Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
6.82 MB
2010-03-09 14:44:27
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
291
2177
Rövid leírás | Teljes leírás (161.98 KB)

Zalai Közlöny 1917. 008-014. szám február

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
56. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

S6 ik évfolyam
8 szám
ZALAI KÖZLÖNY
\' :ertB8ztÖ8í« és kiadóhivatal Doáktói I i.l.Iou ISI. — Htrdatáiak ftljiaabái mi.rlnt.
Fötferktiílo: F«Ulo, «í0rke,itö:
Kemény Lá«zl6 Erö» Sándor
A helynevek.
.\'rta : Bltlviiri Alajos.
Negyven eszlun.\'cje muloil, hogy Nagy-Kanizsán Mihály Endre (ősi székely vér, táviro liszt és a Zalai Kijzlöny segédszerkesztője) köré nchnny tlual magyar tiszl-viselő csoportosult, hogy magyar helyneve-inket forgalo uba hozzuk.
A rcndezettlen helynevek már a modern közlekedés hajnalán igen sok zavar és téres irányításnak\' voltak okozói. A köz\'ekedés termológiája, a kezelés vad ide gen. Az abszolutizmus nyoma a közlekedés terén különösen, érezhető volt. A szabad fejlődül sorvasztó, dohos légkor burkolta körül
Itt akartunk mi szellőztetni. Derült ifjú kedélyünk összhangját, hej do sokszor váltotta fel aggódás, zűndőr, fájdalmas nyugtalanság. Nagy szerencsénk voll, hogy •Iső vezér igazgatónk Takács János középiskolai tanár voll, aki megértette a mi
renddel ellenes szabálytalanságainkban --a magyar lelket.
Helyneveink elcsulllva. kiforgatva fityegtek mindenütt: Neutria, Leulschau stb : Azi hiliük kinában vagyunk!
Ma már - már félszázad munkája, hogy az abszolút Vllá..\'. iu felejlell vacakját nemzeti fejlődésünk útjából cliakari-lotluk; illetve még mosl is takarítjuk : mert még ma se,n ment át annak szükségessége a közérzésbe.
M.ijd a berni földrajzi kongresszus is foglalkozott -- kis tnusstár inasunkkal: rendezte a földrajzi s egyéb helyneveket Megkaptuk az 1808 évi IV. (. cikke: helyneveinkről.
A Földrajzi Társaság irányítani akar, hogy u rengeteg helynév halmazban megértéshez juss\'.mk Hiszen némelyik Isten hála mögötti kócos kiu. községnek is annyi neve van, mint akár egy spanyol grandnak. Az elfajult" Bécs — Vicn vitájának is ezen a tájon találjuk meg forrás vidékét.
Megjelenik heteakint kéUnr.
EtóOtaUil ára: Egy ÍTi* 10 kar, MUrra korona, Bagyadtara a karona >0 ÍUUr.
B»t«» iiU ára la futár.
A külföldi sajtóban csak ujabban találunk helyneveinkre vonat\'tozó örvendetes változást.
A külföldi helynevek rendezése nem a mi dolgunk. Néhány külföldi helynév magyaros használata nyelv kincsünkké lelt. Oly közismert nevek zavart nem oköznak; miért küszöbölnők ki azokat ? (Persze a közlekedés terén kalauz — könyvekben slb. hivatalos nevüket is fel kell tüntetni,)
A magyar nyelvkincs megóvására irányuló törekvés jogát saját — Magyar birodalmi — helyneveiknél hatékonyabban és nyelvünk szellemének, törvényeinek és a történelem jogának megfelelően kell érvényesítenünk.
Pesty Frigyes munkáit különösen, kéziratos helységnév gyűjteményéi kell közkinccsé tenni.
Ezt a magyar nemzetiségi muzeumot kell szallőztolni. Helyneveink véglegas megállapításánál a Tudományos Akadémia egy bizottsága döntene végérvényesen. A törzskönyv csak mint nyilvántarló hivatal sze repelne
2 Rokon lelkek
Irta : Syriuw. A világ, vagy helyesebben a*/, emberek nagyon hálátlanok. Némelykor kedvtelésből szeretnek velllnk foglalkozni, hogy mikor hatalmukba ejtettek, ugyancsak akkor kedvtelésből listát fordítsanak s legyen ismét üggyel több, akin szánakozni leltet. Iligyje el, minden reményünket az emberek törik össze. Mihelyt a teljtsedés fénye távolból csillogni kezd felénk, már készen állnak,«az ébredő fény kioltói. A reményt a mi szivünk gyártja, lelkünk szüli, de fájdalmas csalódással az emberek koronázzák meg K gondolja-e; hogy maga kiv.\'tel marad a szabály aH ? Barátom, én a multak tapasztalatain okulva, intve figyelmezte tem magát, hogy ne higyjen senkinek s ne bizzon senkiben, ha keserűen csalódni nem akar
Nekem nem volt e tanács egészen kedvemre Kz egy csalódása miatt biztlmát veszített lélek ta nácsa volt Nem gondolt * azzal, hogy élnek még a sártekén is érző lelkek, kik boldogság után áhítoznak s mások boldogít ásában találják fel saját boldogságuk örömeit 8 én erről beszéltem neki Meg akartam
győzni, hogy a Iroldogulásr.i való törekvés találhat segítő társakat, kik e boldogság meg\'er .\'intésében no k(kük segédkezet nyújtanak. Nem hitt nekem Kgy-két |téldát emiitett ugyan, kik segíteni igyekeztek rajta s könKyiteni törekedtek ama boríts napok gondjain. Nekem ez anyagot szolgáltatott arra nézve, hogy meggyőzzem pesszimizmusának még korai voltáról Krósiteni törekedtem, hogy az ember még találhat emberi szivet, mely még önz-tlenül tud dobogni : meggyőzni iparkodtam, hogy a léleknek lélekhez való őszinte vonzódása még a sivár jelen számító napjaiban is lehetséges, egy föltétel alatt, ha ezt az önzetlen szivet találtuk meg, ha erre az őszintén vonzódó lélekre hosszas kutatás után ráakadtunk. Minden perc ujabb ideát, ujabb gondolatot vetett f<-l.
Ónzetlens gbi\'ii, úguuond, őszinte vonzódásban ne higyjen manapság Ennek a természetes naivitás nak kora már lealkonyodott Számító ma már minden sziv, tftrvet szó manapság mind«u lélek, melyet ha enyészni látnak, minden szeretet szerte foszlik, ködfátyolkép gyanánt tlliuk tova minden rokonszenv, mint a melynek alkalmas talaja számításra nem akadt « igy tovább megy a kínálkozó szerencsével kísérletezni. Maga még idegen ai életben, n-m is-
meri annak szeszélye* időjárását; nem tudj*, honnan érheti csalódás.\';Meglátja s emlékezni fog még aza-vaimra, hogy egy váratlan pillanatban onnan fog érii\' kiábrándulás halálos (ltése, honnan minden reményének s számtalan vágyának várta boldogító beköszöntését A maga szivét én megértem, belátok * olvasni tudok redóiben; s mondhatom, szánom a jobb sorsra érdemes szivet s asért akarom megmenteni egy csalódástol.
Itt elhallgatott, hogy átvegyem én a boazéd fonalát, mit meg ra tettein .Szavaiból, szóltam, erős meggyőződésemként szivom ki elóbb elmondott igazságom : mi egymásra találtunk. Lelkeink megértették egymást Nem is frgom e bizalmas rokonszenvet megtörni hagyni aoha. De őezintén sióivá, ne feledje, hogy minden létek, bármely sciv ábrándok s eszmények után tör, melyedet, ha nem lel föl rideg környezetében, másfelé gondolja azt feltalálni s ott kuiat utánna, ahol ráakadni vél. Némelyik lélek érzőbb s netu oly hétköznapi, semhogy meg tudna elégedni a kínálkozó anyagias dolgok tömkelegével. Kevesli az anyagiakat, ki nem elégitőnek tartja s értéktelennek tekinti azt, mi annyi fzret képe* boldoggá s földiesen gondolkozva, megelégedetté fenni
I
7. ; ; X t; ( í l ( N V
FKBRt\'AB -2.
A helynevek kíméletlen összeírása sem helyes. Némelykor moter hosszú nevet kapunk. Az ember szinte hajlandó a szomszédját segítségül hívni, hogy azt kimondhassa így kaptuk meg oz exotikus ország szörnyeteg helyneveit.
Sokszor megfosztották helyneveinket magyaros jellegüktől, azon különleges szűzies hamvuktól, melyet történelmünk zivatarai közölt is megőriztek.
A nép által képzelt helynév kell, hogy közelebbi megjelölésében a nyomra vezetés jellegét ugy foglalja magába i, hogy azt ne kelljen : mint valami misztikus kötésből, körmöniont szövésből kibogozni még a magyar embernek is.
Nem helyes az utca nevek egybe irásn sem : Kossuthlajos-utca, Aranyjánosutca — nemcsak Ízléstelenség I
Olvastam azt is, hogy a közlekedés számozza meg helyneveit, vagyis azok neve helyett számokat használjon. No, llég csak ez kellene s a zavar lefőzné még a Babylont is I
AVE MÁRIA...
Hajnali intermezzó a Halál domb alatt.
Hajnal-fátyol a Halál-domb felelt. Virradat áldott, szent rorátéja . . . ! Most némák a gyilkos fegyverek ; Csill.. .! ne szóljatok ! Ave Maria . . .
Alszik a domb a fényük a láp. Alszunk mi ill s «<)í" odaát . . . Óh! álom-szillle béke szent pillaualja: Irgalmas csuda! hogyha igy maradna...! Csill imádkozzunk ! Ave Maria . . .
Óh, Uram add, hogy e perc igy maradjon! Fel ne ébredjen a nagy Ur, a Halál. . . Hajnali csend áldott rorátéja . . . Aludjunk mi i!l s „ók" odaát. . . Hajnali-álmot. . . Ave Maria . . .
Radics Kálmán
Szeretetadományokat kór a Hadsegélyzö Hiva-
Helyreigazitás
A Zulai Közlöny legutóbbi számában közölt örömteljes egyházi ünnepély halasz tásl szenved; nieit I\' Battgha Béla l\'t. ur tal átvételi különítménye betegsége miatt a nagykanizsai urasszo-Budapest, IV. Váci-U. 38. nyok os u,lcA">\'ok Máriakongregációjának
\' felavatási ünnepélye febr. 2-ról május hó-
napra marad.
mRKK.
Divathóbort.
Szép a hosszú, sleppes szoknya :
Ámde szörnyű pori kavar És a sóvár férfiszemtől Sok édes bájt eltakar. Törvényi hoztak bölcs fétfiak
Tul a Lajtán odaát S hygiena szent nevében
Igy« védték meg a bokát : „Kisebb lesz a ruhaszámla,
Ha a szoknya rövidebb Megnyúlt arccal nyögi a férj: Egyik kutya, másik eb/
Pesten a női kalaplű
Sok öregnek szemet szúrt: Mert, mind mondják, hosszú volta
Veszélyesnek biiouyult Divat ide, divat oda !
l\'ölfortyant a bősz Boda : És a hosszú kalaplünek
Menten megszűnt létjoga Ig)> rövidült meg a szépíteni*
Fenn is, lenn is s ezalatt Mi huzzuk a rövidebbel. . . Mindig igy volt s igy marad!
Kn szánom ezeket Luhet, hogy ók boldogabbaknnk hiszik és érzik magukat, mint mi szegény s mindig eszmények után futkosó, de csak hitvány fantomokra lel5 ideálisták De én e boldogságot hideg s lélek-nélkülinek tartom Nézetem szerint nincs benne líik-.tető élet, forró elevenség, tüzei érzés, hanem csak jég, dermesztő figy.
Épen azért nem ütközik meg ezek után, mint arcvonásaiból következtitem, ha én e magftt boldognak képzelő tömeg gondoiat 8 érzé* világának körén kivül, a/, anyagiasak határain túl k« n-Hein és fogom feltalálni boldogító örömöm. Mi mo%t a j"len percben még nem értjük teljesen egymást. S ez természete*: sokkal liatalabb még i-méretnünk, semhogy , teljes tökéletességgel tudnánk egymás\' itámlékát, személyét kiismerni De lesz idó ■ már most rohamosan közeledünk felé mikor néz- leinket kölcsönösen cseréljük ki s megértjük egy mái Ul\'íi életét teljesen, mint azt ismerni törekszünk. Nekem lelki szükségletein egy másik sziv rokonszenve, résztvevő érzés éltetó elemem, mig annak hiánya elsorvaszt, megöl. Én ez éltetó nedűm a maga jövö bizalmából s jó szive netn apadó jóakaratából fogom szívni. Azonban ne gondoljon önzó korunk hú fiának. Az én érzésben szegény belvilágoiu sem fog fukarkodni, ha magának onnan k-ll bizalmat » reményt kölcsönözni
egy eselleg aggodalmas jövö borús kétségeivel szemben. Fáidalma leiét mindenkor örömest vállalom ma-gamr.i, hogy megfelezve kevésbé érezne: de örömét sem fogom irigyelni « ha megosztja velem, « megoszlás által csak növekedni fog, • mert hisz* az öiöm megosztva nó, — s én magával lógok örvendeni —
Még tovább elmélkedtünk volna, ha be nem köv/öut az asztalbontás ideje. Kn sajnáltain igaz sziv-bői, hogy megszakadt beszélgetésünk fonala Látni véltem, hogy mi e ma esti társalgásunkat alig folytathatok egyhamar. Mellénk ült a liatal-ág Másról, mát. hiábavalóságról beszéltünk reánk nézve értékesebb témánk helyett. Egyszer csak < szlani kezdett a társaság. Mindenki hazaleié készülődött Kn U gépiesei felöltöm r kalapom után nyeham
Elbuc úsva neki indultam a sötét, ködös éjszakának. Az utca pislogó mécsvilágai osak zavariák látá\'omat. Elgondolkodva haladtain a síkos kövezeten, hogy mennyi kincs van lerakva e jó leány lelkébe s mennyi boldogság van jóságos szivében szunnyadóan, melyet esik életre kellene ébreszteni. I>- ilyenek az emberek, fűztem tovább kuszált gondolataim. Mindenfelé törteinek az öröm s boldogság után s siettetett kerekben épen ott nem .keresik, hol legbiztosabban találhatnak fel tartós és nem muló birtok-
lásra. Mrggyftzódtem, hogy manapság még jóakarat is él az emberekben, bár nagyon\'elszórtan, mint a tengerben a gyöngykagyló. Vigasztaló, hogy mégis h-tezik. Mennyi fájdalom szűnnék meg, mily sok wnvwléssel\' viselt kereszt Icrtne könnyebben elviselhető, ha az emberek ily vigasztaló s enyhitö célból keresnek fel egymást, tekintenének egymás lelkébe s a szivekbe néznének balzsam után a sziveken üt tt sebek meggyógyitására
Végre hazaértem s megtörtem gondolataim. A leáldozott nap tapasztalatával meg voltam elégedve s ajándékát sem kicsinyeltem. Egy jó lélek s még jobb sziv bizalma, megnyilatkozó jóakarata, sikat ér, megbecsülhetetlen. Lefeküdtem A kályhából haldokló paráz lövell vékony fénysugárt fekvő helyem felé. Elfordultam tóié. A szél besivitott a tüzet éltető nyíláson át. Nem sokáig élveztem e rideg zenét, tfon dola\'om az álmok országába szállt s lelkem élvezni kezdte az álmok boldogságát. Megtalálta boldogsága tárgyát, nem is engedte el reggelig magától De az ébredés irgalmatlan volt El aholta ez örömöt s nappali küzdelemmel cserélte lel az álombeli boldogságot, mely édes emlékíl s boldogító reám nézve
(Vég*.)
kebri/ar ».
K L A I KÖZ!. N V
161,123.100 korona.
Konyít jegyzett > katholikus egyházi vagyon az öt liadikolcaonre, még tlbl\'\'K első négyre 120 milliói, u i.tödikie ptdig 31 123,100 koronát. K jegyié* kél nercnél teszi a pOspOki kar. a káptalanok és n szerzetesr.....lek háború előtti tazcw jövedelmének. Ilyen arinylian egyetlen gazdasági mgy jövedelmi forrás som vett rA\'zt a hadlItOlcsOn jegyzésében. A háborús nyereségek pláne messze elmaradtak a jegyzések ekkora méretétől.
A csipkekiállitás vásárlói
A napokban bezárt csipkckiállitásnak, mint a megnyitó felolvasás mondotta, pedagógiai haldsa is van. Megtanítja a női világot az igazi csipke értékének méltánylására. Győrffy Jánosné csipkéi valóságos családi értékel képviselnek minden nő ruhatárában. Meg is értenék ezt városunk uii társadalmának telepei és sicltek e,?y-egy értékes darabot a kiállított csipkékből megszerezni. Amint értesülünk az uii asszonyok sorából többen szerezlek maguknak egy-két darabot az értékes kiállilás tartalmából Legközelebb fel is soroljuk azoknak a műértő vásárló hólgyeki.Oh nevét, akik önmagukat egy-egy Pannónia csipke értékével gazdagilollák.
Állandó választmányi ülés.
Február hó 12-én tartandó törvényhatósági bizottsági rendes közgyűlésén felveendő ügyek :árgyalása végett az állandó választmány u. a. hó 5-cn délelőll ü\'/s órakor a vármegyeház közgyűlési termében gyűlést tart. Erre a választmányi lag őket meghívja Dr. Biihis Béla Zulavármcgye főispánja.
Takarékpénztári kősgyülósek
A Zalamegyei tiazdasági Takarékpénztár líé-z-vénytársaság most adtn ki huszadik zárszámadását A takarék részvényenkint 35 korona jutalékot ad.
A Néptakarékpénztúr Részvénytársaság XI zárszámadása is megjelent Az intézet február 2-án tartja közgyűlését s minden részvényre 9 Korona osztalékot ad.
A Nagykanizsai Takarék pénztár mérlegéi itt közöljük lapunkban.
Adakozzunk a Had-
segélyzőnek.
Kitüntetett zászlós.
Vlasits József 80 h gy.wfdbeli zászlóst az elltnség előtt tanúsitott vitézségéért a második osz tályú ezüst éremmel tüntették ki. A hós z\'imIós a november végén lefolyt ütközetekben tűntette ki magát halált megvető bátorságával j
A kittliitetett zászlós Vlasits József áll. iskolai tanítónak Ha. A fiám büszke apát — akinek már második lla in a harctéren van — számo an üdvözülték lia szép kitüntetése alkalmából.
A Hadsegélyző estje.
Ma este tariják meg a Hadsegélyző régóta esedékes ebijét. A gazdag műsor sokat igér. A mii-élvezet kétséglelrn. Minden szereplő tehetsége javát vNzi az est sikerének emeléséhez s amint tudjuk, oly szép együtteseket produkáltuk, hogy azuk u legszigorúbb kritikát is kiállják. A közönség nagy ligye-leiumel várja a művészi e-tót, s mindeu jegyet elszedtek liaiimio-aii, még a megeiigeJett pótszékeket is.
Tábori Ujttág
Kdes lapot kaptuuk ma u harctérről. Közvet-ien és színes minden szava, minden hangja Az érdekes szöveget nagyban emeli a művészi illusztráció, a mely a lap minden oldalát díszesen szegi A ló-szerkesztő Kadics Kálmán hadnagy, aki lapunknak is széptollú munkatársa s tőle vau a lapunk mai számában olvasható szép költemény is A szazad nótái emelik a tábori újság érdekességél.
Folytatódik a rekvirálás.
Amennyiben kiderült, hogy a helybeli • lakósok közül többen ugy vélték gaboiiafeleslegöket megmenteni, hogy azt a helybeli vagy vidéki malmokba vitték a rekvirálók elöl: — a helyi hatóság a helyi ós környéki vámórlö malmokban a beraklározott galma-készletekel lefoglalta s amennyiben kitűnik, hogy azok elrejtési szándékból vitették oda mint feltárandó feleslegek, mint elrejtett készletek elkoboztatnak s tulajdono.aik ellen a kihngási eljárás megindittaiik.
Kz annál is inkább szükségesnek bizonyult, mivel máris több nagyobb készlet ily címen a malmokban lefoglaltatott.
Zair- ós kávéjegyek
szóval minden rendű és rangú jegyekkel el lesz látva a közel jövőben a közönség csak félő, hogy azok ellenszolgáltatása elmarad, mivel az árucsempészek elviszik orrunk elöl ezeket.
Sokat táviratoznak a hivatalok.
A belügyminiszter a kereskedelemügyi] minit\'zter arról értesült, hogy a hivatalok igen sok hivatalos táviratot küldözgetnek, amivel egyrészt sok dolgoi adnak a táv-iróhiv,italoknak, másrészt ok nélkül szapo lilják az illető minisz\'.cri tárca kiadásait. A miniszter ennélfogva elrendeli, hogy a hivatalok csak elkerülhetetlenül sürgős cselekben táviratozzanak és akkor is — rövidesen.
A záróra meghossz>-bbitá«a
Megírtuk, hogy a vidéki kávéháztulaj-donosok és vendéglősök lu ldöttuégben járlak a miniszterelnöknél és kérték, ho»y a zárórát II óra helyett 12 órára tűzzék, minthogy a jelenleg érvényes rend érdekeiket jelentősen sérti. A minisz\'.erelr.ök és Sándor belügyminiszter kilátásba helyezték, hogy a kérdést jóindulattal lógják megvizsgálni ós amint értesülünk, ez ügyben a kormány e héten még minisztertanácsot tart cs valószínűleg teljesiti a kávéházak és vendéglők kérelmét.
A belügy miniszter a jéguzüksóglet biztosításáról
A melegebb időszak beálltával részint némely betegség gyógykezelésére, részint a romlandó élelmiszerek megóvására/különösen a jelenlegi viszonyok között épugy, mint az előző években is — foko-zoltabb mértékben lesz szükség jégre. Mivel az idei U\'leu az enyhe időjárás eddig lehetetlenné lette a jégkészlet beszerzését, a belügyminiszter egyrészt tekintettel a most beállott liidegeid) időjárásra, másrészt arra a kórtllményre. Iiogy a téli évszak már előrehaladt, körrendeletben utasította a közigazgatási hatóságokat, hogy jégszOkséglettlk biztosításiról ha-labéktalannl gondoskodjanak.
Kapitányok lesznek a tartalékos főhadnagyok.
A katonai ranglétrán béke idején a tartalékosok rendszerint csak a hadnagyi ranghoz juthatnak el és ennél magasabb tiszti rang csak elvétve fordul elő. A hosz-szu háború e téren is meghozta a válto-zá t és ir.n a régi tartalékos hr.dnagyok csaknem kivétel nélkül főhadnagyokká lettek. A kapitányi rang elnyerése viszont még mindig távoli lehetőség a lisztekre nézve, hiszen átlag hat év szokott eltelni a ténylegeseknél is, mig főhadnagyokból ; kapitányokká lesznek. A hadvezetőség ózonban kivételt is tesz. Atz ezredek parancsnokságait fölhívták, hogy a legöregebb és leghősiesebb lartalékos főhadnagyolt közül terjesszen néhányat föl előléptetésre. Amint értesülünk, minden ezredből 2—2 tartalékos főhadnagyot fognak kapitánnyá kinevezni.
— Egy Jó caaládból való ílu ki »—3
középosztályt végzett, betűszedő tanoncnak azonnal felvétetik Ilj. Wajditi József könyvnyomdájában.
Nagy ke t szőllóvel és gyümölcsössel megmunkálás ellenében felesbe kiadó. Bővebbet Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében.
i
HALAI KÖZLftNT
KRBRÜAB 2.
Tanintézetek részére szUk«ge* cikkek
-dús raktára -_______r
Jenyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban - \'..\' • é« névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban - gyorsan készíttetnek
BERLIN
színházban
mindig a legújabb, legszebb Aa legérdekesebb műsorra talál a közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelsörendü és legújabb alkotásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort a fővárosi mozgószinházakban sem lehet látni s a helyárak olyan olcsók, hogy még a legszegényebb ember is megnézheti. A ..BERLIN" szinház agilis igazgatója mindig a legújabb és leg válogatottabb moziműsort mutatja be. — Nem sajnál sem fáradtságot, sem költséget, hogy a t. közönségnek az előadásokat minél kellemesebbé és élvezetesebbé tegye. — A „BERLIN" mozgószinház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. A zenét Lőwinger Amália zongoraművésznő szolgáltatja. Minden harmadik nap uj műsor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását kéri Az igazgatóság.
Mi LKA
KITUNO ALPESI TEJ CSOKOLÁDÉ
Irodalom.
— A pápavál«s»tás jogtörténete és tételes joga. lila: Lukács JóxseJ, fógimti. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig ay, jolun alakjálioft ért. Mindenkinek érdekes ós ta nulságos olvasmány, amely mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed sliluiával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismeretit minden kulturember tudásának szükséges része. A mű ára 4 korona. — líaphalu Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében. Nagykanizsán
— Uj Idők. A világháború leghűbb krónikésn Írásban én képben az Uj Idfik. A mi érdekűn esemény a négy világrész harcléreiu történik, azt mind elénk tárja \'festői szépségű képekben Érdekesség, művészi nivóval éa előkelő illés jellemzi Hnicsj Pereiie hetilapját, «z Uj Időket, melynek minden Mánia aktuális köileinéuyeibeu, elbeszéléseiben ós reményeiben j« egyaránt a .szépirodalom ápolója — Klófizetési áie negyedévre 5 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Aadrássy-ul 16. sz
— A „Vasárnapi Ujaág" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Ujaág" előfizetési ára negyedévre őt korona, „Viláu-króniká"-v«l együtt hat korona. Megrendelheti h „Vasárnapi Újság\' kiadóhivatalában (Budapest, IV , KcJ*tem-utea 4.). Ugyanitt megrendelhető » „«.•■ pea Néplap", a legolosóbb uj*ái< a magyar n<vp aiámára, félévre \'i korona 40 fillér.
— Ab .Élet" szépirodalmi és művészeti heti lapot (szerkeszti Andor József) gazdaK tartalom, é> ■ dekes ós aktuális képek egészilik ki. A kilftnó lapui melegen ajánljuk olvasóink figyel méhe 8zerkesztöstV és kiadóhivatal : Budapest, I (fehérvári ut lfi/e Klóliietési á>- félévre 10 koi. Mutatványszámot kés/ Béggel küld a kiadóhival.
^RBaSRsss^ss^sm^. mr>>
addig RiÍQ mm létizatt nagy vilaiztékbin jutányos árai kéizlttatnak
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Vidéki megrendelőnek Monnal •llQtí»t«lu.k
mmmom^m névjegyek
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolg.1l az
AZ ÚJSÁG
POLITIKAI NAPILAP
olvasóinak.
ELŐFIZETÍII ÁRAK:
EgiBX «.i u .... 38 koros..
Filóvro.....19 ,,
N.m«aívr. . . . 8 K. 10 f. Egy b4n*pra ... 3 K. 30 f.
Megreudelóai olm AZ UJSÁd !KI ADÓHIVATAL A Budapest VII Rákóozl ut 64 azára
^^VWYWr«<YWTWYwTnTi

KKHitr 1 K a
ZALAI K O /. I- II \\ y
MEGHÍVÓ.
----
A nagykanizsai Takarékpénztár által alapitott
Önsegélyző Szövetkezet
== 1917. február hó 18-An délelőtt 10\'/, órakor tartja .
a nagykanizsai Takarékpénztár helyiségében
XX. évi rendes kőzgyűlcect,
melyre a t. o. szövetkezeti tagokat tisztelettel meghívja
AZ IGAZGATÓSÁG.
Tárgysorozat:
1. l\'.vi jelentés.
2. A felügyelő-bizottság jelentése, ennek alapján a mérleg megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése iránti határozat.
3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
4. Az igazgatóság tagjai közül az alapszabályok 23. szakasza értelmében kilépi} .-)cél Pál, Is\'ellcr Mátyás, Laliin Ernő, Móger Károly, fír. Rothschild Jakab és l/j. Slcszlill Fercticz igazgatósági tagok helyett 3 évi időtartamra, az évközben elhalá-
.. lozott Tripamtncr Gyula alelnök,és Qzájiáry Adám "igazgatósági tag helyett, nj alelnök 2 évi időtartamra és egy nj igazgatósági tag 1 évi időtartamra, valamint a felügyelő bizottsági tagok helyett 1 évi időtartamra ujak, vagy azok újbóli megválasztása.
Nagykanizsán, 1917. február hó i-én.
JBOYZiT: A relngyelé-biiottaág állal felülvizsgált vagyonmérleg n szövetkezeti lielyiaégbrn bármikor ^EelVbíiíVíietSr Áz üzletrész birtokosuk könyv ik felmutatása mdlírll smazólai\'jaikat tolyA éri február lió 16 és 17-án a szöwtkezeti helyiségben átvehetik.
- vagyon------Mérlegf<S7ánTta 1916. november hó 30-rtn Tbher
Pénzkészlet............7151 79
KftlOsOnak . . . 49717H 7(i NagykatiizaaiTiikarékiHÍnztárnál 251351\' 6:1
KinU«»\'> kamatok 18079 üt
összesített személy számlán 16
Krtékpapir. . \' 91000j-
Kurona
14. évt Törzsbetét szsiiik
lí>. . 18. .
17. . . ,
18. . 10 .
14.
15. 10. 17 18. 19. 14
15. .
16. . 17. ,
j IS. Átmeneti kamutok Knlöll tartalékalap Nyereség egyenleg
ivt. \' l\'u fi a li\'< L «Irt] 1 számla
i\'vt Osztalék szarnia
■ f. I Konna |/.
ji :i ~ ■ t 103133 -152101 -
147881) -|[ 171570 H7495
98276 l-l, 760641 — 522 :>3 565 2; 478 18 552 .11 164 52"
202 118
12132 55
12944 13
8662 17 5734 67
083 24 40456 76
322 78 26172 118
Nagykanizsán, 1916. november lió 30 áu.
Unger Ullmanu Elok s. k. Orbán Jnnos 8. k.
Igaigalótigl nlnök. pSmUros.
Keuti mérleg-számlát a szabályszerűen vezetett íó- tH segédkönyvekkel összubasunlilüttuk, azokkal tsljeaan megegyezőnek találtuk.
Nagykanizsán, I9Í7. január bé 30-án.
A K K I. 0 G V B I. Ó - BU0TT8A \\(i : Dr Btlényi Uéaa c. k Krámmar Lajoa a k. Rosenberg Hlrnö 8. k.
I
6
ZALAI KÖZLÖNY
p riunnan
Meghlvá.s.
I
A DÉL-ZALAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1017. ívi február hó 18-ik napján délelőtt lOlórakor Nagykimliián ■•Ját h»lyl«ágáb«n tartja
XLVIL évi x-endes közgyűlését,
melyre a t ráazványeiek tisztelettel meghívatnak.
Tárgysorozat:
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések az üzlet eredményéről, az 1917. évi számadások előterjesztése — ezek alapján a mérleg végmegállapltása, a számadók felmentése és a mutatkozó nyereség felosztása Iránti határozat.
2. Az önsegélyző szövetkezeti alapszabályok 37. §-ának módosítása.
3. Az érvényben levő nyugdíjszabályzatok 9. §-ának módosítása.
4. A társaság hivatalos közlönyének az 1917-ik üzleti évre leendő kijelölése.
, 5. A megbízatásuk lejárta következtében az Igazgatóságból kilépő Bogenrleder József. Dants Kálmán. Mlltényl Sándor, San-veber Józséf és Strem Vilmos helyett az alapszabályok értelmében 5 Igazgatósági tagnak 3 évre. ugy a felügyelő-bizottsági tagok számának meghatározása és egy évre való megválasztása.
Kelt Nagykanizsán, 1917. évi január hó 27-én.
AZ IGAZGATÓSÁG.
A t. c. részvényesek kéretnek szavazólapjaiknak részvényeik élőmtltatása melletti Átvételére a takarékpénztár helyiségében 1017. február 17-én megjelenni.
A társulati igazgatóságnak a közgyűlés elé terjesztendő jelentése a közgyűlést megelőző 8 napon át a t. részvényesek által az intézet hetyi-ségében betekinthető.
VAGYON
MÉRLEG 1916. ÉVRŐL.
TEHER
ÖSSZEG
10 franko*| CS kir. korona ni.

a r u n y
4 r~ . 110701 49
764840 20
8017 06
2320 30
582 000 021078 41
2455691 11
4448 r—
597810 —
260000 —
2507780 —
36154 31
400 —
7 78144 32
762 _ —
114224 22
682 1472 7036893 51 1
1
Pénztári készlet......
Pénzintézeteknél elhelyezett tőke Osztrák-Magyar Bank giro . . Magy. kir. postatakarékpénztár .
Jelzálogi kötelezők.....
Törlesztéaes jelzálogi kötelezők Kezességi kötelezők . Váltók . . Intézeti ház
Értékpapírok.....
Értékpapirok függő kamatai
Kintlcvő kamatok Aranyok és frankok Adósok.....
\'\\vd\\
Részvénytőke .........
Tartalékalap").........
Adótartalék..........
Nyugdijalap..... ...
Tiszti nyugdíjalap.......
Betétek és betétkamatok.....
Betét kamatadó........
Letétek...........
Előre felvett kamatok......
Aranyok és frankok
Hitelezők .........
Eperjessy Sándor iskolaalapitvénya
Árvaházalap.........
Szinházalup..... ...
Katonatiszti ukudémiui alap ....
Napibiztosi dij.....
Felügyelő-bizottsági dij . .
Fel nem vett osztalék......
Nyereség
áthozat IBI6 évről . . . -8725-45 1910. óvi nyorcicg IKI drb ftko.s Utat". 15g.Bll2-B<>
0 S S Z E G_
korona
fraiikoaj CS. kir. I (
a r n n y J_
14 413
500000 703820 25000 IOOOOO 80386 .",736255 10855* 28507 38792 0970 87495 10000 ■15301 20399 13178 2376 I5<
15(KK 465
DR. BENTZIK FERENCZ s. k.
Un. tgasg. alnük
Kelt Nagykanizsán, 1916. évi december hó 30-án.
EPERJESY GÁBOR s k róp^mtimok
REINITZ JÓZSEF s k.
igalgatú
Ezen zármérleget a fő- és egyéb üzleti könyvekkel összehasonlítottuk és mindenben megegyezőnek találtuk. Kelt Nagykanizsán. 1917. évi január hó 30-án.
HALPHEN MÓR s. k
fatugy bi» tng
RAPOGH GYULA s k
tatügy. bia. tag
LÖWE A1JOLF s. k.
ftlugy bit. tag.
Nyomatott > Uptul.jdoao. Ifj. W.jdita Jóu.f ktnjfajotwlájábaa. Nafykaalaaáá.
;,6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917. februítr 7. Szerda
9 szám
ZALAI KÖZLÖNY
í: \'.erkeaztŐBÓK és kiAdóhiv»it,al Deáktér 1.
\'i olefou : 183. — Hirdetések dljaxabáe ■ *orint.
F< sierkeuto:
Kemény László
Felelős txerkosxtO:
Eröí Sándor
Megjelenik hetenkint kétszer.
Elöflaetéil ára: Eg:y évre 10 kor, félévro » korona, negyedévre a korona 80 fillér. — Eyyee u%km kira 13 fillér. _
2 A helynevek.
irta : El el vári Alajos.
A Bécs—Wien körül lefolyt vita, nemzeti különlegesség szempontjából érdekes a két név töve és gyökcici.
Beesnek n rómaiak két nevet i-. adtuk : Vindobuna és Fabiana ; de a/, elsőségben Carnuntunámal kellett osztozkodni >k.
Vindobona ■ valószínűleg l.clta, kella eredetű szó; valamint Akink, rómaias-jn Aqvincum is az.
Bécs talán olyan régi avar szó, mint B: da. Föltűnő, liogy az avarok nem fonp-tice csináltak maguknak helynevet, hanem inperative, mint a terület urai
Wien hasonló .Rab hoz. (Győr.) Arabo a mai Kaira kelta neve, Arabonn a helység a Kába (vagyis a kelta Arabo mellett ) -Vindobomrn mai Wien folyó mellett hasonló képzés.
Győr az avarok korában már csak vízrajzi szempontból is felelte alkalmas volt táboiozásra, szállásra ; különösen a
midőn azt nz avarok körsáncc ,1 gyüríis földsáncc^l is körül vették. A folyó kelta neve megmaradt; de az állásukat saját nyelvükön nevezték meg. így szorította ki Buda Aquincumot, Bécs Vindobonát.
Helyneveinkben sok avar törzs, gyökei lappanghat. Lehot, hogy az. avarok
uralmát felforgató viharok sokat lekoptatni; vagy idegen mázzal vontak be.
Nem helyeslem helynév magyarázóink módszerét, hogy helyneveink gyökereit nihi lül sokszor szlovén, vend, szerb talajban I keresik.; holott hazánk területén, honfoglalásunk előtt, bőven szerepeltek luránok. A hatalmas uralkodó túrán törzseknek csak voltak saját szállásneveik. Az avatnia is |jlő r.yelv, aztán a többi turáni nyelv kulcsot nvom a kezünkbe.
Hiszen az ösniultban olvasni csal; az os zchasonlitó nyelvészet tanit. Ha e világító szövétnekkel a fioníílyos ó\'smulthn tekintünk, olt a mohával dúsan ellepett talajból itl-ott mégis előbuvik egy-egy szál nelélejts, mely rég letűnt elődeink emlékeit őrzi. A luránok hatalmát hirdetik a Dob-
rudzsa, a mai Moldva (a régi Etelköz) helynevei. Tuzla annyi mint Lóváros; tuz törökül só. Konstanca — \'l\'ömösvár. Tominál -- torontaj török-tatár nyelven egy súlyom fajt jelent ; vagy Turundáj egy palóc fejedelem neve. (Nincs tehát szükség semmi féle szerb, horvát gyökérre.
•Szinte csudálom, hogy a mindent szlávból facsarok még ki nem sütötték; hogy Wien a vino (bor) ból származik, a mint Budára ráfogták, hogy voda (viz) bői származik. Az igaz, hogy Bécs, vagyis Wien megissza a bort s Budának hagyja a vizet; de nem a Dunát, — —■ azt zsebie szeretné vágni
A feldúlt kárpáti falvak lelépi téie kötelességünk. Az adományozók, vagy pláne a „gyűjtők" néhány garasukkal semmi jogot sem szereztek az immár történelmi \'kárpáti helységnevek kiküszöbölésére Hős li,link vérükkel Írták azokat történelmünk aranylapjaira.
Történelmünk szent berkeiben mitoszi küzdelmeink eme emlékkövei előtt nincs- a
Jöjjön el a Te országod!
Uram, jöjjön el a Te ország/ni.\' Szálld iiieg ezt a bús lelörl világol, A hol n nyár is rideg télre vál: Keresztet, fejfát terem a lialar.
Leveszed, agy-e, rolniit: balkezed: Fehér-virágos lesz a kikelet. . . És nyomában n keblek rejtekén Újra nyílik a hervadó remény\'/
Uram, jöjjön el a Te országod! Üttesd lelkünkbe örök jóságod. Küldd el an&alod, szivünk nyissa meg A hol sóhaj kél. a hol köny pereg.
Eleseit özvegy, éliezö árva, Legyen mindenha keblünkre zárva;
Osszuk meg velők, mii kegyelmed hoz. Golgolás király, emeli magadhoz /
Uram, jöjjön el a Te országod! Uci hí jon kedvre Magyarországod. Szenvedés, bánni, mint nehéz álom, Csöndes feledés ködébe szálljon.
Az ébredésünk, édes Istenem, Legyen egy nj, szebb, boldogabb jelen, Szentséges neved örökké áldott, — Uram. jöjjön el a Te országod .\'
Borsodi László.
Szeretetadományokat kér a Hadsegélyző Hivatal átvételi különítménye Budapest, iV Váci-u. 38.
Legenda 1917-ből-
.^KKOBON TÖRTÉNT, mikor az Uraa\'i 1915 \' esztendeje b«kSszölltött.vAz utakat vastag hó M. a folyókat csillogó jég. a sziveket keaarttség\' és könny töltötte Iju. Végleten országúton csuka-■zllrke katonák kanyaroglak. Arcok vörös volt a hi-dcgtól, szakitokat, szeniölcsllket fehérre festette a ■ tér, az agyongyötört test könnye, mint csillogó gyöngy lagyott arcukra Tórdtlk megroggyant, fáradt lábaikat alig vonszolták, szenulk lázasan égett, mel-lök liláit, gyomrokban fájó érzést élveztek. Menni I Menni! Bietili, mert mögöttük a halál A távoli havas dombtetőkre vad, idi-geu lovasok alakja rajzolódott s ki tudja nem jönnek-e ntánuk I ? A borjú szijja véresre horzsolta a vállal, a puska minden lépésnél súlyosabb mint Mit a rossz bakkancsból lassan szivárgott* vérltk a fehér hóra. Menni, menni, tovább.! Mellükből fájó sóhajok, mint fekete varjak szálltak ki és sötét boriival vonták be az eget A csapat vánszorgott tovább Kgy egy ember mint tollas párnába, ugy dóll le az ntszálre, a hóra éa senki-
ü A L A I t[ ft Z L Ö N T
KBfilít . R 7
I
űk
hiúságnak semmi helye. Tiszteletet és ke- könyve mellett önkéntelenül is. Én láttam egyszer,
gyeletet követelnek többször, c«odálkoztam rajta. Nem tudtam bHelni
.... . . .... „ . . vele S most is tuk egy a vágyain, újra látni, ól-
Minden helyre Állított falunak lesz . , ,, , , .. . . , . , ....
rfzni i lelkembe oly mélyen bevésni, hogy eltörül-ejy-egy utcája, t.rc, templona, iskolája : htW|w linffie |>gyfn |e||(<m lablój4n,k. C8od4,oln,
oda lehet az adományozók emléktábláját hogJ „,„„,„,. erubernek e Mren ekkora OgyccaJgét,
elhelyezni. szellemét bámulhatja > világ. hogy haiínktia ilyen
Olvastam Gyoszfalui\'ól is;--hát művelt Mert Bartli Ujo» gynjteraénje egy
ez nem barbarizmus. Az ilyen örök életre "lósA^s M0,l» "1»"dw nlir X l>i"\' «
„ . . . ,, ..........,, , gyűjteményről A szellem óriások mind ott vannak
törekvesek ellen annak ideien felszólaltam. " ......
sorban 8 egy sem maradt ki azok közül, akik a vi-
MoSt -
ugy tudom — elhatározott tény,
Ug szellemi kincsesházát a művészi értókét valami
hogy egyetlen így kárpáti falunak a nevét képe„ R.zrtaKÍ(uttAk. ,„„4t,| nem kell, amit első esősem fogják megváltoztatni. dálatomban mondtam róla,\' hogy ez egykorú Pan-Még a háború elején lent jártam, theon, egy kozmopolita Wálhalla. Odatapad a tehin-Gelse, Zala vármegyei községben. Azt mond- telflnk\' » «"»««nonk « csodáskr.nyv lapjához, amikor
. . , , . . Barth Iaíos bőséges tudásával
jak a falu vaszonnepsege naón tépelődött, J p
hogy merre lehet Kuk helység Nagy vn-
Ikezdi magyarázni minden névnek, sornak eredetét S a hetük élő. ala-
kot öl\'enek meg, személyesitik írójukat, akiknek pe-
rosnak kell lennie; mért a falu legényei |djg má|. nem kj, résM ,la|olt 1)e init mondjak arró! mind onnan írnak. <K. u. K. Feldpost tá- ftl ^kes festmény ós rajz gyűjteményről, mely bori posta.) Ez adomának is megjárja. i Barth könyvét gazdagítja?
Kuk küzdelmeink vérzivatarnban né-! KíJ tár,Rt fenséges bőségével gyönyörködtet pünk képzelet világának regeszerü kertje- \\ bennünket a köny o részben is Itt kimerítő mólu-
. f . j. . ; tá6t alig tudunk írni. Kultúrtörténetet kellene írnunk,
ben fakadt; ntnes * is- benne semmi — 6 ;
ha csak valamikóppen is hú képét akarnánk adni
; Barth gyűjteményének. Önfeledten állunk ott s érezzük a rengeteg szellemi kincstár értékét lelkünkre melegedni. A gyüjteményról már rengeteget irtak. Nincs a modern világnak tagja, amesy ne szólott volna már róla. A nagy világlapok Amerikában s a nu)yt/ ellenséges nyugaton illustraciói méltatásokat hoztak róla. Szapora anekdota füzér is övezi létre-Soha nehezebben még nem utam valamiről, jöttét, amelyet Buropa nagy fejedelmei és állainfér-mint most, amikor Harth Lajos\' csodás autógramm- fiai megcsodáltak s amelybe való jutásért egymással gyűjteményéről kell néhány szót papírra vetnem versenyre keltek. Az a kincses ház most nálunk van. Mélta ást nehéz volna irni. riportot p*dig reklámként Harth felajánlja könyvét a helyi jótékonyság érdeké-nem szabad róla szóba fttznünk, mert nem engedi a ben. Nein hiszem, hogy marad inteligens ember, gyűjtemény komolysága S mégis, úgy találom/hogy aki nem siet Harth gyüteményének megtekintésére soraimmal hangulatot keltek Barth Lajos csodás Saját magának nagy gyönyörűséget szerez vele, a
jótékonyság oltárára pedig néháuy fillért ad. De ne dicsérjük tovább. Ide ugy sem elég az iró méltató szítva, a képzelő erő működése, itt látni kell, hogy a valóság szépsége lelkünkbe áradjon, Sokkal lesz a/ szegényebb, aki ezt a milliós értékű gyüj\'eményt nem nézi meg.
dr. I. j.
Vidor Samunó születésnapja.
Tegnap volt Vidor Sammiónak 76-ik születésnapja. A nemeslelkü úrasszonyt, aki városunk jótékonyságának történetébe kitörölhetetlenül irta be ne--\'ói áldásos működésben gazdag életének munkájával, ez alkalomból számosan keresték fel igaz tisztelői, hogy még számos,éven át adjon4 neki erőt az Ég jóságos szive szeretete melegének a szenvedő emberiséggel való közlésére. Vidor Samudétól ez alkalomból hosszú történeti cikket kellene írnunk, hogy abban méltassuk jótettekben gazdag életét A hála s a tisztelet egyaránt ezt parancsolná De" ez édes kötelesség teljesítését szebb napo ra hagyjuk, amikor a béke. napja aranyozza Migaraival a világot s amikor örömünk igazabban ragyoghat ék\'-s szavaival.
hiuiág !
Autógramm király Nagykanizsán.
— Barth Lajos gyűjteménye.
Csütörtök este tartotta meg a lladsegélyzó rég óta húzódó, elmaradó estályét. A duzzadó jókedv és tehetséges erők jegyében folyt hi az.i-slély « annak csak igaz anyagi és erkölcsi sikeréről adhatunk számot. A műsor fényesen bevált, minden igéretét si-kerrel tetézte. Nem is lehetett másképpen A sze-régiók jól átérezték szerepüket s éltek, elevenek voltak a pódiumori Az anyagi haszon tetemes volt, hogy ezt tüstént ide fügesszük — első este közel harmadfélezer korona, vasárnap délután pedig — mert megismételték az előadást — 700 korona (rly
sem törődött vele, mert aki megáll, az elveszeti és élni olyan jó Aztán sebesültek vánszorogtak az uton, nyögve vonszolták összelőtt tagjaikat. A kötésen át-ütött a vér és szivárgott le arcukon. Puskáikra támaszkodva, véres nadrággal, lábsebesűltek jöttek És mint piroa rózsa szirmait, hullatták sötét vérökket a hóra. Állkapcsuk rángatódzott az éhségtől Sokan havat ettek Lázas szemük előtt távoli fehér tanyák h-hegiek ée orrukban frissen sült kenyér szagát érezlek. M«nni, menni! Minden erejüket összeszedve tiii\'.szorogtak a távoli képek felé. Lassanként valami nagy kábultság Olt agyukra. Zavaros képek kavarogtak fej\'tkben: Milyeu jó" volna átlőtt fejjel feküdni a fagyos szántáson, mint a többiek 1 — Milyen borús az ég I —- A halál nem is lehet borzai inas I — Miért nem esik a hó l — A halottak nem éhesek !
Történhet bármi, de előbb egy darab kenyeret!
Mindig többen és többen feküdlek ki az útszélre is zavarodott arccal, véres szemmel nézték a vánszorgókat Tiszt jött a csapat után ! Fiatal volt, hegtől kék ajkát öiszesoritolta, lázas nagy szemei valahova nagyon messzire néztek, fáradt testét az akarat vonszolta
Tovább 1 Tovább! megfagyva 1 — szólt ar egyik
útszélen fekvőhöz. — Nem bifok! A tiszt revorvert fogott rá — lelőlek. Az ember kitárta karjait \'j és végtelen fczelid bánattal mondta :
— Tessék!
A lázas nagy szemek^könnyel teltek íme: Íme az Embernek fia!
A csapat messze járt a fáradt lábaktól felrúgott hó, mint fehér felhő vonta be őket. Az útszélen heverők is megindultak a csapat után Nem a halál félelem, az éhn.\'g bujtotta Volt olyan, ki imát mormogott, mások keserű szitkokat kiáltoztak :
Uram. ha eljönnél, ha eljönnél az öt kenyérrel és csak a morzsát kapnám én!
Segits, ha vagy!
Kenyeret, kenyeret! — kiáltott az egyik s h többi százszorosan vitzhangozla. Agyukat tü,-zurások kínozták. Hegyeket láttak ktnyérból és ók nagyon fáradtak voltak.
Az ut mellett kertet állott tarkára festett fa-krisztusval k a ráaggatott színes kendőkre ráfagyolt a hó 6* lengs-tte a szél Ugy látták, a szenvedő karját liivogatólag nyújtja elébük Ók szentek Véresre •dízelt lábak nem érezte a fagyos rögöket, szemük könybe lábadt s ugy érezték, könyeit szívökre foly-
nak le és minden keserűséget elmosnak Ajkuk rángatódzott a meghatottságtól:
IJrain vgits! Te\'szenvedő adj egy darab kenyeret.! Oda gyűltek a kereszt alá s néztek föl Rá; 0 függött a kereszten a lecsukott szempillákot sem emelte fel
— Nem ad, látjátok nem ad: - kiáltotta az egyik, szeme változott:
Adj kenyeret, ha Krisztus vagy ! Kenyeret, kenyeret! — ismételte keményen sok száj, neki estek és durván megrázták — Kenyeret! Kenyeret! — sírtak az éhségtől, fáradságtól, hidegtél ^összetörve a kereszt lábához estek Közben este lett. A havas keresztre ráusett a Hold egy sugtra és Kri-ztus festett arcán, a lecsukott pillák alól kél vére* könycsepp gördült alá.
Akkoron történi, mikor az utakat vastag hó, a folyókat csillogó jég, a sziveket keserűség és könny töltötte be ós az ember k remegve lestók az uj év arcát
Rudicu Kálmán.
FEBRUÁR 7.
1. \\ L A I K f> J, 1. N V
be a Hadsegelyzó céljaira. A Polgári Egylet tömött sorokkal volt tolt s igy válták, lest ék az előadás megkezdését, amelyet a honvédzenekar nyílott meg Széli József hadnagy szavalata igaz/műélvezetet nyújtóit és sokat Emlegetett száma lesz az estnek Samuelly Ottónó soló tánca a művészi előadás igaz tulajdonságaitól volt. életerős. Hatott, lebilincselt s minden izem gyönyörittasan tapadt alakításának minden momentumához, amely fokozatosan emelte a hatást. A szép est., egyik gyöngyt-zeme volt Samuely Ottónó solótánca Dicsérjük meg itt a 12 Ijandwehr ezred z nekarát,\'amely dicséret-s sikeres adta a ki-iéretet a tánchoz, s Dénes (íéza éne\'.éhez, aki. kit\' darabot adott\' elő. A tiroli tánc, amelyet Péter Irma, tiutlág Sári, Junker Manci, Tóth Böske. Fesselliolei-Nóra, Kolin Manci, Lányi Margit,"iSprung. Óizella, Migazzi Manci, Farkas Oizi, Steril Janka, Freiiul Fery adtak elő, kedves látványosság volt. Meg is ismét eltük a jelenvalók gyönyörűségére. Az összes szereplőket megdicsérjük figyelmes táncukéit.
A kik itthon maradlak, Keltái Jenő jelenetében Széli József, Mair Oréte, Hudi Aranka cs Do-mán^iárika. adtak szép együtte.-t.. Megható jelenet volt játékuk, amely nem egy szem [tárt borított könnybe, fi- Scliwarz Ilonka Könnyű választás jelenete volt az utolsó szám Szingazdag, hatásos kis látványosság volt ez, amely szerencsés, összeállítással nyújtott műélvezetet a hallgatóságnak. A dialóg bevezetés adja az előkép sorozatnak, mint álomnak magyarázatát, amely hamarosan valóra válik mind az Ízléses kis fülkében, ahol reflektor fényében látjuk a nagy világi hölgy — Pelcz Ibolyka, a niákkisav/.-szony - - Horváth Mariska, a házikisasszony — Mair (hete, a táncosnő - Fater Katus, á sporthölgy — Stem Margit, a gyönyörű virágos leány — Lajpcig Buri, a hegedű művésznő — NVeisz Editli és a/, ápolónő -- Zerkowito Hanna megszemélyesítőjét. A kis élőképes drauiulet megírása <«. Scwarz Ilonka alkoltó szellemének ékes és értéke? bizonysága. A konl\'erálást Dr.- Kardos Károly végezte szellemesen A táncok betanításáért Szabó Istvánt dicsérjük meg. Régi sikere ujabból dagadt az előadáson bemutatott táncok miatt. A mi erre következett, az semmi, esetre sem illik az idők komolyságához.. és szomorúságához. Nem illik oda a tánc, ahol ezrek nyomora, halála, gyásza, fájdalma minden percben\'felzokog, ahol" ezrek szeméből hull a nélkülözés könnye Bárkj bonnit szóljon, a tánc semmi képpen időszerű. Szociális hatása meg ártalmassága pedig nyilvánvaló csak hallani kell a nyomor szavát.
azt a gonoszságot, amely milliók önfeláldozásával szemben teljes rútságában mutatja be a kufár s gonosz szellemeket. Egy cipözKÍnorról szólok itt Még nem régen csak 50 fillér vol,t. Már ez is nagy uzsoraár volt. S most alig n^gy hét mán tessék megpróbálni vásárolni. Mosolyogva mondja egyik üzletben a városház épületének sarkán hogy párja 1 korona 60 fillér. Kiírom teljesen, hogy mindenki megértse Tessék ezen a gazságpn nem csodálkozni, hanem haragudni. Próbálja luft" ki-ki s utánna kiált a hatóságnak, hogy segítség, erős k-zet és intézkedést kérünk, hogy ne zsaroljoií" bennünket az ellenség jóbarát mosolyává!. Rendőrkapitányság tessék olykor ez üzletekbe is bepillantani, mert a mi olt történik, az égbekiáltó igazságtalanság.
Adományok az árva templomnak.
Ujabban Metzgei: Pcrer.c, 10 K.-vaJ s Mutter postafőtiszt utján 3 K. 17. filí. gyűjtés gyarapította azt az alapot, amelyből a felső templomunk miseruhát akarnak beszerezni.
A Polgári Kgylet közgyűlése
A helybeli Polgári Kgylct e hó 2-án Kaics Lajos elnöklése alatt tartotta évi rendes közgyűlését, melyén a tagok a háború minit sajnos csekély .számban vállak jelen. I)r. Hujdu Gyula mint mindenkor, ugy ez alkalommal is szellemesen vázolva az elmúlt év eseményei:, tette meg titkári jelenlését, sajnálatlaKvétetett azonban tudomásul, hogy a katonaságnál való elfog lallsága miatt eddigi tisztéről kényleien voll lemondani. Majd Kpjrjcsy Gábor terjesztette elő a számvizsgáló bizottság jelentését, végül Nagy Lajos tanító meleg i szavakban Odvözölte Eperjesy Gábori; mini aki" 25 év óta választmányi tagja e szép kultur egyesületnek. \'
... ... ■ -, mi .. Újra sorozzák a 26 45 eveseket,
cinizmusról vagy gonoszságról vetünk ide néhány 3
s-ort. Mert a türelem is olyan, mint a búr lehet A honvédelmi miríisztcr rendeletei1
feszíteni, nyúlik, de e<ak bizonyos mértélig s azután n(loll ^ melyben elrcn.leli, hogy mind-
elpal\'an. TnrOiik sok \'mindent. Leny.lünk s„k a/oknt a népfelkelésre kötelezetteket, akik
március 19-ig terjedő •> időbért pótszcmlére kötelesek jelentkezni, ahol alkalmasságukhoz, képest osztályoztutni fognak.? Az alkalmasnak osztalyzott népfelkelésre kötelezetteket bcvonulásukTidejéről külön fogják értesíteni.
A népkonyha statlaztikája
Hogy mily üdvös működést" fejt ki városunkban a népkonyha a szegénység és nyomor enyhítésére, azt legbeszédesebben az a szám\'mutatja, amelyet\'az alábbiakban adunk December és január hónapban ugyanis a népkonyha közel harmincezer ebédet adott a szegényeknek. A sok ezer szegény hálája, imája kisérí mindazokat az élet utján, akik e\'"neine8\',jótó-kon^egyesület inűködésén»\'kjlehetóségét előmozdítják.
Adakozzunk a Ilad-segélyzőnek.
Egy jó csilládból való fiu ki 2—3 középosztályt végzett, betűszedő tanoncnak azonnal felvétetik Ifj W\'ajdits József könyvnyomdájában.
Nagy ke t s/.öllővel\'és gyümölcsössel megmunkálás ellenében felesbe kiadó. Bővebbel Ifj. Wajdits József könyvkereskedésebe i.
Hotel Goldeneö Lamm Szálloda. Bóoaben »z udvari Opera, a Ring s a Kftrtnei«traí»e kö*;M-ben nagyon előnyős fekvésű s feltétlenül tiuta Jó testaűráoió.
Népfelkelők felmentése.
A honvédelmi minisztérium elrendeli, hogy azok a népfelkelők akik a legutóbbi szemle alkalmával beváltak és felmentésük javasolható, hal heti szabadságolásban részesíthetők, ha pedig ez idő alatt sem érkezik meg a minisztérium dönlése, ujabb négy hetet engedélyezhetnek részükre.*

kmrllMÍítct. Hu valami vifWMél.\'-n l>Ant. si\\l tiSrnuk Muttfl nn|iii\'i\'iulrt\', liáboni
• IV SW-
1872. jnnuir hó I -je ós 1891. december
., ., 31-ikc közt szülőitek, haladéktalanul írják génv Iiiiuileii lmj.it wael IcMlrti. mlntlm 1\'liM\'f.l
euel ™lla,,iti« IK. vígul i» «k k sMk,..l „ nj.k- óssze Az ekként összeírt nepl\'elko\'esic kó-ról
Hrf, amikor mír niígtelt kewilswl . litj. telezettek az 1917 évi február hó 20-tói,
1. t. i. A l 0 H 4 l> *
FRBRr AR 7.
Meghívás.
A DÉL-ZALAI TAKARÉKPÉNZTAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1817. évi február hó 18-ik napján délelőtt 10 órakor Nagykanizsán »aját helyiségében tartja
XLVII. évi rendes
melyre a t. ré»zvénye«ek tisztelettel meghívatnak.
-<=««ISSB»=—-
Tárgysorozat:
1 Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések az üzlet eredményéről, az 1917. évi számadások előterjesztése — ezek alapján a mérleg végmegállapltása, a számadók (elmentése és a mutatkozó nyereség (elosztása iránti határozat.
2. Az önsegélyző szövetkezeti alapszabályok 37. §-án^k módosítása.
3. Az érvényben levő nyugdíjszabályzatok 9. §-ának módosítása.
4. A társaság hivatalos közlönyének az 1917-lk üzleti évre leendő kijelölése.
5. A megbízatásuk lejárta következtében az Igazgatóságból kilépő Bogenrleder József Dants Kálmán. Mlltényi Sándor, San-veber József és Strem Vilmos helyett az alapszabályok értelmében 5 igazgatósági tagnak 3 évre. ugy a lelügyelő-blzoltsági tagok számának meghatározása és egy évre való megválasztása.
Kelt Nagykanizsán, 1917. évi január hó 27-én.
._......_..,.... „ AZ IGAZGATÓSÁG.
A t. c. részvényesek kéretnek szavazólapjaiknak részvényeik előmutntasa melletti átvételére a takarékpénztár helyiségében 1917. február 17-én megjelenni.
A társulati igazgatóságnak a közgyűlés elé terjesztendő jelentése a közgyűlést megelőző 8 napon át a t. rés/vényesek által a/, intézet helyiségében betekinthető.
VAGYON
MÉRLEG 1916. ÉVRŐL
TEHER
Pénztári készlet
Pénzintézeteknél elhelyezett tőke Osztrák-Magyar Bank glro * . . Magy. kir. postatakarékpénztár . Jelzálogi kötelezők Törlesztéses jelzálogi kötelezők Kezességi kötelezők Váltók .... Intézeti ház
Értékp apirok.....
Értékpapírok függő kumatai Pénzintézeti központi üzletrészekre befizetés1 Kintlevő kamatok Aranyok és frankok Adósok .....
Részvénytőke ..........
Tartalékalap").........
Adótartalék...........
Nyugdijalap ... .....
Tiszti nyugdijalap.......
Betétek és betétkamatok . . , .
Betét kamatadó......
Letétek...........
Előre felvett kamatok......
Aranyok és frankok......
Hitelezők.......«..„...
Eperjessy Sándor iskolualapitványa
Arvaházulap.........
Szinházalnp .......
Katonatiszti akadémiai alap ....
Napibiztosi dij ... . .
Felügyelő bizottsági dij.....
Fel nem vett osztalék......
Nyereség
áthozat 1915. évről . . . 8725-45
1910. óvi nyorosíg 00 Jrb frkos 10 ár. 162.80Ü 80
ÖSSZEG 10 frankoa|"c8. kír. f
14 423
59(1000 783620 25000 100909 89386 r. 736256 19855 28507 38792 9970 87495 10009 45391 29399 13178 2376 1590 485
\') A folyó óvi nyereségből kiegészítve 800000
kuronAra. 1 582
Kelt Nagykanizsán, 1916. évi december hó 30-án.
DR. BENTZIK FERENCZ s k.
társ. igaag. olnckk
EPERJESY GÁBOR s. k
tápéin: tárnok.
Ezen zárméri eget a lő- és egyéb üzleti könyvekkel összehasonlítottuk és mindenben megegyezőnek találtuk. Kelt Nagykanizsán, 1917. évi január hó\'30-án.
REINITZ JÓZSEF s k.
igMgatú.
HAI.I\'HEfl MOR s. k.
felúgy. bit. Uf{
R\'AjPOCH GYULA s. k
folügy. biz. tag
LŐWE ADOLF s. k.
falügy. biz. tag.
Nyomatott » UpíuUJdoií l(j:. Wájdiu Wto.yvayo.u.lájáb;.,, N
6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917 februAr jo. Szombat
SlrlapkleyvtaK) ÍZ.\'im lm,mm
■■ -- ..........ig____i,-Li----jlju----- l______i ■-mm________mnillll jll I
___#« /f /rl a,, f
ZALAI KÖZLÖNY
:: !«rkee»tö»ÓK és kiadóhivatal Deáktér 1 Tataion : 183. - Hlrdatiaak dUaaabáa iseilat
Fo.i.rkí.llo :
Kemény I>á»zló
Fal.lű. aiarkaaxtO: Ertia Sándor
Megjelenik hetenklnt kétsaer.
ElóSaaUal ár« E»y in 10 kor, NUm • korona, niniléna 8 karai* B0 fillér. — Mff — "*» trm 18 fUlto._
Segítsen a kormány!
mányának a kenyérmagnuk, burgonya, trá- lenne teszi. A németek a répavidék jóré-gya, gazdasági gépek és kalonai munka- szét elfoglalták, tavaly Is már százmillió
----erő megfelelő biztosítási érdekében. Napról frankért kelleti behozatni cukrot. Ugyan-
A sok büszke jelszó, amivel ellensé- naPln r°tS>\' " kereskedelmi hajópark, mert, csak a Journal panaszolja, hogy a gyógy-geink magukat és egymást ámították mi- ;n\'nc\' a Fairplay panaszolja, a tcngeralalt- szorek és minden higiénikus ára 200 száza-óta csak háborúba kezdtek, lassanként mind Járók pusztításait a hajómunkások ic\'jusit- lékkai megdrágultok és nincs mái hátra, háltérbe szorul, hogy helyet kapjon a legu- menyének elégtelensége nem tudja pótolni ; minthogy lemondjanak egészségtlfyl jó jabb : segítsen a kormány ! Akár élelmezési, ncm fejlil< eKész munkaerejüket, minden ok szokásaikról, ha nem segít a kormány, akár másminő jazdasagi megpróbáltaiással néikul r0|y\'01\' munkabeszüntetéssel fénye- _
kerülnek szemben, a fölíratok és táviratok Be,nek\' béremelést követelnei és a közjó A franc|(l slénhiány a maga egész özöne zudul kormányaikra és minél tovább, ir4nl semmi megértéit nem taiv.isilanak. borzalmasságában világítja meg azt, hogy annál nyersebb hr.ngon követelőznek, hogy Segítsen a kormány! parjs _ sötét. A Journal tele van n
haladéktalanul és sikeresen - segítsen a Franciaországban persze mindenütt rck- clermont-feirand-isoirei kereskelmi kamara kormány. A végső .győzelem ígérgetése virálják a gabonát, umi a gubonukereske- erre vonatkozó panaszaival és a kormány-mát nem fanatizál senki.; a legfőbb gond dők hadseregének a szájából üli ki a ko- hoz íntézelt segitségkérésével, melynek hi-most a kenyér, hus, cukor, burgonya, szén,\' nyerőt. A félelmes hadsereg összeül, izgat jávai veszedelem fenyegeti a nemzet vé-petróleum és minden egyébnek a hiánya, és — mint a Journal ..jelenig elhatározta, delmct, az ország gazdasági életét és a Egyelőre ezen segítsen a kormány. hogy — segítsen a kormány, h\'cbtuárban közbiztonságot. A Liberté az ^ivryi fém-
Alig hozta meg a hitt Amerikából a egész Franciaországban megtartják a cu- munkások sztrájkját arra nugyarázza, hogy „Price Gouront", hogy oli a vetések állása, korjegyek diadalmas felvonulásukat. Szc ismét osztályharcra készülnek és ezért sQkkal ITCdvezütelenébb, YtttH attógyan nz mólyonkihT\'es havóTnJelTiM- "gramm? lüt- akarják a bekét, fiemef meslérifedes\'t "sejT utolsó jelentés megáilapilotta, a Times sze- ga Herriot miniszter elismeri azonban, hogy ebben a mozgalomban. A Humanité ugy rínt az angol mezőgazdák hadi segitőbi- ez a rendezés teoretikus marad, mert so- látja, hogy a szenátus elromolta a dolgol, zollsága azonnal hat kemény ponlba fog- kan többet foglallak le nteguknak, ami az mert vasutasok javaslatának tárgyalásával lall határozattal rontoll Uoyd Georga-kor-1 egyenletes eloszlás keresztülvilelet lehetet- a végsőkig feszítette a vasúti munkások lü
Mit adszfnekem te sors?. . Öröm könnyek között.
Mit adsz nekem tc sors, a sok lemondáséri A sok bimbójában visszafojtott vágyért ?.. Mért is nem engedtél engem is úg)\' élni: Hogy nekem is tudjon az erdő mesélni ?..
Mit adsz nekem te sors, amiért bezártad Ajtaját előttem a zengő világnak ? .. . A csend börtönében elzokogoli álmok Jutalmául boldogságot meddig várjak \'t. .
Mivel védted magad te, kegyetlen zsarnok, Ha összeszedem majd a sok fájó hangot; Mely elszállt felettem néma csendes szárnyon, S a jó Isten elé tárom a világom.
Erdős Aladár\'
IrUi: SYRIU8.
Én feltótlen liive vagyok a telepathiáimk Sokszor, számtalanszor juttatott már múló gyönyörhöz, de nem kiméit meg a maró s gyötrő kínoktól sem. Nem csoda ilyképen, ha szeretem is, meg haragszom is reá Ugy vagyok vele, mint a gyermek játékos boszan tójával: sírok is miatta, lia azt ragadja el tőlem, mire szivem s lelkem vágyik, de mosolygok i^ reá, ha visszahozza elraboltnak hitt örömöm 8 lemondott boldogslgom Most tört\'netesen har«g-szom reá Uo<szat, fájdalmast nem jelzett s az következett he.
Nem valami kellemet és hideg idó volt. Az ég belát hatatlan terein lomhán lógtak k a felhők. S amerre a szél vitte, iízte őket, terhükből mindannyiszor leszórtak egy jó adagot, hogy .könnyebben szolgálhassák ü szegyes uraságot. Ez pedig tudatában levén hatalmának, annál jobban ingerkedett veliik C\'Zte jobbra, dobta balra, keletről ,visszakergette északnak, nyugatról délre verte, azután megismételte játé-iát, inig bele nem unt Ily összevissza-
ságban szállingóztak hópelyhek. Szemen verték az
embert, ha elQlre próbálkozott, hátulról nyugtalanították, ha hátat fordított csintalankodésuknak. Már minden fehér volt. Az egész láthatárt fehér szint) szemfedő takarta, Nem a legjobb idó volt az ácsor-gásra Mindenkit szaladni láttam — hazafelé. Henki sem (Idült e szép időben -- csak én Bundám már fehér volt • fejem takaró kucsmáját egy fekete alapú hógomolyag alkotta Kii tűrtem. Miért? c*ak most tudom, vagy helyesebben néhány pillanat múlva tudtam meg A hullé hópelyhek távolában két alakot "" láttam egy irányban sietni. Nem tudtam kivenni kilétüket. Közelebb jővén, a két siotőben a szép nem két tagját ismertem fel. De most inár a szivem né-zett s nem a szemem. Helyesebben mégis oak a szemeim néztek, de a szivem látott A leeső hópihék incselkedni kezdtek velem Ku behunytam szemeim kétszer, háromszor, kinyitottam tízszer, tizenkétszer Minél inkább közeledtek, annál maróbban gyötört a kíváncsiság s még valami: vájjon nem ő-e? Kgyezer különös érzés vi tt rajtam erőt s a szivem tájékán érezni kez-ltem valami különös hatást. Erösebb mozgásba jött. I\'gy kopogott s oly erővel vert, hogy szinte az oldalam fájt bele. Édes fájdalom volt a én
ZALAI KÖZLÖNY
KBÖKUAK 10.
ralmét. Legfőbb ideje, hogy — segítsen a \' keresném a mosoly nüansznak, nem tudnám leírni ( T() 11(10 kilók
kormány. ^ * "10,0|>\' elldi« ,,l,l"i i"",r,ll,n ,0" Mm1
Rióknak az arcán látod, akik valamit árulnak. Sióba
Olaszorszagbol is ugyanezt a \'j,,^ relllk. tudakotodol, hogy rnlnt adjík ««, -agy -A szorgalmas nón.k mindenre van ideje
kozást olvashatjuk a lapokban. A Popolo;tmMt amire m,kl,d ifM „uk,éged van, amit akarsz a „„„mituvónek semmire aincs.
d\' Itália az uj kenyérrendelet első nggusztó _ „„h^ „„„, gonosz, cinikus — vagy tu- Hu((( r4,„<tt,| legyünk a mások azenve-
vistzahatásaként írja meg a római nagy idom is én milyen — mosoly ia|iogatódzik arcukra, ^ ir4nti H|,|10J „,.„, ke|| 0|y,„ j,-, aiiv, mint-
zavargást, amelyért azonban a pékeket vá-\'cgy szemre sajátos, foszforeszkáló fényt boriié ino |10(;J. 5rn|ni ,„^„„1, , mA.suk örömének,
dolja, akikkel szemben megtorlássul azt »\'>\'■ *",elíbm "" n<lk°"1"1 •rt"n> \'10g)\' Ouk . lelkesedés adja meg azon erét, bá
javasolta, hogy a pékmühelyeket a kor- 4Mo"t ",rolta\' torságot é, kitartást, melyek nélkül nagyobb vállala-
nyilt s még egy csomó valami, még végre jön sely- ^ ^^ keris2.tulvjle|« „,„;, |„h,let|,i)ség. Venve
mei lágy hangon a horribilis ár kimondása. Most ^ ^ ^ n„mlw,<k ,m,|,MI kihall » valódi
mány foglalja lo. Az Osservatorc azt jó-
solta, hogy a fogyasztási korlátozásokból: ra4r h |U(|od_ ho|J. ...........ig „„. &
ujabb bajok lesznek, miután Olaszország, garnirung az árhoz, hogy annak retteneteaségét ne lakosságából 90 százaléknak békeidőben is lásd, Imgy hirtelen meg ne ijedj, hogy szörnyűködni
lelkesedés
- Ai élet egy ütközet, melyben a jó és rossz
, indulatok örökös harcot vívnak egymással. }
csak a fölléllenUI szükséges tápláléka van ae legyen okod hzt a inoso\'yt most mindenütt la- „,,,,.
. i i i t i i ■ -i.....- v.. \' Ár Ozv. Kertesi Patkoviclmi.
meg. A mezőgazdaság és a marhatenyész- \'«<\'• »l>°1 "I""" "•««« « \'«« ,u \' N*
.... ° , • , ... U deld, mi el. Havast takarója a zabadalmazotl áru- Oa,ll Uaoriclla. tes további hanyailasanak meg /atlasaban
— segiisen a koimány.
dezd, mi i-z. Kuvasz, takarója
uak. Modern hazugság, amely szívességet mutat, kizsebel.\' kizsákmányol. És még suk más. Ne elemezzük líe egy tanácsot mégis idecsuztatok sza vaim záradékául Jól jegyeid ineg, ki soraim olvasod.
*■ Cf Amint valahova váaárolni mégy s az árucikk uiuta.
Mk, M.VbilU l tásakor mosoljgva néz rád a kereSkedóvagyaz áras. fa HatlSfipIjlZO BStjfl.
ne gondolkozzál sokat, hanem hirtelen fordulj s sza-sokszor boldogít. Édes, napsugaras világot varázsol a |al|j el onnan, mert biztos lehetsz, Imgy az áru ezer- A mull számunkban közölt kritikánkból téve-lélekba. Elűz gondot, bút, szomorúságot a elfeledtet „eres értékét Illeted désból kimaradt egy kétségtelenül érdekes számnak mindent, ami a lélekre fajdalomként ráglepedolt. A A világháború ,gév relteneleaségének Itellelt a mij|j,t,s megemlítése cs pedig llarálh Kde xylo|iiton Vhalása csodálatos. Elárul mindent, ami a lélekben világra szakadni, hogy a mosoly e jelentőségét meg- művész játéka, akilgízán hozzáértő művészettel kelakik, szeretetet, gyűlöletet egyaránt. Altéi függ, ismerjük, itt zárj.l be szavail a krónikás. 2e|le hangszerét. A csodás ügyességgel éa tcchuiká-hogy is osíllánilík ineg a mosolyban a szem. Olykor • val játszott hangszerén négy hatásos számot. A kö-gyülöletet, megvetést is leplez Megesni, mert ebben Adakozzunk az elesett hősök özvo- zönség az ismeretlen hangszeren vnló reprodukciót a csak íraést, jóbarátot sejt az avatatlan. Kgy ujabb Kyei e, irVÜ Javára I legnagyobb tetszéssel logadtj. árnyalata is van azoutan a mosolynak Knnek az
..meretére, mint annyi sok másra, «yuoa I a háború Had..j;élyzö Hivatal főpénztára, tanított meg minket, .A uevéf, a kifejező erejét, lm- Képviselőház.
szívesen ttirtom. Az meg mindig, erősebben ingott hogy .bekísérem-e őket. Adtam a habozót. Erre ö a legjobbjának arcán.egy hagy kérdőjelt láttam. Én is
mint, a. .deTej, közelében felttig^ztett vasdarab. Végi-o^vén leányok irigységének hangsúlyozásával szólalt itt promptu rebegtem el mondókáin, hogy az ajtó
kivettem alakját h megismertem, kit a szivem még- meg: No, csak jöjjön, hisz ugy is tudom, hogy előtt néhány lépésre. . - Ig-n, ugy körülbelül tiz
érzett: Ó volt. Erre már ón is mozgásba jöttem, örömmel tart velünk, mórt bennünket várt! Erre percnyi távolságban találkoztunk, vágott közbe her-
vonzott a mágnes. Nem in álltam meg ódái);, míg már nem volt rossz kívánság, melyet no óhajtottam vadó bájaira még mindig sokat tartó gardedámunk.
^mellette nem voltam S ez nem is csoda. Csak a volna rövidesen beköszöntőnek bájos kísérő nőnk K kijelentésre a nagy kincscsel rendelkező mama ar-
természet pontOB. törvénye 4i\'\'ényesült : a mágneshez számára Szeienesétienségoinnr tiem íogott rajta cánx sxemeiben párosával jclenlkeztek a kérdőjelek, bontott twtek nyugalmi helyzetbe jutnak. Holiíftg semmi. Meg volt már t-dzve, mínít -tiHszik, nagyon" Baljoslatuan tekintettem a közelgő percek fejem fő-
voltam. Oldalán mehettem. Közönbös dolgokról be- sokan kívánhattak már számára hasonló jókat Végre lött tornyosodó zivatarai eh*.- Hoídox Szókratész! A
wélttfm, mert mellettünk -voltr 4<i <-lótt másról nem fcziiihdt hábozásóin megtört s én átléptem a kapu te méreggel bélelt Kszantíppétl nyakadba zúdított
stólhattam. Az udvariatlan hópelyhek illetlen tolako- küszöbén. zuhatagja eltörpülhet az én rám öntött Irifi szidás
kodiia s a póttartalék állományba beosztott idő ilyen Hosszú udvar vezetett még lakásukig. A hol- rövidsége mellett!
körülmények között mindig kedvenc és kifogyhatat- dogság pireei megnyúltak. Ha ebben a pillanatban A kisasszony, mint ki célját érte, a nyitáiiy lan tárgyai az erőltetett beszédnek. Pedig mennyivel sárkány Utlem vJna, bizonym mondom, hogy el- néhány taktusa után távozott. Ulkembe öröm szállt, •tebben s érdekesebben tudtam volna bo-zélni azzal szállítottam volna a kisasszonyt valahova — anyós- Most már gondoltam magamban, jöhet az első lelát aranyos angyallal, lm nem leng oly közvetlen nak. \'lYIjrsen megérett már erre a boldogító liiva- vonás, csakhogy hallgatóság nincs, közelségben mellettünk az a levirágzott agg tttnd.r.[ tás.a. így minden szó nélkül vetődtem be a tündér- Őnagysága kecses boliutás^l buc4uxmt Kéz Hiába kívántam, hogy legalább ábrándoznék. Nem lakba Az első szobában innét megszállt « habozás norná* alkalmával villa,U„na Hterettrfm volna mutatkozott kés/nek reá. A vén leányok várnak, .„int sxelleme NUgijt-dtem attól a gondolattól, hogy a ,.«jlR gyilkos szikrán,mai Távozott. S a búcsúzás ekkor meggyőződtem, már nincsenek ábrándjaik. Kn mennyei lelkű kis angyal édes marnia, ha ma .már folytán szabadabbá vált s rendelkezésűmre álló pil nagyon sajnáltam s egényeket e pillanatban. De ot másodszor lát e szenlélyU.,,, oda log kívánni con- |ftI)Rt alatt ílyféleképpen elmélkedtem De furcsa sem segUett. üt csaL mi ketten érdekt-hük most, a tőstől, hova én néhány röpke pillanat előtt o\'y kész alkotás a vén l,ány tirvend, ha boldogságot törhet
rai közös hosszúságúnkra. örömmel szállítottam volna a kisasszonyt — l u-i- u a; i i . . .
\' * fájdalmat szerezhet. Igaza volt egy vén orvosuak: A boldogság lakának kapujához ertünk. Itt én férhet z.urra. , ,
........ , . ,,esc,n- \'»\' Isten legnagyobb csapása az
rMgállottam, mint H.rku,« a válasz uton s „unt ..............................- be .......... jelentve, emberiségen, Tudjay llá, persze, hogv nem tudj.,
\' <W»«> \'» mi-gkérdezett, Bement........ ne tetUm volná l A jo édes anyák mer. még ll.tal: » vén leány
KEBRU.Hf li).
[ I L .1 I K ó t r, ö M T
HAZAFELÉ.
Jó magyarságul szólván, muszáj ma józannak j lenni. Tetszik, vagy nem, semmiféle kilengésre sincs ina idő és alkalom. Különösen nálunk, Nagykanizsán.! Este 11 óra tájban haza kell menni mindenkinek.
i«k,
üres lesz ír vendéglő, a kávéház, kihalt minden, ami eddig eleven és pezsgő éht szintére. Hazafeléi Pfnn-gorit egyet a villany, hamisan, ravaszul, mint gu-\' nyolódnék az éjjeli stammgastokkal a nincs tovább. Busán, szótlanul, vagy morogva de neki kell vágni az éjszaka sötétjének s keresni a sötét, rideg otthont. Most még csak könnyít, meri r.z éjjel járókon könyörül- a hold széles ábrázatú mosolyával De ha az égi lámpás is kinézik,• vagy az ég boruja mellé rejti szelíd\'tekintetét. Akkor? Oh, régi idők, mindenem-léketek itt kisért folyton, mióta a világháború zivatara dúl! A tarisznya a kulacs, a lábzsákos utazás és liíeg sok más S most jön csak a java Visszatérünk a kis mécses lámpáihoz is. amikor az utca világosságát kezünkben lóbáljuk. S (jpró fénypontok jelzik itt is ott is. hogy valaki siet hazafelé. Vagy talán másképpen is lesz. Sorjába fogjuk tapogatni az utca házait, inig-hazaérünk. Otthon azután folytatjuk a tapogatózást a szobában, mig nyugovóra térünk. Igv jutunk liuza Szóval már m\'m a szemünk,
- Krti ? —- a vén leány. (.ií.ndolui sem tudnék nagyobb rosszal! Az anyós? Az yomiiii! Az Van, akinek van I S egyszer jót gyakorolnak az ember életében : odaadják, kiért az ember epedi, kit birni vágyolt s kivel boldog lehet. Igaz, hogy pem egyszer ise élik ki a boldogság érzéiví Kuszasággal. De egyszer kibékítik az embert s örvendve bocsátunk meg nekik, — mort meghalnak. A vén leányok azq.ul.tan mindig élnek. Amice! ez a legnagyobb csapás a fáradt világ vállán .Mert ezek altkor örvendenek, 11 v máit könnyezni látnak s akkor sírnak, ha más arcán a boldogság derűjét szemlélik ; boldogok, ha összetörhettek egy nyíló örömöt s szoinornsAgnk mérhetetlen, tha nem sikerült megakadályozni egy fejlő boldogság kipattanását. — Még tovább fűztem volna gyönyörködtető elmélkedésein, ha lel nem ráz meditálásomból t-gy hang - az édes mama hangja.
Végem volt. Láttam, ki olvastam az angyal birtokosának szemeiből, hogy itt -\'ma tragédia lesz, mejyben éu leózel; a bukott hós Nem csalódtam Most már sajnáltam, hogy a kis asszonyt elkívántam innen Visszavontam minden helyeselt és megerősített nézetem a vén leányokról Beláttam, hogy én nagyon csalódtam róluk való ítéletemben; az öreg fogorvos szavait pedig köbgyök vonással redukáltam eredeti értékükre. Meggyőződtem róla, hogy egy kinyílt idő női személyben olykor áldás, villámhárító a mániái szenvedélyes kitörések cikkázó égiháboru-jábun: s most jöttein rá, hogy a jó orvos bácsi csak azért szidta a hervadó ö-zi szépségeket, mert az ö lény tani lnlfogásánál fogva minden korosabb női lényben egy megrémült leányt látott, s mert a szebb korral megál lott agg tündérek fogainak kilő-mésénél szólásával alkalmatlankodó támadó s védő fegyverük leheteti-nné \\a!ó tételére az ominózus csipeszek nagy számát kellett igénybe vennie.
(Vego kúv.)
bauem majd a kezünk után járunk, ahogy tapogatózunk.
Az erdélyi menekülteket gyámolító bizottság kérelme a vidék közönségéhez.
Az erdélyi menekültek gyámolitására Nagykanizsán alakult bizottság avval a kéréssel fordul . . hogy a menekültek felruházása és tűzifával való ellátása céljából pénzadományt ajándékozni kegyes kedjék
Az állam által a leMgitésükre adott napi fejenkinti. 1 K. a mai ínséges viszonyok között, lélfen-tartásukra elégtelen Az itteni gazdasági rendbenhelyiségében.
Takarékoskodjunk a villannyal.
Tudvalevő dolog, hogy a villanyvilágítással bíró házak- legtöbbjénél, különösen pedig a pausálbau levőknél a villannyal eddig valósággal pazarul bántak. Miután a jelen körülmények között hasonló cselekmény valósággal bllnszámba megy, ha hasonló eiet nyomára jön az ille ékesiég, nagyon helyesen cselekszik, hu az ilyenektől az árain további használatát megvonja
Takarékok.
. A Zalamegyei tiazdasági Takarékpénztár február , 11-én . délelőtt 11 órakor tartja közgyűlését saját
való elhelyezkedés épen a még itt maradottakra: a többgyermekes anyákra, betegekre, ellaggottakra lehetetlen. Ily körülmények között a menekültek már korábban i« a legnagyobb ínségbe jutottuk volná, ha a helybeli és a vidéki nem^slelkű társadalom jótékony adományaival segítségükre nem siet.
A munkaképtelen menekültek kéiiy«ze< ű, in-\' tartózkodása azonban sokkal hosszabb időre ny.ill ki, semmint a römánia harctéri helyzet kedvező vál.o-zása után várnunk lehetett Korábbi gyüjtéieiuk utján anyagiakkal a menekültek iltmaradásáuak csak valószínű időtartamára rendezkedvén be, ma már fogytán vagyunk anyagi segédeszközeinknek holott a segélyezésben mosl már fokozott követelményekkel kell számolnunk. A magukkal, ^hozott cipő és jóré.zi nyári rnlia - lerongyolódott a menekültekről Kzek megújítását, ujak btszerzéset * emellett tűzifával válj ellájásút tekinti a bizottság, ez idő szerint a\' legsürgősebb és a legfontosabb J\'eladatánuk.
Az e célra szükséges összeget a jótékony társadalom adományaiból óhajianók összegyűjteni
Ezért bátorkodunk . . . mint a vidéki társadn-lomnak jótékonyságáról közismert tagjához fordulni avval a kérésünkkel, hogy törekvésünket nagybecsű pénzadományaival támogatni kegyeskedjék.
A hadsegélyző estélyén felülflzetai
sziveökedtek. Kolin Sándor Pacsa 5n K : Sypniewsky György*
•A l)élzalai Takarékpénztár február 18-án tartja évi közgyűlését.
MEGHÍVÁS-
A Nagykanizsai VI-VII. Kerületi Keresztény Fogyasztási Szövetkezet
f. évi február 18-án d. u. 2 órakor , Rác-utcai iskolában tartja meg, melyre tagokat tisztelettel meghívja
Az igazgatóság.
Tárgyak:
1. Az igazgatóságnak a inult Uzlet-évrí s a szövetkezet állására vonatkozó
jelentése.
2. A felügyelő-bizottság jelentésivel a zárószámadások bemutatása, a vagyon-
. . ... mérleg végleges megállapítása, a mutálni; 30 K ;,^inmliu\'. AlfrM, Zerkovili 1-ajus. ütem kozó nyereség felhasználása s a számadók HAiidur, llrnam-r Viktorja tfü—io K ; llr. S«k(re« |\'e|m<!nllise
Józseftá IS K : Osapi Hmniner Sámlin Jusnövicli András 12— in K : Hirsoblvr Háudor, Ulr.\'i íóliwl■" nagy, Hugscli Aladárnú, KiíjxI Júiief, Hinger Jú-l-ef K . liogenried.r József óh mje, Kun István, Kiskomáruin, Kabint Károly, Itifll Kweacxni, Seliil-Imu Jinosnú. Ilninliut H hu lik 10-10 K : It S. 7 K ;
3 A lemondott igazgatósági tagok helyett ujak választása.
4. A felügyelő-bizottságnak I évre való választása.
5. Esetleges indítványok tárgyalása,
ll,ij(hi Uyuln, IVmneiiy István, PEnhlnrné, Csarme»i melyek a kőzgyülé-t megelőzőleg legalább hadnagy, KSvmU IWr tinsuáv, Kperje«y tiibor, napp!1| az igazgatósággal közöltettok.
1 Or Lukác? József, özv. Neinesné. özv. Berkes Jó-
uafná, Dr. Kinki.-s Xándorná 6-5 K; Haru Ujo«- Mérleg. Vagyon : Pénztár 2S 09, Kőzni, N N iv.liailuscy 4 4 K: Kiáily J.\'Muf, Mi- ponti részvény 100 —, Ház 5000— Áru: liioa Fureai-iwS, l\'.illll Hátai 3-3 K; l\'orpioi Verus, 2141) 37, Adósok 31\'97, összeseri 7306 43. HVIi.pfichiiz Micl, X N, Núinoili Imre. X X, Teher: Üzletrész 13(50—, Tartalék-lőliadnapy. Hiiitllifiin AtasUmi. Xeu Manei, Kiig-, a|ap 4582 45. Lctét 1000\' -, Nyereség
lüuilir lléli.» !-i(: llitter A....... X. X . X. S„ 0sszesen 7306 43.
Topolics Ferenc, Keleti Janka, Polgár Manó. Csogoli:
Pál, hieb Oszkárné, Perlaky I^josiié, Nagy Ferenc,; r-\'TT*T-"~~ - — ...........—.tt.^
N N . hadnagy 1 l K: N N, 80 llll — E#y jó osaládból való flu ki i—3
Mindezen adományokért hálás köszönetet mond a középosztályt végzett, betűszedő tauoncnak azonnal Hadsegélyző. [felvételik Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában.
I
4
FKBRUAR 10.
Meghivá,s.
..A GAZDASÁGI ÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETKEZET NAGYKANIZSÁN"
XXX. rendes évi közgyűlését
f. évi február hó 25-én délelőtt 11 órakor a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár r. t. helyiségében
tartja meg, melyre a t. c. szövetkezeti tagokat tisztelettel meghivja
AZ IGAZGATÓSÁG,,
--->f3>*t«<----
Tárgysorozat:
1. Az igazgatósági is lelügyeló-blzottságl jelentések az 1916 évi üzletmenet- és számadásokról.
2. Az 1916. évi számadások elóter|esztése, a mérleg megállapítása, a nyereség mikénti felosztására vonatkozó határozathozatal és a felmentvény megadása. ,
3. A szövetkezet hivatalos közTönyének kijelölése.
4. Az alapszabályok 35. §-a értelmében a működési sorrend szerint kilépő Csóka Ferdinánd, Kohn Llpól, Krelner Gyula, Labor Arnold és Relchenfeld Ede Igazgatósági tagok helyett ujak, vagy ugyanazoknak 3 évre, és az alapszabályok 40 §-a értelmében lelügyeló-blzottságl 3 rendes és 2 póttagnak 1 évre megválasztása.
Kelt Nagykanizsán, 1917, évi január hó 30-án.
JEGYZET: A felügyelő bizottság által felülvizsgált és-hitelesített számadások és mérleg, ngv az üz\'eti jelentés n szövetkezet helyiségében a hivatalos órák alatt betekintbetők. Szavazólapok- ugyanolt február hó \'23-án és 24-én átvehetők.
VAGYON
M ÉRLEGE
TSHEB
Felosztott évt. függő számlán . . Pénztár „ . .
Kintlevő kamat „ . .
Ideiglenesen elh. tőke „
1913—1919 évt. kötelező számlán
1914—1917 .• „
1915—1918 . -,.
1916—1919 «
ÖSSZEG
korona tlllér
1968 80
3859 92
2296 54
342619 93
61573 —
69699 —
38214 —
42969 —
563200
1913—1916 évt. üzletrész számlán
1914—1917 ,. .
1915—1918 „ „ -
1916—1919 „
1913—1916 évt. tőkés, nyerem, számlán
1914—1917 , .
1915—1918 . . „ , " Tartalékalap „ . Függő kezelési költség
Tiszta nyereség
ÖS S Z 1 u
korona fillér
138883 __
180758 —
91532 _
88816 —
9316 84
6948 43
1241 54
22691 89
3605 08
19407 41
I
j 563200
19
Nagykanizsán, 1916. évi december hó 31-én.
FAICS LAJOS s, k. •InOk.
KNORTZEK GYÖRGY s. k
tlkníj
ÖSTERREICIIER JÓZSEF s k
kényvaló.
Jelen zármérleget a bemutatott fó- és mellékkönyvekkel megegyezőnek találtuk Nagykanizsán, 1917. évi február hó 4-én.
ROTHSCHILD SAMU s k.
fstügjr. bU. Ug
KERTESZ JÓZSEh\' s k,
felügy bit. tag
Nyomaton a lapiuUjdoV.o* líj W.jj.ta Jóihví köi.yvnjom^ábHii.\' Nwgy
WALlGURS/KY ANTAL s. k.
f«IUgy. bic. tag
knnixxán
1,6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917. februAr 17. Szombat
12 siáír
ZALAI KÖZLÖNY
rkOHBtŐBÍK tiH klftdóhivntal Deáktér 1.
Tolafoa l IU - WrdaMaak alj.aiarlnt.
Kemény Láezló
Faleloi iterkeaitú:
Erim Sándor
Meirjelenlk helenklnt ItéUstr.
EldűaaUai ins K|r évit 10 kar, HUtt* • karosa, nagyadiTra * karan* II fllMr, —
un— u mifc._
Áprilisban elfogy
a7. entente gabonája.
Mi lesz a következménye az uj búvárhajó harcnuk ?
Weichs báró dr udvari tanácsos, a Hamburg -Amerika vonal európji főképvi-selííje n következő szenzációs nyilatkozatot telte a kiélesedett buvárhajóharc várható eredményeiről.
— Az uj buvárhajóharc eredményét az a döntő körülmény határozza meg, hogy az eulente oiszágaiban gabonaszükség van. Az ellenséges angol és oroszországi forrásból eredó számítások szerint n világ gabonakészlete 101(1 december l-e"n a következő voll : Argentínában 330 ezer, Ausztriában 3 millió 020 ezer, Indiában 850 ezer, Északamerikában 2 millió 000 ezer, összesen tehát 8 millió tonna.
--■ Kzzel szemben az entente a követ-kőző készletekkel rendelkezik.
JÓSLAT.
Hn hiszek a világba. Én hiszek a jövőbe, A szerelel Itatalwát, A jóság diadalmat Hiszem és hirdetem előre!
/.esz még idő, mikor majd Az embersziv belálja: Ilogy gyűlölködni vélek-, Hogy szeretet az élei Hogy ez az ő igaz világa!
Oh, majd ha e: az eszmény Üt egyszer diadalmat, l\'edig meg lesz, tudom jól,\' Az én haló poromból Virágok és rózsák fakadnak !
SZAIIOLC.SKA MIHÁLY.
— A szaksajtó adatai szerint 1910. évi december hó l-én Angliában hazai és behozott buza és buzalisz l mil\'ió négyszázötvenezer tonna volt, az 1015 december I-én készletben /olt I millió 050 ezer tonnával szemben. Anglia a békében he-lenkint száznegyvenezer tonna gabonát használt el, tehát , 1010. decen.ber l én mái\' csak száz napra való készlet rendesen beszerezhető és hogy a tartalékokhoz magukhoz nem kell hozzányúlni. Ez az esel azonban nen történt meg, sőt ellenkezőleg a heti behozatal a mult év szeptember 1-jétőt — tehát a gaboi.uév kezdetétől — decomber l éig csa|<^ százezer tonna volt és igy sohasem éitte el a békeidő száz negyvenezer heti tonnáját
— Antiin 191 A. december l-ctől 1017. \'augusztus 31 -éi/;, lehat a gahonaév 30 hetén keresztül,- i)«ny-«ft~té( behozatalra van utalva, umint azt a szaksajtó kiszámítja. Emellett a lény mellotl nem veszik tekintetbe r. rosz aratást és hogy decemben l-én i késztet 10 százalékkal kisebb volt.
— A világon szétszórtan készenlétben levő 8 millió tonna gabonából 1910. december l-étől 1017. augusztus végig Olaszország két cgéiz háromtized millió tonnára, a semlegesek 3 2 millió tonnára, összesen tehát 7 és fél millió tonnára számítanak. Ha ehhez hozzászámítjuk Anglia 7 és fél millió tonna gubonuszUkscglclét, akkor az összes szükséglet tizenkét millió tonna, amivel szemben az e \'ész világ gabonatermő országaiban összesen csak nyolc millió tonna gabona ta\'álhaló, tehát egy négy millió tonnás számtani delleit mutatkozik.
A világ g tbonaszükséglole teh-it számszerűleg csak kéthannadrészig van fedezve és a rendelkezésre álló készlotek távo vannak a fogyasztó országoktól.
Arról hallgat az angol szaksajtó, hogy a szállító eszközök-■ szűkös volta és a
veikeztében miként viszik be ezt a fogyasztók kózé.
- Ezen kivül szem előtt kell larlani még uzi is, hogy ebben a nyolc millió tonna gabonában bennfoglaltalik uz a liá-
A lengyel szabadságharcból.
Az elnyomóit leijjázottl. de végleg ki líem ölt lengyelek at orosz zsarnoki uralom ellen államlóan titkos szövetkezetekben, gyüléskben kereslek kilftrö illat, állandóan összeesküvésben éltek, s az ismeretleneket a titkos társulatok hozták össz-, forrták egymásba.
186.Í lmn az \'ujabb lengyel felkelőnél. Varsóban az önkényuralom több ezi-r Icngyol ifjút lógatott és hurcolt börtön\'"\'. hogy később elszállítsa őket illessze Oroszország belsejébe. számüzdésh) Az orosz kormány Orosz-l^engyelországlMtu az erőszakos sorozást léptette életbe és a felkelés elnyomatása után azt annál erö»>7.akosabb módon liajtolta végre. Természetesen ennek az erőszakos sorozásnak a következménye ICí^az általános felkelés, mely egész Orosz -\' Lengyelországban kitört. A felkelők számtalan kisebb helyőrséget megleptek, lefegyvereztek és futásra kény-, i 8zeriWU\'k. 11. Sándor\' orosz cár a felkelés levereté-sére nagybátyját. Kon-.tantin nagyherceget bizta meg, ki 150.000 emberével kegyellen módot fogott annak végrehajtásához
Varsóban, ezen idő alatt megalakult a lengyel nemzeti kormány, élén (Wtaryski herceggel. A lengyel nemze\'i kormány később l\'árisba tetlo át székhelyéi, miután előzőleg már 111. Napoleon a francia császár 1000 afrikai zuáv katonát küldött a lengyelek segítségére, inig a svéd király 30.000 emberrel készüli Oroszországba betörni. II. Sándor orosz cár megijedve a következményektől megígérte, liogy a felkelés loveretése után Lengyelországnak alkotmányt ad. A lengyel felkelés leverelése azonban nehezen haladt előre, mert a felkelők szívósan ellenlállottak. Az orosz csapatok nap-nap után szaporodtak és végre is kénytelenek voltak guerilla-harcot folytatni a vad kezák lovasság hordái ellen.
A lengyel felkelők vezére, l>angieriU tábornok, több győzelmet aratott az oroszok fölött s egéez szép ezánnnal voltak orosz hadi foglyai is,
Langieritz 1863. március 4-én l^ngyulország diktátora lett. A lengyelek elérték a végső győzelmet és szabadságuk kivívását, de a folytonos balszerencse itt is üldözte Langieritz a Zagosce melletti győzelem után egy nagyold) lengyel csapat átvétele céljából osztrák területre lépett. Kgy Szalay ntfü huszárfóhaduagy felismerte és elfogatla, míg Kerane
ZALAI KÖZLÖNY
FKBRÜ4R 17,
rom és fél millió tonn. is, amely Auszl- jelenti, hogy 1016 december l-M 1917. rendelkezésre álló hat mtllio tonna gabo-raliéban van. Hogy Anglia mennyire épen szeptember elsejéig terjedő időnek csak a nától csak elenyésző csekely re,,, jut el ezzel . tömeggel számol és hogy neki Merészében ludja magát ellátni az ententj ellenségeink országába es ezek ezért a épen ezzel kell számolnia, az kitűnik ab- kenyérrel, mig a felerész ideiben, azaz:birtokukban lévő és végtelenül szűkös ból is, -hogy az angol szaksajtó jelentése április végen - folteve, ha a most fönn- , készletekre lesznek korlátozva. Éhség es szerint az angol kormány Ausztráliában álló viszonyok ilyenek táradnak továbbra j adagleszállitás ellenére is ezek a készletek három millió tonna búzát vasárolt. is _ ne.n lesz már kenyér,*. legkésőbb április hó folyamán teljesen
Mellékesen megjegyzem, hogy az a _ Minthogy azonban február elsején eltogynak. világon a legnagyobb gabonavásárlás, ami megszűnt a tengeralattjáró harc minden — De nemcsak erre korlátozódik a eddig történt, mert fuvarral és biztosítással korlátozása, gyökeres változás áll majd be kiélesedett buvárhajóharcnak u hatása. Majd-egyűtt egy milliárd márkánál töb\'.-re rug. « viszonyokban. Valószínű, hogy a tenger-j nem teljesen meg fog .szűnni a szénkivitel Azonban ennek az ausztráliai búzának a „initjáió harc minden koriátozás», gyöke-: A ígliából, Franciaországba és Olaszország-sorsa valami különös. Előbbi években j res változás áll majd be a viszonyokban, j ba, ép ugy, a.nini megszűnik a bányafa-Ausztráliában legfeljebb egy és fel millió Valószínű, hogy a tengeralattjárók u leg-jbevicl Angliába és u femb:vitcl minden tonnát tudtak behajózni egy egcsz cv alatt, közelebbi hetekben nagyszerűen fognak;entento országba. Korlátozni kell minden mig most három millió tonnát ukarnak aratni. Ha ez megtörténik, akkor i;;en gyorsi üzemel, különösen pedig a hadiszükségnéhány hónap nlatt hajókba rakni. Véle- visszaesést figyelhetünk uiajd mg, mert a lelet ellátó üzemeket. Meg fog szűnni a ményem szerint ez lesz az entente gabona- semleges államok hajósai több százssoro- világitás^és a fűtés és a legkisebbre kell ellátásának leggyön ;ébb pontja, mert Auszt- ,on emelkedő • fuvar és .biztosítás ellenére korlátozni a forgalmat. Ne 11 tudják majd ráliában sem u technikai berendezés, sem sem fogják megkockáztatni, hogy nyolcvan legyőzni a szállítási nehézségeket és nem pedig a meglévő teherszálitó hajók nem százalék valószínűséggel elveszítsék életű- lud.uk majd szembeszállni az elementáris teszik lehetővé, hogy akár esik egy ré- ket és vagyonukat. Ellenségeink hájótulaj- erővel kitörő népmozgi\\lmakkal. szét is berakják e normális békemennyi- donosai sem gondolnak máskép Az most ségnek. már mindegy, litfgy elsűlyezlik-c ezeket a
— A legnagyobb biztonsággal fólie- hajókat, vagy pedig azok nem mernek Adakozzunk az eleaett bősök özve-tehető tehát, hogy a valóságban nem nyolc, kimenni a tengerre. Az eredmény ugyanaz Kyej ArvA| javára!
hanem hal millió tonna gabona áll rendel- marad: Anglia és Olaszország cl lesz Hadsególyző Hivatal főpénztára, kezésre tizenkét millió tonna feltétlen szül; vágva minden tengeri forgalomtól. Ennek
Képviselőház.
ségességgel szemben. Ez más szóval azt következtében az 11)17 szeptember 1 eig
Jóuel csiszár rendeletére a brltnni várba internálták labbja volt és a török Szultán, Mohamed próféta mag..ar népről, hogy 111 bite\'len is. mégis csak
a fölkelő veiért. löldi helyt«rlója>edlg a viliin a legnagyobb «r. lw|Wn. , ,urök „íp\'„jk Nw „,agvar |mr4t
A lengyel felkelő vezér elfogatása a lengyele- Az irtok folyamán omágeinak nagy rím le.nomo- AM|l| Mw|„ia „„„^ „ lullljj,„| .„^.„„„i, AMu,
ket nem csüggesztette, hanem Niwczki tábornokot lédott birodalmáról, esökknil a hatalma is. ininde- j[rtll:itj atyja A szabadságharc idején egi\'sz Knrópá-
tették meg OnUné, ki több kevesebb szerencsével n,\'keléit a saját birodalmában Valóban- cink addig )wil CJ>1 n „ omí)[ vojti lw) , lu;(1 lln,|.
operált. voltak magyarok és hatalmast, mig harcban álllak kod4j, ^vfl>1.,im MtoMéwl ült a . magyar llgy
.Konstantin nagyherceg csapatai eellogysem a nyugat civilizációjával s ereink megfogyatkozása pArtJli„ Midőn 1MH lílll a muszka betöri Magvar■
bírtak a felkelőkkel é, ekkor a cár vadállatiaa ér- akkor kezdődik, midőn megnyitják az ujtót !a nyugati 0,.M.lg|)a , lör5k llag> írM, iw|Mvalküí;ni „
lésü Muravietf táboraokot bízta meg a felkelők leve- műveltség és reformok .don ilgvnnkbe. Az oros I már akkor is nagyon gyűlölte
relééivel. Mnr.vi.fT a kegyetlen és vérszomjr. állat ,| .......... m,,„ - l»s». volt az első, ki az UrnyMénck ki j» „,|,„ , .........,„„„„„,.
^minden elfogott lengyel.nóplelkelőt M őr. alall ki- oniB.IWik..llAl„.™ után uadsoregét újjászervezi,.. A hogv Ámt ,.asa |,W|WIŐ»,I k.■;,.■„ i, a Dnnán «
végeztetni. Az akestOkbe lövetett . így féhg élve ^ i|(inv|w vitt„ , k,,,v8lUl,,y orosz liszlek. „ mag,„,,,!,,Iuk A lőrök bele
Job.lt. 1,,-óket .. előre megásott sírgödörbe A Moltke segitigéi i». (V voll az njabb:--afttk,lrf, „„.^ „,,„„„„,, ,„„, A
4tyAwruliás lengyel nőket végigkorbácsollatl. . végre k„„ ,íllllillok ^ „ „|„,-,, ki magyar „„„„„„.i^^uj „„„vkövete közbelépett és ni-gma
........boz^járulásával a lolkelest u^,,-,,. Viselete szinte magyaros volt, sőt gyak- \' gv,rtlta , mak lial|í(, kll„,k™„ínyell
sikeréit levernie. A felkelés leverelése mán mg „„ lims).al. ll.jllllá„tl ,ia,.lt MSl. a ^ „^„„^ ^ |M,gv v jllL(,,,„(l,,t j,,^ M
ro.-v.bb wrs várt a lengyelekre, kiknek nemhogy az „él ■„ ,apaslla|luk , ,nag).a,. |wrilsigot. ]| Hzoíiis.*.. \\ lrtnj4tó| ,„^^„,„,1 ............... st„,|Al
i*ér, alkotmányt, melyei pedig már az mtr,,k, ra,lhil, kl ................. ........... Itn.Uvárál.a, a s2Ínl,;„ n„gí 1>milia vlll, „ „la„lanlnk ,h„, lihelt„
bécsi kongresszus elhatároiott, de a meg meglevő ...........llf:VBrukt(1| .....„kérdez,., nincs e köztük va- s,fi„.„e ,„\' ^ A* ............ „Kve(l,m
jogok.t eeni engedélyezte Az orosz z-arnoki ural..........luki. ki a dicső inagvar nemzet lörténelét megírná. ................... rt\' , . . , ,
. ■ . megajandukiizla harmincöt .liairvbec-.li
n.gy sulival nehezedett .lengyelekre, mg regre 11 v,.,i,5e> irta azt akkm meg, ki mellé Szolimán kél 1 ................ kw.„. .. .... V
,„,. :■ I .. ■ Koii.iatilinapolvi keztr.il uiuiikiival. \\ ami,ervnek meg-
1918. evi nagy világháború megszabad......a es az ,öwk Indósl .ilolt a a Ili század elején elkészült ........ ..... .. .. .\', .
I , .. ,, , .,,.,. ., . \' engedte, lugy kőn.vnarabaii magyar .lörlene 1111 nyn-
egesz lengyel királyság vi»sz.alblasal uiegazeiezto agvar,,r.száguak l,u ,ik nyelven ir,.tt hislőriáia A\' \'1 1 ,,
. , , J Iiuik mán kulassun, Megengedie Itikóczl. ihilkölv,
■ könyvel meg ma H ór<i az Akadémia. 1 7-IÜ-Iihi lt„,.j„,i ■/ ;, „ , , .„. ,
t tíirSMk és marnu-nt „ . , , , iieu.-énji /rniu Ilona hamvai hazaszillil.sit.
.1 10!okok es magjain*. ................ lg; nlil.tkozott a inagyarokril:
A török nemzet valamikor a világ leghalaliua- Akármit is mondtak, én csak azl tartom a
\' ív.. ■ ■
KKBKIHR\'17.
I V L A I K 0 7, I. \\ V
MtWB.lL
a ruhát, melyet az ócKkakereskedőnek eladott, utóbb, mint nraságlól levetettet — megveszi.
Hirdetmény
A Dólzalai Takarékpénztárral egyesült 1 Adományok az árva templomnak, önsegélyző SssÖvetko sftat kúzgjr ülése. A lelsó templomnak beszerzendő miserulrira
A DéllVai Takarékpénztárral egyesült „Önse- i "J"llban Bognár Máriai K.-t, Csillag Alajosáé pedig gélyzó Szövetkezet\' fblyó évi inárcltn hó 4-én d. e. l8 K\'"\' «^»m*Bjr»»0H. Rendeltetési helyire jutattuk a i/,ll úrakur ujit helyiségében tartja XXXVI ren-1" "íivw ■"•""lányokat, des évi közgyttlését. Dre»«tt biró meghalt.
Egy csendes, jólelkű ember, pontos és lelkiis-1406/917\'. méretes tisztviselő,} járisbi.ó cslltö.tük virradóra hir-
telen elhunyt. Még szerdán szokott lelkiismeretesség gal teljesítette liivatá*át, éjjel azonban hirtelen orbán-, . ... . , . ,, jcot kapott, amely róvid időn bellii megölte. A hír-
lovak osziaiyozasa taryyaoan. Mm elhunyt bírót nagyszámú rokonsága, s tiszteiéi
I gyászolják, akik inilldamiyiatl igaz részvéttel állják Zalavármegye alispánjának 988/ni 1917. szám.. körn| ko|(ü,.HÓját ||ogy özv,.gy .,„.k „ Lis |irtllftk ^.
•endelete alapján közhirré teszem, hogy Nagykanizsa j díllniába réwt Vt.gyenek.
19 én lógnak 1
A Hadsegílyzö te^délutánja órakcr ^ Hadsegélyző teadélutánja, amely vasárnapra N a g y kan izsa város: Árpád, Arany János, Hat- Vult tml,M vév« ll\',sr,bb • ",IhU "lil\'»rrt\'11
thány, Bátori. Deák, BrMébet-tér, Po-úl. liarai. Ka- ™n miaU A amelynek jövedelme
zincy, Kinizsi, Kisfaludi, Magyar, Kozgonyi, Sikátor szeretetadományát szolgálta volna
Zrínyi, Attil-, üsá.iyi, (Jsimgery, Koivrts. Honvéd, ~ körn,belül k,!l l,ét mnlva tt,,,:k"r «
Hunyadi, Hus/ti-tér, Király, Petflli, Rózsa, Kákócy, * ruidezőség érdekes műsorral is kedveskedik a tea-Sugár, Teleki, Vörösmarti-utcák, Sánc és Szőllől.e- 4,«luUi" \'átvevőinek. A . városban különben ...ár gvek Ko^itli Ujos-téren (tűzoltó laktanya , v.,ll a/, érdeklődéi, ugy, hogy a szükséges
1917 március 19-én reggel 8 „.„kor Na^y d,,|¥ük H J"szivl1 ft,lak^k m;u "m,d
kanizxa város VI-VIII Alsó- és Fdsótemető. Bába, 0Síi/\'ea,1,ák Vlirüsn,,k közönsége Lehat n.ost
.lakabkul, Kisríe, Cigány, Homokkomárom. Na^ráe, ■»«\'• K ,.,ü^\'üzf,lt
lovai 1917. március\'hó 18-osztályoztatni a következő sorrendben 1917. március hó 18-án
rggel
l\'ápai, Pivári, Sziget, Berekköz, Országul, Őrtorony, Szt,-Flórián, Szt-Rókus, Templom-tér, Zsigárdi, Baj-Csai, Hunyadi, Körmit, Polgár, Rozmaring, Szepetneki és Varazsdi-utcák Kossuth l^jos-téreii (tűzoltó laktanya.)
Felhívatnak a lótulajdoiwsok, hogy lovaikat •kézen egyenkint a fentirt utcák >orrendjében vezettessék elő.
A ki a lovak elővezetése tekinteteben fennálló törvényes rendelkezéseknek nem tesz. eleget, az kihágást követ el ós 2Ó0 kor. ig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik.
Valamennyi alkalmasnak "osztályozón ló értéke becsiéi* utján fog m.cgállapittalni.^ A . • "
Nagykanizsán, 1917. február hó ó-én.
Ué>-i
Síkosak u járdák.
panasz, de még mindig nem tárgytala i
a. k.
— sajnos! — hogy a járdák nálunk gondozatlanok. Rilka helyen Iái az ember simá.a tisztán betakarított\' járdái. A legtöbb ház elölt egész hegylánc emelkedik a járdákon s valóban Isten csodája, hogy napróí-napra nem történik egv garmada kéz, láb ós nyak-lötés ldejo lenne, hogy a közbiztonság érdekében rendőrségünk szigorúan) megbüntetne néhány házi urat", akik a járdák gondozását teljesen ügyeimen kívül hagyják. Reggelenként behintik ugyan bantuval, vagy (ürészporral (a járdát, de ez nem sokat használ, ha a járdákig a nagy hó és jégréteget fel nem vágják. A?t kellem, egy rendeletben közzétenni, hogy megszűnjék már egyszer az a nagy veszedelem, amely minduntalan fenyegeti testi épségüket a hányszor csak egy lépést is kell tennüiik a városban.
Házat vásárolnák a háború hiénái, v Akj,k l.örüket a liáhoru folyamán állandóan Itthon melengetve mint vampyrok és hiénák állandóan a közöm-ég zsebére feküdtek s szipolyozták azt, most nughájasodva bőrüket biztosítva a legszebb pa lotákat s birtokokat vásárolják össze, hogy mocskos ügyleteik után meghájasodott. testük olt kipihenje a szennyes operációk fáradalmait.
Lám-lám! mire jó a háború. Ainig a lömeg azt, hogy meg kell halniok, sokan gondolnák meg , oU a frontokon vérét onlja s az itthon levők leron-azt, bugv szülessenek. gyosodva a szükségben koldusbotra jutnak, addig a
♦ 1 lelketlen hiénák meghájasodva, tort ülnek, éltetve a
A legnagyobb keserűség az, ha az ember- ait| háborút, vagyont szereznek
Difteritisz az iskolákban
Az a rettenetes líetegsóg, mely leginkább a gyermekes e^aládok réme, ismét pusztít városunkban. Hanekovich Jánosné osztályában egy hét leforgása alatt két kis áldozata lett e gyilkos ragálynak • többen feküsznek"i» benn*, sőt mint értesültünk e ragálynak egy 20 éves halottja is volt e héten városunkban s így félő, hogy hova-tova mind nagyobb mérvet fog ölteni.
Életveszélyesek a mellékutcák Nemwak az azokra reá taposott és naprólnapra síkosabbá vált hó. de az esti pokoli sötétséget életveszélyessé teszi a mellékutcákat ugy a testi ép-(ség, mint a közbiztonság szempontjából
Klsó helyet foglalja el « téren Hunyadi-utca melynek szükjáróján mint hegygerinc emelkedik fel a letaposott hó, kocsiutjáu pedig az udvarokból kihordott hó valóságon hegyeket alkot s a közlekedést lehetetlenné teszi.
Jó l-nne, ha a hatóság,betekintőn® ezen mel-; lékutcákba is s egy kis világítást oda is juttatnának. Végre tán az olt lakók bőre is van olyan drága, mint a főutcák palotáinak lakóié. ^
Uj paloták városunkban.
A Sugár nt sarkán levő Littke-féle palota gazdát \'■seréit s az uj tulajdonos artnak helyére egy két emeletes palotát szándékozik épit-ni, melyben vendéglő. kávéház^szállód* és mozi is áll majdan a közönség rendeltetésére. A |>a!ö!a betölti a helyet egész h Polgári Egylet, épületéig s mint tudjuk az Ipartestülettel is folynak a lárgyalások. hogy azt a helyVl is felölelné az uj palota
Armuth Náthán is egy gyönyörű modern tervet nyújtott be a járosnál, Krzsébettéri házát u. i. gyönyörű modern épületté varázsolja át, mslyben si-resarnok. mozi, tánclerem, stb. stb.
l\'gyancsak alku tárgyát képezi a Strem é« Klein cég Krzsébeltéren levő háza is, amelynek sikere óhajtandó volna, hogy a düledezett patkányfé\' tzek eltünnne onhán tira formájával.
DE SaBJAN GYULA
-W-. - ------. \'
Tövisek-gondolatok.
A remény olyan, mint az Ügyes tolvaj: akkor lünik el szemünk előtt, mikor már nyomában vagyunk-
*
Ha az emberek még mielőtt lennének, tudnák
Adományok a Nagykanizsán elhelyezett
erdélyi meuekültek negélyezósére :
lijnépi Klek Krnó nagybirtokos (Jelse 260 Korona, Vízlendvay Sándor földbirtokos Duzsnak 100 Korona, Bakó Béla földbirtokon Pelsórajk rtO K, Csorna Ödön uradalmi tiszttartó Lelenye, DerraricJt Akos földbirtokos Ormándlak, Csesznék .József fólabirtokoH Puv^a magyarod. Skublics Károly Hildbirtokos ZalattHntmi-liálv, Oltay Ouidó löldbirtokos Szenlgyörgyvár, Özv. llaydeu Sándorné unió Zala|iak 20 -10 K, Talabér Ujos löldbirtokos Sárszeg, Dr. Heinényi Zoltán ügyvéd Perlak. Dr. Marton Imre orvos Letenye, Ctóti (ié/a apát Mnrakerssztur, Letanyei Takarékpénztár Részvénytársaság Letenye 10 -10 K, -Kfdös Imre löldbirtokos Töróklendva, Dr Csempesz Kálmán ügyvéd Letenye 5—5 K.
A 5-zives adakozóknak hálás köszönetét nyilvánítja az erdélyi menekülteket gyámolító bizottság Nagykanizsán.
A Főtéren 50 év óta fennálló, jó forgalmú mészáros-üzletem berendezéssel valamint két ló, kocsik és szerszámok azonnal eladók.
ÖZV. GROSS MIKSÁVÉ
i
rt. i i ■ i: ( /, i c n r
FKBRUAR 17.
BERLIN
színházban
mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb műsorra talál a közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelsőrendü és legújabb alkotásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort a fővárosi mozgószinházakban sem lehet látni s a hely-árak olyan olcsók, hogy még a legszegényebb ember is megnézheti. A ..BERLIN" szinház agilis igazgatója mindig a legújabb és. leg válogatottabb moziműsort mutatja be. — Nem sajnál sem fáradtságot, sem költséget, hogy a t. közönségnek az előadásokat minél kellemesebbé és élvezetesebbé tegye. A
„BERLIN" mozgószinház látogatását min denkinek a legmelegebben ajánljuk. A zenéi Lőwinger Amália zongoraművésznő szol gáltatja. Minden harmadik nap uj műsor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását kéri Az igazgatóság.
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. lria: Lukács JózseJ, fógiinii. tanár. A vaskos munka a pap.iváluH/.tás történeti fpilódeaévol foglalkozik, amíg a/, jelen alakjához ért. Mind«nkiuok érdokes és tanulságos olvasmány, amely inig ngyrészról szigorúan tudományos, másrétixról könnyed stílusával élve/.otes olvasinany. A világtörténelem e jelentés iiio/./.annianak ismerete minden kulturember, ludasának szükséges része. A mú ara 4 korona. - Kapható Ifj. WajütlK Jó/.s.if köiiyvkci-HNkniiésábun, Nagykanizsán
— Uj Idők A világháború L..ghűbü krónikása, irá«b-i é» képben ai U| Idők. A mi érdekes esemény h négy világról haict.T"in történik, azt miud elénk tárja f«stói szépaégü képHkbeu Érdekesség, művészi uivóvnl én .dókelft illés jellemzi Herceg Kereno hetilapját, »i Uj Id&ket. melynek minden száma aktuális kdzleinényoib,m. olbnazéléseiben és regényeiben- is egyaránt a szépirodalom ápolója — Klófuetési éra negyedévre 5 korona Kiadóhivatal, Hndapt\'ht, VI. Andrésey-ut Ki. ki
— A „Vaaáruapi Ujaág" iniud-<u száma Kazda* tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Uj-mW" előfizetési éra tiegyndévre öt korona, . Vilá^* krónikA"-v«l egyiut liai korona. MB^rHiidelhotA a rVasárnapi Uisáu • kiadóhivatalában (Budapest, IV.,. l£gytt«m-uloa 4 ). Ugyanitt inagrtmd.dhrtlA a „Képe* Néplap", a legoloióbh uj«á* a magyar nép aiámára, Mévre 1 korona 40 fillér.
— Ab .Élet" Hiépirodalrai éa mAvéazeti hfli lapot (szorkeazti Andor Józsefi Mazda* tartalom, érdekes éa aktuális kép-k egészítik ki. A kitftnó lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bud.ipeac. I Miérvári ut lö/c, — Klőütetési á\' félévre 10 k..r Mutatványszámot kész Kék\'ft\'l klWd a kiadóbival.
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, n^gbizliato, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolg.1l az
AZ ÚJSÁG
POLITIKAI NAHII.AH
olvasóinak.
ELŐFIZETEM ÁXAK: Esóai évr» .... 38 korona.
Félévre.....10
Xatrodévr* .... I I. 10 [. Eity héntpn ... 3 K. 30 f.
Mogreudelési olm AZ UJSA0 KIADÓHIVATALA Budapext ■VII . Rákóczi ut 64 B8ám
NEVJEGYEK
•drill míg mm léltzill n«u nlaiztikban J u I á h y • ■ «rn kéiilltiliik
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdAJábaa.
Vidéki megrendelőnek aiíounul eJintéatetaek
IIWIes-fsB^t^\'^IK^ilrA.iit^liSSSSSI
= JFf f tpppf =
KÖNTY-, PAPI í^ — ÉS IR.ÓSZE^KEHESKEDÉSE
l)ús raktál legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek
Tanintézetek részére szükséges cikkek
—-- dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazg.tási nyomtatványok nagy raktára
Nyomatott a l.ptulajdoao. Ifj. W.jdii, Jíz.eí k6„y,„,omd4jába„, N.Kyk.niu4u
ik évfolyam
NAGYKANIZSA. igi7. február 21. Szerda
13. szám
ZALAI KÖZLÖNY
ÍWerkesitőíéor és kiadóhivatal Deáktér 1 rotoron : lsa. — HlrdaU... dljaaabla aiarlnt.
Fdararkaaitfl:
Kemény László
Falalos a.arkaailA:
Erői Sándor
Megjelenik hetenklnt kétaaar.
Elöftaattal 4r»: Efy ITTl 10 kar, Mtm t korona, nafraddVTO a karon* Be flllir. — Itl« iifcsira 11 nlUr.
A háborús ingyen dohány.
A népnek volt mindene a háborús idő alatt. Nem is szorul! az meg semmiben se,n. Azonban egyszer csak futó tűzként terjedt el, hogy nem lesz dohány nincs dohány. No lett erre olyan ribillió a polgártársak között, hogy ennek m\' léle s;m volt tréfa.
— Sógor! Hallotta már, hogy nem lesz dohány ? I
- Persze, hogy hallottam, én mindjárt segítettem magamon — Jelel sunyin pisjogva --- és vettem egy egész tekercset.
— Hej sógor! akkor én okosabb vul-tam, mert ón meg három tekercset vettem !
— Tyhű az aldójál sógor, akkor ninu. baj! íz elég lesz egy darabig, azonban majd csak küld a finánc-miniszter, mert hisz nem olyan bolond, hogy a?.t fogja vissza, amiből legjobban pénzöl.
Azonban a fináne miniszter nem küldött elég dohányt. Spjnos, csak óraszám való ácsorgás, nagy tülekedés és mindenféle kellemetleuségek £rán lehetett csak nagy ritkán egy kis kóstolni való dohányhoz jutni Na itt volt » haj egcijz nagyságában. A pogár azonban nem azért pó-gár, hogy kifogjon rajla akár a finánc-miniszter is. Tanácskoztak. Egyik a meggyfa levelet ajánlotta, a másít a krumpli rzá-rát, a harmadik a diófa levelet és a no-\', \'ik az erdei vaddohányt. Elkezdték \'Kultiválni. A „Sógor adj egy pipadohányt" megszűnt, inig az igazi dohányl-nn tartott. Nem adott vona semmiért sem. Inkább kenyeret, hust, bort, gy akármit, de pipadohány adogatása teljesen kiment a divatból. Az igazi trafikból\' — akinek még volt — tilokban pipázlak. No, jött azon-\'ban ,a sok fölfedezett dohjtny .Az egyik-.ií 1" .v\'.!i, á másiknak már kevésbé, a többi meg egyenesen hete; lett\'tőle.
Annyi haszna azonban mégis volt az uj pipadohán/ pipálásának — már aki bírta és győzte — hogy a legyek mind
eldöglöttek tőle. Igaz, hogy sok gyomor lis tönkre ment, mert annyi büdös ftistöt a lakóházak sohasem élveztek, illetve szenvedtek, mint az ingyen Vij dohány évadjában. A leg öbb dohányzó pedig arra a i sorsra jutott, hogy a háztól kimarták a család tagjai. Pipázzák kend odakint, vagy az istállóban, mert idebetft- már a legyek is elpusztulnak tőle, —-kiabálták kórusban a csalá.t tagjai Most1 gyüjjö:i a finánc, majd meg kínáljuk egy kis finánc není látta jó magyar dohánnyal — vigasztalták magukut a pipázók.
A többi között rekvirálás alkalmával beállítottunk egy gazdához, a János bácsihoz. Erős pipás ember volt. Kint találkoztunk vele az udvaron és oly nagy bodor lüstöket eregetett öblós pipájából, hogy a háza tájékára tévedt kányák is\' rögtön nagy kanyarodással elkárogtak onnéjj_
— Aggyon Isten János bácsi ! De vígan pipál ! Magának sok dohánya lehet!
— Van hál\' Istennek, tessék gyújtsanak rá . . .
— No még ilyen emberre sem ak.Vd-
Mi a nevünk?
ÖMMáUltotU : MÁJtTONFFY IMRE.
Mégis oly csudálatos, hogy oly kevesen 1 uiljAk nevüket. - Hogy engem inikép hívnak, azt csak tudom hála Istennek! Fogja mondani egjik olvasóm. Az én nevem Mihály
— Jól van, de mondja szíves olvasó, mit jelent az: Mihály? K keresztnévnek mi jelentősége van? Legtöblmyire idegen szavakból származnak és nehezen érthetők Lássuk egy néhány ismertebb keresztnevet, átfordítva magyarra mit jelentenek?
Férfinevek: Adám ez héber szó annyit jelent, mint földből való omber.
Ábrahám (héber eredetül a nép atyja. Adalbert inémet eredetit) nemesvérü. Albert (nőmet eredeti! lásd* Adalbertet i Adolf (német eredetűi nemes segítő Alajos (Iranda eredetül hírneves győző Aladár (hun eredetül veszekedő természetű Albán (görög eredetül fehér
Alfonz (arab eredetű) szerencsés. Alfréd (német eredetű) Tjékés természetű. Amadé (latin eredetű) jó Isten, (vagy szeresd Istent.)
Ambróz (Ambrus) (görög eredetit) halhatatlan Anasztán igörög eredetű) fölkelő. András (görög eredetű) vitéz bátor. Antal (latin eredetű) jutalomra méltó. Annin (német eredetű) beosületszeretó. Arnold (német alföldi eredetű) békés házas ember.
Árpád (magyar eredetű) szilaj, vad. Artúr ikelta eredetűi erős, okos. Augusztus (Ágosti dalin eredetű) felséges Atilla (hun e.edetül parancsoló Benedek (latin eredetű) áldott. Benjámin (héber eredetit* a szerencse tia. Bernát (német eredetű) a medveháj. Béla inémet eredetű) lásd Albertet. Cézár (latin eredetül vágott Ölest in ilatin eredetű) égi. Dániel (héber eredetit) Isten nevében Dávid (héber eredetit) a szereteti Dezső (latin eredetű) tizedes.
Ede (angol, szász eredetű) igazság szeretői
Elemér (magyar eredetű) éltető.
Endre (görög eredetű) lásd Andrást.
Ernő (német eredetű) becsületes, komoly.
Ferenc i latin eredetű) szabad.
Fülöp (görög eredetű) lovakat kedvelő
Frigyes (német eredetű) békében gazdag.
(iáspár (perzsa eredetű) királyi kincstárnok.
Uéza (magyar eredetű) meggondolva.
iiottfried (német eredetű) Isten nyugosztalja.
Gusztáv (svéd eredetű) felvilágosodott.
György (görög eredetű) földmives.
(iyula (latin eredetű) fiatal hős.
Henrik (gót eredetű) saját házában hatalmas.
Hieronymus (görög eredetűi a szent nevű ember.
Hugó (német eredetű) önálló, szollemdus.
Illés (héber eredetül Istenhez tartozó.
Imre <latin eredetű) mindenben gazdag.
István (görög eredetű) a megkoszorúzott.
Izsák (héber eredetű) humoros.
•lakab (görög eredetű) saroktartó
■len6 (görög eredetű) tiszteletteljes.
János (héber eredetű) Isten ajándéka.
József (héber eredetű) Isten egyet hozzáillesztett.
I
ZALAI K fl fc I. ö N Y
FKBRi R Ji.
lünk — és örömmel vettük elő pipánkat János bácsi pedig szívesen nyújtotta a sokat ígérő kostök zacskót. Gyanúsan néztünk a dohányzacskóra, de mikor kibontjuk, látjuk ám, nogy szép sárga-barna apróra vágott kifogástalan színű és formájú pipadohány van benne. Nagy örömmel rá-töltöttünk és rágyújtottunk. Egy-néhány műértő szippantás után az egyik rekviráló társam csúnya szemeket vág János bácsira és elfehéredik. Kiveszi szájából a pipát és menten kiveri belőle a dohányt. Szó nélkül félre ment s a ház háta mögül külö-, nös hangokat halatolt ... A következő percben a másik rekviráló társam nagy káromkodás között szintén kiveri pipájából a dohányt és sunyin mosolygó János bácsinak azt mondta, hogy . . . kend meg! Ezeknek i;yön \\e gyomruk volt. En azonban rendületlenül elszittam az egész pipa dohányt, semmi bajom sem lett. Nekem erős gyomrom van. Mindjárt vallatóra fogtuk a János bácsit, aki a bajusza alatt mosolyogva elmondta, hogyan készíti az uj hadi dohányt.""
— Jó ez — mondja csak meg kell szokni. Össze söpörtem a meggyfa alját, a levelest bele tömtem egy cserép fazékba és leöntöttem egy kis cukros vízzel. Ke-
nyérsütés után betettem a sütő-kemencébe J erdei vad-dohánynak, ami terem, a keskeny olt jól megkohadt s azután apróra meg- erdő tájékán holdszám s egyik másik pi-vágtam és azóta pipázom., pás pógártárs hordja hazi. zsákszá n. Ez
így preparálva nyerte azt a szép do- annyival jobb, vagy rosszabb - amint hány-szinl. Több pipadohányt azonban én,vesszük a többi újfajta hadidohánynál, sem kértem. Alig vártam, hogy házi érjek .hogy füstjétől a legyek mar nem dögle-Elkezdtem a számát kimosni sokszor egy-;nek meg. K.
4
másután, de hiába. Két nupig a szamban maradt az uj hadi dohány kimondhatatlan
rossz ize. A pipámnak még a szárát is el- Oj ÍM* jjtt" j£
égettem és a pipáinál alaposan pucolás alá\' & -el-
vettem. Elpanaszkodtunk a Eerkó bácsinak, fi eledel, sok benne a tápláló \'lró. Így tarlja az em-hogy miképpen jár unk. Ő is. nagy pipás lisriwg általiam meggyiizödóse, az írnunk tanáuia, ember — akkor is vigaivpipált. Csak ne- » >*t«K kivánnága. I)e hiába áliitozunk ntána maaap. vetett bennünket.
Periig még m in h olyan régen liushagyó kedden
- Hja
mondja — nem mindenki
minden család asztalán ott piroslott egy egészséges, szép piros sonka, amelynek manap még az említésére is összeszalad az ember szájában az i/.lés éltető
tudja,, hogy hol terem a jó dohány. Tessék ebből rágyújtani — s már nyújtja j eleine. a zacskót. \' Hogy ma a sonkáról írok annak különös az
Én. — de különösen a két rekviráló „^ jfqm cs,^,, R böjt közelsége, a Itamvazás je-társam — gyanús szemmel néztük ezt a lene, a wtro vaké — tehát a Carneval temetése, de nagy szívességet. Azonban addig kif^r*.^*"\'\' más is megihletett
erősítgetve, hogy ez nem ám meggyfaS i A Magyar Kereskedők Upját olvasgatva a
vél, míg végre is rászántuk magunkat, prágai busáruk rovatában találtam valami tudósítás
,, . ,, «4 -ii,,ii félét a prágai sonkáról. Nyersen 12 K 70 f, fóve
Ezt mar el lehetett szívni rosszullel nélkül , " ^
15 K 20 f., a gépsonka 16 K 30 f. Kdes statisztika
is és azzal a dicserettel jutalmazta meg
J ei, 1)h csak ugy látszólag Megörvend az ember, az
az egyik rekviráló társam, hogy hát hi- -rak nem o|y ,naga.ak és Hjel) fiZA|(u| v<fnnj efy pAr
szen, ha icf nincs,-jó a szamár is. Ezt a dekát, s ha a zsebe engedi, egy kilót is vinne haza dohányfajtát pedig elnevezte a tni népünk örömmel.
károly (német eredetű) hatalmas. Keresztély (német eredetű) kereszt. Konrád (német eredetű) a jó tanácsadó. Konstantin (latin eredetű) az állandó. Kristóf (görög eredetű) Krisztus vivő. hajós (gót eredatű) lásd Alajost. László (lengyel eredetű) kimagasló géniusz. Lehel t magyar eredetű) hős a halálig. Levente (magyar eredetű) daliás Manó (héber eredetű) Isten velünk. %
Márton (latin eredetű) harcias. Mátyás (héber eredetű) Isten ajándéka. Mihály (héber eredetű) kicsoda olyan, mint; í! 1 Miklós (görög eredetű) néphóditó. Mór (német eredetű) szerecsen. Nándor (spanyol eredetű) merész. Náthán (héber eredetűi ami adva van. Oszkár (kelta eredetűi Isten után vágyó. Otvald (néiuel eredetű) házigazgató. Ottó (ó német eredetű) gazdag. Ödön (angol-szász eredetűi aranyszájú szónok. Pál (latin eredetű) kis, kicsiny Péter (görög eredetű) sziklavár. Rezső (német eredetű) a vörös nemtő Róbert i német eredetű) dicsőségtől fényes neved. • Rudolf (német eredetű) lásd Rezsőt Salamon (héber eredetű) nyugodt, Sámuel (h-ber eredetű) Istentől meghallgatott. Sándor (görög eredetűi az emberek védője Sebestyén (görög eredetű) fönséges, magasztos. 1
Szilárd ("latin eredetű) lásd Konstantint.\' Simon (héber eredetű) meghallgatott \'. Tivadar (görög eredetű) Istentől\'adományozott Tibor (görög eredetűi lá*d Tivadar. Ulrik (német eredetű) kegyes Viktor (latin eredetűi győző Vilmos inémet eredetű) akaraterős. Vince (latin eredetű) győztes. Vencel (cseh eredetűi gyáva Zoltán (magyar eredetűi habozó. Zsolt (magyar eredetű) üsd Zoltán. Zsigmond (német eredetű) pártfogó.
No\' nevek : Ada (Adél) (héber eredetű) diszes, ékes. Adelgunda (német eredetül nemes asszony. Agotha .i görög eredetű) jóságos. Ágnes (latin eredetű) bárány. Agrippina (latin eredetű) megfordítva született. Amália (ó-német eredetű)pártatlan. Angyalka (latin eredetű) angyali. Anna (héber eredetű) Isten kegyeltje. Berta (német eredetű) hatalmas, hírneves. Brigitta (olasz eredetű) aggszüz. Borbála (latin eredetű) idegen, külföldi „Cecília (latin eredetű) vak. Dorottya (görög eredetű) Istentől ajándékozott. Kmilia (latin eredetű) helyes, takaros. Km ma (n;:mel eredetű) méh serény. Krzséhet (héber eredetűi Isten hitveatársa Etelka (német eredetű) nemes.
fívJHljéber eredetű) az élők anyja. Gertrúd (német eredetű) dárdával meggyilkolt Hedvig (német eredetű) fönséges, viador nő. Henrietté (írancia eredetű) nagy hozománya nő. Hortenzia (latin eredetű) ritka, különös. Ida (latin eredetű) érzelmes Júlia (latin eredetű) a fiatalság jelképe, jtatafín (görög eredetű) tiszta erkölcsű -Klánt (latin eredetű) tiszta, fenséges. Klementin (latin eredetű) hóbortos Uura (görög eredetűi babérkodzoruzott. | Magdolna i héber eredetű) Magdalában született. -Margit Alatin, némelyekjszerint görög eredetű)
,gyöngy
Mária (héber eredetűi szentségállhatatosság. Mártha (babiloni eredetű) a ház úrnője Matild (német eredetű) szűzies hősnő. Olga (orosz eredetű) izlésteljes. Paulina (latin eredetűi lásd Pál. Piroska (cigány eredetű) tüzes. Róza (latin eredetű) nyiló róz«*. Sarolta (francia eredetűi lásd Károly Teréz (latin eredetű) szende Veronika (görög eredetűi győzelmet lio-ó. Vilma (német eredetű) lásd Vilmos. Zsófia (görög eredetűi árva Zsuzsanna inémet eredetű) liliom. Jegyzet. A szives olvasó, ha férfi, nő nevet s ha nő, férfi növet válasszon a fentebb elsorol\'ak , közül igyekezzék élettár,sra szert tenni jnielJbb.
KRBROAR 21.
7\' \\ L A I KÖZI. S T
iii* mi törrAniW. A boltban, az élelmiawir iixK-l-beji Korona legalább a aoiika kilója. A jámbor veró megtapogatja bugyelláris*! « at szegényesen ntt wgji neki: - sok. nagyon rak! Szígyenkexi\'e kiitilalog az üzletből a közben azt találgatja, hogy szaladhat fel ennyire az ára a sonkának, mig Krotko prágai sonkarak tárából hozzánk ér.
3XIBK1L.
Hornig biboros halálára
Árvább let újra és szegényebb Zarándok utján a világ. Mely harci ösvényére fényt vei, Kiolták egy tiizoszlopát. Meghall a fejedelmi nagj\'ság, Elhunyt a fenkölt biboros, Hivei fájón megsiratják, Mert veszteségük százszoros.
Hit és lelkek nagy pártfogója, Szebb élet kedvelője volt, Ott jfúrt magasztos lobogója, Hol munka és erény honolt. Mint Krisztusát értő apostol Szolgált itt örök ideált, Üdvöt varázsolt az aranyból, Kezén az lelki kincsre vált.
■ »
Tudás, művészet szebb virányán Virult számára égi kert, Gyönyöre volt a földi pályán, Ha itt segitett] M emelt. A küzdő lélek birodalmán Volt hős, hatalmas hadvezér, Tudván, ltogy akkor boldog utján, Ha az igaz szent célhoz ér.
rannoniusnak, nagy Bírónak Lelkével harcolt lángolón, Hogy az egyháznak s ősi honnak Viruljon üdve bájolón. Nagy lelke fényét szerteszórta, Akárcsak millió kincseit, Égő reménnyel, hogy a korra S népére üdvös fényt dérit.
Leáldozott a lelki nagyság Mulandó napja már nekünk, Sirjára hullt szivek zokogják, Hogy mennyit kellett vesztenünk. De utjain tovább hevüljön A lelki küzdések kora, Hogy lelki országnak derüljön Hazánkban hajnal-bibora !
Paksy Gáspár.
Tanítónői kinevezés.
Ürömmel értesültünk arról, hogy Kenedy táblabíró nagyműveltségű leányát a vallás és közoktatásügyi miniszter kiskani sai tanitónóvé nevezte ki — Kenedy Aurábau a helybeli tnnitóvilág valóban értékes tagtársat nyert. \'
Halálosán.
A léleknyugalom, a tisztes kor egy igaz kép-; visetóje hunyt el a napokban özv. Tuboly Ignácné személyében, aki 93 éves kora ellenére teljes szel lemi és testi frisstségben járt-kelt még alig három liéjtel elébb. A jólelkű, élted úrasszony, akii rz igaz szeretet környezett egész életében 8 unokák és dédunokák gyászolnak, örök tipu<a azoknak a régi szabású s már-már ritkaság :záiuba menő jellemeknek, akik egész életűkb.n csak jót cselekedtek. Az elköl-tözöttben l)r Fábián Zsigmomlné nagyanyját, l)r Tuboly tiyuláné pedig anyósát gyászolja . Tuboly Ignáoué hamvait vasárnap délután lel\' ötkor temették el nagy részvét mellett.
A Hadaegélyzö csizmája
Hm ! Csizma, nem is olyan kis dolog. Valamikor még nem ért százpengót, d* ma még annyi ért sem igtju/ vesztegetik Jól meg lehet nézni azt az embert, akinek a lábán csizma ékeskedik Ezek mán azt hinné az ember, hogy, ahol olcsón .eladó egy pár csizma, oda rohanva siet az egész város, hogy azt magának megszerezze. Pedig, dehogy I Kínálva kínálják 120 koronáért — mert egy jótevő egy pár c-sizmát adott a rladsegélyzónek - s bár hirlapilag is hirdették, a szép lakceizmának ez ideig I még nem akadt vevője. Most azon \'tusakodunk a 1 lladsegélyzóben, hogy mit csinálnak a drágaportékával. S így jött az az idea, hogy a lladsegélyzó kiteszi kirakataim a szép pár csizmát s ráírja — ára 120 K. Így azután valami jő falusi hamarosan betéved odu, - hogy a Madsegélyaólól ürömmel vegye meg a csizmát 120 K.-ért, mert ez csak nem pénz manapság \'egy pár eeizmáért, mikor a minap egy pár cipó sarokért fizetett a sorok irója kerek 12 K-t.
j A béku kórdóue — foglalkozások szerint.
Egy ismerősünk a béke kérdésének a külön-| bözó foglalkozási ágak szempontjából való megítélését a következő stalisztiiiába foglalja :
Az orvos azt mondja: a béke ügye súlyos vál-| ságon megy át.
A bankár: A béke valahol elsikkasztódott ! A színész: A diplomaták még csak a próbáknál tartanak.
A napidíjas: Most foglalkoztatják, később kerül letisztázásra.
A meteorógus: Uefagyott. ♦
A kofa: Az is maximálva van, azért nem kapni belőle.
Metuor: Előbb el kuli a háború egéről űzni a felhőket.
Az ügyvéd: A viszonválasz stádiumában van. I Patikus: Neiu találják el a megfelelő receptjét
A közigazgatásbeli: Van-e rá precedens?
A biró : Mihelyt teljes az ülés, döntvényt hoznak róla!
A pap: A leányzó nein halt meg, csak aluszik .
A kritikns: Az előadás kezd nnalmassá válni.
Zsurhölgy : Sok beszédnek sok az alja.
Egy felkapott színésznő: Azt mondják az angolok, hogy addig tart a háború, amigV a pénzük. Ugyan kérem, mulassák be nekem\'az angolokat, húsvétra kezeskedem békéről
Hadseregszállitó: Csak mentül később, s akkor is — rövid időre!
Vége a farsangnak.
Csendes, hangulat nélküli szomorú tarsang volt az idei keserűséggel, nélkülözésekkel (teljes. Nehéz gondok és bú nehezednek a\' lelkekre a gyilkos háború kiölt minden vidámságot a telkekből, melyet egyedül a béke utáni vágy foglal l« állandóan, kiűzve onnét minden egyébb óhajtást. Heméljük azon Imii a legjobbat, a közel jövő tán megfogja hozni a béke derűjét s e|űl a nélkülözés, a\'bánat s a sok keserűség, mely most fogva tartja a lelkeket.
^ Miért nem szalutál? . .
A Kákoozi uton megy két katonatiszt Mellükön nincs vitézségi érem. Szemközt jön velük egy megviselt ruháju közlegény Két vitézségi medália fényeskedik köpenyén. Kezeit a köpeny rsebeibe mélyes/ti A tisztek láttára fej vetést tesz, am\'lkül hogy tisztelegne kezével is. Megállítják.
Miért nem szalutál rendesen ? — kérdezi az egyik tiszt, a hadnagy aki idehaza ilyesmiben találja a szórakozást
A közlegény válasz helyett kihúzza kezeit a zsebekliől : miuHakeitó kötésbe van bunyolálva Csak annyit tesz hozzá :
Még fáj, hadnagy ur.
A két tiszt tovább akar menni, dj a bánik mögölt megjelenik egy tábornok.
— Mi az? Mi történt, hadnagy ur ? kérdezi.
Elmondja az esetet.
— Mutatkozzanak be az urak I — liivja el a két tisztet a generális
A hadnagy és barátja, a főhadnagy, bemutatkozott
— Ugyebár, önök még nem voltak a ham-téren? — kérdezi.
..- Nem, nem — hangzik a válasz.
— Akkor hoínap reggel 8\' órakor jelentkez-zenek nálam a harctérre való beosztásuk végett A fronton majd megtanulják, hogyan tiszteleg a katona, lik mind a két kezére megsebesült.
A tábornok nyugodtan tovább léki. Egy-két kíváncsi ember szive-táján meleg támad.
Burgonyát
termeszthetünk magvetéssel is Csendes béke időben senkinek sem vilt es/ébe burgonyát magjáról termelni. A burgouyamag gyűjtésével is vajmi kevesen loglalkoztak Németország szakköreiben komolyan foglalkoznak most ezz«| a gondolattal, melyet e nehéz idóben megvalósítani igyekeznek Jé lenne, ha a mi gazdi asszonyaink is kísérleteznének a burgonya-mag vetésével Fáradtságuk bizonyára eredményre vozetne.
A Főtéren 50 év óta fennálló, jó forgalmú mészáros-üzletem berendezéssel valamint két ló, kocsik és szerszámok azonnal eladók.
ÖZV. GROSS MIKSÁNÉ.
4
ÍALAI KOiLÖN\'V
Iff FAPITS fppff
Tanintezetek részérc szükséges cikkek
___ dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban ép névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Nyomatott * laptulajdonos Ifj. VVajdiU Jóisof könyvnyomdájában, Nagy k untain
BERLIN
színházban
mindi); a legújabb, legszebb 4a legérdekesebb műsorra talál a közönség. Mindenik előadása a kinematog rafia legelsörendlt és legújabb alkotásaiból van összeállitva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort a fővárosi mozgószinházakban sem lehet látni s a helyárak olyan olcsók, hogy még a legszegényebb ember is megnézheti. A „BliRLIN" szinház agilis igazgatója mindig a legújabb 4s leg válogatottabb moziműsort mutatja be. — Nem sajnál sem fáradtságot, sem költséget, hogy a t. közönségnek az alöadásokat minél kellemesebbé és élvezetesebbé tegye. — A „BRRl-IN1 mozgószinház látogatását min denkinek a legmelegebben ajánljuk. A zenét Löwlnger Amália zongoraművésznő szolgáltatja. Minden harmadik nap uj műsor. A m. tisztelt közönség szíves pártfogását kéri Az igazgatóság.
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörtánete és tételea joga. írta: Lukács JótuJ, főgiinii. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, auiig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes ás ta-nulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem « jelentós mozzanatának ismernie uiinden kullurmnber ludasának szükséges része. A mű ára 4 korona. — Kapható llj. Wajdits József könyvkeresksdésálien, Nagykanizsán
— Uj Idők. A világháború logbább krónikáén. Iráatian és kepnan az llj ldfik. A mi érdekes esemény a négy világrész harctéréin történik, azt mind elénk tárja (eslól szépségű képekben Krdekeaség. művészi nívóval és elókeló Ízlés jellemzi Herceg Ferenc hetilapját, as Uj Időket, melynek minden száma aktuális közleményeiben, elbessáléselbeu és regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója — KTfifizelési éta negyedévre 6 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Audrássy-ut lö. sz
— A .Vasárnapi Uja ág" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Újság\' előfizetési .éra negyedévre öt korona, .Viláx-kréniká\'-vs! ogylttt hal koroua. Megrendelhet n .Vasárnapi Uiság- kiadóhivatalában (Budapest, IV\'., tógyelem-ulaa 4.). Ugyanitt megrendelhető a .Kapa* Néplap-, a legolosóbh njság a magyar nép számára, lélévre J korona 41) fillér,
— Az .Élet" szépirodalmi és mftvészeti li«li lapot (szerkeszti An.lor Józsefi gazdag tartalom, érdekes és aktuális képek egészilik ki. K kitttlló lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Szerkesztőség és kiadóhivslsl: Budspest, I. Fehérváriul 15/c Klóiizei éai Ar félévre 10 km. Mutatványszámot kéli/ seggel kllld a kisitóbivsl
yommmmm névjegyek
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, meg-bizható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
AZ ÚJSÁG
addig míg mm lítmll n»u választékban lulinyii «r»tt kiizlUitMk
Ifj. Wajdits József
kóuyvnyomdájábau
Vidéki megreudelések azonnal elintéztetnek
POLITIKAI NAIMLAI* olvasóinak.
El.ÖFIZBTÍai Á«AK: Bgéea évre .... 38 korona. Félévre.....la „
JTagyedévra .... 9 K. 50 f. Zgf hónapra ... 3 K. 30 f.
Megrendelést olm AZ UJSAO KIADÓHIVATALA Budapest VII Rakóozi ut 64 szám

56 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917. február 24. Szombat
14 sz^rn
S/orkesEtíiaóK és kiadóhivatal Deáktér t.
T.laf.n : l«a. _ Hlrdatéaak dljaa.bá. ...rlnt
Fdaiarkaaitő:
Kemény László
Faleléa ararka.ztA:
Érti* Sándor
Megjelenik hetenklnt kétsaar. Ettiflaatéal ár*: EfJ árra 10 kar. félém korona, naeyadévro 3 koron* Be fillér. -Eryaa alám ér* la flllér.
Az igények.
Minden nap, sőt hovatovább minden óra ujabb és ujabb tanúbizonyságot tesz arról, mily sok dol/.ot tekintettek nélkülözhetetlennek az emberek, amelyek nélkül pedig, amint a példa mutatja, mégis csak; ellehetnek valahogy. Olvassuk, hogy nem játszanak a nagyvárosokban u színházak, i bc kellel! a mulatóknak csukni a kapu-1 jukat.
Korlátozzák a vasúton való utazást, mert rájönnek, hogy a sok utazás csök-kenli, a szénkészletét, rongálja a vasúti kocsikat, gépeket ás a pálya testét cs azonfelül árlalmárá van az idegeknek is, A helyváltoztatás szükségtelensége, sőt\'kárté-kony volta kiderülvén, apasztják a pajzán^ okból való utazásokai, 4 szerfölött valo. gyorsasáftsem.Istentől származó találmány: ezért számos gyorsvonatot vonnak ki a forgalomból. Hégetíben azt hitték, hogy a gyors ós kényelmes közlekedés n szociális és gazdásági hala.látnak az előmozditója.
Most látjuk, hogy enélkül is épp ugy el kenyerét s amikor ennyi mindent elsztd-lehet a mai világ, mint ahogy el lehet vén tőlünk, még mindig itt vagyunk és annyi ennivaló nélkül Is, amit régento inul-!teljesítjük állampolgári kötelességünket;, hatatlanul szükségesnek Ítéltek. Mint ahogy most, amikor oly sokat veszítvén, még kiderült, hogy tulsok vonat járt régebben, mindig itt vagyunk: csak most látja az azonképen kiderült, hogy túlsókat ettek az ember, hogy szegénységében és nélkülözé-emberek. Ha hust nem is ettek minden sében is milyen gazdag volt ez a világ, nap a dolgozó tömegek : de zsírt minden Ha mindaz, amin kevés hijján ezer nap nap tettek élei nükbe. Most bevezették a alatt keresztülmentünk, ha mindazt, amiről zsírtalan napokat: a törvény hetinként lemondottunk és amitől elszoktunk, számba-egyet, az élet praxisa heten\'fé it többel és vesszük s ha végignézünk a világon, amely imo akadtak- jeles élettani tudósok minden valahogy ínég mindig, áll és van : akkor államban, akik bebizonyították, hogy láp- csodálattal kell elismernünk, hogy az utol-lálkozásunk zsirbőségben szenvedett és só száz esztendő rettenetes munkája, hala-hogy nemcsak zsirból, do egyáltalán sem- dása, \'.echnikai és természeti fejlődése va-miből som kéli okvetlenül annyit enni, lóban sokkal gazdagabbá tette az emberi-amerinyiről régebben azt gondoltuk, hogy ségei, mint amilyennek hittük. Amig le enélkül nem mozog az emberi test gépe- nem mondottunk oly sok dologról, nem is zete- \' tudtuk, hogy oly gazdagok voltunk. Amíg
tóost"\'\' amuvot a"-hábew—-jóformán-^—limu-logyftlt annyi, mmilimtél.n eddig--minden nap elvesz valami megszokott dol- nem ís sejtettük, hogy ily változatos és got az embertől: az egyiktől a kezét, Iá- " sokré\'ü kéjekkel van kikárpitozva az
életünk.
bát, a másiktól a családtagját, a harmadiktól az este színházat, a negyediktől a Ha az eimult száz esztendőben az fűtött szobáját, az .ötödiktől a szttllonnás emberiségnek példátlanul gyümölcsöző erő.
JL bo&kaht.*
— Allegorikus dialóg. — Irta: ZOMBÖKY GYULA
Személyek :
A uemaet gén hsa.
A rokkant hadfi.
(Sxintér: Akdclombos falu rdsr.lflt.)
A genins (vállán virágkoszoru, dúsán lecsüngő nemzeti szalagai.
A rokkant (bekötött homlokkal, félkarral, hóna alatt mankó.)
I
A genius (egyedUt.) Ifa majd a béke helyreáll S csend lösz m ajd a Kárpátokon, ^ S l\'U fog Jakadni s vadvirág, A messze hagyott sírokon.
• Prologként eldad«totl » .ROKKANTAK HAZA-«Upj* j«vkr« raniloíatt Jolékoiycélu háborúi estélyin NUrgittán. — Sxeriöjt Z0M80RY GYULA IlluatrU munkaOrlunk 6—rk.
S itthon lesz már mind, aki él, Kniber, ló, egymáson fekvu,
Mesékben telik est s a dél Mint a kéve künn a mezőn,
Vérborltva ott heveitek,
Hutba^ül a csonka hadli, Fenn pediglen a fatetőn
A hallgatók köröskörül, ^ Hollók, varjak ültek, várva,
Aki hozzá közelebb fér, A bőséges lakomára
Az lesz ki legjobban örül.
otl lesz a véne, apraja, S így tovább .
A falu kicsinye, nagyja. .... A csonka hadli
S szól a mese. Festi a sok irtózatot,
A hallgatók némán hallják
„ A sok ágy,u Egy szem sem maiiul száraz ott,
Dörgött s jött búgva a golyó,. Mindenki sirat valakit,
(ily nagy, hogy ha vízbe csapott Akit hévvel szerettek itt.
Kilódult tőle a folyó,
Jött a gránát! — jött & bomba A .lezajlott viharoktél
Sorainkat ritkította." N\'yomorult lesz a fél haza
Elünk tovább, do ez a.lót
A gépfegyverből ugy repQlt (Jlyan sivár lesz. oly laza
A golyózápor, mint a raj, Siratás, örök temetés.
Száz halott minden lökésre, Fájó panasz, emlékezés
Még csak azt sem mondhatták hogy jaj,
A másik száz karja, lába. Tavasz, nyár, ós* sorba jönnek,
Maradt ott egy ily ceatába " A rózsa bimbó esattanik,
7, A I. « I közi ONT

iFKBRI B II.

feszítése\' az élet általános színvonalát nem emelték volna föl; ha a niunka produktivitásának megnövekedése és a szállítás tökéletesedése nem szaporította volna mef csodálatos módon \\ -javák mennyiségét és nem halmozta volna föl őket a lekülö-nösebb l\'ormúju készletek tömegében, ha az orvosi tudomány és a szociálpolitika i nem szaporította volna meg az emberek számát és nem nyújtotta, volna meg az, élőt" átlágos tartamát -s nem könnyítene volna meg mégüjitásának, regenerálásának műveletéi: szóval, hi száz esztendő kul-, turmúnltájá nerii lett volna olyan gazdaggá, jfljlveftté és rejletté, mint amilyennel; , ..HM visszapillantó szemünk számára mutat-«ui kőzik,, akkor soha ennyi nélkülözés, ennyi. "Vf lemondás, az aazketizmusnak ilyen foka ki nem \' tellett volna tőlünk. Száz esztendei munkával dolgoztunk az igények megnövesztvén. Száz esztendeig munkába fogott éjei és napot, hogy hatalmas gépezetet fejlesszen ki ezeknek az igényeknek kielégítésére. S mo ;t, ha igaza van a há-borünak,\' látszik, hogy igényik nélkül is lehet élni s hogy töméntelen, fölösleges munkát végzett az emberiség oly igenyek-,4, , n«(c kielégítésére, uinelyek nélkül lehat ,. .....még élni.. Az persze más kéi\'ijés, hogy
•"•{Ö""1\' ; 4 r:
De ettől a kérdéstől, illetve a reá jái\'ó vála&tél egészen független az a nagyfontosságú szociális jelenség, hogy a háború valóban éles világot vetett arra, mily sok-fajta \'szükséglet van a világon, amelyek i------
kielégítése tiélkul lehet élni.
Polgármesterünk felhívása
nemcsak élni, de jól is\' k"»rtl,il k,n » b"l»«™«-
pek, sok Mm. nmalyból inanició késiül, amely védi fiainkat, öli -ellenségeinket éa ntntdy aUó kelléke „
■J,___1 győzelemnek. Mindenkinek oda kell adnia Ónként és
«ürg6sen beszolgáltatásra kötelezett fémkénzletél, még mMMt megbüntetik, még raielótt nyíltan, pellengér, állítják, ií\' hatóság által megállapított árakat a fém-Köztiirré teszem, liogy a Nagykanizsa váron; beváltok azonnal készpénzben kiűzetik és remJMietó, területén született, itteni llletónégü vagy ar. osztrák- hogy azoknak, akik eddig húzódoztak a\' fémbeszol-niagyar Monarchia területén bárhol született éa Nagy- I gáltatántél, vagy bármely má» okból akadályozva vol-kauizsán tartózkodó test - 1878. évfolyambelí nép- lak hazafias kötelességük- teljesítésében, mórt végre felkelő kötelezettek valamint az eddigi népfélliíló \' lölébred a lelkiismeretük, józan enibíri érzésük és szemlékról bárminemű okliól elmaradottak beinntató sietve fölajánlják fémeiket, nmniciógyártásra, a bós szemléje és padig az 1)185 , 18MS., 1887 i 1888 , testvérek, apkk; rokdllok és j ibarálok védelmére. 1889., 1890 én 1881 évfolyambelí népfelkelő kötelezettek 1917. évi március hó 1-én. \'— Az 1879.,. 1880., 1881., I88»., 1883. és 1884. évfoljambeli ■ népfelkelő kötelezettek 1817. évi március hó 2 an 1 - At 1872., 1873., 1874, 187.1 , 1876., 1877 éa IH78. évfolyambelí népfelkelő kötelezettek 1817. óvív márvins hó 3-án Nagykanizsán .a l\'olgári . bugyiét, .-,..-
órakor Honvédelmi miniszterré tói-Unt kinevezése alkalmából váronnnk polgármentere Djr. Sabján liyula a következő
*Jt\'l *> lii ít
wm, i * . Szurmay Sándort
nagytermében (.Sugár ni) mindenkort reggel Jog megtartatni.
Felhívom .-a népfólkeló kötelezetteket,. ^ogy a l\'entirt időben és helyen tisztán öltözködve a legszigorúbb büntetés terhe abtt jelenjenek meg és azok u népfölkelő kötelezettek, akik annak idején katonai szolgálatot teljesítettek, katonai okmányaikat a nép-fölkélfi bemutató szemlére magukkal hozni és bemutatni tartoznak.
Adjuk oda fémünket, a hadseregnek.
Újból az ország nagyszerű és kötelesfiégteljvsi-tésében példás, páratlan magyar közönséghez .szólnuk, amelynek teljesítménye a fronton ti* a front mögött ércszobornál is maradandóbban hirdeti a nemzet
táviratban üdvözölte:
Sztirmáy Sándor Houaédelmi Minisler Ur Ónagy méltóságának
■ . < ■ ■•■>\' Budapest
Nagykanizsa lakossága osztatlan örömmel fogadta Nagyméltóságodnak magyar Hon védelmi Ministerié való kinevezéséi és kellemesen emlékszik azon időre, melyet. Nqgyméltó ságod mint a hős 20. honvéd gyalogezred szeretett ezredese közöltünk töltött Ugy a magam mint a város közönsége nerében legmélyebbén ildvözlöm Nagyméltóságodat, kérve a magyarok Isiénél: adjon erőt, mint a harctereken, ugy védhesse meg jelen méltóságában is a Hasát és a Magyart,
Dr. Habján Gyula polgármester

Álftia is mbsolyg a fáról S.ha jön a tél, tuajd havazik, tí Mindán, ugy lesz, ahogy régen, olt lés/. az égen. \'
Csak\'a szivek liliga változik, Vifaesif itt nem, lejz soha, \\ Ágyuk szava magával vitte, Uyászba borult lesz a haza.
( Közelében templom s fehérlő apró házak. Sóhajtva j kezdi i
.. Itthon vkgyok . . . Ali még kis templomunk, Fehér tornya most is Égre mutat, Mintha csak mondaná: Onnan fakad a jó! — S aki hiszi, hitében boldogul.

I .^toinoru béke Iqsz az,
v-v.v
^••íjr
>"v V
■ Miat. egy virágtalan tavasz
Azokban lelttyj^ truM vigaszt, Kt,. Ksorsa vissza hozott, •, iCik,a, hoiiért V értünk küzdve, > >-Uéna s csonkává lettek ott. . . 6ket szeretve -- feledünk, 8 tuegjnyugázik bánatos szivünk.
^..i-bii^ génius\' tlvonnl a fák közé s, a merre megy, kékes holdfényszerü világosság kiséri: — Magné >*IUIfÍ*,l40g\'.> .
A rokkant.
(Szünet.)
Ani az utca néma s hangtalan, Mikéntien a házak sorjába mind : Mintha élő nem is lénne már itt." Aki fogadja a rokkant vitézt;
Genius (fényözönben előlép ) Nincsen okod kes.\'regni, honfi Imi én fogadlak a\' Nemzet Cíeniiisa,\'. 8 béke jeléül nyújtom át neked, K virágkoszorut. vedd szívvel tőlem\'él..
(B«jöu, mtgáll a téren, bágyadUn körülnéz. (A koszorút a rokkant mankójára teezi.j
Rokkant. Virág? — Nekem?
Hogy illik össze majd, mankó, mankó s virág? Tövist adnál talán, az inkább illenék, Hoskadt tagoknak külső diszeül. Oh! a virágot én is kedveiéin, Mig ép tagokkal jártain szép mezőnket — S ha a nyárnak kalászát vagdossuk, Kiklő. búzavirág s vérvörös pipacs. Napsütötte kalapom peremén, Volt nekem a legdrágább korona
(Sóhajt, i • ■ \' •\'\' » De mióta Belgrádnak kapuit, , S IJzsok szorosát lépték iábaim, A virágok világa elveszett el óh nekem, Csupán fájó emlékezésben él k rém sok vérvírág, Miket honunkért küzdő hadfiak, Életeréból folyva nyillani, Láttam, nem egyszer a fehér hnvon. \'>,\'; (vig« Köv.)
PRWUMH Í4.
I A L A I KÖRI. ö N T
t
,, Dr. Kovács Gyula
a .polgárőrség iiaranesnoka ugy a Polgárőrségbe t, mint a nagyközönségéét a kivetkező két átiratot intézte: \'
A nagykanizsai polgárőrséget a szolgálatra jelentkezők és szolgálatot \'teljesítők csekély száma foly-•táVi 1917 évi február hó 28 napját bezárólag fel-oszlatom. Ks ez alkalommal Nagykanizsa város közönsége és a magam nevében torró köszönetemet fejezem ki mindazon önkénte* adományozóknak, akik anyagi hozzájárulás ik .által lehetővé tették, hogy a polgárőrség ez ideig működhetett: egyúttal értesítem az adományozókat, hó 1917. március t. napjától kezdve az önként vállalt hozzájárulási kötelezettségeik megszűnik továbbá, hogy a számadások lezáratván az adományozók neve és általuk adott összegek kitüntetése mellett-a mérleg- közzé fog tétetni.
*
A polgárőrség érdemes Tagjainak
;-\'v Helyben.
(c H Deák; .Páter rendórlóljapitáuy lfrral egyetértó-iwg,.\'l)r fSabjjui Gyulapolgármester l\'r beleegyezésé-" vei, a polgárőrséget W17 évi február hó 2H napját bezárólag ezennel feloszlatom, mert a szolgálatra je-lA/kezők é« szolgálatot teljesig csekély számával a kitűzött eél a közbrzton.wg ■hijf^osítása el nem érhető
Kellemes kötelességemnek tartom, Nagykanizsa friros közönsége és a magam .nevében mindazoknak\' hálás köszönetemet kifejezni, akik szolgálatukat ö^ zétlenül," érdektelenül a letett esküjükhöz .híven teljesítették.
Nagykanizsa 1917 évi. február hó 23 napjáíi.
Kovács Gyula
polgárőrig fópnrancanolu.
Kitüntetés.
Olelsége Koronczy István gyékényesi plébánost-a Ferenc József rend lovagkeresztjével tűntette ki:
A koronázási nmuesztiu.
A kóronázás alkalmával Károly Király amnesztiát adott h liárom hetet meg nem haladó szaliad-ságveszlés bünteténre jogerősen elit.-lteknek. Kzenki-vül Ö felsége az igazságügyminisztert fölhatalmazta, hogy javaslatot lehessenek a bíróságok által jogerő, sen elítélt olyan egyének megkegyelmezése tárgyában, akik az általános kegyelemben uem részesülnek-, de kegyelemre méltóknak látszanak. Ausztrisbin mint a hivatalos Wiener Zeutung közli — a királyért! elitéltnek engedte el a wibadságveszté\'-nek kitöltetlen részét. Nálunk az amnesztia a bíróságok túlterheltsége miatt kissé késik -A főügyészsége!; február ÍO-ig kaptak haiáridót, hogy előterjesztéseikéi ai igAZííAgügyiniiiiszteriuumak az egyénenkénti kegyelem dolgában megtegyék, március 10-ig1 pedig arra kaptak határidőit, hogy az általános kegyelem mértékéről tegyenek jelentéit az igazságügy mi luszte-rjumnak A minisztériumba most érkeznek a hivatalos előterjesztések, melyeknek sorozata azonban-még. nincs lezárva .ftörülbelül, áprjlis közepete táján lesznek készen ezzel a munkával és akkor közhírré teszik Magyarországon is, hogy kik részasfllnek a koro názási közkegyelemben. •
A takarék tűzhelyek vízmelegítőinek Hlr a gyermek aaobából
beszolgáltatása. j A édeIj ^ tin VÍMM ^ néra a
Február 16-én járt le a takaréktüzhelyekben gyeriiafljc szobában húshagyó kedden délután, amikor ó vízmelegítők kiszolgáltatásának határideje most j Rubint Károly főmérnöknél apró, kis emberek gon-már minden járás területén egy-egy átvételi bízott-/doltak merészet én nagyot s Murai Károly egjfelvo-ság fogja átvenni a vízmelegítőket Nélkülözhetetlen- ná»os vigjá\'ékát „A kígyót* előadták. Amint munka ség címén az átvételi bizottságok a vízmelegítők, be- társunk irja, a szép számú és előkelő közönség előtt szolgáltatása alól (elmentést nem adhatnak. A laka a liliputi művészek ugyancsak szép dolgot produkál-réktüzhelyekben levő vixmelegítők tulajdonosai a be- tak. Zerkowitz Kudre tartott prologot, Magyar va-szolgáltatás idejéről és helyéről értesítést kaptak gyok magyar ruhában. S azután jöttek a nerep-Késedelcm nélkül kell megtörténni a beszolgáltatás- lök Kiss Klára, Hvastife Ifán, Rubint Deztf, Farkas nak. mert. a tű\'helyek száma alapján az átvételi bi- Lajos, Kiss liászló, Fábián Gyula, Rubint Mária, zottságok szigorúan ellenőrzik, hogy miudtnki be- megannyian rengeteg tudással, édes alakítással, euk-szolgáltatta-e a vízmelegítőt, oly beszolgáltatásra kö- fos külsővel és fellépéssel, hogy a művészekhez illő telezetteknek, akik az átvételi bizottság előtt igazol- legyen a bíráló- S az apró nyelvek peregtek, a tüzes ják, hogy beszolgáltatandó vízmelegítőikért a pótlást szemek lázban égtek, mint mikor a lámpaláz elbo-már idejekorán megrendelték, kivételeden két hétnél ritja a debütáló raűvészeróket. H persze volt ferge-nem hosszabb határidő engedélyezhető avégből, hogy leges taps, lekráros és tnás édesség babéreák. — vizmelegitöiket kicserélhessék illetőleg beszolgálhas- így telt el. Svastits Iván szépen zárta be a Beregélj sák. A vízmelegítők a Fémközpont fémbeváltéinál elszavalásával az előadást. Kedves tavaszi rügyfaka-bármikor beválthatók tíu volt mind ez, mely duzzadt a gyermeki lélek
Amikor erre városunk közönségét ismét figyel- erejétől, miért ne ejtenénk szót » véres események meztetjük, reméljük, neiu akad egyén, akit erre; tengeré:) e cseppélvezetről. kényszeríteni kellene.
? w~/> vv- \'" •, ■. A rekvirálók megjutalmaaáaa
Drágább lesz a dohány. Csanád várfnegye föispái\\Ja a rekviráló bizto-
A dohányo} közönséget közelről fogja érde-Hok \'<^4™ 12,000 kor. előleget folyósított; kü-kel ni a pénzügy miniszternek az a legújabb rendel- ,önö*«" • rekvirálárt végiő tanítók rémére, kezévé, amely az idei dohánybeváltási árakat\'\' ismén \' L\\1 r*N>*li» ái^t a Haditermény rém-fölemeli. Az országos dohánytermesztés! bizottság a vény társaságnak lenne .kötelessége folyósítani, amely dohány árának 160 százalékos emelését kfete, a kor- Íwonk« R \'^virálás . befejeztével történhetik meg. mánytól A mijpiszter a kérést részben teljesítette ó8; Mivel .pedig a rekvirálás alkalmával a rekvirálók ru-. az, addigi -50 százalékos emeléshez még körüliül. bái*- tflnk* ezt méltányolva a csanádi 40—60 százalékos prémipniot engedélyezett,
H|||jl főispán sietett rekouipenzálni Vármegyénk is tehtin*
elsősorban a jóhbmmöségü dohány után fognak
hasonló módon, hogy a rekvirálók fáradsága valami
; fizetni. Minthogy ilyenformán az állam 1917-ben aj «6don mie,óbb nyerne.
dohányt az előző évhez képest majdnem száz százalékkal drágábban fogja b^weretni, nem látszik nagyon valószínűtlennek az a föltevés, hogy a dohánygyártmányok árát is kénytelen lesz ipegleleló arány ban fölemelni.
Termesszünk olrokot.
% egy jobb cirokseprü ára 6—7 korona. Természetes, hogy ezt is az uzsora hajtotta föl, mert hiszen cirokszakáll ftljg 60 százalékkal, a seprű áía pedig 800 -KlOO százalékkal emelkedett, de még a legnagyobb áron sem kaphatunk, mert kevés a cirok. Kivánatos^ volna tehát, ha kisgazdáink, akiknek gyer-niekei már nagyrészben megtanulták a seprökötést, foglalkoznának, hacsak kisebb mértékben is a cirok-ter ni "léssel, ezzel nemcsak a saját házi szükségletüket fedeznék, *han\'em eladásra is jutna belőle. Aki cirokmagot akar v.cuiii. az jelentkezzék a gazdakör tikáránál, aki a megrendelésre készségesen vállalkozik ■: , . .
Megfagyott aa uton
Jégkészletek blxtoaltáa*.
A hidegebb bekövetkeztével mindenütt befagylak a tavak és folyók, a községeknek tehát módjukban vau a községi jégvermeket jégkénlettél ellátni. A belügyminiszter 9844/1917 számú Rendeletével erre vei is Divta az összes hatóságokat.
Szerkesztői Qzinitak.
- N. Virgil. Háláiao ktwz/injok. A mull számunkban u órUkea kis rajz már magjeWnt. De talán UblisiOr i» íiílbatna. Akaii ott láma, tláf gatdag az a lálek ! Üdv.
- Z. Oy. Mai azámunkbui jOn KOMnjak. 8uSp már az olvaaiaa I.,\' He miM ol; ritkán bdUl^ Havát ? Sok\'ndv. Aitftiwágnnk t«rt>tíÁ.
- R l\'eraze. 111% mit T Plágiuma jó, a aii egyéni roesz, nagyon romz ! S\'e zavarjon. Irien meut-
_____aen, hogy igéretát tjevált!*j, hogy gyakran ír I T«H
Heilner Károly úhidi kovára Z«\'l«zentgriitr» "ék máahova fordulni.
• ment páí •Wzmát venni.\' llazajllvei megfagyott a — K Nmn mind arnny, arai fánjlik. Jltjea-tekenjei llegy alatt, ahol másnap (léliiláll a tiagör-jf4,.T\'lí " l\',ll)ll|10n(|W ! A többit gondolja utáni*, böi postái megtalálta. - A postás jelentette ezt a te- . !
kenyei kd»égl)irónak. ki a meglagyott kováosmestert, | — Egy jó csatádból való flw .W I—3 kínál a csizmát és a nála levő [muzL is megtaláiták, \' kflzápó«tályt Véglett, batflnadft taaoaonkk uaaaal behozalU a faluba. ,Mvát«lik Ifj Wajditl Józol koayiayna^hu.
ULl\' K 0 L L 0 l■ Y
PKBRUAR tl
BERLIN
színházban
mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb műsorra talál a közönség. Mindenik előadása a kioematografia legelsőrendü és legújabb alkotásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort a fővárosi mozgószinházakban sem lehet látni s a helyárak olyan olcsók, hogy még a legszegényebb ember is megnézheti. A „BERLIN" színház agilis igazgatója mindig a legújabb és leg válogatottabb moziműsort mutatja be. — Nem sajnál sem fáradtságot, sem költséget, hogy a t. közönségnek az előadásokat minél kellemesebbé és élvezetesebbé tegye. — A „BERLIN" mozgószinház látogatását min denkinek a legmelegebben ajánljuk. A zenét Lőwinger Amália zongoraművésznő szolgáltatja. Minden harmadik nap uj műsor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását kéri Az igazgatóság.
NÉVJEGYEK
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesítésekkel, térképekkel, ma-
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tétclea joga. Ina: Lukács józscj, fógimu. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti íeMódoSével foglalkozik, amig a/, jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyöd stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jnlentös mozzanatának ismerőié minden kulturember tudásának szükségen része. A uiü ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdits J ó\'/.Hrtf könyvkereskedésében, Nagykanizsán
UJ Idők. A világháború leghűbb krónikása, M , , .
írásban Ah képben az Uj Idők. A mi érdekes ese- gyarazatOkKal SZOlgai az inény a négy világrész harotéreiu történik, azt uiiinl elénk tárja festői szépségQ képekben. Érdekesség, művészi uivó*»r és »l$ke|ő izlés jellemzi Herceg Ferenc hetilapját, az Uj Időket, melynek minden száma aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és ragéuyeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója — Előfizetési ára negyedévre 5 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Audrássy-ut ifi. sz
-r- A „Vasárnapi Uja ág" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre öt korona. „Világkrónikáival együtt hat korona. Megrendelheti a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, IV., EgyeUm.qtoa 4.J., .Ugjuijtl megrendelhető a .Ké-pa* NApIÍ»|)*,\'(a UgolasAbb ly\'hág a magyar nép számára, fAlévre \'2 korona AQ fillér.
— Aa .Élet" szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Audor József) gazdag tartalom, ér. dekás és aktuális képek egészilik ki. A kilAnő lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. I. Fehérvári »t 15/c. Előfizetési á>- félévre 10 kot. Mutatványszámot készséggel ktlld a kiadóiéval;
ötlrilfl még nam lítazitt nagy választékban j m t á n y • s ária kéizlttatnak
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájába*.
Vkléki megrendelések azounal eliutéltatnek
AZ ÚJSÁG-
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egéss Avr* . . . . 3t korona.
Félévre.....19 „
Nugyodévro .... 0 IC. 50 f. Egy hónapra ... 3 K. ao f.
AZ
Megrendelési oim: UJSAO KIADÓHIVATALA Budapest VII. Rákóozl ut 64 szám
= jfw/pjTs fptm =
KÖNYV-, PAPI í^— ÉS IRÓSZEi^KEHESKEDÉSE
Oiis raktár. legujabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok üléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek
A.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
_ dús raktára -----—:—
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Nyomatúit a l»pluUjJojios Ifj. Wajiits Jé«so( kény»nyc>iuJáj4l)i\\n, N»gykaiii«áu