Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.2 MB
2010-03-11 08:51:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1484
6625
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1936. 026-050. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

76. évtólyam 26. uám
NagykanLua, 1930. február 1. szombat
Ara 12 HU.
ZALAI
■ Ij^\'li^ é> MwtőM,atoll WfrtJL mám.
Felelő* szerkesztő: Barbaitt* Lajos
Előfizetési ára: tgj bóra 1 penrö 40 tUMr. StcrUuziötégi H kUdóhW.Ull U&íoa: 71 n.
A közélet szelleme
Ilyen nehéz történelmi időkben, mint amilyeneket most élünk, mul-hatlanul. szükséges a nemzet egységének megóvása. Ilyenkor ne károgjanak a politikai varjak a magyar közszellem „szomorú sülyedé-séröl". ne keltsék azt a látszatot, hogy közéletünkben olyan komoly bajok, mutatkoznak, amelyek tükörképét nyújtják közszellemünk romlásának, Ne szuggeráljanak olyan dolgokat a nemzet lelkületébe, amelyek valójában nem állnak fenn, mert ha vannak is gazdasági bajaink s mutatkoznak olyan tünetek, amelyek a materiális szem^ntok érvényesülését domboritlák ki, a nemzet lelkének, gondolkodásának és egész érzületének strukturája tiszta, becsületes, ideális és nemes törekvésektől duzzadó képet mutat. Veszedelmes dolog az ilyen szug-geaztió, nemcsak az egyén életében, hanem a nemzet körében is, mert olyan idegeket • tépő, küzdelmes életben, mint aminőt moS folytatnunk kell, nem nehéz dolog az egészséges közszellembe is beleplántálni azt az érzületet, hogy itt nem mennek jól a dolgok, baj van itt is, > ott is.
Egy szerencsétlen, meg nem gondolt s előadásában eléggé nem kárhoztatható interpelláció hangzott el a napokban az ország házában. A kormányt felelősségre vonó ellenzéki képviselő összehordott néhány közéleti jelenséget, amelyek " egymással össze nem tartozva, szóval; minden szervezeti összefüggés nélkül, a szónok kritikájának szemszögéből elindítva, azt a súlyos vádat akarta támasztani, hogy az utóbbi \'tsEtendök politikai légkörében aggasztóan alásülyedt a magyar közélet szelleme.
peszé^t ez a fiatal, kellő tapasztalatokkal mégsem rendelkező, mégis nagy dolgot tenni akaró képviselő\' a szejryllizmüsról, bizonyos névtelen levelekföl. a többszörös állásbitorlásókról, a nepotizmusról s végül merész iramban átcsapott vádló szayáyal a Netnzetl Egység Pártjának szervezkedési területére.
Majtt, beszéde során felemlített bizonyos visszaéléséket, amelyek egyes városok gazdálkodásában sajnálatosan tapasztalhatók, Miközben ilyon szögekkel bélelt ágyat vetett gondolatainak, ide fektette bele a jelenleg élő magyar köz-szélleihet, meggondolatlanul sulykolva s\'jobbra-balra csapkodva mindent, ami pont az eszébe jutott.
Még az ilyen beszéd elhangzásakor sem merjük feltételezni, hogy akadjon magyar politikus, akit felszólalásában ne a becsületes jó-szándék vezessen. De hiábavaló a jó szándék, ha a tények s az előadás módja agyonveri a mondjuk, —Jószándéku törekvést. Az ilyen felszólalások nemcsak hogy kárára varíflak a magyar nemzet általános érdekeinek, do napjainkban fokozottan ártalmast* írtért olyan fegyvert1 nynjttmfr ellentettek- kezébe,
A kiskanizsai petíció egy NEP-mandAtumot
Azjgazoió-váiasztniíny újra szá- hozott, ~~ a nagykanizsai
egy nyilas városatya kiesett * a panaszokat elutasították
váro«l képviselő-testületből —
Nagy összevisszaság az egyforma kiskanizsai nevek és az egymás nevében szavazó választók között - Négy órás ülést tartott az Igazoló-választmány
Elutasították a Babochay-Rotschild fellebbezését
Korai volt az öröm ellenzéki berkekben, ahol az igazolóválasztmány ÖBBzeülésótől várták reményeik részben való teljesülését. A kanizsai községi választások ellen szerkesztett panaszbeadvány egyetlen pontja sem tudott helytállni a gondos mérlegelés bonckése alatt. Nagyon hamar végzett ezekkel az igazolóválasztmány. Kiskanizsa azonban több mint három óiás munkát okozott az ülésnek, mert nem csak a szavazólapokat kellett gondosan átvizsgálni, hanem az összes körülményeket. A döntés a nyilasok számára veszteség, a NEP számára egy ujabb mandátumot hozott.
Az igazoló választmány lelkiismeretes, beható és alapos munkát végzeit, amely minden irányban
megnyugtathatja a feleket. •
Az ülésen dr. Plihdl Viktor felsőházi tag, kir. kormányfőtanácsos elnökölt és jelen voltak azon a Nemzeti Egység részérő1 Szabó Qyöző elnök, dr. Szabó Zsigmond társelnök, dr. Balázs Zsigmond, dr. Knausz László, Kovács Illés, stb vezetőségi tagok.
Az igazo ó vá;aszlmány előadója dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, tagjai viléz Bentzlk Lajos kir. kormányfőtanácsos, pénzintézeti igazgató, ujnépi Elek Géza földbirtokos, Papp Oszkár, ar Ipartestület alel-
nöke. Jelen voltak érdekeltek, tanuk és főként kiskanizsaiak, akik érdeklődéssel várták a döntést.
A panaszosok
Dr. Hegyi Lajos előadó belerjesztette jelentését, mely szerint a december 21-én lezajlott nagykanizsai községi választások ellen több pa-
naszbeadvány érkezett. Az V.-kerületi (Kiskanizsa) választások ellen Szabó Oyözö és 9 társa, Dene József és 3 társa, Horváth Lajos és Horváth Ferenc, az egész választás ellen Babochay György és dr. Rotschlld Béla adtak be panaszt, kérve annak megsemmisítését és uj választás kiírását.
Egymás helyett és kétszer Is szavaztak az azonos nevü kiskanizsai nyilas választók
és Plander Józsefet megválasztottaknak kijelenteni, amennyiben <z nem lehetséges akkor a választást semmisnek kimondani.
Dr. Hegyi részle\'esen ismertette a panaszbeadványokat. Szabó Győzőék panasz tárgyává tették többek között, hogy sok szavazócédulán nem volt megjelölve pontosan a jelölt neve, lakása, ami fontos, mert voltak a listákon olyan nevek, amelyekből több is van Kiskanizsán. A legtöbj szavazatot Kálovlcs Sándor, Plander László és Plander Sándor kapta, Szabó Gyulára kevesebb szavazat esett, mint ezekre. Krisztián József is kevesebb szavazatot kapott, mint 300 Különben is Krisztiánok többen vannak, nem lehet ludni, melyik Krisztiánra adták le az egyes szavazatokat. De szabálytalan volt a választás azért is, mer Krisztián József háromszor szavazott le, Fülöp József kétszer. Eggyel több szavazócédula voll az urnában, mint ahányan vakban leszavaztak. Azért kérik a megválasztottak helyett Kálovlcs Sándort, Plander Lászlót
Káosz a nevek körQl
Dene József panasza Szabó Gyula megválasztását lámadja meg, mert Szabó Oyula sem kereseti adót nem fizet, sem a névjegyzékbe felvéve nincs, igy meg sem v^la\'sztható.
Horváthék panasza: a választásokon történt „szabálytalanságok." Az összeszámolás alkalmával például kitűnt, hogy különböző nevek szerepeltek a listán, több Kálovics van és minden Kálovicsra leadott szavazatot egytllen Kálovicsnak számoltak el.
Dr. Hegyi megállapította, hogy a bejelentőlap szerint Kálovlcs Sándor kettő van, Plander József négy, Krisztián József négy.
Szabó Győző, a NEP elnöke be-
amelyeket talán még ők sem tudtak volna igy összefoglalva ellenünk irányitani.
A magyar közszellem és a közélet tisztaságának védelme a legnemesebb törvényhozói feladatok egyike. De avatott kéznek kell az ilyen kérdésekhez nyúlni s a legmagasabb politikai iskolázottság Szellemében magasra nőtt férfiak vehetik a bátorságot arra, hogy az ilyen témák gátjára álljanak. A Szükkörö világítás, a kicsinyes szempontok leküzdhetetlen légköre, a szerény igénytelenség és a megfelelő stílus hiánya egy szürke szónok kezében furcsa és groteszk akadékoskodássá sülyesztheti az Ilyen témák érintését.
Frappáns választ adott erre a felszólalásra Gömbös Gyula miniszterelnök, amikor pontról-pontra véve, szinte atyai jóindulattal a szájába rágta a szónoknak, mint a jó tanítómester diákjának: miként kellene a nemzet áltálános érdekeit szem-elfltHartra, az iiyeirtémákat kezelni.
„Minden szolgalelkü embert utálok" — mondotta Gömbös Gyula, de a magyar közélet nem is birja elviselni, hogy a szervilizmus előtörjön a maga alsóbbrendű színvonaláról, mert aki haszonlesés, vagy spekuláció céljából tördeli gerincét a hatalmat viselők előtt, az valóban nem érdemel mást, mint megvetést. Vigyázzunk azonban a fogalmakra s ne tévesszük össze a tisztességtudást, a tekintélytiszteletet s a vezető köröket és személyeket megillető udvarias tónust a szolgalcl-küséggel. Helyesen mondotta Gömbös Gyula, hogy „gerinctelen emberekre nehéz történelmi helyzetben élő nemzet nem épitheti fel jövőjét," És a névtelen levelek. Ezek ellen nagyon egyszerű a védekezés. Tessék papírkosárba dobni azokat. Gyáva, alattomos emberek mindig vottak s vannak ma is. De nagy bátorság, de talán még nagyobb elfogultság kell ahhoz, hogy a mai időket a névtelen levelek korának bélyegezve, a gyáva emberek Ily |
módon való érvényesülési korának kiáltsák ki.
De ne vádaskodjon senki a Gömbös kormánnyal szemben nepotizmussal sem. Ne vessék szemére az álláshalmozást, mert ez ellen eddig még soha oly eréllyel fel nem léptek, miként a jelenlegi kormány. Csak egy számadatra hivatkozunk, amikor azt mondjuk, hogy ennek a kormánynak 1200 diplomás ifjút sikerült munkaasztalhoz juttatni
No és miért fáj az ellenzéknek az, hogy egy nemzeti és keresztény irányban működő párt meg tudta találni a módot arra, hogy eljusson a nép legszélesebb rétegeinek szivéhez. A Nemzeti Egység Pártja olyan erőteljes alakulat, amely világnézetében a modern kor nemzeti eszméinek leginkább megfelel, s amely magábanvéve biztosítja a sikert. Lehetséges, hogy ez a siker fáj az ellenzéknek. Végtelenül sajnáljuk, de mi tovább szervezkedünk, nem a párt, hanem a nemzet érdekében.
a
2MJJ. KÖZLÖNY
193C. febraár 1.
jelentette, hogy a NEP részéről dr. Knausz László és dr. Baldzs Zsigmond ügyvédeket bízták meg az eljárás során képviseletükkel.
A választmány ezután elővette a megtámadott kerület szavazócéduláit és azokat egyenként felülvizsgálta és újból összeadta.
Hét Szabó Qyulat
Dr. Knausz László rámutatott arra, hogy számo* azonos nevü választó yan Kukanizsán, nem lehet megállapítani, ki mennyi szavazatot kapott. Szabó Oyulánál megállapítandó, lakik-e több Szabó Gyula Kanizsán. Elófordul-e Szabó Qyula neve |a választási névjegyzékben. Több olyan szavazólapot adtak le, amelyen csak „Szabó Gy." áll. Végül kéri, hogy a megválasztottak helyére vagy mások kerüljenek, vagy pedig a választást semmisítsék meg.
Dr. Balázs Zsigmond kifejti, hogy Szabó Gyula hét van Nagykanizsán.
Akik kétszer szavaztak Dene Józsefet, a NEP bizalmi-férfiát hallgatják ki ezután. Elmondta, hogy Krisztián József (Jakabkuti ut 28) helyett annak édesapja, az 52 éves Krisztián József (Ország-ut) szavazott le, de ugyanez a Krisztián a Nagyrác-utcai Krisztián József helyett is leszavazott.
Vörös István tanú lényegtelen vallomása után dr. Hegyi főjegyző megállapította az iratokból, hogy Stabó Gyula fel van vfve a választói névjegyzékbe.
Dr. Víí Ferenc ügyvéd, aki a választás alkalmával a panaszlott kerület egyik szavazatszedő küldöttségének elnöke volt, kihallgatása alkalmával szétboncolta az összes felhozott panaszokat. Szerinte semmiféle szabálytalanság nem történt, j
A helyesbített kiskanizsai eredmény
A választmány időközben befejezte a szavazócédulák pontos felülvizsgálását és megállapította, hogy Szabó Gyula 333, Krisztián József (Jakabkuti-u.) 330, Kálovics Sándor (Michina) 327, Mihalecz Károly (Krénusz) 323 szavazatot kapott, tehát a harmadik helyről a nyilas jelölt kiesett és helyébe a Nemzeti Egységhez tartozó Kálovics Sándor került be. Az igazoló választmány ilyen értelemben kiigazította a leadott szavazatokat.
Rövid visszavonulás után dr. Pllhdl elnök kihirdette a határozatot, mely szerint elegendő okot nem talált arra, hogy az V.-ik kerülelben az egész választási eljárást megsemmisítse, de a végeredmény az uj számlálás alapján megváltozott s a választmány ennek alapján
1. Szabó Gyulát,
2. Kriszti n Józsefet és
3. Kálovics Sándort megválasztott városi képviselőknek jelentette ki.
A Babochay—dr. Rotschild panasz sorsa
Hat órakor került a sor Babochay György és dr. Rothschild Béla panaszbeadványára, amit dr. Hegyi főjegyző hosszan ismertetett. A panasz szerint érvényes névjegyzék nem volt, minden kerületben két szavazatszedó küldöttség fungált, a III. és IV. kerületben hivatalfönökök voltak az elnökök a szavazatszedó küldöttségben, hogy sokan „dr. Szabó Gyóző"-re adták le szavazatukat, holott csak „Szabó Győző" létezik. Panaszolják, hogy szürke szavazócédulát használtak, a titkosságot megsértették, nyomást gyakoroltak, stb. A beadvány vége: a régi választás megsemmisítését és uj választás kiírását kérik.
Dr. Hegyi előadó pontról-pontra végigvette az egyes panaszokat, rendkívül éles jogi érzékkel bonckés alá vette az egyes pontokat, amelyek semmivé törpültek a tárgyilagos törvénymagyarázatban. Dr. Balázs Zsigmond fel akart szólalni, azonban nem volt már erre szükség, dr. Plihál eluök kihirdette határozatát : olyan irreleváns dolgok azok, amiket a panaszbeadvány felsorol, hogy még ha igazak lennének, akkor sem befolyásolnák a választást és azért a benyújtott panaszokat elutasítja.
A négy petíció eredménye tehát: a Nemzeti Egység egy ujabb mandátumhoz jutott.
Az Aradi-panasz
Pénteken délben a központi vá* lasztin úny folytatólagosan összeült,
hogy letárgyalja Aradi , Antal fellebbezését a kiskanizui, választás el-len. A panaszok nagyjában egyeznek a többivel, ugy hogy a választ, mány rövid tanácskozás után mt\'p. hozta határozatát: - a csütörtöki döntését fenntartja.
Románia szerződést kötött Olaszországgal ?
Genf, január 31 Népszövetségi körökben ugy tudják, hogy Románia szerződést kötött Olaszországgal, amely szerint Románia a kcletafrikai hadviselés
céljára 1987 tavaszáig megfelelő mennyiségű olajat fzáüit Olaszországnak, ha az annak ellenértékét aranyban fizeti.
205 halott az égő bányában
Borzalmas uj Biatorbágy Amerikában
London, január 81 Kalkuttában a Bihar tartományi Ihariat bányában tüz ütött ki. A szénbánya tüzkatasztrófájának eddig 205 halálos áldozata van. Az áldozatok közül 6 európai. Két hónap óta ez már az ötödik bányatüz ff környéken, j ; ! \' London, január 31
A Pensilvpniai Szukvehannia folyó felett mnuzódó hidon egy gyorsvonat kisiklott, a mozdony, a pod-gyászkocsi és egy hálókocsi a fo-
lyóba zuhant, három vasutikócsi pedig legurult a magas töltésről. A talpják kigyulladtak és lángbabori-tották az egész hidat. Az összetört kocsik alatt eddig 8 halottat és 30 súlyos sebesültet találtak. Ajzt hiszik, hogy a folyóba zuhant kocsiban is több utas tartózkodott, aklM valamennyien a vizbe fúltak. A mentési munkát nagyon megnehezíti a nagy hideg. A hőmérő ugyan is 27 fok Celsiust mutat fagypont alatt. I i
Halál lett a vadász-tréfa vége
Az éjjeliőr találta meg az útszélen a haldokló áldozatot

Révfülöp, január 31 A napokban népes vadásztársaság vadászgatott dr. Kerekes Lajos budapesti ügyvéd kővágóőrsi birtokán. A vadászaton mint lúijtó részt veit Pós József 28 éves és Szabó István 32 éves kővágóőrsi földmű-ves is. Ebéd alatt Szabó tréfásan megdobta egy kis galtyal Pós Józsefet. A^,ártatlan tréfából heves ösz-szeszólalkozás történt és csak a többi hajtó akadályozta meg, hogy ott mindjárt hajba ne kapjanak. A vihar azonban csak egy időre ült
Kabátok, szőrmék,
ruha ós pyamaflanellok, szövetek és báli ruhaanyagok
saisnn után leszállított
mélyen árban
Slnm Divatáruház.
Bábára alkalmas szövet, flanell és selyem-maradékok jntányos árban.
el, mert este hazafelé újból megismétlődött a szóváltás, aminek következményeképp Szabó arcülütötte Póst, aki dühében bicskát rántott éa markolatig Szabó húsába döfte. A szerencsétlen ember összeesett, de Pós nem törődött vele; hanem hazament és ottn\'agyta az ut mellett Besült társát. Később az éjjeli őr talált rá. Néhány ember segítségével hazavitték, d« anélkül, hogy magához tért volna, belső vérzés következtében meghalt | ,
A csendőrség őrizetbe vette Pós Józsefet és beszólította a zalaeger; szegi ügyészségre. [
Uj meglepetések a marselllei per láthatárán
Páris, Január 81 Saintauban párisi ügyvéd, az ügyvédi kamara volt elnöke Pro-vansba utazott, ahol a három ustaaa védelmét akarja ellátni A védelmet azonban csak ugy hajlandó eívál. laini, ha a három helybeli ügyvéd is résztvesz a védelem kidolgozásában. A merénylők nem válaszoltak azonnal, hanem egynapi haladékot kértek. A per ujabb meglepetéseket tartogat és nem lehetet-en, hogy a maraeillel Ügy főtárgyalását ismét elnapolják. ,
Magyar világűr-rakéta
Budapest, január 31 A Rcineckendorfban élő, de magyar származású Kovács Bertalan mérnök megszerkesztette a .legtökéletesebb rakétát. A kísérleti állomás február első napjaiban röpíti kt a világűrbe a rakétát
Tavaszi cipöujdonságok
naponta érkeznek a
Szomolányi áruházba !
ZALAI KÖZLÖNY__
Ahol „az autók nem strandolhatnak"
avagy: A „RUHÁTLAN FÜRDŐ KABIN"
HM, MinUtr
jmötgtQsfc
tr|eilé«l folyamatok i fyoroorMlhu-lamban, bílbaklérlum- is gyomor-lartullwgto u .«*» terménetet .rerénc TózieT tíierovlz hiizná-lata által legtöbbszörlOvldeietl meg-iiűrtnek. Ai oivoiok ajánlják.
A Zeneiskola fiftfendékhangrenenye
Szerda délután. Ai Zeneiskola kamaraterme csúfolva. A_. folyosón végig (állnak. Nincs hely. És még mindig egyre jönnek. Most látni, milyen kjesi ez a terem\'. A közönség egy része minden alkalommal kiszorul. Most már számban is érezheti a Zeneiskola nevelő hatása. Minden hangversenyen többen és többen lesznek. Ugyláfczik, mig a város bizonyom köreiben a. Zeneiskola icilen harcoltak, addig a nagyközönség teljes szimpátiával mellé állott. És ha igy folytatódik, sürgősen egy nagyobb teremről kell gondoskodni.

A teremben ünnepi hangulat és hőség. Nem is a kályha melegit hanem a lé\'kcs tapsok, a drukkok és q mosolygó, derűs ►arcok. Bol dogság ragyog áz eglsz termen. A kis növendékek ugy libbennek ki sorba, mint primadonnák. Némelyik nck le sem ér a lába a székről, do ugy játszik, mint a nagyok. fcs pilnd-egyik kiveszi « tapsbői a részéL Meg is érdemlik.
piarcok ragyognak. Drukkolni csak • szülök és a tanárok drukkolnak. Az előadó kisasszonyok és úrfiak biztosak a dolgukban* A fel.felzugó tapsok kótótt, hol itt, hol tör- fel a megnyug. váS\'sóhaja é? azután boldog mosoly üli meg az arcokat. így csak az anyák és apák tudnak mosolyogni, A gyermekek mosolya más... De nem tudni melyik boldogabb.
*
Trombita harsan, harsona zeng, hegedű sir, száll az ének, tavaszi felhőkről beszél á fuvola, patakpartjá-ról a gordonka, kedves képek, komoly szonáták hangzanak a zongorán, Minden hangszer képviselve van itt. A szereplő 32 növendék 16 szerző 25 müvét adta elő a különböző hangszereken.
A szünetben az apróságok az első szereplés lázával tárgyalják az eseményeket, Szorongva kérdezik egymást: — Milyen volt? Észre lehetett venni. b^Ky egyszer melléfogtam?
A másik fölényesen válaszol:
— Észre lehetett venni, hogyneI
— Nem is igaz, hiszen a tanárnéni sem vette észre, — javít a kis művész.
— • No persze, nem mindenki vette észre, de hát én ...
És ezt ugy mondja, mint a nagyok: •Na hallod drágám. ÉnII...?
Mert mondanom sem kell, hogy lányok voltak.
■* .
A sziereplők némelyike 3 hónapos tanulás után állt ki a nyilvánosság elé. Itt a biztos fellépés, a bátorság és n kedvesség hozxa a sikert a tudás mellett, A nagyoknál már első helyen áll a tudás. Mert magasabb tagozatuakut is hallottunk, komoly számokkal. Szerdán délután a zeneiskolában nem a család kedvencének próbálkozásait lehetett hallani, hanem — hangversenyt,
A sötét utcán boldog szülők v«e-Uk karonfogva boldog gyermekeiket. Büszkén teszik ezt és ebben nincs Js seaujü csodálkozni való. Valamikor ök 20 éves korukban mentek az első hangversenyre uiu, gyermekeik 8 éves korukbau \'hangversenyeznek,..»
Néhány nappal ezelőtt ezeken a hasábokon az én kedves »nő« barátom (igen, barátom, mert »nő« létére férfi) zongorista létere alaposan elhegedülte ann#k a szegény Solbad Hall nevü tiroli városkának a nótáját, mert a városka bölcs magisztrátusa bányamuzi\'u-mát a kiadott többnyelvű idegenforgalmi prospektusában ugy hirdette magyar nyelven, hogy : »A hegyépület muzseum... van földalatti megcsinált« Erről jut eszembe, hogy a szigorú kritikát nem csodálom, bár nem tudok ugy felt háborodni a tiroli városka mCrény* létén, mint tafán kellene. Elismerem, hogy az a városi magisztrátus talán hibázott, mikor nem született magyar emberrel fordíttatta le o röpiratát, hanem talán költségkímélésből saját hatáskörében Intézt? el szótárbői. Azonban az igyekezetet csak dicsérni tudom, hisze^i a saját anyanyelvükön kívül még "másik három nyelven is kiadták a prospektust és a három nyelv közül á mienket, a magyart is érdeminek tátották arra, hogy vl\'ág-szenzációjukat a világ tudomására hozzák.
Mit keli azonban akkor szólnunk, ha kiderül, hogy egy szinmagyar község magisztrátusa hasonló, vagy talán aránylag még súlyosabb hibákat követ el a jnagyar nyelv ellen?
ÁZ „elmúlt nyár folyamán a Balaton körül járkáltam és egy nap eljutottam egyik jelentős balatoni fürdőhelyünkre. A nevét nem Írom le, de miután kanizsaiakkal találkoztam ott, sőt kanizsaiak nyaralnak is ott, némi ismertetőjelei «dok. Tehát: igen szép és kedves hely, különös ismertető jeíe, hogy száz villa közül százhúszra van felirva a »pensio« cim, különben mondáin hely, van néhány igen szép szállodája, mulatóhelye, bárja, bridzs-szalonja, golf és ritmikus tomalsko Iája, egynapos ott tartózkodásom alatt egész sereg remek áramvonalas autót és lovagló amazont láttam. Láttam továbbá néhány, a walesi herceg eleganciáját "megszégyenítő férfiruhás nőt a strandon láttam az egyik legmerészebb fürdőruhát egy pesti delnő csípője körül. (A másik hasoníó merész fürdőruhát Badacsonyban láttam egy osztrák kisasszonyon, de az osztrák kisasszony legalább csinos is volt.) I
Na és most odaértünk a strandhoz. Hát kérem, ennek a fürdőnek van gyönyörű hajókikötője, mólója, kertmozija, fürdöparkja, községi elöljárósága, szépitöblzottsága és fürdőigazgatósága. A\' fürdőt nagy számban látogatják külföldiek is, sétaközbon alig hallottam magyar szót (sőt ebédnél a mellettem levő asztalnál az argentínai konzul felesége ült két lányával) és csakugyan, a fürdő és a község külseje igazán megfedi a külföldi Igényeknek is. A1 strand maga is kellemes, kényelmes és romantikus, a strand végében levő kis homokszigetből pompás parti erődítményt varázsoltak, amelyen a vörös-fehér homokkőből épült miniatűr világítótorony csalogatja az arasznyi vízben tologatott vitorlás és egyéb csónakokat.
Szép ez a strand, kellemes és <ísábitő. De csak messziről. Mert ha közel megyünk, egyszerre előtűnik egy csomó figyelmeztető tábla, hogy mit szabad és mit nem. És még ha csak tiltanának, vagy parancsolnának, akkor rendben fenne minden, utóvégre rend a lelke mindennek, azonban, hogy ezek a táblák mit is akarnak, azt csak a benszülött lakossággal folytatott alapos eszmecsere és kitartó nyomozás után lehet megállapítani. Pedig állítólag magyarul Írták mindegyiket. De hát minden felesleges szó helyett lássuk a példákat.
A strand bejáratánál a következő tábla fogad :
•Kocsiknak, kerékpároknak, gépjármüveknek a fürdőre fövényre járni tilos.*
Ugylátszik a fürdőlgazgntóság kissé Irigy természetű és nem nézheti, hogy a biciklik és autók egy kicsit strandoljanak. Do menjünk tovább. A következő tábla kihirdeti, hogy: i
•Esténkénti fürdőzök alkalmi kabint ruhával 60 fillér, ruha nélkül 30 fillér díj ellenében kaphatnak. Folytatólagos idő igénybe vétele esetén óránként az alapdíj fele fizetendő még.«
Ennél a táö\'ánál -már komolyan gondolkozni kezdtem. Eddfg még sehol sem találtam, hogy választani lehet felöltöztetett, vagy meztelen kabin között és határozottan kétségbeejtett az a körülmény, hogy sehogy sem tudtam kitalálni, honnan keli számitan? azt a folytatólagos idő előtfcl idői amikor az a\'ap-
_8_
Vásárolja
lBBkisBhb üzletben legnagyobb választékban legalacsonyabb min uri b női divatáru szükségletét.
EHBENSTEINNÉ
HORTHY HKLÓS-UT 3.
díjért lehet fürdetf. Kétségbeesetten. kerestem valami fürdőalkalmazottat, aki a megfelelő felvilágosítást megadja, de néhány lépéssel odább egy hatalmas zománctábla tartalma vágott fejbe. Ez állt rajta: l .
»A fürdőnek, épületeknek/ fürdőfülkéknek rongálásának bepiszkjtá-sának elhárítása körül kérjük a müveit emberek segítségét.*
Ez már sok volt. Egy kis ideig meditáltam azon, hogy miért kell segítenünk abban, hogy a fürdő-fülkék által elkövetett rongálások bepiszkltását elháritsuk, de azután riapszuráshoz hasonló tünetek között menekültem" a hajóállomásra és az első hajóval mentem tovább.
Elmélkedünk aw>n, hogy a tiroli német nem tud magyarul. Hát ehhez mit szólsz, kedves »nő« barátom ? Mit kellene Írnom erről a »magyar« községről és fürdőlgazgatóságróí ? Én nem Írom le, mert ez már a sajtótörvénybe ütközne, de azt meg keli jegyeznem, hogy ha már a magyarközönséggel nem is törődik ez bizonyos fürdőigazgatóság - mert abban reménykedik, hogy a magyar közönség észre sem veszi, hiszen máshol i0 akad elég ilyen magyar nyelvű csodabogár — gondoljon arra, hogy elég szép számban akad idegennyelvü külföldi állampolgár, aki ismeri a nyelvünket, fis ha e2tfW meglátnak egypőr ilyen táblát, nagyon furcsa véleményük lesz a má-gyarok nyelvéről ós magyarságról.
dr. na.
W ,D<3
flf Eső, hó
Prognózis: Mérsékelt lé* áramlás, sok helyen még kfld, kivált az ország nyugati leiében. Egyes helyeken esfl, vagy hózápor. Az éjjeli lehOlés kivált keleten még tovább fokozódik. A nappali hőmérséklet bizonytalan.
Naptár: Február 1. Szombat. Rom. kat Ignáo. Proteatána Ignác, Iaraeltta ftebat
hó a
Gy6»ju«rtárt áJHl nolaálal • hft ló ig a .Salvatori gyógysiertár Erafi^ bet-tér 21. saldskatilisaj gyógyszertár.
Góatftrdó »!»\'■ reggel 9 órától Ma 1 óráig (hátid, amrda, péntek Miután, kedden agáéi nap BÓkSek),
LegMosabb MII ruhák
ff ,, divatselymeiből
-firuhaz készülnek.
Fahéncs, Cloqué, Moscalin selyemanyagok a legszebb színekben kaphatók.
ZALAI KÖZLÖNY.
I6K,. W>r*f 1.
Leíuiabb estély! ruhaselymek pozar szlnuúlasztékbon
Tiszta gyapjú férfiszövetek saisan utáni árban P 13.90 méterenként; Szőnyegek minden kivitel a legnagyobb választékban \' ,
Kirschner Divatáruházban, 3.
■ ■M \' ........ " LI >111".)).\'!-
MAZURKA
Vannak bűnök, amelyek az emberiség javát szolgálják. Vaunak bűnök, amelyek egyeseknek hoznak jólétet, boldogságot s vannak bűnök, amelyek életet adnak. Ez a film is egy olyan gyilkosság történetét mondja el, amely egy fiatal leányi ment meg a romlástól. A film témáját egy bűnügyi fiktá-ból veszi, tartálmát nem is lehelne pár sorban elmondani, hisz annyi hultó tartalom, mélység, tragédia, igaz-siíg és szomorú valóság van összezsúfolva benl, hogy u filméi valóban látni kell ahhoz, hogy igazán megértsük.
A mély bclsö tartalom mellett a film rendezése az, amely messze az átlagfilmek, sőt a jó filmek fölé. helyezi a Mazurkát. WiUy Porst jó szi-nész volt, de csak most tulálta nu\'g igazán önmagát, amikor rendező lelt. A Chopin filmmel már megmutatta, hogy kilünő rendező. Mostani filmje is annyira mély tartalmilag, érzésekben, játékban és rendezésben, hogy csak egy szól tudunk rá mondani: tökéletes. VVilly Forst sikerének számit Pola Negri újbóli megjelenése is. Ki ne ismerné a néma filmek nagy művésznőjét? Hégen volt! — mondják egyesek, de csalódni fognak, ha cit a filmet megnézik, mert I\'ola Negri údén, tisztán és frissen jelenik meg a vásznon. Willy Forst ki mert állni egy letűnt csillaggal. És köszóujűk neki ezt a .felfedezést.> Akik nem hiszik, nézzék meg a filmet. De nincs is ezen csodálkozni való, mert Pola Negri tiszta művészetet hoz — és a
MEGOLDÓDOTT BAYERLISG TITKA
Irta: Paál Jób
(Copyright)
Ezernyolcszáznyolvankílenc . január harmine adikán, szerdán délelőtt, sűrű Köd ereszkedett a császárvárosra.
A Hurg első emeletén, Erzsébet szalonjában meg kelleti gyújtani u kanda-lábereket. <
A széles kandallóban, Borghcsc Pau-line hercegnő carrarai márványból faragott életnagyságú szobra melleit, széles hasábok égtek pattogva.
Kicsiny, arannyal szegett törékeny asztalnál, vörössel áthúzott roccoco fotőjben ült a felséges asszony és vele szemben egy fiatal korfui ügyvéd, {-■ pár nappal előbb érkozelt csak HellaszWl — doktor Termojannisz Jlomérból olvasott fel.
Az a fehérre lakkozott ajtó, amely a szalont Ferenczi Ida nappali szobá-jától elválasztotta, egyszerre csak észrevétlenül kinyílt. Ks az ajtónyílásban megjelent Erzsébet tár.salkodónőjének és legmeghittebb \'barátnőjének alakja.
— bocsánatot kérek felség, hogy\' zavarom. Nopcsa báró vár idekünn. Igen sürgős ügyben kiván jelentést tenni...
Erzsébet\'ifleges lesz. Nem svreti, ha zavarják akkor, amikor romantikus lelke Homérral csavarog. Leinti Fe-reuezi Idát:
— Látja, hogy most görög órám |
művészet mindig frissen, üdén hat. És, hogy igy kapjuk Pola Ncgrit, azt a rendező végtelenül finom meglátásának és rendezői talentumának köszönhetjük. Ingeborg Thedd bájos szépségű, kedves jiaiv kislánya tavaszt visz Aa filmbe. A film többi ulakjai is kitűnőek, csupa mély emberi alaki-
Asmara, január 81 Az olaszok jelentése szerint az Abosszlniában müködö haditudósítók a következőket jelentik : Az Ad. dis Abobúban lakó külföldiek nyug. talankodva figyt\'lik az egyes tartományokból érkező híreket. Attól tartanak, hogy a lakosság elégedetlensége a négus .és a kormány elleni zendülésben fog kirobbanni. Fenyegető mértékben látják a polgárháború rémét. Mértekadó abcsz-
van. A báró ur várhal. Jöjjön ké-sőbbl
És most olyasvalami történi, amire nem volt eddig példa a Habsburgok bécsi palotájában. Ferenczi Ida nem hagyja cl a szalont, hanem odamegy a királynéhoz és magyarul a fülébe súgja:
— Nopcsa "báró igen rossz híreket hoz a trónörökös őfenségéről...
Egy kézmozdulattul tudlára adja doktor Termojannisznek, hogy tűnjék el a szobából, a következő percl>en belép Nopcsa báró, Erzsébel főudvarmestere és nem telik bele,egy ujabb perc: Erzsébet hangos zokogással borul a törékeny asztal keskeny üveglapjára.
... A folyosó kőkockáin már hangzik ruganyos lépte a császárnak...
Ferenczi Ida, halotthalvánnyal), könnyekkel a szemében a szobájába siet.
Szinte észre se veszi, hogy valaki várju.
Egy
összetört öreg asszony ül karjára támasztott fejjel a széken.
Megismeri: Vetsera Heléna bárónő, Yctsera Marv anyja ...
A szomorú napnak ebben az órájában az a hír érkezett Mayerlingből, hogy Vetsera Mary arzénnal megmérgezte Rudolfot és aztán kiitta a méregpoharat. Nopcsa báró ezt a hírt közölte Efzsébettel és Ferenczi Ida is igy tudta a katasztrófát. A királyné barátnője szinte rikácsolva támadt Vetsera Hclénre:
- Mit keres itt bárónő? Mit akar?
tás. Aki szereti a szép, igazán tartalmas és komoly filmeket, aki szereti a művészetet, az nézze meg ezt a fii-met.
A kisérő akrobata film szenzációs mutatványai bámulatosak.
szín körökben azzal igyekeznek elsimítani a hangulatot, hogy a kormány a közeljövőben döntő ütközetre készül.
- KAitUtlvUelök ró—ér* rendkívül
előnyős bútorvásárlás! alkatom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hossza lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Köpetein bútor érabáibau, Horthy Mlkló«-ut 4.
Kérem, távozzon azonnali Se én, so más nem tudjuk magát most látniI
I)e az öreg asszony nem mozdult.
Apalikusan egyre csak ezt hajtogatta:
— Nektem azonnal beszélnem kell a császárnéval..
— Ez lehetetlen, különösen most! — felelte Ferenczi Ida, de Vetsera Helena nem tágított.
— Most jövök Taafe gróftól. A leányom eltűnt. Már három napja semmi hir sincs róla. A trónörökös tudja, hol van a leányom... De senki se akar*a dologba avatkozni. Rajtam csak a császárné segiithet. Egyedül csak ő tudja visszaadni a leányomat...
Ferenczi látja, hogy a szenancsét-len asszony még nem tud semmit.
Besiet Erzsébethez, aki, amikor je-lenti neki Vetsera báróné látogatását, megkérdezi: ( t
— Tudja már?
— Nemi — felelt a társalkodónő.
...És az egyik anya elindul a má-
sík szobába a — másik anyához... »
Má.ump, január későn este
egy fialtkeron átvitték Vetsera Máry bárónő hulláját • heillgenkreutzi klas-trom temetőjébe és egy hét múlva, február ötödikén a kapucinus barátok bécsi kriptájában elhelyezték Rudolf szarkofágját is.
Akik tudói voltak a tragédiának, azokal elküldte Bécsből az udvar. Bra\'fisch, a híres fiakkercs, Rudolf gáláns kalandjainak ismerője Amerikába hajózott Sokan a templomban
Halál a cslllagturán
Mbntééarló, Jamtfr 31 A taontccarloi cslllagíüra \'egyik résztvevője, az angol Gordont súlyos gépkocsiseerencséUenség, érte. A versenyző sérülésébe az éjszaka beWtolt.
A fia agyonbaltázia a vasutast
Szeged, január 31 Péntekre virradó hajnalban Mózes János nyűg, vasutast hát baltacsapással agyonverte 21 éves Gyula nevű fia. Az éjszaka együtt mulattak, majd hajnaltájban együtt mentek liaza meglehetős ittasab. A rendőrség * helyszíni szemle alkalmával megállapította, hogy a fju a gyilkosságot ugy követte cl, hogy édesanyját kiküldte a* utcára azzal az ürüggyel, hogy egyik barát ia akar vele beszél ni.-* Mlg aV. anyja kintlartózkodott, addíg szétverte apja tejét. A gyilkosságot a szomszéd ágyban fekvő testvérhúga vette észre. A fiatal gyilkos tagadjaj hogy előre megfontolt szándékkal ölte \' volna meg apját. f
Vetc-, hólyag-, proitata- és végbélbaloknál egy pohár tsrmóasetci „Ferenc József" keserttvh: Mad«c, hlg Orülétt és kietégttö eméntétt eredménrez, melynet; következménye azután Jóleső megkönnyebbülés sto-hott lenni. Az orvosok fcjánlják.
— Takarók, szőnyogek, butowaövetek
nagy válaaztékban SInger Divatáruházban.
- (Bélyewyüjtök taláfkoM*) a*r
dán délután 6-tól S-ig a Pannónia háUÓ kistermébe*.
tettek esküt arra, hogy ®»nfg éhiek, nem nyílik beszédre az ajkuk.
... Bécsben senki sem mert érdeklődni ... ,
Egyedül Vetsera Helena bárónő, « gazdag, okos és szép. Baltazzi Themis-tokieti görög bankár loátiya nciu murád t nyugton. Felforgatta a leánya fehémemüs fiókját, megszerezte a barátnőkhöz irolt leveleket, kíkérdezto » cselédséget és amikor a gyanú és a rágalom, hadjárata indult meg- ellene, kinyomtatott egy könyvet A cime: ■ Emlékirat.. Mi volt a célja vele? Negyvennégy, év utáni bajos lenne megmondani. 199t augusztus 29-én nyomtatta ki Bécsben á Johaon N. Vernay nyomdája.
De másnap már valamennyi példány a bécsi rendőrség birtokában tolt.
Kraus rendőrígaz^ató maga\' tartott házkutatást a nyomdában.
I^efbglalta a Kéziratot; a szedést és a kinyomtatott példányokat
Reservat 3859 szám alatt jeWhctle már 1880 augusztus 3i-éa a kabinet, irodának, hogy < Vetsera HeJÖna bá-rónő emlékiratai teljes egészükben megsemmisíttettek.* A király egyenes parancséra — Ferenc József sohasem kívánta olvasni Vetsera bárxinő könyvét — még a csás*#ri húri-, udvari állami levéltár se jutott hozzá ehhez a könyvhöz.
Mindöswe három példány menekült meg. -
(Folyt kör.)
Abesszínia polgárháború előtt
ZendOlés kitörésétől tartanak
A Centi-álba szenzációs
VOKAL-DUO
érkezett I
Kaiaer Bsby és Rétby Rózsa mOvéssnAk, a mér kttxkadvelt Hungaria zenskar karatéban ma uamfeit estétAI minden nap
................................ énskelnek. ................................
Bél utén kOIBnlagea bab- és kar halyla vasi
I vaaft február 1
SlALM KMUWY
{ellas harisnya ala Slória loldvilág
11 11
11
és még néhány fajta egységára csak
Mindenkinek csak e párat szolgálunk
9!
fist Divatunk.
. (A vasárnapi lloeálls)
olyan témát ölel fel, amellyel a nindi-nnapi életben minden ember jlílkozik. Bcke Ferenc, a felsőkeres-itdelmi iskola tanára ad elő a reklám-öl. A kisérő műsor ezúttal irodalmi: dr. Dómján Gyula egy derűs 110-tlláját olvassa fel, Bory Ferenc egy lécs László verset szaval. Kezdődik órakor a városháza disztermében. . (A Szerdai Társaság) február 5-én tartja következő vita-ílutánját. Rendkívül érdekes lesz, *rt Kelemen Ferenc társelnök meg-pö témát választott: — mint Scho-eahaucr alapos Ismerője, u közismert jtétenlátó filozófust, mint optimistát jutatja be. A kérdés körül bizonyára énk és érdekes vita alakul ki.
ün^J*". mert nom mindon trloó-liérnemü Exoellent Habselyem.
- (Halálozás)
Markovics Béla, komáromi birósági inícsos 22 éves Mngdu leánya bosszú :envedés után elköltözött az élők kőéből. Egész Komárom uri társadalma lO\'ütt gyászol a mélyen sújtott szü-ikkel. Az elhunyt édesanyja nagyka-sai, iiébai. yartUos .fogorvos leánya, halá\'eset gyászba borította Maschler stván nagykanizsai postaföfelügyelő saládját Is.
(A Credo)
vasárnap délután 7 órakor kezdődő nulatságán mindenki ott tesz a Fehér-eremben. A teajegy csupán W fillér és ezt is a Credo zászlajának beszerzésére forditják. Nagykanizsa ka-lolikusságának találkozója lesz a va-.ámapi műsoros Credo-est. Akik a büfféhez hozzájárulni kíváunak, szikedjenek azt szombat délután Ö jráig az egyházközségi irodában leülni.
n«i és gyermekkabátok, szórnék már erősen mérsékelt árban Sin-ter Divatáruházban. Sxáxlvaa a Kisfaludy Társaság
Egy pár évtizeden ét, a rault szd «d elején, a társaság maga volt a nagyar irodalom. A százéves Kisfaludy Társasággal mélyenjáró tanulmányban foglalkozik- a kiváló eszlé-Ukus, Voinovich Géza. Az Uj Idők heti száma közli a tanulmányt. Szin-lázi és könyvkritikák, egész sereg idő-"erü közlemény, az ötletes Ceruza-egyzetek, bridzs iskola s a népszerű rovatok teszik változatossá a lapot A kiadóhivatal: Budapest, VI. .ker., Andrássy-ut 16. bárkinek küld mutat-áuyszámot.
A havasok szikláiba robbantott hatalmas fegyverraktárak épültek Svájóban
London, január 81 Svájc óriási titkos fegyver és lőszerraktárt épít a thuni tónál íevő Darllngen mellett. A földalatti hatalmas titkos raktár termelt a havasok szikláiban robbantották ki, ugy
hogy azok a legnagyobb kaliberű bombáknak is ellenállnak. A titkos raktárban helyezik el Svájc háborús lőszer én fegyvermennyiségének nagy
Ritter vezet
Férfi Kalap 3*90
Szmodlss Viktor meghalt
Lapzártakor kapjuk a hírt Qelsé-röl, hoj?v Szmodiss Viktor földbirtokos, 76 éves korában meghalt. Régi zalai családnak egy nemes-veretQ, patinás alakja dőlt ki az élők sorából. Régebben élénk része volt a zalai közéletben is, de hajlott korára visszavonultan már csak a gazdálkodásnak szentelte életét. Temetése szombaton délután V»3 órakor lesz. A halál Is munka közben érte utói. Nagykanizsán járt a vajgyárban, ott lett rosszul. A mentők beszállították a kórházba, majd onnét haza, a gelsei kúriára, ahol tegnap este 9 órakor örökre lehunyta a szemét.
— (A „Riff-Ksbyl")
asztaltársaság értesíti tagjait és azok barátait, hogy február havi összejövetelét a Markó-félc vendéglőben 15)3(1. február 1-én délután fél 7 órakor tartja.
Gyomrunkon át vezet az egészség utja, Ha néha elromlik, „Igmándi" javltja I
- B«lf81di ós angol férfiruha szövetek kiváló minőségekben Singer Divatáruházban.
Városi Mozgó. Cgt»Brt8kt61—vasárnapig I
i unoo elemétj«l A itk filmje I Budapesttel wlMban l Egy Mm, amelynek műsorra lüzésééri hálás lesz a kőzOnség
MAZVRKA
Főszerepben: Pola Henri, Albr«oh« lohBrihali, lno«-borg Thedd. - Rendezte: Willy Forst.
Aranyéremmel kitüntetett film! Fényes kisérő műsor!
Előadások hétköznap 5, 7 és 9-kor, vaiárnap 3, 5, 7 és 9-kor. A héthda—pl B órai ■lfta<lé»ok fllléf-k.
— (Vasutas-bál)
Nagy napja lesz február kilencedikén Nagykanizsa vasutas-társadalmának. A VOGE nagykanizsai helyicsoportja ugyanis akkor rendezi meg nagyszabású vasutasbálját az Iparoskör összes emeleti termeiben. A bálon músor nem lesz és igy mindjárt »z első percekben helyet kap az ifjúság Ós a vig hangulat. A lelkes readezö-gárda máris lázasan dolgozik a bál sikeréért, ami előreláthatólag nem is fog elmaradni. Fővédnökök: Krátky István dr. polgármester, Rubint Károly ny. műszaki főtanácsos, Kanitzer Ernő osztálymérnök, Kolos János fűtőház! főnök, Dartal Béla állomásfőnök. Védnökök: — a vasúti állomás tisztikara. \' \'
- A Nyugat
február 1-i számának élén Babits Mihály a belügyminiszter emlékezetes szombathelyi beszédével foglalkozik. Szvatkó Pál a szlovenszkoi magyarság uj lelkiségéről ir tanulmányt. A szám a Nyugat pályázatán első dijat nyert novellák közül Keszi .Imre és Kádár Erzsébet novelláit közli. Karinthy Frigyes u házasság problémájáról elmélkedik Földi könyve kapcsán, ttchöpflin Aladár Kassák uj irói törekvéséről ir. A Nyugat előfizetési ára könyvracllékkstekkel együtt havonta P 5.50. Kiadóhivatal: Budapest, V., Vilmos cs.-ut, 34.
EMLÉKEZTETŐ
Január 2*.
Növendékhangverssny 6 órakor a zeneiskolában.
Február 1.
Iparosbál («Babatündér.). Fobruár 2.
A 100 érea Polgári Egylet diwkö*-
gyülése 11 ódakor, rendea évi kóo-gy ülése 4 órakor. A Credo farsangi eatje 7 órakor * Fehér-teremben.
K. Nagy—Altay: Kis hercegnő c. színmüve • Kis kanizsai Olvasókórben. Február 5.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 óra-kor a zeneiskolában (Nagy Vince).
Február 8.
Szanatórium-piknik. KAOSz-bál a Kaszinóban. Február 9.
Vasutas-bál az Iparoskörben.
Gimnazista cserkész-előadás az intézet tornatermében fél 6-kor. Frontharcosok teája. Kiskanizsai levéssek mulataága a Levente Otthonban.
Fobiuár 12.
A Szerdai Társaság vita-üliss fl órakor • zeneiskolában (Kelemen F.).
Február 15.
A tanítók nagy megyebálja.
OMKE-bál a Kaszinóban. Február 14.
NTE jubiláris disztornája a Városi Ssinházban délelőtt 11 órakor. Oltáregylet teája 5 órakor a Fehérteremben. , // Lioeális előadás a városházán 0 órts> kor (A Külügyi Társaság konísmv-clája).
ZTE teája a Koronában.
Február 17.
Lemberkovits Alajosa* emléklueg-verseny este 9 órakor a is»eisko-lábaa( \\
Február 22.
Keresztény Jótékony Nőegylet Jelmezbálja az Iparoskör termetben.
Február 23.
Az Iparoskór Jelmez-bálJa. Farsangi est a Legényegyletben ffl 9 órakor. Február 24.
Kacagó-est a Keresztény Tisztviselőnőknél. Február 25.
Vidám műsoros teaest s Missziós-házban. ... .
Február 27.
Cigánybúi a Wollák-vttidéglőben.
Nép Mozgón Szombaton és vasárnapi
Két tlágtr egy mfttBrban I I. ircuirrncii A kémlroda titkai a
IVE Pl HEUE Pl Ugalauuibk kiállltáibaa
FIESTA DÉLVIDÉKI LÁNY
Exotlkus zenés vígjáték. - Főszerepben: BEBE DANIELS. Előadások szombaton 6, 7, 8, vasárnap 3, 9, 7, » Arakor. Csak 20, 40, 60 flll«raa habárakkal I
ZALAI KOZUONV
1986. február 1.
Köszönetnyilvánítás.
Mindázok, kik mérhetetlen fájdalmunkat részvétük nyilvánításival, koazoruk, v«gv virág-CMbok küldésével, vagy a vé*. JhileatégenvalAiitegldenésükkel enyhíteni Igyekeztek, fogadiák ezúton Is a mélyn sujloll család Sazlqtc köszönetét.
özv. dr. Tamás Jánoané.
APBÓHIBOETÉSEK
l\\i>i vhlrá«U» álla vtiimip «i Onn»po«p 10 (iMf
V ki|r, mlnd«n további u4 4 fillér, hátkoincp vzulg 40 lllltr, minden további ssó 3 lllfir.
3 klMbb utcai lakás, k*Ha«*«l»4a
azonnalra vagy (Héjaira kiadó Caengerv-at» 278
Három parkettás szobából, fürdőszobából álló mihAiiMi Bájol al-sor 7. a tonnáin. vagy má|u«ra kiadó. — Bővebbet « Izasiflnoailtd Irodában Erisébet lér 12. 317
álláit óva
dékksl. Cim ■ UidóbM. 344
OMMjiary-ut 17/a. szimu háiban,
■ mlaodíV emeleten, szép, modern. össa-komfortos, wigyaacebéÉ lakia málna l-r« fclssaU. ugyanott ónémet ebádlő-balor aladó. Hásmester. 341
____im konvenckJra, Április
balépáare felvitetik. — PeUd»i_nci
Bútorozott saoba, teljesen kfllön kapu-aUttl bajái attal, azonnal kUáé. Klalasl-atca S„ Jobbra. 306
PMényvérl uradalmi fajboraim kimérését már I ll<«r mennyiségben meg kezdtem. Pogányvár! vegyes 4D fllT., Pogányvár! édeskésrizling 30 fill. £d«. «lrla banaaál (f,i,Tbor) ftO ffII. fogyasztási adóval. - Orots Károly földbirtokos BaUhyány-utca. 36.
Kertes bálban kétszobás, fürdőszobái, parkettás lakáa május 1 re kladfc Horthy Mlkl<te-ut .3A. Megtekintheti 11-—1 óra között, 362
Két utcai a*l«tli«l*la>é» kirakatablak kat«-~ Irodájuk Is alkalmas - május Jéraáilarfé DeáWéa- 3. 334
Tisztességes maghiKhaté asszony ajánlkozik bejárónőnek. Clm Meraits lüszer-flzkt Erzsébet-tár 16. 350
.Csengery-ut 38. udvari egysso-mellékmlylaéggel májusra. 354
Jóssáru harlaavélt fajaltaa*
özv. Csizmadia LaJosaénál, Rózsa-c

éiU fekvésű 2 szobás utcai lak*> l-re kiadó. Qm: Halász mű-
BarasifáNpa
(R«gl disznóhizlalda).
eladó, Vágóhidl-ut 357
Államilag ellenőrzött badacsonyi gyü-mölcsiatelepcmen minden fajta nemes
ay0m5losffa
kapható 9B fillérért. K\'vánsápra árjegyzékei köldök. Levélcím lsrasr ~ Tapolca.
Hávmaataraak keresek gyermektelen házaspárt, Iche őleg nyugdíjasi. Cim a kiadóhivatalban. *
Megbízható, Jól belovagolt hátasló Belii* gyógyszertár. *
tresek megvételre használt, üveges va««krényt. Címet a kiadóhlva-
fkérem.
_ aak május l-re kettössobás, i.....
elytoégekból álló lakást, üoid. Csen-.
Kl.dé Jrétszobáa, előssobáa, nagyobb u<frjrt lakás mellékhelyiségekkel, Bötvö»:
Javulóban van a mezőgazdák helyzete a kanizsai járásban
A kaposvári kamara lépésehet tesz a magas kanizsai helypénzek miatt
A nagykanizsai járás mezőgazdasági bizottsága szerdán délelőtt tartotta ülését a városháza tanácstermében. A gyülésne közei 100 gazda jött be Kanizsára, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a bizottság ülésén elhangzott előadásokat.
Az ülést Somogyi Gyula földbirtokos elnök nyitotta meg, aki rövid beszédében rámutatott a mezőgazdák mai helyzetére és örvendetesen állapította meg, hogy a helyzet a legutóbbi Ülés óta kissé javult. A kanizsai járást mintajárásnak hívják, -mondotta - de cz csak clm, amire rá keli szolgálni és még nagyon sokat keli tanulni a zalnl gazdáknak, hogy valóban min-tajárásrAl leheasen beszélni. Odvö-zőJ\'<\' az Alsódunántu\'i Mezőgazdasági Kamara kiküldötteit, Kolba Gyula gazdasági akadémiai tönárt és Szűcs Ervin kamarai titkárt.
Kolba Gyula gazdasági akadémiai tanár a Mezőgazdasági Kamara felkérésére tartott előadást az ülés keretébe®. Aj talajerő fenntartásáról szólt, Tanulságos és élvezetes formában. Vázolta a háború utáni gazdasági farsangot, amikor minden terményt Igen jó árqn, bármilyen mennyiségben ei lehetett adni, majd az azt követő hosszu-bőjtöt és egyúttal rámutatott annak tanulságaira Is. Később gyakorlati kérdésekkel foglalkozva, a nagyobb trágyatermelésre és annak helyes felhasználására buzdította a gazdákat. A továbbiakban az olajlenter-melésről, a helyes talafmüvelésről és a műtrágyázásról szóit.
Utána Szűcs Ervin kamarai titkár tartott előadást az időszerű gazdasági kérdésekről. Témájáuf a tagosítást választotta és bő, kimerítő előadásban ismertette az azzal kapcsolatos tudnivalókat. Az ig«n érdekes és a zalai gazdákat is kö/e-lebb érintő e\'őadíst napy figyelemmel hallgatták a gazdák. |
A\' gelsel tagok a magas felárakat tették szóvá, majd több felszólaló a kanizsai magas helypénzeket os-
torozta. A bizottság megnyugvással vélje tudomásul ezügyben SzÜes titkár bejelentését, amely szerint az AlsódunántuÜ Mezőgazdasági Ka* mara is lépéseket tett a magas heíy pénzek miatt és kilátás van arra, hogy ezt a kérdést a kormány egységesen és országosan rendezi. A bizottság azonban most is megalakította azt a küldöttséget, amely már a múltban is felkereste a polgármestert és ismét előadja a járási gazdák panaszát a kanizsai magas helypénzek miatt és sürgős orvoslást kér.
A ijizotjság népes ülése Somogyi Gyula zárószavaivaí ért V/feot.
Értekeitet a jég-ellátás ügyében
Az idei tél nehéz feladat elé állította azokat, akiknek üzemében jégre van S7ükaég. A husiparosok, vendéglősök, stb. a legnagyobb nehézségek árán tudják csak az ebből eredő gondjaikat abszolválni. Ezért felvetődött egy nagykanizsai jég-gyár alapításának terve. Aradi Antal, a városi\' képviselőtestület tagja ezügyben értekezletre hívta össze azokat, akik a tervet helyeslik, szükségesnek tartják és megvalósításában közreműködni hajlandók. Az értekezlet február 9-én délután 4 órakor lesz a Nemzeti Egység pártheiylséRében, Deák tér 14.
TtreéiTfliiili
irányzat: barátságosabb, forg.: közepts. Knr.« tls*av. 77-es 18 05-18 30 78-a» ti20—18*49. 19-f 18-35-1860. 80-aa 1860—1880 dunánt. 77-m 17 75 -17 W. 7ft-ss 17 90-18 00 79-es 1805-1815, 80-sa 1820 18 30 Poxs pestvidéki 15 70 1580 más 1580 15*90. Zah u) közép 17 20-17 30 — Tsnger! u| ttsiáatull ab hpest 14 00 14*19.)
Kladla ■ laptulajdonos Közgazdasági It Otutenherg Nyomda és Détkalal LapkUdA Vállalat* Nagykanizsáit. Felelős kiadói Zalai Kársly. Interurbán tetető*: MurY,"tnlxu 7H. ssáa<
iHyfMMa i«Jv»ri lakás azonnal vagy mífs elsejére kiadó Ko.suth-tér 3.
^Jig^i^tfé^frak^és^Hmoklng
Köztisztviselők, áll. alkalmazottak
13 pengős
havi részletre vehetik a Remington-lrógép-gyár európai telepén készült legideálisabb
nemtor-portable
irágépet
Szabó Antal sportfizletében
Nagykanizsa, Fö-ot 5. — Telefon 91.
Vstéseknél,
•zAlőben,
réteken,
kaszálókon,
lucernásokon,
kertivetemónyeknél
csodát miivel a
0;ári lerakat:
orszAo józsef
míg. mfitrAgya, zsAh, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telelőn: ISO.
A negykanlxsal klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hstúságtól.
12941/1339. tk. siáni.
Inrrfcl blrdetafinf klvsaal.
Dr. Ro\'Schild Béla, Illetve Nsjnrkanlznil Takarékpénztár rt. végreha|tatónak, Marton Oyörgyné sz. Kálmán Llna végrehajtáat ssenvedö ellan Indított végrehajtás ügyében a telekkönyvi hatóság- « végrehajtató kérelme következtében ni 1881: LX. tc 185. 6 a értelmében elrendeli a vlsszárverést 503 P 28 fill. tőkekövetelés, ennek Járulékai és a vlsszárverésl -kérvényért ezúttal megállapított 14 P költség, valsmlnt a csáltakozottnak kimondott Nagykanlízal Takarékpénztár 380 P, dr. Elek Mór 317 P 70 f. tőkekövetelése és Járulékai behajtása végeit, a nagykanizsai klr. Járásbíróság területen lévő a galambokj 2002 az. t|kvbell 608/*. 1. h\'sz rétre 257 P, 772/b. hrsz. rétre 136 P, 858/c. hrsz szántóra 84 P. s behiákt 307, szMkyb«ll 48. hrsa. aaó lőre 600 P kikiáltási árban elrendeli.
Elek Mór Javára a galamboki Ingatlanok a kikiáltási ár 203*/o ín alul el nem adható.
Ha az ujabb árverésen az Ingatlan « korábbi vételárnál magasabb árért adatnék el, a többlet a korábbi vevőt nem Illeti. Ellenben, ha alacsonyabb árért adatnék el, « korábbi vevő megtéríteni köteles azon különbözetet, mely a későbbi és korábbi vételár között fennforog, ebbe azonban
elveszet bánatpénz beszámlttattk.
A telekkönyvi hatóság a visszárve/ésnek Galambok községházánál megtartására 1938. évi febraár hó 27. napjának délelőtt 10 óráját ttlzl ki és az árve\'éfll feltételeket ax 1881 :LX t.-c 150. $a alapján a következőkben állapítja meg:
1. Az árverés slá eső Ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 :LXI. t. cikk 26. i.)
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/»-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláinH. (18811 LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 190B: XL. t.-c. 21. f.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka Bzerlnt megállapított bánatpénzt aa általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLÍ.tc.25.|.)
Nagykanizsa, 1935. dec. hó 29. napján.
Dr. Wékw sk. klr. Járásblró.
A kiadmány hiteléül: KIM a. k. \'
Ul \' tötlMt.
I-
I mtndo
Mtitsit /
ilndeakl • helyi k.reekedáknél áe Ipnreaoknál atrsus ImI
. HIMI PrMfm taáeér. IsM K*r*)H
Ha 9 oldalas Képes melléklet i
76. évfolyam 27. uAm
Nagykanixw, 1936 február 2 vasárnap
Ara 12 fitt.
ZALAI KÖZLÖNY
•TSSSít*
Feleld* nertoztf: BarbarHs Lajos
ElftIUelM án: m bóri I mrt U KUc. ■iurtMiltjtcl U CUdUtnUli m m.
Száz éves Polgári Egylet
Irta: bogátl dr. Hajdú Gyula
A Nagykanizsai Polgári Egylet február 2-án alapításának 100-ik évét ünnepli. Derék kanizsai polgárok alapították s alapításának idején az alapítással nagy, hazafias Célt szolgáltak, ugyanis akkor nem volt szabad sajtó, Itt beszélték meg a közügyeket, a szomorú idők politikai eseményeit. 1849-től kezdve ezt sem tehették, mert közgyűlése, ket csakis a cs. kir. helytartótanács engedélye mellett tarthattak, Itt pedig közügyekkel nem foglalkozhattak. Amikor pedig az alkotmány vissza lett áUitva s szabad lett a sajtó, közügyekkel s a nagy politika eseményeivel foglalkozhattak, a Polgári Egylet maga zárta ki falai közül a politikát, hogy ne zavarja semmi a társadalmi egységet, az együttműködést.
A nemzeti társadalom! fennállásának alapja az egészséges, életerős társadalmi élet. Minél magasabb fokán áll egy nemzet a^kulturának, annál inkább érzi szükségét- a saer. vozett társadalmi életnek és annál erősebb társadalmi élete. A társadalmi éIet bomlásával, gyengülésé-v«l hanyatlik minden közület, a vá\\ ros 8 közvetve a nemzet életereje s minden legkisebb hivatásos társadalmi egyesülés megszűnése érez. teti káros hatását a társadalom egészére, s viszont az életerős társadalmi intézmények, egyesü\'ésejk biztosítják az egész társadalomnak erejét saz Ilyen szerve7ett nemzeti társadalom tud csak ellenállni a polgári gondolat, a nemzeti egység nerrféa átérzésében és megőrzésében a nemzetellenes, polgári társada. lom ellenes, szélsőséges irányzatok\', nak és biztosithatja a nyugodt, megértő társadalmi életet s különösen nagyfontosságú nekünk, itt a határ, szélen, hogy legyen egységes, erős társadalmunk, i
Már 100 évvel előbb a mi elődeink átérezték szükségét annak, hogy egy társadalmi keretbe tömörüljenek. 1
A polgári Egylet amellett, hogy tagjai számára az egymás megértésére és megbecsültére alapított mágodlk otthont adott s a napi gondok fáradalmai -után a polgárok itt megnyugvást, pihenést találtak, az idők hosszú folyamata alatt, közművelődési célokat is szolgált, közhasznú intézményeket istápolt és a jótékonyság terén hozott áldozatokat, számos közérdekű célra is áldozott. Csak egy pár példátt kivá-nok felhozni a Pofgári Egylet ily irányú ténykedéseiből. \'
1849-ben a Polgári Egylet választ mánya >a kanizsai utca világításához* adományozott szerény pénztárából, 1860 január 29-én * Magyar Tudományos Akadémia felépítéséhez küldött nagyobb összeget, 1861 február 13-án gróf Széchenyi Ist-
ván szobrának költségeihez járult anyagi erejét meghaladólag, 1862 áprilisában a vizkárosultak részére, 1863-ban a Nagyalföldet sújtotta aszály enyhítésére, 1870-ben a szegedi árvíz katasztrófához sietett pénzáIdoz<jtával, 1886 február 2-án amikor a Polgári Egylet alapításának félszázados jubileumát ünnepelte, a NagyknnÍ7Sán felállítandó magyar színház javára 1000 forintos alapítványt tett, a helybeli glm. názlujn részére 2 drb. cs. kir. aranyat adott azon tanuló megjutalmazására, aki a magyar irodalomban legszebb előmenetelt mutat fel s belépett az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alapító tagjai közé, s azóta is évről-évre meghozta áldozatait a köz javára. Ezen kiyül évről-évre kisebb-nagyobb segélyt osztott ki a helybeli szegé, nyek között s eközben megépítette a. vSugár-uti disz^s palotáját, amelytől sajnos az idők mostoha viszonyai folytán megválni voltunk kénytelen, de a széles falu egyesület hefyett bensőséges, meleg otthont varázsoltunk elő, a külső for. ma megváltozott, de megmaradt a régi szellem, amely a tagokat bizalommal, szeretettel fűzi egymás, hoz s anyagi gondok nélkül" teljesítheti a Polgári Egylet nemes tár-sadalmi hivatását.
Időközben a Polgári Egylet értékes és hasznos könyvtárat .létesi. tett 8 azt fonyton, évről-évre gya* rapitotta,
Ítéletek lassan haladó Izórát, az egyenlő jogok és ejyenlő kötelességek elvét örökre megvetette, ledön. tötte a válaszfalat polgár és polgár között s a tagság egyetlen feltételéül a feddhetlenség lett elismerve, s az osztály, rang és felekezeti különbségre való tekintet nélkül tör. tént egyesülést a legszebben juttatja kifejezésre az egylet pecsétjébe vésett, egymást szorító két kéz, jel-képezéséül annak, hogy egymás megértésével, kezet kézbe téve, vállat vállnak vetve, egyesült erővel biztosíthatjuk a jöbb jövőt.
A Polgári Egylet életéből még csak azt kívánom megérinteni, hogy disztagjai és kültagjai sorában nem csak a polgári társadalom közéleti nagyságai foglaltak és foglalnak helyet, hanem előkelő katonai egyéniségek is, igy herceg Thurn-Taxis ezredes, gróf Durkheim őrna<^y, Massek Gusztáv főhadnagy, bSró Eynain hadnagy s többen, sőt egy izben az itt állomásozó cs. £s kir. 48-ik gyalogezred egész tisztikara is a Polgári Egyletnek kültagjai voltak satisztlkar és polgárság között mindenkoron » legszebb társadalmi érintkezés, a legbensőbb har. monia volt és legteljesebbé vált ez napjainkban, amikor hadseregünk magyar lett. j I
Minden táí\'sadalml egyesületnek megvan a maga sajátos és kivételes célja, amelyért az illető egyesület megalakult, de ezen a szűkebb célkitűzésen tuí a társadalomra nagyobb átalakító hatása, ereje nincs. A\' PorgárI Egylet nem ilyen egye-ujíkh., sülét,\'a Polgári Egylet hivatása az
túlszárnyalva az elő. | egész társadalmat, az Összpolgársá.
got átfogja, magába öleli a társadalom egész hivatását és életerősen lüktet benne a társadalom lelkiS-rete. Kifejezése a társadalom egész képének, valójának, ilyen átfogó erejű, célú egyesület csak egy van Nagykanizsán, a ^Nagykanizsai Polgári Egylet.« A Polgári Egyletet nem magáért a Polgárii Egyletért kell fenntartani, hanem á nagykanizsai társadalomért és jaj annak a társadalomnak, amely nem érzi a szükségét egy ilyen társadalmi intézmény fennállásának S amikor ilycji nagy társadalmi célok biztatásáról van szó, nem lehet úrrá rajtunk a közöny, az önzés, a nemtörődömség, vagy harmadrendű személyi ok. i (
Tegyünk tehát visszapillantást q> Polgári Egylet hagyományos, szép múltjára, emlékezzünk visSza a Polgári Egyletnek azon nagy napjaira, amelyek Nagykanizsa város törtétébe és társadalmi életébe arany-betükkef vannak beirva és ezek után tegyünk a Polgári Egylet érdekében, mindenki. csak egy kis téglával járuljon e-zen társadalmi tényező erősítéséhez, Nagykanizsa város 32.000 lakosának szükség^ van magasabb társadalmi érdekből a Polgári Egyletre.
A Polgári Egylet fennállása köz-érdek, fenntartása társadalmi köte. lesség, sőt ennél több, életszükség. A Polgári Egylet 100 éven át eleven organuma volt a tarsadalmi ténye, zök egyesitésénék s a társadalmi erők egyesítésére soha nem volt nagyobb szükség, mint napjaink, ban.
A Nemzeti Egysóg bevonulásával az egész város minden lakójának gondviselője lesz
Elnöki köszönet — Nagykanizsa nem volt, B képviselőtestület
A Nemzeti Egység nagyYílasztniínyénak ölése
hanem lesz - A revízió és Nagykanizsa — Gazdasági érdekek felkarolása
A győzelmesen megvívott képviselőtestületi választás után a Nemzeti Egység nagykanizsai szervezetének elnöksége összehívta a nagy-választmányt. A párthelyiség ösz-szes termei zsúfolva voltak a meg. jelentekkel. (
Nagykanizsa város társadalmának minden rétege, minden foglalkozási ág képviselve volt. Ott láttuk a napszámosmunkás, a kisgazda, az iparos, a kis- és nagykereskedő, a földbirtokos, a közalkalmazott és a lateiner lakosság hivatott képvise. lőit. .
Tüntető éljenzés közepette nyi. totta meg Szabó Győző elnök az ülést. Lelkes szavakkal tolmácsolta az elnökség köszönetét azért a telkes, céltudatos, fáradhatatlan és önzetlen munkáért, amelyet a nagy-
választmány tagjai a választások során a Nemzeti Egység gondolatáért kifejtettek. Kérte a nagyválaszt, mány tagjait, hogy lelkesedésüket és buzgalmukat továbbra Is őrizzék meg és tekintsék magukat egy nagy család tagjainak. Közölte velük, hogy a szervezkedés terén meg-állniok nem szabad. Meg kell tar-taniok az állandó kontaktust a város polgárságával, akiknek érezniük kéli, hogy
a Nemzeti Egység szervezetének gondoskodásában szünet
soha be nem áll. Dr. Balázs Zsigmond a nagyválasztmány nevében egyrészt az elnöki elismerésért a megjelentek jóleső érzéseit, másrészt pedig valamennyiüknek a lankadatlan mun. kakészség iránti elhatározott szán-dékát tolmácsolta. Rámutatott a
vészterhes időkre, amelyek fokozottabb mérvben kötelességévé teszik a Nemzeti Egység gondolatainak állandó propagálását, mert
az esetleg elkövetkezendő nehéz Időkben osakla az Egység gondolata tehsti alkalmassá a magyar nemzetet minden erejének kifejtésére. Az. újonnan összeülő váfosi kép. viselőtestület többsége a " Nemzeti Egység gondolatában tömörült. Ez a helyzet egyrészt kötelességévé teszi a Pártnak, hogy a városi köz-élet irányításában a vezetést kezé. b^1 vegye, másrészt pedig a Pártot teszi felelőssé a következő évek vá-rosi politikájának alakulásáért. En-nek a felelőségnek a tudatában és a képviselőtestület minden tagja érzésének ismeretében fogadalmat tesz, hogy az összeülő képviselő-
ZALAI KÖZLÖNY
1936. februir 2.
1863 óta vilégmárka!
70 év óta kipróbált, ártalmatlan, természetes hashajtó.
Elég már fél pohárral, - kapható Süvegekben is 66 fillérért
testület csakis a közérdeket fogja szemelőtt tartani. Ez
a képviselőtestület az egész városnak és minden lakójának képviselője lesz.
Épp ugy megvédi a háztulajdonos érdekeit, amint hogy küzdeni fog a kisember boldogulásáért. Soha szem elől téveszteni nem fogja, hogy a város lakóinak nagyrészét a mindennapi kenyérért küzdő szegényemberek tömejp teszi. Bizton re méli, hogy e munka eredményeképpen rövidesen elmondhatjuk, hogy Nagykanizsa nem volt, hanem lesz.
Hosszantartó éljí*nzés 63 taps kö-vette a beszédet.
Dr. Szabó Zsigmond ugyancsak meg-megujuló tetszésnyilvánítások közepette fejtette ki, hogy aGöm-1 bös-kormány egyúttal a revízió gon dolatának a kormánya. Ez a r?vir zió, amely ott ét kilrthatatlanul az egész magyar nemzet szivében tfs amely nélkül ma ebbyi í\\z ország, ban politikát elképzelni nem lehet, még fokozottabb j^lentőséggel" bir Nagykanizsa városára nézvf.
Nagykanizsa városa majdnem mindent elvesztett a trianoni béke. diktátumban. A város jövőbeli fejlődése, boldogulása nagyrészt összefügg a revízió kérdésével. Aki a revízióért küzd, az Nagykanizsáért Is küzd. Meggyőző szavakkal mutatott rá azokra a nagy bel- és külpolitikai eredményekre, amelyeket a Gömbös kormány elért. Ha nem is lehet beszélni gazdasági jólétről, d" minden objektív kritika elismeri, hogy e tekintetben is javulás észlelhető, a mely a Gömbös-kormány céltudatos munkájának eredménye. A nemzetközi fórum előtt pedig megnőtt beosületünk, mert a külföldi hatalmak érzik, hogy az Egység gondolatában ösz. szeforrt nemzet erőt jelent. Ennek a megbecsülésnek egyik eklatáns bizonyítéka, hogy az uj angoí király a magyar külügyminisztert feltűnő hosszú időn keresztül tartó kihallgatáson fogadta,
A1 tapsokkal fogadott beszéd után Aradi Antal vároei képviselőtestületi tag szólalt fel, aki összetartásra buzdította a nagyválasztmány tagjait és rámutatott arra, hogyy a szervezetben élő erőt csak akkor lehet bevinni, ha ez a szervezet állandóan foglalkozik a tömeget érdeklő kérdésekkel, különösen pedig a tömegek gazdasági bajaival. Biztosítékot lát abban, hogy a helyi szervezet ennek a feliratnak is eleget fog tenni. Tetszésnyilvánítás és taps jutalmazta a felszólalót. Kalmár Zoltán főtitkár a szerve-
zeti kérdésekben tett szakszerű és alapos előterjesztéseket és ennek megtörténte után a megjelentek lelkes éljenzése közepette zárta be az elnök a nagyválasztmány üléfiét.
ID<3
Eső!
Prognózis: Mág éléak szél, sok helyen Ismét köd és eső, a hegyekben havaseső. A csapadék nagyrésze záporszerü, egykét helyen zivatar is lehetséges. A hőmérséklet valószínűleg kissé csökken.
A főispán megérkezik a Polgári Egylet centennáris ünnepére
Vitéz Tabódy főispán ezen az ünnepen is itt lesz és fel is szólal.
Vitéz Tabódy Tibor, A Zalavármegye főispánja nem az elhangzó igéi-etek embere. Kanizsai installáció, jakor szívdobogtató lelkesedés köszöntette, amikor bejelentette, hogy gyakran el fog jönni Kanizsára és részt akar v«nni annak életében. A szóból U-ttek lettek.. Ahányszor komoly na»>ok vagy nagy ünnepek virradnak PÍagykanizsára, vitéz Tabódy Tibor mindig eljön megosztani a végváros gondját vagy örömét.
lyíost a Polgári Egylet százéves fennállását ünnepli Nagykanizsa.
^z ünnepély holnap, vasárnap délelőtt 9 órakor a plébánia temp. lomban hálaadó istentisztelette kezdődik. Utána 11 órakor diszköz gyűlés a városháza dísztermében Délután 4 órakor a 100 ik évi ren des közgyűlés az Egylet helyiségé ben. Este 8 órakor bankett a Koro nában, melyen hölgyek .is részi vesznek, reájuk azonban a menü nom kötelező. ;
Kabátok, szőrmék,
ruha és pyamaflanellok, szövetek és báli ruhaanyagok
saisnn után mélyen leszállított árban
l\\mi Díuntáruház.
Bobára alkalmas szövet, flanell és selyem-maradékok jutányos árban.
Megtörtént a plébánia kántorválasztása
Gazdag István a ferencrendl templom kántora
Hosszú ideje húzódott a nagykanizsai kán\'or-válság, régebben nagy és súlyos közéleti ellentétek is zajlottak körülötte. Pénteken délután végre pont került a fogas kérdés mögé.
A szakértő bizottság, mint jelentettük, a kántor-vizsgán a kővetkező jelölést ejlette meg: 1. Gazdag István. 2. Rilcz Alajos, 3. Poros Géza (Jászberény).
A megyéspüspök az ajánlást annak eredeti sorrendjében jóváhagyta és ugyanezt a három pályázót jelölte ki a nagykanizsai plébánia kántori állására. A püspöki döntés alapján tegnap délután a P. Czlr/usz Viktorin plébánosból, dr. Krátky István iplgármesterből és dr. Hegyi Lajos főjegyzőből álló bizoltság a városházán megejtette a választást. Ennek eredményeként a nagykani-
zsai plébánia megválasztott kántora február 1-től Gazdag István, aki ott eminöségben eddig is fungált. Rácz Alajos megmarad a felsőtemplom kántorának és a plébánia helyettes kántorának.
Vér-, bőr- és Idegbajosok igyanak hetenként többször, reggel felkeléskor egy pohár természetes .Ferenc József" keserüvixet, mert ez mindig alaposan kitisztítja és mé-regteleniti a gyomorbélciatornát s ezenkívül az emésztést és az anyagcserét is jótékonyan befolyásolja. Az orvosi tudomány legjeleaebb képviselői már régóla hangoztatják, hogy a Ferenc József viz hatásával minden tekintetben meg vannak elégedve.
A siker utja
Most száz éve született Andrew Carnegle, aki igazán hivatott arra, hogy az emberiségnek útmutatást adjon arra, hogy lehessen és kelljen a siker utján járnia. Hiszen ez a skót gyerek egyszerű kisvárosi takács fiának született s karrierjét, mint táviratkihordó kezdette meg. De aztán vasakarattal, magánúton addig képezte magát, amig táviró-tisztté, majd vasúti titkárrá lett. Hálókocsi-részvényekkel kezdett spekulálni, majd acélgyáros lett 8 végül mint Amerika egyik leggazdagabb embere halt meg. Halála előtt azonban óriási vagyona legnagyobb részét közcélokra hagyományozta. Nos, Carnegienek egyik gyakran ismételgetett jelmondata ez volt:
— Vegyetek aló két egyforma munkakedvtl és egyforma Intelligenciájú embert s meglássátok, kettejük közül mindig nz fog a másik fölött diadalmaskodni, aki több irányban művelte kl magát. ..
Ezt a több irányban való ki-müvelődést pedig sehol és semmi módon nem szerezheti meg az ember könnyebben és gyorsabban, mint egy jó lexikon segítségével... A 164 éve létező Encyclopaedia Brtannica például büszkén hirdeti magáról évtizedek óta, hogy George Washingtontól kezdve az Egyesült Államok minden egyes elnöke megszerezte és áttanulmányozta az angoloknak ezt a valósággal nemzeti intézménnyé vált lexikonát.
S ha már száz és százötven esztendővel ezelőtt Is ez volt a helyzet, mennyivel inkább áll ez az igazság ma, a világháború utáni hihetetlen méretű világkrizisben, amikor igazán csak a legsokoldalúbb tudásu ember állhatja meg a sarat az élet bármely irányú vihara zásában.
Általánosan ismert dolog — s ma már mindenütt erre a lexikontipusra térnek át a világ legismertebb lexikonkiadói, — hogy az öt-hat kötetes lexikon az a forma, amely legjobban kielégiti a mai olvasót ugy ajaposág, mint az információszerzés gyorsasága szempontjából. Ezt az uj tipust követi a Dante és Pantheon könyvkiadók kiadásában most. meginduló magyar standardmunka, az Uj Lexikon is, amely hat kötetben teljes. Ez az Uj Lexikon nem aprózza szét sokszázezer címszóban
Tavaszi cipöujdonságok
naponta érkeznek a
Szomolányí áruházba!
J3&
február 2.
ZALAI KÖZLÖNY
Lesszebb farsangi Mselmk
* saisanuégi leszállított árban □
Kérjük kirakatainkat megtekinteni! FílléPCS DÍlf SltÜzletbeil
az anyagot, ugy, hogy az olvasónak nem kell fáradságos munkával keresgélnie az együvé tartozó dolgokat s folytonos ide-odautalásokon nem kell bosszankodnia. Nagyobb összefoglaló cikkek mondanak el mindent, a Ma embere nézőpontjából érdekkel biró dologról minden fontos tudnivalót. A hat kötet 4000 oldalának 500.000 sorában nincs egyetlen henye, fölösleges szó, mert a szakavatott munkatársaknak (akik között a magyar tudományos világnak szinte minden számottevő neve képviselve van) légiója a legnagyobb precizióra törekszik. Ezenfelül azonban páratlan ereje ennek az Uj Lexikonnak az, hogy a tudnivalók tetemes részét könnyen át-tekinthétő táblázatokba és grafikonokba öntötte át a szerkesztőség.
A hat kötetes Uj Lexikon még azok számára is fontos, akiknek már van egy régibb kiadású nagylexikonul mert hiszen nincs nap, amely ne hozna tömegnyi uj fogalmat, problémát az olvasó elébe. Már pedig az Uj Lexikon az uj cim-szavak garmadáját ismerteti.
Kanizsai üzletek betörői a törvényszék előtt
SfWtftt\'Láfö* 22 éves géplakatos és Farkas Antal 21 éves szobafestő segéd állt sorozatos lopás miatt a nagykanizsai törvényszék előtt A két fiatalember Szertics Lajos kezdeményezésére betört Kelemen Rezső üzletébe. Mig Farkas künn állt, vigyázott, addig Szertics bemászott az ablakon és az üzletből egy rend szalámit, 4 tábla csokoládét és egy pengő 20 fillért emelt el. A lopást pár nap múlva folytatták egy raktárban, ahonnan két Ízben mintegy 40—40 kg. tökmagot vittek el.
A két fiatal belörő töredelmesen beismert mindent. Azt mondják, hogy a munkanélküliség kényszeriiette őket a lopásra. A tökmag eladásából szerzett pénzt lakbértartozásra fizették.
A kir. törvényszék Szertici Lajost 7 hónapi, Farkas Antalt 6 hónapi börtönbüntetésre Ítélte.
Az Ítéletben mindketten megnyugodtak és szomorúan nyújtották kezüket a fegyőrök felé. A bilincscsörgés zaját elnyelte a hallgatóság közé vegyült édesanya keserves sirása.
Kfa* n01 és gyermek kabátok, »zőr-mék már erősen mérsékelt árban Stn-Kcr DivatAruházban.
Kormányzói hegyelem pénzbüntetésre változtatta Lengyel János fogházbüntetését a röpirat-ügyben
Lengyel János nagykanizsai röp-irat-ügyében a törvényszék egyhavi fogház-büntetést szabott ki. Lengyel az Ítélet jogerőre emelkedése után kormányzói kegyelmet kért. Most érkezett meg az értesítés, hogy a kormányzó kegyelmet gyakorolt, a fogházbüntetést elengedte és meg-
engedte, hogy a biróság helyette megfelelő pénzbüntetést szabjon ki. Az ítélet egyéb rendelkezései természetesen épségben maradtak. A nagykanizsai törvényszék a legközelebbi napokban szabja ki a pénzbüntetést.
LeitMosabl) bili ruhák
^^ ^^ divatselymeiböl
készülnek.
Faháncs, Cloqué, Moscalin selyemanyagok a legszebb szinekben kaphatók.
Nyolc hónapi börtönt kapott a törvényszék
betörnie Török Lajos azzal védekezett, hogy részeg volt 1 a betörés éjszakáján
A Zalai Közlöny részletesen ismertette azt a maga nemében szinte páratlan bűncselekményt, amelyet Török Lajos kéményseprősegéd követett el december 5-ről 6-ra virradó éjszaka, amikor a nagykanizsai kir. törvényszék épületében sorra felfeszegette az ajtókat, Íróasztalokat és azokból az iratokat szanaszéjjel szórta.
Az egész éjszaka tartó „munka" kevés eredménnyel járt: mindössze tiz pengőt, egy nikkel zsebórát, cigarettát és egy csomó Íróeszközt talált és vitt el.
A nagykanizsai rendőrség bravúros nyomozás után, hamarosan megtalálta a tettest. Török Lajost Zalaapátiban egy falusi pajtába fogták el. Azonnal Kanizsára szállították, ahol a rendőrségen töredelmesen beismerte bűntettét.
A nagykanizsai kir. törvényszék most tartotta ebben az ügyben a főtárgyalást. Török Lajos itt is töredelmes vallomást tett. Csupán arra nemx tudott felelni, hogy miért éppen az igazságszolgáltatás épületét választotta? Erre a kérdésre ittasságával mentegetődzött. Látó-hegyről jött, ahol dolgozott, de pénz helyett enni-inni valóval fizettek. Ittas állapotban támadt az az ötleté, hogy belopódzlk a törvényszék épületébe, ahol el is aludt. 11 óra felé ébredt fel és akkor hajnalig dolgozott. Ittas állapotát igazolja a minden ok nélkül szét szórt iratok és a hangos káromkodások, hisz a tolvajok és betörők munkájához tartozik a csend.
A kir. törvényszék Török Lajos kéményseprösegédet egy rendbeli folytatólagos lopás bűntettében bű-
nösnek találta és ezért öt í börtönbüntetésre Ítélte.
hónapi
A vádlott az Ítéletben megnyugodott, az ügyész és a védő fellebbezett.
& Szanatórtnm-plknlk
helyben nem küld ki meghívókat
FcnníUlása óta 31-edszer rendezi meg farsangi piknikjét, hogy annak jövedelméből jövő ilyenkorig megint tudja ingyenesen gyógykezelni a kanizsai intézetében a fehér-halái el jegyzettjeit, a tüdőbetegeket.
A piknik, mint minden évben, kiemelkedő eseménye lesz a kanizsai farsangnak.
Hi\'lyben más években sem és az idén si-\'m küld személyre szóló meghívókat a Szanatórium-piknik rendezősége, hanem ezulon hivja meg az Egyesület összes tagjait, azok wndégeit és az Egyesület minden jóbarátját. Meghívók csakis vidékre és testületeknek, egyesületeknek mennek ki.
A piknik február 8-án, szombaton este\' lesz az Iparoskör összes termeiben. Belépődíj 1.50 pengő, családjegy 3 személyre 4 pengő, tán-cosjegy 1 pengft \'
Az Ipartestület bálja
tekintettel a Babatündér színpadi és zenekari előadására, ma, szombaton este postűsan 9 órakor kezdődik, amikor is a rendezőség az ajtókat lezárja, hogy a jelenlevők az előadást zavartalanul élvezhessék.
A Babatündért vasárnap délután és vasárnap este megismétlik olcsó helyárakkal.
Vasárnap este nagyszabású
TÁNCMULATSÁG
lesz
Horváth Fereno v«ndigl6Jáb«i «» Telekl-ut 43. Szíves pártfogást kér a Rendezőség.
N.pUr: Február 2. Vasárnap. Rom. kat Gyertyaszentelő B.-A.. Protestáns Karotln. Iiraellta lebat hó 7. Február hó 3. Jléttő. Horn. kat. Batáia. Protest Balázs. Izraelita Sebat bő 8.
tlyőayssertárt ájjell MolglMt • hó 15-lfl S <Salvflti>r> gyógyszertár Erssá. beUér 21, mi kisksntzsoi gyógyszertár.


ZALA! KÖZLÖNY
1018. (tdriHr 2.
Legújabb estélyi ruhaselymek pazar színválasztékban
Szőnyegekből minden kivitel a legnagyobb választékban
A tavaszi divat sportszttvetujdonságal már kaphatók
Kirschner Divatáruházban, Fő-ut 3.
Vasárnap d u. 8/<2 órakor NTE—Zrínyi tréning-mér-kőzés
Három hét múlva megkezdődnek a tavaszi bajnoki küzdelmek, igy érthető, ha csapataink erősen készülődnek, hogy a bajnokiak során megállják helyüket, vasárnap délután az NTE a Zrínyivel méri össze erejét 8/42 órakor, 9-én a Zalaegerszegi TE, 16-án pedig a Zalaegerszegi MOVE vendégszerepel Nagykanizsán, mindkét alkalommal az NTE-vel.
A Zrinyi és az NTE csapatai már 3 hete rendszeresen tréningeznek, mindkét csapat már az eddigiek során biztató formát árult el, igy ha az időjárás is megengedi, érdekes tréning-mérkőzésre van kilátás.
A tréning pontosan 8/*2 órakor kezdődik, mert a rádió 3 óra 50 perckor közvetiti a budapesti Újpest—Hungária rangadó mérkőzést.
— Ügyeljen, mórt nem minden trloó-(ebérnemU Excellent Habselyem.
— Köuluümazoltak figyelméből Hu-torárolnkat .ényegesen leszállított Arakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre U, kamatmentesen. Kopsteln butorára-Wj, Horthy Mlktós-ut 4. uáia.
A közigazgatási bíróság elé kerül a nagykanizsai községi választások ügye
Megfellebezlk az igazolóválasztmány határozatát
Az Igazolóválasztmány, mint ismeretes, határozatát a kanizsai községi választások ügyében W\'vá-ros Illetékes ügyosztálya a legközelebbi napokban kézl>esiti ki az \'érdekelt feleknek. Megbízható értcsü-zfcs szerint már most meg lehet állapítani, hogy mind az öt fellebbező fél, akik a panaszbeadványt benyújtották, további fellebbezéssel
élnek az Ígazolóválasztmány határozata ellen, amely Így felkerül a közigazgatási bírósághoz és végső fokon az fog dönteni a megtámadott nagykanizsai községi választások kérdésében. A\' jogérvényes döntésig a megtámadott mandátiírmi képvsiolők rendesen gyakoroljak képviselői jogukat a város parlamentjében.
Olcsóságban
Ritter vezet
Férfi kalap 3 90
Pogányvárl és uradalmi
FAJBOROK
■ 0 litertől felfaló
legolcsóbb nspl áron kaphatók Dr. Lichtscheln borkereskedés
139 Fő-ut 4.
Cseresznye a piacon I
Belgrád, február 1 Dalmáciában különös természeti csoda tartja lázban a lakosságot. A szakatlan enyhe té1 nálunk is elég sok furcsaságot hozott,\' a, dalmát partokon azonban példátlan érde. kességü a január. A hó végén 31 fokot mértek a dalmát partokon, ugy hogy a fürdőzők ellepték a tengert. Megjelent az első csercsz. nye Is a dalmát piacon. A krónikások mint különös szenzációt jegyezték fel a legkorábbi cseresznye • termést. Ez 1876-ban volt, amikor április 6-én jeient meg az első cseresznyetermés a dalmát piacokon.
Rendőrtiszt mint rablógyilkos
Nagybecskereken letartóztatták O\'nc József rendőrtisztet rabló gyilkosság gyanúja miatt. A?t hi. szik4 hogy ő gyilkolta meg Járosi Sándor gazdát. A gazda ékszereinek egy részét megtalálták a rendőrtiszt lakásán, aki azzal védekezik, hogy egy ismeretlen embertői vásárolta azokat. | i
MEGOLDÓDOTT IAYEHLING TITK4
Irta: Peál Jób 2
Ezekből cgv Amerikában van. Valaki kél évvel ezelőtt adta el pontosan tízezer dollárért. Aki megvette — nem hozta nyilvánosságra. Egy második példányról annyit tudnak, hogy Angliába került. A harmadikat — én találtam meg. Kinél? Erről nem nyi-latkozhatom, mert Ígéretet tettem rá.
Itt fekszik elötlem a megsárgult fedelű kis füzet. Nyolcvannyolc oldala van és minden oldalon husz nyomtatott sor.
Ha elolvasom: éreznem kell, min-sora őszinte.
Ezt a könyvet az anya irta a — lányáról.
Nem védi őt. Azt mondja róla az utolsó oldalon: «A szerencsétlen, aki a hciligcnkreulzl temetőben nyugszik, súlyosan vétett Isten és az emberek törvényei ellen. Dc a bűneiért meglakolt és a vétkét kiengesztelté.»
És ha elolvasom ezt a kis füzete^ éreznem kell azt is, hogy minden, minden, ami eddig Mayerlingről megjelent, többé-kevésbbé nélkülözi a* igazságot. Az egyikben több, a másikban kevesebb a romantika. Mindenki hozzátett valamit ahhoz, amit hallott.
Egyescgyedül Vetsera Heléna bárónő emlékirataiban találjuk meg a mayer. lingi tragédia okát, előzményeit, szereplőinek a legapróbb nüanszig való hajszálpontos jellemzését, do magának o tragédiának leírását is.
Vetsera Heléna bárónő elégetett
könyve ad egyedül feleletet arra a kérdésre: mi történt 1888 novemberében, decemberében és 1889 januárjában a bécsi Burghan Rudolf egykori legényla^ásán és mi történt 1889 január 30-án a mayerlingi vadászkas. télyban...
A végzetes cigarettatárca
«A mayerlingi katasztrófa megrázó eseményéinek benyomása aiatt a szerencsétlenség által legjobban sújtottaknak nem állott módjukban, hogy napvilágra hozzák a teljes IgazságoU — ezekkel a szavakkal kezdődik Vetsera ltelena bárónő emlékirata. Az anya mindjárt a bevezetés után kétségbeesetlen kiállt fel: .Még a halál szentsége se tudja megakadályozni, hogy rágalmakat és hazugságokat szórjanak élőkre és holtakra» és nem akad senki, aki ezeknek a hazugságoknak elejét vegye. Meg kell mondani az igazságot — folytatta tovább -4 azért, hogy \'igazságot kapjanak az /élők és a halotiak bűne sc tűnjék fel súlyosabbnak annál, amit elkövettek.»
A bevezetés után az emlékirat nyomban rátér az eseményeknek kronologikus ismertetésére, ezekkel a sza-vakkal: «A tizenhétéves Vetsera Máry bárónőnek az anyai házból való el-csábítását január utolsó napjaiban a következő események előzték mcg:»
Január 20-án, szombaton — négy nappal a tragédia előtt — a bárónő társalkodónője elmesélte, hogy előző napon Máry bárónőt elkísérte .a korcsolyapályára. Innen nem mentek haza, hanem a fiatal baroness rávette a társalkodónőt arra, hogy vele együtt egy jósDŐhóz menjen. Elmesélte a
társalkodónő még azt is, hogy Január 15-én a baronesst elkísérte a régi Bécs egyik hires ékszerészéhez, Ro-deck-hez, akinél Máry bárónő egy arany cigarettatárcát rendelt és meghagyta, hogy abba véssék be az ékszerésznek átadott süveget. Máry bárónő szigorúan ráparancsolt r társalkodónőre, hogy erről a látogatásról odahaza ne tegyen említést és mivel ö azt hitte, hogy a család valamelyik tagja számára készül meglepetés, nem is szólt a cigarettatárcáról senkinek semmit. Amikor azonban azt látta, hogy "a jósnőnél való látogatás a bárónő idegeit valósággal felkorbácsolj.!, észre kellett vennie, hogy annak a tárcával valamelyes összelüggése van és ezért kötelességének tartja, hogy a dolgokról az anyának említést te-gyen.
Az egész tragédiát ez a cigaretta-tárca indította cl...
A sétájáról hazaért Mftryt az anya felelősségre vonta,\'Heves jelenet következett. A bárónő eleinte tagadott. Aztán bevallotta, hogy u cigarettatárcát Rudolf trónörökösnek vette, anélkül azonban, hogy a trónörökös .őt ismerné és sejtelme lenne róla, hogy a hordárral névtelenül elküldött arany cigarettatárca kitől ered.
Az anya arra kényszoritettc a leányát, hogy nyissa ki szekrényét. A fehérnemű között egy Január 18-ikáról keltezett végrendeletet és egy acélból készült cigarettatárcát talált. Az utóbbiba a «Rudolf» szó volt belegravi-rozva. Az acélcigarettatárcát hatalmas zafír diszitette. Könnyek kőzött vallotta be anyjának a baroness, hogy szerelmes a trónörökösbe, anélkül
azonban, hogy őt személyesen ismer-merné. A cigarettatárcát It\'udoH unr* kan "\'vérének, Larísch-WaUarsec Mária grófnőnek — a család barátnőjének adta egyszer ajándékba és Mflry baroness tőle kapta azt prezentbe.
Vetsera bárónő alaposan megmosta a leánya fejét, de a dolognak nagyobb jelentőséget nem tulajdonított. Bakfis-szerelem — gondolta magában, dc azért ráparancsolt MArvre, hogy ebekkel az <ostobi!-áqokkal» hagyjon fel, •nerl na egjszer valaki megtudja, hogy a ir• .-vökö*-hc. hH hátas ember, ers-reinies, akkor örök időkre tönkró téve a hirnevo.
Délután öt órakor a fiatal baroness eltűnt hazulról.
Az anyja kétségbeesetten sietett a (irand Hotelbe, mert biztosru vette, hogy a leánya ott van Larisch grófnőnél, aki pár nappal ezelőtt érkezett Bécsbe. Máry már nem volt itt, pár perccel előbb kocsizott el a grófnővel. Amikor hazaért, Máryt ágyban találta. Szótlanul, haloltfchércn feküdt a gyönyörű teremtés a párnák között és a nénje, Hanna borogatásokat rakott a fejére. Larisch grófnő is a szobában volt és a hazasiető anyától szigorú hangon kérdezte:
— Az Istenért, mit tettetek Máry vei? Én írtam neki, hogy ma nem tudunk találkozni, mert én ebédre vagyok Erzsébethez hiva, ennek ellenére mégis eljött hozzám és fejemhez vágta a cigarettatárcát, amit én ajándékoztam neki. Rám ordltolt: «Itt van a cigarettatárcád, vedd vissza, én úgyis a Dunának megyekl» összeesett a szobámban. Ugy kellett fellocsolnom..
(Füiyt bftr4 „
VB38 február 2.
ÍALM KOZLtWY
óriási választékban í Hellas harisnya kedden ismét kapható! ===== Fürst,Divatcsarnok =====
A nógus elcsapta
Deazta herceget
Addis Abeba, február 1 Jól értesült, dc nem hivatalos forrásból származó hirek szerint a né-pus Deszta herceget felmentette « déli hadsereg parancsnoksága alól.
Makalléből érkező jelentések szerint az olasz csapatok csak igen lassan nyomulnak előre, mert jól ki akarják építeni az utakat. Az olasz csapatok jelenleg Makallétől délre nyomulnak elöre.
Kánya Kálmán ünneplése Londonban
* London, február 1 Kánya Kálmán külügyminiszter és kísérete szombaton délelőtt elutazlak Londonból. A magyar külügyminisztert és kíséretét a hivatalos helyen is és a nagyközönség ls olyan meleg szimpátiával és barát* Sággal fogadták, amely túllépi azt a hotárt, amelyet egy kis nemzet várhat a világ legnagyobb birodalmitól. Jellemző erre, hogy a külügyminiszter »Magyarország« feliratú autóját mindenütt lelkesen megünnepelték.
Kirabolták a pekingi császári siroírát
Peking, február 1 A császári sírokat kirabolták. 40 is-meretlen bandita megrohamozta az "őrséget, azokat ártalmatlanná tette, majd felpakolták a sirok hihetetlen értékű kincseit és nyomtalanul eltűntek.
Budapesti olajnagykereskedö I Jól bevezetett
körzetkópvlselőt |
olajeladásra keres.
Ajánlatok .Jól bevtteUtt" jeligére I
Hlockner J. hirdetőlrodába, Buda- I
peat, IV., V&roaház-u. 10. küldendők I
A diákok lehetetlenné tették Jeze tanár előadását
Páris, február 1 Jeze tanár, a négus jogi tanácsadója szombaton akarta megkezdeni előadását a párisi egyetemen. Tekintette/ a diákság ismételt kijelentésére, az egyetem e é egy nagyobb csoport rendőr vonult ki, hogy elojét vegye a zavargásoknak. Az előadást Jeze tanár nzonbun igy s<\'m tudta megtartani, mert alig, hogy elkezdef; beszélni, a diákok tüntetni kezdtek és lehetetlenné tették az előadás megtart&át.
GRÓF BETHLEN ISTVÁN
elfogadta a hitbizományi javaslatot
Budapest, február 1
A Ház péntek délutáni ülésén a hitbizományi javaslat első szónoka Bethlen István gróf volt. Részletesen kitért az1egyes szakaszokra és azokat bírálta. Mégis megszavazta a javaslatot, bizonyítékát óhajtván szolgáltatni ezzel, — amint mondotta, — hogy nem áll az a tétel, mintha a miniszterelnök reformjait a háta mögött álló pártnak egyes tagjai, akikhez önmagát is sorolja, elgáncsolni készültek volna. Majd felveti a kérdést: lehet-e megoldani problémákat „mechanikus" földosztással? Puszta földosztással semmiesetre sem, feltétlenül szükség van iparosításra Is, mert csak igy lehet elhelyezni a munkátalan tömegeket.
Itt Frledrlch közbeszól: Látom, itt már nem lesz semmi baj, Bethlen
visszamegy miniszterelnöknek.
Bethlen: Tartózkodjunk minden erőszakos földosztásztól. A telepítést ellenzi, mert drága és nehéz művelet, kár erre a módszerre a pénzt pazarolni. A keresztény tőke vonuljon be a nagyiparba, hangsúlyozta. Hogy ma iparellenes hangulat van, az annak a következménye, hogy az ingótöke ma valóban túlnyomó többségben nem keresztény kezekben van. Az örökbérletekkel sokkal érdemesebb foglalkozni, mint a kisbirtok hitbizománnyal. Ne méltóztassék ezekből a kérdésekből politikai problémákat csinálni, mondja, méltóztassék egy ajtót nyitva tartani a kapacitációk számára.
Majd Némethy Vilmos és Rajniss Ferenc beszélt.
A Centrálba szenzációs
VOKAL-DUO
érkezett I
Kaiser Baby ós Réthy Rózsa m&vésxnök, a már kBzkedvelt Hungária zenekar keretében ma szombat estétAI minden nap
............-.............-■■ énekelnek. ...........................
Bál után kQlönleges bab- és korbslyleves!
Mussolini az európai háború ellen Európa ifjúságát hivja frontba
A Popolo di Itaiia és vele együtt valamennyi olasz lap kiáltványt intéz az európai diáksághoz. A kiáltványban Olaszország kijC|en_ hogy Európa egyre gyorsabban csúszik lefelé a szankfciók mind meredekebb lejtőjén, amelynek alján az <\'lkerüihütet.en európai háború ál\'. Itt az idő, - mondja a kiáltvány - hogy a szankciók f^\'leiuíégét és annak véráztatta politikáját leleplezzük. Ha a szankciós politika kiterjed, az azt jelenti, hogy Európu átadja magát a véres eszméknek Os ezzel a legborzalmasabb és a legindokoltabb háborúba kevered.k. A jövő véres háborújában azonban nem a politikusok fognak harcolni, hanem az ifjúságot mozgósítják és a politikusok a háttérben murádnak. Jtt az idő, hogy leleplezzük és nyilvánosságra kerüljön a mészár, lás előkészítése. Olaszországot sen-ki sem vádolhatja a háború felelő-
ségével, hisz Mussolini több izben is kljekntette, hogy nem akar háborút és semmi oka arra, hogy Európában összetűzést idézzen elő. Olaszország fogaival ée körmeivel fog védekezni és hosszú idő óta felkészült, hogy szembenézzen min, d<« eshetőséggel. A támadó fél csak Ab<)sszinia, akinek Anglia bzállitja a fegyvert és lőszert és ezzel megszegte a legszentebb törvényt. A Népszövetség elismerte hogy Ab^ssziniát ellenőrzés alá keli helyezni, csak az a kérdés, hogy a mandátumot Olaszországra biz. zák-e. Európa diákjainak a politikusok fölé kell helyezkedni és szel-Jffnii összefogásban meg keÜ védeni Európa szolidaritását, nehogy a szankciós politikai testvérgyilkos, ságba keverje Európát. [ ,
- Belföldi és angol férfiruha szövetek kiváló minőségekben Sláger Dlvat-áruházb&n.
— (A holnapi lloeális)
előadás 0 órakor kezdődik a városházán. Az előadó Beke Ferenc föl-sökcreskedelmi Iskolai tanár, témája: a reklám. Dr. Dómján Gyula egy novelláját olvassa fel. Bory Ferenc Mécs-verset szaval. Belépődíj nincs, minden látogatótól önkéntes adományokat kér a rendezőség.
— (A Szerdal TArsaeAg)
szerdán délután tartja IV. vitaülését. A téma ezúttal a pliilosophia körébe vezet cl. Előadó Kolemen Ferenc, a* Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke, aki az optimista vonatkozásokat bányászta ki Schoponauer közismerten peszimista világából.
— Takarók, szőnyegek, butorazővetek nagy választékban Sláger Divatáru-házban.
— (A városházáról)
Dr. Pálfy Gyula városi közgyám, anyakönyvvczetőhclyettes a belügyminisztériumban sikerrel letette a köz igazgatási vizsgát.
— (Szent Antal énekek)
P. Erős A. Alajos, a Szent Antal Ima.szővctség nagykanizsai igazgatója tetszetős és praktikus összeállitánban, kézirat gyanánt, összegyűjtött SfÉBt Antal énekeket adott ki. A íazet a* énekek kottáját és szövegét tartalmazza. Érdemes munkát végzett P. Krős Alajos az összegyűjtéssel és • keddi ájtatosságok hivei körében .bizonyára hamarosan népszerű lesz a Zalai Közlöny nyomójában készült énekes könyvecske. Népszerű lesz annál is inkább, mert. az ára mindössze 40 fillér.

— (A Oredo zászlaja)
már munkában van 4* rövidesen elkészül. Selyemalapon, az egyik ql-dalán a Boldogasszony, a másikon u Credo ismert kereszt-jelvénye. Méltó lesz a Credo hatalmas szervezetéhez, amely napról-napra erősödik és ma egyik legnagyobb taglétszámmal rendelkező egyesülése Nagykanizsának. A Credo vasárnap este 7 órakor a plébánia Fehér-termében farsangi szórakozó estet tart és annak jövedelmét a Credo-zászló beszerzésérc fordítja. Tea jegy (belépődíj nincsen) GO fiüér.
Gőzfürdő nyitra reggel 0 őrétől «*t< ■ óráig (h«tfö, sserda, péntek Miután,
Színpompás estélyi selyem-újdonságok Q~" Ferenc Férfi szövetek és vászon-áruk
divatüzlet
Nagykanizsa, Fő-ut 14. sz»
ZALAI KÖZLÖNY
— (Qraf Ernő előadása a rádióban)
Mint megirluk, lapunk fiatal belső muakatArsáuuk úlöAdását ismételten műsorra tQztc a magyar rádió. Az előadás február 3-áu, hétfőn délelőtt lesz 10 óra 45 perces kezckitcl «Furcsaságok a rekordok világából* címmel. Olvasóink figyelmét ezúton is feíhv-i Juk munkatársunk előadására.
— (Bankett helyett tea)
■ A nagykanizsai frontharcos
fnklj főcsoport e hó 9-én tartja \\~Krl rcn^cs ^ közgyűlését s ez SjfJv alkalommal a szokásos ban-^ kett elmarad, helyette a Korona-szálló éttermeiben tea-délutánt tart, melyre az előkészületek már is serényen folynak. A frontharcosok vigalmi gárdája mindent elkövet, hogy vendégeinek Ismét egy kellemos és felejthetetlen estet biztosítson.
üaját termésö, elsőrendű
kereiinyl asztali felér te 501111. süall in (vQrfii) tar EO üli.
Ilterenklnt, fogyasztási adóval együtt Vluooteladóknak árengedmény
Btthm József
bortermelőnél, CMngcry iit 19.
— (A gimnázium 6*>nrkó«zt«ája)
Nagyon folynak ta előkészületek a reálgimnázium cserkész teájára. Ugy látszik, hogy. a rendezőség ki akar tenni magáért. Erre vall legalább is az a gazdag műsor, melyet a meghívón olvashatunk. A változatos cserkésztréfák egész sora készteti majd kacagásra a közönséget. Sorra kerül két énekszám, egy szavalat, három cserkésztréfa és két kis színdarab. Különösen felhívjuk a közönség figyelmét a második színdarabra: Vergilius karosszékérc. Ha még ehhez hozzávesszük a hagyományos jó és olc?6 büffét, akkor előre is megjósolhatjuk a pompás sikert, melyet a kis gárdának szívből kívánunk. Aki tévedésből nem kapott ineghi»ót, Jelentse a 74-es cserkészparancsnokságnái, ugyanitt ajánlatos a Jegyekről előre gondoskodni.
Vásárolja
legkisebb ízletten legnagyobb válaszlÉkbai
a
legalacsonyabb árakon URI és NŐI DIVATÁRU
SZÜKSÉGLETÉT.
*
EHRENSTEINNÉ
BOHTHT IIELÓB-tIT 3.
A Habsbnrg-reslanrácló lekerült az eorópal politika napirendjéről
A középeurópat kérdés körül tovább folynak a tanácskozások
T
Páris, február 1
Károly román király Titulcecu külügyminiszterrel együtt szómba-ton megbeszéléseket folytatott a francia miniszterelnökkel és külügyminiszterrel. Beavatott körökben azt hiszik, hogy a megbeszélések Középeurópa kérdésével foglalkoznak elsősorban.
Páilsban fontos tárgyalások indultak meg a balkán államok, szovjet, Ausztria és Törökország képviselőinek bevonásával. A^ francia sajtó annak a reménynek ad klfeje. zést, hogy a tárgyalások eredménye alapján sikerül legalább a vázát felállítani a tervbevett dunai egyezménynek. Ugy vélik, hogy azok a nehézségek; amelyek eddig a szerződés megkötésének útjába álltak, most már részben elhárultak. Utalnak arra, hogy Starhcmbw^; herceg Londonban, Schusqhnlgg kancellár pedig Prágában kijelentette, hogy hajlandók egyelőre nem napirendre tűzni a Habsburgok trónra juttatásának kérdését.
A diplomáciai tárgyalásokkal kapcsolatban az Ouvre azt Írja, hogy a legfontosabb kérdés: - mJUyen
Városi Mozgó. CsatörtOktől-vasárnaplg 1
A sunon eseménye! A nők filmje! Budapesttel egyldőben I Egy film, amelynek mtUorra tűzéséért hálás lesz a közönség
NAZURKA
Főszerepben: Pola lagpl. Albrecht SohOnhals, Inge-bo-fl Thedd. - Rendezte: Wilfy For.t.
Aranyéremmel kitűntetett film! Fényes kisérő műsor I Előadások hétköznap 5, 7 és 9-kor, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. A hétkAznapi 5 órai előadások filléresek.
szerepet vállal Anglia Európa biz. tonságának kérdésében. A lap szerint Eden nem rendelkezik teljes cselekvési szabadsággul és egyelőre az a kérdés, hogy n« hozzák szóba a rajnai katonamentes öv ügyét.
London, február 1 2>tarheniberg herceg vasárnap utazik Londonból Párisba. Még min biztos, hogy innét utazlk-e Brüsszelbe, bár bizonyosra vehető, hogy Starhemberg ellátogat Brüsz-szelbe, hogy tájékoztassa Ottó trón. örököst Ausztria helyzetéről. i
HÁLÓK, ebédlők, uritzobák,
kombinált berendezések
BDDJtPESTI BDT08SZALDIBAI
Budapest, VIII. Baross-ll. 21. Hagy nklautik.
Ketlwexö rinl.Hliriáin I
- (IWj^jü)(lik találkái*).) ne,-
dán (Miután Mól 8-18 . Pannónia liátaó kistermében.
1988. február 2. EMLÉKEZTETŐ
r.b.uá, t.
Iparoslrfi (<n.t)«tüudér>). F.b.uá, 2.
A 100 iret Polgári ff(ji»t gyúléM 11 órakor, mid.. ári kóa-gyidéM 4 órakor. A Credo íariangl ..tj. 7 órator a Fehér-ttrembaij.
K. Nagy—Altay: Kii heroegnő c. salninüve a Klskanuaai OlT«»ókör-
bra.
I\'.br.ár 5.
A Sierdai Társaság TÍtR-ül*». 0 diakor a Kneiskoi4b.il (Nagy Vince).
U| növényvédelmi kerületek Zalában
A földművelésügyi miniszter kör rendeletet Intézett a vármegyék alispánjaihoz, aipelyben értesíti őket, hogy az országot uj növényvédelmi kerületekbe osztotta. Zala-vármegyét a kővetkező kerilleU te-osztások érdeklik ;
Az első növényvédelmi kerület a kchldai. Ide tartozik : -az alsólend-vai, pacsai, letenyei, zalaegerszegi, valaniint a zalaszentgróti jári, ezenkívül Zalaegerszeg vároa.
Második kerület a keszthelyi, a keszthelyi, sümegi, tapolcai és balatonfüredi járásoklyU.
Harmadik a nagykanizsai kerület, Ide tartozik Nagykanizsa vároa, \' a nagykanizsai járás, valamint So-mogymegyéből a marcali Járás. |
T«nMi»t6uí«
Irdnyzal i bardtulgOMbb, Jorg. i küxepu. Basa llasav. 77-ea 180Ö-1830. 7A-M l»20 im3, TS-M 18-35-18-SO, «CKl 1860 -1880 dunánl. 77-m 1775-1785, 78-a. 1700-1800, 79-« 18 05-1815, 80-aa 1820-1830. - Rom putvldíkl 15.70 15811. má. IS80—15^0. Zab u| kOito 17 30 —17 .30 — Taag.il u| Uaaáaiaii ab bp«l 1400—14\'13.|
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2681/1936.
Árverési hirdetmény.
A kertészeti fogat megszüntetése folytán folyó évi február hó 4-én tartandó országos vásáron d. e. 10 órakor az állatvásártéri mérlegház előtt tartandó árverésen 2 drb. lovat eladok.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. évi január 29-én.
m Polgármester.
Nép Mozgó. Szombaton és vasárnapi
I.
Két sláger agy mű«8rban 1 IfCfcJ lfCf\\CfcJ 1 ké«lro4g tlikál «lM-
IVCni\\CI/Cn iigalmuibk biáilltálku
"■ FIESTA DÉLVIDÉKI LÁNY
Exotlkus zenés vígjáték. - Főszerepben: BEBE DANIELS. Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 0 órakor. Csak 80, 40, 60 filléren halyárakkall
yye. február 2.
ÍALAI KOZLÖHY
MODERN
LAKBERENDEZÉS
otthonos, izlé«es és nem drága,
kapható
JK ■ OIUIUI1U9, 1£1C*C5 Cl I1CII1 UI
I # I kedvező feltételekkel is kap
Kopstein
Kérjen árajánlatot!
butoráru házban
Nagykanizsa.
AP2ÓHIBDETÉSEK
aiiúhlidiUa ll|a vailmi* él Onnrpnap 10 irM W put, mlndwi Mvlhbl Itt 1 (Illír. R*lliftin» If 1Ú4 10 Ml*r. mlnSin lu.lbbl iiú 3 lllllr.
TalHIaatlIáa modern gépikkel, ■
Rózaagyárban Itoolcióbban. Oyüjtőteltp: KbályTS. 32.
Mjugll tMI, Uengery-ut 11). Nyitva mindennap regatl 6 tói tett 7-lg. — Márvány kádlürdók, tyukizemvágái él ntció bérlet|egyek. 48:0
Autótaxik szolid árbzn vldtkrt vigy helyben bármikor megrendelhetők. Teíe-lonállomáa? 2-2Kaulmann Manónál. 4891
Tlalfójól legolcsóbban Eötvöe-lér 31. ererezheti be, SaáHngernél. 12
PaaásayaArluradalmitajboralm kimérését már I liter mennyiségben megkezdtem. Pogányvárl vegyes 40 ftlT„ Pogányvár! édeskésrizlingSO till. Edaa
I. fogyasztá Idblrtokos I
I IIIMIM
Ivat. — Oross Kú
"droly
^Háa négy csslád réslére (Kosiulh-tér íöherceg-ut 33iz.
»i ■ u io.ri c |
20.) és egy izölő (izeulgyőrgyvárl hegyen) prezbáiza) eladd. Érdeklődni lehet Józ \'
I klssbb utcst lakái, ksMmlás
aaonnalra vagy májuara kiadó Csengerv-■t «. 275
Mtaaakáa ntcal lakás, azonnalra Is, kUdó, Oyár-u. 30. 326
----\'állást keresek óve-
dákksl Cla a Usdóbsn. 344
w — >7/a< sxámu házban, s második emsletsn, slép, modern, flsss-komfortos, ai,rsasbá. laka. májas r" klaía. Ugyanott ónémet ebádlő-betör riadó. Hásaíster. 341
konvencióra, április felvételik. — Felsősáncl
____337
.,.9e;erál|avlto« Önindító. csukott Pord, «ll«nő karban, héls.ázé.1 aladó vagy ol-Mkoestsraolerkerékpóre. átcserétbelí. -Utaaateleky, Letenye. 391
Kiad* Ciengcry-ut 38. udvsrl egyszobás elószobás lakás Összes mellékheiyls\'g-gel májusra. 354
Egyaaakáa udvsrl Iskás szonnal vigy málua elsejére kiadó Kozsutb-tér 3. 357
Komplett ebédlóbutor elutsrás mlstl • ladó Saent Imre herceg-utca 7. 358
InsasUa udvari lakác mellékielyl-
sédekkel kiadó május l-re Zrínyi M ufcs
Három ás kélszabás modem összkom-lortos lakáa május l-re kiadó Sugárút lti/e. 384
4 azebás osiikoafozloi arIlakAa a
város belterületén május l-re kiadó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 401
Oloaé alaali udvari lakáaak és
Uileihelyliégek Pö ut 24, Pö ut 13, Csen-I gery-ut 13 és Zrlnyl-utca 6 sz. alatt. 402
HSIgyalm I Legújabb, legszebb kézimunka mintákat fillérekért elórsjznl Bőhrn-né Zárda-utca. 386
Etósiobás egysaobás lakáa május l-re klsdó. Bővebbet a kiadóban 405
Államilag elienórzött badacaonyl gyü-mőlcslstelepemen minden tajta nemes
gyUmBIoafa
ksphitó na filléréit. K Várnáira árjegyzéket küldök. Levélcím l«r[ — Tapolca.
Pő-uton, emeleti balkonon 2 ttres szoba elözxobával, esetleg tuidóiaobával májuara, egy nagy telep Irodával Erzsébeltértn, kiadó. Magyar u. 3. 399
Szép négyszobás lakáa mellékhelyiségekkel május l-re_kisdő Batthyány u.
10 alatt Bóvebbet i háztulajdonosnál.
Caeflgeiy-ut 19., a
Oloaó tűzifa kapható oltn-llflt házhoz azállltva SI pengd, aprított fa métermázsánként I pengő. — Matollcs blzományoenál: Erxaebat-lér 17. aa udvarban.
Jóforgstmu, rentábilis éi blstos vállalatokhoz 2000 -3000 pengővel. — Érdeklődés : .KÖzremOtOdö előnyben\' Jeligére a klsdóba. 406
■ ógyaxakAa emeleti Iskás asonnsl, egyszobáz lakás májusra klsdó. Saécbeavl-
I ff 12. 400
A Mi _
agylat BzSratkust 1936. január M 1-én nyitotta TB-ik áetársulstát. A könyvecskékre hotonkldt legalább 1 pengő fizetendő. de legyezhető egy kőnyveoe-kóf" tőbb beiét la UJ könyveoakék a szövetkezet boly isőgeben (Csengery ut 7, dr. Rapoch-nAz) adaáaaker kaphatók. m
Ujoanan festett kétszobás accal előszobás Iskás összes mellékhelyiségekkel májas l-re kiad a, Rákóczin. 29. az. alalt. Bóvebbet Szemere-n. 3. 394
Tisztelettel értesítem Nagykanizsa város és környéke közönségéi, hogy Kertész építészmérnöktől, ahol 12 évig mint építés vezető voltam alkalmazásban, január 1-én kiléptem.
Önállóan vállalok, oloaón, mindennemű
épitéai éa ezzsl kapoaolatoa munkákat.
Gyárkémények javitáeát éa újból épia
téaét ia. — Ingyen épitéai tanáoaadáal
Telefonhívásra 417. szám- Um^fj] [j^llj kőművesmester, építési
nál jelentkezem.
vállalkozó Körmös-u. 3.
ZSAK
ponyva
gazdasAgi kötél
lopokróc zsineg
legelőnyösebben vásárolható
H
Állandó nagy raktár uj 4b használt zsákokban
Irscb és Szegő cigiéi
Zsák- is popkisöíÉ!
Cgy éa kétszobás udvsrl Iskás kladé. Teltkl-u 10. szám. 392
Nyugdl|as básaspár keres tágss egy-ssobás konyhás lakéat május elsejére.
Telekl-u. 24. Auer. 398
Baj tol, vajat és mlndennemfl tejterméket, linómat, Irtaaet, legolcsóbban Wartmaaa tejipari wóllalat szik
Uiietébea. 1 kg. tra»alateaalt már
l.IO P-tól. Erzsébet tér 14 407
Plaalnó bérbe kerestetik. Bővebbet a
kiadóban.
MéByaaakáa, modem, ftlrdöszobáa lakáa májuara kiadó. Caengery-ut 7., I. em. *
Emébet-tér 2 háiban báraaiaaakáa udvari laka komlortos, májul I rt klsdó 390
KétaaaMa utcai emeleti vlzvezetékes lakáa máluirs kiadó, Caányl Uazló-u. 8. Bővebbet Petőtt-u. 4. 403
Oaólló méssániék és hentesüzlet vesetélére segéd szonnsl felvételik. 200 pengővel a tökét saját maga keaelhstl. Cím
Iradónak, warradóaak alkalmai
2 butoroullan szoba, udvarra uyllő külön bejárattal Zrfnyl-ntca 40/a. alatt klsdó. 385
ZALAI KÖZLÖNY.
1936. február 2.
MEGHÍVÓ.
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
XXXIX. évi rendes közgyűlését
1(36. évi február hó IB-án dálalfttt II órakor saját helyiségében (FS-ul 1.) tartja meg, melyre a t részvényesekel tisztelettel meghívja
-^^--« Igazgatóság.
A közgyűlés tárgyai:
1. Igazgatósági és felügyelObizoltságl Jelentések. Az 1935. évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítsa, a nyereség feloszlása Iránti határozathozatal és a felmentvény megad áss.
2. Az alapszabályok 19. §-a érielmében elnök, alelnök és 4
igazgatósági tag választása 3 évre és az alapszabályok 25. és 27. §§-al alapján megállapilandó létszámban választmányi tagok választása 3 évi és felllgyelöbizottságl lagok választása I évi időtartamra.
3. AlapszabályszerUleg benyújtandó indítványok tárgyalása.
Kelt Nagykanizsán, 1936. Január hó 29-én.
J*«y>.li Az alapazabályok 12. 8-1 szerint a közgyűlésen részt vehetnek és szavazhatnak azok a részvényesek, kik legalább 5 nappal a közgyűlés megtartása elölt részvényt vagy részvényeket le nem Járt szelvényekkel együtt az Intézet pénztáránál vsgy a Magyar Általános Hitelbanknál, Budapesten lelesznek. A lelett részvényekről kiállított elismervény Igazolásul szolgál a közgyűlésen való részvételre.
MÉRLEG-SZÁMLA
Vagyon
Takar
Készpénz ............... ... ... ...............
Bankglro, Postatakarékpénzlár és pénzintézeteknél
elhelyezett péfliek ...........................
Értékpapírok .................................
Váltók .............................. .........
Adósok .................. .....................
kelagyári Ingatlan ás berendezés
Ingatlanok: Intántl ház ........................
Rákóczi-utca l/a. alalll ház .........
Felszerelés ....................................
Óvadék és szavatossági adósok ... P 10.24344
Pengő I I
48,037
mn
in,no 4UM s ass
Pengő | I
70,557 33.444 743.4H 118,282
160,868 1
Részvénytőke ..............<*?. ...............
Töketartalék ..............í............. ......
Tartalékalap .................. ... ............
Nyugdíjalap....................................
n-tét-u- könyvecskékre ........................
Belétek. loly4i[ím|ákr>......................
Vlsszleszámíloll váltók ........................
Kel nem vett osztalékok........................
Átmeneti kamatok..............................
Különfélék ....................................
Óvadék hitel és szavatossági kötelezettségek .................. P 10.24344
Nv.re.éo ■ mul[ ívl í,hoIat ......... *.......
nyereség. , tst tJ,lU „^„.„ég ...............
Pengő | I
300.000 150.000 4 000
S38.281 312 254
3.302 22,024
Pengó
<04100 40,500
848,500 848,024 100 11,118 1,253
Nagykanizsa, 1935. december hó 31-íi. Megvizsgálta és rendben találta
Az Igazgatóság. ■ FaldgysISblzoHaág.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2608/1936.
Faeladásl hirdetmény.
A felső erdőn kitermelt 193 halom galyfát f. hó 6. és 8-án, tehát csütörtökön és szombaton d. e. 9 órakor a békástói fa-depónál megkezdődő árverésen el fogom adni.
Nagykanizsa, 1936. február I. m Polgármester.
Nagykanizsa mepyel város polgármesterétől.
2443/1936.
Árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képezO, f. évi május hó 1-én megüresedő VOrös-marlhy-u. 34. számú 2 szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló magánházat a hozzátartozó kelttel együtt f. évi február hó 3-án d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadóm.
Bóvebb felvilágosítási a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1036. január 31-én. na Polgármester.

Visszavett használt
r r t I • r
már 40 pengőtől
vehst
Szabó Antal rádióüzletében.
lMivr (JJdaUai Mtl<0t ét nyomta* (ItliKtl • lyukxomot a
Burait
TVUKSZEMTAPASZ
eoyedArusitás i TEUTSCH GUSZTÁV drogéria Nagykanizsa, Fö-ut.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2353/1936.
Hirdetmény.
Felhívom az állattartó gazdaközönség figyelmét a folyó év tartamára megállapított legelőbérekre, melyek a következők:
az I.—II. kerületben szarvasmavha után . . 20 P borjú után . . . . 10 P sertés után .... 5 P
a III. kerületben szarvasmarha után . . 8 P borjú és csikó után . 5 P sertés után .... 3 P Nagykanizsa, 1936. évi jan. hó 29-én.
Polgármester.
Kiadja a laptulajdenos Kflzgaidaaágl Rt. Qatasbarg Nyomda éaDélzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanluáa. ralelöa kiadó: Zalai Károly. Intarorban telelőn: Naavhanitaa 7fl. aaám
Rügyfakadás alfltt
Alma-, körte , szllvatákat 100 liter vízben feloldott 5 kgr. N.« D.ndrln-ntil, a többi fákat
100 liter vízben leloldott 3 kgr. Solbár ■yárli.K készített mésakénléval.
Almola Pomrln
(aylmOlc.l.ltSlrln; i.bb.tr.k b.h.ttéiír.,)
Oltóviasz Harayáanys
Gazdasági és kerti magvak
MUtrágyák
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, nOvényvédelmisze-rek, zsAk, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.)
76. évfolyam 28. szám
Nagykanlzia, 1836. február 4 kedd
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
<» MillWi iéi!t M*
Hektó* nednmM: EarbmrlU Lajos
Elítlieiai ára: tgy hír. 1 pengi 4S HU. Susikeulá^il H ktuUfalratali teMoa. 7> .
A százéves nagykanizsai Polgári Egylet, as első magyar vidéki társaskör Jubileumi ünnepe
Nagykanizsa egész társadalmának ünnepe volt a Polgári Egylet centennáriuma — A nemzeti eszmények és a polgári erények jegyében zajlott le az egész napos ünnepség-sorozat — A Polgári Egylet megfesteti dr. Hajdú Qyula elnök arcképét — Centennárls alapítvány a gimnázium önképzőköre részére
tfjt£x Tabódy főispán i „Zalavármegye büszke a Polgári Egyletre I"
100 éves a Polgárt Egylet, 99 éves a Kaszinó, 75 éyes a Zalai Közlöny, 70 éves a Nagykanizsai Torna Egylet, 60 éves az Ipartestület, 40 éves az Irodalmi és Művészeti Kör... És igy lehetne sorra venni még sok kanizsai egyesületet,\' amelyek valamely megünneplésre váró évforduló küSzöbén hirdetik, hogy milye^ régi ebben a városban a közélet megszervezésének, a magyar kultúra fejlesztésinek céltudatos, munkás ösztöne,,
Az első centeityiáriumof> a kanizsai egyesületek közül a Polgári Egylet érte el. A város polgárságának történőim! időket lálott és Nagy kaíilzsa életében történelmi Jelentő\' ségü első kaszinója vasárnap pati-n.lsan egyszerű, mégis emelkedett ünn"j)Ség keretében Ülte meg ezt a jubU"umot.
A jubiláris nap azz^í kezdődött, hogy a Polgári Egylet tagjai h^láí adtak Istennek a centennár^um eléréséért. hzy ünnepi szentmise a ferenóes plébániatemplomban volt, azt P. Cirfüéz Viktorin plébános celebrálta.
Külsőségekben csak egy háromszínű lobogó a Korona 200 éves épültén és v
vitéz Tabódy Tibor főispán megérkezése jelezte, hogy nagy ünnepe van a déli végek városának. A főispánt, aki titkára, dr. Fodor László szolgabíró kíséretében érkezett meg, a városháza kapujában fogadta a város, a járás, a rendőrség és a Polgári Egylet vezetősége, majd harsány ováció köszöntötte a városháza dísztermében. A széksorokban ott volt tömör sorokban a város minden rendű, rangú, foglalkozású, vallású vezető férfin, ott voltak az egyesületek küldöttségei, a társaság és a közélet díszes hölgygárdája. Keresztmetszetben egész Nagykanizsa ott volt.
A Polgári Egylet a magyar géniusz szolgálatában
A díszközgyűlést dr. bogát! Hajún Gyula elnök nyitotta meg, akiről elöljáróban el kell mondani, hogy sokfelé ágazó közéleti vezető tisztségei között legtöbb odaadással a Polgári\' Egylet elnöki székében munkálkodik. Az Egylet válságának legsúlyosabb esztendei, a kibontakozásnak egész férfit követelő, kemény harcai fűződnek elnökségéhez. Ary&l hajósa volt u Polgári
Egyletnek s hálás ezért neki nem csak egylete, -hanem egész Nagy kanizsa.
IJr. Hajdú Gyula megnyitó beszédében rámutatott arra, hogy a Polgári Egylet száz esztendeje gazdag volt eseményekben, de nem volt szegény megpróbáltatásokban sem. A Polgári Egylet száz éven át híven teljesítette kötelességét a társadalommal, a nemzettel szemben és a következőkben is erőssége lesz a társadalmi együttműködésnek osztály-, rang-, felekezet-különbség nélkül. Kitért ezután a szónok a száz év előtti alakulás eszmevilágára, a gúzsba kötött sajtóra és közszcllemre, a reform-törekvések feszitő erejére, amelyek Széchenyi Istvánhoz és a társas egyesülés gondolatához vezettek.
-- Egy társas egyesülés erejét annak erkölcsi tartalma adja meg. Ennek a tartalomnak értéke függ a a kitűzött cél cszményiségétől, a célok elérésére használt eszközök nemességétől és a vállalt feladat betöltésének mértékétől. A Polgári Egyletet kis ejnberek nagy szívvel, nagy lélekkel alapították. Mindig
össze tudta szedni a társadalom már-már széthulló szálalt és mindig szárnyat tudott adni a közérdekű gondolatoknak, mindig megvolt benne az eszményiség, amellyel a magyar géniuszt szolgálta. A mai súlyos időkben, a lelkek gigászi válságában is e-gy erőtényező a Polgári Egylet, "egy biztonságos támpontja a társadalmi életnek. Az erkölcs és eszményiség kultusza al^p-ju működésének s amikor zavaros idők megtámadták az erkölcsöket és el akarták torzítani-az eszményeket, akkor is döntő része volt a Polgári Egyletnek a társadalom megszervezőiében. AL Polgári Egylet célja: - kifelé " harmonikus együttműködés közérdekű célokért a társadalom töbpi tényezőivel, befelé pedig a lelkek összésimitása, az Egység és megértés szellemének ápolása.
Az elnöki megnyitó után Nérrt?th László titkár terjesztette elő általános tetszést aratott jelentéséi a száz esztendőről. A jelentés meg-érdemli, hogy legközelebbi számunkban egész terjedelmében ismertessük.
Tabódy főispán:
„Nehezebb korszaka ezer éven át nem volt a magyar nemzetnek, mint ma"
Következett vitéz Tabódu Tibor főispán beszéde. Emelkedetten szép, leikekhez férő volt a főispán minden mondata. Látszott, hogy fen-költ magyar sziv és Nagykanizsa szeretete irányítja szavait."
- Zalamegye főispánja - mondta - büszkeséggel áll itt ezen az ünnepen. Büszke vagyok a százéves Polgári Egyletre, amely egy évszázad óta áll a nemzeti gondolat szolgálatában, hirdetője a polgári erénynek, tisztességnek, kisugárzója a becsületes magyar munka jneg-becsülésének és a magyar kultura támogatását szolgáló akaratnak. Az a száz év, amire a Polgári Egylet visszatekint, talán legjelentősebb százada, legnehezebb korszaka a magyar nemzetnek is. „ Ha végignézünk ezen a száz esztendőn, külö-
nösen az utolsó évtizedeken, azt keli mondanunk, hogy ha egy ilyen egyesülés, telítve a nemzeti gondeí-lattal, a magyar egység nagy eszméjével, még mindig virágzik és reménykedve néz a jövő elé, ez a reménység biztatást jelent azoknak is, akik a nemzet mai sorsát nem látják nagyon reményteljesnek. Nehezebb ideje ezer éven át nem volt a magyar nemzetnek, mint ma. A mohácsi vész súlyos katasztrófa volt, de annyira a megsemmisülés szélén, mint ma, sohasem állt a magyar nemzet. Ezért van különös nagy jelentősége és hivatása az ilyen egyesületeknek ma, hogy egységet teremtsenek a politika felett, pártok felett, a nemzet mindenekfelett való javáért.
„A Polgári Egylet sorsa — Nagykanizsa sorsa"
Dr. Krátky István , polgármester beszéde következett. Egyike volt a polgármester legszebb szónoki remekeinek.
Meg keh ragadni az ünnepeket, - mondta - amelyek fc magpróbál -futásokban erejüket vesztő lelkeket
az eszmények szolgálatába tudják lendíteni, hogy a belőlük merített erők elvezessenek a bizta-< sabb jövő jobb napjai felé.
Mesteri tanulmány volt, szónoki formába öntvs, ahogyan jellemezte a polgármester a Széchenyi-idők
magyar közéletének szellemét, majd folytatta :
— Nem anyagi, hanem az erkölcsi és szellemi erők nagysága dönti el egy nemzet értékét és sorsát.. Ezt •látta meg Széchenyi, amikor társadalmi egyesülések alapítását hirdette. Büszkék vagyunk, hogy Budapest után Nagykanizsa az első, ahol megalakították a,művelt és hazafias polgárok egyesületét. Sorsdöntő volt Nagykanizsa életében ez a inegalaüurás. A\' Polgári Egyler címűit száz esztendeje szomorú keresztmetszete a magyar nemzeti tragédiának és kicsinyben vetülete jóban és rosszban, még az anyagi leromlásban, de törhetetlen életerőkben is Nagykanizsa sorsának. A Polgári Egylet soha nem tévesztette szem elő\' az eszményt, a melyért alakult és azt makulátlan tisztasággal megőrizte, mindig feladata magaslatán állva teljesítette a kötelességekéi, amelyekre vállalkozott. Egészséges kölcsönhatást jelentett a Polgári Egylet a város köz. életében, bevitte abba az emelkc* dett szellemet, a polgári kézfogás gondolatát, a tnuc^a szeretetét, a becsület, a vallásosság, a hazafi, szeretet polgári erényeit, melyeJT bői egységes, egészséges, a nemzet javát mindig öntudatosan szolgáló közszellemnek kell kialakulnia.
A díszközgyűlés közönségének meleg ünneplése köbben emlékezett meg a Polgári Egylet ■icrábbl nagy elnökeiről, B:ntzlk Ferencről, Fali* Lajosról, Knortz\'T Györgyről és méltó utódukról, dr. Hajdú Gyuláról.
Egyesületi és egyéb üdvözlések A 70 éves NTE
meleg üdvözletét is tolmácsolta egyben dr. Kr/itky István polgármester, mint a legrégibb vidéki magyar sportegyesület elnöke.
A 99 évet Kaszinó nevében dr. Rapoch Aladár elnök mondott testvéri hangú köszöntést.
— A hosszú egyesületi élet titka - mondta - a bölcs mérséklet, kiegyensúlyozottság, a lelkek berendezettsége szeretetre, megértésre és nem szélsőségekre és nem gyűlölködésre. A.jiagy reformok küszöbén keletkezett egyesülelek, melyek a polgárság hazafias gondjainak és a kultura terjesztésének adtak otthont, - hosszú életűek. A Polgári Egylet nem engedte magát eltávolítani ezektől a céloktól s ezért ha meg is tépázta az idők vihara, de kidönteni nem tudta. A demokratikus szellem, amely létrehozta és állandóan kísérte életében, kell, hogy talán a mainál is eresebb formában mindig megmaradjon a Polgári Egyletben, mert csakis ez viszi, el ujabb évfordulókhoz.
A Polgári Olvasókör
a kiskanizsalak 66 éves egyesülete nevében dr. Fülöp, György méltatta
2AUd KÖZLÖNY,
1936. febfuár 4.
a polgárt erények szerepét a magyar állam-eszme szolgálatában.
Az Irodalmi és Művészeti Kör
nevében Klemen Ferenc < \'írselnök mondott a Kör Iroialmi jellegéhez méltó, szép üdvözlő beszédet. Lendületi". szavakkal vonta meg a sorsközösség párhuzamosát a két egyesületnek a magyar kultura szol gálatában betöltendő \'missziója és munkássága között.
Üdvözlő táviratok
felolvasása következett. Dr. Simon György prelátus, Brandt Sándor vármegyei főjegyző, Drózdy Győző orszgy. képviselő, dr. örley György közjegyző, dr. Szabó Lajos ügyész-
ségi ejnök (Pécs), P<irragh Béla, Flnta J<5tzsef, Hciicht Imre, Keszthely városblrája és a keszthelyi Kaszinó elnöke (vérebén), nagykanizsai izraelita hitközség, a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete, dr. Kamm-rcr Gusztáv, az AJsó-dunántuli Körz. Hitelszövetkezet\' igazgatója és a 100 éves Bcrény ékszerész cég küldtek üdvözlést a jubiláló Polgári Egyletnek.
A közgyűlés, dr. Hajdú Gyula el-nök poétikusan szép és lelkes záróbeszédével fejeződött be.
A! díszközgyűlés után sörözés volt a Polgári Egylet egyik termében, ahol megjelent vitéz Tabódy Tibor főispán is.
Ezer pengős centennáris kultur-alapitvány
Délutón 4 órakor volt a rendes évi közgyűlés az Egylet helyiségeben.
Dr. Hajdú Gyula elnök meleg szavakkal mondott köszönetet a Z(ikü Közlöny-nek szeretetteljes tá-támugatásáért a Polgári Egylet ügyeiben. Jól esett hallani a megnyitóból, hogy az Egylet >mai kisebb helyiségeiben majdnem jobban érzi magái, mint a régi nagy fellegvárban.
Anyagi gondjaink nincsenek, — mondta az elnök — vagyoni helyzetünk rózsás.\' Csak köntöst változtattunk, de a szellem megmaradt: — a Polgári Egylet továbbra is a társadalmi egység képviselője maradt.
Ném"th László titkár, majd Pu. sujszky Béla pénztáros terjesztették elö jelentéseiket.
K \'lcmm Ferenc indítványára a közgyűlés kimondta, hogy
megfesUti dr. Hajdú Qyula
•Inök aroképét. Ugyancsak K-lentcn Ferenc indítványára kimondta a közgyűlés, hogy a Polgárt Egylet a oentenná-rium omlékére 1000 pengős alapítványt t°sz a gimnázium önképzőköre számára, amelynek célja: — minden évben egy legjobb irodalmi vagy történelmi dolgozat jutalmazása,
A választás
során változás csak annyiban, történt, hogy Balogh» Dezső felsőkereskedelmi iskolai igazgatót, dr. Halphm Jenő ügyvédet és Kclum?n Ferenc takarékpénztári igazgatót egyhangú lelkesedéssel választmányi tagokká választották. Este száz terítékes bankett
volt a Koronában. Az első felköszöntőt dr. KráH<y István . polgármester mondta a kormányzóra. , Dr. Hajdú Gyula, a gondolatokban és azok szép formáiban kifogyhatatlan szónok, negyedik beszédét mondta <-\'zen a napon a fehérasztalnál. A társadalom lelkiismereteként aposztrofálta a Polgárt Egyletet, amely jogokban egyenleget, polgári érzésekben öntudatot, a nemzeti eszmények és kultura szolgálatában a társadalmi *\'rők egybe-fogását és hasznosítását tűzte zászlajára.
Dr. H"gyl Lajos főjegyző a tradíciók és az egészséges közszellem tisztult uralmat méltatla az ünnephez méltó, komoly tónusu, nemes-v^retü pohárköszöntőjében. Visszapillantást vetett dr. Hajdú Gyula hétéves elnökségére, akinek érdeme, hogy a PolgáVi Egyletben leledző erkölcsi tartalmat csorbítatlanul átmentette a jövő számára, idealizmussal tele lélekkel és okos optimizmussal. A toaszt és a bankett közönsége dr. Hajdú Gyulát meleg lelkesedéssel ünnepelte.
K"lemen Ferenc értékes gondolatokat fűzött szép csokorba a magyar néplélekröl, annak színgazdagságáról, közte a magyar vendégszeretetről, ami nemzetközi értéke. a magyarságnak, a magyar társadalom és magyar ku\'tyra megbecsüléseinek. A lendületesen feltörő felköszöntő az ünnepi asztal vendégeire szólt.
- (BétyvftyüjtOk taiálko^Jal sxer-dán délután 6-tól 8-ig a Pannónia hiUÓ kistermében.
Egy csabai gyereket találtak Murakeszturon a leplombált, üres, olasz narancsos\'vagonban
Nehéz volna meghatározni azt nz utazási módot, ahogyan a nagykanizsai főszolgabíró előtt álló kócos-haju, kékszemű gyerekember Nagykanizsára került. Pedig érdekes.
Az ijedtarcu suhanc : Sós János. Az ország túlsó végéről való. Békés csabai. Mindössze tizenöt éves, gyerekarca azonban most maszatos és okos szemeiből ijedtség tükröződik. ö érti legkevésbbé, hogyan , is került tulajdonképpen ide.
A1 félelem alig engedi beszélni. Minden szót ugy kell belőle kihúzni. Hosszas faggatás után sikerül any-nyit megtudni, hogy apja Sós Sándor 45 éves békéscsabai földműves. Két bátyja van, mindketten napszámosok.
Hetekkel ezelőtt történt, hogy elküldték szülei látogatóba nagyszüleihez, Mezőberénybe. Mezőbcrény mindössze 18 kilómé ternyi re van Csabától, Sós Jancsi azonban szivesebben rúgta volna a csabai port és elhatározta, hogy hazaszökik. Megerősítette szándékát az a tény is, hogy nagyszülei bizony nem túlságos rokoni szeretettel me< lengették keblükön. Egy szép napon tehát kiment a mezöberényi állomásra és egy óvatlan pillanatban bebujt egy vagonba. Sós Jancsinak azotíban pecchje volt, mert éppen egy olasz narancsosvagonba bujt, amit a mezőbsrényiek szabályszerűen leplombáltak és ráütötték : »Murakcreszturon. át! »0r£6 !«
Az üres kocsi sarkában azonban ott lapult Sós Jancsi, aki a rászakadt sötétségben csak várt és várt... Végre két nap múlva megnyílt az ajtó. A murakereszturi vámőrök nagyot néztek az üres kocsi tartalmán, de nagyott nézett Sós Jancsi is, aki hunyorogva csodálkozott, hogy a csabai állomás milyen kicsi lett. A csendőrök vették pártfogás-
Divatos
érkeztek. Sinser Diuotáruház.
ba és kikérdezése után sürgősen enni adtak a korgó gyomrú vagonlakónak.
Igy került Sós János Kanizsára. Olyan ártatlan és ijedt képpel áll most előttünk, mintha kettőig sem tudna szamoim. Nem is tud sokkal tovább, mert amikor kérdezem, járt-e iskolába? igy felel: [ .
Kettőt jártam, de akkor is többet mentem munkára, mint az iskolába. ,
Később tanyára került, csak épp, hogy Írni-olvasni tud. (
- Tudod-e egyáltalában, hol vagy ? — Kérdezem, hisz második elemiben még nem sok földrajzot tanulhatott.
— Egy városban. D.o a nevét oem tudom, — feleli., ,
Megmondjuk : Nagykanizsán.
\'— Tudod-e, merre van Nagykanizsa ? - kockáztatjuk meg a kérdést. *
Fejét rázza. Az ország fővárosa iránt érdeklődöm. Azt sem tudja. Mikor mondom Budapestet, kételkedve néz. Hallott rób>, de nem tudja, az e a főváros. Pedig átutazott rajt. Igaz, nem sokat láthatott belőle, bár azt állítja, hogy egész uton ébren volt. j
Mikor azt magyarázzuk neki, merre van Kanizsa, ugyancsak kételkedve néz. Nem akarja hinni, hogy ő ennyit utazott y.Ána.
— Egy kicsit hosszú volt az ut, — moridja — dc gondoltam^ most már csak beérünk Csabára.
— Hát nem gondoltál arra, hogy másfelé is mehet a vonat? |
- Azt hittem, >onnan« csak Csabára megy I t ,
Csak egy bő, barna férfizakó van rajta, alóla valami rózsaszín pulóver kandikál ki, de ugy összehúzza fáradt kis testét, hogy a kabát még jobban lötyög raja. Mikor csom&gjai utón érdeklődünk, vágyakozva pislog az asztaí felé. Ott fekszik egyetlen szerszáma : egy nyeletlen konyhakés. De egyre erősiti, hogy szándékai bék&ek. Hisz csabai ! A1 késnek elégett a nyele azért kapta. De hiába, nem kapja vissza. Már értesítették is a rendőrséget és gondoskodtak elszállításáról. Toloncuton kerül haza. Nem nagy örömmel megy. | .
- Igen félek, nút szólnak majd otthon, - mondja. — De lehet, hogy azt hiszik, hogy még mindig a nagyanyámnál vagyok. t ,
Pedig már tudják odahaza is mert a főszolgablróság azonnal érintkezésbe lépett a csabai rendőrkapitánysággal. Deö bizik és reméli, hogy megússza az ügyet szárazon. Mikor elbucsuzunk, lekuporodik a folyosón a padra és a kabátjában turkál egy kis kenyérmorzsa után. Isten tudja, hány órája, napja nem evett mást, mint a határon kapott darabka kenyeret. Most is annak maradékait majszolja, miközben csendesen maga elé bámul;\'Látszik rajta, hogy még mindig nem érti, merre is van, hol van. i
Nem csoda. Utóvégre 6 csak 18
Tavaszi cipöujdonságok
naponta érkeznek a
Ssomolányi áruházba!
193B, február 4
ZALAI KÖZLÖNY
S
Lassú éhhalálra vannak Ítélve Deszta herceg csapatai
Olaszország hatalmas gazdasági ellen-szankciókra készül
kilométernyire volt Csabától Kanizsa bizony 420... És ez n;kl bizony iwgy probléma. Szerencsére hazafelé ic6z ideje elmélkedni raen to. " I . i
ír.
Előadás a reklámról
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Körben vasárnap délután Beke Ferencnek, a nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola fiatal tanárának előadása volt sörön, a reklámról. Az előadó hatalmas anyagot süritett össze a reklám-tudomány területéről. Elvezetett szakavatottan és gondos felkészüléssel a „hírverés" legősibb formáitól a legmodernebb üzleti propaganda változatos eszközeiig, az üzleti kiszolgálástól és csomagolástól a reklám lélektanáig és gyakorlati alkalmazásának fogásaiig. Érdekes területen mozgó, kereskedőnek és vásárlóijak sok tanulságot rejtő előadás volt.
A kisérő műsor ezúttal nem éneket, hanem irodalmat adolt. Bory Ferenc Mécs Lászlónak „Vadócba rózsát oltok" cimü, hatalmas távlatú költeményét szavalta el. Az előadás alaposan átgondolt, férfiasan szép és erőteljesen színezett volt. Nagy tetszést váltott ki dr, Dómján Gyula, aki egy derűs alaphangú, az életnek egy dohos szögletébe bevilágitó novelláját olvasta fel. A könnyed tollal, finom humorral, ötletes fordulatokkal megirt novella méltár^került egy országos pályázaton több mint másfélszáz pályamű között a tizedik helyre.
Vasárnap, február 9-én nem lesz liceálls előadás, tekintettel az ugyanabban az órában rendezett gimnáziumi cserkész-teára.
Következő liceálís: február 16-án, a Külügyi Társaság kanizsai konferenciája. _
Késs nöl és gyermekkabátok, szőrmék már eiőeeu mérsékelt árban Sin-gsr DlvatAruházban..
MEGOLDÓDOTT 1AYERLING TITKA
Irta: P«A1 Jób 3
Vetsera bárónő most elmesélte Larisch grófnőnek a két cigarettatárca históriáját. A grófnő megnyugtatta az anyát:
— Az arany cigarettatárcáról nem tudok semmit, az acél tárcát tavaly nyáron én kaptam Rudolftól és én ajándékoztam azt Maryriek. De megnyugtatlak: nem kell aggódnotok. Majd irok Rudolfnak, hogy beszélni szeretnék vele, aztán ki tudom tőle, hogy egyáltalában megkapta-e a tárcát és egyáltalában sejti-e, hogy az kitől ered. Most azonban sietnem kell, mert a Burgban hét órára várnak...
Vetsera MMry bárónő ezen az estén már tudta, hogy meg kell halnia.
A cigarettatárca elárulta a titkát és Rudolf megmondta volt, hogyha egyszer valaki a kettejük szerelmének titkára rájön, nincsen számukra más menekvés, csak a halál...
Erzsébet huga — a gonosz szellem
Mielőtt tovább mennék az események ismertetésében, két személyről kell Informálnom azt az olvasót, aki ma nem lehet Ismerője a hetvenes
London^február 3 Titulescu Párisban azt a javaslatot tette, hogy a népszövetségi tanács legközelebbi ülését Bukarestben tartsák. így a dunai egyezmény kérdésében a résztvevő államok yezetőférfial közvetlenül tárgyalhatnak a nagyhatalmak kiküldötteivel. A,javaslat visszhangját még nem ismerik, mert neti> nyilatkoztak a tagállamok. Altaláb-in azt hiszik, hogy nagy technikai nehézségekbe ütközik a javaslat keresztülvitele.
A diplomácia munkája
Páris, fébruár 3 A vasárnapi francia-román megbeszélés-ék három pont körül forogtak. Ezek : az osztrák-német csatlakozás kérdése a Habsburg-trón visszaállításának bécsi-kísérlete és a dunai egyezmény, valamint a kis-antarft és a szovjet kapcsolata.
évek udvari viszonyainak.
Az egyik: Larisch-Wallersee Mária grófnő, Erzsébet unokahuga, aki tulajdonképpen oka volt a tragédiának.
Vetsera MSry bárónő ezt irja róla barátnőjéhez irt levelében: „Két barátnőm van. Az egyik: ön, a másik Larisch Mária. De amig Ön a lelkem üdvén fáradozik, addig Mária a kárhozatba kerget..."
Larisch-Wallersee Mária grófnő mutatta be a fiatal Vetsera baro-nesst a trónörökösnek, vitte és hordta leveleiket, ó kisérte el mindig az anyja házából a Burgba. Heteken keresztül hazugságokkal vezette félre az anyát. A kétségbeesett Vetsera Helena bárónő emlékirataiban a legélesebb szavakkal jellemzi a grófnő morál nélküli karakterét. És az utókor tisztában van azzal, hogy Vetsera Helena legélesebb kitörései is enyhék Larisch grófnő szerepének jellemzésére.
Ki hát ez a Larisch grófnő, aki valahol, Amerikában még mais él?
Rudolf édes unofcanővére: Erzsébet királyné legidősebb bátyjának, Lajos bajor hercegnek leánya.
Lajos, mint általában minden Wittelsbach, különc ember volt.
Különcsége az abnormitás határán járt.
Egyszer aztán azzal lepte meg a
London, február 3 Az angol sajtóban nagy vissz-hangot keltett a vasárnapi .párisi tanácskozás. \\,
Mint a tanácskozások mutatják, a kisantant egy lépést sem enged a Habsburg-kérdésben elfoglalt álláspontjából. A londoni tanácskozások eredménytelenségének következménye az is, hogy Starheinberg herceg Londonból jövet nem kereste fel Belgiumban Ottó királyfit, hanem csak megbizottja utján tájékoztatta a trónörököst a helyzet változatlanságáról.
A Vatikán békít
Róma, február 3 yatikáni körökben azt hiszik, hogy a pápa őszentsége diplomáciai. uton tovább folytatja az olasz— abesszin viszály ügyében a békés megegyezésre Irányuló kisér\'etgket. A1 .pápa egy előre megszerkesztett | békeformulát szeretne elfogadtatni.
famíliáját, hogy bejelentette: megházasodik. Minden ellenzés dacára oltirhoz vezette München legszebb színésznőjét, a szigorúan polgári származású Mendel Henriettet. A bajor udvar kénytelen volt beleegyezni a morganatikus házasságba és a művésznő a bajor királytól a Wallersee bárónő cimet kapta. Ebből a házasságból származott Mária bárónő, aki már nyolc éves korában is olyan tüneményes szépség volt, mint az anyja. A kis Mária két esztendővel volt fiatalabb Rudolfnál. Nyolc esztendős korában ismerte meg őt Erzsébet. Az apja kastélyának kertjében, Oaratshausenben mezítláb és piszkos szoknyában öntözte a virágágyakat. Emellett szőrén ülte meg a lovat és Erzsébetnek, aki szenvedéllyel lovagolt, ez felette imponált. A romantikus királyné afféle Hamupipőkét látott bátyja leányában és valószínűleg azzal a titkos céllal, hogy a spanyol etiketthez mereven ragaszkodó bécsi udvari köröket bosszantsa, meghívta Lajost, a feleségét és a kis Máriát a gödöllői vadászatokra. A baroness aztán állandó kísérőjévé vált Erzsébetnek, aki vállalta a kiházasitását is. Tizenhét éves korában, 1877-ben Larisch Henrik gróf vezette oltárhoz Máriát. A házasság nem volt boldog, a grófnőről sok gálám histó-
Kizárólagos behozatalt biztosit Olaszország a barátságos államoknak
Páris, február 3 Az olasz kormány hatalmas gazdasági visszavágásra készül a megtorlásokban résztvevő államokkal szemben. Olaszország eszerint a meg torlásokban részt nem vevő államoknak, különösen pedig az Egyesült Államoknak, több évre Bzóló kizárólagos behozatali jogot biztosit. Ezze/ a francia ipar és kereskedelem véglegesen elvesztené az olasz piacot, i
London, február 3 A7t abesszin svéd vöröskeresztes kórház vezetője elmondotta, hogy Deszta herceg csapata lassij éhhalálra van ítélve. 10 nap alatt 12.000 ember szökött meg a herceg csapatából. Az esőzések újból megszaporították a mocsárlázas betegek számát is, a betegség egyre terjed.
Az olaszok ugy\'álszik minden erejüket a déli harctérre összpontosítják. Négernél nagyszerűen kiépített repülőterük van, ugy hogy Innét három óra alatt elérhetik és bombázhatják Addls Abebát.
Lapzártakor érkezett
Badogllo tábornok táviratozza : Csapataink tovább folytatják a már elfoglalt területek megszervezését. A galla-gorana törzsek nagy lelkesedéssel álltak az olaszok mellé és sejtették a vidék lakosságát behódolásra brnl. JErltrea határán semmi nevezetesebb esemény nem történt. A repülők tovább folytatták a felderítő repüíőutakat, különösen Danakll környékét figyelték m«g.
Genf, február 8 Genfben hétfőn délelőtt Össze-I ült ez oiasz-abesszin viszályból fakadt megtorlásokat ellenőrző és megvitató bizottság. Az, ülésre csak 12 állam küldötte el szakértőjét, Argentinia szakértője hiányzott n 13-as bizottságból, amely Igy csak 12 tagból áll. A\' délelőtti ülésen a napirendet beszélték meg, majd két albizottságot alakítottak. Az albizottságok \'délután kezdik meg működésűket.
riát tudtak Bécsben. A házaspár a milleneum évében el is vált egymástól, Larisch grófnő ekkor Bruck Ottó bajor operaénekei felesége lett, majd amikor ettől is elvált, egy amerikai farmerhez ment nőül. Végül ezt is otthagyta. Nemrég megírta emlékiratait, könyvének terjesztését Ausztriában betiltották. Könyve, — azt mondta erről nekem az eseményeknek egyik alapos Ismerője: mindtn szó, amit lenyomtatott benne, hazugság — voltaképpen védőbeszéd akar lenni.
Rudolf nem szerette Mária grófnőt.
Amikor együtt játszottak a gödöllői parkban, akkor is ha tehette, elszaladt. Maga mesélte egyszer: nem érti miért, de ellenszenvet érez iránta.
A királyné egyik udvarhölgye ezt irta róla naplójában: „Gyönyörű nő. De van benne valami, ami felette antipatikussá teszi. Magam se tudom, mi ez. Az érzésem az, hogy álnok teremtés. Nagy színésznő tehetsége van és ezt az életben is érvényesiti."
A fiatal grófnő szeretett volna Rudolf kegyeibe jutni. Ugy érezte, hogy ezt akkor éri el legbiztosabban, ha hölgyismeretségeket szerez a házasságában csalódott és önmagával meghasonlott Rudolf számára.
(Folyt N>y0
Lefidluafosabb báli ruhák
J^PUfo^ divntselymeiből
készülnek.
Faháncs, Cloqué, Moscalin selyemanyagok a legszebb színekben kaphatók.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1836. faftruAr-4-
A Babatflndér
Egy kis darab fővárost varázsolt a kanizsai farsang szinei közé a szombati iparos-bál előtt a Baba-tUndér előadása. Tarka, szép tün-dérvilág elevenedett meg a csillogóan. ízléssel dekorált, valóbán gyönyörű színpadon. A két képből álló balett minden legapróbb részlete művészi hozzáértésről, gondról, munkáról tanúskodott. Az aránylag kicsi színpadon bravúros rendezés oldotta meg a legnehezebbnek látszó feladatot is. A kiállítás káprázatosan szép és összehangolt volt minden részielében. A temérdek szin közt mindenre figyelő izlés tett rendet. A szereplők kiválogatása mesteri volt. Mindezért az elismerés Szabó Istvánnak szól, aki hónapok fáradságával állította össze ezt a csodálatosan szép ötnegyedórás élményt a kanizsai farsang számára. Sok értékes és sokszor meglepő rendezést láttunk az évek folyamán Szabó istvántói, de a Babatündér-rel minden eddiginél maradandóbb emléket adott a kanizsai közönségnek.
A 66 szereplő közül majdnem valaménnyi megérdemelné, hogy külön szóljunk róluk elismeréssel. A címszerepben a bájos Haún Aliz üde; finom jelenség volt, táncán meglátszik az elhivatottság művészi ösztene, a tehetség. Ugy hisszük, nevével lesz még találkozása a komoly tánc-kritikának. Utána mindjárt legnagyobb sikere volt a két ennivalóan drága apróságnak, Orosz Ibikének és Tóifi Magdusnak, az elegáns kis-karmesternek. Finoman alakitzita a játékkereskedőt Szabó István. Kitűnő volt Harangozó Sándorba bohóc), Császár Imre (táncos vitéz;, Tasner Rózsi (ItaSká), Leit-ner Ferenc (Miki egérJ, Csillag Zsuzsi (kinai baba), Garzó Katus (spanyol baba), Tőke Györgyi és Szakálos Klárika (kis magyar babák), Lajkó Maca (beszélő baba), Hegedűs Lajos (néger baba), Varga Ilike (tiroli leány), Farkas Lulu (francia baba) tánca. Az egyes csoportok festőiek és jól összeválogatottak voltak, fegyelmezetten, jó betanulásban mozogtak a színpadon.
A csoportok szereplői: Jerausek Béla, Mayer Ida, Kulcsár Erzsi, Tóth Ibolyka, Prucker János, Fickó Elvira, Papp Zsófika, Gerencsér Bözsi, Simon János, Takács Gyula, Horváth Ferenc, Dávid József, Horváth Margit, Pálcsics Palkó, Ungár József, Domina Zsigmond, Kutséber Lajos, ifi. Vékássy Károly, Sághi Marika, Jaberics Icuka, Gábor Micl, Nagy Ilonka, Gállos Ilonka, Koller Elza, Puska Lulu, Keszey Katus, Mayer Sári. Nóvák Mariska, Nóvák Margit, Horváth Ilus, Németh Bözsi, Bernáth Lacika, Feiler Etus, Kalmár Gizi, Tóth Annus, Schlesinger Babi, Fenyvesi Rózsi, Tóth Ilonka, Helfert Nusl, Molnár Katus, Gerencsér Gizi, Borbély Magda, Balog Ili, Váradi Nusi, Virág Ede, Szántó György, Péczeli Kálmán, Kiss József.
j Iparhatóság 2673/1936. sz. rendelete. | Raktáron levő férfi- és női divatárukat
minden elfogadható áron kiárusítom.
Soha ilyen olcsón még nem vásárolt!
♦ ♦

?
Siessen bevásárlásaival, mig választékom teljes!
Kiárusítás ápr. 3Q-ig.
Barta Alfréd
Fü-ut a.
A zongoránál Goldschmied Ká-rolyné ült a tőle megszokott rutinnal. Kijutott a közönség lelkes tapsaiból a kitűnő és fáradhatatlan határőr-zenekarnak is, amely egyre több vonatkozásban színesíti meg a kanizsai farsangi rendezések tömkelegét.
A műsor után megkezdődött az iparosbál. A Babatündér sikere is nagyban hozzájárult a hangulat megteremtéséhez. A zsúfolt nagyterem parkettján a táncos párok tömege hódolt a vidám karnevál örömeinek. Az iparosbálnak ez a része is az idei farsang egyik legnagyobb sikere volt. Ott táncoltak a városi közélet vezetőinek asszonyai is a báli közönség tarka tömegében, bizonyságául annak a hagyományos társadalmi harmóniának, ami nem ismer válaszfalakat Nagykanizsa tisztes polgári együttesében.
A Babatündért vasárnap délután és vasárnap este megismételték, újra tele házak előtt, újra a tetszés hatalmas tapsviharai köbben, ugy hogy zaiószinüleg még \' meg kell ismételni az előadást.
Április!
Prognózis: További gyors változás, szélroham, ismét futó zápor. A hegyeken részben zá-porszerO havazás. Egy-két helyen még lehet zivatar. A hőmérséklet csökkenése valószínű.
Gyomor- és bélhurut, az emésztés hiányossága, erős bomlási és erjedési folyamatok a gyomorbélhu-zaraban, bélbaktérium- és gyomorsaviullengés az enyhe természetes .Ferenc József" keserűvíz használata által legtöbbször rövide?en megszűnnek. A forró égöv országaiban észlelt orvosi tapaszlalatok igazolják a Ferenc József vlz rendkívül ériékes hatását vérhasnál és olyan gyomorbetegségek esetén, melyek vállólázzal együtt lépnek fel.
— Takarók, sz<5njegok, bútorszövetek nagy választókban Slnger Divatáru-házban.
Homály Kondfllra tábornok halála körtlf
A*bén, fofcrufr 8
A fővárosban egyre erőaebben tartja magát az a hir, hogy Kondi-< lisz tábornokot megmérgezték. Al hirtelen elhunyt tábornok ygyanls,. amikor kissé rosszul iett^ frissítőt kért és amikor azt megitta, néhány perc alatt kiszenvedett.
Repülő-katasztrófa
Bukarest, februári 3 Az Arad és Buka**t között közlekedő légijárat egyik ötUléseftutaa szállító repülőgépe eddig még ismeretlen okokbóí lezuhant. Két hadnagy és a rádiósaltiszt szörnyet* halt. Po/gárl utas nem volt a gépen.
Pogányvárl és urodalmi
FAJ BOROK
•O lltartSI f.lf.14
legolcsóbb napi áron kaphatók Dr. I.lchtflcheln borkwetkedés
139 Ffrut 4.
Az Asszony
(Baér Gyula verasi)
Ahogyan ez a kicsi könyvecske « maga 30 kicsi versével elibénk 16p, urian, szint© előkelően külsejébeu, ugyanúgy rak oltártúzet mindaz, ami honná Win, az Asszonynak, valakihez, akihez; minden strófa minden sora szól. Nem titok: — a kritikus nem mindig olvas végig verseskönyvet Itt-ott fellapozza, néhányat elolvas és ez rendszerint elég ahhoz, hogy vélemény alakuljon ki az illető poétáról. Beér Gyula verseivel is igy indult a kritikus böngésző kedve. Aztán addig le se tette a kis könyvecskét, raig mind a 30 verset végig nem olvasta.
Beér Gyula abszolút és egyoldalú alanyisága mellett is össze tudja kap-\' csolni a maga érzés-világát az olvasóéval, akit megfog és magával ringat ezeknek a versekncK trubaduros áhítata, mélyen parázsló tü»e, sokszor cak az őszinte egyszerűsége. Még • carpe dtem <«vén alapuló epikuroszi csókszomja is valami megcjtöen finom csipkebokor-tüzzé szelídül a versek együttesében, amely egy szerelmet zeng, sikolt és orgonál körül állandóan- mélységes rczignárlóval, az elérhetetlen álom keserú.szép szájízével. A világon semmi más nem érdekli Az Asszony költőjét és messze elkerül minden más problémát. Ili leír. befelé, magába roskadó megszállottság, amely találékony gazdagságiban cifrázza körül mindig ugyanazt a témát sziues képekkel, felcsapdosó lángokkal, végtelenbe halkuló sóvárgással.
Vers formál változatosak, néhol klasszikus reminiscenciákknl. Ritmusa gördülékeny, rímei muzsikásak. Hasonlatai hangulatosak, többnyire a virág témaköréből valók. A leghosz-szabb verse som több 10^-14.\' sornál; mind finom poénekkel és ettől vau Az Asszony poéziséuek friss pasztellszínekben tarkálló üdesége.
(M)
Legújabb estélyi tuhaselymek pazar színválasztékban
Szőnyegekből minden kivitelezi legnagyobb választékban
A tavaszi divat spartszüvetujdanságai már kaphatók
Kirschner Divatáruházban, Fö-ut 3.
HJ36. február 4,
BALAI röZLORT
Bellns harisnya
Goln, Eoldulldi
és többféle
Egy vevőnek csak egy párat szolgaiunk kl!
t Di
A toll erejéről
beszélt a fővárosban a szánok nz újságírók védőszentjének, Szalózl Szent Ferenciek ünnepén
A toll kimondhatatlan sok Jót tehet, de rettenetes károkat ls okozhat .gyilkol, lelkeket öl és ezért alig van hivatás, amely fontosabb volna, mint az iró, különösen nz újságíró hivatása.
Ezeket mondotta Molnár László többek között, majd szólt arról a nagy felelősségről, amely az újságíróra hárul. Klomelto, milyen rendkívül nehéz az újságíró feladata, mert amikor egyrészt arra kell törekednie, hogy Írása mindig érdekes és vonzó legyen és az eleven életből fakadó, másrészt sohasem szabad mogfeledkeznle, hogy legszentebb feladata olvasóit u lelki magaslatok felé emelni és sohasem térhet ol egy hajszálnyira som az erkölcsi elvektől.
Okos beszéd ez, amelyet érdemes megszívlelni. Sokat hallunk ujabban a\'sajtóról és a sajtó munkásairól. El-. ismerések hangzanak, de még mindig nem jutottunk el odáig, hogy a sokfelé rétegződő nagyközönség disztingválni tudna sajtó és sajtó között, hogy kiemelné, megbecsülné azt a sajtót, amely a tisztát, a szépet, a Jót akarja A toil-nak, a betűnek valóban ereje van, de ereje van a közönségnek ís. amely ha Hlkra.száll a Jó Hajtó melle\'t, önmaKá-nak éa a lövőnek tesz szolgálatot, mert tisztább légkört teremt, eszményibb célokat és szebb életet formál hl.
SzalézI Szent Ferenc az Írók és újságírók védőszentje 1567. aug. 21-én született Sales városban a Szavoja grófi családból. Tanulmányalt Páris-ban és Páduában végozte. Szelídségével, fáradhatatlan munkásságával hetvenezer embert vezetott vissza az Egyházba. Mint szónok, mint Író egyformán nagy volt. Stílusa a francia próza klasszikusai közé emeli. Mint püspök halt meg 55 éves korában.
— (Üdvözlő sürgönyt)
küldött a nagykanizsai Bethlenpárt Bethlen István grófnak abból az alkalomból, hogy a képviselőházban a hitbizományi reform vitáján elmondotta ismeretes beszédét. Az ujabb hirek szerint Bethlen István gróf február végén, vagy március elején mondja el politikai beszámolóját Nagykanizsán.
— (A Szerdal Tlrsaaág)
megbízottjainak megint érdekes és sok tanulságot Igérö vitadélutánt tűzött műsorra az Irodalmi és Művészeti Kör. Holnapután ugyanis Kelemen Ferenc indítja el a vitát, az ö kedvenc területén, Schopenhauer filozófiájáról. Kezdődik 6 órakor a zeneiskola kamaratermében.
— Belföldi és angol férfiruha szövetek kiváló minőségekben Slnger Divat-áruházban.
„Elkerülhetetlen a háború, ha nem slkerfll a feszültséget enyhíteni"
London, február 3 (Lapzártakor jelentik) A< Daily Mail hosszabb cikkben figyelmeztet, hogy Európát sulyoe veszélybe kergeti a Szovjettel való barátkozás. Európa háború felé sodródik, -
Írja a lap - és ha nem lesz megállás éa nem sikerül a jelenlegi fezültséget enyhiteni, akkor lehetetlen kikerülni a háború katasztrófáját. (
Még nem szabadult a felelősségrevonás elei a rezi körjegyző gyilkosa
Az igazságügyi orvosi tanácshoz szállítják felülvizsgálatra
Söveges József rezi legényről, aki Bárdió Lajos körjegyzőt agyonverte, a nagykanizsai törvényszéki orvosok megállapították, hogy elmebeteg, vagyis büntetőjogilag nem vonható felelősségre. A nagykanizsai kir. ügyészség - tekintettel a nyomozás adataira, amelyek bizonyos tervszerűséget engednek sejteni - Söveges Józsefnek az igaz-
ságügyi orvosi tanács áltat való - megfigyeltetését indítványozta. A kir. törvényszék helyt adott uz indítványnak és Söveges Józesfet ezen a héten felszállítják, Budapestre az országos megfigyelőbe. Csak a felülvizsgálat után történik döntés : folytatják-e a bűnvádi eljárást Söveges József ellen, vagy beszállítják Lipótmezőre. ,
Városi Mozgó. Febr. 4-5, kedd—szerda*-
A színjátszás, a rendezés és a kiállítás magas iskoláját
A kigyótcrmelü CLAUDETTE COLBERT egyetlen idei filmje:
Akinek nem szabad szeretni
Pét fi főszerepben a francia színészei büszkesége Charles Boyer. Remek kiaérő műsor I Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor. Az 5 órai elftadáaok fillér., halyérakkal.
Lengyeltótiban benyújtották az ajánlásokat
Most nyújtották be a pártok Ifjú Lajos pécsi táblabíró, választási biztosnak a lengyeltóti ajánlásokat. Eszerint a NEP hivatalos jelöltjét,, ifi. Temple Rezsőt 5005 választó ajánlotta. A párt 1000 aláírást tartalékolt. A Független Kisgazdapárt (jelölte Oaál Olivér) 4600 ajánlást nyújtott be, A fentiek szerint mindenki leadta ajánlását, mert a kerületben a választók száma 10.442. A mult évben ifj. Templét 5100 választó ajánlotta, üaált pedig 4000.
- BuUrTáaárlá* ucm tfoodt Teljes berendezéseket KndklvQt előnyös részletfizetésre, sőt kamatmeutoaen ls szállítunk. Kopiteln butoráruhá*, Horthy HlklA.-»t 4.
Ogy®ljon, mert nem minden tr|oó-UhóruomU Excellent Habselyem.
— (Dr. Etlényl Qéza meghalt)
A nagykanizsai ügyvédi társadalmat súlyos gyász érte. Dr. Etlényl Qéza ügyvéd hétfőn reggel, hosszú szenvedés után Zrinyi Miklós-utcai lakásán meghalt Temetése kedden délután fél négykor lesz az izr. temető ravatalozó terméből. Dr. Etlényl kiváló képzettségű és keresett ügyvéd volt. A súlyos gazdasági válság, amely az ügyvédi társaeat-mat is erősen árintette, őt sem kerülte el. Egyéb gondjai ls nagyon megviselték az utóbbi években a rokonszenves, széles műveltségű ügyvédet, aki az utóbbi időben teljes visszavonultságban élt. Nagy rajongója volt a zenének, ö maga is, még utolsó napjaiban is sokat és szeretettel muzsikált. A Polgári Egyletnek ügyésze volt hosszú éveken keresztül. Halálával Nagykanizsa város egyik nagyon rokonszen-
ves, közbecsülésnek örvendő tagjá költözött el az élők világából. A Kaszinó dr. Etlényi halála alkalmiból kitűzte a gyászlobogót.
Vasarolja
liikiseh izlethii immagMü lílmtíüii legalacsaBya&li irikii URI ís HŐI DIVATÁRU
SZÜKSÉGLEIÉT.
*
EHBENSTEMNÉ
HOBTHT IIKIÚS-BT 3.
— (A Or*do farsangi •«)]«)
Vasárnap este sikerült farsangi este zajlott le a plébáni fehérter-mében. A Credo Ismét megmutatta, hogy nemcsak a katollkftt-frontan. hanem a szóralcoztajás terén isTJfr-csltlettel veszi kJ részét. A fehér-terem zsúfolásig megtelt, ott láttuk a város vezető katolikus társadalmát. P. Czlrfusi Vlktorin plébános megnyitója után kezdődött a műsor, amely elejétől vég (ísrüs hangulatban tartotta a közönséget. Orbán János vidám monológja nagy tetszést váltott ki zamatos humorával. Az ezt követő egyfelvonásos komédia a magyar népléltkből vette témáját. Szereplők: Radics Jánoí, Vaska Mihály, Kiss József, Horváth György, Horváth Erzsébet, Varga Margit, Peti Anna, Tüttő Jánoska éa a tllbbiek, mind dicséretreméltó játékot produkáltak. Majd a leányok {elszolgálták a teát és a zene hangjai mellett a kedélyes mulatság a késő órákig folytatódott.
— (A L#ányllo»um kongr«gáolója) Ünnepélyt rendezett. Akkor tartotta tagfelvételét az Intézet kápolnájában a Máriakongregáció. P\'. Kerkay József igMgató, a kongregáció prézese meleg hangú beszédben fejtette ki a kongreganista életét és kötelességeit, Maid megtörtént az ünnepélyes felvétel. Utanna Ünnepély volt nagyszámú közönség és a tanári kar részvételével az in-tézet dísztermében. Pandúr Irén
Színpompás estélyi selyem-újdonságok ~Ferent Férfi szövetek és vászon-áruk
divatüzlet
Nagykanizsa, Fő-ut 14. sz.
ZALAI KÖZLÖNY
1986. Itbruir 4.
VII. o. t. ismertette.
kongregáció történetéi Nagy Márta VII. o. t
Bach Sollegglo-ját is Corelll Sara-baned-t adta elo zongorán, Farkas Irma VIII. -). t. a vallás keletkezése clmQ dolgozatát olvasta fel. Koczor Márta VÍ. o. t szavalt. Benedek noná VIII. o. t. .Miért btlnliSdnek az Igazak?" dmQ vallásos témájú dolgozatát olvasta fel. Szokolai Afina VIII. o. t. egy könyvismertetőit olvasta feL
— (Nyomdáaz-vaosora)
A nagykanizsai nyomdász-szak-Cáoport" Szombaton tartolta évi ktiz-úalését Hackler János elnöklésével. A táíjgysorozaton két budapesti MHdfltJ. Gyűrei Rudolf és Hörnyéki Mihály Is felszólalt a nyomdászság aktuális kérdéseiben. Este a volt tóartestaiétl VtodégIS udvari terroé-IJín a hagyományos nyomdász-va-cgoravolt, amelyen nagyszámban jött assze a kanizsai nyomdász-csalid, npzzátártozólkkal és baráti társaságukkal együtt. Ott volt a vacsorán íjcét budapesti kUlüött és a Zalai Közlöny szerkesztőségének és ki-iflóhivatalának tagjai is. Az összejövetel lüszerc ezidén is Weltner Sala jóhumor. kupasorozata volt, oelyeknek anyagát a helyi nyomdász éltltyl gyűjtötte össze, salát dgmusaiwi, saját konferanszi kíséretében. ■3- (A Nyukotz)
közgyűlés f. hó 9-én tekintettel a frontharcos közgyűlésre, nem 11 ólakor, hanem 10 órakoz kezdőik. Fimkitg.
— (Kazaltűz • Honvád-utcában)
Szombaton délután a Honvédutca 29. szám alatt Fecsics György házinak udvara végében kigyulladt egy n^y szalmakazal. A tüzet mindül viiTÖszlnU»ég szerint jitszadozó gyffmpkek okozták. A tűzoltóság azonnal a helyszínre mentés loka-Udlta a tOzel A kb. 50 q mennyi-ségü szénakazal azonban igy Is elégelt. A közeli pajtákban és kaz lakban nem esett kár.
\'"mÍ T.
, J Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Ilirelt. — 10.20 A gyermek és a szülök Japánban. — tfl.45 Milyen tegyen a k\'ányszóba. t2.05 Rendőr fúvószenekar. — 12.90 Hírek.
— Í3J0 Időjelzés, IdójáriWJHeatéa. -13.30 Nánássy Ernő zongorázik. — H.áO Hírek, árak. _ 16.10 Asszonyok tanácsadója. (Arányi Mária). — 10.45 rddjcTza, hirck. — 17 Hadseregünk a XVIII. századbon. (Dr. Múlnásl Ödön).
17,30 Zenés részletek az \'Asszonyok bíUyánya* c, filmből. — 18 A világ listáinak együtunuköd&e. (Báró Sza-Iny (ü^zor). — 18.30 A Magyarországi tyunk^sdnlegyjetck Szövetsége képvlse. kiében a (írafikai Munkások SemTcl-der Dalköra a pudafokl Munkás Dalkör műsora. -- fs.20 Lad. (Thury Lajos). — 20 A Székesfővárosi Zene-kar hangversenye. — 22 Ilüvk. — 22.20 A Mándits jazz-zenekar műsora.
— 23.2T Cigányzene, Orbán Sándor énekel. — 0.03 Hírek.
18 Mezőgazdasági félóra. - 19 -Francia nyelvoktatás. — 19.30 Tánclenie-jüO.SO Hiijek.
12 ItáJiőzenekar.
17.25 Zongora és ssopránszóló. -20.30 Rádiózenekar. — ZÍ.10 A drezdai vva.;fnígyes Játéka. - 23.15 Tánc-lemezek - 24 Egy óra a Prlter verebeinél, tréfás dalöa-zesléscst.
Na kapható
lőtt friss nyul
fejtve
1*20 pengőért
SZABÓ ANTAL fegyverkereskedőnél
m ii y iu
A?BÓH1BDETÉSEK
AprAhlfd«t4« dija VM4m«# 4l Onrv*pn»« I0 uólfl
K \'\'..ér, mlnd.n lovtbbl ui 4 MlUr. Ulköm.B 10 uóli 40 HlUr, mindi, lovéWH i*ó S fillér.
Figyelem I Dlókól I kg. a P házhoz szállítva, Ladlizlau (éle füazerüzletben. Caengerlu 74. Telefon 293. 427
Szép négysaobás lakáa mellékhelyiségekkel május l-re kiadó Batthyány u. 10. alatt. Bővebbet: Csengcry-ut 19., a háztulajdonosnál.
Kátaxabáa utcai lakás, klidó, ay4r;u. 3,
azonnalra
326
Három parkettás aiobából, lUrdősiobá-ból álló mafáaháfc Basolal-ior 7. aion-aalra. vagy májusra kiadó - Bővtbbct a IzMiflnoaitó irodában Iri.ébet tér 12. 317
~ Két ulcal felatbalvlsáf UrakataWak-kal — irodának ia alkalmas — május elsejére Hfrjé tjfiyat 3. ^ ™
Klaáó C»engery-ut 38. udvari egyaio-bás előszobás lakás Ötfsas mellékhelységei májusra. 354
Héromaxokáa, vízvezetékei utcai lakáa májusra kiadó, S«emefe-u. 2/c. 339
~ Kótajrafcáa udvarl lakás májusra kiadó KlaUludy-u. 21. 416
Sugár-ut 6., földszinti nógyaxobóa lakáa májú* l-re kiadó. 412
Szekeres József-utca 32. tzámu ház al» *dé. 415
Istálló 12 lóra május l ére hiaidé. Horthy Mlklóa ut 55 ; *
Államilag ellenőrzőit badacsonyi gytl-mölcaf^telepemen minden fajta nemes
gyflmStoifp
kapható 8S liUérért K\'vániágra árjegy-táket küldök. Levélcím ■•pgarHiaaé Tápoloí.\' ...
^^^n^k^^u^^^it mellékhe lylsígekkel májm 1 re kiadó, Rozgonyl-utcat 21. 7 411
Két esetleg hóromsxobás ÍUrdő-«roWí, emeleti komforfoa lakát, város bel területén május elsejére kiadó. Lénárt borkereskedés. 417
Tárhéx-u. 9. sz. házban 2 szoba, elő-8»oba, zárt veranda és mellékhelyiségekből álló, magaa földszintes utcai modern lakás, ugyanott 1 szoba, konyha, előszobás udvari lakás május l-re kiadó. 418
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet 1936. január hó 1-én nyitotta 75-ik évt4r aulatét. A könyvecskékre hetenktnt legalább 1 pengő fizetendő. de Jegyozhető egy könyvecskére több botét la. U) könyvecskék ■ Bzövetkezet helyiségében (Osengery ut 7, dr. Rapoch-h&z) nüaámkor kaphatók. - a»j
Teleki-u. 24. az. alatt <gy kétszobás, egyaaobáa lakóa éa egy bútorozott nagy szoba, eietleg konyhával kiadó. Caányt László u. 22 as. alatt egy kétszobás lakát
Megvételre keresek 300 literes Matflt. Fehér Magda. Fő-at 22. 420
Teljeaen bUlOnbeJáratu üres szoba kiadó. Pő-ut 22. 421
Kerea kétszobás esetleg fürdőszobás vizvezelékes lakást, gyermektelen nyugdíjsa házaspár. Címeket a kiadóba kéret.
Idősebb házaspár kerea a belvárosban 2 nagyobb vagy 3 klsebb-uobáa lakást, eket • kladC......
Clmekí
i kiadóba kérem leadni.
Két kisebb szobás lakáa vízvezetékkel május l-re kiadó. Arany Jánoa-u." 10. 425 KIsnIÓ május 1-ére 1 stoba konyhás lakás mellékhelyiségekkel. Eötvös-tér 27. ♦
Komplett szivattyúi kutrészek aladók. Telekl ut 34. ♦
HALÁL
minden családban előfordulhat. Egy temetés, százakba kerül!
150 pengőt kap a ^nz",ny minden elfifize-mmmmJLJUi^^__£ t?je temetkezési segély elmén és
250 pengőt kso a Zalal Közlöny ni,n^en eiofíze-
2 \' tője . báimilyen baleset folytán történt elhalálozás esetén a Magyar Élet és Járadék Biztosító Intézettől.
36 fillért fizet ez<Srt a kettl5s biz,ositáslírt havonta
______ a Zalai KözlOny minden előfizetője.
Még ma
,,lq kiadóhivatalában.
>Mt t
Két bHt.ra.atla. szoba, udvarra nyíllá ktl oo bejáratta! kUdá. Zrínyi Mlklóa utca «V>. •
Szemeie-atea 3 szimu háronszoMi, esukotl-verandla, vUvexetékes m.nán-h.« subadkéiból eladd. .
NUDwAt.lr. keiesek négy vagy ü:
dirab nobtaftól jó állapotban. a|tdi7át-
lákkal vagy antikul. Urünleld, M.gy.r-
utca 25 .
Óililx-u. 3. sz. hé. eladó. Bővebbel ugyanolt. .
Kiadó Eótvós-tér 3, kétszobás és egyszobás lakás, májusra. *
Keresek a város belterületéa fcéte.a-b.. előszobás, WC vei ellátott lakás! Ajánlatokat kérem Teulsch drogériába. *
r Kit egymásba nyílé, eléazobls, siáiar, llszla, ulcal labéa má|us l-re kiadd. Vflrötmarthy-u. 20
Nagyon olcsőn kiadó Msgyar u. 93 alal! bitai.bta lakás, CUMs-tér 10 alall Üzlethelyiségeit. •
Kaptár: Február 4. kedd Kom. kat K. Andráa. Protestáns Itálel. Izraelita Sebat hé 9.
(lyőgysrwtárl éjjeli sanlgálat • bő .15.lg a .S«lvator> gyógyszertár Rraaé bet-lár 21. s.ldskanlzanl gyógyswsrtár".
trőzfúrdő nyitva rc«gel 0 órától «.t. « óráig (hétró. szerda, péntek dáluUtu kedden egéaz nap nóltnek).
Kiadja a laptutajdonoa Közgazdasági Rt Ontaaberf Nyomda és Dálzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzsáu. Palelóa kiadó 1 Zalal Kárelv.
Etlényl Tlvad»r és Miklós m?ly fájdalommal jelentik, hogy szeretett atyjuk
II
ügyvéd, enláklapea ..áradó., tSbb kllflnlaláa lul.Jd.no..
f. hó 3 án hosszas szenvedés után elhunyt.
Temetése folyó hó 4-én délután 4 órakor lesz az izraelita temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1936. évi február hó 3-án.
Az állatok fejlődését elősegíti, az angolkór, tiórgyulladáa. nyatatiodáa kifejlődését megakadályozza, ha pedig ezok már kllejiódtek. özeket mogsztlntetl a a csóköli állatokat orótoljos fojlódés-nok Indítja. Malacok telfaláHát. klma rást, lark- áa IQIrágásl. n valyuk óa Jáazlnk rágását rlhlrttja. Fortózó tie-íegaégett ellen nz állatok ellenállóké peaaégét fokozza.
Eredeti gyárt árban kapható: ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya, növényvédelmi szerek, zsák, stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bírósági palota mell«tt. Telefon 130-
R*
I Weéeaéaein H\'il.tl Ml, MIMf)
76. évfotyitn 29. Mám
Nagykanizsa, 1886. február 5. szerda
Ara 12 »UI.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Feleli, szetlcetztó: Barbarlts Lajos S^UTíX^Ara^i..
A diplomáoia tovább tanakodik, Anglia gázálarcokat oszt ki a lakosság kttzfttt

Bethlen a hitbizományi vitában
Nagykanizsa képviselője u hitbizományi törvényjavaslat parlamenti vitája során az országos érdeklődés középpontjába került. Bethlen István gróf hosszabb beszéd keretében foglalkozott nemcsak magával a tárgyalás alatt levő hitbizományi javaslattal, hanem általában az egész intézményes nemzeti földbir-tokpolitihával. A volt miniszterelnök beszéde alig érintett jpoiitiku-mot. Bethlen István gróf, aki birtokpolitikái kérdésekkéf több, mint harminc esztendeje foglalkozik a nagy nyilvánosság előtt, ebben a beszédében mint szakember mondotta el egyéni véleményét. Fejte-tegetéseinek egyes konkrétumaival lehetne vitatkozni, lehetne ,-például az örökbérlet kérdésében elfoglalt álláspontjával szemben ellenérveket felsorakoztatni, ez azonban e helyen azért is fölösleges, mert a vitának akadémikus jellegét nem célunk kidomborítani. ,
Sokkal fontosabb is örvOndete-sebb az a tény, hogy Bethlen István gróf, aki a hitbizományi törvényjavaslatot elfogadta, uj légkört teremtett ebbén a vitában. A politikától mentes szakszerűség légkörét. És ez adja meg egyébként is magas színvonalú parlamenti beszédének az abszolút értéket. A volt miniszterelnök, aki pedig a közelmúltban nem egyszer és amit sajnálunk - elég élesen domborított ki politikai kérdéseket, ezze\' a felszólalásával abba a mederbe terelte az agrárkérdést, amelybe az való: - a pártpolitikától mentes higgadtság medrébe. Az az intelme, amely a túlzóknak, a radikálisoknak és mindazoknak szól, akik a nemzeti föld problémáiból csak a pártpolitikát akarják kinnallzálnl és ezt a nagyfontosságú gazdasági kérdést a napi politika vegykonyhájába szeretnék behurcolni, bizonyára osztatlan tetszésével találkozott mindazoknak, akik agrárpolitikával akár az eleven élet, akár a tudomány megvilágítása mellett foglalkoznak, j
A volt miniszterelnök azzal, hogy a "javaslat mellett szólalt fel és nagy figyelemmel hallgatott beszédével minden oldalon\' tetszíst és elismerést tudott aratni, már eleve kellő értékre szállította le az ellenzéki pártsajtónak azokat a szupar-lativuszokba ivelő glosszált, amelyekkel később ennek a szakszerű beszédnek visszhangját verték. Hasz talán az igyekezet, hogy ebből a javaslat mellett történt felszólalás-bői a javaslat ellen hadakozók táplálkozzanak. A volt miniszterelnök aHkor, amikor a hitbizományi javaslatot a kormány agrártrilógiája °gyik részének nevezte, egyúttal elismerte azt is, hogy oz agrárjavaslatok, amelyeket ez a kormány terjeszt elő, együttesen és organikusan összefüggve alkotnak egy teljes egé-
Páris, február 4 A hétfői diplomáciai eszmecsere az általános kereteken tul a keleteurópai és balkán-kérdés riísztstes megvitatásával foglalkozott. A\' lapok különösen Boris bolgár király és Flandin megbeszélésének tulajdonítanak nagy fontosságot. A tárgyalások elé különCsen a kisantant tekint várakozással, de Boris király elzárkózott minden felvilágosítás elől. ^
A kisantant az osztrák kérdésb-n nem hajlandó különösebb állásfoglalást vállalni. Az osztrák függetlenség biztosításának kérdését végleg elvetették és a népszövetségi alapokmány 16. cikkelyének véglegesítése mellett döntöttek. Flandin a
Budapest, február 4 A budapesti főkapitányság nagyszabású kommunista összeesküvést leplezett le. Az összeesküvés arányaiban felülmúl mindep eddigihasonló szervezkedési. A rendőrség letartóztatta Kiss Ignác magántisztviselőt, aki a kommunista párt vezető titkári tisztét töltötte be. Már többször volt büntetve hasonló bűncselekmény miatt. Lelrcr József álnév alatt bujkált az utóbbi időben. Az év nagy részét Moszkvában töltötte, ő volt az összekötő futár, ő hozta a terveket, amelyek szerint a magyarországi kommunizmust ki kellett volna épiteni. (
megtorló rendszabályok ügyében a török külügyminiszterrel is tárgyalt A megbeszélések eredményérői utólag a brltt nugykövetet is tájékoztatták.
Az olasz lapok szerint már hivatalosan is kijelentik, hogy a dunai egyezmény tervezete nem időszerű. A Daily Mai\' a tanácskozások főcélját abban látja, hogy Franciaország és Középeurópa barátságának alapjait megerősítsék.
Ez polgári gázvédelem!
London, február 4 Az angol kormány elhatározta, hogy 80-40 millió olcsó gázálarcot osztat szét.
A házkutatás során megtalálták nála azt a fekete listát is, amelyen azoknak a rendőrtisztviselőknek és detektiveknek neve volt feltüntetve, akiktől óvakodni kellett.
A1 rendőrségnek sikerült elfogni a párt egész vezetőségét. így kézrekerült Pickler György, az egyik budapesti előkelő biztosítóintézet főtisztviselője és dr. Welt Emil, a Therápia szantórium ós a csepeli kórház röntgen főorvosa, valamint S*bca Jstván épitészsegéd. Ez utóbbi Bor)s Andor álnév alatt lakott és az ő feladata vo\'t a szociáldemokraták között a kommunista eszmék terjesztése.
Weil Emil főorvos lakásán házkutatás során két hamis útlevelet találtak, sok hamis iratot, röpcédulákat és utasításokat. A kommunista pártbizottság három tagját is letartóztatták, névszerint: Domonkos Lajos kárpitos segédet, Virág Kálmán szobafestőt és HOhrer Árpád vasutast. Kézrekerült Lukács János, Balog János cipészsegéd, aki az uj pesti szervezkedést irányította, En-gelleiter Magda orvostanhallgatónő, összekölő, Martos György műegyetemi hallgató, akinek lakásán tartották a pártgyüléseket, Józsa Sándor festőművész, aki az izgató iratokra a rajzokat készitette, Jambro-vlls József állványozó, ltodMihályné, Balogh Mária, Dr. Hoffmann Istvánné, Kass Piroska orvosnő és még számosan mások. Bár a vezetőség teljes egészében rendőrkézre került, a nyomozás tovább folyik.
(Lapzártakor érkezett) A főkapitányság a nagyarányú kommunista leleplezéssel kapcsolatban a további részieteket közli:
A rendőrség az Ilosvai-utcában Neniec István lakásán egy titkos nyomdát fedezett fel. E nyomból kiindulva, sikerült elfogni Weil Emilt, a Therápia szanatórium főorvosát, aki havi 1600 pengőt keresett, mint orvos. Futárok utján állandó összeköttetésben \\olt Moszkvával és lakásán az irutokon és hamis útleveleken kivül mintegy 8000 pengő értékű valutát is találtak.
Kiss Ignác magántisztviselőt Moszkvából küldték Pestre titkos küldetéssel. Pickler a Phönix biz-tósitólntézet cégvezetője volt, mint szakmatematikus szerzett igen jó nevet. Saját Rózsavölgyi villájában tartóztatták le. A többi letartóztatott egy része is a magasabb értel-miségüek osztályához tartozik és jó anyagi körülmények között élt. Elfogatásukkor kijelentették, hogy megrögzött kommunisták.
Lefokozták Deszta herceget
Nagy CMpateltolitok a* abenaxlnoknél
Róma, február 4 A déli hadszíntéren a megfutamodott abesszinek üldözése tovább folyik.
Addis Abeba, február \\ Addis Abebában Deszta herceg le-fokozása nagy vallási ünnepség keretéin ment végbe. A császár összetörte a herceg kardját és u sárba dobta, miközben a lakosság • Négusl Negus!. kiáltozással ünnepelte a császárt. Az egész ünneplés alatt tompa dobprrgés volt hallható, miül ünnepi kísérőzene.
Asinara, február 1 Addis Abcbából érkező jelentések szerint a császár a déli és a délnyugati hadszíntéren nagyobb csapat eltolásokat foganatosított. Ezenkívül mintegy 50.000 főnyi hadsereget toborzott arra u célra, hogy azok estéről estére, hol itt, hol ott felbukkauva váratlanul megtámadják az olaszokat. Már több ilyen váratlan támadás érte az olasz sereget, de mindenkor sikerült Visszaverni u ucm számított V\'imudást.
szet és pedig olyan teljes egészet, amely egyenkint és összesen a neml-zet érdekét szolgálja, i
óvatosságra intő szavaival azonosította magát a Jíormány elgondolásaival és helyeselte azt a haladó konzervativ hitvallást, amelyet a kormány a földbirtokpolitika terén követ, hogy szabályozza a nép és föld viszonyát, örömmel állapítjuk meg, hogy ugyanazokat az alapelveket vallja a helyes birtokpolitika definíciójánál is, amelyeket a kormány hirdet. Tehát lényegileg egyezik világszemlélete a kormányéval. Még akkor is, amikor a liberális világrend egyoldalúságára mutat rá, vagy vázolja a mechanikus földosztás hátrányait és rámutat az Iparosítás szükségességére. Nem lehetnek vitásak ugyanis azok a statisztikai adatok, amelyek a lineáris földosztást utópiának minősitik. Do nem lehet vitás az sem, hogy az iparosítás teremti meg azt a beláthatatlan enegiaforrást, amely
munkaalkalmakat juttat a tömegnek és kenyérrel látja el azt, akinek föld már nem jut.
Ha fejtegetéseinek érdemi részét vizsgáljuk, találunk egy olyan momentumot, amely látszólag ellentétben van a kormány felfogásával. Azt mondja ugyanis Bethlen István gróf, hogy a hitbizományi kötöttség alól való felszabadítást bízzuk egyedül az evolúcióra és a •hitbizományi nagybirtokosok önkéntes akaratőra. Ez a különbség is lényeg telenné zsugorodik, mepí hiszen csak más módot és más eszközt javasol ugyanazon cél elérésére. Amikor pedig ennek a célnak megvilágításaként azt mondja, hogy több 1c-legysn a kisbirtok, amely rendesen el tud tartani egy családot, akkor vissza keli emlékeznünk Darányi Kálmán földművelésügyi miniszternek arra a beszédére, amelyben a kormány birtokpolitika^ célkitűzéseit ismertette, Majdnem szóról szóra ugyanezt mondotta.
Egy biztosítási főtisztviselő és egy kórházi fő\' orvos álltak az utóbbiidők legnagyobb magyarországi kommunista szervezkedésének élén
ZALAI KÖZLÖNY
1936. február 5.
Kezdődd ütőérelmeszesedésnél reggel éheyomoira egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz ugy az aihasi pangást, mint az emésztés renyheséget megszünteti, a rekeszizom emelkedőét csökkenti és a magas vérnyomási mérsékli. Az orvosok ajánlják.
A Zeneiskola tanárai vasárnap délelőtt llceálls matinét rendeznek
Vasárnap délelőtti előadás keretében VdJUini/ János igazgató folytatja a legutolsó matiné alkalmával a programzenéről szó\'ott elő adását. Ez alkalommal az llluszlriv zene kerül beható tárgyalásra. A kisérő műsorban Hontl Ilona és Drávai Lajos tanárok a témakörhöz tartozó zeneszámokat fognak bemutatni. Belépődíj ez alkalommal jóm lesz.
Budapest I.
17.30 Zenés részletek az «Asszonyok bálványa» c. filmből. — 18 A viliig postáinak egyilltműkődére. (Báró Sza-lay Gábor). — 18.30 A Magyarországi Munkásdalegyletek Szövetsége képviseletében a Grafikai Munkások ScticfcN der Dalköre és a Budafoki Munkás Dalkör műsora. — 19.20 Laci. (Thury Lajos). — 20 A Székesfővárosi Zenekar hangversenye. — 22 Hirek. — 22.20 A Mándits jazz.zenekar műsora. — 23.2T Cigányzene, Orbán Sándor énekel. — 0.05 Hirek.
Bud*p«*l II.
18 Mezőgardasági félóra. - 19 Francia nyelvoktatás. — 19.30 Tánclemc-zek. — 20.50 Hirek.
17.25 Zongora és szopránszóló. — 20.30 Rádiózenckar. - 22.10 A drez-dai von >négyes játéka. — 23.15 Tánc-i«m«io\'( - 24 Égy óra a Príter ve. rebeinél, tréfás daios-zenésest.
Naptár: Február 5. szerda Rom. kat. Ágota, l\'foteatáns Ágota. Izrael. Sebat hó 12.
Gyógyszertári éjjeli saolgálat e hó 15-ig a «Salvator» gyógyszertár Erwé b«t.tár 21.sakiskaniz««i gyógy s»ert*r.
Gőzfürdő nyitva reggel 0 órától esi* 0 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
ID<3
Záporok!
Prognózis: Élénk szél, szag-gatottabb* felhőzet, sok helyen eső, havaseső, a hegyeken havazás. A csapadék legnagyobb ré sze valószínű záporszerü lesz. A hegyeken megmarad a hó.
Minden vonalon lassú, de örvendetes javulás mutatkozik
— mondja az alispán évnegyedes jelentése
Zalaegerszeg, február 4 Bődy Zoltán alispán most készítette el évnegyedes jelentését, amelyet a februári közgyűlésen terjeszt elő. A jelentés szerint a vármegye gazdasági helyzetében bizonyos javulás észlelhető.
Az elmúlt évben a köztartozások az előző évinél nagyobb százalékban folytak be. Az együttesen kezelt adókban befolyt a kivetés 104%-a, Illetékekben pedig az előírás 160%-a.
A vármegye háztartásának és a községeknek költségvetéseit letárgyalták és elfogadták.
A vármegyei pótadó a megyei városokban, nagy- és kisközségekben 9\'7%, a nyugdij pótadó városokban 2-9°/o, nagy- és kisközségekben 23\'3%. A községek pótadója — összesen 502.943 pengő államsegély beállításával — átlagban 66%. A községi háztartások helyzete az 1936. évre már nagyjában és általában rendeztetett.
Örömmel teáz jelentést az alispán arról, hogy a vármegye jegyzői kara szorgalommal, kellő hozzáértéssel és lelkiismeretes odaadással teljesiti kötelességét.
A tűzrendészet fejlődésében határozott javulás állott be. Ma a megye területén 198 elfogadhatóan jól működő tűzoltótestület van. Nem működik móg tűzoltóság 77 községben,
s 78 községben nincs szakképzett parancsnok.
Az 1935—36. tanév megnyitásakor
44.172 mindennapi tankötelest..
iskoláztak be. A megye területén 389 elemi iskola működik, összesen 519 férfi és 284 nőtanitóval. A körzeti iskolafelügyelők száma 12.
A népesedési statisztika szerint Zalamegyében a mult negyedévben a születések száma 2474, a halálozásoké 1568 volt. a természetes szaporodás 906, ez is kedvezőbb, mint az előző negyedévben.
Az állategészségügyi viszonyok jók, a ragadós állatbetegségek állandóan csökkenek.
Az állatvásárok forgalma lényeges változást nem mutat. A marha-és hizottsertésárak némileg emelkedtek. Megemlékezik a jelentés az exportvágásokról, valamint a külföldi állatkivitelről, ami szép számot mutat.
A vármegye mezőgazdásági állapotáról szólva,
a vetések telelését kielégítőnek mondja a jelentés.
Szép eredményeket értek el a szőlősgazdák a csemegeszőlőérté-kesités terén. Borokból a gyengébb minőségűek keltek el inkább.
A mezőgazdasági munkások hely1 zete tűrhető.
Ilyen bizakodó\' hangú, kielégitó jelentést régen hallott a vármegye közgyűlése.
— KBnMcalnv eottak Ügyeimébe! Bv-
toráminkat ;ónyegewm leszállított árakon Hosszú lejáratú hitelre la, kamf\'mentesen. Kopsteln butoráru-báx. Horthy Mlklós-ut 4. icán.
— Belföldi ós angol férfiruha szövetek kiváló minőségekben Slnger Divat-áruházban.
Divatos
érkeztek. Sínser Divatáruhoz.
& „tüzes barát"
I. Oasparich Márk Ifjúsága
Majdnem másfél évtizeddel ezelőtt, mint a szombathelyi fehér papok, vagyis premontreiek gimíiáziu- i ma kis papdiákjának, kezembe került egy könyv a csornai premontrei préposti könyvtárból, amelynek elme : »Az 1848-49-ik évi szabadságharcban résztvett római és görög katholikus paphonvédek albuma.* Szerkeszti és kiadja: Airf-brus József, kisoroszi plébános. Nyo mafott Nagykikindán Radák Jánosnál 1892\'. - Megkapta a figyelmemet és tanulmány tárgyává tettem, tíbben a vaskos kötetben találtam 23 barátot, akik közül az alábbi sorokban csak egyről irok, mint aki Zalában született s Muraközzel és Nagykanizsával közelebbi viszonyban volt, Gasparich Márk KUitről, a »tüzes barát«-ról.
Róla 3 cikkben óhajtok beszélgetni, most csak ifjúságáról.
1810 áprilisában Muraközben, bimbófakadáskor uj ágat hajtott Czirkovlyánban (Dráva«gyháza) a Gasparich család fája. A perlaki plébániának yo\'t ez a kis falu filiá-lisa, Ut keresztelték meg az újszülöttet Márk névre, akiegy a 4 evangélista közül és a Szentírásban oroszlán a jelképe. Mintha a névadás is már a jövőre utalt volna, hogy Gasparichot köznyelven tüzes barátnak hivták. A^ perlaki anyakönyv igy örökíti meg a kereszte-lést: Anno Dorninl 1810, Mense ap-rllp7. - a Ex Cirkoviyan ; Marcus legitlmus. Parcntes : Sebastianus Gasparich et Helena Szerbák. Le-vantes baptisantem : DominicaVerll et Josephin Prendler (Itali). Pere-undem Parochum locl, Balthasarum Bogdán.
Ebben a falucskában lakott két dolgos, rögforgató ké?, Márk szülőié ; pici hajlék, de béke és boldogság. ö volt a második gyerkek. Elemi iskoláit is nehéz viszonyok között végezte, mert a községnek nem volt iskolája, hanem Perlakkal közösen tartott fenn elemi iskolát, amely azonban 8 kilométerre volt Csirkpvlyántói. Egy kis tarisznya, abécés-könyv, kukoricakenyér volta kis Márk útitársa a hosszú uton. De ekkor már hatan voltak a Gaspa-riph-testvérek; S Így az iskoláztatás gondja még jobban megnehezedett.
De ugylátszik Márk tehetsége mindent legyőzetett az apával. Kivált a többi közül. 1822 őszén Nagy kanizsán a II. gimnáziumi osztályra iratkozott be, amiről a gimnázium évkönyvei tanúskodnak. Itt járta még az V. osztályt is. »Gram-matici secundot, tertiot, guadrot, humanitatis, anno primo studk>slt.«
A perencesrendbe 1827-ben lépett. Ebben része volt a nagykanizsai kolostornak, mert amikor atyja nem akart beleegyezni további iskoláztatásába, megszökött hazulról és itt jelentkezett a gvardiánnáí, hogy ö szeretne beállni a zárdába, hacsak szolgálni Is. Ügyessége, rátermettsége megkedveltette a fhit, különben is megszerette Kanizsát, ahova atyja többször magával hozta
! Tavaszi cipöujdonságok
i naponta érkeznek a
| Szomolányi áruházba!
február 5
ZALAI KÖZLÖNY
*
150 pengős temetkezési és 250 pengős baleset biztosítás 36 fillérért a Zalai Közlöny minden előfizetőjének
vásárra. Itt a zárdában magánúton végezte el az I. osztályt a gvardicin vezetése mel\'ett. Azután is a zárdából járt ki gímnziumba (ezzel közös az én sorsommal^ azért is tetszik nekem Gasparich), - jóllehet a zárdában apró-cseprő teen dőkkcl is megbízták, mégis vezetődiák Volt társai között.
Gjmnáziumi osztályai elvégzése után, mint novlcius, a rendbe felvételt nyert és Ktflt (Cletus) nevet kapta. • :
Életirói ugy jellemzik, hogy magas, pirosarcu, gesztenye hajú, erős ember volt. Az ujjoncév tüzpróbá-ját kiállva, bölcseleti tanfolyamot végzett Boldogasszonyban (a mai Frauenkirchen, Mosón in.), ahonnét 1830-baii ment theologiára, Nagyszombatba. A JI. tbeologiát Esztergomban, a IIí és IV.-t Pozsonyban, a rendi főiskolán végezte el.
Bármikor érdeklődtek iskolaévei alatt tőle : honnét való ? mi a származása ? Azt felelte: hungaras.
Kemény akaraterő, kitartó szorgalom, lelkiismeretes előkészülés hivatására, jellemezték, azonfelül már kispapkorában feltűnt a szónoki ereje, szókimondása, rettent-hetetlensége, ami magában hordozta szomorú sorsát.
A tanulmányidő végefelé pereg, s a tehetséges ifjú szerpapot 1 évvel- korábban szenteli pappá br. Szcpessy Ignác, pécsi püspök. A hir eljut Perlakba, onnét Czirkov-lyánba, a szülői házhoz, ahol régóta várják már a legjobb fiút haza. Kigyúl az apa arca is, minden ellenkezést elfelejt: »pajpaz én fiam !« Édesanyja pedig szinte magánkívül volt nagy boldogságában. És Fr. Kilitbőt P. Kilit lett: Nagykanizsán Búcsúszón ti ász lón, i Boldogasszonyon, Nagyszombaton, Pozsonyon keresztül ujmiséhcz érkezett valaki, akinek lelkében most fakadt olyan tiszta öröm, hogy rózsáit festett nrcára. Kezdődik a hivatás, elindul a pálya. [ ; v :
P. Miholcsek Miklós klskanlzsal lelkész
A Zalai Közlöny a 7B éves jubileumi esztendőt szeretné emlékezetessé tenni az alábbiakban bejelentett uj, kibővített biztosítási akciójával.
Minden 18 évnél nem fiatalabb és 65 évnél nem idősebb előfizetőnk, illetve bármilyen korú előfizetőnek egy közvetlen családtagja beléphet a Zalai Közlöny kettős biztosításába. A biztosítás 150 p<\'ngő temetkezési segélyre szól, ba\'eset-bői eredő elhalálozás esetén pedig 250 pengőre.
Aki előfizetőink közül a biztosítást igénybe óhajtja venni, jelentse «zt a szándéKat a kiadóhivatalban. Az eddig közölt biztosítási akciók ezzel a nagy és komoly jelentőségű biztosítással megszűntek, a már be-fizetett 50 filléreket kiadóhivatalunk kívánságra visszatéríti, vagy a kibővített biztosítás ^ijtérilésébe beszámítja. (A korábban hirdetett biztosítási akciónk csak közlekedési balesetre vonatkozott, a mostani
bármilyen balesetre és ezenfelül természetes halál esetén is temetkezési segélyre.)
A megállapodást a Magyar Élet és Járadék Biztosító Intézet nagykanizsai fiókjával, Poszti Ernő igazgatóval kötöttük. A kitűnő nevü intézet és annak kanizsai vezetője a legteljesebb garancia arra, hogy a Zalai Közlöny biztosítási akciója a legbiztosabb alapokon nyugszik.
A biztosítási díjtételek egy részét a Zalai Közlöny fizeti minden előfizetője helyett, aki beje\'cnti a biztosításra való igényét a kiadóhivatalban. Minden biztosított előfizető nevére szóló kötvényt kap. Az előfizetőnek a biztosítási díjtételből csak havi 36 fillért kell vállalnia és ezt az előfizetési dijakkal együtt havonta előre befizetnie a kiadóhivatalban. A biztosítást egy év múlva fel lehet mondani.
Minden előfizetőnknek érdeké, hogy csatlakozzék ehhez, a kettős biztosításhoz.
Átlag
20-3D fillért
lakarit meg Budapesten minden
repliÉiíl és uzsonnául,
ha a kávéházban Provincia pengö-
szelvénnyel fizet. A Provincia Utazási és Jegyiroda helyi képviselete a
Nagykanizsai Takarékpénztár.
& Szanatórlnm-plknlk
Dr. Krátky Istvánné * rendező-bizottság elnöke
31 év óta, amióla a Szanatórium Egyesület fennáll Nagykanizsán, minden farsangnak egyik legkiemei kedőbb eseménye a Szanatóriumpiknik. Az egész város és a messze környék várja február első szombatját, a piknik hagyományos napját.
A. rendezőbizottság elnöki tisztségét ezidén dr. Krátky Istvánné, a Szanatórium Egyesület alelnöke vállalta, akinek lényéhez tartozó szociális érzése irányítja minden közéleti munkásságát, igy azt is, amikor a sokszáz kanizsai tüdőbeteg család megmentéséért a piknik sikere érdekében odaadással fáradozik. i
AjjJknik ezidén is a báü szezon eseményé lesz. A rendezőség minden gondja arra irányul, hogy az Idei színes és gazdag kanizsai karnevál egyik legszebb emlékét hagyja minden résztvevőjében. „ ,
Régi szokás szerint a Szanatórium Egyesület helyben nem küld meghívót senkinek. A tüdőv&k, ellen küzdő egyesület mulatság mindenkié, aki az egyesületnek tagja és mindenkié, aki az egyesület munkásságában rejlő nemzeti misszió iránt megértést hord lelkében. Az Egyesület tagjait és barátait tehát ezúton hívja meg-1 a rendezőség.
A büffé és a bor ezidén az előző évieken is tul fog tenni! j (.
LeSMosnbli báli ruhák
j. . , divatselymeiból
-Aruhaz ké5
készülnek.
Fahóncs, Cloqué, Moscalin selyemanyagok a legszebb színekben kaphatók.
1EG0LDÓD0TT 1AYERLING TITKA
Irta: P«ál JAb 4
Nem a szerencsétlen Vetsera Mária volt uz első, akit Larisch grófnő a Burg titkos lépcsöfeljáratán át elvezetett Rudolf lcgénvlakásáig...
És Bratfischnak, Rudolf fiafikerosi. nak is mindig Larisch grófnő adta ki az utasításokat.
Larisch grófnőhöz érkeztek Rudolf számára a levelek és ő küldte ki a trónörökös szerelmes Írásait a cim-tettekhez Loschek-kal, a trónörökös
lakájával.
Az anya, a — megunt szerető
A másik asszony, akinek szintén portréját kell adnom uz események további sorának ismerete előtt, az Bnya: Velsera Heléna bárónő.
Görög származású asszony, akinek családjáról keveset tudott B.écs és ukit "ért mindig betolakodottnak tekintet-I \\ i I
Az apjáról csak annyit tuduuk, hogy Akkor járt először Bécsben, amikor Ferenc József házasságát tartotta a fiatal Erzsébettel.
A bécsi állami levéltárban találtam egy aktát, amely íeljcgyzi hogy 180-1 üprills 28-án, négy nappal az esküvő Után u császárné férje oldalán fogadia azt a levantei deputádót, amelyet egy bizonyom Baltául Themistokles nevü görög bankár vezetett Ennek a Bal-
tazzinak Konstantinápolyban, Szolimában és a Levante más városaiban voltak üzletei és legnagyobb üzletfele volt a bécsi pénzverdének, ahol ezerszámra rendelte a Mária Terézia.tallért. Három fia és egy lánya volt, egyik fia a Rlngthealer égésénél vesztette életét, (.lg)- a fiai, miflt a lánya, Helena feltűnést keltettek szépségükkel.
Amikor aztán Helenát oltárhoz ve zctle Konstantinápolyban a magyar eredetű Vetsera báró, Ausztria törökországi diplomáciai megbízottja, a Baltazzi család bevonult a Habsburgok udvarára. A két Baltazzi testvér, különösen azonban «6ándor és Heléna bárónő, lázasan hajszoltak mindenféle kapcsolatot az udvarral. Ott voltak a vadászatokon, versenyeken, páholyuk volt a Burgtheaterbcn és a llofopcrben, nagyszerűen lovagoltak, hu reprezentációról volt szó, két kézzel szórták a pénzt, tehették, mert az öreg Themistokles dúsgazdag ná. bob hirében állt.
Minden ellcnk.\'ző híreszteléssel szemben biztos az, hogy Helena bárónő, Velsera Mí\\ry anyja nemcsak szerelmes volt Rudolfba, hanem egyike leheléit azoknak, akik Rudolfot a szerelem misztériumaiba bevezették.
Igaz, hogy cx még abban az időben történt, amikor Rudolf még csak huszonegy éves és Máry baroness csak hét esztendős volt.
Pontosan tiz évvel a mayerüngl tragédia előtt. , <
I-estetics György herceg keszthelyi I kastélya őrzi a királyné udvarhölgyé-
nek, Festetics Mária grófnőnek napló-jegyzeteit. Ezek elmondják, hogy egy vudászut alkalmával, amikor az udvur huzamosabb ideig tartózkodott Gödöllőn, a huszonegy éves Rudolf arra kérte meg a grófnőt, engedje meg, hogy Velsera bárónővel az ő szobájában találkozzék. A grófnő mosolyogva mutálta be Rudolfot:
— Ne haragudjék fenség, ha arra kérem, keressen a randevúi számára alkalmasabb helyet...
Pár nappal később, röviddel karácsony előtt, Ferenc József egy családi diner alkalmával szinte kifakadt u bárónő ellen.
— Mégis csak lehetetlen, — mondotta — amit ez az asszouy Rudolffal csinál. Szinte élni se hugyja. Állandóan kiséri, mindig a nyomában lo-. vagol. Ma magam is észrevettem, hogy valamit ajándékozott neki.
Se Vetsera, Jlelénát, se a fivéreit nem szerették az udvarnál.
De megtűrték őket.
Rudolf és a nála jóval idősebb Velsera Helena közölt a szerelem — amely alkalmasint csak egyoldalú volt — nem tartott sokáig. A romantikus hajlamú Velsera bárónő azonban ennek emlékeit életo végéig hordozta szi-vében és Rudolfról emlékirataiban is mint a férfiszépség ideáljáról emlékezik meg. Nem fór kétség hozzá, hogy a bárónő házában Bécsben í*)kszor esett szó a trónörökösről és a bakfiskorban lévő Marynek állandóan hallani kellett azokat u dicsérő Jelzőket, amivel anyja Rudolfról beszélt.
Máry szerelmes volt Rudolfba, még mielőtt látla volna őt...
86 napos szerelem
Rudolf és Vetsera Mária bárónő személyes ismeretsége összesen nyolcvanhat napig tartott. Egy vasárnapi napon, 1885) november 5-én látogatta meg először a baroness Rudolfot a bécsi Burgbau.
Ennek a 86 napnak teljes históriá ját adja Vetsera Helena bárónő könyve. Máry életének minden, ese ményét megirla egy Hermina nevü barátnőjének, aki Németországban élt. Ezeket a leveleket nyilvánosságra hoz. za az anya emlékirataiban.
Ezt írja Vetsera Helena: <\\ trónörökös lényének lovagiassága, külső megjelenésének megnyerő varázsa szc. rclmct vállottak ki Maryben, még mielőtt megismerkedhetett volna vele,. Erről «z érzéséről nem is csinált titkot. Megmondta Larisch grófnőnek is — aki a család meghitt köréhez tartozott, — hogy szerelmes Rudolfba. Es a hírt Larisch grófnő Tegernsoe-ben nevetve adta tovább unokabátyjának. A tavaszi és nvári lóversenyeken 1888-ban Rudolf már mősolyogva kacsintgatott Máry felé és Mflry ekkor — még mielőtt a trónörökössel beszélt volna, — ezt írta barátnőjének:
— «Ma láttam a trónörököst aíPrá. terben. Olyan szép volt. Gyönyörű szemeivel szerelemmel nézett rám,..»
IFolrt MM ...
*
ZALAI KÖZLÖNY
1985. február 5
A gyapot, a csók és a lány szerepe Abesszínia benszülöttei között
Élmények az afrikai háború országából
Asmarát, n civilizáció jótékony szellőjétől homlokon csókolt eritreai fővárost már fél napja a hátunk mö-Köti hagytuk. Felettünk nz örökké mosolygó, verőfényben pompázó ég, szemünk előtt a nnpégette colimákkal, bokrokkal és fákkal szegélyezett országút végtelensége. A k-rek, Zsúppal
fedett földviskók meghunyászkodva sütkéreznek a tikkadt trópusi ég alatt, szabálytalanul elszórva nz izzadó úttest mellett elterülő, beláthatatlan sztyepen. A baloldalon egy gondozottnak látszó virágzó akáclugas, odébb mintegy ötven-hatvan euphorbia sorakozik katonás rendben egymás m"l-lett: l)üszkélkedve sok-águ kezeikkel, bnrnásfekcte árnyalatban tnrkálló virágaikkal a halványsárga napsütésben. Méregzöld kaktuszok, kiaszott cserjék, a távolból ide szűrődő madárcsiripe-lés és harkálykopacsolás: mind-mind harmonikusan illeszkednek bele az egzólikus föld eme részének kápráza. tos szépségű panorámájába, mely szinte olyan, mintha egy ragyogó festményből lenne kiemelve.
Kis karavánunk nagyon lassan halad előre* Az ólomsulyu levegő fullasz-tóan nehezedik rá nz ember mellére s majdnem minden busz lépésre meg kell állítani az állatokat is. A finom-szemü afrikai homok, melyei a legparányibb szellő is szárnyaira tud emelni, szintén sokszor kényszeríti pihenőre karavánunkat.
Adi Ugrit egy teljes napi menetelés után érlük el. Az eritreai metropolistól, Debaroan kivül, ez az első útba-eső jelentősebb település. Kétezer méter magasságban fekszik a tenger, szinc felett és lehet ugy négyezer lakása. Abessziniáuak, a zöld-sájrgn-piros lobogó birodalmának a határa alig hatvan kilométernyire van innen, karavánnal egy nap alatt könnyen el lehet érni. A kis község bennszülött, jobbára mohamedán vallású lakossága földmüvelésből, állattenyésztésből és — gyn]k»ttermelésből él.
A termés, a patak és az adó
A községben, — ahova n délutáni órákban értünk, — fél napi pihenőt tartottunk s ez idő alatt szolgám kíséretében ellátogattam az Ugri-i limitében lévő egyik gyapotfarmra. A telep soöni származású tulajdonosától megtudtam, hogy Eritrea nyuguti részében roppant arányú gynpotkultusz uralkodik. Ai angol-szudául határvl-* <lék mentén, Sctit és fencssci környékén tízezer holdnyi terület áll meg. munkálás és majdnem ugyanennyi előkészítés alatt s nz egész Colonián mintegy háromezerölszáz bennszülöttet juttat kenyérhez nz irányított gya-pollcrmeléssel való foglalkozót.
A farmer, — akinek lölgydorék tartása, éjfeketébe csnvarl haja és szakálla, arisztokratikusán magas homloka igazolják az állítását, hogy Ankó-ber vidékéről sodorta Eritreába a sors, nagy szívességgel kalauzol végig J>en. nünket n szőrösmagu gyapotbokrokkal le!e ültetett telepen. Nagy szakértelemmel magyarázza a növényekkel való, nagy körültekintést igénylő munkálatokat és azt, hogy milyen sok baj is vnp az öntözéssel. A kis patak
nfgyon szívtelen hozzájuk: egyszer nem hoz elegendő vizet magával n hegyekről, máskor meg, — minden hnrmndik-negycdik évben, — sokat is, ami szintén nagy baj, mert ilyenkor az áradás megsemmisíti az egész termést. t
— De azért az adó mindig egyformán nagy és fizetni kell — sopnnko dik bőbeszédű kalauzom.
Ahol nincs háború
— Mi hírlik a hábprus vidékről?
— Bár Adi Ugritól alig egy puska-lövésryire zajlanak az e.iemé-.yck, mégis ntgyon keveset tudunk mi arról — felelte kérdésemre — ami ott történik. De nem is lehet ezt igazi háborúnak nevezni, kérem, mert hisz minden ellenállás nélkül jutottak előre eddig nz olaszok.
A farmer elmesélte ezután, hogy amikor Ailuába és Akszumba bevonultak a csapatok, az olasz hadvezetőség egy-egy nyilatkozatot íratott alá a községek fejeivel, amely azt tartalmazta, hogy nz olaszok nem lámadtak, hanem — az abesszin tele pülések lakosságának határozott kívánságára és azok védelmére vonullak be. Ezeket a nyilatkozatokat azután el. küldtek a Népszövetségnek...
Más a csók Is Abessziniában
Már kora estére járt nz idő, amikor elbúcsúztunk az ültetvényestül, aki közben vacsorán is vendégül látott bennünket — és elindultunk a lassan beszürkülő Útvonalon, a 1.icalába lévő szállásra. Az ut mentén egy szikár törzsű, ösztövéren korcs fácska tövében két bennszülött gyerek: fiu és lány suttogtak egymás közt, talán épen arról, hogy milyen sejtelmes, milyen csodás is c\'- az alkony, me\'y hangtalan léptekkel közeledve elborítani készül őket, meleg pasztell.színeinek opálos fénypászmáival. Amint a leszálló afrikai estbe burkolva feléjük haladok, halk nesz szűrődik felém. — eltikkadt
csók talán, mely izzó parazsát az ajak helyett a fiu kézfejére, vagy bicepszéro égeti? Kelet-Afrikában ugyanis nem ismerik a szájesóköl s a fiatal hölgyek részéről a kéz- vagy a kar-csók u legszenvedélyesebb, hálatelt szerelem kifejezője...
Lépteink monoton zaját szomjasan issza be és tompítja le a holdfénnyel cirógatott, ezüsttátyollal betakart afrikai homok. Arcomat halványra festi a csillogó homokszemecskék milliárdjaiból összekovácsolt tükör visszavert lénye. Szemeim megrendülten ölelik magukba az éjszakába borult táj csodálatos varázsát. A feszülő figyelés, tői merev arccal állok meg. Szolgám megindult hangja ébreszt merengő gyönyörködésemből.
— Beteg vagy, uram? — kérdi tőlem. v
Csodálkozva fordulok feléje, szinte bosszúsan is, hogy megzavart. Több mint egy hete, hogy mellettem van már, engedelmesen követte ez idő alntt utasításaimat, anélkül, hogy egyszer is bátorságot vett volna, hozzám megszólítás nélkül beszélni.
Generációk és szerelem
Bosszúságomat ezért tiltakozásnak vélve, ongeszteléskép kezdte magyarázni, hogy foltönt neki, miszerint egyszer sem volt alkalma mellettem még meggyőződést szerezni arról, hogy mi is a véleményem nz afrikai szerelemről ... A témáról lassan elbeszélgetve ériünk a Ucatához vissza, majd sürgető kívánságára beleegyeztem, hogy elfogadom kíséretét — egy lányos házhoz.
Most, igy utólag, szinte örülök is tennék a látogatásnak, mert alkalmam nyílott betekintést nyerni a bennszülött népek családi életébe és megismerkedhettem elképesztő erkölcsi világnézetükkel és elvakult, sötét felfogásaikkal.
Amikor nz amhara missel, — aki belépésemkor egy sznljnazsákos prics-
Ne féljen I
Semmit sem kockáztat
ha Provincia pengöszelvényt vásárol, mert a felhasználatlan pengöszelvé-nyeket a helyi kirendeltség, vagy Budapesten a Magyar Takarékpénztárak Központi jelzálogbankja bármikor visszaváltják. A Provincia Utazási és Jegyiroda helyi képviselete a
Nagykanizsai Takarékpénztár.
csen üldögéli, — közöltem, hogy csak a lakásukat jöttem megnézni és mind-Járt menni akarok, hangos sírásra fakadt, .kiszaladt és — beküldte húgát. Az idegenl nem szabad ugyanis meg. sérteni és elengedni anélkül, hogy barátságot ue kössön a család valamelyik hölgytagjával, lia már egyszer a látogatással megtisztelte Őket...
A család legkisebb ragazzája mosolyogva állt meg előttem, valami olyasféléi árult cl mozdulatával, miut-ha azt akarná kifejezésre juttatni, hogy — ha u nővére nem imponált, hát akkor ő is szívesen rendelkezésére áll az idegennek.
Intettem, hogy menni, menekülni akarok ebből a környezetből s a kijárat felé indultam. A kis amhara gyermek, aki alig lehetett számitásom szerint több nyolc-kilenc évesnél, utá-* nam szaladt, átkarolta vállamat és azt kérdezte: ;
"Talán tikkor küldjem az édesanyámat ... ?
Ilyen erkölcsi felfogások között él tőlünk négyezer kilométernyi távolságban, tengerentúli messzeségben, pontosan n Dél Keresztje alatt «gy nép, amely ai^t tartja magáról, hogy nálánál vallásosabb, felvilágosultabb és boldogabb nemzet nincs a világon ...
// armanh Józeel
|OM
Elmosta az eső a kanizsai vásárt
A kc<idi kanizsai országos vásárt ez <*ső teljesen elmosta. Allat-fel-hajtás alig volt. A1 teherautón ér-kQző vásározó kereskedők legtöbbje ki sem rakódott. A^déki vásájrló közönség is otthon maradt. Csak cigányok voltak meglehetős szánkban, de ezeket a rendőrség beterelte a kapitányság udvarába, mielőtt .még itt-ott munkába állhattak volna. /
- Kft«U«*lvlMlftk (MM rendkívül
előnyös bútorvásárlást alkalom. Modem berendezések, tökéletes Jó kivitelbon, hossru lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kopftelp butor-isaháxbao, Hojthy, Mifcttfr^ 4.
Köztisztviselők, áll. alkalmazottak
13j)engQS
havi rí6zletre vobeílk a Remington-irógép-■gyár európai telepén késiült legideálisabb
Ramtop-pontable
írógépel
Szabó Antal sportttzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5. — Telefon 91.
Legújabb estélyi rutalpek pazar szMlasztíkbaa
Szőnyegekből minden kivitel a legnagyobb választékban
A tavaszi divat sportsztivetujdanságal már kaphatók
Kirschner Divatáruházban, im 3.
1936. február 5
ZALAI KÖZLÖNY
Premier Kisbanizsán
őszinte kritika a szerzőről, a
darabról, az előadásról és a közönségről
Kiskanizaa, február 4
Fél hétkor kopogtak. Itt a kocsi. Negyedóra múlva a felázott kis-kanizsai uton döcögünk. Már az utcákon látni, hogy nagy az izgalom. Kiskanizsa premierre készül. Ma mutatják be a jótollu helyi szerzőnek, K. Nagy Lászlónak legújabb darabját, amelyet Altay Margit
regényéből irt át.
Mindenütt az előadásra igyekvő emberek. A lányok báliruhájukat magasra tartva, \' ruhafogasokon viszik. Hiába kiskanizsai utak nem alkalmasak arra, hogy báliruhában közlekedjenek rajtuk.
De nincs s*k idö a gondolkodásra, mert egy-kettőre a Polgári Olvasókör épülete elé érünk. Most látni csak, hogy Kiskanizsa nem is olyan nagyon falu. Elmúlt már hét óra, de a* nagyterem még csaknem üres. A hét órára hirdetett előadásra félnyolc után kezdenek szállingózni. Egészen nagykanizsai mintára ...
Megkeressük a szerzőt, K. Nagy Lászlót. Éppen a színpadon rendezkedik. Az utolsó simításokat végzi. Még az előadás előtt sikerül öl percre félrevonni. Boldogan felel a nekiszegezett kérdésekre:
— Altay Margit „Kis hercegnő" cimü regényét 3 évvel ezelőtt olvastam. Nagyon megtetszett. Már akkor szerettem volna átírni szin-padra. Először valami operettfélére gondoltam, de beláttam, hogy ez lehetetlen.és igy lett belőle szinmü. Nem is kezdtem neki azonnal, csak most másfél éve. Nagy munka volt, alig hittem, hogy meg tudom csinálni.
— Mikor kezdték el tanulni? — kérdezem.
— Karácsony után volt a szereposztás. A szereplők kedvvel" és gyorsan megtanulták a darabot.
Csengetnek. Nincs Idő tovább beszélgetni.
A terem időközben teljesen megtelt. Lassan elfoglalja mindenki a belyét, fejgördül a függöny: kezdődik az elpadás.
A falusi szerény tanitócsalád és a földesurék közti jóviszony a báró és az öreg tanító halálával végetér. A gőgös báróné nem engedi többé fiát gyermekkori játszópajtásához, aki közben a falu tanítónője lett. A fiatal báró azonban szereti a tanítónőt és még édesanyjával is szembe ^kar, helyezkedni — szerelméért. A megoldást a véletlen hozza: a tanítónő megmenti a büszke bárónő életét, a gyilkos golyó őt éri és az anya ekkora szeretet láttán megbocsájt fiának.
Ez a darab rövid tartalma. Altay Margit finom, asszonyi lélekkel irta meg regényében a faluban egyedül maradt tanítónő sorsát. Mély tartalom, finom jellemrajzok, érdekes •cselekmény jellemzik a regényt.
K. Nagy Laci teljesen a regény
szellemében Irta meg darabját. Sőt véleményünk szerint túlságosan ragaszkodott a regényhez, ami különösen a technikai kivitelben okozott némi nehézségeket. Mindezt csak fokozza a kis színpad és díszletek hiánya, amit természetesen nem lehet az Iró hibájául felróni. Nagy Laci megérző tehetségével természetesen mozogtatja a szereplőket színpadon, nagyszerűek a páros jelenetel Is. Gördülékeny, folyékony stilusuak. Kevésbé sikerültek azonban e jelenetek összetűzései. A darab egyes jelenetel külön említést érdemelnek. Kftűnő a III. felvonás vége és csaknem az egész IV. felvonás. Egy kis átírással a darab komolyabb színpadokon is megállná helyét.
Nagy Laci tud. De tudja azt is, hogy ez a tudás még nem elég. Nekünk bevallotta. És ezt becsüljük benne. Ezért mertünk darabjával is — tul a műkedvelőknek kijáró jóindulaton — komolyabban foglalkozni, mert tudjuk, hogy ő, a
szerző, tanulni akar a kritikából is. •
Ennyit a darabról. Az előadás a kiskanizsai^íiükedvelőktől szép teljesítmény. Ntniel Terus tanítónője, — nem hiába „civilben" is tanítónő — meleg, szívből jövő alakítás volt. Lélekkel játszott és ez \' helyezte a többiek fölé. Nagyon jó volt Pokecz - Amália büszke bárónője. Tóth Ferenc és Horváth János biztosan mozogtak nehéz szerepeikben is. Helyes volt Horváth Annuska grófkisasszonya. Bregovics Juliska zamatos mindenesét élveztük. Jó volt a kocsis szerepében a közismert Nagy (Sójti) Antal. A többi szerepeket Szekeres József, Faics
József, Sárdi Lajos, Gödinek Ferenc és a kis elemisták játszották. A rendező Nagy József volt, a lehetőségedhez képest derekas munkát végzett.
*
A Közönség igen jól mulatott. Inkább becsülte a víg jeleneteket, mint a drámai fordulatot (ahol azonban épp ugy nevetett, mint a „jó bemondásokon"). A szónetekben Németh Terus és Tóth Eerenc énekeltek magyar nótákat Németh Terus kellemes hangjával nagy sikert aratott. Az előadás után percekig zug a taps, melegen ünnepelték a szerzőt, aki boldog mosollyal jelent meg a függöny előtt.
A hangulat egyébként az egész előadás alatt kedélyes, sőt családi. Annyira családi, "hogy a nézőtér egyforma a színpaddal és neá Is tudjuk hirtelenében, hol voltak „jobb bemondások" : -1- a színpadon, vagy a nézőtéren.

Az előadás után vigan perdülnek a szoknyák és egy-kettőre1 ólyün hangulat kerekedik, árirtlyet Itt, Nagykanizsán egy bálban sem találnánk meg.
Beszámolónk nem volna teljes, ha nem emlékeznénk meg az est legragyogóbb jelenetéről. A darab második felvonása alatt történt. Szin : az iskola előtt. Épp vizsgára készülődnek. MaHs, a tánltónő mindenese buzgón törölget. Először az ajtót, kerítést, majd továbbmegy és angyali ártatlansággal leporolja — patakpartját,\' a templomtornyot, az eget és a felhőket...
A hatás leírhatatlan.

Febr. 4-5, kedd—szerda.
iii\'. ■ ■ f
Városi Mozgó
A színjátszás, a rendezés és a kiállítás magas Iskoláját
A klgyóterraelU CLAUDETTE COLBpRT cgytlltn Idd filmje:
Akinek nem szabad szeretni
Pirii főszerepben a Irancla silnésiet bdizkeitgo Charles Boyer. Remek klléró miitor I Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor. Ai 5 Arai olöadéaok fllléraa halyirakkal.
Fejjel a vonalnak szaladt egy tizennégy éves gyermek
r
Az öngyilkosság oka ismeretlen
A Tapolcáról délután negyed 3 órakor induló motorosvonat L"s.;n-cetomaj közelében halálra gázolt egy 14 éves fiut. A flu a sinek mel-K\'tt elhúzódó erdőből szaladt kl. Arcát tenyerével eltakarta és . a sinekre vetette magát. A vezető észrevette a jelenetet, de annyira közel volt már a vonat, hogy nem tudott lefékezni, a gép pár méterrel magával vonszolta a szerencsétlen fiu holttestét, amelyet a vonat kere-
,kei teljesen szétroncsoltak. Az öngyilkos fiúnál s\'mmiféle írás nem volt. Az első pillanatban nzt hitték - miután jobban öltözött flu voít-hogy a rossz bizonyítvány elől megszökött diákfiú. Később a lesmoe-tomaji pályaőr fia felismerte az öngyilkosban barátját és igy tudták meg, hogy a szerencsétlen fiu Nyiró Borsos Ferenc gazda-gyermek. Az öngyilkosság oka ismeretien. A nyomozzás megindiilt. f
1 ............ ■Jg\'f»"<
fiz uj magygr irqd^pm
eseményé
SZÉKELY TIBOR
BOLGfiF
MIKLéi IFJÚSÁGA
.Gazdag történél, gazdag környezet ra|zzaf, öt alakok, az embert*; Wz áreéWk, a helyzetek gazdagságéval. Igail bőven,ömlő, dus, zuhatagos.?\'\'
Kosztolányi Dtfsfi.
.Igazi regényt Irt s milyen biztos kézzel. milyen meggyőiö hlístfersé^fel^lj-déssal. A monyar Irodalom gazdagabb,egy regénylrő tehetséggel V a magyar »Apr próir feöy erédefl Wvasrti6riyo*r JnerW-szándéku regénHyel.\' "\'"Mtfftrf SátilUrr.
.Szeretem ezt a könyvet, mert a ilol-nap Jó*ari hangja stólát-meg1 béhrté\'n mai kakofonlo közepette." Supka Qiza.
500 oldal 5 pengő
Megtekinthető minden köpyvtsbqlltyfln.
SlfiOER ÉS WOLFNER KIADÁSA
leni védef(<$z£segyjlí szere aböán" áll, hogy\'az\' fímber a beleit hetenként legíabb egyiw*:t természetes „Ferenc Józter keset
rüviizrl — reggel éhgyomorra tty pohárral — alaposan kitiiztHJt. orvosok ajánijáK.
Ingyen nagyalakú
a Zalai Közlöny élÖflzétö]
i .: lm! d-í -.. (.jsinjuivaar A 76 éves Zalai Kft,Jón). «l»n tf\'tői ragaszkodását akarja meghálálni azzal a megállapodással, \'audl \'a hrtyijeli Pogány toto-mDteitamMl kötött!\' A kitttiió
Közlöny kétségére kfczli rgy ífl vételt minden Igazolt elöttaftóröl « a Zalai Közlöny költségére saol-1 gáltat kl egy darab li/SéKn\'fel-1 kasírozott 18x24 cin. nfy&f* fény. \' képnagyliáat. Aki ezt az \'aj\'ándáicun-\'kat Igénybe óha|t|a vermi, Jelent-\'kezzék a Zalai Közlöny kiadóhivatalában. Pogány fényképész nptyftföl Jcleptlcezór.ik a Jak^aára megy \'és ott családi körben késztti »1 a Jai-vétett.\' ,
Atlaf\'*"" * 20-200 fillért
takarít meg naponls Biidapeilenítia az
autótaxiért
Provincia pengészélíÍnnj[el fiiét. A Provincia Utazási és Jegyiroda helyi képvlseleta. a r —
Naötataí JXalw^pé«rtár.
| ^iui^um .Au.uaiijj autuii
Színpompás estélyi selyem-újdonságok
■HP"
.....•í..;\\r

Férfi szövetek és vászon-áruk
divatüzlet
Nagykanizsa, Fö-ut 14. sz.
ZALAI KÖZLÖNY
1986. február 5.
— (A főispán Hóman miniszternél)
Vitéz Tabódy Tibor főispán hétfőn Balatonfüredre utazott, ahoi kedden meglátogatta az ottani szanatóriumban betegen fekvő ílóman Bálint kultuszminisztert.
— (A polgármeater Budapesten)
Dr. Kráiky István jjolgármester hivatalos ügyb\'-\'n néhány napig Budapesten tartózkodik. Valószínűleg csütörtök este érkezik vissza Budapestről. | ,
— (Ülések a vármegyén)
A jövő hét keddjén, február 41-én délelőtt fél 10 órakor a törvényhatósági kisgyűlés, utána pedig a közigazgatási bizottság Ülésezik. Szerdán, február 12 én délelőtt 10 órakor a törvényhatósági bizottság tartja évnegyedes rendes közgyü-lését. ] , _
— (Városi közgyűlés)
A város felfrissült képviselőtestü-tele a jövő héten üt először öasz/ft és tartja meg ezidei első közgyűlését. A* előadók most állítják ö*z-szo a tárgysorozat pontjait. M ,
— (A Szerdai Társaság) február 6-iki vita-délutánjp.j a
lélektan területére vezeti pl, a hallgatóságot. Schopenhauer filozófiája a téma, előadója Kelemeji Ferenc. Kezdődik 6 órakor p zeneiskola kamaratermében. | , >\'\'
— (A Nemzeti Egység)
nagykanizsai Ős t/írmelő-csoportja fi párthelyiségben, értekezletet tartott, amelyen tö\'ób aktuális gazda sági, állattenyéíyzUei, legeltetési kér dést vitattak \'meg. A kívánságok összegyűjtés^ A,i;adi Antal, Horváth János és M.olnár Ferenc képviselőtestületi tfxgok gyűjtik össze a többi városatyák segítségével. A végzett munkáról csütörtökön este 6 ónakor lesz beszámoló-gyűlés a pártbelyi-ségbCn. Az őstermelő csoport üléseit, tekintettel a nagy érdeklődésre, minden bónijp utolsó vasárnapján és u rákövetkező csütörtökön rendszeresíteni fogják. {\'[
—• (A Credo gyűlése)
A nagykanizsai Credo vasárnap délelőtt 11 órakor tartja február havi ülését, amelyen fontoB katolikus kérdések kerülnek tárgyalásra. Minden Credo-tag tartsa erkölcsi kötelességének megjelenni. Érdeklődőket szivesen látnak.
— Ügyeljen, mert nem minden trloó-lehórnemtl Excellent Habselyem.
— (Az Ipartestület gyűlése)
A nagykanizsai Ipartestület február 16-án tartja rendes évi közgyűlését a székház nagytermében Samu Lajos elnöklete alatt. A nagykanizsai iparoskérdésc-k sorozata kerülnek napirendre. Tekintve a nagy érdeklődést, valószínű, hogy nem keli másik terminust megállapítani a közgyűlés megtartására, i
— (Az Izr. Nőegylet)
február 16-án délután 4 órakor kulturelöadást rendez jaz Izr. kis-templomban. Előadó a\'tudós tapolcai főrabbi, dr. Halpert, Salamon. Belépődíj nincs. ]
- (Bélyeggyűjtők taléltoiéja) ucr-dán délután 6-tól 8-ig « Pannónia báUÓ klarinét**.
—- (Az Evangélikus Nő# <gylet)
vasárnap este meleg, cv Uádiushan-gulatu műsoros szoretet-/endéjjséget tartott saját otthonában . Az ifjúsági vegyeskai- vallásos én ekeket adott elő Vánkos Jenő polgári iskolai tanár pontos, művészi betanításában. Horsetzky Jenő Ady verseket szavalt mélyen át\'érzett istenkeres&ssel. Domina Károiy konioly rátermettséggel játszott fuvo\'lán néhány szép vallásos dalit. Az ünnepély fénypontja Csa\'oa József, soproni ev. líceumi ta-aár mély gondolatokban gazdag, luagasszé.rnyalásu beszéde volt, meí yben arról a hivatásról szólt, m\'nyet a bölcsőtől a sírig a^ nő tölt be a férfi életében és lel-kében. ; <
— (A tüdőbeteg-gondozó)
intíxöet 106 beteggel kezdte az 1Ü36.. esztendőt, eaek (ctfjíül 35 volt olyfoi, aki első izben" jelentkezett a r cndelöben. Röntgen vizsgálat 9 vo it, laboratóriumi vizsgálat 16. T őrmészetbeni segély gyanánt ja-r <uár folyamán 36 beteg közt 1086 liter tejet osztottak ki. ,
— (A kath. egyházközség uj telefonszáma)
uj telefonszáma, amely független plébánlohlvatal telefonjától, ezentúl 536 számú. >
— (Kontár-büntetés)
Kovács Latos Telaki-utcai szabó-segédei feljelentették Jogosulatlan iparűzés miatt, mert egy mesternek dolgozott, ho\'ott erre nem volt jogosult. A v.árosi rendőri büntetö-hiró 19 pengő pénzbüntetésre itétet.
— (Vedházasiág-ldill)
Gazdag Ferenc 20 éves kuBtán , hegyi kocsist a kerkaszentmiklósi, csendőrség elfogta és behozta a nagykanizsai ügyészségre. Gazdaga nyomozás szerint alaposan gyanúsítható azzal, hogy vadházastársa, Boa Józsefné született Sós Anna bezárt lakájába uz usszony. tiltakozása ellenére behatolt, miután felfeszitette az ajtót. A csendőrök elfogták Gazdag Ferencet és magánlaksértés miatt átadták a kir. ügyészségnek. A .vizsgálóbíró dönt további sorsa felett. [ ,
EMLÉKEZTETŐ
l\'ebraár 5.
A Szerdai Társaság vita-ülés« 6 órakor « zeneiskolában (Kelemen F.). Február 8.
Szauutórium-piknik. KAOSz-bál a Kaszinóban. Február 9. Vaautas-bál az Iparoakörbon. Liceáljs matiné a zeneiskolában fél 12-kor (Vannay János). Gimnazista cserkész-előadás az intézet tornatermében fél 6-kor. Frontharcosok teája. Kiskanizsal l.óvés»ek mulatsága a Levente Otthonban.
Február 12.
A Szerdai Társaság vita-ülésu 6 óra-kor a zeneiskolában (Nagy Vince). Február 15.
A Unitó^ nagy megyebálja. OMKE-bál a Kaszinóban. Február 16.
NTE jubiláris disztornája • Véroaá Színházban délelőtt 11 ón^or. Oltáregylet teája 5 órakor a Fehér-tere uibeu.
Liccális előadás a yárosbáeán 0 ómkor (A Külügyi Társaság konferenciája).
Az Izr, Nőegylet kultur-előndása -1 Iórakor a kistcmplomban (dr. Hal pert Salamon). ZTE teája a Koronában. Február 17.
LemberkoviU\' \\Alajossé emlékliajig-verseny esta 0 órakor a Ipariskolái >a«, n
Február 22.
Keresztény Jótékony Nőegylet Jel-mezbálja az Iparoskör termeiben.
Fcbtuár 23.
Az Iparoskör jelmez-bálja. I\'arsan^. est a Legényegyletben fél 9 óra,kór. Február 24.
Kacagó-est u Kerastény Tiszt vi-selőiiöknél. Február 25.
Vidám műsoros teaest a Mise«ót-házban. Február 27.
Cigánybál a Wollák-rendéglőben.
ZSAK
PONYVA
uazuasAoi kötél lópokroc zsineo
legelőnyösebben vásárolható
H
Állandó nagy raktár uj is használt zsákokban
Irsch és Szegő cégnél Ml- És wniUliM!
HALÁL
minden családban előfordulhat. Egy temetés százakba kerül!
150 npn *tit kan a Za,ai Köz,önym,nden eiöfíze-
pp QqP töje temetkezési segély cimén és
oro Dfinffíit kan a Za,ai Köz,öny minden eiőfizé-
ü F°U5UI tője bármilyen baleset folytán történt elhalálozás esetén a Magyar Élet és Járadék Biztosító Intézettől.
36 fillért íizet ezért a kettöS biztosit^sért havonta ihhbmbmi a Zalai Közlöny minden előfizetője.
|JÁfl ma jelentkezzék a Zalai Közlöny m<1 kiadóhivatalában.
Február 29.
Zeneiskola tanárainak Liszt-emlék-ünnepélye este 9 órakor a zeneiskolában.
Márc\'ua 1.
Náni negyedszer a Legényegyletben\' fél 9 órakor. ^
Március 7.
Izr. Jót. Nőegylet purim bálja R Kaszinóban.
Március-8.
Zeneiskola növendékeinek Liszt crn-lék-matinéju.
Márclua 18.
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délután 6-kor.
Aprllli 5.
Liceális előadás a Lagáaye^fletbeu fél 9 órakor. Áprllla 13.
Operett előadáa a LegéuyegyleUMB
fél 9 órakor.
Kéas női és gyermokkabátok, Bzőr-mék már erősen mérsékelt árban Sláger Dlvatáruházban.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. (luteuberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán. Polelös kiadói Zalci Károly, latmirbin telelőn: Nagykanizsa 7a amáro
Estélyi és báli ruhákhoz
leg divatosabb
Strasszok
Csokrok
Virágok
Zsinórok
Diszek
Gombok
das válatzUkban, legolcsóbb árakon
Brónyal Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Vároatiázpalota.
UiikiiluiiMtkl litttci lUiilil MENETRENDJE
<rvény«B 1939. október ft-tól.
tpnák.l*Ur-V«.IÉUIUMé.
VituUllomáua
4« 650 7\'» 8 29 MM 12 « 1330 1410 1100
17 W 1110
18 90 21" !3»
Lttmyal nunalrtal
141 Hwl.KlnktH.a0a H^huktlrMM. 1400 LMm^.M. 1810
február 5.
ZALAI KÖZLÖNY
r
MODER LAKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága,
kapható
m r uiuiuuua, 1/.1C&CS cs iiciii ui
gj M 1 kedvező feltételekkel is kap
Kopstein
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
Közgazdasági Részvénytársaság
M NAGYKANIZSA
KOnyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, Qzletl könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk:
miadeirfólo kereskodelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle izlésos kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON:
78.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfözeteket és tömböket, mintazaeskókat, zsákcédulákat, naptártömböket falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
ZALAI KÖZLÖNY\'
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó Édesapám elhunyta alkalmával fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni Igyekeztek, ezúton fogadják ószlnte köszönetünket.
Molvarecc testvérek.
APBÓHffiDETÉSEK
Plyvafcsnt nálllta, Ladtaz Caengcrl u. 74. Telefon 203.
,. a r béaboz IlluaraiMW
427
Sitit tannéatr elaöeerdfl kerecaanyl asz-till fsbér bor Illírenként P 50 —, asztali siller (vOrőa) boc llterenkljir P —\'60 logyssz-tásl adóval nyalt. VlizonWadóknsk Iren-gedmfny. Béhm Jóiul bortermelő, Cs*n-gery-ul 19. <407
balyban bármikor megrendelhetők. Tel tonllloináa 2 2 2 Kaulmann Msnínál. 4891
bMI>l raktft. aelyearrabék tlsztlrá-
aát, faanaát legissltl i a Wuacjár k4
Miit. Uyűjtdlelep: KMIy*. 32.
44Ö4
r.uradalmi falbowlm kimé-rétét wméw I tlW mannyi séfben meg kezdtem. Poglapriel scgyea Ilit.. Pcginyvlri édaafcés rizling M t\'ltér - lotyssztlsl adótól — Onm Károly földbirtokos Batthyány-utca. 26.
OI..6 Mlo.l, Md-arl IiUhIí él
aalath<l)l«égek Pont 24. Pó-ut 13, Csen-geiy-ut 13 él Zrínyi-utca 6 SS. alatt. 402
OanCfilfavltolL Oafodttdo caukott Pofd, HtOnls karban. Mtaadadlt «M* van ol-dslkoeals moleikeiikpárra itcaeiél\'ialö. OWUaldky, Lalaaya. Ml
KaiiaaMl udvari lakás maJléklKlyt-attakéi kiadd ruálua lr« Zrínyi H-ulca
390
A lagybanizaai logály. npyl.t blniknot 1936. január hó 1-én nyitotta meg 79-lk AaUmuliMt. Akönyvaaakék-
a lnli ililal lag alább 1 flao-
TroWbi Wét la" UltWraeákék
[tkerea József-utca 32. számú biz *t-
4t5
SQátenfcéa utcai lakla elósaobával >1 la k^dó. Cim : Maléaa iníltaem 444
1 egy kétszobás aldazobls ta egy WSsoMs Hzvezetlkea lakta Józatl IShci-ffit W/s-qlKi
IQktuokáa cISazobla udvart lakla nd|M l-sa Ha* Kbllaai «. 7. 4»
l-l« Olga saolo.
• Ma lakisi karcick nHaa itoa Hcftky MUrtda-at 5. 443
l^tocosott uoba, tallaaaa külön, kapu-aki* baliiaUat, aooana! M.tM a belvá-ro*t»,i Kfnlial-alca S., Jobbra. 441
Kfcres kétszobás csetteg Iflrddszobáa *WWték« laMM, aywiektajea nyug-dija, bázoapár. Clmckef a klidObs kéret.
422
K^t taellev hlraaiaanbla lOrdö-soaUa, emoM komtortoa lakáa, várt» bel-l«<]icll,i culjus Illettre kiadd. Lénán bőr KHwkaiUa. 417
keresők két érára. Al
Í3
Fö-nton, emelell balkonon 2 UreH szoba előszobával, esetleg fürdőszobával inálusia, i nagy telep Irodával Erzaébetléren, 6. Magyar-u. 13. 399
S
Vennék 3—4 szobás, komfortoa <>•■-ládl háxat belváros tertMetén. Közvetítők kizárásával. - Ajánlatokat .Modern* Jeligére kiadóba kérek. 447
Erzsébet tér II. sz. házban kétaxolsáa udvari, emeleti lakás, összes mellékhelyiségekkel május l-re kiadó Ugyanott egy Üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni lehet dr. Halphen Jenó ügyvéd Irodájában. 448
— Takarók, azőnyegek, bútorszövetek nagy válMBtékban Siofer Divatáru-
házban.
Szép négyszobás lakái mellékhelyiségekkel
május l-re kiadó
Batthyány-utca 10. szám alatt.
Bővebbet: Cseagery-ut 19., a háztulajdonosnál.
Árverési hirdetmény.
Pollák József nagykanizsai lakos javára 300 P töke és Jár. etejíig le foglalt és 196 P-rc becsült Ingósá gok, bútorok, képek, jégszekrény, Írógép, Íróasztalok, autótetö stb. a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, a becsáron alul Is, de a kikiáltási ár kéthsrmadánál nem alacsonyabb árban el fogom adni Nagykanizsán 1936. évi február 10 én délután 3 órakor Csengery-ut 50. hágnám alatt.
Nagykanizsa, 1936. januír hő 20.
Elek László
birdoágt >égnha)M.
— But«r.áaárlás n«n gond! Teljaa beiaodezéseket roodkivüt otönyós réaz-lettlMUsre, aőt kamatruaDtaoen ia szál-Htunk. Kopatcia butorárutiAz, Horthy l41kUW-at 4.
Páratlan kedvezmény a Zalai KAstlov olvasóinak
A löváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Sxálloda
(VI., rodmaniozkyotoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
1936. évi
tál
mig a készlet tart
leszállított árban
kaphatók
a Zalai EOzlöny nyomdájában.
fi Zalai Közlöny minden előfizetője
az utolsó havi elöflzelésl nyugta felmutatása mellett
napi 2 fillérért
lagja lehet a ttibbezar hüteles nagykanizsai Horváth-Ule ujságtlzlet kSIcsBnkönyvtárá-nah. Vagyis havi 60 fillérért a .Zalai Közlöny-minden előfizetője
annyi könyvet vihet Itt havonta a hftlcsön-hönyvtárbóL ahányat csak el tud olvaenl.
nyugta felmutstói kötetenként 8 filléres kedvezményes kölcsöndljért kapnak könyveket a Horváth-kölcsönkönyvtórban akkor i>, ha a havi kedvezményt nem óhajtják igénybevcflnl.
Az elöNzotéti
I936. február 6,
Rügyfakadás elAtt
m
Alma, körte, szllvafákat
100 liter vízben feloldott 5 kgr. Nsa Dandrln-nel, a többi fákat 100 liter vízben feloldott 3 kgr. Solbár ■yártlac készített máaakénléval.
Almola Pomrln
<iyRmSlcsfakátrlny s.bb.ly.k bcksnlslc.)
Ottónlaai Hetrnyóenyv
Gazdasági és kerti magvak
MUtrágyák
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmláze-rek, zsAk, stb. kereskcdéaíben
Nagykanizsa, ErzSébef-tér 10.
(A bíróság mellett)
D
illéssel loslaHk
Az 1924. évi IX. és az 1929. X. törvénycikknek a bortörvény fontosabb rendelkezéseit tartalmazó és fellünö helyen kifüggesztésre rendelt kivonata újból beszerezhető
a Zalai KHiy yiialaiao
F6-ut 5.
Ára darabonként, kémény kartonlapra húzva I pengő.
m
BIZTOS
eredményt coak ugy it ct. ka hirdetésen a naponta tobbezer példányban m«-Jelen^,messzevtdék.u Is trrtedt ZALAI KOZt.ONV-b«i adta tel. KladdMvaul Páutü. (aa udvarban.) Tel. 7>i.
Miet királyné jzúllő
BiabiiMt, IV., EgyatMw-utoa B.
(» BalwAraa k«a»..tjék..)
100 modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Központi fűtés. Az étterem és kávéházban minden este izalonzene. Az Erzsébet-pincében egypinoér-rendszer I BRenO I I pengfi 60 fiilép.
I^at * IMlU rtlIll! l# Rt h>taaha«| fc MÍImU t^U>M VilWaU kt^ao-ouuttKb*. Ma^WlaOu (Mai* UMv. Károly\'
76a évfolyam 30. Mám
Nagykanliu, 1936. február 6 csütörtök
Ara 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
rtttttŰÍSS^-*-1* Felelő® sierkesxtf: Barbarlts Lajos v ^iM^MiíSÖo.^
Tornádó ereiü szélvihar pusztított az éiszaka Nagykanizsán
A várost a szélvihar elvágta a külvilágtól — Sok utcán a kidőlt telefon-oszlopok és leszakadt huzalok miatt megszakadt a forgalom — A vihar letépte az országzászlót — Egy vasutasra rászakadt a hirdetó tábla és súlyosan megsebesítette "— A posta, a villanytelep teljes erőfeszítéssel dolgozik a rombolás okozta károk helyreállításán
Város-esztétika
Irta: aientmártonl Szabó Zoltán
gu\'/dauáKi főtanácsos
Hála Istennek, elérkezett az Idő, amikor már nemcsak a népoktatás ügy\'\', hanem a maga-sabbründü tudományos művészeti kultura is lelki szükségletévé vált annak a nemzetfenntartó népnlek, amelyek képviselői a parlamíetben ülnek. Talán itt az ideje, hogy a képviselőház a maga törvényalkotó munkásságával az ország társadalmi és gazdasági, egyházi és közművelődési, népjóléti és ipari, városfejlesztési és őstermelés! életbe a feltétlen méltánylandó anyagi szempontok mellett a szépészeti szempontokat is belovigye. A közélet, a sajtó, a tudományos és művészeti körök ebben a parlamentet már úgyis régen megelőzték. Nem baj. Ez a világon mindenütt Így volt, s ha mi, magyarok, csak most jutottunk el odáig, ahol a franciák, vagy németek már régóta járnak, ezesak azt jelenti, hogy a világháborúig minden életenergiánkat elszívta a közjogi küzdelmek sorozata, s azóta minden anyagi és szellemi erőnket a talpraállás ós ujjáépités hősi s munkája vette igénybe.
Ma már azonban beszélhetünk -és az országgyűlés hamarosan beszélni fog - a magyar élet esztétikai oldaláról is, még pédig elsősorban a magyar városok és községek tervszerű, erőteljes fejlesztést\'- kapósán, amely végre megtalálja a törvényhozásban Is a maga organikus létfeltételeit.
Miről van itt szó? Elsősorban arról, hogy a törvényhozásilagrendezni kell a városépítési és közmű nkaügyeket, hogy az önkormányzati szervek a maguk építési és terjeszkedési programját modern szépészeti, egészségügyi, lakáspolitikai elvek szerint valósítsák meg. Nem az etatizmus tultengésérői van itt szó, hanem arról, hogy a vicinális érdek, vagy a vicinális namtörő-döruség garázdálkodásának végszakadjon és városaink, k\'gülább a jövőben, jól átgondolt és művészileg kifogástalan szabályozós! tervek szerint épüljenek. Kötelezni kell a városokat, sőt a nagyobb községeket is, hogy magukra nézve szabályozási terveket készítsenek, ame\'y terveknek az országos képzőművészeti tanács kritikáján kell átmenniük. Kötelezni keli minden várost - Budapestet Is - hogy a város külső képén történt minden változást, utcák, parkok nyitását, középületek emelését, tisztviselőtelepek gyárvárosrészí\'k kijelölését az illetékes művészeti testültek kritikája alá bocsássők. A kormányzatnak meg kötelessége ilyen szépészeti bizottságok alakítása, még pedig olyképpen, hogy ezekben ;ne a közigazgatási, hanem független szakértő tekintélyek legyenek tu\'suly-bfln. Budapest nagy és aránylag gazdog véroa, ide konoentrálódött a nemzet anyagi és swlleml vagyonának túlnyomó részű k Budaptst le-
A téli tavaszt kedden hűvös esőzés, majd hatalmas és hosszantartó tornádó váltotta fel, kiadós, nedves havazássalH^Jjra beköszöntött a tél országszerte. A.-kedden egész nap, d« különösen éjszuka tomboló,majd szerdán folytatódó szélvihar mindenfelé rombolásokat okozott Nagykanizsán. A károkat ebben a jjil\'a-natban meg sem lehet állapítani.
A^ szélvész olyan erővel dühöngött, hogy sok helyen
kitépte a kerítéseket, leszakította ■ cégtáblákat, kidöntötte a tetefon-oszlopokat. Ezzel természetesen rendkívül súlyos zavarok á\'ltak elő az egész hálózatban, a villanyvilágításban, valamint a távbeszélő forgalom terén.
Az ^teákon járó közönség futva igyekezett otthonába, mert életveszélyes volt a künntartózkodős. Egyre másra szakadtak szét a villanydrótok, telefónhuzalok és leestek az úttestre. Valóságos csoda, hogy nem történt komolyabb szerencsétlenség. Egy leszakadt vezeték egy kis Iskolás leánykára esett, szerencsére baj nem történt a4 ijedtségen kívül.
Kedden este éppen szolgálatból hazafelé tartott Résznek\' János vasúti kalauz, amikor a Horthy Miklós-uton a Futura telke előtt az egyik hirdető kerités-tábla ráesett és megsebesítette. A jelenetet látták a postapalotából, ahonnan HuU-r felügyelő a mentőkért telefonált, akik a sérültet kórházba szállították. Kisebb baleseteknek egész soráról érkeztek jelentések.
a ^tornádó valóságos rombolást vitt véghez a városban, a legtöbbet a Kirőly- és Zrinyi-utca torkolatánál levő telefónhálózat szenvedett. Itt ,
a huzalok hosszú vonalon
betett volna a világ legszebb városa, ha eaelött ötven-hatvan évvel egy valóban művészi koncepció szigorú városszabályozási tervei szerint építették volna. Ez nem történt meg és ma mér helyrehozhatatlan városrendezési hibák igazolják, hogy milyen szükség lett volna és milyen szükség van évszázadokra szóló ideális fejlesztési és szabályozási programra. Debrecen, Szeged, Miskolc vagy Pécs most bontakozik ki szerény, vidéki várisi ml-
lógnak le az úttestre, a járdán végig
és akadályozzák a közlekedést. Több helyen a rendőrkapitányság őrszemeket állított ki, akik figyelmeztetik a jármüveket és a „gyalog-Járókat a veszélyre.
Szerdán délelőtt a szélvihar még mindig dühöng. Az emberek szinte futva sietnek az utcákon, mindenki igyekszik minél előbb fedél alá kerülni. A szél zug, korbácsol utcát, háztetőket, kerítéseket, cégtáb-Iákat. Jármüvet Is csak keveset látni az utcákon, am"lyek szinte kihaltak.
A közvilágításban
óriási zavarok vannak mindenütt. Szórványosan égnek csak a lámpők, az égőket kiverte a szél, a telefonvezeték ráesett a villanyvezetékre és mindenütt nagy zavarokat okozott. A Király-utcában legrosszabb a helyzet. A villanytelep egész szerelő személyzete autóval, gyalogosan üzemben van és vőrosszerte dolgozik a defektusok helyrehozatalán.
A Király-ajtcában keresztül-kasul lógnak a hyza\'ok, az autók magukkal húzzák a drótokaat. Rendőrök állnak a "veszélyes helyeken és vigyáznak, hogy komoly bej ne történjék. Csak bizonyos határig szabad itt jí járműveknek közlekedniük. Nagy o/o-ban leszakadtak a posta telefonvezetékek és kidőllek a telefbnoszlopok. Kidőlt néhány villanyoszlop is.
A város többi részeiben, Petőfiutcán, Teleky-u on, Sugár-uton és végig mindenfelé többé-kevésbbé hasonló a helyzet.
A klskanizsal töltésen végig kidőlt oszlopok, fák.
az Arany János és Mngyar^utca sarkán levő ház nagy fája kidőlő félben van, az ovodábó\' hazafelé
voltából nyugateurópai nivóju, gazdasági és kulturális centrummá. Vannak nagyközségek, amelyek- lakosságuk számát • máról-holnapra megduplázva, egy ugrásra virágzó és pompás városokká lettek. És van nak régi, patinás, nagymultu, kui-turás városok, amelyek érdemesek arra, hogy műemlékek gyanánt óvjuk őket az idétlen és erőszakolt modernség túlkapásaitól és körülöttük uj övezetekben formáljuk ki a modern élet modern városrészeit.
menő gyerekek érdekében itt sürgős intézkedésre van szükség.
Számos fát csavart ki mindenfelé a szél, a k-eritósek összedőlve, ablakok betörve, mint egy özönvíz után. A szél tomboló ereje
letépte és elvitte az országzászlót is. A Drávavölgyi telepen a motorokkal nem volt nagyobb baj, azok egész éjjel meg sem álltak, csak pislogott a villany egész éjszaka és reggel fe\'é egy darabig nem volt áram. Valószínű, hogy szerda estéig az összes vonalukon rendben lesz a világítás. Azon igyekeznek, hQgy a posta, amennyire lehet, a lesza-\'kadt telefonvezetéket annyira rendbehozza, hogy a villanytelep szerelői dolgozni tudjanak.
A leszakadt hálózat folytán nagy zavarok voltak a telefonforgalomban. Interurbán viszonylatban legsúlyosabb a helyzet:
a vidékkel ós Budapesttel való távbeszélő összeköttetés teljesen szünetel. Talán délig sikerül kerülő uton a budapesti vonalat szabaddá tenni. A postaállomásokról mindenünnen nagy szakadásokat jelentenek a kU; nizsai központnak. A, posta teljes műszaki személyzete munkábanvan a defektusok helyrehozatalára Mándoky mérnök vezetésével.
A MAV-nál azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a szélvihar
a vasúti forgalomban semmi fennakadást nem idézett elő. A vonatok rendes időben futnak ki és érkeznek be a nagykanizsai állomásra. ^
A főszolgabirósághoz a járás községeiből semmi jelentés nem érkezett. A telefonforgalom szünetel.
Déli 1 órakor
a helyzet az, hogy a Király-utcában és több más utcában, ahol a lesza-
Nem a parlament és nem a kormányzat mindenbe való beleszólásának és a központi hatalom tul-tengésének ,kérdóse ez. Még a Ieg-kulturáHabb nyugati államokban is törvények erejével és kormányok hatalmával kellett rákényszeríteni az esztétikai szempontokat évszázados művészi kultúrában f Ins-v°lké<iett városi társadalmakra. Nem keli szégyelnünk magunkat, ha szükség esetén mi, magyarok is törvénybe iktatjuk a vét os^tétikát.
AALM KÖZLÖNY
1936. február 6.
kadt vezetékek megbénították , a forgalmat, sikerült az akadályokat eltávolítani és a forgalmat helyreállítani. A posta közel 100 munkással dolgozik, de déli 2 .órakor még mindig nem lehet interurbán beszélni.
A Drávavölgyi közli:
A Király-utca, Vár-ut, Erzsébet-tér déli oldalán, a Horthy Miklós-ut nyugati oldalán a postáig és u Zrínyi Miklós-utca alsó szakaszán a postától a Király-utcáig ina, szerdán egész nap sem köz, sem magán világítás nincs. A Drávavölgyi mindent elkövet, hogy az Erzsébet-térről .pótvezeték bekapcsolásával a vihar okozta pusztításokat a vezetékekben még ma rendbe hozza.
Eokhardt szerint a titkos választójog ffonto-sabb, mint a kenyér
A képviselőház szónoka ostorozta a demagógiát
Biídüpesl, február 5
A 11 Az szerdai ülésén Fábián Béla foglalkozott u földkérdéssel ós tiltakozott a lábrukupotl demagógia ellen. Festetics Sándor grófot és Károlyi Viktor grófot óva inti a szélsőséges gondolatokkal való kacérkodástól. Hova vezet n demagógia, amikor már támadás hangzott cl hYnszt Sándor ellen is, — mondja Fábián, — mert »zi hirdette, hogy az ember Isten képmására van teremtve és lehetetlen-ség, hogy uz egyik ember üldözze és , liajszglju a másikat. Majd foglalkozott Fábián liethlcuiiek ama kérdésével, hogy -miért nem kapcsolódik be nálunk az arisztokrácia is az iparba. Dolgozni tessék az iparbuu, megfelelő szakértelmet szerezni, mondja, nem elég csak a tőkét elhelyezni és igaz. gatósági tagságukul gyűjteni.
Eckhardt Tibor több mint két órás beszédében részletesen foglalkozott a hitbizományi javaslattal. Nem ért egyet azzal a felfogással, hogy telőbb a keuyér, azután a titkos választói jog.» Azért nem ludja nagyszabású reformnak minősíteni a hitbizományi, javaslatot, mert u titkos választási jogot «elodáztu.» Azt mondja beszéde folyamán, hogy a ferenejózsofi kor fénykora volt a nemzetnek. A mezőgazdasági müvelés alatt álló főidre nem tartja kívánatosnak a jogi megkötöttséget. Majd ellenzéki szemszögből bírálta u benyújtott javaslatot. Magyarországon megközelítőleg sem áll elég föld rendelkezésre ahhoz, hogy a proletártömegeket le tudnák telepíteni. Az ország földjének minőségi javítását kell programba venni. Majd uz iparosításról beszélt és vitába szállt u miniszterelnökkel. A javaslatot nem fogadta cl. Ezután áttértek az interpellációkra.
Kéix nöl 6a gyermek kabátok, szőrmék már erősön mérsékelt árban Sln-gor Dlvatáruházban.
Nagykanizsa és a többi városok pótadó-viszonyai
Van 183 százalékos városi pótadó Is — Mindenütt emelték a pótadót, csak Nagykanizsán ,,enl
Nagykanizsán az utóbbi években sok mindenféle ügyben játszották ki legfőbb érvnek a vái*>si pótadót, amely - mint hirdetik - elbírhatatlan teher a város adózóira nézve. Álljon itt most egy összeállítás a magyar városok pótadó-viszonyai-
, ^ 1 \' . I. I
Most tették közzé a vidéki városok Idei költségvetésének összesített adatait. Feltűnő mértékben emelkedik az idén a vidéki városokban a pótadó. A törvényhatósági városokban több mint 6.5 millió, a megyei városokban pontosan 18-8 millió hiányt kell pótadó utján fedezni. Ennek következtében a folyó évben 11 város kénytelen száz százaléknál magasabb pótadót kivetni polgáraira. A múlt évben mindössze 8 városban volt száz százaléknál\' magasabb pótadó. Do
többi város is jórészt emeli erre az évre a pótadó kulcsát.
A legmagasabb a pótadó Kiskunfélegyházán, amely 183 százalékos pótadót volt kénytelen előírni a tavalyi 116 százalékkal szentben. Nagykőrösön 165.4 szfealékra ugrott a tavalyi 102 százalékos pótadó kulcsa. Kecskeméten 138 százalék pótadót vetettek ki a tavalyi 110 százalékkal szemben. Kiskunhalason 129 százalék (tavaly 100), Hódmezővásárhelyen 140 százaJék, Kalocsán 116.7 (103), Makón 111 (100) százalék a pótadó. Meghaladja a száz százalékot a pótadó Szentesen, Kisújszálláson, Jászberényben, Hajdúnánáson, ahol mindenütt lényegesen kevesebb volt tavaly ez a közteher. AJig van város, amely ne lett volna kénytelen pótadóját emelni. Sopron, Cegléd, Eger, Esz-
tergom, Gyula, Hajdúböszörmény, Kaposvár, Mohács, Nyíregyháza, Rá\' kospalota, Sátoraljaújhely, Szent endre, Szolnok, Szombathely, Türkévé, Zalaegerszeg mind többkevesebb százalékkal" felemelte idei pótadóját. t

Ezzel szemben Nagykanizsán tavaly 49 százalék volt a pótadó és az idén a képviselőtestület 46 Bzá-zalékra szállította le. Amikor pedig az alispán 49 százalékra felempite, megfellebbezték azt a belügyminiszterhez, akinek döntése alatt van most az ügy. * j
IDŐ
Erösebb szél!
Prognózis: A szél a nyu gatl megyékben erösebb lesz, a nappali hó valószínűleg nem csökken tovább, a magas hegyeken sem csökken a hőmérséklet.
Naptár: Február 8. csütörtök. Rom. kat Dorottya. Protestáns Dorottya. Izr. Sobat hó 13.
Gyógyszertárt éjjeli szolgálat e hó 45-lg • «Sa;lvator» gyógyszartái; Er*aé. txrf.tér ^i/aaHskanlmi gyógywertár.
Gőzfürdő nyitva rt^gel 3 órától est* 0 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden égési nap n/inek),
— Takarók, szőnyegek, bútorszövetek nagy választékban Singer Divatáru-házban.
Divatos
rn r f i
érkeztek. Slnjer Divatáruhoz.
Kezdődő fltőérelmeszesedésnél
reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz ugy az alhasi pangást, mint az emésztés renyheségét megazünteti, a rekeszizom emelkedését csökkenti éa a magas vérnyomást mérsékli. A gyakorlati orvostudomány ve/ető személyiségei a Ferenc József vizet azért becsülik olyan sokra, mert ez a változás éveiben is gyorsan és rendkívül enyhe módon szabályozza a szervezetre oly igen fontos gyomor-és bélmüködést.
TUDJA MAR ?
...hogy a dunántúli bélyeggyűjtők Győr székhellyel központi egyesületet alakítanak ? A szervezés munkája már annyira előrehaladt, hogy az egyesület feöruár J)-én tartja
alakuló közgyűlését *Győrött. [ , *
• hogy Olaszországban máris megkezdték az ellenszankciók alkalmazását? Néha ez váratlan és kellemetlen meglepetéseket okoz az Olaszországba érkező külföldieknek Minap egy olasz városban a benzinkútnál nagy turaautó állott meg. Az autón G. B. jelzés állott: Grandé Bretagne. ^ , ■ ■ I i .1
- Az urak benzint akarnak? — kérdezte a mosolyogva előlépő ga-razsista. j • (
- YCs I — felelte a soffór. ,
- Az urak angolok ? , i ,
- Yt*1 i . 1 \' I .1.1. u
- Uraim, a benzin nagyon drága Itáliában. Ári uraknak Genfben kell kiegészíteniük készletüket. [ ,
De...
Genfben, kedves uraim 1 Genfben. t . /
És az angolok kénytelenek voltak egy garázsba vinni az autójukat, ahal most {s veszfcegeí. ,
...hogy a Pécs-kanizsai színtársulat nevezetes ősbemutatóra készül ? E héten mutatják, be a Milanóban és Bécsben nagy sikert aratott »Liszt rapszódia* című daljátékot - Magyarországon előazör. \\ darabot Martos Ferenc, a Bob heroeg, Sybill, GíU Baba és más kitűnő operettek szerzője irta Szilágyi Lászió társaságában. A főszerepet Táray Ferenc, a Nemzeti Színház művésze játszd ós a darabban fellép a püspökbágódi gyöngyösbokréta is. Az ősbemutatón József kir. herceg is megjelenik feleségével. Szó van a rádió be kapcsosáról is, igy nem lehetetlen, hogy, kedvenc színészeinket a nyárt vendégszereplés előtt ia hadijuk, i , .
- KSztUrfTlaelftk ré»*r« rendkívül előnyöa butorvásárUai alkalom. Modern beiendexásek, tökéletes Jó kivitelben, hossza lejáratú részletre, sőt kamatmentesen la kaphatók Kopatela bútoráruházban, Horthy Miklóa-ut 4.
- (B4ly*ggyüjltt találk.**) aaeer-dán délután 6-tól 8-ig a Panaonla
hátsó kistermében.
Tavaszi cipöujdonságok
naponta érkeznek a
Szomolányi áruházba!
ÍP°, 1
ZALAI KÖZLÖNY*
Barátságos arcot kérek
kanizsai premierje: már holnap csütörtökön!
SZELLEMJÁRÁS SZENTMIKLÓSON
Nagy izgalom a szomszéd faluban, ahol minden este megjelent a poharakat hajigáló Szellem — Csak sötétben Jelent meg a szellem és csak a jegyző távollétében — Csendőr a szellemidéző szeánszon — Egy pofon elriasztotta a szentmiklósi Szellemet
A tejesassxonyunk somogyszent-mlklósi. Ez mindent megmagyaráz. Mert a jó tejesasszony nemcsak tejet hoz, hanem friss híreket is. Útközben felszedi az eseményeket — mire hozzánk ér, mindig akad érdekesség — és nálunk elpletykálja. Igy értesülünk minden reggel az időjárásról, az útviszonyokról, a szomszéd Mari esetéről, a helypénz-szedfl és a Julcsa pörlekedéséről, vagy az ellenőr előli menekülésről. És napok óta a szellemjárásról.
Mert bármilyen hihetetlennek Is hangzik; egy hét óta szellemek járnak Somogyszentmiklóson. Ezt ugyan tejesasszonyunk sem hiszi el, de nem lehet ellene tenni; — ami igaz az igaz.
Amikor először hallottam, viccnek vettem. De,. hogy minden nap uj hírek jöttek, érdekelni kezdett a dolog. Most már én kérdeztem minden reggel: — Nos, mit csinálnak a szellemek Szentmiklóson?
Furcsa .nesz" az éjszakában
Ugy történt az eset, hogy egy szép napon Majorlcs István tisztes szentmiklósi gazda házában furcsa •neszre* lettek figyelmesek. Éjszaka lévén, sötét volt és a szobában mindig leverte valaki az asztalon lévő dolgokat. Mire lámpát gyújtottak: a Valaki eltűnt. Miután a különös jelenség megismétlődött, behívták a szomszédot is. De semmi sem marad titokban. Csakhamar hlrejátt a faluban, hogy Majoricsék-nél »szellemek« járnak.
Másnap felkészültek többen és várták a szellemeket, akik szokásukhoz híven 12 óra felé jelentkeztek. Persze csak akkor, ha sötét van a szobában. Mikor elcsendesedik minden, a Szellem megjelenik és ami az asztalon van, az a földre kerül. Legalább Is Igy mondják a •szemtanuk*. Kendő, abrosz, pohár és más tárgyak Indulnak meg. Sőt, hallani lehetett, ahogy kiöntötte minap a pohárból a vizet, aztán földobja a mennyezetig és onnan zuhan vissza. Érdekes azonban, hogy semmi sem törik össze, pedig az üveget és porcellánt sem kiméll a Szellem. Sőt, mióta egyhetes vendég lett, már egy kicsit otthonosabb s. mert most már a kasznlból is kiszórja a ruhát. El nem tünlk semmi, csak éppenhogy »nyoma van a szellemjárásnak. — mint Szentmiklóson mondják.
Akasztott ember szelleme
Kíváncsiak voltunk a szellemjárás okára is. Miért e különös kegy, hogy a szellemek naponta meglátogatják a derék somogyszentmlkló-slakat ? A hiszékeny és élénk fantáziájú emberek természetesen hamar készen voltak a felelettel. Több verzió is van.
Kiderült, hogy a »sxellemjárós«
házban valamikor régen felakasztotta magát egy ember. Talán éppen abban a szobában, ahol most a Szellemek megjelennek. Mit sem volt könnyebb ezután kisütni, mint azt, hogy az akasztott ember szelleme jár vissza éjszakánkint.
Többen azt vallják, hogy nem az akasztott ember szelleme háborgatja a gazdát, hanem a gazda nemrég elhunyt szolgája, aki halálos óráján nem járulhatott a szentségekhez és most a tisztítótűzben szenved. Azért jön most a szellem, mert »misét kér«.
Ez a magyarázat tetszik is a házjaknak és valóban bejöttek Nagykanizsára misét szolgáltatni. A csoda megtörtént: aznap este nem jött a szellemi A somogyszentmiklósiak azonban sokalták a miseszolgáltatást és inkább a szellemjárást vá-lasztottájk. Esténklnt természetesen élénk látogatottságnak örvendett a szellemjárós ház környéke. A bátrabbak be is merészkednek.
— Miért ne, hisz most még Ingyen van! — mondják.
A Jegyzőt kerüli a Szellem
A hallottak után egy szemtanúval szerettünk volna beszélni. Furcsa azonban a Szellem, — csak akkor jön, ha »hivő« emberek vannak a szobában (értsd a család tagjait). A jegyző ugylátszlk nem szimpatikus a Szellem szemében, mert az ő jelenlétében elhalasztotta aznapi látogatását.
De beszéljen helyettünk a •szemtanú*, Szentirmai segédjegyző, aki egyik este szintén jelen volt.
— Én nem,hiszek a szellemben és meg vagyok róla győződve, hogy soha sem jártak azok Somogyszentmiklóson. Mikor én ott voltam, a Szellem nem jelentkezett, bár egyre erősítették, hogy itt van; itt van, cserepeket hagyott az asztal alatt. Én azonban észrevettem, hogy az üvegcserepek már akkor is az asztal alatt voltak, amikor mi odamentünk!
Mit mond a csendőr?
Voltak dusfantáziáju naivak is, akik fényképészt akartak a helyszínre vitetni, hogy majd az a sötétben lefényképezi a Szellemet. Erre azonban nem került sor, mert egyik este megjelentek a helyszínen
Kiárusítás l
Nagykanizsán, Fő-ut 8. szám alatt levő
férfi- és női-divatáru üzletemet megszüntetem
Egész árukészletemet az Iparhatóság 2673/1936. sz. engedélye alapján
kiárusítom.
Barta Alfréd
csendőrök Is. Az esetet természetesen a Sztllemhlvők felhasználták és másnap az a hlr terjedt el, hogy az egyik csendőr fejéről is leütötte a Szellem a sapkát. Mások tagadják ezt. Mi felvilágosításért a |«g-kompetensebb hirforráshoz, magához a csendőrőrsparancsnokhoz fordultunk, aki kérésünkre a következőket mondotta:
— Az egészből nem Igaz semmi. Egy rossz tréfa volt az egész és annak sok hiszékeny ember esett áldozatul. Amikor mi odamentünk, először én mentem be a szobába egyedül. Qondoltam szembenézek a Szellemmel. Természetesen nem jött. Azután egyenkint be hivattam a családtagokat és szorosan egymásmellé ültettem őket, hogy ne tudjanak semmit feldobni. Annak, aki mégis megpróbál félrevezetni, pofont igétlem. A .Szellem* nem jött. Később az eset megismétlődött és elcsattant a beígért pofon. Azóta a szellem békében hagyja Somogy-szentmlklóst.
A derék csendőrök most Is megtették a kötelességüket és aránylag egész enyhe eszközökkel kigyógyították a ^szellemet* dobálódzó rossz szokásából. Sőt egészen leszoktatták a látogatásról. A látogatásait beszüntető »szellem« személyét homály fedi. Jobb Így.
Ez Is egy módszer ...
A krónika nem volna teljes, ha nem emlékeznénk meg azokról a/-bizonyos »rossz nyelvekről*, akik csaknem minden esetben hibátlanul tapintanak a dolog elevenjére. A rossz nyelvek szerint ugyanis a férj nem mondható túlságosan otthonülőnek és a csendes otthoni estéket szívesen cserélte tci a piros-asztal melletti kvaterkázással. Ám a jő Isten ravaszságot Is adott az asszonynak. Igy rendeződtek a •meghívásos szellemjárások* és Igy maradt otthon a férj Is...
Egyenlőre elmúlt a szellemjárás és a szentmiklóslak kíváncsian várják, mi lesz akkor, ha a férjnek eszébe jut újból leöblíteni az nagy ijedelmet...

A vasárnap délelőtti zenei HceAHs
Elfiádó Varuiau János Igazgató, aki az illusztráló zenéről tart előadást. Ez a liccális szerves folytatása a programzenéről tartott legutóbbi előadásnak és akik a zeneművészet megértéséhez nagymértékben közelebb akarnak jutni, meg kéli hallgatniuk ezt az előadást is, melyet Hont\' Ilona és Drávai Lajos tanárok fognak zongora és hegedű-számokkal megvilágítani. A! témakör felöleli azokat a zeneművészeti irányokat is, amelyek a XIX. és XX. század folyamán alakultak ki, tehát helyet kap benne a naturalista, valamint a verista, impr&z-szk>nfcta stb. irányzat is. Belépődíj nincs. Szinhdy a Zeneiskola kamaraterme. | | i . I • , \'
ZALAI KÖZLÖNY
1(06. tebruif 6.
A farsang koronája
lösz ezidén is kiállitásbap, hangulatban a Szanatórium piknik, amely szombaton este 9 órakor kezdődik az Iparoskör termeiben. A terem olyan szép lesz, mint talán még sohasem Volt a pikniken.
A rendezőbizottság ejnöke dr. Krátky Tstvánné, a Szanatórium Egyesület alelnöke.
A rendezőség 1.50 pengőben szabta meg a iMslépőjegyeket (táncos-jegy 1 pengő), hogy ezzel lehetővé legye minél szélesebb rétegeknek az estélyen való megjelenést.
A rendezőség ezúton közli, hogy a Szanatórium-piknik hagyományai szerint, helyben személyre szóló meg-hivókat nz idén sem küldtek szét. A Szanatórium Egyesület minden tagja és minden jóbarátja szeretettel várt vendége a pikniknek.
Kitühő tánc-zenéről gondoskodás történt. A halárőrzenckar húzza a talpalávalót, míg n fehér asztalnál Torma Tóni szárazfája csinálja a hangulatot.

Külön meglepetés lesz KI ulcv\'i és szép barré, valamint * kitűnő italok.
Ma Budapesten, holnap ■agykanlzaán Jelonlk meg BzSka Szakáll
Igaii magyar láreyo ll!m|e:
ts loí Ken
— Belföldi ét angol férfiruha szövetek kiváló minőségekben SInger Dlvat-Arüházban.
— Butorvásártá* nem gond! Teljes berendezéseket rendkívül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsteiű bútoráruház, Horthy UíklÖK-wt 4.

Egy leány agyonlőtte a sógorát, aztán öngyilkos akart lenni
Családi tragédia egy kis szental malomban
Megdöbbentő családi tragédia játszódott le vasárnap Szentán. A kis somogymegyei község malomtulajdonosa, Bódis Mihály egy idő óta rossz viszonyban élt feleségével. A molnár apósának, Horváth "Imrének házában lakott. Velük lakott Bódis sógornője is, Horváth Rozália, aki nem jó szemmel nézte, hogy Bódis milyen rosszul bánik nővérével, sőt sokszor szüleivel is. Miután a veszekedések és a tettleges bántalmazások is napirenden voltak, a leány magához vette sógora katonai revolverét és ágyába rejtette, hogy ismételt támadás esetén legyen mivel védekeznie.
Vasárnap Bódis a korcsmában kártyázgatott, dühösen ment haza és otthon összeveszett apósával és anyósával, akiket többször megütött Horváth Róza, látva sógora brutalitását, maghoz vette az ágyban elrejtett revolvert és a köténye alá dugta. Ml kór Bódis a leány felé ment, hogy vele is leszámoljon, a leány előkapta a revolvert, egy pillanatig cé\'zott, majd egész közelről fejbelőtte sógorát. A golyó a homlokon ment be és pár perc alatt végzett Bódfssal. A leány a lövés után kiejtette kezéből a. fegyvert, de amikor látta, hogy sógora holtan rogy össze, fel akarta kapni, hogy magával is végezzen. Bódis asztaltársai, akik az egész jelenetet lát-
ták, megakadályozták ezt. A ber-zencei csendőrség azonnal a helyszínre ment, kihalgatta a szemtanukat, a gyilkos leányt pedig bekísérte a kaposvári ügyészség fogházába.
h
Vasárnap tartják a vitorlázórepülők alakuló közgyülé-süket
A NTE kebelétun alakul meg a ■agy-jövő|ü cgye»(ilet
Az elmúlt hetek serény munkája meghozta a maga eredményét. A repülés eszméjének kanizsai harcosai az elmúlt hetekben többször összejöttek a Nagykanizsai Torna Egylet vezetőségével és komoly tárgyalásokat folytattak a vitorlázórepülés kanizsai meghonosítása érdekében. A tárgyalások eredménnyel jártak ugy, hogy a vitorlázó egyesület a 70 éves Nagykanizsai Torna Egylet keretében alakul meg, mint annak önálló szakosztálya.
A vezetőség a lefolytatott tárgyalások alapján elkészítette a programot, kidolgozta a terveket, ugy, hogy már most vasárnapra össze-
llárosi Mozgói Febr. 4—5, kedd—szerda.
A színjátszás, a rendezés és a kiállítás magas Iskolája! A kigyótermelü CLAUDETTE COLBERT egyetlen idei filmje:
Akinek nem szabad szeretni
Féifi fősierepben a francia szinészet büízkesége Charles Boyer. Remek kisérfi műsor I Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor. JU S órai előadások filléres helyárakkal.
hívják az alakuló kttzgyUlért. Dr Krátky István polgárrned*^ íjgyis mint az NTE elnöke, ugyí* mint a
város polgármestere teljes lelkese-, déssel áll a nemzeti szempontból Is nagyjövőjQ sport kanitéai gárdája mellé és így minden garancia megvan. Mint emiitettük, az egyesület ötpengős alapitó tagsági jegyeket bocsájt ki. Ennek részleteitől később számolunk be. felhívjuk azonban jóelőre mindazok i\\gye\\mét, akik a repülő sport Iránt szimpátiával viseltetnek, hogy a vasárnapi alakuló közgyűlésen feltétlenül Jelentenek meg. Az alakuló közgyűlés délután fél o órakor lesz a városháza tanácstermében. \'
Az NTE február 16-lki disztornája
a* olimpiai válogatott is a Parsncvároal Vamtaaok hSlgycaapaUnak riuvitaUval
Nagy szenzációja van Nagykanizsa sportéletének. Február JO-án a JxjrUui olimpián résztvevő magyar tornász-válogatott és a Ferencvárosi Vasutasok hölgycsapata vendégszerepel az NTE disztornáján a Városi Színházban délelőtt 11 órakor. A nagy sportesemény iránt sportkörökben óriási érdeklődés nyilvánul meg. Ülőhelyek 1.50, 1 és 80 filléres árban kaphatók.
Az NTE tagok ezalkalomttial is fél-áron szerezhetik be Jegyeiket Vágónál abban az esetben, ha elővételben február fl-ig megváltják. A Jogy kedvezményhez a január havi NTE tagdíj nyugta felmutatása szükséges.
Ingyen nagyalakú fénykép a Zalai Közlöny előfizetőinek
A 75 év«s Zalai Közlöny előfizetői ragaszkodását akarja meghá. lálni azzal a megállapodással, amit a helybeli Pogány foto mütcremmel-kötött. A kitűnő műterem a Zalai Közlöny költségére készit egy felvételt minden igazolt előfizetőről és a Zalai Közlöny költségért szolgáltat ki egy darab ízlésesen felkasírozott 18x24 cm. nagyságú fény. képnagyítást. Aki ezt az ajándékunkat igénybe óhajtja venni, jelentkezzék a Zalai Közlöny kiadóhivatalában. Pogány fényképész minden jelentkezőnek a lakására megy éi ott családi körben készíti eí a felvételt. ,
MEGOLDÓDOTT HAYERLING TITKA
Irta: Paál Jób 5
Nyáron a bárónő családja rokonai látogatására Angliába utazóit. Az utazás elszomorította Máryt. Ezt irta Herminának: .Bárcsak beteg lennék, hogy ne kellene elutaznom. De esküszöm Magának, kedves Hermino, hogy soha az élelemben mást nem fogok szeretni.* Amikor hazajöttek Bécsbe, jgy áradozott: «Ne gondolja, hogy elfelejtettem öt, jobban szere-tem, mint valaha.... Pár nap múlva látta Rudolfot a Práterben. 1888 október elején. Erről már igy ir:
• Biztos, hogy a trónörökös csak miattam jár annyit a versenyekre. Ereznie kell, hogy mennyire szeretem öt. Olyan kedvesen köszön nekem. Es amig azelőtt a Práterben csak egyszer lovagolt keresztül, most háromszor teszi meg oda és vissza az utat, csak azért, hogy engemet minél többször lásson. Ha látná: mindig egészen a kocsim mellé nyargal. Egészen vörös leszek ilyenkor és alig birok uralkodni magamon különösen akkor, ha a mama valamit kérdez tőlem....
A tizenhétéves Máry nem birt a szivével... <
Levelet irt Rudolfnak és Larisch grófnő vállalkozott arra, hogy ezt a levelei a trónörököshöz eljuttatja.
Ez 1888 októberének végén történt.
A levélre másnap megjött a válusz. Ebben azt irta a trónörökös, hogy • legyürhctetU\'n vágyat érzek arra, hogy Magát, kedves Máry megismerjem. Talán legalkalmasabb lenne a Práter...»
Máry sietve válaszolt a levélre: ez lehcíctlcn. Egyedül nem mehet cl ha-zulról és a Práter feltűnő lenne...
Larisch grófnő ekkor nem volt Bécsben.
Máry e*press levelet irl utána, majd sürgöiívzött, hogy azonnal jöjjön.
A trónörökös is irt Larisch grófnőnek és a kettejük rossz szelleme 1888 november 4-én, szombaton este meg is érkezett Bécsbe.
Az első találkozás
Rudolf és Vetsera Máry első találkozásáról maga a . baroness számol be barátnőjéhez irott levelében. Ezt írja:
• Ma örömmel teli levelet kap tőlem, kedves Hcrmine, mert végre Nála voltam. Larisch Mária magával vitt, mamának azt mondtuk, hogy komis. siózni megyünk, azután elmentünk «Adele »-hez, itl lefényképeztet lem magamat. Természetesen Neki. Utána a Grand Hotel háta mögé mentünk, ahol Bratfisch vári. Arcunkat boánkba rejtettük, mire iszonyú galoppban meg. indult a kocsi a Burg felé. Egy vasajtó előtt őreg szolga várt ránk, sok
sötét lépcsőn mentünk keresztül, majd megérkeztünk végre egy ajtóhoz, u melyet a szolga kinyílott. Amikor beléptem, egy fekete madár, hasonló a varjúhoz, repült a fejemhez. Ugyanakkor egy hang szólalt meg a másik szobában: «Kérem hölgyeim, jöjjenek közelebb, itt vagyokI. Bementünk, Mária bemutatott engem Neki és a másik percbeu már igazi • wienerisch* beszélgetésbe merültünk el. Egyszerre ezt mondotta: «SzercUiék a grófnővel egyedül beszélni!» — aztán átment Máriával egy másik szobába. Közben én alaposan szemügyre vettem a szo. bát. At Íróasztalán egy revolver feküdt é4 mellelte. egy koponya. Ke-zembo vettem a koponyát és alaposan megnéztem minden oldalról. Hirtelen bejött, egyedül és rémülten kapta ki kezemből a halálfejet. Amikor azt mondtasd neki, hogy én nem félek, nevetett. Amikor elmentünk, maga kísért át egy sötét termen a lépcsőhöz és ez.t mondta Máriának: «Kérlek, na-gyon kérlek, hozzad őt mihamarabb újra liozzám.> Magának, kedves Hcr-mine meg kell esküdnie arra, hogy erről senkinek, se mamának, se Hannának nem szól, mert ha ők ezt meg. tudnák, akkor nekem meg kellene magamat ölni...»
A barátnő szemrehányó levelet irt Mflrynek, aki igy válaszolt erre: <Ne fáradjon kedves Hcrmine, én tudom jól, hogy amit maga ir, minden igaz,
de én nem tudok másképen élni. Két barátnőm van, az egyik ön, a fnásik Larisch Mária, de anüg ön a lelketn üdvén fáradozik, addig Mária a kárhozatba kerget....
Másnap Larisch grófnő elutazóit Bécsből és Máry kétségbeesetten lrjh:
• Larisch Mária elutazott és igy nem láthatom öt. Szinte megöl a vágy: látni ujra ötl Nem tudom megvárnFa napot, amikor Mária ujra jön és elvisz Hozzá. Az órákat olvasom, mert mióta ismerem, és mióta beszéltctn Vele, a szerelmem még nagyobb. Nappal és éjjel csak azpn gondolkodom, hogy miként láthatnám öt viszont. De Mária nélkül ez lehetetlen.. v»
Közben az «Adele. szalonban elkészült a fénykép és ennek egy példányát Máry haza viszi. A hátára ráirja: 5. November 1888. Da war ich das erstemal beim Kronprincen.
Larisch grófnő hartiarosan ujra Bécsbe érkezeit és megtörtént a második látogatás is.
1889. január 13.: — ,ma mind a ketten elvesztettük a fejőnket.. *
1888 november ötödikétől a következő óv január tizenharmadikáig 11 kettejük szerelme teljesen platonikus vot. 1
(Folyt btr.) •
1936. február 6
ZALAI KÖZLÖNY
— (13-án lesz a megyegyülés)
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága évnegyedes rendes közgyűlését nem 12-én, szerdán tartja, mint eredeti terv volt, hanem, mint most Egerezegröl jelentik, egy nappal később. 13-án, csütörtökön.
— (A sümegi Sas«tárlat)
bezárult, a róla érkező tudósítások szerint olyan sikerrel, amit például Nagykanizsán sohasem tudott elérni a kiváló kanizsai müvész-család. Rabindranath Tagore legszebb portréja is, amit Sass Baba még Santinlketanban festett, Sümegen talált gazdái, a művész-trió sok értékes alkotásával együtt. A sümegi és környéki közönség állandóan nagy érdeklődéssel kisérte a kiállítást és megbecsülése, szeretete ezer jelével vette körül a most Sümegen élő Sass Ferencet.
— (Halálozás)
Kajtár József Máv nyugdíjas, 77 éves korában, Oelsén, hosszas szenvedés után elhunyt. Ott búcsúztatják csütörtökön délelőtt V»12-kor és Zalaegerszegen lesz a temetése, ugyanazon a napon délután 4 órakor. Az elhunytban dr. Kajtár István gelsei körorvos édesatyját gyászolja.
— (Mindenütt dühöng a vihar,)
de ez nem akadályozza meg a kanizsai társadalmat és a vidék tanítóságát, hogy a 15.-1 tanítók megyebáljára ne készülődjék, mert mindenki tudja, hogy igazán mulatni csak -ott lehet. A rendezőség most küldte szét a bál Ízléses meg-hivóít és egyben kéri mindazokat, akik tévedésből nem kaptak volna meghívót és arra igényt tartanak, azok jelentsék be cimüket Filó igazgatónál, a bál rendezőjénél a Rozgonyl-utCal elemi Iskolában (telefon 1-33.) A bál műsorára előre felhívjuk olvasóink figyelmét.
— (Frontharoos tea)
Folyó hó 9-én d. u. 6 órai kezdettel tartja a Korona
\\ o /I éttermeiben a far-
\\J/* sangi idényben utolsó teáját a frontharcos főcsoport, melynek előkészületein serényen dolgozik a vigalmi gárdája. A előjelek után ítélve, ei a teájuk is a teljes siker Jegyében fog lefolyni.
— (KAOSz-bál)
A nagykanizsai kereskedelmi alkalmazottak szombaton este 9 órai kezdettel a Kaszinó nagytermében tartjáK Idei báljukat, amely messze kimagaslik az eddigi KAOSz-báiok közül. A bál fővédnöke dr. Krátky István polgármester. A rendezőség gondoskodott arról, hogy felejthetetlenné tegye a közönség számára ezt az estélyt. A zenét cigány- és jazz-zenekar fogja szolgáltatni.
— (Hirtelen halál)
Tragikus módon halt meg hirtelen Czetthoffer János 68 éves Horthy Mlklós-ut 18. szám alatti lakos. Fiával együtt kenyeret vitt a Király-utca 31. szám a|att levő pékmü-helybe, ahol hirtelen rosszut lelt és percek multán kiszenvedett. A rendőri hullaszemle szlvszélhűdést állapított meg.
— Ügyeljen, mert nem minden trloó-Iskérnemu Exoellent Habaolyem.
— (A kath. egyházközség uj telefonszáma)
uj telefonszáma, emeiy független plébániahivatal telefonjától, ezentúl 636 számú.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 12
gyermek született, 8 fiu és 4 leány: Kiss János kocsis és Szabó Juliannának rk. fia, Horváth Sándor kő-müvessegéd és Szente Ibolyának rk. fia, Skvorcz Ferenc ügynök és Horváth Margitnak rk. fia, Qombor Ferenc cipészmester és Hancz Katalinnak rk. leánya. Jutási József Máv fékező és Rácz Ilonának rk. leánya, dr. Béres László OTl ügyvezető és Dobó Máriának rk. leánya, Bogdán Pál postatiszt és Sió Katalinnak rk. fia, Németh József napszámos és Fehér Erzsébetnek rk. leánya, Szélig István szijjgyártó és Qelencsér Annának rk. fia, Kovács Ferenc napszámos és Peresztegi Juliannának rk. fia, Papp Lajos városi altiszt és Balogh Máriának rk. fia, Steller Károly kocsis és Palkó Rozáliánk rk. fia. — Halálozás 10 történt: Id. dr. Tamás János ügyvéd rk. 68 éves, Raffai Terézia rk. 3 hónapos, Molnár István napszámos rk. 70 éves, Resser Mária szakácsnő rk. 3$: éves- (Keszthely), Fürdős Oyörgy lakatos rk. 63 éves, Qyarmali Lajos rk. 9 hónapos, Bohár Erzsébet fodrászsegéd rk. 20 éves, özv. Kahn Mórné Krausz Nctti izr. 82 éves, Doniján Lajos kőműves rk. 45 éves (Zalakaros), Poszovecz György földműves rk. 33 éves. — Házasságkötés 1 volt: Bedenek József földműves rk. és Mátés Anna rk.
— Az Én Újságom
Német óra, rejtvértyrovat, pósta,
Iáték, minden van a gyerekek leg-;edve8ebb lapjának uj számában. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut 16.
— A Magyar Lányok
uj számának Otthonunk melléklete gazdag kézimunka- és divatrovatával nagy érdeklődésre tarthat számot, nemcsak a fiatal lányok, hanem az édesanyák seregében is. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal : Budapest, VI., Andrássy-ut 16.
- MÖialkaim*«MUk tl*yelmáb«I Un-
toráralakat 4oyegeaen leazállitott árakon ár.iBitjuk. Hosszú lejáratú hiteli* la, kamatmentesen. Kopateln butorárn-fcá*. Horthy lilklóa-ut 4. uán.
Akinek néni szabad szeretni
Bolton: >Private World*cimüregényének filmváltozata, Gregoryla Cava kitűnő, rutinos rendezésében.
A darab roppant érdekfeszítő, lebilincselően érdekes meséje a brenlwodl elmegyógyintézetben játszódig le. A, kórház fiatal, ragyogd szépségű orvosnője beleszeret az intézet újonnan kinevezett igazgató-főorvosába, — aki egyébként makacs nőgyűlölő - és egy meghatóan poétikus, pompás fordulatokban bővelkedő bonyodalmon keresztül, sikerül is meghódítania magának.
Claudette Coibert, a hivatásáért rajongó orvosnő megszemélyesítésében mélyen átérzó, tökéletes ajaki-tást nyújtott. Minden szava és mozdulata : maga az Élet Méltó partnere volt Charles Boyernek, a fényes tehetségű francia színésznek, aki megindítóan emberi szerepkörében pontosan azt nyújtotta, amit a fényszinpadon egy ilyen nagy névtől joggai várhat a közönség. Elmegyógyászából a művészi ösz-tönösségen és a sokoldalú Szerepben való csórangu, maradék nélküli feloldódáson tul, sokszínűen csillog a hitet és szeretetet sugárzó, megértő emberi sziv értékes drágaköve.
Ezt a darabot, mely az amerikai filmgyártás nagyértékü diadalu, mindenkinek látnia keü I
(H-n)
Kukorlcavetőmag kiosztás
A m. kir. földmüvelésügyi minisztérium növénytermelési hivatala f. év tavaszán nagyobb mennyiségű kukoricavetőmagot fog - részint nagygazdaságok, részint kisgazdák között kiosztani. Az igénylók a kukorica budapesti tőzsdei alapárát kötelesek megfizetni, mig a méler-mázsánkéntl 3 p?ngó vetőmag felárat és vasúti szállítási költséget az akció viseli. A vasúti fuvarköltséget
Visszavett használt
lángszórós rádiói
már 40 pengőtől
vehet
Szabó Antal rádióüzletében.
A szállodában ■
tsljsa komfortot. A kávéházbani
100 újságot. A sBi Hzfibeni
200 «tslkOlönl*gsa>«est ét Bura Sándor olgány-muzslkáját. A télikertben i
délutáni-siti tánoot «> ir llnlozky rádió Jazz-ztn*-karát.
Budapest, RAk6czl-ut 58.
A Melropole valamennyi Ölemében elfogadják fizetőként a Provlnola kadwazni nyes penu&axalwAnyt.
a gazdáknak kvll fizetniők és azt • hivatal a fuvarlevél ellenében megtéríti. \\
A vetőmagszaporitó gazdaságok közelében fekvő községek kisgazdái ca\'Te ellenében is kaphatnak kukorica vetóinagoty ez esetben a szaporító gazdaságok részér" kb. 15-20 százalék többletet Is kell adnk*. A kisgazdáknak az igénylést lehetőleg a községi elöljáróság uljin n várni. m. kír. gazdasági felügyelőséghez kell bejelentenlök. Nqgy- és középbirtokotok Igénylései közvetlenül a Növénytermelési Hivatalhoz jelentendők be.
A németországi hasított exportsertés uj legalacsonyabb Irányárai
Az Alsódunánfuli Mezőgazdasági Kamara németországi exportsertés központi ármegáiiapitó bizottsága a vásárlásnál kötelező legalacsonyabb árakat — 1936. évi február hó 1-től kezdődSIeg — a következőképp állapította meg élősúly kg.-ként: Zalamegyei viszonylalhin. Sertésnél 110 kg. élősu yig: Vágóhídra beszállítva 80 fillér, 4U km. távolságig 77, 40 —80 km.-ig 75, 80 km.-en felül 74 fillér. 110 kg.-on felüli élősúlynál: Vágóhídra beszülitva 83 fillér, 40 km.-ig 8T, 40-80 km.-ig 78, 80 km.-en felül 77 fillér.
Baranyamegyei viszonylatban: 110 kg. élősúlyig: Vágóhídra beszállítva 78 fillér, 40 km. távolságig 75, 40 -80 km.-ig 73, 80 km,-en felül 72 fillér. 110 kg.-on felüli élősúlynál: Vágóhidra beszállítva 82, 40 km.-lg 79, 40—80 km.-ig 77, 80 km.-en felül 76 fillér.
Ezek csak irányárak, amelyeken alul azok, akik kontingenst kaptak, nem vásárolhatnak, de megjegyezzük, hogy a vásárlások már a fentieknél magasabb áron történnek.
EMLÉKEZTETŐ
F*hnUr 5.
A Sserdsl T4r~L.il rih-OUa I <*» kor a s«»l>koUl>.<> (MaaM »•). r+nir 1
Saautúrium.ptkiilX. I I
KAOSa-Ml a KutkMH*. J

ZALAI KÖZLÖNY
1936. február 6.
APEÖflJEDETÉSEK
Hmlain I DMUI lh|. IP háihox arfHnVa, I .dltitiu fáte IOairraftatb.ii. CMngcil u. 74. TtUtoe 203. 427
i c4cal,egyazobái udvari la. káa kiadd málna 1-ra Oyár u. 3 •
CMna.iy.ut 26 ax. hilbar. náram-•«»kd> udvari lakáa aájua l-tre kiadd. Bóvabb lalvllágoaltáa Sráchenyl-tér 8 alám akti ayaakald.
emeleti komfortoa lakáa máluira kiadd. Fd-X 17. 457
K RaavhubMkl Bagtly-W<a* Miallianl 1936 január hó t-én nyitotta meg 75-ik éiUraulaUI. \\ kCnyveaakík-
re k.tmkfet l«falább 1 p.n|l fin. Unda, de JegyMhetrt e»y kőnyveca-kéro tdbb botét la. Ul k«nyvecak4k aaxdvatkaaattaelytaiaoban (CaoDeery üt 7, dr. Rapooh-tláx) aal.d.ak.r kap
kaldabciáralu Urca aaoba *MaliakH.lyla4a«kk«l aionnal kiadd, Rákócal-ulca 10 •
» S rnobaa lakáat karnak Katona-ríten. lehetőleg magánháiban. Ságlná Kta-taludy-ulca 2. *
Tai llahvHáM 4a mind\'. hajmunka Hlipoelca todiáaafarmában Catngery-ul 2. "
iáaaáru SBwáawyaMl r»|.lt.... mén
fav. Calamadl* Lafoaniiiál, Rdzaa-u. 21. *
«tt Mtcaá aa*atkaMaé| kirakatablak, kai — Uc4áuk la alkalmas — iní|ua alae |(ra kiadd Deák-tár 3. 334
aWanbáa udvari lakáa májuá l-re kiadó Klnliiy-u. 7. 429
i a —Irtn lakáa májusra kiadó
Klaíaludy-u. 21. 41ü
Pogányvár! és urodalml
FAJBOROK
10 IHarMI f.ll.U
legolcaóbb napi áron kaphatók Dr. Lichtlchcin borkereskedés Pő-ut 4.
Bmébettér II. az. házban kétaakái udvari, emeleti lakig, ömei mellékhelyiségekkel mijui l-re kiadó Ugyanott egy ftzlet helyiség Hadó. Érdeklődni lehet dr. Halpbaa Jtnö ügyvéd lrodá|ában. 448
■Ia«B* egy agyaaobáa vízvezetéket lakás Jóml lóherccg-ut 58/a. alatt.
" Háremaaabéa konfortoa lakát verandával mljua l-re kiadó Sugár-ut 38/a. 460
ttalMMt legolcsóbban Eötvös tér 31. szerezheti be, Siállngernél. 12
Egy két- éa háromszobás lakás kiadó Fürel. Zárda-utca 6. 461
i; ,_____
^mdkü (htbeMraltal kűdö. Zrínyi Mlkíó."
OfcaJ, Slép. dinét grupp.««B4»T^ Umt beszerezheti Stösiel cementárugyá-lűsnái. Magyar-u. 21. •
Karaaak 2 vagv egy nagytzobia lakáat má|na 1 -/a. Bővebbet Sípos hentes-•élj, Eötvös-tér. 463
Olaszország nem hajlandó résztvenni a nemzetközi tárgyalásokban
Az olajzárlat ellen-rendszabályaira készQI Olaszország — Nem egységes az olaj-tilalom frontja — A zárlat kimondása esetén Róma végleg szakit a Népszövetséggel
Róma, február 5,
Rómában nagy figyelemmel l>]sé-rlk a párisi tárgyalásokat. A tárgyalások éle, mint érezhető, Olaszország és Németország ellen irányul. A lapok utalnak Mussolini egyik nyilatkozatára, an^íyben kijelenti, hogy Olaszország\' nem kezd háborút, de éberen figyeli az eseményeket, amelyek - ugy látja -Olaszország ellen irányulna^.
Mint előrelátható volt, a párisi tanácskozások ním sok eredménynyel keosegtetnek. A dunai paktum megbukott, Bulgária pedig nem hajlandó belépni a balkáni szövetség be. Ausztria függetlensége ügyében Staat.emberg tárgyalt Flandin miniszterelnökkel és onnok ellenére, hogy az alkancellár nem nyllatko^ zott, azt hiszik, hogy Genf Ausztria függetlenségének veszélyeztetése \'i^etén "ugyanúgy jár pl, mint az olasz-abeaszin Viszály esetében.
A lapok azt Írják, hogy Olaszország nem hajlandó résztvenni a tárgyalásokon és nem akar semmiféle szerepet vállalni, amely pedig jog szerint elsősorban megilletné. Olaszország csak a háttérből figyeli az eseményeket és a tárgyalásokat. A lapok azt óhajtják, hogy minél előbb kézenfekvő békítési lehetőséget dolgozzanak kl. i ,
Páris, február 5 A francia hírszolgálat a fasclsta nagytanács döntéséről ugy értesül, hogy Olaszország nem óhajt és nem is keres semmiféle nemzetközi tárgyalásokat. Ami az o\'ajzórlat ügyét illeti, annak életbelépése pillanatában Olaszország ellenrendszabályokat léptet életbe. A nagytanács megállapítása szerint ennek első lépése at volna, hogy Olaszor-szág otthagyja a Népszöviiségst. Egy másik ellenrentlszabály pedig az lenne, hogy állami ellenőrzés alá v^szl az ország egész külkereskedelmét. T
London, fobruár 6 A londoni lapok |s\' sokat foglalkoznak az olajzáríat ügyével. Genfben egyes államok erős nyomást gyakorolnak írják a íapok - az olajzárlat életbeléptetése érdeké\' ben, míg mások semmi körühnlé* nyek között sem hajlandók résztvenni az alajzáríatot kívánó államok frontjában,\'-\' \\1
A megtorló intézkedések kapcsán az angol kereskedelem már is mérhetetlen károkat szenved. így a welszi szénbányák elvesztették legnagyobb piacukat. 1 f Törökország ismét biztosította Olaszországot, hí/gy a szénszállítást nem szünteti be és most is 70 ezer tonna török jzén van útban Olaszország felé.
LEGÚJABB:
Aranyhid a kisantant éa Ausztria kliWt
London, február 5 Az angol sajtó azt hiszi, hogy Stnr-henberg herceg alkanccllár párisi nyilatkozata aranyhidat épit a kisantant ős Ausztria között Egyes lapok azt tartják, hogy a párisi tanácskozások csak tájékoztató jellegűek voltnk.
A francia sajtó szerint Starhenbcrg herceg nyilatkozatában fenntartotta álláspontját Ausztria függetlensége ügyében, de egyben megnyugtató választ adott a kisantantnak is. ,
A hírek szerint a kisantant maga sem egységes álláspontu ebben n kér-désben, mert mig Csehország és Ro-
mánia megelégedésből vették Starhen-berg nyilatkozatát ós örülnek űz ausztriai közeledésnek, addig Jugoszlávia azt tartja, liogy Ausztria nem ad pny-nyit, hogy érdemes volna határai függetlenségéért kezességet vállalni.
St&rhemberg herceg - mint lapzártakor jelentik a párisi lapok híradásai nyomáig - mégis találkozik Ottó királyfival. A találkozást szerda estére tervezték és azon semmiféle tanácskozások nem lesznek, a látogatás teljesen magánjellegű.
Véres harcok dúlnak Afrikában
Addls Abeba, február 5
A kiküldött tudósítók azt htezlk, hogy megtörtént az első összeütközés Gratianl tábornok.és az északról hirtelenében délfelé irányított abesszin csapatok között.
tyi, ab sszln kormánuítörök kijelentették, hogy Negellwöl "északra heves harcok folytak, . ayielyben 1700 részben olasz, részben ben-szülött olas« lottón* esett el. Az abesszinek wírteségelt nem közölték, de biztosra vehető, hogy az az olaszokénál Is jóval nagyobb.
Róma, február 5 A megtorlásokban résztvevő államoksajtója a keletafrikai harctérről is igyekszik ferde képet adni. így megtörtént; hogy az egyik an-•gol fljtfnöWCg tudósítója MakaUé (elestét jelentette Addis Abebából. Ezenkívül több olasz vereséget és bIjíjiíiIii ■ jfyöwhiií t.- Ak oírsbqíí; ke-
lctafrikal hírszolgálata ezeket az állítólagos abesszin győzelmeket a leghatározottabban cáfolja és ezeket rosszindulatú híresztelésnek mondja.
Asmara, február B Aíz egyik felderítő olasz csapat a déli hadszintéren erős ellenséges csapattal találkozott. Heves harc fejlődött ki, amelyben különösen az ausztai ulánusok végeitek derekas munkát. Az olaszoknak sikerült az ellenséget visszaverni. Az olaszok" ezenkívül Igen sok fegyvert, lőszert, sőt éleimet is zsákmányoltak az ellenségtől.
Kiadja a laytalajdonos Kösgasdaságl Rt OtttafeMtjNyomda éa DélzaUt Lapkiad* Vállalata Nagykanlzaán. Felelőt kiadói Zalai Károly.
Estélyi és báli ruhákhoz
legdivatosabb Strasszok Csokrok Virágok Zsinórok Díszek Gombok
dus válatzHkban, legolcsóbb árakon
Irányai Divatház
Horlhy Mlklós-ut I. szám
Városházpalota.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2499/1936. Tárgy: özv. Mantuano Edéné halálával megűre-sedelt II. sz. kémény. seprökerülelhen kéményseprői teendők ideiglenes ellátása.
Hirdetmény.
Kftzhlrré teszem hogy az özv. Mantuano Edéné halálával megürült II. sz. kéményseprőkerll-letben a kéményseprői teendők ideiglenes ellátásával 1936. évi február hó 1-én kezdődő hatály-lyal Kustos József kéményseprősegéd nagykanizsai lakost a további Intézkedésig megbíztam.
Nagykanizsa, 1936. évi febr. hó 3-án.
Polgármester.
Vetéseiknél,
•zAIAben,
réteken,
kaszAlókon,
Inoernáaokon,
kertivete idényeknél
csodát miivel a
##
Qyárl lerakat:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, aövényvédelmi szerek,,gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.) Teleion: 130.
imm —,
I—
I tnlnrtoakl a kelyl k.rtMk*ddlutól
A. l|>uroaolmál azoteu* kai
. » lafkaUJdeaM Hl|illi^ Rt üulaaUxal Nitooda éa D41aa0aá LavMadd VUWal. kd^T^roidájibiu. H-gykoula^ka pMa M. U4Ldrvlr)
76. évfolyam 31. szám
Nagykanizsa, 1936. február 7. péntek
Ara 12 f»l.
ZALAI KÖZLÖNY
ét IhWMIi FM s. i
FeldíW szerkesztő: Barbarlta Lajos
EUflulW Art: egy hóra 1 peara ■ SuikmlMfl t. UtdóblnUllteUoi
Akik nem licitálnak
A lengyeltóti választási kerületben újra hangzik a csatazaj, az ellenzék újra »összefogott* és olyan hangos és olyan merész a kijelentéseiben, mintha ezen a miandátu-mon múlna minden bajunk-gondunk A nagy ellenzéki zűrzavar mellett különösen megnyugtató, üdítő és vigasztaló az a józan és komoly hang, amely ezúttal is jellemzője a Nemzeti Egység választási agitáció-jának és amely mo6t is öntudatosan távol áU a vásári korteskedés esa közeitől.
Lehetetlen például, hogy fel ne figyeljen a magyar közvélemény Bornemisza Géza iparügyi miniszter beszédére. Arra az önérzetes megállapításra, hogy a Nemzeti Egység Pártja nem vett és nem vesz részt az egymásra való licitálásban. Mert nern volt és nincs szüksége az Ilyen korteakedésre. A magyar nép - mondotta többek közt Bornemisza Géza - sokkal érettebb és józanabb semhogy elhlgyje mindazt, amit hamis politikai próféták lelkiismeretlenül és könnyelműen Ígéretnek.
Elmultak már hála Isten _ azok az Idők, amikor még politikai furfangokkal, hátbatámadó csclszö-vényekkel lehetett vezetni a népet, ma már csak annak van hitele, aki a nemzpti erőknek céltudatos munkára való összefogásával, becsületes alkotó munkával akar és tud dolgozni az ország jövőjéért és a nagy tömegek boldogulásáért. Az a 95 pont példáut, amelyét - hangoztatta a miniszter - a kormány Nemzői Munkatervében lefekíe\'.ett, nem más, nrlnt szent hitvallás o népi demokratikus, a magyar faj jövőjét biztosító öntudatos nemzeit politika mellett.
És a Nemzeti Munkaterv sok igen jelentős pontja ma már élő valóság. Nem Írott malaszt, hanem megvalósított tény, hiszen mindenki által ellenőrizhető, hogy ma fobb helyzetben van például a mezőgazdaság, mint három-négy évvel ezelőtt volt. Nemcsak azért, mert emelkedtek az árak, hanem azért is, mert a kormány uj és jó piacok szerzése mellett rendezte a gazda-adósságok ügyének nehéz kérdését is. A napi problémák mego\'dása mellett a messzemutató nagy kérdések rendezésére is van gondja a kormánynak, amint azt a hitbizományi reformjavaslat is mutatja. Ez a reform a természetszerűen szükséges átmeneti Idő számbavételééi egészségesebb, szociálisabb fjapokra hefyezi a birtokmegoszlást ugyanezt a célt szolgálja a telepítési javaslat is.
00 éppen Így a kormányzat helyes célkitűzéseit szolgálják azok a kormányjavaslatok, ^am^yek az iparügyi tárca köréből már ©ddlg
5\'gyslásra kerültsk és a jövöben tárgyalásra kerülnek. Utalt itt a mintatér a mintamühelyek felálli-1 a továbbképző tanfolyamok
1 \'építésére, a kisipari kölcsönök, az
Lovat ütött agyon, pajtát a tűzfalával együtt elsöpört a kanizsai orkán
Letépte a azél a templomtorony kereaztjét, a megyeháza éa a Bárány tetőzetét Zalaegerszegen — Sümegen ia pusztitott a diihönyö azél-vihar — A Bakony-vidék falvai el vannak vágva a világtól — Zavarok voltak a vonatok kBzIekedéaébsn ia
CsfltOrtOkön mindenfelé teljes erével folyik a rend helyreállítása
Csütürtökön reggel a hatalmas erejű szélvész kissé alábbhagyott, ugy hogy a munkássereg könnyebben tudóit dolgozni a pusztítások nynmainak eltakari\'ásán. Mint jelentik, tegnap délután a leszakadt vezeték Oreczky, Attila-utca 18. szám alat\'i lakosnak
agyonütötte a lovát,
amint az véletlenül rálépett a leszakadt vezetékre. Súlyos károkat okozott a vihar a háztetőkön és rádió antennák közölt. A plébánia tetőzete is megrongálódott
Klskanlzsán szálnál több ka* put és körítést döntött ki a tornádó
ere|e. Évtizedes fikat dönlött ki. Valóságos c atatér képét mutatja a töltés a kidöntött oszlopaival. Az országúton
egy uj, alig néhány éves lábas-pajtát tűzfalával együtt, tetőstől az udvarra döntött.
A Drávavölgyi egész sereg munkást vett fel és autón hordja őket,
hogy minél előbb sikerüllön a köz-és magánviiágilás rendiének teljes helyreállítása. Kiskanizsán szerdán esle — három utca kivételével — már volt áramszolgáltatás A Katonaréten még nem. meri még folynak a javítási munkák. Az utcai világitásnál még szórványosan égnek a lámpák, de valószínű, hogy csütörtök estig már eze i a téren is sikerül mindent helyreállítani.
A posta jelentése szerint csütörtök délelőtt megindult a forgalom a távbeszélő hálózatban, igy Szomba\'-hely, Sopronnal és e két vonalon át Budapesttel is lehet beszélni. Az enyhült időjárás folytán megköny-nyebbült a munka. A pos\'a Is sok munkással igyekszik a normális állapotokat visszaállítani.
A nagykanizsai járás községeivel — mint a főszolgabiróság közli — a forgalom helyreállott. A közlekedésben sehol komolyabb fennakadás nincs. Hófúvás nem volt. Az egyes községekből nagyobb károkról vagy forgalmi zavarokról nem érkezeti jelentés.
A vihar pusztításai Zalában és a Bakony-vidéken
A keddi nagy szélvihar vidéken ls nagy pusztítást vitt véghez. Tekintettel, hogy a telefonvezetékeket is legtöbb helyen megrongálta a vihar, részlett sebben csak most tudunk beszámolni a környékben okozott károkról, i
A megyeháza, a Bárány, a tem plum megrongálódott Zalaegerszegen
Zalaegerszegen emberem-ékezet óta néni volt olyan nagy szél, mint kedden. A vihar letépte a plébániatemplom keresztjét éo a Sütő-utcába sodorta, a Bárány szálló egész t»ítözet6t pedig a Kazinczy-térre dobta. Igen nagy károkat okozott a kerítésekben. Sok háznál kibontotta a tetőzetet és egymásután szórta le a zsindelyeket. A\' vármegyehát tetőzetét olyan veszedelmesen megbontotta, hogy a járdát el kellett
zárni. A Baross ligetben több fát csavart ki a vihar, o cégtáblákat is több helyen leszakította. Egerszegen alig van ház, ahof valami javítani való ne akadjon. A Bárány szálló tetején tlz ember dolgozik, hogy a leszakított bádogtetőzetet visszahelyezze.
Tégla zuhant a lakodalmas pár sutójára
Sümegen csak véletlennek volt köszönhető, hogy emberéletben rem «sett kár. Ai járásbíróság épületének tetőzetén lévő mázsányi bádog-lepedőket percenként szórta le a vihar. A próság előtt a közlekedést be kellett szüntetni.
A községháza előtt egy fiatal pár esküvői autóját érte bakS2t. A fiatalok a polgári esküt tették le, mig a soffőr az autóval a ház előtt állt. Az Ggyik szélrohamban a közeli
OTI terhek rendezésére és hangsúlyozta, hogy a Gömbös-kormány volt az első, amely nyiltan odaállt a magyar munkásság mellé.
A Gömbös-kormány nem licitálja tul a hatalomért hadakozó ellenzék Ígérgetéseit, a Gömbös-kormány tet-
tekkel, eredményekkei áll a nép elé s célja minden intézkedésében az, hogy megvédelmezze a tisztviselő, kereskedő, munkás, a szabadfoglalkozású polgár fizetését, bérét, munkaidejét, családfát, egészségét, munkaalkalmát. ( ,
tűzfalról hatalmas tégladarabok zuhantak a mit sem sejtő sofför elé. A soffőr szerencsére idejében elugrott, Így benne a lehuljptt fal nem tett kárt, csak az autót rongálta meg.
Megálltak a vonatok a nedves hó miatt
A Bakony-vldék egyes községei teljesen el vannak zárva a külvilágtól. A nagy vihar a telefon és villanyvezetékeket is elszakította. Szé4 keafehérvár környékén különfisen a vonatok rendes közlekedését akasz> totta meg a vihar. A kanizsai vonat szerdán egyáltalában nem érkezett meg Székesfehérvárra. A viharral együtt hulló nedves hó - mint mondják - sokkal károsabb az ei nem olvadó hónál, m?rt tapad és a vonatoknak nagyobb akadályt jelent.
Mint szombathelyi jelentés mondja, a Vasmegyei Elektromos müvek ugyancsak j?an;is?.kodnak a viharra, mert a távvezetékekét igen sok helyen megrongálta. A nedves hó itt annyira veszedelmes volt, hogy a celldömölki vonatot egyáltalában el sem indították.
Csütörtökön a vonatközleksdés már teljesen normális.
Telefon-póznák a síneken
Pécs, február 6
A jpécsi üzletvezetőség jelentése szerint a szerdai vihár több helyen a vasúti sínekre döntötte a távíró-vezeték póznáit, igy a forgalom több vonalon szünetel. Szaknmnká sokat küldtek ki, akik azonnal megkezdték a munkákat, de csütörtök reggelig csak Pusztaszabolcsig tudták megtisztítani a vonalat. Pécsen a magasfeszültségű hálózatban is kárt tett a vihar, a telefonforgalom az egész városban szünetelt.
A Veszprém-környéki vasutakon is több vonalon beszüntették a forgalmat. Több helységet a vihar elzárt a külvilágtól, a táviró és postaszolgálat szünetel.
Kaposváron Is...
Kaposváron a kedd éjjeli vihar szintén nagy pusztításokat végzett. A telefon és táviróvezetókeket a szélvihar több helyütt elszaggatta, ugy hogy az összeköttetés és telefon forgalom szünetel.
Több tüzeset és súlyos sebesülés történt.
ZALAI KÖZLÖNY.
1936. február 7.
Epekő , vesekő- és hólyagkő-betegek, valamint azok, akik hugy-savaa sók lulszapcrodásában és kösz-vényben szenvednek, a természc\'es „Ferenc József keserűvíz használata állal állapo uk Javulását érhetik el. Az orvosok ajánlják.
A parlamenti fenegye-rekeekedéa ellun emellek azét a Ház Ülésén
Budapest, február 6
Gömbös Gyula miniszterelnök „és Lázár Angpr igazságügyminiszter jelenlétében folytatták szerdán délután a hitbizományi javaslat vitáját. Ángyán Béla, az első felszólaló, a javaslatot jónak és a célnak megfelelőnek tartja. Nem lehet kiszakítani ezt a javaslatot a Jkonnány trilógiájából, - mondotta - mert a tagosítás kérdését sem lehet mellőzni. A proietáriátus szempontjából t\'z a javaslat nem jelent meg. oldást, hangsúlyozta, és nem is jelenthet megoldást ebből a szemszögből. A mezőgazdasági munkásság n>\'héz helyzetének megoldásához fokozottabb \'iparosítás, jó gazdasági és kereskedelempolitika, jobb gazdasági és kereskedelmi he.yzet szükséges. Mindezek majd meghozzák azt az eredményt, ami a népies politika követelménye. Majd utalt azokra a történelemhamisitásokra, a ni\' lyek az egyes íe szólalás.ok során elhangzottak. Lehst, hogy ezek a gyengélkedő Hóman miniszternek, a történelemtudósnak betegágyában derűs perceket szeieznek, de; kifelé romboló hatásuk lehet, i
A parlamentet nem lehet feoo< gyt\'rekeskedesekre felhasználni^ — mondta Ángyán. - Kerüljük a népszerűség hajhászását1 ,
Utóbbi szavakat Esztergályos fe\'é intézte, mire az válaszolt:
- vitatkozzék velem, én még nem is beszéltem I
Gömbös közbeszólt a Ház nagy derültsége közben :
- Minden bajt csirájában kell elfojtani! [
Ángyán e\'zután a javaslat Bzaka-szalt jogi szempontból bírálta. Fejtegette, hogy a javaslat igyekszik eléri, hogy hitblzományosok kötelezettségeiknek eleget tegyenek. Ezt az elvet feltétlenül keresztül kell vinni. A javaslatot örömmel fogadja el, azt korszukulkotónak mondja, amely 150 évi vajúdást szüntet meg.
/^z Interpellációk során Vázsonyl Ján<>s a jogrendet veszélyeztető hitfelekezeti izgatások ügyében, Csoór La;os a bor ellenőrzésével kapcso-la\'.os illetékek tárgyában, Nagy Iván a gazdasági munkás\' lbocsátá-sok tárgyában interpel\'ált.
A Kurla felemelte Dréhr büntetését
Budapest, február 6 A kir. Kúria csütörtökön délelőtt hirdetett ítéletet Dréhr Imre ismeretes bűnügyében. Az itélö tábla két és fél évi fegyházát a Kúria megsemmisítette és három és fél évi fegyházra itélle el.
Visszapillantásba Polgári Egylet 100 esztendejére
Németh László titkári jelentése
A Nagykanizsai Polgári Egylet 100 esztendős történ\'.te nemzeti tör ténelmünk legmozgalmasabb évszázadával esik egybe. Eseményekben ezért annyira gazdag, hogy annak mindenre kiterjedő, alapos — habár csak száraz és színtelen Ismertetése is messze meghaladná a jelentés keretét, ezért az Egylet történelméből veit fontosabb események felsorolása mellett, mintegy számotadásul, cíalr azokra a hatásokra mutatok rá, a melyeket Egyletünk működése alatt\' a város társadalmára1 gyakorolt és viszont kidomborítom azokat az eseményeket — ugyancsak az Egylet türténelir.éből véve, — amelyek hivatva vannak Nagykanizsa társadalmának fninden Időben, minden szépért és jóért lelkes mentalitására rávilágítani,
Budapest után Nagykanizsa
1827. április 24-én vetette fel Széchenyi István gróf a.t az eszmét, hogy a közművelődés, közhasznú eszmecsee és a kellemes társalgás előmozdítására egylet alakitassék. Ez az eszm$> általános tetszéssel találkozott ugy, hogy még abban ai esztendőben, junius 10-én megalakult az ország legrégibb és ugy hiszem, egyben ma Is legnépesebb kaszinója: a Nemzeti Casino.
És ez az eszme nem maradt elszigetelve. Termékeny talajra talált az az ország nagyobb vidéki kulturális gócpontjaiban is. S mi kanizsaiak büszkén vallhatjuk, hogy Nagykanizsa első volt a vidéki városok közül, amelyik teljes egészében értékelni tudván ennek az eszmének a súlyát, pár évvel később, 1836. február 2-án, a város patrícius iparosai és hunoratiörjei ettől az eszmétől hevítve és ezektől a céloktól vezéreltetve megalapították a
Nagykanizsai Polgári Egyletet,
A.róí azonban, hogy kik voltak név szerint ennek az eszmének propagálói itt Nagykanizsán, kik hívták éleire az Egyletet és kik állták körül annak bölcsőjét, Írásbeli dokumentumaink, sajnos, nincsenek.
Az Egylet működésének első évelt azok az eszmék, és törekwések töltötték be, amelyek Széchenyi István korát jellemezték. Sajtószabadság hiányában az egyeületi élet kinál-kozott legalkalmasabb eszköznek a közszellem felébresztésére, a haladás ösztönének gyarapítására és a re-fo me8zmék megérlelésére, amelyek onnan a közéletbe kilépve testet ölt-hettek.
„Hazafias vitatkozások színhelye.. A
E ekben az években jelentős részt vett Egyletünk a közügyek Irányításában Í8. Dokumentálja ezt a választmány 1846. december 13-iki ülésének az a határozata, m ly sze rint megkeresi a városi elöljáróságot, hogy a vá asztmány á\'tal elfogad >tt ujoncozási eszme célszerű életbeléptetés^ iránt tegye meg a szükséges lépéseket De bizonyilják ezt az egyik régi elnöki\' beszéd következő szavai\'is: .Egylelünk ne csak magán társadalmi életünk központja, hanem a haza közügyei feletti hazafias vitatkozások színhelye is legyen."
Az 1848—49-Iki szabadságharc is a neiy.eti törekvések pártján találta Egyletünket. 1848. április 12-iki rendkívüli közgyűlésén fogadtatott tl az az indítvány, hogy „Küldjön ki a nagykanizsai polgárság küldöttséget P est város polgár ágához, köszönetet nyilvánítani ama ritka hazaf ui lelkességökért, melynek nagy részint köszönhetjük az ismert 12
pont diadalát s epyszersmint Pest városa polgá ságának rokonszenven alapuló frigyét Nagy Kanizsával örök időkre megkötni és szentesíteni.* S amikor a kormány áldozatkészségre hivta fel az ország lakosságát, Egy-, létünk az elsők között sietett önkéntes hazafiul áldozatával, amidőn május 21-én a választmány kimondotta azt, hogy ,200 pengő forint a hon oltárára áldozatul vitessék."
A számflzOlt politika
A nemzeti eszmék porbahullása
után a mindent megbénító idegen járom súlya alatt szenvedett Egyletünk is. Ebben az időben a közgyűlések már csak a császári királyi helytartótanács engedélye mellett voltak tarthatók és bizony ebből az időből közgyűlési jegyzőkönyveink a hatósági közreműködéssel elégetett Kossuth bankók és a hatvanas évek elején tartott farsangi dallidókon megmaradt gyerlyadaraboknak kormánybiztos jetenléiében történt eladásán kívül, hacsak a sorok között is nem tudunk olvasni, mit sem bizonyítanak. ■
Az alkotmányos .élet helyreállta után szabad tere nyillott a politikának a> sajtóban, a megyei és városi közgyűléseken és ekkor már az Egy-i let maga zárta ki a politikát falai közül; kizárólag csak nyugodt békéc szórakozást és kellemes otthont kívánván biztosítani tagjainak, s bár az egyesek és magánosok nyomorának enyhitése céljai közé sohasem tar\'ozott, ettől az időtől kezdve évtizedeken keresztül évenként 10—15 családot.részesített segélyben, üwzá-gos és közcélra pedig sohasem fukarkodott filléreivel. Jelentősebb ösz-szeggel járult hozzá 1860 ban az Akadémia palotájának felépítéséhez, s nem volt olyan közhasznú intézmény, amelyet anyagi támogatásban nem részesített volna.
(Vége köv,)fM.
A vasutas-bál <>
egy uj szin a kanizsai farsangban. A szárnyaskerék hatalmas kanizsai családja is részt kér magának ez-idén a karnevál örömeiből és a város közönsége szívesen és örömmel adja hozzá meleg érdeklődését, i A bálnak dr. Krátky István polgármester a fővédnöke, va\'amint a vasutas-család fejei: Bar.aí Béla, Kolos János, Ka/xitvr Ernő és Rubint Károly- \\
A bált a VOGE helyi csoportjának agilis vezetősége és Jó* megszervezett vigalmi gárdája rendezL A vasutas-bál február 10-én, vasárnap este D órakor kezdődik az Iparoskör termeiben. Belépődíj 1 pengő, háromszemélyes családjegy 2 pengő. A báli zenét Torma Tóni cigányzenekara szolgáltatja. \\
Naptár: Február 7. péntek. Rom. kat Romuald. Proteeténa Tódor. Izraelita Sebat hó 14.
Gyógy Mertári éjjeli wsolgáUt e hó 15-ig a «Salvator» gyógyszertár Erssf bet-tér 21. s a kis kanizsai gyógysjwrtár.
Gőzfürdő nyitva reggel | órától e»M 0 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egéu n»p. nőknek).
GYERMEKENEKVEGYEN I
világhírű RADlÚ ortopfid gyógyeipőt
Szomolányinál.
I
jSSL
febrvár 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Meghalt dr.SabjánGyula kisleánya
Megdöbbentő" halálhír szoladtszét a városban szerdán délután 6 óra tájban. Dr. Sabján Gyula klr. kormányfő tanácsosnak, Nagykanizsa volt polgármesterének kisleánya, az aranyszőke, gyönyörű gyónnék, pár napi szenvedés után meghalt. Hét év^s volt a kis Erna, második ele-mfb° járt. Egyetlen szemefénye voit a szüleinek. A% egy hete, hogy skarlátban megbetegedett és -nem volt segítség. Nagyon régen nem volt gyászhír, ami ennyire a szivére ütött volna mindönkinek az egész városban, órákra szinte megdermedt az emberekben a lélek. A sportoló, eleven, okos gyermek ha lálhlrét sok házban siratták meg egész Nagykanizsán. Temetése pénteken délután 4 órakor íesz. A szülők fájdalmában igaz együttérzéssel osztozik mindenki ebben a város ban.
Apróságok asszonyoknak
F Hájá\'nil Jói bevált rccspt, hogy a kézfejet, ugy hogy az ütőér Is be-Kérjen, hideg vtaeí telt tálban áztatjuk kb. B percig. Ezt ismétel-Jilk, mllldlíi friss vízzel, 15-20 percei időközökben.
Náthát ugyancsak egy régi, kipróbált i^oeptteí lehet házilag gyorsan gyógyítani. Vegyünk e célra egy fazekat, azt forró vizzel töltsük-meg, majd \'égy kis porrá tört kámfort tegyünk\'bele. Most n fazék fölé hajolva, szívjuk be csukott
szájjal a kámfor gőzét.
*
C\'lromol nagyon sokáig el tudunk tartani, ha egy nagy kőedényben tartjuk és sóval alaposan meghintjük. De ugyls eltartható, ha bö vízbe tesszük el, de a vizet minden másodnap leöntjük róla és fontos körülmény, hogy mindig ugyw-olyan hőfoknál kell tartani.
F\'kete tUlt és fekete csipkét szalmiákos vízben, vagy tejben kell kimosni. Ezáltal nem veszíti el a fényét.
HófDYás, fagy I
Prognózis: Még élénk északi szél, egyet helyeken ujabb hófúvás és ujabb hóesés. Valamivel eröaebb éjjeli fagy, a nappali hőmérséklet alig változik.
Kisdedek mikaci széksiorulá-sánál és nagyobb gyermekek gyomorbélhurutjánál réggel felkeléskor már egy negyedpobár lermé-3ietts .Ferenc József" keserüvizet U kitűnő sikerrel adhalunk. Az orvosok ajánlják.
- KliH.rfrl.el5k rémére rendktrtl
«">»?«• batorrisárU.1 alkalom, llodern bet«nd«eéwk, tökéletes |é kivitelben, l»«" Itjáiatu réiiletre. »őt lutMt-mratMni la kaphatók Kapatta bytor-Inkáiban, Horthi UiklA.-ut «.
Kí«* nli éa gyermekkabátok, szőrmék már erőaea mérsékelt árban Sla-(•r Divatárukéiban.
Mától kezdve mutatja be
a Városi Mozgó SzBke Szakáll n«B,.lkerU vígjátékát
Barátságos arcot károk.
100.000 pengős megtakarítással dolgozott a nagykanizsai OTI-kerfilet
Érdekes számok az OTI munkásságáról
Érdekes jelentés hagyta el a sajtót. Az évi jelentés, amit az OTI december havi közgyűlése elé terjesztettek, egy egész év sáfárkodá-sáról számol be és olyan számadatokat mutat be, amelyek tei;es képét adják annak a hatalmas szervezetnek, amit Országos Társadalombiztosító Intézetnek neveznek. Bennünket elsősorban a nagykanizsai kerületi pénztár ssámoszlopai érdekelnek, hogy fogaimat alkothassunk arról, mit végez az a 20 tisztviselő, akik a mintegy 8000 főnyi taglétszámot kitevő nagykanizsai kerületet igazgatják.
Hogy fogalmunk legyen országos viszonylatban is az OTI dimensiól-ról, elég rámutatnunk arra, hogy egy évi járulék-jövetem 32,524.674 pengő volt, amihez még a háztartási alkalmazottak 4,994.381 pengő járulék-Jövedelme Járul. Ehhez Jön még az öregségi járulék : 14,206.751 pengő, vagyis a teljes járulék-jövedelem 51,727,756 pengő, t
Az általános üzletágban egy év alatt sikerült a vezetőségnek 722.308 pengő megtakarítást elérnie, ezzel szemben viszont a háztartási alkalmazottaknál a hiány 70.089 pengő. A\' tényleges megtakarítás igy összesen 652.269 pengő. A kincstár az ügyviteli költségekből 2,281.000 pengőt téritett meg. A1 kimutatás szerint az általános ügyviteli "költségek 6.28 százalékos apadást mutatnak, ami összegszerűen 283.242 pengőt jelent. A kimutatás szerint egy esztendőben egy tagra, munkaadóra é« munkavállalóm egy. aránt 7.64 pengő ügyviteli költség esik. (
Ami már most a nagykanizsai kerületi pénztárt illeti, 1934 év őszétől, amióta újra önálló a kerü-
let, a taglétszám 78.63 százalékkal emelkedett, ugy hogy á\'talánosság-ságban állandóan 7 -8000 fő között mozog. Az elmúlt évben összesen 22.264 pengő táppénzt fizetett ki a nagykanizsai kerület, ezenkívül 10.993 pengő születési segélyt, kórház, szanatórium, Btb. költségekre 38.770, gyógyászati ellátásra 10.341, orvosi költségre 23.139, egyéb segélyezési költség (szemüveg, sérvkötő és egyebek beszerzése) 5884 pengőt : végeredményben 111.818 pengőt. Ezzel szemben a járulékok előírásos összege 201.168 pengő volt, aminek fele az öregségi tartalékalap tőkéjét képezT 1
öregség esetére a nagykanizsai kerületi pénztárnál bejelentettek száma 11.679, kijelentettek 10 873 embert, a napi átlagos létszám tehát 3704.
Bejelentettek biztosításra általában 15.887 embert, kijelentettek 14.173-at, a napi átlag volt a kerületben mintegy 5000 fő. Bejelentettek Á kanizsai kerületnél 1419 háztartási alkalmazottat, kijelentettek 160-at. Napi átlag a bejelentett háztartási alkalmazottaknál 1442. Munkaadó volM475 ipari, 1208 háztartási. Egy-egy munkaadóra 8.2 százalék munkavállaló eaett.
Nem lesz érdektelen felemlíteni, hogy a nagykanizsai pénztárnál vo\'t a legkisebb ügyviteli költség és 100.000 pengőre tehető a megtakarítás egy év alatt.
Aaoknak, akik a számok között tárgyilagosan olvasni tudnak, ezek a számok hangosan beszélnek. E»ek nek a számoknak jelentőségét nem kisebbítheti le még az esetleg itt-ott felbukkanó antagonizmus sem.
Minta kerület a nagykanizsai: adminisztrációs részről dr. Béres
LeSMosobb báli ruhák
A UA divatselymeiből -/Áruház készülnek
Faháncs, Cloqué, Moscalin selyemanyagok a legszebb színekben kaphatók.
László ügyvezető, orvosi vezetés tekintetében dr. Schinidtlmre főorvos hivatásuk magaslatán állanak. A számoszlopok beszélnek a teljesített munka nagyságáról és mineműségéről.
_(jmO
A Szerdal Társaság IV. vlta-iülése
Schopenhauer — optimista filozófus
Komoly érdeklődés várta és kísérte Kelemen Ferencnek, az Irodalmi és Művészeti Kör társelnökének február 5-iki vita-előadását Schopenhauerről, mint optimista filozófusról. Az előadó - mint bejelentette - szofista áibölcselkedés nélkül és metafizikus magyarázatok nélkül óhajtotta bebizonyítani, hogy a sötétenlátás atyamestere, az egész világot éppen pesszimizmusával nyugtalanító Schopenhauer .-alap-jában véve optimista alapon tekintette és élte is az életet.
Vázolta az előadó a kozmooentri* kus, a theocentrlkus és az egocentrikus filozofial iskolák egymásutánját Platóntól Descartes-lg, majd n Taine-féle miliő-elmélet segítségével levezette Schopenhauer egyéniségét és helyét a reá iegfőként hatott Kant és korának többi filozófusai között. Érdéke. volt, ahogyan az előadó részletesen Ismertette Schopenhauer életét a koraérett gyerekkor vívódásaitól az öreg filozófus derűs lehlggadásálg.
legnagyobb érdeklődéssel, szinte hitetlenkedve várta a .Közönség, hogy hogyan fogja Kelemen Ferenc - aki rendkívül alapos ismerője Schopenhauernek - az optimizmust kianalizálnl a nagy gondolkodó portré|ából. Altalános volt a meglepetés, amikor ez — sikerült az előadónak.
Feltárta Schopenhauer egész filozófiájának lelkét és végső következtetésként megállapította, hogy etikájának a »Mitleld,« az együttérzés volt az alapja a habár az élet tagadását hirdette te, mégsem jutott ebből Hegeslos pesszimizmusáig, aki az életnek, mint céltalannak eldobását találta egyetlen megnyugtató megoldásnak, hanem csak azt állapította meg, hogy jobb lenni, mint nem lenni. Az élet folytatásához ilyen konklúzió mellett nem kell-e határtalan optimizmus ? Élete fő-müvéi.2k harmadik kötetében ls, az értelem, a művésziét, az alkotó géniusz szépségeiről alkotott véleményében sok optimizmus nyilvánul meg. Gyakorlati étet-tan ácsaiban is lépten-nyomon ott csillog az optimizmus. A magánélete pedig, különösen későbbi korában, határozottan és bölcsen derűs volt.
A\' bizonyítás sikerülvén, ekörül vita nem is alakult ki. Vita-kérdésnek azt tette fel Kelemen Ferenc, hogy az optimizmus, vagy a pesz-szimizmus lehet-e a mai ember életében a helyes Iránymutató ? Ehhez a kérdéshez sem szólt hozzá senki, nyilván ezért, mert aligha lehetne vitatkozni afelett, hogy a mai emberi sors viseléséhez és Irányításához falat kWyérként van szükség az optimizmusra. 1
Maradt azonban egy nyitott kérdés Schopenhauer filozófiájának te-mortetése után. Erre dr. Szabó Zsigmond mutatott rá hozzászólásában. Schopenhauer filozófiája -mondta- pogány filozófia, szemben
_ZALAI KÖZLÖNY_
Európai értekezlet alakul kl a párisi tanácskozásokból
Mussolini figyelmeztetése kijózanító hatást gyakorolt Oenfben
_i_
áll a keresztény életfilozófiával, mert hiányzik belőlo a túlvilág gondolata s éppen ezért nem ta\'ál megnyugtató megoldást az élet kérdéseire, éppen ezért pesszimista.
K°4em> n Ferenc válaszában kifejtette, hogy a vallási vonatkozást szándékosan hagyta ki előadásából, mert erre az érzékeny területre nem akarta terelni a vitát, de teljesen egyetért etekln(etb$n dr. Szabó Zsigmonddal, ennek taglalása azonban már egy ujabb, hatalmas vitaanyagot jelentene, i
Ezzel a megnyugtató záradékkal egy értékes előadás jó\'esí és maradandó lelki-nyomait vitte magával hallgatóság a negyedik vitaülésról. Kelemen Ferenc plasztikus, szines, kristályosan tiszta képett adott Schopenhauerről. Külön kell megemlíteni az előadónak szabadelőadásban is tökéletesen szabatos, szép nyelvezetét és előadásának logikus, oko6 felépítését. |
Mindenki ott lesz szombaton
a kanizsai farsang leghangulatosabb mulatságán, a Szanatórium-pikniken. Ennek a bálnak nincsenek védnökei, nincsenek személyre szóló meghívói, de van 31 esztendős tradíciója és van minden évben köztudomás szerint a legmelegebb farsangi hangulata. Különösképpen vidám és méltó színvonalú társadalmi karnevál-esemény lesz az idén, amikor nincs körülölte a rendezéseknek az a torlódása, ami az előző években előfordult.
Helyben sohasem küld meghivó-kat a Szanatórium Egyesület, igy az idén sem. Mindenkit szeretettel vár a rendezőség és a nemes cél, aminek az Egyesület szolgálatában áll.
A zeneiskola llceállsa
kisérő műsorában vasárnap több érdekes és nagysikerű kompozíció is előadásra kerül. Igy Chopin közismert és igen közkedvelt Vihar-tanulmánya is, valamint Zsolt nagy po-pularitásnak örvendő nem égi keletű Szitakötő c. hegedüdarabji is, mely neV ez alkalommal lesz első kanizsai előadása.
A szabadelőadás témája mindenkit érdekelhet, mert az illusztratív z néről szól. Előadó Vannay János, közreműködők Honti Ilon* és Drávai Lajos, akit F. Pásztor Irma kísér zongorán. A matiné fél 12 órakor kezdődik és kb. egy óra hosszat lart. Belépődij nem lesz, a rendezés költségeire önkéntes adományokat köszönettel vesz a rendezőség.
— A Színházi Élet
olvasóközönsége bizonyára külön csemegének fogja tekinteni, hogy mit ir Hatvany Lili színházi levelében a Kilencágú koronáról, amelynek szerzője ő és Hunyady Sándor. Egyéb érdekességek a Színházi Élet uj számában: Egyed Zolttán cikke Muráti Liliről. Statisztika irók, színésznők és színészek szenvedélyeiről. Hogyan pihen Rökk Marika Budapesten? Hevesi Sándor zene-krilikája. Színházi bankett egy pesti .cukrászdában. Az Olvasók írásai. Az idei Baumgarten dijat nyert irók antológiája.
Páris, február 6 A Párisban folytatott megbeszélések eredményét abban foglalják össze, hogy erőteljesebb lett a viszony Franciaország és a kisantant között, to/ábbá a tárgyalások közelebb hozták a kisantanthoz Ausztriához. Néhány hét múlva Genfben értekezlet Ül Össze, Ausztria és a szomszédállamok részvételével tanácskozások lesznek.* A résztvevő államokat még majd kibővítik, ugy hogy az értekezlet európai ér\'.ekez-H\'tté alakul, i ,
London, február 6 Az angol sajtó jelentékenyen lejjebb szállítja a Párisban folytatott megbeszélésekhez fűzött várakozást. Hir Szerint kisantant körökben rossz benyomást keltett, hogy megcáfolták Starhemberg nyilatkozatát, amely Síerint Ausztria swros együtt működést óhajtana a kisantonttal. Ugy látszik, hogy a párisi megbeszélések során Starhembcrg herceg sokkal messzebb ment, mint azt Bécsben kívánták.
Páris, februáí C Starhembcrg heroeg ujabb nyp latkozata hideg zuhanyként hatott Párisban. A heroeg Flandlnnd folytatott tárgyalásai során azt vallotta, hogy minden közeledési kezdeményezést a kisintanttól tesz függővé. Most Starh-\'mberg heroeg már feltételhez köti a közeledést és azt kívánja, hogy az utódállamok vállaljanak kezességet Ausztria határainak függetlenségéért. Párisban özek szerint kizártnak tartják a megegyezést.
Amerika meghiusítja az olajzárlatot
Genf, február 6 Elhatározták, hogy további egy évre meghosszabbítják Amerikában a jelen\'egl semlegességi törvényt. Ez a scmlegvcsségl törvényhatározat teljesen hiábavalóvá teszi a genfi olajzárlattal foglalkozó szakértői bizottság munkáját, m?rt az olajzárlat Amerika nélkül lehetetlenség és ha felvetnék az ostromzár szükségességét, azt senki sem volna hajlandó vállalni. Mussolini legutóbbi
figyelmeztető nyilatkozata ugylát-szik kijózanító hatást gyakorolt Genfben. Genfi körökben is ugy nyilatkoztak, hogy addig, amig a Népszövetség tityegett-totyogott, addig Olaszország földalatti ^tartályo-kat építtetett és ellátta magát a háború végéig ebgendő olajjal, i
Uj olasz támadás Indul Afrikában
Róma, február 6 Cirano gróf, Mussolini v«je, a keletafrlkai sajtó vezetője, pénteken utazik Nápolyba és onnan repülőgépen folytatja útját Keletafrika
felé.
A Szomáli földről érkező jelentések szerint küszöbön ált Gratianl tábornok ujabb győzelmes támadása. Lehet, hogy a támadást az eredeti tervek szerint már meg is indították. Az olasz csapatok gyorsan haladnak előre. A végső cél az, hogy a Harrar felé vezető utat felszabadítsák.
összeomlik a londoni hentes-sztrájk
London, február 6
A reggeli londoni lapok szerint a londoni husipari *ztrá|k rövidesen összenml k. Sikerült elhá ilani a húsellátás terén fenyegető nagy veszélyt.
Hauptmannt kivégzik,
de Mért nyomoznak tovább
Trenton, február 6 Hoffmann kormány/ó kijelentette, hogy a Lindbe^g gyermek elrablása ügyében megindított nyomozán miatt nem halasszák el Hauptmann kivégzését. A nyomozást a kivégzés után is folytatják és ha nem jön valami váratlan fordulat, akkor Hiuplmannt március vége és április közepe között kivégzik.
— DuUrváaárláa nem «oodl Teljea berendezéseket i«ndklvfll előnyös rMt-(ptfizetésre, sőt kamatmentesen la asál-litunk. Kopstrln butorámhfti, Horthy UlkUSn-üt 4.
1936. febroár 7.
— (A Credo gyűlése)
Vasárnap délelőtt 11 órakor tartja a Credo a plébánia fehértermében február havi taggyűlését, amelyre minden Credo-testvért ezúton is meghív. Előadók lesznek dr. Wéber Elek kir. járásbiró és Benedek Rezső szerkesztő. Az előadások tárgyai a ma időszerű katolikus problémái. Titkári jelentés, majd a zászlóügy és a lelkigyakorlatok kérdése következik napirenden.
— (ügyvédi hlr)
Dr. Berger Lajos ügyvéd Budapest, III. ker., Lajos-u. 91. sz. alatt Irodáját megnyitotta. Telefon 6-31-41.
— (Az Egyházi Vegyeskar)
péntek este 7 órakor próbát tart.
Oazdag kántor.
— (A Frontharooaok) farsangzáró teája e hó 9-én lesz a Korona szálló éttermeiben. Egyike lesz az Ilynemű mulatságok legsikerültebbjének, aminek
ékes tanúbizonysága az, hogy a kl-bocsájtott gyűjtőlveken már Is nagy számban jelezték megjelenésűket a város társadalmának előkelőségei is 8 igy biztosítva van a tea sikere.
— (Masztodonfogak a Balatonban)
A Magyar Nemzeti Muzeum őslénytani osztályának igazgatója, Zsivny Viktor dr. értesítette Lendl Adolf dr.-t, hogy a tavasz folyamán kiemelteti a keszthelyi fürdő közelében talált Masztodon longirostris őse\'efánt csontmaradványait, ha a part- és vizjog tulajdonosa, a Festetics uradalom a kotrást és ásást ott megengedi A „Grazer Tages-post" nevű grácl újság rövid Ismertetést közölt a nevezetes keszthelyi leletről és Lendl tanár előadása nyomán leírja a kihalt óriás ős-elefánt életmódját.
Ügyeljen, mert nem minden trioó-fehérnemű Excellent Habselyem.
— (Az OMKE Irodája)
február 10-től, hétfőtől kezdve ismét délelőttönkfnt 10 és 12 óra közt áll a tagok rendelkezésére.
— (A gimnazista oserkóazek műsoros teája)
Nagy napja lesz vasárnap a gimnázium tornatermében a gimnazista cserkészeknek. Akkor délután fél 6 órakor tartják műsoros teájukat a cserkészek olyan összeállításban, amilyent már régen nem látott a nagykanizsai közönség. A város elitközönsége ad ott egymásnak találkozót. Egyik legmeghittebb és családi jellegű farsangi szórakozó délutánja lesz ez Nagykanizsa közönségének. Jelszó: — vidámság és kacagás a műsorban és azon kívül is.
— (K AOSz-bál)
A nagykanizsai kereskedelmi alkalmazottak szombaton este 9 órai kezdettel a Kaszinó nagytermében tartják idei báljukat, amely messze kimagaslik az eddigi KAOSz-bálok közül. A bál fővédnöke dr. Krátky István polgármester. A rendezőség gondoskodott arról, hogy felejthetetlenné tegye a közönség számára ezt az estélyt. A zenét cigány-^ és jazz-zenekar fogja szolgáltatni.
— Takarók, szőnyegek, bútorszövetek nagy választékban Singer Divatáru-házban.
Zenés halvacsora
a „Centrál" éttermében
Péntek este halászlé turóscsuszával P 1*20
MŰSOR:
Blankenburg: Gladiátor induló.
Lehár: flrany és ezüst, keringő.
Suppé: Könnyű lovasság.
Lehár: Mosoly országa.
Jacobi: Részletek a „Sibill" c. operettből.
Péchy: Keleti nász.
Hangosfilm-slágerek.
1936. február 7
ZALAI KÖZLÖNY
_ (A kath. egyházközség u] telefonnám!)
uj h-leíonazíuna, amely független plébániahivatal telefonjától, ezentúl 595 számú.
— (Gyermekjátékból aulyos testlsórtés)
Farkas Károly kis cigánygyermek még a mult év októberében, a Korona szálló udvarán játszott egy hosszú kötéllel, pajtásaival. Forberger József és Mózer József, a vadklvl-tcli társaság alkalmazottjai, egy darabig figyelték a gyermekek játékát, niajd odamentek és viccből összekötözték a kis Farkas Károly kezét-lábát. A gyermek összekötözve is ugrálni kezdett, de elveszítette egyensúlyát és ugy elvágódott, hogy az állát, arcát súlyosan összezúzta. Azonnal kórházba szállították, ahol kél hétig kezelték. A szülök feljelentették Forberger Józszfet és Mózer Józsefet. A kir. törvényszék mindkettőjüket bűnösnek találta gondatlanságból okozott súlyos testisértés bűntettében és ezért Forberger Józsefet 30 pengő, Mózer ]ó-zselet 20 pengő pénzbüntetésre ítélte. Az ítéletben mindketten megnyugodtak. -
- (A hirdetők tájékoztatására)
— munkájuk megkönnyítésére most jelent ínég a budapesti és vidéki hirdetési dijait részletesen magában foglaló hirdetési ujságkatalo-gus. Az ügyesen összeállított katalógust kivanalra bárkinek Ingyen és bérmentve küldi meg Erdős József hirdetési irodája, Budapest, VI., Teréz-körut 35.
- BJfaltll éa angol férfiruha szövetek kiváló mlDóáégekb«Q Slngar Divat-áruház twn.
- Az UJ Kor
február l-l száma feltűnően érdekes tartalommal megjelent.. A vezető cikkel Aradi Zsolt Irta a világiak és a papság viszonyárt)! XI. Pius pápa uj körlevelével kapcsolatban. Drucker Oyörgy dr., a Külügyi Szemle szerkesztője sok vitára alkalmat adó cikkében a parlamentáris rendszerrel foglalkozik. Blaskó Mária „Fájdalmas .anyák" címmel, Qeorges Cadeau; Astrld, az álmok és legendák királynéja címmel, Dus József a magyar közélet látszatéletéről Irt cikkeket. Az értékes számot Claudel ás Riviéra levelezése, vilángapló és könyvrovatqk, Idézetek egészítik ki. Egyes szám ára 40 fillér. Mindenütt kapható. Kiadóhivatal készséggel kaid mutatványszámot. (Budapest, Vili., Szenlki-rályi-utca 28.)
— Aa ember, aki nem la él.
Qyllkosság, vagy öngyilkosság történt? ... Rég eltemetett titkok rémségei kísértenek a regény alakjai mögött Csak egy édes, fiatal leány tiszta arcáról sugárzd fény ad biztonságot szorongó szivünknek, a bűnös szenvedélyek feneketlen sötétjében. Egy férfi, aki már nem él, soha meg se halt és egy másik, aki él, holott már régen eltemették: « regény hősének ez az egybelonó-dása okozza azt a mind izzóbb feszültséget, amit csak a regény végső.
csattanója tud feloldani az olvasóban. Ezl az izig-vérig Wallace-re-gényt Földes Jolán fordításában adta kl a Palladls a Félpengös Regények sorozatában.
A Néptakarékpénzlár Részvénytársaság Nagykanizsán
igazgatósága folyó hó 5-én, szerdán délelőtt tartotta mérlegmegállapitó üléséi, melyen elhatározta, bogy az 1936. február 15-én déli 12 órára összehívott 30. évi rendes közgyűlésnek a P 29,114\'31-et kitevő nyereségből részvényenkinti P 5\'— osztalék kifizetését fogja javasolni.
Rendkívüli lenraagpogácsa-kedvezraény
Az idei olajmagtermelésben résztvevő gazdák a lenmagért nemcsak magasabb beváltási árat kapnak mint tavaly, vagyis 100 kg.-ként 28— P-t, tehát 1 P-vel többel, mint 1935-ben, hanem rendkívüli nagymérvű kedvezményes pogácsát biztosítottak most a szerződési fel-
Városi Mozgó. CslltOnOktai—vasárnapig 1
A magyar NlmgyirMa laguj.bb gylagiainm
Barátságos arcot kérek
Jk humer áa dtrBfilmji. Ennél a legújabb magyar fllmníl mindi n dicsérő szó fölrtt legea, mert fős/erep öje Sxftke Szakáll, a szöveti.ók Karinthy Frigyes és Mihály István, a zeneszerző Brodszky Miklós;, a szereplök mind a magyar s?in-pad büszkeségei. Rendes helyárak 1
Előadások csütörtök-pintek 5,7,9, szombat-vasárnap 3, 5, 7,9-kor.
pogácsa igénylésének ideje is meg lett hosszabbítva, amennyiben 12 és fél kg. legkisebb pogácsa-meny-nyiséget f. év szeptember 15-ig lehet Igényelni — szemben a tavalyi augusztus 31-i terminussal — viszont a 12 és fél kgr.-on tul egész 50 kg.-ig terjedhető többletpogácsa igény bejelentési ideje 193b. október 5. A biztosított rendkívül nagymérvű lenmagpogácsa kedvezmény a lenmagot termelő gazdák számára egy esetleges ujabb takarmány-Ínség esetén még fokozottabb jelentőséggel fog birni. Az idén a lenmagtermelés kifizetődő voltának biztosítására szolgál az is, hogy a lenszalma iránt, előre való lekötés mellett is, állandó az érdeklődés és érte ab Budapest kg. 4 P-s ár lesz elérhető. Mindezek révén a lenmag-
Olcsósásban •
Ritter vezet
Férfi Ing 3 90
tételek végleges megállapilásakor a gazdák részére. Ugyanis minden lenmagtermelö 7 pengőért, tehát 2 pengővel olcsóbban, mint tavaly, a most létező 14—15 pengős piaci árral szemben, tehát kb. 50 százalékos kedvezménnyel, igényelhet lenmagpogácsát. A minden termelőt feltétlenül megilleti legkisebb meny-nyiség 1Q0 kg. lenmag után 12 és fél kg. pogácsában lelt megállapítva. A termelő azonban, aki a szerződésileg lekötött lenmagját szeptember 15-ig le lógja szállítani, az a 12 és fél kg. pogácsán tul is és pedig minden leszállított 100 kg. ulán egész 50 kg.-ig terjedhető kedvezményes lenmagpogácsára, mint többletre igényt tarthat és pedig ugyancsak q-ként 7 P-s áron. A
qazdasAo
PONYVA
>01 KÖTÉL LÓPOKRÓC
ZSINEG
legelőnyösebben yáaárolható
Állandó na a y raktár al ét használt zsákokban
Irsch és Szegő cép hl k ís poijfiikölcúiiifis!
termelés várható összhozama a mai számítások -szerint bármely más tavaszi yeteménynek hasonló körülmények között várható összhozamát felülmúlja. Végül a lenmagtermelésre szerződő gazdának pz az előnye is biztosítva lett, hogy mindjárt az elvetés után az előfeltételek fennforgása esetén minden kat. hold olajlenmaggal bevetett terület után jelentős termelési elölegkölcsön fog rendelkezésére állani. A termelést szerződések megkötésére az Olaj-mag Értékesítő Szövetkezetnél V., Gróf Tisza István-utca 6. sz. alatt lehet jelentkezni, ahonnan a termelési szerződési blankettát bármely gazda kívánságára megküldik: ugyanott kell bejelenteni a vetőmag-igényt, amelynek kielégítéséről, a termésből természetben való visszaadás kötelezettsége mellett, történik gondoskodás, _
Értesítés nemesített vetőmagvak beszerzésére
A M. Kir. Növényvédelmi Hivatal (Budapest, Földmlvelésügyl Minisztérium) az idei év folyamán Mezőhegyesről „Putyi- kukorica,
„Székács" 6 soros árpa „Székács" zab, KoinpoItról Flelschmann kukorica, Fieischmann zab, Bábolnáról Székács zab, Székács tavaszi 6 soros árpa, és Putyi tengeri nemesített vetőmagvakat utal ki. Az első osztályú vetőmagnak az ára a szállítás napját megelőző naptári héten érvényben lévő budapesti tőzsdei középár plusz nemesitői felár, A felár q-ként kukoricánál 6 P, zabnál 4 P, árpánál 4 P. Bővebb felvilágosítást a Növénytermelési Hivatal vagy az Alsódunántuli,;M*W". gazdasági Kamara ad.
Dr. SabJAn Gyula nyug. ppj-gárme&ter és neje szül. MloheTi Fanny megtört ezlvvel tudatják, hogy felejthetetlen drága kislányuk
ERNA
foíyó évi február hó 5-én délután »/45 órakor életének 8-Jk évében rövid HzenvodéM után az Úrban csendesen elhunyt
Drága halottunk htllt tetemét folyó évi február hó 7-én délután 4 órakor fogjuk a róm. kath. hitvallás szertartása szerint beszenteltetni és a róm. kath. temetőben öfök nyugalomra helyezni
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiUdvéért f. évi lehiuár hó ö án (Mielőtt i/«9 órakor fog a felsőtemplomban a Mindenhatónak bemutattatpL Nagykanizsa, 1936. február 5.
Kloal aalvűnk latén veled t
Allatok nevelésénél és hizlalásánál nálkfllöahetetlen.
Csontképző és étvágygerjesztő.
A valódi Futor csak eredeU gyárt paa-magölásbán kerül forgalomba.
Mikéi kW HTS4 until w.fnati* < I j
Szénsavat Ukarmfayneaiet FUTOR My«Jit ne fogadjon el BeeurestteUl-ou
orszAq józsef
Nagyk«n|gaa, Erzsébet tár W. A Hré**nsl«ta veUe* Waáoa.lW ,
ZALAI KÖZLÖNY
1986. február 7.
MEGHÍVÓ.
A NÉPTAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
IB38. évi február HA 15-én déli IS Arakor székházában tartja <
30. évi rendes közgyűlését,
Az Igazgatósén-
Nagykanizsa, 1936. január hó.
amelyre a l. részvényeseket meghívjuk.
T é
t ■
1. Az igazgatóság jelentése az 1985. Oztetévröl.
2. A felUgyelóbizoltság jelentése, a mérleg megállapítása és
a nyereség felosztása.
3. Az Ügyvezetéssel megbízott igazgatósági tag 1935 évi
szolgálali Illetményeinek megállapítása.
i. Határozat a felmentvény tárgyában. 5. IgazgatósSgi tagok választása.
6 FelUgyelőbizottság választása és díjazásának megállapítása. 7. Az alapszabályok 2. §-ának módosítása. ^ 2. szakasz - *
PlKy.tm.xt.té. r Felkértük t részvényeseinket, hói részvényeiket a közgyűlés napja elölt az intézel pénztáránál, vagy
Vagyon
(A 2. szakász „A társaság Üzletköre.")
/ amennyiben a közgylllílen résztlenni klvinnak, szíveskedjenek az alapszabályok rendelkezése érteimében udapeaten, a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál letenni.
Tahar
Mérleg-számla 1935. december 31.-én.
Készpénz éi bankárt követelések ...............
Értékpapírok ... ... ...........................
Váltótárca ....................................
ebből jelzáloggal tedezve...... P 3.528,189-49
Adósok:
Jelzálogfedezettel ...........................
Értékpapír vagy egyéb fedezettel ............
Külön fedezet nélktil ........................
Ingatlanok:
Intézeti székház..............................
Erzsébet-tér 16 izániu bérház ...............
Pengő
102.680 44421
M.nta
f !■
42,000 -75.000
i\'cnpö
113.318 18,234 4.085 884
236,324
Részvénytőke ...........t-, .............
Tartalékalap ............V.............
Ingatlan érlékcsökkenésl líftalék ..........
Nyugdíjalap...............................
Belétek:
takarékkönyvecskékre ...................
folyószámlákra .........................
Visszleszámitoit váltók ...................
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank kőveteléae.
Átmeneti tételek .........................
Nyereaég ..............................
«píífi„
280,000 230,000 24 800 40,000
1.043,209 380,801
1 404 874 1.984,484
>81,821 0.815
29,114
4.880,880
Terhek
Eredmény-számla 1935. december 31.-én.
JBvedalmak
Pengő I Pengő I
68.611 00
. 33,828 B8
2.183 »3
28.180 38 20,114 Sí
131,481 40
Üzleti költségek és tiszti fizetések
Adók és Illetékek................
1934. évi nyereségáthozat .......
1936. évi nyereség ......
Conrad Ottó alelnök.
/-
Nyereségáthozal az 1934. évrOl..............
Tiszta kamatjövedelem .....................
jutalékok és különféle nyereségek............
ingattanjövede.hm...........................
Az Igazgatóság nevéb-n: Dr. Kretiter József alelnök,
Megvizagálta és helyesnek Utálta: A felOgyelóblzottság.
l\'enjő
2,183 112,021 2.341 14,124
131,481
vitéz Bentzlk Lajos Ügyvezető Igazgató.
Zalavármegye közigazgatást bizottsága.
Tárgy: a m kir. kereskedelem- és kö lekrdésügyi miniszter 1919/1930 Vin. a. sz. rendelete N gykaniua m. város közönsége által tttzolió-laktanya céllaira szükséges ingatlan letUlelek megszerzése érdekében kéri klsa|«lilásl eljárás elrendelés.: Iá gyában. 601/1936. kb. sz
HATÁROZAT.
A m. kir. keres edelem- és köz iekedésdgyl miniszter ur a vármegye közigazgatási bizottságihoz Intézett 1919/1936. VIII. 9. sz. rendeletével a nagykenizsal tűzoltólaktanya kibővítésén- k céljiira szuksé-
Íes Ingatlanok megnzenésére az
881. évi XL1. l-c. 33. §-a alapján a kisajátítási eijá\'ást elrend l\'e.
a vármevye knzigazg\'tásl bizottságának kísajfltiiáli albizottsága erre való leki\'iieitel a klsajátltátl ei|árás le\'olylatá ára a kisíijátl ási küldött-léget fe\'hlvja. A kaldö Iség ■ Inoki teendőinek ellátásival a varmegye ni:sp njának akadályoztatása es tén dr. Bianil S ndor vm főjegyzői bízza meg, a küldöttség tagjaiul pe-ig dr. Szalay Oyula vm. I. löd: yésit és Beieczky VI.mos kir.Iflinérnököt rendeli ki.
«z albizottság a tárgyalás lde|\'M 1936. évi február hó 25. napiának d. e. 10 óráját tűzi ki és az összejövetel helyéül N>gyk«nl>sa m. város poigérmMeri hivatsl t jelölt meg.
Erről a közigazgatási bl\'otiság kisajátítási albizottsága Nagykanizsa m. város polgármesteréi, a kisajátítási teiv és összeírás egy-egy példány\'nsk, valamint e határozat két példányának kiadása mellett oly meghagyással értesíti, hogy a tervrajzot és összeírást azonnal és legalább 15 napon át közszemlére legye kl. Erről, valamint a tárvyaláa ideiéről a klsaj litási összeírásban felsorolt érdekeit (eleket, vagy azok törvényes képvtsel lt térti-vevény mellett azonnal értesítse azzal, hogy a kd\'dőit-
ség a kisajátítási terv megállapítása feleit akko is érdemben határoz, ha a lárgytláson nem jelennének meg.
a kö\'ig.zgatásl bízottság kisajátítási albizottsága ezt a határoza ot a kis. J ><liánt kérelmező város lerhére a „Zaal Közlöny" c. napilapban h írom Ízben, a „Budapes\'i Köziöny"-ben pedig egy ízben közzéiéteti.
a kisajátítási albizottság e határozatáról a várinevye allspánjti, dr. B\'and S\'nrlor várm. főjegyzői, dr. Szalay Oyula vm. I. f ügyészt. Be-reczky Viimos kir. főmérnököt és
Köztisztviselők, áll. alkalmazottak
13 pengős
havi részletre vehetik a \'Remington-irógép-gyár európai telepén készült legideálisabb
Remtor-poclable
írógépet
Szabó Antal sportflzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5. — Telefon 91.
megfelelő további el|árás cél|ából Nagykanizsa m. város polgármesterit érteil\'i. Zalaegerszeg, 1936. lebruár hó I. Bödy Zoltán
alispán, mint a közig. biz. h. elnöke.
APBÓHIRDETÉSEK
Api..hlid*t4> dl|. ...átn.p 4. Onn.pnap 10 >141* SO lllier. minden lo.at.bl uö 4 lllu,. hdl.O.n.p 10 Iiúlfl 4U UlMr. mlnd.n lo.abbl u. S nil4r.
Figyelem I Dia bál I k|. I r házhoz szállitvs, Ladtszlau tele IBSxertUletben, Csenged u 74. Telefon 293. 427
AaUtasIk szolid árban vidékre vsgy
helyben tármlkor megrende hetök. Tele-ionállomás2 2 2Ksu!mann Manónál. 4891
Hát...bá. emeleti komlortos lakás máiusia kiadó. F6-ut 17. 457
Két dunths frissen losztott llbatallal u| anglnban Jutányos árban eladó. Cím:
MlMrt.H.*l.éssyt ktiesek azonnali he
lépésié. Orünfeld Mlk.ání Ktnizai-u. 5. 470
Ügyes fel. kll.téh ujságáru Itásra ttkss llietessel <s Jutalékra felvételnek HorlhT
Miklóa-ul 4 sz udvar. 471
Alsósáncton kétszobás lakás mellékhelyiségekkel, 600 D-«l gyflmölc.ösMl március 1-lói bérbeadó. Vitáz Boros, Sincz.
474
Klad|a a laptula|donoa Közgazdasági Rt tlutanbarg Nyoada «» Dálzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Falattá kiadó t Zalai Károly, lnlaroiba. talatna: Naavkanltaa 78 "áru
Nyaas. a IsrWaJáaaaa KMfaaáaaV M. aatasűnr) Nrorac* áa DáissM l apkáin Váll^aáa kbrnvWáJibaa Nagy* > >: |M Matt. faMlM**!
76. évfolyam 32. szám
Nagykanizsa, 1938. febmár 8 szombat
Ara 12 ffll.

Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra fi pengő 40 ÜUér. Sierkesztfcségi t* kíadóh iratai! teleíoo: 7*. mm-
Egészséges pénz
A1\' Nemzzeti Bank közgyűlésén nagy beszéd keretében fejtette ki Jmrédy Béla, a bank elnöke a devizagazdálkodás és általában a hazai pénzügyi rendszer legidőszerűbb és olyan prob\'émáit, amelyeknek széles körökben való ismertetése és a bennük rejlő közgazdasági igazságoknak a köztudatba való bevitele a nemzet egyetemes érdekei szempontjából fontos és kivánatos. A mai autarchikus világban a Magyarországhoz hasonló kis mezőgazdasági államoknak, létkérdése az egészséges jegybankpolitika, amit egészséges pénzpolitikának is nevezhetünk, Minden olyan elmélet megbukott és államcsődöt eredményezett, amely megtagadta a bank-jegyfedezet és a forgalomban levő címletek, az úgynevezett bankjegyek egymáshoz való viszonyának jelentőségét. Ha az az ország, amely nemesvalutakészletét, tehát a bankjegyek fedezetét export utján kény-t1 lm beszerezni, nem folytat egészséges jegybankpolitlkát, menthetetlenül e\'lvész az infláció tengerében.
Ezért ér dóméinak kommentárt azok a súlyos, szakszerű kijelentések, amelyekből .Imuédy Béla "az egészséges jegybankpolitika törvény szerűségeit megvilágította.
Egészséges jegybankpolitika az, amejy a pénzt egésaséges állapotában tartja meg. A modern ál\'am csereeszköze a pénz, amely nélkül Imrédy Béla helyes megállapítása szerint nincs munkamegosztás. Mun-kamegosztás.jiélküi viszont nínqs haladás., Hogy pedig a csereeszköz a gazdasági életban helyesen tudjon funkcionálni, ahhoz az szükséges, hogy az állam pénze u szó legszorosabb értelmében értékmérő \'egyen. A pénznek tfhát értékhordozó és-\'értékkonzerváló\' tulajdonságait keh megőrizni. Az ilyen tulajdonságokkal biró i pénz az egészsége* pénz, az a fínáncpolltika pedig, ameiy ezeket a tuföjc\'onságokat biztosítja, a pénz egészségének fenntartása.
Ezeknek a klasszikus igazságoknak lerögzltéaa után mondotta a Nemzeti Bank elnöke, hogy tehát az n jegybankpolitika jó, amely egészséges pénzt,v«zet be a gazdasági élet vérkeringésébe. Azt pedig, hogy a pénz egészségl-s-e, a vásárlóerő állandósága mutatja nvv\'g. Egészséges az olyan pénz, a melynek vásárlóereje állandó és amPiynek állandó vásárlóerejében külföldön is, belföldön is megvan a bizalom. ,
limédy Bé.a e^kkel a fejtegetésekkel az inflációra kimondotta marasztaló, sőt halá\'os Itéiet-meggyő-ző indokolását. Amikor a j\'-gybank-hil^l kiterjesztésének sürgetéséről beszélt és megállapította, hogy a könnyelmű hitelkiterjesztés fiktív vásárlóerőt leromt, iga?sá»ot mon tlott ki, amely a kormánynak a p ngő értékállandóságát védő pénzügyi politikáját támasztja alá. A kőzvéU\'móny ne hallgasson — mon-
Megsemmisültek Deszta herceg déli csapatai
Az addls-abebal hadügyminisztérium Is elismeri a vereséget — A genfi ol j-blzotlság nem hisz a szankciók kiterjesztésének eredményességében — A Vatikán egyeztető értekezlet összehívásán fáradozik — Hodzsa Milán közeledést sllrget Magyarország felé Is
Paris és London áthidaló megoldást keres a béke helyreállítására
London, február 7 Qenfből érkező jelenlések szerint a Népszövetség által az olajzárlat (luyében kiküldött szakértő bizottság jelenteni fogja, h\' gy Olaszországnak feltétlenül szüksége van olajra, A sz-dlitási bizoltság szerint az olajszállítás ellenőrzése azonban súlyos akadályokba ütközik.
Csehország és a középeurópai béke
Párlí, február 7 A Reiit Párisién prágai munkatársa beszélgetést folytatott Hodzsa miniszterelnökkel, aki kijeleniette, hogy hive annak, hogy Középeurópa valamennyi állama közeledek egymáshoz és szerinte lehetséges is megértést teremteni. Ezt azonban politi ai és gazdasági téren párhuzamosan kell megvalósítani. Oazda^ sági téren elfő lépés lenne, hogy a kisantant-államok közeledjenek a
róm^i szerződést aláiró államokhoz, i.y Ausztria, Magyarország és Olaszországhoz, A Habsburg-kérdés, ugy-l\'tszik, el van intézve — mondta a minisztere;nök é* annak a kívánságának adott kifejezés, hogy szere\'né, ha az a bizalmatlanság, amely a két má ik kisaniantállamnál észlelhető, lecsillapodnék.
Béke kísérletek
Páris .febijuár 7 Az Ouvr-e szerint a Vatikán egy egyeztető értekezlet összehozásán fáradozik. Fölhívást intéz Párisba és Londonba azokhoz, akik közvetítő javaslatot tehetnek Olaszországnak. A nagyhatalmak külügyminiszterei azonban a helyzet alakulásából kifolyólag hallgatnak*. A hirék szerint Anglia és Franciaor* szág egy olyan áthidaló megoldásra gondol, hogy <*set4eg Abossziniát semleges áUajmnak nyilvánítják.
A déli fronton csak néhány autóra való fekete katona menekült meg az olaszok elől
a déli hadszintéren súlyos vereséget mértek az abesszin csapatokra.
Lamma Tillindinél az ab\'sszin hely-
Addis Abebi, február 7 Az abesszin hadügyminisztérium
is elismeri már, hogy az olaszok
őrséget az olaszok teljesen megsemmisítették. Az abesszinek most délnyugati irányból vonulnak előre és Negellit akarják visszafoglalni.
Add is Abebo, február 7 A déli hadszintéren az abfsszinek a lehető legsúlyosabb vereségei szenvedték. Deszta herceg csapatai teljesen megsemmisüllek. Az abesszinek maguk sincsenek tisztában a helyzettel, mert a hadvezetőség titkolja a vereséget. Az olaszok a menekülőket is valósággal lekaszabolták, ugy hogy az abesszin csapatból alig cgy-|<ét gépkocsiravaló tudóit megmenekülni.
Az abesszin főhadiszálláson még szintén nem ismerik a vereség részleteit. A_ Szidanvur-korü\'etben az abesszin csapatok megtámadtakc\'gy menetelő o\'asz osztigot és a ^ebe-sültjeiket darabokra Jiaszabolták.
Asmara, február 7 Badoglió tábornagy Makaóban díszszemlét tartott. Az üdvözlő beszédet Guksza herceg mondotta.
Róma, február 7 Hivatalosan jelenlik: Sem a szo-máli, sem az eritreoi harctéren n\'\'m történt nevezetesebb esemény.
Dréhr Imre hirtelen halála
Rendkívül súlyos a volt államtitkár Öreg édesanyjának állapota — Dréhr ftzvejjye folytatja a pert a kincstár ellen — öngyilkosság vagy szlvbéniilás ?
öt év óta állandóan foglalkoztatta a Dréhr-ügy a magyar közvél -ményt. Csütörtökön volt a nagy per utolsó felvonása: - a Kúria 2 és fél évről 8 és fél évre emelte fel Dréhr Imre büntetését.
Dréhr Imre, amikor pasaréti uti villájában telefonon értesült az Ítéletről, csak annyit mondott: Ezt nem lehet kibírni 1 Feleségű ájultan esett össze a hó-hallatára, mert Dréhr az ulolsó pillanatig bizott a felmentésében. Ennek ellenére idegállapota már hosszú ideje olyan volt, hogy állandóan iflogcslllapltókat szedett.
Ezekkel akarta magát megmérgezni már akkor is, mikor \' ls5-fokon 6 évre. Ítélték, okkor azonban terve végrehajtásában megakadályozták. Most is családtagjai és barátai fokozottan vigyáztak rá, megnyugtató injekciót is kapott. Egyébként súlyos szív és eukorbaj-ban szenvedett Dréhr Imre. ,
A. volt államtitkárt csütörtökön délután f& 4 órakor lakásának hálószobájában halva találták. A rendőri jelentés szerint valószínűleg szivszélbüdés ölt1 meg az izgalmak következtében. I.
Dréhr Imre délután fél 3-kor kér-
dotta - az ilyen csőbitó szavakra, mert azok vagy a gondtalan és gondolatlan képaFlet csapongás;ii(»,yagy ami még -rosszabb- az infláció báránybörb\'1 bujt farkasának közeledési kísérletei.
Nagy megnyugvással fogadta a gazdasági éIetM minden számottevő tényezője a N«>vwt> Hank elnökének ezt a nwgnyttetWortisát..,Szükség volt arra, hogy a Hkinlé\'y és
szaktudás vétót kiáltson minden hitelpolitikai kísérletezésnek, mert az ország rv®m birná ki azoknak az ár tolódásoknak pusztítását, ahvlyek a mesterséges vásárlóerő kieáhisá-nak nyomán feltétlenül bekövetkez"1 nének.
Nem volna teljes a? . elhangzott b ^méintása.
• ha nem trtarnánk>fnirédy»\'Bélának a takarékosságról mondott szavaira,
te, hogy fektessék le, fekelét kért és abban igen nagy mennyiségű altatót vett be. Felesége, aki egészen addig mellette volt, mig férje az ágyban pihenőre nem tértj nyugtalan volt és szinte percenként hall- \' gatózolt az ajtónál, figy"Ive Dr$?r Imi* lélegzetét. Ugy látszott, hogy Szabályosan a\'szlk, de egyszer csak hörögni kezdeti. Felesége azonnal berohnnt, de Dréhr addigra már megdermedt s mire az orvos ágyához lépett, meghalt. Dréhr fmréné férje halá\'a után egyik ájulásból n másikba esett.
Dréhr Imre édesanyját fia halála
amelyeket a társadalomhoz intézett. Hangoztatta, hogy a magánéi\'tben is a takarékosságban a tok\'gyűjtés legyen az irányadó szempont, mert csak ez teremt valóságos tökét az ország jövendő boldogulásának megálnpozás-ára. Csak az a .valóságos tőke, amely megtakarított fillérekből képződik és csak ilyen tökével vá\'ik lehetővé sok dolgozni* vágyó munkáskéz munkábaállitása.
JLL.
• >, v v d 2AMH KÖ1L0KVannyira lesújtotta, hogy maga is rosszul lctt. A 72 éves szivbajos asz-szony állapota az orvosok jelentése szerint rendkívül su\'yos.
Dréhr öz .-gye a mér férje által beadott pert, amelyet a kincstár ellen indított, tovább „folytatja. , Budapest, február 7 Dréhr Imre családja azt kérte, hogy bonco^ák fel a halottat. Ebben az ügyben az ügyészség még nem döntött. i
Dréhr Imre legutóbb egyik barátja előtt kijelentette, hogy egy hosszú levelet irt, amelyben meg-, van mindaz, ami a világot vele kapcsolatban érdekelheti. Elkészítette a végrendeletét, de még sem a végrendelet, sem a levél nem kerültelő Gaál Jenő védő kijelentette, hogy beadja a perujraf el vételi kérvényt.
Asztma és szívbetegség, mell-és tüUObaj, gorvély- és angolkór, a bőr megbetegedései és furunkulózis eseteiben a mind g kellemes hatású természetes „Ferenc József" keserűvíz az emesztocsaiornat alaposan kusxlitja s a gyomor és belek működését kitűnően szabalyozza. Az orvosok ajánlja*.
á Ház Nese
Budape«t< február 7
A Ház csütörtöki ülésén a hitbizományivita első szónoka Esztergályos János azzal kezdte beszédét, hogy „őszinte részvéttel adózik az igazságügyminiszternek". Lázár miniszter csodálkozva kérdezte: — Miért ?
— Azért, felelte Esztergályos, amit a volt miniszterelnök ur legutóbbi beszédében elköveted. Kiderült, hogy a kormány sasfészkében az igazságügym.niszter ur kakuk-tojásokon ül és a tojásokat az inkei kakuk rakta fészekbe.
A derűs epizód után Esztergályos a kötött birtok feloldása melleit foglalt állás.
Báró Vay Miklós azt ajánlotta, hogy hívják fel a földbii tokosokat, hogy az Ínség enyhítésére szükségmunkát végeztessenek. Munkaköl-csön kibocsájtását ajánlotta.
Somogyvári Gyula csatlakozott ahhoz a megállapításhoz, hogy a nagy hitbizományok éleijogosultsága lejárt
Reibel Mihály az OFB földek birtokosainak nehéz helyzetére hivta fel a kormány figyelmét. Nem szabad érintetlenül hagyni a háborús vagyonokat, mondotta Reibel, a bankok és gyárak földjeit a kisgazdáknak kell adni, hangoztatta, majd a gazdasági cselédek megsegítése mellett emelt szót.
Megindultak a vonatok
Budapest, február 7 A MAV közlése szeret a Dudapest A—Gyékényes—Ujdombovár, valamin Pécs közölt a közlekedés megindult A forgalom most már csak Bakony— Kisbér és Veszprém környékén szünetel.
Dr. Hegyi Lajost a katolikus egyházközség egyhangú lelkesedéssel választotta meg világi elnökévé
A katolikus kulturház ügye egy lépéssel megint előbbre juioit
Csütörtökön délután világi elnököt választott a nagykanizsai római katolikus Szent József egyházközség A,.választó gyűlésre nagy számban jöttek össze az egyházközség képviselőtestületének tagjqi.
Napirend előtt P. Clrfii*z Vikto-rin plébános, \'egyházi elnök indítványára a képviselőtestület kimondta, hogy írásban fejezi ki részvétét az elhunyt alelnök, dr. famás János Özvegyének.
A? egyházi elnök ezután bejelentette, hogy a kiküldött 12-es jelölő bizottság egyhangú határozattal dr. H"gyi Lajos városi aljegyzőt ajánlotta az egyházközség világi elnöki székibe. A képviselőtestület egy-emberként\'felzúgó helyesléssel vette tudomásul a jelölj bizottság döntését és egyhangú felkiáltással sal dr. Hegyi Lajoat uz egyházközség világi elnökévé megválasztotta.
Maga* Mihály, Babuchay György és PMtric* József tagokból álló küldöttség ment ei ezután az uj elnökért, aki a képviselőtestület lelkes éljenzése és taps-ovációja közben lépett az ünnepien emelkedett hangulatu fehérterembe. A plébános üdvözlő szavai után dr. Hegyi Lajos letette az ésküt. , *
Az egyházközség tanácsa és képviselőtestülete nevében Kelemen Ferenc üdvözölte az Uj elnököt. L ;
- Szokatlanul korán, egész fiatalon fordult feléje a közbizalom, -mondta - és ennek alapos okul vannak. A legfőbb ok, hogy szerencsésen összpontosulnak személyében a férfiúi erények, amelyek a fiatal és és az idősebb férfi-korosztályt egyaránt jellemzik. Megvan dr. Hegyi Lajosban az elmélyedésre törekvő, meggyőződéses vallásos érzés^ ö
fiatalos tetterő lendülete és fiatalsága ellenére a bölcs önmérséklet. Ezeknek az erényeknek szerencsés találkozásában látjuk biztosítékát annak, hogy magas tisztségét a katolikus élet elmélyítésére, a katolikus közéleti öntudat gyarapítására, valamint a katolikus egyházközségi autonómia érdekében fogja gyümölcsöztetni. [ ■
A képviselőtestület tetszés-zaja volt a visszhang az üdvözlő beszédre, majd dr. H"gyi Lajos elmondta férfiasan szép, az alkatomhoz illően méltóságteljes, belső meggyőződéstől sugárzó székfoglalóját, t .
rr Teljesen átérzem,á — mondta egyebek közt - >a választás nagy erkölcsi értékét és esküm jelentőségét, de egyúttal a reám váró munka felelősségének súlyát is. Ezek tudatában első sorban Istenhez fohászkodom : - adja meg nekem az ő kegyeimét, hogy a nem remélt és és eddig meg sem érdemelt biza; lomra utó\'ag méltónak bizonyulhassak. [
í- A1 jnéltatlan utód meleg érzésével emlékezem meg a Jjlváló elődről, dr. Fábián Zsigmondról ,(él" jenzés), aki közismerten kimagasló egyéni kvalitásaival alapos jogi készültségével és nehéz helyzetekben is mindenkor tapasztalt bölcsmér-sékletévei követésre méltó, példát állított számomra. | v
-7 Az egyházközségi alapszabá-; lyok kifejezett intézkedése szerint is az egyházközség életét az egyházi elnök irányltja és vezeti, a világi elnök csak annak szükség ese-esetén helyettese. Alapszabályszerü jogköre és működési területe tehát korlátozott. De korlátlan cselekvési lehetőségeket és felelősségteljes
Divatos
érkeztek. Sínser Diuatáruház.
kötelességeket jelent a tiaztaég a tekintetben, hogy , a katolikus öntudat, az élet célját egyedül Istenben kereső vallásos meggyőződés, a krisztusi szeretet ereje a társadalom életébe és a osaládba minél erőteljesebben vonuljon és ott be is töltse hivatott szerepét.
- Azjutolsó évtizedek a katolikus, általában a vallásos élet reneszánszát hozták. Ennek eredményei a mi fiatal egyházközségünk éltében is észrevehetően jelentkeztek. De hogy ezek az eredmények megtarthatók legyenek, intézményesen állandósuljanak, gyümölcsözzenek és gyarapodjanak, ahhoz mérhetetlen sok a teendő. Ahhoz nem elég a ml lelkipásztoraink jó szándékú és. buzgó fáradozása. Ahhoz keli a hivők legszélesebb rétegeinek céltudatos, megszervezett közreműködése is. Itt van az egyházközségi élet legfontosabb szerepe és fő jelentősége. Az egyházközség feladata nem merülhet ki csup4n az adminisztrációban, hanem i . , vezető szereppel részt kell vennie a hitélet kimélyitésér* Irányuló munkában és a katolikus világnézetnek az élet minden vonatkozásában való érvényesítése terén. Mindezekhez kell, hogy a krisztusi szeretet a lelkekbe beköltözzék és ott állandó lakó legyen. Arra a krisztusi szeretetre gondotok, amely ^itünk bátor mcgvallásában, a lelki elmélyedésben és vallási kötelezettségeinknek megalkuvás né-kíU való, lelkiismeretes teljesítésében nyilvánul meg, amely , ,
katolikus és katolikus közt minden lehetséges válaszfalat leolvasztva, egybekapcsol mindannyiunkat efvá laszthatatlanul. | , A többi felekezetek felé békét és megértést hirdetek, mert Isten második legfőbb parancsolata szerint minden ember egyaránt felebarátunk. Egon dolatoktói eltelve ajánlom fel szolgálataimat az egyházközségnek.
Az őszinte, lelkes tetszésnyilvánítás zajának csillapultával dr. Hegyi Lajos indítványozta, hogy hz egyházközség éveken át volt elnökét, , dr. Fábián Zsigmondot dlsz-elnökké válassza meg éveken át kifejtett buzgó és értékes egyházközségi működésének elismerésén/. A képviselőtestület egy hángu helyesléssel tette magáévá az indítványt. I
A katolikus kulturház
ögye
P. Clrfusz Viktorin plébános bejelentette, hogy ipórclus B-tő\' 8-ig lelkigyakorlat lesz a férfiak számára. »Elvárom — mondta — és az egyházközség szabályzat is megköveteli, hogy a képviselőtestület és tanács minden tagja huavéti gyó-nását és áldozását elvégezze.*
Barbarita Lajos indítványa következett. A Katolikus bál jövedelmé-
J GYERMEKENEK VEGYEN | világhirü RÁDIÓ ortopáid gyógycipőt ]_Szomolényinál.
1930. hbmit 8.
ZALAI KÖZLÖNY
*
v«l - mondta - megvetettük a katolikus kulturház alapját. A csirába szökött gondolatot az egyházközségnek mind«n ere/ével támogatni kell. Régóta vajúdó kívánság egy kanizsai kulturház: - ki tudná ezt nagyobb lendülettel megvalósítani, mint a 27.000 tagot számláló kutolikus közösség? Indítványozta, hogy a plébánosnak az egyik biztosító intézettel az egyházközség nevében kötött megállapodásából származó mintegy 1000 pengő költségvetésen kívüli jövedelmet (amely természeténél fogva sem szolgálhat az egyházközségi költségvetés fedezetéül) csatolják a katolikus kultnr-házalaphoz minden ecimen ezután előálló hasonló jövedelemmel együtt
A képviselőtestület a javaslatol lelkesen határozattá emelte.
A közgyűlés Viczenfu Árpád fel-szóTaíásával végződött, aki a Credo-ba való belépésre buzdította a hitközségi képviselőket.
Holnap :_
Szanatórium-piknik
Holnap, szombaton es(e 9 órakor kezdődik a nagy farsangi esemény : - a minden évben nevezetes Sza-natórium-pikWk. Az idei bálok kedvenc muzsikája, a határőr-zenekar adja a tánc-zenét és Torma Tóni cigányzenekara a jómagyaros hangulatot.
Tündéri szép Kfcz a tefrüm, a szinf-
pad és tükörsima a parkett. •
A büffébe szánt adományokat az Iveken aláírók szíveskedjenek szombaton délután 8 órötói fogva az Iparoskőrbe felküldeni.
A rendezőség Qz egyik termet kártyaszobának rendezi be a brldge
társaságok részére.

A JJlknik iránt vidékről is élénk\' érdeklődés nyilvánult meg, ugy hogy a Szanatórium-estély az idei farsang egyik legszínesebb társas-
élctl eseményének Ígérkezik. •
A\' rendezőség helyben személyre szóló meghívókat nem küldött, az egyesület minden tagját\'és jóbarát-
ját szívesen várják.

Belépődíj általánosan 1.50 pengő, táncos-jegy 1 pengő.
ID\'(S
Erős fagy!
Prognózis: Még élénk északi, északkeleti szél, kivált a keleti megyékben. A hegyeken hófúvás, néhány helyen kisebb havazás, valamivel erösebb éjjeli \'•gy, a nappali hőmérséklet alig változik. _
Naptár: Február 8. szombat. Rom. kat M. János. Protestáns Aranka. Izraelita
Sebat hó 16.
GyAgywortört éjjeli ssolgálat e Jió 15-ig a «Salvator» gyógyszertár Erzsó. brf-tér 21. sakiskanizsai gyógyszertár.
Gtafürdft ayltra r<*g«l 0 órától est* » óráig (h«fó, szerda, péntek délután kedden egéu «*p nőknek).
A watla árának emfelkedése folytán a helybeli ay6gy«zepték*aVl drogériák és illaUzertévak megállapodása értelmében, nem steril wattát a következő árakon szolgálják kl:
I. oszt. II. oszt.
50 gr.....P -.42 P —.33
100 gr.....P — 80 P -.54
250 gr.....p u
P 1.20
Visszapillantás a Polgári Egylet\' 100 esztendejére
Németh László titkári jelentése
1000 frf. 8zinház<atBp
Fennállásának félszázados jubileuma alkalmával 1886. február 2-án tartott díszközgyűlésén a Nagykanizsán felállítandó magyar szinház javára 1000 forintos alapítványt tett. Elhatározta továbbá, hogy a helybeli főgimnázium igazgatóságának évenként 2 darab aranyat ad a magyar irodalomból legszebb előmenetelt tanúsító ifjú jutalmazására és belépeti az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alapító tagjai sorába, mert miként indokolásában mondja: „Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület egy szövetkezés a magyar nyelv és nemzetiség védelmére Erdélyben, az ólt túlnyomó számú idegen ajkúak elnyomási kísérletei, illetve az ezek részérói nyelvünket\' és nemzetiségünket fenyegető veszélyek ellen. Hogy ez közhasznú intézmény, mondja tovább az indokos — ahhoz nem fér szó. A közhasznú intézmények támogatása pedig a Polgári Egyletnek alapszabályilag dekretált kötelessége. De ha nem volna is alapszabályilag dekretálva. ahol immiaena a veszély, mely nyelvünket és nemzetiségűnket fenyegeti, ott a magyar ember nem kérdezi, elő van-e Írva, hogy védelmére keljünk. Ily helyzetben minden magyar ember érzi, tudja, hogy számára csak egy választás lehet: Ugy ahogy tud, segítségére sietni a nyelvében és nemzetiségében veszélyeztetett vidéknek."
A Polgári Egylet szive
A hála, a megbecsülés és az áldozatkészség fényes tanújelét adta egyletünk akkor is, amikor dr. Bentzik Ferenc ügyvéd negyedszázados elnöki működésének emlékére 1910. február 2-iki közgyűlésében 1000 koronás alapítványt tett azzal, hogy annak kamatait oly segélyre szoruló polgár vagy annak özvegye kapja, aki a Polgári Egyletnek tagja
volt, az ünnepeltre bizván, hogy a segélyezeit személyét évenként jelölje ki.
Majd jött a világháború. A magyarság véres megpróbáltatásának minden tényében olyan gyászos korszaka. Ezekben a vérgőzös, vérzivataros időkben, amikor minden erő, minden akarat a harctereken összpontosult. Egyletünk nem késett áldozatkészségével, közvetlenül a háború elején felkínálván helyiségeinek nagy részét előbb kórház, majd az otthonából kiszorított főgimnázium részére. S amikor már a köz nem vette igénybe áldozatkészségét ilyen mértékben, hadisegélyezési célokra időnként bocsátotta termeil rendelkezésre.
Mint a fentiekből látható, Egyletünk tulajdonképeni céljainak megvalósításán felüt mindenkor készségesen állott magasabb társadalmi és közérdekek szolgálatába, sőt ezt egyik legfőbb hivatásának tekintette. Ebből a célból egyesitette a város és környék társadalmát egyenlő jogok és egyenlő kötelezettségek mellett és ezeknek a céloknak a szolgálatában mindenkor szépen megfértek benne egymás mellett főúr a köznemessel, iparos a kereskedővel és szellemi munkás a kézművessel.
Az első otthon
Egyletünknek már alapításától kezdve az volt egyik fő törekvése, hogy saját otthont szerezhessen, amely egyedül és kizárólag az egyesület céljait szolgálja. Ez az óhaja, tagjainak és a város közönségének áldozatkészségéből nagyon hamar megvalósulhatott. 1840. február 3-án vásárolta meg a székház céljára a Fő-utca 6. számú házat 15.000 forintért és ,18 darab aranyért. Közel 46 évig szolgált ez az épület egyletünk otthonául és mint egykori krónikásunk, dr. Bentzik Ferenc megjegyzi: „A sok olt töltött kedélyes órák lekötelező emlékének volt
Olcsóságban
Ritter vezet
Férfi m 3*90
tulajdonítható, hogy amikor már a régi épület a fejlődő Igényeknek többé sehogysem felelt meg, tagjai még akkor is oly szorosan ragaszkodtak hozzá, hogy csak alig sikerült végre 1885. november 1-én onnan kivonulni és azt a Sugár-uton épült díszes palotával felcserélni."
Az uj székház felépítésével, uj korszak vette kezdetét. Tagjainak kényelme, szórakozási lehetőségeinek előteremtése kiváló gondban részesültek ugy, hogy az országban alig volt club, amely tagjainak annyi kényelmet és szórakoztató eszközt nyújthatott volna.
A nagy próba
Az 1931. évi pénzügyi kataklizma azonban elsodorta egyletünket is a jólét csendes öbléből, s bár az egylet és a város vezetősége, akiknek lelki profilja abból az Időből olyan markánsan domborodik ki, sem fáradtságot, sem anyagi áldozatot nem kíméltek, csak a székház feláldozásával tudták a megpróbáltatások viharán keresztül Egyletünket a bizonytalanság gomolygó világából a mai tudatos és nyugodt életformák tisztultabb levegőjébe kivezetni és biztosilottak Egyletünknek — habár bérelt helyiségben is — nemcaak uj lakályos otthont, deficitmentes költségvetést és éveken keresztül megtakarítást produkáló zárszámadást, hanem egy ujabb évszázados működésre zálogot.
Mérleg
A multbateklntés komoly pillanatában felvethetjük a kérdést: — be tudta-e tölteni hivatását Egyletünk 100 éves működése alatt? Egy évszázad csak egy arasznyi idő a mi fajtánk évezredeket átfogó történelmében. Ámde olyan száz esztendőt, mint amilyen Egyletünk utnakindu-lása óta eltelt, aligha találunk többet a magyar történelemben. A sorsdöntő, a sorsfordító események roppant tömege zsúfolódott bele ebbe az időszakba. A válságoknak és megpróbáltatásoknak akkora halmaza ztidult ránk, hogy ehhez hasonlót szenvedésekben annyira gazdag multunk legvihartépettebb századalban is hiába keresünk.
Egyletünk életfeltételei az elmúlt száz esztendő változó atmoszférájában sűrű egymásutánban változtak és a megváltozott körülmények uj életformát, uj cselekvéseket kívántak, amelyeket nem lehetett csak hagyományokká\' kielégíteni, nem lehetett a lass< kibontakozás bál-ványával gu. na kötni. Vájjon a változó idők -.lyamán azokból az eszmékből és célokból, amelyeket a legnagyobb magyar tűzött ki minden magyar társadalmi egylet elé, Egyletünk kezében nem váltak-e rózsailluzlók, megfakult doktrínák? Száz esztendős működése alatt hü sáfárja és letéteményese volt-e ezeknek az eszméknek? Elérte-e vájjon ezeket a célokat?
Ezekre a kérdésekre csak a város társadalma jogosult feleletet adni és működése felett ítéletet mondani.
(Vág*)
A migrén és az Idegesség azon esetei, ame\'yek a gyomor- és bél-működés zavaraiból errdnek, gyakran már egy pohár természetes Ferenc József* keserűvíz használata álial is megszűnnek. Az orvosok ajánlják,
4
ZALAI KÖZLÖNY
IW. tebmár 8.
150 pengős temetkezési és 250 pengős baleset biztosítás 36 fillérért a Zalai Közlöny minden előfizetőjének
A Zalai Közlöny a 76 évs Juhi-, leúmi esztendőt szeretné emlékezetessé tenni ez alábbiakban lejelentett uj, kibővített biztosítási akció-Jóval.
Minden 18 évnél nem fiatalabb és 65 évnél nem idősebb előfizetőnk, illetve bármilyen korú előfizetőnek egy közvetlen családtagja beléphet a Zalai Közlöny kettős biztosításába. A biztosítás 160 pengő temetkezési segélyre szól, balesetből eredő elhalálozás esetén pedig 260 pengőre.
Aki előfizetőink közül a biztosítást igénybe óhajtja venni, Jelentse ezt a szándékát a kiadóhivatalban. Az. eddig közölt biztositási akciók ezzel a nagy és komoly jelentőségű biztosítással megszűntek, a már befizetett 60 filléreket kiadóhivatalunk kívánságra visszatéríti, vagy a kibővített bizlositás.tlljléritésébe beszámítja. (A korábban hirdetett biztosítási akciónk csak közlekedési balesetre vonatkozott, a mostani
bármilyen balesetre éo ezenfelül természetes halál esetén ls temetkezési segélyre.)
A megállapodást a Magyar Élet és Járadék Biztosító Intézet nagykanizsai fiókjával, Poszti Ernő igazgatóval kötöttük. A kitűnő nevü intézet és annak kanizsai vezetője a legteljesebb garancia arra, hogy a Zalai Közlöny biztosítási akciója a legbiztosabb alapokon nyugszik.
A biztosítási díjtételek egy részét a Zalai Közlöny flzStl minden előfizetője helyett, aki bejelenti a biztosításra vaió Igényét a kiadóhivatalban. Mind«n biztosított előfizető nevére szóló\' kötvényt kap. Az előfizetőnek a biztosítási díjtételből csak havi 36 fillért kell vállalnia és czt az előfizetési dijakkal együtt havonta előre befizetnie, > a kiadóhivatalban. A biztosítást eg£1 év múlva fel lehet mondani.
Minden előfizetőnknek érdeké, hogy csatlakozzék ehhez a kettős biztosításhoz.
Visszavett használt
hangszórús rádiót
már 40 pengőtől
vehet

Szabó Antal rádióüzletében.
Kerékpáros hlr
Magyar Kerékpiros Szövetség Balatoni Kerülete Székesfehérváron tartott évi közgyűlésén Szépudvary László áll. tanítót a kerület alelnökévé, Fenyvesi Györgyöt és Zslfko-vics Pált tanácstagjává választotta.
Vasárnap a Zalaegerszegi TE futballcsapata lesz az NTE vendége
A két hét múlva kezdődő ba|nokl lutballszezon komoly munkára készteti az NTE-t. Már 4 hete tréningezik a csapat, hogy felkészülten álljon kl a bajnoki nyitányra. Vasárnap már a Zrínyi ellen játszott trénlngmérközést, most vasárnap pedlga Nyugati l. osztály csapata, a Zalaegerszegi TE ellen bonyolít le barátsáros futballmérközést.
Bár az Tdö Ismét nagyon téllesre fordult, mégii, ha csak ítéletidő nem lenne, a mérkőzést megtartják, mert a csapatnak komoly raeccs-trénlnggel kell készülni a bajnokságra.
A mérkőzés Iránt sportkörökbtn máris nagy érdeklődés nyilvánul meg. A mérkőzés léi 3 órakor kezdődik. ló Idő esetén elölte 1 órakor Zrínyi f.—NTE II. trénlngmérközés.
A magyar olimpiai válogatott és a Ferencvárosi Vasutasok hdlgycsapata Nagykanizsán
A 70 éves jubileumét ünneplő Nagykanizsai Torna Egylet ez évi műsorának legkiemelkedőbb száma lesz a berlini olimpián résztvevő magyar válogatott tornászcsapat és a Ferencvárosi Vasutasok hölgycsapatának nagykanízsa vendégszereplése. Február 16-án d.e. 11 órakor a Városi Színházban kerül megrendezésre az NTE ezen dlsztor-nája, melyen az NTE III. oszt.
Barátságos arcot kérek
Karinthy Frigyes és Mihály István ötletes és fordulatos filmmeséjét Szőke Szakáll szereplése teszi neve zetessé. Ez a kitűnő magyar komikus ellenállhatatlan humorával uralja az egész filméi. Sokan féllek Szőke Szakáll magyar film|élól. Nem kell félni, Szőke Szakáll magyarul talán még közvetlenebb, .jólzübb", mini németül.
A jó bornak nem kell cégér. Szőke Szakállnak sem. Még s meg kell említenünk vele kapcsolatban valamit. Szőke Szakáll ebben a filmben nemcsak komikus, hanem apa ls és néhol egészen komoly, mély emberi, ctaknem drámai alakítást ad. És nem vall szégyent vele.
A szereplőgárda uj magyar tehetségekéi ls mutál be, olyanokat, akik eddig csak a szinpadon rzereztek nevet. Elsősorban Málray Erzsit és Szörényi Évát kell megdicsérni kedves alakításukért. Kitűnő Páger An-laí. Finom Játéka még szimpaliku-sabbá teszi Ráday Istvánt. Alig pár méleres szerepében ki\'ünő Keleti László. De kívülük kitűnő színészgárda szerepel a filmen, Medgyaszay Vilma, Makláry Z lián, Békássy István, Fenyvessy Éva, Oárdonyl, Billcsi, Kom ós stb. Örülünk, hogy uj arcok Jelenlek meg a filmen. Megérdemlik, hogy a vásznon is szót kapjanak.
A Ilimnek Bródszky melódiái adnak kedves aláfestést. Örömmel látjuk az uj rendező dicséieiremélló I ben.ulalkozását. Hogy a filmnek nagy közönség sikere lesz, mutalja a bemutatón gyakran felhangzott kacagó vihar is.
A kisérő fizines hollandi tájfilm, nemcsak érdekes, de esztétikailag is szép.
- KBnrikalnttMtUk ((gyeimébe! B»-
toráraiukat -ányegesen felállított Ara Uoti árusítjuk. Hosszú «ejáratu hitelre i«, kamatmentesen. Kopsteiu butorára-káx, Horthy Mlklós-nt 4. wáta.
MEGOLDÓDOTT HAYERLING TITKA
Irta: Paál Jób 6
Időközben Máry többször volt a Burgbnn. Levelezett is a trónörökös-sel, különösen olyankor, ha Larisch grófnő nem volt Bécsben. A kettejük levelezése ugy történt, hogy Mflry a trónörökösnek irt leveleit Loscheknek, a lakájnak címezte, ezeket a baroness komorpája vitte el egy hordárhoz és az szaladt át vele a Burgba. A trónörökös leveleit eleinte egy hordár, majd később egy burgbeli szolga — livró nélkül — hozta el a baroness-hez, de ezek a levelek is a komorna elmére szóltak. A találkozások egyre gyakrabbak lellek, Vetsera Heléna naplója szerint rendcsen délben 11 és 1 órn között jött Larisch grófnő a házba és vitte el komissiózás ürügye alatt Müryt Rudolfhoz. Egyszer délután is találkoztak és néha esto 7 és 9 között. December 0-én kezdődött Bécsben a Wagner ciklus, Máry családja az operába ment, ő azonban azt mondta, hogy fáj a feje. fis miután a többiek elmentek hazulról, ő kiszökött és — először egyedül — a Marokkanergassen át valósággal elszaladt a Húréba. A látogatások mindig a Bratfisch kocsiján történtek, Brat-lisch néha egész napon át vári a ba-ronessre a Grand Hotel mögött, a
Max im i lian st ra sseba n.
Egyetlen egyszer találkoztak Schön-brunnban, de Máry megfogadta a barátnőjéhez irt levelében, hogy Ide nem megy el többször, mert észrevette, hogy mialatt sétálnak, detektívek ki-sérik hátul és szinte kihallgatják minden szavukat...
Január közepén a Németországban élő barátnő ezt a levelet kapta Máry. tői:
• Kedves Hermincl Vallomást. kell tennem önnek, kérem: ne nehezteljen meg azért rám. Tegnap este héttől kilencig Nála voltam. Mind a ketten elvesztettük a fejünket. Most aztán testtel és lélekkel egymáséi vagv\\mk. Remélem, hogy szombaton meg Judok szabadulni a báltól ás siethetek hozzá. Istenem, ha Mama valamit megtudna. Mind a ketten a halálba mennénk és ha akármennyire is vigyáznának ránk, akkor is meghalnánk ...»
Mikor kelt ez a levél? Nincsen dátum rajta. Dc biztos, hogy azt 1889 január 14-én irta a baroness. A január 13-ika piros ceruzával volt megjelölve a kalendáriumában és a Ro.-decknél vásárolt cigarettatárcába ezt graviroztattn a szerelmes bakfis: «13 Jftnner. I)ank dem Schicksal.»
Ettől az időtől kezdve a halál gon-dolata átvonul minden levelén. Do nemcsak ő ir a halálról, hanem Rudolf is. Máry egyszer megküldte Her-minenek Rudolf egyik levelének má-
solatát. Ebben szó szerint ezt Írja a trónörökös:
• Nélküled nem tudok élni, drágám. Te vagy az Istenem, Te vagy Mindc-nem. Légy óvatos, hogy senki se tudjon meg semmit, mert ha megakadályoznák, hogy mi szeressük egymást, ez nekem a halálom lenne...»
Ugyanebben a levélben írja ezt is: • Szeretném egyszer megmutatni Neked az ö leveleit, de ezt nem tehetem, mert Mária minden levelet azonnal elszed tőlem és azt mondja, hogy félreteszi őket a számomra, egy szebb időre, mert fél attól, hogy nálam valaki az ö leveleit megtalálná....
A naptárban piro^, ceruzával meg-jelölt január 13-ika után mindössze kétszer találkoztak. Egyszer a fráterben és azon a vasárnapon, amikor Máry szülei báll>a meutek ás ő megint azzal az ürüggyel, hogy nem érzi jól magát, szülei távozása után kiszökött a Burgba. Ez a találkozás csak rövid ideig tartott, mert este Rudolf ls megjelent teljes diszben a bálon ...
I. L. V. B. I. D. T. - A jósnő -Az elveszett zafír
Pár nappal később vasgyürüt kapott ajándék, a a trónörököstől Máry baroness.
A gyürü belső oldalára ezek a ti-tokzalos betűk voltak vésve: I. L. V. B. I. D. T. A trónörökös magyarázta meg a betűk jelentőségét:
• In Liebe vereint bis in deu Tod.»
Szere.emben a halálig...
Ezt a vasgyürüt Mftry arany láncra fűzte és a nyakán hordta egy rüedail-lonnal. A medalllonban kis vászondarab volt: a trónörökös egy csepp vérével.
Január 18-án megírta a végrendeletét.
Most már minden levele halálsej-telmekkel van tele.
Egyszer határozottan Írja: iHa valaki a legkisebbet is megtudna, akkor egy olyan helyen, amit senkisem is-mer, eltóltenénk még egy pár boldog órát és aztán együtt mennénk a halálba...* De nyomban hozzá ls^teszi: • De mégsem. Neki nem szabad meghalnia, Neki élni kell a.népért; ami öt körülveszi, az nem lehet más, caak fény és tisztelet, Hermine, azért ha Maga valamit Írna Mamának, vagy Hannának, akkor a baj hamarabb következne be ...»
Másnap ezt Írja: «M® lefánykéi>cz-tetem magamat, ezek lesznek az utolsó fényképeim az életben ...»
El is megy a fényképészhez és másnap összetöri a lemezeket.
Január 25-én egy jósnőhóz megy a bárónő. Ezen az éjjelen nem hunyta le egy pillanatra a szemét ás éjjel ezt mondta a társalkodónőjének, akit megesketett arra, hogy arról, amit elmond, senkinek so szól egy szót se: (Nyt

országos bajnokságot nyert férfi- él hölgyesapata Is közreműködik.
Belépődíj 1-60 P, 1 P és 80 fillér. Jegyek elővételben Vágó Endre illaiszertárában kaphatók. Az NTE tagok január vagy február havi tag-dljfa nyugta felmutatása mellett 50 százalékos kedvezményben részesülnek, ha jegyeiket február 9-ig elővételben megváltják.
— (Lloeáiit előadást)
nem rendez vasárnap este az Irodalmi Kör, mert ugyanabban az órában lesz a gimnázista cserkészek műsoros farsangi délutánja.
— (Az lír. Leányagylat)
február 9-én, vasárnap délután 4 órai kezdetlel az izr. klstemplom-ban kullur-délutint rendez. Előadó dr. Hlrschler Pál székesfehérvári főrabbi él dr. Szegő Miklós Dgy-véd, a községkerület alelnöke. Belépődíj nincs.
— (Halálozás)
Oróf Benyovszky Móric baranyai és pécil főispán az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara elnöke, kedden reggel Budapesten meghalt. Pénteken délelőtt II órakor temették el a siklósi várban.
— (.Hangulitjazz" az OMKE bálján)
A világhírű nagy jazz-zenekarctk-nak a főerőssége abban van, hogy a hangszerek nagy változatosságával alkalmazkodni tudnak minden tánc és táncdarab hangulatához. Szinte taktusonkint változva a leg-kQlönbözőb hangszerek hangja vonul előtérbe a változó hangulat szerint. A kis jazz-zenekarok legtöbbje a maga szerény hangszerelésével meg sem közelitheti ezt az illúziókeltést. Az OMKE bálrendezősége a február 13.-1 bálra egy elsőrendű budapesll jazz-együttest szerződtetett, melynek mind az öt lagja 2—3 hangszeren játszik felváltva, ugy, hogy a jazz-dobos kezelésében álló £-10 ütőhangszeren klvfll Is még vagy tízféle hangszer tarkítja az együttest Bár az OMKE bál|án hagyományosan Is kitűnő hangulat várható, bizonyára fokozni fogja a bál sikerét ez a nagy gonddal kiválasztott hangulat-jazz Is.
- luifsldl és angol fért! ruha átvetek kiváló mtnőaégekben Slnger Divat-árubázban.
— Courths Mahler:
Mindent megteszek érted. A kiváló Írónő ebben a regényében egy nagy repülőgépgyár mozgalmas hátiere elötl festi meg egy dacos kislány s egy mii fiatalember szerelmének történetét. Megjelent a Milliók Könyve legújabb számában, ára 20 fillér.
Zj^JJOZLONY .
A vasárnapi zenei llceálls
!/s8 órakor kezdődik a Zentiskola kamaralermében és kb. egy óra hosz-szal larl Előadó Vannay János, aki az illusztratív zenéről lart előadást. Közreműködnek Honll Ilona, Diával Lajos és F. Pásztor Irma tanárok. Belépődíj nem lesz.
— (Halvaosorák a Cantrálban)
A Cenlrálban mindig van valami újság. Még újdonság — és nagyon kellemes, szimpatikus újdonság — a Hungaria-jazz zenekar, máris kibővült egy nagyon helyes, kedves, elegáns női duóval, akik uj izlnt, u] hangulatot adnak a Centrál-bell esléknek. Egész kis varieté-műsoruk van minden estére és minden estere más. Most holnaptól kezdve még egy ujitás lép életbe. Az Ízléssel széppé varázsolt étteremben minden pénteken valódi balatoni hal-vacsorák lesznek. A kilünő ötletet a közönség bizonyára érdeklődéssel jutalmazza.
— (Adomány)
A Néplakarékpénitár 5 pengőt adományozoll a Keresztény Tisztviselőnők Egyesüleléncka február 24-lkl kacagö-eslre felülflzelésül.
— (A Kiskanizsa! Laányagyasülat farsangi aatje)
A Szociális Missziótársulat vezetése alatt álló Kiskanlzsal Leány-egyesület, amely rövid idő alatt nemes munkájával közmegbecsülést szerzett, most ismét nyilvánosság elé lép. Ezalkalominal egy vidám műsoros farsangi estet rendez a Polgári Olvasókör nagytermében, A vidám est, amely után láncmulatság következik, 16-án, vasárnap lesz.
Kám nsl éa gyermekkabátok, szőrmék már erősen mértékeit Árban Slnger Divatáruházban.
— (A kontár-frontról)
A minap állott a nagykanizsai városi rendörbiró előtt Szegő József gépjavító, akit azért jelentettek fel, mert hónapokon át jogosulatlan Iparűzést folytatolt és ez alatt mintegy 18—20.000 pengő forgalmat csinált. A városi rendőri büntetó-biró akkor 100 pengő pénzbüntetésre Ítélte Szegőt, akli figyelmeztetett, hogy három nap alatt vagy megszerzi a megkívánt képesítést, illetve üzletvezetőt állit üzemébe, vagy pedig üzemét lezárják. Szegő, aki akkor már negyedízben állt a rendőri bűntetőblró előtt, megfellebbezte az ítéletet, de fellebbezte az Ipartestület is. Tegnap ismét terhelten állolt Szegő József a városi rendőri büntető bíró el tt, mert Maray Oéza ellenőr az említett büntetés óta Ismét észrevette, hogy Szegő műhelyében tovább dolgoznak. Szegő most a városi rendőr-bíró elölt azzal védekezett, hogy nem folytatott jogosulatlan Iparűzést, mert csak az üzemének szerelési és javítási munkálatalt végezték emberei, nem dolgozott ren-
Vároai Mozgó. Cgntonoktói—vagAmapig i
* magyer filmgyártás legújabb gitngyaiama
Barátságos arcot kérek
» humor áa darfl filmja. Ennél a legújabb magyar Ilimnél minden dicsérő szó fölöslegei, mert tősierep öje SzBka Szakáll, a siöveglrók Karinthy Frigyaa és Mihály látván, a zeneszerző Brodazky Nlkláa, a szereplők mind a magyar szln-n.H k.-1-.i-. Randaa halyárakl
pad büszkeségei.
VMHUWId, ----m—----
Elöidások caűlörtök-pénlek 5,7,9, szombat-vasárnap 3, 6, 7, 9-kor.
delésre. A védekezést alátámasztották a kihallgatott tanuk Is, ugy, hogy a rendőri bűntetőblró felmentette Szegő Józsefet. Értesülésünk szerint az érdekképviseletek beadványa alapján az Ipartestület megfellebbe-.l a felmentő ítéletet.
Nlnoa jobb házi barát az .laminál"
víznél.
Azért tegyen minden háztartásban
kéznél"
— (Lövészbál Klskanlzaán)
A kiskanizsa! lövészek sorgalma-san készülődnek a vasárnap ezle 8 órai kezdettel a kiskanlzsal Levente Olthon termeiben lartandó farsangi táncestélyűkre, amely az előjelekből llélve, messze kimagasló lesz az eddigi kiskanlzsal mulatságok közölt. A lövészek gon-doskodlak, hogy vendégeiknek kellemessé legyék első mulatságukat. Olcsó ételek és Italokról gondoskodás történt. A tánchoz a zenét, amely 4 óráig tart,. Oláh József és zenekara szolgáltatja. Nagykanizsáról Is sokan jelentelték be részvételüket. Hogy a vendégek Nagykanizsáról kényelmesen kl és bejuthassanak, olcsó autóközlekedés Is lesz a 20-as hősi szobortól, amelyet az 5. számú autó vállalt.
Tak.rák, szőnyegek, bútorszövetek nagy választékban Slngar DlTaláru-házbao.
— A Katollkua Szemle
most megjelent februári szánta első helyen közli Serédl Juszllnlán bíboros-hercegprímás cikkét a nemzeti önismeretről. Altalános érdeklődést kellhet báró Brandensleln Béla tanulmánya a fajiság és egyetemesség viszonyáról. Mihelícs Vld figyelmet érdemlő cikkben loglal állást az In-ségmunka mai rendszere ellen. Rend-kívül gazdag kritikai rovat, változatos szemlék ós igen sok kisebb ér-lekezés oivanhato a Szent István Társulat kilünő folyóiratban. Előfizetési ára egy évre 10 pengő.
— üf 7*IJ««, mert nem minden trteö-fehémemtl Kxceltent Habselyem.
EMLÉKEZTETŐ
F«kreá> I.
Saanstórium. piknik. KAOSa-Ml a Kaaakióbaa. Fakraás ».
Vaautaa-bál az Iparoakörben.
Llceálls matiné a zeneiskolában fél 12-kor (Vannay János), Gimnazista i-serkéaz-elóactás az tolásét tornatermében tét 0-kor. Frontharcosok teája 6 órakor a Koronában.
Kiskanlzaai Lóvénak mulatja a LerenU Otthonban.
r.ki.ár II.
A Szerdal Társaság vita.ülése 6 óra-kor a zeneiskolában (Vannay János). P.braár IS.
A tanítók nagy inegyebáljs. OMKE-bál a Kaaainóban. Fűtőházl Kézművesek teája a Markában.
NTH juhilárt. dtsAjrnája a Y*eál Salnházban délelőtt 11 órakor. OltáregyUt teája 9 órakor • FsWr-teremben. "I
Llceálls előadás a rárósháaán « óimkor (A Külügyi Társaság konferasi-ctája).
Az Izr. Nőegylet kullur-elóadáaa t Iórakor a kistemplomban (dr. Halpert Salamon). ZTE teája a Koronában.
retná»l7.
I.emberkovits Alajosáé emlékhsag-verseny este 9 órakor a aeeeisko-lábea* r.kr.ár 19.
A Seerdal Társaság vita-űláse 8 órakor a zeneiskolában (Nagy Vinoe).
Ricinus megtermelés szerződéses alapon
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara közli, hogy ricinus magtermelést nagyobb gazdaságok, uradalmak szerződéses alapon vállalhatnak. Egy-egy község kisbirtokos gazdái szerződéssel csak ugy vállalhatnak ricinus magtermelést, ha a községben legalább 6—8 hold terület biztosítható volna a termelésre.
A vetőmagot szerződéssel termelő gazdaságok az első évi I. osztályú thmésbíi természetben adják vissza. Amennyiben a ricinus vetőmagot bármi oktiöl nem tudná visszaadni a termelő gazdaság, ugy kg.-ként 40 fillért térít a kai. holdanként! 6 kg.-nyl vetőmagért. A termelésre vonatkozóan útba gazltás! a termeltető m. klr. olajsajtoló üzem ad a termelöknek. Ha a termelő gazdaságok a vetőmagot tökfejtés nélkül szállítják, ugy a termeltető cég a tokfejlés munkáját díjtalanul végzi, de az e munkánál felmerülő suly különbözetel a termeltető gazdaságok megléritik.
A termés leszállítása folyó évi október hó 1-élöl kerdődöieg esedékes és a leszállítást a felhívástól számítva 14 napon belül foganatosítani kell. A termés átvétele minősítéssel történik, mely minősítés szerint I. osztályú tiszta toktálanilolt mag alatt kifogástalan érett,\'száraz, épszemü, rostált és legalább 96 százalékos llszlaságu mag értendő. Az Ilyen I. osztályú mag hl. kéntl súlya legalább 50 kg.-nak kell lenni. Az ilyen mag átviteli ára a lermelö vatull állomásán vagonba r\'kva q.-ként 32 P, II. osztáí.u tiszta tok-lalanllotl m g, melynek hl. súlya legalább 40 kg a termelő álvé ell állomásán vagonba rakva 22 pengő.
A ricinusnak szerződéses termelése ügyében érdeklődő gazdaságoknak rész etes felvilágosítást ad levélben! megkeresésre az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kaptára.
Nép Mozgó. Szombaton és vasárnapi Zilahy Lajoa világhírű színdarabjának lllmváltozata
Tűzmadár St&l
A nők Imádták, a férfiak gyűlölték, de kl volt annyira elszánt, hogy megölje ? — Megtudható szombaton és vasárnap a NÉP moziban I Előadások szombaton 5, 7, », vasárnap 8, », 7, » órakor. Csak 20, 40, BO fillére, halyárakkall

ZALAI KÖZLÖNY
1986. (ebruár 8.
Sándor Pál mephalt
A magyar közödnek, de löleg a magyar ke.v.-nedelmi é élnek nagy gyásza van Sándor Pál, i magyar poKltkai élei kimagasló alakja,.életének 76. évében a budapesti Zsidó kórházban meghalt. Ros indulalu dacanat kinozta és az ájult kl Isméi. Már néhány nap fia látták orvosai, hogy menthetetlen Csütörtök délután aulyos léezésl nehézség támadta meg, rövidesen megkezdődött az agónia és délután Vi6 órakor meghalt. A halál hirt: percek alalatt elterjedi a (óvárosban és a lelt-ion a vidékre is szélröpitetle a szomorú hirt.
Nagykanizsán az OMKE kilUzte a gyászlobogót a nagy férfi halála alkalmából.
Sándor Pál temelése vasárnap délelőtt i/ill órakor I. sz.
Slncero bíboros meghalt
Róma, február 7 Sincero bíboros 66 éves korában Rómában elhunyt. 6 volt 1930-ban a Szén* Imre év alkalmával a pápa kiküldöttje és ilt tartózkodása alatt nqgypn megnyerte a magyarok szeretetéi. Azóta is őszinte ba álja volt a magyaroknak.
A minisztertanács a telepítéssel logialkozott
Budapest, február 7 A! kormány tagjai Gömbös Gyula miniszterelnök elnökletével minisztertanácsot .. tartottak. A minisztertanács a telepítéssel kapcsolatos kérdtfcekkel foglalkozott.
A téli ollmplátz pénteki eredményei
Gannlsh-Partenklrchen, február 7 (Lapzártakor érkezett) A téli olimpiai versenyeken a pénteki napon lejá\'szott jégkorongmérkőzések eredményei a következők: Csehország—Belgium 5:0
(0:0,4:0,1:0) Északamerika—Svelz 3 :0
(0: 0, 3: 0, 0: 0) Kanada—Letlország 11:0
(2: 0, 3 ; 0, 6: 0) A Jt\'siklóvorseny győztese a férfiak közül Birger Rund (norvég) lett. A magyar Csík a résztvevő 56 verwnyző közül a 20 lelt. Bukott és.Igy kerüli hátra.
A hölgyek lesiklóveraenyét Hilsen kisasszony (norvég) nyerte.
ingyen nagyalakú fénykép a Zalai Közlöny előfizetőinek
A 76 évoa Znloi Közlöny előfl-röMSl. ragaszkodását akarja rneghá. lá\'trl azzad a megállapodással, amit a, k\'lybAli. Pogány folo-niütercmniel kijött. A Mtilnó műteremé Zalai IMJőny költségére kóazlt egy felvételt mindem igaxoit előfizetőről ééfa ZoWrWzlöny költoégérO.raol* gUtat ki egy darab izlésesl-n fel-kMli"<>zOtt 10x24 cm. nagyságú fény. kétnos^ttáat. Aki ezt uz ajándékun-ki] igényije óhajtja venni, jeJcnt-kflzék a Znlai Közlöny kladóhiva tálban,.Pogény fényképész mtndtr jwntkezfaHjk, a lakására megy és o(tt családi körben kéSzlH el a fel-
véwt.
Ottó párisi útjával ártott az osztrák restaurációnak
London, február 7 (lapzártakor érkezeit) A Dully Mail szerint mindoníilt belátták, lio^y csak Olaszország nyújtana megfelelő biz-tosllókot Ausztria függetlenségének. A Dnili Thclegraph azt Írja, hogy
Otló elhamarkodott párisi útjával csak úriolt Ausztria restaurációjának és sértette Ausztria érdekoit, mert runtotta esélyeit a szomszédos állnmokkul. Ottó most már maga is tudja, liogv nagyon időszerűtlen volt látogatása.
Zalavármegye közigazgatási bizottsága.
Tárgy: A m kir. kereskedelem- és kö\'leVrdísPgyi miniszter 1919/1936 VIII. a. sz. rendelete N.igykanHa m. város közönsége á ta\' tü -ol ó-laktanya céilslra srükség s ln-gallan (eiületek megszerzése érdekéhen kért kiu|rtltás( eljárás elrendelése tárgyiban.
601/1938. kb. sz.
HATÁROZAT.
A m. kir. keresi edelem- és k"z ekedésügyl minlsrter ur a vármegye kötlgasgaiiil bi\'otliég\'h >z in-lé,elt 1919/1936. VIII. a. sz. rend>-lelével a nagyk-nlzsal tűzoltólaktanya k\'bővltísém k cé\'j/i-a srüksé-
fea Ingatlanok megBzerré<ére az 881. évi XLI. l-t 33 §-a alapján a klsajilllátl eljárási elrend l e.
A rá\'megye kiziga-gdásl blzoit-sápánnk klsajitl\'áil alhTzo\'ts4ga erre való tekintettel a kisajátítási eljárás le\'olytatá\'ira a klsn|átl\'ásl küldölt-s\'grt felhívja. A küldö\'Uég rlnökl teendőinek el\'álásával a varmegye alispánjának akadályoztatása esttén dr. Brand S ndor vm főjegvzől bízza meg, a küldöttség tagjaiul pedig dr. Szalsy Oyttla vm. t. főüryészt és Be. eczky Vl.mos kir. lömérnükol rendeli kl.
Az albizottság a tárpv-lás Idej\'ül 1936. évi február hó 25. napjának d. t. 10 óráját lüzl kl és >z Osszv jlvelel helyéül N.gykanlria m. várói polgirmeslerl hivatalit jelöli meg.
Erről a közigazgatási hiroltság kisajátítási albizottsága Nagykanizsa m. város polgármesterét, a kisajátítási letv és összeírni egy-egy példányinak, valamint e határozat két példányának kiadása mellett oly meghagyással értesíti, hogy a tervra|z. t és OsszeiráBt áronnal és legalább 15 napon ál közsremlére tegye ki. Erről, v.rlaminl a tárgyalás Idejéről a klsaj Illáal összeírásban felsorolt érdeket! felekel, vagy azok lörvényes k\'pvlsel\'it tértl-vevrny melletl azonnal érl\'sllse az>al, hosy a kü\'dö t «ég a kisajátítási terv megállapítása fele\'t akkor is érdemben határoz, ha a tárgyaláson nem Jelenném k m g.
A kö ig izgatás! bizottság kisajiti-\'ási fllbiíoltsága ezt a határoza ot a kis j \'i|tás| kérelmező várr s .erhére a „Za ai Közlöny" c. napiiapoan három Ízben, a „Budapts\'i K"zlőn,"-ben pedig egy rzhen közzé\'éieti.
A kisajálll*si alhizollság e haiáro\' zarir\'ó1 a vármegye allspánjtt, dr Bánd S\'ndor várm. főjegyrői, drj Oyiila. vm. t. f\'-flgyészt. Be irtrky Vi ihns lílrt főmérnölöi ís megfelelő lovHbbi el|árás céi|ábói Nagykanizsa ra. város polgármester léi rrletii. Zalaegerszeg, 1936. fíbruár hó li Bődy Zoltán alUpán, mfnt a\'trtnrtp. Mt h. etnfltre
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2979/1936.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a városi tűzoltólaktanya céljáraszükséges ingatlanterületek kisajátítása tárgyában keit 1919/1936. Vlll./a. K. M. sz. rendelet érlel-mében a kisajátítási tervrajzot és összeírást f. hó 8. napjától kezdődően 15 napon át közszemlére kiteszem és azok a hivatalos órák alatt naponta a városi kiadóhivatalban bárki által megtekinthetők.
Nagykanizsa, 1936. febr. 7.
Polgármester.
Vetéseknél,
szőlőben,
réteken,
kaszálókon,
lucernásokon,
kertiveteményeknél
csodát miivel a
Gyári lerakat:
ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telefon: 130.
III
BIZTOS
eredményt csak ügy ér el, tm Idrdetésdt a naponta UWnzer páldáityban letené, meaaze vidéken la al-tarfedt ZALAI KÖZLÖNY bao adja fel. KUddliivatal rAutS. (an udvarban.) Tel. 78.
APRÓHIRDETÉSEK
Ar.r/ tnrdatét di|a vasárnap ál Onntpnap 10 116%
yí 1 fr. minden további »ló 4 IHUr, hélköínaj
Flgvelcm I Dlébál I kg. I P házhoz srállitva, Ladltzlau féle lüizerüaletben. Csengerl u 74. Telefon 293 427
Elveaaatt Jtnnár 18 án est\' egy fehérfém k\'retei tornyon a Vlda-féle vendfoió, Horthv Mlklós-ut, Fó-ulán it Ipsiteitüíetl házig. A becsületes mefj\'aUló kéretik. h"gy MA JutMom ellenében ad|a át Ciányl László-utca 8. sulm alatt földsilnt. *
Etcvszobás-konyhái lakás kiadó Zrínyi Miklós-utca 10 *
KéUxoba, előszoba, niellékhelyliégek-ból álló magánház kiadó Szekeres József-
Szép agysrnbAs lakát mellékhelyiségekkel klarfé Televl-ut 40 482
Hétssobéa emeleti komfortos lakás inájuira kiadó. Fó-ut 17. 457
PoqényvArluradtlmi faiboraim kimérését már I illan mennyiségben meg kezdtem. Pogányvár! vegyes 40 üli., goj\' \' \' ,p — ""
\'ogányvári édeskés rizling BO fillér, Itfaa v«-Aa bu-Qondi 80 fin\'r - foíyssztásl adóval. — Oross Károly földbirtokot Batthyány-utca. 28.
Atsóiánczon kélsrobái lakéa mellék-helylíégekkel.QOO G-öl RyUmölc-iösKl március 1-től bérbeadó. Vitéz Boros, Síncz.
474
Ogvesble kllaták ujiágáru itásra likn (lieiéssd é« Jutalékra felvétetnek Horihr Mlklós-ut 4 sx. udvsr. 471
Rla*6 egy egynobls vlzvezctélíes lakás József főherceg-ut 58/a. alatt.
TartAatiirilám és mlnd?n hs|munka Filipovlcs fodrásitermében Cs«ngery-«l 2. •
Jrtiiíru1 barianyáit fajaltaaaa meK
őzt. Cslimadta Lajotnénál, Rósta-u. 21. *
A Nagykaníiaal Segély-•gylat SzAvetkezet 1930. január hó l-én nyitotta meg7B-lk évtárauletá*. A könyvecskékre WtwUit legalább I pengő fl»»-tMidl, de Jegyezhető egy könyvecskére több betét ls. UI könyvscakék a szövetkeret helyiségében (Csengery ut 7, dr. Rapoch-ház) adatakor kap-
Clpáa«a«aédak felvétetnek. Srabó Horthy Mlklós-ut I. 284
Emergé aaiislaaljak, tovább vízmentes sátor- és kocslponyvák legolctóbb árban Keleoi<n Reziő cégnél. Ugyanott «gy 4 polgárit végiett fiu tanulónak és egy háziszolga felvételik. 486
Perfekt ay*ra- és gépIrdaA azonnali belépéire felvétetik. Iisibdl ajánlatok lize-tfsl igények megjelölésével .Oyskorloll-Jeligére a kiadóhivatalba adandók le. 4S3
Slismény klbordók felvétetnek Stern pékségben Magyar- utca *
ApolónS kerestetik Báronékhoz, Magyar utca 7. *
Tanulálaányok és varróleányok fcl-vét\'.tnek Báron-varroda Horthy Miklós ut II. sz. •
Egy kisebb ét egy nsgyobb agyeao-báa udvari lakás aionnalra vagy málus 1 re kiadó. Kosiuth tér 3; 488
Bajár4nft felvétetik febr. 15 re Eötvös-tér 15. 489
Nagy Centrál hobln női varrógép eladó Királt-utcs 6 Sz.
Letépa wihar az antennáiét ? 01-ctón rendbebozja : OrUnhut mérnök, Deáktér 2 Teleion 380 ,491
k! (gvullal kocfklUró ét
péiubes edó. fetveazek. 100 prngÓ óvadékkal rendelkező előnybe. Aláhlatokal .Élelmiszer" |ellgealattnkladób kerek. 492
Kiállja a laptulajdonot Közgazdasági Rt. OutenbergNyoiedii és Délzalal LupkUdó Vállalata Nagykanizsán. Faleiös kiadót Zalai .Károly.
Nyom. a lafUda^Uuos I\'öz^aarJnságj öutenberj Ngooida 6s DéUalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán (FoleKhi öeletv. Zalai Károly)
Ha 8 oldalas Képes melléklet!
76. évtolyam 33 szAm
Nagykanlua, l»36. ftbruár 9 vasárnap
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY

U kUWoWl IW 6. ■
Felek), nerlceutt: Barbarlta Lajos
EUIlKtM án: %a Uca ImI4I mH.
wkutfe** hB^uWaiaBfci» m. i
Magyaroknak megnyugtatására
Irta: dr. Wéber Pál veszprémi kanonok
A világsajtóban bizonyos idegesség észlelhető. Kifejezője annak a nyugtalanságnak, • ami a népeket, nemzeteket, államokat, országokat uralja. A francia sajtó elégedetlen Amerikával, értem\' alatta az Egyesült Államokkal, hogy \'mig érdeke ugy hozta magával, főleg Wilson idejében, hogy még a forradalmakat is támogatta és pénzelte, ma kl« jelenti, hogy az európai ügyekbe nemkiván beleavatkozni, miután azt sem érdeke, sem az üzleti lehetőségek nem javasolják. Angliában nagy \'Ajságankétet tartottak, melynek szónoka Hinsley érsek volt, aki a sajtóreformot sürgette, mert nem szabad megismétlődnie, hogy a sajtó a forradalmi elvek szolgálatába álljon. Az angol felfogás szívesen feladná a szovjet kapcsolatokat, de üzletiérdekét félti Franciaországtól, mely a szovjet barátko-zást már odáig vitte, hogy az egyik legismertebb francia folyóirat, az Étudos szemére veti a franciáknak, hogy még drágán fogja megfizetni Franciaország, hogy Oroszországgal kokettált. Olaszországot immár hónapok óta leköti az ethlóplai háború, melyet a szabadkőműves páholyok Iparkodnak kihasználni a fascizmus megdöntésére. A szankciók megszületésének okát is a páholyokban kell keresni, amint azt az olasz lapok íeleplezet-lenüi megírták és amelyet olyan semleges lap is, mifit amilyen a pá-risiak kedvelt hetilapja.: a Candide is leszögezte. Az európai figyelem az olasz-abesszln háborúra van koncentrálva. Míg ez történik, az Idő alatt Németország mindjobban kiépíti a maga szervezettségét, belső erejét, aminek nemrég kifejezést is adott Hitler, amikor bejelentette a német birodalom igényét elvesztett gyarmataihoz.
Ez a rövid jellemzés is mutatja, mennyire nyugtalan Európa. A/, rtn-gol Universe azt irta nemrég, hogy ez a jelenség talán utolsó etapja a világháborúnak, mert a legelső európai megmozdulás már uj fejezete lesz Európa történelmének.
És ebben a nyugtalan atmoszférában csak egy trón áll rendületlenül, mert hatalma nem a fegyver, hanem a tekintély, a jog \'és az Igazság. Ez a pápai trón, melyről bebizonyosodott újból és ujbó« Maculay híres mondása: »ha ivem volna, meg kellene alapítani.*
Olyan körleveleket ad kl a Szentatya, melyekkei maguk az államok és kormányaik foglalkoznak. A közismert angol publicista, Chesterton irta azt UnivSrse-ben, hogy n bajok szociális , és erkölcsi természetűek, melyeknek megoldására megkapjuk az utmutatást XI. Pius pápa szociá-!is encyklikájában (Quadragessimo anno) és a Caatl connubü kezdetű
körlevelében.
Minap Budapesten a Szent Imre szenátusban tartott . előadást Schandl Károly ny. államtitkár és széles tudással ismertette a mai kornak nehézségeit, melyek amilyen mértékben gazdasági bajok, éppolyan arányban erkölcsi bajok is. Hasonlóképpen nyilatkozott Bornemisza Géza iparügyi miniszterünk az egri katolikus Legényegylet jubiláris közgyűlésén és nyíltan hangoztatta, hogy a gazdasági, szociális nehézségek megoldása csak azon az alapon történhetik, amelyiket a pápa fektetett le Quadragessimo anno kezdetű körlevelében. E kijelentése miatt, ami az adott helyzetet és a valóságot Igazolta, a szociáldemokraták orgánuma, a Népszava megtámadta. Ez a támadás alkalmul szolgált arra, hogv a társadalom felébredjen és annál nagyobb érdeklődéssel olvasgassa ezt a pápai körlevelet. Az Actlo Catholica központja százezer példányban most megjelentette és 3
filléres árban bocsátotta a közönség rendelkezésére. 1
Annak jellemzésére, hogy menynyire igazat Írunk, megemlíthetem, hogy legkiválóbb jogászaink, orvó-saink hivatkoznak előadásaikban a Quadragessimo anno, illetve aCasti connubil kezdetű pápai encykll-kákra. i
Ennek a legnagyobb tekintélynek, a pápának képviselőjét nem hivták meg a népszövetségi asztalhoz. Az okát ismerjük. A páholyok munkája volt a világháború, azoknak munkája volt az Igazságtnlan békediktátum. Ha a Szentszék a tárgya láson jelen van, az igazság, méltó nyosság és jog alapján megakadá lyozta volna a trianoni szerződést Ezért nem akarták bevonni a tár gyalásba a legfőbb erkölcsi tekin télyt.
Ha már nem kelhetett védelmünkre a Szentszék a tárgyalási teremben, első volt, aki elküldötte hozzánk követét, az első magyar pápai nunciust: Schioppa Lőrincet, aki n>ikor vonata átlépte a magyar határt, kezébe vette nemzeti trikolórunkat és azt megcsókolta. Ezzel rá akart mutatni arra az ezeréves
kapcsolatra, amely a Szentszéketéa Magyarországot egybeftlzl és amely ezer évban a Szentszék mindig barátja, támogatója, segítője volt a magyar nemzetnek. A diplomáciai követ küldésével kényszerhelyzet elé állította az államokat, melyek azután egymásután diplomáciai viszonylatba léptek az általuk megcsonkított, nehéz sorsra juttatott magyar állammal.
A Szentszék azóta is állandóan mellettünk áll és biboros főpapunk, a hercegprímás utján kapjuk a Szentatya ajkáról azokat a biztató szavakat, hogy félretéve a kétségbeesést és aggódást, ha megpróbálta-tatás és türelem érán is, de meg íog jönni a magyar megújhodás.
Hálás érzelmekkel fordulunk tehát Róma, az örök város felé, ahol február 6-án ünnepelték XI. Piua pápa megválasztásának, február 12-én pedig rpegkoronázásának flv-fordulóját. \'
Hazánkban ma, vasárnap ünn£« peljük. Legyen ez a nap a hálánakt, ragaszkodónak, d« egyúttal \'nemzeti jövőnkbe vetett bizaktanak ünnepe I ••\',•[» • i r h:
Tüzj sötétség* rombolás mindenfelé a hóvihar nyoméban
A keszthelyi park híres fa-óriásai közül negyvenet kicsavart a szél — A sümegi vonalon kllóméterek hosszat kidöntött póznák feküdtek a síneken — Hét kémény-
tüz egy éjszaka a telefon nélkül maradt városban
volt a pusztítás
A napokon át dühöngő szélvész, amely egész Dunántu\'on súlyos károkat okozott, most már alábbhagyott, a romok eltakarítása min-nütt folyamatban van, a villany és telefonvezetékek kijavítása már csaknem mindenütt megtörtént.
fagyon sok helyről csak most kaptunk jelentést, miután a telefon eddig nem működött. Keszthelyen a vihar különösen a kültelkeken okozott nagy károkat, ledőlt tűzfalak és kikezdett háztetők mutatják a szél irányát. Igen nagy pusztítást végzett a vihar a keszthelyi balatoni parkban, ahol az évszázados, szép fák közül mintegy negyvenet osa-vart ki,
tördelt ös*ze és tett tönkre a vihar. A hulló vakolat, cserepek és a táncoló cégtáblák miatt a lakosság napokig alig mert kimenni az utcára.
Tapolcátla a telefonösszeköttetés még mindig szünetel. A vihar a vezetéket több helyen 1 annyira, megrongálta, hogy az több napi munkát ad a kivezényelt szakmunkásoknak.
Általában legsúlyosabbak a zavarok a Bakonyban, ahol a vihar tetemes mennyiségű havat is zudi-
tolt a vidékire. Al nagy széJ és a hóesés Veszprém és Alsóőrs között néhol l
2 — 3 méteres hótorlaszokat emelt. Bánhida és Kisbér között sem közlekednek még a vonatok.
Sümegen a nagy vihar letépte a templomtorony bádogfedelét, a gimnázium tornacsarnokának bádog tetőzetét is a vasutál\'omás tetejéről annyi cserepet szórt le, hogy életveszélyes volt az alatta való járás. Az állomásfőnökség el is zárta az utat, ugy hogy az utasok a vasúti vendéglőn keresztül közlekedtek. A vonatok órákat késtek. A keszthelyi >
vonat, reggel fél 8 helyet délután 3 órakor futott be Sümegre, annyi kidöntött távíró és telefonpózna volt a síneken. Zalaegerszegen csak a háztetőkben, fákban és kerítésekben tett kárt a vihar, a villanyvilágítás csodálatosképpen egész idő a&tt kifogástalanul működött. (
Kaposváron különösen a telefonhálózatban okozott nagy károkat a vihar. A telefonösszeköttetés még pénteken is szünetelt az egész városban. A; villanyvezetékek javításánál ,
Letenye-vidékén is nagy
szerenosétlenség
is történt. Horváth Andor villanyszerelőt ugy megütötte az áram, hogy súlyos égési sebeivel kórházba kellett szállítani. Ajvihar éjjeLén
hét kéménytQz
volt Kaposváron. Megnehezítette a helyzetet, hogy a tűzoltókat a telefon hiányában mindig futárral.kei-lett értesíteni. ,
Mint tudósítónk jelenti Letenyé-ről, a vihar ott is súlyos károkat okozott. így I ,
lesodorta a szélvész a let*-nyel plébánia 30 méter hosz-szu pajtájának tetőzetét.
Egyeduta községben több házat igen megrongált, olyképpen, hogy
a tűzfalakat bedöntötte.
Emberéletben nem esett kár. A. le-tenyei Andrássy uradalom erdejében a fenyőfákat tövestől kitépte a vihar.
P.écsett a Villanyvilágításban okozott nagy károkat. Még csütörtökön-is nem csak az egész város, hanem Baranyavármegye nagy része teljes sötétségben volt. Mindenütt gyertyával világítottak, a pécsi nyomdákban leálltak a ^épek, ugy
ZMJU KÜZLON.Y
1936. február 8.
1936 évi férfi és lói tavaszi szövetujdonságok megérkeztek
ftlÉ9* választék, legjobb minőség, legolcsóbb árak
Selymebet és őszi szöveteket mélyen leszállított árakon adjnk.
Kérjük kirakatainkai megtekinteni! FÍIICrCS DÍV3tfizlct
bonr a lapok kétl mttal, csak 4
oldalon, nagy kéaífisfl tudtak nir-g-|<dunl. A totyogói .vlzijiünél, amely Páoi vlssllálártt biztosítja, körei
300 oszlop dőlt kl,
Így as asem nam működik. Sseren-csér* a Tsttj*-torrás annyira bó-vtetl, bogy Pécsett Igy el tud|ák látni vtaal.
Pécsett nagy hó Is esett. Néhol 2 « méteren a hó torlasz. A hó eltakarításán többszáz munkás dol-gottk.
Mohácsot és Szigetvárt teljesen eltárta a vihar a külvilágtól. Ig-n nagy a kár Mohácson, ahol a tele-tonva«téket tette teljesen tönkre. Sztgotvíron a villanyvilágítás szil-n«W, amit sulywbtt az te, hogy az áramszünet miatt
• vksmOvsk aztntSn IsáHték
ós-Igy nincs a városban vtz. Remélik, hogy szombat-vasárnapra sikerűi némllog helyrehozni a vihar-okozta károkat.
B»«k3-> vesakö- él hóly«»k6-brtsfsfc,nlimlnt izok, akik hugy-«»• «ók tulizspnrodtstban é« kon-VélNwM szenvednek. a terméne\'es .Ferenc József keserűvíz használata által illapo\'uk javulását érhetik •I. Az orvo*l gyakorlat számot kivá\'ó izaktfkii^rev hwjnu mejrfiryeiés alaplán megálfápifbtta, hogy n Ferenc
Íózsef viz bidosan és reNdfcfrfll ellemeaen ható hasha|tó s ezért prositta- é« végbé\'ha|oknál, valamint vakbélmfitéiek után ii ajánlják.
Az Iparosság országos vezére NSgylratitesán
Szombaton délben Nagykanizsára éfkcfcett a magyar Iporoeság országos vezére, Papp József, az IPOK elnöke. Társa, ifjú Tóth Pái, az IPOSz uj hirtelen közbejött
akadályok miatt nem tudott vete együtt JejönaL A nagykanizsai Ipartestület aa országos vezért hivatalosan fogadta az állomáson. Az elnökség részéről Samu Lajos, majd B4z»ó József vezetőjegyző és az elöljáróság tagjai vettek részt a fogadtatáson.
- KltffetfvWtft tMM wmdkltftl •Ufayta buterrásárUsl alkaloUa. Modern beieoSe^srt, töttto*. Jó títttelbea, bonca lejáratú rAsrtotre, »M kamat-menteam* 4*f*atók KapWHfc butor-árohájtbaa, Horthy Miklóa-ut 4.
Aktuális iparos-kérdések egész sorát tárgyalta az ipartestületi elöljáróság
Visszamenőleg helyreállították az Ipartestületi tisztviselők fizetését — Megoldja az Ipartestület az átutazó segédek elszállásolásának kérdését — Program az íparostanonc-Ifjuság érdekében ;
A nagykanizsai Ipartestület most tartotta februári ülését. Samu Lajt* elnök melegen üdvözölte a\'jelenvolt iparbiztost, dr. H#gyh Lajos főjegyzőt abból az alkulomból, hogy a róm. kath. egyházközség világi elnökévé vásította. Az elöljáróság lelkes ünneplésben részesítette dr. Hegyi Lajost, aki meghatottan mondott köszönetet ez iparosság ragaszkodásának ilyen spontán megnyilatkozásáért. »
Az elnöki bejelentés saertnt^ a szombaton délben Nagykanizsára ér kezett az IPOK elnöke, Papp József tiszteletére este 8 órakor összejövetel lesz az Ipartestületben.
Bazsó József vezetőjegyző beterjesztette a mult év zárszámadásait.
Papp Oszkár alelnök referádája szerint az iparcabál 1804 pengőt jövedelmezett, kiadás volt erre 1304 pengő, ugy hogy az agg és segítségre szoruló szegény Iparosoknak mintegy 200 pengő jut segélyezési*.
Az évi közgyűlést február 23-ra halusctuttAk ei. |
A? évi mérlog és költségvetés adatai szerint az Ipartestület 8460 pengős háztartással dolgozik.
Az elnök ismertette dr. P. Hor. váth Athanáz ferences-tanár beadványát a tanonciskolái ifjúság nevelésének magasabb színvonalra emelése céljából. A programban l>enne van a tanonook "testnevelése, kulturális kiképzése, a velük való inten-ziv foglalkozás, ifjúsági könyvtár, amihez az elöljáróság 200 pengő támogatást javasol, azonkívül a Kamarához és az IPOSz-hoz is megfelelő hozzájárulásért fordulnak.
Városi Gyula örömét fojezte kl a beadvány felett, de az ötféle ifjúsági sportalakulatnak nem híve. Egy séges rendszer bevezetését kívánja.
Samu elnök, miután a budget újból minden tekintetben kedvező- javasolta a régi tisztviselői fizetések visszaállítását és a különbözetnek egy évre visszamenően való kiutalását. I . i Beszélt Marny Géza ipari ellenőr epedményes munkásságáról, akinek sikerült a kontár-dzsungelt megtisztítania.
Papp Oszkár alelnök nem látja a kontár-ellenőr kérdését kedvezően megoldva azzal, ha az Ipartestület 800 pengővel hozzájárul illetményéhez. A kétszeresét is szívesen megszavazná, ha a Kontár-ellenőr kérdést véglegesen lehetne rendezni. \' Dr. H-^gyl Lajos főjegyző az eddigi állapot fenntartása mellett emelt szót. Elismeréssel szólt a jelenlegi ipari ellenőr munkájáról.
ty? Iparosnyugdij-l^í\'désben az az áltajapeo felfogás alakult kl, hogy mie^tt meghoznák végleges hatá-»v)zatukat, szeretnék tudni, hogy milyen terhekkel jár a kötelező nyugdíjbiztosítás, de mindenesetre az OTI keretében kívánják megoldani.
Lukácsi Gyula indítványa Iparosszálloda felállítását tartja szükségesnek az átutazó segédek részére.
Papp oszkár pártolóan szóit a javaslathoz. Falvakban már megvan oldva ez a kérdés, — mondta — do Nagykanizsán nincsen.
Dr. Htfjyl főjegyző bejelentette, hogy a város is foglalkozott ezzel az üggyel. Kérdést intézett a többi városokhoz, de pár város kivételével sehol ssnt voltak ilynemű hatósági intézmények. Ahol volt ilyen, ott Is ráfizettek. De ez nem is lehet üzlet. Sajnos azonbnn a város a mai viszonyok között, amikor 4000 ínséges ellátásáról kell gondoskodnia, n?m gondolhat ilyen szálló lé-létesltésére. Országos szociális feladat ez, de nem a város feladata.
Simonkoulcs életrevaló javnslatot terjesztett elő. A testület kössön megállapodőst valamely vendéglőssel, aki a hozzá beutalt átutazónak szállást hajlandó nyújtani megfelelő díjazás ellenében. A\' javaslatot elfogadták. I
A minisztert az érdekképviseletek utján megkeresik a közszáílitási szabályrendeletnek olyan módosítása érdekében, hogy aki köztehertartozásának részletfizetési feltételeit pontosan betartia, annak köztartozását ne vonják le közszáHi-tásoknál.
Több napsütés!
Prognózis: Mérsékelt keleti és északkeleti szél. kevesebb lelhö, több napsütés, az éjjel mindössze 5- 8 lok fagy. A nappali hőmérséklet kissé emelkedik.
GYERMEKENEK VEGYEN |wiflAffhErü RÁDIÓ ortopád gyógycipöt
Szomolánytnál.
ypa. február 9.
ZALAI HOCLOMY
Párhuzam a pesszimista és optimista filozófia között
Hozzászólta a szerdal vitaest tárgyához
Kelemen igazgató ur végig lcbiliii. csel6 előadása, sajnos, nem fejlődőit vitává, aminek szánták. Pedig a téma _ filozófia lévén — olyan dus, hogy
nagyon
Vájjon mi az, amiről annyit lehetne beszélni, mint éppen a világnézetekről? £s mégisI Vitává nem fejlődött a szerdai előadás, ez bizonyítéka lett nnuak az állításomnak, hogy: «az emberek átlaga ma nem gondolkodik, csuk dolgozik. Állításomat alább bizonyltom. Most még csak annyit jegyzek meg Kelemen igazgató ur előadására, amely oly lebilincselően és annyira csillogó stílusban adatott elő, hogy azt csuk helyeselni és elfogadni lehet, nem pedig boncolni, legkevébbé pedig támadni. A hozzászólás csak a végén felmerült kérdést illetheti: — melyik a helyesebb világnézeti A jhísz-szimista.c, avagy az optimista? Másrészről pedig dr. Szabó Zsigmond urnák uzt a véleményét, hogy a pesszi-mista filozófia károsan hat az optimista felfogású vallási, különösen a katholikus filozófusra.
Sajnos, hiányos stílusom miatt nem bátorkodtam ott fetszólalni, most azonban magam is «amatőr» filozófus lévén, ugy érzem, van egynéhány megfigyelésem, amelyekkel igy a papiron könyebben hozzá szólhatok az ügyhöz.
Az előadó urnák kérdése ós a végén hozzászóló urnák állítása nincsenek annyira messze egymástól, hogy egyszerre ne lehetne felelni mindkettőre.
A felelet pedig az, hogy mindegy, bármilyen is a világnézet; egymásra való hatásuk olyan csekély, hogy a pesszimista filozófia nem befolyásolja uz optimistát és viszont. Következésképpen Schoppenhaucr filozófiája nem befolyásolja a vallási filozófiákat.
iKevés a gondolkodó ember
Mert ne higyjük azt, hogy a filo-lófia, mivel fényes egyenruhában jár — lévén a tudományok tudománya — produktív munkát tudna végezni I Nemi A filozófia csak szemlélet, nem pedig alkotás. Csak az illető korszak világnézetét avagy egyes embernek világnézetét mutatja. Az emberek pedig nem gondolkodnak, — az emberek csak dolgoznak I Ebben az értelemben a számtan professzor sem gondolkod-hatik, a mérnök sem és bármely piás szellemi munkás sem. Ezek mind csak dolgoznak. A gondolkodás alatt ki-^árólag e bölcselkedést értem. A polgári társadalomban pedig — azokon kívül, akik a filozófia terére léptek, — csak az orvos vun legjobban hivatva
gondolkodásra, az ember életével s halálával való kapcsolata folytán; de még ezek közül is kevés a gondolkodó. A legtöbben valóban csak mvatásnak tekintik foglalkozásukat s ezzel lezártak minden problémát, a maguk szempontjából. Igaz, hogy va-luinelyes filozófiája minden embernek van, cz azonban nem jöhet számításba, mivel teljesen a «létfcnntartásl ösztön, képezi alapját. Az a filozófus pedig, amelynek a szilem, a gondolkodás képezi alapját, az az ■ember munkálkodására való tekintettel tel-Jesen ártalmatlan.
A gondolkodás predesztinációja
í Az emberek átlaga tehát nem filo-i 2ofál, csak az, aki árra «predesztinálva, van. Aki ezzel a hajlammal születik. És ez a hajlam kitör nz | emberből, bármikép akarja is elfőj-I tani. Ez utat kores magának, mint a I mélyében csörgedező ér, bármily I irányban is akarják elfojtani. Példa |rá Schoppenhaucr élete, kit keretf. I kedCnek akarlak nevelni, mégis ko-■ ráoak legnagyobb filozófusa lettl 1 Íme hát, elérkeztüuk egy uj pont-Jhoz, a «predesztinációhoz,» melyet — iokun — szeretnek figyelmen kívül lyni. Szerintem minden ember ina<
sok mondani való volna róla.
gával hozza a hajlamot arra nézve, hogy pesszimista avagy optimista élet-felfogású legyen-e. Már e pontnál is hosszabb ideig lehetne időzni. Hogyan is mondta Kelemen igazgató ur: < minden ember 30 éves koráig pesz-szimista...!»
Valóban ha nem is minden ember, mégis sok ember pesszimista, 30-on alul, mert ez az az idő, amelyben az ember az élettel küzd és testileg is ebben a korban kezd kiforrni. Ezek mind hatással vaunak a lélekre.
A buza és az ocsu
A harmincon tul lévő ember többnyire megállapodott, harcát hősiesen megvívta s most éli életét csendes derültségben. Ezek kózótt valóban kevés a pesszimista. Ha pedig pesszimista hajlammal született s optimisz-tikus életkörülmények közé jutott, ugy kész a «, cin izmus.. Szerintem ite-hát a valamilyen világnézetre predesztinált ember harmincon tul mégis csak kiforr eredeti világnézetére. Vájjon az a sudár egyenes növésre predesztinált fa, melyet az állandóan egy irányból jövő szél ferde irányban \'JhajlU s ugy nő fel, nem hozza-e meg mégis azt a gyümölcsöt, melyet hoznia kell? Fügefa még nem hozott más gyümölcsöt, csak fügét, bármily irányból fútt ls a szél s azonkívül élvezhető is az a gyümölcs. A konklúzió ebből az, hogy ha az optimista elolvassa a pesszimista filozófus müvét, abból csak uzt szedi ki, ami saját világnézetét táplálja. Meg sem emészti a magáéval ellenkező tanokat. Vagy ha a galamb elé ocsút vc-tfípk, az a szemetjét is felszedi? Nem, csak a tiszta szemeket, melyet őt táplálják.
Optimizmus és pesszimizmus
Éji tehát nem féltem a világnézetektől az emberek munkálkodási képességéti Az optimizmus és pesszimizmus mint két korsó áll szemben egymással, az egyik piros, a másik kék zománccal. Mindkét edény ugyanazt a célt szolgálja, csak a színük más. A világnézet csak ártatlan szemlélődés, csak zománc az emberen. Láttam már vallásos pesszimistát, de láttam vallástalan optimistát is. Az a Hatalmas Ur fannyira bölcfi, volt, hogy nem bizta az emberre a korlátlan gondolkodást. Korlátozta azt a létfenntartási ösztönnel. A létfenntartási ösztön: optimizmus; a gondolkodás pesszimizmus, íme a végletek találkozásai
Vájjon a pesszimista.gondolkodó Schoppenhaucr, amidőn megállapította hogy az emberre nézve legjobb állapot a <nem-létezés,* miért nem fett ön-
^ leqszebb ékességet-
az év legszebb báljára! ,
V
is legyen *kt drágakő, gyöngy
vagy gyűrű? >i, Nincs ék«erb«n remekebb, mint a valóban uép haji
KAMIUOFLOR A »*«kéknek kétxGlr otkóllman-toiKamilloflor Spocial Sljompoo megtot l|o o h«j Urwé«ét<»,
JMI)ASII\\MI>00 oronyoi Wnyíl íi oil viitMVO* r<Sz.«oljo^>o már •Uompollvolofi.
BRUNETAPLOR A tótéi hojnak kéuflO olMliiw*-t«i Brwn*4oflaf Speclol Shamppo ragyogó mély fényf ad éi a jö-télbarna «xin4rfty*ia»*fcot«*fc« nM»-M|MI pomp4to* érvényt®.
. . . •"1 \' |
gyilkost Árért, mert *i arősebh ösztön, u lélíenntartás ösztöne — .z optimista ajándék Istentől — tiltakozott
ellene!
Íme tehát nz ember nlszérc pre-desztioáltutik a pesszimizmus ás optimizmus kfllőnbőzó nagyságban, erőben s e két erőnek hatása alatt él uz ember e földön s csak addig lát s annyit képes kívánni, amennyi testi és \'szellemi képességeinek ós szükségleteinek fedezetén- elegendő, tekintet nélkül a világnézetének kesernyés vagy derűs voltára.
S. I.
Naptárt Február & vasárnap. Rom. kat. Hetv. vas. Protestáns Abtgatl. Izr. Sebet hó 16. február 10. MUÓ Kom. kat. Skolaaztlna. Protestáns Elvira. Izr. Sebat hő 17.
Gyógyszertárt éjjeli asolgálat . hő 15-ig . .Salvator. gyógyas^tár Brssé. bet-tér 21. s a klskanbsul gyógy sawtái .
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eats « óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egéai nap nőknek).
- (Bélyeggyöjuk kúétfaszéja) .ser-dán délután 6-tői 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.
báli ruhái biztos sikert Jelentenek.
& Szerdal TArstságiMrel
A Szerdal Társai;ég kgktaMM
programja rendkívül érdekek ék .1-léra alkalmat aná«g tf\'ríUklet Oki fel. Február 12 én « ptl muMéox és lOvOl- lesz a téma, Vlivuiy János, a rnsaiakuU Igaagk-tója. pebruér 19-én Hngv Vince kegyesrendi tanár előadásában a »tudunk-J magánul. kérdés kardi vita alá. Február 2>-án áfaA Jókaef raJztanáraA\'áp»émfluésce«, Jsztauko-kai Ismer tetL < |
Mindegyik uerda-rKMán \'MM-ges vita-anyagot szolgáltat. Mindegyik téma azonban olyan, abol le-szögezett és kétségessé nem tehető tantételek ls lalnzerOlnek az érveiéa során. Al tantételek felett való vita céltalan és el nem határolható mekz-szeségbe ragadná a vitát, ezért a rendezőség ezúton is kéri a felszólalásra készülőket, hogy aM a rfta tan tételekbe fog ütközni, azokat a Szerdal Táiuaság minden tléaési . tantételt bejelentő !etaeóVak>t« elfogadni szíveskedjenek. Csalt Jfc,-érhetik el a Szerdai Tál«»(jg vÜll a,tanító, ismereteinket gyarapító
célkitűzésüket-
Vasárnap: VaratasbAl
Nagykanizsa vmitaaság* ütaéa, Idén egy (lnnepet a Imniraal farsangnak, minden blcraattyal ttfut sikerrel, hogy a Jövőben mtnítei télen megrendezi ez a hatalmait, nagy csalán is a maga mulatságát. Az első veautM-bál a legjobbat éa legszebbet Ígéri kiUaMceUes J* hangulatban ogysaránt. Idő: IlksMlár 9-én, vasárnap w»e 9 Ar^bá^K*: az Iparoskör öwxes termet. I 11
txeaeilaaéa|M MtrtUrftH tetttaa
ÍMM RACLOMY
1936. februir j).
Hétfőtől kezdve a Városi Mozgóban Darvas L1H főszereplésével lmim«pa|> MAy2->
A szezon fllmeseménye pf^ l3o5KllC56V |VIOl lO
Némileg tisztalt a zavaros feözép-earópai légkör
Starhembcrg Rómába utazik — Bécs, Bukarest és Prága közt már javult a viszony — London nem akarja kléle-siteni a helyzetet az olaj-zárlattal — Csak korlátozni fogjak az olaj-szállltást
TUDJA MAR ?
...hogy Zöldhelyi Anna, a Pécs-kanizsai színtársulat volt primadonnája hosszabb idő óta nagysikerű
•rdélyi előadó-turnén van? •
...hogy lapunk volt munkatársa, Dávid magyar József uj színdarabot Irt »Dr. vagány kisasszony* címmel ? A darab annyira megtetszett az Egerszegen vendégszereplő Darvas igazgatónak, hogy több zeneszámot komponállat hozzá és mint zenés yigjátékot mutatja be jövő
héten Egerszegen.

...hogy Kaposvár lélekszáma a most befejezett népszámlálás özc-rint 31.285 főre csökkent? Az egész város hitetlenül csóválja a fejét és nem tudják elképzelni, hová lettaz 1930. évi 83.801 lakóból 2816, amikor az anyakönyvi hivatal folyton szaporodást jelent. A népszám\'áló-kat okolják a szégyenért, akik e\'len
vizsgálatot is indítottak.

...hogy a kereskedő szakma ujabban nagy vonzalmat érez n poétikához? Minap az egyik ifjú kanizsai kereskedőhöz beállított egyik barátja. A vásárlás után a fizetési feltételekről érdeklődött az Ifju. A kereskedő csak ennyit mondott:
— Honvéd módra...
Hogy értsem ezt? - kérdezte az ifju. |\'
A kereskedő az uj szakkifejezést igy magyarázta: . /w- »Gsak előre, édes liam...«
— üfytűjen, mert nem minden tricó-fekérnemtl Excellent Habselyem.
HEGOLDÓDOTT ■AYERLING TITKA
Irts: P«ál Jób 7
— A jósnő megnézte a kezemel és léti mondta: iNem tetszik valami ne-kcml» Aztán hosszú ideig vizsgálta a tenyerem vonalait és igy szólt: \'Haláleset áll küszöbön a családban. Egy olyan haláleset, amiről sokat fog beszélni a világ... ugy néz ki, mintha öngyilkosság lenne... nagyon közel van... hamar bekövetkezik.. > \'fin megkérdeztem a jósnőtől, meddig élek, mire ő igy felelt: «Maga olyan fiatal még, magának én ezt nem mondhatom meg..-, küldjön el valakit hozzám, annak majd megmondom...\' Higyje meg nekem, erre olyan rosszul lettem, hogy valósággal kiszédültem a szobából. Magának holnap el kell meni$ ehhez a jósnőhöz ... Tudja: én olyan kivíncsi vagyok rá, hogy meddig élek.
Máry egész éjjel nem aludt.
Láz gyötörte.
Folyton a jósnő szavai zúgtak a fülében. Másnap szerette volna elküldeni n társalkodónőjét n jósnőhöz, de közbejött a Rudolftól kapott tárca felfedezése és az ezzel összefüggő iz-(jatott [jelenetek egész sora...
Es másnap újra történt valami rejtélyes dolog a Máry éleiében.
A német követség nagy bált adott. Máry számára ez volt az első bál. Voltaképpen itt vezették bo a társa, ságba. A bálon megjeleut u tróuóró-kös Is, aki nem beszélt ugyan Máryvel, d« nem vette le róla a szemét. Ezen az estén Mftry a karjára tette azt a Ipfirral diszitett arany karkötőt, ame-
Pérls, február 8 Starhemberg heroeg, osztrák al-kanoellár, hir szerint legközelebb Rómába utazik," hogy Mussollnivei tárgyaljon.
Flandin külügyininisztC? közölte az angol nagykövetté\', hogy a legutóbbi párisi megbeszélések némi-leg megtisztították a középeurópai
lyet a trónörököstől kapott, dc amiről az anyja azt tudta, hogy Larisch grófnő ajándéka.
Amikor hazamentek, szomorúan mesélte, hogy «Hoyes gróf mesélte nekem, hogy holnap vadászatok lesznek a Wiener\\valdban.> Aztán kétségbeesetten kiáltott fel:%
— Jcsszus Mária, a> zafírom ...
A karkötőből hiányzott a zafir...
Babonás emberek ugy tudják, hogy ez szerencsétlenséget jelent.
Izgatottan siettek vissza a követségre. Mindenfelé, keresték a zafirt: nem találták.
Hetekkel később megkerült. Vetsera Mária eltűnik...
Január 28-án, hétfőn délelőtt fél 11 órakor látta utoljára Vetsera Heléna bárónő a lányát.
Kevéssel fél 11 előtt megjelent a ház előtt az a fiakker, amelyet bécsi tartózkodása alatt állandóan Larisch grófnő használt. A grófnő a lakásban le se vetette a kabátját, hanem csak kutyafuttában mesélte el a következő történetet:
— Tegnap beszéltem Rudolffal. Azt hazudtam neki, hogy egy barátnőm1, egy férjes asszony küldte neki a tár* cát. Kértem: adja vissza, mort a barátnőm nagyon izgatott. Rudolf a sze-membe nevetelt és nem szólt egy szót se. Mindenesetre megnyugtathatlak kedves Helcne, hogy Rudolfnak sejtelme sincs róla, hogy a tárcát Máry küldte neki... A legjobb lesz, ha mi most elmegyünk a Rodeckhez és olt az én nevemre iratom át a számláp Igy aztán még csak no is sejtse senki, hogy a tárcát Mflrjr vásárosa.
zavaros légkört. Starhemberg javítani akarja a kisantant és Ausztria viszonyát és ezért Starhembcrg megígérte, hogy mérsékletre inti az osztrák monarchisták működését. Ausztria, Románia és Csehország viszonya a megértés tekintetében már sokat javult, azonban még sok
Máry magára kapta bundáját és mind a ketten elindultak.
Vetsera Heléna még látta, amikor beszállnak a kocsiba. Ettől a perctől kezdve sohasem látta többé a lányát...
Az események további lefolyását igy meséli el az emlékirat:
Egy óra múlva Larisch grófnő visz-szajött. Szinte beesett a szobába. Magából kikelve mesélte:
— Elvesztettem Máryt. Amikor meg. érkeztünk Rodeckhez, megkért arra, hogy menjek egyedül az üzletbe. Közben eszembe jutott valami, kijöttem, hogy beszéljek vele, de ő már nem volt a kocsiban. Egy cédulát találtam ott: Kis papírszeleten, ceruzával Írva ez állott: A\'em élhetek tovább. Megszöktem Tőled, mire utolérsz, menthetetlenül a Dunában vagyok. Müry.»
Izgatott jelenet kivetkezett most, a melynek párbeszédéi igy írja 1c Velse-ra ílelena: <
— De azért ne izgasd magadat, — mondta Larisch grófnő, •— nem kell elhinni, amit Mftry mond. Sokkal jobban szereti az életét, minthogy valami csacsiságot követne el. .Mindez csak a trónörökössel lehet összefüggésben.
— De hiszen nem is ismerő őtl — felelte a bárónő. — Ez csak a Te feltevésed lehet. Vagy talán valamit eltitkoltatok előttem? A cigarettatárca tényleg Rudolftól ered, mert ha igy van, akkor a kettejük között van valami. Meg mernél esküdni nekem arro, hogy a tárcát Te adtad Márynek?
— Hát mit gondolsz rólam? Hogy hazudok? A tárcát tavaly Tegernsec-ben ajándékozta nekem Rudolf és én adtam azt Mörynek... ,
a toendő Jugoszlávia gyanújának eloszlatása ügyében. ,
Inog az olaj front
London, február 8 Az angol kormány nem óhajtja a kőolaj tilalommal kiélesiteni a nemzetközi helyzetet. Anglia arra a megoldásra gondol, hogy a külszín megóvása végett a kőplaj bevitelt a békeidők mennyiségére korlátozza. Az angol kormány a francia kormánnyal együtt állítólag már kérdést is intézett Rómához, hogy ezt a ténykedést nem tekintik-e elen-séges lépésnek. \\ ,
London, február 8 Genfben az olajszakértő bizottság jelentésében közölte, hogy arra a megál-apodásra jutottak, hpgy a kő olajtilalom kimondása nem. lenne elég hatásos büntetés Olaszországra nézve, mert Olaszország elegendő kőolajjal és olajszállító hujóval van ellátva. A köolajtilalom megvalósítása egyedül az Egyesült Államoktól függ. ■
Tovább előre 1...
Asmara, február 8 Gratiani tábornok hadserege tovább folytatja az előrenyomulást. A hivatalos jelentésből kitűnik, hogy az abesszineknek uz utóbbi napok harcaiban 2000 halottjuk és sebesültjük van. i
Addis Ab®ba, február 8 A négus parancsot adott_ Imaru hercegnek, aki a tepbieni ütközet vezetője volt, hogy seregével együtt sürgősen vonuljon Akszum alá Kassza heroeg segítségére.
Mielőtt elmesélném a most következő izgalmas órák történetét, re-kontsruáluoin kell Vetsera Máry oltü-néséaek igazi históriáját, ugy, ahogyan azt hónapokkal később magn az anya megállapította.
Larisch grófnő előadása a legalja-sabb hazugság volt.
Mary nem is volt a Rodcckuél. Ehelyett ez történt:
Január 28-án, hétfőn délelőtt fél 11 órakor Larisch grófnő, a Vetsera-pa-lota portása előtt ezt mondta a kocsisának: \'
— Hajtson a Kolilmarktra a Rodeckhez 1
Amikor aztán elindult a fiakker, leeresztette az ablakot és kiszólt körülbelül a Salcsianerstrasse tájékáu:
— Nem a Rodeckhez megyünk, hanem az Augstinerbasteire. Majd kopogok, hogy álljon meg.
A kocsi a Burg felé kanyarodott. Megállt egy ráccsal elzárt vaskapu előtt. Itt mind a ketten kiszálltak- A kocsis azt az utasítást kapta, hogy álljon félre, olyan helyre, ahol nem lehet észrevenni őt. Körülbelül negyedóra telt el, amikor Bratfisch kocsija megállt a vaskapunál. Két perccel később Vetsera Mária egyedül kilépett a kapun, körülnézett és aztán beszélt a Bratfisch kocsijába, amelyik elhajtatott vele. Ujabb negyedóra múlva kijött a Burgból Larisch grófnő egyedül, a kocsist a kapu mögött\' sötét folyosón magához intette és ráparancsolt, hogy senkinek « világon nem szabad eimeséhiic, mi történt most, délelőtt. Ha valaki kérdezne valamit, akkor azt kell elmesélnie, ainir<j ő majd kitanítja, (Fsáft I
Olcsóságban
Ritter vezet
Férfi ins 390
1036. február !

_ (A főispán beteg)
Viléz Tabódy főispán szerdán hivatalos ügyben Budapestre utazod. Pénteken értesítés érkezett a főispáni hlvatslba, hogr a főispán egyenlőre nem lud visszatérni a megyeszékhelyére, mert Budapeslen influenzában megbetegedeti. Még bizonytalan, mikor érkrzik meg, lehet, hogy a 11.-i kisgyülésen sem tud megjelenni.
— (Adóhivatali hírek)
A pénzügyminiszter rendeletére, a letenyei kir adóhivatal eddigi főnőkéi, Fuló Béla pénzügyi laná csost a nagykinizsil kir. adóhivatalhoz helyezték át. A letenyei m, ki . adóhivatal főnölévé pedig Oáspár Ferenc adóhivatali főtisztet nevezle ki. Oáspár Ferenc, pár hónapos letenyei működése alatt, L tenye társadalmának nagyrabecsülést és szeretetét vivla ki magának, éppen ezért az egész letenyei járis örömmel vette tudomásul a nénzügymi-niszlernek azt az Intézkedését, mellyel az arányiig még fiatal, de széles Ulőkörrel és megfelelő szaktudással rendelkező OSspár Ferencet, a lelenyel Járás adóhivatalának élére állította.
— Halálozás
ld. Oerócs József erdész folyó hó 8 án d. e. 7 órakor 84 éves korában rövid szenvedés ulán elhunyt. Tcmelése folyó hó 9-én, vasárnap délután Va4 órakor lesz a Kii.lzsi-titea 25-ős számú oyászházból. Az engesztelő szenlmise-áldozat a megboldogult lelklüdvéért folyó há 10-én d. e. 9 órakor lesz az alsótemplom-ban a Mindenhatónak bemulatva.
— Hulffllitl és anRol férllruha szövetek kiváló mlnőaégekbeu Slngor Divat-áruházban.
— (Credo-gyülás)
Pont 11 órakor kezdődik a Credo vasárnapi gyűlése a plébánia fehér-termében, P Czirfusz Viklorin plébános elnöklete alatl. A Credo gyűlésén megjelenik az u| rk. hilköz-zségi elnök, dr. Hegyi Lajos főjegyző is. A gyűlésen fontos katolikus-kérdések kerülnek napirendre. Minden Credo-lag pontos megjelenését kérik.
— (Az lír. Leányegylet) vasárnapi kulturdélutánja holnap, vasánap d. u. 4 órakor kezdődik a kislemplom-ban. Belépődíj nincs. |
— (A Városi Nőikar)
újjászervezve minden hétfőn V»7—
V>8 óráig tartja dalóráját. Ez alka lommal uj tagokat is szívesen látnak. A dalórák a Zeneiskolában vannak.
■AIM EOKLOHV
trnapl
— (A határőr-2eneka hangversenyei)
Rövid idő alatt egész Nagykanizsa megkedvelte a halárőrzenekart. Kétségtelen, hogy a zenekar fennmaradása városi érdek és ezért a város közönségének áldozatot is kell hozni. Szép példával jár elől etéren a
Centrál-kávéház agilis vezetősége, amely mostanában egyik kellemes meglepetést a másik után nyújtja a kanizsai közönségnek. Bár nagyszerű, varietébe Illő esll zené|e van a Centrálnak, mégis kiveszi részét a határőr-zenekar támogatásiból is azzal, hegy ezután vasárnap délutánonként Ozsonns hangversenyekel rendez (belépődíj és áremelés r élkül) a határőr zenekarral. Az első ilyen ozsonna-hangverseny holnap, vasárnap délután lesz.
A vasárnapi zenei liceálls
fél 12 órakor kezdődik a Zeneiskola kamaratermében ós kb. egy óra hosszat tart. Előudó Vnnnay János, aki az Illusztratív zenéről tart előadást. Közreműködnek Honti Ib-na, Drávai Lajos és F. Pásztor írnia tanárok. Belépődíj nem lesz.
— (A lövész-bál)
a klskanízsal Levenle-Ollhonban holnap, vasárnap este lesz. Szóra-ko.tató szárúik is bőviben lesznek, de a föhangsuly a táncon van és a gazdag filléres ételeken és Italokon. Nagykanizsáról az utó-standról külön olcsó közlekedés.
Megnézni 1 megnézni
megnézni megnézni megnézni
0!
elmö Ilimet kOlön élményt Jelent.
— (A Nyukosx)
közgyűlése 9-én pontosan 10 órakor kezdődik, hogy a frontharcos gyűlésen is résztvenessenek a lagok. Elnökség.
— Elegáns uöl izövetruhák mo»t nagyon olcaón kaphatók SchfitwUI.
— (Műsoros bAl Somogyszsnt-miklóson)
Vasárnap este 9 órakor kezdődik Somogyszentmiklóson a hősök szobra javára rendzett műsoros-bál. A rendezőség olyan műsort állított be, hogy arra Nagykanizsáról is sokan ki fognak menni a mulatságairól hires szomszéd Somogyszentmik-ló>ra. Elsőrendű zenekar szolgáltatja a zenét. Műsor után táncmulatság. A belolyó tiszta |övedelem a községben felállilandö hősi szobor céljait szolgálja.
XV. M0NTECAR1.0I CSILLAGTURA
Az egyedüli magyar rénzlvívök |(gzma Martinak
FIAT BALILLÁN
Cordatlooal
mm
ckoK
ftsMB W1% a könnyű kocsik kaiegórlájában Athén-Budapaat-Straaaburg-I.yon-Moiitaoai\'lo 3MB tl . BUDAPEST i.niM ■
IV., Váci-utca 1-3. Telefon 828-41 VI., Aréna-ut 61. Telelőn 99H-W.
Ha este: piknik
Karnevál tündéri fényei megint kigyúlnak ma este a kanizsai farsangban. Az lparoakör termel egy vidám éjszakára megint találkozóhelyéül szolgálnak a kanizsai és vidéki társaságnak. A Szanatórium Egyesület, a kanizsai eokszáz nyomorgó tüdőbeteg-család gondviselője rendezi egyet\'en cstélyól, hogy legyen rnilxir gyógyítani, ápolni, élelmezni a fehér halál sok szomorú eljegyzettjét. Erre a báli estére nem csak a hangulatos szórakozás biztos Ígérete csábítja a közönséget, hanem a jó szivek i» megnyílnak és a nemes cól is hívja az embereket. í Kezdődik 9 órakor. Belépődíj 1.60 pengő, . tánooo-jegy l pengő.
Nagyszerű, olcsó büffé éa kitűnő borok várják a vendégeket. I
— Fl.ml.ol, crepo de chlne, geor-letlo, merocstn Mr.Uk«k megtelelő méretekbea m.r.dák árakon ScbüUníl
— Hirdetmény
Tudomására hozzuk a nagyérdemű közöntégnek, hogy f. hó 6-tól kezdődőleg teherautófuvarozó üzemünket Zrínyi Mlklós-uca 13. sz. a. levő garageban megnyitottuk és a Maleosz főtételek melleit, Hetenkénti fuvarozásokat a legolcsóbb dl tltelek mellett az egész ország területére elvállalunk. A Máv-val és a Maleosz-al kötött megállapodásunk alapján egyidejűleg megindítottuk rends.ces Járatainkat Nagykanizsa— Maicalt—Nagykanizsa és Nagykanizsa — Zalaegerszeg — Nagykanizsa kOiOtt, naponkénti menetekkel, me lyeknek díjtételei és menetrendié garage Irodánkban (telefon 336) betekinthető. Kérjük a n. é. közönség támogatását. Közlekedési Vállalat kft.

It.flr (<id.f.at .11101 .. ■,.■!»
I...1 .Ili■ 1.1i . |,.l.f.a..| .
Burgit
T> U KS Z E M T A PASS
eoyedArusitás;: TEUTSCH GUSZTÁV drogéria Nagykanizsa, Fő-ut.
Rozmaringot ravataloft
aiMOlvagva fakamlk Klskaalua fjtn-xySaWakrtMjáaak ■nyáinMja
Mindenki emlékezik még 19Ö5 Pünkösdjére, araikor Nagykanizsa város idegenforgalmi napokat rendezett ós ezen kieraéHcedö jelenét ként szerepelt a kiskanizsai lakodalmi menet. Annak is kiemelkedőbb pontja volt még valald, aki a »sáskafaj szépségeként,« a gyöngyösbokrétán menyasszonyi szerepet töltött be és most ott fekszik a virágos, örökreményt jelző rozma-rlngoa fehér ravatalon, avRozma-ring-utoa 19. szám alatti utcafelé egö, szobában, nagyanyjánál. Mintha az élet pihenne, mosolyát magával vitte s igy búcsúzik a fiatalságtói, az ifjú í\'ányseregtöl, Bunczom Mariska, a daliás, ritka szép és mindig-derilsarcu leány. Isten ajándéka: a halálban is mosolyogni. Pénteken egész nap csapatostul kereste fel Kiskanlzsa népe a gyászbaborult, egfsz nap könnyektői áztatott házat, akik között megjelent P. Miholesek Miklós lelkész ls és hosszabb Ideig meghatva Imádkozott a mindig reménykedő, jövőben bizó 21 éves leány rozmárin-gus ravatalánál. . Utolsó földi utja ma délután 8 órakor veit, ahol Kiskanizso fiataljai könnyes szemmel búcsúztak egy télben elhervadt, vihartói letépett fiatal virág-száltól. |
P. Mtholo^k, leiként
- „Pobér Juair" vAazon&rualtáaunk-
ból vlasiainaradt aiffou, lapedövAaion maradékok nagyon olcaók Schltaail.
Korcsmamegnyitás!
Ha Jól akarja a(át érezni, ugy keresse fel a Szexeres Józief-uica 64. siánt alatt Dolmányom FaPaaonA
f.tiöNa iniiill Miit,
hol olcsó pénzért kltünö bőit és pontos kiszolgálást kap. Szíves páiilogást kér
a tulajdonos.
Ugyan.il HVM.bá. I.k*. m4J.. h* .iMlélilfcM*.
I ha n(l éa gyermek kabátok, esít-
mék már eröeen méreékeit árban 81n-g.r Dlvatáruhásban.
Férfiingek!
Párszáz darab apacs, sport ás külön galláros ::: egység ára
= Fürsf Divatcsarnok =====
P 250
2ALAJ KÖZLÖNY
1936. február 9.
A gimnázium cserkészelőadása
holnap, vasárnap délután 6 órakor kezdődik az intézet tornatermében. Olyan műsort és olyan büffét hoztak Qsszc a fürge piarista cserkészek, hogy jövő ilyenkorig ls megemlegeti mindenki, aki ott lesz. Jelige: — kacagás é« vidámság. A büffé a műsor szünetében lesz.

Puaztitó tüzek
1. Hat hilott Amszterdamban
Az eloiult éjszaka hatalmas tűzvész pusztított a régi városrészben. Az óriási tűznek bal ember, köztük négy gyermek esett áldozatul. A szerencsétlen emberek és gyermekek a magas emeletekről nem tudtak kimenekülni és így a lángokban lelték halálukat Mind a hat áldozat annyira,ezén-nóégett, hogy személyazonosságukat sem tudták megállapítani. í,
2. öt ház Ivégett Sárváron
Szombatra virradó éjjel Sárváron nagy tűz pusztított. A nagy szélviharban a lángok egykettőre tovaterjedtek ós ót lakóház, valamint igen sok melléképület hamvadt el. A tűzoltók munkáját a nagy szél igen megnehezítette.
TUstelsttel értesítem a nagyérdemű * közönséget, hogy Pö-ut 21. ss. alatt lévő
ttttaé konyha él faH»ralBi a a. é. ktaönétfalaáea Igényét kiélésük.
Szive* pártfogást kér
Hordós J&xeef
vendéglő*.
Megtalálták Dréhr Imre feljegyzéseit
Az elhunyt Dréhr Imre hozzátartozói « Pasaréti villában megtalálták azt a hatalmas feljegyzés köteget, a melyre Dréhr Imre is már célzott és •melyben mindazt elmondja, amelyet • bíróság előtt nem mondhatott el.
A feljegyzésekkel kapcsolatban Gaál Jenő védő kijelentette, hogy annak tartalmát nem árulhatja el, miután az képezi a perújrafelvétel anyagát.
HALÓK,
ebódlAk, uriszobák,
kombinált berendezések
inm mwm
Budapest, VUI. Baross u. 21.
Mair MklMSték. *»
IMvud r4wl«HlaaM*r«l
Veszélyes-e a slklórepülés, amelyet 15 perc alatt meg lehet tanulni?
A nagykanizsai vitorlázórepülők vasárnap tartják alakuló közgyűlésüket. E hirrel kapcsolatban újból felmerültek azok a panasiok, amelyek minden alkalommal hallhatók, ha repülésről van szó: „nehéz megtanulni I", „veszélyes vállalkozási", „könnyen szerencsétlenség érhet I" stb.
E fenti panaszokra igen frappáns választ ad vitéz Hefly Frigyes cserkészrepülő, a magyarországi vitorlázók egyik legkiválóbbika. Nemcsak hangoztat^, de adatokkal alá is támasztja, hogy a slklórspülés a legegyszerűbb, a Isgkönnysbbsn elsajátítható As a legvsazélytelsnsbb sport.
A repülök azt tartják, hogy egy kis kajakkal vizreszállni merészebb vállalkozás, mint siklógéppel a magasba. Az érvek látszólag ellentmondók, de a gyakorlat mellette szól. A vitorlázó ugyanis nem a kétkormányos oktatáson, hanem az egyedül repülés rendsze&n épül fel. Megfelelő elméleti előkészítés és rövid -földi kormányzási gyakorlat után már a levegőbe kerül a nör vendék azzal a tudattal, hogy ön-\' magára van utalva, sorsát az oktató nem intézheti.
A mai kiképzési rendszer mellett átlag 15 felszállás után jut el a normális érzékű és képességű növendék az elsőfokú úgynevezett „A" vizsgához. Az első felszállás csak egy két másodpercig tart, ami 10—16. felszállás után állagban fél percre szokott emelkedni. A növendék tehát az első vizsgáig a tizenöt felszállás alatt mindössze kb. négy percet tartózkodik a levegőben. A továbbképzés során ujabb 30 fel szállás következik A gyakorlat azt mutatja, hogy e felszállások alkalmával U átlag 20—40 másodpercet tölt csak a levegőben a pilóta, igy a tanulás alatt a ievegöben töltölt idő nem iöbh, mint 15 perc. Ezalatt megtanulta a siklórepülést, a fordulásokkal együtt; tud előirt útvonalon repülni, a kijelölt helyen leszállni stb., ami nem kisebb teljo-sitmény, mint pl. az autóvezetés.
Ezután joggal kérdezhetjük, hol van a világon még egy olyan sport, amely 15 percnyi gyakorlási időn belül ugy elsajáti hat , mint a siklórepülés, amely peditf 3 dimensióban való mo/gásl, tehát 3 kü önböző rendeltetésű kormány egyidejű működtetését kvánja.
Ez egyszerűségből következik a siklórepülés veszélytelensége. A gyakorlat azt mutatja, hogy jó terepen, szakszerű oktatás mellett alig akad
Városi Mozgó. Cslltörtöktől—vasarnaplg 1 A magyar filmgyártás legújabb gyöngyszeme
Barátságos arcot kérek
a hamar é* darl (ilmja. Ennél a lrgu|>bb magyar Ilimnél nílnd.n dicsélőmó fölo leges, mert fősierep ője Sz&ka Szakáll, a * ONtirólt RarlaAhf (Vigyaa és Mkély lat»*n, a zeneszerző Brodtxky Mlklóa, a szereplők mind a magyar Síin-pad bllsikzségei. Randa■ hal,Arakl
Eióidások csüiörlök-pénlek 5,7,9, szombat-vasárnap 3, S, 7, t-kor.
balesel. A Cserkészrepttlök például közel 5000 repülést végezlek már és n.indössze három sérülés lOrtént. Qépsérülés a leszállásnál gyakoribb, de ez is mindössze 15%-b an fordult elő. Hol van tehát még egy haladó mozgást végző sport, amely hasonló biztonságot ludna felmutatni, mint a motornélkUli repUlés? Hisz még a veszélytelennek lartotl sportoknál ia hány é" híny kar- s lábtörés, zúzódás történik, nem is beszélve a motor- és autósportról.
Mindezeken felül olt áll a nemzeti kötelesség is, amely a vitorlázó repülés melleit szól. Soha egy országnak nem volt jobban szüksége repülni ludó ifjakra, mint éppen ma Magyarországnak.
A foolball, a ping-pong és egyéb, nemzeli szempontból számításba ke-véBbbé vehető sportok kultusza az egész országban virágzik. Nem lehet tehát elvitatni a repülés sportjának létjogosultságát és szükségességét és minden erőnkkel azon kell dolgozni, hogy a repülés kérdését nemzeti Üggyé fejlesztjük. "\\t>
Ehhez a célhoz közelednek egy-lépéssel a nagykanizsai vitorlázok, akik épp ezért minden támogatást és pártfogást megérdemelnek. A vasárnapi alakuló közgyűlésen legyen ott mindenki, aki e sporiban rejlő nemzeti értékel megérti és támogatni, fejleszteni kivánja.
Az alakuló közgyűlés délután Vi5 órakor lesz a Városháza tanácstermében. _____
A Zalaegerszegi TE futballcsapata vendégszerepel vasárnap Nagykanizsán
Az NTE két hét mulva kezdi a tavaszi bajnoki futbnllsr zont, igy ha az Idő erőeen télies^ is fjordult, ma, vasár-nap d. u fél S órakor rnlndon körűimének között megtartják az NTE-ZídnCgerszcgl TE futballmérkózéöt.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2798/1936.
Tárgy: Siketnémák összeírása.
Hirdetmény.
Felhivotn mindazokat, kiknek nevelésében vagy gondozásában 7 és 10 év közötti siketnéma tanköteles gyermekeik vannak, hogy a gyermekek nevét és lakását a városi tisztiorvosi hivatalban (városház, földszint) délelőtt 9—10 óra között okvetlenül bejelentsék.
Nagykanizsa, 1936. tebr. 4. M1 Polgármester.
mwm
ÜL
Gyüniölcsvédelml előadás
Vasárnap, 9-én délután 4 órai kezdettel Ketting Ferenc polg. isk. tanár és G. Szabó Gyulá kertészeti intéző gyümölcs védelmi előadást tartanak a Rozgonyi-utcai iskpla emeleti 5. számú tanteremben. Belépődíj nincs, l-
EMLÉKEZTETŐ
Február 9.
Vasutas-bál az Iparoakörben.
Llceálls matiné a zeneiskolában fél 12-kor (Vannay János). A vitorlázórepülés alakuló közgyűlése a városházán fél 5 órakor. Gimnazista cserkész-előadás az intézet tornatermében fél 6Mtor. Frontharcosok teája 6 órakor a Koronában.
Kisktnixwi Iüvésawk mul»ti4f* a Levent* Otthonban.
Maschanzker Márton ugy
a maga, mint testvérei és az egész rokonság nevében fájdalommal Jelenti, hogy szeretett édesapja
zr
90 éves korában hosszas szenvedés ulán f. hó 6-án elhunyt.
Temetése február 9 én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a nagykanizsai Izr. temető halottasházából történik.
Nyugodjék békében I
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2672\'I936~
Árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képező Kölcsey-u. 9. sz. házban folyó évi május hó 1 én megüresedő kettő szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakást f. évi február hó 11 én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. febr. 3. "» Polgármester.
«
Nép Mozgó. S/.ombaton és vasárnapi
Zllahy Lajoa világhírű színdarabjának filmváltozata
Tűzmadár Ucnio COBTEX.
A nők Imádták, a férfiak gyűlölték, de kl volt annyira elszánt, hogy megölje ? — Megtudható szombaton és vasárnap a NÉP moziban! Előadások szombaton 5, 7, 0, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Caak 20, 40, BO fillAraa Halárakkal 1
iy36. február 9.
ZALAI KÖZLONy
l-
MODERN
AKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható
Kérjen árajánlatot!

bútoráruházban
Nagykanizsa.
•a
Figyelem I WAbél I kg. 1 P házhoz szállítva, Lldliztiu lile lilszertlzlelben. Csengeri-a. 74. Telefon 293 427
Margit Mrll, Csengery-ut 19. Njltva raisdennan reggel 6 lói eale 7-lg. — Márvány aidlllrdók, lyukszemvágás él olció bérktlegyek. 48 0
MlirahAk tlliiltásil ét teitését iziks izcrüen végzi Rózia-gyár. Ovüllítelepe\' Király-utca 82.
TaalMJét Itgolcióbban Eötvös tár 31. szcrezlietl be, Siállngernél. 12
Oloeé utoal, udvari lak*eekéi
laiethelyliégek Fő ut 24, Fő ut 13, Cien-gery-ut 13 ét Zrlnyl-utca 6 sz. statt. 402
PaeAnyvArl uradalmi tajboralm kimé-rétét Mér I liter mennyiségben megkezdtem. Pogányvárl vegyet 40 ftll, Pogányvár! édeskés rizling 90 tillér, Eri.a wflrSa bWQonéi 80 llllér - fottyasztáti adóval. Groaa Károly földbirtokos Batthyiny-utca. 26.
KéteaeUa udvari lakia mi|uua kiadó. Klttalady.u. 21.__416
Két dunyha filtten losttolt llkatollal U| latinban jutfnyot árban etsdó. Cim: Eruébettéi 13. Alti Kendő és Költlptr.
465
Atsösáncson kétszobás lakáé mellék, helyiségekkel, Ö00 n-öi gylimöleiöaiel már-dut l-től bérbeadd. Viléz Borot, Sáncz.
474
Ügyet klelklIaUk uliágárurltátrt likas Itaeléasel és |utalékra lelvétetnek Horthy Mlklds-ut 4. az. udvtr. 471
Heuneit ruhát vetaek él elldok, hl-»*"< hashoz megyek. Márkut. Király-u - 117
1
» Nagykanizsai Segély-•Qylat ftzfiwatkazat 1936.
lannár hó 1-én nyitotta meg 7»«lk *»táraulatá«. Akönyvectkék-re h.u.k4.t l.„.tibb 1 II..
de legyezhető egy könyveca-"re több betét It. III könyvecskék • izővaikezet helyiségében (Caengery S lók R"pocl,-\'l4l> »la4t.ko.kap-
80>n0k0i, kl egyúttal kocsikísérő és pénzbetredó, fetvetaek. 100 pengő óva-dékktl rendíthető elSnyber. Alánlatok.t .Eltlmlazei" jelige iliitiktiddb kérek. 492
Pogányvár! és urodalml
FAJBOROK
■O litarlBI felfaló
legolcsóbb nap) irón kaphatók Dr. Uchtscheln borkweskedéa
139 Fö-ut 4.
Latópta m vihar JU antennáiét ? Olcsón rendbehozza : Orünhut mérnök, Deáktér 2. Telefon 380. 491
Egy kisebb és egy nagyobb agysu-báa udvari lakás azonnalra vagy má|us l-re kiadó. Kosiuth tér 3. 488
~ Olpé*Bs*Bé««k felvétetnekTSzabó Horthy Mlklós-ut 1. 284
egy egyszobás vlzvezetékes lakáa József fóherceg-ut 58/a. alatt.
Autótaxik szolid árban vidékre vagy helyben bármikor megrende.hetők. Telefonállomás 2 2-2 Kaufmann Manónál. 4891
Kátaaoba, előszoba, mellékhelyiségekbői álló magánház kiadó Szekerei József-utca 21. 526
Szép egyszobáa lakás mellékhelyiségekkel kiadó Telekl-ut 46. 527
____ be utcai lakás azonnal kladA
Petófl-ut 11. szám alatt. 487
Szép komplett abédltt eladó Szent Imre herceg-u. 7. (Nádor-u) aa udvarban, özv. Weissné. 503
Konvenclós wlnoallórt azonnalra ke rasek. Csengery-ut 56, botkereskedés. 517
Eladó Oyár-u. 44. it. 2 szobás, előszobás magánház kerttel. Bővebbet Csen-gery-ut 78/e. sz. alatt. 518
jókarban levő fQa«erü*lat-beran-
dasáat keresek megvételre. Fischer éa Leimet. 620
HArMiwatiáa lakát kiadó má|«s l-re. Sacmarfl-u. 2/c. 521
Nésyaxabáa, modern, földazlntl lakás május f-re Sugár-ut 6 sz. alatt kiadó. 505
Hém négy csalid rémére (Koasutb-tóc
l\\ ia eau .,AIA (a *as n l.-vuAratiuá rl h»<rv*nl
lőherceg-ut 33. sx.
tt»» "vIVJ V..I.M \'VO.VIV IV.
2a) és egy szőlő (szenlgyOrgyyári hegyen) jrétházzil elsdó. Érdeklődni lehet Józsel
- — 295
Csengery-nt 26 ts. alatt agy káreM-e.okAe udvari lakáa május i-ra kiadd. Bővebbet Széchenyi-tér >. 906
Altdcutirta akéeis, két lel* azekrény és többféle butnr eladd, Horthy Mlklós-ut 3.
507
H*rosssuekáe lakást keretek aiá|us
t-re. Olga si.lon, llotthy M.-ut 509
P.ra.ttá. * anbt, modern, világos, «ltő emeleten, irodánik, rendelőnek, mdipsrosnsk, vsgy Ilkáinak kiadd. Htcker. Eruébel-tér 11. 510
Netymére<B 2 szoba, lékhelytségakkel együtt sor 9
ftlfdőszobs rnel-Bsgolsi.
522
Kaját tormáatl, oltőrondü
itali frtíi bar 50 ML asztali iliür (tiiis) bor SO IIIL
ilterenklnt, fogyasztási adóval együtt
TiuonteUMkmk árengedmény Bfihm Jóteaf
bortermelőnél, OM.Bsry ul It.
Egy. ét kétunbát lakáé kiadó Teleky-ut 10. Érdeklődéi: Fürit, Zárda-u. 6. 512
Intelligens llstalaaazony vagyok, a kéa-larUs minden Igában lártss, elmennék Idősebb házaspárhoz, vagy msgányot ur hártsrtásánsk Ónálló veietésére, ahol mint csa\'ádiag lennék tekintve. Vidékié la el mennék. Ctm a kiadóban. 915
3 szobás, 2 szobás, össskonlorloa lakás klarie, Sugár-ut H/c, május l-re. 516
Tátbát-u. 9. sz. házban 2 szobs, elő-tsobt, iáit veranda éa mellékhelyiségekből álló, msgas földszintes utcai modern lakáa, ugysnott 1 szoba, konyha, clötzobái udv.\'l lakáa aéjttt l-re kla«e. 416
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2828/1936.
Árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képező Hunyadi-u. lfc. sz. házban folyó évi május hó 1-én megüresedő egyszoba konyha és mellékhelyiségekből álló lakást f. évi február hó 11-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1036. febr. 3. *» Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2845/1936.
Árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képező Hunyady-utca 16. sz. háziban folyó évi május hó 1-én megüresedő kettő szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakást folyó \'évi február hó 11-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. febr. 3. ™ Polgármester,
ZALAI KÖZLÖNY.
1936. február 9.
A NAGYKANIZSAI BANKEGYESÜLET ÉS DÉLZALAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉHYÍARSASÁS
1936. február 22-én, szombaton délután 3 órakor saját helyiségében tartja
65. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a t. c. részvényeseket tisztelettel meghívja Nagykanizsa, 1936. január 30-án
az Igazgatóság.
A kSigyOlés tárgyai i
1. Az igazgatóság és felUgyelőblzottság Jelentése
2. Az 193Í évi mérleg feletti határozat.
3. A telUgyelőblzottság dijának megállapítása.
sz 1935. üzletévról.
I. Igazgatósági tagok és lelügyelőblzoltaág i. Egyéb, alapszabályszerüleg bejelentett Tr
. választása.
ndllványok tárgyalása.
Azok a t. c. részvényesek, akik a közgyűlésen szavazati Jogukat érvényesíteni óhajtják, felhívatnak, hogy az alapszabályok 12. g-ához képest még le nem járt sxelvényekkel ellátott részvényeiket a közgyűlést legalább 5 nappal megelőzőleg az intézet pénztársnál letétbe helyezni szíveskedjenek.
VAQYON
Mérleg-számla 1935. december 31-én
TEHER
Készpénz és Idegen pénznemek ...............
Követelések a Magyar Nemzeli Banknál és a
Magyar Klr. Postatakarékpénztárnál .........
Pénzintézeteknél fennálló követelések............
Értékpapírok .................................
Váltótárca ....................................
Adósok .......................................
Beszedésre érkezeti váltók .....................
Ingatlanok:
Intézeti székház...............................
Egyéb ingatlanok ...........................
Irodai berendezés...... .......................
Óvadék- és szavatossági adósok ... P 744,345-91

I
240,000
Pcnpó f 117,130
1,708 14,14a 30,925 3 083,813 1.042 688 2,206
204,646 1
Alaptöke: IC.000 drb. 50-- P n. é. részvény ...
Tőketartalék........................ P 214,000 -
Tartalékalap* ..................... P 1131,000 -
Ingatlan értékcsökkenési tartalékalap** .........
Kétes követelések 1935. évi tartaléka ............
Nyugdíjalap***..................... P 76,000 —
Tisztviselői segélyalap ............ P 20,000-
lllrachler Sándor jubileumi alap ...............
Weisz Tivsdar alap ...........................
Belétek:
könyvecskékre ..............................
folyószámlán és csekkszámlán ...............
Letétek ......\'.................................
Lerovandó kincstári illetékek ..................
Beszedésre érkezeit váltók .....................
Visszleszlmltoll váltók ........................
Fel nem vett osztalék ........................
Átmeneti kamatok............... ...............
Ovadékhllel éa azavalossági kölelezell-
ségek........................... P 744,34531
Nyereség ....................................
Nagykanizsa, 1935. december 31-én
*Ai Id.t dotíiláv.t 101,000\'— p.ngör. lof .tm.lk.dnl. "A. UH doUdóv.t 47SOO— p.n.Aí. log .m.lkcdnt. *"Ai Id.l iluliddv.l 80,1X0 p.afdi. te, .m.lk.dnt.
Pengő_ I I\' Pengó I
600,008
376,000 36 608 214,286
1.167.438 441.681
1.221,0 10.0 6,0
2.0M.1 69,8 3,9
2,2 1.676 3 3,9 47,4
Az Igazgatóság.
Jelen mérleg-számlát mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk.
A FalQgyalóblzottság.
Zalavármegye közigazgatási bizottsága.
Tárgy: A m klr. kereskedelem- éa közleki déstgyl miniszter 1919/1936 Vili a. sz. rendelete Nagykani iá m, város közönsége á.ta1 tűzoltólaktanya céllalra aztlkiégea Ingatlan le\'Ille\'ek megrzerzéte érdekében kéri kiuj tltásl eljárta elrende ése látgyában. 601/1936. kb. sz.
HATÁROZAT.
A m. klr. kereskedelem- és közlekedésügyi mlnlsiter ur a vármegye közigazgatási bizottságához Inted! 1919/1938. VIII. a. az. rendeletével a nagykanizsai tűzoltólaktanya kibővítésének céljaira aiOksé ges ingatlanok megszerzésére az Ta«1. évi XL1. t.-c 33 §-a alapján a kiaajsUlásl eljátásl elrendelik
h vármegye közigaigslátl bizottságának kliajltilási aiblzo\'tsigs erre való tekintettel a kisajátítói eljárás lefolytatására a klsajálilásl küldöttséget felhívja. A küldöltség elnöki teendőinek ellátásával a vármegye alispánjának akadályoztatása estiéit dr. Braod S\'.ndor vm. főjegyzői biiza ■eg, a küldöttség tagjaiul pedig dr. Szalay Oyula vm. t. főügyészt és Bateczky Vl\'mos klr. főmérnököt r«n-deli kl.
Az albizottság s tárgyalás iáejáül 1936. évi február hó }». napiinak d. e. 10 óráját (Ozl kl és az összejövetel helyéül Nagykanizsa város poig/rm-slerl hivatalát jelöli meg.
Erről a közigazgatási bizottság kl-síjatitásl alblsoilsága Nsgyksnlrsa
m. város polgármesterét, a klsajáll táki terv és összeírás egy-"gy p/1-dánv nak, valamint e határozat két példányának kiadáaa mellett oly meg-hsgyásssl értesíti, hogy a tervrajzot és összeírást azonnal ás legslább 15 nspon át közszemlére tepye kl. Erről, valamint a táreyalás Idejéről a klsajiiitási összeírásban felsorolt érdekelt feleket, vagy azok törvényes képvisel\' it térti-veveny melleit azonnal érit síiké azzal, liopy a küldöttség a klsajátltáil terv megállspllása felelt akko la érdemben határoz, ha a tárgyaláson nem jelennének meg.
A közigazgatási bizottság klsajálilásl albizottsága ezt a határoza ot a kisajátítást kérelmező város lerhére a „Zalai Közlöny1\' c. napilapban hírom Ízben, a „Budapes\'l Közlöny"-ben pedig egy Ízben közzétéleti.\'
A kisajátítási albizottság e határozatáról a vármegye alispánját, dr. Brand Síndor várm. főjegyzői, dr. Szaiay Gyula vm. t. fCüüyészt. Be-reczky Vilmos klr. főmérnököt és megfelelő további el|árás céljából Nagykanizsa m. város polgármaate-rét értesül.
Zalaegerszeg, 1936. február hó 1.
Bődy Zoltán alispán, mint a közig. biz. h. elnöke.
K. 5982/1935.
Árverési hirdetmény.
Köztartozások fejében Dávldovlcs József keresk-dő, nagykanizsai, Ho-mokkomaroml-u. 16. sz. lakosnál le-fof\'alt 2 drb. ló éa 1 drb. lőcsöskocsl 1936. évi február hó 19-én d. e. 9 órakor a vásáttéren, 2 drb mér leg, üzleti állvány és pult 1936. évi február 19-én d. e 11 órakor Erzsébet-tér 10. sz. alalt elárvereztetni fognak.
Nagykanizsán, 193a évi február hó 4 én.
Lelmczky Lajos s. k
sza v. végrehajtó.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
3214/1936.
Versenytárgyalási Mm.
Az utyaparók részére 8 pár bakancs és 1 pár csizma szállítására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek. Az ajánlatokat a feltételek-
ZSAK
PONYVA GAZDASÁGI KÖTÉL LÓPOKRÓC ZSINEG legelőnyösebbén vásárolható
H
Állandó nagy raktár nf és használt zsákokban
irseb és Szegő
Zsák- és poipfcÉmás!
ben megadott cimzéssel f. évi február hó 15-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani.
A kiirási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban beszerezhető,
Nagykanizsa, 1936. febr. 1. m Polgármester.
Rügyfakadás el6«
Alma-, körte , szllvafákat 100 liter vízben feloldott 5 kgr. Nao Dandrtn-nel, a többi fákat 100 liter vízben feloldott 3 kgr. Solbár gyárilag készített másikaméval.
Jtlmola Pomrln
(zrflmOtcst.kÉtrány ..bfa.ljck b.k.né.dre.)
Oltóniaaz Hernyóanyv
Gazdasági ás lierli magvak
MOtrágyák
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növény védelmiszerek, zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett)
Nfc»ur a tai-MaJifcuas »•!*\'•<»•«# W, IHitaO^rj Nfowla és Líétaaiaá Lapkiadó VtU»l«l« kOojrrayomdálábau Nagykoaisaáu (FeMfe ulatv. ZaM&árair)
76. évfolyam 34. uAm
Nagykanizsa, 1938. február 11. kedd
Ara 12 AH.
ZALAI KÖZLÖNY
U UatttbaWi FM 5. miim.
Feleli* uerketttf: Barbarlta Lajoa
ElMieMU áll: m hír. • fart 4a BÚ*
HOL A MI HELYÜNK?
IRTA: Dr. SZABÓ ZSIGMOND
Mielőtt erre a kérdésre megfe\'el-nék, vegyük sorra az érdekelt államokat, amelyek határozataitól függ az európai konfliktus megoldása, vagy rövidebben a béke vagy a háború kérdése.
Anglia az o\'asz-abí\'sszin háború elfojtása érdekében a végletekig akar mennl a bünteti) szankcióknak a Népszövetség keretében való alkalmazásban, sőt az olajszankciók után szükség esetén a blokádtól sem riad vissza. Olaszország és Németországgal szemben a kollektív biztonság megszervezésében, hozzájárul ahhoz a francia terve-* zethez, amely a szpvjet köztársa* sógot mint egyenrangú szövetségest veszi fel a neygyhatalmak közé. Ugyanaz az Anglia, amely 1934-ig a szovjettel szemben minden közeledést ellenzett, amelynek ágensei a diplomáciai jó viszony leple alatt a múlt évben Franciaországban, ez idén pedig Magyarországban akarták a kommunista uralmat visszaállítani.
Franciaország Anglia befolyására cserben hagyta Olaszországot, a melynek kormányával mult év januárjában szoros szövetséget kötött, részt vesz a legszigorúbb szankciók alkalmazásában, sőt egy esetleges német-olasz katonai szövetségtől való féltében Olaszország helyett a dunai államok rendezésébe a szovjetet akarja belevonni.
Németország mindeddig nem kö\' tőtte meg a légügyi egyezményt Angliával, teljes erejével ellenzi a szovjetnek a középeurópai politikába való bevonását, meg nem erősített hírek szerint katonailag akarja megszállni a semleges rajnavidéki zónát és a szövetség számba menő viszony helyreállítása érdekében tárgyalásokat folytat Olaszországgal és követeli gyarmatainak vissza adását, i
Olaszországot az abesszin háború foglalja le, az ellene a Népszövetség által folyamatba tett büntető szankciók folytán az Anglia és Franciaországgal szemben elhidegült aj előbbi barátságos viszony. Olaszország kitart azon meggyőződése mellett, hogy az angol befolyás tette európai kérdéssé és esetleg háborús okká az otesz gyarmati törekvéseket, amely enélkül ez csak egy távolkeleti gyarmati foglalássá egyszerűsödött volna, amely semmiképpen sem befolyásolta volna az európai békét. Az olasz fascista nagytanács határozata szerint a háborút addig folytatják, mlg a kitűzött hadicélt e\'órik és ebben őket semmiféle büntető szankció meg nem akadályozhatja. Olaszország mindaddig b\'vnne maradi a Népszövetségben, amíg ellene katonai meg torló intézkedéseket nem alkalmaznak. Az olasz sajtó szerint a fran- i dák megszegték a mult év január- |
jában vállalt szerződési kötelezettségüket és igy szabad kezet nyertek arra nézve is, hogy esetleg Németország felé irányozódhassanak.
A kisantant, mint mindig, ugy most sem egységes. Csehszlovákia Német- és Lengyelországtól való félelmében a szovjettel a legszorosabb szövetségre lépett, Románia külügyminisztere ugyancsak a szovjet felé való irányzódás hive, ez azonban Károly király ellenzése miatt eddig nem valóifólt meg, Jugoszlávia pedig határozottan ellenzi a szovjettel" való bármilyen összeköttetést.
Végül Ausztria, a középeurópai helyzet ütközőpontja, az o\'asz divízióknak a Brennerről való visszavonása után az Anschlusstó\'r félelmében Csehszlováktán keresztül a kisantant felé óhajt irányzódni, a melyhez az első lépést Schuschnlgg kancellár prágai látogatása szolgáltatta. Az osztrák kancellárnak ez a kezdeményezése Franciaország tanácsára történt és bizonyos fokú visszatetszést keltett az olasz ós magyar kormánykörökben.
Az V. György angol király temetésére Londonban összesereglett uralkodók és diplomaták az uj un-gol királlyal együtt alkalmasnak találták az Időt az európai békét veszélyeztető cssmények tárgyalására. A diplomáciai megbeszélések a következő 4 pont körül forogtak. Az olasz—ahe$szin háború elleni szigo. ritott szankciók életbeléptetése, a szovjetnek Európa belső politikai irányításába való bevonása, a Habsburg restauráció kérdése, a dunai államok viszonyának rendezése, ezzel együtt Ausztria függetlenségének mikénti biztosítása.
A szigorított szankciók kérdésiben végleges megállapodás nem történt, részint a fascista nagytanács római gyűlésének határozzata és az Égyesült Államok magatartása miatt, másrészt annak kénytelen beismerése miatt, hogy az o\'aj-szankciók hatályos keresztülvitele nem biztat eredménnyel. A szovjetnek Olaszország helyett Európa belső politikai viszonyainak rendezésébe való belecsatolása, tehát Titulescu ajánlata VIIÍ. Edward és Károly király ellenzése miatt nem volt keresztülvihető. Ellenkezőleg bebizonyosodott, hogy sem a Du-namedencében elterülő államok
Egy muraközi családra a vihar rádöntöttfi a házat mind a négyen meghaltak
Hat bosnyák megfagyott a hóviharban -Is pusztít a fagy-hullám
Amerikában
Belgrád, február 10 A legutóbbi jugoszláviai hóviharokról csak most érkezik jelentós. Eddig a viharnak 11 halottja van. Muraközben egy ház összedűlt és maga alá temetett egy négytagú családot. Mire segítségükre siettek, mind a négy családtag hatott volt. Boszniában hat földmüvs hazafelé menet a nagy hófúvásban eltévedt, mire rájuk akadtak, megfagytak.
Newyork, február 10 Az Egyesült Államokban még mindig tovább tart a nagy hideg. Csikágó környékén olyan .hóvihar dühöng, amelyln 30 év óta nem
volt, eddig 20 ember fagyott meg. A hófúvások miatt 10 vasúti szerelvény akadt el, több hé\'/én a vasúti forgalom teljesen szünetel. Észak-inestaka Államban 40 fok Celsiust mutat a hőmérő a fagypont alatt. A vízvezetékek sok helyütt befagytak és komoly gondot okoz a vízellátás. A tejellátás terén is nagy bajok vannak, miután vidékről nem lehet a városba tejet szállítani. Bostontól délnyugatra a munkaszolgőlat hat tagja életveszede\'embe került. A munkások egy jégtáblán dolgoztak, az elszabadult és a nyilt tengerre sodródott. Egyelőre\' még nem sikerült őket megtalálni.
Olasz bombák felgynjtottáb Desszlét
Az olaj-szankciók ügyében csak márciusban lesz döntés
London, február 10 Mint Dossziéból jelentik, az olasz légihadcrö vasárnap bombázta Desszlét. A császári hadseregen kívül senki sem maradt a városban, mert a lakosság parancsot kapott, hogy hagyja el a várost és vonuljon ki a környékre. Attól féive, hogy gázbombákat is dobnak le az olaszok, gázálarc, helyett vizbeázta-tott szöveteket" és kendőket vitlek ki magukkal. A lakosság még a tá-
madás előtt elhagyta a várost. Az olaszok gyujtóbombája megtette a hatást és az egész város égő fáklyának látszik. A; várost hét olasz gép bombázta hosszabb időn át. Hivatalos jelentést még nem adtak ki, de valószínűnek tartják, hogy emberéletben nem esett nagy kár. A környező fjvakból sem érkezett még jelentés.
(Folytatás a 6-lk oldalon)
rendezése, sem Ausztria függetlenségének biztosítása, tehát az Anschluss megakadályozása Olaszország részvétele nélkül meg nem oldható. Hasonló módon csődöt mondott Titulescu és Hodzsa közös elgondolása is: Ausztria belekény-szeritése a kisantantba és Bulgáriának belépése a balkáni szövetségbe. Starhemberg hercegnek sem sikerült londoni és párisi szereplése, mert a Habsburg restauráció kérdése legalább egyelőre lekerült a külpolitikai színtérről.
A helyzet most tehát az; hogy a megtorló intézkedéseket legnagyobb valószínűség szerint kénytelen lesznek elhalasztani és Olaszország Időt nyer arra, hogy egy döntő jellegű sikerrelolyan helyzetet teremtsen, a mely a békctárgyalásoknál fölényt biztosit részére. Ezt, a francia sajtó szerint, a francia közvélemény nagy része is óhajtaná, minthogy ez lenne a legjobb megoldás arra nézve, hogy az olasz-francia viszony újra megjavulna, Olaszország német irányzódása megszűnne és Ausztria függetlenségét, mint közös érdeket, az olaszok a franciákkal közösen biztosítanák.
A kisebbített os/.trák monarchia feltámasztása Magyarország és Csehszlovákia részvételével, a Habsburg restaurációval Franciaország, Románia és főleg Jugoszlávia ellenkezése miatt csak az osztrák legitimisták ei nem érhető ábrándja maradt. Ausztria ilyenformán nem lép be a kisantantba, megmarad a római paktum kötelékében és most már csak arra törekszik, hogy szorosabb gazdasági kapcsolatot kössön Csehszlovákiával, és Jugoszláviával.
Magyarország pedig törhetlenül ragaszkodik a római egyezményhez, amelyről tanúbizonyságot tett akkor, amidőn az Olaszország ellen irányuló szankciók életbeléptetéséhez nem járult hozzá. Mint teljesen egyenrangú állam, részt kíván venni a dunamedencei államok egymásközti viszonyának rendezésében, de semmiféle csábításra vagy kényszerre nem mond le a trianoni határok módosításáról. Magyarország kormánya és közvéleménye tudatóban van annak, hogy a jelenlegi zilált európai helyzet, amely a világháború csiráját hordja magában, a háború utáni igazságtalan és gyűlölet alkotta békék következménye és hogy csak a békeszerződések igazságos revíziója hozhatja még a folytonos krízisektől gyötört Európa békéjét. Ez a megdönthe-telen igazság azt követeli, hogy, azon nagyhatalom mellé álljunk, amety a békereviziót megakarja valósítani és ez a nagyhatalom Olaszország. A jelenlegi válság ismét megmutatta, hogy feltétlen szükséges, hogy a strezai front, Anglia, Franciaország, Németország és Olaszország újra helyreálljon és a világbéke érdekében a népszövetségi alkotmány módosításával a békeszerződések revízióját keresztül vigye.
ZAPq KölLONV
1936. február Íj.
Asztma és szívbetegség, mell-és tüdőbaj, görvély- és angolkór, a bör megbetegedései és furunkulózis eseteiben a mindig kellemes hatású természetes „Fereno\' József" keserűvíz az emésztőcsatornát alaposan kiiisxlitja s a gyomor és belek működéséi kitűnően szabályozza. Hírneves európai é? amerikai klinikusok tuberkulólikui egyéneknél tapasztalták, hogy a betegség keidetén jelentkező székrekedések a Ferenc József vix használata folytán lényegeien enyhülnek.
A pápa távirata a kormányzóhoz
Budapest, február 10 A kormányzó Sinccró bíboros ha. I4la alkalmával részvétláviralot küldött « ]>ápának, amelyre őszentsége most ntgyon meleghangú táviratban vála-sjolt.
A lengyeltóti választás
Balatonboglár, február 10 A lengyeltóti választás végeredményo vasárnap este kilenc órakor lett isme\', retes. Gaál Olivér, az egyesült ellenzék jelöltje 4875 szavazatot kapott, mig ifj. Temple Rezső 4000-i\'t. A mandátumot a választási elnök hétfőn délelőtt adta át Gaál Olivérnek.
A görög kormányválság
Athén, február 10 A király szerdára hivta össze a görög pártok vezetőit, hogy együttesen megbeszéljék a megalakítandó kormányt. Ha a kisérlel nem sikerül, akkor a király megbízza a miniszterelnököt, bogi\' hivja össze a képviselőházat és olt döntsenek a kormány megalakulásáról.
Az Ustasa-per
v Páris, február 10 A Petit Journal az Ustasa-perrel foglalkozva azt írja, hogy a vallomásokból eddig nem sikerült tisztázni, hogy a vádlotlak befolyásra kóvetlék-e el cselekedetüket, vagy pedig öntudatlan fanatizmus következtében. A lap szerint a vád inkább Kraljt érinti, a másik két vádlottra nem lesújtó. Tisztázatlan még az is, hogy Kralj egyáltalában jelen volt-o a gyilkosság alkalmával. _\'
Leégett az angliai Kordafilmgyár
London, február 10 Vasárnapra virradó éjjel a London mellctü Elstreeten, az angol Hollywoodban hatalmas tüz pusztított. A hatalmas tüz 40 öltözőt, 24 üzleti termet pusztított el. Ezenkívül három filmszinpad, műterem, igen nagymennyiségű kellék és díszlet pusztult el. Több készülő film felvételeit abba kellett hagyni, mert minden elégett. Az utóbbi időben itt épültek a legszebb és legpompásabb műtermek, itt van a magyar Korda Sándor gyára és stúdiója is.
A romok eltakarítása és az épületek újjáépítése legalább egy fél évig tart. A kár hozzávetőleges számítás szerint 15 millió pengő. A tüzet a londoni tűzoltóság csak igen nagysokára tudta lokalizálni.
A nagy tűz miatt többezer színész és műszaki személy vesztette el ál. lását.
Uj elnökséget választott a nagykanizsai frontharcos-tábor
Az országos központ kiküldötte kiosztotta a kivonulási érmeket 11 kanizsai frontharcosnak
fAz Országos Frontharcos Szövetség nagykanizsai FŐ-j csoportja vasárnap tariotta tisztújító közgyűlését a városháza nagytermében. A népes közgyűlésen Jelen voltak a város részéről dr. Krátky István polgármester, a budapesti központ részéről pedig dr. VoJc:k Ottó.
Az ülést vitéz Tamá*faloy Jenő társelnök nyitotta mg_g, meleg szavakkal üdvözölte a jelenlevőket, majd megemlékezett az egészségi állapota miatt időközben lemondott elnök, Treibcr Kálmán érdemeiről és munkásságáról.
A mult évi jegyzőkönyvet Hlld József vezetötiszt olvasta fel, majd a titkári jelentésre került a sor. Laborczy Károly titkár mindenre kiterjedő, figyelmes jelentéséből megtudtuk, hogy a főcsoport jelenlegi tagiéiszáma 357 fő. Az óv folyamán 11 bajtárs elköltözött, 3 meghalt, 4 kilépett, egyet töröltek. A taglétszám az év folyamán 48 laggáí szaporodott.
Igazi bajtársi érzésből fakadó szívvel kitért Jelentésében a titkár arra ^sajnálatos jelenségre is, hogy még mindig nagyon sokan vannak, akik hiányoznak a frontharcosok soraiból. Nagykanizsán\' még n&ndig nem engedett az átkos köiöny és nagyon sokait nem akarják viselni a frontharcos-jelvényt, amely pedig egyenesen felhívja a társadalom figyelmét a megbecsülésre. Egységben az erő, -mondja - ki kell vivni idehaza is a győzelmet <ís a társadalom előtt is megbecsülést kell szerezni.
A jelentés beszámol az évközben tartott, gyűlésekről és megemlíti a frontharcosok társadalmi szereplését. Láthatjuk, hogy ez a derék, frontot járt gárda mindenütt ott
van, ahol magyar férfiakra van szükség, ahol hitvallást kell tenni a magyarság mellett. Meleg szavakkal emlékezett meg a jelentés Treibcr Kálmán lemondásáról, aki 11)35 szeptemberében adta át az elnöki széket Tamásfi.Cvy Jenő társelnöknek. Karácsonykor az év közben rendelt két teaest és egy bál Jövedelméből 13 bajtárs kapott 15 pengős karácsonyi segélyt. Megemlékezett á titkári jelentés p 75 éves Zalai Közlönysöí is, amelynek jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak az év közben leközölt 53 cikkért. A titkári jelentés^tóljes képet adott arról a munkáipl, amelyet a frontharcosok a jszebb és boldogabb jövő érdekében az év folyamén végeztek .
Bfdázs VÜmos ismertette ezután a pénztári jelentést, az előirányzott költségvetést és a számvizsgálóbi-zotiság jelentését. Ezek elfogadása után az ülést félbeszakították és a közgyűlés vezetését a szavazősok mcgejtésére dr. VojcseA* Ottó vette át,
megejtett szavazással egyhangúlag a Következő tisztikart választották meg : ^lnök : vitéz Tamásfalvy Jeiíö. Társelnök : Kelemen Ferenc. Titkár : Szabó György. EJAi\'nőr: Vörös Gábor. Gzámvizsgáló bjzotiság: Rendes \'ág : Hoffmann Henrik, Beleznai János, Schlosser László. Póttag: PosztI Emö, Petrics VÜmos. l
Intézőblzottságí póttag: Kassal Boldizsár. i
Megyei kiküldött: dr. Cséry Géza, Vajkóczy György. |
Az ujonan megválasztott e\'nök lelkes taps és éljenzés közben foglalta el helyét, akit • Vécscy Barnabás alelnök üdvözölt meleg szavak-
Divatos
\' érkeztek. Mer Dívatárulláz.
kel, kérve továbbra is azt a lelkes
irányítást és vezetést, amelyet társelnöksége alatt tanúsított.
Az uj tisztikar eskület«eie után a Hözponti kiküldött, dr. Vo/ca* Ottó szólalt fel. A közöny átkossá-gáról beszélt. Rámutatott, hogy a magyar jövendőt csakis az 1000 éves hősi erények gyakorlása, tiszteletben tartása és megbecsülése biztosithatja. A frontharcosok, akik idegen földön, az ellenséges golyók záporában egységíBen tudtak küzdeni, kell, hogy most köz a kézben, vállvetve dolgozzanak a magyar jövő kialakításáért. Nem kívánhatunk a társadalomtól megbecsülést addig, mig nem fogunk össze és egymást nem becsüljük meg. Idézte Széchenyi szavait, amely szerint csak a mult emlékének átmentésével lehet biztosítani a jövőt. A\' mult emlékének, a fronhareos erényeknek megbecsülése nélkül ma sem lehet kialakítani a jövőt. A ml életünket figyeli a nemzet, a bajtársak érdekében végzett munkával az egész nemzet jövőjéért küzd a frontharcos tábor és ennek a munkának olyannak kell lenni, hogy az ifjúság példát vehessen ró\'a. Majd a külföldi kapcsolatokról és az angol frontharcosoknál tett vezetői látogatás fontosságáról beszélt.
Szavait sokszor Bzakitotta meg lelkes taps és éljenzés. Nemes szárnyalású, lelkes beszéde után a központ kitüntetéseit adta át 11 kámzsái bajtársnak. <
Az ujonan rendszeresített művészi, szép bronz kivonulási jelvényt a következő frontharcosok kapták: HUd József, Németh Zoltán, Vörös Gábor, Laborczy Károly, Spiegel Viktor, Kalmár Béla, Kiss István, Beleznai János, Wagner Jenő, Mankovics István és Bágyoni Szabó Ödön.
Vitéz Tamé&falvy Jepő, az uj elnök meghatott szavakkal mondott köszönetet azért a bizalomért, a mely őt az ernökl székbe emelte íés kérte a bajtársak támogatását és bizalmát, mert csak az Ő segítségükkel tudja ugy vezetni az egyesületet, hogy az mielőbb meghozza a várvavárt boldog és békés jövőt.
A közgyűlés ezzel véget ért. ,
100
LehUlés!
Prognózis: Erii északi szél, további lehDléj, változó felhő, sok helyen ujabb záporszerD havazás, a keleti megyékben és a hegyeken hófúvás. Távolabbi kl-átások: a lagyhullám kedden vagy szerdán éri el tetfipontját.
Naptár: Február 11. kedd. Rom. kat. I,. Máris. Protestáns Bertold. Izraelit. Sebat hó IS.
(\'.jótysserlárl éJJeU aTClgártt e bó 15-ig ■ .SaWator. gyógysiírlár Erzsi, bet-lér 21, s a kh kanizsai gyógysz«rtár.
Giztirdó nyitva r,*(el 0 órától HM 9 óráig (háltó, szerda, péntek délutiu, Uddeo «gáas oap nőknek).
GYERMEKENEKVEGYEN világhirü RÁDIÓ ortopád gyógycipőt
Szomolányináa.
1996. február 11.
ZALAI KÖZLÖNY
Horváth Istvánné-e a másfél évi börtönre Ítélt Horváth Istvánná?
Izgalmas szembesítés a nagyrécsel asszonnyal, aki leányát letagadta és akire egykori férje sem Ismer rá
& Zalai Közlöny biztosításában résztvevők,
akik ebell szándékukat a kiadóhivatalban már bejelentették, szíveskedjenek mielőbb befáradni a kiadóba a biztosításhoz szükséges adataik közlése végett. Ez adatok (születés, \'akós stb.) nélkül a biz-
(.síiül élet beléptetni nem lehel. A Zalai Közlöny minden ecélból jelentkező előfizetőjét ISO pengő temetkezési aegélyie és külön 260 pengő általános balesetre biztosítjuk a Magyar elet- és Járadék Biztosító Intézetnél. A két blztosilás együttes díjéból az előfizetőt csak havi 36 fillér terheli. Az előfizető bármely családtagját és több családtagját is biztosíthatja önmaga helyett.
& Credo tebrnári gyűlése
Rendkívül látogatott volt a Credo-tábor februári taggyűlése a plébánia fehértermében, amelyen megjelent dr. Hegyi Lajos főjegyző, a rk. hitközség világi elnöke, akii a Credo-tábor meleg szeretettel fogadott. P. Czlrfusz Viktorin prézes lendületes és tömör elnöki megnyitója után dr. Wéber kir. járásbiró mágus szluvouaiu és a katolikus kérdésekben nagy ottho-nosságról tanúskodó előadást tartott, amely eszmegazdaságban Irodalmi színvonalú volt. A felebaráti szeretelet fejtegette katolikus szemszögből. Az élet pezsgő forgatagából merhette témáját, az számára, okulásul u katolikusságríak. Az előadás a lelkek mélyén szántott és egy katolikus lelkület megnyilatkozása volt.
Utána Benedek Rezső szerkesztő előadása következett, aki az éles megfigyelő szemszögéu rámutatott a közéleti jelenségekre: katolikus szemszögből bírálván azokat. A katolikus néptitkárság intenzitását hangsúlyozta, majd kak\'ldoszkopszcrücji felvonultatta a mai kdV tüneteit.
Aradi Antal beszédében a katolikus öntudat szükségességérc mutatott rá. Állandó katolikus kórházi szeretetszolgálat rendszeresítését sürgette. Indítványára megfelelő akció létesítését határozták eL ^
Dr. Almássy Gyula törvényszéki biró a vasárnapi munkaszünetnek minden vonalon való megtartását hangsúlyozta.
F. Czirfuse Viktorin prézes kijelentette, hogy ebben a kérdésben intézkedés tórtént részint a Credo országos központja, részint a belügyminisz-tórium utján. Hiszi, hogy a kérdés rövidesen közmegelégedésre oldódik meg. f
Gozdán Ernő titkár beterjesztette jelentését. Beszámolt arról, hogy a Credo-tea jelentős összeget hozott a zászló javára, amit már meg is rendeltek. Ismertette a jelentés a Magyar Elet és Járadék rendkívül előnyös biztosítási feltételeit.
P. Czlrfusz prézos bejelentette, hogy február 23., 24., 25-én ogész napi szent-ségimádás lesz, bejelentette a lelkigyakorlatok sorrendjét, a Credo tagok és férfiak részére március 5—8-ig, a nagyböjt mlncten keddjén kullur-dél-utánok lesznek. A Credo zászlóanyai tisztségére küldöttség utján felkérik dr. Hegyi l*jos főjegyző nejét.
— Flamlaol, crepe de chlne, geor-gette, marocaln maradákok megfelelő méretekben maradik árakoa Sekatuél V K«rfi*rtrl»«lök ré»*M rendidről előnyös ha torvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, bosaxa lejáratú részletre, afit kamat mentesen ls kaphatók Kepatola bútor áraháiban, Horthy Mlklós-ut é.
~ (Bélyeggyűjtők találkozója) sser-dán délután 6-tól 8-ig a Paaaonfr •Utaó klemébe*.
Rcndkivül érdekes esetief foglal, kőzik a nagykanizsai törvényszék.
Már régebben eljárás indult Horváth Istvánné nagyrécsej asz-szony ellen, mert egy polgári per kapcsán azt vallotta, hogy nem volt büntetve és vallomására meg is Esküdött. A nagykanizsai kir. ügyész ség hamis tonuzás büntette miutt perbe fogta.
Horváthné az\'eljárás alatt azzal védekezett, hogy ő nem az a Horváthné, akiről szó van, ő egy másik Horváthné, mert <3 özvegyasszony, férje meghalt, gyermeke sincsen és büntetlen előéletű.
Ezzel szemben Faz\'gi Pál detektív én egyéb adatok azt bizonyítják, hogy Horváthné igenis az a Horváthné, aki már büntetve volt. Ekkor megidézték a vádlott férjes Kányát ls, az aztán a szembesítésnél felismerte anyját, aki gyermekkora óta n-m törődött vele. Erre Horváthné a saját leányát is letagadta, mondván, hogy »nt"m ismeri ezt a nőt.«
A bíróság végül is btjnösn \'k mondotta ki Horváth Istvánnét hamis tanuzás bűntettében és ezért másfél évi börtönre Ítélte.
Horváth Istvánné a bűnösség meg állapítása miatt fellebbezett és a pécsi tábla elrendelte a bizonyítás kiegészítését. Ennek során a kanizsai törvényszék ujabb adatok és okmányok birtokába jutott, amelyek kétségtelenné teszik, hogy Horváth Istvánné valóban az a Horváthné, aki büntetve volt. A kaposvári tör« vényszék adatai szerint Horváthné házasságát 22 évvel ezelőtt bontották fel. Horváthné férje vasutas volt, három évig élt együtt az asz-szonnyal, aki azután otthagyta őt. Gyermek is származott ebből a házasságból. A polgári kötést 1910 november 19-én végezték Csákány rtözségben, ahol fe» van jegyezve, hogy Horváth István házasságot kötött Marton Máriával, aki akkor 16
éves volt.
Ilyen előzmények után dr. Al-mássy Gyula törvényszéki biró beidézte az időközben felkutatott férjet, Horváth Istvánt, aki most egy Soroksár melletti állomáson váltókezelő. A biró odamutatott az ott álló asszonyra és megkérdezte Horváthtói:
— Ismeri-e ezt az asszönyt, Marton Márlát? Ez volt a /elysége ?
Horváth István nézte, nézte, percek teltek el, mig kijelentette :
- Kétségtelen, hogy nagyon hasonlít arra a nőre, aki egyszer az én feleségem volt, de megesküdni még sem mernék reá... 22 év nagy idő, kérem, azóta pedig nem láttam őt..
- Nos, Marton Mária, mit szól maga ehhez? Ismeri ezt a férfit? - kérdezte dr. Almássy az asszonytól.
— Soha életemben nem láttam »ezt az urat.« - mondta határozottan, szemrebbenés nélkül, mint a mikor salát leányát állították elébe a bírósági korlát előtt.
Mereven nézték egymást percekig... Hiába minden. \\ bizonyítási eljárásnak vége. A blzonyltáB kiegészítésének eredményét felterjesztik a pécsi táblához, amely ennek alapján meghozza ítéletét.
a Zalai közlöny
barátai
. zalai közlönt
< hirdetőinél
« fdntrflfrtafr /
k „tüzes barát"
II. Oaiparich Márk Kiüt pályája
Elmúllak a ptlmlda boldog, együttes napjai, Oasparich engcdelmea-keove a tartományfőnök\' dliposl-ció ak, megkezdi papi működését. Kii állomása Tűrje volt, ahol abban az időben a ferenceseit látták cl a liiléle\'el, amelyet moit az ottani birtokot premonlrei rend végez.
Oasparich idő-ként Innét lálo-galU meg szőleit, Nagyka.izfán ke-rísTtfll. Szónoki lehellége ->onban nen soká h.gy\'a meg e sz\'tkebb körben, • rendi előllárós-g Pestre helyezte, a belvárosi zárdába. Bt volt 1835-ben. Otaparlch akkor 25 ével. Csakhamar neves szónokká lelt, a peatl kördnaég élvezeltel citlggött ajkán, körülrajongott kedvenc lett A ha\'-lmai templom mindig tele vol az ö beszédein. Mi volt az a vonás, amellyel elleste, hogy szíves n haPgasták? Eötvös Károly azt >r] : „Pérfiai alakjával, zengő hangjtval, szokatlan báiorlá-gával és meréai gondolataival.
Níp.zerU\'ég, dicsőség kísérte izó-nojl mük dés I. Igy érte öt Pe.\'en a pesti nagy árvíz csapása, 1838-ban. A hivel menr\'mtlive az Inén harigjl\'ól, m.glnt csak a templomban keresnek vigasztalást és báiorl-tá.t. Má\'dui 16-én a napy hivő i reg térdig áll aviaben a templomban. Cs pkodnak a hullások, zug az ár, a toronyban megkondul a harang, vé.zt jele*. Itt az Hé eL Sokan már hal ákislanok, Prs en összeomlott 2300 ház, Budán 600. Egyszer c.ak megjelenik a szószéken Q.rpirich maifthi alakja. Mi leír, miről fog prídlk\'lnl? Égő gver yát tart a keiében. Érces hangon kiáit: .Te.fvérelml Tekintsetek énrám és ne félje ekl Az eiős Isten van fele\'tem él kört öl em. Hí iu|-Unl akar engem tujt, — nem titeket. Én pedig itt maradok és ■ hajim uá\'a sem görbül meg. A 11 ioi soiok az enyém. Az én végzetem ped g nem most tr lik he. Tei\'vé-rekl Pel a irivveil Imídjuk együtt az cröi é> kegyelmei Isteni I"
A tömeg összekulcsolja kezét a ég felé rimánkodva Imádkozik. Oasparich rendllheteilen hite, szavalnak prófétai ereje csodát müveit. Áprllii elsején a Duna dagadt medre ize-lldülnl keidetl I Oasparich újra a szószéken van. Btizéde Urgya: csattognak a világon néha Istennek ost\'rcsapisai. Volt büntetése Sodornának — Oomorának, eljöit ítélete Bábelnek, Peil városa sem kerülhette el loriát, az Isten flgyelmez-telB ujját. Pestet parAma Bábc nek nevezte, Pest lakóit parázna Bábel fiainak. Talán beszéde erői volt, de a bűnbánat könnyeit fakasztotta éa sohasem simogatta a gonoszságot, hanem ostorozta, mint amely Isten haragját és ítéletéi készíti elő a világra. Est a beszédéi Igy fejezte be:
.Iskneml Tekinlsda felédázó szemeknek záporát I él add, hogy nemsokára limél öröm mosolyogjon ott, ahol most az ínség könnyel remegnek. ... Távoztass el tölQnk minden veszedelmet, valamint mink is törekedünk elhárítani magunktól minden, embert lealázó erkölcsle-lenaégeil" Ez a megbékéltető, kiegyenlítő beszéde nyomtatásban Is megjelent i árát az elemi ciapás szerencsétlenjei javára fordították. Csak 43 oldalas füzet volt, de 1838-ban ez volt a legkapósabb nyomdatermék.
Oasparich ezt felszentelő püspöke, S\'epcssy br. pécai püspök kérésére tette: „ÉdeiFlaml beszédeidet ne
Szavunkra állHjuk,
hogy jól jár, ha
Pimintia pegoőszeivennycl tizei Bnflapesten 1
A fővárosban való tartózkodása alatl állag
28 azázalókot takarit mag
minden után|árás és alkudozás nélkül
lakéanál (szállodák, penziók), étkazéanél (éttermek, kávéházak, sörözök), autótaxinál,
azárakozáanél (színházak, kabarék, mulatók stb.), aportaaeményaknél.
Mindez Önre lemml kockázattal nem jár, mert a fel nem haiz-nált pengőszelvényeket
bármikor visszaválthatja készpénzre.
Részletes felvilágosítással szívesen szolgál a Provincia Utazási ét Jegyiroda nagykanizsai képviselete,
a Nagykanizaai Takarékpénztár.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1936, február 1],
csak élőszóval közöld, hanem könyvben is, mert a magyaroknak erre nagy szükségük van."
Irodalmi munkásuága több könyvben van megörökítve. Eötvös Károly Igy jellemzi: „Ne akadjon fenn nyelvén az olvasói A tüzes ba át szellemében eröa köllöi ér lüktetett. Iróképrsiége olyan erös é« szép, hogy az ő korábán az ő Iról nyelvét ciak kevés magyar iró érte el s talán csak Kölcsey mul\'a felül." E téren Qaspaiichnak voltak mesterei: Aranyszájú szt. János, Sít. Ágoston, Szt Jeromoi, Aiistot-\'les, Platón, Seneca és Kölcsey. Etéren életrajzírói Temesvári Peltv ri, Pázmány Péter és Ányos Pal mellé Alítják.
„Azon szónokok közé tarlozott, akik elöl, amikor szószékre lépnek, elvesz a világ." Nevét a siónoki s terén nemcsak az tette Ismert é „■mit" mondott, hanem „ahogyan" mondta. Tudott vérpezsdilöen harsogni, tudott csendesen, suhogva hatni. Néha cirógatott, másszor os--torozott. Érteit a megfélemli ö fenyegetéshez, de tudo t m gnyugta ni, vigasztalni, reményt ébres teni. N m-csak üres pá.hosz volt szónoklási módja, hanem meggyőződés ől fakadó, lelket-ldekkel c»erélő, a akitó, formáló eiö.
) Pestről 1839-ben Szent«ntal-ba (Csallóköz) került, 1840-ben Székesfehérvárra, ihol 4 évig vo\'t kedvelt predikatora az in el igenciának. 1844 ben már Szómba helyen van, ahonnét 2 év múlva Nemetujvlrra Qüs-sing) h lyezik. Itt találta 1848 már-. clus Idusa. A „Talpra magyar" országos riadója magával ragadta és dlspositión kivül ott áll hazája halárán, izemben az i.llyr izgatással, hogy a becsületes muraközi népet hazája iránt tántoríthatatlan hüeég-ban megtartsa. „Elrepült a nagy kő, ki tudja, hol áll meg?..."<
P. Mlho/csek Miklós kiskanizsai lelkész
■fejj
WÖZfflIDíM
Kedvezményes veiömag
Az Alsódunánlull Mezőgazdasági Kamiira kozll, hogy 100 holdon aluli birlokosob és bérlők lucerna, lóhare, nyultzspuka, bükköny, cslbc-hur, takarmánynövények, valamint zöldlrágyázisl célra csillagfürt velő-mrgot Kedvezményei állami vetőmag akció keretében lehet beizereznl.
Fentebb megjelöli vetömsgvakal a nagybani berrzerzéil árnál 20 százalékkal csökkenttli kcdveiményes vételárban szereihetik be a Kamaránál a 100 holdon aluli birtokosok és bárlók.
A községenként Összegyűjtőit rendeléseket a községi elölj íróság által igazolni kell a\'on szemponttal, hogy n rendelők 100 holdon aluli birtokosok vagy bérlök.
A 20 százalékos árkedvezményt jelenlő takarmányvelőmag besierzésl rkcióban a je\'entkezésuk sorrendjében részesülnek a gazdik.
Vároai Mozgó. Hólfgn, kedden és szerdán
A százon eseménysl ElfiszBr lép filmen a közönség elé a magyar színjátszás büszkesége: Darvas Lili
Baskircsev Mária
szerepebon. Partnerei Hana Jérai, Szőke Szakáll, Attila HSrbiger. Zene Ábrahám Pál.
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor. Az S órai elöadáaok fillére* helyárakkal.
Öt hónapi börtön a „politika" miatt
Választás utáni csendélet Szepetneken
Húsvét másodnapján egy kisebb társaság Szppe\'nekről elindult szekéren Homokkomárom felé a h-gyre. A társaság egyik része templomba ment, a másik a pincéket kereste fel, nmld délután hegyközségi ülés volt. Töoben belér ek a homokkomáromi hegyen levő. Kresznár-féle pincébe, ahová később megírkezett Bestián Oyö\'gy, a Vukic»-párli sze-petneki molnár is töhbedmagával. Olt tartózkodott egy idősebb gazda i«, Pfellfer Ferenc, aki odaszólt Bestlánnak:
— De B7ép rubád van I Téged a Vuk\'cs képvlielöjelölt ur jól felruházott I
A gazdák, akik Nagy István pariink vollak, mosolyoglak az évődésen. Nem igy azonban a molnár, akit boszanlolt a dolog.
— Hofly mondhat maga nekem ilyet? — felelte vissza Pfeifíemek.
Hát nem volt nekem máskor is Jó ruhám? Ne legyen maga olyan nagyon büszke arra, hogy a szepot-nekt lulránusok győztek. Lesz ez m\'g máskép !»!..»
Bes\'lánt egyébként is fü\'ö\'te már a jófajta hegyi-lé, odament Pfeilfer-hez, fülénél foava fe\'huzta a székről, majd kituszkolja a pincéből, később pedig maga la kiment uiána az udvarra. Hogy ml történheteit künn, azt a következőkből csak rekonstruálni lehet.
Kis Idő múlva bejött a pincébe az egyik gazda é» elmodta, hogy a diófa alatt találta ^yOgve Pfeilfer Ferencet, aki azt hájlog-itla: „Jaj, a Bestián tönkre lett. Megvert éR megrugdosott." Tény, hogy Pfeiffernek eltörölt a lába, ugy hogy bevitték a köjeli pincébr, majd hazaszállították. 13 hónapig kellelt gyógykezeltetnl. Még most is boital jár.
A nyomozás során Bestián bevallotta, hogy ö hagyta helyben Pfeilfert. Ebben a bünügyben volt már egyszer tárgyalás, akkor elrendelek a bizonyítás kiegészítését.
Bestián a mostani tárgyaláson —• elleniéiben korábbi brismerő vallomásával — mit sem akart tudni arról, hogv ő az öreget bántotta volna. A többi gyanusito tak viszont B-sliánra tolják az cg\'szet és a maguk ártatlanságát hangoztatták.
— Miért vonja most vissza korábbi beismerő va\'lomását? — kérdette Besllánt Mikáry bíró.
— Azért Ismerlem be kérem, nagyságos bíró ur, mert a csendőrök ugy megverlek, mint a kétfenekü dobot. Ahogy nekem diktáltak, ugy mondom be nekik mindent. Mert ha nem ugy mondtam, akkor megverlek.
Makáry tanácselnök: A csendörök az ártatlan embertkot nem bántak!
—■ Bestián: Ahogy bementem hoz zájuk, az egyik megragadott, a má-
Köztisztviselők, áll. alkalmazottak
13 pengős
havi részletre vehetik a Remington-irógép-gyár európai telepén készült legideálisabb
Remtop. portable
írógépet
Szabó Antal sportüzletóben
Nagykanizsa, Fő-ut 5. — Telefon 91.
slk lekapott, ütöttek-vertek, hajamat megragadták. Mikor hajnalban 3 órakor elengedlek, egyenesen bejöttem Kanizsára, látleletet vetettem fel és megtettem a feljelentést. Most a csendőrök ellen az eljárás folyamatban van a honvédügyészségnél.
A vádlott társak axt állítják ezzel szemben, hogy látták, amint Bestián kitaszította az öreget, söt meg is rugla. Pfeiffer Ferenc, az öreg, megvert gazda vallomása ingadozó, nem lehet belőle tiszta képet kapni. Végül még 5 tanút hallgatott ki a bíróság.
A bizonyilási eljárás után a bíróság bűnösnek mondotta ki Bestián Qyörgyöt és 5 hónapi fogházra Kélte, mig vádlóit társait bizonyítékok hiányában felmentelte.
650 zsinagógában imádkoznak ■ zsidók Jeruzsálemben
Az Izraelita Leányegylet kultur-délutánja
Az Izraelita Jótékony és Kulturális Leányegylet czévi III. kulturális dél-utánján dr. Ilirschter Pál, Nagykanizsa szülötte, székesfehérvári főrabbi és dr. Szegő Miklós, a XI. izr. község-kernlet elnökhelyettese tartottak elő-adást nngy és előkelő közönség Jelenlétében. »
Dr. Hirschler szentföldi utja tanul ságait tárta a közönség, elé lebllin. cselö és közvetlen formában. Tel-Aviv. ról, a 120 ezer lakósu teljesen zsidó városról beszélt, amely az uj telepítés gazdasági gócpontja és minden köv<* a zsidóság produktív munkájának eredménye. Jeruzsálem minden vallás szent városa. 050 zsinagógájában a világ minden részéről odastánnazott zsidók imádkoznak. Megismertette a különféle szentföldi zsidó típusokat, amelyek mind egyesülnek az alkotó munkában, amelynek szellemi közép-pontja a nemrég 10 éves jubileumát ünneplő jeruzsálemi héber egyetem.
Az iskolák nyelve az ovódától az egyetemig az ujliéber, amelyen a tiszta, az egész emberiség szolgálatában áUó tudományi müvelik.
Dr. Szegő Miklós, aki a székesfehérvári izr. hitközségnek is elnöke, az Ifjúságnak a vallásos életbe való bclevonásáról beszélt.. Minden feleke zet számára legfontosabb ifjúsága meg nyerése. Beszámolt azokról az ered. ményekről, amelyeket községe az ifjú sági nevelés terén elért és arról a síép összhangról, amely az egyes felekezetek legény égy létei kőzött " közös célért, a jó magyar és jó vallásos szellemben való nevelésért folytatott munkában kialakult.
A közönség mindkét előadónak hosszantartó, hálás tapssal fejezte ki elismerését.
■a fiiján I
Semmit jem kockáztat
ha Provincia pengöszelvényt vásárol, mert a felhasználatlan pengöszelvé-nyeket a helyi kirendeltség, vagy Budapesten a Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankja bármikor visszaváltják. A Provincia Utazási és Jegyiroda helyi képviselete a
Nagykanizsai Takarékpénztár.
modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Kflz-futés. Az étterem és kávéházban minden este izalonzene.
Erzsébet királyné jzúllós*
Budapest, IV., Egyelem-uto. 5. *« Er«éb.|.pmoében .Dypinoér-r.nd...r I
(• a.uár.. ka.puNijAb«n) Manii s I pengő 60 fillér.
1936. lebniár 11
ZALAI KÖZLÖNY
Estélyi és báli ruhákhoz
legdivatosabb
Strasszok
Csokrok
Virágok
Zsinórok
Diszek
Gombok
dun választékban, ItjiolcMb árakon
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
Az Illusztratív zene
Legutóbb megismerkedett a ae-nel llceálls matinék közönsége általánosságban a program-zenévei, moSt vasárnap pedig ennek qgyik fajtájával, az illusztratív zenével. Nem csak Vannay János iguzgató világos, töinör^r a fogalmak tisztázásában ürt seW sem hagyó előadásából, hanem az összes műsoron lévő./cnei számokból is megismerte a hal/gatóság az illusztratív zene mibenlétét, jelentőségét, fejlődését, kifejezésének eszközeit.
Könnyűvé tette a megértbetést és hasznossá az előadást a Üceális matinék téma-sorozatának céltudatos felépítése. A matinék ieglalku-sabb látogatói is - akik t. i. rendszeresen látogatják az előadásokat - örömmel tapasztalhatják önmagukon, hogy milyen következetesen nyilnak meg előttük a zenei szépségek rejtett világónak kapui, hogyan válik lépésről lépésre öntu-dalosabbá, tartalmasabbá számukra a zenei-élmény. ( ,
A közönségé is egyre állandósul és egyre bővül ezeknek a zenei oktató-matinéknak. Vasárnap -ámbár a farsangi és társadalmi események valóságos torlódása jellemezte ezt a szombatot és vasárnapot - szépszámú hallgatóság töltötte meg a zeneiskola kamaratermét.
A zenei műsor ezúttal a szokottnál is elevenebb hatásokat váltott ki a közönség lelkéből. Az előadó zeneiskolai tanárok mindegyike bravúros szép teljesitménnyelaján-dékozta m«g a hallgatóságot. HonU Hona egy elmélyedő, finom zenei képct( Vannay : Könny és mosolyát, azután Toch : A zsonglőr és Chopin : Vihar-tanulmány c. zQnel illusztrációját játszotta. Lendület, a dinamikus részek és1 a téma-aláfestés színgazdagsága, a billentés biztonsága, érzékeltető erő és nagyszerű technika jellemezték játékát. Sikere átütő volt, egyik legszebb kanizsai Bikere. Drávai Lajos Zsolt: Szitakötőjével remekelt. Értékes művészi teljesítmény volt Csajkov-szky : A pácsirta és szemléltetően szólalt meg vonóján Rameau : Tainbourln-ja. Szive, szine és melege van Drávai játékának. Lágyon & szépen kezelt vonója alatt él, Jüktet, beszél a hur. Minden számát kitörő tetszés jutalmazta. Sikeréből i\'"éltó rész jár a kitűnő kísérőnek, f* Pásztor Irmának.
h
Döntetlenül végződött az NTE—Zalaegerszegi TE futbaltmérközés
ZTE-NTE
A tavaszi szezon első barátságos mérkőzését lehetetlen mély talajon játszották le. Az NTE Hitter és Jaku-beez helyén tartalékosán állt ki, mégis felülmúlta ellenfelét. Az első 20 pere töl eltekintve, amikor a ZTE támadott, állandóan az NTE volt fölényben ós ha a csatársornak egy kicsit is kijön " lépés, nagy gólaránnyal győzhetett volna. Már az első félidőbea sok helyzet kihasználatlanul marad. Szünet után Csáki egy 1 l-c-tt a kapufának lö, majd két perc múlva a ZTE 11-esből Bene révén megszerzi a vezetést. A 2a pertben Csász a fél pályáról Ic-
1:1 (0:0)
szalad, a lC-os sarkáról gyönyörű dugót ragaszt a felső siinokba. Továbbra is az NTE támad, időnként szép, élvezetes a játék, dc Szökrónyös, a ZTE kapusa remekül véd igy nem sikerül az NTE-nek a góllövés.
Az NTE-ből Csáki, WUhelm és Pandúr érdemel dicséretet, a ZTE-böl Szökrönyös kapus a mezőny legjobbja, azonkívül Benő és Koszta Ferencváros volt jobbszélsője) emelkedett ki.
Czvetkó bíró a két könnyelmű 11-es megítélésétől eltekintve jól vezette a mérkőzést.
Profieredmények
Újpest—Kispest 4 :.2 (2 :1). Hungária-Szeged 5 : Ó (2:0). Ferencváros—Ihidaí J1 3:1 (t: 1). Phöbus—Bocskai 2:1 (2 :1). Zugló—Törekvés 1:1 (0:0). SBTC-11I. ker. FC 3:1 (2:1). Attila—Budafok 3:3 (3:2).
Az NTE vasárnapi dlsz-tornija
Az NTE január 10-iki a Városi Színházban tartandó disztornájára az NTE tagok 50 százalékos kedvezményt kapnak abban az esetben, ha jegyeiket elővételben február hó 11-én és 12-én megváltják.
NTE tagok január vagy február havi tagdijnyugta felmutatása ellenében Schulez Mihály városház, II. em. 29. sz. alatt szerezhetik be jegyeiket.
Melluszó világrekord
Newyork, február 10 Jonny Higgins a 200 yardos mellúszásban ujabb világrekordot úszott Uj ideje 2 perc 24.1 mp.
Az olymplal 8i~staféta
Ga-Pa, február 10 Az olimpiai játékok keretében megtartott 4x10 kilométeres sistafétafutós végső eredménye " következő: 1. -Finn\' ország 2 óra 41.35 parc. 2. Norvégia 3. Svédország. 4. Olaszország 5. Csehország. 6. Németország. 7- lengyel-ország. 8. Ausztria. 9. Franciaország. 10. Jugoszlávia. 11. Amerika. 12. Japán.
— Belföldi és angol rérflruha szövetek kiváló minőségekben Singer Divat-áruházban.
Páratlan kedvei menv a Zalai Közlönv olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(Hl., Podmsnlozky-iaioa I.)
igazgatóságával sikerüli olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphat|ák a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, leleton, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
irooai
1936. évi
I rr» r •
mig a készlet tart
leszállított árban
kaphatók
a Zalai Közlöny nyomdájában.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
— (Farsangi b.számolónk) he\'yszü.e miatt következő számunk (i ra: ra.lt
— (A Szardal Társaság)
egyik le^érdvkeze-h vit-|s következik e hét sztdnján 6 ónkor. A mai Idók -vylk Itgö.vet vitatott kérdés-: — a jazz-zene Serül a vitául s teritékere. Eőidóis Vannay János, a vá osi z n-likola iga. gató|g.
— T.k.rSk, siőaysfflk, butorwö».t.k nagy .áluitikbao klngaz Dlvatáru-bázbau.
— (A Muraközi Szövatsig)
alisl az ilszauito;\' Muraköz megismertetése céljából megin lloil elő-ai\'ás-sorozat harmadik ciö d slt ftb-wdr 13 án, aítCrtlkln délután 6 ó ai ke dettel • TESz 0 éstrrmíben (V., Fsik Mifcsg-u. I. 1. em.) ta.tiák meg. Elnöki megnyl ót mond Dr. C u y Ji nö min. tan. \'ánetnök. Előadást tarl dr. L\'possy H.ller lenő MÁV Un.: Mura-Oz eihnogr! fiija, 1. rész, nyelv, népszokások. A Irg-közeiebbl eladás március 11 én
- Elégia. női azövetnihik moat nagyon ulcuón kaphatók Schtiuoit.
— (Zalai aatály Pattan)
Ha • Budapesten é6 zalai egyetemi hallgatók egy kis otthoni levft-
ff»re vágynak, akkor elmennek az mericanas családokhoz. Az Eme-rtcana hivatala ne.e: .Fotderatio Emericma ka\'olikuu magyar egyetemi és főiskolai hal gsiók szövetsége." T. bb corporatloból áil, körülbelül vidékek sze lnt fdoailva. A zalai Coiporatlo neve Prlsoola. (Pdsui —Baiaion). Mostanában sokan kapisk Kai,hsán és Zalában meghívót a Z.IjI Táncestélyre, melyet az Emerlcina Plsonls nevfl curpor.tlioja rendez, minden évben
h.g, oir.ányos kaliöségek közölt. Mini a t bbl pes:l nagy Ml ktg, itt Is meg van a hivalalns rend- zóség, a pácáa urak, nyíló p:rok slb. A rendezőség névsorában nggyon sok
i.merői zalai és kanizsai nevel U-lunk, meit ebben a Corporailoban keszthelyiek, egerízeglek és főleg kanizsaiak, egyszóval zalaiak vannak. Ha a zalaiak és igy • kanizsaiak régi (vesznek a bálon, • lelké 1 védnökök p dlg akik voltak tzivegek elfogadni eit a tisztséget, pá tfogo\'iák g b I, tk.or Zala ég Nagykanizsa reménységei!, a vidékről Budapestre lel.ertllt katollkug egyetemi és főiskolai halig .lókal segítik. Oaddnyl Elemér, g Pdtonla háznagya.
Kim nst éa gyerniekkabitok, u6r-mik már flrÖMn minikalt árban Btn-g«r Dlvatáruháabaa.
— Fgbruár mindan uipaéga,
az év.izázado- mull és a ngnalbb Jelen udckcstége benne ragyog a .Tükör" u| számában. Betievlczy A.bert. Kélry Ujo>, Bibó Lajos, Németh Luzló, Nagy Mid-, W-öres S ndo\', Fenyő László — hogy csak néhány nevet említsünk az Irodalmi munkatársak közül — g m llellük a régészet, műtörténet ég őslénytan tudományának klttinő képviselői. Nagy rf|tvény- és sakkrovat és g mulatságos film-pályázat nyertegeinek névsora hivla mig fei magára a figyelrai-t A fénykípek e-uttal lg nagyszerű teljesítményei g vl\' ghird rmigvar fotóművésretnek. A Fra. k-lin-Társnlai folyóirata a legmagasabb Igényű olvasók Bi.máig gésxIU.
ZALAI KÖZLÖNY
8. február l|.
A Zalai KtalOny elölneíöl számára at .enyaiiea ilótizefés" minden előnyét Maaaégeten blzto Itla kiadó-hlvata unk, ahol a „TnkOi- lapunkkal egyott, kitáró\' is előfizetőink ré-•lére fenntartóit ketlvezinénnyíl reo-delht tó meg.
— mert nem mlntlsn trlod-ftUniímO Exoallint Habselyem.
- ,P«kie Jrkoú" viisonAruilláaunk-Ml vlaarauiaradt altion, ItpedötiASon maradékok nagyon oloadk S^fltaaiL
APRÓHIRDETÉSEK
HatCKIiM*! iHtmt, *■ .nn.au. 10 ll.lf
V t...|t n\'ind.n l.n.ul wú 4 mii,. ULtin.. 10 iiOig « IlUtr, mh.Mn tov.bbl Mi ) mi..
Tl.llijit legolcadbban EOIvOi tér 31. aiereihetl he, Stilfngernél. 12
1 aaaka, modem, vllé goa, elad cmekltn, Irodinak, rendelőnek, nifllpifOMak, vagy lüluü kiadd. Heck\'i, Er»íb«*-I4f II. 510
Altdeatarh •Mail*, két léhát Rekténv éa lOkbMIe W>r eladd, Horthy Miklósul 3
__ 507
■ áMAAaMaa, modün, tsldazlntf lakk mi|»3 1-re Sugir-nl 0 u. alatt kiadd. 505
Pogápyvárl és uradalmi
FAJBOROK
>0 I Itartat t.ll.li
legolcaöbb napi érőn kaphatók De. Llchticheln buiktteakedia IM Pd-ut 4.
DakMr, klváld trtdmdnniel Unit oí-atlal ia kai
n<lat ia kandit. Magyar-u. 30
Kit, talj aiobit
talKaw k
a ionnal n k —- ár_.
ksloohejáriiu bútorozott kaitaak. Lt.alakét a kilengés. 539
E()í llatal AaaA* ia agj kealeaetfe
aaonull batipiere teletelik Kelemen
Rea^ cfrndT 540
Johti héibdl tald. komolyabb laiiyt málaim.m)* aaoanal telvaatek, Neumann lényégül._____ÍJ
(Muakii udvart lakáé ai|uati kiadd. Klolaal-utca 31. \'
EliaaiUi lakial kertiek aionaal PruUnu kortély, EötyöaUr 23. •
• Által lea.akadl aule-ni-kat (Olcadn Meaereljak Diatach ia Paiit •uiaanareidk. •
add,
ÚO—150 miraa kar^aailpiaa el \\ Klialy-utea 11. Oyörgydeik. •
TarlénhalUtM ia minden halmunk. Flllpovica lodlfe*l«iniében Caeafary-ut t *
Jdeaiiu ha.taa.yAlt fa)altaaaa me| öiv. Calwadla La|uaainil, Róaea-a 31. \'

kertiek aionnall Le
13., IL Brn
i azobalinyt kertentk Pd-nt 543
Kiadja a \'.plülajdiaea KSzxaida.ifl *i •ataaberg Nytmaa ti Oüxalal 1 apktadr Villalati NafykanliaiM. Pelalii Uidöt Za\'al Kitolj. Inlnorhan ttlrtoa: Nacvaanlta. IA. ni .-
*Kösz0petnyJ|vAnItás.
Miqduov JóbarAtainknak és i» mér4ieli.k««k. kik foloJtheteUei). dAgn Jó rerjuiu, édesapám, apó-sortt, Intftve npgyapAnk
14. ft«r+4M> JáM—l
mán, mog]elené#Ukkel vagy Mí mAlysAg.* ayA-
|au Qpztovil szívások voltak, "" exüton U hAIAs köwö-iJetósAL -
A gVAf««lé OMlé4.
(Folytatás az 1-ső oldalról)
Ujabb hadianyag szállítmány érkezeti Abesszlniába
Utat épít a négus Is
Asmara, február 10 Az olaszok je\'entéso szerint ujabb hadianyag szállityiány érkezett Ab^ziniába. Különösen sok géppuskát kapott a négus.
Az e$£s időjárás miatt az egyetlen vasútvonal sokszor nem használható, ezért a négus 30.000 embert vezényelt ki, hogy a vasútvonal mentén elhúzódó karavánutat kiépítsék és nendbehozzák.
Az oiajfront csődje
Genf, február 10 Az olaj-szankciós bizottság csak márciusban dönthet a zárlat, kérdésében. Amerika a semlegesség egyéves meghosszabbításával a szankció-frontból végleg kiesettnek látszik.
A keleti háború
Tokió, február 10 Külsőn^ngo\'iában a Heiemu tónál egy -Ő00 főből álló mongol csn-pat megtámadta a kiküldött japán
tiszteket. Rövid harc fejlődött ki, amelynek során mindkét részről többen elestek. A kormány japán katonákat küldött ki a lázadó vidékre a szorongatott helyzetben tevő tisztek megsegítésére.
Súlyos a helyzet Szíriában Is
Jeruzsálem, február 10 Szíriában a végsőkig kiéleződött a h<lyzet. A kormány valószínűleg kihirdeti az ostromállapotot. Damaszkuszban erős katonai csapatok őrzik az angol kormányzói palotát. Vasárnap több súlyos zavargás volt, mindkét fé\'nek sok sebesültje van. i
- lUitor »A»átiA« ii mm tfoadl T«!jd
berendezéMket rendkívül *lőny6« <etfiz«t4sre, tót kumatm«nt«**n U uál-Utunk. Kopvteiu bntoráruhás, Uorthv WlkUW-»t 4.
ÉIIÜItŐT ami
Ar. állatok fellőriéaét elősegíti, a« angolkór, bőrgyulladás nyalakodáa kifejlődését meffnkadAlyoíia, ha pedig ezek már kifejlődtök, ezeket megszünteti s a csökött állatokat erótpllos fejlődés-nek Indítja. Malacok foltalását, klma-ráat lark- éa tűlrA«4al. a vályak é« JAszlak rAgAaAt elhArltja. Fertőző betegségek ellen az Allatok ellenAUókö-pességét fokozza.
Ersdsti gyári Árban kapható:
OVtftZAG JÓZSEF
raag, mfltfigya, nSvinytidilml 1\'Mil
iáik. atb. kataakidiaibaa Nagykanlzaa, Eriséhei tér I*. A btrdaifl ailota mailett. Tel eke IK
Nagykaniíáa megyei város A pnlgármeslerétfll
3316/Í936.
VBrsBnytártjyafásí Miit
A József föherceg-utl kongó-tígla burkolatának megujilására nyilvános írásbeli versenytárgyalási hirdetek.
Az\'ajánlatokat a.feltételekben megadott cimzéssei f. évi febr. hó 22-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiírási müvelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1936. február 8-án.
526 Polgármester.
MEGHÍVÓ.
A Leteay.l T.karikfiaelie Uaeti,.. Umiá, Lelenyíit lkai. AvI lakra*, he a«-*n AAiatAla 4 Arakar ai jn.
téiet helyiségében
41. AvI r.aiaa ka>g,Oliail
tartja, melyre i t. réíi.ényeaeket eienntí meghiv|a " lza>i.téii,.
Tirgyaeeaaal i
1. A jeffyidkOnyv hl elealliain, kél rétt-vényea kijelölése. 2. Ai lgiugalúsé|{ és felÜL-ycIöbiiollaig jelentéi*. 3 A- IW5 évi lintiiimadis megillapltáu lliliroiai a nyereiég ilvlleléröC a elmentvény meg. adisáidl éa ai Igaigalóaig egy l-g|imk kiflidéit saolgilatl liléimén. |óvihagyi-siról 4. Itirom teiagyeldbliollaigl la, válaailita egy évre. 4. Eselle.ei Indítványok. __
JP.QYZET: Aki sisvaull logival élni kivin, köteles réaivényél legalább 3 nap. pal a közgyllléa eldlt a társasig némli. rán.il vagy a Nagykanlrsil Takarékpém-lárnál, Nagykanúsin, leiéibe helyezni.
MÉRLEQ-SZÁMI.A 1935. december hd 31-én: VAOYON: Pénzlir P 7.A043, Glrókövcleléaek a Magyar Nemzeli banknál és Poatatakarékpénzlirnil P 474% Bankkövetelések P I5.S\'4 09. Értékpapírok I\' 9.M2-59, Váltók P 433.25686. Adósok P 8.554 92, Hell kölcsönök P 4.815 50, Ingatlanok P 29.14594, Berendezés P 640- . Etilre kifizetett kamatok P 172(11, Hátralékos kam.tok P 1.7401)4, Összesen i P 512.731-73.
TEHER 1 Réaivénylöke P 75.0II0--, \' Töke artalék P 10-. IXÍ- . Tartalékalap P 7.K0--. Takarékbelétek P 99618-26, llell belétek P 2 272 -, Fnlytazámli-betélek P 5.541-81, Hitelezők P 13.553 , Vlazonlletzim. villök P 2"62K , Fel nem veit oaztslék P 76-20, Előre befolyt kamatok P 3.2;5\'«0, Nyereaég P 75 66, Összesen: P 11273173.
letenye, 1935. december hó 31-én
.1 Igaagatiai,.
Megvizsgálta éa helyeinek találta,
Letenye, 1936. Január hd 1-én
• K.ldfrilibls.ttii,
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy köztartozások felében lefoglalt 6 drb kfl-lbnt ózó nagyságú boroshordó és 2 tlrb borosOveg .1938. évi február hó 15 én, délclótt 9 órakor a vároahAza udvarán elárvereztetnek. Nagykanizsa, 1936. február 10.
Ktsa UJoi
Ml nb. várost vi(ritai|ld.
AmJt Ul Maisbk, ssAMd-
KSalSaajr"
KésaHOnk■
Wi|an<aiá|l Réezwénytáruság n
és Délzala! Lapkiadó Vállalata
■sgykssixss
.......mi laMnt, Matt kónyrek él dobozok fyára
•apMaf nerkewtóaége éa kladéhfrataU
[raEfOS:78. |
mindenféle
gazdasági. aÓMd és iskolát nyamlAlványokat, Arje^yeékekeé. atvaket, iMghlvAkat, eljagyzé^ is aak«Mil MaaMse-M, gyásajolenléiakat, néll^el, Mragauo-kat, k*rlw<Met, .Aplif al.M és iriadatMIe ialésAA Uál Misa ayaatkilványatat
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási k\'Ony-veket, rajzttlzeteket és tömböket, minta-aacakókat, zsákcédulákat, naptárlómboket, lallaaptárakat. dobozokat stb elsóranguHi-vitelben éa a legolcsóbb árakon. 9
M«rkeéwíés^E és k<a46hlv«ta! Fő-ut 5. szám alatt
Nraa. a ^BBÜiÜ WagSaMS nt áwaktj ttjaaida és naiila j^jj VlllaMa Mar.<V*nadijikaa Wi«|kiii|lala (Naléa aalaér. lakiaánlfl
ü évfolyiM 35, szám
Nagykanizsa, 1936. február 12 szerda
Ara 12 Hil.
Feleld* Kzeikeaztö: BarbarltaLajoa
Előlüetésl In: ag. hit. t palit 4S ah. Szerkesztőségi U UUdéh InUIÍ t aMoa, m as.
Széchenyi nyomdokain
Szé«rtimyl litván gröfnak, akit nagy politikai ellenfele1: Kossuth La;os nevezeti el o legnagyobb Mnl gyúrnak, emlékezetét Idt\'zte a Nerrt-zetl Kaszinó legutóbbi s irteg-vacso-ráján Walkó Ujos volt külügyminiszter. Széchenyi szellemét idézte és «gyben rámutatott azokrn a mélységes\' összefüggésekre, (melyek e nagy magyar államférfiú estit, célkitűzései és a mai kor, n inal magyar étet szükségletei között lennállanak. Valóbún csodálatos, Széchenyi eazmél, intelmei, tanácsai a nemzet számára adolt utmntnlásal soha n\'\'m avulnak el, oem fakulnak et az ldók távlatában s ugylátszlk, hogy mindaddig frissek és Idfsze-rüek maradnak, amíg egy magyar 4i C«en a földBn.
Széchenyi István lelki vívódásaiból, töprengéseiből, lelkiismereti harcaiból és lángelméiének mélységeiből oly eszmék, oly gondolA\'ok pattannak kl, amelyek örök érvényűek maradnák a magyni-ság szárnál*. S^nkt asm Ismerte ugy ezt a nemzetei összes hibáival és erényeivel, \' mint 0, aki a lejfnugyobb volt közöttünk. Kiesen látó Szeme behatott a nemzeti lélek legfeltettebb mélységeiig Is s ami egyik legnagyobb érdetne vo\'t: nem csak ml\'glátta a magyar hibákat és magyar bűnöket, de volt bátorsága ahhoz la, hogy saját népszerűség? árán ezeket nyíltan feltárja a nemzet előtt.
S amilyen nagy volt Széoh.-nyi n ba;o\'t megdllapltásáb-.in. orvtal nyel ven szölva: a diagnózis (elállításé han, ugyanolyan felmOlhntaHi\'n te-hétvéggel tudta a bajok gyökorcs nrvnslásáhnz szükség** -szközöket: a therápiét nngtalálai. Senki o\'ynn melegen érző sziwei rient s-erv\'t\' ezt a nemzetet, mint ö, hlarvn egészségét, lelki egyensúlyét\' áldoz-la fel a magyar ügynek s élő-halotté vált akkor, amikor láttn, hogy Sorsunk a végzetes bukás felé közeleg.- De «-ma\'egen dobogó hon-linl szívnál* ritka gyakorlati ér \'ékkel -péivwrtt. Ml\'sem blzonytth jobban Sséefcmyl- István gróí államférfiul és emberi nagyaátfát, ltogy n«m törödve a közvélemény ny"l, szembe tudott szállni Jelaia-vakkal, áramlatokkal, ha ugy látta. I«igy azok a magyarságnak ártalmára lehettwk.\' Féltetta a ramzek\'l minden kockázattól. minded vesse-delemtől, mert tudta; hogy a szalmaláng nemaete vagyunk éa nincs 3l,k rszttyutetal valénk.
Kiért hirdeti*-Széohenyl a rafor »«>k szükségességét. Külföldi tapasztalatain okulva, megdöbbents sel látta a inugyar nép elmaradottságét. szegénységet, az általános raüellség hiányát, ezért vállalko-arra, hogy a memait lelkiismeretét. öntudatát fclébr»se. Ssé-ehésyi volt az, aki több, mint száz esendővel ezelőtt a/, évszázados harcokban e|gyengült, elalélt ma-Byarságot haiáU* dernlíitségéból Mrjzta, olyan idöYTxyi, amikor
Az olasxok 75 kilómóterre vannak Harrartól
Hodzsa miniszterelnök Mussollnlvel készül tárgyalni, hogy Olaszország őrizze tovább a Brenneit — Csehország egyOttmaködésének áras — a magyarok mondjanak le a revízióról, az osztrákok a restaurációról
Startiemberg :• „Aositrli megelégszik a jelenlegi határaival"
London, február 11 Sttrhfonberg Iverceg osztrák al-kancejlár a Daily Telegraph munkatársa előtt nyilatkozott és kijelentette, hogy
■ Habsburg»restauráoló nem a közeljövő kérdése.
-- A kisantant államok attól tartanak, - mondta - hogy Ausztriu megpróbálja a restaurációval visz-szaáilitani a régi osztrák monarchiát. Kijelenthetem, hogy ez nem ál\', mert Ausztria megelégszik je-K\'n\'egi határaival. Ausztria látja u helyzet nehézségeit, tudatában van Jugoszlávia gyanakvásának éa súlyos kérdésnek tartja a magyar kérdést és a határok revi^ióját is. Reméli, hogy kölcsönös jnegértésaol közelebb \'ehet hozni a dunavölgyi államokat mz. egyesült államok állam eszméjéhez.
London, február 11 Hodzsa miniszterelnök közölte Flandinnci, hogy szerinte az Ausz-
tria függetlenségének megóvására irányuló törekvés egyedüli biztosítéka az, ha Olaszország őrt áll ismét a Brennernél. Ezügyben HodzM Mussolinival akart tárgyalni és ezt nem Is klfogé* solnák a nagyhatalmak, mert remélik, hogy ezzel az olasz abesszin viszály ügyét ts közelebb hozzák a békés megoldáshoz.
Hodzsa kijelentette, hogy kész politikai és gazdasági együttműködésre Ausztria és Magyarországgal, ha a magyarok a határkérdéseket, az osztrákok p;\'dig a Habsburgok vlsazeténését kikapcsolják.
Az oIbk befolyás érvé>jy*#l-tése osak ldók kérdés*, \' mert különben elkerülhetetlen, hogy Ausztriát ne korgessék Németország karjaiba. Javasolja a népszó-velségi alapokmány 10. cikkelyének megerősítését és a dunai államok közötti gazdasági együttműködést és közeledést.
Dzsldzslda eleseit?
Páris, február 1,1 Római jólériesüit körökben ugy tudják, mint római jelentés mondja hogy Gratlanl tábornok hadai ismét előrenyomultak. Hir szerint szombatról vasárnapra vlr-radó éjjel Gratiuni táix)rnok hadai elérték Dzsldzsldát. E helység el-
foglalása Igen nagy jelentőségű, mert ez azt jelenti, hogy az olasz csapatok most már csak 75 kilométerre vannak Harrartól. Dzsid-zsida elfoglalását még nem erősítették meg hivatalosan.
Makalke előtt, mint \\a jelentések mondják, igen heves hw-ook voltak.
egyesek nemzetünk közeli kipusztulását jósolták s amikor m-ár a magyarság legjobbjai is kételkedni kezdtek saját jövőnkben. Legfontosabb célul a gazdasági megerősödést és az általános műveltség előmozdítását, vagy mint 0 mondá : >a kiművelt emberfők sokaságának* szaporítását tűzte ki, ezekért a célokért dolgozott, agitált, tevékenykedett éjjel-nappal fáradhatatlanul. Tudta, hogy nemzetünk akkori szegénységében és elmaradottságában szabadságét és fQflfettenaégét csak akkor vlvtmtjn kl, ha egészsé-ges társadalmi és gazdasági reformok utján., igyekszik hosszú. évszázadok mulaéztésaib pótolni ós a nyugateurópai országok\' színvonalát megközelíteni.
Elért hirdette Sséohenyl a foko zatos fejlődést, az ő nyahén szólva : a »convulsio nélküli reformok* szükségszerüs^étyS-esél* k4<WW is - minél gyakrabban emléké-relünkbé Idéml a Legnagyobb Ma-
gyar Intelmeit, mart a magyar é\'et-ne« ma k: mélyreható és átfogó reformokra, ujitásokra van szüksége, hiszen Széchenyi munkája még távolról sem nyert befejezést. Meg keli fogadnunk az ő tanitásait: haladnunk keli gazdasági és szellemi téren, gyarapítani kell erőinket, fokozni kel« gazdasági és erkölcsi erőtartalékainkat, mert csak ezeknek birtokában foglalhatja el nemzetünk méltó helyét a népek tárasségéban. S Széchenyi tanításaiból kell erőt meríteniük ahhoz ls, hogy bizzunk saját jövőnkben, anélkül azonban, hogy elbíznánk magunkat. N^iueti önisnwat, önbírálat és-AnfetorelmcaM utjáft el keli jutnunk addig a magaslatig, a mely te Széchenyi István kívánta Memelni nwraetét s arra I ell törekednünk, hogy nemzeti hibáinkat kiirtva, de sajátos neiugpti egyéni-MCitaltftt meirérütvo, rrtéke
s?bb tagjai Tehessünk az európai nemzeteknek, j
Szejum herceg csapatai megtámadták az olaszokat, akik heves gép-fegyvertüzzel válaszoltak a támadásra. Bár a feketék igen hősie-s\'n küzdöttek, az ohszoKnak sikerült visszaverni az abesszinek támadását.
Veszteség-lista
Róma, február 11
A hadügyminriszterium ma hozta nyilvánosságra az o\'asz hads\'reg vesztcsóglajstromát az abesszin hadjárat kezdete óla. Eszerint a veszteség 844 holott ; közülük 420 harcban < sstt el; 85K3 katona pedig szolgálat közben vagy betegségben pusztult e| ; 4 katona a szolgálatban szenvedett sérülések következtében halt meg ; 17 katona eltűnt. \\ veszteségeknek több mint fele január hónapra jut. ^
Hat olaj-tilalom telje® ol-ojtéaét várják
Az Aiucrikából érkez<)tt legujabi) hírek szerint az itteni kiküldöttek körében az a vélemény, hogy a zárlat végrehajthatóságának kérdésé^ nemmel kcH felelni. Magán-beszélgetésekben. arról tárgyainak, hogy a Népszövetség ennek el\'enéte b nem akarja-e Kimondani a zárlatot. Azt hiszik, azonban, hogy sem Franciaország, sem Anglia, sem pedig a Szovjetunió ilyen módon nem akar szembehelyezkedni az Egyesült Államokkal. Mindazonáltal szó van arról, hogy a 18-as bizottság márciusban a zárlat életbeléptetésére időpontot fog megállapítani, hogy legalább az előhaladás látszatát keltse. Elhatározását azonban olyan fenntartásokkal kapcsolatosan hozza meg, amelyek gyakorlatilag fenntartanák a november 6-lkl határozat óta fennálló jogi helyzetet. Itteni körökben hnngoztatják, hogy ilyen természetű javaslatok előterjesztése nem a szakértők feladata.
A szankciós politika csőrfje
Róma, február 11
Bizonyosra v< sz|k, hogy az amerikai semlegességi törv/íny n^eghiu-sut és ezt egyúttal a megtorlás! politika csődjének tekintik. Azt hiszik, hogy ennek visszahatása lesz az angolok magatartására is és hogy a kőolajszállitési tilalom tervét elejtik.
A gyorskorcsolyázás világbajnoksága
G®-Pa, február 11 Kedden délben fejeztík b© az 500 méteres gyorskorcsolyázás világbajnokságát, amelynek eredménye u kővetkező: t. Ivar Ballangrud (norvég) 43.4 mp. 2. Krog (norvég) 115 jnp. 3. lU\'itzingef (USA) 41 mii. 4. Glsl-b«r»(japán) 44.1 n>p.
Kedden délután lesz Magyarorr szág -Németország jégkorong mér» kőzése, amelyet a magyar rádió a helyszínről közvetít.
lAfcAI HKMfcöNY
Fej-, váll- és ágyék-rheumánál,
iichlAsnál, idegfájdalmaknál, izagga-tásnál és ziabánál a természetes „Ferenc József keserűvíz rendkívül hasznos háiiszer, mert korán reggel rgy pohárral bevéve, az emeixtöcsatornát alaposan kitisztítja és méregteleniti. Az orvosok ajánlják.
EMLÉKEZTETŐ
Febiuár 12.
A Szerdai Társaság vita.üléae G órakor a zeneiskolában (Vannay János).
FcbruÁr IS.
A tuuitók nugy megyobálju. Fütőháii Kézművesek teája a Markéban. Február 16.
NTE jubiláris disztorqája a Városi Színházban délelőtt 11 órakor. Oltáregylet teája & órakor a I\'eh értelemben.
Lioeáüs elöadáf a városhásán 6 órakor (A Külügyi Társaság konferenciája;.
A* lzr. Nőegylet kuilur-elöadáta 4 lórakor a kisteiuplomban (dr. Hal-pert Salamon;. ZTE teája a Koronában. Február 117.
LcmbcrkoviU Alajosai enilckhaug-verseny este 9 órakor a zeneiskolába*.
Február 1H.
A Szerdai Társaság vita-ülése G óra-kor a zeneiskolában (Nagy Vince).
Február 22.
Keresztény Jótékony Nőegylet jelmezbálja az Iparoskör lőrinciben,
Ftbiuár 23.
A* Iparoskör jelmezbálja. I\'areangi est a Legényegyletben fél 9 órakor.
Február 24.
Kacagó-est a Keresztény Tisztviselőnőknél.
Febiuár 2Í.
Vidám műsoros teaest a Mlss*jós-hálban,
Torma Tóni zenekaránuk jehnei-estje az Ipuroskörben.
Február 21.
Cigánybál a Wollák-veudéglőben. Február 29.
• Zeneiskola tauáraiuak Lisxt-etíilék-ünnepélye este 9 órakor a zeneiskolában.
■árciua 1.
Náni negyedszer a legényegyletből fél 9 órakor.
Irr. Jól. Nőegylet purim bálja a Kaszinóban.
Márciua 8.
Zeneiskola növendékeinek Lisfct emlék-matinéja.
Hárclua 18.
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délután 0-kor.
AprllU 5.
Uceális előadás a Legényegyletben fél 9 órakor.
AprllU IS.
Operett előadás a legényegyletben fél 9 órakor.
Farsangi esték
jZsufolt .nagyon az idén a kanizsai farsang. Olyannyira zsúfolt, hogy 3 bálon kívül (katolikus, NTE, iparos), amelyek természetszerűleg tömegeket mozgattak meg, sem u kisebb, sem a nagyobb bálokon nem volt olyan a közönség érdeklődése, hogy a rendezés beváltotta volna a hozzá fűzött várakozásokat. Ennek jegyében zajlottak le a szombat -vasárnapi farsangi esték is. Mindenhol soKkaf-kevckfebben voltak, mint amennyire ,a rendező egyesület nagyságánál, jelentőségénél, célkitűzésinél fogva joggal számíthattak volna. ( [
1. A Szanatóriumi-piknik
szombaton este volt. Ez az estély 81 év óta minden fransang műsorán ott van, tehát polgárjogot nyert a kanizsai báli naptáron. Ez uz egyesület 31 év óta éhező és nyomorgó kanizsai tüdőbetegek százát menti meg minden évben az életnek, a családnak, a trianoni magyarságnak. A legnemesebb cé\'ü egyesületek egyike. Munkás egyesület; a mely az év 365 napján át n rendelőintézet falai közt dolgozik és csak egyetlenegy este kérj a közönség érdeklődését. Ennek ellenére a megszokott társaság 90 százaléka távol maradt az idei Szanatórium-piknikről. A rendezőség\' mindent megtett, amit megtehetett a bál sikere érdekében, csak egyet, nem tett meg : - nem kapacitálhatta az összes családokat külön-külön, hogy jöjjenek el a .piknikre. Szomorú, hogy egy ennyire közhasznú egyesületnek a szokásos hivó szava és mindennapos sajtó-propagandája nem elegendő arra, hogy a közönség megérezze ; - nem csak arról van itt szó, hogy egy kellemes estét adjon az egyesület a piknikjén résztvevőknek, hanem a társadalomnak is van kötelezettsége azzal az egyesülette* szemben, amely a társadalom helyett áll órt a magyarságot legsúlyosabban veszé-
lyeztető tüdővész-fronton.
Az idei piknik kicsiny, de elegáns közönségének hangulatát is megülték ugyanezek az érzések. Aján-cos párok ennek ellenéi* kitűnően mulattak az Iparoskör gonddal és Ízléssel diszitett nagytermében. A határőr zenekar szorgalmasan és kitűnően látta el ,a tánc-zenét. A. mulatság mindeneit ellenére reggel 6 ótfáig tartott. .
2. A KAOSz bál ugyancsak szombaton .este volt a Kaszinó helyiségeiben. A Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesületét szociális célkitűzések tartják fenn. Segíteni kel/ sok nyomorgó, állástalan kartárson, ezért rendezi az egyesület évente egy-két mulatságát. Az idén itt sem voltak any-nyian, mint más években. Főként feltűnő volt a főnökök távolmaradása. Annak ellenére, hogy a rendezőség külön gonddal, vóofcíökök gyanánt hivta meg a főnököket, uz egyik kezén bárki megolvashatta a közülük megjelenteket. Pedig az egész éven át együtt végzett munka ós a közösen keresett kenyér szolidaritását egy-egy ritka ^stén a láncterem hangulatában is jó-eső volna látni nem csak alkalmazottnak, hunéin a bál más foglalkozású vendégeinek is.
A hangulat kitűnő és kitartó volt. Pompás jazz-muzslka, a kedvenc Pasqualetti-zenekar húzta a talpalávalót. Megjelent dr.. Krátky István polgármester Is, a bál fővédnök^.
3. Tagavató-sórözés
volt vasárnap délben a ^ Polgári Egyletben. Régi, kedves * szokás, hogy az újonnan választott választmányi tagok sörözésen látják vendégül az Egylet tagjait. A 100 éves közgyűlésen megválasztottak közül elsőnek Kelemen Ferencre esett a sor a sörözésben. Nagyszerű társa1 ság jött össze, hölgyekkel tarkítva
Divatos
rr • i mi
érkeztek. Sinser Divotáruház.
1936. február 12,
a Polgári Egylet otthonos, kellemes helyiségeiben. Uralkodó volt a meleg baráti hangulat és a táraasédet-nek a Polgári Egylet falai közt élő nemes hagyományai. I | .
4. Frontharcos-tea
Vasárnap délután volt a Frontharcosok táncteája a Korona éttermében. Vacsora-időig kevesen voltak, azután jött össze valamivel nagyobb társaság, bár korántsem akkora, mint amennyi érdeklődést a frontharcos-tábor megérdemelne. Aj frontharcosokat éven át soKSzor veszi igénybe a társadalom, de a mikor a frontharcosok rendeznek valamit, akkor »civU^ket« alig találni az asztaiok körül. Pedig amikor a golyók eié kellett állni, akkor a frontharcosok odatar.ották a mellüket, odavitték az életüket mindazokért, akik most közönnyel mepnek el a frontharcosok meliett. Ott volt az újonnan választott vezetőség, családtagjaikkal ós a bajtársiasság emberien meleg együttesében ott voliak a irontharcos-tábor minden rendű és rangú képviselői. A {íangulat jó volt. A Korona kitűnő női zenekara a legideálisabb tánczenét adta. i ,
5. Vasutas-bal
Nagyon jól sikerült a vasárnap esti vasulaséál, amit a VOGE nagykanizsai csoportja rendezett. Az Iparoskör termei ezúttal megint sok embert és iókedvet, hangulatot látták. Ott voltak az egész állomás vezetői, családjaikkal, ott voltak n kanizsai és környékbeli vasutasok szám szerült Is imponáló tömegben és pokan ott voltak u kanizsai közélet notabilitásai is. Dr. Krátky István polgármester, Bartal Béla állomásfőnök, Kolos János fütöházi főnök, Kanitzer Ernő osztálymér\' nök, Rubint Károly ny. műszaki főtanácsos voltak a bál fővédnökei, akik mind ott is voltak, hogy részt vegyenek a kanizsai vasutas-család farsangi örömében. Maróti Oszkár, Ang^li Lajos, Aradi Anuti, Kőhalmi Ferenc, Tüskés István, Avar Sándor, Magasházi Károly főrendezők alapos és figyelmes, egyben eredményes munkát végeztek. Torma Tóni cigányzenekara nugyszerü hangulatot teremtett a táncteremben és szünóra alatt a fehér aszúitoknál is. Világos reggelig tartott a nagyszerű hangulat anélkül, hogy a közönség észrevehetően megfogyatkozott volna. | i
7. Lövész bál
Már évek óta nem volt olyatt nagysikerű és hangulatos bál Kis-kanizsán, mint vasárnap este a Polgári Lövésnek bálja a Levente Otthon és a Lövész Egyesület ter-mejben.
Nagykanizsáról több előkelőség jelen volt. Krátky István pol-bármcster, Bremser Gusztáv testnevelési tanácsnok, P. .Cirfusz Vik-torin ferenoes plébános, P. Mihol-csek Miklós, P. Androska Felicián ferences atyák, stb.
A műsorból kiemelkedett Nagy Antal József táncsszáma, ami dicséretére vált volna bármely parkett-tánoosnak. A közismert kiskanizsai
GYERMEKÉNEK VEGYEN I
világhírű RÁDIÓ ortopád gyógycipőt
Szomolányinál.
p
i
1936 február 12.
ZALAI KÖZLÖNY
A Kűlflgyl Társaság lloeális-estje
Vasárnap fél 6-kor kezdődik a llceálls
műkedvelő komikus, Nagy (iojtl) Antal és Nagy József Hacsek és Sajó páros jeleneteivel kacugtutták a közönséget. Ott volt a Kiskuni-zsán nagy népszerűségnek örvendő »Görh«s klub« te. Ahoí ök megjelennek, csupa derű, hangulat és jókedv uralkodik. A kitílnö rendezés érd°me Szépudvary László levente föoktató és Lövész Egyesületi vezetőé.
Basklrcsev Mária szerelme
A művészek élete mindig kitűnő filmtémának bizonyult. A fiatalon elhunyt orosz származású festőin üvé-sznő élele különösen az, mert a szép nő egész élete egy nagy tragédia. A film nem is tagadja, hogy a történet hűségének rovására _ elsősorban filmet akar késziteni. Jís Hermán KoszterliU készit is olyat, amelyik élmény számba megy.
És ebben, a kitűnő filmtámán kívül kétségtelen része van Darvas Lilinek is. MojSt láttuk elöszór a .vásznon. Mindig tudtuk, hogy a magyar színpad egyl.k büszkesége, játéka mégis meglepett bennünket. Amit ad, nz tiszta művészet. Minden mozdulata n belső, mély érzések reflexe. Jellegzetes arcéléhez, finom, Bergnerre emlékeztető játék-stilus párosul. Sajnáljuk, hogy nem évekkel ezelőtt jelent meg a vásznon először. Igaz, hogy akkor már régen külföldön lenne.
Partnerei mind magyar származású színészek. Maupassant szerepében Hans Járai, a hires és körülrajongott francia iró minden előkelőségét, nagy vonaluságát egyesíti magában az őt annyira jellemző kedves, finom, szinte nőies játékával. Szőke Szakáll pompás doktorának van egy pár orősen drámai jelenete, amit kű\'iőn meg kell említeni. Szőke Szakáll nemcsak jó komikus, de. nagy művész is. Attila Hórbiger markáns festője maradandó képet ad.
Büszkék lehetünk erre a filmre, nemcsak azért, mert magyarok irták a mesét, komponálták a zenét (Ábrahám I\'ál muzsikája kitűnő), játszák a főszerepeket, hanem azért, mert olyan magyarok készítették ezt a filmet, akik csak dicsőséget hoznak a magyar művészetnek. A Baskircsnv Mária szerelme még az állandó jó filmek sorában is eseményszámba megy.
A kisérő műsorban a .tollas tenisz. játékot tanulhatjuk meg és a tenger vad szépségében gyönyörköd-hetünk.
ID <3
_ Hideg!
fr^.4,1.: Iámét ería szál, hófuvá-aok, tobb felhőzet, egye. helyeken, kivált éazakon éa keleten ujabb havazás. A hideg Idő tovább tart, a nappali hőmérséklet még klaaé eaőkkenhel.
A fagy-front
Nowyork, február 11 A fagyhullám az Unió kdzépálla-maiban még mindig erősen tartja magát A viharnak u|abb 15 halálos áldozata van. A hatalmas hóviharok teljesen megbénllollák a forgalmat. Minestova állam 25 községét teljesen elzárta a vihar a külvilágtól. Hasonló a helyzet más államokban is.
Az Irodalmi Kör llceálissoroza-tának n\'vezctes eseménye k-sz va-sárnsp délután fl órakor. A Külügyi Társaság három nagynevű vezetője, dr. Eötteiiényi Olivér udvari tanácsos, ny. főispán, a Társnság ügyvezető -alelnöke, dr. Kreaz Károly kincstári főlanátaoa, a TfiBE igazgatója és dr. vitéz Nagy Iván miniszteri titkár érkeznek Nagykanizsára. Előadásaik a magyarság helyzetét világítják meg Európí
szerencsét/
Kedden délelőtt volt a folytatása a Járásbíróságon Kosztelitz Jenő ka-nizsai borkereskedő ügyének, aki egy végrehajtási eljárás alkalmával ellenfele, Bencze Imre autófuvarozóra revolvert rántott azzal, liogy most v^jbz vele. Az előző tárgyaláson Kosztclttz azzal állott elő, hogy riasztópisztoly volt a kezében, de a jelenségek azt mutatták, hogy Kosztelitz töltött brow-ninflfjfcl ment Bencze felé.
A keddi tárgyaláson a bíróság kihallgatta Gyenge Zoltán államrendőrségi detektívet, aki elmondotta, hoJ^T Kosztelitz lakásán lefoglalt egy töltött browningot. Nem hiszi, mondotta Gyenge detektív, hogy Kosztelitz • riasztópisztollyal fenyegetőzött volna.
Vitéz Pallér József detektív eL mondta, hogy Kosztelitz az irodájában egyszer régebben kijelenleltc előtte, hogy soffőrnek mindig szüksége van arra, hogy fegyvert tartson magánál és elő ls vett egy töltött browningot a zsebéből. A házkutatás
ban és a világpolitika mai zajlá-sáb$n.
Az Illusztris előadókat dr. Krátku István polgármester fogja üdvözölni.
Az előadás ezúttal nem 6, hanem fél 6 órakor kPzdődlk a városháza dísztermében.
BeJépődlj nincs, csak önkéntes adományokat kér a rendezőség a költségek fedezésére.
után ugyanezt a revolvert látta Gyenge detektív asztalán.
Bencze Imre elmondta, hogyan fogott rá Kosztelitz revolvert, «m<fcállj, te gazémber, most végzek veled, kiáltással.
A járásbíróság bűnösnek mondta ki Kosztelitz Jenőt közcscnd elleni kihágásban és ezért őt 10 pen^ pénzbüntetésre Ítélte és a két pisztolyt si-kobozta tőle, Kosztelitz fellebbezett.
Magyar zslrklvltel Angliába
London, február 11 Az angol kormány nemrég leszállította a jugoszláv pujka vámját, amivel csaknem megsemmisítette a magyarországi pulykakivitelt. A külkereskedelmi hivatal közbelépésére az angolok most kárpótlásul 10 ezer métermázsa zsírt rendeltek azzal a megjegyzéssel, hogy ha az áru mcfoíelel, annak meny-nyiségét növelni fogják esetleg egymillió métermázsáig.
Aglmnázlstaoserkészek műsoros délutánja
Minden farsangnak kedve* és
vért eseménye Nagykanizsán a piarista gimnázium cserkészeinek vidám műsoros délutánja. Minden évben friss, derűs órákat, jókedvet és kacagást hoz a derék cserkész-csapat a szülők nagy táborának. Egy üdítő szín a fárasztó kanizsai farsangban u gimnazista! diák-sereg tarka móka-müsora. A| gyermek-telkek, gyermek-arook aranyos humora az uralkodó p\'ánéta ezeken a cserkész-délutánokon. Jólesik büszke örömmel látni az uj magyar vetés eleven színeit, biztató életrevalóságát és jól esik hálával gondolni azokra, tanárokra és cserkész-vezetőkre, akik gyermekeinket abban a? üde légkörben nevelik testileg és lelkileg rugalmasra, mosolygósra, f
A1 gimnázium tornaterme zsúfolva volt. Ott voltak a városi közélet jelesel ls nagy és díszes számban.
Négy hódmezővásárhelyi népdallal kezdődött a műsor dk. Kcf-kay József szép I6s stílusos átírásában. A1 gimnázium énekkara adta elő bámulatos precizitással, gondod betanulásban. Nagy Vínoe tanáré, a kórus buzgó kaSrmesteréé a nagysikerű szám érdeme. Ugyanilyen sikert aratott Állaga : Csillag elég ragyog c. karának előadása. Kelemen Laci VII. o. t. saját szerzeményű, ötletes, kedves bevezetője a diák-létek meleg humorát sugározta a további műsor elé kellemed előadásban. Pompásan mulatott a nézőtér a Nadrág c. vidám cserkész jeleneten, amelyben Tóth József és Tibor, Ifj, Horváth JÓ7«ef, Mándl Pál és Babati La\'os szerepeltek. A \' számban előforduló zenét dr. Dont-ján Gyula szerezte. Sikerűit volt Wagner Laci s-avnlata, a Tigris a táborban. H»rso?ott a kacagás a Tanganyika-Anekkar száma alatt. Az együttesnek Kozáry Géza, Kovács Ernő, R-ŐS Laci, Parkas Károly. Fi/ó Gyu\'a, Gyarmati Kálmán voltak a taglal. Ebb^n Révai József, Barbarlts tálkl, Btrck Mlk\'és. Szegvári György és Kozáry Géra látszottak. A Csodnnók c. fedhet humorát Németh Pisti és Farkas Gvör«rv kamatoztatták. A\' műsor szünetében a ritkán látott jr»zdag-sáru büfé étel-tomyaí körűitek az érdeklődés körénnontiáha. A hamarosan bekövetkiwtt tnbida rasi után Kosztár atya Vertflhis Varns-sréke c. vidám ecvMvonásosa szórakoztatta a közönségei. Pomnás kis előadás volt. Révai Józsnf. Kovács Istyán, Orosz Endre Czobolv 7joi-tán és István. LuWáts Miklós, WaPTier László. Mándl Páí Aut-mann Pál Farkas Gyönrv vitték sikerre a darabot. A műsort az énekkar cs^rkészdfla fefaríe be. A darabok betanításának és gondos rendezésének érdeme dr. Dom\'dn Gvilla cserkésztiszté. Az ecrész műsoros délután megrendezése V*rfi9re Károly tanárnak, a gimnazista cserkészek parancsnokának lelkes munkája volt. A táncbetéteket Oábor Lajos tánctanár tanította be. i
a bélben keletkező mérgek által okozott rosszullétnél \'gy-két pohár természetes „Ferenc József" ke«?\'üviz, cyors és alipos bélkiöritö hamsánál fogva, a legfőbb szolgálatot teszi. Az orvosok slánllák.
— (MtyatfiyajMk telálw**) wmi óim délután 0V>) Stf • P*wwM
a \' 1 a ... Jl m ■
MUK> w
llérosi Mozgó. Hétfőn, kedden és szerdán
A szezon eseménye I Először lép filmen a közönség elé a magyar színjátszás büszkesége: Darvas Lili
Baskircsev Mária
szerepében. Partnerei Hans Járal, Szz&ka Szakáll, Attila HSrblgar. Zen. Ábrahám Pál.
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és il órakor. Az 5 árai al&adáaok filláraa habárakkal.
remek
báli ruhái biztos alkart Jelentenek.
ítélet a Kosztelitz-féle revolveres végrehajtás ügyében
, ZALAI KÖZLÖNY
1636. február 28.
Estélyi és báli ruhákhoz
legdivatosabb
Strasszok
Csokrok
Virágok
Zsinórok
Oiszek
Gombok
dfti VÚlQttlilhban, Ujtolcfóbb árakon
Irályai MM
Horthy Mlklós-ul 1. szám
Városhizpalota.
tásában résztvevők,
*kik <\'beii szándékukat A kiadóhivatalban már bejelentették, síives kertjeitek mielőbb befáradni u kiadóba a bizUciláshoz szilkség\'\'s Adataik kózléae végett. Ex adatok (sztil\'tás, lakás stb.) nélkül a biz hallást ,-i- iik \'léptetni nem\'lehel. A Zalai Köz\'dny niinüon ecélból jo l"atleaó elóftaetüjét 150 pengő te in*t!úezéei aegélyre i« külön 250 pengő általános balcsotre biztosítjuk, a Magyar £lct- és Járadék Biz toailó Intéseméi. A kát \'bizlosilús együttes dijából az eléflaetót esak havi \'36 fillér terhjll. Az olöllzetö bái\'m»ly csaiódUigJát is több családtagit I\' biztosíthatja Önmaga helyett. _
U.SMk«luM»uuk ntyslMátMl Un-
taráraiukat .énytgewn leszállított árs-Vov 4r iiitjuk, llösszu icjárstu hitelre la. kamatmentesen. Koptrtu hutorárj-btc Horthy MikliW.it 4. <t!m
MEGOLDÓDOTT B4YERLING TITKA
Irta: Paál Jób 8
Ezután n grófnő u Rudcck éksze-r«Jszboltju elé hajlatot!, olt eljátszotta ? .már ismert komédiát, bement uz üzletbe, aztán kijött, mintha Mftryt keresné, felvette a kocsi padlójáról az odadobotl paplrosdaVabot és vissza-liajtalolt a Vetsera palota elé. Közben kioktatta a kocsist.
t\'Hj\'"iw.,kkor Máry bárónő Bratfisch ■kocsiján a W\'ieuerwaldban lévő ugy-nev^zeR . Rothenstadl vendéglőhöz lu*j-tatutl, negyedóra múlva egy csukott kocsibau megérkezett ide Rudolf is és január 28-án, pontosan háromnegyed tizenkettőkor egy csukott kocsi-bán cliudultak a vendéglő melletti sorompótól Rudolf trónörökös és Ve. tsera Máry bárónő Mayerling felé, hegy onnan soha többé vissza ue jöjjenek,
Taale gróf miniszterelnök tanácsa
— Mit lehel tenni? —- « volt az első kérdés, amely Vetsera Heléna bárónő előtt hirtelen feltűnj.. Hova kell menni\'? Ki segíthet\'i Hol Ieljet nyomra akadni?
Rendőrség? Az nem jó. Jegyző-könyv, kihallgatás ... Brrr,.. Másnap liécs tele lesz pletykával. Mégis jó leune a család burátjál, gróf Taafe
ítélet a Magyar-utcai revolveres bor-csata ügyében
A vádlottak 2—2 hónapi fogházat kaptak
Táska-DMiíoii m
kedvező részletfizetésre. wL
Legújabb sláger gramofon-lemezeké tgm W

SZABÓ ANTAL sportüzletében, Fő-ut 5.
A Zalai Közlöny részletesen ismertette azt az izgalmas közelharcot, ami január 5-én a jöv\'dóki ellenőrök és a borcsempészek között folyt le a Magyar-utca végén.
Sziszka József és Tóth János ellenőrök értesítést kaptak, hogy Major Boldizsár közismert Magyarutcai borcs\'-\'mpész ismét borszál\'it-mányt kap. A két ellenőr alig érkezett meg a helyszínre, máris feltűnt a szekér, amelyen MiHei Ferenc fuvaros és Nóvák Károly ült. Sziszka ellenőr felszólította a fuvarosokat, hogy álljanak meg, mire azok Honszegültek. A hangos szóváltásból csakhamar közelharc lett. A két fuvaros ostornyéllel és ököllel, támadt az ellenőrökre. Hamarosan a fuvarosok segítségére sietett Major Boldizsár és Páli István is. A két ellenőr helyzete akkor már olyan szorongatott vo\'t,
hogy Sziszka kénytelen volt revolverét használni. A golyó Novákot combon találta. A lövés még jobban felingerelte az odasereglett utca népét és csak az odasiető rendőrök tudlak rendet teremteni és ók mentették ki szorongatott helyzetükből az ellenőröket is.
A kir. törvényszók most vonta felelőségre\' Major Boldizsárt, Nóvák Károlyt, MiUei Ferencet és Páli Istvánt súlyos testisértós vétsége miatt.
Rövid tárgyalás után mindnyájuk bűnössége megállapítást nyert és ezért Major Boldlssárt, Nóvák Károlyt és MiHei Ferencet 2-2 hónapi fogházra, Páll Istvánt 1 hónapi fogházra Ítélte a törvényszék.
Az Ítéletben Major és MiHei megnyugodtak,\' Nóvák és Páli fellebbeztek.
— (A Szerdal Társssáo)
holnapi vita-ülése élénknek igérkr. zík. A jazz.muzsikáról nagyon eltérők a vélemények és éppen ezért tűzte, mii-
sorra a Szerdai Társaság ezt a kérdést is, hogy tagjaiuak segítsen a tisztánlátás útját megmutatni. A vitát Van. nuy János előudása vezeti be. Kezdő-dlk 0 órakor a zeneiskola kamaratermében.
— (Vlkend a törvényszéken)
A közhivatalokban a nyári idény után is állandósították a szombati,
úgynevezett vikend-szünetet. Kivételt csak a bíróság volt ezen a téren. Az igazságügyminiszter most megengedte, hogy most már a bírósági hivatalokban is szombaton déli 12 órakor véget érjen és hétfőn reggelig szüneteljen a hivatalos idő. Az erre vonatkozó miniszteri rendeletet a nagykanizsai törvényszéken ki is függesztették.
— (Megfellebbezték az igazoló választmány határozatét)
A városi képviselőtestületi választások ügyében megérkezett az első fellebbezés az igazoló választmány leg- \' utóbbi határozata ellen. Aradi Antal és társai fellebbezésükben őt pontban fordulnak a kisgyfiléshez ós kérik uz igazoló választmány határozatának megsemmisítését és uj választás elrendelését. Még további fellebbezések is vannuk a láthatáron.
— FUniaol, crepe de chlne, geor-gotte, marocáin maradékok megfelelő méretekhon maradék Arakon SckflWl
— (Halálozás)
Kesztler István dr., a uugykanizsai Egészségvédő Intézet igazgatójának súlyos gyásza van. Édesanyja, Kesvtler Ferencnó, Lengyeltótiban 82. éyes korában meghalt. Hétfőn tenvetlék uagy részvét melleit.
Ké«s női és gyermek kabátok, Mérni 6k már erőeen mértékelt érben Sláger Dlvatáruháaban.
(A Baross Szövetség)
nagykanizsai fiókja tfétfőn este a Pannoniában tartotta alakuló gyűlését. Ügyvezető elnök vitéz Tóth Béla, társ. Inökök Ungers Ullmann Elek és Teutsch Gusztáv.
miniszterelnököt felkeresni.
— Ugyan hova gondoltok? — intette le a bárónőt Larisch Mária, uki vállalkozott arra, hogy egyedül és nem hivatalosan felkeresi Kraus rendőrfőnököt. Nemsokára vissza is jött azzal, hogy « rendőrfőnök klje-lentette, addig, amig hivatalosan nem tesznek feljelentést az eltűnésről, nem tehet semmit.
— Egyébként is — mondta a rend-őrigazjgaló a dolog nagyon kényes. A bécsi rendőrség nem kutathat a trónörökössel összefüggő dolgok után.
Később a grófnő Bultazzi Sándor-nak, Vetsera báróuő fivérének társa, ságában újra elment a rendőrségre, de a rendőrigazgató megint csak azt mondta, hogy feljelentés hiányában nem tehet semmit. Hosszú tanácskozás után Baltazzi Sándor nem tudta magát elhatározni arra, hogy feljelentést tegyen.
Félt a botránytól...
i Este a gröf\'nő egyik komornájál ;elküldte a Burgba, itt megtudta azt, hogy a trónörökös egész személyzetével MayerHngba ment.
Mayerling? Hát*ez meg hol van? kérdezte bizonytalanul a bárónő.
Másnap, jánuér 29-én, kedden reggel • Larisch grófnő <halaszthatatlan ügyei» liniatt búcsúzás nélkül elutazott Par-dubitzbif...
Vetsera bárónő reggel a fivérével most már maga ment cl a rendőrfő-nökhőz, aki az első pillanatban a legnagyobb gyanúval fogadia azt a
mesét, amit Larisch grófnő Vetsera bárónő eltűnéséről előadott. Beszél-getés közben ezzel a kérdéssel fordult az anyához:
— A kocsist kihajigáltuk. Az előadása felette gyanús.
Szavaiból klérzem, hogy megfizették. De mondja meg nekem őszintén bárónő: annyira biztos maga Larisch grófnőről?
A bárónő igy felelt
— Nekem nincsen jogom meggy a-nusitani őt. Házunk barátja. Tizenöl óv óta Ismerjük ...
A rendőrigazgató nem szólt egy szól sem, pedig, ő többet tudott...
Neki detektivjei jelentést teltek már a burgbeli látogatásokról és a schön-brunni sétáról. Tanácsára a bárónő aztán meglelte a feljelentést és a rendőrségen hagyta Máry fényképét is. Kraus rendörigazgató ezekkel a szavakkal bocsájtolta cl az anyát:
— Két vagy három nap alatt talán többel tudunk, arra azonban figyelmeztetnem kell már most a bárónőt, hogyha deteklivjeim olyasmit tapasztalnak, hogy az eltűnés a legkisebb összefüggésben is van a trónörökőssel, akkor parancsmik van arra, hogy beszüntessék a nyomozást.
A Vetsera palotában teljes a két-ségbeesés.
A bárónő mégis elhatározza\'magát arra, hogy felkeresi a miniszterelnököt. Taafe gróf azonnal fogadja. Ve-tsera báróuö meglepetéssel állapítja meg, hogy leányának eltüuéséről szóló
rendőrségi akUi ott van már u miniszterelnök asztalán... Csak ekkor, tizenkét órával a katasztrófa elölt gondol első izben komolyan arra, hogy bálba... mégis...
Hol is van az a Mayerling...
A miniszterelnök már ugy fogadja, hogy sejteti vele: Rudolf benne van a játékban, ö azonban nem tehet semmit. A dolog felelte kényes... Mindenesetre meg kell várui az estét. Rudolfnak akkor részt kell vennie egy családi ebéden, mert az udvar két nap múlva Budára megy. A din«r-en valahogyan, okosan, rafinériával ki lehet majd tudni, hol van Mftry. De ha a trónörökös nem is jönne el, akkor se keli kétségbeesni. A bárónŐuek arra a kérdésére, nem leheüie-e a dologról jelentést tenni az uralkodónak, Taafe gróf magából kikelve felelte:
— Hova gondol? Ha aztán a végén kiderülne, hogy az egész feltevés hamis, akkor ón benyújthatnám a nyugdíjazásom iránti kérelmemet.
— Cs excellenciád nem szólhatna a trónörökösnek?
— Nem vagyok .yelo olyan viszonyban, hogy magánügyeibe avatkozhatnék. A legfontosabb: várni és hallgatni. Ha a trónörökös ma este »Q»» jón cl a dincr.re, vagy onnan nyomban távozik: ez egyaránt gyanús. Ez esetben nyomban kiküldőm a delek-tivfőnökőt Mayerlíngbe.
... Mayerling... Hol is van az a w Mayerling? (Foljt ■*>».)
1986. ftbruár 12
2*tAI HOZfcAHY
MODERN AKBERENDEZES
otthonos, Ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
— (A Nemzeti Egység)
szakcsoportjai két ülést tartott a inult héten. Csütörtökön volt az öttagú kiküldött bizottság ülése, amely a felmerült földinüvcs-kiváaságokat foglalta össze. Vasárnap délután 4 órakor volt u nyugdíjas csoport, ti órakor |>edig az ifjúsági csoport értekezlete. Aradi Antalnak a jégellátás dolgában előadott tervei felett vasárnap délután 4 órakor volt érdekeltségi megbeszélés R Nemzeti Egység helyiségében. E/ kérdés megoldása iránt más vidéki városok, Így Szombathely is ide fordult érdeklődésével.
- C.fltörtöktftl keadve g Karenlna Anna.
- (A NyUKOSz)
nagykanizsai főcsoportja vasárnap tiirtotta rendes évi közgyűlését, melyen » helybeli nyugállományú tau|ok két harmada megjeleni. Letárgyalták az Összefoglalt tárgysorozatot. A működésről szóló titkári jelentést jóváhagyóin^ ludomásu\' \'vélték, úgyszintén « zárszámadást rendben találták és a \\ezclőségnek megadták a felmentvényt. Jnkuth.zomortalvi Jókuthy Béla, ny. alezredes keresetlen szavakkal köszönte meg a maga és az összes jelenlévő tagok nevében is a Kiesőiért elnökének és titkárának önzetlen és hasznos munkálkodását és kérte őket, no hagyják el helyüket. A köz-gjülés változatlan bizalmát fejezte ki & újból megválasztotta Unger-lJU-mann Elek ker. tanácsos, ny. századost elnökké, Krátky György ny. őrnagyot alelnökké és Holzer Sámuel «v. századost tilkárrá és pénztárossá. Az Országos Elnökséget i>edig felirat-. tan érlesilettc, illetve blzlositotta lankadatlan ragaszkodásáról.
- .Pallér Január" vászonárusltásunk-
fy visszamaradt slfton, lepedővászon aatsUékyk nagyon oloaók SckQtuél.
— (Kilépő Iparos-elŐljárók)
A nagykanizsai Ipartestület közgyűlése előtt most állapították meg az 1033-ban megválasztott előljárósági tn, gok harmad részének uutomntikus kilépését. E szerint kilépnek: Babits Lajos, Csonkás József, Bród Ignác, Gyarmati György, Hajas József, Iloff-mann Antal, Morválh Mihály, Marton István, Mcgyimorecz Tamás, I.ukácsy Gyula, Parragl György, Szmerk Mátyás, Tóth Károly és Zweig Imre.
— Tolextoj világhírű regénye filmen ■ Karenlna Anna.
— Takarók, azőnyegek, butoraxövatak nagy választékban Slnger Divatáru-házban.
•— (Siesta Szanatórium)
A Kis Svábhegy aljában, « város bármely részéről könnyen megközelíthető, 9700-öíes parkban. Belgyógyászat (a legnagyobb teljesítményű rönl-genfelszerelés ugy diagnost.kai, mint therápiai célokra, vegyi és bakt. 1 ibo-ratórium, eleklrokardiograpli (sziv vizsgáló), bélfürdök, orvosi vezetés
alatt működő villanyüzeniü konyha).\' | Sebészet (3 műtőterem « nagysebészet, \' gégészet, urológia céljaira). — Nőgyógyászat (szülőszobák és nőgyógyászati mütőlermek). Yizgyógyinléxel, rövldhul lámu kezelés, fedett fekvőcsarnokok és napozók. Klinikai kórtermek, kü-lönszobák és luxus appartementek. Polgári árakl Szabad orvosválasztási Clm: Budapest, I., Ráth Gyórgy-u. 5. — A Magyar Lányok
uj számában nz Illik nem illik ro-vat, az Édesanyák levé\'.ei s a többi közlemény mind nagy érdeklődéire tarthat számot, az Otthonunk melléklet szép kézimunkái, ügyes divatrajzai és finom konyhareceptjei mellett.
— A axexon legezenzá-oióaabb filmje i Karenina Anna.
—• (A névtelen sziget)
Segélyhívó jeleket fog föl a miaml-i repülőállomás rádiója. Valami ismeretlen szigetről küldte Hetal Sayles, a fiatal augol aportrepülőnő, akinek már órákkal ezelőtt meg kellett volna ér-
1936. évi
Ifiül
mig a készlet tart
leszállított árban
kaphatók
a Zalai Közlöny n^mdájában.
keznie Havannából, hogy v>oeánfőiótti útjával uj rekordot állítson. Maga Dan Gregory, aki pedig leküzdhetetlen tlj Iciiszcnvct érez mindpo női répülőtár-sával szemben, indul el. hogy megkeresse. VeJp tarl egy vállalkozókcdvt ujságiró is, « nem sok reménnyel, de annál több veszedelemmel kecsegtető útra. A szenvedélyeknek ördögi színjátékába gigászi erővel szólnak bele a terméstcinek megvadult elemei: mag* a tenger is. SziUpompéi epizódok, drámai csattanók, megragadó jellemek és cselekménynek folyton fokozódó f% szültsége tartják tnindvéfjig lenyűgözve az olvasót. A Palladisnak ez a legújabb Félpengős Rc^Snye Földes Jrn Ián scines fordításában jelent meg.
— ŰgyaJjaa, mert nem minden trlcó fehérnemű Excelleni Habeelyem. — Olaaa ufivéssot BadapaaUa
A magyar művészet történetéből sok az olasz vonutkoxás. Ennek a mindmáig eleven szellemi kapcsolatiak je!eképi>en a modern olasz képző-és iparművészeinek több, mint hatszáz java alkotása került most hozzánk vendégségbe. Az Uj Idők eheti számában Kállai Ernő foglalkozik az olasz reprezentatív kiállítás müértékej-vei. A lap gazdag tartalmából kiemeljük még az ötleles CcriizajCuyzeiekCt és a kedvelt, szakszerű rovatokat,
.....A megelevenedett Tot»
eatoj-regény i Karanlna
— BalféldI és angol férfiruha nevetek kiváló minőségekben Slnger Divat-áruházban.
Naftán Február 12. szerda. Rom. kat 7 szervita. Protestáns Lídia, lareellta Sebat hó 19.
Gyógyszertárt éjjeli aaolgáW e bó 15-ig a .Salvalor. gyógyszertár Eraé. b«t.tér 21. s a kiskanizsai gyégywaflár.
Gőzfürdő nyitva reggel « érától MH 0 óráig (hétfő, Menta, péntak éélatée, kmXá*o agéae aap oőkswk\\
, ZALAI KÖZLÖNY
1636. február 28.
Vetőmag
bizalmi cikk.
Vásároljunk :
HIB&CBL ÉS SZEGŐ
APRÚBIBBETÉSEK
10 iül| «J (IlUr. ■tinim . .1* 1 IIIMr
Kb. «IIH|ll Iirkli kölyOk-ltulva it-mull A kaljt .Bakul- névre hillgil. Sslvc. mrgtiláló Ba|zi-u. 2/a. m. i. |rtent-M be. im.naytb«n kl)lit..U ugf jutalom-b*n rásiisa bet. Ml
Sajál InsM eMnada hat«)< in-Ml Mér k»r Illan Unt P —KI sulaH tftar (v»r«.)bor HlaMrM P ~mk*y•«■ lásl adóval nyOlti VlwioirttfcKlikfltk i.«n-gtdnifny. Bólim JóáMf bocttimulí, Citn-|My-ut 19. Ugl
*nt*l«Mlb inW Mai vUHM »(y
lybea I ármlkor ro^rrendclhetölr: Tele-lomái 2 2 2 Kmlmann Miudnál. 4991

EnUtTl rak.h, nlyetrruhák tlnlliá-•II. líatlaél ItK.itM tii i R-n.gyár ké-talli Qylljtőlclep: Kliájv-u. 32. 4404
Perltkt avul-.- H »ll txlépétre ItMIrlIk Iriihell altalatok faeU»( Igények mfrl>\'«lés<nl. .Oyakor Isit\' i«llgéie > ki.d hivnl.il>. adandók le.
483
I uradalmi la|bor.lm Idmé-I Hlnr meuhyitágben meg - Pogányvár! .egyei 40 fllT.. Inyvád édeskés rlillng •• Mlér. • Sn búrauadl «n litlér "•\'totysiikhilidóTll. — OroKKánh lOMWnobou Ilatthyány-ulcu. 26.
- Il\'frlua nSl azövetruhák most oa-gypj Qloáén kajhaték hMurfi
llaanMmliá) vesiek é. tlidot. bt-vim háthoz nwryek. Márkus, Király-■Ka III\' IÍJ
Wlaul&rl
. Igf. Pfctff 24. Pöut 13, Ctn-grry-ul 13 éj /rli,yiHitca 6 aj alatt. 402
AlM.eta h ibMU, két leMt autkrén. éa löbblék butot uladó, Hortby MtU6»« i
so;
<k kétaoWs lakást onua aetféfclwhla4feltkd aaounafra, Ieix1dl«g ■ nM IMtb>Cla: tav. Samu )t*MM KMoqr«ka 111 349
_________• i-konyoás Jlkál kiadó. —
Zdayf áUktönícslG 590
Bar.Musbwi.auiiksUpc. oslM Atkáit iMmaaléra i|áalkoilk. UtTÍl Attila stcs 40

kladé zárda-
533
Ultra kiadó Bigolil-soi 9 (Katonarít). 554
h
ALALAIKAZLÖNY .ZAL
hkd*6inél
Az Alföld fásítása és csatornázása a kormányzótanács előtt
A telepítési javaslat a Jövő héten kerOl a Ház elé
Budapest, február 11 Kedden délelőtt a királyi várban Horthy Miklós kormányzó elnökletével kormányzótanács volt, amelyen Gömbös miniszterelnök vezetésivel az egész kormány teljes számban r<&et*ett. A kormányzótanács az Alföld fásitáséval és csatornázásával,-továbbá bizonyosn;\'m-setköd keweakctWnii kérdésekkel foglalkozott. A kétórás tanácskozás után egyhangú- hatánwatot hozott a kormányzótanács, l
Gömbös mtajpztcrelnök a kormányzótanács után nyilatkozott a U\'lcpltéa ügyében (9 kijelentette, hogy a javaslat most már teljesen elkészült és a földművelésügyi miniszter a jövő héten már be is nyújtja a Házbqn. A törvényjavaslat célja az, hogy ott, ahoí a közérdek kívánja, szaporítsák az önálló kisbirtokosokat és kellő pénzügyi segéllyel lehetővé tegyék a helyes birtokpolitika megvalósulását.
A nagykanizsai vitorlázó repülők alakuló gyűlése
Örömmel jelenthetjük, hogy az n mag, amelyet Rotter Lajos mérnök, a cserkészek világhírű repülője, kanizsai előadásával elvetolt, Jó talajru talált. Ezt mutatja a vitorlázórepülők vasárnapi összejövetele is. A városháza közg\\ ü\'ósl termében tartott alakuló gyűlésen ott láttuk a városi mérnöki kart teljes számban, a lelkes ifjúságot és nagy számmal érdeklődőket is. Az előzetes megbeszélés Jel-legü gyűlést Králky Mván dr. polgár-mester nyitotta meg, aki, mint a múltban .is,, teljes lelkesedéssel állott a repülök ügye\' mellé* és bejelentene, hogy minden erejével a repülők sportjának kanizsai meghonosításáén küzd. Rámutatott megnyitóbeszédében « vitorlázó repülés mérhetetlenül nagy jelentőségére és fontosságára. Röviden vázolta Rotter mérnök előadását és -a kanizsai viszonyokat, örömmel vette, hdgy az elnökségé alatt működő 70 éves Nagykanizsai Torna Egylet kebelében .alakul .meg az egye-sülét, minden erejével azon lesz, hogy a repülni vágyók letkewdése mellé megsz«rc*zo a -nagyközönség támoga. tásáí.
— Szent ós szilárd a hitem, — mondta — hogy ri társadalom támogatását megnyerjük és a leikos embc. rckkel Nagykanizsa a .vitorlázó repülés terén- is tud majd szép és eredményes munkát végezni.
A polgármester beszéde után az ülést vezető korelnök, dr. Szabó Zsig. mond egészségügyi tanácsos fejezte ki reményét, hogy rövidesen megjelenhe-
tik « kanizsai levegőben az első kanizsai gépu
Az alakuló gyűlés keretében igen élvezetes és szép előadást tartott Fekete László iparmüvési, a repülők lelkes híve, aki a repülés fejlődéséről adott rövid visszapillantást. Egyben megköszönte a Zalai Közlönynek azl az ügyszeretetet, amellyel az első pil-tanaitól fogva a gárda mellé álll és küzd a kitűzött cél megvalósulásáért. A lelkes gyülekezés azonnal ki is mondta a megalakulást és erről a jwlgáriuestor javaslatára táviratban értesítést küldtek Roller Lajosnak. A megalakulást alapszabályszerűen a legközelebbi NTE közgyűlés mondja ki véglegesen. Az ülés Vécsey Barnabás műszaki tanácsos elnöklete alatt 12 tagu bizottságot küldött ki az alakuló közgyűlés és a szükséges propaganda előkészítésére; A bizottság pénteken este fél hét órakor tart gyűlést a városháza tanácstermében. Mindazok, akik az úgy iránt érdeklődnek, már most jelentkezhetnek a városházán a mérnöki hivatalban.
A polgármester és a mérnöki kar belekapcsotódását örömmel jelentjük: — a kanizsai vitorlázó repülés 6orsa jó kezekben vau.
Kiadja a laptulajd-inoa Közgazdasági Rt Gutenberg Nyomda 4»D4lzaial LapkUdí Vállalata Nagykanizsán. Psleffta kiadót Zalai Károly. JiitofurtMu telelőn: Nagybaniul 78. «KÍn>
PfttlIiakednrméiT a ZsUtMIttny ohméinak
A főváros egyik elsCrangu szállodájával, a csendes és kOzpoull fekvésű
István király Szálloda
(«.. Podamnlvafcywtsa -«■>
Igazgatóságával sikerűit olyan megállapodást\'kotnttnk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, kóztwnll fűtés, telefon, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A SíiMllékor, kedvumény Igazolvány, alapján vehető Igénybe, melyet a Zilál Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasók részére.
ÁtlaR
2D-3D fillért
takarít meg Budapesten minden
reutfeÉ és mmiümi
ha a kávéházban Provincia pengö-sielvémiyel tizet.
A Provincia Utazási és Jegyiroda helyi képviselete a
Nagfkani«sai Takarékpénztár,
Mgyfahadáa olStt
DBlÉHillüI
Alma-, körte, szllvntáka!
100 liter vízben tnloWotl 9 kgr. N.o D.ndrln-ni\'l,
a tObbi fákat 100 liter vliben (eloldott» kgr. Bolbár (yáritac készltelt iXakMtnl.
Almai* Potnrln
(frlmdk.tahairAny ..bk.ly.k
Olló.l... Ha
MuU és kirti magvak
Műtrágyák
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mlitrágyi, növényvéduiml.re-r.k, ziák, atb. k.r.akcdé.tben
Nagykanlssa, Erzsébet tár 10. (A blrfaág mellett)
Állag
20-200 fillért
lakarit meg naponta Budapesten,ha az
aiitútaxiért
Provincia pengőszelvénnyel fizet.
A Provincia Utazási és Jegyiroda , heltl képviselete a
Nagykanizsai Takarékpénztár.
Nyom. • Uphtlufdonüi tUsgunu^t M tronnborj Bfoua® és D«aaW Kfkndö TUWala kön^íiyomdájábín TTrujli.nlntn ,1\'^WCh oüitv. ZslslK»o1J)
76* évfolyam 36. aiám
Nagykanizsa, 1938. február 13. ctOtörtök
Ara 12 MII.
ZALAI KÖZLÖNY
"2£52
és kfaéóMraMi PM V mám.
* • l 1 TIKII napilap
Feldöi szerkesztő: Barbarits Lajos
ElftliietM árt: ejr Ura a peo.ö 49 M*r. Wkesxtö^ci é. EUdóta tvaUli telel oa 1 m H.
Egyetlen ut
A tarthatatlan dunavöígyi helyrét tanácstalan nehézségei megoldást sürgetnek.
A világháborús »győzeimck« előrelátás nélküli, vak gyűlölettől diktált kihasználása évrftl-évre súlyosabb állapotokat teremt a méltatlanul felhizlalt utódállamokban. A halálra sjánt, irgalmatlanulmeg. csonkitott Magyarország vére fojtogatja az ujkeletű hatalmasságok torkát. A megoldhatatlan társadalmi, nemzetiségi és szociális problémák feszítik szét a mesterkélt uj határokat és a Dunamedence gazdasági egységének erőszakos széttagolása, a politikailag elkülönített részek autarchikus törekvései egyik krízist a másik után idézik fel a természetes központ: a magyar állam ellen vámháborukkal, valutáris intézkedésekkel, rideg elzárkózással hadakozó kisantant országaiban.
Csehországban egyre erősödik az autonomista szlovák mozgalom. A ruténföld békeszerződésben biztosított önállósítása már sokáig el nem odázható. A történelmi cseh király ság legérzékenyebb határterületein hatalmas lánggal lobog a felébredt német nemzeti öntudat, a parlament legnépesebb pártja immár min den furfang és erőszak ellenére a német nacionalistáké. Ausztria a »lenni vagy nem íennl« Anschluss-kérdésének válaszutja előtt áll és a francia kormány, mlg a szankciós népszövetségi politikát kény, telén támogatni, remegve figyeli Itália elhatározását: vájjon meddig hajlandó még biztosítani az osztrákok függetlenségét. Belső bajok sorvasztják Romániát és Jugoszláviát Is, - végleg elüszkösödött nemzetiségi és belső, po\'itikai ellentétek — kínosan vonaglik az egész Páris-környéki békediktátumok általteremtett dunavölgyi rendszer...
Milliók és milliók elemi exlsz-tenciális érdeke a megoldhatatlan problémák nyugvópontra juttatása. Egész Európa megbomlott gazdasági rendje követeli a felborított egyensúly helyreállítását. Az emberiség békéje forog mindaddig állandó veszedelemben, amig az államhatárokat nem a történelmi nrult, a nemzeti összetartozás, a földrajzi és gazdasági egység, az erkölcsi igazság, hanem a gyűlölködés fs nyers erőszak biztosítják. Megoldásnak kell .jönnie : de nem vesztett játszma kétsébeeséséből fakadó hazárd és pervez gondolatnak, amely a jelenlegi helyzet \'konszolidálása* céljából rá akai^a zuditani a szertetagolt D.unavö\'gyén át Európára az ázsiai pestist: a bolsevizmust. Szerencsére, ezt a tervet még a jugoszláv régensher-ceg is megkontrázta és szerzője, az oláh külügyek reprezentatív képviselője, teljes diplomáciai vereséggel hagyta ef Párlat...
De nem megoldás az az ábrándos tervezgetés sem, amely Ottót néhány osztrák mágnás kísértében
Kanizsai »szuronyroham" a kisgyülésen a zalaegerszegi kórház megyei átvétele
ügyében Napirend előtti panasz a zalai egyke veszedelmes terjedése ellen
Zalaegerszeg, február 12 A törvényhatósági kisgyűlés kedden délelőtt tartotta havi rendes ülését Bődj/ £oítán alispán elnöklésévei, aki bejelentette, hogy a főispán betegsége miatt nem jelenhetett meg. Napirend előtt Mim József apátplébános szólalt fel. Sajnálattal vette tudomásul, hogy Zalamegye is rátért
«z egyke útjára. Az okok közül csak egyet emlit, ez pedig az, hogy a törvény szerint előirt bábaáHások .nincsenek betöltve. Hivatalos bábák nem lévén, magánbábák kilincselnek, akik
sokszor, hogy megélhessenek, bűnös üzelmekre vetemednek. Kövcte\'i, hogy Egerszegen és Nagykanizsán töltsék be a bábaállásokat.
ThaSsu Gábor dr. tisztifőorvos ismertette a helyzetet, amely szerint Egereszegen és Nagykanizsán csak 2-2 hivatalos bába működik a törvényszerint előirt kanizsai 5 és egerRzegi 3 helyett. A helyes meg oldássaerinte az lenne, ha minden községben lenne nyugdíjas, fixfize-téscs bába.
Bödu alispán kijelentette, hogy a hivatalos bábaállások betöltésének nincs akadálya.
A nagy kórház-vita
Az egerszegi kórház átvételének ügyét tárgyalták, amely körül nagy vita kerekedett.
Ismeretes, hogy Egerszeg város kórházát vármegyei kezelésbe akarja átadni. Az egerszegi városi képviselőtestület határozatához elsőnek dr. Balázs Zsigmond szóíált f*L Sajnálkozik, hogy Zalaegerszeg olyan helyzetbe került, hogy nem képes elviselni a kórház költségeit. Azt azonban nem helyeselheti, hogy ézeket a terheket most az egész vármegye közönségére hárilsák át. A1 vármegyének más városai is tartanak fenn kórházat s azoktól nem kérdezzük, miből fedezik a kórházak fenntartásával és fejlesztésével járó költségeket. A, vármegyei pótadó nem emelhető\' fel azért, hogy a megyének legyen egy kórháza. Mivel tudja, hogy ebben a kérdésben a vármegye közönségét egy platformra hozni nem lehet, azt javasolja, hogy vegyék le a táKtfyat a napirendről. Ha azonban okvetlenül segíteni akarnak Zalaegerszegen, keressék a legolcsóbb megoldást. A nagykanizsai kórház mintaszerű felszereléssel rendelkezik és szintén a vármegye egész közönségének rendelkezésére áll és nem kér ellenszolgáltatást a .vármegyétől. Vagy vegyék át az összes kórházakat. vagy maradjon mindegyik az illető város kezelésében.
Thasay Gábor dr. tisztifőorvos:
Nagykanizsának épp ugy érdeke a zalaegerszegi kórház fejlesztése, mint az egész megyének. A zalaegerszegi kórház betegeinek 70 százaléka nem várooi. A zalaegerszegi kórház után módjában lesz a vármegyének a többi kórházat is segélyezni.
Samu Lajos szintén a napirendről való levétel mellett van, de, ha újra bizottság elé viszik az ügyet, vegyenek be a bizottságba nagykanizsalakat is.
Bödu Zoltán alispán hangoztatta, hogy a megye nem akar kórházat szerezni. A közigazgatási bizottság ülésén tették szóvá a zalaegcrszzegi kórházi állapotokat, amelyeken segíteni kel\', ö az igazság és tárgyi lagosság alapján áll. Az igazság pedig elsősorban Is a segítést kivánja Nagykanizsának nincs oka panaszra, mert amikor kórházára 180.000 pengőt kért, azt a megye minden ellenkezés nélkül meg is adta. Ha egyik vármegye betegeit a másik megye kórházába kell vinni, a másik megye kórházának fenntartásához a vármegyének hozzá kel\' járulni. Indítványozza, hogy küldjön ki a közgyűlés bizottságot a kérdés megtárgyalására.
Balázs Zsigmond dr. az alispán szavaira köszönetet mond a vármegyének a nagykanizsai kórházhoz adott segélyért, de megjegyzi, hogy a város ölször annyit adott s annak
a kamatait viseli. A nagykanizsai kórház betegeinek 70 75 százaléka szintén nem a városból való.
T!ta&s\\j dr. főorvos : A mcgye egy izben már megajánlott a zalaegerszegi uj kórház céljaira másfél millió p"ngőt és akkor Kanizsa nem ellenkezett.
Fábián Zsigmond dr. azt javasolja, hogy csináljon a megye egy külön elme és fertőző kórházat.
Kovács S-b(*tyén Miklós azt kivánja, hogy a bizottságba Nagyka-zsa is küldjön tagot.
Balázs Zsigmond dr. ismételten az ellen szól, hogy a megye átvegye\'a kórházat; a segélyezés eHen azonban nincs kifogása.
Vitéz Tóth Béla hasonlóan a segélyezés mellett szólal fel.
Tha*»V Gábor dr. után Somogyi Gyula szintén a megyei kezelésbe vétel ellen szól. Bizottság kiküldését javasolja, de kimondani kéri elv-ben, hogy a megye nem veszi át a kórházat.
P?hm József az alispán javaslatát tette magáévá : küldjék ki a bizottságot és várják meg annak Javaslatát.
A kisgyűlés az alispán javaslatát fogadta el. Ezután a többi javaslatokat, valamint a városok és községek határozatait az előadók javaslatainak megfelelően hagyták jóvá.
„Furcsa szuronyrohsm?"
Az egerszegi lapok a gyűlésről olyan tudósítást közölnek, mintha a kanizsai t^ok Egerszeg ellen harcoltak vo\'na és »furcsa szuronyro-hamnak« nevezik a felszó\'alásokat. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük Baidzs Zsigmond dr.-t, aki a következőket mondotta:
- Távol állt tőlünk a szándék, hogy Zalaegerszeg eMen szóljunk. A lapok beállítása nem helytálló, mert ml csupán a megye érdekeinek szem előtt tartásával szólaltunk fel. A kórház átvétele ugyanis beláthatatlan terheket róna a megye közönségére. A mai nehéz időkben pedig kétségtelen, hogy a legolcsóbb megoldást kell választani.
Stenokerzeelbői a francia /óvárosba vezette. Anglia kormánya, majd a francia külügyminiszter nyíltan közölték azokkal, akik felvetették a Habsburg-restauráció ötletét, hogy arról beszélni sem lehet. A Balkán államok p^dig a leghatározottabban bejelentették a mozgósítást arra az esetre, ha ilyen kísérlet történnék, - hiába hangoztatta Ottó a francia sajtóban, hogy elhárít magától minden revíziós törekvést...
fii Duna-völgyében egyetlenegy
módja van a békesség, nyugalom^ biztonság helyreállításának. És erre akármint ágaskodik js ellene most még az elvakult yvülölködés reá kel1 ébrednie az utódállamok felelős vezetőinek, mint ahogy ezt az Igazságot vallja ma már a hajdani háborús ellenfeleink közül a tisztánlátó angol, olasz, francia társadalom, politikai vezetőinek túlnyomó részével együtt: igazságot Magyarországnak I Visszaadni a független államot megillető egyen joguságunkat, visszaadni Jogos tu-
lajdonainkat, felhagyni az elzárkózás, a bosszú, a kisebbségek elnyomásának politikájával. Mert nincs az a furfang, ármány, erőszak, nincs propagandu, fenyegetés, vagy szövetkezés, ami a Duna-völgyének legyőzhetetlen erkölcsi és természeti törvényei ellenére, a ma- • gyarság jogos igényeinek kielégítése nélkül helyre birná állítani az egyensúlyt a háború után oly otromba rosszindulattal és rövidlátással összeszabdalt, agyonsebzett Európában.
Pej-, váll- la igyék-rheumánál,
iichlásnál, Ideglájdalmaknál, szaggatásnál é» zsabánál a természetei .Ferenc Józael" keserűvíz lendkl-vDI hasznos Itáilazer, meri korán reggel egy pohárral bevíve, ai emísiWcsaiornát alaposan klilutll|a és míregielenltl. Egydeml klinikákon szerzel! Ispasztalalok tanúsítják, hogy a valódi Ferenc József vlz gyors, biztoa és kellemes hatása hugysav-lelhilmozódásnAI és köszvényroha-moknál la kiválóan érvényeiül.
A Ház elfogadta a hitbizományi Javaslatot
Budapoet, február 12
A Ház kedd délutáni ülésén a hitbizományi reform vitájában gróf Esiterhdzy Móiic mondott nagyobb beszédet, hangsúlyozván, hogy a reform több Jogot ad a hitelezőnek, mintn amennyi eddig volt. Az adós életéoen beállóit k hátrányos változás nem lehet ürügy arra, hogy a hitelező nagyobb biztosítékot kapjon, mint amilyenhez eddig joga volt.
Farkas István kifogásolta azt a pontot, amely a várományosok közül kizá<ja azt, aki hazaárulást kövei el.
Rassay Károly reflektált Lázár miniszter záróbeszédére, mert szerinte helytelenül hivatkoztak Deák Ferencre. A Ház ezután részleteiben is elfogadta a javaslatot.
Kithly Anna a nök szociális helyzetét ismertette. Szuiday Hónért utalt atra, hogy „az a ros»* textilipar" évente 60 milliót fizet a munkásoknak. Ötvenezer embernek ad kenyeret. 6 órakur áttértek az interpellációra.
„Magyarországot nem erheti vád"
mondta ax UttlM-pwr alnöko
Páris, február 12 A* Ustasa-per elnöke kijelentette, hogy Magyarországot nem érheti vád a király gyilkossággal kapcsolat bap. Ezt bizonyitja az is, hogy a magyar kormány, amikor tudomást szerzett Jankapusztáról, azt \' még 1Ö34 tavaszán feloszlatta. I
A nagylgmándl mandátum
Budapest, február 12 Csehszombflti László dr. nagyig-mándi mandátumát megpeticionálták. A közigazgatási bíróság szerdára tűzte ki az ügy tárgyalását, de miután egyik fél sem jelent meg, az eljárást megszüntette. így tehát dr. CsehszombuU László most már igazolt képviselő.
Az uj ipartOrvény
Budapest, február 12 A Nemzeti Egység Pártjában Bornemisza Géza iparügyi miniszter szerdán ismertette az uj iparügyi, törvényjavaslatot.
#flHMVtV
Bölcselet, pesszimizmus, optimizmus, világnézet
(Professzionista megvilágításban)
A legnagyobb sajnálatomra az elmúlt szerdai vitaesten sem Kelemen igazgató ur előadását, sem a kapcsolatos hozzászólásokat nem tudtam végighallgatni, igy most csak az teszem kérdésbe: hogyan nézi és kezeli a fentebbi fogalmakat a pesszimista, hivatásos bölcselő, aki egyben konfesszionista — hitvalló — is. Azért a legnagyobb tisztelettel kérem a Zalai Közlönyt, szíveskedjék egy-két hasábot az alábbi sorok számára is juttatni, hogy az „amatőr" megfigyelés után most a „professzionista" látószögből is kiegészítsük, helyesbítsük, illetve tisztázzuk a felvetett gondolatokat, már csak azért is, mert olyan kérdésekről van szó, amelyek lételveket tárgyalnak; nem csak súrolják, hanem az érzékelhető és tapasztalható világból belenyúlnak a végső okok, lételvek, a metafizika világába is, föl egészen a minden lét őselvéhez: Istenhjvz. És igy a hivő embert vallásos nézőpontok miatt is érdeklik ezek a kérdések.
1. Bölcselet és bölcselkedés
Először a bölcselet mivoltával és annak tanulmányozásával foglalkozzunk. A filozófia —- amint a legrövidebb és ezért a legteljesebb meghatározás mondja — az elvek tudománya. Tárgya nem a valóságnak egy-egy szelete, hanem a megismerhető valóságnak egész köre. Tudományon az egy tárgyra vonatkozó igazolt ismeretek rendszerét érijük. Minthogy az elvek részben ismert elvek, részint lételv:k, a bölcselet is igy tagozódik. A logika a helyes gondolkodás elméletét adja, amikor vizsgálat alá veszi a megismerés föltételei\', formáit és módszereit. A metafizika ped g általános részében az egyetemes e\'veket tárgyalja, a részletes metafizika a
természetnek, az embernek, erkölcsi és művészi tevékenységnek a közösségnek elveit é« Istent teszi tárgyalás alá. Ha most arra a megállapításra akarok reflektálni, hogy az emberek nem gondolkoznak, csak dolgoznak szabatosan ezt mondhatom : \'
A bölcselet és a szaktudományok 8í-erves kapcsolatban vannak: a szaktudományok belőle nőitek ki, de egyúttal állandó anyagot is adnak a bölcseletnek. A bölcselet pedig a szaktudományokat megalapozza, eredményeit kiigazilja, összefoglalja és kiegészíti. Minthogy szaktudományosán nemcsak az „orvos" foglalkozik, hanem minden szellemi munkás, következésképen bölcselkednie .kell" minden szellemi munkásnak, ha szaktudományát iskolázotton, alaposan és rendszeresen akarja kezelni, különben nagyon benne van a dilettantizmus vagy enciklopedizmus veszedelmében. Más dolog a bölcseleínek, mint tudománynak művelése. Tei mészelesen, külön rátermettséget kiván. Azonban maga a bOlcsMfcdós nem kiváa a normálisnál * külömb tehetséget, hiszen a józan ész irányában indul és a szaktudományosnál, nem meredekebb kapaszkodón törekszik az ériésnek olyan fokára, amelyre „az r\'i nem tompult szellemű ambert természetes vágya is hívja" (Schütz : Bölcselet elemei).
2. Világnézet Prohásika szerint: az embernek öntudatra ébredése. „Csak a világnézet kialakításával kezdődik az ember; addig az ember csak név, csak szám, de nem lélek." Világnézetnek nevezzük azt az átfogó szemlélet\' formát, amelyet az ember a lét és az élet legfőbb kérdéseiről, az élet eredetéről és céljáról, az Istenről,
_ Wfrfrpfell.
világról, emberről magában kialakít. Alkotó tényezői között a legfontosabb az egyéni igazodás. Tartalma szerint vagy csak azokat az elemeket öleli fel, melyeket az érzéki szemlélet nyújt (naiv világnézet) vagy pedig a szaktudományok és bölcselet által elmélyite.tet fogadja el, vagy ezt is kiegészíti a vallás világszemléletével. Csakis a vállát és ebben a keresztény theizmus ád olyan világképet, mely a szemlélet és tudomány összes hézagait kitölti és a bennünk égő problémákat megelégítő módon old|a meg. A világnézet nemcsak az eszmélő ismereten, hanem az értékelésen is nyugszik. Innét ered az optimizmus vagy pesszimizmus, a szkepszis és a világtagadás világnézete. A vallásos világnézet az örökkévalóság szemszögéből értékeli az életet, a kul-turát, az egész világot.
A bölcselet és világnézet viszonya tehát ez: minth >gy a bölcselet tudomány, nem nevezhető igazi értelemben bölcseletnek. A közönséges józan ész segítségével a világról, emberekről, éleiről főként gyakorlati eligazodás végett alkotott fölfogás, „világnézet" még akkor sem, ha azt „művészi sejtések" vagy dilettáns tanulmányok támogatják.
Ezért bármennyire is a „tudományok tudománya" a bölcselet, mégis csak „ancilla Theologiae" a hittudomány alázatos szolgája, amenyi-ben a végső nagy életkérdésekről Isten kinyilatkoztatást adott és ez többet és biztosabbat mond, mint a legragyogóbb szellemű bölcselő.
Miután igy a bölcselet és vi\'ág-nézet fogalmát meghatároliuk, rátérhetünk a világnézetek egymásra hatására. Elég lenne csak a két ellentétes pólusra rámutatnt: a. mai Európának theista világnézetére és az ezzel szembenálló szovjet athelsta világszemléletére. Az athelsta a „Je-lenvilágl8$gM látszólagos sikereit történeti helyzetéből magyarázhatjuk. Azonban, ha a kezünk közé kerülő legfrisebb orosz szellemi termékeket olvassuk, tévedhetetlenül kiláthatjuk, hogy* az aihelsta lelkiüresedés végső vonaglása mesterséges paróxizmusba bódul társadalmi és erkölcsi téren: a családi élet, a házasság válsága, a .nemi elzüllés, az élvetegség terjedése, a kisemmizettek fenyegetően növekvő tömege, a sekélyeknek és haszontalanoknak a társadalomra háruló fenntartási terhe, a bajok megszüntetésére végső szükségben elővett mechanikus kísérletek világosan beszélnek. Ha a szovjet nem változtatja meg az egyént és közösséget néző látószögét, világszemléletét, elkerülhetetlen a nagy értékvesztés összeomlás és a sok egyéni szenvedés. Ugyancsak kipusztulóban van a liberálizmus által inaugurált individuállsta világszemlélet. (Vég? kör.)
Dr. Mészáros Béla.
- KMtarftkelAk rá—éf rendWT&l előnyös butorrásárU»l alkatom. Modern b«i«odea4Mk, tökéletes jó kWltelbM. homm lejárata réuUfa. eöt kanak-mdUm 1. kaphatók Kiprttla butar tf hátban. ltortky Miklóa-ut 4.
GYERHEKENEK VEGYEN I
világhírű RÁDIÓ ortopád gyógycipőt!
Siomolányinál._j
1836, február 13
ZALAI KÖZLÖNY
Koppány Erisébet lázadása
t — Csiky Mária regényéről —
^Fájdalmas, sötét titkokba vi\'ágil bele Csiky Mária regénye. (Singer és Wolfner kiadás.) A szegénység, a magány és a szerelem titkaiba. Az élet árnyékos oldaláról szól a regény, a szomorú valóság képeit fílzi Össze.
A hősnő nagyon szegény és nagyon tehetséges fiatal lány. Koppány Erzsébet ki akar kerülni a környezetéből, magasabb é\'etszin-vonalra törekszik. Gazdag akar lenni, müveit, okos. előkelő. Tanulni akar, dolgozni. Keserves munkával kiharcolja, hogy elvégezhesse a gimnáziumot. Mialatt a gimnáziumba jár, a családját is fenntartja, mert az édesapja a fronton elesett, fhitestvérel világgá mentek. Az elmúlhatatlan, kiolthatatlan szerelem tüzével kívánja Koppány Erzsébet elérni a célt\' azt, hogy orvosnő lehessen.
Koppány Erzsébet talán elég erős lett volna ahhoz, hogy a kemény élettel megvívja a harcát. De a sze rolemmel, a nők ősi ellenfelével szemben nem volt e\'ég erős. Vele nem tudott megküzdeni. tyagy és boldog szerelmet kapott, a szerelem kárpótolta is ,az élete addigi szenvedéseiért, de a férfi csak a szerelemben volt társa, élettársa nem akart és nem tudott lenni. Koppány Erzsébet nem birt elszakadni a múltjától, a családjától, a szegény negyedben épült otthontól. Ezeket az emlékeket e\'hozta magával, feleség nem lehetett belőle. Csak 6zerető. És ebbe pusztult b^le.
Sok ilyen regény, ezer meg ezer ilyen regény történik m<Y? Q valóságban Is. Csiky Mária fájdalmasan jól Ismeri a mai életet és a valóságot nem fátyolozza el a költészet ezüst ködével. Az emberei jók és rosszak, ahogy az életben is jók és rosszak az emberek, nem változtat rajtuk semmit, nem alakltja át őket. A húszas évek hü fotográfiáját adja, a menekültek vagon\'aká-sait, a klinikák éteriHatu levegőlét és egy szerelmes pesti nyár fülledt, napégette foltiait. Lírája elfojtottan zokog és fájdalmrsan telt lesz, ha hősnője ifjúságáról és szerelméről beszél. Gazdag és mély tehetség szólal meg ebben a regénylien. U| hangon beszél, a jnal nő hangián, az élet és a nő leguiabb problémáiról. A könyve értékes (\'s érdekes írás. A mai nő vallomása önmagáról. Forróan omberi és for-róan tehetséges.
, Eb\'-czkí György.
& Zalai Közlöny biztosításában résztvevők,
akik <-bell szándékukat a kiadóhivatalban már bejelentették, szíves kedjenek mielőbb Wfáradnl a kiadóba a biztosításhoz szükséges adataik közlése végett. Ez adatok (születés, lakás slb.) nélkül a biz-kailást élet belép telni nem lehel. A Zalai Közlöny minden ccélból jelentkező előfizetőjét 160 pengft te nKnkezési segélyre és külön 260 pengő általános balesetre biztosítjuk a Magyar Elet- és Járadék Blz-toailó Intézetnél. A két biztosítás együttes dl|ábói az előlizetót csak havi 36 fillér terheli. Az előfizető bármely családtagját és több esa-iádtagját la biztosíthatja önmaga
helyett. ,
Elfogató parancs egy gyújtogató gazda ellen, aki átvágott nyakkal fekszik a kórházban
A csendőrség befejezte a nyomozást az örömhegyl gyújtogatás ügyében
Megrázó dráma játszódott le nemrégiben az Orosztony községhez tartozó örömhegyen. Szeredi Ferenc 43 éves muraszombati születésű oro6ztonyi gazdaember, aki az ottani uradaloi i gazdája, rossz viszonyban élt családjával. Áldatlan volt az állapot férj és feleség között. Egy este, amikor Szeredi Ferenc munkájából hazatért, ismét összeveszett otthon a feleségével. A »nagy családi jelenet* arra késztette az asszonyt, hogy fiával együtt átmenjen a szomszédságában lakó vejéhez, Horváth Imréhez.
Szeredi később kényszeríteni akarta az asszonyt, hogy jöjjön vissza. Kést fogott és igy indult vejéhez. Állítólag a kés csak azórt kellett, mert önmagával akart vécézni. Mikor Szenedl a vejénél bebocsátást kért, Horváth Imre és Szeredi fia igy meséli Ő - nekiugrottak, megkötözték és ugy elverték, hogy véresen maradt a csatatéren. Azután, mintha mi sem történt volna, visszamentek, a szobába, az öreget magára hagyták.
Szeredi annyira össze volt kötözve, hogy mozdulni sem tudott. A*zért kezeit nehezen a szájához emelte és fogaival szétrágta a. kötelékét. Hosszú és keserves dolog volt, de végre sikerült és akkor hazaván-szorgott.
borzasztóan szégyenlettc a dolgot és elkeseredésében mindenfélén töp
rengett, végül elhatározat, hogy őzért lakolni fognak bántalmazól. )
Kiment a sötétben és saját házát felgyújtotta, majd a szomszék Kovács István házát Is, ahonnan a lángot átterjedtek Szabó István hajlékára. Félő volt, hogy a lángtenger nagy pusztítást visz véghez, Szeredi is megtorpant bosszuszom-jában és vagy elkeseredésében vagy a következményektől való félelmében elővette borotváját és azzal elmetszette a gégéjét. Hatalmas sebet eitptt magán, ugy hogy elszédült a nagy vérveszteségtől, Ez alatt a tűzoltóságnak és a falubelieknek sikerült a tüzet megfékezni. Szered jre később, amikor hozzátartozói bemerészkedtek a lakásba, -rátaláltak, vérében. Mentőkért telefonáltak, akik beszállították a nagykanizsai kórházba.
Az orvosi tudomány mpgmen{ptte Szeredi Ferencet és ma már <>tt tart, hogy ezen a héten a kórházból gyógyultan kiengedhetik. Erről értesítették is .a bűnügyi hatóságokat. A klr. ügyészség indítványára dr. AJmássy Gyula klr. törvényszéki vizsgálóbíró elfogató paran csot adott kl a kórház sebészet osztályán fekvő Szeder! ellen. A kapitányság már megtette intézne dését, hogy a kórházból való elbo csátása napján átvezessék a klr ügyészség fogházába.
Százezrek álma és vágya A sex-appeal 100°/o Legnagyobb szenvedély Legmegrázóbb tragédiája
Az örök szerelem — örök szépségei!
GRETA GARBÓ
szép, ragyogó, vonzó, bájos és elragadó.
Tökéletes a játéka, megrázó minden mozdnlata és hódító a szépsége!
CsQtfirtfikiAI vasárnapig — a Városi Mozgóban —
GyáfyssutiraUan kaphsté
Szombat délntán alakuló városi közgyűlés
A polgármester február hó Ilién, szombat délután 4 órára hívta összje a város képviselőtestületét rndklvüll közgyűlésre, amely voltaképpen csaV alakuló közgyűlés lesz. Megalakul az uj, kiegészített képviselőtestület és utána megalakítják az egyes bizottságokat. A közgyűlésnek más tárgypontja nem lesz. A szombati közgyűlés formalitás, utána rö/ide»en sor kerül a rendes közgyűlés megtartására, i

Kél szomorú gyermekhalál
Elesett és belehalt az esésbe egy hévlrl klstlu — Egy kehldal csecsemő halálra forrázta magái
Halá\'os gyermekszerencsétlenség történt minap Hévlzszentandráson. Sulyok György másfél éves kisfiú játék közben elesett. A kisfiú fejét fájlalta és álladóan sirt, de szülei nem gondoltai; komolyabb bajra. Másnap reggel a f\'u már megnyugodott, de egyszercsak kimeresztette szemeit és holtan összeesett. Megállapították, hogy előző nap esés közben agyrázkódást szenvedett és ennek következtében beállott szlvbénulás okozta halálát.
Varga Ferenc 18 hónapos gyermek Kehldán magára rántotta a forró teával telt lábast, ugy összeégett, hogy nem lehetett megmenteni. Beszállították a keszthelyi kórházba, ahol rövidesen meghalt.
ID<3
A&ldeg csökkeni
Prognózis: Élénk légáramlás, sok helyen felhősödés és köd, helyenként zúzmara, egyes helyeken, Inkább csak északon és keleten kisebb havazás, a hideg csökken.
4
ZALAI KOELOHV
1936. lehruir 13
h
Az NTE vasárnapi disz-tornája
Az NTE vasárnap délelőtt 11 órai k«zdetté« rendezi meg dísz tornáját a Városi Színházban. A^disztornán részt vesz a magyar válogatott tornászcsapat és a Ferencvárosi Vasutasok hölgytornász csapata. Az NTE tagok 50 százalékos kedvezményben részesülnek, ha jegyeiket elővételben febr. 18-lg, tehát csütörtöki® Schulcz Miháíy NTE pénztárosnál megváltják. (Városháza II. ern. 29.)
A Soproni Vasutas futballcsapata játszik vasárnap Nagykanizsán
Nem mindennapi sportélvvzetben lesz része vasárnap a nagykanizsai sportközön&ígm\'k. A Nyugati I. osztály bajnokcsapata, a Soproni Vasutas Sport Club vendégszerepe* Nagykanizsa. Ellenfele az NTE csapata lesz. Feftruár 24-én már a Turul ellen bajnokit játszik az NTE, igy érthető, hogy az utolsó vasárnapot kihasználva, egy nagy-képességű csapatot lát vendégül. Erre az értékes futballprogramra már előre felhívjuk a sportközönség figyelmét.
N«)Már r Febröár 13. csütörtök. Rom. kat R Katatin. Protestáns Ella. Izrael. Sebat hó 20.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat « hft 15-lg a «Salyator» gyógyszertár Erxsé. bettér 21.sakiskaniztal gyófywertár.
Gőzfürdő nyitva r^jgel 6 órától est. ö óráig (hétfő, szerda, péntek délután k«tden ogénz nap nrtlmek*.
, MEGOLDÓDOTT I4YERLING TITKA
Irta: Paál Jób 9
A két anya..
Ujra eltelt egy éjszaka a Vetsera palotában MfiTy nélkül.
A második nap aztán hirtelen világosságot hozott.
Vetsera Helena reggel levelet kapott Pardubitzból Larisch grófnétól. A levélbán csak ennyi állott:
■Az acél cigarettatárca nem az enyém. Hasonlít ahhoz, amit én kaptam Rudolftól, de mégsem az. Ezt csak most vettem észre. Az enyémnek nincsen zafircsattja...»
A grófnő csak ennyit irt. Sc többet, se kevcicbbct.
De ez épen elég volt.
Az anva előtt most már nem lehettek többé kétségek.
Máry tehát Rudolftól kapta 6 cl-garetta tárcái, leliát ismernie kell a trónörököst.
Amikor ez történt, akkor Mayer-lingbcn már eldördült kétszer a fegy. ver...
Vetsera Helena most már tudta, mit kell tenni. \\
Taafelől se étkezett demmi hir, holott a miniszterelnök Ígéretet tett arra, hogy amint valamit megtud, nyomban értesítést küld. \'
I.arisch grófnő levele is bizonyíték.
Burgba sictelt. . Egypnesen Fe-repezi Idához. Ferenozl Idának már
Móroinsban kezdlk építeni az a] iskolát a Hertelendy-telkon
Egész Nagykanizsa nagy várakozással tekint minden olyan hir elé, amely építkezések terveiről, meg* indulásáról szól. Az OTI-palota ügyi\' már biztos, egyelőre azonban akadályok merültek fel az igazságügyi palota körül. Van azonban egy - bár kisebb, de bia\'os építkezés, ami már a tavasszal megindul. A petőfi utca elején álló sHertelendy-házból, mint ismeretts, elemi is« kola lesz. Ennek minisztériumi ki-sürgetése ügyében a napokban eljárt a polgármester Budapesten és azzal az eredigéhnycl lért haza,
hogy az ügyben sikerült minden nehézséget elhárítani, a megoldás módozatait megtalálták és mamán olyan stádiumban van a kérdés, hogy ha megfelelő lesz az időjárás - az építkezés már márciusban megkezdődhetik.
Ezzel a nagykanizsai elemi iskolaügynek egy kiáltó hiányossága, a Huszti-téri iskola-állapotok meg-szűnnek és Nagykanizsa egy lépéssel megint közelebb lesz ahhoz, hogy magát teljes joggal nevezze iskolavárosnak.
A dékánt is megverték a rendőrök a párisi egyetemi tüntetések során
További bonyodalmak Jeze tanár előadásai körül
Páris, február 12 Az egyetem jogi fakultásán kedden este az egyik teremben száz diák húzódott meg, hogy ezzel ki-játsza a rendőrséget, amely nem engedi be a rendbontó diákokat, hogy J\'-\'ze tanár előadásán tüntethessenek. A bezárkózott\\diákokra az altisztek találtak rá, akik hivták a dékánt. A dékán távozásra szólította fel a diákságot, s miután azok
n"m fogadtak szót, rendőrt hívott. A rendőrség behatolt az épületbe és kiűzte a diákokat, 80 diákot letartóztattak. A kiűzés természetesen nem m3nt simán, hanem a diákság verekedésbe került a rendőrökkel, olyannyira, hogy a rendőrök még a dékánt <s megverték. A dókán most az ért sérelem miatt le akar mondani.
A Tisztviselőnők
február 24-iki Kacagó-est műsorán
az Eleven Zalai Közlöny
az Iparoskörben.- Utána Tánc I
tudomása volt akkor a Taafe gróffal folytatott beszélgélósrül.
í)e Ferenczi Ida1 már többet is tudott.
összetett kézzel könyörgött » bárónő a császárné udvarhölgyének:
— Beszélnem kell a császárnéval. Rá kell őt vennem arra, hogy azonnal l>eszéljcn a trónörökössel és a lányomat ndja vissza. ígérem, hogy feltűnés nélkül )hazaviszem ...
Ferenczi Ida így felelt erre:
— Feltűnés nélkül? Ez bajosan megy. Hiszen mindenki tudja már, hogy kinn vannak.
Arra a megjegyzésre, hogy a felséges asszony az egyetlen, aki Rudolffal beszélhet, Ferenczi Ida szó nélkül kiment a szobából és két perc múlva visszajött oda egyedül — Erzsébet, a másik anya.
Mit beszéltek egymással?
Erről nem tesz említést az emlékirat. Csak annyit jegyez meg pár sorban:
A császárnő közölte a bárónővel a
rettenetes hírt. Szívbe markolónk voltak a szavak, amelyekkel a császárnő a császár fájdalmát jellemezte.
Közben megérkezett a Burgba Ve-tsera Helena bárónő sógora, Stockau gróf, akit Ferenczi Ida rendelt oda. A gyászbaborult anyát ő támogatta hazafelé. De okkor még nem tudta senki, hogy ml történt Maycrlingben. Csak arról szólt a hír, hogy Rudolf és Vetsera Mária halottak...
Vetsera Helénának megtiltották, hogy MayerJingbe menjen.
A^p érkezek azokban haza, meg-
jelent a palotában egy igen magas-rangú személyiség — a nevét nem irja ki a memoir — és előbb Stockau gróffal, majd Baltazzi Sándorral közölte, hogy parancsa van tudtukra a<Jni, hogy Velsera Mária a gyanútlan trónörököst megmérgezte és aztán maga itta ki a méregpoharat. Épen ezért az u parancs, hogy közöljo u bárónővel: a legelső vonattal hagyja el Bécset. Baltazzi Sándor és Stockau gróf megeskették a bárónőt, hogy azonnal elutazik, szinte eszméletlen állapotban vitték ki az állomáshoz és ültették fel a Velence felé Induló vonatra ...
Mayerlingbc nem mehetett ki más, csak Stockau gróf.
Éjjel érkezett vissza Bécsbe.
fis ekkorára már tisztázódott a tragédia minden részlete. ,
Ml történt Mayerllngben ?
Stockau gróf a következőket álla. pitolta meg:
Január ■30-án, szerdán a Mayerlingbc összegyűlt vadásztársaság korán akarta megkezdem a hajtást. Mindenkit hajnalban keltettek. A trónörökös lakája, Loscheck az előtte való napon kapott parancsnak megfelelően korán beko-pogott a trónörökös szobájába. A ko-pogtatásra nem kapott választ. Ko-pogtatott mégegyszer, majd mikor ez is eredménytelen volt, szólt Hoyos grófnak, a trónörökös vadászbarátjának, hogy nem tudja, nem történt-e valami a szobában: kopogtál és a trónörökös nem válaszol. Most már
— (Egyházi hir)
A megyéspüspök Megyesy József lát-rányi plébánost, u nagykanizsaiak egykori kedvelt hiltanárát helyetles-cspe-rcssó és egyházkerületi tanfelügyelővé kinevezte. Á fiatal nagykanizsai pap felfelé ívelő karrierje általános örömet váltolt ki Nagykanizsán.
— (Arany-lakodalom)
Ritka évfordulót ünnepeltek Stampf Zsigmond nagykanizsai kereskedő szü-lei, Stampf Mihály vendéglős és felesége Magyarszerdahelyen, ötven éves házassági jubileumot űlt a tisztes pár és velük 5 élő gyermekük és 10 unokájuk, ennek megfelelő kiterjedt rokonság.
— (Keresztény Tisztviselőnők kacagó estjére)
jegyek előjcgyczhetők Fenyvesi és Bárány cégnél Horthy Miklós-ut.
— .Fcbér Jinaár" vászonárusltáaunV* ból vUwaraaradt slffon. lepedővászon maradékok nagyon olcsók Schatuél.
— (Reformátusok vidám-estje)
A református énekkar ifjúsága vasárnap, február 10-án este nz evangélikus gyülekezeti otthonban vidám farüangi estet rendez. A műsoros est tiszta jövedelmet a harnngalapra for-ditják. A műsoron vidám jelentitek tréfák, magán jelenetek, tréfás ének és táncszámok szerepelnek. Belépődíj nincs, csupán kötelező müsormegvál-tás.
— (A ZTE teasstje)
A 2rinyl Torna Effylet vasárnap, február 10-án délután hat órai kezdetlel vidám és hangulatos teaestet rendez a Koronában. A hangulatot a kitűnő női zenekar maga biztosítja, de itt ad találkozót magának a sportvilág ifjúsága is.
Kém női és gyormokkabátok, azflr-mék már erősen mérsékelt árban Sln-ger Dlvatárubázban.
— (Bélyeggyűjtők találkoxéja) mer dán délután 6-tól 8-ig • Pannónia hátsó kistermében.
Hoyos Is az ajtóhoz megy, kopog... dörömböl... a végén lábaival rugdossa az ajtót és a falat. Semmi válasz. Percekig némán állnak az ajtó mellett.
Loscheck leszalad a házmesterhez, baltát kér tőle és ezzel betörik az ajtót.
A szobában félhomály. A zsnlugáler le van eresztve.
Amikor felhúzzák a rollót, rémes látvány tárul eléjük:
Rudolf hálóingben az ágya szélén ül. Szájából megalvadt vér csorog u padlóra. Kezei erőtlenül lógnak le-felé. Előtte uz éjjeli szekrény és az \'éjjeli szekrényen/ egy tükör meg egy félig üres pohár. Az ágyon hálóingben fekszik Vetsera Mflrv. Szintén halott..
Hoyos ész nélkül rohan Badenbc. Az állomásfőnökre ráparancsol: azonnal fütlessen be egy mozdonyt. Különvonaton rohan Bécsbe és magával viszi a hirt: Vetsera Máry megmérgezte a trónörököst.
Az ndvarnál hitelt is adnak ennek. Az egyik orvos azt mondja, hogy sztrichninmérgezésnél megered az orron ós a szájon át a vérzés. Aztán vannak más gyanuokok is. Rudolf előlle való napon reggel 8 órára rendelet meg a fiakkerét. Intézkedett, a reggeli iráni, tehát esze ágában se lehetett öngyilkossá. lenni. A rendőrség sietve jelentette, hogy tudomása van róla, miszerint Vetsera Mária nemrég jelen volt egy előadáson, ahol gyorsan ölő mérgekről beszéltek...
(Vé^e kóvj
MB8. ftbrntr 13
ÍALAI KttECONY
Lemberkovits Alajosné emlékére hangver»eiiyt rendez a Zeneiskola
A jövő héten leiz két esztendeje annak, hogy a Zeneiskola egytk igen é tékes tanára: Lemberkovits Alajosné elhunyt. A Váiosi Zeneiskola lanárai néhai karlársuk em-lékéie hétfőn este hangversenyt rendeznek, melynek minden száma oly kompozíciókból fog állni, amelyek a megboldogulttal kanizsai működése alatt kapcsolatba Alltak. E . hangversenyre, mely este 9 órakor kezdődik, nem lesz bel pödij. Önkéntes adományokat köszönettel vesz a hangverseny rendezősége.
_ (A Kerékpár Egylet)
mókásához híven ezévben is meg. rendezi farsangi táncos estjét. A tánc. est egyúttal premier is lesz, mert ez-alkalommal kerül szinre a nyomdász-világ ismert költőjének, Weltncr Salának három felvonásos énekes, táncos bohózata, a «Korditott világ.» A bohózatban a szerző maga is szerej>el. Az est az Iparoskor nagytermében Ie»z, a tiszta jóvedolmot az egyosülol könyv-táralapja javára fordítják. Jegyek Fenyvesi és Bárány ékszerészeknél már előjegyezhctők. A tám-estély vasárnap, február 10-án ejte fél 9 órakor kezdődik.
— Elefánt női szövetruhák most nagyon olcsón kaphatók Schütxníl.
— (Az automata-bllliárdhoz engedély kell)
A mindjobban elszaporodó automn-tn-billiórdok felállításához miniszteri rendelkezés szerint rendőrhatósági en. gedély kell. Ilynemű kérvényt a kapi. tünyságon kell benyújtani, a közigazgatási osztályhoz, dr. Étsy fogalmazóhoz.
— (Álarooa-bil Keszthelyen)
A Kesztholyi Szociális Missziótársulat Leány klubja február 15-én álarcos jelmezbált rendez a Hungáriában. A bál fővédnöke dr. Lénárd Jánosné, a Szociális Missziótársulat keszthelyi elnöke.
- Belföldi és angol férfiruha szövetek klvAló minőségekben Slnger Divat-Áruházban.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán a múlt héten 13 gyer. mek született, 8 fiu ós 5 leány: Szobo-rits Ferenc kőműves segéd és Tőrók Fmmának rk. fia, Anek József földműves és Knausz Juliannának rk. fia, 0törlics Ivén lakatos ős .Star Margitnak ref. leánya, Horgosi Sándor vasúti munkás és Ponti Máriának rk. fia, Dómján József napszámos ós Kis Rozáliának rk. fia, Kovács Gyula kereskedő segéd és Mauer Teréziának rk. leánya, Le.kó Jenő magántisztviselő é<s Tóth Ilouának rk. fia, Tóth József lakatos segéd és Kovács Jolánnak ref. leánya. Házasságon kivűl született 3 fiu és 2 leány. — Halálozás 16 volt: Molvarecz Zsigmond nyug. vasúti kalauz rk. 00 éves, Filák László városi szegény rk. 08 éves, dr. litlényi Géza ügyvéd izr. 63 éves, Czothoffer János napszámos rk. 68 éves, Kovács János napszámos rk. 52 éves, Szálai Imre pincér rk. 08 éves, Horváth Nándor városi szegény rk. 08 éves, Sabján ürna Mária rk. 7 éves, özv. Bendcl Edéné Krausz Etelka izr. 07 éves, ózv. Berke Lászlóné Istéf Rozália rk. «0 éves, Bunczom Mária rk. 21 éves, •Maschanzker Henrik magánzó izr. 90 eves, özv. Plander Józsefné Dolmányos Anna rk. 04 éves, Gerócs József «rdöőr rk. 84 éves, (iodina László ioldmüves rk. 83 éves, özv. Szmodics Jánosné Faics Katalin rk. 80 éves. r Házasságot kötött 4 pár: Alpár l.«jos Ózv. Máv villanyszerelő ref. és jlaimai Rozália rk., Ortvzky Ferenc fuvarosjV. és Fatér Ilona rk., Csiszár Nándor ózv. útépítő munkavezető rk.
Németh Erzsébet elvált rk., ochvartz Károly cipész segéd rk. és bwkács Rozália rk.
Vihar, fagy, földrengés pusztít Európa-szerte
Egy nap alatt 154 halottja van az angliai fagy-hullámnak A velencei lagunákon is dühöng a vihar
London, február 12 Az angliai fagyhullámnak az cl-mult 24 órában ujabb 154 emJber esett áldozatul. A JTiemas a tengerparttól esy mérföld mélyen befagyott és jgy a kisebb hajókat valóságos csapdában tartja a jég. A welszi kerületben a hótorlaszok miatt a gépkocsik <\'lakadta}<.
Velonee, február 12 A velencei lagunákon hatalmas vihar pusztít. A viharnak ember-áldozata is van. Egy haiáazt fele.
ségévcl és gyermekévei együtt a Buranó szigetre vetett a vihar, ahol mindhárman megfagytak.
Athén, február 12 Görögország egész területén hatalmas vihar pusztít. Több helyen crőe földlökést Is észleltek. Scantl és Szierfi városokból a lakosság a földrengés elől pánikszerűen a környékre menekült. Az egyik városban több ház beomlott. A vihar következtében több helységgel az összeköttetés megszakadt. * , «
Váromi Mozgó. Hétfőn, kedden és szerdán
A szezon esemény* I Először lép filmen a közönség elé a magyar színjátszás büszkesége: Darvas LIH
Baskircsev Mária
szerepében. Partnerei Hsns Jármi, Szőke Szakáll, Attila* HSrbiger. Zene Ábraként Pál.
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 0 órakor. Az 5 órai előadások filléres helyárafckal.
A bajok túlnőttek a négus fején, Abesszínia felmorzsolódik
A szovjet óra-megrendelések árán akarja felvenni
a diplomáciai érintkezést Svájccal
London, február 12 Beck lengyei külügyminiszter a közeljövőben Londonba utazik. Hoare már az ősszlei meghívta a krngyei külügyminisztert és Eden most nemrég megismételte elődje meghívását.
Diplomáciai vásár
Genf, február 12 A szovjetunió ismét fel akarja venni a diplomáciai kapcsolatot Svájccal és ezt egy nagyobb óra-megrendeléssel akarja megvásárolni. A szovjetkormány ugyanis elhatározta, hogy a vörös hadsereg tisztjeit karórákkal látja el és ezt a nagymennyiségű rendelést a svájci óragyáraknál eszközölné, — ha : Svájc hozzájárul a diplomáciai kapcsolatok felvételéhez.
Tiz ember maradt éleiben Deszta csapataiból
London, február 12 A Daily Maif tudósítója Írja Dzsibutibói: Mindenki egyetért abban, hogy ha az oluszr-abesszin viszály tovább tart, akkor Abesszínia teljesen felmorzsolódik. A tiszt-
viselők már hónapok óta nem kap* ják fizetésüket, a falvakban nagy-az «\'légedetienség, a lakosság éhezik, mert a hadsereg mindenütt fosztogat. A négus nagyon ügy^a-ember, de a bajok túlnőnek a fején.
E^\'szta herceg csapatának sorsáról senki semmi biztosat nem tudí AlÚtólag/CSfck 10 ember maradt életben a herceg csapatából. é» LKszta azokkal együtt az Aduia környéki erdőkben tílnt el. i .
Lapzártakor érkezett
Asm»ra, február 12 Az utóbbi harcokban igen sok abesszin vesztette életét. Miat a lőni doni lapok kiküldött tudósítói jelen, tjk, Deszta herceg csapatainak tag* jaí ezrével lekúsznék a csatatéren. Az elesett és temetetlen holttesteket « hiénák falják fel.
Egyes hírek szerint\' az abesszinek körülzárták MakaUét. Meg nem erősi. tett Jelentésük számolnak be arról is^ hogy az olaszok elfoglalták Kurasszit, de az abesszinek visszafoglalták.
A tenbieni fensikon tőrtént nagy összeütközésnél — mint a tudósitók jelentik — igen sok magasrangu olasz tiszt is életét vesztette, akik az olass vezérkarhoz tartoztak.
rika végleg elejtette u uj eemlegesaSgi törvenyjavaeietot
Washington, február 12 Az Egyesült Államok kormánya végh"g elejtette az uj wmlegvsségi törvényjavaslatot, niert elakarja kerülni az európai háború előidézését és végleg el akar szigetelődni az európai ügyektől. A kormány kísérletet sem tesz, hogy korlátozva az olaszországi olajszállításokat és ezzel véglog kimondta a végső szót: szó sem lehet az olajzárlat-
ról.
Roosevelt elnök levélben kérte a délamerikai államok elnökségét, hogy tartsák fenn Európa békéjét.
Amerikában egyébként elkerülhetetlennek tartják az európai háborút.
Pirota japán külügyminiszter lemondott, mert nem tudja megfékezni a háborúé párt elérelörértt.
Az OMKE-bál előkészületei
Ismét serényen fotyort. A Kéret-kedővilág országol gyásza, mely • budi pesti OMKE nagynevű elnökének, Sándor Pálnak elhunytával megülte a lelkeket, eredetileg arra kéasiette volna az elnökség*, hogy a bálát későbbi terminu.ri halassza
— éppen ezért napokon M ilyen hlr volt is elterjedve, — azonban meg-felelő terminus hiányiban|nem lehetett az elhalasztást megoldani. A nagy költséggel lekotou zene Is annjlra el van foglalva a farssaig hálralevő rOvId idejében, hogy csak az eredetileg kitűzött 15.-1 estére lehel lehozni Nagykanizsára. A vigalmi gárda tehát ismét munkába Ilit, hogy szombat estére is meg teremtse azt i kitűnő hangulatot, mely az OMKE Dál|ail éa mulatsi-galt mindenkor jellemzi
— (A Kithollkus Laginy.flglat)
farsungbefejező estje folyó hó 25-án lesz. Jól elkeidctl farsangot míltin fejez be « gjrda « húshagyókedden ineRrendezendő tincestéllyet. lí* * befejezés részben buesu »\' farsangtól, ile egyúttal emtékvatető a sok fewjt hetetlen vidám hangulatra, mely raiö-denútt volt, ahol a legényegylet! gártfa megjeleni. Dtlépődlj 9) fillér, amiért az összes legényegyletl tagoknak és as egyesület barátainak- nngyswrű hangulatos táneestélyt nyújt a rendtoMa.
— (A .Néni* n*gyédsa*r)
március 1-én (vasármp) dtluttn 5 órai kezdettel keraf színre a K.ffl. Legényegyletben. A nagy sikert elén neiiszinmöelőadás Irlttt olyan nagy az érdeklődés, hogy ujr. műsorra vette a rendezőség 80, 60 és « filléres helyárakkal, Jegyelővétel már moat Fenyvesi és ltárány Akzwészahnél.
— (,A b«K PétrhwiMM\'
A jietrivenlei műkedvelő Ifjúság február 15-én és 16-án as Ulnláhos építendő káiwlns alapja- Javén alóadja GUrdouyi Gésa .A bor. cttítt
3 felvonásos falusi-
— (Maghalt agy azázéves léi*, ny.ei ambsr)
A hossza élet ritka ajándéka u Urnaa. Ilyen ritka ajáaMkot\' élvmtt Kusta isi vén l«louyrt gaada, aki most kedden- kóltósótt- dt a- iislaik- világi., lux. januárjában sséMelt. és igy ko-rek 100 esztendő, volt — LstSKye legöregebb s uaiwre. Mindig. egésas^H volt, bár isein velMt. mag a-plpét és a bori, még. most halál* eMU Is naponta- kijárt a- pincékKe borocgatso.
— ff.«t..l, orspe de chlna^jrwr It.tt. isarocalD MsMM magnMé caéretekbM\' Wliatt
— (Nat házba törtet ba egy ájjalj
Tapolcán ugyancsak van dolguk a cscndéfőknte Mliwp éJJ* hal- Nézb. tőri.b-b. egymáaMdn. A batórók lébb
lialven-az IsUllóban lerágták a lovak
farkat, niáahosaaél ruhaMmM, <aiam*t emeltek el. A esendérség nyomóst
— (A vihar rádöntatta sa IstéUAt 200 sartésf.)
KesitMy Mntyékén még. máaéig dühöng\'a saél. Hétfőn éjjd a\'Mgt szélvihar rMMlll Namotóthy Saaéó
György batlyamajosl160 mértr ho«saa islállójál a értésekre. A nagy gazdaság Istállójában 200 sertéa rult, a le-zuhanú gerendák és faltórraelét sok
sertést aayünnyomott éa lamemiyllinegsebesitetta,
A tflaok avéanét, vs0\'MwM Ivéttél .igandt- gyégrrtt*eef WHiiW
, ZALAI KÖZLÖNY
Naponta 30 gyermeket látnak el írószerrel
a natfykanlMá! elemi Iskolákban. A szegény ap\'óaágok egymásután kérnek irkál, ceruzát — pcdlg a készlet ugyancsak fogytán van. Hogy azonban a szegény gyermekek tanulási lehetősége is biztosítva legyen, a tanítók most szombaton megrendezik a tanítók nagy megyebálját, amelynfek minden jövedelmét a szegény gyermekek tanszerekkel való ellátására fordítják. Már csak ezért is ott kell lenni mindenkinek, nem is szólva arról a szórakozási lehetőségről, amit a tanit \'bál minden évben nyújt. A tanítóság azonban a támogatást nem kívánja Ingyen, mert ellenszolgáltatásul t\'gy nagyszerű műsort es egy felejthetetlen hangulatu estét ad.
— (Siesta Szanatórium)
A Kis Svábhegy aljában, a yáros bármely részéről könnyen megközelíthető, 9700-óles parkban. Belgyógyászat u legnagyobb teljesítményű röntgenfelszerelés ugy diagnostikai, mint therápiai célokra, vegyi és bakt. laboratórium, eleklrokardiograpli (sziv vizsgáló), bélfürdők, orvosi vezetés alatt müködá villanyüzemü konyha). Sebészet (3 műtőterem a nagysebészet, gégészet, urológia céljaira). — Nőgyógyászat (szülőszobák és nőgyógyászati mütőlermek). Vizgyógyintézet, róvidhul lámu kezelés, fedeti fok vő csarnokok és napozók. Klinikai kórtermek, kü-lönsxobák és luxus appartementek. Polgári árakl Szabad orvosválasztás I Cim: Budapest, I„ Ráth Gyórgy-u. 5.
— A Milliók I9.r..
legújabb száma 20 fillér, kapható mindenütt. Előfizetési ára negyedévre
— 13 regény — 2 pengő 40 fillér. Kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 10. szám. t
— A. tm OjaáfMi
uj számában farsangi mese, kis színdarab, rajziskola, játék, sok érdekes dkk, mese, németóra, versek, képek mulattatják a legszebb és legrégibb gyermeklap olvasóinak táborát
— Takarék, reőnyegek, butorasőretek nagjs^ választékban llnger Dlvatéru-
— Dráma m kfeivatagbaii
Curwood irásmüvészetének utolérhetetlen síépségci teszik ragyogóvá emiek a regénynek hátborzongató kalandokkal és sötét bonyodalmakkal telt szövevényéi. Vér és arany... Vér és arany... A szenvedélyeknek ez a kettős mozgatója tölti be u -végzet szerepét és teszi mind izzóbbá az eseményeknek titkokkal terhes, fojtó levogő-Jét. fis mégis, mindenen keresztül győzedelmeskedik az igazság, szépség ós tisztaság ragyogó szineit viselő modern Grál-lovag, a leányszabaditó hős, akit mi is teljes szivünkkel megszeretünk. Ez a íelkünk mélyéig megragadó, pompás regény Kosáryné Réz Lola, művészi fordításában jelent meg a Palladis Félpengős Regényei kőzött.
— Léus, «nkUéMa b«lnUx.krAl
A legtöbb súlyosabb meghűlést láz kiséri. Aspirin-tablelták a bőr erőit kitágítják és ezáltal nemcsak bő izzadást, hanem a láz csökkenését is eredményezik. A\'s pirin-tabletták a vérelosztás kedvező megváltoztatása által elősegítik a betegség tüneteit előidéző híres anyaguk kiküszöbölését. A valódi Aspirin-tablelták ismertető jele u Bayer-kereszt, uiely minden tablettán és c&omagon látható.
— A« a tábor korai eragedfaJhax
nagyban hozzájárul a rossz emésztés és gyakori székrekedés. .Könnyen elkerüli ezt, aki napi legalább egyszeri székletéről az enyhe és kellemes hatású UARMOL hashajtó használatával gondoskodik. EredeÜ csomagban kérjél Más csomagolást ós utánzatokat ne fogadjon ell
APRÓHIRDETÉSEK
flpr<Miiitl.t«. .I|> ...t\'n.p .. Onn.pn.p 10 .Kl. W tlll.i min... lov.bbl ... < llllli h.l.0i">p 10 .Kii. .i 1111.1. mln.an to..bbl ... S .1.1*.
—1 OfT^J*". mert nem minden trloó-fehérnemű Excollenl Habsolyom.
TSalféjét legolcsóbban Eotvóa tér 31. utmhctl he, Siálingcmél 12
Alld.uli\'h obé.lS, kél lehéi iiekiény él lObbléle buli r eladó, lloithy Miklósul 3.
507
I,|...kl. kony\'.iáa lakát klailó -Zrínyi Mlklói utca 19. 590
Peilekt .yara- éa Q.plrónft .mull.II belépéite felvételik Iráabell ilánlalok llrelénl lKányek mealelOlé.Wcl. .övakor k»l" leiigéle ■ kl.i14hlvM.lbl adandók \'e.
483
Pogányvár) és urodalml
FAJBOROK
• O lltarMI fali.lé
legotcaóbb napi áron kaphatók Dr. Llchtachtln boikneiketléi \'39 P6-ut 4.
T-. \'...hullén. \'é* mindan halmunké Mlipovtca l&dráwtc\'Tmáben Catujguy-ut I. *
J uln harl.My.lt f.J.II.... in.?
Osv. Caiiuidla Lajoinénál, Róm-u 21. *
Teleky ut 10. aa awuobéa lakit, aionmlia, kétnob4a májusra kiadó. *
Mfgvélelr. k.rfaak 4 rivh ajt.l )ó állapotban. Ortlnleld Magyar utca 25. *
t\'ey 80 lóarós □ala.l.r turakocai ame ■ lkai tetővel eladd Clm a kiadóban. 525
Cétaaakáa utcai elóaiobái lakia ön aiea m.llékh.lyliégfl.l «é|u\'ta kiadó Rá kócil ulc. 20. .rám alatt. Bővebb.I üte-mer. utca 3. •
Onyea pékaagé. 4114)1 kerea. Petfltl-ul 44. •
SéayaaarhSIoaAi. -fcéMvényahat
m.Kai áton vá.áiut Kálmán bank, Nagy-kanlxaa. *
Kecelek 2 konvanola. cielédet, ko calal Bocikába Nemem litván. 563
Egyaxobás udvari lak.a mtllékhelylaé-gekkel aionn.l kiadó Cieng.ry-ut 66. *
Komplett ula.ttyy.kut léaick eladók Telakl ut M. •
Mindent együtt talál
A szállodában ■
teljes komfortot. A kávéházban!
100 újságot. A aiSrBzAben ■
200*telk0lönl.gess4gét és Bura Sándor olgány-muzaikáját. A télikertben i
délutánl-estl tánoot és a/ llnlozky rádió [azz-z.n.-kirát.
Budapest, Rákócil-ut 58.
A Metropole ;alamennyl (kémében elfogadják fizetésként a Pi-or fnoia kedvezmé-nys\'. p.ngfia.el\'lényt.

1636. február 28.
Árverési hirdetmény.
A Viktória (ló/téglagyár Rész. v4.ytArs.sig f ia, ámo\'áa alatt eien-nel tö.hírré tesil, miszerint a tiaiíy-kaniiaal gftztéglagyára Onzes tatto-zékslv.l, ápflletekkel, gépikkel és fcItze\'Fléil tárgyakkal egvűtl folyó hó 18 án délelőtt 10 órakor a nagykanlnal kir. Jirá bliósig, mint telekkönyvi hatóiág 11. számú ize bá|áhan Önkéntes bírói átverésen el fog adatni.
A kikiálMsI ár 63,722 P 50 fillér, ámde ennek feléért a gyár már el-atíha ó.
Hövebh felvilágosítás dr. Balázs Zsigmond nsgvkanlzsal Ügyvédnél (Er.aébei tér 21.) kaph.ló. M,
Arvaréai hirdetmény.
KOitartozáiok fejében Paikai litván A\'sótemelOI-u. 4. sz. líkosnal lefoglalt 1 drb. ICcsOs kocái, Bun-i ezom Anns B-jcial u 47. sz lakosnál lefoglalt 2 dib s-nés 1936. évi lebruár 19-én délelőtt 9 órakor a vásártéren elsrvereite ni fognsk.
Nagykanizsa, 1936. február 1-án.
Lehoczky Lajos i. k Hl v. vés ehajtó.
Estélyi és báli ruhákhoz
legdivatosabb
Strasszok
Csokrok
Virágok
Zsinórok
Díszek
Gombok
dua vúlatxUhban, luilulcsóbb árakon
Iróniái Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városliázpalota.
Vetéseknél,
azAIAben,
rétakan,
kaszálókon,
lucernásokon,
kertiwateményaknél
csodát művel a
##
Qyárí lerakat:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfltráxya. zaák, nfivényvód.lal
aierek, gép k.r.akedéiében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A blróaág mellett.) Telefon: 130.
kedvező
részletfizetésre.
Legújabb sláger
gramofonlemezek.
SZABÓ ANTAL sportüzletóben, Fő-ut 5.
1936. évi
irodai előjegyzési naptárak
mig a készlet tart
leszállított árban
kaphatók
a Zalai Közlöny nyomdájában.
Nyom. a Upftulajdotio* KAa<puda*ági Rt, Gutenberg Nyomda és DéUalai Lapkiadó Vállalata kóuyvayomdáj&ban Nagykuuizgáu CEolelöa üzletv. Zalai K úroly.1
7Ö« évfolyam 37. szám
Nagykanizsa, 1938. február 14 péntek
Ara 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
nrtmum < mijíánm i
Felelt}* &zerkcxzi6: Barbarits Lajos
ZlíllMttsl tli: tll Ura > pa>ri H Ulér. SucktulMfi (• kukMhlntu te&oai 71 au
Legenda az újságíróról
Budapesten a Filharmóniai Társaság díszhangversenyt rendezőit az Operaházban az Újságírók Szanatórium Egyesület javára. A műsor Herczeg Ferenc «Legenda az újságíróról. cimfi alábbi köllöi prológusával kezdődött, melyet Bulla Elraa mondott el:
A hatodik napon az Ur bevégezte a teremtés müvét. És amit hat napon megalkotott, azt a hetedik napon szétajándékozta a teremtmények között. A haluknak adta a vizet ; a repdeső madaraknak az eget; a csúszómászó állatoknak a földet. Az embernek pedig odaajándékozta a halakat, madarakait, és csúszómászó állatokat.
És miután már mindenen túladott, loholva jött egy megkésett vendég. Térdre borult a Teremtő előtt és esdve szólt:
- Uram, én is kérem az örökrészemet !
- Megkéstél, fiain, - mondó a Teremtő - neked már nem jut semmi.
- Uram, én akkor hogyan éljek a Te szép vllőgodban ?
- T^e nem fogsz élni, fiam, te majd csak nézed, mások hogyan élnek. Nézed és feljegyzed. Te légy a tükör, amelyben az élet meglátja önmagát. Te légy az újságíró.
...Egy figyelő, nyitott. szem, egy mindent magába szivó agyvelő, egy eseményekre szomjas szív, egy örökké jegyző kéz : ez volt az újságíró. Rovásra vette, miféle aranyfogaton csörtet a nagyúr, de magának gyalog kellett járnia. Feljegyezte, hány ételfogás kerül a milliomos asztalára, de neki nem ihlett megéheznie. Ha a szépség megbillentette fátyolát, neki csak szeme lehet, szive nem. Saját hangja se volt, ő szócső volt, mellyel a politikus felriaszotta a népet. Ha hordónyi csodatök, vagy kétfejű borjú született, ő nem csodálkozott, csak másokat ejtett ámulatba.
Nem élte az é\'etet, csak megirta. De egy nap felzudultak az olvasók. A .nagyúr békétlenkedett: Miféle tudatlan firkász ez ? A fogatomról Írva, arabs paripát mond az angol telivér helyett. A milliomos kifakadt : a lakomáról szóló tudósításból kifelejtette a Fülemile-pástéto-mot. Felháborító lelkiismeretlen-ség ! - A szépség duzzogott, az újságíró nem emlékezett meg a Ryöngysor gyémántjáról. - A\' po\'i-tikus dult-fult férgében : a nagy beszédjéből elsikkasztotta a tapsvihart ! Világos, hogy megfizette az ellenpárt! - De legjobban háborgó a gyilkos, mert az újságíró vé-szenzációkkal vadltla az erköf-caöW.
Vájjon az ék-t tükrs az u|ság ?
D» mllíle tükör ? Vigy clnafryltl". vsgy összezsugorítja, vagy hiizug ntódon eltorzítja a dolgokat. Szilánkokra lc.\'li töi-nl oz Ilyen tükröt ! Éa az cnibcrraj az Isten házába
Messzemenő tervek a DunavSIgy megszervezésében
Hodzsa lehetőséget lát Magyar-, Német- és Olaszország bekapcsolódásara
Páris, február 13 Hodzsa cseh miniszterelnök csütörtökön szándékozott visszautazni Prágába, de most ugy határozott, hogy péntek estig még Párisban marad és folytatja a Duna-völgyi együttműködés ügyében a megbeszéléseket. Meg kell említeni, hogy a cseh és román kormánynak ez-irányban teljesen azonos a felfogása, míg Jugoszlávia csak gazdasági téren áll közel a két másik kisantant/állam felfogásához. Elsősorban gazdasági téren igyekeznek Ausztria és a kisantant államok közeledését tovább fejle«szteni. E meg-
egyezési lehetőség Magyarország és Bulgária számára is nyitva áll, d« nincs kizárva, hogy Németországot és Olaszországot is sikerül csatlakozásra birni abban az esetben, ha a dunavölgyi együttműködés megfelel a szerződő államok egyéb megállapodásainak. Igy az együttműködést összhangba keli hozni Magyarország és Ausztria római egyezményével, továbbá a kisantant egyéb megállapodásajvak Ez meglehetős nehéz feladat" de Ausztriának a Habsburg-kérdésben tett legutóbbi megnyugtató kijelentése \'é nyegesen könnyitett a helyzeten.
A vihartól partra sodort hajó össze-döntött egy kávéházat
Borzalmas hóvihar pusziit a görög és török pariokon
A hatalmas hóvihar még mindig pusztit egész Görögországban. Sza-loníkiben a hóviharnak 22 ha\'álos áldozata van és több mint 500 ember sérült meg súlyosan. Szaloniki előtt nem messze a tengerpartiéi egy görög gőzös a viharban elsüly-lyedt. A hajó kapitánya és két legénye életüket vesztetlék, a többieket sikerült megmenteni.
Istambult a hótorlaszok teljesen elzárták a külvilágtól. A távbeszélő és a vnsuti forgalom teljesen szünetel, mert a vihar a vasutat és a távvezetéket tönkretette. Az Aranyszarv szálló előtt a vihar leszakított két hajótartó hidat és elszabadult hajók több motorosbárkát felfordítottak. A vihar később az elszabadult egyik hajót partra vetette és ugy vágta az Aranyszarv kávéházhoz, hogy az épület kártyavárként omlott össz<\'. A\' házak tetejét a vihar egymásután sodorta le.
Drinápolyban is hatalmas károkat okozott a vihar. A várost olyan m^gas hóréteg boritja, hogy nem
özönlött.
- Uram, szabadíts meg minket az újságírótól !
És mondá az Ur :
- Megszabadítlak ! De ha nem az újságíró, ki szerkessze ezután az újságot ?
- Az angyalok ! - kiáltották az emberek. - A Te szent angyalaid.
Mondá Ur :
- Legyén hát kivánságlok szerint ! Do jól vigyázzatok, mit kívántok ! Az angyalok az igazság szolgál, ök csak az igazat tudják írni, az egész\'igazságot. A milliomosról megmondják, hogyan szerezte a millióit. A nagyúrról, hogyan segített a szegényeken. Aszép-
lehet az utcákon járni. Néhol ház-, magasságú hóhegyeket hordott ösz-sze a szél. A keleti villámvonat is megakadt és nem tudta folytain! útját.
Ankara, február 13 (Lapzártakor érkezett) A hóvihar teljesen megbénította a telefonforgalmat, ugy hogy a külfölddel való beszélgetés is megszakadt. A főváros közelében hat ember megfagyott.
Szmirna vidékén óráról órára nő az árvlzveszedelem. i (
Istambulban a kikötőben nagy pusztítást vitt véghez a vihar, több mint 200 motorosbárka elsüllyedt, a horgonyaikról letépett hajók a partnak vágódtak és súlyosan megsérültek és a parlot is megsértették.
Szófia, február 13 Hivatalos jelentés szerint az elmúlt napokban a vihar 52 emberáldozatot követelt.
ségről, miféle álmokat sző magános éjszakáin. A politikusról megírják, kit szeret jobban, a népet-e vagy önmagát. i
Mélységes csend fogadta az Ur szózatát. Végül alázatosan megszólalt egy hang :
-. Te vagy a jóság, Te vagy a bölcseség. Te tudod legjobban, miféle újság kell nekünk, ssegdny, tévelygő embereknek.
Az Ur tudta a legjobban és hagyott mindent a régiben. Ai újságíró tovább irt, az olvasó toválib mérgelődött. Isten pttíjig, minekutána ni£gtaklotottc\\ ^ala, valamit hogy teremtett volna,\' ugy találta, az jó vala.
A Ház Ölése
A képviselőház szerdai ülésén Bornemisza Géza miniszter benyújtotta az ipari novellát.
A lláz folytatta ezután a nők éjjeli munkájáról szóló nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló javaslat tárgyalását. ,
Pintér László rámutatott arra, milyen szomorú tény az, hogy még mindig a nők ójjeli munkájáról kell beszélni. A jelenkor legnagyobb problémája a kei-eső nők kérdése. Ebből a munkából senkinek sincs haszna, uiondotla, sem a családi életnek, pem a nőnek, akit elvon a családtól.
I\'cyer Károly szerint szükség volna olyan rendelkezésre, amely a nők éjjeli munkáját minden vonalon eltiltja. A 48 órai munkahét bevezetését követeli.
Bornemisza miniszter válaszolt az elhangzottakra. A magyar törvényhozás a , nők éjjeli munkájának eltiltásáról szó\'ó nemzetközi egyezményt beiktatta és legutóbb szabályozta a fiatal, korúak munkábaállitását is. .Elismerte, hogy ez a törvény még nincs egészében végrehajtva. A nők éjjeli munkája elsősorban a textilipart érdekli, a nők felét a textilipar foglalkoztatja. Ebbeu az iparágban olyan munkák vannak, amelyek a női munkaerőt nem tudják , nélkülözni. Ezért a nők éjjeli munkájának teljes tilalmát nem lehet ke. resztülvinni. Válaszolt JKéthly Anna egy felszólalására, amikor azt álli-toíta, hogy ez a törvény is c-sak kl-rakat-tőrvény lesz. Nem lehet* ilyen állítást koctáztutni — mondta a miniszter — egy olyan kormánnyal szemben, amely annyi jóindulatot ta-nusit u munkásság iráni. Ha mupkabér kérdésekben panaszok vannak, .mondotta, akkor forduljanak közvetlenül hozzá. Tudja, hogy a munkásság kérdései terén sok a tennivaló még, dc csak lépésről lépésre lehet előhalajlni. A fiőmbös-kormány többször tanújelét adta már a munkásság\' Iránti jóiudu-latának és testvéri szeretettnek.
Az interpellációk során tóbler Já. nos a Máv pál.vaftTnntarlási munkásainak éhbéreit tette szóvá, akik havi 28 pengőt «keresnek.»
Mózes Sándor u vagyonátruházási illeték céljából bemulatott szerződé, sek körüli visszásságok ügyélícn interpellált.
Pctró Kálmán azt kdrdozte: — való-e, hogy a szeszgyárak 300 vagon nyers cukrot kaptak 10.5—11 pengős árban métermázsánként adózatlanul.
Fabinyi miniszter kijelentette, hogy minden év őszén, jia p$jn .volt elegendő me.lász, akkor £i|krot bocsátottak a szeszgyárak rendelkezésére, á termelés folytonosságának biztosítására. Az idén sem volt elég melász, tehát vagy külföldről kellett volna nemes valuta ellenében behozatnunk, vagy ped\'K cukrot rendelkezésre bocsátani., N?m volt más választás, mint. két rossz közül a kisebbiket választani.
Vázsonyi János a kiskereskedők és kisiparosoknak a nagyvállalatokhoz arányítva egyenlőtlen teherviselése tárgyában interpellált. \\A kisipar nem birja a yer^\'^yt a nagyvállalatok* közüzemek és VÖ-(
vetkezetek versenyével.
Fabinyi miniszter megnyugtató válasza után az ü\'és este 8 órakor ért váget. | l
2ALAI KOXLONY
1936. február 14.
Influenza, spanyoljárvány, torokgyulladás, az orr es garal elnyálká-sodása, a raandolák megbetegedése, valamint Izületi bajok vagy tüdő-csucshurut esetén gondoskodjék árról, hogy gyomra és belel a természetes „Ferenc JÖzsel" keserűvíz használata által gyakran és alaposan kitisz-tittasaanak. Az oivosok ajánlják.
EMLÉKEZTETŐ
Február IS.
A tanítók nagy megyebálja. Fütőháii KésmüveiMk teája a M«r-kóben.
OMKE-bál b Kaszinóban. Február lé.
NTE jubiláris diwtoruája a Városi Mnhásben délelőtt 11 órak)r.
OlUregylet teája ft óreWor e !>«bér-teremben.
Uoeális előadás 0 órakor a város, házán (Külügyi Társaság). A■ Izr. Nőegylet kultur-elOedéiw 4 lómkor a kistemplombaa (dr. Halpert Salamon).
A református énekkar vidám estje. A Zrínyi Torna Egylet teája a Ko-rónában G órakor. Kerétpár Egylet farsangi estje uz Iparoskörben. Február 17
L*mberkovits Alajosáé •mlékhaeg-yereeny este 9 órekor a e»«flá»ko-tfbe* Február 19.
A Seerdaí Táraság vitn üléso 6 órakor « Mneiskolában (Nagy Vinoe). Február 22.
Keresztény Jótékony Nőegylet jel-m««bálja as Iparoikőr termeiben. Fabrmár 23.
Ah Iparoskór jelmea-bálja. Február 24.
Kecagó-est a Keresetény Tlsztvi-selőuőkuól.
Február 25.
Tánoestély « legényegyletben. Vidám műsoros teaest a Míműós-biaben.
Torma Tóni zenekarának jelmezestje ez Iparoskörben.
Február 27.
Gi#Anyb41 « Woliik-veodéflőbea.
Cigánybál ez UJ-sőrházban.
Február M
Zeneiskola tanárainak l.lszt-eiulók. ünnepélye este 9 órekor « zeneiskolában.
Kárclue 1.
Nání « Legényegyletben 5 órakor.
Máreiua 7.
l*r. Jót. Nőegylet purim bálja a Kaszinóban.
Márelu. 8.
Zeneiskola növendékeinek Lis»t emlék-matinéja.
Március II.
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délután ő-kor.
Április 5.
Lioaália előadás a Legényegyletben fái 9 órakor.
Április 13.
Operett előadás a Legényegyletbe® fél 9 órekor.
Bölcselet, pesszimizmus, optimizmus, világnézet
(Professzionista megvilágításban)
Egyelőre kiéli magát a világszövetségek és konferenciák kudarcában, másrészt a nacionalizmus végső kiéleződésében, pártoknak egymást és önmagukat emésztő osztódásában, mig el nem jut a tisztult theista világnézethez, ahol a szervezett és egyéni individualizmus a lomtárba kerül és helyet kap aí a világnézet, amely bekapcsolja az örökkévalóságot és világszemléletébe ugy, hogy minden ember vallja, vállalja és valósítja a maga körében rátermettsége szerint az örök értékek boltozatja alatt a mának feladatát.
3. Pesszimizmus és optimizmus
Lehet róluk beszélni bölcseleti, világnézeti és mindennapos értelemben. A bölcseleti optimizmus mestere Leibnitz, aki a világot a legjobbnak tartja és igy okoskodik: Ha Isten nem a legjobb világot teremtette volna, ez vagy azért volna, mert nem is ismeri, vagy mert nem akarja, vagy inert nem tudja megvalósítani. Az első ellenkezik Isten mindentudásával, a második szentségével, a harmadik mlndenhatósá-val. Ha ezeket a bizonyítéknak használt teológiai érveket tekintetbe is vesszük, akkor Is a bölcseleti optimizmus túlhaladott álláspont, alaptételének belső ellentmondást miatt. Bármilyen világot gondol is valaki, mert világot és nem Istent gondol, vagyis nem a létteljességet, még mindig lehet jobbat gondolni.
Mint történetbölcselő irány, immanens optimizmus néven szerepel. A történelem minden következő fázisát kűlömbnek látja az előzőnél, tehát a történelmi vég logikusan: földi paradicsom. Ezt az istentagadó negatív „hit" fanatizmusának összes izzó színeivel festi kl a marxista kommunizmus. (Bebel.) Mint világnézeti irány az erkölcsi rossz- prob-
lémáját igyekszik megoldani többé-kevésbbé igazoló törekvésekkel. Leg főbb hibája, hogy emberi ösztönökben jelöli meg az emberi élet legfőbb vezetőjét. Az optimizmusnak eme fajtái idegenek és távolesnek a kereszténységtől és könnyen cáfolhatók. Mindennapos értelemben — definiálhatóság, tudományos tógája ellen eleve tiltakozva — jelenti a derűs és bizakodó életszemléletet, mely a dolognak napsütéses oldalát is szereti észrevenni. Ebben az értelemben lehet a kereszténységet a természetfeletti segítésben és a végtelenül magasztos életcélban való bizakodás optimista világnézetének nevezni.
Ezt a pesszimizmusról azonban sehogy sem lehet elmondani. Ez a tehetetlen bölcselet. Mint a keleti gondolkodás legérettebb jelensége a buddhizmus és jainizmus rend-szetében tárul elénk. „Hazája India, hol fáradt lelkek a tettekés a kemény ütköző valóságok világától eliszonyodva szemléletükkel és -vágyukkal a mozdulatlan létbe menekültek és c nirvánás álláspontból rossznak Ítélték az egész világot\'" (Schűtz). Mint íudpitfányos bölcseleli Irány önálló rendszerrel nem bír. Mint történetfilozófia szintén tanácstalanul b/agyja az embert. Szerinte atörté,íelem állandó haldoklás, a rosszrak egyre veszedelmesebb elhatalmasodása, hogy végül a tör-ténehm önsúlya alatt roppanjon össíe Hogy sírásók és bacillustele-pek legyünk, ez ellen egészséges tevékenységi ösztönünk tiltakozik, de hogy egy chlmerás halódáson dolgozzunk, ez ellen igazságérzetünk mond vétót. Mint világnézet, a roszszat megoldhatatlannak tartja. Legismertebb empirista képviselői Nitzsche és Schopenhauer, akik szerint az ember az abszolút lény-
Divatos
érkeztek. Sínser Divatáruitól
nek (világmindenségnek), végtelenül boldogtalan öntudatra-ébredése. Ezi az empirikus pesszimizmust azután Hartmann némi elméleti és metafizikai feleléssel Is ellátta. Cáfolata a legmélyebb világnézeti alaptételekkel kezdltelö. Minden pesszimizmusnak fájón ordító gyengéje, hogy az állatba részben belenézi az embert, magából az emberból pedig kinézi az embert, vagyis a lelket.
Értheti, tehát, hogy az egyház hivatalosan is mellőzi az optimizmust is és a pesszimizmust is, mert egyiknek sincs tudományos alapja.
Végül legyen szabad röviden a kat. bölcseletnek Schopenhauerral kapcsolatos felfogását felvázolni. Ismeretelméletében Kantot követi : csak magunkat Ismerjük meg, az ént, amely kifelé mint test, befelé mint akarat jelentkezik; az érlelem és az egész külvilág csak az akarat reflexe. (Voluntarizmus). Metafizikájában materialista: minden csak agyfunkció. Világnézetében pesszimista: a világ rossz és ostoba, egyetlen öröm a fájdalom csökkentése, egyetlen értékes cél az élnl-akarástól való szabadulás. Ezt az élete sikertelenségén való elkeseredésből fakadt világfájdalmas filozófiáját szellemes ötletekkel, durva és minden szenten és nemesen való gúnyolódással fűszerezte és ezzel a beleg filozófiával korának valóságos vezére lett.
Természetes, hogy ő sem tagadhalta meg emberi természetét. Ha már saját magára nézve nem vonta le világnézetének következtetéseit, ö is aláesett annak a tudomásom szerint Deák Ferenctől származó és az elöltünk és mögöttünk álló életszemléletnek pszichológiailag érthető megállapításnak: minden ember harmincéves koráig radikális (nem pesszimista), mert a múlthoz .viszonyított nagyobb jövö lehetőségeit gyökeresen kl akarja használni, viszont harmlncév után konzervatívok leszünk (és nem optimisták), mert a Jövő megcsökkent lehetőségei a mult értékelnek tárgyilagos szemléielére és értékelésére késztetnek. Ebben az értelemben Schopenhauer életéből és müveiből Is lehet bőségesen optimista mozzanatokat mozaikba szedni. Azonban az ö optimizmusa, — ha szabad a szabatosság rovására ugyan — ezt a kifejezést használnom, elméletileg és gyakorlatilag Is az alsótesti ember ösztönös érzéki legelőkön élvező és gyönyörködő ember világszemlélete és vllághabzsolása, amely nemcsak bölcseletlleg téves, hanem mert az alacsonyságokat és önzést keresi, a bölcselet terén Iskolázatlan, világnézetben pedig kiforratlan ember számára veszélyes — és ezért — közveszélyes ls.
Ezért érthető a keresztény bölcselet állásfoglalása vele szemben: a vele való foglalkozáshoz maga Is a felkészültség kautélálval kezd hozzá.
(Vége) Dr. Mészáros Bilt
— lUKBldl él angol férfiruha szövőtök klviló mlnfeégekben Slnger Divatáruházban.
GYERMEKÉNEK VEGYEN I világhírű RÁDIÓ ortopáid gyógycipőtf _ Siomolányinál.__I
1936. február; 14
ZALAI. KÖZLÖNY
Nem néger a mai jaiz-mustka
A Szerdal Társaság V. vita-ölése
Ai irodalmi és Művészeti Kör friss hajtása, a Szerdai Társaság lassan leveti a gyermekcipőket és kezdi mindinkább megközelíteni vitáiban az* a célt és azt a nlyót, a melyet a létrehozók eredetileg elgondoltak. A szerdai vjta m$r K2|n.
te teljes egószóben a téma boncolásába való komoly elmélyülés Volt, a szubjektív vita-elméletek háttérbe szorultak. Ennek eredménye, hogy nem hevesen összecsapott, de nyitva maradt kérdések érzésével, h\'anefn valóban Ismeretekkel gazdagodva távozhatott a vila-ülés közönsége.
Megnyitóul Bar barit* Lajos kért? a közönséget, hogy ahol a vita tantételekhez ér, ott szűnjön meg a vita, mert tantételeket sem vitatni, sem kétféleképpen magyarázni nem lehet, az.ilyen meddő szócsata eltereli a vitát a tárgyról.
A zeneiskola kamaraterme zBu-folva volt a .Szerdai Társaság meghívott közönségével.
Az előadó. Vannay János volt, a\' városi zeneiskola igazgatója, aki példát mutatott, hogyan keli a vitát irányítani és helyes mederben tartani. Témája a jaz&muzalka volt. Felolvasta egy tiz évvel ezelőtt erről a kérdésről a Zenei Szemlében megjelent tanulmányát és ehhe?i fűzte a jazz máig megtett utjának és jövő lehetőségeinek szakszerű, mégis mindenki által érthető magyarázatát. A vita beszélgetés szerű, tehát tárgyilagos keretek közi mozgott. Barbarits Lajos, Fábián Miksa, Kelemen Fe\'reno, dr. Szabó Zsigmond, Gráf Ernő, stb. tettek fel kérdéseket és vettek részt a végig érdekes vitában. Legérdekesebb része volt a vitának, hbgy vájjon néger-e a jazz-muzsika. Vannay János magyarázata rámutatott a jazz eredetének néger vonatkozásaira. Tény, hogy a jazz, amikor Amerikában először jelentkezett, a néecr tánc-ritmust hozta magával, de csakhamar átvette az európai zene hangszereit, asszimilálódott ahhoz tartalmi vonatkozásban is ugy hogy ma már egyáltalán nem lejíet a jazzt néger-muzsikának nevezni. A jazz fejlődése évek óta megállt. A zenetudomány várakozó állásponton áll vele szemben. Ha megjön a jazz mai korszakának alkotó-zsenije, mint ahogyan megjöttek a régebbi zenei irányoknagy-jai, akkor széles és értékes lehetőségek állnak a jazz-muzsika előtt. Há nem\', akkor el fog tűnni, mint ahogyan eltűnt az. atonaUs zene és akárhány zjenel\'Irány-kisérlot a mult muzsikájában. (Vannay érdekes jazz-tanuímányát rövidesen egész terjedelmében közö\'nl fogjuk a Zalai Közlöny hasábjain.)
A Szerdal Társaság következő ülése február 19 én lesz. Minthogy azonban Nagy Vince kegyesrendi tanár február 26*ra halasztotta •Tűdunk-e magyarul* c. vita-^lő-*Jkát, a következő szerdán Noll Jówef gimnáziumi tanár ksz az előadó. Témája a magyar nép díszítő müvésjjete, különös tekintettel az anyag, forma és technika kérdésire. i
Agyonvertek, aztán a lakásán (elakasztottak egy öregasszonyt
Kuposvár, február 13 Kedden délután borzalmas gyll-kosságot fdu-ztek fcí a kaposszent-jakabl szőlőhegyen. özv. Kaszáin Ferencné 74 éves öregasszonyt lakásán felakasztva találták. A kiszállt csendőrség azonnal pontos helyszíni szemlét tartott, a körorvos pedig a hullát vizsgálta meg. Megállapították, hogy az idős asszonyt
bestiális módon meggyilkolták, koponyája teljesen össze van törve. Először kemény tárggyal agyonverték, majd egy zsinegre felakasztották. A csendőrség azonnal folytatta a nyomozást. A- hullát felboncolják. Mint értesülünk, a gyilkosság ügyében máris több őrizetbe vétel történi.
— FI.mIm], ere [Ml de chlne. geor-maxocaln ~.,.d.l,„k megtelelő ■aárstekSen ».U inlu. S.kltoa41.
báli ruhái biztos sikert jelentenek.
Az Inkey-pártf szavazó meghalt a Bárczay-párti börtönbe került
Ismeretes, hogy a mult év novemberében lezajlott csurgói képviselőválasztás alkalmával Inke községben a politika halottat is hozott. A Zalai Közlöny akkor\' bővebben beszámol* az esetről. N választás előtt mintegy egy héttel"* történt, hogy több In kei gazda, köztük\' Németh György és Berkes Ferenc is borozgattak a pincékben. Berkes Ferenc Inkéy-párti volt, Németh György pedig Bárczay-párti. A két. ellenkező pártállásu ember borozgatás közben kötekedni kezdett egymással, hazafelé pedig annyira öez-szeszólaikoKtak, hogy birokra keltek. A földön hemperegve egyszer csak elgyengült az egyik Ölelő kar. Németh ugy nyakon szúrta Berkes Ferencet, hogy az rövidesen elvérzett.
Az ügyészség szándékos emberölés büntette miatt emelt vádat Németh György ny; csendőrőrmester el\'en. A most megtartott főtárgyaláson Németh György azzal védekezett, hogy önvédelemből, botja hegyes végével szúrta meg" az őt
fojtogató Berkest. Ezzel szembeái a\' boncolás és Németh zsebében talált vérnyomok azt igazolták, hogy\' l« ■ szúrás zsebkéssel történ*. A\' bíróság végül Js bünöenuk mondotta \'ki Némethet erős felindulásban\'elkövetett emberölés bűntettében <?s egy évi és hat hónapi börtönre Ítélte. A vádlott megnyugodott, az ügyész súlyosbításért fellebbezett. |
Prognózist Élénk nyugati, éBKaknyugati síét, több helyed kivált északon és kereten, havazás, egyes helyeken hófavás. A hőmérséklet Ismét csökken.
A Tisztviselőnők
február 24-iki Hacagó-est műsorán
az Eleven Zalai Közlöny
az Iparoskörben.- Utána Tánc!
40000 pangó forgalommal dolgozott áz fparo-aofc ÖNMgélyzMiövet-kaxato
A nagykanizsai Ipartestület önsegélyző Szövetkezete most tartotta hatodik évi rendes közgyűlését.
Fejlődését mi sem bizonyltja jobban, in int üzletrész tőkéjének örvendetes emelkedése. 1033-ban 15.694 P volt, 1034-ben 19.451 és 1935 december 3Lén már 23.990 peugő volt nz üzletrész töke-állomány. A betétállományok növekedése módot adótt arra, hogy « tagok mind nagyobb kölcsönigénylőéi kielégítést nyerhettek. 1033-ban 12.030 pengő, 1934-ben 8.970 P, 1035-ben 19.199 pengő volt u kihelyezett kölcsön. A kölcsönöket jobbára 100—200 pengős tételekben vették I igénybe a rászorult iparosok.
Adlovits Ferenc kimutatása szerint az önsegélyző pénztári forgalma volt 1033-ban 32.255 pengő bevétel és 33.802 pengő kiadás, 1934-ben 31.155 pengő bevétel és 30.905 pengő kiadás, 1035-ben 37.728 pengő bevétel és 38.090 pengő kiadás.
1033-ban, vagyis a megalakulás utáni harmadik évben 100 tagja volt a Szövetkezetnek, 1634-ben 180 és 1036. óv végén 150. A folyó évben már ujabb 20 tag jelentkezett ismét.
A taglétszám örvendetes emelkedése ellenére « helyzet mégis az, hogy Nagykanizsán csak minden hetedik iparos tagja az Önsegélyző Szövetkezetnek. Az intéző bizottság minden törekvése odairányul, hogy minden nagykanizsai iparost magába tőmörit-sen és még hatalmasabbá, még segitő-képesebbé tegye az iparosok eaen áldásos intézményét, A hetenként 1 pengős betét mindenki számára léhetővé teszi a részvételt
A közgyűlés a legnagyobb elismerés te hála érzetével emlékezett meg Samu Lajos Ipartestületi és Papp Oszkár ügyvezető elnökről, akiknek önzetlen munkássága lehetővé tette a szép Iparosintézmény foiyíonos izmosodását.
Keszthelyi gazdász párbaj a törvényszék elült
Nemesszegi István és Simái Lajos keszthelyi gazdászok ez év elején a keszthelyi lovasaági , ylaktanyában, könnyű olasz karddá\', párbajt vívtak egymással. A párbáj során mindkettőjüket könnyebb sérUléaek érték. ,
A klr. töi ,/ényszék mo6t vonta felelőségre Nemesszegi Istvánt és Simái Lajost párviadal vétsége miatt. A párbaj elöaftnény^irői nem voltak hajlandók nyilatkozni. Rövid tárgyalás után 60 pengő pénzbüntetésre, vagy annak behajthatatlansága esetén 15 napi államfogházra itéltV: mindkettőjüket a klr. törvényszék.
A keszthelyi laktanyától a kanizsai törvényszékig meglehetős hosz-szu az ut és igy nem csoda, ha itt már jóbarátok, illetve mint sorstársak szerepelnek, akiknek ugyancsak gondot okozott az ítélet, hogy a praxl-zsfbpénzből hogyan szorítsák kl azt a 60 pengőt ? Ez mindenesetre van olyan súlyos gond, mint a könnyű olasz kard. Végül is részletfizetésben egyeztek kl, de Itt Is a legkisebb részlet megállapítását kért&. Miután sikerült havi 5 pengős részletben megállapodnak, jókedvűen, mosolyogva, együtt távoztak el a törvényszék komor épületéből. Aki látta őket az utcán, valószínű iiem gondolta, hogy alig pár hete, mint halálos ellenségek álltak egymással szembe, hogy karddal és vérrel állítsák helyre az egymáson e$ett sérelmeket. I j
,
ZALAI KÖZLÖNY
1636. február 28.
Orvosok
— Phyllla Bottome regényéről —
A regény három női főszereplője három különböző típust képvisel. S«lly: a feleség. Jamc: a dolgozó nő, a férfi munkatársa. Myra: a démon. Mind a három nő ugyanannak a férfinek az, útját keresztezi. A férfi: Alcc, egy elmegyógyintézet orvosa. Alcc imádja n feleségét, megszédúl Myra bűvös és bűnös szépségétől, de lélekben mégis Jane, az orvosnő, a munkatárs, áll hozzá a legközelebb. Maga a feleség is, nem Myrára féltékeny, akivel megcsalta az ura, hanem Janc-re, akinek Alec talán még a kezét sem csókolta meg soha. Janc-re féltékeny a nálánál tlz évvel fiatalabb, szép kicsi asszony, pedig Alec Janc-nel csak a kórteremben, vagy a felesége jelenlétében találkozik, mig Myrával fél éjszakákon át autózik, iszik és táncol, kettesben.
Az iró ezzel a regényével azt bizonyltja be, hogy a vérvöröskőrmü, kitépett szemöldökű, kígyótestű, üres-lelkű démon sokkai i\'.»;vésbbé veszedelmes vetélytársa k feleségnek, mint a jóval idősebb, komoly és megközelíthetetlen munkatárs. Hivatásban való lelki közősség, barátság és erős egymásrautaltság a munkában: ez a legerősebb kapocs, férfi és nő között.
Az orvosnő hűvös és tiszta alakja egyike a modern regényirodalom legkitűnőbben megrajzolt és legrokonszenvesebb nőalakjainak.
A regény egy elmegyógyintézetben játszódik. Izgatóan érdekes milleu ez a kevéssé ismert, külön kis világ a nagyvilágban.
Phyllis Dottome, a regény szerzője, Angliában született, de életét hét különböző országban töltötte. Magyarországon ls járt. -Ismerem és imádom Budapestet. — Írja egyik levelében. Old Wine cimü regényének utolsó fe-jezetében.megörökíti a budapesti szép napok emlékét.
Az Orvosok-ról Amerikában Tilmfel. vétel készült, Akinek nem szabad szeretni elmen.
Az Orvosok szép könyv, jó könyv, érdekes körtyv. Izgalmas cselekménye nem engedi, hogy letegyük, amíg végig nem olvastuk. Mesteri lélekrajza, mély bőlcsesége, költői finomsága pedig nrra késztel, hogy sokszor elővegyük újra, Rulzlska Mária
Ká« női ée gyermekkabátok, szőrmék már erőeen mérsékelt árban Sin-t«r Dlvatáruházban.
MEGOLDÓDOTT ■AYEHLING TITKA
Irta: Paál Jób 10
Csak amikor a császár parancsára bizottság szállt ki Mayerlingbe és megtalálta az asztalon a búcsúleveleket és a halottak halántékán a golyók bemeneti és kimeneti nyílását, majd a falon magukat a golyókat is, tudták meg a legközelebbi hozzátartozók, hogy Budolf előbb Máryt, aztán pedig magát lőtte agyon. 1889 január 30-án, reggel 6 órakor...
A császár parancsára sürgöny ment Vetsera Helena után Velencébe, de ez a távirat nem találta őt ott, mert a bárónő útközben annyira rosszul lett, hogy képtelen volt tovább folytatni az utat. Greiflingben leszállt a vonatról és visszautazott Bécsbe, ahova csütörtökön reggel érkezett meg.
„A halál boldogabbá tesz, mint az élet.. «
Stockau gróf csütörtökön délelőtt azzal az üzenettel jött á Vetsera palotába, hogy «a trónörökös búcsúlevelet irt a bárónőnek, de a levelet a császár parancsára csak ugy lehet kézbesíteni, ha a bárónő becsületszavát adja, hogy elolvasás után u Je-
Nem szabad azt mondani valakiről, hogy „el van adósodva"
Hírnév rontásért elitélték egy kanizsai pékmester feleségét
Szálai Károly nagykanizsai sütőmester feleségét hírnév rontás vétsége miatt vonta felelőségre a kir. törvényszék. Szalainé még 1936 év elején Pfeifer Ignác vegyeskereskedő üzletében azt állitotta Pörzac György pékről, hogy teljesen el van adósodva, házát pedig^gyermek és nőtartás fejében el fogják árverezni.
Szalainé azzal védekezett, hogy ezt nem csak ö mondta, hanem az
egész utca beszélte, ő is ugy hallotta és n*in rosszindulatból tárgyalt ró\'a, csak beszélgetés köz> bon éppen megemlítette...
A klr. törvényszék miután megállapította Szalal Károlyné bűnösségét, 30 pengő pénzbüntetésre Ítélte hírnévrontás vétsége miatt és 70 pengő ügyvédi költséget kell megfizetnie.
Szálai Károlyné megfellebbezte az Ítéletet.
Halott gyermek édesanyja a bíró előtt
A forróvizes fazékba esett egy másféléves kislány
Riadt, összebujt emberpár ül a törvényszék tárgyalótermében, az asszony sáppadt, fiatal arcát a gyászruha még jobban kiemeli. A tanácselnök szólítására ijedten közeleg a vádlottak padja felé, felolvassák előtte a vádat: gondatlanságból okozott emberölés. Az asszony bólint, hogy megértette, aztán halk hangon vallani kezd.
Lenovics Istvánnénak hívják. 25 éves, Gétye községben lakik, napszámos. Két gyermeke volt, a 2 fts fél óves lózsef és a másféléves Mária. Karácsony előtt mosni akart a gyermekeknek s egy 10 lltcrvs fazekat, mikor a vlz megmelegedett, letett a főidre, hogy ebédet főzzön, mert a tűzhely nagyon kicsi. Akis
Mária egy pillanat alatt befordult a vizbe és másnap már halott volt. Ezt mór olyan halkan mondja, hogy szinte csak érezni lehet, hogy mit akar mondani.
A k|r. törvényszék 100 pengő pénzbüntetésre,"vagy 20 napi fogházra itéli az anyát, de az itéiet végrehajtását 3 éfvi próbaidőre felfüggeszti. ,
Szegény asszony nem érti meg az Ítéletet s keservesen sirnl kezd, hogy mi lesz az ő kicsi fiával, ha őt becsukják ? A tanácselnök kétszer is elmagyarázza, mig végre megérti, hogy tulajdonképpen nem kapott semmit, hisz gyermeke halálával már megbűnhődött gondatlanságáért.
Csütörtöktől—vasárnapig!
. kit miliők rajongása vesz körül, alakítja yarilOt Tolstoj Leó káprázatos filmkölteményé-
Városi Mozgó.
Az Igazi
nek főszerepét, melyntk cime:
ANNA KARiNINA
Férfi főszerepben: Frederioh Marsoh. Ennél szebb Ilimet még nem produkált a kinematográfia.
Előadások csütörlök-pén\'ck-szombat 5, 7,9, vasárnap 3, 5, 7, 9-kor.
A tiétkésNapl 5 4rai •lAadésok fllléraaak.
velet újra lezárja, arról senkinek említést nem tesz és azt visszaküld! n császárnak.. Amikor cz megtörtént, a gróf átadott egy boriiékot.
Feltörte a borítékot...
A trónörökös pecsétje volt rajta.
De csak a boríték cimzése volt » trónörökös keze vonása.
Három levél volt a borítékban, mind a hármat Mary irta.
Egyet az anyjának. Ez igy szólt:
• Drága jó anyám I Bocsáss meg azért, amit teltem. Nem tudtam ,el-lentállui a szerelmemnek. Közös megegyezéssel az allandi temetőben egymás mellett szeretnénk pihenni. Boldogabb vagyok a halálban, mint az életben. Máryd..
Nővérének ezt irla:
• Mind a ketten lelkesen megyünk a bizonytalan túlvilágba. Gondolj majd néha rám. Légy boldog és ne házasodjál, csak szerelemből. Én ezt nem tehettem meg és mivel nem tudtam ellentmondani a szerelmemnek, Vele megyek. Máryd..
Miután aláírta a levelet, hozzá irla még:
«Ne sirj értem, vidáman megyek át. Olyan szép idekinn, az ember Schwarzaura gondol. Gondolj a kezem életvonalára. Mégegyszer: Istenvelcdb
Aztán hozzá ezt is irta a levélpapirosra:
• Megkérlek arra, hogy minden esztendőben január 13-án és azon a uu.
pon, amikor meghaltam, hozzál gar-deniát a síromra és egy haldokló utolsó kónyörgéseként arra kérlek, hogy komornámat ne. hagyjátok cl, gondoskodjatok róla, nehogy az én hibám miatt ő szenvedjen.»
A fivérének annyit irt:
• Isten veled. A túlvilágon Is vigyázok Bád, mert nagyon szerettelek..
A császár egy óra múlva vissza, küldte a leveleket s a bárónőt feloldotta becsületszava alól.
Budolf több levelet hagyott hátra, do nem irt egy szót se — az apjának. Stefániától, az anyjától, a testvére-tői elbúcsúzott. Az apjától — nem. Valériának, qki karácsonykor jegyezte el magát Ferenc Szalvátorral, ezt irta:
• Ha egyszer meghal a császár, vándorolj ki az uraddal, mert beláthatatlan, hogy akkor ml lesz Ausztria-Magyarországból ...»
Ezt irta Habsburgi Budolf 1889 ja-nuár 30-án hajnalban, Mayerlingben.
Egy halott elindul fiakkeren a barátok temetőjébe
Az emlékirat utolsó része keserű vádirat az udvar ellen.
Stockau gróf közölte az anyjával, hogy az udvar rendelkezésére Máryt Heiligcnkrcutzben temetik cl, de sc halotlaskocsit, se koporsót oda kivinni nem szabad. A temetés igy történt:
Délután fél ötkor Vetsera Máriára
A szombati Tanító-bál műsora
Érthető érdeklődés előzi meg o szombati Tanitó-báH, amely a jó hangulat mellett ezalkalommal rövid, 60 perces, kitűnő műsort ad. A bál műsora Vannay Dina cimü balladájával kezdődik, amelyet a Kanizsának sok dicsőséget hozó Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara ad elő a kitűnő Ketting Ferenc karnagy vezetésével. Jáger Istvánné Schubert Impromtu B-jét és Píkéthy Caprlcciozo e.jét adja elő zongorán. Sáfrán Mária tanítónő Barba-rits Lajostól szaval pár költeményt. A vidéki tanítóságot a műsorban Berta Vince képviseli, aki m,agyar nótákat énekel. Baán Juci és Szerdahelyi Győző táncduója után a műsor Király--Könlg Magyar vigasságával ér véget, amelyet a Vegyeskar ad elő.
A műsor pontosan fél 9 órakor kezdődik, a rendezőség pontos megjelenést kór. Jegyek már kaphatók Golenszky Ferenc divat-üzletében.
A vasárnapi liceális
megint nagy eseméiye lesz az Irodalmi és Művészeti Körnek. A1 külügyi Társaság tartja ennek keretében konferenciáját Nagykanizsán. Dr. Eötfvényl Olivér klr. udv. tanácsos, dr. Kr-az Károly, a TÉBE igazgatója és dr. vitéz NagU Iván kultuszminlszterlumi titkár vasárnap délben érkeznek Nagykanizsára. Az állomáson Szakáll Gyula diszelnök és Ketnmetn Fenenc társelnök fogadják a Kör illusztris vendégelt. Az előadás egy félórával előbb, fél 6-kor kezdődik a városháza dísztermében. Megnyitót dr. Krátky .István polgármester mond, a Kör tb. elnöke.
Naptár: Február 14. péntek. Rpm. kat. Bálint. Protestáns Bálint. Izraelita Sebat hó 21.
Gyógyszertári éjjeli ssolgálat o hó 15-ig a .Salvator. gyógyszertár Érzsé. bet.tér 21. s a kiskanlzsai gyógyszertár.
ráadták a ruháit. Felöltözve beültették egy fiakkerba. Stockau grófnak és Baltazzi Sándornak melléje kellett ülniök. A hullát meg se mosták, a szerencsétlenség óta harmincnyolc óra telt cl és Vetsera Mfiry véresen, nyitott szemekkel ült a kocsi ülésén. Bal kezében egy csipkés zsebkendőt szorongatott. Ezt Auchcnthaler dr. udvari orvos csak erőszakkal tudta elvenni tőle. A temetés előtt aztán ő mosta meg a halottat.
A szomorú menet éjfél előtt indult meg a mayerlingi kastélyból...
Heiligenkreutz előtt v&lakl megállította a fiakkert. Egy deteküv.
Felült a kocsis mellé, a Jtfkkra. Parancsa volt rá...
Az ő rendeletére egyenesen a t<*ne-tőbe hajtattak,
Éjfélt ütött az óra - írja Vetsera Helena bárónő, - amikor a kocsi a temetőbe ért. A kísérőknek itt jegyzőkönyvet kellett aláiraiok, hogy « bárónő önkezével vetett véget az éltének. Amikor ezt kifogásolták, tt rendőrfőnök rájuk parancsolt, hogy; parancs... Különben eljárásnak kellene megindulni és az kellemetlen lenne az udvarnak... Másnap, február elsején, reggel kilenc órakor egy a faluban összetákolt koporsóban a hei-ligcnkreulzi kolostor priorja eltemette Vetsera Máriát...
Ezt Írja az anya: «Csak halálraítélt gonosztevőket lehet a törvény
>
1096. február 14
ZALAI KÖZLÖNY
— (Gyógyszerész-hir)
Somogymcgye közegészségügyi bizottsága most itéltc oda a jiemesvldi gyógyszertár engedélyét. A bizottság a 0 pályázó közül a jogot Mcrkly-Belus György Lajos nagykanizsai gyógyszerésznek itélle oda.
— (Az Izr. Jótékony Nőegylet)
e hó 16-án, vasárnap délután 4 órakor az izr. kistemplomban kultur-délutánt rendez, melynek előadója dr. Halpert Salamon tapolcai főrabbi. — Belépődíj nincs.
— Elegáns női szövetruhák most nagyon olcsón kaphatók Schfitxnél.
— (Igazságügyi hirek)
Pék Pál törvényszéki irodai gyakornokot a nagykanizsai kir. járásbírósághoz tisztviselővé nevezték ki. — A nagykanizsai kir. ügyészség elnöke Mohácsi Kálmán kir. ügyészségi ai-» tisztet ebl>eU minőségében véglegesítette.
— Takarók, azőnyegek, bútorszövetek nagy választékban Singer Divatáru-házban.
— (Kanizsai szerző premierje Póosett)
A Dimántul-ban olvassuk a színházi iroda hírei között: «A .pécsi Nemzeti Színház igazgatója örömmel fogadta el előadásra Stcinitr Sándor és Dómján Gyula dr. eredeti operettjét, az Aranypillét, melynek librettója is, muzsikája is igen kellemes meglepetést keltett. Az Arahy-pille zenéjét Kulor Ferenc és Pados ltezső szerezték és ilyen értékes szép muzsikával operett az utóbbi években alig került színpadra., — Az előadás március első hetében lesz, főszerep-ben llarczos Irén.
— „Fahór Január" váSZOnárualtáaupk-ból vlMiamaradt aiflon, lepedővászon maradékok nagyon olcsók Schüunól.
parancsa alupján éjjel és minden feltűnés elkerülése mellett igy eltemetni, azonban a kivégzett gonosztevők számára előirt ezt a temetést a szerencsétlen lány holttestén olyan felháborító módon hajtottuk végre, hogy a végrehajtó hatalom legalantasabb szolgáját is a legszigorúbban vonják felelősségre, ha hasonlót egy betörő hullájával elkövetni merészeli
A temetés utáni napon megjelent Taafe gróf Vetsera Helénánál és arra kérte; Rudolf temetése idejére utazzék Salzburgba, nyolc napon át ne menjen senki a temetőbe, majd márciusban ráparancsoltak, hogy a hullát ex-humáltassa és vitesse e< Bécsbe. Vetsera Helena minden parancsnak eleget tett, de ennek a parancsnak a teljesítését megtagadta...

Ezekkel a szavakkal végződik az emlékirat;
Néhány nappal előbb, pénteken, január 25-éu, egy graduálét, az utolsó Mt, amelyet tanult, u Szent Ágostonról elnevezett udvari kápolnában énekelte el. Aggódott, hogy elég erős-e a ,ia"gja ahhoz, hogy az oltárnál énekel-jcu. Minden előkészületet megtettek arra, hogy február 2-án, a szent mise Bla", Isten dicsőségére a kórusban Jnekelni fog. Nem is sejtelte szegény, hogy ezen a napon nttr örök pihenőt talált a heiUgenkreutzi temetőben. Béke legyen emlékén...
Lemberkovlts Alajosné emlékhangversenye
hétfőn este 9 órakor kezdődik a zeneiskolában. A műsor tengelyében CsaJ-kovszky örökszép és hatalmas zongo-rahármasa szerepel. Mozart hegedű-zongora szonátáját játszák még a. zeneiskola tanárai. Énekel Erdőssy Rózsi tanárnő llonli Ilona zongorakiséreté-vel. A hangverseny a szezon egyik legnagyobb és legszebb liangverscuye lesz. Belépődíj nincs, ózonban önkénig odomáavokat köszönettel fogadnak.
— (A faraang szenzáoiója)
lesz a Nagykanizsai Kerékpár Egylet vasárnapi estélye. A Zalai Közlöny nyom dá sz -gárd á j á n a k mó k a-mester c, NVeltner Sala háromfelvonásos énekes, táncos bohózatot irt € Fordított világ* elmen. A darab 1985-ben játszódik le Nagykanizsán. Ezt adják elő vasárnap, február 16-án este fél 9 órakor az Iparoskör színpadán a szorgalmas kerékpáros-műkedvelők. Előadás után táncmulatság réggelíg.
— Ügyoljcu, mert nom minden trlcó-fehérnemű Excellont Habselyem.
— Aláxatos uolgfja I
— valamikor elegendő volt, ha n kereskedő minden tudománya ebből a lapos kószönésmódból állott. Ma minden szó, amit a kiskereskedő a vevőnek mond, súlyosan esik a latba:
— minden szót a reklámpsziohológia halalmas tudománya diktál. Ezéi\'t kell olvasni a Rekláméiet-Ct. Előfizetés egy évre 12 péngő. Kiadóhivatal: Budapest, V., Lipót-kórut 9.
Agyvérzésre hajlamos Idősebb embereknek a rend ivdl. nyhén haló tirmésze es „Ferenc József keserűvíz — reggei éhgyomorra — egy kis pohárral — nag>fon Obságu szolgálatot tesz azzal, hogy a bcunukö-dest sz-báiyozza és i&en könnyű, lágy székleiétet biztosit. Az orvosok bjanljak.
Gőzfürdő nyitva rt^gel 6 órától ést« 8 óráig (hétfő, szerda, péutek délután kedden egész nap nőknek).
— KOztlattflsel&k ré*«ér« rendkívül előnyös bútorvásárlást alkalom. Modem berendezések, tökéletes jó kivitelben, bosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen U kaphatók Koprteln bútor
& ruháéban, Horthy Mlklós-ut 4. |
Zenés halvacsora
a „Centrál" éttermében
Péntek este halászlé turóscsuszával P V 20
MŰSOR:
Waldteufel: Korcsolyázók, keringő. Rosslnl: Sevillai borbély. Mascagnl: Ábránd, „Parasztbecsület". Poppy: Seclte — ballet. Kálmén Imre: Clrkuszhercegnö. Tiroli egyveleg, előadja a Vocal duó
is Junó, a messuge dobos. Hangosfilm- és tánc-slágerek.
h
A magyar válogatott tornász csapat és a Ferencvárosi Vasutasok hölgycsapata Nagykanizsán
-Vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel tartja az NTE 70 éves jubileumi dísz-tornáját a Városi Színházban. A berlini olimpiára kijelölt magyar válogatott tornászcsapat és a Ferencvárosi Vasutasok válogatott hölgycsapata vendégszerepel.
Nagykanizsán még sohasem volt ilyen nagyszabású tornasportesemény. Jegyek már csak korlátolt számban kaphatók Vágó Endre illatszertárában.
A Soproni Vasutas SE-vel játszik vasárnap az NTE Nagykanizsán
A Nyugati I. osztály bajnokcsap*, tát látja vasárnap vendégül az NTE egy barátságos . fulballmérkőzésre. A 70 éves jubileumát ünneplő NTE anyagi áldozatokat nem kiinélve az ország egyik leghíresebb vidéki amatőr csapatát hozatja le Nagykanizsára, hogy a közönségnek alkalma legyen összehasonlítást tenni Nyugat és Délnyugat két listavezető csapata között. A soproni csapat a futballra kiválóan alkalmas telet is állandó tréningekkel
kedvező részletfizetésre.
Legújabb sláger
gramofon-lemezek.
SZABÓ ANTAL sportüzletében,
Fő-ut 5.
töltötte, mert • tavalyi mintára aa idén is megakarja nyerni a bajnokságot, amire legnagyobb esélye is van. Vasárnap Bécsben szerepelt a Vasutasok nagyszerű képességű csapata és a II. oszt. profiliga első helyezettjét, a Postást 5 : 4 arányban legyőzte. A Vasutasok közvetlen védelme — Serényi—Kőműves -Fekete — állandó Nyugat válogatott, sőt Berényi kapua a főiskolai válogatott kapusa is volt.
A* NTE ls erősen készülődik, hisx jövő vasárnpa már a Kaposvári Turul ellen kell kiállani* Nagykanizsán a bajnoki pontokért,
A mérkőzés pontosan 2 órakor kezdődik, hogy a vendégcsapat « 4 óra 20 perces vonattal visszautazhasson.
Ökölvívó verseny Nagykanizsán
Folyó hó 16-án, vasárnap délután fél 5 órai kezdettel, a reálgimnázium tornatermében rendezi meg a nagykanizsai testnevelési vezetőség oktató és ismertető ökólvivó versenyét. Ez egyúttal a Levente Egyesület házi versenye is lesz. 14 versenyző lnduf a versenyen. Sipos István ökölvívó edző a versenyen fogja megmagyarázni a közönségnek az ökölvívó spórt alapvető szabályait, a .megengedett és meg nem engedett ütés módozatokat és azoknak védési lehetöségeiL
Tekintettel a verseny propaganda jellegére, a következő olcsó helyárakat állapította meg a rendezőség:
Olőhely 60 és 40 fillér, katona, diák ós levente-jegy 10 fillér.
Olimpiai hir
Ga-Pa, február 13
Csütörtökön délelőtt játszották az olimpiai játéko kkeretében Anglia és Magyarország jégkorongmérkőzését. A mérkőzést Anglia nyerte 5 :1 jurány-ban.
Az 1500 méteres gyorskorcsolyázás világbajnoka Matisen (norvég) lett. Hidvégi az induló 37 versenyző kö-«01 a 25. lett.
— Háilaaa*My*k I Megjelent a Dr. OETUR gyár MMlk kiadású témThé,m 1—pl nwptklsyi*, melyet kívánságára bár kínok lngyea és bérmentve ktld: Dr. OETKER A. Tápesemavek Budapest VIII., Contl-o. 25. Sütőpor ás vanlUlnoukor ára most levelenként 12 fillér.
JL_
ZALAI TTOZLOHY
1936. február U.
ítélet
a Iharseiltel perbén
Az hitéltek * s**tr.d HolVát-országot éltették
Alz-«lii-Provence, feljruár IS
A\' (ŐrVéiíyiídi szerdán fólott tti1.-letet a manseUlel tamei! bünttgy-ben. ~Ak esküdteknek 3\'2 kérdésre kellett feleim és ennek öss ■ ,,.■/•■ Ml hoz Iák ftejj «z ítéleti, Itmely-nek érlelm«tál á három jelenlevő vádlottat, \'iBWk Wicátit és Pospisllt ílimgí\'tlgladl Vnyiíer-munkára ítélték. Ai ítélet kihirdetése után a vádlottak n szobád Horvátországot éltetlék.
Külön hozott Ítéletet a törvényszék az Igazi gyilkosok, n külföldre menekült PavelicS, Kvaternlk ée Percsevks felett, akiket a törvényszék In contumaciam halálra Ítélt.
Ml okolta Dréhr Imre halálát
\'Öurfapést, február 13 A< Országos Vegyvizsgáló Intéret csak saerdáu. kapta meg Dréhr Imre ligy léazeit, bogy megállapítsa a halál okát, Al orwJiirenuőri Jelentésben ez áll: Dréhr lmru — mérgezés.
|imm
Magyar Takarékpénztárak (tankok Évkönyve lUm
\'tXitós (tőfét a TÉBEMhyVtár legújabb, 7ÍI-lk ^száma : a Magyar •nattlrélipénztárak és Bankok Évkönyve.!. kötete, dr. Makal Ernő aserkcaztéaében. Az évkönyv ezután mimfo éybep megjelenik Célja, bogjr á bankvilág tökéletesen megismerje mindama tisemények rugóit b változások \'lráhyait, a gazdaság-potltDiijfclk ihfndamn kül- és bd-főlm"|e»Hll«ge|t, áhíelyek a hltel-Kkpéiolatban vannak és reá hatást \'gyakorolnak. »E réi eláréae érdekében - mondja a kötet előszava - arra törekedtünk, hogy a pénz- és hitelélet első szakértői szóljanak hozzá a pénzügyi kérdé-*eld*z.<
A| kötet, verftő cikkét Hegedős ■^tte^v^* PMsymblszter, a TEÖEefnöke Irta. Utána PuschGyula, a PK veiérlgazitat6|a taabuda-pestl bank-világ többi nagy nevel következnek, A; 26 szak-tanultnány közül a 9-1 k Kelemén Ferencé, a \'Íía^ykanizsai Takarékpénztár Igazgatójáé. Címe: .vidéki hltelszer-V\'WI kénysüerü metajnorfór.ísa.* Ez a tanulmány a Vidéki hiteléletclmü fojeíet verető cikke. Kívüle csaj, 2 vidéki név szerepei a kötet fizak-l.rójnak tatáján. Nagykanizsa büszke \'arra, bozy a pénzintézeti szak-ftrdéáek k,Ku
rája feféh \'te vezető >íto(t K-lemén Föterte toMán és szakírói országos ttfctntélyPn \'keresztül a déü végek városának.
■ A; P«Hjszftv«tBég éz évben is megrendezi o Del- és VJlföldi gazdaií-
\'(tettfeaktílókat. A niagyrtr fckzttátffak b tavasztól üszig terjedő idő alatt mintegy hat hónapot töltenek beosztási helyükön, ahol mint
családtagok részt vesznek az ösz-szes előforduló gazdasági munkákban és őzen idő alatt díjtalan ellátásban részesülnek. Ugy a bel, mint a külföldi csereakciókra csak olyan 17 évesnél Idősebb ifjnk vétetnek fel, akiknek szülei önálló gazdasággal bírnak és ogy magyar vagy külföldi cscreifju családtagként való b\'\'fogadását vállalják.
A b\'lfö\'ill csereakció részvételi dija (útiköltség né\'kül) 8 p<ngő. A belföldi csereakcióra felvett Ifjak kedvezményes vasúti Jeggyel utazlak beosztási helyükre.
A külföldi csereakció részvételi dija 190 pengő, mely összeg két részletben és pedig a felvételkor 90 pengő és az őszi hazautazáskor 100 pengő fizetendő be. Ebltfn a két összegben bennfoglaltatik nz oda-és visszautazás, valamint a/. \' őszi hazatérés alkalmával rendezendő tanülrtiáhyi kirándulás költsége teljes ellátással együtt.,
8őv«bb felvilágosítást az érdeklődőknek a Falu Magyar Gazda és Földműves Szövetség (Budapest V., Báthory-u. 24.) nyújt.
(—) A Magyar Qyümölot
nj száma nagyarányú kedvezményes feyümőlcsfa-akclót Jelent be a lap olvasói részére. Cikk- és kép-anyaga rendkívül érdekes, a tél és tavasz fen-niwalólt Ismerteti a gyümölcsösben. A gyöniölrs-é^Tékesltésre. vonatkozó szakközleményei minden gyümölcstermelő-nck értékes útmutatást jelentenek. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut 8.
A Zalai KfaHtay biztosításában résztvevők,
akik ebell szándékukat a kiadóhivatalban már bejelentették, szivei kedjenek mielőbb befáradni a kiadóba a biztosításhoz szükséges adataik közlése végett. Ez adatok (születés, lakás stb.) nélkül a biz tositist életbe léptetni nem lehel. A Zalai Közlöny minden ecélból jelentkező előfizetőjét 150 pengő te metkezésl segélyre és külön 260 pengő általános balesetre biztosítjuk a Magyar PJel- és Járadék Biztosító Intézetnél. A két biztosítás együttes dijából az előfizetőt csak havi 86 fillér terheli. Az előfizető bármely családtagját és több családtagját ls biztosíthatja önmaga helyett.
KlldJ. . l.ptul.Jdonos K0lg.id.algl Rt. Oul.nb.rg Nyomd. <s Déls.l.l L.pklidó Vállalata N.gykinlisán.
Helelös lilidft t 7.1.1 Károly, [ntemibin teleion: Niovkinlus 78. laán.
Uetőmas
bizalmi cikk.
Vásároljunk :
HIBSCH ÉS SZEGŐ
magszakQzletben.
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés dija vasárnap él Snnapnap tO Jirtla
V Miét. minden további wó 4 fillér. hétkdinap
iU sióig 40 fillér, minden további nó 3 Iliiét.
Autótaxik szolid árban vidékre vagy helyben t árntikor megrende hetök. Tele-lonállomás 2 2 2 Kaulmann Manónál. 4891
Egy háromtagú munkaképes család uro-dalomba konvanolórai ajánlkozik. Kin Utvin Attila utca 40 552
Kertiek 8 konwairoléa cselédet, kocsist Bocskába. Németh István. 503
Perfekt u*or»- és yépli-Anö azonnali belépésre felvételik írásbeli a|ánlatok fizetési Igények megélőiéivel. .Ovakor-lőtt" jeligére a kiadóhivatalba adandók >e.
483
Ügyes péka«(iéal állást keres. Petöíl-ut 4. ♦
Kétyxobéfi, fürdőszobás lakát kiadd májusra Bagolal-sor 9. (Katonarét). 570
Bábochay OyÖrgv (Oyár) utca 30. «. fM«Q*Hhás május 1-rii kiadó. Bóvabbet Babochayu. 20 *
Oyermtkazeretö mlndtnaal felveszek.
Eötvös-tér 18 si. I ajtó. 572
Megbízható fA«AmIa«aaaat 15-ére felvesrek. Kelemen RezaS Deák tér. 071
Pk. 8193/1935. sz. 1935. vghtól 4?9. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Morvái B(la budapesti ll«yvéd állal képviselt Hofher-Sch-anli-Shutt\'ewoMh Magvar Oépgyirl MUvek Réstvénvtáráaslg bpestl bej cég javára 5875 P 29 I töke én több követelés járulékai ete|él« a budapesti közp kir. lirásbüöság 1935. 42826 sz. végzésével i-lrend«1t klelégiléíl veRre-. hajtás folytán végrehaltást azenvedötöl 1935 évi auguutus b.ó 18 án lefoglalt, 1300 P Illetve a bliósJg által kirendelendő szakértő b*c»lé«ft szerint nag> kanizsai kir. járásbliósfe, lenti szAnu végzésével az árverés elrendeltetvén, annak megtartását el-rcndelr«\\ Klakomárom közs^b«n, az e»z-tergo .\'il kápialan uradalom gazdaságában a t*<olásl helyen le»ndö megtartáfára ha-tá időm 1936. évi február hó 25 napjának d u 3W órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt 1 drb. $. Cl. Sch. 15 KP nyersolaj trakior, 1000 mm veröléces Cnéplöizekrény, mérleg, emelő és lóhere-tfj\'ö i egyéb ingóságokat a Ngtöbhet ígérőnek készpénzfizetés mellett, enetleg becsiron alul is, de a kikiáltási ár s/i-nál alacsonyabban csak a végrehajtást »«en-vedó beleegyezésével, el fogom adni Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egylhed-részét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1936 évi Január hó 28.
Elek László s. k.
kir. blr. végrehajlö, MS mint blróaáKÍ kiküldött.
ÖH4_
i* sok pénzt I takarít meg,
■ ha
■ nyomtatvány-
■ azOkaéglatót
■ «a könyveit 1 lapunk
I nyomdájában, 1 FS-ut S. alatt | rendeli nsey.
Pl.chl Adolf ugy a maga, mint ns egész rokoniág navébon mélyen sromorodolt szívvel Jelenti, hogy szeretett neje
Flscbl Adolfné
•i0L Kellermann Jullaka
f. hó 12-én délután 8 órakor, életének 65-lk, boldog házaaságának 10-lk évében elhunyt
A megboldogult hűlt tetemét f. hó 14-én. pénteken délután 4 órakor fogjuk a nngykanlzaat Izr. \' temető halottasházából örök nyugalomra helyezni. Nagykanizsa, 1936 február 13.
Áldott fagyat! emléke I Kalmár Bea6, Farkas fitvánoé,
Sárkány Mértté testvérei. Kalmár Banöné, Oalandauer Vlk-torné, Golandttuot Viktor, Farkas látván, Sárkány H6r sógornői és sógorai.
Estélyi és báli ruhákhoz
legdivatosabb
Strasszok
Csokrok
Virágok
Zsinórok
Diszek
Gombok
dán válaszukban, legolcsóbb árakon
firónjai Divatház
Horlhy Mlklós-ut 1. siám
Város házpalota.
Allatok nevelésénél óh hlzl.l.sán.l nélkülözhetetlen.
Csontképzö és étvágygerjesztő. A valódi Fulor e«ík eredőd gyári co-magol&aban kerül forgalomba MM kísért FVTtl-t mital h Itgidjti il I Szénsavas takarmánymeszet FUTOR helyett ne fogadjon el
Beszerezhető:
okszAq József
mag. műtrágya, növényvéévtml s/erek. zsák, atb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bírósági palota mállott. Telafoa U«
Hirdessen a Zalai Közlönyben
N*oi* a l^taM ll^i.l il!» itt, Utitaolxry Nyoosda a Dála^d Upkladó VátUtaU Uufvaromdájálmr N^ytauilsrfs, <UW». falaiaaot/1
76. évfolyam 38. giám
N«gyk«nlm, 1936. február 15 szombat
Ara 19 fUl.
ZALAI KÖZLÖNY
» I I I II lt H Umöt
MÖSÖZ
tUtMdi FM Bl I
Felelő, szerkett*: Barbarits Lajo. SS^L^JLH^t
A bOrtOn glóriája
A börtön az a hely, ahova a társadalom bűnöseit zárják, a fegyenc-. ruha megbélyegzés s a rabkoszt megérdemelt bütetés. Nehéz dolog a börtönről dicshimnuszt zengeni, mert a cella falai olyan világot zárnak körül, amely külön világot jelent a mi világunkban s azért vön megalkotva, hogy a civilizált emberiség erkölcseire épült világrend fegyelmét, zavartalanságát és természetes életütemét biziositani lehessen a bűnösökkel szemben.
Mégis fennen keli zengenünk néha a börtön megdicsőítő mivoltát is p hazafias glóriával kell övezni nünk.azok homlokát, akik felemelt fővel mennek egy mindnyájunkat eltö\'tő nemzeti gondolat hordozójaként a börtön falai közé. Oh, mily messze esik ennek a börtönnek a világa annak a cellának a levegőjétől, amely a bűnözőket veszi körül.
Olvassuk a minden magyar, szivet facsaró hirt, hogy u nagyváradi törvényszék most tárgyalta Ghibu v Onifisor tanárnak ujabb perét, a melyet az ottani magyar újságírók ellen indított. A j«nár ur rágalmazás miatt perelte be őket azért, mert az újságírók részrehajlással , vádolták a kisebbségi hallgatók vizsgáztatásával kapcsolatban.
A vád ugylátszik nagyon fájt Ghibu Onifisor urnák, bár köztudomású, hogy a román vizsgáltató közegek a legszemérmetlenebb rész lehajlásért nem mennek tanulmányútra más kisantant államokba. Románia felülmúlhatatlan tökélyre emelte a kisebbségi lakosság tanügyi üldözését s maga az egész vizsgáltatási procedúra tulajdonképpen a ipagyarok üldözéséért történik. Ma mór tudja ezt az egész világ s ha nem húzódna meg a dolog mögött o\'yan erősen körülhatárolva egy állandósulni akaró hatalmi politika, bizonyára rég nem tudná már elviselni az ilyen ember-leien üldözést a civilizált emberiség.
Az említett konkrét esetben oly szembetűnő leplezetlenséggel nyilatkozik meg a román kisebbségeket üldöző politika arculata, hogy erre példát sehol a világon nem lehet találni. Ghibu Onisifor durvasága annyira ment, hogy vádaskodásai során az erdélyi sajtó magyar munkatársait nyíltan államellenes felfogással vádolta meg s bizonyára nagyon szellemesnek érezte megjegyzését, amikor a román bíróság clőtt ezeket mondotta : »a magyar sajtőnak még sok iskolára van szüksége.* _ No és vájjon milyen iskolára gondolt Ghibu Onisifor? Oh, korántsem leplezte etéren gondolatát, nyilán és durva szókimondással kijelentette : »abbn az iskolába kell jutnia a magyar újság-írnak, amelyben a legtöbbet tanulhatnak.* Értsék meg és vegyek tudomásul a magyar ujságirók mondotta Ghibu Onifisor »ez az iskola a börtön..
Izgalmas viharok közbon csaptak össze az indulatok a megyegyűlésen a kórház-kérdés körül
Vita a pártok szervezkedése és a nyilas-gyülések körül — Egyhangú volt az alsó-lendval föbiró-választás — Nemzeti ajándékot kap-e Zalaegerszeg? — öt percre fel kellett függeszteni a viharba fulladt megyegyűlési — 26 szótöbbséggel a kórház elvi átvétele mellett döntött a törvényhatósági bizottság
Tabódy főispán a „Személyi érdekok alárendelésével és harmonikus munkával kell tekintélyt szerezni a vármegyének"
< . Zalaegerszeg, február 14 | Zalavármegye törvényhatósági bizottsága vitéz Tabódy Tibor főispán elnöklete rMatt nagy érdeklődés mellett igen zajos ülést tarlóit. A főispán megnyitójában abból az alkalomból, hogy
moat lesz egy éve, hogy el-y foglalta a főispáni széket, egyebek közt a következőket mondotta : j
Minden törekvésem az volt, hogy- szeretetet és egymás iránti megértést hirdetve, lehetővé váljék a békés, harmonikus munka. Hála Istennek, ez sikerült is... Minél inkább .érvényesülni kell a személyi érdekek alárendelésének fs harmonikus, békés, közérdekű munkával keli tekintélyt szerezni a megyének.
(Éljenzés.)
Ezután a főispán
Deák Fereno halálának 60 éves évfordulójáról
emlékezett meg. Szavait az ütés állva hullgutta végig.
- Február 7-én, 60 ówel ezelőtt gyászülést tartott Zalavármegye. Ate akkori gyászülésen hangzott e! a mondás : »Dcák Fcrenoet Zalamegye adta a nemzetnek, de Deák a nemzeté, mint Zala Is qz egész országé.* (
— Hogy e megye és ország újból boldog legyen, merítsünk erőt Deák szelleméből. A nehéz időkben tudjunk küzdelmesen is é\'ni, de reményünket a nemzet szebb jövője iránt soha sem szabad feladnunk.
• Derűs „nyilas-kabaré*4 a megyegyűlésen
Bödy Zoltán alispán jelentéséhez sokan szóltak hozzá. Farkas Tibor hangsúlyozta, hogy Deák nem ismerte el a megyei életben pártpolitikai \' szempontok érvényesülését. Kifogásolta, hogy bármelyik párt propagandájában me-gyel tisztviselők vegyenek részt. Kifogásolta
a NEP-jelvények viselését hivatalos ténykedés alatt.
pehm József szociális irányú kívánságokat vetett fel. örömmel látja, hogy a közigiizgatás az analfabetizmus és a közlekedés javítása terén sokat tett. Kéri, hogy legalább lábbelivel lássák el a nagy-családu konvenciós cselédeket, a rossz vizű községekben vezessék
fogást emelt, majd többen szólaltak még fel, amire Bojtor József nagy derültség közben megjegyezte :
- Már két órája itt vagyunk és mit csináltunk ? Sokkal fontosabb kérdések is vannak, mint ilyenekről vitatkozni. Ott vannak n mezítlábasok és a rongyosok !
Az alispán (fórba vette a felszólalásokat és nffodegyikre kimerítően válaszolt.
A főispán bejelentetté, hogy minden erejével törekszik minden közérdekű kérdést teljesíteni. A párt szervezkedések azért folynak, bogy n« ismétlődhessen 1918. A nyilas-gyűléseket a megye nyugalmának érdekében nem tartja kívánatosnak. V
Farkas Tlboi nom osztja a főispán nézetét a nyilas-ügyben és itt nagy vita keletkezett Farkas és Arvay között. Arvay hangoztatta, hogy állitsák őket biróság elé, ha »izgatnak, de engedjék meg a gyűléseiket és azokra jöjjön e* a főispán is.« (Derültség.)
Főblró-választás
Az alispáni jelentést elfogadták és megejtették a főszolgabiróvá-lasztást.. Az aisóK\'ndvai főszolgabíró egyhangú választással dr. Búzás Béla lett.
Városközi vihar az egerszegi kórház körül
ször rendet kell teremteni. mert olyan hangokat\' hall, hogy t.gor-szeg jó üzletet akar csinálni. (Óriási zaj, ellentmondások, Czobor polgár-
be a jód-adagolást, stb.
Több felszólalás után Arvay István kifogásolta, hogy
a nyilasoknak nem adnak gyülésengedélyt. Felszólalását élénk zaj cs derültség kisérte, mire kifakadt: - Ne nevessenek ! Ez nem kabaré I A főispán :
Amit .a bizottsági tag ur csinál, - az kabaré ! Arvay tiltakozott, több egyéb ki-
Nagy vihar kerekedett az egerszegi kórház átvélete körül. Farki s Tibor hangoztatta, hogy a kórház jelenlegi állapota tűrhetetlen. Elő-
Azt hinné az ember, hogy miként az miden kulturáUamban történni szokott, a tárgyalást vezető elnök rendre utasítja, vagy legalább is figyelmezteti a vádaskodót szavai durvaságára, de természetesen Romániában más mértókkel kell mérni, ott minden gorombaságot a gyengébb fejéhez szabad vágni, de virtuskodáslg menöleg alkalmazni lehet az Uyen tónust a megnyomorított kisebbséggel szemben.
Amikor bő híradásokat találunk a világ sajtójában a Duna nrden-céje problémáinak megoldására vonatkozóan és látjuk azokat az egy. oldalú törekvéseket, amelyek rendet óhajtartak* teremteni Középeurópa szétzilált helyzetében^ arru
lehetne gondolni, hogy a bajok elhárítására minden oldalról megnyilatkozik legalább a törekvés a lelkek kibékítése érdekében. Titulescu is pl. a maga módján nem szűnik meg melódiákat fuvolázni a spirituális határokról s gondolatalt szép rózsaszínre festve kínálgatja a nemzetközi fórumok előtt. De eközben nem akad senki, uki a tárgyaló asztalnál elővegye a nagyváradi magyar lapok legutóbbi példányszámait s pár peroes ic$t kérne arra, hogy például Ghibu Onifisor cézári kegyatlenkedéséről é« durva ságáról említést tegyen. Bár kicsinek látszik ez a kérdés akkor, ha belehelyezzük a Duna medence problémáinak komplexumába, mégis
szentül meg vagyunk győződve arról, hogy eZek azok a tünetek, a melyek szinte lehetetlenné teszik a komoly megbékélés létrehozását, mert amely országban nyíltan börtönbe küldheti valaki a magyar újságírót, aki hangot ad lapjában a kisebbségeket ért súlyos sérelmeknek, ott olyan gyülölködési ünyag gyülemlett össze és önti el a hatalmon lévőket, amelyből nincs kivezető ut az igazi kiegyensulyozó-dás felé.
Az ilyen szellem a börtönök ajtaját nyitogatja a mártírok és a hősök előtt, de ezek a börtönök glorifiká\'nak, n in pedig kiközösítenek.

MtAi KMkWfY.
1936. febrwif 15.
me«ter közbekiobál, de a főispán lcjpti.)
r Nem veszek \'"íszt a tárgyaláson addig, - mondta Farkas Tibor - ggjg az alispán a dolgot kl nem vizsgálja.
Aroay László szerint Egerazeg nem nemzeti ajándékot kap, ez nem a város ügye, hanem közérdek. Za-lamCgye vallja kárát, hu elgáncsolják az átvételt. (A kanizsai tagok heves ellenzésben, törnek ki,) j |
Fel kellett függeszteni a megye-gyülést
Cgobor. Mátyás polgármester hangsúlyozta, hogy semmi szabálytalanság nincs. A kórház érdekében a város olyan messze ment, amilyenre csak mehetett. A kórházi állapotok nem rosszak, csak az <j\'me-osztállyal van baj. A kórházi alappal az az igazság, hogy a város legális alapon kölcsön vette a pénzt a közigazgatáshoz. .
Aroay István kijelentette, hogy a kórház átvétele megyei érdek, csak a kanizsaiak akarják elgáncsolni... (Viharos ellentmondások és helyeslések.)
Somogyi Gyula az Arvay féle javaslat eiien szólt. Szavai elvesztek az egyre erősödő zajban. Sértések röpködtek, egyesek ugy vélték, hogy a szónok is erős szavakat használt, mire teljes erővel kitört a vihar. A Jöispán hiába rázta az el-nöki csengőt, rendet nem lehetett már teremteni, - a főispán erre a gyűlést felfüggesztette.
Az újbóli megnyitásnál a főispán nyugalomra intette a gyűlést. Somogyi Gyula áUt fel: , ,
|- Ugy hallottam, sértőleg magyarázták szavaimat, N^m sértetnem, nem volt ilyen szándékom, akit sértettem, megkövetem. (Heiyes.ós.) Nem vagyok kanizsai... (De igen, igen 1 Zaj.) akjknek a zsebére megy, ha a megye átvesz egy elhanyagolt kórházat... (Nem elhanyagolt I Viharos zaj.) egy nem eléggé bő kórházat... (Hiszen azért adjuk át, hogy bő legyen !) ...6 százaiékos pótadóemelést jelent... (Egyie fonozódó zaj.) Miért nem fejlesztett Zalaegerszeg akkor, amikor Kanizsa, Szombathely ? Kanizsa a kapott 160.000 pengőhöz hozzáadott 800 (ezret s igy épitetU A megye adjon a városnak ^Imekórházra pénzt, de ne vegye át a kórházat, i ,
Izgalmas szavazás
Már két óra volt, amikor a gyűlést .meghosszabbították. Knmisz László ügyvéd szólalt fel:
- Az egerszegiek nem lelkesednének ennyire, ha a tupolcai, sümegi, kanizsai kórházról volna szó. Ha rentábilis, miért adják át ? Mi nem Nagykanizsát képviseljük... (Viharos ellentmondások.) mi a reálpolltika alapján állunk s nagy megterhelést a megyének nem akarunk : Kiabálások : Szavazzunk ! Szavazzunk!) i .
76:50
Tabódy főispán elrendelte a névszerinti szavazást. Hosszadalmas és zajos szavazás következett. Eredmény : a közgyűlés 76 szavazattal 60 ellenében, tehát 26 szótöbséggel
kimondta, hogy elvben átveszi a* egerszegi kórházat, a továbblak megbeszélésére bizottságot küldtek kl. ; | i ;
A terem most már egykettőre kl-
Megindul a légmegszervezése
A légvédelmi törvényt megszavazták, szankcionálták is, de végrehajtási utasítását még nem adták ki. Az ország ettől függetlenül mindenütt igyekszik felkészülni a légvédelemre. Ezt a célt szolgálta az az országos lég- és gáz védelmi tanfolyam, amely most Budapesten volt ós melyen Nagykanizsáról dr. Prack István közigazgatási tanácsnok, a tűzoltóság főparancsnoka, Zalaegerszegről j>edig Mó-zes László tűzoltóparancsnok vett részt. Dr. prack István most érkezett haza a tanfolyamról, ahol az egész országból mintegv. 80 hallgató vett részt, hogy visszaakezvén lakó-helyükre, megkezdjék uz erőteljes lógós gázvédelem megszervezését. Igy Nagykanizsán is. Ebből az alkalom, ból munkatársunk beszélgetést folytatott dr. Prack "István tanácsnokkal, aki érdekes és megszívlelésre való dolgokat mondott el a légvédelemmel kapcsolatban.
Amikor minden álfám, minden város berendezkedik a jövő eshetőségeire, nem szabad, hogy éppen a ha-tárment! Nagykanizsa no számoljon ezekkel a lehetőségekkel. A lég- ós gázvédelmet azonban nem lehet egy-két alig látogatott előadással elintézni, ehhez nagyon komoly előkészület, ki-tanítás és gyakorlás koll. A lég- és gáz-védelem rendkívül komoly kérdés nem sport, hanem életkérdés. Azért beható és intenzív kioktatásra, fel. világositásra, előadás-sorozatra van szükség, ahol a lakosság előtt nem csak feltárják n légvédelem fontosságát, hauem megfelelően ki is oktatják a védőeszközök gyakorlati használatára. Ez pedig hosszabb időt igényel. Szükség van bizonyos építkezési szabályokra, amiket már az uj építkezéseknél alkalmazni kell, mint ahogyan történik ez Budapesten, de a nagyobb vidéki magyar városokban, Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, stb. Az építkezési engedélyek lóg- és gázvédelini követelményekhez vannak kötve. Szük-
ürült és a többi kisgyülésl javaslatokat alig pór emberrel elfogadták. Percek alatt végeztek a póttárgysorral is, ugy hogy a viharos gyűlés 3 órakor ért véget. | .
és gáz-védelem Nagykanizsán
ség van nagy nyilvános óvóhelyek el-készítésére, ahová a lakosság szükség esetén gyülckezhetik. A magyar városokban már számos ilyen óvhely épült. Az uj házakban is a lakók számarányának megfelelő óvhelyek berende-zése szükséges.
Szükség van a lakosságnak gázvé-delmi álarcokkal való ellátására. Ez azonban nem minden. A gázálarcoknak a kezelése hosszabb gyakorlathoz, tréninghez van kötve. Tüdő és lélcg-zet-tréning kell, hogy az egyes ember megszokja ennek használatát, különben nem tud vele bánni veszély esc. tén. Az álarc beszerzési .ára ma már olyan, hogy a lakosság nagy része be tudja azt szerezni.
A budajjesti légvédelmi tanfolyamon a lég- és gázvédclem minden ága és használatban lévő minden eszköze, bemutatásra került. A tanfolyamon ne egyes gázok hatásával is megismerkedtek a hallgatók, (kivéve a inustárgázt) és ez a hatás egyes gázoknál olyan volt, hogy nem mondható hatásva. dászatnak a sajtónak az ilyen gázokra vonatkozó leírása.
Nagykanizsán Is teljes erővel megindul a lég. és gázvédclmi akció. Tervszerűséggel, mindenre kiterjedő figyelemmel. Egyelőre — előreláthatólag márciusban — megkezdődik az elő*-adás-ciklus és pedig leventék, cserkészek, majd az Iskolák, Intézetek, egyesületek és testületek részére, azután a nagyközönség részére.
A város közönsége saját érdeké-ben cselekszik, ha niindezeken a tanfolyamokon, előadásokon és gyakorlati kurzusokon részt vesz. Senkinek sem szabad azokról hiányozni. A ma leg. fontosaid) és legkomolyabb akciója nz, ami már az egész országban erőteljesen megindult és most Nagykanizsán a sor,- hogy itt is minden vonalon megteremtődjék a megszervezett lég-és gázvédelem. *
EMLÉKEZTETŐ
r+r*ár 15.
A tanítók nagy megyebálja. Fütőhá«i Kiamüveeek teája a Mar-bóban.
OWKE-bál • Kaszinóban. FabnUr 16.
NTE jubiláris disatornája a Városi &áulUubau délelőtt 11 órakor.
OUtfregylet leája fi órakor a Fehór-fcremben.
Liceális előadás fi órakor a városházán (Külügyi Társaság). A» lar. Nőegylet kultur-előadása 4 lómkor a kisUmplomban (dr. Hal-pwt Salamon).
A református énekkar vidám estje 8-kor az Evangélikus Otthonban. A Zrínyi Torna Egylet teája a Koronában \'6 órakor. Kerékpár Egylet farsangi estje az Iparoskörben.
Febriár 17.
Lemberkovits Alajosáé emlékhang-rerseny ««Lc y órakor a leaeisko-
Ftkrair 19.
A Seerdai Társaság vita-ülése G óra-j kor » »an«iskolában (Nagy Vince). Február 2*.
Keresztény Jótékony Nőegylet jelmezbálja az Iparoskór termeiben. Fcbiaár 23.
A* Iparoskör jelmez-bálja. Február 24.
Kacagó-cst n Keresztény Tisztviselőnőknél.
F*bmár 25.
Táncestély » legényegyletben.
Vidám műsoros k-p.est a Missziós-hfebau.
Torma Tóni zenekarának jclinez-•atje az Iparoskórben. Febrnár 27.
ttfánybál a Wollák-vendéglőbeu. Cigánybál aj UJ-sőrházban. Február 29.
Zeneiskola tanárainak Liszt-emlékünnepélye esti y órakor a zeneiskolában, ■árcius 1.
Nini a Legényegyletben i órakor. MArclua 7.
Iar. Jót. Nőegylet purim bálja a Kaszinóban.
Március 8.
Zeneiskola növendékeinek Liszt emlék-matinéja. Március 18.
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délután 6-kor.
Április 5.
Liceális előadás a Legényegyletben fél 9 órakor.
Április IX
Operett előadás a Legényegyletben fél 9 órakor.
Naptár: Február 15. szombat Rom. kat K. Kolos. Protestáns Fausztin Izr Sebat hó 22.
Gyógyszertári éjjeli suolgálat e hó 15-ig a <Salvator> gyógyszertár Erxsé bettér 21. s a kis kanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyltra reggel 6 órától esU 8 ó«áJfl (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Divatos
rrs r
érkeztek. Sínser Divatáruiláz.
GYERHEKENEK VEGYEN I világhírű RÁDIÓ ortopSd gyógycipőt! ___Szomoiányinál.__j
1936. fahruár 18.
ZALAI KÖZLÖNY
S
TIKKADT VÁNDORLÁS AZ ABESSZIN HATÁRSZÉLEN
A Zalai Közlöny munkatársának élményei Afrikából
IxOletl csuznál és Ischláanál,
neuralgikus és arthrlUkus fájdalmaknál epy pohár lermészeles .Ferenc jóltel" keserűvíz, reggel éhgyomorra bevévc, gyorian elömozdit|a a gyomor é« a belek működését és Igen könnyű, lágy sxéklelétel, jó emésilési és kellemes közérzetet biztosit Ax orvosok ajánlják.
Karenina Anna
A filmek koronázatlan királynője, Grcta Garbó, a néma Karenina Anna után most hangos változatban örvendezteti meg n mozilátogató közönséget.
Tolsztoj megrázó erejű regényét a Metró ismét amerikai pazar fénnyel és pompával, csodás kiállításban vitte vászonra. A film ékszere természetesen Greta Garbó, akiről már alig lehet valami . ujat mondani, hisz minden dicsérő jelzőt elkoptatott már vele kapcsolatban a kritika. De nem js keli Garbóról ujat mondani, neve meg. mond mindent, játéka fogalom.
• Az életben mindenért fizetni kell. — mondja Karenina Anna élete és Greta Garbó ezt az életet a hűtlen asszonytól az elhagyott szerelmesig érzés-skálájának ezer arcával eleveníti meg. Partnere Frederic Marsch, a daliás katona, a nők eszményképe lehet. Méltó Greta Garbóhoz. Finom ós szép játékot ad a Tarzan filmekről ismert kedves Mauren 0 SuHiman. Különös említést érdemei a kis Sergej tökéletes játéka. Ez a kis gyermekszinész igazi művész. Jók a többiek Is, név-szerint Básll Bathbone, Fredy Bartho-lomew és May Robson.
Az amerikai stilusu rendezés Cla-renc Brown érdeme.. A kis érő filmben egy pompás szines trükkfilmmel örvendeztet meg beimüilket a Metró, amely nagyszerűen ogésfeiti ki a kitűnő műsort.
<X0
„Tejszagn hfis mise" ég „Istennel viselős egek11
Irta: Barbarits Lajos
Minap szóvá tette valaki egy nagy. kanizsai vallásos egyesület gyülósén, hogy a Zalai Közlöny kedves és értékes poétájának, Lidiit Júliának egyik versében előfordult ez a kitétel: «lcj-szagú, hűs mise..
Az itt kővetkezőket nem a minden tiszteletre méltó egyesületnek, hanem a felszólalónak a dresszálom.
Nem vitatkozom azon, hogy lielyes volt-e az észrevétel a szóbanforgó verssel kapcsolatban. Csak annyit kell megjegyeznem a vers Írójának védelmére, hogy tiszta, szép, fehér ragyogású irodalmi kép gyanánt alkalmazta a <mlse» szót ós egyébként sem lehetett szándéka semmiféle vallásos érzést bántani, hiszen éppen ez a verse is imádság-poénnal végződik, versének szerelmes témája is Istenhez emeli a lelkét. Ugy érzett^ . hogy Isten elán u «mise» szó nem érzi rosszul magát az emelkedett, tiszta szerelemnek ebbeu a szinte áhítatot ébresztő légkörében.
Mondom: — nem szándékom vitatkozni e kérdés felett. Ez a Aagam Poétu-vőleménye csupán és tisztelem mindenki véleményét, ha másként Ítéli Is meg ezt a legrosszabb esetben is ártatlan elírást /
A Gaszkon áthaladva, a szürkés-fekete portengerben fürdő úttest melletti részen, egy magányosan álló, bádogtetős tömésházikó : vámház jelzi, hogy elérkezett karavánunk Abesszínia országhatárához. Egy szemernyi lelket sem lehet fellelni a széles környékben, a kis igénytelen épület is elhagyottan búslakodik a tgékés, szclid dombi hajlat peremén. Még hónapokkal ezelőtt gondos útlevél és vámvizsgálat volt ezen a helyen, ma már azonban az alig egy kőhajításnyira duló háború jóvoltából, s"nki sem kérdezi itt az embertől, hogy vájjon hova is igyekezik és passa-portja fel van-e szerelve kcflő pecsétekkel ellátott beutazási engedéllyel. A kis karaván minden igazolás, vagy feltartóztatás nélkül folytathatja útját előre, - a,vérző hadszíntér felé... \'
Kényszerű gyümölcs-koszt
A napok óta tartó, szinte pihenés nélküli karavánut és a meglehetősen hiányos táplálkozás nagyon megviselik a más életmódhoz, rendszeres étkezéshez szokott Idegent. Csokoládéból, kétszersültből és az uton-utfélen található, különféle gyümölcsökbői képtelen az ember annyit megenni, hogy jóllakottnak
Van azonban az éremnek más ob dala is.
Illendő-e, helyes-e a Zalai Közlönyt nyilvános gyűlés keretében megrovás, ban részesíteni katolikum szempontjából azért, mert egy venÖég-poétájá-nak versében ez a három szó előfordult? Nem szándékom felsorolni, hogy a Zalai Közlöny és annak szerkesztői mi mindent cselekedtek, irtak és dolgoznak katolikus ügyekért. Hányszor, de hányszor senkinek nem jut eszébe, hogy a vallásos testületek előtt szóvá tegye az újság és gárdájának munkájával elért eredményeket. Netn Is fontos ez. Az újság és az újságíró nem elismerésekért, nem köszönetért dolgozik, hanem kötelességtudásból és lelkiismereti parancsra. A munka eredményéért pedig ugyanaz a lelkiismeret adja a jutalmat: — a becsük) tcs kötelességteljesítés nyugalmát.
Hangsúlyozzuk tehát: — semmi sincs távolabb tőlünk, mint egy kó-szönöm-szó esetleges elmaradásáért panaszt emelnu De éppen olyan kevéssé tudnánk belenyugodni abba, hogy egész lényünket, az újságét is, az uj-ságiróét Is, egy háromszavas versidézet, ne pedig életünk és munkásságunk egész keresztmetszete alapján Ítéljék meg.
Ugfőkénl pedig Irodalmi szempontból szeretném bebizonyítani a felszólalónak, hogy kHtikája legalább is vitatható.
Vegyük a legközismertebben fca-
érezze magát. Bár a hust a nagy meleg miatt az ember szervezete csak nehezen tudja megemészteni, — Obel, ^ vezető-guldám mégis ar-ról panaszkodik, hogy már három nap óta nem jött fogára való állat a puskacsöve elé. ö is azokhoz a roppant kényes bennszülöttekhez tartozik, akik csak a gaíambnaá, a fácánnak és a tyúknak a húsát eszik meg. De nem csak az embereket, hanem az állatokat is nagyon legyöngitl a hosszú, kevés pihenővel fűszerezett karavánut fáradalma. Napjában ötször kaptak bőven ennivalót, mégis annyira lesoványodtak, hogy az öszvér csípő-csontjára fel lehet akasztani a hátizsákomat, a szamár oldalbordáit pedig tiz lépésről is pontosan meglehet számlálni.
Forró ólom » levegőben
Mintegy fél napja, hogy átléptük Abesszínia országhatárát, de ugy tetszik, mintha még mindig Erit-reában bandukolnánk. Ugyanolyan roppant méretű hegyek, megmunkálásra alkalmas földrészekké kiszélesedett vallék, barátságos eup-horbia-esoportok és áloék, utszegé-lyező cserjék és kaktuszok, - mint amilyenek az olasz gyarmaton fogadták és kisérték a karavánunkat.
tollkus költőt. Mécs Lászlót, a katolikus papot. Mécs László le merte irni azt, hogy
• Istennel viselős az ég» (Vád és védőbeszéd). Le merte irni azt, hogy
• szentségtartó anyamell, (öszi éjjel, őszi szél). Mécs László szerint a biblia dadog (Ember vagyok) és a vallások azért jöttek, hogy tovatűnjenek (Verni kezdem az aranyhidat). Mécs László szenteltvíznek mondja a könnyet (A lélek lassan emlék-muzeum lesz) és
• hétszer szent»-nek mondja a hold-kórosságot és az őrületet (A hős). Levél Isten háta mögül c. versében is clőforduí a .szent téboly.*
Négy sor Mécs: Az öngyilkos ha-lotti beszédé-bői:
Kinek nincs kenyere, nyugta, szabad.
aág",
nyugdija, műhelye, állampolgársága, trianoni gyárban vegyen egy kötelet, Isten-arcu éghez igy juthat közelebb.
A Vád és védőbeszéd c. hatalmas Mécs-költcményét — ha a .tejszagu, hűs misét, kifogásolók szellemében alkotnánk véleményt róla — a katolikus egyház világi fejére, a Szentatyára is sértőnek kellene minősítenünk.
• Züllött, ifjú emberek.-ről ir Mécs László, akikkei senki sem törődik éa akikért «valakl felelős.. Szembe állítja a nyomorgó fiatalokkal a gazdagok gyermekeit és ezt írja:
Csupán a levegővel van egy kis baj. Mintha egyre ólmosabbá válna és az eddiginél is Jobban, nagyobb erővel nehezedne rá az ember mellére. A torok szinte minden öt percben kívánja a teöbUtéat, hosszabb utat gyalogolni pedig, — az ólomnehéz levegő okozta fullasztó érzés miatt - egyenesen le-hctetlenséjj. Jói mondotta az elinduláskor vezető-szolgám, hogy az etiópok birodalmában a vadállatoknál sokkal nagyobb és kegyetlenebb ellenség leselkedik az Idegenre : a tikkadt, nehézfajsulyu levegő, melynek fullasztó ereje ellen védekezni szinte tehetetlenségi (
Váratlan vizit
Tizennégy óráig tartó karavánut után értük el az első jelentősebb abesszin települést: Daí Taklit. Az országút mentén épült ez a kia bennszülött falucska, lehet ugy másfélezer lakosa. Négy-öt házba is be kellett kopogtatni, mlg találtunk egy élő lelket. Az öreg, rán-cosképü, amhara, aki belépésünk pillanatában a szoba egyik sarkő-ban egy háncsból készült fonott-székben üldögélt, nagyon ld^jen-kedvc fogadott bennünket. Valamit mormogott vörösesbe tetsző, torzonborz bajusza alól/: heiykinálás-nak vettük, de amint kéaőbb kiderült, - nem az volt. Az olaszokat szidta, - s minket Is annak nézett...
AUJlkor szolgám nagy nehezen megmagyarázta neki, hogy ki vagyok és hogy nincs semmi közöm az olaszokhoz, ugy megeredt . a nyelve, mint zsl\'Jjpen a víz. Kísérőm alig bírta lefordítani és tolmácsolni, amit össze-vissza hadart. Az \'öreg bennszülött nagyon haragszik az ellenségre. Félórás mondókájának minden ötödik szavában ezt az érzelmét juttatta kifejezésre, amely különben onnan nyerte az a\'apot, hogy az olaszok elhajtották állatállományának felét, amikor áthaladtak a vidéken. j
— És ingyen kívánták az olasz katonák az állatokat? - kérdeztem. i ,
- Dehogy kérem, adtak érte »félértékü« papirost, - és állításának beigazolására az ágy szalmája közül eíő is szedi az oda rejtett
A kis királyfit rajongástul égve nagy mesterek védték a bűn elől, grófok, bárók s a pápa őszentsége is érdeklődött a hogyléte felől. De azokra nem vjgyi Szőtt lelki csősz, E fiukért valaki felelős I
Azt is Írja Mécs László (Hajtók
szemével nézve):
«...az uraké az állam, Az igazság az urakéi Az uraké a fegyver l»
Az ismeretlen katona sírjánál cimü versében egy hadirokkantat «tetü-szürke rokkant.-nak oevez. «Az anyám álmából kotlott engem is. -- mondja A titán levetkezik c. költeményében. Pedig szeretik jobban poéta éppen a hadirokkantakat, mint Mécs László? És az édesanyja melyik poétának drágább, mint a család talán papnak, Mécs Lászlónak?
Ki meri kétségbe vonni Mécs László költészetének katolikus moralitását, mert leiria azt, hogy -kacéran vetkőző lánvok. (Vigyázz állásban) ós \'lányok bimbózó bájain tutajoznék. (Verni kezdőm az aranyhidat)?
A felsorolt idézetek alapján akár meg Is lehetne kövezni Mécs Lászlót. Erotikusnak, Istentelennek, kommunistának, eretneknek lehetne kikiáltani. (Mindennek, aminek Ady Endrét kikiáltották.)
Hol vau a hiba?
Hiszen Mécs László kétségbeYoaha-
f\\ Tisztviselőnők
február 24-ikí Kacagó-est műsorán
az Eleven Zalai Közlöny
az Iparoskőrben.- Utána Tánc!
Jegyek elöjegyezhetők Fenyves!és Biriny cégnél
4
ZALAI KÖZLÖNY
1936. ftfrrrtr 15
A négus el van káazfllve a halálra
80.000 al abMsrfn hadak vesztesége, még 350.000 főnyi katonaság van fegyverbea
olasa valutát. - De adjon oank tanácsot ai ur, mit caiaáljak exekkcl, auiUor Ura «a éa ii \'<n _ tallér... I
A kt\'klairUuü bonnvUlöttek nagyon v»\'ndégszcrotök. A Ieg.sztígi" nvitit> viakóból sem lehet ugy Kl* jönni, bugy az i\'nsbert oe kínálnák tiHig valamivel. Aj öreg tnkluti is teffk^nyaict és csorbllój1 rakott rjánk, s altkor elhárítottuk a mag-tazKltctéal, beleharapott az átélte\': bkuayaáguí, hogy nincsen niiig^ mer&ive.
MHelés az ttfeán
Dar Taklitboa való tartózkodásom alatt megismertem a ke\'etafri-kai bennszMött népek egyik legérdekesebb szokását : az utcai (keri-kert) Ítélkezést. Abesazlniában a tx\'naazitíöttok e&ak nagyon ritka osetban fordulnak bírósághoz, a felmerült ellentéteket szüretik maguk között, ősi szokásaikhoz hiv«\'n torikor scsgilségével elintézni. Minden keQiadin, amikor az istentiszteletnek vége vau, a nép a település főutcáién csoportokba vCrő-dik és ekkor a peres felek elmond-jék panaszaikat a jekailevő három legöregebb falubelinek. A triumviré tus legtöbbször olyan ha-tárosatot hoz, amelyben egyik fél sem kap igazságot és azután ebben meg ie nyngosznak.
A község egyik olasz vezetőjétől \'megtudtam, hogy van az abssszi-nelüek rendes törvénykönyvük is, a IV. századból való Fetaoegst Ennek a paragrafusait azonban a négus országában két biró még egy. formán nOro igen magyarázta.
Szeretnénk tudni, hogy Justicia isK\'nöííítóony elfogadnád tartományának >Juda oresalánja« orsztf-gát?
Uarnnaui Já*»nl
- Mert wmm nWei trtcó ÜfténHMi ftfecccitat HiMpa
- ...........mm ngjOiaÜH B*
te^áiafukat éuitgeHu leszáttftott árakon árusítjuk. Rossza lejáratú hflelre
k kamatmentesen. KopstcU kuto rárakok H«*thy Miklósul 4. mám
fatlanuí á legkatolikusabb, a Iegemel-kwtaélebb, « legtUxlahb világsfeeti
csúcsokon szárnyaló, legmagyarabb ptttá.
A h Bt* ott van, hogy kiragadott Mé-alapján Bem lehet iléiui « költő felelt. 11a aecvak* szedogrtflnk Jd, ■kktw még a MbN.iba ls sok farosa és a katoliknmmsl ellenkező dolgot lehetne belemagyarázni. Tessék azonbun azt u költeményt elolvasni az. Idézet előtt és az idézet után ls, végig az egészet és akkur egyszerűn kiderül, hogy az idézet vsak kiszakítva hangzik hajmeresztőnek, mert az egész, az alkotás is ós Írója is, a szellemi, erkMcai és án*-vU** legnoimsibb, legtisztaHsfcb régióiban gyűjtögette az thtetel és eé»kitft«é»ei olt szárnyalnak m Isteni közelében. Mint ahogyan ott ttfttetett é* olt uArnyal Móts Lászlónak minden e^yes vcoie, ;urok is, amelyekből a lelsofo* idézeteket ősz-
Ha i>«dig egy poétát nem Wiot megilélni idézetekbél, menny ivei inkább éli a egy Másezcr betűből naponta újra mag újra össxerstott újságra!

Sinc tra et stúdió nfondiam Cl mind-ezeket, vódetmében a költőnek és védelmében a toll robotosalnak, akiknek mesterségüknél fogva mindig a lelküket kell adniuk a munkájukba és amikor Így a lelküket szórják szét a nyilvánosság mindig újat váró asztala körül, bizony: —. tájdahnasrm esik minden ütés-rugás, «ml a lélck-velés zugéit ért.
i London, február 14
A keletafrlhai haditudósítók szertat a négus kijelentette, hogy az állandó olasz bombázások miatt csak hajszálon függ az élete. Ezért magához v«tte 13 éves fiát^ hogy kitanítsa az uralkodásban. Hlr szerint a négus rövidben öazvérkara-vánun a Mskalh\' környékén duló haneok satahoyéne megy, hogy személyesen megismerje a helyzetet és
Róma, február 14 (Lapzártakor érkezett) Badoglio táviratozza KCletafrikától:. A Szo-máli harctéren az o\'asz csapatok megleptek egy abesszin kü\'önit-mémyt és megHemmW tették az ellenséget, valamint. Sok angol gyártmányú fegyvert és géppuskát zsákmányoltak.
A Bül-bül forrás köze lében egy "fenséges csapatot seintén ^tszórt
Tokió, február 14 (Lapzártakor érk"zctt) A külső mongol határon történt legutóbbi események lázas izgalmat kellettek Tokióban. Mz eset ugy történt, hogy egy japán zászlóalj megtámadott egy zászlóalj mongol csapatot, a melyet állítólag szovjet tlszlek ve-a^ttek. A harcba szovjet repülőgépek és-szovjet harcikocsik is be-
Szófla, február 14 A Biügártában duló hóvihar halálos áldozatainak száma a csütörtöki napon *4-re omdkedétt. Attól tartanak, hogy a súlyos károkat okozó viharnak még több áldozata K&z.
Istambul, február 14 A nogy hótömegek alól ismét 32 holttestet hpztak ki. A hóvihar áldozatainak száma még itt s?m végleges, mert nagyon spk eltűnést jelentettek be.
ívmlsben több ház t^eomlott, a hóvihar az épületek tetejét magával vitr. A tenger több hajót a partra dobott, a közlekedés megszakadt.
irányítani tudja a támadásokat.
Az abesszineknek az eddigi har-. ook során, mint azt a tudósitók jelentik, 80.000 halottjuk és Bsbe-sültjük voA. E számban "benne van Deszta herceg 5000 főnyi eltűnt és elpuszitott serege is.
A négusnak még 360.000 katonája van fegyverben. A közeljövőben Makalie és Antak) vidékén jszámi-tanak heves harcokra.
az olasz hadsereg. Az abesszinek- bu lyos vereséget szenvedtek itt is.
Háborús készülődés Keleteti
Peking, februőr 14
A japán-mongol összetűzések arra késztették a japánokat, hogy megerősítsék csapatalkat Csahnr-ban, nehogy Kina oldalba támadja őket.
A mongol és mandzsu csapatok megszállták Szukigu)an n^y kerületét. ; ,
leavatkoztak. A harc eredménye és az áldozatok száma még nem fcme-i-rétes, mert a mongol csapatok folyton ujabb erósitést kapnak.
A japán sajtó Hadüzenet nőikül há-borúról ir. Az ügyet aligha sikerül békés utón olintézni — mondják a la-pok. A világsajtó már \'.wlek óta azl írja, hogy Keleten nagyon puskaporos a levegő. Most iine e\'dördüllek az olső ágyuk, ki ludja leszu) megállás.
Tiencsln, február 14 Tlencsiu külső szegéüylelcpén hatalmas tűz pusztilott. A azegényos, de nagy telepen 1500 ember huíf^dolt\' meg. Az egyik részen valamikép tűz keletkezett és az u heves szélben gyorsan tovaterjedt a jobbára fa épületek között. A tftz caakliain«r teljesen körülzárta az egész szegénytelepet. A városi tűzoltóság munkája teljesen reménytelen volt, miudeu erőfeszítés ellenére sem lebetelt megakadályozni u pusztulást. A lángteugerben beure-kedt emberek százainak vészes segélykiáltásait mérföldekre el lehetett hallani, segiteui azonban alig lehetett rajtuk. Eddig több mint 150 megszenc-uedett holttestet találtuk uleg u romok alatt.
Kéi trf 0vtf fdttft m KfllOgyi Társaság vasárnapi lioaálíftának
Az Irodalmi és Müvószeli Kör vasárnapi lic«ális előadása a Magyar Külügyi Társaság vezetö-lagjainak kanizsai konferenciája lesz. Minthogy két előadó lesz, ez a íiceális kivételesen nem 6, liancm fét 6 órakor kezdődik, a városháza dísztermében. Bevezetői \'dr. Krx\'iikij István polgármester mond. Dr. Éöttcvf-nyi Olivér udvari tanácsos, a Külügyi Társaság ügyvezető alelnöke és Kresz K^lroly, a TBBE Igazgatója, a Külügyi Társaság elnöki tanácstagja, mindkettő közismert neve a magyar közéleti horizontnak és előadásaik u külpolitika és a gazdasági kérdések tengelyében érdekesen fogja megvilágítani Magyarország helyzetét a mai európai zavarosban.
h
A Nyugati I. oertály bajnokcsapata Nagykanizsán
Soproni Vasutas SE-NTE vasárnap d. u. 2 órakor
A vasárnap délelőtti NTE dlsztorna méltó folytatása lesz a délutáui fut-ballprogram. A Nyugati 1. osztály mult évi bajnoka, a Soproni Vasutas SE országos hirü csapalát látja vendégül az NTE barátságos futballmérkő-zésre. Az NTE az utolsó szabad vasárnapot kihasználva, érdekes összehasonlításra ad ulkaimut a sporiközön-ségnek a két alosztály közötti erőviszonyokra. A Soproni Vasutas SE ellen kevés győzelmi kilátáséi vnnnak az NTE-nek, de rigyelembe véve a honi pálya előnyéi, rendkívül érdekes mérkőzésre vau kilátás.
A meccs pontosan 2 órakor kezdődik, mert a vendégcsapat a 4 óra 20 perces vonallal utazik vissza.
ÖMlvIvó verseny Nagykanizsán
Folyó hó 10-án, vasárnap délután fél 5 órai kezdettel, a reálgimnázium tornatermében rendezi meg a nagykanizsai testnevelési vezetőség oktató és ismertető ökölvívó versenyét. Ez egyutlal a Levente Egyesület házi versenye Is lesz. 14 versenyző Indul el a versenyen. Sipos István ökölvívó edző a versenyen fogja megmagyarázni a közönségnek az ökölvívó sport alapvető szabályait, a megengedett és meg nem engedett ütés módozatokat és azoknak védési lehetőségeit.
Tekintettel a verseny propaganda jellegére, a következő olcsó helylra-kat állapította meg a rendezőség:
Ülőhely 60 ós 40 fillér, katona, diák és levente-jegy 10 fillér.
Ingyen nagyalakú fénykép a Zalai Közlöny előfizetőinek
A 78 éves Zalai Közlöny előfizetői ragaszkodását akarja meghálálni-azzal a megállapodással, amit a helybeli Pogány foto-raüteremmel kötött. A kitűnő műterem a Zalai Közlöny költségére kéazit egy fel vételt minden Igazolt elötixetöról és a Zalai Közlöny költségére seol gáltat kl egy darab izféoeven felkasírozott 18x24 cm. nagyságú fény-képnagyítást. Aki ezt az ajándékuk kat igénybe óhajtja venni, jelentkezzék a Zalai Közlöny kladóhivs-talában. Pogány fényképész minden jelentkezőnek a lakására inegy és ott osaládi körben készíti el a fel-vételt.
Városi Mozgó. CsOtőrtOktél-vasárnapIg I
Ai kit rrilliók rajongása vesz körül, alakilja
igazi VIOf UUf Tolttoj Lsé káprázatos filmkötteményé-nek fösr.repét, melynek cime:
ANNA KARININA
Féftl föseerepben: Fraderloh Mai-aoh.
Ennél szebb Ilimet még nem prgdukált a kinematográfia.
FJAidásokcMiArtM-péntek-mimMt 5,7,9, vanáraap a, 6, 7, »-kor.
A h*saa.n.,l t árai aláadáaak llltáeaaah.
Sok angol fegyvert zsákmányoltak az olaszok a megsemmisített abesszinektől \'
Szovjet-tisztek vezették a mongol csapatokat
ÍM megszenvedett bolttest a lángba-bornlt szegény-negyed romjai között
A hóvihar halálos áldozatainak szánta egyre emelkedik Bulgáriában és Isztambulban
1936. február 15
»AkAI ROR.ORY
_ (A Nemzeti Egység)
nagykanizsai táborának nyugdíjas csoportja vasárnapi értekezletén a jég-ellátás kérdésével is foglalkozott az érdekeltek bevonásával, fclegállapitást nyert, hogy Nagykanizsa jég-ellátása biztosítva van. Foglalkozott az érte-Icczlet a nyugdijas panaszokkal, az alacsony lakbér-osztály . kérdésével. Minden hó második vasárnapján dr. Lindbaucr tart előadást aktuális kérdésekről, 4 órai kezdettel. Február hó 10-án 4 órakor lesz a közalkalmazott szakcsoport értekezlete, együtt a magánalkalmazottakkal.
— (Lemberkovltané emlékhang-veraenye)
hétfőn este 9 órakor lesz a zene-Iskola kamaratermében. A műsor csupa olyan számból fog állani, amely a megboldogulttal nyolc éves kanizsai működése alatt valamilyen vonatkozásba került. A műsor tengelyében Csajkovszky grandiózus zongoratriója szerepel, melynek előkészítése alatt vette ki a gyilkos kór a zeneiskola első hegedűtanára kezéből vonóiát. Előadásra kerül még Mozart egyik hegedű-zongora szonátája is. Ária és dalok szerepelnek még a műsorban. Belépődíj e hangversenyen nem lesz, azonban önkéntes adományokat köszönettel vesz a rendezőség. Külön meg-hívót senkinek sem küldenek, mert minden érdeklődőt szivesen látnak.
— „Fahér Január" váazonárualtáuuuk-ból viuzmuarudt »iffon, lepedővászon maradékok nagyon oloaók SchflUaél.
— (A Balaton Irói és költöi)
Idegenforgalmi és irodalomtörténeti
szempontból is érdekes munkára vállalkozott Sági Ernő Miklós, fővárosi iró, a Magyar Tengernek ez a régi rajongója. Elhatározta, hogy ősszo-/gyűjti a Balatonra vonatkozó összes költeményeket és apróbb Írásokat: tárcákat, leírásokat, elbeszéléseket és ibalatoni ringó habok...» címen, művészi irodalmi köntösben, már ez óv tavaszán saját költségén kiadja. Az értékes műben nemcsak a régi, neves, befutott költök és irók Írásait, hanem « még kezdő, fiatal költők és irók olyan balatoni költeményeit ós apróbb írásait is közli, amelyek még nyomtatásra várnak, tehát könyvulakban még sehol sem jelentek meg. A szerkesztő kéri ennélfogvu, hogy kizárólag a Balatonra vonatkozó Írásaikat sürgősen szíveskedjenek címére eljuttatni: Sági Eruő Miklós, Fiumol-ut 20. sz. alá. A közleményt saját kezűleg ós a papírnak csak az egyik oldalára kell írni, mivel a kéziratokat a mű megjelenése után beköttetik és megőrzés céljából a keszthelyi Balatoni Mu-zeumban helyezik cl.
Takarók, szőnyegek, bútorszövetek nagy választékban Singer Divatáruházban.
— (Egyesületek és hivatalok),
amelyek jegy-előjegyzés végett megkapták a Keresztény Tisztviselőnők kacagó-estjének nláirási iveit, szíveskedjenek azokat szombaton este 6 óráig visszaküldeni a Zalai - Közlöny kiadóhivatalába.
— (Hirtelen halál)
Farkas István 20 éves péksegéd a C.sengery-utcai műhelyben elvégezte szokásos napi munkáját, majd hirtelen rosszul lett, elvágódott és Vpercek alatt meghalt. Miután kétségkívül megállapították, hogy Farkast szívszélhűdés érte, u icir. ügyészség megadta a
wmetéal engedélyt
— FUmUol, erapo de chlne, geor-l*tte, niarocain maradékok magtelelő MreUkbeu maruUk árak** fekltsaál.
Szombat: Tanitó-bál.
A jótékonycólu megyebál jellegű Tanítók-bálját nagy érdeklődéssel vár. ja Kanizsa társadalma. A műsor értékes, rövid számokból áll és mindössze 50 percig tart. Kezdete pontosan fél kilenc órakor. Jegyekről ajánlatos idejében gondoskodni Golenszky Ferenc divatüzlclében. A rendezőség az «cgy tánc rendszert, honosltja meg, ugy hogy mindenki nagyon jól érezheti magát.
— (Szerencsétlenség az erdőn)
Csütörtökön délután az Iharosbe-rény mellett elterülő uradalmi erdőben fát döntöttek u munkások. Az egyik fa rázuhant Mózes János 48 éves, családos, iharowi munkásra, akinek fejét, hátát összezúzta. Első segélyt az uradalomban nyújtottak a szerencsétlenül járt embernwk, majd kihívták a kanizsai mentőket, akik az esti órákban beszállították u városi közkórházba, Mózes állapota válságos.
Kéu nöi éa gyermekkabátok, szőrmék már erősen mérsékelt árban Sla-gar Dlvatáruházban.
Holnap: OMKE-bál
Az OíNÍKE szombatesti báljára az agilis rendezőség mindent elkövetett u kitűnő hangulat biztosítására. Ma este még a vigalmi bizottság újra ülésezik, hogy mindeu rendező ponlos helyet végieg megállapítsa, egyebekben azou-ban minUcn előkészület belejoztetiult. A közönség kórében igen nagy éruek-lődés nyilvánul meg s igy a Kaszinó termel szombuton bizonyára zsúfolva lesznek az OMKE-rtmdczé*ckeu megszokott kitűnő közönséggel.
— Sioata Sanatoriuu,
Budapest, 1., Háth György-u. 5. A Kis Svábhegy aljában, « város bármely részről könnyen megközelíthető helyen, U7U0 négyszögöle* park közepén. A modern orvostudomány és higiénia követelményeinek ineglo.elően átalakítva és gyökereden újjászervezve. Belgyógyászat, (klinikai rendszerű beteg észieiés és kivizsgálás, a legmodernebb Böntgen berendezés diagiiostika és therápia céljaira, vegyi és bakt. la-boratórium, eiectrocaruiograph, bél-fürdő, orvosi vezetés amit működő villanyüzoniü konyha stb.;. Sebészet, (három műtőterem a nagysebészet, gégészet, urológia céljairu.) Nőgyógyászat, (szülőszobák ós nőgyógyászati mütölermek) vizgyógyintózei, róvid-hullámif kezelés, lekvöcsarnokok. Klinikai (társas) kórtermek, különszobák ós luxus appar temen lek. Polgári áruk. Saját szabadaUnu orvoshivó.
-- Elegána nöi szővotruhák most nagyon olcsón kaphatók Schfltuiél.
A gyakran visszatérő [fejfájás és szédülés sok;e«elben megszűnik, ha a beteg naponként reggel éhgyo raorra és este lefekvés előtt egy félpohár természetes .Ferenc József keserüvizet iszik. Az orvosolt ajánlják
— A téli olimpiául
a pesti lapok közül az egyetlen Színházi Élet küldött fotoriportert Gar-misch-Partenkirchenbe. A Színházi Elet uj számában már remek képek és cikk számol be az ollmplász minden intimitásáról és eseményéről. A hölgyek nagy öröme lesz Guthy Böskének Párisból küldött első divattudó-sitása. í
— BolföKU ós angol férfiruha szövetek kiváló minőségekben Singer Divatáruházban.
Hócsökkenésl
Prognózis: Élénk nyugati, északnyugati szél, néhány (helyen, kivált északkeleten kisebb havazás, . hőmérséklet valöszl-ntlleg csökken.
á Zalai Közlöny biztosításában résztvevők,
akik «bcü szándékukat a kiadóhivatalban már bejelentették, szíveskedjenek mielőbb befáradni a kiadóba a blztosltáahoz azükség** adataik közlése végett. Ez adatok (születés, lakás atb.) nálkül a biztosítást életbelép telni nem lehal. A Zalai Közlöny minden eeélból jelentkező előfizetőjét 160 pengő tó melkvzésl segélyre (B külön 260 pengő általános balesetre biztosítjuk a Magyar Elet- és Járadék Biztosító Intézetnél. A. két biztosítás együttes dijából az előfizetőt csak havi 86 fillér terheli. Ax előfizető bármely családtagját <• több családtagját Is biztosíthatja önmaga helyett, i
Visszavett használt
\' \' rádiói
m£40pengötöl
vehet
Szabó Antal rádióüzletében.
Ingyen
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig,
ha most előfizet.
APRÓHIRDETÉSEI
sp.f Míi.u. Mm 4. IWM, )* UM.
50 ic.tr. - m.kbl m. 4 KM., Mikéin^
.0 ,\'.M, 40 !M4r. mlr,4.n t.vát>.< u. S (Illír.
200 mázsa tah.rm.Mr-..- eladó.
Bővebbet a plébéala hlntalbaii. 081
Keresek délutánt loglslkosáara lal.lll-lehetőleg ér.tlaéglietl listai Ort leányt literi kétíves klalényom mellé. Némáiul tudó el0nyb.it. Késalelea alánlalok ponti). név- éa dmjcloléiael ■ kiadóba -
Ela.u.1 Celsiár litván névr. szóló
tlkksnca-lzeaolvány. Kérem a megtalálót, adj. I. e lap kiadóhivataléba _•
ParkatMa « .H.bs, modem, világos, elaó emeleten, ltodénak, i.ndclóoek, műlparoanak, vagy lakásaak kiadó. Hicker, Bruébsl-tér 11. 910
Bibochay ŰJŐrgy (Oyáf) utca 30, SS. aüaa4ak*a má|us 1-IS kiadó. Bóyibb.\'
Babochay.u. 20. *
Ügyes pékaHéé liléit keres. I\'elólt-uU
Megvélelts keresek 4 Srh al«.t jó állapotban. QltlaleM Magyar-utca 25. •
PHéapéH uradalmitsiborstm kiméréséi laaér 1 lll.r mennyiségben megkezdtem. Pogányvárt vegyes 40 tlil. Pogényvárl édeskés rizling BO tlllér, Ééa. .SrS. kar«a»A SO tlllér - fogyssztésl adóval. - Orou Károly földbirtokos Bslthyány-utcs. 26.
T.rt..hutUM és mlndaa bsl.minks FtUpovlcs lodtéuUrmébu Csangeiy-irt Z. •
Jdaaérn karlaa>4lt f.(.Kaaaa m«
ózv. Calaatadls Lajosaénéi, Róssa-o. 21. •
HAr.aaaaar.h4. előaiobés llsreiséé kes lakéa méjnais kiadó Ssanwt-a. 2/c. *
Két egymésb. nyíló bútorozott saobs 2 ur részére kaienk.J.rattal, eaetleg
telje, ellétésssl la, azonnal kiadó Ktrély-utca 14. em. 579
Barétiáfoa szoba lurdóasoba tussnálst-Ul, esetles koutUI áprilisra kl.44 Királyutca 34. D. em.
H.ax.411 arany és eiüst tárgyért ms-
Kis árat llaetBnk Fenyvesi éa Báláay Oítby Miklós ul 3.__
Három egymésbanylló lr.iaak.14r.la. szoba egyenként la, valamint raktér m-nal klaoo Deák-tér 2. MO
Oioaá taxiiéi kapható flleo-ktnt héshoa ssáWtn pengő, aprított Is métemázsénkést « peaiS. — Matollcs bizományosnál: lissltsk Ur II. BM a4varkaaa.
,
ZALAI KÖZLÖNY
1636. február 28.
Árverési hirdetmény.
Köztartozások fejtben özv. Németh Jánoané Magyar-utca 82. sí. lakosnál lefoglalt 1 drb alván, 1 drb fali inga óra, özv. Némelh Károlyné Sri-gel-ulca 1. sz. alatt lefoglalt 1 drb aublat ét 1 drb fali tükör, Kálovici Ferencné Ortzág-ul 8a az lakosnál lefoglalt 1 drb aublat, Furdán Józief Ország-ut 91. íz. alatti lakóinál lefoglalt 1 drb lublal, Oláh Jánomé Magyar-utca 67. ti. lakomái lefoglalt 1 drb fali tükör, Dint Láiztó Orazág-ut 14. «x. lakomát lefoplall 1 drb tuMat és 1 d\'b tnkör 1936 évi február hó 19 én d. e. II óra kor Erzaébet-tér 10. sz, alatt elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1936. évi február bó 1. napján.
Lehoczky Lajos s. k
SÍI V. vég\'eha|ló.
A unkánkul klr. Jirésbiróiég,
mint telekkönyvi hatóíágtól.
9408,-1935. Ik. uám_~
Xrvcrtil AfrtfetKBT tivsoat.
Dr. Kesstkr litván végrelujliléntk, Jám bor Taw végrthi|tétt nenvtdö ellen Indított végretn7iá«l ügyében ■ telekkönyvi batófif • végi.bt|tttó kérelme következtében u IMI : LX. te. 144 146, 147 gg-at értelmében elrendeli t végr«h.1tá.i Irve-Iáit 53 P tőkekövetelés, ennek jánilékil és u árverí.l kérvényért eiuttil tregálla-pltott 8 P 50 I. kattstg t*ht|Uia végett, t nigykinliitl klr. |árá«hlrótág területén lévő • ■ nagykanlual 3818. u. ttkvbell 8517, hm házra, kertre s ndvura 2000 P klkiáltáll árbin
A telekkönyvi bttttág ts árverésnek t telekkönyvi hitrWág hlv.l.k,. helyidében Mtdnlnt 11. sjtóssém italt megtiniiári ina évi f«braár hé M. napiénak dél «Utt II órá|át töri ki és >1 érverést feltételeket tu 18811 LX L-c. 150. » -i tlap-|án 1 kővetkezőkben éllspltls meg:
I. Az érvérét tlé e.ö Ingillant a kl Métáéit é> telénél alaaonyabb áron eladni nem lehel. <1908 :LXL t dkk 26. ».)
As árverelnl izindékozók kötelesek bé-nttpénzol t kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vtgy u 1881 :LX. L-c. 42. tj-ában meg-hltárosMt árfolyammal némított óvtdék-képet értékpapírosban i kiküldöttnél Ittenni, vagy a bártatpénznek előleges bírót letétbe helyezéséről kiállított lilét! elismervényt t kiküldöttnek átadni él as árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147, 150, 170. §§.; 1908rXL.tc. 21.9 ) As, skl sz tngitlinért t kikiáltási érnél magtsabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, kötetes nyomban t ki-kláltáil ár Házaiéin szerint megállspllott bánatpénzt ts áttlta ígért ár ugytmnnyl siizalékálg kiegészíteni (1908: XLI.tc. 25,$.) Nagykanizsa, 1935. oki. bó 25. *ap|án Dl. WéU. sk. klr. {árásblró.
A Utdma.iy htteléal: Mtkrt ■ k 171 tátlait.
Ili
BIZTOS
tn*mé*> cttrt ugy ér eá, ba bhWétdt a aafonta többerar példányban meg-jel toő, messze vidéken la d-terjedt ZALAI KOZLÖNV-beat adja let. tUadóMvaiil ttot 5. (u advirbsrt.) Tel. 78.
Szombaton és vasárnapi
Budapesten egy taxiban holtán talál|a uta\'át a soffór. Útközben valaki lelőtte. Milyen titkos kapcsola\'ok (Űzték az áldozatot a szép Winnifredhez? Fóazereplók Adoll Wohlbrflck és Sybllle Schmtti
Kl VOLT A GYILKOST
Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Csak ao, 40, 60 fillftrea helyArakkall
M. KIR. ÁLLAMVASUTAK MENETRENDJE
Érvéityeei 1835. évi október hó 6-tól kezdve.
HagykanlMa állomásra érkező él az onnan Induló vonatokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p. u.
Vo..t Avontt Klnlrtá- KwtWy- öpeitie Vorut A vonít K*«rth»ly- Kinlrti-
Mim. neme ritM. •t* érkezik neme Indul -11 M.I ratrk.
120\' Qyv. 6 10 705 955 1220 Szem. v. 2305 330 4 49
1213 Szem. v. 9-45 11-05 1540 1232 Motor — 6-22 7-49
1211 Szem. v. 14-30 15-55 20-30 1202 tlvv. 730 10 10 11-15
12111 Oyv. 1830 19-23 22 17 1212 Szem. v. 630 11 22 12 56
1231 Motor 17 50 19 23 — 1211 Szem. v. H-IO 18 35 2000
1219 Szem. v. 23-50 115 tj-tt; 1208 Oyv. 20 00 2315 23-45
Köxvotlen kocáik forgalma i
Az 1208/1201. sz. gyorsvonatokkal:
egy étkező kocsi Pragerskoitf.
egy 1., 2., 3, o. kocsi Trieste-Venezia, Milano, Genova, Ventimiglia,
egy I., 2., o. kocsi Trieste, Venezia-Mestre, Bologna-
Firenze, Róma. egy hálókocsi Cannes. Közlekedik Xll./lO.-tól 1936. V./6., íg héttón, szerdán és pinteken. Az 1208\'1207. sz. gyorsvonatokkal:
egy 3. o. kocsi Venezia, egy hálókocsi Venezlá, egy 1,2. o. kocsi Venezla-Triest*, Róma. Az 1231/1732. sz. motorvonatok közvetlen vonatok Keszthelyre Az 1220/1219. sz. vonatokkal egy 2. és 3 osztályú kocsi fut Zalaegerszeg-Budapest között, valamint Budapest és Pécs között.
Nagykanizsa—Szombathely—Átifalva
tM IIEgtrii. II fcoatbil- II Scpronbi | rilM.fl irt. |[h«l?r«irk
727
910 1503
SoprW- b41 Irtl. SrMth.t- tid,rll Ind, Egmr. Indul Kwini-r* irt.
Itt\'r Motor _ 555 736
1.Z7 Motor 5-40 810 936
ir 15 Sz, v. 111-03 1123 12*02 13 22
K13 Sz. v. 1345 1529 16 19 1741
1111 Si.v. 1944 2123 2148 2334
_ 5*20 6 58,, 1*22 Motor 8-11 9-44 10*34 1605
. ... 1827 ua jMotor| 2016 121-47 1 22 35
Az 1412/1411. bz. vonatokkal egy-egy 2. és 3. o. kocsi fut Zalaegerszeg—Budapest-déli pu. között.
Az 1415,141& sz. vonatokkal egy 2. és 3. o. kocsi fut WIen-Osiek között.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
mr
2414
2428
| PícmíI || Btrcuil II NágyVtnl-| lixl. || Ini. || ztírá 4rk.
!| HtjykMl- II Btrctn l| P*w»
_IgMI a irk. || r ___
«i.v. t S-M I éMI flflf lí m II 5z. V. fl - I Áú\'fVW
Sz. v. 13-53 I 16 05 I 17 57 I I 2413 Sz. v. 12 25 8 14 20 Vegy. || 1811 || 213* | 23 271 | 2421 || Vegy. || 16 55 || 19 20 | 21-40 A 2414. és 2413. sz. vonalokkal közvetlen kocsi fut Oslek-Wien közölt. A 2420/2421. sz. vonatokkal egy 2. és 3. o. közvetlen kocsi fut Budapest déli pu.-Pécs között.
NagykanUsa-
Oyékényes— UJdombovdr-Bpest
•ajüL., 2146 braH
A 2448/2447. íz. vonltokkal egy 3. éa egy peit keleti pu. közölt.
Budapest Keleti pu
2 o. kocsi fut Nagykinlzsa—Budt-
1292 L Vegyes 1202 Gyors 1208 Qyotl
Nagykanizsa—Murakeresztur 1 Ntgyiml zséról tndr
dujj_
7*15 1 M.\'Keretztur 11\'40 I VMtlrrrlgtl. 0-10 J Kóma
Venezle M.-Keresztnr
Roma
Nagvkani-ziára érk.
S\'40
11 58 1810
Az 1208/1207., 1201/1202. sz. vonatoknál t közvetlen kocsik ugytntzok, mini t NigykanizBs—Budipest viszonylat alattiak.
1292/129\'. az. vonatokkil csak 3. osztályú kocsi lut Murakercszturig.
Azoknak tz utasoknak, tkik Jugoszláviába Murakeresiluron át személyvonatul óhajtanak ulaznt, Murtkererrzturon át kell izállnl t magyar vonatokról.
Mtrrakereuturon át közvetlen személyvonatl csitfakozása csak a 2420. él 2414, sz. vonitoknik vart.
Votésuknél,
szftlöben,
réteken,
kaasálAkon,
lucernásokon,
kertiweteményeknél
csodát miivel a
##
Gyári lerakat:
ORSZÁG JÓZSEF
míg. műtrágya, zaák, növényvédelmi •zerek, gép kerelkedéiébtn
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróiig mellett.) Teleion: 130.
Átlag
2Q-3D fillért
lakarit meg Budapesten minden
replimnél és ozsoooázásiiál,
ha a kávéházban Provincia pengő-
szelvénnyel fizet. A Provincia Utazási és Jegyiroda helyi képviselete a
Nagykanizsai Takarékpénztár.
UHtliluullikl Mlll UlllKI
MENETRENDJE
érvényei 1935 október 0-161.
kri..k.l-tár- VaaulAllvMAa
Vtlulállomáiti Erziébet-térre
445 M
559 5
7-SO a c
9 25
11 0« 1
1248 a a
13 30 » J
1410 - «
1600 •3 1
17 50 c S
1810 s «
18 50 N
21 55 3
232! >
Latanyai manatrand
L.tMyirfl Ind, 8 45 Ntgyktnliaírá IrV. 108
Kil;kMl«irúr írd. 14 00 L«l*Ay4r« iri. 11-10
Na féljan I
Semmit sem kockáztat
ha Provincia pengőszelvényt vásárol, mert a felhasználatlan pengőszelvé-nyeket a helyi kirendeltség, vagy Budapesten a Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankja bármikor visszaváltják. A Provincia Utazási és Jegyiroda helyi képviselete a
Nagykanizsai Takarékpénztár.
EUimi s—j
•kl a katyi UrtaktMknóI I parmkaél f tíMtt kel I
a Hrkrl^W,., KMaudué^ nt. (hrtutari, Mroaad. *t OélMU LapttarM VálMala «ta*..yo»dáJát»ti NtgylnuéHéai (peWds talrfv. ZsMUntJi
Ma & oldalas Képes melléklet!
76. évtolyan 39. szAm
Nagyl^HxM, 1U38 február 16 vasárnap
Ara 19 flll.
ZALAI KÖZLÖNY

Felelőt saerkcsztf: Barbarlts Lajos
Elöllzctésl ára: egy Mra ■ pengi 44 WUe. Sterkmtteégi kLadóhlwtai tc&fcmi 11 as.
A női munka szociális védelme
Most vette tárgyalás alá a képviselőház a női munka szabályozásáról szóló 1084. évi genfi nemzetközi egyezmény becikkelyezésére vonatkozó törvényjavaslatot, amely méltóan illeszkedik be a Gömböskormány szociális szellemtől áthatott politikájába. Ez a politika a szociális igazságosság és méltányosság elveit kivánja diadalra juttatni, s eisí«orban védelembe akarja venni a magyar dolgozók tömegeit, a munkásságot - az ipari és mezőgazdasági munkásságot egyaránt — a tőke kizsákmányolása és túlkapásai ellen, anélkül azonban természetesen, hogy az osztályéi lentéteket kiélozné, vagy a tőkéi közhasznú tevékenységében és mozgási szabadságában bénítaná. A kormányzat szociális politikája ugyanis nagyon helyesen abból a meggondolásból indult ki, hogy a nemzetnek egyaránt szüksége van a magyar tőkére és a magyar munkásra, a nomzet érdekei tehát kizárólag a tők« és munka becsiHo tes összefogásán, zavartalan összhangján és békés együttműködésén keresztül érvényesülhetnek.
Ennek az elgondolásnak a szelle: mében kivánja a fentebb említett törvényjavaslat a genfi nemzetközi egyezmény alapján a nők, elsősorban a gyárakban és ipari üzemekben foglalkoztatott munkásnők éjszakai munkáját szabályozni.
A törvényjavaslat persze nem zárkózhatott el annak felismerése élőt, bogy működnek az országban oly iparágak, - itt elsősorban n vegyészeti é« textilipar jön számításba - amelyekben elkerülhetetlen az állandó, éjjel-nappali üzsm fenntartása. Ez iparágak különleges természete hozza magával azt, hogy a termelőmunkát súlyosabb károsodás nélkül az éjszakai órákban s^ni lehet félbeszakítani s igy elkerülhetetlen az is, hogy e gyárakban az ott alkalmazott munkásnők éjszaka is dolgozzanak. De tekintetbe vette a törvényjavaslat azt is, - hiszen éppen ebben rejlik legfőbb célzata - hogy a nők gyengébb szervezetüknél, kisebb ellen-áüóképességüknél és fizikai erejüknél fogva, különösen az éjszakai munka terén fokozottabb védelemre re szorulnak. A nemzet legmagasabb érdekei kívánják e fokozott védelmet, hiszen a női munka túlságos kizsákmányolása, a munkásnők agyondolgoztatása, .az éjszakai munka tulhajtása a nők nagy tömegének testi leromlását, ennélfogva a jövő magyar nemzedék egy jelentős részének eicsenevészesedé-sét, végső eredményben tehát nem-zetl erőtnrtaléklnk végzetes csökkenését jelentené. Gondoskodni kdl tehát az éjszaka is dolgozni kényte-
n "ők munkájának szabályozó-, tóról, mciy a szociális és nemzet
Attól tartanak, hogy Japán elfoglalja Észak-Kinát ós visszaállítja a császárságot
Rendkívül súlyos az északkinal helyzet — A kínaiak fejvesztetten menekülnek Mandzsúriából
Oroszország visszautasította a japán válaszjegyzéket
jegyzéket visszautasítja.
Moszkva, február 15 A szovjetkormány a január 30-i eseményekkei kapcsolatban jegyzékben tiltakozott a japán kormánynál, hogy japán csapatok huto\'tak b»\' szovjet területre.\' A japán vá^sz-jegyzék most érkezett meg és To-monyako helyettes népbiztos megállapítja, hogy a japán kormány hamis beállításban ismerteti a január 30-i már tisztázott kérdést és a
\' London, február 15
Pekingi diplomáciai körökben igen súlyosnak találják az északkinal helyzetet. Mandzsúria és a szovjet védelme alatt álló Mongollá közötti határvillongások valószínűleg alkalmat nyújtanak arra, hogy Japán az elővigyázat ürügye ulatt elfoglalja Eszakkínát és visszuállit-
sa ott a császárságot. Ha ez sikerül akkor a {rónra saját vérét, Mand zsuria császárát ültetné, aki régeb ben kinai császár volt. Ezzel kap csolatban a szovjetkormány azt jelenti, hogy a jelenlegi helyzetre való tekintettel bezárla a^mukdeni szovjet konzulátust. A kínaiak a vészes hírekre fejvesztetten menekülnek Mandzsúriából.
Bismarck herceg londoni tárgyalásai a hármas légiegyezmény megkötése ügyében
* London, február 15
Az angol alsóházban Su^ter képviselő, tengernagy előadta azt n javaslatot, mely szerint szervezzen a kormány három hadügyi tárca felett álló és a védelmi tanácsnak alárendelt honvédelmi minisztériumot, a három fegyvernem .közötti összhang biztosítására. A .vita során a szónokok az angol h^d\'-\'rő elégtelenségéről adtak aggodalmuknak kifejezést, szemben a német fegyveres erő,dimenzióival. Londont ma
épp olyan veszély fenyegeti, mint a világháború alatt, hangsúlyozták.
London, február 15 A Times jelenlése szerint báró Berg\'er-Waldenegg osztrák külügyminiszter Belgrádba akart utazni, de a jugoszláv kormány érléséra adta, hogy előbb kedvező légkört keli tercintenie a Habsburg-propaganda beszüntetésével.
Páris, február 16 Hodzsa Milán cseh miniszterei
nök szombaton reggel elutazott Páriából.
Páris, febriyir 15
Bismark herceg, a londoni német nagykövetséghez beosztott diplomata látogatást telt a londoni külügyi hivatalban és ott tárgyalásokat folytatott a hármas légi egyezmény megkötése ügyében. Ez az egyezmény kiegészítené a locarooi szerződést. Londonban nagy titokban tartják a tanácskozásokat és azok eredményét.
A francia baloldali pártok vasárnap nagy tiltakozó tüntetéseket rendeznek Leon Blnm megtámadása miatt
Lecomte biztosítási felügyelőt gyanúsítják a merénylet elkövetésével — A kormány véglegesen feloszlatja az Action Francalst
Páris, február 15 Leon Bium szocialista vezér megveretése sokkal nagyobb hullámokat vert fel, mint azt kezdetben sejteni lehetett. Sarraut miniszlcr-elnök környezetében kijelentették,
hogy a kormány feltétlenül-.végrehajtja az Action Prancais végleges feloszlatását. A sajtó egyrésze attól tart, hogy a feloszlatásnak további következményei lesznek a »király rikkancsaU-nak ellenállása következ
tében. A főváros légkörében az 1934-iki februári eseményeket megelőző feszültség érezhető.
Páris, február 15 Az éjszaka a Quartícr Latinban letartóztatták Jeon Leconue bizto-
politikai szempontok figyelembevételével akadályoz meg minden visszaélést a nök dolgoztatása terén és őket, főleg egészségügyi és minden más téren megfelelő oltalomban részesiti.
Ezeket a mindenképpen méltánylandó szempontokat kivánja a most tárgyalás alatt álló törvényjavaslat a magyar ipar éleiében is megvalósítani és keresztülvinni. Megállapíthatjuk, hogy a javaslat törvényerőre emelkedése után a magyar szociálpolitikai jelentós lépéssel jut előre a korszerű fejlődés, a nyugateurópai értelemben vett szociális haladás utján. S meg vagyunk győződve arról is, hogy a
kormányzat s elsősorban annak legilletékesebb szerve : az iparügyi minisztérium féltő gondossággal fog felügyelni arra, hogy a törvényjavaslatban lefektetett szociális elvek a gyakorlati életben tényleg meg is valósuljanak s hogy az ipari munkaadók a jövőben a mun-kásnökben ne csak az egyszerű fizetett bérmunkást, de a kiméletre Szoruló nőt, a jövő magyar generáció felnevelésére hivatott anyát is lássák. Reméljük, hogy az ipari munkaadók a legnagyobb megértést, és jóindulatot fogják tanusilani ° nagyfontosságú kérdés szabályozása terén s felülemelkedve az önző üzleti érdekeken, gondolni fognak
arra is, hogy a nemzeti szolidaritás, a sorsközösség parancsa őket is kötelezi, annyival is inkább, mivel a magyar iparnak s<>m állhat érdekében a magyar nök nagy tömegének testi és lelki leromlása, a hVa-gyar gyermekek elsatnyu\'ása s ennélfogva az egész magyar jövendő kockáztatása.
Ai magyar közvélemény pedig bizonyára a legnagyobb örömmet és hdyeslíss.M üdvözli ezt a törvényjavaslatot, amely közelebb hoz bennünket az európai nemzetek kulturális és szociális színvonalához és egy egészségesebb, lxddogabb és társadalmilag kiegyensúlyozottabb majjyar élet eíjövotetót kOsjiti.elő.
, ZALAI KÖZLÖNY

1636. február 28.
^Háei felügyelőt, akinek zsebében ttfrött üvegdarabokát talállak és akiről azt hiszik, hogy ö volt LjfcoO Bfcini támadója. Leoomte tagadja bűnösségét. A szembesítések eredménytelenek voltak.
A* Action Francais szerkesztőségi egyesületi helyiségeiben a házkutatások tovább folynak. Az épületet erős rendőri készültség tartja megszállva, az esetleges zavargások megakadályozására. A város több htíyén már igy is voltak atvargások, több diákot letartóztattak.
Az Action Francais erőben tiltakozik a feloszlatás ellen. A támadó személyét a rendőrség által lefoglalt és a támadás alkalmával felvett film és fényképekbői valószínűleg pontosan meg lehet majd állapítani.
Páris, február 15
A baloldali párt vasárnap több helyen - igy a vidéki városokban is - tüntetést akar rendezni vezérének, Leon Blumnak megtámadása ellen.
Bojt János cégvezető ffr\' meghalt
Megdöbbentő hírt kaptunk lapzártakor Murakereszturról. Bojt íJános, a murakereszturi közraktárak cégvezetője szombaton délben negyed 1 órakor váratlanul meghalt. A 34 éves, Nagykanizsán is jól ismert cégvezető reggel jókedvűen ment az irodába, sőt még dél felé is vidáman beszélgetett, amikor hirtelen szívrohamot kapott. \\
A kihívott Kcllcr dr. azonnal in-jekclókat adott a szerencsétlen cinbernek, do már segíteni nem tehetett ratja. Halálát szívszélhűdés okozta. Mint értesülünk, a tragikusan elhunyt Bojt Jánost, akit széleskörű családja és rokonsága gyászol, még szombaton le-szállítják Nagykanizsára.
Rákóczi fejedelem falvaiban tilos a magyar prédikáció
Prága, február 1& A magyar keresztényszocialista párt küldöttségileg felkereste Harsky püspököt és kérte, hogy a Kassa környéki falvakban betiltott magyarnyelvű szentbeszédeket engedélyezze. A püspök csak egy községbe engedte meg a magyar szentbeszédet, a többiekben eltiltotta azzal az indokolással, hogy ott tótok laknak, jóiehet u községekben igen sok magyar él. A j)árt tovább küzd a magyar szóbeszédekért.
Anglia fegyverkezése
London, február 15 Az angol haderő uj fejlesztésének érdekében elhatározták, hogy 11 hadihajót, 83 torpedóromboló cirkálót, 3 nagy r\'^ülőgép anyahajót, igen sok bombavető repülőgépet, nagyszámú harcikocsit és kb. 10.000 gépfegyvert gyártanak.
A Nóptakarékpénztár harmincadik közgyűlése
Az intézet uj elnöke: dr. gróf Hunyady József, v. b. 1.t., az Aranygyapjas Rend lovagja lett
A NéjJtakarékpénztár, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank leányintézete, Nagykanizsán és messze vidéken általános népszerűségnek, osztatlan bizalomnak örvend és ez gazdaságai életére nagy és jótékony befolyást gyakorol. Az Intézet ma délben tartotta dr. Krca\' r József ügyvéd, az intézet aljlnökénck elnöklete alatt harmincadik évi rendes közgyűlését.
A közgyűlésen az igazgatóságon, felügyelöbizottságon és a nagyszámú részvényesen kivül Nagykanizsa város és járás társadalmának vezető egyénisége, a társintézetek vezetői, a pénzügyi és gazdasági élet kiválóságai voltak nagy számban jelen.
Vitéz B ntzlk Lajos kir. kormány-főtanácsos, az intézet ü. v. igazga tója Ismertette az igazgatóság je lentését. A jeVmtés tömör összefoglalásban vázolta az általános és vidékünk speciális gazdasági helyzetét, s megállapítja mindkét téren a félreismerhetetlen fokozatos javulásit. Ismerteti az intézet elmúlt üzletévének jelentősebb mozzanatait, kiemeli azt a hathatós és korlátlan támogatást, melyet anyainlézete : a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank részéről élvez. Az intézet ei ga*zda-közqnség, valamint a k\'-\'p*kedelem és ipar jogos hiteligényeit, az elmúlt évben is teljes mértékben kielégítette, betétállománya stabil, kihelyezési állománya jól fedezett.
Balog Dávid, a felügyelöbizotlf jg elnöke ismertette a fciügyelőbizotl-ság jelentését, majd a, közgyűlés az Igazgatóság összes javaslatait elfogadta és kimondta, hogy részvé-nyenkint 5 pengő osztalékot fizet.
Ezután a közgyűlés a kl\'épö Igazgatósági tagokat újból megválasztotta, uj Igazgatósági tagokul pe-
dig : dr, gróf Hunyady József, az Aranygyapjas Rend lovagja, v. belső titkos tanácsos, a felsőház tagja, - gróf Batthyány Pálné szül. pallinl Inkey Valéria és ifju zichi és vásonkeői gróf Zichy Aladár nagybirtokosokat választotta meg. A közgyűlést követő igazgatósági ülésen az intézet elnökévé dr. gróf Hunyady József igazgatósági tagot választották meg.
A tárgysorozat letárgyalása után ;dr. Schti/ffcr Imre, az intézet ügyésze az igazgatóság megbízásából jelentette a közgyűlésnek, hogy gróf Batthyány Páln£, néhai férjének, gróf Batthyány Pálnak, az intézet több mint egy évtizeden keresztül vott elnökének é\'ctna7ysá-gu, a közgyűlésen már n dfsz\'érmet ékesítő, remekművű arcképét - nz intézettel összeforrott múltjának emlékére - az Intézetnek adományozta. Magasba szárnyaló szavakkal méltatta a volt elnök közéleti szereplését és az intézet felvirágoztatása körül szerzett hervadhatatlan érdemelt, majd -mély megilletődéssel indítványozta,\' hogy emléke a közgyűlés jegyzőkönyvében örökittessék meg, az adományozónak. Iípdig a közgyűlés fejezze kl hálás köszönetét. A köigyülós az indítványt egyhangúlag elfogadta.
Ezekután Jókuthy Béla ny. m. kir. alezredes emelkedett szólásra, aki köszönetet mondott a résszvényosek nevében a patronizáló Pesti Ma< gyar Kereskedelmi Banknak az intézet hathatós támogatásáért, nz igazgatóságnak és tisztvis\'lőkamak pedig lankadatlan és eredményes munkájáért és Indítványozta, hogy W-\'8S Fülöpnek, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elnökének, valamint az akadályoztatása miatt
Divatos
rr •
érkeztek. Sinser Diuatáruház.
távollevő Conmd Ottónak, fi Pesti. Magyar Kereskedelmi Bank ügyvezető igazgatójának, az intézet alelnökének küldje a közgyűlés távirati üdvözletét, amit a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel magáévá tett. ;
Sürgős szükség van a szegényház bővítésére
A v. képvlíelötcstö!e( figyelmébe
Évek óta megoldatta^ kérdés Nagykanizsán a szegényház kibővítése. A mai kor humanizmusa megköveteli, hogy azokról, akik valamikor hasznos tagjai, adóilz\'tő alanyai voltak a városi közületnek és most önhibájukon kivül embertársaik segítségére szorulnak, emberhez méltó módon gondoskodás történjék. A nagykanizsai szegépy-ház e tekintetben sok kívánni valót hagy maga után. A szegényház j zsúfolt és nem tud több lakót ma-| gába fogadni. Segiteni kell ez£n ad-1 dig is, mig a polgármester régi t<*rve szerint egy uj, a mai kornak és célnak megfelelőbb szegényházat sikerül a városnak felépíteni, mindazt egyesítve magában, ami a szegénygondozás programjába tartozik.
A jelenlegi állapotot nem lehet tovább fenntartani és miután a költségvetés keretében nem találunk erre fedezetet, más módot kell talá\'ni a szegényház kibővítésére.
Szükség van a szegényházban mindenek előtt egy betegszobára, hogy a betegeket el lehessen különíteni a többlektől. Szükség van egy fürdőszobára, egy ima-szobára és még egy szobára a gondozottak elhelyezésére.
Beavatottak szerint mindez jóakarattal ma is megvalósítható. Szétbontott épületek anyágából, In-ségmunkával, a jelenlegi épület meghosszabbításával.
A városi képviselőtestület több tagja künn járt a szegényházban és a helyszínen győződött meg arról, hog£ feltétlenül segíteni kell.
Már beadvány Is érkezett a városházára, amelyben Aradi Anta\' városi képviselő és társai kérik a polgármestert ós a városi képviselőtestületet, hogy a nagykanizsai szegényház emiitett hiányosságai ügyében sürgősen intézkedjék. A város műszaki hivatala a városi inségakcló keretében Is megvalósíthatná mindazt, amire a szegényházban feltétlenül és elodázhatatla-nul -szükség van orvosi és közegészségügyi és szociális szempontokból: betegszoba, fürdőszoba, ima-ezo-ba, egy nappali terem, ahoi a gondozottak tartózkodhassanak.
Szent Vinoe leányai, a hősi lelkek nem kívánnak semmit, ők szerények, igénytelenek, önfeláldozók. Csak azt kívánják, hogy a szegényeket ugy tudják ellátni, ahogyan emberekhez illik. \'
Hjsszük, hogy a városi képviselőtestület tudni fogja kötelességét.
GYERMEKENEK VEGYEN világhírű RÁDIÓ ortopad gyógycipőt _Szomolánylnál._I
i
(
1W8. február 16._
ZALAI KÖZLÖNY
és mindenütt csak Ő a legszebb!
)
KAMILLOFLOR
A wákéknek kéizult alkálimén-t.iKomilloflorSpeeialShompoo megtatljo a haj torméuatet, aranyot fényéi éi olt vlttzava-fáiiolja, ha már eltompult volna.
BRUNETAFLOR
Atolé\'hainokkéiiúllalkólimen-lei Brunctofior SpeclolShampoo ragyogó mély fényt ad ét a lő-télboma winórnyolatokot toho nem tejfelt pompában juttatja
Nem gazdag, drága ruhája sincsen.
És mégis — mindenki legszívesebben csak vele táncol.
Csodálatosan szép haja mindenkit elbűvöli
ELIDA SHAMPOO
A dióskáli menyecske esete a vasvillával és a végrehajtóval
Reprezentatív jellegi] lesz
a Zeneiskola hétföl Lember-kovltsné emlékhangversenye
A zeneiskola tanárai közül hclcn lépnek hétfőn este dobogóra, hogy kegyeletes hangversennyel áldozzanak korín elhunyt kartársuk: Lemberkovits Alajosné emlékének. A műsor leghatalmasabb száma Csajkovszky : iligy nagy művész emlékére, szerzett zongorahármasa lesz, mely a világirodalom egyik legszebb ilyen jellegű müve. F. Pásztor Irma, Drávai La-jos és F. Garal Margit tanárok játszák r pompás müvet. A műsor első felében Stradella, Mozart, Schubert és Vannay müvei szerepelnek ének, gor. donka és hegedű számokban. A hang. versenyre, amely kb, másfél óra hosz-szat tart, belépődíj nom lesz, azonban önkéntes adományokat, melyek ez al. kálómmal kegyeletes célt is szolgálnak, köszönettel fogad a rendezőség. A hangverseny a zeneiskola kamaratermében lesz és arra külön meghívókat nom bocsátanak ki.
Biztos az OIKE-bál sikere
Nem az anyagiakra vonatkqzlatva bocsájlkozunk ebbe a Jóslatba, bár a mutatkozó érdeklődés után bízvást megjósolhatjuk a hatalmas látogatottságot is. A siker biztos kilátását a rendezés munkájának Ígérhetjük, inert alkalmunk volt meghallgatni a Halló-zenekar megérkezett tagjainak zene-próbáit. Az öt ember bravúrosan kelti egy lialalmus jazz illúzióját a hangszerek váltogatásával. Műsoruk a legjobb slágerek gazdag sorozatából áll, A zenészek tudása és. temperamentuma ellenállhatatlanul fogja táncbavinni a bál közönségét.
Uj advenllslaTroham Nagykanizsán
Pénteken délelőtt megjelent a kapitányságon vitéz Murányi Árpád adventista prédikátor, aki bejelentette, hogy ö az uj nagykanizsai prédikátor ós a pénteki istentiszteleten kivilt vasárnapra is engedélyt kért Istentisztelet tartására. ^
Miután az adventistákról mái-több izben kifejtettük véleményünket, amit most is teljes egészében fenntartunk, felhívjuk a vármegye alispánjának figyelmét a fokozott lendülettel megindult adventista munkára. Amikor a kedélyek annyira fel vannak csigázva a mindennapi élet eseményeivel, igazán semmi szükség arra, hogy Nagykanizsán meginduljon egy erőteljes adventista propaganda.
Nem kérünk az adventistákból Zalában I i
- ButarrfeáHUU nM «mm1I Teijea berendeléseket (•ndklvQt előnyéi r*n L*Ul*eté«re, aőt kamatmeoteeen U saál-
•tttwk. Koptttin buto ráruház, Horthy «lkló*-at 4.
— Fiamisol, crope de chlne, geor-fette, marocaln tarackok megtelelő fcéretekbea «*rad4k~áraké- SékatwUl.
A Zalai KözlOny biztosításában résztvevők,
akik ebell szándékukat a kiadóhivatalban már bejelentették, szíveskedjenek mielőbb ltffáradni a kiadóba a biztosításhoz szükségé adataik közlése végett. Ez adatok (születés, lakás stb.) nélkül a biztosítást életbeléptetni nem lehet. A Zalai Közlöny minden ecélból jelentkező előfizetőjét 150 pengő temetkezési segélyre és külön 250 pt\'ngö általános balesetre biztosítjuk a Magyar Élet- és Járadék Biztosító Intézetnél. A..két biztosítás együttes dijából az -előfizetőt csak havi 36 fillér terhelK Az előfizető bármely családtagját és több családtagját Is biztosíthatja önmaga helyett.
Naptár: Február 10. vasárnap. Rom kat. Hatv. vasárnap. Protestáns Julianna Izraelita Sebat hó 23. Február 17 hétfő Kom. kat. Donát. Protestáns Donát. Izr. Sebat hó 24.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat « hó 15-ig a <Salvator» gyógyszertár Erzsé. bet-lér 21. s a kískanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától est* fl óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egósz nap nőknek).
A kötelességét teljesítő végre-hajtő nem szívesen [okádott vendég sehol s falun mindjobban elterjed az a szokás, hogy vasvillával fogadják őket.
EJL°-k László járásbirósági végrehajtó még a mult év novemberében Dióskálra szállt ki végrehajtás végett. Mivel előre értesült a falu magatartásáról, két „csendőrt és egy falusi elöljárót vett magához és ezekkel ment Iberpakker István lakására foglalni. Az udvaron a gazda menye, Iberpakker Sándorné fogadta. A fiatal menyecske vad szidalmakkal illette Elek .Lászlót és elnevezte mindenféle csavargónak aki nem tudja másképp megkeresni a kenyerét, mint foglalással, majd vasvillát ragadott és azzal közeledett Elek László felé. Szerencsére a vasvUlát egyik csendőr kiütötte a
szerencsét|/
közéből.
A1 kir. törvényszék most vonta felelőségre Iberpakker \' Sándornét hatósági közeg eKeni erőszak vétsége miatt.
A szegény asszony sírva védekezett, hogy ő már a végrehajtó látásától annyira felhevült, hogy ijedtében azt se tudta, mit csinál. Tagadta azonban, hogy a vasvillával bárkit is bántani akart. | \\
Al kir. törvényszék nem fogadta el az asszony védekezését, 8 J>eti fogházra itélte jogerősen.
— Takarók, szőnyegok, bútorszövetek nagy választókban Slnger Divatáru-házban.
- (H*>y®tóyflJtők találkozóié) s®er-dán délután 6-tól 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.
EMLÉKEZTETŐ
Február 15.
A tanítók nagy megyebálja. Fűtőház* KázmüveMk teája a Markóban.
OMKE-bál « Kasxinóban. Február 14.
NTE jubiláris diutomája a V*e4 Színházban délelőtt 11 órakor. Oltáregylet teája í órakor a FeMr-teremben.
Llceáíj- előadás 6 órakor « vároa-házán (Külügyi Társaság). A* Itr. Nőegylet kultur-előedí* 4 lórekor a kőtemplomban (ér. Halpert Salamon).
A református énekkar vidám eatje 8-kor az Evangélikus Otthonben. A Zrínyi Torna Egylet teája • Ko-rónában 6 órakor. Kerékpár Egylet farsangi eatje as Iparoskörben.
Február 17.
Lemberkovits Alajosáé eoüékhaag-rerseny eite 9 órakor a ■eaeUlae-lában* Február 19.
A Srerdal Tár.aság vita-üléee 6 érakor a zeneiskolában (Nagy Vinee). Február 22.
Keresztény Jótékony Nőegylet Jelmezbálja az Iparoskör termeiben. Fcbraár 23.
Az Iparoskör jelmea-bálja. Február 24.
Kacagó-est a Keresztény, TisStri-aelőnőknél.
Február 25.
Tánoestély » Legényegyletben. Vidám műsoros teaest a Misaalóe-házban.
Torma Tóni zenekarának Jelmee-estje az Iparoskörben. ,
Febraár 27.
Cigánybál a \\Vollák.vmd4glöl*«. Cigánybál az Uj-sórháiban.
Február 29.
Zeneiskola tanárainak Liszt-emlékünnepélye este 9 órakor a ■eaeis-kólában. „ . ^
báli ruhái biztos sikert jelentenek.
1 4
ZALAI KÖZLÖNY
19*6. Wnllár 10.
Gyermekének Milftényinél vegyen cipőt,
mert ha orthopftd gyógybetétre van szüksége, azt egyéni lábalkatához alakítva szakszerűen helyezzük bele méltányos pótdíjért.
Bérlék ntán is készltank orlhopád gyógycipóket technológiai képzettségfink alapján.
Két gyermekét is megölte az anvósgyilkos szentjakabi asszony
Az áldozat fia segítette felakasztani a megfojtott öregasszony holttestét
Márciu* 1.
Náni a Legényegyletben 5 órakor. Március 7.
I«r. Jót. Nőegylet purim bálja a Kaszinóban.
Márclua 8.
Zeneiskola növendékeinek Liszt em-lék-matinéja.
Március 18.
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délután C-kor.
Április 5.
Liceális előadás a Legényegyletbea fél 9 órakor.
AprUIa 13.
Operett előadáe a Legényegyletben fél 9 órakor. ,
ESttevényi Olivér és Kretz Károly liceális előadásai
Jesznek a holnapi vasárnapnak nagy kanizsai kultur-e&eményei az Irodalmi és Művészeti Kör liceális sorozatában. A Külügyi Társaság két kitűnősége, a magyar közélet országos nagyjai a Kör meghívására tartják a Külügyi Társaság rendkívül érdekes konferenciáját vasárnap délután féi 6 órakor a városháza dísztermében. Belépődíj nincs.
— „Fobér Jínuár" vászonáfnslláfiünk-ból visszamaradt siffon, lepedővászon maMdékok tíögyoa olcsók Schfltxnél.
Kéex női és gyermekkabátok, szőrmék már ej-ősen mérsékelt árban Sln-ger Dlvátáruházban.
Zsöllye, baloldal IV sor 2. szám
Irta : dr. Dómján Gyula
A színházi pénztár elölt hosszú sorban szorongó tömeg már türelmetlenül (Zúgolódott s a pénztárosnő is idoge.sen szólt ki az ablakon:
— Mondtam már kérem, hogy csak karzati jegyet (udok adni, meg n földszinten vtfh egypár őtpengös hely, o többi elfogyott. T essék határozni, mert a közönség már türelmetlen. . Gombás, kihez a sovány, szigorú arcú pénztárosnő már harmadszor intézte a kissé már nagyon is Ingerült szavakat, felfezzent rövid elgondolkodásából s hirtelen, elszánt mozdulattal kihúzott a zsebéből egy ötpengőst. Még egy utolsó pillantással végigsimogatta, azután benyújtotta a pénztár ablakán. A pénztárosnő elkapta a pénzt, kinyújtotta a jegyet és hősünket egy jóltápiált magas ur már ki is nyomta a helyéből. Gofnbás először méltatlankodni akart a goromba lökdösés minit, de mikor meghallotta, hogy a kövér ur lázasan éreklődik Goldbergerék előjegyeztetek páholya iránt, a vagyonos elem Iránt érzett önkéntelen tisztelete lczáítft fl Száját. Hja, aki páholyba jár, az lökődheti az ilyen ágról-sza-kadt népséget Rezignáltán egy surokba húzódott s zavartan körülnézett. Nem értette a helyzetet.
Tülajdonképén furcsa Is volt az egész. Gombás Gyula statisztikai hl. Yat«li napidíjas, kinek, a fizetéséből
Kaposvár, február 15 A kaposszentjakabi borzalmas gyilkosság ügyében meglepő fordulat állott b\'\', A meggyilkolt, majd holtan felakasztott özv. Kaszala Ferencné menye a csendőri nyomozás során bevallotta, hogy ő követte el a gyilkosságot. Előadta, hogy férje, Kaszala Gábor támadt először édesanyjára\', akit puszta k£z-zel fojtott meg és később akasztót-, ták fel. Megállapította a csendőri nyomozás azt is, hogy Kaszala Gá-
A Tisztviselőnők
havonta összesen 12 pengő 25 fillér marad dohányra, újságra és egyéb szórakozásokra, itt áll u fényes színház előcsarnokában s tétovázva for. gat egy hosszúkás, kávébarna papírszeletet, amire az van Írva, hogy: • Zsölye, baloldal IV. sor 2.-szám> s amiért egy könnyelmű pillanatában öt pengőt, ót egész pengőt kifizetett. Amikór az öt pengőre gondolt, szinte megindult, hogy visszaadja a jegyet, azután mégis vállat vont s kiment a szjnházból. Ment vissza a hivatalába, honnan azzal az ürüggyel kérelőzölt el, bőgj- egy fontos ügyben kell eljárnia az elöljáróságnál.
A hivatalában íróasztala fiókjába tette a jegyet s egy hatalmas, ruhri-kákkal lelt ivet tett maga elé. Látszólag a rubrikák tanulmányozásába mé. lyédt el, de a valóságban a kissé nyitva hagyott fiók nyílásán keresz-tül a fiókban beverő jegyet bámulta s közben még egyszer végiggondolta a közelmúlt eseményeit, amelyek arra kényszeri tették, hogy ötpengős jegyet váltson egy olyan színdarabra, amelyiket egyszer már végignézett.
Hiszen épen itt van a bökkenő, hogy azt a színdarabot már látta egyszer. Uár ne látta volna. Akkor most is olyan nyugodt, ponlo>, szolid cin-ber lehetne, mini volt két hónappá/ ezelőtt, ama bizonyos előadás előtt. Két hónappal ezelőtt még nem voltak olyan igényei, hogy kélszcr nézzen meg egy színdarabot s még hozzá öt-pengős jeggyel. Két hónappal ezelőtt még semmi igénye som volt Ugy élt, mint egy gép, egy negyvenhét éves
borné lelkét két gyermekgyilkosság is terheli. A mult évben ugyanis két újszülöttjét fojtotta meg. A gyilkosságot egyelőre csak az psz-szony ismerte be, férje még mindig tagadásban van. Tagad a bűntársként őrizetbe vett Németh József hegyőr is. A .gaszaláné által meggyilkolt és elásott ujszülötlekel meg találták és Így az asszony három gyilkosságért felel yiajd a törvény előtt\'.
agglegény gép. Hozzátartozója, rokona senki, egyedüli élőlény, akihez valami köze volt, az az igen öreg 0zvegyasz-swmy, akinél a Józsefváros .egyik eldugott utcácskájának még eldugotlabb házacskájában immár tizenkilenc esztendeje lakik, mint albérlő. A fize. tését minden elsején odaadta az öreg nénikének, aki azután mindennel el-látla, mintha az édesanyja lett volna s amellett mindig visszaadott neki 12 pengő 25 fillért. Ez volt a költőpénz. Ebből öt j>engőt mindjárt szépen bevitt a postatakarékba, a maradók pedig épen elég volt a szórakozásra, beosztotta. A pénzből jutott naponta öl és fél cigarettára, minden vasárnap egy újságra, — hétköznap a hivatalban a kollégákét olvasta — s minden vasárnap a kirándulás végén egy pohár sörre.
Igen,, ez volt az egyetlen szenvedélye, minden vasárnap kirándulás s a végén egy pohár sör. Minden vasárnap, télen ugy, mint nyáron, megtette a maga sétáját, egész évre megvolt a menetrendszerűen összeállított útirány tervezete s. minden vasárnap reggel pont kilenc órakor elindult Persze gyalog ment s egy fcis csomagban vitte az ebédjét. Egy óráig, fél kettőig sétált, akkor Valahol kint a szabadban megette az ebéiJct s utána jött a kiskocsma. Minden útirány vé« gén ott volt az a bizonyos kiskocsma, ahol ebéd utón megitta a pohár sörét, azután szépen megindult haza és este hét órára mindig pontosan hazaérkezett.
Es ezek * kirándulások okozták a
Influenza, spanyoljárvány, torokgyulladás, az orr es garat eínyálká-sodáia, a mandolák megbetegedése, valamint izületi bajok vagy lüdő-csucshurut esetén gondoskodjék arról, hogy gyomra és belel a termésaetes „Ferenc Józsel" keserűvíz használja által gyakran és alaposan kltisz-tltta88anak. Közkórházak főorvoial megáHapitotiák, hogv a Ferenc József viz lá/zal já ó fertőző beleg-Hégelrnél is nagy azolgálalol tesz a szenvedő emberségnek.
Ingyen nagyalakú fénykép a Zalai Közlöny előfizetőinek
A 75 éves Zalai Közlöny előfizetői ragaszkodását akarja meghá. lálni azzal a megállapodással, amdt a helybeli Pogány foto-müteremmel kötött. A kitűnő műterem a Zalai Közlöny költségére kéazit egy felvételt minden igazolt előfizetőről és a Zalai Közlöny költségére aaol-güllat ki egy darab izléaeaen felkasírozott 18x24 cm. nagyságú fény. képnagyítást; Aki ezt az ajándékunkat igénybe óhajtja venni, jelentkezzék a Zalai Közlöny kiadóhivatalában. Pogány fényképész minden jelentkezőnek a lakására megy és ott családi körben készíti el • tel-
- Köztisztviselők ré«ér« retidklvftl előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tökéletes ]ó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, tőt kamatmentesen ls kaphatók Kopetola bútor «rabáiban, Horthy Mlkló»-ut 4.
vesztét. Két hónappal ezelőtt, mikor egy .napsütéses vasárnap épen egy ta.
I báni kiskocsma volt a cél, a kocsmában ott találta három hlvatalbéli kar-társát, Az egyiknek a nevenapját ünnepelték. Persze őt is mindjárt az asztalhoz ültették s nem engedték el, hanem együtt mentek el fcétá\'ni, majd a vendéglátó ünnepelt yalumennyiőjü-ket megvacsorázlatta s utána színházba vitle. Igaz, hogy csak az erkély utolsó sorában, a legolcsóbb helyen ültek, de azért színház volt, lgael színház, amilyenben Gombás barátunk talán háromszor sem volt életében.
bárcsak soha sem látta volna azt a színházat, azt a színdarabot és főleg ezt a kis színésznőt, aki ott megbobo. názta, magával ragadta az egész nézőteret. Eleinte nem sokat törődött az egésszel. Unta az egész bolondságot. Az operettet n?m szerette. Mindig Inkább valami szép drámát szeretett volna megnézm. Azután egy tréfán elmosolyodott, másiknak már tapsolt s egyszer csak észrevette öt. A Nőt. A nagy Nőt Eleinte nem igen ügyelt rá. Az első felvonás végén már határozottan figyelte. A második felvonásban már annyira érdeklődött iránta, hogy majdnem kitörte a nyakát, ajnig egy, az előtte levő sorban ülő ur kezében levő műsorról le tudta olvasni a névét. Zöldhegyi Marika. A második felvonás végén már csak az érdekelte, hogy vájjon a harmadik felvonásban sok szerepe lesz-o s a Jittr-madik felvonás alatt már nem ls nézett a színpadra, ha a művésznőnek nem volt jelenése. (Folyt köv.)
február 24-iki Kacagó-est műsorán
az Eleven Zalai Közlöny
az Iparoskörben.- Utána Tánc /
Jegyek e/OJegyezhetők Fenyves! és Bárány cégnél
Hirdessen a Zalai Közlönyben
1936. február 16
ZALAI KÖZLÖNY
Malacaág,
avagy
5J.malao az uj divat
A malacsivítás eddig szilveszteri kellék volt Az év egyéb napjain a fia-dlwnók nem nagyon látogatták a nyilvános helylaégekot éa url szalonokat Kzután azonban ez la mádképpen lesz. Divat őfensége kegyeibe velte a röfögő apróságokat és ma már nem la Igazi dáma az, akinek karján a déli korzó alkalmával ott nem slvlt vagy röfíg az Illatosított, ondoláltazőrB, ró-zsaszlntestü kis állat: az öl-malac.
A drótszőrü foxlk és angol terryk bizonyosan fogcsikorgatva nézik az újévi Jövevények térhódítását, de nem lobét ellene tenni: a malacdivat meghódította Newyorkot. A Járókelők először bizonyára csodálkoztak, hogy a newyorki hölgyek hirtelen milyen háziasak lettek, de csakhamar rájöhettek, hogy nem piacró^-hazatérő háziasszonyokkal találkoznak nap-nap után, bánom ölmalaoalkat „sétáltató" dlvathöl-gyekkel. A rendőrség sem tehetett el-Itne semmit. A polgármester átlátta ugyan a vároaháztartás Javításának lehetőségeit és ötszörös adót vetett kl az öl-malacokra, de ez mind nem használt. Az elkényeztetett fiadisznók ma Jobb hírnévnek örvendonek, mint valaha éa minden kutyaugatással uzem-ben tért hódit a malacsivítás. A kutyák, macskák, papagályok, kanárik minden igyekezete kárbaveszott, mert nemcsak Jogot kapott közöttük a malac, hanem egyenesen első lett soraikban.
Nem tudjuk, a Három Kla Malac, az állandó szilveszteri hangulat, vagy a dlvathölgyek őrülete, vagy egy Jól spekuláló dlsznófarmer ötieto honosította meg a nők karján az uj kedvencet, de nem ls fontos. Jó üzlet lehet ez Is, mint minden divathóbort és nem szabad ezután meglepődül, ha a szalonba lépve gyermekkacaKá* helyett (ugyan, gyormokkacagás, — mikor volt az divat I?) malacsivítás fogad bennünket "Bár tudjuk, hogy az Illatosított öl-malacok nem kerülik el sonka-sorsukat mégla számolni kell a divattal, amely nem Ismeri a „hogjr kerül a csizma az asztalra" kérdését és béve-zetl a malacot a legfelsőbb szalonokba.
Az urilakásokban pedig, a régi gyer-mekazobák helyén már ott díszeleg az uj helyiség: lakosztály őnagysága kedvencének, az aranyszalagos, ondolált-szőrü, Illatos öl-malacnak.
Erre a malacságra azt ls mondhatnánk, hogy disznóság... — nő
— (A* Izr. Jót. Nőegylet)
rendezésében e hó 16-án, vasárnap délután 4 órakor az izr. kistcmplom-ban tartja előadását dr. Halpert Salamon tapolcai főrabbi. A jóucvü szónok előadását nagy érdeklődés előzi meg. Belépődíj nincs, de önkéntes adományukat szívesen fogad az egyesület — Elegáns női szövetruhák most nagyon okwón kaphatók MriUaii.
A Kúria 75 évi fegyházra itélte a tódorhegyi szomszédgyilkost
Budapest, február 1B ívekkel ezelőtt történt, hogy Révész Gáspár tódorhegyi gazda rendszeresen lopkodta a fát és az aprójószágot szomszédja, Gerencsér Imre portájáról. Egy alkalommal a nagykanizsai vásárról hazatérve ugy látta, hogy Révész Ismét be akar törni portájára. Közvetlen kö-
zelébe lopódzott ós egyetlen revol-verlövésstei agyonlőtte. A nagykanizsai törvényszék 10 évi fegyházra itélte- Gerencsért, a táb\'a az ilélstpt helybenhagyta, a Kúria pedig most gyilkosság bűntettében mondta ki bűnösnek és 15 évi fegyházra emelte fei büntetését. ,
Egy bilos arci H mindent ettto amit
crakakvr
Ma: Tanitó-bAI:
Ne felejtse el, hogy a műsor pontosan fél 9 órakor kezdődik. A műsor mindössze 50 percig tart, de mqgas nívójánál fogva igaz élvezetet szerez. A műsor után cigány-és jazz-zenekar felváltva huzíza a talpalávalót hajnalig, i
— (A Szerdai Társaság)
következő vita-ülése c héten, február 19-én lesz. Folytatása lesz ez a vita némileg a legelső, művészeti kérdéseket boncoló vitának és érinti annak egyes, akkor nyitva maradt kérdéseit. Előadó NqII József gimnáziumi tanár. Témája a ungyar nép művészete.
— (Halálozás)
Dr. Ehn Kálmán egészségügyi főtanácsos, ny. járásorvos, a csurgói kor ölet volt országgyűlési képviselője pénteken elhunyt
— (Vidám-est az Ev.-otthonbsn)
A református énekkar fiatalsága holnap, vasárnap este 8 órai kezdettel műsoros vidám estet rendez az Evau-gélikus-ottlionban. Az est jövedelmét a harang-alap gyarapítására szánták. Belépődíj nincs, csak müsor-mcgváltás.
— (Instruktor ajánlkozik)
Egy szegény VII. gíinnázSsta, kitűnő tanuló részben ellátás ellenében diák instruálását vállalná. Megkeresések a püspöki biztosságon.
Bécsi lfásár
1936. márclua 8.-tól 14.-ig.
Technikai és mezőgazdasági kiállítás március 15.-ig.
Ktizépeurópa nagy vására. Kiállítók 18 államból. Vásáriák 72 országból
Vizűm nflkül, vásárigazolvánnyal és útlevéllel bárki szabadon át-lépbeli az osztrák határt. Cseh átutazóvízum nem szükséges. Jelentékeny mtneldijkedvezmények a magyar, cseh és osztrák vasutakon, a Dunán, valamint a légiforgalomban. Vásárigazolványt (á P 5.—) és mindennemű felvilágosítást készséggel ad a
Wiener Messe A.-G., Wien VII.
és a tiszteletbeli képviseletek: Nagykanizsa: Pollák Egon nemzetközi szállító, „ Mav. HIv. Menetjegylroda fiókja Fő-ut 2.
-r (ügyvédi vizsga)
Dr. Kell Andor keszthelyi ügyvédjelölt sikerrel letette Budapesten az ügyvédi vizsgál.
— (Kanizsai diák-siker)
Koppányi Imre, a nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola maturandus növendéke, az Iskola önképzőkörének diák-elnöke az Ifjú Évek c. evangélikus ifjúsági szépirodalmi folyóirat pályázatán\' egy novellájával második dijat nyert.
— Belföldi ós angol férfiruha szövetek kiváló minőségekben Slnger Divat-áruházban.
— (Zrlnyl-tea)
A Zrinyi Torna Egylet farsangi teája holnap, vasárnap délután 6 órakor kezdődik « Koronában. A tánckedvelők és sport-barátok hangulatos, nagyszerű találkozója lesz ez a lánctca. A legjobb kanizsai tánczene, a pompás női jazz adja a muzsikát.
— (Levente bál Klakanizsán)
A Kiskanizsai Lövészek után most a Kiskanizsai Levente Egyesület rendezi meg folyó hó 23-án esto 7 órai kezdettel hagyományos farsangi bál. ját, melyre oly nagy az érdeklődés,
Siabály t Kitinként mo»i
kiémtzeiQ habjával. e ayengfcdaA ható I habot hagyja aicAo néhiny mtwdMKlg. öblítse le bó meleg vluel, m.jd kOtvMItnQ vliwl K* az oqíu I Mfena* neggak W*. b* « - ""-"Tb*n, m/)K>l )(•»»• (
B«wwejh«ia aiakOxtotekban, M IlUírért. FőraktAi t HUNNIA oyAoyiivUt. Btaái VII.. ErutMt-fcöntf H. wiu>.
hogy a jegyek feto elővételben már elkelt. A reggel 4 óráig tartó bájon kacagtató műsor számokknl szórakoztatják a közönséget Aki Uhát forsw^ utolsó vasárnapján Jól akarja magát érezni és meghívót még nem kapót,! volna, jelentse b« Igényét naponta ostp 6—8 óra közótt a levente-otthonban a rendező-bizottságnak.
— (A Karékpár Egylet)
az idén is részt kór a kanizsai farsangból. Ezúttal házi szerzője, Weltnar Sala betűszedő lesz a műsor nevezetessége, aki Fordított világ dmű 3 felvonásos bohózatát mutatja be e*e«t az estén az Iparoskör sxdipadáfl, ő maga Is szerepel benne. Az előadás holnap, vasárnap este fél 9-kor kezdődik. Utána tánanulgtsáff.
— 0fy mert nwn ndnáen UW4 fehérnemű Excellent Habaelyam.
öutonbrauu Sxaüatórlum Ma M Via.
Nem periférián, a fürrflvárat klitpéa, a Kurpark, színházak, mozik. Játékkaszinó, bécsi autóbusz s villamos siaaiwétfaáaákaa több holda* ősi parkban, lylaylrl 4áraal««-UlylséMkbsa Üdül éa ayéfytl a la«srlM táraitágbaa Kén«»fürdö, Soványitókurák. cukor-, gyomor-, Ideg-, reuma- és axlf-spccialista magyar orvMok. r«lvll*ao»lt*ual nolgél a badainstl Irodai KOhAAvi, B.dapa.t, VIII., VWahi3y..tft S-
— (A rsálglmn. oaerkészoaapat)
tcadélulánján felOlfuctni aztaask voltak: Itónay Tihftroémé 6, Magas Mihály, dr. Krátky István, dr. Hsjdu Gyula, Néptakarék, Nagykanizsai takarék, Kis Nemes Pál, práger József, Szabó István 5, Déri József,..-Kovács Scbcstény Tibor, dr. Hegyi Lajos, P. Cirfusz Viktorin, Pintér Ferenc, Vécsey Barna 3, vitéz fymlxUf Lajoa, dr. EJ«k Mór, dr. Fodor Antal, Ország József, Miltényi Gyula, Szili Károly, Szabó Lajos, Berlin Gusztáv \'í—%, Gazdag Ferenc, dr. Pólya Sándorné 1.50—1.50, Büchler Mór, Szloboda N. l-l pengő, Ketting Ferenc, W. W. 50-50, névtelen 20 fillér. A csapat parancsnoksága hálásan kósxóni a felülfizetéseket. De hálásan mond köszönetit azoknak is, akik a büfféhe* hozzájárultak, továbbá mindazoknak, akilc akár közreműködésükkel, akár megjelenésükkel a tcadélután sikerét bi»-tositották.
étkeuik"Slltényi ^pSraSái. ,-i0qt\'

«
aiALAi rozLOnY
1936. február lé.
Bál után a Centrálban korhelyleves
Isjs^S^rr
Az uj iüirendészeti javaslat fontos védelmi szerepe légi és gáztámadás esetére
Hit tthrendJszetl kerület* tenz az országnak
Budapest, tohruár 15
A Ház pénteki Uié én Kozma belügyminiszter benyu|totta a halósági oivosok szolgálatáról és a köz-egészségyi lörvény egyéb rendelkezésének módosításáról szóló javas* latol. E fugadia a Ház a csendőr és rendörle^énység biztosítási alapjáról szóló javaslatol, majd meg-kezdiék a tűzrendészetről szóló javaslat tárgyalását.
Vitéz Hidnagy Domonkos előadó ismertette a magyar tűzoltóság megszervezéséi. 1885-ben adlák ki a szervezési rendeletet, amely után évtizedeken át nem lőrtént semmi. Az ökőritói katasztrófának kellett bekövetkeznie, 377 halálos áldozattal, hogy felrázza a közvéleményt, amely a tűzrendész ti törvény megalkotását követelte. De a háboiu ennek a me valósítását is megakadályozta. 1925-ben adlak kl egy rendeletet, amely az 1885-ös rendelet póllásakénl szerepelt és főként a lüzoltólísztek képzésével foglalkozott. Azóla sokai fejlődöli a m igyar tűzoltóság, de sajn.,8 ezer községben még mindég nincs tűzöl óság. Keieltörvényben kelleti lefektetni a fejlődés lehi tőségeit és gondoskodni az anyagi megalapozástól. E törvény kötelezi a törvényhatóságokat, hogy állandó jellegű tűzoltóságot
állítsanak fel. Majd az előadó rámulatott a mostani javaslatnak nemcsak tűz-, hanem Icg- és gáztámadás eselén való rendkívüli fontos védelmi szerepére. Végül közölte, hogy az országot hét tűzrendészed kerületre osztják fel.
Csuór Lajos az első felszólaló, aki Igazgatási szempontból bírálja a javaslatot. Csoór t-zerinl a hívatásos tüzollóság az ideális megoldás. A tüzollós g [elszerelésének kíván,a.
Ilt báló Herg közbeszól: Mi lesz a csáklyával ?
Kozina Miklós belügyminiszter szellemesen közbeszól: A csáklyá nak nagy Jelentősége van a tűzrendészeiben I (N.igy derültség).
Árválfalvl Nagy István örül a Javaslatnak. mert az egységesili a lüz rendé zeti kérdéseket. Ez már nagy haladát. Nem lehet egysze re Itiva á-sos tűzoltóságot szervezni, mert nincs reá fedezet
Az épület kre kőtelezővé kell lenni a tüzbizlosltá t. Kéne, hogy az éjjeli-őri állásokat hadirokkantaknak juttassák. Payi Hugó ellenzéki szemszögből foglalkozott a javaslattal. Pctrovácz Gyula kioktatja Payc Hugói, hogy szakjavaslatot nem szabad politikai.szemüvegen nézni. Az elismerés szavaival emlékszik meg a tűzoltóságról.
át dilimig
ho«r (dJduloB aélkG! éi n?•■(«. Uaal • Itflatatl • tysltkiamoi *
Burait
TytlMZfiMTAPASSt
EGYEDÁRUSITÁS\': TEUTSCH GUSZTÁV drogéria Nagykanizsa, Fő-ut.
- (Qaxdász-bál)
A keszthelyi gazdasági akadémia ifjúsága dr. Daráuyi Kálmán-^Óldmüvc-lési miniszter és liereeg Festetics Gyórgy diszfővédnóksége, vitéz dr. Tabódy Tibor főispán, >!alatinszky Ferenc felsőházi tag, dr. Oetl Pálffy Dénes országgy. képviselő, gróf Be-nyovszky Móric főispán, Bődy Zoltán alispán, dr. TarAnyi Ferenc nagybirtokos és Srolp Ödön akadémiai igazgató fővédnöksége alatt rendezték meg a hagyományos gazdász-bált. A Hun-gária-száUó gyönyörűen feldíszített nagytermében kürtjeire vonultak be a gazdászok, majd a megjelent fővédnökök, végül a . bálmegnyitó párok. Széchenyi Gábor gróf ifj. elnök felkérésére Stolp Ódon akad. igazgató a bálmegnyitásra az engedélyt megadván, « »Szánt az ökör rececc> csárdással nyitották meg a bált: Horváth Jutka—Kántor László, Oppei Éva— Széles Uyuia, Molnár Kató—Ribiánszky Miklós, Szekeres Klári—Pallér líáspár, \'Szekeres Manci—Botykay János, Sváby JBaba—Eördőgh Tibor, Lajos Vilma— Z&bó László, Kgervölgyi Anna—Juhász IPÁI. Keringő megnyitó párok: Stolp Xopaá-*"1Sutzger László, líőry Zsuzsanna— Bulyovszky Lá»zló, Pallér IJózsi— Boronkay Miklós, Török Mici—Molnár Ködre,\' Mauthner l\'anci—Komáromy István, Csathó Manci—Bazler Béla, . Zábó Eleouóra—Petracsek , Béla. A rendezőség a megnyitó hölgyeknek piros szegfű csok.-ot nyújtott át. A .minden tekintetben nagyszerűen sikc-jrült bá. a késő reggeli órákig tartott és fényes eredményével felülmúlta az \'eddig rendezett l.>l) gazdász-bál sikerét. A rendezőség élén Széchenyi Gábor gróf ifj. cin ik és Satzger László vigalmi elnók tevékenykedtek fáradhatatlanul.
-r- <BUOSU*Ó)
.^JÖJadazon Jóbarátainknak és Ismerőseinknek, kiktől Nagykanizsáról való tátózásnink alkahnával személyesen bucsut nem vehettünk, cznton mon-■ dunk Isten ho{zád-ot és kérjük tartsanak meg -bennünket jócmlékezctükben, Hurangoiá József és családja.
Na féljen I
Semmit sem kockáztat
ha Provincia pcnRÖszelvényt vásárol, •mert a felhasználnilan pengöszclvé-nyeket a helyi kirendeltség, vagy Budapesten a Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankja bái-
mikor visszaváltják. A Provincia Utazási és Jegyiroda helyi képviselete a
Nagykanizsai Takarékpénztár.
— (Három hónap egy blolkllért)
A bűnügyi hatóságok régi ismerőse Puskás József nagykanizsai munkanélküli. Nemrégen Szombathelyen ellopott egy falhoz támasztott kerékpárt, amely Szabó István magántisztviselő tulajdona Volt. Szabó azonban figyelte kerékpárját és leesdpott a kerékpártolvajra. A szombathelyi törvényszék Puskás Józsefet tekintettel büntetett előéletére, hat hónapi börtönre itéitc. Az Ítélet jogerős.
— Ha dnpUapIrál lámpát
éget, világítása megjavul, mégis legalább egy lámpa árát takarítja meg. Szemét és zsebét óvja, ha ezt a különösen takarékos, jó fényű lámpát kéri mindenütt.
- Keadőxfiaieiek nélkül
bársonyosan friss lehet az arcbőrei A Leton szappan kapható mindenütt. Főraktár: Hunnia gyógyszertár, Budapest, VII., Erzsébet-körut 50.
— A IU. b. tanirt válaaxt
Szondy György kedves leányregényének folytatását találjuk a Magyar Lányok uj számában. Az Otthonunk melléklet bájos ruháival, kézimunkáival, konyharccoptjeivol ezúttal is gazdag és hasznos. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. ker., Andrássy-ut 16.
Margit fűrdft, Csengcry-ut 19. Nyitva mindennap reggel 6 tói este 7-ig. — Márvány kádfürdők, tyukszemvágás éa olcsó bérletjegyek. 48J0
— Slaata Sanatorinm,
Budapest, I., Ráth Gyórgy-u. 5. A Kis Svábhegy aljában, a város bármely részről könnyen megközelíthető helyen, 0700 négyszögöles park közepén. A modern orvostudomány és higiénia követelményeinek megfelelően átalakítva és gyökeresen újjászervezve. Belgyógyászat, (klinikai rendszerű beteg észlelés ós kivizsgálás, a legmodernebb Röntgen berendezés diagnostlka és therápia céljaira, vegyi és bakt. laboratórium, elcctrocardiograph, bél-fürdő, orvosi vezetés alatt működő villanyűzemü konyha stb.). Sebészet, (három műtőterem a nagysebészet, gégészet, urologia céljaira.) Nőgyógyászat, (szülőszobák és nőgyógyászati mütőlcrmek) vizgyógylntézet, rövidhullámú kezelés, fekvöcsarnokok. Kli-lükai (társas) kórtermek, külónszobák éf luxus appartementek. Polgári árak. Saját szabadalmu orvoshivó.
P.taAnyvJi\'l uradalmi fajboraim kimérését már I litor mennyiségben megkezdtem. Pogányvár! vegyes 40 filT, Pogányvár! édeskés rizling 50 fillér, Éa«« vö.0* burgundi 80 Imtr fogyasztási adóval. — Oross Károly földbirtokos Batthyány-utca. 26.
— Herceg Poreno éa Zllahy UJo»
regényeit., közli az Uj Idők. Herczeg Ferenc Pro Libertatéi elmü hatalmas Imüve a múltba viszi vissza az olvasót. A magyar mult egyik legizgalmasabb, legdrámaibb és legbonyolultabb korszakába, a HákÓfezi féle szabadságharcba. Zllahy Lajos regénye szincs és mély szerelmi történet keretében a háború és a béke nagy kérdését tárgyalja. Mind a két regény eseménye a magyar irodalomnak Ós az UJ Idők olvasói egyszerre olvashatják a két jelentőségteljes munkát.
— Vígan farsangol
Ali basa meg a Kacsa e\' ls meséli az Én Újságom legújabb számában. Sok szép vers, mese, vig színdarab, posta, rejtvény, tanulságos cikkok, né-metóra szórakoztatja és tanítja az Éu Újságom olvasóit.
||WWDfl!t
700 hársfát ültetnek a kanizsai legelök feljavítására
A kedvezőbb tavaszi idő beálltával az idén is folytatódik a város munkája a kanizsai legelők feljavítása érdekében. A város vezetősége különös gondot fordított mindig a kisgazdák érdekében a logelő-javitásra, igy a mult évben több mint 1000 facsemetét ültettek cl a legelőkön, hogy megakadályozzák a nyári kiégést. Az idén több mint 700 hársfa kerül kiülte-tésre, hogy ilymódon a méhgazda-ság ls megfelelő segítséget kapjon.
Városi Mozgó. CantOftOktfil-vagárnapIg I
Az k" milliók rajongása tesz körül, alaklljs
igazi VlarDOf TolstoJ t.eó káprázatos lilmkölteményé-nek főszerepét, melyn.k elme:
ANNA KARiNINA
Férll főszerepben: Fredarioh Mar.oh. Ennél szebb filmet még nem produkált a kinematográfia. Kiadások csüiörlök-péiitek-szombal 5,7,9, vasárnap 3, &, 7, 9-kor.
a h.litánia.I S 4r«l ali>d.««k llllér...k.
Nép Mozgó. Szombaton ég vasárnapi
Ki volt kk líití mtai?
Budapesten egy taxiban holtan találja uta\'át a soflör. Útközben valaki lelőtte. Milyen titkos kapc\'olalok IIMék ai áldozatot a síép Winnifredhez? Főszereplők Adoll WohlbrDck ás Sybllle Schmlli
Kl VOkT A GYILKOST
Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 Arakor. Csak 20, 40, 60 filléres helyárakkal I
JMtiSEÜLÜ.
_wuu5Mí5MY_
MODERN
LAKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága,
kapható
mm n uiiuuiiub, iz,iescs cfs nem ur
mM 1 kedvező feltételekkel is kap
Kopstein
Kérjen árajánlatot !
bútoráruházban
Nagykanizsa.
•p.\'.e
h
Az UTE jubiláris disz-
tornája
18 fővárosi tornász és Bulgária bajnoktornásza vendégszerepel
A 70 esztendős Nagykanizsai Torna Egylet pompás sikerű táncestélyo után elérkezett jubiláris ünnepségeinek második számához, a üisztornához, melyet ma, vasárnan dó\'eWt 11 órakor * Városi Színházban rendez. |
Az NTK hét évtizedes múltja páratlanul áll a tornacgyletek életében. Az 1870-ben rendezett kanizsai versenyen vetették el a ma már minden sportágban bevezetett szövetségi rend. szer magját isi Nem csoda tehát, ha o ritka jubileum alkalmával a fővárosi sportkörök is megmozdul Wtf s a |Tor-nász Szövetség 18 legkiválóbb versenyzőjét vonultatja fel".
A férfi tornászok közül Péter Miklós BTC, olbnplaí és világbajnoki helyezett, sokszoros magyar bajnok, Pelle József BBTE, bajnok, többszörös válogatott, Orbán György, a pécsi reál-iskola növendéke, Winkler Pál Toldi TE, Romándy Dénes TSI\'C, főiskolai bajnok, Gaál Sándor TSFC, főiskolai \' bajnok, a berlini olimpiászra kijelölt keret tagjai szerepelnek a kijelölt csapatban, továbbá Siska Mihály Nemzeti TE, a feltörő fiatal gárda egyik legtehetségesebb tagja és végül a budapesti testnevelési főiskolán tanuló Mirtsev Neno, Bulgária bajnoka és olimpiai jelöltje. A hölgytornászokat a Ferencvárosi Vasutas Sport Kör 10 tagu bajnokcsapati képviseli. Természetesen szerc|>el az NTK női és férri csapata is, mindkettő Magyarország 1U35. évi 111. osztályú csapatbajnokai
Ami még sohasem törtéut meg sportversenynél, a jegyekuek legna-
gyobb részét már elővételben megváltották.
A rcudezöség ezúton is kóri n közönséget " j>onlos megjelenésre, meri percnyi pontossággal kezdenek.
2 órakor kezdődik a Soproni Vasulas SE NTE mai fut-bullmérkőzésc
A mai fulballprogram értékes spor. tot igér. Az utolsó szabad vasárnapol igyekszik kihasználni, az NTE, amikor Nyugat I. osztályának többszőrös bajnokával, a Soproni Vasutas SE csapatával méri össze erejét. Mindkét csapat 1 ponttal maradt le az idei bajnokságban az első helyezettől, tehát mindkettő bajnok aspiránsa a maga alosztályának.
A soproni csapat vasárnap Bécsben vendégszerepelt, ahol az osztrák II. profi legelső helyezettjét, a Postást 5 : 4 arányban legyőzte.
Az NTE-nek a „közvetlen védelme és halfsora jelenleg a csapat legjobb része, igy két nagyszerű védelmi játékban lesz része a sportközönségnek. A soproni csapat kisgólarányu győzelme várható.
A mérkőzés pontosan 2 órakor kezdődik. \\
Ökölvivó verseny Nagykanizsán
Folyó hó 16-án, vasárnap délután fél 5 órai kezdettel, a reálgimnázium tornatermében rendezi meg a nagykanizsai testnevelési vezetőség oktató és ismertető ökölvivó versenyét. Ez egyutlnl a levente Egyesület házi versenye is lesz. 11 versenyző induí el a versenyen. Sípos István ökölvivó edző a versenyen fogja megmagyarázni a közönségnek az ökölvivó sport alapvető szabályait, a megengedett és meg nem engedett ütés módozatokat és azoknak védési lehetőségeit.
Tekintettel a verseny propaganda
jellegérc, a következő olcsó helyirakat állapította meg a rendezőség:
ülőhely 60 és 40 fillér, katona, dUk és leveute-jegy 10 fillér.
APRÓHIRDETÉSEK
«p> \'li,r.1.l«. .1). IlUrüi. .. Dn.I.n.. 10 .11*4.
m i Ui. n«n<i.n lor.b.l »iö 4 lillír, h.lkflin., >0 nOlfl W mUr. mln.an lov.bbl ... 3 llll.i
200 mái*. taharméiayrépB eladó. Bftvrbhet . plébáola hivatalban. 981
■ SrkabálaV, bórbulorok, cipók, retl-kulök festése skaksierllen I rrQ
lestógyárbsn eaikóióltetnek. Uylljlótelep: Klrály.utcs 32.
TH.if.j.1 lesolcsóbb.n EOtvöa tér 31. alereiheti b«, Saállngemél. 12
Két.jeabéa halló., ósnkomforios laké.
kUdó májua l-re Sugar at 16/e. 914
helyben Iármfkor megrtnde\'hetök. Tel tonállomia 2 2 2 Kaulmann M.nónál. 4891
H».in.lt ruliál veuek és eladok. hl vásre hiahoi megyek. Márkus, Király utca II. 117
Kereaek t kosavaitol.■ cselédet, ko calst Bocskáb.. Némeih Irtván. 663
Haa.ii.lt i\'.ny é. elült tárgyért ma Kas árat llietBnk Fenyvesi éa Bárány
Horthy Miklós ul 3.
HALÓK, ebédlAk, uriszobAk,
kombinált berendezések
budapesti mmmmt
Budapest, VIII. Baross-u. 21. Naay vAleuték.
•ifolHulvéi, lavllis sxép kivitelben. Németh Sándor, AttlU ntci 64. 590
Babochay Oyörgy (Oyár) útra 30 »«. magAnháx május l-re kiadó Bővebbet Babochiy u. 20. n •
O\'oa* utoal, udvari l»l<A«nk és
ÜJtle-helyl égek Fő ut 24, Fő ut 13. Cs<-n-gery-ut \'13 és ZHnyl-utca 6 it. alatt. 402
W*ané*ain4b. Jómegjelenésü, <24 évea Iparon tnrfiő»ülne, hogy a moit folyamatban lévő önállósítása, tmly hlztos meRélhftést nyúlt, minél előbb kercsilul vihetrt legyen. Levelet a kiadóba minősülnék jeligére kérem. 591
Itmeretiég hMnyában négy középiskolát végzett, Intelligens, csinos leány 40C0 pengó Ingatlannal, megismerkedne Hé-xaaaág célJAból 36-40 es éreitaéghett, állami tliztvlwlóvel. Leveleket „Ipolva" jeligével i kiadóhivatal továbbit. 595
•Sajót termésű, elsőrendű j
kraieiiyl asztali Irtli bor 50 ím. asztali iff (iMs) tor EB fii
Itteronklnt, logyusU.1 .dóval együtt
Vlmsonteladdknak árengedmény Bötim J6i..f
bortermelőnél, C.angarir*iít II.
lek megvételre haaenált, jókatban Siépnspyaögu i.g.a.kr.ayi hua-
l»ar Oaalerr.lcher, Horthy Miklós-
Két Jómeglelenéall, Intelllgena O.let-ax.p.fit kereaek llxre vagy Jutalékra. Clm . klfdóban. 597
Kereaek megvételre használt,
lévó. kóiépi \' ----- -" *
akasltóval
ut 51. _
Butara.ott siobát kereaek márdua l-re. Lehetőleg lürdőeioba haiznáUtlal Címeket . kiadóba kérek 22-lg. flOl
Traotop mag..latra kerestetik. Bóvebbet Plachet éa Seltner cégnél, Klrálv-utca 8. 104
Nagyon ole.Jn kiad* Magyar-u. 93. alatt kétaiobáa Ukia, Eótvós-lér 10. alatt üzlelhelylségek. i 105
15—18 éves, eió. klfaMllut lelveuek. Jelevtkezéa vasárnap délelőtt Hoffmann kádármesternél, Királyi l\'ál u. 9. K6
ZALAI KÖZLÖNY
1938. február lg.
Pogányvár! és urodalmi
FAJBOROK
•O llt.i-141 faltaié
legolcsóbb nipl trón kiphitök Dr. Llchttch\'-\'.. borkereskedés 199 Pó-ul 4.
Flittl nea.k4.l4ay.kat lelveszűnk. Akik már kelesyátban dolgoztak, előny-ben. Hungária Kelegyár, Ktrlly-u. 28. 606
Ügyes. értelmei klf.Ufl. áronnál felvételik Melczer Oyegüzlelbe 608
Volt <M|*MaaléglS helyltégel Ozlel-let akonnet kiadók. Ugyanott dpWBlet és lakőa k ■tffnsrt kkd~ 6C9
Dolmánya* Peteacné Stekr-rett-u 04 sz. alatt megnyílt kareeieeahelrl.4.e aro-lld árakírt jó borral áa pontoa kitzolgá-láttál várja a nagyérdemű pártoló közön-aéget. Kiváló tisztelettel ■ vendéglőt. 610
■•Uréa* auaaaka lel vételik Síé-■htnyi-lér 4. 611
tHoiá tűzifa kapható ölen-kInt háthoa exáltltva Bt pangó, aprított fa fflétermáatáaként S pengő. -Malollce blzomáByOBrill: Eraaékat-tér IT. mm >*varb>x.
Kiadja • laptulaJéaaoB Ktsgeié.slgl lt Ottteakerg NyaaMa «t D4lx«til Lapkl.éf Vállalata Hatytotalnéa, Felelői kMMt Zalai Károly. Intsfurbin teletoat téaevkanlrtu 78. ittm
Nagykanizsa megyei várót polgár meiiereiól.
3429/1936. Tárgy: Htrnyó- ét da-ráztféliek illát.
Hirdetmény.
A mezögardasigról ét mezórendór-légröl azóló 1894. XII. t-c. 60. §-a aztrinl minden birtokot a lik rcgyei-nek ftkadáta előtt koielra gytimólct ái egyéb fáit, bokrait ét belsőségek ten, mi|orolrt>an, gyWtiíMcttoOkhen • Kártékony hernyókló;, Illetve hrmyó-fétzkektól ét lepKetojátoklól megtlai -tltanl <1 íz 0iizegyll|t0lt hernyókat, hemyófétzkeket él Kpketojátokat elégetni
Kötelei ezenkívül minden birtokos % kétőbben mutatkozó hernyókat lt minden módon puntltanl. Aki pedig íz irtást birtokán elmulasztia, az 1894: XII. t.-c. 95. § nak k) ponlja értelmében kihágást követ el ét a klttabandó barttclésen felül az trtill íz illető költségére el fogom végeztéim.
Nigykimftti, 1936. éri febrtlár IMn.
lat Polgármeiter.
Nagykanizsa mjgyei város polgármesterétől,
3780-H936.
Faetadásl hirdetmény.
F. hó 17-én, fellát hétfőn reggel 9 órakor a sánci erdőben le\\W erdőöri laknál megkezdődő árverésen 35 halom galyfát eladok.
Nagykanizsa, 1936. évi február 15-én.
eoa Polgármester.
MEGHÍVÓ.
A Pattal Takarékpénztár Részvény-rs.,1, XXV. «vl randa, kősiydlé. Bét 1B30. marclue 1 én dél.lött
11 ór.kor P«c.én tajál székhálában tartja meg, melyre sí Igen tisztelt részvényeseket tisztelettel meghívja
.s Igazgatósig.
A kSaiyUUa térgy.1: 1. Az Igazgató-ság és tclügyelóblzottság jelentései r.i 1935. üilelévról 2. Az 1936. Ilzletévl zárszámadások előterjesztése, s mérleg megállapítása, a nyereség (elosztása és a feí-mentvény megadáss. 3. A lelügyelőhizolt ság 1935. évi tlsileleldiiának megállapítása. 4. Hlnflk, társelnök és egy igazgatósági tág megvélssztása 2 évre és négy felőgyelöblzoltsigl tsg megvélssztása I éil Idótsrtsmra. 6. Alsps/nbalyazerü Indítványok tárgyalása.
J.yys.1 r 7. f. A közgyűlésen jogokat cssk sz s részvényes gyakorolhat, aki részvényét s táraság pénztáránál, ysgy s Zalsutegvei Gazdasági Takarékpénztárnál Nagykanizsán, a közgyűlési megelőzőleg három nappal leiette. A szavaratl Jog Igarolásául a letélljegy szolgál. Az 1935; évi zárszámadások és sz Igazgatósági és telügyetóblrottságl jelenlések az Intézet hlvstatos helyiségében betekinthetők.
Hérl.g-aiáml. , V.iyors : Pétulirkészlel 1.161-0], Poatatsksrékpénztár P 27-31, Pénzintézeteknél P 2J9563, Érté\'psplrok P 8I2-. Váltőlárcs 1\' 133.809-30. Folyószámlaadósok P 1.991 72. Intézeti székház P 15 000 , Berendezés P I-—, Összest!. P 155.18789.
T.h.r: Részvénytőke P 24 (100 -, Tőketartalék I\' 4.HB-OI,Tartalékalap P 10.331 41, Erlékcsökk tsrlalék P 2HO -, Nyugdíjalap P 3.000—, Takarékbetét könyvecskékre P 39.57730, Folyószámlabetét P 1206 5", Vlsszlestémll. villák P 09147--, Fel nem vett oaztslékok P 391-60, átmenő tételek P 901 -. Nyereség P 519-90, Ötz-szesen P 155.187 89.
Pacsa, 1935. december 31-én.
As Ig-sg.tóság.
Mugvlzagálla és rendben talált.
a Felflgy«lflbti.ttaág.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, arlnt telekkönyvi hstóiág.
1181/1930. lt. alám.
Arveréül hirdetmény és árverési feltételek:
Télos lóziel szenlpéterurl lakos végre-hajtttóntk, Réti lelvén ét neje Bérei Ja-Hanna él Réll La|ot kerectenyl lakotok végrehsjtéel aienvedők ellen Indított végre bslláll agyében a telekkönyvi ha\'óaág s végrehajtató kérelme kövelkeitébtn tt 1881 :LX. Ic. 178 § a éri.hrében elrendeli a végrehajtási érvéréit 72I|P lőkeköveleléi, tmtek, valamint a ctaljakozottnak kimon-
dott Magyar Alt Takarékpénztár rt. lurts-nttll bej. cég 93-40 P. Lutriig Ödön 750 P, ŐIV. L-lzllg Viklorné 8060 P tókekö vetélése éi Járu ékal t-ehslláss végett, t nigykanlasil klr. lárásbltósár Irrulctén levő Httecaeny köziéiben lekvő a a
I. ktrecienyl 875, txu. Ijkybrn A-f-1. I2\'b. hrsz házkerttel a belliiken 579 P. u. o. A + 2 sor 13/1. brit. bellelek J3 30 P.
II. t kerecMnyl 209. izljkvben A + 15 ■or. 635/b. brtl. szóló, pince a Kishegyen 20 80 P, n. o. A +19. sonz 615 b. I.c. aitntótöld t pogácii vö\'gyben 1275 P. u. o. A. I 5. sorsz 309In. 2. hru. Izlnló a Nsgyvlzl oldalon 4035 P, u. o A II I. loraz, 310 hrta. taántóföld a Nagyvlzl oldal du őben a végrrhajtáit Izenvedók nevén álló llktéstgére 9286 P,
111 a keretien,! 272 ut|kvben 441/d. hrtz. I. fog alt pince a Bot\'o\'kény hé nyáaon Réti ll vén nevén illó >/i télre 4 P,
IV. a kerecienyl 920. ul|kvbtn 574/s bru. a. Ioct.lt szóló s Fehérhegyen Réti Lsjot nevén álló. Ingatlanra 96\'20 P, u. o. 674/b. hriz. s. log\'ilt irflló 144 30 P,
V. s kerecienyl 813 Izu. I|kvben 574/c hrsz. s. foglalt szőlő a Fehérhegyen Ingat annak Rítt litván és Ls|os nevén álló l/l réiare 100 P,
VL t kerecienyl 879. izllltvben 442/1. hrtt. .-\'szőlő és pince s Boszorkány htnyá ion végt\'hil\'áat szenvedő Illetőségére •1345 u o 574\'d. hrsi. szóló t Fehérhegyen 148 P. u. o. 034/t. hrsz. szán ó l Pogáctsvőlgy dűlőben 32-25 P. u o. 637/d. hru trdő a Pogácaavölgy dOlóben 1890 P végrehtjláit szenvedők llltlőié-Kéra is I, U1-, IV.. V. pontbin Irt ln«al-lamrkrs éa l-lrróaégekre a 7174/1928, 7175/1928., 3909/1926. Iksz. végzéssel Réti István éa ne|e Bérei Julla |tvfra bt-k.belezell hssaonélvezetl szolgslml jognsk Icnalstlésával.
A tkvl halótág II Ingltlinok legkisebb vételárát végrelrajtaló kövelelétét lllelően 4246 P-b"1. tuaztlg Ödön kövaleléaét II-lelően fOOO P-ben, özv. Luttllg Vlktorné követelései lllelőtn 4310 pengőben 411.-plljt meg.
k telekkönyvi hitóság ss árvetésnek Kentcunv községházánál megtartátára 1930 évi mérclui* hó 0. napjának délelőtt 12 óráját 10)1 kl it sz Irve-é.l 1.1-tételekel ti 1881 r LX t.-c 190. i a slsplán s kővetkezőkben álltpltji meg:
I. Az érvérét ilá eső Ingatlant s kl-klálilsl ér l/s-inél, Illetve . legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 :LXI. l.-clkk 26. J.j
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá-nslpénzül a kikiáltási ár lCVo-él készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-éban meg határozott irtolyammsl szémitott óvsdék-képea értékpapírostul a klkUldötlrrél le lenni, vigy s bánstpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt s kiküldöttnek átsdnl és ts érvérééi feltételeket sláirnl. (1881 r LX. t.-c 147., 150, 170. §§.; 1906 : XL. I. c. 21. §.)
Az, aki az Ingstlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni
Köztisztviselők, áll. alkalmazottak
13 pengős
havi részletre vehetik a Remington-irógép-gyár európai telepén készült legideálisabb
ftomtor » portabl*
írógépet
Szabó Antal sportüzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5. — Telefon 91.
tenkl sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt vaz általa Ígért ár ugyanannvl százalékáig kiegészíteni. (1908: Xl.í.tc.».() Nagykanizsa, 1936 ]an. hó 30. napján Dr. Wéber sk. klr. járásblró.
A kiadmány hiteléül;
Kiss s. k. »94 litUlt.
Uetímas
bizalmi cikk.
Vásároljunk :
BIRSCH ÉS SZEGŐ
magszakOzletben.
RUgyfakattta elfttt
Alma-, körte , azllvafákat 100 liter vlzbon feloldott 5 kgr. Na. D.ndrln-nol, a tSbbl fákat 100 liter vízben feloldotl 3 kgr. Bolbir gy.rllac kóazllott méaakénlév.l.
Almot. Ponirin
(srlnSleslakátrány aabkilyik bakcalslra.)
Ollósiasz Hssrnyó.rtyw Drótkefék.
Gazdasási és kerti magvak
Műtrágyák
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növény védelmiszerek, zták, stb. kereikedéaebcn
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (A bíróság melleit.)
871/1936. szám.
Felhívás.
Alulírott városi Adóhivatal felhívja mindazon helybeli lakós adóhátralékosokat, kik az adófőkönyvben előírt s a folyó \'év I. negyedére járó adójukat még nem fizették be, hogy azt jelen felhivás közzétételétől számított 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert ellenkező esetben a határidő letelte után a hátralékosok ellen a végrehajtás haladéktalanul folyamatba lesz téve.
Nagykanizsa, 1936. évi február hó 15-én.
Városi Adóhivatal
UHUIM.—.
6rzsébet királyné jzúllő
Budapest, IV., Effprtvm-utoa B.
(A ■atv.r.a k4a...tjéka.)
100 modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Központi fűtés, Az étterem és kávéházban minden este tzalonzen*. Az Er»Abet-pino6ban agypinoér-rtndBzor I Manfl I I pwngö 60 fillér.
Ittam. B im.kj4Bn.Jz Mtfllldll Bt. OukMkwg It„oo>4a és DétaaU kapkMŐ VéUeMr Moyvaroudá^ébai Pts^^noéHér, (PeWŐ. fkzMv. blal Károly)
76* évfolyam 40. szám
Nagykaataa, 1936. febrnár 18 kedd
Ara 12 ML
ZALAI
-sast
te WWnU. FM 9l ■
FelelAt szrrkeizta: Barbarlta Lajoa
EMIIirttet árm: tn Mva I pmtt 48 Mte Suik<ulM(i U EkdMtnWlHStea. * m.
Az Ipari novella
A magyar kisipar, az egykor nagyhírű, de a liberalizmus fénykorának évtizedeiben halálra Ítélt magyar kézművesipar most uj virágzás, uj és nagy fejlődési lehetőségek előtt áll, javára az egyetemes nemzeti gazdaságnak, az uj ipari novella jóvoltából. Azáltal, hogy a kormányzat segítségére siet ennek az értékes, közgazdasági és nemzeti szempontból egyaránt megbízható társadalmi rétegnek az ipartörvény korszerű újjáalakításával. Az állam hóna alá nyúl a kisiparnak, intézményesen megvédi ezt a szorgalmas és n©mzethü, dolgozó réteget és az ipari novellában olyan kereteket állit, amelyek alkalmazkodnak a modern Idők kívánalmaihoz.
A Gömbös-Kormány reformpolitikájának egyik igen jelentős áUoipá-sa ez a törvényjavaslat. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy a lakosságot a mai népsűrűség mellett a csonka hazában t\'sztán mezőgazdaságból nem íehet eltartani, önként adódik a megoldás vonala \' azzal, hogy támogatni kell a tiszles ipart. Támogatni k£lf, mert az élet parancsa bz, bogy uj kereseti forrásokat teremtsünk, hogy növekvő mezőgazdásági népfeleslegünknek az ipar révén is életlehetőséget tudjunk biztosítani. A földbirtokpollti-kai javaslatok szervesen kapcsolódnak az ipari novella intézkedéseihez, a föld népének, mindannyiunknak nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy a kormányzat a mezőgazdaság támogatása mellett a kézműipart tó\'fejlessze.
A kormány iparpártoló .politikájának legelső javaslata, amely az ipartörvény módosításáról szól, lehetővé teszi a magyar kisiparosok szellemi, erkölcsi és anyagi nívójának emelését. Megfelelő Jogkör-, höz Juttatja az Ipartestületeket, abból a célból, hogy eredményesebben tudják swigá\'fli a magyar iparostársadalom érdekeit., De arró\' is gondoskodik ez a 102 paragrafusból álló törvényjavaslat, hogy jobban és őszintébben védje meg a kisiparosság működési körét, mint az elmúlt liberális félszázad törvényei. Ez a javaslat, amint törvénnyé válik, valóban védi, óvja, segíti, méltányolja a képesített iparosokat.
Örömmel keli megállapítani, hogy az ipari novellát, eltekintve egyes tényezők pártpolitikai gáncsoskodá-sától, a magyar közvélemény is elsősorban .maguk az érdekeitek, a haladó konzervatív és nemzeti alapon álló iparostársadalom, szívesen, megértéssel, há\'ával fogadja. Az ioarosok egyik tekintélyes szerve, az IPOlt éppen a napokban hozta nyilvánosságra álláspontját, amely szerint az ipari novella tervezetéi alapos vizsgálat után olyannak Ítéli, amely alkalmas arra, hogy az Iparosság helyzetét javitsa, a magyar iparos sorsát jobbá tegye.
£rthoí$ és természetes ez azál\'ás foglalás, mert hiszen, mint minden
Délután 4-től este 10-ig tartott a nagy bizottság-csata a kanizsai városházán
Három lista Indult küzdelembe a tizenöt bizottság tagsági helyelért — A Nemzeti Egység listája 34, a háztulajdonosok blokkja 36, a város listája 2 szavazatot kapott Megalakult az uj tagokkal kiegészült városi képviselőtestület
Krátky polgármester: „mindeneket átölelő, nagy lelki egységre van szükség"
Szombaton délután 4 órakor ült össze a felfrissített nagykanizsai városi parlament dr. Krátky István polgármesetr elnöklete alatt. \\ karzat is megtelt érdeklődőkkel. Megjelent uz első zöldingcs kiskanizsai képviselő |s. A közgyűlés voltaképpen formalitás volt: megalakulás és a bizottságok megválasztása. És mégis este ÍO óra volt, amikor dr.
H-gyi Lajos főjegyző berekesztette a közgyűlést.
A polgármester hosszabb beszédben üdvözölte az uj képviselőtestületet. Rámutatott azokra a kötelességekre és feladatokra, melyek a képviselőkre háramfanak. a mult tradícióira és a mai idők nehézségeire.
A polgármester beszéde
-- A lelkiismeretes polgári ,köte-jességteljesitéssel karöltve járó poí-polgári öntudat és önérzet - mondta gondosan őrizte és fenntartotta a maga tradícióit, amelyek között elsősorban áU az, hogy Itt ebben a teremben, e város közéletében a polgár helyét és súlyát nem az országos politikában elfoglalt pártállás határozza meg, hanem a polgári becsület, a polgári kötelességteljesítés, amely a haza és város-szeretet mérlegén is megmérve, a pártok fölé emelkedve legbiztosabb, legigazságosabb mértékét szolgáltatja az egyesek értékelésének.
- Szent és nagy tradíciója ennek a képviselőtestületnek, hogyebb: n a teremben csak egy cél lebegjen mindenki szeme előtt ís ez : a város és a város polgárságának egyetemes java, amely mint a nemzeti közjó egy része, utóbbival soha ellentétbe nem kerülhet. Ebben a tereinben a személyi szempontokat és hatalmi kérdéseket mindig a\'á tudták rendelni a mindenekfelett álló közös, nagy célnak, a város egyetemi érdekének, melyet soha semmiért fel nem áldoztak.
- Csak ezeknek az elveknek hűséges követésével tudott megfelelni ez a képviselőtestület annak a nehéz feladatnak, amelynek megoldása a nyomasztó gazdasági viszonyok között szinte lehetetlennek látszott, de amelynek njegoldásáhaz tiszta szándékkal, mind\'n erő és akarat egyesítésével látott hozzá. A gazdasági élet minden képzeletet felülmúló leromlása megakadályozta, hogy a vállalt feladat közmegelégedésre megoldassák : de a szándék becsületes tisztasága és a végzett munka lelkiismeretes komoly-,, sága minden objsktiv kritika előtt kétségen felül" áll.
- A nyomasztó viszonyok alig
változtak, bár a javulás kétségtelen szimptomáit riiegáHapithajuk - és igy sokszorozottan nehéz a képviselőtestület feladata és még fokozottabban nphéz a város vezetőségének a helyzete, mert szinte megoldhatatlannak látszanak a problá* mák, amelyeket pedig mégis csak meg kel» oldanunk, mert uz élet halad a maga utján, a.város közönsége pedig élni és boldogulni akar.
Mindeneket átölelő, nagy lelki egységre van szükség, hogy az uj képviselőtestület a maga felelősségteljes feladataihoz a helyes utakat és lehetőségeket megtalálja.
- Az u| tagok túlnyomórészt egy konstruktív, keresztény és nemzeti párt tagjai, akik az egység szent jelszavát Írták zászlajukra, ennek a jelszónak ideális szolgálata egyedül képes e képviselőtestületben kialakítani azt a szellemet, amely biztosítani tudja a vállalt feladatok helyes megoldását. Nem lehet különb-
ség azok között, akik most kerültek be és azok között, akik eddig benn ültek e padsorokban. Szolgálni e város javát, fejlődését, boldogulását - olyan cér, melyben mindannyiunk nak egyet keli érteni. Eredményes munkát csak ugy érhetünk el, ha száműzzük ebből a teremből a személyeskedést, a pártharcokat, a gyűlölködést és mindazt, ami erre vezet. Szeressük e várost és btícsűl-jük meg egymást. Ha e lelki egységet fel tudjuk eme\'ni eszmei magaslatra és a város-szeretetben Vetélkedve, önzetlenül igyeksziűnk szolgálni- városunkat, akkor d testvéri jobb nemcsak jelszó lesz, hanem valóság, akkor valóban hasznos lesz a munka, amit végzünk és a város közönsége azzal a nyugodt tudattal szemlélheti működésünket, hogy feladatunkat a súlyos időkhöz méltó komolysággal végeztük.
A polgármester beszédét szűnni BCjn akaró éljenzés és taps követte.
Aradi Antal megköszönte a polgármester, mint a város legszorgalmasabb tisztviselőjének szavait és a legteljesebb elismerés hangján beszél a polgármester munkájáról.
Dr. Krátky polgármester ezután elparentálta a képviselőtestület elhunyt tagját, idb. dr. Tamás János her,cegi jogtanácsost, méltatta közéleti működését, puritán tevékeny ségét, nagy város-szeretetét. Emlékét jegyzőkönyvben örökítik meg.
öt órái harc a bizottság! helyekért
Majd a bizottságok tagjainak megválasztása következett, ami közel 5 óra hosszat tartott, de az esti órákban a Képviselőtestületiek már csak negyedrésze volt jelen, akik kitartottak a gyűlés berekesztéséig.
összesen leadtak 72 szavazatot. Három lista forgott kézen. Aí egyik a Nemzeti Egység listája volt, a másik a háztulajdonos-blokké, a harmadik a hivatalos városé. A leadott 72 szavazatból a NEP-Ustára leadtak 84, a blokk listájára 36, a hivatalos város listájára 2 szavazatot. Eredmény (a számok a szavazatok számát jelzik): | .
Jogügyi bizottság: Fábián Zsigmond dr. 71, Hajdú Gyula d{r. 71, Hoch Oszkár dr. 71, Knausz László dr. 71, Rapoch Aladár dr. 71, Szabó Győző 70, Bertln Ágoston 68,
kormányintézkedésnél, ipari téran is elsősorban az a cé\', hogy minél több kisember jusson minél jobb
egzisztenciához. S^az Ipari novella több és jobb kenyeret hoz \'majd sok kisembernek.
Gaertncr Antal dr. 88, RotschHd Béla dr. 38, Schleifer Imre dr. 38, Weisz Lajos dr. 38, Knelsler József 36.
Pénzügyi bizottság : Barthos Gyula 71, Knausz László dr. 71, Halpheri Jenő dr. 69, Horváth Lipót 68, vitéz Bentzik Lajos 40, Babochay György 38, Dobrovits Milán 38, uj-népi Elek Géza 38, Kelemen Ferenc 38, Miklós Gyula 38, petrics József dr. 38, Rotschild Béla dr. 38, Rapoch Aladár dr. 38, Schleifer Imre dr. 38, Weisz Lajos dr. 38, Samu Lajos 37, Arynuth Náthán 36, De-dovátz Béla 86, Gaertner Antal dr. 36, Hoch Oszkár dr. 3,6, Kr\'isler József dr. 36, Kálmán Leó 36, sorshúzás utján a 3B szavazatot kapottakból: Rajki István és Szabó Győző.
Számv\'zsgáló bizottság : Hoff-mann Henrik 71, Beleznai János 70, Kalmár Zoltán 70, Weisz László 69, Armuth Náthán 38, Weisz Lajos dr. 38, Dedovátz Béla 36, Márkus
ZALAI KÖZLÖNY
IM&ftbraár 18.
Károly 86, Schiosser Károly 86, a 65-ös szavazatot nyertekből 6ors-húzás utján : Miklós János, B\'an-konberg Imre és Vess Sándor.
ÉpitM bizottság: Horváth Lipót 70, Knaus* László dr. 70, Vass Sándor 70, Bedének István 70, Papp Oszkár 70, Weisz Ernő 69, Aradi Antal 68, Saoinolányi Gyula 68, Schiosser Károly 68, Márkus Károly 61, Dobrovits Milán 38, Hoeh Oszkár dr. 88, Kelemen Ferenc 38, Kovács Ferenc 38, Rotschlld Béla dr. 88, Baboehay György 87, GaCrtner Antal dr. 37, Petries József dr. 87, Stern Gyula 87, Hoffmarín Bernát 86, sorshúzás utján a 85-ös szavazatot nyertekből: Rátkay László, Beleznai János, Bojtor József és Botkai (Bunczom) György.
ErdőJ"yelö bizottság: Barthos Gyula 72, Bedenek István 72, Botkai (Bunczom) 72, Hoffmsnn Henrik 72, Hajdú György dr. 72, Kiss-Tóth Imre 72, Kovács Ferenc 72, Molnár Ferenc 72, Száligger József 72, Szabó Gyula 72, St^rnberger Samu 72, Strém Károly 72, Stern Gyula 72, ujnépi Elek Gé>za 72, Kálovits Sándor 71, Tibolt József
71, Aradi Antal 70, Schiosser Károly 61, Szomo\'ányi Gyula 49, W^\'isz László, a 86 szavazatot nyertekből sorsolással: Kotschild Béla dr., Bojtor József, Beleznui János, Boda Károly és Ketting Ferenc. | ,
Közmüvlödéni bizottság : vitte Bentzik Lajos 72, Teutsch Gusztáv
72, vitte Tóth Béla 72, Ketting Ferenc 72, Gazdag Ferenc 71,Krátky György 71, Samu Lajos 71, Szabó Zsigmond dr. 71, Magas Mihály 71, Balázs Zsigmond dr. 69, sorshúzás utján 38 szavazatosakból: P. Czirfusz Viktorin, Boda Károly. -A^. társadalomból: Bar bari ts Lajos 88, Büchler Mór 38, vitéz CsU-laghy György 88, Horváth Olivér 88, Kádár Lajos 38, Win^k* Lajos dr. 38, Tholway Zsigmond dr. 88, Kerkay József dr. 86, üsjüag Jenő 82, Surányi tanár 32. ,
Villamos Iellenőrző bizottság : Teutsch Gusztáv 72, Horváth Lipót 71, Samu Lajos 71, Vass Sándor 71. Bojtor József 70, Gaertner Antal dr. 38, Kelemen Ferenc 38, Szabó Gyula 88, sorshúzás utján u 86 szavazatot nyertekből: Weisz Lajos dr., Szomolányi Gyula, Kiss-Tóth Imro és Kalmár Zoltán. 1 , , Kórházi bizottság: IX\'dovótz Béla 72, Samu Lajos 71, Haiszer János dr, 70, Szabó Zsigmond dr. 69, Armuth Náthán 38, Baboehay György 88, Goda Lipót dr. 38, Hoffmann Henrik 88, Diskay Imre dr. 87, sorshúzás utján Gazdag Ferenc, HÜd József éa Szálinger Jó*
z»ef. í ;____| 1
Szegényügyi bizottság: P. Czirfuu Viktorin 60, Mágus Mihály 60, Gazdag Ferenc 59, Iliid József 58, bojtor Jó-zsef 38, Fóliák József 38, Diskay Iiure dr. 36, FUó Ferenc 36, Goda Lipót dr. 36, Szabó Zsigmond dr. 35, Szabó Győző, sorshúzás utján: Aradi Antal Horváth A., Kádár Lajos, Mandukits Celesztin, PUhál Viktor dr.-né, Winkler Ernő dr., Farkas Vilma.
Főgimnázium\'- bizottság: Ilalphen Jenő dr. 71, Kelemen Ferenc 38, Samu Lajos 38, sorsolás utján: vitéz Tóth Béla, Miklós János és Dobrovits Müán.
Nyugdíj választmány. Vitéz Bentzik
Lajos 72, vitéz Tóth Béla 72, Schlclfer Imre dr. IW, sorshúzással: Baboehay György, Aradi Antal, Papp Oszkár és Weisz Lajos dr.
Közegészségügyi bizottság: Haiszer János dr. 72, Kreiner Zsigmond dr. 72, Teutsch Gusztáv 52, Goda Lipót dr. 38, Diskay Imre dr. 38.
Strandfürdő bizottság: Halszer János dr. 72, Baboehay György :i8, Dobrovits Milán 38, sorshúzás utján: Filó Ferenc, Samu Lajos és Horváth Lipót.
Inségakeió ellenőrző bizottság: Ke-tanén Ferenc 38, Márkus Károly 38, Kotschild Béla dr.. 38, Bapoch Aladár dr. 38, Szabó Gyula 38, sorshúzással: Filó Ferenc, Molnár Ferenc, Samu Lajos, Miklós János, Krisztián József, SzálUnger József, Papp Oszkár és Balogh József.
Testnevelést bizottságba: Dr. Hajdú György, Krátky György és Filó Ferenc.
Felsőkereskedelmi iskola jel ügyelő bizottság: Vitéz Bentzik Lajos 72, Teutsch Gusztáv 72, Magas Mihály 72, Ilalphen Jenő dr. 71, Samu Lajos 71, Itajki István 69, sorshúzással: Balázs
Zsigmond dr. és Weisz Lajos dr.
V/:- és csatornamű ellenőrző bizottság: Bojtor József 72, Blankenberg Imre 71, Armuth Náthán 38, Bábochay György 38, Miklós Gyula 38, Kálmán Leó 38, sorshúzás utján: Dedovácz Béla, Miklós János, Petrics József dr., Boda Károly, Rajkl István és Vass Sándor.
Óvoda felügyelő bizottság: Balogh József, Baboehay György, vitéz Bentzik Lajos, P.* Czirfusz Viktorin, Filó Ferenc, Goda Lipót dr., Kállovit Sándor, Ketting Ferenc, Knausz László dr. és Magas Mihály.
Kertészei ellenőrző bizottság: Boda Károly, Dobrovits Milán, Ketting Ferenc, Márkus Károly és Molnár Ferenc.
Este tiz óra volt, amikor dr. Hegyi Lajos polgánncsterhelyeltes berekesz-(tetto a közgyűlést.
fis a képviselőtestület tagjai a város-szeretet kapcsával összefűzve, elhagy, ták a nemes patináju közgyűlési termet, hogy megkezdjék a munkát .Nagykanizsa jegyében.. (
Isten áldása legyen törekvéseiken I

Miért aludtak ki szombaton este a villanyok?
A Drávavölgyi Ismeretlen tettes ellen feljelentést tett és jutalmat tűzött ki a nyomravezetőnek
huzalt dobtak fel és igy azokat rövidrezárták. Tekintve, hogy műszaki személyzetünk éjjel és nappal szolgálatot teljesít, szerelőink úgyszólván pillanatok alatt a sötétségben maradt 8zakaRzon voltak és azt lekapcsolták, majd átvizsgálva, közel 7 órás megfeszített munka után éjjel 2 órakor megtalálták ez üzemzavart okozó drótnurkot, azt a hálózatról azonnal eltávolítottá^ és azóta az áramszolgáltatás az egész hálózatunkon zavartalan. A hálózatra feldobolt hurkot megvizsgáltuk éti kétségtelenül megállapítottuk, hogy azt hozzáértő ember készítette.
— A rendörségen feljelentést tettünk ismeretlen tettes ellen, sőt, hogy a nyomozást meggyorsítsuk,
Szombaton este 7 óra előttl^>ár perccel,. a legforgalmasabb idÓDen, hirtelen kialudtak a villanylámpák Nagykanizsa egy részében és sötétség borult az utcákra, lakásokra és üzletekre. Mindenkit kinoaan érintett a hirtelen jött áramszünet, amely szerencsére pir percig tartott
Az áramszünettel kapcsolatban Qhyczy Pál, a villanytelep üzemvezető mérnöke a következőket mondta:
— A szombat esti világítási zavar, mint kétségtelenül megállapítottuk, annak a következménye vo t, hogy a barakoknál a vizmütelepre vezető magasfeszültségű légvezetékre eddig még ismeretlen egyén, vagy egyének a fázisokat áthurkoló drót-
Divatos
érkeztek. Sin$er Díuatáruház.
a tettes ké/rekeritöjének, vagy nyomravezetőjének 50 pengő dijat tüz-tünk ki.
— Hálózatunk, az elmúlt orkán okozta károkat és kisebb időleges helyizavarokat is beleértve, teljesen rendben van. Ha mégis előfordul, hogy nappal egyes szakaszokon az áramszolgáltatást szüneteltetni vagyunk kénytelenek, ennek oka az, hogy a postaigazgatós g felhívására kénytelenek vagyunk egyes vonalakat árammentesiteni, mert a posta a viharokozta telefon zavarok helyreállításán dolgozik.
Eddig tartott Qhyczy mérnök nyilatkozata, mely az üzem részéről tel|esen megnyugtató. Most a rendőrség feladata, kinyomozni a tetteseket és példásan megbüntetni azokat akik akar csinytevésből, akár rossz szándékból a világítás folytonosságát veszélyeztetik. (K)
Izületi csűrnél és Ischlásnál,
neuralgikus és arthililkus fájdalmaknál e*y pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz, reggel éhgyomorra bevéve, gyorian előmozdítja a gyomor és a belek működését és igen könnyű, lágy székletétet, jó emésztési és kellemes közérzetet biztosit. Orvosi vélemények egyöntetűen dicsérik a Ferenc József viz rendkívül enyhe és Jóltevö hatását vese-, hólyag-, proitata- és végbél-bajoknál, továbbá sérvben szenvedőknél Is.
Hz Izr. Nőegylet kultnr-délntánja
Az Izraelita Jótékony Nőegylet kul-turdélutáujai sorában, vasárnap jsuiét vidéki előadót látott vendégül. Az előadó dr. Halpert Salamon, a tudós tapolcai főrabbi volt, aki komoly és érdekes előadásával igaz élvezetet szerzett a kistemplomot zsúfolásig megtöltő közönségek.
Az előadó kifejtette, hogy mit adoft a zsidóság az emberiségnek és milyen szerepet tölt b« a zsidóság az emberiség történetében. Beszélt a bibliáról, a zsidó mártírokról, a középkor közvetítő kultúrájáról ós az újkorban elfoglalt helyéről. Nem csak nagy vo--na lakban emlékezett meg arról, hogy mit adott a zsidóság az évezredek alatt az emberiségnek, hanem sorba vette az irodalmat, tudományt, filozófiát, a művészeteket stb. és ezek keretén belül az egyes nagyságokra külön is rávilágított Igy megemlékezett azok-ról a világhírű interpretáló művészekről, akik a zsidóság köréből kerültek ki és akik igy szolgálták az emberiség egyetemes kultúráját Igy vette sorra az újkori liires zsidó Írókat, művészeket, zenészeket, filozófusokat, ál--lambólcsészeket és államférfiakat,, egyenkint foglalkozva — habár csak röviden is — mludegyikkel. Végűi megemlékezett a zsidó nő szerepéről a történelemben kezdve a bibliai Ősanyák példás életéből és anyai eszményképétől a mai kor szocláHs in-tézményeknek, a .népkonyhának, napközi otthonoknak megteremtéséig.
Az érdekes előadást a feltűnő nagy. -számú hullgatóság mindvégig odaadó -figyelemmel élvezte és meleg ünneplésben részesítette « kitűnő és közvet--len előadót. í
GYERMEKENEKVEGYEN világhírű RÁDIÓ ortopüd gyógycipőt _Siomolányinél.__)
-
ZALAI KÖZLÖNY
A változó külpolitikáról
és a gazdasági javulásról
beszéltek az Irodalmi Kör liceá/isán a Külügyi Cársaság előadói
Az Irodalmi és Művészeti Kör lüktető életében kiemelkedő állomás marad a Külügyi Társaság vasárnapi kanizsai konferencláju. Dr. Eőtt?vényl Olivér udvari tanácsos, ny. főispán, a Külügyi Társaság ügyvezető alelnöke és dr. Krcsz Károly kincstári főtanácsos, a TEBE Igazgatója, a Külügyi Társaság •elnöki tanácsának tagja voltak a Kör vendégjei.. Előadásukra diszcs és a termet betöltő közönség jött össze a városháza dísztermében. A közélet jelesei, a pénzintézeti élet veaetö mind ott voltak.
A Hiszekegy elmondása után a város és a Kör nevében dr. Krátky István polgármester, a Kör tb. elnöke üdvözölte az Illusztris vendégeket.
Dr. Eötf-vényi Olivér előadása 1000 esztendő magyar külpolitikáját világította meg per summos aplces, az önálló nagyhatalom külpolitikáiétól a monarchiának dinasztikus érdekeket szolgáló külpolitikájáig, a miből voltaképpen 1848 és 1867 is született. A,z akkori szö.eiségek nem a nép lelkében gyökereztek, hanem az uralkodóház hatalmi érdekei diktálták.*Ilyvan volt - a maival ellentétben - az akkori olasz
szövetség is. A1 mult és a jelen nagy külpolitikai különbsége abban nyilvánul meg, hogy régen 52 milliós nagyhatalom része volt Magyarország és szokva volt a nagyhatalmi elgondoláson alapuló külpolitikához, ma pedig 8 millió magára maradt magyarnak keli külpolitikát csinálnia. Ma nincsenek nagy szövetségesek, nincs dinasztia, nincsenek meg a régi határok, a mai háborús technika a természetes határok jelentőségét leszállította, meg kelleti tehát változnia a csonka ország külpolitikai irányvozetésének, uj szövetségeseket kellett keresni. A külpolitika csak másodsorban lehet érzelmi kérdés, elsősorban az adottságok és realitások kérdése. Nem elvek feladásáról, nem szövetség-szegésrői van szó, hanem simulékonyiágról. És ma ez történik a magyar külpolitikában. E\'ső biztos éa nagy szövetségesünk Olaszország volt, majd a római paktum bevonta ebbe Ausztriát. Ma változott a helyzet. A súlyos háborúba keveredett Olaszország nem tudja azt a hátteret nyújtani, mint annak idején, Ausztriát pedig mindenfelől a kis-antant-áliamok környékezték meg.
A Tisztviselőnők
február 24-iki Kacagó-est műsorán
az Eleven Zalai Közlöny
az Iparoskörben.- (Jtána Tánc!
Jegyek előjegyezhetek Fenyves! és Biriny cégnél
IM6, február 18
EMLÉKEZTETŐ
Február 17.
Lemberkovits Alajosné emlékhung-rerseny este 9 órakor a zeneiskolában, FéknOr 19.
A Szerdal Tánaság vita-ülése 8 óra. kor « zeneiskolában (Nagy Vince).
f^nUr M.
Keresztény Jótékony Nőegylet jelmezbálja az Iparoskör termeiben.
Február 23.
At Iparoskör Jelinez-bálJa. február 24.
Kacagó-est a Keresztény Tisztviselőnőknél. Február 25
Táncestély « legényegyletben. Vidám műsoros teaest a Missziósházban.
Torma Tóni zenekarának jelmezestje az Iparoskőrbeu. Február 27.
Cigánybál a Wollák-vendégiőben. Cigánybál az Uj-sórházban. Február 29.
Zeneiskola tanárainak Liszt-emlékünnepélye este 0 órakor a xeneie-ko Iában.
Hárc M L
Náai » Legényegyletben 5 órakor. Márti** 7.
Ur. Jót. Nőegylet purim bálja a Kaszinóban.
Már dm I.
Zeneiskola növendékeinek Liszt emlék-matinéja.
■árclu. II.
Zeneiskola növendékeinek olasz— magyar hangversenye délután 6-kor.
Aprllla S.
Liceális előadás a Legéuyegyletbeu tél 9 órakor.
Aprllla 11
Operett előadás a Legényegyletben fái 0 órakor.
— .Fehér Január" vászonárusltásunk-ból visszamaradt slffon, lepedővászon maradékok nagyon olcsók Schaunól.
Zsöllye, baloldal IV sor 2. szám
Irta: dr. D«»já. Gy«U 2
Itt, ezzel az előadással kezdődött ut egész. Ezzel az előadással vonult bo hősünk életébe minden örömnek és boldogáftgnak, de minden keserűségnek, szenvedésnek és tragédiának egyetlen inditó oka: a Nő. Eddig a nőket teljesen kiküszöbölte az életéből. Néha-néha, mikor a köszvénye, vagy az elég gyakori gyomorgörcsei miatt ágyban kelleti maradnia, — aniig gyomrát a meleg zsindely jótékony forrósága reparálgatlu, — rövid vízióként feltűnt előtte egy kis sovány bakfis, meg egy festclt hajú, molett szőke démon elmosódott képe. A bakfis első ideálja volt, mikor még a kis vidéki gimnázium padjait koptatta s a szőke démon volt az első reménytelen szerelme ilt feuu Pesten. A démon ka^zlrnő volt egy kts kávéházban, de miután a kávéház néhány nőtlen finánc szemlész törzstanyája volt, a démon az uniformist részesítette előnybon s Gombás barátunkra rá sem nézett. Mondom, ezek uiár csal?\' visszajáró halvány emlékek voltak, még a nevűkre sem tudott visszaemlékezni. Azóta azután nem is foglalkozott nőkkel. A hivatali munka foglalta le egész lelkét, minden Idejét, egyik hivatalból kicsőppont, a másikba valahogyan bevergődött s most,
hogy negyvenhét éves fejjel egy olyan állást kapott, amire megnősülhetne, már nem is gondolt a uükre. Ha nagy véletlenül eszébe jutott ez a szó, hogy nősülés, ugyanakkor eszébe jutottak azok a deszka-sovány, lestrapált, ócska ,pargetruhás, konyha és mosásszagu, folyton robotoló nőnemű emberroncsok, akiket az ócska kis házban, ócska kis utcában látott s ijedt rcbbeuésíel űzte ei magától még a gondolatot is. Nem, soha!
Igen ám, de most megjelent életében az első Nő. A formás,-fiatal, kívánatos, hódító, bódító Nfl, aki olyan szép volt, mint amilyen valamikor Éva lehetett, az első Nő, akiről a többit mintázták, fis nemcsak, hogy megjelent az életében, hanem folyton kisértette is. Mindig reá" gondolt. Ez természetes is. Egy csomó szépen rub-rikázott papirost a nagy gondolkozás kórben elrontott. Ez is természetes. De cz még semmi. Betolakodott az álmaiba is. ö, a gépember, aki este kilenctől reggel halig rendesen le-aludta a maga gépies, álomtalan alvását, «z ylóbbi időkben álmodni kezdeti. Róla. £S micsoda álmai voltak I? Hófehér galamboktól vont nagy, piros autón érkezett a ház elé a csodás Nő. Belibcgett az ő szűk kis hónapos-szobájába b miközben az első felvonás fináléjában ragyogtulotl pazar kőpe-nyét a nyikorgó ágyca dobta, elragadó mosollyal emelte fel lábát, hogy hősünk megköthesse a parányi ci-pőcskc makrancos, kibomlott szalag-
ját. Gombás izzadva, remegve, reszkető ujjakkal bogozgatta, az engedetlen csomót, közben « háziasszony macskája rátelepedett a drága kőpönyegro és tépkedni kezdle annak fiitteres bojtjait. Gombos barátunk el akarta zavarni a macskát, de az hirtelen orostlán nagyságura nőtt meg. Barátunk húzta, rángatta a köpenyt, hogy kihúzza a vadállat alól, a macskaoroszlán fujt és köpködőit, a művésznő torkaszakadtából nevetett és... barátunk az ágy mellett a földön ébredt íel és még félálomban is nagyban ráncigálta a paplanát.
Egy más alkalommal azt álmodta, hogy a konyha közepén van az öreg mama szúette nagyteknője, amiben ő néhanapján fürödni szokott. A teknő gőzölgő, meleg vizében « művésznő úszkált abban a pazar uszódresszben, amiben u második felvonás fináléjában ragadtatta el a közönséget. Egyszerre csak a művésznő fuldokolni kezdett s ő, ki a hónaposszoba kulcs-, lyukán keresztül leste az egészet, rémülten yelte észre,, hogy az ajló zárva van. A művésznő sikoltozott, az ajtó nem engeik\'tt, végre ő vállal neki \\igrott az ajtónak, egy nagy reccsenés... és barátunk megint az ágy mellet^, a földön ébredt fel.
Így ment ez tiapról napra. Minden nap megjelent álmában a Nő, minden nap más és más szituációban. Csak uz volt a furcsa, hogy u Nő arcát egyik nap sem tudta egész határozottan kivenni. De ez u<*n is „csoda, hi-

Bizonyos eltolódás ívutatkoíik. A| magyar külpolitika legtöbb fer. adata a változások szemmeltartása «z egyetjen végső ; Magyarország fennmaradása érdekében, Tisz tán csak délibábos reményekért nem adhatjuk óda a reália : külpolitikai céljainkat. A kormánynak ilyen irányú törekvéseit a nemzet minden erejével alá ktíU támasztani.
A klasszikus veretű előadást a közönség zajos tetszéssel fogadta.
Dr. futsz károly a mai magyar közgazdasági életet mutatta be a világgazdaság keresztmetszetében. Az 193l-es bankzárlattal akuttá vált gazdasági válság határozottan tul jutott a mélyponton. Erős és lényeges javulás mutatkozik az utóbbi években. A fejlődés tempója még erősebb volna, ha külpolitikai okok nem hátráltatnák. A gazdasági élet jó és rossz időszakai ciklikusan váltják egymást, de lehetnek a válságok okai struktuálisak Is, a gazdasági élet szerkezetében történt hibák következményeiként. A háborúból, helytelen békeszerződésekből, a kis gazdasági egységek autochton gazdasági politikájából, a jóvátételetek és szövetségközi adósságok terheiből, az áru-forgalom nélküli arany-eltolódásokból bekövetkezett válság a győztes államokat is megrendítette. A válság magától nem oldódik meg. A .győzteseknek maguknak kell kezükbe venniük a válság okainak lebontását A reparációk és szövetségközi adósságok kérdésének kikapcsolódása Indította útnak az általános javulást
Részletesen ós érdekes számadatokkal világit a nemzetközi kereskedelem elsorvadására és annak okaira. Ismertette a római paktum gazdasági jelentőségét, a magyar külkereskedelem irányalt és arányait Arra a konklúzióra jutottt, hogy a kivitelt azok az államok felé kell fokozni, amelyekben szabad a deviza-forgalom.
Az áralakulás kérdésének fejtegetése közben rámutatottaz agrárollónak 46%-ról 25%-ra való szűkülésére, a nyerstermények árának javulására, a világszerte csökkenő munkanélküliségre, a növekvő szén-— a »\' i ■>■• mm ............ 1
szen a karzat elég messze van a színpadtól, barátunk kissé rövidlátó Is s igy a tormás karokat, lábakat, derekát, jól kivette, de az arcvonásokat nem. Hiába törte fajét órákhosz-szat, hiába próbált visszaemlékezni, nem sikerült. Az arcot mindig csak ugy halványan, fátyoion keresztül látta. Mindent megpróbált, hogy megláthassa, megismerhesse a művésznő arcát, de minden hiába volt. Vén fejjel órákhosszat ácsorgott a szinház szinészbejárója előtt, alighanem látta is egyszer a művésznőt, mert egy olyan forma fürge, fess lábu nő jött ki a szinházból és ugrott a várakozó autóba, de az arcát ennek sem látta, mert a szeméig lehúzott kalap ós a füléig felcsavart selyemsál eltakurta.
Hosszú éjszakák kinos töprengései közben született meg azután az az ötlet, hogy nincs más hátra, még egyszer meg kell nézni az előadást, de egészen közelről, a földszintről.
Ezért lapult a fiókban az a bizonyos őtpengős jegy.

A szinház hatalmas csillárjainak vakító fénye szikrázva tört meg a bevonuló estélylruhák flitter és strassz, valódi ós hamis brilliánsok, gyöngyök, rubinok és rafirok garmadájából álló diszein. Minden ajtón tódult az estélyiruhás közönség s természetes, hogy az elsők kőzött volt barátunk, Gombás is. Jobbjában a titkok titkának kulcsául szolgáló jegyet, baljábau egy hatalmas, ócska látcsövet szq-
_ZAIM KOZt,OKY___
Angol képviselők követelik, hogy London vegye kézbe az afrikai háborn likvidálását
Suvlch éa az osztrák kDia^ymlnlszter Firenzében tárgyalnak, hogy öjszeegyezlethetö-e a római paktum Ausztria klsantant-barátságával
-i_
fogyasztásra, vas és acél termelésre, melyek mind kétségbevonhatatlan jelei az 1934. elejétől állandó, lassú javulásnak. A jóvátételek elintézett kérdése r\'án most már a valuta-problémák megoldásának kell. \'*5vetkeznle, hogy a javulás erőteljesebb és végleges legyen. Politikai okok is hátráltatják a javulás menetét, mert amíg az egész világ közvéleményét izgató külpolitikai bizonytalanság el nem tOnik, amig a hatalmas iramú fegyverkezés szlvia el a pénzt a közgazdasági életből, addig a gazdasági élet jobbulása elé még mindig nagy akadályok tornyosulnak.
A szakszerű, alapos, rendkívül érdekes előadást meleg tapssal köszönte meg a közönség.
Az ünnepi esemény számba menő llceálls előadást Szakáll Gyula disz-elnök zárta be, köszönetet mondva az előadóknak.
Meghalt egy 125 éves indián törzsfőnOk
I London, február 15
Dzsinnábaji most halt meg í..»3ig-nir Jácint 125 éves indián 4ö.zs-főnök, aki adatokkal tudta bizonyítani magas korát. , ,
IDŐ
Prognózis I
* Fokozatos enyhülés, sok helyen eső, havas és ólmosesö, a hegyeken havazás. Déli és délnyugati szél
K*pU»: Február 18 kedd Rom. kat Simon. Protestáns Konrád. Izraelita Sebat hó 15.
Gyógyszertári éjjeli aaolgálat e hó 15-lg a «Salvator» gyógyszertár Er*»á b*Uér ül. s a kiskanlzsal gyógyssenár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eet« • órála (hétfő, szerda, péntek délután kedden egéas nap nőknek).
rongatott és harmincéves, Toltos, fényes ferenc-jóskájéból diszkréten, dc biztosan ömlött a naftalinnnl kevert benzin szag. A jegyszedő eleinte bi-zalmatlankodva nézte és már a karzatra akarta felküldcni, de u jegyet taeglátva udvariasan, kis gunymosolyra húzott szájjal vezette helyére. Gombás ebből mit s«m látóit. A megdicsőültek mosolyával ült előkelő helyén, aüg pár lépésnyire a szinj>a*itól s le nem vette volna a szeméjt a brokát függöny cifra arabeszkjeiről.
A közönség csevegése, kacagása tompa moimogásba sűrűsödött, amit csak néha-néha színezett meg a zenekarban hangoló zenészek hangszereinek disszonáns próbálkozása. A helyzet feszült volt, Izgalomtól fűtött mozgolódások, szófoszlányok töltötték bc a nézőteret s mindenki leste, várta iftzt a pillanatot, amikor a, zengő gongütés nyomán felhangzanak a jóUsmert — már a s-uszterinasok füttykoncertjének műsorába is felvett — pn\'lódiák.
A várakozás nem tartott sokáig. Másodpercnyi pontossággal felhangzott a várva-várt gongütés, dc a zenekar némo maradt s helyette egy frakkos ur lépett ki a függöny elé, aki rövid pár szóvaj bejelentette, hogy Zöldhegyi Marika művésznő helyett, ki a délelőtti próbán könnyebb természetű boka-rándulást szenvedett, Tarlós Vera művésznő fog fellépnL
A frakkos ur eltűnt, a közönség minden különösebb emóció nélkül tudomásul vette a bejelenj s a zene- |
i London, február 17
A nemzetközi helyzet következtében Anglia alsóházának több tagja azt hiszi, hogy célszerű len ne, ha a keletafrikal ügy végleges rendezését Anglia a kezébe venné. A kérdést kedden a lordok házában szóvá is teszik és"a kormány válaszolni fog a felszólalásokra.
A Daily Mailben nyílt levél formájában Rothermeere lord felveti ^ a kérdést, hogy kl felelős azért az Intézkedésért, amely Angliát Ilyen súlyos helyzetbe hozta.\' Az angol hajóhadnak több mint fele, közei 600 hajó ugyanis a Földközi-tengeren horgonyoz. Ez nem más, mint egy veszedelmes önámitás, mert nevetséges Oliszországot, amely jól felszerelt légihaderővel rendelkezik, egy hajóhaddal megfélemlíteni, hisz hajóóriősaink és büszkeségeink ugy ki vannak téve azolnsz repülők bombázásának,\'mint véd-
Asmara, február 17 | Az Aradam helység körül duló több. napos harcok az olasz csapatok győzelmével végződtek. A harcokban az olasz tüzérség és a repülőgépek is résztvettek, ami az olaszok javára billentette a harcot és lehetővé tette, hogy az olasz hadosztály jobb szárnyát Antalóig előre lehessen tolni. A harc megnyerésével nyitva áll az ut a Buja fensik felé. Ez fontos az olasz hadseregre nézve, mert a fensik elfoglalásával megakadályozhatják, hogy Mulugela herceg csapatai egye.
kar nagy csinnadrattával kezdte el a nyitányt.
Csak egy ember volt, akit szivén ütött ez a szürke, pár szavas bejelentés, csak egy embor volt, aki előtt forogni kezdett az egész nézőtér, aki alvajáró módjára felkelt s nem törődve szomszédjai bámuló pillantásaival, lassan, ólmos léptekkel indult kifelé. (tombás volt az# kinek szivét görcsösen szorította össze a harag, a kétségbeesés. Hiába volt a nagy áldozat, nem sikerült, tőle megtagadta n Sors, hogy megláthassa álmai asszonyának bűbájos arcát. És "Gombás volt az, aki nem vette észre, hogy abban a pillanatban, amikor hátat fordított a színpadnak, .szétcsapódtak a függönyök és három tucat, csaknem meztelen hölgyike élén szive bálványa, álmai hölgye kezdi csicseregni együgyű -kis dalát.
Nem vette észre, de hogy is vehette volna észre, hiszen még álmában sem juthatott eszébe az a gondolat, hogy ő ott az első előadáson, — mikor olyan kinos nyakforgatások közben tudta csak leolvasni megcsodált hölgye nevét a szomszéd ur szinlapjáról, — a gyűrött szinlapon elnézte a neveket. Zöldhegyi Marika, ez a kövér, másodvirágzáfrán is túllévő prímadonnának volt a neve, de a szivkirálynö, a bájos kis szubrett ntevét a színlap egy gyűrődése eltakarta.
Szegény Gombás ezt nem tudhatta 8 bánatos szívvel kiment a színházból.
(V4ffe.)
telén nyuí a sasnak. Az angol nemzetnek" - irja továbbiakban a lap -tudni kellene, hogy ki hozta ilyen veszedelmej helyzetbe Angliát.
Rónia, február 17 Suvlch vasárnap Firenzébe utazott, ahof kedden találkozik báró Berger-Waldenegg osztrák kü\'ügy-mlnjszterrel. A megbeszélések során a párisi és londoni tárgyaiások eredményét vitatják meg, itt az nban már határozott alakban vetik feí" a kérdést, hogy milyen módpn egyeztethető össze a római egyezmény Ausztria és a kisantant barőtságával. Egy olyan formulát keli találni, amely az együttműködést valamennyi ország számára nyitva hagyja. A tárgyalősokon szóba kerüí a Habsburg-kérdés és a szovjetnek a Duna-medencében való szerepvállalása is. I
I sülhessenek Jycjum és Kassa hercegek csapataival. A helyzet azt mutatja, hogy az abesszinek belátva a reménytelen kilátásokat, feladják Tenbien tartományt. i
A Makallétól délre elhúzódó területen * történt nagy ütközetben az abesszin csapatoknak 9000 halottjuk és sebesültjük van, inig az olaszoknak 600 halottjuk.
, London, február 17
A Reuter Iroda jelentése szerint egy 1000 főnyi mongol csapat összeütközőt! az asszibu-szumnii határvonalon a japán-mandzsu helyőrséggel. A csata, amelybe négy harcikocsi is beleavatkozott, még tart. A helyzet igen válságos, mert a mandzsu csapatok szorongatott helyzetbe kerültek. A japán lakknak megtiltották, ltogy a hurkok, ról valamit is írjanak.
Párls, február 17 A forradalmi erők vasárnapi meg- |
1936. február
A hivatás és szerelem örök ellentétének mélységeibe világit ez a rendkívüli angol regény.
MOST JELENT MEOI ARA P 3.50 KÖTVE P 4 80 Megtekinthető minden könyvesboltban.
mozdulása mélységes aggodalmat kel-tett a mérsékelt és a nemzeti irányú pártokban. Vallace képviselő n Páris melletti \'Kolombóban nagy beszédet mondott és hangoztatta, hogy az or. szág a kommunista és szociáldemokrata népfront hálójába kerül. A vasárnapi tüntetéssel kapcsolatban ázt tartják, hogy annak engedélyezését nem törvényes uton kapták meg. Verekedés ls volt a tüntetés során: a kommunisták megtámadták Golse dr.-t és oly súlyosan bántalmazták, hogy, egyik szeme világát elvesztette.
Lapzártakor érkezett
Addis Abeba, február 17 Az északi hadszintéren az olasz légihaderők élénk tevékenységet fejtenek ki. Hat repülőgép állandóan bombázza az egyes falvakat. Az abesszinek beismerik, hogy az állandó bombázás miatt kénytelenek visszavonulni.
A déli lapok ugy szánnának be a mostani harcokról, hogy Abesszínia Verdunja elesett. Ezekben a harcokban (50.000 abesszin vett ugyanis részt és ez a győzeléin volt az egész kelet-afrikai harc során a legértékesebb.
Kém női és gyermekkabátok, szőrmék már erősen mérsékelt árban 81n-ger DlvatAruházban.
MATTERSDORFER
url és női dlvatüzlete Fó-ut 1. szám alóli
Használja ki ezen alkalmat, soha ilyen olcsón nem vásárolhat /
Háborn Afrikában és Ázsiában, forradalom Párlsban
Az abesszinek felad|ák Temblen tartományt — Tankok Is dolgoznak a mandzsu határon - Véres tüntetések voltak vasárnap Párlsban
)
taftltbruár 18
ZAtAt KOTLONY
i „tüzes barát"
III Oasparich Márk Kllll tragédiája
Oisparichol már pesti működéséin osztrák kémek figyellek, halion merész kijelentéseiről, kimélet-Itn krilikálálól, ha mindjárt a való helyzetet festette is le és állitolt a pellengérre. Szólj igazat. le suiló igazsága ra|ta szomorú véggel lelleault. Kitalálták, hogy beszédeibe, ame veket prédikációknak szánt, pro-Ián elemekel kever, az Isten házát oolilikai beszéd színhelyévé szent-JXtelenili alá. demokratiát hirdet. Egyik levelében keseregve vigasztalja magát: „Az örökkévalóságban alig több az ember élete, mini a madár repülésének elmúló nyoma. És haj, e rövid lét mégis mennyi Maimat tud okozni I Én ezt már joldogtalan gyermekkoromban ia udtim és amióta csak élek, azóta nindjobban megtanultam I"
Ha btln az, hogy egy honfi vezeti láziját, akkor Oasparich nagyon illnOi ember volt. Tévedése csak itt volt, hogy szerzetespap létére ilsödleges feladatává letle izzó ha-laszcretelc azt a céll, amely tüz és -iz ellentétévé tette Széchenyi és Cossulh közöli a |övö magyar sors legoldási módjában való megegye-ést. De ök politikusok voltak, mégis ^yikröl Qöbling beszél, a másikról merika és a külföld szomorú buj-osáiának naplója. Qasparichol ts sodorta a jövóröl aggódó haza terelei, amikor Auizlria és Magyar-rszág körött szomorú ellentétek tá-ladlak.
1848 őszén Oasparich már ugy
előttünk, mint aki harcba Indul, kér egykor Nándorfehérvár Kaplaz-ánla, olvasó|a melleit karddal, jobb-ezében kereszttel. Perczel Mór ge-erális oldalán harcol, nemsokára ibor papjává lesz. Ott van Ozorá-11, a légrádi Szenlmlháiy hegyen, luraközben. Alsólendván, Papán, lór alatt.
1849. április 14-én Oasparich ol-asta fel a rend pozsonyi templo-lábau a debreceni országgyűlés íibsburg-delronizáclós határozatéi, mely teliével önmagának nyakát :ejte. Ekkor történt, hogy Heller, ozsonyl kanonok jaggódva kér-tzle töle:
Édes fiaml mit tettél? Mi belőled ? Szinte önkívületben válaszolt:
Vagy esztergomi érsek leszek, J pedig felkötni k. szörnyű vég azonban szélsebe-közeledett. 1849. augusztus 13. Srgey Világosnál leleszi a fegyvert meghódol Rüdiger elölt. Percei tiucsuzik Qasparichtól, ő még itt-m marad, dacol a sorssal. Nem ttött meg még, de bujdosott. %ár ruhában tanított, nevelöskö-\'l, de fái ia hasogatott, Még min-I bizotl, hogy feltűnik a csillag, oszlrák abszolutizmus megfenek-életet ölt a magas szabadság-Bujkált, szénabaglyákban halt. »los, hogy el ne árulja magát. m4r kikerülhetetlen a azomoru I- Az esztergomi zárda konyháin lógták el, ahol, mint megtört ínégetó, szakállas munkás szári-ta ruháját.
-Ugy-e, maga az a rebellis
- Én Oasparich Klllt vagyok I — He a morva katonának bátran, lodtan, határozottan. Ha engem Jnek, hát vigyenek, de szerze-«saim ne hallanak meg miattam, 1 ök nem tudták, ki az a favágó, ja délben kolostoruk tűzifáját °s«tta. Mehetünk 1 Kezet csókolt
/
a quardiánnak és elolvasta utoljára a folyosó nagy órájának felirásái Auaelibet hóra rnonet, praesenlia
lenipora habi, Una harum veniet, puae tlbl dlceti abll

Minden óra az idö múlására ligyelmezlet, y így kiált rád: induljI
S egysicr eljön az is, amely igy kiált
El is indult s többé vissz t sem tért. Ki volt az árulóm ? Megtudta a bírósági asztalról. Nóvák Iván, belovári horvát őrmester, aki valamikor novitiustársa volt a bucsu-szenllászlói kolostorban. Íme a testvériség, a fajiság meggyalázása.
Esztergomból—Pestre, Pestről— Bécsbe. Mindenütt vallatták. Mi volt a terve, voltak-e társai? Tud-e valamit ? Nem tudták szólásra bírni Birái megakarták menteni, szájába adták a feieletet, de ö hallgatott. „Szivesen meghalok szeretett magyar hazámért, bárcsak én volnék az utolsó áldozati" A bécsi lapok hozták az Ítélet szövegét: „Gasparich Márk Kilit, született Cirkovlyánban Zalamegyében, 49 (?) éves kath., Mariannai Szt Ferenc-rendi szerzetes Szombathelyen (?) a foiradalom alalt tábori pap a pártütő Perczel Mór vezérkarában, törvényesen megállapított (?) tényállás mellett bevallotta (?), miszerint a legyőzött forradalom után Magyarországban, mint politikai menekvő bolyongott szerte s Kossuth és Mazzini különféle ügynökeivel találkozván, azok által felségárulási 8 a fennálló kormány fclforgatásál célzó fondorlataikba avattatott be s a felségárulási szövetség szervezeténél egy vezéri 8zeiep elvállalására késznek nyilatkozott légyen.
Ki is ennélfogvást a Bécsben 1853. augusztus 10-én hozoit haditörvényszéki Ítélet szerint felségárulási bün miatt az ó található vagyonának a forradalom által Magyarországon okozott károk pótlására leendő elkobzása mellett, kötél általi halálra itel etett s ezen itélet, a bünttvőröl a kenet levétele után folyó évi augusztus 30-án Pozsonyban kihirdetteti tt, szeptember 2 án végrehajtatott."
Magyar földben akarok pihenni — kérte utolsó kívánságaként Még egy szomorú levelet irt szüleinek: „Kedves jó szüleimI... Ne szégyel-jélek nevemet, ha mindjárt gyilkos módjára, akasztófán végzem is be életemet. Ez a ha\'ál nem gyalázatot, hanem dicsőséget hoz én reám is, meg reátok is... Ígérjétek, hógy mindig hivek lesztek emlékemhez és a magyar Honhoz! Isten veletekI Én Istenem áldjon meg benneteket. Sok-
szor csókol mindnyájatokat Márk."
A szörnyű nap előestéjén, elvégezte gyónását, 2-án reggel megáldozott, nemsokára a bitófa alá lépett. Consummatum est I
Éljen I és örökké élni fog a magyar hazai utolsó szavai-*
1882-ben Pozsonyban utcát neveztek el tóla.
1893 bm Margital József kezdeményezésére a muraköziek Perlakon állítottak neki szobrot, a plébániatemplom terén. Felírása: „Uasparich Márk Szentferenc-rendi szerzetesnek. 1810—1853. A magyar szabadság muraközi vértanujának Muraköz közönsége. Éljen és élni fog a hazai" A rend részéről P. Skrobanek Florid, pozsonyi quardián jött a leleplezési ünnepre, (1894. szeptember 8.) aki Gasparichra vonatkozóan a kővetkezőket mondotta: „Rendtársaim nevében és megbízásából ezennel iga-zo\'om, hogy néhai Oasparich Kilit testvétem, minden rosszindulatú mendemondával ellentétben, szent-élelü szerzetes, kiváló szónok, becsületes ember és magyar honának hűséges fa volt, aki feláldozta magát a nemzet szabadságáért. A Rend mindenkor büszke lesz erre a tagjára."
1918. karácsonyig emléke zarándokhely volt, azóta ott áll a perlaki temetőben, ahová a szerbek hurcolták.
Ujabban Zalaegerszegen ulca van róla elnevezve.
Emlékére legfrissebben « Klskani-zsai Levénteegyesület róla lesz elnevezve és képe megnagyítva, a
Leventeotthonban elhelyezve. •
„A politika olyan, mint a tfli I Ne menj közel, mert megégsz I Ne állj messze, mert megfázol I*
P. Mlho/csek Miklós
kiskanlzsal telkéu
A Leányllceum farsangi előadása
A nagykanizsai Notre Dame leány-liceum növendékei most szombaton és vasárnap délután pontosan 5 órai kezdettel nagyszabású farsangi szórakoztató-délutánt rendeznek, szlní-előadással, tánccal és egyéb farsangi szórakozással. Elsőrendű büffé. Páratlan hangulat. Müsormegváltás 1 pengő. _
- Belföldi ós angol férfiruha szövetek kiváló minőségekben Slnger Divat-áruházban.
Köztisztviselők, áll. alkalmazottak
13 pengős
havi részletre vehetik a Remington-irógép-gyár európai telepén készült legideálisabb
Ramtop-
portabl*
írógépet
Szabó Antal sportflzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5. — Telefon Öl.
Ma este: l.emberkovits Alajosné emlékhangversenye
Az cmlékbangverSeny este 9 órafcbt: kezdődik a. zeneiskolában. Közre, működnek: a zeueiskola tanárai. Bo-lépődij: nincs, önkéntes adományokat köszönettel vesz a rendezőség.
— (Tisztújítás Keszthelyen)
Keszthely város községi képviselőtestülete szombaton tartotta tisztújító közgyűlését Huszár Pál dr. főszolga. biró elnöklete alatt. A közgyűlés a kózségblrói, a helyettesbirói, elöljárói, közgyámi és pénztárosi állásokat töltötte bo közfelkiáltással. Az egész választás rekordidő alatt, zsúfolásig megtelt terem előtt, egyhangúan folyt le. Községbiró ismét Reischl Imre lett Helyettes városbíró újból dr. Gárdonyi Lajos szerkesztő. Községi . elöljárók: l.udwig Sándor, palocsay Gyula, Nugy Dénes, Ritopcr Nándor, Draveczlfy Árpád, Bukvic* Béla, Kovács Mór és Oppel Ödön. Kőzgyám: G»dácsi Lajos, pénztáros Vajda László. Az uj vezetőség szombaton letette az esküit.
— (A Városi Nőikar)
A m« esti hangversenyre való tekintettel nem ma hétfőn, honom csütörtökön fél 7 érakor tart próbát.
— Ogy«ijM, mert nem minden trloé-fehérnemű Kxoellent Habselyem.
— (A letsnyel Nemzeti Egység)
február 22-én az iskJola tornatermé-ben jótékonycéln szinelőadást rendez, utána táncmulatsággal. Fővédnök,;vitéz Tabódy Tibor főispán, védnök Nagy István országgyűlési képviselő. Ssiu-re kerül a lctenyei intelligencia műkedvelő gárdájának előadásában a 120-as tempó c. 3 felvonásos vígjáték.
— (A sebesülési érem)
és a Károly csapatkereszt odaítélésének határidejét a Honvédelmi Miniszter Ur 546/eln, 8. 1936. számU rendeletével 193(3. június bő 30-ig meghosszabbította.
— (Instruktor ajánlkoxlk)
Egy szegény VII. gimnáxiita, kitűnő tanuló részben ellátás ellenében diák ínstruálisát vállalná. Mcgkereeéeek a püspöki biztosságon.
— Elegáns női szövetrahAk most nagyon olcsón kaphatók Bchltnél.
— KSsUsrfvUeUk rémét* rendttrtf előnyős batotvásátUsl alkalom. Modem berendezések, tökéletes Jó UvrteU*., hossza lejárata rétsieUe, sőt taort-mentesen ls kapbatök KepaMa Mor ájvháiban, Horthy Mikiéért 4.
— FUmUol, orepe de chlne, geor-gette, msrocaln maradékok megfelelő méretekben maradék ár akta S«k«ts»éL
—- (Banditák ■ sínek mentén)
Balatonberónyből jelenti tudósitónki Megdöbbentő eset foglalkoztatja az itteni csendőrőrsöt Balatonszentgyörgy és Balatonmária között a Budapest —nagykanizsai főútvonalon a 150. számú szelvény alatt három álarcos bandita megtámadta Tóth Imre frontharcos pályaőrt, akit erőszakkal arra kényszeritettek, hogy azonnal hagyja cl a pályatestet Tóth Imre a ,triesxU gyorsvonat beérkezése előtt vizsgálta éppen a pályatestet. A hároin álarcos bandita, ímivel Tóth nem akarta elhagyni a pályát, véresre verték a pályaőrt, aki csak nagy nehezen tudott elmenekülni és a Legközelebbi őrházból a herényi csendőrőrsre telefonálni. A banditák azonban Időközben elmenekültek. j | ,

, ZALAI KÖZLÖNY
1636. február 28.
— SJmL S*Mt«hua.
Budapest, I., Rátb Gyórgy-u, 5. A Kis Svábhegy aljában, » vároa bár-mely réasröT könnyen niegkósalithalő helyen, «700 négysiófló \'e» park közepén. A modern onrostudomány és higiénia követelményeinek megfelelően átalakítva és gyökeresen újjászervezve. Ilclgyógyászat, (klinikai rendszerű beteg észlelés ás kivizsgálás, a legmodernebb Höntgen berendezés dlagnostika és therápla céljaira, vegyi és bakt. laboratórium, electrocanliograph, béJ-fürdő, orvosi vezetés alatt működő vlllanyüaemü konyha stb.). Sebészet, (hárma * műtőterem, a aagy sebészt-1, gégészet, urológia céljaira.) Nőgyógyászat, (szülőszobák és nőgyógyászati inütőterinek) vizgyógylntézel, rövidhullámú késelés, fekvőcsaroókok. Klinikai (társas) kórtermek, kűlónszobik és luxus apparlementek. Polgári árak. Saját szabadaloiu orvoshivó.
— Takarék, szőnyegek, bútorszövetek nagy választékban 81ng«r Divatám-hásbea. • \'
— Ntmca k*gy»l«a>.
Mr». Gartti kétségbeesetten tördeli a kezét Veánya szereti azt az embert I Mivel tudná beblionyltaul. hogy mindaz, atolt elmesélt az imént, a londoni társaságnak erről as újonnan feltant. hidltá külsejU lovagtárói, a legszörnyűbb valóság?.. Hirtelen mozdulattal lerántja , a ruhát oaodaazén válláról; azaggatott. vörös csíkok futnak öaezo-vlssza Jfajta. a buaz ÍV, ^Iflttl korbáca-fltéaok nyomán ronggyá tépett bőrének örökös aebhélyel. Az az ember tette est ővele, akihez a, Unja moat feleaé-
Sli akar menni. S aki viszont .csak a nrth-bankház vagyonát szeretné megkaparintani I Jóba - Uoodwint méltán emlegetik Wajlace utódjának Nemcsak kAprizatqa mpaeszövéaével ejt bámulatba, hattem megragadó lellemfeatéso, emberismerete éa érselem világának csodálatos gazdagsága ls a legelBŐk közé eiurUk, A PsUadkmak ezt a legújabb Pengős Regényét dr. Fekete Oszkár fordította, erőtelje* magyar nyelven, ,.,„,. .....j...
- (B#y«#gyü)tSk tattlke4)a) aser-dio Mutált\' Ö-4411 8 a Pannónia

Warrihlr—anillmlf «• IMIIMI 10 u«f
tó (liléi, mind.* UwábW ud 4 HU*, Mtkfii, lű **(« • na*. t«rt»M m* S lUWr.
TlaHáMt legolcsóbban Eötvös tér 31. sseraxhatl bt, Ssillngcmél. 12
Két Jómegj«lt5»Wi,r tW&ilg«ai Brfet-mnHM: kuMk ttxn TSgy iaUMkra
TaHéaluilláai éa minden hajmunka PIHpovics fodrásstermében Caei«aiy-ut g, *
öxv. CslsmadU ^jóaiténál. Rósaa-u. 21.
PofAnyvári és urodalml
FAJBOROK
lagolcrtbk Mpl ára. kaph.Uk Dr. UchtKhtln botk«e.kedéa ÍM r«-U 4.
H..,k«i,k. lilwiilé. U egyéb háltartial cikk eladó. FS-nt 8. U. em. 8. •
Szemereu.\'Í/a^ aráran hl. szabadkéi-Ml •■•*«. Böyebbet Deut.ch, Királyul™ .,... \'
Elaii álhelyuéa ralatt 31 caaládia bí rendeiett I.1IH. U ualáddal. lelazei.-léMCl. MuríkítW^ir, Seemayet. R20
imüanüm hárfpltfer. .11.lm., telek Méuben fin kloutv. eladó. F.l-TllágoiU. <t. Hoeh Utyrídril. 582
laki. .layueltkkej (Király u. 6,).májaa t rn kiadó.
Miül kapható ölan-Hnl kiafcti r:MWlln MJ>«n«ó,
^taa^Su.
□EBUJHBB
A nagykanizsai Weisz fivérek valuta-perének folytatólagos tárgyalása a budapesti törvényszéken
Budapest, február 17 A budapesti valutatörvényszék hétfőn kezdte tárgyalni a kanizsai Weisz fivérek Ismert valutabünllgyét. Weisz József és Weisz Béla nagykanizsai állatkereskedők Olaszországba szállítottak marhákat és az 1879 darab leszállított marha után nem fizették
be az illetékes dijakat a Magyar Nemzeti Banknak, igy Wellner-hez hasonlóan 374.416 lírával megkárosították a Nemzeti Bankot. A kereskedők az elszámolásnál hamis számlákkal tévesztették meg a Bankot. A tárgyalás lapzártakor még tart.
Dréhr Imre halálát mérgezés okozta
| Budapest, február 17
Hétfőn délelőtt tették közzé a hivatalos orvosszakértőí véleményt Dréhr Imre államtitkár bejsö szerveinek megvizsgálásával kapcsolatban. A hivatalos orvosi vélemény szerint a hirtelen halál közvetlen
oka az volt, hogy a szokottnál nagyobb mennyiségű méreg került a szervezetbe.
E megállapítás azt jelenti, hogy a gyanú nem volt alaptalan, .mert a halált mégis mérgezés okozta.
A Murakereszturi Körraktárak R. t. Igazgatósága, felügyelőblzottsága és tlsztvlselőkira mély megilletődéssel jelenti, hogy szeretett cégvezetőjük
ifj. Bojt János ur
folyó hó 15-én élete virágjában hi telen elhunyt.
A megboldogultban vállalatunk egy ügybuzgó és nagyon ériékes munkaerőt veszített el, kinek emlékét soha el nem muló kegyelettel fogjuk megőrizni.
Kelt Murakereszturon, 1936. február hó 15-.én.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közifiny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmamlozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százaiékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóviz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Visszavett használt
banoszúrús rádiói
már 40 pengőtől
vehet
Szabó Antal rádióüzletében.
á Zalai Közlöny biztosításában résztvevők,
akik cbell szándékukat a kiadóhivatalban már bejelentették, szíveskedjenek mielőbb befáradni a kiadóba a biztosításhoz szükséges adataik közlése végett. Ez adatok (születés, lakás stb.) nélkül a biztosítást életbeléptetni nem lehet. A Zalai Közlöny minden ecélból jelentkező előfizetőjét 160 pengő temetkezési segélyre és külön 260 pengő általános balesetre biztosítjuk a Magyar Élet- és Járadék Biztosító Intézetnél. A. két biztosítás együttes dijából az előfizetőt csak havi 36 fillér terheli. Az előfizető bármely családtagját é« több családtagját ls biztosíthatja önmaga helyett. .
Kiadja • laptulajdono. Kl>f.a<ul,l üt. Ottle.k.rg Nyomda .a Dtli.l.l Lapkl.M Vállalata N.,ykatiluáa. F.lelöa kladő I Z.lal Károly, lator útba 11 telelő.: Nafykwilu. 7S. uá.
Az állatok fejlődéaét r-lfleORlti, az angolkór bórftyulíndilB, nyalakodía klfejlO-dé^t roeirnkadályozzs, ha pedlR eeek már kifejlődtek, ezeket megszünteti a a entlkmt illntok.t erőtelje, fejlódía-nek Indítja. Malacok tolfalását, klma-rást, fark- én lülr*8iüil. a vályúk H jáazlnk ráiiinit elhárítja, fertőző tie tegaégek ellen az Allatok elleaAllóké-peMégét fokozza.
Eredeti gyári árban k.ph.tó:
orszAq József
mtltrágy., nővényvéd.lnil ajerek.
xaák, atb. k.T.ak.dáaáb..
Nagykanizsa, Erzsébet (ér 10.
A Mrfaágl palota mall.tt. Tfjelo. I».

NGYEN
• kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig,
ha most elOfizel.
I ffeMŐ. M. hHIWt
76« évfolyam 41. szám
Nagykanizsa, 1838. február 19 szerda
Ara 12 fül
ZALAI KÖZLÖNY
• KM hl
FelelO* oerkesztA: Barbarlta Lajos
: MY Mn ■ jaagt «a
.BaMilnkl ü&oa. m M.
i Ház bizottságai elfogadták az ipari novellát
Budapest, február 18 \\ képviselőház együttes bizottságai megkezdték az ipari novella tárgyalását, i
Mülicr Antal kifejezte reményét, hogy az uj törvény a kontárok ezreit küszöböli ki az iparból. A képesített iparoknál numerus ciausust kért. i .
Bródy Ernő helyteleníti azt a szakaszt, amely megnehezíti az ipar •igazolványok megszerzését
petrovácz Gyula felszólalása után Malasits Géza szociáldemokrata szónok is kijelenti, hogy a javaslat sok pontja helyes és Jó.
Sjurdai Róbert szerint a javaslat rjiódot ad az Iparosság műveltségi szintjének emelésére és tisztességes polgári \'megélhetésének Wzto4 sitására.
Gróf Apponyi György hangsúlyozta, hogy nem világnézeti, hanem gazdasági és szociális kérdésről van szó. A kőtelező mestervizsga megnehezíti az iparosok boldogulását.
Propper Sándor kijefcntette.Jiogy
a szociáldemokrata párt teljesan uj ipartörvényt kiván. I
Winohkler István kereskedelmi miniszter
válaszolt a felszólalásokra. Vélo-ménye szerint a javaslat mind a kereskedőket, mh>d az iparosokat kielégítheti. Bejelentette, hogy miután a felszólalások során felmerült az áruházak kérdése is, a részletes tárgyalás során módpsltást fog javasolni, amely felhatalmazza a minisztert a kérdés rendezésére. A* iperigazolvány elvonásának lehetősége csak a szakmai -megbízhatóság hiánya miatt lehetséges s ez csak közmegelégedést kelthet az iparos-és kereskedőtársadalomban.
A délutáni ülésen Bornemisza Gé\' za Iparügyi miniszter válaszolt az észrevételekre. Ami a megbízhatósági szakaszt .Illeti, a törvény világosan kimondja, hogy a kritérium
a stakmab\'ll megbízhatóság. Az áruval vagy a vOvő kiszolgálásával kapcsolatos eljárás lehet a megbízhatóság megítélésének alapja. Az önálló egzisztenciák! túlságos szaporodása létalapját támadja meg az érdskolt iparosok és kereskedők egzisztenciájának. Helyénvaló, hogy csak azoknak az ön. áUósiMsát engedjék meg. akikben megvan a szakmabeli felkészültség és megfelelő tőkével is rendelkeznek. A mestervizsgától az iparosság 82tfllemi színvonalának emelését és a közönség jobb kiszolgálását vár ja. Az óvadék kényszrt nem fogják máról-hoinapra kimondani. Az erre vonatkozó rendelkezéseknél nagyon óvatosan fognak eljárni. Hangsúlyozta a miniszter, íiogy a javaslatban nincs semmiféle felekezeti jelleg. A^ Iparügyi zárt szám csak néhány olyan engedélyhez kötött
iparágra t<Tjed majd kl, amelyeknek funkciója a Jtözérdeket is erö-sebben érinti, de az ipari pályák lezácásávó\' nincs szó. i
A miniszter felszólalása után a bizottság kisebb módosításokkal részleteiben is elfogadta a törvényjavaslatot. ;
Véres tüntetések, tankok az utcákon, gyújtogatás, forradalom egész Spanyolországban
Valenziában a fellázadt foglyok magukra gyújtották a börtönt
Madrid, febriiár 18
Vasárnap választott Spanyolország. A választás eredménye csak hétfőn vélt ismeretessé és az a baloldal nagy győzelmét hozta. A1 győzelem hírére a baloldali pártok tömegei megrohanták a fogházakat és a politikai foglyokat kl akarták szabadítani. A tüntetők a rendőrséggel is összeütköztek, ugy hogy azok kénytelenek voltak fegyvereiket használni.
A Hangulat a Uésöbbi órákban annyira veszélyessé vált, hogy a jobb és baloldal között többhelyütt véres összeütközésre került a sor. Kihirdették Madtfdban az ostrom-állapotot,. I19ÍX elejét vegyék.a készülő államcsínynek. A baloldal ezt kihívásnak vette ős a vörös lobogó alatt egymásután Indította a tüntető felvonulásokat, ugy hogy a hatéságok az utcára vezényelték a páhcv-
los gépkocsikat. Zamora köztársasági elnök családjával a Nemzeti Palotába menekült. , \' | >
A választás végleges eredménye a következő: Baloldal 236 (abszolút többség !) népakció 90, kormánypárt 36, a többi pártok összesen 110 mandátum.
A baloldal elhatározta, hogy megalakítja azuj kormányt, amire egész Spanyolországban kihirdették az ostromállapotot. Ezt a vidékenként megújuló lázadások tették szükségessé. Igy Barcelónában órákig az utcai tömeg volt az ur. Valenciában az egyik fogházban több őrt leöltek, a 784 fogoly fellázadt és felgyújtotta as óptil\' tet.
tefések az egész országban tartanak. A& uj kormány megalakítását péntekre tervezik.
Párls azonnal a Népszövetséghez akar fordulni, ba Németország megszállja a Rajna-zónát
A nyárra halasztották a francia és angol nagyvezérkaroknak tavaszra tervezett megbeszélését
Asmara, február 18 Makallében az abesszin cáfolattal szemben ls, még mindig tartja magát <az a dzsibuli hir, hogy
Deszta herceget saját katonái meggyilkolták.
London, február 18 Bár a négus tagadja, az angol sajtó most már fenntartás nélkül elismeri, hogy az utóbbi napok olasz győzelmei hadászati és politikai szempontból igen nagy jelentőséggel birnak. Ainba elfoglalásával biztosítva van az
Franciaország katonai készülődései a Rajna-vidékkel kapcsolatban
olasz győzelem és megnyitja az utat ugy dél, mint Tenbien felé. Így az itt tartózkodó
Kassza és Sójum heroeg csapatai osak a gyors visszavonulás vagy a bekerítés között választhatnak.
Az olasz győzelemnek óriási erkölcsi hatása is van, mert a megvert Mulu-geta herceg csapatait tekintették az abesszinek a lcgv»-rhetctlcncbb csapatnak és a vereség csak magasabbra emelte az olaszok tekintélyét.
Páris, február 18 Franciaország elleuüitézkcdésrí- készül arra az esetre,, ha Németország megszállná a llujna-vidéket. Franciaország meg szeretné nyerni Anglia közreműködését, ugy hogy ha Németország ilyen lépésre határozná magát, azonnal a Népszövetséghez lehessen fordulni. Sző wu a francia határok megerősítéséről -ls.
Ar angol—francia nagyvezérkarnak
a tavaszra tervezett londoni katonai és politikai megbeszélését a nyárra
halasztották.
Páris, február 18 A párisi megbeszélések nem vitték közelebb a megoldáshoz az Ausztria körüli kérdéseket. Ennek fő akadálya az, hogy Franciaország uem hajlandó katonai segélynyújtásra.
Az endertal csata veszteség-listája
Róma, február 18
(Lapzártakor érkezett) Badoglió tábornok táviratozza Keletafrlká-bói: Az enderlai csatában azabesz-Szinek nagy vereséget szenvedtek. A1 halottak valósággal garmadában feküsznek a csatatéren, a sebesültek száma pedig legalább kétszer-akkorára tehető. Igen sok abesz-szint fogtak el mint hadifoglyot
Az olaszok vesztesége a kővetkező : halott: 12 tiszt, 122 katona, sebesült: 24 tiszt és 500 katona. Ezenkívül egy repülőgép, amely nem tért vissza felderítő útjáról.
240 millió fontba kerQI az uj angol fegyverkezési terv kivitele
London, február 18 Az angol újra fegyverkezési terv kiviteléhez szükséges összeget 240 millió font sterlingben állapitolták meg. Az ujrafegyvcrkczéssel egyidejűleg az angol kormány ünnepélyes nyilatkozatot tesz, hogy minden ercével a béke meg taádUtmu Jog dolgozni.
Az USA semlegessége
Newyork, február 18
A képviselőházban hétfőn megszavazták a semlegességi tórvényjavasla. tot. A megszavazott javaslal alig tér el Valamiben a külügyi bizottsgú által előterjesztett íebruár 11-i javaslattól. A törvényjavaslat kiviteli tifc>.!mat állit fel hadviselő államokkal szemben és még a kölcsón-adást is megtagadja.
Forradalom Paraguayban
Moudtevideo, február 18 Paraguayban forradalom tört ki. A. forradalmat j\\ helyzettel elégedetlen tisztek szították. AlUtólag a mozgalom vezérei a többszörösen kitüntetett Schtnidt és Regalle ezredesek, ők állnak a mozgalom élén, amely valószi. nüleg elsöpri a kormányt.
Ujabb jelentés szerint A&szoucio-néban a lázadok teljesen urai a helyzetnek, minden pillanatban várható a hivatalos jelen lés, amely bejelenti az uj kormány megalakulását.
Ottó királyfi üzenete Ausztriának
Bécs, február 18 Wiesner Frigyes, Ottó királyfi bécsi bizalmasa kijelentette, hogy rövidcsen nyilvánosságra kerül az a megegyezés, amely lehetővé teszi, bogy a legitimisták szabadon szolgálhassák céljalkat Ausztriában. Ottó királyfi pedig azt üzeni, hogy kész visszatérni és ha hívják, azonnal jön. ;
______imgjuguM__
Székfoglaló liceális az Irodalmi Körben
A Szerdai Társaság hirei
J!_
A serdülő ifjúságnak adjunk hetenként legalább egyszer reggel felkeléskor egv-egy kis pohárnyi ter-mésieies .Ferenc József keserfl-vizet, mert gyomor-, bél- és vértlsz-titó hatásának, fiuknál és leányoknál egyaránt, igen fontos eredményeket köszönhetünk. Az t.vosok ajánlják.
EMLÉKEZTETŐ
Február 19.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 órakor « zeneiskolában (Noll József). Február 22.
Keresztény Jótékony Nőegylet Jelmezbálja az Iparoskór termeiben. Február 23.
I.iceális előadás a városházán 0 órakor (Nagy Vince). Az Iparoskör jclmez-bálja. Február 24.
Kacagó-est a Keresztény Tisztvi-selőnőknél. Február 25.
Táncestély a legényegyletben. Vidám műsoros teaest a Missziós-házban.
Torma Tóni zenekarának jelmez-estje az Iparoskórben. Február 26.
A Szerdai Társaság vita-ülésa O-kor a zeneiskolában (Borsa Béla).
Pebruár 27.
Ggánybál « Wollák.vendéglőbcn. Cigánybál az Uj-sörházban.
Február 29.
Zeneiskola tanárainak Liszt-emlékünnepélye este 0 órakor a zeneiskolában.
Március 1.
Hangverseuy a piarista templomban 5 órakor.
Náni • legényegyletben 5 órakor, ■ár cl as 7.
Irr. Jót. Nőegylet purim bálja a Kaszinóban.
Március 8.
Liceális előadás a városházán 6 órakor (Bertin Ágoston). Zeneiskola növendékének Liszt emlék-matinéja. Március 18.
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délután ti-kor. Mii-dac 22.
Liceális előadás a városházán C órakor (Szakáll Gyula). Március 29.
Lioeális előadás a városházán 0 órakor (Balogh Dezső). Április 5.
IJceális előadás a Legényegyletben fél 9 órakor. Április 13.
Op«r«tt előadás a Legényegyletben fél 9 órakor.
Naptár: Február 19. szerda. Rom. kat. Konrád. Protestáns Zsuzsa. Izraelita Sebat hó 26.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a «SaIvator» gyógyszertár Erzsé_ bet.tér 21. s a Idskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva rqggel 6 órától e*l« 8 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Az Irodalmi ós Művészeti Kör kővetkező betelnek megint gazdag és változatos programja van. i i
1, A liceális program
Február 28-án délután 6 órakor lesz az uj társelnöknek, NagyVinoe kegyesrendi irodalom-tanárnak a székfoglaló előadása. Témája Her. ezrg Ferenc, akjt a Kör meghívott erre az előadásra. Ugyanekkor uj verselt mutatja be BarbarMs Lajos, a Kör főtitkára. Énekel a Polgári Iskolák Vegyeskara, vezényel Ketm fing Ferenc karnagy. ;
Március 1-én nem lesz lioeális, mért ugyanazon a vasárnapon délután B órakor templomi hangverseny lesz a piarista templom céljaira s ea(en a hangversenyen a zeneiskola müvész-tanáral és az Irodalmi Kör Vegyeskara is szerepel.
Március 8-án a Kör hűséges, régi tagja, Bertin Ágoston ny. törvényszéki tanácselnök tart lioeális előadást a bírói függetlenségről. ,
A nagykanizsai Gábor Aron tüzérségi laktanyában az elmúlt őflz-szel kezdték meg az istállóépltése-ket. Az épitési munkálatokat a Horváth és Vass cég vállalta. Munka közben, november 11-én az egyik épitőállvány leszakadt és a rajta dolgozó munkások két és fél mléter magasból lezuhantak. A legsúlyosabban Mancs:k Ferenc 59 éves kőműves és Sós Rozália 16 éves napszámoslány sérült meg, súlyos lábtörést szenvedtek és mindketten
Március 16-én hazafias ünnepséget rendez a Kör, szónoka Nagy Vince társelnök.
Március 22-én Szakát\' Gyula, a KÖr dlszelnöke tart lioeális előadást. j .
Március 29-én Balogh Dezső, a felsőkereskedelmi iskola igazgatójának, a Kör buzgó választmányi tagjának előadása következik londoni utjának tapasztalatairól.
2. A Szerdal Társaság
február 19-én délután 6 órakor a zeneiskola kamaratermében Noll József rajztanár előadásában fog megismerkedni a magyar népmüf-vöszet anyagi, formai stb. elemeivel, az ősi magyar motivumnak egy Ízben már sokat vitatott kérdésével.
Február 26-án Borsa Béla, a felsőkereskedelmi iskola tanára lesz a vita-előadó. Témája : Homo 1936-A mai ember világnéjate minden szellemi megnyilvánulásban (zene, irodalom, művészet, spengleri gondolat stb.) i
több mint két hónapig feküdtek a kórházban. Mancsek Ferenc még most is bottal és papucsban jár, tehát munkaképtelen. Kisebb sérülést szenvedett Kállai Istvánné kis-kanlzsai asszony és Kufllcs Mária napszámosok, i
A szerencsétlenség után azonnal megindult a vizsgálat, hogy mi okozta az állvány leszakadását és kit terhel a felelőség ?
Hamarosan megállqpitották, hogy az épitőállvány nem volt eléggé
1Ö36. február 19.
aládúcolva és Így nem bírta el a rajta levő terhet, embereket, maltert, téglát és ezért a felelőség a munkavezetőt, Benedek Józsefet terheli, aki ellen gondatlanságból okozott súlyos tejtfsértés vétsége cimén eljárás indult.
A nagykanizsai kir. törvényszék most vonta felelőségre Benedek Józsefet. A tárgyalás során több tanút hallgattak kl, akiknek a vallomásából kétségkívül bebizonyosodott, hogy az állványzat leszakadásáért és az ebből kifolyólag történt súlyos szerencsétlenségekért Benedek József munkavezetőt terheli a felelőség. (.
A kir. törvényszék Makáry Vilmos elnökletével hosszabb tanácskozást tartott, amely után 100 pengő pénzbüntetésre Ítélte Benedek Józsefet. |
A kanizsai farsang hírei
Vége felé közeledik a farsang, torlódnak a báli naptár eseményei. A jnult hétvége is gazdag volt farsangi programban. Szombaton este két nagy bál volt és vasárnapra is jutottak kisebb mulatságok. ; .
1. A Tanító bál
az Iparoskör termeibe nagy közönséget vonzott. Ott voltak a város polgári közéletinek vezetői is nagy számban, családjaikkal, hogy megmutassák ezzel is rokonszenvüket a magyarság érdekében fáradhatatlanul munkálkodó tanítóság iránt A bál előtt rövid műsor volt,Az Irodalmi és Müv&zctl Kör Vegyjes-kara Kettuig Ferenc karnagy vezénylésével előadta Viiiuiuy Dina c. balladáját és a műsor végén Király-König Magyar vigasságát. J&gtf\' Istvánná zongoraszámgl, Sátrán Mária szavalata, Berta Vince énekszámai és Boán Juci-Stampf Győző tangója adták a könnyed, gyorsan lepergő műsort hogy után^ mielőbb helyt adjanak a Karnevál egyéb örömeinek. A hangulat ponar pás volt egészen reggelig. A, Pasqua-letti-jazz és Torma Tóni cigányzenekara felváltva gondoskodtak róla, hogy a táncoló párok no-unatkozhassanak. Volt is olyan hangulat, hogy még a késő hajnaU órákban sem fogyatkozott meg a báli közönség sem a táncteremben, sem a fehér asztalok körül.
2. Az OMKE-bál
a Kaszinó termeiben zajlott te. Elegánsan kiállított, finom, hangulatos farsangi éjszak^ volt. Valami sokan nem voltak. Ha jói körülnézett az ember, a vidéki vendégek és a hejybeü nem-kereskedők majdnem többen voltak, mint az OMKE tagok. A.mulatság értékéből azonban ez mitsem vont le, sőt: - bizonyítéka volt annak, hogy ebben a városban minden foglalkozási ág harmonikus , együttműködésben igyekszik élni a társadalmi életét is. A bálnak műsora nem volt, de volt gondosan pneciz rendezése és volt egy ezalkalomra Budapestről hozatott jazz-zenekar. A táncosok-
GYERMEKÉNEK VEGYEN világhírű RÁDIÓ orfopád gyógycipőt
SzomolányinAI.
Divatos
érkeztek. Slnser Divatáruhoz.
A tüzér-istállónál leszakadt épitési állvány ügye a bíróság előtt
Gondatlanságért elítélték a Horváth és Vass cég munkavezetőjét
1936. február 19
nak szintéi egyöntetű megállapítása ezerint ugyan kicsit álmosítóan nyújtott volt a vendég-jazz műsorának nagy része, viszont dicséretükre szóljon, bogy rendkívül szorgalmasak voltak és nem hagyták unatkozni a parkett táncos kedvű közönségét.
3. A Zrínyi Torna Egylet
táncos teát rendeíett vasárnap délután, de a közönség csak vacsora után kezdett gyülekezni a Jíoroná-ban. Az érdeklődés távolról sem volt olyan, amit a n^mes törekvésű egyesület a város közönségétől megérdemelne. Ennek egyik oka a zsúfolt farsangi naptár, a másik pedig1: - a ZTE csapata éppen ezen a napon nem volt itthon. Igy aztán tgazi hangulata sem tudott kifejlődni, bár a Korona valóban kitűnő női zenekara mindent elkövetett s akik ott voltak és táncollak, ha kevesen ls, de jól érezték magukat.
4. A Kerékpár Egylet
nagyarányúnak Indult rendezéssel akart bekapcsolódni a kanizsai farsangba és - erején felülire vállalkozott. A!z Iparoskör nagytermében nagyon kevés közönség jött Öasze. Wtltncr Sala kanizsai betűszedő irt egy háromfolvonásos bohózatot,\' Fordított világ eimtnei, ennek bemutatója volt a báli műsor. A premier nem sok sikert hozott a túl nagyra vállalkozó azer-zének. Témája hálás lehetett volna, elgondolása nem rossz, de a formába öntése, a stílusa, a tónusa nem bírja el a nyilvánosság KHflkáját. A szereplők mindent megtettek, n mi ilyen körülmények közt tőlük telet t. Varga Ferenc, Somogyi Margit, Simon Ilus, Mercncsics Mária, Kaposi Árpád, Klrchknopf Gyula, Dobri János, B?ck Jenő, Mezőfi Ferenc, Szabó Károly és maga a szerző.\' voltait a főszereplők. Műsor után a tánc és Tonna Tóni muzsikája a meglehetősen néptelen parketten is tudott egy kis taraangi hangulatot teremteni.
5. Az Oltár-egylet
a plébánia pehértermében rendezett családiasán meleg sikerű teadélutánt vasárnap. Itt teljes volt a siker látogatottság éa hangulat szempontjából is.
6. A FQtfihá\'l Kézművesek
a Markó-vendéglöben örvendtek a farsangnak és az egymást megbecsülő baráti érzésnek. Mint egy összetartozó család, ugy találkozott a jókedvű társaság a fehér asztalok mellett is. í
7. Klskanlzsán
a Szociális Leányegycsület rendezett nagysikerű farsangi estet az Olvasókörben. A tarka műsor előtt Cecillia nővér mondott bevezető beszédet. Tacsek Annuska szavalattal, Nagy (Sojtl) Antal, Vastag József és Pál Ferenc 1 felvonásos jelenetben arattak sikert. Majd a Leányegyesület énekkara adott elő humoros énekszámokat három szólamon. Nóthnágei Annuska és Lakatos Éva a >Kövér és a Sovány hölgy* jelenetben szerepeltek nagy sikerrel. Pókecz Amália egy szavalatot, Martin^cz József magyar nótákat adott elő közvetlenséggé. A »Juhász-jazz« jó zenéjére hangulatos táncmulatság következett.
- „Fehér Jaaaár" váazonárualtáaunk-ból visszamaradt altion, lepedővászon maradékok nagyon olcaók SakltnéL
ZALAI KÖZLÖNY
báli ruhái biztos
sikert Jelentenek.
A Zalai Közlöny eredeti olimpiai riportja
GA-PA SZENZÁCIÓI
őszinte portré a téli olimpiász favoritjairól — Szerelem és sport — (Jj csillagok a „fehér sport* egén — flkik esküt tettek arra, hogy győzniök kell — A norvég bajnokok civilélete
(ia.Pnrtenkirchon, február (Copyright) ... Ga-Pa...
Ez a négy betű ma fogalom. Ez a hosszú szó: Garmisch-Parten-kirchen egyedül csak a külföldi újságok hasábjain jelenik meg nyom-tatásban. Itt csak Ga.Pa-ról beszémek. A rövidítés uj keletű, a németek találták ki. Ga-Pa negyvenöt szállodája már a mult év novembere óta a világ legjobb síelőivel, korcsolyázóival van tele. Anglia, amely egyáltalában ném ismeri a havat és Olaszország, ahol csak az északi hegyek között jelenik meg a bércek fehér takarója, már hónapokkal ezelőtt idckűldtc legjobb sportembereit az olimpiai tréningre. Az élet itt más, mint a Tátrában vagy a Seinmeringen. Itt majdnem mindenki vagy versenyző, vagy legalábbis drukker. A versenyzőknek olyan spártai életet kell élniők, hogy este 10 után Ga-Pa visszakapja azt a nyárspolgári hangulatot, amiben itt évszázadok óta élnek az emberek. Aki a síjét is maga faragta A hotel szalonjában találkozom először a 29 céves Franz Pfnfir-rcl. ö már nyugodtan úritheti a literes söröskan-csókát. Megnyerte az olimpiász lesikló versenyét. Két méteres szép szál ember, a hölgyek rajonganak érte, pedig nem az a szépség, akit íilraen lehelne mutogatni. Hivatalos chnc Németországban már a verseny kezdete előtt! Olimpia favorit No. í. Könnyű volt győznie, hiszen a falujában — Schncl-lenbergnek liivják ezt az alpesi hely. séget és ott ezerkétszáz méterrel a tenger színe felett élnek az emberek —■ í a kis Franz már kilenc éves kora óta I
sítalpakon ment az iskolába, a tcmp.s lomba, a lányokhoz és később a mü-az első sítalpait már maga csinálta, helyébe. Franz Pfnür tanult asztalos, Keveset beszél, de az ugrásai csodálatba ejtenek mindenkit.
SÍ divatrevQ A társaságában vannak áz olimpiász legfiuUilubb szereplői, Kranz Christl
fts a bátyja, a Rudi. Kran* Christl a női lesiklás olimpiai bajnoka. Egyértelműen megállapítottuk, hogy ugyanolyan jól táncol, mint ahogyan aiel. Ha jövőre a nenwtkőzi téli sporthelyeken a hölgyek lompos nadrágban jelennek meg majd az ötórai teákon, akkor ezt Christlnek köszönhetjük, mert — ezt már most meg lehet állapitani utána fog öltözködni minden tlámu. Elárulok annyit, hogy Christl gyönyörű fehér Mont Everest sibluzt visel csuklyával, olimpiai sapkájának a színe fekete, tele jelvényekkel, sinadrágja Jték és nincsen szűkre szabva, kextyfcje Tutcnkhamen mintáira emlékeztető tarka reliefekkel ékes.
Emellett fiatal. Es szép. Az arcán nincsen se rouge, se púder, akkor se, ha táncol. Ezt a divatját nem fogják Utánozni a hölgyek ...
Általában a fiatalok dominálnak Ga-Pa-ban és a fiatalok kőzött js a norvégeket nevezhetjük a sztároknak. Seniorjuk Ilans Binjarengcn, aki kétszer lett bajnok szűk és hegyes pátriájában, mindössze harminc éves. Szmokingot nerp hozott magával, ennek az egyetlen oka, hogy odahaza mechanikus. A norvégek általában szmoking nélkül jöttek, a mestersége egyik, nek so olyan, hogy a viselőjéről, fel lehetne tételezni, miszerint otthonosan mozogna a parketten. Knare Haltén földmunkás, Svere Kolerud benzinkút-kezelő és büszkén mutatja azt a fotográfiát, amfily ugy ábrázolja őt, amint megfő Ili egy Ford kocsi benzintartályát, Svere Brodachi asztalos Dram-menben, Arnc Rudstadstuen mázoló-segéd, dc emellett ugy hívják, hogy • csodafutó> és Siguard Bestadu csak napszámos. Egyikük sem nevezhető férfiszépségnek, de a stafétában remekeltek. A 1 ^izgalmasabb volt a fi-nls: a norvégek tizenöt méterrel verték meg a finneket.
Vagy győznek, vagy meghalnak a japánok
Keveset szerepelnek, de annál nagyobb eredményt érnek cl a japánok.
Ga-Pa az egyetlen hely, ahol eddig szemüveg néiküli japánt láttam.
Okét féltjük itt legjobban.
Azt mesélik, hogy ezek a csendes mandulaszemű japánok odahaza esküt tettek arra, hogy az ol|mpiászoo győzni fognak. Mi történik, ha Isten ments, nem tudják betartani az esküjüket? Még gondolni is rossz erre. Japánban nem kukoricáznak. Azt mesélte nekem tegnap egy szőke hajú dán szépség, hogy szegény japánoknak harakirit kell majd elkövetni. NapfóJkel-tekor kelet felé fordulnak fia-(öl,vágják a hasukat. Legalább is a szőke kopen-hágal orvosnő így mesélte ezt el nekem, ő különben is haragszik a japánokra, mert revanche nélkül hngy-ják minden közeledési kísérletet. A mikádó birodalmának versenyzői közül a legkülönbek az ugrók: Adochi, Tatsuta, Iguro és Myajima. ök maguk mesélik, hogy hét évvel ezelőtt, amikor kiszemelték őket arra, hogy a felkelő nap sugara.it rejjrezcntálni fogják Ga-Pa-ban, megesküdtek, hogy télen mindegyikük legalább hatezerszer ugrik le a cseresznyevirág országának
A Tisztviselőnők
február 24-iki Kacagó-est műsorán
az Eleven Zalai Közlöny
az Iparoskörben.- Utáha Tánc /
Jegyek elOJogyezhetők Fenyves! és Bárány cégnél
legmagasabb sáncáról. Többen telték \' le $zt az esküt, néhányan azonban a nyakukat törték. I>e Japánban ez nem nagy dolog. Inkább nyaktörés, mint harakiri. Kevesen tudják, hogy a mikádó birodalmában van n legideálisabb si-dorádó. Ezt a helyet Sap|>oronak hívják és Hokaido szigeten van. A japánok itt treníroznak és Tatsura a maga hetvenegy méteres ugrásával itt érte el országa rekordját. Nippon fiai már a mult nyáron eljöttek Európába és november óta államköltségen ugrálnak Norvégiában. Iguro itt sajátította el azt u stílust, amire még Norvégia bajnokai is büszkék lehetnek-
Siker a nőknél, — bukái a sáncon
Itália olimpiai reménysége, Giaeinto ScrtorelU — lemaradt. Legalább ls a sik mezőn. Annál nagyobb sikerei voltak a nőknél. Talán\' ez volt egyik oka a bukásának. Nem élt spártaPéle-tet. Sőt! E tekintetben kollégája volt " francia Emilé Allais, akinek legalább meguolt az a nagy előnye, hogy ha nem is győzött, legalább helyezett lett. Ott állt mellettem, amikor Ple-rette-szoknyáikban egyszerre harminchárom műkorcsolyázóm\'} libbent ki a Stadion jegére. Volt közöttük szép is. Nem túlságos számban, viszont a hideg szép pirosra csípte az arcukat, mindegyiket fűtötte a vágy és az ambíció, hogy szépnek kellett mondanunk még azt is, aki a szépségversenyen nem vitte volna «í az első dijat Az abszolút favorit Sonja Henny, akit sokat látunk együtt a Deutschland Bob vezetőjével, Hans Kiliánnal, Nemcsak a jégen ... Sonja Henny a legcsinosabb növersenyző, pompás az alakja és gyönyörűek a ruhái. A belga I.undbek kisasszony és Magda Limpaltner gyönyörűen dolgoznak, de nem tudják utolérni azt a bájt és graciozitast, amit a norvégek mulatnak. Legszebb
, ZALAI KÖZLÖNY
1636. február 28.
lábai Amerikának vannak és Amerikát
itt Miss Windson képvseli. Irodakis-assxony Japánból, szemüveget visel. Ar osztrák Pulzinger sok reménnyel, de kevés eséllyel indult el a ueiucs küzdelembe. Botond Évát megtapsolták, amikor első kórét hamisittatlun grariozltással megírta. Nemcsak kor-csolyatudása, hanem bája és nyelvtudása is segíti a többiek előtt. Négy nyelven csacsog rendezőkkel, bírákkal és konkurensekkel egy időben.
Sch\'ndclc Ödön
á reformálna énekkar műsoros estje
A farsangi vigságból a nagykanizsai református énekkar ifjúsága is kivette a maga részét. Az evangélikus gyüle-kezeti otthonban vasárnap este nagyon jólsikerült vidám farsangi estét rendeztek. :A szépszámú közönség két órán át vidám légkörben és szinte családias Imngulatban élvezte a műsor kedves és kacagtató számait. E biensöséges légkór megteremtésében nagy része volt Győr Sándor h. lel-késznek, aki a konferanszié tisztét töltötte be. Meleg közvetlenséggel mondta el a számok közötti szellemes ffrmdolatfüzéseit é« ezzel egészen összeforrasztotta a hallgatóságot a sziupftd-dal. igen nagy sikere volt.
A műsort az ifjúság egyre jobban fejlődő énekkarának Népdalcgyvclcge nyitotta meg. A szép számot Otő Sándor vezényelte, okiben a kis énekkar nagyon Jó /karnagyot kapott A Népszámlálás című tréfában Domina Ferenc és IDprsetzky Jenő neveltették meg a közönséget. Szintay Ilonka szép ritmikus tánca annyira tetszett^ hogy ismételnie kellelt. Á .Szerbusz Sára. cimü jelenetekben a magyurság jóizü alakjait láttuk. Az alapiában tanulságos történet vidám jelenetei ugyancsak próbára telték a ncvetőizmokat. Kitűnő volt Jászay Lászlóné kardos gazd\'asszonya és a többiek is mind: Bertalan Mandi, Lajkó Mária, Jászay László, Herczegh József ős Szabó János.
A szünet után a Pójvizsga cimü jelenetet láttuk. A pompás vidám jelenetet Szbüay Ilonka és Schnábl Paula Igen ügyesen adták elő. Ismételni kellett a kővetkező számnuk is: Lajkó Mária és Szintay Ilonka nagy. szerű magyar táncának. A szereplőket zajos tapsban részesítette a közönség. Különösen nagy sikere volt Jászay Lászlónónak, aki a műsor utolsó számaként hamisítatlan cigányasszonynak öltözve jóizü jóslatokat mondott a közönségnek.
A jólsikerült vidám estet a református templom "harangalapja javiira ren-deztc az énekkor.
A* agy és gerincvelő megbetegedéseinél a régbevált terméazetes .Ferenc József* keserűvíz — ko rán reggel egy pohárral bevéve — ax emé»ziöc8Rtomát alaposan kitisztítja, a bélműködéil elősegíti, a gyo-moreméaztést megjavítja és fokozott anyagcserét eredményez. Az orvosok ajánlják.
IDŐ
Havasesó!
Prognózis: Változó felhőzet, tok helyen köd egyes helyeken esö, havasesó, a magasabb hegyekben havazás, gyenge légáramlás, a hőmérséklet nem változik.
HL
marn
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár évi közgyűlése
Klelnleld Ignác Igazgató 45-lk szolgálati évének jubileuma
— Belföldi és angol férfiruha szövetek kiváló minőségekben Singer Divat-áruházban.
A Zalamegyel Gazdasági Takarék pénztár múltja körültekintéssel viti vezetése és a megye közönsége körében élvezett nagy bizalom mindennél ékesebben dokumentálja azt a gazdasági szerepet, amit a megye életében jótékonyan betölt. A Zala-megyei Gazdasági Takarékpénztár vasárnap délelőtt tartotta 39. Óvi rendes közgyűlését, amelyen a részvényesek nagy számban jelentek meg. Ott láttuk soraik között a megye és a szomszéd megyék előkelő birtokosait és közéleti tényezőit is.
Dr. Plihái Viktor felsőházi tag, kir. kormányfőlanáesos elnöki megnyitója után Ki \'infcUt Ignác igazgató beterjesztette az igazgatóság évi jelentését, amelyből megállapít ja, hogy a gazdasági javulás a Dunántulnak ezen a részén számottevőbb volt, mint egyéb vidékén és ennek a kedvező körülménynek tudható be\', hogy a gazdaiadósok fizetési kötcloBÍttségeiknek pontosan tudtak eleget tenni és a mult esztendőben megindult tőkeképződés tovább fejlődött. A betétállomány örvendetesen szaporodott, ami az intézettel szemben való legteljesebb bizalom fokmérője. Kihelyezésekből 287.000 pengő folyt vissza, 312.000 pengő uj kölcsönt folyósítottak. Melegen elparentálta a jelentés Szentmihályl Dezső földbirtokost, a Pacsai Takarék elnökét, valamint dr. Tamás János igazgatósági tagot, az intézet ügyészét és Fischer Károly igazgatósági ta got. Az üzleteredmény 25.897 pengő tiszta nyereséget tüntet fel, amiből a takarék részvényenként 1 pengő osztalékot fizet.
Miklós Gyula, a Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár igazgatója a legteljesebb szeretet szavaival méltatta Kleinfeld Ignác, az intézet igazgatójának ,45 éves bank-munkásságát. Kleinfeld Ignác 1890-ben lépett be, mint gyakornok a Bankegyesületbe. ahol öt évig dolgozott, majd onnan átment a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztárhoz, ahol annak alapításától fogva páratlan ügybuzgalommai dolgozik. Kitűnő kvalitásai csakhamar előbbre vitték és ma az Igazgatói székben elsőrendű munkát fejt ki. A részvényesek nevében köszöntötte az érdemes multu és kiváló munításságu főtisztviselőt, akinek a Zaiamegyel Gazdasági Takarékpénztár fejlődésében és kiépítésében nagy része van. Becsülettel vette kl részét min-denkor a közéletben ls. A világhá-
borúban is ott volt és a kommün alatt hazafias működésével és lelkiismeretes munkájával sikerült megvédenie az intézet érdekelt. Majd következett az Infláció, a valuta-krizis, Kleinfeld igazgató szerencsés kézzel, gondos előrelátással, példás lelkiismeretességgel és hűséggel ezeken\'is átvezette az intéz-tet.
A közgyűlés lelkesen és hosszan ünnepelte a közbecsülésnek örvendő Igazgatót, i
Plihái Viktor dr. cinöle az igazgatóság és felügyelőbizottság nevében köszöntötte a jubiláns K\'einfeld Ignácot, aki meghatottan . válaszol! a váratlan ünneplésekre és Ígéretet tett, hogy ezután ls csak a kötelesség útját fogja járni intézetének és ügyfeleinek szolgálatában. i
Nagy lelkesedéssel újra megválasztották elnöknek dr. Plihái Viktort, alelnöknek Blankonberg Imrét..
A közgyűlés az igazgatóságba^ ezután újra beválasztotta Gyömörey Istvánt és uj tagokul Bertin Ágostont, dr. Kreiner Zsigmondot és dr. Tamás Jánost, a yálasztmány-ba uj tagokul: KfCítzer Dezsőt, Márkus Károlyt és Maschanzker Mártont. A felügyelőbizottságban u| tag Boros Miklós, a Hitelbank pécsi fiókjának Igazgatója, i
Kamatmentes hitellel lehet tenyészállatot vásárolni a mezőgazdasági kiállításon
óriási érdeklődés mutatkozik a március 20 25-én tartandó idei Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészállatvásár Iránt. A földművelésügyi miniszter az OMGE elő terjesztésére a tenyészállatok beszerzésének megkönnyítése céljából kamatmentes, u. n. jutalékos tenyészállat beszerzési hitelt engedélyezett, amélyet hitelképes tenyé.sz-tök vehetnek igénybe. »Védett« birtokosok c hitelt nem igényeihetik, úgyszintén nem kapható a hitel ha-r szon célra történő vősárlásokra. A kölcsön 18 hónapra szól, kamatmentes, csupán a folyósításért és kezelésért kc\'1 évi 1 százalék jutalékot a törlesztési részletekkel egyszerre megtéríteni. Érdeklődők igényeiket legkésőbb február 25-ig jelenthetik be a Kiállítás rendező bizottságánál (Budapest, IX." KÖz-telek-utca 8.) 1
K kereskedelmi minisztérium az OMGE kérésére 50 százalékos ked-
Városi Mozgó. Szerdától-vasárnaplg!
A magyar filmgyártás Igazgyönygya I
Elnök kisasszony
Játékos derű, vidám izgalom, fülbemászó muzsika. Szereplők: Murát! Lili, Kabos, Petes Sándor, Jávor. Nádal Márta, Pártos Gusztáv, Gombaszógl Ella és Törzs Jenő. Fényes kisérö műsor. Rendűi helyárak.
Előadások hétköznapokon 5, 7,9 órakor, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor.
vezményt biztosított az Állam-vasutakon és a kezelésében levő helyérdekü vasutakon. Ugyanezt a kedvezményt megadták az önálló igazgatással biró hazai vasutak is hajózási vállalatok is. A kedvezményes utazásra jogosító "Igazolvány ára az összes vasúti és vizl utakra egységesen 1.30 pengő. Az igazolvány a-Budapestre utazásra március 14-től 25-ig, a visszautazásra március 20-tól március 81-ig bo. záróan érvényes s bármelyik kocsiosztályon felhasználható. Igazolványt az igénybevevő nevének és a kiinduló állomásnak a közlése mellett postabélyegben való beküldés ellenében küld a rendezőbizott-ság (Budapest, IX. Köztelek-utca 8.), de beszerezhetők az igazolványok az utazási irodák, gazdasági egyesületek és szövetkézetek utján is.
A nőegylet! álarcosbál
ragyogó, a maga nemében pőratlan eseménye lesz a kanizsai farsangnak. A szenzációs Jelmezek egész tömege\' készül titokban városszerte és a vidéki uriházak asszony-szobáiban is. A báli tudósító máris bomba sikerű jelmezekről tud, csak egyelőre fej vesztés terhe nie\'lett tilos róluk bővebbet elárulnia. A! farsang koronája l^sz a most szombati álarcos-bál, amely ""karnevál tarka hadseregével népesíti be az
Iparoskör termeit.

Aki tévedésből nem kapott volna meghívót, de arra igényt tart, szíveskedjék értesíteni erről Farkas Vilmát, a Keresztény Jótékony Nő-ecvlet ügyvezető alelnökét (Bazár
II. udvar, telefon 171.) 7

A farsang egyik legszebb büfféje
lesz a nöegy\'eti jelmezbálon. •
Pompás zene lesz : - Pasquaietti-jazz és Torma Tóni cigányzenekara.
— (A nagykanizsai Ipartestület)
évi közgyűlését technikai okokbórfeb-ruár 22-én délután 3 órára halasztotta el. Ila akkor nem lenne határozatképes, ugy március elsején fogják meg-tarlanl.
— (A kanizsai izr. hitközség)
március 22-én tartja évi rendes közgyűlését, másnap, 23-án kerül sor a hitközségi elnökválasztásra. Jíülőn közgyűlésen választják meg az alelnököt, valamint az előljárósági tagokat. Az idén összeül ismét Nagykani-zsán a ix. kőzségkerület is, hogy megtartsa Blnökvála-.ztó közgyűlését. YA\'isfl Tivadar elhunytával ugyunis személye és munkássága Iránti tiszteletből, eddig nem töltötték be az elnöki állást, az idén azonban ez is betöltésre kerül.
— Takarék, szőnyegek, bútorszövetek nagy választókban Singer Divatáruházban.
— (Vasúti kézművesek közgyűlése)
A nagykanizsai vasúti kézművesek
rendes évi közgyűlésüket március 1-én délután 3 órakor az Ipartestület alsó termében tartják meg. .
- BoterTáaéHAs uwn §om*\\ Telj* beieudezéseket lendklTül előnyáe ré«-letflzetésre, sőt kamatmenteeen U átlátunk. Kopstcin bútoráruház, Horthy HlklÓMit 4.
1,896. február 18
1HML0MV
f
■AH *
MODERN LAKBERENDEZÉS
mmm ^ I uanunus, iz,icscs es nem UT
■§mm I kedvező feltételekkel is kap
Kopstein
otthonos, Ízléses és nem drága,
kapható
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
— (Az épltfilparl munkátok)
küldöttsége járt a városházán dr. Krátky István polgármester előtt, okit orra kértek, hogy tekintettel a szakma súlyos munkanélküliségére, kövessen cl mindent a tavaszra jgétf középilkezé-sek megvalósulása érdekében. A polgármester válaszában kifejtette, hogy minden emberileg lehetőt elkövet etéren. Utalt a Hcrtelendy-tclkcn építendő iskola, az OTI-sjtékliáz, n kór. ház-befejezés, az igazságügyi palota, stb. érdekében folytatott állandó tevékenységére. A küldöttség megnyugvással távozott a városházáról.
— Flntnliol, orepe de chlne, geor-gétte, marocalu maradékok megfelelő Béretekben maradik árakén SekStwál.
— (Az Irodalmi Kör Vegyeskara)
ma, kedden este a szokott helyen és időben, a vasárnapi szeroplésre való tekintettel nem szólam, hanem ósszpróbát tart. A tagok teljes számban való pontos megjelenését kéri n vezetőség.
Kán níl ós gyermokkabátok, szőrmék már erősen mérsékelt árban Sln-ger Dlvatáruházban.
— (A Leánylloeum farsangi délutánja)
Szombaton és vasárnap délután 5 órakor a nagykanizsai Notre Dame apácák lcáuyliceuniu gazdag müsoru, szórakoztató délutánt rendez. A szülőknek, hozzátartozóknak, u líceum és u magyar tanügy baráluinak találkozója lesz a líceumi növendékek farsangi délutánja A rendezést a tanár, nők végzik nagy ügybuzgósá«gal. Bohózat, vígjáték, tánc-számok, szóra, koztató jeleuctek, zeneszámok vannak a műsoron. A büffé elsőrendű. Müsor-meegváltás személyenként 1 j>engő.
— (A Ksth. Ifjúsági Egyeiület)
vasárnap, 23-án, határozatképtelenség esetén március 1-én délután 4 órukor tartja Kiskanizsán ez évi tisztújító közgyűlését.
Három kanizsai exportőr felett Ítélt a budapesti valuta-törvényszék
6-8 hónapi börtönt és pénzbüntetést kaptak valuta-eltitkolásért
A budapesti bünletőlörvényszék Horváth-tanácsü hétfőn tárgyalta He. gedüs József nagykanizsai állatexportőr ügyét. Hegedűs ellen az volt a vád, hogy az exportálások során 390.000 lirát nem jelentett-be a Nemzeii Banknak. Hegedűs azzal védekezett, hogy csak mint ügynök szerepelt az exportnál ós ő is áldozata az azóta 3óvre elitélt Galetti olasz nagyvágónak.
A tanuk- kihallgatása s a perbeszédek elhangzása után a törvényszék fi hónapi börtönre itélto Hegedüst, ez az Ítélet még nem jogerős.
A harmadik per vádlottjai ugyancsak nagykanizsai állatcxporlőrök voltak: Weisz József és fivére, Weisz Béla.
A vád szerint szarvasmarhákat szállítottak Olaszországba és 374.000 lirát eltitkoltak a Nemzeti Bank elől. Mind a két vádiolt tagadta bűnösségét, a törvényszék azonban a ..tanúkihallgatások alapján bűnösnek mondta ki őket és ezért Weisz Józsefet 8 hónapi börtönre, 000 pengő pénzbüntetésre és 1000 pengő vagyoni elégtétel megfizetésére, Weisz Bélát pedig 0 hónapi börtönre, 400 pengő pénzbüntetésre és ugyancsak 1000 i>engŐ vagyoni elégtétel megfizetésére kötelezte^ Ebben az Ítéletben a vád képviselője megnyugodott, az elitéltek azonban semmiségi panaszt jelentettek be.
— (Póruljárt Rózea Sándor)
A jégszállitás szezonjának is megvan uz áldozuta. Hózsa Sándor fclső-sánci lakos jeget szállított, közben olyan-szerencsétlenül cselt lo u kocsiról, hogy súlyos sérülésekkel szállították be a nagykanizsai kórházba.
~ Ögyoljoa, mert nem minden trleó-fehérnemű Excellent HabselytB.
— (Vakmerő támadás)
Horváth József sutdi gazda este hazafeló tartott, umikor három isme. rétien ember ráugrott, leteperték és véresre verték. Olyan súlyos sérülése-ket szenvedett, hogy be kellett szálli. tani a nagykanizsai kórházba.
— Elegáns női szövetruhák most nagyon olceón kaphatók SchüUnál.
— (M^ttllAk talál ke *é Ja) szerdád délután 0-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermét*®.
Ingyen nagyalakú fénykép a Zalai Közlöny előfizetőinek
A 76 éves Zalai Közlöny előfizetői ragaszkodását akarja meghálálni azzal a megállapodással, amit a helybeli Pogány foto-müteremrael kötött. A kitűnő műterem n Zalai Közlöny költségére készít egy felvételt minden igazolt előfizetőről és a Zalai Közlöny költségére szolgáltat ki egy darab ízlésesen felkasírozott 18x24 cm. nagyságú fény. képnagyitást. Aki ezt az ajándékunkat igénybe óhajtja venni, jelentkezzék a Zalai Közlöny kiadóhivatalában. Pogány fényképész minden jelentkezőnek a lakására megy éa ott családi körben készíti el a felvételt.
APfiÓülDUtlEK
& fófSiS sscrJr ttan&\'ZZ
1. .U4. tt Ml. .Injw un.kM , fflMr.
A.MtuIk ssotld árban rldfkr. »-y
helyben bármikor niegrendelhstók. Tele-Ionállomás2 2-2 Kinlnunn ManíJ. 4891
HmuAII ruhát veaa«k és eladok, hl. fáir. há.hoz megyek. Márkás, Király-utca 11. 117
■AliraKék tisztításét éa leilMt Ull-szcitlen végzi RózM-gyár. OyüilfiWepe: KIrély-ulcs 52
PaflAnyvéri uradalmi fajboraim kimérését mir I III.r mennyiségben megkezdtem. Pogányvár! vegyes\' 40 tllT., Pogányvárl édeskés rizling >0 lilltr, tl.« .ara. kurg»4l tO Hllér - fogyasztási adóval. — Orou Károly fóldblrtokoi Batthyány-ulca. 20.
latsaaeJtM tUsép.,»are alkalmat talek agéaiban v.gy leloazlva átadó. f"el-vIlágosTtáa dr. Hog CgyvédnH. 5C
OImA ital, alvarl lakáuk él
liletbclyliágek Pó ul 24, P» ut 13, Caea-geiy-ut 13 éa Zitnyl-utai « as. alatt. 602
Pelótl-.l 20. asámu wMigáwká. kla&í 630
Uetőmas
bizalmi cikk.
Vásároljunk :
HIBSCH ÉS SZEGŐ
magiiakfliletbtn.

ZALAI KOZLONV
1936. február 19.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a jóbarátalm-nak, akli- felejthetetlen jó Anyám elhunyta alkalmával részvétükkel fájdalmamat enyhítették, ezúton fejezem kl leghálásabb köszönetemet.
Dr. Kesztler István.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik eseretelt térjem, teatvéránk s gyermekünk, iq. Isit jássi
murskereesturl KöztnktArnk oég-vezetCjáaek korai elhalálozása alkalmával. talajlhetetlen. drága halottunk temetésén s u gyászistentiszteleten résztvettek, fogadjak hálna köasönolUiikct.
6sv. Ifj. Bojt Já.oué B«|t Jánoa cylád|s
Nagykanizsa m. vároa polgármesterétől.
2999/1936.
Árverési hirdetmény.
A József laktanya északi oldalán levő 878 n-öl szántóföldet folyó évi február hó 27-én d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó árverésen 6 gazdasági évre bérbeadom.
BAvebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. február hó 13-án.
us Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
2829/1936.
Árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képező Erzsébet-tér 3—4. sz. házban folyó évi május hó 1-én megüresedő 2 szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakást folyó évi február hó 20-án d. e. .10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó árve-rtsen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. február hő 3-án.
ta> Polgármester.
Átlag
t pengőt
takarít meg, ha
spartmérkűzésre
Provincia pengöszeivénnyel vált jegyet Budapestem.
tA -Provincia Utazási és Jegyiroda helyt képviselete a
Mtfitolml MirAkMajtir
Muuiamit itmuGapettr.tai,
h
Súlyos vereséget szenvedett az NTE Nyugat bajnokától
Soproni Vasutas SE-NTE 8:2 (3:1)
A bajnoki szezon megkezdése előtti utolsó vasárnap súlyos vereséget mért az országos hirü soproni csapat az NTE-re. Mérkőzés előtt Szabó László főtanácsos, az SVSE alelnöke üdvözli a jubiláló NTE-t és selyemzászlót nyújt át, melyre Kasztl Árpád intéző válaszolt és az NTE 15 drb. jubileumi diszérmét adja át a vendégcsapatnak.
A soproni csapat a nyugati futball igazi nagy hírnevét igazolta. A csapat minden része egységes,/ játéka pedig a legkényesebb igényeket is kielégítette. Ez a sáros, mély talaj is jobban konveniált a vendégcsapatnak, mint az NTE-nek. Az NTE csak az első félidőben tudott ellenállni az állandó SVSE ostromoknak, sőt amikor a vendégcsapat megszerezte a vezetést, Szollár re-mek góljával egyenlített is. Ezután élvezetes, szép játék alakult ki, sőt
egyenrangú ellenfél volt az NTE, de a Vasutas 2 góljával már 3:1 volt a félidő.
Szünet után Csáki rosszul ad haza, a soproni center elcsípi a labdát és lövése védhetetlen.
Ezután a soproni csapat macskaegér harcot viv az NTE-vel és tetszés szerint éri el góljait és csak Szollár góljával tud szépíteni.
A két csapat között óriási kölönb-ség mutatkozott. Sokkal állóképesebb és felkészültebb volt a vendégcsapat az NTE-nél és talán ez volt az igazi oka a súlyos vereségnek. Nem imponált az NTE-nek a mély táros pálya sem, de legnagyobb hibája azonban a csapat Összeforga-tása. Végre már meg kell keresni a végleges csapatot, mellyel bátran ki lehet állni a bajnoki szezonra.
A mérkőzést Izsák biró vezette.
Zrínyi—Zalaegerszegi TE 3:1 (1:0)
Enyhe tavaszi napsütésben, mint egy 700 főnyi hazai közönség clötl győzte le a Zrínyi a jóképességü ZTE-uJ^ saját pályáján, ami. nem megvetendő eredmény, tekintetbe véve. azt, hogy előző vasárnap az NTE Itt Nagykanizsán sem tudta megadásra kényszeríteni. Otthonában pedig egyenesen veszedelmes ellenfélnek bizonyult.
A mérkőzés nagyon erős iramban indult és ez a lendület az egész mérkőzés folyamán megmaradt. Ami a kicsiny pályára vezethető vissza és a korai szezonra, mert tervszerű akció bizony mindkét részről kevés volt. Gyors támadások viharzanak mindkét részről. A ZTE jobbszárnyával, mig a Zrínyi inkább Pum—Boda balszárnynyal. Némi Zrínyi fölény mellett. A kapusok remekelnék. Szökrönyös szenzációs mutatványokat produkál, da Pápai sem marad el mellette.. A félidő egyetlen gólja egy . 25 méteres Csöngei bombából esik a baloldal támadása befejezéseként.
Második félidőre a Zrinyi Babost előre viszi jobb ös&ckötőbe, helyét Ködbaum foglalja el és a bal bc\'kk
poszton Stróbl játszik. A .csatársor ebben az összetételben nagyon szé|>cn kombinál, valósággal beszorítja ellenfelét, aki csak nagy néha jut át n félvonalon, de akkor Cigány révén nagyon veszélyes egy ilyen lerohanás után nagy gólt lő.
Ezzel el is lőtte ZTE a puskaporát és az eredmény tartására igyekszik, ami nem sikerül, mert Boda kétszer egymásután eredményes remekbeszabott nagy góljaival,
A Zrinyi a második félidőben valósággal iskolázott, a csatársor ellenállhatatlan volt. Minden tagja kitett magáért, de különösen Babos elegáns, észszerű játéka szenzációs, aki a mezőny legjobbja lett, mint jobbösszekötő. Centcrhal{ helyén méltó partnere Ködbaum. Az újonc Stróbl megfelelt, Kárpát pedig áttörhetellennek bizonyult. Pápainak nagyszerű pillanatai is voltak, gólról nem tehet. A szélsőhalfok a szárnyak lefogásában jeleskedtek. A gólok pedig a góllővő-ket dicsérik, de nem megvetendő Pum két nagy kapufája sem.
A ZTE nagyot javult egy hét alatt,
TáskMramofon
kedvező részletfizetésre.
Legújabb sláger
gramofon-lemezek.
SZABÓ ANTAL sportűzletében, Fő-ut 5.
különösen a szárnyak. Két klasszis szélső csatár futballozik benne, kár hogy « belsők olyan gyatrák. Center-halfjuk nagyon tud, a szélső fedezetek szürkék. A közvetlen Védelem amig ki nem fulladt, állta a sarat. A kapus extra kjasszis. Dr. Singer lehet jó jogász, <Je a futballjéték vezetése te-rén sok kívánnivalót hagyott
Kiadja a laptulajdono. KOigaidaságl Rt. Ctatenberg Nyomda 4a Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Feldöf kiadó t Zalai Károly. Interurbán taleíon: Naeyknnixaa 71 iaá»
Régi kalapokból
il, divatosat
MM 2 pngMil.
L»ga|»bb modellekI
\' ydl Divatba
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Várps házpalota.
Rügyfakadás előtt
Alma-, körte , szllvafákat
100 liter vízben feloldott 5 kgr. Naa Dendrln-ool, a többi fákat 100 liter vízben teloldott 3 kgr. Solbár gyárilag készítőit mtaakánlával
JUinola Potnpin
(syBmOlcit.kitráay Mbh.ljek bek.n*»tra.)
OltAalaaz Harnyáanyv Dr&tkafék.
ttsígi és kerti magvak
Műtrágyák
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmUze-rek, zsák, stb. kereskedéaébtn
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (A bíróság mollett)
L
A lALAI közlöny
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hhiMinil «te<Wn«*/
t*m?*
* kMisi.liá HiHiiII WWsh 1
■ (Halas Malv. *áal&fae*l
76a évfolyam 42. «xám
NagykanliH, 1936. február 20 csütörtök
Ara 12 fl«-
ZALAI KÖZLÖNY
-S5»
U UvUWnMi FU i. ■
POLITIKAI NAPILAP
Felek)* szerkeszti: Barbarlta Lajoa
ElítlíMW áll: tjT bW. • 4« Kitt.
Su.lm>M|i <i kfotthlnUb Ufaloa. 7» «
Srapnel robbant egy sümegi kovácsmühelyben
Tizennyolc srapnel egy falusi ócskavaskereskedésben — Óriási pusztítást végzett a rózolvasztás közben felrobbant lövedék — Több súlyos sebesültje van a szerencsétlenségnek
Sümeg, február 19 Hétfőn este borzalmas erejű robbanás v-rle fel Sümeg csendjét. Az egyik kovácsmühelyben egy a világháborúból ittmaradt srap-neli robbant fel és csak különös isteni gondviselésnek köszönhető, hogy emberéletet nem követelt
Rechnibier Adolf ócskavaskenes-kedő 18 darab srapnell-lövedéket adott át Szíjártó Péter kovácsmesternek, hogy olvassza le az azokon levői rezet. Este a kovácsmester három fia azonnal hozzálátott a munkának. A 21 éves László tartotta a kohóbun az egyik srapnellt, a 13 éves István fujtatott, a 24 éves
Sándor pedig távolabbról nézte munkájukat.
AJjg pár pillanat múlva a srapnel/ felrobbant és p hatalmas crejü robbanás Lászlót a nyitott müheiy-ajtón keresztül az úttest másik of-dalán levő villanyoszlophoz vágta, aki ott eszméletlenül eseti össze! ö sérült meg legjobban, bal arca teljesen összeégett, egyik fülére megsüketült. A kis István bal karján és lábán szenvedett súlyos égési sebeket. Sándor, miután távolabb állt, csak könnyebben sérült meg. A robbanás szerencsére az ellenkező oldalra történt, a legények sebesülése Inkább csak a
szétvágott tűztől ered, migaszem-közt levő falon embernagyságu lyukat vágott a lövedék, beszakította a háztetőt és még a szomszéd házak ablakalt is mind bezúzta a robbanás.
A sebesülteket azonnal orvosi kezelés alá vették, a vizsgálat megindult. Az ilyen háborús .srapnell-emlékek már nem egyszer okoztak súlyos s"besü\'éseket és még mindig nagyon sok ilyen veszedelmes emlék van a nép\'között. Ajánlatos volna, most má£. ..Cgyszfir hatóságilag begyűjteni ezeket a könnyen halált okozó háborús-emlékeket.
Olaszország kitart a római hármasegyezmóny mellett
Oflring Varsóban, az osztrák külügyminiszter Milanóban — Olaszország és a Duna vidék problémája — Egymásután lesznek kegyvesztettek a Négus tábornokai — Deszta herceg a Négus fogságában
á végsők felé közeledik Abesszínia ellenállóképessége
Varsó, február 19 Göring porosz miniszterelnök feleségévei szerdán neggel Varsóba érkezett. Még a délelőtt folyamán látogatást tett a miniszterelnöknél, délben a köztársasági elnök fogadta, a délután folyamán pedig Beck lengyei külügyminiszternél tesz látogatást. Utána különvonattal vadászatra utazik.
Milánó, február 19 Suvich külügyi államtitkár szerda délelőtt érkezett Milanóba. A pályaudvaron az ünnepélyes fogadtatásnál megjelent Berger-Walde-negg osztrák külügyminiszter is, a kivel Suvich fontos tárgyalásokat fog folytatni.
Páris, február 19 Az olasz kormánynak a Duna-medenoc kérdésében elfoglalt álláspontjáról ellentmondó hirek érkeztek. Ezzel szemben olasz részről hivatalosan kijelentették, hogy az 1934-ben kötött római hármas egyezmény egyszer és mindenkorra megpecsételte Olaszországnak Du-na-vldéki politikáját.
Az olajzárlatnál is hatásosabb megtorlásokra gondolnak Londonban
London, február 19 Az angoi minisztertanács legközelebbi ülésén az olajzárlattal foglalkozik. Alz áz átalános Mfogfe,
hogy, Abesszínia ellenálló képessé-ee a végsők felé fokozódik. Az angol kormánynak a Népszövetséggel együtt mielőbb meg keU tenni a további lépéseket az ujabb olasz támadások elkerülésére és ha az olajzárlat nem lenne elég hatásos eszköz, akkor egyébb megtorló módszerhez keli folyamodni.
Afcmara, fcbrtrár 19 A1 négus Alatába utazott Ajaina tábornok főhadiszállására, aki az állásából elmozdított Deszta herceg
Berger-Waldenegg és Suvich
Firenze, február 19 (Lapzártakor érkezett) Báró Ber-ger-Waldenegg osztrák külügyminiszter és Suvich külügyi államtitkár délelőtt hosszasan tanácskoztak egymással.
Róma, február 19 Olasz politikai körökben Suvlch-nak \'a római német nagykövettel és az osztrák követtel .folytatott tárgyalásait arra magyarázzák, hogy Olaszország a keietafrlkal katonai sikerek után most politikai és diplomáciai téren is javítani akar helyzetén. Olaszország ós Németország viszonya már a mult év szeptemberében megjavult Most az a helyzet, hogy Olaszország és Német
tisztségét vette át. A négus az uj tábornokkal a hadsereg átszervezését és a haditervet beszéli meg. I Deszta herceget Szidamurban, a fellegvárban elfogták és megbilincselve repülőgépen Dcsszióbe szállították. Ajama tábornok a legutóbbi harcok során elvesztette kedvenc tábornokát, Tessut. Imru herceg, aki csapataival Akszum körűi tartózkodik, szintén "kegyvesztett lett, mert nem engedelmeskedett a négusnak.
külügyminiszter tanácskozása
ország között sokkal jobb a viszony, mint Olaszorsázg és a világháborúban Vele együtt harcolt szövetségesei között.
A kisantant nagy tanácskozása Belgrádban
Belgrád, február 19 (Lapzártakor érkezett) Belgrád nagy tanácskozásokra készül. Már megérkezett a bolgár király, a napokban várják a román királyt és a cseh miniszterelnököt. A\' tanácskozások célja az, hogy Bulgáriát valamiképp belekapcsolják a Balkán államok szövetségébe, j
Lemberkovics Alajosné emléfehangverseny
A nagykanizsai Városi Zeneiskola hétfőn <\'ste hangversenyt rendezett első hegedűtanára, Lemberkovics Alajosné emlékére. A Zeneiskola tanári hangversenyei mindig eseményt jelentenek Nagykanizsa zene kulturális életében, a Lemberkovics Alajosné emlékhangverseny azonban kimagaslott a tanári hangversenyek sorából is. A műsor előtt Vannay János emlékezett meg pár szóval arról az asszonyról, aki két évvel ezelőtt itthagyta a Zeneiskolát, de akinek szelleme ott él a falak között és ott is fog ólni\' mindörökké... 1
...És ez a szellem végigvonult a . mostani emlékhangversenyen is, kulturált és fenkölt szellemének nyoma volt a műsor minden számán, amelyek mindegyike - mint Vannay igazgató mondotta műsorismertetésében — kapcsolatban van személyévei is. A műsort Stradel-la : Irgalmazz Istenem c. áriája nyitotta meg, amelyet a megboldogult hegedütanárnö is annyira szeretett, sőt énekelt. Az egyházi jel-legü mü stílusában a világi feldolgozás felé hajlik : benne van még a XVII. század egyházi fce-néjének bűnbánó könyörgése, de stílusában már a nyíltabb, világosab megoldásokat keresi. Erdfissy Rózsi iskolázott, szép altja ezúttal is a finomabb megoldásokat „keresve adta e]ő a dalt. A felső hangjai talán a ködös időjárás miatt kissé fátyolozottak voltak, mély althangjai \'azonban tisztán és szépen csendültek fe\'. Különösen szép volt a hangszinének jobban megfelelő másik két mü : Schubert A varju-ja és Vannay: Síkos a hó, szalad a szán c. szerzeménye, amelyeket az elöadónő is elmélyülten adott elő. A zongoraklsérotettfontf
Ilona látta el stílusosan és figyelmesen. A hallgatóságnak is különösen a programzenei alá festésű, e-\'égi-kus hangulatu Vannay szerzemény tetszett.
Mozart zongorára és hegedűre irt e-moll szonátája az abszolút zene birodalmába vitte e< a hallgatóságot. A mozarti, örökké friss és üde témák"szárnyán üditő volt az utazás a tiszta muzsika honában. Megkönnyítette feladatunkat. az, hogy olyan ve^tönk volt ebben a zenei utazásban, mint F. Pásztor Irma és Drávai Lajos. Bámulatos technikával, komoly, elmélyült játékkal adták elő a müvet, amelynek minden finomsága és szépsége csorbítatlanul ragyogott.
Hasonló figyelmes és tökéletes játékról tett tanúságot F. Garat Margit és K rckcs Irán, akik Vannay gordonkára és zongorára irt Balladá ját adták elő. Vannay stílusos, szinte komor hmgulatu balladájában annyi sziv és fájdalmas érzés van, hogy az előadókkal együtt a hallgatóság is felemelkedett egy másik világba, amelyből
2AfcAI HOttkONY
1936. ftbraár 20.
csak a mü pentatónlku* befejezése hoz vissza bennünket. t i
Szünet után a mitoor egyetlen száma az orosz Beethoven, Csaj-kovflzky hatalmas Zongiiruhármasa volt. Ajuü a nagy orosz zeneszeitsö egyetlen zongorahármasa, amelyet barátja, Rubinstein Miklós haiálárá irt. A szerző^ »Egy nagy művész emlékére* Irta - és az előadók, annak a művész emlékére adták elő, aki már nem tudta eljátszani, m«rt két évvel eaeiőtt éppen e mü tanulása közben szólította el az l)r. A két tételű mü mindhárom részében ugyanaz a fájdalmas téma vonul végig és még a vidámabb színezetű részek alatt Js hol itt, hol ott felsír Csajkovszky oroszosan szomorú témája. A mü II. tételének második _ része egyenesen lenyűgöző. A,1 barátja elvesztésén kesergő orosz lélek világfájdalma F. Pátitor Irma, üráuai Lajos ós F. darai Margit előadásában mély nyomot hagyott a hallgatóság leikében. A nagyigényű müvet a három kitíinö zenetanár biztos technikával, pompás összjátékban kifő* gástalanui adta elő. Művésze mindegyik hangszerének és tökéletes, biztos kezelője. Így ha kellett, a háix&h egyenrangú hangszerből kettő mindig alá tudta magát ren* delni a témát variáló harmadiknak.
E nagyigényű mü előadásával egy ujabb állomáshoz ért a Zeneiskola ós megnyitotta a hallgatók előtt is azt az utat, amelyen most már nem csak hallgatni, de élvezni is tudjuk e kétségtelenül magasabb zenei kűlturát igénylő müveket. A hétfői nivós emlékhangv^Psenyt zsúfolt ház élvezte végig, amely meleg és megérdemelt tapsokban részesítette a szereplő tanári kari.
A nagykanizsai Városi Zeneiskola méitőképpen emlékezett meg első hegedűtanárjáról: Lemberkovlcs Alajosnérói.
1^0
A serdülő ifjúságnak adjunk hetenként legalább egyszer reggel felkeléskor egy-egy kis pohainyi ter-míszeies „Ferenc JózsH" keserü-vizet, meii gyomor-, bél- és vértlsz-Utó hatásának, fiuknál és leányoknál egyaránt, igen fonlos eredményeket köszönhetünk. A gyermekklinikákon a Ferenc József vizet a kisdedek makacs székszorulásánál és nagyöbű gyermekek gyomorbélhurut-jánal már régóla kitűnő sikerrel alkalmazzák.
IDŐ
Eső, hó!
Prognózist Élénk szél, sok helyen C5Ő, havaseső. vagy ha-vazís, az éjjeli lagy a Dunától keletre erósödik, a nappali hő mérséklet valószínűleg csókken.
Magas Ilhály püspöki tanácsos
Dr. Rott Nándor megyéspüspök Magas Mihályt, a nagykanizsai róni. kath. kegyesrendi gimnázium igazgatóját érdemel elismeréséül püspöki tanácsossá nevezte ki.
A kinevezés híre Nagykanizsa társadalmában őszinte örömet ébresztett. Magas Mihály, a puritán életű, szerény, csendben munkálkodó szerzetes, amióta ide került Nagykanizsára, szint;\' percnyi megállás nélkül dolgozott nem csak hivatásszerű munkakörében, hímem azon tul is. Sohasem gondolt arra, hogy az embernek tudjanak munkásságáról, sőt valósággal menekült a nyilvánosság elöl, amely néha rá akart világítani érdemeire. És Íme : a munkás, önfelá-\'dozó katolikus jellem gyertyafényét hiába takarta le a saját, végtelen szerénységének vékájával. Az érdem fénye átcsiilogott azon és a püspöki szék magasában is észro vették azt
az embert, aki soha nem Jugadott el ünneplést, még a csendes elismertetés* elől is visszahúzódott s amikor legnagyobbat alkotott, amikor uj templomot épített Nagykanizsán, akkor is krisztusi jelleméből fakadó önzetlenséggel, szinte személytelenül tudott mindent egymaga elvégezni.
Á, piarista rendnek szerény, alázatos, de tetterőhen és munkájának eredményében gazdag fiára most mégis rátalált a felső kegyes elismerés. i
Köszöni ezt a kitüntetést s megyéspüspöknek egész Nagykanizsa, hálás érte az osztat\'aiy egész város, annak minden rendű és rangú népe, kik között njnes különbség Magas Mihály értékének és érdemeinek ismeretében és nincs különbség Magas Mihály őszinte, mélyen érzett becslésében.
A nem szavazó városi tisztviselők és az elaludt villany
lesznek a fő panasz-pontjai a bizottság-választások ellen készülő fellebbezésnek
Míg cl sem ílítck az Izgalmak a városi képviselőtestületi választá-
sok fellebbezése körül. Az igazoló választmány határozatát még csak most kézbesítették ki az erdekelteknek és március l-ig lehet a döntés ellen fellebbezni. Lesz Is fellebbezés, nem is egy. És amig ezek körül zajlik a köz-érdeklődés, máris itt van az ujabb vicinális peticiós ok: - panasszal készülnek megtámadni a városi választások ujabb fázisát, a bizottságok összeállítását is. Igy tehát a vármegye kisgyülése is foglalkozik még a kanizsai választás ügyével.
A fellebbezésre készülök véleménye szerint egyik legfontosabb panasz-ok a képviselőtestület városi
tisztviselő-tagjainak a szavazástól, állítólag előzetes megállapodás alapján történt t^jes tartózkodása. Az a vélemény, hogy ha a tisztviselő-városatyák is j;yÖkQi\'itfták volna szavazati jogukat, akkor az ered-nitny más lett volna. ! Panasszal készülnek megtámadni a szavazatszám.viilást is és különösképpen azt a zavaró incidenst, hogy a szá\'nlálás alatt pár percre kialudt a villany és a terem teljes sötétbe borult és percek teltek bele, mig sikerült gyertyákat kerileni.
Mindettől függetlenül valószínű, hogy a képviselőtestület a szombati megalakulás jitán, még ebben a hónapban érdemleges ülést is tart.
Divatos
m r ff
érkeztek. Sinser Divatáruhoz.
í ház)
FIGYELEM I
Megnyílt I (Kflmáu-b LÉaaH
nrl- és DÓI fodrász uj flzlete.
Elsőrendű munkaerői Nagyon ol Pontos kiszolgálás I
C8Ó árak
Ondolálás
Manikűr I
Szivei páitfoflAU kér
Schweitzer László
urt- é> nöl fodréti.
TUDJA MAR?
...a legújabb »férjfog&« történe tét ? A beszélgetést az egyik kani zsaí bál után jegyeztük fel - fél-fülről. A mesélő csinos, magas barna lány, barátnője 6zőke és kékszemű. A bálokról folyik a pletyka. A magas barna igy mesél: ,
.— Képzeld, a bálon fogtam magamnak egy férjet, j |
- Hogy hogy ? - érdeklődött . t irigységtol elsárgulva a barátnő. ,
- Tudod, megismerkedtem egy, csinos, barna fiatalemberrel. Magas, jól tánooi és véletlenül állása & van. Azonnal kiszemeltem magamnak - férjül. A logjobb utón ment minden, amikor kiderült, hogy már két év óta - férj. ,
E »férjfogásra« a barátnő arcába
visszatért a sztn. , *
...hogy zenei körökben a hét legjobb viccének számit az alábbi eset:
A ,Szerdai Társaság vita-estje utár történt. A vita kimeneteiével meg nem elégedett ép zenei tudására büszke ifjú szólt imigyen barátjához : l
- Azért hiába, az előadónak nincs igaza. Hiába mondja nekem, én tudom, hogy mindig először volt egy nagy művész - és azután nevezték ei azt a zenei irányt - a művész nevéről. Ott van például a verizmus.. Először kellett Verdlrwék jönni... Na nem ? ; ,
i 1: i *
...hogy a kanizsai ügyvédgárda egyik tagját miiyen jófizető kfien-sek keresik fel? Maga mesélte a törvényszéken minap. (
, Ülök az irodában, sajnos szokás szerint tétlenül. Végre kopogtatnak és belép - a postás. Ujabb félóra múlva ismét kopogtatnak : — számlát hoztak a puoerájbói. Ülök tovább tótlen magányomban, mig egyszeresük ujabb erélyes kopogtatás riaszt fel. »Ez <»ak kliens lehet* - gondolom újraébredő örömmel - és valóban egy falusi atyafi lép be. I i
Az ur ügyvéd, tud nekfcm tanácsot adni? - kérdőd. | ,
Hogyne, mindenre, - felelem kész örömmel az üzlet reményében. i
Hát akkor legyen szíves mondja meg nekem, hol lakik X ügyvéd ur... i
Hát Így megy nekem mostanában... _
- Takarók, szőnyegek, bútorszövetek nagy választékban Slnger Divatáru-házban.
GYERMEKENEK VEGYEN \\
világhírű RÁDIÓ ortopad gyógycipőt!
Siomolényinál._I
1936. február 20
ZALAI KÖZLÖNY
emlékeztető
r*ntfr 19.
A Szerdai Társaság vita-üléso 6 óra. kor a zeneiskolában (Noll Józáeí).
rénh 22.
Keresztény Jótékony Nőegylet jel-mezbálja az Iparoskör tormeibeu.
Február 23.
Liceális előadás a városházán 6 óra-bor V^ce)-A* Iparoskör Jelmez-bálja. F^ruir 14. Kacagóicst a Keresztény Tisztviselőnőknél, február 25. Tánoestély « Legény egyletben. Vidám műsoros teaest a Missziós-házban.
Torma Tóni zenekaránnk jelmez-•stje Iparoskörben.
február 26.
A Szerdai Társaság vita-ülés® 6-kor a zeneiskolában (Borsa Béla).
Február 27.
Cigánybál a Wollák-vendéglöben. Cigánybál az Uj-sörházban. Fakruár 29. Zeneiskola tanárainak Liszt-emlékünnepélye este 9 órakor a zeneiskolában.
Károm 1.
Hangverseny a. .piaristo templomban 5 órakor.
NAui a Legényegyletben 5 órakor, ■árchn 7. Izr. Jót. Nőegylet purim bálja a Kaszinóban. Máreiui 8.
Liceális előadás a városházán 6 órakor (Bertin Ágoston). Zeneiskola növendékeinek Liszt emlék-matinéja.
B^fiu^ jg.
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangver senye délután 6-kor. Március 22.
Liceális előadás a városházán 6 órakor (Szakáll Gyula). Mániua 29.
Liceális előadás a városházán 6 ómkor (Balogh Dezső). Április 5.
Liceális előadás a Legényegyletben fél 9 órakor.
Beszédes számok
A nagykanizsai iparostanoncis-kolai felügyelő bizottság ülést tartott Hoffmari/i Henrik elnöklete alatt, «melyen megjelent dr. Hegyi Lajos főjegyző, iparbiztos és Samu Lajos ipartestületi elnök Is.
A tanonciskola az IpurK\'stületlcl együtt 1936-ban üli meg fennállásának 60 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból a tanonciskola jubiláris rajz és munkakiállitást ktván < rendezni. Ez egyik fázisa lesfe az Ipartestület jubiláris esztendején-\'k.
Ortutau Gyula igazgató beterjesztette részletes jelentéséi az iparostanonciskola elmúlt évéről. A jelentés kimutatja, hogy a növendék-létszám fiuknál 369-re, leányoüpál 123-ra emelkedett. Az Iskola igazgatóságának minden igyekezete, hogy a tanonc-szerződéseket az iskolaévhez alkalmazva kösséktneg.
A beirt tanoncok iparágak szerint: Sjtabó 66, cipész 47, borbély 37, géplakatos 22, szobafestő 21, hentes, mészáros 21, kőműves 15. sütő 19, csizmadia 15, asztalos 14, villanyszerelő 11,, bádogos és viz-vezetékszerelő 7, műszerész 6. Éjeken kivüi még S2 szakma van képviselve 1-6 tanulóval. A kereskedelem összesen 27 tanulót foglalkoztat. A leánytanulóknál a női szabóiparban 88, a női fodrászatnál 22, cipőtüző 3, cukrász 2, fehérvarrónő 3, fényképész 1, kalapkészitő 3.
Az 1928 - 26. évben 922 volt a tanulók létszáma, «\'bből borbély
a tanonc iskolából
volt 1, női fodrász 0.8, férfiszabó 9, hentes, mészáros 1.5 százalék. Ajz 1934-35 tanév 478 tanulójából borbély volt 7, női fodrász 2, férfiszabó
12, hentes, mészáros 4 százalók, a most folyó tanév 492 tanoncából borbély 7, női fodrász 4, férfiszal>ó
13, hentes, mészáros 4 százalék, ami érdekes szakmai eltolódást mutat. \'
Érdekes a tanoncok iskolai előképzettsége : három elemi Iskolával 2 tanuló, négy elemivel 23, öt elemivei 26,_ hat elemivel 157, egy polgári iskolával 14, két polgári iskolával 27, három polgárivá 11, négy polgárival 11, egy gimnáziummal 2, két gimnáziummal 6, háix*n gimnáziummal 6, négy gimnáziumai 6, felsőkereskedelmi iskolai végzettséggel 3, stb. A^ leánytanulók között az előképzettség jobb, mint a fiuknál, van, aki tanitónői oklevéllel jött, aki liccumot végzett, érettségit tett. !
Vallás szerint igy tagozódnak a tanoncok : róni. kath. 348 fhi és 106 leány, református 3 fiu\' és 2 leány, evangélikus 6 fiu és 1 leány, izraelita 11 fiu és 14 leány, mohamedán 1 fiu.
A felügyelő bizottság tudomásul vet* a jelentést és köszönelét nyilvánította nemcsak az iga/.gatónuk, hanem a tanítói karnak is, amely mindenkor hivatása msjféaslatán állva, nagyszerű teljesítményt produkált a magyar iparosnivó eme-
lése terén. Köszönetet mondott a bizottság a7. Ipartestület elnökségének és elöljáróságának, amely mindenkor nagy megértéssel és áldozat készséggel segítette elő a magyar iparo-s tanoncoktatás színvonalának emelését. I
Ezt van hivatva még intenzivebben előmozdítani a P. Horuáth Aí-hanáz dr. ferencrendi hittanár akciója is, amely az iparostanoncok erkölcsi, vallási és egészségi fejlődésével még erőteljesebbm kíván foglalkozni, hogy hazafias,f megbízható, szakmájukban elsőrendű iparosokat lehessen nevelni a magyar hazának.
jc]?n sorok, szerény betekintést kívánnak engedni abba a Szép és minden elismerésre méltó munkába, ami a nagykanizsai szakirányú iparostanonciskolában folyik a jövő iparosgeneráció érdekében.
Remélhetőleg rc /idesen beszámolhatunk egy uj tanonciskola felépítésének kedvező éa sikerült akciójáról is.
Az Elefen Zalai Küzltar a farsang szenzáolója
A Keresztény Tisztviselőnők hu* hagyó-hétfőn, február 24-én este rendezik egyetlen idei nyilvános szereplésüket, a farsangi kacagó-estét. Az Iparoskör színpadán ez-alka lomból a Zalai Közlöny rovatai elevenednek meg, kezdve a vezércikktől, az apróhirdetésig. Minden számon kacagni kelC Ar Zalai Közlöny szerkesztőségének tagjai maguk elevenítik meg a színpadon a vezércikket lés* a-város legjobb műkedvelői a ti%bi rovatokat.
A pompás és vidám műsor után büffé és tánc. I
Névreszóló meghívók nincsenek, jegyelőjegyzéfl Fenyvesi és Bárány cégnél, 1
A Tisztviselőnők
február 24-ihi Kacagó-est műsorán
az Eleven Zalai Közlöny
az Iparoskörben.- Utána Tánc/
Jegyek előjegyeihelök Fenyvest és Bárány cégnél
Furcsaságok a rekordok világából*
Irta: Gráf EruS 1
Alig van nap, hogy az újságok, fo. lyóiratok hasábjain ne olvasnánk: X. ■ Y. uj világrekordot állított fel. A rádió csaknem minden nap uj rekordteljesítményt kürtöl világgá. Ezek azonban legtöbb nyíre sportbéli rekordok — bár szép számmal akadnak köztük különleges furcsasági rekordok is. A rekord-hajhászés sohasem volt annyira népszerű, mint manapság, amikor szinte már őrületbe csapott át. A rekordőrület következménye, hogy manapság százakat és ezreket\'füt a vágy: valami olyat csinálni, ami még nem volt. A főszempont természetesen az, hogy a teljesítmény valami egészen különleges legyen. Ez a csúcsteljesítményre való töiykvés szüli azután a legkülönbözőbb világrekordokat, amelyek nemcsak, hogy egyéniek, de fantasztikusak is.
Ókori rekord
A rekordok bivei szeretnek * az
ókorra hivatkozni, különösen akkor, ha sportbéli rekordról van szó.
Egyik ókori király előtt egy gyorsfutó jelentkezett és elmondotta, hogy képes futás közben a falba ütött tü
* Előadásra került a magyar rádió fcbuic 3.-1 műsorában.
fokán átfűzni a cérnát Cs b« U benyitotta ezt. A király ekkor megkérdezte:
— Mennyi idő alatt sajátítottad cl fezt a különleges készséget?
A bajnok büszkén felelt, abban a Íriszemben, hogy illő jutalom várja:
— Nyolc esztendő alatt I\'elségt
— Hát akkor nyolc esztendőt fogsz a börtönben ülni az elvesztegetett drága időért! — válaszolt a király.
Ma bizonyára máskép Ítélnék meg e kétségtelenül rekordteljesitményü ügyességet. Ha jutalmat non* is kapna, hiúságát az amerikai filmvállalatok vagy magazinok Jegyezgetnék, akik a híradó részére felvételeket készítenének «csúcsteljesítményéről,> vagy a magazinok számolnának bc róla színes cikkekben.
A cérnabetOzés bajnokai
Igy szereztünk tudomást a század cérnabefüzés világbajnokiról, aki nem büntetést kapott, hanem dicsőséget. A cérnabefüzés világbajnoka ma Serclii ottawai szabó, aki nem ívesebb, mint 250 cérnaszálat fűzött egyetlen varrótűbe. Hogy pedig ezt bc Is bizonyítsa, a befűzött 250 cérna-szálú tüt elküldöttc az előző világbajnoknőhöz, Jeanna Cloutíerhcz, akl-nek teljesítménye mindössze «csak» 224 céruaszál volt."A mai kor tehát, mint látjuk egészen másképp Ítéli meg az emberek rekordra törekvő vágyát De tegyünk egy kis Utazást a világ-
rekordok birodaluiábau; ha kicsit figyelmesen körü\'nézünk, igen érdekes és meglepő teljesítményeket láthatunk.
A kézfogás rekordja
Kezdjük talán a nemrég nálunk járt és igen megszeretett welszl herceggel, ma Anglia uralkodójával. Kedves hall-Ratöink Princ of Wales budapesti tartózkodásai során bizonyára sok mindent megtudtak a szlnpatíkus és fő-▼avosunkat úgy megszerető hercegről, — azt azonban kevesen tudják, hogy ö maga Is világrekorder. Még hozzá egész furcsa világrekorder: a kézfogás-gyorsasági világrckordere. Mondanunk sem kell, hogy a berceg önkéntelenül jutott ehhez a címhez. Legutóbb saját világrekordját is megdöntötte. A herceg ugyanis nemrég Lon-donberry lord estélyón a vendégeket fogadva, alig félóra alatt több mint ezer vendéggel fogott kezet
Meddig lehet szívni egy cigarettát?
A rekordőrület természetesen Amerikában dul leginkább. Itt találjuk a legtöbb érdekes és egyéni világrekordot. A lapok bőven beszámoltak a fánűlés és a fánlakás-világrekordja körül keletkezett versengésről, ahol a versenyzők hónapokig szenvedték a kényelmetlen helyzet minden keservét csak azért, hogy esetleg elnyerjenek égj- elmet. Ilyen értelmetlen és semmi hasznot nem hozó rekordnak
kell minősíteni az amerikul Wnnder-brucke-t, aki aiízal tűnt ki, hogy 1 óra 3 perc. és 9 másodnercig tartott égésben egyetlen cigareltít Ennek azonban megvan az ellenkezője is. Egy bizonyos Binot nevű ember 46 másodperc alatt szitt el egyetlen cigarettát.
Bihlla-otvssás
A rekordőrület Amerikában átcsapott már vallási térre is. Igy tortént meg, hogy felállították a bibliaolvasás világrekordját. A bibliaolvasás első vilégrekordere nz Illinois állambeli Zlon lelkésze volt, aki hitközsége előtt 60 óra és 19 perc alatt az egészibib-liát felolvasta. Rekordját axonbón nem sokáig élvezhette, mert egyik kollégája 54 óra és 52 perc alatt végzett a bibliával. Azonban ez a rekord is nemsokára a múlté lett. Jolenleg a bibliaolvasás világrekordját Cither NVilliam baltimorei lelkész tartja, aki kerek két órával javította meg az előző rekordot és 52 óra 52 perc alatt olvasta fel hívei előtt a bibliát
Táv>evés
Igen változatosak azok a rekordok, amelyek a távevés terén történnek. Gondoljunk csak azokra a hírekre, amelyek a mu\'t nyár folyamán csaknem minden lapban megjelentek és amelyek arról a teljesítményről számoltak bc, amelyet egy esők a szilvás-gombóc elpusztítása (eréq követtek el.
,
ZALAI KÖZLÖNY
1636. február 28.
Szombaton este
nagy eseményre színhelye tesz a nagykanizsai Iparoskör díszterme, ött \'fisz a négus ls. Ha nem is személyesen, de az alteregója egész biztosan. És ott lesz még száz tarka, furcsa, ötletes, vidám alak a Keresztény Jótékony Nőegylet je\'yie-zes álarcos bálján.
a
A rendezőség nagyon komolyan kér minden jelmezest, hogy idejében érkezzenek, mert az idén nem ugy lesz, mint tavaly. A felvonulás sokkal korábban tesz,"tekintet nélkül arra, hogy megékeztek-e mind a jelmezesek. Aki későn jön, kimarad a felvonulásból.
Az idén 860 gyermeket fog felöltöztetni a Nőegylet, 60-nel többel, mint novemberben volt. Ehhez a nagy munkához keli a város közönségének támogatása. Ezért keli sikerülni az álarcos bálnak is.
\' A meghívókat a belépésnél bizottság előtt kell felmutatni.
á Zalai KOzlOny biztosításiban résztvevők,
akik ebeli szándékukat a kiadóhivatalban már bejelentették, szíveskedjenek mielőbb befáradni a kiadóba a biztosításhoz szükséges adataik közlése végett. Ez adatok (születés, lakás stb.) nélkül a biztosítást életbe léptet ni nem lehet. A Zalai Közlöny minden ecélból jelentkező eJőfizetőjét 160 pengő temetkezési segélyre és külön 260 pengő általános balesetre biztosítjuk a Magyar Ék*- és Járadék Biztosító Intézetnél. A ..két biztosítás együttes dijából az elöflaetőt csak havi 36 fillér terheli. AZ előfizető bármely családtagját és több családtagját is biztosithatja önmaga helyett, i
Beszámoló az NTE jubileumi disztornájáról
70 éves az NTE és hogy kidomborítsa a magyar tornának a sporttal való örök jegyosségét, a jubileumi év sportbéli megnyitását disztoroájával kezdte meg. A Városi Színház zsúfolt nézőtere és n kb. 200 főnyi kUjtrckedt közönség a bizonyság arra, hogy Nagykanizsa város sporlbnrát közönsége méltányolta is az egyesületnek a nemes tornasport erőteljes művelésére irányuló törekvését. A díszes tömött sorok között ott láttuk a város társadalmának a színe-javát, élén a dandárparancsnokkal, tyaga az esemény meg is érdemelte a najjyarányu érdeklődést. Nagykanizsán ezidcigmég nem rendeztek ilyen nagyszabású zárt tornaűnncpélyt. *A MOTESz 7 tagu reprezentatív csapata és a Ferencvárosi Vasutas Sport Klub 9 tagu női csapata tették kiemelkedővé azt. Hogy Budapesten is mennyire megbecsülik az NTE-nék a tornasport népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenységét, dr. Szálai József országos alelnök és Soós Géza országos főtitkár leküldó-sével bizonyították azt.
A disztorna tornászpontossággal a hirdetett 11 órakor kezdődött felvonulással. Dr. Krátky István, Nagykanizsa város polgármestere, az NTE elnöke üdvözölte a 70 éves jubiláló egyesület nevében a megjelent vendégeket, kiknek számát az NTE hölgy és férfi csapatának tagjai a színpadon alig elférő tömeggé egyesitették. Rövid, Izzó sportszereiéitől telített beszéde után az egyesület díszjelvényét adományozta a MOTESz-nek, a Ferencvárosi Vasutasnak az egyesület szineit viselő piros-fehér selyemzászlót, mlg a megjelent vezetőknek és tornászoknak az NTE jubileumi díszjelvényeit nyújtotta át. Soós Géza orsz. főtitkár válaszolt a beszédre. Az egyetemes magyar tornászSport üdvözletét hozta a legrégibb magyar tornász egyesületnek. A MOTESz nem tudta elhárítani magától azt a kötelességet, hogy azokat, akik az egyesületet a mai súlyos időkben vezetik, ne
Manuel dos Santos lisszaboni kikötő-munkás, — aki egyben a világ legkövérebb és legerősebb emberének is tartja magát, — szintén igényt tart a táv-evés világbajnoki cimére. És nem jogtalanul. .Ebédje például a kővetkezőkből áll: két nagy tányér leves, egy kiló húsból készült sült, másfél tucat tojásból készült rántotta, két egész kenyér, három liter bor és 12 narancs. Szerény kis ebédjét minden megerőltetés nélkül fogyasztja el. Igaz, hogy súlya 231 kiló és könnyen felemel egy olyan súlyos hordót, amelyet három rendes erős ember sem tud megmozdítani. Érdekes, hogy felesége "—■ mint a londoni jelentés (mondja, — apró, törékeny termetű nő; alig cgy-méteer busz centi magas és mindössze negyvenöt kiló.
Nem megvetendő az az ételmennyiség sem, amit Kanada fánkevő világbajnoka fogyaszt el. Carmanlkonak hívják ezt az embert és\' foglalkozásra nézve díjbirkózó. Egylzben hatvannyolc perc alatt 104 fánkot evett meg, egy másik alkalommal pedig három és Jéltucat tojásból készített rántottát — együltében. ,
Szakáll rekord
Nem tartozik az utolsó rekordok közé az sem, amelyet Louls Coulon állított fel szakállával. Ez a francia polgár 3 méter és 35 centiméteres szakállát többszörös nyakkendő gya--nánt viseli mellén. 1
40.000 betQ egy óra alatt
Ahogy az evésnek, ugy az írásnak is megvan a maga rekordja. A Ncw-yorkban megtartott gépíróversenyen a világbajnoki címet Tangora Albert kapta meg, aki egy külön erre a célra szerkesztett írógépen egy órán át gé. pelt, percenkint 128 szavas átlagsebes, séggcl. Ez azt jelenti, hogy az egy óra alatt kb. 7680 szót irt le és hacsak átlagban őt betűseknek vesszük a szavakat, akkor is több mint 40.000 billentyűleütést végzett a bajnok egy óra alatt, aki a bajnoki ttim mellé egy pompás ezüstserleget is kapott.
A potya-utazás rekordere
Az evés után nézzük az utazás világbajnokságait. legérdekesebb azé az olasz fiatalemberé, akit nemrég fogtak cl Palermoban és aki a potyautasok világbajnoki dmére tarfhat igényt. Naumovics Ivánnak hivják. Odesszából származik. Foglalkozása nincs — illetve az, hogy potyautas. Állampolgársága sincs, útlevele sincs. Mindez azonban nem akadályozta meg őt abban, hogy a legutóbbi évek alatt be ne utazza Európa és Amerika legtöbb államát, Összesen 24 államot járt be, még pedig valamennyit mint potyautas. Naumovics esetében . a világrekorderi cím nem bizonyult a hivatalos ünneplés és vendégszeretet zálogának, mert hűvösre tették.
(Végo kör.)
tűntesse ki. Dr. Krátky István polgármesternek a MOTESz nagyezüst plakettjét, dr. Vit Ferencnek a MOTESz díszített kisezüst plakettjét, dr. Potlyondy Józsefnek a MOTESz díszített bronz plakettjét adta át. Nemcsak a MOTESz, hanem Magyarország legrégibb fővárosi egyesülete, a szintén piros-fehér Nemzeti Tornaegylet is elküldötlc szeretetének megnyilvánulását azzal, hogy Matolay nagy disz-érmét küldölte meg, inig a legfiatalabb magyar tornászegyesület, a budapesti Toldi Tornaegylet, melynek a nagykanizsai dr. Mező Ferenc olimpiai világbajnok az elnöke, szintén díszes ezüst piakeltjét kérte átnyújtani.
A Ferencvárosi Vasutas nevében Kemecsey Ernő művezető alelnök kö-. szőnte meg a szívélyes meghívást és á kitüntetéseket. Egyesülele nevében márványlapon nyugvó nagy diszpla-ketlct adott át az egyesületnek.
Utána kezdődött a tulajdonképpeni disztorna. Szebbnél szebb, szemet és lelket gyönyörködtető "tornftSSTttUtntvá-nyokkal szórakoztatták a megjelent közönséget ugy a felvonult hölgy, mint férfitornászok. Nagy öröm és megelégedés fogta el a nézők szívét a Iá. toltak után, mert szent meggyőződést szerezhettek abból, hogy nem veszhetik el az n nemzet, amelynek mindkét nembeli fiatalságában ilyen nagy nemzeti erő és önfegyelmezés van.
A disztorna műsorát nem ildomos kritikai jelzővel illetni, mert hiszen mindegyik szereplő tudásának legjavát igyekszik nyújtani, ezért nem Ls emelek ki senkit. Azonban nem zárkózhatott! el, hogy névszerint meg ne említsem a disztornán résztvevő hölgy ós férfitornászokat. Hölgyek: Antal Annus, Bádcr Annus, Bálványossy Ilus, Cső-könyi Rózsi, Domrovits Tcrus, Iritz Elza, Ktfmecscy Margit, Pataki Piroska és Tcngerdy Mária. Férfiak: Kecske-méthy Gábor csapatvezető, Börcsök Jenő, dr. Krasznay Lajos, Lestár Albert, Molnár Ferenc, Nemere János és Siska Géza reprezentatív tornászok.
Nem felejthetjük el a Ferencvárosi Vasutas Sport Klub képviseletében megjelent Kemecsey Ernő művezető és Krasznay Emil főtitkár nevét sem. A Himnusz éneklésével fejeződött be az ünnepély, mely előtt Soós Géza főtilkár az NTE legrégibb és legszorgalmasabb tornászainak, névszerint Fridrich Erna, Szopory Margit, Tar-
Mindent együtt talál
aj
A szállodában i
teljes komfortot. A kávéházbani
100 újságot. A afirSzAbeni
200 ételkülönlegességet ós Bura Sándor olgány-muzsikáját.
A télikertben i
délutáni-esti tánoot és 97 llnlozky rádió jazz-zenekarát.
Budapest, Rákóczl-ut 58.
A Melropole valamennyi üzemében elfogadják fizetésként a Provincia kedvezménye* peng&ezel vényt.
csai Erzsébet, Fridrich Rezső és Klin-ger Lajosnak a MOTESz díszjelvényét adta át.
A disztornát bankett követto a Pannónia éttermében, ahol folytatódott a délelőtti ünnepség, ftt ugyani* dr. Szálai József országos alelnök a MOTESz dicsérő oklevelét nyújtotta át a jubiláló NTE-nck/mig dr. Krátky István polgármester és dr. Tholway Zsigmond postafőnök, igazgató a tornászsport fejlesztése, körül szerzett érdemeik és buzgó munkájuk jutalmául a MOTESz diszoklevolét kapták meg. Mindkét kitüntetett meghatott szavakkal köszönte meg a MOTESz figyelmességét. Ebéd ulán cigányzene hangjai mellett délután 6 óráig maradt égyüti a társaság, amikor is kellemes kanizsai emlékektől telítve visszautaztak a főváposba. Nem lenne teljes a beszámoló, ha nem rögzítenénk ide a legmelegebb elismerés hangján azt is, hogy a fényes sikerű sport-ünnep rendezése elsősorban dr. Vit Ferenc* nek, a lelkes és páratlan ügybuzgósággal munkálkodó szakosztályi elnöknek érdeme.
Hottzer József
Naptár: Február 20. csütörtök. Rom kat Aladár. Protestáns Álmos. Izraelita Sebat hó 27.
Gyógyszertári éjjeli ssolgálat e hó 15-ig a «Salvator» gyógyszertár Erzsé. bettér 21. s a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától est« 0 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
MATTERSDORFER
url és női divatüzlete Fő-ut 1. szám alóli
Használja ki ezen alkalmat, soha ilgen olcsón nem vásárolhat l
1936. február 20___ 2A1AI HOttOWV.

VAroai Mozgó. Szerdától—vasárnapig 1
A magyar fllmu*rUa iu««ujO"»u»" I. .
Elnök kisasszony
Játékos derű, vidám izgalom, fülbemászó muzsika. S7ereplök: Murát! Lili, Kabos, Petes Sándor, Jávor, Nádai Márta, Pártos Gusztáv, Gorabaszőgl Ella és Törzs Jenő. Fényes kitérő mOior. Rendes helyárak.
Előadások hétköznapokon 5,7,9 őrikor, vasárnap 8, 5, 7, fi fokot.
Kérdezem a csendet ..
ft csend sötét és két szobor-hüs vállán kéréseim forró ölelése Ivei. Száz kérdőjel szikrázik a számon: miért, Uram? hogyon? meddig? mivel?
Bölcsöm mögé miféle rém osont? KI tépte le tavasz-lázas szémrói az első kis gyökértelen mosolyt?
Miért kell elégni parázs-lzü szókon? Ki tüzl majd szive fölé egyszer, mint nagy piros virágot: a csókom?
Mért látok nyár-reggel holdfényes sírokat? Mit érez és milyen Is a sorsa, akit mindig csak szeretet simogat?
Ez a sok bánat Itt, hozzám hogyan szokott? f\\ csend megmozdul és most velem zokog.
_ Lldltt Júlia
(A megyéspüspök Béosben)
Dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök a püspöki kar megbízásából csütörtökön Héesbe utazik, ahol részt vesz a Jeruzsálemi Szent Család zarándokház évi tanácskozásán. Ezalkalom-inal szenteli pappá a Pázmáneumban Weisz György egyházmegyei papnő-vendéket is. A megyéspüspök csak a hónap végén tér vissza székhelyére.
— (Esperes-kerületi gyűlés Nagykanizsán)
Szerdán délelőtt Nagykanizsán az esperes-kerület gyűlést tartott Kreutzer Dezső gelsei esperes-plébános, cimze. tes kanonok elnöklete alatt, amelyen megjelent az egész kerületi papság és az egyházközségi küldöttek. A papi-gyűlés belső egyházi ügyeket, tárgyalt, majd kimondta, hogy az Esztergom, ban rendezendő nyári egyetemen képviselteti magát. Elhatározták, hogy a nagykanizsai katlu egyházközség hatalmas katholikus nagygyü\' \'st rendez a nyáron az egész vidék bevonásával, valószínűleg junius havában, a bérmálás utáni napon.
— (Uj klskomáromi főjegyző)
Kedden volt Kiskomáromban a főjegyző-választás dr. Lontay Alán főszolgabíró elnöklete alatt. A kilenc pályázó közül egyhangúlag Mátay Jenő volt gelsei segédjegyzőt választolták meg. Málayban Kiskoinárom elhunyt főjegyzőjének méltó utódot, minden tekintetben korszerűen gondolkodó tisztviselőt, a nemzeti irány tántoríthatatlan hivét és a népért élő magyar jegyzőt nyert. Megválasztása nyereséget jelent a nagyközségnek.
— Flamlsol, orepe de chlne, geor-gette, marocalu maradékok megfelelő méretekben maradék árakon SchüUuél.
— (Nem zárták ba az elemi Iskolát)
Az előfordult megbetegedésok miatt a Rózgonyi-utcal elemi iskolában szerdán és csütörtökön fcrtőtlenitési szünet volt. Nem felel a valóságnak az a városban elterjesztett híresztelés, mintha gyermekbetegségek miatt az iskolát bezárták volna.
— (Halálozás)
Hermann JózstíLnyug. államrendőrség! hivatali igazgató, aki a kanizsai kapitányság segédhivatalát éveken át vezette és a Keresztény Társas Temet, kezési Egyletnek alapi tója és éveken
érdemes vezetője volt, 64 éves korában Kaposvárott elhunyt.
- K»stfc*tvlM<0* rtoaif* rendkívül eiönyös batorvásáriási alkalom. Modern béren darásak, tökéletes jó kivitelben, hossza lejáratú részletre, sőt kamatmentesen ls kaphatók Kapateln butor-ár*bixbah, Horthy Mlklóa-ut 4,
— (Az Iparoskör jelmezestje)
A nagykanizsai Iparoskör szokásos évi jelmezestjét vasárnap este kilenc órai kezdetlel tartja az Iparoskör nagytermében. A rendezőség ügyel arra, hogy a jelmezesek közöli se juthassanak Illetéktelenek a terembe. Jel-mez nem kötelező, de kérik minél nagyobb számban jelmezben megjelenni.
— Belföldi ós angol férfiruha azőve-tek kiváló minőségekben Sláger Dlvat-árubázban.
— (Egy verseskönyvről)
A Kanizsán Szemann Bandi néven ismert ifjú diák-gyerek Eösze András néven verskötetet adott ki Budapesten. Mintegy 40 oldaloh sorakoznak a versel. A kötet ciine: .Piros labdám, doblak.. Amilyen exotikus a cini, olyanok a versek Ls. Normális szókötésekkel beszélő ember nehezen ért meg a versekből egyet is mara. déklalanul. Valami betegesen mohó szó-habzsolás, fiatalos tulsokat-marko-Ifts az Eösze András «költészete.. Bizony: — csak idézőjelben költészet, mert igazában egy exaltált lélek kusza képei azok a verjek és íjiég homályosabbak a formák, ahogyan képzeletének szüleményei megjelennek.
(bl)
— „F«bér Január" vászonáruallásunk-ból vlaazamaradt slflon, lepedővászon maradékok nagyon olcsók,Schüt*nél.
— (Áramszünet)
Sürgős postai, illetőleg telefoninun-kálatok miatt folyó hó 20-án, csütörtökön az Erzsébet-tér nyugati oldala a pénzügyőri szakasz épületétől az Arany János-utcáig és a Király-utca jobb oldalát reggel 8 órától délután 4 óráig.árammentesitjük. Drávavölgyi.
— Ügyeljen, mert nem minden trleó-fehérnumü Kxcollent Habselyem.
— (A Frontharoosok)
összcsége nevében ezulon )]. mondunk köszönetet mind-
u. \'w j azoknak, kik ugy a január
0.7„I hó 5-én megtartott bálmik, valamint o hó 9-én lezajlott teadélutánunk anyagi sikeréhez akár természetbeli, akác más adományaikkal vagy felülfizetéseikkel hozzájárultak ós ezzel alkalmat nyújtottak szegény-,sorsú bajtársaink nyomorán enyhíteni. De külön is hálás köszönetünket fejezzük ki mindazon kedves hölgyeknek, kik háziasszonyi tisztségük betöltésével tcadólutánjaink erkölcsi sikerét nagyban emelni szívesek voltak. Nagykanizsai frontharcosok vezetősége.
— (Képes újságját, folyóiratát)
ne dobja el, hanem kiolvasás után küldje be a Missziósházba. Minden újságot, folyóiratot hálás köszönettel fogad a népdélutánok vezetősége.
— ElogAns női azővotruhák most nagyon olcsón kaphatók S«hüun4l.
— Staata Sauatorlum, \'
Budapest, I., Ráth Győrgy-u, 5. A Kis Svábhegy aljában, a város bár, mely részről könnyen megközelíthető helyen, 9700 négyszögöles park körepén. A modern orvostudomány és higiénia követelményeinek megfelelően átalakítva és gyökeresen újjászervezve. Belgyógyászat, (klinikai rendszerű beteg észlelés és kivizsgálás, a legmodernebb Röntgen berendezés diagnostika és therápia céljaira, vegyi és bakt. la-boratórium, electrocardiograph, bélfürdő, orvosi vezetés alatt működő rillanyüzemü konyha stb.). Sebészet, (három műtőterem a nagj sebészet, gégészet, urologia céljaira.) Nőgyógyá-*zat, (szülőszobák és nőgyógyászati mütőtermek) vlzgyógyintézet, rövidhullámú kezalés, fekvőcsarnokok. Klinikai (társas) kórlennek, külónszobák és luxus appartameijtek. Polgári árak. Saját uabadalmu orvoshivó.
— (Falusi ál-végrehajtó)
Furcsa csalási ügyben hozott Ítéletet az egers7Cgl törvényszék. Szak-uyéry József 22 éves zalacsóbi legény a mult évben Zalaszentoüiályfa köz. ségl>en az egerszegi pénzúgyigazgatóság állami végrehajtójának adta ki majfát és árverést akart tartani a faluban. Később más faluban Ls követelt a csalásokat, amiért inostx9-hónapi börtönre Ítélték.
- (Véree faluéi bét)
Tótszerdahelyen mulatság rolt, • melyen részt vett Takács István 19 éves legény is. A jó hangulatban a citera-zene miatt ósszcszólalkozás támadt, ugy hogy a bálozók közül .w egyik megrúgta Takácsot, egy másik pedig alai>osan összeszurkálta. A legény véresen terült el a báli jwron-don. Beszállították a nagykanizsai kórházba.
Ké«t n«l éa gyermekkabátok, szőrmék már erősen mérsékelt árban Sln-gar Dlvatáruházban.
- Hatalma* álkor a Vigsslakái u| darabja
Tomboló siker volt szombat este a budapesti Vígszínház premierjén az •örök keringő, clmü páratlanul érdekes amerikai darabnak, amely Ncw-yorkban már az ^ezredik előadás jubileuma felé vágtat. A szerzők visszafelé forgatják a fűmet: egy házasság, sőt egy Ojj6.i korszak története ez a színmű. A finisnél kezdődik a történet, a startnál végződik » a vígszínház! premier előkelő közöusége visz-szafojtott izgalommal kísérte a darab figuráinak sorsát. Egymást követték a nyíltszíni tapsok s a publikum a felvonáskö/.öket ls végiglelkesedte. A falrengető sikerben a szereplők is osztozunk, szinte csupa sztár: Honthy Hanna, Makay Margit, McdgyaszAy Vilma, Ladomerszky Margit, iTassy Mária. Vértes Lajos, Somló István, Gárdonyi Lajos, Solthy György, Peti Sándor, stb. Hegedűs Tibor rendezése briUlána, Vörös Pál disz létei lenyűgözően scé-pek. i
- (Bélyeggyűjtők találkazája) nrr-dáa délután o-iél ■ Paannnéa
hátsó kistermében,
Hoyos Miksa gróf és Elek Géza vették meg a Vfktória téglagyárat
Tegnap volt a nagyfcanizfcai kir. járásbíróságon a Viktória téglagyár árverése Hahn Gyula kir. bírósági végrehajtó közbenjöttévcl. A, kikiáltási ár 62.000 pengő volt. Az árv«rés iránt nagyon opeltíály érdeklődés nyilvánult meg, ugy bogy Hoyos Miksa gróf és ujnépi Elek Géza földbirtokosok vették meg 81.872 pengőért a Viktóriát | :
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Ut. dutonborg Nyoaida éa Délzalal Lapkladé Vátlatata Nagykanizsán. Paletta kladéi Zalai Károly. Interurbán talaloa: Natrtanlies 78. aaá*
MEGHÍVÓ.
Ab AlaódunAntull Huaaartéatanyéaatő éa trtékaaltö Mvat.
kaxat felszámolás alatt nagykanizsai bej. bég US*. ávi március hó 7. aaplán déli 12 árakor a ZaUmegyei Gazdasági Takarékpénztár R. T. helyiségében Nagykanizsán,
..............KÖZGYŰLÉST
tart, melyre a tagokat ezennel meghívjuk.
Tárgysorozat:
1. határozathozatal a felszámolás beszüntetése és a szövetkezet további fennmaradása kérdésében.
2. A szövetkezet továbbmüködé-sének elhatározása esetében:
a) a felszámolók részére a felmentvény megadása,
b) a vagyonmérleg megállapítása,
C) az igazgatóságnak az alapsza-
bályok 46. §-a értelmében való újbóli megalakítása,
d) a felügyelő-bizottságnak 3 évre való megválasztása.
e) az alapszabályok 46. és 47. §§-alnak módosítása.
3. Esetleges inditványok, melyek a közgyűlés előtt leakéaőbb 14 nappal
_ ________________ írásban bejeientendok.
Nagykanizsán, 1936. évi február hó 19. napján. Gy8m8roy látván s. k,
Somogyi Gyula S. k. Dr. Bartlto. István 8. k.
Az alapszabályok 46. §-ának oly módosítását indítványozzuk, hogy az Igazgatóság elnökből alelnökből és legalább 4 tagból áll és hogy az igazgatóalg tagjául bármely szövetkezeti tag megválasztható, ha nincs la 25 üzletrésze.
Az alapszabályok 47. § a ennek megfelelően akként módosul, hogy «z Igazgató-Ság határozatképességéhez az elnököt és az alelnököt ls beleszámítva, három tag Jelenléte szükséges.
Vagyonmérleg 1B3B. docambar 31-lkéről i
Vagyoni
Pénztár..................... 3-77 Törzsbetét..............
Adósok... ............... ... 674-41 Hitelezők ..............
Veszteség ............... - 5241 89 Köztartozások...........
P 5920-07
, ZALAI KÖZLÖNY
1636. február 28.
Ingyen
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig, ha mOSt döfhet.
APRÓHIRDETÉSEK
A.iAhtrdaUi dif. vudm.a 4. Onn.uu 10 iriU. M Mlí, mlndM. lo.«.bl .irt « Ílllí,, htl.öin..
10 MAIfl *) tltMr. mli»J«ii loi.bbl .lú I Iliié,
■ AJm. l-r. ■ váioa bc[területén aae-lény egyiroMa laltáat, vagy Orca uobál egy kliebb helyiiéggtl, eaatleg egy na gvobb asobét hetesek .lo.é birért. Címek.t ármegjclöléaael ■ Zalai KöalOny Uadéhtvataliba kérek „Magántlai.vlaelé-
Ta.lUjat Saillngernél, EOtvOí-lír 31. aaembett ba Icgoliaóbban 12
r túrakocsi ama-525
Egy 80 lóeié. Hali lkai telével eladó. Clm a kiadóban.
Tarléahaltam éa minden bajmunka Flttpovtcs tndréartermében Caengery-ot 2. •
Joaaáiu (aarl.Hyélt f.J.lt.s.. mag
Osv. Calamadta Lajoaaénll, Réaaa-u. 21. \'
Ebédlő, hí lé éa agyíb butoiok aladóh. Clm a kiadóban. 015
Válogatott plpaayajtawaéaay plpaló-rlummal «latf*. Lukácay aaitaloamealci
OIM*>l» lé megjelenéaB, Ugrat, gya-koriallal btré leáayt ketea. rénykípaa Trés bell ajánlat aa addigi mlUOdéal éa .xemély-Iclráiaal, aa Igények meglelóléaérel a kiadóban megtudható címre kfltdeodö. 637
Kerltéahea való ahéofa«»M»ak, aiép Ettakrumpll kap\'.laté. Megvételre kukorica Maraaolél kereiek, Magyar-tilca 23. *
VéBMfc \'/a, I, l\'/a literes tinta Qrv gtkel. Végé lllataaeitái. •
Cgyaaohéa utcai éa udvari lakáa má-
aaraai ------ " "
Juara kiadó Kolvoa-lér 19.
OIoaA Msifa kapható Alanttal hiahoa aaéllltva •« pangó, aael-tolt ta Bétarraáasáakánt < panaó. — Matolka btaoméuyoanét: Xraeélat.
la ok pénzt takarít meg, ha
nyomtatvAny-azOkségletét Aa kSnyveit lapunk
nyomdájában, Fé-ut B. alatt rendeli meg.
QEBUDHBB
A dunai államokat el akarják zárni Németország elöl
Uj dunavölgyi tervezel készül
Belgrád, február 19 Félhivatalos nyilatkaozat szerint ujabb dunavölgyi tervezet készül. Csehország ugyanis a dunavölgyl államok szövetségét Némeiorezág nélkili akarja megcsinálni, vagyis n dunai államokat el akarja \' zárni
Németország elöl. i
Ez a megoldás Németország ellen irányul, mert lehetetlenné twmé a német birodalomnak a kelet felé való szállítást, már pedig Néhietor-szág kereskedelmi forgalmának nagy részét erre bonyolítja ic. i
A n*cyk«nlzul klr. járásbíróság, Mint telekkönyvi hatóiágtól.
13430/1034. tk. Mám.
Árverés! hirdetmény-kivonat.
Hoci Lajos ée neje Hóbor Roza végre-hajtatónak Srabó István és neje Hóbor Erise végraha|tást uenvedők ellen Indítóit vágrebajláal ügyében a telekkönyvi ha\'ó-sá( a végrehajtató kéretne következté-ben ii 1881 :LX tc 17*. f-a értelmében elrendeli a/, ujabb árveráet 223 P tőkekö-vetelA*, annek járulékai Jelen kérvényért megállapított 10 P költiíg, valamint a cullakozottnak kimondott a hirdetmény 1—5. pontlalban irt Ingatlanokra Plrbui Sándor és tárul 500 + 151 P lökeVővete-lése és jár. beha|táaa végett a nagykanl-mi klr. |árásblró«ág területén levő, Ma-gyarsierdahely községben lekvö b a
I. a magyariztrdahelyi 240. szljkvben 915/a. hrsz. a. foglalt szőlő a Csákhegyl dűlőbe 2 Szabó litván nevén álló Ingatlanra 200 P,
II. a magyarszerdihelyl 1046. uljkv-ben 6t0/a, 99/b. hrtzl alalt foglalt legelő a Nákól dűlőben u. a. nevén álló ingatlanra 16 P,
III. a magyaruerdahelyl 1024. sztjkvben 667/a. hr»«. a. foglalt uántó a Homoki dűlőben Ingatlan u. annak nevén . álló xh lénéie 50 P.
IV. a magyarszerdahelyl 621. sit|kvben 411. hrsz. a. foglalt siántó a \'Nagyujnépl dűlőben Ingatlannak u. annak nevén álló »/» részére 250 P,
V. a magyaruerdahelyl 433. siljkvben, 410. hrei. a. foglalt izántó a Nagyulnépi dűlőben u. a. nevén álló >/* réuére 35 P,
VI. a magyaruerdahelyl 55i< izt|kvben 760. hrsz. a. foglalt uántó a Ke.;karaiz-lói dűlőben Ingatlannak Hóbor Erzsébet nevén állá \'/• részére 36 P.
VII. a magyaruerdahelyl 587. uljkvben 214/b. hrsi. a. íogialt izáató a Peliőszá ruréll dűlőben Ingatlan u. a. nevén álló »/e réazére 110 P, 344/b. hru a. foglalt uántó a Klsujnépl dűlőben Ingatlan l/a részire 40 P. 421/b. hnz. a. foglalt uántó * Nagyulnépi dűlőben Ingatlan »/« réazére 75 P, 496/b. hru. a. foglalt rét a Sároarétl dűlőben ingatlan »/• réuére 20 P, 566,\'a hrsz. a. foglalt szántó az Árendás dűlőben ingatlan >/< réuére 45 P, 679\'b. hrsz. a. foglalt uántó ós rét a Nákói dűlőbea In-
Ktlen \'/« részére 45 P, 661/s. hraz. a. fog-
t szántó a Nylras dűlőben ingaüan Ve |
részére 32 P, 768/s. hrsi. a. foglalt uántó a Kerekarautói dűlőben ingatlan Ve réuére 30 P, 843/a. hru. a. foglalt uántó és parlag Cserháti dűlőben ingatlan Ve részére 36 P. 478-47P/7. hru. a. foglalt Icgelőfa Parkatorditó és Klaberklífdülőben jngatlan Ve réuére 28 P. 610/a. 7. hrsz. a. loglalt legelő a Nákól dűlőben Ingatlan •/• téuére 7 P,
VIII. a magyarszerdahelyl 608. sztjkvben 352/a. hru. a. foglalt uántó a Klsujnépl dűlőben Ingatlan u.,a. nevén álló J\'/• réazére 10 P. 504\'a. 2. hrsz. a. foglalt rét a Sásosiétl dűlőben Ingatlan »/e réazére 10 P, 351/c. 2. hrsz a. fcg\'alt srántó a Kls-ulnépl dűlőben Ingatlan \'/a részére 37 P, 430/a. 1, hraz. a. foglalt uántó a Nagyulnépi dűlőben ingatlan >/a részére 23 p, 503/a. I. hru. a. foglalt uántó a Száraz-ré»l dűlőben Ingatlan »/• résiáre 19 P, 665/b. hru. a. foglatt azántó a Nyl áil dűlőben ingatlan \'/« részére 10 P, 659. hru. alatl foglalt szántó a Nyírási dűlőben Ingatlan >/« réuére 30 P.
IX. a magyaruerdahelyl 253 utjkvben 1096/b. hrsi. a. foglalt szölö, kaszáló a SlpnskertUzerl dűlőben és 1096/b. hrsz. alatt foglalt uólő, kaazáló éa préa-hái u. o. ingatlanoknak u. a. nevén nevén álló \'/" fezére együttesen 5Q0 P klkláltáil árban éapedlg a hirdetmény II- III. portijaiban Irt Ingatlan »/e részére 4393 sz., végzéssel özv. Rudlca Sándorné Doniján Katalin javára a hirdetmény VI—IX. pontN\'n Irt illelőiégekre 3566/ik 013. sz. végíésiel özv. Hóbor Pcrencné Balla Anna Jj/ára bekebeleiett huzonélvezetl uol-/\'almi jognak fenntartásával, amennyiben a VI—IX. pontban Irt Ingatlanokért a uol-galrni jog fenntartásával aa azt megelőző jelzálogos terhek fedezetére ezennel meg-állapitolt 1400 P be nem Igértetnék, ugy az Ingatlanok annak fenntartáu nélkül kerülnek u. a. a határnapon árveréi alá is a hl\'detmény I—V. pontiéiban Irt fogatlanok Plrbui Sándor és Tul követeié sét Illetően 1500 P Hoci Lajos és neje követeléiét Illetően 3100 P, mlg a VI-IX. pontban Irt ingatlanok Hoci Lajos és ne|e végrehajtatók követelését illetően a kikiáltási árnál 400/o-kal meghaladó áron, mint legkisebb vételáron alul el nem adhatók azzal, hogy ha valamelyik ingatlan árverési vételárából a megelőző terhek fedeze-zetet nyernének, a többi Ingatlan azok le-vonás i után fennmaradó legkisebb vételárnál vagy ha ez kisebb, a klkláltáil ár \'/i ánál, alacionyabb áron el nem adható.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek
Visszavett használt
hanoszorüs rádiói
már 40 pengőtől
vehet
Szabó Antal rádióüzletében.
Magyarazerdahely községházánál megtartására 1936 évi március hó 9. napiának délelőtt 10 óráját tüzl ki és az átverést feltételeket a kővetkezőkben állapítja meg:
I. Az Ingallanokat a legkisebb vételáron alul eladni nem lehet.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben. vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számítolt óvadék-képes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908 :XL. L-c. 21. § )
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig klegészltenC (1908: XLI.tc.25.§.)
Nagykanizsa, 1935. dec. hó 31. nap|án.
Dr. Wéber sk. klr. járásblró.
A kiadmány hiteléül: Kiss s k. SM fólUit,
- K&aafcalmai«rUk (gyeiméből Lt*. torárainkat .ényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú >ejáratu hitelre le, kamatmentesen. Kopsteln butoráru-hás, Horthy Mlklós-ut 4. uám.
Hölgyek!
ujai, divatosat
Unitit 2 pengőéit.
L«|»l»bb motlellek 1
Brónyai Divatház
Horthy Miklós ul I. szám
Városházpaloté.
Vetéaaknél,
azAlóban,
réteken,
kaszálókon,
luoernáaokon,
kertiwetoményeknél
csodát müvei a
I\' i« h r ni r
II
##
Gyári lerakat:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zaák, növényvédelmi
azerek, gép kcreakedéaében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (A blréaág mellett.) Teletoa: 130.
Njyui. á ta|>Wa(lbaaa ^nynt^l Ut. MHn« « MaaU KaptlaM Yllll< li k