteg gyógyszer és élelmiszerellátása a Nemzeti Tanács egyik leg. nagyobb gondját képezte. E derék magyarok ezekl>en a napokban em-l>erfcletti munkát végeztek és nein lehetünk elég hálásak nekik, hogy nékünk, újságíróknak is szállást szereztek előre.
Az élelmezésről magunk gondoskodtunk, de, mint már cinliiettem, nagy eredmény volt, ha órák hosz-
A Felvidék visszatérésének jegyében zajlott le a város hétfő délutáni közgyűlése
A városfejlesztés ujabb állomásai az 55 pontból álló tárgysorozaton
Divatos
női télikabátok
érkeztek.
SiM József és Társa
/m iKjvtroiw 16
VALAl KÖZLÖNV
A közigazgatási bizottság ülésén
ujabb 47 községre kimondták a felelősséget — A cukorakciót nagyobb mértékben folytal]ák — A száj-és körömfájás terén nagy a javulás — Sürgős tanügyi Intézke-désekre van szükség
o veszély éráiban bizzuk és biznunk is kell, valóban érezzék ós az alkotó békés inunká idején a testvériség, sorsközösség, gyakorlati megvalósul;!, sát, amely bennünk erőssé és öntudatossá teszi a népi és nemzeti együvé-tartozás átérzését A Felvidék visszatérése a mi belső feladatainkat megsokszorozta, az azok megvalósítására szolgáló tempót meg kell hogy gyorsítsuk. örömmel látjuk, hogy a m. kir. kormány orte az útra halászott célkitűzésekkel már rá is léjK\'tt. Mi ebben a képviselőtestületben, ebben a szellemben akarunk dolgozni és eb-bon az ünttQgkórában kérem) a t. ké]>-viselőtcslfdet tagjait, munkálkodjunk egy fittesen, hogy a magyar lestvéri összefogás szellemében dolgozzunk tovább a szobb és boldogabb Magyarország kiépítésén.
A közgyűlés a polgármester emelkedett szellemű beszédét lelkesen megéljenezte.
Felvidék-emléktábla és a kormányzó aroképe
Dr. Hegyi Lajos főjegyző ezután beterjesztette Kelemen Ferenc pénzintézeti igazgató és társai javaslatát, hogy a Felvidék visszacsatolásának történelmi ténye emléktáblával jelöltessék meg és azt a kormányzó areké-j>ével lehetőleg még ebben az eszlevu döbeu leleplezzék.
A közgyűlés u legnagyobb lelkesedéssel magáévá lene Kelemen igazgató indítványát és a márványtábla költ* ségeire 250 pengőt szavazott meg.
Kötelezd lobogózás
Sor került a város fel lobogózásáról szóló szabályrendeletre, amit szintén dr. Hegyi főjegyző terjesztett be. l\'talt arra, hogy most is, noha az egész város ünnepelt, sok házról hiányzott a magyar nemzeti zászló. Régi terv, hogy szabályrendelet alkot-tassék, amely a nemzeti zászlónak nemzeti és hazafias üntH3j>cken való kitűzését kötelezővé teszi minden házra. A mostani szabályrendelet 7 szakaszból áll és büntető rendclke. zéseket tartalmaz azokra, akik nem tfizik ki a nemzeti zászlót.
Dr. Gaertner Antal körvonalazni ki-vánja a nemzeii ünnepeket.
Papp Oszkár március 15-ét \'általános és kötelező nemzeti ünnepé kU vánja nyilváníttatni, amolyen a munka is szünetel. A közgyűlés ily értelem-ben felír.
A GOO.OOO |>engős
függő kölosön detomber 31-én lejár a holyi pénzintézeteknél. A közgyűlés további egy évro meghosszabbítja a régi feltételek mellett.
Még 1031-ben történt, hogy a város képviselőtestülete megfellebbezte az 1031. évi
vármeflyel hozzájárulást a közigazgatási bíróságnál. A közigazgatási bíróság most megállapította, Hogy ebben az ügyien nincs hatásköre. Tudomásul vették.
A Kölosey-utoa kiszélesítésével
kapcsolatban a város megvette Samu L«íos és társai Kölcsey utdai házát 15.TO0 pengőért. Hozzájárultak a
méntelep bővítésével
kapcsolatos "további munkák végzéséhez. Az igazságügyi palota többletkiadásához 3.500 pengő póthitelt biz-tositottak. Megszavazták vita nélkül
M Öfdö*éro*nak 30.000 pengő költséggel való végleges rende zését.
Hosszabb vita volt a visszamenőleg kivetett vizdijak kérdésénél, amiről már a viamü ellenőrző bizottság üléséről szóló tudósításunkban boszá-mo ttunk.
Vitéz Tóth Bóüft a Király pál utcának vízművel való ellátását "kéri ismételteti.
Hozzájárult a közgyűlés mindazon munkák létesítéséhez, amidet a vizmü ellenőrző bizottság Javasolt.
A közgvülés 55 tárgy |>ont letárgyalása után 7 órakor ért véget.
Zala vármegye közigazgatási bizottsága viléz Teleki £éla gróf főispán elnökletével most tartotta e havi ülését. A főispán megemlékezett a\' felvidéki magyarság felsza-\' dabitáfáról, majd felolvasta a miniszterelnök üdvözlésére érkezett választ. A bizottság a Felvidék csatlakozásának ténye felelt érzeti hála kifejezőjéül pár pillanatra néma felállással adózott a Mindenhalónak.
Bejelentette a főispán ezután, hogy a szociális és népegészségügyi program során az idén n cukorakciót nagyobb mértékben folytatják. Az idén már az összes terhes anyák és a 2—8 éves gyermekek is kapnak cukrot, igy a cukorfogyasztás megyénkben 70 százalékkal emelkedik. A megyében 16 uj körorvosi állást rendszeresítenek. Lentiben megkezdődött a kútfúrási munka. A bejelentések tudomásulvétele ütőn Tomka dr. főjegyző az eseményjelentést lerjeszteite d\'ő.
Eszerint a közbiztonsági viszonyok kielégítők. Az állategészségügy terén is nagy a javulás. Mig a hónap elején 283 község volt száj-és körömfájással fertőzve, addig a hó végén már csak 162. Ebből 55 ujabb község, mig
145 községben megszűnt a járvány.
A l>etegség egész enyhe lefolyású, elhullás alig történt. Az állatvásárok tosgindultak és jó hatást keltetlek. | Javultak az egészségügyi viszoj
Pécs, november 15 Az előzetes letartóztatásban lévő Cziráki Béla lovászpatquai illető-\' ségü cipészsegédet a papi osztály és a katonaság sérelmére elkövetett izgatás, valamint az állami és társadalmi rend felforgatására irá-
nyok is. A tifuSz, paratífusz, vérhas és malária erősen csökkent\' Sümegprágán teljesen megszűnt a járvány, gyermekbénulás nem fordult elő.
Gyömörey Sándor a sümegi víz-, ellátás kérdését tetie szóvá, amire dr. Kontra főorvos válaszolt. . í Várkony Rezső pénzügy igazgató jelentése szerint az esedékessé vált adóhátralék 4,788.560 pengő, ami 98-83 százaléknak felet meg.
Kimondta a bizottság -ujabb 17 községre a felelősséget, igy most már csak Aszófő, Korpavár, Alsóörs, Lefenye és Felsőőrs községek vezetői nincsenek felelősség alatt
A tanügyi jelentés szerint Sarlós Dezső gelsei tanító ellen fegyelmit indítottak és álfósától felfügfcieKz-tették. Egyébként kb. 50 behívás történt a zalai tanítói karban, ami miatt egy helyen szünetet a tanj-tás, a többeleknél összevonták a növendékeket.
Van olyan hely is, ahol egy tanító 167 gyereket tanít. (Nem lehetne ezen az állástalan tanítók sürgős kihelyezésével segíteni ?!)
A tanfelügyelő egyébként az egér szegi tanítói akadémia felállítása érdekéten -ujabb lépésekéi tesz. Csóthy Géza murakereszturi prelátus a burgonyavetőmag akcióját sürgette, mert vetőmaghiány lesz. Több hozzászólás -után az egyes szakjelentésekre került sor, amelyeket a bizottság elfogadott.
nyúló izgatás és a magyar áHlam\'és nemzet megbecsülése ellen irár1 nyúló vétség miatt helyezte vád alá a pécsi ügyészség.
A nyomozás és vizsgálat megállapítása szerint Cziráki Balajon-íenyvesen több alkalamftvil izgn/-
tott a papi osztály ellen, dicsőítette a szovjetet, becsmérelte a katonaságot és \'ugyanolyan hangnemben nyilatkozott a magyar nemzetről is. A péesi főtárgyaláson Cziráki ártatlant ságát hangoztatta és kijelentette, hogy nem kommunista. Az ötös tanács több tanút ki is hallgatott, de mivel két fontos tanú nem jelent meg a tárgyaláson, erre való tekintetlel a fötárgyalást elnapolták;
Kiskanizsa Is megünnepelte a Felvidék vlsszatérósót
Kiskanizsa még soha nem látott ilyen ünnepélyt, ilyen lelkesedést. A fellobogózott templomtéren lábori oltár. Már a kora délelőtti órákban nagy sürgés-forgás. A leventék zenekara harsog a Hunyadi téren. Megérkezik a testnevelés vezetője, Lakatos őrnagy, akinek jelentették, hogy a leventék becsületszóra és kézadásra cgytől-egyig több kilogram galx>nát adnak a felszabadult Felvidék éhező magyarjainak. Majd a közel félezer le\\ente vidám indulók hangjai mellett felvonul az ünnepélyre. A Kiskoni-zsán állomásozó tüzérség is részt vesz az ünnepélyen. Tiz órára már hatalmas tömeg gyűl össze.
A város polgármesterének képviseletében dr. Pottyondy József aljegyző érkezik meg, vele van dr. Szűcjs László t b. aljegyző és Krátky György, őrnagy. A helyőrség parancsnokát vitéz Párdy őrnagy képviseli. Hosszú szénsorokban rengeteg tiszt van jelen az ünnepélyen. \' »
A magyar Hiszekeggyel kezdődik az ünnepély, amit a íaskanizsai Le. venlezenekar játszik. Tóth Antal le. vente szaval, hazafias tűzzel és lelke-sedéssed. Utána az ünnepély egyik szónoka, dr. Almássy Gyula törvényszéki biró lép az emelvényre. Már másodszor van Kiskanizsán ez az igazi katolikus szellemmel megáldott biró és sikerűit meghódítania Kiskanizsa közönségét.
— Tavasszal a kískanizsai Eucharisztikus napon imádkoztunk és könyörögtünk a Krisztus királyhoz — mondta beszédében dr. Almássy — és íme; kérésünk meghallgatásra talált. Akkor még álmodni sem mertünk volna arról, hogy édes testvéreinket keblünkre ölelhetjük, ina mindez az idom valóra vált. Mert isten végtelenül Igazságos. Szent Imre napján megindultak honvédeink az ezeréves magyar Felvidék felé, hogy ez a föld ismét a Sztant Koronához csatoltassék.
Majd megemlítette a magyar vezetők önzetlen munkáját. A kormányzó ur nevének említésekor dörgő taps, éljen és ütemes .Horthy! Horthy!- kiabá-
A papok és a katonaság ellen Izgatott egy cipészsegéd Balatonfenyvesen
___EALAI gOg*g__
A Felvidék visszatérése
és a Kanizsán Is mutatkozó gazdasági passzivitás kérdése
foglalkoztatta a Credo novemberi taggyűlését
4
Lások hallatszanak. A baráti államok segítségét méltatta és végül hazafias kötelességre és összetartásra Intette Kiskanizsa népét. — -No legyen ilyen nagy történelmi napokon ellentét ina. gyar és magyar közötti- — mondta.
• Lesz még magyar feltámadás- volt a elme annak a szép versnek, amit Tóth József V-es elemista szavalt szépen és sikerrel p. Hajnal Zénó ferences atya volt a kővetkező szónok.
— Testvérek — kezdette beszédé, ben — akik azt hitték, hogy ozt a drága magyar földet, mint a hollók ós karvalyok, büntetlenül, következmények nélkül szétszedhetik, azok nagyon, do nagyon tévedtek. Mert hiába volt a magyar nemzet ezeréves múltjában tatárjárás, többszázados török pusztitás, hiába volt Trianon, a magyar nemzet mindig feltámadott ós fel fog támadni most is. A nagyhatalmak a magyarok Nagyasszonyának napján határozták el, hogy szét kelt törni a trianoni bilincseket. £s a napokban már Kassa njjongó népével együtt őrülhetett szivünk. A jó Isten megengedte érni ezeket az ünnepi najwkat és hisszük, hogy meg-engodi azt is, hogy nemsokára a többi testvéreinket is szivünkre ölelhetjük. Mert ne feleljétek e], hogy felszabadításra vár még a többi országrész is. Nektek is küzdcnelck kell, áldozatot kell hoznotok. M®rt én meg vagyok róla győződve, ha Kiskanizsa néi» nem Is kiabál, de érzéseiben és szivében hazafi!
Hangos éljenzés ós tetszés kísérte kisérto a lelkész igazi, lelkes és izzig-vérig hazafias szavait Ezután Dolmányos Antal szavalalának volt még nagy sikere. Nem túlozunk, hu azt állítjuk, hogy uz iskolanélküli föld-müvoslegény kiválik az iskolai szavalók közül.
A hálaadó istentiszteletet P. Andi eskü Felicián segédlelkész végezte. A mise alatt a Kiskanizsai Lcvenlezene-kar játszott, majd Lencz kánt>r \\cze-té-se mellett u hatulmas közönség szinte könnyekig halódva énekelt a Magyarok Nagyasszonyához.-
I.
Elárvult nép ajkán felcsendül az ének, Légy Mária .anyja Árpád nemzetének
II.
Száuakozzúl rajta, légy erős oltalma,
Régi dicsőség© támadjon fel újra.
A Todoum után a Himnuszt játszotta a zenekar kellemes ió játékkal lepték meg a kiskanizsai közönséget Nagy érdeme van ebben Reutter János karmesternek. A rendezést meg kell köszönnünk Kiskanizsa nevében P. Hajnal Zénónak ós a fáradhatatlan Szépudvory László főoktatónak Rlt-kán látott és szép ünnepély volt Kiskanizsa né|>o sokáig emlékezik még reá.
K. NAGY LASZLÖ
Olyan egyénnek, akinek bél-ürQlése elégtelen s ezért emésztése meg van zavarva és éjjel nem tud aludni, ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes „Ferenc József" kese-rüvizet inni. Kérdezze meg orvosát.
EMLÉKEZTETŐ*)
November 19.
Frontharcos tea u Kis Royalban 8 órakor (Magyar a magyarért\' és a • Horthy Repülőalap • javára.
*) E rovatban egyszeri közlés (két sorig) dija 30 fillér.
— T«klntM meg a Kopsteln Bútor Aruh&z állandó butorkiAllItÁaAt ízlése* és olcsó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
A Credo, a nagykanizsai katolikusság legerősebb férfi-szervezete, megtartotta novemberi taggyűlését. A plébánia fehérterme szűknek bizonyult, alig tudta befogadni a megjelent nagyszámú katolikus férfi-közönséget.
P. Czirfusz Viktorin plébános, egyházi elnök megnyitójában szívhez szóló szavakkjat cfrnlékezdttl meg I
a Felvidék hazaérkezéséről, méltatta annak óriási jelentőségét a revizió további alaku\'ására. Ha-zafiságtó\' izzó beszédében rámutatott arra, hogy lehetetlenség megt nem látni az egész ügyben az isteni Gondviselés jóságos kezének irányítást. Az Eucharisztikus Szent-évben, Szent István, az országépitő király jubl\'eaml évében történt a csodának l>eiilő, nagy történelmi esemény : vér nélkül sikerült visz-szaszerezni a Felvidék egy részét. A revizió első fejezete ez. Nagyboldogasszony ünnepén kezdődtek meg a tárgyalások és Szent Imre napján vonultak be a régi magyar területreami drága fiaink, a magyar honvédek. Há\'a legyen mindezért a jóságos istennek. Majd kifejtette, hogy a Felvidék órflásl számban; katolikus, a magyar katolicizmus tehát hatalmas erőt nyert a Felvidékiben.
A zsúfolt terem hallgatósága állva éljenzett és ünnepeUe a nagy történelmi eseményt.
Majd a Credo világi elnöke tar. totta meg beszédét, kifejtette, hogy a ha tár revizió után jöjjön most a lelki és a belső revizió. Keresztény magyar szellemet az egész vonalon és mindenüvé, ez legyen a legközelebbi programunk. A katolikus-ság bátor megváltására hivta fai a, katolikus férfi-se reget.
Gozdán Ernő főtitkár tartott ezután előadást.
— Az utóbbi időben Mondta — mind több és több a panasz, hogy egy idő óta nagyon osendes, de érezhető gazdasági passzivitás mutatkozik Nagykanizsán. Más városokból is lehet ugyan ezt a panaszt hallani. Kereskedelem, ben, iparban, vállalkozásban észrevenni bizony* visszavonultságot, óvatos passzivitást. Ez nem rémkép, nem hisztéria, hanem főként a keresztény üzletekkel szemben mu. tatkozó valóság, amióla kormányintézkedések az u. n. zsidótörvényt
Magyarországon letelepedett volt orosz hadifoglyot, Romanicsev Fe-i dor somogyacsai szabósegédet fogi házör vezette a pécsi ötös tanács elé. Rom\'anicsev ellen az volt a vád; hogy ez év szeptember 18-án Igal ban politizálni kezdett az ottani borbély mesterrel és ennek során a szovjetorosz állapotokat dicsérte izgatott a magyar rendszer ellen, Romanicsev esküdözve hangoztatta
életbeléptették. Ilyen körülmények között fel kell vetni a legkomolyabban a kérdést, — folytatta az előadó — Miért ne tudna a kereszténység saját védelmében ugyanerre az ál\'áspontra helyezkedni ? A nagykanizsai kereszténység 29.000 főt szám\'á\' szervezetten ! Ezek BO. raiból kerülnek ki a fogyasztók, a vásárlók, a megrendelők, akik az egész gazdasági vérkeringés a\'ap-jait képezik. Ez a keresztény tömeg tartja fenn voltaképpen a nemkeresztény vállalkozásokat, üzleteket, ipari üzemeket is és ugyanakkor a keresztény kereskedők, iparosok, vállalkozások a legnagyobb nehézségekkel küzdenek.
— Nem tettük volna szóvá ezeket a dolgokat, — folytatta a főtitkár — amelyekel mindenki, aki nyitott szemmel tekint maga köré, észrevehet, ha nem érezné már n helyi gazdasági é\'et. Komolyan foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel és apellálni a magyar becsületre, a magyar eggyüvétartozásra. Ez készteti a szervezett nagykanizsai katolikusságot arra, hogy amennyiben ezek a jelenségek helyben tovább folytatódnának, akkor kénytelen lenne a maga részéről hasonló védekezési eszközökhöz folyamodni.
Dr. Begjdsán EmjH ügyVéd: Nem akkor, ha folytatódik, hanem most, azonnal!
Az előterjesztéshez többen szóltak hozzá, fő\'eg a kereskedő, iparos ós tisztviselői körökből.
Kimondotta a taggyűlés, hogy amennyiben a mutatkozó gazdasági visszavonultság továbbra is megmaradna, a legélesebb viszonzásra kész az egész vonalon. Azért meg-1 keresi a kath. egyházközséget, azj összes helyi katolikus és keresztény szervezeteket és egyesüUActeöt közös, egyöntetű eljárás céljából. ; A tagjgj#és egyhangúlag elfogadta az indítványt.
P. Czirfusz Viktorin elnök ezután bejelentette, hogy a Szent Fe-re 11 erendi-zárcfa 20 pengővel, a Credo egyesület 20 pengővel járul hozzá a nagykanizsai
háziezred zászlajának
megszerzéséhez. Mi, katolikus magyarok szivünk minden szeretetével kisérjük a hös 20-as honvédek és aí dicső 18-as bajtársak ulódjá{-nak zászlaját, amely ott fog fennen lolxigni, amikor a kanizsai honvédek bevonulnak mr»jd a megcsonkított magyar haza többi területeire is, — mondta a taggyűlés lelkeséi* jenzése közben.
ártatlanságát. A vádbeli kijelenté, seket sohasem tette meg és éppen azért Maradt Magyarországon, meri gyűlöli a moszkvai vö/ösöket, tehát a szovjetet már csak ezért sem dicsérhette. Kél tanú azonban eskü alatt vallott ellene és igy a bíróság izgatás vétségéért egy hónapi és kilenc napi fogházra ítélte, amit az előzetes letartóztatással kitőllöttr nek vett. Az Ítélet jogerős.
193& november 16
mk
Megjöttek
ismét TháÜa papjai ós papnői, a kultúra és művészet elhivatott fáklyahordozói, akik néha sok nélkülözés és szenvedés árán is állnak a poszton és teljesitik szivy:\' lélekkel azt a nagy feladatot, amelyre őket az Ur elküldötte. í
Vitéz Bánky Ról>ert sziutáisulata hozzánőtt Kanizsához. E társulatban nincsenek sztárok, itt mindenki a művészet és a hivatás szerelme:®, itt mindenki önmagát adja. Talán ebben van sikereinek titka, talán cb-i ben keresendő, hogy a Bánky tár. srjlat jobban hozzánőtt a közönség szivéhez. A szivüket adják ők ist szeretnénk, ha a nagykanizsai kö. zönség Megérezné ezt és minden 8zivdobbanásukat meghallgatná s segitő kezével, baráti jobbjával feléjük nyúlna és Megsimogatná e művészetért és a közönségért dq. bogó sziveket.
Megérdemlik.
-06.
A ezinházl iroda hírei:
(*) MA ESTE: KEK RÓKjA. A Bánky színtársulat megnyitója Herczeg Ferenc 70 éves születési évfordulója alkalmából vitéz Bánky, Mihályfy, Szí-gethy, Vér, Bakos főszereplésével. A megnyitóelőadás pontban fél 9 órakor
kezdődik.
(♦) SZERDÁN ESTE: Ibsen örök-becsű drámája, a NÓRA kerül bemutatásra a prózai társulat teljes bemu-tattozásával, vitéz Bánky igazgató bril-iiáns rendezésében.
(♦) A GYURK0V1CS LÁNYOK, Herczeg Ferenc pompás vígjátéka csütörtökön este kerül bemutatóra.
BUDAPEST L
17 Lakatos Vince előadása. — 17.30 Székely Imre müvei. Zongorán előadja Keltor Ernő. — 18 Időszerű felolvasás. — 18.20 Kiss Lajos cigányzenekara. — 18.55 Helyes magyarság.
— 19 Hírek. — 19.10 Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 19,25 Bodó Erzsi zongorázik. — 19.50 Váczi Péter előadása. — 20.20 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 21.40 Hirek, időjárás, jelentés. —. 22.05 Géczv Barnabás zenekarának hanglemezei. — 22.45 Farkas Béla cigányzenekara, Kalmár Pál énekel. — 0.05 Hirek. BUDAPEST II.
17 30 Előadás. — 18 Kiss Lajos cigányzenekara. — 18.30 Mezőgazda, sági félóra. — 19.10 Francia nyelvoktatás. — 20 Idegen népek zenéje hanglemezekről. — 21 Hirek.
bscs.
19 Házízene néphangszercken. — 20.10 Házízene cáteranégy essél és énekkel. - 22.35 Német esti dalok. — 23 Hamburg.
Szerda
BUDAPEST L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Stanzel János zongorázik. — 12.45 Hirek. — 13 A rádió szalonzenekara. — 13.20 Időjelzés, időjárás jelentés. — 14.35 Hirek. — 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Árfolyam hírek. — 10.15 Diákfélóra. — 10.45 Időjelzés, hirek.
17 Időszerű előadás. — 17.20 Nagy Olivér mesterharmóniumon játszik. —
Az ötöstanács Ítélkezett egy szovjetrajongó szabósegéd felett
iM8. november 16
s
Alapítva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
51 éve élvezzllk vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy Üzlettel az ország különböző városaiban!
P w
HALOK, EBEDLOK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPITOSÁRÜK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
30 Helyes magyarság. — 18 A Ba. •ss Szövetség Múzeum utcai székhá-nak felavatása. — 10 Hirek. — 19.10 lirck szlovák és ruszin nyelven. — 92.) Magyar nóták. Közromüködik Izabella, dr. Palló Imre és pertis \'ali cigányzenekara. — 20.30 «Alpesi ihar. Rádiódráma egy felvonásban. (- 21.15 Hirek, időjárásjelentés. — 21.40 A Turul Szépmives Zenekar hangversenye. — 22.45 Hanglemezek, p 0.05 Hirek.
HUDAPEST IL
18 Lengyel Gabriella hegedül. — 18.30 ^Olasz nyelvoktatás. _ 19.30 |buló AutílMh\'iádása. — 20.10 A Tu-pd SzépiYdves\\ Zenekar hangversenye.
1.30 Hiroty, időjárásjelentés. iRCS.
19.10 Gigli lemezek. — 20.15 Hang. játék. - 21.15 Hangjáték. - 22.30 Szórakoztató zene.
Márkás villanyégAk
1000 égési óra jótá\'lással, 5- 25 w.-ig csík p l\'ob. Kapható kizárólag ScUeilnger flyula vaakereskedőnél
IDÖ
jóslat:
Sok helyen kód, éjjeli fagy, ppali hS alig változik.
I Uetoorologlai Intézet nagykanizsai KligyelóállomAsa Jelenti i tömérsóklet tegnap eetc 9 Arakor: 8. ma reggel +1 2 dólbon +7 2.
UIUIZ fUggöny \'honossá varázsolja lakisit I
Hősi naptár
A m. kir. trencséni 15. honvéd gyalogezred az 1910. évi erdélyi és
__havasalföldi hadjárat fo-
11916 XI 15 I lyamán a november 3 tói -----Ifiig lezajlott románorosz ellentámadás idején az osztrákmagyar 1. hadseregben, a m. kir. pozsonyi 37. honvéd gyaloghadosztály kölolékében harcolt.
Az ezred 10. és 11. százada a pab lin-sarok 1223-as magaslatol birtokába vette, az I. és II. zlj. pedig Bilea Arsuriloron (Gycrgyó-Hollótól északra) levő 1385—1302. magaslatot foglalta cl rohammal.
A m. kir. érsekújvári—győri 37. honvéd tábori tüzérezred az 1916. évi
__erdélyi és havasalföldi
11916. XI. 16 hadjárat folyamán » no-
\'-— vember 3-tól november
lfi-ig lezajlott román-orosz ellentámadás idején az osztrád-magyar 1. had-sero#>en, a m. kir. pozsonyi 37. honvéd hadosztály kötelékében harcolt.
A tüzérezred hatásos es gyilkos tüzének nagy érdeme van abban, ln>gy c na|)on az oláliok a Bitea ArsuríJort (Tölgyes-szoros) kénytelenek voltak kiüríteni. _
— (Esküvő)
Mikó Ilonát ma vezette oltárlioz TengCrdi István OTI-tisztviselő a nagykanizsai plébániatemplomban. A csendes kerciek közt rcndcze.t esküvőn is sokan megjelentek az iíju pár barátai és tisztelői és \'elhalmozták őket sze-rencsekivánataikkal. \\z esketést P. Czirfusz Viktorja plébános végezte.
— (Felhívás a 48 as Bajtársakhoz!
A nagykanizsai gyalogezred, mint a 48-asok jogutóda, folyó hó lfi-án, szerdán lép dicső ezredünk örökébe. Heggel 8 órakor ünnepi istentisztelet lesz az alsó templomban, Utána pedig az utódezted megkoszorúzza ezredünk emlékmüvét. 48-asok! Kérünk benne-leket, hogy teljes számban jöjjetek ol az ünnepélyre. Gyülekezés háromnegyed 8 órakor az alsótemplomnál. A 48-as Bajtársi Kör. (:)
— ^Országzászló Sflmegen)
Az uj, megnagyobbodott Magyarország első országzászlaját Sümeg állította, amelyet most avattak fel ünnepélyes kerelek között. Az avatóbeszédet Csetényi Pál, az Országzászló Nagybizottság társelnöke mondta, majd Szabó Sándor esperesplébános mondott hatalmas beszédet. ,Az avató-ünnepet énekszámok és szavalatok egészítették ki. Előtte Kölcsey emlékünnepet rendezteti a község, amelynek szónoka dr. Polgár Istvánba Kisfaludy Társaság elnöke volt.
— (Ki óhajt Horthy-képet?)
A Nagykanizsai Takarékpénztár további 50 darab Horthy Miklós arcképet botsát költségmentesen üzletfelei és érdeklődők rendclk-zésérc a jelentkezés sorrendjében. Átvehető a takarékban.
— (Tüz a Magyar utcában)
Tegnap délután tüz volt a Magyar utca 51. számú házban, amely Nováczky I^jos és Mazag István tulajdona. Ismeretlen okból kigyulladt és ol-. égett a faház. A gyor-
san helyszínre érkezett tűzoltóknak sikerült a tüz tovaterjedését idejében megakadályozni.
— BatorkiálBti»nk*t tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Köpetein butoráruhA*.

Ha belei el vannak dugulva és gyomra rossz, ugy folyamodjék azonnal a természetes \'„Ferenc Józsel" keserűvizhez, mert ez már csekély, ali* egy pohárnyi mennyiségben is gyorsan, biztosan és mindig kellemesen tisitltja ki az emésztés uljait s jó élvágyat és friss közérzetet lereml. Kérdezze meg orvosát.
— (A dióskáli gyújtogatás Ogye)
Megírtuk, hogy a csendőrök behozták Nagykanizsára Cziklin Gyula dióskáli gazdát. A gyanuokok alapján megindult az eljárás elleno, azonban a kir. ügyészség megszüntette ellene az eljárást, mert semmiféle bűncselekményt nem látott fennforogni és nzonf-nal szabadlábra helyezte.
— (Lopott a süketnéma képárus)
Napokbím Nagykanizsát is végig házalta egy süketnéma képárus, aki innét Kaposvár felé vette útját. Most olvassuk az egyik kaposvári újságban, hogy Takács József, a süketnéma kép-árus ott képárulás közben ellopta Cser Andor köteles zsebóráját. A nyomozás során kiderült, l»ogy ugyanez a Takács áprilisban is járt Kaposvárolt, akkor meg Salamon József vármegyei számvevőségi tanácsos töltőtollat lopta el képárulás kózben az Íróasztaláról. A kaposvári rendőrség most elfogta Takácsot.
— (Tüz Zalahárságyon)
Zalaháságyon eddig még ismeretlen okból kigyulladt ózv. Szabó Sándomé és ör Ferenc lakóháza. A tűzhöz a szomszéd községekből is kivonultak a tűzoltók, de a kél házat megmenteni nem lehetett, mindkettő leégett. A kár 1500 pengő. A nyomozás folyik.
Mai lakd*
— Milyen az uj lakásod ?
— Aránytalan.
— Hogy-hogy ? .
— A mérete kicsi, a bére nagy.
SALAI KöfLOíTO
IWW. novemoer io.
Eljegyzés az olasz királyi családban
Olaszországban nagy örömet kelteit Mária hercegnő és Burbon Párinal Lajos herceg eljegyzésének híre. Mária licrcegnö és Lajos bcrocg már régebbről ismerték egymást ós kölcsönösen többszer lo.tek látogatást a Burbon, illetve a savoyai hercegi család udvaraiban.
A bolgár királyné átutazott Budapesten
A bolgár kirá\'ynó m<a inkognitóban átutazott Budapesten. Kocsijából ki sem szállt, csak folytatta -útját a német birodalmi főváros felé.
Kaptárt November 16. szerda. Hóm. kat Ödön pk. Protestáns Ottmár. I*r. Markh. hó 22.
Oyógy«*e*tárl éjjeli szolgálat e hó végéig a Fekete sas gyógyszertár és n kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, sserda, péntek délután kedden egész n*p nőknek.)
Ahogy azt Jancsi elképzeli
Tanító: No Jancsi, mondd meg nekem, miből keletkezik a harmat.
Jancsi: Attól, tanító ur kérem, hogy a föld nagyon gyorsan forog és közben kiizzad.
flífi
8 millió gyümölcsfa tért vissza a Felvidékkel
A Gyümölcstermelők Országos Egye-sölole Győmörey Győr^ elnöklete mellett tartotta közgyűlését.
Győmörey Győrj^y országos elnök megnyitó beszédében mcgemlékc?jett a hazatérő .\'Felvidékről ós köszöntötte a Felvidék gyümölcstermelőit. Mqg-álla|>itotta, hogy a Kelvidék gyümölcstermesztése jelentősen fogja emelni termelésünket, mert több, mint 8,000.000 gyümölcsfa van a vissza, csatolt területen. V.z alkalomból a közgyűlés táviratilag üdvözölte Imrédy Béla miniszterelnököt, valamint <»z összkormányt. lígyik fő feladata lesz az egyesületnek a hazatérő gyümölcs-vidékek bekapcsolása az országos szer-vezet be. A továbbiakban örömmel üd-vözölte a földmüvelésügyi minisztériumnak azt a szándékát, amellyel egvesüK\'tünket és unnak 18 tagból álló szaktisztviselői karát kivánja meg. bízni a hegyközségi törvény gyümölcs-gazdálkodására vonatkozó részének végrehajtásával.
I)r. Jeszenszky Árpád, az egyesület ügyvezető igazgatója ismertette az évi jelentést és rámutatott azokra a köz-érdokü feladatokra (a telepítés irányítása és ellenőrzése, stb.), melyek meg. oldása az egyesületre vár.
Az adminisztrációs ügyek letárgyalása után az igazgatóválasztmány ki-ogészitésé.e került sor. Uj tagokul u közgyűlés egyhangúlag megválasztotta gróf Széchenyi Károlytf,:az Országos Magyar Kertészeti Egyesület elnökét, dr. Ilöck Béla miniszteri tanácsost, Hagyó-Kovách Gyula jószágigazgatót, Hubay Sándort, a Külkereskedelmi Hivatal alelnökét és Nagykovácsy Mi-lenkó kormány főtanácsost.
-"-\\JIagas színvonalú vita után a közgyűlés Győmörey György országos cl. nök javaslatára ugy határozott, hogy a Magvar Szőlősgazdák Országos Egye-sületének elnökségével való tárgyalás után felicrjeszéslt fog Intézni a kor-mányhoz, melyben kéri u cscme0e-szőlő telepitési tilalom feloldását, valamint szőlő és gyümölcstermesztési ki-sérteti telepek felállítását
LezmbbJ?
Károly román király londoni utfa összefügg a további magyar revízió kérdésével?
Hogyan kommentálja az angol is francia sajtó a román király londoni útját
London, november 15 Az angol sajtó élénken üdvözli a ma délután Londonba érkező Károly román királyt. Bámulat azokra a nehézségekre, amelyekkel a különböző, vegves néjjességü országoknak földrajzilag és gazdaságilag küzdeniük kell. Romániának olyan kisebbségei vannak, — Írja az angol sajtó — a melyek óvatosságra kényszerítik külpolitikájában.
Páris, november 15 A francia sajtó foglalkozván Károly király londoni útjával, ugy véli, hogy a román király londoni utjának kimenetelétől függ, hogy Bukarest jövő külpolitikája ndlyeu irányban halad.
Az «Oevre szerint Károly román király Londonban a magyar rovizió ellen keres oltalmat.
A leszerelt magyar katonákat kifosztják Hlinkáék
Csicsó, november 16
A cseh hadseregl>en Szolgált magyar katonák nagy része má~ leszerelt. Ell>eszélik, hogy a bócAfl döntés óta rendkívül rossz?ui bánlak
velük, nem ls kaptak igen enni, csak este kaptak valami éleinek nem nevezhető kotyvalékol. Azegyi ket, amikor Cseklósznél átjött a határon, a Hlinka-gárda kifosztotta, még pénzét is elszedték tőle.
Vendégszeretet
Zacsek ur elsölzben van vendégségben. Elbeszélgetnek a nagy idők eseményeiről, majd szedelőzködik, hogy eltávozzon.
— Nem, nem, maradjon még, — tartja vissza a vendégszerető Mayer ur, — maradjon még legalább öt percig.
— Miért?
— A feleségem addig megszámolja az ezüst evőkészletet.
Sírfelirat
Felirat egy newyorkl temetőben lévő síremlékről:
— Ili nyugszik John Smllh, aki égő gyertyával nézte meg, hogy a benzlntaitóban van e benzin.
HVolt benne\'.
Ki tud nagyobbat
Két atyafi a korcsmában vetekedik egymással a nagyotmondásban.
— Az én nagyapám tallcskázta össze a Gellérthegyet — állítja az egyik, mire a másik rálicitál:
— Az ls valami! Az én öregapám tllölte agyon a hótlengört.
Jj\' vitamin készítmény.
Az állatok fejlődését elősegíti, az angolkór. lesftntulás. bőrgyulladás nyala-kodás, gyaplurágá-, koszosodás, toll -rágás kifejlődését megakadályozza, ha pedig ezek már kifejlődtek, ezeket megszünteti s a csökött állatokat erőteljes fejlődéinek Indítja. Malacok felfalását, kimarást, fark- és fülrágáeb a vályúk és jászlak rágását elhárítja, Fertőző betegségek ellen az állatok ellenállóképetségét fokozza. Expreaa hlilaláanál nélkülözhetetlen I Eredeti gyári árban kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek,
zsák és gépkereskodésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. Telefon 130.
Megtanítom fényképezni I
FénykBVBZQBőpBt 8*9 cm. nap.
(nagyon síép képeket készíthet vele)
már 10.— pengőtől vehet,
drágább gépek 6—12 havi részletfizetésre.
I tekercs Perutz 6x9 lilm előhívással P l\'^o
Szabó Antal sportüzletében.
Az összes rokonság novébon fájda\'.omtól megtörve, de a Mindenható akaratában való megnyugvással jelentjük, hogy forrón szerotott Nagynénink
özv. Schütz Lajosné
■xül. Bayor Ida D. V. titkár Sivefya
folyó évi november hó 14-én élo-tének 71-Ik évében rövid szenvedés és a szentségek ájtatos felvétele után az Úrban csendesen elhunyt.
Drága halottunk temetése folyó évi november hó 16-án délután 4 órakor lesz a róm. kath. temotő halottasházából
Az engesztelő szentmise-áldozatot folyó hó 16-án délelőtt 9 órakor/A plébánia-templomban mutáljuk be a Mindenhatónak. Nagykanizsa, 1938. nov. 15-én.
A To jó lelkad mindig közöltünk 6\\\\ A ffyásMlé család.
HIRDESSEN
■ „Zalai KBxISaf"-Baa.
APRÓHIRDETÉSEK
>0 uólfl 60 fUiér, minden további utó <
AllAs
Oyarmakmrttfl leányt kereRek. Báthory u. 12. 3046
adás VÉTEL
Llbatollat legmagasabb napi áron állandóan vásárolok. Rltscher Mátyás, Király u. 35. 3032
Nagyobb mennyiségű szép, jóminőségü, taitÓH buraondirépa eladó Báthory utca 22. 3015
BÚTOROZOTT SZOBA
Butoroxott sxoba fürdőszoba-használattal a város beltc ületén december l-re kiadó. Clm a kiadóhivatalban.
Kiadó csinosan bútorozott szoba, külön bejárattal, fllrdő»z< bával. Sugár-ut 14. em. 3040
KUlönbeJiratu bútorozott aioba
kiadó Vöiösmarty-utca 63. 3043
ház és ingatlan
Bagolasáncl Szép Ilona-soron 133. siámu h*a azabedkézből eladó. Bővebbet ugyanott. 29í>2
különféle
Mindennapi leveleiésből Ös*zegyll|tOd bélyoaet, régi vagy uj tömegeket, mi-gyárt és külföldit, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarits Lajos, a Zalai Köslöny f. sxei-kesztője Érdeklődni lehet teleion 78. sz. vagy személyesen mindennap d. u. 6-7 óra kötött.
„DilloitaUiu doluozbassr
zauii közlöny
POLITIKAI NAPILAP. Klad|a: „Ktigaidnágl R T. Nagykaaliaa". Fülelte kiadó: Zilál Károly. Nyomatott: a „KSigaidaaágl R. T. Nagykaalm"
ayandájábaa Nagykaaliaáa. (Nyomdáéit tála i Zalai káraly.)
78a Évfolyam 260 színi
Nagykanl»«, 1938. november 17. csütörtök
Ara 12 Hl.
ZALAI KÖZLÖNY
fccrfcxszJfol* és kiadóhivatal: Főnt 5. uiia. M^dcuík luiudcn hdUöuwp délutta
1 O L I T I K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 7& sx.
Egy lépés a népért
Az Imrédy-korniány szeptember Közepe óta minden figyelmét annak a nagy diplomáciai harcunk szentelte, amelynek döntő jelentőségül eredménye lett. A magyar Igényeket sikerült oda juttatnunk, hogy azok közel 90 százalékos kielégítési nyertek s ezáltal a régi Magyarország területéből 12.000 négyaet-í kilométernyi földet és az azon élő egymilliót kitevő magyar testvérünket nyertük vissza. Aínemzetre az öröm\' niámoros napjai virradtak, de most, amikor a kormány a törvényhozástót mlegkapla a felhatalmazást a visszaszerzett területeknek az anyaországgal való izök-kenő nélküli egybekapcsolására, ezzel meg van vetve iaz a\'apja a jövő nagy munkájának. Töröljük ki hát szemünkből az löröni köny. nyeit, megerősödött izmokkal s meg frissült eszmékkei, az egész \'nemzet a nagy munkafeladat váUál&áVal fogjon hozzá a szükséges1 teendők gyoi-s elvégzéséhez, őszinte önömmel kell megállapítanunk, hogy a kormány nagy diplomáciai harcának győztes befejezése alán egy kézzelfogható édességet máris leteti a nemzet asztalára. A szó legszorosabb értelmében vett édességről van itt szó, a cukorról, a {nélkülözhetetlenül szükséges közszükségleti cikkről, amelynek minél na-gyobbmérvü fogyasztása belevág a kormány népi, szociális politikájának programjába. Hiábavaló azonban annak hirdetése, hogy a cukor mennyire fontos .táplá\'kozási anyag egészségesek, betegek és gyengélkedők, csecsemők, szoptatós anyák, aggok és egészséges fizikumunk számára, ha annak olyan magas az ára, hogy azt csak dekánként tudja a szegény eml>er megvásárolni-A statisztikai kimutatások szerint a népélehnezési cikkek között a cukorfogyasztás mértékét találjuk olyan fokmérőnek, amelyből következtetni lehet valamely nép táplálkozásának megfelelő színvonalára. Bár régen tul vagyunk már a/.oknn az időkön, amikor a nép aisztalára a krumplbokrokbó\' ömlő táplálékot kívánták juttatni, mégis súlyos feladatok várnak az elközelgő idők szociális programjának keresztülvitelére, hogy népünk táplálkozása, hoz is megadjuk azokat a követelményeket, amelyek egy egészséges uj generáció felneveléséhez eVrt-\' gedhetetlenüi szükségesek. Az Imrédy-kormány ehhez az első ha* tározott és \'minden tekintetben "kielégítő \'épést megí et\'.e a cukor árának 20 százalékos leszállításával. E ténynéi különösen azt kell hangsúlyoznunk, hogy ez az intézkedés gyorsan és minden irányban kielégítően történt meg. Elértük ezáltal azt, hogy a cukor árát a világ háború előtti árszínvonalra sikerült leszállítani és így Budapesten kilo-gramonként 22 fillérrel, vidéken pedig 21 fillérrel, tehát csaknem1 20 százalékk u alacsonyabb á on lehlet forgalomba hozni. Ez azt je-
Az uí Imrédy-kormány pro$ramla
A Nemzeti Egység Pártja négy szavazat kivételével bizalmat szavazott az uj kormánynak — Uj miniszterek: Bartha honvédelmi, gróf Teleki földművelésügyiTasnády-Nagy igazság-ügyi, Jaross tárcanélküli miniszter
A Felvidék visszacsato\'ásaatán az Imrédy-kormány índittalva érezte magát, hogy felvesse a bba\'nii kérdést és felajánlja lemondá-iát. A\' tegnap egésznapi tárgyalás után a kormány tagjai rövid minisztertanácsot tarlottak, majd fél 7 órakor Imrédy miniszterelnök a kormányhoz nVent kihallgatásra és előterjesztette a kortnány lemondását. Horthy Miklós elfogadta a lemondást és újból vité* Imrédy Bélát bizta meg kormányalatyitássaj.
Imrédy Bé\'a a kormányzói kihallgatás ul\'á\'1 a Nemzeti Egység Pártjába hajta\'ott, ahol értekezlet volt. Ezen Imrédy Béla ötnegyedórás beszédban mutatott rá e.gon. dolásalra és pi*ogramjjára. Mindenekelőtt l-eje\'eutette a kormány ujjáaiakilását, majd rámu\'ntott arra, hogy az utóbbi hetekben az idegzetüeg súlyosan megviselt társadalom több kijelentést félieértett, tovert ő seni\'miféle alkotmányclle_ iitességre, törvénytelenségre nem kapható,
a parlamentet nem akarja ki-kaposolni, mindössze gyorsítani akarja a reformok kivitelét.
Határozottan nacionalista irányt kiván követni a magyar öncélúság jegyében. A közszelleirtet a levont" és a lövés/Intézményeken keresztül militarizálni akarja. Ez intézmények is katonai vezetés alá kerülné nek, de ez nem je\'ent párthadsere-get. Biztosítani kell
a keresztény erkölos Irányító szerepót. Fajvédő politikát akarunk, népi egységen ós jobboldaliságon alapu\'ó reformokat.
Fontos, hogy alkotmányos jn»n( gyorsan valósíthassuk meg a ne,-\\ formokat, mert különben lemara-radunk. Szólt ezután a kormány-\'
lenti, hogy ma « kristály cukor ára kilógrarnpnként 128 fillérről 106 fillérre, vidéken pedig 132 fillérről 108 fillérre csökkent. Az egész ország cukorfogyasztását számitfisk\'i, véve, évenként több mini 25 millió pengő megtakarítást jelent ez a fogyasztóknak. Ebből a szám\'aöat-l>ói is kitűnik, hogy igen nagy szociális jelentőségű intézkedéssel állunk szemlén, örvendetes tény ugyanakkor a/, is, hogy ez n nagy eredmény a kincstár, a cukorgyá-
párt szerepéről, taajd a földbii tokf kérdéséről. A telepitésl>en
a földbirtokpolitikára
fordított összeget fel kell eme?ni, hogy agrár kisegzisztenciákat teremthessünk. Ki kell építeni a kisbérien rendszert és e célra megfelelő összeget kell biztosítani. AJlü\'u népének lm?gfelelő lekást k<\\ll juttatni és ki kell építeni a hiteleülá-tást az anyagel\'átással együtt. Az utakat minden vonalkozásban kj keli építeni s gondot kell fordítani az agrárpolitikára és az árellenőr-zésre. Ezután az adópolitika, a csa-^ ládvédelemi (és a nemzetvédeimi szervezetek kiépítéséről l«,zéll. Nagy gondot kíván helyezni a
közéleti tisztességre
és tisztaságra, ki akarja alakítani az egészséges közszellemet, amelyhez \'megfelelő sajtópolitikára van szükség. Errenézve a laplyetiltások faár Ízelítőt adlak. Le akarjjaj törni
az álláshalmozókal, a pana-místákat és a rágalomhadjáratot.
Meg keli szervezni a társadalomi önvédelmét e fe\'előtfen rágalmazók kai szemltön, — mondotta. majd arra válaszolt, hogy egyik röplap őt külföldi kémnek és hazaárulónak bélyegzi.
A zsidókérdésről
szólva hangoztatta, hogy az amúgy is kedvezőtlen arány a Felvidék visszacsatolásával még kedvezőtlen nebbé vált, ezért revízió a\'á keíl venni eddigi felfogásunkat és megfelelő intézkedésekkel nemcsak a földbirtokpolitíka során, hanjrn egyébütt is rendeznünk kell a kérdést és minden vonalon Jielyre kell állítani azt a keresztény szjeUemet, amelyre ebben az országban szükség van és amelyhez joga is van.
A külpolitikára térve hangoztatta, hogy az ő, valamint Kánya miniszter nyllatkoza\'ai elég világosak voltak.
Szorosabban kell simulnunk | a Berlin—Róma tengelyhez,
baráti kapcsolatokat elmélyíteni Lengyelországgal és a megértés útját keresni a szomszédokkal, különösen Jugoszláviával. (
A diplomáciai akció is csak akkor eredményes, niíondottia, ha| l>clsö erőre támuszkodhatik, ezért kelt l
a haderőt tovább fejleszteni
és a nacionalista, katonai magyarságot megalkotni.
Több felszólalás és viszontválasz után az értekezlet
4 szavazat ellenében bizalmat szavazott
az uj Imrédy-kormánynak. A kor-mány-uj tagjai a következők :
A kormányban történt változások
Hát/. Jenő honvédelmi miniszter helyett Bartha Káro\'y tálxirszer. nagy lett az uj hadügyminiszter.
A távozó Bornemissza helyét is Kundéi* Antal Wer»esked(elnii mfcr niszter tölti l>e. aki igy iparügyi miniszter is lett.
Sztranyavszky Sándor helyére
Teleki Miná\'y g óf került a földművelésügyi tárca élére.
Igazságiigynánjiszter (Mikeczí Ödön helyett) Tasnády Nagy András, a NEP <>rszá|gos elnöke lett, a ki e tisztségéi is megtartja.
Tárcanélküli, felvidéki miniszter lett Jaross Andor. t i
rak és a répatermelök együttes megértése és áldozatkészsége által volt elérhető. Ha a külföldi cukor, árakat tekintjük, meg kell áUaffl-. tanunk, hogy a magyarországi cukor árának nívója most már eléri a németországi, olaszországi ép jugoszláviai cukor árát. Az imrédy-kormány felé bátran kiálthatjuk közvéleményünk, a nép nevél en : tovább haladni e/en az uton, meri csak igy lehet elérni azt a célt, a melyet egyébként kormányunk
programjába vett s fennen hirdet : a mépl erök felkarolásját. felemelését és szociális, közegészségügyi, és gazdasági lx»ldogitását. Minél többet adunk a népnek, annál többet várhatunk (öle. Minél egészségesebb uj nemzedéket nevelünk fej, annái erősebbé tesszük hazánkat s ez a circulus vitiosus egy boldog, megelégedett, fejlődésélxMi nagy léptekkel haladó Magyarország kon túrjait rajzolja szemeink elé.
HALAI KÖZl.ONYI
1938. novemba 17.
a kostái dóméi
Egyébként Kánya, Teleki gróf, fteményfi-SdhiHeller, Keresztesi Fischer megmaradtak helyükön.
Eskütétel, kormányzói kihallgatás, mlnis-tertanács
Budapest, november 10 Az átalakrjlt Imrédy-kormány ma délelőtt 11 órakor letette a hivatalos esküt, mlajd a királyi palotáinál kihallgatáson jelentek míg a kormányzónál. Utána a miniszterelnökségen é rtekezlet vo\'.t és még ma1 délután megtartják az uj kormány e\'ső minisztertanácsát.
Brutális módon rakják át a cseh határon a lengyel állampolgárokat
Varsó, november 10 Morva-Osztravában a lengyel állani-]>olgárok kitoloncolása tovább tort A kiutasitoltnknak még arra sem hagy-nak időt, hogy a legszükségesebb hol-miáikat magukhoz vegyék, hanem ahol megtalálják őket, azonnal a határra szállítják és ott még pénzüktől is megfosztva lökik út ,őkci a határon. A cselíCk ezen eljárása ujabb nagy felháborodást kelteit egész Lengyelországban.
Hágában nemzetközi társaság alakult a zsidók gyarmati elhelyezésére
Hága, november 10 Ma megalakult Hágában az u nemzetközi társaság, amely a zsidóság gyarmati elhelyezését tűzte ki célul. A társaság azonnal megkezdi működését, eddig már egymillió holland forint áll rendelkezésére.
„Lejárt a feszültségek korszaka az angol-olasz egyezmény mai élet-belópósóvel"
, London, november 10
Az angol-olasz baráti egyezmény nagy ünnepélyességgel ma életbelépett. A* angol sajtó ezalkálómból az évszázados angololasz barátság felújításáról ir és hangoztatja, hogy a jövőben Anglia nom állhat a népszövetségi háborús uszítók oldalára.
Hóinai jelentés szerint az olasz sajtó is részletesen foglalkozik e nagy fon. tosságu ténnyel és leszögezi, hogy a feszültségek korszaka lejárt. A mqg-egyezés kölcsönős jogokon nyugszik és a Berlin—Róma tengely ujabb sikerét jelenti.
A román király kölcsönt keres Londonban
London, november 16 Az angol lapok értesülése szerint Károly román király 25 milliós kül-ífőldi kölcsönt keres Londonban mos. tani látogatása során.
Gyomor-, bél-, vese-, máj- és epehólyagbetegek szívesen isznak reggelenként egy-egy pohár természetes „Ferenc József kesertlvlzet, meri annak hashajtó hatása gyors és biitos, igen enyhe s ezért nagyon kellemes. Kérdezze meg orvosát.
.BfilBoztass, b8i? dilnzhassl"
(A Zalai Közlöny kiküldött munka, társától) A pécsi püspöki tanitókéfpzö internátusának egyik termében a budai vár, u parlament, Vajdahuny-Ul vára és még néhány hasonló remekművű épület képe mellett ott van a kassai dóm hatalmas fényképe is. Diákkoromban sokszor megálltam e fénykép előtt 6< elgyönyörködtem e finoman csipkézett, gótikus templom apró tornyocskáin és a nagy torony jellegzetes furcsaságain. Hiába volt más a stílusuk, ugy összeforrlak az évszázadok alatt, hogy ha más lenne, talán nem is tetszene ennyire, öt esztendőn át nézegettem\' a fénykénen is jól kirajzolódó patinás köveket, belém rajzolódott, élt bennem ez a templom, ile mindig ugy éreztem, hogy soha az életben nem fogom közelebbről megismerni.
A kassai dóm azóta álomképként élt bcunem és hu valaliol megláttam képét, luingosabban vert « szivem. Az utóbbi időben különösen, amikor ez u templom egész Kassát, sőt az egész Felvidéket jelenteit.* lassan számomra. Ahogy I\'áris említésekor az Li,ffel-torony, Londonná/ a Tower, Berlin nól a Brandenburgi kapu, N\'ewyork-nál a Szabadság szobor él bennem álomképként a felhőkarcolókkal, ugy rajzolódott elém a kassai dóm, valahányszor Rákóczi városáról vagy a Felvidékről magáról hallottam, be. szélteui.
Cs ez az álomkép most hirtelen valóra vált...
Tulajdonképpen fel akartam készülni a nagy találkozóra, t\'gy képzeltem, hogy lesz időm külön köszönteni, bejárhatni minden zugát, megnézni minden oltár képét, faragását rendre.
De nem igy történt.
A kassai érkezés csordultig örömteli boldog pillanataiban, amint sietve végig mentem a Kossuth Lajos utcán, a magyar csapatokat ünneplő mámoros tömeg közé érve egyszerro váratlanul előttem állt a kassai dóm. [izekben a percekben annyi éünény zúdult u lelkemre, hogy szólni sem tudtom. Ott álltam mozdulatlanul, kezemben uz Írógép és a táskám, figyelni, akartam jobbra is, l>alra is, hogy minden jelenetet meglássak, felszívjak s e helyeit egyszerűen azt csináltam, amit itt u legtöbb ember és amit bizonyára sokan mások is megtettek vohia helyemben: — sírtam. Bevallom őszintén nem is kísérlem meg ez első félóra leírását, mert ugy értem, úgyis hiába való volna. Ahogyan költő kell ahhoz, hogy valaki elmondhassa, mit érez egy apa gyermeke születésekor, mit érez egy hős a győzelem pillanatában, mit érezhetett a tékozló fin
Bedő József 31 éves, nős kereskedőnek a zalamegyei Outorföldén jólmenő üzlete van. A Felvidék visszacsatolásának óráiban a gutor. földei knagyarság is lelkesen nyilvánította örömét a történelmi események felett. Ebben a lelkes hüm gu latban betért Bedő üzletébe egy faluljeli, hogy valamit vásároljon*/ Az "üzletben többen tartózkodtak. Az újonnan érkező vásárló örömében oda szólt az üzlet gazdájáénak :
— No, mit szó\' a csehekhez ? Mit szói a Felvidék visszacsatolásához ?*
— Mit szólnék hozzá? - volt a-válasz — akár visszakapjuk a Fel-
megfékezésekor, ugy költő kell ahhoz, hogy valaki leírhassa ez első kassai órák boldog mámorát. Sokszor éreztem már életem boldog pillanataiban, hogy ha költő lennék, most vers fakadna lelkemben. Fzt éreztem a kassai dóm előtt is.
S u prózai emberek sorsa, hogy ilyenkor némaságra vagyunk ítélve. Igy a kassai dómmal történt első találkozásomról nom is tudok bővebbet mondani. Sőt, lui jól meggondolom, u továbbiakról sem. Elgyönyörködtem ugyan méltóságteljes körvonalaiban napj>al és éjszaka, fáklyafénynél, sötét holdfényben és kivilágítva, megsimogattam időmaria csipkézett köveit megjártam lépcsőit, összeszorult torokkal, meghatódottan megálltam o Nagy Fejedelem sírja lelett, könnyezve leborultam padjaiban s megkönnyebbülten mondtam imát uz Fgek Urához, — mégis szinte alig emlékszem a dóm egyetlen részletére is. Olyan egységesen él bennem e templom, hogy szinte alig tudom elválasztani lelkem képkaleidoskopjában a főoltár mesteri képét, az oldalké4>ek alalt térdeplő és sirvo imádkozó magyarok alakjától, a kurucok vezérének sirjá-hoz zarándokló ezernyi embert, a vi-rágtömegbe és koszoruerdöbe borult Rákóczi emléktáblától és a templom minden külső és belső részletét a dóm egész alakjától.
Egy bizonyos: a kassai látogatás után ahányszor eszembe jut, ahányszor magam előtt látom a Rákóczi strja fölé hajló dómot, hallom a dóm öreg harangjának szavát Ls és látom a dóm tornyán lengő hatalmas nemzetiszínű zászlót is. IX\' a kasssai dóm a valóság után mu már ismét álomképpé rendeződött el lelkemben.
Mínt ahog\\an minden gyönyörű kassai emlék lassan azzá válik bennem. Lassan kipihenjük a hosszú ut minden fárudabnát, nélkülözéséi, amely végeredményben áldozatnak is szép és kevés voli és nem marad meg más u kassai szép napokból, mint amennyi egy gyönyörű, életrcszóló, lolcjtlieieilen álomból szokott megmaradni.
ltodig ez u gyönyörű álom — valóság volt. Valóság volt u kassai, dómot látni, Rákóczi sírjánál imádkozni, a bevonuló délceg fehér lovast megéljenezni, a tömeggel együtt örülni, élje nézni, mind-mind valóság volt Olyan valóság, olyan szép, szivbeuiarkoló és lelkünk mélyéig huló valóság, hogy sziuto nem is csodálkozunk, ha magunk is lassan álomnak hisszük.
¥
vidéket, akár nem kapjuk vissza, maga akkor is szegény ember lesz, legfeljebb több adót fog JizetnjU
Bedő válasza a csendörök elé került. Az őrsön kihallgatták Bedöt, aki nem mondotta magát ártatlannak, seirí a »csendőrők áldozatának*, hanem bevallotta, hogy igenis ezt mondta.
A csendőrség a fennálló rendelkezések alapján Bedöt, aki izr. vallású, beszállította Nagykanizsára a rendőrségi toloncházba.
Bikkíalvi Kovács Nagy Pál rend-örfőtanácsos á csendőrségi jelentés alapján Bedő József internálását rendelte el.
A Mécs-est
Sok-sok évre kell visszatekintő., niink és mégsem találunk kanizsai kultuneseményt, íaani olyan széles nvederl>eii talált volna érdeklődésre, mint Mécs László estje. Ahhoz az örömteljes ünnep, sorozathoz, ami felvidéki városaink visszatértekor hömpölygött végSg; Nagykanizsán is, méltán csavarozott Zrínyi Miklós városának ez a gyönyörű kyltur-ünnepe- A visszatért Felvidékkel magyar lolxigó leng Klrályhelmöcen, Mécs László parochiáján s a felszabadulás első boldog hetében Mécs Lászlót szinte rol/jsztus erejű szereieltol öleUxj magához a ma még déli végeket őrző Nagykanizsa. Ez a város ritkán és nehezen lelkesedik, de Mécs Lászlói hrgwvtxipeiije szívbői felszakadt, mámoros magyar lelkesedéssel. A szivét vitte, táita, Iq-lx>gtat:a Mécs László fe\'é egész Nagykanizsa.
Este a városi szinház nézőtere zsúfolásig tele volt. Erre az estére kom\'ott a inai idők minden válaszfala az emlierek között. Az első sarokban a katonai, polgári és egyházi vezetőférfiak foglallak helyet családtagjaikkal, a legdíszesebb eseményeknek kijáró együttesben.
A Felvidék magyar szellemi kincsét visszaölelő ünnep jel\'egét 1U-doml»ritotla a kormányzó arcképével, magyar lobogókkal, a vfcssan tért Felvidéknek virágerdöl>e foglalt térképével díszített színpad is. #
A műsort a honvéd-: ei.ekar k.\'zd te a Magyar Hiszekegy áhita\'os hangjaival.
Utána Barbarits Lajos mondta el a Mécs-esthez irt, »Oodálalos mol-n ár legény* c. pro\'.ógját.
A taps és lelkesedés orkánja dü-börgött ál a színházon percekig, a mikor Mécs László a premontreiek kék-fehér reverendájálűn megjelent a színpadon. Dr. Krátky Isiván polgármester a város közönsége, egyl*n az Irodalmi és Művészeti Kör nevében is, köszöntötte Mécs Lászlót. Beszédéiül sugárzott aj magyar igazság felkelő napjának öröme és a kanizsai lékk külön örömteli ragyogása Mécs Lászlóidé érkeztén. Alig tudóit aztán szódhoz jutni Mécs László, amikor fergeteges ünneplés közi en válaszolt a polgármester üdvözlő l)eszédériei szellemesen, a költöhöz, a legnagyobb mai magyar költöhöz illő szines szárnyalássíd.
•1
Aztán Mécs László szávait...
Ahol a szavak \'ugy születnek, örvénylenek, táncolnak, repülnek, élnek, zokognak, kacagnak, sikoltanak, dőngenek és simogatnak, mint Mécs László verseiben és — ami ennél is több — Mécs László istene áldotta ajkán, ott a napok krónikád sának Szürke tolla honnét vegyen méltó szavakat ennek az élménynek ólomsorokba öntéséhez ? Vele repült, Vele borzongott, vele érte el ö csillagos eget és vele hajolt! le a csillogó harmatgyöngyhöz minden hallgatója. Istenig m\'agasodnj és az átmenti vadvirágig lehajolni "muszáj volt Mécs Lászlóval, níert akinek szive-lelke van és azokban vér, érzés, emberi érzés van, az nem tud kiszabadulni abból a pány-vás ölelésl)ől, amivel Mécs László magához ragadja a hallgatóját. Aki nem volt otl, vagy máskor nem hallotta a verselt szavaló Mécset, annak ezeket a psodálatosan lenyűgöző, az emlterség legszebb, lfegj-.
Nagykanizsára internáltak
egy gutorföldi kereskedőt,
aki nem érti, hogy miért örül a falusi magyar a Felvidék visszatérésének
1938. november 17
EALA1 KÖZLÖNY
merészebb magasaiba és legemberibb, legmegrázóbb mélyeibe rar gadó erőt nem is lehet megmagyarázni. Mintha eltűnt volna, mintha beleolvadt volna íaz a több mint félezer ember Mécs Lászlóba, a költőnek a végtelen kicsitől a végtelen nagyig repdeső, mézet és epét egyaránt feldolgozó gondolat- és kép-zeletvilá^ába. A fenségest érezlcj meg la mindennapok rolx>tjába kö-zömbösült kis ember-parány, ami)_ nek e sorok Írójával együtt bj^or nyára sokan érezték m\'agukat a magyar zseni titáni képviselője\' Mécs László előtt.
Jó volt azután a pattanásig fe-i szült léleknek kis időre, a következő Mécs-szavalatig, kikapcsolódni abból a delejes áramkörből Jó volt lieiefeieökezní a muzsikába, amely olyan «viatott kezek alatt szólalt meg legtisztább, legfinomabb ölvö-1&etü művészetként, mint Kerekes Irén és Hontl Ilona, a városi zeneiskola tanárainak kétzongorás számában (Cassado : Requlebros, majd Gobbl: Magyar szerenád). Színes, nveleg csengésű, könnyed technikájú énekszámaival Witzenetz Jolán, Ugyancsak a zeneiskola tanára aratott nagy sikert Honti Hona hajlékony zongorakiséretével. (Masse-net: Manón Irjcsudala, Vannay— Barbarits : Jég, Kodály: Kocsi, szekér.)
A zenei részijén méltó sükert könyvelhet el magának a fáradhatatlan honvédzenekar, Hering karnagy vezénylésévei. (Hisziekegy, Rákóczi-nyitány, Himnusz.)
Aranyos volt íríüsoron kivül az irredenta háttér gyermek-tablóijtói-nak magyarruhás kislánya, Eh-mann Baba, aki szavalattal fejezte be a műsort.
Gazdag Ferenc püspöki tanácsos, aki a Mécs-est élményét Nagykanizsának megszerezte és azt megrendezte, zárólieszédében köször.efet mondott Mécs Lászlónak, a közreműködőknek, a közönségnek. Gazdag Ferenc a nagykanizsai kultur-história egy feledhetetlen, nagy eseményével, Mécs László első (de^ hisszük : nem utolsó) kanizsai estjével a/ándékozta meg ezt a várost.
A kanizsai Mécs-est bevétele a Nagykanizsán épitendő uj templom alapját gyarapítja. Mécs László pedig a »Magyar a Wa gyárért* céljaira mondott le teljes honoráriumáról.

A szinpad-terv Nyerky László városi tisztviselő érdeme, a kivilel Perjés városi kertészé és Geróc:<
városi ácsé. v
*
Másnap délelőtt Mécs Lás/ló a gimnázium tornatermében szavalt a fiu és leány gim\'názistáknak. Meg ható volt a lelkesedés, amivel a diákság a nagy magyar költőt fogadta. A színpadon Barta István, a gimnázium igazgatója köszöntötte ékes szóval, őrömtől zengő magyar lélekkel Mécs Lászlói. Utána Szer-tics Anná, a leánygimnázium önképzőkörének elnöke meglepően szép l>eszcd kíséretében virágcsokrot nyújtott áí, majd Horváth Lajos, a gimnázium önképzőkörének elnöke mondott formás Jkis beszédet. Mécs László szeretetteljes sza-vakkaj^ v^iszolt, azután szavalt ;i gyermekeknek. Azokat a verse-itt szedte elő, amelyek a gyermeket; övezték csengő-bongó, örök tanulságokat megszólaltató, tarka rim-koszoruba. Ütemesen zengeti a
diák-kórus,: »Mécs bácsi még ! Mécs bácsi még !« És Mécs László nem tudott kitérni a zugó köveielcs elöl. i
Utána toég látogatást lett Mécs László a piarista rendházban, a leánygimnáziumban, majd a plébánián, azután autón Zalaegerszegre utazotl. i
Mécs László elutazott...
És Mécs László mégis itt maradt a kanizsai szivek seregében. Itt maradt a kanizsai lelkek tükrén, a mely előtt ugy suhant ót e pár óra alatt, hogy rajta is maradt, mint örömteli stigma : — & magyar zseni, a magyar szellem\', a magyar titánság büszke stigmája.
(bl)
Díszközgyűlésen ünnepelte Zala vármegye törvényhatósága a Felvidék visszatérését
A vármegye megfestell Horthy Miklós kormányzó arcképét
Zalaegerszeg, noveml^er 16
Méltóságteljes és külsőségeilxín is szép díszközgyűlést tartott Zala) vármegye törvényhatósága Telek* Béla gróf főispán elnökletével. A díszközgyűlés előtt a plébániar temploinban hálaadó szentmise voll. . \'llelekl főispán megnyitójjábam megemlékezett arról, hogy Horthy Miklós 19 éwei ezelőtt\'ragadta közébe Szegeden a már-már hanyatló magyar zászlót. Méltatta a kormányzó munkáját és annak eredményeit a minapi kassai bevonulásig, m\'ajd megemlékezett arról a célbdatos külpolitikáról, amely hatalmas barátokat szerezve, véráldozat nélkül juttatta vissza a Felvidéket. Megemlékezeti a l;arátinagy hatalmakról, majd annak\'a meggyőződésének adott kifejezési, hogy a Gondviselésnek célja van a nvaevarsággal ezen a földön. A szomorúság és az öröm könnyei után most fogjon össze minden magyar.
Ezután dr. Tarányl Fercntk ny. főispán, felsőházi tag mondta ei ünnepi beszédét, amelyben méltóképpen mutatóit ró Horlhy Miklós
kormányzó \'munkájára és a Felvidék visszaszerzésének nagy munkájában résztvett államférfiak, elsősorban Imrédy miniszterelnök, Kánya és Teleki miniszterek érdemeire. ök elnyerték a babérkoszo. rut és javaslatára a díszközgyűlés táviratban üdvözölte őket. ^
Vitéz Tabajdy Kálmán volt a következő szónok, aki a második honfoglalás tényét m\'él\'.atla. Végigvezette a hallgatóságot a kormányzó 20 éves munkásságán és javasolta, hogy a megye festesse meg arc-képét.
A javaslatokat a közgyűlés egy-\' hanguan et is fogadta. A táviratok elmentek \'és a fentemlitetlekcjn ki-vül a felvidéki magyarok vezéreit Eszterházyt, Jarosst és Szüllőt ls üdvözölte Zala megye, majd 1000 pengőt szavazott meg a kormányzó arcképének megfestésére.
Farkas Til>or javaslatára még Rothermere lordot üdvözölték táv. iratban, majd a díszközgyűlés ke-gyeletlel emlékezett meg az elhunyt államférfiakról. A méltó ünnep a Himnusz hangjaival ért véget.
ft Zalai KSiIBny ahoiója .
Zászlót az nj nagykanizsai ezrednek!
Nagykanizsa társadalma ezek-l>en a napokban az eddiginél is szorosabban, melegebben és ma>-gyarabban érzi a lelki és vérségi kapcsokat, amelyek a magyarságot egy testté telték a nemzet hadseregével. Ezek a husz éves kapcsok készülnek most látha;ó formában is minden időkre eljegyezni egymással Nagykanizsa polgári lakosságát és a város háziezredélyen képviselt magyar katonai szellemet. Ezt a szellemet akarja erősre fűzni a Zalai Közlöny szerkesztősége, a
mikor gyűjtést indított a háziezred zászlajának megszerzésére, hogy az mindenkor emlékeztessen katonát és polgárt egyaránt : — testvérek vagyunk az édes anyaföld minden rögében, a magyar szív minden dobbanásában.
Eddigi gyüjtésünk 140.- P
Zalam. Gazd, Takarékpt. 15.— P G. Btóbó Gyula 10.- P
Kaufmann Manó 10.— P
Horváth Géza temetk. váll. 10.— P
összesen 185.- - P
A vonat derékban kettészelt egy 18 éves leányt
öngyilkosság vagy szerencsétlenség történt a flgyeházl vasúti átjárónál
Murakeresztur, november 16 (Tudósítónk telefon jelen lése) Borzalmas szerencsétlenség történt ma hajnalban a murakereszturi vasúti vonalon. A fityeliázi átjárónál átrobogó vonat a sötétségben elütötte és elgázolta Ma lek Mária fitychá/J 18 éves leányt. A .mozdony kerekei kettészelték a szerencsétlen fiatal terem lést. A vasutasok találtak reá és azonnal jelentették az esetet. A nagykanizsai
járási főszolgabirós% részéről dr. Za-rubay Lóránt szolgabíró és dr. Dcsscő Mihály tisztiorvos szállt ki.
Valószínű, hogy a Nagykanizsáról Pécsre induló személyvonat, amely-hajnali 1.55 órakor indul Kanizsáról, ütötte cl a leányt
A vizsgálat lesz hivatva megállapi-tani, hogy öngyilkosság, vagy véletlen szerencsétlenség történt-e a fityeliázi vasúti átjárónál.
KÉK RÓKA
Nem választott rosszul vitéz Bánky társulata, amikor megnyitóelöadnsnak Herczeg Ferenc! remek vígjátékát, a Kék Bókát tűzte műsorra. Bár már ki tudja, hányadszor láttuk a darabot, éheztük 0/ultal is. Az örök téma körül forgó nagyszerű, szellemes dialógusokat nem lehet megunni. A közönséjgl is szép érdeklődést tanúsított a megnyitóelőadás iránt.
A szereplők közül elsősorban vitéz Bánky Róbertet kell megemlíteni, "ki a barát szerepében adott nevéhez méltó iilakitást. Ez az örökifjú, pompás színész mindig összeforr szencj>cl-vcl és összeforr a közönséggel, amely tegnap is lelkesen ünnepelte Dér Verát is ismerjük már. Azóta, hogy utoljára láttuk, „szebb lett és nagyot fejlődött. Játéka Ls mintha mélyebb, emberibb lenne. Trill báró szerepében ügyes volt Bakos Gyula, megérdemelt® a tapsot. Mihály fy László uj ember. Látszik rajta, hogy jó színész, do ezúttal egészen bohózat! alakot csinált a tudós férjből és miután ő volt a darab rendezője is, nem vette észre, hogy mossze- került a hercegi elgondolástól. Kellemesen mutatkozott l>e Lcnosi szerepében a kis Szigethy Edith, kíváncsian várjuk további szo-
ro|>cit.
A közönség a kellemes szórakozásért amelyet a színészek szereztek, lelkes tapsokkal lízeteit
TüaUa Utiadá
A* iuftnök ls a
Állítólag egyik közeli városban történt: Egy utazó ügynök betért egy kereskedőhöz s ott ajánlott különféle portékát. Bőröndjeinek tartalmát mikor végig mutogatta, a kereskedő kijelentette, hogy nem vásárol semmit. Az ügynök miközben kezdett vlsszacsoma-golnl, dühében egy gyászos melódlát dúdolt. A kereskedő meglepetten kór-dozte a dalnoktól; mondja kérem, mit akar maga Itt ezzel az énekkel?
— Hát kérőm, ez a/,t akarja Jelenteni, — felelt az ügynök — hogy maga az én számomra örökre meghalt.
AUot a Uötyyek pontosak
Hetvenedik születésnapján nyugalomba vonul G. R. Ballelne londoni lelkész, aki lelkipásztori működése alatt több mint tlzozer párt eskotett meg. Az újságírók megkérték, nyilatkozzék tapasztalatairól. Elmondta, hogy a menynsz-szonyokat három főtlpusra osztja tapasztalatai alapjáo. — Az elsőbe azok tartoznak, akik egészen hétköznapi dolognak látják a házasságot, az esküvőn ugy viselkednek, mintha mindennap házasságot kötnének. A második típus arra törekszik, hogy minél látványosabb cereméDÍává tegye az esküvőt. Végül a harmadik komolyan és bátran néz szombe a Jövővel, a gazdasági és egyéb nehézségekkel. — Hogy a vélegény elmaradása következtében nom lehetett megtartani az esküvőt, az elég gyakori dolog, — mondta még az öreg lelkész — de so-hasom tapasztaltam, hogy a menyasz-szony elmaradt volna az esküvőről.
„Dolgoztass, bogy dolflozlm!"
«
EAÜA1 KOOJÖW1
1938, novembtf 17
2200 pengőt gyűjtöttek a kanizsai hölgyek a „Magyar a magyarért" céljaira
BUDAPEST I.
17 Időszerű előadás. — 17 20 Nagy Olivér mesterharmónlumon jrttszik — 17 30 Holyes magyarság. — 18 A Ba-ross Szövetség Múzeum utcai székházának felavatása. — 10 Hirek. — 10.10 Ilinek szlovák és ruszin nyelven. — 10 25 Magyar nóták. Közreműködik Nagy Izabella, dr. Palló Imre és Pertis Pali cigányzenekara. — 20.30 .Alpesi vih&r.. Rádiódráma ogy felvonásban.
- 21.15 Hirek, idöjárásjelentés. _ 21. 40 A Turul Szépmivos Zenekar höngversenve. — 22.45 Hanglemezek.
0.05 Hirek. BUDAPEST Ik
18 Lengyel (Gabriella hegedül. — 18.30 Olasz nyelvoktatás. — 10.30 Rmlő Antal előadása _ 20.40 A Turul Szépmives Zenekar hangversenye.
- 21.30 Hirek, időjárásjelcutés, BRCS.
10.10 Gigli-lemezek. - 20.15 Hangjáték. - 21.15 Hangjáték. - 22-30 Szórakoztató zene.
Csütörtök budapest l
0.45 Torna. — Utána hanglcmozek.
— 10 Hirek. ~ 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 Mursi Elek cigányzenekara. — 12 30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, Idöjárásjelentés. -13.30 Hanglemezek. — 14.35 Hűek.
— 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfolyamhirek. — 10.15 Héjjas Pálné előadása. — 10.45 Időjelzés, Idöjárásjelentés.
17 Weltner Béla előadása. - 17.30 A rádió szalonzenekara. — 18 Időszerű előadás. — 18.35 Helyes ma-gyarság. — 10 Hirek. — 10.10 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 10.25 Hanglemezek. — 20*25 Külügyi negyedóra. — 20.10 Magyari Imre ci-gányzenekara. — 21.40 Hirek, idöjárásjelentés. — 22.05 Dolmányi Ernő zongorázik. — 22.45 Állástalan zenészok szimfonikus zenekara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST II.
17 Utass Imre előadása — 18.25 Angol nyelvoktatás — 10,30 Matolay Tibor előadása. — 20 Szmirnov Szcr-gej balalajka zenekoia. — 21 Hírek.
bscs.
20.10 Dalos-zenés tarkaságok. — 21 Schmidt: II. szimfónia. — 22.30 Nép-ős szórakoztató zene.
A koronatanú
Irta: BarbarlU Lajos
— Neve?
Horváth Péter.
— Foglalkozása?
— Hogyan tetszik azt gondolni, lo. kintetes biró ur?
— Hát ugy, hogy mivel foglalkozik?
I— Nem foglalkozok én semmivel,
kérem átossággal, szegény földműves omber vagyok, nem érek én rá olyasmire.
— Hol szülelelt?
— £n, kérem?
I— Persze, hogy maga! Hát nem magút kérdezem?
— Ne lessen má haragudni, de ne. kom aszonta a kisbíró, mikor ezt a pakszust odaadta, hogy a Kalányos Pista ügyibe leszek kiliallgaitava, mi-volhogy a búcsúkor megszurkálta a felemás-gyereket.
— Miféle felemás-gyerekről beszél "*nvaga ?
— InstáHoin, a Katica Gyuriról.
i-r- Aztán az miért felemás? Sok olyan dolgos, rendes ember kellene a maguk falujába, mini Katica György Cö maflán vád ló.
— Azért mégis csak felemás az, tekintetes biró ur, ha már egyszer Katica Is, meg Gyuri is„
A nagykanizsai hölgyek gyűjtő* ivekkel véglgjárlák a várost, hogy a felvidéki magyarságot segélyező »Magyar a magyarért* javára gyűjt senek. A hivatalos gyűjtés l>efeje-ződött és az iveket, valamint az összegyűjtött összeget beszolgáV-, tatiák dr. Pálfy Gyjla városi köz-gyámnak, aki azt azonnal rendeltetési helyére továbbította.
Nagykanizsán a hölgyek gyűjtésének eredménye 2200 pengő. Tudni keli azonban, hogy a »Magyar a Triagyarért« mozgalomra az irodák, közhivatalok, vállalatok közvetlenül
Értesülésünk szerint Kisk\'anizsáa több mozgalom indult meg, hogy minél több fillér jusson a felvidéki\' testvéreink megsegítésére. Itt a Levente Egyesület jár elő jó példávab Aj leventék ugyanis (minden le-} vente !) tehetségükhöz mérten gaj-j bonát vagy annak árát ajánlották! fel a Felvidékért! Ugyancsak ^ Levente Egyesület rendezi az eflső
4000 pengő felé közeledik
— Menjünk tovább! Maga hol születeti?
~ fin, Instállom!, a Borcsa néninél, mert hogy Szent György napja volt, aztán az édesapám ippen akkor vál. lalt más kommenciót.
— A falut! a falut mondja, ahol született!
— Azt akarom ippen! Szóval az édesanyáin ült a szekéren a sífonér hátán, amikor ogyszer csak rágyütt a nehéz óra. CslgCpusztáíg birla, de tovább nem. Szerencsére ott volt cseléd a néiní&m, a Borcsa néni...
— Szóval Csigepuszta?
— Igenis!
— fis mikor született?
—- Mondom, Szent György nap tá-ján. i
— De közelebbről!
— Hát ugy aggszéna-kaszáláskor.
— Az esztendőt mondja!
—• Ezornyócszázkllencaenöt.
— Hónap? nap?
— Április ntólla felé. (iondolom, huszonhatotlikán.
— Mi az, hogy .gondolom? Huszonhatodikán vagy nem huszonhatodikán?
Otthon az imakönyv födelin huszonhat van beírva, de édesapám mindig azt mondta, hogy lehel az huszonkilenc is, mivelhogy az édes-anyám nem igen értett a betühön, aztán a liatost sokszor fordítva Irta
is, valamint a Zalai Közlöny gyűjtésében is adakoztak, -ugy hogy a hölgyek fáradságos munkája mindenképpen szép eredménnyel zárult. | i Persze az adakozás még \'nem zárait le. A csehek teljesen kifosztották a felszabadított magyar vtóro. sokat, községeket, sok helyen a magyar honvédség ad ételt a szűköl ködő lakosságnak, igy szükség van a további lelkes támogatásra.
Magyar adjon tovább a hiiagyar-nak I , j . , I
színdarabot a »Majgyar a miigyárért* akcióra. Folyó hó 17-én a Barba|-lics-vendéglő rendez teaestet J, pengős belépődíjjal, melynek vedelme szintén a Felvidékre jut. Kiskanizsa teljes intelligienciája bejelentette részvételét. Ezenfelül több hazafias érzésű leány gyűjti Kiskanizsán szép erejdmémiyel. I
a Zalai Közlöny gyűjtése
...... a —ss
— No, most mondja ol soraiban, mit tud Katica György ügyében! Vigyázzon, mit mond, mert maga a koronatanú.
— Az ugy vojt instállom, hogy mentem sargyut kaszálni. Mer van három lánc rétenk a legémlakl-dülő-ben is, közösbe a sógorommal, hát mondok, a sógor még nem végzett a mMnálással, addig én levágom a sar-gyut. I|)j>eii be akartam fordulni a Zsömlével inog a Bajszossal a horhos-ba, amikor látom ám, hogy a kosza-küjcmel otthon felejtettéin. Mondok, vissza én má nem fordulok, de láttam, hogy a Puszta János komám pincéjinél igen köpködi a kémény a füstöt.
-v- Jó ember, én erro nem vagyok kíváncsi! Azt mondja el, mit tud a Katica György esetéről!
— Hiszen azt mondom ippOni Tes-.sen csak jól idefigyelni] Vagyjs a Puszta komámtul akartain kölcsönbe kérni kaszaküjot. Fölugrom, mondok, a hegy oldalba hozzá, az ökröket addig itthagyom a Jóska gyerekkel, merhogy az is velem vót, addig nyafogott az anyjukomon, mig elengedte velem ürgét önteni.
— No, de most már térjen a tárgyra, Horváth Péter! Nekem nincs ilt időm a maga mesélt haHjjatnl!
- Igenis, tekintetes biró ur! Katonaember vótam én, tudom, ml a
KERNTLER JENŐ
zongoraművész, a zeneművészeti főiskola tanára ma 61 éves korában váratlanul meghalt. Temetéséről még nem intézkedtek.
•.•} . a
LORD PERTH •
római lángol nagykövet ma ün* nepélyesen átnyújtotta uj megbízólevelét, amely Olaszország királyának és Etiópia császárának szólt és ezzel az abesszíniai olasz hódításán
gol jogi elismerését jelenti. •
A ZSIDÓ MENEKÜLTEK
l emelyezése térdekében Keime^dy amerikai követ folytatta (anácsko?á salt. Legalább 70 000 zsidó menekült befogadását akarja kiverekedni, de egyelőre Anglia, Hollandia, Franciaország, Dánia Belgium és Svájc azzai rjlasftotf\'ák el a kérést, hogy máris tul sok országuk-, ban a zsidó.
A KÉPVISELŐHÁZÁT
a jövő hétre összehívják. Ezen mutatkozik be az uj Iinrédy-kor. mány, amely ma délelőtt letette az esküt és -utána azonnal minisztertanácsra gyűlt össze
ROTHERMERE f
lord visszaérkezett Londonba és nagy elismeréssel nyilatkozott a ma. gyarországi napokról, majd kijelentette, hogy Magyarország nagy nemzeti és gazdasági fejlődés előtt áll.
FELROBBANTOTTÁK
Itesicán Deutsdi Vilmos kereskedő üzletét. A merénylet nem a kereskedő személye, hanem a zsidóság ellen irányult. Husz jobboldali munkást letartóztattak. \'
A DALADIER KORMÁNYNAK
adott pénzügyi felhatalmazás ma éjszaka lejárt. A kormány a reformokat nem valósitolta meg, ami miatt Ismét éleson támadják. A kormány helyzete ismét súlyos, belpolitikai vál-ság fenyeget
komendól Egyszóval fölballagtam a komám plnoójihón, aztán mondom neki, hogyan jártam a \'kaszáknál. Aszongya a komám, hogy annyi baj leg\\en, neki most sokkal nagyobb a gondja annál. Hát az meg ml? — mondok. Aszongya, hogy <te komám, Ittá to má szódavizet?. Nem éir, nül-len az? Hát, aszongya, az ollan, mint umikor az embernek elzsibbad a lába. Oszlán az meg mire jó? — mondok. A jó bort kár elrontani, a rosszbul meg az se csinál jót. De nem ugy van ám az, veti rá a komám, mivel ő éppen most töri a fejit, hogy kikéri az obsitot a vasúitól, nyavala, aki bakterkodjék tovább, aztán szükviz-gyárat csinál a Burgpr zsidóval.
— Hányszor mondjam még, hogy ez ue:n tartozik ide Arról tegyen tanúvallomást, hogy mit tud a verekedésről.
— Instállom alássan, a verekedés még ezután gyütt. Mer én addig huza-kottam a komámmal, hogy mq^bio-londulto, vagy mi a ménkű tanáta, inig az oda sodorintott nekem egyet, uzlán...
— Horváth Péter! Mayának nem arról kell vallauia, hogy hogyan ve re. koilett össze a komájával, hanem arról, hogy a Kalányos pisla hogyan szúrta meg u Katica Gyurit. Figyelmeztetőm, hogy térjen a tárgyra, mert baj lösz ,. |
Kiskanizsa a „Magyar a magyarért" akcióban
A hivatalos gyűjtés pár napjt^ után a hazafias társadalom adományait most már újból a »Magyar a magyarért* közvetlen csekkszám;-lájáu, vagy a Zalai Közlöny gyűjtésében lehet befizetni. A gyűjtés nem állhat meg, hiszen egymilliónál .több felvidéki visszatért magyar köziu százezrek maradtak ott tél küszöbén falat kenyér nélkül. Ezeken nem elég egyszer, most segíteni, hanem a magyar testvérszeretetnek ébren kell őrködni a szenvedések, nélkülözések enyhítése felett egészen addig, míg az élet ott fenn a rendes kerékvágásba zökkenik.
Eddigi gyűjtésünk 3858.08 P
Segélyegylet Szövetkezet 20.— P I. n. ker. Levente Egyesület
leventéi 15.— P
özv. Ba»*5 Sándorné 5.— P
Malr k&\'nyvkureskedéa 8.— P N. N 2. - P
ujsob portó-maradvány záazló-akolóból
- 54 P
Összesen: 3903.62 P
Természetrajz
— Meg tudnád nekem mondani, fiacskám, hogy milyen Ital készül a
szilvából ?
— A szilvórium. —• És az almából\':
— Az almárium ...
1936. november 17
ÉALA. KÖZLÖM
ft
- (Nóegyleti kiosztás)
A"\' Keresztény Jótékony Nőegylet ezekben a súlyos, felvidéki testvéreink ir.egsegitésére igénybcxett időkben so.n feledkezik el a saját kanizsai szegényeinek százairól. Húr a Nőegylet lcinondott az e/.Időtájt esedékes gyűjtéséről a ..Magyar a magyarért ju. vara, mégis november 10-én, szornba-ton délelőtt 10 órakor 320 gyermeknek 3000 pengő értékű ruhát és cipőt osztanak ki a Rozgonyi utcai iskolában. Az íinnopéliCá kiosztásra a főispánnét Ls meghívta az egyesület, melynek elnöksége ezúton kérj, a tagok é> a Nőegylet jóakaróinak szives megjeh-né-sét. (:)
- (Kellős ünnep Csőrnycföldön)
Lélokcmelő, szép magvar ünncjyet
rendezett messi.eróldről összcseregloitt mintegy 1500 főnyi közönség jelenlétében Gsörnycföld község vezetősége. Kettős ünnep volt: — uj t-\'mc tőrész t és hősi cmléktáblácskákat avattak a község 11 hősi haloitjiinak emléké, e. Jelen voltak a környék leventéi is elnökük, Korentsy Endre körjegyző vezetésével. A szentelő beszédet Sülc Antal muraszemcnyel plébános, az avató beszédet Kovács Ferenc! tanító mondta. Tarnai Zoltán igazgató-tanító szavaló! elismerést aratlak.
- (Anyakönyvi hírek)
Az elmúlt két hétben, október 31-től november 13-ig a következő bejelentések történtek a nagykanizsai anyakönyvi hivatalban. Született 24 gyermek, akik közül l-l fiu és 10 leány: Erdélyi Károly napszámos és FükJ Máriának rk. leánya, Buvárí Gyula csizmadia és Simon Rozáliának r. kath. leánya, Benkő GáJjor földműves és Krímmel Rozáliának (Szabadhegy) rk. leánya, Mobiár József városi vízkezelő és Vass Katalinnak rk. tia, Imrei György kőműves .segéd és Balogh Máriának
— Hát jó, tekintetes ur... íszen ott vagyok ipj>cn. Mer hogy aztán igy a komámmal jól elötöltük az üdőt, mire megin lekö vétkez lem a szekér ulán, hát a Jóska gyerek nem vöt olt az ökrök körül. De az ökrök se vótak ott, meg a szekér se. No, mondok,, itt má valami baj van. Vót is, instál-lom. Mer kaszaküjem, az vót má n komáintul, de most meg kaszám nem vót, mer az meg rajta vót a szekéren.
— Az isten áldja meg magát, Horváth Péteri Mi kőző mindennek a tárgyalási anyaghoz?
Azt én nom tudom, tekintete^ biró ur, de -hogy igy vót, arra megesküszöm I
— Csakhogy magának nem a komája kaszakövére kell megesküdnie, hanem arra, amit a Katicái pontra Kalányos ügyben tud.
- Mondom én azt is, bíró ur, csak hát el köllőtt kezdeni valahun!
— No, mondja... mondjál
A Katica Gyuri esete meg ugy vót, hogy amikor so a Jóskát, se az "kröket sehun se találtam, fogtam magamat, haza iramodtam. Hát a •lóska már otlhun vót ökröstál, szekerestül. Káromkodtam, mint- a jég-de ttinmá blzon nem liasznát semmit. Aszonta a Jóska, hogy elunta " várást, aztán amíg bement a csaütba gombát keresni, gyűltek ippen a csőn. dOrek, elplrongatták onnan, meg szid-
rk. fia, Földes János fuvaros és Snl-dár Annának rk. fia, Jóny Imre m. kir. I hadnagy és Aigner Martnak g kath. fia, Varga János Máv munkás és Horváth Katalinnak rk. leánya, Filák György tetőfedő és Godina Annának rk. fia, Simon János háziszolga és Molnár Teréziának rk. fia, Banka József urad. cseléd és Dávid Katalin-nak (Felsősánc) rk. fia, Rosta János kötélgyártó segéd ói Gyergyák Ilonának rk. fia, Horváth József kőműves segéd és Rukovecz Katalinnak rk. leánya, Bolf Ferenc kőműves mester és Kis Máriának rk. leánya, Perger József szabó segé<l és Czveig Ibolykának izr. fia, Kenedi Imre oki. mérnök és Raffaelli Anna áll. polg. iskola^ tanárnőnek rk. fia, Horváth Jenő ze. nész és Ruha Toréziának rk. fia, Koronya Gyula szíjgyártó mester és Pál Annának rk. fia, I-\'arkas Józsof pincér és Andri Teréziának egy rk. fúi és egy rk. leánya. Házasságon kívül született 2 fiu és 3 leány. — Halálozás tizenkettő volt: Gyímesl Rozália rk. 4 hóna|H>s, Tóth Péter ny, Máv fékező rk. 70 éves, özv. Hanzsa-iics Józsefné Farkas Julianna rk. Ki éves, Rózsa Ferenc gyalogos rk. 27 éves, Kalocsai Vilmos rk. 7 hetes, Hári Rozália rk. 10 naj>os, Tóth Ferenc napszámos rk. 70 éves, özv. Kuhár l\'erencné Tandor Anna rk. 80 éves, Filák János nyűg. vasúti munkás rk. 05 éves, Junker Károly nyug. Máv főmozdonyvezető rk. 03 éves, Tóth Elek napszámos rk. 73 éves, RezsöXi litván rk. 2 hónapos. — Házasságkötés hét történt: Lantos József Máv pályamunkás rk. (örtilos) és Aur Mária rk., Pecsics István földműves rk. és Kálovics Erzsébet rk., Csetnekí Béla városi tisztviselő rk. és Bencze Anna rk., Tanító Árpád m. kir. tüzérszázados ref. és Kádár Györgyike ref., Polgár József kertész rk. és Horváth Mária rk., Köveskátf Sándor (elvált) napszámos rk. és Mol-uár Terézia rk., Gudlin György (öaív,) földműves rk. és Yejhofl\'er Anna (özvegy) rk.
— ButorklAllÜá»unk«t tekintse meg minden véteikényazer nélkül. Kopstetn outoráruhás.
ták az aptya vén büdös fejit, hogy ekkora gyereket egyedül liagy ott az ökrökkel. Visszakísérték aztán a sze. kérig, fölélték rá a Jóskát és utána kátolták, hogy ha látná szemközt gyünni a Kalányos Pislát, no szöjjék neki, hogy csöndéreket látott, mivel íppeu azt keresik. Azér hajtják, mondta az őrmester ur, mivel megszúrta a Katica Gyurit.
— No végről Most aztán mondja el részletesen, amit erről tud, Horváth Péteri
— Többet aztán én nem tudok orrot, tekintetes biró ur!
— De lűszen itt az áll írva a csendőri jelentésben, hogy maga látta, amikor a Kalányos István a bűnjelet, ké-pező kést beiejiajitwlta a Szedres-árokba. . f
— Azt én nem láttam, tekintetes bíró ur!
— Akkor a csendőrségen miért vallotta azt, hogy látta?
— Nem vallottam én, instállom, a csendőrségen semmit. Nem válhatott engem még csöndér ebbe. az ó\'.elbe!
— IímbOi*, meg akar őrjíteni engem? Ili áll a csendőrségen felvett vallo-mási jegyzőkönyv, alatta a maga sajátkezű aláírása: .Horváth Péter bige..
— Az meglehet, instállom.
— Mi az, hogy meglehet?
— Merlwgy én Horváth Péter tikos vagyok, iusláUom. • 4
Húzás
Az oszlás-sorsjáték mai húzásán a főbb nyereményeket a köveik / >]; nyerték: 40.000 pengőt: 74.803, 10.UU0 pflfigőt: 7210,. 8400, 2000 pengJBt: 25001, 1000 jKJngöt: 27.-128,\' 72.030. (Felelősség nélkül.)
— Nagybakónak Ünnepe)
A nagybakónaki iskola most önné-l>elie meg a Felvidék magyarlakta területeinek visszacsatolását izzó magvar ünnepség keretében. Az ünnepség alkalmával avatták fel azt a zászlót, amelyet a község £s iskolája a Felvidékre juttat. Az ünnepi avatóbeszédet Pungor Ernő, az iskola igazgatója mondta nagy siker mellett. Az ünnep-ségen a falu apraja-nagyja résztveit.
— (Táncest)
a Katolikus Legénjejjy leiben folyó hó 10-én, szombaton este. (:)
— (Perújrafelvétel a Fürst-divatcsarnok ügyében)
A nagykanizsai Fürst-divatcsarnok ügyei sokat foglalkoztatták a bíróságokat és a nyilvánosságot. Azóta Fürsték Budapestre távoztak Kanizsáról, de ügyeik most újra a kanizsai bíróság elé kerülnek. Fürst Józseí ugyanis j>erújrafelvételi kért é< azt a nagykanizsai törvényszék el is reu-dclle.
— Minden k«rcakedó
haszonnal olvassa a Rekláméletet, az egyetlen magyarnyelvű reklámszak-lapot, amely Balogh Sándor szerkesztésében tizenegyedik évfolyamában jelenik meg. A most megjelent uj szám tartabnos cikkeket, rengeteg tippet, ötletet, tanácsot és bőséges kirakat-rovatot hoz, amoty a Itatásos dekorációk galériája. Kiadólűvatal: Buda-j>est, V., Szent István kőrút 0.
— (Veszedelmes kutya-kuland)
Varga István boruk ki napszámost
Somogyszcntiniklós felé ludadlában az erdőből kirohanó három hatalmas kutya megtámadta 6s össze-vissza harapták, ugy lvogy a mentőknek kellett a kórliázba szállítani, A kórház je\'.en-totte az c.setet a kapitányságnak, ahon-nan rendőrtisztviselő szállt ki Varga István kihallgatására.
A vakbélgyulladás veszélye elleni védekezés egyik hatásos módszele abban áll, hogy az emoer a Leien hetenként legaiabb egyszer a természetes .Ferenc József" ke&ertl-vizzel — reggel Éhgyomorra egy pohárral — alaposan Kitisztiija. — Kéidezze meg orvosát.
Naptár I November 17. csütört. Hóm. kat Ceod Gerg. Protestáns Hortense. Izr. Markh. hó 23.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Fekete sas gyógyszertár és a klskanlzsai gyógyszertár.
Qőzltlrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden e«6»i nap nőknek.)
— Bátorokban a Kopsteln-cég vezet Modern mintatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező -lze-tóel feltételek mellett.
EMLÉKEZTETŐ*)
November 19.
I-\'rontlvorcos toa « lils Itoyatbon 8 órukol" .Magvai- a magyarért. ós a ■ llortlty Repültalap. javára.
•) IC rovatban egyszeri közlés (két •orlg) dija 30 llllér.
Tapasztalai
A tanár ur meglátogatja kollegáját, ki tífuszbeteg volt s most lábbadozlk.
— Csak ügyeljen magára kolléga ur, — biztatja, — a tífusz nem kicsiség Abba az ember vagy belehal, vagy hülye marad utána... Én Is keresztUlestem rajta.
Szórakozottság
— Ejnye, de szórakozol! vagyok I Már megint otthon felejtenem az órámat.
— Olyan sllrgős szüksége van az
órájára ?
4- Hogyne I van e még Idóm hazamenni érte.
Meg akarom nézni,
Nem akarja elfogadni?
Arisztid meglátogatja Taszllóékal, akik fiatal házasok. A látogató tiszteletére behozzák az Ifjú Tasziló1 Is, aki mlndíssze féléves és rettenetesen bömböl.
— Miért sir a kicsike ?
— Mert fogakat kap.
— No és nem akarja elfogadni?
Ami biztos: blzto^
A sebész előre kéri a díjazást a betegtől
— Miért fizessek előre ? - kérdi a páciens.
— Na hallja, hál hogy operállak biztos kézzel, amikor reszketek a pénzért.
az apróhirdetés. Hajnaltól estéiig ezer és ezer ember olvassa! Fillérekbe kerül csak és ön helyett elvégez mindent: járja a várost, a falut, bemegy minden házba s megszerzi önnek a kivánt munkát vagy állást!
1 Zalai Közlöny Spo> (U»pTírie»je
TIPP-SZELVÉNY
Btkaldlt: Lakik:
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a kővetkező eredményeket hozzik:
....... (...:...)
....._ (...!...)
...:... (...:_.)
...:... (...,_.)
...i... (...:...)
...:... (...:._)
...... (...,...)
...:... (...:...)
...:... (...!...)
-:-(-»-■)
NTE-Z»SE KTSE-NZTF. DPAC-PHETC . PVSK-PEAC . . SBTC-PAC . . PBTC-KRAC . . CaTK-NTE 11.. . KTSEU.—NZTEH. NVTE-NTSE . .
DVAC RTE
HALAI K©ELÖNT
1938. november 17.
Alullroll ugy a magam, mint az egész rokonság nevében is mélységes fájdalommal lu\'áatjuk, hogy forrón szerelelt drága jó férj, a legjobb testvér, sógor, I lelve rokon
Perneszy István
áldásos életének 84-ik, boldog há, zasságának 41-ik évében hnsszu és türelme szenvedés és a halotti szentségek felvétele után visszaadta jóságos lelkét Teremtólének.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó I7-én délután 4 órakor fogjuk a róm. kat. temető halottasházából örök nyugvóhelyére kísérni.
Az enge8itelő szentmise-áldozatot folyó hó 17-én délelőtt 9 órakor a szentferencrendiek plébánia-templomában mutatjuk be a Mindenhatónak.
Nagykanizsa, 1938. nov. hó 15. A Te jó lelked mindig kSxSttünk élt
ö/v. Perneszy Istvánná sz Klapper
Szidónia neje, testvére, sógornői.
sógorai és a gyászoló rokonság.
Jóslat:
Délnyugati, nyugati, majd északnyugati szól, több helyen köd, sok helyen, főképp a Dunántulon és a Felvidéken eső, a hőmérséklet •lig változik.
A Meteoroiogial Intézet nagykanizsai megfigyelőállomása jelenti«
Hőmérséklet tegnap este 9 órakor: 44 0, ma reggel +3 4. délben +7 8.
Nagykanizsa megyei város polgármesteréül.
26234/1938.
Tárgy: .Oazdaiági" cselédek és munkások kitüntetése
Hirdetmény.
A m. kl-. Földmlvelésügyi Miniszter Ur Önagyméltósága abból a célból, h< gy a gazdasági cselédeknek r zdaságl munkasoknak serkent" péld t nyújtson és hogy a b. csületeB munka és hflséges szolgálat a g zdaságl munkavállalók körében erkölcsi elismerést is nyerjen, — az olyan gazdisági cselé dek és munkások részére, akik az egyhelyben töltött hosszú szolgálat, illetve munkásságuk, ma^afarlásuk én jőravaiÓKíguk által társaik közül kitün-ek, hűsiges szolgálatuk elismeréseként — az elmúlt évhez hasonlóan — az 1938. évb<n is, pénzbeli jutalmat és elismerő oklevelei kiván adományozni.
E célból:
1. A jutalmazásra javaslatba hozandó egyének nevét, lakhelyét, személyi adatait, szolgálali viszonyuk körülírása melleit velem, vagy a Qazdasági Egyesület elnökével kell az érdekelteknek legkésőbb 1838. november 30 lg közölni. A később beadóit kérelmek figyelembe nem véletnek.
Nagykanizsa, 1938. november 8. 3ow Polgármester.
..Dolgoztass, hogy dolgozta!"
Nagykanizsa megyei város x polgármesterétől.
21780/1938.
Tárgy: A Vőrösmnty-u. 45. és 45/fl. sz. beltelek bérbeadása.
Árverési hirdetmény.
a Vörösmarly-u. 45. és 45/a. bz. beltelket f. évi november hó 23-án d. e. 10 órakor a városháza Horthy Miklós-úti bejáró I. emelet 6. sz hivatalos helyiségében bérbeadóm Nagykanizsa, 1938. november 15. ,0,2 Polgármester.
lombhullás után
NEODENDRIN
(gyümölcsfa-karbollneummal). öwxibarsokut
SOLBÁR (kénbáriummal)
Legújabb kutatások megállapították hogy rovarok, levéltetvek ellen az fltxl és téli védekezés a leghalálosabb.
Sobholyek bokenéséhez:
Almola Pomrín
(Oyümölcstskátrány). Beszerezhetők :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mütráaya, növényvédelmlsze-rek, gép, zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Teleion: 130.
Szíkséflleísit -—s
I—
I mindenki a helyi kereskedőknél || és Iparosoknál szerezze bel
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában.
lairkailuirMttl UtliJii Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1938. október 3-tól.
Eruébal-tér-Vaautállamá.
Vaiulállomáira
410 629
7BS
920
11 OS
13 >5 1400
15 35
17" 18-20 20»» 222a
23 20
Jl
s
a
§ £ * a
l etenyei menetrend
Leteoyérál Ind. 6\'46 Nigykmlzián érk. 7 65 Ntgykinlnáröl Ind, 14 00 L*t»nyir• 4fk. 1610
Kedvező fizetési fellételek. Minden tűzhely garanciával.
SZABÓ ANTAL sportüzlete, Fö-ut 5. sz.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A töváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és közponli fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanioxky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konlorttal (hideg-meleg folyóvíz, kOzponli (ütés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta Bzobált. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Fenyvesi Sándor és neje Kohn Vilma ugy a síját, mint gyermekeik és az összes rokonáig nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy felejthetetlen jó fiunk, illetve testvérünk
GYÖRGY
éleiének 2&-lk éviben rövid szenvedés után folyó hó 15-én reggel 8 órakor visszaadta lel-két az Urnák.
Drága halottunk löldi maradványát folyó hó 17-én dél-u\'án V,4 órakor kísérjük örök nyugalomra a helybeli izr. temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1938. nov. 16.
Riazvétlátbgatáaok mellizéaét kérjük.
APRÓHIRDETÉSEK
10 ufllfl 60 (Illír, mlnd.n to.lbbl Uú 4 Iliit,.
AllAS
Idóstbb b.jirúnSt azonnal lelveszek\' Ctinyl Láizló-utca 13. Kapualatt (obit •
lakAs-Ozlethelyiséo
Kiadói 4X4 m. udvari noba mi\'i-hetynek. Irodának. Klrály-u 32
adAs-vétel
Eladó gelaesilgetl tanllónál 7 darab 8 hónapot hlilslnl való angol a.rtéa.
3013
Aaztaltűzhalyek, folyton-ég& kályhák, fflré..por-
kályhák, elsőrendű minőségben legolcsóbban kaphatók Sch\'eilnger Bynla vatkereikedinél.
bútorozott szoba
■ utorozott tioba fürdósioba-hnBz-nálatlal a város belteiületín decembei t-re kiadó. Clm a kiadóhivatalban.
Különbejáratu bútorozott tiob.
kiadó Vomimaily.utca 63. 3043
Kiadó csinosan bútorozott szoba, ktl-lön bejárattal, Imdóazobával. Sugár-ut 14 em. 3040
Magányoa ur réazéie katflnb.jAralu
sióba, elegánsan bútorozva, kiadó. Bővebbet : Szabados, Klrály-u. 15. *
különféle
Mindennapi leveleiéiből öeaxegylljto!. bélyaaat, régi vagy u| tömegeket, ma gyárt ét kullóldlt, lelosilatott gytl|lemí nTel,et bármikor megvételre keretek. -Baibarllt Lajot, a Zalai Kdtlóny I. uer-kesztóte. Érdeklődni lehet telelőn 78. « v,gy személyesen mindennap d. u. 6—7 óra kölött.
ZALRI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja : „KSzgazdaaágl R I. Nagykaitlila". Fololós kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a „Közgazdasági R. T. Nagykanlzta"
nyomdájában Nagykaalztán. (Nyomdáért telni i Zalai Kárily.)
78. Évfolyam 261 síim Nagykanizsa, 1988. november 18. péntek
Ar» 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
tieitetzi&sén és kiadóhivatal: Pőat 5. azAm. Megjelenik minden hétköznap délután
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
nióllzctési áia: cny hóra 8 pen^ö 40 (illér. Szerkesztőségi és kiadóliivatali lelefon: 78. sz.
Imrédy Béla,
amikor felvetette a NcínVactl Egység Pártjában a bizalmi kérdési, az alkotmányos szokásnak tett eleget, mert olyan nagy diplomáciai harc után, amelynek eredménye országink lényeges megnagyobbodása lett, valóban szükség volt arra, hogy az egész politikai é\'et tisztán lássa, hogyan is állunk a k >rmány mögött felsorakozó erőkkel. Egy pillanatig sem volt kétséges, hogy ugy az államfő, mint a népképviselet legnagyobb pártja, amelyik a kormányzás feladatait vállalta, a legteljesebb bizalmát fogja nyilván nitani Imrédy Bélának, akinek érdemeit teljesen felesleges itt rész\'e-tezni. Amikor Imrédy Béla miniszterelnök koi-mányelnöki megbizar tását kap!a, egy kisebb pi-ftzág ad-minisztrá\'ására és vezetésére vállalkozott s most, hogy országunk a bér esi döntőbírósági határozattal magához. ölelhette a Felvidék tulnyo. móau magyalrlakta területeit, már ujabb problémák merültek fel, aine lyek a kormányzatot elsősorban és igen intenziven kell hogy foglalkoztassák. Ehhez a munkához i ttjy szükség van a töretlen és határozott bizalomra, különösen akkor, ha tudatában vagyunk annak, hogy a támadt feladufol} elvégzése sürgős és maradéknélküli munkát kíván. Most, amikor a visszacsatolt területek katonai megszállása niegiör, tént és ugy közigazgatási, miot gazdasági és jogszolgáltatási egyl>e-kapcsolásuk folyamatban van, vethetünk egy pillantást azokba a súlyos napokba, amikor az Imrédy-kormány emberfeletti munkával folytatta diplomáciai küzdelmét igaz-uiik kivivására. Ha nem is beszéltünk róla, nem panaszkodtunk cs nem akartuk a tényekel érthető okoknál fogva kiteregetni, n.fst) már megmondhatjuk, hogy az lm. rédy-kormánynak két irányban is a legintenzívebb harcot kelleltviv. nia, amelyik egyszer abban nyilvánult meg, hogy a legéberobb figyelemmel résen volt, őrködött a\'. <>.-szág rendjére, nyugalmára s távol tartota a politikai élettől azokat a törekvéseket, amelyek a diplomái-ciai harc közepette zavaró jelenségek voltak, másrészt a legérőseb-lien belemélyedve a történelmi jelentőségű problémák sikeres megoldásába, folytatta küzdelmes munkáját. Mind a két olda\'on siker koronázta fáradozásait. Sikerült a magyar l>elpolitikai élete! e r.ehé\'. napokban olyan határok kö\'öt! tiltani, amelyek kártékony klrobba1-"ásókra nem vezettek. Sajnos, meg kel\'ett küzdenünk olyan lelki hullámzással, amelyik a háborús veszély napjaiban sápadt aggódással iszonyodott meg a bekövetkezhető súlyos helyzettől, de amikor ezek-nek a napoknak rémképei elmúllak, átcsapolt ez a hisztérikus ha 11-gjlat a felelőtlen hangoskodás!*,, amelyik elment immár a kérdőrevonásig s a suttogás, rémhirlerjcsz-tés és szájpropaganda eszközeit fci-
A honvédelmi törvény, az adóreform, az állás-és jövedelem halmozás, a családi munkabér, a köztisztviselők helyzetének javitása és a zsidótörvény revideálása
lesznek a törvényhozás elé kerülő első Javaslatok
Budapest, november 17 Az uj Jmrédy-kormány tegnapi első minisztertanácsa éjfél ulán I óráig tartott és a reform-In tézkedé^, sek egész sorát tárgyalta. A parlamenti munka meggyorsítása érdekében hétfőre pártközi értekezletet hívnak össze, hogy egyszerű házszabály-indítvánnyal tudják a munkatempót meggyorsi\'ani.
Beavatott politikai körökben ugy tudják, hogy elsősorban az uj hon-
védelmi törvény kerül a Ház elé, majd rövidesen ter.yujtásra kerül az adórefoi *m, a közéleti á\'lá^ok cs jövedelemhalmozások megszüntetése, a családi munkabér bevezetése, a közalkalmazottak helyzetének javítása (elsősorkan a csa\'ádos köztisztviselőké) és a szociális intézkedések további s >ra.
imrédy miniszterelnök pártbeli beszédében kijelentette, hogy revi-
deálni kell a zsidótörvénnyel kapcsolatos álláspontot is. A pórt ez-ügyben is kiküldi bizottságát és az rövidesen javaslatot terjeszt a párt, illetve a Ház elé.
Megkezdődött a felvidéki minisztérium megszervezése is. A miniszter munkatársait maga választja ki, igy elsősorban Szüassy Béla levonására számítanak, aki valón szinüleg Jaross államtitkára lesz. I
Az angol-olasz egyezményt nyomon követi az olasz-francia viszony tisztázása
London, noveml.er 17 Az angoi—orasz viszony kedvező javulása tekintetében semmi kéts. g nincs. A lapok egyhangúan állapítják meg, hogy a kényes ubesszn. ügy lezárult és a két nagyha\'alom között isméi normális leli a viszony.
Beavatott politikai körökl>en már a francia o!:isz viszony tisztázását tartják a legközelebbi lépésnek. Egyesek ugy tudják, hogy már Henderson ós Halifax párisi utja során is szóbakerül ez a kérdés. A francia olasz baráti viszony helyreállásának mindenesetre még
nehéz problémái vannak. Ott van elsősorban a tuniszi kérdés, amihez valószínűleg a Szuezi-csatorna kérdése is csatlakozik.
Beavatott londoni politikusok ugy értesülnek, hogy tegnap az angol—o\'asz egyezmény életbelépte lése alkalmávul
Chamberlain és Mussolini között táviratvállás is volt. E táviratokat azonban tm\'-g nem hozták nyilvánosságra.
Megérkezik Mussolini legidősebb fia is Londonba, aki Hartwig lordnál tölti u hét vé-
gét. Utazását m\'agán jellegűnek\' mondják. <
„A francia gyarmatok sérthetetlenek l"
A francia bol|x>litikai légkör kissé megtisztult. Politikai körökben ■ igen jó hatást váltott ki Daludicr miniszterelnöknek az a kijelentése, hogy a francia gyarmatok sérthetetlenek
Daladier egyébként a kormány átalakításának gondolatával foglalkozik és be akarja \\cnni kormányába mindazon pártok képviselőit, amelyek kivitelié segítik pénzügyi politikáját Az országgyűlést december előli nem hívják össze, mert Daladier kijelentése szerint a nemzetközi helyzet javulása miatt árra nincs szükség.
használva próbálta kicsinyíteni azok munkáját, akik az ■események multával a legszebb igazolást nyerték. A miniszterelnök a Nemzeti I\'gysóg Pártjában elmondott b:s-é-dében »lrurrá patriotizmusnak* nevezte ezt a magatartást, amelyik valóban ész\'elhető volt, de szerencsére közvéleményünknek csupán abban a körében, amelyik hangos-kodásban, önmaga mutogatásában! és lépten-nyomon való jelentkezésében láthatóvá tudja tenni magát, de számszerűleg messze mögötte maradt annak a rétegnek, amelyik gerincesen, bátran, felfogásban szilárdan és megir\'gathutalhuiul állta az idők e nehéz sarát s ezzel o\'ya i erőt mutatott, ugy a külső világ, mint az ország belső terü\'eleiu, hogy a kormány cs mindazok, akik a magyar nemzet ez utóbbi történelmében példátlanul álló nagy har cában részt vet\'ek, azt diadalmasan megvívhatták. Ez utóbbi teh\'át az, ország túlnyomó többségéi jelentő
közhangulatnak adott kifejezést a Nemzeti Egység Pártjának szinte egységes megnyilatkozása, amikor Imrédy Bélának bizalmat szolgáltatlak további munkájához. Az a férfiú, aki alkotmányos kötelességének tartó!ta, hogy ezt a bizalmat kérje, továbbra is csak az alkotmá-> nyos szemlélet alapján intézheti közügyeinket. Imrédy Bélától nem keli féltenie senkinek azt, hogy a törvényeket be nem tartja és kapható olyan politika folytatására, a melyik nem kapcsolódik be szervesen kialakult jogrendünkbe. Nem hagyhatjuk szó nélkül azonban azt, hogy a mai idők gyors és minden tekintelben teljes munkál köve te V nek. Figyelembe kell venni azt, hogy parlamenten és politikai kereteken kivülá\'ió tömegek is vannak, amelyekrö\' \'gondoskodnunk kety Nincs időnk arra, hogy hetekbe s hónapokba nyúló vita akadályozza meg a reformok gyors kereszti! I-haj tását. Éppen ezért meg kelt ta-
lálnia Imrédy Bélának azt az alkotmányos fornru\'át, amelyik egyrészt biztosítja az alkotmány fenntartását, a parlamenti munkát, de emellett nem lesz akadályozója annak-hogy a gyakorlatilag olyannyira elengedhetetlen reformok gyors megoldást nyerjenek. Itt m st arról van szó, hogy a szükséges törvények, jogalkotások és nemzetünk nagy problémáinak gyakorlatba j uttatása olyan tempóban történjék, amilyent a népi igények megkövetelnek. Imrédy Bélának a figyelmét és ig sz gondolkodását most az tölti el, hogy ennek a követelménynek meg tudjon felelni. A közvélemény egy pillanatig sem kételkedik nbbnn, hogy olyan nagy sikerek és messze kiható eredmények után, mini amilyeneket Imrédy Béla fel tud mutatni, maradék nélkül eleget tesz e nagy nemveti program megvalósításának is.

BAL/U KOZLONV
(938. november 18
lirvo uisodó kossal masyarokról
(diafifzésu
A nagykanizsai ezredek napja
November 10«in, vitéz Horthy Miklós budapesti bevonulásának nap. ján, czredna|>ot ült Nagykanizsán a 17- és a 38. honvéd gyalogezred. Már kora reggel katüiiazonélöl voliak hangosak az utcák «és mosolygós képű, ünneplő honvéd-sorok vonullak a templomok felé. Minden felekeiCt templomaiban ünnepi jst •ntisztelct volt reggel 8 órakor. Olt volt a juulsorok-ban a tisztikar és a |K>lgárl élei meg. hívott képviseletei is. Az istentiszteletek után ünnepélyesen megkoszorúzták az uj ezretk\'k a 20 as és a 18-a.s hősi emlékműveket Közben a szinházkerlet szorgos kalona-kcz.ek b.\'néjHísile.tv\'k felvirágozott katona-szerszámokkal, géppuskákkal, gyalogsági ágyukkal, rádió állomásokkal, miegyébbel. Fél 11-re érkezett meg a közönség a szín-házba. Ott volt vitéz Székely János tábornokkal az élén a tisztikar, a polgári hatóságok fejei, élükön dr. Krátky István polgármesterrel, az egyházi és társadalmi vezetők, egyesületi elnökségek. Az ezrednap műsora a Himnusszal kezdődött, arn^t a honvéd-zenekar adott elő Hering Vilmos karnagy vezetésével, l.\'tána Szigell Árpád fiihadnagy lendületes, drámai hatású szavalata következett, vitéz Hózsás őrnagy Honvéd-roham c. verséi szavalta kórus-aláfestéssel. Vitéz Tanitó Béla ezredes, a 38-asok j>arancsnoka méltatta ezután katonásan tömör és lelkes hangú beszédben az ezrednap jelentőségét, az első nyilvános ezred-napét "Trianon óta. i
— Szent István évében az ő ezeréves varázsának köszönhetjük, mondta, hogy nem sokkid Szent Jobbjának országjárása után szétroppanlak Tria. non bilincsei.
Megemlékezett Tanitó ezrede. az uj ezredek elődeiről, a volt 20-as és •18-as ezredekről, akik mindig más országbun mindig mások érdekeiért harcoltak mindig becsüleltel, hogy esküjükhöz hivek maradjanak. Utalt végül arra, hogy ha az ezred a !"elöli Sándor nevet kapná, ugy a jövőben március 15-én lehelne annak ezred-ünnei>e. Beszédét igy fejezte be:
-- Mi is a .mindent vissza katonái vagyunk és várjuk legfelsőbb hadurunk további parancsait.
Az énekkar, amelyet Fehér Miklós kar|>aszományos őrmester vezényelt, a .Nom, nem, sohá.-t énekelto, majd a zenekar játszotta a Petőfi nyitányt. Ft a honvéd zenekar és karmestere megérdemli, l»ogy a legmelegebb elis. mérés hangján szóljunk teljesítményéről és megérdemlik azt a szereteltel-ies érdeklődést, amivel Nagykanizsa közönsége minden alkalommal körülveszi őket
Jókuthy Béla ny. ezredes, a voll 20-asok nevében mondott megható és szivböl fakadt l>eszédot a volt ezredről, amely a húszas hagyományokat, a húszas ideálokat csorbítatlanul adja át örökségül a nőseknek.
Dr. Pottyondy József városi al. jegyző a volt 48-nsok nevében mondott keményen, szépen ötvözött, hatá-sos beszédet, ismertette a 195 éves ezred történetét, világháborús véráldozatának állomásait «.\\ 48-as hősök liurópa minden táján pihennek — mondta — jelicien sírokban, ezek szent emlékét hagyjuk az ulöd-ojtrodro, hogy kövessétek és erőt merítsetek belőle..
A katonai rendben rendezőit ünnepség a .Magyar visszhang, zenekari előadásával, alatta egyszerűségében sonkát mondó, hatásosan beállított élő-képjel végződölt.
Ha belei el vannak dugulva és gyomra rosez, ugy lolyamodjék azonnal á^Természetes \'„Ferenc Józsel" keserüvizhez, meri ez már csekély, alig egy pohárnyl mennyiségben it gyorsan, biztosan és mindig kellemesen tisztítja ki az emé.z-lés útjait s jó étvágyat és tflss közérzetet teremi. Kérdezze meg orvosát.
Sajnálattal látom, hogy a Kassáról küldöli riportjaim közül ogvik mind mainapig nem érkezett meg Pe lig a hivatalos ünnepségen kivül sok kedves jc.ein\'t volt, amit érdemei feljegyezni. Noteszomban is találtam még néhány feljegyzést, ezekből adok most néhányat.
Csütörtökön délelölt még a cseh autók düböröglek végig Kassa patinás, ko|H>tt utcakövein. fis egy nappal később, talán ugyanabban a perclK\'n, amikor az utolsó cseh autó kigördült Kassáról, fehér lován, délceg, büszke tartással belovagolt Rákóczi ősi városába n Ix\'gelsö Magyar, Magyarország kormányzója.
De nem kellel t huszonnégy óra ahhoz, hogy Kassa képe megváltozzék. Az a tény, hogy a város a csehek kivonulása után szinte percek ala t káprázatos lobogó és virágdíszbe öltözött, mulatja, bog)- mennyire felkészült az ősi Kassa erre a napra Vagy talán nem is készüli fel. Csak egyszív rf.cn levetette husz éves álarcát, a molyci Trianonban ráraklak.
Miié mi közvetlen a magyar csapatok után csütörtök délután ;{ órakor beértünk a kassai főutcára, már magyar ruhában, nemzetlszin szalaggal a hajukban csárdást táncwlták a lányok az utlest kellős közepén. Vidá-dámau és önfeledten énekelték sajátságos felvidéki kiejtésükkel a magyar nótákat és fáradhatatlanul ropták a husz éven át tilos magyar láncot azon a földön, amelyen négy órával előbb még a cseh harcikor,sik düböröglek végig. S Kassa kedves házsoraihoz ez a jelenet illett, ez a kedves nótaszó, láncoló leánycsojjorl, a mely tükre voll o város hangulatának és lolszabadult érzéseinek.
Az egyik utcasarkon egy őszülő, magyarbajuszos bácsikával találkoztam. Ott állt a gyalogjáró szélén, mcievcn felteié nézett és szeméből csorogtak a könnyek. Vékonyka testét ko|M>ll felöltő fedte, nyugdijasnuk néztem.
- Valami baj van bácsikám? — kérdeztem ijedten.
Fejével nemei Intelt, majd anélkül, hogy rám nézett volna, megszólalt csendé sen, inkább maga ele sóhajtva, j mint válaszul:
Istenem... megint a Kossuth Lajos utcában lakhalomi
Ükkor vettem észre, hogy az, utca névtábláját nézi könnyes szemmel, amelyet nem sokkal előbb ragasz-
tollak át S husz év után a cseh fel-irás felett megint ott ragyogott a fehér táblán fekete betükkl Kos. snth Lajos utca!
Mi szinte természetesnek v llük cd, de amikor e siró magyart láttam, megérleltem, hogy mit jeient a kassaiaknak cz a magyar névtábla.
A boldogságot, a békét, a nyugalmat jelentette, vagy talán egész Magyarországot. f
Ugyancsak Csütörtökön délután t"»r-lénl, hogy amint átmegyünk a zöld-szinü Hernád hídján egy idősebb kendős nénike toppan elénk éi a velünk jövő őrnagyhoz ugorva ke/.cl csókol neki, majd átölelve keserwsen zokogni kezd:
- Csakhogy megjöttek! Csakhogy itt vannakI
Alig győzzük vigasztalni szegényt, ugy rázza a zokogás.
Jaj, ha ezt szegény fiam meg. érhelte volnál -- sóhajtja később.
Megtudom, hogy Na az első mozgósítás óta clIOnt s azóta semmi hir róla. 0 meg itl áll keivső nélkül, e^ve.lfd, mindenéből kifosztva. Segíteni akartunk rajt, de nem fogadta el.
— Most már jó lesz, mert már iit vannak maguk és jön 0! — mondja és hóna alól c^y papírtekercset huz e!ö. Ilorlhy Miklós kormányzó képe, rajt a felírás: -A mi vezérünk!
Az utolsó mcgtakaritolt koronámon \\ ellem — magyarázza könnyes szemmel, — kiteszem az ablakomba, had lássák, hogy vártuk öt!
Igen, ez Kassa né|>e. Talán nem eszik, talán éhezik, nyomorog, de Horthy képet vesz az ablakába és feldíszíti házát, mert magyarnak érzi magát.
Péntekié valóban min.-űon kirakat-ban ott voll a legfőbb hadúr képe. Sok helyen halalnwy \'olajfestmények, máshol sikerüli színes rajzok a "kormányzóról. Honnan vették ezt a rengeteg képet, éppen olyan rejtély, mint az, honnan volt az a milliónyi zászló, amellyel Kassa díszítve volt és az a temérdek virág, amellyel péntek dél-olőttie vastag vlrágszőnyeggel borították be a Dóm teret és az odavezető széles Fö utcát. Talán ez volt az egyetlen holmi, amit el tudtak dugdosni a kivonuló csehek elöl. Mert egyébként alássan kifosztották a várost. Dohánynemü, Irnfikáru egyáltalában nem volt, élelem is fogytán. De ki törődött ezzel? Szinte eszünkbe sc jutott enni. S mikor |>éntJk délben a felejthetetlen bevonulás után ráesz-
méltünk, hogy 12 órája nem ettünk és hat órája nem ültünk, akkor is azt mondtuk: Megérte; Mert ez n nap nemcsak a kassaiaknak lesz örökre emlékezetes, hanem mindazoknak, akik je\'cn lehettek e fenséges, soha vissza nem térő történelmi órákon az öreg kassai Dóm olötl, amely a kurucidök óla nem látóit ilyen ünn-pcl.
Szállásadóink mesélték, hogy C/ek-Jien a napokban a katonaságon kivül 27.000 ember liagyla el a várost. De talán ugyanennyi \'ember jött ezekre a napokra Budapestről, Magyarország minden vidékéről é< ne.fí utolsó sorban Kassa közvetlen környékéről. Nagy bátyus tótok kerüllek ihellém a pénteki kormányzói bevonuláskor. Messze kilométerekről gyal(>gollak !>.\', hogy láthassák Horthy Miklóst, fis amikor fehér lován, kemény magyar tartással, délcegen ellovagolt előliünk, ezek a tólok nem tudtak éljenezni, csak sírtak. ,
-- Jaj Istenkém, micsoda gyönyörű remek emberi — sóhajtották egyre és mi tagadás, a mi torkunk is összeszorult és kicsordult szemünkből a könny. Minden magyar büszke lehet a legelső Magyarra, erre a tökéletes Férfire, aki igy üli meg a lovat| ,— mondták a kassaiak és\'mi éreztük, hogy nem lehetünk eléggé hálásak a Mindenhatónak, hogy ilyen vezért adott a meggyötört magyarságnak.
Fz a könnyekig meghatott elérzékenyülés volt az oka annak, hogy néhlbl nem zengett olyan mindent elsöprő erő\\e| az éljen, mint azt várni lehe. lett volna. Mi, akik ott álltiuik\' a tö-megben, láttuk és éreztük, hogy ezek az emberek nem tudtuk tombolva ünnepelni, mert sokkal többel éreztek annál. Sok kassaival találkoztam, akik még mindig ugy jártak az utcákon, mintha álmodnának. Szinte nem akarták hinni, hogyhangosan beszélhetnek magyarul és szivük szerint kiállhatják az éljent.
— HígJ\'jék el, — mondta nekem egy kassai volt-állami tisztviselő, hogy maguk, a szabad Magyarországon élők nem Ls tudják átérezni, mi az az öröm, ami most bennünk van. Nekünk husz év alatt meg kellett tanulni, hogy nem szabad hangosan örülni, belénk kOllctl fojtani minden szót, minden vidámságot. Ha meghallottak az utcán magyarul beszélni, másnap az irodában árulónak ]>ccsétcltek és hetekre olkerüliek a kollégák. Le akarták vágatni a bajszomat, mert a bajuszvise-lct magyar szokás és azt hitték, hogy ezzel tüntetni akarok ellenük.
A pénteki bevonuláskor minden ablakban, minden erkélyen fürtökben lóglak az emberek. Sokan még a magas háztetőkre is felkapaszkodtak, pe-dig a szemerkélő eső síkossá tette a tetőket. Szülte istenkísértés, ahogy tömegekben álltak a hét emelet magas uj ren Iőrségi palota párkány és korlát nélküli, lapos tetejének szélén. A tömeg lent döbbencies morajjal fogadja a látványt, de az egyik tiszt odaszól:
— Ne féltsék azokat, hisz magvarok!
A kassaiak nem ismerlek veszélyt, hogy egy pillanatra Ls közelről láthassák Magyarország kormányzóját és föméltóságu hitvesét. Magam is sorra engedtem előie a vidékről bezarán-\' doklókal és a mellékutcákban meg-szorultakat, akik mind a legelső magvarra volíak kíváncsiak. § ha közelébe juthatlak, olyan meghatódott -szeretettel nézték, hogy kicsordult szemükből a könny. Mi valóban nom i* tudhatjuk, mit éreztek ezek az emberek. Láttam idős urakat, akik odafurakodtak a zászlókhoz és megsimogatták, mint kisgyermekek kedvenc njá»<
Divatos
női télikabátok ...............................
érkeztek.
Singer József és Társa
I • .1 i.-u .y. u - M •>■ i-ii u v> yj utauyiiu.< »,.
1936. november 18
EALAi KÖZLÖNY
a
Megkezdődött a bizonyítási eljárás a zalavári apátság volt főerdészének bUnperében
Három napos tárgyalást tűzött kl az ügyben a nagykanizsai törvényszék
Foglalkoztunk már röviden Bál-ványossy László, a za\'avári apátság volt főerdészének ügyével. Bólvá-nyossy mintegy 2520 hold erdejét kezelte az apátságnak éveken át. . : A jószágkoiirjányzóság \'feljelentette és el|>ocsátolta állásából Bál-ványossyt, mlert az volt ellene a gyanú, hogy nem számolt el az eladott fa árával. Meg is indult az eljárás és a kir ügyészség a föer-dészt sikkasztás gyanúja inialt per-l.e fogta. A kihallgatott tanuk, valamint i az uradalom elszáimjnljásai alapján a nagykanizsai törvényszék bűnösnek mondotta ki Bálványossy Lászlót és hét hónapi börlönre Ítélte. (
Fellebbezés folytán az ügy a pécsi táblához került, amely helyt adott Bálványossy kérelmének a bflzonyf/ás elriendelésére és ujabb tanuk kihallgatására vonatkozólag és az elsőfokú Ítéletet hatálytalanítván, a bizonyítás lefolytatására és uj ítélethozatalra utasította a tör. vényszéket. \\
A nagykanizsai törvényszék büntetőtanácsának elnöke, Makáry Vilmos három napos tárgyalást tűzött ki a bizonyítási eljárás lefolytatására, amely tegnap kezdődött\' meg.
Bálványossybudapesti ügyvéddel jelent meg a törvényszéken, míg a sérteti bencés uradalmat a rend győri ügyvédje képviseltee, ellen-szakértő volt Bogyay nagykanizsai erdőmérnök, a vádhatóságot di*4 Vaday Sándor kir. ügyész képvi-telte. |
A teljes napot igénybevevő tárgyalás jobbára a tanuk kihallgatásával és Marosi Gé/a törvényszéki könyvszakértő szakvéleményének előterjesztésével telt el.
Bálványossy védője utalt arra, hogy védence l>eterjesztete az uradalomnak a mér\'eget és elszámolását és az elfogadta és helybenhagyta azt, tehát sehilmi követelni valója nincsen- t
Bálványossy teljes büntelenségéfc hangoztatta, mindennel elszámolt. ( A bíróság ezután több tanút, főleg az uradalmi erdészet alkalmazottalt hallgatta ki.
A délutáni órákban a sértett jogi képviselője, a törvényszéki szakértő és a védő tették meg előterjesztéseiket.
6 óra után a törvényszék másnapra halasztotta a tárgya\'ás folytatáfát.
ítélet valószínűleg péntekre várható.
ítélt a tábla a gyenesűlási Tulipán-penzió bűnügyében
Luszllg Béla büntetését két évi börtönre emelték fel
dékukat a karácsonyfa alatt. Néhányan lopva körülnéztek és megcsókolták, mintha még mindig Ulos lenne, mint
busz éven áj. >

Sok könny hullott ezekben a napikban Kassán. Sok boldog örömkönny, do gyakran találkoztam ma-gyárakkal, akiknek csak az egyik szeme örült A kassaiak u husz év alatt összekovácsolodtak igaz magyar testvérekké és ők ezekben a boldog l>crt«kben sem tudták elfeledni, hogy vonnak még, maradtak még magyarok: .odaát. is. És oz nem csak a .Pozsonyt vissza,. .Nyitrát vissza,♦ \'Mindent vissza!, és a hasonló kiáltásokban tükröződön, hanem elsősorban azokban a messzeiekintő, könnyező és révedező szemekben, amelyek tul láttak a kassai hegyeken Eperjes, Pozsony és Nyitra felé...
*
Sokat lehetne még mesélni e kassai ünnepnapokról, do nem akarom, hogy unalmas legyen, hisz igy elmondva csak szürke szó, ami ott élő, könnye-kig inogható valóság volt. Ezeket is csak azért jegyeztem ide, meri ugy érzem, ezekben a kis jelenetekben látszik meg igazán Kassa magyarság amelyet most már nem kell eltitkolni .senkmek, soha.
BUDAPEST L
17 Wcltncr Béla előadása. - 17.30 A vádló szalonzenekara. — 18 Időszerű előadás. — 18.35 Helyes magyarság. — 19 IIírok. — 19.10 llirck szlovák és ruszin nyelven. — 19.25 Hanglemezek. — 20.25 Külügyi negyedóra. — 20.40 Majoyari Imre cigányzenekara — 21.40 Hirek, időjárásjelentés. — 22.05 Dohnányi Ernő zongorázik. — 22.45 Állástalan zenészek szimfonikus zenekara. — 0.05 llirck. BUDAPEST II.
17 Glass Imre előadása. — 18.25 Angol nyelvoktatás. — i»,30 Malolay Tibor előadása. — 20 Szmlrnov Szer-gej balalajka-zenekara. — 21 Hírek.
Becs.
20.10 Dalos-zenés tarkaságok. — 21 Schmidt: II. szimfónia. — 22.30 Nép-és szórakoztató zene.
Péntek
BUDAPEST L
0.45 Torna. — Utána hanglemezek. 10 Illrek — 10.20 Felolvasás. — 10.15 Felolvasás. — 12.10 Postászene. knr. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 Veress Károly cigányzenekara. — 14.35 Hirek.
— 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Árfolyam hirek. — 1(5.15 Diákfélóra. — 10.45 Időjolzés, hírek.
17 Lett hanglemezek a lelt nemzet függetlenségének 20. évfordulója alkalmából. — 17.25 Brahms magyartár-gyu müvei. — 18 Sportközlemények.
— 18.10 Időszerű előadás. — 18.30 Ciyőry Pál énekel. — lü Hírek. — 19.10 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 10.25 Toll Jancsi cigányzenekara. - 20.13 Iguiicz IlóxKa balladákat ét; verseket mond erdélyi gyújlésekből. — 20.45 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 21.10 Hű\'ek, időjárás-jelentés. — 22.05 Hanglemezek. — 23.10 A rádió szalonzenekara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST IL
18.20 Gyorsíró tanfolyam. — 19.05 Toll Jancsi cigányzenekara. — iy.30 Időszerű* előadás. — 20 Hanglemezek.
— 21 Hirek.
bbcs.
19 Hangjáték. — 20.10 Szimfonikus hangverseny. — 22.30 Beethoven: Diából 11 változatok zongorán. — 23 Lipcse.
Országos szenzáció volt annak ide. jén a gyenesdiási Tulipán-penzió ügye, amikor két budapesti ember, ifj. Malvó János magántisztviselő és Lusz-tig Béla pincér minden pénz nélkül • megvették\' a gyenesdiási Tulipán-penziót, inig az egész köjjenickiáda kiderült és a tulajdonosnő, egy budapesti úriasszony feljelentette a két nagyreményű üzlettársat. A nagykanizsai törvényszék ifj. Matyó Jánost 3 évi fegyházra és öt évi lüvatalvcsz-tésre, Luszlig Béla pincért másfél évi
börtönro és 3 évi hivatalvesztésre ilélto, inig a harmadik gyanúsítottat, Schwartz Sándor kereskedelmi ügynököt bűncselekmény hiányában felmentette.
Fellebbezés folytán az ügy a pécsi tábla elé került, amely most foglalkozott a hatalmas, per-anyaggal és Luszlig Béla büntetését két évi börtönre és őt évi hivatalvesztésre emelte fel. Az ítéletek többi részét helybenhagyta.
*
(Blfatfdna POetker fék
Aiitöfiof bt> iM/nifíÜ/tmiforf.
Az állam és a hadsereg
Az ember lej/magasabb társadalmi szervezeténék : az államnak és a hadseregnek kapcsolatát legtermészetesebben és legegyszerűbben) az állam egyik ^gfontospibb hivatásának hangsúlyozásával lehet megvilágítani. E Hivatást az állaim akkor tölti l>e, amikor a nemzet élniakarását képviseli hiás államokkal szemben.
Az államok politikája ezért jelent békében, háborúban egyaránt harcot, az egymásl>a ütköző érdekek szakadatlan harcát. E harcban olykor mindkét fél támadó, de igen gyakran az egyik felet csak a jogos önvédelem! kényszeríti fegyverbe.
A politikai küzdelem1 éles és könyörtelen lehet akkor is egy szomszéd államot érintően, ha a kérdéses állam a maga szempontjából békés, máshol már Semmit sem kő-ve\'telő, most már csak a magáét megőrző külpolitikát üz. A Páris kő rüU békékben kielégített győztes államok közel kétévtlzfcdes külpo_ litikája mindennél világosabban bizonyít e megállapítás mellett. A két kedőket végérvényesen meggyőzheti a békés külpoHtiak haroos természete felői megcsonkított hazánk trianoni sorsa.
A történelem tanúsága szerint minden politikai küzdelem, amely az érdekellentéteket tárgyalásokkal, megállapodásokkal nem tudja tartósan kiküszöbölni, fegyveres mérkőzéshez vezet, mert a háború maga is politikai cselekedet. A háború a politika eszköze, sőt talán ennél is több, a politikai küzdelem csúcspontja.
A külügyi kérdések ezért nem jogi, hanem hatalmi kérdések. Az állam függetlensége üres cün, po. litikája veszélyes játék, ha nem erős hadseregre támaszkodik. A nemzetközi jognak nincs tulajdont adó ereje. Cselekvőképes haderő nélkül nem lehet politikát űzni.
Egyedül sznüefcni eszközökkel, csak ideig-óráig és csak szerencsés • körülmények között lehet a nemzet sorsát irányítani. Az ilyen külpolitikai vonalvezetés minden erectmé-nye összeomlik abban a pillaluiA-ban. amikor a fegyveres erő támogatására volna szükség.
A haderő megteremtése tehát a közfelfogástól eltérően nem! a vezető társadalmi osztály, vagy a politikai pártok érdeke és érdeme. A hadsereg az egész nemzet, a faj egyetemes javát szolgálja és jövőjének záloga.
Ezért áll a hadsereg az államban az osztály, a párt és a napí politika felett már születése pillanatában, de továbbfejlesztése bármely szakában is. Az egész nettöjetet szolgáló hivatása, ez az eszmei magasság teszi lehetővé, hogy benne egy le-hesspn minden pártállása magyar.
Az államvezetés politikai célki-
A Bánhy-társulat bármely előadására érvényesek az előfizetőink kőzött kisorsolt e heti színházjegyek
Nagy ölömmel vette annakidején olvasóközönségünk, hogy a Zalai Közlöny szerkesztősége a lap előfizetői közölt minden héten dij alan mozijegyeket sorsolt ki. Most ugyanilyen megállapodást sikerült kötnünk vitéz Bánky Róbert színtársulatával. Ez a pompás kis együttes tiz napon át a kuliurát és művészetet szolgálja, ezért bizonyára nagy örömet kelt a színházjegyek kisorsolása. A színházjegyek bármelyik előadásra érvényesek, igy
nyertescink a következő előadások között választhatnak : csütörtök este : G.urkovics leányok, Herczeg Ferenc pompás vígjátéka, péntek : Lengyel Menyhért drámája: a Tájfun, szombat délután : Tökmag, este : Süt a nap, vasárnap pedig a Szegény leányt nem lehet elvenni, illetve a Csókoljon meg vigjáték kerül előadásra.
A szerencsés nyertesek ezúttal a következők:
Köhler Nina, Eötvös-tér 30. Radics István, Rákóczl-u. 631b. Lenk Kajetdn, Fő ut 23. .
Az ingyenes színházjegy- utalvá- I nyok az e havi előfizetési nyugta I
felmutatása ellenében kiadóhivatalban.
átvehetek a
HALAI ROZLOm
1938. november 18
h
Ar NTE vasárnap Itthon játszik, a Zrínyi Kaposvárott
N«fykaaluá> Z.oln.i SE NTE 2 órakor
Az őszi évad vége felé közeledünk. Már csak 2 mérkőzés van hátra csapatainknak, de azok azután a Javából. Vasára?p mindkét kanizsai csapalnak bombaprogramja van. A Zrinyi a listavezető Turul veudége lesz Kaposvárott. Igen nehéz mérkőzése lesz a Zrínyinek, melyen csak akkor győzhet, ha minden iudását a küzdelembe viszi. A Turul jelenleg 1 ponttal vezet a Zrínyi előtt és ha győzne a Zrinyi ellen, megerősítené vezető helyét a bajnokFágban.
Az NTE á bajnokság előkelő helyezettjét, a Zsolnay Sport Egylet csapatát látja vendégül. A kitűnő pécsi csapat nehéz feladat elé állítja az Itthon játszó NTE-t. Mint ismeretes a ZsSE — formája tetőkán álló — mull vasárnap 5: 1 arányú győzelmet aratolt Simontornya csapata fölött. Az NTE-ben ismét csatasorba áll Csondor és Hitler. M ndkét játékos erősen javuló formában van, Igy velük lényegesen megerősödik az NTE védelme.
A rendkívül Izgalmasnak Ígérkező mérkőzés délután 2 órakor kezdődik. Játékvezető Fenyő.
A vasárnapi forduló után Nagykanizsa város sportközönsége lázas kíváncsisággal várja a jövö vasárnapi NTE—Zrinyi helyi rangadót.
A Zrinyi. II. csapata Kaposvárott a Turul II vei, az NTE II. csapata Csurgón a CsTK-val játsza le II. oszt. bajnoki mérkőzését.
Tippversenyünk
e heti fordulóját megrendezzük és az iránt máris nagy "érdeklődés nyilváívji meg, ami érthető is, hisz az őszi bajnokság sqrf^t eldöntői Zrínyi—Turul mérkőzés is •mű-soron* szerepel.
A tippszelvényeket oivaishaióau kitöltve szombat este 6 óráig kell a rejtvénygyüjtő ládálw bedobni, i
„Dolgoztass, bőgj dolgoztass!"
A Zalai KöxlOny Sport-tippiorsenyo
TIPP-SZELVÉNY
Btktlldtt: Lakik:.....
Szerintem i vasárnapi mérkőzések a követkeiö eredményekel hozzák;
nte—ztse ktse-nzte dpac—phetc pvsk-peac . sbtc-pac . pbtc-krac . cstk-ntb-itt: ktse h.-nzte ii nvte-ntse . dvac rte .
....... (...:...)
...:... (...,...)
...i_ (...:._)
._:... (...:...)
...... (.......)
...:... (...: )
...:... (...!...) ..:... (...>.. )
IE€JUÍAB&*
Révai miniszter visszautasította a csehek törvény-tervezetét a Eárpál-orosz önkormányzatról
Prágk, noveml>er 17 A kormány Révai ruszin miniszternek, aki Prágába érkezett, törvénytervezetet terjesztett elő « Kárpát-orosz önkortnányzatról, Révai azonban elutasította az eléje ter jesztett tervezelct.
Letartóztatták a szlovákokat, akik Magyarország mellett foglaltak állást
Ipolyság, noveml>er 17 Nagy- és Kískürtösben a csehek 21 szlovákot letartóztatlak, mert — szerintük — a Magyarországhoz
| való visszacsatolás érdekéién gattak«. ;
A csehek a leszerelt magyarokat gyDjtőtáborokban dolgoztatták
Érsekújvár, novemltfr 17 Nap-nap mellett érkeznek haza U csehektől leszcielt magyarok, akik elmondották, hogy á csehek gyüjlő-tálxjrokba helyezték őket, ahol a legsúlyosabban dolgoztak. Nekik kel lett a Magyarországról elrabolt dolgokat, a »cseh zsák\'má iytx n tálío-rokba rakni.
Károly román király, a görög király és Pál jngoszláy herceg tanácskozásai Londonban
Bukarest, november 17 Az itteni sajtó aggódással ir a német terjeszkedésről, amely már veszélyessé kezd válni Bámulat arra, hogv Románia számára nagyfontosságú a londoni tanácskozás. Károly király londoni látogatására érkezik Pál jugoszláv herceg, valamint ott van már a görög király is.
\' London, november 17
Károly román király tegnap este fogadta Chamberlain miniszterelnököt, akivel mindvégig Románia angol gazda sági tevékenységéről tanácskozott, főleg a románok Angliába irányuló köz-votlcn kőolaj és gabona-kiviteléről.
Bukarest Jelentékeny csendőr-csapatokat küld Dobrudzsába
Bukarest, november 17 A belügyminiszter elhatározta, hogy jelentékeny cscndön\'sapatokat küld Dobrudzsába, ahol jelentékeny bulgár alakulatok nyugtalanítják a lakosságot Az eddigi összetűzéseknek meg voltak már a halálos áldozatai.
Az uj kormánytagok hivatalba lépése
Budapest, november "17 Tasnády Nagy András igazság, ügyminiszter ma délelőtt vetle át hivatala Vezetését. >
Budapest, november 17 Teleki Mihály gróf földművelésügyi miniszter a mai nap átve f a földművelésügyi tárca vezetését.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeliagyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdájában.
12, 16 vagy 20 öbn.-ban P 295.— Fizethető átvételkor 55.— P és 8 havi 30.— P részletben. — Nagy választék kakasos, kakasnélküli sörétes és golyós vadászpuskákban. Felszerelés és töltények legolcsóbb árban.
SZABÓ ANTAL fegyver- és sportáru nagykereskedő
Nagykanizsa, Fő-ut 5. — Telefon 91.
,D* vitamin készítmény.
Az Allatok fejlődóaót elősegít), az angolkór leaántuláa. bőrgyulladás nyala-kod Ah gyapjuráfrá , koazosodás, toll. rágáa ktfejlődóáót megaiadályozía, ha pedig ezek már kifejlődtek, ezeket megszünteti a a caflkott Allatokat oifl\'cljea fejlődőinek Indítja. Malacok lolInlAsAt, klmarást, lark- ős flllrágánt. a vAlyuk és Jászlak rágását elhárítja, Fortőző betegsőgek ellen az állatok ollenállóképeFsőgót fokozza. Expreaahlilalásnál BálbUllSibaletlta I
Eredőit syárl árban kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek,
zsák és gópkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. Telefon 130.
Express höffokozó
a tökéletes fűtőtest. — Több meleget ad, kevesebb tüxelfit fogyaszt. Ara e^uk
5.—, G —, 7.— pengő Kapható:
Schlesloger Gyula Yiskereskedónól, gj,\';,"
APRÓHIRDETÉSEK
Apfóhlr<WUa dija vaUrnap é. Onnapnap 10 sxólj Mllllér, minden további »xó 0 fllllr, Mtköinap 10 uólg 60 fillér, mlndan további ttó 4 fillér.
ÁLLÁS
tik. Cim
3039
Ügyes, megbízható takarltónfit dél előtti órákra azonnalra ker<
keresek. Batthyány-
3059
ADÁS VÉTEL
Atbest kályhaelfenxttk minden nagyságban Unger-Ullmann és Tóth vaskeres-kedésében |8
LAKÁS-OZLETHELYISÉQ
Eoyasobáa lakás, raktár vagy műhely-helyiiég, garázsok kiadók Eizsébet tér 2.,
BÚTOROZOTT SZOBA
Bútorozott oxoba IUrdŐ8ioba-hanz-nálattal a város beltciüietén december l-re kiadó. Cini a kiadóhivatalban.
KÜLÖNFÉLE
Mindennapi leveleiéiből Összegyűjtőit bélyeget, régi vagy uj tömegeket, magyart éa külföldit, feloszlatott gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. — Barbarlts La|oa, a Zalai ;Köilöny I. axei-kesztője. Érdeklődni lehet teleion 78. u vagy személyesen mindennap d. u. 8—7 óra között.
Hirdessen o Zalai Közlönyben
zalni közlöny
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KtiimlMtglH.T. Nagybanim". Folclöo kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a „Kiigaidasigl R. T. Nagykaalm"
ayaantijibaa Nagykaaliaia. (Nyomdáért Celali Zalai Király.)
78 Bv\'olyam 262 szám
Nagykanizsa, 1988. november 19. szombat
Ara 12 N".
ZALAI KÖZLÖNY
H kjadóbiralai: F6ul 5. B/im. Mfgjflmik iijajin híttöiii.p déluUa
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési áia: egy hóra « pengő 40 iilltr. Szerkesztőiig! Í8 kiadóhivatal! Iclelon: 78. sz.
Az enrópal politika
jelentős eseménye történt meg Rómában ablan a pillanatban, a ni kor Ciano gróf olasz külügyminiszter és lord Perlh római angol nagykövet aláírták az ango\'- olasz egyezmény rőt szóló megállapodást. Anglia é> Olaszország ellentélei még abból az időből szápivazn.ak, amikfn* az al>essziii háború kezdődött, mert AngUa attól; tartóit, hogy a hutaimában inegnövekedett O\'as:ors2ág veszélyeztetni fogja Anglia földközitengeri fö\'ényét s azokal az é\'et-bevágó fontosságú érdekeket, amelyeknek össaekötö útja a Földközitenger. Ezek az el\'entétek fokozódtak spanyol polgárhál>oru idején, de amint az egyezmény aláírása bizonyítja, a két nagyhal alom diplomáciájának sikerült megtalálni az utat az ellenietek kiküszöbölésére.
Az egész világ szempontjából fontos az, hogy ^ét ilyen elsőrendű szerepet játszó nagyhalalom közeledjék egymáshoz, mi, magyarok pedig különösképpen örülüfik anr na ki hogy a velünk baráti viszony1 ban álló Olaszország, amelynek két évtized alatt nyújtott szívélyes támogatása oly hathalósan elősegítette országunk helyzetének javulását, most legutóbb pedig a Fevitiék visz-szacsatolását, továbbá az az Anglia, amelyre a magyar közvélemény mindenkör tiszteieltel és bámulattal nézett fel, végié nem mint szem l>eiiálló, de mint egym&ssal karöltve dolgozó halalmuk igyekeznek az eirópai béke mjgszilárditását elősegíteni.
Hogy az egyezmény Olaszország szempontjától mit jeleni, helyeseb-l>en, hogy Olaszország miként ér. telmezi az egyezmény megá-lapitá-sait, lorröl felvilágosítást ad Virgl-nio Gayda vezércikke a Givrnale d\'ltaliában,-amelyet általában a Dice szócsövének tekintenek. Meg tudjuk ebből a cikkből, hogy a£ angol -olasz egyezmény érintellenül hagyja a Rómwi- Bierlln tengelyt és a "Róma.....Berlin Tokió háromszög rendszerét. A tengely továbbra is az olasz külpolitika alapja maiad, de a tengely nem jelent zárt rendszert és összhangba hozható mindazokkal az önálló nemzeti megegyezésekkel, amelyeiknek célja az együttműködés az uj Euró. pa megteremtésére, az építőmunka, valamint a jogos érdekek elismerése.
Ez a magyarázat teljesen világod és kielégítő. Olaszország Jgyanak-kor, amikor barátságát és együtt}-, működési szándékát továbbra is hangsúlyozza Berlin felé, tudtára adja a világnak, hogy bizonyos cselekvési szabadságot fenntartott magának, amelynek erejénél fogvm most, amikor erre alka\'om ós mód nyílott, megegyezőit Angliával.
Mi, magyar részről ettől a megegyezéstől előnyöket várunk nem,, csak Európa általános politikája, de a ml különleges magyar politikánk szempontjából is. Imrédy Bó\'a miniszterelnök legutóbb mondott nagy
Nagyszőllös a felkelők kezén van, Huszt is rövidesen erre a sorsra iut
„Független Ukrajna" propaganda indult meg a ruszinföldön
Ungvár, november 18 A ruszin földi felkelők egyre erőteljesebben nyomulnak elöie Mvit a meneküllek jelentik, a felkelők támadása főképp az ellen az útvonal ellen irányul, amely egyetlen összekötő ka-l>ocs Ruszinszkó és Csehszlovákia között. Ha ezt az utvonalat sikerül kéz-rekeriteni] Ruszinszkó teljesen el lesz vágva Szlovákiától. A felkelők éjszakánkéit felrobbantják az ut egyes szakaszait, megtámadják a fcsoh se. gélycsapalokal és mindent elkövetnek, hogy birtokukba vegyék az utat. lirrc minden remény megvan. Nagyszőllös városa ugyanis már a
felkelők kezére került — jelentik Ru-szinszkóból és a fclkolő csapatok már Huszt felé nyomulnak előre. Ruszinszkó fővárosa is már veszélyben van, amiért például már Volosin is elnio-neküll Husztról, amely nem sokáig élvezhette fővárosi mivoltát Bár Huszt még nincs u felkelők kezén, egy fel-
kolő csoport behatolt u városba és Volosin házát megtámadta. A sze. inélyzet Igyekezett cllenálhű és ennek isorán két tagját megölték a felkelők.
Más jelentések szerint Ruszinszkó-bau különös propaganda indult meg, amoly egy független Ukrajna érdo-kében dolgozik.
Rabol és fosztogat a Hlinka-gárda a cseh határszélen
Balassagyarmat, november 18 A feloszlatott Hlinka-gárda ruháit viselő egyének tovább garázdálkodnak a vissza nom csatolt vidékeken. A garázda cso|>orlok a hidak alatt húzódnak inog és minden arramenö ko-
V
csit, uutót, gyalogost feltartóztatnak és kifosztanak. Rurszó község lakói kijelentenék, hogy ha nem csatolják őket vissza Magyai-ors/á^ioz, eladják házaikat, földjeiket és átjönnek Magyarországba.
Ruszin küldöttség a magyar és lengyel kormányt kéri fel a cseh Iga alól való felszabaditónak (Tudósítás az 5. oldalon)
A vidék népéről, a munkásságról, a felekezeti politikáról, a diktatúráról, a német-ellenesség vádjáról
nyilatkozik vitéz Imrédy Béla miniszterenök
Budapest, november 18
Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök az Újmagyarság budapesti napilap főszerkesztőjének nyilatkozatot adott.
Nyilatkozata első i;észél>eii rámutatott arra, hogy az ország egyik legsúlyosabb korszaka zárult mist le. A helyzetet sjlyosbi.otla a köz-Vélemény idegessége és türelme^ lensége, különösen pedig a főváros hisztériája, rémhírei, egyfelől a túlzott optimizmus, másfelöl a pánik-szellem, amelyet elsősorban a zsidóság árasztott magából. Jól esett látni, hogy ezzel szemlén a vidék, a falusi magyarság megtartotta józanságát, ott nem volt pánik, bár ők elsősorban tudták, hogy mi a hábrtru, Ezt a magatartást nem\' lehet és nem szabad elfelejteni. De ez. egylxm azt is jc,le,\'n:i, hogy erre az alapra keli helyez-
kedni, egész lélekkel a falusi ma-j gyarság mellé kell állni, meg k.l! segiteni és belőle kell felfrissíteni a magyar társadalmat. Ugyanez áll a magyar munkásságra, amlelynek lelkéből sem miféle\' propaganda nem tudta kiölni a magyarságot és hazaszeretetet. Munkjá* szervezeteiket meg koll tartani, sői meg kell erősíteni és
nemzeti alapokra kell helyezni.
Meleg szavakkal emlékezett meg a hadseregről, amely Czekbo.il a nehéz hónapokban szüleijeit újjá és nőtt naggyá. Ez.ulán személyes terJ mészetü kérdésekre válaszolt ai miniszterelnök. Arranézve, hogy ő
„osak bankember volt", az.t válaszolta, h->gy ö sohasem volt bankár, aki spekulál és üzleteket
köt, hanem bankelnök volt és olt. is az ország nagy nemzeti és gazdasági érdekeiért küzdött. De emelk\'tl poétikai tapoíjzlalatiokiit szerzett, még akkor is, ha nem avatkozott liele a napi politikába, mert egész emberként, akart dolgozni azon a poszton, ahová állították. Nem akar k\'arikális politikát, mondotta a további vádakra válaszolva csak hitvalló, jó katoli-us. Felekezeti irányvonalat adni a magyar politikának —■ hiába volna és ezt nem ds. akar, mindössze keresztény szellemet és erkölcsöket.
Arra a vádra, hogy diktatúrát akar, igy válaszolt : Ezt azért mondják rám talán, mert
vannak elgondolásaim, amiből nem vagyok hajlandó engedni. Nem akarom korlátozni a parlament munkáját, de hiábit látom és
beszédében ujbót" hangsúlyozta, hogy a magyar külpolitika hárontf l>aráti áHam szoros támí>gaj:lsáii< alapszik. Ezek Németország, Olaszország és Lengyelország. Ha most Olaszország közeledik Angliához, ea annyit jelent, hogy Anglia, amely eddig is számos tanújelét adta Ma-
gyarország iránt való jóindulaté-nak, ezentui fokozottabb figyelem-Íven részesiti országunkát, amely Olaszország barátságával dicseked-i het.
A müncheni egyezmény, amely a világháború rémét .elhárította a fejünk felöl, a német és magyar terü-
leti igények rendezéséve! uj politikai korszak alapját vrakta le. A most aláirt o\'asz angol megegyezés a Münchenben megkezdett tirjnkának a folytatása. Reméljük, hogy ebből a közeledésből a békének, a jognak és az igazságnak lesz haszna-
tAVAJ KOZLONV
1938. november 19
Tűzfészek lett
Pozsony városából
Egy szenvedő magyar diák levele rokonaihoz
azokon segíteni akarok Az elfajzott liberalizWuss\'al és ^ajpitalizmussal, szembén is érvényesíteni kell egy központi irányítási, de ez még nem jelenti az egyéni szalwidság meg-csorbitásiát.
; A j-.énvetiellenes politika vádjóra nézve leszögezte, hogy nem csak mint politikus, de mint ember fis mélyen átérzi a "magyar—német ba-» rútság szükségies>egét, épp ugy. mint a magyarolasz barátságét. Ezt egyébként legutóbbi nyilfa\'.kozatá-ban ismételten le is szögezte. Az-jj német népi politika eredményeit ő is csodálja és állítja, hogy azoktól sokat lehet és kell tanulni, de azokat
át kell formálni és alkalmazni
kell a magyar léleknek és viszonyoknak megfelelően.
Nyilatkozata végén Imfrédy miniszterelnök arról a nagy és uj hatásról heszé\'t, amely a Felvidék bekapcsolódásával a magyarság (Metéljen vőrható.
Berlin tiltakozik a zsidóknak a volt német gyarmatokon történő elhelyezése ellen
Berlin, november 18 Chamberlain miniszterelnök a-zsidóságnak a brit gyarmatokon vató elhelyezéséről bőszéit tegnap, a mi nagy visszhangot keltelt Németországiján. A német sajtó élesen tiltakozik az ellen, hogy a Németországból kitiltott zsidókat a volt n/-met gyarmatokon helyezzék el és óva inti a brit kormányt, hogy e/ze\' ugyanolyan baklövést követne el, mint tette azt a palesztinai kérdésben.
Karácsonyra várják Londonba Wlndsorékat
Az angol fővárosiján hire járt, hogy Windsor hercege és felesége karácsonyra látogatnak ei újból Londonba a lemondás óta és akkor valószínűleg le is telepednek Angliában.
Magyar küldöttség utazik Kemal temetésére
Budapest, november 18 / Kemal pasa temetésére a magyar ( honvédség is clküldötte képviselőit. A magyar tisztikíUdöltségct vitéz Busz-kay Jcnö tábornok vezeti. A küldöttség már el is utazott Ankarába.
Húzás
Budapest, november 18 Az osztály sorsjáték mai húzásán 10.000 i>cngöt nyert az 52.165-ös sz. sorsjegy. Ezenkívül a 10.312 számú ötezer, u 20.741 számú háromezer, a 41.000 számú pedig ezer jjengőt nyert. (Felelősség nélkül.)
Visszatér 10 millió kivándorolt olasz
1 Rómla, november 18 Olaszország megkönnyítette a külföldi olaszok visszahonositását. A fus-cizinus előtti Olaszország ugyanLs kivándorlási bizottságot létesitett, amely a világ minden ré-szélje elhelyezte az olaszokat. Ilyenformán Olaszországon kivül kb. 10 millió olasz él. Ezeknek az uj Olaszország most saját liazája kebelében akar munkát és elhelyezkedést biztosítani
„lolfoitissjiij Mpikiur
—A—Szoljolfflsi Hirlap-irja:
Pozsonyban irtuk azt a romcgö irásu levelet, amely messze, kerülő ulon, Némotországon át jött a Nvirséjg fővárosába. Diákember irta, magyar fin, minden betűje sikob lás és fegyvert kiáll í-esz-^♦sjá^TTnl kelő ajkunk, amikor \\ yj őszinte soraiból felénk 1 ■ -~J n segítséget esdő kéz, a drága magyar kéz, testvérünk, továbbra is égotö, maró, őrjítői bi-
— Eletein legsúlyosabb válságát I élem át, — irja a pozsonyi diák. -Borzalmas szenvedések |x>klába jutottunk itt, |Kjzsonyi magyurok, akik bizva biztunk az igazságos Ítéletben, a nagy döntésben, amelyet vérző szívvel hallottunk. Még mindig Bratislava a koronázó Pozsony, amelynek minden háza, minden kö\\C, minden emléke a magvar történelemről beszél.,. Bra. lista va a szlovákok kedvéért látszólag, valójában peiig a csehek javára, akik most dühödt bosszuállással irtják a magvart. Unsz évi. gyötrelem után miért sújtott bennünket igy a sors, éppen bennünket, hűséges, bátor, igaz pozsonyi magyarokat és magyurhü né-
Oregek és fiatalok, nők és férfiak, felnőttek és gyermekek összejönnek, suttogva bőszéinek esti családi összejöveteleken a nagy holnapról, a ma-gyar igazság eljövendő diadaláról}.. És egyelőre nincs szavunk, nincsenek világos mondataink, érveink, egyelőre csak sejtelmeink vannak és sírunk, egyre sírunk.
Gondoljátok el, mi volt ezekben a körökben, amikor titokban, a zárt ajtók között, rejtettyn rádió mellett ülve hallottuk a komáromi, a losonci, rozsnyói, ungvári, munkácsi, kassai közvetítés diadal-viharzását. izzott a fájdalom, égett a könny, zokogva borultunk egymás szivére... Ami ott, a felszabadult boldog városokban a rel-
Gondolják el a |jozsonyi magyarok miséjét a Szent Ferencesek templomában. A mise után fölhangzik a Himnusz, a magyar imádság. A csehek ezt lesik, ezt gyűlölik és amikor kifelé jön a közönség a tetmplomból, a Himnuszért börtön vagy korbács vár... Visszafojtott haraggal nézzük a cseh sze\\lem szemérmetlen terpcszkodését (ebben a városban, ahol a szlovákokat is háttérije fogja szorítani a hazug fikció, hogy még van, még lehet egy. általán Csehszlovákia... Nem csoda, ha mi, magyar diákok, vad gyűlölettel nézzük e/.t a gálád hazugságot, összetörtük iskolánkban Benes és Masaryk arcképét és mint szemetet, kidobtuk az iskolából. Bár ma már a szlovák felfogás is élesen szembefordul a rohadt bencsi és masaryki szellemmel, a képek összczuzásáért ós kidobásáért
liiu-sbo vCrl magyar testvérünk keze.. A levelet a |jozsonvi magyar fin átvitte a német Pozsony újfaluba és ott telte postára, igy érkezhetett meg, különben a rablóhad most kettős szigorral kémkedő ördögei visszatartották volna. Mert a bencsi szellem ma is tombolva él és bosszút liheg abban a városban, melynek rádiója ma is ha. zudik, még akkor is, amikor jól tudja, hogy szaván fogjuk minden nap.
I meteket Nem tudunk magyarázatni, vigasztalást lalálni ebljOn a gyiúöl ttől fűtött pokolban. Mert tudjátok meg, magyar testvéreim, ez1 a békés burger város. Pozsony, a csendes, előkelő, baráti hely ma forrongó harag és fékevesztett indulat tüzes pokla .. Jaj nekünk, magyaroknak ebljen a gye-hennatüzben .. fis mégis üzenjük nek-lek, bízunk, lürüuk\', szenvedve is ki-tartunk, mi, pozsopyi árvák, jjozsonyi magyarok. Valami azt súgja, azt szuggerálja itt ezek közölt a falak köz/vtl, ahol egykor Széchenyi, Kossuth, Kölcsey diétázott, hogy lesz még fordulat," mely kikeletet hoz, lesz még hajnala itt is a magyar igazságnak.
támadás öröme, rajongó kedve volt, itt sötét borulat, szenvedés, marcangoló kétségbeesésbe vert..
— Diák vagyok, — irja tovább — de mit tegyek most már ? A Csallóköz elcsatolása óta nem járnak magyar társaim az iskolába, elmaradtak a magyar fiuk,. Még nem tudom, mit teszek, de lehet, hogy megszököm ebből a pokolból, ahol rettegve él minden magyar. Azt mondottam, igy is bizunk, do mint diák, nekem Ui-nulnom kell és itt nincs mód reá. Két ízben már a csendőrök kezébe kerültem, de kiszabadultam és megmenekedtem az ütések elől, amiből most kijut minden önérzetes pozsonyi, magyarnak.
félnapi zárkára büntettek bennünket, magyar fiukat.
Itt hömpölyög az öreg Duna a négy-tornyú vár alatt és mi a futó habokkal üzenjük, könnyes az arcunk, kiál-tós a hangunk felétek, jöjjetek, segítsetek magyar vércink, mi hisszük a jöveteleteket, hisszük Pozsony igazságát, a magyar igazság győzelmét;... Ti is dolgozzatok, harcoljatok ezért a feltámadásért... Mindent vissza! Pozsonyt vissza 1
Meghatottan, fájó szívvel, összeszorított kézzel olvastuk a pozsonyi diák levelét és esküre lendül a szívünk érzése: Esküszünk, hogy ugy élünk, ugy fogunk össze, hogy erőnk lesz Pozsonyt, Nyltrát és a többi még elszakított magyar várost és Iáját visszavívni ...
Kikből lesznek és mit akarnak a szabadkőművesek ?
Aki már nevelt ágatokat, tudja, hogy 100 állat közül, lett légyen az csirke, kacsa, disznó vagy te-1 hén, 15—20 százalék valami testi vagy értelmi hiányossággal jön a világra.
Ugyanez a természeti törvény áll a születendő emberekre is. Száz ember közül 16-20 testi vagy telki hiányossággal jön a világra. A testi fogyaték<jsság látható, a lelki nagyrészt elrejtve manad. De amint az ilyen ember nő, fejlődik, észre veszi, hogy körülötte nem az törté-amit az ö hiányos lelke az élettől kíván. így lassan ellensége tesz mindannak, ami faji, polgári és nemzeti alapon történik. Kigúnyolja és megveti a polgári és nemzeti törvényeket és törekvést. Nincs érzéke sem haza, sem vallás iránt. Misztikumot keres és az okkultizmusnak hódol. Mindezek né kül fél élni, mert ezek nélkül telke felbillen.
Egy másik természeti törvény szerint az ilyen lelkű emlie\'r kiválasztódik a polgári társadalomi >01 és megtalálja a? utat a hasonló lelkű emberekhez. Az ilyenek aztán egy kasztot alapítanak. Ezek a szabadkőművest. Irtóznak a »vUágos-ságtó\'«, l:ár nagyon sok közöttük\' az akadémikus. Gyűléseiket és össze .jövictelejkfil al/lajtínélk\'üli helyiséi geklwn tartják, titokzatos ceremóu nlák között, szinte gyerekes észnélküliséggel. Természetük\' en van a retten hetetlen hazudozás. Képesek fényes nappal letagadni a napot az égről. Soha netoi a valóság, a becsületesség és az igazság szellemiéljen cselekednek, hanem mindent és mindig ugy, amint arra éppen Szűk ségük van. Külön istent, küjön fes-tist hisznek.
Holttesteken gázolnak keresztül, emljereket, családokat, de képesek egész nemzeteket is tönkre tenni, raljszolgájukká sfilyeszténl. Mindenütt ott a kezük, ahol valami nemzetközi gazság történik\'. Trianon, Versailles, Genf mind az ő müvük. Benesnek, mint 33 fokos nagymesternek kedvéért ezeréves határokat szabdaltak széjjel, hogy Középe európában egy hatalmas szigetet alapíthassanak, ahonnét felrobbanthassák Európa társadalmi rendjét. Nincs toll, amellyel szadizímusukat le tehetne irni. (Ezzel árulják el leg jobbím, hogy degteneráltak.) Beképzelik maguknak, hogy ök a TeJ remtő kiválasztottjai és a világ leendő megváltói.
Magyarországon számuk, sajnos, 6121 volt feloszlatásuk alkalmával, Németországban 100.000 és az egész világon •1,500.000-re teszik a számú kat.
Hazafiságból egy mákszemnyi érzés sincs lelkükben, hinVnusz vagy imádság helyett igy énekelnek\':
»Amilyen messze az istenünk az eget teremtette, olyan messze van a mi nagyhazánk határa*.
A facsiznrjs »Organizált nemzetközi gazembereknek* nevezi őket.\' Más emberek rovására halált megvetve támogatják egymást. Pj$-. dául : van egy követelésem\' vagy valami differenciáin egy ilyen szabadkőművessel. Elmegyek egy ügyvédhez, aki szintén szabadkőműves lehet, majd pedig a döntésre hivatott tisztviselők is azok tehetnek. Igy máris vesztett ügyem van az egész vonalon. Ebbö\' is elképzelhet tö, hogy szervezetük milyen károg egy polgári életben.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utca R.)
igazgatóságával sikerüli olyan megállapodást kötnUnk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforllal (hideg-meleg folyóviz, központi lutés, telefon, lilt slb.)
berendezett ragyogó tiszta Bzobált. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
„Sírunk... egyre sírunk!"
„Összetörtük az iskolában Benes és Massaryk arcképét"
Dühödt bosszuállással irtják a magyart. ..
1931 november 19
Mi, a polgári rend iés társadalmi s/.okósok szerint élő emberek soha neiri tudhatjuk, "hogy kik tartozna^* páholyokhoz,, ezért gazságalk ellen védekezni sem trjdunk. De ők mindenütt megtalálják és megismerik egymást, mindenütt az egész vi\'á gon.
Egymás közötti esküjük a legfélelmetesebb. Aki egyszer Lelép egy ilyen páholyba, az többé élve el nem hagyhatja és ha mégis megtenné, gyakran megesik, hogy az ilyen »áru\'ó«, ha veszedelmes rájuk, hirtelen halál ai fejezi l»e életét. Ezért hlálű oszlatják fel a pá. holyokat, a »teslvérek« megmarad-nak, amig csak élnek, s/al adkömü-veseknek és mindenféle furfangos, rejtett címeken >falaznak« tovább és építik az ő világukat. Működésűk annyira káros, hogy átokkal sújtotta őket a pápa, a görög metró polita, a református egyház és minden nemzefi állam.
Egy újságcikk keretében nem lehet ennek a nemzetközi bandának történelmét, bűneit és veszedelmes-ségét felsorolni, de ime egy p,Mda, mely korunkban, a szemünk előtt folyt te.
Oroszországban -számtalanszor feloszlatták a páholyeka! é3 mikor már minden kötél szakadt, 1903,J ban Oroszországba jött a hires és félelmetes okkultisla nagymester, dr. Gónard Encosse é-s lebeszélte a cárnak, hogy a szabadkőművességet csak el\'enpáholyokkal lehet leküzdeni. Erre a cár megengedte, hogy felállíthassák az »antiszahad-kömüves* Martinista-páholyokat. Er re minden volt »testvér« Martinis-ta lett és fúrták, mérgezték tovább Oroszoj-szágot, amig az a lwlseviz-mus vértengeréte nem fulladt.
Magyar nenízet! Vigyázz magadra, fajodra Övd és védd magadat ettől a rettenetes veszélytől. Hiányos, torzlelkü emberek ezek mind, akikből hiányzik a hit, haz&saerei tet \'és minden normális, becsületes ós igazságos emberi érzés. Pusztítsd el, ahol csak éred. mert ha Te el nem pusztítod, ugy elpusztít az leged. Lásd Orosz- és Spanyolországokat, mint elreltentő példát. Ha rothasztó, bomlasztó, földalatti működésüket télleniil nézzüjk, sorsunkat el nem kerülhetjük. A,hol hallasz nemzetköziségről, »sz!al)u,d.ságv egyenlőség .és testvéri.sé\'g«-rői bt> szelni, agitálni, — ezen cimek alatt rejtőznek legtöbbször — o\'.t üss közéjük és tedd működésüket azzal Ij« hetétlenné, hogy azonnal\'tégy jelentést a halóiságoknjál. Ezzel véded\' magadat, fajodat ós Hazádat. (Berlüi)
SCHLESS ISTVÁN
EMLÉKEZTETŐ*)
I*.
Frontharcos tea a Kis novaiban fi órakor .Magjai- a magyarért ós 0 • Horthy R«pülfrlap> javára D«c*»b«r 8
K«r«sEt&iy Nfiogylet vtW,ra cgísj:
"■\'f az iparosszékhAz nagytermében.
*) rovatban egyszeri közlés (két ""•ij) dija 30 tillír.
Idegesség, fejfájás, szédülés, álmatlanság, reggeli rosszullét, levertség, bágyadtság, sok esetben hamaroiao Rirgtzünnek, ha bél-mükodésanket felkeiéikor éhgyomor " egy pohír természeles .Ferenc József- keserUvizzel elrendezzük. — Kírdezjc meg orvosát.
ZALAi KÖZLÖNY
A nagykanizsai háziezred születésére..
Megszületett végérvényes - a trianoni bilincsekből való felszabadulás esztendejében — a nagykanizsai háziezred is.
A volt 20-as honvédgyalogezre<l és a 18-as bajtársak hősiessége, hagyományai, harci készsége egye. sül most az uj kanizsai háziczred-l>eii, amely azzal a ténnyel, hogy a kanizsaiak háziezrede lett, szivéhez nőit a Zrínyiek városa |x>lgár-ságának. Nem mintha nem egyformán szerelnénk lelkünkből lclkedzett honvédeinket, mégis, amiként régi békeidőkben, a háziezred különös szerepet tölt be egy város életében, talán azt, amit az elsőszülött fiu a régi családoknál a többi testvérek között. Egy város háziezredének lenni olyanféle szerep, mint amikor lovagi tornákon a vitéz szivehölgyének színeivel a vállán, ment a nemes küzdelembe. A város háziezre le is el jegyzet tje a városnak és a város polgárságának sziv-ügve.
Nagykanizsa magyarsága örömmel veszi, hogy háziezredei kapott, melyet most már végleg magáénak mondhat, amely el (kljeinek erényeivel, tradícióival a városhoz való ragaszkodásával, a |H>lgárság&al való megértésével és benső mcghittségével: — az övé. így volt akkor is, amikor még ugy emlékeztek meg Zrínyi Miklós vámsáról, mint amely aranykorát éli, amikor |>olgárságának jómódja, gazdasági virágzása, fejlődé-, sének lendülete aranyozta be en-\' nek a békés, polgári ós katonai erényektől átitatott nemes város magyarságának életét. S most, a trianoni husz év után újra jóleső érzés, hogy van ismét háziezredünk, amely a miénk és a mely magáénuk mondja Nagykanizsát. Melynek nemcsak bölcső-
ié, hanem további fejlődése, élete is Nagykanizsához kötött. Amely nem látja idegen állomáshelynek azt a varost, som annak lakosságát, házait, utcáit, hanom otthonának, születési és illetőségi helyének tekinti Nagykanizsái, amelyhez összes békés polgári kapcsai is fűzik. Ez az ezred Nagykanizsa családi közösségében ól, annak minden örömében-biijál>an részt vesz, annak osztályosa. Minden háziezred be li katona Nagykanizsa fiának, gyermekének, c&aüUltagjá-nal^ érezheti magát.
Mikor tehát a nagykanizsai háziezred születését megünnepeljük, tesszük ezt azzal a meleg érzéssel, mint amikor az édesapa régen nem látotl kedvenc gyermekét szí-véhez szorítja, fis hogy Nagykanizsa külsölog is kifejezésre juttassa mindazt, amit érez házi-ezredével és aunak minden egyes fiával szemben, szivének ajándékát kívánja nyújtani abban az ezred zászlóban, amelyhez a város minden fia most filléreivel hozzájárul a Zalai Közlöny szerkesztőségének gyűjtésében. Az ez-re;lzászlóra Magyarország angyalos tiagy címerét és a Palrona Hungáriáé képét a nagykanizsai Keresztény Nőegylet hölgyei kezük munkájával fogják ráhímezni üze. nelként, hogy akkor. _ amikor majd Ismft fennen lobog ez a zászló és a zalai édesanyák büsz-ko örömmel rebegnek áldást induló fiaik után, ez á kanizsai zászló azzal a diadallal, érdemek-kol és vitézi to;t-!k feljegyzéseivel érkezzék vissza, hogy a Todeuniot most már a régi csorbítatlan Zala hazatéréséért mondhassuk a jóságos Úristennek.
(B. n.)
Rövidesen elindul a lispel olaj a földalatti csövekben az njnépl állomásra
Jelentetle már a Za.\'ai Közlöny; hogy a lispei fúrásokkal kapcsolatban az amerikai—magyar társaság a nyert olajat földalatti csövezejé-ken vezeti Keretlyétői\' az ujnép-pusztai állomásig és otl vagon iroz-zák l>e a za\'ni >aranyat«. Ez a megoldás, ugy tudjuk, Ideiglenes, aké. sől/biekre vonatkozólag a további kutatások eredménye fog döntőleg hatni.
A Kerettye—uj néppusztai o\'ajve-zetö csőhálózat árkolás! munkál nagyrészben már elkészültek, ugy hogy már meg is tar tol fák a közigazgatási bejárást a kiindulástól
egcszen az ujnéppuszlaí vasúti állomásig. A bizottságban részi vetiek a budapesti bányakapiijányság kiküldöttei, a zalaegerszegi államépilé-szeti hivatal részéről Gsécsy Nagy Lajos h. főnök, nagykanizsai szol-gabiróság részéről dr. Fodor Lász\'ó szolgabíró, a majgyarVamerikai társaság mérnökei. Lispétöi Ke retlyén, Bocskán, Magyarszerdahelyen keresztül Uj néppusztáig lejáriák a csővezelék vonalát és mindent megfelelőnek és rendbenlefvő-nek találtak. így nvost már a csöle-fektetés is rövidesei* elkészül.
Elitéltek 27 árdrágító hentest és kereskedőt <
A kaposvári törvényszék tovább folytatla az árdrágítók uzsora-peréi 27 somogyi hentes és kereskedő került ismét a vádlottak padjára, a kik 2—2.20 pengőért adták-a zsír kilóját. A törvényszék valamennyit elítélte 20 -100 pengő pénzbüntetésig. Az elitéltek a következők\'c Fischer Katalin, Szász Ferenc, Marton Ervin, Szász János. özv. Mészáros Gáborné balatonbogláni, Székely József, Zalányi Miklós, Székely Gáspárné, Czompo Lászlóné ljalatonlellei, Eibeschütz Ferenc, Vadász Andorné szölösgyöröki, továbbá Czmerk Béla, Czmerk Sándor, Semich Lajos berzenoei, özv.
Horváth Jánosné lakoosai, Horváth György, Radosits József nagyatádi, Knizsek Jánosné beleznai, Mihóczi József őrtilosi, Spolarics Józsefné zákányi, Kudis György, Gazda Gyula és Kustyái István gyékényesl, Méhes Sándor, ösi György és Bö-röczfi Józsefné hentesek, illetve kereskedők. Az ítéletek mind jogerősek.
— Bátorokban a Kopstein-oég vezet Modern nílntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező ize-(ési leitótelek mellett.
M.
Rovatvezető: Dr. Dévaiad, E*«tó» B&k*
Az estélyi ruhákról
Rengeteg választási lehetőségünk-vau az idén. U&y anyagokban, mint fa/onbán. Aki nem ukar sokat költeni, y\'áhszt magjának tüllt, vagy valami olcsóbb selymet, aki pedig több pénzzel rendelkezik, muszlin-bársonyt, mjoirét, taníét, brokátoí vásárol. Aki szereti a testhez si-mfuló esti ruhát, azt csináltat, akinek vair rejtegetni valója, bizonyára a bőszoknyás krlnolin mellett fog dönteni, aki pedignem szereti a mély dekoltázst, nyugodt lélekkel vehet Tel egy teljesen zárt, de azért nagystílű ruhát. Szóvfal, kinek mi tetszik, nincs kötöttség, a pénz és a fantázia szabadon csaponghat.
Néhány nagyon szép és érdekes estélyi tóik*bet fogok mbst elmen sélnl, méltóztassék hasznátvenni. {
Egy fekete muszlinbársony ruha ah\' dróttal volt erősen kilartva, hosszú, szűk ujjal voltak, magas, nyakkal, amely hátai végig, hác hosszában apró. gombokkal gombo-lódott. A világon más semmi nem volt a ruhán, de hogy ez milyen gyönyörű volt, azt Ieirni nem lehet. I
A másik taftból készült, ami nagyon tetszett: elől gloknis, hossau sima szoknya, hátul pedig régimó-dosan turnürős, három, négy egymás felett. Puffos ujjakkal, kicsit vállra engedett kivágással. Szenzációsan nézett ki. A manekken ehhez egészen modern, felfésült frizurát viselt, ugy nézett ki, min i ha saját dédanyja lépett lépett volna ki a képkeretből. Hatalmas sikert aratott.
Bordó muszlinbársony sima estélyi ruhának érdekessége az övb* fűzött, vállról jövő hosszú sál, földig érő rojtokkal.
A legszebb volt azonban egy fekete estélyi bársony kosztüm. A szoknya fekete angol bársony, egészen hosszú, térd alatl gloknis. a felsőrésze fehér georgettc vagy fehér romáin volt, kerek, egészen magas kivágással, szélesített vállal, hosszúkás karkiVágásnü, ami tulajdonképpen a dekoltázs is volt, mert hátúi is ugyanolyan voll a kivágás, mint elöl. Az egész bluz ezüst gyöngyökkel volt elszórva kivarrva és lx>rdür volt gyöngyből a nyak és kar körül. Erre jött azután a rövid fekfete bársony kiaf. bátka, pmely elől ós hátul derékig fehér nyuiprém volt, s csak ez alól jött le csipöig a fekete bársony1 vég-\' ződés. Befejezésül azután egy hatalmas fekete bársony fehér prémes muff járult hozzá, amin egy nagy csokor halvány ibolya volt.
Egyetlen szó jellemezheti ezl az összeállítást: gyönyörű voll.
Még néhány szót kélt szólnom a krinolinokról, amíelyek renajs-sancejukiat élik most. A legdrágább selymeket, brokátokat. bársonyokat és szőrméket használják fei rá és hallatlanul pompőzek. Fiatal lányok
nak tQllbői, taftból egyenesen észt-hontóak. Az idei bálozók tehát nagy handy kappet indulhatnak... «
Dlvatposta
Margit astrony. Fekete inaroccin ruháját ugyanúgy hagyhatja, alkony van, a fehér georgctte n>eltény helye t ló tesscn bele e^v ezüstgyöngyös mellétty-két, a gallérja is gyöngy legyen, <>z övét no győngyöztcsse, inkább csak a strass csattot tegye rá. A bokro ujjait tegye bele a rövid ujjak helyeit. — Agykabátot semnii esetre se adjon nászajándékba, inkább ha kövesebb pénz áll rendelkezésére, vegyen egy szé|> kis hamutartói, vagy valamilyen keramia nippet, egy ezüst szalvétatartót is nagyon olcsón lehet kapni, vagy valami hatszemélyes likőrkész-letet. üdvözlet.
KviKÍrostik. Bordó kosztümjüket barna bil>ereitci díszítsék, bubi gallérral és esetleg elől négy ujjnyi szélességben levezetve a kabát végződésig. A szoknya sima, oldalt varrással és zippzárral készüljön. Kössenek hozzá egy barna, esetleg spriccelt pullovert és elegánsnak lehet egy megfelelő bordó szinü satin blúzt venni hozzá. A sajátjából is lehet kalapot csinál-tatuiok, de szebb volna egy barna nyúlszőr angol kalap. Hasonlóképpen barna cipő és többi barna acoessoi-rek. üdvözlet.
I\'lplal knifa. Tokintve, hogy sokat fog otthon tartózkodni, mikor beáll a tél, legjobban ajánlanék egy bár. sony pongyolát, borvörös, vagy kö-zépkék színben. A következőképi>cn csináltassa: magasan zárt bubigaIIárral, egészen végig gombolva, nagy sa. ját gombokkal, hosszú, kicsit nyitott ujjakkal, saját hurka övvel, amit elöl megköt, alul háromszoros hurkával, ami által széi>en kifekszik, két nagyobb zselét »s t életi tel a szoknyára. Üdvözlet.
JÓ TUDNI ...
... hogy ha az ajtó nyikorog, nem szükséges azt teljesen kiemelni, hanem elég, ha lábunkkal ogy kis éket szorítunk az ajtó alá, ami felemeli és alkalmassá teszi, hogy a forgókai megolajozzuk;
• • • hogy a j>ecsélet a falról puha kenyérbéllel lehel ledörzsölni;
... hogy sörokozta foltot általában langyos szalmiákos vízzel, selyemből viz és spiritusz egyenlő keverékével távolithalunk el.
h
Vasárnap Zsolnay SE—NTE Nagykanizsán
Utolsó előtti bajnoki mérkőzését játsza vasárnap az NTE az őszi évad-ban. Most vasárnap a ZsSE-vol, egy hét múlva a Zrínyivel kerül szembe a fontos bajnoki |>outokért és azután csapataink téli pihenőre térnek A Zsolnai SE a bajnoki tabellán n \\~S9-zető csapatok kőzött, foglal helyet, múlt vasárnap a Simontornyai BTC-t fölényesen* 5 : 1 arányban győzte le. A ZsSE—NTE mérkőzés iráni sjwrt-körökben igen nagy az érdeklődés, annál ís inkább, mert az NTE 5 hete már nem játszott itthon.
Kezdete 2 órakor. (:)
NTSE
-NVTE a Vasutas pályán
A kanizsai vasutas csupat a Nagy. wlA.U Turullal jAtszn le II osztályú bajnoki mOrkói&ít a vasutas pályán,

KMM KOZLONV
193a november 19
áz Ipartestület elöljárósági ülése
Csütörtök délután tartotta no* vemteri elöljárósági ülését a nagj^-kanizsai és járási Ipartestület, af vidék kiküldötteinek élénk részvétele mellett. Samu Lajos elnöki megnyitójában rámufa\'ott Nagykanizsa hazafias iparosságának határtalan örömére u Felvidék hazaér-kezése és afelett, hogy ezt véráldozat nélkül szerűit elérni, ami a magyar kormány Mcsességének köszönhető. Minden magyar iparos a hála érzésévei tekint íel — mocd-
ta az elnök — mindazokra, akik ez&a nagy magyar örömünnepet lehetővé tették.
Az elöljáróság ezután napirendre tért és l>e!sö ügyeket tárgyalt. Két ajánlat érkeaett a testület Deák téri régi székházának megvételére vonatkozólag, ebben a kérdésben ma ujabb rendkívüli előljáróságí ülést tartanak.
Az ülésen az iparhatóság részérő\' magjelent dr. Hegyi Lajos iparbiztos, városi főjegyző. :
II Zmlml KömlBny ahoiója«
Zászlói az n] nagykanizsai ezrednek!
A nagykanizsai háziezred valószínűleg Petőfi Sándor nevét fogja . viselni, aki va\'amikor a hős 18. gyalogezred ^ közlegénye volt s aki a segesvári síkon életével pecsételte meg lolx>gó hazafiságát. Ha az ezred-elnevezés valóban igy történek, akkor március 15. lesz
a háziezred ünnepe ós azon szeretnénk a nagykanizsai társadalom által a Znlai Közlöny gyűjtésében ado m\'ánylozott ezredzászlót megszentelni és átadni.
Eddigi gyűjtésünk 185.- - P
Néptakarékpénztár 20- P
összesen 205.— P
Hat hónapi börtönre Ítéltek egy kanizsai gyermekrablót
Izgalmas kalandja volt Sbnon La-josné fiatal kiskjanizsai asszonynak.1 Amíg az összes házl>eliek künn dolgoztak a mezőn, csak Simonnó öreg, magatulhetetlen édesapja ^oJj: otthon, akinek gondozására biz:ákj a 2 éves Annuska nevű leánykán Az idős Dobó János ott volt a játszadozó unokája mellett az udva," ron, amikor egyszerre betoppaiut egy férfi és bort kért. Dobó kijelentette, hogy nem adhatt, mert nincs senki otthon. Az idegen erre oda telepedett a kis leányka m.-llé) és játszadozni kezdett vele, majd" virágot snedetl neki. Az öreg Do-1>Ó szivesen nézte, hogy a férfi foglalkozik a kis unokájával, egyszer csak azonl-an az idegen kijelentette, hogy most pedig elviszi magával a kislányt. Dol>ó nem is válaszolt erre, rrtert azt hitte, hogy fiz idegen csak tréfál. Az azonban a következő pereljen kézienfogta az apróságot, kintent vele az utcára ós m\'agá-val vitte. A 2 éves gyermek gyanútlanul követte.
Az idős eml>er, aki nem igen tudott mozogni, elmondta a dolgot a hamarosan hazaérkezett egyik családtagnak, az nyomlxm kerékpárra kapott és üldözőlío vette az idegent, akit a zsigárdi erdőn sikérült utói--érnie. Az isnVenetlen férfi ekkor szó nélkül visSzáadti* a leánykát és mikor kérdezték t#ie, miért vitíe magával a gyermeket, azt felelte, hogy nagyon szereti a gyerekeket és el akarta Wani., hogy otthon felnevelje.
Megállapítást nyert, hogy az idegen Yékási János nagykanizsai\'lakos, nős, családos ember magjának is egy gyermeke van és igy nem igen lehet tettét meghiágyarázni.
Feljelentésre a kir. ügyészség gyermlekrablás miatt perbe fog! a Yékási Jánost, aki a törvényszék előtt sem tudta megmagyarázni, hogy miért vitte ei a gyermeket Azt mondta, hogy kissé ittas volt akkor.
A bíróság a gyermek édesanyját, majd hozzátartozóit hallgiatta ki és
flres
!
a bizonyítási eljárás jtAn dr. Len. gye) Károly ügyészségi elnök fenn-tnrlottn n gyermekrablás vátljál.,
A törvényszék Yékási Jánost gyen nvekrablásban mondotta ki bűnösnél; és ezért hat hónapi l>ör1önreéa három évi hivatalvesztésre Ítélte. Az Itétet nem jogerős.
Valóban üres az üzlete ?
Hirdessen a Zalai K6zlöny-ben I
Oyurkovlcs leányok
Boldog leányos mamák és leányaiknak álmi: Herczeg Ferenc derűs, bohó vígjátéka, a .Oyurkovlcs leányok" kerüli színre tegnap este Bánkyék előadásában háromnegyedes ház elöli. Felesleges munka lenne intelligens közönségnek a Oyurkovlcs leányokat bemutalni, Herczeg regényél már mindenki ismeri, igy csak a színészek játékának ismerte, lésére szorítkozunk. Sok hangulat, temperamentum volt a játékukban, mely nélkül Herczeg vígjátéka el sem képzelhető és Igyekeztek is a vidéki keretek közölt elérhető jó játékot produkálni és deröt, mosolyl belevinni. Főleg decens játékukat szerelnök hangsúlyozni, smely különösen Illik a ház miliőjébe. Üde tavaszi megjelenés voll Oálffy Marika kreációja, sok természetes színi mutatod Botond Mária, Dózsa Anna, Szlgethy Edit, ereded alakítás volt Gáspár Amália Qyurkovicsnéja, a férfiak közül Mlhálylfy László és Bánky Elemér vezetlek szerepben, játékban egyaránt. Bakos Gyula, Zllahy Pál, Falus György és Szántó Ernő méiló partnerek voltak. Bárdos János epizódszerepében Is helyes.
A közönség nem akart mást, mint másfélórát szórakozni és ezl • célt el Is érte. (B. R)
A színházi Iroda hlrel:
(.\') Ma: — Tájfun. Ma, pénteken este Lengyel Menyhért világhírű a Tájfun kerül bemutatásra. E darabban mutatkozik be a teljes drámai együlles, élükön viléz Bánky, Zllahy, Sorr, Pelley, Szánló, illetve Dér Vera, Bolond Mária és a többiekkel.
(\') Tökmag —fIllírekért I Szombat délulán félöl órai kezdettel Dario Nicademi remek vígjátéka, a Tökmag kerül színre vl\'éz Bánky avatott rendezésében. Az előadás 14—70 fillérig terjedő filléres helyárakkal kerül bemutatásra.
(*) Szombat este: Zllahy La|os bájos vígjátéka, a Sut a nap kerül színre. A teljes együttes lép porondra III Zilahy Pál rendezésében.
(\') Vasárnap: két előadás lesz. Délulán olcsó helyárakkal Zágon István vígjátéka, a Szegény lányi nem lehel elvenni kerül színre, mig esle Trislan Bemard bohózala, a Csókoljon meg.
A szlvburok, a szívbillentyűk, a szívizmok «s a szlvldegek megbetegedéseinek kezelésében a
rendkívül enyhén ható természetes .Ferenc József kesetOvlz fontos segédeizköz, mely reggel éhgyomorra egy kis pohárral Bevéve a lápcsatorna tartalmát blzloian felhígítja és azt Igen könnyen levezell. Kér-dtzze meg oivosít.
1938. novemba 19
ÍALA. KÖZLÖNY
1
Péntek
Clano Londonba, Chamberlain és táallfax Rómába ntazik
Hírek az olasz külügyminiszter varsói útjáról
JUDAPliST I.
17 Lett hanglemezek a lelt nemzet ÜKgetlenségének 20. évfordulója alkal-nából. — 17.25 Brahms magyartár-jyu müvei. — 18 Sportkózlemény \'k.
- 18.10 Id/lszerü efóadás. — 18.30 iyőry Pál énekel. — 19 Hírek. — 111.10 Hirek szlovák és ruszin nyel-ven. — 19.25 Toll Jancsi ógányzene. kara. — 20.15 ignácz Rózsa balladá-kut és verseket mond erdélyi gyűjtésekből. — 20,45 Budajjesti Hangverseny Zenekar. — 21.40 Hirek, időjárás-jelentés. — 22.05 Hanglemezek. — 23.10 A rádió szalonzenekara. — 0.05 llirek.
BUDAPEST U.
18.20 (iyorsirótan fo lyam. — 19.05 Toll Jancsi (Cigányzenekara — 19.30 Időszerű előadás. — 20 Hanglemezek.
- 21 Hirek.
RRC.S.
19 Hangjáték. — 20.10 Szimfonikus hangverseny. _ 22.30 Beethoven: Diabelli változatok zongorán. — 23 Lipcse.
Szombat
BUDAPEST I.
0.45 Torna. — f\'tána hanglemezek.
- 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.10 U). Toronyi (iyulá énekel. — 12.45 Hirek. — 13 Hanglemezek. — 13.20 Időjelzés, Időjárásjelentés. - 14.35 Hírek. - 1*50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfolyam,b>rek — 16.15 Harsány! (lizi mesél - 16.45 Időlolzés, hire\'k.
17 A Budapesti Katolikus Szlovák Munkás kör ftnekkara. — 17.30 Időszerű előadás. — 18 Rácz Zsiga cigányzenekara. —\' 19 Hirek. — 19.10 llirek szlovák éi ruszin nyelven. — 10.25 A rádió szaionzenekara. — 20.10 • A csehek Magyarországon,. Hangjáték 3 részben. — 21.40 HLrek, itiő-jfírásjeientés. — 22.05 Furkas Jenő cigányzenekara, Cselényi József éne kel. "— 22.45 0|>eraházi zenekar. — 005 Hirek.
BUDAPEST II.
18.30 Mezőgazdasági félóra. — 19.40 C.sányl Piroska előadása — 20.15 A rádió szalonzenekara. — 21 Hirek. — 21.30 Farkas Jenő cigányzenekara, Cselényi József énekel.
BP.CS.
18.15 Ének, citera, hegedű, harmonika és gitárszóló. — 19 A bécsi Mozart fluénekkar. — 20.10 Daloszenés népest Bicdböl. — 21.10 Hangjáték Schubertről. — 22.30 Könnyű zcnévhárXu és tcnorszólóval.
mim
(—) Téli gyQmölostérolókbin
lőhet a termelőnek gyümölcsét raktározni és magasabb pií«ci árakat biz-tosilani. Erről, valamint a téli permetezésekről, a Napóleon-csemegeszőlő fajiéról, a visszacsatolt Felvidék gyümölcstermesztési viszonyairól, a gyümölcsös, zöldséges- és virágoskert november-december havi teendőiről, a méh- és baromfitenyésztésről slb. ir •A Magyar Gyümölcs* legújabb szánni, melyből lapunkra hivatkozással ingven mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, IV., üerlóczy idea 11. szám.
Jolpzíasi, bog? islaszhass 1"
Róma, novembor 18 Az olasz sajtó korabiak mondja azokat a híreket, amelyek Ciano gróf decemberi Varsóba utazásáról szólnak. Ellenben arról ír, hogy az olasz lt líigy miniszter valószínűleg London ba fog ellátogatni Ezl a hírt egyíi>. ként londoni felelős [>olXtikai körök-lxm ls mcgerősitellék. Ciano gróf loii-
Páris, november 18 A szélsőbaloldali pártok heves izga-tást kezdtek a munkásság kórében a Daladier-kormóny és különösen annak pénzügyminisztere, Rcinot és pénzíqgyí terve ellen.
Tegnapra a kommunista párt tiltakozó nagygyűlést hívott össze, de a rendőrség u gyűlés előtt egy órával lezárta az utvonalakat. Igy is mintc^gy 500 ember szivárgott a térre, ahol a szónokok Reinot és Daladier lemondását köve tol lék. A t Cin tetők később ösz-szetüztek a rendőrséggel, dulakodás,
London, noveml>er 18 , A Reiter iroda részletes tudósításban számol be a ruszinszkói hely aetrői. Ez a jelentés elmondja, hogy NagyszőHős után a Husztravi zető utat is birtokba vették a felkelők. Volosln a fontos ál\'ami iratokkai együtt elmenekült. A cseh katonaság és betelepített tisztviselő
UngVár, noveml>er 18 A Kárpáti Híradó jelentése szerint Huszton és NagyszőHősön egymást érik a magyarért! tüntetések és a csatlakozást követelő nagy-gyülések. A csendőrség kegyetlen, kedéseinek több halálos áldozata is van, köztük több asszony is. Huszt közelél)en az éhínségbe jutoti nép kaszákkal és vasvlllákkal megtámadta a csendőrséget. A harcokban 10 csendőr maradt holtan a helyszínen, de a polgári lakosság halottainak száma is nagy, mert a csendőrök is sortűzzel feleltek a támadásra.
Szombaton és vasárnap
difflloi vacsora
luróioiuuánl
I P.
siWm pirított kér Sxever Jóacaef
3U» vendéglőt.
doni látogatására január közepén kerül sor. Utána Chamberlain miniszterelnök és Malifax lord külügyminiszter viszonozzák-TT látogatási és Rómában tesznek látogatást
Egyes olasz politikai körökben ugy tudják, hogy Ciano gróf már december elején indul el londoni látogatására. f
majd verekedés kezdődött, végül is sikerüli a tömeget szétoszlatni. Több tüntetőt lctartóztatak. A párlok elhatározták, hogy országos küzdelmet indítanak és felliivták az összes szakszervezetek figyelmét arra, hogy készítsék elő az általános sztrájkot November 20 át általános tiltakozó nap. nak mondták ki, amikor mindenütt az országban nagy tillakozógyülések lesznek. Ha ez sem vezet eieiményre, az általános sztrájktól sem riadnak vissza — jelentették ki.
lök az é\'elmiszerkészietet kimerítik, a gazdasági összeomlás küszöbön áll. Ezért rövidesen ruszin küldöttség miegy Budapestre és Varsóba és arra kéri a két kormányt, hogy szal>aditsák frveg Ruszinszkót a cseh iga alól. A küldöttség kérését Írásban terjeszti elő és a kérést több mint tízezer ruszin irja alá.
Gálszécsen a jobbmódu magyar és zsidó lakóknál házkutatást tartottak és minden értéket elvi\'.tok egyetlen elismervény vagy Írás nélkül Altalános vélomény, hogy a helyzet e^ie sulyjo-snbb és már csak napokig tarthat.
1# 10(3
<ffl W Jóslat:
Gyenge légáramlás, sok helyen köd, elszórtan kisebb eső, a hegyeken havazás A hőmérséklet alig változik.
A Meteorologial Intézet nagykanlüMJ megtigyelőállomáaa Jelenül
Hőmérséklet tegnap eete 9 órakor: +3 8, ma reggel+8 8 délben +66.
CaaD&dék: 16
— Batorkiállltáaunkat tekintse meg minden vételkényszer nélkül. Kopsteln butorAruháa
— (A pénzügyigazgató Nagykanizsán)
Dr. Várkonv Rezső mbiisztorl osztálytanácsos, pénzügy igazgató két nap óta hivatalos ügyben Nagykanizsán \'tartózkodik. Ma délelőtt hosszabb ta. nácskozást folytatott dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyetlessel az adózási kérdésekben.
— (Vasárnap - zenei llceális)
A zeneiskola tanárainak vasárnapi liceálisa a népművelési tevékenység keretében, belépődíj nélküli. A rendezés költségeit önkéntes adományok hivatottak ftxleznl. Ez alkalommal Vamiay Jáno/ az igen gyakran előforduló zenei kifejezések értelméről tart előadási. A kísérő számokbau F. Pásztor Irma zongorázik, Ivánko-vits Ferenc i>edig B. Ilonti Ilona zon-gorakisérotével népszerű hegedüszámo-kat játszik. Kezdete pontisan fél 12 órakor a zeneiskola földszinti termében.
— (A nőegylet! kiosztás)
holnap, szombaton délelőtt 10 óra-kor lesz a Rozgonyi utcai iskolában, melyre a tagokat és a Keresztény Jótékony Nőegylet barátait ozuton ismétellen meghívja az elnökség (320 gyermek kap cipőt és ruhát.) (:)
— (Dr. Mező Ferencnek)
uj könyvecskéje hagyta el a sajtót < Háborús és sport-emlék virágok, cim alatt. Az első piaveí csata pokoli portréját festi még a könyvecske első lapjain dr. Mező Ferenc, a világháború egyik legszebben dekorált tar-talékos századosa. Azután egy sporl-vonatkozásu irás kóvetjceák [)cák Ferencről, majd érdekes gyűjteményt közöl verses sportfeliratokból, végül színesen számol be az olympiai bajnokoknak 1936 nyarán történt berlini találkozójáról. A kis könyvecskét a hazai termésnek kijáró szerele\'.tel fogadjuk Nagykanizsán.
— (Táncoló Ifjúság találkozása a Legényegyletben)
Folyó hó 19-én, szombaton este fél 9 órai kezdettel tartja Kutalin estjét a Legényegylet. A 60 filléres belépődíj lehetővé teszi az ifjúság szórakozását s ogyben a felvidéld testvérebik fel-segítését is, mert az est tiszta jövedelmét a «Magyar a magyarért, akcióra juttatja az egyesület Mcghivók ez alkalommal külön nem bocsáttaitak ki, épp ezért az ogyosület tagjait, barátait és a gondolat pártolóit e nemes cél iránt való megértésre kéri és mOgje, lenésre várja a rendező-gárda. (.)
— (Frontharcos-tea)
A nagykanizsai fronthorcos-főcso-l>ort vigalmi gárdája holnap, szombaton 8 órai kezdettel táncosteát ie\'idez a Kis Royalban. A nagykanizsai társadalom mutassa meg, hogy megbecsüli a \\;iágháboru hőseinek áldozatát és támogassa őket céljaik elérésében, fogadja szeretettel liivó szavukat, amelyet ezúton bitéznek a frontharcoscsalád minden tagjához és \'Gátjaikhoz. Filléres és kitűnő szórakozás biztosítva van I (:)
— (A Magyar a magyarért)
akcióban a kiskanizsaiak gyűjtéséről írottakhoz \'itt kiegészítésül közöljük, hogy a kiskanizsai gyűjtést nem a leventék, hanem a Missziós Leány-
Ismét olcsóbb a husi
Sertéshús . P 140 Marhahús . P 100—120
u Eru4b.lt tbl budUlkéb...
TUz telettel hm u firag Ralnnél.
Negyven cseh csendőr maradt holtan a Huszt melletti harcok után
A francia szélsőbal általános sztrájkkal akarja megbuktatni a Da.lad.ier-kormány pénzügyi tervét
Leguíabr?
Magyarországot és Lengyelországot kéri fel Rnszinszkó, bogy segítse megszabadítani a cseh járomtól
balai koglonhí
1938. november 19
egyósQlet 24 tagja kezdte, akik a város felkérésére egész Kiskanizsát igen szép eredménnyel végig gyűjtötték. Adományozott maga az egyesület is, sőt a 20-án, vasárnap szinrekerülő szimUuab bovételét Is a Magjai- a magyarért akcióra fordítják.
— (Térzene)
A nagykanizsai honvédzehekar holnap, szombaton este 6 órakor térzenét ad a\' Deák ieren a kővetkező műsorral. 1. Brahms: Magyar táncok, induló. 2. Wnldtenffei: Dolores, kö-rbgő. 3. Offenbach: A két Savoyard. nyftány. 4. KUmeiit: Béosi melódla-csokor, egy\\eleg. ő. Tazeller. Magyar dalok, egyveleg. 6. Wagnes: A sas, ipduló.
— (Adományok a hftsl sírokra)
A hősi sirok mindenszenteki klvilá-gitására a M0VE gyűjtésében a következő adományok gyúltok össze: Dr. Gőzön Sándor 3, dr. Begidsán Emil 2, őzv. Keiekes Bertalanné, özv. Rigó Antalnó, Kaán Inna, özv. Kollay La-josné, dr. Bcrtln Ágoston, özv. weber Károlyné, Janda Károly, Marton János, Vellák János, dr. Révffy Andor, Twerdy János, N. N. 1—1 pengőt, Tcrtgerdi Mariska 00 fillért, Pocnemé, Mazolné, özv. Krátky Józseíné, Ilúll Cili, özv. Pólffy Alajosné, özv. Ma-ryné, Dénes Béta, perlsz Dezső, Szűcs Jánosáé, N. N. 50—50 fillér, N. N. 40, Elemér Margit és Rcinitz Béláué 30—30, Szívós Katalin és X. N. i>edig 20 fillért adományoztak. Gyertyaadományok: Dr. Hennig Alír^ Szabó Győző, Valics és DoutsoJi, Stampí Zsigmond 2—2 csomag, Papp Oszkár, Zala József, Gógl Jenő, Kúronyu jegy-ző, Grünfeld György, özv. Szabó Zsig-mondné, . Brauner I^ajos, Szabó Imre és Sáfráa I-\'erenc 1—1 csomag gyertyát adományoztak, niig az I. körzeti elemi iskolai növendékek 859 gyertyaszálat gyűjtöttek össze, dr. Fodor Aladár 6 darabot adományozott. A nemes adományokért ezúton is köszönetet mond a MOVE nagykanizsai ve^elösége.
— (Ciliéit kerékpártolvaj)
Lakatos István bálxmymegyeri születésű állástalan csavargó géplakatos az egész országot végig-lopkodta. Dumuitul déli részében nyolc kerékpárt emelt el, de nem vetetto meg a rnlianoműekct sem. 12 rendbeli lopásért került a ka|>osvári törvényszék elé, ahol jogerősen héthónapi börtönre Ítélték. f \' i
Naptárt November 19. szombat Hóm. kat Erzsébet a. Protestáns Erzsébet Izr. Markh. hó 25.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó végéig a Fekete sas gyógyszertár ée a Idskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este fi óráig (hétfő, szerda, péntek dólutái kedden ecó*x nnp nőknek.)
A Zalai KdslOny Sport-tippversenye
TIPP-SZELVÉNY
Btklildte:
Lakik:
Szerintem a vasárnapi mérkőzések a következő eredményeket hozzák:
m"E-Z«SE .....:...(.„:„)
KTSE-NZTE .....:...(...:.„)
DPAC—PHETC .....:... (...:...)
PVSK-PEAC ... .„:... (... •...)
SBXC-PAC . . . (_: „_)
PBTC-KRAC......(...:.„)
CsTK-NTE II.......... (... s...)
KTSBII. NZTE1I.....:... (...:..)
NVTB—NTSE.......... (.-..:...)
DVAC RTB . . . ...:... (...».,.)
LEGÚJABB:
Részletek a zsidótörvény megszigorításáról és kiterjesztéséről
— Mit tartalmaz majd a kormány intézkedése —
Budapest, november 18 Politikai körökben ma délben hirc járt, hogy a kormány a zsidótörvényt megszigorítva bizonyos olyan foglal-kozási ágakra is kiterjeszti, amelyekre eddig a törvény nem terjedt ki. Igen erős százalékos megszorítás lesz mindenült uj terület pedig a földbirtok, ahol szintén szigorú rendszabályok várhalók.
A Nemzeti Egység .zsidóbizotlsága ina délután ötkor ül össze és rövidé, sen letárgyalja a szükségesnek vélt intézkedéseket. Négy irányban kiván nak elsősorban intézkedni. I. Honos-
sági és letelepedési kérdések ügyé-l>cn. II. A földbirtokuál a zsidóság túlsúlyának csökkentése lárgy^ban. III. A kivándorlás elősegítésében- IV. A már érvényben lévő zsidótörvény icvíziójában.
Ennek köbeiében az állampolgári és honossági felülvizsgálatról van szó, hogy az országot a beszivárgóktól megtisztíthassák. Általában meg akarják akadályozni a zsidóságnak városba való húzódását, a földbirtok torén pedig azl az elvet akarják érvé nyesitenl, ho^-y azoké lejben a töld, aki meginíneii. :
Biztos jel
— Azt hiszem, elsején költözkö dünk.
— Honnan gondolod ?
— Tegnap betörtem egy ablakot otthon és az anyám nem vert meg miatta.
A jó orvos
Az egyetemi vizsgán a tanár megkérdezi az orvosnövendéktől:
—■ Ha önt egy beteghez hívják, mit fog először megkérdezni?
— Az Illető lakásának a elmét.
Egyszerű magyarázat
Gyurika papája mérgesen kérdőre vonja a tanítót:
— Mondja, miért adott a fiam nak négyest számtanból?
— Azért, — feleli a tanító, — mert sajnos, rosszabb osztályzat nem létezik ndiunk, mint a négyes.
A lázadó fér/
— Ml baj szomszéd ?
— Leestem a lépcsőn.
— Na ne mondjál Hogyan történt?
— Tudja, amikor eljöttem hazulról, a feleségem utánam kiabált: » Vigyázz, hogy le ne ess a lépcsőn I\' És én már meguntam azt, hogy mindig az asszonynak legyen Igaza.
joimiiiss, ingj MwM"
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a lóbarátoknak ée Ismerősöknek, kik felejthetetlen
GYÖRGY
ltunk, Illetve testvérünk olhalálo-zása alkalmával részvétükkel vagy a temetésen val« megjelenésükkel Iájdalmunkat enyhíteni tgvokeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet
Fenyvesi Sándor
ái essládjs.
Márkás villanyégök
1000 égési éra |ótá lássál, 5-29 w.-lg csak P l\'OB. Kapható kizárólag Schleslnger Bjula vaskereikedónél
Mainárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdájában.
Vadászok! ♦ Olcsó töltény!
) Hubertus vadásztBItény barna
Diana fUstnélk. 12 J6 öbn. 100 darab P 15.40 14.40
Hubertus vadásztöltény barna
Rcx fUstnélk. _12 16 _20 öbn.
100 darab P 16.60 15.70 15.40
Hubertus vadásztöltény fekete
Rex fUstnélk. 12__16 20 öbn.
100 darab P 20.60 18.40 18.—
Szabó Antal
jegyver- és sportáru nagykereskedő Nagykanizsa, Fö-ut 5. Telefon 91.
hmlmi wfiiMíiit
lombhullás, után
NEODEWDRIN
(gyümölcsfa-karbolhieummal). öaxibaraokot
SOLBÁR (kénbáriummal)
Legújabb kutatások megállapították, hogy rovarok, levéltetvek ellen az és itíi vídck«sé» a leghalálosabb. Sebhelyek bekenéséhoz:
Almola Pomrin
(Gyümölcsfdkátrány). Beszerezhetők :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmlsze-rek, gép, zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon: 130.
I-
I mindenki a helyi kereskedőknél | és Iparosoknál szerezze bel
APRÓHIRDETÉSEK
10 (tóig 60 llUár. minden további 116 4 IIMr.
ÁLLAS
Idősebb kaJérónSt Ilonnal ielveizek Csányf László-Utca 13 Kspaalati Jolin. •
_ADÁS vétel
Aibcst kál,h..l<..ii|iminden nagyságban Unger-Ullmann és Tóth valkerei-kedéstben 18
Karaaak megvételre egy patkányo-
aAkiatyát. Magyar utca 25 •
Ul fekete férfi télikabát eladó. -Szekerei József-utca 12/a. •
Használt varrógápak Singet és mái-ás, sülyesitóa és siekrényes, litünó ális-K>tbsa olcsón ksphatók: Havas, Deák-tér. *
BÚTOROZOTT SZOBA
Sktorosatt aaoba fürdósiobs-hasz-nálattsl a vároa belteiületín december l-re kiadó. Cim a kiadóhivatalban.
KÜLÖNFÉLE_
Értaaitáa. Tlizlelettel értesítem a hö\'gy-közóaséget, hogy sngol-lrsncls modelleket leszállított áron, legszebb kivitelben készítek. Kspolt Máris Bálhory-u 14. *
Eledeli lapjaim után alkalmi rahák szolid árak mellett Fekete Margitnál. •
Találtak egy nól kötött kaaMjat. Átveheti lapunk kiadóhivatalában. *
Mindennapi leveleaésból «essegytt|lölt bályaaat, rágl vágy ul tómegsket, magyart fi ÍUII8ldlt.7eloszlatoll gyűjteményeket bármikor megvételre keresek. -Barbajlts . U|os, a Zalai IKUslöny I. szer-kesztóje. firdekíódnl leijei teleion 78. u vagy személyesen mindennsp d. a. 6—7 óra -kősóit.
ZALNI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KOzaaidaiágl R. T. Nsgykanliss". Felelóa kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „KIzaaaáMáll IL T. Nagyfcsnlisa"
ayeadájábaa Magykaslisia. (Nyomdáért telal i Zalai Király.)
, 78a Évfolyam 263. szám
N»(( ykanluii, 1988. november 20. vasárnap
Ara 12 NI.
ZALAI KÖZLÖNY
kafaslMt te kiadóhivatal: PM 5. atm. tttxidmii gilalci brtkömap délután
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Elötliettel ára: egy hóra a pengó 40 Wlár. Szerkesztőségi ía kiadóhivatal! teletun, 78. u.
Rnszlnszko hű marad
Egy felzaklatott, jogaihoz ragasz" kodó s lelkében az ezer esztendős magyar gondolathoz hü nép kívánságainak adott hangol a magyar rádióban Fencik István volt ru. szinszkói miniszter. Jólesett halla-írank a »gens fidelissímtu hűségének ezt a becsületes hangját. Megható ennek a sok gyötrődésen keresztülment népnek a hűsége a ina\'-gyar haza iránt, airiely nem csorbult az elmúlt husz esztendő alatt sem. Nem csorbulhatott, mert a fejünk felett elviharzott ezenoszícaidő kapcsolatait nem lazíthatja meg kőt évtized semmiféle ármánykodása. A i<uszlnszkói néppel együtt hurcoltunk nagy történelmi harcainkban, övéké volt a magyar sors minden öröme, de bánata is éppoly önértékben, mint ahogy;ui részesedett ab-!>ól a magyar nép. Most, hogy problémája lett Európának a kárpátorosz kérdés, .sajnáljuk, hogyannak elintézése nem folyik azokon a sima vágányokon, amelyeket más vonatkozásban máris érvényre juttattak, módot nyújtva a nemzetiségi népcsoportoknak az önrendelkezési jog alapjára épitetl saját elhaláro. zásnak. A kisoroszok szivükben már régen nyilvjáuitották hovátar-tozandóságukat. NyiHan és bátran követelik a közös lengyel magyar (határt, Ruszinszkónak Magyarországhoz való csato\'Jása által. Fgy pillanatig seni kételkedünk afelől} hogy ez a kiváiteiág, mint népóhajtás, előbb-utóbb teljesedésbe m-gy át. De mi szükség van akkor az ilyen tiszta és becsületes szándékú törekvések nek hossza időre való nyitvahagyárára ? Ez a kérdés már elintéztetett, csupán az van hátra, hogy végrehajtsák. A .Ruszinföld ezer esztendő óta Magyarországhoz tartozott s jogilag mosl is megvan adva a lehetőség hovátartozandó-ságának gyors elintézésére. Fencik István volt ruszka-kiajnal miuisz\'.er rádióbeszédében nyiltan hangoztatta, hogy a kárpátoroszok szabadsá-gjkkal élni akarnak és önrendelkezési joguk a\'apján csatlakozni kívánnak ahhoz az államcsoportosj. láshoz, amelyet Róma- -berlini tengelynek neveznek. Ennek a tengelynek fontos alkatelemét képezi Mu^ gyarország. Nem ismeretlen már a világ előtt, hogy tríag>a a gondolat is magyar termék. Gömbös Gyula álmodta meg ezt a gondolatot, agüált létrehozatala érdekében, de s.ijnos nem adatott meg számára az, hogy* a tengely munkájának Iendűletbe-jövetelénéi maga is aktiv funkcionárius legyen. De a Róma—berlini tengely adva van, \'munkája népeket lnildogitó hatású s a tengely további fejlesztésre vár. Bele kell ékelődni Ungvárnak és Var$ónak Is s az lesz e nagyfontosságú államcso-portosulás működésének legnagyobb eredménye, ha létrehozható az a külpolitikai front, amelyik az igazságtalanságokat véglegesen el-tünteli a népek lelkéből, őrt áll a kivívott eredmények mellett 8 vég-
Véres fiarcoK a felszabadulást váró russzinfoldön
Verechén 14 csehet megöltek a fellázadt ruszinok — Lehetetlenné vált a cseh katonaság élelmezése — A prágai parlament mai alkot-mányozó ülésén a ruszin-kérdést nem sikerült napirenden tartani
( Varsó. noveml>er 19
A lengyel lapok ujabb jelentése szerint Huszt, NagyszöUős, Honvaii 11a, Mezö!a|>orc környékén véres harcok folynak a felkelők és a lx>mlÓfélben lévő cseh hadsereg között, amtelynek é\'elniezése egyre nehezebb. A lapok szerint közeleg már Ruszinszkó felszabadulásán^ órája, Wjrt a cseheket a télidő beálltával élelmezni nem lehet.
Róma, november 19 A rórrfai lapok a ruszinszkóí kér-
déssel foglalkozva közlik, hogy a cseh sajtó elhallgatja azokat a súlyos ^seteket, arplolyek az uj c*\\h állam Ixílső szilárdságának teljes hiányát mutatják-
E lapjelentések szerint Yereckéu a fellázadt ruszinok n«gtAimvltáW a cseheket és a harcokban 1 megöltek. A cseh legénység is egyre jobban lázong felettesel ellen, a ruszinok pedig mindenütt Horthy Miklóst éltetik. <
Éhség, anarchia, tífusz és kolera a ruszin földön
Budapest, november 13 Ruszinszkóban egyre súlyosabba helyzet, amely az egész világ sajtóját élénken foglalkoztatja. Valamennyi lengyel lap oldalas cikkekben számol be a.helyzetről és rámutatnak, hogy ugyanakkor, a likkor a cseh hadseregljen is fórra, dalmi hangulat van, a ruszinszkóí felkelők a tankokat is birtokukba veszik és ugy harcolnak a csehek ellen. Éhség, terror és anarchia
pusztít Kárpátalján, sőt lengyel lapjelentések szerint a tífusz é* kolera is fellépett. •*)
A lengyel lapok beszámolnak yr-rót is. hogy a l>écsi döntés tulajdon képpen el is intézte Kárpátalja sorsát, mert ez a keskeny földsáv 1x111 tud önmagában megállni. A lengyel lapok népszavazást követelnek Ruszinszkó részére, amely már kinyilvánította, hogy Magyarországé hoz kiván csatlakozni.
Mint Ungvárról jelentik, tegnap ismét a ruszinszkó! községek küldött ségeinek egész sora jelent míe® Ungváron, kérve a csatlakozás elősegítését. « Beszámolnak a kárpátaljai hely-* zetröi az olasz, angol, sót amerikai lapok is. \'
A ruszin kérdés ma lekerült a prágai napirendről
Prága, november 19 Mint ismeretes, a szlovák önkora mányzati javaslat letárgyalását mára tűzték ki. Ekkor került volna « páriament elé a ruszinszkóí kérdés is. Kárpátaljának Révay miniszter ugyanolyan önkormányzatot követelt, mint Szlovákiának, a csehek* azonban ezt vonakodtak megadni; mire. Révay a cseh javaslatot "elutasította. A cseh javaslat szerint ugyanis Kárpátalján csak 1910 májusában lennének az első választások, míg Szíovenszkóban már 1939 januárjában. Igy a ruszinszkóí kérdés má nem kerül tárgya\'ásra Prágában. «
Ciano Párísban is tárgyal londoni utia közben, Ribbentrop Párisba, Lebrun elnök Londonba utasik
Olasz-francia és német-francia megegyezés készül
London, november 19 A I)ally Theiegraph ugy értesül, hogy Ciano gróf előbb, mint január eleje, nem utazik I/nuloiiba Útközben azonban Párisiim megszakítja útját és itt tanácskozásokat folytat, mert remény van, hogy addigra nz olasz-francia viszony alakulási azt lo-lietővé teszi.
Az angol sajtó, részletesen foglalkozik Ribbcntropp útjával is. A német külügyminiszter. " iondoni la|>ok sze. rint .rövidesen Parisba látogat, ahol
a német-francia baráti egyezményt akarja megkötni. Kz tulajdonképpen megnemtámadási szerződés lesz, — mint beavatott körökből jelentik. Az egyezmény irányelve a müncheni Hitler—Chamberlain nyilatkozat, csak Annál határozottabb és szélesebb lesz. K gyesek tudni vélik, hogy az eg^e/.-mény három szakaszból fog állni és a kővetkezőket tartalmazza:
1. Némotország és Franciaország kijelenti, hogy politikája hábom eiie-•nos és a béke fenntartását célozz^.
2. A két nagyhatalom kijelenti, hogy a jelenlegi német-francia határt véglegesnek és sértliClelloiinck tartja.
3. A két állam megígéri, hogy a jövő problémákat tanácskozás és köb csönös megvitatás utján intézik cl, az erőszak kizárásával.
Eredménytelen volt a román király iondoni utja
Páris, november 10 Káról}- román király londoni látogatását a párisi lajwk szerint teljes
legesen gátat vet a komlmunizmusnak, az utheizmUsnak, az anarchiz-musnak, ledönti a materialista bálványimádást s létrehozza a megbékélt népek szómára isten legszebb templomát, azl a tiszla eml>eri lelkűletet, amelyik nem sz\'akád el; lwldogságíának keresésekor a Gondviseléstől ; \\
Fencik István rádióbeszéde egy tisztalelkű, becsületes nép hangját szólaltatta ímg. Ebből a hangból kicsendült a mélyen átérzett vallásos-
ság hite, aWelyik minden megcsu* foltatás ellenéie is bízik és rendületlenül hisz sorsa jobbrafordulasá-j ban. Teljes meggyőződéssel hirdette Fencik István, hogy Középeurópa békéje csak akkor garantálható, ha (m/lnc^en nemzetiség és kisebbségi) lakosság elnyeri jogait, hteg lesz elégedve sorsával s biztosi Izsókat-nyer önrendelkezésének kivívásába. A kárptótorös/ok nem Kívánj nak egyel/et, mint önkormányzatot
nyelvük és kulturájuk szabad fejlesztésére.
A magyar közvéleménynek rendkívül jól estek Fencik István bizakodó bátor és irántunk hűséget mutató szaval. Legyen meggyőződ -ve az a nép, amlelynek nevében beszélt, hogy a magyar nemzet a hűséget és ragaszkodást minden népnél többre értékelte éis soha el nem fogja felejteni a ruiBzkakrajnai
népnek ezt a teistvérl közeledését.
1 )

DALAI KÖZLÖK*
1938. november 20,
A családi nrankabór 12 millió pengőt jelent 320.000 ipari munkásnak
Super-Super"
A ráúlóK rádiója"
homály fo:li. Az Ouvrc szerint a román király londoni tanácskozásait és főképp annak eredményeit teljes titokzatosig övezi. Még azt sem lehet tudni, hajlaudók-e az angol érdekeltek hitolt nyújtani Romániának. A francia közvéleményt izgatja ez a kérdés és azt gyanítják, hogy a látogatás ered-ménylelen volt.
Lebrun, Daladier és Ronnet márciusban utazik Londonba
London, november 19 Az angol sajtó értesülése szerint Lebrun francia köztársasági olnök ta. vaszra tervezett. londimi útjára valószínűleg márciusban kerül sor. Útjára olkiséri I(onnét külügyminiszter, sőt valószínűleg Daladier miniszterelnök is.
Öt halottja van egy 13 és egy 20 éves autósbandila fantasztikus garázdálkodásának
(irác, november 10
Két tiatalkoru autós bandita garáz-dátkodásáuak öt emberélet esett áldozatul. A két suhanc llultenbcrgnél csapdát állított egy autónak, majd annak sofförjét lelőve, az autóval a Le-vant-vőlgybo menekültek.
Pcrkau vidékén ismét az országytra döntöttek cg)\' fatörzset és mikor egy autó kénytelen volt ott megállni, a banditák lelőtték a soffőrt, aki az autó két mérnök utasával el akarta emelni a fatörzset az u\'tból lelőtték, az egyik menekülő mérnököt Ls, majd autóba ugorva l\'nsmark felé vették uljukat Keresztülroboglak a falun, de az egyik hídnál a korlátnak Rohantak és felborullak. Mindketten megsebesültek a túszul magukkal vitt mérnökkel együtt. Később egy rohamosztagos csoport ment arra, ezekkel tűzharcba elegyed-|ok s ennek során két rohamoszlagost mogöltek. Végül is sikerült elfogni a két uutós boíuilhU, akik közül ogyik 20, a másik 13 évos.
lolioztm, bogy dolgozbass r*
Vezető iparágaink már régebben megegyeztek abban, hogy a családi munkalxV külföldön is annyira áldásos intézményét Magyar-országon levezetik. Iparunk vezetői az\' az egyszerű formulát fogadták el, hogy mSnden nvunkáscsa\'ftd csa/< ládi pótlék gyanánt
gyermekenként ós havonként öt pengőt
fog a jövőben kapni. Az ezzei járó anyagi áldozat oroszlánrészét :iz ipar vállalta, bizonyítva ezzel meg-f értését a családvédelem ügye
iránt is.
Miután ezt az alapvető tóiéit aZ ipar elfogadta, megindultak a tárgyalások a technikai részletek kö. rftl. Alapelvként mondották kJ, hogy a családi pótlékot a vállalatok közvetlenül fizetik ki a munkások kezéhez, hogy ezzel az összetartozási érzését növeljék. Elhatározták azt is, hogy a családi pótlék ügyes irányításával
a női munkásokat lehetőleg visszairányítják oda, fi hová őket a nemzet érdekjej( rendelik, a családi tűzhely mellé. Végül kimondták azt, hogy a ked-< vezményl>en részesülő ínunkásoaH ládok érdekében a csvi\'átii pótlék kezelését minél egyszerűbben, felesleges adminisztratív költségektől mentesen fogják intézni.
Hivatalos körökkel való nvegl>e-szélések után további fontos elhatározás volt az, amellyel kimondották, hogy a családi munkabért Szakmai pénztári alapon oldják meg. A családi munkatér progresszivi\'ásátó! egydői* eltekintenek, valószínű azonban, hogy megvalósul az a terv, hogy a családfontartó halála után a családi munkabért még néhány hónapig folyósítják. A legutóbb tartott értekezleten már csak egy fontos kérdés várt tisztázásra, u jáiuickklvelés módszerének megállapítása. Szeniix\'kcf i ült a fejkvóla-rcndszer és a százalékos rendszer. Az ipar nagyobb része azonban mindenesetre az igaz ságosabb és méltányosabb százalékos rendszer htéllett foglalt állást. Az ellenté\'.ek áthidalása ezen u téren olyan nehéz volt, hogy szük-
ségesnek mutatkozott egy szűkebb bizottság kiküldése.
Legutóbb a \'megbeszélések annyira haladtak, hogy elörelátható\'ag a hét végére már a jdrulékJdvetéfc tekintetében is kialakul a döntés.
Ha a vnis- és gépiparra való te-klntet\'el a fejkvóta-rendszert fogad nák el, .így alkalmazni fogják a külföldön jói tevált korrektivumo-kat, — ezek között a férfi, női és fiatalkorú munkások szerinti disz. kriminálást — amelyek lehetővé teszik az egyes iparágakban n munkaadók és munkavállalók terheinek arányos felosztását.
A legfontosabb vívmány, a szakmai alapon való megoldás, immár biztosítva van, épp ugy. mint az is, hogy a lelxmyolitást irányító szerv
az iparügyi minisztériumban székelő osuosszervezet lesz.
Az adminisztrációt az ipari érdek képviseletek fogják ellátni. Mbit-hogy az érdekképviseletek ezt a fontos munkát költségmentesen vállalták. a családi tríunkaWrt isten csekély elosztási költség fogja ter. helni. I
A családi munkabér bevezetésével kapcsolatban nagyszabású statisztikai munka indul meg. Megállapítják, hogyan tagozódik az Ipar de-mografikus szempontból. Hozzáve-tö\'eges számifás szerint
a maqyar Ipari és bányavállalatok 320 OOO munkavállalójára 192.000 gyerek esik. Ez azonlwui ném1 eléggé \'.pbntos szám. Meg kelt állapítani az iparvállalatoknál dolgozik között a gyermektelen és rialádos férfiakét* nők pontos arányát, az egy és többgyermekes családok számát, a gyer mekek és a családok számának arányát. E statisztika felvétele azon ban csak egyszeri mfunkát jelent, a \'melyre családvédelmi szempontból különben is szükség van. Rövidcsen közel 12 millióhoz fognak jutni a családos munkások, ami az ország fogyasztására kétségkívül előnyösen fog kihatni.
A Nemzeti Családi Bérkíegészilő Pénztár haMarosau megkezdi áldásos munkásságát.
Iskolatermek,
hivatalos helyiségek, üzemi épületek, üzletek, lakások
fütéaéra lagalkalmaaabb .
Gyöngy kályha
Egyaxerű, kényalma* koxaléa!
Vagy tüzelőanyag megtakarítási
Olció rostált d«r«»»ínncl ll fűlhető.
Gyártja:
MAGYAR flAD EAT0 B0¥ÁR RT.
BudapMBt.
Hlnliraktár: VI., Andris ul IJ.
Kapható minden vaskereakedönól.
Az Ipolysági bír. járásbíróság
üdvözlése a nagykanizsai kir. bírósághoz
Ipolyság visszacsatolása alkalmából a nagykanizsai birói kar táviratiján üdvözölte Ipolyság kir. járásbíróságát, határtalan örömének és együttérzésének adván kifejezést, hogy az Ipolysági magyar kir. bíróság is »hazaérkezett«.
Most érkezeti meg az Ipolysági kir. bíróság válasza Nagykanizsára, amelyben benső hazafiul érzéssel vi szonozzák mindama jókívánságokat, amikkel a kanizsai bíróságok tagjai a visszaérkezöket fogadták.
— Az, ami az egész emberöltőnkre csaknem feladottnak látszott, — mondja többek közötl az ipolyságlak levele — amiről 20 éven keresztül csak á\'modni inertünk, most olyan egyszerre vált valóvá^ hogy úgyszólván felocsúdni sem tudtunk még e csodáitól és csak abban a mértékben, amelyben o valóságnak reánk nézve örvendetes következményei kezdenek beállani, tud lelkünk feloldódni ós kezdi szivünk átérezni a mégtörténtekneU bennünct \'érintő nagy súlyát, ilyen első következménye a történteknek, hogy szeretett testvéreinkkel ktV rültünk hivatalos érintkezésbe é> sors közösségije azáltal, hogy biró á-gunk ismét a magyar kir. bíróságok közé került.
Fogadjanak bennünket, hazatéli magyar testvéreiket abba a szere tetükbe, mely szeretet után 20 éven át sóvárogva vágyakoztunk, hogy így összeforrva Szeretetben és megértésben, mi is hozzájárulhassunk sokat szenvedett Hazánk igazságszolgáltatásának felvirágoztatásához. !
Hazafias üdvözlettel,:
Az Ipolysági kir. Járásbíróság Valóban a nyilvánosság elé ki" vánkozik visszaérkezett magyar testvéreink üdvözlő levele, amely Minden fejtegetésnél szebbén beszél, mert a 20 évi rabság utáni bilincstörés hálaimája csendül ki Illőié.
A vakbélgyulladás veszélye elleni védekezés egyik hatátí06 módszere abban áll, hogy az ember a belei! hetenként legalább egyszer a természetes .Ferenc József" keserü-viziel — reggel éhgyomorra egy pohJrral — alaposan kltisitilja. — Kérdezze meg orvosát.
Divatos
női télikabátok
érkeztek.
l\\mi József és Társa
1938. november 20.
HALAI RÓ2LONY
Az OHKE „Magyar a magyaréri" gyűjtésének
részletes kimutatása
A Zalai Közlöny Jelentette már, hogy a nagykanizsai OMKE tagjai 5519 pengőt adtuk össze a .Magyar a magyarért- hazafias adó Iául. Most knp luk inog erről aZ alábbi részletjos kimutatást:
300 i>engőt adományoztak: Fischer é-s Bader, Halmos és Polliik, Lénárl Imre, Rcíchcnfeld Gyula, Suigor József és Társa, W\'oisz Ernő.
200 i>engőt adományozlak: Adám Róbert, Blankcnl>crg Imre, Polgár László, Schülz Áruház, Teutsch Gusz-láv.
s 100 pengőt adományozlak: Eppin\'gcr I. és Társa, Hirsch és Szegő, Kirs<<h-ner Mór Kopstein Butorház, Kauf-mann Karoly, Melezer Jakab, OMKE nagykanizsai kerülete, Sartory Oszkár Utóda Hoffmann Hermán, Strém Károly Utóda Hackcr Ferenc, Szabó cijWikoi-eskcclés, Unger Ullmann Elek és Tóth.
70 pengőt adományozott: Dukász Ferenc.
50 i>engöt adományoztak: Kelemen Rezső, Orsziíg József, Fischer és Leit-ncr lK\'utsch Sándor, N\'eu és" Klein, Valícs és Deutsdh, Sárkány Mór, Dculsch Andor és FlCsrti Jenő, Stcrn-l>ergcr Samu Varsányi Pál, Récscl Samu és Fiai.
40 pengőt adományozott: VaUla Géza.
30 pengőt adományoztak: Ritschcr Mátyás, Fisclier István, Holdzer László, Slern J. Kálmán, HirschI József, Eisingor és Fischer, Nagykanizsai Fa. telep, Hamburg Sándor, Maschansker Márton.
25 pengőt adományozott: Mendlovits Márton.
20 pengőt adományoztak: Ehron-stein Károlyné, Fenyvesi László, Stern-l>crg Vilmos, Vidonyi Dezső, dr. Kádár Jenő, pcrlsz Dezső, Hungária kero-gyár, Sternberger Gyula, Szabados Mátyás, l>anneberg J. és Wcisz, Klein Simon cukorkagyártó, Kaufmann Manó.
15 pengőt adományoztak: 1 Jlavas Miklós, Schnilzcr és Göndör, W\'adhs-ler Izsó, perényi Andor, Jlihácsi Kálmán szállító.
10 pengőt adományoztak: Bcrger Ferenc, l\'ngár Árpád, Matlcrs<lorrer Siinon, Bányai Adolf, Kaiser Simon, Gárdonyi Jenő, Frornmer Pál, Faragó István, Kellcrinann l\'ercnc, Wald-mami Miksa, Frank Lajos, Krausz Nándor, Lusztlg József és Fia, Po-litzer Sándor, ifj. Halász Jenő, Bien Gábor, Sáfrán Ferenc, Stern Ignác; Miskolczy József, ifj. Hirsdhlor Miksa és Fiai, Qidttner Arthur, Sclvlcsinger Gyula, Ungár László, Vágó Endrt^ Ráth Ignázió.
5 pengőt adományozlak: Lévárdi Rezső, Steincr József, Laekenbacthcr Andor, Hamburg Zoltán, Kohn Sándor, Grünfold György, Grünfeld Miksa, Recht Lajos, Handeismann László, Perlsz Vilmos, Günser Zsigmond, Deutsch Adolf, Koszlelictz Gyula és László, Adlor Miksáné, I.ehoczky I\'e. rencné, wcisz Ignád.
4 i>engőt adományozott: Kerpcn Jenő. " (
3 pengői ndományoztak: Lacken-
baclioi- Jóasofnó, Városi Mozgó bfiffó,
2 pengőt adományoztak: Luslgarten Samu, 1-öldos Gyula, Goldschmted L. Pál, Kabos Pál."
1 |>engöt adományozott: Rosenberg Árpád.
Magyar asszonyok, magyar férfiak magyar ruhában
és n magyar ruhák alatt őrömtől rejiesö szívvel és örömkönnyekkel jelenlek meg a felvidéki "községek és városok ludárában, a dja. dalivek előtt, a nemzeti hadsereg fogadtatására. Jöttek a visszatért magyar mártír-család tagjai, hogy magyar ruhájukkal külsőleg ls ki-fojezésre juttassák, hogy a magyar családhoz tartozóknak, a magyar test részeinek érzik magukat, hogy szivben-lélckben, külsőleg egyaránt magyarok, a/, Édcsar$a hűséges gyermekei.
Milyen tündéri, boldog látvány voll a sok szép, ragyogó magyar ruha, ünneplő nemzeti viselet, amelyeket sikerült előkcri;eni a szekrények gondosan eltitkolt mélyének rejtekéből: a ragyogó rchér jngvállat, a piros bársony mellénykét, a nemzeti szalagokkal díszítőit szoknyát, a diszes pártál, pmcly ugy fényiéit a mugyfir leány szűzi homlokán, mini az erények diadémje vagy a magfror asszony termetén a vállra vetett monlc. Mesékben fordul csak elő az a i>omj>a, az a szépség, amit a magyar nő tud adntl É« a magyar lexenték, a magyar férfiúk, a magyar főurak vagyoni érő magyar díszruhája, a süvegtől ax ékköves mentéig, az aranysarkantyús csizmáig. Magyar asszoiyyok, magyar férfiak magyar ruhája, minden nemzetek legszebb, legpazarabb, legékesebb viselete. Megdobbantja a szivet és mint egy ragyogó mullu ország, egy dicsőséges nemzet cgyenruháznta emlékeztet mindenre, ami a magyarságot jelenti. Családi jelzés, \' egy nemzet szine, u benne rejlő nagyság külső ki.foje.z0je, lova-giasságának, bátorságának, vitézségének egyénjeié.
Hogy a visszatérés szent percei olyan meghatóak, olyan édes-könnyesek, olyan feledhetetlenek vollak, hogy ugy omlottak ct(y-más karjaiba felszabadítottak és felszabadítók, nem kis mértékben az a magyar disz, az a magyar nemzeii viselet Ls szolgálta, amely megismertette a családi együvé-tartozást, a faji és vérségi köto-lékot, azt, hogy mindnyájan en-nok a drága magyar Édesanyának gyermekei vagyunk.
Mintha egy tlszlultabb légkör érkezett volna hozzánk a Felvidék
egy részének hazaérkeztével. Mintha egy magasnjjbrendü világ üzent volna és a hagyományokhoz való hűségre figyelmeztetett volna bennünket, akik szeretünk ■kultur-cmberck. és .Obermenschek. lenni és eközljen levetjük legszebb énünket, magyarságunkat, leráz, zuk nemzeti sajátosságunkat, nemzeti ruházatunkat és idegen cico-mával tetszelgünk szinvakságunk-ban.
Hozzon a hűséges I^slvidék, Rákóczi vármogyéiiick és népének hazaérkezése tisztább magyarságot, becsületesebb nemzeti gondolkodást, hűségesebb ragaszkodást a liagyományokhoz, a magyar múltnak nagyobb megbecsüléséi é; tiszteletét, a magyar nemzeti gondolat reneszánszát.
Ixjgycn ismét a nemzeti vLsClet a magy ar viselete. Nccsak ünnepi alkalmakkor, hanem mindig. Iskolában, munkában, hétköznapi életben. Magvar öltözködésre tanítsa é-s szoktassa a szülő a gyermekét,
magyar ruházatot viseljen a mátkapár az oltárnál, német fe. kole helyett, magyar lcgjyen a magyar nö, magyar férfi és a -magyar gyermek ünneplője.
Milyen -szépen fest az iskolai ifjúság magyarosan zsinórozotl ruhája, magvai- nyakkendőjei a nurgyar asszony, ma^rar leányi szépségo mennyivel szebben bontakozik ki a magyar öltözetből!
A Felvidék hazaérkezése legyen az ulkalom úrra, hogy az egész vonalon meginduljon a nemzeti \' viseletért « versengés. Mindenki viseljen magyaros ruhát. Asszonyok, leányok, fiuk, legénjyek,; férfiak. A magyar sziv nemes és szent mognyilatkozá-sa ez is. Mindenütt magyarnak lenni, maradéktalanul mag)-árnak: érzésben, gondolkodásban, lettekben. Ruházatban is!
Fontos szerep vár ebben a kérdésbon a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségére a többi egyesületekre, amelyeknek össze kell fogniuk, l«)gy a Felvidék üzenetét a magyarabb magyarért szét,vigyék minden házba, minden családba.
Magyarok, üzent a Felvidéki
Magyar asszonyok, mag(yar férfiak: magyar ruházatot!
(B. R.)
A törvényszék felfüggesztette a volt zalavári uradalmi főerdész büntetését,
akit három napi tárgyalás után három havi fogházra Ítélt
Három napi tárgyalás után a nagykanizsai törvényszék Ijefejeztef Bálványossy László, a zalavári ura" dalom 65 éves volt főerdészének bünperében folytatott bizonyítási el járást, mely alatt számos taivut hallgattak ki. A perbeszédek során dr. Vaday Sándor ügyész fenntartotta a vádat a vádirat értelmében. A vádlott budapesti ügyvédje hatalmas védőlxiszédben igyekezett rámutatni védence bünteleuségérc, hogy 35 esztendőn át becsülettel szolgálta-uradalma erdészetét és felmentést kért. Bálványossy László az utolsó szói jogán ismételten bünlelenségét hangsúlyozta. Rövid tanácskozás •után a törvényszék m\'eghozla Ítéletét, \'amit Mokáry Vilmos főtárgyu-lási elnök hirdetett ki.
A törvényszék bűnösnek mondotta ki Bálványossy Lászlót folytatólagosan elkövetett sikkasztás véH
ségél>en és ezért őt — figyelemmel a nyomatékos enyhitő körülményekre — az enyhitő szakasz alkalmazása mellett, összbtuiletésül 8 havi fogházra Ítélte, de az Ítélet végrehajtását a Bn. 1. §-a alapján 3 évi próbaidőre felfüggesztette.
ÍMGV9R
Fenii készülék A díjtalanul bemutatja: Qrílnhut Elemér elektro mérnök
rádió üzlete, Deák tér 2. Szabó Antal rádió- és sportDzlete,
Bálványossy és védője a bűnösség kimondása miatt, a kir ügyész a büntetés súlyosbításáért és a felfüggesztés miatt fellebbezett.
Igy az 1931 óta húzódó bünper még a felsőbb fórumokat is foglalkoztatni fogja. , ; »•
EMLÉKEZTETŐ*)
November 19.
Frontharcos tea a Kis Royalban 8 órakor .Magyar a magyarért, és a ♦ Horthy Repülőalap. javára. December 3.
Az Iparoskör táncloája 8 órakor n székház emeletén. December 8.
Koiesztény Nőegylet vására egész nap az iparos-székház nagytermében.
*) E rovatban egyszeri közlés (két sorig) dija 30 fillér.
Naptir t November 20. vasárnap. Hóm. kat Valols Félix. ProtestAna Jolán. — Izr. Markh. hó 26. — November 21 Rom. kat. Sz. M. bem. Protestáns Olivér. Izr. Markh hó 2Í.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Fekete sas gyógyszertár éa a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eate ő óráig (hétfő, nerda, péntek délután kedden egén nap nőknek.)
1
Awo*tUaivzotva. . . .
érünk hcua, de uj erőt ad a hanaui
„mesterséget magaslati nap".
Jobban alszunk, frissebbek leszünk.
munkakedvünk visszatér.
Vigyázzunk, a hanaui lámpát utánozzák.
Kapható a szaküzletekben.
Kérjf a színesen illusztrált uj ismertetési
Vnirképviultl:
S I E M E H S. kvarclámpa-osztály, Budapest, VI., Sagf/mex/i-utea 4. Fairrakat .
AEG-Unió, Budapest, V.. Rudolf-tér L
Mct;hánau!..MAGASLATI NAP\'
ÉALAI R6ZLÓHV
1938, november 20
300 vevő bizonyltja, hogy a Baksa-féle mo^donyrend6zcrü
höfokozóval
sok tüzelőt meglakarithat. A Baksa-íéle fürdőkádak jókI
Kaphatók: nálam, Unger iu Tóih, valamint Vnjdji félc vaskereskedésekbe.\'
BAKSA bádogos és szerelő
J077 Erzsébet-tér 11.
Szombat
BUDAPEST L
17 A Budapesti Katolikus Szlovák Munkáskör Énekkara — 17,30 Időszerű előadás. — 18 Rácz Zsiga cigányzenekara. — 19 Ilirck. — 19.10 11 irek szlovák és ruszin nyelven. — 19.25 A rádió szalonzenekara. — 20.10 • A csehek Magyarországon - Hangjáték 3 részben. - 21.40 Ilirck, idő-járásjelentés. — 22.03 Karkas Jenő cigányzenekara, Csclényi József én« kel. — 22.43 0|>eraházi zenekar. — 0 05 Hirek. BUDAPEST II.
18.30 Mezőgazdasági félóra. — 19.40 Csányl Piroska előadása -- 20.15 A rádió szalonzenekara. — 21 Hirek. — 21.30 Farkas Jenő cigányzenekara, Cselényi József énekel. BECS.
18.15 Enek, citera hegedű, harmonika és gitárszóló — 19 A bécsi Mozart fiuénekkar. — 20,10 Dalos-zenés népest Riedből — 21.10 Hangjáték Schubertről. — 22.30 Könnyű zen« hárfa és tenorszólóval.
Szombaton és vasárnap
a Barkó -vendéglőben
linóin ram
lupótotutzivíl
Kitűnő cigányzene!
Szíves pártfogást kér a vendéglői.
Vasárnap
BUDAPEST I.
9 30 Hirek. — 10 Református istentisztelet. — U Egyházi ének és szent-beszéd. — 12.20 Időjelzés, időjárás-jelentés. - 12.30 Operaházi zenekar.
— 13.05 Hirek. — 14 Hanglemezek.
— 15 Banké Antal előadása — 15.45 A rádió szalonzenekara — 10.30 Iian-kis Jáons előadása. — 17 Felvidéki népdalok. Előadja a Budai Szenl Cecília Kórus. — 17.35 Török Sándor csevegése. — 18.05 Suki Tóni cigányzenekara — 19 Hirek. — 19.10 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 19.25 M. Hlr Sári Liszt-müveket zongorázik.
— 20 Sporteredmények: — 20,10 «Krasznaliorka büszke vára,. Történelmi legenda 3 részben. - 21.30 Hirek, időjárásjelentés. — 21,55 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 23.10 Sárai Elemér cigány zenekara, Orbán Sándor énekel. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST II.
11.40 Kamarazene matiné. — 15 A rádió szalonzenekara. — 18.30 Mát hé Elek előadása. — 19.10 Suki Tóni cigányzenekara — 19.30 Rézlcr Gyula előadása. — 20.10 Hanglemezek. BECS.
11 Dalos paraszt vasárnap. _ h.30 Bach: 140. kantáié. Lipcséből. — 12 Déli zene Berlínb<>l — 13 Szórakoztató zene. — 14 Vegyes lemnek. — 1520 Dohnányi: A-dur vonósnégyes közvetítés Salzburgból. — 16. Dalok, muzsikáló Bécs. -i 18 Hangképck.
— 19 Katonadalok. — 20.10 Operett. r— 22.45 Frankfurt.
1938 novemberében...
Irta: Barbarits Lajos
Napsugaras ősz boralt le ránk, A magyar föld nem látott i\'ycnt rigen : virág lepi a dom boldalakat 1938 novemberében. Csodálatos ez az ősz: — az élet lüktet tovább minden fűszálon. Talán meri mind, mind látni akarla, amikor q szép, szenl magyar álom valóra forflul olt fenn északon: — Halottuk-nqpja volt és nem feküdt a ravatalon más, csak — Trianon.
Azóla könnyek tengere hullott, ünnepi szó termett százezer. Harsonáztak belü-mllllók és zengik utcák, rádiók, szivek, hogy hála legyen mindenkinek, aki segllelt küzdeni, hinni, a miénkból valamit visszavenni, Földi nagyurak dicső neveit harsogják tömegek... Hdla-sllrgönyök ezreit búgják a távíró drótjai. Meg tudná-e mondani valaki: " ebben a felszakadt, szent örömben hánv torok kiáltott vlvátot ? Millió és millió... De váljon közülük hány mondolt el egy hála-mlatyánkot ?
Szent István ivében lörtént a csoda:
széttört az igazság kripta-köve.
Az Ég adott jelt I Isten szeme rajtunk I
gmladozik a húszéves golgolha 1 i mi térdre omló alázattal leborulunk körülötte. És szállMdeklö szavunk az égre:
H Boldogságos Asszony, akit első szenl királyunk ezer éve
örök királynénkul hagyott, a Te néped nem felejt I Nevedet áldja millió sziv élő távírója és dobogja Feléd: — hála... hálál eggyel kevesebb sebből vérzik Szűz Mária Magyarországa I"
S míg ezrek harsognak utcahosszat nevekel a szálló őszi szélbe, mi a szivek kórusával kiáltjuk: ,Isten... Isteni\' és menetelünk Feléje. S hogy el ne tévedjünk az ulon, kláUjuk: — „Szüzanya... SzüzanyaI" S ö felveszi áldott tenyerébe imádságunk minden gyöngyszemét és viszi vigyázva, féltve: ne hulljon szét az utca porába, se politika, se vásári lárma el ne nyelje
S mi kiáltjuk tovább: Jsten... Isten I* És felmutatjuk a könnyeinket a megmaradóit rabbilincsen. Mert Nélküle nincs barát, hatalom, Isten nélkül nincs, aki segítsen. Pedig a magyar jaj sok még nagyon, a hajnal még csak pirkad északon. A delelőig nagy ut vezet. Boldogságos Asszony, nyújtsd felénk kezed I Add, hogy a hitünk el ne fogyjon, a testvér-lánc meg ne bomoljon, minden lé lek-mécs lobog ion ál hegyen, vízen, határokon és hirdesse minden testvérnek: közeleg a vége minden szenvedésnek. Hirdesse: — nem örök semmi ítélet, semmi ellenség és senki Jóbarát. Csak őrök igazság van és örök Isteni
Királynénk I Imádkozz népedért, hogy a hajnal tovább hasadjon és az Örök Isten mindig segítsen I
A kincstári perlik kártérítésért egy balatoni kettős halálos tragédia miatt
Tavaly nyáron Ambrus Mária háztartási alkalmazottat a munka, adója Szántódon fürödni küdte azzal, hogy vigye magával a munkaadónak hat éves kisleányát Ambrus Mária és a kisleány nem tértek vissza többé, mindketten bele fqlladtak a Balatonba. Atabrus Máriának volt egy kisfia, akinek a gyámja kártérítési pert inditott a kincstár ellen. A gyám keresetiqszerint a kiskora anyjának elhalálozár sávaleltartóját veszítette cl, tejháta kincstár kártérítéssel tartozik, mért Ambrus Mária a kincstári közegek gondatlansága, illetve mulasztása folytán lelte halálát a Balatonban. Azon a részen, ahol Ambrus Mária a gondjaira bizott kisleánnyal fürdött, előzetesen a balatoni kikötő felügyelőségének kotrógépével dol-
goztak. Ez a kotrógép igen mély gödröt vájt a Balaton Medrében és nieml tüntették fel jelzőtáblával, hogy ott a fürdés életveszélyes. Előző napon a jelzett helyen alig 60— 70 centiméter mély volt a viz és a kotrógéppel kiásott gödör folytán a mélyvizíi gödörben fulladt meg a szobalány és gazdájának kis\'ányais
A budapesti törvényszék <a kincstár védekezése alapján a gyámot kártérítési keresetével elutasította\';
Az ítélet indokolása szerint a hat éves kisleány holttestét másnap a mélyvizü gödörl>en talál\'ák meg, Ambrus Mária holttestét pedig jó. val távolabb vedelte partra a Balaton vize. A per bizonyítási adata§ nemJ deritetlék fel minden kétsége* kizáró módon, hogy a cseléd\'áuyéS a gondjaira bízott kisleány a kol-
Elsőrendü azép, erőe
gyümölcsfáim
megérkeztek. ■Ind«mi«nifl fa lagMMMaUi fajokban kaphat*
ifj. Petermann József kertészetében
Eötvös-tőr 18. Telefon 502.
rási gödörl>e estek és annak vizé* ben fulladtak meg, tehát nem volf megállapítható az sem, hogy a halálesetet a gödörnek jelzőlábiával való feltünteléséntek hiellözése. okozta. Feltehető az is, hogy a halálos baleset a kotrolt gödrön kivül történhetett. Nincs tehát meggyőző biy zonyiték arra, hogy a balatoni kH kötő felügyelőségének embenei a jelzőtáblák alkalmazásának inéiig zésével olyan gondatlanságot Uwu« sitottak, amely a szóbanforgó halálos baleseteket előidézte. ^
JÓ TUDNI..
... hogy nem szabad savanyu éle. lek főzéséhez, vagy ejtevóséhe/\'. rézedényeket használni. Ugyanis a sóoldat, e.eisav és a savanyu gyümölcfcncdv, megtámadják a fémeket és rézgálicol, vagy más ártalmas vegyületet képez-nok. Ajánlatos ezért e tekintetben az óvatosság.
...nikkelezett salátás tdlat étkezés után azonnal lo kell mosnunk langyos vízzel. A tisztítással várhattuk tovább is, de az ecet hatása alntt fekete és foltos lesz és e i nehéz a nikkelről eltávolítani.
IDÖ
Jóslat,:
Déli, délnyugati szél, változó felhőzet, egyes helyeken, f leg a Dunántul és a Felvidéken eső, a hő ma még emelkedik, holnap alig változik.
A Meteorológiai Intézet nagykantwal megflgyelőállomása Jelenti»
Hőmérséklet tegnap eate 9 órakor: +4 8, ma reggel +4-4. délben +7 4.
Csapadék: 0.0 V.
— ButorkláiHUUuukat tekintse meg minden vótelkényazer nélkül. Kopsteln hutorárt.hAx
ScUÜi&rt i i
divatos
úzié&eő
• OUSÁ!
iwvembtt 20
CALA. KOZLONV
Két halottja van a szüret utáni bor-szálHtásnak
A Balaton mellett két halálos szerencsétlenség történt borszállítás közben. Ábrahámhegyen Spur Gyula budapesti ügyvéd szöllejébep történt itf. °RVÍk, ahol Molnár Gyula napszámos Kovács József vincellér 8 éves Imre nevű fiával együtt egy magas parton kisérte a megrakott kocsit. A kis fin azonban...útközben.,JQQtigCSuHajj, a mély vágásban haladj .kocsi kerekei <dá csúszott. Molnár igyekezett azonnal segíteni, de a kisfiú belehalt belső
I sérüléseibe.
A gulácsi doml>on törtéit fiflnásik hasonló szerencsétlenség. Barka József hordókkal tele kocsival akart lejönni a dombról. A kocsi megszaladt, mire p kocsi,s a lovak kantárszáránál fogva akarta mogakadályqznj. a szerencsétlenséget, de közben maga került a kerekejí alá. Beszállították a tapolcai kórházba, de segíteni niár nem lehetett rajta, belejialt sérülésébe. Nagycsalád siratja.
Csempész utón magyar felkelő levele érkezett északról Nagykanizsára
A csehek a pokol gyötrelmeit 8aenveaiellk.»z elfogott magyar felkelőkkel
Tegnapelőtt levél érkezett Nagykanizsára, tekervényes utakon, az egyik helyiéi köztisztviselő címére, akinek fivére cseh megszállott területen bujdosik, erdön-mezőai át hajszolva a cseh szoldateszka által, mig felesége magára hagyatottan az c-gylk feIszal>aditott város kórházáéin fekszik. Sikerült a. levelet,t:agy kockázattal átcsempészni magyar területre, ahonnan rtíost Munkács postal>éIyegzőjévei Nagykanizsára
érkezett.
A bajdusó magyar (a kanizsai lisztviselő fivére) bátor és merész tagja volt azoknak a hősi felkelőknek, akik csodadolgokat műveltek a csehek áltat megszállott magyar területen. A csehek tűvé tetlok minden nádast, minden mezőt és bozótot, csakhogy élve vagy halva kézre kerítsék. Így hajszolva, űzve és még is misszióját teljeKÍ\'.ve ^került a levelét fivérének megküldeni, amely bői megtudjuk, hogy mi várt azokra a magyar hősökre,, akik önként vállaltak Szolgálatot a magyar haza eme részének visszászeré:o érdeké4-ben.
A csehek módszere.; addig verik gumibottal elfogott áldozatukat, a mig elájul, azután, vizzki leöntik. Mikor magához té;*t, Ismét kézdödlk elölről és igy megy ez, amig a |iín-zók el nem fáradnak. Qyakofi £set, hogy ugy össze-vissza .verték áido. zatukat, hogy az nem Iqdott többet léhára állni. Jaj volt annak a 304 elfogottnak, akiket a munkácsi vár-
ija zártak és akiknek scgitségkíál-tásait egészen a vár alá,\' Palánkáig leheteti, hallani, ugy hogy m\'aga "n palánkat lakosság fellázadt a pokoli goupszs^g láttán, de csakhamar ott termett a . cseh katonaság és az verte le a készülő mozgalmat.
A ruszin lakosság al|g várja, hogy teljesedjék már szivük vágya és csatolják egész Rü&zinszkót Magyarországhoz. Nem is lesz1 Itt addig nyugalom és l>éke, amig az itteni föld ismét a drága Magyarországgal ivem egyesül.
Voltam a közkatonákrál, — írja — tudom, mi a nép hangulata. Ismerem a Yerchóvijját és annak lakosságát, Vólosint Iwmbákkal vár. ják mindenütt és jaj neWl, ha érre mutatná magát." Sajnos, a helyzet itt az, hogy annyi a csendőrség, finánc, katonaság, hogy mozdulni sem lehet tőlük. Minden emberre legalább, egy katona és fegyveres esik. Es mégis \'mindennek dacára napolta vannak, lázadások, Qésze-tüzé9ek mindenfelé. Csali egynek, örülök, hogy a csebéty, ne,m fognak tudni elmenekülni, ha a ruszin föld visszakerül rövidesen M&gyaJror-szághoz.
Jeüeiprző, hogy a csehek ínég a parkettekei is felszedik és viszik mar gukkaí és amit nem tudnak magukjai hurcolni, azt megsemmisítik. A \'lakosság már alig várja, mikor vo-.jvui l>e a magyar impérium ezekre a területekre. ( T
A Zalai Közlöny gyOJIéie i

Minden adományt a „Magyar a magyarért" mozgalom hivatal zalai gyűjtéséhez továWtunk o,
Csak most, hogy a magyarlakta Felvidék visszacsatolása megtörtént, most derül ki nap-nap után, hogy milyen vandát módon fosztot\'ák ki a kivonuló csehek az ottmaradt magyarokat. Minden adomány kevés visszatért vére/nk kárának megtérítésére. Nem is ez a célja a ^Magyiir a magyarért* mozgalomnak. Csak a téli kenyeret, a mindennapi szükségleteket klell bizloSitanla a mnfl gyar társadalom hazafias jószivé-nek. Ehhez is sok, nagyon sok pénzre van szükség. Ezért folytáljuk tovább a gyűjtést.

Mcgirbuk. hogy a vámosi tisztviselői kar a »Magyar;a nvagyarér^
akcióra 260 pengőt i\\dptl ö^sze, a? egyéb önkéntes.adakozásaik mellejt. Most a városi zeneiskola és a felső kei-eskedeli^i),AskpU}i tanári kara ís 50 pengőt. szolgálta|lÖtl be az akcióra, ugy hogy a,városi tj.sztviselők összesen 300 pengőt adtak a felvidéki testvérek felsegélyezéséfaezi A gyűjtést Grábár Lajsné végezte nagy ügybuzgósággal.
Eddigi gyűjtésünk 3903.a2 P
Szabó András Vámsz., tan !().—P
vitéz Mohos „" ftftfaxt 5.- P
Welnrlch „ „ 3 - P
vitéz Perédy . „ 3.-- P
Vésel Károly „ tiszt 2- P
Koncz János „ „ 2.— P
ÖBSzesop; .3928.02 V
320 gyermek kapott cipőt és ptóf-
a Keresztény Jótékony Nőegylet Erzsébet-napi kiosztásán
A nagykanizsai Keresztény Jótékonjy Nőegylet az idén először mondott le a karácsony előtti gyűjtéséről. Azért\' mondott le egész évi jótékony munkájának erről a legfőbb rihyagl támasztékáról, mort a hazafias érzés azt diktálta, hogy ezekben a hetekben minden adomány a csehek által kifosztott felvidéki magyaroké, legyen. Ezzel inlntogv 1000 i>engŐ bevételről mondott lé nemes áldozatkészség] a Nőegylet, amelynek tagjai azonkívül lel-kcs ügyszeretettel vállalták a .Magyar á magyarért- utcánkénti gyűjtését.
Mindez mollett is 320 mezítlábas iskolásgyöfekhék osztott ki ma délelölt a Nőegylet vadonatúj cipőt és ruhát. 320 gondokkal küzködö, sze-gény család gyermekei kaptak meleg, erős téli holnüt a társadalom áldozatos szeretetében. 320 család líajlékában |e|t eggyel kevesebb tíz őrlő goncl eggyel több a hála könnye a nemeslclkü ltölgyek felé.
/ykiosztás a Bozgonyi utcai iskola egyik termében történt "Farkas Vilma .ijgyjczető alelnök és a Nőegylet né-hányMagjának jelenlétében. A város [.kiküldöttjeként dr. Pálffy Gyula köz-gyám jelent meg.
A felruházott gyermeksereg nevében egy kislány köszönetet mondott a Nőegyletnek, egy másik a jótékoi</-ság angyaláról, Szent Iirzsébetről emlékezett meg szavalatában, a leány-kórus pedig énekelt. Végül I-iló Ferono igazgató mondott beszédet, a gyermekek, szülök és iskola köszönetét fejezve ki a Nőegylet áldozatos munkásságáért és a társadalom Jószlvóérf.\' A • kis ünnepség után mind a 3$o gyermek megkapta a mérték után
\'készült cipőjét, téli meleg ruháját •
Itt említjük meg, hogy a Nőegylet ktyácsonyl vására az Idén\' egynajKíS lesz és azt december 8-án tartják meg.
I
JUxtaltűzhelyek, folyton-égfi kályhák, fdrésipűr-kályttiák, elsőrendű mihöségben legolcsóbban kaphatók SchleilB^r \'flyiüa faiikerjirt^i^.,^.
KEDVENC A
DALAI KOHLON*
1933. november 20.
DECEMBER 7
I Ez a nap a magyar királyi I I jdtékoayoélu állami ••pb | iálék legközelebbi búzásának I | a napja! — Ha még Idejében I I gondoskodik arról, hogy be- I ■ szerezze államsorsjegyél (ára: I I egész S P, fél 1*80 P), akkor I I önnek 18 esélyo lehot a nye- | réarel 1
FŐNYEREMÉNY: 40.000 P. I
TÁJFUN
Lengyei Menyhértnek ez a darabja bejárta a vi-\'ág nagy részét De ha agyonütnek, akkor sem értettem se máskor, se ma, hogy miért képviselheti éppen ez a darab a magyar szini irodalmat ide. gen országok színpadjain. Érdekes, exotikns, szines, drámaisága mélyen eníberi, de sem tartalmában, sem irodalmi megjelenésében nincs senVmi magyar. Írhatta volna egy francia vagy egy arab iró ugyanegy, mint ahogyan véletlenül Len-, gyei Menyhért irta. Főként pedig irodalmi szempontból sem az a csucs-érték, mint aminek\'sokan iái-\' iák, akik hajlandók minden előtt leborulni, amit idegenben »márj^ káztak«. j
Kanizsai előadása pedig egészeit jelentéktelenné szegényilctte a Tájfunt. Papíron Iriaradt az egész tőr-: ténet, a papír síkjából nem\' tudott\' kiemelkedni egyik alakja sem. Mint ha nem lett volna rendezője ennek, az előadásnak. Vontatott, döcögős, fáradt előadás volt, látható és hallható küzködés a szerepekkel, amelyek nem termettek babért ezen a a estén senkinek. Dér Vera "agyon szép volt. Mihályfi, akiijen sok mély drámai erő van, volt az együttes legjobbja. Kettejük szerelme azonban egyáltalán nem volt meggyőző. Bánky népszínmű részegsége^ Zilahy némtet tanár-karikatúrája »kilógotl« a darabból. A ^sárga fanatizmus embertelen kőtplességtu* data üresen kongó ágálás maradt az együttes előadásában, általános frázissá húzódott szél. Az egésznek az emberi része pedig\', a mindezekkel tragikusan megütköző szerelem, a szereposztáson laposodott el.
Ha nemistartjuk a Tájfunt a magyar irodalom világhírt érdemlő (dicsőségének, több, sokkal több rendezői gondosságot és sokkal összehangoltabb, sokkal elmélyedőbb előadást érdemelt volna a kanizsai színpadon. P
_ (bl)
A színházi Iroda hlrel:
(M Szombat esle: Zilahy Lajos bájos vigjátéka, a Sut a nap kerül síinre. A teljes együttes lép porondra Itt Zilahy Pál rendezésében.
(*) Vasárnap: két előadás lesz. Délután filléres helyárakkal Zágon István vígjátéka, a Szegé.ny lányi nem lehet elvenni kerül szinre, míg este-Trlstan Bemard bohózata, a Csókoljon meg.
C) Hit/ön: Szibilla. Zilahy Lajos örökbecsű szinmOve hélfón este kertthieinutatásra rendes helyárak mellett.
joimitíjsjoM fliimitor
tSSStír^C\' Hősi naptár
A cs. és kir. székelyudvarhclyi 82. székely gyalogezred az oroszok elleni ___ novemberi táma<ló had-
1914 XI 20 járat nlatl "óvember 10—
1-:—~—1 25-ig vívott Krakó—ces-
tochowai cfcata folyamán november 20. és. 21-én lezajlóit rusinoSvi harcokban az osztrák-magyar hadseregben (2-ik) a cs. és kir. 16. hot kötelékében harcolt. t
E napon az orosz meglepetésszerűen támadott. Az ozred a legrövidebb időn belül harchoz fojl«3dött, megszállta Klckotynál a patak északi partját s az ellenség előretörését gyorsan megállította.
A cs. és kir. eperjesi 32. tábori vadászzászlóalj az oroszok ellen viselt 1914. évi novemberi tá-
1914.XI 21. ma(lú hadjárat folyamán
az osztrák-magyar 3. had seregben a cs. és kir. 11. gy. kötelékében harooll és részivé.t a novemberi kárpáti hadműveletek harcaiban.
E napon a zászlóalj megtisztította
a Hnsno völgyet az ellenségtől.

A cs. és kir. temesvári fii. gyalog, ezred az oroszok ellen viselt novemberi támadó hadjáratban n november 8-tól december 2-ig Uirió kárpáti hadműveletek folyamán az osztrákmagyar 3. hadseregnél a -ts. és kir. nagyváradi 17. gyaloghadosztály kötelékében harcolt.
Ezen a napon a/, ezred a Beszkidek gerincein önfeláldozó hősiességgel vég-reliajlott ellentámadásban heves orosz támadásokat utasított vissza.
— (Miniszterek Somogyban)
A Kegyes Tanítómul mernyei uradalmában ma tartják mog a szokásos vadászatot, amelyen vitéz Kercsztes-Fischor Fcreno belügyminiszter, Kun-der Antal keresko<lchni és iparügyi miniszter is részt vesz a somogyi főispánon, alispánon és még számos vendégen kívül.
— (Missziós hlr)
Szeretettel értesítem a Missziósház kápolna rendes látogatóit, hogy minden vasár- és ünnepnap délelőtt fél 10 órakor szentmise és szentbeszéd, oste fél fi órakor litánia és szentbeszéd lesz a Misszióshúz kápolnájában. Főnöknő,
— (Llceálls matiné)
lesz holnap, vasárnap délelőtt fél 12 órakor a zeneiskolában, amelyen pompás zenei kisérőinüsor keretében Van-nay János igazgaló tart előadást a zenei, kifejezések értelméről. A bolé-pés díjtalan.
— (Üdvözlet Ungvárról)
A szerkesztőség utján két t\'ngvárott találkozott kanizsai küldött üdvözletet a kanizsai ismerősöknek, örményi Zoltán főhadnagyra sokan emlékeznek, lelkes Zrínyi-vezető volt. A levelezőlapon az ungvári vár fölé is odaírta nagy betűkkel: (HAJRA ZRÍNYI!- Különben ezt irja: .Két zalai összetalálkozott időben a szép városban. Sok szép emiékot és.a szebb magyar jövőt emlegetve szeretettel üdvözlünk Tége I és a kanizsaiakat, soha el nem múló szeretettel, örményi Zoli.. A levelezőlapon még egy üdvözlet áll .Szere-teltci öleli az összes kanizsaiakat Vajkóezy.. (Mint megirtuk, Vajkóeizy (ivörgy az ungvári Nemzeti Bank főnökségét vette át.) Mindkét üdvöz-letet ezennel átadjuk mindenkinek, akii ilM.
— (.Magyar a magyarért" teaest Kiskanizsán)
Dr. Saúnbd István orvos, Szekeres Vilmos és Kellnor C.éza gyógyszeré-t szek, valamint Lehel Veronika óvónő kezdeményezésére, Kiskanlzsa összes értelmisége jelenlétében, a családiasság és összetartozás jegyében folyt 4e a Barbalics féle vendéglőben a foi-vidéki magyar testvérek felsegélyezé-sére rendezett .Magyar a magyarért\' teaest. A nemzeti ima elmondása után Kellner Géza gyógyszerész és Hajnal Zénó ferencrendi lelkész méltatta az összefogás jelentőségét, egyben rámutatlak a turáni átokra, a széthúzás veszedelmére. A kedélyes összejövetel, amely különben 43 pengő 40 fillért eredményezett, a késő éjjeli órákban ért véget.
— (Ráesett a fa)
Súlyos szerencsétlenség történt tegnap a cserföi erdőben. Itt dolgozott több társával a fakitermelésnél *Biró József 40 é\\es Felsőtemelő utca 13. sz. alatti napszámos, akiro munka közben véletlenül rádült a fa. Karját és lábát törte, a kihívott mentők szállították a kanizsai kórházija.
— (Csaló szövetögynők)
Csak minap jelentettük, hogy Nagykanizsán kézrekerült Biauszka Andor budapesti szövetügynök, amikor most ujabb házaló és csaló kereskedőt köröznek. Borkai István 52 éves házaló a zalai községeket járta, szöveteket adott cl és több gazdát súlyosan megkárosított. Azok feljelentésére körözi a csendőrség.
HOIEL CORVIN
BUDAPEST M,B
VIII., Csokonay-u. 14. Nemzeti Színháznál Családi szálloda a város szivében. Újonnan berendezve, központi fútéi, hideg-meleg folyóvíz. Egyágyas szoba PS-—, kétágyas P B-—
A rádiószezon újdonsága
mindenkit j;?eggyöZött, hogy a Standard Super-Xuper a rádiók rádiója. Főbb elöjvyci: automatikus hangolás nyomógombbal tetszés szerbit kiválasztható állomásokra. Standard szab. kiszélesített rövid hullámkór lcndkere-kes villámhangolás, teljes fading ki-egyenlltés.
— (össztáncomat)
közkívánatra vasárnap délután I-tőJ tartom. Pártfogást kér Halm Aüce oki. tánctanárnő, Kölcsey utca 3. (.)
— Amit m* megtehet,
ne halassza holnapra, mert december 7-én van a m. kir, államsors játék húzása, s ha elfelejti megvásárolni a .sorsjegyet, ugy azon nem vehet részt, pétiig u főnyeremény 40.000 aranypengö.
— A rádió aj műioruámal:
fejezetek a magvai- történelemből. A rádió most már maga az élet. A rádiókcresked^sekben kapósak lctiek a készülékek, különösen az Orion 88-as és Oíl-cs típusok.
Gyomor-, bél-, vese-, máj és epehólyagbetegek szívesen isznak reggelenként egy-egy pohár természetes „Ferenc Józset" keserüviz?t, meri annak hashajtó hatása gyors és biílos, igen enyhe s ezért nagyon kellemes. Kérdezze meg orvosát.
A VIDÉKI URIKÖZÖNSÉG
kedvenc hotelje az
ESPLANADE
NAGYSZÁLLODA
Bndapest, III., Zs;gmond-utca 38/40. Telefonok: 151-735., 151-738., 157-299.
Szemben a világhi U Lukács\'ürdóvel, a Rózsadomb alján. Teljes komfort, folyó melegviz, központi f illés.
A Nyugati pályaudvartól 1 kisazakasi távolságra.
A szálloda teljesen újjáalakítva, uj vezetés alatt áll.
Elifirangn Cafe Restaurant,
polfári árak.
Olcsó szobák pensióval, vagy anélkül.
Rosszabb tartózkodásnál 2X5 külön engedmények.
A Zsolnay SK játszik vasárnap az NTE-vel Nagykanizsán Kezdete dólután 2 órakor
Az NTE—ZsSE nkrkőzés iránt nagy érdeklődés nyihjánul meg. Legutolján mindkét csapat fénye-: győzelmet aratott. Az NTE Pécsett győzte lo a kitűnő PAC-ot, a ZsSE pedig valósággal lehengerelte a Simontornyát, 5 : 1 arányban győzött. Az NTE ismét sorompóba állítja Riltert és Csondort, akikkel a védelem lényege, sen megerősödik.
A mérkőzés kezdete 2 órakor. (:)
mim
Tlz százalékkal csökkentette az árkormányblztos a réz-gálicz árát
Az árkormányblztos és a gyárak kőzött az a megállapodás létesült, hogy a következő évben fogalomba hozandó 1200 vagon rézgálicot az idei évben érvényes taíáasftikéfltt 56 pengő 80 filléres árral szemben a jövő esztendőben a gazdaközönség 51 pengő 50 fillérért fogja vásárolhatni.
Ez a gyári ár az idei árnál ke-V/»s hijjján 10 százalékkal olcsóbb és mivel gondoskodás történt arról, hogy a rézgálic el árusításába bekap csolódó kereskedők haszonrésze so legyen nagyobb a jövő évben, mint az idei évben, ezt a lecsökkentett áre\'őnyt gazdaközönségünk\' teljes egészéljen élvezni fogja.
Nép Mozgó. Szombaton és vasárnap
Budapesttel egyidöben I Gaby Morlay,
nagy filmsztár, a „francia Bajor Gizi" nagy filmje
Szentpétervári éjszakák
Oroszország Ifivárosának lojtó levegfiJO, szerelmi története. Fény kl.érfl műaorl_AMuAlU HlrüJó 1
Előadások: szombaion 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9-kor Paak 2Q, 40, SO, 80 fillére* helyárakkal I
Aflapiiva 1887.
51 éve állunk a közönség szolgálatában !
#
51 éve élvezzük vásárlóink bizalmát,
most már 6 nagy üzlettel az ország különböző
városaiban I
#
HÁLÓK, EBÉDLŐK,
KONYHÁK, KOMBINÁLT BÚTOROK, KÁRPITOSÁRIÍK
elsőrendű garantált minőségben, meglepő olcsó árban beszerezhetők
KOPSTEIN BUTORHÁZ
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Óriási választék! Kedvező fizetési feltételek!
4
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
26189/1938.
Felhívás
borfogyantáil adóálalány kiegyezésre
Felhívom mindazokat a terme\'ő kel, akik Nagykanizsa város, továbbá Homokkomárom, Nagybakónak, Nagyrécse, Palin, Sirszeg és Somogyszenlmlklós köiségek teid-lelén fekvő Ingatlanon bortermelés-sel foglalkoznak és az általuk 1939. évben elfogyasztandó bor után fizetendő borfogyasztási adóra nézve átalányban ki óhajtanak egyezni, hegy az átalányegyezség megkötése végell azok, akiknek a vezetéknevük A. A, B betűvel kezdődik nov. 21-én C,C«,D,E,É . . . 22-én F. O » . 23-án
H, I, J . . . 24-én
K ... 25 én
L, M . „ 26-án
N, 0, P , . , 28-án
R, S, Sz . . . 29-én
T, V, W , . . 30-án
Z, Zs éi elmaradottak dec. I., 2. éa 3-án a vároal javat]»Ini 1 hivatalban naponként délelőtt 8-12 óráig jelentkezzenek.
Azokkal, akik a fenll határidő után, de 1938. december 10-lke elölt jelentkeznek kiegyezés végell: 50°/o-kal, akik 1938. december 20-lka közölt Jelentkeznek kiegyezés végeit : az átlagos fogyasztásnál 100%-kal magassbb összegben fog velük átalányegyezség költetni. 1938. dec. hó 20-lka után átalányegyezség nem köthető
Termelő az, akinek költségére és
veszélyére folyik a szölögazdálkodás.
Nem termelővel a város átalány-egyezséget nem kOI, ugyizlnlén azokkal a termelőkkel sem, akik az 1938. évi átalányukat nem lizellék be.
Nagykanizsa, 1938. nov. 7. kw Polgármester.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvéstl
István király Szálloda
(VI., Podmanioxky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
26 féle márkás
választhat kedvező részletfizetésre.
Már
havi ríiiletre vehet kerékpárt
fYflhli flnfnl kerékpárnagykereskedő sport-JtllUU HIIIUI üzletében. Fő-ut 5. Teleion 91.
Hirdessen o Zalai Közlönyben
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
27423/1938.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen eladok:
114 ürm. akác-, cser-, ciereiznye-, fenyő-, hárs- és juhar-hasáb, továbbá cser- és gyertyán-dorong tűzifát összesen 1341 P 50 f. becsértékben 1 és 2 ürméteres tételekben. A faanyag az 1937/1938. évi vágásból való.
Feltételek: azonnali készpénzlize-tés, elszállítás 4 hét alatt.
Az árverés Ideje és helye: 1938. év november hó|21-én reggel \'/ilO órakor a fdsferdci vágásterületen.
Az árverezendő tárgyak részletes jegyzéke a hivatalos órák alatt betekinthető : a városi kiadóhivatalban, a klskanizsai városházi ügyeletnél, továbbá a tárgyak is az illetékes védkeiülcll erdőőrnél. Nagykanizsa, 1938. november 3.
mi Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
26448/1938.
Tárgy: Qerencsér György nagykant-nat lakos elvesaett azolgálatl cae-lédkönyvének megtemmliUése.
Határozat.
Gerencsér György nagykanlzsii, Arpád-u. 29. sz. a. lakos nevére 1937. december 19-én kiállított 273.998. számú szolgálati cselédkönyvet, melyet nevezeti Ismeretlen körtllminyek között elvesztett, ezennel megsemmisítem.
Nagykanizsa, 1938. nov. 15. x,3 Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY
1936.\'november 20
Agytoll, pehely
ktleuijjrék, penziók, náUodlk tiuitt, Inlíiell pliii,1 ktiox blgKolkuuui keielvo olcsó árban.
Fehér fosztott libalotlat
aio kilónként |P 3-00-ért,
egy jobb minősége\' 50 éil szállit 5 kilós poslscsomagbsu bérmentve ulálivéttcl.
Roaner Gyula
Agytollflzeme Kiskunfélegyháza.
Nagykanizsa megyei város polgármesteréiül.
25928/1938.
Tirgy: Harcszerű lövészet
Hirdetmény.
a helyőrség csapatai folyó évi november 21., 22., 24., 25., 28, 29-én, továbbá december 1., 2, 5., 7., 9., 10-én naponla reggel \'1,8 ólától délután 5 óráig a Tölgyes erdőben levó harcszerű lőtéren 16-gyakoilalot tartanak. Ez Idö alalt otl larlózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nngykfnizs), 1938. november 3. ml Polgármester.
.0* vitamin kéazitmény.
Az állatok fejlődését elősegíti, az angol-kór. loeántulás, bőrgyulladás uyala-kodás, gyaplurágá-, toszosodrts, toll-régáa kifejlődését megakadályozza, ha podlg ezek már kifejlődtek, ezeket megszünteti s a csökött állatokat erőteljes fejlődésnek Indítja. Malacok leltaláeát, klmaráat, fark- és fulrágást. a vályúk és jászlak rágását elhárítja, Fertőző ■ betegségek ellen az állatok elleoálloképességét fokozza Espress fcl.l.lá.oál nélkBlSihot.tlea! Erodetl gyári árban kapható:
orszAg József
mag, műtrágya, növényvédelmi szerek,
zsák éa gépkereekedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. Telefon 130.
Szfkségleteit
mindenki a helyi kereskedőknél 6a lparoeoknál szerezze
1
löknél I bal I
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapudk nyomdájában
3000 korona vérdijat töztek ki minden elfogott felkelő fejére
Varsó, november 19 A Volosin-kortnány elhatározta, tekintettel, hogy nem l\'jd ura lenni a helyzetnek, hogy vérdíjat tüz ki minden elfogott felkelő fejére. A;
vérdíj 3000 korona. A lakosságper-sze még ilyen körülmények között sem\' hajlandó egyetlen felkelőt elárulni, hanem támogatja a felkelőket. , •
Dr. Ernszt Sándor meghalt
BudajKsst, november 19 A magyar katolikusságnak és a ma. gyar közéletnek mélységes gyásza van. I)r. Ernszt Sándor prelátus, volt miniszter, országgyűlési képviselő ma délbon hirtelen meghalt. I)r. Ernszt ma délelőtt a i>a]mCveidében lévő lakásán több országgyűlési képviselővel tanácskozott, háromnegyed 12 órakor arca hirtelen elfehéredett és oly rosszul lett, hogy Makray ország^\'ü-lésj,képviselő lcfektetle. Mikor az egye temi templomban 12-öt liarangoztak, Ernszt keresztel vetett és imádkozni kezdett, de ereje már fogytán volt Brtesiieiték Marcell Mihály papneveldéi igazgatót, aki az utolsó szentségekkel ellátta. Mire az odahivolt kezelőorvosa\'megérkezett, egynegyed 1 órakor, dr. Ernszt Sándor nemes papi
lelkét visszaadta Teremtőjének. Szívbaja őlto meg. Haláláról azonnal ér-tesilciték vitéz Imrédy Béla miniszterelnököt és gróf Zichy János párt-ebiőköt, valamint (ialgócon lakó nővérét.
Dr. Ernszt Sándor a magyar katolikusság egyik kimagasló vezéregyénisége volt. Galgóoon született, tanulmányait Nagyszombatban és Esztergomban végezte, hamar feltűnt irodalmi és közéleti munkásságával. Titkára lett a Néppártnak, a közj)ontl jjapneveide kormányzója, a Katolikus Népszövetség vezérigazgatója, 1901-ben került be a Házba, mint a -privigyeí.1 kerület képviselője, a kommün alatt menekülni volt kénytelen a vörös vérebek elől. Minden nemes, hazafias megmozdulásnak tevékeny szereplője volt.

Minden fillér maradjon Kanizsán
A hinterlandját veszített Nagykanizsa nehéz harcában a mindennapi kenyérért, megélhetésért: kétszeresen fontos, hogy a polgárság és mindazok, akiket egzisztenciájuk, hivatásuk, meg. élhetésük Nagykanizsához kőt, minden szükségletüket, megrendelésüket, vásárlásukat nagykanizsai kereskedőnél, nagykanizsai iparosnál, nagykanizsai vállalkozónál eszközöljék. Hogy minden fillérünkkel segítsük azokat, akik itt élnek, itt közlcrlvet viselnek, velünk együtt sorsközösségben a határvárossá lett Nagykanizsa minden küzdelmét, nehézségét szenvedik. Hogy filléreinkkel erősítsük kereskedelmünket, iparunkat, vállalkozásainkat, hónuk "alá nyuljunk, megélhetésüket elősegítsük, megrendeléseikkel munkaalkalmat teremtsünk és Így a helyi gazdasági élet fokozottabb vérkeringését, lüktetőbb életét lehetővé tegyük, előmozdítsuk.
Becsületbeli kérdés ez mindenki számára, aki Nagykanizsán lakik, itt él és a nagy kanizsai család kötelékébe tartozik. i
Egyetlen fillért no adjunk, no vi. gyünk, ne vásároljunk másutt, idegen, ben. Minden fillér, minden pengő maradjon itthon, Nagykanizsán. Minden Vásárlásunkat, megrendelésünket jut. fassuk Nagykanizsainak. Tegyünk fogadalmat :
Nagykanizsai osak Nagykanizsán vásárol I
Egyetlen fillér ae váudoroljou idegenbe, más városba..
Ezt a célt szolgálja nagy melegség, gel a Benedek Bezső szerkesztő kiadá. sában ősszeállitás alatt álló Nagykanizsa beszerzési forrásai (imü munkája, amely a vásárló és fogyasztó közönség kényelmére és tá-
jékoztatására nagy példányszámban kiadás alá kerül éj< mindenütt ott lesz, figyelmeztetve a nagyközönséget a lokálpatriotizmus törvényére: Nagykanizsai csak Nagykanizsán vásárol és rendeli Másrészt utmutató akar leíini, hogy a közönség minden tcl-Jesitőképes kereskedőt, iparost, vállalkozót egy pillanat alatt megtaláljon.
A vásárló közönség megtalálja a szükségelt keroskedőt, iparost, viszont a nagykanizsai kereskedő megrendelőt, vevőt, vásárlót, piacot szerez általa. Kapocs ez a fogyasztó és piac között, a megrendelő, vásárló és reskedő, iparos kőzött.
Cégek, kereskedők, iparosok, vállalkozók, akik a «Minden fillér mar radjon Nagykanizsául, akcióban részt venni akarnak és .Nagykanizsa beszerzési forrísai. könyvben cégük ismertetését, vagy hirdetésüket leakar-ják adui, tegyék azt mielőbb -a kiadó* nál: Benedek Bezső szerkesztőnél. Minden kereskedő, iparos, vállalkozó részére megbecsülhetetlen a «Nagyi\' kanlzsu beszerzési forrásai,, mert jnejg- * rendelést, vásárlást, munkát, kenyeret, megélhetést, boldogulást jelent
má™. !r
i
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
~ htrMHnél
miJ"
MARGIT FORGÓ
Csenge ry-ut 19. Márvány kédfdrdAk ------Tysshejterawáoéa
v Nyitva minden nap.
\'APRÓHIRDETÉSEK
\' MMIrMH .«>홫, *• Snn.pn.. |Q
K Itllér, mlnd.n további .ifi 0 IIIUi, hli.-,,,1 10 uels <0 alléi, mlnd.n tovlbbl llá I lllll,
ÁLXJU
TsnulAtainfl azonnsl felveti Tüll páa-izalon. Teleki ut < JjJJ
Kitűnő fömónö ajánlkoilk mTndtra nek Is december l-ére. Wlaislcs 0)ui,.
Tmmano vlllanyazcrelönek felvéteni Ueulich Láiiló villamossági vállaltion
B«J*rónSl kelesek azonnali belépésre Horthy Miklós ul 17
__ADÁS-VÉTEL
Aibest*Alyfcaallaaaik minden nigy. ligbsn UMger-Ullmann és Tóth vatkeiti-kedésében 1.
Llbatoilat legmagasabb napi álon U. Isndóan vásárolok. Rllscher Mályás, KI
lály-n. 35. 3032
I itlumié, égynemntartós, 2 kii lottl sIsM Beadin János ktiplloameilerill \'Eötvös-tér 10. ám
SaJSt termein
kerecieivl asztali fehér bor és asztal! siller (vüröi) bor
llterenktat kapható ■ tat-malSaél Csengery.ut 19. u.
HÁZ ÉS 1noatlan
Eladó elköltözés mlltt loigslmii ilca azépen jövedelmező Uzlethái, egy három szobás. sdómentes, komtorlos 1 csaUdibir kedvelő llzetéasel. Horváth, Sugár ul «
3M
László herceg-utca elején háahaly tl adó. HelvIlágostUst dr. Hoch Iroda ad. 3061
Királyi Pál-utca 17. számü há> szabni-kézből aladó.
•uuór-ut legszebb részén Miliőt* összkomfortos és egyszoba előszobái W adómentes ház eladó. Clm • kladótai
Ml
BÚTOROZOTT SZOBA
■Maraantt asoka furdísaoba-hiu\' nálsIUl a város belterületén decenbo I-n kiadó. Clm s klsdóblvalalban.
Bútorozott szoba fOrdSaaoba hu nálaltal december l ére kfadé. BalthylV utca 24/a. Jtfl
KÜLÖNFÉLE
Mindennapi levelesésbftl ösizegrUjU" Mlyaaat, légi vagy aj tömsgekef, aa-gyaJ & küílöldit, wloszialott gyüjtemé-nyakal bíimlkoi rnegvétolie keresek.-Baibarits Lajos, s Zalai Közlöny f. ua-kelztője. Érdeklődni lehet teleion 78. * nltJ személyeaen lanlddennsp d. u. órs között.
- Tskiats* nag a Koprtetu Bulw áruház állandó tratorklálUtását lzlás« éa olosó bútorokat kedvezd Ijzolésl Isi-.lételekkel vásárolhat
■ z«ui közlöny
■ - POLITIKAI NAPILAT. Kiadja: ,,KSi|aiéaaásiR. T. Nsgykaalm" relelóa kiadó: Zslsi károly. \' Nyomatott 1 a „Kliisrdasáft a. T. .Nayvkanllia" ■•/oil syoMSájábaa itástyk.aImi \'"Wyotadáérl felaii Zalai Károly.)
78a Évfolyam 264 síim
Nagykanizsa, 1988. november 22. kedd
Ara 12 Ml.
ZALAI KÖZLÖNY
__POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: BarbarlU Lajos gB^íliSa^
A mai nap meglepetése: — Göring bizalmasa Londonba utazott
Az angol lapok cáfolják a Romániának adott 12 millió fontos
kölcsön hirét
London, noveml>er 21 Az angol sajté részletesen foglalkozik Pál jugoszláv kormányzóherceg londoni útjával. A lapok ugy tudják, hogy elsősorlran kei-é>l<jcf." delmi és gazdasági kérditek képezik a tanácskozások alapját, de bizonyosra veszik, hogy szóbafkerül^. nek politikai kérdések is. ; Ugyancsak nagy "meglepetést fcjl-
\' London, noveml>er 21 Károly román király londoni tái> gyalásai is foglalkoztatják" még a lapokat ós bár az angol kölcsön ügyél>en nem adtak ki jelentést, a lapok egybehangzóan azt jelentik,\\ hogy Károly király útja ezügybej*
London, november 21 A londoni közvé\'em\'ényt Halifa* és Chamberlain párisi útja is foglalkoztatja. Általában ugy ezen,
• A rjszinszkói események egyre, gyorsabban peregnek. A cSv.\'h és a ruszin felkelők közötti erőnlét egyre jobban elfajul és ennek során szombaton a cseh csapatok rutén szökevényeket üldözve átléptük a magyar határt és félórás tűzharcba keveredtek a magyar határőrséggel. ökörmező és Yalóc környékééi is véres összeütközés volt a felkelők .és a cseh csapatok között, ami arra késztette a Huszton székelő rutén nemzeti tanácsot, hogy a magyar csapatok parancsnokához forduljon, kérve, hogy a magyarok ves senek véget a cseh.uralom alatt lévő Rutélifőid további szenvedet
Munkács, november 21 A Relter iroda jelentése szerint Ruszinszkóból továbbra is számos község küldöttsége éjikezik Kassá-,
tett Bodensach légügyi tábornoknak, Göring bizalmasának váratlan Londonba érkezése. A nétnet megb^ zott utjának célja ismeret\'fen, az is teljesen bizonytalan, hogy hány napot tölt az angol fővárosban, kikkel és mit fog tárgyalni, ulja azonban fmfmden bizonnyal magyjelejntősé-* gü lesz és az angol államiférfiak párisi útjával van összefüggésben.\'
eredménytelen volt. Legfeljebb —>\' irják — kereskedelmi sikerekről lehet szó, Románia fegyverkezésír© Anglia nem ad pénzt. A1 világlapokban elterjedt híreket, h;;gy Károly király 12 milliót kapott volna, valamennyi angol lap a leghatározottabban cáfolja.
mint az egyéb angol-francia tanácskozásokon első pontként a védelmi kérdés szerepel, különösen pedig a francia hade*»fr»»», jelenlegi
selnek.
Ezek a tényék mutálják, hogy a cseh kormány képtelen a ruténföldi tü/.fészek megfékezíisére és a rutén kérdés m.st már túlnőtt szük keretein és európai kérdésé vált. A magyar és lengyel közvélemény érthető figyelmén kivül foglalkozik a ruszin kérdéssel az eg^sz európai sajtó. I
Londonban ugy tudják, hogy Károly román király is tárgyalt a rutén kérdésről Londonban és Románia támogatni fogja a rutén autonómiára irányuló tevékenységet. |
Egyébként az angol lapok is sürgetik a rutén kérdés megoldásit.
rá, Ungvárra és Munkácsra ,ahol a magyar hatóságokat kérik, hogy szabadítsák fci őket a c-^eh iga alól. |
gyiengesége. Francia köröben —i mondják a l>eavutotlak — arra akar ják rávenni Angliát, hogy a brltt birodalom egy nagyobb szárazföldi haderőt tartson készenlétben a kontinens részére é(s ezirányban is fejlessze haderejét. i •\'
Londoni körökben nem tartjuk valószínűnek, hogy Anglia elfogadna egy Ilyen francia javaslatot, mert Nagy-brllániának elsősorban tengeri és légi ifiaderejét kell továbbfejlesztenie, mint ahogyan ezt Is teszi.
A párisi program
Páris, november 21 Megállapították Chamberlain és Ilalifax párisi utjának részleteit és a párisi tartózkodás programját. Az angol miniszterelnök é.s külügyminiszter .szerdán érkezik Párisba. Este díszebéd lesz tiszteletükre. Csütörtökön kezdődnek a tárgyalások, délben Le-brun elnöknél vlllásrcg^elin, Párls városa |)o:IIg teán Látja vendégül az angol államférfiakat. Ks\'.o az angol követségén lesz nagy díszebéd, pénteken pedig már hazautaznak a voMégck Londonba.
Ugyancsak munkácsi jelentés .szerint Huszt környékén szakadatlanul dörögnek az ágyuk. A menekültek szerint a cseh terror és kegyetlenkedés még nagyobb mértéket öl-, tött, ami azt mutatja, hogy a csehek vérbe akarják fojtani a ruszlnszkói felkelők mozgalmát.
Az amerikai ruszinok
New Jersey bői táviratot intéztek Beck lengyei külügyminiszterhez és abban kérték őt, valamint a lengyel korm\'ányt, hogy mentsék meg Ru« szinSzkól>an élő testvéreikel a cseh kegyetlenkedésektől. A távirat rámutat a ruszinok szenvedéseire és hangsúlyozza, hogy az önrendelkezési jog őket is megilleti. Kérjk a lengyei kormányt, hogy mentse ki a ruszinokat nyomorukból és segítse meg őket, hogy Magyarországhoz csatlakozhassanak.
Istállókba zárva éheztetik a leszerelt magyar és szlovák katonákat
Ipolyság, november 21 A menekültek egyre érkeznek a Felvidék fel nem szabadult vidékiről. Ezek elmondják, hogy a csehek a bécsi döntésben elrendelt leszereléseket nem hfljtják végre, mert még mindig igen sok magyar és szloyák katona van, akiket nem! engedtek haza. Ezeket leszenelik, d»> rongyos és hiányos ruhával látják csak el őket és istállókba zárva alig élelmezik. Trencséiibcn 250 Ilyen leszerelt nyomorog egy istállóban. |
A oseh börtönök is mind tele vannak már IdelUeté-kes leszerelt magyar ós szlovákokkal, akiket a legkisebb gyanú alapján letartóztattak és most különböző vádak alapján hadbíróság elé állítanak. (
A felvidéki magyarság megtanulta, hogy bün a széthúzás, a párt- és osztályharc
Hódmezővá?4rhe!y» november 21 Jaross Andor Hódtoezővásárhe-* lyen nagy beszédet mondott, amely* l>eii hangsúlyozta, hogy az utolsói hetekben a csonk\'aország saureté-ben fürdik, de Ő nem akar kegyelmes ur lenni szemünkben, hanem egyszerűen egy az cgymillióuy* visszatért magyar közül, <amiely egységgé kovácsotódott ifi amely szivvel-lélekkel áll a csoukahaza \'rendelkezésére, míert tudja, hogy egymásra vagyunk utalva. Hangsúlyozta, hogy a felvidéki magyarság megtanult egy lálx>rbu állni és meg tanulta, hogy bün a széthúzás, a párt- és osztályharc.
Mennyit tormaltek a lispei kutak?
1939. óv végére fedezi Lispo az ország olajszükségletét
Az Kurogasco jelentése szerint a
*tis|>ci olajkutak 1937 november 21-től 15)18 augusztus 31-ig összesen 233.720 köbméter ásványolajat és 8,433.502 köbméter földgázt termellek. i
A társaság számit arra, hogy 1931) végére a lispei olajtermelés eléri a f>0 vaggont és igy Lispe elláthatja Csonkamagyarországot nyersolajjal.
Keraal temetése
i Ankara, november 21
Ma \'délelőtt megkezdődött Kemal Attatürk temciési szertartása. A kormányzósági épülettől indu\'.t ki a gyász-menct és nagy kerülőkkel lyjladt végig a városon,- hogy minél többen elbucsuzliasstuyik a nagy törők ájja^x-. íérlitől. t
Anglia nem ad pénzt Románia fegyverkezésére
Anglia nem szervez nagyobb kontinens! hadsereget
A csehek vérbe akarják fojtani a ruszlnszkói felkelők lázadását
Hadbíróság elé állítják a leszerelt magyar és szlovák katonák százait — A román király londoni utján is szőnyegre került a ruszin-kérdés
Huszt körül szakadatlanul dörögnek az ágyuk
*
HADAI IÍÓZLONV
<938. november 02
Hogyan csinált Bohémia farkasokat a kezesbárányokból?
Visszaemlékezés a tiszaparti jámbor rulén tutajosokra
öszi áradás után, amikor d gara-bonciás Tisza egyik napról, vugy éjszakáról a másikra önti el n szegcdi árterületet, diákkoromban is,( később is sokszor lestem, bámultam, mint valami csodát a Kárpátok medencéiről az Alföld mélyére csusztatot tutajokat, rutén tutnjoso-sokat az újszeged! töltésről.
Idők folyamán oly nagy gyakorlatra tettem szert, hogy a jó pár kilométerre eső tápéi kanyarodén, vagy a Marostorkolat táján feltűnt apró, szigetszerű foltokai meg tudtam különböztetni egyéb jármüvektől : gőzhajóktói, kompoktól, dereglyéktől, ladikoktól, melyek haladást mutató mobil tárgyaknak látszottak, mig a tutajok mint a pihenő vizipókok, a Tisza szőke hátára rögzített stabil alkotmányoknak tűntek fei a Laikus megfigyelő szemében óráknyi bámészkodás után is. Ugy néztek ki, mintha vulkanikus erők varázsolták volna apró szegetekként a viz ide-odajátszó tükörére s csak a sztoikus nyugalmú hor gászok, magamfajtái iskola kerülő diákok, tiszapartjjitjáró idömMljioi mos természetbarátok tudtuk, hogy felvidéki vendégeket hoz hozzánk a Tisza : a rutén tutajosokat.
Három, hat tulajt is egymáshoaí láncoltak s ezdk a derékvastagságú fenyőszálfákbói készült primiiivaLi kotmányok oly erősek, ellenállók, voltak, hogy dacolni tudtak a ka-| nyargó Tisza minden Bzeszélyével, a legutolsó tutaj végén oly hutai, mas kormánylapát éktelenkedett, hogy akár Noé apánk bárkalapátjának is beillett volna.
Mint minden kisdiáknak, nékem is leghőbb vágyam volt, hogy egy. szer, csak egyetlenegyszer ráteheti-sem lábamat a tutajra, csak egyszer, egyetlenegyszer mehessek be a közepére épiteu kis kalibába, a tu-| tajosok lakóhelyére, mely két szélesebb oldalával egymásnak támapz tott kártyavárként állt a középső tutaj hátán.
Micsoda pazar egyszerűség uralkodott odabenn ! A kis szoba kárpitját tobozos hcfenyőgalyak képez ték, szőnyege a kárpátaiji széna, mely az alföldi szél fuvallatára árasztotta mügából a Felvidék le. gelőbiek, hegyeinek. völgyeinek minden fűszerét, illatát. Minden tutaj egy-egy üzenete, üditö k>ho lete volt a Kárpátoknak a portenl gerlxm fürdő nagyalföldi metropolis lakói szám|6ra. Az alkalmi mes-tergerendáról Szűz Mária és egyéb szentek kékes-zöldre érett, borókafenyővel rámázott képei csüngtek, a sarokban a művészi motívumokkal diszitett kis eteníózsi&vládákó, benne a füstölt juhturó, nómi boro. vicskapál/nka, mely épp oly nélkülözhetetlen kelléke volt a vizi alkalmatosságnak, mint az egyik tutajról a másikra ugráló, csaholó cse. nevész kruvasz, vagy más korcs kutyafajta, melyet a jószívű rutének csak azért raktak a tutajra, mert otthon sajnálták agyonütni. Elhoz-
ták hát az alföldieknek, tegyenek vele, amit akarnak. Amikor a tutaj •utolsó bordáját is átvetve a tisza-/pardi fatelep alkalmazottja, ol||-hagyták néki a kutyát is — grátisz, mert visszafelé drága pénzen váltott harmadosztályú vonalon kellett meglenniük az ruCai s u hitvány kutya hazaviteléért is drága tarifát kellett volna fizetniük. Az AJföldön hagyták a fenyőszálfákat s vitték a rolx)gó vonattal hazafelé a jó békebeli koronácskákat, h<>gy családostól mindaddig megéljenek belőle, a mig a lefagyott Tisza jégpáncélja tavaszon kint újból a hátára fogadta őket. Olyan pontosan érkeztek meg tavaszonkint, mint a barkás tiszapartját övező gólyahir, pásztortáska, pongyoíiapitypnng virágok, vagy a délvidékről vándorló fecskék, gólyacsapatok. i
Hazajöttek hozzánk !
Nagy kétórányi idő kellett, mire kikötöttek, de ez a pár óra felejthetetlen emlékeket hagyott a tiszaparti megfigyelő lelkületében. Lomha, félig groteszk, olykor, tulfürge mozdulataikkal, fejükön a "kifordított medvebőrkucsmákkal olybá tűntek fei, mint a gyertyaszentelőnapi odúikból előkerült medvekomák. Ahogy szárazföldre léptek a tutajról, nagyot, hatalmasat nyújtózkodtak, lábaikat ugy támasztották a fövényre, mint a (céljukhoz ér j kezett fáradt utasok, akik hálaislent sóhajtanak magukban. Bocskornik ugy néztek ki, mint a tiszai halászbárkák, magukszötte vászonruhájukat ugy lobogtatta a tiszaparti szél* mint a duzzadó vitor.\'avósznakat. Első útjuk a tiszüparti kenyeresbódékhoz vezetett. Mosolyogni kezdtek, amint meglátták a "burnárnsült pirosgyürkés alföldi kenyereket^ Jóidéig tartó gyönyörködés után kiválasztottak egy-egy cipót, szerUu> tásosan, csupa áhítattal keresztet vetetlek rá, nem is egyet, hauejn hármat egyszerre s ugy vették magukhoz az első falatokat, mint a Szentostyát.
Mily szelidek, mily jószivüek voltak ! A köréjük csoportosult gyermekeket — mintha édes gyümölcscsel akartuk volna kedveskedni nékik — meg-megkinálták egy^gy harapásnyi foszlós, fehér kenyérrel. Nagy áldozat volt ez a részükről, hiszen az ő hazájukban csuk zab, vagy dercekenyerek kerülnek elő a sütőkből. Amikor pedig csodálkozva rájöttek, hogy a íoázló^ fehér kenyér semmiféle különösebb emóciót nem vált ki a megajándékozott gyertrvekhad lelkületéből, elő vették otthonról hozott dercekenyo-rüket s azzkii traklálták őket, a felnőtteknek ^3z alig kotyogó lx>rókás-Irutykost nyújtogatták. ( j
Ma, amikor e sorokat írom. azon gondolkodom : milyen nagyfokú elnyomatásban, megúsztatásban lehetett része husz éven át a vi\'ág e legjámlx>rabb, iegial^ zaftosabb nét, pének, hogy fejszét errtelt a csehek ellen, akik a divide et impera. ossz
nVeg és uralkodj elven minden bocskortalpnyi javat elveitek tőlük, a szegényektől s megosztották — sajátm\'^grukközt. Micsoda kínokat, fizikai és lelki tortúrákat kellett elszenvedniük, amig kirántották fába ragadt fejszéiket, hogy megtisztít-» sák az élő fát a parazita fagyöngyöktől, melyekkel Bohémia mint csillogó, ékes igazgyöngyökkel tévesztette meg husz esztendőn ái a Nagyvilágot ? Micsoda csontig, velőkig hatoló sebeket, kínokat kellett elszenvednie a világ e Jieglürel-\' mesebb, legjámborabb népének, mire ütésre emelte a fejszéjét ? i
Most talán megváltozik a sorsuk. Ugy lesz ntójd minden, ni bit lxddogan virágzó Nagymogyarof. szág idején, amikor hozzánk csúsztatták le szegényes tutajaikat, az Alföld rónája adta nékik cserébe a fenyőszálfákért a pirospozsgás, ropogós fehérkenyeret, a nyugalmat, a biztos megélhetést jelentő bázist.\'
Tavaszra. korataVtiszra (Istenem, de jó lenne mégegyszior szegedi kisdiáknak lenni !) megint csak ott lustálkodnak a felföldi tulajok a szőke Tisza hátán.
KUNGL LAJOS
Kiskanizsán feloszlatott a rendőrség egy nyilasgyiilést
Szerecz László vármegyei h. kerüleivezető ellen eljárás indult
Szombaton este történt, hogy a hungaristák kiskanizs&i helyiségében mintegy 10—50-en gyűlést tartottak. Yaluki jelentette ezt a kiska-nizsal rendőrőrszobán. Minthogy gyü\'ésre nem volt engedélyük, töob rendőr mtent a gyűlés színhelyére. Először figyelni kezdtek és mikor a jelenségekből azt látiák, hogy oda benn gyűlés folyik, a rendörök bementek az egyesületi helyiségbe, a hol ifjú Szerecz László éppen beszédet mondott. Szierecz a rendőri jelentés szerbit olyan hangon bírálta Magyarország vezetőit ós a kor-mány fér fiakról szólva olyan kífeje-zésekkel \'Óit, hogy az egyébként is engedély nélkül tartolt gyűlést oszlásra szólították fel. Ez meg is történt, ifjú Szereczet pedig a buszé-* dében elhangzott kijeíönjtésci miatt előállították a rendőrség központ^ ügyeletére, ahol a kiskanizs&i őr-
szoba parancsnoka megtet.e jelenj tését. Ifjú Szerecz László tagadta, hogy a nemzet megbecsülése elleni kijelentéseket tett volna, azzal védekezett, hogy beszédében csupán a kormányt bírálta. A megjelent rendőrségi közegek ezcl szemben olyan je entést ós vallomást teltek, aminek alapján azk eljáró rendőrkapitány iíju Szeiecz L^ászlót őrizé tle vette és rrteg szombaton lesíe átkísértette a kir. ügyészségre.
Dr. Vaday Sándor kir. ügyész vasárnap délelőtt maga elé vezettette ifjú Szerecz Lászlót, aki ezúttal is büntelenségét hangoztaua. ^
A fennálló rendelkezések alapján ifjú Szeiecz Lászlót, a hungarista mozgalom zalamegyei kerületének helyettes-vezetőjét dr. Lengyel Károly ügyészségi elnök szabadiábra helyezte. Az eljárás tovább folyik ellene. , \\ : j j ,
Másodfokon helybenhagyták Szabó Gyula támadójának hat heti fogházbüntetését
Nagy feltűnést keltett a tavasszal, amiikor egiy éjszjajka Szalxi Gyula városi képviselőtestületi tagot akis. kanizsai uton, a malom1 aneHett le. ütötték. A nierénylet gyanújával előállították Kuzma János kiskani-zsai ^sztalossegédet, aki kihallgatása alkalmával beismerte tettét és azzal okolta meg), hogy Szabó Gyula otthagy:a á Festetics-pártot, azért haragudtak reá. Mikor Kuzmát a járásbíróság felelősségre vonta, visszavonta ezt a l>eismerő vallom mását azzal, hogy a rendőrség előtt kényszer hatása alatt vallotl. Ennek azonban ellentnv^dtak a kihallgatott tanuk. Kuzmát igy a járásbíróság hat heti fogházra ilélte.
Fellebbezés folytán az ügy a törvényszék elé került, amaly most foglalkozott Makáry elnök elnöklete alatt az üggyel. Kuzma most is büntelenségét hangoztatta és meg. mlaradt második vallomása mellett, amely szerint nem ö volt, aki Sza. bót leütötte.
A lnróság ezután Szabó Gyulát, a sértettet hallgtiltu kl, aki elmondta,
hogy 1937-l)en a Festetics-pártot szervezte, möjd annak területvezetője lett, de később ofhagyta a Festetics-pártot és a Hungaristamozgalomhoz csatlakozott. A Festetics-pártiak ezután ellenségjcsen nézték az ő uj pártszervező munkáját és őt a pártban árulónak bé-\'yegezték meg, sőt meg is fenyegették. Így történt, hogy amikor egy este hazament, leütötték. ,
Dr. Begidsán védő felmentést kért Kuzma számára, de a törvényszék rövid tanácskozás után megállapított Kuzma János bűnösségét és helybenhagyta az elsőfokú ítélet hat heti fogházbüntetését. Indoko-\' lásában kimondta a törvényszék fellebbviteli tanácsa, hogy minden kétséget kizárólag Kuzmla volt a támadó és mivel egy ízben már büntetve volt, helyesen állapította meg a járásbíróság a büntetést.
A vádlott semmiségi panaszt jelentett be. | (
— BátorklálliUuinnkat tekintse meg minden vétel kényszer nélktll. Köpetein butoráruhás.
Öszi cipövásart hirdetünk!
feVo\', i4°b\'op6k ^ 12.80 Sárcipök, hócipők, gumicsizmák legolcsóbb gyári áron.
LtiM nlolWtM! WH legelegánsabb 1 Hiltényi Sándor és Fia (M, lMíz)
■ oi,ik «■ A on U.M, ll-SO, II.H S.OU
1938. november 22
BAL/U KÖZLÖNY
Heghalt br. Harkányi János,
a Hitelbank elnöke
80 éves korában Budapesten meghalt az ország közgazdaság! é\'eté-nck egyik ulökeló nipreiiuitánsa, báró Harkányi János volt kereskedelmi miniszter, 1k1s<5 titkos taná-osos, e felsőház tagja. Harkányi báró a taagyar poUtikiil és közgnzdn-sági világban évtizedek óta jelentós szerepét játszott ós hossza idejo töltölte Ize nagy gondossággal és kötetességladá..sal a Magyar Alta14\' nos Hitelbank elnöki tisztjét. . (:)
EMLÉKEZTETŐ*)
December S.
Az Iparoskör táncteája 8 órakor * székház emeletén.
December 8.
Keresztény Nőegylet vására egész nap az iparos-székház nagytermében.
*) E rovatban egyszeri közlés (két •orig) dija 30 fillér.
Kedd
BUDAPEST L
6.45 Torna. — Utána hangtemetek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasó*. _ 10.45 Felolvasás. — 12.10 L«nhardt Ilona énekel. — 12.45 Hirek. — 13 Hanglemezek. — 13.20 Időjelzés, idő-járásjelentés. — 14.35 Ilirek. — 14.50 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfolyamhirek. — 16.10 Arányi Mária előadása. — 16.45 Időjelzés, hirek.
17 Beszkárt zenekar. — 18 Jullcr Ferenc előadása. — 18.30 Magyar indulók hanglemezekről. — 19 Hirek,
— 19.10 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 19.25 Andres Scgovia gitár-estje. _ 20 Homér és Osszián. — 20.35 Vidák József cigányzenekara, Szánthó Gyula énokel. — 21.35 Ilirek, idöjárásjelentés. — 22 Linz Mária he. gedül. — 22.45 A rádió szalonzenekara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST II.
18.05 Beszkárt-zenekar. — 18.30 Mezőgazdasági félóra. — 19.30 I\'\'randa nyelvoktatás. — 20 Beethoven-müvek.
— 20 Hirek. BBCS.
10 Hangkéi>ok Aschen városáról. — 12 Szórakoztató zene. —. 13.15 Lehár ojíorettekből — 14.40 Szórakoztatjó lomezek.
17 Hangképek. — 17.10 Könnyű zene Lipcséből. — 18.25 Burgenlandi dalok. — 20.10 Szórakoztató zene operettekből. — 22.30 Hamburg.
ID<3
Jóslat:
A szél erősödése, több helyen eső és köd, a hőmérséklet osak keleten emelkedik.
A Meteorologial Intézet nagykanizsai megtlgyelőAllomása Jelenti i
HOméraéklet tegnap eate 9 órakor: -134, ma reggel +4*6. délbon +13 8. t: 0.0 TL.
Útravalóul . ..
Sorra körűitek tollát a ml tiaink la. Zalavármegye, Nagykanizsa Halt érte a dicsőség, hogy ulnak indulhattak a magyar ígéret Földjére, ahonnan visszhangzik a m.ég rab-billncsek alatt görnyedő testvéreink BORélykláltása, aliol magyar Ifjak piros, meleg véro ömlik, ahol ameg-klnzottak velőtrázó sikolya hosszúért kiált az ég felé -
Tüz gyúl a szeműkben, szent lelkesedés a szlvükbou, végy dagasztja keblüket, hogy az Igazságtevő kerub szerepét tölthessék be, aki nemcsak őrt áll a szentély bejáratánál a Magyar Szent Korona drága ékkövének őrizetében, hanem kiűzze a kufárokat, a pénzváltókat a magyar templorab\'l, melyet megszentségtelenítettek, farkasok barlangjává és fenevadak tanyájává alacsonyítottak hosszú husz esztendőkön keresztül Igazságot osztók, rondcslná-lók, a gonoszság és bűn üldözői, romot takarítók, házépítők, üldözöttek védelmezői, a könnyek és bánat letörlől, az élet és magyar JöbbJövő mindmegannyi szántóvetőjo lesznek a Bércekalja-földjén Zala vitéz fial.
Nem tudni ebben a percben, m\'-lyen szerepet szánt nekik az Isteni Gondviselés, de Deák Ferenc fial, Zrínyi Miklós városának szülöttel most Is dalolva, virágosán, lelkesen ünneplő tömegtől kísérve, szivükben nagy elszántsággal Indultak el, hogy jóvátegyók mlnda«t, amit a múlt vétkezett.
A ml fiainkat aom fogja többé megtéveszteni az őszirózsás destrukció. nem fogják kisimítani öklüket a dofetlzmus szirénhangjai, nem fogja klejtetnl kezükből a magyar fegyvert a sakálok gyászhadának siráma, mert a ml fiaink az őszirózsás forradalom és a vörösök farsangi uralmának tragikus tanulságain nevel\'dtek fel, sovány, kicsike karéj kenyéren, trianoni rabkosi-ton, kietlen bánatjövőn. kétségbeesett aggódáson. A ml fiaink a Jóvá-
tétel generációja, az apák mulasztásainak holyrehozól, a régi rend és régi föffi\'viiszaállltól. Zászlólkon ott a felirat: „Legyen ugy, mint róg<Mi voltl".
Büszkeség lett urrA rajtunk, amikor láttuk a virágos menetoszlopokat, a lelkesodéstől fűtött arcokat, a határtalan szeretetet, bizalmat és reményt, mivel a város közönséeo kísértő ókét, áldólag emelve jobbját az indulók után, kérve az Rgek Urát, hogy legyenek ők • Mane Tekel, Ufarzln mindazon számára, akik még mindig a szent magyar földön tartják bocskorukat. Vas és acél keménység költözzék karukba és lábuk nvomán sarjadozzék kl mindenütt a magyar szabadság virága Otthontól vitt virág- és rózsa-özön nrtjjön ott. ahol testvéri öleléssel várják a Szabadítókat.
Fiaink, Zalaország szülöttei, vigyétek szomorú arcú testvéreinknek a puha, fehér magyar kenyerot, vigyétek a szegénységünkben is vendéglátó magyar asztalt, vigyétek el mindazt, amit Trianon dacára Is ez a szent föld termett, mint a magyar munka és magyar szorgalom gyümölcsét. vigyétek el Zala lankáinak üdvözletét, vigyétek el Nagykanizsa város minden hazafias magyarjának nagy-nagy szoretetét, vigyétek el a megcsonkított magyar föld együtt-érző szlvedobbanását, vigyétek el a Zala folyó könnyeit, amit husz esztendőn át ejtett elvesztett testvérei fölött, vlgyétok el mindazt magatokkal, ami a jó Édesanyára emlékeztet, vigyétek el minden zalai magyarnak lángoló testvérszeretetét és öleljétek kebletekre azokat, akik visszakívánkoztak, akik hazatérnek, akik o\'őttetek moghajtják fejüket és testvérnek fogadnak benneteket
Horthy katonái I Édesanyátok mosolya, édesapátok áldása, minden ralal magyar örömkönnyes, határtalan szeretete kisér Benneteket útjaitokon. [B. R.)
Kettős halálos szerencsétlenség a balatoni müut építkezésénél
Balatonfüred, november 21 I Kettős halálos szerencsétlenség történt Alsóörs mellett, a balatoni "müut épitkJezéstfnél. A Magyar Asphalt U tépi lő Tái-saMg h(f)mok. kitermelésénél ásott Lakk István 27 éves és Wagner János 22 é(ves napszámos. A mellettük dolgozó emberek hatalmas robajra figyeltek fel s már csak azt látták, hogy a túlsá-
gosan aláásott part eltemeltc a két munkást. Azonnal hozzáfogtak a kiásásukhoz, de mire megtalálták őket. mind a kettő halott volt. A csendőrség! kihállga(tásoii BafcsaJ Benjámin munkavezető azt vallót-* ta, hogy mind a két napszámost figyelmeztette, ne ássák túlságosan alá az omladékony partot.
Félholtra verték a békítőt a hegyen duhajkodó emberek
Ittas emberek indulatának áldozatává vált Olajos András fiatal-eml>er, aki Nagykanizsán teljesik\'ltl szolgála t^J. A bagolal hegyen egy ismerős gazda pincéjében tőbbei> csendesen mulatoztak. Mikor már hazafelé indulóban voltak, ketten összeverekedtek. Olajos rájuk szólt, hogy tiszteljék a vendéglátó ga^ dát és viselkedjenek rendesen. A l>ékités csak olaj volt a tűzre, a bortól mámoros verekedők közrefogták Olajost, előkterlteUek két husángot és azzal olyan ütésekel miértek a fejére, hogy a 6»eiencsé(t-len ember elveszitetle hallását és látását és vértől l>oritva összeesett. A garázda vendégek ezután eltűntek a sötétségben, de arra járók Olajos nyös/.örgésére figyelmesek •lettek, bevilték a pincébe, bekötözték, aztán beszállitotlák Nagykanizsára a köz rendészeti kórházba. Állapota komoly aggodalomra ad okot.
Értesitelték az esetről a vizsgálóbírót, aki vasárnap kiszállt a kórházira, hogy kiHallgajssa Olajost
Az ügyben a somogyszentmiklósi csendőrség azonnal megkezdte a nyomozást. Két embert, akik az éj. szakai támadással gyanúsítanak, őrizetbe vetlek.
A szlvburok, a szívbillentyűk, a szívizmok és aszlvldegek megbetegedéseinek kezelésében a
rendkívül enyhén haló természetes „Ferenc József* keserűvíz fontos segédeszköz, mely reggel éhgyomorra egy kis pohárral bevéve a tápcsatorna tartalmát biztosan felhígítja és azt igen könnyen levezeli. Kérdezze meg oivos*t.
ÖRÖM
AZ EMSEB ELETE. HA RENDES AZ EMÉSZTÉSE
„Dolgoztass, hogy íolüozta!"
Sflt a nap
Meleg sikerű, kellmts estéje volt a színháznak a Süt a nap előadása. Ez a kedves, nemrég-nvult idők középosztályának típusait rajzoló darab mindig közei tud jutni a közönség lelkéhez, mert derűs, sokszor fanyar, de mindig találó hu mórral, ilt-jcrtt karikatúrává torzit. va, de jószándékkal rajzolja mleg a vidéki latelner-családok gondterhes életét.\'
Az együttes kitűnően összejátszott előadásban hozta színre Zi-lahy Lajos színművét. Minden és mindenki a helyén volt, elsőrendű szereposztásban. A szereplők mind-\' egyike zamatos, eleven ember-figu, rát adott. AH ez elsősorban Bakó* Gyula és Gálfy Marika, a két főszereplő, nemkülönben Bánky Elemér, Mihályfl László. Buday Tusi, Zllahy Pál, Dér Vera. Sorr Jenő, Botond Mária alakításaira. Ragyogó epizódfigura volt Szántó Ernő cigánya. Daruváry Marika bohózat temlieramentuma olykor a ke\'llénéí zajosabb jelenetek középpontjából volt. Jó volt Gáspár Amália és Dózsa Anny, Selley Lajos.
_ (bl)
Csókoljon meg
Francia l>ohórat. Mit is várna tőle az ember mást, mint szórakozla* tást ? De ezt aztán két kézzel adja. Az irodalom és művészet távol ál> tő\'e, sőt a jói/lés halárán belül egy kis kilengésre is fei van készülve az az emlyer, amit a »csak felnőtteknek* is jelez.
Trlstan Bemard egy francia márki családjába vezet e> egy egyszerű borkereskedőt, aki végül W megszerzi magának a jogot, hogy >illetékes« legyen azolőkelököiiien. Ahogyan ezt teszi, az a bohózati mag.
A szinészek igyekeztek kiaknázni az e mag köré felépített komik\'u-mot, néhol túlzások árán is de mindenképpen a közönség szórakozásának sikeres s/.olgá\'atál an. Apub-i likijm há\'ás volt, sokat nevelfeti és tapsolt. Az élen vitéz Bánky Ról>ert korcsmárosa járt faragatlansága és szókimondó őszintesége okóztu ko-mik jmával. Jó volt Zllahy Pá\' márkija, valamint a gyermekek szerepéién a helyes Gálffy Marika és Faluss György. Finom, disztingvált maradt mindvégig Botond Mária, mig Daruváry Marika az ellentétet képviselte. Bakos most is remek volt kis szerepében. Szántó. Selley osztoztak még a sikerben. A közöny ség jól szórakozott.
__—n5.
A színházi iroda hírei:
(*) Hétfőn: Szibéria. Zllahy Lajos örökbecsű színműve hélfőn este kerül bemutalásra rendes helyárak mellett.
(♦) KEDDEN: « Magyar a magyarért akció Javára rendezi meg a tár-
BALAI KÖZLÖNY
lOBr november 22
áz HTE erósen tartalékos esapata megérdemelt győzelmet aratott a ZsSE ellen
NTE—Zsolaay Sport Egylet 4:0 (3:0)
Hivatali elfoglaltsága mialt Rltter Csáki és Varga I. helyén tartalékosait volt kénytelen kiállani ar NTE a bajnokság 4. helyezettje ellen. A megfiatalító It csapat azonban váratlanul jó játékkal rukkolt ki és biztosan győzött a komplett Zsolnai SE ollen. A Zsolnai egy i>eroig sem volt komoly ellenfele az NTE-nek, amiben nagy része volt az NTE támadósorának. A fiatal tehotséges Farkas II. vezérletével rengeteg támadást intézett az NTE a Zsolnai kapujára és csak a vendégcsapat védelmének nagyszerű munkájának köszönheti, hogy 4 góllal • megúszta a mérkőzést.
A két csa|>at a következő fclállilásban játszott.
NTE: Csondor \'— Varga II., Far-kas I. — Szollár, Kovács, Kiss — Istenes, Szabó, Farkas II„ Szcndröi Csász.
Zsolnai: Bárdos — Valor, Krurn-pach — Miklósi, Takács, Várfalvi — Hódusz, Fazekas, Varga, Tadics* lióoz.
Szél ellen is heves támadásokkal kezd az NTE. Már az első percben Farkas II. a kiszaladt kapus fölött gólba fojel, dc Krumpach a gólvonal-ról vágja ki a biztos gólnak látszó labdát. Állandóan az NTE támad. A 10. peroben Szabó a 11-es tájos Jjlz-tos góllkolyzetbcn van, amikor Valér elkaszálja, a uiegitélt 1 l-est Szabó a hálóba küldi. Utána mintegy 20 percig váltakozó játék folyik. Az NTE tartalékos védelme igen inog és sokszor veszélyes a helyzel, de Csondor holyén van. A 30. percben esik a mérkőzés legszebb gólja. Farkas II. a jobbszélen átvergődik két ZsSE védőjátékoson, beadását Szabó átengedi Szendröinek, aki Csász elé odja ki szélre, Csász beadását Farkas II. küldi védhclcllenül a hálóba. Villámgyors támadás, Farkas II. indilolta útnak és méltóan be is fejezte. A 10. |>erc-ben Szcndröi és Farkas II. egymást zavarják az ötösön biztos helyzetben és odavész a bizlos gólnak látszó liely-zel. A 12. porcba Kiss, Farkas ír,
Stfabó a labdía útja és már a hálób«n van az NTE 3. gólja.
Szünet után szél támogatásával 20 l>orcig az NTE uralja a mezőnyt. A vendégcsapat át sem tud menni az NTE térfelére. Már a 3. percben gólt ér el az NTE. Szabót a l^os táján felvágják, szabadrúgás, Szabó lövését mintha zsinóron huzaiák a felső sarokba. Bárdos mog sem kísérelte védeni. Gyönyörű gól volt. (4 :0.) A 10. percben Farkas II. kapásból és for. dulásból i-omek lövést küld kapura, Bárdos sarokra ment. Csász az ötösön Úszta helyzetben mellé lö. A gólhelyzetek egész sorát hagyja kihasz-nálatlauul az NTE, majd átveszi a játék irányítását a Zsolnai. Többszór támad veszélyesen, de Csondor ós Farkas a helyén van és nem sikerül szépíteni az eredményen.
Az NTE tartalékos efcapata várat-lanul jól játszott. A védelme néha ingadozott, táraadósor* azonban an. nál jobb volt. Csondor kevés dolgát jót végezte. Varga II. fiatal játékos, komoly küzdelmekre még nem érett meg. Farkas I. ar olején bizonytalankodott, azilán erősen feljött. A fede-zetsorból Kiss emelkedett erősen társai fölé. Vért\'g a legjobb védőjá*éko» volt. Szollár játékát erősen lerfmtjat fölös-leges labda vezetése. Sokáig tartja magánál a labdát. Egyébként a Zsolnai balszáruyát nagyszerűen fogla. Kovács formán kivül látszott. A. táinadósor minden tagja dicséretet érdemel. Leg-jobb Farkas II. volt Ez a fiatal já. tékos ideális centernek bizonyult. Jól irányit, gyow, jól 10. tipikus center. A gólokban erősen benne volt. Szabó igen elemében volt, hátul is segített, góljai mintafiBorüok voltak. C«á« is. mét veszélyes szélsőnek bizonyult. Szendrői a védekezésben vette ki erő-sen a részét, a lövéseit nem kísérte szerencse. Istenes a neki szokatlan jobbszélső poszton is elfogadhatót uyujtott.
A Zsolnai kompiolt csaptától SBTC ellen aratott 5 :1 arányú győzelme után többet vártunk. Egyénileg Bárdos, Krumímch és Tadlos emelkedett ki.
Fenyő biró jól vezette a mérkőzést,
m
Torul—Zrínyi 8:0 (2:0)
A Zrínyi katona játékosa! nélkül volt kénytelen kiállni. Hiányoztak » csapatból : Kárpát, Csflngei, Boda, Pőeze, Mlhalecz Bekje, Boraiul; e/enkivúl Balxrs I. és Pleisohíiej-.
Fenti játékosok nélkül « tcijes TV rút ellen előrelátható voll az eredmény.
W1ND1SUI
NTE 11.—Csurgói TK 2:2 (1:1)
Az NTE II- erősen tartalékos felállításban értékes döntetlent ért el Csjrgón. _
Nagykanligal Vasulas-Nagy-atádl Turul 3:1 (0:0)
A kaylzsai VaS-jta* csapat hitlo^ és megérdeinelt gyózelnwt aratott,\' a Nagyatádi \'P-Jrul ellen. A golokat Poór, Richs és Szilágyi (öngól). IN
letve Molnár ll-c*Ml) lőtlék. A mérkőzést Wolf vwrette
Nemiét! Llg» eredmények
Hjngária—Újpest 6 :1 (3 :1) Szeged- Kispest 2 :0 (0 :0) \' Ferencvárm -Bocskai 6:1 (2 .0 Etcktromüs -SSE 4 :0 (1 :0) Taxi—PhöbiS 3:3 (2:1) Zugtó—Nemzeti 1:1 (0:0) Szolnok- todapok 2 :1 (1 :1)
J___
sutot Bákelfy és Stella tavait nagy-slkoril vígjátékát, » Méltóságos asz-sronyt,
(.) SZERDÁN este csak retnötleknek BóJtay vígjátéka, a Szakíts helyeltci» kírill műsorra, mlg csütörtökön tartja meg a társulat
BUCSUF.LÖADASAT, amikor Foilor László Kanizsán rág nom látott vígjátéka, a Templom egere kerül előadásra a társulat legjobb erőivel.
Nagykanizsa megyei várói polgármesterétől.
27730/1938.
TÁIU i UgelltlMi sejédM.Ugok jeteaUuztut
Felhívás!
Ma, 21-én eate 7 (19) órakor az öBszes légoltalmi scgédFzolgálatra a kijelöltek islenlkeznl tartóinak. Azok, akik külön idézést kaplak, az idézésben fellQnlelett helyen, akik pedig idézést nem kaptak, azok a Ulz-oltólaklanyában jelentkezzenek.
Nígykwlzw, 1938. nov 21. mm Polgármester.
Idegesség, fejfájás, szédülés, álmatlanság, reggeli rosszullét, levertség, bágyadjság, sok esetben hamarown megszűnnek, ba bél-működésűnket feUcelézkor éhgyomorral egy pohár természetes .Fere.ic József keserttviuel alíendezzük. -Kérdcsze meg otvosát.
— Naptári November.22. kedd. Róm. kaL Cecília vt Protestáns Cecília. -Izr. Markh. hó 28.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Fekete sas gyógyszertár és a klíkanizaal gyógyszertár.
Kerületi eredmények
PBTC—KRAC 7:0(1:0) PVSK—PEAC 9:0 (1:0) PAC—SBTC 2:0 (0:0)
Az I. Piave-csata
Irta: át. Me*S F«rww
Daliás, ködbevesző idők elevenednék u>cg lelkemben... ArjiAd kacagányos, piirducos vitézei sorban vonulnak el előttem, amikor a PuAvo-a»ata krónikásaként o sorokat |>apirra votem. Himnusz illetné meg a Iníthikus hősök kései, de méltó ivadékait, akik tengernyi veszély közölt, gránát-srapnej fergetegben keltek át az ötszörösre megdagadt, nyegszélesüK folyón, hogy végre niegl*)Zzák szeretteiknek az auy-nyira óhajtott béko áldásait...
Helcken át lázas .sietséggel folynak az előkészületek a nagy összecsapásra. Juniu-s középső napja lelt a. sorsdöntő uap...
Heggel három órakor végig a Piave mentén, fenn a liegyckben ezernyi ágyú dördül cl egyszerre. Né^y órahosszat tépi-raarja kicsi és nagy lövedék a talján gyalogsági és tüzérségi állásokat. Füstbe l>oriil túlnan minden, pokollá válik az ott tartózkodás. Mi, a i-oliamgyalogság, (a pozsonyi 72. gy. e. előre elkészítőit állásban várjuk a jeladást az átkelésre; természetesen jókedv, tréfa járja és ugyancsak kiagy a boosül^te a szeszes fiaskónak. Közben magához tér az ellenségéé tüzérség é» egyre crősebljcn viszonozza az irtózatos tüzet. Már veszteségeink is vaunak ...
Ezredünk első juisalóalja részesül
a dicső föladatban, hogy elsőnek keljen át a vizén és betörjön az ellenséges állásokba. Szép, de nehéz feladat... A napok óta tartó esőzések követkczló ben tengerré dagadt az amúgy is sebes folyó és mintha az átszállítást végző legénység sem állna feladata magaslatán. Közben felszáll a reggeli köd, az olasz tüzérség egyre hevesebben fokozza tüzét, gépfegyverek szaporán szórják ránk golyóikat.
Hat órakor ugrik el az olsö ponton a parttól. Karncl alezredes, zászlóalj. l>arancsnokunk személyesen ve zel l a behajózást. Egymás után kelnek át a századok. Alig röppen el io porc, egetverő hurrá hallik a szigetről. Az ellenséges előállás a mienk és a visszatérő pontonokból vigan ugranak ki az első foglyok, őrületes zárótűz zudul ránk, egy-egy nehéz lövedék nyomán toronymagasságú vízoszlop szökken fel a magosba, u sziget kavicsa száz raé-tornyire fröccsen széjjel. Sebesüllek nyögnok-jajgatnak, az épek tovább\' rohannak előre. A sziget után egy ujabb ág következik. Az ellenség csinálta és használta átjáró szétlőve, neki hát a viznek! Egyik-másik derék legény megbicsaklik, elkapja az ár, a többi do. básra kész kézigránáttal, felemelt puskával ugrik ki a vizböl. Gyorsan beássuk magunkat, a századok ugy-ahogy rendezkednek, utánna pokoli tűzze), drólakadáfllyal nem törődve rohamra indul a zászlóalj. Fél nyolckor fenn vagyunk a töltésen, ellenség hányat-
homlok menekül, más része csoportosan adja mog magát, fclrőp|>enö fehér rakétánk pedig jelzik hátrafelé, hogy első feladatunkat sikerrel oldottuk meg.
Parancsunk értelmében a töltésen várnunk kell. Előttünk a támaszpont nak kiépitett, megerősített Fagare község, amelyre tüzérségünk — ahogy mienk a töltés rövid, de rémületes tüzet fog zúdítani, aztán roliamro kell mennünk és bevennünk I)e hiába a parancsI Egynéhány bajtársunk, elragadtatva hevétől, üldözőbo vcsíi a monckülö ellent és csakhamar eljutnak az első ütegállásokig. Váratlanul erős ellentállásra találnak, aknavetők, géppuskák, gyilkos tüzébe kerülnek 8 drágu jó bajtársunk, Schaffer Ferdinánd, meg a még gyermek Tauber zászlós életükkel fizetik meg vakme. röségüket.
Koi essük az összeköttetést jobbra, csakhamar meg is találjuk, mellettünk vannak a Irencséni b\'ikák, odébb derék honvódeink. Ain a másik oldalról hiába küldjnk ki járőreinket a vasút mellett (a híres Oderzo-trevisoi vonal), tüzet kapnak a töltésről és kénytelenek visszafordulni. Tehát a kanizsai és soproni bakáknak nem sikerült átkelni. Zászlóaljunk balszárnya a levegőben lóg. Az ellenség észreveszi nehéz helyzetünket, délután gépfegyvereket állit fel u töltésen, oi-daJtüzbe fog bennünket és járőrei egyí-e vakmerőbben nyugtalanítanak
bennünket. Célja nyilvánvaló a bátor támadó csapatot vissza akarja szorítani\'a vizbo. Tüzérsége munkába vesz minket, pontosan dolgozik ós egyik taUUat a másik után éri a töltést. A helyzet feletto aggasztó, balról hiányzik a barát, kevés a lőszCr, Összeköttetésünk megszakadt a hátullevőkkel. A 3. zászlóaljnak követnie keltett ■volna a mienket, de az ellenség őrületes pergőtüzével tónkrelötle a pontonokat, csónakokat s most a zászlóalj tohetetlenül vár az átszállásra. Alkonyattájban erősítést kapuuk a ffcnye. getett balszárnyra, félszázad gyalogság (fele í\\ohainbaka) és félszázad gépfegyver érkezik. Ez felvillanyozza embereinket. őrjárat jelenti: az ellenség "hátunkba igyekszik kerülni a sziveire. Oda se neki! Tábori őrséget állítunk á bálunkba, a szárnyon levő századom 3 szakasza pedig parancsot kap, hogy szükség esetén hátrafelé rohamozzon. Ny ugodt már minden emberünk, kész a végletekig menő ellenállásra. Éjjel ötször támad az ellenség, de hiába töraego, hiába az avanti, a vége minden rolwmának cgy: kénytelen meghátrálni. Hajnalfolé fehér zsebkendő emelkedik a búzaföldből, ktküldjírk egynéhány legényünket s kevéssel rá 50 olasz kínálgatja bakáinkuak kenyerét, cigarettáját. Egyikük sunyin mellénk lopódzkodik és közli velünk\', hogy a temető mellett körülbelül három század van beásva és liajlaudó lenne megadni magát. (Y4g« kóv.)
ím.jiovcmhi. 22
HALA. KOZLONT
s
Hősi naptár
Erién a n^/yn a cs. és kir kassai 12. huszárezred az oroszoknak Ho-
__monnárn történt betörése
11914 XI 21 1 i(,ején CiróknujfalunáJ 1 luu-colt az orosz tulcrö
ellen. Az ezred a leghe\\esel)b tűzben at utolsó pillanatig védte állásait és csak akkor> adta fel azokat, amikor nz oroszok már majdnem bekerítették
A huszárok veszteségei igen nagyok voltak, sokan fogságba estek. A foglyok közt volt Laczay György, és Hel-mcczy lniszárszakaszvczciők ls, akiket nz oroszok Ctrókuifalun egy csür-1>© zártak bo. A két vitéz huszár nem adta fel a szabadulásba vetett reményt. Egy alkalmas pillanatban rávetették magukat a belső fogolyőrre, fegyverét elvették, majd lefegyverezték a kintálló fogolyőrt is és kiszabadilot-ták a szomszédos csürbo bezárt bajtársaikat iis.
A két vakmerő szakaszvezető ezután korcsztül vágta magát az oroszokon én szerencsésen elérkezett ezredéhez, példát\'adva ezJzei a hős csclckeleUel] hogy a legnagyobb veszedelemben sem szabad csfigge.ini.
A törhetetlen győzni akarás nem ismer akadályokat és még akkor is eredményre vezet, amikor már minden elveszettnek látszik a cs\'igget.\'g szemében. ,
A cs. és kir. komáromi 12f. gyalogezred IV. önálló zászlóalja a Szer-
---bia és Montenegró ellen
11914. XI. 22. viselt 1<)14. évi második támadó hadjáratban n november 16—30-ig tartó Kolubara és Ljig menti csata aUUt a strazarai Ütközetben az osztrák-magyar 5. hadseregben az i. ho. « csT. és kir, fj. hegyi dd. kötelékében harcolt.
Ezen a napon a zlj\'. igen nehéz lorCj>cn támadott a TrazAra magaslat ellen. A többször megismételt támadást a szívósan védekező szerbek visz-szaverték. A zlj. nagy áldozatok árán már 10 lépésre megközelítette az ellenséges állásokat, de az igen heves oldalozó és arc géppuska és puska, tüze miatt a roham kilátástalannak látszott. Ebben a válságos pillanat-lxm Tiszaváry Miksa százados egy őrmesterrel és egy szakaszvezctfhel »z ellenséges géppuskás állásba rontott, a kezelő legénységet leszúrták és a géppuskát a szerbek ellen irányi-totlák. A zlj. látva a géppuskafészek elfoglalását, megrohanta a magaslatot és azt rövid, de véres kézitusa után el is foglalta. A menekülő ellenséget tovább üldözte s a zlj. megakadá-iyozta a szerbek ujabb elkmáll^ási, kísérletét. A Strazara magaslat elfoglalásával még néhány géppuska és más hadianyag birtokába juttatta u bátor és vitéz 12/IV. önálló zászlóaljat. _
— (Tóth Tihamér Rómába utazik)
A ma, hétfőn esie Budapestről induló magyar zarándoklattal utazik
Kómába dr. Tóth Tihamér veszprémi koadjutor-püspök is, aki dr. Rott Nándor megyéspüspök fe\'kérésérc magával viszi az ötévenként szokásos egyházmegyei jelentést is és a püspök képviseletében elvégzi Rómában az ilyenkor szokásos hivatalos látogatásokat. A koadjutor-püspököt útjára dr. Pfeiffcr János szentszéki jegyző kíséri el.
Jilgiitiu, kin dilpibstr
— (Joggyakorlatra bocsátás)
Dr. Gádor János ihárosi lakost a nogs kanizsai .törvényszékhez, dr, Nagjy Lóránd bajai lakost a nagykanizsai járásbírósághoz joggyakorlatra bocfcáj-tották. |
— (Továbbképző polgárit végzett leányok részére)
Polónyl Győrgjy, a nngjfcanizsai polgári leányiskola igazgatója az intézet végzett leányai részére továbbképző őszi-téli előndás.ciklust rendszeresített, amely eddig is nagyon bevált. Az idén ezek az előadások folytatódnak. Szerdán délután 6 órakor lesz az első ilyen előadás az intézet egyik termében. Polónyi igazgató az idén különös gonddal válogatta összo az előadásra kerülő tárgyakat, ugy hogty nagy érdeklődésre lehet számítani.
— (A Mécs-est elszámolása)
A nagykanizsai Mécs-esten a követ-kező felülfizetések voltak: Dr. Hajdú Gyuláné 10, Fumnier Dénes 10, Ko-háry Józscfné 5, dr. Halphon Jenő 2, Balog Dávid 2, dr. Bartha István 1, őszesen 30 pengő. — Itt említjük meg, hogy az est tisztu jövedelme •100 pengő volt, melyből 200 pengőit a felvidéki akció támogatására, 200 pengőt pojig a nagykanizsai építendő templom-alapra a rendezőség befiiO-teU. IJgy a felül fizetők, mint az esten megjelent nagyérdemű közönség fogadják liálás köszönetét a Püsi>öki Biz tosságnak. ______. _ (
— (A Kath Legényegyletben)
szombaton este Katalin-est volt a «Magyar a magyarért. javára. Sajnos, az idő nem kedvezett a rendezésnek és igy bizony az est nem sikerült ugy, mint azt várni lehetett volna. A kevésszámú közönség szórakoztatásáról a Pasquaielti-jazz gondosko-
Exprett höfokozó
a tökéletes fűtőtest — Több meioget ad, kevoubb ttUolöt fogyaaat. Ara c uk
5.—, 6—, 7.— pengő. — Kapható;
>l épület.
valót.
— (A Frontharcosok teája)
Ma kétségtelenül a Frontharcosok az az egyesület Nagykanizsán, amely
f társadalmilag is a legszé-] lescfcb körben a legnagyobb ( tömegeket tudja megmoz-/ gatni. Bizonyság erre a ka-\' nizsai főcsoport szombati teaestje, amely alkalommal a Kis Royal helyiségeiben olyan zsúfoltság volt, hogy gombostűt leejteni művészet volt. A frontok szenvedéseiben gyökeiező testvériség jegyében talált itt magyar a magyarra és a hangulatot is valami meleg, az egész tömeget összeölclő bajtársías és családias érzői jellemezte. A vigalmi-gárda nagyon eredményes munkát végzett, körülié-kíntően gondoskodott mindenről és mindenkiről.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egéss nap nőknek.)
- (Katalin-bál Khkanlzsán)
Tele volt a terein az Olvasókőrben, Kiskanizsa áhitaítal énekelte a Himnuszt. Ezzel kezdődött, mert a derék Missziós Leányegycsület teljesen hazafias jollcget adott az előadásnak; színpadát nemzeti sziiiekkfel diszitve. Gé-czynek egyik legszebb darabját Játszották; Amit az erdő mesél. A népszínmű nem uj, sőt századclcji milijő, de mégis jólesett látni és hallani a lopcrgő eseményekben az Erdős-Kár-pátok levegőjét, színét, izét, a felvidéki nomzeliségcink népviseletét derék szereplőinken. Spingár Mancika neve kívánkozik először papírra. Határozottan tehetséges, kellemes 1 iangu, játéka túlnő a műkedvelő színpadok határán. Herczeg József meglepő hűséggel és ügyességgel játszotta Bacsó gazda szerepét. Mátés Rozika Basáné, Mátés Terus a Zsuzsika szere j>ébco aratolt sikert. Tetszett a biró (PoLai László), Tűrje Tóbiás (Baj László), Basa mészégető (Kulcsár György) szerepei. Tóth Antal, Erdélyi József és Vajda Károly játszottak még főbb szerepeket szintén sikerrel.