Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.86 MB
2010-03-09 13:52:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
920
3060
Rövid leírás | Teljes leírás (240.36 KB)

Zalai Közlöny 1916 026-033. szám április

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
55. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

55\'ik évfolyam
NAGYKANIZSA, 1916. április 3. Hétfó
26. szám.
Megjelenik hótfőn é» SBK
EMOiaMal á»: I« im l* kW, UUm » korona, nofyadirr* 1 koroaa >0 miár. — __Bgyn amim ár. U niMr.
Szerkesztőség ós kiadóhivatal Deáktér 1. Tataion: ÍM. - Hlrdatíaak dlj.uháa unUt
Velflót
Erős Sándor
Kemény László
Tavasz hajnalán.
A most elhagyott gyümölcsoltó ü.ine-pére virágruhájukba öltöztek a fák és zöldbársonyba a búzamezők. A természet nagyszerű erői nem vesznek tudomást arról, hogy leghatalmasabb adományát, az észt, arra használják föl az emberek, miképp lőhet legtöbb eletet elpusztítani. Isteni kö-; zömbösséggcl tér napirendre az emberi őrületek fölött és a tavasz csudáival az élet nagyságára a halhatatlanságára, az életnek mindenek fölött való értékére figyelmeztet bennünk. Mintha az élet ettől az idei tavaszon erőtől és szépségtől duzzadó nem-emberi természetben kárpótlást keresne azért, amit az emberi természetben elveszi tett. Mintha az élet megmaradásának, uz élet forrásai örökkévalóságának törvénye rejtelmes módon válaszolna az emberek gonoszságára és botorságára:
Hiába irtjátok egymást, ti szegény ostoba férgek, uz ember helyett dus kalászban, buja virágban, hatalmas erdőkben csak egyre visszatér az elpusztított élet.
Az ember esze, mely riautan fordul el ama borzalmakból, amikből a hadi dicsőségük összerakódik, az ember szive, amelyen a világ minden fájdalma végig vonaglik, mikor a hadltudósltásnkat olvassa a hullahalmokr.il, egy pillanatra megnyugszik a tavasz tanításán az élet halhatatlanságáról. Lesznek uj kertek, uj erdők, uj búzamezők s cl fog jönni az uj nemzedék, mely a borzalom és oktalanság mai világa helyett ujat épit.
Abban az esztendőben, melynek magjából a mostani vetés kihajtott a háború ekéje széles e világon mély sirbarázdákat szántott és e barázdákat ember-garmadák kai hintette tele.
Mindegyik kedves volt valakinek, a remények és örömek drága kelyhe, mindegyikért sziv vonaglik és szempár önti sós patakjait valahol. Mint az elvetett magok és szemok, hevernek e hajdani emberek a törtcnelem-vágta nagy barázdákban. Lehet-e,
hogy c véres és tépett embermag-milliók- j 4 mondie, hogy addig nem km
ból a legcsudálatosabb embertermés és tör "»\'« or°»I l"r0lel<"\' ,,D- (A 1
, ........ ... , bmlapeati es becsi bevonulás tehát végkép
tenelcmtermcs ne nojjún ki ? Minden nem- r , íj,
progiammból.) ll» ezi mm iut|ja megnnéMt a zet harci költői a maguk hőseinek halha- <kUr Mjt mMi ö|dsklé> , loribtli hm. fo k
tatlanság nem is fog elmaradni az áldoza- , cirl„k ol;in guuerAli„, ,ki .,„{ .
tok millióitól, akik elrothadnak a halál- lugsággal állaíná, liogj az Oroszország nyngati U
mezők barázdáiban. De ezzel a halhatatlan- végigbutódó froiiu.i egyszeriben Rtl lehet göngyöl
sággal és ezzel az aratassal nem lehet ki- 8eoil-ges«kre balul már aligha ituuk ni*. T»
békülni, a világ tömegsírjaiból egészen ■ ,r*MÍ» ""rnlUágban levó fa kiwnl.i I
más életnek kell kizsendülnie. Uj életnek, "l"riák leh"r"19",",l"ni\' gkb"
Inni. de ehhez mindenesetre elkfaaU mát. Ti
Ail|(li* kívánja. — és ez etwlban a
való
uj társadalomnak, az emberi dolgok egészen
uj és mássá vált rendjének, a világ nagy ujn(M ^ , raig> ll4p4li ,lllt„,4jMk fMUmi békéjének és boldogságának, hogy csak At „,„„1 ,1,,,.^ „ ,„g0| nM1. „ egy kicsit is arányban legyen a háború I marad. «dó» • kamatul > hitulMiiuk. eredménye azzal a mérhetetlen szenvedés-: Vagy pedig aunyit jel.ut «t a mindenül sel és boldogtalansággal, melyet - eddig 1 l"u""6 ll"<M h"«i ^ 1
minden ellenérték nélkül - — ««"
emberiségnek.
szerzett az
erre « próbára a üreg minden crejél, inindao nicióját: körül amibe kerül, tart aneddig kibírj
Hogy mikor lesz gyümölcsoltója en- w „uUí „ „„ ltUolulj, mg , llueM btl,„
nek az uj világnak, ki tudja azt ? Ha nincs ,kko, llin0(l „g,^ k,,r,i mill, beleharapni a bi útban a béke tavasza, hiába hívja kétségbe- j tárgyalások fanyar, de mégia ai életet adó ke«y«n esett sikollyal a német birodalmi gyűlés, Sznvet»eg«.ei és önmaga elóit aa oroazt akkor bátor szocialistája. 5 ha útban van, mint I «rlhuli »«. megtette a leheléi, megpróbálta a lt
természeti kényszerűség, állhatják-e útját "1\'""1; ~ Ao«u« \' \'ir*» u"
...... . ., Ki az utóbbi Wiéfú ltuinkább haaonlit
a világ minden császárai es hadvezérei? ..,,,.,".
, oroez közhangulathoz, amennyire ideérkező ujeáj
írek nyomán arrél fogalttal lehel alkotii. Kibe:
Sok 8 cár jobbáma, negatív ereduiéuyhez el U log lutui u oroez ofi
. . , I live, csak azl nem tudni, mennyi idó maira, b Mogulenkal az oioaz (ront. .Van meg job- . *
,, I halolt, menuyl fogoly árán ea al a buouylalan, b
ágya a cárnak", — mondjak az orosz diplomaták.
hány oroat generállal fognak ennek baké\'aWM
.Leaz mit cipelni meglut egv i\'solnp napon meg
kegtelembeu elcaapoi.
éjszakán", mondiák ai alrilág hajósai. .Helyet cai-
nálni a fogolytáborokban1\' hangzik föl Némelor-\' - : \' ■ "\' " 11 ........ \'
szagban és a monarchia kalönbdzó pontjain. ,Caak-J u ....
hogy ók is véreznek", — mondják a azereló azóvel-1 11109 IIHa
ségesek Veid űrinél meg az Isonzó lulsó oldatán.
.Megint a tavalyi mealeraeg- - mondják az angol-. * mu" ••*»••»« •*> •
hsdiludóeilók, — .gyózelmet koholni a verebek-! Polűp JÖ»«fBl, nWkanizs« g„nna«rtál
iból." .11, offenzíva?- - mondják sz „rósz polillkn. I a"lek"d«" ^..Ipara,sokának, dr. Hagi
sok .Mog„„ elcsapnak néhány generáli*.- U\'SrW\'"\'k \'•"•\'la.alé.ér. soronkivltl bad^róddá
.„. .. t , „. ....... elő, sót kilUnlotésre ia stámot Urthat. I
Köritllielfil ennyibru foi{lnln»tó 6»sze a várható
balása annak a megélénkült harci tevékenységnek.
\' mnnly ai egész vonalon megindult 8iarteleu ember-
pnzarlás, kéUégbee<elt erÓkifejtés, uj meg uj kieér- J
ihi, _ h IwbetHbmérf. Legalább nem képzelhető a
1 Miratégiának olyan cédája a lömeg-vilézség olyan, Alláaponl, 1916, mAroiue l»-é
j loka. anitily oébány hét. vagy pár hóuap alatt a\' F bó 10-én éjjel a 4. század egy igen sik<
központi biiialmak .-ddig szerzett előnyeit, fensóbb- járórgyakorlatot baitoit végre a mely abban A)
sénét órlékteleniié tudná tenni, hódított állásaikból hogy Öoób Uyiila hadapród, Kűlöp József éa Bl«
azokat kivethetné. I Béla hadapródjelöltet 5W. önként jelentkező «mb«
kaptuk meg Bifti ezredes dtWró sorait — aj egész terjedelmében közlünk — amelyben F Józbef és kél társa bósi tettének követésére bnt az oUazok ellen küzdő ezredeket.
8 A 1. A 1 K (I b L 0 N Y
APRIUR 3
továbbá Llpiaa Lajos sapeur órrexetóvel ax ellenséges FMIIáa akadályörát • kitömi lótérrel siemtian, alá-poa nemraiétaleiéa és u öaawa ráaxltevJkkel tiIó megbeasíláe atán megköiei,tették és abbm dinamit töltényekkel nagy réait Otötlek. Mid&n exen Tállal-koaókadr megoyilrauuláea teleti örömömnek adott klfajaiáal, egy»rsmind ai ■»■ vállalatban réaxlvetl tin» siemélyeknek dicsérő elismerésemet fejelem ki
Meghagyom a 4. lukiad parancsnokának, hogjr kitlnletéei javaslatokat nekem minél előbb ter|eaa.eu aló. —
lljrau goodoaan végrehajtót! vállalatot, ba aria alkalom Hnálkoiik, ai öaaies náiadokuak ajánlom.
A végrehajtandó vállalatról al Ossies sioiusié-dok árteaiteudók.
Blffl exredeB a. k
Ogyes xoogora kisórete melleit iáiawil Pillér Ernő megnevezése, ahol küzdött (olasz, orosz, ónkáotea. Hegedojáték. nagy i.tsiéa.« lalilt « ala szerb), kitüntetések, fogoly, eltűnt, elesett
A Hadsegélyző estélye-
Bxombalou a Hadsegélyió magiul estél reude-talt. A cá! ngyauai \\ült mint a minapi baugrer-aenynél — katonáink buavéli szeretet adománya. 8 kóiönségünk megértette a eél nemességét a Ismét öeeiajott azép mámban, megtoltam, a Polgári Egylet nagy termét. Több aein kellett Karkas Vilmának, > Hadavgólyzó votetójének Arca órömre derüli, hogy táraadalmmik bőke.llségeból moat már bislutau megülik a hatezer bnivéti dobol mindenféle jóval, amit eaak kirán a harooa katoua. Tebát aiker, még pedig axép alkarról adhatunk aiámot a atombat estét ille lóleg. Al anyagi aiker legalább il szembetűnő. Kx padig aa arköloai aikernek ia velejárója. Mindkettőről ilyformán eaak fokoxottan Írhatunk. Igax, még eokau hiányzottak a axombat estről, akiket olt sxe-rellonk rolna látni a kiknek jelenléte, sieinélye ax aat Mayának emeléaéhex nagyban lioxxájárull volna. No, de exen moat már nem etabad töprengenünk, hogy miért, miért nem Tollak oU. Talán a loiletle kérdéa tartotta ókét tárol. Mert hiaxeu bármennyim la aságyaltok a diral még moat ia nagy xaaruok tolattunk. Hiába alerrexkedluk, hiába irunk ellene
— uralmát m.-g mindig nem elkerült megdöntenOuk. 8ótl Ua kértük at utcai tsilettében raló megjelenési
— blxtoara vebeljok, liogy a aelyem aubogáaa fölülmúl minden piauiaalmót a könnyen hihetjük, liogy már béke, jólét uralja ismét a földet. De eien már aligha tudunk segíteni. Megmarad tovabbra IB témának, amelyet panastoeau hiába rariálunk — miudig Or0k teher marad. Bádobjuk moat a feledéa fátyolát Ugyia eleget láj sokskuak e kéidéft, mi tovább nem bolygatjuk Odafordulunk ax esi műsora fele I A kritika igaxaága elé ugyau a műaurl illetőleg fal.il •■el a cél nemessége a így arról eaak a dicséret bang)án sxólbatuuk. 8xép volt, liaiáaoa, változatos, ílláaea e taláo művészi is — axxá tette a töiekvés A ixlapad egy kia tQndérlanya letl. a bounaii a ne m«a átvezetek forrása buxgott — ének, xmie, élókép, műkedvelői elóadáa, egyaxóval mindax, ami sx eseményektől alfáault lelkekbe derűt, örumöi, bulaiej-btat hoaott a llluxióba Tilt át bennflukel, liogy a mai álotnak is vannak még tiszta örömei Gyönyörtől talre tapadl tekintetünk a pódiumra.
Ax elaó azám egy hegedű |áték volt, liogy moat a mdaort vegyük eló. Dr. Reviexky Öxevér
poxta a további aikérhet a hangulatul. Utána Halésx Pál öuk orroanövendék énekelt liáhorua dalokat síin tén eikereaeo. Erre ax Egyetlen leány o. egy felvonásos vígjáték kovetkexelt. A darab a komikom bó aágével nagy telaxésre talált A fonák helyietek sora sx egyetlen leány meséjéből, inig ax ölre emelkedik - siakadallan lókedvet (állott ki a hallgatóságból. 8 a axereplók játékuk kiválóságával tetették a darab komikumát. Éltek, moxogtak, a darab meséje valóságot vsiáxsolt s sxiopsdrs, amely ax eseményektől kiaiikkadt lelkekre üdllóleg betolt. Horváth János, ax álunk és uámlló apa. Végh János a jól alákitú Beldixsár axolga, Kersék János, a hozomány! -folyton axáiniió földbirtokos tó, a daraboa és pattogó Bata-tiuaxkyl adó Hobsch Krnó, Kovács Lásxló ax elegaus éa öntudatos Heurik, a jól besxéló Horváth József —- mindannyian derekaaau állották meg helyüket S partnereik — a s.erefló hölgyek — uemes verueuylár-suk, a hixloa aiker megtestesítői Sságby Lily, a természeti bájakkal megáldott Paula, édes kótvelleli. Maii Uréli nii\'gaxokott bixtossággal jálsxik. beatédes derűs: G Schwar. llooks pedig előbbi sikereit ujak-
vagy betegség folytán meghalt.
E szomorú évben...
Virágot fakasztó tavasz Istennője, Békét, vagy vér tengert hozol-e a földre? Elsimul jöttödre a duló harc zaja, Vagy még jobban bömböl majd az ágyuk jszava?
Tavasz! A természet pajkos, szép gyermeke, Enyhülést hozol-e a beteg szivekre1. I)e sok gyermek árva, de sok asszony özvegy, Mind jobb jövöt várnak, reményt kérnek tőíed.
Te, kinek melege a zordon tél helyett, A fagyos mezökre zöld pázsitot teremt.. . Bűbájos sugárul lopb be a szivekbe, | Olt van a napfénynek most legnagyobb helye.
I
Pusztuló házakban ne sírjanak árvák, kai ...re,te meg axombali szereplésében. Mágics f(fjm asszmyok vifják
Etelka előkelő, biitos, tudatos játékát pedig ax utol-1 „..,,. , , ,
..... I J iragot fakasztó tavasz Istenno/e, sónak edes olppesuek becs^ppout rougor Klrtrl 10-1
kotta listásában. S exxel l.ljes a komik.,., S Ikor |E s=°">°r" *** & P*Í le " fMre\' s tavar tetőjiuutra jui, érexxük at epilógus köxelsé- Bartók Antal.
aógét. Altsláuos letatés fergeteges tapsa közölt lul öeaxe a függöny. Ili meg kell emlékexuüuk arról is,
hogy Sxabó István ugyauc.ak derekas oiuukál vég- - Az itr»«lit» jót. nőegylet köagyü
xetl a axereplók arcán. Antiul latsuk, ax általános ós«. A nsgykallluui Ixr. jólékouy nőegylet ■\'. hó drágaságból kimaradt a púder a a festék. Alig tud- vi,l<" Samuiul urassxony a nőegylet örtkös tuuk egyik ináaik sxereplóie ráismerni a púder bo. elnöke fexntéae és a lágok érdeklődése melletV é>l riték \'ilatt. István meater nem spórolt Telük — Zo- "ndea köigyülést lartolt: A jegyióköliyi lliteleslté-kogva air ax óaxi síéi . . . oisxág.ierle ismert inó- Ksidos Jóxaefué és Pnllák Ernóné uniók kérei-dall Peloi Ibolyka s Körmendy Zsiginoud adiák eló. 1*1. Ax éri lelenléat Bévé.i Lajos titkár terjes.-Poétikus keretben jól hatolt a két slep hang, amely-! I"ll» A »\'«\'iH a nőegylet a hadikol-
uek volt síine, xsmata, tartalma, ereje. Ax utolsó!1\'80"1\'61 »0-"00 koronát jegytell és siíkös bevételei ■xáiu Bakák a Uránicnii. haláeos harci éri jeleuel volt. d,cá"1\' wbb l,,,"Mr llu",""l fordított .-mbor-A lálTáujoaaáguak Urán,ru Mihály, Hajós Eleméi és\'1"\'"\' «> hadisegély célokra, axoukivül bérhálállak fókélit Köimendy Ksigmond éneke adott életet. Édes l«gnaíJohb lés.ét áleiigedle iskolai célokra. A jeleu-est emlékevel osxloit síéi eiután a köxöuseg. ,é\'\'1 » ie1\'"1"\'^ lelkf" élieniéae kisérle. A xárná-
inadások elóteriesztése és jóváhagyása után a válast-tes inegejteséie, dr Kothscbild Jakabné iirnó elnök-
dr I |.
-------—I.
HÍREK.
Kérelem a közönséghez.\'
i
lésével Viacher ITereucné üombos linréué, Hoflmann Mónié éa Síréin Károlyné tagokból álló bixoltság küldetelt. Válasilandó roll lix válaallmányi lag három évre és jiedig I évre. Leadalolt Ia7 szavalat. (Meg-Választanak 3 évre: Kaster Miksáué. Klein Illésué. A nagykanizsai kath. főgimná- i csspii Sominer Unáci.e. dr. Hlsu Bainuué, Baporli zium tisztelettel kér meg mindenkit, szives [ űyuláué, Weisx Ti vadamé (uj), Bevési Lajosué. kedjenek mindazon egyénekről, kik a most j OrSnhui Himrikué, Strem Tlyadarué (u|) és Porbsi dúló világháborúban bárminő katonai szol-: Arturné (ujj. 1 évre: l\'uniior Heurikné (uj) — A gálától teljesítenek vagy teljesítettek és fő-:, aiámviugáló biioiiság kijelölése után elnök\' a. gimnáziumunknak bármeddig és bármely ölést beiáris.
évben is voltak tanulói, az alább közöli _ Minden uap felébb megy a talpaláa
adatokat szóval vagy írásban az igazgató- ára. .......okán ott lógunk tariaui, bog, cipói eaak
Sággal közölni. , kiváltságos,,, g„dsg emberek vin.lh.tuek majd. A
Az adatok, melyekre szükség van a „ap m-m emelkedik olyan rohamosa,, és olyan bit-következik: Név, polgári állás vagy foglal- lossu felfelé lö.ek.ó iránnyal, ,,,i,,t a bór és a tal. kozás, életév, katonai szolgálati beosztás pslá.i költség, Cipés.ip.ro, polgárlársaink fór. adnak (rang, tényleges, tartalékos, póttartalékos „ öa,.e, drágitóknak é» nem orr- fi™i baneui vagy népfelkelő, fegyvernem), a harctér háromnegyed pályahos,..! verik a v.„e,„ben s ver-
Aphius 3
ZALAI KÖZLÖNY
i
lenjOkel. Nem lehet óket követni. Csapongók, lati-
\'"\'Hl........ «« • fí»iy \'éa • bau* gyoraaságával
röpülnek egyre r«lj»lib. egyre magasabbra, ugy Itoify ma már aiéilOlelei magaseágosságban trónolnak. Ka -ninca megálláa, nincs pont. abol megnyugodhatna a kiiaaroll, agyonutao rázott, velókig szipolyozott fogyasztó közönség. Kgykorou ateréuy, holmi két és barom koronák költ mozgó oipéateiuk ma a lalpalásért 16—1K korouál kérnek éa kapnak, a ripókereakedók pedig felszáz koronákról Imiéinek és alább nem ad|ék a eipót, amely rongy, komiai e« primitív, ha at illaló megteázol bele. még akkor sem. Caak ai eler In,Ma. mágnások, oaak leudália urak, oliíarcllák, gógöa kapltalislak. isten éa a helylet kígyóiméból meggazdagodott emberek bnrdbatnak cipót, mi nyo tnorult Sí íitetém prolik mi dolgoió munkásuk Kneip.kúrát fogunk lartani éa inelitláb (irutlk majd.
A legfőbb lda|e volna, bogy eien közbelépjen a kormány éa megrendnabályella ai uzsoráeoknt. Ha a kózélelmeté* kérdését lehetett rendelni rekviráláasal éa maximálással, laláu a cípó-drágaaég én kéálités terén is elérltelüuk falannt egy okoa inléikedéasel, ami valószínű soká nem fon késni.
— Gttadaaágl munkára kirendelt kato Dák élelmezése. Azok a lAldbirlokesok, akik gatde*ágt munkára katonai munkásosztagok kivezétty-léset kérték, tarlóinak izeknek élelmezéseiéi, ugy-sziutén a kiáéró altisztek ellálánáról is gomloskodni, a minek felében alunbau a inuilkáaoaltag Veletóje kotelea nyugta ellenében az illeti, gazdának a aia-báiyazerli katonai élelroelési pénzt kilitelnl. A ini a munkáaositagok dijaiáaál illeti, annak minden enye* tagja, sót a felQgyeló altisztje ia minden munkanapéit a gazdától a szokásos beiyi uapaiámnl kapja.
kSij-gyzókhói rendeletet boc-ál ki, melybén felhívja ókul, hogy a mezőgazdasági munkásokat figyelmeztessék a körülményre, bogy aratási éa caépiéai muu-kákra legkésóbh ápr 16-ig tterzódjanek le. Ha a felbit ásnak eleget nem tesznek, badimunkára küldik óket a legelni kínálkozó alkalommal.
— A rokkantak illetménye. A német badUgyi kormány rendeletet bocsátott ki éa azlgoruan eltiltja, hogy a katonai hatóságok a rokkantak ellá-táai illetményei felól a munkáinlóknak felvilágosítást adjanak. A rokkanlak inuukadijaiuak megállapításánál usyaltis kilárólag a végtett munka lehet irányadó, ai államtól kapott rokkautiáiadek nagysága nem be liilyáaolliat|a a munkaképesség Hhii\'álását,
— Hőseink öröme. A Nap a harctereken óh idehaza, a háború* munka otthonában. katonának
vizsgálatokra szabadságot nem kaphatnak. K megoldatlan és sok hós fiunkat jövőjében/ méljen érintő helyzet arra iaditoUa • harctéren küzdő *ák)aiok katouai parancsnokságait, hogy a kultuszminiszterhez forduljanak a harctéren levő diákok érettségi viza-gájáuak rendezése érdekében. Meghatók azok az írások, amelyekkel as ezred éa zászlóaljparaneanokolt a harotéreu hőaökké lett diákak érettségije érdekében a kultuszminisztert méltányos rendelkezéara kérik. — Bizonyos hogy az intézkedés nem fog késni.
— A burgonyabeaaerzéa aehésaégtl, Általános a panasz, bogy a hatóságok éa ipari vállalatok a kOzélelmezésre szükséges burgonyát a maximális áron bevásárolni nem tudja. Erra való tekio-lettnl « földművelésügyi minisztérium akként inUa-k«detl, hogy a szállítási igazolványok kiadéaát miod-addig beszünteti. amig a szükségleti célokra igá&yalt
éa polgárnak egyként hú bajtársa, szerető barátja, téren ia : A világháború egy másra torlódó esemé-, burgonya beszerezve nem lesz s azután is a bnr-
nyeiről áttekinthető, világos képet ad éa legelőnek g°Qy* kivitelére vonatkozó szállítási igazolványoknak közli a harctéri hivatalom jnleuinsfket. Friss, lelkes, kiadását csak oly nsetben fogja engedélyezni, ba g\\oi> hirszolgálala a harcterek)ó.l e* a világ sorsát »>ioden kétséget kizárólag meggyőződött arról, hogy eldöuiÓ események diplomáciai kohójából röpíti a \' burgonya a maximális árnál uem vásárol>«tot( ma-diadalok szárnya* hirét, a háború minden mozzana- jgosabb árou. (devonatkozólag nem fognak megelé-lát a tábortűz m«llé éa a polgári munka műhelyeibe g«dui egyszerű számla vagy kötlevél bemutatásával Sóváran várt, örömmel lálott vendég A N»p hőseink hauem miudeu körülményt megfognak vizsgálni.
lövézeárkniban es mindenütt. A N ap elólitetési ára bármely láhori postára negyedévenkim 4 korona 50 fillér.
— A hőe diákok érettségije. A jóveudó Magyarország legfellettobb kincse kétségkifOl at a sok eier iliii.k. aki az iskolapadokból került a lüvétz-
—1 A m dráfnlása. Oertii uranl ágból villámcsapásként lujtott le > tejesek ujabb |U|-geroláaa. kimondván, hogy elaejétól kezdve, a lej literje 40 lillér. 8 miért? Mert moet már uem kell iatállóini, a legelón ia Ulál a marha ételt, tpen ezért indokolatlannak tartjtik et ujabb drágititt, mely
árokig, s riodálan^ méltó bóaiessóggel lesz taauaágot kulóoosen a azegeuy oeaUlyt aojtja leginkább.
— Egy péktlMet, hol szabadon za ami Máz.
Kgyik belybel, peknziatbeu helye, kis lit dikáe rek->
éietlaegéról. - A" mull eaztenijóben a Jtulluatml-1 niazter el is rendelte, llüsty .a haicU-rre voaoió nyol I Kivételt képeznek az erdóg.zda.ágb.n\' foglalkozl.iött ",lik ""Ulvu ""^pUlloW lannlók háborua éretlaéginieakék Iáinak napvilágot .Mapról-napra, melyeknek
bizonyitványa aoronkivOl kiadandó. Kzt a rendeletet1 kedélyes elárusítója egy bájos innaoly kiaéretábeu M a kultnszmil.iazlei az idén
katonák, a bol részükre nem napszám, hanem azak máuybér |ar. A katonák élelmezésére éa elazáiláao-leséi n vonatkozó rendelkezések az erdóbz. ineknél is érvényben vannak
— Az uj gyógyszerarezabáa. a hivatalos lap legújabb számában kózli a lielQgymini»zler reu deletél, mely az i.rstágos köze^é-iségi laliács javas lata alapján uj árszabáat állapit meg miudazukrH a gyógyazerekre, kótaterekre és edényekre, melyek a rendelethez mellékeli gyógyszerárszabványi függelékben felsoroltainak és elrendeli, hogy a gyógyszerészek ezeknek árát április bó 1-tól kezdve e szeriül számítsák Az árszabvány végén fel vannak tüntetve az 1890 évi 99.000 tí. M azárnu körrendelettel kiadott .Szabályzat" II. mellékleten felsorolt véuy-mjutáknak az ármódosítások foljláu megváltozott M árai la. Minthogy a gyógyszereknek gyakori árvállo 1 zása a jelenlegi rendkívüli viszonyoknak kövelkeze-uténye. a ininiaztéi ium a innal kiadntl árszabváuy-fUggelékben megállapitotl árakat is csak ideiglenes jellegüeknek tekinti és i,Jóról idóre a kereskedelmi árakban beálló változásoknak megfelelően az áraknak újból való iIIegállap itása iránt iulézkednt fog.
- Nem akarnak leszegődni. A vármegye egéaz terolelén állalában azt tapasztalják, hogy azok a munkások, akik más évekbpn aratási és cséplést muukákia le szoklak szerzódui, a folyó évben e le-azortödéatól ez ideig tartózkodnak. — Ebbíl a jelenségből kifolyólag alispán az összes közaégi- éa
lelfDggeeztette s a harc- fillért vasal.be a valóktól, szóval egy kilogrammért
téren leró tanulókat rendet éretlaégi vizsgálatra uta. 2 kornnárakát. Nem ia roat üzlet. Hamar mag leket aitotla. Most atillán az u helyzet állott eló, bogy sok mellelte gazdagodni, ha a batóaág megengedi. De
azáz a harctéren hósiesaegével kiváló diákot liailap-! ró.ldá nefezlek ki, de rangjukat elvesztik, ha kíné-1 \'ezésük után három hónappal meg uem siertik a a nyolcadik osztályról, illetve ai érettségi vizsgálatról azóló bizonyítványukat. Viazottl a rendes érettségi I
inald megsugjuk neki, bogy e zsarolásnak elejét vegye a a kenyér illó áron kerüljön forgalomba.
Igen Há|oa elárusítója a belyea metszetű kis 10 dekás keuyereoekáknek.
Hirdetmény.
betétka matlábat
Alulírott pénzintézetek kölcsönös megállapodással
f. évi május hí 1-tél
kezd»«
4° o-ra szállították le,
erről nagyérdemű közönséget tisztelettel érte-sitik. ,
A betéti kamatadót ezután is maguk az intézetek viselik.
Nagykanizsa, 1916. március 28.
Dclzaliii takarékpénztár r. t Nagykanizsai takarékpénztár r. t.
Néptakarékpénztár r t Zalamegyei gazdasági takarék-
Nagykanizsán, pénztár r. t.
-r
z \\ i. i i nőnöm
Ai\'Rims
ff
19
MAOYKOZOÓ SZIKHÁZBAN
uiindennap tartulik előadás a lefféi-dekesebb és a legválogatottabb nnlsorból van összeállítva. — A „BERLIN" színház agilis igaigalója, bog; a», előadásokat még érdekesebbé legye, egy uj modern, a mai kor auknak megfelelő. hgujabb M/.arkeml 0 véli -tógépet szerzell be, miáltal a képekel még sokkal szebb éa tisztább kivitelben mulathatja be a m. tisztelt közönségnek. A „BERLIN" mozgőszinház előadásai nem szorulnak dicséretre. Ezt osak látni kell mindenkinek — Hisszük és reméljük, hogy a I. Közönség az igazgatóság fáradtságát és áldozatkészségéi az előadások tömeges látogatásával íugja honorálni "<■■
MUKA
kituno alpesi tejCSOKOLÁDÉ
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Iria: Lukács JózscJ, íóginin. tanár. A vaskos munka a papaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és la-nulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges része. A mi ára 4 korona. — Kapható Uj. Wajdits József könyvkeresketlesében, Nagykanizsán
— Uj idők. A világháború Irgbíbb krónikám. Iránban és képbeu 11 Uj Idők A mii érdeken esemény a négy világréiz harctéréin lórtéuik, ui mind elénk tárja feltói aiépaégo képekben. Érdekesség. iuflveeii nívóval ön elókoló talés jellemzi Herceg Fereue hetilapiát, ai Uj Idóket. melynek minden itám* iktnélil közleményeiben, elbestéléieiben én rogéiiyeibea is egyirétil a slépirudilom Ápolója — Klóflulési áia negyedévre 6 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Andráaay-ul 16. az
— A „Vasárnapi Újság" minden ntéma gazdag tartatommal jelenik meg: A .Vasárnapi Újság\' elófizeláai ára negyedévre ól korona, „Világkrónikáival együtt bal korona Megrendelhető a „Vaaárnapi Uiaág- kiadóhivataléban (Budapest, IV., Egyetem-utca 4). Ugyanitt mHgiendelbeló a .Ké pes Néplap", a legolcsóbb nj-ití a magyar nép •lámára, Marra 2 korona 40 fillér.
— Aa .Étet\' szépirodalmi és művészeti heti-lapot (aierkestli Andor Jóiaefl gazdag tartalom, ér-dekes és akiualli képek egészítik ki. A kilftnó lapol melegen ajtulj-ik olvuóink ügyeimébe Sierkeeitóaég éa tyadóhivalal : Rudapasl, I. Kehérvári-01 16/o. — Kló ileléai é- félévrfr 10 koi Mutatványszámot kéltséggel kn\'d a kiadóhivil.
Vezércikk
SZEMESNEK
I kell inti lenni, hu lúl akarjuk számyalni ver-jaeny társainkai Az élelmesség nem
Világháború j
ÁLL
n legjobb tájékoztató magyarázattal és!
télképpel egyébből, minthogy ne késnünk egy pilláim
lig sem. hanem soron kívül vegyük igénybe
Közgazdasági rovat Napihírek
„Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, meri oli naponkénti sze izációi az \' lislsrozoiian eredményt ér és a ningvnr hirdető
AZ CJJSAG
POLITIKAl NAI\'ll.AI\'N \\K
Vanániaponként két kOzkedveltségU mellékletet ád az AZ UJSAG. Egvik: „Az Asszonynak", a másik a: „A Gyermekeknek.
mm- Aki a világháborúról 4a egyáltalában minden eeeményról, aalnháaról, rabvéaaetröl, Irodalomról bőven 4a rasfblihatóan óhajt *fy klttt-nóen meffsierkeaxtett napilap keretében 4rte-•ainl. flaaaaa élt aa AZ ÜJSáO-ot.
ELŐFIZETÉSI a*AK:
Egéax ávra . .
rjlé.ra . . .
Kerye«4>re . .
Egy hónapra .
33 korona.
le
VILÁG
hirdeieseit in megtalálja A hirdető ró idó alatt meggyőződik az eredin ".vről, annak határozottan

Megrendelési oim AZ UJSAa KIADÓHIVATALA BudapeHt. VII Rákóczi ut 64 szám

s
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, e/. pedig viláuosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kelló baszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA /
KÖNYV-, PAPIi^- ÉS IRÓSZEf^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban ~ \'- - és névjegyekben ...._■■. ■ ■Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban -J— gyorsan készíttetnek. „ - _
Tanintézetek részére szükséges cikkek
__ dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Nyomaton a laplulajdouos Ifj. Wájdits Józsof könyvnyomdájában Nagykanizsán
55-ik évfolyam
NAGYKANIZSA, 1916. április 6. Csütörtök
27. szám.

ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik hétfőn íí^OtSflSBB!*
EiBflaaUat In U kW, Wtlll * korona, n*rr«déTT« fl korona II flll*«. — __^ Ejr». wtM t>. ía rnitc.
SaerkeeBtöség én kiadóhivatal Deáktér 1.
Talafon: 1(3. - Hirdat*«.k dtjalabta aaarlnt.
^ clflll\'n .R.lMfl.ftln
ErÖB Saudor
f\'i\'>»*C\' kc*Mi\'i:
Kemény Láeieló
(xxi i i.- i- , , akarták vezetni az . olasz népet. Az ital dozatok hekatombii felett az igaz sfe fák-
Kérelem a közonséqhez . . ..... . . . 7r .
3 pompásán liabzott, mézedesnek látszott, ami- lyajat akarja meggyújtani, hogy a lángok-
A nagykanizsai kalh. főgimná- kor clöszöl. érintettek ajkaikhoz Azóta sok nál tisztán lásson mindent, amit most még
zium tiszteletid kér meg mindenkit, szíves . , , . . .,
, ,. , . , ....... , minden tonent, amit nem így gondoltak a kormány hazugsagai el tudnak Ukarni.
kedjenek mindazon egyénekről., kik a most . . .... ..
dúló világháborúban bárminő katona, szol- S«l«ndráék, "<=\'" W *"nodtak meg Szenvcdelyes szo emelkedik az olasz ka-
gálalol teljesítenek vagy teljesítetlek és fó- n Capilolium alatt. Az ital, amit g»őzelmi murában, követeli a kormánytól, hogy mi-
gimnáziumunkiiak bármeddig és bármely remények és igeietek hamis virágaiból ért kell vesztében rohanni a békében élt
évben is voltak tanulói, az alább közöli csepegtettek, keserűvé változott a csalódá- népnek ?
adatokai szóval vagy írásban az igazgató- soktól pirosra fcstetle azt a hasztalan el- Miről számoljanak be a vezetők a
sággal közölni. pazarolt vér. követelőknek f Mit mondjanak akkor, ha
.. ** .aLda\'°!\': »»tyekre aSksig van a A serleg ezüstje meglekcledett a gyász- győzelmeket követelnek azok, akik fiaikat
kővetkezők: Nev, polgári alias vagy foglal- ...... , .........
kozás, életév, katonai szolgálat, beosztás tol\' "ala kcscrü ,elt " ""\'""asoktol, .ha- és testvéreiket adták oda a hamis jelsza-
(rang, lényleges, tartalékos, póttartalékos tallnn a körülményektől. — Azóta, hogy vak cifra köntösébe burkolt álmokért? Mi
vagy népfelkelő, fegyvernemi, n harctér Strnssoldonál az első olnsz lovas mutatko- |eit az álmokkal ? Milyen ébredés v«r azok-
megnevezése, ahol küzdőit (olasz, orosz, zotl, addig, hogy ti?, hónapos küzdelemben ra, akiket az olasz föld legforróbb éjsza-
szerb), kitüntetések, fogoly, elliinl. eleseit u győzelem halmai helyett százával és ez- káján a háborús akarat mérgével itatlak meg
vagy betegség folytán meghall. révei emelkednek a hasztalan vívott hatá- Róma piacán ? Mit tesz majd az a nép,
(E sorok szíves átvitelbe kirí az összes vi- ,-oknál a sir.lombok, sokszor megtelt a po- véres veszteségeinek fájdalmában, a mellyel
hár, sokszor kicsordult a bora, tengernyi mindenét feláldoztatták, amelynek békéjét könny hullott belé azóta, hogy egyszer lelkiismeretlenül feldúlták és a sok szenem így álmodták könnyelműen megízlelték n végzetükbe ro- védésért nem kap eredményt?
a Panitnlinm alatt hanók . . Réeen csend van már Róma piacán.
B UapilDIIUlfl 91911. Az 0|asz pni|nmcmi,cn nem akarnak a gyász és szomorúság halotti csendje ez.
hdes italát a könnyű diadalnak, zsib- megmámorosodni az italtól, melyet most nngy némaságból azonban kizeng már
basztó mámorát a kockázat nélküli győze- a hitszegcs zászlaját kibontó kormány uj néhány bátor szó: „miért vezettetek a po lemnek hittek a serlegben, amit tiszitóik hazugságok, friss frázisok csöppjeivel akar Idolba?
tartottuk ajkaikhoz, amikor esküszcgcsbc megédcsitenl. Az olasz nép borzalmas ál- ---
dékt lapokat a főgimnázium igazgatója nevében a szerkesztőség.)
A születésnap.
(Ef>y kilenc éves fiú naplójából. )
Ma születésnapom volt: a kilencedik. Nem emlékezem ugyan, hogy lavalvi, vagy azelőtti szüle tésnaponi milyen volt, de lia^a következők ilyenek
i lództam, mim a mnilár a -szárnyával és felrepültem a táj semmim, c.sak világba ordítok. azért reggelire levegőbe ugy, Imtry még a liika sem ért fel. Azután nem ad kávét, csak kiflit és elmehetek az iskolába
i lüjebb ereszkedtem. Imgy a bikát bosszantsam, de Nem adta meg a születésnapomra ígért koronát se. mikor elén volna már. a kezemmel egyet löktem Igaz, hogy nem is mertem kérni, magamon »w mindig feljebb repültem. Elővettem a titközben megfogadtam, hogy mivel otthon piros zsebkendőmet is és a bika- felé integettem, verést kaptam és születésnapom i* van, nem feletek mert tudtam. hogy azért nagyon mérges. A bika a tanító urnák. Nem is feleltem, azt mondtam, hogy ugrált és Itömbölt mérgében, de nem bírt elérni a születés napom van és nem tanultam meg a leckó-leszuek/ akkor jobb volna, ha egyáltalán neui is lenne ^ ;met ^ tudUm ^ ^ ||r mArg„ Vü,t de ,
születésnapom, csak ugy születés nélkül hozott volna Ekkor felébredtem. A Miklós nagyon sirt és t,jhbi flll e|6u nem raeil h4llltU1i, merl liri a gólya néni. az orráltól ugy futott a vér. mint a patak Azt rek vagyok Art mondta, hogy nwyd a priváton ie-
Kgy ágyban alszom a Miklóssal, a ki öcsém mondta a mamának, hogy én orrba ütöttem. ÉrC Veri rajtam a névnapot. Ekkor azt is megfogadtam, és hat éves. Én azt álmodtam, hogy körbe rótát hjnba mentegetődztem, hogy aludtam, a bika zavart |IO(fV dálután nem megyek el privátára. játszottunk a Szikora Keri. Mojzes Pista, a Láng és nekem repülnöm kellett, mert a bika feldöíött Iskola után haza mentem Nálunk volt a nagy-Bandi még sokan a vörösháztéren. Velünk volt Viola I volna, ha repülés közben csak véletlenül ütöttem meg apa, meg a Sándor bácsi is, a ki nekem nagybá-Józsi is, a kinek csak mamája van, meri apja nem Miklóst, a mama nem hitte, azt mondta, hogy bi- csim. A nagybácsi barackot nyomott a lejemre és is volt soha Egyszerre csak a cigány traktus felőljzouyosan ingerkedtem a bikával, — a mi igaz is egy fényes koronát a markomba. ,
e.gy dühös bika vágtatott felénk, hogy feldöQön a volt - tehát bűnös \\agvok. Kikapott az ágyl»ól és Sándor bácsi nem adott semmit, mert a nyá-
szarvára A tiúk szélszaladlak, csak éu maradtam ott. megvert Kkkor mimlk.tlen sírtunk Miklós is, meg.™\'\' megette a vetését a rotsda és mindig azon pániért nem bírtam szaladni. Valami viasza tartotta a is. narakodik. No hát egye meg őt is a rozsda, ha lábaimat, akár hogyan erőlködtem. A bika már fe- Kn. hogy liiálm kaptam verést, nem hagytam semmit sem adott A mamától egy ruhát apától
lém döliM és azt ........... hogy elveszek, mint a volt abba a sírást, hogy a mamának^teg kelljen sajnál- pedig egy pár korcsolyát kaptam. A ruhát ebéd után
kocsisunk, Péter. Kkkor a kezeimmel nagyon kapá- uia I).- a maiim azt mondta hogy tudja, hogy nem fel is vwhette.m Ebéd alatt neiu adták rám, mert a
\\
11 u
i lonosi
ÁPRILIS «
Európa riltSskamr^a. voltunk akkor is. amikor I programban az is, hogy a békekötés után mikénl bőkezűen szórtuk a magunk kincseit, ma elsősorban, lehetne a német ipar termékeit kiszorítani az aulanl
,, k tavaszi munka.
, i ÚMaokint megkeriödik u a nagy tavaszi Magyarország szükséglet* kell ellátnunk i mu^vartSj most inkább, mint valaha. az egés. j négeaoinkkel kell megosztwii & kicserélni,
" s :^ amelynek sorsa mindnyájunk sorsával l»»l*g mutatkozik. I&t „.feladatot vállaljuk már iná-munkálatokra nemcsak a gazdák
szövet-ami fö-
K *M
ét gpmlja terjed ki
mai érdeklődik iránta, mint a közön
It a gabona ára,
inz forgott az
leszorulva idegen segítségre. Most másról ,\' arról, hogy gondoskodnunk kell fiainkról, akik a mindennapi kenyérért mindennap az éleinket kínálják fel és gondoskodnunk kell azokréi, akik itthon érzik meg a sok száz kilojuéterre folyó nagy csaták viharát. A békében kinek-kinek knlön gondja és szerencséje volt, hogy mikénl tudta- a maga életrendjét beosztani és ha az ország produkciójából ke-
mostani országaiból.
Mér tollát még a hárljáuosos autaullsnácsko-lás sem mer beszélni többé a német ipar töukrete-véaéról. amit pedig a háború elojéu nagyon kiabállak. Moll már flsak az ellene való fédokezést emlegetik, arra az idóre, ha majd béke lesz Bddig „bocbe\'-ok voltak n németek s vad barbárok velünk együtt, akiket el kel pusztítani, mert ók, az autaut a magasra hivatott kullurnépek szövetkezete. Most pedig megrettenve vunnsk attól, hogy mit fog csinálni maid velük a német ipar a háború után, n bé ke idején s miként védekezzenek ellene.
Kz a tanácskozás aligha okoz sok fejfájást a németeknek Mert hiszen az kétségtelen, hogy a bábom után s mi gaidsssgi kötelékünk is megerősödik 8 ha a német, a magyar, sz osztrák, a török Mikor Párisban az imául vezetői tanácskoznak H „ bolgár egymásra tnlál s gazdssigi logyasilás te azon, hogy mit is tegyenek tovább a háborúban, r,\'MI j„ és ellöki magától a francia és az uogol ipari, ugyancsak ell van ínég egy másik tanácskozás iájukkor Itt, ebben a szövetsgébeu is megtelelő elhe-sziutén aulanlos, de az egészen máe dolgokról be-: Izzást nyer minden ipari termék, Kgy bojkott Olaaz-
i monarchiabeli és német-
sodik éve ós a fegyverek harca bármennyire is hadvezetőség ópoly igénybe veszi férfiainkat,. terveinket ós tigyelmtlnket, mégis az egész ország gondolata és bizalma száll az ;ege, amely a kenyér igazi jelentősé- "melyet a Kárpátok megvédenek,
vetés és nemcsak az ellenség, haituui az elemi veszedelmek sikere előzőleg abból a szempontból «a>>>»<l garázdálkodása ellen is. A nagy tavaszi munka, valamivel magasabb vagy alacso- amelyhez hozzáfogunk, mindnyájunkért való és meg gazdáknak jó eszlende- fogja bénítani azt a reménykedést, amellyel ellen-
országban és kevésbbé ségeink várják a mi erőink megrendülését.
A háború utánról tanácskoznak.
Yesebb jutott egyre-egyre, ellen mu hatósági, "él. Az gazdasági tanácskozás arról, hogy mi legyen: ország ellen tisztán caak
Mm más utón nem volt orvosság.
majd az ó követeudó eljárásuk a l>ek« ultin velünk omzAgi lumtálr résíérőh elég lesz arra, hogy a ta-
Ma már
háborúnak ez már egyik el- \'szemben. Neru is annyira velüuk, miut Németor-: liánok észre térjenek. Az augol divai
rkövetkjezett diadala ~ mindennapi kenyér közös ha-j^ti*1 ««mben: szon ós közös teher. Az ország rendes ellátása
angol
, poMiló at emberek, a párisi divat s a páriái reode-Bzóval már tanác»k«inak arról, hogy mi legyeu\' lések a ufik részéről, a Iraucia selymek és Irancia legbiztosabb fegyver ellenségeinkkel szemben s ahogy a bek- ulán. Ugyan ez a tauácskozás is oak olyan »>orok negligálása a majdani békeidóbeli antautuak tavaly nem sikerült az orosz gózhengernek lezflk-! fellengzős és nagykópö, mint a másik párisi, de azért j több veszteséget jelentene, mint amit ók esetleg a kennie a Kárpátok innenső\' aljára most is. amikor c«ak tauáakoxás V«u a Krgyaorozaláu minden, töb- német \'P»r dleu teln-tnének.
messze férkőztünk\'be Oroszország testébe, a megvi bek közt « hadisarc-ia.-.ik terniészetesen ugy vau 8 végre a német ipari termék nem azért ter
fot*;sikereket kiegészíti a magyar föld óriási ellen-1 gondolva hogy majd « ftéinetok fizetik uekik. Szó- jedt el eddig sem az angoloknál meg a franciáknál.
| yal eléggé anlaotaierU jészjárás Aiulán oltván a meri nagyon szeietnék a németeket, hanem azért
JronöfikTá^ össze líia\'zátolom
hogy mi az és hogy csinálják. I)e el
Ihatároztam | nagyon kezdtem szédülni és a\'Jryomrom ís fájt. B e mentem h bokrok közé és mikor előjöttem, nem mondtam meg Józsinak, hogy mi történt velőm, mert azt nem merem leírni sem.
Azután is szédültem és korcsolyázás közben
jég
beszakadr alattam Kn elestem és ntikor Józsi fölemelt, láttam, hogy uj nadrágom végig i-lszakadt ós
alatt a máma\' megdicsért, hogy jó \'liu vagyok magamban, hogy délután a Viola Józsit megkérdezem és jól tanulok. A Uuiitó bácsi ekkor még nem árult mert az mindent tud és a múltkor eleven egeret is he a Júdás. A Sándor bácsi azt mondta, hogy . olyan fogott.
ejnlw legyek, mint apám,, vagy még kfllötub és Ebéd után vettem a könyveimet, mintha privá-
egy nagy pohár bort egyszerre kihajtott tára mennék, de a korcsolyát a nagykabátom alá | borzasztó dolog történt velem A bokrok közt
Apam is felállt az asztalnál és swkáig beszélt rejtettem A könyveket eidngtam a spajzban a he rólam. Elmondta, hogy milyen nagy akasztófára való . főttes (Hegek mögé és a hátulsó kapun kiszöktem, vagyok, hogy már azon a napon, mikor születtem a Végig menteni a Kossuth utcán, inert ott lakik | a ruhám csupa víz Nagyon megijedtem és sírni Hochmayer bácsinál kontót csináltam. Pedig ón nem a Jancsi bácsi és a Tóni néni, a kiknek a lánya, a kezdtem Józsi bátorított, de én tovább sírtam, meri js. tudgm mi az a kontó ós hogy miból csinálják Margitka, a ki nagyon rfWp lány és szeretem. KI-! féltein, Imgy otthon nagyon ki fogok kapni. KI is Nem is voltam soha a Hochmayer bácsinál csak mentem a ház elóu. A korcsolyát nagyon ráztam, a mentem haza sirva. A Kossuih-ulcát elkerültem, mí-egyszer játszottunk zsiványokat a nagysörház udvarán, nagykabátoiuat |»edig kigomlwltam hogy az uj ruliá- vei nem akartam, hogy meglásson a Margitka sírni.
leesett a kóláiról és a ( mat látni lehessen. De a Margitka nem volt az ah- ^ ^
nagyon sikított, a laknál. Kgy ideig csúszkáltam előttük és akkor a
Margitka kinézett. A Piroska nevfl babát mutatta, -n Mikor haza értem, már a tanító ur nálunk mit karácsonyra kapott Kn a korcsolyámat lóbáztam volt árulkodni.
és tovább csúszkáltam. Kgyszerrr- csak leestem a ha- Apám azzat fogadon, hogy hol volt a priváta? A nagyapa nem tudta, hogy hogyan csináltam vas jégre és az uj ruhám piszkos lett Margitka előtt Hiába tapadtam mindent. Mikor a nagykabátoi a kontót és megkérdezi\'\' apámtól. Kde* apámtól, nagyon elszégyeltem inagaftiat, mert az ablakon ki- levették rólam, egyszerre meglátták, hogy vége az uj £4«s apám elmondta, hogy mikor én születtem, a nevetett. KI is jöttem onnan. ruhámnak.
Hoehinayer bácsinál négy bwjsi, a kik iiozzánk is A szögleten Viola Jótai integetett felém. Kor-, Apám nagyon mérges lett és a pipaszárral járnak, a kiknek nagy bajuszuk van és kettő már! csolyázni hivolt a (tízes alá Magam is oda akartam irgalmatlanul ehiadrágolt Kn a sublóthoz estem. kőp*m.ÍKj"*ok. sört ittak és szaftos tojást ettek az én menni, mert a korcsolyázó ;pályán a tanító bácsi is Ekkor édes anyám oda jött hozzám, megfogta egészségemre, de az árát nem fizették ki, hanem a ott szokott lenni és féltem, Jiogy" meglát. apám kezében a pipaszárat és nem engedett tovább
szimlát a Hochmayer bácsival elküldették apámnak. Mikor felkötöttük a korcsolyánkat. — Viola bántani. Bevitt a másik szobába, száraz ruhát udott hogy értem fizesse ki. Jótsi két cigarettát vett kí( a zsebéből. — Megki- rám és-meleg kávét hozott, Mikor a kávét megittam.
Én a szaftos tojást szeretem. t\\t a sört nem, nált. hogy egyiket szívjam; cl. Én nem akariam, még mindig nagyon fáztam, azért mamám lefektetett inert az keSerti. mert mindig azt hallottam, ^hogy ii cigaretta keserű, és én elaludtam
A nagyapa nevetett apám beszédén, pedig apám De Józsi kinevetett és nagv. füstöt eresztett a szájá- . Mincs olyan jó mamája senkinek, mint a kontót nem »< emiitette éa igy én neiu tudhattam >ól Kn is rágyújtottam ós felét elszívtam. Ekkor. nekem. <j m
^ i»ikor a Furulyás Miska lába kificamodott Kkkor Miska Hochmayer bácsi ki szaladt és megfenyegeti, hogy hátra köti a sarkunkat, de mi elbújtunk a Mojzesék .istállójának a padláson
APBILI8 II.\'
ZALAI KÖÍLÖNT
meri produktumai julsl.nk iniül ai övéik Hisien ni a pnCH.il at ipiri Árukon, hogy „Made in (íeriuaDj\'\', »ag)i«, Itogy .Nnmeloratágbau készOK", olyan tueg-biibalóuigol adott a> illeti cikkektifk. Itogy > fran-ciék éa ki angolok a rajit áruikra ia ráhamisilották. No «» tegyük fül. hogy bár jobb a német áru, de mégis, társadalmi niozgalinak, egyebek megakadá-lyoiliatjék at antant oratAgaiban sutiak a fogyasztását de már a foldgazdasági termékeknél, ainik 11 megélhetésbe! tallózunk, nőni lehet hzi keiHH/.liil vinni, mert a gyomor élei helyeit nem veazi be a sióuok-lalokat. —
HÍREK.
— Minisztereink a világháborúban. A „M
Kir. Kele|An Minisztérium" tagjainak történt-Imi ér tékil nrcképcHoportiát órökiietto meg ii .Budai Napló" egy Ízléses éa •itűvéHzi kivitelű emlék lapon. Az arc-képCHHrnokoi Unghváry Sándor festőművészünknek hazánk védelmit én a világháborút nzimbolizáló alaprajza ve>zi ko1111 A képet a „M. Kir. Kelelő* Mi-nisleriuni 1914—Ifi" areképcaiiruokánuk kiadóhiva-Ulu (Eudapoxl, Vili., Főherceg Sándor tér 3.) Iiozia forgalomba é« minden eladott példány után \'20%-ot a „Megvakult Katonák Omzágos Bízol lhágálioi"-hoz lullut a háborúban megvakult hőseink folnegélyezéaéro. A műlapot, melynek ára porlómenieH küldései .0 korona, eddig ia azámoa hivatal, köiiutézet, gyár. vállalat, egyeeftlet és magáuoHok rendelték meg és több mint 6o0 koruoát jövedelmezett n vak katonák javáia ReméPQk, hojj^ lapunk ojvasói kőiül ia minél frzámoaabbau íugiák h képei meg.-zeremi <m «z-Zfl hozzáiárului a vak katonák gyáinoliiáttáboz. A kép tinóm kerettel, Üvegezve 40 koronáért szerezhető meg. A kiadóhivatal a képit mindenkinek sziveseu megküldi, aki egy levelezőlapon ez iránt hozzáfordul.
— A haeáórt! A fiu és édesapja Mi hályfy Imre. a lévai tnnitóképzó negyedéve* növen déke aki hadiönkén énként u 15 honvédgyalogezredhez bevonult, mult év május 20-éti az ét-zaki harc-, téren tizen hétéves korábbit liőbi halált halt. Hadapród volt a kis ét> nagy vitézségi érem tulajdonosa. Édesapja, Mihályfy Józsii népfelkelő hadnagy, a felső-stiibnya! iskola igazgató|a, aki maga ín tizenkilenc hóuapju teljesít tüzvonalbeli szolgálatot, miközben kétszer megsebesült. egy gyászjelentésében többi közúti azt irja. hogz fiáért büszkén viseli » gyászt
. — Május első. kárpáti nap lesz az iskolákban l)r. Jankovics Béla kultuszminiszter; az iskolák igazgatóihoz iutézail rendeletében a Kái-pálukban lezajlott tiláni küzdelmek jelentőségére való hivatkozásai elrendeli, hogy május elsején délelőtt. ti% órak»r ünnepélyt tartsanak az eleiui-, ismétlő , és középiskolák tanulóifjúsága számára h méltassák a tniulóiljtiság előtt a haza löldje s eztit lal különösen A Kárpálok iránt való szeretetei éa. hálaérzet ápolása céljából, a Kárpátoknak a világhá-. borúban igazolt nagy jelentőségét. Kgyuttal megengedi. hogy a feldúlt felvidéki falvak javára gyfl|téat indítsanak az fúltalak vezetői a növendékek körében.
— Öngyilkosság. Mindnyájan jól ismertük a éléuken einlékünkbeu van uz Uránia moziból a,
kis Szakállas leár.y, ki tegnap este fivére sirjáu a lemetóben kioltotta életét. Jó nevelésű kedves leány volt, senki sem goudolt arra, hogy ily gyászos véget érjen. UgylAtszik a rooii megzavarta idegzetét s elindult oda, hova sokan oly nehezen ioduloak.
— A Hadsegélyző estélye. Az április el-seji Hadsegélyző eate — amelynek sikeréről mult számunkban adtunk hirt —\'1800 K-nán felül hozott katonáiuk húsvéti szeretet adományára. Örömmel adunk erről hirt, hogy a uzép erkölcsi sikert, a szereplók törekvését ilyeu tetemes anyagi haszonnal is koronázta. ui.
— PetricB Magda. Mindenki ismeri művészetét Pelrics Magdának. Beiues talentumos játéka díszére válik minden programmuak, amelyen neve és művészete szerepel. Csak így menthető, hogy hétfői refffádánkból neve.) kimaradt. Pedig Petrics Magda zongora kíséretének tetemes része voll a szombati est sikerében. 0 kísérte felez Ibolyka s Körmendy Zsigmond énekéi, Hogy milyen volt kísérete, művészi, aláfestő, lalenlumos, öntudatos, mint mindig így szerepelt, ilyetk sikerrel igiatjnk nevét
— amely a mulikor tévedésből kimaradt sorainkból
— ide ez igazságot pótló Sorainkba.
— A tiszti lakások kérdése, mely oly eok iudokolailau feljelentést provokált, végre tisztázódott.
Miut ismeretes a beszállásért katonatisztek részéről sok esetben kifogás merült fel a háztulajdonosok által nyílott lakások,ellen. —
A napokban *gy katonai éa civil vagyis bizottság végig vizsgálta a lakásokat s a szakértői orvos véleméuy s a kiküldőit biiottaág tagjainak véleménye alapjáu az összes lakások egészségeseknek s a célnak megfelelőknek találtaink.
— A tanárok éa tanítók szabadságolása. Mint illetékes helyről értesültünk a honvédelmi mi iiistlerium rendeletet bocsátott ki, mely szerint a ftegéd- és őrszolgálatra beosztott 43—60 éves tanítók és tanárok, kik valamely intézeiuél mini tényleges tanerők működtek azonual szabadságolandók, hogy illetékes iskoláiknál hivatásukat továbbra ia betölthessék. —
— Bevonulnak a harangok. A közoktatásügyi miniszter valameunyi egyházi főhatósághoz átiratot intézett és abban kösli, hofj a t«£pio»ok harangjainak átvételét rövid időu belfü ■egkezdheii a hadvezetőség. Az egyházi főhatóságoknak ez akció tekintetében elfoglalt álláspontja, — irja a miniszter — valamiül az egyháznak sokszor tapasztalt .áldozatkészsége bizonyára lehetővé leszi, hogy a harangoknak a hadi szolgáltatási (örvény alapján való igénybevétele mellőzhető lesz s igy a harangoknak tériléa ellenében való áieugedéae akadálytalanul keresztül-vihetónek mutatkozik , . ,r
— Holttest az uton. Kiakaniiaától immii ■>«•<•
sze az ntiueulén egy falusi női holttestre akadlak\'ia járókelők, ki valószínű városunkba tartolt holmijával a piacra s útközben szivszélhüdé8 érte
Holttestét a kiskaniznBi temető hullaházába szállították, hol a halál okát a megellett boncolás konstatálta is. — ..... .....
— Hőseink öröme. A Nap a harctereken és idehaza, a háborús munka otthonában, katonának és, polgárnak egyként hú hajtársa, szerető barátja, támogatója.: A világháhoru egymásra torlódó monyéiról áttekinthető. világos képet ad éa tegeUteak közli a harctéri hivatalos jelentéseket PriM, leitat, gyors hírszolgálata a harcterekről es a világ aoftát eldöntő események diplomáciai kohójából rtpil/\' a diadalok stároyas hírét, a háború uiioden mozzana-tát a láborlQt mellé éa a polgári munka műhelyeibe. Sóváran várt, örömmel láloU vendég A Nap bAaeiak lövézzárkaibao és mindenütt A Nap előlizeléftf ár* bármely tábori postára negyedévenkint 4\' koroiif 60 fillér.
legrégibb lcereakedelmi ai.kkflzlfti.ye Immár liirn hatodik éflolyamába lépett. A .Magyar. Kere»ki Lapja- hetenkint S-l irtiyi lHyedeleiqb.il lejf meg. A .Magyar Kereskedik Lapja" Utleti tud< aai elsflreadu forrásból lal ók éa • legújabb. Serai k edeimi birekrfi) Rleg a. Magyar Kereskedik Lajta , utján lehel érteaQlui. A .Magyar Kereskedik Iipjá" elólizetéai ára rendee mellékleUiol. HgyOtt egéai érre >tl K, (élfrrn 10 k negyedeire R K- KI4H«a-téaek a kiadébiratalba: Budapest, V Haa-utoa azám alá intézendflk. - u
J ... I.

Hirdetmóny.
Alulírott pénzintézetek betótkamatlábat kölcsönös megállapodással
f. évi május hó 1-161 kezdve
4° o-ra szállították le,
erről nagyérdemű közönséget tisztelettel érte-
sitik.
A betéti kamatadói ezután is maguk az intézetek viselik.
Nagykanizsa, 1916. március 28. \' ü(:
Délzalai takarékpénztár r. t. Nagykanizsai takarékpénztár r. t.
Néptakarékpénztár r. t Zalamegyei gazdlisá((l ulliipík-
Nagykanizsán, pénztár r. t.
-J
4
Z A L \\ I KÖZLÖNY
ÁPRILIS 6
M«LKA
91
MMOYHOZOÓ SZÍNHÁZBAN
11 . , Ml\' .. j
MT uiitidemiHp tarlHiik előadás a legérdekesebb és a legválogatottabb músorból van ÖBsieállitva. — A „BERLIN" mtinhfa agilis igalgalüja, huny a/. clóadahokal lin\'g érdekeltebbé legye, egy uj modern, a mai kor szaknak inegMeló, legújabb szerkezeid vetítőgépet Merten be, miáltal a képekel még sokkal szebb es tisztább kivitelben mulathatja be » m. tisztelt közönségnek. A „BERLIN" moigőszinbáz előadásai nem szorulnak dicséretre. Kzi osak látni kell mindenkinek. — Hisszük és reméljük, hogy a t. Közönség a/, igazgatóság fáradtságát és áldozatkészségét *t előadaxuk lömegits látogatásával fogja honorálni.
^tucíuxné
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételen joga. Irta: Lukács JózseJ, logiinu. tanár. A vaskos iiiuuka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, aiuig az jelen alakjához ért. Hindeokinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stitaaával élvezetes olvasmány. A világtörtenelein e jelentós mozzanatának ismereti\' minden kulturember tudásának szükséges része. A lufi ára 4 korona. — Kapbaló Ifi. ffajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Uj Idők A világháború lugbíbb krónikása, iráibaa 6» kápbeii ix Oj Idék A tui érdoköB e»e-■éur • oégy filágr^i hsrctórein törUuik, «ti mind ■leik tárja festói népségű képekbeu. Érdekesség, wftvésti oUóritl él nlfikotö illés jellemei Herceg Fsreue hstllapiát, »t Oj liléket, melynek minden számi aktuális köslnraéujeibeu, elbesxéléseiben óh regényeiben in egy arául a szépirodalom ápolója — KlA/izstési ára negyedévre 6 korona. Kiadóhivatal, Bndap^Mt, TI. Andráaay-ot 16. ez
— ▲ „Vasárnapi Újság* raiudxu száma gazdag tartsloramal jelenik meg. A .Vasárnapi Uj-aág- előfizetési ára negyedévre öl korona, , Világkrónikáival együtt hat korona. Megrendelheti a „Vasárnapi Uiság* kiadóhivatalában (Budapust, IV., Kg^stura-atea 4 ):■ Ugyanitt mHgrendnlhetó a .Ké pea Naplap", a logoloaóbb ujr>ág a magyar nép számára, félévre 2 korona 40 fillér.
— As .Élet" szépirodalmi és luövéazeti heti* lapot (szerkeszti Andor József) xazdax UrUlom. érdeke* é« aktuális képek egészítik ki. A kitluö lapot
molegsii pánijuk olvasóink figyelmébe 8z*rkesttÖ8ég és kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérvári ut 16/e. — Kló i tel és i á* félévre 10 kor Mutatványszámot kési
ROVÁS
Vezércikk
Világháború
a legjobb tájékoztató magyarázattal és térképpel
Közgazdasági rovat Napihírek
naponkénti szenzációi az
AZ ÚJSÁG
POLITIKAI NAPILAPNAK.
Vjnáru.ip Hilci\'iit két közkedveltség mellékletet ád az AZ ÚJSÁG. K*yik: „Az Asszonynak", a másik a: „A Gyermekeknek.
mm- Akt a világháborúról és egyáltalában minden eseményről, axtnháaról, művészetről, Irodalomról bőven ás megbízhatóan óhajt egy klttt-nően megszsrkesztett napilap keretéban érte-sfUai, flmssss slő as AZ UJSÁO-ot.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Bgáss érre . ... 32 korona. Félévrs . . . . IS Wsgyedévre .... 8
Egy hónapra ... a K. 80 f.
Megrendelési oim
SZEMESNEK
kell iiih lenni, lia túl akarjuk szárnyalni ver-Hiuivtársainkai A/ élelmttöHég nem
ÁLL
"gyóbból, minthogy uh késsünk egy pillanatig som. liánom soron kivfll vegyük igénybe
.Zalai Közlöny" hirdet oki rovatai, mert olt határozottan eredményi ér ós a magyar hirdelA
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja K hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredin -nyről. — annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamon fejlődését, ez pedig világosan j«|-ienizi, hogy
AZ
»4fg«l kaid • kiidóliirtl
AZ UJ8ÁG KIADÓHIVATALA Budapest Rákóczi ut 64 bzára
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna fan. Szemesnek áll » világ, vaknak az
ALAMIZSNA /
KÖNYT-, PAPII^- ÉS IRÓSZEÍ^K ERESKEDÉS]
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban ---gyorsan készíttetnek.
Tanintezetek részére szükséges cikkek
-_ dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány ,k nagv raktára.
Nyomatott a laptulaj ionos Ifj. VVajiliU József könyvnyomdájában Nagyk&nizsan
35-iki évfolyam
NAGYKANIZSA, ígif, Április 10. Hétfő
■ 9ZállL
wmm
.\'íhőtjJ laürt nal
Szerkesztőség és kiadóhivatal Deáktér 1.
Telefon s 182. - Hirdetések dljeaabkm axorint.
Kelclóo »/ei kcsaIú
Erö« Sándor
\'\'•\'itseikcnxiA;
Kemény Láexló
Megjelenik hétfőn éa o«ü*ört0k
Elöflsetéel Jura: Bfy ém 10 kor, féÚm • korona, negyedév** a k«MM>NAWflM. _Kgy wá» 4ra.lt túlér.. . , _
A hazaszeretet rekompenzálása.
„A haza egy absztrakt fogalom, a konkrét valóság a ház, az otthon. Senkinek sincs hazája, kinek nincs hona. akinek nincs otthona."
Prohászlca püspöknek a sza\\,ii ezek.
fgy még senki sem határozta meg a haza fogalmát. Közönséges értelemben közös szokások, közös erkölcs, közös nyelv és faji újdonságokban egyesített, egy nem-zothez tartozó nép közös földje az.
A valóságban azonban egy küzdelmes, szenvedéssel telt. tárnszt" élet gyümölcse, az otthon, a családi tűzhely az, melynek minden kis zuga szivünkhöz forrott cs az abból kieső minden kis atom érzékeny sebet üt leikünkön.
Ott, ahol minden fa, minden bokor ismerősként bólongat felénk; ahol a falu minden legkisebb zuga egy-egy gyermekkori kedves emléket takar; ahol a kis harang esti, lágy szavához az ifjúkor felejt hetetlenül édes emlékei tapadnak; ahol a falun átvonuló kis patak, a lét, az erdő, ax ereszalján csicsergő fecskeniadár, a ház-
őrző kuvasz, a kis csikó, a borjú, mind mosolygó, ártatlan gyermek f"\'""f)1 *Trmt*r — a lélek kiszakithatatlan részét és a sziv öleli át lágyan és a kacagó gygajslcajlc legdrágább kincséi képező növel és gyer- vidáman csengő szava kenyeret kér Poléfti mckekkcl egy bájos életképbe egybeolvadva, irla meg „Apostol"-ában: Ki. mondja.\';||tn vesznek körül, olt van a haza. tatlannak a gyermeket ? Van-e n«-
Aki átélte az otthon örömeit, szenve- gyobb fájdalom a földön, midőn, npjq t^j déseit, az érzi. tudja, hogy ez a szétlép- jnk teljesíteni azt a legelemibb, köteles^, hetetlen kötelék, mely ideköt, mely éltet, günket. mihez szeretteinknek feltétlen jpgjrf küzdésre képesít, fokozott, tevékenységre van? ( v >«as»ii
serkent, nélkülözésre, sm az élet fcláldozá- « legnagyobb fájdalom a fyyjög.,
sára késztet. és mégis mit látunk ? Azok, akiknek jtgy-
Nemcsak a boldogság, u közös szen- szólván semmit nem adott a végzet, az;o^n védés is erős vonzóerő. akiknek csak a nehéz munka, a néllfölj^
Kemém, sivár, szigorú az élet. Anyagi zés jutott osztályrészül, azok, akiknek irág^ javakban nagyon fukar. Az emberiség leg- a rög is idegen, mely koporsójukra nagyobb részének pedig, csak kemény midőn a napi élet robot munkájából kinj^-; munka áfán juttal annyit, hogy a legsztlk- rülten hazatérnek, künl hagyják a gond-jségesebb kiadásait fedezhesse és kicsiny szülte homlokréncokat, a bú fellegit ®f-i*j)| cselédjeinek u mindennapi száraz kenyeret családi környezetből kisugárzó édes mele^.^ I előteremthesse. ség napsugara béjos verőfénynyel ve«(
A jó Isten a megmondhatója annak, őket körül. Ez a \'boldogság, melynek erejf)f, liogy mennyi kin, mennyi szenvedés tölti\' kapcsán épen oly igaz szeretettel, oly el annak a lelkét, aki megfeszített munkája mulatra méltó önzetlenséggel ragaszkodnak, dacára is nélkülözni tudja azokat, akik a e földhöz, mint azok, akiket javakkal- dú- -legközelebb állanak a szivéhez. A gond- san megajándékozott az élet. BKif*4 nak, a fájdalomnak mily nagy mértéke erő, melynek védelme a munkában\' meg-" fogja át annak a lelkét, akinek nyakét a.görnyedt férHu karját kemény aéílli\' v^l.,,,
Húszas honvódeink kelyhe.
Irla: DK LUKÁCS JÓZSEF.
Nem köznapi téma, amiről most irok. Beszédes, örökszép emléknek készüli, hogy a késé utókor tanuljon. okuljon belőle. Okuljon s tud.ja meg, hogy a nagykanizsai húszas honvédezred ax nhnowi csatában vette ki először a dúló világháborúból a maga részét. Kz a kehely célja, ennek hirdetne, megörökítése az adakozók szándékából az örök rendeltetése.
Szebb emlékkel alig örökíthette volna meg vitéz honvédezredünk azt a napot, amelyen a hadak vérkeresztségén átment, mint ezzel a kehellyel.
A nemes eszme, a mely a 20 honvéd gyalogezred kiváló tisztikarának ideális körében fogamzott meg. nemcsak azt a célt szolgálja, h«gy az ezred vitézségének történetén kivIII is meg örökítse azt a nagy napot, amelyen a húszas vitézség elóször mutat-kozott lie bátorságának nagyságával, hanem, — mert a ferences atyák részéről, lóképpen llörzsey páter részérói igen sok lelki jóbanrészesíllt az ezred. — a hále lerovását s a kegyeletes megemlékezés tlgyelmét is
összekapcsolja az ezred történetének emo fontos mozzanatával. ,\\z alsó templom tehát gazdagabb lett egy mflremekkel. de egynitul egy történeti ereklyével is. ^
A húszas tisztikar elhatározása hálának, és a történelmi ténynek nagyszerű ö*wtársitá*a Meg is dicsérnénk vitéz karunkat eme terveért. s érdemes volna, hogy dicsérő", magasztaló szavunk messze visszhangozzék. ha (lóin tudnánk, hoiry hősi s nemes lelkűkkel a letszeUés nem rokon Kz a tettük is egy értékos sz«\'ui abból a gvöugyfilzérból. amelv örök ragyogásával nevük, vitézségük, dicsőségük történeti emlékét övezi Szigorú, komoly s lovagias katonák testülete «•/. a húszas tisztikar, amely itt. ez adományánál is a lovagias hálát, az önzetlen áldozat készségét - az ezr. il hecsü létének megrftgzitését aka-ta megörökíteni s kifejezésre juttatni.
Hátran s tárgyílagosan mondhatjuk, mindezt nemesen megoldotta Neves haditeljeRÍtményéivel v tette is arányos. — összhangban áll.
S az az ezred, mely tisztikarával élén a hadak tüzében sohasem kiméit fáradtságot, nem ismert
szenvedést — nem rettent vbwá\' ,ae\'hí1tfiw1 balsorstól, se viszontagságtól. — hanwri a A
országútján mindenkor el|enálhatatlantiI s feltárttól k tatlanul tört elóre. mert a vitézség lékediétetleri Öét-*" töne hajtotta s a honmentés érdekébei klfejtM* df-^* esöség vágya buzdította — ez adományfbioí1 kezű volt s minden áldozatra késznek bufonytitf,1\'
A tisztikar értékes, sok erével éMé^ti&i41"" szellemét emez dolgozat készségével sokkal tette. " A
Ideális célokért küzdő s nemes áldozItfrWtí"\'"
testületnek bizonyult.
- jii
Most, hogy e sorokat irom, előttem ált páHtli\'-:i ■iájával együtt a művészi kivitelű kehely. VaiáHJÍÍbr, lm a műkincsek emberöltő korát túlélte, ebMWtafc.\'"0 remekből is milkinos IMegcsodálják- laikaádk1 V\'oJ hozzáértők egyaránt, amint Oberbauer iitódáJttilt0»btíl^^" dapesti üzletében netu egy szakértő etem rht^tíU, diiwérte s csodálta. Nem is hiába mondt* aáM\'V1 A «MÍg vezetője: — a bonvódezred lagu/.ibb tárgyáteMf vette meg. J)-»Jií«il>
A kehely és patenája szinezQst, dáaan u«-nyozva. Stílusa renaissance, kupája kiaaá (fátikm.
síui ionom
ÁPRILIS 10.
•oatatja ésaz egyszerű pórból legyőzhetet-1 rokkantságuk mellett is megélhetést biztosit.
len hőst teremt.
Ennek a boldogságnak megteremtéseírt küld « férfiú. El a nő szive vágya,
Vihar zúgott át a nemzet feje felett Ez a vihar elsöpréssel fenyegette azt, ami a léleknek legdrágább, legbecsesebb.
Éa ime a magyar mint egy ember állott talpra javainak védelmére. Feledve mindent leírhatatlan lelkesedéssel sietett ; Wdetniáre.
Sokan életekkel, verőkkel pecsételték mag ás tettek vallomást a leikökben élő nagy, Idolthatatlan szeretetről.
Ez az államnak volt kötelessége, mert az állam parancsából teljesített áldozatért a kárpótlás tőle jár.
Az állam ezt a kötelességét teljesítette.
Egyik lelke, irányító szerve, az intézménynek a rokkantaknak igaz, atyai barátja Berecz Gyula kir. tanácsos, rokkant iskolai igazgató, akinek szakszerű irányítása, a rokkantakkal szemben tanúsított szerető atyai magatartása, fényesen segítette át az ifjú intézményt azokon a legyőzhetetlennek hitt nehézségeken, amiket a rokkantak lelkivilágából kiáradó elkeseredés, fájdalom és bánat emelt, úgyannyira.
az ezred dicsőségéért mondott bálát a Mindenhatónak. At ünnepi ialenÜKSlelel délelőtt kilenc órakor volt. A mise előtt a tisztik.) tisztelgett P. Börzseyiiél s a kőiéit áliratud együtt s kelyhet áudták. Az Oniiepi miee alatt ii önkéntesekből alakult férfikar szép éneke emelte az istentisztelet lényét A szent miae vége leié dr. L kác« JózmI piarista tauár vezetése bIhII felharsant az erőteljes kar szinezutt éneke s e Himnuszt, majd a király himnuszt adta elö. Az előadott régi éuekek közül külön emeljük ki Körmendj Zsigmond szép szólóját. A mise után Dr. Almádi Hermaun József esztergomegybázmegyei áldozár. önkéntes őrvezető méltatta a szószékről at ünnep jelentőségét. Nem én fogok most beszélni, — kezdte szónoklatát — hanem az ezred története tartja hozzátok beszédéi. 8 beszélt szónoki lendülettel, tartal-inasan, szépen, ékesen, elmondta az ezred hősi sze< Sokan azonban tengernyi szonvedés hoBy m" elmondhatjuk, hogy a munka \'"P1"™1 " llAborilb"1\' kl,mel™ 1 n,P
Után visszakerültek hozzánk csonkán, bé- "épen hulad és ezrekre megy azoknak a """ "" Mr"d ""l,e,néuík \' ,rén)"\'i,"!l\'
i i \'.j- . , , í . . »í«bb kifejezője. A szónoklat ulán az éuekkar még-
nán, megfosztva annak a lehetőségétől, szama, akik aldast hagyva hatra, távoznák, , ,. (. .
° ® \' . . I egyszer elénekelté a Himnuszl, mire a tisztikar ess
hogy régi foglalkozásukat folytatva, tart- az m,czct <<"«\' közül. | legénység a kuzárnyáb. vonult, ahol a legéayaég.t
hassák el azokat, akikért küzdöttek, szen- Áldással annak szervezete, vezetői és . „,„, jr|euias«géról még egy.zer kioktatták.
védtek. munkásai iránt, mert egy rokkant sem tá-. Honvédezredünk dicsőséges történetében örökre em-
Gondoljuk el ezek lelkiállapotát, azt vozil< anélkül, hogy valamiféle pályát ne lekezeies marad ez a nap, amelyen a multat dicső-
az Irtózatos fájdalmat, mely lelküket el- nyi,otl volna számára az intézet, vagy "\'8"1"1 *m" kwleies szép emleket csatolta hozzá.
árasztotta, midőn a jövőre, arra gondoltak, illással ne l»"a vplna cl.
hogy a teljesített szolgálatukért, reájuk ésj _., . HÍREK
szeretteikre az emberi könyörületből fakadó
kolduskenyér vár. A llUSZaSOk Iiapja-
Ebből a leikükön rágódó betegségből ld kellett gyógyítani őket. Vissza kellett adni Önérzetüket. Fel kellett őket ruházni azzal az erővel, mely megteremti lelkűkben az önbizalmat és képessé te&zi őket arra, hogy tovább tanulva oly uj pályát nyithassanak magoknak, mely számukra
Ma délelőtt ment végbe a huszadik hunfédez-red ama szép Hm,epe, , mely.u • tárainkban méltatott kelyhet Bőrzeey Tivadar fereueea atyának a plébánosnak áiudták KI,bői az alkalomból a honvéd-ezred tisztikara és legénysége teljesen megtöltötte az »l»ó templomot. Az uj kehellyel ma mondolU az el»ö misét P BörzM\'y rényee Kegédletlel, am-ljben
öngyilkos lett
egy kis leány.
— A mozi pedagógiája. — - Vló hang. —
A mozi oktat, a mozi nevel. Száeal kultnr tényező. Hézagpótló a mai ember életében. Látva
\' ro,k\' mÚTé,Ii • \'i""1* s ™>jro«á- A stilszerflseg különöse,, szépen érvényesül a kárpáti harcokban a 906-os mulatót elfogl.lt. ** " A ™>í \'»•" mezőből, kehely oszlopán, .melynek hatszoros.,, tagozot, tsste Ennek emlékére, v.l„„int .zon nemes támogatásért
Waáököbre ragyog elő . csiszolj perem és. tal.pz.ti gyönyilrű v.ri.ciékk.1 ékeeitetl. Az M|op nwméját, - mellyel, főtisztelendő Plébános ur . világháború
domborulatok, a csipke«sr„ sMgé«k, a .mely .rchitravszeröen nyugszik az oszlopon - Mária, vére» tuséiba induló li.rcos.ink lelki nmu akaathtu levelek raepnnyi atiluaos ékességei. Kriszta és kereszt monogram,,,ok diszitik. A mo- végezni szives volt, -
A kehely főékewége tizenkét ezttstmetszetü reliefje, nogrammok közölt elhúzódó szalut, mint » kehely | lékére, . ao. h gy-e tisztikara . Xsgykanizs. vá A M n^yobb . kehely talpát ékesiti, mig . hat legtöbb diszitése - áttör, mévú orn.inentacion.k. | rosi plebéni. templonnuüt s pótzászló.lj parancsnok-
hellyel-köz"! pedig csipkeszerfi »pplik.ción.k tűnik fel. «ág utján s tisztelettel idecsalok ajándékot ajánlj, fel.
A kehely talapzatának alsó részén . következő ll.rc.inkb. lelkesedést éé erőt . hazwizeretet, bevésel! sorok olvashatók háromszoros körívben
gyáinolitását egy szóval . világhihont em-
Uaebb . kupa .laó felét övezi. Mind . tizenkettőnek apró gyöagyaomerö aranyozott szegély a kerete, Mielyek refloze még jobban fokozz. . metszelek, fMeitáeét. A uétválasztó ghirlindok is .próléko-A metszetek tárgyát Kriaztus a a Hol-Szüz életéből mintázta . ,névész.
A itat glaó: Jézus születése, megkeresztelése, kaláltotája . Getbszemáni kertben, keresztrefeszitéie, kereaztrf.l v.ló levétele, y.gy inkább piéta, és fel-táaudáu eseményét örökíti meg.
A bal feW metazet a Hold. Szűz neveltetése, Bíbor Mkwgy.l hiröWás., Mária látogatás., mene-kílé. Egyptoiub., Mária meuuybevétele ée megkoro-aátfsa jetaastsit ábrázolj..
8 mindez szépen, művésziesen kerttlt kivitelre. A Itwéat u is erősen fokozz., hogy . metszeteket méiyileM • . reu.iw.nne, háromszínű aranyozással nézők feleli helyezte el . tervező.
világháború ezred tisztikara
28 án minden
Harcainkba lelkesedés! és erőt A — de kitartást, reményt és h. kell vigaszt, . v.llás nagykanizsai plébánia templomnak az 1914-1916 . „I. Ezredünk minden egyes tagja hálával emlékszik ml/kére a m. hr. 20 l.onvii gyalog- rá, hogy » „agy ulnt indulás perceiben . hit fíl-o háború folyamán nyújtott lelki emeló érzelmét . nagykanizsai plebáni. lelki atyái támogatásáért, azzal, hogy minden év augusztus \\ csepegtették sziveinkbe » honvédeínk .z örök ig.z-az ezred tűzkeresztségének évfordulóján is ság győzelmének tudatában. » vallás vigeszt wió ere-honvéd táborimisén használatba vétessék, jávai eltelve mentek sok diadalmas, de nehéz csaták A kehelyhez méltó a pátens, n kelielytányérk. színterére. A legválságosabb pillanatokban, az indulás is. Ennek hálsólapját is könitsku ezüst, erósen perceiben k.pott e lelki Iwlzsaiu növelte . „hus«s_ nziiláll metszet ilinziii. amelyre Lionardo d. Vinci »zellem"-nek minden z«l.i honvédot m.gáv.1 r»g«dó Utolsó vsesuráját véntn . kászitó. lelkesedését, ez huzilitotta, ssrk.lls és vitte előre «z
A kelyhet a követkézé áiimit.1 ,dta ál s «red ziizlótlját lllközetekbe, rohamokba és s dia-parancsnokság: dalinak özönébe.
A főtisztelendő Plébánia-hivatalnak Ezek emlékére ajánljuk fel e kelyhet.
HELYBEN. Legyen ez a kehely örök jelvénye annak, bog,
Hebrnár 26-án volt eg, éve, hogy ezredünk a . „o. honvéd gy.logezredet, Mayám,egye dtc5ó fi.it,

ÁPRILI8 lt.
EALAI KÖZLÖNY

tauul, fáradtság nélkül olvas s még gyönyörködik is mellette. Körülvísz a nagyvilágba, bemutatja a technika csodáit, iparunk fejlettségét — de . . . de nemcsak idáig hord fontos szerepe. 8 itt, eunél a poutnál állok meg. .Érzem, lelkiismeretem szavának volnék adósa, ha gondolatom eltakarnám lelkemben s szavaim fel nem emeluém egy körülmény ellen. Szerdán délután öngyilkos lett h szép kis Szakállas Paula. Még alig élt, még alkalma, ideje sem volt, hogy az életet megismerje már in eldobta azt magától. Klóbb térdenállva imádkozott egy sir elótt s azután apró, primitív revolverével reszkető kezéból szíven lőtte magát, Kgy sikoltás ... s azután már esak fehér ajka remegett, az élet kiszállt belőle. S tettének mi volt az oka? Ne keressük. Sok mindent súgnak össze ilyenkor az emberek. Ki tudja az iga-zat? ö titkát halálával magába zárta. De. hol tanulta ó ezt az életét, mely idáig vitte. 8z()lei derék, becsületes emberek. Itt alig. Évszakokon át azonban az „Uránia" mozgóban volt cukoreláruoitó a kis leány. A moziban egy uj, képzeleti világol szívott magába, amelytől ábrándos lelke többé uem tudott megszabadulni Vele járt, mint az árnyék S 6 realizálni próbálta, Ogy látszik uem sikerült szegénynek. Az életet nem lehet film módjára lepörgetni az idő hengerén. S mert csalódott más elintézéshez nyúlt, amelynek ezer pendent|át lá\'ta a moziban. Itt is másolóvá lelt, a mozi vászou drámáinak kopiázója. Szerdáu délután ő lett a soros. Néhány uappal előbb egy másik kis cukor elárusító ivott lugkőoldatot. mert nem kapoU olyau cipőt a milyent a mozi diták viselünk . . . Álljunk itt meg. Nem lenne helyes, ha a kis cukor ifjú elárusítóit a rendőri karhatalom tiltaná ki a mozikból. Vjdeant cousuleal
Kritikus.
., ,........
— Katonai kitüntetések Őfelsége Szigriszt jelzi, nagyobb mennyiségű burgonya érkezik ismét a László 20 ik honvédgy alogezredbeh főhadnagyot az vároabézliQz, ^ielyvt 4 siokásoa, helyen jBindmki ellenség előtt \'íá\'nusiiotí vitéz magatartása elisnieré-\' tetszés szerűt ti ineuyiségben beszerezhet, séfll a hadidiszetményeij katonai érdemkereszttel tüntette ki. A nagy képzettségű liszt megérdemelt kitün-
tetése szeles tiiisadalnii körben kelteit óaziute örömet. Ugyauoeak a hadiékitméiiyes 3-ik osztályú katonai érdemkeresztet kapta. Reinits László ao-ik honvédgyulogezredbeli (art. hadnagy. Legfelsőbb di csóró elismerésben részetJüli.k: fKolb) Jenő tart. főhadnagy és Kayser Elek uép¥, hadnagy
— Köszönet nyilvánitáa Mindazon hölgyeknek éü uraknak, kik közreműködésükkel a Had-
.......... . >&8fi
Halál az erdőben. A osioaói erdöbau
Börgönd Iván ós komá|a egy állófa kidöotéaéval foglalkoztak. Ahogv a fa tönkjén elvágták, számításuk ellenére ugy dőlt a fa, hogy Börgönd Ivánt mlga alá temette és azonual agyon uyomta. ,
- Két rendelet a kávéról. A hivatalos lapban két kormányrendelet jelent meg a kávéról. Az egyik szeriül ezentúl vasúton, hijón vagy gépkocsin kávét is caak igazolvánnyal lehet ázélBtáuí mig a másik rendelet a gabona és sertéshús postai
a hitbe vetett bizalom vitte győzelemre és a Haza dicsőségéért éltek, harcoltak s ha kellett, haltak hősi halált.
Kngedje meg a főtisztelendő Plébánia-hivatal, hogy ez alkalommal azon, a jövőre vonatkozó szerény kérelmünket tolmácsolhassuk, hogy az uhtiowi ütközetnek, az ezred tűzkeresztségének évfordulója minden évben megünnepelte.ssék, melyre az ezred tisztikara ineghivassék s a plébánia templomban megtartandó minden honvéd misén, mint az ozrednek szent emléke, ezen felajánlott kehely hasináltassék.
Midőn a főt Plébánia-hivatalnak ezért is, előre is köszönetet mondok, az ezredünk kötelékébe tartoz/> összes tisztikar nevében újólag kérem, hogy a fel ajánlott (unléktárgyat szívesen elfogadni méltóztassék.
Fogadja a főtisztelendő Plébánia-hivatal őszinte nagyrabecsülésem és mély tiszteletem nyilvánítását.
Búgsch alezredes, ezredparancsnok.
Az átirat kezdő sorai tehát a húszasok leg-dicsöbb fegyvertényének, a 90B-os magaslat elfoglalásaitok emlékét hangsúlyozzák, amelyet vitézezredünk akkori ezredparancsnokának Sypniewsky György dandár parancsnoknak személyes vozetóye mellett vitt végbe.
Az uj kehely, amelyet Magyarország hercegprímása konszekrálta, ma szolgálta először nemes rendeltetését.
segélyzó estélynek sikeréi olóm»tdit*uÍ szívesek vol- forgalmát korlátozó rendelkezéseket kiterjeaati a ká-tak, köszönetünket nyilvánítjuk; Továbbá hálásan kö- véra úgyszintén babra, borsóra és lenesére,, ^.v, azönjfik n PoL-ári Kítylet Vezetőségének a nagyterem - A vontató kutyák önMeirá**,.^
dijialan átengedését. Franz Lajos és Fiai részvény- honvédelmi miniszter qlrende|U», hogy a vontaiéira társaságnak a színpad dÍH*ité»ehez szükséges világító álkaimas, de még b« nem tanított kutyák öaaxairá-anyagot. A Kei. NőegylHnek. a Kafli.\' Legéuyegy \'ogana.iiáaái haladéktalanul kezdjék uieg.
leinek, az Irodalmi Művészeti kör vezetőségének A postai küldemények caomago-
a pódium és a srinpadi díszletek díjtalan átengedését, láaa. A posta- és lávirda-veiérigazgatéaág a köteí-Páffy erdőinester urnák a i.iem disiiiéaehez hasz kező ligyelmeztetést (esti közzé: Az utóbbi idéban uált feiiyógidyakat Az IpaHeslftlelnek, u Polgári I» közönség postacsomagjainak burkolatára és átköté-Kgylet es Korona vendéglősének a székek díjtalan »ére egyre silányabb minőségű gyaage papirost és átengedései. Kisch-i es Bilder uraknak a színpad! zsinegei használ, aminek következtében a poatai nál-felálliiásahoz szükség.s szegek adxinányozahál Pilcer litás Iftfebéii a csomagok burkolata rendizsrint atét-álberl kérpiios urnák h miinLabéi meliáuyow telszá "IkadőtHf.; « Vártatok egyeit részei kihullasak\' is miiénél Kulin L. Lajos eég üzl.uveietöjéoek Ernaieiu. elkallódnak. A közöwget a maga érdekében figysl-Károly urnák, « jegyek eladasa körüli fáiadozásét. mentjük. hogy poalai feladásra szánt küldeményeit A Hadsciil 6 ftr6hel)b minőségű papirosba csomagolja éa etek kötésere jó minőségű zsiueget használjon.
- Mindent a hadxeregnek! A Hon,*. < 2 K.toník 4 \'Űj\'W
d«l,ui ......" „l.rtl >*)!,«. npeciáltun k.lcÜ &
selésre • néz*«i ifinél fomoa akciót ftditott.* A- ló-é*. , . „ ... í.^., . ,
. vrdseggel. Bt Is odawél, az is. így: szarvaaniarha tavasszal elliiiHatfa sáÓrét, ez a\'szőr íz Ui_ , \'
állatok nyírása vagy vakartatáva i^Jáii líön\\iy\'eíi összeszedhető, hogy azután a hadvezetőség takaró- és nemezgyHrtásru használhassa A Hivatal kéri\' tehát a • gazdiközöi.8égef, Jiogy az emlitett állati szftrökef gyűltae ö-s/e és a/, öt kilogrammon felüli mennyiségeket közvetlenül a llail.si\'gelyzó Hivatal átvételi különitményéhez (IV. Váci-utca 3H ) a kisebb csomagokat pedig a iciizduköiök vagy szövetkezetek vezetősége n1 ián kühlie fel. A küldemények a „Tábor-1 ban lé»ó kainnák iészén* Kzánl szeretetadomány"
U r.\'\'
— Bár mér vége volnál . .
— ... Sohse Imz vége. Na-na l.- . .
— Mi na-na ? . -Hogy véga lartr • - \' • - \'"** \'
—\' Nem hiszem. Nera lesz vége.
— Már pedig\'ugy van. \' "Mtkör lesz vége ? 5
— Hát egyszer.
Most megszólal egy másik katona. Osendea. keserű, akasztófahumoros a hangja.\'
— Kii csak azt szeretném, ha még lény volna az anyám
Az állami alkalmazottak napiig 6i fuvardíj-pótléka A kormány rendeletet adott ki,
mely szerint uzou állami tisztviselőknek, akiknék
m- gjelöléssel viisiHnn és po.-lán «1111 a la ii ii I sziUlittatnak
— Az antant háborús adóssága. Nagy-
brilénii\'ii \'jlniundössiigji, a m- ly a .babom kitörésekor 1-4—15 milliárd v.. i. a londoni Kt\'oi.üiiiisl közlése szerint l"«lfi augusztus 1 -yu 58. nrl\'iiird Ifsz — O.roazoésziig
milliárd (••»/
volt. A tram.-i.i állam ml ó>si\'»g Jtj 4 milliárdról 58 6 j jfsít
milliárdul em»lk« >ik. míg >z ol#s* rtllnmadósság 14 4 s/amithat lel. A teiidelet fuvardypótlékot ia uifg-milliárdról ...í li.ii.tn. állapit. A kormány ezen iutézkedésé\' most mégü^
— Le.sü liszt lesz cukor. Mint .Mtesül- összhangba hozza a kiküldött tisztviselők \'tényleg\'1\' lünk, váipsiink ve/etösegf a kö/.el lövőben nagyobb felmerülő költségeit a megdrágult életviszonyokkal, mennyiségű Wt.-t ós cukrot j^g kapui, melyet aj •• ___ Szünetelő tábori posták. Magénposta- ji
nlli.madósüága llilfi aMgUstl.iK I én ÖU koronánál kisebb télies, vagy 18 koronánál kiaebb
. :l .......... kiio.esekor 18 6 milliárd ,„érsékelt napidíjra van igényűk, 4 koronát, uT i|i •
vagy szolga pedig 3 koroua napidtjpétlékot
I kö/önséi» 1 u7."it ing
| Vab\'biiii . líd. (1 slidiumáho\'. jut, n j lelketlen • s KZiViuiti ! szolgáltatva.
! — Burgonya lesz? I mint Füredi János ruudórliszt,
ii\'lyiiyi\'s áron szélosztnui dol.\'g b-s/, s lm megvalósulás leuv.-n\' ;i közönség legalább a uzsorások kénye kedvének ki-
usoinagok Ö an 3 J Art 5B 60 G1 64 61 «!» 78 \' 88 93. 1)8,106 lia 143 123 153 157 200 817 818 ^ 221 223 2)14 241 242 302 304 923 602 éa Í2t számú tábori postákhoz ezidő siarint uem küldha-tők. A magyar királyi postahivatei^ és postai Ogy-A közel .napokbau j iiökségek tehát a felsorolt tábori -yeitákhoz magán-t város íöélelmezője] csomagokat további intézkedésig ueiu-\'V^étMl( W.
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPBILIS 10-
BffBf wwyptf — ujDfilltull
MAQTMOZOÓ 9ZIMHÁZBMN
mindennap^tartatik előadás a legér-drtesebb ée a legválogatottabb műsorból van éMzeillltva. — A .BERLIN" azinbaz agilis Igwge\'^j*. hogy at előadásokat még érde-kaselsbé tegye, egy uj modern, a mai kor-alaknak megfeleli, legújabb szerkezeid vetítőgépet szerzett be. miáltal a képekel még sokkal szebb és tisztább kivitelben mulathatja be a m. tisztelt közönségnek. A „DEKLIN" mozgószinház előadásai nem szorulnak dicséretre. Ezt osak látni kell mindenkinek. — ■ HiíjtzUlf és reméljük, bogy a I. Közönség at igttgalósig fáradtságát és áldozatkészségét az\' előadások tömeges látogatásává! ingja honorálni. "VH
MiLKA
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
Irodalom.
— A pánaválAMW" jog törtenete és tételes joga. Trt»: Lukács Jozscj, fogiiuu, tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, atuig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed atillával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentős mozzanatának isUierete minden kulturember tudásának szükséges része. A mő ára 4 korona, — Kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Dj Idők. A világháború leghibb krónikáén, Uj Idók. A
iráa£au te képbeu u
tai, érdekéé eee-
méoj • négy vllágréat harctéréin tórténik.. út nijud eltek tárjá tealói népségII képekben grdeifeiség, elókoló illés jelleinai Herceg
ROVÁS
Vezércikk
Világháború
» legjobb tájékoztató magyarázattal és térképpel
Közgazdasági rovat Napihírek
naponkénti szenzációi az
AZ ÚJSÁG
SZEMESNEK
kell mii lenni. Int ml akarjuk szárnyalni vor-| «e ny társain kai Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pilláim tig sem. hitnem soron kivül vegyük igénvbe
POLITIKAI NAPILAPNAK.
regényeiben ia egyaránt a siépirodaloiu ápolója — Klófiaeléai árt negyedévre 5 korona Kiadóhivatal, Budapest, TI. Andráaay-ut 16. at.
aiváeti nivóval éa
revese hetilapját, aa Uj Idókat. melynek. mindeu aktuális kótleméoyeibeu, elbeatiléaeiben éa
Vasárnaponként két közkedveltségü mellékletet ád az AZ UJSAG. Egyik: — A .Vasárnapi Uja ág" minden .tárna Asszonynak*, a másik a: „A Gyér-taviig tartalommal jelenik meg A .Vasárnapi Uj. mekeknek. •g" előfnetési ára negyedévre 01 korona, „ ViUk- __... .
króaiká--val egyott bal koront Megr.ndelbetó a! . . * enrUUUba.
.Taeárnapl U|Ug- kiadóhivatalában (Budáinál, IV., ff l^T 7!"\' "Uk4»"s\'- ■•»teae«rfl, Iro. (gyeteiu-utoa 7). Ugyanitt luegiendelheTV .Ke "ti*" : * <">*)> "Ht-
plt Néplap", a legolesóbb ujl a magyar nép nSSjT^
.Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, inert olt batároy.oltan ereilményt ér "s n magyar hirilntő
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja A hirdető rövid idó alatt meggyőződik a/ eívdui nvról. annak lialározoltan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem láijn n ,.Zalai Közlőn,y-roliuitios fejlődését. ,•/ pmljg világosim jellemzi. hogy
stámir^, lélévfo J koront 40 filléiT.
— Aa .ftlet- atépirodalmi ée müvéaietl lietl.l lapot (aterkeatti Andor Jótatfi itatdag larlslom ér.1 dekka ia aklnális képek egéatitik ki. A kilthió lapoi melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Hierkesttóség te kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérvári ul 16/e. — Klftflietéai ár félévre 16 kor. Mulatványsiámot kéét téggel küld a kiadóhival.
Uimnill ÁRAK:
AZ
Bctes ivt. Faltere . . >*Kysdávri . *tf Uaaira
32 korona. «
il u r.
Megrendelési cirn: AZ UJSAO KIADÓHIVATALA Budapest Vn . Rákóczi ut 64 szám
\'tesa^SGT. ^teSSSKS | |)K| i
KÖNTY-, PAPIl^- ÉS IRÓSZEI^KERESKEDÉS
ezen lapban niegj. leni, niiiideu liirdetésuek kellé hasznú van. Szemesnek áll u világ, vaknak nz
ALAMIZSNA !
E
Tanintézetek részére szükséges cikkek
-- dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány,A nagy raktára.
Nyomatott a laptuUJdoao. Ifi. Wajdits József könyvnyomdájában NagykanTuAa.
55-ik évfolyam
NAGYKANIZSA, 1916. április 13. Csütörtök
29. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség ós kiadóhivatal Deáktór 1.
Tslafoa: 182. - Hlrdatéiek dijsiabás izerlnt.
liirös Suudor
Kemény László
Megjelenik hétfőn és csütörtökön. Előfizetési ára: Eg-y évre Í8 kot, fél6rr«\'.5 korona, neyyedéTre 3 korona 86? fillér. —

Albion dölyf nélkül.
Egy francia megye gyűlésén valami pénzügyi javaslatot tárgyaltak n közpénzek kezelése felől. Az uj javaslat a háború tartamára uj kezelési rendet akart behozni. A megyegyülés többsége azonban elvetette a javaslatot azzal az indokolással, hogy nincseu szükség reá, mert a háború vége már nincs messze.
Egy megye határozata ez, persze a déli Franciaországból, amelv a háború dulásától mentes maradt. De azért jellemző nagyon.
S egyre jobban igazolódik az a föltevés, hogy az antant párisi nagy hadi konferenciája csa< kívülről viselte ezt a nagyhangú titulust. Efelől hírek is szállingóztak ki, természetcsen nem ellenőrizhetők. E szerint a francia hadvezetőség segítséget kért az angoloktól, miután az angol diplomácia kívánja leginkább a háborúban vuló kitartást a végletekig. Az angol erre azt mondta, hogy segítséget nem adhat, de a háborút folytatni kell. Akkor az olaszt
nyomták mindketten, hogy adjon az a franciáknak hudciót, üzenjen hadat a tié-ímetcknelc, viseljon háborút Albániában. \'Szóval sok mindent kértek tőle, amikre az olusz azt felelte, hog\\ no nhogy mind a három megbízatást vállalna, de egyiket sem vállalja.
Akkor azután jött az angol miniszterelnök római kunyoráló utazása, sok déli temperamentummal, színpadiasan volt berendezve, történtek szónoklatok a már isiméit kaptafa szerint, hogy a végső győzelem az övék s ugyanakkor kenyérforradalmak vannak az északi olasz városokban.
Az angol kezd a szövetségesei körében közmegvetésnek örvendeni, amint már örvendett akkor is amikor egyhangúlag perfld Albionnak nevezték. Az ő célja a , németek lehetetlenné tevése s e erre a célra a régi angol recept szerint másikat akar föl- és kihasználni. Ma már az antant is belátja, hogy a világháborút az angolok okozták, nélküle a mi szerbiai konfliktusunk csak egy különálló büntető expedíció maradt. Anglia borította lángba a világol, ug-
ratta bele az ö kedvéért már letűnt kis állatunkul, hozatta el maga helyett verekedni Ázsiából a félvadakat abban a biztos reményében, hogy ő majd csak hazulról, • zárt szigetországból kényelmesen nézi a kivívott diadalokat.
Egy\'{semleges állambeli diplomata aki most tért haza londonból, azt]mondta az angol állapotok felől, hogy ott a felelős tényezők meg vannak bolondulva. Mintha a középkori Vitustánc járványa volna rajtuk, nem ismernek más jelszót, nem akarnak más lóra ülni, nem látnak egyebet, csuk azt, ami ebben a két szóban van : Németország megsemmisítése.
Hogy mi vau Ázsiában, hogy mit csinál India, mi történik a forrongó Kínában s mikbe töri a fejét a titokban dolgozó Japán, ahol ezer és ezer fontos angol érdek van veszélyeztetve, az most mind mellékes, a fődolog most Angliában a németek letörése, dc az is ugy, hogy mások törjék le a vastagnyaku John Bull helyett. Dc hát már azok a mások is kezdenek átlátni az angol szitán s elfordul-
Az életből — ellesve.
(Levelek egy fiatal tanár barátomhoz )
T..... 1916. február
Mig le odahaza, az emberszeretet és nemzeti\' áldozatkészség munkájából veszed ki részed, addig engem a Hadak Istene most már harmadszor a harctérre, a borzalmak mezejére sodort. — Már-már a 6-ik hónapot töltöm ismét itt s élem mint kultúrember az őslakók, barlanglakók életét a lövészárokban. Már egy bizonyos fokú megszokottság vesz | rajtam erőt. Kozdem megszokni a borzalmakat, a földalatti kuszást-mászási, a gyér világítást, nélkülözéseket. A legnagyobb ágyutüzben is nyugodtan alszom s hova-tovább a háborút mint hivatást, mindennapi foglalkozást fogom tel. «
Az emberekben itt olyan evolucio megy végbe, I mely a gyűlöletek, a lázongó szenvedélyek, az idea-lizmus ós bátorság néha esztelen megnyilatkozásait — bölcs mérsékletté, józan fenntartás és kötelesség teljesítéstől áthatott szenvedély telén harcias tevékenységgé alakítja át.
Az itt harcoló katonáink egy észrevétlen méta-morfozison mentiek keresztül, mely nekik egy égi-
szén más gondolatkört, egy hihetetlenül magas pie-desztálon álló íntellektuáliiá*t kölcsönöz, amely szellemi atmoszféra azelőtt előttük tökéletesen ismeretlen, képzettségüket illetőleg fogalomkörüket messze UlU haladó volt.
Lásd Barátom! . . . Krröl az evolúcióról, erről a lelki forrongásról akarok neked most egyet-mást irni. Első pillanatra ugyan azt fogod gondolni, hogy wz semmi egyéb mint egy kis filozófiai csevegés, gondolat futtatás a tömegpszichológia köréből, amelyet te ugyan tudom, hogy élvezettel fogsz elolvasni, de, amely a te háborús tevékenységeddel, népnevelői munkáddal vajmi kevés .\'•s-i/elüggésbeu vagyon. Pedig nem egészen ugy van !. Nékem erős reményem, hogy ez a metamorfózis a béke éveiben, a gyakorlati életben is megtermi a maga Üdvös gyümölcseit.
Lehetetlen. Imgy annyi intellektuális és morális érték, amelyet a háború «•£>részt önmagától, másrészt a fent vázolt metamorfózis nyomán vált Veszendőbe menjen
Az elpuhult. "Ifajult, az egoiziuus és üzleti ri-lekedés mocsarában t\'etpiigő emberségnek szüksége viilt űrre a vérfürdőre, hogy belőle uemcsebben, a
közérdek szellemétől áthatva, egy szebb, munkásabb és boldogabb jövő alapját vethesse meg a későbbi generációnak. Mint a villám, amely az atmoszféra fojtó feszültségét kiegyenlítő kisülést eredményezi és általa az eltikkadt természetnek az áldásthozó felfri-sülést megadja, épugy hozza meg egy szükséges háború a tűrhetetlen ellentétektől lenyűgözött lelkeknek a felszabadulást és teszi óke» képessé nagy, szabad éa lelkes feladatok szolgálatára.
íls valóban a tisztulás és egyesülés, ezek a háborüs veszedelem s egyáltalán a bábomnak erkölcsi hatásai. — Megtisztulás az élvvágy, az ijesztő mértéket öltött brutális egoizmusból és egyesülés az érdekközösség, ideálok, érzelmek és kötelességek öntudatával.
Lásd kedves barátom!. . . akik ottboa a tilég-ról, annak sanyaruságáról. a háború kegyetlenségéről, középkoriságáról beszélnek s világfájdalmas apátiájukból kifolyólag az élvezetek és a mámor karjai közé dobják magukat. — voltaképen nem is világról beszélnek, hanem legelsősorban saját énjük elégedetlenségét. rejtik alatta, mert ők a mindenséget kit emberi gyarlóságuk, szükségleteik és szenvedéseik tükörének és csupasz problémának tekintik. Es »z a tragikus és önző világnézet sok terméketlen és szen
ÍALA1 KÖZLÖNY
ÁPRILIS II.
nak az Ígérgető és csalárd szövetségestől. Angliával könnyen megtörténhetik, hogy egy szép, de nem is messzi napon minden galádságával egyedül marad.
Az angolok ezúttal nem az északi aarkon vannak, hanem a tulajdon pácukban evickélnek.
Nagy művész estély i Korona Szálloda éttermében.
H« Gőte fél 9 órakor a Korona >8zálloda éttermében uagy művész estély tartatik, hazafias műsorra). Köuemfiködő művészek: Alexander Walkűr inoii síintnűvésznó. G. Gombos Erzsi táucmüvésznő. Vajay Ferenc énekes. Osortos kiváló komikus. 0*upa alsórendű sláger. A nagyérdemű közönség becses
lefekvés elólt előveszi azokat,^ amelyeket még a froi.tra küldtek neki. Kopott papirosok\'nzekjnár, a sok olvasástól iilig olvashatók rajtuk a belök, leleszi öki\'t sorra at asztalra. kisimítja őket, azután végigvezeti rajtuk az uj|ál. Eközben oroszul bőszéi, dalol és sir . . . Ha nézi az ember, megilletődik.
A gyerekek tréfálkozni -zoktak vele. Megkérdezik tóle, liogy, jó volt é a bor, amitói Ltgos a múltkoriban becsípett. Az oroszuak felcsillan a szeme és mosolyog.
— Nem jó volt, gyenge volt.
Bort szívattak v»lw gumin s a helyett, liouy az üvegbe eresztette volna bucMisztatta »• géyéjón
— Mégis berúgtál — evődnek vele a fiuk.
— Csuk kicsit Bor nem jój,pálinka, gyengw
Nevetnek hozzá, ó is nevet.
— Hullod Lajos. — fordítja el a beszédet a Józsi gyerek, aki ünnepnapon kerül fsak haza a városból, ahol mos végzi a legutolsó osztály I, —
Megfigyelések így orosz fogoly-típusról.
pártfogását óhajtanánk auuál is inkább igéoybe venni, azt moud|ák, gyáva voltál.
mivel a tiszta jövedelem 80 százaléka a vak katonák Rázza n lejét és tagadólag int a kezével:
javára forditutik. Tisztelettel a Mű\\é*z Társaság. — Lajos uem gyáva volt. Lajos jó katona
>n | ____i volt.
, — Melyik jobb katoua, az orosz, vagy a • magyar ?
Nagyol sóhajt, előbb nekikészülődik, azután beszélni kezd :
— Lajos kap ruha (mutatja, hogy bevonult), Lajos megy messzi\' vonul (\'nt n messzeségbe). Lajos megy. ahol van kauóui. inasiugevehr, Lajosnak A Lajos orosz fogoly, középtermetű, piszeorru, j H>J«d|a tiszt: aaóke ember, odahaza kisgazda. Jelenleg falun, azin- — hu™* I
tén kisgazdánál van. Engedelmes, mint orosz ésj — Lajos puska. (mutatja, hogy megragadja a amellett érezteti a cselédekkel, hogy parancsolni is! fegy^rt), La,»s mondja: hurrái . . hurrái . . . aaokott odahaza. Káromkodni már megtanult magya- — Magyarszki (felfelé nyújtja a kezén prosem
rnl. Ha valami nem tetszik ueki, a községháza eupuska, szerbusz ruszki. legeti. Egyébként szereti a helyét, mert az italon — Nem igazi — kiáltanak a gyerekek. kivQl megvan mindene Mióta hadifogságba került, — Mond Lajos, igaz
nem kapóit hazulról levelet. Ezért néha szomorú és Ravaszul mosolyog és kis vártatva folytatja :
Magyarszki, jó.
— Lajos van sok nap árok.\'\\Tis*l mondja Lajosnak:
— Lajos hurrá I
— Lajos puska .(nieglutJmuUlja, hogy kapja kézbe a fegyvert), mondja hurrá I . .. hurrá I . . . Kanóni bum. bum, Lajos mondja huni I... hurrái . . Magyarszki hurré I.. . (mutatja, hogy jobbíelól átkaroltuk az oroszokat), Lajos puska drrr . . . drrr . .. katóui bura . . , bum . . . magyarsaki szerbusz ruszki.
— Hazudsz. Lajos, %] — *rtvalnak rá megint ja gyerekek. — ruszkij inoudia szerbusz, nem^magyar.
— Lajos van megint soká árok. Tiszt raoudja Lajosnak hurrá I Vau magyarszki és garmán, (jobbra balra mutat a kezével), Lajos mond;a: hurrá I . . . Magyarszki puk, puk . . . ruszki puk, puk . . . germán puk puk . . kanóni bum, bum/masluen drrr . . . magyarszki, germáu puk, puk . . . kanóni drrr . . . (pergó tuz), (jobbkezével hátra mutat és mondja) germán (azután egyet kaoyarint maga elölt) magyarszki hurrá I . . . hurrá I . . . roszki szerbusz magyarszki (két kezét felemeli.)
A gyerekek i^evetuek. Lajos ia gyerek lesz, ó is nevet.
HÍREK.
Egy álomkép ...
Csak álmaidban fogok meg jelenni. A valóságban nem leszek a tied, Nappal az árnyam fog kisérni, 5 éjjel zokog értem a szived.
Ahol mi együtt jártunk szürke őszben, Ott jársz majd busán, egyedül, S beszélsz magaddal csendben rólam, Ha lelkedre fájás nehezül.
timentális reflexiót tartalmaz és könnyen hajlik tévútra, a világfájdalom gyönyörűségéhez ós az öntetszó •atétikához. Tendenciája pedig, hogy az etika és eaxtétika határait eltörölje. Félreismeri, hogy jogosultsága van egy nagystílű pozitív esztétikai halasnak, amelynek célja, a szükségen szenvedéseknek győzet* mea értékek ás a fájdalmas konfliktusok magasabb kiengesztelése révén, egy boldogabb jövőt megala-pMai. *
íme tehát erős kezekkel nyúltam bele azon bajok éa társadalmi eltévelyedések kaoszába és ragadtam ki belőle azt, ami a háború komolyságával össze nem egyeztethető életmódot, erkölcstelenséget ás nemzeti létfentartániinkat és fejlődésünket gyökerében veszélyeztető ajtafikus világfelfogás eredményezi.
A tragikum, amelyet az erkölcsi szellemi és művészeti értékek, valamint az egyének elvesztése okot, nem resignaciót, a me^változhatatlanlm való megnyugvást, mint végüő konklúziói követel, hanem a harcok ós pusztulások lehető megszüntetéséi, a lét 4o az saemények magasabb összefüggés szerinti mérlegelése ás elrendezése Által. És ha hiszünk a történelmi fejlődén tuólyt Mi értelmezésében, ugy a hábo-rat a történelmi fejlődés igazságos ós szükséges esz-
közének fogjuk tekinteni. El fog tűnni a háború vó-letlensége, önkénye és rosszakaratálm vetett hitünk, sőt mint a hadviselő fél érdekében álló világtörténelmi useményt. jug jsa tekintély alapján állónak fogjuk deklarálni. K nézőpontból kiindulva, o kegyetlen s borznlniaKSágábaii minden eddigi harcokat felülmúló világháborút, mint megérdemelt végzeményl, mint az államok hatalmi viszonyai megváltozásának nélkülözhetetlen feltételét fogjuk tekinteni
No lásd!... az, — amit első pillanatra csak szellemi gymnasztikának véltél, ~ mily komoly fel-adatok megoldására, milyen meg nem szűnő tevékenységre fogja ideális s hivatásod átérző lelkületedet ösztönözni Hurcolni fogsz le is, ón is 1... Én karddat^és puskával, — te szóval é> lettel, szellemi erőd, tudásod minden porcikájával. Egyformán komoly lesz a harcunk .... s mindkettőnknek győznünk kell! .. Nekünk itt győznünk kell. mert lehet-e borzasztóbb gondolat, lehet-e fájóbb érzés annál, hogy hazánk el pusziul, idegenek törnek be n 1 szeretet fold rögére s idegenek birtokába kerül mind-az, ami kedves előttünk, meri síjál liuilmn nem volt annyi bátorság és kitartás, liogy azt az ellenséggel I szemben megvédjék t...
— Neked is győznöd kell, mert, hogy állsz majd elénk, ha majd a kiontott honflvir által érlelt győzelmes harcainkból diadalmasan szeretett hazánk földjére léjiünk s tőled számon kérjük szeretetteink, gyermekeink és ismerőseink gyámolitásit, nevelését,
vezetését ? I---- Munkádat, népnevelői és társadalmi
tevékenységed kérjük, mellyel harctéri győzelmünknek a glóriát vonod homloka körül! Vagy azt hiszed talán, hogy akkor is győzni (dfsz, ha nehéz feladataid meguldását a béke nyugalmas éveire halasztgatod ?!..:
Nem! - Végy példát a világháború tanulságából !...
A végleges győzelmet nem egy döntő győzelem hozza meg, hanem a győzelmek szakadatlan sorozata.
Fel tehát!... harcoljunk karöltve ós vessük el a győzelmek sorozatának ékes magvait a harctér ós népünk egyformán termékeny talajába, liogy belőle ,az emberiségnek a béke tündöklő virágmezeje fakadjon, mely felett ismét a humanizmusnak, a szépnek és nemesnek napfény* derül!...
Labora ergo !... Siadler Jótsef
APBILI8 18.
ZALAI K ö í L ó N T
Hazudni fogod a vidámságot, Ahogy most hazudod a bánatot, S kérded ssetlőtől és madártól, Könnyes szemekkel, hogy hol vagyok.
Csak álmaidban fogok megjelenni, Mert el nem felejthetsz sohasem, S én fel sem fogok tudni simi, Mert egy húr megszakad odaben.
Vágó Géza.
— Deák István sikere Körülbelül egy éve voll nálunk Deák István gnrdonkumfivésa -Játszania kelleti volna a készülő filharmonikus hangversenyen. Amikor nzoubmi az abbamaradt. Deák Pisla — gzőljunk róla most ugy őszintén, barátilag — Blumenschein Vilmos művész otthonában játszott. 8 a kevés .kiválasztott, meghívott örvendett Deák játékának; látta fejlődését, tehetsége izmosodását. :nfivészet« ígéretet. S nem győztünk veio belein, amint azt akkor e lap hasábjain megírtuk Azóta v világháború sok mindenről elvonta figyelmünk, ami érdekes, szép Deák Pistáról U csak annyit ballol-tunk — ó is katona, inint annyi sok ezer remény-Idijes ifjú Nem regiben azonban más hirt is kap-
ink róla. Meglepi!, őröiutoljesel. ó i* irt rola Hiti i lenschein Vilmcsneuak, a művészek dédelgetett, ijaz szereieltel emlegetett Hedvig nénijének 8 a lóvárosi sajtóba is -diuiott liire, hogy Deák Pista « hont egy r«*«züti diadalt aratóit — a hősük lelkei b-lett, akik be tis/la művészetének kincseivel a hatok fáradalma he yeti ui erőt viil. Megcsodállak íMUverain lölényét hangszerén s emléket is adtak ..oki a haiigverseuyén jelenlevő altábornagy es vezérkari! — egy ezüst Ihoiizo plakettel. Örömmel ir-uk ezt le. hogy róla ismét igy emlékezhetünk meg a művész diadal ut ujabb sikerei, s hősi babérlevelei között
— A Hadaegélyzö munkája Ötezer cso \' mng készült el hamarosan a Hnds-géKzóben üt
• •.-.ér! . . Nagy -zain Mind \'elve hasznos * édes ■iolgokkal — IlU-svétl ->%• ie eudoioánykélit a zalai liŐBÖkuek. Már utLi.ui i- vall .i sok hi.la rendeUelé^j • lé. Megy a s<»k csomag kiiidi u Hadségéli ző tii-i«n Nagykanizsa vsros társadalmának szive \\ hitig verseny, a teaest, <i műkedvelő esi Im\'Mh eire ös>Ze n szükséges anyaggal. S uieunvi szorgalmas kéz o»o-magolta, válogatta koiö/gHie napokon át. inig végre i mindkésZ le.t Kai kas Vilma Buusch Alalárné •ír. Plih.il Viktorné. Puhái B>»tsik* Hrtlt r Anna, Alágics növ\'ivk Kudik Arauka, Maii Kata, Pougor Klári, Fatér Kata. Ajkas Malvin, G, Schwarz Ilona é-í sok kis apró munkás kéz szorgoskodott azon. hogy hőseink azt mondhassák — szeretettel gondol-:.ak ránk otthon.
— Használjunk jótékonysági számoló-cédulákat\' A Hadseiíélyiö Hivatal az eulekelt : xaklestülolek és a iiHgvközönség szerető ügyeimébe ajánlja a jótékonysági sz.imolócédulákat. amelyekéi Kizárólag a hivatal terjeszt, a nemes cél érdekeinek :./<>goru megóvásává! A 2 4 s 10 filléies szállodái
V.\'lldéelői é. k véhíl I \' jiri • • ée \' I lll.ili H U/.ÖmWH tlek átáll s/.eiréov lo.im ■ t j«4«%ili\'í és n guruló
..llérek mégis ötveuezer koronái hoztak eddig az
öleseit hősök özvegyei és árvái alap • javára és at, Azonban nagyon helyesen cselekszik n hatóig, akció további t\'okozolt támogatón a haboru áldoza- amikor imigyen megleckézteti a féket nem ismerő tainak sok égő könnyét letörőim- A hivatalnak ezen egyes pékmester urakat, kikről tudjuk, hogy egyik és Hi-yéb jolékon-célú kiadván ii p. riú : ulesen ren- lo dekás vaksrcáor 34 filléréit, tehát kgrammonkint (lelhetők meg a következő elmen: A m. kir hón- i K fillérért, egy másik pedig a cseh katonák-wdelmi minisztérium Hadsogeiyző Hivatnia. V . Aki uak s az Ókei tápláló vendeglősöknek tetszés démla-utea 17. 1 emelet. Tvi-ími 40 A >/A. "rinti árban adu a kenyeret akkor, amikor ami «•?*«< litás csak a pénz elfltetes beküldése .»*••«*\'u portó- gényeiuk ÍNztet néni kaphattak s a pékmester • mentes. egyikével ugyanakkor 20—30 zsák 0 liszt fü!
— A Bugsoh nővérek ajándéka. Bugsch Igen ! — A háború úgyis meghozta a^ Bé.ie és tirét" ko/.ei egv éve. !wv;\\ elszakadtak tó mezést nyújtó üzleteknek a horribilis hasznot. S a lünk Kmlékük azonban, sokkal -rÓHeblion vésődött az illetők .li^tur nem ismernek, nagyon hé;/*- »■ be lelkünkbe, Meintiojy az\' hamarosnu elfelednénk, cselekszik a halóin ha a rablót előveszi s s f> r\'.\'t A Had«egelvzónek szorgnlmis mm k«»sai voíiak a markába r»gadja. Bugsch Alatiar \'hiism ezreiipa;.!!. •- .\'\'mmk unoka _ -Ninca nej Apró esecswmóx
hug.il. Hugy unt memiyit i itek at, f*r<tuiiii*-» »zu- nayiu v vak kíséretében mondtuk el m< .i réiíiben Albumunk-
ball Most oietii ,f !.\'» s/.ivQk . . . t( posta 20 ktireuá: !<»*oli bzereteiadniiniiiyrtra. Aoiik^r nyugUzzuk egvund :•. s-/.\\ felujit)lik. akiket mostam ti (un külözöti a Hndsegélyz\'.
— Hadsególyaő estélyire
lilís tió lén lelülfizelni n
Lajos és Kiai i . t 60 K. N. N 0 József Ki.ner és Khrlicb <s\'g 2m K tábori lelkes* 16 K „Patrfv

A mar hll»vé\'i ilékezést
foglal
g.svr Cirs-.s.
. nogv lejhez nem ju\'batai tv tőhlk. ■ J.nog katonák és
.efii.yiséjfŰ te] It\'SZ
helyes. Di \'..i. \' ••
i\'-i ftc-Zel\'
aék emiékét is hűJtukbaii, n ücsurak és Nu:.
kajában i nei pticinóro?.i."U.\'k » 1 mbos kávát logyasst^u.w.
amikoi a esees>-inök éheznek azo , biíonvnrft • ad i lb ovi up- s^jtoui uttn.. lm e fényűzést beszRutelnélf s adnák a voltuk: frranz i»»jyf, m»-|y most már bőven vau miudeuUtt, a beteg K Petermaiiu katonáknak s az apró csecsemőknek. Kovács JÓZMÍ\' étkávégvár ló K •tr. Ciross Dezső. László Síréin Ti
— Hösók ligete Az Orsiáiros Közmüvíoő-dési Tanács mozgalmat indított, hogy az elesett hősök emlékét szeder fa ligetekkel örökítse meg min-
den lalu. Kzt a gondolatot veii tói Vasárnapi könyf ciinQ kiadvauyanuk 13 (Özeiében. A szederfa ott r.öldelik majd tmmico Inlu határában és bestéi at
dr Szekeres .\'ózs\'tlmf, Sziiir vadar, csapi 8oiiuu>«r Ignác. Slerti Sándor. Wtdcler Márton. W.-is* Tivadar W. iser József 10 - 10 K.
HertHlendy Bela K, Knunz-r livOÜy OnMuyt ■ e|wll: A uósök ligete miudenkiuek ernlé-
föuadnagv Sitorii Jözs<-f Foiiyó Mihály, S. N. 6 K, Kjwijessy Gábor, Dftrr Vi:m Dr. fiehwara Adolfué. T h Zoltán. Köv^li Bo r Gus/iavné
K Dauscha O\'tóné, K. .) Orbán János ^clulhán Jáuosué, Ciolleit Hemik. Df SamUeliv Oltóné, .Sar-kady Ti»U-zné, Körölkényi Istváone I —4 K, Szie-ger István>é Szalav Am i —3 lv. IXmiáiiovics Juliska. K -kner Sámloiii-. <v J , Koiiay ajo-s. Má-gics Kuionc, M-iiic/ky Jé/.sofué \'2 - 2 K búvhler Mor. Fitos Utuia iN N . N, N. N N L«ng \' Öáiidor. N $ N. N . N a)-th-luir N- N.. Dr. Somló Ainobl Weiiák Jauo« 1 1 K mely iViniti\'Ae.lé.sekért lirtlas köizi\'liotél f\'*j«-».i k a
Hadsoffélyzö
kél suttogja, aki elment a (aluból de tiein jölt többé vissza. Nem kél, hárem, négy fát kell ültetni, hanem eges/, litt\'-tet. melynek még gyakorlati haszna is ims« és — fölleiidui a selyemhernyótenyészlést, a k.-uyurol jultai éppen azoknak, akiknek azeri nitiűsen, m-rt aki » kei.y-M sz-retle hősi halrtlt hall.
— Az 1916 évi tengeri maximális ára. A kounány t-guap rendeletet adoti ki az 1916. éfl, termésből nxártuazó tengerikéi t, valamint átáraz \'\'I-bért, borsóért
tjcréén. köveUdlwiő legraí^f . b ár megállapiiásró). Így a kozönségeu tengeri ára csöves nl:»potbai\\ méterinázsáukiiit 2"J korona bí \'s 2U korona »u ti\'.ei közolt morzsoll állapotban üO es .14 koroná kozöit vftltnkosik asierim. hogy tuiaoc
- Hova ie*z « !i«zt? \\ jó 1-Iktl ázató- vu" a "iáJÍiias ideje. A fajtougeri ára csöves alispot-
csoV meiiilúi.i ■ .s-m . I • .\'ti- óize-s I v • k Uido- \'*f korona 75 fillér es 81 korona 45 fillér,
.iiasul, hoMy ez Idó .szeriül az Ó számukra liszt „ morzsolom 33 korona es 37 korona közöli mozog a,
városháznál nincs. szállítás ideje szerint A bab métermázbája 56 koro-
Nagyon helyes M-.t mii csináltuk vele o\\t\'i na- K megállapított mitximálfaf áraknál drágábban
JÓZS bácsi Kall ír tr Bé-\'sére, Uclsére, Obor- árusitaui vagy vásárolni tilos.
Mk i /. »\'
011 Gpj.eii vituiiak utalva •vv»-i r uzsoráztak
nakra vitte a nulhjs! uein knpltr e-j\' I\'
Mos: :uoiib.-,ij. jutnak ho7\'.n, akik kufárok és ü/.-rk-bármiként rue\'lnM/ szerint jutni
- Szomorkodnak a pékek? Hja a hét , , * ...
lövedelem az utolsó (ilh-rig a nemzet vértanún ak
K\'v"\' 14 1 lehelnek: hátramaradottjait illeti. Megivnd.dhető Hadsegélyző
N m lo.iitha ii.-m i-mie mert hiszen van bő- nivaU[ jtilveuyosztal;áuál, Budapest, V. Akldoiüia
ven, telu miiideukiuuk. juteza 17.
O-ig 1 ^ in ki
k liv,
>ikat is ii mi szegényeink — Magyar Hubertus jelvény A honvé-
i ni m dolml minisztérium íladsegdyzó Hivuiala megalapi-
h»-l\' -••ii épju-h \'azok 11 Hubeitn.s — vsdá\'Z|eivéuyt, amely
n maga művészi lorimijabau pompás emléke marad • világtörtéoelí nagy lU kn-k és a magyar vadás.jk nemes áldozat kés? bégének \'övedelmével pedig at .Mink ih TJió elesett hősök özvegyei ,é» árvái alapját fogja gazdagítani. A lluberitis-jelvéyy. egvszerQbb kiállilssoan \'2 korouába kerül, a distesebbje 5 koronába és a
i
ZALAI KÖZLÖNY
iPBILIB 10.
M"LKA
fi
II
UOTMOZOtí 8ZIMHAZBAN
gv míndenuap^tartatik elóndáa a legérdekesebb és a legválogatottabb műsorból vau Owuállilva. — A „BERLIN" színház agilis igazgatója, hogy az előadásokat még érdekesebbé tegye, egy uj modern, a uiai koraiaknak megfelelő, legújabb azerkezelQ vetítőgépet szerzett be, miáltal a képeket még •okkal szebb ée tisztább kivitelben mutathatja be a m. tisztelt közönségnek. A .BERLIN" mqzgósxiuház előadásai neui szorulnak diesé-retre. Kit osak látni kell mindenkinek. — Hisszük és reméljük, hogy a t. Közönség az igazgatósig fáradtságát és áldozatkészségét u előadások tömeges látogatásával fogja honorálni.
^ux^keüu)
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács józseJ, fógimti
ROVÁS
Vezércikk
Világháború
legjobb tájékoztató magyarázattal és térképpel
Közgazdasági rovat Napihírek
A vaskos munka a pápaválasztás tót lóneti fejlődésével foglalkozik, atnig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetés olvasmány. A világtörténelem e jelentős mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges rásze. A uiú ára 4 korona. — Kapható If|. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán.
— UJ Idők. A világháború leghibb króuikésa. naponkénti szenzációi az iráabau éa képbeu az Uj ldök. A mi érdekes eae-taiuf a négy világréaz harctéréin történik, azt mind •láak tárja (eatói azépségn képekben Érde\'ieaség, uiréazi nívóval éa eiókeió izléa jellemzi Heroeg Vtraue hetilapját, aa Uj időket, melynek mindet] atáma aktuália közleményeiben, elbeszéléseiben éa regényeiben ia egyaráut a szépirodalom ápolója — Klóflaetéai árt negyedévre 5 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Andráaay-ut 16. az.
— A .Vasárnapi Újság" luiudeu axáma gazdag tartalommal jelenik meg. A , Vasárnapi Uj-aég" előfizetési ára negyedévre út koroua, . Világkrónikáival együtt Itat koroua
SZEMESNEK
k<\'ll tita lenni. Iia lúl akarjuk h/,árnyalni v./ «flnytAraalnkat. Az élelmafiRág nom
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pilláim tig sem. hanem soron kívül vegyük igénybe
v
-Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, uterl r.il liatáro/oiiait eredményt ér és a magyar liirdfl.\'i
AZ ÚJSÁG
VILÁG
POLITIKAI NAPILAPNAK.
hirdetéseit itt megtalálja A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredni\'nyről. — Vasárnapimként két közkedveltségQ annak balározottan mellékletet ád az AZ ÚJSÁG. Egyik:
„Az Asszonynak", a másik a: „A Gyer- 1/ A K jU ü M
mekeknek. f flAÍHIA
Megrendelheti a """ Ail a vUighibomról éa arjUUUbaji kell lenni, a ki néni láljil II „Zalai Közlöny"
SS^^Í^r " .......
XTM..-».....* sssjr*- A 7
„ ...... . mtlURiu Arak t " mm
— ÁM .Etát" szépirodalmi ea előveszett li.\'tl- ávra . 3a korona
lapot (azerkeazti Andor Józaef) gazdag Urtstom, ér- rétávra . \'. is „ lapban megjelenő ........... liirdntéstiek
dakea ia aktuális képek egészítik ki. A kutat lapot .... s „ kolló haszna vati Szemesnek áll
aelngM ajánljuk ol.ásóink (Igyelmébe Szerkesztőség " "nepra ... 3 K. ao f. vaknak az
ál kiadóhivalal : Budapest, I Fehérvári ul 16/í. — ■lófizeléai ár félévre 10 kor. Mutatványazámet kéaz-aággal küld a kladóhival.
*tT hónapra ... 2 K. 10 f.
Megrendelési cim:
AZ UJSAO KIADÓHIVATALA Budapest. » / M mm / T A II 1 #
vn^Rákóosi ut 64 seám n LM IH / jL O IV A !
világ.
rs
KÖNTT-, PAPIÍ^- ÉS IRÓSZEF^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
-------és névjegyekben z=z—
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban - —— gyorsan készíttetnek. -
Tanintézetek részére szükséges cikkek
-dús raktára —rrrrzr
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Nyomatott . laptul^jdoaos Ifl. Wajdtts József könyvnyomdájában Nag^luniiíánT
55-ik évfolyam
NAGYKANIZSA, iqi6. április 17. Hétfó
30. szám.
ZALAI KÖZLÖK
Saerkeeatdeég éa kiadóhivatal Deáktér 1. Talofon: 1S2. — Hlráotéaak dljisabás aMrlnt.
Erős Sándor
Keiuéuy Lúealó
Megjelenik hátfőn éa Elöflsotéai ára: Krj *m M tor, fil*Tt. korona, a«(y«á4na a kmu M flllír. Ety.i ittn tr» ui fllMt.
fiUrr. V
nni
Gondolatnak is lehetetlen ez. De a mi azzal az örökös — és mennyire valóra ennek ellenkezője: az még nem jelenti a vált sejtéssel, hogy a szövetséges az győzők féktelen hóditásvágyát. Amit a né irredenta szitásával a monarchia tenger-met birodalmi kancellár az uj Európáról vidékének elrablására készült elő ? elmondott, az nem volt olyan térképcsi- " , *
nálás, mint a minővel a háború első idő- A kemény német kancellárral együtt szakaiban ellenségeink szórakoztatták ön- mi is uj Európjt kívánunk. Olyat, amelymagukat. Az uj Európában uj Belgium ben nyUgodtan) békés környezetben; "fáp-legyen, uj Lengyelország, de nem azért, |pangó veszedelmektől nem tartva élhetünk hogy valamely nagyhatalom területét sza-1 magunknak és élhetünk Európának. ™ poritsa, ha.ie n azért, hogy rajtuk a béké- üly kcvés ez 6s 0,y egyszerű, mit a
a katonák jöjjenek haza, annak utánna|nek bÍZt°S°bb alapjU \'CRyen * jÖVCndÖ német \' Bethman-Hollweg a jövő helyes pedig minden ország átveszi a régi hatá-ih°SSZU CVlÍZedd a\'aU\' Bal«,um "e alakulásáról mondott - és mégis olyan
rait és maradt a régi formák között. Ál* \' rCj,C" e,,ense«es ,4raada8nak nehezen találják meg rá a formát. Vajon történetírókra, a politikusokra, u természet-1^metorszag fele, Kurland felöl pedig ne kik ebben u hibásak azok.c iklk a győzel-
, . ,. fenyegesse az állandb orosz felkészültség vizsgálókra és a reitvenymcgfejtokre bízat-\'
,. . .....v ... . i Keletporoszországot.
nek annak megallapitasa, hogy ami két ev( .
U) Európa.
Azzal az erélyes lábdohbanlással, amellyel a német birodalom kancellárja a végsőkig kitartó álláspontot kifejezte egyúttal a fejére taposott egy fogalomnak, amely n békéről való elmélkedések és latolgatások fonalain sürün szerepel. Ez a fogalom: a status quo ante.
Annyit jelent, hogy a régi állapot, l-egyen minden ugy ahogy volt. Azelőtt, n háború előtt. A romokat takarítsak el,
mek után se akarnak területet hódítani, népeket leigázni. Európa urai lenni, vagy azok, akik a kudarcok után is a béke feltételéül Németország önnnállósagának letö-
alatt történt, tulajdonkép mire való volt., Hát mi, mi kivánnók-e a status qou Status quo ante, — megért az millió ha- ante t. Kivánnók-e a régi szomszédságot diköltséget, tömérdek rokkantat, le nem Szerbiával, a mely örökké éhes agyarral rését, katonai megsemmisítését és gazda-irható, szertelen sok-sok szenvedést és föl I vicsorgott a monarchia szláv területeire; sági elapasztását tilzik" ti ? Kik akarjál a nem becsülhető pusztulást. Ilyen drágán azt a/ állapotott, a mikor délen örökké jobb, a békésebb uj Európát: a központi kellett megfizetni azt, hogy két év után, mozgósított állapotban kellett lennünk? hatalmak, vagy az entente? vagy talán még később újra ott legyünk,! Kivánjuk-e a régi állapotot, amelyben, mind két év előtt ? ! szövetséget tartottunk fönn Olaszországgal, |
SZENT LAPOK.
Széni lapokat küldöli a kis húgom, Hogy segítsenek nehéz lilámon, Ha szenvedések, nehéz napok érnek. Ha nem biztatnak többé a remények. S amint nézem szent áhítattal őket: Szemeimből /elszáradnak a könnyek, Napsugár árad itt mindenkire, — „Hozzád menekszünk Mária szive."
--Oh milyen szép, mily tiszla ez a hit,
Amely remélni s tűrni megtanít! Nincs csapás, melyben csüggedjen a lelkem, Hogyha nézem itl Jézust a kereszten! Hiszen azért néz rám a szenvedőre, Hogy szememből a könnyet letörölje!. . . Viselem is sorsom minden csapását, Hisz\' megvigasztalsz Te én Jézusom: „Haladjál fiam bátran utadon, És megkapod az élet koronáját
Nem csüggedek hát! minden jól van igy. .4? úd erőt ki szeretettel vár fenn .... .... Ismét a Tied leltem Jézusom, A Te pajzsoddal harcolok itt - Ámen!
NAGY ÜYÖZÖ.
Északi-harctér, 1916. tipr. hó
Fal Aquincumban.
Egy héttel megelőzőleg szólt a nagysága, hogy ránduljunk ki valahova, ahol a kellemest a tanulságossal a szépet a hasznosai egyesíthetnék, l\'ersze ilyen kiránduló Budapesten nem oly künny.fl találni, amint gondolni méltóztatik.
A muzeumok ás képtárak hasznos és tanulságos helyek ugyan, de nagyon kellemesek, gondoljunk csak kérem azokra a szeretetreméltó |M>lgártársakra ós azokra a nem csekély átmérőjű nőkre, kik .legjobban szeretnék, ha a padlózat tyúkszemekkel volna kirakva, gondoljunk csak arra és meggyőződhetünk, hogy a muzeum látogatói a fejükben tanulsággal, ámde lábukban fájdalommal hagyják el a múzsák
eme csarnokát, ami végtére nem lehet épj kellemes. **
Színházba járni esztétikai ériékre vall; de ez a mulatság korántsem hasznos. Már osak azért sem, mert a lukszus e neme, kivéve, ha poty^Jegyeu megyünk, rendesen számlánk megterhelésével jár, ami tudvalevőleg a haszon ellenlábasa.
Egyikünk Újpestet vélte kiindulási végcél gyanánt azzal a bölcs megokolással, hogy ott a vidéki életet tanulmányozhatjuk, szemlélhetjük a népet a maga természetességében.
Az ellenzék persze mindjárt lefülelt* őt aaaal a megdönthetetlen ellenérvvel, hogyha vidéke* ika-runk bámulni, akkor menjünk egyszerűen a .ftfcsU macskához" vagy mis korcsmába, ahol egybtii as OHZlr.-inagy. hadsereget, a magyar családügyi* éa inas egyebet is tanulmányozhatunk.
Az ellenzék három hölgyből állt; megannyi fiatal és szeleburdi. Tanácsot tanács után vetettek el és a pártoskodás már-már szétvállássá fajult, amidőn egy pillantást vetettem őnagyságárára s diadalmasan kiáltok fel Aquincumba megyünk, Aquincumba!
Szinte felocsúdott az egéss társaság n kijelentésre és ujjongva mondta utánam : Aquincumba
irűkt\' l
ián tííiONT
APBILM 1T.
Tripammer Gyula, f
Nagykanizsának nagy halottja tan. Szombaton áálsiótt meghalt IH^smmer Gyula, » na^yknniieai takarékpénztár igazgatója, a Szépitó egylet megteremtője, él te tó lelke. Élete 69-ik évében halt meg. Élettörténete asorosan öwzefogg városunk történetével Itt élt, itt dolgozott, áldásos munkás életének minden fáaisa Nagykanizsáé volt. Ma már ez a munkái élet kihalt, értó szive szombaton utolsót dobbant. ÖMgányebbek lettünk — vesztesége felett érzett fáj-dslmoak ezt mondatja velünk. Szegényebbek ! S vesz-tsségttnk pótolhatatlan. Még sokat vártunk lóle, szereplésétől, idealizmusától, munkaerejótól s dolgos kedvétől. Da mindez ma már kialudt remény s illu-zióvá lett. Tripammer Gyula mindenütt ott volt, ahol alkotni kellett. A közélet porondján éppen ugy helyt állott, mint hivatalos pályáján S mindenütt lelkiismeretesen. A félmunkát lenézte, megvetette — lelke oaak az igaz kötelességteljesitésl ismerte. Külsejére nézve talán rideg kissé; de csak addig, mig meg nem iamerte az ember. Akkor lelkéről feloldódott a látszatos ridegség s előtűnt Tripammer Gyula szive s érsó lelke. Kaztetikua lelkét a Szépitó Egyesület megalkotása tükrözi vissza a legszebben. Szegényes városnak mivé lett az ó mfive s alkotása nyomán, arról hA képet Sétaterünk s a város parkírozása ad. Meg-aaayi ékes sió ez Tripammer Gyula életóból És •ohasem pihent. Folyton tervezett. Talán ez az örö-köa tsrvsaés — órölte meg fizikumát idó előtt. Mert még élhetett volna. Az olysu értékes élet kilobba-aáaa mindig korai, mint a Tripammer Gyuláé. Kivesztettük őtl De emlékének nem szabad kihalni a vároa történetóból. S szobrot is érdemel — s sétatérre, ahol taelieme oly szépet alkotutt. legyen mun-; jutalma az örök békél
ldr. I. j.)
Amazonok harca \'
Szó, ami szó világháborúddal a föld hátán. Itt az általános leszámolás ideje, igy gondolkodik as emberiség. Bt a gondolat tegnap n Makoviezky cnkrázda előtt két leány kebelében is viszhangra leit. A Kondolatot hamarosan lett kövntte alig lelt bele két perc, a kik előbb ínég csakugyan békésen mentek egymás mellett, egymással szemben álltak. S kitört a csata. Verezomjasan s szikrázó szemmel törtek egymásra, az az egymás hajára. Csattogott a köröm, kapkodott a négy kéz 8 jobb ügyhöz méltó igyekezetlel szorgoskodott a két leányzó, vagy némber — hogy n köztük megzavart jogrendet saját igazságszolgáltatásukkal elintézzék. Volt szitok és átok is közbe. Címek papírra nem vethetók és röppentek a szélbe. 8 pauza semmi. Állandó támadás. Bomlott, foszlott mind u két fej s a haj. Kihűlt az einlag, a fésű, a ifi s még — tudom ia én, mi. Kendő földre kerüli, bluz kihaladt. Szóval teljes Tolt a harc. S mert rendőr nem volt, mindez ny j-godtau ment végbe, mig végre húrom asszony személy közbe uem lépett s fegyverszünetet nem teremteti a túlerő a hadakozó felek közölt, akik ükkor már közel voltak a kimerül shez így aztán szüuet lelt, Osak a négy ököl fenyegelőzött még a távolból egymás felé. 8 jobbra balra. Szitok átok elhal, csak ti uézők mosolyogunk s beszélnek a csatáról, amely messze a fi out mögölt folyt le s melyről Höfer s a különböző vezérkaruk nem írunk \'jelentést, csak az aripori számol be : Amazonok harca anno
— Szerbia — külön vámterület. Legfelsőbb parancs folytán az osztrák és magyar kalouai kormányzás alatt álló szerbiai területeken (okkupációs terüld) a legfőbb polgári és katonai hatalom gyakorlásának alapján a hadseregfőparancsuok a belgrádi
katonai kormányzóság rendeleti" lapjánakf második részében egy. április 10-én\'ilelbelépőjrendeleteftelt közzé, umely[(vámszabálytstoi tartalmaz, vámtarifával együtt és őzzel SzerbiánakJmegszálltUerflletét külön vámterületuek nyilvánítja. A hadseregfóparaucsnok-MAg másik reudelete szerint a megszállott szerb terö-leteu tilos\' mindazoknak" az áruknak behozatala és kivitele, amelyek n monarchiában is behozatali vagy kiviteli tilnloiu alá esnek.
HÍREN.
Virágvasárnap a plébánia templomban.
Lélekemelő szép keretben s áhítatot gerjesz\'ő áj tat ósággal folyt le a nagyhéti szertartások elsője a Ferenciek templomában, mely alkalomból a gimnázium énekesei köréből alakult önkéntea kar szólóban meglepő precizitással adta elő Szt. János evaugelista passióját, mely ugy az egyes szereplők,\' mint a kar énekével a szakértők előli sem hagyhattak semmi ki-(ogásolni valót.
Jól eső örömmel láttuk, hogy a minden szépért és nemesért hevülő ifjúság a vallásos kötelmekből is önkéntesen kiveszi részét, arai at erkölcsi nevelés értékes számlájára irható csak.
Különösen ki kell emelnünk az evaugelista szerepét betöltő Goricsauecz Józbeí, a Jézus szerepét betöltő, fiácz Jáuos s a Pilátus szerepében Mathea Káróly nemkülönben az orgonát kezelő Banekovits Jánoa főgimnáziumi lanulókat, kik társaikkal együtt dicséretesen állották meg helyüket s a kik a nagy-pénteki passiói is végezni fogják.
_Jut)aiaauinbal .r— Meg kell magyarázuom, hogyan > jutott e hely eazembe éppen akkor, midőn őnagyságát pillantottam meg. / Azt hiszem magyarázatnak elég lesz, ha be-.
mütstom őnagyságát.
Nyílt feketés szeme volt, melyekből okosság, hogy ns mondjam egy csipetnyi hamisság sugárzóit ki áa ha szemei nem is emlékeztettek a Madonnára, fejs nem mindennapos fej volt.
Szép barna arcán az a bizonyos nyugodtság , terjedt, sraely titkolt szenvedést árul el ée hullámos hajzata kis szecskája és a szabályos prolii Ludovici Hérát juttatta eszembe. Ruházata is ígyszerü volt, skárcwk a régi görög asszonyoké azzal a külömbség-. gel, hogy az ó khitonja nem engedé látni a/okat a J( bájakat, melyeknek szemléltetésében a klasszikiM hölgyek olyan szabadelvűek voltak.
. >.m ha az óv felülit részről egy Praxitelesz mintázhatott volna, a folytatás már uem igen hasonlított a melpszi Vénuszhoz.
Kis molett termetű asszonyka volt, ami bizony •gy kiaaé elütött a szép fejtói, de ha csevegni kezdett, aa ember egészen ellejtette azt a csekély diszharmóniát, no meg aztán a neve is klasszikus volt
Nagyon megörült az eszmének, hogy Aquincumba megyünk jövő héten vasárnap délután Ígéretemet vette, hogy szórakoztatni fogom az egész uton Pesttói Aquincumig.
*
Feladatom teljes tudatában még ugyanazon éjjel elővettem a nagy Moinmsenl. egy csomó régi-ségi folyóiratot, irodalmi történeteket, de kiváltkép a római történetírókat veltem komolyan munkába és kezdve Marcus Porcius (latótól, a nagy purtián írótól, egészen Oornelius Tacitusig. a komor és pesszimista bölcselőig, minden lehetőt elkövettem, hogy ígéretemnek helyt álljnk.
Az előkészületem elég szerény volt, de azért megvallom féltőm kissé. Imgy .•/ az asszony-* laszíkus ismeretével sarokba szorít.
A nagy nap délutánja is elérkezett és a kis karavánból egy drága lélek sem hiányzott.
Indulás
A szórakoziatást természetesen mással. mint romai históriával kezdeni nem lehetett Ajkamról folyt a szavak árja ós osak vártam liii!gyem megjegyzéseit — A torkom kiszáradt az igen iioskzu dictióban, — de őnagysága e*ak ásított hosszan, — mélyen ós unos-untalau. Már majd kétség beejtett a
helyzet, hogy egy férfi képtelen egy nőt mulattatni\' midőn egy ur jött felénk. Szép markos szál ember, nyilván drámai hős, vagy henteslegény.
Azt hiszem ez az ur színész, szólt őnagysága, talán beszélne inkább, ha már beszél a régiek szi-neskedésóről.
Kait olysn gúnnyal vegyes kelletlensóggel mondta, hogy kiérezni véltem belőle, hogy a históriai részben elég ignoránsnak tari, most tudni akarja, mennyire vagyok a azép literaturában. Krre aztán megeresztém a beszéd fonalát és *ok ksó esett Ca-tullusról, Senecáról, Lucretiusról. Mig Catullnak Líbiához való szerelméről beszélten.!, addig odafigyelt a kópé, sőt.n.időn a szép Beronicéról szóltam neki, élénken a hajzatához kapott, vájjon nincsenek-e a Vénusz oltárára érdemes fürtjei. I)e amikor tudományos szárazsággal beszéltem az autorok munkáiról, nyomban kerekekre nyilt a piaci száj és álmosan terjeszkedtek a kívánatos kezek mindaddig, amig | Aquincumhoz nem értünk.
Az nmüteatrurn mögött kínálkozott egy szép dombos hely, melynek pázsitja valóságos szőnyeg volt, az innét nyíló kilátás pedig egy kis paradicsom. A niuze....... és a kiásott törmelékét behatóan
vizsgáltuk meg ós nem mondhatnám, hogy ezúttal
ÍUM1 i APBUIR 17
U I; « 1 IÖHÍNT
A\'Negykanizsal Takarékpénztár Részvénytársaság IgazKntósága, választ mánya, felügyelő; bizottsága és tisztviselői kara mílv lájdalomiuai jel-mi. hogy érdemekben gszitaf; igazgntója és igazgatósági tagja
TRIPAMMER GYULA nr
ületének 59-ik ívében folyó hú 16-én hosszas-szenvedés után elhunyt.
Az intézet tisztviselői karának éven át volt ilgyliuzgó. miniké tagia, kiváló Szakismerete és képzettsége az igazgatói állásra emelték, melyet 21 élen át mitllasz\'rü\'.n feíikere-san töltött be. Az igazgalói állásában az intézet ügyeinek vití\'láb-n kitejtett; mnnkí««iis.W "lé-kelé helyet, biztosított macának azok közstt. akik az intézet felvirágoztattál \';,irlil érdemeket "Béreztek Az intézet legrégibb tisztviselőjét, az igazgatóság legkivált................................"lászolja te nne,
kinek "tnlékét mindenkor kegyelettel őrzi meg. Földi maradványai
folvó hó 17-én délután + órakor
fognak lakásán |X éeln-nvi tér 12. sz | a róni. katli. egyház szertartása szer.....
onnan a rum kalli temetőben örök nyugalomra helyeztetni
NVOOODJUK IBKKKHK N \' Nagykanizsa, tttlti. április hó 15-i\'tl.
m ; Ȓ
Egy sóhaj-
Kgy galíciai kis sárkuuyhóban, főidre 6*órt Hialmán, szorosau OsstezHufolva mély Alomba merüllek a fiuk. Nehéz fára#itó mouHelés után. az á^yuk távoli dörgéaének aenéje mellett alusszák mély álmukat, hogy huj naIb ni lolyiailmssák utjokat. Sürgés az utjuk. int feléjük a dicaösúg, de n halál is vár rajuk a babér. — vagy élve, vagy halva, de meg akarják « megfogják szerezni.
Fiatalok, az élet tavasiáii, alig pelyhedző ajakkal, arcuk rózsán pirbau ég, s most alusznak. Bájuk száll az édes álom. ült az álom az miudeut megad, amit otthon bagyti k a miért fárasztó útra indultak.
A aápadt \' íoldvllág fagyos lekiuiettel végig
siklik a hófehér leplü enyeleg vele. Hi\'kan1 dolga, m g m>\'nbirkó/,:\'< a r-lyet egy-\'gy teuyér léiig i szobának OtsiH-vishza-i\'jíabnii h «záll átall iiidsh\'\' ioi«tr •
raldou. e-illoyvn sziporki k4l \'I parínvi itblnkon is \'< a i" • ••Mtdt pózokkal, i-i.1i.Wt. 8 a iia\'k sóhaj tört koiiy cs«p ned az
il|U szeméből, lassan per.\'* .« r!ju önkéntes szakaszvezető Mipadi arcán. Dermed t\'» áh meg a melléje fektette legvveréjj. |)e a séhiiiuitk szárnya van h irepül a vimi a vágyát, a lelket mesÉle, m«*Utív. . haza . . o<la, ahol, — mir.i írtak, reszkető betűkkel, ^Imopódoit iribsal gjOnyorü az idö . . . a mautiulata virágzik ... a keltben doigottiak. Halk iiua száll az jitju ajkaiól az Egbez s kigyúl a láug at arcon.
. Óh. estik elére niiuél hamarabb, hogi elQizük HZ ellenséget hogy gyótzón sz innZHáii. hisz még at onkenle* s a vnágzó mandula!* illatai elhozta magával a ról-aszinll gyltrfitl levél.
— Arvól is beszélne*, bogy* • hgközelebbl tanév toegkeidéséiél .kez^, a>KísWÍDlIrtvi.m
U| tankönyvek kiadását nem [engedi meg. ___
— Még odgig semmiféle rendelt) nem \\íi<nt iueg erre vonatkozólag.; De bogy f.jOfMsü isa kerül-e erre aor, nem tudom.\' á z bizonyos,, ha valaki most akarna nagyobbszabáau «| tankönyv* khdal ás hozzánk fordulna tanácsért, ml Itt sjánlajtánk" neki, bogy ne kezdjen mos! olyan vállalkozásba, taáljlysl esetleg hiábavaló munkát végez. Kit tudják ü s Isukiluyiliadók és alig billeni. hogy akármely^ A-nek is eszébe |ut. hogy most uj UnkOayvekbi f, lesso lékéjét. ,, «0ím:H
— Jövó tantervben helyet kap a nénin «,« intenzivebb tanítása Is? • • • • «
— Krrél most nem nyil«<ííOíbatoin."íz vizeit reforiii éltalánoa nagy kérdései toizé ■
— CafitRaizy \'íintal. NagyViniisa erdómester... Cs"/shazy Antal 44 éves korában " hat rlaradéts siflt ialfr.,Rá\' tlstal Ml\'iteíefaég-s mester h«l*V \'■\'ívt-.ös fészvétet keltet\' . Al\'a ........ ;ii ,i! még köztünk járt,\' k«ít*\' " -
l«oligó» bitíi.le .java. haogia köztOuk jmjjj,-, J ta ma Iiiiiipr - anro\'ltt írjuk./éla — Bár i t.fMtus r elriáiisn ai,ts,v.t, Almát s porlad ló aziva ..\'IViiwa vssámsn tlélo\'ert (Hfjr részvét mellett -Vé^.. kjs Váro-utú «*<*»• .ví l\'séhs ki íi utolsó kl jéttek a végsó ti.ztességadásra a városi s,rufrí ■jii" 8 megható volt sz urdévágó oigáuyok eaoport ■ s gyászmenetben akik Csigaházy napszámosai voltak s ószinl" részvotlet kiséiték jó munkaadójukat utolsó ulián. + .
— A világhírű Schmtedt ctrknía fojyó évi április hó 17-éu héttőn ktllonvonalon Nagyktsl-tsara érkezeit és ma este 8 órakor tartja nlg? fbSg. nyitó .diszelósdssát páratlan, ÍU még nem látott mi-sorral. A gazdag műsor tóbb pontjaiból kiemeljlk : Hehrniedt igazgató és neje szenzációs szabad lóido-initásai. — Chester H Dieek amerikai csoda kerák-parniővész — Frosol? Slema kapitány és ss k. á a legjobb bur éleslövók. — A világkáfcon, éléképekhen bemutatva. - Alberti ur ét Agotrf k. a. ketlós jockeylovaglás. — Anni és Fiúi k. n. kstlós voltigelovagláa slb. stb. Valamint a többi stlMketák.
. „Ui EllálogaMU *fj
elmaraiitak volna nnagyságántik tágra nyílott ásitása,
Must jött a java. A közeli fogadóból sört lio- j zattunk és cipót, anuyit hogy minden drága fejre1 •
egy-egy esel Ittunk, .ítiekeltitnk és táncoltunk mint _ Nom ies2ou^ ^ tankönyvek. A közép
a bachámsok. Azonban őnagysága a mennyire - inkolAk lantéi vének i e(.,i inját ói az utolsó időben szá" Kedden nagy Sport elóadáa. A n. é. közönség szive, annyira megtartotta komolyságát és lígyelmeitctett, mos elieaírizhetetlen hír k«illlt forg.dombs. Hiules hogy nőket ne Ilyen iskolába való dolgokkal szóra- információk szerint.
koztassák. IteszéUek velük inkább Mihuidákről és _ (jj^ógysn vsn szó gvökercs relermokról
Adnlirokról de ezeknek részletel meg nem vslók a nyilvánosság
Szól fogadtam neki. Szép dolgokat mondtam, A legközelebbi iskolai évet mindeneseire a mostani tanterv érvényességében nyitták meg. mert bi szen a készülő reformokat uz országos közoktatásügyi tanácsnak is nteji kell tárgyalnia, szolnak a lók. Szó volt kaján barátnőkről, akik persze minden- i plr|,nemin,, „ ker.-sziul kell lueuniök és törvéinyé ben utánozni szerelnék őnagyságát: de ez nem más, vAlniok.
mint a béka fel/nvalkódáta, asután beszélt még go- _ Hire hogy a háború folytát változott rotnlia mészárosokról, akik még akkor sem hurátsá- fildrajzi e- löri. n. Imi viszoniok tsnilástlra ideiglenes gosak, ha elfogadjá a husiikat az oniher. intézkedések..i lépteinek éléibe - jegyezi.\' meg a
Kgy hétre reá megint azon t uiakodtunk, hogy tudósiló.
hova megyünk VBsártmp délután. _ Erről ....... «zó Igsz ugyan, bogy « liábo
Fel Aquincumba, szólt őnagysága, igenis Aquiri- „ , Wrlénel.....- és igidrsjziaiiliáa\' dolgában mcg-
Cltmba ott jó puha a pázsit, nngy™ z.\'-p\' s iáiéi. é« „Hheziletl.. » pcdagégtiiok hely/elél, tle minden la mindenek lelett pompás a sör. nir maga m a lnr,s értetni a tanítványaival a vál-\'s szeretett
tolásokat, anélkül, hogy a tanilási rendjét gyökeresen lát kelleni alakitaui. |
amit tildtnm a szerelemről és így mégis ébren tollain ügyeimét és felváltva folyt az eszmecsere épületes témákról, melyek nem voltak áaitozásra inger- q
pártfogását kéri az igazgatóság.
•- Tói apó sem tréfál.
kissé hozzánk, hogy megfenyegesse miodaiokat, iik a háború őrületes Zalában esiméltlllktt veatlve. verik dacosan mellöket, hogy ók alkudni nem óh^tsnak, meg nem hajolnak. Oli! j^j pedig itt u Intf példa, csak egy kissé bocsássa az Ur szabadjára az ciánokét, milliók pusztulnak éhen s a (öld eltemeti mindazokat, kik dölylös elfogultságukban mindenről nílg-feledkezlek s milliókat hurcolnak a vágóhidra, S|il-liókat borítanak gyáazba, tesznek bénává s juttalaak koldusbotra. Kmber — ember. Mivé lettéit VisMs-tértéi óai vadságodhoz, levetkezve mindent ami volt rajtad.
Hát oz a humanizmus ?
Ki a kelezer év civilizációja ?
Kit a szennybe fullt emberiséget váltotta
l
Bercelly Antal.
f
J-
í A L A ! I ö Z L ö N T
Iraan 17.
„BKEOM"
MM9TM0Z0Ó ÍZIMHÍZBAN
Sf mindennap tartatik. elóadás a legér-Mebb és a legválogatottabb műsorból van émeátlitva. — A .UEKL1N" színház agilis igaigatója, bog; ai előadásokat még érde-kmHr tegye, egy uj modern, a mai koraiaknak megfeleli, legújabb szerkeietfl veti-tégépet iiarteu be, miáltal a képeket még sskkal nebb éa tisitább kivitelben mutathatja ke a ni. tiaitelt kéiönaégnek. A „BEKL1N" aoigiaiinhás előadásai nem siorulnak dicséretre. Sat eaak látni kell mindenkinek. — HiaaiQk éa reméljük, hogy a t. Kötöttség ai igaigatóság fáradtságát éa áldoiatkészségét «a alóadások tömeges látogatásival fogja kenerálni.
M\'L^A
kituno alpesi tejCSOKOLÁDÉ
Irodalom.
- A pápaváiaaitás jogtörténete és > joga. Irta: Lukács JuiscJ, fóginin. tanár. A vaskos munka a pápaváiaaitás tór-táneti fejlődésével foglalkoiik, auilg az jelelt alakjából árt. Mindenkinek érdekeH éa ta-aalaágot olvasmány, amely mig egyrésiról aaigeroan tudományos, másréstról könnyed ettloaával élveietea olvasmány. A világtörté-aátsül e jelentós mouauatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges rássa. A uó ára 4 korona. — Kapható IQ. Wajdita Jóuef könyvkereskedésében, Nagykaniisán.
— Uj Idők A világháború I»gli4hb krónikása. iráabsD és kéfbeu aa Uj Idék. A mi érdeket ese-aaéay a aégy világréíz barctereiu tórtéuik, ut mind eléak tárja feetél aiépségtt képekben, érdekesség, ■érései alfával ée .lékeié iiléa jellemzi Herceg Verue ketiiefiát, u Uj idéket. melynek minden akluália kOtleméujeiben, slbeaiéléaeiben és
ROVÁS
Vezércikk
nféayeibea le egyaránt . aiépirod.lom ápoléj. — KMeeiáai ár. negyedévre t koron. Ki.dóbival.1, TI. AndráMy-ut 16. u
— A .Vasárnapi Ujaág* iniudeu siám. tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Uj-aág- eiéfiletéei ár. negyedévre ól korona, .Világ-kréaifcá\'-v.l agyQtt hM koros.. Megreodelbeli e .Tuáraepi Oiság- kiadóhivatalában (Bud.p«„t. IV , \' ^yeka-atH 4). Ugy.oiU megreudelhetó a .Ke-lap*, . legoleaóbb igeág . magyar nép félévre 3 koron. 40 fillér.
, \' — ÁM .Élet\' atépirodalmi éa infivéaLeti heti-lepet (nerkMátl Andor Jóuef) gazdag tartalom, érteke. ée aktaália képek egénltik ki. á kitmé lapot ■elegea ajánljuk olruéink figyelmébe Szerkesztésiig ée UUéáiv.tal: Budapeat, I. Fehérvári ut 14/e. -■Iflaetéai ér félévre 10 kot. Hutitványaiámot kési-eéggel kaid a kUdóhival.
Világháború
a legjobb tájékoztató magyarázattal és térképpel
Közgazdasági rovat Napihírek
naponkénti szenzációi az
AZ ÜJSÁG
POLITIKAI NAPILAPNAK.
Vasárnaponként két közkedveltség!! mellékletet ád az AZ ÚJSÁG. Egyik: „Az Asszonynak", a tnásik a: „A Gyermekeknek.
ST Akta vUáf kAkornrót I. egjiltaláku MlMd.a e.uaáarret, ..takiaról, ««»4.a.tr6t, tre. d.l.arót bftvta 4a rn.rbtmk.t4.il 4k.Jt >n klt»-alaa Hi(ifirkiiiUtt n.pll.p k.r.Uba. 4rt.-rtUt, liHaa .11 u II UJkAO-ot iLÖrairrfai Abaki ■fáa. 4vt. . ... SÍ kereaa.
rziám.....te
■egreaávre . . . . S „ Mgj bOa.pr. . . . I K. » t,
Megrendeléai cim:
AZ UJSAO KIADÓHIVATALA Budapeat.
VII , Rákócii ut 64. szám
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk siárnyalni versenytársainkat. A*, élelmesség nem
ÁLL
egyébból. minthogy ne késsünk egy pillanatig sem. hanem soron kivöl vegyük igénybe
„Zalai Közlöny" hirdetési rovatát,, inert ott határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja A hirdotó rövid idó alatt meggyőződik az eredményről, annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi. Itogv
AZ
ezen lapba.....egj.denő minden hirdetésnek
kellé baszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak at
ALAMIZSNA /
) ff f//pjts mm
KÖNT7-, PAPIf^- ÉS IRÓSZE^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban - és névjegyekben rr=
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban — —— gyorsan késilttetnek. ======
Tanintézetek részére szükséges cikkek ——dús raktára. ■
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok - — - :-: nagy raktára. _■—— -
Nyomatott a laptulajdonoa lfl. Wajdits Jóuef kénTvnvomdál\'áW. Mj^toSaT
55-tk évfolyam
NAGYKANIZSA, 1916. Április 20. Csütörtök
JL szám.
SíerkeaztŐHégiéa kiadóhivatni ljoáktér 1 Telefon: lea. - Hirdetések dtjetabis sserint.
Ketotös sxcihsssh\'i:
Erős Sándor
HílT.I.\'
Kouióny Labzló
Megjelenik hétfőn 6b IUIssIM in: Mtf tM Ulh^lMe a

„Uram eljösz e"?
A megbékült, nemes szivekből fakadó ellenségeinkre és utóveteégeseinkkel egjott hivés egymásban, embertársainkban. A \'dontó gyfaelmeink nyomán immár nincs kétség »i
A fegyverík zöreje, az ágyuk dörgése lörhetlcn hit a tiszta eseményeknek áldást *** "kw "ta\'-
. A hossian elhuxódó háború nagy pánsoni
közüli az éleinek áradata rohan cl előliünk hozó győzelmiben, mely bekés megértést, „^^^ UmmMm „ |||„|t.i„Wml
Ezer esemény ^ zajlik percről, percre le. termékenyítő munkai vigyen e szomorú, ben_ , h„dinűlM4gletok „múlna elüti. oéljibíl Eszméknek és érzelmeknek egész tömegét ösztövér magyar ugarokra. A minden ki- i hadikoloaön kibocsátása tilt szukségeeeé. A tudvise-termelik a napok, az órák. Ez esemény csinyeskedést legyőző önzetlenségnek erős lés költségeinek fedezésére a pénmgyininiiatsr wuttol
— ugy mint ax elóxó hadikitlcsöuöknél, azonban n zárolás mellőzésével — S\'/.-al kunitoló jiradákköi-esön-kötvényeket és ezzel egyidojttleg 41/,%-kal ka-matoxó állami pénztárjegyeket bocsát nyilvános alá-
írásra. A púnxQg^miniiater tehát ex alkaJommil is közvetlenül fordul a közönséghez, mint ei a legutóbb a nárnet birodalomban is törl&it é* a kihooeitás összege a nyilvános aláirás eredménye alapján feg
tenger vészesen zugó hullámaira dobott akarata, hogy nálunk is /ég-e végig hullá-embci már -már hitéi veszítve keresi a mozzék az ország minden téréin a megvilágító féuyt, mely vigasztaló, hizlaló ra- váltásnak ünnepies, imádságos zsolozsmája. gyogásával végre a béke bizlos révébe Betöltsön minden szivet a legfelségesebb kalauzolja. S e zűrzavaros kavarodásban princípiumnak nemes lemondásra, őszinte mennyi erkölcsi és szellemi értéket semmi- megbékülésre tanitó skavnival: .Szeresd sitett máj meg a/, eibizako lolt n tgyot aka felebarátodat", rás, az elsavanyodott nemtörődömség ! Hadd jöjjön végre hozzánk is a meg- megállapítást nyerni.
Mennyit\' pusztitotl cl a mindenáron újítani váltó ! Hadd menjünk mi is énekes ajak- Az aláirás tartama is az aláírási helyek. szándékozó meggondolatlanság, a megle- kai, boldogságtól túláradó szívvel elébe. Ax aláírási időtartama 1916. április i»-t41 mi-vőknek és a multaknak kritika nclkíll való örvendező szájunk ékes szóval dicsérje az iu8 28->e b«irólag terjed. Aliirixi beljekol fogaik vak gyűlölete. De azért vannak tan még urat, ki íme megváltán^minket minden Mer«Pe,ni « ««"» ültml * idóbifeUlok.
az enbewség lelki eletének tárházában bajainkból. Áhítatos hatk zsongásból, foko kincsek, szellemi és erkölcsi javak ? Szülői zatosan mind erősebben mind szélesebb nagy koroknak és nagy embereknek mc- hullámokban emelkedve csendüljön föl. lyck nélkül nincs igazi történelmi kiváló- zúgjon az égi magasságok felé a nemzetság, termékenyítő munka, fölemelő önlu- nck zokogó imádsága a himnusz. Legyen bemuuu4m atól4 6,/iVoe ilUml pá0Ili,jeg,ek ^ dat, scin megnyugtató boldogság. egyszer ünnep a szomorú magyar föl- dig aooo, 6000, 10,000 50,000 koronia olmle-
Kell még lenniük nagy idealoknak, dön is! tekben fognak kiállíttatni. Tehát a negyedik hadt-
mclycken nem tudott kifogni a szemforgató Vájjon ez őrjöngő ka/arodásb tn meg- kölcsönnél is a S\'/.-oa jiradékkolcsonre jegjsahiM álbölcseség, miket nem tudott még kiirtani tud e \'még állítani, zuhanásunkban még [Bgki8<*b ""ff 60 k°™ib«» a köztudatból a gyűlölködő elfogultság, fenn tud e tartani a Megváltónak szelid nem volt képes elposványositani a mindent szemrehányó tekintete ? Lelkünk legmélyét pusztulásra kárhoztató jóra/aló restség. | megrendítik e az alázatos megbánásra nó-
Lehetetlo 1, hogy a háborús zaj közepett gat6 S2aVai ? aeri„t, . mint „ d(Uft ^ MU
kivesztek volna :tz emberiség lelkéből ama Szomorú szívvel kérdezzük nagy nyo- zetése a kétrészre osztott aliiráei idótartam első vagy szellemi és érzésbeli tünetek, melyek ideá- moruságunknak vigasztalatlan mélységeiből második felében történik, avagy ax alább lókká magasztosulva, a világ történelem fölkiáltva Ő hozzá: \'
•6
számottevő haxii pénzintézetek.
A címletek nagysága. A bemutatóra szóló 6\'/,-0s jársdékkölosönköt-
vények 60, 100, 1000, 6000 ée 10,000 koroaáa, a
hogy igy a kölcsön jegyzése a legszélesebb népréte-gek részére is lehetővé téteeaék.
Az aláírási ár. A kibocsátásra kerüli címletek aláírási ára a
folyamán legdrágább kincse, boldogító vigasza, nemes teltekre serkentői voltak a derék, igaz lelkeknek.
És miféle ideál fog berniünkéi kivezetni e rettenés káoszból s ment meg a biztos elpusztulástól ?
Az ideálok ideálja, a hit.
A hit felsőbbrendű emberi hivatásunkban
.Uram eljösz-c" ?!
.Uram megbékülünk e valaha" í
A negyedik magyar hadikölcsön.
tendő kedvezményes (részletekben, történt) módozat vétetik igénybe, ai idöközi kamatokra nii; tekintettel különböző öesiegekben a következőkép ma
megállapítva :
I. a kibocsátásra kerüló és 6«/,-kil kamatért
járatlékkölcsönkötvény aliirial ára minden ÍM bt. névértékért:
t. ha az aláíráskor az aláirt összeg egésa sálaa-
értéke befizettetik:
a) ax 1916. évi április 18-tól m^\'us 5-ig be-
Több miut busz hónapja annsk, hogy meg- zárólag történő aláirás esetén: 97 korona >0 1111. :t\'iii>ittsitéefiukrt- törő ellenségeink reánk zndilották b) az 1916 évi május 5-dikét követő időben A rantiliktl-i hí tl..m a magyarság „lindni idflk legnagyobb liulmrujÁt. Azóta diailnltnas íme. évi méjtia M-iig bezárólag történó atiiris nemzet és állati, lénlarló erejében. fegyvereink súlyos csapásoLnt múrtek roppant számos esetén: 97 K 60 fillérben;
SALAI KÖ2LŰNT
APBILIR 10.
2. ha pedig a kedvezményes (részletekben tör- Az 5\'/,\'/a-os állami pénztárjegykölcsön
Mit) flietéai módozat rétetik igénybe, az aláirási visszafizetése.
batáridő egéez tartaméra szólólag 98 koronában: A, á\'/,\'/,-os állami pénztárjegyekben megjelölt
U. Az 5)/,\'/.-kai kamatozó állami pánitárjogy , m. kir. államkincstár a beviltóbelyck-
alAiráai ára minden 100 korona névértékért: n<| B |jem,lUl,in,k, az állami pénztirjegy bevonása
I. ha u aláíráskor az aláirt összeg egész elleu-értéke befizettetik ;
a) ai 1916. évi április 19-től májns 6-ig be-■árákg történő aláirás esetén 91 korona 91 fillérben : fa) ai 1916. évi mus 6-ikét követő időben l(lt. évi május 93-ig bezárólag törtéuő aláirás esetén •• K 20 f-ben:
1. ha pedig kedvezményes (részletekben történői SaeUai módozat vétetik igénybe, az aláírási batáridő egéax tartamára szólólag 97 K 6f> l\'-ben. A lenti ánkon felöl az aláíróval szemben sem folyókámat, aem jutalék felszámításának helye nincs.
Kamat (szelvény) esedékesség. A negyedik hadikölcsön 6"/.-os jirailékkölvé-ayei 1916. májiin l-től kezdódóleg és minden év május 1-én éa november 1-én lejáró félévi utólagos riazietekben évi »•/,-kai, az S\'/.\'/.ra állami |>énz-tárjegyek pedig 1916. juníus l-től kezdőilőleg évi l\'/.\'/.-kal minden év junins 1-én és december 1-én lejáró félévi ulólagna részletekben kamatoznak, tehát a Ó\'/o-oe jiradekkölcsönnél az első szelvény 1916. november 1-én, az 5l/I%-t)fl állami pénztárjegyköl-eeönnél pedig 1916. dec. 1-én esedékes.
Részletfizetési kedvezmény. Az esetben, ha a 6°/.-os járadékkölcsönre aláirt összeg 100 K-t meg nem halad, az aláirás alkalmával az aláirt összeg egész ellenértéke befizetendő. A «V»-oe járadékkölcaönre történő éa 100 K-t meghaladó, valamint általában az 6\'/,7.-os állami pénz-tirjegykölcsönri\' eszközölt aláírásoknál azonban a befizetés részletekben is teljesíthető. Ez esetben az aláirás alkalmával az aláirt összeg 10%-a biztositék-kápen Leteendő: éa pedig a kir. állampénztárnál és adóhivataloknál, a m. kir. postatakarékpénztár köz-vetítőhivatalaiuál. további az 1898: XXIII. t..-c..alap-jáa alakult Országos Központi Hitelszövetkezetben készpénzben, a többi aláírási helynél pedig vagy késapénzben, vagy olyan értékpapírokban, a melyeket aa aláírási hely elfogadhatóknak tart. A részletek pedig a következőkép fizetendők : a jegyzett összeg ellenértékének \'JS\'/.-a legkésőbb L9I6. jnuiiis 9-ig, a jegyzett összeg ellenértékének 26%-a legkésőbb l»lí, junius 17-ig, ohjegyzelt összeg ellenértékének •í\'/.-a legkésőbb 1916. jun. 28-ig, a jegyzett összog ellenértékének 85»/,-a legkésőbb 1916. julius 8-ig. I Az utolsó befizetés alkalmival uz aiúirisi hely a, letett biztosítékot elszámolja, illetőleg visszaadja.
A kölcsön felmondása.
A in. kir. pónzngyminiszterium fenntartja maginak azt a jogot, hogy előre közzéteendő három havi eliiotea felmondás mellett ngy a 6°<„-ös jára-dákkölcaönt. mint az 5\'/,%-08 állami pénztirjegy-kölesönt *agj részben, névértékben vissza-
ellenében, minden lovonis nélkül, adó- és illeték mentesen 1926. junius l-én visszafizeti.
kölcsönnek, illetve az ily irinyi kérelem előteremtésekor igazoltan fenilló résiónek visszalizetésére évi 5%-os illandó kamatlábon fognak nj kölcsönt nyújtani s ennek a kölcsönnek meghosszabbításánál is évi 5%-os állandó kamatlábat fognak alkalmazni. Ez a kedvezmény is 1917. évi december 31-ig marad érvényben. A kormány gondoskodni fog tovibbá arról, hogy az előbb jelzett a a nevezett két intézet
Adó- és illetékmentesség. A kibocsátásra kerti- ,|ial (9n llemmber „.^ nyujlott kedvezmények ló címletek után járó kamatok éppúgy, mint a köl- ^ ^^ ^^ id6pont ulán ia _ p6()ig „ -II,visszafizetés alkalmival a járadékkötvétiyeknek. ,||im. pénIl4rjegy|[|)|(!s<)llre vonatkozólag 1919. évi
junius hó :tO-ig, a járadékkölcaönre vonatkozólag pedig 1921 junilta 30-ig terjedő hatálylyal — a jegybank vagy valamely más, u kormány által kijelölendő intézet részéről biztosíttassanak.
I
illetve állami pénztárjegyeknek, tőkeértéke minden fennálló és a jövőben behozandó magyarországi adó bélyeg é» illeték levonása nélkül (Ízeseinek ki,
A címletek pupillaritása. Az aláírásra boi-s^jtolt járadékkötvények éa állami pénztárjegyek — ugyan-ngy. mint az eddigelé kiliocsátott kadiköleaönkötvé-nyefc — a gyámoltak és gondnokoltak pénzninek elhelyezésére alkalmasak
[Ülitek felhasználása a jegyzés céljára. A betéti (Ízlettel foglalkozó intezeteknél h más ily cégeknél 1914. évi augusztus hó t. elótt hetéti « Slrypa-völgyben havas, zord
könyvre elhelyezett, egyébként a nioratoriuin-feloldó\' rendeletben foglalt korlátozások alá eső betétek a Golyó tépeti sebet egy magyar kalonán.
Száraz nefelejts volt a blúzába varrva, Oltatmazón nyugszik rajta állőll karja.
!! I Rt II. Fenn a Strypa-völgyben.
[éjszakán,
Halkan zúgnak-búgnok a sötét fenyvesek... A fakoporsóra a göröngyök esnek, Kip-kop, kip kop, kip-kop, csöndesen
Imaradjunk, Hogy e hós fiúnak álmát ne zavarjuk.
S hogy ki ne száradjon,
könnyével [öntözi .
kibocsátásra kerflló kölcsönökre történő befizetések céljaira — önérthelőleg a kikötött felmondási idők épségben tartása mellett - teljes összegükben igény-bevehetók
Azok, akik a befizetésekre ilyen betétjüket kívánjuk igénylievenni, annál az intézetné), vagy cégnél, illetve annak az intézetnek vagy cégnek közvetítésével tartoznak jegyezni, amelynél a betét ol van helyezve.
Kölcsönnyújtás kedvezményes kamatláb mel- Álmodik: az erdő csöndes gyalogutján, lelt a kibocsátandó kötvényekre és állani- Nefelejts-csokorral jön egy szőke lány. pénztári jegyekre, valamint a kölcsónjegy- A kis kék virágot a sirhantra teszi, zés céljaira.
A kibocsátandó járadékkötvónyekre és állami pénztárjegyekre az Oszrék-Magyar ltank és kir. Hadikölcsönpénztár, e jiradékkötvényeknek, illetve pénztirgyeknek kézizálogul való lekötése mellett,; Csendben, némán szállnak el a sötét felhők. s névérték 75%-áig, a mindenkori hivatalos váltó- 011 az orosz erdő fagyos magányában, leszámítolási kamatlábon, tehát jelenleg 6%-o> kamat Tovább almadozik egy honvéd sírjában. mellett nyújtanak kölcsönt. Ezek a kedvezmények 1917 évi december 31-ig maradnak érvényben.
A nevezet két intézet ugyancsak a midenkor! hivatalos viltóluszámitolási kamatlábon nyújt a náluk zálogul elfogadható értékpapírokra kölcsönt, ha a felveendő össszeg igazoltan a jelen lelhi.ás alapjáu aláirt összegek befizetésére szolgál, A meghosszab- akkor bitóit ily aölcsönök a mérsékel kamatláb kedvezményében 1917. december :U-éig szintén részesülnek. A lenti befizetési határidők alatt a jegyzett összegre eszközlendő befizetés céljaira folyósított kölssönök után a fél kívánságára, a mindenkori hivatalos váltóleszámítolás! kamatláb helyet, 1917. évi december 31 -óig, évi 6%-os ilandő kamatláb biztosillatik.
Ezenfelül az Osztrák Magyar ltank és a in kir, Hadikölcsönpénztár a lent körölirl módozatok
Százados fejükei meghajtják a fenyők.
BARTÓK ANTAL. ____J
Az ötletes uzsora.
Mikor már mind.ntVIóI láncba .-zedbe ök**t, ök »•• ennedn>\'k : még Hj-yre történnek próbálkoztok, ho#y az iirs/.ubályi.zó kormány rendelkezettek résein kÍBiiir»nb^au.ik rabolni. c»alni és a niegiua-radl iii..iiiidi kból taipuvziiiiiitt a k<nnesen dolgozókat. Joviuioucb it*«i e>i kormáuyltixlos küzd most egy nj laila iw>oratrükk ellen: sokhelyütt g.mosz azatócsok, ha már koiIáiUnul uhiii srófolhatjuk az árakul meg tagadjak « Mükség** holmi kiszolgáltatását é* u »».-g-my v.-vón.\'k Csnk olyan bdtétellel adnak a fix mii s/ük^éKl. ti cikk bél. ha i-gy cauiiió mást is, Inlesl-Kt-K. k ll«-. d.* hZidiadoii drágítható -áru holmit in
fiMth«M«. itfwnbtfi az »fM;tleg»f8 felmond&a a 6u/„-kal1 mellett azoknak, akik igazolják, hogy a jelen alairási1 n
kámatox/ járadékkotvényekre nézve 1921. uoven.ber | felhióiaban foglalt befizetési határidők alatt az alá- v.Win.bmk li. a sz..Kén> eml,-, megállapitotl áioli l-ét megelói/i i^óre. az -,7/ o-kal kamatozó állami j irá«ra l»ocsátott Imdikölssön jegyzék eéljából más cukorh..?. ..kar juioi. kéi pénstárjegyekre nézve pedig 1»»l. december 1-ét: hitelintézetnél t bank, takarékpénztár, hitelszövetkezet | . ..In megelőző idóre nem fog eszközöltetni.
hullvii. i)t||> |i•
|«tb,| vagy bankcéguél vettek fel kölcsönt, ennek a, hajnal a cukor maximális
••len padhitényinázt vá-á ix-l a kt-r-skedó uv.Mua ára tolult ia bizlo-.itiuí
APBTLW *0.
SALAI KÖZLÖNY
tudja é* a szugéuv ember. megveszi a padlő\'énvmázt. h«dba vonulásuk köveik ültében éré hátrányok, mámort nem tudja, hogy a törvény megvédené ól az szüntetem dolgában. Wteknei a hivatalnokoknál a ily.-ii uzsorától, In védelemért a törvényhez, fordulna képzettség uie««zer7.ésere megszabott határidőt attói a járatlanság ós a törvény.eljárástól való idegen- a/, időponttól kell -ixáiuilani, amikor, a közhivatalnok kedés teszi olyan könnyűvé az. uzsorások munk4|át a katonai. szolgálatból történt elbocsátá-oi után köz é« olyan nehézzé \' a hatósági ellntóizesi es ebből j hivatali szolgálatát megkezdi Az ilyen hivatalnok következőleg n közigazgatás embereinek | nemcsak ax\' nem /árlwto kPa* előléptetésből. Az ily ei \'léptetés-a kötelességük. bouy a megtudott esetekre lesújtsa- sel uyert alkálin uás a kepzeitség megszerzéséig n.ik, hanem hz is h>gy a népben a törvényes *ljá- ideiglenes marad
i\'<Mik iránt *z.eiet"tud,, türelemmel és atyai lósággal l íraimat ébresszenek.
/ Kritikus
— Hogyan tüntetett ki a trónörökös k<t hős katonát Károly Kereno Jó/>ef kir her-c >> trónörökös a/, e»zaki fronton való legutóbbi lá-toyn\'ása alkalmával arról értesült, hogy k aiUburgi szumazásu kalona Schntl. Anlal éa Ferenc* a liai-C. k\' m különösen kiiüutelt- magát. \\ Királyi herceg lifK iiiattalU a két kaionát, szabadságot eszközöli ki i.*:m ikra éa inoghivta őket. hogy az udvari külön-, von iton utazzanak B.\'C«be Az ut íolyamán a kir. b»; liaráti>ágOS.1U elbaszelgetelt a két kaíonávnl, m.mendegélte ók.\'t éa\'intézkedett, Iiokv Salzburgjai! lak > Me»égeik értesítést kapj.«nak a bécsi .-szaki páti. udvarra való megérkezésükről A kir herceg a ké katonát leleteikkel -gjüU a/, északi pálymid-\\a>. d udvari kocsikban vitette » nyugail páljaud vai 1,1 és utazási költségeiket is megtérített.. Mind kél kaloua birtokosi az a.any vitézségi éiemuek.
— Uzsorások emlékkönyvébe A háli.ru sok lelketlen üzéit CSábltött MTrt. Iiogv kiméletlHinl ló\' .1 joii meggazdagodási vágyának A törvénynek kod. ii t«d|M> szígoiral küxbrlépw, bogi hiénák inoliitágal \\aluhogyau léken tartsa.
A németek jártak járnak elöl a háborús idői kihasználó uzsorások kemény mMsbüuteiénóbeu M ii . hetiben egy bnrgouynkereskedól ezerötszáz mái ka p.n.\'jireégra Ítéllek mert beblzonyitoUan ügyetlen e«)>/.er. egyezer a maximális árnál többet követőit amseit. Érdekesnek latijuk az ítélet indokolásából a ki\'/etkezó részi közölni :
.A háborús idihou Ózott uzsora al|a» elveiéinél éizülelról tanúskodó bűntett Aki ezt n*eiekszi el.il ilja saját népet. hazáját Az élelfentariáOio*.
A tizenkilenc—ötven évesek ujra-sorozáHa A hivatalom lap I gujjabb száma közli: Legújabb r.udolet szerint a l!»—5t) éveseket újra sorozzák A 19-3* éveseket má|us 10 tói iuuiiis 2 ig vizitáljak felül a tötibi korosztályi pedig kesébb ine^haiározaudó időben. A felmentettek felmentésüket igazolni kötelesek.
— A hadügyminiszter és a fatalpu
cipő A Honi Ipar ipán es közgazdasági szaklap legutóbbi számából \\.ss*ük az alábbi éidekes hirt; Búió Krobaiin hadügyminiszter a saját lábán heteken át kipróbálta a fatalpu cipói Nemcsak a hivatalos I hel) i-éi(l\'en. ham-m az illetni is hordta azt es hogy mennyire meg volt eléged.e. azt tuazolja, hogy I azóta hok ezer pári rendelt u hadifogolytáborok részére és legközelebb ilyen > pót küldet o.ajd a szi-liériai hadifogságtiaii lévő kalviiainknak I-.
— Az élő állat árat nem makszimál-ják. A lóváiosi Irtliacs leglllobbt «ilekezleieu Serbán János miniszteri tanácsos kiji len\'etie, hogy semmi-MHetio sem tartja kivihetőnek az előser\'é-- árának in.iksziinalá-á! Azon a nézetei. >nn hogy v>ak az emb. ri élelnmie in-m atkalmns ilt^züózsir éa szalonna ára inakfzimálb.-tió Tudomás.! szerint a. nagyarányú ipuri hizlalás tolyik az országban, remélhető tehát, liog) a mai állapot javulni fog.
— A hadikólosón A negyedik hadikölcson tudniillik két lipusu lesz: ti azázalekos kötvényekből es 5.f) százalékom pénztárjegyekből fog állani Az utóbbiakat 10 évi fölmondásra konzorcium vészi át é» helyezi el. A pénztár jegyek kurzusa hir szerint 92*50 fölött lesz, mig a koivényekért 97 10 koronát kell Űzetni. Zárolt kötvéuyek nem lesznek A jegy zó8 húsvét Illan veszt kezdetet és egy hónapig fog tartani
— Aggodalom a ft-onton Nem kell meg-
s • kaégea élelmiszerek i>r iizolat tan meitdrágitása guinuiii ijedni, nem ariól van sző, mintha a fronton küzdő n . luk testi, kiváliképpen pedig Nzelleuii erejét, AI katonaink a hadihelyzvt miatt aggóduának. ók jól fi. :,ton álló csapatok tiátorsága és liurckésZjo\'ge mdiak hoay a harctereken fényesen állunk s a mi S" i.Vedllet az elelmiszei uzsora okozta ama gond <datt, változás lieállhat az i- a mi javunkra lesz. Vala\'no I ey az oUhou maradt asszonyok es gyermekek gyan írre ker.ked.-u anuak, hogy a haboiu után k hőén uein táplálkozhatnak. Az élölmiszeruzsora miudeii nóileu embernek legalább három feleséget ÁktB az állaiu fudamenluinat, megziivarba\'ja a benső kell eltartani, sót n Iroutoii azt is tudták, hogy nem r -iidel; fenyegeti a serdülő ifjusái\' egész-égét me-j sokára ezt torvéiiylo-n is kimondják. A honion leví* lyen jövőnket akujnk felépíteni. Aki élelmiszeruzso- katonák panaszos levelet írnak haza, hogy ezt «
tál üz az. av áitilók epy ajiájához Mi\'to/ik ; mint törvényt az inho.,levők miudeo áron gátolják m«e. In-l ó ellenség há b\'i iiimadju Imzajái és kockáia veti inert ók szembe néznek ugyan minden veszedelem mindazt, amit vitézeink ktti-.n a Imieiéieii nogszerez- mel. minden ellenségünkét megverik, de már har<»u tik kiküzdéttek nekünk K/én k-II a? élelmiszer as-zomnyal nem tudnának oiegküzdetii, meri einni uzsorát a legkeinényebt-^.ünfetes^el sújtani" < nyelves fehérnép az ex ész. orosz ármádiánál is ^t-
Iv/ a iélemén»•• a német bitónak az é\'. |inis/-r -ze<leltne-el.h .-i ha meuis >alóru válik <-i a hir, a uzsorásokiól. kikel in-bán i.ui n nép árulóinak. mi ók*t iitfv me^ijeszteiif akkor inkább ott utonid-A "hadbavonul hivatalnok képzett nak a caaia\'eren, elvégre -ut méusein érdemlik meu., ;ge \\ hivatalos Inpf puiobbi száma a kormány hotty vitézségük juialmaul liátoin feleséget varróinak rendeletét közli a képz-iise^ molagos megazerzsaé- a nyakukra Nagy ijedelem lehetett olt n fronton, nuk kótel«zetIsog.Mel alkalmazott közhivatalnokokat míg aztán az olihoui lovel-iKböl m»gnyugodhattak a
nőtlenek, hoty ne (éljenek, jöjjenek osak haza diadallal, mert még a régi állapotok uralkodnak ma is és a kormánynak eaze-ágábao sincs megnyoraorftaii hős legényeinket a hároiu feleséggel
— üjabb rendelet az állatállomány védelmére. A t\'óldinkelésügyi miniszter ujabb reu-deietel bocsátott ki a törvényhatóságok első tisztviselőibe/.. hogy külOuös goudot forditsantk arra, hogy az ilUteke.n közoguk^a szarvamnarhák levágását s«4-goruau ellenőrizték s ne engedjék meg, hogy hároa éven aluli U.>zók kerüljenek levágásra. Mindautalan fordulnak eló olyan esdtek, amelyek káUéglaUntl bebizonynják hogy a husiparosok kijátszik a r».. delkezéseket, nz. allatok passzu«át% pedig isusraálsn tettesek meghamisít iák Rendkívül éber figyeismnial kell aZ ellenórzé-.! gyakoroloi, mert különben nagyon sok visszaélés lörtt»nik.
— A Hadsegőlyaő jövedelme. April 1-áa rendezett estély össze* jövedelme 1814 Kor. Össssa kiadasa Tó7 K J-J ( Tiszta jövedelme 1083Í K 18 f. Kuuyi maradi ebből katouáiuk húsvéti uzsrstetado-mányára.
— Hus a hatósági székben. A halyi hatóság a húsvéti unuopekre több borjut éa egy darab marhát fog vágatni házilag kimérni, hogy igy s dzulou a kózousyg jutáuyosabb áron juthasson nánu kis hiisétttlhez: Terménzetes e gondoskodás a aasfé-njebb sorsunk szeinpouijából töriéuik, kik ináskor alig ju hainak húsételhez.
— Liszt a kereskedésekben. Hogy a
közüuség húsvéti lisztszükségletét kielégíthesse a város hatósága akként gondoskodott, hogy a közön- . ség élelmezésére szánt (i-ás és fözóiisztet a helybali koreskedók kötöU szétosztotta a ott szükségletét mim-" denki kielégítheti.
— Katonazene. A 12 Landwehrezrad mm- ,\'t kara husvétvasámapján a Oentralkávéházban a Had-segélyzó javára haugversenyl reudez. Húsvéthétfőjén délután 3 órakor pedig a Sétatéreu hangveraanysa
a kalona zenekar ugyaucaak a Uadaegélyző részére.
— Harc a tejfelért. Nem mese s valóság, amit ideszögezek a piaci életből. Teguap raggal tör- ^ teut, hogy a piacon a tejfeles fatékok körül egésa harc fejlődött. Már nemcsak a húsos fazékért folyik*1 a harc, hanem a tejfelesért is. Ugy történt psdif, hogy néhány falusi auszouy azép csendesen helyért akart ilIaai. hogy azután majd kimérik bádogszámra
a tejfelt. De a vásárlók nem akartak tudni a CséB* des nyugodt kimérésről. Mindenki félt, hogy ha amúgy nyugodtan kerül rá a sor, akkor neki nem jut. Nosza tehát, minden vásárló asszony egyazerrtf\' \' esett neki u tejfulea asszou) nak. Asszony, kisasszony, cseléd s más vásárló közönség rohamot intézett a ikauuáuak, hogy bevegyen belőle valamit egy haba-\'rásra Már-már tragikus lelt a roham végs, mart az asszony a nagy zürzavarb.tu esak azt vetts észre sh péuz se tejfel. Nagy segítségül hívásra egy rendőr avatkozott be a dologba, mire sikeresen megoldé-doit a harc. a pénz — a tejfel helyére vándorolt.
— Boldog húsvéti ünnepeket kivá lapunk t. olvasóinak, munkatársainak és jóbarátamknak.

1
Irodalom.
— i
— A pápaválasztás jogtörténete és i joga. ir La.. Lukács JóiseJ, fógiuin.
x. A vaskos munka a pápaválasztás löi-l^neti fejlődésével foglalkozik, auiig az jelen alakjához éri. Uindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed •liiuaával elvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismerete minden kultureuiber tudasának szükséges része. A iuú ara 4 korona. — Kapható lfj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsait.
— UjJIdők. A világháború legbébl. krónikása, irásbau 4a kópbeu u (Jj Idók. A mi érdekea ese-aaáuy a uégy világrést harctéréit! történik, azt mind •I4ak tárja [eatói szépségű képekben Érdekesség, Mtvésai uivóvai 4a elókeló illés jellemzi Heieeg Veress hetilapját, ai Uj Idóket. melynek minden aciaat aktuális közleraényeibeu, elbeszéléseiben és
aéuyeibsB is egyaréut a szépirodalom ápolója — flaetáai ára negyedévre 6 korona. Kiadóhivatal, ■aéapest, 71. Audráaay-ut 16. az
— A .Vasárnapi Újság* minden siáma faaéag tartalommal jeieuik meg A .Vaaáriiapi Újság" eléfizetéai ára negyedévre öt korooa, . Világ-krá«iká--val együtt bal korona. Megrendelheti a .Taaáruapl UiaAg- kiadóhivatalában (Budapest, IV., ■gytteio-utoa 4). Ugyanitt megieudellleló a ,K>-
Néplap". z legolcsóbb iij»ág a magyar nép láiávro 3 korona 40 fillér.\'
ROVÁS
Vezércikk
Világháború
a legjobb tájékoltató magyarázattal és térképpel
Közgazdasági rovat Napihirek
naponkénti szenzációi az
AZ ÚJSÁG
SZEMESNEK
1 kell in a lenni. Iih túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébbel. minthogy* ne késsünk egy pillaua tig sem. Ii.inem soron kivQl vegyük igénybe
A
„Zalai Közlöny* hirdetési rovatát, inert határozottan eredményi ér és a magyar hirdet.)
VILÁG
POLITIKAI NAPILAPNAK.
— Aa .Élet" stépirodalmi és m&vészeli heti. lapot (szerkeezti Andor József) gaidag tartalom, ér-4ake. áa akluália képek egészítik ki. A kitfeió lapot mslefan pánijuk olvasóink figyelmébe Hierkexilónég 4a kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérvári ut lfi/e. — Hófiietési ár félévre 10 kot Mutatványszámot kéat eéfgel kaid a kiadéhival.
hirdetéseit in megtalálja A hirdető rövid iiló alatt meggyőződik a/ eredni\'ttyröl. -Vasárnapunkén! két közkedveltség!! annak határozottan mellékletet ád az AZ ÚJSÁG. Egyik:
„Az Asszonynak", a másik a: „A Gyer- jf A K N l\\K
mekeknek.
■V Aki a világháborúról áa egyáltalában kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny minden eseményről, sxtnháiról, művészetről, lro. roham**" fejlölfi\'sét. i\'/. pétiig Világosan ji\'l-dalomról héven áe megbízhatóan óhajt egy kitti- |,.ltry, |njg\\ nöen megeierkeeatett napilap keretében érte-
attlnl, flaeeee elé az AZ UJSAO-ot. ^J £
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek koiló Itaszna van. Szemesnek áll a világ, vakunk a-/.
Megrendelési cim AZ UJSAa KIADÓHIVATALA Budapest VII, Rákóczi ut 64. szám.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Bgáes évre .... 39 korona.
Felévre.....le „
Wegyedévra .... a
Egy hónapra ... a K. 80 r.
ALAMIZSNA!
KŐNYY-, PAPII^- ÉS IRÓSZEÍ^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
- és névjegyekben -:—7
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek. -----
Tanintézetek részére szükséges cikkek
-:_ dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk nagy raktára.

Nyomatott a laptulajdonoa lfj. Wajdita József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
ÁPBILIB 10.
„BKBUÜI"
MiOTMOZOÓ SZIKHÁZBAN
0Éf mindennap tartalik, elóadás a legérdekesebb és a legválogatottabb műsorból vau tttzeáUitva. - A „BERLIN" színház agilis igazgatója, hogy az előadásokat még érde-. kesebbé legye, egy uj modern, a mai korszaknak megfelelő, legújabb szerkezetű vetítőgépei szerzett be, miáltal a képekel még sokkal szebb es tisztább kivitelben mulathatja be » m. tisztelt közöiiséguek. A „BEBL1N" mozgósziuház előadásai nem azoruinak dicséretre. Ezt oeak látni kill mindenkinek. — ülaezük és reméljük, hagy a t. Közönség az igazgatóság fáradiságál és áldozatkészségéi az előadások tömeges látogatasaval fogja honorálni.
KÍTÜNÖ ALPESÍ TEJ CSOKOLÁDÉ
1
; ik évfolyam
NAGYKANIZSA, 1916. április 25. Kedd
ZALAI
."jerkeaztÖ8ó« ós kiadóhivatal Deáktér 1.
iMlefon: 182. — Hirdetáaek dijasab&a »z«rlnt.
Kclelós ixetkeaitA :
Erőa Sándor
Kemény László
KlöflaaUal ára: Egy évrm 10 kor, korona, Mniflim a koneaa— Kfyw i«4m ára U í\'
Verbuváljunk
Az egész értelmiség, papok, tanítók, jegyzők éppen mint a közigazgatási és ál-Itrni szolgálat tisztviselői kara, v ilnmint a sí jló munkásai örökre maradandó érdemeli: szereztek a részben, hogy a hadiköl-cí\'in már eddig három ízben.oly nogysze-ti n fényes eredménnyel sikerült.
Most, hogy a magyar haza negyed-: i r fordult fiaihoz, az itthonmaradtaklioz, hírőssel mindamaz anyagi eszközöltnek nemzeti kölcsön formájában való megadá-. Aórt, melyek Magyarország nemzeti és állami lenmara lásáért, a jövendő nagyságátok kivívásáért folyó héroszi küzdelemhez cl mgedhetetleiül szükségesek: most ismét ugyanazokra a lelkes és únzctlcn hazafiak ta vár a nemes szép feladat\', akik az előbbi sikerek alapjait megleremtették, hogy i nniaguk is jo példákkal elöljáiván, ismét iisszeverbuválják a nemzeti ügy eddig is győzelmes lobogója alá mindazon harcosokat, akiknek kötelességük a véradó mel-|j pénztdóval is járulni a végső diadal
kivívásához s ezzel egyúttal a sóvárgott béke idejének hozzánk közelebb hozásához.
Noh t a magyar állam polgárságának már magától is mcgv.tn a helyes érzete aziránt, hogy a hadikölcsönre /aló irotko-z\'\'sban tulajdo tképen nem is áldozatról 1 van szó, hanem igen nagy hasznothajtó, jó üzleti befektetésről: min Inzonáltnl még sem felesleges az emberek külön buzdítása és ne n árt n helyes szervezés, vezelé ■ és irányítás, hogy a jcgw.e ek lc;.itrasnk"r ismel mentül ényesebb ered r.onnj\'el büszkélkedhessünk
*
Akik a néppel legkóz \'ctlenebbül érintkeznek, azok tudják legjobban, hogy még mindi; vannak olyan elrejtett zugolyok, ahová a felvilágosítás fényszórójának sugárkévéje be nem halolt. Vannak aggodalmas-, kodó z tugori lelkek, akik az előbbi hadi-krilcsönök jegyzéseiről lemaradtak s akiknek énzflk, halott tőkeként még ma is a ládájuk fiában, kendőjük csücskében rejtezkedik s vannak kcnyelmeskedők, indolensek, akik nagyokat nyújtózkodnak, vállukat rángatják, hogy már adtak egyszer, tán
szer adtak, adtak, miért adnának negyedszer is ? . . . .
Lehetnek még önzők, lejk)k is — hisszük, ilyenek nagyon kevés mai, akik bár a háborús viszonyok kivételes szerencsekerekének forgandóságán tol-laskodtak fel, vagyoiosodtak meg hirtelenül rendkívüli módon — s mágia húzódoznak ...
Mindezeket fel kell világosítani rábeszéléssel, meg kell győzni példákkal —"ha kell ne; tán presszióval Is — hogy erkölcsi kötelességük nemcsak a haza irint, hanem önmaguk és maradékaik irint ls, hogy hadikölcsönt jegyezzenek. Kitől ml telük.
A hadikölcsön jó üzlet. Ezidőszerint a legjobb, amely busás kamatot hajt a befektetőnek, de egyúttal olyan magvetés is amelyből békét aratunk.
A békét nem adják ingyen. Ezt is meg kell vennünk. Véren és pénzen. Aid nem adott vért: adjon pénzt. Voltakipen önmagának és ivadékainak adja. \'Aki vérét hullatta, az már önmagáját Is
Levél a harctérről.
trypa part. április hava. írom ezt a levelemet, a muszka határról, 1 Hürü szemű hava* esó csepereg a fáról.
Kiürkeszárnyu ködök szállnak, dórtól hüs a hajnal,
így élünk mi kedves Annus tele ezer hajjal. I>e mikor feltükröződik a kelő na|> korongja
Leolvad a szivünkről a lelkünk minden gondja, R reá hízzuk a tllndökló, fényes napsugárra,
Vigye el a mosolygásunk a magyar határi a. Nyújtózkodunk egyet-kettőt lent a fedezékben,
Csak az Isten látjiflrini jár mindnyájunk eszében. 1 Eltitkolja mindeiiiknuk, mindazt amit érez, Csak a szive (szorul össze csak a lelke vérez.
\'•is ilt vagyunk itt mindnyájan, jó öreg tüzérek,
l!gy érez itt egytől egyig mind ahogy « n érzek ;0s ilyenkor alig várjuk, hogy telefon szólj n. Hogy az ágyú acélcsöve \\ illán,okul .szóljon. Az ellenség ilyenkor ha feltűnik elöltünk,
Mint a bosszúálló Isten, oly biztosan lövünk* Halált visz a Skoda ágyún* mindenik golyója, Satuui iiui-zkát li.lv nié» ,t/. imádság sem óvja.
Ne félt* ,eng$m fdea Annus, megsegít az Isten, .
Örökké csak nem maradunk, nem lehetünk itten!?\' Mqd csak elfogy a sok muszka, ássuk már a vermet, 8 egy szép napon — meglásd Annua — nuyd (csak otthon termek.
Oyíirk József. «...—!
Rokkant katonáink között.
Iskolánk jóideje rokkant katonák üdülfikÓrháza. (iyakran megfordulok a kar vagy lábnélküli ember-roncsok között. Jobbára magyar és román földműves parasztok, Ül-tói 45 éves korig De hősök mind-iiuuyian. .Mert nem tudom, mehikii 7. Ml fibb lélek-1 energia, megállani félelem nélkül d-»r^ gráim\'.zápor-han. vagy pétiig ahhoz. hogy 11 kéz vagy lá\'mélküli ember csüggedés nélkül szembe tudjon némi «z tel Ks ezek az emberek nem ismerik a lélek .<■ reményt-leiisóget. a «enyvv> tó, ma;.a 11 mélyedő bánkódást Bizony hősök mindannyian. Csak a iuto-gatólja jatt asszonynép torkát fojtogatja a görcsös zokogás. fts a béna katonának van ereje hozzá, hogy vigasztalja a síró feleséget, a kétségbeesett anyát, vigasztalja, bátoritsa ókét egy uj élet biztató remény-
ked\'éwivol. H mnint a folyosó lócáján fik*; Tör ró fojtott hangon ftlbeauttogja a jörót, nemének ragyogása, nekltütüló arca bizonyítja, hogy eróesn hiss abban, amit mond, hisz az ö megújuló életébé* 1 ez az uj élet neki nem csupán reményság, ds gyönyörűség is.
És miért ne reménykednék? Gnk testi ersje fogyatkozott meg, a nagyobbik értéket, •őségét épen hozta vissza. Az eke szarra helystt
J \'ful 1 {I-1 /I Kllht)
vében az értelmi belátás gyümölosöztetése lesa ^ kenyéradó gazdája. Az értelmi rauníra, a
uayt
embermillió.asztalára teremt puha kalácsot, miért as teremhetné meg az ó mindennapi kenyerét?
Kz a?, egészséges gondolat irányithatta ^rokkant katonák ügyet int ózó bizottságok figysl^Mlt as iskola, az iskolai képzés felé, s az OdQlókórhéapjkbJ kapcsolatban elemi és polgári létesítettek. A rgj^r— •ak ügyét intéző hatóságoknak ás egyesületeknek ama f/.eji gondolatéi, az iskola elsó ténykedése gyanánt mély mii beplántálta a béna harcosok lelkébe s easel visszaadta léleknyugalmukat, uj élet reményét ültette a sivár kétségbeesés helyére.
A harcok hőseiből törekvő, jámbor diákok Ültek, akikkel öröm foglalkozni. Látni keü a* aeelfa-
í A L A I KrtíLONY
APBILIfl Ifi
tu4j«, hogy pénzt ls kell adni. Mentül több pénz gyűl össze: annál ltózelebb|fc — béke.
Ezeket és ezekhez hasonló Igazságokat kell — hogy ugy monyuk szájukba rígnunk mindazoknak, akiket
hadlkölesönre való hozzájáruláshoz.- m£g-|,öióki»*bo2 jutnak, nyerni akarunk. Verbuváljunk I
TflT V •«•«-»"• v velf.l rautpn biboS\'iIi ?:• pszajuKDa , ij.uk jl is
\'a négyeílk iMnmEV tnejMr l-g
HÍREK.
Nem Scutari többé, ^banem Skodra.
Az albán városok uj elnevezése.
A közponli hatalmak állal megszállott albui
Megengedem, hogy kevésbé érzed ki bolólo a liumon, mint a ripMMt. de elvégre hol van ai megírva, hogy; neked abbéi a ntlgjjos 120 . korona j íizeiéeedbél 60 koroigSioll cipAio áldoznod. Miért-a HS JRI „leaílk ... a
|uk. Kzael pénzt j grfíílljb jlfifflldó uuöiláld ia inert ahogy. fflTWfl. " » liW" lésed ismerlek, mént úgyis aligha hagyhatsz nekik.
Szörnyen fel vagy háborodva a kévé éra luiall. De minek izgatod magul, hajjávél|ii akarsi 1 Bizd j
azt a kávéra hiszen azért iszod, bogy izií.saon? helységek alatt nevek . bolgár német és magyar-
Vagy ba már izgatod magad nkkor miért nem iszol\' oszlrák ......... hatóságok megváltoztatták oly módon.
erpakiivél, hiszen ez sukkal nlcsobb es nem izgat. Iiogy « régi "lesz nev.-k bolyéit mosl bárom nevet
Kalól,ll-n én elei.llok neked eg, titkot, bihe- i" k.ipn..k e» ........ magyart, nemeiét és bolgárt
tetlenuok tartod, pedig igaz: nem is muszáj ká-| Az u| elnevezések szerint innal már Sculsri véiuil neve albán nyelven Sckoder Drá malterul Skodra.
Határoiuttau ismerek embereket, akik nem ké- néniétől Si\'hkodin; San Hiovauni ili Modiia neve véitak és sokáiv eltek, sót meg most is élnek, hidd albánul 8b\'Niin-l. niagiarul Seujiii.\'-iiémelOl Sebénél, sokau. akik nem kaiét, le eó» paprikns kenyeret, |ín; lloianii neve allnliiiil Bunena ma«tarul Buna, Hát kérlek szépen, ne baragudi hoK.v azt "» „0„ klum|)|i, w.ézn ,k reggel. liuua; Ajéssio neve albánul Le.-i magyarul Les,
elkeaeredett hangú leveled nem közlöm. de uem ^ ^^ okvi„|en ,wk,,,,ged van, nétnelíl Le-ch; Dulbiguo neve albánul üleim, ma-
akaróm, hogyha lehiggadsz és uira átgondolod, azl 11|4f „„„ bj„, „^„„„i. M, ma ,„„,. „,, kell gyárul Uloiny, néniéiül Ultsol In | Dnrazzo ne.e amit papírra vetettél megbánd és holnap engem „,„,„,„„„„ ,a„tNlll[ MlllieilL toi,heu t. Ha- all.ánul llurc-i msgya.ul Uurn. néniétől Durz I Sasse
Jó tanácsok •II kétségbeesett embernek.
Válasz barátom levelére, ami ezreknek is szól.
mondanom, vagyunk, itt) paltásom. .
azidi öeaze, bogy nem voll Ulbb eszem .......» 1 „„n vigaeztaljon a tudsl, bogy többeu ,s kopotiat Uien*. neve\', albánul Scbab I Kavaies, magyarul
lem öaaze. 1 bor(|uuk >t Majd elneaok, egymásnak az. 8zaihb l-K»vaje»», nénletnl Schkamb v. Kavaja; Kle-
Hert látod, nincs is ogészeu igazad, legalább >|jbm j iJ4|wn how ............ wu,kádunk, .......ti uovo albánul Kiemelni I, magyarul Kle........
ia nem mindenbe,, Hogy vettél egy pár eipöl 60 kí|aBÖ„n m , ka„,.ók lltj,.M „ úgynevezett németül Kl-ui inl; V.lona neve albánul Vlore-Ha-
koronáérl ée a eipészed kijelentette, bogy bit a lelpa. W1)b|l,_ „„k, magyarul Vlor. németül Vlora; daiiano neve
n.m sokáig fog tartani, hál ez kérlek ...ég ne,„ ^ ^ „„„ R koHílk-ri|,8l .„„^ „hllHl mAr albánul 8*se.,i magyarul Szi ta,, ne.....tül Sasan;
j igazán gyengének érzem magam, hogy megcáfoljalak I|>ek neve albánul P.-|eja, magyarul Pejn. nemeiül
\' Ha nem ittad volna, hogy hitelbe seho. »em adnak Polva.
béta katona arcának boldog derOjét, mikor az abc
enni, azt lanácsoltam volna, ho^y egyel hitel, le az ó*ZÍt,1 eséseddel «gé»Zfl. elronloUa.l ezt nácsomat. Tanácsolnám, liog.v i így egéazeil jól ki lehet |ÖUll<,
AkombAkonüaiból az elsó értelmes szókat összerakja! A román bakának természetesen ez fokozottan nehéz dolog, de teetvéri készséggel siet segítségéve a magyar flu. Nem kisebb lelkesültséggel dolgoznak a , . , " ° lek, hogy valamennyien íny nem
magasabb osztályok, a polgári iskolák diákjai. Az ö
örömük tudatosabb Átérzik a gyönyörűségé, amint as iemereteknek mind tágabb-tágabb köre nyílik meg •lőttük. A tanítás az összes modern pedagógiái elvek leható figyelembevételével történik, kiváló szakemberek vezetése mellett. Nagy gondot fordítanak nem eaupin az ismeretszerzésre, de a kedély képzésre, a nevelói haU*>k kellő érvényesülésére is. Az énekkari órák, as időnként rendezett hangversenyek, kedvelt nórakozátalk.
Ezt az iskolai munkát kiegészítik a műhely-
de Csupa olyan váiosnév e/.. umolyeki\'i MlriUi ol-
ih- vu-oii már a/. ujsÁgolvi»ó a Itaikiin bábon, idején
is járj vendégségbe, és MiJoszinnleg e/eniul i« olvasni f.\'g in.ég, de már
(!.• beláthatod, kér- csak magyar elnevezés szerint.
gyakorlatok. Szakavatott mesterek vezetése
Iheiilnk. meti kö-Izös ismerőseink még.talán udakodóuak is tailnuának i benuünket. Nem i-zt iga-zán nem lu-„.lc^iom Tudod jaz o,„bérnek eg> ku>ii ndni kell uilaiuil a szerény-
laégre is —..........
Talán lokozalosau el is tudnád hagyni u/. evést, j Kezdenéd a hu-on, aztán a lésitán, a/.uián a ló/.ele-ken r amikor mindenről eltudnál szokni, akkor i.dán iit losz a béko és újra hozzá kezdeuél szokni ,„,n-denhez, fokoza\'.osan ha uem b^z ni ukkonira a béke. kérded te egéh/. jogosan, ikk... \'/
Akkor kérdési to««z intézni erre vonalkozóati
A kórházi katonák megajándóko-
A Nainueliv Oltónó úrasszony lititgó, lelkes vezetéí-e alail álló Koherkeieszt-egyesület kedves rigyelmessége folytán a korbázbai, ápolt ka\'onák érezni fogják, hogy nálunk niitó-eitek idegenben, hogy Nagykanizsa uí iw áldo/atké\'Z kftzön^ége ineg-becsüléssel gondol azokra ■ i-, akik már meglettek
kötelességüket « távoli bar ......ken. Samuelly Ültóne
úrasszony goudosságál ól a sebesüllek és beleg. k cigarellakat. é.b^aégeki\'t kaptak a szeielei ünnepén, lelleti-1 .... ..........aminthogy a szürke h.\'iköz>,apókon i> folyton élvez-
ték a Fehérkereszt ligy. Imes^égél. Az egyesület egyedül a sebesültek szenvedéseinek enyhítését tüzio ki célul 8 ezért különösebben ajánljuk a uemeslelkt) publikum támogató jóindulatába.
- Az 1916. évi hadiadó kivetése Zala-- Nem lehet a vasúton külön fülkét ban Zala-gersz-get, május havában ül össze az a
.......ínyei jeltuiiek bizot.^ág. mely a var,„i\'g>ebe,i lak.\', 0 000 koro-
•udatiák hogy ér- ,iánál „ugyobb évi jövedelmű egyének lUlO. évi pontja, amely hadiadóját lesz hivatva meinitlapilaui. Kincsiari elA-
I egy nagyobb laphoz, meri a mi lapunk ke, elei ,„ engedik meg hogy minden hozzunk inló/.ott kérdésre
behatóan éh részletesen válaszoljunk.
A felelős.
cipész-, szabó vagy asztalosraesterségben nyernek oktatást. Ki-ki hajlama és testi alkalmassága szerint. Igaxi munkaiskola!
Ilyen rokkantiskolák szükség szerint létesíttetnek. Már a tűzvonal mögött néhány kilométernyire elhelyezeti tábori kórházakban megkezdi áldásos mim"
káját a rokkautiskola, hogy a béna hadfiakat ezzel uj\' bérelni A min hivatalos I. életre kéazitse elő. Háború végéig már egész kis iro-j meg az állouia*oko-,. amelyek dal ma lew a rokkantak iskolájának. Nem egy érté- vényiden ax üzleiszabályzainak az
kei tanulsággal fog ez szolgálni a mindennapi isk o ,szerint magái,egyétek egész v.»gy tél fülkét kil-rel- adó az alsól-udvai adóhivatali kerület rezére Uyeitgr lásáanak 1 l,ei„«k Kx a h r ann.vii jelent, b .gy a lufzstifoll ko ; Sándor pénzügyi Isoáe-o* b-sz A bizottság elnöké
Hogy a testi épségben megfogyatkozott ember1 j cslbsu nem kel, többé lázongó ér/.est az ürés kocsi\' b-sz Bogvay Kl-mér nyug. főispáni titkár, földbirto-e kultura által akarják a dolgozó lársadalom szá- ajtaján a feli,ás: Kolönlálke - \\ knlöu\'fllke az kos Beudes ,agok: Thassy Lajos nyug. fős/.-lgi-mára értékessé tenni ebben a humanitás mellett, a annyiunk által ólta tolt és higyelt knlöniaikeeliai.ii. bitó, l»„n.:or Henrik gvátigazgató (Nagykai,u^l tweiália kötelw Ag mellett az idők jelét is láthatjuk. Kz az iulétked-s- az utazó közönség e.d.-keben „a- Kisoher P„l takarékpénztári igazgató (Zalaegerszeg), - - s - a. |gyon is helyén való. | üdwdj Iguác üy< kere-k. uk ^^
I J
APRILFfl ifi
EALAI IÖELONT
A béke érdekében a Itgszen-
s7,t-u) Malalinszky Ferenc földbirtokos (Zalaesény), — Az asszonyi szépség tizparancso-
itf. Herger Béla ügyvéd < Zalaegerszeg) és dr. Kreís \'lata. Most, tinikor napirendben Tan a divat reformja /^j,/, kötelességünk a TV. kadikölcsönre mi~ ler J.WI Oieyvvd (Nagvkanizsa). s a hölgyek aggódnak. hogy az egyszerűség Ártani j ^ el>bb é$ MeHn# többet jegyezni.
Gyászhír Holzer Jakab ugy a naiát, lalál a szépségüknek : kétszeresén érdekes a hires ■iiii.i gj -ini-kei és az ös*zes rok»nn>g nevében táj- néin.-t írónak . Altenberg Péternek a tanácsadása •l.iloiuiól meglöi! szívvel tudatja, liogy szeretett neje, I arra nézve, hogy őrizhetik meg üde héjaikat a hol
Előjelzéseket a helybeli összes pént-
gyek ? Kunek módját az író a következő tiz pontban foglalja össze :
Mosakodás langymeleg vízben. Leggyöngébb szappan. Alvás nyitott ablak mellett Táplálkozás könnyen emészthető eledelekkel Lelki nyiiKalom.
Szórakozás /.énével és sélákk il a szabadban Végtelen lólelküség
Íllotőleií a legjobb unva teaivér, anyós, nagyanya és rokon Holzer Jnknbué szüleieti Lalzer Janka lolyó l.ó 2 1 • éu délelőtt fel 13 órakor, életének 64-ik, lioldog házasságának 42-ik évében hosszas szenvedés ■ilán <111011)1. A megboldogult Imit tetemei vusarmip. lipiili* hó 83 áu délelőtt lel 11 órakor fognak a Kinizsi uie,a 11 sz. .gtászházból az izr. sírkertben örök nyugalomra helyeztetni
Nagykanizsa. 19ltí. április 21 Béke lengjen drága porai lelett I Hajós Leó, Holzer Franciska lérj. Itozhon Jánosné, Holzer Mik-i. Holzer Richárd, llolzer Jeiió uyermekei. ()zv. Spieimauii Ignnczné •zrtl Liti/er Kani testvér^ Ható* Leóné szül Viola szerint a női szépséget legiobban fenntartja : tiizella monv< Roziinii JAnon v.je Rozhon Otzella I. a/, a g..ndolal, hon
11* Róbert. Ha,ós Huuó fószli unokái. őket a luHványozásig szereti
A/ elhunyt mimeslelkü ura^zouy mindenki elótl IIKK) tiszteletnek és szeieMuek örvendett.
- A vasarnapi munkaszunet ujabb
, intézetek elfogadnak.
— Anyakönyvezető! kinevezés A Baltgy-
miniszter Xieger Forencz nagykanizsai ipartestületi jegyzőt Nagykanizsa polgári auyaköny vezetőjévé nevszte ki. A kinevezés Mgy tiszteletreméltó, kötelességtudó derék munkást ért, kii a társadalom minden rét«gt | ez uj állásban örömmel üdvözöl.
— A gabonamonopólium életbeléptetése. lll-iekes körökben ugy tud|ák, j hogy már t legközelebbi napokban megjelenik a kormánynak ai
Könuyü torma, amiáltal mozdulataik kecseséit a rendelete, amely az ország gabonaUrméiét lefofl-nyernek. halja, vagyis bizonyos korlátok közt életbeléptéi! a|
A két utolsó tanács « legfontosabb. Altenborg gabonamonopolíumoi Az eddigi hirek siarint t Ur-
melők mtiideu keszletüket a H.
T. uek lesznek kény-kormány aen-

igy romantikus férfiú teleuuk rendelkezésére bocsátani ó«
\'kinek *«m fog bevásárló engedelmet adni. csakis ha naponta hálál adnak Utenuek, hogy kod-j haditermeiiynek . Azt hiszik, hpgy ,az; őrléa rsndjs I sek es őket — szépnek tartják . egyelőre nem fog változni, a korinrtuynak módjában I
— Szabad tengeri vásárlás. Mint illeté- áll megíeb-.lueii intézkedni, Most különbeu a intimek I módositasa Nemreg jelent meg a bultlgyminiszter j ke» helyről ériesüliüuk a földművelési minisztérium igán imJnkéli uzninmel ibilgíanák-ü az Qzsm foko-roiidelettí, mely a vasárnapi munkaszünetet telfesen. Adaváriuegye területére engedélyt adott hogy ki- zawra csak akkor v.u kiiatás, ha megkezdik a kor-háhorn előtti állapotnak megfelelóeu állitolta vis»*a ! ki a saját háztartási takarmányozási stb. céljaira many állal rekvirált árpamennyiségek őrlését, ami t
i szükségelt tengerit azabad kézből direkt a termelótól
Ma ujabb rendéin érk-í belügymlnlsZlei"-".! minap
lely azt közli, bog) akk-nt moilositotla a vasár- vásáiolliatja.
gközelebbi iiHpokra várható.
— A háború második éve ia vége (alé|
oapi muiiknszOllMirói szól , rendeletet liogy tekinlet-|e| az enyhe lel b»l\\tán való jéghiáuyra, az eleim s/urüzletek vasárnaponként neti napokon délután 6 ó : essenek
— Tábori postai csomagforgalom. A
liad>eregparanesnokság hozzájárulásával « kereskedelmi miniszter megengedte, Ingy » tábori posiai cso iringókban ezentúl nem romló élelmiszerek és élvezeti ii. m. knvé (nzemes va^y porabtkii), cuk..r és cukorka telek, csokeliide. te;.aUlemeny, tea kels/ersüll továbbá mindenfajta konzerv lefor.asz ol! didtozokbui szállít t is-anak Kzenktvül szibad a tábori poatni isomagok-bmi iné/ni is elhelyezni, ha az plehiushuii, vagy dobozbau akként »an csomagolva, hogy ki neAi ömölhetik.
— FelfügKOHZtették a bankok1 vasárnapi munkabzünetót. A kereskedelmi miniszter a hadik0lcu0u-jegyz>.*n elóniozdilil»a éldekrtbeU meg en.-edle - egy Kanizsa városához rkezett távira ban
h.gy a bunkók es a |.enziutézetek április hó 2\'J i-s juuiis hó ö-ike közé eső *awiriiapokou pénztáraikul nyiiva tarthassák és hivatalaikban akadálytalanul dolgozhassanak. Ezen felül pedig április 24-éu (hus vél hétfőjén) szjntén nyitva Ihilhatják pénztáraikat ( es végezhetik irodai munkájukat.
— Ösztöndíj "az iparosok özvegyeinek óh árváinak A >opr» tn ipin\'kaiiiaia a Uohlberger Kr/.sébet léle alapitvé»\'.v kamaiaila, 2im» koionára miumI irta ki h páházatot. Az összeu n.volc egyenlő részben, vagyis H<iO—Sül) korona ös>zegben lesz széloszlva. Pályázhatnak ma«var honos, józan életfl, fiulalon elhiinvt. zegéiiysorsn iparosok özvegyei és 18-ik életevük"! be nem töltött árvái A pályázati teltételeket nz alsólendvai iparieslQlet logyzóje is megmondja.
/
— Az Első Magyar Általános Biztosító jár és semmi kilátás, hogy a béke áldásait agyba-1
mar élv.vh-t|»k Lehetetlen ily válságos időben uj-J ság nélkül lenni. Felhívjuk azért t.-olvasóink figyelmét arra, hogy a pesti Hírlap a háboijus viszonyok I es a papír «zük»ég darára is a legterjedelmesebb ésl legbővebb lartalmii ujság maradt napilapjaink közötti A harcterek esemén.veinek reszletea megírását ntp-rM-napra kitünA térképekkid kiséri. A Pesti HirlapJ nak minden harctéren külöu tudósítója van. MélU legkedveltebb es legeltenedíébb\' uapilapja tehát országuak. A Pesti Hírlapot miudeu hó 1-étól 16-től kezdve meg lehel rendelői. Egy hóra 9 koi ho fillér, negyedévi e ii korona. A Pesti Hirlap és \\ Divat Szalou együtt negyedévre ll korona. A Pei
Társaság 1916 évi márlegét mai számunkban iil(a(ában a munkaszil , közo||ük, melyből azou örveude\'.es lényt látjuk, liogy le fl-ig nyitva le-ja társaság összes ágazatbeli 1915. évi lisita nyeresége a háború szülte uehéz gazdasági viszonyok da cára fi 995 923 kor. f»H fiiérre rug. K társaság tartalék vagyona ma már több mint 218 millió koronái ért el s a mull évben a háborúból kifolyólag külön-(éle segély alapoki a lólékoiiysáKi, továbbá kulturális célokra több min! felmillió koronát adományozott. Azonkívül az eddigi három magyar hadikölcsönre ötveuhel és fél millió koronát jegyzet! kerek összegben A buto-itá-l ker«só közönség külöu figyel mébet ajánljuk ezen tőkeerős régi magyar intézetei,
mely egyaránt foglalkozik tüz, jég, betörés, valamint, Hirlap és Az ftrdekes Ujság egyQU negyedévre li
élet és járadékbiztosításokkal.
— Elhalasztott befizetés.
kor 50 lillér A Pesti Hírlap éa • Képes Oja
A nagykanizsai; együtt negvedévn* 10 kor SO fillér. I A négy
takarékpénztár állal alapitól! Ousegélyzó 8zövetkeze! HgVtiit negyed evre lö korona. Az álóptetéai « uél a I. hó 24-ére (hétfőre) eső befizetések az ünnep uekei legcélszerűbb postautalványon kQldeni a Pm miatt f. hó 2H-áu, azaz pénteken d. e. lesznek még-! Hirlap kiadóhivatalának (Uudapeat, Vilmoa
|ut 78.) ~
ri -fi »■ JwlSw
kítünö alpesi teü-CSOKOLÁOÉ -
——7-—rrr,--
ü\'fíJíV fiivbtmt.4
.1ÁÍ1U
í A L 4 I I 0 I L Ö N T
iFHLIB H.
mafliar ál*av£Kbs tfóftösft* társaság, Budapesten
* t ^\'llkmánfj*fl- 4. b«föré»-bl«to»ltá»l Ostet.
Qtvmiyekttdik évi lArtiAwIa 1915. január l-tfl december 3Mq.
DMÁMI
bevételek.
>nv» rtaeooibUioeltáai károk 1
1 awfftÖOTk*\'!
Ö^lECÍk \'M&JKbSrí^ lilial bevétel lovönáaávei
JflT.xUl.Dl_ M>6 «• Mim\'""\'"\'-4\' ........
ÍSSÍ^^lóíwk\'*
nTITtaSt kaiíMdl BmlíoA díjtartalék. ip*n.-<lljtarta»éka a vlaionlbUloeilolt
___________köiU*«ok. levonva vle»onU>l«to«llA*l károk
KlltsetaU__károfc éa kölUégok. levonva vleaonlbUloalUet károk károk iártt............
» vlexonlb. réej utáni bevétel levon
■ Kimm káruk ée kölUégrk, levonva vtaiontbUtoeiUal károk
rOggŐben maradt káruk\'tartaléka 1 I Iwfilri h |ni« kOlb^Mk a tUualb \' A vénE&Tiik ké5pén«-UUUTUI.
.1 ntánl bevétel lovon.
Uli. ért
3.W1.9*! « I. tói,Ml 61 7S8,2íá); 4M,0iC II " lil.929 I» I04.7» -u»7.»>! -21.501 « 1.549,683, W
8,lli4 86 90,716 81 í,7w.| *
too.oro! -
\\.tM/)ll> 50 Kjfrü M
ftüí
nv.iu
MÖjOOC
i 1914. érről álhowlt k*e«pán»-<llj tartalék a riaioatbUtoettott rí>« levonáaa nlán . . . . . . A háború folyiAn ol nom aUmoH kQlföldl Ollóink
díjtartaléka .................
Tflibliloeltáaok a Un bovett dU«k ée lllo-
......21.178,968 74
levonva: lőrtM.ta»\'é.\' vl.ionlbl.l. dijak 10.588, lttt\'77 Ai 1914. évbon f0#főbeo maradt károk tartaléka . . .
A* 1914. ívtől álhcttoU kftaapétii-dlj tartalék
• vleiontbUtoaltolt «•\' 1 * " HaálllWnányblil. ulán b levonva: lflrleaaU.lt #• A« 1914. évben fOjrgöbon maradi kArok tartalék* .
"} m. JéfblatoaltAa. Ai 1914. év(41 álhuiotl kéaipéni díjtartalék . . . . JérbUtoaltáaok utAn bevett dijak é« lUo-
tikok............. HW
levonva: tőrloeitaU ée vlaaontblat. dijak 8.261,1 Ai 1914. évben függőben maradi kArok tartaléka .
IV. BetőrAebiato«ltAa. Ai 1914. érről áthoiolt kéeapéna-dljtartalék
a vleaontbliU>ellott rt.i levonása utan . . . . BeWréeblitoeltaeok nIAn bevett dijak t*
UtoKtok..............
levonva: tőrloeatolt ée vleiontbUL dijak \'.M6,\'

Aa 1914. ívben függőben maradi károk tartaléka . . .
V. Bg-yéb bevitelek.
Biolvény-, lakarékp., váltó- o(fjréh kamatok, árfolyam-nyoroeég Idegen péninomok utAn, valamint tare<wá*l házak ttaata jjvedelme............
10.ÖW.&I9 nuJl 81 i
1. i98,tóu 67
IO.UW.66i 97
OOJ.&S2 M
ioo.noo ■S2,Ht> bű
7&.840
4tfV.I4U 63
1.897,897 21
46.118 23
WJŰ.OÚU
278,7ii K%
lfc,7ti6 at

WtfHxAwIa IftS. december 31-án.
témeh.
TtaatvtaeUk «• a««l«Ak
elhel;omU
■i ■ • njU(fdlJal*|i)An^i AtUkel:
Améll. ala^iltvAnjra" értakel:
W oui/ir AIUU \'i
|i«wáMllrll vUMk l Iflnnlii hátak .
KUMNt ad^ok;
<) Maiadvinyok Idogea bliloeltö Lntáietekail
«B,T40 4T
t, lul.tw 06
1.748,460 -
W.IC6 N
ajm 90

IT4.147 M
-
10

K4aivéayalapt6k«....................
Nr*rem«nrtártal4k....... , ............
KOIAn tartalék*.....................
J««t>UtoeltAal kQlOn tartalék................
HéaapénadlJUrtalék a vla«onlbUIO«IU)U r4u UvonAa* uUn A bALoro folytan »l nem aiAmult knlí.Hdl Oatatak díjtartaléka . . . ratfgft károk tartaléka:
«) a^nug^rar hadlkölteOnökböl Je«yM>U kölvényokro
k) eiryéb kOvetaléel míndváayok \'. \'. \'■ ■
itUlbliloalUal oa.Uly folyóeiánilán...............
ttl*. myt*-*K....................
• A« Idei hoaaAJárulásokkal l.4fl-»,8lí kor. 84 ílllérrti omolkod.\'tl. •* A mártafben ■aorapM k013a alappal, valamint <
Idei hoaaáJáruláMal kor. TI fillérre emelkedőn.
Korona [ ÜVl
a«»,o«»S -8,««),(»l\'l -i.ma.M«.| «i <.OOU,(iV — u.;fio,iuj ü
w ao ~
1.019,1 0 (U
1.78U.0M .\'ki
5.0i:>,4l»K I»J

H. ÉletblztoaltAsi klei
OWenUrnudik évi zArtiAmla Nfr. január t-W dec^nber 31-tg.
hevételek.
A muM év bűi áthoMtt díjtartalék.......
Bafotjt dijak I ee év bon MAUItaU kötvények utia . . aa aUtobl években kiállított kötvények otau . . . a MatoeltoU lökő emelésére fordlIoM njrareményok
Levonva: törölt kötvények ée dlj-—\' - Jkjfcflák .
Kamaljöved^em..............
Moll évi fBcgöben volt kArok ée dljvtaauléritéeak tarta Mait éri függőben volt kll>á(M«Aal lökék tartaléka
nn (III.
18tl.8l 8,\'trj 70
1.081,Ml 18
M.604,181)\' 41
11*8,114 r»i
M.au 12
a8.m,«« •J3
•Ü 01
i S.OlS.TiW II.,
1.jI8,M>I 10
r«s:»4t *
ai5.24i.0M re
Értékpapírok éa kauaUwöUm elbalyuMlt löfcéa kUlöu klmntatae uarínt A"\'" .................... > TAUUai Moporiok értékpapírjai: korona [fin. IM.»0»,\'\'U 57 71/Ú7 40 Díjtartalék a viaaontblctoellotl réas levonása után roggöben levő károk éa dlJvUeMtérilé^k tartaléka \'!.\'!!.\'"\' rttarfbtm levő Idbásaeltéoi tőkék tartaléka............ Tuléléal eaoportok erámlája................ Klőre Oaolott dija . . 7 . ................ nem vett B/erMiények 1*14. évről.......\'.\'.\'.\'.\'.\'.,\' Kleorsolt bUloelláaok tartaléka........ VleumlbUtoeitő InUírotok éa uáUok kövctcléwl . . . .\' I ! I . * \'. korona | öli. I»I.3I7,5,V,| <8 l.(«9.7M| 90 W.\',08l| 9J Ü.6tt*»,07l 78
Waélcy-kOloeöoak ............. . i KMvéayköioMnak ., . ................... A kéapoAt tarloaáa* M/éa^Unláa................. Vaaér- ée !Mcy»ök»éf*k «a nwUok tartoiAaal . . . , ........ - l.TW.WOél u 8AM.W7 02 71 jottul au,\'.79 90 74 4.0U0{ — iKá.aiu ta j.yay^l 49; i9u.<o>.>,xi9| r,s
i99.«k>,»l|j U

1 i. V»|8 d«imb«r hó 31411.
Frank ITtnrUt, a közponU könyvexéa főnöke.
^ ™0r\' HaJÓ* J6—í" MrÓ IÍttrkánVi Ormcly Yilmo., gH>, Zichy JAnc.
V iSSTTl • " moghaUrozo,, c.rek ,Mrln. k^üHeknek
BodapMt. 1010. márciui hó ZS-án.
hAri> l\'tchtritx SMumnnil.
B-roW^-W/ontnf *»*rAd, UMI» !./«//, Kén„II. Tll,„r Mró 1l«,l,ál,M„ t)f,„.
íftWANiZaAI FOŰOTKÖfraÉfl : A Fí-ut ás (VnKwi.ul,,* sarkán ln,J saját palotájában
Lendvai Vilmos Brandlhofer Antal
titkár.
Hyetaateir a laptuUJdoao. lf|. Wajdits Jáiaef kiajrajamdájtta7 NWkanliaáa7
évfolyam
NAGYKANIZSA, 1916. április 28. Péntek
.\'3- !
ZALAI KÖZLÖNY
,HÖM
Szerkesztőség és kiadóhivatal Deáktér 1. \'i\'slsfon: 182. — Htrdatéiek díjszabás szerint. Keleli\'ia »zeikeH*trt Erős Sándor 1\' Komóuy László Megjelenik hétfőn és csütörtökön. Előfizetést ára: Egry évre 10 kor, félérre • korona, negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egyes szám ára 12 fillér.

A Kárpátok ünnepe.
A tnvii •/. és a fi\'llanadas cdes melege •;; 1 iii.\'mu 1 n.-ipsitóben cs májuskor mór latszan IX n gyümölcsök,, kilzdtlincs tél után boldog érzésben növekvők Május a termé\'ieny kezdet hava és első napján a remény és. az élei fórrá m pezsdül meg a lelkekben. ,YI jus első napja n téli pusztulásból újra clemedő erők U uiepe és ezérl kell maju. elsején Ünnepel ii n Kárpátok ünnepét.
Talán háború májusánál vagyunk 1110 t és a bizonytalan télből ir.ost fordulunk a gyümölcsériclő, meleg idői e. És most emlékezzünk, hogy hosszú hónapok \'ihatni! törtük meg a Kárpátok és a magyar földben télre elbu .ott magvakból a Kárpálok irt tutink v issza ó .zak káilékony inadat át. Eleven bai álaink voltak a komor hegyek, kemény sziklák dandárja állt be a magyar sereg \\ommandója alá és jeges vihari l\'uvó kőnriások jelentkeztek a magyar /ezéteknél, mondva 1: jelen\'jük alás-san, berukkoltunk a magyar haza /édel-
mére. Egészen magyar sors .1 Kárpátok sorsa: kevésre becsülték, bizal natlanul nézték, a ma ;a erejére hagyták, s a bércek fejé: nem vértezték 1 célkupolákkal és a némr. hegyek nem szólaltai; nteg a vád és. a keser.iség hangján, a néma hegyek némán várták a veszedelmet és szörnyű csatában szétmorzsolták a magyar király ellenségeit.. Erős katonák a Kárpátok cs magyarok, mert nem szavukból, hanem tetteikből ismerte meg őket a világ é.; magyarok, mert rettentően szenvedtek és a maguk ősi erejével váltották meg magukat minden szenvedéseiktől.
Ugy kell néznünk a néma hegyeket, mint a magyar halsereg erős hőseit, egy külön nagyar fegyve,nemet a bakák, huszárok, tüzérek és utászok dicső csoportjai 1 mellett, és ha énekelni fognr.k költők a magyat ok tetteiről, a magyar hegyek dan dárját komor pompájú versekben fogják majd emlegetni.
Május els.jét a kultuszminiszter a Kárpátok iskolai ünnepének rendelte. Harmadik feltámndásunk ez : szent Istváné az
első, aki megterem ,ette az európai magyarságot, 11 március hőseié a másik, akik az ájult múltból felkeltették a magyar jelent és a Kárpáloké a harmadik, akik a magyar jövőt mentették meg a vérbe hanyatló jelenből. Május elseje a Gorlice napja, a győr.elem kezdetéé is, hogy ez a nap eljöhessen, n titánok csatáit vivták egy hosszú télét\' át r, néma begyek. Őket évenként ünnepelni és a gyermeki lélek plasztikus anyagába hclcmintázni az örök emlékezést, ez méltó és szép gondolat, májusi gondolat, az ujratámadás és a mcgélemedés boldog örömébe 1 logant magyar Idea. A Kárpátok májusát ünnepelni kell és pedig nemcsak iskolákban : a hazáért magyarok követelni fogják, hogy emlékezhessenek komor bajtársaikra és a Kárpátok ünnepének minién faluban el kell következnie minden május elsején.
A közigazgatási tisztviselők találjanak férfias és poétikus formát és szent áhitat szálljon minden faluból a mentő hegyek felé.
Május fák virágozzanak és a házak
Miatyánk.
Irta: MIRKO JELUSIOH.
Miatyánk, fent ti fellegek fölüli, J.ijl an, halálban dii* harfiok közöU. Szálljon feléd ajkunkról a fohász : Nem a mi vétkünk 0 nagy rombolás! fis illettessék meg a Te neved! Hol In-ki* van, mit tőlünk irigyelnek, Itt mérgen kigyók foga ránk mered, Körül halálos mérgü dudvák kehiek: És jöjjön el a Te országod, A Te hatalmas akarásod, Az ármány ell«n védje a jogot: Legyen meg a Te akaratod. Kri-\'zék. tudják: van egy hatalom, Kelül a földi, kis hatalmakon. Kgy hatalom, mely ostoroz é* hüntet. Add meg mindennapi kenyerünket. Adj kedvit is, mely csüggedni nem enged, Vésztől, roinhVtöl, mely megóv minket, Adjál erőt, hugv hiv.va bízzunk benmd És bocsásd meg a mi vétkeinket Amikel elkövettünk ellened.
És megbocsátjnk mi is azonképpen,
Az ellenségünk milliónyi bűnit,
A békéé otthont, házunk szent tüzét,
Védjük a földet, asszonyt, gyermeket,
Hátran, szilárdan, épen, nem remegve,
És ne vigy minket kísérletbe,
KI ne ragadjon minket haragunk,
A jog útjáról ne lépjünk le soha,
Harbár, bősz csorda, mely gyilkol, foszt, dúl,
Olyanok, mint ók ne legyen hadunk
És szabadíts meg a gonosztnl,
Melynek egyetlen szarni már erős fék,
Tiéd az ország, halalom, dicsőség,
Kardunk élének adj hatalmat,
Adj ércszivet és vas erót,
Adj fegyverünknek diadalmat,
Ae egész nagy világ előtt,
Kgyetlen izmunk inig egyél feszül,
A Te Ment nevedben
Klőre megyünk — rendületlenül!
Amen f
A siket katonák.
A társadalom és az állam feladatai kOsé tartozik. hogy enyhítse azokat a bajokat, amelyek a harcoló katonákat érték. Ide tartoznak a sebesülés kO-. löubözó nemei, tájai, melyek az órxékszerekksl la , függnek össze.
I A sérülések, a fokozott fény, meleg, aa ágju I döreje, a robbanás stb. következtében igen sok b-, tona veszíti el a szemevilágát, vagy a halláaát. Már az eddigi statisztika sok nagyothalló, vagy teljesem inegsiketült katonáról számol be. Számuk természetesen a háború folyamán fokozódik. A hallás hiánya ■ nem szembeszökő fogyatkozás, de annál nagyobb vesztesége csapása az illetőnek I Kinézve mindea csendes és néma. Az, aki születése óta siket, nem érzé anuak a csapásnak oly súlyát, mint aa, aki M-nött korában siketült meg. Az előbbi nem Unfya felfogni és megérteni azt a jótéteményt, amely s hallás révén keletkezik. Máskép áll a dolog á szerzett sikeUéggel. A zene, az emberi bestéd, a patak csobogása, az erdő zúgása, az állatok hangja stb., mely hozzátartozik a kedélyélet derűjéhez, örökre slmzstt. Siri csend borul kedélyére, lelkére 1
g A L A I K 0 L L Ó S Y ■ \'
ÁPRILIS M
Vei UH
. , \' . . „ .. „,.,„, .„. melnek Knnelnlamil » szótlanul nem lehol éket, nini
Mtt, mint ngy tavaszi karácsony kara- Az Oniwpojy műsora. JL-Érutnk mennek lm........ * tatai.**..*
csonyfái és dus ajandckok gyüljcne; alá- 1. Himnusz. Elíiulja 11 Ujhnn. ifj/i_ ^........ >n(;umk í|anldt )lt|M.M.. . |,„ZM
jok a Kárpálok szervedéi számára. És énekkar. leiéin a «».«•> utol—> alkoMlaii a r.wgi-11 «íl.
harangok énekeljenek mini karácsonykor 2. Honlldal. Előadja a fogúim. ifj, i^uit g.....lolkiwmi i». mi nem lelertlici.\'in,
édes megszabadulásról meri kis Jézus miután éivkkar. ihngjf nHrflak üti.......................naev kí.iel.-wSgeink
tavaszkor is lej in u i\'ól Irc, a Kárpátok 3. Kárpátok, ltom .Znjxon\' Boától." várnait K a* lérleszienlink kell........ nlönben igaz
drága, Májusi U,népén. - Szavalja Metzger Feiaitc l\'őgimn. 8 « i)/ »"«*\'•"« kHtMiirem
4. Fel, fel vitézek . . . ilő.dju a fög. » "" \'T __________nilnk. S adnunk Ml minileiilívt), uhuvá emtk kérnek
^ lfj. enekkar. lladikóliVm, tls i«eg,!lvzo. rokkanlak . S ln> e(ién
A helybeli kath. főgimnázium 5. o™** bm«LT«rvj»^^.......kW...............
\' lögimn. Itttinr. / „élés esuput mellett . nagyim messze, egy
Kárpat-ünnepelye i|°rii;i\';rul.v "wM" tíi<"i<ij« nfőgimn ,ti,.i Ani<.iai<i<«á:i/
ifj. énekkar.
,A most dúló liábortiniik egyik ütiik- 7 |.;K_V anyához. Lumpért Gézától,
emlékű csatája tarlutta vissza 11 tömérdek Szuvulju D d^c ml Zoltán -!■,-111111 R o l Érd6l(6SS66k 3 H8(|yBtlÍk
sereggel hazank l\'óldjéte benyomult 010- x s*.i«iti HióaUja a l\'őgimn • 1.. »
szokat áltól, hogy pusziin) rombolussal vo- énekkar. llSÜlkOlCSOlH\'Ol. nuljanak végig hazánkon. Az n mérhetetlen szenvedés, mely a Kárpátok bércei .
, „ . . . .. . .... , „ , A megszorított lombard — Mi az a közt meghúzódó honfitársainkat az ellenség i {t \'
pusztítása nyomán érte, kell, hugy mind- kincstári jegy?
nyájunkban, kik az ő pusztulásul; árán M„,i kezdődéi......u n, negyedik hadikélesöu
menekültünk meg az cilenségdúiásától, a Míiríldt ítilt011 aláírása és nwl a I. nknk mozgalmas idóazsks. Az
legnagyobb h\'\'lét és könyörületességet eb- eltö n..|iokl,.......kiíljl, a iu,lukor,ódii>ok, elöj.gyzesck,
ressze lel. A társadalom min Jen rétege K""". fúrlilmnit zengte. egy «,. «id .\',r,g « iijoiiilBivániok kwuu.....Arja lótieujk, nmiu » azá
Iparkodik az ellenségtől letiport vidék nyo- k»l""» ,"rUI"\'1 M « » -««"\'!•■ ><*»*> « ..........
, , • . itthon kettó-három nyomorult Mkeawfre óiif- fe«ik;
morusagan segíteni. Tanuló tfjusagunk ts . / .
keltők, mintha twnnyole, busz, v c-s iljaV: l.-ttek volna. í Ami^; tfli.tt uingukról n rol szó •■«-
részt kiván venni ezen segitő akcióban. ... . . . . .L. .... • , , ■ . ,, , . .
0 Ajkukon. II lli>U4 KX!.VQkO.QJJ| ,a2. Ojüíul&luoíuts ktti\'SUttiltf*,.. •»*«•«¥. U| JIhOIMjIi^OIi kitm-nilIrtMival knpc.-0l.it0N
Ezért is, meg hogy Vitéz se. egeink dicső, fejflkön H kor n \'^AJ ,lava Mtígjn<,it6 órteke^gút j^yVünk M áldozatkész és haláltmegvető küzdelméről kép volt lu.uiiy«..s j..|i-ii«t. KHi/i.ami.-Ur nvn. Ui d.ilojí u n.\'Ky.tik h uiikölcsOuuélT hogy is megemlékezzünk, május ho 1-én d. e. sírte őki-t mégis vJua„iuni:.et»h«nk, liúsi hi»hAI ju\'tvii.. vhii •> liiiiliköh\'.s6iiÖl»ii) iiu\'UHilliató lom* */ 11 órakor a Városház dis\'/.termében a koim\'uy i\'-h yíeAlos n jíróstik. Ha, iinnJ-köfoafuiok niéiti kt\' ki ithUuíni helyek cgyeim-, Kárpát-ünnepélyt tartunk, a melyre váró- m,ln ,rnAm ,"i|" ki H ruiitejiíWiiiiwiHr khAi.MiuiiiM köt. h-7.6 mosunk lakóit isztelettel meghívja \' maradik hatalUágomímk s ti^ol.tommk, u eg)..zé«« kö.ött.k nr- „,zv... m«lyh*t mikkosni
mellyel lulzlúk éket H amellyel kéezealtllleui a/.t nz kell ez öedZea legyzéaeknl >llugudó pénzintézeteknek.
A figimnázium igazgat!*,iga. ■ m-eg seregei l^y stíl, néliány. sert wak tueisérile- K, szerint .1 6 százalékos imu lék-kolcsAuékra a ki-
~ ..... 1 -■«--\'- - " 1 e .. - - - . _____
Az ily egyéntik (stak nagynehezen tudnak h hogy ezt a hullás Altul uem éri el! Kiéri iizi.ul.nn unnál jel,Inni megvédjék é.el ,1 |, Iti egyensúly W-
eonnkba belntörédni. A legtöbbjét a kétségbeesés, az kOiönés mévi lel (hal: a »z.;jról való leoltasús éll\'..l. ImniMsátúl, 11 . .............. a euihérgyOlülelií.l!
\' álatunlság, a zárkózottság, az emberi gyoldiet k.ir- Tsnil uk még 11 liarchan memikeinli\' katonákat »*áj Ig iz. ügyit:., hogy 11 sikeinéniu-inlézt-ti taiiiruk
nyéketi, S ha belewnek a karjaiba, akkor a larm- r.\'il lenlviiMii! Minden he zíilhnilguiik van jell-gzi leí. r„, 6ll» „ ....... kli/.d : mi......... ..... az itthon
dalom terhére válnak A hmagyoMi napás rájuk képe, amely a lie.zéljs*erv.k hizoiiy;.s\'(llíw által ki- uuinidoiial. i..«,nk ielje-11,1,1 „ ,:,.„i™,
nézve az, hogy nem tudnak emhertá-aikkiil a hang- letkraik A képek orozalélnd sz rmázik a láMzéd A hnmulin » hiiuilius uit.ukál!
be^ée állal érintkezni Nem értik egymás!, legfel- halló nem Igei, iigy..| erre a mflvelülre ....... lil»z Az......bélieken liyitl pii|i|,ftkoilui kellene n
jebb a kOltabMl jelekkel, melyek lugyiiléko-sá le.zik nála nem „ szeme, hanem a ITil .zer. p. l a h . ghe- m gnéumll kal e,.: >ziik-z-ru -klata-aral. Vaiiuak
az érintkezést Hisz ...... hallják 11 hozzájuk inlézidl szulnél. A siketnek meg kel\' taiHlhila. btlgy hogyan esetek, hogy 11 hálwul.iMi egyts kah.ii ,k a foko-
nem ludn\'li wri! Chileiéi ailui! A hazaérkezett kelelkeznek » beszéli liangjii. Illetve ,1 hallgók he- zoll l\'élel■ e s ePj,.|, lelki ráz\' ótliis,.\'k kOielkezléhen
apának hiába csacsog a kis apróság: a hitves bUIm szeilszeni ........ A ......ka a szemre hárul. inegnémubnik. iiullásel, „ml,.,,, ,.p inínad. Megér-
kérdo a csau élményei felól, a emétan megsike- Kzek után e,ak az a kérdés merni fel. Imgt tik. ................„ájul „,,«elt 1,.,/,\'del; Ile .......
tolt apa nem érti meg éket. II maga beszél ugyan. |„,| ........... „, .. , ,„„.„,„„ „„^Oll k„ ,,,,„ ""•„„k i,. <z"lni l\'u,,„, „ ........... „ „Kn|M(4
de feleleteke, nem tud adni A sikelség lehél snlyo ................ |„„,v„s4sl, ........ u.r.„,,„.,,,,. k.,Z|, ....in ai, v,„, I, ha .„,.4v r-ndszerint ,,« agy-
«bb haj, mint a kar. v,,gy a Iái, hianva. már tel ,„„ „.„;, „ >ik,.h„;„Mk „„.,.., , kéreg i.| lélle .jé,. „ , ,,.A talk.v .........se állal
jeeen más vil(ghn sodorja «z egyé......... ...........1, ............... „, .,.,,,„ „, .....................,.„, ezl a .......... , ...... „,, W,el„ I,,,. .....„,ll,e,j„k
nagyon könnyen feldúlhatja az egyén esaládi s tár A legl, l,i.j>- m , kórháznak ...........................l,l„ II,-iker ka:....... k-\'l l.-il ........................
wlalmt ooldogságái. amely „eli.nl az é|, i s„ár es w, „,„si„nii , .. ,„i, .............. i,|,.,.„.;„, hangot. ......... , .............. , K/,„„„■.„,.,,.;.,,
kietlen, iaaataa e sivái-ságet lehel és kell is „„,- ^ „ .Vörö, Ker.^ Kgv.nl.i ,i.„lje "\'\'W- ..,...... ........................................ aíAjl„;
blteni. Az államimk rá a társadalomnak nem szabod , ,„,\', |,„|, ^„j,, j ,1 „„. ,;,„„.\',.., |>. vk ,
tétienni nézni a lélek és a ki-oélvéM 7 ronraná- n, ............., ,, . \\ „, , . ,,,,, ....... , ,
11 I" «\'g, pnr .iiinp iil.tlt megtiniulink a szóról lu .......... "mi !\',hni,i,iit,;ii, v:i\'; N<ins.ikára dósát I Lehelévé kell te........ hogy megsikelull k,-v,,|. „ vasá-i .. „„■«.»,I.„,lul,,„k ,1 kén,el.....len l,\'r\': l0- ""\'i »■
lona a haugtiek. d révén tudjon érintkezni; tudja liélyz.|l..,l „,,.„), ,,„,.. ,„.,„ érlésél,.j Marm,. 8«ob.il..v zky Utv \'1
megérteni, fölfogni mások beszédjét! Természelts, ajk Ilinél korábban lanuiuak meg a szájról leolvasni, "\'" "\'"" ""\' ""á\'

Április a«
SALAI KÖBLÓNT
*
9
bocsátási árfolyam Hí) százalékánál, az ö és (ól százalékos kincstári legyekre pedig az árfolyam 86 százalékánál magasabb kölcsftnl adni uein szabad Tilos .1 megadott loiubardköle.sön kamallábját 1017. december al-én tul garaulálui Kz a kél intézkedés ((kép azori, történt, m-rl a hurmadik hadikölcsönnél egyes tóvárosi intézetek a verseny hevébeu 100 százalék\'.t nm a/ egész jegyzési ál folyamot is elő legeztek, hogy voltak, akik miiidou készpénz nélkül is tekintélyes iksszegeket legyeztek. Bz alkalmas le heteit arra, hogy allamhilel t.diintélyóuok árlsoti és ezért eZ ellen oiost Siluoni kailtelákkid iiiegeiősíletl egyezményt csináltak.
A bankok\' most azzal a szakkérdéssel lesznek kénytelenek foglalkozni, hogy mi a lényegbeli kn lómbség a járadékkölvéuy és a kiucslári jegy közölt.\' A ti százalékos hudikölesön ugyanis |ái adókköt vény, az és fél százalékos pedig kincstári jegy F-lolet: A )i\\r«dékkólvéuv nine,-. teriiimushoz kötve, hanem az állam arra nézy-i foiiiar\'i" magának a jogol, hogy bizonyos idö uiulva azokat felmojjdás mellett visszaváltja : a kincstári jegy azonban bizonyos idó — itt ljj óv — múlva lejár, azokat tehát a/, állam vissza-\' váltani kötele-. Ugjainz volt a zárolt |aradékkötvé-iiyekuél is. -le csak azo» esetben, ha a kötvénytulai-ilonos azt hat év múlva felmoudu. A zárolt hadi-kölcsön kötvényt a zárolás Ideje nlalt eladni nem leheléit, mig a kiocstánagy a tiz év alatt is s/.abad forgalom tárgya
A béke érdekében a legszentebb kötelességünk a IV. kudikölcsönrc minél el<>bb és mennél többel jegyezni.
dlöjegyzcseket a helybeli összes pénzintézetek elfogadnak.
Kárpa i üunep \\ nagykanizsai izr. elemi iskola az-*»fpu>ziult kárpáti falvak javáia május \'t-én d e 10 órakor a Sugár ul I I sz. iskola udvarán kellemetlen idó esetén 11 órakor a cseugeri uti izr i«k „Kisiemplom* helyiségéből! Kárpáli ünnepet lart. melyre az erdeklódó közöuséget tisztelettel llieghitja i tantestület.
Mftsoi : I. Ihiimus énekli a/, iljusás Igazgató ilnilepi beszéde.
3 Árpád .sírja, >7.aval|a Pallos Iloua III. o. I
4 Isinei\' k egy szép ÖVaiágol Szavalja László Kerenc Ili ... i
6. Kit a szép magyar(öhl, s>zav. Loós János
III. o. t
6. lizsoki szorosban énekli a IV. fin- és leány-o.szlaly.
7 Uzsoki szoiosnaii zav. Tíboli Bleika IV OsZl. \'hu.
k. Idexen oi>7-igb,i|| szavalja 8/enicre István
IV. o. i.
0. Indul a \' /.azad, szavalja Kiank liyöijjy IV. ov/.t tan
III. S/o/.a . énekli a/, il\'U-ág.
— Egy sikí\'tnému művé z. A Ceuirál Kávéhoz épület. <ii le»ó kalaplWl- kirakatában egy gyönyörű le iményis barnult a s.tiiló közöusóg. mely Mm kác»i Milini. Kris/ius Pilátus elélt cimü képének másolata
A kép oly meglepően szép utánzat, hogy szinte kételkednünk kellene készítője iránt, ha nem ismer-nők ez irányú szép tehetségét. \'
A - kép készítője u. I. Pavelkovics János siket-néma inlézeti lanuló. kl-már több gyönyörű festmény-nyel leple meg a közönséget.
K szép tehetség kiművelése iránt valóban helyes lenne ha a helyi hatóság lépéseket tenne a festőiskolába leendő felvételéért.
— Elmúlt a Huavét Kimúlt a feltámadás felséges ünnepe, horus. esős idővel, mintha csak az időjárás is az ildallan állapotokhoz hasonulna. A templomukban szirougoll az ájtatos hivők tömege, bűnbánó lélekkel küldve fel fohászát a Mindenhalóhoz. A nagyhéli szertartásoknál derék gimnazistáink segédkezlek valóban dicséretes sikerrel és eredménnyel
A felső templomban kántor hiányában Haue-kovies János igazg tanító, a kisktmizsai templomban I pedig ilj Ihiuekovics János főgimnáziumi lanuló végette az orgouálásl, emelve a hivők á|latosságát.
Az első áldozás. Ritka egyén, kinek u« hagyott volna mélyebb nyomot kedves eiulék-képen az első áldozás. A reánk következő vasárnap, azaz fehér vasárnap első áldozóiuk isméi megjelennek a plébánia templomban, mely jelenség a jó keresztény szülők lelkében, mely lélekemelő hatásával feledhetleu kadves emlekképeu marad meg rniud-végig.
— Kitüntetés Őfelsége a harciéren szerzett vitézségének s érdemeinek elismeréseül Pavelkovics Kálmán első osztályú s/.ámvevó altiszt, őrmesternek a hadiékiuiényes Koronás ezüst érdemkeresztet adományozta. A derek őrmester körülbelül 17 hóuapot töltött a harctéren s a kitüntetésre derekasan reá-
1 szolgált
— A sebesültek megajándékozása. A
II ad segél yzó a húsvét alkalmából, mint előzőleg is bőkezű adomáuybau részesítette a sebesülteket. A kórházakban egy ezer csomag szeretetadományt s egyezer üveg sört osztott szél A sebesült hősök könuyes szemekkel fogadták a megemlékezést, f figyelmet, amellyel az ö hősiességüket viszonozni tÖ< reke.lelt a társadalom szive.
— Mi volt a húsvéti szeretetadomány ?
A harctérre küldölt csomagok a következő tárgyakat tartalmazták: ifi drb cigaretta skatulya gyufával, I csomag báb, 4 tábori lap. 1 tiula irou, notesz, bicska, tükör, fésü.
A sebesültek húsvéti szeretetadomáuyuk a következőkből állott. SÍ drb cigaretta, 1 skatulya gyufával. I csomag báb, 1 üveg sör.
— A vetések állása, az ország miudeu l részéből beérkező nagaujeleutések szerint, igen (kedvező. A hűvös, esős és szeles időjárás á vetések-
ben számion. h.-lA kárt nem okozott és a vetések oly buján állanak, hogy rövidesen kaszálással és legeltetéssel kell uia|d ritkítani azokat. Az országos eső, noha éppenséggel nem volt kiadós, nagyon kapóra jöil. mert előzően hosszabb időn át számbave-heló csapadékban nem .olt részünk. ^
- Legmagasabb jégbiztosítás! ter mény-órak A |égbiiito*itásra egyesült magyar és osztrák jégbiztositó társaságok az 1916. évre a biztositható legmagasabb terményárakat a következő-
képpen, ál lapították meg: buta 88, rozs 80, kétne-res 8V>karmáryárpa 94, sörárpa 80, iab}96, magyar tengari 85, cinquantin tengeri $98, repee, lenmag 48, borsó főzeléknek 40, lenese 70, pastolyéO, köles 40, burgonya 8, vöröshagyma gumó 40, laoerna 150, lóheremag 800, mák 70, cukorrépamag 70, takarmányrépamag 60, komló 800, dohány 60 K mm.-ként szalma nélkfll Kerti és homoki bor 60, hegyi bór 80 K hl.-ként. A biztosított agyaégárak kár esetében akkor is érvényesek, ha a plaei ár azon időbeu alacsonyabb lenne.
— Magyar nyelv .Szerbiában. A aterbiai magyar és osztrák katonai kormánytóság elrendelte, hogy a szerbiai iskolákban a német és magyar nyelvet kötelező tantárgynak illesszék be. A némát nyelvet már régebben köteleié tantárggyá tették, a magyar nyelvet most pótlólag illesztették a tanrendbe
— Takarékbetétek felhasználás* a hadlkölosönjegyzéere. A hivatalos lap legiyabb száma közli a kormány rendeletét, amely aierint a még moratórium alá tartozó betétek a mindenkori felmoudási idő megtartásával — teljes egénQkbea felhasználhatók hadikölcsönjegytés céljaira. Osek a Bereg Máramaros. 8áros, Szatmár, Sserém, Ugoeaa, Ung és Zemplén megyék, valamint Siatmárnémeti és Zimouy városok területén levő pénzintézetek vétetnek ki at iutétkedéa alól. Etek betétei ugyanis csak a tényleg még fennálló összeg 85 százalékáig, azonban legfeljebb a jegyzett összeg 21 százaléka erejéig vebelök a hadikölosönjegyiés céljaira igénybe. A moratoriális betétek igénybevétele esatén a jegyzés a betéti intését álul easkötlendő.
— Mivel lehet pótolni a rézgálloot. A Narodne Noviue írja. A horvát tengerinellék szőlőbirtokosai egyre sürüebben rendelik meg a rétgáll-cot pótló vitriolint, melyet a jövőben, a tavalyi sikeres kísérletezés után nagyobb mértékben szándékoznak felhasználni s szölóvédelmi munkálatoknál. A tavalyi kísérletek — írja az említett horvát lap — megmutatták, hogy a vitriolin sokkal radikáliaaMi szölóvédelmi sser, mint a rétgálie. Kgy liter vitriolin megfelel i kilogram réigálicnak éa ára I korona.
— Adományok a Hadaegélyzőnek. A
lladsegélyzó céljaira stivesek voltak adakozni: Bugsek növérak (Ounfalva) 80 K., Berény Árpád (Haretár) 80 K., Kraust Terét 8 K, Otő Lástlóné 9 K, Torkoa Lajos 2 K, Ualvax Károly 1 K, mely aaivea adományokért bálás kömönetét fejezi ki a Hadse-gélytő.
— Visszajöttek a feoekék. Aa utóbbi idő-beu a napilapokban többitben hírek jsleotek mag t fecskék idei elmaradásáról. (Csekkel a hirakkal nemben a irtgyar királyi Ornitológiai Középpont meg-állapítja, hogy fecskéink ezidén is visaaatértek hoa-zánk, még pedig a korai kitavaszodásnak megfelelően, jóval korábban, raiut máskor. A később beállott hideg időjárás a fecskék zömének megérkesésát kéelei-, tette s a már megérkeisttek egy réstét la sMőe visszavonulásra késttette, étért a fecskék rendes mag-érkezési idejében \'csak kevés volt látható, fia a
hiány Budapesten még iukább feltűnt, mer a belsóterületeu csak kevés fecske fészkel s az kelthette a kissé felületes megfigyelőben aat a hitet, hogy at idén a ieoskék nam tértek viasza hottánk.
JF/- F/PJT8 fPPFf
I)ús raktár legújabb divatú levélpapírokban
----- és névjegyekben---
Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban -1___gyorsan készíttetnek. --
Tanintézetek részére szükséges cikkek
-- dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk nagy raktára.

APBILI8 18.
»
MAOÍMOZOO SZIKHÁZBAN
f0f mindennap tarlatiit előadás a legérdekesebb és a legválogatottabb műsorból van tsaseállilva. — A „BERLIN" színház agilis igaigatója, hogy az előadásokat még érde-i kesebbé legye, egy uj modern, a mai koraiaknak megfelelő, legújabb szerkezetű vetítőgépet szerzett be, tuiáltal a képeket még sekkal szebb és tisztább kivitelben mutathatja be a m. tisztelt közönségnek A „BERLIN" moigésiinház előadásai nem szorulnak diesé-, retre. Kit oaak látni kell mindenkinek. — I Uisaittk és reméljük, hogy a t. Közönség az igaigatóság fáradtságát és áldozatkészségét u előadások tömeges látogatásával fogja honorálni.
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételű joga. irta: Lukács JózseJ, fógiiun. tauál\'. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, autig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről súgoruan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismerete minden kultureuiber tudásának szükséges része. A atű ára 4 korona. — Kapható 1$. Wajdtts József könyvkereskedésében, Nagykaniisáti.
— Uj idők. A vilégliAtme leghűbb kréuikása. irásbiu éa képben az Uj Idók. A mi érdekes eae-méuy a négy világrész hlrctérein történik, azt miud •téak tárja feitéi szépségű képekben Krdokesség. aaáváeej nívóval és előkelő Ízlés jeliemii Horeeg Fartőe hitilipját, az Uj Időket, melyuek mindeu Máma aktuális költeményeiben, elbeszéléseiben éa regényeiben ia egyaránt a szépirodalom ápolója — W&űutáai ára negyedévre 6 korona. Kiadóhivatal, Budapest, Ti. Andrásay-ut IC. sz.
— A .Vasárnapi Ujaág" miudeu száma gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Ujaág\'\' ilófizetéai ára negyedévre ót korona, „Világ-kréaiké\'-val együtt lial koroua. Megrendelhető a „Taiérnapi Uiaág- kiadóhivatalában (Budapest. IV., Igyatem-ntM á.). Ugyanitt megrendelhető a „Ké-p«4 Néplap", « legoleaébb igság a magyar nép számára félévre 2 korona 40 fillér.
— As „Élet" szépirodalmi és művészeti lieli-lapot (szerkeszti Andor József) gazdag tárulom, érdekei és aktuális képek egészitik ki. A kilflnfi lapot aaelegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Szerkesztőség él kiadóhivatal: Budapest, I. fehér vári ut 16/e. — ■öflzetési ár félévre 10 kot. Mutatványszáméi készséggel kttld i kiaiióbival.
ROVÁS
Vezércikk
Világháború
a legjobb tájékoztató magyarázattal és térképpel
Közgazdasági rovat Napihírek
naponkénti szenzációi az
AZ ÚJSÁG
SZEMESNEK
kell ina lenni ha Hil akarjuk s/árnyalni v<> khiiviárNHÍnkai A/. •jlttlmosség nftin
egyrthhól. iir.ulliwgv UH kcs.sUnk rgy pilláim lig sem. hanem Nonui kivül vegyük igényin*
„Zala; Ko/.lonvM Inrtleténi rovatát, mert olt haliu\'o/.oilaii iM\'eiiiiienyt ere.su magyar hinlotí\'i
VILÁG
POLITIKAI NAPILAPNAK.
Ii m .1 - -1 t-.si-11 in ini-ginláljit A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az •\'redm\'ltyról. — Vasárnaponként két közkedveltségü annak határozottan mellékletet ád az AZ ÚJSÁG. Egyik;
„Az Asszonynak", a nmsiK a: „A Gyer- jf jty A K
mekeknek.
Akt a világháborúról ás egyáltalában kell I".....- a kl ii.mii látja a -7,alai Közlöny"
minden 11101407101, aztnházról, iiiüvóaiotról, tro- rohamos f.\'jlödi\' dalomról bőven éa meghtihitóin óhajt egy kitti- |„ j \'
nően megszerkesztett napilap keretében árte-■Slnt, dseaae etö ai AZ UJSAO-ot.
ELŐFIZETÉSI ABAK: Brill ávra . . . . SS korom.
Fetávri.....le
Hlgyidávre .... a „ Egy hónapra ... 2 K. 80 r.
Megrendelést oim AZ UJSAO KIADÓHIVATALA BudapeHt.
VII . Bákóozl ut 54 szám
im. ,</. pedig világosan jel-
AZ
oy.eii lapban ínég).i|.Mnf» iiiiiitien liirdniáanek küllő liaK/.na van. 8/.eiiioHnHk áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA I
Nyomatott a iaptulajdonos Ifl. Wajdits József könyv,lyo-uHji\'m Slaíykaaizsia.