Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.86 MB
2010-03-09 14:57:46
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
399
2830
Rövid leírás | Teljes leírás (205.53 KB)

Zalai Közlöny 1917. 036-043. szám június

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
56. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917 június 1 Péntek
36 sz/im
SzerkflBEtőeég ók kiadóhivatal Deáktér 1.
T.lafoa i 1«3. - Xlrd«U««h dljsftmbis ...rtat
Fa.i.rka.ato:
Kemény Ltazló
F.l.lo. .i.rk.nlo:
Erői Sándor
Megjelenik hetenklnt kiUnr. UUuWH ini Mfr » k«r, félévre-k«»Rt, »nr<44TH 9 kltwt M fillér, é gfy— «ut fcr* U flUér.
A jövő biztosítéka.
Mindnyájon erezzük, hogy (llött oz utolsó óni. Ellenségeink még egy utolsó, hatalfiiug támadással kísérletet tesznek, hogy a győzelmet a maguk juvára csikarják kl. Védő bástyáink azonban, mint a leghatalmasabb várak, sziklaszilárdan állanak ellen minden, az eddig nem. ismert hatalmas támadásnak. Erőink kint a harcmezőn szinte felülmúlják önmagukat, s vitézségük s kitartásuk u világtörténelem egyik legszebb ténye lesz.
De amint mindnyájun érezzük s mindnyájan tudjuk, hogy u küzdelem a tetőfokát élte el, ugy a közvélemény az embjri lelkekben felsarjadzik a békevágy,, melynek ina már olyan erős gyökere van, hogy annak eredménye, gyümölcse nem lehet messze.
Hogy azonban közeledllnk a béke első nyomuihoz, uhogy a jö/ő előttünk lussan-lassun kitárul, mindinkább éreznünk kell \' azt, hogy a béke eredményességéhez nemcsak a győzelem ereje szükséges, hanem a
nemzetek beléletének teljes szilárdsága.;
Tagadhatatlan tény, hogy ml, akik\' mégis aránylag a kisebb nemzetek közölt foglalunk helyet, eddig minden tekintetben oly teljesítményekre tekin.hetünk vissza," melyek a-mult nagy időket is jóval túlhaladják. Mert amint q háború méreteiben hatalmas óriássá fejlődött, ép^u ,*y a teljesítmények egész tömege hárult a nemzet vállaira.
Természetesen elsősorban a pénzügyi helyzet szilárdsága az előfeltétele, mely a jövőt biztosítani hivatva van. Mert kérdjük, ha eljövend az idő, mikoron u hadakozó lelek békeasztalánál a tárgyalásokat megkezdik, nemcsak ama nemzet megbízottjának lesz-o szava, komoly es dör.tő bel\'olylfsa, melynek nemcsak hadi,^ hanem pénzügyi ereje is .megingathatatlan ? Nyu-jolian nézünk azonban a hatodik hadiköl-csön elé, mérTTTSagyar neíüzél fenséges nyugalommal tür és áldoz mindenkor, tr.eg fogja lenni Itt is a- kötelességét .
A kath. főgimnáziumi énekkar egyházi hangversenye.
fizombuton t-Kte h város közönségének jelenlétében, a felső templomban lezajlott a főgimnáziumi énekkar második egyházi hangverseny*. Tarlatomban talán lúldíi.*an, sikerben izmosodva, a hozzáértők általános dicséretétől koszorúzva az előbbi év egyházi hangversenyéhez minden méltóan sorakozik.
Váró unk zeneileg müveit közönsége örömmel fogadta ezt a hangversenyt, mert minden náma tökéletes, imlvészi reprodukció volt. Tehetségének h tudásának legjavát adta minden szerepló s Dr. Lukács Jówef piarista tanár önzetlen munkájának gazdag sikeréhez újiibb emléket kötött. Az énekkar hatiio-zott, tökéletes, sxines jól intonált rolt minden számában A partitura minden követelménye szépen s öntudatosan érvényesült l\'edig Filke, Mettenleiter, Mozart, l\'reyer értékes alkotásai ékesitetUk a műsort.
Az énekkar együttesének gazdag tartalmihoz Ízlésesen válogatott szólók, icettósök, vonósnégyes és SWtítWí TiT-
mult. Mind elökeló Ízléssel, technikai fejlettséggel, tudással s elmélyedéssel interpretálva gyönyörködtette a hallgatóságot, amely lélegzetwegett figyelemmel hallgatta, élvezta s csodálta a két órás műsor mindeii számát. Hilndel Ignác Improvisatiónja *>rgo-

Rrany lános költői művészetéről.
irta: Kováts Antal.
(II. Folytatél,) Arany pedig a szerkesztésben elsőrendű művész. Előre képzitett terv szerint indul munkára s azért tudja is, mit hová kell tenni, mit lehet elhagyni, mit kell okvetetlenül fölvenni az elbeszélés keretébe.
Arany költeményei mind, az epikaiak és liriaiak egyaránt a művészi szerkezet miatt válnak ki. Még legnagyobb teéjedelrnü s szerkezet dolgában leglazábbnak tetsző eposzában, a Toldi szerelmében is minden részlet beleszövése megokolt. Hiszen a nagy teret elfoglaló nápolyi, boszuló olasz hadjárat Toldi férfikorának lovagi szellemére vet fényes világot. Nélküle meg nem értenők Toldinak, mint lovagnak bűnhődését. Ez teszi világossá, mekkora bűnöket kenhettek Toldira, hogy ő, az ország egyik első vitéze, nem vehet réazt e nagyfontosságú s a király szivéhez annyira közelálló fegyvertényekben a maga neve alatt és vitézi öltözötben meg fegyverzetben, hanem Fráter Mikola álnéven, barátkámzsába öltözetten és karikás ostorral fölfegy-
verezve. De ugyanez a hadjárat teljes elégtételt is \'szolgáltat az üldözött hősnek, hogy a ráfogott bűnöktől megtisztulva újra felöltbesse lovagi öltözetét, felköthesse kardját és tisztességgel viselhesse nevét. Ez okból a nngyterjedeimü nápolyi háború szorosan hozzátartozik a tárgyhoz és nem szerkezetbontó betoldás.
Kisebb eposzai, balladái meg a szerkesztésnek szinte boszorkányos ügyességét mutatják. Mekkora művészi készség, kell ahhoz, hogy a Szondi két apródjának 19 versszakában két balladát beszéljen el Szondiét és az apródokét. Hogy az V, László 15 rövid sorokból összerótt strófájában előadja a vihart a természetben és a király lelkében; megismertesse a magyar urak elől menekülő királynak? s a király elől menekülő Hunyadi-párti főuraknak sorsát!
Micsoda ritka ügyesség kell ahhoz, hogy a Tengerihántás balladában a Tuba Ferkó és Dalos Eszter szomorú szerelmét előadó gazdaember a történetke egyes helyei közé állandóan beleszúrja az elbeszéléssel párhuzamosan lefolyó éjjeli jelenségeket is de úgy, hogy azok a szo-jmorú történettel némi értelmi kapcsolatban is állanak, mint a népdal kezdő sorai a tartalommal, i Csakhogy itt nem kezdő, hanem későbbi közbe-szuratos sorként jelentkeznek.
A szomorú történet kezdetén a dermesztő hangulat festésére szolgál ez a betoldás: „Hüv>ös,
éj lesz, fogas a szél." Dalos Eszti tiszta és ép szerelmi életének jellemzésére tti hozza fel: „Teli a hold, most búvik fel", mintha mondaná, \'V teli a sziv, most nyilik meg.
Mikor Tuba Ferkó kisértgetni kezdte Esztit, ezt avval magyarázza, amit mesélés közben akkor vesz észre: „Ahál rókát hajt a Bodrél", mintha mondaná, megkezdődött a szerelmi vad üldözése. Mikor már Eszti is szíveli Ferkót, együttes éjjeli kóborlásuk érzékité*ére közbe szúrja a mesélő: „Tűri a vadkan az irtást", azaz a veszedelmes szenvedély áttör az erkölcsi korlátokon. Mikor elbeszéli a gazda a szenvedély szavára hallgató leány bűnös szerelmét, ezt veti közbe: „Soha, mennyi csillag hull ma", a csillaghullást erkölcsi értelemben is véve. A szerelmi mámornak vége, a juhász elköltözik a tájról, Dalos Eszter meg bújában si-rí. Ezt az állapotot igy ismerteti az éjjeli jelenség betoldása alakjában: „Nagy a harmat, esik egyre", t. i. Eszter szeméből is. Mikor Eszti gyalázatát el akarva titkolni elöli önmagával együtt kisdedét s együtt temetik el őket, mintha a temetést kisérő harangozást akarná érzékiteni, beleszövi az elbeszélésbe közvetetlen érzékelését: „Az a Lombár (ökör) nagy harangja". S midőn Tuba F^rkó végre haza kerülve hirt vesz a gyászeset-rőí, a mesélő közbeékeli: „Kuvikol már az eb-anyja", t. i. a bagoly, mint a népfelfogás szerint
/
»
SALAI Köíl. ONT
uára az igazi móvész orgonajátékának bemutatása volt Ave Máriája olasz stílusával, elevenségével meg-kétszerezódött Neumann Károly llnotn, subtilis tenorjában i Peachek Ignác hegedt! kíséretében. Érzést dalolt Iliik* Kduárd gordonka Keligiosója, Peaobek Arioso szólója s ijidanlsja. Hpfrlebter Kmma « 14 or Mariska l\'reghiera kettóse acélos tónusával, atUlán Hofrichter, Labor Mariska, Pescbek Ignác « l)r. Lukács József vonós négyese, amely számok mél-lalá\'a a szép és terjedelmes tárgyi műsorban elÓKe-giiette a műélvezet tökéletességét
Kranljnk ki kölöil ai egyházi szonáta bemutatását, amelyhez haionló nálunk inég nem került rml-•orra. Jakóby Antal közbeszólt bárom énekszáma a ■ mflsor mflvészi értékét |>lasztikuiabbá tette hangjának ] erejével, mflvészi értékének finomságaival. Szereplése ujabb diadala volt tehetséges művészetének.
A hangrenieny anyagi eredményéről hamarosan beszámolunk
Ufmofldné ée Rubint Károlyné úrasszonyok értékes violaninO miseruhfját, melyet a felsó templomnak ajándékoztak 1 egy remek arsnyhiinzésll zöld mise-ruhál, melyet l)r. Ijikáes a hívek adakozásából szerzett bé 620 kor. értékben
Közmüvelodesí gyűlés.
Meghívó
Hónai I\'aula névór, a Szociális Mimiótirsulat 1 ballagja Budapestről, juniűs 18-én,1 kedden délután 6 órakor a városháza nagytermében a Keresztény Jótékony Nóegylet, valamint az llrasszonyok, l\'rleá-nyok ée Urak Kongregációjának védnökségével, .a [>r. l\'llhál Viktor elnökletével kedden délután, CÍKKmMdtlmrSl h wi irlM gMlt<mMril-a városházán a közművelódési bizottság gyűlést tar- ^ ^ |u„|;re mín(|wkil „„^.M ,„egbiv tott. Ezen a Kinbáz ngye s egy felsíbb leány»kola Nwkwl|uin, ,9,7. jon. létesítésének kérdés, kertit szóba. „ \'/MMa
Belépó-dij a fenti jótékony célra I korona
K százezredik vasárnap
Bogenrleder Józsefné ajándéka.
A felső templom nzámára Bogenrieder Jósweíné úrasszony egy mflvéiki kivitelű, arany himzésö vörös-szinn miseruhát ajándékozott 500 kor. értékben.
Az iij uilseruhát Horváth György piarista házfőnök áldotta meg 8 ez alkalommal I)r. Lukács József piarista tauAr tartott szent, beszéjlet. Ennek végeztével a. hi vek 90 koronán felül i»dtak ismét össze új misoruhákra.
Ugyaú^z alkalommal ,í!dották meg Dr. Fábián
■H
Ünnepi körmenetekhez beosztott sorrend: IV Iskolás gyermekek. 2. Máriatársulati hajadonok 3.
A keresztény Idó-ánütás szerint ebben az évben ; J^" Szivetársulati hajadonok 4. össze, hajadonok, lesz a százezreitik vwárnap Julin, 8 án A. " M^gj!*- 8. H-rte-tölet. 7. Kar-
eset kiszá.....ás. nen, egászen egyszerö, mert a tudó- »»"" « 8\' K"™"4«- 9 I,r*k
sók ne,n tudnak megegyezni benne, hogy a Krlntus | kongregációja 10. IW.ony^k kongregációja. 11. szöletése után való negyedik é» szökóév voh-e, vagy ! "rl«i»J°k 18 ,3\' H^"10"
sem A mi időszámításunk szerint közönségen min- 14 K,">n"4« 16 h"™"-
den négygyei osztható év Bókóév Ámde Ismeretes iik r""lJ,!- 16\' (Wl ,,M^0"^",I,•
hogy az első évszázad első felében a szökőnapok í
Kéretnek az ájtatos hivők a körmeneteknél az
beillesztése rendetlenül történt. Tehát még nincs döntő- jel6írl 8orrwnd 8zeri,,t ö8al,akor-nL en megállapitva, hogy Kr. e 45 év és Kr. u. évek Plébánia hivatal
közötti időben melyéveket számítottak szökőéveknek, j J
Tudományos körök azt a feltevést fogadták el, hogy! Adrtítoxzunk az elesett hősök özvegyei Krisztus születésű után a nyolcadik óv volt az első;és árvái javárai — Hadsegélyző Hivatal szökőév E feltevés alapján anno Domini 1. január . főpénztára, Képviselőház,
elseje vasárnapra esett és ebből m^r önként kövese i • . « , ||J \'l A L
lik, hogy 1917. julius 8-ika a százezredik mArnap, AuHIOZZUIlH 8 H^tlSB[j8l)(Z0llflK.
n halál madara. És igy tóvább. Minden ötödik- hetetlen tökéletességű kapcsolatára, a hézagok nek betoldott sor a jelen éjszakai jelenségét is, áthidalására, az egésznek valószerűvé tételére, meg a mult történetet is magyarázza. Hiszen Toldi kalandjai készen vannak llosvainál,
Éfd emes szerkesztési ügyességének nyilvá- Széchi Mária szerelmi^ története Gyöngyösinél^ nulásaként megfigyelni, hogyan és miért úlkal- Buda halála töredékes krónikáinkban. Ámde ami mazza a leirást és a mellékesemény beszúrását, azoknál nyers anyag, rendezetlen tömeg, akár-A leirás nemcsak a. költemény hosszabbá téte- hányszor értelmetlen adat, az Arany fezében ter-lére céloz, hanem a belső állapotnak mintegy mészetej, érthető és élettel fölruházott rendszeres külső jele vagy . az elhihet és eszközlője. Mikor egésszé alakulj.
, Toldiban már bemutatta a költő Miklóst vitézzé Aranynak a müvészköltő rangot másódkor-lenni vágyásával s Lacfi részéről való megszé- ban fellémző ereje adja meg. Hősei nemcsak álta-gyenitésével, elhagyja a főhőst s az anyai ház- Iában vett eínberek, hanem minden mástól külön-ban. folyó lázas sütés-főzés rajtába kezd. Ámde böző egyének. Még ez sem elég- neki. Nemcsak ez a betoldott rajz érzékelteti azt az időt is, mig egyénekké teremti őket, hanem magyar egyénekké. Miklós a mezőről hazaér. Miklós budai kalandjá- Hozzájuk hasonlók egyetlen egy mintaképénél nak, az elszabadult bika megfékezésének mellékes sem találhatik, de a maga költeményeiben sem beszövése nemcsak az ifjú hős lélekjelenlétének és fordulnak elő kétszer, mind önállók, mind erede-tömérdek erejének szemléltetésére való, hanem tiek. Csak maga a Toldi trilógia is ugyanegy fő-hihetővé teszi az időt is, mely alatt Bence az hőssel három egymástól elütő jellemet léptet fel aggódó anya küldeményével felérhetett Nagyfalu" úgy, hogy alaptulajdonsága mind a háromnak ból Pestre. j ugyanaz. Ámde az idő, az életpálya, a környezet
,-A mulatozó Miklósra betekintő piros hajnal j hatása alatt mennyire nem hasonlít a fiatal Toldi egyúttal a fiu piros reményének jelképe is, a her-1 a lovaggá vált Toldihoz s ez merőben különbözik vadó ősz rajza Toldi estéjében a főhős lehangolt- az élet őszéhez jutott Tolditól. Csak a nagy erő s a ságának éreztetését is szolgálja. j hirtelen harag^jelentkezik mind a hlrom korban
A szerkesztésben mutatkozó nagy ügyessége alapjelenség gyanánt, abból a körülményből is foly, hogy Arany már I S mennyire igaz a képzeletből elővarázsolt kész költői anyagot dolgoz fel. Mert új v mese ki- Rozgo\'nyi Piroska lelki életének rajza ? Toldi vi-gondolása helyett a már készen levőnek művészi j tézi hire fölkelti érdeklődését, sőt titkos szerelmi elrendezésében mutatja meg erejét s az anyag új- j érzését. Az érette leeresztett sirarostéllyal harcoló ságának hiányáért .a kidolgozás szépségével és hősben öt sejti szűzies lelke. A harc után Toldi tökéletességével kárpótolja az olvasót. Termész^- helyett Tar Lőrinc jelentkezése a győzelmi díjért, tes is, ha nem kell fantáziáját új mesék és alakok Piroska kezéért, minő csalódást, sőt sértett önér-létrehozásán fárasztania, több ideje marad a hatá- zetet kelt a lányban? Hogyan, milyen reményke-soa elrendezésre s a részek természetes és utolér- déssel várja a tévedés kiderültét s odázza el a Tar
Lőrinccel kötendő házasságot? S mikor a esek fogságba jutott Toldi várásába beleun, milyen daccal nyújtja kezét kelletlen kérőjének, mennyire boldogtalan veleS^Mikor pedig a szerelmi láztól gyötört Toldi haza kerülve Piroska férjét párviadalban megöli, á kezéért esengő lovagot minő nemes büszkeséggel utasítja el, mert hiszen közöttük megölt férje holtteste áll tiltólag. Végre is hogyan temeti el szive boldogtalanságát az ápácaklas-trómba és sülyéd kofái sírjának rideg karjai közé s mindez oly természetes, igaz és megragadó, hogy Arany jellemző művészetének legtökéletesebb re-meke. . v^ J - \\ . : ■ ■•■■
Avagy ki tudóit a nagy Étele, hun .királyról fönségesebb és m\'égis reálisabb k^pet féateűi. mint Ő. Etele nemcsak egy barbár csoportnak bárdolatlan, kedvét csak a vérontásban és dolásban lelő hóditó; vezére; hanem a népcsoportból nemzetet szervező egyéniség, a messze jövőnek dolgozó államférfiú, győzhetetlen hadvezér, rettentő, de igazságos bíró s emellett a családi életben valóságos ember. Olyan ember, mint akáíki más, ki csak úgy játszik kedves fiával, mint akármelyik alattvalója s csak úgy eltűri a gyermek apró zsarnokságát mint más. Hogyan lesz e kivételes egyénP a „világ pőrölye" mégis testvérgyilkos, azt az emberi léleknek a titkos besugások hatása alatt átváltozó természetével s Buda alattomos cselszövésével magyarázzu meg és hiteti el a költő. Hogy Szécsi Mária mi okból teszi le a győzelmesen viselt kardot, pajzsot és sisakot, arra feleletet adat az iró avval az igazsággal, minek is van a sziv, s a szivben szerelem ? (TótH K.)
,(Polyt»tA»a követkwlk.)
11111 1
JÜNT08 1.
" -
1 a i. a m köz!.\' s v
Salnióvad Nagykaniasén.
K hót szombatján nyílik meg a sziniszezon városunkban, amely alkalommal FÚredí Béla megerősödött színtársulatával körünkbe lép.
Nem akarunk előre dicshimnuszt zengeni, de el sem hallgathatjuk azt amit a társulatnak pécsi társulatnak szereplésiről hallottunk, miszerint a fényes erkölcsi siker mellett oly horribilis anyagi eredménnyel zárult, mely minden dióahimnuszt felnimül,
E nehéz időkben i« örömmel üdvözöljük a tár
A golyó jól talált, teljesen összeroncsolta, széttépte áz arcát, száját, torkát, — a\' vén tlrásó még sem halt meg. Elvitték a közkórházija, ott nyolc napig birkózott a halállal Az orvosok afct mondják, feltétlenül fölépül, ha eiíni tud. De etetni se tehetett, -— még mesterségesen sem. Nem. is n sérülésébe pusztult bele, ezt kibírta volna, ~ de éhen veszett, nyolc napi folytonos, kínzó koplalás és éhség mán 2 —2 utolxó kívánsága az vJÍ, vigyé ki a Zöldkerti temetőbe, ott legyen a ravatala, oda is temessék az ö húszezer halottja ir.ellé. A kívánságát teljesítették.
Biilatot a ,\'tteni szereplésébe/, a legfényesebb sikert
Wv*njuk. 1 A Hazának nemcsak jó kato-
A lüdiköioaön ÓH vidéküuk uépe. ! nákra van szüksége, hanem pénzre Járásunk föídmiveiő népe eddig mind az öt js j Mjnden egyes korona, amit ... . elbndulásial vette ki , ,., , t
részi, áínnlyet jílcKhl úlltottifiik mind az 01 estben követendő példakép más járáeok népe t\'l.\'i Amint
hadlkOlcsönMI olyan hazafias feljwduláwal vette ki , ... . , , . .
, ii, .......„ „. ....... hadikölcsönbe lektetunk, a diatlal-
V1ZSGÁKRA
osztályösszevonással,\'* középiskola mindeA osztályából gyorsan felelősséggel készít elő a
ZSOLDOS . TANINTÉZET
BUDAPcST, VII., DOHáNY-U. 84. TELEFON 82-40. A középiskola rövid és mégis köunyű tananyaga megrendelhető. :: Nélkültzhe-tetleu magántanulóknak, m \\1 v e l t r é g r e törekvőknek.
Üzemek fémanyagának lefoglalása.
mas békét hozza élőbbre !
értesülünk, járásunk hazafias népe a hatodik hadi-kölcaönnél sem tagadja nug azt, Jipgy ezúttal is , példakép nkar szolgálni s leikés buzgalommal siet pénzét a Hazának kölcsönbe adui, ugy, hogy a hatodik hadikölcsön sikere itt nálunk máris biztositvá váii. Természetesen, járásunk lakosságának e hazafias
A Budapesti Közlöny legújabb száma közli a kormány rendeletét az tizeinek és vállalatok készülékei fémanyagának hadi célokra való leszereléséről. , r . . A rendelet szerint minden ipari éi egyéb üzem tu-
tLlÓjegyzeseket elfogadnak az ligdonosi megengedni köteles, hogy gyári készülékei-L-\',niv«\'.i "<k, gépeinek és berendezéseinek rézből, ólomból,
Kani/S\'ll l.lKfireKpcilZ- ()||W| Wtík öy^jb^ úgyszintén nikkelből álló i anyaga hadicélokra leszereltessék, vagy hogy üzeme oly más reudszerre tdakitlassék á>, mely. átalakítás {utján az üzemből a fentemiitett fémeket ki lehet 1 vonni-. Azt, hogy az igénybévétel feltételei fenforcg-nak-ei a törvényhatóság első " tisztviselőjéből, mint
összes nagykanizsai tárak és bankok.
Nem lesz rekvirálás,
áldozatkészsége a legnagyobb Orönnnel tölt el ben- \'"\' l"i\'"1\'!"ki\' AMt f.Mege van, jósm.\'re hallgatva , ^ ^ li>llviMlsj<SM| „
járásunk lakosságának intelli- az ellátatlanok réstére nzt, ami saját meg-i az ügykörük szerint érdekelt miniszterek egyik képvi-
nünket, mért ebben geuciáját látjuk. — Vegye is ki a részét mindenki, .aki teheti, az uj hadikölcsí)nból, amely amellett, hogy hazafias kötelesség, de a legjobb tókeelhelyezés is.
Hol legdrágább a, buza? A háborúnak, illetve á háborna\' gazdasági
se|ój«jból álló biiottság állapítja meg.
élhetésére leltétlenül nem szükséges.
Nehéz időket élünk, ii Iraza minden embernek, I minden fiának kötelességeket ró elő, de kétszeresen azoknak akik itthon, az ellenségtől távol megvédett volt főparancsnok, Nizzában meghalt. A két balkáni helyen végezhetik kötelmeiket ! l,Ab"ru «mlegeUék a nevét, akkor lett voj-
, , ..........voda, de szerep jutott néki a magyar hatóságok ga-
Ntm hisszük, hogy ezt át ne látnak epen azon j vg„ór08 e|járásAimk jóvoltából a nu*Uni nagy hábo-
Putnik vajda meghalt.
A szerbek liires hadvezére", Putnik tábornok,
szonyokiiak sajátságos tünetével találkozunk az Kgyesült jobb módúak, akiknek feltétlenül van feleslegük, ha|rubau is. Emlékezete*, hogy 1914. nyarán, amikor
Államukban, amely pedig » »■* - f^f1W ^
csak ............... visel háborút ós ntun lmngii.lt el ben ÜTe int városunk polgármesterének felhívása \' llndipwten ál sje&lt liíwl«k! Mivul Mkluiuuír.ii»gt_
,,„.,.. „ tUutotori. Érdemes » .merikei "re » >«« ««, és , nenuC eml.erb.riti ™1\'" MUIm* Slerbi*v«l f»ll«,lta\'«ltik A> inter-
rtaMt tt €M «8y»H>**t «en traenies m ímernsi \' nAIUk » tieitl kutini ipílelíben. 0«kli»m»r tutin
buuárak alakulásival tüielMeblaen foglalkozni, mert, kötelesség . I bazaliocsátotlák, már csak arra val6 tekintettel ú,
nem minden érUMIHP n a Unnlsig, ameljet A<«» l«Ut od> Ulti * mi wki MUiloMl pwn j h^ w^tmlwl mrl.
ewkMI Ví.onbatuuk.\'N«w,orkb.n a bulit ma ;07\' K"k«íges, nehogy a hatóság karhatalommal leg,»n jE,"*^,™ A "llUghtbora .KaLíaibilTí
cenltel ktviik a lóMtWn annak imSterttiáK^a tehát Wnytelen azt felkutatni a erösiakkal elkoboinl aiok-, vezette a azerb iiadsereget é« pedig steronealvel -
■--j-^^. SS koro,™ a valutadil- « r*«<r«. Jh«hí*, akik ételírt\' könyörög-\' M«jffllilotl« « offenzivánkat inajd decemb.r 17-án
Amerikl legnaiflrabb pl««án 55 korona a valutaan- " erulákezetee sikert ért el Orni Milanovácnál, amikor
ferenoiáí wáuijUBlia vetele után. Hmámitásl* TiiMk, 1\'k 8 »tik"Bl\' gywmektll, övei tán éppen a legnehe-; j, ,|határoláa«l elvonta a bolgár UM a
hogy ,^\'juili.^b.n. tehát közvetlenül a háború hareot vivják ott a frontokon ,nindn,íjunkért. |.jjjjljl előtt 7/" ténMel jtgiwték j ,«jliiíag«i rtzsdén a butát, uWjiátlipithaló ai\'ez éti májul „W »-i>ijegy-
Nlnca oukor ? ? ?
zéaekkei\'Wuill\'il a oégynefie ii\'éllleikfdés, Inie,
igyon betegen találta ót. .Emlékezzetek 1914. dec. 17-ére!" — euel végződött utolsó badseregparanoaa, Dehogy nincsen ! l\'eak tessék a piaeol) végig- »« sem várla országának katasztrófáját, hanem me-
nekOlt biztosabb helyre. Kgy darabig Oélolaszország-
sétálni, 80—30 cukorárilsitó tárja fel gannailával a
ísi A lu\'.Tititmii ft báls-ru elsó
. . \' , , ■ , , cukorkaféléket naponkint s az utcán izódelgó török a halál, mafasra. fiájtotta- fel az árakat I ■ • ■ ■
v-rri,,^. - , , , , , ,, feszes hiuouádésok is bóviben vannak a fagylaltnak
m(HJ«|ijljehárak a knllöldi behozataltól ( ^ ^ "
teljeseip piáMiu érvényeeek I • J
, háború harmadik esztendejének utolsó negyedében*
ban volt, majd Nizzába költözött, ahol most utolérte
Nyolo napig nem evett egy 93 éves ember.
Nagyváradról írják : Nagyvárad legöregebb emberei nagyon jól \' ismerték Jankay Mihálynak-azt a halvan esztendejét, amelyet állandóan a temetőben a sírok közOtt töltött. A kilencvenhárom éves, friss, érés öreg már a Zöldkerti temető sírásója volt, amikor a mai Nagyvárad megszületett, — senki se tudta a korát, csak azt, hogy nagyon öreg lehet és hogy nemzedékeket látott kihalni, az öreg Jankay Mihálynak, kacsintott a \'barátaim: — Húszezer embert temettem el én ^eddig. Talán kifutja harmirtceterig. Csakhogy elfogyott a türelme
; Amdé a közönség, dacára\'; hogy Pünkösd ünnep után állunk, cukorhoz még mindezideig nem juthatott.
Nem akarjuk e helyütt tárgyalni, hol itt aj hiba. De mindenesetre komikus és boszantó jelenség, hogy amíg egypár dolgozni nem akaró henyélő piaci j kofának bőven kerül cukorka gyártásra cukor, addig a kö/.oiiség nem juthat égy deka .cukorhoz, .még betegei számára i-em. Szomorú s l«veró jelenség ez annál is inkájb, mert nincs aki ezen segíteni akarna\', Ks amikor jókedve volt | »mikor lelielűe könnyüszeirel.
Sxeretetadomáiyokat a frontra szál-1 lit a Hadse^élyzö Hivatal Átvételi Külö- !
3CJC3CJt3trJC3 O OOOC
Összefoglaló tankönyv
Nyolc nappal ezelőtt a kiájába lőtt egy revolverrel.! nitménye: Budapest, VI., Váci-utca 3fi.i
A középiskola négy alsó osztályának teljes tananyaga. — Nélkülözhetetlen rendes- és magántanulóknak, — önkéntes vizsgára készülőknek. Legjobb eszköz az általános műveltség elsajátításra Két kötet Hra 16 kor Megrendelhető
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII. Dohány-u. 84.
Telefon 91—én.
IU£3QQQQQ€3C3QO( j
► üh
n L * i i 6 n-A 11
J0NIU8 I.
VII Rákóozi ut 64 iiám
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban — és névjegyekben ; Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban , - gyorsan késiittetnek. \'-------
Tanintézetek rémére szükséges cikkek . dús raktára ■ ■ , ■ ■
Jejjyiíl és egyébb közigazgatási nyomtatványok 111 ~ nagy raktára. .
Elüli nr
mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb műsorra talál a közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelsörendtt és legújabb alkotásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort a fővárosi, mozgószinházakban sem lehet látni 3 a helyirak olyan olcsók, hogy még a legszegényebb ember is megnézheti. A „BERLIN" színház agilis igazgatója mindig a legújabb és leg válogatottabb moziműsort mutatja be. — Nem sajnál sém fáradtságot, sem költséget, hogy a t. közönségnek az előadásokat minél kellemesebbé és élvezetesebbé tegye. — A „BERLIN" mozgószinház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. A zenét Lőwlngar Amália zongoraművésznő szolgáltatja. Minden harmadik nap uj műsor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását kéri Az igazgatóság.
KITÜNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
NÉVJEGYEK
. Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács JózscJ, fógiuiu. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás tör-léiittti feMódééével foglalkozik, amíg az jnlnn alakjához ért. Mindönkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely niig egyrészről szigorúan tudományos, másrészról könnyöd stílusával álvoxetps olvasmány. A világtörténtjein h jelentós mozzanatának ismerete (uindsn kultúrember tudásának szükséges rész?. A uiü ára 4 korona. — Kapható
könyvkereskedésében,
Aboru lugbAbb krónlkaaa. A iili érdekes wh-iü történik, sít miml
Ifj. W\'»jjrt« József Nagykanizsán
— Uj Idők. A vili irdMbau éti képiem n UJ
mtny » uágjr ii.ligréez t . ......— ........„
aléak ntrj> fen/ti népségi képekben Érdekig, inQvéezi nívóval éa wlókelő kiás jellemzi Hereit Korene hetitaplit, at Uj ldóket. msiyuek minden nlfflii aklnélis kölieinényeibeu, albaetiiéseiben és regényeiben in egytrint a szépirodalom Ápolója — KlJfiieiési ái> negyedévre 6 korona KimlAliiv.nl, Budapest, VI. Andrisey-ut is. u
— A „Vasárnapi UJság-- minden aiinta gatdag tartalommal Jaltáik mag. A .Vasárnapi Ujai*\' olófiiatéai ára negyedivra 01 korona, „Vilin-krónikih-val együtt bat korona. Megrendelheti a „Vasárnapi Uieig- kiadóhivataléban (Budap^t, IV . Ugyetem-uloa 4 ). Ugyanitt megrendelheti a .Ké-p«a Néplap". a legoleeibb uj-Ay a magyar nép síimére, Miire 3 korona 40 fillér.
— Am „Öíiet" atipirodalmi és etAvéateti heti. lapot (eserkeelti Andor Jóaeef) gazda* tartalom, ér-dekea áa aktuális képek agiaiitik ki. A kiinni lapot melegen pántjuk olvasóink figyelmébe 8tarkeailiaég áa kiadóhivatal: Budapest, I. Keliér.érí ut 15/c -KlíHietéal ir fiiéira 10 km Mulatiinysiimet kési-.éggel küld a kiadólilval.
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbiiható, kimerítő
értesülésekkel,; térképekkel, magyarázatokkal szolgál a7.
AZ UJSÁG
holivik/i napilap
olvasóinak. \'>
ELÖFlasiéat á*AK; Egéaa ivra ....»• korona.
iHI| Mii Ittllitt M|| liluitékku jatáiyn áru
téuttMMi
Ifj. Wajdits József
köay vnyomdáj áb&n.
Vidéki megrendelések luronnal elintéztetnek
Félévre Negyedévre . EKj héaap-s
ILttt
a k. io i.
Megrendelési oim. {az UJSAO KIADÓHIVATALA Budapest
Nyomatott a laptulajdonoa [fj. Waj.lit, Jó<«f könyvnyomdájában, NagykaníiaánT
i6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA 19.7 junius 3. Kedd

37 szAm
ZALAI KÖZLÖNY
Sierkesstőeég és kiadóhivatal Deáktér 1
Talataa I 1». — KlrdaUaak dUaaabáa aaarlat.
FStitrkuitS:
Kemény László
FaUlas aierkaailA:
Eröa Sándor
Megjelenik hatankint
ElöBaaUal ára: I|) lm U tor, HUm-toraaa, a*nr«dtr» a koroaa H fillér. > Üfarw wtM Injimk___
Az aratás biztosítása.
A folytonos katonai bevonulások egyri
liez kötött— állundó alkalmazású melleit,\' Időig dolgozzanak és azután — esetleg •
egyes teiülelek talán megmüvcIellcnUI ma- vezénylési időtartain alatt több Ízben is —
Kulimnak, Illetve n mégm.\'nkált térdetekről más sürgős természetű munkák végzésére jobban csökkentik az ország munkaerejét . különö en a széna gabona, de egyéb,azonnal eltolássunak. és igy ma gondot okoz u gazdáknuk az j termények is idejekorán levághatok nem A hudifogol/ ügyeleti tisztek ezen
a kérdés, lesz-e elegendő erő majd az aratás; lennének ; tfien bajokon segítendő, ajánlatos, munkálatok körüli tevékenységükben a
gyors elvégzéséhez. I£ fontos ügyben a minden egyes munkabizottság már most I ^messzebbmenő támogatásban részesl-
honvédelml miniszter a mull héten az alábbi i azonnal gondoskodik arról, hSgy a nekik lendők.
leiratot intézte Zalavármegye alispánjához: rendelkezésre bocsátott hadifoglyokból a Az alispán a honvédelmi miniszter e
Támpontok nyújtandók arra nézve,iSZükscges számban mozgóosztagok ulaki- táviratálrticgküldte Zalaniegyeösszesgazda-
hogy a folyó évbon elvégzendő mezőgazda-\' lássanak, melyek a vármegye lei ületen belül sági munkabizottságának és egyben föl-
sáji munkákra előreláthatólag mily munka- " szükséghez képest eltolhatók legyenek, hivla a főszolgablrák és községi előljáró-
erő fog rendelkezésre állani, e tekintetben\' mert csak ily módon icmélhető, hogy a sógok figyelnie: arra, hogy szigorúan őr-
a hadügyminisztererrel is lefolytatott tár-\' helyenkinl ideiglenesen mututkozó sürgős ködjerdk 11 inde: ült ennek pontos és lelki-gyalások eredményeként miheztartás és tájé- természetű munkatöbblet, — mint például:; ismeretes betartásra, koztatásul közlőm, hogy katonai munkás a szénakaszálás, a vátfmegyék egész terű- . \'.--.- .. . • .ti V-ii íí\'níi jVu* osztagok sokkal csekélyebb mérvben lesznek leién ^zen mozgóosztagok célszerű felhasz- HítfíPlk át fák ninlfl az egyes munkabizottságoknak kiutalhatok. nálása segitségéve.l Idejekorán, sikeresen
mint az az előző évben történt. elvégezhető lesz. A helybeli itf. elami iskola f hé 7-én d. i.
Tudatában jutnak, hi\'sy ■» hosszura A most vázolt oljirá; analógiájara a lo órakor ftogir-liti isboitban Madarat U fik napja
nyúlt*háború rolyamányaként a inult évhez kiutalt katonai munkásosztagok. is — kü- ünnepaégei tart Onnepi banéd* Hallai Jené tanító
képest ismét ujabb munkaerők leltek a lönösen természetesen ozok, melyeknek monl1■ BM™l™k: lla.a. Ilona, 8»ék«ly Lívia, StitoH
. , .... , , • , • ■ J~. . , u . János 3. o. t., I\'alloa Ilona, Itoaenberg Julialta, Léasló
gazdasagokból elvonva, mely körülmény vezénylési időtartama hosszabb — a le- „ , , .,;...
Ferenc, Menzel János 4. o. t. Vendégeket axlvawn szórványosan ázt is eredményezheti, hogy kintetbon ellenőrzendők, hogy egy gazdá-1 j ^
4 rendelkezésre álló"összes munkaérők hely- i nál (munkaadónál) csak a legszükségesebb
firany lános költői műuészetérőL
1rla: Kovát* Antal.
(III. Folytatás)
Ámde nemcsak e nagy müvekben, hanem a kisebbekben is aggodalmas gonddal rajzolja meg a hősök jellemét s teszi cselekvésőket elhihetőkké. Nem hiába hatolt Sophokles, Shakespeare és Katona szellemi kincseinek ismeretébe, kitűnően sikerült jellemrajzai remek eredményekként fizették kl a tanulmányozásukra szentelt fáradságot I
Aranyt müvészköltővé avatja harmad sorban tudatos választékossággal használt nyelve. Nyelvének bőségével, sokoldalúságával, szinező erejével, más nyelvre lefordíthatatlan magyarosságávol a legelső hely illeti meg Aranyt.
Nyelvének bőségét megérthetővé teszi. az az állitás, hogy ő használ legtöbb szót a magyar nyelvkészletből s hogy nemcsak a korában kelendő nyelvkincsből merit, hanem felkutatja nyelvünk múltját is s amit ott eredetinek, szépen hangzónak és jellemzőnek talál: aggodalom nélkül felhasználja.
Nyelvének sokoldalúságával az a sajátosság jár együtt, hogy minden műfajhoz, minden hangú-,
lat hoz, minden kojüoz alkalmazni tudja a megfelelő nyelvet. A naiv elbeszélést képviselő Toldi a maga parasztos hősível a legegyszerűbb, de nem erőltetett népesség fényében ragyog. A Toldi szerelme romantikus eposzában az előkelő lovagok és lovagnők s a királyi udvar szójárásának izelitője-ként a finomkodó, válogatós, nyelvhasználat járja. A Toldi estéjében és a Bolond Istókban a szelid humort érezteti minden szó; Az elveszett alkotmányban és A nagyidai cigányokban a vaskos tréfa és komikum kevésbbé válogatós kifejezései szolgálják a célt. Arnit pedig sokoldalúság szempontjából a balladákban produkál, az egészen bámulatra méltó I De megvan Arany nyelvmüvésze-tének szinező ereje is. A helyzetet és a lélekállapo-tot ritka tökéletességgel képps nyelvével érzékiteni. S a csak nála előforduló töntörség teszi lehetővé, hogy néha egy-két sorral egész korokat képes színezni. Máskor a beszélő kora, avagy nemzetisége szerint váltakozik a nyelv színezete. Gondoljunk a Szondi két epizódjának török szolgájára s armak szavaira s állítsuk e mellé az apródok énekét s meg fogjuk érteni a költő nyelvszinező képességének fejlettségét.
A népnyelv alapos ismeretén "nyugvó magya-rossága pedig a nemzeti lélek legeredetibb kifejezőinek egyikévé avatja. Az idegenszerűségtől távol, de a sujtásos magyarosság kirívó fitogtatása nélkül érezteti, hogy magyar léleknek magyaros
megnyilatkozása min Jen szava. S épp azért kifeje-* \' zéseinek e népiesen nemzeti vonásból eredő szépségét csak magyar elme élvezheti a maga teljességében.
Eddig Arany mint epikus kötötte le figyelmünket. Szóljunk egy-két szót Aranyról a lírikusról is. Arany lírája a komoly férfiúnak meghiggadt érzésekkel és bölcs gondolatokkal telt nem pedig a fiatal szivnek lázasan forrongó érzéseit tükröztető versekből áll. Szerelmi láz Őt nem bántja, nincs is egyetlen egy szerelmes verse sem. Legföljebb a hitvesi viszony ád néhány gondolatot lantjára, mikor a bizonytalanság kétségei közt hánykódó feleséget avval nyugtatja meg: Férfié az élet gondja I S egy versében a családi fészek melegét úgy énekli meg, mint minden gond elüzőjét.
Ámde ha a nő iránt érzett szeretemnek nem ád is hangot, annál sűrűbben, meghatóbban és fönségesebben zendül* meg lírai költészetében a kazafias érzés, a hazát féltő gond megrázó hangia. A szabadságharc leveretését követő komor idők fájdalmas hangulata uralkodik enemü versein jeléül annak, mennyire átérezte a nemzetet ért veszteséget. Vigasztalan bánat ömlik el hazafias líráján s ez a bánat a kétségbeesés jajszavát hullatja legtöbbször. Az ötvenes években készült hazafias költeményének mindegyike a lesújtó pesszimizmus szivet hasogató kiáltása. Csak a hatvanad években pendíti meg a reménység húrját is, kezd lelkében
t A L A I ft Ö l L ö N T

V. ^WI.JÍL 11114
JI1NI08 I.
A kath. főgimnáziumi énekkar egyházi hangversenye.
FelQlfizetések:
A fányteen sikerűit flgybátl htngverseoy anyagilag u egy koronáé buiép6dij«kl)AI közel 700 koronát juttatott > háborúé jótékonyáig oltárán.
A hangversenyen felOlfliettek — akiknek síire* adományukért az intézet vezetősége köszönetet mond — Bogenrieder Jézsefmi, l\'ráger Korenc 80—80 kor., N. N. 17 kor., Dr. I,6ke Emil, Olui Quidóné, I)r. Babján öyula, Singer Jólsefné, Zer-kowitz Ugos 10 - 10 k , Dr. Kreisler Józsefné, N. N., Dr. Szekeres Józsefné, Unger UllmamrKlekné 9—9 kor., Tyll László 8 k , N. N. 7 k„ K. N., Seliilbán János, Tompa Gábor 6 -8 k„ Kait* I<yos, N. N , Dr. Tamás Jám», Wallgnrezky Antal, Vizkelfty sl-eiredes 5—6 k , Hörwey Ti radar, Korbáth Artlinrnó, Kaufmann Mórmí, Kertész Ijgos~ N. N., Ú N, Dr. Pllhál Viktor, Dr. Nwktrn Jéssef 4-4 k, Ats Józsii, l\'osfai Horváth János. Dr. Sllgethy Károlyné. Városi Ágnes, N. N., N. N., 8-3 k„ Bider Jóisel, Bayer Yincéné, fíoér Husztávné, Bogenrieder József, Kendler Hugóné, Halra* Gyula, Kelting Ferenc, Kovács flyürgy, N. £ , Molnár Oábor, Hioz ^ I^os, Viosz Ferencné, Ötvös Emil 8—8 k, Bsrta N., Berke Józssl, Farkas József, Uraf János, Qipsi Gusztáv, (lálos Hyuláné. Fisoher Józssfné, fiyórffy Jáirosné, Halvax Frigyesnó, Horánsaky Károly, Kemény Já-nosné, Köó János főhadnagy, Knortzer Öyörgyné, Ozv. Kntor Jáiiosné, Ubor Mariska, Miszlay Istvánné, Mihályi N. né, l\'ilraer Albert Kubint Károly, özv Schloss Antalné, Tóth Istvánné, özv. Vonczel Rezsó-\' né, llj. Wigdits József, Weber Anna, Weezk Antal,!
Cló UalH -K, N„- N. Ni, *. N., N. N., N. N ,N. N., N. N , N. N , N. *N. N., N. X, N N, N. N„ N N , N. N., N. N,\'l-l korona N. N., N. N, t.0-60 UH. N. N. 40 1111. N. N.. N. N„ 30-, 30 ül.
A nagykanizsai 20-as honvédek nagy miivészestéiye.
A nagykanizsai 30. tymVéd gyalogezred juuius hó végén a rokkant 20 a* jionyédek ós az elesettek özvegyei t-\'s árvái javára a,)figj«ltísebb fővárosi művészek közreműködésével nagy nnlvészestélyt rendes
liefft^lUH Gyula, Beregi Uszkár, Fedák Sári, Ohapmaiinó Bovy Aurélia, fiarkttdy Al»dár é« még több más budapesti milvész, előkelőség részvétele van már eddig is biitonitva.
A rendező bizottság a legkörültekintőbb munkát fejt ki, hogy Zalayármegye mi . közönségének ulKŐrangu mflvéati élvezetét, nyújtson^ s alkalmat adjon ama rokonérzés kifejezésére, melyet a zalai közönség a\'20-asok hősi éa mindig versien ezrede iránt érzett. i»
Az estély a Polgári JSgylet helyiségeiben lesz, rtelyoket e célra mflvéazi.ftilb^n átalakítanak i nagy buffét-vel látnák el.
Helyárak: Emeleti - páholy 160 kor., páholy 100 kor., Támlásszék az első négy sorban 26 kor., a többi sorokban 20, 16 ^letve 10 kor., állóhely 6 korona míkí í
Akik jegyrp igényt^tanak, előjegyzés végett fordulnak. yifly^elflfryioii. (^elefomzáin
115.) a vigalmi bizottság fcitk,árához, Szálinger Antal zászlóshoz. .
Az egyéves kapuzárás után szombaton megint | megnyílt az aréna kapuja Régi s új erők együttése I mutatkozott be szombaton a Mágnás Miskában, amely régi, egyéves sikerének tetőzéaé.vel telt ház | előtt gördnlt le. Régi ismerőseinkre csak a tavaly i hangoztatott dicséretek ismétlését mondhatjuk el. ; Püterdi Etel, Utabár Itezső, Borbély Sándor minden részében dicséretes alakítással mutatták meg, hogy ; művészetük eredeti fényéből semmit sem veszített,
a harmónia helyreállni s a maga bizalmát igyekszik átültetni nemzete lelkületébe is.
Lírája aztán jó időre elhallgat, csupán élete fezén pendül meg újra, hógy uj hangot, az öreg ember lelkének hangját ismertesse meg olvasóival. Telvék életbölcsességgel, megnyugvással, s a jobb világba vetett hittel ezek a versek. Megismerjük az , élet végéhez közeledő Aranynak lelkivilágát, Lerajzolja magát a tamburás öreg úr képében, aki hangszerén mindig csak a régi nótát játaza. Megtudjuk tőle, hogy még öreg korában is a lant volt , legfőbb védője az élet megpróbáltatása ellen s azért ihletetten hangoztatja,
A lantot, « lantot Szorít* kebeledhez Ha jő a halál. Ujjod valamíg azt Pengetheti: vigaszt ■ Bú. ellnie talál.
Elárulja, hogy rttennyire szeretett volna Szalontára menekülni nyugalomra, hogy ott a kertben fát ültethessen és olthasson. Ám a sors ettől megfosztotta s adott a független nyugalom helyett hivatolt, cimed és kitüntetést, bór ezeket soha sem kérte. Céloz evvel akadémiai főtitkárságára é« a Szt látván rend kiskeresztjével történt kitüntetésére. Íme Arany öreg korában beszédesebbé válik a maga belső és külső életének ismertetésében, mint volt férfikorában. Ez n bőbeazédüség természetes sajátság az öreg embereknél. Még egyik fiatalkori kalandját is öreg korában árulja el. Mikor ugyanis Debrecenben hirtelen hevülettel színésznek csapott fel, a társulattal eljutott Mára-
■y
sőt.eröUljexebben csillog. A közönség régi szeretetével Üdvözülte őket s halmozta el frim dicsérettel, üdvözlő tapsviharral. Mellettük jók voltak Daka Anna, Karácsonyi Ili, Tihanyi Béla
Vasárnnp Barta Ujos Zxuzsi o énekes paraszt vígjátékát adták. Ptterdi Etel és "Tihanyi Béla szereplése körül fejlett le a cselekmény Pelerdi minden izében átérzett játékát — bár többször alkalom híján is moxúlygoU — igaz dicsérettel jutalmazzuk. Eleuié-■ ben volt minden aprólékos részletnél Tihanyi néhol mintha túl komoly lett volna, a szerep kívánalmán íelül A játék sikerének előmozdításában részük volt : Borbély Sándornak Halasynénak, Baranyay láziénak és l\'app Istvánnak is Emeljük ki végül a zenekar játékát, amely soépen simult, úgy intermeióiban, mint kísérő játékában a szereplók sikereihc-z.
KRITIKLS.
j .r........ ^L^^^í^ptí :
A tisztesség, a polgári becsület
és, az önfentartás kötelez minden jó hazafit, jegyezzen hadikölcsönt. -
Marosszigetig, de onnan a lelkiismereti furdalás haza kergette Szalontán^: Haza indulása előtt osztalékul a színigazgatótól $0 krajcárt kapott s Harminc az alag mértföldre ,abból.
Kifutja ... egy vándor cipó. Mert\' azt vett a husz krajcáron. Egy hétig tartott az utazás, ám Debrecenben már hire sincs* a vándorcipónak, de ő étlen-szomjan kitartva vjégre hazaér, ahol „fedd és gúnyol rokon, barát, csak egy nem: az anyai sziv." Ezt az ifjúkori kalandját élete Őszén foglalta versbe. Arany lir4ja azojnban nem könnyű olvasmány. A benne rejlő szépségek megértéséhez % ezen az alapon élvezéséhez életének és kofának alapos ismerete a követelmény.
Arany költői művészete a képzőművészetek köüül a szobrászathoz <VU legközelebb. Alnkjai elbeszélő műveiben úgy domborodnak ki előttünk az Ő szobrászati nyelvművéazete alapján a térben, mint a szobormüvek. Vannak hőseinek helyzetei, jelenetei, melyek kész\' anyagot szolgáltatnak a I szoborbaöntésnek.
A lelke izzó vágyával élő tilalomfaként a
I messzeségbe bámuló Toldi, az óriáai rúddal ereje önérzetében utat mutató suhanc, a malomkövet | elhajító haragos ifjfi, a bőszült bikát lebiró kemény legény, a hencegő cseh vitéz kezét összeroppantó Hercules, az orvul támadó gaz cseh levágott fejét felmutató hős: mind kéaz szoboralaknak kínálkozik. Avagy a bátyjára rohanó bölényt biztos szemmel és kézzel célba vevő Etele, az öngyilkossá vált kedvesét megpillantó Kund Ahigél nem volnának-e könnyen szoborba önthetők? Arany János mind ez alakjainál és mind e jeleneteknél a rövid-
látó ember aprólékos pontosságával jellemez és alnkit, s ép ezért lehetséges szavainak nyomán szobrot alkotni az ő müveinek plasztikus elemeiből.
Arany János száz évvel ezelőtt született s 70 évvel ezelőtt vette nevét a hir szárnyaira utolérhetetlen tökéletességű Toldijáért. Ez a 70 esztendő nem tette avulttá azt az értékes szellemi kincstárt, melyet nemzetének hagyott, hanem oaak növesztette az elismerő bámulatot eddig még az elbeszélő költészet terén fölül nem múlt nagysága iránt. Ez a bámulalat még termékenyebbé lehetne, ha megfelelő módon a nép szélesebb rétegeinek kezébe is eljuthatnának az ő költeményei. Akkor fejthetné ki Arany költészete azt a nemzetnevelő nagy erőt, mely műveiben lappang.
Éppen axért a mai ifjúságra vár az a dicső íeladqt, hogy első sorban önmagába sziva Aranynak nagy eszméit, azok értelmében tanuljon ember és magyar lenni; másod sorban módot .kell majd találnia Arany eszméinek népszerűsítésére. Születésének százéves ünnepén a magyar ifjúság alig vállalhat szebb feladatot magára, mint annak igéretét, hogy Arany eszmekincseit elkallódni nem engedi. S ha ezt teszi, akkor lesz méltó az ifjúság Arany szelleméhez s akkor a mai nemzedékről is el lehet majd mondani, amit ő mondott a Széchenyi eszméit megértő és életre keltő nemzedékről:
Nép, mely dicsőt magasztost igy magasztal,
Van élni abban hit, jog és erő!
JÜNIÜ8 8.
21L1I K 0 7, I. ii N V
Minden Oemosthenesnól szebben beszél a tett.
Vértői piroslik az Isonzó vére, fUlsiketitőeti bömbölnok a nyugati, frontokon is az ágyuk ezer halált okádva az ellenségre.
Oroszlán bátorsággal, ércfalakként állnak fiaink az ellenség előtt s mint vésztjósló Cherubok űzik a vad ellent árkaink elől, mely Bettinkre, nemzeti lelünk megsemmisítésére ezeréves édtw hazánk felosztására törekszik.
Ott államik, ott Öntik véröket dicső ttO-asuink a mi legközelebbi véreink jnwretteink. Nem rettegve, nem gyáva nyulkéut meglipulva ; de acélozolt izmokkal a legnemesebb hazaszeretettől lángolva miiit tüzes istennyila csapnak le gálád elleneinkre.
* S ml akik itthon vagyunk, kik védett tüzhe-lyeinken párnákra hajthatjuk In fejünket, mit adhatnánk egyebet e hősöknek, mint azt, hogy felesle günket, nélkülözhető filléreinket a hadikölcsönbe jegyeztük, hogy ezzel a bábom xikere» befejezésit s a béke eljövetelét siettessük. ^
Ne kicsinyeskedjünk,\' no tétovázzunk, o« kételkedjünk, adjuk oda amit leh\'et az édes hazáink, melyen nem szóval, nem hangzatos frázisokkal, hanem a nehéz <?s súlyos viszonyok között c^ak tettel, áldozatokkal segíthetünk, mely minden királyos beszédnél ékesebben igazolja ha2aiiui szeretetünket s áldozat-ké. regünket.
jrf ltírEk Bangha páter Na jykanizsán
Daugha Béla jezsuita alya szerdán városunkba érkezik, hogy csütörtökön az úrasszonyok és urleá-tíyok kongregációjában a tagfelavatást- megtartsa
RÓNAI PAULA nővér előadása. RÓNAI PAULA nővér, a szoczlális missziótársulat beltagja Budapestről, junius hó 12 ón, kedden d n fi órakor a városháza nagytermében a Keresztény Jótékony Nőegylet, valamint oz Úrasszonyok, Uileányok és Urak Kongregációjának védnökségével, a csucseniö-védelemről és hadi árvák gondozázáról előadást tart, melyre mindenkit tisztelettel iheghiv . Nagykanizsán, 1917, junius
A PLÉBÁNIA HIVATAL. Belépődíj a fenti jótékony célra l korona.
♦ i ÜNNKPI KORMKNBTHK/í bemlott sorrend: I. Iskolás gyermekek. í. MAri«tir«nlati hajadonok. 3. Jézus Szivtársulati hajadonok. 4. Összes hajadonok. 6. Katholiku* legényegyl-t. 6 Ipartestület. 7 Karmester az éneklő férfiakkal 8 Katonaság 9. Urak kongregációja 10 Úrasszonyok kongregációja II. Urleányok kongregációja. Papság. 13. Hivatalos hatóságok. 14 Katonaság 15. Srent Ferenci harmadik lendje. 16. Összes asszonyok. — Kéretnek ax Ájtatos hivők a körmeneteknél as előirt sorrend szorint csatlakozni. Plébánia Hivatal.
— A menekültek irŐdájának pénz kell. A1
nagy kiadás, amelyet q ,Menekülteket Gyámolító Bizottság szinte csodás módén; teljesített már közel egy \' éven át, kimeriUitte a pénztárt telje en. Az irodának most is 2000 koronára volna szüksége, hogy fedezze1 kiadásait. Reméljük, hogy nemeslelkn közönségünk az irodának segítségére siet adományaival.
Jegyezzünk hadikölcsönt I
Még tizenkét nap van hátra a hadikülcsön jegyzésére kitűzött időből, ejjáatt teljesíteni kell kötelességüket azoknak is, akik eddig tétováztak A jegyzések eddigi eredménye tekintélyes, de — sujnos — mégis vannak jelek, amelyek arr* engednek következtetni, hogy az országnak nem minden részében teljesiti a lakosság egyforma lelkesedéssel a haza iránt tartozó kötelességét A késlekedők számára Szolgáljon intő például a katonaság magatar.sisa; hőseink nemcsak vérükkel áldoznak a hazáért, hanem megtakarított pénzüket is kölcsön adják az államnak,\' mert ludják, hogy ez elengedhetetlenül szükséges a háború győzelmes befejezéséhez. Legyenek méltók hozzájuk az itthon maradottak I
tálért szállásolják a Lundwehreket Kisknnizsára?
Mind hangosabb kezd lenni a kiskanizsaiak panasza, hogy a cseh LamhVehreket állandóan hozzá-jok és éppen csak a Klórián és Hunyadi terekre. A panasz indokolt Mert ha \'\'már Kiskanizsára kell elszállásolni; tessék akkor á: többi utcákat is felhasználni, nem pedig állaudó\\u az .említett- két térem lakó gazdákat nyúzni vele állandóan.
De i-zt nem értjük, miért nem has/nálják lel e célra a katonai reáliskola mellett levő 16 üres barakkot s a sörgyár üres\' katakombáit ahol ;-- 4 ezer embert lehetne elhelyezni a igy a kiskanizsai gazdák is fellenének mentve a folytonos zaklatástól.
A Hazának nemcsak jó katonákra van szüksége, hanem pénzre is! Minden egyes korona, amit hadikölcsönbe fektetünk, a diadalmas békét hozza elóbbre !
Előjegyzéseket elfogadnak az összes nagykanizsai takarékpénztárak és bankok.
— Országosan maximálják a főzelék és! gyümölcs arát. A mult esztendőben nagyon kevés; gyümölcs termett az országban é» ami termett is,» annak valóban megfizethetetlen volt az ára Kgy literi cseresznye például, amelyért 1915-b^n még 60 fillért; fizettünk, 1916 ban 3 korona volt és ez az ár csakj a legritkább esetben szenvedett változást — ia kö- j zönség javára. Hasonlóképen emelkedett a zöldség-! ós főzelékfélék ára is Az idén ,a főzelék és gyümölcs j \'árának rendezését is fölvette munkaprogaminjába a: ! Közélelmezési Hivatni, ahol Osztrolíicky Géza alelnök i irányításával napok óta tanácskoznak a főzelék és gyümölcs forgalmának szabályozásáról és maximálásáról. A kérdés a körül forog, hogy legalkalmasabb helyen miképen lehelne zöldségelosztó központot léte-
síteni. fiséba került a gyümölcRkivitel és behozatal , kérdésének rende/.ésH is. Szó van továbbá a központi el ad a* rendezéséről és az árak maximálásáról is.
Elhalasztott befizetés
A nagykanizsai takarékpénztár által alapított Önsegélyző Szövetkezetnél a f. hó 7-ére (csütörtökre) eső beliz-tések az ünnep miatt f. hó H-án, azaz péntekeu délelőtt lesznek megtartva
A burgonya maximálása.
A hivatalos lap legújabb száma közli a minisztérium rendeletéi, amellyel a burgonyáért követelhető legmagasabb ár megálapitásáról szóló rendeletét oda módosítja, hogy az 1917. évi termésből származó burgonyára junius 16. napjától kezdőiig további intézkedésig a tavalyi maximális áruk vonatkoztathatók. Az tij burgonya maximális árát a minisztérium késflbhi időpontban fogja meghatározni.
Az első reform-középiskola.
A gimnázium és reál középiskola évtizedes küzdelme nempokára megszüli az első reform •középiskolát, mely a két .irányzat harmóniába hozatalára törekszik és ^Isősorbaii a modern filológiára fektet súlyt. Mint . kolozsváii munkatársunk jelenti, Jankovich közoktatás j ügyi miniszter elhatározta, hogy az első reform-középisKólát Kolozsvárt állítja föl Ss szeptemberben már meg is nyitja az alsóbb osztályokat.
Lefoglalják a termést a oséplósnél.
* A közélelmezési tanács és hivatal behatóan foglalkozott nzznl a kérdéssel, hogy mikép kellene a legigazságosabban elosztani az idei gabonatermelést. Az eddigi tanácskozás arra a megállapodásra vezetett, , hogy elfogadják azt a m/dot, amit a városok kongresszusa ajánlott a kormány figyo\'mébe. E szerint az idei gabonatermést már a cséplés alkalmával rekvirálnák és a gazdák háziszükségletének maximumát csak azután, a Haditermény rt kirendeltségeinek | utján juttatnák vissza a termelőknek. *
Felsősánczi Bérgazdaságba kovács tanoncz
felvétetik. Jelentkezni a gépésznél lehet.
Horváth János
géplakatos és okleveles gépész
cséplés alkalmazásra és a gép iavitását
elvállalja. Cím e lap kiadóhivatalánál.
Szcretetndumá lyokat a frontra siél-Itt a llaiisetfélyző Hivatal Átvételi Különítménye: Budapest, VI., Váci-utca 38.
300P000OOOOC
KÖMTY-, PAPI
Tanintézetek részére szükséges cikkek " dús raktára. \'"■■"\' i\'
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok - 1 1 — nagy raktára. -■
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban - ■ és névjegyekben \'■■
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban . — gyorsan készíttetnek. ■
i

J0NIU8 6.
BERLIN T
mindig a legu»"bb, legszebb és legérdekesebb mfisorra talál a kOzOnség. Mindenik előadása a kinematografia legelsflrendü és legújabb alkotásaiból van Összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort a fővárosi mozgószinhálakban sem lehet látni s a helyárak olyan olcsók, hogy még a legszegényebb ember is. megnézheti A .BERLIN" szinház agilis igazgatója mindig a legújabb és leg válogatottabb moziműsort mutatja be. —■ Nem sajnál sem fáradtságot, sem költséget, hogy a t. kOzOnségnek az előadásokat minél kellemesebbé és élvezetesebbé tegye. — A „BERLIN" mozgószihház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. A zenét Löwinger Amália zongoraművésznő szolgáltatja. Minden harmadik nap uj műsor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását kéri Az igazgatóság.
KÍTÜNÖ ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
ür iSí ö fi őír iúíö í> íYWTWTWTWTWTwTmTWTi
— A pápaválasztás jogtörténete és
A világháború
tételes joga. Irift: Lukács JózseJ, fAgimn.
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, ma-
tollár. A vánkos iiituikn a pápnváliuty.l&H .történeti feilódéaóvei foglalkozik, miiig it% j«l«n alakjához ért. Mindeiikiuuk érdekes óa ua-uulságos olvamnátiy, amely mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentős mozzanatanak ismeretit minden kulturember tudásának szükségen része. A uiő ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdits J ózsrtf köuy vkfi\'HSkHdésélmn. Nagykanizsán
— ÜJ Idők. A világháború leghflbb krónikása, . ii i i x. Írásban é* képhen az Uj Idők. A mi érdeke* ese- gyarázatokkal Szolgál a7. méiiy a jiégy világién* harot^r<*iu történik, azt mind filénk tárja festői sxépségQ képekben Érdekessé*, inflvéasi nívóval és nlókelö izléa jellemzi Hercen Ferenc hetilapiát, as Uj Időket, melynek minden ■tárna aktuális költeményeiben, elbeszéléseiben és regényeiben in egyaránt a azépirodalom ápolója — tötófizetési áia negyedévre 6 korona. Kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy-ut 16. «z
— A „Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Újság- előfizetési ára negyedévre Öt korona, „.Világ-króniká--v»l együtt hat koroua. Megrendelhet a „Vasárnapi Újság- kiadóhivatalában (Bu<jape«t. IV., Egyetem-utca 4.). Ugyanitt megrendelhető h „Ké- , pe« Néplap", a legolcsóbb ujság a magyar nép Márnára, félévre \'2 koroua 40. fillér.
— ajb „Élet" szépirodalmi és mAvészeti héti lapot (szerkeszti Andor József) «azda« tartalom, érdeken és aktuális képek egészilik ki. A kitttnő lapot melegen Ráüljük olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség ás kiadóhivatal: Budapest. I IM^rvári ut 16/e. -Mólizetési ár félévre 10 kot. Mutatványszámot kész eággd klld a kiadAhlfak _________Ji^
SSbÜSkiJ
AZ IJjJSÁö-
l\'Ol.ll\'IK^I NAI\'II.AI\' olvasóinak.
ELÖriXeléai AB AH:
VIZSGÁKRA
osztályösszevonással, a középiskola minden osztályából gyorsan felelősséggel készít elő a
ZSOLDOS TANINTÉZET
budapest, vii.. oohany-u. 84. telefon 32 40.
A kozéplakolii rövid éa mégio könnyű tananyaga megreudelhető. :: NiSIkOlflllie-tetlen magánUnulóknilk, művellnógre törekvőknek.
Efé.| évre ■ Filivr* . l(0«iim . Mgy hia.pr.
1* knn>. » »
• x, iá r.
% K. 10 I.
Megrendelőn) ólra AZ UJ8A0 KIADÓHIVATALA Budapent VII. Rákóoal ut 64 a»ára
A .ZALAI KÖZLÖNY- — egyes számonként kapható lij. Wajditu József könyvkereskedésében és Horváth József hírlapárusítónál. Főtér
Összefoglaló tankönyv
A középiskola négy alsó osztályinak teljes tananyaga. — Nélkülözhetetlen rendes- és magántanulóknak, — önkéntes vizsgára készülőknek. Legjobb eszköz az általános műveltség elsajátítására. Kit kötél Ára 16 kor Megrendelhető
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII. Dohány-u. 84.
Telefon 8Í—40.
Nyomatott • laptuUjtlouoa Ifj. Wajdlts Jóísef kanyrayomdijiW, Nagykaniisáu.
i6-ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917. junius 9. Szombat
3?, sz4m
SBerkeiiBtőséft «e kiadóhivatal Deáktér 1. Talafaa i IH. - BriitMik éljaaakéa aaertat.
Föa.arko.tA:
Kemény Lá»ló
FalalAa uiHtitiU!
Erőn Sándor
Megjelenik hatenünt kéli
nSUatM ént Iflí én* U kor, (élén* • kataaa, aaaraéém l Inma " ""
aacraéi
.JÍ~
aaéaa éia u fUlér.
ÜEMJÜMJL
Kgy\'Julianna ncvü jámbor apácának a lütlichi egyházmegyében különös láto-mása volt, mely a fénylő, de egy oldalán mégis homályos holdat mutatta. Nomsokára Isten e látomás titkát meg is fejtette neki s őt egy uj egyházi ünnep olső hírnökéül választá. Julianna felfcdezé e titkos látomást Lüttich akkori püspökének s több más hittudósnak, köztük a későbbi IV. Orbán pápának is. A lütlichi püspöknek lü4ö-ban bekö/etkezett halála nem volt ok az ünnepnek elhalasztására, mert Panta-leon Jakab (IV. Orbán) 1264-ben az egész Egyházra nézve kötelezőnek jelentette ki ez ünnep megtartását, amit Lüttichben már 18 éve fényesen megültek.
Az ünnep tárgyo nem miSr nílnfa legméltóságosabb Oltáriszentség szerzésének emléke, amelyet ugyan nagycsütörtökön kellene ünnepelni, de az általános gyász miatt, Szentháromság vasárnap utáni csütörtökön ül az Egyház. Az 1311-iki wieni zsinaton V. Kelemen pápa ezt a fix-
pontot meg Is erősítette. Ezen ünnep okát igen szépen adja elő a trientl sz. zsinat, \' midőn igy szól: „Jámbor és szent szokás, \' hogy a fönséges és méltóságos Szentség ;egy különös ünnepnapon kitűnő lUzlelettel | és ünnepélyes fénnyel dicsőíttetik meg s : hódolattal s szent félelemmel horüpztatik \'körül szent menetekben az utcákon és nyilvános helyeken, mert igen illő, hogy bizonyos szent napok rendeltetlek, melyeken a keresztények közös Uruknak és Megváltójuknak, ama kimondhatatlan valóban Isteni jótéteményért, mely által a halál fölött való győzelme s diadala ábrázoltatik; különös köszönetet s hálát adnak; — hogz ellenségei látván a ,/ényt s az egész Egyhág végtelen örömét, megszégyenülve valahára isméi föleszméljenek \\ "uonc. trid. Sess. 13. Op. ft.)
S itt önkéntelenül megállapodik érző lelkünk. Valami reménysugár árad szét az ünnepi körmenet fényéből, melyen megpihen a szomorú szív s melynek ragyogásában elhalványul a gyilkos acél. A béke sugarára gondolok, melynek felvillanása
újra kigyújtja az emberek szivében a szeretetet.
A szeretet, mely annyira megfogyatkozott, megszégyenül ellenségeink makacsságán s mikor eszmélnek föl újra, hbgy a dicsőitő körmenetben a béke angyalát is lássák tündökölni, mely egy véres kardot ! s egy dicsőség koszorút tart jobbjában ? Sok embernek áhítatát bizonyár* a béketüntetés, a zavargás, a forradalom tömörülésének gondolata zavarja a szent körmeneten s felszakad a sóhaj: Istenem, mikor lesz már végei
Mikor tartjuk a békeköimeneteket?
Kedves lélek nyugodj meg, a béke galambja nemcsak a te lelked tükrében j mutatkozik, borulj le erős hittel s megnyugvással Istened • Hibáihoz & a közös imádság, a közös óhaj megnyifatkozásakép adj hálát, hogy te még élsz, te reményke-del s te megéred a diadal napját is, melyen hálatelt szívvel fogod zengeni; Hála légyen Izrael, Jákob Istenének, a :ni szabadító Istenünknek.
Mig Mózes kinyujtá kezeit a hegyen.
Nyári tájon.
Egymás melleit szép sorjában feüllsznek a mezőn a learatott sárga keresztek. A nap erősen tüz a földre. Izzadság jelentkezik az ember homlokán. Kgy hosszú év minden reménysége van künn h mezőn, egy-egy család életkérdése függővé téve az aratástól.
Járok a sárga keresztek között és ennyi levágott, ennyi megszakadt életet látva, fájdalom lopódzik szivembe A tavaszi zsenge zöld kalács megsárgult, megérlelte a nap melege, hogy legyen az emberek számára eledel, mert hiszen ugy is éhezés, a kenyérhiány miatt panaszkodik mindenki I...
Végigmegyek a mezőn s mig egyik oldalon a viruló élet, az elevenség köszönt, — másik oldalon a mulóságot látom., amely bői azonban uj élet fakad. A mult romjaiból is sokszor igy támad életre egy-egy emlék Osak elmegyünk egy hely mellett, ahol boldogok voltunk, ahol érezni kezdtük az életet: és most sárgán, homályosan tűnik fel az az emlék ... J51-mult.. . Egyik évet követi a másik! A most learatott buza helyett jövőre másik keröl\' a földbe s jövőre Qjbót lejz aratás I — mig az életben az egy-
szeri boldogság után örök némaság, a sir némasága következik .. .
A lóhere javában virágzik. Legalább ez önt egy kis elevenséget a piltátuló tájba. Az embernek szinte jól esik e virágot látni, hiszen úgyis mindig azután fut egész élete folyamán. Pedig sokszor hiába Almokat hajszolunk, terveket szövünk. — Minek? Azért, hogy rövidesen elmúljanak s hogy csak inkább elkeseredjünk ?
Virágzás és horvadás! — egy ember életében hányszor előadja magát) — Virágzás és hervadás a természetben is mindenQtt, s az- ember mégis sokszor ugy nem tud megvigasztalódni. Ha mindent elfelejtett is, mégis nem tud egészen szabadulni a inult benyomásaitól — ugy van az már, hogy ami keserű, ami fájdalmat okoz, az elkiaér, az velőnk marad egészen a koporsóig.
Lekaszált fü illata repked körültem a szellő szárnyán. Ismét az enyészet, ismét a mulandóságra gondolok. — Valahol- messzebb kászapengés s vidám dal üti meg fülemet. Az aratás vigan folyik kora reggeltől késő estig, ilyenkor nem ismer fáradtságot senki Ilyenkor az embert láthatatlan erő hajtja a munkára, hiszen olyan szép és jóleső érzés égy-egy
levágott rendre visszatekinteni — Mintha csak egy-!egy letűnt évre tekintene vissza a& ember életéből. I Itt is — ott U fóhvppen a kis paesirta, ítehe-5zen tudta odahagyni puha fészkét, anyai gonddal vá-[delraezt* apró tlait az utolsó p»röi£ 1 —- Most ia rimánkodva esicseg, hogy ne bántsák fészkét, ne dúlják fel védő otthonát Aztán ha elhaladt fánké mailéit a kaszás, ha már nem fenyegeti semmi | örömmel száll le ismét és tovább védelmezi kicsi i madárkáit.
| Osak járok a nyári tájon. Mindenünnen más jós más érzelem fog el, mintha nehezemre is esnék jaz egyedüllét, mégis oly jó egyszersmind az elmé-1 lyedés magamba, hogy netu kell társ, nem kell senki, j aki megzavarná ez édes Itékességet. Szeretem a csön-| det, csak néha kívánóin az emberek társaságát, akkor [ is rövid ideig. Hamar elmúlik e vágy s akkor ismét szabadon s boldogan járhatom végig a mezőt, e birodalmát az egyedüllét örömeinek.
Sokan félve hallják e szót . egyedüllét, magányt Éreznék csak örömeit, élveznék csak azt a szivgyönyört, azt a tiszta békességet, zavartalan boldogságot, akkor megtudnák, hogy a magány liem unalmas, sőt épen ugy lehet egyeseknek életszük-
----------- • MHH^II
tiul KÖÍLÖNI
JUN11J9 9.
moly alatt Izrael serege harcolt, a sereg! győzött s mikor ellankadt, kelten tartották, nehogy loereeutve a »ereg vereségei szenvedjen. Éa ml hogy vagyunk? A mi seregeink nem-e I»teö segítségében biíba mérik össze fegyvereiket ellenségolnkkel ? S vájjon ral a ml teendőnk ?
Hogy Igazén szereljük hőseinket, az Űrnapja meg mutatta.
H D.
BANGHA páter Nagykanizsán.
Két darab elóadáaáról kall beszámolnunk. Adósak rágjunk enel a kittnek, de (óképpen a atereplí mfl-vésteknek. Igyekezetök, tudlauk e lalán lelfogáabeli hibájuk, mind arra kéojmriU a kritikust, Itogj szóljon s elmondja igaz, objektív megjegyiéaeit.
Héifón ée kedden .Királynőm Meghalok érted Villányi Andor 8 felvonásos stinmilve roll a műsoros A darab tendenciózus I oljkor hézagokon, pstichologiai lehetetlenaégen épül fel. Bap-esodlkna értelmi asapongások a ceaknem lehetetlenségek jutnak benne feletinre minden átmenet nélkül. A szereplőnek a legnehezebb feladat eit a hirtelen vál-
FOLYTASSUK!
Amikor korábban a bákebangok a kolonbötS korokból elhangzottak, a központi hatalmak voltak at eleók, a melyek erre a visetbsngot a legkomolyabb formában adták meg. Dacára, Itogy a már itmert békgjinhttunkkal szemben, az entente illetékes körei elutaeitólag rálaaioltak, Nématorttág a siOvetsége-aekkel egyott, amikor ceak tehéUe, mégia mind-aiiuyitzor megiemételte at örvendő béke tekintetében álláspontét Tette pedig e«t mindig aztai a komoly elhatárolással, amely a baronak további euer-gikua folytatásától sem riad visate
Aeqnlt az angol parlamentben, bibetileg et amerikai eegitaégen felbutdulva, mindenféle béke-
toiáat at értelmek variansai kötölt realitáiul, hogy
igazán mérései legyen e telve illutióvil.\' A mi ajinUual etemben igézi angol gőggel vágta oda a UBNAPJÁN délután ö órakor at aleótemplom- ví(1Ieink d(,rekluBn álioUák meg helyiket. igj«k«e- f0lyUu«ut jelatót. amelyre atután kovetkeiett Bettiben lélekemeló Onnep volt. UANUHA BÉLA jetsa-: tnk pótolt at előadásban. IAawU, hogy élni [ „„„.jfon,,^ ,„é|tó válaaza: .igenis loljrtatni
ita-atya ekkor vette fel a kongregáció kebelébe att a 80 uriaeetonyt ée urileányt, akik Nagykanizsán eleinek tömörültek az uraaetonyok éa\'ttrleáayok Mária társulatának kibontott aástlója alá \'A templom taufo. Iáéig megtelt at intelligens kotoneéggel, amely Orommal hallgatta Bangha páter agy órás siáp sient banédjét. A tanulságok eoroiatában, a eUtinllka realitásának erveiben éa siónoki erében gazdag szónoki beaiád mély hatáat gyakorolt a jelenlevőkre, bután kOvetkesett ai ünnepi tagfelvétel, mely alatt a fógiinn. énekkar egy réeze stáp éa mlvéesi éneklésével emelte ai áhítatot. A aKrtartáeon a vidéki intelligencia is etép számmal volt jelen, így köttök Zichy Ódonná grófné is.
A teltétel utiu az urak kongregációja tieztel-gett Bangha páternél
tOrekédtek. Itt-ott ugyan áttört az llltilio realizálásán j ^^ _ ngJmun(i m(lrt ,„eg v<g,uuk g,6tMva a játék valóaága, de egéeiben a drámai erétől dui-1 ^^ ipui(gul(j[i| ^ gémünk bittoe elko-ladt at előadás. Ualaai Mariaka diadalmasan mutat-\' A k,Dce||ár állítását tényképen igazol
kotolt be a .terepével (Maria Andrsjewna), szin-L^ „J.mennyi Irontnn a kotpottli hatalmak hőeiee pompás éa variáns volt játéka Hangja csak a záró; |ulglll,rt4-i ^ , lront lll(>g0lt végbemenő áldoiat-jeleni-t végső BZavaibau tévesztett tónust. De ««««!- készségekben frenetikus listással sierepelt mind a két este. | Neratetünk áidoiatkéezsége azépen nyilvánul Méltó tárea éa sikerének is oaiUlyosa Hóton Béla, mfg s m0(Ull| |ltUK|ik indikijiMjnben. A naprólakinek művészi értékét már tavalyról ismerjük. 0 n|prt gj0lJ m||UikM| lttbil4i llogJ „,( i, «,,arint flrunoff százados badbiró sierepét kreálta. Régi • fo|jUyuk , hírtol Ebb(,|j késtaégelnk ékea cáfolaUi mindig dicsérettel emlegetett ienterósonk l\'app lat-1 mi|)dM0|1 hjr«otelé«>knek, amelyek a hadikOicsOnOk
Ráaal Paulai aövér .Ifi.dás. k.d-lea déloUba 6 Arakor l«aa a váreakáu dlaatarméban a oeecseinóvádelemről a a hadiár-rák gondozásáról.
vén szereplését most ujabb elismeréssel honoráljak Boronszky tanár realitálásával oly sikert aratott, amilyennel kevés szinési dicsekedhetik. A megvetett, lealázott egyén vakmerő spedésén\'^ tónusát pompásan sziuezte. Nem karlkatuta vjlt, mint a roeet stin-ées, hanem élő valóság, minden értelmi inomenlu-mábait szánalomra méltó ee hatásos Doktor Jánoa, Dr. Ivanovlca Uonid szerepében mutatkozott be. Jó
aikerteleneégébeu gondolják és látják a Itáborn végét. Ha a hadikolcsOn nem aikerOi, azért a háborúnak nem lesz vége, mert az államhatalom előteremti a hadi kiadások fedeleiét minden áron, ha máskép nem, kényater utján is. A múltnak már voltak ilyen példái.
A felvilágosult magyar nemzet teljesen ismeri a hsdikoleaon előnyeit és elért biavást remélhető,
•églet., mint a ujoa \'áthágok ker«té« másoknak 1 ^ ^^ ffitg<mUn - Magány, hol nem kötik sokoor elviselhetetlen 8lt,r(|i|> ^ ^„jrtjkun ^ Viktor énekes
eró Erti a hatáskoltéal. Btt szűrtük le .terepéből.; ^ ^ ^^ > ^ UmlluI„tlai |ebelM[, Kgy terinéateti hibája van: hangja nem btrja st erőe \' ^ Mtniiln ,mikor , Unkok . létekért drámai kitörés stenvedélyee fokotását. De ex indis- ^ ^^ ^^ , ^ ^^ magsa ka-poiieiónak ia tekinthető a akkor hibátlan minden rá-, ^^ ^ ^ t,M| k, fogj| ^„u^ „jti ,„
valaki kölcsönt veei fel a jegytett kölcsönre, befek-
kötelékek. Magány, ahol a asiv ceöndes boldogságban ^^^ >z >0;voljy k,HHa-Iony- toU ,.,ron. A van réeaOnk, mert « élet erre vajmi kevés alkalmat,; ^ jMemlMrf el4g, . Mure|)14k
szokott adni. Oeak kereeeék sokan a társaságokat,
tetett tőkéjének kamatozása a II aiázalékot ia meg közelíti. A hatalias indokok mellett a célsterOségi szempontok a bstotlik hadikoioeöunek önkéntes meg-
névsorát ideikUtjuk. I\'eterdy Ktel pajtán é. termé- ^^ k<uiglel„1(1| bill0,|„„i lllKjik i, ratl
t győzelemig óa a békéig mi la folytatjuk.
fojtaik bánatukat a. egytttlát kellemeibe, én -tivesen , ^ köx„,lBn,jgí llllví„ tlpiku, mit k,ri. viaeiem a fájdalmakat :e, a - magányban ftak j „.*« Ida eleven jáUka, Tihanyi megfou-
<tatll meg igasán a eziv s szem könnyűi álul ahol j ^ L(K1„y ljti dfr0„ Németh f-"1"-----\' ----
egyedül van. A aokaság mindig tslkót rak a lélekre, ^„^ éuek„ f, 8léc>, Cséplőgépek össaelráaa.
ami nem engedi megkönnyebbülni. Knnl)1 klfom)U „^,^„,<„,1, emlegetése, Biabó Dani\' At aratási, illetve a csépléei idény közeledtével
kimért alakitiaa mind dicséretre tart számot, hogy a a törvényhatóság rendeletet kapott a a azerint at
A mezőn folyik tovább a munka Kgymásután dóinak a rendek, mindig szaporodnak a sárga keresitek, a az einbor aávesen (nézi at iuisitó munkát, eteretne maga is odaállni a kaszások sorába, hogy neki ia réste legyen e eokat fhntartó munkában. A fürj pitypalatylyal mulattatja a fánulókat, a fogoly cirpel egyet-egyet, a pacairta fáradhatatlanul caip^g, aa ittadság végig oaordul a munkások homlokán, a a keresitek biztatóan sárgáinak a mezőn,. A gazda örömmel tekint végig földjén, nem bántja már lelkét a kétkedée, a félelem. Fáradságának meg van a jutalma, — megáldotta latén a munkáját
Vlotnlua.
tabló teljes legyen Mindkét este telt ház kacaja és összes járgányos ée locomobilQzemil cséplőgépek nyil-derüje hatigtolt az arénában. vántartása felölvizsgálendó, pontosan leltöntetendők a
Pénteken Molnár Ferenc .Farsang\' c. cimü tnlajdouoa személyébén beállott váltotáaok, hogy a darab megy. KRITIKtjS. oaéplési idő bekövetkeztével a cséplőgépek kellő ellen-
érzése elé akadályuk ue vetődjenek
A tisztesség, a polgári becsület és az önfentartás kötelez minden jó hazafit, jegyezzen hadi-I kölcsönt. -
\' Zalamegye jegyaáse a hatodik
hadlkölosönre. /jalavártnegye törvényhatósága a VI. hadiköl-csön előmozdítása céljából at árvapénttár terhére 300,000 K-t atavaiott meg a elhatározta, hogy a kozaégeket jegyzésre hívja fel.

J<JNI»8 9.
Z4LAI KÖZ NT _!_
9
A Héptakarékpéaztár Részvénytársaság, Nagykanizsán
oirogad badiköloaön Jegyzéssel kap-oaolatos életbiztosításokat, a cs. kir. szab. PHÖNIX életbiztosiló társaság részérc.
E biztosításoknál a biztosított összeg erejéig hadikölcsön kötvények jegyeztetnek és azok a 15—20 évi biztosítási időtartam lejártakor, vagy a biztosító fél korábbi •lhalálozása •••tán azonnal kiszolgáltatnak a kijelöli kedvezményezettnek.
Ily módon ÍOOO K. hadlkölosön biztosítható 4—8 koronás havi ráiz-letflz.eté«ekkal.
4000 K.-i* terjedő blztosltások-nál orvosi vizsgálat lem kívántatik. Nagyobb összegil biztositások 50000 K.-ig rendes orvosi vizsgálat mellett köthetők.
Bővebb 1\'clvilágosilások a hivatalos órák alatt az intézet helyiségében adatunk.
iat"im is m" Egy nevis piarista halála.
Pap Nep. János, arany misós piarista áldozó pap, tiszteletbeli ós nyugalmazott leormánysegód, érdemesült házfőnök ós gimn. igazgató, a Dugonics-Társaság tagja junius 4-én korának 74-ik, szerzotosi életének 58 ik. áldozópapságának 60-ik évében elhunyt Szegeden. Elhunytát tanítványainak sokasága, a magyar kegyes tanitórend gyánzolják. A neves piarista tanár főgimnáziumunknak igazgatója volt. Irodalmi téren is működött s főműve A piaristák Szegeden.
Haláloaiuj.
Városunk egyik közismert, puritán jellemű alakja hunyt el e hó 5-én. Mo\'.nár Ferenc nyug. posta- é« távirótiszt személyében. Az\'.\'általános tiszteletben álló öregural e bó 7-én*J\'whelyezték örök nyugalomra barátai ,s ismerősei nagy részvéte mellett. Benne J)r. Molnár Samu Pál ciszt. r. vfőgimn. tanár. Molnár Károly köis. főjegyző s Dr . Molnár Mihály bajai r. főkapitány testvérüket gyászolják és siratják. Legyep neki könnyű R hant, nyugodjék békében.
• Adományok a* árva templomnak.
Az 1. posta és táviró hivatal mígus hónapban ismét 7 koronát juttatott a felső templomnak beszerzendő. miseruhAkra. Ugyané célra Oswald Anna kiadó 6 koronát küldött. Az adományokat rendeltetési helyére juttattuk.
— Adományok a gyöngyösi tlizkirosul-taknak. Városunkban az első — akinek szive részvétre lobbant a gyöngyösiek nagy szerencsétlenségével kmmben — Mikovényi Árpád gyógyszerész rolt. Amint hirét vette a nagy szerencsétlenségnek, tüstént ivet tett ki gyógyszertárában, hogy adományokat gyűjtsön. A gyűjtést ő nyitotta meg 30 koronás adományával. Gyűjtő ivén Nagy Erzsi 1 k.-át; Ben-cze László 5 k.-át, N. N. 2 k.-át és Dr. Havas Hu-góné 1 koronát jegyzett. Ezt a 39 koronát a fógimn. énekkar egyházi hangversenyének jövedelméből megtoldott 100 koronával lapunk utján küldjük el a gyöngyösi tttzkároSultak segélyezésére.
Szomorú kilátások.
Mintha a természet s a nagy Mindenség is összeasküdt volna ellenünk, hogy mennél kétségbeej-tóbbé tegye a jövőt számunkra.
Hetek óta perzselő sugarait küldi le az Ég hozzánk, földeinkre, vetéseinkre, hogy vetéseinket, gyümölcsünket, mindenünket elperzseli.
Mintha a bibliai hét sovány esztendő küszöbén lennénk, mintha csak az készülne reánk oly szomor^ a kilátás a jövő termésre, éppen most, mikor semmi készletünk nincs, mikor a munkás kézben is oly nagy a hiány s amikor a háború is oly irtózatos pusztításokat visz véghez emberben, mindenben egyaránt.
Mit tegyünk, mihez fogjunk, mi lesz a ránk következő tél folyamán velünk a mit a (a, a ruha-insóg mellett a szomorú kenyérinség még irtózatosabbá fog tenni.
j S itt nincs apelláta, nincs erőszak mely ezen j segíteni tudna; egyedül, a nagy és mindenható Isten | keze és lelke változtathatja meg e derűs égből reánk ; fenyegető borús jövőt ó az, aki véthet a megtéve-j lyedett, a megvad\'ilt, a ftke vesztett emberiség kö-jzött dúló gyilkos háborúnak, őrületes hajszának, me-Ilyet zsarnoki érzéketlen lelkek zúdítottak az emberiségre, milliókat hurcolva a vágóhídra, hangzatos jelszavakkal takargatva szennyes mocskos szándékaikat, ö-sz aki vetést enged s hozhat aratást, aki eltávo-j lithaljá homlokunkról a jövendő borús kilátásait s , békél, áldást hozó esőt adva népének, a sokat zakla-I tolt, sok verejtéket hullatott szegény magyar népuek.
Vagy még tovább kell vezekelnünk?! A megpróbáltatások, a szenvedések, még tovább tartanak ? ! . Swtnoru, leverő, lesújtó kilátások ezek, melyek j már-már a kétségbeesésig üldözik az emberiség jó-1 zanabb, lelkesebb részét, lemondva minden remény-1 ról, kiirtva minden bizalmat a még bizakodni tudó ■ telkekből is.
Gyorsvonat
közlekedik ismét Nagykanizsa és Budapqst közölt A | gyorsvonat reggel 5 óra 55 perckor indul Nagykanizsáról Budapestre.
Ab óvatos tanu.
A mai idők-furcsaságára és a minden "vonalon felfordult és megkótyagosodott mai életre mlndanná\' jellemzőbb az alábbi eset, amely a kolozsvárj hadosztálybiróvág előtt játszódott, le a napokban. Valami olyan bünügyet tárgyalt a honvédbiróság, amely az oláhok betörésével állott kapcsolatban. A többi tanu közölt beidézték tanúnak Isány Dani bodolokói székelyt is, hogy tanúságot tegyen az ^ügyben.
— Isány Dani I — kiáltja a szolga és a harsány hangra egy öreg székely igyekszik betérni a tárgyalóterembe. Sovány, ösztövér ember a tanu, ő maga csák beférne az ajtón, de egy hatalmas zsákot is hozott magával s az i\'plyton beleakadt az ajtóba. A tárgyalóterem közönsége maguk a birák is csodálkozva néztek a zsákhordo tanura
! kinek végre sikerült zsákjával együtt eljutuia a szigorubirák elé.
— Mi vau abban a zsákban ? — kérdezte az
elnök.
A székely alázatos hangon felelt: \'\'\' "
— Egy kis elemózsiát hoztam magammal instálom. / ..
— Ilyen sok ennivalót hozott az útra ?
— Nem az útra hoztam, instálom
— Hát kinek hozta?
— Magamnak.
— De miért ennyit?
— Hát, instálom — felelt restelkedve a székely — gondoltam (tagamban, hát itt tartanak, bát legyen mit egyek.
— Hát nem tud maga olvasni — mondta az elnök —, hiszen magát tanuként idéztük be.
A székely keserű szavakkal fakadt ki:\'.
— Dejszen megette a fene, tekintetes urnin, Vásárhelyre is tanúnak idéztek meg az őazöu, otslán mégis ott tartottak vagy hét hónapig. Nem hiszek én azóta ai idéző cédulának.
Bukott középiskolai tanulók
árdekébsn forduljunk sttryős«n
ZSOLDOS TAMNTÉZET-hez,
BUDAPEST. VII, Dohány-utca 84. \' fy Telefon 32 - 40. ^ Ugyanon előkészítés magánvizsgákra, osztályösszevonással, felelősség mellett.
A középiskola kivonatos tananyaga megrendelhető. líinertHít ktlld a Igug»tfoig.
Felsősánczi Bérgazdaságba kovács tanonca
felvétetik Jelentkezni a gépésznél lehet.
Horváth János
I géplakatos és okleveles gépész
cséplés alkalmazásra ós a gép javítását
elvállalja. Cím e lap kiadóhivatalánál.
Adakozzunk a Hadsagélyzőnak.
7, a l 4 . soílnt
JTOIUS 6.
színházban
mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb mfisorra talál a közönség. Mindenik előadása a kinematográfia legelsőrendü és legújabb alkotásaiból van összeállitva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort a fővárosi mozgószinházakban sem lehet látni s a helyárak olyan olcsók, hogy még a legszegényebb ember is megnézheti. A .BERLIN" szinház agilis igazgatója mindig a legújabb és leg válogatottabb moziműsort mutatja be. — Nem sajnál sem fáradtságot, sem költséget, hogy a t. közönségnek az előadásokat minél kellemesebbé és élvezetesebbé tegye. — A „BERLIN" mozgószinház látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. A zenét LSwLnfr Amália zongoraművésznő szolgáltatja, Minden harmadik nap uj műsor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását kéri Az igazgatóság.
^ucAcvió
KtTUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
ö ÖÖ ö«T»i2fö ö
— A pápaválasztás jogtörténete es A világháború
tételes joga. irta: Lukács Jits*), fógiiun. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, ainig az jelen alakjához éri. Mindenkinek érdekes és

nulságoa olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismerete minden kultureinbnr tudásának szükséges része. A wfi ára 4 korona. — ICapbaió Ifj. Wajdtta József könyvkereskedésében. Nagykanizsai!
— üj Idík. A világlutboru leghőbb króaikáaa, ,, . , .
iiuu i> kipb.u » ff) idők. a iái érdeke, e»- gyarázatokkal szolgál at
miuy a négy -világrész harcterein történik, ut mind 1
elénk tárja feetói azépaégö képekben. Érdekesség. A T~J TT T C^i Á
mtvéui uivóv.l éa előkeli illés jellemzi Hereee A /, .NA It
Kereue helilapiái, » U| időket melynek minden XX *~í\' *-» -X.O. V-* Aktuális kölleinéuyelbeu, elbeazéléeeibeu éa
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, ma-
VIZSGÁKRA
osztályösszevonással, a középiskola min (len osztályából gyoraao felelőséggel készít elő a
ZSOLDOS TANINTÉZET
budapest. v»_ oohanv-u. ««. telefon 32 4U A középiskola rövid és mégis künnyü tananyaga megrendelhető. :: Nélkülözhetetlen magántanulóknak, műveltségre törekvőknek.
regényeiben ia egyaránt a szépirodalom ápolója —
I\'OUTIKAI NAPILAP
Klöfieetéei áia negyedévre í koroua. Kiadőhivalai, j , , • » Bndapeat, TI. Aadráaay-ut 18. ex Olvasóinak.
5 — A .Vasárnapi Újság" miudeii aaárna gazdag tartalommal jelenik meg. A „Vaaároepl Uj-eég" elóftaeléei ára negyedévre öl korona, .Világ, kréniká-.val együtt bal korona. Megreudelbelé a .Vaaáeuapl Uiaág\' kiadóhivatalában (Bndapeat, iv . Kgyetom-uloa 4.). Ugyanitt megrendelhető a .Képéé Néplap", • legoleaóbb ttjUg a magyar uúp atámára, lélévre 2 koroua 40 fillér.
ELŐFIZETÉSI ÁBAKl BfAax évre .... 30 korona.
Félévre.....la ,.
Negyedévre .... I I. lü t, Egy kOaapra . i . 1 L 10 t.
Megrendelési alm :
^\'^arSl\'í AZ ÚJSÁG KIADÓHIVATALA Budapest.
VII Rákóozl üt 54 szám
•T A .ZALAI KÖZLÖNY" — egyes számonként kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében éa Horváth József hírlapárusítónál, Főtér "VI
Összefoglaló tankönyv
A középiskola négy alsó osztályának teljes tananyaga. — Nélkülözhetetlen rendes- és Ynagántanulóknak, — önkéntes vizsgára készülőknek. Legjobb eszköz az általános mŰTeltség elsajátítására Két kötet ára 16 kor. Megrendelhető
Zsoldos Tanlntézitnél
Budapest, VII. Dohány-u, 84.
Telefon 3S—411.
lapot (aierkeaati Andor Józsefi gazdag tartatom, ér dekee éa aktaália képek egészítik ki. A kiltuó lepel melegen ajánljuk olvaaóluk figyelmébe Szerkeaitfiaég és kiadóhivatal: Bud»p»»t, I. Feliéi.ári ui 16/e. Klóliietéai ár félévre 10 kul. Miilatvánvexéiuot kéex-\' sé«g»l kaid a kledólilval_______________________
30P0P0Q0000C
ö jff. fftfvjjs fpfsff =
KÖNYY-, PAPI í^ ~ ÉS IRÓSZEI^KERE8KEDÍSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
és névjegyekben _
Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek. ----------
Tanintézetek részere szükséges cikkek
----dús raktára -
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk -■ nagy raktára.

Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdiu József könyvnyomdájában, Nagykanizsán
<jO ik eviolyam
NAGYKANIZSA. 1917 junius 13. Szerda
39 szám

Saarkeaa tőség én kiadóhivatal Deaktór 1 > T.l.fou 1 188. - aiililini JIJ..l.rlRL Fo..«rk. ..Ifl : Kemény I.A»zló 1 Falalúi .i.r..■ iló Erő* Sándor Megjelenik hetenklnt kétaaer. Eisaa.ti.l irt En in, 10 kar, (4l4rr« • korona, n.,y.cU.r. 2 koron. 50 mUr. -C,,.. „km ir» U mUr.
Ki nem áldoz?
Ki nem adja oda utolsó felesl-gét is amikor az édes liaza boldog jövőjárói, az áldott béke megteremtéséről s e gyilkos emberpuszti^ó őrületnek mielőbbi befejezéséről van szó?
Fiainknak, véreinknek, apáknak, férjeknek mielőbbi hazatéréséről van szó, hogy végro lelszárad-janak a könnyek, melyből már valóságos tenger, hullott eddig is a patakzó vérrel egyetemben
Hullahegyek emelkednek a frontokon a bűzhödt hulla és dögszag undorral tölt el mindnyájunkat s szinte ökölbe qzorult markunk s helyett förtelmes átkok hagyják el szánkat, meglgjlani, gyilkolni, bitölára húzni szereLnók mind azokat, akikéit s akik miatt a gyalázatos emberpusztitást folytatnunk kell A kiaszott arcú, kiéheztetett apátlan árvák, özvegyek ezer átka kiséri e gyalázatos»idők emlékét, mely a frontokon a szántóRJldeket a kenyéradó rögöket temetőkké változtatta
Adjunk, irdozzunk ifllnden odaadhatót a h»di-kölcsönre, hogy ez a reánk nézve eddigelé dicsőséges hadjárat ellenfeleinket megalázva reánk nézve mielőbb az áldott béke eljövetelével és győzedelmesen végződjék s édes hazánk egéről a szomorú, a leverő bol-u után végre a derll jelenjen meg hazahozva véreinket, övéinket, szeretteinket közénk a hév kés otthonba
A stockholmi szocialista békekonferencia.
A magyar siocialistdk stcreplése.
Slockholmban inni\' napok óta folynak u szocialisták között a megbeszélések, hogy milyen alapon lolulno íny \'.icrcmtuni a világbékél.
Angol- és Franciaországban a konferencia miatt nagy Izgalmak vannak, mert á szocialitta pártok] egy része igénybe akarta venni a holltnd-skandináv szóda-listai; meghívását a j konferenciára, de a koimái.yok megtagadtak az útlevelek kiadását, e nélkül pedig az utazás lehetetlen. A stockholmi konfedcncia miatt még az egyes szociálist A pállok is összevesztek egymással-tasffljfcség azzal vádolta meg a többségi szociálislákat, hogy a kormány zsoldjában vannak s azért ellenzik a részvételt. A franciák logságbüntetéssel fenyegetik a Stockholmba utazni akaró szociálislákat,\' Kiből francia miniszterelnök is til-lukozott az ellen, hogy a franciák részt
vegyenek a konferencián, mért a franciák-nak győzelmes béke kell, ezt pedig a szocialista konferencián nem lahet elérni s, addig, amig az ellenség Franciaország földjén van, ne.11 szabad francia embernek az ellenséggel érintkezni. Szerinte nem a nép, hanem egyedül a kormány\' hlvulott a békéről beszélni, ha ennek uz ideje elkövet-I kezik.
Az angol- és francia szocialista szervezetek azonban nem nyugszanak meg a kormányok elhatározásain hanem döngclik továbbra is az ajtót s meg vannak győződve, hogy ezek ki is fognak számukra nyflnl,
A magyar szocialisták szerepléséről is \'sokat beszélnek, mini akik a tárgyalások folyamán nem mutatkoztak volna olyan hazallaknak mint más nemzetbeli szóda-, H listák. A magyar lapok ezért megrovásban lls részesiiik a mi szocialistáinkat s a külügyminisztérium tiltakozóit az ellen a léi-levés ellen, mintha- a magyar szociálislak a külügyminisztérium ifitemiói szerint jár-|tak volna el.
1 MIoftAga, ite cgyutul ilicwWge i* nem fiinMník u f lilUlinot, iliaMtMa «llraélU» UHfctUhr.
1 lli-sutjei. órűludnmz K alAlilii itoritk twintíny-iliis mikasrign Kkm nyelven l»e«dl ennek minden juavaa hervadhatatlan h kifngyluUtllttn linsis.. vi-1 lúlBÍgri\'il
* •
N\'incH ai a iliraáret, amelyet meg nem 4rd« j Tl» napig jíullntuk Alláminkln váliakoió lie-, inelnúaek » amely örükil)|d baMrki\'lll juígnl nu\' vfflslw| m tilírilwig inimlen agyafúrtságával kieeii-l^ iiveíiií h mi dióiul lui*zan llonvédeillk homlokát Ne- knlOiibtlzíi nuyy-*i^u » erejn löveltíSkfck. \' 10 nnpjii kuxdelmfliik v,r[n iiiíu\' a zalai no-as honvéd, liögy u n«b a diesé-
20-as honvedeink hősiessége a legutóbbi Isonzó csatában.
KObü DB. LÜKÁOa JÓZSEF.
vüket kitörölhetetlenül beirták titáni t-iw iiittt v ............t
történeti tagjaira. Érdemük s dicsőségük visszhan-1 KÓKes onM |mrco|j után először mérje össze fegyve- \' gozza a Kárpátok l>abérkoszoruja, Wolhynia sivatagja e digóval. A paj.aí *0-moI( tűzkeresztségének napja h erdős része s most ujabban az olasz harctér r«-lte-1 kiVxeledytjfc. Baj|u£ ,iA»ggött az ezen a harctéren ré-netessógo. Dicsőségük ott is felragyogott a most lo-. gebb idő óta itt íévő szomszéd s az elöljáróinak bogó harci szenvedelemben. Nevflk emlegetett lett a „zeme. Megakarták látni, hogy hogyan viselkedik efc vezérkari jelentés folytán mi a már az ország min- „7_ annyiszor emlegotett honvéd ezred az olasz po-den részén tudják, hogy húszas háziezredünk egyik ^\\\\ tuzéhen. Megláthatták. A lty napos, néha csak-legértékesebb darabja annak az éroíalnak, amely » ne„, pergótüzzé hovesült előkészítő tttz, nemcsak hogy ránk özönlő ellenséges erők árját távol tartja hazánk meg nem lörte, sót szilajabbá kérlelhetetlenebbé telte határaitól hős honvédeinket. A magyar dac, a magyar makacs-
Most is ádáz küzdelemben volt részük a meg-iság ébred löl bennük s az ágyutüznél csak harci .indult olasz offenzíva idején Nem is hdiet ez más- kedvük volt nagyobb.
ként Hiányos lenne minden diadal, csonka lenne j Az előkészítő tüzelés után május hó 14 én meg-ininden győzelem, ha húszas honvédőink tettereje, kezdték az olaszok 10-ik .Isonzó csatá-jukat. Kora
reggel már mozgást lehetett látni az olasz állások ban. Az olasz tüzérség teljes erejéből munkához látott. hllauu\'ról-pillanatra iszonyú robbanások, süvöl-tés, .yisitárs egyvelege hallatszik. Uránát és aknazáportól Ilistül az egész vonal. Tépi, szaggatja a sok lövedék az állásokat. De a hős honvéd figyelő helyen rendületlenül áll. Az ellenség nem tud ugy megmozdulni. hogy éber szeme meg nu lássa, hogy tuindqli mozdulatát tigyelemmel ne kísérje. A tábort időnkint elárasztja az uknák özönével, de a hós. van aiamennyin. Ha kidül valamelyik, másik áll< helyébe, de. az állás őrködd ezernek nélkül egy pillanatra sincs. Pokoli tü/elés folyik délelőtt 11-ig: De 11 tói kezdve, mintha minden dühét, az egész pusztító erejét egyszerre egy csomóban akarná hős katonáinkra zúdítani, ilyen fergetegszerü tüzelés kezdődik az l a) és b| vonalra. Ez a rettenetes testet lelket ölő tüzelés déli ía-ig tart.
K/alatt a zalai fiuk,csak a kezükben tartott kézigránátot fogják percről-percre szorosabban, csak a szemük szikrázik fokonkint vésztjóslóhban a kaver-nákban.
*
A harci kedv elérte tetőpontját, már tovább igen nehezen tudták volna magukat tartani, amikor ;

salai iönö»t
JÚNIUS 13.
Félhivatalosan a magyar szocialisták szerepléséről ezt n jelentési \'üdták ki:
A magyar szocialisták stockholmi szerepléséről érkező hirek kormánykörökben elszomorító hatáít keltettek. A kormány szívesen látta a magyarokat a stockholmi konferencián, mert attól több tekintetben előnyt várt. Az egyes kérdésekre való kisiklások azonban a Stockholmból legutóbb érkező hirek szerint, olyan térre csaptak át, a hol gondolkodóba ejtenek minden hazáját szerető magyar embert.
Ilyén első sorban* az a megfonlolat-lanság, mellyel német szövetségesünk és Ausztria fontos kérdéseiben merőben elfogadhatta megoldás mellett foglalnak állást, másodsorban az a hihetlennek látszó álláspont, amelyet ii nemzetiségi kérdésben és Szerbia kárpótlását jllelőleg elfogadnak.
Nem volna szabad elfelejteni, hogy a hűség ós lojalitás fűznek Németországhoz | és Ausztriához és hogy a béke ügyének tesznek ióssz szolgálatot, ha beválllialat-! lan reményeket keltenek az untamban.
A mi a nemzetiségek ügyét és Szer-, biát illeti, fellázító, hogy akadhat magyar ember a kl megerősíti az elnyomott nemzetiségekről (l,ej{kono|()tbb ellenségeink részére)! terjesztett hazug* rágalmakat.és aki annak az államnak utóbbi megerősödéséhez akarja tíz anyagi eszközöket rendelkezésére bocsáttatni, a melyik a gyűlöletkeltés, rágalmazás és lázítás minden eszközével, a rendszerré tett orgyiikosságof sem véve ki, hazánk ellen tört és elkerülhetetlenné tette a háborút. ,
A félhivatalos nyilatkozat szerint bi-
zony szocialistáink szereplése az egész országban kinos meglepetést keltett, különösen az a rész, amikor szocialistáink, akit mint Budapesten élő emberek s nemzetiségi vidékeken hosszabb ideig nem éltek s így nem is ismerhetik a nemzetiségi viszo- Ízben számot adtunk sorainkban s mely felsó tem-, nyaikat ugy, hogy az egész világ halla-jplomunk szegénységének megszüntetését tűzte ki oí-
tára véleményt mondhassanak, az. á.lith.8-!\'«\'■ W* " ^ ^
Bayar Vincóné ajándéka a felső templomnak.
Ki a nemes fellángolás, amelyról már több
sák, hogy Magyarországon a nemzetiségek ^ lemploiDMl A w 4rt4ktt fiMI el vannak nyomva a rabszolga sorsban gM s M<,0(.h,nben kfal0|t Az egyik Jézus Na. sínylődnek. Sxive a másik pedig Mária szive, Kivitelük, szinezó-A nemet szocialistákkal most kezdték „ük » metszésük egyaránt elüt a megsiokott sablon-meg a tárgyalásokat. \'tói s az áhítat felkeltésének egyik szép eszköie lesz ____... - feW templomban.
< MII L Ll Ili A kí\' *I°b<"\' * t*inf\'°"1 N^jin beszögeljó
k király a 20-aSOk kOZÖtt. két pillérre kerül s azoknak valamint a templom
A vezérkar hivatás jeleatéee már kiemelt, azt •«» <kíM<«« A *I"\'"ok f
. páratlan hősiességet, amellyel a n,l rettentheterlen Végtelen. Elhelynésük ,s hatásos, ül,
vltelü szobor, amelyet Bayer Vincéné adományozott
ponton áll mindkettő, aliol tüstént szembe Ötlik, a vallásos megnyugvást kereső hlkeknél Színezésük lágy, tinóm, mintegy selymes, amely az élet sebei-
huszas honvódeink verték vissza az Isonzó-fronton a
túlerőben leró ellenség viharon támadásait. 8a maly-
nek most egy részletéről tárcacikkünk beszámol — . , • . U U. " , , ,, .\'nek s a lélek ráncainak simogatására * elcsitilására
A királyi pár junius ejsejen meglátogatta a legutóbbi
harcokban.kitűnt csapatokat, köztük a zalai honvédeket »"<*"»»» ^omáüyáiuik
is.:, A fiatal „uralkodó rendkívül iiiek-g szavakban értéke ^koronán jóval felül áll. Tehát az anyag.
érték
művészi értékkel koronázva csak emeli
fejezte ki elismerését a borzalma* harcokban kitűnt „\'.,.,,,..■ „ , , . .. , ,, .. B*yer Vincóné nemeslelkft adományának szépségét s 20-as honvédzászlóalj parancsnokollak, majd a zászlóalj
.. .. .. ... " ; . . ... el nem némuló nyelven beszól Istent szerető lelke
tisztjeit szólította meg sorba h mindenkihez volt egy
egy kedves, elismerő szava A királyi látogatás emléke tisztaságáiól.
feledhetetlen lesz az Isonzó zalaniegyei hősei előtt. Amint értesüllli|k, a zászlóaljparancsnok vaskorona-
rendet fog kapui, «le kjt^t^ik a zászlóalj többi tisztjét is. A legénységből szintén sokan kapják meg a vitézségi érmet,
A szobrok megáldása jun. 17-én, a kővetkező Vasárnap lesz s ez alkalommal szent beszéd is lesz a felsőtemplomban. — A szobrokat Horváth íijürgy piarista igazgató áldja meg, az egyházi beszédet l)r. Lukács József piarista tanár tartja.
A tisztesség, a polgári becsület AdttküMUnk az ele9títt hősök özvegyei
é« árvái javárai —■ Hadsegélyző Hivatal
főpénztára, Képviselőház.
Adakozzunk a vak katonák részére.
és az önfentartás kötelez minden jó hazafit, jegyezzen hadikölcsönt. -
felhangzik a riadó jele s az olasz tüzérség hátrább helyezi pusztító tüzéi!*"*
Tömegekben hömpölyög vonalaink felé Támad az olasz. Déli lül óra vau.
A tábori! őrsök a tömeg elől bevonulnak.
Ekkor már a vonalat neui lehet hátulr.d látni. A rengeteg lövedék gomolygó fekete füstje, a kereszt szikláinak porrátört szürkesége takarja el a küzdőket.
Hirtelen kiemelkedik e lepel alól egy sistergő vörös, raketta, majd tőle jobbra-bátor íüiyk" fol itt is. ott is egy-egy A géppuskáink .már kaszálják az elleui sőges sorokat. A 510 ások már pergótüzzi lokozták a kézigránát robbanásokat s záporként indul balált hozó golyójuk az ellenséges tömegekre De a vörös raket-ták is hoztak valamit. Tüzérségünk gránátokból vont érclala már ott vau az ellenséges lómegek közt, halált hozott a közelében levőkre, elzárta az előrenyomuló s a már szívesen visszahúzódó olaszok uiját A mindent elsöprő tüzel az olasz nem bírja, a honvédek ércfalként állnak, feltartja ydját kéjét Nincs kegyelem Az olaiu nem érdemli a kegyelmet. A
rettenetes napokat átélt honvédek pusztító tüze tovább tart.
Jól ismerték az olaszok. A 303. magaslaton a szomszéd 46. gy. e. bejutott az ellenség állásainkba. Nálunk is újra tömörül, hogy uj támadásban kezdjen.
Az olasz újra megindítja, tömegeit. Tömegek I pusztuíuak, de tömegek lépnek a helyébe. A 23 vódószakasxba, az ezred\' jobb szárnyán bejutott az ola»z az állásba. |>e nem sokáig maradt ott Egy pillanat alatt a kézigránátok tömege hullott a benyomuló olasxuto. A 20/7, szd. tartalékával a szádad parancsnokával az élén, egy pilllanat alatt kidobta
De nem állt meg eunél az eredménynél. Az állásból kirohanó olaszokat űzőbe veszi s foglyokat ejt.
A szomszéd ezrednél betörtek. A bajtársakon segíteni kell. Egy része azonnal harántgáttól haránt-gitig nyomul az állápban előre a szórja ki az ott lévő olaszokat; a másik rész pusztító oldalozó tüzet I indit az előnyomuló ellenségre A magyar katona szívós erején, bátorságán s vakmerőségen megtörik az olau. ereje, hómat homlok fut miudeuál elszórva
mi foglyul nem esett.
A tábori őrsök megerősítve járőrökkel már is igyekszik helyét elfoglald\'. Egy pár kézigránát egy kis iíO-as vakmerőség s - tábori őrsök újra helyeiben vannak.
Ki vau téve a fehér tábla, minden lendben van.
Még párszor próbálkozik, még akar támadni, de csak a kísérletnél manad. A zalai ao-asok lénye-seu kiállták s tüzpróbát Már töbjet bírni veink ifein lehet. Diadalmámorosak a honvédek, büszkén fogja kézigránátját a kezében, hiába jön többet az olasz, j Az ezredparans „ok gratulál, büszkén nézi ka-tonei munkájál. A mindenre körültekintő II. zlj. parancsnok munkájának gyümölcsét láthatja s büszkén jelenti az ezrednek zlj-a fényes szereplését Elragadtatással emlékezik meg hós. vakmerő parancsnokairól, különösen Uugsch főhadnagyról, aki a |. gválsá-gorabb pillanatokban elbatározó s döntő fordulatra tudta katonáinak lelkét villanyozni.
A szomszédok megismerték, hogy bajtársak s \'igazi hósök a zalai 20-asok.
JUNIU9 13.
t * t L K t K ö a i. , « v
8
Nem a\' kronologikus sorrendet követjük most sorainkban, \'i\'al&n csak annyiban hogy elmondjuk pénteken Molnár Ferenc Farsangja, szombaton a Bőregér, vasárnap Magdolna, Bákosi Jenő 5 felvonásos paraszt drámája, hétfőn pedig Alexandre Bis-son 5 felvonásos színműve a Névtelen asszony volt a műsoron. Mondanunk is fölösleges, hogy mindig telt \'ház előtt folytak az tlőadások. A * háború Zivatara víhara fásulttá tette az embereket s mindenki örömmel nyul egy kié felejtető narkózis ulán, főként, ha az művészi "föVhiStíaii" ÍS hat 8 a színész mindjárt
és.5,600.000 korona ké filléres váltőp4nzérmek veren-dók. A nikkel ptuizykjröl szóló rendelet azt mondja, hogy tizfiléres nikkel érnieket az állami pénztárnak és hivataloknak többé kiadni nem szabad, kötelesek az állami pénztárak és hivatalok ezen érmeket bezárólag 1918. április 30-ikáig mindsnnemü fizetésenél és ^váltásképpen névértékben elfogadni.
SzerenoBÓtlonaég favágás közben
e Sörös Lőrinc lentikápolnai földmivwt héttón Iránt szél** körökben a legnagyobb érdeklődén nyil- i délelőtt haldokolva hozták be Alsólendvára dr. BrOpacr vánul meg A pótzászlóalj parancsnoksága az eatély > j^nef orvoshoz \' SőfW egy héttel előbb favágás közben
HIBKft.
- ~na* • i 20. honvéd gyalog ezred
nagy míívésiestélye.
A 20. honvéd gyálógez^d nagy iíiűvészestély
védnökségét (elajánlotta Sturmay Sándor honvé-
a lábát fejszévelmbgvágta s ahelyett, hogy orvoshoz
delmi miniszternek a 20. fiayvéd gyalogezred volt fordu|t V0|Mf fk|u„j ^ki* szérint mindenfél* házi
• 11 i.j.A , u a. . l * *.. ..... Parancsnokának, ki azt nemcsa^ örömmel elfogadta Hxerrel „gyógyította- veszedelmes sebét. A s«b elmér-
robb kedvvel alakit, él, na telt sorok előtt mutathatja . •■ ..................bj. . ,.
J \' J hanem
meg művészi erejét, tökehjtessőgét. Nem csupán a nagyobb osztalék animálja, nantMn az a tudat is, hogy szava, mozdulata több szivet Uoz, rezgésbe s több taps honorálja érdemeit. Így volt t*z minden este A telt ház szuggeráló. «róvé lett d oly előadásban volt ré-ézühk, amely szini krónikánk lapjain csaknem páratlanul áll
lhilasi Mariska osztatíkh dicséretünk első személye. Tel.es erejében, művéizi tudásának igaz inten-gitásábau láttuk, dicsértük pénteken, vasárnap, s hét-, főn este. Önfeledten éltünk vele minden drámai mozzanatban. Kiicagása lelkünkben esengett, ironikus életunt mozdulata berniünket ha onló érzelembe vitt, könnye, drámai ereje, szenvedője • mindannyiunkat
az estélyen való esvtleges részvételét is kilá- g^u, gpröe vérmérgezé* kapott s hozzátartozói tásba helyezte. A zalai illetve veszprémi arisztokrácia ^ „kkor ,|oxUk ^ Alsólendvára, mikor már nem a m4ftei főtisztviselők s egjty notahi Máéiig a leg- |uheldl Dr. Brrtnner gyógykezelés alá
melegebb figyelemmel kisérik az estély ügyét s igy veüe a betegei," d.» már *z sem használt, BOrÖs a nemes cél, melynek érdekéŐeu az estély rendező-\' rövi(j ^ „„^ ll|IJK|,a|t \' dik már is biztostitk látszik. A 20. honvéd gyalogezred rokkant alapja, nielv eddig ineRl\'elietÓs szerény ~ A 24-50 éveaek bevonulasa. Az 1893-összeget reprezentált az estély révén előreláthatólag lH67 évfolyamokhoz t^tozó amaz osztrák és magyar tekintélye* ö^zegre eihelkedik * ÚámókUu js de- népfelkelésre kötelezettek, a kiket a szemléken fegy-monHtrálja azt az elismerést, mely Zala és Veszprém vr" "wlgálaUa alkalmasnak talállak, egy megjelent vármegye közönsége a 20-ások hóul líkdiíéttekben, |béll|vú \'\'Irdetmény szerint és pedig az 1917 május áldozatokban oly gazdag ezred iránt mindig siivesen 3H< be*,rozotUk « *vi Jtiiiius 14-án és a május hangsúlyozott Az estély arányai Nag)kaniz<án eddig :n után sorozoitak évi juniut 28-án bevonulni
tartoznak.
rendezett estékeket felülmúlják. A rendező bizottságnak sikerült a mai; említetteken kivül még többi , A \\\\ti-rái»í»Lr rvi*fyir«catr i/» Irnt-n. könnyezésre inditott s a színház közönsége shó tá- , . .. . , . : i - - ... . , ...\' M I íazatMK nLmCSaK jO K.UO-J ° budapesti művészt megnyerni s műv szelük előkelő t . . . .
.......................-.....•.............., n . ... nákra van szUksege, hanem pénzre
gondolkodására vall. hogy az estelyeu való önzetlen . \' 1
szereplók sora úi&g l\'HriSs lezárva. ii\' \'jegy«iir« való is! Mindén e^yes korona, amit
•mű*** J»\'« wí\'kiutoUn \'J^.\' l\'drtgii.i, II,: liadikölMhbí lektetünk, a diadal-
t\'**"*™ M nias bé^ét hozza e|öbbre \\
városunk közönségét, hogy a jegyek leíoglalását ne, r, , , - , ,
az utolsó napokra halogassa A helyárak a követke- fclÓjegVZéacjcet elfogadnak az
zők: Kmeieti páholy i5u kc«, fóidwinti. páholy íoo összes nagykanizsai takarékpénzkor, támlásszék az első sorban 26 kor., további «o- táralí.>\'és bankok. " ÁVtóhbíy 5 li\'or. Rlője- ,,
borrá vált. Utt rezgett minden szemben, férli és nó egyaránt mozsolta pillái alatt s érézitik, • hogy az élet, » szenvedélyes, iszapos, lealázó, majd békés nyugtató kifejtéshez jutó élet egy darabj ■ pereg elöltünk. S csodálkozva néztük, éltük ezt az életet — y ez el feledtette velünk néhány percre a fás, zsibbasztó ti érzéketleuitó háborút.
Halasi mellett sikerének mindenkor.osztályosa Papp István, ez a tehetséges, törekvő fiatal művész-erő, akinek tehetségű szorgalmától tetőzve szépen és sokai ígérően bontakozik áz abszolút tökélet^ alakítás zsenitjének magasáig. A eiker szerzésében Gózon Béla szintén az oroszlánrészt viseli Mint az árnyék az éiót kövéti az ó játékát a siker. F. Zalai Margit tehetségének ismert fényével borította a péntek est — másként száraz darabra előadásra a tetszés árját. S Doktor János meggondolt, öntudatod szerepé, Né
rokban 20, 15 és 10 kdr. Állóhely 6 kor. gyezni hihet levélben, vagy; ^jef^oh (telefon "szám 115.) a 20 honvéd póteászlóalj parancsnokság segédtiszti irodájában
Felsösánczi Bérgazdaságba kovács tanonex
felvétetik.
KöHzönetnyilváultás.
Az erdélyi menekülteket gyámolító .irodához 4 metil Nándor fejlő tehetsége, Leövey Jenó kiforrott legutóbbi időben a következő adományok érkeztek: Jelentkezni 8. gépÓSZIlél lehet, tudása, Farkas Ida mozgalmas szerepe, Tihanyi Béla Az áll. |ndg. i>k hangversenyéből 433 korona
komoly játéka a tökéletes siker korongjába szépen 94 |V A katíi. lógimnázium egyházi haagversenyéból illeszkedik be. Kmlékezzüuk meg Karácsonyi Ili k<>- W k- 5 népf. gy. ezr. T. p. 370 sz. 68 kor. .76 f. loratnrjáról, l\'eterdi Ktel aiindig dicsérettel eiulege- Dr\'. Fischer József gyermek ruhák, Dr. SU-iner Aurél-tett énekéről s játékáról, Utabár közkedvelt sz=rep- ■>« 3 kg kukorica liszt. T L 2 kg buza liszt, mely , léséről, Borbély házaspár és Baranyai eharakterisziil^us állományokért leghálásabb köszönetét fejezi ki az er- \' alakításáról — akkor teljes a tabló s áithak valódi- d|||yi inenekIliteket gyámolító iroda.
ságát minden réczébuu a színház telt soraibtd feltörő , fergeteges tapsvihar bizonyítja.
Szerdán Hajdúk hadnagya, csütörtökön A baba, pénteken Künn a bárá.iy benn a farkas, | szombaton Cigaryszerelcm lesz .soron .[
Kritikus
Horváth János
géplakatos és okleveles gépész
cséplés alkalmazásra és a gép javítását
elvállalja. Cfm e lap kiadóhiva-
Ai ogyhiini htuiKversenyro Cnilllg Ijvjm 2 K. át iiuUll M0I
A nlkkelpóns bevonáiia.
Két\' p*iilfljíji11illl*lt..|\'i rendelet UeoI » hivatttlu. In|> legujaljli sKíina, nz e^vit a Unninértykre \'.r.óló tálánál.
[vas huszfllléres és kétfilléres- váKópénzérinek további ......
j veretése forgalombahozataláról. a másik tizfilléres S-eretetadoraáuyokat a frontra 8K»1-
\' nikelpénzek bevonásáról szól. A rendeletek szerint a llt a HadseKtílyző Hivatal Átvételi Külö-magyar korona országaiba kilelte millió korona nitménye: Budapest, VI., Václ-utOf 38. huszfllléres és 2,400,000 korona kétfilléres. Ausz-
| triábau pedig huszonegy milfió korona husztilléres
Adakozzunk a Hadsagélyzönak.
4
7, A I » KÖZLÖNY
JCNIU8 13.
MUKA
színházban
mindig a leKuj.ibb, legszebb és legérdekesebb műsorra t.ilál a közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelsőrendn és legújabb alkotásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb s tanulságosabb műsort u fővárosi mozgószinháznk ban sem lehet látni s a helyárak olyan olcsók, hogy még a legszegényebb ember is megnézheti. A .BERLIN" színház agilis igazgatója mindig a legújabb és leg válogatottabb moziműsort mutatja be. — Nem sajnál sem fáradtságot, sem költséget, hogy a l. közönségnek az előadásokat minél kellemesebbé és élvezetesebbé tegye. — A .BERLIN" mozgószinlláz látogatását mindenkinek a legmelegebben ajánljuk. A zenét Ltfwlnger Amália zongoraművésznő szolgáltatja. Minden harmadik nap uj műsor. A m. tisztelt közönség szives pártfogását kéri Az igazgatóság.
^JLchcLTu)
KÍTÜNÖ ALPESÍ TEJCSOKOLÁDÉ
VIZSGÁKRA
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete es tételen joga. Irta: Lukács József, (ógiimi. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amíg az jelen Vakjához ért. Uimlmikinelf érdekes és tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyei! stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának Ismerete minden kulturember tudásának szükségen része. A mű ára 4 korona. — Kapható Ifj. WajdltS József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
A világháború
minden mozzanatáról bő, v eredeti,
meg-bizható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal\' szolgál az
Bukott AZ ÚJSÁG
középiskolai tanulók
ird«kéb«n2fordt4JaDk>ürKÖsen
ZSOLDOS TANINTÉZET-hez,
BUDAPEST. VII., Dohány-utca 84. Telefon 32-40. §/.
Megrendelési cini
Ugyanott előkészítés magánvizsgákra. AZ UJ8Att KI ADÓHIVATAL A Budap.at. osztályösszevonással, felelősség mellett. VII flákóor.1 ut 64 nádra
A középiskola kivonatos tananyaga megrendelhető. Ismertetőt kold az Igazgatóság.
osztályösszevonással, a középiskola minden osztályából gyorsan felelősséggel készit elő a
ZSOLDOS TANINTÉZET
BUDAPE8T, VII., DOHANY-U. 84 TELEFON 32-40,
A középiskola rövid és mógin köunyü tananyaga megrendelhető. :: Nélkülözhetetlen magántanulóknak, műveltségre törekvőknek.
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK ; Egész évre .... 38 koron*.. Félév*® ..... 10 „ Negyedévre .... 9 K. 90 f, Egy hón&pr*
3 K. 30 f.

MT A „ZALAI KÖZLÖMY" egyes számonként kapható Ifj Wajdits József könyvkereskedésében
poaaaaaoaaoa
Összefoglaló tankönyv
A középiskola négy alsó osztályának teljes tananyaga. — Nélkülözhetetlen rendes- és magántanulóknak, - önkéntes vizsgára készülőknek. Legjobb eszköz nz általános műveltség elsajátítására Két köt^f ára 16 kor Megreodelhetö
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII. Dohány-u. R4.
Telefon 3i — 40.
300000000001
d = Jff ytjkf$jf$ fpfiSff
KŐNTY-, PAPI ÉS IRÓSZEl^KERESKEDÉSE
Dtls raktár legújabb divatú levélpapírokban - és névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban ..:,......~ gyorsan készttetnek
Tanintézetek részére szükséges cikkek dús raktára — -Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk ~--- nagy raktára.

Nyomatott a UptnUj.louos Ifj VVaj.lit, .Iómií k.i.yvóyomdtjAiian. Nagyka
inízaáa.
i6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA 1917. június 20. Szerda
41 szám
Sserkesatőaág á» kiadóhivatal Deáktér I
T.l.f.. 1 1S>. _ Hlra.UKk dlj..»b.a ■••riut.
Fa.aarh.aal6:
Kemény László
falalöa ararkaa.lA 1
Erőa Sándor
Megjelenik hatraHnTTSuJIT"^™
lIHialM árai Snr lm M km, HUwf • korosa, a.naihia • tnua >S DUk.
_ »«»•» .ii» in u 01M>.
!
A MUTMU1WII HADIÁKVA
aYEJUUEUXAKATOftnmáBT I I I
IrU KÁKOai JESÖ
lángoszlop, tulvilá Tényben, földfeletti ragyogással. Egyik a halál megvető vitézség, melynek tündöklő példáit látjuk az öldöklés borzalmas káoszában is. Egymásért és mindnyájunkért, a hazáért a legnemesebb Az emberiség, amely oly büszke volt ideálért, a koronáért, históriánk lényében az uj kor csodás vívmányaira, civilizációja ,ugy0gó e közjogi fogalomért, a lláztülhc-mlndennemü alkotására, a tudomány u |yéért és az ország határuinak sérlhetet-művészét, a társadalom, a humanitás in-jMnségeéit, ezrek, százezrek és milliók ro-tézm ínyes nagy fejlődésére, ugy, hogy már hunnak a halálba. «* önfeláldozásnak, a a nemzetközi és világbékének is orgánumai férhas bátorságnak, u magyar bravúros voltak, melyekben a világ legnemesebb el- vitézségnek legendába illő példáit adják, mái keltek versenyre ez ideál föltételeinek hogy elmondhassuk: »ok mindenből kllosz-keresésében és biztosításában ; az emberi- tou bennünket az idők mostoha járása, de ség elcsüggedve szemléli a ránk tört szinte „ szép, a nagy és nagy dolgokra képes egyotemes háború borzalmait, melyek min- magyar lélek él régi erejében s átmegy jö-■ len illúziónkul uz ember nemesebb hiva- vendő idők feludataiért tovább küzdeni, tusába u haladus igazi ériékébe vetett hi- A másik lángoszlop pedig a mugyar tünket összetörtek, s mintha nzt bizonyi-jisszonyok cs 1\'erlUk amu megindultsága, tunák, hogy minden haladásunk csak az amely a háború félelmeiből és zürzavará-ér\'.elemé, erkölcsi lényünk megmaradt állati ból a jótékonyság irgulmus hnjlékal gyűjti természetünk hatalmában. a lelkeket. Soha annyi áldozatot erre a
Mégis a háború égő poklának füstlö- szent tűzben égő oltárra nem raktak, mint mjgéb,)l kicsap és égre tör kél csodálatos a megpróbáltatás e nagy napjaiban. A há-
borít sebeit gyó tyituni, a háború pusztításait helyre hozni, szenvedéseit enyhíteni, koservét, bánatát, lelki fájdalmait vigasztalni: adománynyal, munkával, szamaritánus cselekedetekkel siettek, szinte lolong-lak leányok, asszunyok, férfiak.
Oh de hol vart1 még az áldozatok napjainak u vége!
Mindennap újra szétmppeii az-\'Ur ungyulu, irguimasságia indítani a dobogó sziveket.
Amit én ill most beszélek, az a beteg gyermekek esdeklő szavj.
Akiket nem karddal és ágyúval fegyverkező ellenség vert le, hanem a nélkülő-|zés, a szegénység, árvaság, elhagyatottság és a gyilkos betegségek bujkáló seregj.
1 lásson el szozulom a paloták, a kunyhók, az elmék a szivek minden zugába.
Hall ak meg azok, akiknek gyermeke \'most r.ő fegyver alá. Az árvák, ügyefogyottak, betegek áldása fogja kisérni érte.
Hallják meg azok, akiknek Ha és hozzátartozója már olt künn van az ellenség
Traibar őrnagy zászlóaljában.
Román harctér, jatt. 8 Treibcr őrnagy. Egy törzstiszt, akiről még keveset irtuk, — de sohasem lelietne róla eleget írni, mert mindéit lelte megörökítésre érdemes. Egész eddigi katonai élt-tél Kanizsán élte le, s e város uri társadalmában olyan becsű lést, tekintélyt"s szeretetet1 vívott ki magánák, amelyhez hásortlővafWés ember dicsekedhetik. Mesterségét níegfártuM\'oly alaposság- < gnl, a katonai szabályokat ishiéri \'olj r&iíViesfléggei; hogy a paragrafusok tömegét tudja idézni.-. Folyton tanul, nagy változatossággal olvas, miliden iránt érdeklődik, meglepő tájékozottsága vau a tudományok lúinden ágában s ennek köszönheti, hogy a szabályokhoz nem igen kötött harcászati kérdésekben s különösen itt a komoly valóságban a megdÖntheUtlen-ségig biztos józan esze azonnal felfogja nemcsak saját helyzetünket, hanem az ellenség szándékait is. Gsak egy mozgás, egy feltűnő lövés vagy csend elég pwra, hogy az ellenség terveit átlássa s céljait megkonstruálja. Tiszti megbeszélései nemcsak alapos oktatást adnak, — íiaiiem élvezetesek is.
A vonalban él. Délelőtt délután kijön hozzánk, mindent szemrevételez, mindunt isiuer, — csend
vagy tüz nincs befolyással kötelességének betartása- padlóra, az Őrnagy ur pedig neki a piros nyUlyliá-ban. Igazságos, mindenre aggódó, tisztjeim k nem- nak s azt döntötte lel. Magunkkal rántottuk kupacosak parancsnoka, hanem atyai jóindulatú baraija is. kodás közben kenyérnagyaágu asztalomat is s a le-A szolgálat körül nincs nála piolectió s ismeretség, ves a nyakunkba dőlt. ~ Tyüh! a kutyalY\\ját, r«t-Főji\'llemvouása a szüntelenül való foglalkozás, min- ttlltem a dolgot, eltűnni szerettem volná a nivIM-dent maga végez, mindent maga fogalma/, — min- tüuk levő mélységbe s néztem a tisztiszolgákra olyan donrol jegyzeteket s vázlatokat készít Ilyennek is- szemekkel, mint az umb.-revó l Végre l\'nliúpiszkod-\'mertem már békében, — de különösen azóta, amióta tunk, letöröltük magunkról a leveet s minthogy u parancsnokunk. széttörötl ócska pad helyeit nem lehetett könnyen
ujat keríteni, tűit volt mit tenni, az őrnagy ur. leüli

Az ctső fogadás. Elózó zászlóaljpnrancsiiokuuk j az éles ágy szélre, én pedig egy viztr* vödörre s i elment, türelmetlenül vártuk, ki lesz az uj gazdánk\'} \\ ettük tovább abédünk maradványát, Egy délután 1 elhívtak telephonon: ismerete egy Azóta persze elégszer megkaptam » kérdéi ilyen s.ilyen iievü 20-as törzstisztet? mert ó vettu a padod?
át a zászlóaljat 8 jött szokás szerint az informáltató | kérdés: milyen ember, miről lehet megismerni, mi1 az igazi f-nyképe stb ? Az örökös munka, ~ vála-j szolám I
Másnap jött a jelentéi, hogy feljön az állásba Kérésemre megígérte, hogy ebédjéi az ón ludezé-kemben fogyasztja, el.- A tisztiszolgákuak s küldöncöknek. kiment a megfelelő ordré, — nehogy szégyent valljunk. Kicsiny és ideiglenes hódéin rendbe jött. Kifáradva, d- boldogan telepedtünk ebédünk mellé 8 .én szorgalmasan kezdtem mindenről referálni, — egyszerre csak ny^-kk! legurultam a
Visszajöttem. Együtt sétáltunk s utasításokat adott nekem, amikor egyik katonám, aki valamelyik | közös ezredből lett hozzánk vezényelve, hozzám lé-i pett e szavakkal :
Főhadnagy ur alázatosan jelentem, bevonultam f. szabadságról I
— Hogyan Gerely, hiszen még bálra van tl-zfunégy napja, miért jött be előbb? Va\'ami baj ván?
A nagy, szép szál barna magyar arca ráncba verődik, szemeiből zokogás látszik, -- de neiii szól. Végre többszöri sürgetésemre elmondja :
■i

T. A L A I IK ö í 1,6 N f
JIJN1U8 20.
Iliiében. A nyomorult és beteg gyermeksereg imádságé fog őrködni rajta.
Hullják meg azok, akik Isten tanácsából gyermek nélkül murádluk a háború öldöklő kezétől. Gyermekük helyén, aki legdrágább véréi adla u hazáért, gycime-ket rríéítenok meg » hazának
Hallják ntsg azok, ukife gyermektelen élik életllket; ők gyermekükért gyötrődő szegény, é? (ehelcllen szlllQknek atjjék vissza reményüket,, életkedvüket, munkaerejüket : a gyermeket.
Ilnliják meg mindazok, akik szemtanúi e világkatasztrófa, rettenetes ember áldozatainak, mert a jövőnk, a nemzet üdve éi jóléte, mindnyájunk biztossága és boldogsága függ úttól, hogy urni emberben megmenthető, az oda ne vesszen a mi gondatlanságunktól, ncmhánoinsagu iktól, szivtelenségünktől.,
A vézna, sápadt, beteg gyermeksei égnek a Ti szivetek melegsége fogja visszaadni a szint, a lestel, nz erőt, az életet Nektek a lelki ötömet, u megnyugvást, az égi öntudfilot, amely minden megmentett élet fohászából száll megmentője fejére. \' Az irgalmasság nejében!
....... ......\'!■,-; ■ .............
— Nézze főhadnagy uram, innjttiiMiu két évjg voltain a tO^voiialb^n, amikor szaMfttfm -mehettem. Amikor, a jiyilt pirdnc>;ot \\\\ kezembe vettem, mintha a szivem meg akarl volna szakadni az orömtó!. Látóm végre szép fiatat feleségvmuf, akivel alig éltem még egy üti ü megcsókolhatom majd kis liamat, akit még ii.hu is ismertem. Amikör falumtól négy órai járásnyira a vonatból"\' kiszántani, gondolkodtam, elinduljak-e a szakadó jege* esőben vagy várjak ? Gondolataimat elnyomta szivem vágyás ölelésért \'remegő karjaim. Nekiindultam a viharos éjszakának, agyam minden milködéée feleségem ajfiiin futott össze. Ti2 óra, Istenein, most feküdtek le,• most mondták elértem az imádságot, hogy bántódásom ne legyen, h hogy mindent odaadnának, ha bazamehetnék. Majd nem futottam! Végre! De mi történt? A kutyám nem ismert meg, ha puskám nincs nálam, megharapott volna — Aztán Főhadnagy Uram, megzörgettem az ablalott, b.\\r ez szükiégtelen volt, mert csak neki kellett Volna szorítani ziháló mellemet az ablaküvegnek, .erósubben zakatolt az én zörgetésemuél
Beléptem 1 Fiatal életem h egyetlen szerelmem mind belerohant ölelésembe s csókomba I Tomboló, ordító rohamok izgalma vett rajtam erót, amikór magamhoz öleltem a fiatal rózá-s asszony forró teltét, csontjai hajollak karolásom alatt, felgyűlt ben nem az élet mindén tflze 8 szereim^ tombolást sflr-getö vadsága A gyönyört! forii|^t\'\'. érintésé majd eszemet vélte, — de mi az? Az asszony mozdulatlan s látom, hogy mondani akar valamit. Szemem , tnel unszoltam!
r- Gergely, kérdé, meddig maradsz itthon ?
Veszprém uj püspöke.
Nem hivatalos alakban, de mint véglegw tény jelent meg a lapok híradásában, hogy a megüresedett veszprémi püspöki szék birtokot kapott Rótt Nándor di . esztergomi prelátus kananok, a budapesti központi papnevelőintézet kormányzójának személyében. A kánoni eljárás, melynek Áiegajtése végett a napokban Bécsbe utazott, azt mutatja ugyanis, hogy "a királya veszprémi püspöki javadalmat neki Udómányozta s így\'csak a pápai megerősíti* és hozzájárulás van még elintézés alatt. Ennek megtörténte után közzé leexik a hivatalos királyi kinevelt "is Óái egyházmegyénk-nek eszerint van tg fópásztora, aki hivatali elődeinek sorában a nyolcvannyolcadik lesz.
Veszprém éa a .hozzátartozó egy hátterűiét a keresztény Magyarország életében mindig élénk szerepet játszott. Maga a tóékváros az első szent király kedvelt városa, az általa alapított püspökségek egyike. Földjén maga\' i\'tf többször megfordult. Szeut életű linre lla régi hagyományaink szerint itt a t-zent Mi-\' hály egyházában telte le a szüzességi fogadalmát. A vefzprémvölgyi zárdában kezdte meg Istennek szen-l telt életét szent Margit, az ugyancsak itt luvö; Katalin zárdában élt s hervad\', el boldog magyar Ilona.. : Nem messze tőlünk a Bakonyban élte visszavonult-ságban szerzetesi éveit szent Gellért, a későbbi csa-nádi püspök. -Az egyházmegye területén\' vivta meg a pogányság végső küzdelmét a tiatal kereazténységg. I, diadalára az utóbbinak.
Jólelkű népünk benső világa borongós\' mosta-
- mm 1.1
— llat hétig, hazudtam,, hogy örömet szerezzek neki? , .......
— No, kordém nein örülsz?
— ? jó, de — kapom akkor is a liadise-gélyt, ha ilyen sokáig ifiaradsz\'itthon?
Főhadnagy Uram, azt mondják, hogy -mar nélia megnyílóit\'n löld Bohasem hittem. Akkor azonban egy sötétséget láttam magam előtt — ha feleségem meg nem fog,-elestem .volna. Kérdésére nem adtam választ, megcsókoltam még fel sem ébredt kis liamat aztán felvettem vihar verte hátizsákomat, s öreg becsületes barátomat: Ü puskáinál s neki, indultául az éjszakának. Vert újra az eső! — Egész uton fegyveremmel beszélgettem..... Én c-sak téged sze-
rellek.5imlr. Veleiu voltál Groszois/ágban, jél viselkedtél,. akire reánéztél.i annak megMünt a fájdalma, Együtt voltunk Szerbiában, véres napokat éltünk át, Aztán elvittek k-unünket metsző, németek közé, a francia frontra. Azt mondták ott a németek, hogy e vadak igen bátor katonák, nehéz vt4l)k: bírni, Sokan voltunk ott magyarok, .megrohantuk a ■ vadakat, .rajtunk volt az Isten szeme, inert még agy uem kapott ki a* a gyülevész társaság Maguk a német mondták.
Öltem ott veled úgy, mint sehol. Amikor már megriadtak a feketék s löldr. nyomtak s amikor már láttáin a kést, amelyet szivembe akarlak döfni, ; felszabadult karjaimban akkor U te mentettél meg Há márnán a taliáuok elé kerültünk,\'-\'mi magas. hévéi fedett hegyekre,- de becsületes magyar munkát végeztünk ott is. ElvittVIek a kórházba, ágyam mellett voltál mindig, s most eljöttél velem ujra a must-kák elé!
Gyere ide édes puskám csókoljátok meg! Rossz
l nátan. Miközben szántja hullámos földjét, sík agyagját vagy köves bércét, a víg nóta helyett sóhajtása száll az ég felé, knszája alatt könnye hull a földre omló kalászra. Ki fiát siratja, ki meg hitvesét gyá szolja, másnak az apa eltesziése okoz bánatot. Szó- , leink vig hangulata nyomódott, a dév^jaág helyett a távolleYÓ szeretettekre gondolái, vagy emlékezés köti le a gondolatot, érzésvilágot.
Bánata, aggódása mellett a napi események is hatást gyakorolnak gondolkozására A falunak ked vérten ilait, romlatlan lelkivilága- mintha tünedezóben volna A társadalmi átalakulás\'ftzelét megérezte inár a vidék is.. Kérdések vetődnek fel a nép fiai előtt is, melyek nemcsak elméletben-foglalkoztatják, de cselekvésére is befolyással vantüde. r \\
Ebben a bánatos, vuju\'dó t-zellénil\'környezetben \' hallja, hogy aj főpásztort kap. :Hagyoináuyos, történelmi időkből afcérimuúi tisztelete: ragaszkodást vált | ki lelkéből, várva-várt. uj püspöke iránt , .js ( és ha \'benne a. tekintély képviselője mellett érez/ii fogja tu-; dott közvetlenségét, szeretetének bőséges jelét is adja I iránta Vigasztalás, bátorítás, buzdítás kell a fáradt j lelkeknek, hogy a keresztet könnyebben hordozzák. l\'Uj főpnsztorunk ideális gondolkozásával, lelki berendezettségével leikeink meleg szívű púxxtora lesz\' s jakkor,nyitva\' elölte, mindenek bizalma A\' tudományokban jártassága, a jótékonyságban .neinewzivitsége, az élet lüktetésének az a közvetlen figyelése, melyből ; eddig kivette részét, azt Ígérik, hogy észreveszi a í megváltozott életszükségleteket, a haladó idők irányát i miközben a fejlődés törvényeivel számol a századok
itthon ez a világ Elfelejtik a tröutot; uii sohasem, ununk bele a harcba,, mert a haza parancsolja +-itthon mindjárt elfáradnak.\' Kamatoztatni akarják a^ távollétet, a lájdalmat, a kiömlött vért — mindent. A haza élete forog kockán s az egész ország kis dolgokon rágódik. Az itthonlevók teljesen külön életet élne?! Látod édes puskáin, engem is elfelejtettek; akit magamhoz vettem, az is két év után nem a becsületre gondolt, hanem á rongyos pénzre, hogy Iie kéiljen dolgoznia s hogy könnyén öltö/ködhessen. Hízik a bűn u hazapéuzén, s a löld meg uem teremi Ezért visszajöttem s nem is megyek midig haza, amíg végleg el nem küldenek. I).\' s lítiumba akkor ss.
*
Meghatott Imuifluket sz eset. íjokáÍK lópeloJ-;teiu rsjla, két us|) üiuIvs véxlég tl in intéződött. Kisebb i-llenségsS járőr kozeiedel\' állásaink felé, — embereim Is akarlák ökst hurkolni. Majihieiu siku.-Irtllt, — Hergelj honvédem elliainsrkodsss azonban I iiiegskHdályozts ezt A vérig megalázott s \'lelkileg tönkretett ember idMSu feluxroll u; ju\'ellvédre s ott fáiig télMljodoltsu kisbált az elleriség léié: jlijj inár, ifo^hswslsk meg - te is ellenségem vsgj?!\'— — Már-már mejtrsgsdliatnll voliis egy mustlist, smikor szivét átfúrta egy golyó.
Szomorú, kspnszkodí levelek jaitek utáiina, — majd a Mizsilpsrs\'ncsnokságlioz. hogy u\'ierre van, hol esett1 el. s hazsvihetft-e holtteste ?
Ment s válasz: (iergely honvéil óv, _ bú, -án báni halált halt \'a többi iNgtársaivsl e(ijült kö-lös sirlja temettetett \' \' \'
DB HEOEDÜa QYORQY.
JliNIUS í\'f.
7. A. L V I K ö 7, I. • N Y
3
folyamán helyesnek bizonyult keresztény elvekhez magyar érzésben való erős ragaszkodással irányítja n reáj bízott százezrek szellemi életút. Kz u megértés lesfc működésének legbiztosabb alapja s övé kicsinyek és nagyok, Hálálok és *:.igek szive.
A papság lelki, oharitativ és társadalmi működésiben a reá váró nehéz feladatok végrehajtásáén hivatott vezérét várja, mint olyant, aki az élet. mindennapi oldalát a saját tapasztalásából Umeri. Tettrekészség- hasonló törekvéseknek lesz melegágya. Kb-ben a lelki hangulatban egyesül ma a merengő , balatoni halász, a kies Zalának, a díistermésfl Somogynak, a bérces, bükkös Veszprémnek ősmagyar nép • s örömteli szivvél\'köszönti uj püspökét az írásnak eme szép szavaival: Áldott, ki az l\'r nevében jó!
V. H
j hibát felfedezni. Doktor János hétfői alakításában i róla táplált jónézetünket tLldotta meg Csak a hanggal való fokozutes bánásmódot tyánljuk ügyeimébe Karkas Ida szerepe iguz.{ dicséretre tart számot e darabban.
Kedden ugyan ez ^a darab megy. Szerdán
Lnrinész^es, indokolt. Munka termék minden izében. De, hogy olyan cikk menjen minden hónapban feljebb, omely a természet produktuma, ahol az ember kéz csak dugaszol, üveget mos, csomagol s árusít — ez már nem egészséges állapot. Itt van például a Rcgedei ásványvíz Ez oly nagy carriér-et csinált a hábo ruban, hogy kiszámítani is alig lehet. Ma 6*
Szávay Oyula Szép Ilonjc-i daljátéka, csütörtökön lillér, de n-hol 60 is egy nveg ára. A bábom ekjén j Urauági luua koreatetjk, pénteken és szombaton, még csak 20 lillér volt Azután 28-ra drágult s azóta
j 0 iokoládó katona kert). szinre
KRITIKUS.
\'u\'
Mindnyájan
jegyzünk hadikölcsönt!
\' Küim r bárány, boiin u iarkaa. Földe* Imre barom felvonásos komédiája volt a pént\'ki előadás tárgya. Már a oiifm Js elárulja, hogy tomboló tapí és tetrfzcV \\riha»- kísérte ,a kereplők minden mozdúlulár. Erőteljesnek látszott I\'étérdy Ete[ azt) rwpe, aki ez alkalommal is ládupl.\'zott neves múltjának, sikerére s a kritika őszinte elismerését, vivta ki számára Halasi Mariskh méltó osztályosa . volt \' felérd! sikerének s hözzá HáláMfiéy\' Farkiís Ida, Széosi Emma, Németh Irén, Daka Atilla,. AsZalay Böske játéka szépen-nimultv Kfllönö* die^.w^tel .kelt «iult> getnünk F. Zalai Mnrgil nlttkitásái darabban,, aki mindig igaz gyönyörűséget szerez a \'hallgatóságnak, valahányszor a színpadon megjelen. Ji-llegzetesen ftuom, egyéni 6 folyton előkelő játéka osziatlan tetszés lárgya s tapsorkán eldidé^őj^. Borbély Sándorné is közvetlen s humorlól1 izmos volt szerepében Ne feledjük ki az együttes dicséretből l\'app Istvánt sem ( aki hálásan szerej^lt ezúttal is.
. Szombaton a, Oigányazerelem vonzott lelt házat. Ismétlésbe bocsátkoznánk, ha a szereplók neveit most sorra szíd/jijk Teljes volt a siker. LeöV«iy •Jenó, Németh Nándor,\' Ulabár Hez-ó, Csáky Fe-rene, Borb\'ély Sándor, Szabó Dhui, Karácsonyi Ili, Németh Irén, l\'eterdi Blus, H«la»iué h a többi szereplók mind derekasan állták meg\' holyüket lityit . túlzás is volt, taláu oioi\'duliíg is, de mindez a \'teli • ház fölött érzett örüm következménye volt. írjuk ennek a számlájára s emialt ne vonjunk le semmit a kiérdemelt dicséret- szavaiból, amellyel.ezt az.előadást kísérjük.
Vásárnap a Bőregér ez évadban másodszor került Hziiuá. Újra élveztük, újra dicsérjük meg <qin< den szereplőjével, összes ró*lletuiwl.
Hétfőn l\'áKStot* Árpád Veagörkak c. ,6 régből álló színműve kerüli pitire: A zsúfolásig megtelt színház a hangulatok psapkodó .hullámain \'\'élte át az előadást A siker főrésze e darabban a Halasi Mariskáé volt Ó jywnbau lökéleljis ^lakil^ái^néljány. foltott is ejtett egy pár álUlohiszerfUl*!! mosolyával A legigazabb dicséret magasttaló szavaival kell kiemelnünk F Zului Margit (Ifostov JiercAg\'iiéí szereplését, amelyen a kritika legélesebb\'szeiiio\'sWri/tudiia
nincs hónap, hogy ne szökött volna néhány fillérrel feljebb. Kiismerjük, drágább az a munkaerő, amely , tölt, csomagol, a szállítás is emelkedett, de mindez legfeljebb 40 fillérre stájgerolhatta volna az árat Ide
halósági intézkedést kérünk s Dr Kiss kapitány ügyes, tapintatos eljárását hogy a fogyasztó közönség e té--fren se legyen ki\'éve az aránytalan áremelésnek.
— Bayer Vincéné ajándéka a Felső templomnak. A mull vasárnap volt Bayer Vincéné két . kz.\'p ►zobrának megáldása a Felső templomban a 11 misén. A mi>e előtt Dr. Lukács József piarista lánár tartott h/ont b«$édet, ezutáh Horváth György Minden magyar embernek meg kell mutatnia, piarista házlőnök megáldotta a szobrokat, amelyek hogy méltó ahhoz a dicsőséghez, melyet hős kalu- művészi kivitelükkel s izlézes elhelyezésűkkel mindenki náiuk ebben a héroszi vitygküzdelemben a •magyar osztatlan dicséretét nyerték meg. A mise alatt H o 1-lajnak szerezlek és szereznek! Mindenki igyekezzék ric liter Km ma gyönyörű szólót j átázott, az urleá-kölcaöu adui inegiakaritott pénzét az áll uiiiiak, vagyis \'ty«>k kongregációjának énekkara pedig szép egyházi jegyezni kell hadikölcsönt,\'kinek-kinek ainaga túliét- énekével emelt*, az ünnep lényét. A fii vek 140, kor sége szerint. Aki nem jegyezhet többet, öiven és 100 #8 fill-t adtak ö»*zu ez-alkalommal miseruhára, koronás jegyzésekkel Is leírhatja ebbeli hazafias kö-j — Hirafavlrngot a beteg katonáknak. A tulességét I Hiszen harcoló .^iléziink sztwezrei, közein-! honv. u.iu HadsegélyzŐ Hivatala kéri a nagyközön-bertM felfelé, is jegyeznek hadikölóaölit Úk, kik éle- *éget:, hogy az idén niinél nagyobb mennyiségben lükkel, vérükkel és te*ti épségükkel áldoznak a hazának küldjön be hársfavirágot. Szórakoztató kirándulások még összekuporgatoit tllléreiVet is adjék a győzelem kapcsán kis lárndsággál értékes gyógyszerről enyhitminél előbbi befejezése érdekében. — ,Tehát ssátezo- jök a beteg katonák fájdalmát. A hársfavirágot a.kis rosan erkölcsi kötelo sége azoknak, hadiköloönt je-^ szárny levelek kel • Itell\'wednl és gondosan kiszárítani, gyezni, kiket a nem alkalmasságuk s egyéb sorsk.-d- mert a u dves virág ulközlx-n tönkre megy. A gyógy-vezései egyelőre megmentett a hadbaszállástól. növény jelzésű csemagokat ingyen szállítja a |»osla
Neiucsak a TiaUsV\'reg r(^niartásábbz szükséges az « lladsugéljző \' "ciiíiére : Budapest V, Aladémia-utra állámhak\' tt p\'énZ, 1/áuéiii a \' gazdásági élet wivarlalan 17. sSZ,\' .
folytatására tömérdek o.kket kell beszereznie, H\'nioly- — Mindenki maga azerezheti be guboniyát.
Iiek kölUég eit szintén á lindfkölcsönökból ledezi. Ne A/ UíVzágos Közélelmezési Tanács a napokban nagy-higyje senki, hogy jegyzésével meghoss abbnja a liá- fontosságú határozatot hozott. Kimondta, hogy az or-bornt, hiazen erre a tévhitre fényesén rácáfollak a b&ig termését zár alá helyezik, de a városok lakós-fronton küzdő és egyebütt szenvedő hós katonáink «ága, az ipari, vállalatok és a tisztviselők beszerzési hftdikölcsön jegyzései. A hadsereget, amely most. már szövetkezetei az uj termésből előre egy mennyiségben a diadalmas békét akarja ellenségeinktől kikényszeri- beszerezhetik szükségletüket. A veióinagol szintén telii, táplálnunk kell és meg kell muUUiiunk, hogy mindenki visszatarthatja- Helyeslésre méltó ez az in-mennyi erő és áldozatkészség lakozik a magyar nem- tézkedés, hogy a lákésságnak továbbra is módot nytg-zetben. Utolsó ökölc-apásokaMnérÜnk ellenfeleinkre a tauak a kenyérsíükséglef biztosítására. —• Azonban harcléren, de á legsúlyosabb ökölcsapási mérjük ide- kívánatos lenne, ha fokozott\'ább szigorrol ellenőriznék, hava a hadikölcsöii példáikéul nagyszerű sikerével, hogy mindenki tényleg csak a megállapított mqniiyi-Megmuiaijuk ellenfeleinknek, hogy ezt a nemzetet séget szerezhesp« be, nehogy egyesek kapzsiságának, nem lehet -sem leverni, sem (tiéheztelni, sem koldus>á rosszirányú élelmességének nagy tömegek igyák meg tenni. Kz a& impozáns tüntetés hozza meg a mind- a levét
nyójunk állal sóvárgott békofi
Kiárulja, cserben hagyja a numzet szent ügyét az, aki ulihez a végső erőpróbához nem adja oda minden erejét! rjtn,
A magyar királyi államvasutak igazgatóságától.
A m. kir. államvasutak a háború tartal.. i alatt a kereskedelemügyi miniszter engedélyé.. I forgalmi dijnok növendékül 18-ik életévüket még I e nem töltölt, érettségi vizsgát tett ifjakat U alkalma ak. Iíy ifjak\' folyamodványaikat- sxűletéai és érettségi bizonyitvánnyal felszerelve a magyar királyi államvasutak igaigatóságánál (Budapest VI. Andrássy-
Nagy o»rriár«-t
Bokau-sokau csinállak a\' hábtiru Zivatarában. Tüneiné-\\nyesen einelkedell ttzerenose-usillaguk látóhatáruk fölé\', várailaittil,\' pazarul. Milíiom^,. l«*4t neiu. $egy,. aki \' erről még álmodni sem me^J, a vérözön \'előtt. S ma
; dúskál a \'pénzben és sok más, jóban, aki a háborús ut ad,mtjAk líH-
konjunktúrák előtt, még gondban ébredt s gonddal, <,/■■■ Az [alkalmasnak talált folyamodókat 18.
\'búval telve hajtotta le lejét alig élvezett éjjeli nyu- életévük betöltéséig, illetőleg a vaínti szakvizsgák
galmáia De a munka és szorgalom v.giére is meg- tételéig, kizárólag tanulás és kiképzés cé|jál>ól fog-
■érdemli gyümölcsét Belátjuk, eJismeijük. Hogy drá- (o^,koiUlui. ^ Mltl(i|eg ,ddigi lRk,lt)lj.oköll
fgabb minden, szomorú letbargiaval abba is belenyug- ■
Iszik az adózó lateiner. Drágábban s rosszabbul pal- M "lomásokra fogják azonnal beosztíni, hogy
jlog a gyufa, inegfizelhetetlen a szappan, ez a köz- továbbra is wülői nllátás alatt maradhassanak. A
j niondásos\'kiilfura fok és aok\' más, a mi után inkább itövéudékek 18-ik életévük betöltésével rendszerea
j csak sóvárgunk, semmint birtokunkban tartjuk Mindez faiíniti alkalmazóttakká, forgalmi dgnokokká, válnak.
4
(Ur KOZLONT
J0NIU8 to.
szlnház-i ban
mindig a legújabb, legszebb és legérdekesebb műsorra talál a közönség. Mindenik előadása a kinematografia legelsflrendtl és legújabb alkotásaiból van összeállítva. Szebb és érdekesebb 8 tanulságosabb műsort a fővárosi mozgószinházakban sem lehet látni s a helyárak olyan olcsók, hogy még a legszegényebb ember is megnézheti. A .BERLIN" szinház agilis igazgatója mindig a legújabb és leg válogatottabb moziműsort mutatja be. — Nem sajnál sem fáradtságot, sem költséget, hogy a t. közönségnek az előadásokat minél kellemesebbé és élvezetesebbé tegye. — A „BERLIN" mozgószinház látogatását min denkinek a legmelegebben ajánljuk. A zenét Lftwlngsr Amália zongoraművésznő szolgáltatja. Minden harmadik nap uj műsor. A m. tisztelt közönség szíves pártfogását kéri Az igazgatóság,

KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete es tételes joga. Irta: Lukács József, fógimn. tanár. A vaskos imiiika a pápavádanntáa történeti fejlődésével foglal kosi k, auiig a/, jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes ós tanulságos olvasmány, amely mig egyrénnrél szigorúan tudományos, másrészről könnyed stiiusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentős mozzanatának ismerete minden kultureinbor tudásának szükséges része. A mű ára 4 korona. * Kapható Ifj. Wajdits József köny vkeroskedesóben, Nagykanizsán
Bukott középiskolai tanulók
érdskábsn forduljunk sürgőién
ZSOLDOS TANINTÉZET-hez,
BUDAPEST. VII., Dohány-ulco 84. ty Telefon 32-40. ty Ugyanott előkészítés magánvizsgikra osztályösszevonással, felelősség melleit.
A középiskola kivonatos tananyaga megrendelhető. Umertet&t knlil »z Iijuzgatuwg.
A világ-háború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
i értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal pzolgál az
AZ UJSAGr
■ *
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak.
BLŐriZETlisi ÁttAK
3S korou..
VIZSGAKRA
osztályösszevonással, a középiskola minden osztályából gyoraan felelősséggel készít elft a
ZSOLDOS TANINTÉZET
BUDAPEST, VII.. DOHÁNY-U. 84. TELEFON 32-40. A középiskola rövid ós mégis könnyű tananyaga megrendelhető, :: Nélkülözhetetlen magántanulóknak, műveltségre törekvőknek.
Eginz évre . Félévre . . Ntgyadévr* . Kny hónap,&
9 K. 50 f. 3 K. 30 f.
1
Mogreifdelösi olm AZ ÜJSAO KIAübHIVATALA. Budapest. VII Rálcóoai ut 64 Biám
■V A .ZALAI KÖZLÖNY" — egyes számonként kapható Ifj Wajdits 1 Jzsef könyvkereskedésében
pOOOOOQ□flOQC
összefoglaló tankönyv
A középiskola négy alsó osztályának teljes tananyaga. —\' Nélkülözhetetlen rendes- és magántanulókiwk, — önkéntes vizsgára készüléknek. Legjobb «szköz az általános műveltség elsajátítására Két kötet ára 16 kor Megrendelhető
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII Dohány-u. 84.
Tulefoti 3H—40.
srsj» SR»\'.v>H3III wAsüSSíf.-wj\'
ooaooaoaoaoa
r- ]ff. JfkfMJS ffySff =
KÖNTY-, PAPI I^— ÉS IRÓSZEÍ^KKRESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
és névjegyekben -_____
Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére saüksége.s cikkek
----v dú» raktára --t
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
össsaíiöassaiiJiij
Nyomatúit a UptiiUj.lomM Ifj W:i|liu J6«ií k*iy vny.iitdijáijiin. Nsgykanltaán
i6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA- 1917 junius 23 Szombat
42 szAm
" —T "»r Z

"Megjaíénlk hltmklnt kátaier.
SSáÜllMvihn ■"•invN HU*. -B»T.. .,4, toa 1. ttll*.
SaarkeaittiaAg é» kiadóhivatal DeáktAr 1 Tataion i III. - Klrd.té««k dtjaaabia ■íartat.
foisarwaitd:
Kemény L&azló

FalalA* »iark«»xlö
Erős Sándor
y«« Hám ára
Egy karaj kanyarét.
A bíróságoknál apró gyermekek mosolygó kék szeméből a betörő megrögzött cinizmusa röhög felénk. Fiatal gyermek-leányok az utca sarából kordinek a bitó elé. Megdöbbentő u száma a bűnöző gyermekeknek. És akik nem jutottak el még a bllii útjára, n.crt az otthon, az iskola kiterjeszti reájuk védő, oltalmazó karját, nézzétek: az ulcaajtó körül csoportosul.tak, a tartatlansóg rí le sápadt maikról, az éhség gyötri őket. Szemük fénytelen és beesett ábrázatuk öreges szint mutat és hiába tárod eléjük az élet és a túlvilág kincseit, az erkölcs magasztosságát, a hit kiemelő nagyszerűségét, a lelkük tele van mohó vággyal és odatapad a szemük, a lelkük gondolata arra a falat kenyérre, ami a módosabb ember gyermekeinek jut
Gyötrő és fájó érzés, amikor a gyermekek éheznek. A szörnyű látományban a Jelen forrongása, « Jövendő. szörnyű rom-
bolása vívódik Vájjon le lehot-e irni az tjy darabka kenyeret az éhező gyerme-éizést, ami a szülő szivében él, amikor kéknek!
gyermeke éhezik és ő nem lud neki ke- Az Isten áldása lesz minden megosz-nyerel adni, hogy éhét csillapitsu? Lehet-e tolt kenyérdarabon, Annak a kenyérnek a tőle várni, hogy nyugodtan és ,önmeglar- fele, lynelynak :i másik fele a szegény lassul viselje a nehéz idők ke:észtjét? És,gyermekeknek jutott, oso lát teszen: tápmilyen jövőt lehet várni attól az ifjúság- Hálni fogja az adakozol is jóllakatja az tói, amely abban nőtt, hogy legnagyobb I éhezői. Nemcsak a gyomrok lenyegetö éltéke egy falásnyi kenyér legyen ? Mi morgását fogja elfojtani, hanem a föld vonja meg akkor a becsület cs becsleien-\' nyomorúságából az egekbe, n hitnek, a ség határait? - bizakodásnak, a szebb jövőnek, ormára
Nehéz napokat élünk, de a. napok su- ; emeli fel az embert lyát le kell venni a gyermekek válláról. Ö| Ls különösen ti-szcrencsfsek, akiket a érettük, a jövendőjükért .víreznek hőseink háború a semmiségb il, a löld poriból a Az ő jövendőjük Ügyen az első gondola- jólét ma ;aslatára emelt "fel, akik most dua-tunk nekünk, akik itthon ébredünk. A gyér- kálkodtok min.len földi jóban, — adjatok mekek ne éhezzenek ! így falatot tegyenek ; mindennap egy-egy karaj kenyeret az éhező | félre mindig azok, akiknek a sors a kellé-j gyermekeknek! , lénél többet adott, az éhező gyermekek. . .
! számára, egy karaj, adjanak mlndenn,,,^ tjsztessé a , áf; beCsU|et
azoknak, akiknek ez u karaj kenyer i)z " 7 i
, . .. .... és az önfentartás kötelez min-
det, men akkor az a kenyer a mi életünk, ■ •
den jó hazafit, jegyezzen liadt-
ia mi jövőnk lesz. És minél nagyobb lel-\' kesedóssel és odaadásfal gyűjtsünk, ailjunk
kölcsönt.
Dicsőség és Becsület
A magyarunk ?! . .. A magyarnak!
Ntws a földön párja!
Dicsősége a világol
Viharqzya járja !
Fel-feluiz a magas égre.
De a gálád ellenségre
Vasököllel sujl a kar;
Haragra ha szive gyúl:
Ugy ii fergeteg se dul.
Mint a magyar!... A magyar!
A magyarnak?!... A magyarnak!
Nincs a földön párja !
Becsülele a világol
Aranyozva járja!
Fel-felnéz a magas égre;
Vérrel írja oda: Béke /. . ,
S ölel majd, s nem öl a kar!
S ha begyógyulI minden seb:
A galamb se szelídebb
Mini a magyar!... A magyar!
FERKE ÁGOST.
Az országház születése
Irta: Etelvárl Al«jo8.
Még h legkisebb diák is tudta és nagyon természetesnek találta : lia l\'alinban aratni kezdettek, megkezdődtek a nagykanizsai piarista gimnáziumban a vizsgák. Kz a diák kalendárium szerint annyit b ! jelentett: ilt a nagy vakáció!
Midén 1870-ben jnlius hó elején, — kezem-I ben a Keligló ragyogó stilft hittan könyveinkkel — ; Paliultói Nagykanizsára ballsglam, végig abban az ulyarrsdkteor —- télen nyáron megjárt — magasan 1 az égr»v felnyuló jegenyefa sorban,\'.mely ar. ország-! utat szegélyezte, éreztem, hogy életem egy forduló pontjához közeledem.
♦ A íasort — a mint látom \'i— kivágták : megfosztották Nagykanizsa környékének tájképét igen kedves s jellemző vonásától A város kopár! Eltűntek a fák, melyek lombjai oly szép időkről susogtak.
Jnlius hó végén a gimnázium hatodik osztályát befejeztük, a szokottnál szívélyesebben elbúcsúztunk. Nagykanizsán akkor n.ég csak hat osztály volt
A vakációt rendesen l\'alinban töltöttem. Iskola-
i reája azt a régi zamatos förhénci bort, a melyet akkor még nölh tett fanyarrá a flloxéra istwntelen
filMtvi r liíHfrcmifhA
Tandorral Budapesten találkoztam újra, mint egyetemi hallgatók Később lakó társak is lettflnk. ö okleveles ópitész mérnök, mfí épitó, műegyetemi tanár segéd s Steindl technikai tanár irodájának\'tagja iKlég hosszú cim; de annál rövidebb fizetés.\') Én okleveles középiskolai földrajz és lllozófla tanár.
Egyik este Ottó azzal lép szobánkba: nagy hírt hozok! — a tanár ma bejött az irodába: ~ meglesz az állandó országház. Keménylem az én irodám is fog pályázni; hiszen tudják én a gót stilus barátja vagyok.
Aztán folytatja Ottó: most pedig megvacsorázunk; teát is lózök. Te lefekszel, én pedig megkomponálom reggelre az uj országház Duna parti homlokzatát.
Már jó világos volt, inikor felébredtem. Ottó még mindig, égó lámpa mellett, rajzol. — Nézd ilyen lesz a Duna parti homlokzat! — Olyan is lett.
A délelőtt folyamán megmutatta Hteindl tanár-
társam Tandor Ottó Nagykanizsáról sokszor kijött j nak rajzát A tanár elámulva osudálkozott az egy hozzám; felmentünk a förhénci szőlőjükbe. Tojást Ujon ál végzett munka nagyságán. Bátran hozzá te-stMöttQnk vajjal, hagymával, zöldpaprikával; ittuk | heljflk nagyszerűségén is
I A L Á I KÖZLŐN T
A 20-as honvédák nagy müvész-estélye.
A1hnn védek szenzáeió^iak iférkező nagy mrtvész estélyének részletes programja a napokban vígleges megállapítást nyert r a legközelebbi mfivéki plakátok lógják tájékoztatni a közönséget az estély napja és részlete felől \'
A szereplők száma uj illusztris nevekkel bővült; a legelőkelőbb" bpesti művészek oly figyelnie* készséggel állanak a rokkant 20-a» iionvédok ügyének szolgálatába, hogy ez már magában dokumentálja a kanizsai honvédekről elterjedt országos jó véleményt.
\'J\'eljesen készen állanak a hangverseny helyiségének, a Polgári Egylet termeinek\' átalakítási tervei is. Az átalakilW munkálatok a napbkiwn nrítr meg is kezdődnek. Az estély után az Egylet helyiségei reggeli 4 óráig nyitvá áHanak, hogy \'a hajnali vonalokkal iitazó családok a vonatok indulásáig idejüket kellemesen eltölthessék.
A jegyek előjegyzései már igen sok előkelő, helyről, megtörtént s pagy összegű felülfizetések és adományok ís már folytak be az ezred rokkant alapjára. *Egy húszas tartalékos tiszt egymaga kerek \'1000 •koronát küldött; egy egyszerű falusi asszony pedig a : minap avval állított be a pótzíszlóalj irodájába, hogy ő ugyan jegyre igényt nem tart, de azért elhozta szerény 25 koronáját, a nemes célra, Ismételten figyelmeztetjük az ezred barátait, hogy a jegyek előjegyzésével ne sokáig v^rj^iak. mert ^ nagy. kereslet mellett megtörténhet az, hogy az Efitélynppján in ár "neiu áll kedvük szeriliti való jegy a rendelkezésükre.
■ A jegyek • ái;ai ; • Emeleti páholy ,8 személyre , l&O kor., földszinti páholy 100 kor. Támlás-szék az eláő négy sorban 26, a többi sorokban 20, 15 illetve 10 \'kor., állóhely 5 kor. — Előjegyezni lehet telefonon (telefon 8z. V|\'5) vagy levélben, a 20. hónvéd pótzászlóalj segédtiszti.,irodájában.
Magántisztviselők jttvőjs. A- béke útjára kelünk
A magántiaztvisatlík tx/<lé siráNftl vi- i Közel három esztendős kazdejjMn^a sanyargat-
selték eddig • imlal, »m»Jyre > körülmények tatás a vil*K \'\'««« népeinek letUbw ■ n^.r.\'il-naprn egész serege, Közlök r-j !<•) «WS helyen — > ezer- . " "\' " L " L
vesetlenségük kényszeritet^e ókel.
Törtek s régletekig... Egyébként teljesen tehe-
növekszik a már fokozott Vágy s Wlfirt. Nemesik szövetségeseitik, a magunk- é» elleneink tábora. de már kirétel- nélkül valimennyi semleges állam is ,
tetlenlll álluk Nem jutottuk egymáshoz közelebb,, rendes nyugodt . élet áldásai után wzárognsk. .,Hogy mert nem volt közöttflt Wekötó kapocs. A munka-1 ennek ellenére nlnos még ma.som vége a.vérontfct adókkal még esak tárgyalások!* sem bocsátkoztak uak, nem a mi bűnünk. Franciaoijzág. dt; \'ó|eg sorsuk jobbra forditá» érdekében, abban a kétség-i Anglia vezető emberei, a hiénák azok,, akik ma, is telenül teljes tudatban, hogy a magántisztviselők j görcsösen ragaszkodnak ahlwz az őrületes balgi re-immkasilóinak legtöbbje nem ez a nagytőkés, akivel j ményükhi*, hogy. bennünket mégis térdre kénysze szemben jogosan és\' erdpénjesen léiíel kÜVelelSseket I rithetnek Épp.. ezért erőszakkal elnyomnak raimlan támasztani, mert liisze\'n a legtöbbjük maga is küzd a oly törekvés^, ,amely a liékét célozza. Számításaikat háborús nehézségek k\'üzepelte\'e nem bírná azokat a; azonban nagyon megzavarta a németek és. a mi ,t(n-horrihilla áldozatokat, amelyekkel a magántisztviselő. 1 geralattjárók sikores\'innnkája. Ugy, hogy u|ái\' kezde-ket és alkalmazottakat a mai helyzettel birová tudná nek kissé nem Ütni az eddigi pöffeszkedő jelszavuk-megtenni ban: ..Az idő a mi szövetségesünk 1\' és minden jel
I tfz a tény azonban nem jelentheti azt, hogy a szerint teljes erővel döntést akarnak provokálni. Mint magántisztviselőit ée alkalmazottak szomorú helyzete i egy megbízható hollandi lap Írja, mára közeljövőben menthetetlen A in&dok egész sornzala rendelkezésre. megvalósítani szándékoznak azt a hatalmú, tervüket, áll ahhoz, hogy megérdemelt, de meg minden em- hogy minden oldalról, tUárazfÖldön és tengeren egyben egyaránt megllieíő jobb sorsi* jussanak. időben ránkrohannák s"letepernek bennünket. Klkö-Annál kOhttyebljenJehptségea el,, mert az al- vetkeztek immár a harcok utolsó, de egyben legret-kalmazók legtöbbj; maga is rokonszenvvel kíséri az\' tenetesebb és legnehezebb ürái-í Az a tudat, hogy az alkalmazottak, sivár Jj,elyzptét, er-jével arányos segi-"ország valamint a níi létünk vagy nem létünk törog I tésre mii)den bizonyai kész abban a meggyőződés- kockán, kell. hogy^megacelozza ellenálló erőnket I hpu, hogy e , inujjkae|;ő iijegl\'elelő helyzetbe juttatása,; mindenféleképpen 1 Katonáinkban megbízatunk. Ők a cégnek, vállalatnak , közvetlen érdeke, s az erre I meg fognak tenni a^yőa«lemre jiuindeRt, ainjl.enibe-
irápyilló .töfekvós^ | befektetés.
Adakozzunk a Hadsagélfzünek.
(í^jios, nagy kamatot jelentő tőke
A helyes módok megtalálására azonban szüksége van a magántisztviselőknek (természetesen nemre való különbség
nélkül/ az egységes szervezetre, amely ! lehetővé teszi és súlyos nehézség közepette is,\'a ren-• g*?l*g jelentőségű beewreósi- csoport megalakítását.
Erre késlüluek most a magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak Szervezkednek s a hosszú tétlenség után, a sivár helyzetükben mások péídáin j okulva, bizonyára oly, erős szövetségben egyesülnek, amaly átsegíti őket az eddigi nyomasztó nehézaé-geken :\'>7°\'! •
hál a hitvány protekció\' rákfenéje még •ettől -; kély kívánságától is ehHi. ót. • \'
Az országház megépitéiét. Stelndl kaplu meg. Az egészet .Tandor Ottó vezette,, ,Igy került, a, budapesti Dunapartra ez a hideg, jnegfagyott .zent; stilü palota. Bizonyára kevesen tudják,-.hogy. >egy. nagykő nizsai gyerek. Budapest egyik. .utcájának (ha,jyl emlékszem Kólaragó-utca) egyik házának udvari hóua*.jl\\»t síkságát és Buda hegyeit. Végtelenül szerette a pos szobájában\' tervezte és rajiöW meg az állandó országház első alap vonalalt ésduiiaparti díszes homlokzatát.
Igazi- illély én \' őwitite baráteág fűzött engem Ottóhoz Sok vágyát, titkát tudóm. Kgyütt jártuk be
Az épités befejezésa leié Tisza 1-ajos gróf. az állandó országház építő bizottságának elnöke azt kérdezte Oltótól: Kedves Tandor ur önnek milyen kitüntetést eszközöljek ki ?
.—■ Kegyelmes uram, szegény ember vagyok, én kenyeret kérek.
— Nos és az?
— A műegyetemen üresedésre kerül egy tanári szék.
— Az lesz I
Ha Tisza l-ajos gróf igazuágérzete fel neui karolja Taudor Oltó szerény, jogos ófyaját térését,
sz\'^bad terraéwetet, a virágot s különösen a nefelqjt* set. Hiszen ez a virágocska is olyan végtelenül sze-j.r«:ny: Aztán: t^W levelei örök reményt ébreeatget-nek; apró kék szirmai a derült eget tükröztetik |elénk; közepén az a küllős kis sárgás pontocska, ! mint az örökké valóság csillaga mosolyog felénk.
Oftó te már ismered az örökkévalóságot!
Ad .kőzzünk az elesett hősök özvegyei es árvát javára! - Hadsegélyző Hivatal főpénztára, Képviselőház. Adakozzunk a vak katonák részére.
-rileg megtenni lehetséges. • De sikerre ők is esak. ugy számithatnak, ha az egös1/, ország népé\' mögéjük áll és ellátja őket hadianyagai, élélemi\'nel, pénzzéf,"Szóval mindazzal, ami a győzelemhez ókjetleiiül szftksé-gcs Ha mindenki megteszi kötelességét: dolgozik a haza javára és mindenki \'.tóla telhetőleg jegyez a hadikölosönre. ugy a.^iker h mi részünkre s mind-iiy-ájHnk bfldogitására ej^adhatatlán... És .ekkor, nemsokára a milliók im ,p|j;va várt. béke. pálmája kftrlll a kardnak helyébe, melyet ádáz ellenségeink keze ma még kétségbeesetted szbr^ffgal. Még néhány nap vai( hátra a hadikölosön jegyzési határnapig, siessen minden jó hazafi hadikölcsönt jegyezni.
A magyar királyi államvaHUtuk !/ igaagatóa igától
A ni. kir.- állaiuyjwntak a. ltál)pru tártai 1 • alatt a kereskedeleméi, ,(nÍHW*Ur engedájyé.f-l n.forgalmi díjnok növendékül J.8-IW .él-tövüket m^g J>e uvii) töltött, óretUM^gi vizeit tett iljakal is alkalma mk. I)y ifjak l\'oly^nodváyyaik^t- .születési és érettségi bizonyítvánnya| felszerelve a magyar királyi államvasutak igafgatóságánál (Budapest V(. Anjlrissy-\' ut 73 ) ad hatják t be
Az alkalmasnak talált folyamodókat . 18. életévük "betöltéséig, illetőleg a vasúti szakvizsgák letételéig, kizárólag tanulás és kiképzfts céljlból fogják foglalkoztatni és lehetőleg eddigi lakhelyükön levő állomásokra fogják azonnal .beosztani, hogy továbbra is szülői ellátás alatt maradhassanak. A növendékek Ift-ik életévük betöltésével .rendszeres vasúti alkalmazottakká, forgalmi dijnokokká. válnak-Budapest, 1917. évi jnnius hó 8. A magyar királyi államvasutak igazgatóága-
JDNIOS Ȓ.
i. \\ i, y i K fi 11. \\ v
a
Néptakirikpénztár részvénytársaság, Nagykanizsán
... . kának jeltett kenyerek csak !ÍO—1ÍB dekát »yon>-1
Ml&fö IC "*k ^"\'^f1 tiW^f^f*"-K Mrt w-i
^ «n«WMMll lett a kenyér áruiitást egy elegén, I.Naoletcs sok
V \',"*"— " t»got nimUIÍ Wíjl«t\'«lvítlM, knld«*«á tenni,
,, ^ Dr. EtDkn Jóaaef meghalt \'\'"» W f*V« d«írór»l6rt( lMr»m|nKt színházban j
< A\'.znnli^\'elyi mMkrím k,.,nor H„tt|ta\' •i»""< «*<■« \'•«<•««\'" elfogad ha<Uk«lo.».i jyjr.tad kap-
-gfiMMi** leng iGyMohog* mely hirdeti a «om- "" . ^\'« >W« «* "o.olato. élétbi«t0.itA,0kat, a OS. kir.
baihelyí\' papnevelő irnéie^ 4, . .<pmb.tl.alyi egy- \' ^ ^ *>«!. >.lgármcs.er»nk 7; szab ,>HÖ>11X éle.bízlositó társaság részére.
IlUniegyének; inélységM\' íyMW, e(iyH! legértélttMbb Vakttvő H biztosításoknál n biztosított ősszeg
WknibecsiMtebb tagja: drí Krua. József Meminárh.mi Artler Jteneé lr-g,«lik,óvÍ5,. mrlalíLc*. hadnagy,\'erőjéig hadikölesön kötvények egyeztetnek, \'tanár, vlcitektar elhmyla -alkalmából. hó-17-én rakodóit, örófc JiMget Sommer Id(i«-.és azok a 15-20 évi biztosítási időtartam
ODr.\'Erta Jó»e.....Incaat a hivatása n»gMl«. kának, Koinmer Náthá., postalö,!* Mio.. Mayának jejirtllko|. vagy „ biztosító fél korábbi
Ián álló |M|> yolt. de érhikea tagj*a aaambatMyl ----—- , „ I ... , .....
társadalomnak I, amelynek Urél*,, ■ a legnagyobb A hadifogoly munkákra la kötelezi elh.lUo«A.a ...tán a«nnal kiszolgál-
közteleidnek örvended Olt volt minden- #-fa\'pe- , » nmnkáaMstosltáa. ...... tatnak a kijelölt kedvezmenyezeltnek.
ntes mozgalomnak az MMáltM viorttan, ,-étíékw r \'a Méjí Wéjien r.iíd^ei ajaiij m a munL-ásbiilu- Hy módon 1000 K. hadikőloeön WhlálcUI gyaraplioita • ai egyházi- írofalmat és ktK.lM«W«^ra kiierjeszteirti a Viaí "itieinlíitien biztositható 4-6 koronis havi ián-lintgó tevékenységet lejtett ki a város.kilzételéhei, is. "lUlmnisláll levó román, sierh, Isilgár. Uralt fa l«tflzeU»«kk»i.
mint á képviselóleslillMiiek tagja. Évekkel eielőn montenegrói alattvalók™, - minthogy .ionban a 400O terjedő blitoaitáaok-
sulyos betegség, gégrsorv áás\'táiamila meg. A leg- t»»l Heinékben oiWlrnay.-lországi llleljtóM mnn- ^ yl„Eáut „m kisütik.
kások is mim! nagyobb számiéin alkalmaztatlak, —
" \' ^rniteiWnii Nagyobb összegU biztositások 50000 K.-ig rendes orvosi vizsgálat mellett köthetők.
\'nevesebb orvosok kezelték, gyógyító irt alánban nem lafáll liajárá llt*nzas szenvedés után magához,-zzó-liiolla az Ur, aki Hívén szolgál! e^ész életében
az egyeddé elhinás elvénél io^v\'a minijzler ezep orosz leogyejomngi alattvalókra is kiterjeszti a bldestl,biztosítás kötelezettségéi,
Lleat a bftlntönl látogatóknak.
Az om.\'kiizálelinez^i\'liivnlát^ííOO ináterinázsa js kerfllt az Hj lliinistlereii nevaoráha lkaikén\' niu- ijazlel utalt ki 11 Imlalofli\'- "fürdőknek. Kbból t-nsk la\'hátunk\' ró, hogy V JÁÍélllegí1 korioáúyhan három >7ot , vendégek\' resieípSell\'.\'likik\' lálogalás céljáls\'.l oiyau milllszlei v,1, \'álrfyek közlll WUt ml»mn,ü ^.„^j. , |Hrdólfelyl!lIfi. "Amilyenek biuéyitrányt sifMetMtt. H,,M„á,,y Tlv.d.r gróf, ^bUf. mm*? ^ „A-g.. 1,16
Zalai mtnlazterek. ,\\ i^ut^hh le-, tolytatoltkoriliáiiyváltozat, kfd\'inetjéíie bárom zalai nív
orvosi
liövebb^felvilágosílások a hivatalos óiák alatt az intézet helyiségéhen adatunk.
A Hazának nemcsak jó katonákra van szüksége, hanem pénzre
is! Minden egyes korona, amit •4MW wiefcebr.\'Mti ZakMMMlgrákHi anlliMI, Atips- .WT TPZT- """»."\'" , , . , , , ,- 11
ságugji míiMszier . kAiuhiI sznieuisii \\kwmn vii- mennywtgit li-z^-l i« Ufiak v ezeket- nibtás hadikölcsönbe fektetünk, a diadal-
• ■ "" ■■• • ....... - — \' -iák. A Ifliiltll\'llszl- \' • •••\' \'"\'■ •-••
fllrdóknek átszólj
, ,Klk i liorválfoii«i«zléiiiiio úlóre került ulkmáUtn
iílpliy Aladár\'grót, nkl a litnlllmii\' IBSá\'-^ 1910-lg ti^antiylaóget Somogy, Zjzli es Vó«iiréiií vármegyék volt\'k4vMóje NagykanizsVnak qiyaitlii arinytan\'JSJ^k A líszl szét-
iwxtásl a Italalolli Szövríség váilaiú el.
NagykanizsVuak
iHaláloaáa.
mas békét hozza előbbre I
Előjegyzéseket elfogadnak az összes nagykanizsai takarékpénztárak és bankok.
A tojás el tevése télre.
ssm .. iHatMoaaa. i c .1 V (%v Kare/áily K.\' lijosné azlll Kassay Anna Diák tfltho V flulnt«nni»o» Baombathelyen.
\'I\'Jrné életének 9f-\'ft?1 éWS\'e\'n.\' \'rítid a/énvedfa után, \' Kzeu állánll\' felngyM alatt" átló intézetben
\'.folyó hó no án e«le\' lö\'ilimkor\' elhunyt. , vidéki tanulók kellemet olthóiil találnák, teljes ellá-
\'\'\' \'* "\'•\' " lássál. - \' \'•"\'" *•" \' \' \'
Miért drága; a ,-olpö ? \'\'\' Téssék éVd«d,,i^Kó^gi-Ut<« +S. ..,) f A liáboru alatt ij»ár,Hj»ok windvnröl,. Iwní^Ld-, tutik. De a cipói olyan cikk,- amelyre .kBlönöseu. télen bzUknég van.\'Tapasztalható, hogy a cipész néni
vállal megrendelést, mert bórt, de leginkább talp- tébeii á wjáa k..|>^f)f«álá»ájia)i; * kövufki^J ^yszerft
r \' t 11I lv"SJr* Wiuioivil lln^j 1
Mrt ueu, urJif-ár^-\'-jUt;iN»\'f Hitt. módját olvM.uk: A „w.Mitott tojá.1 szána helyen , ^ ^^ ^ Awuri, Mw.r„r.
Iinaiiiuálták a oitr IrW,\'úta\'á \'niazíináil fa mfa <a tartjuk, ahol liiáliytile- ■ híjou esetiig jelenlfió torgHlnil ár!" Ezzel \'-s/íuíheir az MtíéV gyfrak leni- igénytelen penéaz^rák. kifajrátásál)^ szllkaégea;, Italainál aránylag\' lilorsélielt irtfd libet ■ cipót kajmi. nyirUszágn^iár .a"oiil«nA bog) , .ilyei) xkörl)l)«é(iyek
\'. Ennek u n oka, hogy-kílfölduh Wzájnt a kl^m- (k."«(lH> nagy a. yízveaitwíg \'üífa. JWf" --W"-, • % •|álMlfcirtfo»á<! ilfth \'tt^MlíW Wtt.ttf»k a ingyoltbodik. Kzl, elkerp|he|jl^ azáln^lipgy a, tojás-1. SaerenoaéUenaég
■ \' hibásak,-jneVt VlagylitK"va,fó :\'szállifáKoknT\': kAllk lo héjM •l»»«ti\'ik ial»uiilj«i lég\'llíjaaan záró s niilfró: 1. fttnlt hétén a Murán nagy azersuMétleuiég
■ \'niagnkat és Igy\'a klUpárosoknllk li&ti jut" bír En- ,M» Iwndásra nem hajlamai anyaggal (.vizaveg, va- történt. A szerencsétlenség egy vízimalom szállitáaa
nek a kovelkesiirftiée, hogy * kllNSMicégek 4ok«zo\'rl,»liaKb.), mellyel a o»irák .l*balolásának s a. viz kőiben történt, melyet Mura-ientinártonból Boltornya silányabb áruit vagyunk knnylíleéW\'&nm « ez\'nelrt elillanisának megakadályouWn Irfaal ezulán a tojás- Télé Indítottak: A malmot dereglyéken vontatták a jelenti egy \'cseppet som az tóiig\'$tída*lgi \'előnyéi, baa .levó aerób, fejlódfankhilg Veg"t .kívánó mikro-1 Murán lefelé. Az egyik dereglyébe! kólóit csónakon J-.I:*.-; ... <agaoiunusokat megaslljuk. egyik legronto-abb lét- 3 ember llll. Alsófereofalva község határában et a
Tízmillió kor. értékű szövetet kapuak a magyar kereakedők Oroan-Lougyeloraaáffból.
Illetékes helyről szer/Hl értesúlfaank szerint a a magyar kereskedelmi kormány és hailveielóaég 1 kOzótt tárgyalások. folynak nag.vmenuyíaégU orosi len-\' gyeloralági sióvetnek átengedése dolgában. A hadflgvi . A-.T^mtaelMwaáWl^püí Ugn>b|, UNT, , „ , im,n>re|li, Allal „,^,álk.orM,.
.. J a>ila . L«naz.anlllainalri u IíAvuILi (ll fiurvcvkro
| lengyel terftleten nagymemiyiKégn elsőrendű min&tégfl \'szövet készletet talált, amelyet Ausz j szág; polgári lakóasájiának bántak. Mintegy tiimilliú korona IHékö KZÖveti\'ól \\-an hzó, amelyet a hadreietóség j hiyíandó á magyar k«re«kedőknek átengedni.
l\' Séta az uj hatósági kenyérbolt leörül I foltétwlbktól. a l«vegó oxigénjétől. Biámolui kell csónak valamiben megakadt, felborult « mind a há-Megnyilt, ényes dekorációval, nagy görögtűz-1 azonban a\'zjal. hogy a tojásban .levegő hi.ii in is meg- (rom férfi a vizbe fordult oly szerencsét len (ll, hogy :\'Zel s nagy dobbal ,-hifdetve ^|órej|>yetelpt 8,. ime, mi \\ álő. .mikróbák is lehetnek. Kzeknek jfékentartására csak egyet sikerült kimenteni; a 36 éves Kovacsics történté Az érdeklődök, a nagyon ,kjváno«ia^ s akik: nincs más móduiik,\' \'mint a hidegfjalkalmazáza, azaz Kfllöp s a 18 éves Türk ltaláza bottornyai lakosok szeretik mindenben a tiszta munkát, megmértek egy j az esetleg bevo/it hrijtf t^áiok: r)itívöK helyen valói azonban belefúltak a vizbe A hullákat mosi is keresik egész sereg fcvnyi ret s líramfia kisfllt, hogy a szo-1 raktározisa, aiHí, MciiíVVé, hdgy^tóH Eltartásról van a Mura árja elsodorta őket. - Jidság cégérével m-gnyilt keuyérüzlétben a 140 de- i szó, háztartásokban nem ütközik nehéziégbe. . | --
4
1. i I. » I lí 0 i L 0 N y
JtJNIUS IS.
Szeretetadományokat a frontra szállít a Hadnegélyrf Hivatal Átvátelí Különítménye: Budapent, VI., Váci-utca 38.
I .....1----------I
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételea jogú. Irta: Lukács józsej, fógimn. tanár. A vaekos munka » pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik., amíg a* jelen alakjához ért. Mindönkinek érdekes ós la-nulxágos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismerete minden kultúrember tudásának szükséges réeie. A mű ára 4 korona. — Kapható líj. Wajdits Józsof könyvkureskadéBálnMi, Nagykanizsán
— Uj Idők. A világháború l«ghűbb króuika*a, irául>Hii óh képben az Uj Idők. A mi érdekes hs«-máiiy a négy világrész harctéréin történik, azt miud •dónk térj* festői szépségű képekben. Érdekesség, művészi uivóval éa nlőkelő Ízlés jellemzi Herceg Ferenc hetilapját, a« Uj Időket. melynek minden aiáina aktuális közlemény hümh, elbeszélóaelbnu és regényeiben is egyaránt a siépirndalom ápolója — Nlőiieetési ára negyedévre 6 korona. Kiadóhivatal, Hadapest, VI. A,ndrásay-ut ifi. sz
— A »Vasárnapi Újság" miudnn uzáma gazdag tartalommal jelenik meg A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negy.edévrn öt korona. „VilAg-króniká"-v^l együtt hat korona. Megrendelheti *a ,Vasárnapi Újság* kiadóhivatalában (Budapest, IV., Kgyetmn utoa á.). Ugyanitt megrendelhető a . Kfr-pea Néplap*, a Ugolcsóbb uj-»Ag a magyar nép számára, félévre \'1 koroua 40 fillér.
— .Étet" Mtépijtfdnlmi és művészeti ||,.|(. lapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, érdekes éa kkluális képek egészítik ki. A kitttnő lapot malegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség éa kiadóhivatal: Budapent, I. Miérvári-ut 16/c. — Előfizetési ár félévre 10 kof. Mutatványszámot kési-téggel küld a kiadóhival.
M\'L^A
kítuno alpesi tejCSOKOLÁDÉ
J
Bukott
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
AZ ÚJSÁG
VIZSGÁKKÁ
osztályösszevonással, a középiskola minden osztá-1 I vából gyorsan felelősséggel készít elő a
ZSOLDOS TANINTÉZET
BUDAPEST, V|L DOHÁNY-U. 84. TELEFON aa-40. A középiskola rövid éa mógia könnyU tananyaga megrendelhető. :: Nélkülözhe- \' tetten magántanulóknak, mű v e I t s ó g r e \' törekvőknek.. • •;•/\'•.»...■,
középiskolai tanulók i\'outikm mm**
. , t\\ „ olvasóinak.
érdekében fordnljnnk aürgőaen
ZSOLDOS TAMNTÉZET-hsz, Egésx évre .... 38 koron*.
Tálórr* ...... 10
BUDAPEST. VII., Dohány-utca 84. ■•ry.déyr. ... . . »K.»of.;
* Bnry hónapra ; . 9 K. 80 f.
<$) Telefon 32 - 40. ^
Megrendelési <}im :
Ugyanott előkészítés magánvizsgákra. AZ uj8a0 kiadóhivatala. Bud»p«.t osztályösszevonással, felelősség mellett. vii. Kákóeal ut 64. aiára
A középiskola kivonatos tananyaga megrendelhető. laHiertet&t kotd m. Igazgatuiáfl.
MT A .ZALAI KÖZLÖNY- — egyes számonként kapható Ifj Wajdits József könyvkereskedésében
30C300000QPPC
Összefoglaló tankönyv
A középiskola négy alsó osztályának teljes tananyaga. —• Nélkülözhetetlen rendes- és magántanulóknak, - önkéntes vizsgára készülőknek Legjobb —r eszköz" az általános műveltség elsajátítására Két kötet ára 15 kor Megrendelhető
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII. Dohány-u, 84. Telef»o 8*—4u.
Jff JlfipjJS fp^Sff ==■\' 1
kőnyy-, papií\\- és ihó8ie i^k srebkrdése 1
l)ús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban r: gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek rémére szükségen cikkek
.....—- dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok : ■ nagy raktára.
Nyomatott » luptulajdonos Ifj Wajdiu Jóísnf kényvayenjdájábiia, N»gykan\\sáu
S6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA lt)>j. június 30. Szombat
43 szAm
Saerkeastó\'aég kiadóhivatal Daáktér 1. T.l.foa I l«s. - nrd.tta.k du>ul>t. nnUL
Kaméhy L ás aló
FoUISa aiarkctitO!
Erői Sándor
-j , , életért Harcol a halál birodalmábán, mely
Hölgyeim és Uraim! az emberiség szent igilt hirdeti az emberte-
...••• ... len pusziitások közepette. Most, mikor
A le ;magyarabb ünnepnek: Péler és < „ „,... ±.. . ,.
,..,,, megnyílik a magyar told, hogy kincseivel
Palpak, kaszapcnges a muzsikája. A leg-:,. .. , . ,
., . B támogassa győzni akárasukat, nem zarkoz-
ntagasabb muzsika. Az elet ujjong fel benne, h„,, ,, , ,
. , , . \' hatnak el a magyar sktvek sem. Hiszen a
az erő lüktet ritmusában, arany és ezüst. , . . : ,[ . ,
\' vöröskereszt intézméliyei is a győzelem
cseng ki ütemeiből. A msgyar aratás, ° eszméjének szolgádban állsnak. Nemcsak
magyarság ereje, a m,gy.r kenyér gyúrja oda|(i|,n 4 harctérfe)i tanem i(thon, messzl
az aCelt a magy fiuk Izmaiba. Azt az erőt, , . , ,.,■■. , .[ .. , .....
„ . ■ , . a rroiit mögött is. A győzelmei segítik elo
mellyel 1000 even ál megvédlilk ezt az , . I ,., ,
6 azzal, hogy a megsebesüllek nagy reszel
áldott földet és mellyel most is a vitézség. ,, u i • , , ,,
• ■ s í újra harcképessé teszik, újra sorompoba
csudáit müveljük északon és délen Peng •, - , . , .\' .
J »v, • ft állítják a győzőimet azzal is, hogy a :neg-
a kasza az arany kalászszal borított magyar „..... ■ , . .. , .
j rokkantaknak modot rtyujtanak, hogy u|ra
rónán felcsendül a. dal és ujjongva hirdeti , , . . . ,„ , .. . ,
" " hasznos Ingjar/a valónak a társadalom-
ho«y a magyar főidet szent ■ frigy k««;nak H igJ, JJyjJ" adnák\'\'ezer csüg-
tlaihoz, egyik el nem hagyja\'á ttokat\',! gedőnek Nlncs a ^ Akotó „yomo,\'-
mig a nap sülni fog. Egyik dolgozik a„a|| 0,yan mmmbémtmttjOi
me4, nem szűnő szeretetben.. / • |az elesettek özvegyeinek, árváinak Hanáwa-
\'» 1 "Jddja, fel világositól*, útbaigazítója\' mhid.
Most a földön van a «or; ^A*«m»gyari azokat1 kik Valamely drága hozzátarttttói-vitéis\'ég, a magyar virtus, a magyitr bátorsági kat keresik/akinek nyonla ve.izett a háborít csak a föld segítségével tudja k\'ivivnl a relténetes\'forgatagában. végső győzelmet. És a föld, íme segit. A. Kitudná a Vöröskereszt ezer\'és ezer föl.g ontja az életet, a földből bőifen daga- águ munkáját minden részletében megismer-dozik ki a kenyér, amelynek hijján el|«nkacjjtetni, hiszen ezt a munkát a szeretet vezérli a !cardot és puskát emelő kar, de elérőt. és a szeretetnek ezer a szeme, ezer a keze, lenédik az a kéz is, mely a kardot és | ezer a\' szive \' és ennek az ezer szívnek ptisklit készili \'és elapad az a forrás, amely-j minden egyes dobbanása egy egy fájdalom-bői a Imrboló haJsereg erejét meríti. nak, egy égy szenvedésnek, gyásznak,
A föld aranyakat Ígér ós mi filléreket siralomnak megérzését jelen\'i. kérünk a jövendő kincséből előlegül. Előlegül j Nincs intézmény, melynek olyan része annak az itézménynek gyarapítására, mely volna a háború okozta gyász enyhítésé-jótékony nemtóként jár a háború nyomában. |t,eni mint a Vöröskeresztnek! És mindéi Bármilyen gyors az ormótlan testű, véres j fájdalom, minden egyes gyásznak enyhi-kezü óriás járása, nem marari el mögötte,tése hozzájárul ahhoz, hogy a front mÖ-j egy lépésnyi sem.\'Olt van, hogy a sebeket, götii hangulat el ne sötétedjék, hogy az melyeket Ütött gyógyítsa, hogy a fáj.lálmakat itthonmaradottak lelkét meg ne szállja a melyeket okozott enyhítse, hogy a könnyeket, csüggedés. És az itthonievők hangulata melyeket a szemekből fakasztott letörölje irányítja a fronton harcolókét is. A dal, A Vöröskereszt számára kérjük Iliiére- amely itihon csendül meg a szivekben, ott iket Hölgyeim és Uraim. .. a Vöröskeiesz.t viszhangzik hőseink lelkében is . . . és ha Számára, mely a szerétet, az Irgalom, a itthon csak gyászénekek hangzanának, fá-leönyürület képviselője a háború borzalmai- radt madárként hullana alá bátor kálóban I A Vöröskereszt számára, mely az máinknak fennenszárnyaló lelkesedése és,
einnlk hetwHá^Stssér" in: BCT ttt* «• br, MMm s
---Ura * SS IUMt. -
én IS ffléi.
elernyedne az a milliónyi magyar kar, mely most réme és félelme az ellenségnek.
A háború győzelmes befejezését segíti elő, ki a Vöröskeresztet és intézményeit támogatja.
Hőseink utolsó, nagy erőmegfeszitései-ket teszik odakinn a harctere\'cen, mi itthon harcolók mutatkozzunk méltóknak hozzá-jjuk és mutatkozzunk méltónak az áldott magyar földhöz, mely a háború kitörése óla harmadszor siet ebbei az élet-halálharcban segítségünkre.
Adjunk mi is, mint ő ad. Jó szivvel, bőségesen, szeretettel.
A lizezernyi kasza pengése Jiatalmas győzedelmi énekké csendül össze és büszkén hirdeti, hogy lesz újra kenyér, mely katonának és polgárnak egyaránt erői ád a háború további diadalmas folytatására" És jefba a győzedylipi énekbe egy másik ; hatalmas oi\'liesztemék muzsikája olvad báfc:,..-.?* Vöröskereszt ezer és ezer vasúti \'kocsijának dübörgése, mely azt hirdeti, hbgy az ágyú, a puska, a kard melleit ott dólgozik a szeretet is, ott dolgozik nemcsak azért, hogz a jelen számára mentsen meg minden menthetőt a háború hö\'zai-maiból, hanem hogy már most építsen a jövő számára is .. . épitsen a rokkantak taipraállilásaval, az apátlanul maradottak istápolásával, egy egész nemzedéknek a nemzet számára való megmentésévé).
Aki a Vöröskeresztnek ád, a jövőért is áldoz . . . Nemcsak tt háborúért, hanem az elkövetkezendő békéért is!
A Vöröskereszt a haldoklók hörgésé-nek közepette, az élet dalát harsogja. A Vöröskereszt a háború egén a szivárványt szimbolizálja, a pusztító viharra következő napsütést, fényt és ragyogást.
Adjunk Hölgyeim és Uraim a Vöröskeresztnek, mert minden fillérből, amelyet Intézményeinek jutlatunk, áldás fakad, mert mindon fillérrel, mellyel megajándékozzuk: fájdalmat enyhítünk, vigasztalást nyujtunk és ki tudja, hogy a sok ezernyi hálasóháj
íiesi
T. ILII KÖZLÖNY
jUNttm »o. —■—
között nem fakad-e egyik <iíj>án szlvb«l,
mely nekünk mindenek felett drága, nmely ■
hozzánk minden máá saivnél közelebb áll Amit a Vöröskeresztnek adunk, azt a nemzetnek, n magv<"ságnok adjuk, amit a Vöröskorcsztért áldozunk, azt gy4zeltm:n-kért, jövSnkért, fiainkért, önmagunkért ál-
Színészeink Jótékonycélu előadása, a gyöngyösi tüzkáro
:• ló\'/ — \'
sultak javára Csáktornyán.

Közel egy hete irtunk UJrekvó nífttoieinkról. Alóla Iámét l"> anyagin adtak a kritikára,.M erale-Kgy Jól •mMi.tÍM tánwág fog <»k-!«•«"* W írjunk, hogy szóljunk róluk. KM derM tornyán 1917 julius hó kedden « Zrínyi i M.gá.0! játékuk a fásult «rt szikkadt «ítmM. • »•»-dózisuk I És nem igaz inagyut. ember az, diutermében Pelerdi jBtuyal n Ma martai «Méljr(\' soljt wrtaoU bú, » gond, u aggódó szeretettől ki mikor (lazájáéit kell áldozatot, hoznia rendeznek a gyöngyösi tOzkárosultak javára. Kötre-! barázdás homlokra w megérdemlik az árt.llan éM-szükkeblll t:d máradni. Hoj$\' Ilyen ma-
in üködnek : I\'eterdl Ktus, Aldor ujvérdk, Kocsis Ilus,\' Orflni napszánicnoi, hogy l«|>wn "tAst, valami
. - „. liaian vai JjUzlú öubó. ltani Tunti MiJlálv ikariiagy). maradandót Í8_.adji|ilk nekik —. néhány ..méltányló,
gyat ember nem vo t sohn, a?, fényesen " • »uwVUU11 . ... .
\' 3 Í. a...... í cabaré iránt mint érMO link dicséré, <lu egyúttal milveszl fejtödésltkie l» klliatö
bizonyítja i.zeróves töiíénelUnk, melynek
ók 1\'ataki.liynla. A
máris nagy érdeklődés, mutatkozik az ottani iutelli- szót adjunk nekik. Kgy hét színházi eseményének
folyamán, mikor szükség volt rá, mindig gmt k6ríw„. ,,,„,,„,■, j0,„delem M,-áta k«Wta MOl dicsérjük meg l\'eterdi fent, aki nin-
egyszerre és egységesen nyilatkozott ,neg gyöngjo»i tnzkarosultak. javára fordítják. Jen operptte előadásban édes közvetlenséggel tetézte
az egész nemzet áldozatkészsége. A nemes ngy erkölcsi sikerein Krinyi Károly elóbbl sikereit. ízletes játékán, játszi s könnyed sze-
A magyar kasza pengése aranyakat »* állami tanító képezd,, agilis igazgatója láradozík replésén csak néha \'ejtett íoliou egy-egy oda nem
igér, Hölgyeim és Uraim, kérjük filléreiket
a legszebb háborús intézmény: Vötöskereszt számárai
Magyar
Bosnyák 6áza Zalavármegye főispánja.
Ha caak\' magát a .Wiiyl regisztráljuk, már azzal >«Ió mosoly, ktneljr mosolygó szája szélén otykcir is eleget mondtunk. A ll|4rtai erük oly egyOU«MI«*(iion klvol jelent meg.\'A fínyoe üveglapon a lé\'
szerepel Csáktornyán, Itogy tu méltán megérdemli « legzet i« homályt csinált. Szerepe kOlMUsen a ,llá-
pártfogást. B Ita niost hetaá vesszük nemes oéll, rom, a kis lány-ben volt közvetlen. A legnagyobbak
akkor művészeink csáktorilyai szereplése elé\'joggal sorából való Ualwi Mariska., Mert .ujonnan játszolt
\'nézünk a l.gszebb retnénhyel Hogy művészeink ér- megrázó szerepében » Névtelen asszonyból uj difsé-
demetek s párt lógásra, Ut nagykanizsai szereplésük rettel is honoráljuk. Szórai Emma, Németh Irén,
legjoblMii mutatja
Tábori levél.
Mint biztos \'orraiból értesülünk, llosnyák íiéza fóispánsága most már belajeiett tény. Örömmel regisztráljuk e tényt, hogy a főispáni ■ székbe Bosnyák Géza, a nagykanizsai képviselő Rli-ba sjitt fogja ha- Lesbe küldtek. Éjszakára. zálik érdekeit szolgálni ,\'.«..".:,. dmit tU. Térdig. Jttwas gödörbe....
i.i»ű j^-i-lft Kád gondul/ám, kiUstármw. 14 • Savimct u keserűség gyötörte. Jajongott az oláh- szél a.

Julius 5-én lesz á 20-as
• x ■ J- "W - .r-,, . \'• . V ......V----- —......\' ------ ----T--
honvédek nayy mŰVéSZIStélfft.1 Siémumb&l a *Mgy hidegtől m? fakadt... flgy«lemrt.néUówi h «.,su.k .Ueg * liicaóre-
l)ak« Anna ia itutósie szerepeltek nem egy nlka-. lommal. .Németh Irón különösen rízép Ihínka szerepében nyújtott édes alakítást.\' Halaéiné játéka, hangja a „Három a kis látiy-ban i-agadta \'meg-.. figyelmen-. íket v a közUtszést. Az örog, lialkszavu. líra oly töké-! lotes tanácsadója voltv jiogy é,destm ható letétét njeg , is kellett isipételuie Jf\\ Zalai Margitot ezutml sem swibad Ugyoluiun kivül hagyni Blóke|ő,.ízléses játéka !mo4 három este egymásután ragadja meg a köttet-\' szóst. Bort>éljné is\' helyén\'vaJó volt a házmesterné szerepében Emlegessük .Tihanyi Bélát, Schubert
i •:• .\'•.\'• 1- -"-v r<\\ \\Vagy tán attól hullt a könnyem,
A honvéd pótzásxlóalj vigalmi bizottsága ^ ^ Gombost a Bimbói \'eladtad? nagy körültekintéssel és buzgó fáradozással véglege-1
sen megállapitotta a Kanizsán rendezendő mrtvész- í . S ,
. . „ . , tel se erem (iz eszemmel,
estély programmját. Ez a \' programm minden vára- j
ko\'/áat feltthnul. Has....... nagyarányú s a. ,«,á» leg- HoVa " *ived-
kiválóbb inilvészeinek diw.es tánaságával dicsekvó es- ,,0&>\' <s \'"dlad odaadni,
tál 1 a Vidéken még nem volt Pénzért, a:l a kél gj\'önyörü jósiágot\'t!.. .
Az estély. napját a vigalmi bizottság julius Ugy-é, Mondták?.\'... le is mondtad: 6-ére tette s e terminuson már változtatás, itemmi Nincsen párjuk a dabast határban!
körülmények kibt ........Irténik. Hogy a közönség Nm is akadl (n(jj vidéken,
résnél mily nagy az érdeklód . mutatja az, hogy ^ ^ ^ ^ , bejir,am, \\ . már az összes páholyok elkeltek s csak az eddigi Jer lülfízetések \'öswVge \'meghaladja az 5000 koronát.
1 No de, ha már ez a g)\'ász ért: A inegye legtávolabbi részeiben is spontán r,. . ,.\'
gyajtések folytuk az izretl rokkant alapja javára, s \'\'"\'
így nagyon valós,mit. hogy az eatély » a vele pác 4 <">"°sl«?k fi**
huzamos nemes akeió igen tekintélyes összegre emeli döngesse örökké a portánkat.
fel a 20ások rokkant alapját. A jegyek ára: \'rám- Ram is legyen annyi gondod,
lásszék az elsó 4 sorban if. kor., a további sorokban Ha itt Inlál felejteni balsorsom :
so, 16 é. lo.kor., állóhely ö kor. Istenverte oláh-földbíl,
A jegyek árusítását a közönség kényelmére s a j RigAfmyös Umelönkbe
jótékony célra való tekintettel • szives volt a „Pesti; Lr ...
tiazaviaa .a koporsom,/...
tét Gó^on, l\'app István, Npmetb Nándor, Baranyai^ i l.atabár, Borbély. Sándor, LeÖvey közöli js, akik rászolgáltak a tapsra « az elismerésre. Az Aldor nővérek tánca az „ Arany virág "-ban volt édea és ismét-lésre kért jelenig! í)oktor János a |)edig a „Három a kis lány " ban a titkos rendór szerepében tette1 alakítását nevezetessé. De jegyezzük «g, hogy a színpad W)ruyQ poros s egy kjs takarítás itt is elfér. ; i\'zrt (eleget szivünk az utcún, l- galább a színházban Jegyen pormentes a levegő lantos\' vendégszereplése is megfelelt a várakozásnak
KRITIKLS
A szerszám gépek bejelentése.
A minisztérium a hadszükségleii cikkek gyár-
Magyar Kereskedelmi Bank" Osengény-utcai fiókja elvállalni. Az érdeklődőknek tehát a jegyek dolgában ezentúl nem kell u pótzászlóaljhoz t fordulniuk, hanem fentnevezett bankhoz közvetlenül fordulhatnak . i
tásánnk fokozása érdekében elrendelte a szerszámgépeknek, kötelező bejelentését," A hivatalos lap tegnapi .számában közzétett repdelet szerint bejelentési .köte-| lezettség alá esnek: esztergapadok, revolverpadok és j automaták ; fúrógépek, furó\' é.s uiarómüvek ; hossz-haránt- és föggélves-gytluk (vésőgépek); marógépek ;
csiszoló és köszörülő gépek; leszurógépek és \'hideg-
IUrészek; Rajtok, kalapácsok: Kézi vagy íáftfngtásu
FERKE ÁQOST: • i Ii^n esnek bejelentés alá.
Adakozzunk a Hadsegélyzönek.
JUNIUS 3
l \\ I. A I K- ö Z I. • N Y
XIXIICIIKr
A helybelimkath. főgimnáziumban a tanulók felvétele az 1917/IS. tanévié július 2. és 3. napján történik d. e. 9—11. óráig. Az I. osztályba jelentkező tanulók magukkal hozzák az elemi iskola elvégzésit igazoló Értesítő könyvecskét, a születési anya- j könyvi kivonatot és az ujraoltási bizonyítványt, a 11—VIII. oszt. tanulók pedig
A Vöröskereszt ^népünnepélye.
A Vöröskereszt egylet vasárnapi ijnlius 8-ikii népünnepélyének prtgrawnöj^al teljesen elkéazült a buzgó rendezőség. A műsorból megállapíthatjuk, hbjry * uépfliinepély a legsikerültebb nyári mulatság s elsörangli szórakozás\'. nyújt felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. A népünnepély Jkeretébe foglalt kalwuéelőadósra a pécsi szinlársulat elsőrendű tagjait sikerült megnyerni. A kabaré műsora következő:
tekét a pályától a vosut üzleti rendtartás an a szikrának 2fi méterrel megállapított gyujtótávolságnra való tekintettel legalább 25 méter távolságra rakják le Oly helyeken pedig, hol a földterület meg nem fülelő nagysága miatt ezen távolság betartható nem volna, onnan az illetők terményeiket mielőbb távolítsák el, addig is azonban az elhelyezett termények és a vasút közti tarlón elég széles sávokat s.ántsa-nak. A lábon álló terményekben és a száraz tarló által okozható tűzkárok lehető megakadályozása vé«
1. Nyitány. 2. Kató imája, pátalor dal Énekli \'Németh Irén. 3. A táncmester Kifalja : Lalahár I p H » pálywxomwéM a pálya és a löldbirtokuk el-"Ütezsö 4 a, Dal a fecskéről, h, Verje meg az Isten.\' határjlásánál Urániát húzzanak. 42iÉnekli: Tihanyi Béla. fi a,\' leli bin dl HriUhe b,j előző évről az osztálybizonyilványt. A más Sxerelemkovács c\', tanon. Klóadj i Peterdy Ktus-\' intézetből jövő tanulók bemutatják az előző 6 a, Dzaentry tót. b. Kutyásom a Untsaft sorsa osztály bizonyítványokat, születési anya-i0 • wbe\'.nlt katona a színházban d.. A kadett-, könyvi kivonatot és ujraoltási bizonyítványt. a8»)irá,,M- ÉueU,: N(5m"11\' N*"rtor 7- 8"1,m *
nemzi\'ii láncok. .Táncolják a színtársulat tagjai A rendezést Németh Nándor végzi.
A belépődíj személyen*int I korona.
Oloaó dohányrecept
Kgy német njságban olyasuk : Qy.üjtsfliik mályo, szeder, szamóca, dió s szőlóhrelet, vágjuk össze zöld állapotban ugy, injnt a dohányt és tartsuk száraz helyen. Aztán vegyünk forró kávéaljjl, tegyünk bele dohányt, aztán a száraz összevágott levelüket hagyjuk benne jól átivódni, aztán tegyük ki szarazra ismét.
Onrrlert
sokan csináltak múltkori cikkünkre vonatkozólag felvilágosítást nyertünk, hogy az ásványvizek drágulá sánftk sokféle jogos indító oka van, miért is a regédéi viz 52 filléres úrába is bele kell nyugodnunk.
A felvételkor 14 55 koronát kell fizetni.
Az igazgatóság.
Lépjünk be a Vörös Kereszt egyletbe |
Tán \'felesleges Is vázolnunk, hogy mily emberbaráti, nemes célt szolgál a Vörös Kereszt egylet, hiazen közismert dolog, hogy a legnemesebb intézmények egyike, mely « háború alatt különösen érez-; Hwználat előtt tanácsa még egy kis valódi dohányt telte áldásos voltát Mai. vezércikkünk •• téma körül !,enui M Aki . \'esz bele egy kis rózsa-
forog s amikor áldozatkész
ben való serénykedéwre f.lhlvjllk, egylW ndliw Mi- | Fürdőkályhák ás heowsr.k kiossréléae
vükre apellálva arra Űrjük, lépjen Iw mindenki aki t A |n ^ a a4«»I- » nM*taMI». Al,i„zba-.»ii«k a hazalMg oltárán
CMk • i"US"\'"S")\' hi" 0l)\',\'l»l«. a. rendeletével hadWIokm igénylőt IflrdA j
relésével és kicserélésével a ^„Neptun^ részv. társ. Saemélyi hírek. budapesti céget bizla meg. A megbízott cég alkal-
Sypniewaky György dandár parancsnok két na- mazottait —• az elsőfokú iparhatóság által is látta-pot városunkban töltölt. A neves dandárparancsnok mozandó igazolvánnyal látja el. A kicserélési mun-hadikölcsön jegyzés végett jött el a frontrói. kák megkezdése külön is közzé fog tétetni. A kiese- Adakozzunk az elesett hősök özvegyei
Bugsch Aladúr. a húszasok ezredparancsnoka ráléssel meghízott vállalat alkalmazottainak, ha sza- és árvái javára! - Hadsetfólyző Hivatal
öyüjtsüuk gyógynövényeket 1
A honvédelmi minisztérium Hadsegélyező Hivatala i\\jra kéri a gyógynövényeknek minél nagyobb mennyiségben. A gyógynövényeket elsősorban szeretet -adományként kéri, de azon gyűjtőktől, akik nagyobb mennyiséget gyűjtenek és azt eladni kívánják, hajlandó a gyógynövényeket beváltani oly inódon, hogy bizonyos százalék kezelési költaég levonásával a beküldő javára értékesíteni. Ezzel azt a célt óhajtja a Hivatal elérni, hogy azok a gyűjtök, akik nem óhajtják az áldozatkész munka mellett az eredn ényes gyűjtéssel járó szedés és szállítási költségeket is fedezni, ne essenek a lladi gélyezó Hivatal propagandáját kihasználó lelkiismeretlen. ügynökök áldozatául, hanem számításukat
Fürdők élelmezóee Ltpik fürdőn
A fürdóigazgetófág szállodáiban elhelyezett ; fürdővendégek pensióhani élelmezéssel való ellátásáról teljw ménekben egész idényre gondoskodtak. Fürdővendégek száma niai napig 1863
szabadságra hazaérkezett.
A VÖRÖS KERESZT J8GYLBT Kab» rój a jullus hó 8 án lesz rasgturtva
bályszerü igazolványukat felkutatják, az épületekli \' és a lakásba való belépést s ott a kicserélés foganatosítását mindenki megengedni köteles. A .póthengerek felszerelése a rézhenger leszerelése után azonnal! Tattév aáráa megtörténik A rendelet egész terjedelmében a Bel- i
• ■ , , , \' . ... ügyi Közlöny f. é \'26. számában található lel
Vége. Ismét egv tanév zárult I • a inéi Péter
ée Pál napjával, amikor az iskolák kapui végleg be- a repoe ármaxlmálása.
zárultak Óh hány ifjú tá ozik ismét az iskola falak közül a harctérre, hogy piros vérével öntözze
amúgy is véráztatta földet. Hány szőlő reménysége ^^ ^^ rt.pce,n^rt h vadrepcemagért kö-vész oda ez áldatlan harcban, hány iQu sziv pusztul, ^^ |egm8gawl(l, ára, ^ R következőképpen el, ki az iskola falain kivül alig ismerte az életet. i||apjija mug. WpowlwV|M!|l 90 K, réparepce 86 K
A hivatalos lap kormány rendeletet közöl, mely-6 lyel az idei repcetermést zár alá veszi. Az idei tar-
főpénztára, Képviselőház. Adakozzunk a vak katonák részére.
Az intelligens magyar ori közönség
napilapja a
BUDAPESTI HÍRLAP
Harmiuchét éves rendületlen és változatos programmja
vadrepce 46 K tiszta sulyban méter mázsánként, kést-pénzllzftés mellett.
Vaautmenti gazdák figyelmébe.
A magyarságért Ezt állja és tartja és küzd érette idegen áramlatoknak minden rohamával szemközt.
Programmclkkei egységes politikai gondolat emelkedett megnyilatkozásai.
Tárcacikkei, regéuyel irodalmi értékűek és szórakoztatók.
Tudósításai frissek, kimerítők és megbiz-
Az aratási idő beálltával gyakran megtörtént, hatók.
gtiiiyi\'i rá»7.ért* .10 koronái, komnál, a 1
nak 60 koronái, a M-H lloll»ádfk rokkani alapjára, vfslíljr .llterllllwaék, a polg.rin.rfer f.lhivja a> ár- A kiadöhlTata\'t cill|e;
60 koronát. ö».»e.eu 250 koronát adoniinjotolt. \' dekelt gaw|ik ligyelmít arra; liogjr a gabona-kerett- tt0kk-8lllárd II. 4. u
Vajha az nj tanáv a liáke caeodjóben nyílna míg » az iskolák tatain llelnl iwnél at ádex. a e«en-il,s nyugodt mnnka relietai i»in<t keziletot!
JótékoDyaág.
Mihályi Hvin pekinefter ói neje. Nagykani-zaíról való elkolUliAillk alkalmából az iparlestnlet «ze
i «zegéuyliá7. alapra 60 rbordntt. gabona kfreizlek á. «7.áraz lakuriuiny a köz- «|«,.jBvel nj elSfitetóm nyit elóúsetM áia : eg,V« óvre
"" \' na, negye,
orona 311 1 Ilndapwt. VIII kerület
. vak katonáknak 60 koronát, a I,adhtrvák-> lekadü nM -ikráitól maggynladt Hogy tl^ .T\'óna"^\'^ " k°rün*
r A 1
K {• l l C N T
■I0N1U8 XI
Mi LKA
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
VIZSGAKRA
Szeretetadományokat a frontra szállít a Hadsegélyző Hivatal Átvételi Különítménye : Budapest, VI., Váci-utca 38.
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács József, főgimn. tanár. A vaskos munka a pápuválaH/.tá>4 tör-1 téneti fejlődésivel foglalkozik, amig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről
V/.igoruan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentős mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges része. A mő ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— UJ Idők A világháború leghűbb krónikása, Iránban én képben az U| Idők. A nii érdekes esemény a négy világrész harctéréin történik, azt mind elénk tárja festői szépségt! képekben Krdokeaség, művészi nívóval és ^lékelő itléa jellemzi Herceg Korono hetilapját, az Uj Időket, melynek ininden száma aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben éa regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója — Klófuetési, áia negyedévre 5 korona Kiadóhivatal, UndapiiHt, VI. Andráaay-ut irt. sz
— A „Vasárnapi Újság" luiudeu ozáma gatdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Uj-KáK" előfizetési ára negyedévre öt korona, „ Világ-króniká*-val egy Ott hal korona. Megrendelheti h „Vasárnapi Uiság- kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utca 4). Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap", a logolcsóbb uj.sá* a magyar nép Mtáraára, félévre i korona 40 fillér.
— Ab .Étet" xzépirodalmi és művészeti -heti,-; lupot (szurkeazti Andor József) Kazdax tartalom, érdekes óh akiuális képek egészítik ki. A kit duó la\'pót melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség én kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérvári-ut 15/c. ~ KlólUaiési ár félévre 10 koi. Mutatványszámot-kéav séggel kőid a kiadóliiral.
Bukott középiskolai tanulók
éidtkébtn forduljunk lürfiita
ZSOLDOS TAMITÉZET-hez,
BUDAPEST. VII , Dokány-utca 84.
3/ Telefon 32-40. ty
Megrendelési olm
Ugyanott előkészítés magánvizsgákra. AZ UJSAQ KIADOHIVATALA Budapent osztályösszevonással, felelősség mellett. VII . Rákóo^i ut 64. szám
A középiskola kivonatos tananyaga WVQA^WVQAQAftA^V^ megrendelheti. l«nmt»tft kntd »
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal sjolgál az
A Z Ú JSÁG\'
POLITIKAI NA FI LAK \' M
olvasóinak.
ELŐFIZETÉSI ARAK: Ejfóaa *TT» .... 38 korona.
osztályösszevonással, a középiskola minden osztályából gyorsan felelősséggel liészit elő a
ZSOLDOS TANINTÉZET
BUOAPE8T, VII.. DOHANY-U. 84 TELEFON 32- 40
A középiskola rövid és mégis köünyÜ tananyaga magréndelhatö. Ndlkillözlif-
ti-flen m*gíntitiii|lól(nftk, m A v w I t s é g r e törekvőknek.
FtUvr. M«ty.a4vro . y Bar k4..pr. j .
!»/ * k. ao r. a k. so r.
MT A .ZALAI KÖZLÖNY- "■ e^yes jzámonként kapható Ifj, Wajdíts József könyvkereskedésében "^M
lOPOOQOPOOOC
Összefoglaló tankönyv
A középiskola négy alsó oáz-1\' tályáijak teljes tananyaga.,—, Nélknlözhetetlun rendes- és magántanulóknak, — ttHkóntés" vizsgára készülőknek, Legjobb •esikÖt az általános WnjflVéltség elsajátítására Ké* kötet ára 16 kor Megrendelhető
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII. Dohány-u, 84.
Telefon 3Ít—40.
ipapaaQaaaoc
11XI * AfaES*^;^ MsStíwst fSÍ*^"-..-^
Wf■ Tfimjs ?p?m.-\'=
KÖNYY-, PAPIÍ^ ÉS ÍRÓSZE^KERh,SKEDÉSl
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Üléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek
Nyomatott a laptulajdonos Ifj Wajdits Jóíseí kónyvnyomdijáliui. Na^ykanttaán.