Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.24 MB
2010-03-09 15:03:00
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
398
3082
Rövid leírás | Teljes leírás (203.81 KB)

Zalai Közlöny 1917. 044-050. szám július

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
56. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SÓ ik évfolyam
NAGYKANIZSA 1917 július 7. Szombat
44 szám
iíimkaKZtőa.ty és kiadóhivatal Daaktér 1
1 ulaloa i lt3. - pir4atáaa> dlj.i.u.. aaorlpt.
f|. ^-—í I. -|"iTi\' i I „--—;---------r
T
FOaxarkaaatO:
Kemény Láailó
mmsx
F«latO« Marka,zlO:
Erűi Sándor
Megjelenik hetenklnt kétaser. Elt»at«al <urai £«y lm M k«, ,MM*n • korona, nagjad4vra 3 korosa 50 fillér. — Etja. a<Ua 4ta l« Ml*t.
A nők választójoga.
. .Hirolí vannak róln,
\' ™ J ..... ........... u non vuia ztojogu kozeiebo an a inog- ciojarot zei
iiozóssal bíró nőknek- megadja a. választó- vttlósuláshol5> nllm mmk oto ncm nemzetiség.
\'j\'dgot. Károlyi1 Mihálynak a Feministák a],blln kell lesnünk, hogy a 10 év el&ll\'tori<u» bor
ság.i akkor épp ugy inog vult, mint ma nemzetiségek elnyomásának megszüntetését. Csak éppen uz cirtl-crokbcn hiányzott a Pedig a nők választójoga éppen azok képesség, hogy belássanak kézen fekvő kezében volna a legalkalmasabb fegyver, ezuiuil komo- dolgokat és egészjn bizonyos, hosiy hu Ina akik Uton-utfélen a magyarság szupremá-lyak. - hogy n kormány a kereső, foglal- „ nök váia:zlj,jogu közelebb áll\' a meg- ciójáról zengnek alkalmi ódákat. Akik a
iségekiől minden másodpercben hisz-borzongássnl féltik a magyar állani ^Egyesületében elmondott és\'a kormány ide „^„„j, HU„dolkodávi lényegesen mjgvál- egységéi, akiknek naponként százszor elvitatkozó igéretét .aposztrofáló beszéde az tozolli c(,ycjui abbuh, hogy u kormányban isméiéit mottója, hogy az általános válaszelső félhivatalos szá.nba menő kijelentés van „éhány vilago* lejII és tisztán láló lójog széjjel darabolja a Monarchiát, volt írről .U kérdésről, de maga az a léijy, p0li\'likUK, akik a hők válaszló|ogái pro- li félelem nem uj, valósággal törté-hogy a választói reformot Vázsonyi fó^ja grammjukba vették.\' A polgárság jelenté- nelml hagyomány. Amikor 1874-ben a vá-kidolgozni,\' garanciája unnak, hogy a re- k^-ny része még ma sincs tisztában azzal: laszlói törvényt megcsinálták, a városok l\'orm valóban nlodern léSic és szakit a vá- kell-e a nők választójoga, vagy nem, — követküldési jogát és a városo\'t polgárai-lasztók egyneműségének rendszerével. osu|; néhány hét előtt jelentette ki a kassai nak választójogát a konzervatívok azzal \'■ Jól emtókezúhk még reá, amikor kö- ügyvédi kamara, hogy a nök választójogát akarták kijátszani, hogy veszélyesnek mo»-rülbelül 10 év elölt Kassája a Választójogi j nem tartja aktuálisnak. Általában le kell dották az akkor még idegen anyanyelvű Liga alakuló.\'nagygv^l\'ííVt^y feminista jzögeznÜ.ik azt, a iéityt, hogy, a politikai városi polgárságnak az alkotmány sáncaiba . szólásra jijtart jelentkuíiil u nök válaiaaó-* éreftség és a poltirtui* eRréiátas a poigSÍ-\'való bevonását. Ma mindenkinek az a mag-joga #$»kiWBf);\'^z akfcttr^jjpklőrfyJnlTyságból sokkal nagyobb\' mértékben hiány-1 győződése, hogy e félelem alaptalan .volt nem..ettgedjé ^z^ljoz juln^^i^iji^j^yíllés zik, mint például ,a njunkásságból, n-.ely a \'és a városok a magyarságnak mindenhol a lelkes lieíycsfésseY vette tudomásul az e\'ínök tlőkre is kiterjedő választójogot épp ugy a legerősebb védőbástyái. De még régebben: határozatát. PeBig a\' Vök*4 \\\'Slásziójogának-demokrácia előfeltételé lek tartotta minden- amikor a nem nemesek hivatalképességéről "erkölcsi,\' lársaifuhni\' és politilílil\'-\'J^osult- Mfr, mint akár a titkos szavuzást, vagy al tárgyalt a törvényhozás, a konzervatívok ü- l1íll#\'\' IV \' \' \' \' ■ »tr —--,-----!. , ------------
,;., intés.
Mindig kövesd az epenes ulal Mii tiszla, ronilallan szived mulat!
s ha az\' — rózsák közöli Jezehíe il: A rózsákhoz ue menj iiapoh közeli
Ne menj közel, ha •csábítgatnak is: Megsebzi lelked a ravasz tövis!
i ■ \'i . --M \'
Egy vércsepp hófehér ruhádra hull: Olt is marad kjmoshatatlanul!
Kotizó gazda levele.
Megjöll, ugy-c, a mi fecskénk.
Kérdi tán a gyerekektől 1
Meg ue mondják, húg)\' az apjuk hot maradt/
Vigasztalni ideszállna,
S féllem azt a csicsergő kis madarat.
\' ..... [S mípden, ugy-c, be van vetve?.1
Magyar asszony igy gondol az urára!
\\ Görnyed estig. Nem megy táncba,
Nem tékozol cifra, un ruhára.
Nem kell annak pirosító:
Hisz\' a hajnal pírját arcán felejti:
Hazája is tudja róla:
Nélküle a hös a puskái elejti.,. .
* Hál a falu, árvaságra Otthon maradt, legkisebbik harangja. Ugy-c, hogy az ágyúba, Jffurt, Káromkodó harangokat siratja?! Vagy tán csak azt panaszolja Örökké az igazságos egeknek : Valahol az idegenben
Harmadszor is, Boldogasszony napjára?! Mef,iul-szlginy m„mr bakái temetnek.
Rágoiídoi-e néha még a irnvr
Kérgei ilz\'Ú\'-Mtáé-kedvu gazdára? hERKh AuOSI.
ITYMOM.
Ilift : OSABA.
Fáradtan wtkatolt nagyokat fujt, megállt a vonat.
Rekedt hangok kiabáltak hordárért. Az utazás-ló) wftgtört gyermekek (tieitek a kijárat leié. Nyomukban én in örömmel hagytam el a kocsi fülledt levegőjét. Itthon voltain, annyi idd után először.
Ismeretlen arcok, vásári zaj, por, piszok foga-dott, mint másutt. igyekeztem szabadulni tőlük. Rég látott utcákat róttam végig. Hecsukott spalettok, le-fiiggönyzott al|lakok között siettem hozzád, elhagyott j simák uéma lakója, édesanyám.
Tizennégy óv multán először igy. j . Tizennégy év.... sok idó. Tizennégy óv hosszú 1 utján mennyi tövis, hánat, meg nem értés. Láttad Ianyám? Tizennégy év óta pihensz itt igénytelen mezei virágok szomszédságában, hallgatod a méhek züm-mögését, a szullók játékát és azóta tiad harcolt és élt.
Milyen élet volt az!
Kora ifjúságom pompázó világára korán jött a hétköznapok alattomos fagya Megtudtam, mit jelent e szó : mostoha.
Vándorbotot kaptam. Útra keltem. Rab lettem.
]
11
Z A L ,i t K 0 l t Ö N T
Jlll.lliS 7.
azzal az érvvel hadakoztak, hossy ez a nemzetiségek erősítésére fog szolgálni, mert szerepet ad nekik az állami Mzigazgalás-ban. Bizonyos, hogy ez az érv sem vált
be:
< I ábrándját adva eló. Kumet János nevll dalktlltjnk
Húszas hOBVédaiók művészestje. mham m^ «**?*»
roílvásze szavalta el íiianel hazulról, Harsányi Zsolt Régóta kéazolttlnk\' rái1 Vártuk, mint oázist az {n&itBljiM költeményét. Zilaby művészetét nem inél-élet sivatagéban, a btiszashk rokkant alapja javéra ^ („iilto, mert az a IÜI5U éli. EISadá« ugy ha el lehet bár ni rosszal is mondani; rendezett mávéróstét/TegJaíi iate atután reinínyli\'nk \' eMwl mint |,umoros mániában az ószinte tet-\'« magyar bürokráciára, niít az egyel, hogy. a várakozá,unk valóní vált, fé\'gbe hient; elmúlt a mls dicséretével ulélkozott. Édas meglepet^ volt a magyarság fölényét .vcszélyozteUlé, viíó;-\' hiimaaok m\'ilvész eitje. Hlnflénbea lalén nem. nz ere- hü^ gordonkaművész soloja, aki tírieg A moll hangban alig lehel elmondani"! Ígéretnek megfelelden? de mégis erósen. itmo ..„.„yj^k két tételét adta eló íimert virlllozltásá-A nemzetisig! nuinus a magyar kon- M" » "\'"\'I1 "Iímok W^"1 UMum """"íval. Itt mér Sarkad,- Aladár koiííerálása tarkította a
zérrntiv tabomhH volt mindenkor\' |icdveU I,métlé,e), tombolé viharátél itilu- <|toHwh „ «« . ez.....émtói ötletességed,,*-
den szán.....-gtöltve 8 llr. l\'ilitt és Ujpeig Imre ^ valamint knlön száma Is KorrtlóWf Rmma érteke
vesszóparipajn, mely azonban mindig „\'I* uS^1^ hét munkáján., tó-l^imttMamm „óadás diadala volt. Palota,
létté magáról lovasát. De ha volna igaz- ,„„ lllir , tlép 8iker májról nézhetnek A M ínl,k„iml,jt i,Ar bizwul volt Swzeállitva, opera
ságuk a konzervatívoknak, akkor is két ;i„. Mellettük\' buzgólkodou a pét!»«zlóalj tisztikara (llweUi „iag;>r nóta — tetsző uya kísérte , kézzel kellene kapiliol; vgy . oly megoldás élén Sehraucr. őrnaggyal, hogy a siker annál feled-• ^^ |„t„|t Mskay Margit moliplogja ós után, mely ugyuniikkoi-, amikor a nen.ze- lietetlenebli h-gyeo. szavalata, amelynek művészi társa volt Hzilgyi Kálmán
tiségeklől sentn.i. sem von meg, misrész- A »\'«»" MmoM Marké Btad-lMWi ,ki„ell * ig<ró tenorja Toakából egy áriát
ről biztosítja az állniuk oly hőn kivin. "" " ^ j és TruCuiurból a 8tr„W tolmáeaolu. tájrfc. No,
vittfl be a plakátok, meghívok h a terem rendelés • • • <■•\' . > > . i»..ji—n. ut.i. sziiprciuáciát. (Amely szupremácffi , volta- .....jujéhe. A mint az.itrillgjés és , ügyien, meg
szavalala is ismétlést kért. Uudánovits Mária operaénekesig — aki tavaly szerepelt nálunk — ismét
képep nem a magyarság hanem egy rideg ki>4nli „ miu<| w,t volt S az anyagi haszon, \' kiírtBm(,|lH , dicsírelw énéklmiáaával, » Istenadta
oszlálypohtiiiát folytató, oligarchikus blok l> ,mtiy iiemyott hanniu<i»«r korona komi jár. Az est n frP|,ivp[ A \'lVobatdurMI s a OwineiiMI (Ha-
,Sj?4prein(iciája : a .magyarság épp o)y .%iyét nmelie \'IVI^jd/,.^ Schulteis altáboruagjok, Ullirll énAelt. l\'tánna Sarkady hosszabb sorozatá-
kevéssé b.irt jogoivki.1 a rvgi rezsim alatt,, ul>8Ml1 Ala.lAr ezrodparanosnok jülenléle s a harc jW n ap y, („.hj^kpsk s az eatét a iwzannyi
mint ,1. nemzetiségek.) A nők választójoga t«MI. tnlrtottség, BndrWy sza lenek„r k„,„„ m, ^ ,„. A,.utAll jöu » ,„i
- minthogy kei-eső foglallcozással bíró\'"** ^"W\'-^nW. Kron„»ker és Keigi had- lwllvMfen(lk.rimk, a,„,|?,|ek játékára »!««« tán-
... .. , , . .,,: ..... nagyok személyében. Id<tsorakoZott a megye és va- oo( iir( , v,|,-,|»n reggelig. Kkkor záródott
noürol van\' szo, -- csakné n kizarolag n , ^ „„ ^^ ,ml) „m. lwthl fog- b, <jtfc „^ ^
inaifyi.i\'sugűt jullnfna vajasztokhoz. A no^[w„ ,lllit , mM., M, progr,,,,^, ,d„it. A Dr. Lujtioa József,
szavazati a . (iiagy^er ii^lljgcjici^,, erejét . drága piholjokliau ».|» U)n)ött;i»rokban ííjaránt fe-1
fogja nüvelni és inig egyrészt^ fá.rSL?dn!mi,jnznli virakozá-sa) ^th Útlfip&M, amelyek bár. , JKff 111SÍÍC
.problémák. e;yik Ju^sÚlyo.^Jji^áf vot)^^"p\'WW^ií^-WliPUnfc-jlWi«m««wéj- ,
félre vetett véget a lujiyéwű fellépésének a inilsor
vetett veget utolsó számával.
vatvn inogoWaui,. inásréset. oly „igazságta-,
hiúságul,.szüntetne memoraelynek t fennma-! , , , .....
~ I A szép prologot Hagym^sy Lajos adta elé s
1 adása eddig is a HózVSén.ény .fejfeflensé-! <|ÓWp _ , ^ „ Mt j^M^Ui* vezeti, j gének és karos elToguliiifigáiuik volt csakj köszönhető. \' \' \'"\'\' "\'\'\' K.
fáj semmi, nen. lilj s(.|i.ni Itt fojtogat, kínoz a le- rendjelek egyikével, a íJjí1 renddel való k\'imntetásé-
\' légó. Nagyon nellw. minden nap, mely reményeket ríl szóló királyi kéziratokat kllzli A kél királyi kéz-
váb iio, soha seuímit igére- i™t raószeriul így hangzik :
U,.. ... \' i . \'
- . ,|u-, \\sxr-ii. assvun .ISMJIO
Bálás fftispán felmentése és kitQntetósi a Lipótreiidtlal.
(fizuba jütt » puisunyi kwOleti a»*lon»eiie- —" K-ét4\'királyi kótirat. — •
i kara. Toppli-r lika líjril^hyát s a Mignon opera na#y Budapest A liiválalos lap lugujabli Hzáma
^■■■■■■BBi^ri\'\'I n\'iií I dr. sipekl Bálás KélÁnak. Z»ila\\árruoirv« íöiB.mnjáimk
EíÍm anyáiul nem ily életre hzh itotlam. Keserfl a van, mely mindenkire efryformUn kiiirad, ott nem ezen áHíw«ától való"\'Mmeiito óríl é* a legmi»^«8jl)li rabság kenyér^ mégha tiszta bnzáljól sOtik is.
\'IV engt ni -nagyon szerettél ás én tnegwerrtti a szereteti\'l Anyám! veszteimy Az emberek több- k Itve hasad .\'s ne sége alig bir elég szivvel, hogy az övéit is igHzán teiliAI. • •
tudná szerelni. Idegen árvának; hogy jutóit _ volna, Nézd! Azt mondják: eMhoz értem, babér övezi «M.v kin keretei e nagv világ\'on. höiulokomat. Igaz? I)tfiit«wk el mások! (Wkhogy ez
Így lett sebes a lelkem. Bezárva kelleit tárta- « Imbér engem éget. iva csak,virág illat nélkül. ó*zi nom, pedig olyan szívesen nyitva tartottnin Tolna, ragyogás,- , > - <
Naiv volinm ? Kélreérlettek és mit érteni nem bir, .Meg azután kin»)k adjam? Néked m-m adlia-búntani nem mer. kigúnyolja irigyen «z ember. t«>u». iljuságom délibátaw álmá t Isuiét álmodjál
Te ezt tudod, de jól esik nekem i« elmónda-, Neiu, ey, nem l§|»et. nám itt és most mikor nem látják. Rngem le^it,,. Az én utam legyen továbbra is a hervadás Másnak ^nem mondhatom. Úgyis olv sok a juj! „Az utjn. Ctak, azt mond ^neg; eddig- gyermek voltam enyémet ne hallja meg noha senki De nehéz anyám és máris küzdöttem, »jiost hogy lérfl lettem, mi lesz ilyen keménynek lenni ••• ,.. a sorom ? Mikor Ikorgl axememre h sir éjszakája?
Az életem köv«k alatt vergődő kis virág volt. Duzzadó erővel, mielőtt érezhetnéu. a hanyatlás Ili-Igénytelen, illattalan Küzdenem kellett, mtnt annak, degét, pályám delén hirtelen tőröm ketté? Vagy levegőért, nap!futyérl. éleiért. Sokat kelleti tanulnom k\'alszom, mint a gyertyafény ? és a sok tudomány sok bánattal járt. Oazdagittwtoni-^ a magyar nemzet é« a tudó-
Nem panaszlom lel jó anyám, hiszen tannUég mányoh világ\' gondola|tkörét pedig kis városká-
uélknl örök gyermek az embeí-, boldog de\'nem erős, ban sok s»áz gyermi>krfi<y lesíi a napi munkám, ide-— ámde láj, hogy .nékem- nem akadt ii lázas ál- gen arc. ridegség a^^üdnlém-m ?• .maim feltítt vi.rajtolt volna • Szólj anyám I Öíiiy. jövOlc gyakran boz*ád
Kdesany.m! Szeretnék hozzád megtérni, pi- vA|a«zodat várni ,\' henni. Odaát mindunki boldog. Ott c«ak napfény\' -r-y-
Magyar belllgyuiinisz erem elólefjwatósére dr tíalás Bélái, Zalavármegyi- fólspáüját er.en állásútól saját kérelmére felmentem, egyben, tekintettel a jelenlegi háborús viszonyokra megen-dem, liogy a főispáni teendőknek további ellátásával mindaddig megbízassák, amig utódja kineveztetik, illetőleg a főispáni teendőknek ellátásáról esetleg máskép történik intézkedés, laxenburg, 1917 janin* 14.
Károly.». Jc.
Sándor János s. k.

Személyem körüli magyar miniszterem elöter-tésére dr..Hálás Beláttak, Zalavármegye főispánja nak ezen állásától sjyát kér«lmére törléat felmentése alkalmával buzgó és eredményes szolgálati elismerésen! Lipótreiidem lovagkere« tjét díjmentesen adományozom
Uxenburg, 1Ö17. jmtiui 14
, károly ».. k. báró Roaaner Ervin s. k.
JOMUn 7.
7. i L A I K 0 7, I. N V
A n&gykanlaaal m leír áll. polgári flu- 6a leáuylakoln Ítfnsgntóságónuk értosltói.o !/ Ü T f\\ M 7 ft M (» jí f\\
A V. K Miniszter Ur.f. évi junius hó í7-étii*» " * V #1 X l/flÖ/l V.
! 87.251/917. VI fl szám alatt elrendelte, hogy, le- __
A Kritikából fogytán vagyunk. Kikoptatta sza- kíntettel a min<IÍQ|tiM> súlyosbodó megélhetés ne . — n „.
vünk „r.jét . méltatás, „nellyel ritíi hutásaink ssl- hézsógekre, a jővó tanéval kezdve további intéztedé- A HU|fir UrSZI|QS RÖZpOlHl jét koronáztuk. IV hangtalan I artíh\' mehetünk de-:,ig , i^nulAk immJIcMelffiek megvenni a .következő T«L9ráknán7tÍP tükaimalóto rék inüvéneink mellett sem. akik tőrekyósllkkel{ tankönyveket: a) magyar nyelvtan, in hmmil.ii c); l»"®r8Rp8llZlrtl IOKdBIUBISSB. ugyancsak rászolgálnak át «tlameréar<- l a Jogos di- mértan, geometria, dj ének, e| növényhatározó 1 , „ ,, . „. .„,,„,. «érMre Közti m dfaM. kritikus „ám\'áj. tzaldiro A """"" ^Mnztár
utlah. Mintán a»nban .„ár az .lötökben méltattuk A postánál még l.h.t hadlköloaönt >gye.,,i j«H«« \' ™ ™.dklrtli kOzgyOlé* tart. mslylsm a. mMrnUk ez .11 szerepléseit, .lég, ha annyit ,non- * n.gyk.niz-i po*.lónők»ég Mfe szeri,,, . f" rf-**** 3"30\'üü" "ruljk\'
\'dnnk erre *,ó».kozól.g, .ISbbi Jikértk kudarcot ez,,.- k"r«fcedel,„l minin.,r . péiizOgyminUzterr ( .g.v„-,",Wl 4«40\'"n r"*"«k "»l»"«-
tal aorn ,,ll„ll. Megemlékezésünk tárgya a Kék m^mtM^hi^ » ,,o»í.l,iv„nlok ............ A. ig^tí-ág ^lu. «,rtal «05 ■ darab ,,j
róka előadá\'a. Itt megállunk kissé. Herceg Kerelic % hadikölcsőnKvzlWkit eirugadha»<anak. darabja; - lia nem minden in\'ben hibátlan és indokolt is — át előadásban sokat kiván a szereplők-
• tói. A lehetetlen pszichológia helyietek neliét fel- . , ........ . .
. , , , \'........ .. szerint » honvédelmi\'-rrtlmszler elrendelheti a liai i- gyakorlasára jnliuo 12-tól július »l-,g bezárólag
adatot ró a mfivéwkre, hogy a darai) kiabáló hl- ., . . | • \' V L
, ,„ , ..... *_t_ __(nl célra ,zokséges férnék iMszerclesél. Illetőleg klllQnó- terjedő határidő van kilOzvo. A 600 korona névértéken
sen elektromos telepeknél a?. üzemrendszer álalakilá-i Telni befolyó 800 korona félár a kibocsátás költségeinek
Kát. Az üzemrendszer gyors ós praktikus álalskilssa levonása ntán atartaléktőkék sia|.iritására fog ordittat-
tixiUn awn mnllk, hagy at érdekeli lel ttid e ele- ni. I\'gyanetlól a kO>gyah\'»lól ai igatgat<«ág Mbatal-
gendó pólKaltiyi>got orerejiii. Mivel |irdig kélaéglelen, liuvánt log kérni arra, hogy egy neki alkalmasnak
hogy most <kflnnyehl>\'\'\'ariyiighoz jutni, mlitf kéaóhh,}M«ö idó|M>ntbaii továhhi :i70ll darab nj réaxvényl
azért niindetiki a >aját\' éi-dekóben ceelekáxik, lm Itee-! bou..áthawton ki K Iranmkiio keresztülvitele ntán a
mének rémanyagál minMbli lolaján^ja a l\'\'émkóu|i- takarékp«nzui|; réstvényUik^je 40,000 darab 6IIU ko-
!ró*«vény Iwaiittatik ki. nielyekw a réstvényeieknak IMtKI korona áron elóvételi jogot hisloxilanak eddigi At tttemok^a^válliilatok fémnnyngii. . rhivénybirtoknk arányában, vagyis minden ói régi Nemrégiben kormányrendtlet jeleni meg, mely, részvény nls|iján egy nj részvényre. Az elóvételi Jrrg
bált ne éreullk s annsk szépség roltjait ninvészettlk zománcával takarják el. Az ót szereplő kózlll Haluej Mariska eli\'i dinséreinnk birtokosa. Művészi ereje, játékának óntudaloiságn, liliom nnaiuznkkal való telítési* talán sohasem volt erésebh. intenzivebb, mint ebbeli. Megszoklnk részél-ól a teljes ilhiziókellést, hogy él elótttínk, nem kiszámított,\' mesterkélt sza á, IIIOZ-Jlilsls, hailem eredeti, .lettél duzzadó. H a kézónség
\'. . . , . . pontnak. Ha ezl idejében iheglVszi. ngy legiiláhb róna névértéktt részvény közt megoszló iM.oim.lMMt
vsl« együtt él. Kigyeleiudlel kísér fik tkinden perc-
; . hozzá tud julni a |«ilsitvs^iklioz iW biztosítja sz Illem koronái íog kitenni, a lálhstó tartalékok pedig tolih,
buti, mert lolyton újabb un|ltf)UatMi s gyónyórl- .......
■ . ^ ^ ^ ^^ lolytonosíágst. mint 25 millió koronara emelkednek ugy, hogy az
séghell részesít Inivuszt j Wserelirt neai Jtt 11,],í|nk Illeg, hoAa hivalnlos lap legújabb intézet saját tőkéi megkijzelltrtleg no millió koronát
hiábt pazaroljuk rá. peaM gunp* t«kéletMeb6«i , j.J ,, . , , ,7
■... , , .... , szama a honVedelmí ulthlszter rendeletet kOtll. a lesznek ki.
senki ssui v\'ftUeiis kJ- a va óságba. Góton Hé a szlu-
»sni > lene s; o a* ^ ^ mellyel ha,licélolírá ^Hliyiltl VeüiT \'iHIndazokot a réz-, A Magyar Untig*, Kötgonti lUarékpénUár,
Un erósen .ni v_sti es igu vo . • y nw . vo s rtailtvOtafekbat.l\'iHft^lliSI á. alnnilnlunibM ké-\'melysz M háborús évre, 1914-re <10 korona, itnios itereoéóeii \'suli lstvid, aki írill bárót adta.
y • r ibau a tónust nem találta eí ól«t- "Wl" ,irWl"u\' " n»lj«k«< f^ebbi rendeletével ha- l»I5-w 70 korona. 1918-ra 75 korona (»zlalékot
.... * un , dlfcélökra lefoglalt, lí í\'/rgyalirli vonatkozóan most el-\'llzetetl, tlzMkörének kiterjesilése miau már a Isi-
vrósín s a darai) intenciójának inegtelelóen 1 ál ste- , .
.... rendeli a itíinlszt.ir a Beuolgálfnlási kőtelezettsiiget ború elölt a beusó tarlslékok fokozására érezle ma-
reuit csaknem teliesen komikussá tette. 1 eu g ez s c
r.pat V*" klnMMháii a olyan ^ * \'^uktVáétipohibl JHDII ínég sz igénybevett tár- gát Indíttatva, a háhom ki\'Orése után peilig ezt sz
* iSrita "i niedudk Ví- -®"k WáykMArfíré Jtga v.n\'otleli polltlkájál oiég rokozottahban folytatta. Un az
^avótú <iMt. "IMI1 <> Pí"- \' ",c " mindenkinek á tárgyaHf szalid TSihfll híviatóáiu úmm*íu tulíollnak hitonyiilt, annál is inkább, mert\'
lágáUn eló lérj o vkor ktnkalura, olykor,s umgtes- " .....
J ...... , llie megállapilolt árak mellett átadni, a hol azonban ez a hábor.is gazdaság hosszahb idóre lekólOttnek vélt
tesűlt küziiny sz erzéevllágáv^ szem en, inaji lleS;.|||(_)n uvll(nil, " „„ •4|víle|j biz„|lsá((,lk f,,^ aI tőkék fel,zabailulásál. sz ipari befektstések lukralis
(Vgliavstlsn Isrjtlpiis. Ha JobUu H""\'^ » ^^ \' produk.ivilását eredményezte K körnlménvek a fel-tudá. , ereje odaér, aho,s H*«10s művészeté. - , , . . . , ........ ^ knnM„lluM„lk „ym.
frka. Ida helyén lalilla-,»««, c»k a harmadik A„ adötafic.o. okoa rendelete A ri„vinvtélle „,em.14liv,(i . ht„„,elekkcl
lelvmiásban lo^Puij. nem volt megWek, Ide «.».■ Arido„ „„,,„,„„ mtgl,píléll , „ el4v4teli j01i„kk., k,pc,„,.,„» mintlen„e„,ü
képpell sem ps«s».ll . komoly, leket, ruha Anii(j| ^ ^„„^ „kdll ,e„ddrfBi .,„,|v b,nkiri megbl.n.t A Magyar Országos Ka.ponti
UNUrUtMw » UoUiu volt soron. Helyjzíle ^ § „j.,,,,^,.,.^, ^ oifr, w|vw„ ru. T.k,rékp4oítir helvbetí atílliált Intézete A Nép-
miau csak «iui|ÍV J.|l)>llnk meg « bemutsloroj, ^^ „„„„.^„^ ékszereket itMJmM «. par- takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán,
hogy a «ziul»i»it vegjjlk «l« - Borbsly, ksr.WMiyi f. mm(,| ||n||||k>| Aj, id4l,hliMM „.^iu. , l,gel4nyt)sebh feltételek mellett bonyolít 1c.
II,, Baranyai, Ul.bir, l-elerdi, l*»«J. lihanvi, Ne- ^ ^ , kinHDI^ „„ , ,mmWM1„
«"■\'". ^ .....................""f"\'\'6 kÍ"\'"\'art*!!,\' .fn,«:o.k egymással, hanem az öKözkOdéuben. A hi- j
jiUzottak. ... vatul nt-m szódmík »»lon;e mikor egy liatanrennekes „ . , . .
........ MtK" hadiözvegy iUdja könyve.k^t céljétól, ; Nag7
Mi a*, vaáruap • N v t « l v u » • 3 z o « y ^ ^ ^ ^ ^ kezel| n (||, (e|e A nyert érte^ekUI h a jelekWI i.élre, a
lm »orou KEITIKLS. valv " k"rkw6k Wrgéae kWri a toll per- ;,,álwr,, bef ^^ nW v\'»«vindorlá« fog
ce\'gíaét \' »\'\' | megindulni Európába. Több, mint egy millió ember
jelentkezett eddig a hajó/isi társanágok amerikai llgynökartgeiiiél, körOlbellll ötödrésze ezeknek Magyar-
ÍL,.,1..L Ill.An.e.lUÍ L(sai.l<an VU/I Itóna\'
Hálaloaáa.
.........^ tt: : a ^ •>»*<»,. ^
elhalt. Halál,, lóhh uri awláilot l«.r.lolt gyá«l»n. i ^ mWÍii i(,vekeIet-|liih,„|(, rillt A minap A Kixélelmezé^ IIitalai elnöke a korai Uur-
A, ellnmvt muifctrtokos általános tiszteletben állott éjjel azután V)ád lejszee.sapással megölte feleséget,
Az elhunyt l)tl4Mrtok» ál« Hi(( ,uU|í kötéllel f.lakMztÜu linzit sz goiiys árát mosoU állspoll.,, 40, monatlan állapot-
s a JiAzlSIelben 1» előkelő helyet vivoti 1 .jtóklllnnsre. Mikor reggel a uógv kis gyermek 1»„ pedig US koronáliaii állapította meg. Az árak
Temetésé legnáp ment végbe nagy részvét mellet., . \' -"ité állomás, ,Wn„kl» rakva értendők.
| maradt árvákat a I\'mIu lakói vették gondozásba. ] "
A rokkant katona osajádi drámája
(>Mdola Uáromszögi\' községben Vlád IWne° onftAgb(l\\é|. yimjk. . löldmlivesei). »kit mint rokkantat bocsátotak el u
7, A L A \' K 0 l L C N Y
JUI1US:7
Adakozzunk a Hadsagélyzönek.
Szeretetadomá,ivókat a frontra szil- , .
Ilt a Hadsegélyző Hivatal Átvételi KUIÖ- ^ ^ nitménye: Budapest, VI., Váci-utca 38
Irodalom.
- — A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács JótseJ, fögiiun. tanár. A vankoH munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, aiuig a/. j«*)i*ii alakjához ért. Mindenkinek érdekes óa tanulságos olvasmány, amely inig egyrósKrél s/.igoruan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezető* olvasmány. A világtörténelem e jelentős mozzanatának ismeretit i minden kulturcmb^r tudáNának axOkség^s j része. A mű ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdtls József köny vk|>WAki>i|eHéli**ii. J Nagykanizsán
~ Uj Idők a vilikKliitboru leghőbb króuikrt»n. ihíhIihii íh k.-piiun itt. u| Iilók. a mi érdek«m hhm-tnény » négy víIAkt»>mí buroUreíu történik. a/.t mind nléak lárja ínalfli szépségű képekbHii lirdakoaség. uiQvriuxi iiívóvhI és előkelő itlés jellemzi HorceK Koreuo halilnp;iU, hí Uj Időket. melynek.. iiiíqiIhii wAma HktmiliH közleményeiben, elbeszéléseiből! óm I retféiiyoibeti is egyaránt a szépirodalom Ápolója — ! Klöfiietési Aih negyedévre 6 korons Kisdóliivául,| Budapest, VI. Andréssy-ut ifi. sz j
---a „Vasárnapi Újság" minden h/.Aiii»
K«BdnK larluloininHl jelenik meg A . VHöAnupi Uj- I A ——f i / *i r *i ......
•ág- előfizetési mtm negy«dévr« rtl korona. ,VilAy-!_M. V 11cLff N Í3j LjOT*1 1 krónlká\'-val ogyftlt hat korona. Megrendelhető a xxw^íauvwvx kjl.
„ VauArnnpi UíkiVkkiadóhivataléban (Budapest, \' I V., Kgyetemulca 4)! Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap". a Ugolosóbb uJ»Ák a. magyar ,i|ép fáméra, félévre \'2 koroiia 40 fillér.
— Ab .Élet" HtiipirodaliBi «a mrtvriairtti \' li.«li-lapot (szerkeszti Andor Józsaf) i^hxcInu Urtnlom. érdekes és akluAlia képek egészítik ki. A kilüiiö lapot melegen ajánljuk olvasóink fiüvelmélio Szerkesztőség én kiadóhivatal : Hiidap.sc, I. Fehérvári ut lft/c. -Klőlizelési ér félévre 10 kor. MiilatvíU.y«fimntf kés/ -éggel kold a kindóliiral.
A „ZALAI KÖZLÖNY- —IAdakozzunk az elesett hősök öayegyel egyes számonként kapható Ifj Wajdits és árvái javára! - ifödsetfél^jttvatal
főpénztára, Képviselőház. Adakozzunk a vak katonák részére.
\' - Az intelligens magyar nri közönség
napilapja a
budapesti hírlap
Harminchét éves rendQlttlen ós változatos grograminja A magyarságért Kit Alija és tar^j* é* kltal
érette idegen áramlatoknak minden rohamával hz^ii-
közt.
Prograramolkkei Egységes politikai gx»ád\'o-Int-emelkedett megnyilatkozásai. i
Tárcacikkei, regényei irodalmi értékűek és i szórakoztatók. "
Tudósításai frissek, • kimeriték ós megbíz-í hatók. . : S * ■ ; . . ». .\'. I
Szerkesztésében Ízléses, komoly és gortdos. A BUDAPESTI\' HIRLAPmak, mely jíilius elsejével nj ulólizetést nyit .elÖfizt\'.lési Ip*.; eg\\W é.Yfo 38(Jl$prona félévre 19 korona, negyedévre 0 korona 50 fillér, egy hónapra 3 koroiia ífll\'ór\' ""\'••v i A- kiadóhivatal-, chue: Hydapest, VUI Jo rftlet Kökk-S,llir^u.,iv« „ , ( r„,
i 11 \' 11 ili , \' . .1,

Bukott < középiskolai tanulók
érdekében forduljunk ■ttrgficsn
ZSOLDOS TANINTÉZET-hez,\'
BUDAPEST. VII., Dohány-utcá 84.
Telefon 32 - 40. .
Ugyanott előkészítés magnnvlzsgá\'krá. osztályösszevonással, felelősség mellett.
minden mozzanatáról .bő,
eredeti, , ; megbízható, kimeritő
értesltlékckkel, térképekkel, 111a-HyHrázatokkal.,szol>;AI 47. . .
AZ ÜJSÁQ
l\'OIJI\'IKAI NAPII.AI\' olvasóinak, -\'
ELÖFIZETÉBI ARAK
V^SCMKRA
Qs^ályiVsHzevoiiásaal, a középiskola mijtd^jn osjtj^-l^áhól, gyorsap felelősséggel készít elő\' a
zsoldos : \'
....., tanintézet-
BUDAPEST. VII.. OOHANV-U. 84 .^..TSLEFON 3J-4Ó.
A IcösÁplakoU rővld és mégis ltörmyOw tdimnyaga megrendülhető. ::vN*lklllllil<i»t.\' tétlen nwgAnUiml^kJii^-. ,n\\.J .t e (,||,»é tllrekvökntÉ.

IOOPO( I
Összefoglaló tankönyv-
Kgóat. óvro . FéléVr* Nogyodévro .
Ejjry hónapra
38 korona.
9 K. 80 f.
3 K. 30 f.
Metfreudelésl óira
A középiskola kivonatos tananyaga az ujsao kiadóhivatala Budapsut
megrendelhető. Ismertetőt knld az lgu/.gntosúg
Rákóczi ut \'64. sisára
— — -íbt,
tiWÍJ t\'fií
A középiskola négy alsó osztálynak telje* taimhyagtf. NJtóölözhetetlen. rendem • j/| ina^ájvtaáulqkuak,;— önként^.,, i vizsgára készülőknek\'. Legjobb" Eszköz1 az »\\ltali\\líö* ■•nnlvelíség v rlsajáíiUsára., Két. kötet ara. 16 kor. Megrendelhető
Zsoldos Tanintézetnél
1 • i-.-: ■ \\ . < • 4
Budapest, VU„ Dolu^iy -u. 8^, ,.
Qoaaaoaocioc
KÖNYV-, PAPI^- ÉS IRÓSZE^ERESKKDéSK\'ir
« \'i 11 ,1 • v \' \' " ......... -*(!• i • I
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban Tanintezetek réa»ére wlik^ea ,
-és névjegyekben I .. dús rakUrí. t-^- „-C ,
Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban 1 Jegyzői és egyebb .kö»lgazg*á.i nyomtutvátty,^.-, .
gyorsan készíttetnek. JL nagy raktiri>
i6 ík évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917 julius 11. Szerda
45 szAm
IVínrkofftösóii.ís klRdóhivHtsl Deáktér 1
Tolafoa 1 IBS. - Hlra.t...\' dljaaabaa „.rint.
F<s,,.rk.««lo:
Kemény Láasló
FaUIOa aiarkadlö:
Erűn Sándor
szegényebb u magyar kultura ,s mennyi jóra szülőiéit cru.tuiisOg öli . magát támogató karok hiányában ,n magyarság gyalázatára -r- romlotlságbi. 1 i.v Tenni kell! .
Van munka itt bőven I Magyarország-bún egy megyében havonként átlag 200 lendejében már világosan látjuk, hogy van- gyermek lesz apátlan árva. Ártól nem szól nflk, kiknek menniük kéli és vannak, kik- „ statisztika, liányan fognak vak édesapának maradnlo\'t kell; hogy vannak, kiknek nak csókolni, csónku édesapának jó-dolgozniok keli egy világ össze.oppantásán kívánni, h\'i\'iiyah lesznek, kiknek «ty.
és kiknek doigozniok .\'(ell egy uj világijuk, kétszer hal meg és igy hányan esnek megalkotásán. De Itt már sebet osztani „el u betevő falattól ?
nom szabid. késni sem szabad; itt tajéko- Az árvaházak túlszaporodott tökéje, az zódni s tenni kell! állam könyörülje nem bir lépést tartani a
Tájékozódni! golyószórók aratásával, mert hisz az állam
Az utcákon kocsira kapaszkodó gyei\'- sem nap, hogy u legkopáiubb bércekre is mekeket, koravén ujságérus fiukat, 1011- elvelitse sugarát, fényét, mosolyát, gyokbn lakait iíhező árvákat iátok. ^ * Sajnos, sok anyj [esz igy ke:iyiclcn ., UgJJ hisztítn, I1CTJ ogjiselt.- jött már elhagyni otthonát, mert nyugdíj nincs és az meg közUllínk nz az érző szivro való gon- élet drága.
dolata : mennyi józan ész, tettre való aka- De az élet durvn is, nyers is, kimé\' rtrt, hány nemes szív esik el igy a néki letlen is és az olyan anyának, ki jobb idő-való érvényesülési teleptől, mennyivel lesz\'ket is látott: szokatlan, sőt elviselhetetlen
Megjelenik iiéteuklnt kétaier. £iea««U>l ír*.-. B(T ívre 10 kor, féltvro • korona, n«ry«dévr» a korona 50 fillér. — - nla ára 12 fillér.

Megáldja az Isten,
ki az árvát szánja!
Irta; CSABA. Testvéreim! A háboiu huimadik esz-
Is, mert nem az ő hivatása 11 közért vívandó harc. Ő a férfi lélek nemes indulatainak fentariója, ápolója s ha mé^is lérfi munkát vállal, erejét meghaladó szerepet tölt bu. Honnan veszi képességeit ? Abból a pazar gazdaságból, melye; a jó Isten hal-s mozolt fél benne, hogy kípes legyen a ■ családi tűzhelynek oly közvetlenséget, meleget, fényt biztosítani, moly egyedül képes arra, lio^y az Isten, haza- s emberszeretet csiráit oltsu a gyermek fogékony lelkébe.
A kenyérbitre, u léiért vívott külde-lem éppen el)ől a lelki finomságtól fosztja meg. Mcglugyusziju ideáliamusát, elaltatja hősiességét; fáradtan jön liaza, p|honni vágy. iNeni reszonál kicsinyei , beszédes tekinteteire, nem n-.4v.eli, parlagon hagyja őket. i. WiisQii mondta; a nemzeti virulás attól ujslektól. függ, mellyel a rtép az egész {országban napi muikáju után indul.
Nahát ezt a virulást csirájában Ibjtju cl az, ki nem siet a családanyák segítésére. A nőnek az érzelem és nem a számító türelem a snjátja s igy mi sem állja
Üdvözlégy I
thnk-tja* >\' -..- . "\'W ~ i- U-fciiv
Tombol uZ\'Oikan. zúgva, siviíva \'•■ Hordja a havai,\'lépi a Ját; *1 1 És be-pesurran a\' kis ssobácska Töri ablakának hniyáíit ál. f
,».«,. nm-i.,1. ■ JEBh »WBI «•«*> " •
4 szóba faíin megfagyott pára Csillog körül. Az ágyak helyin Csak szalma. Egy kép van fölakasztva: A gyermek Jézus Anyja ölén.
aftoiM. fft,:- •• -)i<iS.? ^í- •
Izmos, erős munkás a szobaban, Réveteg, bágyadt tekintett; Nagy bánatában, szörnyű htjában Nincs aki rajta segítene.
Didag a gyermek, ajka megremeg. — A kis szobácska oly jéghideg! — Nézi az apját s félve megszólal: „Kedves apám! Óh adj kenyerft,\'*
Tör volt ez néki. melylyel leánya Néhány szavával szivéig éri :
S nagy keservében kis asztaláról Fölkapja az olt heverő kést.
„Nem birom tovább! Véremmel szerzem Meg számolókra a kenyeret! Szánalom nincsen... Csak a halálnál. .. Szívtelenek már ac emberek!"
S emeli kezét. Hitvese karja Gyönge hozzá, hogy lecsavarja . ■ ■ l)e megkondul a közeli templom Imára íiivö harangszava . . .
Fülébe csendill, eldobja késéi, S ölébe kapva kis gyermekéi Térdre roskad az egyetlen képnél, S szól, rebeg ajka: Oh Üdvözlégy!
Dél vau. A falu harangja szólal, S elhal a dal, és megáll a nép; S kalap levéve buzgó fohászszal Rekegik együtt: Üli Üdvözlégy!
Pörköl a nap tüze az aralókra . . . Elül erős kar vágja a rendet. És megsem érzi a nap hevét. Hitvese s gyermeke vannak nyomába, S vig dalolás — s kacagásuk biztatja.
Az anya békéje.
A nógrádi kis faluk között talán mpiii n legkisebb, de nagynak sem \'mondható ll^Iasfalva. Magas donibpn fekszik, az országút szinte meredekei) visz fel hozzá. A ló áradlau áll, meg nem egyszer uljá-: ban, hogy erőt merítsen ujabb tüi tetőséhez » a ko-i csis sem ritkán kiabálja magái rekedtté fakóinak biz-, tatásában, mig az útnak vége szakad s colját éri. Kicsiny vert házakból áll a falu. Egyforma alakban, egyforma tetővel sorakoznak utcahosszal. Egy-két ablak töri át a falat, itt megy be a nap világa kiűzői a sötétséget, — s ez«-n keresztül -szűrődik ki halványan, megtörve a benn égő mécses lángja.
A falu vége felé van a templom s e mellett egy uri, nemesi kúria Mintlfa e két épfllet egymáshoz is tartoznék s a falaknak egy gazdájuk lennie, — . épen ugy lest, olyan hatást gyakorol a szemlélőre
s
7, A L A I K 6 Z I- ö S- T
JUWI\'8 1
útját, hogy a hajdani M.kés napok einlékc, a-jelen kUzkUdése, a kilátástalan jövő s a tehc.mlen szülői szeretet gyermekeinek rózsásabb pillanatokat teromteni: kö ínyen a végletekbe hajtja, megrontja a családi élet levegőjét és anaikiával teliti meg az állami élet kis gólusait.
Tenni kell! Ezt diktálja nemc:iak mások biztosította nyugalmunk, hanem az uj idők jele s magyarságunk ia. Az egyéni különbözőség itt szabadon érvényesülhet.
Szerencsénkre nem vagyunk egyformák; di van egy közös vonásunk: olyanok vagyunk, mint a lőporba fojtott gáz : egy szó, egy tekintet, egy gondolat felszabadítja, testi, szellemi, erkölcsi lappangó erőinket. Nem kel", áltól tar ani, hogy útjaink keresztezik egymást
Azért ti, kedves protekciós testvéreim, amikor könnyes sze nek gyászfátyolon át tekintenek rátok, ti guzdugok. amikor .oly sok kicsi árva nyújtva törpe kezét felétek, ti tanárok, mikor árvákkal bajlódtok, li boldog anyák, Iliknek házi tüzhelyj régi lénnyel lobog, Halai testvérkéim, kiket gyön-\' géd csókkal mosolygó édes anya ébreszt fel álmotokból: merjetek arra gondolni, hogy e nehéz idők kettős .kötelezettséget
rónak reátok, merjetek itt vigaszt, segítséget adni, ott érdeklődést mutatni, merjelek nem egy szegény asszony anyagi gondjain, nem egy anya aggodalmain könnyíteni.
Lelkesítsen benneteket, hogy nem sze-
taaaák II az intézetben atyjuk jónevéí ujabb sikerrel toldják meg Iván kízben tengerén, -Andor, a tilbb-mOröselt kiUtnUMt 6-os huszár 1914-ben Itt is érettségizett. Iván sem maradt el s dicaóség mezején bátyja mellett. A Novara kitüntetett, zánlósa. Bosnyák Uéza felesége a aárdi Boiuaieh kastély nép nrleinyai
mét népet emeltek fel, hanem Európa mel- k5znl karolt férje oldala mellé,
lőzölt zsenijének, a harcban elsőrangúnak B«">jU 80 lrtl Ü.Ui»«gJ. bizonyult sok vért vesztett, szegény mn gyar nép gyermekeit. Ne hátráljatok I
i lakója, amikor a Kabianits féle birtokot. Misefát megvette, ahol kiválé lioziáértéfcével rövid IdG alatt mintagazdaságot létesített. Vewtó szerepre hivatott A világháború egyik tanulsága, hogy w „mjj,, |,te|«,,nlé»ének elsé Idejében
noha oly hatalmak és erők állanak egy- éreztette irányilé batá-át elöexör a járási, majd a mással fzeiriban, molyckhez képest az egyed vármegyei közélet terén. Csakhamar a pacsai gazdakor megsemmisül, mégis azok csak egye.lekből \'«"• "»jd 7<alavármegja mgetlenségi pártjának
állanak, melyek ha nem is döntők egyma- ^W™ <""elle * "k"\'"!™. « Zalamegyel Gazda-
„ . ...... ... .náiíi Egyesület alelnökévé válosztotta meg s már
gukban, becsükdcs törekvéseikké! hozzája- . . „ , , . . . .
hossza ido ota tagja Zalavármegye (Orvéujrbalosági rulnak az egész diadalához és munkájuk bÍMtWgin,k ^, ^„^ ^^ ^„„.„„ti,
megadja jelentőségüket.
Bosnyák Géza főispán
• Mint már többször jeleztük árva v&r megyénk Bosnyák Gézában, a mi képviselőnkben üdvözli 16-ispánját. Most már p kinevezés is megtörtént. Vármegyénk főispánját élettörténetének minden érzelmi fzála idufözi. Teljesen megyénké Bosnyák Géza\'. — Városgnkban végezte köz piskolai tanulmányait. S mikor képviselőnk lett 1910-ben, akkor. Andor és Iván fiait is\' idehozta, liögy tanulmányaikat \'tt foly-
szervének, a közigazgatási bizottságnak,. Közérdekű tevékenysége teljes kifejléshez az 1910 évben érkezett ! el, amikor a nagykanizsai választókerület országgyűlési képviselőjévé választotta meg. Bosnyák Géza pírlamenti I szereplése közismert Kiváló szociális érzékről tanus-j kodó beszédei mindenkor ■ egy nagykonc.eppiójn politikus portréját tükrözték, kinek kétségkívül jelentékeny része van abban, hogy Magyarországon is már felvirradt a demokratikus haladás szellemének, az uj kornál; hajnala.
A kúria szép időket láthatott már. Btilje nem a modern ízléstelenség elárulója, jobb időkről beszél, mikor még nem törték kerékbe a jó Ízlést. , Btép park környezi évszázados lakókkal, melyek árnyékét ifjú pár di(»éri,NNem régen máskép volt itt minden. De az idővel a gazda is megváltozott. Az apa kihalt a családból, helyébe lépett itt hagyott özvegye s a falu nagyasszonya lett Egyszer a nagyass/ony elhagyta a falut. Várták visszajöttél."de hiába!
A faluban alig tűnt fel, hogy. a család ifjú tagja foglalta el az ősi kajjtélyt. S mert asszony nélkül nem élet hz élet, feleséget is hozott magával s a kis családi birodalomnak úrnőt is ádott a fiatal asszony személyében Egyszerre megváltozott itt minden. Uj életről regélt a lalusiaknak az évszázados tölgy suttogó levélhada, a virágnyilá* a |*ark rondói-ban, minden minden ...
Miért tűnt el a nagyasszony? — erről is mesét szőttek a szellő szárnyán suitogó levelek. Innen kapták le a falunak s kezdték történetbe (űzni ... -Az ifjú nemes határozott férfi volt Megszeretett egy főrangú leányt s az megszerette őt s a szerelem egymásnak adta őket. Az akadályokat legyőzték, mert a szerelem a lold legnagyobb hutaima, — a jegyesekből nemsokára (érj feleség lelt s boldog lakója az őst laknak. De a nagyasszony is csak anya Volt. ü is választolt (iának egyet „ ^ nemből, ki nézete szerint fiának legméltóbb párja s ai ősi kastély leg. szebb ékessége lesz Ez a lény volt a válás oka. Elment hazulról, száműzte önmagát, hogy többet vissza se térjen oda, hol évek hosszú során volt boldog feleség, még boldogabb anya.
| Nem sok idői nlult eb talán két év sem telt volna ki a letűnt napokból, mikor az öröm hajnala | kezdett derengeni a nemesi, udvar tájéka felett. Családi öröm volt érkezőbe^\'.-A. természet maga avatko-
A köztisztviselők beszerzési
nV..». • .<>•. .a MWI mA \',■<•► . *
csoportja Nagykanizsán.
A í hé s-án d h. I)r Haliján .fiyuln Ipálgár-inester értekezletre liivla a helybeli üssze* kiizbivsta, zort bele a lin és anya Ogyébe s mii az emberek lok Vrtetéit, hogy a kflztiszlriitelók bmzcrzéál.ceqport-sokszoros kísérlete sem Indolt valóra váltani, megtette, ját megalakítok
a természet rendje s.ez adta helyébe a szeretetet
meghasonlás A jelenlevő főnökök kimondják miszerint a cso-
portot megalakítják s az ttgyek loíálibi vezetésére egy szűkebb körn bizottságot válaszlanak. melynek tagjai Még nyár volt Inkább, mint ész Mid volt K|nnk. Dr. Sabján\'tiynhi, titkár: BUiekorics
niinden abban a liaragos cinben, ahogy a tavaszi jtn0,, lori|)W flw. itl.il, Ur. Kenedi.lmre JJr. Kiss" na|isttgar kipaltanlolta a sárgás rOgyekMl a levele- V.|igUrexky Antal, Harsa, UySrgy és Dénes
kel. Itt-ott kisárgnll ugyan egy levél, vsgy inkább jeni;. A (ÍHIlvisp|6k ,,,,„ fM1Mrlj. hjl,tv, ,
klliarniilt, d. azt mm « « dere fonny»«UotU le, a Uaztvis^k «««, báztariási cikkeit nagyi,™ besze-lorro napok .„elege tette élettelennél A virágok is ; , „„t , j..,^,, <Je|,u^,i ||in|>| ^
.............................- » aytigalotnra beléliól kikape^iltatnik ellátásukról a l^zerzési
készült bágyadtan, csak délutáni álmát pihente, (iyí- wpotl (og
llyOrn meleg nap volt. Kék volt uz egész égboltozat, >
1 még esak egy lelbölo.tlány sem úszott odafenn. A |
meleg átr«gctt a levegjn s érezni lőhetett a nap AHOt 3 DÉr IttlIláSZ 18 kOrOHS
tikkasztó h.tását, ine)r kiáradt az izzó korongtól A, r ™
meleg Itatása alatt mintha az él. t kihalt volna a fa- Három ur bellit egyik helybeli vmdéglíbe, lubati Élettelenek leltek a széles poron-utak, gyer- melynek tuUjdonouv egy jól megtermett pocakos ur nuk sem játszott nginb, igás szekér sem (erte fel » « vacsorát kért. I\'ocók ur bejelenti, l/ogy triaseu sitit IKirukat, felhőt csavarva fel belólllk. A küzeli távol- kálbisz vau « azt ajálja is. Küztel«ós találkozott e a bél koesizOrej hangzott. Tüzes lovak hozták az alkal- nagyraszabolt kulbászokat jéiallen el. is fogyasztották, tnalosságot, lábuk alslt |«irrá vált » lilld A kocsi- De kikívánkozott azonnal belólllk amikor llzetésre későn kivltl, a hátsó illésen egy nó tilt. más nem volt rolt a sor s I\'ocók ur egén flegmával 18 koronát " k"""1, .számítolt a bárom pár kolbászért. Nohát ez mái
SYRIU3. mégi" a szemérmetlenség ne továbbja s ez a legsti-lyosibb megtorlást kívánja
(Vége kilv )
Jl\'LHIS I.
Z A 1, V I (0 7. I. S V
B
HUSK Meshivó-
Hfíirtkivnli esemény nem történt ai aréna ti- Adományok as árva templomnak.
A Szabari
jékán az ulöbbi napokban. Szomb.toi, Mágnás Miska (ij.hl).„ . M(4 te„,,|„„„lk ,„isernhán . ki. H ítplcyöupt W>7pt
volt niftsoron A azereplőkről már minden jót ,1- vetkezők .do,nán,o.t.k: _Horválh Mária 1 Koron., 1
mondtunk, .mikor e dinből löbbazör imllUttuk. Imr„i Ann» i K. H.azon Uszlőn.; 1 K, Horváth 1917 évi Jullu» hó 32-án
fel™, közvetlen volt az olö.dáa a n dagadt ■ jó- Terii a Korom, Vérbőbe. Anna I K, Török Ho. dálntán 1 órakor,
kedvlól MlWwzeink jól játMotUk, kedélyesen álltak , g. I„ki Sándorné ] K. , , • . . / • , .
helyükön, a\'k&iöniég pedig hiholáiv. mulatott. A, «|o,„4t,,A,l riMd.ltotS.1 l,«l,ér« jull.tluk H zalaszaDarl r0m- katl1- ,skola
Vasárnap a Névtelen asszony metil ZftlfoH . jl helyiségében
ház nézte vígig . gyönyörködött « szereplő inővéaz. Saemélyl hir. 1914. 1915 áa 1919 ávakra vonatkozó
erók Ufkitet\'K együttesében. ITjra élvünk jétókukat. ,>4llll(>1. lr„„ ^„„„a,^ ^ Mi , - .
t.jm ditaérjök még, elaőoorbu ll.Uli Mariskái, .ki MíWlrt n(1|,,i|ie> ,ir0,ufklm <rk,„,„
eiuttal la onlatl>n dlcaéret lapsvihan közfltl játazolt. I\\Cn(]pS I\\(yyCX V lí 1 éSt.
izere|>ét. l\'.p latrán, (iózony s . többi neves hősök A magyar papíripar \' \'oJ
ja mind múltjukhoz Itiveu terepeink. iránt mnutikoiö érdiiklődés magyarázatot \'.dják: A \'»r\'i malyra a tagok as alapazabá-
HétfÁn liábor Andor Dollár jupu újdonság. spekuláció mindenekelőtt íiizloira vesziS\'hogy hí ed lyok 27-lk §-a ártalmában meghl-kurfllt színre. A dambbnn derék múvészttink versenyt! digi lí koronáa osztalékot u legközelebbi közgyűlés vatnak.
kiabállak a zuhogó esővel Fedig aa eióadáa tőkéié- U koronán fogja növelni Az oszt.hk fokozatos fej- TárgySOrOZ&t !
te", volt, ha a\'darál) inrgalkotásá"ól nem is mond IwzUw itt nem állhat meg, mert egyfelől a papir-.. ,
, , , ,. ■ • d. i\' i. . . . .,,.„ I, Az 1914, 1915 és 1916 évi üzleti
hat uk ezt a jelzőt. Ilnlasiue, Himoiiy, .eöw.y, lla- \'l»r konjunktur^a most. nagy ura,,illan I jlódlk,
7.3 , . ,,,.,,, eredményekről szóló elentések tárgyalása,
nnyai, Borbély, Németh Ili, Karkas Ida mindannyian nláaréazt mindaz, n mi ennek a valial.Hi k a moll , . \'
,,,.,, . ..........2. Zárszámadások megvizsgálása és a
jókedvűen eltek a mozogtak « azilipadöu. A közönség \'>•" terhe vo.t, konazoluláiioknz jutott. Igy peldaui
\' \' \' ■ .... .,,.,. „ .. mérleg megállapítása,
jól mnlalott, bár lölib helyin, nyakába, csurgott a a valllat erdekkörebe urtozi^ Iliiméi paplrgyar,|8milli ^ ^ .
■jótékony mdr-luir közei ^lliiiik .liho\'l, hogy \'« Meynier), a mely annak idején a legtöbb gondol ^ "tagok" választása
felhnzott ernyők alól iiraflk végig az elóadiW. ukozla " a mely miatt nein leheteti a liáborn elótt \'
\' . f ••..........S. Falügyeló-blzotttágl lagok választása.
A lietf Indaör ktllönüen a következó : kedden a oazl.lakot tizet......... leírás nljau teljeaen megaza- ......
. . ^ .,.;,,, . ... Hivatalos közlöny kijelölése.
««•«». •«•«»»"» tad0" "w "•rl""líL "lu Hw »• j ,gaígat(>si8. felügyelő-bizottságnak
Heruát kicsi, ebbén Halni Mariska i,i ját»zik. pén- azivarka|>a|iii\' éa más apeclálla gyártniányok aU|-^e,entéas aI ((j|4 Í8 |9|j 4v( köjgyQiíjji;
teki-11 az Elvált arntKb "»>lull«l"11 Három a tis■ lilásáv.l van a liadvezetóaég részérói foglalkoztatva. elraara(J4^rij| ». „ : • : «»,. vasárnap . ,o.,s=a kernl «inre. Hr\'leá. a húsárakkal? ■ - Ml N^lánl Ipdlt/ányok.
•\'• \' Ui Írjunk M U^J * ......—" .......... - « ^ év, ^WttttUX^
tájékáról. UdMi Mariskáról njltlnk az.it, erról a két- «"• «*> « hetivásáron 3-3 K ii> ,ügg(!5zlve vannak és minden <rdekdt á|m|
aégtelenOI nigjlohetségd drámai eróröl. Közvetlen, nll,lr"" k"11 " »lúu,,r,l» i" » a hnaánkon megleklnlhetók.
lerméazele, mindig te «lnle mond.nl la lölöaleges. Iní«i« ,M« lel"" Ml «r« Ti" «\'"\' k\'dv\'» " Zalaszabar, 1917. jullUS hó 5-én,
1 > A nev™ any. i, . leánya a legnWol,b azerélalben l"™ltrü» uraillt WrtltWümii « AZ IGAZGATÓSÁG.
huaás IlMznot a hallgathatnának lelkiismereteik sza- < ; . J
vára s . helyi halóaág is kózheaziilliátna az árak — AZ ÉRDEKES OJSAO Ui elmnll félév
i ni.ilmálartv»l. alatt ujabb bizouyaágát adu .nn.k, bogy . I«gg.zd.-
egyOtl végzik . házi munkát U. A dráma, fejedelenino r«g>ltbh é. a légér,lekwebb magyar képe.
Otthon nagy azákéríelímmel ke eli a mosó. vtrró ™ Dl\'80 11 P1"0\' betilíp. Pimepl izánul, nulyeknek boritákai azine. vaaaló szeiazámtikal. Kioialt nein ín «rl a kotló ól aminek kellóa oka vau. Moal tolyik az araias, oaéplés, niélynyóniáaban pompaztik, . kitlHtfa azépaégében, a ritkán Iái ja az élet plada, a kávéház »•. pwtuetwzáa fontos munkája. A legkisebb gyermekkó\'í tartalom gazdagságába^ éa az ingyenmellékletek ao-
éluek egyináa mellett
Közöm iz „rí,mlik, tnegoszloii a fájdalmuk
a rllt
l\'ár uaopal elább udU bogv ......... al tl» Ulál\' muükál kora reggeltől kán esleig, de ha ki.ágál.n relölninllák mindül, .mit idáig ,n.gy.r
„.„édea anyjának „jjoln, - \'any.......„lányjnem 1, voln. a „mukask^e annyir. ^
könyvet kipliin ehisul. m«lk ok, bog, a ho»«vU«o aumsagtul a kett,,^...........................Jelent. A drágábhr. mlMt
H Huliainé nem hálálkodik, hogy leány, vtilaini veteuieiiyok cadt .luyloduek vagy elszaladnak, a............ ^.„„k,, „„„j,, „ előfizetők mindau ráll-
unaloműzői,óz hozzájutott. Inuiem a gondos házi- keveaet ineguinilhetuol, az meg . termelő szukaóg- zetéa nélköl k.pják. Az Oonapi számok kedvezménye
I nsián kiált lel ■ letet aetu fedezi, ez az oka, hogy vagy aniiini vagy mellett egéaZ sereg más kedvezménnyel szolgál Az
T \'I,.........ni leaz . m*ml «üle« . v.- ««k ,,Wo„ ke,zo,d»igWu jut a pn.on Érdeke. Ujaág elöntőinek. Az Krdekea Ujrt, D.-
\' kamfronj., Az Erdekei l\'Jaág Háborús Albuma m.I-
^Us"1\'1 KRITIKUS MoghuoaaabblWiták a larorat lett be ezelte Az Krdeke. Ujság könyveit la, melyek
A belügyminiszter . szónkozó éa muUtóhelyek " lW\'l,b 1,1 *>" Wi re«,i")\'fi\'
\'i-\' ... , , laliiiBízák A jiilius l-en belépő előflztot/)k kívánatra záróráját juhua 1-tól kezd,, egy ór.v.l meglltttaxab. i ^ . ^ ^ aoraulM| Mu|uir Kerm(!„ek
, bltotta - Az Hj reudelel azerint a azmházak es a Ál ,n„imi prdJ ,,im0 ^ egyszeramind jagot
Ahol éjjel mól! 11 zsn mozik ezután éjjel II órakor, a kávéházak oa vendéglők váltanak arra. hogy ugyauraak ingyen k.pják Szoma-
Vároannk egyik félr e»\', utcájában ól (gy agya- ^^ , „„-„kor koteloaek zarut liázy Istvánnak október folyamán megjelenő Kgy áj-
furt mészárostól átvedlett .hentes, aki bizalntM isme- . szaka l\'éterpuaztáu oinill könyvét előfizetéei feltéte-
rőaeinek 14-16 koronáért bármikor ad ziirt, do A puataual még lehet, hadikotoaoat jegyeaul. leink ért.linélwu, Moal belépő elóllzetöi számán mág
nehoirv lellllelje a hatóság a mérést 0 késő eali é., A „.gykauizM ja»ulói,ök™\'g közléae azerijit a \'ti kedvezményt tartogat Az Krdeke. I\'jaág, -
, . ... . , \' aniehnyll\'on a fizenzáeios Koronázáai Album nnMt
éjjeli órákban lörlénik Ars.nla.ll unni ludjnk a do- ker,.k«lel„il miniszter a pénzügy.......................kj,iel{\' „l4w,|,k kWWt 80 koron, helyett 15 ku-
logról . helyi rendórhalósjig is értesilll « a szemni „-.„öleg megengedte, hogy a poatallivMalok julius r„„^rl ,.,,„kelhetik meg. A. Krdekea IJjaág elólle-
lee kapzai ur meg logj. kapni méltó büntetését. hadikólcsöitjegyzisieket ellogadhassanak. táai ára negyedévenként 6 koron..
4
ZALAI ÍCUCliT
JÜI.IU8 11.
Wnü«
j főpénztára, Képviselőház.
Adakozzunk a vak katonák részére.
Szeretetadományokat a frontra szál-
lít a Hadse#élyző Hivatal Átvételi Különítménye: Budapest, Vty Váci-utca 38.
Irodalom
— A pápaválasztás jogtörténete éb tételes joga. Ir«»: Lukács jóistJ,
tanár. A vaskón munka a páp»iviluM/.tÚH tör téneti fejlődésével foglalkozik, aniig az joltm alakjához ért. MíiiühiiUinuk érdekos ós tanulságos olvaNiuány. amely mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismorutH minden kulturember tudásának sr.OkségHS része. A mű ára 4 korona. — Kap haló 10. Wajdlts Józsaf köny vki«rosktMléHél»Hii. Nagykanizsán
— Uj Idők. A vilitgtiAboru Ifgliflbb krónikái, iráaban é« képben at üj Idők.. A ml érdaktui euw méiiv a négy világriw harctArnitj történik, a*t niimi •tlénk (Arja festői szépségű képnkban írdakuHH^g. művészi nívóval és előkelő islán jellemzi Morcéi* y«ronc hetilapját, a* Uj Időket. melynek niiadnn wáiaa aktuális közleményeiben, elbeazélériaibon én retfényelbeo la egyaránt a nzépirodalom Ápolója — Klőfisetéai ára negyedévre 6 korcyia. Kiadóhivatal, Rudapwrt, 71. AndráMy-ut 16. sí
— A „Vasárat^ üjeág" minden száma gazdag tartalommal jeletfít meg. A .Vasárnapi Uj-«ág" előfizetési ára negyedévre öt korona, „Világkrónikáival együtt hat korona. Megreudelhetfl „Vasárnapi Újság- kiadóhivatalában (Budapest, IV., Kgyetem-utca 4.). Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap", a Ugolosóbb újság a magyar nép stánára, félévre a korona 40 fillér.
— Aa „Élet" szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Audor József) gazdag tartalom, érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kitftnó lapot melegei ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség á- kiadóhivatal: Rudap««t, I. Fehérvári-ut lft/o. — Klőfizeléai ár félévre 10 kot. Mutatványszámot ké«t a^ggel knld a kladóhival.
! József könyvkereskedésében

magyar uri
napilapja a \'■ \' , ; \'
budapesti
Harniitioliél éves rmulnhtltyi 4> «Altm)aUii yrogrv»inia
A magyaraúgórt Kii ülje fl} larija knrd óri-ltH iilegi-ti árnLiijut^kiittU niinilou r»h»l«Avftl köll
I Prograromclkkol MWMi gondo.
li\\t pm«|ltedi$( iHPgiiyilHtkójUMaj. .1 .
TilrCHCikkol regényei iiihUIiiií t\'-ih-kliek én wítirakoxtatúk. \'
Tudósításul rriHffk... kii)iori(Ok .ín meglrá-Hatók. \';\' .. ..
Sy.HiköaatŐHében illése*), kdltlijl) és x.milox ., A BUDAPESTI HÍRLAP iák, mely jolloi I eUejéyt-l nj Máli/i-lc^l nvit elfpfize^MHi ám: egiWx úvro ! 38 korona félévre 19 korona, nttgyédárre 0 korona !>0 lilKir, »ny hónapra "3 korona [llléK\'\'- 1 \'
A kiadóhivatal ,vim»: Buil»|«*l. MII kiíUlfl ÉUtkk-Sxllárd ü. 4. «
B u k ó 11 középiskolai tanulók
érdekében forduljunk sürgősen
ZSOLDOS TAHINTÉZET-hez,
BUDAPEST. VII., Dohány-utca 84. yj Telefon 32-40. <$J Ugyanott előkészítős magánvizsgákra, osztályösszevonással, felelősség mellett.
A középiskola kivonatos tananyaga megrendelhető. lantért atöt knld m Igaigatóiig
\'* A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megingható, kimerítő
, flrintr -.— .
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
AZ IJJSÁG
vizsgákra
osztály össze von ássál, a koiépiskola minden osztályából gyorsan féleíősw^göl készít elő\'iá
zsoldos tanintézet
□ UOAPK0T, VII.. ÜDMfNY-U 84 TILIFO\'N «a 40. A kOióplakola rövid éa ráégla konHyü tauapyaga luogieudölheto. :: NélkűlOatie-tetlen magántanulóknak, in 0 v e I t h é g r e tfirrkvéknek.
1\'OUriKAl NA1MI.AI\' olvasóinak.
EIÖritETÉai ARAK E,é,i *vi. .... 38 korona.
I«ltVT».....18
«<vr<4ÍTra|. ... , I. H t. Eay hÓH.prft ... 9 K. 30 r.
Megreadaléal cltn AZ UJ3A0 KIADÓHIVATALA Budapa»t VII Rikiozi ut 54 uzám
ÍÉ
. ^ rr.-r .1- T\'T \', :-TT
Összefoglaló tankönyv
A knzípiíkola négy hUó osztályának teljes tananyaga. Nélkülöíliutetlon renden w magántanulóknak, — Önkéntes vizsgára kéflzftlökn\'ek. l.egjohb o*köz az általA\'»on mAveluég elsftjátitásáirt Kit kíUet ára 15 kor Megrendelhető
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII. Bohány-u. 84.
Telefon M—, 5 ,
saoaDaooD

KÖNYV-, PAPI^ ÉS IRÓSIE^KKRESKEDÍ8,E
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjeKyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek
Tanintezetek részere szükséges cikkek
-- dús raktára - .■■Tj.-j..
Jegyzői és egyebb közigazgatási nyomtatv«nyvk nagy raktára - ■ ....

Nyomatott a lapttilajdonos Uj Wajdits Jótsof kOuyvuyomdtjábiti), Nagykanizsáu
>6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA 1917 julius 14. SzomKit
46 szAm
:.l«l\'keutőaéK ó» kiadóhivatal Deák tár 1.
Tol.ion I laa. _ Hlrdatéaok jy,«.h«. aiarlnt.
Kemóny László
P.ltlo. ...fk.tilo
Erős Sándor
Megjelenik beteukint kótaser.
Elonmatéat Mi K»» tni 10 kor, félévra • korona, nagyadévro a kotorna 50 fillér. — Enraa "Ui éra la fillér.
A buzav rozs, kétszeres, köles, árpa es zabtermésröl szóló uj rendelet.
A koimnny rendelete értelmében n termést minden termelő köteles az előrelátó gaz.la gondosságával leás nini és mihelyt arra a termény alkalmassá Vált, minden megokalatlan késedelem nélkül kicsépelni. A cséplés megkezdései és a kicsépelt gabona mennyiségét minden gazda (arlozik a községi elöljáróságnak haladéktalanul bejelenteni.
A kicKcplés időpontjában, tehát a mag Kihullásával egyidejűleg a buza, rozs, kétszeres, köles, árpa és zab — a szalma-pelyvu btb. kivetelevel — már hatósági rendelkezések alá tartozik.
Abból a célból, hogy a hatóságilag igénybevolt terményjket átvegyék és a Haditermény Részvénytársaságnak átadják, ^erményátvevö-bizottságokat fognak alakí-
tani. !íz a tei ményátvcvő-bizöltság fogja ] ter nelő terményeire. Hogy mi idenki clbgot mindenütt megállapítani a helyszíné í, hogy | tehessen a rendeletnek, ludnia kell tulajmennyi termény kell a termelő házi és donképen mit és mennyi\' szabad a saját gazdasági szükségletére és mennyi a Feles- j szükségletére visszatartani. líne nézve azt leg. A termelő szükségletére kellő terményt mondja a rendelet, hogy házi szükséglet azután a rekvirálás alól felold,a a terme- címén fejenként és havonként véve rozs-
lőnél érintetlenül meghagyja, feleslegét pedig átveszi, a halósági árat készpénzben azonnal kifizetteti és a féléi leg megőrlésé-ről vagy felhasználásáról intézkedik.
Hogy tudatlanságból sé kövessen el senki se valami hibát, itt mondjuk el azt,
ból, kétszeresből és árpából együttvéve a 15 éven felüli őstermelő férUmunkás részére legfeljebb 15 kilót, egyéb őstermelő, vagy az őstermelő családtagja része re havonként és ./éjenként legleljebb 12 kilót lehet feloldani, Ezeket a mennyiségeket any-
liogy a rekvirálásnál nemcsak azt tekintik nyiszor számithatjuk, ahányan az egész
termelőnek, aki valósággal termeli a zár esztendőben háztartásunkban CChdesen ve-
alá vett terményeket,"hanem azt is, aki az lünk esznek.
idei termésből haszonbér, munkabér, arató- A háztartási szükségletet 1918. évi
rész, cséplési rész, konvenció, vagy más augusztus hó 15-ig kell számításba .venni,
hasonló természetbeni szolgáltatás fejében Arra nézve, hogy n gazdasági szükséglet kap a tulajdonképení í^\'áíelőlóV búzát, rtt-üini(?n mennvi illeti meg: q gaz4ál 19_18. c\'v
zsot, kétszerest, kölest., árpát, vagy zabot, augusztus 15-ig, vagyis, hogy az átvevő-
Vagyis másszóv/d i\\z ilyenféle járandósá- bizottság mennyi gabonát old fel a cseló-
gok feleli sem rendelkezhetik szabadon a dek és munkások járandóságára, konven-
birtokos, mert a zárlat az ő terményeire tióra aratórészre, cséplprészre, vetőmagra
is kiterjed, éppen ugy, mint a valóságos és az állatuk eltartására, a földmivelósügyi
maTj&m

pa
Mélyen lenn a föld ölében. A fullasztó széntárnában Tur a bányász. És ott vele Rémes lialál sok ezere S dolgál még sem hagyja abban, — Mi .készteli nyáron, télen Kutatni azt, mit rejt a bérci A pénz.
Emili hegyes csákányával Izzadva egy kőerel vés, Tartalma kincs: ezüst, arany, Miért folyik ily lázasan Itt a munka, a keresést Mi lesz abból? Az. mii vágygyal Sokan űznek: csalfa lidérc, — A pénz.
I\'ezsgö folyik; cigány liuzza! Köi ütötted vig cimborák
| Elletik a barátságot!.. . Velük uszolt el vagyonod, Hova lelt a nagy barátság? Össze élőbb mi tartotta. Egy erős láncz, vagy gyönge férc?
— A pénz.
Hogy hol vetted vagyonodat, Ki kérdi azt 1 Csaltál, kaptad. Uzsorával szerezted meg? Egy ördög az a tömegnek! \\ Elég annyi, hogy gazdag vagy. A becsület? Régmúlt divat! Csak egy mulatja mennyit érsz:
— A pénz.
III dolgozik az orgyilok És elpustlit egy életei ; Szerelmet ád olt a leány. Mosolyg reád. s kacsint csalfán . . . A töri amott mi fente meg, S emitt ugvan mi csábítóit? A csillogó, az átkos érc:
— A pénz.
S ha a balsors gúnykacajjal Hoz bajra bajt; társaid mái Csak a nyomor s a betegség, Ha kenyered sincs már elég: Térdie hullva esengtél bár Segítségért jajszavaddal, Mi az, amit hiába kérsz ?
— A pénz.
Az anya bókéje.
| , , ("• pplyUtf*)
A nagyasszony jött tueg nagyanyának ós ke-rosztanyának.
A falu halirába értek. Nem győzött eleget nézni a vidéken, az utón, a falun. Mintha miaden más lett volna l\'edig csak ő változoli meg, itt a határban semmi sem Az érzések változása á knlvilá-got is mássá varázsolja, átalakítja a régit ujjá, más színben Hinteti fel, mit érkezőben az elhagyás állapotában kellene- szemlélnHiik
Beért a faluba. A szélső háznál valami édes
Mi
ZALAI K 0 7, L ö N Y
J(i|,ll>8 14.
miniszter ur az Országos Közélelmezési Hivalal elnökével egyetértőiig külön rendeleiben fog intézkedni.
Elfordulhat az az eset, hogy a termelő kénytelen felhasználni jogos házi va .-y gazdasági szükségletére valamely mennyiséget, mielőtt még az átvevő«blzottság a helyszínén járt volna. Jól jegyezzük meg, hogy ilyen esetben klzáiólag saját szükségletére felhasználhatja a zár alá vett és igénybevett termésből azt a nélkülözhetetlen mennyiséget, amelyre nz elmondottak szerint igénye van, köteles azonban erről pontos leijegyzést készíteni, azt megőrizni és az átvevő bizottságnak, mikor az a helyszínén jár, a termésben mutatkozó Hiány igazolásául bemutatni.
A hatóság fogja tudtul adni, hogy mikor és hol működik az átvevő-bizottság és hogyan veszi át a termelőtől a gabonát. A beszállítás a termel ) kötelessége.
A beszolgáltatott terményekért a gazda . z illető terményre nézve érvényben álló hatóságilag megállapított maximális árt készpénzben kapja meg, az atadáskor azonnal. Az idei termés hatósági árait a kormány külön remlcletbon fogja közzétenni.
Mindenkinek csak a saját szükségletére feloldott terményekkel lehet rendelkeznie és pedig ugy, hogy azokat kizárólag csak a házi és gazdasági szükségletének fedezésére használhatja.
Nézzük már most azt, hogy mit csinál az olyan ember, aki maga nem termelő, vagy termel ugyan, de annyit, amennyi a saját házi és gazdasági szükségletére okvetlenül kell. Mindezek a Hadi-termény Részvénytársaságtól az átvevő bizottság utján vásárolhatnak szemes gabonát, még pedig gazdasági szükségletükre (tehát pl. vetőmagi a, konvenolóra, állatok etetésére) minden esetben, házi szükségletükre pedig abban az esetben, ha állandó lakóhelyükön a H iditermény Részvénytársaság megfelelő mennyiségű terménnyel .rendelkezik. Minthogy az igy vásárolt gabona után az említett részvénytársaság részére senkinek sem kell jutalékot Űzetnie, a helyzet tulajdonképen plyan, mintha az illetők a községbeli termelőktől hatósági áron fzabadon vásárolták volna a jogosan I megvehető mennyiséget. Ezen a módon itehát, t. i. oz átvevő-bizottság és a Hadi-i termény Részvénytársaság utján mindenki (a hatósági ár ellenében hozzájuthat annyi gabonához, amennyit jogosan igényelhet, j£gyultul pedig az állam is könnyen és biztosan számbaveheti a fogyasztók szükíég-í letét és a rendelkezéséie álló keszleteket. Tegyük fel már most, hogy az illető, községben a Haditermény Részvénytársaság ! elegendő gabonával nem rendelkezik.
A házi szükségletre nézve különösen I indokolt esetekben az Országos Közélél.nc-
! zési Hivatal elnöke megertgedheti, hogy a házi szükséglet/e is lehessen vásárolni a lakóhely területén kívül mái községek területéről a Haditermény Részvénytársaságtól.
Az a kérdés már most, mennyit vásárolhatnak azok, akik nem termelők? Erre a kérdésre a rendelet nzt feleli, hogy az ilyenek házi szükséglet óimén havonként legfeljebb 12 kilót szerezhetnek be, búzából, rozsból, kétszeresből és árpából együttvéve. Aki pedig sem nem termelő, sem ga-nát nem vásárolt, azt az idei évben is a hatóság fogja ellátni. Még pedig fejenként cs havonként legfeljobb 7 kiló liszttel.
A maga házi és gazdasági szükségletére jogosan megtartott vagy beszerzett termést a gazda megőröl let heti. Semmiféle malom sem őfölhet azonban másként, csak hogyha a készlölbirtokos a községi elöljáróságtól községi tanúsítványt kap.
Minden malom csak vámőrlést végezhet, vagyis pénzért nem lehet őröltetni. A vám azonban tíz percemnél semmiesetre sem lehet több. Azt a gabonát, amit a malom a vám fejében kap, a molnárnak fel-| őrölnie tilos, lianem azt köteles a Hnditcr-| meny Részvénytársaságnak átadni. A mal-jmok tehát liszttel és korpával nem keres*. I kedhetnek. ,
óiy.és hatolta át, Nem tudta volna nevét adni, mi fogta el a töivét. Minden megelevenít itt előtte. Kgy élet, epy boldogan töltött étef története vonult el lelki szemei előli. Vátyogtalak meséket mondtak s ó egyszerre .ezer beszédet bal.ott. Itt\' lakolt térje leghőbb jobbágya, kinek három leányát ó házasig totta ki. A másik házban egykori dajkájának ó adolt otthont hálából, ki azóta talán már tartósabb lakást bérelt n falu északi részén, a nagy kőkereszt tájékán. Azt a malmot az ő férje építtette. Nem r viz hajtja most, a gát patak kiszáradt, mely pár évvel előbb bük/s otthont adott a kerék alatt a molnár leányának Ez a lostz nyelvű világ elől menekült a l.-abok közé. Igen, az apja kein ;ny ember vi.lt, nem ttlrt még képzelj foltot sem becsületén, kitaszította leányát sötét éj idején nz otthon kört\'lKl Néhány lépést tett csak az a szóké leány s azután odajutott, hol már az apai szigor is könnyé válik, a szidás helyébe a szánalom lép. Akkor tanácsot ö adott a kőbzivű apának, meg is rótta cselekedetéért s az megbánta bűnét nagyon, de ez a liánat már nem adta viasza a kioltott életet a földben porladó hánynak... 8 mikor erre gondolt, a bánat két cseppje, vont fátyolt szemére. Mert ó is ilyen kősiivü anya volt. Megtagadta a Hát, mert szeretni mást meri. mint akit ő akart ; elhagyta az ősi házat, mert nem akarta fla boldogságát szemlélni azzal, ki Ibi szivének az igazi öröin teljét juttatta s száműzte önmagát onnan, hol
élte minden boldogságának idejét leélte-.
Nem messze volt Ha házától. Az elóíalon könyökölő aga\\vk már a közelben zöldelt-k: azokat is ő ültette el. S minél közelebb jött., annál nagyobb szemrehányást telt magának, hogy rideg bánásmódjával Hát csaknem elidegenítette magától. Várta is a pereot, hogy fiát keblére ölelj- s Háért nzt is, aki m ó fiának mindene volt.
Nem sokáig kellett várnia. Az anyát a fia fogadta A tini szeretet nem kait ki n gyermek szivéből s mikor az anyát jönni látta meghívására, feledett mindent, iitörülte lelkéből a sok fájó emléket s nem érzett mást, mint a yyerme\'.i szeretetet, Együtt mentek be fiával abba a szobába, melyben menye, ; volt. S itt a keményszívű nagyasszonyon volt a sor, hogy feledjen, feledje régi énjét s alulyett szivében oly szeretetet gyulaszszon fel, mely a nem ismert fiatal anyát esaknen két évi megtagadásáért, kárpótolja felébredt szeretetével.
Nem kért bocsánatot n kinzó múltért I S ez az i angyali szelíd fiatal szív nem is azt várta, hanem hogy forró csókkal üdvözli leá\'iyát, kit most talált fel, s hogy unokájinak láttára a nagyanyái sziv boldogságának örömteljes derűjét látja a ridegnek képzelt vonásokon I
A cfpda megtörtént! A szerető, gondoskodó , anya állt a beteg asszony előtt
Fáradtan hanyatlott lo a * nap a távoli kék\'és hegyek mögött. IJj szint öltött az ég Bíborpiros sze-. gélyü sötét boltozatát a közelgő éj több és több előtűnő csillaggal verte ki. Osend szállt a vidékre, a kihalt vagy csak nyugovóm tért élet helyét e» foglalta el Az általános nyugalom e feltélele az álom birodalmába vitte mind az r\'lóket
A nagyasszony is aludni tért s néhány órára elvált ismét azoktól, kik ugy a sziv.-bez nőttek a velük töltött néhány pere alatt. Alom sokáig nem lepte meg, s az álmatlan éjszaka egy részét szerzett la paszlalalainak szentelhette. Ez idő előbbi viselkedésének vezeklési ideje volt. Ezer eshetőséget idézett fel lelkében luontian fi Itámadt s erősebben éiző anyai >7.eretete, melyek végleg elszakíthatták volna fiától 8 mikor ezek helyett annak boldogságát szemlélte, ezer fohászszal áldotta a Gondviselő jóságit, mely megmenté számáru az anyai szívtől eltaszított gyermeket.
Későre nyúlt már be az idő az éjszakába, mire n nagyasszonyt is hatalmába vette; a földieket feledtető jóságos álom Alma reá nézve <> földi álmok legszebbje volt: a múltért fia bocsánatát, menye ragaszkodó szeretetét s ii no Uja mo olyát hozta meg számára . .
(Vige)
SYR1US.
Adakozzunk a háború rokkantjainak és családjaiknak
Ji\'LlUS 4.
7. \\ b A | K ö \'/, 1.0 N V
3
Kedden a Vnrázskerlngő volt műsoron. Régi ismerősünk. Több, mint tiz éve indult el diadalutjára s bejárta az egin világot M^jd hamarosan abban az elíeledett sorsban osztozott, amely a modern operettek kikerülhetetlen Tégzete - már nem vonz Meg-Iátszőtt a színházon, hogy a publikum már nem vonzódik régi bálványához s alig telt meg az aréna félig. Pedig mz előadás értékes és mulatságos volt. A társ .lat jó erői mind közreműködtek a siker megteremtésében Különösen Tihanyi Méla éneke, játéka nyert köztelszést, ennek a szimpatikus művésznek fellépése, akiről különösen a Ciolem előadása óta emlékezünk meg igaz dicsérettel, a méltánylás elismerésével. Baritonja tiszta, csengő, átható, tömör, hang-kezelése biztos s játéka messze fölötte áll az átlagos alakításoknak. A közönség melegen ünnepelő Tihanyit ezúttal is. Halasiné művészi erejét most is megmutatta. Általános tetszés koronázta játékát Németh Irén hangjával s ügyes rátermettségével szolgába az az együttes sikerét. Ro bély Sándor, Leövey, NémetV Nándor, Feterdy Etel mindannyian I ivá|ó, jáú\'íkkitl gazdagították az < st" erkölcsi sikerét.
Szerdán a Oigiiny-7erelém ment hasonló körülmények között pedig a szereplők a jó kedv, a humor s a tehetség javarészével töltötték meg az előadást. Peterdy JUHI élő tüneményként élt, mozgott és sugárzott u derűtől, 0>áky Kereno erővel teljesen játszott ás énekelt s a hen.no élő művészi erő izmos-ságáról győzött ineg bennünket Karácsonyi Ili most íh előnyösen érvényesült. Hangja ()de, friss, tisztán csengő volt s ennek dicséretében osztozik játéka is Horbély Sándor zamatos játéka általános tetszés tárgya volt s csak ugy sugározta a derűt a darabra. Leövey, Ufabár, Németh Nándor, Hala^nf, -Németh iréur Szabó Dani mind beváltak, mint reméltük s mint számitottnnk játékukra
Csütörtökön Bonnit bácai Kriedmaun Annin s Kottow liáröm felvonásos családi képe vonzott telt házat. Nem hisszük, hogy ez teljesen a darab ereje lett volna Valószínűbb, hogy Halasi Mariska neve s nagy lyűvószele »olt a főerő, amely az arémit .megtöltötte. Róla már anny:t elég megjegyezni, hogy jáU«oti s ez maga a siker, a diadal. Doktor János, (ióiton Méla, hipp István. Németh Nándor, B.iranyai UsJó, Leövey, Hala-iné, Németh Irénke, Horbély Sándor, Faivas Ida mind er.jük s művészelök öntu-datosságával járultak az est diadalához Említsük meg még különös dicsérut\'el a tiz éves Oál Joláuka ér-teln (■», szép játékát, amelyet fergeteges tapsvibar jutalmazott.
Pénteken az Elvált mezőny szoiiiImUoii Hdroni h kin lány, vasárnap a Fftlu roaasu
Héttőtől kéz-ive egész héten a Osdrdáfki-nvlyné lesz u.űsorou Közönségünk helyesen cselek-tilk, lítt jegyi t előre megváltja n színházi pénztárnál
KRITIKXS.
UmKK,
A százezredik vasárnap.
Műkedvelői eltedia hadiárvák javiit 1917. juliua rj délután fi órakor, Oaányi Uatló-utca J8. st altit
Möior: lnkognitó, bohótat Nyárfáj iir villája vigjílék. Kit követik monológok, vernek llelyárak : l\'áholy 1 K, I hely Sil f, II hely 40 I, III hely 80 f, állóhely 20 fillér KelOllltítésekel, tekintve t nemen célt. elfogadunk ós hirlapilag nyngttnuk.
Julius 8-án ölte meg at emberisig a kflrvtlléiiy ldónámllii ketdelH ólt t szátetredik vasárnapot
Kgy évre 365 napot és egy iWrt 82 vasárnapot számítva A KirálySOrlöade B -T. Nagykanlaaa
« jiiliua S-ikl vasárnap nak a 9!i«6ü lk vaiárnap („„ion érte-ill I. réstvénywfil, hogy at nj réané-
volna, a hiánytó Ü40 vasárnap atouban egyrémt »inyek, al annak idején\'kiadott pénttári elismervények
szökőévek, máaréstt " nsptárl la varok folyláu maradt! all-nébeu a l\'esti Magyar Kereskedelmi Bank uigy-
ki a számításból .kaniiaai fiókjánál f. lm 18 tói ketdódóleg a bankfiók
A legkftelebbi jufallellili, a kélstátmedik va- Oxleti óráiban (délelólt 9—1 óráig) átvehetik.
sárnap: körülbelül a 3850-ik év körnl fog rá könen-
, . . „ ..,.,. ,, , Felhlváa a hadifogolyt tartó gaedákhor.
tent at emberiségre. Hogy fcekesebb, "» !dp vasárna|i
lesí-e, mint a százezredik, t> nnóatelesen nem leheti Nagykanizsa város polglrmertere etennel fel-tudni. 1*1,et, hogy addigra az emberi Ullura köt \'">> l"illd"u" K"\'1"" ™ pontja már nem Knróp. lest, hanem Aula, lehet, •"■"MM HMjww, k«W • "
hogy a tudományos világ állal várt nagyyrópai la-. llil\'"*n í"*kor " "\'"<"Ml ,"i,«r\'n I»a»«gly«ikkml t.klizma már addigra elpusztította át Atlanti oe.án "«ÍÍ"l»»i«\'»* Aki hadifoglyával meg nem jelenik, év a Kankátu. közötti lerOltlrl é- valahol at ooeín i ll"lifuKlí» <6"- Kl"" ,lk»lo""Ml "
közepén eg, nj világ emelkedett ki a Italoktól, ahol\'TO"V» \'\'WW i\'ggjel az ölel fejlődése a inaga örökös hareaival és szenved ti :
Mivel njra elketdódik A OsárdAeklrálynéról
Mi. .kik eg, szonioru liorban körtónlí.Hhk a ^ ii„b(r,),nl ^ 4rdeV„
szátez.redik v»sárn.|«>t. az. kivánjuk a köveiké ^ ^ k| A , ,lHr„, „.^ é„ek«öve-
jubilánsoknak, h..gy egy r«jMt i« nnv még eikép- ^ ^^ 111||((4hin , v,„ .
telhetetlen\' niagavIáinkig enielkedelt emberWg Iáiké..^ ^^ ^^ s rrklillleimal „ és nyugalmas esnndjében üljék Uleg a Mtsaátevedik ] |ml|h A Mi|,|,p 3n ,|u<r
vasárnapot
í
KI korán kel...
Valóban mogegelt, igaz lett a közmondás. Egyik takarékunk kttpualjábau törtéift talán hét napja — Üyürött njságpapirosban talált egy betéti könyvet s tízezer koronát a könyv lapjaihoz simulva egyik vírá^ kereskedőnk. A e«omag szerény külsejű volt s nem vonzott. Elment mellette néhány parasztasszony. Félrelökte lábával egy nyomdász tanuló, egy borbély inas és még sok mái. De jön az élelmes ember, aki tudja, hogy minden pénzt terem. Bontogatja, né egeti a csomagot s iiramlia! -- az egé*z vagyon hull ki a gyűrött ujságpapirosból. Si«\'t, rohan vele — fel a takarékba. Mosoly Itl a vesztes pénzariszlokrüla arcára, mikor vesztett kincse elékerül s egy darab ezer koronással adott nagyit Iküeii kileje.é»t megkerült ki nőse viszontlátásának No, ja, ki korán kell... ez rest nyer változik a közmondás ilyeiiléieképen.
INNEN ONNAN
Az uj két koroná* bankjegy.
Két-ur lun^él .. egymással. Sok mindenről szó esik egy mái-közi s igy az uj két koronásról is.
~ No, ezután nagyobb lesz a borravaló, • szó az egyik.
I " iT?1\' VTUÜ AT 2 fi fi Ift9r
-.— Mert nagyobb a két koronán hangjegy »
A gyerek próbából.
; — Anyukám, én mondtam neked köszöntőt i névnapodra, s to nekem még sem mondtál az enyémre , — A n y á ni, a Teréz szakított s barackfáról egy barackot De ne mondd meg neki, mert akkor ő ! is megmondja, hogy én is szakítottam egyet.
Gyermek színház.
Az apró s ideális lelkek egy kzép vállalkozásáról
ad számot az alálbi színlap. Beszédesen édes közvetlenséggel szól e lapnak minden betűje árról, hogy a nemeslelkü itjak egyesülése hazafias és szép, mert ők is ki akarják venni részüket ama munkából, amely kezet-kézbe téve akarja a hadiárvák mostoha sorsát rendezni. A nemes vállalkozást ajánljuk a zsenge erők fejlésében gyönyörüket lelő közönség figyelmébe. A színlap igy szól:
— Kár, hogy nem Hötzendorü Konrád többé
a vezérkari főnök. ? ? ?
— Mert nem tudjuk most kiről elnevezni a ká- • véházi Konrádokat.
— Egy jó házból való leány, aion-nal felvétetik Ifj Wajdlts József köny-kereskedésében.
jj7- fa/djts
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban t,^;-:-:.\':— és névjegyekben Nyomtatványok liléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek
Tanintezetek reszere szükséges cikkek
—--— dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványon nagy raktára.
Adakozzunk a Hadsegélyzűnek.
Szerejetadomá-iyokat a frontra szállít a Hadsegélyző Hivatal Átvételi Különítménye; Budapest, VI., Váci-utca 38
A ..ZALAI KÖZLÖNY" — Adakozzunk az elesett hősök öivegyei egyes számonként kapható Ifj Wajdits és árvái javára! Hadsegelyzo H va a József könyvkereskedésében
főpénztára, Képviselőház. Adakozzunk a vak katonák részére.
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács józsej, fogiimi. tanár. A vaukon inuiika a pupnválitK/.iáH történeti fi\'ilöilésével fogltilkozík, amíg a/, j.iluii alakjához ért. Miudank iilok érdnkea óh in nulságos olvftHUiáii.v, amely inig HgynWról szigoruaii tudományos, niiUmW.i\'fil kttnnye<l Htilusával élve/.etOH olvasmány. A világtörténelem e jelentós mowaiiHtanak ismi\'nMf minden knltuivniber indánának M/rtk.seg.-h réaze. A mii ára 4 korona. ~ Kii|»h;iió Ifj. Wajdita Jó/.Hof köny vki,r<iskt"li,Kéli..|i. Nagykanizsán
— Uj Idők A világháború leghűbb krémka-a. iréaban óm képlmn ns IJ| Iiiők A mi érdnkos ••Kemény a négy világiért ,baratér«iu történik. »/.i miinl »lónk tárja f«siéi szépségű k«*p.ikb.u» Krdnk.W\'K, művészi nívóval óm .-Iftkelő Ul«\'*« jolhoiui llnro-u Koreue holiiupjái, a* Uj ldűkni \'melynek minden aiáma aktuália köihunényeib.m, Mlb.\'axéléHoib.\'u óx regényeiben i* Hgyaráut a aiépirodaloni ápolója — KlÓfuetéai áih negyedévi 5 korona Kiadéhivaial, Budapest, VI. Andrásay-ul Ifi. hí
— A „Vasárnapi Ujang" miuib-n aiámn gazdag tartalommal jelenik meg, A „Vasárnapi Uj-*ág" •lóflxetéid ára negyedévre öl korona. „Viláj-krónikáival egyltlt hal korona MogreiidHliietA a „Vasárnapi Újság- kiadóhivatalában (Budapu«t, IV., Kgyetum utea 4.). Ugyanitt megrendelheti a .Kópé* Néplap", a Ugoloaóbb nj*ég a maaynr nép stámára, lólévre \'l korona 40 fillér.
— Aa .Élet" szépirodalmi éa inűvéamti It.-ii lapot (szerkeszti Andor Jósaof) gazdag tartalom, érdeken éa akluália képnk egészítik ki. A kilöuó lapm melegt n ajánljuk olvasóink figyelmébe 8xorkex*tó*éy éa kiadóhivatal: Buda|w*t, t Fehérvári ul lft/c. . KlÓllielési ár félévre 10 kot MHíátványatámol k.W léggel küld a kladóhival. I
Bukott középiskolai tanulók
érdedében forduljunk sürgősen
ZSOLDOS TAllNTÉZET-hez.
BUDAPF.ST. VII, Dohány-utca 84 <í)J Telefon 32 - 40, <$/
Ugyanott előkészítés magánvizsgákiu osztályösszevonással, felelősség mellett.
A középiskola kivonatos tananyaga megrendelhető, lamerietőt knlil nr. lg«g«to.Ág

Ai intelligens magyar uri küzflnsóg
napilapja a
budapesti hírlap
Harminchétévé* rendQMlen éi változatos program raja A magyarságért Kzt Sllj« tarlja és ktlzil éretto idegen áramlatnknak minden rolniméval «tein-
kött .....
■ Prugmmmolkkel egjségm |iolitikm gondo. Int emelkedett mogayllatlíOUMtl.
Tiirouoikkel. regényei irodalmi érteknek í« uórakoititék.
Tudósításai^ friu»ek, kimerítők é« meglm-
hatóit. \'
Szerkosztósóben iiléses, komoly es gondon. A BUDAPRSTI HÍRLAP nak, mely juliun elsejével oj »lolÍ7.eté»l nyit i-lífiaetial »™: egéra évro
.\'1H ......... félévre 11) korona, negyedévre tl korona
j 50 lillér, egy hónapra 3 koron* litl lillér ,
A kikdéhivstal cimo: Hudipexl, VIII. k.ritlel I K0kk-8ill4rd n. 4, »z
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, I megbiiható,
kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolul az
AZ UJSÁQ
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak,
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Eévre .... 38 korona.
FélévrC.....te „
Ifeyysdévre .... 9 K. 50 f. Egy hónapra ... 3 K. 30 f.
Megreudeléut oim AZ UJSAO KIADÓHIVATALA BuctnpoHt VII Riikóoui ut 54 saára
VIZSGÁKRA
osxtályösszevonásHrtl, a középiskola minden osztályából gyorsan felelősséggel készit eló a
ZSOLDOS TANINTÉZET
BUOAPE8T, VII.. DOHANY-U. 84 TELEFON 32 — 40.
A kösépiekolrt rövid éa raógla könnyű tananyaga megrendelhető. :: NólkillOzhe-tetlen magántanulóknak, műveltségre törekvőknek.
ÍOOOOOOOOOOO
Összefoglaló tankönyv
A középiskola négy alsó osztályának teljes tananyaga. —
Nélknlözhetötlun rendes- és magántanulóknak, — önkéntes . vizsgára készfllóknek Legjobb eszköz az általános műveltség\' elsajátítására K\'t kötet ára 16 kor Megrendelhető
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII Dohány-u, 84.
Telefon 3a —411.
OdODODODODC
Nyomatott » U,,mUjd....... Ifj. W.,j.|,t. ,ló„,f kO,lyvnyuudij»., N.gyka^T
JOIIUS 14
,6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917. julius 18 Szerda
.47 szám
,T \' Err ém 10 kor, Hiéna 1
*nt a kólónk >• nílér. ■ iáu. ár* M fillér.
Íisserk«niítőaö« én kiadóhivatal Deaktér 1
Tél«(»» i ÍM. - Hlrd.Ut.k dlj...bl. ■••>1.1
„Nemzetvédö Szövetség."
liizony nagy. fóladuiok elé álliiolt mindnyájunkat minden téren e rémes világháború.
Az egyes embernek éppen ugy meg-vunmik a maga gondjai é; meg kell Vennie jövő terveinek is, miként a családim!;, a társadalomnak és az államnak közgazdaságilag, közerkölcsiiog, kózegészségileg egyaránt.
Azért beszélünk itt közről, közösrőlf közösségről, hogy vegye észre az egyén, hogy ha valaha, ugy most igazán alájarendel\'. mindéi) java és erkölcse a lét és nemlét c sorsdöntő mérkőzésében az össze-ség egységesen megnyilatkozó közakaratának, különösen ha intézményes szervezkedésről van szó a közjö érdekében.
A háború el sem képzelhető fegyelemhez szoktat, megedzijdegeinket, felfokozza elleiuálló képességünket s. tetterőt vált ki
mbcrekb.il, mi hosszas békében már
FdM.rh4.tt4 | F.I.I0* aiwlk.aiia:
Kemény László Erö» Sándor
•----------v,r- i i , ■
lehetetlen, mert a bekc a kiélés korszaka. Itt is beigazolódik tehój< hogy csak a kényszerítő helyzetek lüi c.utenok mogujho* dást az élet irányvonalain. Ezért, hogy háború után jöttek mindig az anyagi és erkölcsi megújhodások, szellemi föllendülések,\' sőt a l\'ajkiválogatódás |s előnyösen töilé-nik az életrevaló láis.ulalmukbon, Kiszámíthatatlan hasznúi vanfiak a hadakozásnak, mely csak egy eszköze a letért való küzdeiemnek. A kult.iru fejlődése nem ezi igazolja-e? Véres eszköz s talán éppen azért olyan értékes és megváltóan üdvhozó, ami nyomában életre támad.
Mily sokut s mllych régóta töri a fajét a különböző nemzQttársadalom azon, hogy a közcrkölcsiségel! és a közegészséget megjavítsa s intézményesen olyan biz AQ$iJÍkok»ól goiidoíiküd||»k^.iUHtílyuk lctvc-. tővé teszik a természetes fejlődést a fő-és i mellékvonatkozáso\'cban egyaránt. Most abba a kényszerhelyzetbe jutottunk, hogy nem Janácskozni kell, hanem cselekedni.
Kijött a lettek korszaka, ajtónk előtt j

sarasa:
kopogtat a gonosz ez irányban is, amikor a nepkeveredés, népvándorlás és érintkezés annyira egymás közelébe hozza az embereket s amikor annyi fertőzésnek van kitéve mindenki, kivál> Vérbaj tekintetében, ami a faj egészségnek egyik legnagyobb veszedelmet
A háború előtt is ijesztően terjedt az erkölcsre jelentősen befolyó nemlbetegség s bizonyosak lehelünk ubbun, hogy mosl sem lehet csökkenőben, bármily :n fokozot-lun történjék óvintézkedés a katonaság és nép körében egyanánti A kényszerhelyzetnek kiálló szava hivlu életre u „Nemzetvédő Szövetséget, n nemi bajok ellen."
Más országokban légen megalakultak vugy ulakulóban vannak hasonló szövetségek. Az északi löleg skandináv államokban. Vülumint ÉszukameiikÁbau évekk^Lüfc. előtt olyan üdvös reformok történtek egyfelől társadalmilag, másfelől törvényhozás silag, hogy szinte ámulva kell kérdeznünk, hogy hol és miért maradiunk mi e megvénhedett Európában annyi.a hátul. $ze-
Ragyoghal már Hidad fénye — i Gyermek az, ki fut filéje.
! Én már a homálynak tarlók S önnan\'jum jó vissza dalnok.
í Őszi alkony néma szárnyán Az enyhülés majd leszáll rám.
S békét kötve földi renddel: Megtartom uászom a csenddel.
CSALÓDÁS.
Irta: CJSABA.
Pihenni jöttem, de sápadtarcu, gyászruhás asszonyom te, hogy nyúljak hozzád? Megint sebes h lelked
Égő könnyeimmel, álmatlan túli éjszakáimmal, lelkem sugárzásával alig csitította le az idő szived , . iíj. l íj :„, ,. h Hí >h ípvoii háborgását, máris rád tőrt az élet Ki tudja, hányad-
*Bgy fiatalon hósi kalall hall taulotuah haliahagyoll * ,,,,,.,
, szór azóla, hogy édesanyád örökre lezárult ajakul
i rajaiból.
Hattyúdal
Irta: KUB1NYI IMRE:
Fáradt tollamat lehajtom Elnyűtt lantomat leajzom.
Már papiros, tinta zenghet, Az. éj akármit üzenhet.
Zokoghat szerelem, emlék, Nincsen már mit énekelnék.
Kósza, kedves dalmadarak Daloljatok más ablak alatt.
Én már szivemet bezártam, Amit irtam is: megbántam
Hir, dicsőség, kedves ármány, Csalfa, mélyszemii szivárvány.
nézted^a kapu alatt és félelmes néma fájdalmadnak utat nyitott leányos kifakadásod: nem igazságos az Isten 1
Akkor borult be felelted az Ég
Barátnőid még alvó liabáknt ringattak a gyermekszobában, de téged már nagykorúsított az élet És mire azok nagykorusodtak kijártad a szenvedések iskoláját.
Bokrétán fehér kocsin tűntél el, talpig feketében jöttél haza. Azt gondoltam, hogy megengeszteli az Istent özvegyi fátylad én íme, tövis koszorúzta fehér homlokodra felhőkön kérésztől néznek az Égből.
Virrad-e már? No kérdezd.
De engedd, hogy levonjam kezedet könnyes wtemeidről és magamhoz vonva fttledhe súgjam, ne hántsd a jó Istent zugolódásoddal. Panaszos szó ne hagyja el ajakad, niert az isteni Gondviselés sok utja kifürkészhetetlen.
Sok embernek elsOtéldl a lelke a balsorsban; hite szétfoszlik, kihftl az esz ények iránt, a világot pokolnak, az embert valami ördögnek nézi. De, Mi-csikém, gyenge az a lélek, mely nem birja az élet súlyát és leroskad a pálya felén.
No neheztelj rám, hogy könnyeidet ily kemény szavukkal akarom íelszáritani. Ne gondolj kegyetlen-
UUI KÖZLÖNY
joiaits R.
rencse, hogy a kellő pillanatban nálunk is talpra állottak. Nékám Lajos dr. egyetemi tanár, l. o. főtörzsorvos a lelke e mozgalomnak. Behigyniniazteri felhívásra az ő kormánybiztosi tlsitségévei, valamint Lukács György v. b. t. ti elnökségével alakult meg a Szövetségnek egy törvényké-szitő érlekezíete.
Ez az értekezlet az ország legjelesebb szakembereit hivta egybe a társadalom különböző mfunkítköfoiből, hogy vallás, erkölcs, egészség,-jog, egyén, család, társadalom és faj érdekében megvitassa a dolgot minden oldaláról s törvényhozásra előkészítse.
A cél Vtgyanls az, —• hogy: „a vette-reás betegekre és a tőlük származó veszedelmek elhárítására oly, büntető szankcióval is biró, külön törvény volna szükséges, mely e speciális bajjal szemben speciális elveket, kötele jségoket, rendelkezéseket és tilalmakat állapítson meg és a nemi életet annak altiuiszlikus relációjában elősegítse, küzömböi oldal libán szabályozza ós veszedelmes kinövéseiben purifikálja. -Nem csekély mértékben mérlegelendő az a körülmény is, hogyha .nemi bajok elleni védekezés keretében fölvetendő javaslatok c betegségek sajátó : vBtln\' miatt nem egy ősi társadalmi előítélettel ellentétben fognak kei ült,i az előreláthatólag széleskörű vitat fog provokálni az a törekvés, hogy minden társadalmi körnek, minden néposztály-nak, a különböző nemeknek és a legkülönbözőbb kategóriába tartozó egyénéknek jogos érzékenysége ne sértessék, a közérdek követelményeinek mégis elég tétessék."
Wajdits Gyula prelátus könyve.
Galgani Gemma Irtpcal szűz életrajzát fordított, le . jótékonyságáról nevy WajdUi Gyula prelátus kánonuk. á> eredetit Oertii.au dí S. 8tanisi.s irta s ennek X kiadása, majd Schlegel Let Vili kiadást ért német fordítása után «dt« lia»i nyelvünkön e könyvet Wajdits kanonok A szárai és fiault élet közepette Qde oáiiUént hat >i ilyen könyv olvasása, ügy h.rmatoswi tiszta • jótékonyan nemei élet siép és megható törtéiletét foglalj. magában » k»ny»- Al élettörténet bőséges utasítás . hasonló életre, .mely iránt kedvet s vontaimat ak.r kelteni » könyv. A vajúdó, . wnvedő, a nemes életre törekvők mániára ! útmutató tl.lg.ui Uemnw élete, aki . modern élet forgatagáliaii uületve harsogja od. . világnak, hogy ■ lelkek világában ma i> történnek csodák A könyv tartalma mindvégig érdekfeexilő, fordítása pedig ■ keres és slilutm sxép munka, amely m«gyaro»sígával is kiválik a jelen irodalmi termékei köxttl. A könyv tinit, jövedelmét a sientéleta nő boldoggá av.tásá nak költségeire ajánlja Tel Wajdits |irelalns.
nek. Van nekem is szivem. Átértein fftjd.lin.dftt, bár - könnyeimet ellopta az élet. Te még tudsz zokogni, ex n»gy adomány, sird ki m.g.d, de .zuláu csillapodjál. Érezd. Iiugy lij a lelked. Szenvedj, mert .mi . természet Íren . cél, hz az életle-n . szenvedés, tisztit és erősit.
Azt mondják, hogy . nap is vidámabb, szebb fényben tör elü, midőn . fellió megreped. Mikor reped meg a mi fellióiik Uram?
Mikor köthetjük szenvedéseink vándorbotját keresztedhez?
IJgr-e csak eg,vszer, azért Ingj- utat nyiss bosszú pihenőre? Ugy-e Te akarod. hogy mint n vihartól, rettegő madárkáid összebújva nl\'jnk ca»pá-sait ledezék nélkül ?
I)e Te veltluk vagy, tudom, s ez megenyhít
Könnyezve bár. de benned bizva megyek utamon. KI nu hagyj.
Bálás Béli búcsúja.
Zalaegerszegi-öl jelentik : A vármegye népszerű, 1 közszeretetben álló volt főispánja, dr. Bálás Béta, búcsúzik Sorra járja m hivatalokat, az ismerősöket és az ó közismert szerbet remél lóságával búcsúzik el volt alantasaitól. A közigazgatási bizottság 10-én tartott (Hétében Csertán , Károly i nyug. alispán, alsóba-godi földbirtokos búcsúztatta el az utoljára elnöklő Bálás Bélát, meleg szavakban mutatva rá példátlan tapintatosságára, mindenkit lebilincselő kedves modorára, arra a végtelen, mondhatni atyai jóakaratra és szeretetre, amellyel minden alantasa, minden megyebeli iráut viseltetett. Bálás Béla meghatottan köszönte meg a szép szavakat s kijelentette, hogy bár megválik Zalamegy ától, a szívélyes viszonyt, mely őt a vármegyéhez filzte, továbbra is fenn kívánja tartani. — Értesülésünk tzerint a főispáni pár szeptemberben ellátogat Kanizsára is, hogy a magánjellegű bucsulálogatásokat elintézzék.
operette témák egy variáelója. N.ra <U, inkább ódon Csak . név s iU-ott a uiilleu változik, máskülönben marad minden a régiben. A raoceoló h.rceg a köx-szokássi lett demokratikus szín egy árnyalata - s a vígabb életben elkáprázott hercegin szer.ltai története, . fény, . pezsgő, . könnyű élet egy-egy reflexe azok a vonások, amelyek nagyjában ax általá „08 keretet adják 8 exen belől még egypár li.tásoa epixódezertt parányi sziget, wnely a dérit foltozására szövődött l» a szerkezei! tlabálytalanságba 1). mindezt átszövi .z önfeledt, kalando. élet, amely aem :ii.gy pihenőt a gondolkodó .gynak, hanem a szemre jvalő Itatással ragad magával minden tenyeret, min-\' den lelket javnnSszben a tetsxé. forgatagába. Így születik meg az «z izzó, szenvedélyes tilsxés, .mely :. szereplőket odwxeretné láncolni, hogy folyton elölte mozogjanak, mindtinlalau neki éljenek. Peterdi Etel, Tihanyi Béla éa Latsbár Itezaő a főszereplők. Melyiküket tekintsük elsőnek, — neliéx eldönteni. ■ Teljesen, életerősen adják az illúziót, l\'eterdi festőin i öltözködik, szépen beszél, kedvesen énekel s mozdulatai is ízléssel teljesek. Tihanyi, mint mindig — rokonsxenves, hangja tömör, érces ée mégis lágy, játéka pedig drámai. Utabár maga az elevenség, uioxdulitában és táncában a káprázató* gyorsaság, a szédítő Itatás. 8 a zsarnok közönség a nagy meleg ; ellenére sem.s«ll elnéxő, ujiáztalta folyton miodeit
táncát. Itorbély, Borbélyáé a humoros. derű. eaere-. pltkkel. Karácsonyi Ili hangja szépen csengett. Leö-vey Leó, Baranyay, Szabó Dani, tleáky Kerenc mind liozzátartoznak a siker beszámolójához. De a többi szereplőket sem feledjük el. Mindenikben nieglátázott az önlegyelmezés, az átérzés. S a kiállítás — a\'ha-\' táskeilés egyik lébktont volt. S inig a küxtínség tomboló telsxísvih.ra j. lezle a sikert. . pénztárt folyton ostromolták . jegyekért . további előadásokra
A telt ház pedig inspirált mövéaxl, muzsikust egyaránt. Mert a zenekarról sem szabad megfeledkeznünk a dicsérd ée elismerés\' osxtogatásánál.
A karmester ée munkatársai nagy eltnélyedéa-sel adták vissxa, .mit ax alkotó lélek szellemi zsenialitásával belehiutett zenei teremtményébe. Volt nézni és hallani való. Kx mór igaz. Kinek-kinek ju-\'" tolt egy szemernyi, már amim kívánság, s igénye vári.. Kinek a ruha, kinek a pezsgő, kinek . lánc "ragy más valami tetsxett. R a fé, hogy a színészeknek s a direktornak is jutott tetsxésro való — lelt, tömött báx s ennek Ígérete egy egésx hétre.
KRITIKUS.
legnap óta A osárdáaklrályné járja síin-Isuliinkon. Kgy heti szakadatlan életet Ígért neki « színlap s mint a jelek mutatják, még tovább is láz bau leax a közönség, hogy lássa, hallja, hogy gyönyörködjék Iteniie Tomboló taps, ismétlés, tetszés minden része után. mintha a fásult lelkek ezrei a káprázatos kiállításiéul » a hibátlan előadásban az üde önfeledés órájára lelnének az előadás alatt. Jsu-bac.li és Rleiu librettóját Kálmán Imre zenésítette meg tok színes molivumu zenei invenciójával, amely ben tobxódik ax élet, forr, pezseg a vér. S a zene tüzes ritmusa )»itlogó, csordultig t-lfi életkedvet viss a színpadra, a siereplók játéka. A darab meséje sx
— Vigyázat az ellenséges aknamunka ellen
Bnzersdorf ausztriai községben a gőxm.loin leégelt, mely aikaloniinal 80 vaggon romániai eredetit bura. la vaggon liszt és 9 v«ggon korpa is elpusztult Nagyon v.lósxinü, hogy ,z egé,z szerencsétlenség ax ellenségnek a ténykedésére vetethető visnxa, mert az Kiizersdorlhft szállitolt buzálian lóntáiii.j éles töltényeket és lőport is talállak Miután nincs kizárva . lehetősége .iinak, hogy a inngyaromági malmokban őrlésre keriiló romániai gabonái® is kevernek gyújtó anyagokat, azért ax ilyen gabonának gondos és alapos átvizsgálása elaórendü érdek.
. \\
jnuin a.
1. V l, \\ I KÖZLÖNY
8
Hirdetmény
a postaaamogokbau elhelyezendő cimmáso-Inlolt tárgyában.
Egyre sUrllbbck q panaszok a miatt, I
Letört virág ReUn Erzstkc hosszas és kiints szenvedés illán szombaton reggel 6 ónkor kz l\'rbnn csendesen el-luinjrt. A inegboldogullnak temetése vasárnap délután r» órakor ment végbe nagy Vészvét mellett Tiszteiéi ravatalát virágokkal éa kooorúkkal ékesítenék 191. A hogy a postára adott csomagok címlapját ,neglw|dfgott ,„„,„ szeretetreméltó modorával és
hoztuk fel, hogy Szombathelyen a bemenő csoport mészárszéket nyit. sertéshitlaló r.-társa«ágot alkot, , t*i Ipalót nyit, tűzifát, szenet biztosit Útijainak. Jól tudjuk, hogy nagyobb városok arányait kis városok nem mindenben vonatkoztathatják, mégis azt gondoljuk, hogy még a nyár folyamán megtörténhetnék, hogy az intézőbizottság egy-két tagja a csoport költségeire végigjárja a szomszédos vároaokat s meg-
a feladók oly laza,, ragasztják, vagy kötikj.......ká*ágáva, mindenkinek neretKé, és becsülését^é|i . Wrtí,, „,akMWt Km
betetlen, hogy ez a betekintés nagy haszonnal Járna
g adjon az Kg ura
gyógyírt a fájdalom elviselésén
csomagjaik buikolalához, vagy a falragasz-: érdemelte ki — A jólelkű és nemesszivü édes any láaia o y rossz minőségű ragasztóanyagot \'j*nak fítltii Istvátuiénah pedg adjon az Ég ura
husziiálnak, hogy a csomagok oltlilrnlu szállítás közben levélik és elkallódik.
Ily esetekben a cini nélkül maradt* csomagokat továbbküldeni, vagy kézbesíteni nem lehet és be kell tehát várni mig a reklamálás után meginduló eljárás és nyomozó.; n csomag rendeltetéséi megállapítja, — ami reidszerinl hosszabb időt
A termái batakarltáaa.
A termés gyors behordásáuak biztosítása céljából a hadügyminiszter akként intézkedett, hogy i nélkülözhető lovak éa szekerek a termés beliordására a gabonának a malmokba való szállítására minél nagyobb száml án át, ngedlessenck a birtokosoknak A lovakai, illetőleg a szekereket a községek és birtokosok kérelmére a pólkerekparauesnokságok paránftsno-kai utalják ki, de csak oly körjetlwS amely gyalog
\'K^V\'1- kai utalják ki, de caak oly körjetlieS
Időklliben azonban, ha .1 csomag két napi járáanál távolabb nem fekszik Minden két
tarlalma romlandó holmi voll, azt cl kel- lóval egy katona, 110-80 ló mellé pedig egy altiszt
lett adni, vagy meg kelleti" semmisíteni. \'» kivezényelendő. A hadügymiinizter az iránt ia in-
Köszönetnyilvánitás
Mindazoknak, kik felejthetetlen szeretett |ó ERZSIKÉNKNEK temetésén résztvették s fájdalmunkat ezáltal enyhíteni szívesek voltak, különösen a fehérruhás hölgyek, klk\'fcz írtolsó útjára kisérték. logadják ezúton hálás köszönetünket.
REHf) CSHLAD.
Minthogy a posta a késedelmes kez-j bcsitésért és romlandó küldeményekért egy-, általában tum szavatol, a közönség a sa-ját érdekében cselekszik, ha feladóit csomagjainak a cimiralát jobb minőségi! ragasztóanyaggal vagy zsineggel tarlóian és erősen illeszti fel a küldeményekre
Ezen kívül a cimir.it pontos mását\' a feladás (lőtt ki-ki helyezze el csomagjába,! mert ez esetben, hu a csomagtól szállítás közben a clmirat leválik s e miau a lurtnlom megállapítása és a romló tartalom eladása végeit azt blzotlsagila;; fsl kell bontatni, a bizottságnak módjában áll u boni tálált cimir.nsolat alapján a küldeménynek helyes irányba letelése cs kézbe sltése hált késedelem nélkül intézkedni.
lézkedelt, hogy a lovak és fogatok átengedésével egy i idejltleg a nélkülözhető legénylég 2 -as oaoportokban munkára adassék ki Ilyen csoportok szintén hároiu > hétre engedtetnek át
Sert éakúapontf alakul.
A lladilermény r.-t. kebelében sertésközpont 1 alakul, amely a jwlgári lakosság szükségletére szolgáló serlésmenuyiségek igazságos elosztását fogja vé-Balaton körüli hangveraenyek. ÍBzni A aertéaüzlet kél helyen lesz koncentrálva: a A inult évben jó eredménnyel befejeződött Ha- H. T.-nél, ahol a polgári szükségletet és a Hertésát-lalnn km-ltli mővész liangvenMiyt-k arra iinlitoltak a vételi bizottságnál, ahol a katonaság szükségletét elé-Vöröskereszt katöuai üilülőfel\'^ík véz\'íUségá, hogy gilik ki. ez évben ja rendeznek a balatoni fürdőkön a katonai j üdülőtelepek javára hangversenyeket. Az első hangversenyt f hó íl-én Hl ólokon\' tartják, a másodikat f hó 92-én Halatoulellén lesz, a 8-lk haiigveiaeny f. bő 28-án Keszthelyen az Ilráiiiatszinházban, a 4 ik f. hó 2á.én llávviz fürdőit a Kursuluuben, £8-án
XXimo\'ior
Polgármesterünk Budapesten
Balaton Híreden, 211 én pedig Földváron A liaugvrr-senyeken a következő (óvárosi művészek
Egy moadonveaetö lélekjelonlőto
A f hó 16-Ari este. Végtelen vihar tombolt a Ralston parton, amely két óriási fát tövistől kidöntve a vaauti vágányra csapta. A Budapest felől jövő gyorsnak ép akkor robogott Kaalzaa felé a nek rontott a sitten fekvő két fa tömbének, melynek a vaauti kneaí összes ablekait
működnek ,l^omukl
közre: Márkus Lily zongoraművésznő, Budánovits Mária a m. kir, Opera tagja, Uedeon Ildiké gondoka-mű vésznő, l\'alotay Árpád opera-énekes, Kuruc János zen mentő, gróf Forgách Méla zeneszerző. Tekintve a kiváló művészeket, kik a hangversunyeken közremű-
kizuzták. 8zerencsóí-e az őber mozdonyvezető egy1 nagyobb vilámlás alatt észrevette a venMyt, gyorsan ellengőzt adott, s igy a vonat megállapodott. Amely ha nem sikerült, a kocsikban levők tán mind elpusztulnak, kik életbenmaradásukat a derék mozdony-
hogy ott dolgábin
i szabad\' i
mestere Budapestre utazott, gabona ési egyébh ellátás (órnmokkal tárgyaljon.
Rendkívüli közgyülé.. Az ali»pá»
ságou lóvén Bődy Zoltán vm főjegyző uzon aljirtlom hói, hogy a király ő l\'els ge Bosnyák Géza országgyűlési képviselőt Zalavármegye főispánjává kinevezte, folyó hó 21-én d e. 10 órára rendkívüli közgyűlésre hívja egybe, a vármegye bizottság tagjait A közgyűlés egyetlen tárgyát a főispáni székfogllaló rendjének megállapítása fogja képezni
— Takarmány igazolvánnyal csak szállít- (
ható. A minisztérium elrendelte, hogy mindennemű széna és szalma, válamint minden egyéb szálán és tömegtakarmány félének vasúton, hajón vagy gépko-
Szerkesztői üzenetek.
,„,.„, , , . .,, . . .. . ... , vezető éberségének köszönhetik,
^kiesüket Ígérték « s tekintve a nemes colt, melyre a . °
tiszta jövedelmet foditják, előrelátható, hogy az előadásokat fényes anyagi siker fqgja kísérni. Nagykanizsán, valamint a Balaton egé«z vidékén nagy érdeklődéssel néznek a művészestélyek elé és a jegyek iránt A váró* közönsége közellátisának minél nagyobb \'már is nagy a kereslet, illetőleg előre vé\'el és jegy- Cíjn gjüiiiis. CMk igazolvánnyal történhetik biztosítása végett !>r. 8abján fiynla városunk polgár- zés A kewthelyi hangversenyré a jegyek előjegyez-
fa, wén í hetők, illetve válthatók Mérei xcnemőkereskedésében illetékes! Keszthelyen.
Beaserzósi osopórt figyelmébe _ ŐHOZZÁ . . . Érdekes. De verse mégsem
A veszprémi tisztviselők beszerzési csoportja jó közölhető. Tud aa.imi, aki irta. S ha majd hang-| vezetőség alá került. Hogy buzgalomban, hozzáértés- fogót lest erős lírájára, hogy érzőbb eredőbb le-b.n, gyakorlatiasságban nincs hiány, mulatja a rövid gyen, esenghet gyáva itt is s talán ő is meghall idő alatt végzett intézkedések sorozata. Ez a vezető- gatja.
ség azonban bizonyára nem ugy van, mint más ve- — R Nem A Indás és az érzés egy vers-etőrég, hogy izgul a vidékről hozott jó példák miatt, ben nem foghat kezet, mert akkor élvethetetlen. — hanem legalább mi ezt hisszük, szívesen elnéz — FELVESZEM A LANTOM... Hagyja oda, ahol okosat, jót lát. -- Azért csak példaképeu nyugton. Okosabbat nem Uhet.
4
7. A I A \' tOUCKV
JD1IU8 18
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban .-:: .. - és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek
Tanintezetek részere szükséges cikkek
:—:- dús raktár*
JeKyzői és egvébh közigazgatási nyomtatványok nagy raktára
A .ZALAI KÖZLÖNY" —!Adakozzunk az elesett hősök özvegyei ., egyes számonként kapható Ifj Wajdits és árvái javántl\' ~ HadséK<llyző Hivatal Szeretetadomanyokat a frontra sznl- , ^^
o,....... i,.,.;.„u „,„. József Könyvkereskedésében
Adakozzunk a Hadsegalyzűnek.
llt a Hadsegélyzö Hivatal Átvételi Különítménye: Budapest, VI., Váci-utca 38
Irodalom,
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irla: Lukács JózstJ, fóginni. tanár. A vaskón munka » pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amíg az jólim alakjához ort. Mindenkinek erdekén ós la-nulaágos olvasmány. nmei* míg egyrészről szigorúan tudományos, uiásrkönnyed ntiliinával élvezetes olvasmány. A világtörténelem o jelentós mozzanatának ismerem minden kulturember tudásának szükséges i\'észe. A mű ára 4 korona. Knpliaió Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében. Nagykanizsán
— UJ Idők A világháború Inghtbb krónika..., , náaban é- képlien >1 Ul Idók. A eti tininké* ene-
itiáey írnégy világiéi! baroléreiii történik. axi .......I
aláak türjat fi.ttlAi niépnégO knpnklien Ktih.k. H^,\'.^. J indvénii llivóaal ón olókeló lilén jellemzi lloict*u Kernee helilapjál, «< Uj Idíkel melynek minden nánin aktuália kttllaiaáiiyáibuii, stheMálénlllbt>n én regényeiben in egyaránt a "lapirodalom ápolój.i — KISÍiielé.i ám imKindévm 5 korona Kladéhivalal, Hudapeal, VI. Andráiay-iit 10. n
— A „Vasárnapi UJaág" mladfin n*ámn Kaadag tartnloimnal jelenik meg A .Vnaáriinpi Uj* ■ág" elfifiietéal ám negjedévrn 01 korom, , Viléx-liíóniké- vnl egyeli hal koronn. M,\'v;íIIil-1ltr-íA n .Tuárnnpi IliaAg- kiadóhifaUlában (Budapest, IV,, Kgyetmu-ulM 4). UnyHiiill megrendelteié « .Kópén Néplap", I UnolűMÓbli uj-Aií n niaityar nép mlámám, lélévre i korona 40 fillér.
t— Al .Élet- szépirodalmi én uiévéslsli ln\'li lapot (arerkesili Andor Jéaaefí uaidan tartnloin, ér-linken én aktuális kép.\'k ogéalitik ki. A kilthiA lupiil melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. tk^ikeattérny én kiadóhivatal: Hud.p.Hi, I Miérváii ill 15/e. KIAliieiéai ár félévre 10 kor. Mulatványaaáinnl kén/, •éggel küld a kladóhival
Bukott középiskolai tanulók
érdekében forduljunk sürgősen
ZSOLDOS TANINTÉZEMiez,
BUDAPEST. VII , Dohűny-utcn 84.
3/ Telefon 32 - 40. ty
Ugyanott előkészítés magánvizsgdkin. osztályösszevonással, felelősség melleit.
A középiskola klvonalos tananyaga megrendelhető, Ismertetőt kllld ti Igazgatóság.
főpénztára, Képviselőház. Adakozzunk a vak katonák részére.
..\'■,. MU.t
Az
magyar ori
napilapja k
budapesti hírlap
llanninnhété\'vee rendületlen és válloiálon prograinitlja
A magyarságért Kzl állja in l«tj» én kllal
érette idegen áramlatoknak minden rohamával tizem-közt
ProKrimimoikkei egységen politikai gnndo. Int emelkedelt megnyilatkozásai.
Trtroaolkkei regényel irodalmi értéknek én I szóraknitnlők.
TudóeltáeaiJ\'lrinwk, kimerítik én megbiz-
hatók.
Szerkesztésében iíléses, komoly és gondos-A BUDAPESTI HÍRLAP nak, mely jnlins elsejével nj elólizetéet nyit eliOzetési ára: egész évro 3H korona félévre Kí korona, negyedévre 0 korona 50 lillér, \'\'Hí bónaprn 3 korona 30 fillér
A kiadóhivatal eime: Hndnpenl, VIII. kirlllnt KOkk-SlIlárd n. 4. Sí
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható,
kimerítő
■ • ■■ \' 1
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
AZ ÚJSÁG
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak,
ELŐFIZETÉSI AH AK
v . j. ■ . 3S koron.
. . . 19 „
VIZSGÁKRA
osztályösszevonással, a középiskola minden osztályúim! gyorsan felelősséggel készit elő a
ZSOLDOS TANINTÉZET
BUDAPE8T, VII., DOHANY-U. 84. TELEFON 32-40. A középlykola rövid éa mógin könnyű tananyaga megrendelhető. :: Nélkfllözlie-tetltva iimgántannlékimk, műveltségi- e törekvőknek.
évrt Félém Negysdév-o . Egy hóunpra
9 K. SO f.
3 K. 30 f.
Megrendelési olm : UJ8ÁÜ KIADÓHIVATALA VII. Rákóczi ut 54 uzái
BudapeMt.
Összefoglaló tankönyv
A középiskola négy alsó osztályának teljes tananyaga. — Nélkülözhetetlen rendes- és magántanulóknak, — önkéntea vizsgára készülőknek. Legjobb eszköz az általános műveltség elsajátítására. Kft kötet ára 16 kor Megrendelhető
Zsoldos Tanintózetnél
Budapest, VII. Oohány-u. 84 .
Telefon 311—40.
OQaQOOQOQOŐ

Nyomatott » laplulajdonos Ifj Wajdits József kóiiyvnyoiudtjában. Nagykanizsán
s6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917. juliu\'s 21 Szombat
48 szám
ZALAI KÖZLÖNY
«erk8H»itöa«K én kiadóhivatal Deaktér 1
TttWfon : ISI. - HM...... Olja.ab.a aaartnl.
FOaiarkaadO: I Falalöa taarhaaatéi
Kemény László Erö« Sándor
Megjelenik hetenklnt kótazer.
ElöBsatéal ára: Egy éna 10 kor, fétévra 5 koiuaa, uagyadévra a karma 80 fillér.
Ezyaa iiiia éra 19 fillér._______
killözésnek. De nem pihen a mi piaci kofa- főzelék, ha az a termelőtől egyenest kerül A kofauralom Városunkban. hadunk sem, mely teljesen monopoliumot a közönséghez, lehetetlen, hogy ily horl■
csinált minden zöldség áruból s a máskoi | bilis árakat szabadjon élte követelni, mint Szeles e hazában talán sehol nem ül- (|us kanizsai pincol uralva mindent mar- aminőt ami piacunkon uraló kofakad szőhet olyan tort a közönség Teleti a kofahud, kukba kaparltaiak s azt u legbusásahb méi illetlenül követel érette, miit városunkban, hol minden munkáké- haszon mellett csak nzbn kiválasztottaknak! Éppen azért o helyi hatóság nagyon rülö n.\'szony immár kofának csapott fel, juttatják, kik bőrüket itthon melengetve a helyesen cselekedne, ha az efféle iparen-hogy kénye-kedve szerint szipolyozhassa u háborús haszontól felhltva telsz.\'* szerint godélyekel revízió alá venné, továbbra az nagyközönséget, mely tehetetlenségében dobálózhatnak az ezresekkel s akiknek tel- efféle iparengedélyek kiadását beszüntetné tilhöz-lához kapkodva elkeseredése immár jescn mindegy, ha egy vagy kétezer koro- s a piaci manipulációit szigorúbban ellenvalóban a tetőpontra hágott. náva| emelkedik is a hivl büdzséjük. ■ őrizné.
Bár a nagy szárazság miatt a zöld- Ezeknok az uraknak egy cseppet sem Ezt kívánja a közérdek s ez első és ség hiány többé-kevésbbé országos jellegű, drága ha egy ugorka 30 fillér avagy egy jegevidensobb kötelessége a helyi hatódé hellyel közel az ország egyes részeiben tök 3—4 koro lu slb. futja a háborús ha- ságnak.
ahol korábban,.voltak kiadós csők e bujon | szonból, melyet a zsákmányul oda dobott uszlviselö.
segitve van, ugy hogy onnét az ország közönség bőrén harícsoltak össze. A nyo-többi részeibe is jut elszállítható felesleg, morult proletár elem s az állam kerekéi
£ kedvező helyzetet egyes lelketlen forgató tisztviselő osztály mindezt lehetet-, MUyon hoaMBUJ gü.n.ig.. Imio kereskedők már is kihasználták s ahelyett, í nüi kénytelen néznt~S MffhCTll a~RöIahad
hogy az egy és más helyütt mutatkozó a legszcmtelencbb lenéző mosollyal kapja A ll*1"\'"1 hadügy i......r\'"\'" »«i1"\'r,ill"jin"k
közlése szerint ti egész háborús froitt must 4A4y
felesleget az orszagban oszlanak szet, bu- ki áruját kezéből azzal, hogy az nem szc- ^^ ^ ^^ 66, 780,
sás haszon mellett Ausztriábu s egyéb or- gény embernek való. \' Olaszországra 1700, Komániéra 4K>, Szerbiára é»
szagokba szállítják ezt az itthon levők S ugyun miért? Hiszen a mi váró- Montenéfián loon és Egjptorara 200 kilómiter orra elöl, odadobva közönségünket u nél- sunkban és kornyékén is terem annyi zöld- esik.
rrr.T ■ ...... i i-------------------------------------—rtr p— i i i i i in in rí rmr
billióiért szenved fik, modern Krisztusok lesuek, mán- A pmatán wiiletiem, a puszta kíván <\'»g«m ^yjq link virltatok, magatok ullieivailtok. Messze megyek. I«M»k továbbra is a mezők vad
Fáj szenvedni látaom titeket, kikben annyira virága I r t a : O S A B A Köretem munkásságtokat ragyogó üzemeiteket a fáj- Ugy birt várok lelölod, boldogságod hírét.
dalmas Anyáéhoz hasonló" beszédes, csendéi könnyei- Akkor hozzád térok életein alkonyán, kicsinyeld kö-BLtikein I tekét. rébe, hogy ugyütt legyen, mull, jelen ós-j&vó.
K Ugy veszem tWi\'O, hogy a iiólien itt nem az Oly korán elragadunk anyátok öléből és nince Isten veled I édesanyát, nem is a nővért tekintik A szemekben a segitótök, mikor jön a dér s a fagy ós egy hosszú \'rl11"\'-
né nem a térti lélek nemes , indulatainak élesztője, tavasz ideális álom összezsugorodik egy pokoli jelenné, ápolója, hanem csak kedves, szép játékszer. Szivetek gyás/.l» öltözik, Ajkaioknak mégis mo-
Itt durva kézzel letörlik a költészet liiinporát solyognia kell, mert különheti meg nem érteit fáj-selyines arcotokról, örömökön gázolnak kérésztől; dalmalük a világ piacára kerül, ahol igazságot még hirdetik kevélyen nevetve, liogy övék a napsugár, az s nók is a férfinak adnak. Féligazság . . gazság . . Milláld, 1917. jnlini.
élet, a mámor. I Hí" rózsám.
I)e a telteikben rejlő immanens igaz-ágszolgál- \\ Utód. ez «z élet mélysége. Ha éltetőd az a, Forró lég. — EgelSll lüz a julins középi talás megfejti nékik csakhamar Euripides rólmszát: | Indal, hogy lesz még egy másik élet is e mély- napsugár. — Szinte megolvadlllak leiszik a
ki tudja, életed nem halál-e s halálod nem élet-e?jségliól kitekintve lelfedezel egy nj világot .....^«"\\vibráló, hullámzó, ugráló levegő. - Eltikkad
Öntudatra ébredésük azonban már a hervadta utján nincsenek átlós ellentétek, hanem van csendes öröm, minden.
leez, bennük az enyészet vert tanyát. csendes szenvedés.
Mégis — .tudom — blazirtan beállítanak hoz- Itt slOletik meg s vallás fenséges érzete, ki-1 KeUeuetee Isten csapása v.n Móllünk. Hónap-
zátok, hogy felelősség nélkül kijolenlsékte adj, olthatatUn vágy a másik világ oláu, békés ineguyug- számra nincs jótékony esó. Hiába néznnk fel az égre. értem\' egy egész világol, gyermekálmaid.!, ifjúsága- vás a jelenben. Csak ilt logsdják megnyugvással, ka Hiába csak esó nem akar lenni. Hiába sóhajtozunk, fo-dat ós végy érte engem. ránk borul »z ég haragja szlüeiuk, idageiiek büw hásikodunk,vágyódunk ulánna. Nincs. Kiapadták a
Kis rózsám ! így szüleinek meg « sorstragédiák, .uiall is csak innen bírják értékelni, ha a fém ko- , leibők. Cres. meddő méhnk Nincs zsenditő, áldásos igy lesz a nő keresztreleszilcll rózsa polt rubil«n esdő tekintettel félve keresi másik leiét eső. Keltenele. Isten csapása van Ulottünk (Talán
Mivel a természet gyöngyei vagytok, mások Kis rózsám! Immáron. az.Ur maga óhajt belé avatkozni az em-
Nyári levél.
7. A L * I K A * I. Ö N Y
juLiim t
Farkas József, kegyesrendi nyugalmazott igazqató könyve.
/ tv
Kgy élte. jeles pedagógus Upiutitalt lelke mól a magyar iljltaégboi abban a könyvben, amelyről néhány sort papírra vetek. Egy hossin élet tminkájs vetíti ki mindazt, suiit jónak, OdvOsnsk s sz életre nézve boldogítónak tart, a nyilvános életpályára lépő iQuság számára. Körülbelül ezt mondja el a könyv cime, amely kolönben szó szerint igy hangtik :
I — mint a bevstetéábsn mondja - idó és tapaszta lat tanítanak, silprik, tisztognják s szérűt, feltárja tehát gazdag lelke tapasztalatait, azokat sz örök el-veket, amelyekhez látás, hallás, ta|»sttal4a és olvasás utján jutott, hogy igy magyarázza meg: — semmi sem nagy, semnfl nem jó, semmi sem igaz, aminek ninea állandósága, tartóssága. Azután sorra jönnek Farkas József oktatásai az ember természetéről, annak sorsáról, rendeltetéséről, az emberi lélek halhatatlanságáról, az emberi társadalomban, a szükséges rendről, a fejedelem és a basa iránt való kötelességekről, a hivali*\' kötelességeiről a különféle állásoklsin, a vallás iránt való kötelességekről, önmagunk iránt való kötelességekről, a takerékosságről,
ÁLOM
— M .
„a k-
Egy óltss tanférflu n kezdő ifluhoí. — „„berekkel való társalkodásról. a barátságról,
Intelmi beszélgetések, a nyilvános életpályára lépő luw4llM ;,rik lelhawiáKsáról.
ifjúság számára. Külföldi és hazai Irodalmi mívek , A |)e4k Ferencnek egyik barátja
felhasználásával hartas József kegyesrendi nyug. ^„„^ fii|10I illtil(,lt |eve|íbi| ^ csattanóját adja
igazgatótól. azoknak a magasztos észuiéknek s igazságoknak, ame-
A könyv hamarosan nyomás alá kerül s skkor ,J(|[ FlrkM j6im| kSnpél ldi|ik A, 4|etUpaaztsilal
szellemi közkincs lesz s boldogságra vetérló kalauz ,udí> , kl„„M nemJokál, „y,6 ,|á ke-
lesz sokak előtt a könyv gazdag tartalma. Hogy r„, SM||8mMegéllJ korlmk [^(„„k j4 0t™ valót ad
Azt álmodtam rólad, MM1 is olyan régen, Hogy hozzám eljöttél, halványan, fehéren. Arcod búról beszélt, könnyezett a szemed, Skarlátpiros ajkad édes szókat ejteti.
önfeledten lestem ajkad csábos szanál, Gyönyörrel szívtam be szép szemed sugarai. S mikor boldogságom tetőpontra ért el, Az állnom megszakadt, mert elmúlt az éjjel
Syrius.
Dobrovics munkában.
mennyire szüksége* inauap az ilyen útmutató, orról , kSu>l K1|itj< Jk(,t \'mindt,M „m,^^!
szinte liauálitás volna ihár szólni. Ilari nontes in gur-
tiolgolájára. Hálás lehel
könyvért Karkas József-
gile vasto - ütődnek fel az élet hajótöröttjei, akik- mw>r ar><d,ioll, ,m(.|,n„k „ilárdeágát s nek leikéitől kicsépelte a kenyérharc, a mostoha mi- Dr0kké„IM|(it ak„j, ,„„nkllni a könyv, lieil az iskola ez.r jó lenáo^t Hogy ezt az elkalló- Reméljük, hogy ez értékes könyv minden csodást megakadályozza, majdnem félszázados tanügyi s M lH;|a|in drt)B ,,^k|,uk4n( ruKI«l majd helyet, közéleti mOkOdéa után esíniékkel .kar még szolgálni. mf„t , „if „g^ni.nának egyik eloszlatja. iS mert tudja, hogy senki sem uko* születésetói fogva
_______ _... .. Dr. Lukács József
berek mostan való. réindolgaibu I Kikezdeni el tudták n Iwrzahuakat, — de bevégezni -- ugy látszik — j semminemű stokholmozás seiji tudja. Hát majd elvégzi sz Ur líizonyosan. Mert következni fog a nincs. Az iusóg. És vele minden borzalma. Majd; igy végzi el az Ur!)
Ilyen lájbaii nincs boldogabb ember — jó esztendőben — 0 gazdánál. Termése learatva. Szikkad, szaiad a keresztekben. Készül la már-már behordani. Csépelni. A krumpli, a tengeri, répa, zab.
•tfr ~ ■■ - ••\'•■ ím\'*"\' "
Adományok az árva templomnak e tanévben.
Harsay György felügyelő ur okt. 8a K, Hutter főtiszt ur utján dec. 15 K, Vellák fótistt ur utján okt 48 K, PíViftir Madomta megáld bestéd után gyűjtés jan. 160 K, Szalay Dénes 60 K, Grosingor
csak ugy virul, majdkicsattan az egészségtói, | Józsefné 10 K, Vlasit§ László 3 K, Metzger Ferenc
Hutter fptisit utján.február 3 K 17 f, Bog Alajosnó 3 K, Öröklámpa
110 K,
Sötét, feketezöjd. Sok ... sok reményre jogosít. A wőlló üde, fejlődik Kohamosau. A ftmképzódés j nár Mária 2 K, Csillag pompás, l\'enészíélének hire-hamva sincs. Olyan öröm ott lenni benne, vele. És simogatni sóvár tekintettel. Ks kérni az l\'rat, tartsa meg . . .
Hajh !
Máskor volt az!
Most léleksiralom a mező. Kiégett. Lehervadt* | ltorzsey ur utján 60 Kisült minden. Olyan fájó érzés nézni azt nyomorult, Vince K;>lmán 30
DOBROVIOBRÓL már sokat irtunk. Érek hóra-szu sora beszél munkakedvóról. Irtunk róla hol a ma-élet megértés és dicséret szavaival, hol a félre-
értés soraival. De, mint a jó ly\'ságiró kötelessége — Immarosan kijavítottuk a téves nézetet, hogy érdemeit elismerjük. Hogy a háború alatt mit és menynyi! dolgozott, azt alig tudom hirteltm elmondani. A sorok irója legalább tízszer hosszabban irt már róla, s elmondta igaz objektivitással, hogy ó nálunk a gondviselés embere. Nóm régiben is a közélelmezésben rendet teremtett. Neki, az ó pontos munkakedvének köszönhetjük, hogy van - ha szűkösen is — de mindenünk, hogy nemcsak- jeggyel van tele || háziasszony kosara és keze, hanem portéka is akad a konyhára
S mi in nden megy végbe Dobrovicsnál, ezt csak az tudja, aki ót már látta hivatalos helyiségében. Én csak pár percet töltöttem ott, már is megsokal-tam Az idegek erós türelmei-* ós fegyelmezettségére van ott szükség, hogy az ember helyén megmaradjon. A telefon mindoíi percben csilingel A panaszosok folyton jönnek. Mindenki igazságtalanságról panaszkodik, mert a szomszéd. .. iu az \'ur. .. ebben az utcában . . többet kaptak A népszaporodást ott látja az ember igazában. Kgy pillanat alatl öt tagu lesz minden ctalád. Mindenütt van egy szabadságolt kalonaüu s igy tovább. Itt a liszt kevés, oda cukor kell, majd fa niucs, tudnám is ón első
lámpa avatás beszéd után gyűjtés ISO K 8 f, Erdélyi ur gyűjtése 106 K, Gerócs Imre máre. 22. 10 K, Kehn Kózsika 2 K, Martinék nővérek 20 K, Krdélyi I ur 26 K, Erdélyi ur \'19 K 20 f, Miseruha megáld.
| beszéd április 15. 92 K 18 f, Kiskanizsai hivek ^ni mind azt az élet rekvizitumot, amely ott hau-
csenevész nüvénykét. Erőlködik. Próbálkozik. I)e nincs mi táplálja. Nincs, mi erősítse, A
K, Harsay felügyelő 30 K. K, Hogenrieder casula megáldó
Hejh! beszéd 90 K, l\'osls I míjut. 7 K, tlswald Anna 6 felhő- K, Ao-. Holdizsár ós Major Anna 10 K, Bayerné könye. Teng, sorvad. És vele a gazda Öröme, re-1 szobrok megáldási beszéd után 140 K 93 f. Uki "lénye Fáradozása, költs.igeskedése oda. Oda minden. Sándomé gyűjtése j.ul. 10 K, Msir nővérek 5 K,
Ks mi lesz a tavasszal ? Az éhes tavasszal V fsak a jó Isten.tudja!
.No insjd az Ur hatalma etoltja a világégést. *
Forró lég. Kgelón tűz mindegyre a juliua középi napsugár. Szinte inegolvadtnak tetszik s vibráló, hullámzó, ugráló levegő. Kitikkad minden 1 KI
NA<JY VIRGIL
llofrichter Kinma, Kutorné 11 K, Poredus igazgató 1 K, Huller december 4 K 10 f, Hutter március 9 K, Hutter mJOus 6 K. Dlaskovich .lánosné 6 K. Wajdits Árpád 3 K
Most kaptunk Hutter ur utjin juniusi gyűjtés 7 K 68 f.
Ü.szes n 1168 K 34 I.
gos panasz tárgya, könnyező szemektől tolmácsolva, elcsukló, fuldokló, részvétre ulazj szavak kérelme H ó nyugodtan ül. Háromfelé is llgyol. Mindenkit kielégít. Htszél a telefonon s szemtől-szemben egyszerre. Szenved mindenki helyett Gondolkozik, tesz, vesz — dolgozik, hogy »z Isten áldja meg ezt a Dobrovicsot erős idegekkel továbbra is.
VERU8.
— Kaposvárott maximálják a gyllmtllcs, a züldségfléféf és a baromi) árát. A msgállapitandó árakat at alispánhoz fogják lelterjeszteni és jóváhagyás utan a város az árakst tartalmazó falragaszokat kifüggeszti és a rendőrség ulján annak betartására szigorúan ügyelni fognak.
JUIJÜ8 >1.
7, 1 L A I K ö Z I. Ö N V
mitt&xv.
bére ót terhére hatonló pénzpocsékolátok a közva- a hadifoglyoknak. Kgy koízervdobotban, amely gyll-
jgyonbél többé ne történheiaenek. 8 amikor az effé- mölcsiz tartalmazott, egy kis gummibüvety roll elrejtve
likról felháborodva is elkeseredésünknek eröwbb ebben • siffriroiott utasításon kivtll hutionnógy cigaretta
hangon adunk kifejezéet, lehetetlen M nem hivntmk is volt. ét minden cigarettában egy üvegesé, ál
■< illetékes hatóság flgy. Imét, tolmácsolva a nagy- állatok inegmérgezésére\'szolgáló baktériumokkal. Az
...„,„,, ,. , közönvég egyenes óhajtását. Bocsássa a hatótág nyil- állatálomány elpusztítására nem egy gyorsható mérget
egeralial Bontt Zoltán, a m. kir. pécs honvéd i i ... ... . 8
, ?■• ,,,„,,, . „ vánosságra, mennyit fektetett t kötelmeiét!,,, t tartalmaztak etek a koldemények, banem egy olyan
hadapródiskola IV. évfolyamának példás kötelesnél!- _____i, ,, .... , , . . „................\' \'
,/ , , , . \' 8 mennyit rett abból Imi • hogy hasion vagy delien ,Mrt, amely az állalmit laaanként idéli elé, hogy
tudó növendéke, f. hó 15. napján, legtiebb tudárba |,iru|t . ...........
stöké fiatal életének 19 eeiteniiós korában,
Halálozások.
abból r városra s mik voltak az esetleges ezáltal a tettesnek nehezebben lehesen nyomára jutni, deficit okai? Arra is megkísérelték rábírni a foglyokat, hogy
Mert a közönség zsebére, a közönség bérére j németorraági ipartel»peket elpusztítsanak, vagy meghatóság pénzét horribilis mennyiségek- károsítsanak. Egyes jvlekból arra is lehet következ-
utazni,
ka
áldozatául esett a rövid, gyilkos betegsége rohamának.
Ami az áldott lelkének elszálltával itt maradt közöttünk, megkínozott szegény teatét, a pécsi köz- mk ug, hogyen^kV sz^ezJn^k évájcU^I Tkl-ponti temető ravatalozó terméül f. hó 17. napján nydmni e„enflrite||eil bevAsA.lAsokat stb., önkénvea landiában is vannak ngynökei. Termáraeteaen délután 6 orakor .tették le a földbe ____x,. ________________ 1..
A reményteljes ifjú élete egeraljai Bontz Kndre köztiszteletbon álló családját borította gyászba A fájdalomtól sújtott család iránt városszerte nagy a részvét az ismerősök és jó barátok körében, akik mindenkor tisztelettel nézik a Bontz család példás életét.
l)r. Fried Ödön ügyvédet is súlyos veszteség érte. Ideális lelki) felesége költözött el az élók sorából alig pár napos betegség után. A megboldogultat szerdán délután temett k el a vá-; uri társadalmának igaz részvétével, akik dr. Krird
kába varrni, —- lehetetlen, hogy a józanul gondol-1 már a halárokon megakadályozzák az ilyen szerek kozo b csak kis judiciumnml biró felettes hatóságok j becsempészését, de a hatóságok a mezőgazdák és megengedjék i|wrvállalkosók figyelmét is felhívják arra, hogy szi-
gorúan örködjenek.
Sainháa.
Itt nincs újdonság A csárdás királyné járja mindennap vasárnap estig. A játék ugyanazon keretekben folyik amelyekről keddi kritikánkban elmondtuk megjegyzésünket.
A jövő heti miisor a következő:
Humor a harctéren. >
Dr. Mező FerfrnV tárt. főhadnagy ezen a címen egy édee, színes kis könyvit adott ki. A könyv Fok kellemes percet szert* mindazoknak, akik azt megszerzik és elolvassák. Kies szemmel figyelte meg I)r. Mezó a magyar baka lelkét s annak minden n;eg-
Ödönnében a mfivészlelkn úriasszony s társadalmi éle- nyílvánulását papírra vetetle, megörökítette, fcrtékes tünk egyik kiváló tagját• veszítették el
Hová lett a; hatósági zöld főzelék?
Hétfé: Btép a-siony. K»ld : Herceg kita»<lony. Szerda: Hernát bác*i Otülörtök: Kabaré Péntek: Ttnllólió. Kínul,m : Ugénybncsu Vitáinap : t\'sár-dátkirályné.
— A be nem jelentett cséplét miatt. 8«i-
kincaet látott hóteink minden inonilátálian s minden szól megrögzített, hogy et ne vtssteu egy porcikája:
| ne annak a drága szellemi forrásnak, amil magyar j 8°™ ilél«tet hozott Hzenteaen Ziialiy Kálmán rendőr -humornak neve link, amely tréfál a halállal, lekio inyli fóktpilány. Háromezer korona pénzbOntetétre ét liá-a veszedelmet, s anielyya magyar luka halált meg-,ron\' ü,ti B\'«érátra ítélte Uaárd Bálint gazdát, mert vetó bátortágának Rir agyaráiőjt. I>r. Mezó siépen. "em j»l<nt(tte be a csépiét megkezdését ét ai ár|iál tagozla it könyvét, S ezzel jj^j,\'jobban növelte írté- " »>«ira*li« \'ron fölül adla el magánosoknak. A főkét mindannak, amit ad, amit nyújt a harctéri élet etenkivtll 13 rerőt egyenkint 600 korona melyet nagy tánuekereken hangol riadóval a liozean- r>.t|^xt>k^nt A kis könyvet — Amelynek áia I kor. ^"\'hOnletétre ilélt, s a vádról! árpát is elkobozta.
611 hl., — olvasóink figyelmébe ajánljuk.
Trelber Kálmán
húszas ezred viléz őrnagya szabadságra haza érke. A vitéz őrnagyot — akiről nemrégibenMárci-
zett rikkllnk szólt
■ örömmel kö.zőrtti a város uri tár-
nával siállitotlak W a Hozgonyi-ntcai iskolához sülyeaileltek el az ollani pincében, inig hat madnaprá Fóliák Emil hatótági ötletében véletlen d telálkoz- j tunk azok kínul egy és mással s derült artcal léptünk be oda, hogy valami főzelék léiét légre jutányosán vásárolhatunk
Azonban dertls kedvünk miliamar lelohadt t rohantunk a piacra, nehogy «z oltani kofák megsejtsék, mily áron kel a halótági üzletben a zöld sadalma főzelék, mert akkor-jaj nekünk éhet közönségnek, egy havi tisztviselői fizetésünk sem lesz elég egy főzelékre, ha a kofakad párhuzamot von a halótági ár ét táját árai kötött.
U I a hatósági üzletben egy kgr. félig rothadt itöldtttbol 4 K Üt) fili . egy tököl, mely > piacon mazimum 3 korona 11 — 12 koronáért árultak Franoja hadifoglyok merénylett* az Ipar őa
Sohllháu Péter
jjSoliilhán János BfelOgyeló llál a ki teljet idegbé-j nulésban feküilt a kórházban, ma már örömmel láttuk, lloiry egészsége visszatérőben A hós hndnsgy betegségét a harctéren szerezte.
stb., stb.
Nagy megelégedésünkre azonban az áru-itáat
A magyar fölJniüves gazdák tiltakozása az alacsony gabonaárak ellen. A magyar kisgazdák tiltakozást jelentenek szervezeteik utján az alacsony 40-50 koronát gabonaárak ellen Kimutatták,
.hogy a mai horibilit drága viszonyok mellett kénytelenek rállsetni terményeikre Mert — Írják — mikor egy pár primitív csizmát 150 koronától 900 koronáig llzetünk t egy inéter manilit vászon 12 koronáért kapható, amely nem it oly régen 44—IM) fillér volt, t egy egyszerű nyári öltöny, melyet báboru elén S6 — 30 koronáért vett meg az einber, ai moet ltH) S00 koront És a drága kocais-bér éta Dapszámosl, ha hívja ti einber, még 10 koronáért meg sem hallja, pedig ekkor még a gazdának kell ennladni, bort it hoiz^js, s ebhez járul a nagy taksrinánybiány, inert már most 80 korona egy métermázsa széna. Kit | uraim ét hölgyeim, nem lehet kibírni, belepiisttulunk t gaidálkodásba, mert mikor a méregdrága ipari
a meaogasdaság ellen
Berlinből jelenlik, hogy a németorsiági fogoly egy óra múlva Pollik ilruál be,lOntellé\'i s így erős \\ táborokban egy illó óta a hadifoglyok bizonyos cikkeket kell vennie a gázilának lés tankénak is) és a reményünk, hogy többé nem fognsk ily módon a szervezkedésének az a céljt, hogy a Németországban a 80 koronás sténát eteti a jószágaival, akkor nem drága hatósági zöldséggel reánk ijemíHii t a piaci elhelyeiett francia hadifoglyokat « mezőgazdaság ét lehet\' kijönni a gazdálkodással 50 koronás búzaár msl-árakat per hatósági cégér alalt felsrófolni. az ipar elleni merényletekre csábítsák Francia hadi-\'lett. (No, no! Háború előtt 14 — 16 kor. volt a jó
Nom tudjuk kinek az inicaliójábél, kinek aján-: foglyokhoz intézett pottai küldeményekben eifrirozott minőségű buza mm.-ként. Szedő. | Hanem igeni latára történt a bevásárlás. Alt sem ludjuk. ki volt utasításokat találtak, amelyek elmondják, hogy a \\ maiiinálják meg az ipárcikkek árát is, mert különben az a inegbitott, aki azon félig rolhadl főzelékféléket inezőguzd.sági termények megkárosítása és egyes kénytelenek leszünk jószágainkai eladni ét kiadásain-a hatóság nyakába vágta, ebhez végre semmi kö- cikkek használhatatlanná tétele hogyan történhetik kat abból fedezni, ami pedig óríátl kárt fog a jövö tünk. De arra minden ewlre jogosult s város min- meg a legerédmén\'ye«bbell, töt a pottai külil.lué- évi lermelétl munkálatokra hotnl, mivel senki sem den polgára, hogy lillakouék, hogy a közönség zte- nyekbeo ezt a célt szolgáló műszereket i, cseni péntek, tudja a bevetétre váró földjét elszánt.ni.
C " \' \' •
4
7. A I. t l IIOUCNT
JOIIU8 Sl.
Adakozzunk a Hadsegályzönek.
Szere te tadomany oka t a frontra szál-lit a Hadsegélyző Hivatal Átvételi Különítménye: Budapest, VI., Váci-utca 38
József könyvkereskedésében
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irla: Lukács JózseJ, fok>1"" tanár. A vaskos munka a pápaváliis\'/.UU történeti fejlődésével foglitlkoaik. műig ax\' jolon alakjához ért. Mindonkiiiok érdekes ók tanulságos olvasmány, amely míg agyrénr.rél szigorúan tudományos, inásiósfcrAI könnyed atilusával élvezetes olvasmány. A világtörté-uolem e jelentós mozzanatának ismereti\' minden kulturember tudásának szükséges része. A uiű Ara 4 korona. - Kapható Ifj. Wajdlts József könyvk.\'iiiHkndéHiUiHn. Nagy kart izsán
— Uj Idők A világháboru leghűbb k»óniká»av iráitbaii é« k.\'pimn hí U| Idők. A mi érdokos e*.)-móny a négy világréu ll«rc4Ar«iu történik, azt uiiml uléak tárja ít»«lői szépségű képnkben ftrdekesség. művészi nívóval és előkelő Ízlés jellemzi llurc-u Kerene hetilapját, «* Uj Időket. melynek minden\' aiáma Mktmiliri közleményeiben,;,, elbeszéléseiben é« rH|(éuy«il)Hn is egyaránt a Htépimdulom ápolója — Klő/izetési áia uegyedévre 6 korona Kiadóhivatal,, Itudapext, VI. AndráBsy-ul Ki. sz
— A „Vasárnapi Újság" minden száma i gazdag tartalommal jelenik inog. A „Vasárnapi Uj-náK" előfizetési áru negyedévre öl korona. „Viláx-króniká\'-vsl egytWt hat korona. Megrendülhető a „Vasárnapi Uiság- kiadóhivatalában (Budapest, IV., Kgyetain utea 4). Ugyanitt megrendelhetÓ a .Képes Néplap", a lugolosóbb iy.>>á« a magyar nép Hiámára, félévre \'A korona 40 fillér.
•— Aa .Élet" szépirodalmi és művészeti holi lapot (siorkeszli Andor József) gazdag tartalom, érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kitttrió lapul m«leg«B ajáüljuk olvasniuk- figyelmébe 8*erke«tló»épU á« kiadóhivatal: \'Budapest, I Kehérváfi ut 16/c . Klő/izetési ár félévre 10 kor. Mutatványszámot kés/, séggel küld a kimlóhival. I
W*T A „ZALAI KÖZLÖNY" - Adakozzunk az elesett hősök özvegyei egyes számonként kapható I íj Wajdits cs árvái javára! - Hadsegélyző Hivatal
főpénztára. Képviselőház. Adakozzunk a vak katonák reszére.
Az intelligens magyar uri közönség
napilapja a
budapesti hírlap
; Harminchét éves reudUktlcn és változatos program inja.
j A magyarságért Ezt állja és tartja és küzd j érette idegen áramlatoknak minden rohamával szem-
\' ...
Programraoikkei egységes politikai gondo. j lat emelkedett megnyilatkozásai.
Taroaoikkei regényei irodalmi értékűek és 1 szórakoztatók.
Tudósításai frissek, kimerítők és megbiz-
: hatók.
Szerkesztésében ízléses, komoly és gondot* , A BUDAPESTI HÍRLAP nak, mely juliu-I elsejével uj előfizetést nyit előfizetési ára: egész\'évro 138 korona félévre l/W korona, negyedévre 9 korona | 50 fillér, egy hónajira 3 korona 80 fillér.
A kiadóhivatal eiinó : Budapest, VIII kerOlet í Bökk-Szllárd ii. 4. sz
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbizható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, ma- , jryarázatokkal szolgál az
AZ ÚJSÁG-
vizsgákra
osztályösszevonással, a középiskola minden osztályából gyorsan felelősséggel készitelő &
zsoldos tanintézet
budape8t, vii.. dohany-u. 84. telefon 32-40. A középiskola rövid ós mégis könnyű tananyja raogrendelhetŐ. :: Nélkülözhetetlen mágántanulóknák, műveltségre törekvőknek.
Bukott
\' . • ! ; • ..... . . ..
középiskolai tanulók
érdekében forduljunk sürgősen
ZSOLDOS TAHIHTÉZET-hez,
BUDAPEST. VII, Dohány-utca 84. ty Telefon 32 40. Ugyanott elökészilés magánvizsgákra
osztályösszevonással, felelősség mellen. Megreudelé.l oim
A középiskola kivonatos tananyaga a\'<5 UJSAo KIADÓHIVATALA Budapest
megrendelhető, lamartotót knld »;. Ig»ig«tó.ág. VII Rákóoai ut 54 azára ^^f^ffrf^ IQO HfírEfE1
Iff. ffiWjs fppsfLf
KÖNYV- PAPtF^ ÉS IRÓS^^KERE8KEDÉ8E
POLITIKAI NAPILAP
olvasóinak.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egias ívro .... 38 koron*. Fiilóvre . . 18 „
Nejtyeaévro .... fi K. 60 f. Egy hónapra ... 3 K. 30 f.
loaoaQoaaaaa
Összefoglaló tankönyv
A középiskola négy alsó osztályának teljes tananyaga.1 •—■ Nélkülözhetetlen rendes- és magántanulóknak, — önkéntes vizsgára készülőknek. Legjobb-- eszköz az általános műveltség elsajátítására. Kct kötet ára 16 kor Megrendelhető
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII. Iiphány-u. 84.
Telefon ilU—40. ,
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban, és névjegyekben Nyomtatványok itléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Y
.A
l\'anintezetek resztre szüksége, cikkek _ dús raktára Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány• k nagy raktára.
c ■ _____
Nyomatott a laptiiiujdoiios Ifj. Wajdití Józsof kúiiyvayoiudijibau. Nagyk.
ik évfolyam
NAGYKANIZSA 1917 július 25 Széria
49. szAm
íi-íerkeebtoa^k óh kiadóhivatal Deáktér 1 ToLfon : Ka. HtrdiUaah dlj».at>.. aaartat.
Fasitrktulfl:
Kernéuy László
I!
F«l«ló» «(erk«titd:
Erős Sándor
Megjelenik hetenkint kötszer. BMAmUoI ára: Egy ém 10 kor, fóléTro » korona, n«fy«d*vro 2 koron* 60 ÍUUr. — Byy wiw *ra 19 fillér.
Demokrácia.
Hát mit mondjanak is, nem hisszük, hogy volná a világon kttllurnóp, mely ne akarna békét. Ha u hazával szemben idegenek olyasmit köveinek el, ami tényleg igazságtalanság, akkor érijük, hogy u jó luizpllak felfortyannak, hogy a józan ész fölé kerekedik a bosszú érzele, amelyet — ha az igazságtalanságot lulnngynak tartják
— minden áion, tehát még a. legiszonya-losa.bb cmbci mészárlás: hábo.u árán is kielégíteni óhajtanak.
J)c a háború kiváltságát rendesen csak pillanatnyi felhev llés kelti a népben, mely
— értelmiségi, műveltségi fokához képest
— tudja vagy legalább is ösztönszerűen érzi, liogy az igazságkercsesrc legkevésbé alkulmus épp a hajaoru, amelyben iwtu erkölcsi, htutetr. hatalmi tényezőké a döntő szó. —
A jóérzésű ember nem keresheti igazát erőszakos ulon. Mégis lehet a háború
: ideig-óráig kedves a njpeknek, lin azt az1 egyedüli eszköznek lelflnllk, mellyel Hz cl-! szenvedett igazságtalanságot nicgtorolltai-1 jak.-
Ha az ilt elmondottakat helyeseknek: tartjuk, — s gondoljuk: nincs okunk eb-1 ben kélclkedni — ugy azokból két tényt állapíthatunk incg; mé|} pedig azl, hö\'gy a népek hnzallas bosszuérzolükben, csak i az első folhevülésben kláltahak háborúért,\' mely hosszura nyújtva, clvészl lőle\'rt ked-. vet és mind hatalmasabbá növeszti a béke-\', vágyat, — meg azl, iipgy a népek háborús kívánságát jólflszc nü véleményük dik-
tálja.
S itl öi-.kéntelci)ül lelvclQdik n kérdés, hogy hol volna már -a háború, ha a népek, melyek vérüket, életükéi, vagyonukat ál-1 dozzák, a népek; itiel^ek a- szenvedések hosszú- "Skátájáfmlc-^máV -a legmagasabb hangját Ütötték Iliig, a népek mélyeknek minden rettenetei vér- jis vagyonáldozatok, mindezek az emberi szívósság és türelem próbáját kimerítő szenvedésük után alig
maradi egyebük néhány sovány reménynél, talán legjlsö sorban az a remény, hogy valaha ismét csak béke lesz, —-hogyha ezek a népek dönthetnének afelett háború legyen\'e vagy béke ?
"Ha a népek döiilhétnónck! A népek jóhiszeműek, a ::épck\' békél akarnak. I)e jóhiszeműek a vezetők is? C-ak igazságot kacstek, csák nzert folyamodtak efoszak-I10Z ? Csak ezóit áldozzák hőrtllVArsálk leg-becscbb\' kincsül, csak ezért Viszik őket gazdásági romlásba, \'fakasztanak fanyar köiiyckfel öA\'ogyek, árvák Széniéiben.
Plijüulomi, a félelet," Imit étekre a kérdésekre adni kélt\',\' mélyén "sélti az emberi méltóságot. Vökiclch imperializmus, világuralmi vágyalt, töt\'éö-\'zuzási\'a, "szélda-rabolásra, pusztllásra való1 löiékvésék, azzal a célzattal, hogy az ellenség gyengü-■M—r we—mwfcWéw a saját- üzleti nye-
részkedés útját egyengesse: czék azok a mély szakadékok, metyok a népek békc-sóváigásál vezéreik\' sötét szándékaitól elválasztják. Mondanunk sem kell, hogy nem
Hogy szeretnék élniP
Ugy szerelnék élni, Mini madár az ágon, S szép mosolyod lenne Az én boldogságom. v •
Viruló szép a reád S annak rózsás pírja Volna az örömöm, Mely szivemet bírja.
Veled leinti mindig. Te angyali lélek, S nélküled ill sehol, Míg e jóidon élek:
Veled a sírban is Koporsódba zárva, Hogy ne tegyek magam . S olt se legyek árva.
Syrlus.
Menyasszony keresés hajdanta és most.
- Életkép a r4gl Jó világból. -Kftmli: ÜÍIK-VOLEOZ SÁNDOR.
IWg elmultak azok az idők, mikor liiég ház-\' tflziiézőbe járlak Ueudeseii házinnllatságok, batyu-bálok szolgáltak alkalmul a háztüznéZéshez Nem kel-lelt, cégér, mégis elkelt a portéka.
Azon időben itt Vácon még nem voltak tánciskolák. Családok összebeszéltek,\' meghívták a tánc han járatos fiatalembereket s megindult a tánctani-tás. A zenét Kadics Miska hires bandája adta: egy szál cigányt, cimbalmost, vagy gyakran egy szóló hegedűst. Ha hegedűs nem volt kéznél, megjárta a füttyszó gitárral Az elótáncos folytait, a táncosok pedig\'jártak utánna. Nem is lehetett az akkor máskép. Bandát fogadni költséges lett volna, zongora pedig ritka háznál volt. Még akkor nem nőttek gomba módra a. zeneoktató tanárnő kisasszonyok.
Mikor aztán megtanulták a nobl polkát; ihazurt ós nagy mazurt. francia négyessel pótolták még • s • kész volt a tánctanulás. Következtek a házi\' bálok Disznóölés uiáni sonka, egyéb áldott falat bőven volt
a háznál, a fánkhoz való nullás liszt zsák száiiira bérért a kamarában -^peuci, csörögi, törö\'ihegyi,1 ispi-nyéri, papvölgyi borok száz akó számra feküdtek 4—ti sorjában felállítva a pincében\', a meghívott fiatalurak a zenéről gondoskodtak; lett is olyan négy vármegyére szóló dáridó, hogy hétszámra beszéltek röla. Az ilyen mindenben bővelkedő báloknál\' tiz időben közmondás szerint esak azt szokták mondani;\' hogy annyi volt, miképen még a macskának is kolbász jutott.
Holdog idők yoltak azok.I Hej, még most is emlékezem az ilyen farsangi, mulatságra, Boldogult tátim tartotta. Kiadó leány volt a háznál, azén szépséges, Otilka húgom. Volt sütésrfözés. Ami otthon nem készült, azt Bardubszky cukrászdájából hozták. Bardubszky váci cukrászbolt, a leghíresebb tortaké-szitő Pestmegyében, még a főyárosbó| is keresték tortáit.
Bor a javából került apám pincéjébcM. Még ftz időben nem voltak izraelita borkereskedők Vácon. Tátim hithű katholikus volt ugyan, borait azonban pogánynak tartotta, sohasem keresztelte meg. Pezsgő is volt, nem szódás, Inneni valódi, Hanusz István fűszerkereskedéséből.
Az időben c>ak valódi francia pezsgőt ittak Meghívták a fiatalságot: Schmldt Francit, Meiszner Kdust, Ernyei Kalmit, H\'.-ilter Istvánt. Ez volt ciV
KÖZLÖNY
JUl.ll\'R
a ml oldalunkon, hanem odaát, hol ritkító szinti zászlókra a demokrácia hamis jelszavát pingálják.
Hát bizonyos, hogy a vérző nép kell, hogy szóhoz jusson. Ezt csuk lemokráciá-val lehet elérni. De hogy a demokrácia mégse csalhatatlan szer a népakarat érvényrejuttatására, azt legjobban igazolja ellenségeink példája. Képzelhetetlen ugyanis, hogy az ellenséges országok bármelyikében akadna nép, melynek többsége a háború folytatását Követeli.
Az ellenséges áldemokrácia lehetetlennek tartja, hogy békét kössön nem demokratikus államokkal, amiből azonban még nem következik, hogy demokratikus ellenséges államokkal csakugyan békét kötne. Ezt jó lesz szent előtt tartani, ha látjuk, hogy a Monarchia és Németország helyet enged a demokráciának. Ha a mi demokráciánk a békéhez vezetne, ezen csak örülhetünk, mert hiszen számtalanszor kijelentettük, hogy békél akarunk. De Ausztria Magyarország és Németország vezér-férflai első sorban mégis\'csak azért engednek az egyre erősbülő demokratikus áramlatnak, inert azt üdvösnek tartják és mert a demokrácia az .az ut,, am-.Iy a háborús események szabta ujviránynak legjobban megfelel. . \'\' \' :\'
A német demokrácia térnyerése nem mai keletű. Kaput nyitott neki a német császár húsvéti üzenete és még előbb jelezte jöttét a német kancellár, amikor a
„tehetségek ^érvényesülhot\'-sének szabad utat" igéit. >i
Mindenki, aki a kor szellemével haladni akar és tud, csak örülhet azon uz
Kral a köigyOlés vége! ér. A köigyülés Iliin a megyei tisitikar tisxteleg
Ö Méltóságánál.
Egyidejűleg vaa sierencsém értesíteni, hogy főispán Ur Ö Méltóságának logadtatása folyó hó
átalakulási processzuson, mely a népek s9.ín délu\'áa a követkexókép történik: igazi érdekeinek védelmét szolgálja. A de-; a zalaegersxegi járás területére
érkexésekor a
mokrácia uralomra jutása egyike ama ke-\'járási főszolgabíró, Zalaegerszeg város területére érve vés, de annáíl jelentősebb áldásóknak, ml- » polgármestere (ogj. ót a képviselötes-ket a kegyetlen háború hoz
Bosnyák Géza főispán beiktatása.
tnlet élén üdvözölni.
Ennek megtörtrnte után 6 Méltósága a vármegye székházába vonni, ahol a megyei tisztikar élén a vármegye atispánja fogja őt üdvözölni.
Kép viselőj elölés.
A szabadságon levő alispán helyett Bődy Zoltán főjegyző a következő iratot tette közzé: A már-már dagadó szenvedélyesség kissé el-A vármegye főispánjává kinevezett Bosnyák csendesedett a vasárnapi jelölő értekezleten. Ekkor fléia Ur (1 Méltósága folyó évi julius hó 30-ra a ugyanis ama Iliire! lepték meg ez érlekizletet, hogy közgyöléai terembe rendkívüli közgyűlést hivők vizlenilvay Sándor Apponyl-párti programmal elfo-eg,be, amely a folyó évi julius hó 21-én tartott\' g.dla a jelöllségit Kétségtelen öröin ex n város pol-j rendkívüli közgyűlés liAtározala értelniélieli délelőtt gársígára nézve, a hol különböző nézetű emberek 110 órakor fog megnyittatni. harca már is intenziven indult meg. Viriendvay sze-A köxgyülér tárgya ugyanezen közgyűlés\' Iib- mélyét nem kell dicséretlel emlegetnünk. Mindenki tározat értelmében a főispáni székfoglaló, a főispáni ismeri s tudja róla, hogy jobb kézbe városunk követ-eskü letétele; annak rendie pedig a következő: sége alig kerülhet Az általános óhaj mér az első A közgyűlés,megnyitása után a törvényllató- percekben leié irányult. S amint személyéi ö kivonta sági bizottság az eddigi szokáshoz képest testületileg n jelölésből, tüstént oly harci szenvedély lángolt fel főispán Ur 6 Méltóságához megy Is vele a xala amely táriadalinrmk máskülönben is eléggé ingatag egerazegi plébánia templomban a Szent Isilek segit- békéjét felfordulással fenyegette. Jogos és jogtalan séglll hívása mellett tartandó ünnepélyes isteni lisz- igények, jelölések léplek előtérbe. Mások nevében , teletVe vonul, aniwk végeitévéi pedig a gyűlésterembe történlek kijelentések, amelyekre az illetők jogot nem visszatérve, Ö Méltóságát küldöttségileg a ktjigyOlésre is adlak. Mindezek már mkták a barrikádpkal, áment egbívja, amely njból megnyittatván, főispán Ur Ó lyek mellől n lisre nlegindul. Ilálá a belátó erők
Méltósága a hivatali esküt leleszi és szélifoglaló be- diadalának, u bal™ mérsékletnek, egyelőre, elült a^_
! szédjét megtartja, Emtán a vármegye közönsége ne- szenvedélyes harc s egy-két kijelentésen kiről nincs
, vében Batthyány lfál gróf bizottsági tag ur l.dvözli csata a látóhatáron. Kiskaui/sa ugyan mást gondolt.
!o Méltóságát tj nem .ért egyel az anyavárossal. Kálovics Józ\'ef
Táros arany fiatalsága Valamennyi jő táncos, tinóm társalgó s modoros uri ember Dolug közben felgyűrt ingujjakk.l álltak iiimikában, de ba klöltöltek, fővárosi gavallérokká változtak át Zongora voll a háznál. Egy akkori cs. kir. jdótárnok jó vacsora és 10 arany Ígéretének fejében zongorázásra vállaik} tolt. (Az akkori cs. ki. beamterek jó része :kiérilemült kapelmeísxterek voltak.) Bellegletelt is olyan talpalá való uőtál, hogy még az üstöki is izzadt lulel Drága mulatság volt ei. A latinak 3011 pengőjébe került. Ai öreg szívesen eresztelt a bugyelláris szijjáu. Másnap azt mondta a maminak: háromnál pengő sok sok pénz, de nem sajnálom, jól miilallam a farsangon az árán. Ilyenek voltak az öreg urak. Takarékosak, de ha kelleti kilettek magukért. Kz azonban kivételes eset volt A többi mulatságok állaliiban sokkal kevesebbe kerültek.
Patriarkális jellegűek roltak a batyubálok is. Itt az volt a jelszó : aki jön, az leszik. aki hoz, oz esiik. Minden meghívott család elemózsiával járult hozzá, a zenéről a llalalság gondoskodott. Eljöttek a tátik, a mamik, gyakran a nagymamik leányaikkal.
A tátik, mamik kiinulatlák maglikai, a leányok pedig megismerkedtek Mindenki választott a maga síivé szerint ós az ugyanaz évi farsangban megvolt ax eljegyxés, gyakran a lakodalom is. Igy volt ex a
leginódosabh háznál is. i , barátja. Megvan 1 Elienne nóilen einbe"r volt és azt
El mos\'.V . .., -. mondta, hogy amit keres, az megvan; meg kell fogni.
Most t-ncvigsloinni jár «t, vagy zenei efőe Ugyanis nzt tanácsolta, iiogy menjen Hetiére Szeralln adásra, kinek eliulV lánya van. vagy ki özvegységére asszony köxvetitő iniéieléheí ott aztán dúskálhat férjbe., akar jutni, lla az nem segit, akkor ott van kénya-ki-dre szerint. De lelkére kötötte, llogy ha az ujági hirdetés, vagy legtöbh esetben a köxvetilő l)l4r szerenesét megy próbálni, 150,0011 Irankon alul intéiel Igy van ea. most nálunk, igy vau az egé z „, kezdjen bele. Szeralln asslouy nyájasan fogadla világon mindenütt. ,l>e sehol sem ngy, mint Párís- » főkönyvelőt
l»n A következő mulattató eset eléggé jellemzi a Mivel, szolgálhatok ? - keidé Rumlin aasiony. párisi közvetítő intézetek élelinetségél: _ N^olni óhajlok ! ugy egy 160,000 frank
Daudiet Hypolit szőke liaju, pörge bnjuszu esi- hozományra vau szükségem; de szép is legyen a nos Hutai ember volt. Kgy előkelő párisi bórkeree- menyasszony és zongorázni is tudjon, .-tévé houá kedó cégnél volt főkönyvelő kilencezer frank évi! liaráliink.
| fizetéssel, „nlből Parisban egy kisebb igényű nőtlen! _ N4Um 200,000 ■ 300,000 frankosak
ei„b,r megtud élni. Ennyiből kávéházra, billlárd já-j ,»„„,*. Kiatelok, előkelőek és szépek Zongorázni tékra, szerényebb kirándulásokra, .liuháilátogatásra, ped,g ^^ Adeliiile diplomatikus longomveró csecsebecsek véklérp és csinos mliáutra bőven túlik., kisassioiiynil tanullak
; II,pulit harátilliknak azonban magasabb vágyai i,[ Hj|M,it „^„u*,, „„-Hogyne telsxenék. voltak. Megunta a nőtlen élet dicső.égét ée nősülni „agy,,,, j, tetszik
készült. De bog, é, iniképy Kőkérdés a jövedelm - Hát akkor jöjjön a I,élen vasárnap látogatásra, forrás volt. A tmoo frank elég volt arra, hogy Ad laide kis^ony is ott leas De előbb U«ék 50 czéUerő b™,lássál kényelmesen meg tudott élni,, fr,„k UolwkolW dijtl jM11 „dja els „ M8ltö.
jl)e majd ha ketten, esetleg többen lesznek, akkor é. seglU, rá I («.„ önnal szép őr ön a szeren.se vége a kényelemnek Jjzen c*k hozomány segíthet kadveltj,.. végzé Szeren »«.„, édeskés mosolylyal. j Hogy juthatna ehhez? - Ilt már tökéletesen járatlan
|volt ... Uondolkoxui kexdett. Eszébe jutott Etienni I (Vé«B kí,0
JCL1U9 25.
zalai k ö z i. ö n t
kOltanácsost jelölte kisgazda-párti programmal Ilyen | Kedden Hercegkisasszony. szerdán Bernát: a háború sorsa! Gondoljatok erre a végtelen nagy formán az egyseg egy kis csorbát kapóit. Hogymint bdosl, esQtörtökön tarka kabaré. pénteken a Melegre és követek mindent el, tegyetek meg köszörülik ki, majd a jövó muUtja meg, amelynek Tanítónő, szombaton ás vasárnap Oíárdaeki- mindent, hogy gyermekeink é« gyerm. keink gyerme békéjét igazán szeretnők megőrizni lrAlyné lrtir
KRITIKLS.
kei számára tartós, boldog .békét hiztosiUiunk I"
A t.\'aárdáskirályné egy hetes uralma után az igazi művészet is szóhoz jutott tegnap, amikor Gábor Andor Szép asszony cimü három felvonásos vig-! játéka került szinre Az operette könnyüvérü előadása | után, szinte mondanunk is fölösleges, hogy igazi mohósággal szivta magába a közönség a tegnapi előadást, amelyben igazi műélvezettel szivta ír agába, ami a színpadról áradt felé. A darab hatásos és sok kincset rejt magában, az kétségtelen. Meseszövése, érdekfeszítő ereje, éles fordulatai, impromptu jelenetei mind körrehatnak abban, hogy a nézők lelkében minden parányi rész után ott legyen az ujabb érdeklődés, a várakozás, az ujabb, a meglepőbb iránt S amikor ezt mind jobban tetézve adja az iró, akkor még a játék is sorompóba lép, lio»y minél tökéiele-\'. sebb legyen" az illinúó: nz élet vetítése a színpadról. A szereplőkről ezúttal már banálitás lenne valami dicsérőt mondani. Az érzések színjátéka minden pillanatban valami ujjal lep meg bennünket részükről. Ilalasy Mariska neve már fogalom a siker terén. Játéka átérző kicizellirozott remekmű Minden szem kereszt tűzbe fogja ót játéka közben s ugy várja \'minden szavái, minden mozdulatát, amelyről már előre tudja mindenki, hogy "valami nagyot é* meglepőt hoz. 8 hatását nem téveszti soha az ő. szava.
. Művészeiének diosérelét pengj az a. fergeteges tapK-; vihar, amely nem egyszer nyiUszinen jutalmazta művészi játékát. Jó társa volt Doktor János, akinek ez a darab talán parádén számaként tekinthető Itt nem volt szükség a hang szenvedelme* kitörtséte s ezt minden ttébt^n jói tdta vissza Doktor Halasjné játéka méltó volt a neves művésznő hírnevéhez A csodált és ünnepelt művészi erő tblwn a szerepben (Ilka néni) sem cáfolta ineg magát. Dicsérjük meg Pattan Idát is, aki elmélyedéssel játszotta végig r. mindig rókouszonvesen Kozikn szerepét. Szabó J)ani s Borbélyáé hálásan mutatkoztak b« Utabár játékán meglátszott az operette színész hatása. Örömmel látjuk őt mindig, de itt kissé idogenszerűen élt. I\'app István törekvésének és erejének ujabb bizonyságát adta ebben a darabban is.
Oöütörtökön a színházban uj nyitányt adnak elő. Sz rzóje Stolczer József Orsz. m kir. Zeneakadémia ösztöndíjas zenesz rzö növendéke, — aki nek több művét előadták már Jelenleg 2 ». h. gy e. önkéntest) több jóié onycélu koncertet rendeteít, többek közölt Nyitrán a 14. h. gy e. elesett hősink özvegyei é» árvái javára két estét.
Csütörtökön bemutaló előadásra kerül m. kir. 20. honv gy. e. „Győzelmi nyitány-a — a jené-kart vezényli a -zerző ~ dicső 20 as liouv. ajánlva az induló. Voltakép egy könnyebblartalmu kis szimfóniának az első tétele.
K héten különben bezárul az Aréna. A műsor még a következő darabok előadásáról ad jelentést
i
Gyermekszinház.
Nem régiben adtunk arról számot, hogy néhány gimnázista július 22-én műkedvelői előadást tart. Most a fiatal erők előadásáról .^referálunk Az Inlcognitó bohózat s Nyárfis ur villnjt. "került szinre S a játék : kifogástalan voltát mutatjp, hogy két hét múlva megismétlik a darabot, ame|y tiszta jövedelemként 100 koronát hozott a húszan rikkant alapnak. 8 ezt az összeget a fiatal lelkek siettek is átadni Schrancz őrnagynak, mint művészi .erejük zsenge megnyilatko zásának s egyúttal vitéz húszasaink iránt érzett tiszteletük kifejezéseként. B-jin.Mjük. hogy nem lesz sikerben szegényebb a má-dk eHadás sem s még gyar.ipilja a huszad rokkant alapot néhány koronával ^
A fúldmüvelú megbecsülése.
Egy német lap jutott a kezünkbe, amely közli a bajor fóldmive|$sügyi miniszternek a bajor földmi-vesekhez intézett felhívását Jól esett ert a felhívást olvasni és azt olvasván, megállapíthattuk :
íme imigyen kell beszélni a hatalom polcáról a nemzetfenlailó löldmiveldnéppl! A beszéd nagyjában, de mégis szószerinl a következőket tartalmazza: „Földmivesek és föl^nutes Wszonyok ! • Én nagyon jól tud^m, bogy milyen sulyoj a ti helyzetetek. Tudom, hogy micsoda védhetetlen fáradságot okoz ilnékls* a megcsökkent munkaerővel megmunkálni a szántóföldet és gondozni az állatállományt . Hűséges és valóban fáradhatatlan munkátok kiérdemelt jutalma az egész haza legforróbb köszönete! Az, amit a mi ÍÖld-mivelő osztályunk ebbrn it világhál>oruban teljesített, örök dicsóégként l£sz a történelemben megörökítve! Most azonban, amikor a küzdelem még ádázabb késhegyre megy, szinte majdnem lehetetlenséget is merünk kövelelni tőletek ! Annak rendje és módja szerint meg kell munkálnotok a földet, le kell győznötök minden fokozódó nehézségeket! Az utolsó szem gabonát és az utolsó darab burgonyát, amelyre feltél lenül, szükségetek nincs át leengednetek — közcélra, mert csak igy nyerhetjük meg a háborút. Ne fogyasz-szátok és ne takarmányozwlok többet, mint amennyi okvetlenül szükséges! Tudom, hogy ítigoru rendsza-i bályok vannak, melyeknek éle látszólag ellenetek irányul, ezeket a rendszabályokat^ azonban a szükség szülte és alájuk kell magatokat vélni I Fogadjátok meg hűségesen, amit az állam parancsol, hallgassátok meg azokat a figyelmeztetéseket és intéseket, amelyeket papjaitok, tanítóitok éí elöljáróitok intéznek hozzítok. Én a ti királyotok földmivelésügyi minisztere kérlek : benneteket erre, ezekben a még soha nem volt Milyos kataszlofális időkben! Kérlek mindnyájatokat, kicsit nagyot, fiatalt és öreget egyaránt és tudom, hogy ti a jövőben is megszívlelni fogjátok az ón kérő szavaimat. Fóldmivesek és földmivtsasszonyok! A német j szántóföldön és a német mezőgazdaságon fordul meg
IMEH-ONNAN.
A (Jentrál előtt egy horpadt mellű ur |>anasz-kodik a másiknak:
— Képzeld csak tizenkét kilót fogytam az ősz
óta
A szomszéd asztaltól közbeszól egy terjedelmes ur:
— Fájdalom uraim, hogy ezt nein én mondhatom.

Két hölgy sétál a korzón s szembe jön vulök a színház híres íérllcsillaga Így szól az egyik:
— Otti ez a leggyönyörűbb férfi, akit valaha láttam.
Az illető megértve a bókot igy válaszol:
-- Sajnálom hölgyeim, hogy kegyetekről • n ugyanezt nem állithatom.
— Dohányjegy egy vidéki városban. A dohány mizériákon a dési pénzügy igazgatóság ugy se-gitett, hogy Szamosnjvárolt behozta a dohányjegyei. A dobányjegy-rendszer életbeléptetés sikerrel járt amennyiben a szétosztás körüli zavarok megszűntek A kiadott jegyek alapjáiK mindenki fennakadás nél kül kaphatott dohányt uingfehdő arányban, üdvös lenne Nagykanizsán is behozni ezt a rundszert, talán akkor megszűnne az a sok machináció, ami a dohány cikkek körül dívik.
Az ÍJlelraezéHi Hivatni közleményei.
Nagykanizsa város ellátatlan közönsége ez uton rtesitletik, hogy a kiadott félkilós kölesjegyekre 14 deka köles kilónkint l korona 20 fillérért, vagy 12 deka tengorikáxa kilónkint 80 fillérért kiszolgál tátik a hatósági üzletekben Jegy nélkül szardínia féldobozonkint 3 kor 20 f. Kidámi és Gonda sajt kilónkint 12 kor Julius havi szappanjegyekre szay pan kilónkint 4 korona 40 f kapható a hatósági üzletekben.
Szerkesztői üzenetek.
— N. V. Atilláid. Köszönet Mull számunkban jölt. Várjuk további levelét. Sok itdv !
— TÖBBEKNEK Mi egyelőre nézetünket elhallgatjuk. Azután obiektiv történetírói leszünk a tényeknek, mint lapunk komoly iránya megkívánja. Mi as újságban történetírást látunk s e szerint irnnk A követ választásnál sem hangulatot aka-. tünk tolmácsolni.
7. A I. A \' KÖZLÖNY
JÜI.IUS 85
ádflkíl77Unk fl HariSflnrilVzAnflk 1 ear a „zalai KÖZLÖNY".- Adakozzunk az elesett hősök özvegyei ADaiOZZUHK a nansogoiyzonei. 8zámonként kapható Ifj Wajdits és árvái javárai ~ Hadsegélyző Hivatal
Szeretetadomanyokat.frontra JÓZ3cf uönyvkercskedésébcn w főpénztár
lit a Hadsegélyző Hivatal Atveteli Külö- J \'
nitménye: Budapest, VI., Váci-utca 38
főpénztára, Képviselőház. Adakozzunk a vak katonák részére.
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács JózseJ, fóghnn. tanár. A vaukon iiiiliika a pápaválasztás történ ti fejlődésével foglalkozik. aiuig az joluii alakjához, ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyei! slilusával ölvo/ules olvasmány. A világtörtó uelem e jelentős mozzanatának ismeroL* minden kultureiiiber tudásának szOkségt-s résxe. A uiú ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdits J ó/.si\'f köny vkornakodósélien, Nagykanizsán
— Uj Idők. A világháború leghűbb krónikása, liánban é* képben ai U| Idők. A mi érdekes esemény a négy világrés* harctéréin történik, aii mind elénk térj* füstéi népségű képekben Érdekesség, művészi nivó»al és előkelő Ízlés joliemii Ilorc^it Kerenc hetilapját, a* Uj Időket. melynek iuídiIhii aiéina aktuális költeményeiben, elbeszéléseiben én regényeiben ia egyaráut a szépirodalom ápolója — Kiőfisetési át a negyedévre 5 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Andráuy ut 10. n
— A „Vasárnapi Ujeág\' minden száma gaidag tartalommal jelenik meg. A „Vasárnapi Uj •ág" előfizetési ára negyedévre ót korona, „ Világkrónikáival együtt hal korona. MegréndeJbetó a „Vasárnapi Újság\' kiadóhivatalában (Budapest, IV., Kgy etem-utca 4). Ugyanitt megrendelhető « .Képes Néplap", a legolcsóbb itfság » magyar nép márnán, félévre 2 korona 40 fillér.
— Ai .Élet" szépirodalmi és művészeti lu-ii lapot (szerkeszti Andor József) gatdag tartalom, érdekes és aktuális képek egészilik ki. A kitűnő lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Szerkesztőség én kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérvári ul 15/e. -KI 6 f itat éli ár félévre 10 koi. M\'UaUánjrazámot ként séggel köld a kiadóhival.
ÜP1
napilapja a - # \'
budapesti hírlap
\'Harminchétéves rendüUtlen és változatos program inja
A magyarságért Kzt állja és tartja és küzd érette idegen áramlatoknak minden rohamával szem-, közt.. .
Programmal kkel egységes politikai gondo. lat emelkedett megnyilatkozásai\'.
Tárcacikkei, regényei irodalmi értékűek és szórakoztatók. . , ,
\' \'Tudósításai "frissek, kimerítők és megbízhatók.\'
Szerkesztőnőben Ízléses, komoly és. gondoss A BÜDAPESTI HÍRLAP nak, mely juliu-I elsejévi-l nj elólizetést\'\'nyit előfizetési ára: egész évro 38 korong félévre IU[ korona, • negyedévre 0 korona I f>0 fillér, egy hóimpra 3 koronaj30 fillér
A kiadóhivatal cime : Budapest, VIII kirOlet Uökk-Őzllárd u. 4. sz
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
AZ ÚJSÁG
POLITIKAI NAI\'ll.Al\' olvasóinak.
ELŐFIZETÉSI ARAK
VIZSGÁKRA
osztályösszevonással, a középiskola minden osztályából gyorsan felelősséggel készít elő a
ZSOLDOS TANINTÉZET
budapest. vlk. dohany-u 84. telefon 32-40.
A középiskola rövid óh mégis könnyű tananyaga megrendelhető. :: Nélkülözhetetlen magántanulóknak, m ű v e I t s é g r e törekvőknek. - -
Bukott középiskolai tanulók
érdekében forduljunk sürgőién
ZSOLDOS TANINTÉZET-hez,
BUDAPEST. VII., Dohány-ulca 84.
fy Telefon 32-40. ®>)
Ugyanott előkészítés magánvizsgákra.
osztályösszevonással, felelősség melleit. ,, . ,. ,
" Megrendelési oltll
A középiskola klvonalos tananyaga az UJSAíj KIADÓHIVATALA Biulnpant, megrendelhető. [»merlotöi knld az Igazgatóság. VII RAkóozl ut 64 azáiu ÖOOOOQOOOOOP
Egáax évre . Félévre . . Nogyodóvro E*y hónapra
9 K. 80 f.
3 K. 30 r.
loooaaoaaaaa
Összefoglaló tankönyv
A középiskola négy alsó osztályának teljes tananyaga. — Nélkülözhetetlen rendes- és magántanulóknak, — önkéntes vizsgára készülőknek. Legjobb eszköz az állal,inos műveltség elsajátítására Kct kötet ára 16 kor Megrendelhető
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII. Dohány-u. 84.
Telefon 32—4(1.
íf
= JFf FA/PJT8 /Pppf ==
KÖNYV- PAPI F^— ÉS IRÓÖZE^KERESKHDÉSE
Dús raktár legújabb Jivatu levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
--- dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk nagy raktára.
Nyomatúit a Uptulaj,Ionos Ifj. W»j4,u Jéuet kó.iyfnyo.ndijában, N»gyk»nlMán. ..... ........~
ik évfolyam
NAGYKANIZSA 1917. julius 28. Szombat
30. szAm
ZALAI KÖZLÖNY
\'".erkettztöaág áa kiadóhivatal Denktér 1
Tolaloa I ÍM. - Hlrdatása. dlja.abaa aaarlnt.
FOaiarkaailO:
Kemény Láezló
Falaló, .i.r...110
£röi Sándor
Megjelenik hetenklnt kétszer. ■UliilW ára: l|f árra le kar, Wlna • koraaa, nafjradévr* a koraaa to futár. — Egyaa liba ára lé mi*r.__
Az élelmezés szervezése
latsonként az ipari, cikkek beszerzésének és ela\'.lásntiAk szervezésére is átterjedt és a városok maguk is mind erősebben foglalkoznak a közellátás problémaival. Megnyugtató jelenjégnek tartjuk, hogy ez a szervezés most már nem irányul u kereskedelem ellen, hanem ellenkezőleg, u kereskedelem teljes mértékben való bevonásával és a megfelelő helyre való allitásá-val megy végbe az átalakulás.
Ezen a téren ügyelőmre méltónak tartjuk Győr város eljárását, amely erre r.z ukcióra már 500.001) K folyószámla-kölcsönt vett fel, melyet most egy millió !(o-rónára fog kiegészíteni.
A terv az, hogy egy képzett kereskedő vezetése alatt előbb a győrvárosi kereskedelmet szervezik és ebtw tclevonják a megyében levő kereskedőket is. A városi kereskedőknek kötelessége lesz előteremteni mindazokat az iparcikkeket, amihez a
————--.--
a megyebeli kereske lök pehezen juthatnak, kehnek teljes átél lésével lógja Farkas pol-viszont u megyebeli kvreskodők feladata gármester okos törekvéseit támogatni, lesz összevásárolni a bqpsi ügynökök ki- •
szorításával mindazt, ami élelinicikkekhen A központok üzletvitelét teljes hociadó s ezekkel első sorban a városi el- mily fedi. Néhány hónappal ezelőtt félhi-látni s ha felesleg marad, azt árdrágítók vatalos kommüniké jelent meg, mely azt kizárásával tovább adni. \' adia hirül, hogy a kormány felhívta a köz-
Ezt a megoldást rc|tdk!vUI szelencsés-1 pontokat, hogy működésükről részletes beitek tartjuk, meri a kereskedőkre nézve számolót tegyenek közzé. Mindeddig ez megoldja u liigpehezoub kérdést: az éiu- azonban ne.\'.) történi meg. Ez mindenesetre beszerzés problémáját, míg a fogyasztókra najy hiba. A központok egy-egy szukmá-nézve szintén kedvező Helyzel\'-l teremi. Ajnak úgyszólván a jóléti intézetei is az érváros azt a közvclitő, szerepet vállalja, j dekeltek nagyon szeretnék ismerni annak melyre egyedül lehet hivatva es ahonnan1 az organizációnak az üzletvitelét, mely ró-tekintélyével és súlyával uz egísz keres- luk gondoskodik. Jelenleg az a helyzet, kedelemie és a küzellátásra jólékony ha- hogy a közponlok legtöbbjénél felvilágosítással lehet. Csak még »z szeielnők, ha az tásl egyáltalán nent lehet kapni. A vezetők ügyes városi vezetés n|m bé litaná meg mindig jól elzárt ajtók mögött tárgyalnak teljesen a kereskedői injcialivit és a ke- és. külső ember egyáltalán nem nyerhet be-reskedő szabad mozgását is biztosítaná, pillantást u központ ügyeibe. \' ahol az a Wellátaí\'értWWBsn áll. ; Rgy nagy központ írlefnöke- perwsz-
Ha Győrnek ez sikerül, a legnagyobb kodva beszélte nekünk, hogy az igazgató elismerés illeti meg és a kereskedőoszlaly előtte is eltitkol mindent, ugy, liogy ő sem I lelkesedéssel ás a mai nagy nemzeti éide- lud semmit a készülő dolgo\'cról.
(c\') mlckkönifrbi

• nak.
fBon/ogafom, nézeh£ az é/el szirma//, íffCike! duroa kéttel- az idő lestakii, Ctmcftr per>z9eí, emt\'sil százezernyi lelkei, 9fTely uc/oöl 3 önömül /// oly rilkei íeíheí. .ípajóíöröH gán>da, lördreményű ifjok, vWikre éden hchje/l csak biliifctclféí rak (3z élei, a dacos, a kacagó s Büszke, Vedig hamis fényé! hajszolta és ütle, fffCiud hu Ha himnusz/ harsig és súg Jt/éd: — .ipa d boídogságoí c Joldön nem\' feléd, 3a a sor-s csonfkcte gyönge ca\'llád (ír/e, Sár-, sa/akkd fostloll stép r eményed érce, <£ ha lelked ábrándja az qfkonymgárcaí fWár< utolsói lobban/ siönő lobogással,
meg agyon/őrre,, de restkelön s oágyoa tfíemcgö ajakkal csak néglél u/áuna . . .
,$(i e/söpri/,- mindát/ a rohanó fíőbok Cfmil aranystircd • nagi/of, dicsői alkol, .Ba na<]y messzeségben min/egy sö/él tábor Cf szeneedés, ni/omor miijd\'■ körití/ed láncol. <V nincs majd senki vejed, aki /éged menlseif , y/Ter/, aki szereié//, c/oc/lc az eJs/cn, iV már a rémes liafál /ar/aqa diadalt, £*e/aro/ra benned minden/, ami/ akarl. . . (Balzsamul és égi fent/sugártia/i eedd ez! : rFö/di éí/iink álján hű társunk a keress/.
rDr>. lukács József.
Menyasszony keresés hajdanta és most.
- Élotkóp a régi Jó világból. Köxll: OftIK-VOXaEOZ SÁNDOR.
(II. Kolyltttís.)
I)i> milyen lesz a próbalátogalás ?— kérd Hypolit távozása közben Jeantól. Jean nem válaszolt,
hanem egyei hunyorított, amiért tiz frank borravalót ka|K)ü Vasárnap pontosan megjelent emberünk, de azt mondták, hogy roaszid érzi magát a kiszemelt hozományon kisasszony a próbálgatásra, ami jövő vasárnapra maradt.
Újra ötven frank tanácskozási dij. .lean, Ade-laide zongoraniHKternó fivére biztatóan mosolygott, amiért megint tiz frankot k.%|>ott. Végre elérkezett a várva várt pillanat Hypolitot egy szépen bútorozott terembe vezették. A bútorok különféleségén meglátszol t ugyan, hogy uraságtól kerültek ide, de ez nem határozott Hypolit azt észre sem ve|te Szerali n asszony egy befüggönyözött ajtóhoz vezette hősünket, aztán a függönyt félretolva eltűnt. Az ajtón egy tenyér nagyságú nyilás volt, ezen a kis ablakon át a mellékterembe be lehetett látni. Feltárult a a mellékterein ajtaja és azon egy középtermetű, feketébe öltözött fiatal nó lépe\'t be. Egyszerű, de Ízléses ruha volt rajta, minden ékszer nélkül; csak egy halvány rózsa volt a keblére tűzve. Hypolit «l volt ragadtatva Ilyen szépet még nem látott soha | Oéfipa báj, csuya kellem I IJ/y öt percig állt mozdu-| latlanuj aztán halkan, nesztelenül eltávozott.
— Nos. hogy tetszik ? — szólalt meg háta mögött a közvetitónö.
— Asszonyom, el vagyok bűvölve ! Mikor kér-
a
E A L A I K ö B I* 0 N T
Jl\'1,1118 98
Á" nagy\' nyilvánosság a központok működéséből csak annyit Iái. hogy összes rendelkezéseik a nagyiparnak cs a nagyüzemnek kedveznek, inig a dctglllistn ér iekéi a központoknál egyállnlúba i nem res-pekláltatnuk.
Azt tudjuk, hogy a központok mögött a nagytőke áll, de ez nem ok állá, hogy a kislt^cskcd3kei egészen agyonnyomják.
A központok alapjában véve hadijóléti Intézmények, melyek működésének a nagy nyilvánossá > előtt kellene lefolynia. M| ennek épp az ellenkezőjét tapasztaljuk. Az ország, melynek gazdasági élete a
Oéza öcséd azon nemes cselekedje. midőn MdoguirŰdását kénre zárom .animál borainalot kérve édes atyátoknak, - ki egykor a nagyk.niz«i kóz- tek, hogy nyílt levélboa teljesítem, kórházi bizottság énjgmdus t«KJa maid elnöke volt, emlékére kérhátunk keretében épitendó tadóbeteg osztály épltéal költségeihez hatezer koronát meghaladó Összeget voltatok kegyesek hozzám jutlauii, nem-kűlönlwi ugyan g, oélt nagy mérvben istápolja a Dunántúli (tazd. Szeszgyárosok sze-zflnuinitó Társasága is, midin a tnult évben városunk hatóságához tizenötezer koronát küldött; de igan nagy mérvben segiti, elóbbre juttatja azon nagylelkű küldemény huszonötezer korona, mely e o.élra közreműködésed által e napokban kezeimhez jutott.
Ezen nagylelkű adományok tekintélyes magvát, alapját képezik) azon remélhetőleg e tiszteletreméltó jó példán felbuzduló jövendó adakozásoknak
Szeretettel én igazbensű léssel őszinte hívetek
Dr. . Saekerau Jóasef.
TÓIe-
arc
\'büzhaq.
központok uralma alatt nyög, ismerni c9 melyek lehelévé teszik, hogy kórházunk keretében ezzel egyidejűleg ellenőrizni akarja a köz- felépüljön nemsokára egy kellő nagyságú tndóbeteg fontokat, (helyeknek eddigi működése éppen osztály, hol ellnlyezést nyerheinek többen azon szenem tudla\'a közö.ség bizalmát megnyerni.! «\'»> fsaink kMI is, kik fárailva, ktalve éret-
tünk mindenüket áldom — egészségüket elvesztet-
i^ohwnw -.--.v■ ....... - ték, mert sajnos a harctérről számos ily tüdőbeteg
katona tér haza .szűkebb hazánk, szeretett vármegyénkbe. , ..
f Városunk a háború alatt "megtelte amit tehetett,. - épített két "pavillont, ezzel elértük azt, hogy a háború kezdetétől 1349 katonát gyógykezelhettünk, ápolhattunk és nemjVoltunk kénytelenek — ugyan meggyógyult, de még üdülésre erősödésre szoruló szerencsétleneket a \'kórházból kiküldeni, hogy más srtlyosabb betegeknek helyet adhassunk, mit sajnos a múltban fájó érzéssel, de meg kellett tennünk.
DR. SZEKERES JÚZSEF nyilt IíibIb.*
Nagyságos ujnépi Etek Ernő (írnak.\' Ktdvei \'Harátom!
Pohár, zene zengett, Sok szó, beszéd csengett. De a telkem távol Éltől a világtól, Másfelé merengett
Egy édes álomban, Talán épen ottan, Hol ártatlan lelke, f Nyugodalmát lelte És örömre lobban.
Üde, égi mosoly Foly halvány ajkáról, Majd aztán hirtelen, Egy szó is ellebben .... Mintegy lenge fátyol.
l.etkem gondolaljál Ez a kép liatja ál, Mig a kávéházban Muzsika, vígság van, Mások Síi lát játsszák.
Syrius.
Nagy örömet kell nz loidóu a mai kor sajnálattal önzésének i lég Isi és nem tiszta vizében nemes "éí tiszla oázisra\' is lelünk és usgy szerencse, h.t la
lálkozhalnak a InagaSabt\'i \'ói jobb célt szolgáló toruk ...\',.,.* , •
(^Yj^lj ép igy becsületes\' ösj^zofogáasal elérhetjük jobb \'
. ,esz|u^inj( ujegvslnsnlásál. . Múlón neked és kedves tiéza Öcsédnek és
.. ,;<, , Ily nagy és jobb célt szolgált elóször a Te és lOnt emiitett Iwunűuket segitó mélyen tisztelt rósz-itt . •» tevét nirgjái kllltinila llay.lmöb. ajánljuk . "l\'iyUiaaságnak tiszteletteljes hálámat > köszönete- f
■alvU kOsOaaégnok.s 100.11 sdományá. is ktrjük . m.,..i. lllrt fejez.\'tn ki, — ait városunk polgármesterének Adakozzunk a háború rokkantjainak és toa cél írekében. SZEHK. köszönetével kapcsolatosan teszem és a Mindenható Családjaiknák
,\'T-"""" ln"T........—--WT-- -1 ........——-.-Mii ........... ^xrr^-" I I, 1 ^M-^mi^rr
lletem meg a kezét? — uiongott hősünk. Mollban ismét 100 frank tanácskozási dijat kért - Nos akadl Vzerenoeéd ? — kezilé a szappan-
\' — Ez nem megy olyan egyszerűen. Most |„,e itt , „agy pillanat Hypolit tudta, hogy gyáros, majd ellenpróbára kerlll sor, nuyd azt kell kiállani, a niellékléremben Ügyelnek rá, azért hát elókeló Hypolit mutatóujját homloka elé emelre lagadó-azalatt kész lesz minden. Ön megkapja a l-ány ke- álláslw rágta magát Italkezét a szók támlájára lette, lag intett. ~
tét és a SOO.OOO frank hozományt Jójion ismét két jobb kezét a inellénykivágásáha illeszlé, épen úgy.\' _ Klóré tudtam, - nevelett Ktienne. hét múlva. Ilypolit Imblogságaban 11K) frank lanirs- iniut «l a nagy uiak, dipluniaták, köKSk\' azokták Te elóre tmltad és mégis tiriprHril
kozási dijat lltolelt Jean porlás még bitlatóbhan tenni. Igy ált tiz perczig, azlán kifelé indnlt. _ förmedt baráljára Hypolit
— Hát van abban valami rossz I Kogein is beugrasztottak, nekem is kárba vészelt 400 frankom, de tolultam, ezntán lépre nem jutok oly könnyen, ugy hiszen neked sein ártott.
Hypolit csodálkozva nézett maga elé, azután ■Isi. ki s hölgynek tetszett. Minden jól nient, o»k ^ ^ ^ )llllnU,1K!MII mrgrliall .„
j Ks Szeralin asszonyság? — Kzután is fogadott próbalátogatúst. Angella a mintamenyasszony tovább folytatja próbasétáit a díszteremben és bőven oztozik jövedelmen gondolváe, hogy végre is hurokra
mosolygott, ezért húsz frankot kapott.
De milyen lesz majd az ellenpróba? — gondolkozott emberünk Ktienne barátja itt is felvilágosította ót. Azt mondta tudni illik, hogy ezután rá kerül a sor. neki kell majd most a mellékterembe lépni, a kisasszony majd az ablaknyiláson át fogja . szemügyre venni éppen \\*gy, mint ö tette a mult-koi;.; azért csuk azt tanácsolja, hogy qsipjo ki magát, mert ettől függ minden
Nyugtalan napok következtek. Hypolit barátunk
— Hypolit ér! Szeralin asszony kéreti magához, szólalt meg Jean. -
Izgatottan lépett fiatalemberünk a terembe, v- Uram, kezdé az érdemes hölgy, tu ellenpróba meg volt. Önnek nagy szerencséje volt Ön volt
annyira szórakozott és felületes volt, hogy .főnökétől dorgálást kapotU Igy tolt el iót hét. Jött a nagy , nap. Diszl>exc«apta magát h<J»flnk és a fodrászhoz ment, de mielőtt.a nagy útra ment volna, u nyak-kendó csokrát jiörbére igazította. A legújabb divat
a nyakkendőn esett a hiba, mert ahogy meglátta
önön a félretolt nyakkendőt olyan nevető görcsöt n
kapott, hogy alig tudott észre térni. Látja, látja,
ennek mind ön volt az oka Sajnálom^ do hát...
Hypolit kiábrándult. Kás^dték o< u fosán: Kapta . , ... «n„i • ,
, 1 kerít valakit, kl hozomány nélkül is elveszi
,t.l« .. I.ir.-I.l .. 1 t----1 t_______3 a* <. ......
Hát Ktienne és Hypolit urak? — Csakugyan megnő Hitek Tisztessége s családi ól választollak magoknak kösvetil\'t és hozomány nélkül, egyszeri! házi
kalapját s kifelé rohagt, Jealll hozza\' eló a felotót, kiállá ulána Szeralti asszony. Itoseoe Jean a párisi portáslogény eióhozta a kivá\'nt ruhadarabot s most
is mosolygott, csakhogy szemtelenül. . . , . „ . ,, , . ,
. 1. , mi. „ .. „ ,. „ ,. ismeretség tollán l)e boldogok is lettek
Ismét találkozott a kot jó barát, Hypolit Daudiet 5
ott igy hozta magéval A. előszobában már várt rá „ e,ske|j , fAkOnyvttlAjo ós K.ieune DulWIllo, <v\'»«)
Sterafln asszonyság és a próbatérén,be vezette Előbb,az illatos szapanok gyárosa.
iL
jn.iu? a-.
>. A \'í,* A \' 1 K 0 l I. i) N V
A 20-as honvédek rokkant
léi általános derül keltettek. — 8 ezután Hahurny\' Mariska ragyogtatta nagy művészetének fensőséges
Peschek Ignác
Abból az alkalomból, hogy a 20 as ho rokkant alapja javára rendezett, .Múvészestély számadásával a rendező bizottság elkészült, ürömmel közöljük, hogy az estély a várt sikert jóval felülmúlta és több mint ö 000 koronával gyarapította vitéz hon-védeink rokkant alapját.
A rendező bizottságjezuton is hálás köszönetét nyilvánítja a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank helybeli fiókjának, a Franz cég r. t.-nak, a Polgári Egyletnek, a Kereskedelmi Kaszinónak, a Ker. Nóegy-letnek, a Kath Legényegyletnek, Központi sz diódának, Korona Szállodának, Weiszfeld és Fischer, Bariba és Fürst, Fiwlier ós Bilder, Petermann cégeknek, a kik a jegyek eladása, a helyiségek, díszletek, színpad, szőnytgek, padok, virágok stb. átengedésével nagyban hozzájárultak az estély által elért íényes eredményhez; továbbá az összes nagylelkű adakozóknak
Adományozók névsorát jövő számunkban kezd jük meg.
... „, . i f heg\'dnjátékáról a tegnapi kabaré keretében itt em-
erejét, lorma Kalman Anyák levele cimQ költen.é- lékezl)nJk ,llHg> mwj Peschek tudása, technikája jog-
nyének előadásával. A szavalat tökéletes volta mel- gal tart igényi arra, hogy más - keretben s külön
... lelt Hala*., neve biionyft. A Nagyon Itgyee volt ** Brlllána technikáját cncláH,altok
un védek _ _ \' rJ OJ tegnap, amely a színezés művészetével ogyesülve káp-
Doktor\'János száma, aki sokoldalú tudásával mutat kokott be 8 növelte értékét hallgatósága előtt. Ti
rázatosan hatolt Erős tónusa, tiszta kettős fogásai, llageolelljei játékának megannyi kiválósága volt Hu-,.„.,,.,. ,, ... . , bay előadott Osárdajelenetében s a Szerenádban. —
hányi Béla énekszámai ugyanéit a dicseretet érdem- Kagyogó parádés szám volt Peschek szereplése a lik, amellyel játékát jutalmazzuk. Halassyné magán- kabaré füzérében, amelyhez szépen simult a zenekari száma az\'igazi derű telje volt. Szóljunk elismeréssel Németh Nándor énekéről, Leövey ós Borbély komikus duettjéről s ha az elisiherésl még kiváló dicsérettel is megtoldjuk, azt jutalomként adjuk I\'e-terdy Ételnek szerepléseért. A: szövetségesek előadásában — bál- kissj túlzott volt — Tihanyi, Doktor és Németh adták a derül. Emlékezj^^, meg Turai karmester kisérőjátékáról, aki ^különben egy szerzeményével is szerepelt. Telt kézzel ezt adták derék művészeink a kabarén.
Ma a Tanítónő van műsoron, szombaton és
Hirdetmény.
Szürkeszinü tábori postai levelezőlapok forgalomba bocsátása.
cegkisasszony előadásban t buzgalommal ment szerdán
Folyó évi augusztus hó 1-vel szürkeszinü papíron előállított tábori postai levelezőlapokat bocsátok hadügyminiszter úrral egyetértve forgalomba
Ezeknek a levelezőlapoknak a rendeltetése az, vasárnap a Oaard.iakirulynlé a azután kapuzárás, hogy a közönség azokban a viszonylatokban használja, KR1TIKL8. a melyekben ez általa (eladott tábori poítai levelezést a tábori postai portómentesség megilleti, vagyis:
I. tábori (hadtáp-) postahivatalhoz, 2. a működő hadsereg területén lévő erődített helyekre, 3. hajóhadhoz, 4. Dalmáciába vagy Bosznia-Hercegovinába a katonai- és a katonasághoz beosztott polgári egyé-. nekhez (pl. csendőr, pénzügyőr, önkéntes betegápoló -stb |t\'5: valamely kórházba, az ott ápolt katonai egyé-i nekhez címzett levelezésekhez. Az eddigi rózsaszínű tábori postai levelezőlapok (. é. augusztus hő 1-től kezdve a fentebb 1—6. pontok alatt felsorolt helyekről/sérvektől, illetve egyénektől eredő levelezés célrendezésben dicséretes mondja aranymiséjét a liahqti templomion, ^nyf",jára szplgálimk, ezenkívül még ugyanezt a rózsaszínű
I1EII.
Aranymise Hahóton.
Király Elek címzetes kanonok a kanizsai éspe-megjegyzésünk, kritikánk kell elmondanunk A her- rességi kerület esperese e hójap-én vasárnap d
Szrrda és csütörtök este az előadás az, amiről
Az édes és közvetlen papi segédlettel.
zene gazdag volt motívumokban, dallamban. K zenekar mindefct a benntí rejlő szépségét igaz törek véssél hozta ki. Ez az előadás értékének hatott. Tihanyi ércesen csengő baritonja
A derék öreg lelkész 3f> éve lelkiatyja Hahót község lakosságának, iír$ly idő a\'att sok hálátlanná emelésére got s keserűséget kellett*\'eltűrnie. De hein tágított, ezúttal is\' kitartott s most amikor Inűkötléso e szép határkővé-
k\'velezólapot használják :
ai a harctérről kórházba szállított sebesült ós beteg Jsatonai személyek útközben, b) a működő hadsereghez lartozó azok az egynek, kik hadműveleti területen, működő stabil postahivataloknál leiadott tábori postai levelezésükre nézve tábori portonuntes-
tó ékessége volt a darabnak. Játéka: éneke egyaránt hez jutott nyugodt léleltkel feklnthet vissza a múltra ségben részegülnek s o) nem hadműveleti területen
tökéletes volt
.Megteltein amit megkelleit tennem tévő várőrségi és biz\'.ositó csapatok, valamint póttestek, helyőrségi bérházak és nyilvántartó élelmedéit • raktárak kötelékébe tartozó egyenek, d) lábbidoző osztagok állományához lartozó itatonai egyének (ao) pontb.ni említett rendelet feltételeinek megfelelően), e) azoknak a katonai átalakulásoknak a kötelékéhez lartozó egyének, it kik elhelyezésűknél l\'ogvx átme-
Peterdy Etel « Karácsonyi Ili, s elmondhatja Halassyné, Borbélyné, Borbély az eg)üttwmek mind- s amit megtehettem". " ^ megannyi sikeres munkatársai voltak hangban .« jé-1 Mi i« «kik kedves egyífóuégét ismerjük "Kátékban egyaránt. Nem cáfoltak rá régi dicséretünkre, ulzsa intelligens társadalmával1 egyetemben h iiiind-amellyel eddigi szereplésüket jutalmaztuk. nymunk előtt közkedvelt öreg Urnák a legmelegebben
Csütörtökön nagy tarka kabaré volt. Az első gratulálunk, kívánva, hogy aranyom be a mennyei
Után Stolczer József Győzelmi nyitányát adta ^ ^«ralevő napjftit a boldogság édes, kellemes nelileg stabil postahivatali,al feladott tábori postai " |v|t4nv nyugalmat és enyhetadó derűjével s azzal a kehely- leveréseikre nezve portoiuentességét elveznek.
it i . .• mű\'.. . t...L-i Az uj tábori levelezőlapok alakra nézve abbaa
Ível, mel vet paptarsai euilékkepen kedveskednek neki, ; , • „ ,
I ^ különböznek az eddigiektől, hogy azok vastag vonallal elválasztott alsó része a hivatalos följegyzések néhaira szolgál, a rendltetési hely bejegyzésére szolgáló helyen pedig „Tábori posta száma . . . szavak alkalmaztattak.
E levelezőlapok ára darabonkint 1 fillér a azt minden postahivatal és értékcikkárusitő köteles áriisi-
icllett A
szám
elő a zenekar a szerző dirigálása egy nagy zenekarra irt szimfónia egyik alkotó része.
Mm, m.lodilt.., tartalma*, alkotta, amely, ">M»li—» kw ^^
ennek a kis zenekarnak játékában is dicséretes ma-gasztalást mondott el Stolczer zeneszerz-i talentumé- j
nak erejéről. Az Aldor nővérek nemzeti tánca hatá- _ Tisztelgés a hercegnél. Herceg Balt hányi
sos, szép produkció volt, örömmel nézte a közönség istratlman herceg itt időzvén, ,ez alkalmai a templom mmuc||
, j „ . j i A.n, u*- *. épitő bizottság meir ragadta s Horváth György piarista Szabó Dani számát derűs kedvvel fogadták. Kara-1 hJlf6nö,. Horzsey Tivadar plébános, Kenedy tábla- lam- ~ cionyi Ili, Dintzl, Noseda; Kuruc JánoUóI ónekelt (biró és Eperjessy Gábor tisztelegtek a hercegnél /
annak a templomépítés stádiumáról jelentést teltek A herceg, aki fiával Ödön gi\'ólfal volt itt - pénte-
hangszinézéssel, természetes előadással, közvetlenül sj
énekét önfeledten hallgatta a közönség, amely elis- j iüa" tiTlniáii utazott el gróf Széchenyi koronaőrhöz, mérését a művésznő énektudásáért frenetikus tapsban | Reméljük, hogy a herceg kanizsai látogatásának a rótta le. láttabár huszártánca itléses, természetes, za-
Ezeket a levelezőlapokat, vagy tábori postai levelezés céljáia szánt bármifele levelezőlapot magánosoknak előállítani, vagy ilyen akár bel-, akár külfól-döu előállítóit magánkiadású levelezőlapot forgalomba
városfejlesztés céljából is nagy jel .\'illősége lesz váró-1 hozni tilos
sulikra. A rózsaszínű tábori postai levelezőlapok árusi-
matos s művészi ÍR volt. A lánc tetszését legjobban _ EKy at.:|HZCrü ör\'jk, ezüst lámpát ajándé- tását f é. julius hó végével beszüntetem,
mutatja, hogy meg kellett ismételni Kedvesebb n kózott » felső templomnak egy nemes szívű úrasszony, A rózsaszínü levelezőlapokat a postahivatalok
tollár erejít a tUl|á.ál, Nílneth Irín »«W ének »,ima \' l I ™0 k™.,nü leveleUlapokr, beoaerálai. A
— h.akü\\ö. Jnlius ín a» emu 11 ui anor réléanél ígyelni kell arra. Inigv rnaki, a ni kir. poita I. tetaént aratott. Hanganyaga- haji ktoe keral. „^„k Hál Cle,l,on Ibgnnn. tanár Örök lUrfgel k leveletólapok e«ráltea.
- míg jovöt teremt neki. fltaon lléla alata T tavaly Margit arleányn.k a M*> ten.ploinban At ..........\'
B v J e^ket»»st Pap János piarista áldozopap s tanár végzi.!
átérzett, igaz előadás volt. Kár, hogy a húszasok es- A |)ázAR8l\\Klut| i^logh Sándor piarista tanár és Hajdú téjén nem hallotluk. Németh Náudor aktuális kup- Lajos kotori főjegyző lesznek a tanuk. |
senek be.
Budapest, 1917 julius hó 20.
Kereskedelemügyi m kir. miniszter.
7. A I. » \' K 0 7( L fi N Y
JD1.IUS »8.
főpénztára. Képviselőház. Adakozzunk a vak katonák részére.
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
AZ UJSÁCr
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak.
előfizetési ah abc :
Kgiax ivri . ... 38 koron*.
rMm.....1® „
Negyedévre . . . . 0 K. 60 f. Egy hónapra ... 3 K. 30 f.
Megrendelési cim AZ UJSAG KIADÓHIVATALA Budapent. VII. Rákóczi ut 64 szám
napilapja a
budapesti hírlap
Harminchét éves rendületlen ós változatos progranímja
A magyarságért Ezt állja ós tartja és kllzd érette idegen áramlatoknak minden rohamával szemközt
Prograramcllckei egységes politikai gondo. Int emelkedett megnyilatkozásai.
Tárcaolkkei. regényei irodalmi értékűek és szórakoztatók.
Tudósításai frissek, kimerítők ós megbízhatók.
Szerkesztésében ízléses, komoly és gondoss A BUDAPESTI HÍRLAP-link, mely juliu-elsejével nj előfizetést nyit előfizetési ára: egész évro 38 korona, félévre 19 korona, negyedévre 9 korona 50 lillér, egy hónapra 3 korona 30 fillér
A kiadóhivatal címe: Budapest, VIII. kerület Kökk-Szilárd-u. 4 sz
- . , . || .___ui„mzmmL FwÉf" A 7ALAI KÖZLÖNY14 — Adakozzunk az elesett hősök özvegyei
Adakozzunk a Hadseflélyzónak. WaidlJ * javára, h***^ hw.ui-
Szerfetetadományokat a frontra szal- f könyvkcrMkedésében 1
lit a Hadsegélyző Hivatal Átvételi Külö-\' nitménye: Budapest, VI., Váci-utca 38
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételea joga. Irta: Lukács JózseJ, fógiinn. tanár. A vaskos munka a pápiiválaa/.tás történeti fejlődésével foglalkozik, amig a* jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem « jelentős mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges része. A mű ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdit8 József könyvkereskHilésélieii. Nagykanizsán
— Uj Idők- A világháború leghAbb krónikása, Írásban és képben az (Jj Idők. A mi érdekes ese-inény a négy világrész harctéreiu történik. azt miud elénk tárja festői szépségű képekben. Érdekesség, infivéui nívóval és előkelő Ízlés jellemzi Herce* Kerenc hetilapiát, az Uj Időket, melyuek minden siámn aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója —» Klőíiietési ára uegyedévre 5 korona Kiadóhivatal, Budapest, Andráauy-ut 16. sz
— A „Vasárnapi Újság" minden száma Kazdag tartalommal jelenik meg A- .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre rtl korona. „Viláx-kr/niká\'-val együtt hát koroua. Megrendelheti a „Vasárnapi Újság- kiadóhivatalában (Budapest, IV., Kgyetem-utca 4.). Ugyanitt megrendelhető a Ké-pes Néplap", a lagolosóbb tyság a magyar nép Htámára, félévre \'l korona 40 fillér.
— Ab .Élet" szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Andor Józsefi uazda« tartalom, érdekes és akiuális képek egészítik ki. A kittJuő lapot iuelftgea ajáuljuk olvasóink figyelmébe, 8zerkesitóség és kiadóhivatal: Budapest, 1. Fehérváriul 15/c. -Klöíir.etéai á<- félévre 10 kor Mutatványszámot kés* • uv I lüTd tt klatlóhival.
Bukott középiskolai tanulók
érdekében forduljunk sürgősen
ZS0L30S TANINTÉZET-hsz,
BUDAPEST. VII., I)ohány-ulca 84.
■ 5/ Telefon 32 40. 9/
Ugyanolt előkészítés magánvizsgákrn. osztályösszevonással, felelősség melleit.
A középiskola kivonatos tananyaga megrendelhető. Ismertetőt kiild a/, Igazgatósig,
VIZSGÁKRA
osztályösszevonással, a középiskola minden osztályából gyorsan felelősséggel készít elő a
ZSOLDOS TANINTÉZET
budapest, vii., oohany-u. 84 telefon 33 — 40. A középiskola rövid és mégis könnyű tananyaga mogi endolhotö. r. Nélkülözhetetlen magántanulóknak, műveltségre törekvőknek.
IQQOQQQOQOOC
Összefoglaló tankönyv
A középiskola négy alsó osztályának teljes tananyaga. — Nélkülözhetetlen rendes- és magántanulóknak, — önkéntes . vizsgára készülőknek, hegjobb eszköz az általános műveltség elsajátítására K<?t kötet ára 15 kor Megrendelhető
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII Dohány-u. 84.
Telefon 3»—40.
laoaoooaoaot?
^ Jff f//PJJS jjppff eeeee\'
KŐNYY- PAPI ÉS IHÓSZE^KEHESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek
Tanintezetek részére szükséges cikkek
-——. dús raktára ——.......
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány,, nagy raktára.
Nyomatott
l»ptul»jdoito» Ifj «r*j,|it, J6„,f kft-iyvayt) ódájában. Nagykanizsán.