Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
7.25 MB
2010-03-09 14:51:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
343
2529
Rövid leírás | Teljes leírás (169.23 KB)

Zalai Közlöny 1917. 023-028. szám április

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
56. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

:-fi ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917. április 3 Kedd

23 szAm
í> <erkoH?,tÖBÍK «8 kiadóhivatal Deáktér 1
Tslsfou i 111. - Hlrd.l...» dUsskbáa si.rint.
FflttsrksailA:
Kemény László
F.l.loi • larksailű\'.
Erői Sándor
MoKjelonlk hetenklnt kítaiir.
ElMnUil kt»i 10 hn I* kai, UUm • koroDK, uiplhn • tntu u fUMr. -En» ■!«■ in u allét.
——— i i i i i
Mennyivel javult az ember egészsége?
lrt»: Dr. Buday Dez ió, égyeteml m.-tanár.
Évezredek ota kllzdünk a haíilllal.
Ebben n küzdelemben a tizenkilence-; dik századé ú pálinn. Az elmúlt évszázad olyan haladást mutnt az emberiség egészségének dolgában, mint eddig egyik sem. Azaz, hogy ezt csak sejtjük: mert még másfélszáz év előtt csak a szorgalmas Norvégia, Svédország és Finnország vezetett halálozási statisztikát, a többi állam még messze vol^az öntudatos küzdelemtől.
A társadalmi ideálról szóló, sajtó alatt levő munkámban kitérek az emberiség évszázados haludásának erre a rajzára. Itt közlök belőle néhány adatot.
Sokat küzdöttünk. De még több van
-hálfa-----i.\'fyVi\'-----p**""1 \'
A halvBstülőllek.
A kulturállamokban ma már évenkint legföljebb tiz halvaszülelés esik tízezer lakosra.
A tizenkilencedik évszázad folyamán. Svédországban 8-ról 7-re, . Norvégiában 10-röl 8-ra.
Dániában 15-ről 7-ro száll le az arány. Az évszázad utolsó felében lelt megfigyelésekről kitünőlcg pedig
Hollandiában 10-ről 15-re cselt, Belgiumban 13 kqrUI, Franciaországban pedi; 11 körül slagnál. Az utolsó évtizedek statisztikája szerint pedig
Ausztriában 11-ről 8-ra, Magyarországon 8-ról 7-re, Németországban 15-ről 9-re, Svájcban 16-ről 8-ra szállt alá. Meglepően kevés
Oroszországban, ahol 2 és Bulgáriában, ahol szintén 2 a halva-szülöttek aránya évenkint tizezer lélekre.
Emelkedett a halvaszülöttek aránya a .szapora
Japánban 19-ről 32-re és Komániában 6-ról 1 l-re. Majdnem törvényként lehet fölállítani, hogy a halvaszülöttek arányszáma forditott
viszonyban vun a csecsemőhalandóságával. A természetes kiválasztás a csecsemőket gondosan ápoló kulturállamokban elvégzi a maga szelektív munkáját a csecsemő élete előtt.
A halálozások száma köztudomásúan csökkent az egész civilizált világban az utolsó évszázadban. Ez a csökkenés majdnem mártani arányokban halad.
A halálokok pontos megállapítása még ma is a legkevésbé lehetséges statisztikai uton A hulottkémlést nem végzik min lendít orvosok. Ezért csak az ujabb statisztikák megl\'izhatók.
Még az emberiség haladásának kétségbevonhatatlan bizonyítékait épen a halálokok udutai mutatják. Az utolsó negyven év eredményei nagy vonásokban ezak; mindig egymillió lakosra számítva. A tífuszban elhaltak száma Angiidban 1870 körül még .174 éven-
kint, 1900 körül már csak a fele, 1910-ben csak 53.
Dániában ötven év alatt 785-ríl
27-re száll,
>. . __
Egy kis emlékezés.
Irta: HOKI JOZ8KK "fll. KolyUUr)
gák adiaátMii Már pedig I\'II azt hiszem és velem kell mindenkinek nzt hinni, hogy a jogászok jobban megérdemelnék h m\'i kollegákat, mint a tudákos lllozopterek, vagy a szemüveges orvosok.
Mert talán fölösleges is említenem, hogy
Ideális szempont, mint előbb mondottam he,"jogászok nemcsak hogy nem hagynák gyöngéd uemQ ha mások bírálgatták, nézik a jogász knlömbözó ol- kollégáikat az óriási könyvek aszalós tartalmánál, hadaiét. Ehhen a tekintetben pedig csak egyféle kritika „„,,, a tanteremben, folyosón udvariasságukkal és állhat meg, a mit már ezerszer hallottam s a mi |enge Uánásmódukkal kényeztetnék el óket. Nem még mindig fülembe eseng: A jogászok mind esi- egy mint h filozopterek, kik csak a száraz tudo-nos, fess, életrevaló 8 jól mulató ^gyerekek Korrekt j m(|nyt |>uJJálc s fel sem néznek, ugy, hogy a jogá-lovagok ha kell; bátor szivhóditók, mikor alkalom | K7,0knak kell bevonulni a bölcsész-termekbe, hogy a nyilik rá; sötét búval 8 fekete gyásszal örökre le ; filozopter kisasszonyoknak kedves szórakozást nyujt-mondók szivükben a szerelemről, a hol kell: öröm-1«mak. Az orvosok meg pláne embertelenül bánnak repesve kárpótolják magukat rögtön, mikor lehet; i nókollégáikkal, munkával kínozzák agyon ök«t, bonc keserves kéró levelekkel mulatjik el apáik vagyonát, kést adnak kezükbe s nem törődnek vele, ha meg-— a hol van: ha nincsen pénzük, iszuak hitelbe;j vágják kis kezüket, kik stHnok majd lágy kenyeret övék a legtöbb adósság, de azért nem nyomja a fe- A jelen ennie futtatásomnál kötelességemnek
jüket a bú. tartom érzelmes lelkem mély tengereink dús ecset-
A jogászoknak még egy, mondhatni iegbájo- jóvel festeni nzt az állapotot, miként állunk n jogá-sabb nemét lehetne megkülömbözteni, ha volna, í szoknál a szerelem dolgában ? Először arra a kér-t. i. á nöjogászokat. désre kell felelnem, hogy mi a szerelem? Az bizo-
De a milyen bőkezű a sors minden tekintetben j nyoe, hogy valnmi szivet bizgató dolog Én már a jogászokkal szemben, ép oly mostoha a nói kollé- i ugyan nagyon sokan spkat olvastam róla, de még
helyes definícióját sehol sem találtam s azt hiszem, hogy ha bele őrülnék is a szerelem mivoltának olvasásába, akkor sem találnám meg. Hogy hamar végére járhassunk a sz-relem meghatározásának, leghelyesebb volna talán az itt jelenlévő szerelmesek valamelyikét felkérni, hogy tolmácsolja előttünk, hogy mi jen nyilvánul a szerelem fölséges érzése?
De mivel ez», ugy sem tenné meg, mert ízt legföljebb érezni tudja, de kimondani nem, megpró-bálom tehát önmagon az én logikus agyammal determinálni : A szerelem olyan, mint a kandi* cukor, a melyet szopogat, rágogat az ember, míg végre is beletörik u foga.
8 bár az ármányos szerelem roppant veszedelmeket rejt magában, az nem akadályozza meg a jogászokat abban, hogy tömegesen ne fogassák m«g magukat az édes hálóban Ez a\'mondhatni kórtünet oly gyakran ismétlődik, hogy ellene, miként a pusztító árral szemben, alig tehetni valamit; legfeljebb a megfigyelés álláspontjára lehet helyezkedni.
Én mint intakt Ámor-megfigyelő kísérlet nélküli tapasztalataim alapján, a szerelemnek a jogászoknál divó három nemét fogóm felsorolni.
Kor szerint nem lehet megkülönböztetést tenni
•-N
v <r>
uiii líHöm
——
APB1U8 3
Belgiumiban szerről szárra. Anglia, Németország, Svájc, Belgium tud- Az utolsó évtizedekben Európa leszá-
Németorszá&ban húsz* év alatt 138-ról ták máslélezerre lokalizálni a tlldővész | molt a kolerával, a tífusszal. Már előbb
pusztítását Í le tudta küzdeni a pestist és • veszettsé-
Egészben véve az utolsó negyven év- g0t. Felére szorította le a tüdővészt és a
ben Anglia felére, Belgium egyharmadára, gyermekbetegségek legtöbbjét, — mindezek
Németország kétharmadára szorította le u haladásnak lalán legnagyobb vívmányai
ttldóvész okozta halálozásokat, Franclaor- az ember utolsó évtizedeiben szágé, MagyarorStágé, Ausztriáé alig vál-
tozott.
Anglia legpontosabb és legmesszebb menő halálozási statisztikájából tudjuk, ^ árvai javira, :hogy Angliában az 1871-75. és 1901-05. i \' f6fétatirti Képviselőház, évek átlagai között
Adakozzunk az elesett hősök özvegyei Hadsegélyző HivaUI
a himlőben elhaltak egytizenhatodca, a vörhenyé egyhatodra, a tífuszé 81-ről l-re egy millióhoz, a torokgylké egytizenkeltedrc, a diszenteriié felére, az orbáncé egyharmadára, a tüdővészé csaknem felére, az epilepsziáé kétharmadára, a
A K&lxims*
- Bol minden megváltozott a múló idővel napjainkban. Kmber, barát, páni, vagyon, minden nagy metamorfozíson menlját gSemmi sem maradt meg eradfltinégábdn I Nem hiába A háború kiiökkentoUe sarkaibii a világot. 8 a koldus i« másképpen áll az
gyermekágyi lázé kétharmadára mMrkán ö is megváltoioti. Káréae, remegő hangja,
csökkent, Ellenben az emberiségnek uj M(is SMta _ , rigi Mosl i( ,|ri m01t is vár, moel
ellenségei lámadtak néhány betegség gya- is rimánkodik. Apellál a jóaiivuk bókeiüságére, a
koribb előfordulásában és veszedelmesebb gaidagságra, a sajii nyomorára, nélktilöiásárc. mj-
mértéket öltésében: indul sz értő ember. Felig meddig lal.n rniáa ii,
a rákesetek iiiegkélszereződtek,
hogy utunkból el akarjuk takarítani > nyomort. Nem hallgatjuk meg eeut kóró szavainak husezu sorát,
n c.ikorbeiegség megháromszorozódott, . , , ,. , ,„ , ,
Q sem nyomorának elso. olását l,atsnk rajta, hogy netb
a Bright-kór halálos esetei kétszeresek, Mimii|1 űU 8 m| ra^,Wgn0nk ,mli kl.
4 l-re,
Magyarországon ugyanakkor háromszázról 286-ra.
A diftéria és a croup a hetvenes évektől kezdve a század végéig csaknem mindenütt a felére száll le halálozási arányában, a jelen század első éviizedében pedig
Angliában, Dániában, Németorszá bari, Franciaországban annuk ia felére, Hollandiában annak egyharmadára, Magyarországon -- sajnos — stagnál a már megszerzett haladás
A skarlát pusilltásái 1870-től 191 O-ig
J et
Anglia ós Norvégia egyhctedéro, Olaszország és lroiszág egyharmadára, -Dánia és Svájc egynegyedére, Franoiaország és Skócia felére. Svédország pláne ogytizedére, Németország és Hollandia háromnegyedére lokalizálták,
Magyarországon és Ausztriában, sajnos, állandó maradt. A boldog japán alig ismeri ezt a fertőző betegséget.
A tüdővésszel\'is fölvette a küzdelmet az ember. Egy millió lakosra Mngyáror-I szagon es Ausztriában négyezer, Franciaországban háromezer, másutt mindenütt | az ol.netMjok következtében beállott [, „egitaég után kiabál. Adóiunk az élet fo-kétezer halálozás esik, csak a boldog | halai is csaknem megkétszereződött. , löelegéból. Nekünk valami meleg járja át raivOnk
.........i y \' \' • \' /\' " ...................... ••■
mert a pelyhes álluaktól keidre a rótt szakáluakig ] érzéssel szivünkben, véghelelUnlll betelve egymás ; [esinek elótte, jó baráti, oimborái el Iestnek feledve, mind a uerelem édee járma alatt nyógnek; hanem | nézésével Míg vágru il a mennyei boldogaigsierü otthon ül, vegetál, jogásti lombjait hullaija, végre Is csak annak fokát lehet feltüntetni- hogy egyik, vagy hallgatás után a tivoiás ideje közeledvén, síivem el- kisiárad
másik mily mértékben van lebilincselve ex ibletsiern,\' keidett dobogni, mint ló az istállóban e megsxólal- Váiolbatnáin még a jogász-szerelemnek számos
poéziesel lelt nenies érzés szent hevétől. jum: ..szép esténk van." R hangzott rá a felelfcl: esetét, de nem lenem; mert ériem, hogy felolvaaá-
Miként a növény világban a fáknál, ugy a jo- -Ha igy marad ax idü. nem lew eső." ,Nem." som eredményekig valamely különös érzés kezd lo-
gáeaságnál a szerelem tekintetében a terlnési»le« fo- .Ue niír beborul - „Ite bilony " „Eső ImT .Az pózni ürességtől kongó szivembe, lejemben is kalap-lyamat " virágzásban, gyOluöluítorniésb u és lomb-; bitony - .Jó éjsukát ■ „Adjon isten." Igy jíttüak, nál valami, lelkiismeretem bánt, wl hintem, nem hullásban nyilvánul \'óssie s vállunk el minden nap egymástól, de min olvaalaiu fel igazat.
A. elsődről .Ogtöii fogalmat lehet alkotni, Ide"rtl» ■"«<••«\'* »\'01""1 \'«»•" s D Nem is folytatom tovább, mert a mi méf iU
ha elmondom éját kiaawtfedL.net, mert minden; \'l\'4m Í8 U" »i«»u.bolá»inak dacára tanulás hiányé-, Írva van, még nagyobb liazugdg. Megbántam, visau-jogás. körülbelül igy szokott átseni rtfa. fftr líUrtj1*" "iáU" 41,1 r" »l4lli,0«- iv™>k \'»\'■«•«*. »»t k«<"
maroango\'ó fájdalmat röglöniök magamban, ,mivel a A virágiás elmultával jón a gyóinölceterméa.!ni,di lclk™ nyiiatkoinom kell Síivdobog-
játazi kedélyű virágos szerelem bájos szendeséggel III már a jogisi az ábrándról a valóságra ábred. .kebelreiuegtetó dolgot akerok kijelenteni s a koaaoruiolt ártatlan lavasiáuak einliuisekor (Ájdalmas Neiu egy lányt - de siáial is ismer, lieggellól 1 d»luK fontoseágáuak jelélll no lllve, de állva moa-emlékek jutnak eszembe, lehangoló érzés vesz rajiam lig hölgyeknek lovagja s ilt is, amott is magái !110,11
er«t a főiembe oseng a dal bús melódiája .8zíp ebédre, vacsorára hivatja A hol jó kosztol kapj A jogászok kólóit nincs feloBtás, az mind
ifjúság jój} vissia egy sióra..." Sirni, zokogni tud síiillást vert - tanyái U. De mikor a visionténe- 1\'o1\'B«*- « ....... i0™"16. •«*■*.
nák, mert m^Urtént, hogy. ^sierelmem ómelöröll, len lángja magaaau lobog (el s a dolog keid ko-;1\'11 " \'\'iártallanabb siórakozásoklwi lelik kedvüket
(liint a húsvéti tojáa, da azért melegen értó szivem molylyá válni, akkor lólsiedi vitorláit s továbbmegy.:" \' ,ÍM| uwrjtt- eM k01""1611
\'megfogyva bár, de tórve nem kerüli ki a heves A sierelennek ez a gyUmólcaterméees faja talál11 kiielenteiu tlinden má , tuiv-1 óket vádolják, c»k
küzdelemből. , legtöbb követőre a jogásmk kóiöll, mennyiben min- j \'\'k*\'0"1 " » ™«« mondják.
Kimondom tehát, bogy miként t rtént . . Meg- lókebefektetés nélkül is nag, O.leti nyeroáget A j0**"011 l»ni-k4l\'"«óg« » idő kér-
Ismerkedtem ó vele. Tinta holdvilágos «Un, ae.il- - A,<" h\' hot"4 * ,or" ho«\'
lagok ragyogó tOndókUaénél, a homályosan soiélló QyUinOloa\'.er.néa követi a lassan halódó lomb- Urk\' * kö*4" uy41" *k"1"\' \'*I*U"\'I, M"
fák nyájas lombjainak sejtelme, suttogásában, « esti hullatás. Khbe a lokoalba jut, a kl már nem áh- """Ur",k\' n« W^maekod,.-
nek, lisnem ajándákovsák meg szivükkel, SÍ apák és
anyák pedig állják oda leányukat, de adják oda erszényüket is.
harmattól ellepett nmei vadvirágok hali amol árasztó rándít senkii s igas céllal csa< egy lányhoz jár , levegőjétől illntosan lUsterezelt terméuet ölén sélál- Sajnálni való teremié*, de segíteni már nem lehet gátiunk, egymás kesét slorongatva, kimondhatatlan isjta Vendéglő, cigány, kávébáa idegen fogalmak
APRlI.IS S.
n-u\'i ión, nv
Uját. Jól tettunk Minkor - mikor míg n«in nlt|Tirol, N. N.,\'l\'a»r Onkárná 60—60 f
háború — tDetáot fakadt a bála Hala a koldus ej., 50 f„ Kiecherná 40 f, BoOtóni 40 I káli. Moit - elAbb egy tekintetet Tett ai alamlia-
nára . ceak uután nól. Ahho. ,rabja . háláik,idáet Uával. c^orral és rummal a Uvcl
Neki la haladni kell a korral. 3 lia már u Unkán- j tea alamlunán nem lUjgerolhat - levon valamit a
Mtiient-roé III otat vitáiéi íremmel tllntette ki a hadeereg pariuiesnokeága
ZOldaógmagok termelése.
ktÉtk járullak a ItnilélHlduhoz. A foldtnlTeláaOgyi ininiaster rendeletet boeaátott
Dr. Szekere* JÓMífné, dr. Plit.il villloro4i, ki. »\'»«l)l«n uW ^ra, h„„ a lOld^féMk vetím^vak
hálálkodártból, hogy ugy ^tanítsa meg ax irgalma* Schilhán Jánoeiul, Bugecb Aladárnó, ö*t. Szegő
hiánya mindinkább érexhetArá válik a figyelmébe
uiveket
két lilltirböl a kpldúi sem élhet ineg.
verub
Uynlán^Blooh IMM QrU.il,ut ll.urikué, Kért.-! ^ * • termeié*,
kinyi l\'iroska, dr. Selmara AdolM, Urtaf.14 „6,4.!Mir " *>«***«> k"\'
isk, Keleti Janka, Uweníeld Hella, Matin QdOu, , Tocli Zsigmond, GrOnlell Mór, Ilerger, Kutyák Ella, >
| amelyek teák a második évben honiak termést. (ívvel kaprjolatban két csoportra ontba\'ók á vetemények
PellXlflietöselt & Hadiegélylö teadálutAnjar*.,
Ujllépi Klek Kinő 15 kor., Sir. Pllllál Fe-renvné, llaffner Jáiiosné 10—10 k., dr. Habján
I\'auk Vilmosné, Hogeniieder Jóuefné, ^„„.i,, <» P««K ^ öviek : p«,dic«m, .old ugorka, má^l-
liajoené, Outtmaan Bándo.-né, 8ohwaa üusztávné, Kiss I^jÓMié, fllaagall Vjlmoiná, Ifj. Wiydite JÓHef V6 db. papírtálcát, Uíhm Jenóné, H.dj Aranka,
Gyula 8 k.. Kperje,, Hábor 7 k„ Siegí Oyuláné, KOieM „eUr „^j,,^ B((|,nft,|(J E1|, 3Ü
Kppinger Uynlánó 6-5 k , dr. Saekeres Jowelni, Qwg ^ , (f|g ,„iluMl8r|1 v,lic„ ^ I>tuUell|
Weiss László, Goldmanu vendéglős, GrQuhut AUréd-né, dr. Grosa I)e/sőné 4 — 4 k., özv. Gross Miksáné, N. N 3-3 k., GrQnícId Miksáné, N. N., Zriuji Aladár, Farkas László 2 -2 k , Forgás j; X. V„ Németh gyógyszerész, Weiss Józsefnó, N N.,1 —I k.
A teádéi után sikeréhez a kövttknök járultak hoztd penzzel: I)r. Balla János, FleUobmann Miksa, Záborszky Zoltán 10 -10 ít„ Práger Ferenoué 7 k , Csizmadia Vilma, Éöhler Nina, özv. dr. Szűkíts Náudorné, lleltai Józsefnó, Unger Ullmann Elek né, Váry Zoltánná, Bettlheim Aladárné, Weiss Ti vadamé, Szoin-mer Ignácné, Fóliák M Emilué, Kosénllial Jakab ö -ő k., Sonnenbcrg Frigye»nó, dr. Etlónyi Géxáné, dr. Hotbschild Bamuné, Ledofszky Brnőné, dr. Ra-pooli Aladáriió, dr. Kreisler Józuefná, Kleinf«ld Ig-náczné, Forbát Arturnó, dr. Tuboly, Uyidáné, Orosz-vári Gyuláaé, dr. Fábián Zfligniondmj 4-4 korona, Weiuer Jówefné, Fálfy ndvérek, Woi^tfeld és Fischer, Uauscba Óttóué, Joiifovié Milivojnó, 8inger Oo vanógép r. t., Gózony Sándornó, Hbimler József, i\'üivích Fentncné, Hemotö Gézáné, Blaskovich Kál-inánné, Kaiser Józsefné, dr. Neuinaim Kdóué 3 — 8 k.,\' Singernó, dr. Bwrnoky Viktorné, Kádár Lajosné, Neumann Aládirné, GyÓrflfy Ján^sné, dr. Mutscben-l^clier Kdviu, ö\'zv. Fiscber Gedeonbé, Reiuitz ^ züKl\'né, Dukárt Dávidwé, dr. Tainá* Jánosné, Sh inuelly Ottóné, Brandlhoffer Antalné, Knortzer Györgyué,. Páll&siié, 8aágby János, iiaan Péterné, Szonen Dw-;őné, Bluinun»ob«in Vilmosml, dr. Friod Ödönné, I^eudvai Vilmosné, Irmler JÓSM^ié, Szabados Rózsi, özv. Kilehel Fulöpné, Maibea Károlyné, JS. N., Milhoffer Gyula, Kemény Jánosné, Fleiscba-
Balaton Testvérek, Sziger István, Sirem Vilmosné, Kecbnitz r Mór, Hosenfeld, N«u é« Klein, öcbwarz és \'IVniber, Weisz Mórné, özv. Havas ^íónié, Mez-riczkiné, Mészárosné, Stabó Anlalné, IVdováo, fimíhqii-backer, ifj Ualász Jenóné, Sálrán Józseíné, Scbl«-singer zh -né. Gold^liiliiud józh -í, Bruncsics József, Willner Jánosné, Mencer Ignác, Burg- r, Sugár Adolf, Ka zt«f Bözsi, Pongor Klári, Deutsob Manci, Fatér nővérek, Blumensebeiu Jakabné, Beicbenfeld Gyuláné, Klein Józsefnó. Horváth Mariska, Biffl Fe-renezné.
W |
xx.akn.xv h
AZ ÉLETBEN.
Az életben bárfai csapás érjen, Panaszsióra ne nyisd ajkadat, Mert a jajszón és fájá\\beszeden, Egész világ csak kacag, mulat. Takard a\'Jbút mosoly fátyolába, Legyen inkább irigy a tömeg, Hogysem számits részvét balzsamára, Nem ismerik \'ezt az emberek.
ÉHEN GYULA.
Y
Adományok aa árva templomnak. A/, árva templom miseruh^jára Erdélyi János | líer Jówefué, Mikovényi Árpádné, Beiolienfeld Edénó, ur gynjtő ivón a következő adományok gyMtek be libor Arnoldué, Gsillag Jenóné, Muth Ádámnó, j legújabban: Kiss Ernő 3 K, Markó József l K, Kened! Iinróné, Hosonberger Fálné, Blankenberg Halvax Gyula 5 K, Matán Ödön 1 K, Windis József Imréné, dr. Szigethy Kálmánné, Uadits Istvánné, 12 K, Karlovics Józseí tanácsos 6..K, Donászi Aladár
éviek : sárgarépa, putrazxelyem, vöröshagyma, a kalarábé, fejes és kelkáboazta
A malmok háborús hasana
\' A\' nagy őrlési haszon és a magas lisztárak minden malomnak egyformán dns jövedelmet biztosítanak Ma a Ooni\'.ordia-gőzmalom mérlege van előttünk amelyből megállapihat uk, hogy a vállalat a haboru két eszt» ndojébeii két millióról hat millióra gyarapit-hatla részvénytőkéjét, UrUlékait alig két millió koro* n ár ól több mint hat millió koronára emelte s részvényeseinek a kétszeres részvénykibocsátás alkalmával juttatott vügyonemelkedéstn tul, tizenkét százalékos osztalékot fizet.
A nyári időszámítás.
A niult évben m$r kipróbált nyári időszámítás két héttel előbb, április 16-án lép életbe s két héttel tovább, szept. 17-éig iog tartani Ax. uj időszámítás I április .l"6-án reggel 9 órakor veszi keídetét, vagyis a hajnali 2 óra 3 órának jelölendő ineg és szept. 17-én I hajnali 3 ómkor ér véget, amikor az órákat vissza kell | igazítani \'2 órám Eszerint szeptember 17-én hajnalban \'kétszer le«2óra; az első tf órát A-val, a második 2 órát pedig, amely a jelenleg érvényes időszámítás » órájának fog megfelelni, 2 B-vel kell megjelölni.
Maximálják a Cikóriát.
A kávéárak nagy emelkedésével egyidőben ilzér-! kedés indult meg a cikóriával is. A pótkávé e főanyag-| áruk ár áj;, értesnlésdnk szerint, maximálni fogják, hogy i az árfelhajtást megakadályozzák A maximáló rendelet I a köxeli jövőben, megjelenik.
Aa őrlési és poraási saásulékot ja vármegye törvényhatósága a f.\'líó 13-án tartott | közgyűlésén a következőkben állapitolta meg : Az őrlési díj a búzánál 8 százaiák, a rozsnál 7 százalék, a porzási dij butánál 2 százalék, rozsnál 3 százalék, a darálási di/5 százalék, holott a nemrég alakult vármegyei inoloárogylet azt a követketókban kérte iueyát\'.«pilniii Ai őrlési dijat 10 exátalékUii, a porzási dijai 4 százalékban és a darálási dijat 8 százalékban.
Rauschenberger Adolfné, László, llolcmann Károly
Wilde Ferenoné, V -2 k., N N,
Farkas, 1 K, Orbán János 6 K, Gürtler István 9 K.
Kohn
Martinék nővérek\'ugyanerre a^ célra 30 K *t!
Milyen Idő less áprill«ban ?
A Meteor jelenti: április napjainak váltoiásai s
Lajosné, Döme Ferenc, Székács Pálné, Hild Ferenc, adományoztak Az adományokat rendeltetési helyére | következők . ií. váltosó, inkább száraz jellegű; 7;
N. N., 8chwar/.enberger Jakabné, Zsakits Józsefnó,; juttattuk, Friedlánderué, l\'etrikné, Hamelmayer l^josné, Gold-schmid Dáudné,Zábóné, P-ter Lajosné, Frei Györgyné,
Kát tsstvór kitüntetése
száraz, esetleg httvös; 14. sxeles; 16. szeles, változó. : 18. csapadékos, 20. szeles, változó; 21. enyhe; 22.
Őfelsége Dr. darai Gyula t. vadászhaduagyhak : szeles enyhe; 96. meleg; 28. hllvös szeles, tömörQlt Antal Kálmánné, liayer Lászlóné, Marvalils József, « harctéren teljesített kitűnő \'szolgálatok dísnierésónl (napfoltok segitságével a hőmérséklet erő»«bb«n le-\' Hári István, Bosnyák. Gelencsér Jánosné, Szendri a B Signurn Uudist" adományóxta. Egyidóben testvér- j szállhat; 29. szeles, változó30 ktáraz Április erő-Károly, Gulyásné, Sommer Ferenc, Novotni Mihály, I öcsét, Garai József m. kir. honvéd tüzér tizedest az; sen szelesnek Ígérkezik. Ami a fagyokat illeti, nem Pistel Jenóné, Moshammer Bella I 1 kor. Porpáci | ellenséggel szemben tanúsított hősi magatartásáért a | fogják ezeket a bolygóktól jött hatások támogatni.
7. A i. A I () /, L Ó h T
AÍ\'HlLtfl S.
BERLIN
színházban
mindig a IcgujüWb, legszebb és legérdekesebb mflsorra talál a közönség. Mindenik előadása a kinomaiografia legelsörenda és legújabb alkotásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsor*-* fővárosi mozgószinházakban sem lehet lőlni s a helyárak olyan olcsók, hogy még a legszegényebb ember is megnézheti. A „BERLIN" szinház agilis igazgatója mindig a legújabb és leg válogatottabb moziműsort mutatja be. — Nem sajnál sem fáradtságot, sem költséget, hogy a t. közönségnek az előadásokat minél kellemesebbé és élvezetesebbé tegye. — A „BERLIN1\' mozgószinház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. A zenét Lőwinffer Amália zongoraművésznő szol gáltatja. Minden harmadik nap uj műsor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását kéri . Az igazgatóság.
rA A 11 K i A!
L/i ryi 1
KITUNO ALPESI TEJcsokoládé
irodalom.
— t\\ i ap«választás jogtörténete és tételes jof.». Ina: Lukács József, fóglmii. tanár. A tuikos munka a papával,t*/,iám történeti íe\'lódeaével foglalkozik, amíg i-t jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élve/.otes olvasmány. A világtörténelem e jelentős mo/.xanatinak ismerete minden kuUnrembor tudásának szükséges része. A uiú ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdits Jó/.nef köny vkiirttskedéséljfu, Nagykanizsán
— Uj Idők. A világháború leghűbb krónikán, iráabau én képben » Uj Uök. A mi érdeken e»e-méuy a négy világréai harctéréin történik. itt mind •lóak tárja featói eiépaégQ képekben tördekeaaég, uiAvéasi nívóval é$ "lökeló itlén jelleuui Morcot; Ferenc hetilapját, ai Uj Időket. melynek iiiíuiIhii b iám a aktuális kötleinéuyeibeu, elbeaiéléaeibeu én regáuyeiben itt egyaránt a xiépirodaloin ápolója — Klófiietéai ára negyedévre & korona Kiadóhivatal, Hudapeat, VI. Audrás«y-ui 10. as
— A „Vaaáruapi Újság" mind.in mám* gazda* tartalommal jelenik inog A „Fwárnapí Ujáig" •lAfiteléai ára negyedévre öl korona. „Világkrónikáival ogyntt lial korona. Megrendelhet a ,Vasárnapi Ujaá«\' kiadóhivatilábau (Budapeit. IV., Kgyetma ulca 4 ). Ugyanitt megrendelhetó a .Ké pea Néplap", a legolcaóbb uj»ág a magyar nép •lámára, félévre J korona 40 fillér.
— ab .felet" Hképirodalioi éa ni&véateti lirti-lapot (aserkeaati Andor Jóaaef) gaidag tartalmú, érdekes éa aktuália képek egéaiitik. kis.A kitftnft lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Sierkeaitóség én kiadóhivatal: Budapest, [. Fehérváriul 1 S/e. — Klófiieléai ár félévre 10 kot. Mulatványaiámol kéax
téggel kéld t kiadóltival._____|___
mommmmi névjegyek
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal -szolgál az
AZ ÚJSÁG
l\'OLITIKAI NAWILAP olvasóinak,
BLÖFIXETéai ÁftAK: Kg... Árra . . . . M koron,.
•Ml| >t| oia lélizitt i»ij válaczlikhaa JiUn|ii »ri» kiiilttiUit
Ifj. Vajdlts József
könyvnyomdájában.
Vidéki megrendelőnek azonnal elintéztetnek
fímt>i
Mtn*^"* -
Egy hÓM»>l r»
1.
9 K. >0 t. S K 10 f.
Megrendelőül oim : AZ UJSAO KIADÓHIVATALA Budapent VII . Rákóczi ut 64 szára
liUUUMAMiMiLMAMiMif ö ö ö JúCíötWíúHuí ő
vllKH
= ]ff s jp^ff
KÖNYV*-, PAPI^ ÉS IRÓSZEI^KEHESKEDÉSl
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban t és névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek ------—
BHÍtaHI IJKI.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
----------- dús raktára--■ ;
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk -;■!\' . - nagy raktára. -
Nyomatott a iaptulajdoiioa Ifj. Wajdita József könyvnyomdájában, Nagykanizsán
<;ó ik évfolyam
NAGYKANIZSA. I917. Április 7. Szombat
szAm
11 ———■
Smrkni>itAa«K é» kiadóhivatal Deaktér I
r*ll(M : 1BJ. - «lrd«U««. dijaltbt. a.arlnt
Fő«.«rli.»»lű:
Kemény László
Falaloa aiarhaaila:
Ertia Sándor
Megjelenik hetenkint kétsser. EI4H..U.I ál>: En *m 10 kor, IW<n » korona, n«f jrodévro > korosa U fillér. — !»■■ «l» ára 1» tUUr.______
Mind megannyi nagy kérdőjel, melyre eszmék elavulnak s ujaknak hatása alatt mtUT^fii^y■ "z esz " rtidomóny nem tuti felelelet feledékenységbe marülnek, oddig azok az
adni, melynek kétségbeejtő logikáját csak eszmék, melyek az embert az anyag véges Mcgmagyuiázhatalluu rejtély a ftzikai egy ösztönszerű érzéi, mely Istentől van világából a megm-igyarázhntlan végtelen* s a lelki élet egyaránt. Miéit hal meg a a/ emberbe olíva, csak 11 vallásod hit ké- ségbe e.nelik, ebben :i világban sem vesz-természet minden évben, hogy t\'jra szü- pes elviselhetővé lenni. Aki tehát támadja tik cl haló crcjök.!t, hanem vlgasztulóan, lessen? Miért emészti el az ember éleiéi Az ember vallásos hitéi, az megfosztani buzditóun, irányilóan halnak az egész em-uj nemzedék nevelésében? Miért kcsergünk igyekszik az embert ellelő elemétől s bele beriségre; mely nem tudja, hogy miért az élei bujái mialt s miért örvendünk mé- akarja uigadni a kétségbeesés sötét örvé- van, csuk látja és érzi, hogy lennie kell gis annak az uj életnek, mely önönvé- nyébe, u fólia nudas nélküli halálba. és céljának is kell lenni, hogy miért legyen,
rünkből támad, hogy hozzánk husonlóun Kszmék támadnak, leijednek, hóditu- A kereszténység eszméje is azért élte elszenvedje mindazt a gyötrelmet, melyei ínak, hogy mégsem.nisitsék önmagukat és lul- az ókori, amelyben megszületett; a magunk is elszenvedtünk ? Miért ragasz- haláluk uj eszmék születésének szolgáljon, középkori, amelyben lassanként letörölte kódunk az élethez, mikor tudjuk, hogy el okául. Az eszmék termelői sokszor télül- az emberiségről a barbárság nyerseségél; nem kerülhetjük a halált ? Miérl igyekszünk 1 dozzak magukat az eszméjükén, melyeket az uj kori, melyben vallási kérdések ma-kellemessé lenni eleiünket, mikor ezzel akkor kezdenek fölkapni, amikor az aki gyaláznia miatt borult vérbe egész Európa csak a halál gondolatát tesszük nohezeb- életet r.doll nekik mér áldozata lett. s azért fogia túlélni korunkat is, meri nem
ben elviselhetővé? Miérl lelkese.lünk esz- Az eszméién küzdőnek vértanúhalála az anyag világából való. mékért, n.ikor tudnunk kell, -hogy amit feltámasztja u vele együtt ellemetetlnek A huloltalból feltámadt istenembernek ma igaznak latiunk, azi egy fot»zázu<t hitt wimét »—» nn. \'tvali vírlimw««tf~por- Kriwmw iák az -nlnkja is azért ragyogjr múlva tévedésnek fogják minősitenl ? Miért hüvelyéből olykor századok múlva indul br az egész műveli világot még ma is, ragaszkodunk szeretccel intézményekhez hódító utjáru az u gondolat, mely megkü- mert az ő országa ne 11 ebiről a muló, ve-mikor ludnunk kell, hogy jönni kell annak vetelte a maga áldozatát s mely annak aki ges világból való, hanem a. végtelen és u nemzedéknek, mely diadallal fogja azo- szülte csak szenvo lést okozóit. soha el nem nmjó szeretetnek isteni orszd-
kat mint a haladás gátjuil rombudőnteni ? De amig az anyagi világgal összefüggő giból.
Nagypénteki elmelkedes.
(urális mentségvárainkftt, modern civilizációnkat, ma
Köztudomású, hogy vau olyan világnézet.
JZ I8TKNNK LETT I,KUNAUY()UB kerm-tényX vértanú földi elmúlásának napja. A misztikus Istenember földi léiének határa.; Minden földi mulandóság >zimboluma, a kalakombikus. mélységű bflnbánat, a lelki ujjásrületés napja. Ez nagypéntek
Illő, hogy a földi tragikum ezen lelket indító magasztos gyásznapján a földi értékek múlandóságáról és a lelki kínosok örökkévalóságáról elméikod -jönk. Kívánatos ezen magábaszAllása a keresztény katliolikus léleknek tulajdonkép mindig, bármikor, de sokszorosan fontos ma, a világégés, az istenitélet számba inenó apró és nagy tragédiák vérszagtól párolgó atmoszférájában Ma kedves olvasó, midin sajnos meg kellett érnünk minden kulturális és anyagi érték átértékelődését, midőn ezon katasztrófáiig vílág-íergeteg létrehozta az emberséges kultúra teljes csődjét, midőn a háború kaján szelleme nemcsak szeretettjeinket szedi vérlagyasztóan nagy stílusban, liánom robbanó anyagainak mennydörgő muzsikája mellett, dübörögve zúzza porrá sziklaszilárdnak hitt kul-"
mely
kell, hogy tekintetünk u löldi romoktól a transcen- a legvégsőbb okok dolgában a tudományhoz lordul
dentális szférák felé emelkedjen, onnét merítendő felvilágosításért, l\'antl.uisztikus filozófiával igyekszik
vigaszt, erőt, lelkesedést. a tünemények közli összefüggésből a végokok inibi«n-
Btiímrü tehát, hogy e mai nap. mint a világ- magyarázni. Kerülve minden misztikumot reális
imgváltá-s beteljesednének napja, eszünkbe jutassa aktsággal gondolja megfejthetőnek a legirrtáliaabh, azon nagy probhmákat, melyek létünk végcéljávaléi a ^gtransceiidentálisabb problémákat, de sajnos ilyei* minden léteié* legvégsőbb okával vannak összefog- törekvések mindig csak Ádám ősapánk ludtavágyá-
gésben. nak szánalmas kudarcával végtódnek. ízleld gyümöl-
Boldogság, boldogság I IV a létezés nagy erőit ^ ,ud4sf<ÜAnak j, luwon,- |HJae, a ki
mozgató világmegváltó részegíti boldogság. Jöjj, óh I ^ |eM|nhíW hAngtik
szizatja a kígyónak.
jöijl Te forró... áhítozott Istenasszonya minden ko- A mj ||lá|U köv,.lkMwU Magyou aW|led
rok tiának... szállj le mar erre a gyötridién bün- ü|vMÓ. majfftd U örök^e vagy ezen nagy
hidó bolygóra és részesítsd Kva gyermekeit epedre I tr^Wi4luk, raely id<klen idik óla napjainkig kiérti sóvárgott kegyeidben, hajítsd szU üdvhozó kincsei-1 jQajt
det, melyeket talán még sohsem nélkülözött embertia annyira mint ma.
Ki is vagy Te tit?»kiato* istenasszony, kit iniu-
A teremtés történeté\', a modern Ádámok bio-
Régi dal, a csábító szirén megrontó melódiáj ♦ mely megejt és kárhozatba visz.
denki oly halálosan elszánt sóvárgással ker.a és senlu , ; h(J|U |t,| 1 genetikus uton gondolnak magyarázhatnak. A da. -
( Minden világnézet legmagasztosabb evangéliuma, vinisztikus elmélet megtoldva Hiickel és követőinek a boldogság koresés és mégis micsoda ellentétek Hüchner, Moleschott és Vogtnak- t hennájával az em-vannak a felfogásokban, a módozatokban, a módsze- ber származását az egysejtűből vezetik le. Azaz ct»k j rekben, mely ellentétek évezredes konvergáláaukban igyekeznek ezen költői fantázia szülte tudományosság-[hitvallásokká jegecesedtek. Igal az eiiilijök, madarak, kétéltűek, hüllők, halak,
ÍALA1 KÖÜLÖNT
íPRlLW 7
Nem összeesküvéssel, karddal és gyi-lokkal, nem erőszakkal s a neki ellene-mondók elgázolásával vitte Kriszlu diadalra a maga tanítását és az általános emberszeretet eszméjét, hanem életének példájával, szenvedéseivel, szenvedései közepett tanúsított emberfeletti türelmével és ártatlanul elszenvedett halálának részvétet és hódolatot parancsoló fenségével oz örök igazságnak a sir mélyéből is előtörő lo-győzhetlen lelki hatalmával. Ez lette földi hatalomtól függetlenné az ő e syházát, meg-döntethetlenné az egyház lelki hatalmát, a tudomány fegyvereivel meg nem cáfolha-tóvá az ő erkölcsi tanításainak igazságát és a tudomány felfedezéseitől mindig érintetlenül maradóvá a keresztény vallás hit-elveit.
Krisztus a hit és benső meggyőződés erős sziklájára építette és alapította a maga egyházát.
Ezért állhat fönn ez az egyház és uralkodhatik a lelkeken ma is, amikor már nincsen világi hatalma, amikor már csak lelki fegyverekkel küzdhet meg a maga ellenségeivel. Nem a földi hatalomnak erő-szuka, hanem az ember nemesebb érzel meinek fölkcltése,\'tehát lelki hatalqm hozta létre és így nem is a földi hatalom erő-szako, hanem a lelkekre ható isteni ereje fogja föntartani, terjeszteni és végső diadalát biztosítani.
Amikor Krisztus feltámadt abból a sírból, amelybe ellenségei fektették, legyöz-hctlenné és öiökéletüvé vált; de azért még
mindig mossze vagyunk attól, hogy a Ab Iparteatület^köagyttléae
krisztusi tanítás: „Sz-resd felebarátodat, A injyk.niiMÍ\'tlpartMtolet 1917. éri áprili. mint tenmagadat." — S azok követőre\'hé iMa délutáa fél 8órakor. Táro.hi» aWterm<-találv. a földön, hogy Isten országának ^n Urtj. M rendé, UwMUt. I^i: 1.
... .. Kliiíkilincgiiyító <« •jegjiőkOojTliitelMitésérela Ug
eljövetele, megérhet,,, remelhetnok. ^^ a JelanU, „ lp„le8lole( 19le.-fcl mami.
Abban a korlátolt veges körben,;^ 3 Aj ,9|, <y| .^„„a,, ^„nmWfgé. amelybe helyeztetünk, kikí igyekezzék, mwlil4l„4m^4,lj»imiUH»a."4.A,Mini«iMgilík jelenmegértve a .Krisztus tanításainak az em- frimtntvwiy meK«dá«a. s. Ai 1917. éri koltaig-\' beri nem javára való nagy értékét, a elíiriaytat niegUlapiMta. 6 Netání indítványok. 7. maga részéről teljes erejével munkálni azt, Elnök, H .lelník, 10 rende. elóljirósAgi tagaak három
hogy egy-egy lépéssel közelebb vigye földi i4\'"-6 ^^ 3 4. . .^„lugili ,. , . ., , 1 póttagnak egy ívre wlá\'mtwváUsitáea. A Hiánuuláwk
é etünket s Isten országához, mely meg \' , ... , , . ... ,. . .. .,,_„
és II kOltságretés u ipartestület, Jitgytól irodáim,, oly messze van a megvalósuláshoz, de «ikUmelllWrf kilév„ va„,„k
melyre nézve megígérte a Megváltó, hogy ^
el fog.jönni, mert cl kell lönnie. Sbben Bgy «y«rnek« ..ülő Mevogyona bízva erősítsük lelkünket a föltámadás
az állAmé leaa
ünnepén.
nmKK,
u Adományok ab árva templomnak
Az árva lemplom miseruhájáia Erdélyi János
, A kormány törvény javaslatot dolgozott ki, amelynek az a célja, hogy a népesedési szaporulatot elA-| mozdítsa. Az új törvény megkönyiti a családalapítást, I intézkedik az anyaság védelméről és segélyezi a több igyermekts szülőket. Az állam ezenkívül házassági ■ irodákat állit föl, amelyek propagandát fognak kifejteni a családalapítás érdekében s fölvilágosítást, segélyt {nyújtanak a házasodni szándékozókn&k. Az egyke rendszerrel is szembeszáll a kormány s kimondja, hogy az egygyermekes szölók f«*Ie vagyona az államra
száll Az agglegényeknek is befellegzett, amennyiben igen magas nótleuségi adót hoznak be.
A katonák húsvéti szabadságolása
Mint az őrszem jelenti, a hadvezetőség elten-
ivén ujabban a következő adományok érkeztek be a fenti célra: Dr. Knausz Lás-zló 1 K, Osányi János 2 K, N. N. 40 f, Muchenbacher Edvin 2 K, Dr. Al- j másy Gyula 2 K Bánhi ly Gyula 80 f, Sárdy flé-záné 1 K, N. N. 2 K, (leiil Irma 1 K, N. N. 1
K, Novacky Józaef 2 K, Dr Kovács 2 K, 8ubi<a | d<jUe hóRy R U|onAk ,|llsfét flnnP^nf R ^igálati l^jos 1 K, Upgyel István 1 K. Kztel az öaszes vlwonjok 4,u, Illegl.nged«U keretek között mente-gyüjtós 156 K 20 f.. mely Erdélyi János ur szive, „itend.k ft 8Zolgi|at a|ól. A Ulholikus, evangélikus, fáradozásának a gyümölcse, miért is ezúton fogadjaj r<,fjrmAtU8i miiUrju« ás görögkatolikus vallású kato-a katb. közönség háláját. Erdélyi János ur nemes nák ápri|j8 ,lMüdik4n ^z nip> hrtedjkéu dólüUll szép cselekedetét többen követhetnék. és nyolcadikán egé<nap, - a görögkeetiek április
Adakozzunk a vak katonák részére. án tizenötödikén egéaz nap, tizennegyedikén
(érg«k és puhatostüek végtelen fejlődési fokozatain át kimutatni, hogy mikép lett az egysejtűből a bacillus-ból ember.
Nagyon árt azonban ezen levezötési-theóm tekintélyének, hogy Hzámtalan áthidalhatatlan hézag van az egyes biológiai fokozatok között, ugy hogy a végtelen láncolatban a széniek közli összefüggést még a lBgtürelmeőebb jóakaratnak sem sikerhl logi kai alapon megtalálni. Az ember ós állat anatómiai, fiziológiai, biológiai és pszichikai analógiái mindig csak hasonlósági eset ok, n.elyeket egy tömör egésszé kötni nem logikai, hanem a legszárnya\'óbb inventió fantasztikus szárnyalásával lehetséges csak. Szóval ilyen módszerrel á jó öreg és komoly tudományból költői fantázia szülte tudományféle fantazmagória lesz, mely elhagyva a reális lét szilárd talaját, nem átal vénségére a pégazusz szárnyain a magasságba emelkedni és ilyen légies alapra épiteni tudományos rendszerének megdönthetetlennek hitt oszlopait Ilyen iugatag bázison éptll azután fól egy megvosztegetően zseniálisnak látszó megállapításokkal brillírozó tudományos rendszer féle, melynek a félig gondolkozók hamar szoktak felülni.
Hogy a legkomplikáltabb szervezet az ember az
egysejtűből származik, ajzt egyszerű hasonlósági esetek felsorolása által vélik bizonyítottnak. Ha már most dacára a hely. nem álló tudománytalan, bizonyításoknak a sok hipotézisnek, mégis elfogadnánúa léteinket, kérdem teliát miből lett a bacillus? A felelet arra egyszerűen az, hogy a szervetlen anyagokból és azok elemeiből Megint egy ráfogás, amit még seukisem tudott bizonyítani. Az ellenkezőjét azonban a modern kémia mai fejlettségében már demonstrálja. T. i. holt anyagból élő szervezetet előállítani, nem sikerült még a kémiának, sőt Pasteur már be is bizonyította, hogy élet csak életből lehet. És ha továbbmenve még hiszékenyebbek vagyunk és még azt is elfogadjuk, hogy a szervetlen elemekből lettek a szerves élőlények ősnemzői az egysejtűek, hogy magyarázza a biológia a legnagyobb problémát, a lélek keletkező.ét Hja kérem lélek egyszerűen nincs, azt mondják ők „Ez a szó lélek: csak puszta szó, melynek nincs tényleges valósága, Az egész mindenségiek csak egyetlen állománya van, melyet anyagnak nevezünk. Ez egyetlen állományból fejlődik ki mind az érzékek alá eső, mind a szellemi világ." Szerintük tehát minden szellemi ténykedés nem más, mint az anyag szülte vegyi és fizikai folyamatoknak szüle-
ménye. Nem más, mint az agy molekuláknak az idegek kormányzása alatt álló bizonyos h\\jta táisu-lása és mozgása. A gondolkodás tehát egy vegyi processzus, melynek mibenléte függ nagyrészt a be-Ivett tápanyagokból is A gondol Uök Vrtgt szerint olyan viszonyban vannak az. agyvelőhöz, mint az epe a i! ájhoz Akinek tetszik elhiheti, bizonyítva ez nincs. Igaz, hogy az ellenkezője sincs bizonyítva a tudomány mai állásánál fogva : hogy t. i lélek van. De értsük meg egymást jól nyájas ílvasó, ha el akarom 1 fogadni a lélek nem létezését, úgy bizonyítékok híján egyszerűen hinnem kell Ott vagyok tehát a hitnél, annál a bizonyos tábortól oly nagyon lenézett tudo-| Hiánytalan hitnél, szerintük minden kultura és hala dás kerékkötője. A tudomány eszerint nőni adhatja m-g a lét végső okairól a tudományosan akceptál-ha\'ó választ, hanem a hithez utftl ós igy tiilajdonkép az állítólagos tudományos alapon nyugvó atheisztikus pantheizmus egy másik világnézet mesgyéjébe olda-1 log: a hit a tételes vallás, a dogmatika birodalmába
Erről már most könnyű levonnom a konzekvenciákat. Minthogy tudományosan elfogadható . válasz a végső okokról nincs, tehát a hitnél maradok, de annál a hitnél, aiuely elviselhetőbbé teszi nekem
ÁPRILIS 7.
ZALAI K\'ÓZI, N Y
délután, — a zsidó katonák április hatodikán dél u U adások 22 603.004 koront összegével szembaa a
r Az Eled Magyar ^
után. április hetedikén éa nyolcadikán pedig euósz , . ,if ,„, tO/.bixtositási bevételek összesen 25.652.806 korra*;
Általános Blatoeitó Taraa«ag •
nap ünn«pi szóig ílat mentességet élveznek. A húsvéti II. a jégbiztositisi kiadásoké 5.637,725 korona, a
ünnepeken a szabadságolt katonák >ljőreégeiket |pgJ március hó 24-én tartotta óvi renden közgyűlését j bevételeké 6,261,388 korona: III. a Iwtörés elleni
följebb csak egy napra hagyhatják el és akkor b\\.C**°tt!es B,,drtt «r6f ^ tan6cs0H dnöklé*«vel- bízlositás óimén a kiadisok feszege 718.772 korona,
csak a helyőrség Uzvetlen közelébe utazhatnak j Napirend elélt llertcviczy \'Albert meleg szavakban a bevélelekó „||enben MiA9B korona : \'.végül III.
Megnyílik a Sió csatorna
I emlékezett meg Hajós Józaef igazgatósági tag várat- egyób btívéte|ok (beváltott azelvénjek.^kamatok, ár-
lanul elkövetkezett halálárój. Az 1916. Üzleténél
folyamnyereség idegen pénznemek után és^ házliér-
A Halatont a Duna vizével összekötő 316 cm ■ wóló zárszámadásokat Ormody Vilmos főrend. jövedelmek óimén még 2,838,132 koronát mutatnak torna kiin^jjjgise ós kibővítési munkálata oly axeren. | kérigazgató terjesztette elö. , ^ Ugy |IOgy R xár6?Kámla végső összege 32 *37.297
esésen halad elén-, hogy az eddigi jelek szerint bi- J Az igazgatóság jelentése kiemeli, hogy noha a koronái tesz ki. Az életbiztosítási osztály knlön záró-znnyosra vehető ennek a nagyfontosságú vizi utunk háború a biztosítási ftzlet intenziv terjesztésének nem j számláján, melynek végső összege 227,330.897 ko-a mielőbbi megnyitása Ebben az esztendőben min- kedvez, ai ország «• a társaság kitartó benső gazda- rona, az óvi nyereség 1 532 272 korona A két záródén bizonnyal megnyílik a Sió-csatorna, amely egy sági erejénél fogva az immár harmadik háborús üz-! számlán kimulatott évi nyereségek egyesíUMvén, a egész országrész iparát és kereskedelmét, úgyszintén i letév nyeresége meghaladja az előző éviek t. A tüz- társaság 1916 óvi tiszta nyeresége összesen 7.157,087 a Dunántúl mezőgazdaságát lendíti majd előbbre, i biztosítási üzlet jó eredményt hozott. Viszont a jég- korona.
Egy nagyobb pénzescsoport már azzal a tervvel is jbiztosítási nzlet, bár dijbevételeinelkedé* ebben is foglalkozik, hogy hajóstársa^ágot alapit és a hajóz- j volt, a tetemes jégkár következtében veszteséggel júrl. hatóvá teti Sió-csatornán állandó közlekedés tart1 A betörés-biztosítási üzlet is kielégítő nyereséget ho-fönn a Halaton és a Duna között. zott. Az életbiztosítási Ötlet a háború hátrányos ha-
tását u halálozá i károk fokozódó szaporodásában szembetűnően megérezte, ellenben az uj életbiztosítások szerzésére irányult munka már több hikerrel járt.
Nagykanizsai lóügynökség : Tarsasági palotában
Elhalasztott beüzetós.
A nagykanizsai takarékpénztár által alapított
. Önsegélyző Szövetkezet* w*\\ a I hó 9-ér- (hétlőre) eső befizetések az nnnep miatt f. hó 13-án azaz:
Rendelet a cukorról. A Hudapesti Közlöny legutóbbi száma közli kormájiynak a fogyasztási cukorért követelhető leg- mint az előző háborús évbeli. A Imdikölcsöu-jegyzés pénteken d. e lesznek megtartva, magasabb ár megállapításéról kiadott rendeletét immár közel százmillió koronát tesz ki. Az igazgató-A rendelet szerint a fogyasztási cukor eladási ság a társaság félszáz\'dos fennállása emlékezetére tett óra Kassán : közcélú alapítványa kamataiból ötvenezer koronát
sQvegookornál 100 kg-ként 141 15 K kockacukornál (ládái 164 — K
lisztcukornál (láda)
154 - K
A ssappanfogyasztás korlatoaáaa.
Ma érkezeit le a Sznppanközpont rendelete a
\'ro Transsylvania" egyesületnek, tízezer\' koronát foshoz, * várö8 W«ói • faként
és havonként igénybevehetó szappaumennyiséget meghatározza. A leirat szerint
pedig a „Dolgozó Nők Ottílona" részére javasol kiadatni. Végül az igazgatósáé az összesen 7.157.087 korona évi nyereségre voiiatkozóan indítványozza, A meg llap lőtt legmagasabb áia ápií is ho ^^ abból az alapszabályszWü levonások ós ta:talé-l-ével léptek hatályba. kolások után 3.2.0,000 korona minden egész rész-
A rendelet emellett meghagyja a cukorgyári ^ ^ ^^ r
vállalatok, vagy sztbadraktárak birtokába., levő cu- ^MAÜUi^UMtHM, a mfc lenmaradó 1,439 077 «W«* kaphatnak fejenként és havonként.
hÓ \'Mg tt 0,,k°rkÖ8PO,,U,WZ ^ « ^t és 260.000 korona fcrdeke. ÜJaág \'
a tisztviselők nyugdíjalapját gyarapítsa. A közgyűlés
való bejelentését.
a hivatalnok és szabadfoglalkozásnak 250 gr.
az őstermelők....... 50 gr.
más foglalkozásúak . . . . 120 gr.
IApunk legközelebbi szú ina április 13-án \\ttZ ^\'"adásokat, n.érlegekit és javaslatokat
az uj évnegyed küszöbén büszkén mulathat rá arra a nagy népszerűségre, mely a magyar közönség sorai-
penleken jelenik meg.
elfogadta. Az Első Magyar Altalános Biztosiió Tár- . , , ,
,.,,,,., T .....ban körülveszi Kz a népszerűség jogosult, mert Az
saság 1916. évi zárszámlá dl.: I a tüzbiztositúai li^,, „
................................- Érdekes I |ság a legfitrgébhfn pántol be a legmft-
, . , , , vészibb és legérdekesebb képekben a világ esemé-
koro.nban torsaimtól megtudtam, hogy nincs Jézuska. . ,, ...
, , , , nynről. Hő tflkre a nagv háborúnak, be emuilett
i, A karácsonyfát nem Jézuska hozta neked, ugy ... , .. . , , , , .
, , ... ... . ,, »ine« olyan feljegyezni való esemény, melyet képben
l.a hiszek a lelek halhatatlanságában, nyugodtabbak mondtak, hanem szüleid vetlek; svindli az egesz.!
az életet, mely boldoggá m ege léged\' tté tesz és luestbb emberré formál. Huniiőnikusabb az életi
utóliő perceim, ha -erős hiltel hiszek énemnek földi halálon tul való lét.z-sében Emberibb ember megismertein akkor, de kérdem: vájjon kit kárpótolt vagyok, ha emberi m ll óságom épségben tartásával (-zen megismerés, azéit a szép színes inaséért, mely-embertól származtatom magamat, ha szellemi erói- nek hímes fátyolát a felyilágosodottság mécsese hámét nem vegyifolyamatnak, hanem Isten végtelen niuvá pörkölt. A gyermek életébeo ^íSíii stádium a kegyelméből nyert, trunscendentális szikrának tekin- naivitás himporának elvesztése, kiűzés a paradicsnm-tem. Erkölcsi érzékem, az erkölcsi igazságszolgálta- bői ez nyájas olvasó, hova soha (öbbó szivünk vissza tásról táplált erős hitem buzdít, sarkal lelkesít a jóra, nem térhet. A következő évék azután a kitessékelő* még akkor is, ha lenézésben és üldözésben vau ré- tragédiájának egy egy mozzanatja. És merem álli-szem embertársaim részéről. Mélységes vigaszt nye- tani: egy-szép hazugság mindig többet ér ogy rút rek a sorscsapások köz-pette, hu bízom egy földön- igazságnál Még akkor is, l>a merő illúzió mennyei tuli hatalom igaz>ágában. álmunk, boldogabbá lesz, mint a le-njtó igazság. Az
„ , , meg ne örökítene MüvésiJ kiállítása mind disMwbb
Hiszen igaz a való élet egy nagy darab prózáját , lk .. ... . , ,
.. .. es tikéletesebb. Színes mélynyomáau képei, melyeket
a nyomdaipar szenzációjaként mostanában bevezetett ünnepi számaiban már állandósultak és húsvéti, aztán pünkösdi számait is ilyen színes mélynyomásu mtréazi képek díszítik Aki 5 koronával egy negyedévre előfizet, minden ráfizetés nélkül kapja meg a gazdag húsvéti és |>ünkösdi számot összes mellékleteivel együtt bár ezek ára egy korona lesz Az Érdekes Ujság előfizetői közé belépni azért is előnyös, mert az előflzqtők ingyen kapják az esetleges rendkívüli számokat is. kívánatra megkapják Molnár Kerénc „Az aruvimí erdő
„ , , , , titka- című könyvét, azonkívül részesűnek abban a
Kgjrmónl l,» MHh btt kM kell «.ir .«ng,rfn dtartllMta ^krfglet « .....Mnlmin,lmi míyel , Up
....... »» »" v»l»»iloin, mely nemw«bM. .rabio.ó- "4 «*«)rM|. »„|inir, lart fHm KIMMtwket «lfog.d . ,kMi-
iiwiilibi é« lelkeseliliú len, iniálUl ....................í;a»il«w(!i!l Monijllllotó Irlknnk e m»l enM\'e- |liv>(1| HutUpettt, V. Vilmos ciuUiir-iil 78
is nagyoltb Imsznáru lehetek ás nem árluk vele eun- ilújxill is ho;/.A(i íohásxknitik \'IV trAilsceuileii-
kinuk, íme 11 jáiaii twz, inenten minden lanilikut tális, ml«ttikne, t\'nnemli lntKlom: vnjlm terinénet- Adakozzunk az elesett hősök özvegyei
vakbtngóiigtAI, Inlenliez utal, n> ég (elé lei\'eli le- f lóul erőililel mu|p«nnielnéfl reen áilát viliggjM- és árvái javára I — Hadsegélyiő Hivatal
kintetemet. relmet, hogy a viligmegtiliá gyásinup évfordulóján főpénztára, Képviselőház.
.Még c*ak ral ai egyel: inig suliawm éieilem Krimlnssal «il rebeglietnénli: .beleljmeilelt ■ magamai olyan boldogtalanunk, mint mikor gyermek-1 PFEIFER ELEK.
Adakozzunk a Hadsegélyzőnik.

4
l 4 i A I K 0 l L Ö N Y
APBIU3 7.
BERLIN
színházban
mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb műsorra talál a közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelsőrendü és legújabb alkotásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort a fővárosi mozgószinházakban sem lehet látni s a helyárak olyan olcsók, hogy még a legszegényebb ember is megnézheti A „BERLIN" szinház agilis igazgatója mindig a legújabb és leg válogatottabb moziműsort mutatja be. — i Nem sajnál sem fáradtságot, sem költséget, hogy a t. közönségnek az előadásokat minél kellemesebbé és élvezetesebbé tegye. — A „BERLIN" mozgószinház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. A zenét Löwinger Amália zongoraművésznő szolgáltatja. Minden harmadik nap uj műsor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását kéri Az igazgatóság.
KITUNO ALPESI TEJ csokoládé
•NMMMiMHIMM
I
addig míg nim Ittazill n«|j ^ valaiztíkbi» JlUlfd »rn kéüillilMk
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
VidókJ megrendelőnek azonnal elintéztetnek
NÉVJEGYEK
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
AZ ÚJSÁG-
HOUTlKftl NAHII.AH
olvasóinak.
ELŐFIZKTÉBI AKAfc; Eftaa • V r • . , . . 1® kocoB.
I
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács Józscj, főgiimi. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti\' fejlődésével foglalkozik, amig a/, jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élmetes olvasmány. A világtörténelem e jelentős mozzanatának ismerelg minden kulturember tudásának szükséges része. A tuű ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdits József köny vkereskedéflében, Nagykanizsán
— UJ idők. A világháború leghőbb krónikása, uó»bau ét képben az Uj Idők. A mi érdekes esemény a négy vtláK<*ész harcterein történik, azt mind elénk tárja festfii ssépségü képekben Érdekesség, mflvésti uivóval és elftkeló izlée jellemzi Heree« Ferenc hetilapját, as Dj l<i6ket. melynek minden •tárna aktuális költeményeiben, "IbesiéléHeibmi és regényeiben is egyaránt a siépirod$lom ápolója — KIAfiiotési ára negyedévre 5 korona. Kiadóhivatal, Hudapeut, fi. Audráasy-ul 16. sí
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazda* tartalommal jelenik meg. A „Vasárnapi Újság" előfitetési ára negyedévre flt korona, „Vilá*-króniká--val egy Ott hal korona. Megrendelhet A n PVasárnapi Ujsá^\' kiadóhivatalában (Budapest, IV., Bgyetniú-ulca 4 ). Unyauilt\' megrendelhető a .Képes Néplap", a legolcsóbb ^j^Au: h magyar nép
számára, félévre \'2 korona 40 fillér. ! Megrendelési oim
— Ah „Élet" nzéuirodalmi és művészeti heti- „ rT , ~ „...nnmn,™,, . „ , lapot (...".,Andor JWl „ata* tartalom, ír. U,SAU KIADÓHIVATALA Budnpo-t deka. éa akluAlia kápak »g.SaiiUk ki. A kiianó lapát VII . Riikóoat ut 54 hihio melegen ajánljuk olvasóitik ílgrelméliu tjaarkaaitóata
<a Iriadóhifatil: Budapa.t, I. K.Mr.«>|.m 15/« - WW^WWWlííijíltf W4ll.„éai i, IM„.i 10 kot. M«UU4n,«i,n». Waa. ^^M^Mt-Mr^M^
aiggel kaid a kladólii»al_^____f ___■ I
s ff I ymTS
KÖNYV-, PAPI F^— ÉS ÍRÓSZER KERESKEDÉSE
FiU.r. Hajfy.di.r. . CkT hónapra
• K. >0 r.
> K. io r.
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban é9 névjegyekben - -Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek restére szükséges cikkek
- ------ dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány..k t\' —. —: nagy raktára. __

Nyomatott a lapiiilujdoiioa Ifj. Wajiliu Jóisef köiíjvnyoiiiclájiiiiin, Nagykannsaii
i6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917. Április 14. Szombat
25 szóm
F> 1
H I
L I
• ■
o íerkoHBtőaÓK éa kiadóhivatal Deáktér 1. v.l.lo. i taa. — HlrdstSsav atlaasbia • sarlut. Kemény Láaxló >| Érd* Sindor Megjelenik hetenklnt kétaaer. Effti isím fara U fillér.
ki alkalmatlanok és hadifoglyok felhasználása.
— Uj tervek a minisztériumokban.
— (Saját tudósítónktól) —
A mezőgazdasági munkák sikere érdekében a kormány nugyszabásu intézkedésekre készül, melyeknek az a célja, hogy minden pihenő és felhasználható eneigia az ország ellátására hasznosítható legyen.
Amint megbízható helyről értesülünk: a hadifoglyokat rövid idő múlva épugy vizsgálat alá fogják venni, mint a hadköteleseket ós fizikai erő szempontjából csoportosítják őket. Háiom kategóriába sorozzák a hadifoglyokat. Az első osztályba tartozna Ij tt letjesen -erős, egészséges férfiak, akiket kizárólag aratási és vetési munkálatoknál használnak; a második csoportba osztják 0 kevésbbé erős testalkatú egyéneket, akiket ugyan tzintén a mezőgazdasági üzemekben használnak fel, de akiknek már kevésbbé megerőltető mun-
kát kell végezniök; a harmadik kategóriába fognak tartozni n teslileg leggyengébb hadifoglyok, akik n jövő\'.en is ipari, kereskedelmi és háztal\'lásbeli, vagy napszámos munkát végeznek. Külön bízott á-gok járják végig az országot és ilyen szempontok Hgyilembevételével megtartják u hadifoglyok sorozását A hadifoglyokat természetesen nyomban felvilágosítják, iiogy miért vetik őket szemle alá, nehogy egy pillanatig is azt higyjék, mintha katonai szolgálatra akarnák okét utasit::nl.
A hadügyi kormány egyéb\'iént más fontos ujitás bevezetésével is foglalkozik. Tudvalevőleg igen jelentékeny szánmai vannak úgynevezett se (édszolgálatos katonák. legénységi állumánybeljek és lisz-telb agyarául. Kzek Irodákban, raktárakban és Őrsüázadefctxm-Mindeiha-rttunkálatok nem Igényelnek különösebb katonai szakértelmet és éppen ezért poi,(ári egyénekkel is elvégezlelhetők. Nugy számmal vannak olyan tartalékosok és népfelkelők, akik lesti fogyatékosságuk miatt nem kerülhettek a frontra és már a
háború kezdete óla, tehát cs*knem három évig teljesítenek segédszolgálntot és emellett kénylolcnok elhanyagolni üzleteiket, műhelyeidét, gazdagságukat, szóval polgári foglalkozásukat.
Siekkel szemben viszont az itthon-marudt kereskedők, iparosok, mezőgazdák, akik bizonyos testi hibájuk következtében nem jutottak a hadsereg kötelékébe, tekintélyes jövedelemre tettek szert és a polgári életben élvezik a háború anyagi előnyeit. A hadvezetőség belátta, hogy a mai helyzet igazságtalan és méltányos elhatározásra jutott. Rendeletet fognak kibocsátani, amelynek értelmében mindazok a segédszolgálatos katonák, akik 1914-ben kezdték meg katonáskodásukat, elbocsáttatnak a hadsereg kötelékéből és helyüket
untaugllc\'lokat rövid idő múlva ismét sorozni \'ogják cs most már nem olyan szempontból vizsgaiják .őket, vyjjon fegyveres szolgálatra alkalmasok-e, hanem kategóriákba oszljak és megállapítják, hogy irodai, raktári, műhelyt, vagy őrszolgálatra
TA VASZ.
Irta: H ild László, zászlói.
Újra tavasz, a harmadik, Népek gyászos tavasza, Szaporodik nemzeteknek Szenvedése, bánata. Szaporodnak sírkeresztek, Hősök temetői, Tovább folynak özvegyeknek, Árváknak könyei.
És nincs ami vigaszt nyújtson, Enyhülési a szívnek, Nincsen ami véget vessen, E sok szenvedésnek. Fel-Jelhangzik éjjelenkint Árvák zokogása,-Még a nyilú ibolyái is, Hósivér táplálja.
Eresz alatt füstifecske, Bánatosan csicsereg, J\'ilvar elöli gyermeksereg . Egykedvűen zsémbélyeg. Még a dalos pacsit la is Hangjai alig hallatja. Tán 0 is a szántóvetőt. Hü barátját siratja.
Ekeszarvnál gyászos özveg)\'. Éhes varjuk kisérik, Feje felelt komor felhők, Mindjárt meg is könnyezik. Furulyaszó is elnémult, Minden olyan elhagyott, Elnémult a harangszó is, Csak a bánat maradóit.
\' Adakozzunk az elesett hősök özvegyei és árvái javárai — Hadsegélyző Hivatal főpénztára, Képviselőház.
Katona az ura.
Irla: Sakk Az árit -elvitték katonának. M <»»\' Mnsjkaországba Ó maga ilthoa tik-null h.inatával. No mpg három "kicsiny gyarmaMfi-l A hitvesi Ölelést, s huraucsókot a portái sivító csöngetése szakítja meg
A vonat mozitonva nagy sóhajtásokkal indul A kendék kiröppenek n ablakokon A távozók raág egy islenhozzáitjál intik, suhintják az itthonmaradot-taknak
Az ó integetése is ott van. Al asszony nem tál mást Itak ót. A vonat már a ruesszs távol kO-\' déhe olvadt Kíhlj" heölalkezett a levegóteugerbe. Al ■sszutiy még mindig ott áll. Sii a távozó ura titán, ttondolalával öleli kOrOl. l-\'el-leizokog
Fájdalmának kínjából ártatlan gyermaka cseogó szavára ocsúdik: Anyám, aeairjl .Mindnyája" tanultuk Édes apám is azt tanította az iskolában : Mindnyájunknak el kvlljnenui.
Az. édes anya ölébe kapja kicsiny Hát Oaók-tengerben fttrdeti A megkóiinyebbtllás sóhaja •«• kad ki kehiéitől. Ivón vázolt szemei megayugwnaak

HALAI KÖZLÖNY
JPK1LI8 4.
alkalmasok-e ? Az alkalmatlanok tehát cl lehatnék készülve arra, hogy a háború be-lejezése előtt ők is belekóstolnak a katonáskodásba.
Misaruha magáldás a felső templomban.
Az Istenfélő vallásos lelkület egy ujabb szép megnyilatkozását ünnepelhetjük fehér-vasárnap, ezen hó Ift-én Horváth György főginin. igazgató szentbeszéd után megfogja\'\'áldani a templom uj miseruháját, mely ruha a hivők önkéntes buzgó adományainak a lillóieiből jött létre. A szentbeszéd. 11 órakor kezdődik. A valláserkölcsi élet mélységes humuszának egy zsenge világszála, egy vakító felvillanása a, bennünk szunyadó ljulturszikiftnak, ebben u borzasztó hosszura nyúló, kinő) éjszakában. . ,,.
Hogy templomunkj a mi nagyon, de nagyon szegényes, dc annál inegindilóbb oázisa lelki életünknek megint egy szép duiubbal gazdagabb lett ez kivaltkép Harsay .György postafö.iök ur érdeme, kinek adománya az alapot képezie a lovábbi gyűjtéshez., Tudom, hogy szerénysége tiltakozni fog indiszkrétióm ellen, de mint az
igazság és tárgyilagosság krónikása kedves kötelességemnek tartom a regisztrálást. És hogy a fenkölt gondolkozás fillérjei ép egy ilyen remek műdarab létrejöttét eredményezték, azt mog egy másik embertársunk iskolázott finom Ízlésének, magas nivóju műértésének köszönhetjük. A rehér selyem-brokát, az aranyhinizés és néhány diszkrét szin a leghangulatosubb harmóniában halnak lelkünkre.
Városunk fiainak lelkében felébredt az elhagyatott istenházunk eszthetikoi fellendítésének örvendetes folyamata, ínég néhány lelkes jó példa és bizvást mondhatjuk a közöny és sivárság eme pusztájában; „az eső vájja a követ; nein egyszerre, hanem gyakori esés által".
F3 E.
Városunk polgármesterétől.
Hirdetmény
a felmentettek jelentkezóaóre vonatkozólag.
A felmentések ellfoiórzése ós fellllvizsgálata\'cél-jából az alább felnoroli magyar ós osztrák\' állampolgárságú, illetőleg boszniai ós hercegovinál tartományi illetőségű, a katonai (tengerészeti),., bon véd vagy népfólkelési: \'szolgálati kötelezettség alól meghatározott vagy bizonytalan időre felmentett összes
gyermekein. Mindhármat magához vonja. Aggodalommal telt lelke veszélyt sejt Fuvó szellőtől is védi ókét.
A_.nőstény neui hagyja fiait
. .;.\' ..\' \' ■ \' 1 -Az atyafiak magukhoz hívják a magára hagyott családot. Nincs nyugta az asszonynak. Haza megy. Viszi gyermekeit.
Kicsiny fészkében minden zug, mindeu bútor, . minden, de minden ő rá i-mlékeztet
Itt szokott Qlni... Itl költötte ti utolsó ebédjét. . Itt, piheni ki a tanitás fáradalmait. Itt ^lii^sza déli álmát. . Ez az ó párnája
Az, asszony mindegyik helyen megfordul Mindenütt talál igazítani valót Mindenlllt meg-megáll EUetmerang
Talán ma . . . Talán holnap .. Könyfátyollal bevont szeme előtt a látomány Az ó ura- A hűséges férj. A jóság a édes apa
Fut, rohan a gondolat. A látomány elfoszlik A kísérteties csendben az udvaron katonásdit játszó egyik gyermek szuva vág: N-in játszom tovább, én csak magyar leszek.
., *
Takarékoskodni kell. A fizetés kisebb. A (örmény, törvény. A főváros Imzállitja n napi jövedelmet.
Az asszony jó előre Uidtn azt Mégis becsimtat egy néhány koronát a távozó férj tálkájába. Hej. nehéz sor a katona sora. . .
Az itt hon maradt család rövidebbre fogja Számító tervezgetés Okos beosztás. Megkettőzött munka. Majd csak jóra fordul minden. Mindent, az asszony.
A cselédet elbocsátja. Nem telik. A három apró gyerek kenyerét kér. Azoktól nem lehet megvonni.
Az asszony maga megy vásárolni. Fillérre alkuszik. Minden drága.
Istenem, mondja az asszony, hogy a-Ihatja o|y drágán azt a barackot? A mull héten még nyolcért i vettem kilogrammját. Ma már tizenkettőt .kell fizetnem? Nincs nekem «.lég bajom ? Látja, lelkem, elég baj az magában, hogy az uram katona. . .
KI mereng az asszony Nem mar a gyümölcs-árusiió szemébe nézni. Bánatos lelke firhangot szőtt szemére. Köslelte.
Három kicsiny gyermekeinek vigasza meglógja az apró kacsókat s távozni\' készül.
Nem szól. Nem szólhat. Valami ugy szorítja leikét. Valami fojtó levegő szállja meg. Eszébe jut az ura, az édes apa, aki valahol messze a golyók sivitása, az ágyuk bömbölése között. . védi a hazát.
Fájdalmas érzéséből csak akkor rebben fel az asszony, amikor kosara ólouisullyal húzza a karját. Tele volt az már akkor.
A fájdalmában fe\'riadt asszony kérdótekintetét megértette az árus: Ne haragadjon édes Nagyságám ! — Fogadja el! - Ne haragudjon! Hisz\' . katona az ura.
tisztek (hasonállásuak), tisztjelöltek és legénységi állományú egyének az alábbi határozványok szerint jelentkezni kötelesek azon község elöljáróságánál, (váróé polgár mesterénél), melynek terOletén jelenleg tartózkodnak ós mrtködé*nk*t kifejtik (alkalmazva vannak); •
A jelentkezések f. évi április hó 20-26-ig kell megtörténnie s ahhoz a jelentkezők által a birtokukban levő katonai okmánjok (kinevezési okirat, katonai, homéd vagy népfölkelési igazolványi könyv, népfrtlkelóei igazolvány! lap, felmentési lap, vagy felmentési rendelkezi, a katonai szolgálati alkal masságra vonatkozó határozatot igazoló okmányokat!).) elviendők.
A jelentkezés megtörténte a katonai okmányon vagy külön kiállít tt igazolványjeggyel igazoltatik.
A község a jelentkezetteket névjegyzékbe foglalja, irtely névjegyzék a nyilvántartás ós az elbírálás alap,a les?.<,
Jelentkezni szen élyesen kell. Ez alól kivételnek wiak a 3. pont alapján vagy különösen indokolt esetekben (betegség, hivatalból való távollét) van helye. Ily esetekben a jelentkezés egy helyettes (családtag, esetleg munkaadó stb.) utján történhetik. Az adatok valódiságáért mindazonáltal a jelentkezésre kötelezőit egyén felelős.
Jelentkezni kötelesek\':
1. Mindenki,\'- aki valamely nragántUemben, magánvállalatban, magánintézetben, pénzintézetben, magángyárban, magántársaságban, kereskedelmi vagy iparvállalatban stb egyedül van felmentve, legyen az akár tulajdonos.vagy tisztviselő, akár\' alkalmazott vagy munkás stb
2. Minden saját érdekében, illetve közgazdasági célía egyenkint (egyénileg) vfelmfentett egyén, Amennyiben neiu tartozik az alábbi a) vagy b) pontok alatt felsorolt kivételek alá.
3. Az. összes mező- -és erdőgazdasági szempontból felmentett egyének. A mező* és erdőgazda-, ságok, vállalatok vagy üzemek Összes felmentett alkalmazottait a személyes jelentkezés helyett azonban ez illető gazdaság, vállalat vagy üzem tulajdonosa, illetőleg meghatalmazott vezetője is bejelentheti.
Jelentkezni, nem kötelesek :
a) ü cs és apostoli királyi fóudvarmesteri hi-vatala, a minisztériumok, a bán, a cs és kir. közös
I legfőbb számszék, a in. kir. legfőbb szárnyék, a ló-I rendiház és képviselőház elnöksége, továbbá a horvát országgyűlés elnöksége, a közélelmezési hivatal, a m. kir. rokkantügyi hivatal, végö1 a magyar vörös-kereszt egy let királyi biztosának s felsorollak esetleges közvetlen tartozékainak személyzete;
b) az állami, törvényhatósági, városi, községi, egyházi (.felekezeti) hatóságok, hivatalok és intézetek, azután az államj, városi és községi üzemek, továbbá a hajózási vállalatok és közúti vasnlak felmentett személyzete;
c) oly magánflzem, magánvállalat, magánintézet, pénzintézet, magángy ár, \' magántársaság, kereskedelmi vagy i|«ivállalat felmentettjei, mely üzem-beo, vállalatban stb egynél több egyén vau felmentve ;
di a hadsereg-zállitó üzemek és bányavállalatoknál alkalmazott félmentettek ;
e) a badiforgalomba bevont cs. kir. dunagóz-
aprii.i8 14.
i \\ h a í köz i. n v
8
hajózási társaság, a in. kír. folyam- és tengerhajózási társaság, a Minőmül duhagöahajózá i társaság és a magyar belhajózási r.-t. felmentettjei;
0 « vasutak ás a in kir. pénzügyőrség felmentett személyzete. \' \'
Az a), b) ós o) pontokban foglalt felmenteitekről a nyilvántartásra és elbírálásra szolgáló névjegyzékei az olt felsorolt hatóságok, hivatalok, vállalatok stb. szerkesztik ;
a (1), e) és f) ponuklmii felsői oltak {elmentésének elbírálása kftlön intézkedések alapján történik.
Azok az egyének vagy felelős főnökök, tulaj-\' (Ionosok, meghatalmazott vezelflk stb , akik ezen jelentkezést\' vagy bejelentést elmulasztják, szigorúan megbüntettetnek, az illető leimentések pedig hivatalból megsemmisíttetnek.
Nagykanizsán, 1917. évi\'április hó 12-én.
DR SABJAN OYOLA a k.
polgármester.
Qs. kir. szab. déli vaspálya-társaság. 34)7\'I. azá\'ntbos.
Figyelmeztetés!
r. évi áprll hó 161-61 lQ-io hajló éjjelen éjfél után\'i2 órakor u nyári időszámítás lép életbe.
Ápiilis hó Ifl ín hijhalbatt 2 órakor az órák 3 Arára előrvigaziitainak s ez Időtől kezdve n vomitoíc ézun uj időszámítás sz.rint közlekednek.
Budupcst, 1(117. évi április havában.
Az üzlctigazgatóni/;.
A cipőről.
Sok szó esett már a háború kitörése óta. Nőtt, dagadt míndunral&n az ára, inig most végre elérkezett a végső állomáshoz, a maximáláshoz. Mindig időszerű róla szólni. Érezzük folytonosan a hiányát. Megpróbáltuk sokféleképen pótJni bőrét, talpát, leleményességünk mégis c-.ődöt \'mondott. Tökéletesen iiüm pótolhattuk. 8 most inkább áhítozunk egy pár cipő után, mint bármikor Ezt mutatja a következő megligyélés is. Ujabban mini lm cipőjéről ismernénk meg az embert. Azaz talán a zsebét, a pénzét A főváros legmozgalmasabb helyein ezt a tanulságot. A nyüzsgő emberek manap már iirin a/ arcél a néz ek egymásnak, hanem a lábára tekintenek Mindenki igy van ezzel. Az első tekintet mindig a cipőre hul. Azután jön alulról felfelé a szeiu s nézi, Ügyeli- ki is az illető. Ha jó cipő van a lábán, érdemes rátekinteni. Vagyonos Bir fizetni 80—100 K-t. Ezt nem mindenki teheti. Mi toldozzuk, foltozzuk a cipőnket, mi, szegények. Akinek oipőjén még nem ül néhány folt, az nem szegény, az még nem panaszkod hátik a háborús idők nyomorúságáról. A háború, mely sok mindent megváltoztatott, most a közmondások értékén, s erején is fordít. Ezentúl az embereket nemcsak barátjukról, hanem cipőjükről is megismerj »k.
VBRU8.
txititypc
ftinXiiLH
Miseruha megáldás a felső templomban.
A közadakozásbólu beszerzelI uj miseruhái Horváth György piarista házfőnök
hatáskörében kicserélheti. A 10 métermázsáuál na-igyebb mennyiségek kicseréléséhez a II. T. engedélyét elfzetest\'h táviratilag kell kikérni.
vetés céljaira jogszerűen vHszalartoU és amelyeket valamely körülmény folytán vetésre felhasználni tényleg nem bir, átadni hajlandó, a 11. T az illető termelőknek a beszolgáltatott ily terménymennyiségek 50%-a erejéig morzsolt tengerit kizárólag vetési célokra rendelkezésre bocsát, Ilyen feltételek mellett ezen f> llll becserélhetők, a beszolgáltatott mennyiségért egyenlő mennyiségben tavaszi buza ellen zab vagy árpa; zab ellen árpa és árpa ellen zab, oly esetekben, amidőn az igényelt ct*ereáru a Hadi Termény Részvény-5 főgitnn. igazgató er hó 15-én vasárnap lAsaKAK i^méujnw által bejelentett mennyiségek Ml délelőtt 11\'órakor áldja meg a felső tem-i rendelkezésre áll, még akkor is ha az árpa valamely plombau. malomnak, a zab pedig valamely katonai élelmezési
raktárnak már ki van utalva. A 10 méterinázsáig Feljelentés az élelmezési hivatni ellen. \'"ennyiségeket a H. T. bizományosa aaját
A napokban egy feljelentés érkezett városunk- j ^ hói Br Kflrty élelmezési biztoshoz, mely feljelenté.\' alapján Czobor megyei főjegyző lett a vizsgálat meg-ejtésére kiküldve j, Uj ruharendelet Németorezágban.
A vizsgálat folyamán beigazolni njtrt, hogy BerlínMÍ jelentik\': A birodalmi ruházati hivatal az élelmezési hivatal berendezése cirka 1300 koro- „j ruharendeleUt Mceálott ki, mely április
nába került csupán, továbbá, hogy a liszt és cukor-1 3.4,, Németországra való érvénnyel életji^ léj». árak 4, illetve 2 Üllérrel való emelés^ jogosult, mert! A ruhadaraUUt minőség és száui szerint megfogják az ileliaezési osztály költségeire a\'v^os pénz\'iráMl; éU^iuui és az igy megvont határon tul általában semmit sem adhat, az idevonatkozó képviselőtestületi1 nem fognak beszerzésekre jegyeket kiadni. Jgy határozat alapján atb. stb. \' egy-embernek csak két öltönye, egy Íelöltője; két
Bár egy é* más dologiján a feljelentő panasza p4r munkanadrágja, két munkakabátja, két mellénye, indokolt, amely jogorvoslást is nyer mielőbb, általá-\'egy pár téli keztyüje tehet, azaz készletét csak eddig imii a kiküldött főjegyző élelmezési osztály eddigi H hátáig egészitheri ki Asszonyok Mániára három működésével meg, van elégedve, sőt azt Zalaegeme- ruhál, egy szoknyát, két blúzt, egy köpenyt, egy gen is hasonló módon ia, fogja ajánlani a bevezetést, reggeli pongyolát, ugy nagy kandót és három kötőt A közönség megnyugtatott) elkeltett ezeket mon- engedélyeznek. A különböző lajtáju fehérnemtíkMI d*nuuk, a vel)emeusqbl^jftt .pedig az elnéző (türe- Kpeciális lajstromok azerinl ií -4 darab Szerzését
engedik meg A gyermekekkel valamivel szigorúbban fognak, elMnpi. A beszerzési jegy»k kiállításánál a kérelmezőtől követelhetik, hogy ruha készletéről Írásbeli kimutatást adjon Hamis bemondásokat szigorú büntetésekkel fognak sújtani. Az egyes ruhadirabok
flemre intenünk ,,. ,
Megalakult a oipftközpont.
| A Budapesti Közlöny tegnapi száma közli kormány rendeletét a Cipőközpont megalakításáról
rendelkezés folytán mindazok, akik elidegenítés cél- ail).agAmvk mW1nyiiégérs „áxve
maximális mértéket
fognak megállapitani Igy például egy zakkóöltöuyre
jából cipóárul készítenek, vagy raktáron tartanak,
kötelesek készleteiket . központnak U^le.iUnl A be- ^ ,^,rrt irn,k ,|5 (%<n <Mbilj ,nintikM
jel„T,tf.nek az április Allaj.otyaeri.it áprili, M-ig kall lllelj,k err, , ^vtfllr. nézve nincsenek t.kintwt.l,
megtörténnie és minden következé |(ó ig napjáig nt|„ mll|d ,|tnllitMÍi
:k<" — FEL A KALAPPAL I llin-kingham har-
„„,,„„ „._ _.,_„,.„_ "gel 16S».|iea u Utóin hátulról leszn.ták. Kgyszerre
Nyáron nem leet petróleum. Iltfó. gynlt kűrije » » Mtes kőlapját •
BndapeUríi lelefonilja tudóaitúnk : A »rfko»(ó- •"»<*« •»»"«« «M"">. alveftjOlt a né|< kUá áa Itlu-
lellen volt fal fedezni
1ina uoíom tegnap Inril^minjrl Isti koztó, amely- fri<, llerceKi >k{ , 8c|,e,n|lw k>rJ, Ur. lyel úi tusili » kotónséget,. Ilujtj ^pril|S)>Ar\'a inárciuai l«»a, hogy » tetten nyomiba jöjjön, > jelenliivökhlk
pelroieunindagukat kapja a közünffég A tanáee egy-id\'-joleg a£t in költi, Irogy rnájüM hú I tól exeptein-ber l-ig elűreiátlialólag nem fog a köiforgaloinhan világítási célokra pelrolemn rendelkezésre állani
Árdrágítás.
l)r. Kiw, I jvjo\'t remlArkapitány ma inmét be-, kísértetett egy árusítót, aki a burgonyát magambb áron ndia el ■ megengedett árnál
fordult.
— .Le a kalappal I- párancsolta.
Valamennyien engedelmeskedtek.
— ,Kel a kalappal!" — szólt, azután figyelve, ki inanuit fedetlen fővel.
A fogás használt: egy enibernak nem volt kalapja s az volt a gyilkos, akit terimíszetwtn rögtön leülteitek.
Keresek 1 három esetleg 2 nagy szobából álló ,t(iWli lakást, lehetőleg kerttel
Vetőmag-csere. A Hadi Termény Részvénytársaság zavartalan menetéi minden rendelkezésre álló eszköz- és villany világítással 1-ső zeí támogatni óhajtván, értesítette bizományosait, mi- i KHRIZS-A.NICEE
Keszthely, Széchényi-utcza 5.
szerint olyan esetekben, amidőn valamely termelő oly tavaszi buza- és árpamennyiségeket, amelyeket eddig
4
7. A i. A KÖZLÖNY
APBIU8 14.
M\'LKA
Tanintézetek részére szükséges cikkek
---..... dús raktára —
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban - . és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek. -----
Nyomatott a InptiilajiioiioH Ifj. Wajdita József könyvnyomdájábnn, Nagykanizsán
BlillI T ———-———————————
mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb; műsorra talál a közönség. Mindenik előadása; a kinematografia legelsőrendtt és legújabb alkotásaibői van összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort a fővárosi mozgőszinházakban sem lehet látni s a hely-árak olyan olcsók, hogy még a legszegényebb: ember is megnézheti. A .BERLIN" színház; agilis igazgatója mindig a legújabb és leg ! válogatottabb moziműsort mutatja be. —I Nem sajnál sem fáradtságot, sem költséget, hogy a t. közönségnek az előadásokat minél kellemesebbé és élvezetesebbé tegye. — A .BERLIN" mozgóazinház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. A zenét Lőwingar Amália zongoraművésznő szolgáltatja. Minden harmadik nap uj műsor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását kéri Az igazgatóság.
KÍTUNO ALPESI TEJcsokoládé
m&mmíttxyz névjegyek
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
az
Irodalom.
_ A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács JiiuJ, féglnm. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, ainlg ar. Jelen alakjához ért. Mindönkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed Stílusával élvezetes olvasmány. A vílágtörtá^ unlem e "jelentős mozzanatának isninrete minden kultúrember tudásának szükséges része. A mii ára 4 korona. — Kapható Ifi. VVajdits József köny vkornakndösáiinn. , . .
Nagykanizsán értesülésekkel, térképekkel, ma
— UI Idők A világháború leghább krónikáaa, , ,, , ...
iróabau óm kópOeu az Uj Idók. A mi lirdeken gyarázatokkai szolgai
Hiány u uégy világréus harctéréin történik. mi mind elénk tárja íoalói HiépségQ képekben tördekeHség, m&véail nívóval ás .\'lókelö lilás jellemzi Herce* Kerooe hetilapját, at Uj időket, melynek minden tttáai* akttiAlis költeményeiben, elbnatéléfleiben é« rntféiijeitiHn is egyaránt a niépirodalotn ápolója — Klófisetéai ára negyedévre & korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Andráaay-ut IG. as
— A „Vaaáruapl Ujaág" minden vxáina tcatdng tartalommal jelenik ineg. A .Fanárnapl Ujáén" elófiteténi ára negyedévre öt korona, „ Világ-krónikáival együtt lial korona. MegrendulhelA a „VasArnapi Uiaág- kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utca 4). Ugyanitt megrendelhető * .Kepe* Néplap", a Ugolosóbb ujsá* a magyar nép •tárnára, télévre \'2 korona 40 fillér.
— Ab .Élet" Mtépirodalmi é« mft védeti Imii tápot (aierkestli Andor Jóiaef) gaada* tartalom. érdeken óh aktuálU képek egésiitik ki. A kiiSuó lapol melegau ajánljuk olvasóink figyelmébe Bterkeattóaég éa kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérváriul 15/«. — Blóliaetéai ár félévre 10 koi. Mutatványaiámot kési-Ufgel kftld a kjadóhival _
jddIB w»B litizitt ni! választékban J m t á n yt s áru kiszlttitiik
Ifj. Wajdits József
köny vnyomdáj Aban
Vidéki megrendelések azonnal ellntéitetnek
AZ IÍJSÁG-
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak.
nr.öí iZETÉar áuii Bffáaa irt* . . . . sa korona.
FiUvra ffilTilívr* . Bgy Sójaapra
» .. • K 10 I.
II. »» r.
AZ
Megrendelési oim UJS/Co KIADÓHIVATALA Budapest VII Bákóosl ut 64 szám
WWWWVf wwwv/
ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917 Április 19. Csütöitók
26. szAm
Megjelenik het "nlcintTtJtoMr"""-Eiőflaatéai km C(y lm 10 kor, HUm a korona, Bi|)r«lifn a koroao 10 fillér. — Elfii nmkm án U fluor.
SnerkettKtősóg óh klAdóhivutal Dealctér 1 Tolofoa t lia. - Hlrdattiat dVJosobóo aftorikt
Foa.arkaaitö:
Kemény Lá»ló
t-\'alaloi íierkaailö:
Eröa Sándor
Amikor csendesülnek a hurok.
Lassanként mégis csendesülnek a hangok a világháború nagy orcheslerébcn. Még iil-ott uz ellenfelek megkísérlik, hogy döntő diadalt vegyenek egymáson, de a „nagy offcnzivák kezdenek egészen kis méretűek lenni és a korábban oly lármás hangok egyre szelídebben, egyre megulku-vóbban diskurálnak arról, hogy voltaképen nincs is akadálya u békének. Oroszországban Cseidze békepártja az ur; az a nyugodt öntudat, amellyel az orosz szociális-ták kijelentik, hogy amikor jonuk látják: kezükbe veszik u hatalom gyeplőjét, — mutatja, hogy Miljukow csak ámyckhatal-mut tart a kezében; az igazi hatalom u szociálislá\'ié, akik élni is akarnak ezzel a hatalmukkal. Ugy hirlik, Törökországgal már meg is kezdték — kétségtelenül a többi központi szövetségesek tudtával — a Konstantinápoly semlegesítésére vonatkozó tanácskozásokat; Lvov herceg kljo-lenti, hogy Oroszországnak nem célja ellenséges tengetek usurpálása, c>uk saját
nemzeti becsületét akarja fentartani: minden jel arra mutat, hogy Kelel felől a béke nagy hajnala valóban közeledőben van.
Főképen erre lehel visszavezetni a nyugati fronton hirtelen negujhodoU offen-zivát, mellyel v az angolok be akartak a ; német állásokbu hatolni. Kell valami siker, kell egy kis harci eredmény, a diadalnak egy halvány reménysugara, mely a Ivike felé vágyakozó orosz népet még egyszer i meghódítsa u háborít eszméjének. Ha sikerül a németeken nagyobb diadalt ülnie — ugy véli Anglia : \'— rövid időre mégis meghosszabbodik a háború és hálha Németország mégis összeroppanik e rövid idő alatt?!
Csaknem egészen bizonyosra vehető, hogy amint az utolsó angol offenzíva ffrrásnli összeomlik? Anglfóban felülícere-kedik á békepárt. A nyár, — harmadik, amely a háború kitörése óm ránk köszön-; tölt, - tálán már a béke nupjával fogja .érlelni a luzakulászokul.
A hadi nyarasójadó adóalapjának kiszámítása.
A pénzügyminiszternek a tfrmészeles személyek hadi nyereségadójáról szóló 14f>.000 számú > végrehajtási rendelete 16. §ának ő. pontjában akként intézkedik, hogy az 1913 év, úgyszintén az 1911*-1913. évek átlagos jövedelmét csak az esetben kell az lulókiszámitási javaslatban kidolgozni, ha az adóköteles s/ámw,erH vallómást adott ós a jelzett évek jövedelmét is kitünteti. Kllenkéző esetben az véleményezendő, hogy az 1913. évi, illetve az 1911 — 1918. évi átlagos jövedelem" nem haladta tnl a 10.000 K-t s- így ez esetben minden kimunkálás mellőzésével az összehasonlításnál, mint háború élöttl jövedelmet 10.000 K-t kall számbávenni.
l\'gyanesak 10.000 K-val veendő számításba az 1913 évi, illetve az 1911 — 1913. évi átlagos jövedelem, ha az adóköteles vallomásában a jövedel-mét. 10.ooo K-nál kisebb összegben vallotta be, vagy lia a háború Wffl Janiul om a felbecsülés szerint 10 00J K-ji/S kisebb volt.
A végrehajtási rendeletből minden kétséget kizárólag kitűnik, hogy a fenti intézkedés kifejezetten a kincstári közegeknek szól, vagyis csupán azokra a munkálatokra, előterjesztésekre, javaslatoki a vonatkozik, amelyeket a pénzQgyigazgatóságok, illetve a ki-
A kányafalvi tanító.
Irta: Kouoáek Lfijua KI hagyatott kis fészek az a Kányafalva, ott tarbolyai magaslatok aljában I Kultúráról, a modern élet törtető haladásáról ott vajmi keveset tudnak Bzegénységes népét nem bánija, nem bolygatja stnnnii-.í féle nagyratöró vágy ; beéri azzal, szük látó köre nyújt, amit istenadta csekélyke földje
tik szüleiket körülhatárolt kisded falucskájukból a uagy Alkotónak csodaszép .idegen városaiba, orszá\' gaiba s megismertetik őket azok népeinek szokásaival, boldogulásuk s meggazdagodásuk titkaival; történelmi tudásukkal visszavezetik az öregeket a régmúlt idők misztikus korszakaiba, amikor "még drága véren volt csak megszerezhető minden talpalatnyi föld s hálás fueleg könnyekre fakasztják őket ama nit tudásának vértanuk iránt, akiket honszerző és honmentó
iokélyke földje hősöknek neveznek; a természetről szvrzett ismere-msgtere.n Knnek birtokában azláu elégedett és. Ind- M\'g >»« & rAvewtik őket az eddig még
dog. A nyárnak verőfényes, izzó napjain eszébe se,"«\'» ^ett ■\'*\'» méltatott természeti jelen-
jut, hogy arra a nagy tötélxégre gondol on. mely a ^ M*"* * »\'»* wodaszerO természeti erők ós telki Világára nehezül. Nem érzi rég. keletű kulin-, "^\'"ények nagy hasznába, a melyek az emberi kéz rátlanságának semmi baját, semmi terhét. De mikor! ""\'bájának megkönnyítésére s ériék.-sebbé tételére hamar alkonyodó téli napok hosszú estéin gondtól | saolgáluak.
mentesen együtt ül a családok apraja-nagyja : valami a hallgatókká alacsonyodott öregsk a gyer-
megmagyarázhatatlan módon kezdi érezni mindenki, meUifyik élénk és meggyőz.\', olőadása nyomán ál-hogy derül és világosodik már a leltekben is, » hogy, gondolnak ilyenkor a jó Udomár Gusztávra, a sötét tudatlanság hely t az értelem s a tudás tHhijok értelmes tlatal tanítójára, aki valósággal após-iránti nemes hajlangóság kezdi mind jobban elfog- toll missziót tepsit közöttük immár ötödik éve. lalni. Uyormokek oktatják ilyenkor az álmélkodó öre- Hej, az ó idejűkben nem beszéltek az iskolában
geket mindarról, amit az iskolában hallottak ós ti- ilyesmikről soha egy siót se! Akkor még leginkább üultak ; (bldityti ismereteik révén kiemelik S elvoze- csak a biblia, meg a katekizmus járta, no, meg,
hogy az irást, olvasást valami gyötrelmesen, hogy megtanulták.
Mióta azonban ez a komoly és törekvő fiatal ember közöttük megtelepedett, mintha teljesen megváltozott volna Kányafalva külső képe, > mintha sok li.Iliden egészen ki volna cserélve.
• * / A.gyermekekről látják, hogy,azok sokkal jobbak, szelídebbek és illedelmesebbek, mint annak előtte voltak. Nem másznak már a toronyba bór-egereket pusztítani, sem a topolyfák tetejére madárfészket rombolni l,épvesazóket sem raknak ki már a temetőárok lioeumbokraira, fecskefészekhez meg egyáltalán nem nyúlnak többé. Kímélik a madarakat, mert megtanulták nagy hasznosságukat. Azután a fákat s ültetvényeket se háborgatják többé s holmi éretlen gyümölcsért világért Bem tördelik le a szép-növésű fák egészséges ágait. Az öregek iránt mindenkor kélló tisztelettel viseltetnek s gúnyolódó szó sohasem hangzik el az ajkukról*
Szabad idajöket illedelmes játékokkal töltik el \' a szinte gyönyörűség őket el-elnézni, a mint cso-j portokba verődve kapós, vagy futó métát játszanak az árnyékos Lóriuc-téren. Tüzet, gyujtószerszámoi
X
BALAI KÖBLÖN!
APR1LI8 9.
rendelt előadók a tulajdonkópeni adókivetés megkezdése elótt végezni tartoznak. Mindazonáltal az adózók körében sokan azt vélték kiolvashatni a szóban-levő intézkedésből, hogy az csorbát ejthet azokon a jogokon ímelyeket az adótörvények, melyekkel a rendeletek ellentétbe nem kerülhetnek, az adófizetőknek ai adókivetés során való védekezés, illetve jogorvoslat körül biztosítanak. Nyilvánvaló azonban, hogy ennek az aggálynak alapja nincs, mert a 145 ÖOO számú végrehajtási rendelet 16 §-ának 5. pontjában foglaltak az adózókat egyáltalában nem gátolják meg abban, hogy a tárgyalás során hz adófelszólamlási bizottság előtt a kincstári előterjesztéssel szemben érdekeiket megóvják, az adóalap helyes kiszámítását elérjék, esetleg a jogorvoslatot igénybe vegyék.
Aminthogy máskép néni is történhetett, ugyanígy kommentálta a végrehajtási rendeletet legutóbb maga Teleszky pénzügyminiszter a képviselőházban, amikor gróf Eszterházy Móric interpellációjára így nyilatkozott:
„Aki a hadi nyereségadóra vonatkozólag vallomást nem ad, arra nézve a pénzügy! közegek az 1913. évi jövedelem gyanánt 10.000 K-t fognak megállapítani. Ezt helyesen fogják lenni. Először is a törvény direkte elrendeli, hogy ez esetben valló-, ■lást kell adni, másodszor pedig a pénzügyi közegek-1 nek nem lehet kötelessége, amikor ennyi munkája i van, nem is lehet elvárni tőle, hogy az adózó érde-! kében levő adatokat ó állapítsa meg, nnrt ez az adózónak feladata. Az adózó az egész kivetési eljárás során pótolhatja a hiányt és ha a bizottság előtt bebizonyítja, hogy nem 10.000 K volt a jövedelem 1913-ban, hanem több, akkor a ki vető-bizottság ezt fogja alapul venni."
Húszas honvádeink tábori jelvénye
Nincs az a dicséret, amit joggal ne mondhatnánk el a mi dicső, húszas honvédőinkről. Nevüket hősi tetteik bőséges sorával irták be a világháborúnk történetébe, a magyar nemzet büszkeségének naplójába s szive táblájára. Nevük a siker, bátorságuk kifogyhatatlan, igy jellemezték saját magukat hősiességük hosszú sorával, amelyet a háború három évfta epocháján át végbevittek. Dicsőségük mindenütt Olt ragyog, a hol nagy események voltak készülőben és mentek végbe. A 906 magaslat örök büszkesége az ezred történetével, Boguszlavka pedig folyton emlékezetes dicsősége lesz. ti hogy dicsőségük nagyobb legyen, most a talián érzi a húszas honvéd karjának acélos izmát, lelke riigékónysiígát, akarata törhetet-lenségét. A Karszt bérceinek is jut a húszas vérből, a húszas sikerből.
Nem régiben történt Itt, hogy Sypnievrsky datdárparanesnok ur látogatásra készüli az ő kedves húszasainál. Édes emlékek kötik ót az ezredhez, amelynek soraiban közlegény módjára harcolt a háború legkeményebb szakában De az csak természetes,, hogy a magas látogatásra ünnepi szint ölt a h iszas baka kavernája, árka, sipkája.\' Szép zöld ág simul a húszas sipkához, hogy az babér módjára ékesítse a hősi fejet. Most kelleti volna ilyen tábori jelvény. Ha ünnepel a húszas baka, annak külsőleg is szint ad, ahhoz neki nem elég a ragyogó szem, a délceg tartás, a dobogó sziv s az ellenségre törő rettenthetetlen bátorság külső kifejezése az arcokon. Tölgyfa az nincs a kavernák közelében (!sak távolról, több kilométernyire sötétlik, zöldéi haragosan;
(komolyan egy fenyőerdő. No, legények, no leventék, .ajtai Huzditják egymást a húszasok jó magyar kedvvel. Onnan hozunk táborijelvényt\'az ünnepi színhez. De a talián ugyancsak bombázta, ágyúzta a kis er-í dőt, mert azt hitte arról, hogy az hősi magyar baka fedezéke, otthona, ped\'8 W r,R boi,véd Cwm Vül1 benne. Hullt rá a gránát, erre sivított a katik sokasága.
De a húszas honvéd*nem*törődött az akadály-lyal. Neki az csak csiklandozza a vitéz keblét, hogy csak azért is
És megtették az utat. íftel srapnell világitásnál, gránát robbantnál, katik fényinél elhozták az erdők zöldjét. Kibélelték az árkokat >mugy igazában s gangosan. Minden sipkát megkos-zoruzott az örökzöld fenyő ág, a mire dandárparancsnok ur. Syp-niewsky eljött, lábori jelvénnyel feldíszítve az ezred várta Hitgsch Aladár ezredparancsnokkal az élén érkező egykori ezredesét.
( Tudta-e dandárparancsnok ur, Sypniewsky a tábori jelvénytörténetét, alig kétlem. Amint tekintete végigsiklott az ő húszasain mindjárt tisztába, jött, hogy ez a tábori jelvény is egy ujabb húszas hősies teljesitvény eredménye
8 most már a szomszéd ezredek csodálata ott is ünnepli a húszas honvéd bátorságát.
8 a kopár Karszt haragos zöld fenyőerdóinek knegtépett ágai összesúgtak, búgtak s suttogásuk a húszas honvédek dicsőségét, dicséretét zizegték.
Dr. L J
S/.eretetadományokat a frontra szállít a Hadsegélyzö Hivatal Átvételi Különítménye: Budapest, VI., Váci-utca 38. Adakozzunk a vak katonák részére.
viliágért a kezökbe nem vennének, de nem is volt riasztó tüzeset öt év óta a falcokban!
Szóval minden tettükön, minden mozdulatukon meglátszik, hogy a derék I,adomái- Gusztáv a vezetőjük, a mesterök, jéra hajlandó fiatal-lelkűknek láthatatlan őr*;
De nem is közönséges ember ez a lAdomár Gusztáv I Jóságos kék szemeiből komoly higgadtság s mélységes\'érielemmel párosult1 meleg sierétet sugárzik. Olyanok a szemei, hogy még haragjában sem komorulnak el, csupán feddő és oktató tekintetünkké válnak s nézésük soha sem téveszti el javító hatását. A lelkek mélyéig hatol az ó szemeinek a nézése, mint a Röntgen-sugár, hogy javítson és gyógyítson ott, ahová a> elröppenő sző el nem jut s ahol a a jellemhibák csirái fészkelnek. Haragos ós indulatos szó. soha sem hagyja el az ajkát. Röviden, kojnolyau és szelíd szeretettel szól mindig tanulóihoz. Iskolájában csöndes és szelíd kedélyű ; felelősségteljes, teendőit mesés nyugalommal, mesteri öntudatossággal végzi. Nem kapkod, nem ló tul a célon soha. elmaradáséi nincsenek. Minden szava fogékony talajra talál. Zaibaj, lármái, visitást az iskolájáén nem hallani soha pedig abban száz óm néhány nebuló van, akiket egy födél alatt a vezetésére bíztak, ugyancsak forr és pezseg az egészséges, .nyugtalan vér, csakhogy az ő nyugodt és felSóbbséges egyénisége eleve kizár mindenféle illetlenkedóst és csend-háboritáet.
0 nyugodtan vallhatja magáról: az iskola — ón vagyok !
És az iskolán kivül is ilyeu- mintaszerű ember ez a l^adomár. Érzi é« tudja, hogy népnevelői fontos missziója uem érhet véget az iskola falain belül ; érzi, hogy hivatala Isteni küldetés s hogy ha hiven , és lelkiismeretesen akar annak megfelelni, önzetlen ; ügyszezetettel kell szolgálni a nép felvilágosításának] | szent ügyét is. Szerelik és imádják is őt a falu j | véryei, akik az okszerű gazdálkodás, a méhészet, a* gyümölcsni niesitÓ8 felől vagy egyéb vitás ügyeikben] okos tanácsait kikérik.
Aki nem ismeri s aki c>ak külső jelekből itél, ; könnyen magába záéózolt, társnságkerülő embernek tartani Udomárt Pedig alapjában nem az. Igaz, hogy a korcsmázást nem ismeri, a gyakran zajos nngyvendéglőnek még a tájékát is elkerüli. De hál a céltalan, könnyelmű ós ledér életnek nem barátja. A szórakozások között annál szebbet és nemesebbet! is talál, A falubeli társaságok iránt sem rajong,! mert a hektikás jegyzőnek egyedüli szenvedélye az alsós, a tarokk, meg a ferbli, — az uradalmi kasz-; nár meg üresfejű, önzólolkü agglegény, akinek foly- í ton a falubeli menyecskéken jár az esze.
Nem neki való emberek.
no meg azlán mód nélkül félti tőle egyetlen leá nyál, a szép Klárikát.
Ladomárnak ilyenformán egyetlen szórakozása a tanulás, az önmivelődős Szabad JdqjéL csakis a könyveiuek szenteli. Amióta Kányafalvára elkerült, önszorgalmából s tisztán kedvtelésből megtanulta már két idegen nyelvet Csekély fizetéséből ~ a falubeli kevés intelligencia nagy bosszúságára - a németen kivül francia ós angol lapokat is járat Francia ós angol nyelvtudását a falubeli uri nép, sót maga a büszke öreg Gtlwnbok is gyakran igénybe veszi. És ó mindenkinek szíves készséggel áll szolgálatára. Szolgálattótelekro a lenézel), egywerű tanító mindig jó.
Nyelvi tanulmányain kivül nrtgy előszerelottol ilvassí a jogi és orvosi könyveket is és jogi kérdé-sekb n alighanem jóval ftlölle áll a kártyaimádó nótáriusnak, akinek összes jogi ismerete ugylálszik csak a marhalevelek hlankettáinak egyszerű kitöltésében merül ki. És már az orvoslással gyakorlatilag nem foglalkozhatók, jó akaratú, okoi tanácsaival sokszor nagy hasznára van a hozzá fordulóknak, amikor kritikus esetekben a taluzó öreg körorvos napok multán valahonnan nagy nehezen előkerül Bízvást el lehet róla mondani, hogy fa\'ujának ő az •— előorvosa
(Folytatjuk.)
Az öreg urasághoz, a dúsgazdag Galambok! Lázárhoz járna el még legszívesebben, de az vagyo nilag sokkal magasabban áll fölölle, lenézi, loki . ,
, csinyli, semmibe se veszi a szegény szürke tanítót,, AuHKOZZUIlk 3 HQ8l](ZÖ 116k.
APRIUíl\'10.
Z * I. A I KÖZI." NT
HIBKK.
Menatdljkedvezmény
az elesettek holttestének hazaszállttásara.
___A „Kűlűgy-Hadűgy irja: A harctéren eleseit,
vagy meghalt katonák hoíUá&téAek haziVíállitása Uj miseruha megáldás céljából utazó vagy a holttestet kiséró családtagok
részére \'a tábori vasutakonJü\'qzási kedvezményt ad a 15-én ment végbe a mull számunkban mél- hadsereg parancsnokság. Ugyanoda kell cime/.ni a tátott uj miseruha megáldás. A megáldást kérvényt.
Horváth György piarista házfőnök s A kiadott engedély alapján az utasok katouai igazgató végezte, — a szent beszédet ped ig ^JSJUlbá* melleU válthatják meg jegynket, de a vas-
Dr. Lukács József piarista tanár tar- uli M M1 « «-
állitott személyazonossági igazolványt. A polgári hatósággal igazoltatni kell azt is, hogy a kedvezmé-
totta. A szép Ünnepen a közönség a lem plomot megtöltötte s egy .ujabb miseruhára adományozott.
Adományok ar. árva templomnak.
nyért folyamodó minő rokonságban volt az elesettel A legidősebb anuzony.
Zslavármegyében Öbersohn Albnrthó folyó hó
,, , i i« j i x rnw .. • i \' 13-áii 103 éves korában meghalt Keszthelyen. Az Vasárnap ayközadakozásbol" szer/.ett misertihn ( * J
öreg matróna életében alig volt beteg. Kjíyetlen gyermeke dr. Obursohn Miksa volt bécsi gyakorló orvoA néháity evvel ezelőtt halt el HécHhen
Oaak kincstári levelezőlapok küldhetők a tábori poétákhoz.
Figyelmeztetjük a küzöhséget, hogy a magánipar által elóállito\'t levelezőlapokat nem szabad használni a tábori postákhoz való küldéshez.
Nem lesznek élelmezési biztosok.
A^.KözélelmezéalJ Hivatal részbeiK az ország-
hiv,tá.ín«V él5,7ll» delén levS Hmm hirtelen leple rtaliwi « Utazgat*,! tisztvi^-
lók közül múlt év végén egy-két vármegyére vagy városra kiterjedő hatáskörrel élelmezési biztosokat
megáldásakor tartott szent beszéd ui.$n*a Itivek 92 K. 18 fillért adtak összerogy másik misoruhiír.1. Ugyané célra a kiskanizsai liivek 60 K -át gyűjtöttek maguk közölt. Harsay "György postafónök 30 koronával júrult ismételten\'a m-mes cél megvalósításához. Vinc/.e Kát mán posta tiszt ^ szintén 30 koronát adott i\\ jelzeit célra Az adományokat rendeltetési helyükre juttattuk
Halálozások.
— Súlyos csapás érte városunk egyik tekintélyes \'családját, mely elveszítette fejét, gondozóját tippinger Gyula sörgyári igazgató halálával A minden izében
meg a halál s rövid időn] végzett vele 60 éves korá l«n. Halála feletti részvétének kifejezést adott a sörgyár igazgatósága, s mindazok, kik puritán jellemét ismerték, — Tem-tóse o hó 18-án d. u 4 órakor ment végbe a sörgyári igazgatósági épületből.
nevezett ki Mint jó forrá^OórórUsfllünk, az orsz.
közélelmezési hivatal már legközelebb visszavonja az
élelmezési biztosoknak adott jm-gbizatást és az élei-:
„ mezósi bis-tosok helyett országrészenként élelmezési;
— Zrínyi Józaefoé szül. Vida Gizella, nyűg iu. ..... „ , , . . .„ Jf:
„ . , , .... Kirendeltséget szervez az elelmezési ügyek allando.
kir. honvéd főhadnagy özvegye f. hó 16 én éjjel u ...... «1
■ lebonyolításira Ha ez az intézkedés életbe lep. ez,
körülbelül egyérttlinü lenne az Országos Közélelme-1
zési Hivatal decentralizációjával.
kir. honvéd főhadnagy özvegye órakor váratlan, baleset következtében éleiének 68-ik évében elhunyt. A szerencsétlen véget ért uriasszonyt hétlón délután temették el nagy részvéttel
Lehetetlenjaenemü.
Mozart és Haydn együttesen voltak egy nagy ebédre m^ghiva. Mozart, az ebéd után igy szólt
Panaszkodnak a hatósági kiárusító; kereskedők,
hogy a hatóság által reájuk bizolt áruk mellett nem csak hasznuk nincsen, de egyes árukra vagy alapo-, n w fan reá fizetnek, vagy a közönség zsebét kell meg-sarcolniok. ti végből panaszt emeltek városunk Polgármesterénél s panaszukat írásban js bejelentették
többen azon kijelentéssel, hogy hasonló körülmények * e K . , „ ,
— Mozart íróasztalhoz ül, néhány hangjegyet
Fogadjunk tíz üveg pezsgőbe hogy olyan í darabot írok, melyet ön nem tud eljátszani. j
— Tartom a fogadást, — szólt nevetvei
vet papírra s aztán a rögtönzött szerzeményt átnyújtotta iiaydnnek. Kz elcsodálkozik a szerzemény
között a kimérést továbbra nem* hajlandók vállalni.
A panaszt tevő kcreskedók|feljajdulása Indokolt,
mert egye* áruk tényleg oly magas árakon jutnak
\' , . . , i . könnyű voltán, leül a zongorához, és így szól
kezeiklicz, hogy azt to\\ább adni szinte lehetetlen
Ugyanazért nagyon helyén volna s indokolt, ha az áruk beszerzését nem dilletláiisokra, hanem szakértő kereskedőre bíznák, kiknekjmegvan\'.eiihez a helyes érzékök Mint értesülünk I\'ollák "Emil .ismét megnyitja nagyobb keretben mozgó üzletét s ez megnyugtató némiképen, hogy igy legalább valami valóságos élelemhez is juthatunk.
Ugy látszik, Mozart minden áron pezsgót akar fizetni 1
S azzal t-ljátsza az előjátékot, de egyszerre megáll h így kiált:
De hát, hogy játszani el ezt? Mind a két kezein a legszélső billentyűket véri » egyidejűleg egy középső hangot kell megütnöm.
— Ez zavarja önt? — kérdezte Mozart. — Adakozzunk az\',\'elesett hősök özvegyei Nos hát, nézzen ide, majd eljátszom én. és árvái javára! Hadsegélyző Hivatal Leül a zongorához, eljátsza az előjátékot és főpénztára, Képviselőház. amikor a kritikus helyzethez ér,\' hol a kezek a szélső
billentyűkön mozognak, orrával flti meg a középső hangot Lett nagy kacaj. Haydn ugyanis pisze orra volt, míg Mozart jókora orral rendelkezett
Mit tehetett Haydn mást, mint megfizette a tíz üveg pezsgót.
Polgármesterünk felhívását
Felhívom mindazonjiagykanizsai lakósokat, kiknél hadifoglyok alkalmazva vannak, hogy hadifoglyaikkal együtt f. évi április hó 22-én délelőtt 0 órakor a városház tanácstermében okvetlen jelenjenek meg.
Miután arról szereztem meggyőződést, hogy á vidéken és Nagykanizsán a zalavármegyei munkabizottság illetve az általam Ipari és mezőgazdasági munkára kiadott hadifoglyokat egyes munkaadók ttn-jogulag hozzájárulás nélkül alkalmazzák, sőt munkaadójától elcsalják, figyelmeztetem Nagykanizsa város lakosságát, hogy ezen eljárás kihágást képez, mely 2 hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető.
Nincs kenyér a vasúti vendéglőkben.
Az országos közélelmezési hivatal betiltotta, hogy a vasúti vendéglőkben az utasoknak az ételhez kenyeret adjanak Tehát a vasúti vendéglökben ezentúl még kenyérjegy, ellenében nem lehet kenyeret kapni. A rendelet indokolása az, hogy az utazó közönség valahol be van jelentve ellátásra s igy a kenyéradagját, ha a vonaton is kenyérhez juthatna, kétszer kapná meg. Legokosabb tehát, hogy azok, akik rövidebb utat tesznek, hazulról visznek magukkal kenyeret.
Ami nem rágalmazás.
Dr Borosw I^ajos szikszói ügyvéd 1914. szeptember 24 én egy társaságban azt a kijelentést tette, hogy „pechesek a kliensei, mert rosszul választják nreg a védőjüket.\' Ezt a kijelentést sértőnek találta magára nézve Markó István- járásbíró, mert azt a burkolt gyanúsítást látta benne, hogy réstrehajlóan Ítélkezik, s följelentést tett az ügyvéd ellen hivatalból Oid. zendó rágalmazás vétségéért, a kassai törvényszék azonban fölmentette. A tábla megállapította ugyan dr. üoross pflnösségét s százhúsz korona pénzbüntetésre Ítélet végrehajtását felfüggesztette. A Kúria most megsemmisítette a Tábla Ítéletét s felmentette az ügyvédet, mert az ő kijelentése nem rágalmazás.
Május 26-án "véget ér a tanév a középiskolákban.
Félhivatalos jelentés szerint a vallás- és közoktatásügyi miniszter elrendelto, hogy az oktatás az összes hatósága alá tartozó középfokú tanintézetekben névszerint: a gimnáziumokban, reáliskolákban, leány középiskolákban, polgári iskolákban, felsőkerezkedelmi iskolákban, óvónőképző intézetekben május hó 26-ig befejeztessék és az érettségi és képesítő vizsgálatok a pünkösdi ünnepek után azonnal megtartassanak, ti tekint then csak olyan intézetekben tesznek kivételt, amelyek évközben kénytelonek voltak .\'két hétnél hosszabb szünetet tartani. De az ilyen iskolákban is a tanév legkésőbb junius végével befejeződik, tizt a rendeletet megküldötték az összes felekezeti hatóságoknak, amelyek igy hasonló intézkedés megtételére felhatalmazást nyertek. A mezei munkábah való segédkezésre külön felhívás fog menni ú iskolákhoz.
4
ZALAI lOntír
APBIU8 1!)
, színházban
mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb műsorra talál a közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelsőrenda és legújabb alkotásaiból van összeállítva. Szebb és érde-\' kasebb s tanulságosabb műsort a fővárosi mozgószinházakban sem lehet látni s a helyárak olyan olcsók, hogy még a legszegényebb ember is megnézheti A „BERLIN" színház agilis igazgatója mindig a legújabb és leg válogatottabb moziműsort mutatja be. — Nem sajnál sem fáradtságot, sem költséget, hogy a t. közönségnek az előadásokat minél kellemesebbé és élvezetesebbé tegye. — A „BERLIN" mozgószinház látogatását min denkinek a legmelegebben ajánljuk. A zenéti Lőwlnyer Amália zongoraművésznő szolgáltatja. Minden harmadik nap uj műsor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását kéri Az igazgatóság.
^uc&a/tá
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
j
mmmmmtM névjegyek
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és
tételes joga. irla: Lukács József, fógi......
tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, ainig a/. jhIhii alakjához ért. Mindenkinek érdekes ea tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentős mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges része. A uiú ára 4 korona. — Kapható Uj. \\Vajdit8 József könyvkereskedésében, Nagykanizsai!
— UJ idők. A világháború legbább króoikáss, Iránban é« képben as Uj Idők. A mi érdekes esemény a négy világrést harctéréin történik, azt mind •léak tárja tolói szépségű képnkbeu Ardnkusség. művészi uivéval és előkelő islés jellemzi Herceg Ferenc hetilapját, az Uj Időket, melynek minden •zárna aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben ós ragényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója — Klóíizetéai ára negyedévre 5 korona. Kiadóhivatal, Bodapwt, VI. Andrássy-ut 16. sz
— A „Vasárnapi Újság" minden e tárna gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Újság" •lóflzutési ára negyedévre öl korona. „Világkrónikáival együtt bal korona. Megrendülhető n .Vasárnapi Uiaág- kiadóbivaUlábsu (Budapest, IV , Bgyetein-ule* 4 ). Ugyanitt megrendelhető a .Képe* Néplap", a legolcsóbb iy*ág n magyar nép számára, félévre \'i korona 40 fillér.
— Ab „Élet" szépirodalmi én művészeti Imii-j lapot (szarkái i Andor József) gazdag tartalom, érdekes és akiuslis képek egészítik ki. A kilBuó lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe SzerkesitÓBÓg és kiadóim mai: Budapest. I. Kehérvári ut 16/e. — (Clőfizetési á«* félévre 10 kot. Mulatványszámol kéaz-\' •éggel hold a kiadólilval _
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
AZ ÚJSÁG-
POLITIKAI NAHII.AH olvasóinak.
Eí.ŐFIZKTÉBI ÁRU: B|t» ém . ... 13 koron.
addig miy giia litllitl n>|) lilaiztékhig |»t«nj»» irt* kéulttitaik
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Vidéki metfreudelónek uzonnul elintéztetnek
mtm
Brr h6n»pr»
• k >0 r.
3 K. 30 r.
Megrendelési oim UJ8AO KIADÓHIVATALA Budapext VII Rúkóozl ut 54 szám
= Wf WPJTS ÍP?*fT
KÖNYV-, PAPI^ ÉS IHÓUE^KKRásK EDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban - és névjegyekben
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban —~ gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükségé* cikkek
\' ........ dús rak tara
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány..k nagy raktára.
M
t! I
Nyomatott a laptulaj,Ionos Ifj W.jiiiU Jé««f kó.íjvnyoiudijibaa, Nagykaniaaán.
<,6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917 április 17. Péntek
28. szAm
ZALAI KÖZLÖNY
i^ierkenetőaég ón kiadóhivatal Deáktér 1.
Talafoa i 189. - BiiMlul dtjaaabia aaartiit.
Kemény László
Falaloa aaarkaailA:
Erői Sándor
\' Megjelenik hetenkint kétucr.
Hlllaatéal ba: 1(7 ím M k«r, «14.ra • korona, ■«7«14m a kmaa a* HU ér. -Hjn ára IS BUtt._
hogy ezzel megrendítsék a befelé szabod dik Németország. Itt ogy Erdélynél jóval
elvű és kll\'o|é mérsékelt kancellár helyzetét.\'nagyobb terület, az oroaz balti tartomá-
Az első beketerkep.
— Közép-Európa uj határai. - Ennyi után elképzelhető, hogy mik Rechen-;nyok jutnak Németország kezére. Ennek a Ma, amikor u lehetőség látókörében berg báró és társai háborús ccljal. Ők a határai a Njemen. a Keleti tenger, rigai van a nem messze békekötés, különös háborút ncg m« is expanzív tuimészetü-,öböl és a DUnaburg—Vilna vonal. Bele-ét\'dekiődéjsel kell fogadni minden olyan nek látják és hódítás, lerülctnugyobbodás\'esnek Mittau, Kovno, Riga, DUnaburg.
jelenséget, amely világosságot vethet azokra az az ábrán I, amelynek megvalósulását az állapotokra, „amelyek a háború után j fegyvereink győzelmétől várják. Európában fogna\'t uralkodni. Ebből a szem-1 A G. Fréytag és Berndt kiadásában pontból érdemes foglalkozni azzal a tér- j magjelent, különben kartogrullailag élső-képpel, amely most jelent meg G. Freytag rendű és igazán szép kiállítású lérkép e és Bérndt bécsi cég kiadásában és amely német túlzás ábrándjaint,k letUktözése, Itt
E terület sürü népességű, fejlett Iparú és kereskedelmi és földrajzi fekvésénél fogva döntően uralkodik a mögötte fekvő orosz birodaloni.egész kereskedelme fölött. E terv megvalósulása esetén Oroszországnak legtöbb kereskedelmi vonala, tengeri össze-
Középeurópa államainak uj határalt ábrá- látjuk a jövő országhatárokat és hódiláso- köttelése jórészt német területen volna, zolja Reche;iberg Albert báró éi elvbarátai kat. Belgium megszűnt. Teiületét. Német- Érthető léhát, miért kedves a tagadhatat-elképzelései szerint. ország és Franciaország között osztják liánul praktikus német túlzóknak ez az
Rechent-erg Albert báró, aki különben: meg. A nagyobb északkeleti rész Német- urányla; kis terület és miért hagyják a kegyelmes ur Is, a német politikai élet országé. Jellemző, hogy a dus belga ipar- független Lengyelország kiszakitásától el-ama frakciójához tartozik, amely éles ellen- területek, n természettől már gazdagságra tekintve, amely az egyetlen, ami helyos és télben áll a birodalmi kancellárral. "Ezek az kijelölt koreskedő várcsok: Antwerpen, j igaz is lesz, Oroszország többi részét nagy-
f«e»set,-Meet»elí., -tirügge- -juimlt JeHrtlen- békében, t--------—■•—......
inából Bethmann-Hollweg ellen, ezek kon-I Németországnak. Franciaország területéből Természetesen Ausztria-Magyarország spiráltak az Adlon szállodában, amikor a semmit sem kívánnak a német túlzók, sőt _ Magyarországtól külön nem tud a tárkancellár a népjogok kiterjesztését igét lei amin! látható — a fél Belgiummul mét(\'kép — szintén nyer területeket. Nem észa-és ők azok, aki;; a Huhenzollernek vesze- Is ajándékozzák. kon vagy keleten, Oroszország vagy Ro-
dehnéiől szóló mesét terjeszteni kezdték, ; Északnyugaton szinten megnagyobbo- mánia rovására, hanem a Balkánon. Ne-
SZEGÉNY JÓ ANYÁM, Ál ISTEN VELED.
Visszaemlékszem gyermekkoromra Mikor ültél ágyam szögletén, És bölcsődalt daloltál fölöttem, Hogy aludjak s elpihenjek én. Visszaemlékszem a szép időre, Most midin kezem reszketve ir S már el is kell búcsúznom tőled, Elmond mindent e levélpapír. Refr. Ne hullass ériem fájó könnyeket, Szegény jó anyám az Isten veled. Fiad, kit ugy szerettél, elfeled, Szegény jó anyám az Isten veled.
Hűtlen lettem, elpártoltam tőled. Kebleden többé nem pihenek, Éltemet köszönhetem tenéked, S mégis másnak adtam szivemet.
Utam többé hozzád nem vezet, Más kezét csókolom szeretettel, Miként egykor a le kis kezed. Refr.
Mától kezdve szép firfi koromban, Nem■ le ülsz az ágj\'am szögletén, Más nő dalol altatódatI nekem, Hogy aludjak s elpihenjek én. Szép szóké lány kihez elpártollam, Mosolygó és kékszemű kis no, Gyürill húztam a kicsi ujjára, S holnapután lesz az esküvő. Refr.
L.
K.
Szeretetadományokat a frontra szállít a Hadsegélyzö Hivatal Átvételi Különítménye : Budapest, VI., Váci-utca 38. Adakozzunk a vak katonák részére.
A kányafalvi tanító.
Irta: Konoselc Lajos:
(II. Folytatás.)
E mellett a gazdasági és kereskedelmi éle) gyakorlati kérdéseivel is mindig eíagy érdeklődéssel foglalkozott l<adomár. Nincs az a kereskedelmi fogas probléma, az az algebrai, vagy könyvviteli bonyolult kérdés, amelyben ő otthonos ne volna. Kamat átszámítás, vagy váltóügyletekben nem is egyszer küldi le hozfá a nyakas. Galambok potrohos kasznárját sürgős felvilágo itások s helyes útmutatásokért. S a jó Ladomár mindig szerényen áll roudelkezésére a büszke földes urnák: nem félti, nem rejti el előtte tudása kincseit, miként az őrzi ós rejtegeti elÓtte gyönyörűséges szép leányát.
Vakációt sem tart Ladomár tiuwuáv soha. Bár erősen kifejlődött tudásvágya sokszor ösztönzi őt a hosszabb utazásoki a, világlátásra, ebbeli gerjedelmét azonban mindannyiszor leküzdi, It\'gyÁxl egy mélységes szent érzelem, amely a szive mélyén él, titokban lángolva, senkitől nem tudva, senkitől nem sejtve.
Az ő kis-falucskája, zsúpfödeles apró házikói-
15 A L A I KÖZLÖNT
ÁPRILIS 94.
künk jut egész Montenegró és Albánia,| A térkép egy melléklete szerint Közép-^ J^^ETS ^ tudvalevően nagyszert! gazdaságú és álla- Afrikában, ahol most természetesen ahg ^^ ^ ^ _ ^
német gyarmatok, maguknak
lünk csudamódon áhított területek, azon- tarthatók kívül Belgráddal, Kraljevóval—Moraváig és [ követelik Rechenbergék a belga és francia J
Novibazárig, Szerbia, amelynek többi része\' Kongó óriási területeit, azonkívül Anglia
zönség az Uroszországban lévé hadifoglyokkal túlságos sokszor és sokat levelez.
Annak a tarthatatlan állapotnak elejét vaendó
Bulgáriáé. Bulgária különben kitűnően jár,\'legnagyobb gyarmatait: Vadait, Ugs\'"1®1.!^ , u.jietóuikoeV cimKtthez valí eljutásának blz-
mert megkapja Dobrudzsát Galaclg és az Rodhesiát, azonkívül egész román tengerpartot. Románia meg- biquet. marad, de nagyon lesoványodik és a tengert elveszti. A térkép mellett van egy, statisztika, amely igazán és kitűnő pontossággal adja a képét valóban létező és győzelmes fegyvereink által tartott európai hódításainknak.
portugál Mozam-
A Szépitö Egylet közgyűlése.
A nagykanizsai Szépítő Egylet 1817. évi április hó\'29-én délelJtt \'/,ll órakor a Nagykanizsai Takarékpénztár helyiségében Közgyűlést tart, melyre
A központi hatalmaknak birtokában a2 egyesület tagjait tiszteiéitől meghívja az Klníkség,
ezek a területek vannak:
29.000 négyzelkm. 22.310 280,450 100.000 85.867 14.180
20.040 - , 380
Belgium Franciaország Oroszország Románia Szerbia Monteneg.ó Albánia * Olaszország
Összesen: 552.227 négyzelkm. Az ántánt által megszállott területek: Németország 000 négyzelkm.
Ausztria-Magyarország 30.390
Tárgysorozat: I. A választmány ós a szám-vizsgálóbizottság jelenlése, ehhez képest a felmentés megadása.. 8. KlnOk, intéző, egy ~ választmányi tag és számvizsgáló bizottsági tagok választása. 3. Indítványok.
Oroszországban levő hadifoglyokkal való levelezés korlátozása
toflitása érdekében felhívattuk a postahivatalok, hogj minden rendelkezésükre Álló eszközzel hasasnak oda, hogy a felek az Oroszországban hadifogságban lévó hozzátartozóinak legfeljebb csak kéth -tenkint és akkor is csak a legszükségesebb dolgokról levelezőlapon röviden Írjanak és világosítsák fel a közönséget, hogy a hadifoglyokra is sokkal előnyösebb, ha a kéthe-tenkint irt rövid közleményt biztosan megkapják mint hogyha a sürün irt levelezéseket nem kapják meg.
A levelezéseknél a magyar nyelv lehetőleg mellőzendő, mert az orosz cenzúra kevés magyar oenzor felett rendolkezik ós tapasztalat szerin\', a magyar levelezéseknek csak igen csekély része jut el rendeltetési helyére. A felek a levelezéshez főleg a német, francia vagy angol nyelvét használják. (Szükség esetén a postahivatalok a feleknek, a nyelvek i használatát illetőleg a mennyiben «rr« módjuk van kötelesek segítségre lenni
A pécsi posta■ és távírda igazgatóság.
összesen: 31.390 négyWtkm.
■ ■■ • \'in .............•...... ni <
A Svéd Vöröskereszt Egylet egy kiküldöttjétől szerzett értesülés szeflnt az orosz cenzúrabizottságnál ! minden képzeletet felülmúló mennyiségben érkeznek és *rvai javara \' fa közöhség által az! \'\'Oroszországban hadifogságban
Adakozzunk az elesett hősök özvegyei Hadseg^lyző Hivatal főpénztára, Képviselőház.
val, amelynek valamennyi göröngyéhez enielkedet de csöndes, szelíd lélíölete\'nem vitt az ajkára soha, lelkének minden nemes vágyával S értésével annyira.de soha egy hangos szót, mellyel a bensőjében lán-hozzáuőtt, bőven kárpótolja Őt mindenért, amit még goló szentséges érzelémnék kifejezést\'adott volna.
nem látott s amit látni és tapasztalni vágyott. Azok;
Ugy érezte l-adómár, hogy cz az eltitkolt ha-
a turbolyát kies magaslatok egy egész kis világot talmas érzés, ez a véletlenül tárna It mély és iga-/, zárnak körül az ő számára, egy külön kU boldog | szerelem emeli ót napról-napra magasabb és maga-
világot, amelyben ő nem is keresve megtalált min-: dent, amiről ábrándos szelíd lelke valamikor is álmodozhatott. ,
És ez a boldog kis- világ nem áll- másból,
mint két hatalmas csonka hársfatörzsből, ott az öreg: mintha attól félt volna, hogy ha azt a banális „sze-Galambok kastély kertjének alsó végében. Oltárnál, retlek" szót egyszer az* íyka kiejtené, óriásit csök szentebb hellyé avatta ezt a lecsonkitott két fatör-, kenne a hozzá annyi szeretettel és melegséggel von zsököt Ladomár Gusztávnak s Galambok Klárikának ! zódó uri leány iránt táplált hatalmas szent érzése.
egymás iránt támadt mélységes nagy szerelme.
Hogyan támadt, mikor támadt, minek azt kér-,de*ni A nagyműveltségű urileány hamar felismerte ebben a közönségesnek látszó falusi tanítóban a nem mindennapi ember kiválóságait. Már az első találkozás alkalmával ugy találta, hogy Ladomárbap eló-
lAdomárt, ha még egyszer a kertjébe tolakszik-s ak1 azóta folytonos zsörtölódésével s üldözésével valóságos pokollá változtatta finom lelkületű leánya otthonát.
- f AdQijiáJ" érzi és mélyei) fájlalja ennek a kínos helyzetnek a súlyosságát és bár jól tudja, hogy valahányszor az öreg földesúr kritikus kérdésekben tanácsért vagy felvilágosításért- hozzá fordult, az mindannyiszor a Klárika jól kieszelt terve szerint történt, az öreg Galambok vele szemben mégis hajthatatlan maradt, mert-nem Jf\'ért~össze büszke önérzetével, hogy egye:len leányát nemesi család.fájának utolsó sarjadékát, aki annyi vagyonnak a jogos várományosa, egy jelentéktelen kis néptanító szeresse.
Ámde a szerelem nem ismer gátat és akadályt. De hisz a szerelemnek nincs is szüksége szavakra; a Aminek megrontására emberek törekszenek, meggyó
sabbra, ez ismertette meg vele az élet igazi értőkét, ez tette Őt jóvá s ás emberek elölt kedvessé, ez irányítja ezentúl a lépteit, ez jelölte meg élete célját Soha se mondta meg Klárikának, hogy szereti,
szivek összedobbanása s a lelkekbe láthatatlanul át- \'gyitja és helyreüti azt az i,
ömlő közös szent beszél.
vágy minden szóval ékesebben
Udomár Gusztáv továbbra is becsülettel végezte nemes hivatását. Mélységes szent szerelméről meg-
Ott, a hatalmas két hársfatörzsön sincs közöt-, edzve, megerősödve, még fokozottabb mértékben ál-tük soha szó a szerelemről, hogyha az alkony se- dozott Kányafalva népének erkölcsi és szellemi megkelő intelligenciája mellett valósággal a legnemesebb gitó leple alatt a kastélykert végiben esténkint titok- gyarapod^áért. Leereszkedő, azives modorával magá-saiv, a legtisztább térő jellem lakozik, akit szeretni ban találkoznak. Egymást teljesen megértő két lélek-! hoz vonzotta, a keblén tartotta az egész falut. K köz-kell, mert érdemes reá. Ks Udomár is csakhamar nek okos és választékos beszélgetése folyik csupán ben azon ban Klárika iránt érzett nagy sierelmét sem érezte és észrevette az uri kisasszonynak személye közöttük, melyet a szemek beszédes sugarainak egy-\' fojtotta vissza s a miatta annyira gyötört és üldözött iránt való nagy vonzódását és meleg érdeklődését, másba olvadása, vagy egy-egy sokat jelentő meleg szép szerelmesének tarthatatlan helyzetére gondolva, De boldogtalan érzés fogU el, amikor arra a nagy kézszorítás tesz igazán ünnepied. elhatározia, hogy az öreg Galambokkal szemben, mi-éa áthidalhatatlan távolságra s Klárika édesatyjának A faluban senki se tud, senki se álmodik a helyt alkalma nyílik rá. bátrabb és határozottabb büszke éa gőgös magatartására gondolt. közszeretetben álló fiatal tanító szerelmi viszonyáról, magatartást tanúsít Ugy érzé, hogy Klárikát meg-
Ungot gyújtott ugyan az ó fogékony Szivében De annál többet tud maga az öreg Galambok Lázár, védeni kötelességo is
is a leküzdhstetlfí szerelem, az sarkalta, az fokozta aki már több Ízben ott lepte a fiatalokat a titkos
azontúl minden igyekezetét a tevékenységi ösztönét, találkozókon, aki Növései U megfenyegette már >
(Vége köv.)
ÁPRILIS J4.
I 1 U I K ö í I. fi N Y
Állandó választmányi ülés.
A törvényhatósági bizottság f. óvi május 14 ón tartandó rendet közgyűlésén tárgyalandó 1910. évi házi pénztári számadás ós a vármegyei összes alapok ugyanazon óvi számadásai tárgyában a kö/gyülés eló terjesztendő javaslat elkészítése végett az állandó választmány ülése 1917. évi április hó 28-án, a közgyűlésen felveendő egyéb ügyek közgyűlési tárgyalásának előkészítése végeit pedig 1917. évi május hó 7-én délelőtt 9 és fél órakor Zalaeget szegen, a vármegyt ház termében fog megtartatni
\'Zalaegerszeg, 1917. évi \'április hó 16 áii
BÁLÁS BÉLA sk ,
főispán
Zita királyné névnapja.
\'Pénteken, azaz e hó\' 27-én üli a magyar nemzet koronás királynőnknek első uévünnepél. Ez alkalommal városunkban is ünnepélyes isteniliszteletek keretében fogja a közönség megülni a nevezetes napot, melyen a hatóságok is rés2t fognak venni.
\'s csak mikor már odaQtődölt veszi észre, hogy nem\' moldovai a belső hadműveletek területéből kivétettek ijó csapáson halad, hogy máshol van az ut. Nem és külső hadterül tiiek osztattak be. Eszerint ezekre ! többet, mint egy ivlámpát talán lehetne itílnden ut- a helyekre az utazáshoz elégséges a rendőrhatóság cában s téren égetni; ezt javasolná a közbiztonság, által kiállított igazolvány, amelyet erősen fenyeget a ránk boruló kororasötétség.\'
Járjunk fatalpu olpöben!
Közgyűlés a folyton növekedő bórbiány már régebben szüksé-
A helybeli Ipartestület az elmúlt vasárnapon, gessó telt", hogy illetékes körök surrogátumokról azaz e hó 22-én tartotta közgyűlését, melyen a tes- gondoskodjanak. Minthogy a íatalpu oipők eddig nem tület mintegy 46 tagja vett részt A közgyűlés tárgy- bírtak népszerűségre vergődni, a kormány most sorozatának legfontosabb pontja a tisztújítás volt, me- ismét felhívja a hatóságokat, hogy indítsanak propa-lyen mondhatni egyhangú szavazással a következő gandát a fatalpak népszerűsítése tárgyában és azt lista ment kérésziül. ;<\' ajánlja, hogy a társadalom vezető egyéniségei kezdjék
Elnök : Halva* Erigyes kalapos, Alelnökök : meg a mozgalmat azzal, hogy jó példával járnak elől. Schweitzer József borbély, Kaufer József mészáros.
Elöljárók: Bazsó József kocsigyártó, Karkas József csizmadia, Klein Vilmos sütő, Loskovics József esztergályos, Mágics János tzabó. Muzikár Vince asztalos, Ország Kálmán lakatos, l\'ilczer Albert kárpitos. Székely Vilmos kárpitos, Töllősi Péter szabó. -— Klóijárósági póttagok: Szalínger Antal szitás, Szalui János kalapos, Magyar Lajos cipész, Kománovics Fái szabó, Uoldsmid Salamon asztalos. Számvizsgálók : Weiszberger -Kálmán kőfaragó, Hamburger Miksa aranyműves, Steiqer Ármin sütő. Póttag Géza sütő.
A „Hadsegélyző"
A városi polgárság megozervezése.
l)r. Bárkzy István, Budapest polgármestere április 21-re összehívta a Magyar Városok Országos Kongress* , szusának állandó bizottságát, hogy előterjessze a városi polgárság megszervezésére irányuló javaslatát. A bizottság dönteni fog a ni^jtis 18-ra összes városok küldötteinek részvételével tervezett egyetemes gyűlés Összehívásáról A Bárczy-féle program, melynek megvalósítására egy\' uj politikai párt volna hivatva,a-liosentbal demokratikus a^pon felépített és az áUami gyám kodástól szabaddá telt városi önkormányzat eszméjéből" indul ki, s nagyszabasu politikai és kulturális célok megvalósítását tűzi ki feladatul maga elé.
ellenőrző bizottságának ülése. Farkas Vilma úrhölgy, a „Hadsegélyző" veze- A vármegye kiviteli tilalmak,
tője a f. évi április hó 11 én tartott bizottsági ülé- A legutolsó időkig az a szokás volt érvényben sen számolt be az 1916. éyi szeptember 1-től 1917. az egyes vármegyékben, hogy élelmiszereknek a évi április bó l-ig terjedő időre a kezeihez befolyt vármegye területéről való kivitelét megtiltották, rend-pénzekből. szerint arra való hivatkozással, hogy a vármegyei
A mintaszerűen vezetett könyvekből és azokhoz készletek nem haladják meg a lakosság szükségletét, csatolt okmáuyoljból megalapította a bizottság, hogy; E vármegyei kiviteli- tilalmak következtében az á Államtitkárrá történt kinevezése alkálin .hói ugy a jelzett idő nlatt befolyt összesen 8987 k, kiadás helyzet állott elő, hogy egyes vármegyék qj voltak a magam, liiint Nagykanizsa város közönsége volt 6840 k. 59. f., pénztári maradvány 2146 k. 41 f. látva, mások pedig szükséget szenvedtek. Ez álla-nevében üdvözlöm Nagyméltóságodat, mint a hós Megállapította a bizottság azt is, hogy a ka-j pótnak egy csapással véget fog vetni a Közélelmezési húszas lidhvédek volt zászlóalj parancsnokát és a rácsonyi ünnepek alkalmával elküldetett a 48-as ez- Hivatal elnökének egy legújabb rendelete, melyben város társadalmának nagyrahecsűU tagját. red katonáinak 62000 darab, — a 20-as honvédek-j utasítja a vármegyék alispánjait, hogy a háborús
Mint hadvezéri Altján, ugy szolgáljon munkája nek 62000 darab, — a l.uudwehr ezred katonáinak közílelmezés érdekeire való tekintettel ezentúl a vár-
Üdvözlő távirat Tabajdi Kálmán államtitkárhoz.
Városunk polgármestere Tabajdi Kálmánnak, ki hosszú időt töltött városunkban, államtitkárrá történi kinevezése alkalmából a következő üdvözlő láv-N iratot ktlldte :
ezen állásban Is hazánk javára
Dr. Babján Gyula
polgÁi mester.
E táviratra Tabajdi Kálmán a legmelegebb hangon válaszolt Dr. Babján Oly u la polgármesternek.
A főgimu. ifjúsága ásóval.
Igazán érdekes és tanulságos, felemelő képet nyújt főgimnáziumunk ifjúsága, amint délutánonként tanárai vezetésével, vállán ásóval megy ki a? Erzsébettérre hogy ott a teret felássa s annak bevetését lehetővé tegye. — Az ifjúság eddig már két dél után dolgozott olt serényen, jó kedvvel s munkájának már is szép látszatja van.
22000 darab cigaretta és ezenfelül szeretetadományt megyék határait ne zárják el a kivitel elől. Kzen kaplak még a katonák bábsüteményeket és levelező- rendeletre már égető szükség volt, mivel nem sgy lapokat. A helybeli katonakórházakban volt betegek\' helyen valósággal zárt fogyasztási körzetek keletkeztek, közt összesen 37000 darab cigaretta osztatott ki. honnan lehetetlen volt bármit ii más fogyasztási Húsvétkor csak a helybéli katona kórházak be- körzetbe átvinni. Ez a rendelet az egyenlő mérték legei és a 2ü-as honvédek rószasültek szeretet ado- nerloli ellátást vau hivatva előmozdítani. Hiányokban. A 48-as bakák részére, mert akkor ele-! Hadimunkárt* osztják be a mukanólkUlleket gendó dohány nem állott rendelkezésre, most készül- a honvédelmi miuiszter rendeletet intézett u
uek a cigaretták, 36000 darab már iészen van. a összes törvényhatóságokhoz, mely szerint egy* hadi-
löbbi is rövid időn beiül elkészül és ók is megkapják szereteladományaikat.
Hogy a Hadsegélyző a jövőben ii, megfelelhessen szép hivatásának, a közönség\' nagyobb támogatására lesz szüksége annál is inkább, mert a katonazenekar eltávozása folytán a hadsegélyző elesik a ja-! vára a múltban tartott kávéházi hangversenyek jö-í vedelmétól
A sötét város. Ez az elnevezés most ami egykoron éjjel napfényben uszó városunkra vonatkozik. Az egiptomi! bibliai sötétség sem lehetett az őshajdanban komo- A belügyminiszter táviratilag közölte az érdekelt j filléresek beszolgáltatását Az uj tízfllléresek szintén rabb, feketébb, mint a milyen korom sötét lepel bo-1 hatóságokkal, hogy Brassó, Fogaras, Szeben várme- vasból lesznek, mint a lmszfilléresek s már forg»->
Szabad az utazás Erdélyben.
anyagok előállításával foglalkozó és az üsem folytatás ára kötelezett gyárak és vállalatok kapnak ipari rnunká-sokat. — A|kormány ennélfogva megkeresi a törvényhatóságokat, hogy a munkanélküli szakmunkásokat írják össze ós az erről szóló kimutatásban eáeket a munkásokat névszerint sorolják föl. 1
Bevonják a tizfi)lóreneket Is. \\ Illetékes helyen kijelentették, hogy legköáelebb rendelet jelenik meg, amely kötelezővé ieszi a tiz-
rul a mi városunkra esti 11 óra tájion. Alig tud;gyék, továbbá Hunyad vármegyének petrozsényi, pujl, lombahozatalra készen állnak a pénzverő n úhelyek-hazabandukolni, akit ez a vak sötétség az utcán Ie-| hátszégi és ►zászvári járásai, Krassószerény megyének! ben. A Károly király arcképével ellátott nj ezüst pett meg. Neki megy fának-falnak, eleven embernek, pedig karánsebesi, teregorai, orsovai, borzoviei és nj- : pénzek csak ősz félé kerülhetnek forgalomba.
iiLA K o Í L 0 N v
színházban
mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb műsorra talál a közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelsőrendtl és legújabb alkotásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort a fővárosi mozgószinházakban sem lehet látni s a helyárak olyan olcsók, hogy még a legszegényebb ember is megnézheti A .BERLIN" szinház agilis igazgatója mindig a legújabb és leg válogatottal)!) moziműsort mutatja be. — Nem sajnál sem fáradtságot, sem költséget, hogy a t. közönségnek az előadásokat minél kellemesebbé és élvezetesebbé tegye. — A „BERLIN" mozgószinház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. A zenét Iiőwlngar Amália zongoraművésznő szolgáltatja. Minden harmadik nap uj műsor. A m tisztelt közönség szives pártfogását kéri Az igazgatóság.
ra A 11 K i Al
r\\j 1
kítünö alpesi tejcsokoládé
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács JAutJ, %iimi. tanár. A vaskos munka • pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig ar. jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes ós tanulságos olvaauáuy, amely luig egyrészről szigorúan tudományos, uiásrésiról könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismerte minden kulturember tudásának szükséges része. A iuó ára 4 korona. - Kapható iq. Wajdtts József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Uj Idők A (IliilMboru leghábl króaíkiaa, Írásban éa képben aa Uj IJSk A mi érdeket ui míiij a nigr >IláxrMl haretéreln LörWűik in mind •léik tárja l.alói «zíp«ésa képekben írdekoaaég, mávéaai alvóval éa -lókeló iiléa jallamii Heree* Ifereue hatilapiil, a> 0j IJókat, inaljnok loiaden esátna aktuélia köilaméuyaitieii, albeaiéléaeiben éa ragáiiyeiban i« agyaréul a atépirodaloin ápolója — KlórnelM áia n»K»»li«« 4 korona Kiadóhivatal, Hodapeat, VI Aodráae;-nt 18. az
— A „Vasárnapi CJjság* mlndan aséina KatdaM tartalommal Jelenik m«n A „Vettériiitpi Uj-aág- elórunUai ára neg/edávr.) ól korona. „Vilá*.
•ui| *(| létiiltt MII
valautékkia l«U«jt« »ru kiiillltlMk
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában
Vidéki megrendelések aaonnal ellntéaUtnek
30000*8000* NÉVJEGYEK
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál ilz
AZ UíJSAGh
POUT1K& NAPILAP olvasóinak. ,
uórmaráai áaasi Zfln ivn . . . . aa kereaa.
rátám . „ . . . 1* „ iiiiiUVK . 1 . . • K. >o >. B,f káaapra ... ■(.»(.
I AZ
krónikáival egyott bal korona Haiirenilelhelt „Vasárnapi Uleág- kiadóhivataléba!! (Budapeat, IV., Kgjetam-alea 4). IJgyanill inagrendelhetó a .Ki páa Néplap", a Iwoluóbli qjaáx a magyar nép a tárnára, félévre i korona 40 fillér.
.— Aa „felet" aiépirodalmi áa indvéaiali Imii-lapot (aterkeatli Andor Jótaef) gttdtg tartalom, ér-dakaa ás aktaálls kép»k agéazitik kl. A kilanó lapol melegen ajánljuk olvasóink neveimébe. 8i»rk«aitó«ég
éa Hadóbivtltl: Bud.pe.t, I K.hér,érint 15/e. - O^WMWW KltHzetéai ár félévre 10 kor. Unlatványaiémot kéa, MMMMMMMMiM küld a kladéhlval. | ._____
Megrendelési olm UJSAO KIADÓHIVATALA Budapest VII Rákóost ut 64. asára
== Jff f^/PJJS fppff
KŐNYV-, PAPt^ ÉS í RÓSZEI^K E.HESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban - és névjegyekben
Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban ■ ■ gyorsan készíttetnek
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában, Nagykanizsán.
<,6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917 április 27. Péntek
28. szAm
ZALAI KÖZLÖNY
íiserkesatőaég és kiadóhivatal Doáktér 1. Tolofoa > Mt. - HlrdaUaak dUaaabáa lurilt
Fo.i«rk..ilö:
Kemény Láaxló
F.l.lö. ai.rka.itd:
Erők Sándor
Megjelenik heteokint kétaier.
Elöfl»oUal in: Stt árra ie kor, NUm * keroaa, iinidévn 1 karosa M flUdr. -
iMffw far* u aiifa.
-- ......
zat, amolyel jelenleg Lwov, Gulschkov és lehetővé. Most lép előtérbe az államférfiul Miljukov orosz miniszterek képviselnek, és a hadvezéri zsenialitás elválaszthatatlan végleg is felülkerekedik Ez az angolbarát,: összefüggése. Az angol diplomácia nagy modernül nagy polgári ága az orosz fórra- \\ művészele az, hogy politikailag kritikus Rendkívül nagy feltűnési kelt a svéd dalomnak, még mindig az ősrégi moszko-, időkben mindig alaposan tudtak beleavatkozni Idegen államok és népek belső ügyeibe.
Idegen politikusok, pártok és népréte-
Németország — Európa megmentője.
parlament elnökének, Steffen Gusztáv dr.! vita elnyomó és hóditó szellem, egyetemi tanárnők a felhívása, amelyet — Ha az orosz forradalom ebben az Németországhoz intézett. Arra ■szólítja fel. irányban folytatódik, akkor még jobban
mentse meg Európát, mert különben az!ki fog tűnni, hogy a világháború egészjgek, amelyek angolborátok — és a nagyorosz forradalom Anglia szája ize szerint! Európa jövőjénekretlonotes sorsdöntő harca. | tőke, valamint a parlamentarizmus vlrég-meghosszebbitja a háborút és akkor Euró-\' Egy olyan harc, amelyben leginkább \'zásának idején mindenütt vannak ilyenek pának el kell vesznie olyan célokért, ame- Európán kivül álló és az igazi európai | — tisztára angol érdekek szolgálóivá vál-lyek esak a tengerentúli birodalmaknak,! életérdekek elle.i irányuló erők vesznek nak, amennyiben ozl hiszik, hogy Faját Angliának és^ Amerikának használnak. A részt: Európa és Amerika angolszászai ésjcéljaikat csak angol barátság segítségével szenzációs cikk, mely a Vossische-Zeilung az európai-ázsiai moszkovitizmus. Eme két érhetik e). Az a szellemi típus és azok az egyik szamában jelent meg, a következő- keletnyugati malomkő között megőrlődhe- életideálok, amelyeket Anglia a legjxtré-képen hangzik: tik Surópa. mebb alakban testesít meg, láthatatlan,
-- Az Uj Oroszország egy szép na- — Németország az egyedüli sejitő,; mindenütt tóbhé-kevésbbé erősen képviselt . pon Olyanná válhntik, amilyennek Anglia aki megmentheti Európát. világhatalom, amely ellen nemcsak anyagi,
kívánja, "Íuíiífli\'k Nérnelórszóg. TíSzep- — Tnhák\' a \'ffiénlíJmunTfíHi\'b g2B"rffiai;TrairTenr 8zrttmHS»íW»Wrtret"iir\'WirdenWwH. európa, valamint az egész európai száraz- meg kell kezdődnie, mielőtt Angliának — Vájjon az orosz forradalomban " föld legrettenetesebb veszedelmévé. Ez fog még ideje lenne, hogy az orosz forrodal- sikerül-e az angol játék, főleg Ottói függ, történni, ha ,a liberális" nagytőke és bel- mat végleg olyan vágányokra terelje, a nely hogy Németország a legközelebbi jövőben politikailag moszkovita centralisztikus, kül- az entente részéről a háború, különben\' milyen álláspontot foglal cl az orosz egy-polillkallag agresszív, imperialisztlkus irány- nem is olyan félelmetes folytatását tenné\'mással vívódó szellemi erőivel szemben.
KICSINY FALU.
Kicsiny falu fehér háza, — Muskátli volt ablakába , — Volt egykor az in lakásom S feleségem jó pajtásom.
Két kis siró-rivó baba Csüngött rajtam odahaza; Körül fonták a nyakamat S csókolgatták ajakamat.
És amikor kakasszóra, Vasárnapra virradóra, A kisbiró kidobóta, Én is mentem hivószóra.
Csinadralta szólt a banda, Nézegettünk jobbra, balra, Vigan szóll a bakanóta: így mentünk a slacióra.
Hejh! hogyan szól most a nóta, Napnyugtára, kakasszóra;
Állok vízben, hóban, fagyban
Ha, mikor az örségem van,
Két szemem néz szöges drótra,
Néz — néz —- oszt mint\' könnye folyna.
Könny csöppen az imakönyvre, Gondolatom elhagy röpve.
Kicsiny falum, fehér házom; Feleségem, jó pajtásom; Két gügyögd kis magzatom — Uram! Isten! mikor látom1
H. SÁNDOR
Sreretetadományokat a Frontra szál-lit a Hadsegélyzö Hivatal Átvételi Különítménye: Budapest, VI., Váci-utca 38.
A kányafalvi tanító.
Irta: Konosek Lajos
(III. Folytatás-) Az alkalom csakhamar cl is érkezett erre. Ama hataln as hárstömeken nlt megint épen a tlatal azereltnes pár, amidőn egy extí? villogó szemekkel s bzinte tajtékzó dühvel váratlanul eléjök toppan az üreg tfalainbok.
Ladomárt osöppot se lepte meg hirtelen megjelenése. K/t a találkozást ugy is várta már. Bátrnn és nyugodtan nézett az ör*g földesúr haragos szemei közé. Galambok éktelen dühvel támadt rá, arcátlanságnak nevezte, hogy kértjébe ismételten w boletolakodni merészkedett s kíméletlen hangon szólította fel ót, hogy a lábát többé oda betenni, ne merészelje, mert. . .
A szerény tauitó tiszteletteljes nyugalommal egyenesedett föl az egyik törzsökről. Hidegvére pilla\' natra sem hagyta el s ugy látszott, hogy ez a felséges nyugalom Klárikába tatról és bátor«ágot öntött. A toporzékoló öreg kíméletlen szavaira teljes higgadtsággal esak azt válaszolta, hogy amikor ismételten ii

APKIU8 S7.
Azok mellé a tömegerők mellé áll, vagy szembehelyezkedik azokkal, amelyek — angol protektorátus alatt — a legrövidebb Idő alalt egy uj moszkovita hódító államot akarnak létesiteni és amelyek a világháborút angol értelemben a győzelemig akarják folytatni.
Az orosz forradalom chaosa talán hasznossá válhatik és megszUlethctik belőle az európai béke, de csak An (lla akarata ellenére s az angol világi-irodalom rovására. Anglia Némelország diplomáciai bekeritése állal és a hadüzenettel Németország kárára és ezzel egytlll az oiztrák-magyar monarchia a Balkén államok és Törökország rovására megakarta szilárdítani óriási világhatalmat, sőt szándéka volt azt bővíteni.
Erre u célra Tel kellett áldozni a békét, s u kontinentális Európa legsajátosabb létérdekeit. Ez mindig igy szokott történni, hu az angolszász gyarmatbirodalom gyarapodása és jóléte Igy kivárna. Az orosz cárizmuí, a legkitűnőbb békeszegő eszközöl kínálkozott az egész Kontinensen. Anglia eszközévé vált épp ugy, mint Franciao.\'-•zág, Belgium, Szerbia, Románia, Japán és Kina, éppen ugy, mint az EgyesUII-Állu-
mok azzá lettek a háború alalt és ki ludjá, hogy melyik ország lesz még azzá a háború végéig.
Csesznék Miklós meghalt.
Vérzivataros időnkben sem tudjuk fájdalom nélkül leírni azt, hogy Csesznák Miklós kir. tábla bíró, a város közkedvelt és szeretett Miklóst bácsija ma virradóra meghalt. Egy értékes egyéniséggel lett szegényebb városunk s egy érző szívvel dobog kevesebb e földön. Munkás, áldásdús élete amikor most .kiari\'. dt, őszintén alig tudunk róla irni. A szeretet — amely övezte, a tisztelet, amelyiycl mindenütt fogadták,\' most őszinte könnyekkel áll me^{ ravatalánál s hullatja arra a vesztes fájdalmának] igaz könnyeit. Egyénisége a szeretet meg teslesülése volt. A szi/ embere volt. Taláh | ezzel is gondolkozóit. Legalább élete úgy mutatta Élethumora, aranyos kedélye cl- j pusztithatatlnn volt; D.:rüs napragyogás volt, ahol Miklós bácsi megjelent. A kedély, a jókedv mipdig velejáró volt. Bú alig bánlotta, fáj.lalmón hamaíosun túltette magát s az a lelki tulajdonsága telte a
közszeretet tárgyává s vonta be a köz-; ------------
tisztelet nimbusával. Életéből bájos és le-i Üs részleteket vethetnénk papírra, ha most veszteség tollúnk erejét nem tompítaná. B tkezücn szórta egész életén át mások, jóbarátai örömére életderüjét s szeretetét & e tekintetben csak magával szemben volt fukar, magának szeretetéből alig őrzött meg valamit. Utolsó peicei talán azért voltak kissé elhagyatottak. Körülbelül négy hónapja kezdett betegeskedni. Az agglegény sorsa sújtotta, egy éjjel csaknem halálos szívszélhűdés érto. Azóta szeretettel látogatták sorra jóbarátai, akiknek születés ós névnapjával még betJ;jon sem feledkezett pieg, Figyelmes szeretete csak halálával szűnt meg. Ez éjjel azután a halál orvul meglepte. Eliabolta őt tőlünk — örökre.
Pedig még élhetett volna... Mindössze hatvanhét éves volt. A nyugalmat még alig élvezte, amelyre a laposan rászolgált lelkiismeretes munkájával a bírói pálya terhes kötelesség utján.
Temetése a város részvéte mellett megy végbe, mert n város uritársadulma súlyos veszteséget szenvedett Csesznák Miklós hulálával.
Csesznák Miklós több vo\'t nckónk,
idejött, nem az estéi* hallgatott, hanem a szívé™ s annak az ész se parancsol.
Ugy látszott azonban, hogy ez a nyilatkozat csak olaj volt a tűzre, mert Galambok még jobban nekidühödve nagy szitkozódások közt kijelentette, hogy nem engedi szegény leánya eszét egy jött-ment embertől elzavarta! ni h nem tűri, hogy nri házát, nemesi régi hírnevét, t<gy közönséges néptanító in* g-becstelenitse.
Hiába jelentett.- ki • lesújtó szavak hallatára Klárika teljes határozottsággal, hogy ó Ladomárt szereti, az öreg gyűlöletes haragját ezzel még jobban fokozta.
Latjomárra azonban csöppet se hatollak lesuj-tóan e kemény szavak. Most még büszkébb öntudattal állott az öreggel szembe s csöndes, nyug.dt\' hangon .jelentette ki előtte, hogy igenis, büszkén vallja magát Isten és ember előtt néptanítónak, állása miatt nincs oka senki elölt szégyenkeznie, mert habár a foglalkozása a legküzdeliuesebb is, de egyúttal a legnemesebb s ha a kenyere nem is olyan fehér ós zsíros, mint az uraké, de önfeláldozó neiuts munkájának tudatiban azokén.\'I értékesebb s Ízletesebb, amelyet Klárika is szívest n megoszt vele.
Kz a kijelentés még joblmn kihozta sodrából a gőgös öreget. Érezte, hogy ez a szép beszédű fiatal ember már nagyon erősen a hatalmába kerítette a leányt s hogy vele szemben már csak a legerélye-sebb és leggyökeresebb eljárásnak van helye Vérben forgó szemekkel rivall reá s fenyegető hangon adta tudtára, hogy ha a leányával urm szakit, Kányafal-váról rögtön el fogja csapatni.
Szavai azonban legkevéebbé sem érték el a! kívánt hatást. Klárika tüstént kijelentette azok re, hogy akkor.ó is Udomárral megy, akár a vilá^ vé-j gére is, mert nála nélkül nem tud élni A megfenyegetett fiatal tanító pedig eddigi nyugalmas hangján azt adta válaszul, hogy bár fegyelmi vétséget nem követelt el, de az elcsapástól sem fog megretteni, mert a tanító hivátása olyan, mint az apostoloké, hogyha ma betelik a missz\'ója ott. megy tovább s holnap már máshol hirdeti a szereletet s mindazt, ami halomra dönti a korhadt, előítéleteket, ami az embereket egymáshoz közelebb hozza s lelkűket és gondolkodásukat együvé kapcsolja De akárhová vigye is & n sorsa, vagy lökje ót a szívtelen\' apa kíméletlensége, mindenütt hivatásának fog élni s \'Klárika is vele jön, Klárikát is magával visii.
Az öreg Galambok nagyokat nyelt s szinte ful-1 doklott\' e nyugodt, de merész szavak hallatára s miközben az izgalomtól teljesen kimerülten az egyik fatörzsre rogyott, leánya kezét megragadva arra kérte rimánkodva őt, hogy ne kövesse el ezt az őrültséget.
Klárika pedig boldog szerelmesen Ladomár karjaiba omlott
Azután hosszú, mély csend állott be, miközben Ltulomár t\'s Klirikf némán és szótlanul átkarolva tárták egymást. Galambok térdeit-e könyökölve ült mellevük a rógi fatörzsön. Lelkében még miudig viharzott valami Az érzelmek vihara vivőit abban csatát. De már nagy mértékb n csöndesedni látszott s a fiatalok boldogan szemlélték, mint olvad le lassanként a gőgös ember kemény szivéről a fagyos jégkéreg, miként változik át s szelídül meg a lelkü-
laríe percről-percre s hogyan ül el lastacskáh az a
cikázó vihar, mely az imént még a lelkén difit Most mély gondolkozásba merült. Arra gondolt, hogy < i a Ladomár valósággal nem közönséges ember. Nagy tudásával, széleskörű ismereteivel jóval felülmúlja az á\'lagmibereli belső írtétól. ül év alatl beosületet szerzett magának s a tanítói névnek Kz idő alatt ő maga is hányszor vette igénybe a segiUégét, ikos tanácsait I Arra gondolt, hogy túlságosan \' szigorú és kíméletlen,volt ezzel a liatalembi rrel szemben, aki nagy igyekezetévé, törhetetlen szorgalmával s n gy intelligenciájával világosságot gyujutt.az emberi lelkek sötét zugai Imii Kaki ) a haladás és boldogulás útjára vez tto Kányafalva \'népét. Arra gondolt, hogy közte és Ladomár között tulajdonképen nincs is olyan áthidalhat illan ,-\'ííagy távolság s épensóggel nem lesz oka röstelkednie, ha Klárika e testestül-lelkestül derék tanítónak a felesége lesz.
Teljesen megnyugodva emelkedett fel ülőhelyéről az öreg Galambok. Barázdáli ábrázatáról a teljes klengesztelódés jelei sugározlak. Nyájasan tett egy lépést Ladomár leié s kezét melegen megszorítva, bocsánatot kórt tőle erős kifakadását 8 Klárika volt a legboldogabb, amikor inegengoszlelödött atyja szavaiból hallá, hogy hirdesse "csak Ladomár «zt a szerttetet, mely az embereket egymáshoz közelebb hozza, továbbra is Kjtnyafalván s legyen abban mindenkor hűséges segítőtársa az ő egyetlen gyermeke, aki maga a szeretet angyala.
(Vége )
Adakozzunk a Hadsegéljzönek.
áPRIUS -il.
zalai KÖRI, M Y
mint egy nyugalmazott kir. táblabíró. — Szivünkhöz forrt s most, halálakor lelkünk vérzik, hogy végleg elvesítettilk. Haló poraiban szeretettel őrizzük emlékét,
Dr. Lukács József
TtX t ja jfif JÖT
HtKulki
Húszas honvódeinkről.
Nemcsak hősiességükről, hanem humorukról is neVezttesek a mi hós húszas honvédeink. Vitézségükről reg«ft mesél fű-fa s minden táj, a merre csak megfordultak Nevüket hevésték a világháború krónikádba Űrökre kitörülhetetlen betűkkel Humo.uk s jókedvük híre, neve, kifogyhatatlansága sem kevésbbé híres esők elótt, akik valaha összeköttetésbe jutottak a hós daliákkal. A tiszt n a legénység egyaránt tele ötlettél, eredetiséggel, amely a legveszedelmesebb pillanatot is inegédesiti derűjével Valósággal bugyog belőlük az originalitás 8 mikor legnagyobb a veszedelem, akkor mindig legaranyosabb a kedvük a hós zalai ÜukhKk. A két következő épizód még a háború | elején történt. Tudtomra jutott, felírom. Minek kai-\' iódnék el. Drága minden fűszáll, melyet lábuk nyoma taposott, áldó t minden porszem, amely vérüket itte: —
Kezdetben még c.-uk tréfának vette a jókedvű i^gyar a háborút. Amolyan játok (elének, ahol pajzán keijlvt; efipftrkájhaMkv,,..................... U,
Kopogott a gépfegyver az orosz részről. Közvetlen a magyar állások előtt verte a port: de hu aqas bakában nem tett kárt, jm-rt néhány cetilimé-terrel előbb hullt le a golyó, mint kellett volna.
Nézi, nézi egy csomó húszas honvéd a sötfün omló golyót. Egyszer csak kedve támad néhány bakának s elkezd ingerkedni a hulló golyósorral. Kupacokon ülve — ej. vo|t a fedezéke a háború elején a hős húszasoknak - nyújtogatták, hogy eltalálja-e az orosz j^pfegyver a bakancs hegyét, Soká tartott a játék, de egyetlen húszasnak sem wtt baja Végre Is a muszka gépfegyver untu meg a játékot.
Hugsch Aladár akkor mégőrnagy, találkozik a háború tüzében egy futó lakával, J6 szívvel, atyai szóval szólítja meg a szaladó bakát az őrnagy : —
r— Hová futsz, liam ?
— Ó.nagy urnák alázatosan jelentem, megsebesültem a bakancsom" sarkán, adja a derűs választ a siető baka.
dr I. j.
kéltek és vidáman várják a béke hivatalos deklarációjának pillanatát. Az érdekes lap szövegét, az alábbiakon közöljük:
Édes Ilonám I Kitűnő dolgom van, mesés if. az élet, mióta itt szemben megkötöttük az orosszal a békét. Ók eljáraak hozzánk\', mi eljárunk hozzájuk, itatjuk az oro z legénységet rummal, ók meg cukrot adnak helyette
Vasárnap óriási ünnbp volt az orosz forradalomért és békéért Kivollult a 19. ez. orosz gyalogezred 30 tagu zenekara a két tűzvonal közé hatalmas Yörös zászlóval, mi csatlakoztunk az orosz tömeghez és együtt éltettük a békét
A részletekről levélben többet. Előbb azért irtaiu, hogy az oro-z nem a- ar békülni, mert ők a feltételekről rosszul vo lak informálva.
Ctoerekereakedée.
A háborúval sok tekintetben visszacsúszunk a múltba. Bár üldözik, de a divó cserekereskedés ii ezt bizonyítja Ha megszólítjuk a falusi asszonyt, aki fején nagy csomaggal siet, hogy mit árul, tüstént kész a válasz:
— Dohányért adnék tojást. Utam egy tejeskoosi nfellett viÚ el ma reggel. Itengeteg tejes kanna pihent a kocsin Szép sorjában dagadoztak egymás melleit a drága nedűvel terhes edények. Jöttek, mentek a vevők s éhes szemek su-gárözöne hullott a kannák felé. A kocsi mellett egy alig gyermek suhanc állt s nézte bambán az embereket, kö\'/hen azonban bokros ftlstöt eregetett kifelé a száján, — egiptomi cigarettát szilt a falu, vagy tanya mostani hőse. Jn - *
Valamit kereseti a falusi asszony. Ezt hamarosan rajta lehet venni. Bőséges csomagja minden életrekviziiumot alig foglalt magában, ezzel hamar
vj , , . , tiwtibt jölt, oki reátekintett. Valóban hiányzóit va-
JNem diplomata, nem országok sorsat Intéző
lamije. Szorgosan járt-kelt, mig valaki meg nem
Práger Ferencz.
nagy ur, de érzéke, szive, lelke tud nemesebben érezni, mint bárki a helybeli azon urak közül, akik a háború tejlölét merőkanállal szedegetlek s akik bérüket itthon\' melengetve a háború tüzét, viharát elkerülve, tárcájukat felduzzasztottak tetszés szerint s akik ezresekkel dobálóznak, amikor a szegény agyonsanyargatott tisztvijíelök a nyomorbságtól nyögni is alig birnak\' s akiknek\' nélkülözéseit sem meg nem hallja sem megérteui nem akarja sénki.
De Práger \'Ferenc* (, yiégért ette s hosszú idő
szólította: — Mit keres, nénike? Tétova tekintettel néz egy ideig a falu tapasztalt ambuiane tirmája, mig egyszer c-ak kiböki a lelke titkát.-
— Gyufát keresek, lelkem.uram. Gyufát szeretnék szerezni túróért.
— Édesített italokhoz nem szabad cukrot és mesterséges édesítőt használni. A hivatalos
lap számában a pénzügyminiszter rendeletet tesz közzé, a mely szel int édesített italok előállításának céí-óta a város köztisziviselöineX^oly kedyqjméijye* áron jaira, tekintet nélkül arra, vájjon azok alkoholtartal a<lja a bust, bogy.azok*RtfAAlán „isbJ^iNttslenhe- -muak*e- v«gy s«m, bárminemű cukrot beszerwtoi és tik az néha napján. - . felhasználni tilos. Mindazokat a cukorkészleteket, a
ThIs.ii mosolyog felette, isok\' kérges lelkű ember, mely-k a jel-n rendelet életbelépése napján édesített de neküuk le kell szögeznünk, hogy a nagykanizsai italok előállításával foglalkozó ügyének, jogi szeméiparosok és kereskedők közlU egy ember nem akadt, lyek és cégek birtokában vannak, birtokosuk köteles aki a tiszlvUelók nyomorát észre vette volna, — az 1917. é.-i április hó 23. napján volt állapot sze-miir. Práger" Ferenci, akinek nemes lelkflségéi-a liá- riut bgkésőbb az 1917 évi április hó 30. napján a ború utáu sem fogja feledni a tisztviselői kar s azt (Jukorközpontnál, (Budapest, V. Mérleg-utca 9.) bejelölő jelhetöleg honorálni ívkonipezálui fogj.i min- lenteni. Az édesített italok előállításával foglalkozódén .eéelbtn. egyének és cégek a rendeletben előirt feltételek mel-
lett a Oukorközpont utalványa alapján mesterséges édesítő szereket jövőben csak a bpesti kir. fóvámhi> vataluál kaphatnak. A rendelet betartását a pénzügyi közegek fogják ellenőrizni s a rendelet bárminemű kijátszása kihágást kéoez
Akik kibékültek az oroszokkal.
Orosz-magyar ünnepély a fronton.
Érdekes levelezőlapot hozott a tábori posla egy kassai i:rh-ánynak a harctéren tartózkodó rokonától. Az Írás bizonyságot te«\'. arról, hogy mig a diplomaták nem voltak képesek * békét a mai napig megteremteni, a fronton küzdő ellenségek már összebé-
Népuámlálás az orezágbán.
ügy városunkban mint az egó>z országban a jövő, azaz május hó 1 — 8-án a kiküldölt re "delet értelmében népszámlálás fog megejtelni, mely alkalommal az állatok, termények, földek is összeiralnak, t i. mennyi van bevetve, mivel vau bevetve, hogy igy av ország várható terméséről is tájékoztató képet1 nyerhuiSünk.
Az összeírást a helybeli lauitók s hivatalnokok fogják végezni az előirt díjazás mellett, melyet az állampénztár fog kiutalni a vogzett munka arányában j
Adomány hb erdélyi menekültek részére.
Mikor lehet böjttel aalgoritani & katonák büntetésé\'.,
.A Streflleur katonai lapja jelenti, hogy a hadiállapot idejére olyképp inódositj&k a szolgálat szabályzatnak a böjttel való szigorításról szóló intézkedését, hogy az egyes vagy szigorított fogságra ítélt egyén ellen csak akkor alkalmazzák a böjttel való szigorítást, ha büntetés tartama tiz nap, vagy ennél A * vrdilyi Iii.nekau.kntk .d.ko.l.k; 1\'olUk tíbb- A l,°""*\'s" t4«rel,»Ju*u ""K"1414 ri-M. K.nll * mm l»i>. B.,g«b Ahdáraá 1 pár férfi «41" »UW4" "u"ba" » WJt •\'"«•«»»• cipő, Miltónyi Sándor 2 pár íalalpu cipó, Tassy - •■>•■• - - - 7 ~
Abetn* 1 gallér, 1 kendé, Strím Igni.ná ü g, Ad,(Uo„unk „ ele9eU hÖ8Ök ö,ve(jyel nadrág. 1 pár cipó. Ezen adományokért hálás köszö-
n, tót fejni ki « .rdátyi m.n.koU.k.t gyAmolitó bi- árv"\' i*v"ral \' H.dsegélyző Hiv.Ul ......ág N.gfkiiiiwán főpénztára, Képviselőház.
7. A I. A KÖZLÖNY
APIilLIB 37.
színházban
mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb j mfiaoriA talál a közönség. Mindenik előadása| a kinematografia legelső rendű és legújabb alkotásaiból van összeállitva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort a fővárosi mozgószinházakban sem lehet látni s a helyárak olyan olcsók, hogy még a legszegényebb ember is megnézheti A .BERLIN" színház agilis igazgatója mindig a legújabb és leg válogatottabb moziműsort mutatja be. — Nem sajnál sem fáradtságot, sem költséget, hogy a t. közönségnek az előadásokat minél kellemesebbé és élvezetesebbé tegye. — A .BERLIN" mozgószinház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. A zenét Lőwlnger Amália zongoraművésznő szolgáltatja. Minden harmadik nap uj műsor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását kéri Az igazgatóság.
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és
tételen joga. Irta: Lukács JóiseJ, ..........
tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig az jeleit alakjalioz ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörlé-i ttnlem e jelentős mozzanatának ismerete\' minden kultnrembnr tudásának szükséges része. A uní ára 4 korona. — Kapható Ifj. NVajdits Józant köny vkareskniiésébsn, Nagykanizsait
— UJ Idők. A vilAghAboru leghtbb króalkAaa. irA.lian é* képben az U| Idők A ml érdekes esemény a uégjr világréaa harctéréin történik, azt mind aléak tár)a ÍHalAi szépségű kApekbeu Érdekesaég, mflvéazi nívóval éa „Iftkelö Ízlés jellemzi Hereog Parene belilapiAl, az U| Időket, melynek miailen szAina aktwAlia közleményeiben, elbeazélAaelben éa regényeiben ie egyarAtll a xaépiroitaloin Ápolója — Kléflzetéal át a negyedévre 6 korona KiaitAhivatal, Badapnt, TI. AndrA»y-iil 10. az
— A , Vasárnapi UJaág" minden atAma gazda* tartaloinmal jelenik meg. A .Vaa4rna|il Uj-aég" elófizetéei éra negyedévre öl korona, „Piléu-krónlkA--val egyittt lial korona. HegreudalhelA n „Vaaírnapi. Ilwég- kiadéUlraUlébaa (Biulapmt, IV , Kgyateinnlea 4). Ugyanitt inogrendellielA a . Ké-pea Néplap", a tegoleaébb Mjnáit a magyar nép HzAmAra. IWvre ■! korona 40 fillér.
— Az .Élet" szépirodalmi éa .niérészetl lieti lapot (azorlinnzii Andor Józsefi gazdag tartalom, ér* itekea éa akui.llie képek egészítik ki. A kilStié lapot melegen ajAnlj\'lk olvaaéilik figyelmébe Szerkesztőség éa Idadétmalal . Budapest, I. KellérvAri ul 15/o — KHIIleléai A\' félétre 10 kel. MnlatványazAinnt kéaz .Agge^kold a klailéliital
, wSa ...... f^Bt.
iMI| >t| ■■■ IMtnU »|) választékban juUnyu áru kéizlltilMk
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
*
Vidéki mogreutlelÓHek azonnal elintéztetnek
NÉVJEGYEK
A világháború
minden mozzanatáról bő, j eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, ma- • gyarázatokkal szolgál az
AZ ÚJSÁG-
POLITIKÁI NAP1I.AI\' olvasóinak.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: flgésa évre .... SS korona.
rttivz. Wafyaőívr. . Ser hónapra
II
• K. ao r.
I L » t.
Megrendelési clm : AZ UJSáO KIADÓHIVATALA Budapent VII. Rákóosl ut 64 szám
í I
lU/WWWWUTUfWUf
MMMMMmmMM
fejwafes* JsniííSw 11 ]K! i
Jff ^/DJJS f$J.%f f =
KÖNTY-, PAPI!^ ÉS IRÓSZE^KERESKEDÉSE
l)ús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben ■
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban íz—.. .*, gyorsan készíttetnek. —
Tanintézetek részére szükséges cikkek
-----dús raktára. \'
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk nagy raktár*. : ■
laptulajdoaos Ifj. WajdiU József könyvnyomdájában. Nagykanizsán
Nyomatott