Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
50.15 MB
2010-03-11 15:39:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
287
4361
Rövid leírás | Teljes leírás (1.31 MB)

Zalai Közlöny 1936 175-198sz augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

76. évfolyam 175 szám
N»gyk«nlw, 1936. uguutui 1. izombat
Ar« 12 ML
ZALAI KÖZLÖNY

^UT I K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElöllzeMsl ára: e<nr bóra 1 pengő 40 flUéc Swke»xtó«éfi é* kUdóhtratall ttMoai IS. n.
A helyzet
Érdekcsen foglalja össze a fővá rosl magyar sajtó Benjamlnja, a pár napos Esti Újság tegnapi száma a magyar belpolitikai helyzelet. Ebből a cikkből idézzük az alábbi részleteket.
A pacsai választással - amaly is mét fölényes jobboldali győzemet :.redményez)ett - elcsitulnak a képvt selöház nyári szünete óta nem any-nyira tényeiben, mint inkább hangnemében néha magasra csapott politikai izgalmak.
A pacsai volta tizennegyedik időközi vá\'asztás a mult évi általános választások óta. Előtte tizenegy nyíltan szavazó kerület: Enying, Elek, Szentes, Csurgó, Tarpa.Onód, Nyírbátor, Szigetvár, Pomáz, Mc zőcsát, Pásztó választási eredményei közül mindössze egy esetben ért el sikert a baloldal, egy mandátum a kereszténypátnak, egy a nyilasok\' nak jutott. Kilenc választási harcból a Nemzeti Egység Pártja került ki fö lényes győzelemmel, legtöbb helyen ezret meghaladó szótöbbséggel A mandátumok 75 százalékát vitte el, vagyis nagyobbarányu győzelmet aratott, mint az általános választásokon. De igen érdekes a két időközi titkos választás eredménye is : a NEC..megőrizte mandátumait, fo szavazatainak számát, viszont a független kisgazdapárt Debfiecen ben Eckhardt Tibor listavezetése mellett vérzett el, Budapest déli ke. rületében pedig Rassay veszteit mandátumot. A párt bomlasztó törekvések teljes kudarcba fulladtak. A pártnak önkényes csoportokba osztása éppúgy hatástalan maradt, mint ahogy elült az elbocsátott alkalma zottak perlekedése és ócska kör levelek feltalálása által felkavart por is, A parlamenti párt, a tapasz taltabb és idősebb képviselők is, u kiknek a baloldalon Ismeretlen okok ból, de átlátszó célzattal a centrum nevet adományozták, teljes hűséggel állnak Gömbös Gyula miniszterelnök és politikája mögött. A képviselőket beszámolóikon meleg ragaszkodássá fogadják a kerületekben és kétség\' telén, hogy a NEP minden vonatkozásban megerősödve indult neki az őszi kampánynak.
A jobboldal megerősödésével szem ben viszont a baloldalon a sikertelenségek egész sorozatát kell et könyvelni. A mult év nyarán indult meg a mozgalom a baloldali össze fogás megvalósítására. Azóta a bal. Párti vezérek külön külön is meg-nyi\'atkoztak, szükségesnek mondták az együttműködést, uj és uj akció in. üult, de teljesen sikertelenül. Egyet len időközi választásnál jutott el az •egység, odáig, hogy Bethlen István Rróf és Eckhardt Tibor közös pó dlumon szerepeltek, de a független kisgazdapárt hét képviselője nyom ban a választás után nagyon hatá rozott hangú memorandumban tllta kozott az együttműködés ellen A baloldali politikai vezérek és pártok összefogásának gondolata végképp
Csehországnak választania kell Németország és Oroszország között
Boriin válaszút elé állítja Prágát angol-orosz flotta-konferencia —
— Megegyezéssel végződőtt az
Az angol kabinet átalakítása
London, julius 31 A Mantchesler Quardian diplomáciai levelezője szerint a németországi politikusok előbb-utóbb válaszút elé állítják Csehországot. Cseh országnak rövidesen választani kell Németország és Oroszország közölt.
Ha Németországot választják^neg-szűnik a széthúzó törekvés, ha szov. jetet, - az ut Ismeretes.
London, julius 81 Hivatalos körökből származó értesülés sprint az angol -orosz tengerészeti tárgyalások csülörökön megegyezőre vezettek valamennyi pontban- A megegyezés alapján Anglia és Szovjetoroszország kétoldalú szerződ jt köt, amelynek tartalma hasonló a néhány hónappal ezelőtt Londonban Angiin, Francia-
ország és az Egyesült Államok kö zött létrejött szerződéshez.
Az angol-orosz megegyezésről értesítik a washingtoni flottaegyezmény aláíró hatalmait, valamint Németországot és Lengye1 országot.
Ugyanakkor közlik, hogy augusztus vége tóján megkezdődnek az angol dán tengerészeti tárgyalások.
London, julius 31 Mint hivatalosan jelentik, az angol kormány régebb idő óta várt átalakítása megtörtént, de a változások a fontosabb miniszteri tárcákra nem terjednek ki. Ramsbotham, a földmüvelésügyi minisztérium politikai államtitkára nyugdíjügyi miniszter lett; Lord Plymouth gyarmatügyl államtitkárt a nemrégiben közműn, kaügyi miniszterré kinevezett Lord
Stanhope helyébe külügyi álinmtit kárrá nevezték ki; Lord de la Warr aki eddig a közoktatásügyi minisz terium politikai államtitkára volt, lesz az uj gyarmatügyl államtiíkér ; a földmüvelésügi minisztérium po litikai államtitkárává Ramsbotham helyébe Lord Evershamet nevezték ki; a közoktatásügyi minisztérium politikai államtltkőra Geoffrey Shakespeare lesz ; Hudson nyugdíjügyi miniszter a közegészségügyek politikai államtitkára lesz. A klneve zések szeptember elsején lépnek életbe.
A kormányátalakítás egyáltalán nem érinti a Baldwin kormány össze tételét és nem változtatja meg a kormánytámogató pár\'.ok egyensu lyát sem.
Megindul az általános támadás Madrid ellen
A spanyol fővárosnak nincs már összeköttetése a többi városokkal — A kormány repülőgépeinek pilótái átpártoltak a felkelőkhöz — Az ellenforradalmi csapatok megverték és megfutamították a „népfront" seregét — További katonai utánpótlás indul Marokkóból Franco tábornok győzelmes hadserege részére
A felkelők kazén a kormányosapatok főhadiszállása
Párls, julius 31 A hadiszerencse az ellenforradalmid csapatoknak kedvez. MadridotMola tábornok csapatai teljesen körülzárták és általános támadás megindító sát várják Madrid ellen. Oisablancá-ból, Kendayreből és Lisszabonból egybehangzóan az ellenforradalom győzelmét jelentették, mig a madridi rődió amely eddig a népfront győzelmeiről közölt hireket - tartózkodóvá vált ós szinte elnémult. Madridnak nincs már összeköttesse a többi várossal.
Lisszabon, julius 81 A Rádió Club leadóján közölte, hogy a kormány csapa tok Madridnál 40 kilométernyire vonullak vissza. Közli a leadó azt is ezzel kapcsolatban, hogy a felkelők csapatai előre nyomultak északon is és most már csak 30 kl\'ométernyire vannak a fővárostól.
Budges, julius 31 A rádióállomás közli, hogy a spanyol kormány három bombavető re pülőgbepe a felkelők tábora fölé
szállt s ott lassan leereszkedett. A három gép pilótái átpártoltak a fel. kelókhöz ée miagukkil hozták termé szelesen a gépeket is, amelyek most már a felkelők oldalán fognak har» oolnl. , i
Sevilla, julius 31 Llano tábornok megerösile\'te azt a hírt, hogy Valencia tartomány nagy része a felkelők kezébe került.
Saragossa, julius 31 A k-irm ^ycsapatok Radesgarzo közelében megtámadták a felkelő
elejtettnek tekinthető ós le is került a politikai élet napirendjéről
Vereség érte a baloldalt küipoli\'i kai téren is. Egymásnak ellentmondó kívánságaik, jóslataik, aggodal maik alaptalanoknak bizonyultuk. Az események a kormányzati politikái igazolták s keményen megcáfolták azokat, akik ezen a téren is szembe szálltak a kormányzattal
A kivétel osak Bethlen István voll, aki A Gömbös kQ/mány külj>uU,Ukójá
val azonos elveket vallott és azt minden tekintelben helyeselte.
A politikai helyzet kéiségklvül a NEP további megerősödését ve.ltl előre, de figyelembe keU venni azt is, hogy a legutóbbi hónapokban a belpolitikai életben Treuga Deihan gulatu alakult ki A politikai agitá ció hangja veszített élességéből, -legfeljebb választásokon robbant ki de már a költségve\'ésl ós meg hatalmazás! vitában a baloldal párt
vezérei is békésebb és megértőbb hangot ütöttek meg. Ha ez a hang a jövőre is megmarad, kétségkívül alkalmas lehet olyan parlamenti lég kör kialakítására, ami lehetővé teszi a fokozottabb tempójú alkotó munkát. Ezzel pedig elérhető, hogy a kormány áltnl szükségesnek ítélt, de a baloldalon is kívánt reformok, például a választójog ügye, t ki\'á . tásba helyezeit időben országgyűlés elé kerüljenek.
_________
A nagykanizsai kontremln-expressz-levelek ügye a rendőrségen
A nagykanizsai nyomozás határozott Irányt adott az egész ügynek
___,_
A vér felfrissítése céljából -kivállkép középkorú férfiaknak ét nőknek — ajénHtos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes .Ferenc József" keterQviiet inni. As orvotok ajánlják.
csapatokat. A harc igen heves volt, de végül is a felkelők győztek és megfutamították az aránylag elég szerveseit kormánycsapatokat.
Szovjet segítség a spanyol „kormánynak"
London, julius 81 A Daily Thelegrap Írja: A barcelonai menekültek elmondása szerint u spanyolországi kormánycsapatok teljes nyíltsággal hirdetik a szovjet eszméit. Az a szállítmány, umely a szovjet segítségei vitte Spanyoior. szágba, átment francia területen, ahol a kísérő katonák szintén lázítani akartak. A kocsik oldalán mindenütt a surlós-kalapácsos szovjet vörös zászlója van festve a következő felirássál:
- Éljen a spanyol szovjet-köztársaság !
A többi feliratok arra buzdítják a franciákat, hogy vegyenek póidát a spanyoloktól, Ottók el e kormányt óe ők uralkodjanak Franciaországban Ib I A menekültek további elbeszélésé, bői kiderül, hogy a felkelők további utánpótló csapatokat várnak Marokkóból. A felkelők először Marokkót és Valencia tartományt akarják elfoglalni. Marokkó ugyanis a kormány hadihajóinak legfőbb támpontja. Valencia pedig Madrid éiftl szerraktára. (Azóta a felkelők való ban elfoglalták Valencia nagyrészéi, mint a fenti jelentés mondja I)
A menekültek szerint ujabb 8000 emberből álló felkelő csapat megy Madrid felé. A végleges döntő har cok késnek, de kimenetelük mosl már alig kétséges, miután ^gen sok kormánycsapat 15-18 éves suhan-cokból áll.
A felkelők elfoglalták a kormánycsapatok főhadiszállását
Lisszabon, július 81 (Lapzártakor érkezett) A portugál rádióállomás biztos forrásból vett értesülés szerint közölte, hogy a spanyolországi felkelők pénteken délelőtt elfoglalták Gvudarana megerősített falut, amely a kormány-csapatok főhadiszállása volt.
Londou, julius 31 (Lapzárakor érkezett) Az egyik lap telefoninterjút közöl Franoo tábornokkal, a spanyolországi felkelők vezér*1 vei. Franoo tábornok kijelenti, hogy a felkelők San Sebosxtiannál megvertek egy kommunista hadosztályt éa annak vezérét elfogták.
A felkdök vezérének kijelenté*\' szerint a Földközi-tengeri spanyo\' kikötök, Malaga kivételével uxiod a felkelők kesén van. Vaientino tartományt megszállva tartják.
Ismételten foglalkoztunk fl .kamarai választás alkalmával törlént ugy neve^tt koolremin expresszlcvclek ügyével, q^nelyek Samu Lajos nagy. kanizsai ipartestületi elnöknek a kamarai választásokon való megbuktatását célozták. A ravasz módon kieszelt fogás azonban nem sikerült, mert Samu Lajos elnököl a Hl.ik kúria óriási többséggel választotta meg a kamarába, ahol bátor fellépésével, az iparosság érdekeinek hathatós védelmével, szókimondó birélatával nemcsak közfigyelmet, de általános helyeslést és rokonszenvet váltott ki A Zalai Közlöny több izben közölte Samu Lajosnak hatalmas beszédét, amiket főleg a kamarai költségvetés birálalánál mondott, követelvén a magas személyi járandóságok leépítést és a köl,ségvetési tételekben ipari célokra való nagyobb gondoskodást.
Samu Lajos a fiaskót vallott választási kuntnemin lezajlása után feljelentést tett a nagykanizsai rendőrségen ismeretlen le, lesek ellen sajtóvétség és engcdélynélküli röp» lapterjesztés mtyVt, majd mivel cégjelzés sem voltya röplapon, ezért is. ^ nagykanizsai kapitányság legügyesebb delekllvjel vették kezükbe a dolgot és csakhamar Igen érdekes jelenségek birtokába jutottak. Ebben a kérdésben még igen érdekes fejlemények várhatók.
Ai lpactcattilet át&*«rveré»ének kérdése
Az ipari novella életbeléptetése kapcsán megkezdődött mindenütt az ipartestületek átszervezése. Ugyanis az a cél, hogy életképes és olyan Ipartestületek alaki itassanak, amelyek a kézmülparosság érdekében eredményes működésre képesek. A nagykanizsai Ipartestületet illetőleg-kérdésünkre Samu Lajos elnök kijelentette, hogy a nagykanizsai el-
nökség már koráboan felterjesztette erre vonatkozó előterjesztéseit, mielőtt az ipari novella végrehajtási utasítása kiadatott volna. Most ennek az elintézését várják és akkor nyomban megkezdődik Nagykanizsán is a novella értelmében való át. szervezés.
Országos iparoskongresszus Nagykanizsán
Az IPOK nagyválasztmánya -mint ismeretes - elfogadta azt a határozatot, hogy az 1937. évi országos iparos kongresszust Nagykanizsán tartsák meg. A nagykanizsai Ipartestület eddig már ismételten nobilitásból más városnak engedte át a kongresszus megtartását, most azonban súlyt helyez arra, hogy a jövö év nagy napjaiban, amikor Nagykanizsa város megtartja a maga Zrínyi-napjait, úgyszintén az országos ipari és mezőgazdasági kiállítását, a kongresszus végru Nagykanizsán tartassé k meg. A nagykanizsai Ipartestület tegnap az IPOK hoz küldött értesítésében ra< gaszkodott Lyérlelmü korábbi megállapításához.
A Jövö évi országos ipar-kiállitás
Ami\' a $agykanzsai Ipartestület 60 éves fennállása alkalmából rendezendő nagykanizsai országos ipari, mezőgazdasági és háziipari k&litás és vásár megrendezését illeti; az előkészületek megindultak. Judo-másunk szerint nemcsak az Ipar. testület, de a polgármester is végzi a rendezés hatalmas, nagy körüliekintést igénylő munkáját. Ennek az együtte.} munkának meg is lesz a kívánt eredménye. A nagykanizsai országos ipar kiállítás az utóbbi idők egyik legimpozánsabb és leggondo sabban megrendezett kiállítása Lesz> amelyneK egyik fő célja nemcsak
_Ittg. áugustfus 1.
bemulátni a zalai és dunántull Ipar és nwzőgazd iság fejlettség, hanem részére a mcgfe\'elő piacot is megteremteni.
Kánlknlal riport az Izzó nagykanluMl gyümölcsös-piacról
Mi minden történik, amlf nem
történik semmi?
Alapjában véve minden dolog egészen égyszerü. Csak meg keli érteni. Emlékszem, kisdiák koromban komoly problémát adott a relativitás elmő. léte, — s ma: egészen könnyen érthető, természetes valami.
Mindez onnan jutott eszembe, hogy délelőtt kivételesen a gyümölcs-piacon kérésziül vettem utamat a ^r-vénysxók\' felé. Máskor a piaoot messze el szoktam kerülni.
Illatok relativitása
Nyár van. Még hozzá késő délelőtt és pokoli meleg. Az egész gyümölcsösf piac álmos, lustán terpeszkedik szét az izzó köveken, csak legyek röpdösnek vékáról-vékára, gyümölcsről-gyft-mölcsro kitartó szorgalommal. Nem Irigylem ezeket a jó asszonyokat, akik bármennyire is a pár akác árnyéka alá húzódnak, mégis csak a tűző nap sugarak és a legyek ostroma alatt várják az erre tévedő vásárlót. És aki erre jár és elmegy a napsugaak alatt párolgó gyümölcsöskosamk között, elfintorítja az orrát.
Am máskép ál« a helyzet, ha a tőrvényszék felöl megyünk át a piacon. Itt ugyanis férjeiket váró cigányasz-szonyhad karattyol egy rakás, csaknem meztelen, fekete purdétól körülvéve. Nyilván valami malac história miatt idézték őket Justicia palotájába. .Nos, ha valaki e cifra rongyokba öltözött sötétbőrü, bagózó had után vetődik a piactérre, azt kellemesen illatosnak találja.
Találós kérdés
S ha már itt vagyunk, nézzünk körül "\'icsit. Ez a pillanatnyi megállás elég arra, hogy a gyümölcsárusok nagyv hirtelen, minden oldalról, lehetőig egymást túllicitálva ránk kiáltsanak:
— Fiatalúr, tessék, egészen friss baracl i ,
— Vegyen már, olcsón adom!
— Nézze, de gyönyörű..., öröm rá* nézni...
•— Na. .. — nógat az: egyik, mint egy beteg csacsit, pedig még odáig sem jutottam el, hogy eldöntsem magamban: mire öröm ránézni: a gyümölcsre vagy énrám?
Mikor látják, hogy nincs vevő szándékunk, abbahagyják, de szemük sarkából mindegyik figyel: hátha méfeis... Ezek a kiskauizsal asszonyok, menyecskék jó üzletasszonyok. Igyekeznek egyetlen vevőt sem elszalasztani.
Négytől nyolcig
Amott jön Is egy kövérkés asszonyság. Lassan jön, figyelmesen nézeget jobbra, balru. Messziről látszik rajta, hogy ez a Vevő. Nem Is törődnek most már velem, hanem rávetik magukat a Kövérre. Messziről figyelem « meginduló alkut.
— Kóstolja meg, naccságám — mondja az egyik. (Ez már a bfc»knn jelei - s kicsit neheztelek U érte
Figyeljen erre a helyre a holnapi számban. —
ima.
1.
bogy ntltcm ezt nem mondták.) A ,naccság*ni> nem is hagyja magát sonkát kínálgatni, hanem bizony bcle-belc kósto\' a kosarakba. Végre kiböki:
_ Nyolcat! — Már tudniillik ugy gondolja, hogy nyolc darabot tiz fi,-lérért.
— Ugyan na<xságám, liova gondolt Ebből f Négyöt igenl Olyan ez, nünl a harmati
Hogy ml össrefű^jés van "& harmat és a barack közöt, nem nagyon értjük, de gondolkodásra nincs Idő, az alku máris folyik.
— NyolcatI Adja, vagy nem adja! _ így a ,naccsága» és hogy szavalt alátámassza, egy Jépést odébb mcgy s a szofH»zéd kosárhoz kacsint. Az ugyan nein olyan szép, dc hát üzlet, üzlet...
. ötöt! — enged már a kosaras.
. Nyolcat | — szói vissza a Kövér naecsága. i
— Ötöt! — Így az árus.
— HetetI — enged a naecsága is.
— Hatot «dok, nal — mondja a kis kanizsai és az a .na. jelzi, hogy UH vább nem hajlandó. Bizonyosan arra gondol, hogy keltőt már úgyis meg. fevclt a rta^csága I
De a na&sága nem hagyja maigát és tüntetőleg a másikkal kezd tárgyalni. Annak barackai azonban kisebbek és nem olyan szé|H!k. Viszont adna szó nélkül nyolcat is, _ de a P naecsága tovább áll. Már a tizedik D\' szomszédban kóstolgat, mikor utána ! kiált az első.
— Hajjia! Gyüjön vissza, adok hc-
- tet is.
fis a naecsága diadalittas n visszu* jön és kiméret a kosarába háromszor hetet.
A Móricka
Amott á cipőfűzőre és .bodájfodfl,-ra átszerelt déligyümölcs nagykeres, kedő baktat pislogva felénk: — Mó-
- ricka. Kitartóan kínálja .bodájfodóit,* közben innét egy i>arackol, onnét egy körtét kér. S ha megkapta — csaknem minden esetben adnak neki! — boldogan majszolva elódalog. Kz nem az ő területe, ö csak enni jár ide, a
] .standja» a Hősiszobor környékén van
Szemesnek a világ
P.rdekes megfigyelni a gyümölcstol vajokat is. Mert ilyenek is vannak. Jobbára gyerekek. Láttuk: kollcktiv •lapon csinálják. így történt;
Az egyik foltos nadrágu félig « kosarak elé állt és irtózatosan elkezdeti nevetni.
— Na, mit röhögsz? — szólt rá az egyik árus.
A fiu szó nélkü\' előremutatót és még jobban elkezdett nevetni. Az ^z-szonyok mind hátrafordultak és ekkor érkezett el a döntő pillanat. Társa a felügyelet nélkül maradt kosarakból máris kiemelt néhány körtét. A módszer, különösen az utolsó gyümölcsös sorokban, csaknem minden esetben eredményes. A két suhanc a sarkon találkozott. A szurtosképü három szép nagy körtét lopott (ha ugyan útközben nem evett meg egyet!). Most osztozkodnak.
— Nes*ot — s markába nyom egyet a röhögőnek.
— Ez kevés! — fakad ki a másik. - Mér jár neked kettőt
— fin hoztam!
— De nem én röhögtem hozzá?
— No Jó, majd haraphatsz!
Ideje Is, hogy megnéztek, mert
ZALAI KÖZLÖNY
a sarkon feltűnik a «zsaru.» Erre el ódalognak, de halljuk még, amikor a röhögő megjegyzi:
— Szamár! Igazán hozhattá vóna négyet is!
A forrö, izzadó piacon, a gyümölcsöskosarak felett pedig kitartósan
röpködnek a legyek...
Ilyen a piac mindennapi élete, őj, már észté gem veszik, hogy mennyi minden történik ott akkor is, amikor nem történik semmi. ■ .
Afagy tűzvész pusztított
egy zalai községben
Murakeresztur, juüus 31 (Saját tudósítónk telefon\'elentóse) Nagy tűzvész pustüott az éjszaka a közeli Fltycháza községbanr-gtjdlg még meg nem állapítható módon kigyulladt vltóz Csólár Kái\\>ly kis gazda udvarán felhalmozott buza ós rozskuz\'ak közül az egyik rozs kazal. A láncok csakhamar átterjedtek a többi kazlakra is és percek alatt / óriási lángtenger világította be^pesszlre az éjszaká*. Per cek alatt kivonull a tűzoltóság, a mely minden erejével igyekezett a tűz tovaterjedését megakadályozni. Segítségül jölek a murakereszturi
tűzoltók Is, akiknek együttes mun« kájával sikerült a vész tovaterjedésének gátat vetni és a felhalmozott buzakereszteket megmenteni 180 kereszt rozs azonban porrá égett.
Murakereszturról kiszállt a csendőrség a tüz keletkezésének megáila. pitására. A jelek azt mutatják, hogy valaki bosszúból gyújtogatott. Néhány év előtt ismeretlen tettesek fel. gyujtotlák vitéz Csótár házá is, azonban nem sikerült a tetteseket kézrekeri\'enl. Most uj^ylátszlk újból a bosszú működött.
A csendőrség szigorú nyomozást folytat ebben az ügyben.
Berlinből hozták a morflnmot a Gyékényesnél elfogott csempészek
Az egyik csempész hadifogsága alatt Kinában ismerkedett meg a kábítószer-csempészettel
Megírta a Zalai Közlöny, hogy a gyékényes! vámkirendeUség emborvj elfogták Czibrán Géza 45 éves és Dobó Emil 39 éves budapesti lakó sokat, akik Gyékényesnél egy Austro Daimler autó három pótkerekében 100 000 pengő érlé\'tü morfiumot akartak a Balkánra esem pésznl.
Czibrán és Dobó neve nem is meretlen a rendőrség kábítószereket ellenőrző csoportja elö\'t, me\'y nek többször akadt már dolga ez zel a két veszedelmes csempésszel. Különösen Czibrán Géza nevét ismerik jól a detektívek és a vám igazgatóság nyomozói, akik nom egy Ízben leplezték le ezt a nemzetközi kábltószercsempészt.
Czibrán a háború alatt őrmes\'er volt, később hadifogságba osett, de sikerült megszöknie Oroszországból és Japánban, majd Kínában élt 1921 ig. Kinában ismerkedett össze a keleti kábitószercsempi1-szekkel, akiknek nem egy vesze delmes kalandjában veti r:\'szt. Később a honvágy bántotta, hazajött,
de az összeköttetést fenntartotta a keleti kábifószercsempészek vezérével, akinek keleteurópai megbízottja letl. |
Czibrán és Dobó útleveleiből kiderült, hogy a két csempész Bécsen és Budapesten keresztül Ber 1 inból jött autójával Gyékényesre, ahonan Belgrádba akartak utazni. Hogy ez volté a végcéljuk, vagy tovább akarlak utazni, nem lehet megállapítani, mert mindketten tagadnak. Annyi bizonyos, hogy az útlevél adatai szerint három na, pot töltöttek Budapesten és a főkapitányság detektivjel most azt akarják megállapítani, hogy hol (akták ebben az időben. A bejben-tőhlvatalban egyikük neve sem szerepel és ez még gyanúsabbá teszi pesti szereplésüket. Lehetségesnek tartják, hogy ott még nagyobbmeny-nyiségü kábítószert rejlettek él da alkalmas Időben azt Is külföldre akarták csempészni. A rendőrség reméli, hogy a két csempésznek és saffőrjének budapesti kihallgatásakor vi\'ágosság derül majd üzel
Városi Mozgó.
Szombaton és vasárnapi
Két szenzáoiós sláger!
■ |#|, ,„ OAÁL Franci nagysikerű filmje,
Kismama Partnerek: Verebes, Wallburg.
II. ÚjdonságI
Karnevál as élet KnzffiSiu.
Az előadások kezdete: tekintettel a műsor hosszúságára szombaton 5 és 9 órakor, — vasárnap 3, 6 és 9 órakor. km alsi alöadáa mindkét napon filléres 1
(JJ üzlethelyiségem
Csengery-u. 6.
volt 7 \'ansdanub/a cslllárilzlct
Barta Sándor
férfi fehémtma-Uxtm
meikre és sikerül megtudni azt Is : honnan és kinek a megbízásából akarták Magyarországon keresztül a Balkánra vinni a 100.000 pengő értékű morfiumot és heroint.
Péntek
HudaptM I.
17.25 Kowách Ernő régi magyar költőkből ad elö. — 17.50 Hangiemo-zck. — 18.50 Sp„rtkő«lemények. — 111.05 A rádió szalonzenekara. — J0.15 A szegedi szabadiéri játékok. (Szánthó Dénes). — 20.30 Cigányzene. — 21.90 Kovács István zongorázik. — 22.10 Hírek, Időjárásjelentés. - 22 30 Llszt-emlékhangverseny. — 0.05 íiinek.
Budapest IL
10.45 Hévész Béla elbeszélései. — 20.40 Hírek. — 21.05 Hanglemezek.
Bées.
20 A burgenlandi tartományfóbök. ség emlékünnepe Doborjánbau, Liszt ötvenedik halotti napján. — 22.10 Eger Artúr orgona- és Lehman Kata he-gedümüvésznö játéka. — 23.10 Itádló-zenekar. — 23.45 Sllving zongoranégyes. 1
ÉÉ!

2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserekönyv
(Szállítás! bárcakőnyv)
hitelesítve P3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fó-ut 5.
SALAI KÖZLÖNY
fljdonság Nagykanizsáii!
Felhívjuk a n. érdemu közönség figyelmét arra, hogy Ozlelliak-ben 1937-1* Izzilámjia-propagandát tarlunk. Hz a ptopagaivla abból 611, hogy mindazok, akik izzólámpa-8z(tkségleíu-kel üzletünkben vá»árol|ík, 4 drb kiégett Izzólámpa bemulalása: ellenében 1 drb égfit kapnak Uljaian dljmintaun.
Ez az izzó-propavanda csak 5—25 wattos Izzókra érvényes és beszerzési helye kizárólag
zríi Dcutsch és Paur
caiUár- és vilj«nioa aiaküzlcMben Deiktír 12.
(A Makovlcxky-cukrAsida mdlell).
A MOVE IBvészegyesDlet közgyűlése
■elegebb!
Prognózis : Még élénk éstakl, északnyugati szél, néhol zápor eső, agyas helyeken jég. A hS-mérséklst pénteken nem változik, de szombaton mér malegabb lesz.
N.pUr: Augusztus 1. szombat. Rom. kat. V. Péter. Protestáns V. I\'étez. — Izraelita Ab hé la.
ftílíiMrtW éjjeli uolgálat e bí lMg a Fekete Sas ByégyszeztAr FS-ut & és a -klskanlzui gyógysiertAr.
fi^t\'tf íí(tva raggal o órától este fi éréig (hé(B, síotda. péntek délután jM>«doo tftn nap uékuui).
— LAKBERENDEZÉS « mai pénz-szülte mellett Is mindenki részére Igen ölesén beszerezhető Koptlein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
HftLLÓ, BERLIN!
SZÁNTÓ OYÖRQY REGÉNYE 10
A vér az arcúba szökött a megaláz!, tatásra, a morfinisták ingerlékenysége minden idegszálál mo^Use rqjteljbe. likkor még egy ütést érzett.
— Mars ki! Mars kii
Felháborodása hirtelen bplyct adott egy ismeretien, halároraíJsu, mégis végtelenül jóleső érzésnok. Elmosolyodott, aztán könny csurgót1 vfigjjg puffadt gyermekarcán, l\'gy érezte, hogy az anyja ütötte és ezzel ki|>ótolla, helyre hozta az egykor elmulasztott fenyítéseket. Felszabadító kielégülés volt ez a megaláztatás, szinte váratlan öröm, boldogság.
Valami nagy hálafélét is érzett, Qlyat mint amilyet a kutya érez gazdája, a felsőbbrendű lény\' iránt. Szerette volna megköszönni, nagyon forrón megköszönni ezeket a pofonokat, az első későn jött fcqWtést életében, fis már azt is tudta, liogy a fecskendő^ nem veszi többé a kezébe.
Ettől a naptói kezdve Ahnrőder megváltozott. Adoré Ghinn nyakáia küldte tornatanárát és a petyhüdt ban kár engedelmesen végezte mindért reg" gel a szabadgyakorlatokat. Aztán visr szatért ifjúkori szokására, Adoréval kilovagollak a Siegesallén. A számtalan kurfürst, király és császár csodálkozva nézett le szohortalapzatáról, vértjeikben hol a bal, hol a jobb Lábukat nyújtva előre. A Siegesallé géniusza
A MOVE nagykanizsai lövc$Zj egyesület mosi* tartotta meg rendes évi Wfogyüiéaét Janda Károly elnök-, letc alatt. Betlehem György főtitkár beszámolt az 1985. év eseményeiről. Évi jelentésében mlegemlékezett az egyesület lövészcsapntának a lö-vószverstnyeken aratertt sorozatos győzelmeiről A mult évben a \'övész élet n«?y lendülette • indult fejlődés nek, a tagok nagy szeretettel foglalkoznak a lövésaet\'el és a taglétszám állandóan növekedik Bejelentette a főtitkár, hogy ez évben az őszi időszakban nagy MOVE-napot rendez az egyesület az országos elnökség közbenjöttével.
Ezufán Sermán Antal pénztáros mutatta be az 1935. évi zárszámadást, a vagyonmérleget és az 1986. évi költségelőlrányzatol, melyet a közgyűlés vita nélkül elfogadott.
Kisebb indítványok e\'hangzási után a tisztikar, számvi?sgáló bi70\'.t-ság, választmány kiegészítése kö vetkezel!. Elnök Németh Mihály, ügyvezető a\'elnök Janda Károly, fő.
lltkár . Betlehem György, fypénztá ros Sermán Antal, számvizsgáló bi-.zottság Boros László, Erőss Ferenc, Szabó József, ellenőr dr. Németh Lásiló, főlövészmester Markó Jenő, szertáros Popovics Lajos.
Választmányi tagok vitéz Tóth Béla, Goler»szkI Ferenc, vitéz dr. györgyfalvl Oetc Antal, dr. Szűcs László, Kust>^s József, Boda Károly, Sáfrán Ferenc és Horváth Gyula. Póttag May»r Frigyes.
A közgyűlés Janda Károly záró beszédével ért véget.
— A Kopateln Batorámhá* jUlliUB é*
július hónapokban üzlet és raktárhelyiségeiben remokbe készített kombinált szobákat és egyéb modern lakberen-desösi tárgyakat Aliit ki Ugy .a ue-rény polgár, valamint a legkényesebb Ízlésű vevő, Ízlésének és anyagi helyzetének m£ifto>«lő*i> megtalálja mindazt amire szüksége van.
kitűnő minőségű Schütz-kelengyével küldje intézetbe gyermekét
minden hölgyre
A Pannoniában
kellemes meglepetés vár, ha szombaton eljön a táncesiélyre.
Fővárosi hanéulat vtláiHáa a kertben! Kedvezőtlen IdS esetén a tdncestJIy vasárnap lett.
«L
"HJA rpibei^énjjVm n
■egy jótorgalmuy község tóiepén kvö
mely áll: két nagy vendégszobából, két lakószobából, konyha, Tnészár-szék, Istálló, kocsifészer, minden \\6-kwban van, konyhakert,\'gyimötcsös, kruroplifölddel együtt-egétz\'évi\'460 pengő bérért kiadó. BővebbrfalvHá-gositáBt naponta a Wrtokossági elnök
Íi pénztáros ad sieptember l-ig.
Ivétel 1936.,M október hó Un.
Tóth Mihály \'flonox UJoe péntárM. alnök.
A -szegedi Dóm-téren
szombaton kezdődnek a* idei Szab0tf-téri Játékok Az ember tragédiája első előadásával, a jóyő pénteken pedig sor kerül az átdolgozott Bizánc szabadtér-\' bemutatójára. A Twtfédia .teljesen uj rendezői beállításban, uj szereplőkké ,és hatalmas, teljesen uj vetitett díszletekkel körül színre. A »főszereplők: Kiss Ferenc, I^hetay Árpád, Tőké* Anna, Uncxy -M«r«lt, Mezey Mária, Olthy Magda, Táray Ferenc, *Kürthy József slb. Az ünnepi események előszele már érezhető a szegedi utcákon, egymást kergetik az idegen auók, szállodákban már minden szobát lefoglaltak, a játékok rendezősége azonban .mindenki számára .gondoskodik megfelelő lakásról. Külön lakáshivatal működik (Szeged, Korzó Moii). Az ország területéről pénteken lép életbe az 50 százalékos utazási kedvezmény. — Nagy sikere v«n az uj .cigarettának, a .Szeged.-nek, amelyet a Dohány jövedék az ünnepi események alkalmára különlegességnek hozott forgalomba. — Augusztus 8-án a Bizánc ünnepi előadására, mint Ismeretes, Nagykanizsáról filléres gyors intiul Jegyek már kaphatók a Menetjegyirodában.
- (HilytOlVilitök laUBkotóla) Aét. főn délután 6-tól 8-lg 8 Pannónia hátsó kistermében.
pedig »z első napsugarakban fürödvc bontakozott elő a reggeli párázatból. És ahogy Adoré ott ügetett el alatta pompás pej kancáján, ragyogó lakkcsizmába és penita {bricscszbc bujf-tátott klasszikus lábszáraival, derékban feszes, Vállban széles íokele férfizakkó-jában, szürke keménykalapjában, Alin rőder ugy találta, hogy őt kellett volna a hatalmas\' Siegesallé tetejére emelni, mint a győzelem uj géniuszát. Igjy lóbáion, lovaglóruhában, nyeregben kengyelben szebb v0It, mint az ágyúcsövek oszlopán lebegő géniusz. Az igazi, uj, diadalmas nö volt és mozdulatai, testtartása méllóságteljcsebbek mini a győzelmekhez szokott fejedelmek egész soráé.
Ahnrőder elhanyagolt versenyistálló ját is újra szervezi?. Az angol tréner, Harrison, akit Adoré szerzett meg neki, rövid idő alatt négy győzelemhez juttatta a vórősszürke színeket.
— Győzni! GyőzniI Rzérl élünk — mondta keményen, határozottan és minden pátosz nélkül. Adoré és Ahfa rőder tudomásul vette, hogy a nürr burgi uj autópályán is az ő Bugalti-kocsijának kell győznie. Kell. Mindenáron. Az aulodromban kivivőit győzelem cnélkül semmi.
És a ban kár dinasztia eme bátorta^ lau sarja most már a merész jött* mentek, deflációban született pénzkalandorok erőszakos tőzsdemanővereivel is szembeszáll!, szakítva a ház ha. gyománvos, óvatossági taktikájául. A család elszörnyedt. I)e Ahnrőder győ- \' zótt. V«k»mi lendület ragadta magával, 1
elherdált éveinek visszahatása és egy csupaegészség nő nagyszerű akarata, fis a már-már feledésbemenő Abnrö-der-ház, amely nevének régi időkből megmaradt fényében sütkérezett még olykor-olykor, most ismét favoritja lett az előtörtek ós beérkezettek sikerekben vájkáló divatos .csoportjának.
Adoré Ghinn ezalatt gyakran voll együtt Toni Brecherrel. A győzelmei szerelte benne és legjobban szcrolcU volna vele egy stadion közepén, kó téllel elkerített deszkadobogón, a box-ringben ölelkezni egy levert elktfról elnyújtózott testén állva.
VIII.
— Nem ismersz meg, Fasendonck pajtás?
A festő sokáig meredt a balotUial. vány csontbőr arcba. Már-inár azl hitte, liogy ezúttal cserbenhagyja hires arcmemóriája, amikor egyszerre kibontakozott a betegesen éles, elváltozot, vonásokl)ól egy régi arc, egy régi név. Freiherr Sebastiau von Thiessen, a brandenburgi gárdaezredből.
— Sebastian. Ne nehíztelj, öreg, kissé megváltoztál. Három éve láttalak utoliáru, a revüben, I.olftn Hernuel
— Mért nem kerestél íei az öltéző-ben? Szép bajtárs vagy. Együtt ón-
kénteskedtünk, együtt dagasitottuk u I
véres sarat Flandriában és te ...
— Tudod, nem volU>m egészen hjr j los benne, hogy te vagy. Hiszen álnéven léj)téi fel. Csak később tudtam meg. .
A festőnek kissé kW volt az egész
beszélgetés, mint amikor régen elszakadt fonalakat, közős témákat kell keresgélni. £s a beteg ember folyton köhögött a kártyabarlang füstjében. Szörnyű, végzetes köhögés volt, a halál kutyája ugatott.
— ó, ha bitt0s*n tudtum volna, hogy te vagy.. . akkor léptetek fel másodszor. Ne gondold, hogy elfelejtettem a Haarvester Hudewcfjei-
— Nem, ugy-e nem felejtetted el azt a vakációt, amit Hamburgban töltöttél nálunk. Tudtam, hogy nem fogod elfelejteni. A Hftderek családi házait, az Alsterreggatttt, az enyélmetf az Uhlenhorster Fflhrhauset, a Mlttel-weg óriás fáit a kettős fasorokban. Kcekre a fasorokra mindig emlékezni kell és a Haarvester Hudewegre is
Ez utóbbi szavakat furcsának találta Fasendonck, Thiessen egész viselkedését is. Különösen sejtelmesfé. nyű, nagy, sötét szemeit.
— Megkísérelted a szcrenoaédet? — — kérdezte, hogy végetvessen a beszélgetésnek.
— Igen, csak annyit akartam szerezni, hogy a szállodámat kifizethessem és hazajuthassak Hamburgba. leégtem. i
Soványságában is szép krétafehér arcán valami mosoly jelent hteg, amely csaknem könnyeket Mkasztott Fasendonck mélyreiáié szemében.
— Nagy órómmol s«gitenék rajtad. De a jelen pillanatban... Ugy áll a dolog, hogy magam is madame Schwurlz szívességéből vacsoráztam.
<Wyt«fcór.)
IM8. MjüMlm
1
ÍM-Al KOZLONT
\' _ (Kántortanltó-válasitáa Sza-peinekan)
A nyugalombuvonuló Tóth Albert helyire most tartották meg Saepet ncken Kruczler József letcnycl es peresplébános elnökletével" a kántor tanító választást. Tizenkét pályázó közfll 20 szavazattal hit ellenében az állást Szilái JÓZS2I 23 íves oki kántorianiló nyerte el. A fiatal tani-tónak semmiféle pi\\»lekcló|a ;1eni volt, vasvári illetőségű, szegény szüleit és 9 testvéért fogja eltartani.
- (Orvosi hír)
Dr. Hahier fogorvos kOlföldl tanulmányúira meni. Újból rendel aug. 19 én. , — (Kanizsai színész életmentése Szeneden)
A hősig nemcsak nálunk,, hanem Szegeden ls a strandra hajtja az embereket. így töriént meg, hogy egy Szegeden tartózkodó amerikai tár. saság is a Tiszára ment fürdeni Köztük volt egy úszni nem tudó iiutal lány ls, akit elsodort a viz. Sze geden vendégszerepel éppen Thu-nyögi Péter, a Péos- kanizsai azin társulal bonvivánja, aki azonnal mentésére sietett és egy csáklya segítségével sikerült is pie^menieni az amerikai Leányt.
- (A Középiskolát Végzettek Egyéves Kereskedelmi Szaktanfolyamán)
Budapest, VIII, Vus-u. 9/11, amelyet Iiudapest Székesfőváros közönsége tarl lenn, a beiratáaok naponként d. e. 9-2-ig. Célja, hogy iér-fiaknak és nőknek, akik rözéplsro loi érettségi vizsgálalot tetlek, katonai liszlképzőt vagy tanítóképzői végeztek, egy óv auUt alapos kereskedelmi szakképzést nyujlsesl, u mellyel kereskedelmi gyakorlati ke-réseli pályára léphetnek. Belraiiísi dij 26 R tvi tandíj a tanulmányi elő menetel és a vagyoni viszony szí rint: 62, 124, 188, 248 P. FelvlIÍ* gosliési a tájékoztató nyújt, amely Budapest, vili. Vaa-u. 11. alatti kapusnál kapható; postán való elküldés is kérhető.
- (Orvosi hlr)
Neumann Henrik dr. belgyógyász újból rendel Horthy Mlkiós-ut 11.
- (Egy zalai gazda tragikus halála)
Tragikus módon hult meg Gergely Lázár szentlászlói gazdaember. Tegnap a szomszéd községbe aisart m«»i, amikor a börzönoei határban mintegy másfélméleniyi mélységű ut szakadékba eseti, ahol nyomban szörnyet halt. A nagykanizsai fö-szolgahiróság részérő, vitéz dr. Csele Anlal szolgábiró imnt kiabaly színre n rendőri hullaazemiét mag-el<en|. Mi.itán kétségkívül senkii fe. lelősség nem terhel és a holttesten külséncirai nyomok nem voltak, u hultlest eltemette lésére megudták az cogedélyt I |
— (Ai OMKE közlemény*)
A Vidéki Kereskedelmi Testületek Szegedi V. országos értekezlete aug. hó 15. és 16-án fog lezajlani. A szokásos utazási slb. kedvezményeken kivül gondoskodás történt a résztvevők olcsó és jó ellátásáról is Az OMKE helyi kerülete ezulon kéri tagjait, hogy a résilvenni szándékozók ezen óha|ukat haladéktalanul jelentsék be az irodának.
— (A nagykanizsai OTI-kerül«t) ma pénteken délután a órakor o
városháza kis tanúestemiében szoká. sos válnsztmányt ütését tartja.
— (Uj plébános)
A Kiss Lajos dr. kanonokká történt kinevezése folytán megüresedett elsó-sáfti plébániát Tanay j.-erenc nyerte el.
— (Községi írnoki állás) MaKyarszerdahi\'lyen községi Írnoki
állást szervezlek a belügyminiszter jóváhagyásával.
— (Halálos fürdés)
Kovács István 48 éves klskorpádi gazda a halaslól>a mcut fürdeni, közben szívszélhűdés érle, címeréit a vlz-]>en, hiába siettek segítségére, mdr csak holtan tudták kihúzni. A temetési engedélyt kiadták. i
Angina pectorlsnál, i rohamokban lellépö nyo nasiló síivlájl fájdalmaknál reggelenként KI esetleg negyed pohár lermésieles .Ferenc
Íózsel" keserűvíz is elegendő ahhoz, ogy a belek működését elr<ndczze és kielégítő emészltsl blzloiilson. Az orvosok ajánlják.
- A Schfltx-k*]*Bgya tarlós és jó. trs méltányos, aki c««k használja, dicséri.
A PAPUCSHŐS
A doktorhoz beállít egy sántikáló ember, akinek erősen meg van dagadva a bokája.
— Mióta fáj r — kérdi az orvos.
— Négy napja.
— És miért nem jött azonnal ?
— Nézze doktor ur, előbb nem tudtam volna hazulról fel tűnés nétklll elmenni, otthon pedig nem szólhattam, mert mihelyt a feleségem megtudja, hogy valami bajom van, rögtön azzal kezdi, hogy hagyjam abba a dohányzást.
SZOMBATON ESTE
TÁNC
A KORONÁBAN.
— (Szoborszentelés és kilátó-avatás Dobronhegyen)
A tcskánd—dobronhegy—csonka hegyháti ul építésével knpcsolatban «
dobronhegyi útszakaszon a hegyoldalban felállították Magyarország Nagyasszonyának szobrát, melynek talapzata Nauymagyarország domborműve Az cmléksrobrot augusztus 1-én, szombaton délután 0 órakor szentelik fel. Utána avatják fel a dobronhegyi ut mellett fekvő Kandikó-hogy«n a kilátótornyot.
— (Rossz szomszédság)
\\ércs verekedés folyt le a Zalaegerszeg melletti Jánkahegyen. Schreiner Ferenc at esti órákban méhesét nézegette a kertjében. Szomszédai meg látták a kertben járkáló Schreincrt, belekötöttek és esakhamar szőlőkarók kerültek a szomszédok kezébe, az ütések pedig egymást érték Schreiner fe_ jén. A megtámadott ember eszmélet lenül esett össze. Felesége talált rá és kórházba szállíttatta. Ott tfcrült ki, hogy Schreiner feje több helyen leszakadt, négy helyen kellett összevarrni.
— (Keresztül ment rajta a szekér)
ülők István 32 éves zalaszentbalá--zsi lakos, aki Adorján István ottani vendéglősnél van alkalmazásban, teg. nap • reggel a hegyi uton a boroshoi^-dókkal teli szekérről oly szerencsétlenül cselt le uz útra, hogy a szekér keresztül ment rajta, A nagykanizsai mentők súlyos állapotban szállították l>e a nagykanizsai kórházba,
Ofcsjénésjjof oáftamozíbM
szúrakcxTialik
O—h rBwid idáig I
Kipróbált elsőrendű friss 28°
Tekercsfilm 6x9 cm.
8 felvételes előhívással együtt
88 fillér
SZABÓuAMTAL folóuakOzlaft
modem laboratóriuméban.
Az abesszinok támadás* Addis A beles sllss
Rómo, jullus 31 Most érkezett részletes jelentés arról a harcról, amely julius 28 áa zajlott le Addis Abebu mellett.
A jelentós szerint a hegyekben bujdosó fekete felkelők lcsbfii meg. támadták a várost abban a remény ben, hogy az első puskalövésekre a-város lakossága is fellázad ós csat lakozni fog hozzájuk. \\ lakosság azonbar. az olaszoknak segített, akíf különben is könnyű szerrel. elWSp tak a szervezetlen és fegyelmeaetíén feketékkel. Az egész felk"lö bandát megsemmisítették, a fegyvereket és lőszereket elkobozták.
A rend és a nyugalom a városban már teljesen helyreállt.
Hévízre
— kirándulás kényelmes, 6 személyes autókon ® vasárnap
Elöjegytés: .Bojtor Oarage".
Telefon-állomás: 144. tm
A felrobbant ISvadék áldozatai
Milano, Julim 31
Az egyik kösell Inlu mellett öt fóli-inmei Iliig M világháborúból ottmaradt 28-«« Ml nem robbant lövedéket totált A földművesek kJ akarták emelni • réjfi lövedéket, az felrobban!. A földművesek közöl bárom azonnal szörnyethalt, kettő sulyo* állapotban a kórházba került.
Schu&chnlgg kancellár Olaszországban
Milano, JuUus 81
(Lapzártakor érkezel!) Schuseh-nlgg osztrák kanoellár pár nup óta rangrejtve az olaszországi ürodo fürdőn tartózkodik. Az ifiztrák kim oellár pénteken este utazik viasza Ausztriába. Egyesek az olaszországi ut hátterét keresik, hivatalosan a»m ban kijelentették, hogy tu osztrák kancellár olaszországi látogatása egészen magánjellegű.
Továbbra U fogva maradnak az Ingatlanbank vezetői
(Lapzártakor érkezeti) A tébta tanáosa pénteken foglalkozott Halom István dr. igazgató és Enyedl István mérnők ielleWvzása UgyÁvet, akiket a Rákóczi iitt hás Dswxittá sa miatt tartóztattak le. A/tanár* el. utasította a fellebbezést azzal uz in dokkal, hogy mindkét vezető nagy mértékben felalös lekért gondatlanságuk miatt, l süktol pedig alaposan lehel tartani.
ZALAI KÖZLÖNY
1888. autunluá I
ÁPEÓHfflDETfiSEI
Hil l i N •■<«■
4 4 mL. k«k&in4 U> aiSkkl MS I HIU«.
Propagsmls flInáraalUa TtuUch-drogérts fotóosztályán. I lek. 8 ielvételae, ftrO Ilim 28° Julim 18 tói sugusitus S-ig — 08 eldhivássai együtt. legmodernebb aznatOzlaboratorlum, olcsó, precl* munka.
Most ilHallaaaa ablakai) Stern Uwe-tessel, raert meg tud tói axáradaj, (FA ul lu.) 2500
Sarasakat, kls-Mt és aallaAt, éretten, minden mennyiségben vásárol i V4-raal aaaaaMab, Bálhory-s. 4. 2650
Zrínyi Mlklóen. 33. nim, I. emelet, 3 szobás utol lakáa kiadó. Bővebbel lír. hitközség titkári hlvatslában.l 2655
■aaklaéaMI egyben és darabonké«t beiakolt tabernakulum, siekreter intarziás vitrinek dísztárgyakkal, berakolt lublot, srsnvoiott Is Csillár és rryertvatartó, festmények sürgősen eladók. Fö-utca 22. Fehérnél. 2693
U| kdtaaakáa, fardószobáa udvari Iskts asonnslrs kiadó Baiaó JÓISetnél, Taleky Bt 6. 2705
akia Összkomfortos másán, hái November l-re kiadó. Bővebbet Eat-vöa-lér 31. 2711
Költözködéshez IMák minden nsgv-sáRban Jutányosán kaphatók Ungárnénál. Csengery-ut 27. *
Kltttnó spanyol «>tár, havsyra átsls-klIható, olcsón eladó. Slernberger leslék-tltet •
Ketló vagy háromszobás laké* keres-teltk auguailuslól novemberig való beköltözésre. Vlda MszeiOzlet 2718
lakéa aioanalra
2722
kiadó. Zárdá n, ö.
Elmennék magányos úthoz vagy holgy-bóz anguailus 15-re ót évea gyermekemmel csekély havlllieléaael kiaaaaat6-" k. Deák tér 4. 2719
Sxemere-ntra 2/c siámu hás alarió. Hívebbet Vlda kalapOslelben. •
Kklflafcajárata üres szoba augusztus 15-re kiadó. Rákóciy-u. 16. *
löldszlnll és emeleti éllomáa közeté-
Horthy Miklós
vagy no
• urss.
lésss, mindennemű oado-Ulás, halleatés, nól-, url- át gyermekbsl-vágás és minden szakba vágó munka Flupovlcs todrászllzletébcn készül. Csengery-ut 2. Telelőn 526 •
Jószáru fcariasiyáll teleltesse meg özv. Csizmadia Lajosnénál Rózsa-u. 21. \'
Eladó cca 600 n-M Makat, Józsel tóberceg-ul !&>a. alaltl hás keleti oldaUn Felvilágosítási ad lenti szám slalt Mo. noatory, ,938
Kladé novemberre 3 éa 2 aaobás modem hás egybe, esetleg kólón. Vágó lllal-szertárban •
Ogvcs, megbízható ■laliiw-tslé. r*a«á keresek azonnali belépésre. — Sugár-ut 66/a. .
Saáraz rakUrfcalrlaag nagy padláa-sal kiadó. Labor, Caengery-ut 21 *
"«"l tssíé bejárónőt szonnalra keresek. EólvOa lér 8. 2726
<tül»afca|éi-atu utcai bútorozott azoba. tflrdóasoba-hsaznélattsl, augusztus l-re kiadó. Msgysr-u. 21. •
■étsaakáa, lurdóaaobéa Iskás klsdó.
Horthy Miklós-ut 47. 2727
GaranUII. tiszta tlkaaalr kapható MII-holer Jakabnál, Pctófl-ut 16. •
lakéa azonnal, esetleg novemberre, kiadó. Caengery ut 78/g. 2728
Utaaakáka, vlzvesetékea lakás kQlőn bálban novemberre kiadó. - Kisfaludy.
1M._ __1781
■larm.kaaaral* üjáróaít,
egész napra, felveszek azonnal. Kinizsi-
»"» * 2729
h. kir. Államvasutak
menetrendje
ÉreénjMi 1936. A«l május hó IB-tSI kaidwet.
Ragykanlua állomásra (rkuó ii as oanan lóduló vonatokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p. u.
A vonal neme
Vou A vonal yiU.laáJ
neme Uiw.
1210 Szem. v OOd 1
1207 Oyv. 5-50
■mi Slnauti) soe
t-Jt J Szem. v 0-45
2223 Molpót\'] 13 35 !
1211 Szem. v 15-45
1241 Moto.\') 17\'45
1201 Oyv. 18 25
Kmllw1)
I \'30 6-50 9-22 1105 14-90 1710 19 35 19-35
Bottáe
1-52
7-00
1007 11-28 1532
17-37 10*39 19-98
6-18
I.9\'45 .Slíl.írk
11 n 15-45 20-35 2115
22-20
1220) Szem. v 12401 Motor\') I202| Oyv. 1212[Szem. v. 2222 Molpót") 1214 Szem. v. 22381 Slnaut1} I208Í Oyv.
Bjwibjl Bofláf IÍZMIIWJ Jalvl |>ál U.I
730 6-30 Slól.lod 12-JT 1450
Siói Ind 20-30 20 00
KmIi iára írt.
3-06 5-28 10-10 II 10
11-98 1822 21-15 22 38
3-30 555 1010 11-14
1405 18-37 A) III
4 49
7-31 II 25 1300 15-23 2004 "$2 58
1) Közlekedik VI-28-1ÓI lX-8-lg. Közvetlen vonat Vlll-19-töl IX-9-lg. Bpest déli pu-lg. 1) Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy között V—15-től X—3-lg.
Balatonsicntgyörgy Székeslehérvár közöli VI-V-MI IX - 8-lg. \') Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy közölt egész évben,
Balatonszentgyörgy Batatonboglár közölt VI 27-IŐI ÍX-8-lg \') Közlekedik Balalonboglfr Bafalonázenlgyörgy közöli VI—28-IÓI IX 9-lg

Balatonszentgyörgy Nagykanizsa "közölt egész évben. K" •) Közlekedik VI 28-IÓI IX-Wg.
KOxvatlan kooatk forgalmai
Az 1201/1202. sz. gyorsvonatokkal:
>., 2., 3. o. kocsi Trleste, Venezla-Mestre, Bologna irenze, Róma.
egy 1, 2., 3, o. kocsi Trleste, Venezla, Milano, Oenova,
wUlá,
egy étkező kocsi Pragerskolg. Az 1208/1207. sz. gyorsvonatokkal:
egy 1, 2. 0. kocsi Trleste, Venezla, Bologna, Róma. egy hálókocsi Venezla, egy 3. 0. kocsi Venezla,
evy 2, 3. o. kocsi Abázla, Fiume, de csak VI/15-től IX/15-lg. Az 1220/1219. sz. vonatokkal közvetlen kocilk Budapest déli pu és Zalaegerszeg és Barcs-Pécs között, 2., 3. osztályúak.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
Sl.v.tJ Sz-v.\'J
Ihlor
Sz. v. Sz v. MoIOÍ
Kinliiá II Ef.ru. íj feooütkl-1bpanbi rállaáj árt. |l S.to.ártf ári.
6 571 7-27
515
5-48 7-1\',1 8(0
814 9 *3 1035 13-45 J\'S-17 -
15-30 ,16-51 17-32
70-12 22-25 i 22-31
\'«> I Sz. V. "" Motor "IS I Sz. v. I<>3 Sz. V. Sz. v.
inns
1345 1919
Iroakal- !| CgMii. \\ Kwlná-WfrH IsS.\' IftSil ,t trt.
7-28 1123 15 75 20 55
555 812 12-02 1615 2100
H« Hol., II 23 30 II I US 1) Közlekedik V—15-101 Vl-lá-lg és lX-16-tól 1937. évi máfM 14-lg. I) Közlekedik VI-15-től IX. 16-lg.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
7-36 941 1322 17 35 23-16
nsr
2414 2418
IISMÜE I
riárál IU.I |
5\'U2 13 40 20-14
i 1T. r
6-55 I H-Sl I 241/ I Sz v. I! - I 4 4Ü 15 58 17-43 2413 Sz. v. 1150 1 13 35 21-55 | 23-31 2451 || Vegy. || 16 50 | 19 19 vonatokkal közvetlen kocsik fúlnak Wien—Pécs, Wien—
rál U Nisytwi-
0 (ián ári,
íí. r.sa
35 15 24 19 1 21-45
A 2414. és 2413. sz. Oslek között.
A 2420/2451. sz. vonatokksl közvetlen kocsik Pécs Budspest déli pu. közölt Nagykanizsa—Oyékényes—Ujdombovdr—Budapest J<elell pu
1; U Indul
WípKírrTísr 112-401 »n ■ 124471 sz.v.
24081 Oy. v. | 23 56 I 024 { - \\ | 2409|| Oy. v. A 2408-aa sz. vonst közlekedik VI-I5-IŐI IX-A 2400-es sz. vonst közlekedik VI-I5-1ŐI IX-A 2444. sz. vonat közvetlen vonat Budspest—Keleti" pu-lg.
Nagykanizsa—Murakeresztur—Kotor iba
,1 Nagykanl \' zsárAI Indul M.-^rresztur érk. M.-KerrHZtnr Indul NsRvKanl-zsára érk.
1292 1208 1202 Vegyes Uyots Qyon 715 005 | 11-40 7-42 0-18 U-5S 1397 120\' 11)1 Vegyes Oyors Oyors 11 26 512 17 92 II 58 * 25 1805
Az 1208. és 1207. sz. vonstoknál, valamint az 1201. és 1202. sz. vonsloknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa—Budapesti viszonylsl alattiak.
1292/1297. az. vonatokkal cssk 3. osztályú kocsi fut Murakereszturi);.
Azoknak az utasoknak, akik Jugoszlávlábs Murakereszluron át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakereszluron át kell szállni a magyar vonalokról.
A magyar személyvonstok közli! Murakereszluron cssk a 2414. és 2420. sz. vonatoknak van azonnal csatlasozisa Murakereszturról Jugoszláviába.
Jugoszláviából viasza személyvonattal esik az 1297. és 2451. sz. vonsloknak van azonnali csatlakozásuk.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Legújabb m\'ntáju
Cséplési mázsakönyv
Ara I pangó 10 fillér
Kaphaló a
Zalai KözIBny
kiadóhivatalában FA-ut B. az- alatt
Újdonság ! Szenzáció !
G j&rhetetlan éa moaható
nyakkendők
legszebb a rn aainehban I.OU
divatingek
gyBnyVrO *
irinlák
Brányaí Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
Holherr- Schrantr—Clayton — Shuttlcworth gyártmányú
EKÉK
tQkfirpdinoél kormánylemezzel, pormentes csapágyakkal, maghosKzabbitatt kerékagyakkal, az uj típusok önmű-ködö zsirozóval
BORONÁK
2 tagu és 3 tagu, könnyű és nehéz kivitelben.
VETŐGÉPEK
kanalas- és tolórendszerben. Darálok. 8xeo»kaw*aók.
SxOiftcuaék. Saölflpréaak. R«pa«éoók. KultiwAtorok. Roalék. CsigatrlörAk.
Maxflgaxdaaáal-triArAk.
Kaphatók öe megtekinthetők nagykanizsai lerakatában :
orszAq júzsef
msg, műtrágya, zaák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzs«bet-tér 10. (A blrésig —ll.li) Teleion: 130.
Kiadja a laptalajdonos Közgazdasági Rt. Oateaberg Nyomda és Dél zalai Lapktadé Vállalata Nagykanizsáé.
PalclAa kis..10. Zalai Károly. Interurbán telelőn I Naav anlssa 78. ssám
E. ÜiíMMi /—j
■nkl a helyi k»rr«ke.l«knél I Itraroaoksál atarraaa bal
üatacban liinsa* la II—hl U#UsrÉH VtUaksU kín^vaxaosdéMtiaa I
I (KsáÜAs áMr, kWklru.

Ha 8 oldalas Képes melléleteit
76. évlolyam 176 szám Nagykanizsa, 193Ö. auguszlu. 2 vasárnap
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
-asa
és kiadóhivatal: PM 5 ui»
* O Ll T I K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lal
Előfizetési ára: egy bóra 8 pengő 40 Szerkesztőcégi és JtfoóhiraUU tefifo«j 7
Olympia-láz.
Irta: K«l«a
i Ferenc
A nemzetközi helyzet kaleidoszkóp szerűen változó, mindig izgalmas eseményei mellett a világ közvék-(. ményét ezidőszerint tagadhatatlanul a küszöbönálló tizedik olimpiai játékok varázsa foglalkoztatja leginkább.
Valami kozmikus szuggesztió árad ki az uj kornak ebből a hatalmas gondolatából, mely klasszikus idők testi kultuszát állitja a modern *kor emberének Legaktuálisabb ideáljai köré.
Már magának a szónak is hipneb tikus eraje van. Olympia!
Millió és milHó sportszív dobban fel erre a szóra, s valami misztikus Izgalom fogja el a lelkeket, amikor egy egy olympiász megnyitásának órája közeleg.
Még sohsem vibrált azonban olyan intenziven ez az olympia láz, mint most, a nagy berlini Olympiász előtt. >,
Amióta hellén kultura ősi küzde1 meiivek színhelyén újból kigyulladt az olympiai tüz s a lobogó olympia! fáklya országokon keresztül száeuld a legújabb cél fe\'é, a világ a berlini olympiász édes izgalmának varázsa alatt áll. Mi ez?
Felnőtt gyerekek grandiózus játéka, tömegek hipnotikus mámora, milliók szeszélye vagy kedvte\'ése ?
Nem ! A testi, kultura renessanca, mely a másfél évezredig szünelelő olympiai játékok feltámasztása után oly hatalmbs erővel tör előre konll nensről-kontlnensre s egyik társadalmi rétegről a másikra, az emberi lélek újjáéledésének egyik legfon. tosabb tényezője.
Az uj kor technikai találmányai s az ezek klhasznlásából kialakult industriallzmus, majd pedig az ezt financirozó kapitalizmus a termé. *wttudományok erőteljes térhóditá sával együtt teljesen átformálták a középkor gazdasági, társadalmi és művészeti rendjét s uj világképbe helyezték benne az embert.
Uj környezet, uj célkitűzések, uj eszmeáramlások sodrában uj formáit teremtette meg az élet s emberek millióit a rohamosan fejlődő váró gyártelepek zárt falai közé haj szólta. A gépi erő fokozott ütemét átvette az Ember s az élet minden trületén, de különösen a mindennapi kenyérharcért gyilkos tempó wdult meg, „lely napjainkbon |s <*Jk egyre fokozódik. Az é\'etnek ez a forszírozott üteme az idegrendszer* rendkívüli megterhelésével, a fizikai j-rók elsatnyulásával s az egész emberi organizmus fokozatos ellanka-afcával járt Egy általános nagy de-8«nerálódás veszélye fenyegette a városokba szorult s a modern élet Izgalmas hajszájával agyongyötöri emberiséget. ^ *
Megnyílt a berlini olimpiász
Részletes tudósítás a 4. oldalon
A népszövetségi alapokmány módosításával biztosítani kell az európai bákát
— követelte Nepaier a francia képviselőházban — Bizalmat kapott a franoia/kormány — Berlin uj javaslatokat terjeszt az Bttiatalmi értekezlet\' elé — A béosl vSrBsfik még ■ námet-oaztrák megegyezést is saját céljaikra akarják ffelhaaználni
Hamis röpcéduíás izgatás Bécsben
Pária
A franci i parlament külügyi vitájának során Ncp iier képviselő, a radikálisok egyik vezető politikusa felszólalt és figyelmet keUő beszédében Követe-te, hogy Franciaországa
népszövetségi alapokmány módosításával igyekezzen biztosítani az általános európai bókét.
Beszédének további során felvilágosításokat kért a kormányelnöktől a spanyolországi forradalommal* szemben tanúsított magatartására vonatkozóan.
A kkülügyi vita végén a képviselőház 370 szavazattal 200 elleniben blzalm U szavazóit a kormánynak.
Berlin
A Berlner Lokál Anzeiger az öt-hatalml értekezlettel kapcsolatban többek között a következőket irja j
A testi erők degenerálódása s ezzel a test és lélek nélkülözhetetlen egyensúlyának felborulása.
S ekkor ismeretlen erők, misztikus ösztönök sugallatára újból a Természet felé fordult az ember.
Rousseauban még csak az emberi gondolat szárnyain jelentkező a megváltó Ige : Vissza a természethez !
De a sport egyre szaporodó fanatikus gárdája már tettekben érleli a sürgető megújhodást s báró Couber-tin Péter javaslata az ókori olympiai játékok feltámasztására márcsak egy türelmetlen és intézményes al-Mások után sóvárgó közszellem kifejezője volt.
Ez 42 évvel ezelőtt történt Páris-ban s azóta hat háborüelőtti és,három háboruutánl olympiász Igazolta Coubertint. ( l
Az uj k">r embere a gyógyulást kereső beteg fanatizmusával ve\'ette magát bele a testi kultura renes-sancáb> s egyesek kedvteléséből, passzióiból rövid pár évtized alatt a leghatalmasabb tömegmozgalma^
- Németország nem átmeneti meg oldásokat, ideig-óráig tartó eredmé* nyeket akar, hanem tervszerű és céltudatos munkával alaposan előkészített értekezlet megindulását ki* vánja.
\'A lap szerint Németország az értekezleten pozitív javaslatokat fog a nyugtti nagyhatalmak elé terjeszteni.
Btca
A bécsi szociáldemokraták fekete mankó-keresztes sárga röpcédulákat terjesztettek az éjszaka folyat mán Bécs utcáin és azokat igyekeztek a házak falára ragasztani. A röplap kísérlet akar lenni Schusch-nlgg erős és biztos uralmának gyengítésére. A röplap ugyanis a német-osztrák megegyezést hibáztatja 6s attól félti Ausztria sorsát »Ausztria Keresztény Népe.« A röplap ugyanis igy van aláírva, mintha
milliókat átfogó nagy emberi eszményt, diadalmasan szárnyaló korszellemet hívott életre.
Egy hatalmas tömegmozgalomról van itt szo, mely a testi kultura eszközeivel egy uj emberi lélek útjait egyengeti s a test és lélek harmoniá* ját készíti elő. Uj erőforrások tárulnak itt fel az emberi lélek számára s uj kontúrokban formálódik egy alkotásokra, tettekre, cselekvésekre beidegződött uj ember...
De az olympiai fáklya fénye ennél tovább Is világit...
Az olympiai tüz beragyogja a népek együt\'é\'é>érek évszázadok óta sötét felhőkkel takart területeit s « megértés és együttműködés útjait egyengeti ezen a téren is.
Azok az izmos kanok, melyek kilo-méterről-kilométerre viszik országokon át a lobogó olympiai fáklyát, egy uj világ jelzőoszlopai s a bé» kéért, megértésért lelkesedő tömegek legnagyobb reménységei...
Ez magyarázza meg azt a széles síkokban terjeszkedő olympiai lázat, mlely az emberek millióit u hagyo-
az Ausztria sorsáért aggódó katolikus néppárt adta volna ki Megállapították azonban, hogy a röpcédula közönséges hamisítvány, amivel a szociáldemokraták akarják Izgatni a népet.
A röplapterjesztők ellen megindult az eljárás.
Kauoió ellenében szabadlábra helyezik a Rákóozi-uti halálház kát letartóztatottját
Budapest, augusztus 1 (Lapzártakor érkezett) A kir. törvényszék vádtanácsa ugy határozott, hogy Halom István dr. bankigazgatót 50 ezer pengő, Enycdl Bélát pedig 25 ezer pengő kaució ellenében helyezi szabadlábra.
A kir. ügyészség a vádtanács határozatát « táblához felfolyamodta.
mányos fáklyagyujtás után elfogja.
Az olympiász egy uj emberi eszmény kifejezője, s minden eszmény éltet, hitet sugároz, tehát hipnotizál.
Az emberiség ma tagadhatatlanul ennek a nagy, modern hipnózisnak elementáris hatása alatt áll.
Milliók szeme ezzel az érzésset tekint Berlin felé, ahol 54 nemze* 5000 atlétája méri össze erejét a sport legkülönbözőbb terüle\'.ein a testi kultura renessancáért, a test és lélek harmóniájáért s a népek megértéséért.
És a rekordok ?
A küzdelem célja: a meglevő rekordok megdöntése, eredmény© azonban az a sportközszellem, mely ezeknek az uj rekordoknak szug-gesztlója nyomán milliókat sodor a sportgondolat karjaiba.
A világ a sport jegyében áll. S ez tagadhatatlanul az olympiai játékok érdeme. A sport a mai ember számára életszükséglet s ez lélektani magyarázata annak.az olympia-láznak, mely benne vibrál ma az emberiség idegrendszerében... , ,
EALAI WtlMM
SIHSSEM 1 Hétfőn kezdődik az
0LC1Ó VÁSÁR
Crapdesehlnak, dirndll-, pljnma-, strandanyagok, chltfőnok, vásznak meglep6 olcsó áron korúinak eladásra
a FHIéres DivatOzlatban
Bigyjult, levert, dolgozni képtelen egyéneknél Kggel éligyomor-r« tgy pohlf termésieles .Ferenc Jóuef" ktserllvli a béJmoigást csakhamar mcgütakUI, n (ratKtOeukH-nában OuzegyM Mlakst UDflH, a vérkeringést szabaddá tesil és a gondolkodó- és munkaképességet emeli. Behaló kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, hogy • Ferenc József víz gyomorsavas szellemi munTcások-nil, nturtvlénlls ambscknél és betegeitek) asszonyoknál Is rendkívül lóiéiojjy hátiul felt kJ.
Entak a hősftk ealéké-Mk megörékltésére
Kozma belügyminiszter a községek kutjalröl
(Lapzártakor érkezett) Leveldl Kozma Miklós belügyminiszter ma kijelentette, hogy a községek jó ivóvízzel való ellátását egészségügyi szempontból rendkívül fontosnak tartja. Nem elóg azonban, hogy kutakat Állítsunk fel a községekben, ép ezeket gondozni is kell, rendben kell ezeket tartani. Felhívja a községek figyelmét, hogy a kut alkalmas lehet a hősök emlékének megörökítésére és hogy a kutak megfed lelően gondoztassanak és rendben tartassanak.
Elesett itass Kasra fia
Addts Abebfl, nugusztus 1 (Lapzártakor tűzeti) Az addls abebal harcokban e\'«sett Rass Kaszit fia, Abera. _
Földrengés
Itóiilii, OlltíUSZUis t A (iorda tó mellett három niásoil-perdg tarló főldrrnKós volt. EmlJcr-élctlx\'n nem esett kár, d« több ípütet meflnioKálódott.
Jég!
Nagykörös, augusztus 1 A határban az éjszakai vihar és jíg közel |0t)0 holdon elverte a szőlőtermést, a kár igen nagy.
Szerelem P.ul Ciialdy Uiul.bb k5ay«.
Paul Óéra dy ne c nem ismeretlen a magyar közönség elólt. Talán soha Idegen nyelvből fordított verseskötet ek olyan sikere nem volt, mint a .Te meg én"-nck. A Szerelem próza, de tárgya ugyanaz. Minden egyes aforizmájában ugyanannyi formai művészet, gondolái! gaztlagaág és érett élelbölcsesség van, mini a .Te meg én" egy-egy versében. Ezeket a szerelemről szóló finom, megértő, sohasem cinikus aforizmákat Paul Oéraldy a fia számára trti Fűzve P 180, kötve P 2 80. Oéraldy Állal aláirt, lélbórkö-lésben (összesen 100 példányban) P 5.—. (Renalssance kiadás.)
Ujabb három helyen pusztított a tüz Zalában
Gyujtogatást gyanúsítanak — Két hAt és nagymennyiségű termés lett a lángok áldozata
Csak tegnap számoltunk be a fi-tyeházl tűzről, amikor most ujabb három za\'.\'ii tüzeseiről kell meg* emlékcznük.
Az egyik Páka közegben volt, ahol tfj. Vateli János háza gyulladt kl. Mire a tűzoltók a helyszínre érlek, a ház teljesen lángokban áUt, alia lehetett valamit kimenteni belőle. A bútorok ós egyéb ingóságok a házzal együtí mind a lángok martalékává letlek. A kár többezer pengő.
A másik tüzesei Mi ke fa községben volt, ahoi Csikós István háza gyulladt ki eddig még ismeretlen .körülmények közölt. Itt a vízhiány okoz-
ta, hogy a ház teljesen leégett.
A harmadik tüzet a cséplőgépből kipattanó szikra okozLa S/.antkozmi-dombla 1;öw>\'\'gben. Boronyák Sándor uutlomiulajdono? terménye gyul ladt meg és "i tűzoltók megfeszített munkája ellenére is leégeti 300 mázsa töröl:. A kár meglehetős nagy. A vizsgálat mindhárom esetben megindult, az a gyanú, hogy az első két esetei gyujtogatók okozták.
— A nagy váiári olőkémületckro való tekintettől Slnger Dlvatáruház Üzletét hétfőn 7 ora helyett 8 órakor nyitja. Ugyanakkor kezdődik az olcsó vásár.
Hétfőn (augusztus 3.) reggel 8 órakor kezdődik
W
Singer Divatáruház
szenzációs
olcsó vására
Az
olcsóságok a kirakatokban
láthatók !
Solymosl László
rendörtanácsos távozása
A mult év decemberében történt, hogy a nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője, Solymosl László r*ndörtanficsos hirtelen megbetegedett. Vérclrkuládós zavarai támadtak, m*jd enibóMa lépeti fW .és or-, vosai tanácsára kórházba szállították. ahol nz éWerös férfiúnak bal lábát a Msö combban amputálták. Heteken ál súlyos betegen féWWt Solymosl lani/csos, mig erős fcaer-veaote niegbirkózoltabetegsóggei és lassanként leifesen felgyógyult. Solymosl taaáesos tragikuma Jcánt-nemcsak Nagykanizsa város köeön-sége, a szombathelyi kerület, de a vidéki fC kapitányság mimten állomása « legnagyobb résevéMel és együtU\'iaéSfei viseltetett. Scdytnosi Láwdó íoidöTtaaáesoe felépült, W-^fl jfiri te f belegszabadsé** és ah</gy éT.\'H.üHink, most érkezeit weg a felmentése a nagykanizsai kapitányság vazelése alól, egyben pedig a Budapestre való áthelyezése, alw>l valószínűleg az idegeneltenörző híva tálban nyer beosztást, mint főtisztviselő.
Solymosl László álíamrendőrségl tanácsos a legközelebbi napokban végleg elhagyja Nagykanizsát éá Budapestit költözködik, hogy uj állomáshelyéi elfoglalja.
Solymosl László mintegy hét évvel ezelőtt került Sopronból Nagytoanl* zsára, mint dr. Kálnay Gyula rendőr tanácsos utódja. Solymosl tanácsos modem szellemet, friss adminisrfrá* ciót, mozgékonyságot vitt be hivatalába. Megteremtette a bejelentő-hivatalt és azt a mai nivórá fejlesztette. Solymosl tanácsos nemcsak a közigazgatásra, rendészetre, autókörletre, de különösen a bünügyl osztály tökéletességére helyesett nagy súlyt, a nagyobb ügyekben a nyomozst személyesen vezette és irányította. Vezetése alatt alig maradt kiderítetlen bűntett a kapitány-* ság területén. Solymosl tanácsos uj, taja mindenkor mindenki előtt *iyitr va állott, a szegény kisembert csak ugy fogadta a maga megnyerő, barátságos hangján, uri tónusában, mint az előkelő közfunkokmáriust. Mintakapitányság a nagykanizsai kapitányság. A bűnözök kerülték Nagykanizsát, mert tudták, ha idejönnek, Itt nem menekülhetnek el-fogatásuk elől. Solymosl tanácsos elsőrendű közigazgatási férfiú, kiváló jogász, kitűnő rendőr, aki teljes tehetségét, énjének minden ideg-szálát hivatásába állította. A kapitányságon mindenki könnyen hozzátudott férkőzni Solymosl tanácsos szobájához. Szigorú volt, rendőr, tudott auktoritást tartani, de mindenkor igazságos, érző szivü, nki előtt a kö\'.elességteljesltés mindenek előtt való volt. Hét esztendei nagykanizsai tartózkodása alatt sok barátot és tisztelőt szerzett magának.
Mikor Nagykanizsáról távozik, ugy vagyunk Solymosl tanácsossal mintha egy igen kedves család/agunk távozna a nagykanizsai csa-
H38 »URUMIU8 Í
zalai közlöny
Iádból. ÉS fi hogy súlyos betegese KjojiSo az egtóz várw ugKóctó srere-letc klsíxle küzdelmét a kórral, ugy most fi legjobb klvánut\'okkJl búcsúzik tőle ós szerelettel kíséri u] állomáshelyt™
Solymosl László rcndőrlftnácsos hét évi nagykanizsai munkássága a\'att, mint a reDdörlm|>llénysáB ve-zetőie, a legteljesebb raéclékben ki-írdeaielte a város közönségének becsülését és liszlelelét. Solymotl [ ászló, mint dr. Kábiay Gyula mólt4 utóda, míiradandó cmlélnel dllttott magának munkásságával is Igaz, tisrhelet\'en magyursígával.
Tévo/ásn alkalmával Nagykani-ísa város közönség® szere\'.eltel bu-cwlk tíle.
(B. R.)
Kéregpohárhoz nyalt szerelmi bánatában a szép, fiatal nagykanizsai fodrászleány
Hosszabb idő óta dolgozik, mint fodrászsegéd, az egyik nagykanizsai íodrászüzletben Sch. B. csinos, fiatal leány. Szülei vasutasok, nem laknak Nagykanizsán. Sch. B. a Petőfi-utcában lakott, munkájából tartotta fenn magát. Sch. Bv-nek egy idő óta udvarolt egy kanizsai fla< talenibei1, komoly szándékkal. A fiatalember elköltözött Nagykanizsáról, a levelek mind hidegebbek lettek, mig a mult napokban - álli* tólag-olyan levét érkezeti, amely megértette a szép jövőt szövögető fiatal leánnyal, hogy a további Ismeretség hiábavaló, mert nem tudja elvenni feleségül. Sch. B.-t nagyon
Szombat
17.25 A rádió szalonzenekara. — 18.35 Zágon István vidám negyedórája. _ ííl Tánclemezek. — Közben lfl.30 Külflgyi negyedóra. - 20.10 Vígjáték-eloadAs " Studióbun. \'Autón szem-U menyasszony.* Vidám zenés rádiójáték 3- részten. — 21.60\' Hirck, időjárdsje-lonlés. — 22-10 A 24 tanú eigánytí/or-mek zenekar. — M«id Cigányzene. — 23 Forini Erzsébet énekel. — 23.30 A Stailing Boys jnzz-zeneknr műsora. -
0:06 lllrek.
BmMpwrt II.
19 Mezőgazdaság félóra. — 20.15 A 2. honvédgyalogezred zenekara. — 21 Hirck. — 22 M olimpiász ünnepélyes megnyitásának közvetítése.
19.10 Daljáték. — 22.10 KönnyA lemezek. — 23:25 Tánczene.
Vasárnap
9,30 Hirck. — 10—10.55 Ref0rmátUR istentisztelet. — 11—12:15-ig: Egyházi ének és szentbeszéd: A szentbeszéd** dr. Ijjas Jótsef mondja. — 12.20 Idő* jelzés, időjárásjeleulés. — 12.30 Hanglemezek. _ 13.40 VUághiradó. — 13,55 Cigányzene. — Közben 14.15 Egészség ügyi Kalendárium. — 15 A néples staPvasmarhuáHomftny törzskönyvezésű (Dr. Mészáros Jówef). — 15.50\'A rádió szalonzenekara. — Közben 16.30 Idegenforgalmunk fejlesztése és az ünneplő Budapest. — 17.30 Ilévay Géza el-b*szél6»oi. ~ 18 IWhullám. Kösvetités Budapest íürdőibőli — 19H0\' Nyilrl haugalotok. (Szép Ernő). — 19.35 Koroly Jenő gordonkázik. — 20.10 Olim pl«i híradás. — 20.40 OporettrészleU*. - Ö Hírek, sporteredmények. - 22.30 Cigányzene. — 23.20 Tánclemezek. — 0.05 Hirck. I
11 Rendőr íuvós-zenekar. — 15 Cigányzene. — 15.20 Mit özén a rádió? ~ 18.10 Layer- Mária Sj>echMÍalokat énekel. - nmj- Hiúság és diVathó-
"o". — 20*5 Hírek, sporteredmények. - 2M»TTie Mlytmicans ja»M»nekar "löJoru. — 22-30 Olimpiai hiradis. mm
10 Könnyű zene. — 11.05 A bécsi \'\' f\'aniionikusok hangversenye. — 12.40 Olimpiai zene. _ 15.40 Mandollna«w>-J*»r- - 17.40 Rádiózenekar. - 22)30 Hangverseny. _ 23.25 Tánczene.
** I diwgjr tartól ét Jó, ára.
^^ a* .onk hoKnM|n, dlcafcrt. - UnUBl^IUHZM ■» írod
"üke mellett is mindenki részére Igen
beszerezhető Koptéin Lipót Maíyaror8zág legnagyobb butoráruhá-wumuj,
elkeserítene a levél tartalma, sokat sirt. Majd gondolt egy nagyolt és merészet és az orvos által korábban álmatlanság ellen Irt porokai pohárba szórta, feloldotta és felhajtotta. Lakásadónöje azonban idejé* ben észrevetie a fiatal fodrászleány meggondolatlan cselekedetét és te* lefonált a mentőknek, akik az elkeseredett szerelmes leányt beszállították a kórházba.
Szombaton délelötl egy rendőrtisztviselő szállt kl a kórházba, hogy kihallgassa a fiatal teiximlést, aki még alig élt é-s máris szabadulni akart az élettől...
Egy nagykanizsai bérautó a Horthy-nton elgázolt egy rendőrörszemet
Ar elütött lendört súlyos bordatöréssel a kórházban ápolják — A soffőrt a kapitányságon őrizetbe vették
Már hoss?abb ide;e, hogy Nagykanizsán nem történt autógázoiás, a szigorú rendszabályok ugyanis a legnagyobbfoku óvatosságra intik a gépkocsivezetőket. Tegnap es\'.e azután ismét szomorú esemény adódott elö. Az egyik nagykanizsai bérautó elütötte a szolgálatot leljesltö pendőrőrszemet, akinek állapota súlyos. 1
Ugyanis Szabó Józstef rendőrfő-törzsőrmester, nős; családos ember, aki a Katonaréten lakik kis családjá» val, pénteken esle szokásos őrszolgálatát végezle a Horthy Mlklós-ut alsó szakaszán, amely a vasút és Klsfaludy-utca között terül el. Szabó éppen a törvényszéki elnök, dr. Hennig Alfréd háza előtt haladt el az utteslen, amikor a vasútról utasokkal tartott a város felé a 005 ZK rendszámú nagykanizsai bérautó, amit Szlam«k József 23 éves soffőr vezetett. A gépkocsivezető éppen egy lovaskocsit előzött, amikor a város felé haladó rendőrt elérte és a következő pillanatban hátulról elütötte az őrszemet, aki eszméletlenül terült el az uttestén. A soffőr a
rendőr láttára az utolsó pillanatban fékezett, de nem tudta már elkerül nl. hogy az autó el ne lökje. A gá zolás után az autó utasai nyomban kiszálltak és Szabó Józsefei a soffőr az autóba emelte 6s bevitte a kórházba, ahol nyomban a műtőbe vitték.
Állítólag Szabó József rendőrfő\'-törzsőrmester többszörös bordatörést, baloldali sérülést és nagyobb zuzódásokat szenvedett. Szombaton délelőtt megröntgenezték, hogy ponk tosan megállapíthassák sérüléseit. Állapota komoly, de nem életveszélyes. ;
Szlamek József soffőrt kihallgatták a kapitányságon, ahol azzal védekezett, holy olyan sölét volt, hogy nem láttd az előtte haladó rendőrt.
A rendőrség őrizetbe vette Szia-meket, mig a szerencsétlenség körülményei pontosan megállapítást nyernek. Szombaton dél-
előtt kiszállt a kó\' házba az egyik rendőrtisztviselő, hogy Szabó József rendőrfőtörzsőrmestert kihallgassa.
Uj üzlethelyiségem
Csengery u. 6.
volt Transdanubla csillárüzlet
Barta Sándor
férfi fthirnenUbAiw^m
Lnmlriit Wetl egy eger&íegi UflMasiwoiiy
Pénteken este egy jólöltözött fiatalasszony Jelent meg az egerszegi Kummer kávéházban, ott, feketézett, lapokat olvasod, majd éjfél felé vizet kért. A kiszolgáló személyzet csak azt vetle észne, hogy amint az asszony kiitta a vizet, fel akart kelni, de hátrahanyatlolt és eszmét letlenül terüH el. A kihívott mentők csakhamar megállapították, hogy a pohár alján luminál van.
Azonnal kórházba sréllitották, gyomormosást alkalmaztak és sikerült is megmenteni az asszonyt. Kiderült, hogy Brozák Jőzsefnének hivják, 37 éves, már évek óta egyedül él s megunta az életei. A luml-nált álmatlanság ellen rendelte ot+ vosa, amelyből most nagyobb adagot oldott fel, hogy öngyiltaxwágot
kövessen el. Már tul van a voazé* lyen \' :
— A nevelÖiutéuctokbeu jól Ismert, kitűnő minőségű SchűtZ-keledgyével küldje intézetbe gyermekéi
— Gyönyörű nyári wm»-«lp4k, legújabb
modellek, legolcsóbb árak az „Ideál" cipőáruházban, Fő-ut 12. az.
Idényvégi árusitás
SZENZÁCIÓS OLCSOPt
(Vlll./13-lg)
Műselymek
Mintás errpe de chinek Baurettelb Len ruhaanyaguk Kász vuhaanyagpk
ÁRUHÁZ

«
2A1A1 jtOZLŐMVl
íjjft. jmmntw ü
Önnek Ij meg kell győződni arról, hogy fehér cipőket, szandálokat, szandoletteket, week-end cipőket és tennlsz-clpőket az
ön sem lehet kivétel!
„IDEÁL" cipőárullázban fő ut 12. sz. vásárolhat legolcsóbban
Jázmin
Ahol lángolva, lobogva Egeit, perzselt a szerelem: Ott volt hazája egykoron, Szép meséktől dus keleten... Háremek csodás kertjein Az alkony bibor hintaján, Ha jött a hetyke szél-legény Füttyös dallal az ajakán.
Illatától rószegülton Vitte tovább a Nap lova, S bus házak sikátorában Mámort szórva rohant tova ...
Nem hozott gőgöt sem Ide, Csak bánatos, édes álmot: Karcsú lombos ágai közt A hófehér, szűz virágot...
... Illata mély és hűséges, S ha szobádban benn feleded: Ezeregy álmot hoz eléd, S mámoros lesz a reggeled. .
Drasxdnul Gyula
Hö emelkedőben
Prognózis: Szél gyengül, esőzés csökken, hó emelkedik.
Naptár: Augusztus 2. vasárnap. Rom. kat L. Alton*. Protestáns Lehel. Izrael. Ab hó 14. - Augusztus 8. hétfő. Rom. István. Protestáns Hermina. Izraelita Ab hó 15.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a Fekete Sas gyógyszertár Fő-ut 6. és a kiskanlzsal gyógyszertár.
— (Sltsta Sanatórium)
Budapest, I., Ráth Qyőrgy-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-gla stb. Röntgen Kémiai ós mlkros-koplal laboratortum. Elektrocardlo-graph (szlvvlzsgáló). Krógh félo alapanyagcsere vizsgáló készülék. Enteroc-leaner (bélfürdő). Modern vlzgyógyln-tózet Orvosilag vezetett vlllanyüzumü konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöles parki Olosó árakl
1
Cüftj^
rWWt
á
Fényes Ünnepség keretében nyilt meg a berlini olímpiász
Berlin, augusztus 1 A világ nemzetei helek óta élénk figyelemmel tekintenek Berlin felé, ahol még soha nem látott nagyszerű ós külsőségeiben is impo/áns keie-tek között tartják meg a XI. o.ym-plal Játókol. 63 nemzet legjobbjai találkoznak itl, hogy összemérjék egy békés versenyben erejüket. 1 , Az olympiai láng, amelyet egy hé-tn át 3600 stafétás vitt Olymplúról Berlinbe, megérkezett és o.t lobog már a hatalmas olympiai stadion díszhelyén, Az olympián résztvevő magyarok is megérkeztek már valamennyien. A hetek óta lartó előkészület után vét re eléJ kezeit a Dillunit Berlin már a kora hajnali óráktól fogva nyüzsgő hangyaboly. Zászlódlszben áz egész város, az utcákon ezre\', re menó tömeg, amely máris elfof^alta helyét, hogy a megnyitó felvonuláson joi lásson.
A inejnyitó ünnepségek délután 3 órakor kezdődnek, Hitler megnyílójával. , I i
Berlin, augusztus 1 (Lapzártakor érkezett) Hitler vezér és kancellár szombaton délelőtt az olympiász megnyitása előt. fogadta az olympiai bizottság tagjait, akiket BaiileU-Latour gróf vezetett. A fogadáson jelen volt Lewald államtitkár.
Gróf Buli lett-Latour hangsúlyozta, hogy a nemzetközi olympiai bizottság a legnagyobb hálával viseltetik azért, mert Hitler vezér fogadta őket. Hitler kancellár kijelentette, hogy a német nép nevében köszöni az olympiai bizottságnak, hogy lehetővé lelték az olympiádnak Berlin1 ben való rendezését. Hitler ezután elbeszélgetett a bizottság tagjaival, majd vlllásreggellt adott tlszte\'e-tükre. 1
Szombathely megerősített uszógárdával jön Kanizsára
Küzdelmekben gazdag és nívós versenyt igér a vasárnapi Szombathely—Nagykanizsa úszóverseny
Dr. Pethő, a szombathelyi uszó-
egylet főtitkára tegnap megküldte Kanizsán szereplő szombathelyi úszók teljes névsorát. Ezek szerint a 100 m-es gyorsúszásban indul u Leg. népesebb és legerősebb mezőny. Szombathely 4 versenyzőt indít, névszerint: Erhard (a szombathelyi
győztes), Dus (a második helyezett), Csato (aki az 60 m-es stafétában 30 mp-t úszott) és Sultheisz (tavalyi bajnok). Mind a négy 1.10 p körüli uszó.
A nagykanizsalak közül Krása I. és Kelemen I. indul. Ez lesz a ver« seny leglzgalmiisabb száma. Pilla-
natnyi diszpozíció fogja eldönteni a küzdelem sorsát.
200 m mellúszásban indul Perlaki (kerületi bajnok, azonkívül Czencz, tőlünk Szerdahelyi és Krása II.
100 m háton : dr. Molitarisz és Szenti, tőlünk Farkas és Kovács. Élmény lesz a hozzánk igazolt 1.16-os keszthelyi Farkas szereplése is.
400 m gyorsúszásban Csiszár és Kluger, tőlünk Krása I. és Kelemen I. (Egyetlen szám, amit minden valószínűség szerint biztosan nyerünk) 3x33 egyharmad m vegyes stafétában o:c:r-b;ál)cly 2 csapata ellen mi Is 2 csapatot indítunk. Az eredményt Ut ls bí jos lenne előre megjósolni, >* küzdelem teljesen nyilt,
4x33 egyharmad m gyors stafétában í c&í\'pai indul. Itl biztosra vehető Szombathely győzelme.
A fővmeny közben fogjuk lebonyolítani a 33 egyharmad női mellúszást, 33 egyharmad babavers^nvt, 33 egyharmad békaversenyt és 3, 6<> íhé\'b ti n.ad fiuversenyt.
i;i »!só szómként a városközi vizi-pólómérközés szerepel.
Ha ni\\ós, küzdelmekben .gazdag versenyt akar Kanizsa közönsége látni, így jöjjön kl vasárnap fél 6 kezdettel a Strandfürdőben megtartandó uszóversenyünkre
belépőjegy : pótjeggyel álló 20 ÜB 30 fillér. | i __[_ D. J.
Az NTE futballcsapata Marcaliban
Az NTE első csapata vasárnap Mar. callban játszik az ottani sportnap keretében, a Balaton bajnokságban előkelő szereit játszó Marcali Ifj. SnOrt Egylet megerősített csapata ellen. A* NTE a szezon első mérkőzésén » kővetkező játékosokat szerepelteti: Arany, Baranyai, Csondor, Csáki Csász, Czlg-ler, Farkas, KiSs Kudich, RIttcr, szo1 lár, Szabó és Szendről. Indulás fél 2-kor az Országzászló elől.
Ofcsónüjjof rnf a moziban szórakczTialik
fdényvégi kiárusítás aug. 3-17-ig
A visszamaradt nyári árukat, valamint a saison folyamán felgyülemlett maradékokat
nagyon olcsó áron kiárusítom!
Kirschner Divatáruház.
1938, iuguiilui 2
8AU1 HOÍLŐMI
i
Hétfőn reggel kezdődik
S£ az olcsó nyári kiárusitás 35
a FÜRST DIVATCSARNOKBAN.
Magyar rapszódia
Éjféli hnranflszó hirdcitc tegnap Liszt l-erenc halála évfordulóját. Fél száz éve már annak, hogy a legnagyobb magyar muzsikus álomra hajlottá fejét, lelke pedig a halhatallan-ság végtelenjébe síáUott. Félszáz évre volt szűkség, hogy Liszt Feren cet, az idegen nyelven beszélő s mégis minden izében magyar, a nemzeti fájdalom zengő tónusa, tiszta ritmusu költőjét visszakövetel, hellflk önmagunknak.
/ Az öreg Bösendorfer-zongora n»u-
* zoumi tárgy lett; a "művész!, a virtuóz értékeiről I* már csak a könyvek lapjai emlékeznek, de Liszt Ferenc lelke az örök-alkotásokban ma Is bennünk él, itt \'obog közöttünk. Ha a maga idejében nem is szállhatott le az akkor még fel nem kutatott népi muzsika gyökeréig, de szivével-lelkével mégis egészen átérezte és átélte azt, ami magyar. Széchenyi, Petőfi, Arany a lelkivilága zokog, vigasztal, árad, viharzik ábrándozik a rapszódiáln. Igazi magyar ábrándok ezek. S most megszólalnak az éjszaka csöndjében, fölzeng a rit mus, majd elhalkulnak a motívumok és kongani kezd a lassú, éjféli harangszó ...
A magyur0k háláját röpíti Istenhez azért a kegyelemért, hogy Liszt Ferencet a magyar életnek adta.
— (Poroiunkula-buosu) Augusztus elsejétől, szombaton
déli 12 órától, augusztus 2., vasárnap éjfélig tart a ferences plébánia templomban a hires porciunkula-bucsu. Ezen idö alatt a hívek any-nyiszor nyernek teljes bucsut, ahányszor a templomot látogatják.
— (A polgármester a városok miskolci vándorgyűlésén)
Dr. Krátky István polgármester augusztus hó 3-án a Magyar Városok Szövetsége miskolci vándor-gpJWéféi? M^Mtáte* megyei város képviseletében részt vesz.
— (Orvosi hlr)
Neuman Henrik dr. belgyógyász újból rendel Horthy Miklós-ut 11.
— (A főjegyző szabadságon)
Dr. Hegyi Lajos polgármesterhe-lyctles főjegyző a mai nappal megkezdte nyári sz.badságát. — Dr. Prack István tanácsnok, a város gazdasági hivatalának vezetője, hétfőn érkezik vissza szabadságáról.
— (A nagykanizsai kapitányság \'uj vezetője)
A belügyminiszter Krasznay Pál államrendöreégi tanácsost a hajdúböszörményi rendőrkapitányság vezetőjét Nagykanizsára helyezte át az itteni kapitányság vezetőjéül.
Extra-cabinet, Cabinet, I. és II. oszt. asztalra, vagy befőzésre, 5, 10, 15, 20 kg.-os (bruttó) postaládákban, napi áron szállít, utánvéttel: 273*
Kreiter-telep, Budaörs.
—■ (A rendőrségről)
A belügyminiszter dr. Váihidy Árpád rendőrkapitányt, a nagykanizsai kapitányság helyettes vezetőjé1, hasonló minőségben Budafokra helyezte át. — Farkas Jenő rendőrkapitányt Turkevéről a nagykanizsai kapitánysághoz oszlottá be. Farkas kapitány lesz a kapitányság helyettes vezetője. — Érdekes, hogy dr. Várhidy kapitány dr. Bodolay Károly budafoki rendőrkapitány helyére kerül, aki a mult napokban egy budai szállodában egy cinkotai uri-asszonnyal öngyilkossági kísérletet követett el. — Dr. Rácz Gyula államrendőrségi fogalmazó, akit a belügyminiszter a nagykanizsai kapitánysághoz áthelyezett, ma elfoglalta hivatalát. Dr. Rácz Gyula 1931-ben már teljesített szolgálatot Nagy-
kanizsán, amikor egy időn át a kapitányság bünügyi osztályát vezette. Dr., Rácz fogalmazót a hegyeshalmi határkirendeltségtől helyezték Nagykanizsára.
— (Jövő héten közgyűlés) Mint illetékes helyről értesülünk, Nagykanizsa város a jövő héten közgyűlési tart, amelyen többek között két fő tárgypont szerepel: Hübner részletes tervei és költségvetése az uj igazságügyi palotáról, valamint a belügyminiszter leirata a város 1936 évi költségvetését Illetőleg. A közgyűlésen dr. Krátky István polgár-gármester elnököl.
- (Eljegyzés)
Biró Mancika, az Eppinger I. és Fia cég tisztviselőnője és Ritser Lajos sütőmester ma tartják eljegyzésüket. (Minden külön érlesités helyett.)
Hévízre
^ kirándulás kényelmes, ^ 6 személyes autókon ® vasárnap.
Előjegyzés: .Bojtor Garage".
Telofon-állomás: S44. 2703
— (A központi választmány ülése)
Nagykanizsa központi választmánya dr. Hegyi Lajos főjegyző elnöklete alatt ülést tartott, amelyen az 1937. évi ideiglenes válaszlói név jegyzék ellen beadó t panaszokat tárgyalták. A választmány a beadott panaszoknak túlnyomó részben helyt adott, de részben pótlásra szóllitot-ta fel a panaszos feleket.
A Centrál tündérszép kertlében szombaton este hangulatos nagy
TÁNCESTÉLY
Díjtalan tombola. Ériéáe* nyergw^iiífjsk. Kedvezőtlen IdS e.etén a kávéházban.
Balatoni vízparti telkek
5 évi részletre. NígysiUüOl. 5-» P. Épltkeifikn.k Mo/l UUL Baieh parcellázó iroda
Bal.tonbeglár.
Vasútállomással szemben.
tiu
— (A bíróságról és ügyémégról)
Dr. Hennlg Alfréd, a nagykanizsai törvényszék elnöke, dr. Imrefl László és dr. Révffy Andor törvényszéki birák nyári szabadságukról hazaérkeztek és elfoglalták hivatalukat — Dr. Czobol/ Oyuia torvényszéki elnökhelyetles, Makáry Vilmos törvényszéki tanácselnök dr. AI-mlssy Gyula vizsgálóbro a mai nappal megkezdték nyári szabadságukat. — Dr. Palss Dénes kir. járásbíróság! elnök ét dr. Bentzlk Ferenc járásbiró megkezdték nyári szabadságukat. — Dr. Wéber Elek kir. járásbiró nyári szabadságáról bevonult és átvette hivatalát — Vitéz Szily Dezső kir. Ügyész szabadságáról hazaérkezett és átvette hivatalát.
IhárosborAnyban
egy jóforgalmu, község közepén levő
koraimt,
mely áll: !<ét nagy vendégszobából, két lakószobából, konyha, mészárszék, isiálló, kocsifészer, minden jó-karhan van, konyhakert, gyümölcsös, krumplifölddel együtt egész évi 450 pengő bérért kiadó. Bővebb felvilágosítást naponta a birtokossági elnök és pénztáros ad szeptember l-ig. Átvétel 1936. évi október hó 1-én.
Tóth Mihály Boncz Lajos
ptnzMros. elnök.
— (716.566 biztosított tagja van az OTI-nak)
Az Országos Társadalombiztosító intézet kimutatása szerint az intézetnek 716 565 munkás és alkalmazott tagja van. Ezek közöl 155.008 a háztartási alkalmazottak száma. A taglétszám elég jelentős emelkedést mutat, mert az elmúlt esztendőben a biztos lottak száma 639.250, tehát 77315-tel kevesebb volt. A háztartási alkalmazottak számi 145,011, tehát mintegy tizezerref volt levesebb. Az alkalmazottakat tartó munkaadók létszáma 230.023, ebből 127.986 háztartás.
Intézeti kelmék,
vászon, paplan és szőnyegáruk
nagy választékban:
Golenszky Ferenc
divitQzletében
Fö-ut,
ZALAI KÖZLÖNY
1084. ItHjuMlia 2
A spangol felkelők megalakították kormányukat
ktrmdnyesapaiok afabb veroaéfrt nej MfM letartóztatások folynak- HétUn varba állítanak a vöröt
Madrid, auguszttis 1 Barcelónábau Is megerősítették nxt a hirt, hogy a felkelők megalakították a katalán kormányt. A felkelők kormányának elnöke\' casqnovas lett, n katalán parlament volt elnöke.
A helyrét egyre válságosabb lesz a kófmény csapatokra néxve. A felketők biztos menetben nyomulnak alöra MadrW falé. San Sebasztíánnál erős harcok folytak, amelyek u felkelők győzelmével végződtek. Hasonlóan elverték a vörösöket a felkelők Paragonánál is.
Madridftao egymásután folynak a letartóztatások. A
vösö* kormány a harook ki*-daroáórt egyet embereket akar felelőssé tenni.
A számos letartóztatott között van Ranlu M&sztau, Spanyolország volt ar-g*irtinlal körete, valamint a kormrtfoy-csapafok egyik vezető-tábornoka és több kapitánya. v
Az Avas iroda jelentése szerint a feltelők kormányának elnöke igen bizakodó banga nyilatkozatot tett. Eredményes harcokról számot be. A kovniányosapatok repQtőgé-pokrfll bombázták u elfoglalt Huaiva városát Eddig a kísérlet nem sok eredménynyel járt.
nenvedtek — Madridban JtMn minden emberi fegy-vöröaök
Madridijai) a munkaügyi miniszter rendeletet adott ki, hogy hétfőn wífeoi minden épkézláb és munkám haszfiál-ható embernek jelentkezni kell. Madrid a döntő harcokban állítólag mindéi* embert liarcba akar vállitani s fesgy csatára akar feltenni mindent.
Porpignan, augusztus 1 (Lapzártakor érkezett) a* ellenforradalmárok a legutóbbi 48 óra alatt igen jelentős eredményeket értek ei és pampelenátő\' északra törnek elő. Sa-ragossa előtt megtorpant a kormáhy-csapatok előnyomulása. A kormáhy-csapalok mindenütt visszavonulóba^ vannak.
=s Felhívjuk háziasszony olvasóink figyelmét lapunkban megjelent budapesti Bélgyár szenzációs készítményére: a Paradicsom Bélkupakra, amely kötözés, ragasztás nélkül rögtön oly légmentesen zár, hogy nem kell dunsztolnl. Minden eddigi módszernél biztosabb és olcsóbb. Kereskedőknek, kik a terjesztéssel városunkban foglalkozni kívánnak, nagy engedményt nyújt ;a gyártó cég.
— FellítUn teklnt.o meg Slnger Divat-áruház olcsó vásári kirakatait.
A Pannoniában
htUtmes megkpetés vár, I* szombaton eitfwa táncestélyre.
PBvároti hangulat vMégttáe a htribtnl KtdtmUlm HM tntln a IdnctiUly va tár nap lem.
A röntgenszemti ember
Haar Pál
mm mm
lz mm an tntt-lalD! Btltt Él
Errűl Wi: Berlin. NA. Lmüoh. iBHlkl.
Ember sorsod Írásban van I
Az angol király, Hitler, Mussolini, Roosevelt amerikai elnökről készfllt analíziseivel kellelt nagy fettOnést. Zseniálisan megoldja problémáit. Szerelmi-, házassági-, művészi-, üzleti- és anyagi Irányokban pontos Irányt nyujl.
Fogad: délelőtt 10—l-ig és délután 4—9-ig, vasárnap lm, Fő-ut 13., II. emelet (Bogenrleder-patota).
— Nyaralók rí.iir. I Week-end cipőket, szandoletteket, pongyola cipőket lefolosóbban vehet az „Ideál" clpőáru-h&zbao, Fő-ut 12. az.
— Intés.tl k.l.Diyík.t Jó minőségben vásárolhat Slnger DlvatAruházban.
HfiLLÓ, BERLIN!
iZAMTÓ QYÖRQY REQÉMYB 11
Thiessen a kártyaasztalok felé nézett, i mintha keresne valami ismerőst A etán egy ablakfülkébe vonta ezredtársát. Mindkettőnek Jól esett a szótlanság, csak ültek a régi bársonykeverc-*ay Cg* homály ábaiv A játék-
termek fénye nem hatolt ide, csak a* Unler der Llnden ivlámpájnak reflexei.
— Persze, nektek festőknek scm, megy mlödíg valami Jól, kezdte Thiessen hosszas szünet után-. Plakátokat kéne tuináloodt vagy köMyviHusztré. dókat. Vagy filmnél, színháznál kel-lene díszleteket, kosztümöket teremed.
Most ugy megrázta a köhögés, mint őszi vihar a kiaszott gallyat, vérszin-ben égő, zörgő falevelet.
— Ügy látszik, a tüdőd súlyosan irtejfyatr támadva — szólt nagysokára Fasetjdonc* — Pihenni akarsz otthon?
— Ig*n, pihenni. Egy végső, nngy pihenésre áhítozom, ö, n«m a halálra. Nem vagyok szentimentális. Csak na-gyon, hosszan pihenni, gondolatban uét* 4Ui, luhuhmi <k UU4» t^váitb élni gondolatban egy olyan életet, amit még a narkotikumok sem adhatnak. \\ttrfc csak, erről szerelnék beszélni Vetet?,
A hangja suttogássá vált, amit et-el-nyomott a játékterein zaja.
— Hallgass üe. Várj, mPg Itt engfcm. ém ttmMt » RcÉMfthas IMnf
<M mhfdft toesfc e®-ké» mtrka. Ai.an
kezdünk valamit az egyik játékasztal-tta Hkerü<, hazavisz UM UHU,
még valamit mogkísériek.
Egy textilnagykereskedőre gondolt, akit könnyen felhozhaina ide, jó paÜ, szeret kirúgni a hámból. Jó néhány száz márkára megk0ppasztanák itt özek a zsebmetszők, a madame szerint ebből ót százalók jár neki. Ebből ol-iutnak a Haarvcster Hudewegig. Neki Is jó lesz egy kis pihenés, fis szerette az El^emündung, Sankt Pau\'i, Altona az elevátorok és hajók, daruk és forgó-bidak változatos motívumait.
A kávéház felé ioholtában nem látta az utca életét. Sebastian Thiessen életét kereste. A gyönyörű családi ház, Wilhelm Kreiss méltóságteljes uj empirejában. Az ezredes apa, szikár grófné anya, golfozó és lovaspólóz, testvérek, nagy farkaskutyák, dobber-manok. A címeres tölgyfabutorok sötétbarnája, lépcsőzetes terraszok és a fbj rózsás lugason hu csillog az ^Ister. Jfachtkirándulások Kuxhavenbe. Májusi ájtatosságok a Dómban, junkerek politizálnak, rftderck tolakodnak. Stratégiai viták, háborúsdi. Sok nagynéni, nagy kávézások schlagsahneval és kuchenokkal. Innen ogy nagy i^tói. A ,Los von dem Famillen-Bund.» Sebastian Thiessen alapítása a csatád béklyóinak szétszakilására. Egész nagy mozgalom lett belőle, a vizbedobott kő sokáig gyűrűzött. Ekkor Sebastian Thiessen már táncos volt, a nagy démon partnere. Revük, exotikus táncálmok, hindu tiara és kokain, kokain morfium és kokain. Jazz, charleston, blat kbottom és Amerika, nz élet nagy ritmusa, felfokozod tempója, lendület
perpetuum mobile. Fényreklámok, Hen« ekei Trocken, Batscharí ABCI Murai ti 28, Monali, Opel. A Romanlsches. A kávéházban jönnek-mennek az éhesek és beérkezettek. Irodalom, szinuszok, festők és szobrászok, lárma kokainárusok, emigránsok, goromba pincérek. Egy-egy ismerős is a sok ismerős arc között. De ezek a legidegen<\'.b-bek. fis félrefordulnak, mintha megéreznék a pumpolási szándékot. Egy modell rávigyorog.
— Kávézni akarsz?
A festő meghúzta az etonfrizurát és ment. Faun Dielc. Ilt lesz Breitkopf, a textiles. Az utca sodorta. Valaki köszönt. Egy gazdag zsidógyerek, Fasen-donck első tanítványa, aki két hét óla nem jelentkezett a műteremben \' — Halló, hová megy, kis szökc"ény?
A fiu zavartan állt meg és Fasen-úonck a leckék kialkudott árára gondolt. Négy órávai \'tartozott a fiu, ez tizenkét márka. De rösteltc kérni. Mást határozott.
— Nna. Menjünk kicsit buinlizhi.
A kártyabarlang irányába indultak. A tanítvány a Sechstagerreimenröl be szélt.
— Egész jó sleppcr vagyok, gondolta Fasendonck, amikor a klub elé értek. Aztán felvitte a gyereket és a bejárat nál intett az egyik croupiernek.
A croupierk izzadt erőlködéssel figyelték a külső hamisjátékosokat, akik nem egyszer hozták már bajba madame Schwartzot rosszul atkalmazbtt fogásaikkal. Egy gyanus orosz festett bajuszát pödörte kesztyűs mancsaival. Egy
GfeMfrtf nyitva roggot 6 ólától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
— (MtgeméltoM MdlMoxéfit) oét. főn délután 6-tól 8-ig » PsaMais hátsó k isler mébaa
kínai hamisgyöngyárus nagy tétekben játszott.
A feslő nem látta « játékszobában Sebastian Tlnessent. Első gondolata volt, hogy időközben eltávozott, meg unva a várakozást. De aztán hirtelen az ablakfülkére gondolt és odálépott, félrehúzta a függönyt. Sebastian Thie»-sen valóban ott ült m^, mellére csultí-lott fejjel.
— Nem alszik, halotti — vágott a a feslő szemébe az alácsuklott fej.
Odalépett és gyengéd mozdulattal felemelle a csontos állat A saájszőg-lctckből keskeny vétttaok szivárogtak elő az utcai ívlámpák kékes fényében, zegzugos fekete csikókként kanyarogja.
— Haza kel vinnem a Ilaarvestlcr Hudeswegre, mormogta a festő ős megrendült ettől a végzetes találkozástól. Aztán tovább mendegéltek fáradtan a gondolalai, mint elakadozó csermelyük.
— Los von dem Famüien-Bundi Ki-töiJL a családi gátlásokból, fis most, az elillant élet után mégis haza vágyott. Kávézó nagynénik közé. Rossz gyermek, fogják mondani az altersparti Familienhausban. Táneo* Kgy játékbarlangban halt meg. Milyen, szép a hamburgi nagy temető. A Thiessen bárók i0nos/Joposz gránitkriptája kegyelmesen fogja befogadni a táncost. Tujafák állnak őrt a bejáratnál.
Fasendonck nem szólt senkinek. Odaült tanítványa hátamögé és várt. A fiúnak sok pénze és szerencséje volt. Csak reggel hatkor végeztek vele. Aí öt percent kétszáztl* márkát tett ki.
(Folyt kör.) ^
ÍWJHIÜIÜH
«MJU KOZLOKY
f
l
BÚTORT
legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk. Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó butorklállltásl
KOPSTEIN BUTORÁRUHÁZ
NAGYKANIZSA
JETÉSEX
HU IlMl S.il I | fcli i i. ■ » —Ma fuiéf. -Mm lnt»l Hé 4 nMh
14 m aaa* n^iV.. mm «a a na*,.
*atátaaH, bérantól, rendetlen garaséból, vidékre él helybea, legolcsóbban Te-leloa állania i 044. 2704
Propaganda Hlassáriaaiu. Teutaeh drogéria lotóoazlályán. 1 lek. 8 letaételea,
K.11 ,11_ -Jon 1..11 \' ■ n ui _______.__\'II-
Ml«aU> utcai áa kélazobás udvari összkomfortos lakáa, Sugár ul 16/e., augusztus l-ra Uaáó. 7
Hétlőn, 3-án BalatoafBredr. alkalmi enióva] utazhat. Érdeklődni Kaulmenn Manónál. Teleion 222. 2418
Szeteizc be nyári taxlféjat Ssállnger-ad, Eotvos-tér 31. ta alatt. RaadkivHI «I»»I». éwsk I I öl egyéves bükk és gyertyán dorong hásboz szállítva készpénz Itselás mellett 34 P. Hitelképes Tevőknek 6 havi réazlebe 36 P. 2419
tátaaaM. advarl lakás kiadó, Csen-teiy-ut 56. 2
V.aMalll üveg- ás porcelláná\'uk legolesóbbsn Sternnél szerezhetők be. 2500
■agklnáakál egyben és dsisboaként belakott tabeinakulum, szekreter, latarslás vitrinek dlsrtlrgyikkal, berakott snblol, srsnyozolt fa csillár és gyertyatartó, festmények sürgősen eladók. Fő-utca 22. Fehérnél. 2693
Ul kátaaokáa, fürdőszobás udvari lakáa sionnalra kiadd Bszsö Józsefnél, Teleky ut 6. 2705
Salát termésű elsőrendű kereeseayl asz-
tsll fehér kor literenként P -50, asztalt siller (vOrös) bor literenként P —.50 fogyasztás! adóvsl együtt. VltzonlelsdSkr.sk Trea-
gedmény. Bóhm Józael bortermelő, Csen-gery-ut 19. 4874
I fillér üvegenként a „paradloaom bélkupak",
amely kötözés, ragasztás nélkül iflgtön oly légmentesen tapad, hogy nem kell dunaitolnt. Kaptató Nagykanizsán leden. 0
minden füszeiüzlet
i. Gyért
: Klenast
és BSuerleln. Büdapeat. Óvár: IX. So-roksárl-ut 106. KözDonÜ iroda Szvetenay-ulca 2t.
Cavaaaké. lakás azonnal, esetleg
novembene, kladö. Csengeiy ul 78/g. 2728
margit FORDA
Caangery-ut 19. ■ár.*., kállirái P O-IO Tyukszemvágás .. ... P 0-4» tM" Nyitva minden aap.
Csengary-ut 26. alatt háromszobás udvari Jakás azonnal vagy auguaztua l-re kl»aá. Bővebbet Széehenyl-tér 8. alatt. 2501
, Kataaaráteas, a kórház mellett, déli lekvéaa, Qsletháa építéstie la alkalmas
káakaliak, kedvező llzetés mellett eladók. A feltételek megtudhatók a Széche-"yi-léil Szollir-traftkban. 2636
Zrinyí Mtklóe-u. 33. azáia, I. emelet, 3 szobás utcai lakás kiadó. Bővebbet laf. UlUaaág titkári hivatalában. 2655
Kettő vagy háromszobás lakáa kerestetik augusztustól novemberig valő beköltözésre Vlda lüaxattlzlel 2718
Qsranlált, tiszti llkaaalr kapható MII-hofer Jakabnál, Peióll-ut 86^____*
Ulssabáa, vtzvcetékes lakáa ktllön bálban novemberre kiadó. — Klslaludy
atea l/a.___________
I bödön Ilkánál\', esetleg kilónként Is, elsdó. Caengery-ut 3a 2701
HáaMaat.raek gyeimektelen faázaa-páit felveszek. Clm a kiadóban.
2723
■ál diák részére keresek lobb IziaelTa esaládnál ellátást. Clm a Usdóban. 2725
■«r elsdás. 25 litertől fel|ebb szállítva 20 fillér lltei|e. A bor aaép hhés. erői, lóilalu. Meglslelbelö is aatiaadalhaM Simon latváa hentesnél a piacon, helyben.
2759
Honvéd utca 2/a. az. káa aladá. 2794
Taaalélutl télies ellátisaal, gondoa
felügyelettel elvállal Welser Jánosné, Fáét 6. I. em. (Iskolák köseláben). 2768
Oaaak.iNf.rt..| 5 szoba, halloa. kertes magánház azonnal kiadó. Bővebbet Klslaludy u. 20. 2769
Vssasti|
Pesti Hlrlae-, MllHók KDiryvé-t. Horváth i
lyeket áa
IL 2767
Kátaa.héa advarl lakáa azonnal
Hadé. Zárdá n, 6. 2765
Nyak
•ardHáa, levitáé, műito^
—-----Welaz
má-2771
Kiás, üvsf., poseelláa ragaaztás. V nnln, Ersaábet-tér 4., kapu alatt, aodlk udvar, Laai Úav.Saattaréknél.
Valódi oáaaa aanjorabtllantyüs kar«^
Ilka eladó. Orábet Béla, Korona-azátlá.
Szoba, konyha, előszoba, vízvezeték — lakáa Uadő Sugát-ut 41/a. 2774
Elegáns, tágas, parkettás kaUakaJ*-rata szoba flitdöszobahaesnálallal ktsdő. Csengeti at 27. földszint. 2775
Kátaaakáa lakás kiadó Telekt-u. 8
7776
[Mák Szentgyörgyváit kegyen 1-aö. 2-tk. 3-lk, 4-ik hegyháton pincével és ptnoe ■41 kai szólók. ErdaUádai lakat Pap ingatlan kőzvelllónél, Telekt-ut 8. ím
Kétszobás Iskás, ugyaaolt mübely-belyl-ség kiadó. Teleky-nt 1. ez. 2755
■álsaakás, vízvezetéken. loldszinll advarl lakáa novemberre kiadó. .Klaáaljáy-utca 17/c. 27Í8
Négyszobás latts .
fürdőszoba és vfzvetikkdl azoonalra, kettőszobás lakás vízvezetékkel november l-re, kettOuoMf udvari lakás
azonoatra kladá. Bővebbet.- dr. Oyulay Bála áa Bóhm Józael, Caaagery-ut IS.
clöaaoka, a«y kart. Erdekládal labst Ta-leld-at 8. PapákaiL 2T7Í
Utonan épin kétszobás kanW Uaáü. Bővebbet Ta>
Teleky-nt 77/a.
VaaMaatanrar kettő darab, 2 catt. VI, kskajnílkflf elaáreadü balga gyárt-■náay F. N., Matekkal elaéá. PÓ-uT 24. ■JatSay a
«lad|a a liptatafdoaui KWgazdaságt tt Qataabaltg Nynada ás DáhaM Upklaáá Vállalata Matykailtsaáa. Felelős kiadd i Zalai Kázaly.

2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Várnia IjKHynísi-
vsgy
VámcnrckBn y v
(SMUItttst bárcskőnyv)
HitelsaHv* P 3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fö-ut 5.
ZALAI KÖZLŐN*
Árverési hirdetmény.
A pali korcsmablrlokosság tulajdonát képező korcsma és mészárszék a hozzátartozó mellékhelységekkel és 600 négyszögöl kelttel egyO t f. évi auguszluB hó 15-én délelőtt 9 órakor PaTon a községházSn nyilvános szóbeli árverésen haszonbérbe Itsz adva.
Kikiáltási ár 300 peng\', bánatpénz 50 pengő.
Bérleti Idő 3 év, lllcly 1937. január hé I én kezdődik.
Egyéb fellélelek Paton a községi bírónál megtudhatók.
Kelt Paton, 1936. julius hó 30 án.
Pintér Jánoi kflzségi bíró.
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ara I pengő 10 fillér
Kapható a
Zalai KSzIBny
kiadóhivatalában
Fö-ut B. az. alatt
Újdonság l Szenzáció l
Qyürhetetlesk éa moaható
nyakkendők
lagazabb , Rn azinakban I.OU
divatingek
gyünyürO « minták -
tanai Divatház
Horthy Mlklós-ut I. szám
Városházpalota.
ia aok pénzt takarít mag, ha
nyom tatvány-azQkségletét éa kOnyveit lapunk
nyomdájában, Fö-ut O. alatt randall meg.
Újdonság Hagykanizsán!
Felhívjuk a n. érdemű közönség figyelmét arra, hogy üzletünkben 1937-lgujturán Izzólámpa propagandát tartunk. Ez a propaganda abból áll, hogy mindazok, akik Izzólámpa-szükségletü-ket tlzleltlnkben vásárol|ák, 4 drb kiégeti izzólámpa bemutatása ellenében 1 drb égőt kapnak teljesen díjmentesen.
Ez az izzó-propaganda csak 5—25 waltos Izzókra érvényes és beszerzési helye
mi Deutsch és Paur
csillár, és villamos szaküzletében Deák-tér 12.
(A Makovlfzky-cukrászda melleit).
1936. autuntus 2
\'feáÉSHBSTíEÍ-\' \'
■ír VI-
" VK V-:- ]
tl fef\'S
m
hMm
Jégszekrények
Ér bni G - P-ős részletre
Mí\\ flflíflL willllltital. fő Bt 5.
Városi Mozgó. Szombaton és vasárnap! Két azanzéoióa slágert
OAAL Franci nagysikerű filmje, Partnerek:
II. Ujdonaég I
Vlcmama UAAL Franci nagysil ■\\laiTiaiTla Partnerek: Verebes, Wallburg!
Karnevál
MA|ot Főszerepben; ClBl Ivan Mosjoukln Az előadások kezdete: tekintettel a műsor hosszúságára szombaton 5 és 9 órakor, — vasárnap 3, 6 és 9 órakor. Az elaft előadás mindkét napon filléres I

Boletta vászon Rolelta rnd Boletta zslno-Linóleum Viaszol vászon UtlOrlük Kárpitos kellékek Afrik, tisztított Zsineg-félék Matrac vászon Szőnyegek Bxönyegv&dö IjsgágíTászon fiabonaiiák Szalmazsák
Hlrsch és Szegé

Caak r8»id ideig I
Kipróbált elsőrendű friss 28°
Tekercsfilm 6x9 cm.
8 felvételes elfihivással együtt
88 fillér
SZABÓ ANTAL fotóazakdzlet
modern laboratóriumában.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
MIH löszül,
egészségügyi berendeléseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerű •alvattyut
szerel ós javit,
épület- és géplakatosmunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, l\'ö-ut 3. se. Ar.Jái.1.1 díjtalan I ,
Nagykanizsa megyei város polgármesteréül.
12319/1936.
Tárgy: Az épületek ablakainak és erkélyeinek vlrágdiszitése.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a vlrágdlsz-szel legszebben e látott 50 lak s tulajdonosainak jutalmazására ugyanannyi dijat tűzök kl. mégpedig:
az el\'ő legszebb 5 lakás ablkainak, illetve erkélyeinek jutalmazására 20—20 pengőt,
a további legszebb 45 lakás ablakainak, illetve erkélyeinek jutalmazására egy-egy szé^szobanövényl.
A vlrágnyertes lakások ablak-, Illetve erkélylulajdonosalnak nevelt a Zalai KOzlöny augusztus hó 15-én meglelenö számában fogom közölni.
Nagykanizsa, 1936. |uniui 5. m, Polgármester.
Nagykanizsa m várói polgármesterétől.
16.374/1936
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a városi strandfürdőn f. évi augusztus hó 2-án Nagykanizsa—Szombathe\'y városok közőllt úszóverseny tartatlk. Ezen napon a rendes lűrdöjegyeken kívül pól|egyek vállandók éspedig: fürdőjegyhez ülőjegyre jogosító pótjegy ára 30 fillér,
belépőjegyhez űlőjegyre jogosüó pótjegy ára 40 fillér,
fürdő- éa belépőjegyhez állóhelyre jogosító pótjegy ára 20 fillir.
A pól|egyek, amennyiben a fürdőzök aversenyt|megnézni nem óhaj jtk és a verseny megkezdése elölt d. u. 5 óráig a fürdő területét elhagyják, vlsszsváltatnak.
Nagykanizsa, 1936. aug. 2. 27/0 Polgármester.
Holherr- Schrantz—Clayton— Shuttleworth gyártmányú
EKÉK tOkSrpáneél kormánylemezzel, pormentea csapágyakkal, meghosszabbított kerék-agyakkal, az uj típusok AnmQ-kfidö zsirozóval
BORONÁK
2 tagu és 3 tagu, könnyű és nehéz kivitelben.
VETŐQÉPEK
kanalas- és tolórendszerben.
DaráUk. Snc.b.vAgók. SaSISau«*k. SiSISpráaak. ■Mrawkgók. ki.iti»«torak. R.«Uk. OilgitrlBrSk.
■ uSgaiSaalgl-trlSrah. Kaphatók és megtekinthetők nagykanlz al lerakatAban :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mütiágyn, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10,
(A bíróság mellett.) Telefon: 130
El. M«t| Utómé* ái nifbl Ltpttutt Vllfctata fcAairainnHiA*^ i
i t»Wh ftMi, um KteoiD
78. évfolyam 177. azim
Nagykanlisa, 1939. augusilui 4 kedd
Ara 12 (tó.
ZALAI KÖZLÖNY

H UadóWratal: PM ,
I* O «- I T I IC A I NAPILAP
Felelöt szerkesztő: Bar barit® Lajos
Elóflzetéai ára: eay bóra t pengő 40 fliUr.
Szerkesztőségi é« kiadóhivatal! tetcfoai Tt n. .
A magyar kereskedőkhöz!
Irta: dr. Pálfy Jóuef
Szeged ez. klr. város polgármestere
A vidéki kereskedelmi testületek évenként az ország másmás Jelentós városában tartják meg országos értekezletüket, a melyen a kereskedelem életbevágó problémái kerülnek tárgyalásra és amelyen a vidék kereskedelme leszögezi a maga önálló szempontjait. Az idén az OMKE a szabadtéri játékokra való tekintettel Szegedre hívta egybe a Vidéki Kereskedelmi Testületek V. Országos Értekezletét. Ebból az alkalomból dr. Pálfy József, Szeged város polgármestere az itt kővetkező meleghangú írással fordul a vidék kereskedelméhez:
A Trianon utáni Csonkaország minden társadalmi rétegének, foglalkozási körének megvannak a maga súlyos életproblémái De valamennyi közt ta\'án legsúlyosabb, egyben legnehezebben megoldható prob léma a kereskedelemé, amelynek sorsa legszorosabban összefügg az ország általános gazdasági helyzetével. A legkényelmesebb álláspontot keresők igyekeznek túltenni magukat a kérdésen azzal, hogy úgyis hiá bavaló minden, amíg az ország helyzete nem javul, a kereskedelemért nem lehet lenni semmit. Ha pedig helyzetük jobbra fordul, önmagától megoldódnak a kereskedelem problémái is. A kereskedelemnek tulajdonképen legfőbb éltető e\'eme a szabadság, ezt pedig a még mindig ellenséges, de legalább is barátságtalan nemzetközi atmoszférában elérni jnq\'m lehet. N|em marad tehát más hátra, mint türelmesen várni a jobb időkre. Igen. Hát ez nagyon nyugodt, kényelmes és talán elfogadható álláspont azok számára, kik a nyomorúságos helyzetnek nem részesei. De uzok, akik a kereskodö társadalom helyzetét figyelemmel ki-> sérik, közelebbről ismerik és látják azt az emberfeletti, hősies küzdelmet, amit fez a szorgalmas, derék társadalmi réteg a léiéért, a minden napi kenyérért folytai ; akik naprólnapra látják a közgazdasági téren folyó világháború hadszíntéri eseményeit é« látják a vérleien, de mégis élet-halál küzdelem áldozatainak szenvedéseit, a szó szoros értelmében hősi halottait, azok meg* értik, hogy az érdekeltség nem tud ulyan könnyen napirendre térni a nemzetközi dogma kényelmes megállapításai felelt, hanem törvényes keretekben, tiszteletreméltó fegyelmezettséggel mindent elkövet, hogy* sorsán némi\'.eg enyhítsen.
A magyar kereskedőtársadalom sokkal intelligensebb és hazafiasabb semhogy meg ne értené az állam kormányzatának b.\'k\'yókba kényszerült helyzelél és s;>ha nem gondolt arra, hogy lehetetlen köve\'.elményck
előterjesztésével nehezítse a kor* mány, vagy hatóságok működéséi. Azonban igenis vannak olyan kormányzati és hatósági intézkedések lehetőségei, amelyek mégis könnyit-
A párisi Citroen-gyár főfelügyelőjének súlyos autókarambolja a pacsai országúton
A francia autó belerohant egy magyar gépkocsiba, melyben Bosnyák Andor ós Andaházy Kasnya Béla ült - A francia ur ós felesóge súlyos sórülóst szenvedtek, a magyar autóban Qlők zuzódásokkal menekültek meg — A párisi házaspárt a zalaegerszegi kórházba szállították — A Citroen-kocsi vezetője Jobboldalt hajtott, valószínűleg ez okozta a szerencsótlenséget
Pacsa, augusztus 3. Súlyos kimenetelű autókarambol történt vasárnap délután Pacsa község közelében az országúton.
Vasárnap Keszthelyen (öltötte a délután egy francia házaspár, akik az esti órákban autójukon Zalaegerszeg felé indultak. A francia jelzésű szép sárga Citroen-kocsi alig hagyta el Pacsát, amikor egy vele szembe jövő autónak rohant. Az összeütkö. zés következtében mindkél autó felborult. A francia autóban PiereTit-reman és felesége ült egy magyar
Párisi jegyzék semlegességet Javasol Angliának és Olaszországnak a spanyolországi eseményekkel kapcsolatban
A madridi kormány mosakszik a bolsevizmus vádja alól, de cselekményei Igazolják Moszkva kezét — A szocializálások tovább folynak, a gazdák termését felgyújtják — A felkelők repülőgépei bombázták a kormány hadihajóit — Mola tábornok az elfoglalt területen mindenütt visszaállítja a rendet és biztonságot — A népfront „csapatai" röpcédulákon bombáztatással fenyegetik meg a felkelőket, ha nem térnek vissza a madridi „kormányhoz"
tolmácsnő kíséretében. A francia vendég a párisi Citroen-gyár főfelügyelője volt, aki feleségévei együtt autón járja Magyarországot. A magyar autóban Andaházy Kasnya Béla képviselő ült Bosnyák Andor és három más kisgazdapárti tisztviselő vei.
A francia autógyár főfelügyelője koponyaalapi törést, felesége pedi;| sluyos bordatörést szenvede t Mindkettőjükéi súlyos állapotban szállították az egerszegi kórházba. Az Andüházi Kasnyáék autójában ülők
csak kisebb sérüléseket és^uzódá-sokat szenvedlek, őket u pa^al körorvos részesítette első segélyben.
A könnyen végzetessé válható autókarambol ügyében a vizsgálatot meglndiiották. Minden valószínűség szerint az okozta a szerencsétlenséget, hogy n francia autó ahnzui szokásoknak megfelelően n jobboldalt hajtott.
A kórházba szállított francia asz-szony állapotú változaUanui súlyos férje állapotában javulás állt be.
Madrid, augusztus 3.
Tolcdói jelentés szerjnl a spanyol kormánypárt kijelentelte, hogy azok a híresztelések, mintha a spanyolországi kommunisták a bolsevizmus bevezetését (akfu-nák, nem felelnek meg a valóságnak. (!)
Érdekes azonban, hogy ugyanezzel a hivatalos cáfolattal egyidejűleg a spanyol kormány kiadta rendeletileg, hogy mostantól kezdve átmenetileg fae\'.n szabad senkitől sem lakbért követelni. (Teljesen szovje;-mintára)
Qlbraltár, augusztus 3.
A kormány hajóit két felkelő repülőgép bombázta. A hadihajók a támadásra ugyancsak ágyúlövések-kel feleltek. A harc mintegy 40 percig tartolt. A repülők végül is anél-
kül, hogy kárt tettek volna a hadihajókba és anélkül, hogy őket csak
I egy golyó is érte volna, abbahagy-4 I ták a támadást.
A semlegességet megsértő francia kormány: semlegességet javasol
London, augusztus 3.
A francia nagykövet Londonban ma adja ét a külügymlnlszlerlumb-n a francia kormány jegyzékét, t\\ melyben azt javasolja Angliának, hogy a spanyo\'országi eseményekbe ne avatkozzanak be\'e.
(Érdekes, hogy ép Franciaország volt az, amely a semlegességet elsőnek megsértette. Szerk.)
Mint Rómából jelentik, ugyancsak ma fogják átadni az olasz kormánynak is a semlegességi javaslatot.
Az angol vélemény az, hogy minden erővel meg kell akadályozni a
spanyolországi események más európai államba való átosapódását. r Madrid, augusztus 3 A madridkőrnyéki helyzet — mint? a kormányjelentések mondják — változatlan. Mola tábornok az elfoglalt területek megszervezésén fáradozik. Az állásokat most erősitik meg. A kormány cáfolja azokat a híreket, mintha a felkelők a kormánycsapatokat meg- \' tizedelték volna.
Madrid, augusztus 3 A kormány több gyárat foglalt lo. Ezekben a gyárakban fegyvereket és lőszert gyártanak. lefoglalta a kormány ezenkívül a nagyüzemek és kc-
hetnek az érdekeltség háborús terheinek viselésében. Államnak, önkormányzatnak, társadalomnak egyaránt kötelessége, hogy aZ érdekeltségnek l\'y irányú törekvéseiben leg-messzebbmenöen segítségére legyen.
Törvényhatóságom nevében készséggel ajánlom fel Szeged város sze-
retet eljes, megértő támogatását é3 amikor testvéri magyar vendégszeretetlel várom és fogadom az ország kereskedő társadalmának képviselőit, szivből kivánom, hogy a -szegedi tanácskozásoki uz ország és az érdekeltség javára minél eredményesebbek legyenek..
Adja Isten, hogy a felgyújtott olimpiai láng, amelyet népek és nem zetek milliói közt hordoznak most körül, valóban a béke, a szeretet, a megértés, az emberséges gondolkodás világossága legyen, nmielyoek fényénél találjanak végre ujbö1 egymásra az emberek.
___BAI3H BOZLOW*__
Mér n első napok uj világrekordokat hoztak
A magyar versenyzők szép Indulása — Mindhárom 800-as futónk bejutott a középfutamokba — Az ollm-plósz első napjának bajnokai — A németek két első és két második helyezéssel máris vezetnek
-Ji yr ^--
A vlr felfrissítése céljából -kiváltkép középkorú férfiaknak ét nőknek — ajánlatot néhány napon át koiin reggel egy pohár teimé-szetes .Ferenc Jóraeí" kwerOvizet inni. Világszerte rendelik as orvotok a valódi Ferenc Jfetef vii használatát, mert ez szabályozza a bélmü-ködést, előmozdítja a gyomoremésztési, fokozza az anyagcseréi, Javitja a vérkeringést, megnyugtatja az idegeket, egészséges álmot boz és ezáltal uj életerőt teremt
reskedelml vállalatok nagyrészét Is.
A kormány jelentése szierint a főváros élelmiszerellátása biztosítva van.
Tanger érseke 8 millió pezetukt ajánlott fel Franco táboraoknak
a felkelők részére
Liszabon, augusztus 3
Valenciában és llkanlonban felgyújtották az egész termést. . Tanger tartomány érseke 8 millió pezetát ajánlott íe* Franco tábornoknak a felkelők részére. Egyes helyeken, amelyeket a felkelők megszálltak, már nem is fogadják el a vörös kormány pénzét.
A kormánycsapatok röpcédulákat szórtak le a felkelők táborába és a megszállt területekre, amely felhívja a lakosságot, hogy adja meg magát és térjen vissza a kormánylioz. Ellenkező esetben bombáztatni lógják a felkelőket és a már bevett területeket.
Elzárták a spanyol határt
Perpignal, augusztus 8.
(Lapzártakon érkezett.) A francia spanyol h-itárt naponta többszáz Franciaorsiagbói érkező kommunista ifjú lépi á(, hogy u vörös milícia szolgálatiba álljon. A határt egyébként iezűrták és azt Spanyolország felé csakis spanyol állampolgárok léphetik ál.
Franciaország felé ugyanekkor naponta, többszáz idegen menekült lépi at a határt. A határtjUaJom csak a belépésire szól.
Liszt-emlékünnepély Sopronban
Sopron, augusztus 3.
Vasárnap tartották/ mfeg Sopronban nagy külsőségek között a Liszt-ünepélyt, amelynek kapcsán leleplezték és megkoszorúzták a Pelöfi-téri iskola falán elhelyezett emléktáblát, amely hirdeti, hogy Liszt Ferenc, a magyai- zene titán itt tartotta első hangversenyét. Utána küldöttség ment Doborjánba, Liszt szülőfalujába és ott is megkoszorúzták a világhírű magyar zeneszerző szülőházát
Román mintára.*.
Prága, augusztus 3 A felvidéki iskolákban romániai mintára be akarják vezetni, hogy a városok és helységek neveit ezentúl kizárólag az ország nyelvén (I) mondják és irják. így Prága helyett Pralmt kelt mondani épp ugy, mint Kassa helyett Koslcet.
Olimpiai falu, augusztus 3 Beláthatatlan tömegek izgulva, drukkolva nézték végig vasárnap az első futamokat. Az eredményeket, főleg a magyar vonatkozásuakat az alábbiakban közöljük:
A néger Owens a 100 méteres síkfutás középfutamában 10.2 mp.-el világrekordot futott.
Sir bejutott a 100 méteres síkfutás elődöntőjébe, míg Gerő az előfutamban, Gyenes a középfutamban kieseit. Bódosy 195 centiméteren elvérzett Az első olimpiai bajnokság a németeké: Fleischer kisasszony olimpiai rekorddal győzött a gerely vetésijén
Tóth és Zombory tussal győzték le a szabadstilusu birkózásban első ellenfelüket.
Szabó, Vadas és Temesváry lejutottak a 800 méteres síkfutás középfutamába.
A magyar tőrcsapat első mérkőzésén a norvégek ellen 10 :6-ra győzött.
A 10.000 méteres futás első bárom helyét a finnek nyerték. Kelen lemaradt.
Darányi és Horváth nem jutott be a sulydobás döntőjébe.
Orbán negyedik helyen végzett az öttusa tereplovaglásban, Barta huszonhetedik, Bálás harminchatodik lett Meglepetés volt az olasz Abba első beérkezése.
A tőrcsa]>at előmérkőzések során kiesett Brazília, Görögország, Dánia, Kanada, Egyptom és Norvégia csapata.
Kovács a 100-as gátfutás előfutamaiban kedvező sorsolást kapott. Tovább jutása biztosra vehető.
A magasugrás bajnoka a nétíer Johsen 203 centiméterrel. Második lett 200 centiméterrel A\'brittón, harmadik is amerikai atléta ictt.
A sulydobás olimpiai bajnoka a német Wölke.
Szilágyi az akadályverseny második előfutamába került. Brazilja 10:0 arányban megsemmisítő vereséget szenvedett a vílágbajnokjfc-lölt francia tőrcsapattól.
Az olímpiász első napján a németek 2, a finnek 1, az amerikaiak 1 olimpiai bajnokságot nyertek. Másodjk helyre kerültek két finn, két német egy amerikai. Harmadik helyre egy finn, egy amerikai vés egy lengyel atléta.
■ ,, . m/f
IWB. augusztus K
land. kupolában hétfőn délelőtt folytak a szabadstilusu birkózás eiőmér-kőzései. Az első magyar versenyző Bihcezky János volt, aki a nagyközép-súlyban az indiai Rásu\'-lat mérkőzött. A második magyar Virág volt, ő a finn I.ahtlvul birkózott a kisne-hézsulyban. A magyar birkózók köayh nyen és fölényesen nyerték mind a két mérkőzést.
Berlin, augusztus 3 . (lapzártakor érkezett) Hétfőn délelőtt az olimpiai öttusa második versenyszámára, a párbadtőrvivásra került a sor. A kedvezőtlen idő nagyban hátráltatja a verseny lebonyolítását, összesen 930 asszot kell végigjátszani és délután 3 óráig még csak ennek 15 százalékát bonyolították le. A három magyar versenyző hangulata kifogástalan.
Magyarokat érdeklő versenyszámok a délelőtt folyamán egyébként
nem voltak. *
fextepM* L
17.30 Negyvenöt perc Amerikában.
— 18.15 Csáth Géza emlékezete. — 18.45 Kopsiendné Bartók Hona zongorázik. — 19.20 Hangjátékelőadás a Stúdióban. .Ludas Matyi.> Hangjáték 7 képben. — 20.30 Olimpiai híradás.
— 21 Gigányzene. — 22 Hírek, időjá,-rásjelentés. — 22 20 A jubiláló honvédzenekar. (Vitéz Berkó István). — 23.20 Komor Géza jazz-zenekarának műsora. — 0.05 Hírek.
Uudapeat U.
17.40 Gárdonyi utazgatásai. (Gárdonyi József). — 1820 Budapesti Koncert Szalonzenekar. — 19.30 Kemény Rezső hegedül. — \'21.05 Hirek. — 22.30 Olimpiai híradás. Bftc*.
VWord Nagykanizsán!
Nagy örömmel számolhatunk be egy ritka sikerről. :: Óriási teljesítmény, de megvan az eredmény : Alacsony árakban és forgalomban rekord. :: Singer Divatáruház olcsó vására I
A hétföl nap eseménye: A magyar birkózók szép győzelmei
Berlin, augusztus 3 Hétfőn délelőtt folytatták a tőrcsapatversenyeket. A magyar csapat 13:3 arányban kikapott az olaszoktól. A magyar csapat tagjai nem erői lelték magukat, mert továbbjutásuk biztosítva van és igy inkább u későbbi küzdelmekre tartogatják erejüket.
Berlin, augusztus 3 (Lapzártakor érkezett) A szellemi olimpiászra beküldött magyar müvek közül Perti Lajos \'A futó» cimü szobra dicséretet nyert.
Berlin, augusztus 3 (Lapzártakor érkezett) A <Doutsch-
17.30 Erwald mezzoszoprán énekel
— 20 Alsóausztriai dalok. — 21 Cxar-niawski Kornél zongorázik. — 21.íq Rádiózenekar — 23.45 Silvlng négyes, bécsi zene.
Kedd
KtffcfMC L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Az örök ifjúság lovagja. — 10.45 Mi újság a divat körül. — 12.05 Cigányzene. — 12.30 HHirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 Hanglemezek. — 14.40 Hirek, árak. — 16.15 Stcfán George és köre. (Felolvasás.) — 16.45 Időjelzés, hírek. — 17 A viharjelzőszolgálat. (Dr. I fii le Alfréd).
17.30 A rádió szalonzenekara. — 18 Nyári tarkaságok. (Undi Imre). — 18.30 A Székesfővárosi Zenekar hangversenye. — 19.25 Fekete Uijos és Jékely Zoltán költeményei. — 20 Kamarazene. — 21 Olimpiai híradás. — 22.20 Hirek, időjárásjelentés. — 22.40 Rácz Tilda énekel. _ 23.30 Hanglemezek. — 0.05 Hirek.
BndapMt II.
17 A rádió szalonzenekara. — 19 Mezőgazdasági félóra. — 19.30 Dr. Kár-I pálh Zoltán magyar nótákat zongorá-I zik. — 20.10 Mikor a Nemzeti Színház 25 éves volt. (Dr. Rédey Tivadar). — 21.20 Hirek. — 22.30 Olimpiai híradás.
Nadrág-kambinók, svejci kötés most 1.48
Melltartók....... —.48
Gyermek kötött ruhák . . 1.68
Fehér ritikttlök..... 1.98
Selyem nadrágok, svejci kötés —.98 Gyermek nadrágok, műselyem —.88
tDi
rá nt 6. sz.
fejére a finom kalapokból 6.90-ért!
Fekete nfii bőrke.ztyOk most 2.IS ■Ai kötött pulóverek . . . —SS ■Ai divat pulóverek . . . 1.48
■Ai diutupUk..... —.88
Gyermek kalapok .... —78 Selyem kovnbmék, műselyem . 1.08
Mindenki kap egyet a

ZALAI K02L0NY
Megnyitó ebéden a III. keszthelyi nyári egyetem tudós professzorai kSzfttt,
,iklk közöl néhányan ugy szeretik az újságírót, mint az ördög a tömjént
Keszthely, augusztus 3. | sem), mint ebben a bűbájos kis ba<
Szombaton reggel elegáns meghívót hoz a keszthelyi városi hajdú. At áll benne, hogy Keszthely elől-1 ár ósága déli 1 órakor szívesen lét ebédre a Hullám éttermében
Két napja érkeztem »meg szabadságra kis hazámba, a Balaton gyönyörű fővárosába, igy fogalmam sincs még, hogy milyen alkalomból ért a megtiszteltetés. De akármi : megyek. (Hiszen Keszthelye nem történhetik semmi, ami engem őszintén ne érdekelne Ha van vá* ros, amellyel egész sziwei hozzá le bet nőn!, upy Keszthely az. Nemcsak a magamfajta keszthelyi gyökerű em ber számára, hanem az Idegennek is Bizonyltja ezt, hogy amíg az idén minden balatoni fürdő alaposflu csökkent idegen-létszámról panaszkodik, addig Keszthely az estien hely, ahol a mai viszonyok közt is elérték a tavaly nyári idegen létszámot.)
» \'
A Hullámban déli 1 órakor ott sürög-forog dr. Gárdonyi Lajos h. városbíró, a világháború félkezü hőse, akinek ezer gondja-dolga mellett mindenre van fipyelme ; mint egy Atlas, tartja - hála Istennek : elé? széles vállán Keszthe\'y közügyeinek mostanában nagyon szövevényes, sok tapintatot, sok önzst\'ensóvet és talpig férfit kövelelő hálózatát. Lassan gyülekezik az elöljáróság is. Mindenki a vendéglátó magyar házigazda szivélyességével liíyekszil* az érkező idegerekről lehámozni nz ismeretlen környezet első negyed« órájának feszélyező gúnyáját
Kik ar érkeifl Idegenek ?
Dr. Eyssen Tibor miniszteri osztálytanácsos a kultusiöniniszter képviseletében, dr. Kovács Aladár miniszteri osztálytanácsos, n kereskedelemügyi miniszter ké.oviselet ében, dr. Stalp ödön miniszteri tanácsos, a keszthelyi gazdasági akadémia igazgatója, a földművelésügyi mi\' niszter képviseletében, dr. Huszár Aladár fősiolgabiró Zalavármögye képviseletében, dr. Prjncz Gyula, n pécsi egyetem rektora, dr. Zbignlev Kosclusko lengyel Mrövetséoi sajtó-attaSé, á iriagyar-lengyel történelmi kapcsolatok tudós kutatója, dr. báró Podmanlczkky Frigyes, dr. Pröhle Károly, dr. Halasy Nagy József, dr. Angyón János egyetemi rendes tanárok, dr. Tóth László, dr. Tamás Lajos rk. egetemi tanárok, dr. Kniezsa István, dr. Horváth Henrik, dr. Nagy Lajos egyetem! magántanárok, dr.. KÍapp Jenő, a Fővárosi Képtár igazgatója, dr. Nagy Zoltán, a Müefrrtékék Országos Bizottságának előadója, dr Wolfgang Rüd-hel\'m osztrák\' tanár, n budapesti régészeti intézet kiküldöttei stb
A magyar tudományos világ illusztris képviselői pár perq alatt otthon érzik mágukat a keszthelyi élet faktorai, a keszthelyi községi <flőljáróság tagjai és a tudós pre-
Wontcei atyák-Mi Géza* a *|l£rir Jelenleg ^ijesi ni hivatni
igában Nisky ,•yitéz tisztje, idogenforgai-fj*£ a gazdasági hi-
vatal szerepét vet te át a fehér asz Jal felelt. Mert Keszthelyt vendéglátásban utolérni nem lehet. Vendéget sehol ugy megbecsülni nem tudnak Zalában, (de talán az országban
latoni Heidelbergában.
Egy király, egy cigány és — egy szerkesztő
De hát miért is ez a nagy ünnepélyesség ?
Ma nyilik meg a háromhetes keszthelyi nyári egyetem. Ez már a harmadik esztendő. Az előadó tudósok egy része már itthon érzi magát. Más részük is csakhamar itthon lesz Keszthelyen, mert hiszen (c/. is egy közvetett eredménye a nyári egye e-meknek), a pécsi egyetem pompás és hatalmas üdülőt építtetett Keszthelyen, aminek már csak a berendezése van hátra. <
A megnyitó dísz-ebéden fiatal régész-tudós mellé kerülök. Mert felváltva ülünk : egy király, egy cigány. Egy tudós-vendég, egy keszthelyi. És megdobbant az örömtől a szivem, amikor engem Is, a szülői házba már csak szabadságra haza> hazatérőt, kesz\'he\'ylnek számítottak. (Ez a szelletteljes, m.\'leg levegő :
- ez Keszthely !)
MiW a pesti régésszel bemutat* kozunk egymásnak, őszintén a szemembe mondja:
-- Kanizsnl főszerkesztő?.. Hát tudja kérem, én nem tudom, hogyan vagyok az ujságlrókkkal. Egy kis részüket csodálom ugyan, de a legnagyobb részüket nem szeretem Az újságírók szabadon terjesztenek miu den erkölcstelenéget.
Kedves régész uram, (gondoltam magamban) hogy a szakmájánál maradjak : - Szodomát és Gomorrhát. az Úr elpusztította erkölcstelenségük miatt. Vájjon már akkor olyan fejlett sajtó-élet volt a földön? És F"mpel... és Róma... és a többi?
No, de nem baj ! Engem h:« már príma vista ilyen őszinte volt
- bizonyára ismeretlenben ls a »kis részük»-höz számított, aki tehát nem vagyok oka Szodoma és Gomorrha pusztulásának. Az epés visszavágást pedig Keszthely idegenforgalmi jó-neve (bátran meg is toldhatom : jó-neveltsége) érdekében lc kell nyelni és csendes diskurzusba eredni az újságírói hivatás felett. Hogy a meg-
győzés slkerült-e, mondJ$ meg az a kollega, aki majd legközelebb kerül asz\'- \'-szomsézdnak az Ifjú régész mellé.
Ahol még a főpincér Is matematikatanár
Kezdődik az ebéd. A cigány balatoni nótákat játszik. A fehérhusu balatoni fogasnak nagy sikere van. A kitűnő csopakinak még nagyobb. A Helikoni ásványvizet is megcsodálják. Mert itt bizony minden balatoni. És hogy az exteniör teljesen stílusos legyen : — a főpincér rtz idén végzett matematikai tanár, csak meg nincs állása. (Ahogyan elelnézte a sok egyetemi és egyéb tanárt az asztal körül, arról külön cikket lehelne irnl.)
Lengyel himnusz a Balatonparton
Dr. Gárdonyi Lajos, a sokirányú és nagy képzettségű keszthelyi h városbíró köszöntötte elsőnek Keszthe\'y nevében a nyári egyetem professzorait, rámutatva a város kulturális jenelősegére, az ősidőktől mindmaigliin. Dr. Prinz Gyula, a pécsi egyetem tudós rektora köszönte meg az üdvözlést és a tudomány olimpiai lángjához hasonlította a keszíh^ylek k;il!uhnunkásságát
Dr. Zbigni^v Kosclusko lengyel követségi atiase magyar nyelven, lelkes éljenzés és sok taps közben beszélt a lengyel magyar kapcsolatok, ról.
Dr Eyssen Tibor a kultuszíminlsz-, ter üdvözletéi tolmácsolta a város vezetőségének, a gazdasági akadé-mia és n premontrei gimnázium tudós tanári karának és »a szív és ór-dekekí testvériségéből* fakadó meleg szavakkal ^töszönte meg a lengyel követség testvéri üdvözletét.
A könny szaladt ki az ember szeméből, amikor a tisztes mailre d\'ho-tel a cigányhoz sietett, intonálta nekik a lengyel himnuszt, közben-közben bele is segített nekik s a diszjes bankett közönség megilletődött csendben, állva merengett n testvér-sorson és testvér-imádságon : — •Szabad hazánkat óh add vissza né-dünk !»
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ara I pengi 10 fillér
Kapható t
Zalai KőzIBity
kiadóhivatalában
Fft-ut 5. ez. alatt
A hangulat itt jnár melegre izzott. Nem volt többé helybeli és vendég, csak szivek dobbanásában összetalálkozott magyarok.
Már megint ba] van a szerkesztővel I
Csak amikkor megkezdődött a fesz telenebb »tlrlizés«, akkor derült kij hogy a lengyelekkel még csak kőny-nyen összedobbanIk a szivünk, de egymással - nehezebben.
Egy mér meglehetős jókedvű kis tudós-kompániát hozott oda, ahol e-sorok irója is ült, régész-barátunk,-kiről az imént szó esett már. A kis kompániában már-már virágos kedve volt egy jóvágású és felettébb vidám tudósnak. (Nomlna sunt odl-osa ! Az »erkölcsöket rontó* újságíró nemes bosszút áll, amikor megőrzi az illető vendég-professzor in-kognitóját ) Előbbi régész-szomszé-flom eszközli a bemutatásokat. Mikor rám kerül a sor, bemondja : A főszerkesztő Kanizsáról
A professzor (kezében a borospohár, arcán és szemében a csopaki lé heve) angyali mókával visszafordul, mint akit kígyó csípett meg: 1 Egy szerkesztő ? Hol ? - é» az arcán meglátszik, hogy amikor nem bor füti a tréfáló kedvét, akkor sem nagyon rokonszenvez az újságírói mesterséggel és annak gyakorlóival.
Kedves professzor ur. Az újságíró fegyelmezetten és feltűnés nélkül azonal eltávozott, mert további Ízetlen tréfákra nem akart alkalmat adni. Nem pedig azért, mert ön vendég volt, az újságíró meg keszthelyi, aki sokkal jobbon szereti városát, a
Idényvégi árusitás
SZENZÁCIÓS OLCSÓN Műselyrnek
Mintás crepe de chinek Baurettek Len ruhaanyagok Kész női ruhák
ÁRUHÁZ
ZALAI KÖZLÖNY
1986 auguntui 4
Balatont és Bókkal jobban tiszteli as idegenforgalmi érdekeket, valamint sokkal jobban tisztában van Nóé apánk italának hatásával, semhogy ott az üneplő fehérasztalnál ezt a borközi tréfát visszautasította volna. De most és itt - ime megteszi.
És még Valamit, kedves professzor ur ! Az az ujságiró, (bár ez egyálta-. Ián nem lett volna köe\'essége) mig ön tovább derült osopaki melleit Keszthely vendégszere\'e\'ének jóvoltából, (sőt, ha nem tudná : Készt* hely h. városbirája, az ön házlgaz-dája is ujságiró !) az újságíró azalatt hazament és estig dolgozott, hogy a tudós professzorok komoly és értékes keszthelyi k jl ur-munkás-ságának híre eljusson Budapestre ós a zalai lapok hasábjaira.
Látja, professzor ur, - ez az ujságiró bosszúja !
fis ha ezek után csakugyan visszafordul, mielőtt egy újságíróval ta. lálkoznia kellene, ón meg fogom ér1-tenl önt.
Barbarits Lajos
A Zrínyi TE felhívása!
A Zrínyi Torna Egylet labdarugó szakosztályának vezetősége ezúton felkéri a szakosztály játékosait, hogy augusztus 4-én, kedden délután fél 0 órakor tartandó tréningen teljes számban megjelenni szíveskedjenek annál is inkább, mert az Egyesület őrőkős elnöke és megalapítója, Fíntn Józsoí a csapattal megbeszélést tart a jövő évi programra vonatkozólag. — Vezetőség.
IDŐ
_ Esős!
Prognózis: Élénk délnyugati, nyugati szól, sok helyen eső, zivatar, a hőmérséklet nem változik lényegesen.
Naptár: Augusztus 4. kedd. Rom. kat Domonkos. Protestáns Domonkos. Izr. Ab hó 16.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a Fekete Sas gyógyszertár Fő-ut 6. és a kiskanlzsai gyógyszertár.
G6*fflrd6 nyitva reggel 6 órától esto 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
~ (BiluegtuüjtOk találkotófa) hét. főn délután 6-tól 8-ig » Pannónia hátzó kistermében.
A rendőrség a gázoló soffőrt átkísértette az ügyészségre
A vizsgálóbíró dönt további sorsa felöl
Szabó József rendőrfőtőrzsőrmester, akit a 005 ZK rendszámú bérautó elütött, súlyos állapotban fekszik a kórházban. Főleg lábcsont törése súlyos. Gyógykezeltetése hosszabb Időt fog igénybe venni.
Dr. Bácz Gyula fogalmazó ismételten kihallgatta a gázoló soffőrt, aki azzal védekezett, hogy a sötétségben nem látta a város felé menetelő
rendőrörszemet. Ennek ellene mond azonban az a tény, hogy a gázolás közvetlen a villanylámpa alatt történt. Miután a rendőrség gondatlanságot ál-lapított meg, Szlamck József soffőrt hétfőn délben átkísértette a királyi ügyészség fogházába.
A vizsgálóbíró dönt további sorsa felett.
Két csaló agyafúrt módon kifosztott egy gazdát
Söjtör, augusztus 3 Furfangos módon fosztott kl két csaló egy gyanútlan gazdát a sőjtóri vásáron. Kiricsi János és Skraha Boldizsár kél büntetett előéletű ember összetalálkozott a söjlöri vásáron és elhatározta, hogy bármi módon, de • pénzt fognak keresni. • Kimentek a korcsmába, ahol épen Kulcsár Péler vidéki gazda üldögélt, akiről megtudták, hogy száz pengő van a zsebében egy zsebkendőbe belekötve. Egy idő múlva eltávoztak a korcsmából, de !künn a mezőn megvárták, míg arra
felé jón. Mikor arra jött, Skraha eldobott egy üres pénztárcát, amit Kulcsár gyanutlanul felvett. Abban a pilla-ualban a két ember hozzája ugrott és kövciltC-k tőle, hogy a pénztárcában pénzt .osszák fcfymís között..
Kulcsárt becsalták a kukoricásba, ahol megmotozták. A száz pengői elvették tőle, az üres pénztárcát azonban nagylelkűen nála hagyták.
Kulcsár a legközelebbi csendőrőrsön felcjlentetle őket, akiket sikerült Is elfogni és a csendőrőrsre kisérni.
Öt csendőrjárőr nyomoz és kutat egy eltűnt Balatonföldvári úriasszony után
Ballon földvár, aug. Izgalmas ügyben nyomoz az itteni I
csendőrség. Kabdcbó I.ajosné született Grünhut Anny férjével együtt Ba-
Hihetetlen olcsó árak
3-tól 17-ig.
latonfőldváron nyaralt. A házaspár az egyik előkelő penzióban \\«U szállást. Tegnapelőtt hajnalban a fiatal úriasszony hirtelen eltűnt a \' lakásukról, egy töltött revolvert hátrahagyva. Mivel a fiatal pár között semmi szóvál-. tás nem hangzott el, a kétségbeesett férj nem tudta mire vélni a fiatat asszony eltűnését, várt, de hiába, mert felesége csak nem érkezett haza. Kkkor elment a csendőrőrsre, aho\' jelentést tett feleségének titokzatos eltűnéséről.
Bejelentette, hogy felesége rendkívül iaeges volt és az a gyanúja, hogy valamit elkövethetett magával.
Az őrsről azonnal öt járőr indult ki a fiatalasszony felkutatására, egyben pedig rádión adták le a többi lmlaton-mcnli őrsöknek az úriasszony eltűnéséről szóló jelentést.
Kabdcbó Lajosnét most az egész Balatonmentén keresik.
— (Rott Nándor megyéspüspök
otthon)
Dr, Rott Nándor megyéspüspök hazaérkeze\'t nyári üdüléséből és ismét álvette egyházmegyéje kormányzását.
— (A városházáról)
Dr. Prack István tanácsnok hétfőn átveiie hivatala vezetését. A polgármester és főjegyző távolléte alatt dr. Prack vezeti a polgármesteri hivatalt.
— (Szabadságról)
Dr. Cíéry Oéza kir járásbiró a mai nappal nyári szabadságáról bevonult és átvette a büntetőbírósági ügyosztály vezetését. — Berla Lajos államrendőrség fogalmazó ugyancsak visszaérkezett szabadságáról.
— (Megyei aljegyzők ós szolga-blrák összejövetele Keszthelyen)
Szombat este a megyei aljegyzők és szolgabirák összejövetelt tartottak a Hullámban, amelyen a megye majdnem minden szolgabirája és aljegyzője résztvett Keszthelyről ótt volt dr. Huszár Pál, Letenyéről dr. Horváth Vilmos főszolgabíró, mig Nagykanizsáról vitéz dr. C6ete Antal szolgabíró.
— (Megverték a mezőőrt) Horvá h József csatári mezőőr egy
tilosán járó libasereget akart elterelni, ami azonban nem tetszett a libatuiajdono8oknak, akik megtámadták és ugy elverték, hogy kórházba kellett szállitani. A verekedő gazdák ellen ^jegindult az eljárás.
Nagy forgalom Slngor Dlvatárubáz olcsó vásárénI
Idényvégi kiárusitás aug. 3-17-ig
A visszamaradt nyári árukat, valamint a saison folyamán felgyülemlett maradákokat
nagyon olcsó áron kiárusítom!
Kirschner Divatáruház,
1B36. ,»upmlu» 4
— (Kifogták a Balaton áldozatalt) Megírta a Zilai Közlöny, hogy
Pál János 26 íves fiatalember Szcifer Katalinnal és Némel Erzsé-bettel együtt csónakázás közben a Balatonba fulladlak. A balatonsze-mesl községi elöljáróság most Jelenti, hogy a viz kivetette a hullákat, nem messze egymástól, mind a három liollteslet kifogták. A temetési engedélyt megadták,
- A ucvelafntéiotokban Jól ismert, Ultlnö mluőaógll SchOtz-kelongyóvel küldjo Intézetbe gyermokét. _ (Az útjelző tábláról vágták le az öngyilkos pincért)
Nem mindennapi kalandja volt n éjszaka egy keszthelyi autó sol-lörjínek. Mikor a hévizi ulra ért, a reflektorfénynél észrevette, hogy az útjelző táblán akasztott ember lóg. Megállította gépét, kiugróit belőle és levágta az akasztott embert, akiben még volt élet. Behozta a keszthelyi kórházba, ahol a gyors orvosi segilség magához térilelte az öngyilkost, akit valóban a másvilágról sikerült visszahozni. Az illető ülitek Józsii 30 éves pincér, aki azért akart mindenáron meghalni, mert nem tudott elhelyezkedni, sem állást kapni, ülücköt megmentik az élei számára.
— (Slesti Sanatórlum)
Budapest, I, Ráth Oyörgy-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvő ós orvoallag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bet- ós Ideggyógyáazat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen Kémiai éa mlkroa-koplal laboratórium Elektrooardlo-graph (azivvlzagáló). Krógh-félo alap-anyageaere vizsgáló készülék. Enteroc-leaner (béltOrdö). Modern vfzgyógyln-tézet. Orvosilag vezetett vlilanyUzemU konyha. ElsórendU ellátás I 9700 négyszögölen park I Olcsó árak I
— (Softőrtanfolyam)
Az állami gépjármüvezetóképzö (soffőr) tanfolyam a m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézetben (Budapest, VIII, József-körul 6.) augusztus 31-én este tél 7 órakor nyílik mrg. Beirás és a felvételhez szükséges Űrlapok kiadása naponta az igazgatósági irodában,
HALLÓ, BERLIN!
szAmtó oYORay regénye 12
I-\'asendonok li-memt és taxit fogadott.
— Hamburgira megyünk. Itt van ilhzáz márki- előleg — mondta n bizalmatlan sofförnek*. — Nagybeteget riíiünk.
Amikor felment, mór nem volt egy wndég sem u klubban. Tukarilónsszo-nyok sepertek, pincérek számoltuk. Szó nélkül fóln-huzta « függönyt. Madantu Schwartz elájult n hullu látóm.
— Istenem, rendőrség, botrány, végem van — \'mondta ájultábun uz ósszefutó személyzetnek.
-- 1141 ez hogy került ide? 0, Jézus urunk 1
— Ismerem — mondta "z egyik erouplcr _ l^litu Bern egykori part-
Nemrég Jön vlsszu Amerikából, haláloson liclcgen.
-- Nekem barátom - mondla 1-a-""donck, _ Hnza kelt vinnem Hamburgba. ltnaivcnicr Hudeweg 17.
A könnyű kis testet levitték u gép-komiba. HAvágtók a limousin ajtaját
ezzel n csattanással mindenki meg-"JMyelibllU. Madame Schwailz inéa "■pszáz márkát küldött Fusendonck-°lk ís kiszámította ájultában, liogy J, \'"steppelt flatntcmlK-r dohányából
o t 1 a percent, kétezciszázat ka-Wlt báió (.tciwitz jonchirn, a fözsu-most négyszáz, maradt ozemé*"
Uázk.lrncvcn lllI(4jl
""\'edouck a »„fHSr mellé 011. Az
EAtAI K02L0NY
— (Szomorú állapotok)
Az utóbbi napokban ugyancsak elszaporodtak Zalában a tolva|lások. Zulatárnokon már a kisgyermekek kezdik. Egyik 8 éves ftit „gytnls megleste hova teszi a 86 éves M I-nár Ferenc ulkaparó a pénzéi s amikor az ellávozoll, bemászott hozzá kilopta a szekrény aljából annak 160 pengőjét, jórészét az utcán elszórta és csak fillérekért veit magának nyalánkságot. A falubeli gyerekek megtalálták az elszórt pénzt vissza Is adták az öreg Molnárnak.
— Ugyancsak gyerekek jártak Sab-lán Qyula Krisztina majori lakásán is és megtakarított pénzét ellopták. Ez, sajnos, már nem lelt meg. — Táncos József klspáli községbiró bejelenlelte, hogy még a mezei kul-ról is ellopkodják a vödröl és a láncot. —- Szabó István egerszegi ulkaparónak a szerszámai! villék el ismeretlen tettesek. — Varga János 23 éves góbarli kocsis még rosszabbul járt Fürödni ment a Zalába s mlg a vizben volt, elvitték minden ruháját a bennlevő pénzzel és egyéb értékekkel együt\'. A közeli malomban kapott kölcsön ruhát
Kóbor JancBl éi társulata
Nagykanizsán
Az országosnn ismert Kóbor Jancsi saját cirkuszával a drkuszbará-tok őszinte örömére kedden Nagykanizsába érkezik Kóbor Jancsi clr-kkusz-t kedden este tartja megnyitó elöudé-sát a Kosztellcz-féle Klssör-haz udvarán.
— A Scküts-kslsngye tartós és Jó, ára
méltányos, akt csak használja, dicséri. - (Kipusztította hatholdas szőlőjét)
Egyik söjtöri szőlősgazda ellen a kir. ügyészség elfogató parancsot adott1 ki, mert kiirtással fenyegette családját. A gazda különben is állandóan rossz viszonyban él családjával és hogy árlson nekik, légit óbb vandál pusztítást vitt végbe saját szőlőjében. A szép halholdss birtok szőlőtőkéit csaknem mind kivágta. Országos körözési adtak ki ellene, mert a cselekedetei arra mutatnak, hogy elmebajos.
— Intézeti kelengyéket nagy gyakorlattal állit ösazo Stnger Mvatáruház.
3-tól 17-ig
Habselyem vásár
Filléres árak!

Oppclnek még kfllső kormánya volt. Az Unter der Linden Min madárcsi-csergés dominálta a tavaszi reggelt. Átsurrantak a brandenburgi kapu diadalíve alatt.
Az allé lovaglóutján pejknnea ficánkolt. Adoré Ghinn jött velük szemközi, zömök, monoklis gavallér ügetett utána zsomlyeszin angol félvéren.
Kasendonck keze őkőlbeszoruU Adoré Ghinn láttára. Szerette volna, ha őt vinné most egy gépkocsi halottin Adoré Ghinn és a diadalmas hujnut elé. irigyelte Sebastian Thicsscn nagy-stilüségét és végső, nagy pihenőjét. És megutálta a saját csigaéletét.
IX.
— Az Eiffel-hegység — morttíta Kurt von Hohenschwangau gróf és zergebörkesztyüs kezének mutatóujjü-val egy pontot fixirozott a I\'ockcr-gép kajütjének ablaküvegén.
A motor zakatolása és a propeller zúgása elnyomta hangját. l)e mindnyájan mutatóujjának irányába néztek.
— Adenau — tette hozzá a gróf abban a hitben, hogy Adoré Ghinn és Ahnrödcr hallják « hangját.
Az aeroplán most óriási negyedivet irt le és jóval lejebb ereszkedett. A nyári reggel fényözönében egy csillogó gyémántkar bontakozott kl a kékek és zöldek pazar változatai közül, u Rajna.
— Nürburg Ring — monotogzáJt tovább a gróf és Adoré nézte hegyes-rei>ödört tömött szőke bajusza és duzzadt vörös ajka alatt elővillanó hó-
fehér ragadozófogait.
A hegység emelkedett, amint közeledtek. Már Nürburg vára is kirajzolódott az egyik hegytetőn. És az óriási nyolcas alakú pálya két egymásbator-kolló elipszise.
A Focker-gép egy hullámos térsé. gen szállt le, ahol más négy aeroplán már előtte leereszkedett. A kilenc méter széles útvonal jobbfelől fehérlett, az autók szakadatlan sora vágtatott fel a hegység felé.
— A földkerekség első pályája — mondta a gröf, amint kiszálltak a gép kabinjából. — Huszonkétfokos lejtése van és kétszázhetven kanyarulata. A nagy kör 29 méter, a kisebb 27. A nevezések nagyon kiclégitőek. A nyolchengerben Iiugatti, a hathenj^erbeo öt Renz-Merzedes, három Austro-Daim-ler, három Daimler-Renz és négy Steyr. A négyhengerben három Oppel, két Haag.Gastell, két R. N. C., egy Pengőt, két Rignan, egy Talbot.
A gróf mintha önmagának motyogott volna, kéjelgett a hencyfcrkben, köbtartalomban, karosszériatipusok ban, a pálya grandiózus, mindent leverő kvalitásában. Ahnrőder szürke Bugattijához értök, amely már ott vá-rakozptt a repülő térség utkanyarodó-jánál.
A tribünökön és az útvonal kanyarodónál nyolcvanezer ember nyüzsgött. Motorok berregése, szirénák hör-gése és sikoltása adta meg a nagy ritmust, amit. az Eiffel-hegység ma minden izáben visszhangzott, A gép-
A kocsmárosok országod szöVét-
ségének több vidéki szakosztály, egyhangúlag elfogadta a nek: azt a Javaslatát, hogy. 8KŐv?-. máros-ipart képesítéshez kössék és a szállodás, vendéglős és kávésiparral rokoniparrá minősítsék. Ugyanerre az álláspontra helyezkedett a budapes i bor-, sör- és italffiérŐK országos ipartársulata is. Állásfoglalásukat azzal indokolják, hogy a kocsmáros-ipar gyakorlata feltétlenül többirányú és alapos szakismeretet igényel és ezért a képesítéshez való kötésével megakadályoznák, hogy állásnélküli kereskedője és ipa-, rossegédek eire a pályára lóduljanak minden előtanulmány és szakismeret nélkül. Végül a magyar tjor megfelelő propagálásával a kocs-márosipar ugy a borexporlot, mint a be:sö fogyasztást emelhesse s ezzel saját érdekein tul az egész magyar gazdatársadalomnak szolgálatot tehessen, Ehhez a borok megfelelő kezelésére van szükség, amit pedig megfeletö szakismeret nélkül elvégezni nem lehet. ^
- LAKBERENDEZÉS • mai péri? szűke mellett ls mindenki részére Igep olcsón beszerezhető Koptlein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
— (Leesett a kazalról és szörnyethalt)
Halálos szerencsétlenség történt Zalaszántón. Ugyanis cséplés kökben Borbás József 78 éves zalai gazda, aki kézi cséppel csénelte gabonáját, végzetes katasztrófa érte. Borbás gazda a kazal tetején állott, amikor fiai adogatták fel neki a szalmát. Egyszerre csak az Idős tm-ber leesett a magas kazalról AJMjjj szerencsétlenül terült el, hogy nyákcsigolyáját törte és ott a he/yszmen meghalt.
- Olo«4 vtUár 8Inger Dlratárnhá*
ban.
i—. mm.—i
I Mindenki a helyi kemkedAkuM I | éa Ipareeotaál mmmm bel I
kocsi tomboló diadalünnope a sebes* ség Imádata volt ez. A közönséget szállító teherautók dübörögve vonultak fel, a tura-, sport- és versenykocsik ezrei jöttek és a motorkerékpárok óriási rajai cikázlak a széles, fehér utón.
— Megölöm azt a bitangot — mormogta a gróf, amint elhelyezkedtek a Bugattlban, — Nyomorult gazfickó.
Végre megpillantotta a gépkocsik bábeli zűrzavarában gyönyörű, olajzöld Renz-Mcrcedesét és ráordított a
soffőrjére. t ;
— A starthoz, a starthoz! Előre 1
A Bugatti csak lassan mehetett. A
rendezők megafonjai kordában tartották a felfutó kocsi rengeteget.
— Sok hűhó, semmiért — mosolygott gúnyosan Adoré Ghinn.
— Hogy érü ezt? — kérdezte szinlo ellenségesen a gróf.
— Hogy hogy értőm? Nos, majd\' valaki kiszorít száz átlagkllométert, amig az Indianopolis pályán Sonders százötven kilenc egynegyedet csinál óránként Ducsenberg kocsijával. A Miller-kocsik alig maradtak el mögötte, huszonötben pedig százhatvankettőt is megcsináltak, ö, Amerika. Ez Itt csi-gaélct. Megyek is Hollywoodba, az első szép szóra.
— Ha éppen azt vesszük, Segravo őrnagy az ő háromszádjarmlnoötível tiz évre végzett az amerikainkkal. Ez itt nem Őrület, hanem klasszikus ver-séoy. |
(Foljt kto.1 ,
ZALAI KÖZLÖNY
1936. augusztus 4.
Szezonvégi kiárusitás (aug. 3-17.) nagy választékban : Vásznak, selymek, maradék árak szenzációs olcsó árban (jjolenszky Ferenc
Intézeti kelengye anyagok
dlvatDzletében
Ffi-ut.
— A. Applin: A nagy áldozat
A háborús rokkanthoz láncolt asszony érdekesen izgalmas történetét meséli ei ez a szép regény. A regény hősnője munkában, érvényesülésben keres vigasztalást, feledést, de sok küzdelem és megpróbáltatás u\'án megtalálja a boldogságot li. Megjelent a Milliók KOnyve legújabb száma, 20 fillér, kapható mindenütt. (Kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.)
APBÖHBDETÉSEK
.............a» MÉM a. un. . N
V fii i.r iiTgirW 4 MfcTWhoT^J
>0 tf Mu,. nlniM MÍU^ I «ll*.
AMtttaxH, bérautót, rendetlen garaséból, vidékre él helyben, legolctóbbtn Telelő.állomás : 544 . 2704
FlUr ablak-kitt limit kiphitó Stern üvertereiktdétben, Pó-ut 2., Vtcmház palota. 2300
1 bödön llkaaalr, eielleg kilónként ti, eladó. Csengery-ut 38. 2701
Szemere-atea 2/c számú hit aiadé. Bővebbet Vldi katapUzletben. •
Szoba, konyha, eióazoba, vízvezeték — kltdó Sugár-ut 41/a. 2774
UhnUi, vlivezetékes, emeleti udvari lakás novembeire kiadó. Kitfaludv-utca 17/c. 2758
Jobb aUimluIn, kl trnl-olviint tud. (elvétetik. Petőfi ut :)0. 2749
I ulcit lakás, mellékhelyiségekkel kiadó, Ctányi Lálzló-U. Hí. 2787
Megblibiló be|áió takaríttat tilvé-tettk. Sugár-ut 41/a. 2780
Ftaat tud* bejárónót aionnal lelve-izek. EöhrOa-tér 8. 2794
Cayaaabáa likái öaazit melíékbelyl-tégekkel kiadó. PetóH-ut 92. •
5 drb beleié nyíló, haiznált ablak, tokkal együtt, eladó, Királyu. 14. alatt. <
Diékakat leijei ellátással, gondos lelttgy eleltel elvállal Ozv Meclmer Edéué, Kliálj-u. 14. •
Héamaataraak gyermektelen házaspár, klltön alkalmazással Is, felvitetik Mi gyár utca 10. nám alatt. *
Áthelyezés miatt kátaaabáa, elóuo bál utcai lakái átadó, vagy november l-re kiidó, VOiö»mirty-u. 20. •
Egy .Iráoáil.án,, egy alig buznilt moióteknó eladó, Eötvös-tér 3. •
Kiad. kétazobál, elöszob^j. nagyobb udvari lakát mittékhelylaéírekkel november eliejére EötvO-tér 30. •
Kouuth táj 10, Kltliludy-ulca 41. 17. airokháa aladá. Bővebbet ugyinott. *
Matti tadö mlndanaat telveszek. Batthyány-" 1. .
Udvari egyizobát lakás mellékhelyl-légekkel, november l-re kltdó. Szemere-utca 6. •
Htstnált a|tót, ablakot, ellő polgárlati tankönyvekel karaaak megvételre. Klt-ttludy.u. I. •
Jószára harisnyáit Illettesse meg
---------- " Rózaa-u. 21. •
özv. Cílzmsdla La jóménál Roa
Kladla a laptulajdonoi Közgazdaaágl Rt. <ht»ab«r| Nyomda 4t Dálzatal Lapkiad* Vállalata Nagybaninál. Pilelól kiadó 1 Zalai Károly.
Iiternrbau Itlelon t Nankanltaa 7R. i.«m
Nagykanizsa megyti város Adíhlvatalá\'ó1.
K 1000/1936.
Árveriai hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy köztartozások felében lefoglalt különböző nagyságú boroshordók 1936. évi augusztus hó 4-én és 1936. évi augusztus hó 12-én d. e. 9 órakor a városháza udvarán elárvereztetnek. Nagykanlisa, 1936. aug. 4.
Kiás La|os
mb. v. végrehajtó.
- Ktiliistyliilök részér. rendkívül elönyöl bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben. bo.utt lejáritu részletre, löt kamit-meateaen is kaphatók Kopáteln bútor árkbáxbau, Horthy liiklós-ut á.
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserektinyv
(Szállítási bárcakönyv)
hitelesítve P 3"20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Ffl-ut 5.
Mmkm

Jégszekrények
már havi 8 - P-ős részletre SlÚMl sjuNzlitüu. FW5.
Hofherr- Schrantz—Clayton— Shuttleworth gyártmányú
EKÉK t&kSrpáncél kormánylemezzel, pormentes csapágyakkal, meghosszabbított kerékagyakkal, az u] tipusok őnmű-k5dö zsirozóval
BORONÁK
2 tagu és 3 tagu, könnyű és nehéz kivitelben.
VETŐGÉPEK
kanalas- és tolórendszerben.
Darálók. Sxcoakavágók. SxAIOxuxók- SxSIfipréaek. Répawágók. Kultlvátorok. Roaték. Calgatrlttrflk.
MexögaKdeisáy i»f riArfib.
Kaphatók és megtoklnthetök nagykanizsai lerakatában :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A blráság aait.lt.) Telelőn: 130.
Csak r6»id ideig I
Kipróbált elsőrendű friss 28°
Tekercsfilm 6x9 cm.
8 felvételes előhiváasal egyfltt
88 fillér
SZABÓ ANTAL fotóazakdzlet
modern laboratóriumában.
Fizessen elfi
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában a legszebb magyar képes folyóiratra I
Irodalom, képzőművészet, zene, színház, film, könyvek, társadalmi élet, világesemények valóságos ó 1 6 tükre a Franklin-Társulat képes folyóirata, a
t,l
cr
Szerkeszti RétiyJámf,
Írják a legkiválóbb magyar Írók, költök tudósok, újságírók, Illusztrálják a leglobb rajzolómtlvózek éa tóDyképozök.
Évi előfizetés P 8-40. Előfizetéseket készségesen továbbit a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatala: Nagykanizsa, Fö-ut 5.
A Zaial Közlöny előfizetőinek linyagea kedvazmény I
Újdonság ! Szenzáció !
Gyürhetetlen éa moaható
nyakkendők
leflaxabb , Rn azinakban I.OU
divatingek
gySnyBrO r minták
Brónyai Divatház
Horlhy Miklós-ut I. szám
Városilázpalota.
1
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hlrJtliMI j7d.itr.irwA/
"íaa. a ktfatlfaao. t^SSi W. Ufakmt Vaotaáa á. UiMit Upkuül vüüta könjvt^ooááMU. [Halai* UUv. büat SiwHJ
70. évfolyam 178. szám
Nagykanizsa, 1938. iugusztu. 5 szerda
ZALAI KÖZLÖNY
T. Clm köteles..,.
ÍM) •?. CM kölcks fenli dijlar-lozását iz 1Ü27: ívi X. t. c, 6. 9-ában foglalt joijkövetklezmóhyík tórbo mellet! megflzeint.
Ezt írja egyebek közi a Phönlx Blalblztoslló Társaság mindazoknak, áklk gondn\'kodóba merószeliek esni a Phönlx botfány kipattanásakor óa Hem voltlik Hajlandók a kilyukadt fenekű zsákba tovább hullatni a havi keresetből u biztosllásl dijakra szánt pengőket.
T. Clm tehát köteles fizetni. T. Clm köteles az életbiztosítását fenn. tartnni, meri .a 4040 11186. M. E. «» t-eridülat 3. g-ának 1. belfezdése szerint az ételbizlosiláSi s/íríődést fel. mondani vagy elállás utján nem lehet megszün\'elni ós az esedékes dijat a szerződő 161 tartozik kiegyenlíteni..
T. Clm köle\'.es... T. Címnek nem lehel... T. Clm tartozik...
Mindezt egy 11136. (ullus 20-án kell körlevél mondja
l\'.líe. jullus 20-án, amikor ezer éa cfcér Phönlx-biztosítottnak annyi péji re sincs, hogy a családját két hétre elvihelné valami kis poros balatonmenti faluba.
Amikor ezer 6s ezer Phönlx-Wzto-sltott éjszakák it vergődik át álmatlanul, mert közeledik az elseje, a házbér, az adó, az OTI, a fűszerem a villany, a tavalyi téllkabál-részK aztán következik a másik elseje, tan dlj gondokkal, n gyermeknek ruha és cloő oondokkal.
Amikor ezér és ezer Phönlx-bizlo-kltoit tollra follózdlt elpőbj loho/, veritékezlk egész nap, hogy fenn-ludjon tartani családot, üzletet, műhelyt.
Amikor ezer & ezer Phönlx-blzlo-sltotl keserű álkot szór a pillanatra, amelyben aláíratták vele a biztosítási kötvényt, hogy u\'tól fogva éveken, évtizedeken át havonla a szájától, a gyermekeitől vonja meg a díjfizetéshez szükséges összegeket.
Amikor egy szép napon ezer és kzázezár Phönlx-blztosilolt arra éb-Mii, hogy a ke-ínesett összekupor-gatotl, biztosításra beflzelfjetett pénzéből Idegen »urak« spekuláltak maguknak nagyvilági, feletlébb méltóságos éleiéi, luxus-aulókat, tengeri Illrdőket, irigyeli szerelőket és min-í-infjldisz ^; is jól. v
Air,iker a Phönix-blzlosltottak lé-8l6jínak a pénze ,amiu egy kicsit t\'k maguk élhetlek volna nagyobb laht kenyérrel, egy jobb ruhában, cRR.vel lólior.zör mebellek volna moziba, egy nyelvre tanitha\'.ták volna \' gyermekükéi, vagy egy sírkövet cMnálulhaiiak volna valamely sze-«llük poril fölé, amikor ez a pím mind odi vándorolt évek folyamán a párnázott Igazgatói ajlók mOgUlt trónoló hal ilmasságok lelki-Ismeretien markába
Röv|(i<n: _ amikor a Phönlx el-viti-i Százezer nyomorgó, küzködő *i*mbe- megbőjtölt pénzecskéiéi.
" a-nlkj):- ezr\'rt uz elspekulált, « topoil péiizérl is a T Clm biinhö. <Uk az elveszített pénzével, az ösz-
Fclelflí szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: tgy hórs I pengő 441 SU Szerkesztőségi és klvlóhlvaull UMoai 71 s
Szorul a hurok Madrid körül
arafJák ÍVÍielmelket a felkelők - A marxista szervaze-.V* ,0lk°\'ök uiabb előrenyomulása - Tovább gyilkolnak, gyújtogatnak és rombolnak a kommunisták - Ahogy a kommunisták
vezéra látja
Az Echo de Paris lesújtó kritikája a francia kormány politikájáról
Hendelje, augUSztus 4. A kormányosaputok repülőgépei bombázzák a saragossal székesegyházat. A hlr egész Spanyolországban nágy megdöbbenést váltóit kl unnál ís inkább, mert a templom műkincsekkel vari tele őa |lt van egy világhírű Madonna kép is.
A saevillai rádió közli, hogy a hurok egyre szorul Madrid körül.
A marxista szervezetek körében a kudarook láttán elkese-redett hangulat lett úrrá:
Molö tábornok seregei a qualadalei
hegynél ujabb 10 kilométert vonultak előre.
Tanger, augusztus 4.
A tangeri kikötőbe kft német hadihajó érkezett. A némel hajók pa» rancsnokai és tisztjei partraszálltak, meglátogatlak és üdvözölték Franco tábornokot, a felkelők vezérét.
Sevilla, augusztus 4.
A felkelők Színdad mel\'ett megütköztek a kommunista eflkelőkkel és azokat súlyosan megverték A kommunfsták 200 halottat hagytak a helyszínen.
„Ölürtiék jóvátehetetlen hibát követtek el.. /
Párfs, augusztus 4
Az Écho de Paris hosszabb cikkben foglalkozik u Spanyolországi helyzetlel és az általános eufópal viszonyokkal. A lap sötéten Játja a helyzet alakulását. A cikk szerint
2!«m kormánya Jóvátehetetlen hibát követett el, amikor a madridi kwrmárry mailé állt
és azt segiletté. A világ félelmetea lépésekkel halad o háború fé\'d, a francia kormánynak nem lett volna szabad ilyen lépéseket tenni. Blum-ék, ugylátszik nyillan u bolsevizriws felé mének - Írja A lap.
Bécs, augusztus 4. Az egyík lap kiküldött munkatársának a\'ka Ima volt Aranguen tábornokkal beszélgetni, aki a ránehezedő súlyos felelősség miatt egészen ösz-szeroppant és megőszült. Maga a kormánypárti c-sapatok vezére kénytelen bevallíüii, hogy
mindjárt a felkelés elején a legtöbb hadsereg átpártolt a felkelőkhöz.
csak a két főváros (az sem teljesen) a nyugati városok közül \'pár és az északi kolóniák csapatai maradtuk hűek á kormányhoz. A tábornok ki-Jelentése szerint a kormánycsapatck
most az elszórt csapatait össze akarja gyűjteni Madrid alatt és ott akar szembeszállni a felkelőkkel. A döntő ütközetre mindent feltesznek, möst már semmi sem riasztja visz-sza f. kormánypártiakat és minden eszközzel le akarják győzni Mola tábornok hadait.
Már a jőbaráttő! Is kommunl-zálnak...
Páris, augusztus 4.
A Jour közlése sezrint a
spanyol kormány lefoglalt négy franola repülőgépet,
amelyeket lázzal a céllal küldtek Spanyolországba, hogy az ottani fraoeia (alattvalókat hazaszállítsák. A hir nagy megütközést keltett Franciaországban, ami nem csoda, hisz Blum kormánya volt az első, amelyik segítséget nyújtott a spanyo lóknak.
Huszonnyolc ember, hat altiszt éa 22 katona át akarta lépni a spanyol határt. Elfogták és internálták őket.
Gibraltár, augusztus 4.
Albekirován ,
a szlndlkalisták három vezérét a kommunisták meggyilkolták.
sz/eomlott számításával, u holnapja msglrtg\'W biztonságával és még azzal is, hogy T. Cim továbbra. Is fizetni köteles.
Pedig teljesen érthető, ha T. Cim* nek nehezen megy a begyébe, hogy amlk.r a Phönixet mégis csak megmentetlék (a sok-sok T. Cim pénzéből) és amikor a T. Cimet nem mentette meg senki a mások bűnére való súlyos ráfizetéstől, akkor még mindig a T. Clm köte\'es...
Szinte tragikomikus, hoj^y most egyszerre vannak törvénycikkek, szakaszok és bekezdések, amelyek alapján T. Cim akarata feleli újra szuverén ur a biztosító és előírja, hogy ez meg az lesz T. Cim kötelessége, amit megszegni csuk szigorú jogkövetekzmények terhe melleit, tehát csak bűnhődés árán lehet. Most egyszerre felettébb ismerős lett a Phönlx a törvénykönyvvel és paragrafusokkal és könyörtelenül fejére idézi azokat a sok T. Címnek, aki a történtek után jobban szeretné akár az első koldusnak adni a pén-
zét, semhogy tovább tömje vele a Phönixet, azt a Phönixet, amelyről még csak pár hónapja derült -lei, hogy a blztositoltak pénzét a legs/e-mérmetlenebbül elúsztatta.
Arra is van törvénycikk paragrafusokkal és bekezdésekiel együtt, hogy másnak a pénzét elkezelni nem szab;>d. Arra is van törvénycikk, hogy nem szabid sikkasztani. Arra is van törvénycikk, hogy a szegényembert megkárosítani nem szabad. Arra Is van törvénycikk, hogy az üzleti világban senki a másikat be nem csaphatja. Arra is van száz meg száz törvénycikk, hogy becsületesnek kell lenni. Arra is van törvény, hogy - a biztosító köteles... És ezt a sok törvénycikkel, paragrafust és bekezdést a Phönlx volt ural szemrebbenés nélkül valameny-nyit áthágták. A »jogkövetkezmé-nyeketc pedig vhell a közönség. Mert mi az a párévi börtön, amii majd pár Phönlx ur kap, ahhoz a sok millió pengőhöz képest, amit százezer kisember veszitelt cl ezen
a Phönix-üzleten ?
Justilia istenasszony öröktől fogva bekötött szemmel tartja az igazság mérlegét..,
T. Chnst megrabolták, pénzét e\'.-vitték, hitéből kiforgatták, blztoasá* gától megfosztották. Ezalatt a törvényt évekig lábbal tiporlák, minden paragrafusát semmibe vélték, minden bekezdését kutyába vélték s most jönnek a törvénnyel, a paragrafussal, a bekezdéssel ós zord meg-felebbezhetetlenséggel közlik :
T. Cim fizetni köte\'es... T. Chn 30 napon belül tartozik... T. Cim esetleges mulasztása... T. Cim fizetési kötelezettsége mindenesetre fennmarad..."
És idézik a vonatkozó törvényt. Pontosan, még a bekezdést is !
Mert a törvény Phönixék előtt i« szent és sérthetetlen.
Legalább is amikor T. Cimneh (mintha osak a világ legegyszerűbb dolga volna) meg kel\' bocsátania aa elmanipulált pénzét és ha akar, ha nem; - fizetni kell.
HALAI KÖZLÖNY
KOVCUS
Még hat vezetőembert tartanak akik valószínűleg szintén I—— társukat a halálba. A k.végzés oka: nem akartak munkába állni a kormány mellett
Az ország egyes részeiben megalakultak a helyi kommunista tervezetek. A szervezkedés központi utasításra történik: kidolgozott tervek szerint, szovjet mintára.
Barcelona, augusztus 4 A katalániai marxista szervezetek súlyos vereséget szenvedtek a felke. löktől. Hasonlókép Kongerosban is szétkergették Mola csapatai a vörösöket. 20 kommunista halott munidi « csatatéren, a többi megfutamodott.
A konnány látva a helyzet súlyosságát, minden elképzelhető eszközt megmarad Oviedo lángokban á\'l, mert a kormánygépek bombázták és felgyuj tották.
Székrekedésnél, gyomorrontásnál, emésztési zavaromul, gyomorégésnél, májduzxanatnál, vértódulás-nal, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy ponár terméses Ferenc Jfózsef keserüvizet — Az orvosok ajánlják.
önkormányzatot követel
a szudéta németség vesére
Prága, augusztus 4
A felvidéki szudéta vezére nagy beszédben követelte, hogy adják meg a szudéta németeknek az önkormány, zatot.
Benes szeptember első felében a Felvidékre utazik. A cseh köztársasági elnök látogatásokat tesz a Felvidéken, eközben résztvesz az akkor ugyancsak a Felvidéken összeülő kisautan (értekezleten is. AZ értekezlet az egyik fürdőhelyen, valószínűleg Szliácson lesz. ;
Súlyos zavargások
Marseillesben
Marsciles, augusztus 4
A zavargások ismét kiujultak. A tüntetések és a zavargások miatt a . közúti forgalmat is beszüntették. 4 vasúti összeköttetés is kárt szenved.
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ara I pengő 10 fillér
Kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában , FA-ut B. II. alatt
A tűzoltóság izgalmas életmentése a barakkl szennyvizderitö aknákban
CliUnyokkal kutattak egy „eltBnt" fiúcska után — A gyermek Ida jilékkoctija gazdátlanul hevert az akna azélín — Az édesanyja zokogva siratta elpusztult gyermekét — Az ettQnt llu ezután reggel boldogan jelentkezett otthon édesanyjánál
Egy édaaanya bejelentése éjfélig foglalkoztatta az egéaz nagykanizsai tűzoltóságot
Érdekes és nem kevésbé Izgalmas esel történt Nsgykanizsán. A rendőrség Ügyeletes tisztjéhez beállított egy barakkl asszony, aki zokogva előadta, hogy 7 éves fiacskája a szennyvizderitö egyik aknájába ésetl és abba belefulladt.
A rendőrtiszt azonnal felhivla a tűzoltóságot, majd a rendOrségrSI és a városi közmüvek igazgatója Is kimentek a barakkl szennyviz deritó telepre, ahol az e.li órákon keresztül a tűzoltóság teljes felszereléssel végigkutatta a 14 aknát, de hiába. Az egyik akna elótt ott volt még a gyermek kis kocsija, amivel játszott. Minden jel arra mutatott, hogy a gyermek már az egyik aknába pusztult. Éjfélen tul tartott a munka, csá-
kányokkal és mentőkkel vizsgál ák végig az összes aknákat, de a gyermeket csak nem találták, az édesanya fuldokolva zokogott fia elvesztésén. Végül is a rendőrtiszt a munka abbahagyására szólította a tűzoltókat, akik a késő órákban vonultak be a laktanyába azzal, hogy reggel most már a gyepmester még egyszer próbálja meg a fekáliákban A gyermek után kutatni.
Nagy volt azonban a teljesen megtört édesanyának meglepetése, amikor reggel elveszettnek hitt gyermeke beállított hozzája. A hegyen volt pajtásaival. Olyan jól érezte magát, hogy csak most Jött haza.
Az anyja boldogan sietett a rendőrségre jelenteni, hogy elveszett fia megkerült.
QljCsó vásár!
Szövet, selyem, mosó maradékok jó méretekbén.
Itt a kedvező alkalom intézeti kelengyék beszerzésére!
Singfer Divatáruház
Továbbra is letartóztatásban marad az igricei gazda, aki állítólag politikai bosszúból felgyújtatta a höz$égbiró gabonatermését
A gyanúsított gazda visszavonta a csendőrök előtt tett beismerő vallomását — A törvényszék helybenhagyta a vizsgáló-biró letartóztatást végzését
lfog. augusilus t
Nagy feltűnést keltett a pacsai választások befejezése napján, hogy a zalaigricei községi biró gabonatermése kigyulladt és leégett. Miután a községbiró a Nemzeti Egység exponált embere és helyi vezetője voit, az a gyanú merült fel, hogy valószínűleg politikai bosszúból gyújtották fel a birónak a gabonáját.
Szigorú vizsgálat indult, amelynek folyamán a pacsai csendőrség őrizetbe vette Leposa József igricei gazdát, aki\' állítólag politikai ellenfele volt a bírónak. Leposa a csend-örórsön kihallgatása során elismerte, hogy Ö követte el a gyujtogatást,
mire beszállították a nagykanizsai kir. ügyészség fogházába.
Dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró kihallgatta Leposát, aki kijelentette, hogy azért tett a csendőrük elölt beismerő vallomást, mert télt, hogy megverik öt. A vizsgálóbiió előtt visszavonta korábbi beismerő vallomását. Dr. Almássy a jelenségek alapján letartóztatta, ami ellen Leposa felfolyamodott. A nagykani zsai törvényszék vádtanácsa elutasította szabadlábrahelyezési kérelmét Le-posának, aki védője, dr. Vit Ferenc ügyvéd utján felfolyamodott a láb-Iához.
Valószínű, hogy a vád!anácsi határozat után a tábla is hozzájárul a vizsgálóbírói végzéshez és a gyanúsított igricei gazda, ügyének főiár-gyalásáig fogva marad.
Noszty flu esete Tóth Marival
Ismét a kiskanizsai diákifjuságelö adását hirdették a plakátok. A közönség nem is zárkózott el a .darab látogatásától, amit az ifjúság a lehetőségek szerint igyekezett honorálni.
A Noszty fiu esele nehéz vigjáték, még a komoly művészeknek is munkába kerül n betanulása, a műkedvelői színpadon pedig nagyon hiányzik belőle uz a zamatos&ág, amit Mikszáth az ő érdekes alakjaival kihoz regény éü-\'Ji
Jelen estben a ravasz lót Bube-nyiket Ajiek György • kreálta, a genlry Noszty képviselőt Juhász István. Tóth Mírlt Bogdán Klárika ela-kitotta bensótcggel.\' Slujtner Bözsi a Vilma terepében aratott sitoertv Kass\'i László ügyes Kopeneczki, Sma bó Iluska a Velkovics Rozálka, Horváth Jóiscf a Noszty főhadnagy szerepében jeleskedtek. Jámbor József a Storm ezredesi és Maiinka titkárt .személyesítette meg. Snoff Margitka, Vastag Rózsika, Kassai Manoika, Baj Mancika, Rózsa József, Baj József, Péter Pál alakitolták a többi szerepeket.
A Noszty fiu (előadását vasárnap megismétlik. -k~n—1—
tUifepMi l I"! : 1
17.30 A rádió szalonzenekara. — 18 Nyári tarkaságok. (Undi Imre). — 18.30 A Székesfővárosi Zenekar hangversenye. — 19.25 FekeKj Lajos és Jékely Zoltán költeményei. — 20 Kamarazene. -T- 21 Olimpiai híradás. — 22.20 Ilirek, időjárásjelentés. — 22.40 Rácz Tilda énekel. — 23.30 Hanglemezek. — 0.05 Hitek.
Budapeéi II.
17 A rádió szalonzenekara. — 19 Mező gazdasági félóra. — 19.30 Dr. Kár-pálli Zoltán magyar nótákat zongorázik. — 20.10 Mikor a Nemzeti Szinház 25 éves volt. (Dr. Rédey Tivadar). — 21.20 Ilirek. — 22.30 Olimpiai híradás.
Bfe*
17.20 Kaufler zongoraművésznő játszik, Gregorlg Anna szoprán énekel, — 20 Krempl: Tarka zenés-dalos egybeállítás. — 22.10 Olszewszki Mária dal- és áriaestje. — 23.05 Tánczene.
Naptár: Augusztus5. szerda. Rom. kat. Havas B. A. Protestáns Oszvald. Izrael. Ab hó 17.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a pekete Sas gyógyszertár FŐ-ut 6. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel ü órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Szezonvégi kiárusitás (aug 3-17.)
. 1\'.\' ...... ...........
Vásznak, selyme^ maradék árnk szenzációs olcsó árban
Intézeti kelengye anyagok
nagy választékban:
Golenszky Ferenc
dlvatQzletében
Fö-ut.
„:t« miffiwiiiiB 5
ZALAI KÖZLÖNY
Keszthelyen alakult meg az olasz tudományos Intézet második európai szervezete
Keszthely, augusztus 4.
Mussolini Olaszországéban a tudományos életnek is át kellelt alakulnia, meg kelleti fiatalodnia s ezáltal teremtő enejü taodüflrttel uj utakat vágnia. Erre a feladatra vállalkozott az 1022-ben megalakult Ins. tituto di studi Romani, amelynek fővédnöke az olasz király, tisztelet -beli elnöke Mussolini, elnöke pedig Carlo Galassi Paluzzi egyefeml tanár. A Studi Romani felkutatja a római réglséiíeket és az egész világon összegyűjti mindazt, nmil a római történelem és az általa teremtett műveltség nyújtott az emberiségnek (Van nz intézetnek Rómában egy bibliográfiai cédula-katalo* gnsa, amelyben 401.666 kartoték-lapon a világ 118 legnagyobb könyv tárának minden olyan fcdata megtalálható, ami Rómára ós a római műveltségre vonatkozik.)
Az intézet a nemzetközi tudományos kapcsolatokat is kiénitl. Elsőnek Svédországban alakult meg a Studi Romani barátainak ecyesü\'ete és másodiknak, vasárnap, Magyarországon, még pedig Keszthelyen.
Csupa kuliura ez b bhlatonpartl város. Ha nem is nézünk vissza « történelmi távlatok sodrába, n Helikon. a Georglcon kivirágzónak idejébe, hanem csak n trianoni "magyar mába, akkor is érezni kell. hopy a keszthelyi humusz a macy ir kultúra ösl feltörő ereiét őrzi és nem csak őrzi, hanem lépten-nyomon gyümölcsözteti is. Le-ryen eléq csak rámutatni n teljes szakszerűségijei szervezett és vezelett téli szabadegyetemre, a tegnap mepnyflt nyári egyetemre, mely utóbbinak oz-idén 166 hallgatója van, közülük 80 lengyel, de sok az osztrák, német, olasz, sö* "angol is és mindezeken a nyelvelien folynak is az előadások.
Nem véletlen tehát, hogy a római tudományos intézet az egykori római castrum helyén, Keszthelyen alakította meg magyarországi egyesületét, a másodikat Európában
A Studi Romani vasárnapi alakuló ülésére nemzetközi tudós társasán; gyűlt egybe a keszthelyi gazdasági akadémia dísztermébe Az o\'asz királyi követséget Lo Faro tFkár képviselte, a külügyminisztériumot dr Boranyay Zoltán, a kultuszminisztériumot dr. Eyssen Tibor, a kereskedelemügyi minisztériumot dr. Kovács Aladár miniszteri osztálytanácsosok, a földművelésügyi minisztériumot dr. Stolp ödön miniszteri tanácsos. Keszthely város vezetősége nevében dr. Gárdonyi Lajos h városbíró volt jelen. Fővárosi egyetemi tanárok- képviselték a Magyar Tudományos Akadémiát, a Régészeti Társulatot, a székesfővárost, a Közmunkák Tanácsát és a Műemlékek Országos Blozttságát.
Az alakuló ülést dr. Prinz Gyula, a pécsi egyelem rektora nyitotta meg Előadásában rámutatott a szellemi fejlődésnek az emberiség filogenetikai egységében is megmutatkozó választófalaira, az európai művelődés és az ettől elválasztandó európai polgárosodás kultúrköreire. Az európai szellem-birodalom - mondotta Rómán alapszik, a római szellem-birodalom kiteljesedése. Rómának köszöni az emberiség az eddig elért legmagasabb emberi élet-
formát.
Dr. Tóth László pécsi egyetemi tanár, a keszthelyit nyári egyetem igazgatójának indítványára az alakuló gyűlés üdvözlő táviratol küldött az olasz királynék, Mussolini és Gömbös Gyula miniszterelnököknek, a magyar és az olasz kultuszminiszternek, a magyar és az o\'asz külügyminiszternek, az o\'asz propagan* daügyi miniszternek, Róma kbPn á :y zójának é-s Fabinyi Tihamérnak, mint az Olasz Magyar Egyssüler elnökének.
Lo Faro, a budapesti o\'asz követség titkára olasz nyelvű beszédben tolmácsolta kormánya üdvözletét a magyar tudományos világ és Keszthely város reprezentánsainak.
GlgMo Glugüo Qulrino római szrj. nátor egyórás o\'asznyelvü előadásban isnverletle Pannogia és a római birodalom történelmi és kulturális kapcsolatalt.
C. Galassi Paluzzi, a Studi Romani o\'aszországi elnöke, az intézel célját és szervezetéi ismertette, ugyancsak olasz nyelven.
Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár, az aquincumi muzeum igazgatója tolmácsolta a Magyar Tudományos Akadémia és a Régészeti Társaság üdvözletét.
Dr Fischer András, a Studi Romani magyarországi szervezetének főtitkára felolvasta ezután az olasz nyelvű javaslatot a szervezet meg* alakítására vonatkozóan, amit a jelenvoltak egyhangú le kesedéssel elfogadtak.
Esős!
Prognózis: Nyugati szél, néhány helyen, főleg nyugaton és északon, zápor, zivatlr, a h6 délkeleten emelkedik, az ország többi részén alig változik.
— A Schütí k.lenKye tarifa é, Jé. Ara
méUAnyos, aki csuk liHBzaálJa, dicséri.
Hihetetlen olcsó%rak
3-tól 17-ig.
Zalamegyén keresztül Budapestig gyalog mennek és tallcskájnkat maguk előli tolják a csongrádi knblknsok *
Gyalogszerrel teszik meg a hosszú utat, hogy a fővárosban munkát és kenyeret kaphassanak « becsületes munka hősei
Paprika, gyümölcs, szelet szalona az ételük, fillérekből tartják fenn rangúkat a kemény, egész embert kívánó munkában.
Hősök ők, akik megérdemlik, hogy kezet szorilsunk velük, hogy kalapunkat emeljük le előttük, a munka hősei előtt, akiknek kérges tenyerük a legszebb, legragyogóbb nemesi oklevél.-
Egy c&opdrl csongrádi kubikus munkás döígozott Körmenden a gráci ut építési munkáinál. Da ugy-látszik nem igen tudtak annyit keresni, hogy az otthonmaradt asz-szonynak, gyereknek is jusson valami élelemre. így elhatározták, hogy Körmendről munkahelyükről -gyalogszerrel indulnak fe\' Pestre, ta1án sikerül ott jobb körülmények között munkát és kenyeret kapni. Fogták magukat, szerszámaikat, beletették tallcskálkba és így, talics kájukat maguk előtt tolva, a rettenetes hőségben, a nap izzó sugaraié tói összeégve indultak el Körmendről Zalába, onnét tovább Budapest felé. Talicskájukon kis katonaláda, benne minden cókmókjuk, bogrács, ásó, kopó ti gúnya ezt az egész kis szegénységüket vitlék magukkal, mlg otthon kis földkunyhóba", egy országnylra messzire tőlük várja a kis család n pénzecskét, amit az apa majd küld í^ekik kis sovány keresményéből, hogy ők is éljenek, hogy őnekik Is jusson egy kis élet, egy sovány darabka kis fekele kenyér.
A mai Izgalmas élet kOzdel-melben klláradt egyének, akik csaknem kivétel nélkül székszorulásban, bélfájdalmakban és felfúvódásban szenvednek, igyanak reggelenként egy-egy pohár természetes .Ferenc Jónel" keserOvizet, mert ez az ideális hashajtó összes jellemző tulajdonságait egyesit! magában. Az orvosok ajánlják.
- LAKBERENDEZÉS • mai pénzszűke mellett Is mindenki részére Igen olcsón beszerezhető KoptMn Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában. \\ 1
Idényvégi árusitás
SZENZÁCIÓS OLCSÓN Műselymek
Mintás crepe de chlnek Sourettek Len ruhaanyagok Kész női ruhák
ÁRUHÁZ
!
ZALAI KÖZLÖNY
1888. augusztus 5.
Idényvégi kiárusítás aug. 3-17-ig
A visszamaradt nyári árukat, valamint a saison folyamán felgyülemlett maradékokat
nagyon olcsó áron kiárusítom!
Kirschner Divatáruház.
it
I WWI
á
A magyar atléták a keddi elő-mérkőzésekben is jelesen szerepeltek
A magyar osztrák tőrcsapat mérkőzésen a magyarok kerültek kl győztesen — Óriási érdeklődés a hölgy tőrvlvó selejtezése Iránt — A magyar hölgyek mindegyike az elődöntőbe került
Berlin, auguiztus 4 A modern pentallon állása a keddi harmadik napon a lovaglás és a vívás ulán a következő: Elsó a né-mel Nindrlck 6.5 hibaponttal 5. a magyar vitéz Orbán 16.5 ponttal, 17. Barta 49 5 pontlal és 31. Balázs 56 ponttal.
Berlin, auKusxtus 4 (A Zalai Közlöny tudósítója lapzártakor telefonálja) Kedden az olim-
piai 200 méteres síkfutás előfutamaiban a IV. előfutamban a magyar Oyenes a 2-ik lelt, az V. előfutamban a magyar Sir a 3-lk. A VI. előfutamban Minay kieseti.
A modern öttusa verseny 3-ik számában Bartha van egyelőre az élen és valószinti, hogy csak igen kevesen érnek el jobb eredményt.
A magyar-osztrák lörcsoporl 8:8 arányban végződött Jobb lusvágás-sal a magyar csapat nyerte meg a
mérkőzési. A magyar csapat következő el\'^jifele Amerika lesz.
Berlin, augusztus 4 (A Zalai Közlöny tudósítójának telefonjelenlése) A lávolugró mérkőzések során az egyetlen magyar Ko\'tay kieseit.
Berlin, aURuratue 4 (Lapzártakor érkezett Hefonjelen-tés) A birkózóverseny nagy közép csoportjában Riheczky a svájci Krebs-sel julott szembe. Krebí tussolta Riheczkyt, ezért Riheczliynek 4 hi bapontja van. Riheczky tovább julott a 3 Ik fordulóban.
A kis középsulyban Sóváry ellenfele az észt Kuk, végén 2:1 ered-
ménnyel Sóváryt pontozták gyOz-tesnek.
Igen nagy érdeklődés mutatkozott a hölgyek selejtezése Iránt. A három magyar hölgy: Bogén Erna, Elek Ilona és Varga Ilona nagyszert! formában és sikerrel estek lul a selejtezésen, valamennyi a 8 as elődöntőbe jutott.
Városi Mozgó.
I. Újdonság! Ida WUst,
Ofcsjánhjcf
aáfia moziban
KMikozhalik
Szerdán és csütörtökön!
Raiph Roberts és Albert Paulig mulattató vígjátéka;
Nem vagyok én kapitány
II. Szőke Szakáll frenetikus sikerű magyar filmje:
Barátságos arcot kérek.
Előadások kezdete 5 és 9 órakor Az alaS alBadáa mindkét napon fillére. I
HALLÓ, BERLINI
SZÁNTÓ GYÖROY REGÉNYE 13
Adoré megmutatta fehér fogsorát vérvörös ajkai között.
— Mi az a klasszikus? Egy verseny akkor klasszikus, lm rekordot hoz. Rekord, rekord, rekord! Enélkül a verseny csak szánalmas komédia. Ezt jegyezze meg, gró fur.
— Megjegyeztem. Legyen nyugodt, lesz rekord.
Ahnröder nem szólt, csak rövidlátó szemei villantak fel a rekord szóra.
A verseny megkezdődött. Az uj pálya beváltotla a hozzáfűzött reményekéi és a nyolcvanezer üdvrivalgással fogadta az eredményokei.
Ahnröder maga vezette a nyolchengeres Bugaltit. Indulás előtt megcsókolta Adoré kezét, aztán szarukeretes pápaszemet tett a védő autószemüveg elé. A szürke Bugatti nagyszerűen vette a kanyarulutokát, mindenki Játtá, hogy rekordot akar javítani. Aztán tűzoszlop csapott fei és mentőautók rohanlak oda, ahol véres cafatok sejtették Ahnröder nyomait. A Bugatli szilánkjaiból sem lehetett volna a gyártmányra követleztelni.
Adoré CWiinn a győztes Benz-Merce-desen tért vissza Berligbe. Kurt von Hohenschwangau gróf egész uton a karosszériák típusairól beszéli, majd saját kocsijának előnyeit rejtegetle.
— Ámbátor sportkocsi, ötezer köbcentiméter űrtartalmánál fogva turako-csinak is felfogható. Mégis levertem a vcrsenykocsikat. Ez ujabb bizonyí-
ték az én versenyclméletcmre. Kilenc-venhatos átlagsebességem német rekord. Nem mondhatja, hogy egy Hohenschwangau nem tartja meg ígéretét.
Adoré Ghinn egy pillanatra véres embcrroncsot látott ós egy inegszenc-sedett kezet, autószilánkok között
— Elvitathatatlanul klasszikus verseny volt — ismételte makacsul a gróf.
X.
Kurt von Hohenschwangau gróf féltékeny természetű volt és ez kellemet, lenü\' érintette Adorét.
— Nem szeretem a romantikát — mondta szigorúan.
És a gróf két lószőrnyakóvcs fehér-fekete buHdoggja ásított, mint kél vén filozófus, aki szintén megveti a romantikát. i
— Maga szereti a sportot, sőt mi több; érti, érzi a sport szellemét. Ne csodálkozzék tehát — mondta a gróf, megtörölgetvén monokliját — ha én azt mondom, hogy a versenyben csak egy győztes lehet.
— Ugy. Én is sport vagyok tehát az ön számára? Nősport?
— Talán kissé nyersen fejeztein ki azt az érzést, amely önhöz köt, vagy mondjuk azt a vágyat, akaratot. De ön mondta: nem szeretem a romantikát. Azelőtt talán szerelem örvényének, a nagy szenvedéljfaek mondták az ilyesmit. Ma szekszuális akaratnak nevezzük, sőt a tudósok ugy boucol-gatják, mint egy hulláj.
— Pedig ez élőlény, akárhogy is
hívjuk.
A két bulldogg ott ült köztük a hatalmas kereveten és Adoré elhatározta, hogy nem megy a gróffal Zop-potba. Unta ezt a kitűnően öltözködő, elsőrangú s|>orleinbert a l)erby lovával, motorcsónokjaival, pompás négy-árbótos jachtjával, győztes gépkocsijával, kártyamérkőzéscivcl, rouletthar-caival, holott mind. nt megtalált benne, amit szerinte férfi adhat. És unta már a szenvedélyében megkótyagoso-dőlt Bergct, a szemtelen Harrisont, aki most a hopegarteni ügelóversenyek aljas csalásaival etette. És még az a buta Fasendonck is leselkedik utána ujabban. Ebből elég.
Elbocsátotta a személyzetét és másnap már útban is voltak Toni Brecher-rel DeauviUe felé.
Az exmatróz tengeri kalandjainak elbeszélésével szórakoztatta Adorét, aki hálás volt ezekért a jól-rosszul elmondott Jack London-szerű elbeszélésekért. Ismeretlen egzotikumok friss füszcrillata csapott fel belőlük és Adoré Ghinn reális énje csodálkozva vette észre, hogy őt is elfogja a kalandvágy.
Adoré Ghinn örült ennek az egész bolond utazásnak, amely menekülés volt a torna tanár ló\', a masszőrtől, ko-inornától és szobalánytól, filmtől és újságreklámtól, reális érdekektől, menekülés az ősztől. És Toni barna, fekete nőkről beszélt, sakálokról és nomádokról, ismeretlen né|>elröl, lakatlan szigetekről, cethalászokról és kalandorokról.
És már Deauvilie sem érdekelte. Adoré ugy szeretett volna ismeretlen tájak felé repülni, mint falevél a szél hátán. Akarat nélkül, a sors fantáziádra bizva magát.
— Mondja, Toni, nem mehetjnénk egy kicsit kalandozni? Például a FidsJ-és a Tonga-szigetekre. Vagy Hawayba.
Toni kitekintett a D-zug. ablakán As elébemosolygott az előrohanó tálaknak.
—. Miért ne mehetnénk? Mindenhova, ahova akarja.
Az egykori matróz kalandszomja egyetlen pillanat szikrájától tüzet fogott és a felláugolásban polynésiai szigetek fényózönébe lobogott.
— Megyünk — mondta Adoré — amig a hitellevelem engedi.
Toni elvörösödött.
— Először az én hitellevelem kerül sorra. Aztán a két öklöm. A maga hitellevelére nem fog sor kerülni, erről biztosítom. Végigboxoltam már egyszer a Philippini-szigeteket, Japánt és Észak-Kínát. Annyi dohányt még ősz-szeütök,. ampnnyit egy tréner, egy bonkár vagy grófocska. Bizza csak TonK Brecherre a dolgot.
Adoré boldogan felnevetett. Arcának szépsége kinyílt és felragyogott ebben a kislányos, pompás nevetésben, mint egy orchidea a hajnalban\'. És messzeségben ultramariu tengerek, bronzfényú hegyek, ismeretlen égboltozatok szikrázó aranycsője integetett, pálmák hajladoztak, fétisek színei rikoltoztak barbár, ősi clhasználatlan szépségekben, ^Folyt köv.)
ltot, mwiilu. 5,-______ 8ALM IMZL6OT \' _, ,„« ,
. . ... .„ . ...a....................................:-• » ...................
A-—-— I I . I ■\' "■
isiim iiRftiUfii
BÚTORT
legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk. Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó butorklállilásl
KOPSTEIN BUTORÁRUHÁZ
J NAGYKANIZSA
---,-
^Ű^joIJL
— (A klr. ügyészségről)
Vitéz CsiUaghy György kir. i^yész-sógi elnök tegnap mcgjkezdto nyári szabadságát. Távolléte alatt vitéz Szily Dezső ügyész vezeti a kir. ügyészséget.
- (Dr. Bittera Zoltán — városi orvos)
A belügyminiszter dr. Bittera Zoltán!, a nagykanizsai Horthy Miklós közkórház volt röntgenológusál városi orvossá nevezte ki a X. fizetési osztályba. A kinevezés tegnap érkezett le a megyéhez. Dr. Bittera Zoltánnak nagykanizsai városi orvossá történt kinevezése az egész városbán osztatlan örömöt váltott ki, mert kinevezésével u város közegészségügye nagyon sokat nyert Kvalitásától, mozgékonyságától, « nagykanizsai egészségügyi viszonyok "lapos ismeretétől nagyon -sgkat vár Nagykanizsa közönsége.
I — Intézeti kelengyéket nagy gyakor-; lattal állit Ö86ZO Slnger Dlvatáruhár.
! 7" (A belügyminiszter a kórházi d\'Jak kamaiairól)
A belügynüniszter rendeletet adott ,.» melyben hivakozik arra, hogy a uvatalos jelentésekből arról értesült, "agy a kórházak egyes helyekenr késedelmi kamatokat számítanak a malmosokat terhelő ápolási díjhátralékok után. A miniszter most hivatkoz-™ a fennálló törvényes rendeletekre, fölhívja a figyelme arra, hogy a ma-Kanosokat terhelő betegápoiási kőltsé-után késedelmi kamatok felszámításának nincs helye.
— A nevelőintézetekben jól Ismert, Jltünő minőségű Schütz-kelengyével küldje intézetbe gyermekét
— (Ma nyit a Kóbor-oirkusz)
Az országosan ismert Kóbor Jancsi, mint megírtuk, ezúttal saját társulatával látogatott el Nagykanizsára. A kitűnő együttes nagyszerű számaival pompás szórakozást igér. Megnyitó előadás ma, kedden este fél kilenckor a Kissörház udvarán. Megérdemli, hogy a közönség legeljcsebben támogassa.
— Igazi nyári axenxáció erejével hatott városunkban a SchUtz Áruház idényvégi kiárusítása. A vevők százai keresték fel már az első napokban a hatalmas áruházat. Tele a város a már közlsmort lila címkés csomagokkal, mindegyikben valami kellemes meglepetés. Mint mindig, SchUtz most is kitett magáért.
— (A nyaralni akaró iparos-tanonook figyelmébe 1)
Mint a Zalai Közlöny megírta, az OT1 vasárnaponként azokat a 17 évnél nem idősebb iparostanoncokat, akik nála be vannak jelentve, kirándulni viszi. AZ első ilyen kirándulás vasárnap, augusztus 9-én lesz. A csoi>ort Balatonbcrénybc megy teljesen díjtalanul. A 17 évnél nem idősebb iparos-tanoncok Szabó Antal si>ortüzleiélM*», vagy az egyházközség irodájában jelentkezhetnek.
" 01c«ó váiár Slnger Divatáruház-ban.
— (Az úszóversenyről)
szóló részletes beszámolónkat technikai okok miatt holnapi számunkban közöljük.
tf

- (A borotva elmetszette a libát)
Berta János 30 éves liszéi gazda tegnap reggel megborotválkozott.\' A* éles borotva egyszerre kiesett Berta kezéből és oly súlyosan vágta át iá. bának ülőerét, hogy azonnal kór-házba kellett szállítani,
- (Kaszába lépett). £71
Völler Károly uemosrádói gazda hazafelé menet nem vette észre az egyik ház elé .támasztott kaszát,\' belelépett és ugy elvágta lábát, ho&y a kór orvosnak kellett elsősegélybon része-tdleni.
— Nagy forgalom Slnger Dlvatáruhás
Olcsó vásárán! ,. *
- (Leesett a kooslról)
gabonahordás közben Ruzsics F«-
xenc andocsi föltfműves. A kocsi épp völgynek tartott. Ruzsics a kocsi alá került, súlyos bel s/5 sérülésekkel. szállították kórházba. — Ugyancsak su-tyos belső sérülésekkel került ,a, ka-posvári kórházba Farkas Fcrenc aki az oygik ház falát festetlB és eközben a 7 méter magas létra tetejéről leesett <
- A Katollkua Szemle
augusztusi száma \'élső helyen közű Tóth László rendkívül érdekes cikkét arról &z időszerű kérdésről, hogy szük ség van-e Magyarországon sajtóreformra. Lendvai István színes tollal rajzolja meg Chestcrton «páratlan» életművét. Liszt Ferenc jubiláris hó. napjába kapcsolódik bele Kemenes Frigyes tanulmánya. A legendás Júliája barát 700 évv«l ezelőtt tett útjáról emlékezik meg Fehér Mátyás. TaM> más tanulmány, aktualitás, kritika ^ szemle olvasható még Mihelic* Viá " kitűnő folyóiratában. Előfíxetfal ^m. egy évre 10 pengft. \' " *
— {ttélyeggyűjtök taláttoxÓfa) áéU főn délután S-ttl S4g ■ Pannónia hátsó Usfermában. , ^J
3-tól 17-ig
Habselyem vásár
Filléres árakl\'
fiiíter lifitirilÍL
SALAI KÖZLÖNY
Ujabb hőhullám Amerikában: 12 halott
Nowyork, augusztus 4
Amerika egyet államaiban Isméi olyan óriási a hőség, hogy ujabb kalatztrólálól lehet tartani. Két nap alatt ismét 12 ember vesztette éleiét hőgula kővetkez\'ében.
APBÓHIIDETÉSEK
M wMfl « MU« ■ I 11 ii Mé I NUr.
MitavH, bérautói, rendeljen garage-ból, vidékre és helyben, legolcsóbban. Te-letoa állomás : 544 2704
m patent és egyéb betöttes legolcsóbb.n Sternnél kaphatók.
2500
(átaxskáa udvari lakás kiadd. Csen-5ft 2
Fláklslst vezetésére, tiletben Jár\'ss nöl, aaetleg tértit lelveuek 3-400 pengő óv Idákkal. .Biztos megélhetés- jeligére « ..........2807
■élaaaMa utcai lakás, mellékhelyiségekkel Uadó, Csányi Lászlón. 16, 2787
j kényelmes Jó sutón vasárnsp olcsón utszhst. EUÖ|egyeznl lehet Kastmann Msnónál Ei.sébel tér 1. Telelőn »«».
ám Lakás klsdö november l-re Bagolat sor 8. 2793
utcai lakások november hó 1-ére kiadók
Szemere-utca 10. alatt.
MrrlalaMa munkára agilis fiatalember felvétetik. .Kereseti lehelöaég- Jeligére - 2907
Családi hál, keltószobás elószobás, elköltözés mlslt szsbsdkézböl négyezer-ayokszáz P-éft eladó Levente-u. 8. 2709
■Mtaaakáa udvari versndás lakás
novemberre kiadó Klntsal utca 11. 2796
1 liter forralható fölözött te] 4 fillér, I liter Iró 9 fillér, I liter asjlsavó, sertés-hlslslásra. II flllár Worimann tejipari vállalatnál, Erzsébet-tér 17. 2807
Cseacery-ut 18. alatt négyszobás, kom. tortos lakás novemberre klsdó dr. Knsuss ügyvédnél (Fó ut 21.) 2801
Egy Qgvea klfaMfla fölvétetik Kelemen Rezsi cégnél. 2802
losl vegyen tennlszOtőt!
Szezonvégi kláiuslláa sug 3— 17-lg. Kivételes olcsó árban) Szakszerű, gyofs huiozás I 2803
«*■« Isár. Illataaortárákaa.
, . ----J advarl lakái, melltkhelyl-
ságekkel, azonnal klsdó. — Battbyány-utca 22 sz. 2(06
I kg. trappista sajt 80 Itltár Siorl mann tejipari vállalat szakllzletéban, Er-zsébet-téc 14. 2807
Kiadja a Isplalajdouoa Közgazdasági Rt. thteabavg Nyomda 4a Dátzatal Lapkiadó Vállalata Naaykanlzaán. Palelóa kiadd i Zalai Káról,. IntarwtMi talatoal Nagykanizsa 78. aaáu>
SlUUllltiit
Nagykanizsa megyei város Adóhivatalától.
4548/1936.
Hirdetmény.
KOshlrré teszem, hogy a m. kir. löldmlvelísllgyl miniszter ur állal az egyes mezőgazdasági termények és termékek, valamint az állatok és állal! termékek állami e\'lenőiző leggyel ellátásáról szóló 1931. évi II. I.c. életbeléptetése tárgyábsn kiadott 5080tV1936. sz. rendelet a hivatalos órák alatt a v. Irattárban betekinthető.
Nagykanizsa, 1936. jullus 31. isoó Polgármester.
Nagykanizsa m város polgármester élői.
16579/1936!
ViraiyttmaUsi hirdetés.
A nagykanizsai Igazságügyi Palota építésével kapcsolatot fóM-, kőműves-, elhelyező-, szigetelő-, mürő-, ács-, vas-, vasbeton-, ftló-fedő-, bádogos-, burkoló-, asztslos-, lakatos-, üveges-, mázoló-, sznba-letló- ét kárpitot munkálatokra Nagykanizsa területére korlátozott nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltélelekben megadott címzéssel I. évi aug. hó 24-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A részletes Versenytárgyalási Hirdetmény és a kiírási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra kőzött a v. mérnöki hivatalban megtekinijiető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1936. aug. 3.
Polgármester.
- ButarvásárUa nem Sondl Talles betendazésaket rtudklvöl előnyős rász-letítzatéare, sót kumatmentesea u szál-lltuuk. Köpetein bútoráruház, Horthy UtklAs-at 4.
2625/1932. Pk 12087/933.
Árverési hirdetmény.
Dr. Rákos Sándor Ügyvéd állal képviselt Aeg. Unió Magy. Vlllsm. R. t végrebs|tstó Javára S7I P tőkekövetelés és lánilékal erejéig a nsgykanlassl kir. Járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt közbentárásasl logsnstoaltsndó kielégítést véarehsjlá, toly-lán SS 1932. év lebraár hó Tí napián le loglalt és 1060 P-re becsll\'t Ingósigoksl, közöttak bútorok slb végretisjtást sssnvedö lakásán, tzletében Nsgyksnlzaán, Centrál éptllelében 1936. évi augusztus hó 8. napiának d. e. \'/,I2 órájára kitűzött bírói árverésen el logom adni.
Nagykanizsa, 1938. évi Irillus hó 2án.
Haán Gyula s. k. KSO kir, blr. végrehsltó.
* nagykanlzssl kir. lártsblróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
8192/1936. tk. >z.
Árverési hlrdelményklvonat.
Tálos József vég,ehallátónak, kéli István és nsje Héres jult és Réll Ls|t)s végrehaj-táat szenvedik tllkn Indított végretislrtil terében a tkvl hatóság Luszllg Ödön Vé» relme következtében az 1881 :LX. t.-c 185 áa értelmében elrendelt az ujabh árverést llj. Kiss lózset ék neje Molnár Margll késedelmes árverési vevók ellen 728 P tőkekövetelés. ennek, valsmlnt a csatlakozol!, nak kimondott Luszllg Ödön 770 P, özv. Lusztlg Vlktorné 80 P 60 I. tőkekövetelés és járulékát behsltásá végett,, ,
s nsgykanizssl kir. Ibltóáíg le.Öleién levó Keret,eny Vözlégbehlekvó s s kerecsenyl 67Í. sa tjkvken A. f t. sor I2/b. hraz. a. loglalt ház kertlet a bellelekben Ingatlanra 1300 P és u. o. A. f 2 aorsz. 13 a. hrsz. a. felvett beltelek Ingstlsnrs 210 P kikiáltási árban a 7174 és 7175/tk. £28. és 3909/lkv. 926 ss végzésekkel Réti István és neje Béres Juli Javára bekebelezett haszonélvezett azolgalml Jognsk fehHtarUsávs] A telekkönyvi hstőság as átverésnek Kereeseny községházánál megtsitásárs 1936 évi augusztus nó 25. napjának d e. 10 óráját tüll ki és s» árvetést teliételekel sz 18811 LX. t.-c ÍM |i alapján a kö-velkezókbtn állapit ja meg:
1. AS árverés slá eső Ingatlanokat a kikiáltási ár telénél alacsonyabb áron el-sdnl .em lehet. (1906: XLI. t.c. 26. §)
Az árverelnl szándékozók kölelesek bá natpénzlll s kikiáltási ár IOO/»-át kéizpénz-ben, vsgy sz 1881 : LX. t.-c. 42. S-ábzn meghatározott árlolysmmal számítolt óva-dékképes érlékns pirosban s kiküldöttnél letenni, vsgy a bánatpénznek előleges blról leiéibe helyeaéaélöl kiállítóit letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és sz árverési feltételekel slálml. (1881: LX. te. 147., 150., 170. §§; 1S08;U(. t.-c. 21. §).
PONYVA ZSÁK
készítés javítás
HIRSCH és SZEGŐ nél.
Cnk rBwid idáig 1
Kipróbált elsörendfl friss 28°
Tekercsfilm 6x9 cm.
8 felvételes elóliivisaal együtt
88 fillér
SZABÓ ANTAL fotószaküzlet
modern laboratóriumában.
1930. augusztus 5
Az, skl az Ingatlanért a kikiáltási árnál magaaabb ígéretet tett ha többet ígérni senki sem sksz, .köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapllotl bánatpénzt ss állsla ígért ár ugyanannyi szá. za tékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.c. 25. 8 ) Nagykanlzaa, 1936. Jullus hó 17. napján. Dr. tientzlk sk. kir. Járásblró.
A kiadmány hiteléül: Klaa s. k.
ZTS, tStlut.
már tiaíi i- P-l
SZABD ARTAL iptrlilMÉto, M 5.
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzísl-
vagy
Vámcserekönyv
(Szállítási bárcakőnyv) hiinlesitvb
P3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fö-ut 5.
Holherr- Schrantz—Clayton— Shuttleworlh gyártmányú
EKÉK
tlklrpáneél kormánylchicz-zel, pormantas Csapágyakkal, maghoaszabbitott kerék agyakkal, az uj lipusok önmü-Irldö zstrozóval
BORONÁK
2 tagu és 3 tagú, kőnnytt és nehéz kivitelben. VETŐCÉPEK
kanalas- é6 tolóiendszcrben. Oarálák. *aaoaka>*s^<r-
SatlSaaaók. SMtlápráaak. Répaváyók. <ultl>álorak. Rraták. C.lg.t.török.
MexAgNKdnaágl-IrtOrak.
Kaphatók 6a mogtekinthatók nagykanizsai terakatábau :
orszAq József
mag, mfitiágys, rsák, uövényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (A ktzáság w.ll.tt) Telelőn: 130.
I, JatallL trotil
76. évtoJyam 179 szám
Nagykanizsa, 1836. ugusztui 6 csütörtök
Ar. 12
ZALAI
POLITIKAI NkFILéP
-2322
<• UaüóUnWs FM i szia.
Felelő* szerkesztő: Barbarlta Uajoa
I j «!1UU LIJUll .,.„ ,|,.J,

Görögországban elrendelték az ostromállapotot
Kitört az általános sztrájk, amely lángba boríthatja az egész országot - A király feloszlatta a képviselőházat — Szigorú Intézkedések a
rend biztosítására
Görögországgal megszakadt a telefonösszeköttetés
Athén, augusztus 5.
Kedden éjjel 12 órakor, mint azt előre jelezték, Görögországban általános sztrájk tört ki. A sztrájk kiki-áltálát a szlrájkvezérek azzal indokolják, hogy a kormány törvényjavaslatot dolgozott kJ, amelynek értelmében a jövőben minden viszály esetéb0\'"., amely a munkaadók és munkások között felmerül, az állam mint kötelező döntőbiró döntést hoz-n| tartozik. A szakszervezeti szövet-, ség csatlakozott a sztrájkhoz. Az áh-
talános sztrájk egyelőre 24 óráig tart.
A sztrájk igen súlyos helyzet elé állitja a görög kormányt. A sztrájk mögött megszervezett tömegek és elég népes kommunista szervezetek állanak. Tekintettel, hogy a görögországi sztrájk könnyen lángbnfco-rithatja az egész országol, a kormány a király jóváhagyásával e% rendelte az egész ország területére szóló ostromállapotod A képvisel"} házat szintén feloszlatták. Közelebbi jelentések nem érkeztek.
Szaloniki, augusztus 5.
(Lapzártakor érkezett.) Athénnel és általában Görögországgal megszakadt a telefonösszeköttetés. Sza-lonikibe több görög hadihajó érkezett.
A kormány az életbeléptetett dik-taturás intézkedésekkel minden jel szerint ugylátszik elejét vette a kommunista puccskísérletnek.
Macedóniában nyugodt a helyzet, máshonnan sem érkeztek zavargásról jeLentévek.
Péris ujabb fegyveres segítséggel igyekszik megakasztani a madridi „kormány** kikerülhetetlen végzetét
Ujbb francia repOlógépek Indulnak a spanyol „népfront" rabló csó-caelékének segítségére — A francia kommunisták agy millió fontot gyújtanak a spanyol elvtársak részére — A felkelók ujabb és ujabb terOlethóditása — Ellenforradalmi repülőgépek bombázták a kormány hadihajóit, melyek agy német gőzőst megtámadtak
A trancta segítség lángba boríthatja az egész európai helyzetet
Madrid, augusztus 6.
A kormány ujabb rende\'elel adott ki, amelyben meghosszabbítja a fi. zetésl kölelezeltségek fellüKgcsztését A rendelet szerint l)-lg semmiféle fizetési köte\'e/altség nincs, n bank. betűiekből 2000 pezelánál nagyobb összeget, a tekerékbeté\'.ekböl pedig 5000 pezelánál töbtel nem lehet kivenni.
Pái\'ls, augusztus fr.
Tangai-böl érkező jelentés aezrlnt » nemzetközi terü\'elsávon kiutasították a burgest kormány embereit,
többek között a kormány kövelót Is.
Sevilla, augusztus 6.
A sevillai rádióban Llano tábornok nyilatkozatot adott, amslyben bejelentene, hogy a madridi rádió egyenesen a sevillai rádióvétel megzavarására igyekszik. Nem igaz -mondotta Llano, hogy a felkelók átpártoltak volna a kormányhoz Ellenben tény az, hogy a felkelók ujabb területi hódnásokat eszközöllek Így a felkelók kezébe került Valenoia és Aligante is
A követségek egyre-másra felajánlják szolgálataikat az ellenforradalmi kormánynak
Bécs, augusztus 6.
A Spanyol követ első tilkára, aki egyúttal a ma«yar követségi attasé, kijelentette, hogy a továbbiokban "em áll a madridi kormány szolgá. \'atában, hanem felajánlotta szoigáf laWI a bt-g- ni kormánynak Ha-5\'ul«k.Spcn átpártolt n burgosl kor-náoyhuz a varsói spanyol követségi "ta-é Is, rainl Varsóból érkező je-\'""ís mondja.
A spanyol kormány hadihajéi megtámadlak egy német gözöst
Tanger, augusztus 0.
A Sevilla nevű német gőzös a felkelők Wezén levő La Rwje k^kö. tőben kikölölt. A közéltén tevő spanyol hadihajók azonnal lőni kezdték a kikötőt, éppen akkor .amikor a német gőzös kirakodással volt elfoglalva. Több lövedék közvetlen a német hajó inelletl osapott a tengerbe A támadásra a felkelők re ptllögépel viaszoltak, melyed azon-
Portflg^l
nal bombázni kezdték a hadihajót.
Ezzel kaposolatban a német gőzös azonnal szikratáviratot adott fel a Deutschland gőzösnek, amelyben a hajó kapitánya jelzi, hogy véleménye szerint a spanyol hadihajó .támadása egyenesen ő ellene irányult.
Ha élelmiszerrel segíti a Iqlkelö csapatokat
- London, augusztus 5.
A Times szerint a francia kor. mány Igen kényes helyzetbe jut, ha a spanyol kormánynak további segítséget nyujl. Tgen súlyos n portu. gáli\'it helyzet is, mert egyre másra szállítják Portugáliából az élelmiszert a spanyol felkelőknek.
A lop szerint egész Európa egy puskaporos hordóhoz hasonlít, amely hez egyetlen szikra elegendő, hogy f^robtynjon Ez a szikra pe41g * francia .Segélynyújtás is lehet Ezt minden Körülmények között meg kell akadályozni
Moszkváiban gyűjtenek a spanyol „néplront" számára
A Lap ^-nll közleménye, valamint a francia lapok tegnapi élesbaiigu
támadása nem józanította ki a franciákat. A franciaországi kommunisták közöli lázasan folyik a gyűjtés 1 millió frankot akarnak Összegyűjteni a spanyolországi vörösök megsegítésére. 1 !
Hasonlóképen folyik a gyűjtés -mint moszkvai jelentés mondja — S$»VJetoiKK7ország)>an is. \' }íint)en szovjet-kolónia gyűjtést renn<|ezet\'t« spanyolországi vörösök Javára
Páris, augusztus 5. A »Jour« szerjnt H teljesen felszerelt hadigép áll utrakészen, hogy Spanyolországba repüljön A gépeket hivatásos francia puliik Veze-tik, akiket 16.0ÍK) frank\'"1 flzetiíssiel külön erre a célra szerződtetlek
Valencia, augusztus 6. A legújabb jelentések szerint a felkelők elfoglalták Te\'ruel városát, valamint a Malagától dé-lre fekvő Pentat \' t
Genova, augusztus & Ma ismét a kikötőbe érkezett Spanyolországból egy német gőzös, a mely magyar, osztrák, német és lengyel menekülteket hozott n forrongó Spoílyolorszkgból. l
Lapzárta: „r,* pöltfgé p.j» ató-
ségetkaptak afalkaiókl
London, augusztus 5 (Lapzártakor érkezett) A lapok szeri zációképt körlik, hogy tóbb:angoí ré püíőgép, angol pilótákkal elindult Spanyolország felé. A géj>ek célja a felkelők szolgálatába állni. At egyik lap e hirrel kapcsolatban kér.ddst intézett a külügyi hivatalhoz, ahol azt a felvilágosítást kapta, hogy ők csak a liadl({é|>ct\' kivitelét őrzik ellen, ezek pedig nem hadigépek.
^Wlft^ ly WjV^^H f »l«.I . IZV.V ^
m kormányánál
Budapest, augusztus B
(Lp^rtafar Mfitft) Gömbös miniszterelnök Nagytétényben fogadta Darányi miniszteri, majd Budapestre ment és a kormányzónál tett jelentést. Utána a kormányzó \'vj^aiitá^ft. qMpilöre, a njirilsz-ter\'íloöt pedjg.>íagyié(é,níbe."
Budapest, augusztus 6
Kqíw" WiH1?* t* NitíP\'
mlnisilerek ma .közös értekezletet tartottak és azon az ősszel a Ház elé kerülő csalá^védelflriY |aváslütot tárgyalták le. Eí Y" javaslat foglalkozik az egyke és lÖb^gyeWfttkes
zlk majda bakonyi minisztertanács is.
I
feAutt KÖZLÖK*
ttág. áugustiuá é
Ahol egy templomot feleztek meg a katolikusok és evangélikusok
Az 550 éves heidelberg! egyetem árnyékában
dr. Makovlozky Qyula
Irta:
Németország legrégibb egyetemen heidelberg!. Alig pár napja ünnepelte meg a város a tudományok eme patinás »alma Materének* 650 éves jubileumát.
A hajnali napsugár-pirkadást zász lódlszbe öltözött váne fogadta. Ilyen hatalmas zászlólömegel még sohasem láttam. Piros mezőben, középen fehér alapon a horogkereszt, a III. Birodalom, a megújhodott Németország • lobogója lógott p főutak feletí. Az utcasorukban minden hty. felett sodronyköteleket feszitettek ki ós ezen lógott a német újjászületésnek, nekünk talán kissé kommunista színű szimbóluma lepedönyi nagyságban. Ezeken kivül minden ház ablakában különböző anyagból készült kisebb-nagyobb lobogót lengetett a szél.
Inpozáns kép, inpozáns propaganda.

A Rajna felé keletről nyugatra igyekvő INeckar folyó völgyében fekszik ezen ódon egyetemi vároa Az alig fél kilométer széles folyóvölgyet 4500 méter magas hégyek övezik. A régi város alig volt nagyobb, mint a kanizsai vár, ellenben ma 87 ezer lakosa van. A falaki kai körülvett város felett ült Pfalz uralkodóinak székvára. Ma impozáns romokban. A vár egyik épülettömbjét restaurálták. Hatalmas lovagterem, hűvös kápolna, ólomveretes ablakok, faragott mennyezet középkori levegővel telitik meg a belépőt
Az épület várudvari homlokát tör-ténelmi alakok szobrai diszitik. Baf rát&ágosan mutogatták a heidelber-giek, hogy
várukban egy magyar király is meg van örökítve, ki van faragva vörös homokkőből.
A névtáblán a rövid, kalandos ural-kodásu bajor Ottó nevét olvastam nagy osodálkozva.
Maga a város trapezóid alakú középkori település. A keleti oldal alig 150 méter széles, bejárata a Karls Tor. A trapezoid alapja a Neckar mentén halad, mintegy 1 km lehetett a hossza. A folyón egy régi fahíd vezetett át emberemlékezet óta. 1700 körül köhid került helyébe, ma Kari Theodor Brücbe nevel viseli az épitő fejedelemről. A város u felette mintegy 100 m. magasan ülő vár mentében kiszélesedik, u nyugati oldal mintegy 600 m. széles volt. Ezen a részen a Haupt Tojj vezetett a városba. A hegyekre néző déli oldalon volt még e#y kjs kapu, a csengetyü-kapu, a Klinger\' Tor.
A saolozsmázó lelkeknek 3 templom állott rendelkezésére : A Szent Péter, a Szent Lélek és a jezsuita templom. A Szent Lélek templom arról nevezetes, hogy a reformáció Sós az ellenreformáció 80 éves irtó-.. háború ja után
két részre osztották s mind a mai Időkig egyik felében a kathollkusok, • másik felében az evangélikusok dicsérték az Istent
Két évvel ezelőtt az evangélikusok megvették a katolikus részt, a katolikusok pedig uj templomot építettek.
A város u német tudományos élet első gócpontja volt. A heidelbergi egyelem a legrégibb némel egyelem, beszámítva a cseh és osztrák földön épített prágai és bécsi egyetemeket. I. Ruprecht választófejedelem építette és alapította 1886-ban és ezen év október 19-én kezdődtek az első előadások. Csakhamar 56 tanára és 500 hallgatója lett
Az nugsburgi vallásbéke, 1546 után a reformáció szolgálatába állott az egyetem. Négy fakultása volt: teo< .logiaj, kánon és polgári jogi, orvosi és filozofial kar.
A tudományok humanistává alakú-lásénak renaissancejét és az egyetem protestánssá alakulását az 1557-ben tanárul meghívott Meiachton Fülöp fejezte be.
Az egyelem fejlődéve és élete nem volt zavartalan, a háborúk b«rba-
formácló eszközévé lesz Heidelberg.
Az 1803. évben uj tudomány-ked. velő fejedelem lép a trónra. A íjadén Durloch uralkodó őrgrófja, Frigyes Károly újra átszervezi az egyetemet és Baden állam hivatalos főiskolája lesz a jezsuitáktól megvásárolt egyelem.
Az egyetem kellős történelmi neve az alapitó és átszervező emlékéi örökili meg : >Ruperlo~Carola« az egyelem hivatalos neve.
A tudomány harcosaiak előkelő fer dezéke volt ezen ódon Alma Mater. Elég a professzorok közül: Bunser, Kirchoff, Helmholz és Raulve nevét említenem.
A napoleoni háborúk után az újjáébredő Németország é\'etéten jelentős szerepet jáls\'zottak ugy az egyetem hallgatói, mint professzorai. Közel volt Frankfurt, a birodalom központi városa. Heidelberg a Habsburgok osaládi politikáját támadó németség egyik gyülekezőhelye és fellegvára lett.
A 20. századtól kezdve a Jcülföl-diek kedvenc egyeteme. A . Németországban tanuló idegen hallgatók
Olcsó vásár!
Szövet, selyem, mosó maradékok jó méretekben.
Itt a kedvező alkalom intézeti kelengyék beszerzésére !
Singer Divatáruhoz
rizmusa nem kerülte el. 1622rben Tilly felégette a várat és a várost, az egyetem világhíres könyvtárát Rómába küldte. 1626-ban újra protestáns lett az egyetem, níajd 29-ben megint katolikus. Ezután pár évig alig lézengtek itt a hallgatók, ugy látszott, hogy a lassan 300 éves múltra visszatekintő egyetem elpusz tul, kulturmunkája a történeti homály ködébe vész, az újra szervezett könyvtárat pedig a nemtörődömség pora fedi be. A sors ujabb osapást mért a tudomány eme templomára: 1693-
ban porrá égett a vároa. Végre 1700-ban ismét megindul az élet a tudomány eme vásárcsarnokában. Vilmos János választófejedelem 1712 17 között uj épületet épi. tett a lélek művelésére, ez a mai öreg egyetem. A jezsuiták kezébe került a vezetés és Így az ellenre-.
többnyire itt tanultak, mert elsőren* dü professzorok vezették nz intézem tekel. A világháború óta és a nemzeti szocialista Néme\'.ország megalapítása óta még több idegen keresi fel. Elősegíti ezt az évenkint tartandó 6 hetes nyári kurzusa is.
Egy Heidelbergben tanuló amerikai diák már 1880-ban elkezdte a gyűjtést, hogy egy üj központi épületet épilsei>ek. 1927-ben kezdték meg ezen épület építését és 82-ben fejezték be. Az adományozók nevét emléktábla örökili meg.
Egy magyar neve Is szerepel:
Zukor Adolfé, a nagy fllm-produoeré.
Az összes német egyetemek közül Heidelberg csatlakozott először a nemzeti sozcialista mozgalomhoz. A tudományos világból először ez az egyetem állotl a oacional-socialista
Városi Mozgó. Szerdán és csütörtökön!
I. Újdonság I Ida Wüst, Ralph Roberts és Albert Paulig mulattató vígjátéka:
Nem vagyok én kapitány
II. Szőke Szakáll frenetikus sikerű magyar filmje:
Barátságos arcot kórok,
Előadások kezdete 5 és 9 órakor JU ele* előadás mindkét napon filléres I
Székrekedésnél, gyomorrontásnál, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, májduzzanatná\', vérfódulás-nál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes Ferenc József keserüvizet — A belorvosi klinikákon szerzeit tapasztalatok szerint a Ferenc József viz az ideális hashajtó minden jellemző tulajdonságát egyesifi magában s igy állandó hisználatra — különösen jól táplál!, kövér férfiaknak és nőknek — feltétlenül alkalmai.
Világnézet szolgálatága. Ezért az 550 éves jubileumát ülő egyetemet azzal jutalmazták, hogy
„Németország legrégibb és legifjabb egyeteméinek nevezik.
A/ átszervezett és modern intézetekkel ellátolt egyetem közkedveltségnek örvend, ma is folyik az uj klinikák, kutató intézetek építése. Az egyetem nekünk talán szokatlan fakultásokra és szakcsoportokra van felosztva. Hét kara van : I. Evangélikus theologia, II. Jogtudomány, III. Államtudomány : 1. Nemzelgazda, 2. Közgazda, 3. Tolmács, 4. Újságíró. IV. Kulturludomány : 1. Filozofia, 2. Germanisztika, 8. Uinyelvészet, 4. Ö-nyelvészét, 5. Történet, 6. Zene, 7. Testgyakorlás. V. Orvostudomány 1. Med. univ., 2. Med. szak, 8. Fogorvos, 4. Gyógyszerek. VI. Természettudomány : 1. Biologi", 2. Kémia, Fizika, 4. MaUmatifra, 5. Geológia, ásványtan, 6. Csillagászat, 7. Földrajz. (
Ez a felosztás a mi egyetemi felosztásunktól nagyon elüt A hallgatók és végzett tudományos búvárok részéie igen sok intézetet rendeztek be. Füvészkert és állatkert is található a városban. Még ma is épitik az uj kutató intézeteket.
A város ipara a világpiacon nem játszik szerepet, csak helyi ipara van, hisz nem is fejlődhetett ki ipar. Manheim Luwigshafen 250.000munkást foglalkoztató iparváros Van a közelében.
Történelmi levegő uralkodik a szük uccókon. A förténe<mi multit a város jól gyümölcsözteti. A tágas, várudvarban szabadtéri ünnepi játékok fotynak minden év ntyarán, ami a város idegenforgalmát erősen növeli.
■elegebb!
Prognózis:-A nyugati szél gyengül, egyes helyeken záporeső, zivatar, a hőmérséklet kissé emelkedik.
Naptár: Augusztus 6. Csütörtök. Rom. kat. Ur szlnv. Protestáns Borta. Izrael. Ab hó 18.
Gyógyszertári éjjeli ssolgáUt « ht, 15-ig a Fekete Sas gyógyszertár FŐ-ut 6. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőifürdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
- LAKBERENDEZES • mai pénzszűke mellett is mindenki részére igen olcsón beszerezhető Kopsteín Lipót Magyarország legnagyobb butorárobá-____*ü
1938. lueulilus 6
Olcsóbb lett
a Zalai Közlöny és a Tükör együttes előfizetése
Amikor a Tükör első számai megjelentek és a Zalai Közlöny előfizetőihez olcsó kombinált előfizetési árban eljutottak, az olvasó közönség csodálata fogad a. Csodálkoztak azon, hogy ilyeQ lapot Magyarországon is elő tudnak állítani, még hozzá fillérekért. Az volt az általános vélemény, hogy tatalmában irodalmian gazdag, változatos, kiállításában luxuriőz fJyóirat, amelynél szebbel a nyugati külföld sem nagyon diosekedhetik, nem fogja sokáig birni a fi lérts árai mellett. Ehelyett az történt, hogy a Tükör kedvence lett az in telligens, uri magyar közönségnek és olyan hatalmas módon megerö södölt, hogy kiállta a kezdő idők próbáját s azóta is egyre gyarapodva fémjelzi a m gyar folyóirat-kultura fejlettségét.
Nekünk, kanizsaiaknak, annyival is kedvesebb a Tükör, mert a város kedves ismerőse és barátja
Révay József, a kitűnő tollú rr.\'igyar író, nagy képzettségű tudós és lebilincselő előadó szerkeszti.
A Zalai Közlöny uja b áldozat vállalásával lehetővé tet c összes előfizetői számára, hogy az eddiginél is olcsóbban jussanak ho-zá a Tükör-höz. A Zalai Közlöny és a Tükör eddig kombinált előfizetésben havi 2 96 pengőbe került havonta. Ezt az összeget htvl 2-90 pengőre szállítottuk le
mindenkinek, aki volt vagy újonnan belépő együttes előfizetője az or zág legrégibb vidéki napilapjának, a Zalai Közlöny-nek és a legfiatalabb, egyben legizmosabb szépirodalmi folyóiratnak, a Tükör-ncY.
Az együttes előfizetést báimikor meg lehet kezdeni, erre vonatkozó szándékot vagy a Zalai Közlöny kiadóh valalában vagy a pé.izbcsze-dőnél kell jelenteni.
■=> A novalAlnUxatokbeu jól Ismert, kitűnő minőségű SchUtz-kelengyével küldje intézetbe gyermekét.
ZALAI KÖZLÖNY
Menekülő magyarok csoportja érkezett a spanyol pokolból a nagykanizsai határállomásra
Minden pénzükből és értékükből kivetkőzve, puszta életüket megmentve érkeztek a magyar határra — Gyűjtés a nagykanizsai pólyaudvaron — További menekülő magyar csoportok érkezése várható
Érdekes je\'enelnek voltunk szem-tanul a trieszti gyorsvonat befutásánál a nagykanizsai állomáson Amikor az utlevéleHenőrző rendőrtisztviselő, dr. Rácz Gyula fogalmazó végigvizsgálta a komikat, az egyikben égy frnagyaírul tesz.\'lő csoportot talált spanyol ut\'eve\'eVkel Csakhamar kiderült, hogy 18 magyafj akik a spanyol pokolból menekültek mert otl ma senkinek sincs biztonságban az tMete. A menekülő magyarok jobbára festőművészek, árlisták, táncosnők,, énekesnők, iparosok kik már iveken át künn voltak és olt kere\'lék me? kenyerüket A vérzl-vatar azonban őket is merekülésre Késztetle. Rendkívül szövevényes uton, furfanggal és élelük kockáztatásával tud\'bk csak hajóra ülni, amely egészen Triesztig vitle őket, ahonnan a magyar konzulátus egészen Nagykanizsáig segjtet\'e CNet. Minden fillér nélkül tirkezlek mesr a magyar határra. Csak a ruhával, ami rajtuk volt. örüllek, hogy puszta életüket meg tudták menteni a rettenetes oszágból, njiol testvér a testvéri gyilkolja és öli, mert az más politikai hitvallást vall, vagy más vl\'ágnézete van.
Volt közöli ük több ragyogó szép-ségü artistanő, akik a nagyobb városok etabbllssemenl jelben voltak leszerződve. de mulatóhelyüket rommá lőtték a polgárharcban. Arcukon még otl tükröződik vissza a rémület, amikor elmondják azokat a borzai^ mas eseményeket, amelyeken átestek és amiről a napilapok már részletesen beszámoltak.
Nemcsak mindenben meperösi\'ika lapok tudósításait, hanem kije\'entik, hogy a lapok csak halványan adják vissza mindazt, ami most Spanyolországban történik. Mintha az egésa pokol felszabadult vo\'na, mondják. Egyik a másikat denunclálja és már viszik is u népfront emberei a szerencsétlen cuballerot a fal elé Egy durranás és végigvágódik a földön. És folytalják a véres játékot másutt. Ez a rend és jogbiztonság van most odaát a »népfronl« uralma alatt. Mint mindenütt, ahol a moszkvai vörös karvaly ütötte fel a fejét. Sirva mondják el dr. Rácz fogalmazónak, hogyan menekültek hahóra, mindég
pillanatban remegve, hogy elhurcolják és visszaviszik őket. Az olasz konzulátus vette őket védelmébe. Mindegyikük bizift abban, hogy az ellenforradalmárok, vagy ahogy ők mondják a fehi\'-rek, levetik a vörös népfront fosztogató, rabló és gyújtogató csőcselékét, amelyet a kormány urai rászabadítottak uralmuk biztosítására a városok jx^gá-raira.
A perron közönsége szörnyűködve hallgatja az egyeseket, amint ki-ki a maga élményét és menekülését mondja, még most is fé\'énken körülnézve és remegve az áté\'tek haíása alatt.
A vonatnak tovább kell indulnia, azonban egyiknek sincs pénze a továbbutazásra. Dr. Rácz fogalmazó - az i\'ycnkor érvényben levő szabályok és utasítások alapján, felkéri őket, hogy szálljanak le a gyorsvonatról és várják meg a személyvonatot, mlg ő elintézi a formalitásokat, hogy előlegezve a viteldíjat, indulhassanak tovább.
EJ<kor közbelénett a gyorsvonalon utazó dr. Bezerédy Andor nyug. miniszteri tanácsos, aki egy pillanat alatt gyűjtést rögtönzött az állomás utazóközönsége közöli, ő maga járván elő jópéldával megfe\'elő adománnyal és csakhamar együtl volt egy ősszeg, hogy a 18 menekülő magyar tovább folytathatta útját Bu-« dapest felé. Persze dr. Bezerédy köa benjárására.
A trieszti gyors tovább vitte n 18 menekülő magyart, hogy részint Budapesten. részint más városban hozzátartozóiknál várják be a spanyolországi fejleményeket, amikor megszűnik a rablógarázdálkodás és ismét mindenki békésen fo\'ytathatja munkáját, hivatását és nem kell félnie, hogy fegyveres hordák kihurcolják éjszaka idején pihenőhelyéről.
Hazaérkeztek a spanyol pokolból. Mert 111 biztonságban vánnak. Itt béke, nyuga\'om, rend és jogbiztonság uralkodik, amilyent mt\'-g egyetlen más államban nem találtak.
A vonat már messzire járt, de a kendőlobogtatások a száguldó triesztiből még mindig a nagykanizsai perronon á\'ló melegszivü közönség* nek szóllottak... (B. R.)
Mindent együtt talál
aj
A szállodában i
teljes komfortot. A kávéházbani
100 ujeágot.
A aBrfizBbani
200 ételkülönlegeeséget és Bura Sándor olgány-muzsikáját. A télikariban i
délutáni-esti tánoot és n llnloxky rádió jazz-zene-karát.
Budapest, Rákóczl-ut 58.
A Metropole valamennyi üzemében elfogadják fizetésként a Provincia kedvezményes pangfieielvényt.
i vizsgálóbíró szabadlábrahelyezte a rendőrgázoló aoffőrt
Az eljárás azonban tovább folyik ellene
Dr. Imrefi László k|r. törvénysézkt biró, .1 vizsgálóbíró helyettese a fotf. házból niiga elé vezettette a ren-dórgázoló fiatol sofffirt, Szlamek Józsefet, akt hangsúlyozta, hogy a sötétségben nem látta a Horthy-utoil tovahaladó rendörörsaemel Dr. Im-refy, leklnleltel arra, hogy Szőrméknek rendes foglalkozása van, büntetve nem volt, szökésétől nem kell tartani, szabadlábra belyezle Sztaw meket. Miután a kir. ügyészség Is belenyugodott a szabadlábrahelyezé-sl végzésbe, Szlamek még a délelőtti órákban elhagyta a fogházat. Az eljárás azonban természetesen tovább folyik ellene
— If.il nyárt .lomieió erőjével hatott városunkban a SohBtz Áruház Idényvégi kiárusítása. A vevők százat korosték fel már az olső napokban a hatalmas áruházat Telo a város a már közismert Illa olmkés csomagokkal, mindegyikben valami kellamee meglepetés. Mint mindig, SchUtz moM Is kitett magéért
- ÍHélyeMuiijtök laldlkolópl Oét-tőn délután 5-tól 8-ig • pannoni* Hátié kiitermébax
Idényvégi kiárusítás aug. 3-17-ig
A visszamaradt nyári árukat, valamint a salson folyamán felgyülemlett maradékokat
nagyon olcsón kiárusítom!
Intézeti kelengyék minden kivitelben legjutányasabban vásárolhatók.
Kirschner Divatáruház.
ZALAI KÖZLÖNY
IWt. amunlul 6
Nagykanizsa város jól sikerült úszóversenye
Nagyszámú és díszes közönség jelenlétében rendezte meg Nagykanizsa város Dévényi testnevelési tanár irá. nyitása mellett városközi úszóversenyét.
Az uszószámokban tejjes sikert arattunk, amennyiben a pontversenyt 30 :23 arányban nyertük meg.
Vizípólóban sokkai jobban szerepeltünk, mint Szombathelyen a 7: 1 eredmény ellenére is. (Ez volt az első eset, hogy kanizsai csapat Szombathely kapujába gó\'t ludott dobni.)
Részletes eredmények a következők:
100 in. gyorsúszás; 1. Dus Sz. 1.12. 2. Erhardt Sz. 1.12.1. a Krása Nk. 1.12.4. Krása még mindig nincs a két Aét előtti formájában mert akkor 1.10-ot tudott 100 m.-en, amivel vasárnap a 100 m. gyorsúszás győztese lelhetett volna.)
100 m. hátúszás: 1. Kovács Nk. 1.27.2 (helyi rekord). Kovács n.igyon szépen fejlődik, idén elérheti az 1 20-as formát, ami már nagyon szép teljesítmény. 2. Czulck Nk. 1.30.6 (szép teljesítmény). 3. Szenti Sz. 1.30-
200 m. mellúszás: 1. Perlaki Sz. 3.198. 2. Szerdahelyi Nk. 320. A Jeg-szebb verseny, a kerületi bajnok Per-laki csak karcsapással győz a helyi rekordot úszó Szerdahelyi ellen. 3. nittera Nk. 3 32.
400 m. gyorsuszás: 1. Krása I. Nk. 6.16 4. (Krása két uszoda hosszal köny-nyen nyeri a versenyt.) 2. Kelemen I. Nk. 6.20.2 (legjobb eredménye), a C.zulek Nk. 647.
3x33 egyharmad m. vegyes staféta: 1. Nagykanizsa <A» csapata 1.08. (Ko-vács, Kelemen, Krása I.). 2. Szombathely cA» csapata 1.00.8. (Szenti, Hajdú, Erhardt). 3. Szombathely <B> csapata 1.11.3. (Radnai, perlaki, "28até).
Ez volt a verseny lcgizgalmusubb száma. Szombathely vegyes stafétája ezalkalommal kapott ki először, amióta csak versenyez.
4x33 egyhannad m. gyors-staféta: l. Szombathely csapata 1.198. (csaté, Dus, Schultheisz, Erhardt). 2. Nagykanizsa «A» csapata 1.25.2. (Márai, Kelemen I., Kovács, Krása I.) 3. Nagy-
HALLÓ, BERLIN!
SZÁNTÓ GYÖRGY REGÉNYE 14
— A déli szigetekre megyünk hát, Toni. Pompás lesz. Százezrenyi papa-gály fogja a fákon tollait bonloglitni.
— I\'apagály? No, az van bizony ott elég. De várjunk egy kicsit. Akkor Marseiilenek megyünk, onnan a Földközire, vagy Afrika liosszában lefelé, ahogy tetszik. Az első esetben a Szun-dákat csavaroghatjuk végig, ha i>cdig Tangernek megyünk, akkor Mudugas-karról vagy Jóreményfokró\' indulunk a déli tengerr.-. Boxolás szeni|>ont-iából az előbbi csel jobb. A fontos, nogy még az esős évszak előtt érjünk le. Két hónapunk vun már csak. Merre megyünk hát?
Adoré lehunyta szemeit és nem fe-lelt. Csak semmi program.
XI.
Berg későn ébredt, fis amikor a szomszéd szobában felesége hangját meghallotta, szeretett volna újra el. aludni, hogy ne hallja ezt a nyávogó affektált hangot. És addig aludni, a meddig ez a hang egyáltalán meg nem szűnik örökre. (
— Nem, hiszen nem kívánom én Lca halálát — gondolta görcsös ásitás közben — csak a hangját ne hallanám soha többé. Nyaffadt. Az életembe gázol evvel a nyaffadt hangjával.
• Dideregve, fogvacogva nyújtózott és a válási eshetőségeket mérlegelte.
— Na, tal^iKcsak nem fázom, ö, itt
X \\ ,
kanizsa B» csapata 1.32. (Koch, Czulck, Szerdahelyi, Begidsán).
Kiegészítő verseny: 100 m. fiu gyorss 1. Radnai 119.8. 2. Klugcr 120.8. 3. Gábor. (Mindhárom Sz.;
100 ni. mellúszás: 1. Krása II. Nk. 1.37. 2. Albert Sz. 3. Polgár Nk.
66 kétharmad m. fiu hátúszás: 1. Pc-rényi Nk. 1.06.5. 2. Krása II. 3. Bédci.
33 egyharmad m. baba-verseny: 1. Horváth Marika. 2. Tóth Magdi. 3. Vidonyi Lívia.
33 egyharmad m. békaverseny: 1. Raab Viki 32.5 mp. 2. Stern Miklós 62.8 mp. 3. Sáfrán 1.35 mp.
A verseny rendezésénél tevékenyen közreműködtek Krátky György, á ver-senybizollság elnöke, Kelemen Ferenc pénzintézeti igazgató, dr. Vit Ferenc ügyvéd, Szilágyi György, dr. Skaloud Ferenc versenybíró, Ozorai Ferenc és Varga Lajos.
Dévényi József testnevelési tanár is mét bebizonyította elsörcndüségét.
volna az ősz? Persze, hogy itt van. Esőcseppek makacs. kopogása az ablakon, köd itl van a szobában. Jó ez a néger revü, hiába. The chocolade kyddies. Istenem, az a Douglas hogy táncolt tegnap este. Tegnap? Butaság. Mindennap igy táncolt. fis a fekete jazz halk vonítása. Hogy vonitanak azok a büdös négerek. Az őserdők Után vonitanak a ködből, a piszkos aurópai nu\'lropolis éleiéből. Mclropo-lis, HelioiJoJis. Bizony ez nem sikerült. Csupa fizetett kommüniké. 0, hogy kellene\' már nekem egy olyan lapban kritika, amelyben nem hirdelünk. Vagy egy olyan embertől, akinek nincs tőlem várni valója. Az Íróasztalnál kéziratok özöne fenyeget, hiába mondom, hogy nincs pénzünk, orozva akarnak megtámadni és a hálám mögött vihorásznak, hogy örökkön a feleségem kéziratait pofozom be, most is ez csinálta készre az IJFA kasszáját, ez a Hclio-polis. Igen, Josefíne Baker, ez egy női Adoré alakja ugyanaz fehérben. De mi bajom van vele? Minden ujjam-ra tiz nőt kapok. És ő mégis kell, mert a másé. Nem, ez marhaság. Azért kell, mert szép. Okos. Hideg. Azért kell.
Kopogás.
— Igen, lehet,
— Ma magam hoztam bc a postát. .Képzeld, Colombóból irt Adoré. Nesze.
Képeslap. Kikötő, furcsa színek. Téglavörös fövény, eXollkum, idegenszerű házak, pálmák között az első felhőkarcoló. Tizenkét emelet. Bizto-
NTE—Marcali 5:3
Kellemes kirándulásnak Ígérkezett ezen futballmérkőzés és hogy egyáltalában nem Így történt, az főként a biró abszolút gyengeségének és hozzá nem értésének tulajdonítható. Az NTE a következő csapatot szerepeltette: Csondor — Farkas, Arany — Csáki, Ritter, Kudich — Baranyai SzoHár, Szendrői, Kiss, Csász. Kezdéskor az NTE röglön támadólag lép fel, szebb-nél.szcbb akciók futnak, melyekből az első negyedóra után már 4 :0 vezetést érnek cl. A tréningnélküH csapat nem birja az erős iramot, inkább iskola-játékot folvtat.
Marcali is szórványosan támad, melyek — főként Csondor rossz formája miatt — 3 gólt eredményeznek. A második félidőben az NTE ujbói erősil, de csak egy gólt ér el, mert a biró és «cgyéb» "körülmények ebben megakadályozzák. A csapat máris jó, egy-két heti tréning után komoly fel. adatokra is képes lesj. Góllövők: Szol-lár (2) a mezőny legjobbja, Csász (2) és Szendrői.
Marcali fejlődésképes cgyültes, érdemes volna a csapatot ép ezért a kaposvári II. oszt. bajnokságban Tn-ditani.
Meg kell azonban jegyezni, hogy a népünnepély és az ezzel \'kapcsolatos .jó hangulatban» levő tömeg nem
san hotel. Fehérlik az ultramarinég alatt. Előtte fekete kétkéményes óceánjáró, kávészin vitorlások. Milyen szép név: Ceylon. Azt mondják, itt volt néhány százévezred elölt az Éden. Adoré Ghinn és Toni Bredier olt állnak egy almafa /ilatt. Két szép akt. Kisportolt testek. És a sátán ott kerge-tődzik az almafán, fckelcgyűfüs kígyó képében. Festette Cninach Lukács-Nem, valami modern, mondjuk WiHy jackel. Két szép lest, emberi forrná^ fehérlő épületei karcsú iáboszlopokon, trópikus napsütésben. Ceylon.
— Köszönöm, édes Leám. Nagyon kedves vagy, hogy magad hoztad bc. Nagyon kedves vagy ...
— \'I\'e is. Heggel hatkor jöttéi haza. A szemeid véresek az italló\', füsttől. Tudod, én sem vagyok filiszter, de ez már túlzás.
Berg felült az ágyban. Clnóbcrse-lyem pizsamája nagy pipacsként virított a villa fehér hálójában.
— Nem kell ma reggelizned alább — kezdte az asszony. — Mindjárt ebédhez ülhetsz. Felvételek nincsenek ma. Tedhoven telefonált az ateliéből, a darabja ügyében keresett, részleteket akart megbeszélni veled, azért keresett odakint.
— Babelsbergbcn ? — kérdezte két ásitás közölt a főrendező.
— Nem, Transvaalban — morgott a vőröshaju, sovány asszony.
— Jó, jó, azért ne egyél mindjárt meg. Gyere ide.
-- Nem. Azt már nem- Más nőkről
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ara I pengő 10 fillér
Kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában
Fő-ut 0. u. alatt
megfelelő környezet egy komoly mérkőzéshez.
A marcalii szükségbiró lehetetlen rosszul vezette a mérkőzést (3 tízenegyesi Ítélt az NTE ellen).
Ifjúsági mérkőzések
AUUa-NVTE II. 6:2 (6:1) AUlla az első félidőben egész jól játszott, a második félidőben azonban visszaesett. Waldman Ernő jól vezette a mérkőzést.
NVTE I.—Ipariskola 3:1 (2:1). A vasutasok fölényben játszanak és eredményesebbek Is, mint az Ipariskola játékosai, akik egy-két jó helyzetüket nem tudták kihasználni. Gerencsér jól bíráskodott.
Reménység I.—Levente FC 2^0 (1 :0). Az első félidőben a sáska kapus egy kapufáról pattant lövést gólba fejel. A második félidőben Szabó ismét gólt szerez. A Sáskák tartalékos csapatában Farkas a mezőny legjobbja, Herczeg, Gödinek Gerócs játszottak jól. A Reménységnél Steiner, Vil-csek, Szabó, Kődbaum és a közvetlen védelem jó, Boda a játékostársai r»$ dalásalval igyekezett magára vonni a figyelmet. Bakter sáska játékos durva játékért kiállítva. Putn kitűnően vezette a mérkőzést
—k—n—l—
álmodtál és most engem akarsz. Vagy inkább őket. Rajtam keresztül.
Az eső zuhogott. A messzeségben gyárszirénák búgták a déli szünetel, gyárkémények magaslottak a szürkeségbe, mint kialudt íároszok. ösz volt a tér minden i>orcikájában, hazug szeretkezések ideje.
Megebédeltek. Mindketten sokat és mohón eltek, de különösen a forró feketében éldelegtek. Az asszony furcsákat beszélt és nehéz nádvégü" cigarettákat szilt.
.— Nem irok többé. Hülyeségeket Írtam. Nem is tudom, mi a fil*nf. Tegnap este láttam a Potemkint.
A rendező idegesen rezzent fel a szóra. Kollégái hetek óta beszéllek a filmről, amely jönni fog. Az orosz követség kereskedelmi megbízottja kötötte le a legnagyobb filmkőlcsönzővel. Valami SamuiI Eisenstein nevű építész rendezte. Tegnap volt a sajtó-bemutató. Ez elöl szökött ő meg a revübe. Ez volt az a füm, amelytől féltette élete főművét, a Hcliopolist.
—■ Nem a te munkádat rombolta össze — mondta vigasztaló hangon az asszony. — Nem a formát szárnyalta tul, hanem a tartalmat. És amellett nincs is tartalmú.
—• Hogyan? Nincs tartalma?
Az eszme. A világnézet Ez minden. Nem kell oda se főhős, se sztárhősnő, sem törlénés, sem konstrukció. A tömeg játszik, se eleje, se vége. Akár az életnek.
(Folyt kőv.)
ím i •• I r • w •« r
ízKooesi
Hihetetlen olcsó árak
3-tól 17-ig.

(83(1 •UtUtttin6_
ÍAUűtOZLÖK*
_ (Hivatalvlzagálat a városházán)
Vitéi Márk vármegyei főszámvevőség! főnők vezetése alatt a megyei számvevőség a szokásos vizsgálatot tartja a városházán. A vizsgálat több napig tart. _ (Házasság)
Oltay (Oszeszly) Baba, a pécsi Nemzeti Srinház primadonnája és Kőrössy Zoltán, a pécsi Nemzeti Színház láncoskomikusa és rendezője f. tió 4-én Csurgón házasságot kötöttek. (Minden ktllön értesítés helyeit).
— (Elítélték a tárcadobáló szélhámosokat)
Megírta a Zalai Közlöny azt a furcsa rablási históriát, amelyet a sftjlőri országúton Kirlcs János és Skaha Holdizsár napszámosok köveitek el. A két napszámos, mint ismeretes, egy üres tárca eldobásával léprecsalták Kulcsár István baki gazdát, akitől 130 pengőt raboltak el. A nyomozás megállapította, hogy a bünügy kitervelője a 41 éves budapesti asztalos, Skaha volt. A csendőrség hamarosan elfogta mindkét szélhámost, bekísérték az egerszegi ügyészségre, ahol a vádirat elkészítése és a bizonyítási eljárás lefolytatása ulán azonnal a törvényszék elé állították őket. A bíróság bűnösnek mondotta kl mindkét csalót és Kiricsit 4 hónapi fogházra, Skahát pedig 6 hónapi bőrtönre Ítélte. Az Ítélet jogerős.
— N«iy forgatom Singer DlvatAruhál olcsó vásárán I
— (Műsoros est Balaton* fenyvesen)
A balatonfenyvesi rom. katholikus templomalap javára a pécsi Eme-rikánás egyetemi ifjúság nivós műsoros estet rendezett Zsögön Qéza dr. pécsi rendőrkapitány, egyházközségi alelnök rendezésében. A kitönoen sikerűit műsoros estet, amelynek műsorát Szécsey Béla pécsi tanár konferálása nyitotta meg és amelynek műsorán Várhely Imre dr., Szíjártó Maca, Melczer Andor, dr. Horváthné, Bánfalvy Klárika, Hajnal Ernő, Szllassy Lajos, Pogány Lászlóné szerepeltek szavalataikkal, táncaikkal, hangutánzó előadásukkal, vidám felolvasásaikkal és énekszámaikkal, Igen nagyszámú közönség élvezte végig.
- A Schati-lulugy. tarlóé ót ló, ára méltányoe, aki csak használja, dicaérl.
— (Három lovat agyonaujtott a villám)
A minapi vihar a vásárosbéchez tartozó Diós-pusztán becsapott Hencz Jtaef pusztablró Istállójába és három lovát agyoncsapta, a negyediket megbénította. A villámcsapástól az istálló is meggyulladt és a gazdasági felszerelésekkel együtt az egész leégett.
it
MA
A
HL
Az elafi két magyar olimpiai bajnokság
Kárpáti Károly a könnyűsulyban, ZomboH Ödfin a lég-súlyban nyert bajnokságot — Rendkívül meleg ünneplésben részesítették a két magyar bajnokot — A német birodalmi sportvezér ebédet adott a magyar versenyzők tiszteletére — Győztesen felrepült a diadalmaa magyar zászlé — Kelemen Kornél hédolé távirata a kormányzéhoz
Berlin, augusztus 5. A már közölteken kivül a keddi nap eseményeiről még a következők ben számolunk be :
Kelen az 5000 métenes sikfulás finisében lemaradt, csak 7-iknek tudott beszaladni. Nem kerül tovább a döntőbe. Hasonlóképen kieseit az 6000 méter elődöntőjében Szilágyi is Varga Ilus és Elek Csibi az elődöntőben győzőt!, mindkét tőrvi?v vónk tovább jutott.
Kovács gátfutónk, bár mindent megtett, ami tőle telett, a középdöntőben elvérzett.
Sir, u 200 méteres sikfulás elődöntőjében nem kapott helyezést, ötödik lett és kiesett. Gyenes ahar* madik előfutamban negyedik lett, igy ö sem jutott tovább.
Hölgyek tőrvívásánál Bo^átl Erna kikapott és kiesett. A magyar férfi-tőrvivók sem jutottak tovább: az amerikaiaktól kapott vereség okozta kiesésüket.
Az ötezer mélenes síkfutás elődöntőjében Simon osak a 9. lett és igy ő sem juthatott tovább, bár a verseny eiejé ő diktálta az iramot az egész mezőnynek.
Első a Serafi lett, második egy dán versenyző. I |
806 centiméterrel az amerikai néger csodaatléta, Owens, megnyerte második olimpiai bajnokságát. Második a német Longer lett.
Berlin, augusztus Az egész magyarság nem kis örömére kedden éjjel megszületett az első két magyar olimpiai bajnokság. A szabadstílus birkózásban Kárpáti Károly a könnyüsulyban, Zombory Ödön pedig a légsulyban nyert ojjmpiui bajnokságot.
A két győzelem a berlini magyarok hangulatát jóval feljavította, az ünneplések egész során éltelik a két magyar olimpikont Maga Von Tschanv mern und Osten birodalmi sportvezér ebédet adott a magyar és görög versenyzők tiszteletére," azon meleg sza-vakkal emlékezett meg a magvarokról és a magyar-német kapcsolatokra üri-lelte poharát.
A győzelemmel kapcsolatban Kele men Kornél dr., az OTT elnöke a következő szövegű táviratot intézte Horthy Miklóshoz, Magyarország kormányzójához
—* 53 nemzet legjobbjai versenyében a berlini oUmpiászon idegölő küzdelem után megszületett az első két magyar olimpiai győzelem, örömünk-
3-tél 17-ig
Habselyem vásár
Filléres árak! í

ben sokstüeter m&M osztozik és őrül a magyar győzelmi «Uzló , loJ*>-gásának. hódoló tisztelettel köszöntjük a fŐméltóságú urat, mint a máflyjr sport megértő barátjít. ,
Vívóink, rudugrófnk ét öttusázóink tovább jutottak
Berlin, augusztus 5 Szerda délelőtt kezdték meg a modem i>en lation negyedik számát, » 300 méteres úszást. Hét futam indult, Barta az első futamban ® 3. lett 5.04.8 mp.-cl, Balázs a 4. futarfibsn első lett 4.54—cl, Orbán a hatodik futamban második lett 4.23 p--«i ki-tünő idővel és ezzel az egész mezőnyben is második lett a 300 méteres úszásban.
Az öttusának összetett versenyének állása: 4. Orbán holtversenyben az olasz Abbaval, 7. Barta és 23. Balázs.
Berlin, augusztus 5 Szerdán délelőtt került sor a diszkoszvetés selejtezőjére. Donogán nem jelent meg, igy csak Madarász Indult, de ő is kiesett.
A rudugrás selejtezőit nem lehetett megtartani a rossz idő miatt. A stadionban azonban igy in 50.000 néxő gyűlt össze.
Berlin, augusztus 5. (lapzártakor érkezett) A késő déli órákban a rúdugrás selejtezőjét mégis megtartották. Zsuffka és Bácsalmási könnyen vették az előirt 3#0 cm.-t és mindketten továbbjutottak.
Ugyancsak szerdán kezdték meg a férfi egyéni tőrvívás küzdelmeit is. A magyar színek mindhárom képviselője: Maszlai, Baj és Hátszcgi győztek és továbbjutottak.

A mai naptól kezdve élőm közöljük az olimpiai eseményeket:
Ma, szerdán délután 4 órakor a rudugrás döntőjére kerül sor.
Fél 5-kor India—Magyarország gyep-hockcy mérkőzés. Ugyanakkor az olimpiai stadionban a 110 méteres gátfutás előfutamai.
5 órakor 1500 méteres síkfutás (előfutamok).
6 órakor Lengyelország-Magyttr-osrzág futbsülmérközés, második félidejét a magyar rádió is közvetíti.
Este a tör egyéni versenyek és a súlyemelés kerül lebonyolításra.
Holnap, csütörtökön délelőtt a modem pcntatlon, a tőr egyéni é, a céllövészet versenyeinek folytatása.
Fél 11 órakor a 400 méteres síkfutás előfutamai: Zsitvay, Rebényi.
Ugyanakkor a hármasugrás selejtezői (Somló) és a gerely vetés selejtezői (Várszegi).
11 órakor a görög-római birkózás előmérkőzései.
— (Frontharoos Bajtártik)
f figyelmét felhívjuk, hogy Kóbor Jancsi bajtárs, a frontharcos bajtársak és családtagjainak, cirkuszában az első ülőhelyeken cca 16 százalék engedményt ad.
— Olc.ó vásár Slnger Divatáruházban.
— (Ujabb gyújtogatás Zalában)
Káptalantótiban minap kigyulladt a falutól teljesen különálló, magányos zsuppfedeles ház és teljesen leégett. Tekintettel, hogy minden jel gyuitogatásra következtet, a csendőrség megindította a nyomozást.
Í kiárusitás (aug. 3 17)
Vásznak, selymek, maradék árok szenzációs olcsó árban Intézeti kelengye anyagok
nagy választékban:.
Golenszky Ferenc
divatéletében
Fft-nV

jös.
A Kóbor-cirkusz
kadái *Madáaa a ressz idölárás fflfartl HnisrS^I, iff a, szerdán azonban, aifwnttyjbeo az W6 engedi, megtartják a megnylIó-elfladásC A dMm .loMnW&eq szép <* értéátts mQsorMI. UmwHtt a köeismerl Kóbor Jancsi mOso\'át, aki páratlan (ehelsí&íl aAí Itgpjabb kupiéit és tencszájíiait. Budapest, Bécs, Berlin
t» pirit taps?) ntíti Itt wuUlkOíik te a Mt MwU, valamint a két (Mifjloolsbainwmttö mutatványaival. Míg sokan vissza fognak em-lékeiei a két Hmánra is, akiknek világWres produkciója a zenélő kutya. Pompás sorozatok és még számos kitűnő szám teszi teljessé a műsort. Kóbor Jancsi és társulata mlwlejiWppín msgtrduoiiik, hogy a közönség látogatásával támogassa.
FJIIérts vonal a Bizánc szegedi aubadttrl bemutatójára
10.000 ember nézte végig az Idei Swgedi Szabadtéri Játékok első nagyszabású produkcióját, Az ember tragédiáit. Szombaton kerül sor Herczeg Ferenc Bizáncának szabadszabadtéri bemutatójára. A bemutatón Jelen lesz Herczeg Ferenc is, aki a dóm-Mii előadások részére átdolgozta klasszikus verelll színmüvét. A főszerepeket játszák : Táray Fereac, Tókéa Anita, Olty Magda. Ötszáznál tttfcb szereplő vesz részt az előadásban, a rejtett zenekar kísérő muzsikáját Ránky Oyörgy komponálta, A játék nemcsak a Dóm elölt a 30 méteres színpadon folyik, hanem az árkádos kapuktól a teret körülvevő éptHetek tetején Is. A templom fWtt pedig felépítik Konstantin császár páratlan gazdagságú bizánci palotáját.
Ai egész ország területéről /clárli utazási kedvezménnyel lehet Szegedi* utazni augusztus 15-tg. A lUzínt elóadtaára llllém vonat Indul Auguutus 8-án Nagykanizsáról. Szegsdce étkezik délután 6 óra 25 PHitlwr. visszaindul Szegedről másnap 7 óra 50 perckor.
A UUátas jegyeihez mellékek igazolvány álIrMwiyse jogúit, ülőhelyre jegyek a menétjegylrodában ls kapható. A menetjegy ára 8\'50 P.
KM|a ntepáelalaonoB Közgazdasági Bt Satenborg Nyomda 4* IMItalel UpfrtaM •VátlaMa Nafykanlzsáa.
rolelöa kiadó r Zalát Károly.
Holherr— Stíwwta-CI wtoo-Shuttleworth gyártmányú
ekék
MkS*p4ttseél kormányleniez-
zel, ............ csapágyakkal,
whoawntMiMaH kerékagy sokat, sí uj típusok Slsint-kHI sávosán!
boronAk
2 tagit és 9-tjgti, könnyít és nehéz kivileiben.
VCTÖGÉPEK
kanalas- és tulóiendszerben.
SaAllaréuk
ik. íTti.Km:
Btudák. Palaatriaraa
HMqneta<*jfflr7T
Kaphatók én megtekinthetik jygHattaal leeakatátran:
orszAg iózsef
mag. műtrágya, jeák, növényvédelmi •zerek, íipTkerwkKíeében ; NtttMtfkta, EMsttmMér
(A UiUf •ulákt.) Telefon: 13a
w^jaáttjmruusi
10 ..4V, 40 ■!■«■■ MW I nitt
AaMtajrit, bérantét. rcndellen garatéból. vidékre é. helyben, legolcsóbban Teleion állomás : 544 2704
■•■Mkatrltaet Jelent Önnek, ha ablakait lehér kittel kltteltell, mert nem hullik le. Stern Dvrgei M ut 2. 2900
be nyári MalM|M Ssállnger-nél, Eötvös tér 31. sz alalt. H.r.dkl.01 .ta>ya. érak I 1 ól egyéves bükk éa gyertyák doronrr házhoz ssáliitva kánp\'nz llzetéa melleit 34 P. Illlelkípea vevőknek 6 havi réazletre 30 P. 2419
I bödön llkaaali-, eleitek\' kilónként la. eladó. Caengery-ul 36. 2701
Htfvarl egyszobás lakás me!lékhelyI-ségekket, november 1 re kiadó. Szemere-
nHa __*
Áthelyezés miatt kálaaakáa, előszobás utcai lakás átadó, vsgy november t-re kiadó, Vaóamarty-u. 20._•
Kálaaakáa utcai lakás, mellékhelyiségekkel Hadd, Csányl Láezló-u. 10. 2787
Cseageiy-ut 16 alstt névysiohás. komfortos Más novemberre kiadó dr. Knsusz
ügyvédnél (ró at 21.) 2801
Kátaaskáa, vlzvezelékes, elóizohás udvari Iskás novemberre kiadó. Klifalodv-
ulcs 17/c. _2758
1 liter forralható tölözOlt tc| 4 llllér, I liter lió 0 llllér, 1 liter ss|tsavó, sertés-huulásrs l-l llllár Worlmnnn lejtrxrl vállalatsál, Erzsébet-tár 17. 2807
Kislomárom Hutcá|áa régi 0.1.Ibi. berendezéssel, nagy raktárakkal, nagy udvarral és kerttel eladd P 111000-ért: telével ál ve hz tó, Skopál Lajoanál Klskomárotn
2808
tréfásat keresek megvételre ; csak nseyon |0 áMspotban levó masszív gépet. Alánlstot a kiadóhivatalba kérek.
Klliatdlaáisy felvételik lllrich ás Srecd cégnél._____2822
KJtariá 3 szobás, hsllos, hsszkomlo-.os Iskás november l-re, Csengery-nt 18. Horváth és Vas épltómeilereknél. 2821
IHlHksIáeala bútoroséit azobn kiadd. Hnaysdt-n. 21 •
Kétaxokáa utcai, ylzvemékes lakás novemberre klsdó, Teleky-ut 25. *
Nagyou aaáp parkettás bútorozott szoba Másaid, Szent lmro herceg-u. 4. *
Egyaaabáa utcai Iskáa azonnal klsdó. Csengery-ul 79.__•
Fiatal tér 7.
felvétetik, Huszti-
Aaoslon Flórián Irsllk helyiségét Teleky nt 86 ból Teleky-ut 54. sz házba ka-Ifaala. •
Jó állspotban levó márkán karók-
párt megvételre keresek. OrUnhut mérőik, Deák-tér 2. 2824
•IhsMIaéayl lotvess Barts lehirwn.lt usem. Csengery-ul 6. *
A letenyel kir. tárásb\'róság,
mini telekkOnyvl hatóság.
3086/lkv. 1936. szám"
Irnisl hirdetmény kivonat
Bognár Jóssel kereskedő, szepttnekl la koa végrehsjtstdnak, Andrasek Jössefné sz. Zsignllcs Anna semjénházal lakos végrehajtást szenvedő ellen Indított végrihallásl ügyiben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási érvérért 1045 P 60 I. tőkekövetelés és lá\'nféksl behejtáia végett a letenyel kir. Járásbíróság ieruktén lovó Sem|énházs községben lekvó s s semiénházal 330 si. tjkvben A. t I. rorsz. 465. hisz. alstt felvitt klakúit rétnek a végretwllást szenvedd B. 11. alatti Itletö.égére 173 P kikiáltást árban, s aemlénhársl 376. sz tjkvben A f 1. aorsz. 178. hrsz alatt (elvett mslorn-meaól dOlóben lekvö szántdbdl a végre hallást azenveJÖ B. 8 alatti Illetőségére 524 P kikiáltást árbsn. a ISIszenUnártonl 865. sz. tjkvben A. ,t 2. sorsz. (07/101. b. hisz. slatt felvett vellkoplyl dQlóbeu lekvó ssánló. rét és erdőből a végrehsltást szenvedő B. 18. alatti Illetőségére 22 P kikiáltási árbas.
A setujéahizal 330. és 376. u. tikvekben foglalt lenti Ingatlan Illetőségek a kikiáltási ár Z/S részénél, Illetve a tdlssent-márlonl 865. sz. t|kvhen foglalt lenll Ingatlan 3800 P legkisebb vételáron alul el nem adhatók.
Az árverés hatálya nem érinti s végrehajtást azenvedót a lenit Ingatlanbdl még megillető B. 6. B. 6 és B. 12. slsttl lile tóaágekle, amelyek védeti birtokú vannak nyilvánítva.
Elrendeli továbbá a tkvl hatóság s végrehajtási árvetést n semlénházat 366. ez. tjkvben A. t l sorai. 854 hrsz. alatt felvett szellstel dnlóbell szánlóból végrehsj-tást szenvedd Illetőségére 117 P kikiáltási árban, a semjénházar 790. sz. tlkvben A. I. 1—3 sotezámu llt hrss. (rét a malom-mezei nyugtul dűlőben), 802. hnz. (szántó a hosszú lö\'dekbcn) és 830. hrsz. (szántó s szellstel dűlőben) alatt tclvett Ingatlanokból s végrehsjtást szenvedő nevén álló Illetőségére 240 P, 139 P, Illetve 10 P kikiáltási árban, a semlénháui 792 sz. tjkvben A. f 1. sorsz. 1123. hrss. alstt felvett LoscsáklvsgyCtersIstt! szántóból s végre-haliáat szenvedő nevén álló Illetőiéire 112 P kikiáltási árbsn, a semlénkázsl 793 sz- tlkvben A. t 1. sons. 466. hisz. alatt lélvett ktskotl dulöbell rétből s vágrehíj tást szenvedő nevén állő Illetőségére 22 P kikiáltási áibsn, végei a tótssentmártonl 970. sz. Ijkvben A. f I. aorsz. 807.102/s/t. hisz. alstt felvett Vellkoplyl dolőbell szántó, rét és erdőből s végrehalláit szenvedő ne-vín álló Hlstóségre 40 P kikiáltási árbsn.
Minthogy as elárverezni rendelt Ingatlanokat közadók terhelik tíz végrehsjtstó követelését a Nagykanizsai Takaiékpénstái kövcte\'ése rsngsorbsn megelőzi, a fedezeti elvre tekintettel ktmondla a Ikvt hatóság, hogy sz Ingatlanok s kikiáltási ál 325»/o nál slscsouyabli áiou alul el nem adhatók.
A telekkönyvi halóság az árverésnek Semlénháza Községházánál megtsrtásáis 1936. évi augusztus hó 27. napjának d. u. 3 óráját, Tótssentmárton községházánál megtsitására 1936. évi augusztus hó 27. napiának d u. 5 óráját tüzl kl és sz árverési fellélelekel sz 1881: LX. l.-c. 150. § a alapján a következőkben Állapítja meg:
1. Az árverés alá eső ingatlanok a fedezett elv szezlnt megállapított árnál alacsonyabb áron el nem adhatók még akkor sem, ha az elért árverési vételár a végre-
Férfi és női
olcsó, megbízható
kerékpár
nagy választékban részletfizetési kedvezmény
Szabó Antal kerékpár és sportüzletében
Főket 5. Nagykanizsa Telefon 91.
hajtató követelését megelósó rsnghelyen
kielégítendő terheket nem fedezi.
Bánatpénz a kikiáltást ár 10 százaléks, smelyet a magasabb Ígéret ngyauannyl ssázstekárs kell kiegészíteni.
Letenye, 1636 évi má|us hó 16. napján Dr. Clffther s. k. kir. |b!ró. A kiadmány hiteléül: (Olyaehatstisn)
2SIS taUkkSnywH.lS h.
Nagykanizsa m. város poigármesleiétöl.
16579/1936.
Versenytárgyalási Méi
A nagykanizsai Igazságügyi Palota építésével kapcsola os tőid-, kömüvei-, elhelyező-, szigetelő-, mükö , ács-, vas-, vasbeton-, lető-fedő-, bádogos-, butkoló , asztalos-, lakatos-, üveges-, mázo\'ó-, szoba-fetlő- és kátpiloimunkálalolira Nagykanizsa területére korlátozott nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánla\'okat a feltétetekben megadott címzéssel f. évi aug. hó 24-én déli 12 ótáig a polgármesti ri hivatal Iklalój tba kell benyujlani, vagy postán beküldeni.
A részletes Versenytárgyalási Hirdetmény és a klirási müvelel hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinthető éi beszerezhető.
Nagykanizsa, 1936. aug. 3.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16515/1936.\'
Sírásói dijakmegállapltása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy ai I—II. ker. köztemetőben a sírásói dijak a következőképpen vannak megállapítva: felnőttek részére 1 sir ásása P 2 50 gyermekek . 1 , . P 2 40 v. szegénvek . 1 . . P 0 80 exhumálasok alkalmával P8 —
A sírásó vállalkozó tehát az általa végzett sirásásokért csak a fenti dijakat számíthatja fel.
Nagykanizsa, 1936. jul. 21. „„ Polgármester.
Nagykanizsa megyei város ptlgármeslerélől
16514/1936
Árlejtési hirdetmény.
A város hivalásos tűzoltósága té-szérc mintával ellátandó zárt Írásbeli ajánlatok alapján: 14 öltöny nyári luhil. 14 öltöny téli ruhát, Illetve 75 60 m. nyári ruhaanyagot, 33*40 téli ruhaanyagot, 14 pár téti csizmát, 14 darab lüzoltósapkát szenek be és
14 pár csizma le|elé»éntk, 14 öltöny nyári- és 14 öltöny téli ruha varrásának munkálatait vállalatba adom.
Az összes beszerzendő anyagoknak, valamint munkáknak a budapesti hivatásos tűzoltóság által előirt mintának kell megtelelni.
Zári írásbeli alánlatok t. évi aug. hó 22. napjának déli 12 órájáig adhatók be a városi Iktatóblvalalba.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivslai ad.
Nagykanizsa, 1936. |ulius 18.
Polgármester.
I PMl MMv, laMkásoil)
70. évfolyam 180 szám
Nagykanizsa, 1936. augusztus 7 péntek
Ara 12 HL
ZALAI
POLITIKAI H A P I L A J
rssa
Felelős szerkesztő: BarbarlU Lajos
EISBjrtéll
Nagykanizsán
nagy várakozással volt mindenki a meginduló nagy *tevaszi« miunkák iránt. Munkás, iparos, napszámos, kereskedő, vállalkozó ós mindenki, akinek csak valami köze van Nagykanizsához. a város életéhez ós belekapcsolódik a város gazdasági vérkeringésébe. Sajnos, e\'nvult a tavasz és a nagykanizsai polgárság biztató reményeit megfagyaszto\'t-a a dér, amely ráfeküdt a lelkekre, nímeiy sorvasztotta az egyedek éniét. Rettenetes nagy dolog ez : munkanélkül lenni, kenyérnélkül ó\'-nl. csunán a holnao reménységéből táolá\'kozni, családot fentartanl, közterheket viselni, Nagykanizsa polgársága e*en a téren valóban hősi magatartást tamisltott. Olimpiai batnokotfnál nagyobb teHesitményt vl»t vé<rhez nvindecrvik, aki átment a munka-\' nélküliségen, « kenyértelenaé"^ nz eezisztenoianélküHsépen és éUta a posztiát becsbe\'tel, hősiességt«el. in*?k-idássál, mért tudta, hogv a magyarok iósáeos Tstene nem\' hnpy. hi\'ln veszni nz ő hüs-Ves népét Ke mény, bődületes. ideeekre rfnenő tusa vott, amit a nagvkanfzsnl polgár vívott a kenyértetensé<í frontián, de emfelt fővel, tiszta képzel mhpvar \'megadással és a trianoni sorskÖ7Ö«ség tudatával folytitja útját • n vh erncist, nmte^vnek minden Vö\\-e fe\'sebezte, féltörte. nv°rl tő»|sokkei volt kirakva Hősicerrvi-se\'i n mto<»yar frcesrthordorók sorsát, ahogyan csak magvar ember tud tűrni, sorsába beletörődni, ahogyan ezt a nagy vérzivatarban, a harctereken tanulta, az egyhangú orosz steppéken, egész embert felőrlő, cseh parancsnokság alatt álló orosz fogolytáborokban. Csodálatos lelkjstmkhiráfu, acé\'os él-nlakarásu, egy világgal szemfen is dacolni tudó és mégis galambsze-lldségü a - mJagyar.
Jött a nyár a miaga bűbájos varázslatával, termeszei 1 pompájával, kincseinek bőségszaru Jáva1, psztotta-ontotla pazarul éléskamfráiánnk min den felhalmbzott gazdagságát. Am munkából, keresetből vajmi kevés jutott ismét a nagykanizsai polgárik, munkásnak, iparosnak, keres-időnek, vállalkozónak. A tegna-Ryobb rejtéjy, valóságos csoda, hogy a sok-sok munkanélküli, kenyértelen, dolgozni akaró embertestv^r, fkik minden munkára hajlandók,-) csakhogy kenyeret tndlanak belőle kicsiholni hogyan tudta megállni n helyét az Klet arénájában, hogyan állta a várlát a rettenetes tusában n kenyér frontián. Senki sem tudla megérteni a Miatyánk mó\'y bensődét és senki sem tudja O\'y mély-j\'éKesen elmondani: » ..add -megne-ün* mindennapi kenyerünket*, mint a munkanélküli. Valóban meg-®au!tau, szemütik simogatásával kell végigtekinteni azon nagykanl-Wjiak során, akik dolgozni akarnak, *%wni szeretnének, dolgozni akar-Hk és még iem^utqltok, nem tud-
A* átalakított görög kormány csirájában olfojtott minden pucooki«^rlo|ot
A pénzügyminiszter lemondása kormányátalakításra vezetett — Az általános sztrájk csődöt mondott, a rend helyreállt — Az óvintézkedések életbenmaradnak
Athén, augusztus 6 A görög kormány pénzügyminisztere a helyzetre való tekintettel lemondott. Mctas miniszterelnök emiatt átalakította kormányát Az uj görög kormányban több uj ember foglat helyet.
Az uj kormány azonnal kiáltványt adott ki, amelyben tájékoztatja a görög né|>ct az eseményekről. A kiáltvány
beszámol a kommunista puccskiséiV létről, amely — mint a kiáltvány mondja — [elforgatással fenyegette az egész országot. A kormány kijelenti, hogy erélyes kézzel életbeléptetett rendszabályokkal sikerült elejét vt\'nni a puccsnak. Az óvintézkedések továbbra is életben maradnak, .piert a kormány minden olyan kísérletet, a
mefy a görög nemzeti megújhodás ellen irányul, el akar fojtani.
A kedden kimondott általános sztrájk máris csődöt mondott. A legtöbb helyen nem is csatlakoztak u kommunistákhoz a munkások. niár mindenütt megindult a mifnka, a helyzet nyugodt és csendes.
Anglia beleavatkozik a spanyolországi eseményekbe (7)
Ellentmondó hírek a szovjet és az angol segélynyújtásról — Tovább tart a spanyol követek átpártolása — A felkelők ujabb győzelmeket jelentepek — Az afflkal segíty-csapat is elindult Madrid felé
„A kereszténység és .a oiviljzéoió ellen iréiwuló támadásoknak véget kell vetni" - irja a Daily Mail ..... " "
London, augusztus 6. A Daily Mail a spanyolországi helyzettel kapcsolatban határozottan követeli az angol közbelépést. A lap szerint a kereszténység és a civilizáció ellen. irányuló támadásnak minél előbb véget keli vetni.
Angol körökben azt hiszik, hogy pz angol beavatkozást megszavazzák.
már csak azért is, mert Szovjet-onxszország nem fogja elfogadni a semlegességi javaslatot.
A párisi ügyvivő megjelent a moszkvai követségen és a semteges-ségi jegyzék ügyélen a következő választ kapla : Szovjetoroszország hajlandó elfogadni a semlegességi javaslatot és nem fogja segíteni a spanyol vörösöket, de kiköii, hogy egyes államok szüntessék be a fel-
kelőknek való segélynyújtást.
A genfi hirrel ellentótben a moszkvai vörös kolónián a Szovjetorosz-, országból befutott segélyekkel é\'gyütt a sjjanyolországi vörösök részére 12 millió rubel jött össze. Ezt francia frnnkrq átváltják és továbbítják Spanyolországba.
Kudarccal végződött a kormánycsapatok támadása
meg akarták akadályozni a csapatok átszállítását, de a felkelők repülőgépeinek bombázásám kénytelenek voltok tovóbbáUnl.
Sevilla, augusztus 6. A Marokkóból kapott segélycsapatok átszállítása teljes erővel folyik A vörös kormány hadihajói ugyan
tak munkához jutni. A szomorú, csendes, elhalkult kis műhelyek tudnának erről sokat beszélni.
Most azután mint keskeny szivárvány húzódik n nagykanizsai munkátlanok, kenyértelenek fölé a polgármester által kiirt árlejtés az uj igazságügyi palota kezdő munkáira. Ha lassan, nagyon lassan, a nyár második feléten is, de megindulnak a nagy munkák. Az uj igazságügyi palota ós utána közvetlen az uj OTI székház palotájának építkezése. Közel félmillió pengős épitke/ések
Sokat kellett számítani, módosítani, tervezgetni, átszámítani, a költségelőirányzatot felülvizsgálni, lefaragni, egyszerűsíteni, sok retor-tán keresztül Menni, mig végül idáig jutott. A megvalósulás stádiumá-be. Mig évtizedes akarások, kívánságok után, a polgármesle,r fáradhatatlan níunkássága, küzdelme, interveniálása, megmozgatása odajuttatta a kérdést (inert eddig csak kérdés volt), hogy az évtizedes nagykanizsai kívánságok testet öltenek Sok gondos utfrteaftlés, beható ta-
nácskozás, stb. késleltette a korábbi megvalósulást. Nagy összegekről van szó, az állam szegénységében mindent lelkiismeretesen revideálni kellett, ú nélkü\'özbetőt lefaragni, egyszerűsíteni, csak a legszükségesebbet megvalósításra hozni. Alkalmazkodni kellett a helyze,hez, Nagykanizsához, anyagi szituációjához : Trianonhoz. Ez okozta a kivitelezési munkák kitolását, késleltetését. Hosszú évtizedeket szolgáló középitkezésekről van szó, amiket gondosan kitervezni, áttanulmányoz ni kellett, hogy a célnak és a rendelkezésre álló unyagiaknak megfe-, leljen, nehogy az adózó polgárságot érje bellemletlen meglepetés.
Most végre itt vagyunk, a komoly megvalósulásnál. Az éj^tkezés megkezdésénél, hála mozgékony, lankadatlan fáradozásu, csak a város polgárságának érdekelt szemtelött tartö ós egész ifinjót a város fejlődésébe belevető polgármesterünk lelkes és városszerető tevékenységének.
Magadul a munka, ír** nóták)
i ..Jiii uiBp ii m. jniiw. m ü
hangzanak majd kl az elcsenc^sljlt kicsi műhelyekből, a lezárt ré\'áő-nyök alól uj élet tör kl, lendületet kap a pihent munkáskéz, frips vérkeringés kerül a város alvadt ereibe. Lesz kenyér, friss, puha, áldott magyar kenyér sok nagykanizsai család asztalán,, amit a becsületes munka, a dolgos, "szor ga lm ás munkáskéz termelt a kicsi Üsztalrtí; A szomorú arcok ismét emberi formát nyernek. A holnap ismét biztonságosabb alapot kap. Valami ragyogó szép, meleg érzés hatja át az embereket. V»an munka, lesz mpleg; .friss kenyér, áldott magyar kenyér kerül a gyermek kis pufók kacsólba és sok, uj erőre kapott dolgos ,n*agyar. mupk^éa; dotfan végzi n^unkáját, 4pCgp5ik,,küzd,jj^rt tud-Ja,. hQgy miórt:
- V/m munka, ke nyér.kerül isikét a nagykanizsai dolgozók asztalára. Mert ezt jelenti elsőeórbanés( mindenekelőtt a meglóduló nagyáráhyu
*
BAlrM KöZLOtfYl
1Í30. augusdus 1.
Kiskanizsán a cigányok hamispénzt váltottak be az üzletekben
Hamis 1 és 2 pengősön és 50 filléreseken igyekeztek túladni
Székelést zavarok, vastagbélhurut, puffadtság, félelemérzés, bódultság, migrén és általános rosszullét esetén a • sndkivül enyhén haló természetes „Ferenc József" keserűvíz a gyomor és bélcsatorna tartalmát gyorsan klűritl, a bélmirigyek működését élénkiii. a vérkeringést előmozdítja s tattós megkönnyebbülést szerez. Az orvosok ajániják.
Franoo tágornok seregei egyre na gyobb létszámúak lesznek. Csütörtökön reggel indult útnak Madrid felé egy 5000 főnyi sereg. Az észa-részen ugyancsak ujabb előrenyomulások voltak.
A madridi kormánycsaptok ugyan megtámadták a felkelők egyik szárnyát, de u lámadás kudarccal vég-zödött. A vörösök 600 halottat hagytak a osatatóren, a felkelők négy tankot ós tizenkót gépkocsit zsákmányoltak.
Madrid, augusztus 6. A spanyol kormány rádiója szerint a felkelők elleni támadás nem iárt sikertelenül. A kél ellentmondó híradás közül inkább a felkelők hire látszik valószínűnek.
A római uj spanyol követet nem engedtek be » követségre
Newyork, augusztus 6. Az amerikai női ruhakészítő munkások | 60.000 dollárt ajánlottak fel
a spanyolországi vörösök .megsegítésére.
London, augusztus 6. A spanyol követségek lemondása tovább folyik. Szerdán n bukeresti ós a genfi spanyol követek mondtak le, ma a zürichi, berni ós a new-yorki spanyol követség jelentette ki, hogy nem 6zolgál tovább a komfaiu1 nista kormánynak. A követekkel együtt a követség egész személyzete átpártolt a burgosi kormányhoz.
Hasonlóképp a római spanyol követ is lemondott. Helyére máris kiküldték az uj követet a vörösök, akit azonban a régi követ szintén lemondott tiszt-viselői nem engedtek be u követség épületébe.
Előkészületek a döntő harcokra
A spanyolországi felkelők serege most már 60.000 emberre emelkedett Molla tábornok a döntő csaták előkészítésén dolgozik. Jóinfonnált helyen ugy tudják, liogy a végső ütközetek valószínűleg még e bélen meglesznek. ,
öngyilkos bankár
Budapest, augusztus 6.
(Lapzártakor érkezeti.) Ardó Zsigmond nyűg, pénzügyi főtanácsos, magánbankár, ma délelőtt Sass-ujt-cai lakásábon agyonlőtte magát.-Tettét anyagi romlása miatt követte el.
A tábla hozzájárult a „halálház" letartóztatottjainak szabadlábrahelyezéséhez
Budapest, augusztus 5 (Lapzártakor érkezett) A tábla ma foglalkozott a .halálház. letartózta, tottjainak ügyével. A tábla rövid tanácskozás után meghozta döntését hozzájárult Halom István igazgatónak 50.000 pengő, Enyedy István mérnök 25.000 pengő óvadék letétcio melletti szabadlábrahelyezéséhez. A védők valószínűleg még ma lefizetik a 75.000 ijengő készpéxubiztoiitékot.
Érdekes esettel foglalkozik a kis-kanizsai rendőrség. Ugyanis egyci-gánykaraván tegnap felkereste Kis-kanizsa több üzletét, ahol 1, 2 pengősöket, valamint 60 filléreseket kértek váltani. A gyanútlan kereskedők, már c-sak azért is; hogy megszabaduljanak a kellemet\'en látogatóktól, beváltották a pénzt, csak később, amikor már a cigányok mész-szc voltak az üzlettől, vizsgálták meg a pénzt és jöttek rá, hogy a
Az Eurogasco és a földmüvelésügyi minisztérium geologusuí hetek óta vizsgálják. Kaposvár határában a föld rétegeződéit és pontos műszerekkel kutatnak olajnyomok után A geologusok ma reggel közvetlen Kaposvár határában, sőt a város alatt kezdték meg az észlelést. Császárréten álltak meg a műszereket hordozó uutójukkal s lekapcsolva a kis megfigyelő házikót, ki-rakták a műszereket a ^selickislaki patak mentén, illelve a Kapós völgyében.
cigányok itt is becsapták őket. A pénz hamis volt. Tóth Péter fűszeresnél már annyira vakmerők voltak fáraó ivadékai, hogy belenyúltak a pénztárfiókba, ugy, hogy Tóthné rendőr után kiáltott. Azonban a közelgő rendőrt megérezték és csodálatos fürgeséggel tovatűntek.
A klskanizsai őrszoba jelentetle az esetet a kapitányságnak, amely megtette az intézkedéseket.
Értesülésünk szerint a geologusok meg vannak elégedve eddigi megfigyelésük eredményével 6 bizalommal teklnlenek a további munkájuk elé, mert az eddigi vizsgálódásuk a legnagyobb reményekre jogosítja őket. _
— LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett is mindenki részére igen olcsón beszerezhető Kopstein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
77-es cserkészeink táborozása
A 77-es Szent László cserkészcsapat Németh Jenő parancsnoksága alatt julius 20-án indult Baíatonbe. rény és Balatonmária közötti szakaszra táborozásra.
Dicséret iUeli Nagykanizsa iparos-mestereit, hogy lehetővé tették segédeiknek és tanoncaiknak a táixi-rozáson való részvételi. Nem is maradnak érte háládatlanok, mert in-nen hazakerülvén, felfrissülve testben és lélekben, fokozott akarattal és munkakedvvel fognak hozzá fá-rusztó és nehéz munkájukhoz.
Ha a 77-es tábort nézzük, már a kapuja is látványos. Le sem lehet tagadni, hogy nem zalai és kanizsai. Fent hatalmas fesiCit caerkeszUÜom, alatta a »77-es Szent László cser. készcsapat* fedrás. A kapuszárián Zaiavármegye os Nagykanizsa város címerei. Két oldali a kaputól hosszú sorban kis nemzeti zásziók hirdetik az ilceni munkás-szedemet.
A kapun beiül 6 tizszemeiyes és 6 kétszemé»yes sátor sorakozik fel.
Szemben a kapuval áll a parancsnoki sátor, meiyben Horvatn József áil. isk. Urniió, mim a csapat ib. parancsnoka és Németh Jenő parancsnok tanyáznak. Hátiéiban a konyha praktikusan ^eiáiiitva. Ezen kcsziiik ei uz éhes cserkész gyomrok részére u napi kosztol, bizony nem kis munka 38 éhes gyomrol kitölteni, még pedig jó koszttal. A iö-mester üaoi oályánk vo.t, aki nagy munkája mellett uj szakucsokai is neveit a konyhának, akik az ő haza-menete óla szorgalmasan végzik a reájuk hárult nagy íeladatoi. Történik is repelálás. Nincs boldogabb látvány, n^nt mikor felhangzik a jeiszo »kajáért«,. juijerl igy nevezik a kosztoi. Minuen wkezes eiott és után együttes itnia.
A táoor közepén áll a zászlóéi1 -bóc, rajta neiu{zeti színű lobogóval. Mögötie a láborkereszt. Ekórüi tör-tcniK az im,a, parancskihirdetés és kihadgatás.
Minuen reggel 7 órakor ébresztő, utána reggeú torna, miajd levonulnak a Baiuton hüsiio vizéhez inlusa-kodáshoz. 8 órakor zásziólelvonás, inna, kihaUgatás, ulána reggeü és sátorszeniue. 9-11 óráig foglalkozás 11-tól fél l-ig fürdés és csónakázás. 1 órakor ebed. 1-tól 3-ig teljes pihenő, levélírás és naplóírás. 3-tó} b-ig íürdés és csónakázás. 5-töl 6-ig tábortűzi előkészület. 6-tól. 7-ig játék, 7-kor vacsora. Fél 9 órakor tábortűz, utána zászlólevonás, esIJ imfi, lelkiismeretvizsgálat és fél lü órakor takarodó.
Legkedvesebb látvány a tábortüzük. ,
ide összegyűl Balatonberény és Baiotanniária intelligenciája, hogy gyönyörködjék a nagykanizsai fiuk szórakozásában. De a hangulat magával ragadja a közönséget is. Nem egyszer jelentkezik a közönség soraiból is szereplő egyén. Van itt ének, szavalat, móka stb. Szép és kedves mandolin zenekaruk Jancsi bácsi hegedükisénetével. NenJ isjhtfi-rad a közönség a kellemjes szórako zásért háládatlan. Kijut a sok tapsból mindenkinek.
A tábortűznél ismételten pegjelent dr. Krátky István polgármester ur is kedves családjával együtt.
A csapat szerenáddal kedveske* dett a polgármester urnák, aki toiaga köré gyűjtve a fiukat, megvendégelte őket, nwjd elszórakozott velük.
Két nagyobb kiránduláson is részjl
Filléres árak! w
Habselyem nadrág I\'78 flll.
Habselyem bluz 3"90 „
Habselyem combiné 4\'9° „
Habselyem hálóing 7\'30 „
Habselyem ruha 8"80 „
Egyedárusitó:
Rítter Divatáruhoz.
Olcsó vásár!
Szövet, selyem, mosó maradékok jó méretekben.
Itt a kedvező alkalom intézeti kelengyék beszerzésére I
Singer Divatáruház
Olajnyomokat találtak a somogyi mélyfúrásoknál
A geológusok Kaposvár határában vizsgálták a föld rétegedözését
mag mwuiim 7
talai közlöny
^ a csapat Egyik két napos volt wéajeth Jenő parancsnok vezeiésé-Útirány : Bárény, Keszthely vo nai\'lal, Innen halóval Szigligetre, majd gyalogszerrel Badacsunybi, a jonnan hajóval Fonyódra indultak fs vonattal visszautaztak.
A másik csoport Balatonfenyvesre ment gyalog és vissza
Mindkét kirándulásról kedves emlékkel tértek fiaink haza pihenőre
A tábor két Ízben ellenőrző szeint-lén is átesett. Jullus 23-án Ulbrlcht Hugó cs. szövetségi társe\'nök és iu-Ilus 27-én pedig dr. Bartrlch Gyula VI—VII ker. ügyvezető elnök szfn* líltc trteg a tábori. Látogatást tett nlég a táborban Ortutay Gyula ip. isk. igazgató, a csapat szervezőtes-tületc\'nek elnöke stb.
Vasárnap este tartották bucautá-bertüzüket, aníelynek lángjai szo morkodó arcokat vlléglloltnk &eg, mert vége a boldog és arany szabóságnak.
Köszönet hangján kell meucv-nl\'>-kezal városunk polgánnlesleréről, az Ipartestület elnökségéről és az OTI-rél, akik anyagi támogatásukkal lehetővé telték az iparostfjak táboro*
zását
Elismerés hangján emlékezünk meg Horváth József és Né.meth Je nő tanfiókról, akik neh\'-z minkáiük mellett szere\'e\'tel és odaadásán karolják fel az Ifjúság ügyét, hogy felsegítsék őket nrra a színvonalra, amelyen a mai müveit Iparosnak állnia kelt
A csapat hétfőn es\'e érkezett haza balatoninlentl táborozásáról.
Nem vagyok én kapitány
A nyári szezonban Ismét újdonságot hozott a Városi Mozi. Hiába, a mozi vezetői tudják, mi kell ilyenkor. Ismét csupa kacagás, huftlor és vidámság az egész műsor. Az újdonságban, a „Nem vagyok -én kapitányiban a német szellemesség ad egy ötletes vígjátékot, amelyben az aranyhumoru és kedves Ida Wtlst remekel. Mellette ugyancsak a két jépofa: Ralph Roberts és Albert Paulig mulattatják a közönséget.
A másik film, Szőke Szakáll már a mull szezonban igen nagy sikert elírt vígjátéka: a Barátságos arcot kérek. Márkának itt Is elég a név: Széke Szakáll, aki Itt könnyekig kacagtat és ugyanakkor könnyekig mtg is hat. A két kitünö film még csütörtökön van műsoron.
* binokKentgyOrgyi gazda tmglkuma
Pilli András 42 éves bánokszent-Wérgyl lakos, kisgazda, tegnap délután a cséplésnél dolgozott, amikor elkapta balkerlát a dob és azt tő-bél leszakította. A szerencsétlen ember vérében eszméletlenül terült el. Teleionon klhivták hozzá a nagykanizsai mentőket, akik az első se-Ké\'ynyujtás után beszállították őt a kanizsai kárházba. Nyomban a sebészetre vitték, ahol műtétet végez-lfk rajta. A csendőrség szigorú vizsgálót Indított ez ügyben, nem-e történt gondatlanság.
A spanyol forradalom kimenetelért! és az ollmplász magyar versenyzőnek szerepléseiről beszél
Nagykanizsa legelőkelőbb és máskor oly csendes háza pár nap óta valóságos bncsujáróhellyé vált. Nem nehéz kitalálni, hogy melyik házról van szó, hisz az utcán rendkívüli és szenzációs plakátok irányítják a házra a figyelmet. A Bogenrieder-palota ez, amelyet mi is felkerestünk, hogy ismét szembetaláljuk magunkat ezzel az érdekes és a világon talán egyedülálló tehetséggel biró emberrel — Haar Pállal. Amilyen nem mindennapi plakátjai vannak, épp olyan nem mindennapi ember ő maga is. Természetesen várnunk kell, hisz itt az előszobában legalább tizen várnak már.
A ház előtt előkelő autók. (Egy külföldi is.) Lám, most kiderült, hogy az idegenforgalom oka: a Röntgen-szemű Ember.
Végre szembetaláljuk magunkat ezzel az érdekes emberre\'! aki nem holmi olcsó trükkökkel és csalásokkal, hangos mutatványokkal és blöf-fökkel dolgozik, hanem komoly tudományos alapon a jövőbe látva analizálja az eléje tett irást. A pompásan berendezelt, előkelő szoba kellemes környezetet ad a csikós zöld házikabátban és hasonló nyakkendőben ülő Haar Pálnak. Magas homlok, mélyen ülő szemek, nyilt tekintet, komoly arckifejezés..., — de minek jellemezni, hisz Nagykanizsán nagyon jól ismeri mindenki őt. Négyszer volt itt s minden alkalommal nagyobb és nagyobb tömegek keresik fel : ez eléggé bizonyítja népszerűségét.
A beszélgetés során — mint mindig — most is érdekes dolgokat tudtunk meg a Röntgenszemü Embertől. Újságokat, leveleket vesz elő, hogy éles jövőbelátását bebizonyítsa. Élő bizonyságai ezek, hogy amikor hosszú hónapokkal ezelőtt még külföldön egy spanyol járt nála és hazája sorsa után érdeklödött: Haar Pál már látta a most duló véres eseményeket. Az események naprólnapra mindenben igazolják ezt a szenzációs és zseniális embert, aki nem jósol (ezzel nem szabad össze-
a jövöbelátó Röntgenszeme Ember
Látogatás az Amerikába Induló Haar Pálnál
téveszteni!), hanem az eseményeke előre látja s megérzi.
Mint ahogyan már számos bűnügyet kiderített, gyilkosok rejtekhelyét nevezte meg s ezzel nagy szolgálatokat tett a rendőrségnek, ugy látta Ö már előre a spanyol forradalmat, amely, ha hosszú és véres harcok után is, de meghozza a várt eredményt.
Mialatt beszél arca még komolyabbá válik. Ha hatást keresnénk, most azt Írnánk titokzatossá. Pedig nem. Nála nincs semmi homály, semmi titokzatosság, csalás, mellékes sallang, ő egyszerűen s világosan beszél — és nagyon őszintén. Erre külön figyelmeztethetünk mindenkit: csak az menjen hozzá, aki őszintén meg akar ismerkedni önmagával. Szerelmi, bonyodalmas családi ügyeket zseniális tudományával épp ugy kibogoz, mint rut anyagias üzleti ügyeket.
Minden szavának komoly tudományos, psihoanalitikus alapja van. Legutóbb Pesten az olimpiászra induló atlétáknak analizált. Nem merték publikálni, mert Haar Pál megmondta, hogy — sajnos — egymásután kiesnek. Ma már ez is nyilt titok. Aki .ilyen vonatkozásban kíváncsi --<- annak szintén biztos és őszinte választ tud adni a Röntgen-szemű Ember.
Búcsúzásnál még elmondja, hogy egy amerikai tudományos intézet meghívására most az Egyesült Államokba utazik. Még az ősszel. Mikor kijövünk tőle még többen várnak kint. Férfiak, nők, ifjak és öregek vegyesen. S mikor ezeket a várakozókat látjuk, arra gondolunk, hogy ismét külföldre hívnak egy magyar embert, aki a maga nemében páratlan zsenialitással sorsok és emberek jövőjébe lát. De mig itt van, becsüljük meg tudományát és használjuk ki a lehetőségeket: ismerjük meg jövőnket és önmagunkat.
_ (f-0
— A Scklts-k«l«uiya tartós és Jé. ára
méltányos, akt csak használja, dicséri.
•aaptamhwr slsajéwal kezdi mag u OTI n Öregségi járadékok kifizetését
Szeptember elsejével megnyílik «z elméleti és gyakorlati lehetősége annak hogy a jogosullak öregségi járadékot kapjanak. Az OTI ugyanis az 1928 :XL t.-c. értelmében bizonyos törvényes előfeltételek lenn-forgása esetén járadékot ad az öregeknek, rokkantaknak, özvegyeknek és árváknak.
A törvény értelmében öreg az, aki 65 ik életévét be öltötte. Az a biztosított személy, aki öregségét betöltötte, járadékot kap, ha 400 héten keresztül állott biztosításra kötelezett munkaviszonyban, vagy önként biztosított volt. Ez az Időtartam azonban csak azoknak fog rendelkezésére állani ez év szeptember elsejével,
akik 1629. január I. óta szakadatlanul dolgoztak, miután 1828-ban alkották meg a törvényt.
Természetesen, amint az évek haladnak, mindig többen és többen lesznek olyanok, akik ledolgozzák a 400 munkahetei, azonban az, akinek mondjuk már 500 munkahete is van, nem részesül Járadékban, amig nem érte el a 65-lk életévét, viszonl hiába 66 éves valaki, ha nincs 400 munkahete. Azok a biztosítottak, akik 65 Ik életévüket még nem érték el, de megrokkantak, — bizonyos feltételek fennforgása esetén járídékol kaphatnak.
Miután a nagyközönség körében szörnyű tájékozatlanság uralkodik ezen a téren, fontosnak tartottuk közölni a fenll ismertetést Az nem elég, ha valakinek 400 munkahete van és hogy 65 éves, ehhez még sz is kell, hogy az öregségi járadékot kérje, mert ha valahol, ugy az OTI-val kapcsolatban igaz ez a mondás: .néma gyereknek anyja sem érti a szavát*. Hangsúlyozzuk még azt, hogy az öregségi járadék nincs orvosi vizsgálathoz kötve és nincs rokkantsághoz kö ve. Ha az Illető 65 éves kora dacára Is dolgozik, akár nem, a járadékot megkapja, ha a 400 munkahéttel rendelkezik. A bejelentésre az a kerületi pénztár igényjogosult, melynek ferűletén a biztosított tag utoljára dolgozott. A bejelentésnél fel kell tüntetni a személyi adatokat és cu-
Idényvégi árusitás
SZENZÁCIÓS OLCSÓN
Műselymek
Mintás crepe de chinek Bourettek Len ruhaanyagok Kész női ruhák
ÁRUHÁZ
4
ZALAI KÖZLÖNY
1986. «Miu»tu» 7
tolni kel! a születési bizonyítványt.
A rokkantsági járulékok szolgáltatása 1932. nov. 1-én indult meg, mert a várakozási időül meghatározott 200 hét az OTI megállapításától kezdödóleg akkor telt le először, vagyis azoknak nyilt meg a rokkantsági járadékra vonatkozó igénye, akik az OTI működésének kezdete óta biztositotl tagjai voltak az OTI-nak, Tehát 1932. nov l.óta hétről-hétre mindig több lesz az igényjogosullak száma, mert mindig több és több OTI-tagnak lelik le a munkában és biztositotl állapotban eltöltött 200 munkahete. Ha a mun kahetek száma 200-on tul jut, akkor egészen 400 munkahétig mindegyre emelkedik a rokkantsági járadék magassága is.
A rokkantsági |áradékot a biztosított nem kaphatja az öregségi járadékokkal egyidejűleg, csak a balesetivel.
Erényi Böske sikere
Erényi Böske, aki a Nagykani-: zsa—pécsi színtársulattól indult el a színi pályára s egyre-másra aratta a sikereket, most a szubrett szerepkört a drámaival cserélte fel.
Első nagyobb szerepe e téren Heltai Jenő: A néma levente Ziliája volt, melyet a szegedi színtársulat Oyőrött hozott szinre. A győri lapok elragadtatással írnak Erényi Böske sikeréről. Az egyik napilap a következőket Írja:
„Az előadás egyenesen élmény volt. Amint a darab program, az előadás bizonyíték volt arról, hogy Sziklai társulata komoly, becsületes, hivatást teljesítő együttes, amelyik a tehetség jogán lett hordozója a szinészet feladatainak. Minden szereplő szivet-lelket érlelő nivót hozott. Erényi Böske Ziliája finom volt, mint a gazdag veretű, drága mívű csipke. Minden izében művészi, összhatásában gyönyörűség. Drága-kedves, finom jószág, ami minden csöppnyi figurarajzából le-helet-halkságu, mégis hangos szavú mesét mesél. Szövegmondása, melyben deklamálásának nyoma sincsen, friss, erős csengésű volt, mint maga a vers. A címszerepben Mészáros Béla, Erényi Böske férje, egyben a rendezésben is annak a biztoskezü színésznek bizonyult, aki minden szerepet a tehetség jussán önt igazsággá".
— A ne velőin téxotekbcu jól Ismert, kitűnő minőségű Schütz-kolengyével küldje Intézetbe gyermekét.
- (ItélyegguiWók találknxófa) ftét. főn délután 6-tól 8-ig * Pannónia háUÓ kistermében-
Álmában lepte meg a balatoni vihar a gépészt, aki halálát lelte a hullámokban
A Balaton ugy látszik az idén telhetetlen. Egymásután szedi — tragikus véletlenek folytán —- áldozatait.
Mult héten számoltunk be a Szemesnél történt halálos szerencsétlenségről, melynek három halálos áldozata volt és csak a bátor csendőrök mentettek meg még két embert a hullámsirból.
Most ismét egy tragédiáról kell Írnunk. Németh József gépészmester nemrégiben vette meg Palu-gyayék „Lily" nevű motorosát, mely-iyel Balatonszárszón bérfuvarozást végzeit. A szárszói jó szezon meghozta számítását és a motoros szinte egész nap el volt foglalva. A fárasztó munka után minap pihenőre* tért a gépész és a motoros fenekében készített fekhelyen mély álomba merült. A fáradlság ugy elnyomta álmában, hogy az éjszaka kerekedett viharra sem ébredt fel, nem vette észre, hogy a motorost a vihar elszakította köteléről és gyors tempóban sodorja a mély vizbe.
A tragédiának nem volt szemtanuja, csak másnap a vizén úszkáló ruhadarabok és a csónak alkatrészei beszéltek, hogy valami szeren-
csétlenség történt. Két napig érthetetlenül álltak a vizsgálatot végző közegek, amikor a szerencsétlen gépész hulláját, aki egyébként enyingi lakos volt, felvetette a viz. A csónakot hosszas kutatás után megtalálták és csak kedden emelték ki a négyméteres mély vizből.
A szerencsétlen embert igen nagy részvét mellett temették el lakóhelyén, Enyingen.
IDŐ
■elegebb!
Prognózis: Móraékelt nyugati szél, néhány helyen, főleg északon ós keleten még zápor, a hő emelkedik.
Naptár: Augusztus 7. péntek. Rom. kat. Kajetán. Protestáns Ibolya. Izrael. Ab hó 19.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat « b<-15-ig a Fekete Sas gyógyszertár Fő-ut 6. és a kiskanlzsal gyógyszertár.
G6*ffird8 nyitva reggel 8 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Költözködést vásár! IdZds
Férfi ing Mü selyem ing . „Opalin" ing Selyem harisnya
garantált
2™ flll.
4»« „

|9B -48
RItter DiualútulKíz.
Kóbor Jancsi cirkuszának szenzációs előadásai
Kevés reklámmal, csendben, minden nagyobb dobverés nélkül érkezeit Ka-nizsárn a közismert és közkedvelt Kóbor Jancsi cirkuszával. Csendben jött, szerényen, nem Ígérve nagyot és sokat, de első előadásával máris mn gárn vonta a figyelmet. Egyszerű, de Ízléses és kedves kis cirkusza zsufo* láslg megtelt már a megnyitó előadáson Is, a továbbiakra pedig az a gytt. nunk, hogy szűknek bizonyul majj a férőhely.
Kóbor Jancsit megjelenésekor már meleg taps és ünneplés fogadta, ^mj. kor pedig jobbnál-jobb kupiéit és apróságait adta elő nem akarták cl. engedni, ujabb és ujabb számokat kő. vetélve. Nem maradt adós. A közönség végig könnyezte, kacagta ezt ^ közkedvelt énekes bohócot, aki már helyi aktualitásokat is kiénekelt. Külön említést érdemel szép irredenta dala, amellyel a kormányzó legmaga. sabb dicséretét is elnyerte.
A műsor többi számai közül kiemel, jük Flnlán mester pompás zeneszámait. Ilegedűvirtuózitása egészen ko-molv és művészi. (Évekkel ezelőtt külföldi turnéjáról érkezve a Centrálban is hangversenyezett nagy sikerrel!) Pompásan tudja kezelni a szárazfái, bctanitolt «zenélő kutyája, is nagyon ügyes. A Flnián-pár nagyszerű produkciója: az általuk készített uj hang. szeren, egy harang és ortfonahufcgo-kat adó hangsoron való játéka. Meleg tapsot és sok sikert könyvelhettek ei csakúgy, mint 8 két Castaltonis, okik a magasban és a földön haiáltmeg-vető produkciókat végeznek.
Utoljára, de nem utolsó sorban emlékezünk meg a két Palladis produkcióiról. A római gladiátorok tökéletes teste elevenedik itt meg a valóságban, a klasszikus szépségű szobrok keltek életre. A világvárosok után kaptuk ezt a szenzációs produkciót s Kanizsa na|K)kig erről fog beszélni és igen sokan lesznek, akik többször Is megnézik. Reflektorvilágitásban izzó csodás bronztestüket, amidőn eleven .zobrokat alkotnak. Hasonlóképp sokan meghallgatják Kóbor Jancsit, aki nap-nap után uj mókákkal könnyekig megkacaglatja és elszórakoztatja közönségét.
Kóborék megmutatták, hogy egyszerű eszközökkel is lehet komoly és szép dolgokat produkálni. Igazuk van: nekik nem keli reklám, mert a közönség maga lesz az eleven hírvivő. A magyar élniakarás és feltámadás fáklyahordozója meg is érdemli a legteljesebb és legmesszebbmenő támogatást. \' l
Alkoholisták, akik gyomorhurut ban szenvednek, elvesztett étvágyukat napi kb. 150 gramm természetes ,Ferenc József" keserűvíz használata folytán gyakran meglepő rövid idő alatt visszanyerik. Az orvosok ajánlják.
Idényvégi kiárusitás aug. 3-17-ig
A visszamaradt nyári árukat, valamint a saison folyamán felgyülemlett maradékokat
nagyon olcsón kiárusítom!
Intézeti kelengyék minden kivitelben legjutányosabban vásárolhatók.
Kirschner Divatáruház.
ittft •ugu«i<m_ 1
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ara I pengő 10 fillér
Kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában Fö-ut 5. (i. alatt
h
Vasárnap megkezdődnek a Schflti kupa küzdelmek
Az őszi bajnoki futballszezon bevezetőjeként az Idén is augusztus hóban a Schülz-cég által felajánlóit vándorserlegért játszanak a Zalaegerszegi TE, MOVE, Nagykanizsai TE és a Zrínyi. Az elmúlt évben a Zrínyi nyerte a serleget, az Idén Is nagy harc Ígérkezik érte. A két egerszegi csapat vasárnap már játszott egymás ellen, a mérkőzés 2:2-es eredménnyel végződött. Vasárnap a MOVE lesz az NTE ellenfele Nagykanizsán, jövő vasárnap ugyancsak Itthon Játszik az NTE a ZTE-vel. Az NTE csapata vasárnap már tré-ningmérkőzést játszott Marcaliban, hol 5:3 arányban győzött. A csapat e héten eresen tréningezik, hogy. felkészülten állhasson kl.
BALA1 IM2l<MN
Baán Mária Mátyásföldön is sikerrel szerepelt
Megírtuk, hogy a nagykanizsaiak kilünő ifjúsági játékosát, Baán Máriát a tenniszszövelség teljesen Ingyen felhívta Budapestre tanfolyamra. Baán Mária a tanfolyamot végigjárta, nagyon sokat tanult és a tanfolyam után lévő mátyáslöldi országos ifjúsági teniszversenyen Is szép sikert aratott. Bárd Erzsébet kaposvári versenyzővel együtt megnyerte a női Párost. Ellenfelük a Qergely—Jusics pár volt, mindkettő ismert pesti, III. szombathelyi vetsenyző. A versenyt a Baán—Bárd pár 6:8, 6:4, 6:2 irányban nyerte.
Baán nemcsak hogy teljesen a szövetség költségén vett részt a tanfolyamon és a versenyen, de még Wöt Is kapott- Sajnos nem sokáig marad nagykanizsai versenyző, mert az ősszel egészen Pestre megy és a MAC színeiben fog versenyezni. Pesti sikerei azonban mindenkor jől-wfl érzéssel töltenek el bennünket Is.
, "" \'l<ul nyárt umzAcíA erejével Iia-Sf városunkban a Sotltits Aruháx aleayvógi kiárusítása. A vovflk százai •ert-fltek fel mar hz első napokban a JJtalmaj áruházat. Tőle a város » már "oiiiraort lila oiiukéa csomagokkal, minilogylkben valami kell.nies aioí \'eprién Mint mindig. tjohüU mai I" kitolt magáézt
A női tőrvívással megszületett a harmadik magyar olimpiai bajnokság
"■r*\'?"í8l"k> hármasugrólnk, vIvAlnt: és futóink továbbjutottak — Labdorugóosopatunk 3iO-*a vereségéitől klosott — Öttusázóink kSxOI Orbán B..
Bortha 8., Balázs IB. lett
Berlin, augusztus 6.
A nagyedlk olimpiai nap ujabb magyar sikereket és balsikereket hozott. Még fel sem ocsudlunk a birkózóink két o.impial bajnoksága által okozott örömből, amikor is. mét ránk mosolygott a szerencse s megnyertük u Harmadik Olimpiai bajnokságot is. Az olimpiai női tőrvívást ugyanis a magyar Elek iluna nyerte hat gyöze.enun„I. 2. a német Mayer üelen (6 győz), 3. Preiss (Ausztria), 4. ilass (német;. A másik magyar hölgy, Varga Ilona hetedik lett 2 gyözeieinmel.
Délután 6 kor az 1500 méteres síkfutás futamaira került a sor, a magyar Szabó második leli, bekerült a döntőbe, lglói, aki halódik lei kiesett.
A 200 méteres sikfulási a néger Owens nyerte 20.7 mp. Olimpiai re. korddal, akinek már ez a harmadik olimpiai bajnuksága.
A magasugrásban Zsufika és Bácsalmási 416-nél kieslek, olimpiai bajnok az amerika\' Meadows lett 436 cm-el. 2. és 3. két japán : Nishida és Oe.
Labdarugó osapatunk S : 0 arányú vereséget szenvedeti a lengyelektől és ezzel kiestek a további küzdelmekből.
Berlin, augusztus 6.
A berlini ollmpiászon csütörtökön reggel kezdték meg a 400 méteres siktutás előfutamait. A magyar Ri-bényi az első futamban szaladt, -erós ellenfelekkel került össze, cs:ik ötödiknek tudott a célba jutni és Így a további küzdelmekben nem indulhat. indul azonban Vadas és
Zsitvay, akik mindketten jó helyezést éi-tek el és igy tovább jutottak.
Ugyancsak délelőtl kezdlék meg a hármasugrás és a ^erelyvetés ae-lejlezőlt is. Somló az első ugrásnál könyen tulugrotta az előirásos 14 métert és Így bekerüli uz elődön, tőbe.
A gerelyvetésnél Várszegi köny. nyen átdobla az előirt 60 métert, szintén tovább jutott.
A féril tőrvívásnál Maszlai ki. eseti, de Baj és tiálszegl bekerültek a döntőbe.
Berlin, augusztus 6.
Csütörtökön délelőtt fejezték be az öttusa-küzdelmeket. Az ötödik versenyszámban, a mezei futásban 20.000 főnyi közönség előtt Orbán ért el u magyarok közül legjobb eredményt, de ő ls csak 16-lk leli. Bartha 22-iknek, Balázs pedig 28-lk-nak ért célba. Végeredményben az összesítésnél a magyar Orbán az ötödik helyen végzeit. Az olimpiai bajnok a német Handrich lelt. A
magyar Barta 8., Balázs pedig a 11). •
A mai program: Délután fél 4 órakor : gerely vetés döntője.
Négy órakor lovaspóló lés kézilabda selejtező. (Magyarország-Németország.)
Fél 5 órakor : hármasugrás dön. tője.
Fél ö órakor : gyophocky és futball selejtezők, közben a 80 méteres hölgygátfutás és a 110 méteres gátfutás döntője.
Hatkor a kerékpárversenyek előfutamai, este a birkózások folyta tusa.
Lörinczy két vállra fektette a svájci birkózót
(l-upzártakor érkezett) A gerelyvetés selejtezőben Várszegi tovább julott. A 100 méteres síkfutásban Vadas és Zsitvay beutottak a középdöntőbe.
v Kjei, augusztus 5
(A Zalai Közlöny tudósítójának le. lefonjek-ntése) Az olimpiai egység yollc Ill-ik futamában 2.ik lelt Ma-gyarország. Csütörtök reggel kezdődőit a Körön—római birkózó verseny. Móry (Magyarország) a lengyel Sla-zektől tuss vereséget szenvedeti. A légsulybao Mrtnczy két váltai feklettc
a svájci Caristent.
A férfi tőrvivó elődöntő mérkőzé. sokon llaj Béla és Hátszegi (Mugyar-ország) kiestek.
Az. olimpiai öttusa-verseny hivatalos eredményei:
1. Handrlek (német) 83.5 pont, 2. Leonard (USA) 30.6 pont, 3. Aba (olasz) 39.6, 4. Tefeld (svéd) 47, 6. Orbán (magyar) 65£, 8. Birtha (magyar) 76.6, 21. Balázs (magyar^ 108.6 pontla! /
Városi Mozgó. .
I. Újdonság! Ida Wilst
Még ma csütörtökön!
___ _______ Ralph Roberts és Albert
Paulig mulattató vígjátéka:
Nem vagyok én kapitány
II. Szőke Szakáll frenetikus sikerű magyar filmje:
Barátságos arcot kórok.
Előadások kezdete 5 éa 9 órakor Az elsft olftodás mindkét napon fllléroa!
— (Szent ért)
Ma este 7 órakor a plébániatemplomban a szokásos havi szent-séglmádás, majd gyónási alkalom. Holnap, első pénteken, a szokott ünnepélyes szentmise. - (A polgármester Itthon) Dr. Krátky István polgármester szerdán este Berényböl Kanizsára érkezett és több napon át a városházi ügyeket Intézi, majd Ismét vlsz-szatér Berénybe.
- (A plébániáról)
P. Czlrfuaz Vlktorln szentferenc-rendl házfőnök, Nagykanizsa plébánosa, nyári szabadságra utazott. (A kórházból)
Dr. Takács Zoltán Igazgató-főorvos nyári szabadsága alatt a kör-ház ügyeit dr. Krelner Zsigmond oszlályföorvos, igazgatóhelyettea vezeti. A sebészeti osztály osztályfőorvosi teendőit dr. Landgrif Jenő egyetemi tanársegéd látja el, aki tegnap érkezett Nagykanizsára.
(Dr. Dodi főorvos átadta hivatalát)
Dr. Ooda Lipót városi tlsztlföor-vos tegnap adta át hivatalát az uj városi orvosnak, dr. Blttera Zoltánnak. aki működését meg is kezdte. Dr. Qoda Lipót ezzel végleg megvált a város szolgálatából. Nagykanizsa város felejthetetlen nyűg. tisztifőorvosát a városi tisztikar és a közhivatalok legközelebb megfelelő keretben fogják búcsúztatni. Dr. Qoda Lipót rövid nyaralásra Tirolba utazik.
— (Ülések • vármegyén)
A törvényhatósági kisgyűlés és a közigazgatási bizottság augusztus 12-én üléseznek.
— (öregosorkészelnk Pogány-szentpéteren)
A nagykanizsai 374. »z. öreg-cserkéazcsapa. nyári táborozását aug. 5-én megkezdte. Mintegy 22 cserkész Indult Oazdag Ferenc püspöki tanácsos, cterkészparancs-nok vezetése alatt Pogányszentpé-terre, ahol Báder János bérlő éa Porga Endre föerdéaz szívélyes fogadtatása után elfoglalták az előre kiszemelt terepet. A táborozás előreláthatólag két hétig fog tartani.
— N«zy forgalom Sláger Divatárukéi olcsó vásárán!
— (Romónytüzek)
A Balatoni Egyesületek Szövetsége Magyarország ezredéves halárainak visszaállítása Iránt való törhetetlen magyar remény kifejezéséül Szent István napja előtti szombaton, augusztus 15-én este 9 órakor, mint tavaly, ezévben is Remény-tüzeket kíván gyújtani a Balaton körül. A Szövetség most felkérte az alispáni, hogy az Illetéket alsófoku hatóságokat a szükséges engedélyek kiadására felkérnj l a hazafias mozgalmat erkölcsi támogatásban részesíteni szíveskedjék. Minden balatonmenti község gyújt Remény-tüzat
EALAI KÖZLÖNY
1938. auguiilm 7
-r- -{Maotámadta a oaendörőket)
Fonyódon leittasodott Szintén János napszámos és Ilyen állapotban elment - Drechslerbe, ahol nagy botrányt rendezeti. Csendórókel hívtak te azok távozásra szólították fel, azonban Szintén a csendőröknek támadt, de azok megkötözték és az őrare előállították. Kihallgatása után átadták a kir. Ügyészségnek.
— htfott kalangyákat nagy gyakorlatul állit nme Slngor Dlvatáruház. — (Tilos az állatok tOzos vassal való bélyegzés*)
A kormáay szabályozta a szarvas-imtMk, botjuk, lovak, csikók, juhok és bárányok tüzes vassal vafy más módon való megjelölését. A rendelet kimondja, hogy felnőtt vagy növendék szarvasmarhát vagy borjut csak a fején,.az ellllaö lábak feUÁ szárán és a csülkén, lovat v^gy csikói csak a fején, a nyaknak a ,(ej felé eső (elülső) felén és a patáján, juhot padig csak a szarván szabad tüzes vaasal bélyegezni. Eárányt bármely testrészén tilos tüzei vassal bélyegezni. Ugyancsak tilos Juhot vagy bárányt gyapjas testrészén kátránnyal, szurokkal vagy olajfestékkel megjelölni. Juhot vagy báráiyit gyapjas testrészén csak olyan szerrel vagy festékkel szabad megjelölni, amely a gyári mosásnál ugyanolyan eljárással és éppen olyan könnyen távolítható el a gyapjúból, mint a természetes gyapjuziir és szenny. Ilyen szert vagy festéket, mint juh vagy bárány megjelölésére alkalmaaat, csak a földralvelésügyi miniszter engedélyivel szabad forgalomba hoznL -- ,(8alv*iuaurta magát)
Hernádi Ágoston 71 éves tapolcai lakoe egy 30 centiméteres nagykéssel szlvenszurta magát. Hozzátartozói ugy találtak rá holtan a nyug-ágyban. Tettét valószínűleg az öregséggel Járó betegsége miatt követte eL
KMK a lafrtalafdonoa KOziaidaalgl *t. hlobiri Nyomta él DMulal Lapkladé Vállalata Naorkaaluáa.
Palelöa Uado i Zalai Karoly. Iitnkn Uialo.1 NiHula ia ulo
HoHaeir—.Scbmiti—Clayton— Stwttleworth gyáitmanyu
EKÉK
Mfc>sa|Htiso*l kormánylemez-zd,n«>ni—>«■ csapágyakkal, ~ asfcn—wbfcltatt kerék, agyakkal, az uj típusok _ kBdft zslrozóval
BORONÁK
2 tagú és 3 tagu, könnyű és nehéz kivitelben.
VETŐGÉPEK
kanalas- és tolórendszerben.
«ar*<*k. SaaiakniaSt. SaNA-u.M. Sa*l*prés»k. «H> I >■<>. •■túrtam*.
Mh«l«á|MrlMI.
KagbaUtk ó# BwateklnthoWk nauykanlaial terakatAbun :
OHSZÁQJÓZSEF
a»»*, irttrágyi, n*k, növényvédelmi
Morak, tép toreakeaéJltKin Nacykanlzsa, Erzsébet-tér 10. fA UMég arttUtt.) Telelőm 130.
mim
A kormány kedvezményes búzavetőmag akciója
A földmüvelésügyi minisztérium a növénytermelési hivatal utján az idén folytatja az egységes termelésre irányuló minőségi búzavetőmag akcióját. Az akció keretében mintegy 1100 vagon búzavetőmagot oszt ki részint nemesítő, részint szaporitó gazdaságokból. Az akcióban való részvételi szándékot nagy gazdaságoknak közvetlenül a földmüvelésügyi minisztériumban, kistermelőknek a vármegyei .gazdasági felügyelőségnél kell bejelenteni augusztus 15-ig.-Az akció keretében a vetőmag felárát és a vasúti szállítási költséget a földművelésügyi minisztérium magára vállalja, az igénylő gazda a búzának csak a budapesti tőzsdei árát fizeti meg. Szaporitó gazdaságok közelében lakó igénylők tisztító vetőmagot \'Cseréhe is kaphatnak 10—15 százalékkal több szokványbuata beszolgáltatása ellenébon. Kistermelőknél, iha a vetőmagot nem kell vasúton szállítani, a földművelésügyi minisztérium még a tőzsdei árból is meg-ítérit métermázsár>ként egy pengőt. Minden vármegyében vannak szaporitó gazdaságok és igy . az igénylő kistermelők nagvrésze élvezheti ezt a kedvezményt. Kistermelőknek ösz-sze kell állniok, az igénylést együttesen kell bejelenteniük, mert a kis tételekben való kiutalás nehézségekbe ütközik. Az akcióban résztvevő nagygazdák kötelesek a kapott vetőmagból származó termésüket jövőre az akció folytatásához a hivatalnak felajánlani. Átvétel esetén részükre a hivatal vetőmag felárat fizet. Kizáróan kistermelőknek kivételesen a jövő évi termésből 15 százalékos többlettel természetben való visszaadás kötelezettsége mellett is adnak ki a gazdasági felügyelőségek buiavetőmagot, mig az erre szánt készlet tart-
iPBŐBDSDETÉSEX
HonMtiMarfM miin»> ét Imii i ■ K »«4f
Vf.,t., niiite mW tt4 4 M»«T. Mifc\',m«J
\\V «.\' HWi, *iiv4m WvákW uá S fillér.
Autótaxi*, hérautót, rendeljen Rarage-bél, vidékre é« helyben, legolcsóbban. Telefon állomás: 544 . 2704
Blondel karataxésakat legolcsóbban Stern üveglialetében kaphat. Fő ut 2 2500
HAwIxra kényelmei jó autón vasárnap olcsón utazhat. Előjegyezni lehet Kaulmann Manónál Erzsébet-tér 1. Teleion BBS.
KáUubAa lakás kiadó november 1-re Bügolai »or 9. 2793
Kétsxabáa, vixvezetékes, elrtszobás udvari lakéa novemberre kiadó. Klífaludv-utca 17/c. 2849
50 éves flxtat tarokház kiadó, v«gv házzal együtt eladó Teleki ut 55 2833
Kiadó axaba m<if?a8 földszinten, szé pen bútorozva, lépcsőházi külön bejárattal. Enet\'eg teljes ellátásMl. Csengery ut 27\'a.
tf MalólaAny kivétetik Hirsch és Szcpó cégnél. 2822
=■ Olcsó V/Uár Slngor Divatáruház-ban.
fii
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vómcserekünyv
(Szállítási bárcakőnyv)
hitelesítve ■ 3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
Koletta lászon Boletta roi Koletta zslno; linóleum Tlasioi rászon LábtBrlök
Kárpitos kellékek Afrik, tisztított Zsineg-félék
Hirsch és Szegő
■atrac vászon Siöayegek SiSnyegyédS RyngágytászoB
Babonsisák Szalmazsák
Férfi és nűi
olcsó, megbízható
kerékpár
nagy választékban részletfizetési kedvezmény
Szabó Antal kerékpár és sportüzletében
Fő-ut 5. Nagykanizsa Telefon 91.
W\'^Bíj
! ■s i

Jégszekrények
nár havi fi - P-ős részletre
SZASÚHTIL xponazlelében. FHt 5.
Nagykanizsa m=gyel váios p K;ármes\'erétól
15.855/1936.
Arlejtési hirdetmény.
A Kölcsey-ulca 20. sz. ingatlan utcai és udvari épületeinek anyagát f. évi augusztus 17-én d. e. negyed 11 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen eladom.
Árvesési feltételek hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a városi gazdasági hivatalban megtekinthetők.
Nagykanizsa, 1936. évi julius 17-én.
auo Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15 8567l936~
Árverési hirdetmény.
A Hunyadi-utca 10. számú ingatlan utcai és udvari lakó épületének, valamint melléképületének any. gát f. évi aug. 17-én d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen eladom.
Árverési feltételek hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a városi gazdasági hivatalban megtekinthetők.
Nagykanizsa, 1936. évi julius hó 16-án.
a,, Polgármester.
Nagykanizsa raepyei város polgármesterétől.
15.857/1936.
Árverési hirdetméfty.
A Huszti György-tér 4. sz. ingatlan utcai lakóépületének és udvari épületének anyagát f. évi augusztus 17-én d. e. 11 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen eladom.
Árverési feltételek hétköznapokon d. e. 10 -12 óra között a v. gazdasági hivatalban megtekinthetők.
Nagykanizsa, .1936. évi julius 14-én.
„a Polgármester.
i tBaleHa áalaty, Zalai Károly)
70a évfolyam 181. szám
Nagykanizsa, 1936. augusztus 8 szombat
Ars 12 na.
ZALAI KÖZLÖNY
_ POLITIKAI NAPILAP \'<" \' \' !
------J.II... 1.1 ■ ., .a

H Uadókiraiali PU 5. ,
\'"■"mi NIMLI
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoa
Klfifluttel Ara: egy hóra S pengO « SU Sierkentóaégl í« kladóh le.Ull leldo.. 7S ■
Erős Magyarország
Az angol közvélemény egyre al-posabb és komolyabb figyelemmel fordul a középeurópai problémák felé. Egyre tisztábban látják, hogy a politikai és gazdasági világválság előidéző és fenntartó okai közt elsíi helyen szerepel a Duna-medence bizonytalansága és önként az az Igazságtalan és méltatlan heíyze\', amely be Trianon taszította Magyarország got.
Az angol közvélemény pedig olyan élő és irányító erő, hogy azt, nem mellőzhetik az angol nagypo« litlka hivatalos tényezői sem. A világbirodalom politikája épen ezért olyan rugalmas és lebirhatatían, mert egy hatalmas nép kiforrott véleményének kifejezése b ha most az angol közvélemény érdeklődésének előterébe került a középeurópai probléma, illetve a magyar kérdés, az minden optimizmus nélkül azt jeleni!, hofry ennek n problémának a megoldását előkészíti az angol józanság.
Szinte nap-nap mellett olvashatunk a legelőkelőbb ani«oi Tanokban kiváló közéleti férfiaktól cikkeket, nyílt leveleket, amelyek a magyar probléma megoldásának sürgősségét és fontosságát hirdetik. Rotfiermere lord amaz emlékezetes mementó ja óta jelentősén megszaparodott a magyar igazság angol barátainak és hirdetőinek száma és ezek a neves politikusok a hűvös tárgyilagosság, a közmondásosán éles angol előrelátás jegyéhen döngetik Európa lelkiismeretét. Kifejtik és megmagyarázzák, hogy a revízió nem csupán a magyar nacionalizmus jogos kívánsága, hanem általános európai érdek is.
Angol barátaink között ujabban a legmozgékonyabb Sir Róbert Go«er. Szívós és alapos munkát fejt ki és van nap, hogy egyszerre két cikke^ vagy nyílt levele jelenik meg. Mint most is, amikor a mult héten például a »Daily Telegraph«-ban is, a »Momlng Post«-ban is foglalkozott a magyar kérdéssel.
Ez a két nyílt levél a bolsevista veszélyt vázolta és ebben a vonatkozásban mutatott rá arra, hogy Európának milyen nagy szüksége van a magyar nemzet erejére. Magyarország - írja Sir Róbert Go^er - Olaszország és Nyugateurópa közötti természetes ütközö állam, a mely azonban a háború után kötött szerződések következtében nem tudja teljesíteni ezt a feladatát
Ennélfogva minden más tekingetnél fontosabb érdek köveleli, hogy Magyarország megint erös legyen és gátat vethessen annak az áradatnak, amely elborilással fenyegeti civilizációnkat.
Sir Róbert Gowernék és nemes társainak lankadatlan munkája • as angol politikai kérdé^k első vonalában tartja a magyar problémái A parlament tagjainak tekintélyes része mint elkerülhetetlen szükségszerűséget sürgeü a reviziót, amely
Megindul az általános támadás a vörös Madrid lehengerlésére
A burgosi nemzeti kormány Franco tábornokot bízta meg a főparancsnoksággal — A „népfront" rettegve várja az ellenforradalmi csapatok közeledtót — A madridi vőrós kormány elsötétítette a várost a repülőtámadásoktól való félelmében — A villamosok a sötétben közlekednek — Az afrikai idegenlégió csapatai útban Cordova felé — Ujabb 10.000 főnyi felkelő hadsereg Indul Marokkóból Franco tábornok segítségére
A párisi kormány semlegességi nyilatkozata ellenére, tovább folynak a titkos francia hadianyagszállitások a spanyol „népfront" részére
Páris, augusztus A kommunista párt nagygyűlésén a párt fölilkára, Tosev elvtárs kijelentette, hogy Olaszország és Németország a spanyolországi felkelőkkel szimpatizál, sőt azokal segíti is. Ezzel kapcsolatban éles hangon szólt, hogy a franciaorszául munkásságnak nem elég szolidaritást vállalni a franciaországi kommunistákkal szemben, hárem aozkat igenis fegyverrel és hadianyaggal keli segíteni.
Madrid, augusztus 7.
Az excuriall kolostorból e\'szállil-ják a szerzeteseket. Péntek reggel 110 szerezlest vlltek autókon biztosabb helyre.
Madrid, augusztus 7.
Az országos munkáspárt elhatározta, hogy 10.000 főnyi munkássereget toboroz és a spanyo\'országi kommunista kormány megsegítéséie siet.
A külföldi követek már mind elhagyják Madridot
Vadajos, augusztus 7.
Liszabon 1 jelentés szerint a portugál rádióállomáson felfogták Csile madridi nagykövetének rádlóüzete-tét, amelyben a követ elmondja, hogy a külföldi madridi követek mind elhagyják a várost. A fővárosban a helyzet egyre aggasztóbb lesz.
Páris, augusztus 7.
A spanyol belügyminiszter egyik államtitkára, Esca, Párisba utazott ujabb aranyakkal. A belügyi titkár a párisi spanyol követségen szállt meg és hosszasan tanácskozóit a Párisban élő spanyol baloldali politikusokkal.
Madrid, augusztus 7.
Csütörtökön esíe Madridot a kormány rende\'etére egészen elsőiéi-tették. A vlUanyvilági\'ás szünetelt, a villamosok sötétben köz\'ehedtsk, a házakat és nyilvános helyiségeket le kellett függönyöznl és csak ugy lehetett világot gyújtani.
Hivatalos jelenlés szerint ez csak
»nagygyakorlat« volt, valójában azonban féltek a repülőtámadástól.
Liszabon, augusztus 7.
A felkelők elfoglalták a Godula és Bogalis tartományok határában levő Loreno városát. /
Franco tábornok a nemzeti kormány főparancsnoka
Gibraltár, augusztus 7.
Franco tábornok a burgosi nemzeti- kormány íe\'kéré ére elfogadta a Madrid ellen meginduló támadás főparancsnkol tisztéi. Ha a támadás sikerül, akkor ideiglenesen Franco tábornok lesz a kormányeluök Spanyolországban.
A felkelők Sevillából nagyobb csapatokat szállítottak autókon a kormánycsapatok által körülzári felkelők megsegítésére Az Afrikából sikereden áthajózott idegenlégion is! ák megindultak Cordova eflé. A Madrid elleni támadás kiinduló pontja valószínűleg Cordova lesz.
Megkezdődik a nagy támadás
Gibraltár, augusztus 7. Gibraltárban péntekre várják a támadások megkezdését. Ugyanakkor, mikor a további csapatszállltá-sok megkezdődnek, 45 repülőgép bombázni kezdi a malagai kikötőén lévő spanyol kormányhajókat.
Ha a támadás sikerül, Franco tábornok és a, felkelők nagy előny* höz Jutnak, mert közvetlen össze-köttelés létesülne n felkelők és az afrika^gyarmatok közötl, az utánpótlás és a csapatszállitás zavartalanul folyhatna, azonkívül a felkelők kezébe kerülne Malaga is és ezzel nem lenne semmi veszélynek kitéve a felkelők szélső szárnya.
Titkos francia fegyverszállítások a spanyol kormány megsegítésére
Páris, augusztus 7 A Jour ismét tiltott fegyver és hadi-anyagszáUitásról ir, amelyet Franciaországból száHitának a spanyol kor-mány mcgseflitésére. A lap élesen ki-kel a KorVrány ellen & azt irjn, hogv ezek a Ulkos szállítások merőben ellenkeznek a konnánv nagy hangon hirdetett semlegességi politikájával.
Ujabb 10 000 embert hajóznak át a felkelők Marokkóból
Liszabon, augusztus 7.
A felkelők között leírhatatlan örömet keltelt, hogy Franco tábornoknak sikerült Marokkóból átszállítani csapatainak egy részéb A je\'entések szerint még ujabb 10.000 embert hajóznak át Marokkóból.
nek jogosságál még L!oyd George stein vonja kétségbe.
Sőt, már maga a külügyminiszter, Eden is hangoztatja, hogy a kisebbségek ügye általában, elsősorban pedig a négy idegen impérium alá Igázott magyar kisebbségek- ügye, aggodalomra ad Qkpt. Edewmek ez
a kijelentése a diplomácia óvatos nyelvén a revíziós követelés jogosságát Ismeri el és nyíltan a szerződések felülvizsgálatának sürgetése mellé szegődik.
A magyar nemzet nagy flgye\'em-mel kíséri ezeket a megnyugtató és kedvező je\'en-ségekct, nagy-nagy há-
lával ós szeretettel gondol angol barátaira, akik a magyar igazságért küzdenek. A magyar külpolitika ler^ inészetesen résen van és Gömbös Gyula kormányzata a maga józan óvatosságával és határozott irányvonalával jelentős a\'átámasztásőt ad ja az angljai revíziós mozgalomnak.
■Alatt KöZLöm
Csendőrkézre került egy három év előtti apagyilkosság gyanúsítottja
Megindul a falu szája... — A csendőri nyomozás eredménye — A gyanúsított tagad, de a csendőrség átadta a klr. ügyészségnek
11)33. március 11-én Ammer Endre iharosberényi földműves jelentette a csendőrségnek, hegy nevelő utyját, Dávid Mihály, a szőlőhegyben a pincében holtan találták.
A csendőrség megindította a nyomozást ós írnak eredményeképen Dá vid holttestét felboncolták. A boncolás során több sérülést találtak Dávid fején, de mivel itasságol is megállapítottak nála, a további eljárást megszüntették azzal az indokolássá], hogy Dávid itla6 volt, elesett és n halált az esése közben elszenvedett sérülései okozták. Ezt alátámasztotta az a körülmény is, hogy a halott Dávid fekvése olyan
volt, ami valószinüsitelte a véletlen halált.
Három év telt el, hogy Dávid Mihályt eltemették és most megindult a suttogás a faluban, hogy Dávid Mihályt a nevelt fia gyilkolta meg.
Az esetet jelöltették a csendőrségnek, amely megindította a nyomozást és amelynek során Ammert őrizetbe vették, mert olyan gyanú-okok merültek fel, amelyek valószínűsítik azt a feltevési, hogy tény, leg megölte n nevelő atyját.
A csendőrségi kih allgatás során Ammer tagadta a gyilkosságot, de a gyanuokok alapján a csendőrség átadta a kir. ügyészségnek.
Olcsó vásár!
Szövet, selyem, mosó maradékok jó méretekben.
Itta kedvező alkalom intézeti kelengyék beszerzésére !
Singer Divatárubáz
Megtisztítják a kanizsai rádiózavaró dzsungelt
Zavarkutató készüléket kapott az Ónálló zavarelhárító körzetté vált kanizsai póita — Most kell bejelenteni a zavarokat — Dr. Mándoky póstafőmérnök nyilatkozata

Ha az arcszíne fakó, sxflrké* sárga és tekintete bigyad), ha szo-mari* hangulata nyomot! és nekéz álmok gyötrik, ha s bék lulOgot rolhadáti folyamatai, gTOOKxfájáí és epepingál kínozzák, olyankor tanácsos néhány napoa át reggel éhgyomorra egy-egy pohár természetes „Ferencjözsel" kescrüvlrel innia.
Az orvosok ajánlják.
...........................................
18- Munkásfélóra. - 18.30 Ilonák Árpád zongorázik. — 10 A muskátli vándorutja a Foktőidről Magyarországra. (Hapalch Rajmund). - 19.30 Hanglemazek. — 20 Olimpiai híradás.
— 20.30 Országh Tivadar hegedül. — 21 Az újpesti nyári színház előadása. • A koldus diák.» Regényes vígjáték 3 felvonásban. — Az I. felv. után kb. 21.55 Hírek, időjárásjelentés. — A II. felv. után kb. 22.40 Hírek. — Ai előadás után kb. 23.10 A cigánygyerekek zenekara. — Majd cigányzene. — 0.05 Hírek.
18.35 A pénz régen és most. — 19 Eugen Stepat balulajkazeuekara. — 20.35 Hirek. — 21.35 Hanglemezek.
— 2130 Olimpiai híradás.
M*
17.3a Aodrée Siegfried hegedül. -22.20 Rádiózenekar. — 24 M&cho-né. gyes szórakoztató zene.
Szombat M»MI L I I l -i
6.45. Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hírek. - 10.20 Pakots József elbeszéléseiből. - 10.45 Mit nézzünk meg) — 12.05 Vidner Lili zongorázik.
— 12.40 Hitek. — 13-14.30 A rádió szalonzene kani. — Közben 13.20 Időjelzés, időjárás)e lenlés. - 14.40 Hírek, árak. — 16.15 Harsányt Gizi mesél.
— 16.45 Időjelzés, hírek. — 17.05 Közvetítés Salzburgból. «A nürnbergi mesterdalnokok. (1. felvonás). Dalmű 3 felvonásban.
18:30 Mit üzen a rádió? — 19 Pusz-tay Sándor énekel, Nyári József táro-gatézik, kíséi cigáuyzeoe. — 19.45 A táblabíró ur. (lláspárné Dávid. Margit).
— 20.20 A nürnbergi mesterdalnokok 111. felvonása. - 22.25 Hírek, időjárásjelentés. — 22.45 Olimpiai híradás.
— 23.15 A Buttola Jazz-zenekar műsora, Buttola Ede énekszámaival. — 0.05 Hírek. |
BaüapMl 11.
18.55 A nürnbergi mestcrdalnokok II. felvonása. - 20 Mezőgazdasági félóra. — 20.40 Olimpiai híradás. — 21 JA Hírek. - 21.45 Cigányzene.
16 Citerazeno. — 17.05 A nürnbergi mestexdalnokok, háromfelvonásos ope-ra. — 23.20 Tánczene.
— A nevalOlntiKctekbeu jól Ismert, kitűnő minőségű tícliülz-kelongyóvel küldje Intézetbe gyermekét
— ButorvásárUa uccu ioutll Telje* berendezéseket rfmdkivül előnyös réw-letilxetésre, sőt kamatmentesen U «sák-Ut*ik. Koystdu bútoráruház, Uortü, HlkkW-at 4.
A nagykanizsai rádiósok hónapokon át küldték be panaszos leveleiket hozzánk. A cikkezéseknek eredménye va|n, mert a nagykanizsai posta közkedvelt vezetője, dr.Thol-way Zsigmond a cikekkel együtt felterjesztést tett és ismétel len bejelentette a nagykanizsai rádiósok keserveit. A kérési a magyar kir^ post-i honorálta és Nagykanizsát öm álló rádlózavarelháritó kerületié nyilvánította. Ezzel kapcsolatban a posta egy, a zavarokat kivizv gáló készüléket kapott, amellyel a legpontosabban be lehat határolni a zavar okát és kötelezni lehel annak tulajdonosát a zavar kiküszöbölésére, ami legtöbb esetben a motorok teblokkolását Jelenít
Az uj készülék már meg Is érkezett Nagykanizsám és több helyen Igen eredményes kopó-munkát végzett. ,
Lapunk munkatársának alkalma volt végignézni egy ilyen rádióvátelt zavaró készülék felkutatását.
A készülék egy nagyobb rádió, amely fémtokkal és keretantennával rendelkezik - ezzel határolják be a zavart.
Nagykanizsára érkezett a pécsi posta osztályvezető mérnöke is, dr. Mándoky József, ukinek fennhatósága alá tartozik a nugykanizsal hálózat felügyelete is. Dr. Mándoky főmérnök a következőket mondott* a készülékkel kapcsolatban :
- A közönség nem Is gondolja, hogy sokszor egyetlen villanykapcsolás, vagy csengő is bosszanthatja a környék rádiósait. A zavarOkozó készülék behatárolása.ugy lörlénik, hogy a környéken több oldalról beirányítják a készüléket a maximál!* hangerőre. Ezeknek irányát egy tér7 képen meghúzzák és körülbelül a
_itSB. Sugustfus ft
metszési pontok körül találják meg a hibát. Ez természetesen sokszor heteket vesz igénybe, de mi\'mindenkor nagyon szívesen és készséggel állunk a rádióelöfizetök rendelkezésére.
- Most Kanizsára érkeztem és várom a panaszolat. Minden panaszt ki fogunk vizsgálni és a zavarokat tőlünk telhetőleg kiküszöböljük.
A főmérnök nyilatkozatával kapcsolatban ezúton is felhívjuk mos} a rádiózó közönséget, hogy ameny-\' nyiben zavarokat észlelnek, azt egy lapon a zavar jellegzetes tüneteinek és a jelentkezés időpontjának fel-tüntesével »Nagykanlzsa I. s£. postafőnökség* címére je\'entsék be Most ilt az alkalomv hogy a kani-zsai zavaró motiordzaungeŰ megtisztítsák. Báimn beje\'enthet mindenki minden panaszt, mert a postafőnök-ség nem árulja el, ki adta a feljelentést és ebből senkinek kellemetlensége nem lehet.
Ü
•lovatvezető: Dr. Oévelet EiMi Bkk«
Bridge-délu tan Lakatosáénál
Nagyon melegem volt. Nem volt semmi kedvein elmenni a nyári pizsamákat bemutató be.yiségbe, ami pedig a meghívó szerim szenzációsnak ígérkezett. Inkább, gondoitöm, •••cgLátoguujm egy régi barátnőimet, Zsuzsát, lárjezeu Lakatos Istvánnét A gondolatot-lelt követte és én mái-ls becsengettem barátnőm szépen berenaezeti, szellős, balkónos lakásába.
Zsuzsa nagy örömmel \'fogadott. Csak a lelett sajnálkozott, hogy éppen bridge parti van ma déiutan náia és így nem dumálhatunk eleget. Nem baj, nyugtattam meg, en majd kibioemí íogok. Már mentünk is be a szalonba, ahol már egy hölgy és egy férfi ült, valami dr. Kovács, aki, mint később kkfcrüit, a nehezen megszerzett negyedik volt. Tehát majd még jön egy, asz-szony, aki persze, mint rendesen, must is késik és akire fül és iát, kigyót ós békái kiabállak. Végre csengetett, jöit, beviharzott, erős parioni szagot árasztott magakörül és >még nincs, leosztva* kiáltással megkeverte a kártyákat. Osztott és elkezdett licitálni: egy pikk. Klári, a másik asszony passzolt, dr. Kovács két treffel mondott. Zsuzsi, a háziasszony következett: gyerekek, vettem o.yan isteni kompiéra valót, hogy amikor az uram meglátta, azt mondtak bogy még soha szín ilyen jól nem állt nekem. Tudjátok, valami csodás. Dr. Kovács halkan megkérdezte : Nagyságos Asszonyom, ez ujabb bemondás ? Zsuzsi észbekapott. Jaj, még nem licitáltam ? Pasz-szoltam mér régen. Végén dr. Kovács játszott 5 treffet, amit kettővel, elbukott. Parlnernöje szjemrehányásí
Ezek mm igazi olosó áraki
Opalin Ing, sima............6-BO
Opalia ing, csikós ............7-BO
Férfiing, apacs . . , > .........f-BO
Férfiing, sport, rövidujj ...........2 80
Férfiing, sport, hosszuujj.........3-50
Férfi szína* nadrág..........1*4*
Férfizokni, selymes...........—-44
rürst Divatcsarnok
lüSfl «urá«E<m\' 8
tett neki, hogy nenv jól adta az im-passaokat Kqvács védekezett, hogy rajban nem tud játszani. Én csendes ötödik lévén, erősen figyeltem Kovács doktort, hogy meddig birja még. Nem kellett sokáig várnom.
A következő leosztásban a hölgyek játszottak 4 pikket De időközben megtudtam, hogy Zsuzsinak legújabban egy service tetszett meg nagyon, amit feltet lenül meg akar venni, csak nem tud|a még, honnan szedjen annyi pénzt és hotry a szomszéd Pásztornénak van egy uj shortjo, amin meg lehet pukkidnl a nevetéstől, de persze ő azt hiszi, hogy remekül áll nekf Ho-y K\'árl netn akar gyereket, mert félti a vonalait és mert az ura mé<r nem keresi meg a nörsz\'e ralót. Hogy Mag-dus összeveszett nz urával, mert n gyerek náthát kapott és mert ő a kisasszonyt oko\'ta érte, aki nem vigyázott Jól rá. Ho-ry n BÖ*Ve sópor-nő)e divntszaVmt fo<r nyitni és már hozott is mngával Pátisból cív ruhát, ez \'esz a szalon a\'anjo és meri a halványkék nacryon-jól ált az arcához, hát n szalon bútorai halványkékek lesznek. De nem volna utolsó do\'oe holnap elmenni a 22i kerületi nőeqylet garden partyjára, mi 5-kor kezdődik bridqoel és es«e tánc lesz. De hotjy kell oda felöltözni, délután mée nem lehet esH ruhában imienni ? Nem marad más hátra, m.int délután felvenni a fehér klóké ruhát az u| bársony diszszel és este hazamenni á< öllttznl a tánchoz a nagy v|rá"os InmrlTéb*. Tpaz, hocy icv két belépőt kell fizetni, de azért megéri.
Időközben folyton dr. Kovácsot figyeltem. „Végre nem bírta tovább. Jaj hölcyeim\', ez nfem brldt«e. hanem traccs-délntán, ktál\'ott fel. De különben is nekem evy fontos ér-tekez\'etem van, oda kell mennem. Kezeiket csókolom\'! Szólt i<s elrohant, mintha a lakásból dum-dum golyókkal űzték volna ki.
Én Is búcsúzkodtam. El k»Uett mennem. Barátnőm nagy sajnálkozások közepette kikísért és kért, hogy legközelebb nkkor Jöjjek, ha nem bridgelnek, mert akkor többet dumálhatunk. De én megnyugtattam hogy legközelebb is csak akkor jövök, ha bridgelneK mert rem hiszem, hogy rendes körülmények között beszélgethetnénk annyit, a mennyit ma...
Dlvatposta
Elek Ica. Most már nem ajánlok imprimét venni. Inkább jobban tenné, ha egy fekote.fehér komplét csináltatna, amit egy rókával viselhet, igy sokkal ősziesebb. Szép volna pl. t,gy fekete selyem szoknya, fehér selyem kasakkal. Nyugodtan viselhet már nagy karimájú fekete nyúlszőr kaIa|>ot, amit majd később mindig kisebbíthet. Üdvözlet.
Kékes. Okvetlen vigyen magával melegebb hohnit is. Hogy ez miből álljon? Feltétlenül szövet ruhából, pullo-verből, lenvászon kosztümből és cgy átmeneti kábáiból. Legalább két estélyi ruhára is szüksége lesz, de ehhez is vigyen egy melegebb belépőt, vagy egy fekete bársony derékig érő kabátkát, vagy Cgy pelerint. lia van sUinkcs pelerinje, természetesen ezt is nagyszeren viselheti, üdvözlet.
— IfMt nyárt miuácM erőjével hatott városunkban a Sohütz Áruház ldényvégl kiárusítása. A vevők százai keresték fel már az olső napokban a hatalmas áruházat Tele a város a már közismert Illa olmkós csomagokkal, mindegyikben valami kellemes mog loputóa. Mint mindig, Schütz most is kitett magáéit
zalai Közlöny
Városi Mozgó. Szombaton és vasárnap!
I. Újdonság I
Texasi milliomos &SBF"
l». Móricz Zsigmond világsikert aratott színmüve
Légy jó mindhalálig
Dévényi Lacikával ■ főszerepben.
Az előadások kezdete: tekintettel a műsor hosszúságára szombaton 5 és 9 órakor, — vasárnap 3, 6 és 9 órakor. Aa elaft előadás mindkét napon filléres I
A teherautó halálra gázolta a püspöki nradalom alkalmazottját
Végzetes faszállhás a zalai országúton
Halálos autószerencsétlenség történt isméi u zalai országúton. Puha János 24 éves nylrádl lakos, a veszprémi püspöki uradalom olkalma-zottja, teherautón fát szállított Le-scncetonvijra. A soffőrön kívül még Kovács Anna nylrádl leány tarióz-kcdotl velük az aulón. Visszatérőben egy zökkenőnél a teherkocsi hátsó ajtaja lecsapódott s Puha József és
Kovác-s Anna oly szerencsétlenül estek a pótkocsi kerekei alá, hogy átgázolt rajtuk. A soffőr yilndkeltő-jüket a tapolcai kórházba szállította, ahol Puha József sérüléseibe rövidesen te\'eh ilt Kovács Anna súlyos agyrázkódást szenvedeti és é\'e ben-maradásához kevés a remény,
A hatóság szigorú vizsgálatot indított.
SZOMBATON ESTE
TÁNC
A KORONÁBAN.
Az összedőlt állvány maga alá temette a munkást
Súlyos szerencsétlenség az épülő csurgói ref. gimnázium internátusánál
A csurgói református gimnáziumnál internátus épül. Tegnap Itt súlyos szerencsétlenség történt A/, eme\'etes épület állványzata váratlanul irtózatos robajjal beomlott. A munkások közül néhányan a reccsenés hallatára beugrottak az üres ab\' lakokon az épületbe, Nagy Imre nagyatádi kőmüvessegéd azonban már nem tudott elmenekülni, lezuhant és a lezuhanó gerendák és ál-ványok teljeven eltemették. Több
órai munkával tudták csak az ösz-szedült állványoki alól kiemelni a szerencsétlen embert, aki eszméletlen állapotban vérében feküdt a gerendák alatt. Azonnal a nagykanizsai kórházba szállüotlák, ahol megállapították, hogy koponyaalapi törést, bordatörésekel és súlyos belső sérüléseket szenvedett.
A vizsgálat megindult annak megállapítására, hogy kit terhel a felelősség az állványzat összeomlásáért.
Törpe árak !
3-17-11
Tennlsz zokni . . 26 fül.
Férfi zokni . . 28 n
Törülköző . . . 58 »
Ridikül . . . . 98 n
Női pulóver . . . It
Bittér Dlualúruház.
h
A Zalaegerszegi MOVE játszik vasárnap Nagykanizsán a SchOtz-kupiáért
Az őszi szezon első futbaflmérkő-zéso lesz a vasárnapi Zalaegerszegi MOVE—NTE Schütz-kupa mérkőzés E hő napban az NTE előkészületeket tart a szeptemberben meginduló bajnoki szezonra. A MOVE mérkőzés után jövő vasárnap a Soproni Vasutas SE kitűnő ké|>osségfi csapatát látja vendégül, majd két hőt muiva a Zala-egerszegi TE ellen áll ki az NTE a Schülz-kupáért.
Amint látjuk tehát, az Őszi szezon bevezetőjeként augusztus hóra minden előkészület megtörtént, igy remél-méljük nem éri meglepetés az NTE-t a szezon riső bajnoki mérkőzésén.
A mérraftés vasárnap délután egynegyed 6 órakor lesz a Zrínyi pályán.
A „ballilák versenye"
A Zrínyi ifjúsági játékosai nem töltötték tétlenül az .uborkaszezont.* A napokban zajlott le a Zrinyl pályái* játszó tballllák versenye,» melyet szép játékával megérdemelten Nagy Győző nyert meg. Második Németh Jó-fzsef, harmadik Keserű László, negyedik Ketting Ferenc lelt A vigaszdíjat Németh Zoltán nyerte. Valamennyi a helybeli gimnázium tanulója.
ID3
Változatlan!
Prognózis: Qyenge szél, néhány helyen, kivált északon még záporeső, a hőmérséklet nem változik lényegesen.
NapUr: Augusztus 8. szombat Rom. kat. Clrlék. Protestáns László Izraelita Ab hó 20.
f.yógy szertári éjjeli szolgálat e hó 15-ití a Fekete Sas gyógyszertár Fó-ut 8. fa a klskanlzsal gyógyszertár.
Gö.fürdö nyitva reggel 6 órától oate 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész uap nóknek).
A mai Izgalmas élet küzdelmeiben kllá.adt egyének, akik csaknem kivétel nélkül székszorulás-ban, bélfájdalmakban éj felfúvódásban szenvednek, Igyanak reggelenként egy-egy pohár természetei „Ferenc Józsel" keserüvlzct, meit ez az Ideális hashajtó összes jellemző tulajdonságait egyesíti magában. Az orvosok ajánlják.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénz-szóké mellett Is mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Kopilein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
- Intézeti kelengyéket nagy gyakorlattal állit óeszo Sioger Dlvatárubáz.
- (fl«|íe«!/0//fl* KMlkoiifa) nét. Ión délután 6-tól 8-lg • Pannónia hátsó kistermében.
ZALAI KÖZLÖNY
>836. mymtus 8
A

A
A pétftefci nap olimpiai eseményei
A magyar olimpikonok szereplése —Csányi és Bács-■hnásíia 100 .méteres síkfutásban, TOlgyeal a pisztolylövés versenyben — Szabó Miklós csütörtökön 7-lk lett és magyar rekordidőt ért el a minden Idők legnagyobb 1500 -méteres versenyébea
Berlin, augusztus 7.
\'A csdtörtOkl nap oaeményell rí-.vlden Összefoglalva a következők-bői adjuk :
A nap legnagyobb megiepelóaétoz ujzcto«dl iLewlook hozto, oki 3 p 41.8 inp^K .Idővel sasniádós .viliig, rekordot futott. Beccaii s. tett, a magyar SríbO pedig hetedik (magyar rekordidővel).
A hármasugrást TaJma nyerte 16 .méterrel. Somló 14.60-nul az .elődöntőben kiesett.
■Világrekordot futott a 110-es gáton UJt^I az amerikai Towfcns is.
A gerelyvetés la nwglepetést hozó tl Világbajnok a német Stöck lett 71:84 materrel a ítnn világrekorder ■elOtt. A ■ magyar Vérsaegl, aki a re-l«jtei4t»n mogdoW.i s 70-et, most csak 66.Kkat idobéit ás igy Meaett.
Lovaspolózólnk Németország ellen 16 :6 arányú szép győzelmet aratték.
Tfllgyessy a céllövészetben szere-pclt Iger jó!, csoportjában az elsO belyet tartja.
Csütörtökön .septllt fel az ollpial árbocra a magyar zászló Is, mert nagy ünneplés közben ekkor hlr-.tíették Jri a -három magyar olimpiai győxelmct A aok magyar könnyes el énekelte a Himnuszt és ün-
nepelte a három győztest : Etek Cslbit, Kárpátot ds Zomborlt.
Berlin, augusztus 7.
Pénteken dé\'előtl kezdték meg tizenötezer níző előtt a d^kalkírtbaj-nokságok 100 méteres síkfutását és
távolugrást. A magyar színeket Caá-nyl és Báculmásy képviselték Gsá-ny| a 100 métert 11.6 alatt, Bácfi-almásy 12.1 mp alatt futotta.
A tárolugrAsbon (Gaányl ugráséi : 6 46, 6124, 0.31), BAesalmásy már jobban ugrott : 6.6«, 8.40, 6)78. m.
A pisztolylövés verzenyeiten Től-gyessy szerepelt Jól Továbbjutott Vadnayvfll együtt.
Birkózóink két ujabb győzelme
Berlin, augusztus 7
(Lapzártakor érkezett) A délutáni órákban állították össze a dekatlon bajnokságok ctsö két színia utáni eredményét, illetve a helyezések sorrendjét. A magyar Csányi a 16-lk, Bácsalmási pedig a 17-lk, helyen áll.
A plsztolycéllóvő verseny péntek délelőtti fordulóján a norvég llhl-maun 5511 találattal uj világrekordot állított be.
A görög-római uzabedslllusu bir.
*yári occassióí Ubíi
Fürdő olpő .. . 98 fill.
Fürdő sapka . . 48 >i
Qyapju fürdő ruha 5-78 »
Műselyem esőköpeny 9-80 »
Düftin esőköpeny . 10 80 >>
Ritter Divatáruház.
egészséftlgyfberenderéaeket és M#any-vizcsatornákat, ittiaden randaserfl
sisrtl 4a J«¥Ít,
épület- és géplakatosmunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, PS-ut 3. sz. ArüiátflMt aiil-l.« I I
kózásb.in a magyar Lengyel .(légsúly) tussal győzfttt o belga Glles ellen. A pehelysúlyban a magyar Móri 18 perces kikeletem után fektette kétvállra a jugoszláv Sestákot.
PárbajtOrviapatunk gyengén aze-re\'pelt. Előbb a csehektől, majd az olaszoktói kapott ki és ezzel kiesett
a további küzdelemből.
*
Az olimpiai versenyek pénteki és szombat délelőtti programmja :
Fél 4 Órakor : 6000 méteres -síkfutás dOntője
4 Órakor: Kézilabda selejtező mérkőzés Magyarország USA És a lovaspoló döntője.
Fél 6 órakor : 400 méteres síkfutás döntője, gyephoéky se\'ejteíö : Magyarország Japán, Kanu-verae-nyek.
Fél 6 Órakor : Labdarugómérkőzé sek második fordulója.
\'6 órakor : kerékpárversenyek
Egész délután : A dekntlon egyes számol, este a birkózás kőzépmér-kőzésel.
Szombat déleMtl : 0. órakor : Pár-bajtőr csapatverseny-és có\'lövéaasel.
10 ómkor : g«ríg,r6m«l blrkizás elömérköaérel ás a : dekatlon ll0.es gátja.
10 órától : rlOO méteres gyorsúszás (Gsik.OrOf, Abwy-Nemes dr). a 200 méteres I mell és vlttpölOmér-kőzésok
\'HflLUÓ, BERLINI
SZANTÓ OYÖROY REGÉNYE 15
— IIi*zen mi a tömegekkel...
— Hagyd. iRz >»em \'tömegek. lEz a tömflg. ö wiod«u. ,Az egyén sorsa sompi.
— Jó, ez kommunista jelszó. A film tnüréwt. Ez egyszerűen propagandafilm.
— Igen. Egyszerűen. És mégis mindenki végigreszkette a filmet. Sztárok, rendezők, irók, dramaturgok kritikusak. Azt hittem, hogy >a film igazi mcgszűlelésénok nagy pillanatát élem. Ez ugy aránylik hozzánk, mint mi Amerikához, Érted ezt?
Berg nem felelt. Leharapta Cgy bosszú, sötét szivar hegyét, ugy ahogy amerikai filmszínészektől látta. Aztán összeborzongott.
— Ilyen nyirkos, őszi napon megindíthattad volnu a légfűtést.
— Megindult. Itt is van már a csö-vekben. De nem fűtötte még át a faiakat. A levegőt.
flerg érezte, hogy valami szorítja a torkát. És^Y* sok kávétól kalapál a szive.
— iHarminc .módban megy ma a Potemkin — mondta az asszony.
Berg diadalt érzett a dö hangjában. Vájjon kit győzött le ez a fllm? Mindkettőjüket?
— Bolond vagy — mormogta. _ Egyszerűen bolond.
— Valahonnan megindult a meleg. Már u csövekben van. Nemsokára át-
fűti ezt a nyirkos őszt. A tél minden porcikáját.
Berg reámerodt az asszonyra. Zöld macskaszentpár villogott felé.
— Uj rendezők jöunekl Érted? Uj rendezők I
A nő kiáltásában benneégett a bosszú boldog érzete.
— Uj rendezők, hahahahal
És hisztérikusan gonosz kacajában egy hazugsápökba fojtott élet meg-I bosszult tragédiája csengett meglóbált \'. lé\'eklianujgként.
XII.
A nap mégegyszer áttörte a nehéz, szürke fátylát. Nem olyan küzdelem volt ez,.-mint mikor összetépett, szer-tefoszladozó viharíélhökön kellett áttűznie, vagy alkonyi szél hátán kerge-•tődző, horizonton ellerpcszkedö go-i molyfelhőket egy rőt fénydárdával ál-•talvernie. Fiz a semmibői szitáló eső, mozdulatlan köd a legyőzhetetlenség biztos nyugalmával terpeszkedett a magasságokban és tan még egyszer, gúnyos előzékenységgel vonta fel függönyét, hogy a nyári nap felvottás-végi hajlongást rendezhessen a hope. giu-teni ügetőpályán.
A közönség nem is ügyelt bucsuz-kodására. Mit tudták a hajtók, trénerek, istállófiuk, bookmakerek és pín-térek, junkerek .és borbél.yok, hogy ez a nyári.nap búcsúja, az;őszi nap egészen más, üvegfényü, hidög csalóka idegenszerű távlatokat hozó, mint egy sokszor csalódott, kihull, kitanult, szépasuttiy.
— Nézze, Daridsohn, tudom, hogy megint valami gazságot csinált Rose-negger, két haj tót hallottam .beszélgetni a boxokaál. Miért nem nmotfd már nekem valamit, a pakliból, tudom, hogy sülve-főve együtt vannak, ezért a tippjei biztosak.
— Keltene egy kis dohány, nagyságos asszonyom? Jó. Nem fog őtfelé menni a póuz, nem bánom. Fog hat-felé menni, vigyorgott a kis gőndór-haju. Én szeretem a vőrós hajat.
Lea megfogta az ügynök kezét.
— íjátszon Forster istállót, hetes tickej, következő \'futamra hetes ticket. Ne izguljon. Rosenegfcjer nagy iramot diktál, mindenkit kifu\'laszt Éva mellől, de ugy fog felvájg\'ni, mint egy vegyesfelvágott.
— Mindig attól íügg, hány felvágást méltóztatik a zsűri észrevenni.
— Nyugodt lehet, nagyságos asszonyom. Csak vegyen egy hetes ticket-tet. Osbora báró is a hat fogadó kőzött van, láttam a pénztáraknál a vörös Willyt. Régi:haverem. Tudom,hogy a báró strohmannja. Tehát mi négyen játszunk, Rosenegjjer és az Éua hajtója, Gartner.
— Jó kis társaság.
— Meghiszem azt — mondta he.v kén az artísUúgynök és bő raglánjá-ban büszkén feszitett az elegáns kis nő oldatán. — Különben, ha megengedi, tnegyak a tiekettjét mi^yenai. Majd aztán elszámolunk.
— Sok pénze lesz, gondolta. De .Miihez is kezdjen a pénzzel, amelyet nindig hajszol, amelyből soha sincs
elég. Még egy bunda? Még pezsgős vacsora a uovavesi villában? .Újságírók, pacsmagolók, nagybend^jü nők, ripacsok zabáljanak és ő törje a fejét, honnan vegyen még több pénzt, egyre többet. Ezt nevezik társadalmi étetnek. A férje pedig , mindig caadálkoxik, hová \'lesz .a pénz? Ezt tó volna tudni.
Az egyik 1 totalizalör.kas8Zához ért. Négyszáz márka volt még * tárcájában.
— Négy dartb hetes i tickettét,; harmadik futam.
A pénztáros sunyhi nevetett. Hz is jól kiválasztotta. Most adja előseór ezt a számot.
A futam után Lea odasratadt avki-fleetőpénztártioz. \'Egyedül -áilt a :<kjs \'blakmál. SsíámolatUNiul gyártó i táskájába « baílkjegyzulwUgot, ennyi péazt már régon nem látott együtt.
A tribünökön morgott -a töm^g.
— A banditákI Megint jól \'beléök-vágott a zsűri I Csalóbandal
A jelzőtáblákra uj számok repültek, a hajlók sclyemdrcssrei és a Jovak szőre ragyogott a napban, nőcskék libeglek térden feJülérő ruhác&kákban.
— Itt vagyak, nngysájgos asszonyom. Voltam bátor ötszáz márkával megjátszani a hetest az ön számára. Tessék.
Lea vértelen arca kigyúlt, zöld szc. mel a bankjegycsomagra tapadtak, a melyot Duvidsohn sárgakesztyűs keze feléjenyujtott.
(Folyt köt.)
ltyft auguulua É
BAtMKOZUm
- (Anyakönyvi hirek)
Nagykanizsán az elmuit héten í>. gyermek született, 5 flü és 4 leány: Góles Antal vasuti lakatos és Sommer Juliannának rk. fia, Tóth János v. jóv. ellenőr és Ziegler Máriának rk. fia, liegedíls Ferenc földműves és Gudlin Annának rk. leánya, Salamon Sándor városi kocsis és Radosics Erzsébetnek rk. leánya, Varga Károly vasúti munkás és Vadász Katalinnak rk. fia, Mujzer Feronc földműves és Polai Annának rk. fin, Ziegler György mészáros mester és Goriczay Ilonának rk. fia. Házasságon kivül született 2 leány. — Halálozás 0 volt: Magyar Juliánná magánzó rk. 60 éves, özv. Anlauf Istvánné Gaiba Mária rk. 53 éves, özv. Tóth Lászlóné Szukopa Franciska rk. 73 éves (Komárom), Bróz József rk. 8 hónapos (Szcpet-nek), Gretkovics Sándor zenész rk. 64 éves, Milley Ferencné Radlcs Rozália rk. 40 éves. — Házasságkötés 4 volt: Tompos Imre műszaki tisztviselő rk. és Arvai Margit izr., Halász Imre (özv.) cipész rk. és Schwnrtz Erzsébet (özv.) rk., Horváth János kőműves segéd rk. és Molnár Terézia rk., Klee Kálmán pincér rk. (Dombo-vár) és Garzol Terézia rk.
— (A klskanizsai diákok vasárnap megismétlik előadásukat)
Vasárnap jól sikerült előadásukat megismétlik a kiskanizsai diákok Polgári Olvasókörben. Nagy érdeklődés van városszerte, mert a vasárnapi előadás közönsége 80 százalékban kanizsai volt. A Noszty ttu esete Tóth Marival cimü vígjátékot adják elő a diákok. Az előadás megérdomei még egy telt házat. A Polgári. Olvasókör nagyszerű rendelésében nem érezhet hiányt a szórakozni vágyó közönség.
- A Schat*-k«lM|y. tartóé éa Jó, ára
móltányos, aki csak használja, diósért
— (KI tud valamit a nagykanizsai postáról ?)
A nagykanizsai első- szárau posta.
hivatal most fogott hozzá, hogy m<£-irja a nagykanizsai posta történetét. Az adatgyűjtés már folyik, ennek megkönnyítésére azonban a posta vezetősége ezúton is relkér mindenkit, ild a nagykanizsai posta múltjáról valu-miMud, hogy jelentse legalább cimét a poslafőnökségen.
— (A osendőrök elöl a halálba)
Kozma Mariska keszthelyi cseléd-
leány dr. Bojatay József keszthelyi ügyvédnél volt alkalmazásban. Lopás gyanúja miatt kedd reggel a csendőrök keresték. A leány amikor a csendőröket meglátta, kést kapott fei a konyhában ós kezén átvágta ereit. Súlyos állapotban szállították a mentők a keszthelyi kórházba.
Szombaton
hangulatos tóncesftóty
a Pannónia kerthelyiségben.
Rossz idö eietéa vasárnap lest megtartva.
A Kóbor-cirkusz
tegnapi előadását nagyszámú közönsfy nézlo végig, Amely honorálta Kóbor Jancsi igyekezetét: a legjobbat nyújtani. Kóbor Jancsi olyan műsorral jött, amely a fővárosban is megállja a helyét. Egyik-másik száma i>edig egyenesen szenzációt jelent. Tomboló taps jutalmazta Kóbor Jancsi elmés mókáit, kikarrikirozását, énekeit. Frappáns hatást váltott ki Palika cimü szép irredenta dalával. Az est kimagasló eseménye a PaUadis-pár, u római gladiátorok telj«tiilményeinek pompás hasonmása. Nagyon szép teljesítmény a két Castaltonis, amelyek izgalmasságokban lekötik a közönség minden figyelmét, a Finiün-pár és a többi produkció, melyet bizonyára az is, aki már egyszer látta, mégegjyszer szívesen nézi végig. A mai előadáson uj műsor szerepel. Az előadás több mint kél és félórát tart és nagyon kellemes szórakozást nyújt. Saját érdekében cselekszik, aki megnézi a Kóbor Jancsi cirkuszát. Mert minden dicséretet érdemel.
— Olc.ó vásár Slnger Dlvatáruház-bao.
apróhirdetések
AatétazH, bérautót. rend«l|en garagc-ból, vidékit éa helyben, kgoletóbUn. T+ letooállomát: 544. 2704
2 az.)
_ aMtHI.
tad |41
Catngeiy-ut 19 alalt oh, I orlot lak novemberre k ügyvédnél (F4 ul 21.)
— (Halálot áldozatot követeli a lordét)
Tóth János 40 éves veszprémi lakos fiúval együtt estefelé fürödni ukurl a királykád fürdőben. A kaput zárva találta, li-lidt átmászott a kerítésen, gyorsan levetkőzött és a hűvös időben meglehetősen k-hüll vízbe ugrott. Alighogy a vlzbo éfl, fuldokolni kezdett s mire fia a segítségére sietett, elme. rüll a kb. két méter mély medencében. A megrémült fin már csuk upja liotllcstét tudta kiemelni a vizből. Megállapították, lwgy Tóth Jánost a fürdőben liirtelen szívszélhűdés érle és ez okozb a halálát.
- (Itten áldása)
Nem mindennapi látványban gyönyörködhettek, akik Nagy Sándor dr. kocskcméll ügyvéd szőlője melleit el-Jialadtak. Egy terebélyes jwgAcsiuil-mafa pár nap előtt virágzásnak indult és harmadnapra ugy tele volt friss virággal, liogy a fán lévő bő ulmalermést látni sem lehel a sok virágtól. A különös virágzásnak sok a nézője, ukik most kíváncsian várják lesz-e második lermése a buja virágú almafának. (.
Nagyon izép parkettás bútorozott szoba talM., Szent Imre hereeg-u. 4. *
Kl«t6 aaeka magát lotdUtatea, ni en bútorozva, Ifpeaéházl kűlOa bejárait*. Iseteg leijei ellátással. Ciengery-ut Z7».
KI.** 3 azobáa, liaHM, UMlMhrIM
lakta november i-re, Cuagtiy-at IS. Horviih és Vas áptUmeMntnél. 2811
50 évet AmI.I sarokház kiadó, vaay
házzal együtt tladá TeUU-ut 59. 28%
Há.-. ■>..»>*« "lőidaalatl ás toelatl lakás .lo.é bérén az állomás ktaalá-ben azonnal vagy november t-re Mádé. Horthy Mikiét ol». •
TartA.hullám, mlndenaemO Ondé-lilái, hajfestés, nőt., uri- ét gyermekhi|-vágáa át minden azakba vágd másai
Fllipovica lodráazilzletábcn készül. Caat-gery-ul 2. Telelőn 526. •
Eladó cea 600 O-OI U.hal, JózMI lőberecg-ul 58\'a. alatd bás keleti oldalát. Felvilágosítást ad kall szám alatt M«. noatory. MK
melet
it.r, kiváló eredménnyel és traodát. Magyar-u. 30.
taalt ■
Jókarban lev«, 5XS vtgy 4X5 méteres vagy tbhez hasonló méretben
vízhatlan használt ponyvát
iflrgdaen vesz ■ FMrtil Kartolrkuez Igazgatósági,
Ktaztolltz-fále Uj .irkái.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.441/1936.
Árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képező Hunyady-u. 7. sz. házban f. évi november hó 1-én megüresedő 2 szoba-konyhás lakást f. évi augusztus hó I3-án d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó ár-verésen ^bérbeadóm.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad. Nagykanizsa, 1936. aug. 6.
Polgármester.
- Kan lorgaloaa Sláger DivMártbá*
olcsó vásárán I
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ara I pengd I* fillér
Kapható a
Zalai KözIBny
Madóhiu Fé»ut S.
Jóazáru karluyált teleltette me< özv. Caizmtdia Lajoméná! Rézta-u. 21. *
Caenjery-ut 2». alatt háromtzobát odvtrl lakát tzoanil vagy november t-re kUtt. Bővebbet Szádtedyt-téf $. alatt. ««
Kétszobás tákáj klaflé. Ti

Tisztességei r>#, ..------------
.(ei.k, i|iu napra la. HuayadyltTík
llitfwoUval. azomul Wadó. Kk»y-«U}
Haiználl baWrt v«tt értM Kardot
lirtal, Krzaébet-lér 20. *
Izén egyzzobás-koayl Zrltyl Mlzlét-u. 18.
\'háj Itlát kttdó.
Kiadó káltatl la, tWAdMt nagyobb udvari Itkáa mzllékbelylaégakkel, tovam-bezre, Eílvot-tár 30.

■ntttkát
ida. Ctenger, ut
79. az.
Modcra ttkUI* abédU), rátaot*. uj állapolbta levő alliattHa vtiiétép, komblnilt utkráry luttavotan ela44-Ku-keexnénál, Ezszábtt tál II. llllilll bútort vttttk. *
K<ad)a a taptatajdoaoi Kdzgazdtaáff Rt
frdwttrg w,o«d.é.nnzatai LtiHiáa
VMkliti M0MHlMK Palelős kiadd i Zalai KAretir. IntoruibiD teUtonl Na»k»nl*M 78. Mám
Eimm —i
nU . helyi >lnt>i«ltaB I
vuonánál III ktl
Selyam kombittéh . . .
Selyem nadrág.....
Selyem hálóina.....
Selyem hálóing, legfinomabb Selyem kombiné, legfinomabb
2-BO 1-28 5 80 8-BO 4-BO
Selyem harisnya 190 ■51 pulóverek . . . Sokszáz drh ritikOl Fehér rftikOISk . . . Gyapjú fürdőruhák .
1-28 I-S0
a-si-tőt
rfirst Divatcsarnok
HALAI KÖZLÖNY
1986. starmlliu 8.

■ EBHIVAi.
rA NAGYKANIZSAI KÖZI?AKTÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
L C. részvényeiéi sz 1936. évi suguszlus tó 18-án délelőtt >/al2 órakor a Nagykanizsai Ilankegyesülcl és Délzalsl Takarékpénztár Részvénytársaság helyiségében tartandó
RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSRE
azon értesítéssel hlvstnsk meg, hogy a felügyelő-bizottság által megvizsgált mérleget és ennek, ugy az Igazgatóságnak Jelenlését a társasági Irodában az üzleti órák alatt augusztus hó 10-töl kezdve megtekinthetik. — A részvények az alapszabályok 18. §-a értelmében a Nagykanizsai BankegyesUlet és Délzalai Takarékpénztár Részvénytársa, sávnál 3 nappal a közgyűlés eíött letétbe helyezendók.
A kflnflyllás tárgyal ■ I. Az igazgatóság és telügyeló-blzottság Jelenlése. 2. A lefolyt üzletévi zárszámadások, úgyszintén s vonatkozó Igazgatósági és felügyelő-bizottsági leienlés előterjesztése, sz Igazgatóság, valamint felügyelő bizottság felmentése feletti határozathozatal. 3. A telügyeló-blzottság llszteletdtjánslr megállapítása az (930—1030 Iki üzletévre. 4. öt nanlblzlos tiszteletdíjának megállapítása az elmúlt Uzletévre. 5. A hivatalos lap kijelölése. 6. A felügyelő-bizottság megválasztása. 7. Egyéb, alspszabályszertlleg bejelenteti Indítványok tárgyalása.
Nagykanizsa, 1936. évi augusztus hó 8-án. ifagykamlual Közraktárak E.-T. Igazgatósága.
VMGYON MÉRLEG-SZÁMLA
TEHER
Épületek és Insrvágány ..................
Gépberendezések, lelt. tárgyak és egyéb aktívák... Értékpapír:
5 dr. Magy. Nemz. Bank részvény .........
12.000 korons n. é. (W/i Pesti Msgy. Keresk.
Bank záloglevél.......................
30 drb. Közgazdasági ri. rv............ ...
Tartozók folyószámlában ...... .. ... ... ...
Levonva követelók (tsksrékok és bsnkok) ......
Pénztárkészlet ......... _ _. _ ......
Pengő
120 7SJ 711712
Pengő
84 820 68 931
44.871 31138
Részvénytőke:
4400 drb. teljesen bellzetetl részvény.........
Tőke-tartalékalap........................
Tartalékalap...........................
Gépberendezések és ieltárl tárgysk értékcsökkenési
slap ............................
I. évi dotálló ........................
Épületek értékcsökkenést slap...............
t. évi dotálló ........................
Nyngdl|alap lolyó évi
40/o kamat... ...
Külön nyugdíjalap ......
UJnépt Élek l.lpót-alap ...
Fel nem vett osztslék......
Egyenleg: Nyereség-áthozst mull évről lolyó évi üslell hsszon ...
Nagykanizsa, 1938. évi JunluS hó 30.án. Ezen mérleg-számlát megvizsgáltuk és az Üzleti könyvekkel megegyezőnek Utáltuk. Nagykanizsa. 1936. évi augusztus hó 4-én
Pengő
18.600 3.680
-ÍÜW 4240 TÍ355"
2311 12.602
Pengő
18.000 38 621 8000
20.010
14 740
16.848 2.058 1.060 611
202740 H
As írszjt\'islf. A lelUgyslS blsottság.
Holherr—Schrantz—Ctayton— Shuttltworth gyártmányú
EKÉK
takArpáaoál kormánylemezzel, pormantea csapágyakkal, maahoaa>abbitott kerék agyaltkai, az u| típusok Bnmfl-kfldft zslrozóval
BORONÁK
2 tagu és 3 tagu, könnyű és nehéz kivitelben.
VETŐGÉPEK
kanalas- és lolArendszerben.
Darálók. Saeeaka«á«4k. laállsasák. Szlllsrássk.
MaHIvátarok. 0al«atrl6r(k.
Kaphatók ós megteklnthotök nagykanlasal iezakatában :
ország józsef
rang, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A Sírásig aaalbH.) Telefon: 130.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.114/1936.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Budapest székesfőváros közönsége által a boldogult emlékezett) József főherceg ur Ö cs. és kir. Fensége honVédfőparancsnok-ságának 25. évfordulója emlékére, a m. kii. honvédség kötelékébe tartozó, vagy tartozott egyének árvái, vagy félárvái neveltetésére létesített alapít-
ványi helyek közül a József fíuárvaházban megüresedett kél alapítványi hely az 1936/37. tanév folyamán betöltésre kerül.
A pályázati feltételekre vonatkozó mindennemű felvilágosítást a városi kiadóhivatal (I. em. 22. sz. a.) ad.
Nagykanizsa, 1936. jul. 30. nu Polgármester.
Ofcsjón&jjot cuiPamvzibm szórakczTialik
is sok pénzt takarít mag, ha
nyomta tv ány-asükaéglatét
éa kfinyve.it lapunk
nyomdájában, Ffi-ut 5. alatt rendeli meg.
Férfi és női
olcsó, megbízható
kerékpár
nagy választékban részletfizetési kedvezmény
Szabó Antal kerékpár és sportüzletében
Fő-ut 5. Nagykanizsa Telefon 91.

2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserekönyv
(Szállítási bárcakönyv)
hitelesítve P 3-20
Kapható I Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
— KSztl.ztvl.el6k rénaéia rendkívül előnyős bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes ló kivitelben, bosszú lejáratú részletre, söt kamat, mentesen ls kaphatók Kopaáela butor árahásbau. Horthy lálklós ut á.
L
A lALAI közlöny
barátai
. zalai közlöny
hirdetőinél vátárolnak I
, • k^WatáűSOB mm na W. láatabaq Mjuu^a ás llltklll UeMuM VBIalala toHTapmrállfc.a MagkanéasH (áHHa Éatsár, ZaWKátoUU
ya a Oldalas képes melléltii»< >
7B. évlolyani 182 „gAm Nagykanizsa, 1938. .gusztus 9 vasárnap Aí»J2.
————_. _ -........ - - -■ -
HM
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP

te IUMMI: rw 1 UÍM.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoa

Javul az államháztartás mérlege
Tyler népszövetségi megbizotinak jelentései, amelyek sokszor kemény, de mindig tárgyilagos kritikát tartalmaznak, hiven mutatnak rá állam háztartásunk helyzetére. Az elmúlt négy esztendő alatt hozzászoktunk már ahhoz, hogy a Tyler-jelentés-böl lássuk Világosan, hogy a gazdasági haladás utján mennyit mentünk előre. A legújabb jelentés örvendetes. Megállapítja a népszövetségi megbízott, hogy az 1931-iki bankkrizis óta államháztariásunk hiánya most a legkevesebb, hogy tehát a defeoil csökkenőben van, államháztartási mérlegünk pedig kétségtelen javulás jelelt mulatja. En* nek bizonyságaként a Tyler-jelentés kiemeli, hogy * az államkincstár hosszú idő óta most először nen^ vetle igénybe a belföldi piacot, hogy kölcsönt saerexzen ós az állam tar-toxásai enek ellenére csökkenlek Az állami bevéle\'ek viszont emelked-ek, az adóhátralékok összege keveste-dett. Javult az állami üzemek helyzete is és ennek köszönhető, hogy összes külföldi hitelezőink ezúttal csatlakozlak is kivétel nélkül a hitel rögzítő egyezményhez. Kimulatja a jelentés, hogy kivitelünk Is emelkedett, a Nemzeti Bank devizabc« vélelelnek összege is emelkedett, mindezeknek eredményeképpen pedig az ipar és a kenefkede\'em helyzete is határozott javulást mutat
Amikor a gazdasági élet javuláséról van szó, az ellenzéki politika, amely, sajnos, a jelen esetben sem lf?yeksíik tárgyilagos lenni, ezt a (avulást az általános világgazdasági helyzet kedvezőbb olekulásának javára irja ós következelesen kétségbe vonja azt, hogy a gazdasági helyzetünk javulásában a kormány céltudatos gazdaságpolitikájának is résza volt.
Az elleazékriek ezt az érthetetlen tagadását most kellő értékére szál-Htja le a Tyler-je\'entés. Leszállltjh pedig azért, mert nyilvánvaló, hogy azoknak a felsorakoztatott kedvező lelenségeknek előidézésében, amelyek a jelentésben foglaltatnak, a kormány előrelátó, céltudatos és szaks«er<l gazdaságpolitikája is tevékenyen részes.
Azt nem lehet tagadni, senki nem ls akarja tagadni, ho^y a világgazdasági helyzet javulása előnyösen h«trtt a hazat gazdasági életre ts. Azonban az is kétségtelen, hogy Tyler nek nem lett volna módjában a Javulásnak ezeket a határozott tüneteit megállapítani és lerögzíteni, ha Európa mai zűr-zavaros helyzetének közepette Magyarország nem alkotná a Duna medencéjében a békének, a rendnek és a nyugalomnak azt a kicsiny, de szilárd szigetet, ahol az államháztartás helyzetének és u gazdasági életnek javu-
A spanyol köztársasági elnök Valenciába menekült!
Franciaország továbbra is titokban segíti a spanyol vörösöket — A feffceWk temét több helyen győztek, 80 repülőgépet lelőttek és ktaetebb KerBfttelc%a«W(Ih<>z — Sok halottja és sebesültje van a vörösök bbtnbflfiak Is — Halálra Itéltffk\'BÖrCélÖtia püspökét, a szocialista párt főtitkárát pedig meggyilkolták
„Az események egy uj világháborúra vezethetnek", valtja fre efy spanyol kommunista képviselő Is
Burgos, augusztus 8.
Barcelónába érkező jelentének szerint a szocialista párt főtitkárát meggyilkolták. A politikai gyilkosság tetteseit keresik.
A kommunista kormány halálra ítélte Baroefóna püspökét. A püspököt mái- a vesztőhelyre akarták vinni, hogy kivégezzék, amikor az olasz koncul közbelépésére sikerült megszök\'elnl a püspököt egy olasz hajóra, amely máris útban vai. vele Olaszország íelé.
A felkelők ujabb gytaelmel
Franco tábornok elfogadta a spanyolországi seregek fővezérségét. A
felkelők elfogialtók Merida városát, amely Badajos tartomány főerőssé-ge és gócpontja volt. Ezzel a felkelők nagy előnyhöz jutottak, mert elvőgták uz összeköttetést Madrid és a tartomány közölt. A badajosi harcok végét még szombatra vár-ják.
Algectras városát a felkelők kiürítették. A polgári lak >sság a környéken telepedett le. Eimek ej Vénére a kormánycsapatok bombázás/ során 20 ember életét vesztette, 60 pedig súlyosan megsebesült.
A madridi kormány Kadls elfoglalását jeleftti, a felkelőik azonban ezt cáfolják.
Még 20.000 kiképzett harcosuk van a felkelőknek Afrikában
Liszabon, augusztus 8. Badajos tartomány elfoglalása küszöbön áll. Az összeköttetés megszakadt Madriddal.
Franco már megérkezett Spanyol-szágba. A felkelőknek eddig 60.000 embert sikerült áthajózni az anyaországba, de még további 20.000 ember vár készenlétben. Az áthajózott és a még Marokkóban maradt csapatok teljesen kiképzelt sorkatonaságból állanak és /nagyon jói fel vannak fegyverezve.
Sevilla, augusztus 8. A san rafaeli harcok sorőn a efl-kelők elfoglalták Quadejt. A közel negyven órán át tartó harc során a felkelők 30 repülőgépet lőttek le. A megfutamodott kormány csapatok nyomán a felkelők 30 kilométer kör-
zetre nyomultak Madridhoz. Az éjszaka folyamán a felkelők titokban átcsoportosítják egész hadseregüket ós váratlan támadásokat Intéznek a főváros ellén.
Egy érdekes vallomás ...
London, augusztus 8. Az egyik spanyolországi kommu* nlsta képviselő a világsajtó eúőtt nyilatkozatot tett, amelyben kijelenti és maga is bevallja, hogy a spanyolországi események egy uj világháború kiindulópontjai lehetnek. Kéri a világsajtó utján a többi nemzeteket, hogy akadályozzák ezt meg.
Franciaország semlegességét hangoztatva titokban száliit hadianyagot
> Páris, ftugusztus 8.
Az legyek lap h spanyolországi
eseményekkel fögiölkóZva, a f>étiv-ügyminiszter klfe\'emését közli, mely szerint a folyamatban tevő tárgyto lások befejeztélg Franciaország ftWn szállít sem fegyvert, sem lőszert a spanyolországi felkelőknek és tntéz-kiednl fog, hogy magánosok sem szőllHnassanak Spanyolországba hadianyagot. Ha a tárgyalások befejeződnek, annak kimenetelétől függ Franciaország magatartása.
Páris, augusztus 8.
A Jour a fenti hírrel kapcsolatban rámutat arra, hogy Htokban mégis tovább folynak a hadianyag-szállítások. Franciaország látszólag Litvániának ad el hadianyagot, Így fedve van, valójában azonban a vfcállitmány Spanyolországba megy.
A spanyol köztársasági elnök Valenciába mértékűit
London, augusztus 8.
(Délután négy órakor érkezett.) Ideérkezett jelentések szerint az a hír tartja magát erősen, hogy Azana spanyol köztársasági elnök a kormány több tagjával Valenciába menekült, ahol a kormány egyik hajójára szálltak.
A >»Jr perft* ttiég szorul.
GftrÖgorsaágban fair rend van
Athén, a«g«Btt*s 8
Athéni jelentés szerint György görög király ucm halasztja él utazásit (&s a program szerinti Időben, szorfibet délután Korfübe utazik. Az uttaás el nem halasztása azt jelehtl, hogy a fiOHSRbttkági helyW* mt teljen mfcgskiláMun, a vead és a ftyttgMoih helyreállt.
lására minden kellék meg van, mert Itt a légkör az alkotómunkának a légköre. Hogy mezőgazdasági terme lésünknek, iparunknak és kereskedelmünknek helyzete megjavult, hogy Itt munka van, fejlődés és eleven élet van, az kétségkívül a kor« mány gazdaságpolitikájának és szociálpolitikájának jelentékeny Bikera;
Arra a kérdésre tehát, hogy miért javult Magjaiorsiág gaMÉMgl hely-
zete és miért jobb ma az államháztartás mérlege, mini amilyen volt, továbbá, hogy az 1931-iki bankkri-zi> óta miért észlelhetünk évről-évre állandó javulást és fejlődést, csak a teljesen elfogult ember felelhet ugy, hogy »ez csupán nz általános világgazdasági helyzet kedvező alakulásának következménye*.
A Tyler»jeteUé-s uffran nem bo-caátkothat bele ebbé • belső politi-
kai vitába, de mindazok az adatok, amelyeket a gazdasági helyzet javulásának szemléltetésére felhoz, kétségtelenül bizonyítják, hogy államháztartásunk mérlege sokkal inkább a kormány előrelátó és szakszerű gazdaságpolitikájának örvendetes következménye, semmint annak a ténynek függvénye, hogy a világgazdaság helyzete is javutt.
■Aun Mzu»re
IMO. tugutitm 9
Ha az arcutne Irtó, uürkés-táfg* ** tekintete b»«ya<il, h« Homorú, hangulata nyomott é« nebéx álmok nyMrlk, ha a Ml lulligoi rothadtál folyamatai, gyomocfijii él epepingá* Unoziák, olyankor tanácsot néhány napon át reggel éhgyomorra egy-egy pohár termétietes .Ferenc Jóisel" keaerOvliet Innia. Ax orrotok aiért rendelik már régóta a Ferenc József vizet oly gyakran, mert ez a rowzullél okát rendszerint gyorsan megszűnte\'! éi az egész szervezetet felfrisiltl.
Népművelési előadó-képző tanfolyam Hévízen
Zalavármegye Népművelési Bizottsága szeptember hó 10-től a zalavár-megyei tanítók, tanárok, orvosok lelkészek, jegyzők, stb. részére háromnapos népművelési előadóképző tanfolyamot rendez Hévizfürdőn.
A tan folyamra pályázók kérvényeiket a helyi népművelési bizottsághoz legkésőbb folyó évi augusztus 15-fcJ nyújtsák be és a helyi népművelési bizottság elnöke az adatokkal \'gazolva felterjeszti a vármegyei Népművelési Bizottság titkári hivatalába.
A Bizottság a tanfolyamra 100 hall-gutót vesz fel. A hallgatók ingjenes ellátásban, lakásban részesülnek. A hallgatók 1—2 és 3 ágyas szobákban lesznek elhelyezve. Útiköltségét minden hallgató maga f«dezi. A tanfolyamra felvetteknek a ha\'óságok a tanfolyam idejére a szabadságot megadják. Közelebbi felvilágosítással a helyi népművelési bizottság szolgál.
IMtL íördMát,
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerű uivattyirt
szerel ós Javít,
épület- és géplakatosmunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, Fő-ut 3. az. Árajánlat díjtalan I\' a
Szombat
18.30 Mii üzen a rádió? — 19 Pusz-tay Sándor énekel, Nyári József táro-gatózik, kísér cigányzene. — 19.45 A táblabíró ur. (Gáspárné Dávid Margit).
— 20.20 A nürnbergi mesterdalnokok III. /elvonása. - 22.25 Hirck, Időjárás-jelentés. — 22.45 Olimpiai hiradás.
— 23.15 A Buttola jazz-zenekar műsora, Buttola Ede énekszámaival. — 0.05 Ilirek. |
Kurtái**! II.
18.55 A nürnbergi mesterdalnokok II. felvonása. — 20 Mezőgazdasági félóra. — 20.40 Olimpiai hiradás. — 21.20 Hitek. — 21.45 Cigányzene.
Szeptember elején kezdik meg uj nagykanizsai igazságügyi palota építkezését
Sikerült minden akadályt elhárítani — Amíg egy köz-épfllet a tervezéstől eljut a kivitelezésig — A polgármester rendkívüli teljesítménye — Csak helyi vállalkozók és iparosok pályázhatnak a munkákra — Még nem volt rá példa, hogy Ilyen nagyOsszegtl beruházást egy kis város területére korlátozottan írjanak ki
A nagykanizsai törvényszék Ittmaradását végleg sikerült biztosítani
Végre testet ölt az uj nagykanizsai igazságügyi pa\'ota problémája. Dr. Krátky István polgármester kiírta az árlejtést az építési munkálatokra és rövidesen megkezdődik az építkezés. Ebből az alkalomból felkerestük dr. Krátky Islván polgármestert, aki kérdéseinkre többek között az alábbiakban nyilatkozott:
- Augusztus 24-re kl van tűzve az uj igazságügyi palot„ épitésl munkáinak árlejtés! határldeíe, -kezdle a polgármester nyilatkozatát. A szabadságommal is ugy voltam az idén, hoyy azt minduntalan félbe kellett szakítani, hogy az Igazságügyi palota építésének ügyét előbbrevlgyem. Hogy a jogi, műszaki és pénzügyi szempontok figyelembevételével a megvalósulás stádiumába jusson és az építkezés szeptemberben való megkezdése le hetövé váljék.
- Tudomásom van arró1, hogy a város közönsége, nnnak túlnyomó része kémkedik nbban, hogy a nagyszabású építkezés még az idei év folyamán mectfndul. Kétségkívül, rendkívüli ml inka kellett ahhoz, hogy az útból minden akadályt elhárítsunk, de minden akadály tía-cára, sikerült óriási energiával és szívós munkával az egész üuyet oly stádiumba hozni, hoey az építkezés szeptember 6-10-lke körül megkez dődjék.
- Nem szabad elfelejteni, hogy a városnak mindaddig nem\' szabiid megindítania a munkát, mig az ösz-szes, ebben az ügyben hozott vég-hajározatokat a belügyminisztérium
jóvá nem hagyja. Ezen véghatározatok közül kettőt a város közgyűlése még csak a mult hónapban tárgyalt le ós Így valóban rendkívüli teljesítménynek mondható, hogy a véghatározatok már e hó végére jóváhagyatnak.
- A kérdés ftllntézéséhez tariozlk az Is, hogy ez ügyben minden műszaki döntést a minisztérium kebelében alakult külön bizottség hoz, amelynek tagjai közölt helyet foglni a város, nz Iparügyi és Igazságügyi minisztérium magasépítési osztálya, a speciális szakértők, Víz- és csatornamű szakférfiak, tervező épilész ós a pénzügyminisztérium k\'küldött-je. Ebben ,n bizottságban
Igen nagy harcot kellett vívnom
azért is, hogy a központi fütés-szei<. kezeire vonatkozó munkák kivéte\'é-vel az ősszel egyéb munkákra csak helyi Iparosok és vállalkozók fognak pályázni. Jóformán ez egész bizottság ellene volt és Vécsey műszaki tanácsnok úrral nagy küzdelmünkbe került, mig sikerült a hozott kedvező döntést elmünk.
A kiirt árlejtés hat áridele augusztus 24. A _ beérkező ajánlatokit a város műszaki hivatala számszerü-ségl szempontokból fogja felülvizsgálni és a Közszállitásl Szabályzatban előirt kimutatásokkal fe\'szeret-ve, megfelelő javaslatokkal n polgármester terjeszd fel a .miniszterhez.
- Ezt a nagy munkát - ha tyU éjjel-nappal is - külön munkával, a város vezetősége egy hét a\'all el

Olcsó vásár!
Szövet, selyem, mosó maradékok jó méretekben.
Itt a kedvező alkalom intézeti kelengyék beszerzésére I
Singer Divatáruház
akarja végezftl, ugy, hogy az egész anyag szeptember elsején mér a bizottság rendelkezésére fog állani.
- Ez a biozttság a kész anyagot külön ülésben tárgyalja, amelyen a polgármester és Vécsey tanácsnok ls részt vesz, nklk a szükségei felvilágosítást nyomban megadják, ugy,
hogy
a döntés 2-3 nap alatt bekö vetkezik.
- A bizottság imérnökviagjatuak kijelentése szerint — még nem volt példa arra, hogy (egy ilyen nagy összegű beruházási munkát egy Ilyen kis város területére korlátozol /nn Írjanak kl. RendKivül nagy bizalmat jelent ez h vállalkozókkal ós Iparosokkal szemben lés természetesen
a polgármesternek kellett felelősséget vállalni a tekintetben, hogy a vállalkozók és Iparosok képesek lesznek ezt a nagy munkát kifogástalanul elvégezni, másfelől a város áltat korlátozott versenynél nem fogják kihasználni a város illetve kincstár helyzetét.
- Vécsey tanácsnokkal nyugodtan vállaltam ezt a garanciát, mert meg vagyok róla győződve, hogv a nagykanizsai építőipar ós vállalkozás ezt a kitűnő alkalmat hrra fögfa felhasználni, hogy dokumentálja, hogy minden tekintetben méltó #rre o kitüntető bizalomra.
- örülök, hogy .ezt a nagyszabású munkaalkalmat — hozzá céltudatos munkával - sikerült kiharcol nom. Ezzel nemcsak néhánysráz nagykanizsai családnak sikerült kenyeret biztosítani, hanem magánefl: nz Intézménynek
* tflrvénv«*éknek a városban
vatö megmaradását biztosítani
és nem utolsó sorban a város közepén nnnak esztétikai kópét szépíteni.
- Nem klvőnok nyilatkozni á Weisz Lajos kénviselő urnák a Zalai Közlöny hasábjain közzétett nyilatkozatára, hogy ml történjék nz Erzsébet-tér rendezésével, mert lé-nést kell tartanunk. Ezzel a kérdéssel ráérünk foglalkozni akkor, amikor az építkezés be van fejezVe. Módot fogunk talőlnt 4najd arra, hogy a szépet összeegyeztessük a célszerűségi szempontokkal.
Eddig a polgármester. ^
Ugy érezzük, hogy a polgármesteri nyilatkozathoz nincs mit hozzá tenni, azt kiegészi\'eni. Hangosabban ós meggyőzőbben beszél ez mindennél. Dr. Krátky István ezen ujabb! munkáját odntesszük a több! polgármesteri alkotások mellé, ame\'yek nevének ragyogását ör£k*e biztosítják a városfejlődés annaleseiben.
Benedek Reziö
— LAKBERENDEZ8S a mai pénzszűke mellett is mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Kop*lein Lipót Magyarország legnagyobb butoráruhá-tában.
Ezek az igazi olcsó áraki
Tennlwxoknl ■öi pullover FOrdösapkék Selyemkombinék
-•20 1-48
a-»o
N6i aelyemnadrág ..........
Legfinomabb eelyemkombiné
Selyem hálóing............
Legfinomabb aalyam hálóing .
Férfiing, mpmom ...........
Férfiing, !• aport ...........
—•96 4-50 5*50 6-50 (•90 3-50
Fürst Divatcsarnok
SALAI KÖZLÖNY ______f
Legyen önnek Is szép fehérneműje!
Rendeljen mérték után Csengery-nt 6. sz. alatti
u] helyiségemben. Barta Sándor férfi fehérnemű üzeme
auffllzhin 9. . .
Turista hírek
A Magyar Turista Egyesület Nagy kanizsai Osztálya augusztus 14-én délután és 16-én, 16-án a kővetkező túrét rendezi:
Felsőrajk, Ungi hegy, Dlóskál, Pogányvár, János hegy, Egeruracsa, Zalavár, Balatonhldvég, Kis-Balaton, fiaton, Balatonberény. Felsörajklg vonaton.
14-én délután gyalog Ungi hegyre és Pogányvárra.
16-én délelőtt Dlóskál tnegtekin-tóse, mlsehallgatés a katolikusoknak, utána a pogányvárl hegycsoport megtekintése. Délután Zalavár és az apátsági templom megtekintése.
16-án reggel 1 órás ut a Zalához, majd a Zaia folyón csónakokkal u Kis-Baiatonba, a madárvilág meglelt ín lóse a niadárvártáról, azután tsó-nukokkat a Balatonon át Buialon-beréoybe, ahol a katolikusok misét hallgatnak, délután Itlrdés ós csónakázás a Balatonon. 16-án este vonattal vissza Nagykanizsára.
indulás 14-én délután 1 óm 46 perces vonattal. Találkozás a vasútállomáson 1 óra 86 perckor. Visszaérkezés 16-án este tt óra 4 perikur. A két napi elszállásolás Pogányvá-ron dljuuan. Útiköltség : FeUonijkig vonaton 1 P 20 Hü. Balatonberény. túl vonaton 2 P 20 tili., a zalavári hídtól a Kis-Balatonon ál Balutou-berenylg csónakon (citka 4 órás ut; 2 pengő. Az útiköltség ieliál összesen 6.20 P kerül. Je,enlkezui lohol a turista vezetőnél, dr. Szüca Lászlónál uugusztus 11-ike, kedd déli 12 óráig (városház I. eril. 18,. ajtó). A Jelentkezés megteleld számú csónak biztosítása végett köte-ező.
Zala megye déli részéinek egyik legszebb és látnivalókban leggazdagabb területén át visz ez a tura. A; Ungi hegyről már gyönyörű kilátás nyílik u györökl begyekre, a Budacsonyra éa a közelében lévő Pogányvár™. Pogányvárról pedig egész szépségében kilárul a vidék. Kelet (elől kék>lk a Balaton egész pompájában. A györöki hegyek, a Gulács, a Badacsony, a fonyódi hegy Tihany mind Jól láthatók. A nagy messzeségből kitűnik Felsősegeatf kegyhelye és uz inkei templom ls.
A környékbeli falvak : Klskomá-rom, Somogysámson, Balatonszent-/ györgy, Balatonberény, az egész fürdőtelep Fonyódig, Zaiavár, Sármellék, Keszthely házaikkal és tornyaikkal mind-mind egy színes foltja a kelet felé kitárult kilátásnak
Dél felé a gelsel, kerecsenyl, me-renyel hegyek erdőktől Övezett kúpjai keltenek érdeklődést, mlg északra a zalaapáti, buosuszentlászlói hegyek fogják meg a szemlélőt.
A hegy lábánál Dlóskál és Eger-araosa községek terülnek el. Nyugat felé a Principális-völgy szépsó-gel láthatók, a zalaszenlbalázsl, homokkomáromi templomokkai és az ott fekvő falvakkal együtt Mögöttük a várdomb és e mögött is a messzeségben, mintegy 80 kilométernyi távolságból ide látszanak a horvát hegyek : az lvan&loa, a zágrábi hegy, a Bllo-hegység, Kalnik-hegy-ség. Pogányvárról páratlanul szép teljes körkilátást kapunk. Pogányvár lösszel fedett pannóniai agyag mészkővel és homokkővel. A mészkőben a szakadékos részeken őskori levélmaradványokat, megkövesedett csigákat lépten-nyomon lehet látni.
Dlóskálról az okleve\'ek már 1019-ben említést tesznek: »Knl a zalavári apátság dézsmaszl?dője<. Itt született 1764-ben Virág Benedek, a kiváló költő éa történetíró, kinek
emlékét a templom falán emléktábla örökíti meg. Temploma 1788-ban épült. Szent István oltárképét a szombathelyi Heckenast János fes-tetle Egeraracsát Szent István 1010. lkl adománylevele már említi. Nevét az itt letelepült Aracha nemzetségtől vette. Az Eger név a zéger-fától származik, mely ma Is bőven van ezen a vidéken.
Zalavár történele visszanyúlik a rómaiak Idejébe. A népvándorlás Idején hazánkat elfoglaló tminden nép megfordult e helyen. Azután a frank Német Lajos gondolt rá Már abban az időben épült llt templom, amit később Szent István, amikor a magyarok foglalták el, helyreállított és a bencés apátságot megala-plUitla. Zalavár sorsa azután egybeforrott az ország sorsával. Vára sok bosszúságot okozotl a töröknek Is. 1703-bnn romboltatta 1c Lipót ■ császár1 Kanizsával együtl. Ma különös nevezetessége az apátsági lem plom.
A Kis-Balaton az apátság tulajdonában van. Páratlan az llt látható ösnádas, ahol a nemes kócsag él és költ. A Zala mellelll kilátótó-ronyból gyakran láthatók ezek az utolsó királyi szárnyasok, amint a
Megdöbbentő tragédia történt pénteken Barcson. Alkonyi Erzsébet, Alkonyi Máv tiszt 16 éves leánykája vendégei kapott Siklósról A barátnő szintén Erzsébet volt. A két urlleány, hogy a napot kellemesebben eltöltse, fürödni készült a Drávában. A gondos szülők óva Intették őket, hogy vigyázzanak. Ök kijelentették, hogy nem maradnak soká a vízben, rörnl kártyát Is vittek, hogy majd fürdés ulán elszórakoznak. A vendégleányt Alkonyi Erzsire bízták és ugy mentek fürdeni. Leúsztak egy Jő strandhosszat s akkor a megbízatáshoz híven a helybeli Erzsébet vezényelt kimenetelt. Már kifelé Indultak, amikor az egyik lorgó elkapta Alkonyi Erzsit, aki csakhamar eltűnt a vízben. Hosszas keresés ulán csak este fél hatkor találták meg a holttestet.
A 16 éves, feltűnő szépségű
nádtenger felett húznak. Itt van az ornitológia! Intézel állomása is. Az itt látható madarak közül még ne-vezete-ebbek a kanalasgém, a ballal n szürkegém.
barcsi leány tragédiája általános részvétel váltott ki. Tekintettel, hogy jó uszó volt, azt hiszik halálát szívszélhűdés okozta.

Mozsgón a lovag Bledermann Béla halastóba minap fürdeni ment Slo-vanlcs Mária 22 éves leány. Alig ment bele a vizbe, társai észrevették, hogy a leány eltűnik és többé nem kerül elő. Hosszas keresés ulán már csak holttestét tudták kihúzni.
Halálát minden valószínűség szerint stlvbénulás okozta, mert ahol vizbefulladt, a viz nem érte el az egyméter mélységet sem.
— A fckib kilnfra tartóa ól jé. ára
méitáayoe, akt csak használja, dloaérl.
- (BHyegulültOk lolíltotóf) ot* Ka délután 6-tól 8-lf a Pannónia hátaó kistermében.
h Kóbsr cirkisz Bsoaéiye
az uj Zsekl-majom, amely a Bckclow-clrkusz egyik főatlrakciója volt éa amit a Nagykanizsán annyi népszerűségre szert telt Kóbor Jancsinak si-került megszereznie. Zseki őmajom&ága olyan produkciókkal jön, amelyeket ismételten fog végignézni a nagykanizsai közönség. Emellett a ma esti műsor uj kiegészített számokkal kedveskedik a közönségnek. Kóbor Jancsi elemében van ma este. Olyan számokkal jön, amely a közönséget állandó kacagásorkánban tartja. Különösen a háznsságközvetilő-mókája tart nagy érdeklődésre igényt. Vasárnap délután fél 5 órakor nagyszabású előadás, a melyen az összes artisták fellépnek. .Vasárnap este díszelőadás, amelyen a Kóbor-cirkusz csak elsőreűdü\'fővárosi műsorral kedveskedik a nagykanizsai közönségnek, amely szivébe zárta.
Kóbor Jancsi cirkusza minden este zsúfolásig megtelik, ami legjobb bizonyítéka, hogy valóban fővárosi műsorral szórakoztatja a kényes ixlésü kanizsai közönséget.
Naptár: Augusztus 9. vasárnap. Rom. kat. V. János. Protestáns Ernőd. Izrael. Ab hé 21. - Augusztus 10, hétfő. Rom. kat Lőrinc. Protestáns Lőrinc. Izrael. Ab hé 23.
Gyógyszertári éjjeli ssolgálat e hó 15-ig a F«kete Sas gyógyszertár Fő-ut 6. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőxfflrdfi nyitva reggel 8 órától este 6 éráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
sok száz megelégedett vevőnkhöz.
Siessen vásárolni
idényvégi árusításunkon! mi3-*>
Barátnőjére vigyázott, de maga belefulladt a Drávába
Egy barcsi úrilány tragikus fDrdése
ZALAI KOZLONV
1MB. angnrriui 9
Nagykanizsa város fényképpályázata Idegenforgalmi propaganda céljaira
A polgármester husz pályadijat tűzött ki részletes feltételei
A pályázat
Nagykanizsa m. város idegenforgalmi fényképanyagának kibővítése érdekében idegenforgalmi fénykép-pályázatot hirdetek* A pályázaton bárki résztvehet.
ftUyáan* leitat egpM a szorosan veit nagykanizsai idegenforgalmi propaganda céljára alkalmas képekkel, tehát olyan nagykanizsai képekkel, amelyek Nagykanizsát részleteiben, vagy egészében mutatják be; másrészt lehet pályázni olyan fényképek-kel> melyek Nagykanizsa környékét (mintegy 30 km-es körzetben) annak jellegzetességeit, népszokásait, tájait stb. szemléltetik, az érdeklődést felkeltő módon.
Pályázni lehet általában minden olyan képpel, melyet művészi megoldása. vagy tárgyának egyszerűsége az idegenforgalmi, propaganda során való felhasználásra alkalmassá tesz.
Pályázni csak olyan fényképekkel lehet*, amelyek eddig fényképpályázaton még nem szerepeltek és amelyeket még sem nyomtatásban,, sem más uton nem sokszorosítottak. A képeknek nyomdai uton való sokszorosításra alkalmasnak kell lennek. A pályázatra bektMdött fényképe* 18-azor 24 cnonéi kisebbek nem. lehetnek* A fényképeket kar-tanra ragasztani num szabad. A fényképekkel, együtt azok .negatívjait is.be k«U küldeni. Csak annak a pályázata, vehető Ügyelembe, aki legalább 5 különbüaő felvételt küld be, a* pályázatra; jogukban.áll a/.ou-bae a pályáiknak ötnél t4bt» képet is trekttMeri
A pályázat jeligés. Mfaden pályázó köteks beküldött fénykíppit a kép hátlapján megnevezni (mit ábrázol a képi?), é» ugy itt,, mint a fényképek negaüviait tartalma** borítékon is jeligéjét fetyegyezni. Kötetts. ezeiv-kívül a pályázathoz még egy jeligés, lezárt borítékot is csatolni, mely neylt és pontos cimét tartalmazza, annak kijelentésévei, hogy a pályázat hirdetményijén foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri.
A pályázatokat Nagykanizsa m. város polgármesteréhez címezve a várpsi iktató hivatalban kell benyújtani és a kttfsö borítékra feltűnően rá keH Imi a jeligét és ezt a szót: „fényképp ál yáxat. A pályázat határideje 1936. évi szcptejMfcw hó 30.
A pályaműveket bizottság bhálja felül, melynek elnöke: a polgármester, tagiai pedig: a polgármester áttal meghívott hat tag, továbbá a
hivatásos és amatőrfényképészek közül meghívott 1—1 tag. A bizottság jegyzője az ügy előadója. A bírálóbizottság a dijak odaítélése tárgyában végérvényesen határoz. Határozathozatal után felbontja a pályái-zók jeligés levelei^ megállapítja és jegyzékbe foglalja a díjnyertesek nevét. A nyerteseket pályázatuk eredményéről e jegyzék, alapján a város polgármestere értesiti. Az eredmény a Zalai Köslöny napilapban közzé lesz téve.
A pályadijak a következők:
I. dij 50 pengő ét oklevék
II. dij 30 pengő- és oklevél.
III. dijt 20 pengő és oklevél.
Tiz dij á 10 pengő, összesen 100 pengő, mindegyikhez oklevél.
Hét dij oklevél.
összesen 20 dij 200 pengő értékben és 20 oklevél.
Nagykanizsa m. város fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályadijat nem nyert képek közül azokat, melyeket az idegenforgalmi propaganda céljára alkalmasnak tálát, darabonként 4 (négy) pengő vételár ellenében megvásárolja.
A pályadíjat nyert képek és az előző bekezdés értelmében megvásárolt képek negativjainak és az azokra vonatkozó szerzői és sokszorosítási joggal együtt Nagykanizsa m. város tulajdonába mennek át Ezeket a képeket és negatívokat Nagykanizsa m város az idegenforgalmi propaganda céljára és más célokra is tetszés szerint felhasználhatja, de minden olyan kiadványban, ahol ez szokás, lehetőleg gondoskodik arról, hogy a kép szerzőjét megnevezze.
Ha megfelelő képanyag nem gyűlne össze, jogában áll a biráló bizottságnak a dijak kiadását megtagadni. Ez esetben a pályázók Nagykanizsa m. város ellen semmiféle címen követelést nem támaszthatnak, viszont a beküldött képeket a város polgármestere köteles tulajdonosainak visszaküldeni.
A pályázat eredményét Nagykanizsa m. város kiállítás keretében mutatja be a nagyközönségnek.
Nagykanizsa, 1936. évi augusztus hó 6-án.
Dr. Krátky litván s. k. polgármester.
— Hagy forgalom Slnger Divatáruház olcsó vásAránl
Wagy ■»ew«áoi6 m 6w»ti4Hm» l
KERTÉSZ (LA,
a SPOLáfilCfl 6RILL tarts, a pestr közönség kedvence, vendégszereplését i»a szombaton estétől kezdi.
Nagy táncestély a szokásos tombolával
A vonatról lengró ntasnak mindkét lábát levágták a kerekek
Csak később akadtak rá a pályatesten ax eszméldittiiU elterült emberre
Megdöbben ö szerencsétlenség történt a Fonyód—Kaposvár—pécsi va&ulvonalo.\'i.
A vonattal utazott Takács József boldogasszonyfai lejkezelő Útközben elszundikál! és csak akkor ébredt fel, amikor a vicinális már elhagyta BÖszénfa állomást. Takács nak Üt kellett volna leszállni, mert Anialszál(á8ra akart menni. Ha egy állomással tovább utazik, sokat kellett volna visszagyalogolnia. Takács ezért fogta magát és leugrott a már gyorsan haladó vonaltól, azonban oly szerencsétlenül escit, hogy a vonat ka/ekei mindkét lábát levág ták. A szerencséden ember órákig
I eszméletlenül feküdt ott és csak ké.őbben talállak rá. Beszállitolták a kaposvári kórházba, ahol mindkét lábát amputálták. Állapota életveszélyes, de ha nem történik fertőzés, vagy más komplikáeiő nem ált be, meg lehet menteni az éfetnek.
— Igaxt- nyA»l aMuxácU erejével hantolt városunkban & Schöiz Idény végi kiárusítása. A vevftk ■ keresték f«l mér as első napokban a hatalmas átuhAz&i. Tele a város a már közismert Illa címkés csomagokkal, mindegyikben valami keliejnes meglepetés. Mint mindig, SolUU» most la kitett magáéit
Árakat nem hirdetek^
de áraim utolérhetetlenül olcsók!
Rltter IMföllft.
Idény végi kiárusítás aug. 3-17-ig
A visszamaradt nyári árukat, valamint a saison folyamán felgyülemlett maradékokat
nagyon olcsón kiárusítom 1
IntézettJkelonsy^k minden kivitelben legjutányosabbm vásárolhatók.
í Kirschner Divatáruház.
1936. augtiszftit 9
Anyarozsot
65 az összes gyógynövényeket a legmagasabb I napi áron vásárolunk.
„DROGUNIO"
Budapest, Klrály-uoos 3. »z. Telefon l-46t-88. n»
Minden nap egy végzete9 cséplőgépszerencsétlenség
Úgyszólván minden napra esik már egy végzetes cséplögépszeren-csétlenség Nagykanizsa-vidékén. Teg nap történt, hogy Balassán István 3fi éves tótsierdahtlyl lakos, akt Proszenyák Rémus cséplőgépénél dolgozott, a gép dobja elkapta man-kaközben Balassán jobb karját és azt összeroncsolta. A mentők beszállították a szerencsétlen embert a nagykanizsai köztuSrháeba, ahol karját azonnal amputálták. A csendőrség vizsgálatot indított, n«m-« történt gondatlanság.
h
BALAITOZLOW*
A

i
Ma vasárnap d. u. V<6 órakor ZMOVE—NTE SshUU lupamáckfizés
Nyár közepén vagyunk még* de az idö egész ősziesre fon a meginduló futballszezoi kedvezni Az őszi baj bevezetőjeként aug. hóban a Schttts knpa-kti delinek kerültük lebonyo lilásra. A két egerszegi csapat inát vasárnap játszott egymás ellen, ina pedig a zalaegerszegi MOVE laa* az NTE i lleufete- Az NTE nataw-sárnap Marcaliban játszaÉk Uik|-niérkőzést, e Mlen pe(% Biorgei-masan trenírozott, Így a< MM etafc Schütz kup küzdelemre szülte, tud kiállani. Ti első (ulUallmérkOzés válti lot igir, mely í, u. \'/i6 didik a Zrínyi pllyán.
A következő játékosok \'/|5 órakor a pályán nrg^liani: Csondor, Arany, Czlgka,. Fosta*. Csáki, Ritter, Kudicli. Csáaa. KK Srendrői. Hotfmonn, SzoM^. SaoWv B«ranyai, Varga.
Az NTE tagjai részéra a mínyek érvényesek, Ta| » Pályán is fizetni.
Tóth László a* NTE uj edzó;e
Tóth László, ar NTE válogatott center taatf ja vette át az NTE edué-Sportkörökben sokai várnak az "I edző munkájától.
Ujabb magyar sikerek Berlinben
Birkóaóink gyftxtek éa looábbjulottak - * kédkb» ban 7iln Mrtflk u amerikaiakat — Plutal|IMIIak a 7. éa 10. helyen «4o.it.k, dekatloalatéink a 13. 4a IS. helyen vannak
Pénteken jó napja volt Berlinben u magyar csapatnak.
Kézilabdázóink kitűnően s.erepel tek, 7 ; 2 urányban megverték Ame-rlka csapatár és igjr a küzdelmekben tovább Jutottuk.
Pénteken ért véget nz 6000 méte. res síkfutás, nmelyet a finn Höckert 14 p 22.2 olmplal rekorddal nyert.
A 400-ns o\'implsi bajnoka uz amerikai Williams 46 5 mp-vel.
A dekation állása az Ötödik versenyszám után n következő : 1. Clark (USA)* 2. Morris, 3. Parker. A magyaii Csáayi a 13., Bácsalmási pedig a ls. helyen fekszik.
Az 1000 métere* kerékpáros repülőversenyt n német\' Merie:isnyerte. Győrffy (magyar) kieseti a kö-
zépfutamban.
A pisztolylövést a 1511-es találut-tnl világrekordot beállító svéd Ull-m.in nyerte. A magyar Tölgyesi a 7. (528 találat), Zsótér pedig a 10. helyre került.
A vitorlázó ersanyeken az olimpiai jóllék versenyéten Magyaron-szág a 16.
Legszebben a görög-római birkózóink szerepeltek Móri győzött u délszláv Sesták el\'en, Lőrinc pedig n belga Gllles ellen. Móri később a cseh Jandát ls legyőzte és tovább, jutását biztosította. Lőrinc a norvég Stokke felett aratott győzelmével, Pn\'otás pedig a déUzlűv Kiss fe\'ett aratott győzelmével s/erezne meg továbbjutását.
Olosó vásár — Olosó vásár — Olosó vásár
Ofosó vásár
Nézze meg az
KIRAKATAT
sssrxs
ÉLŐ ARAK!
vásár - Olosó vásár —
Olosó vásár Csák és Abay-Nemes Is továbbjutottak
Berlin, augosrtus 8.
Saombalua dételőít 9 órakar kezdték nseff a 100 njéteres gyorsúszás előfutamait. Csík caoport)átan \\ az lunerikai Ffck iiwgótt (ide* 612) 58.3 nip.vKt máí>odlk lett és igy továbbjutott.
QlM a negyedik futamban Indult. Itt a japán Arai győzött 57.7-el. Grdá kfcti* 1 p 01 nip. Továbbjutása a többi eredménytől IQgg,
Gróf előfutamában 3 lett és ml után a többi futamokban az első két helyezeti nála jobb Időt ért el, kiesett a további küzdelemből.
A hetedik előfutamban úszott magyar Abay-Nemes dr. Máaodtk nak ért a célban i p, 00.2 mp-es idejével az 68.3-at üsző első mögött. Így tehát Csík és Abay-Nemes dr.
- * uiaUI.UuUkboa lói Ismert, mtnfleégö ScMtx-keloagyáTel \'•idje Intézette ry<rm«k«.
Szombirtari
hangulatos téMftSiUy
a Pannónia kerftdrtrtgfaBa.
Rossz idö esetén vasárnap lesz megtartva.
FeluánaláaMfecIadfcra
kerülnek F<ra?áHüa>L
10 ér lf HP MÁV. fotomoMlOt «2J-bell, 8" oentrtfagáT sztrotlyu, 7 éa Mi kK-os kisvasúti sisak, S-S ka-oo sínekből készült acáltalses vágáni«*..»pe kocsik, téglagyári gflrtocslk, ki»-voautl kocstolk.lrászek. egyéb kl»-vasatf anyagok. tettsegáírntlBWJ- be-rendezés, esztergapad, fúrógép, autó-génhogetiU készülik, HlllÉaM fi des-raórtefck. kldjafcmtty*? Un ssobaáa W. a bweniftát-ttWP*. 2 m- os vinhaiMlj! ltlka lárga MUsMm finom g«mmlke«Bk» Unió, parádés lóiaiimi»[ tmaa áa-WD-dégszoba berendezés, tehéraemUek, ágynemüeln edíu^ok\' stbí stbi
Két héten belül bármikor, megtekinthetők
HüBA EtENICR, RttiyM
288* 1>tef0n"7.
képviselik, a továbblakan a magyar színeket.
lt«Ttitt, DQKIlUtUl "8
(Lapzártakor érk.ct«tV) A Ufctüw, y*»-
senyben a 74k nagy le£ut&, uU»ia magyar Csán^L-Zoltán-a IWk.t Bács-aönftsy a 18-ik helyen áll.
A líerlini olimpiai versenyek pro-gramját ismét előre kézötjük
Szombat délután?
4 órakor: A kézilal»d» sclejlatói, le-vaspóló döntője, kosárlabda selejtezők és 300e méteres akadúlyverseny döntője. ■ I |
Fél 5 órakor: a gyepliockey selejterői, dekáikra (IX gerely vetés)- éa 4Jtlűü mélMW suíétaniktu»4» («Rfu-tam). ■
5 órakor: dekatlou (X. 1500 méteres síkfutás). (
Féli 6- ómkor; A futiiaiitonHi ■ második fordulója.
G órakor: 4xL00< m.-es staféta-slkfu. tás (középfutamok és kevékp&.
7 órakor: görög-római, bkkózás («W-döntő). ^
8 órakea; párbajttJtM»ap«tr«i\'seny dúntő^.
Vasámsp:
0 órakor: egyéni párbajtőr-A«»aB«y (selejtező)
10- órakor: görög^-rómot bbkótéa döntőd 200- inótóre* liölgyxwUuMás, középfutamai és vízipóló.
DéluWn 3 órakor: a marathont futás (start; hólgymttgnsngráT döntője Csák Ibolya, 1(W m.-es hölgy és- 100 m.-«5 gj-orsuszás.
Fél 4 órakór: 4xtoa nx.-«3r stafffta-slkfuttM döntője.
4 órakor: kosárlobda-sribjtez<flt
7 órakor: görög-római birkózás döntő. w 1___i__ 1 ■! , i
8 órakort ogyfer jiftfeAttíli (selejtező).
— (Sleata SanatórlumJ Boéope^ 1.. HÉílB
vároeeei*. Usl éo
orvoallag legtökéletesebben fölszerelt gyógyintézete. Bel- 6a idteggyégyásxati eebéeteí, Bzüiéflzet, nőgyófyásoot; urotc*-gl» rtt>. KtortKen Kémtel é«r mikro® keph»f laboraforluw Eh*tteeerd*> graph ■ (sdvrliíjAlj). Krégb-féhs-1 tüBfo anyagcsere- vlM^áW kétnUték: BfltOtOO leaner (M«rd6). Moíwn vtigjőgjto tézet. Orroeflng vezet ott ▼ittanyVMnnl konyha. Elsósendü ellátás I szőgtlls> pasat CMM* amkl
— Szánt István halában
felutazó o\'vasóinknak válánk H szolgálatot tellesltcnl, anddón külóa ts folUijl* 4-Mit kpunk nwt számiban megieli-ni Patu|üi Vlkto^ ibndapestl uac* nadklváll htrdetéaér^
ouaJffban. P lüt— váaidáaU to
aotékot, 250.— P nf pedig a MJ<*
ZALAI KÖZLÖNY
1988. sngmztus 9
Vasúti kW! lüiti.
hí ix&imt szükségletét nálam aacril he
írna) István hatében.
A kirakati Sr.SSSt i
P 150 vásárlásnál KWb-bsn, P 250 vásárlásnál I000/o-b»n. Palugyasy Viktor, uloa
Budspest, IV., Bícil-nlcs 5. mi Elág SO P M|k AtváUl áasxnl 1
— (Városi közgyűlés) Nagykanizsa város csütörtök délután dr, Králky István polgármester elnöklete alalt közgyűlési tart, amelyen a miniszter rendelete a város 1936. évi költségvetéssel kapcsolatban, valamint az Igazságügyi palota Ugye kerül tárgyaién alá. Hélfön délután összeül a pénzügyi bizottság, a közgyűlés elé kerülő tárgypontok megtárgyalására.
— (A förháncl búosú)
Holnap, vasárnap tartja a förhénci hegyközség máscdik, Urszineválto-zás búcsúját. Ez alkalommal a Iá-bori prédikációt és a nagymisét P. Miholcsek Miklós, kiskanlzsai ferences lelkész mondja. Az istentisztelet kezdete fél 11 óra.
— (A tárca folytatása) technikai okokból mai számunkból kimaradt.
— (Egyházi hlr)
Rott Nándor dr. megyéspüspök Rudnyánszky Miklós kaposvári kórházi lelkészt hillanárnak nevezle ki, helyére pedig kórházi lelkésszé Vas-kull József merenyel káplán kerül.
— (Zalavármegye nyudljblzottsága) augusztus 11-éll, kedden délelőtt
fél 10 órakor az alispáni hivatalban ülést tart.
— (Jogerős a kaposvári ügyászsági kezelő börtönbüntetése)
Megírta a Zolnl Közlöny, hogy, Papp Sándor kaposvári ügyészségi kezeiőr lopás és rablás nrialt ötévi fegyházra Ítélte tt törvényszék. A tábla a büntetést másfélévi börtönre szállította le. Papp fellebbezett, de most visszavonni fellebbezéséi és igy az Ítélet jogerőssé vált.
Újdonság Nagykanizsán!
Felhívjuk a n. érdemű közönség figyelmét arra, hogy üzletünkben 1937-igujtúrán Izzólámpa-propagandát tartunk. Ez a propaganda abbói áll, hogy mindazok, akik izzólámpa-szükségletüket üzletünkben vásárol|ák, 4 drb kiégett Izzólámpa bemutatása ellenében 1 drb égöt kapnak taljasan dijmantasen.
Ez az izzó-propaganda csak 5—25 wattos Izzókra érvényes és beszerzési helye
Deutsch és Paur
csillár- és villamos szaküzletében Deák-tér 12.
(A Mnkovlczky-cnkrászds mellett).
A bugaci pusztáról hazairkaztak a csurgói állástalan diplomások
A csurgói állástalan diplomások, akik, mint Ismeretes, résztvellek a Turul Szövetség bugaci munkatábo rában, visszaérkeztek Csurgóra.
A csurgói liuk, mint megirluk, résztvellek a bugaci kisvasút építésénél. A fiuk valamennyien fr ss jó egészségben érkeztek hsza. A rendes fizetéstől eltérően Kecskemét városa gavallérosan fizetett a somogyi fiuknak. Dr. Kiss Érdre polgármester intézkedésére a Hírős város naponta 2 pengő 10 lil-létt fizetett ki a csurgói állástalanoknak.
A csurgói fiuk jelentkeztek a családpaíonai munkatábo ba, de oda nem vették fel őket, mert az egész országból 3000 főiskolás jelentkezelt a táborba s oda csak azokat vették fel, akik míg t cm dolgozlak táborban.
I fillér üvegenként a „paradicsom bélkupak",
amely kötözés, ragasztás nélkül rögtön oly légmentesen tapad, hogy nem kell dunsztolnl. Kapható Nagykanizsán minden fUszerllzlelben. Gyártja: Klcnast és Büuerleln, Budapest. Oyár: IX. So-roksári-ut 108. Központi iroda: Szvetenay-ulca 21.
— (Zarándoklat Vasvárra)
A kiskanizsaiak évtizedek óla minden esztendőben augusztus 15-re Vasvárra is szoktak zarándokolni. Ez évben P. Miholcsek Miklós, kis-kanizsai lelkész maga fogja vezetni a híveket gyalog oda és vissza. A lelkivezetö felhívja a belvárosból is mindazok figyelmét, akik Vasvárra óhajtanak zarándokolni, csatlakozzanak a kiskanizsaiakhoz. Indulás 12-én a reggeli 7 órai mise után Kiskanizsáról. Megérkezés a kegyhelyre 13 án délután. A 14-ét ott töltik. Visszaindulás 15-én d. u. 2 órakor. Vasárnap 16-án reggel Bu-csuszentlászlón lesz szentbeszéd és szentmhe. Visszaérkezés 16-án este 8 óra körül Kiskanizsára. Felhívom a zarándoklaton résztvenni óhajtók figyelmét arra is, hogy csomagok számára kccsi lesz rendelkezé ükre bocsátva, bizonyos részesedéssel a fuvardijat illetőleg, de személyt nem vehet fel.
— (Ma a Kiskanlzsai Polgári Olvasókör)
nagytermében színielőadást rendez a kiskanizsai diákifjuság. Nagy érdeklődés előzi meg már vasárnap előadott Noszty fiu esete című színmüvet, Kanizsáról ismét rekordközönség várható. Az Olvasókör ve-ze ősége mindent elkövet, hogy a vedégeknek kellemes órákat szerez zen.
— (Életmentés a Balatonon)
Fejes Gábor, a Csongor hajó veze-töjo észrevette, hogy a Balatonon egy magányos csónakot dobál a hullám. Azonnal odavezette hajóját és sikerült a rozoga csónakban fekvő eszméletlen asszonyt kimenteni. Alig mentettek ,,, az asszonyt, a csónak elsüllyedt. Az asszony a hajón magához tért és elmondta, hogy dr. Vendég Vilmos pécsi egyetemi tanársegéd felesége, aki csó-nakázás közben hullámokba került és a kiállolt izgalmak miatt eszméletét vesztette..
— Oloaé Tálár Singer Divatáruház-boo.
Bécsi lfásár
1936. szeptember 6.-tól szeptember 12.-ig.
Technikai és [mezőgazdasági kiállítás szeptember 13.-ig. Küzépeurópa nagy vására.
Kiállítók 18 államból, vásárlók 70 országból.
Brit-India, Franciaország, Hollandia, Olaszország ös Magyarország kOlón kiállítása.
-> KXBOt »
Vizűm nélkül, vásárigazolvánnyal és útlevéllel bárki szabadon átlépheti az osztrák határt. Cseh átuta óvizum nem szükséges. Jelentékeny menetdijkedvezmények a magyar, cseh és osztrák vasutakon, a Dunán, valamint a légíforgalombm. V.sárigazolványt (á P 5—) és mindennemű felvilágosítást (készséggel ad a
Wiener Messe A.-G., Wien VII.,
és a tiszteletbeli képviseletek:
Nagykanizsa Pollák Egon, nemzetközi szállító „ Máv. Hiv. Menetjegyiroda.
— (Felborult az autó)
és három utasával az árokba zuhant Zamárdinál u balatoni ulon. Az autóban Boros András fővárosi iparteslü-leu tilkár üU édesanyjávul és testvér-öccsével. Mindhárman súlyosan megsérüllek, az autó teljesen tónkrcme„{. A sebesülteket egy budapesti szanatóriumba szállították.
— lnté*otl kelengyéké nagy gyakorlattal állit össze Singer üivatáruház.
- (Sakk-hir)
Vasárnap a Maróczy Sakk Kór csa. pala Nagykanizsa város képviseletében városközi sakk-csapalmérkőzést játszik Fonyódon Kaposvár sakk-csapatával. l£z lesz a két város ötödik találkozója, egy alkalommal nyert a nagykanizsai csapat, egyszer eldöntetlen volt, kétszer pedig vesztett, most itt az alkalom kiegyenlíteni a veszte-séget. Béggel 8.08-kor indu\' á csapat,
A röntgenszemti ember
Haar Pál
a liliiUkli f pszicbooraíolöpus.
Íz emberi agy tudí-latoi megírtöe ít meglátta.
Erríl taztl: Berlin. Pirii, Loadoi, Amerika.
Ember sorsod Írásban van I
Az angol király, Hitler, Mussolini, Roosevelt amerikai elnökröl készült analíziseivel keltett nagy feltűnést. Zsenláll san megoldja problémáit. Szerelmi-, házassági-, művészi-, flzletl- és anyagi Irányokban pontos Irányt nyujl.
Fogad: délelőtt 10—l-ig és délután 4—9-ig, vasárnap Is, Fö-ut 13., II. emelet (Bogenrieder-palota).
jgy, .ugwrty 9.------- salai közlöny___T_
BÚTORT I
legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában |
vásárolhatunk. Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó butorkiállitásl
KOPSTEIN BÚTORÁRUHÁZ
NAGYKANIZSA

moly mérkőzésre dr. Makó kapitány a következő játékosokat Jelölte ki: Argcnl, Bory, Böhm Gumilár, Makó dr., Pintér, Reinitz, Szekulja és NVcisz-fold, tartalék László és Wagner. - (1800 pengő értékű fog-aranyat) loptak el dr. Jakobics Ferenc kaposvári orvostól. Az orvos maga lep. lczle le a tetteseket takarítónője és innak leánya személyében, akik az aranyat egy ékszerésznél őrtékesitették. MARGIT FÜRDŐ Ciengery-ui 19. ■ár>á>r kádfUrdő P 0 10 Tvukszemvágás ..... P 0\'40 IV NyltYS minden nap. Srép, sláraz agiraaobán lakáa, mel-lékhclyltfgekkel, kiadó, Jónel lóhrrceg- és Feléli nt tarok. Balatoni vízparti telkek 5 évi rtoletre Négyalögőle 5-8 P. gpItknőkMk t*>/0 klt.L Baioh parcelláxó Iroda B«l.tonbo|lár. Vaautállom&ssal szemben. ím
Vlanasatákaaaraláat kad.aaf flaatá.l faltátalak mellett Jerauatknél, Ersiébet-tér 18 . 2869
Csengery-ut 16 alatt néíyazobás, kom* lottos lakáa novembeire ktadó dr. Kn.ua/ Ügyvédnél (Pó ul 21.) 2(01 Szombaton, 1. hó 15-én letz a hutát a balatonfenyvesi iárgysora|álékban. mellyel oldalkoctlt motorkerékpárt, kerék-pírt, gtamotonl. rádiót, week-end házat, slb.. alb. nyerhet. Sorsjegy 1 pengőért kapható Szabó Antal ap.ltlülttiben. 2857
Klariá 3 szobád, hallos, ösizkomlorlos lak\'s november l-ie, Csengety-ut 18, Hoiválh ét Vas építőmestereknél. 2821 50 éves O.l.t aaiokház kiadó, vagy hlzzal együtt eladó Teleki.ul 55 2833 Honvéd u. 2. ss. alatti szépcsaládl ház aladá. 2861
APRÓHIRDETÉSEI .Min 1! a.1 III. 1 1. w uM, K <)l:i. .mm iniÉII m* 4 KiUf. 1,.,.-„.. io hűi. « mu,. ■iné., i^uu M i mi*, Autótaxi!, béiaulót, rendeljen Haragéból, vidékre éa helyben, kgolcaóbban Telelőn állomás: 544 2704 V.adáfMI 0<et- ét porcellánarak lesolca4bb.il Slernnél .leterhelik be. 2500 Hávlsra kéaji; -,ea |ő anlón vasárnap olcsón utazhat. Etőlegyernl lehet Kanftnann Maiénál Erzsébet-léi 1. Teleion ••«. Elegánt, tágat, k0lőnbe|áratu but.ro-aatt sasba, lüidótzobt hatinálallal, kiadó. Caengeiy-ut 27., loldazlnt. 2865 B.Járáa* azonnalra lelvélellk. Zrínyi Mlklós-u. 20. 2863
Kereaek egy, esetleg kétszobás, előszobás konyhás laká.t oki, 1, vagy nov. l-re. Clm • kiadóban. 2864
Kétszobás lakáa kiadó. Teleky-ut 8. 2845 Bikáitól dalóben 1 hold lóid .l.dá. Cin a kiadóban. 2847
Cacngery-ut 26. alatt hátomttobáa udvari lakás azonnal vagy november I re kladá. Uóvebbel Széchenyi-tér 8. alalt. 2840 Találtatott egy darab sál araai karára, Igazolt tulajdonosa Jelentkezrék lapunk ktadohlvatalábsn. 2862 V.adáal* t teljes berendezéssel együtt beteglég miatt, őiókiron eladó. JóhlrnevU főforgalmú, JólekvésU és nyáron sok i nyaraló, tekepályával Is blaloa megélhetést nyújt. Érdeklődni tehet a tulajdonosnál Wargek Simon vendéglős, Zikinytelep Somogymegye. 2831
Nagyon srép psrkettás bútorozott azoba kladá. Szent Imre bfr«g-u. 4. Rotgonyl-u. 5. slatt eladó gyartask róxáBjr, matraccal együtt. 2860
Városi Mozaó. Szombaton és vasárnap! 1. Újdonság 1 Texasi milliomos KW lf. Móricz Zsigmond világsikert aratott színmüve Légy ió mindhalálig Dévényi LaoikAval a ffi.z.r.pbin. Az előadások kezdete: tekintettel a mösor hosszúságira szombaton 5 és 9 órakor, — vasárnap 3, 6 és 9 órakor. Az alatt alttadáa mindkét napon filléraal Kiadja • laptul.Jdonoe KOzgazdaaágl Rt. Unl.nb.rg Ny.ad. és D4Izalai Lapkiadó Vállalnia Nagykanizsán. PalelO. kiadói Zatal Kiioly.
■ átaaaUi udvari lakáa liládé, Cten-gery-ut 56. 2 «4t \'Iák részére kelesek lobb Izieell\'a családnál ellátási. Cini a Hadéban. 2725 Salát terntésB elsőrendű kerecsenyl atz-lall fehér bar literenként P — 50, asztalt «ller (vóró.) bor literenként P —.50 fogyasztási adóval együtt. Vlazontelsdóknak árengedmény. B5hm Jóasel borteimelő, Cten-gery-ut 19. 4874 Legújabb mintájú Cséplési mázsakönyv Ara 1 pangA 10. fillér Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivataléban Fá-ut S. u. alatt
Családi ház, kettószobán előszobás, elköltő tél mlslt szabadkézből négyezer-"yolcaiái P-ért eladó Levente-u. 8 2705 ■áteaskásUkálklidó november l-re 8\'golal sor 9. 2793 Klskomirom tőotcá|án lés! üalatliáa betendezésiel, nagy raktárakkal, nsgy ud-\'"\'•I éa kerttel eladó P 16-000-érl: leiével átvehető, Skopál Lajosnál Klfkomárom. PONYVA javrrIs\'S ZSÁK HIRSCH és SZEGÖ-nél.
ZALAI ROBLONV
-L5Él2282S£1ÍJL
helyi hépuisBlöí
Í«UVÍi!Í°eí3?Uj5E,
pest, Terii kőrút 85. kárüak.
1902/1936. P. M. rendelet alapján készült
tf*mfeljegy«é«i-
vagy
Wámcserekönyv
(Szállítási bárcakönyíj
ST.I..H.. P 3-20
Kapható a Zalai Közltay kiadó-hivataliban, Fő-ut 5.
Mftgykanlzsa megyei város polgármesterétől. I5JB67/Í936.
Tárgy: Munkaalkalom a Viktória Gőztéglagyárban hadigondozottak részére.
Hirdetmény.
felhívom azokat a hadigondozottakat (különösen a hadi-árvákat ét ktdlüaM«yeket), íjkik a tngyfeaateni Viktória (józtógltgyirsál rauakit akarnak vállalni, hogy a saját érdekükben aug. 15-ig ebbeli szándékukat jelentsék toe dr. Síftcs Lászlónál (Városház, I. ejnetet, 13. ajtó), ha jelentkező iwm lesz, az üzem nem hadigondozottakat fog alkalmazni.
Na<{yka»iasa, 1Ö36. aug. 3. mm Polgármester.
HeJharr-SchraoU—Claytou-gyártmányu
ekék WMrpánoál kormánylemez-Wl. larwiwtai csapágyakkal, hmImimHÍM< kerékagyakkal, az u] típusok liimű. khlt zslrozóval
boronAk
2 tagu és 3 tagu, könnyű és nehéz klvfcelbe*.
VETŐGÖPEK
kanalas- és totírendszerben.
Darállk. litoaha«Si«h. 4)sM4«wéJi. »aa«ll.. jaal.
KPK \' OaigatrlMl!
■•MSuaaaaséal-IrlSrSk. ■apkaték éa nagMUothatők
nagy kantat at lerakatábao :
ORSZÁG JÓZSEF
•tag, xétágM, asák, nB.áor.éd.loiI
aierek, gép kereskedettben Nagykanlue, Krzaébettér 10. (A ktréság paelUtl) Idtlo.1 130.
In kall terményeit azonnal ptfc^B dobnia,
ha azokat a y^\'
MEZŐGAZDASÁGI KÖZRAKTÁBAK fi.T.-nél
tárolja, ahol olcsó kamat mellett előleget vehet fel arra, s igy akkor adhatja el azokat, amikor az árat megfelelőnek tartja és annak, aki a legtöbbet Ígéri érte.
Módja van ■ hivataloa közraktári jegy letétbe helyezése mailéit az adófizetésre Is halasztást nyerni)
A tárolási feltételek a legelőnyösebbek az áruk a legteljesebb biztonságban vannak és szakszerű kezelés alatt állanak.
aM Felvilágosítást ad:
Iroda: Osengery-ut 4. szám. Telefon: 197.
Mtptakaréfcpénztár R.T. Telefon: 20 és 126.
Árban a legolcsóbbat, minőségben a legjobbat!
Ritter Mfiruhúi
Férfi és nűi
olcsó, megbízható
kerékpár
nagy választékban részletfizetési kedvezmény
Szabó Anial kerékpár és sportüzletében
Fő-iit 6. Nagykanizsa Telefon 91.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és közponli fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmatnioxhyutoai 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, közponli fűtés, teleion, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit td a jelentkező olvasók részére.
Nagykenlisa megyei város polgármesterétől.
12319/1936. "
Tárgy: Ai épülelek ablakalaak erkélyeinek virágűiszitése.
Hirdetmény.
Közh\'rré teezem, hogy a virágdísz-szél legszebben e látott 50 lakta tulajdonosainak |ulalmazására ugyanannyi dijat tűzök ki. mégpedig:
az ellő legszebb 6 lakás ablakainak, Illetve erkélyeinek jutalmazására 20—20 pengőt,
a lovábbl legszebb 45 lakás ablakainak, Illetve erkélyeinek jutalmazására egy-egy szép siobsnövényt.
A vlrágnyertes lakások ablak , II-letve erkélylulajdonosalnak neveit a Zalai Közlöny auguszlus hó 15-én meg|e!enö számában fogom közölni.
Nagykanizsa, 1936. junlus 5. női Polgármester.
Nagykanizsa m. város jMlgárm«teié:ől.
16713/1936.
Irgy: vállalatba adása.
MM biÉtiüj.
A folyó évi rendes erdökiterme-lésből származó és az I., II. és V. terményanyagraklárakbsn tárolt 6000 Orm. tűzifának fuvarozását válíalaika adom. Ebből a célból vállalkozóktól a tíro t tűzifa ölére zárt írásbeli ajánlatot kérek. Zárt írásbeli ajánti-lok legkésőbb folyó h6 1 l ének <161-előlt 10 órájáig adhalók be a váies iktatóhivataléba, mégpedig a zárt botilékon kívül: .Ajánlat lüzlla-fuvarozásra" clmü megjelöléssel.
A fuvarozási feltélelek a város erdöhlvalalában megtekinthetők.
Nagykanizsa, 1936. aug. 8
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgái mesterétől.
16410/1996,
Hirdetmény.
Az 1925:XXVf. 43. §. I. bekezdése alapján közhírré teszem, hogy az országgyűlési képvlselöválisz ók 1937. évi Ideiglenes névjegyzéke ellen beadott felszólalások felett a központi választmány f. évi augusztus hó 7-én tartott üléséb;n halálozott.
A közponli válssztmány vonatkozó határozatai f. évi auguszlus 8 tói 23. napjáig bezárólag, a városháza II. em. 29. ez. helyiségében a hlvala\'os órák alatt közszemlére lesznek kitéve.
A törvény 44. §-a értelmében a központi válasitmlnynak a felszólamlásokra ét az észrevételekre vonatkozó határozata ellen a közigazgatási bírósághoz pimasznak van helye. A felszólalást elutasító határozat ellen csak a felszólaló, az annak helyi adó határozat ellen pedig csak a kihagyott léi élhet psnasz-szal a közigazgatási tilróiághoz A panaszban uj okirati bltonyliékok Is felhozhatók, időközben történt változásokra azonban psnasz nem ala-pUhaló. Minden panasz csak egy személyre vonatkozhatlk.
A közigazgatási bírósághoz drn-zelt panaszirat, folyó évi augusztus hó 27-én d. e. 10 óráig a v. Iktatóban nyújtandó be.
Nagykanizsa, 1936. aug. 8.
Dr Kráiky s. k.
elnöke.
poluirmMlcr, I a k&xp. vil. c
I htfcVOtoie Ildiim iu, Ujli^ara M«natáa *> nitsakl La^klwkl volttal. utuimaaaááMM i
78\' éVfolym \'83 _ Nagykanizsa, 1838. augusztus 11. kedd
Ar« 12 ÜL
ZALAIKÖZLÖNY
1«MU< <> Ida* H.^rirmí ■ IH..
\'"ÚTI KAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Előfizetési ám: «y hóm I peatö « H1U SxcjköjlStóíi í. kiadóhlv.UÜ teCáoai 71 •
Nagykanizsán
erőteljes mozgalom Indult meg egy harmadik városi orvosi állás betöltése érdekében.
Hogy Nagykanizsán a közegészség kifogástalan, hogy a piac, tej és tejtermék, élelmiszerek és mindennemű, közfogyasztásra szánt élelmiszerek és élelmicikkek ellen csak ritkán \' esik panasz, hogy a kutak, ivóvíz állandó ellenőrzés és vizsgálat tárgyai, hogy a műhelyek, élelmlszerOzemek és üzletek fokozott vizsgálat alatt állanak, hogy még oda is beavatkozik egészségügyi hatóságunk ébersége, gondos körültekintése, elővlgyázata, preventív Intézkedése — ahová a nagykanizsai polgár nem is gondol, az mind annak az orvosi figyelő, elhárító, körültekintő, gondos munkának a folyománya, amit a tiszti, illetve városi orvosok végeznek.
A városi orvosok tiszte nem csak a város közegészségügye minden csinja-blnjának adminisztrálása, rub-rikázása, nemcsak az orvosi napló vezetése, az alispánnak egészségügyi jelentés készítése a város egészségi állapotáról, hanem 32.000 ember közegészsége felett való komoly és felelősségteljes őrködés, az orvosi tudomány mai fejlett állása mellett a város közönségének általános (köz) egészségi állapotát biztosítani, elhárítani mindazt, ami ugy az egyedek, mint a nagyközönség egészségét veszélyeztetné, fenyegetné avagy megtámadná, emellett a szegény néprétegek orvosi segélynyújtása stb.
Egy-egy városi orvosnak működési köre tehát sokoldalú, területe pedig Nagykanizsán nagyon is kiterjedt.
Mig a szomszéd kis Zalaegerszegnek a maga kb. 14.000 főnyi lakosságával meg van a maga tiszti orvosa, addig a 32.000 főnyi lakosságú Nagykanizsa közegészségét két városi orvos és a magy. kir. tiszti orvos látja el, mely tiszti orvos egyúttal orvosa a nagykanizsai járás 33 községének is. (I) Kiskanizsa orvosa 8000 tönyi lakost kell, hogy tllásson, kőzegészségl ügyelt intézze, mig a 24.000 főből álló Nagykanizsának egy m. kir. tiszti orvos és (gy városi orvos áll rendelkezésre, mely tisztiorvos ugy a városházán, mint a fószolgablróságon kell hogy szolgálatot teljeBitsen.
Hogy mit jelent ez a gyakorlatban, megmutatta a mult évi nagyszámú Fifuszps megbetegedés, az oltások, a város összes udvarainak stb. egészségügyi szempontból való felülvizsgálata és mindaz, aini a járvánnyal kapcsolatban előadódott. Amikor a leépített lll-ik városi tiszti orvosi állás miatt a nyugalomba vonult dr. Ooda Lipót Városi tiszti főorvos továbbmaradhatá-sát hónapról-hónapra az alispántól "Ulön kérni kellett. Amikor a három városi tiszti orvos is kevésnek bizonyult a betegség leküzdésére irányuló nagy orvosi mun-kában.
Nem szqlgálta a város, Nagyka-Ifikpstfgfciak é(del«it, köz-
egészségét, jólétéi az a képviselőtestületi határozat, amely „takarékossági szempontokból" egy városi orvosi állást leépített és helyére egy orvosgyakornoki állást rendszeresített. Komoly, felelősségteljes az orvosi munka, emberek életéről van szó. Súlyos felelősséggel teli a városi, a tiszti orvosi állás, melynek viselője egy egész város közegészségéért tartozik felelősséggel. Orvosgyakornok nem végezheti azt a felelősséggel leli munkál és ténykedést, amit a városi, a tiszti orvosnak végeznie kell. Az orvosgyakornok lehet asszisztense, adminisztratív munkában való segédereje a városi tisztiorvosnak, de semmikép sem végezhet tiszti orvosi \'munkát. Olyan lenne ez, mintha a városi
" H11 ■!.■ 11
rendőri büntető bírói hivatalban a büntetőbiró helyett az Írnoka szabná ki a büntetéseket, mondana Ítéleteket, vagy venne ki esküt a felektől kezében a Kbtk-vel, mikor a felelősség a rendőri büntető birót terheli mindenért.
A városi képviselőtestület előtt, amikor ismeretes határozatát meghozta, csak a takarékossági szempont lebegett, ami feltétlenül tiszteletreméltó álláspont, hiszen csakis ennek a szigorú takarékossági elvnek köszönhető, hogy Nagykanizsa háztartási gazdálkodása olyan, amilyenre minden nagykanizsai polgár büszke lehet. Azonban vannak szempontok, amelyeket respektálni kell még a városgazdálkodás legszűkebb keretek közé szorítása mellett is.
Szovjet segélycsapatok — a spanyol népfront megsegítésére
A felkelők tönkreverték Snragossánál a vörös csapatokat és gazdag hadizsákmányt ejtettek — Elfoglalták San Juiia városát — A kormánycsapatok visszavételi kisérlete véres kudarcba fulladt — Badajos is eleste előtt áll — A bolsevik} kormány hétfőn hetven felkelőt végez etett ki
Párls, auguzztus 10 A szovjetkormány elhatározta, hogy a vörösök megsegítésére több drágakövet értékesíteni fognak. A kommunista internacionálé határozata szerint öt megbízott érkezik a spanyol-francia határra. A szovjetmeg-bizottaknak az lesz a feladata, hogy a vörös segélycsapatok határátlépését megkönnyítse.
Párle, augusztus 10 Mola tábornok jelentése szerint a felkelők Saragossánál nagy győzelmet arattak a vörösök felett. A vörös kommunisták megkísérelték, hogy rohammal visszaszerezzék San Júlia városát, de kudarccal járt kísérletük. A felkelők öt ágyút, 20 gépfegyvert és 30 gépkocsit zsákmányolták. A vörösek 300 halottat és és sok sebesültet is vesztettek.
Badajos, augusztus 10 A vörös kormány hétfőn reggel kivégeztetett 70 elfogott felkelőt. A kivégzést nagy kommunistatömeg nézte végig.
Oadrld, augusztus 10 A madridi kormány jelentése szerint a „Jaima I." nevű páncélos cirkáló bombázta a felkelők kezén lévő tengerparti szakaszt. A bombázás következtében 100 ház rombadóit.
Ujabb jelentések szerint a bombázásnak hat halálos áldozata is
van. A francia, angol és argentínai követség épületei a bombázás következtében súlyosan megrongálódtak.
A madridi rádió más győzelmeket is jelentett az éjszaka folyamán, de ezeket a felkelők mind megcáfolták.
Lisszabon, augusztus 10 A felkelők repülőgépei bombázni kezdték Badajost. A menekültek szerint a felkelők rövidesen elfoglalják Badajost.
Páris, augusztus 10. A Havas iroda külön kiküldött tudósítójának jelentése szerint a felkelők rövidesen elfoglalják Bajadost A felkelők megszállták már a Bajadost körülvevö dombokat és már csak órák kérdése, hogy összeköttetést létesítsenek a caeeresi tartományban levő felkelőkkel. Ezzel Madrid körülzárása teljes lenne északnyugatról és délről is.
Alfieri berlini útjáról beszámolt a Dúcénak
Róma, augusztus 10 Mussolini visszautazott Rómába, ahol fogadta Alfieri sajtóügy! miniszter jelentéseit. A miniszter berlini útjáról számolt be az olasz kormányelnöknek.
■■■■■■■■■■■■RgwjpBMgBi
Ez pedig a város közegészségügye. Ennél nem szabad visszariadni semmi áldozattól. Itt takarékosnak lenni annyit jelent, mint a város ellen véteni. A takarékosságot is helyesen értelmezni kell. Bánni kell vele tudni.
Időközben azonban nem is került sor az orvosgyakornoki állás betöltésére, a hatósági orvosi szolgálat államosítására vonatkozó kormányintézkedés folytán.
Van most Nagykanizsának egy magy. kir. tiszti orvosa és két városi orvosa. A magy. kir. tiszti orvos elsősorban adminisztrátor, hivatalvezető, a két városi orvos azt végzi, amit a három tiszti orvos végzett. A magy. kir. tiszti orvos kettős elfoglaltsága: Nagykanizsa város és a nagykanizsai járás —1 feltétlenül Nagykanizsa hátrányára van. A nagykanizsai járás 33 községének közegészségügye megkívánja a maga külön orvosát, melynek tiszte teljesen önálló és Nagykanizsától teljesen független és különálló. Valószínű, hogy a rendelkezés végrehajtásának első perceiben és sokoldalúságában történhetett, hogy a nagykanizsai m. kir. tisztiorvosnak Nagykanizsa 32.000 főnyi lakossága és hozzá a nagykanizsai járás 33 községének népe jutott, mig a zalaegerszegi m. kir. tisztiorvosnak mindössze a megyeszékhely 14.000 főnyi népét kell ellátni.
Rokonszenvesnek és helyesnek találjuk tehát azt a mozgalmat, amely arra irányul, hogy Nagykanizsa m. kir. tisztiorvosa legyen csak Nagykanizsa város tisztiorvosa, mert működési területe oly jelentékeny, hogyha a nagykanizsai járást is ad-ministrálnia kell, ez csak Nagykanizsa város hátrányára történhetik. A nagykanizsai járás 33 községének egészségügye feltétlenül egy egész különálló orvosi kerületet (hivatalt) kell hogy alkosson, ha azt a célt akarja szolgálni, amely miatt voltaképen a nagyarányú reform történt: egészségügyi állapotaink megjavítását és a fiatal orvosi generáció álláshoz juttatását.
A kérdéssel a csütörtökön összeülő városi képviselőtestületnek is komolyan foglalkozni kell. Fei keli hivni az illetékes tényezők figyelmét a nagykanizsai városi orvoskérdésre és odahatni, hogy Nagykanizsa megkapja a maga Tll-ik városi orvosát és a nagykanizsai m. kir. tisztiorvos hatás- és működési köre alól vétessék ki a nagykanizsai járás. A nagykanizsai m. kir. tisztiorvos legyen csak nagykanizsai tisztiorvos. — Csak győzze mindazt, ^mft egy 32.000 főnyi város közegészségügye jelent. A harmadik várost orvosi állás pedig alig terheli meg többel a költségvetést, mint amikor a városnak meg volt a régi három tisztiorvosa.
Sehol sem boszulja meg mag^t a helytelenül értelmezett takaf^cos-ság arlhyira, mint a v£>o? Jt0,zejjéáz-ségügyénél. , • . \' (B.R.)
jiiíubm
3 ui magyar világ bajnokságot szereztünk vasárnap Berlinben
Az uj világbajnokok: Csik (100 méteres gyorsúszás) Csák Ibolya (magasugrás) Lőrincz (birkózás) — 12 : 0-ra győztek Málta ellen vlzlpólózóink — A 4 x 400-as magyar staféta uj magyar rekordot futott, de Így is csak 6. lett — Tőrvivóink továbbjutottak
Magyar örömünnep 120.000 ember előtt
A világ népeinek nagy küzdőterén a berlini olimpia stadkmban vasárnap 120.000 ember előtt három magyar ismét megszerezte az olimpiai babért és ezzel
világraszóló dlosőséget, leírhatatlan boldog örömet szerzett a világ magyarságának, öt világrész embermilliói hallgatták a 12 mikrofonon keresztül a 100 méteres gyorsúszás döntőjél, amely álomian szép győzelmet: Csík Ferenc bajnokságát hozta meg számunkra. Amikor az eredményt kihirdették, lelrahlatlan volt a tömegek ujjongó tapsa és öröme. Ezúttal nemcsak a kis főnyi magyar csapat úszott boldogságban, akik ott az olimpiai stadion kis zugában önfeledten ordították a Huj I Huj ! Hajrát és az Éljent, hanem
velünk örült minden fehór-ember,
de különösen minden európai, hogy ezt a bajnokságot a japánok elöl egy európai fehér ember nycrie el. Hogy mit jelent ez nekünk magya-roknak, azt elmondani nem is lehet. Ez az oljinpiai győzelem több, mint egyszerű siker, több, mint világbajnokság. Ez a magyar élninkarás, iakarat és győzniak.irás seznt hirdetője. Csik Ferenc mellett Csák ibolya és Lőrincz Márton nevét har. lógta a tömeg. Fiatal mogyarok, akik minden politikai sikernél szebb győzelmet hoztak hazájuknak. Szegony eltiport nép vagyunk, de ez a hat olimpiai bajnokság is azt mutatja, hgoy büszkén, emelt fejjel és bizakodva nézhessünk a magyar jövő elé.
Csik 57.6 mp.-es uj olimpiai rekorddal győzte le a japán csodauszókat
son ellen. A többi számokról az aiáb biakban számolunk be r~
A marathoni futást 2 óra 2)9 p 19.2 mp-es idővel a japán Son nyerte az angol Harper előtt. 3. Nan (Japán). Az argentin Zabala, aki a losangelesi bajnokságot nyerte, 28 kilométernél összeeseti, bár addig vezetett.
Berlin, augusztus 10.
A magyar sportnak ez elmúlt vasárnap örökké emlékezetes ünnepe lesz. Egy napon három világbajnok ság. A koradélutáni órákban szint* az egész világ figyelme mellett úszták Je a 100 méteres gyorsúszás döntőjét: a magyar Csik B7.6 mp-el uj olimpiai rekorddal biztosan győz a japán c&odauszók előtt. 2. Yusa (japán) 67.9. 3. Arakl (japán) 58 mp. 4. Tagucsi (Japán) 58.1 mp., 6. Fischer (német) 69.3 mp. 6. Flck (Amerika) 69.7 mp.
Csik győzelme kétszeresen öröm nekünk zalaiaknak, mert hisz az uj világbajnok Keszthelyi fiu.
Csák Ibolya az első magyar női atlétikai világbajnok
Ugyancsak délután volt a női magasugrás döntője is, amely meghozta az első olimpiai győzelmet a magyar női atlétikának. Csák Ibolya, ez a fiatal ugrándozó kislány, (aki valójában egy éves asszony : Kádár Lajosné) holtversenyben 162 cm-el győz a német Kaun és az angol Odem előtt.
20 perces küzdelem: uj magyar bajnokság
A harmadik magyar olimpiai baj-» nokság a késő esti órákban szüle telt meg. Ekkor került sor a görög-i», mai birkózásban a légsúly csoport döntőjére. Lőrjnczi Márton idegölő küzdelem után 20 peroes küzdelemben pontozással győzött a svéd Sven
Magyarország—Málta 12:0
Nagy győzelmet arattak vizipoló-zóink is. Mái ti csapatát könnyen vertük 12:0 arányban,
A párbajtőr selejtezőben a magyar Baj, Dunay és Bartha tovább jutottak.
A \'100 méteres hölgy gyorsúszásban Lenkey Magda nem,jutott be a döntőbe. Jól indult a középfutamban, de lassan lemaradt. Ideje : 1 p 12.2 mp.
A birkózásban & magyar Palotás tuss-vereséget szenvedett a német Schweikerttől, a forduló ulán a 3. helyen áll. , A 4x100 méteres stafétában a magyar osapat 3.16 perooel uj magyar rekordot futott, de igy is csak hatodik lett. Az olimpiai bajnokságot Angda nyerte 3.09 perces idővel, 2. USA 3.11 p., 3. Németország 8.11.8 p.
A 4x100-as futóslafélát Amerika csapata nyerte uj világrekorddal, 39.8 mp-es hihetetlen idővel. 2. Olaszország 41.1 mp., 3. Németország 41.2 mp- i
A 4x100-as női stafélál az USA csapata nyerte 46 mp-es idővel, Anglia és Kanada csapatai előtt.
Berlin Ünnepli Csiket
Berlin, augusztus 10. Berlin ós a berlini lapok tele vannak Csik győzelmével. A lapok ol-dulakon át foglalkoznak u magyar győzelemmel és kis keserű szájíz* zel Fischer lemaradása miatt Európa győzelmének mondják a kitűnő teljesítményt.
Hitler kancellár hétfőn Kiéibe ula« zott, ahol a vizioliinpiászt tekinti meg.
SX&OO-as uazó»«afé«Aink la továbbjutottak
01impiarfalu, augusztus 10. A szabadtéri színpadon hétfőn
lfltt. ^gusztus 11.
Olcsó vásár!
Szövet, selyem, mosó maradékok jó méretekben.
Itt a kedvező alkalom intézeti kelengyék beszerzésére I
Singer Divatáruház
Székelési zavarok, vastagbélhu-rut, pulfadlság, félelemérzés, bóduh-ság, migrén és általános rosszullét eielén a rendkívül enyhén haló természetes „Ferenc Jozsel" keserűvíz a gyomor és bélcsatorna tartalmit gyorsan kiürül, a bélmlrlgyek működését élénkül, a vérkeringési előmozdítja s tartós megkönnyebbülést szerez. Oyomor- és bélspe-clalislák a Ferenc József vizel, ugy férfikná\', mint nőknél és gyermekeknél teljes eredménnyel alkalmazzák.

reggel kezdték meg a toraészvilágbajnokságokat. Az első verseny* számban, a müszabadgyakonutokan a magyar fiuk 69 pontot, a másodikban 69.165 pontot értek el. Eddig a finn csapat vezet.
Délelőtt Kezdlék meg a 100 km-es es országúti kerékpárversenyt is. A mezőny még fut.
(Lapzártakor érkezett.) Hétfőn dél előtt kezdték meg u 4x200 méteres gyorsstafóta előfutamát. Magyarország csapata a második futamban második ietl 9 p 20.8 mp-el u 10.4 mp-el jobban uszó amerUkai csapat ellen. Harmadik Anglia csapata. Az eisó futamban uszou és győzött Franciaország csapata 9 p 21./ mp-es idővel. 2. Canada (9 p 40 mp). A harmadik íutam eredményei: 1. Japán (8 p 63 mp Olimpiai rekorddal), 2. Németország csapata 9 p 21.4 mp-el. A döntőbe tehát Magyarország csapata is beaerült.
Kerékpározóink balszerencséje
Berlin, augusztus 10. (Lapzártakor elkezeli.) A 100 km-es kerékpárversenyben u négy ma* gyar versenyző vigig az élcsapat-t>an voit. A cél elou sajnálatos körülmények miatt nem tudtak kitörni és btizáriák okét. Az uto<só kilométeren minduégyüknek egy felbukott versenyzőt keiiett kikerülni és ezzel is jdot vesztetlek. A tolongásban Nemest ledökték, kisebb zuzó-dásokat szenvedett. A legjobb Bognár a többi magyarral együtt az élcsapatban 1-2 m-el a gyöziesután került u célba. Az eredményi oeak a cóitényképezógép tudja eldönteni.
Berlin, augusztus 10. (Lapzártakor érkezeti.) A férfi műugrás kötelező gyakorlatait délelőtt ugrolták. A magyar Hidvégi a nyolcadik, Hódy pedig a 11. helyen áll a kötelező számok után.
Berlin, augusztus 10 (Lapzártakor érkezett) Tornászain K a továbbiakban a kővetkező eredményt érték ei: Korláton 01.0. pontot, nyujtó» 01.305 pontot, lóugrásban (kötött) 59.989 pontot, szabadonválasztott lóugrásban (52.567 pontot értek el. Az eddigi helyzet szerint Magyarország csapata a 3. helyen 411. Finnország és Jugoszlávia csapatai vannak előttünk magasabb pontszámmal.
A 100 kilométeres kerékpárversenyt a francia Sarcontit nyerte. > A Belgium Amerika közötti vizi-polómérközóst a belgák nyerlók 4 :3 arányban.
A niüugrós kötött gyakorlat után első helyen áll az amerikai Degencr 74.86 ponttal. Hidvégi a 17, Hódy pedig 23. u sorban.
A mai ós holnapi olimpiai program:
Hétfőn délután:
•1 órakor 100 méjeres hólgygyorS\' úszás döntője, 400 méteres gyorsúszás (Gróf, Lengyel) előfutamai és vizipólój
M38 «MUMIU» U
ZALAI KÖZLÖNY
íij^jUickaj-tonia selejtezői, kézilabda-
.elejtesök.
5 dmk»r a futb«tl-torD» első elődöntője, vízipóló M*®arorszáK-An{j|i», g ómkor az ogyénl párbajtőr teU-J.
K«M:
9 ónkor az egyéni párbaj Ulcverseny i elődöntő.
10 órakor 400 méteres gyorsúszás (középfutamok), 100 méteres hölgyhát-uszás (előfutamok) és vízipóló.
j órakor as egyéni párba|tőr dóB-tője ókólvivds(sal«jlexó , ix\'itiu méteres sláféM dóutőji\', 200 méteres liölgymell-uuls döntője és vízipóló.
5 órakor a mtball-torna második elődöntője.
fél 0 érakor aa ökölvívás etőinér-kózéae.
Olcsóbb tett
B Z«W Közlöny ta ■ Tükör együttes eWHzetése
Amikor a Tükir számai megjelenlek és a ZmM KötUny alOfiie-főHiez olt só kombinált elölizetési árban eljutottak, az olvasó közönség csodálata fogad\'a. Csodálkoztak azon, hogy Ilyen lapot Magyaror szágon U elő tudnak ütltanU még hozzá (Illírekért. Az volt az általános vélemény, hogy tailalmában Irodalmlan gazdag, változatos, kiállításában luxuriőz folyóirat, amelynOI s»bb»l a nyugati kOI-töldaem nagyon dicsekedhetik, nem fogja sokáig blral a fiiléres árai mellett. Ehelyett az történt, hogy a Tükör kedvence lelt az Intelligens, uri magyar közönségnek és olyan halalmas módon megérő södőtt, hogy kiállta a keidő Idók próbáját s azóla is egyre gyarapodva fémjelzi a magyar folyóiral-kullura fejlettségéi.
Nekünk, kanizsaiaknak, annyival Is kedvesebb a TBkör, mert a város kedvea ismerőse és barálja
ftívey József, » Ütttlnó tollú magyar Iró, nagy Wpzellségü. tudós és lebilincselő előadó. szerkeszti.
A Zalai Közlöny ujabb áldozat vállalásival lehetővé léte Összes előfizetői számára, hogy az eddiginél Is olcsóbban Jussanak hozzá a TUkOr- hoz. A Zilál Közlöny és a Tükör eddig, kombinált előfizetésben havi, 2-96. pengőbe került havonta. Kzf ar Összeget\' havi 2 90 pengd re szállítottuk le
mindenkinek, aki volt vagy újonnan belépő, együttes előfizetője az ország legrégibb vidéki napilapjának, a Ztlal KOMny-nek és a legHatalabb, eg/ben legizmosabb szépirodalmi folyóiratnak, a> TMÖr-mk.
Az együttes előfizetést bát mikor meg lehel, kezdeni, erre vonatkozó nándéliot vagy a Zalai Közlöny Wadóhlvalalában vagy a pénzbesze-dönáj, kell Jelenteni.
- A au.UlaMa.ukbu Jól Ismert, kltttnő minőségű SohtUft-keleagyévcl küldje Intézetbe gyermekét. \'
A csendőrség visszaélés miatt több csabrendeki elöljáróság! tagot őrizetbe vett
ftötteg, augaaztu 10.
A MTI jelenti. Csabrendek községben augusztus 8-án az országos vásáron tétlen értik a kö ségi elöljáróság löbb lag|át, amint egymással összejátszva, a vásári helypénzcédulákkal vi.nzaéléseket köveitek el. A csendőrség őrizetbe velte a
bflnői elöljárósági tagokat, aki beismerték, bugy hosszabb idő óta folytatták bflnős manipulációikat. A vizsgálat kiierjedt az Ínségakcióra Is, mert az a fellevés, hogy az Ínség-akciónál a napszámbérekkel Is követhetlek el visszaéléseket.
A táncosnő elkérése négy évi fegyházat hozott
a kerkaszentklráiyi véres szilveszteri éjszaka hősének
Foglalkoztunk már a kerkasaenl-királyi véres szil veszteti éjszaka tragédiájával. Mikor nagy társasá ült össze Kerkaszentkirályon Szokol gazda házánál. Olt volt több község rivális legénycsapata is. A hangulat forró volt, amit az alkohol is fütö t. Táncr.J perdültek a párok. Az egyik legény, Gyenes Lajos, elkérte Horváth István szép táncosnőjét. A dologból zsörtölődés, majd verekedés let1. Mimon Ferenc 24 éves legény is elkérte az egyik leányt táncosától.
Mikor a legények éjfél után hazafelé tartottak, az egyik csoport összetalálkozott azzal a csoporttal, amelyben Mlmon Ferenc is volt Gyenes Lajos felelősségre vonta Mimont, hogy miért intette Őt le táncosnőjétől. Mimon. válaszolt valamit, de a következő pillantban a legények rárohantak és véresre verték. Mimon védekezett és eközben előkapta kését és Balog Istvánba mártotta, aki a kapóit sérüléseibe belehalt. Mimon a cselekmény ulán a korcsmába ment,, ahol állítólag megkéselte az ott tartózkodó Cson-dor Jenőt, akit többszörös késszurá sokkal kórházba szállítottak.
Ilyen előzmények után került Mimon Ferenc a vádlottak panjára, de vele együtt azok a legények is, akik őt verték meg.
Több mint 30 tanul hallgatott ki
a Makáry-tanács. Mimon védője ifj. dr. Pillér Artúr letenyei ügyvéd, a legényeké dr. Lindbauer Gyula, mig a sértettet dr. Szugfilí ügyvéd képviselte.
A bizonyítási eljárás után a törvényszék Mimon Ferercet halált okó?ó súlyos testi sértésért négy évi fegyházra Ítélte, azok a legények, akik Mimont megverték, fejenként egy-egy havi fogházat kaptak.
Kerkaszentkirályon nem tanácsos a leányt táncosától elkérni. Fenti eset e\'ég nyomatékosan bizonyltja.
Melegebb!
Prognózis: Északkeleti légáramlás, néhány helyen, Inkább csak keleten, zivatar, a nappali hőmérséklet emelkedik, az éjszakai lehűlés móg tovább tart.
Naptár: Augusztus 11, kedd. ltom. kat Zsuzsanna. 1\'n.toatáns Tibor. Izr. Ab hó 23.
Gyógyszertári éjjeli ssolgálat e hí I5-lg a Fekete Sas gyógyszertár Fő-ut 6. és a kiskanizsal gyógyszertár.
Gflrfünlö nyitva reggel ti órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész, nap nőknek).
Férfi és női
olcsó, megbízható
kerékpár
nagy választékban részletfizetési kedvezmény
Szabó Antal kerékpár és sportüzletében
Ffl-ut 5.
Nagykanizsa
Telefon 91.
RemériyfQzek
Szent Islván napja tlWli szombaton, augusztus 15-én, Nagyboldog, asszony napján, este 9 órakor a Balatoni Egyesületek Szövetségének kezdeményezésére ezévben Is máglyák, reményt tizek gyulladnak kl a Balaton |körfll, annak a törhetetlen magyar reménynek kifejezéséül, hogy Magyarország Isten alkotta évezredes halárai mielőbb rtssziálltttatnak. E hazafias mozgalom a legszélesebb körben visszhangra taráit, testületek, intézmények, egyesülelek magukévá tették e szép eszmél, fáradoznak annak mélló megvalósításán és felkérik ezúton a törvényhatóságokat, városokat, Intézményeket és egyeseket, hogy reménytüzek, máglyák gyújtásával a hazallas ünnepély lényét emelni és ezt az elhatározásukat a tüz helyének megjelölésével annak a Balatoni Fürdőlgazgató-sígnak bejelenteni szíveskedjenek, amelynek területén a reménytüzeket gyújtani kívánják.
A tüzek helyét a tűzbiztonsági szempontok szem előli tartása melleit lehetőleg akképen kell megválasztani, hogy az egyes fürdőhelyek és fürdőhelyek és községek területén a lUzek a\'ányosan megoszlassanak, nagyobb tüzek kiemelkedő pontokon gyújtassanak és minden fürdőhely legfellünőbb helyén az tt. n. főlüz gyu|tss«ék meg, amelyekfiez a tüzelöanyago\' azok Is beszolgáltatnák, akik külön füzet nem gyuj-lanuk. A tüzek gyújtására a Jelt a a tihanyi apátsági templomnak e napon kivételesen pont 9 órakor történő kivilágítása adja. Ügyelni kell arra, hogy a tüzek legnagyobb erősségei 10\'30-k r érjék el. Ekko« gyu|tandók meg *a silnes (görög tüzek és Il-kor a lüzek teljesen el-oltandók.
A szervező blzollság felkérésére a Batalonl Hajózási rt. ugyanezen este a közlendő állomásokról és Időben hajókat Indít, amely hajók a három balatoni vármegye halárpontjánál találkoznak.
A szetvező bizottság székhelyei: Balalonvllágos, Balatonlelle és Bala-tonszabadifürdő.
— (Slesta Sanatórium)
Budapest. 1, Itáth GyBnW-u. S. • tő-város egyik legldeállsabban tekvő ém orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógylntézeto. Bel- és Ideggyógyászat, sobészet, sztllészet. nőgyógyászat, urológia slb. Röntgen Kémiai és mikroa-koplat laboratortuin Elektroeardlo-graph (aslvvizsgáló). Krógh félő alap-anyagesore vizsgáló készülék. Knteeoo leaner (béllürdő). Modem vlzgyógyln-tézet Orvosilag vezetőit vtllanyüzemtl konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöléi park! Olcsó árakl\'\'
- LAKBBHENDKZJ1S a mai péoa-sznke mellett la mindenki részére Iftm olcsón beszerezhető Roptleln Ltpót Magyarország legnagyobb butoráruhi-sában.
- ttiláikotóp*) UH. főa délután 6-tól 8-ig • Pannónia hátsó kistermében , .
«
HALAI KÖZLÖNY
IWB. aufuotuá 11.
Az NTE fölényét játékkal győzött az első Schütz-kupa mérkőzésen
NTE-ZaUugmfil MOVE 3:0 (2:0)
VMÉtel, MMÍt,
egészségügyi berendezéseket él szennyvízcsatornákat, minden rendszert)
MlwatlyMl
• z • r • I éa Javít,
épOld- és géplakatosniunkákal vállal
Széchényi István
Nagykanliaa, 1\'6-ul 3. az.
Ar.)é»Ut dljt-l— I t
MU
Lóexportörök figyelmébe I
Az Alsódunánlull Mezőgazdasági Ksmara az olaszországi nehézló kivitelből az 1936. junliis hó 30-tól 1936. szeptember hó 30 lg terjedő Időre a már korábban kiosztott 80 lóra szóló kon\'lngensen kivöl ujabb 160 lóra szóló kontingens felett rendelkezik.
Az erre vonatkozó igényléseket legkésőbben 1936. augusztus 13-ig kell az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamarához bejeiénleni (Kaposvár, Németh István-u. 23.) Kontingensben csupán az a kamara körzetében (Baranya-, Somogy-, Tolna- és Zalavármegye) lakó ló-export-kereskedeleimnel foglalkozó expolőr vagy egyesület részesülhet, aki a kamari erre vonatkozó Szabályzatát Ismeri, azt kőtelezöleg elfogadja éa az abban megállapított módozatok szerint jár el. Ily szabályzatot a kamara minden érdeklődőnek készséggel kaid.
- Oleaé vásár Slnger Divatáru hás-ban.
HALLÓ, BERLIM!
SZANTÓ OYÖRQY REQÉNYE 16
— Ez beütött — mondta az ügynök és mellére vereget, ahol nagyot puffadt a duzzadó tárca. — Azt hiszem, itt ma már nincs mit keresnünk.
Összenevettek a sok dühöngő ember között és megindullak egy kijárat felé.
— Hálás leszek, üavidsohn. Holnapután jöjjön ki hozzánk Novavesbe, vacsorára. Olt majd tárgyalunk. Most megbocsát, valami dolgom van.
Taxiba vágta magát ós elnézte a versenypálya tünő képét, örült a sok pénznek, .sokkal jobban, mint amikor a HeliopoUs honoráriumát megkapta. Erről a pénzről nem lud seuki. Ezt nem kell beosztani. .Mit is kezdjen most! ,
Az autó beért az Unter den Lin-denre. A forgalmat jelző készülék tilosra állt a Friedrichstrassc keresztezésénél. Kifizette a soffőrt ós belevetette magát a gyalogjáró emberforgatagába.
A Friedrichstrassc torkából tüntetőmenet vágott neki az útkereszteződésnek. Négyessorok, vógnélküll egymásutánban. A táblákon jelszavak, felkiáltójelek imbolyogtak, vörös zászlók pipacsként lengedeztek az ember-mező fejvirágai fölött. Felettük a Sladtbahn dübörgött magas hidjain, a Centralbnhnhof sinliálózata bömbölt, néhány lé|>ésnyire a földalatti reszkettette az utcaburicolalot, autók mozgó sorfalának motorCrdejc kattogott, üzeletekbői, kávéházakból, bárokból és kíuókból kiliömpólyögtck az ember-
Nagyszerű futballidőben, alig 100 néző volt csak kiváncsi az NTE szezonnyitó kupa-mérkőzésére. Erősen szc-zonclcji formában van mindkét csapat, az NTE-től mégis gyakran látható formás támadás méltó kifejezéssel. Ha szezon elején vagyunk is, mindenesetre nagyobb érdeklődést érdemelt volna az értékes Schütz-ku-páért való küzdelem.
A két csapat a következő felállításban játszott: í
NTE: Csondor — Csáki, Arany — Kiss, Ritter, Kudich — Farkas Szollár, Hoffmann, Szcndrői, Csász.
MOVE: Valics — Szabó, Hegyi -Göncz, Dants, Tasuádl — Perlaki; Kelemen, Gémért, Tőrök, Gróf.
A MOVE veszélyes támadásaival kezdődik a mérkőzés. A MOVE Gróf révén kétszer is tiszta helyzetbe kerül, de mellé lóvi a labdát. Ar NTE magira talál ós a 20. percben gólt ér el. Farkas beadása Császtól Szendrői dó kerül, aki védhetetlenü! belövi (1:0). Szollár hatalmas lövését Valics fogja, de kiejti ós sikerül a gólvonalon elcsipni a labdát. A 35. percben Gróf korner rúgása okoz meleg helyzetet, de Arany
hullámok, észre sem véve a jelszavakat, felkiállóieleket, zászlóka^ munka-ruhás nők és férfiak éneklő négyessorait. Heilsarmé, kommunisták, stahi-hcln ós reichsbaunerbund, frontkftmp-ferek, liackenkreuzlerek, mindennapi menetek, jelszavak, ének zászlók, és a házrengeteg egykedvűen harsogta vissza géi>ek és emberek hangjait, feltornyosulva minden mozgások fölé-
I.ea szerette ezt a felkonoentrált életritmust. Úszott benne, mint az árban ós mosolyogva gondolt Manhattanra.
— Mi ez Manhattanhoz képest? Falu. Ami Ncwyork az én Heüopo-somhoz.
És a perspektívák bóditó sorozatain hintázott.
Többen köszöntek, integettek feléje. Nem törődött senkivel, csak ment. A Spree hidján megállt. Szeretett a karfának dőlni, a uóld vizbe belebámulni. Szerette a folyó éleiét, a vizijármüvek álmos lomhaságát. A partokat, amelyek néha mogindulnak a megtorpanó folyó mentében.
Valaki a fülébe súgott. Kokalnárus volt. Riadtan ment tovább. Félt ettől a fehér i>ortól és szégyellő gyávaságát. Magas, feketezakkós férfi köszönt. Ismerős arc, erős nézésű szürke far-kaszszemak. Vájjon ki lehet?
•— Nem emlékszik rám, nagyságos asszonyom? A Romanisches Kafféban.
— ö, hogyne, hogyno — szakította félbe udvariasan Lea.
A markáns, kiugró áltra csakugyan emlékezett, de hogy ki ez a férfi, aki mellette lépked, wól fogalma sem volt. Néháuy tapogatódzó kérdés után
tisztáz. A 40. percben Csász beadását Szendrői védhetetlenü\' a hálóba küldi.
A második félidő állandó NTE támadásokkal indul. Csász remek beadását Farkas 5 méterről mellé küldi. A 8. percben Ritter magas labdáját Hofmann • 16-osról kapásbői "küldi védhetétlenül a felső sarokba. Az NTE most nagyon szépen játszik. Ritter Hofmann, Szendrői formás támadás a kapufa dőngetésével ér véget, majd Kudich 30 méterről ugyancsak a kapufát bombázza. Refejczésül Kelemen 30 méteres bombáját Csondor gyönyörűen védi. Említésre méltó ese-mény már nem történik.
Az NTE közvetlen védelme meg-bizható volt. Meglepetés Arany, a fiatal hátvéd jó játéka. A fedezetsorból Ritter emelkedett erősen társai fölé. A csatársor legjobbja Szendrői volt Az egerszegi csapatból Szabó hátvéd, Perlaki és Gróf, a MOVE két szélsője érdemel dicséretet.
Czvetkó biró kifogástalanul vezette a mérkőzést.
(Otl)
annyit megtudott, bogy valami művészember, mert kemény és mégis kellemes hangján a művészet kríziséről kezdett beszélni.
— Nevetséges — gondolta Lea. _ Hogy jön ez az ember ide mellém és mi közöm van a művészet kríziséhez. Én arrivé vagyok. Minden irásoin előre el van adva. Csak olyat kell csinálni, ami érdekli a közönséget és akkor nincs krizls.
De az isníeretlen érdekelte. Fekete zakkója kissé fénylelt, de csikós nadrágja élesen volt vasalva és nyakkendője jól volt megkötve. Kemény, csen. gő hangja és széles vállai inkább ka-tonatisztet sejtteltek a eivilruhában, mint művészt. Lea az ügetőversenyrőí beszélt neki.
— Szép motívumok. Szeretem festeni Ont is nagyon szeretném. Tulajdonképpen azért voltam oly merész futólagos ismeretség után megszólítani.
I.ea mosolygott Ismerte már ezt ű trükköt. Minden festő ezzel a régi módszerrel csalja fel műtermébe a nőket.
— Mit gondol? Iskoláslány, mun-kásnő, irodakisasszony vagyok? Azokat szokták eziel az olcsó fogással...
— Nos, nem akarom rábeszélni. Van egy más propozicióm. Ma szerencse-napja van, amint mondta. Ezt ki kell használni. Tudok itt a közelben egy jó kis klubot, néha magam is játszani szoktum ott. Meg kell kisérclnie. Minden van. Écartó, bacc, chemin roulett.
Lea gyanakodva mérte végig u férfit. I>c azlán látta a pirosfekete mezőkön I táncolni az elefántcsofctgolyócekákat, | néhány pikk kártyalap feketéllett éa
A nyertes olimpikonok a Balatoni Nemzetközi Sporthéten
A szeptember 4. ós 8-lka között rendezendő Ralatoni Sporthét iránt már előzetesen is rendkívüli érdeklődés nyilvánul meg a nemzetkőzi sport-világban. Ennek az érdeklődésnek fok. mérője, hogy a berlini olimpiász számos résztvevője bejelentette érkezését a Balatonhoz. Ausztria, Németország és Olaszország olimpiai győzteseit, bajnokait i>edig vendégül látja a rendezőség, úgyszintén méjghivást kaptak a magyar olimpikonok is a balatoni sporthélre. Ilyenformán n sportkedvelő közönség a legkiválóbb bajnokok tár. saságában tölti majd a gyönyörű őszi napokat a Balaton partján és mihden valószínűség szerint, — a változatos program müsoronklvüli számaként, — a győztes olimpikonok sportteljesítményeit is közvetlenül szemlélheti.
A berlini olimpiász világbajnokain kívül még egy nemzetközi sport-nevezetesség érkezését várják a Sporthétre: dr. Campell, a világhírű autóversenyző Ígérte be látogatását. Campbell maga is résztvesz a motorcsónak-vcr senyen, amelyen harmöac-négy ven Ver. senyző indulására Számítanak.
Egy orosz repülőgép súlyos katasztrófája
London, augusztus 10 A közeli repülőtéren a levegőben kigyulladt egy repülőgép. Az égő gép egy házra zuhant, amelyet szintén meggyújtott. A szerencsétlenségnek négy halálos áldozata is van.
- KSilUstfUeUk ré"M rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern bereodezések, tökéletes jó Uvttolboo. hossza lejáratú részletre, sőt kamatmentesen U kaphatók Kopateln butor 4r»bá«haii, Horthy MikUSs-nt 4.
károrombuszok vörőslőttek. Elvégre tar Iáit pénz van a tárcájában. És egyik bankó mágnesként vonzza a másikat.
— Ha kaland volna? — gondolta. — Még jobb. Jó volna, ha valamj bünbarlangba vinné ez az ismeretlen. Élmények. Szenzációk. De sajnos, ez a kifényesedett zakkó nem igór romantikát. I
Visszafordultak. A festő megállóit az Unter der Linden egyik házának kapuja előtt.
— Már itt is vagyunk. Tessék csak.
y xiu.
— Azt hiszem nem panaszkodhatik mylady, elég élénk a sportszellem itt nálunk — mondta mosolyogva Jack Stanley Adams, a Delaware páncélos egyik sorhajóhadnugya. . .
Adoró Glünn kórüijáralta tekintetét a vászonponyvávítf bekerített arénában. Elnézte az üvöltöző, tarka tömeget, umelynél zagyvább keveréket sehol sem hordott még a fölg háta. Fehérruhás, szőke angolszászok és kelták, a hivatalnoksereg és u flotta
lisztjei. Vörös selyemkendővel lekö-tőttrejü spanyol és mesztic ültetvénye-sek, bőrhüvelyes toledói késekkel. Kreol nők, felburjánzó iadigókék haj-erdőkkel. ökórhajcsárok, csikósok ma-lomkerékkarimáju, magascsucsos szalmakalapjaikban. Poraszakállas, bőrnadrágos mexikói kalandorok, a malájok és polynóziai törzsek keverékei, fantasztikus tetoválásaikkal, orron, homlokon ós állon átdugott ékszerekkel. Kinai kereskedők, sanghaléz gyöngylialászok ós a szigetek őslakói, a negrttó vadászok.
(Folyt köv.)
Hagy és sok Ínyt itoiit magának. Ii MM i
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja. >
Érdeklődni lehet i Cs«ngery-Ht 4. sí. alalt.
Irodai Telefon 197. Néptakarék pénztár R.-T-nél. Telefon: 20. és 126.
KÖ& mgttwtm H
ÍAtAJ ftttLOtft 5
— (Hivatalos órák a vároaházán)
A inai naptól kezdve a városházán a hivatalos órák reggel fél 8 órától délután fél 2 óráig tartanak. Vikkend utáni napokon a hivatalos órák reggé, fól 9 órakor kezdődnek. ,— (A pénzügyi bizottaág ma dói-utáni ülése)
A ]>énzűgyi bizottság hétfőn dél. után ülést tartott, amelyen a csütörtöki közgyűlés tárgypontjai kerültek megvitatás alá. i
— (Szabadságról)
I)r. Ixmtay Alán, a nagykanizsai járás főszolgabirája hétfőn szabadságáról hazaérkezett és átvette hivatala vejjelését. I
— (Nagykanizsai ferenoesek Kanadából útban hazafelé)
Annak idején megírtuk, hogy az akkori tartományfőnök rendelkezése folytán P. Bakos Gusztáv és P. Pul-vermann Zénó magyar ferejnci^ndi atyák,- a nagykanizsai rendház tagjai a wellingtoni magyar missziósházba rendeltettek, az ottani vidék magyarságának lelkigondozására. Éveket töltött künn a messzi Kanadában "a két magyar franciskánuspáter, ahol a kivándorolt magyarok között, főleg a mun-káslelei>eken élesztették a magyarság tüzét. Most illetékes helyről arról értesülünk, hogy mindkettőnek megbízatása lejárván, visszarendeltettek. Ugy 1\'. Bakos, mint P. Pulvermann már útban van hazafelé és napok múlva ismét magyar földön lesyiek. A tartományfőnök P. Bakos Gusztávot Budapestre, P. Pulvermann Zénót az esztergomi gimnáziumba rendelte tanárnak.
— (PlébánosbeiktatAs)
.Most foglalta el hivatalát Lesence-toiuaj uj plébánosa, Tomózer Lajos. A beiktatás ünnepélyes keretek között történt meg, A plébánost Koliáry Ödön kórjegyző, Mészáros Lajos tanitó és Sipos István leventeoktató üdvözölték. Az üdvözléseket a plébános meleg szavakkal köszönte meg.
— (Nagykanizsaiak a keszthelyi Ipartestület jubileumán)
A keszthelyi Ipartestület augusztus
15-én ünnepli fennállásának ötvenedik éves jubileumát. Az ország minden részéből érkeznek augusztus 14-én a kiküldöttek. Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én díszközgyűlés, a melyen a nagykanizsai Ipartestület kiküldöttei is részt vesznek. Augusztus
16-án tanoncmKnkaldállitás és hajókirándulás,
— (A hottói hösiemlékavatás)
Szép ünnepélyre készül Hottó község lakossága. Augusztus 15-én avatja fel 23 hősi halottjának díszes emlékmüvét. Az ünnepi bcszédot vitéz A/Vát-falvi Nagy István dr., a HONSz elnöke mondja.
— (Legkisebb munkabérek az 4os- és kömüves-lparban Zala-
msgyében)
Az iparügyi miniszter megerősítette az ács- és kőmüvcsiparban fizetendő legkisebb munkabérek megállapítására lúvatott bizottságnak határozatát, » Uiely vármegyénket illetően a követ-
kező legkisebb munkabéreket állapi-totta meg: Nagykanizsán, ZaU^ferszc-gen, Balatonfüreden, Hévizén és Keszthelyen: 1. ácsoknak és kőműveseknek a felszabadulástól számított két éven belül 44 fillér; 2. két éven tul 54 fillér; 3. munkakönyves állványozóknak cgy vagy többemeletes épületeknél 40 fiUér; 4. férfinapszámosoknak 28 fillér-5. nőknek és 10 éven aluli fiatalko-ruaknak 22\' fiHér. Más helyeken állványozókról nincs emtités, a többi pont alattiaknál a megállapított legkisebb munkabérek igy alakulnak: Tapolcán 4-1, 18, 26, 20 fillér. Badacsonytomaj jon, Kiskomáromban, Komárváifason, Kővágóőrsón, Lentin, Letenyén, Mura-kereszturon, Nemestöildemicen, Pacsán, Sümegen, Tűrjén, Zalaapátiban, Zala-béren, Zalalövön, Zalaszentgróton "és Zalaváron 10, 46, 24, 20 fillér. Nován 38, 42, 22, 18 fiUér. A vármegyének többi községeiben 34, 38, 22 és 18 fill.
— (Itt az uj kétpengös)
A Magyar Nemzeti Bank hétfőn kezdte meg az uj, Liszt Ferenc két-pengősök forgaloml>ahozataIát. A 10 gr. sulyu ■ és 27 mm. átmérőjű szép domborművű érem egyik oldalán a nagy magyar zenelilán arcképe a felírással, í» másik oldalán a magyar címer látható a Koronával és az értékjelzéssel.
— Nagy forgalom Singer Dlvatáruház olcaó vaaáraul
—■ (Rendelet a oipészipari személyzet munkaidejéről)
A hivatalos Jap az iparügyi miniszter rendeletét közölte, amely kimondja, hogy a cipész-, csizmadia- és papu. csos iparban alkalmazott ipari személyzet valóságos munkaideje 24 óru alatt 8 óránál, egy_egy héten 48 óránál hosz-szabb nem lehet. Ha valamely üzemben köznajxm nyolc óránál rövidebb idő van megállapítva, más köznapokon a munkaidőt legfeljebb kilenc órára, ha j>edig cgy köznapon szünet van megállapítva, más köznapon a munkaidőt legfeljebb tíz órára lehet felemelni. A munkaidő azonban ezekben az esetekben sem lehet több heti 48 óránál. A rendelet intézkedik a rendkivüli munkatorlódás esetén szükséges munkaidőmeghósszabbitásról, továbbá ajranól, liogy a túlmunkát o munkaadó a rendes munkaidőre megállapított munkabérnél legalább 25 százalékkal\'köteles magasabban díjazni.
— A Schüu-kolongyo tartó* ét ló, ára méltányos, aki csak használja, dicséri.
— (Augusztus 25-től kezdve lehet Debreoenbe féláron utazni)
Debrecenben augusztus 29-én nyílik meg a Tiszántúli Ipari Vásár. A Tiszántúli Ipari Vásáron a magyar gyáripar, kézművesipar és a kereskedelem igen jelentős számban vesz részt. A kiállítás egységes keretében lesz nagyszabású gyümölcs és baromfi kiállítás, irodaracionalizálási kiállítás, légvédelmi kiállítás. A Tiszántúli Ipari Vásár iránt az egész országban, do különösen a Tiszántúl élénk érdeklődés mutatkozik, {mert a Tiszántúl a folyó évben jó termés volt, igy a mezőgazdák körében is érdeklődés mutatkozik az Őszeleji vásár iránt. A vásárigazolványok ára Debrecentől 100 km.-ig 1.20 P, Debrecentől 100-200 km.-ig 1.50 és 200 km.-en felüli távolságban 2 P. A vásáriga. zolványok kaphatók a Menetjegyirodákban, a Tiszántúl minden ipartes-letéuéi és a kiállítás mé$W*ott*inál.
- Intéxetl na«y gyakor-
lattal állít össze Slijgor Dlvatáruház.
A Szentatya fogadta a magyar diákokat
Róma, augusztus 10 Az ostiai • tengerparton nyaraló magyar diákok a pápa nyaralójába, Castei-Qondolfoba utaztak, ahol XI. Pius pápa Dnndpélyesen fogadta őket. _
Gömbös miniszterelnök hivatalában
Budapest, augusztus 1Q Gömbös Gyula magyar miniszterelnök betegségéből felgyógyulva hétfőn átvette hivatalát. 11 órakor jelent meg a miniszterelnökségen, az ott várakozó újságíróknak nem nyilatkozott, hanem egyenesen dolgozószobájába ment és titkárának jelentését hallgatta meg
Az angol király Sebenikóba érkezett
Sebcnikó, augusztus 10.
(Lapzártakor érkeezlt.) VIII. Ed-ward angol király kíséretével Sebenikóba érkezett. Érkezébe utén azonnal a yatMra ment reggelisnl. . A parton összegyűlt tömeg ujjongó lelkesedéssel üqpepelte nz angol uralkodót.
StiiszerQen...
A gumigyártól gumikesztyűvel vittek el 10.000 pengőt
Budapest, augusztus 10. Az éjszaka a budapesti Emerge. gummigyárban gummikesztyüs betörök jártak és több mint 10.000 pengő értékű készpénzt és árut vittek el. A nyomozás folyik.
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserekönyv
(Szállítási bárcakonyv)
hitelesítve P 3*20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
L
A lALAI közlöny
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
Legújabb mintájú

Cséplést mázsakönyv
Ara I peng* 10 fillér-
Kapható a
Zalai KSzISny
kiadóhivataléban Fö-ut B. (i. alatt
APRűHDLDETtSEK
ktsjs ssr- rsnj.2*
• « a*. Mű mt • KI*.
Autótaalt, bérautót, rendeljen garaoe-
ból, vidékié él helyben, legokióbbtn. Telelőn államát: 544. Z704
El.aaxatt Hnnyady-ntca tt. 17 1)61 egy IchérizftiU selyem plucií kutya. "
Utálói kérem lenti címre leadni.
Mas
2879
Síép, uilu amaaUa lak**, mellékhelyiségekkel, kisdó, Jóllét ISherceg- és Petőit nt aarok.
Daktar, kiváló eredménnyel Unit né-raetet éa franclét. Magyar-u. 30. *
F.h*r abUk-kltt lanét kapható Slern Qvegkereskedésben, Fó-ut 2., Városház-psloU. 2500
Kladt 3 szobán, halk*. Osszkomlotloa
lakts november I-ie, Csengery-ut 16.. Horváth ét Voa építőmestereknél. 2821
Srép egyirobás-konyhái lak*, kiadó Zrínyi Miklós u. IS. *
Kétszobás Ükét kiadó. Telek,-nt 8 2845
Caengery-ut 26. alatt héromiaobéa udvari lakás aionnal vagy november lre kla*A. Hívebbel Síéchenyl-lér 8. alatt. 1840
VlaaaaatókaaaraMat kaéiuf fla.U.I faltótaloh mellett Jerauaeknél. Eriaébet-tér 18. 2859
Szombaton, I. hó 15-én lesz a hutát a btlatonlenyvesi lárgysontétékban, mellyel oldalkocali motorkerékpárt, kerék-plrt, gramofont, rádiót, week-end házat, atb„ ttb. nyerhet. Sorsjegy 1 pengóért kapható Szabó Antal sporttUtetétxn 2S67
KBIBNb.jArata bútorozott stoba, fardóazobávil azonnal kUdó Király utca 34,11 *
Háramatnkáa lllrdószobát. kétszobás emeleti lakátok november l-re kUdók Briaébel-tér II. *
Kátazahé. udvart Ukéa, elötzobával, november 1 re kiadó Kossuth-tár 3. *
Keveaet hatznált nagy Singer varrógép iladó Halátz borbélynál, Magyar-nlct. *
■a|*r*a*t, evileg háztarféal alkalmazottat, kl fózétt ét kisebb báztartas Ónálló veietését vállalja, tetvesz Brónysl Divatház, Horthy Miklós ul 1. *
HáitapUa vezetésére becaületea, |obb nfit keresek azonnali belépésre. Clm a kiadóhivatalban.
Kiadja a laptutajdonoa Közgazdaaágt Rt flatanberg Nyomda éa nélzalal Lapkiadó Vállalata Negykanlzzán, Palelöa kUdó i Zalai Kéről,. Intnnubsn teleion: Naffvkanlsaa 78. aaéjn
Ofcsvn&jjoti aaTtamcxwan KÓMkcxTialik
CAUU KOB.OHWI
MM. awmtu 11
Újdonság l Szenzációi
QyQrhatetlen éa moaható
nyakkendők
legszebb < rn azinakban I.3U
divatingek
gyBnySrd * minták -
BráByai Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
• -
? - m*:-*
Jégszekrények
Hír havi fi - P ös rtulitrt
SZXBÚ mii spartttzlelítao. FHt 5.
Holberr-Scbraotz-Iéle
miwMí\\ gépek.
műtrágyák,

»
FUTDR
(csontképző),
PEKK
(„D\' vitaminkészítmény)
Bcazorozhetök:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, míitrágya, növényvédelmlszc-gép zbék, atb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet lér 10^
(A bíróság mellett)
mm\\
■fautenki a bsiyl MakaMMá.
I lpvoMtaü UM
m. kir. Államvasutak
MENETRENDJE
Érvényééi tflSB. é.l méjuo hó IS-WI knd>«.
Itagrkanliis állomálra érkeiő él ai otraan Induló Toaatokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p. u.
jTjrmr
Voul
I AvonaHKaifiS
JnemeJrttW.
Kswtkolj|| Bogit, r« tfk.f SfV.
1-30 6-50
tn 11-06 Mrto
1710 1033 1935
Bpoitr* irkorlk
1-52 «0
10-07 |
11-26
15-32 17-37
19-29 19-38
20-35
21-15
Voul 1[A TOÍ»l[Sf«l
m
Süid^KT-
I2Í0 Ssent. v Motor")
730 Szem. v. j 6-30
Molp-sWffi.a\'\'
ISzom. vl 14-50
Sltuut\'jfe\'\' 0,». 120-00
18-37 20 Ön 20 10 22 58 22 47 | mi
) Közlekedik VI—28-tól IX—^Ig. Közvetlen vonal Vitt—l»-töl IX-9-I^Bpest dili pu-lg.
3-09 1TC8 10-10 11 10 1835 18-22
21-15
22-38
3-30 5-55 10 10 11-14 14-05
4 49
7-31 11-25 13-00 16-23"
I Közlekedik Nagykanizsa Bslalonszenlgvörgy között V—Ifr-tól X-Balatonszentgyörgy Székesfehérvár között Vi-2«-tól IX
•) Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentl
talatonszentgyörgy között egész évben,
Balalonboglár közölt VI 27-t6l |X-8-lc. on,zenlgvörgy közölt VI—28-tól IX - 9-lg, NSgykantzs \'"
inzsa között egész évben.
•) Közlekedik
Balatonszentgyöl ») Közlekedik VI-284ÓI IX—I
Közvnttnn kocsik forgalmat
Az 1201/1202. sz. gyorsvonatokkal:
•gy 1., 2., 3. o. kocsi Trleste, Venezla-Mestre. Bologna Firsnza, Róma. U 2., 3, o. kocsi Trleste, Venexia, Milano, Oenova, aétaúla,
étkező kocsi Pragerskolg.
íentimigtla, egy étk,
Az 1208/I207. sz. gyorsvonstokkal:
egy I , 2. o. kocsi Trleste, Venezia, Bologna, Róma. egy hálókocsi Venezia, egy 3. o. kocsi Venezia,
egy 2., 3.0. kocsi Abázla, Fiume, de csak Vt/15-tól JX/15-lg. Az 1220/1219. sz. vonatokkal közvetlen kocsik Budapest dal pu és Zalaegerszeg és Barcs-Pécs közölt, 2., 3. osztályúak.
Nagykanizsa—Szombathely—Ág/alva
Kulrsá. rátM.i Ef»ru. M. S/Mblt-kttr\'Oirk Sopronba Sopíoo-bit Ind, Sroabat-h.1,-41 Ind. Eisrw. Indul KssUü- rs trk.
1411 Sz.v.i) 515 657 7% 9-10 M47 Sz. v. _ _ 5-55 7-36
HU 8z.v."> 5-48 714 8(0 9-27 MZT Motor — 7-28 812 9 41
1443 kotor 814 943 10-35 — MIS Sz. V. 1003 11-23 12-02 1322
1444 Sz. v. 13-45 15-17, _ _ UI3 Ss. V. 13-45 15-35 1615 17 35
1414 Sz v. 15-301 16-51 17-32 1904 un Sz, v. 1919 20 35 2100 23-16
I43S Motor 20-12 22-25 22-31 _
1444 Motor 23 50 105 - —
i) Közlekedik V-15-tól Vt-14-lg és 1X-16-IÓI 1937. évi má|us 14-ig. 1) Közlekedik VI—15-t01 IX. 15-lg.
Nagykanizsa-^- Barcs—Pécs
1 kijjl.nl- izoárát lAd.l Bsrtirt á>k. riotr* ári. \' 1
242o 2414 2418 Sz. V. Sz. v. Sz. v. S-65 13-40 1 20-14 fl-KS 15 58 1 21-55 fl-Sl 17-43 23 31 |
I Picirit ü Butiról II
j\'Srv. — 4-4« B,W
Sz. v. 11 50 1335 15 24
II Vegy. 16 50 19 19 21-45
I w
2413 j 2451
A 2414. és 2413. sz. vonatokkal közvetlen kocsik fúlnak Wien-Pécs. Wlen-Oslek között
A 2420,2451. sz. vonalokkal közvetlen kocsik Pécs Budapest déli pu. között
Nagykanizsa—Gyékényes—Ujxtombovár- Budapest Keleti pu. \' II Kanizsáról
54441\' Sz. v
>1 <
indul át. kp^líit. |
2408| Oy.v. || 2Í56 l\'Sai - | | 24(55
A 2408-as sz. vonst közlekedik VI-(I5-IÖI IX-A 2409-es sz. vonst közlekedik VI-flMÓI IX A 2444. sz. vonst közvetlen vonat Budapest—
STT
Oy.v. 14-lg. -15-6.
I Bpest kp. ind
I" 23 -00"
Irt IIKanlzsára M |! órk. 7 27 \'803 5 08 5 38
I pu-lg.
Nagykanizsa—Murpkeresziur—Kotor lt>a
___| Nsgykant rtítrtl Indul M.-Keresztül érk. 1 M^ Kezes ztur Indul Nsgvksnl zsárs érk.
1292 1208 1202 Vegyes Oyors Oyors 7-15 0-05 11-40 7-42 I 0-18 ; 1153 1297Í[ Vegyes l!07i, Oyors 12;íltl Oyors ! 11-26 5-12 17-32 | 1158 5 25 18-03
Az 1208 és 1207. sz. vonstoknál, valamint sz 1201. és 1202. sz. vonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa-Budapesti viszonylat alattisk. 1292/129/. sz. vonatokkal csak 3. osztályú kocsi fut Murakereszlurig Azoknak «z utasoknak, akik Jugoszláviába Mjízakeresíturou ál szeznélyvoustlal óhajtanak utazni, Murakereszluron át kell szállni a magyar vonalokról.
A magyar személyvonalok köztil Murakereszluron rsak a 2414. és 2420 sz vonatoknak van azonnal csatlasozása Murakcrcrtzlurról,Jugoszláviába.
Jugoszláviából vissza személyvonattal csak az 1297. és 2451. sz. vonatoknak van azonnali csatlakozásuk.

Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nagykanizsa megyei város
poigá\'mesierelöl.
16.843/1936.
Árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képező Rozgonyi-utca 4. sz. házban üresen álló 2 szoba-konyhás lakást folyó évi augusztus 13-án d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom „
Bővebb felvilágosítást a v. g3zd?sági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. évi aug. 6-án.
no Polgármester.
«M ÜpsflhH Bs-
tortnlnkat -ényegexm l*széUltalt izs-ktjtt árJsltJuk. Hossza lejáratú hitelre Is, knmatmenWseo. Kopsteln butorára-Us, Horthy Ulklóz-ut 4. ssám.
BiilkulUHliW imikui IIUilil
MENETRENDJE
érvényes 1936. május 15-tól.
trirstbii-Ur V»ul*Mo«>*>
Vasutállomásia
445 630
766 «U
.1,1 tí tatso
13 20 1615
17 20
18 os 1«M 2138 2305
23»
Erzsébet-térre
Letenyel menetrend
Utwjtríl Ind. 8 45 H,fJVzn,r.ir. átk. 8 05 ■isykutntrtl lod. 14 00 tstss)kstrk. 15-10
Mindenki

Hírszolgálata gyors, pontos, megbízható
BWUtánolt az min metf •"»««
■ [IMatfa teleír, lakllkelii
78. ívlolyim 184. szám
Nagykanizsa, 1038. augusztus 12 szerda
Ars 12 «1I.
ZALAI KÖZLÖNY
kittixtiU*** é» kiadóhivatal: I\'óut 5. »xáu Mcdtlemík tabuié* bHköuwp iUhiUu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelés szerkesztő: EJarbarits Lajos
Előfizetési Ara: egy hóra 8 pengd 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefoni 7& »x.
Rekord-psycbosls...
Irta: Kelomep Ferenc
Amióta Berlinben kigyúlt az olimpiai tílz, a világ szeme a népek nagy békés erőpróbájának szintére fe\'A néz ós lázas izgalommal figyeli ötven ország legjobb fl Unok heroik is küzdelmét a di„sőssé£érl... az ujabb rekordokért...
A napi sajtó első oldalait kiabáló belükk.l ujabb és ujabb sporlfeno-mének nevei és fantasztikus ered-ményei ékesilik ós a belük milliói mint egy hatalmas orches!er instrumentumai telhoweni symfouiákat zengetek az einfcerl telje.itt1 k\'pes ség csodálatos eredményeiről.
Az o\'implász hírei mellett, minden más világesemény valósággal elvesz az újságok beltengerében s Owens személye és valóban megdöbbentő rekordjai egyszerűen elnyomják egy o\'yan vllik\'hMóriai kén megrázó jeleneleit, mint n boival-masságál>an példátlan és 1<övetkez-im\'nycilen klszámlthatat\'an spanyol forradalom. - \'*
Ollmpiász, sport, bajnokság és rekord mindenfélé...
a vl\'ág tagadhatatlanul o\'imnia-lázban szenved, amelyi ek hőfok lt a percről r.ercre születő ujabb1 vi-lágrekordt k mozgatják. Mámoros öröm, ujjongó lelke edés és s.ent döbbenet lángja csap fel a lelkekben minden ujabb rekord után.
Uj üstökösök tűnnek fel a sport egén s hüszkén tündökM csillagok bukn \'k a\'á az örök sötétségbfe
S a fehér faj párezeréves testi kullurá)ál egyie jobban s/orongnU ják a feketék diadalmas ősi erejéről t:>n>iskodó szenzá iós \'e\'Jesltmó\' yek Exotlkus néprk nt\'é\'áinnk elő\'öré se és n rekordrk tüneményes csl\'lag hullása a borltnl oUmplász- olyan eseményei, amelyek nemessk -az olimpialáz Izgalmában, hanem évek múlva is floglolkoztatnl fogják a világ népeit.
Két hatalmas probléma körvonalai bontakoznak itt ki előttünk : A fehér faj és az exotlkus vl\'ág.küzdelme a kulturá\'ls e\'sőbbségért s a folytonos rekordjavltás konzekvenciái a tesll kultura további fejlődé-séb?n.
A »feketék« vagy Inkább a színesek* megje\'enése az olimpiai küzdelmekben vllághlstórlai esemény volt, amelynek jelentőségét ma mé\'<
kellőképen felmérni nem tudjuk
Abban a pillanatban, amikor a fehér faj a porondra engedte az egzotikus világ képviselőit s velük közös mérkőzésben próbá t i eldön-teni egy-egy oílmplal szám sorsál, egyenlő ellenféllé avatta fel a i ég r f>\'j képviselőit és számukra p.\'lgár-j°got blztoM\'oit az ujabb kor n.ijjy Kulturális mozgalmában, a tesll k tl -túra szolgálatában. Azóta az olimpiai játékok cgy éKét, karak erét, szinét megbnqlotta n fe\'soralo\'ott »feketék« csoportja s a jövő o\'im-Pií\'l küzdelme inkább a fehér és a fekete faj sorsdöntö méikőzésévé f°g átalakulni, omelyr.ek következményeit az egyetemes emberi kul-
Tovább tart a spanyol felkelők győzelmes előrenyomulása
A felkelők elfoglalták Estramude tartományt — Két kormánygép átpártolt a felkelőkhöz — Lemondott a spanyol Bank elnöke — A kommunisták véres kegyetlensége tovább tart, a menekültek egyre nagyobb számban hagyják el a vörös pokolt
Ujabb 8(Tispanyolországi magyar menekfllt érkezeit Kanizsán át Budapestre
Henclelje, augusztus 11.
A burgosi kormány je\'ent.\'se szerint Olver, a Spanyol Bank elnöke lemondott állásáról, mert nem érett egyel a madridi vörös kormány pénzügyi po\'inkájával.
A vörös k: rmány ugyanis
két hét nlatt több mint 45
millió pezeta értékű aranyat szállíttatott repülőgépen
Franciaországba.
- Liszabon, augusztus 11
A most érkezell je\'entések szerint a felkelő csapatok győzelmes e\'ö-nyomulása tovább tart A felkelik kedd reggelre elfoglalták Estromade tartomány teljes területét.
Madrid, augusztus II.
Vldorle szocialista képviselő nyilatkozatában megerösl\'e\'.te azt a hirl, hogy a felkelők kivégezték Arusev kommunista k. pviie\'őt A je\'entés szerint a kommunista képviselőt sikerült elfogni; k és nyit. nosnn végezték kl.
Már az Idegeneket is...
Bucnos-Alres, augusztus 11.
Az argentínai követ kije\'entetlo, hogy
a madridi vörös kormány
I Madridban négy argentínai állampolgárt kivégeztetett
minden ok né\'kül. A ;e\'e\'Ués szerlnl Madridban 6s u vörösök á\'t il niag-szá\'lt torü\'e eken n vérengzés t >-vább folyik.
Liszabon, augusztus II. A felkelik egyik repülőgépe az éjszaka bombázta Ba dajost.
A felkelő csapatok tovább nyomulnak előre. Útjukat az lassl\'.ja, hogy mindenütt fe!ége\'e:t és szétrombolt hidakat találnak A hidakat előzőleg rendbe kell hozni és cs \'k ugy foly-tnlhalják az előnyomulást.
A portugál határra ujabb nagyobb főnyi spanyolországi menekült érkezett.
Vörös tűzijáték: 192 ember életével
Sevilla, augusztus II.
A felkelek csapataihoz érke\'/ö menekültek borzadva mondják el a korináfiycsapntok kegyetlenkedéseit. Cordova mellett
192 emhert egy kútba dobtak mnjd az egész kutat dinamittal felrobbantották Borzalmas* látvány volt, mondják o szemtanuk, aminl a fö\'dből emberi hullák és roncsok véres cafat-tömege tört elő.
Két kormányrepülőgép ismét átpártolt a felkelőkhöz.
Róma, augusztus 11 Laurl Volpl, a világhírű énekes valenciai birtokán nyaralt a spanyol események kirobbanásakor. Hosszú
hetek kínszenvedése és vándorlása árán több o\'asszal az ohsz konzul •támogatásával most sikerült e-.\'y olasz gőzösön Genovában partra* szállnia. Egy szál ruhában menekült cl ő is.
Nagykanizsa, augusztus 11. Hétfőn este
a trieszti gyorssal Ismét 80 magyar érkezett a nagykanizsai állomásra.
Valamennyi spanyolországi menekült, nklk minden nélkül érkeztek vhsza hazájukba. A spanyolországi menekültek folytatták azonnal utju-kat Budapest\' felé.
Budapest, augusztus 11. A 80 spanyo\'országi menekült, kik
túrára ma még lehetetlen áttekln-toni
Az bizonyos, u sínesek megje\'enése a ,vllág sporlszinpadáu na-jy veszélyt jeleni a fehér faj hegemóniájának. Bizonyos sportág; kban ez a fö\'énv már Is elveszett A néger őserőt, atwisztlkus ügyess ^et egyes futószámokban az európai kultura nem lesz k;pes sohasem legyőzni. A futás a néger emter természetes fegyvere az é\'et küzdelmeiben; éppen ugy haszná\'ja inalt-izmait az á1 latokkal való viaskodásban, mint az őz. De a fe\'szaba-dult őserő idővel a les\'.l kultura más terü\'e\'eln is veszedelmes riválissá válllk. S h» ogyszer a n;pek nagy sporsküzdehnei ek s/in erni ez 91 őserő dominá\'ó s/erephez jut,, kinek lesz bátorsága vitatni, ho, y a néger egyenrangú íél az emberiség kulturális küzdelmeiben
El tudjuk-e majd vl elni azt az állapotot az európai kultur,, komoly megrendültbe nélkül ?
De nem kevésbbé aggasztó a
folytonos rekordjavltás konzekvenciája sem.
Elvégre minden emieri teljesítő képességnek meg van n maga halára. A százméteres úszás e\'sö olimpiai idejét oz 1.22-röl sikerült Csik Ferinek 57 6 másodpercre leszorítania. Szenzációs eredmény ! El va« gyünk készülve arra, hogy az elszánt rekordjavllási kedv, a már-•tnár legendás emberi akarat ezt az időt még tovább fogja leszorítani BO-re, 45-re. De mi lesz azután ? S ép Igy vagyunk oz össV,os olimpiai számokban. A gondo kodó ember előtt önkéntelenül is felvetődik a nagy kérdés : Hát mi lesz azután ? Az bizonyos, hogy ezt az őrült hajszát a rekord javítás fe\'é sokáig nem lohei erősíteni. Előbb-utóbb el fogunk érni nz v^ikerüllvcietlen holtponthoz.
De mit -csinálunk, in a rek irdja-vltás szuggestiój > nem halhat többé a lelkekre ?
Ml fogja akkor a sport karjaiba üznl s testi kyltura hipnózisában
fogva tartani az emberek millióit ?
Félnünk k^ll nttó\', hogy ez e e\'.-ben megtorpan az emberi fejlődés vonala, a tömegek izgalma, figyelme, játékszenvedélye uj ulak felé. tör s ma még elképzelhetetlen szenvedélyek karjaiba sodródik
F.rdekünk e, hogy a rekordok for-clrozásával ezt a folyamatot siettessük ? Nem I
A vl\'ág ma a rekordek psychosi-bán él. Ez egy fajtája a szellemi alkoholizmusnak A tömegek le\'két a vereny örü\'ete tarlja megszállva s milliók fetrengenek ennek az ópiumos ködnek bódulatában Lassítsuk a tempót I Ne c«ak a rekord jav Pás- \'e?yen a cél, hanem a stílus. Olimpiai bajnokságot a stílusnak
Csak az energia és az. észtéi lka harmóniájából szü\'ethe\'ik meg Oz o» uj o\'.impiai gondolat, mely kiragadja a világot a rekordpsychosiS karjaiból és örök időkre biztosítja a testi kultura diadalát.

BAUAI KOZLOOT
l*M. augusilus 12
Készül az uj adóügyi kódex
minden nélküf hélfőn érkeztek meg a déli pályaudvarra, borzalmas jeleneteket mondanak el a spanyolországi eseményekről. A pályaudvaron a magyar menekülteket senki nem fogadta, érkezésükről senki sem tudott.
Ha fáradt és Izgatott, ha a hasban feszülés érzése kinozza é8 gyakori félclemérzetben szenved, akkor igyék reggelenként éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet, mtrl ez megszünteti az emésztést zavarok okaii, csökkenti a mérges4bélgázfejlödést s elhárítja a vértódtfáloKat. Az orvosok ajánlják.\'
Grieger Miklós apátot a csehek kiutasították a felvidékről
Körmöcbányáról egészen a határig szuronyos cseh csendörök eskortáuak
Budapest, augusztus 11 (Lapzártakor érkezeit) Grieger Miklós apát, volt országgyűlési képviselő beteg húgának meglátogatására a Fel-., vidékre utazott. Körmöcbányán az ottani cseh utlevélközegek útlevelét teljesen rendben találták. Hétfőn azután pjegjelcnt a csendőrség és aziránt ki-laggatták, hogy whl keres csehszlovák területen. Óráüig tartott a magyar egy. házlérliu vallatása. Mikor a csehek sitivnirc sem mentek vele, a csendőr, ség parancsnoka kihirdette, hogy ki-utasitja őt a szlovák területről. Így tőrtént, hogy Grieger Miklóst szuronyos csendőrök íedezete mellett Körmöcbányáról egészen a magyar ha-\'árjg kisérték.
Budapestre érkezvén Grieger eimun-dolta, Uogy kihallgatása alkalmival a »eh cseudörsúg paraucsmoka rászólt, hogy mondjon el mindent őszintén, mit kérdezni lóg tőle, mert minden lépéséi ligyeicmnicl kisérték, amit Budapesten telt. Szá*u*>s magyar politikus o^in érdeklődtek ós szeretlek volna úi-loiDMieiól kapui.
á budapesti vonat halálra gazolt kát gazdát
A vasúti ör elfelejtette a sorompót leereszteni
Tupolca, augusztus 11. (Lapzártakor ótkszell.) Hajnalban Tapolcán kivü. a 60-Uc őrház alatt egy szekér közeledett a vasúti állomáshoz, amelyben Sü!e János és Hobok Imre ültek. Éppen ükkor közeledett arra a budapesti vonat, amely a szekeret elütötte. A két ember hatalmas Ívben kiiepült a pá-lyatestre, a szekerei a vonat összetörte, a kél szerencsétlen ember oly súlyos sérülést szenvedett, hogy kórházba szállításuk után rövidesen kiszenvedtek.
A csendőrség kiszállt a tragédia színhelyére. Megállapítást nyert, hogy a sorompó nem yo\'.t ezen u helyen leeresztve. A sorompóőr elfelejtette a közeledő vonat elő\' leereszteni. Szigorú vizsgálat indult.
Építőipari sztrájk Egerszegen
Zalaegerszeg, augüszlus 11 Zalaegerszegen az építőipari mfun-kások a legutóbb megállapított munkabérekkel min voltak megelégedve és 25—30 százalékos italdést kértek. A munkaadók a kérést nem teljesítették és Így kedden regtyel az egerszegí kőművesek ós ácsok sztrájkba léptek. Az egyeztető tárgyalások nfl^udúltak.
A pénzügyminisztériumban már több mint egy fél év óla nagy mun-ka folyik : az adóügyi kódex elkészítése. A képviselőházban, a gazdasági életben és a nagyközönség részéről is sürün hangzott el panasz adórendszerünk bonyolultsága el\'eiL Ezidöszerint nemcsak túlságosan sok adónem terheli az adófizető lakosságot, hanem rendkivül bonyolultak az adókivetésre vonatkozó szabályok, a legfőbb haj pedig az, hogy ezeknek a jogszabá yokn ik je-i lentékeny része szétszórtan, részben rendeletekben van szabályozva.
Eabinyi Tihamér pénzügymini>z\'.ev .ezekre való tekinteltel határozta cl \'az összes adóügyi jogszabályok egységesítését, rendszerbe foglalását, il« letve az adóügyi kódex elkészítését.
A minap érkezeti \'Nagykanizsára egy hazájában, a Felvidéken járt úriember, akinek szavahihetőségéhez, megílgyeíőképe.sségéhez kétség sem fér és akinek ideje volt a felvidéki viszonyokat tanulmányozni.
Egy idő óla különös nyugtalanságot és idegességet lehet tapasztalni, Csehszlovákiában - mondotta munkatársunknak, ami számos jeiens g-ben észrevehető és amiből sokra lehet kövelkezletni.
Ugyanis mióta a. német lengyel olasz- magyar esetleg osztrák blokk ra lehel kövelkez.e.ni, a csehek teljesen elvesztették eddigi biztonsá* gukat és azt a fölényt, amit eddig a megszállott magyar Felvidék lakosságával szemben használlak Valami izzik, valami nyugtalanság vonul végig közötlük, amit talán ugy lehetne nevezni: a bitorló félli az olc-són szerzett zsákmányát. Az egész -Felvidéken nagy lég- és gáz-
I Elein le az volí\' a lerv, hogy csak az egyenes adókra vonatkozó kódexet készilik el. Ez a munka már meg is indult, amikor Fablnyi pénzügyminiszter ugy intézkedett, hogy u fogyasztási, forgalmi adókra, valamint az illetékekre vonatkozó jogszabályokat is egységesítsék
Értesülésünk szerint n hatalmas munka most már egészen előrehaladott állapotban van. Elkészültek a/, összeállítások és az ezzel kapcsolatos előadói tervezelek.
Újítása lesz a kódexnek az, h>gy nemcsak a jogszabályok egységesítéséi foglalja magálan, hanem az adókezelésnél - ugy a kivetésnél, mint a behajlásnál már bizonyos raclonizálási intézkedéseket is tartalmaz.
védelmi gyakorlatok folynak. A lakosságot a gázálarc használatára oktatják kl és nemcsak a lelnöUe-ket, hanem az isko.ásgycrmekekcl is A nagyobb felvidéki városok íe\'ett a cseh repülök állandó gyakorlatot tartanak, fóleg bombavető gyakorlatot, amely uddlg csak vak IÖ1LS* sel történt, de most már élestöltés-sel próbálják ki a .bombázási gyakorlat eredményét a városok fe.e.t is, kijelentvén a lakosságnak, hogy az okoozll kárt meg íogjúk nekik térileni.
Minden jel arra mutál, hogy a csehek számit inak arra, hogy •valami történi fog*. Hogy az elrablóit jószágot védeniök ke.l. A légvédelmet nemcsak a csehek, hanem idegen tisztek is oktatják és szervezik. A cseh igába és tragikus sorsába beletört magyarság szemébe egy fénysugár villan, amikor a csehek ideges védelmi intézkedését látják
és magukba mondogatják: Istenem, hátha...
Mert egyszer mégis csak nagyta* karitásnak kell jönni Istennek legragyogóbb földjén. Egyszer mégis csak ki kell törnie az igazságnak a sírból. Egyszer mégis csak újból ma gyárnak kell lenni mindennek, amit a jóságos Isten is magyarnak teremtett.
Szent Ferenc lll.-rend-jenek nagygyűlése Iharosban
A zala—somogyi katolikusság ha. talmas megmozdulása lesz Szent I«*e. renc Ili-rendjének nagygyűlése, amit lhárosban tartanak\' a nagykanizsai szent ferencrendiek rendezésében. A harmadrendiek nagygyűlésének részié, tes programja a kővetkező;
Augusztus lü-én este B—7-ig rendi testvérek és zarándokok érkezése.
Este fél ü órakor: Szent Fereno himnusz. Andó Mihály helybeli ter-ciárius plébános üdvözlő beszéde; Szentségkitétel.
lisle 9—10-ig: Szenlóra. Tartja P. Cziríusz Viklorin ferences plébános és zárdafönók.
Este 10—11-ig: Kercszluü ájtatos, ság. Vezeti Padányi Sándor inkei ter-ciárius plébános.
Este 11—12-ig: Ferences szealol-vasó. Elöimádkozza Kukorácz István iótszerdahelyi terdárius plébános.
EjIélkors Gyertyás kórmenet a leg. méltóságosabb OUáriszentséggel. Dr. P. Horváth Atluinász ferences hittanár, 111. r, igazgató szentbeszédet moud. Körmenet után beöltözés, fogadalom-megujltás, felajánlás.
Augusztus 20-án reggel 5 órakor: Énekes szentmise az összes résztvevőkért. Közös szentáldozás. 0, 7, 8 és «J órakor csendes misék. U órakor ájtatosság a temetőben u III. rend összes elhunyt tagjaiért. Tartja Viola József beleznai lerciárins plébános.
Fél 10 órakor: ünnepélyes istentisztelet édes magyar hazánkért. Magyar himnusz.
Fél 11 órakor: Tcrciárius nagygyűlés. I)r. Pollyondy József városi ui. jegyzö megnyitja a gyűlést. Szónokok: Vida Celzu-s 111. rendi tanácsos: Miért vagyok tagja Szent Ferenc 111. rendjének? Dr. Balázs Rezső ügyvéd: Szent Fcicnc III. fendje és á katolikus öntudat. Lesz János cspcrcsplébánps, III. rendi igazgató: Szen| Ferenc III. rendjo és a katolikus akció. Gyűlés végén P. Cziríusz Viktoriu ferences zárda-fönók-plébános pápai áldást oszt. Pápai lűmnusz. (
Éjjeli szállásról és gyertyáról gondoskodva van. Kedvező gyónás! alkalom. Résztvevők „teljes búcsúban részesülhetnek. Bővebb felvilágosítással szolgál a plébánia.
IDCÍ
Zivatar!
Prognózis: Néhány helyen zivatar, hajnalban k8d, a hfi alig változik.
Naptár: Augusztus 12, szerda Rom. kat. Klára. Protestáns Klára. Izraelita Ab hó 24.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig Q Fekete Sas gyógyszertár Fó-ul 6. és a klskanlzsal gyógyszertár. Gfiifiiida nyitva reggel 0 órától este j 0 óráig (hélló, szorda, píntok délután I kedden egósz nap nóknekj.
Városi Mozgó. Szerdán és csUiörtflkan 1 I. Újdonság! Molnár Ferenc színmüve:
■ n TÜÉin^n Főszereplők: Margaret Sulllvan ■ unutn és Herbert Marshall.
II. Darvas Lili nagy filmje:
BASKIBCSEV MÁRIA SZERELME
Partnerek: Hans Járay, Attila Hörbl^er. Előadások kezdete 5 és 9 órakor Az első előadás mindkét napon filléres I
9
Olcsó vásár!
Szövet, selyem, mosó maradékok jó méretekben.
Itt a kedvező alkalom intézeti kelengyék beszerzésére I
Singer Divatáruház
Légigyakorlatok és gázvédelmi intézkedések az egész Felvidéken
A csehek rettegnek a németektől
lítffi toguwtus 12
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsai-. Kapótvár yérolhfiii sakkcsapat-mérkőzést a kanizsaiak nyerték
Nagykanizsa város sakk-csapata Fonyódon egy kirán<l keretében Kaposvár város válogatott sakk-csapatá-val városközi sakk-csapat mérkőzést játszott, melyet 5 és fél: 3 . és fél arányban megnyert A mérkőzés szép, élvezetes és nlvós-Játékot hozott, (•/.-,,l(al a kanizsaiak látszottak cjkerc-sebben és igy az ötödik találkozás •ükalmával kiegyenlítették « kajxisví-riak előnyéi. Mindkét csapatban két helyettesítő játékos szerepeit.
A részletes eredmény. erősorrendben a következő volt: Gumllár veszteit dr. Sipos ellen nehéz küzdelem után. Weisxfeld biztoson nyert Róirftf dr. ellen. RcJnitz hibás meguyitás után veszteit Prejszneű cllea, Bólúu nyo-moll állásból yoSztetl Williolni ellen. ArRCnl eldönlcllont Játszott Kár|>elosz ellen. Pintér végiR biztosan vezetett és nytrt I\'ráger ellen. Szekulja cziilial nyugodtan játszott és nyert is (laál eilen. Wagner okosan játszolt és "mert Hnlofi ellett. László beigazolta a bizalmai, és nyert Mercndi ellen.
A kanizsai csapat éljálékosaimtk űyengőbb szerepléséi c/.iiliat \'ellensu-lvozla a közép és végző Játékosok jobb és megbízhatóbb jáléka.
A városközi sakk mérkőzések rendszeresítésével a sakk élet föllendülése előmozdítható lenne, mert a bajnoki versenyen is komolyabban játszanának a játékosok, hogy a város első liz helyezettje közé bekerülhessem!*.
-ltirL
Ismét három olasz cserevonat érkezik Kanizsára
A fellendült idegenforgalomul során e bélen istaiét 3 olasz cserevonal érkezik hazánkba. Az egvik 12-én, szerdán délután 15 óni M perckor, a |mtA-sik j>edÍK 13-án, csülörlökön 18 önt 32 perckor a nagykanizsai halárállomásra. Az állomáson Nagykanizsa ide-K\'enforKjihni szervei mindkél vonalnál ünnepélyes fogadtatást készítenek elő. A zászíó(llszl)0 öUöző pályaudvaron zenekar fogadja a knhtfvnr földre lépő barát! olasz mmlzet tatfjnit, nkik három belel töltenek Magyarországon. A rendezőség ezúton Is kéri, ltogv a jclzelt \'dőben itfnél <őbben Vendének meg nz állotnkíson és lehetőleg a magyar-rtiltás kislányokat Is vigyék mfagukkiu n szülők.
I.apzárlakor értesülünk, hogy szer-dán 18 óra 32 perckor is jön egv blasz vonat, c napon tehát kettő, ötig csülörlökön egy. A vonat mándkél na-l>on 18 óra 57 ikrekor tníegy tovább.
A Kóbor-cirkusz
ma esti előadásán ingyen oszl ki tombo\'ajcgyeket éríékes nyereményekre. Kóbor Janc-sl ina esti k ip-léi, amelyben helyi evetekel k-irri-keróz est szenzációi lesznek.
A műsor fs kiegészül. Kóbor Jancsi és a szebbnél-szebb számok megérdemlik a legteljesebb pártfogást.
Gázolt, majd továbbrobogott egy ismeretieri szürke autó
Súlyos gázolás történi Btk és Bar -lahida között a zalai országúton. Az á\'do/it Frcill Frilz 28 é.e.brün-ni urinö, oki itt tölti uyári szabadságát Zalában. Az ul»n sé álgjtntt, amikor egy isir.eret\'.en síürke autó nagy sebességgel mögé;e került és elülöüe Az auló továbbrohini, otthagyva az ut porában os/.mé\'eHeniil és vérében fekvő nöl. Szerencsére rövidesen egy másik autó is haladt
arra, amelynek sofförje észrevette a földön fekvő asszonyt, megállt, felvelle ós az egerszegi kórházba szá\'lltotla A brünnl nő fején és lábán kapott súlyos sérülésekéi. A gázolás ügyében az e;;ersz>egi csendőrség megindítót\',.i a nyomozást. Telefonértesítést kaptak a többi járőrök is, hogy a szürka autót tartóztassák fel.
Hogyan vághatja ketté a közönség az életbiztosítás gordiuszi csomóját?
Aki csak halálesetre szóló életbiztosítást köt: az a családjáról Is gondoskodik, felesleges tőkéjét pedig bankban kamatoztathatja
Gyomorsavas szellemi munkásoknál, neurasztónlás embereknél és betegeskedő asszonyoknál
reggelenként éhgyomorra egy pohár lerméíietes „Ferenc József kr-ffrüvli rendkívül jótékony hatást fejt ki. Az orvosok ajínl.ák.
« A Schfltx-kelengyc tarlós ó* Jó. ára j móltányos, aki csak használja, dicséri, i
- LAKBERENDEZÉS a mid pénz- j szűke mellett Is mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Kopstein Lipót -Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
Mélyen liszlell Főszerkesztő Ur ! Ke*e: ü e\'égté elIei ol/;s >m a köz n-seg köréből érkező siralmas páni-szókat, amelyek szerint
az életbiztosítással kapcsolatban egyre-má9ra érik sérelmek ós károsodások a polgárságot.
Több mint 20 eszlendőjt keresztül (öltöttem be fontos pozíciót egyik biztosító lárs;iságnál és már s régen megjósoltam, hogy a M.igyar-szág\' n működő l izlosi\'ck kimé ellen üzletpolitikája köve kezíében a pub* likum előbb-utóbb bizalmi válságba kerül. Jóslatom szórói-szóra bevált, meri a magyar közönség nagy tömegei csakugyan kozdonok hátatfordit ini az életbiztositás-• nak, ahielyben annyit csalódtak ós félrerakható pénzecskéjüket inkább ingatlanvásárlásba fektetik, vagy a tökéletesen megbízható pénzintézeteinkben kamatoztatják. Biztosilási szakemler léte;nr* kényte.\'en vagy- k igaz it adni uz.ik* nak, akik meglakarilolt tőkéjüket biztosabb tájakra vis/ik, min! amilyennek eddig nálunk az életbiztosítás bizonyult. Am felmerüli a. kérdés :
| mit tegyenek azok a családfők, akik korai, váratlan elhalálozásuk osetóre is megfelelően gondoskodni kívánnak hátramaradt famíliájukról?
Erre a súlyos kérdésre szerelnék most önzetlen felvi\'ágosilást nyújtani az érdeklődőknek.
A biztosilási szakma beavatottjai tudják, hogy
kétféle életbiztosítási mód van érvényben.
Az egyik nz úgynevezett elérés esetére szóló életbiztosítás, amikor a biztositolt fél a kikötött idö tarta\' máig köte\'es a dijak tt fize\'ni s ha megéli a biztosítási Idő végéi, ugy teljes összegében felveheti n kötvényben szereplő összeget. Persze, ha időközben mégha\', ugy örökösei szintén egyössze d en megkapják a szóbanforgó pénzt. Ezl szaknyelven vegyes é.\'etbiztosi\'ásnak nevezik\', mert a halá-^ eseténe és az elérés f.ve\'ére egyaránt vonatkozik
Az életbiztosításnak epy másik formája a csak halál esetére szóló biztosítás. Ez alatt az értendő, hogy aki pld 15, 20 vagy 25 évre biztosítja mngál és időközben e\'halálo-zik, ugy örökösei azonnal megkapják a kikötött összeget A biztosító lársaságok azzal a
taktikával dolgc .nak, hogy ügynökeik utján osupán a vegyes életb\'.i sltást erőltetik, mlg a hal/ .yetre szóló biztosítási mó .t valósággal titok-bt tartják. Mi enek n m gyarázata ? A biztosító intézetek rcszéne a vegyes életbiztosítás sokkal jobb és előnyösebb üzlet, mint n csupán halál-csel re szó ló életbizlosilsá Ez az oka annak, hogy
Magyarorszőgon a közönség körében jóformán osak minden tízezredik ember tud arról, hogy a vegyes életbiztosításon kívül az a másik életbiztosítási mód Is létezik.
Mi tehát n teendő a bizalmi válságba került kliensek számára ? AW halálának esetére családjáról iftln-denképen gondoskodni kíván : nz
kössön csupán halálesetre szóló életbiztosítást, amelynek dija a vegyes biztosítás méregdrága díjtételeivel szembén alig néhány szerény garasba kerül.
Ilyenformán a családjáról is gondoskodik s arra is módja ván, hogy a vegyes életbiztosítás és a csak ha-lál-eselre szóló biztosítás fize endö dijai közötti óriási különbözetet bankba tehesse, amelyhez olt bármely pillanatban te\'jes egészéljen hozzájuthat. Hangsúlyoznom kell, hogy Ilyenformán
a bankba tett pénzének kamataiból kényelmesen fedezheti azokat a dijakat, amelyeket a osak halál-esetre szóló életbiztosítása után kell a biztosító intézet számára kiizzadnia.
Soraim közléséért a Főszerkesztő Urnák őszlnle köszönelel mondok.
Atálráa.
Ofcsénhjiot
cwlía moziban
SzórjakozTialik
nntézetfte küldi permekét?
Az Iskoláztatás ideje alsy nem lesz gondja fehérneműre
-nél vásárol
-4
ZALAI KÖZLÖNY
I9|K. WWHlhH 12
Idényyégi kiárusítás aug. 3-17-lg
A visszamaradt nyári árukat, valamint a eaison folyamán felgyülemlett maradókokat
nagyon olcsón kiárusítom!
tntfczeíi .kelengyék minden kivitelben LeajutanynMJabnn véjsárothirtjSk.
Kirsohwer Divatáruház.
,Kcdd
" «■> "I-
17.30 A rádió eudoiuenrkara. — lö.lű Oluwürsiigl egyetemiek & kul" turills Inlírtalínvek. (Dr. Mirfty Ou. kár1. — 10.40 Bcrkv Lili ós tiózon Gyula elóadóest|o. — 40.30 Olirtplul híradás, - <0.115 Vtaeniftirk "21i*0 Hlrck, WÓJátisejlonWs. Cigány-
Ilw — rWurtU vl«aafoglattaád»ak 4<ttS0. évimtalója. ,Ur. NAOUiy Ká-Xty). — 33,10*1 1. hon-idgyalogeírcd zenekara. — 0.05 Hírek.
Baitaim* II.
18.10 Mrzógardasdul -félóra. - 10.10 llavdn: n-dur srhrtfónia. -. 21 \'Htrek.
—-Jl.-so eiftajrmw. — «Mi><oU4piiU híradás.
17.20 Hangverseny. - 10.05 Opera a salrliuiyi úwiapi .JáMMUlfcóI. — 92.80 • o.ilcák ze«e»aeriök untis-vi, rá-dlóswekar. — 21 Adler négjes, Weal xene.
Szerda
0.45 Torna. -HJlána luwglf&SKk. — 10 lllrek. — .10,20 iFelotaalás. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 Víg GvérKv aiaaufonozlk. — 12.30 Himk. - 12.45 ttakó Margit magyar nótákat totíf$i-rázlk. - 13.20 ldöjeliés, idójáráíje-
HALLÓ, BERLIN! 1
SZÁNTÓ OYÖROY REGÉNYE 17
— 5 Igaz, thogj^Mtolliu, MkKjanao,
Mindoro.P alauan, Samar, panay, Neg-ros, Boliol és BaslUan szigetek mata-dorjai fognak mérkőzni. Mert Lalan fogja védeni & bajnokságot. \'
Az izgalom, a tetőfokra hágott. A fogadók már előre |>erlekcdlck, a ma-, lájok furcsa tőreikkel hadonásztak, a spanyolok keze piszlolyagyakon babrált, a csikósok is késeik körül motoszkáltak derekukou álcsavart lasszókö-U\'lcik szövevénye mögött, mig az óriás-tennetü yankc« policemanek meg mm fiuhogtatták gumibotjaikat.
Kürtök recsegése jelenteje a viadai kezdetét és minden szem az aréna kis küzdőterére figyelt.
A bejáratnál kövér kis kinai Jelent meg és nagyszuszogva faketrcoet cipelt.
~ Lalan! Lalan! Lalan! — ordított a tömeg.
A kinai hájas arca elvigyorodott, liasjtojt szemel csaknem eitautek, mégis villogva iiunyon^k az arc sárga foltjain, a szemUéjsk parányi résén, anükor félretotta a ketrec léces ajtaját.
óriási kinai kakas szállt ki az aréna napfényébe, megragyogtatva pwopáza-,tos, tollazatát.
— iLalan! >Lata«! — üvöltött fei újra a
A ragyogó tottbokor gyökeret vert
lentés. — 13.30 A rádió szalonzenekara.
— 14.10 Hirek, .árak. — 10,15 Ewaus kisasszonv fehér köpenyben. (Fazekas Istv*i\\ - 19.45 időjelzés, birok.
17 HangKtntezck.
18 MikCs Margit és Ságt Márta köl-tcm&iyei. - 18.30 Gertler Endre he. gedül. — 19,10 A virágok okoss^. (Dr. Soó Rezső.) — 15).40 Oliblípiai hiradás. - - 20.10 Haugverscnykőzvelité.s a székesfővárosi Állat- és Nővénvkerl-ből. — Szünetben kb. 21.30 Hirek. — A. hangverseny után kb. 22.55 Időjárás-jelölés. — 23 Cigányzene. — 0.05 Hírek. (
fll.
ig.35 Az emÍH\'riség elterjedése. /Dr. Pécsi Albert.) — 19.05 Hanglelmlezek.
— 20.30 Hirek. - 21 Cigánvtone. -•>3.30 Olimpiai híradás.
13(15 Könnyű lemezek. — 14 Híres énekesek ktntozei. — 10.05 Lemezek.
— 10.35 -Juníf-Sieidl Erika zongorázik. ■ 17.35 Tiz WetvJiyMlal. — 19.35 A
íidiÓB^nokar Arnold > énekessel. — 21 Tarka-nyíri óra. — 22,10 Sau«\'r Ferenc orgooázik. — 23.05 Jazz.
Nagybox és birkózó-verseny vasárnap este Nögykanlzsón
A nagykanizsai sportnak nagy cse-nvényo lesz augusztus 16-án, vasárnap este 7 órakor az Iparoskor nagytermében. Box és birkózóverseny zajlik le a legjobb nevű pécsi Máv és nagy. kanizsai TELE tagjai között, amelyre mind a két csapat teljesen felkészült és Így izgalmUs mérkőzésre van kilátás, Igazi gyönyörűségre minden sport és testkultúrát kedvelőnek.
A mfórkőzés kiemelkedő eseménye lesz északnyugat , neres boxbajuoká-nak, Parti Józsefnek a délnyugati bajnokkal, Kovács ]I.-vei (Pécs) való mérkőzése. A birkózó-kniérkőzés minden tnenete ugy van összeállítva, hogy egy felejthetetlen s|>ortnapot Jelent " közönség és minden igaz sportivünn ré. szére.

tBalaLoflfiiredi^őitoQapok
0*%»á»oí» -*x6lA-, bor<ywda»áfli-ós (jyümtth»»termel*si nagygyűlés, szólő-, borgaxda»ágkés gyümölas-tormoWsl kiállítás Balatonfüreden
Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kumoía tanuljnányi kirándulással egybekötött országos>ezőlő-,, borgnz. dasági és gyümölcstermelési nagygyűlést s ezzel kapcsolatos , ssöléea-nupjalt a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesü\'etével, n\'Felsődunán-tuíi Mezőgazdasági Kamarával és a Ba\'atoni Szövetséggel együtt ez\' évben Ba\'atonfílred fürdőn rendezi szeptember hó 19-én, 20-án és 21-én.
Az Idei Bzőlésznapok kiemelkedő eseménye lesz az fegész Dunáutul szőlő-, bor- és gyümölcstermelésének fejlődését és \'ermelési eredményeit bemutaló.kláJH\'ás,, amely meg-nyilik !>zepteínber :19-ón és zárul «zeptemker\' 26-án. A^zölészttapokés kiállítás, előkéazitőmuakákilai-teré nyem haladnak előre. A meghivókit és a klá\'IHás^n való résztv^ci fce e lenléséhez szükséges te\'entkozésl lapokat - a szőlésznapok részkies ptx>gra4»mjával együtt -- a közeli napokban küldi,szét a,rendező bi .zottüág.
lát a 1 másikon gyújtotta meg. A két umdár .idöntő őRBECcsapásra ikészült.
Lassan lépogettek egymás fqlé. Taréjaik <5s lebernyegeik.véres caíutokban lógtak és \'Adoró CAúun énízto a halál szelét. A tdiér kakas most, megcsalta Lalant. Lebukott a begye alá. Amikor Lalan fölébe akart kerülni, hosszú nyaka kiugrott, mint egy acélrugó. Oldalról vágta ki Lalan Szemét. Csőrének hegye miliraélerrc-pontosan talált. Lalan fordított. De lába már bele is Jogta görbe. ujjainak fogójába az ellenfél fejét és .karmai egyszerre mélyedtek mindkét pzemgotyóba.
— Lalan I Lalan 1 — bőanbölt a tribün.
A íeliér kakas vakon támolygott, véres szemüregeinek rettentő fájdalmával, egyedül a világűrben. Érezte, hogy karmok mélyednek a hátába, tollazata alá. Már nem védekezett. lerogyott a vértől iszapos homokrétegbe, hagyta, hogy a győztes csőr© , kifossza torka körül a pelyheket ^s aztán belevágjon a busába. A nyakában lúdeg borzongott, a bondőjébe .forróság szaladt, aztán örök sötétségbe és némaságba nyújtózott.
De LaUüi sem ,Jianjá>gta győ«ijiii dalát. Félszemének üregét beletúrta a homokba, vonaglott és érezte, hogy az eljövendő küadelmeknél már nem lehet egyenlő erejű fél, nem lehet félelmetes és győzhetetlen.
(Folyt kőv.)
ÍM 51
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
Érdeklődni lehet: Gsengery-ut 4. mx. alatt.
Iroüa: Telefon 197. "Néptakarébpénztár .R.-.T-nél. Telefon: 20. é» 126.
•az aréuu pereméj). Vér\\iörós, csipké-zelt taraja gladiátorok sisakjának harci díszére emlékeztetett, merev , szemei üveggömbökként villogtak Télelmesen, sárga csőre aló\' cifra lebbeny futott le hatalmas bronzbegyérc. Szárnyai páncélpikkelyek acél fényében ragyogtak, farkának szabályos félkörive u ikékek és zöldek zuhataga, a bársonyos fekcU\'iudigótól a tündöklő smaragdig.
— ) Ez i Lalan, a Pl)il|ippi szigelek bajnoka — mondta Ad;>ms és Adoré Ghinn felnevetett.
— "Mindjárt i komolyabban fogja \\-enni Lalant — folytatta a tengerésztiszt. — Harminchét ellenfelet küldött már haza, mint a malájok mondják.
Az aréna másik oldalára egy hosszú, csontváz vékonyságú hindu tette le ket-recél. Fekete és szürkepettyes, rozsdu-barna foltokkal tarkázott, cinó)>crvc-reslebernyegü fehér yokohama kakas ugrott ki belőle, egyenesen a vastag] homokréleggel fedett arénára. A kinai megragadta kakasa nyakát, busouló-kóppen a hindu is.
Csak akkor engedték el az ellen-felemel, amikor az ökörszarvkürt újra
felbődült.
Az arénában az izgalom némaságba fagyott. A két állat mozdulatlan volt, mintha nem is élő, hanem kitömött madarak lettek volna. Aztán villámgyorsan vágtak egymásra, élet-halál cikkázással.
A fehér kakas féléink-lés elleniéi volt. Még nagyobb, még izmosabb,
még fürgébb Lalannái, a favoritra fogadók homlokán verilék gyön\'gyözött már az első összecsapásnál.
Lalan régi módszerét követte. Ellenfelének szemét akarta kivágni, tudta, hogy akkor győzött. I)e a fehér kakas mindig lekapta a fejét Lalan bogye alá és ellenfelének combjai alá vagdosott hosszú, éles csőrével.
Ez szokatlan harcmodor volt. Lalao megéiezte a messze földről jött Isme-reilen veszélyt és hatalmas inai megremegtek. Gyors szőkeléssel ellenfele hátán termett, do hatalmas, sarlóalaku karmait nem tudta belevájni a vastag lollazaiba, mert az mindig kilendítette magát alóla.
Számtalanszor csaptak össze. Hol egymás alól sulwnlak elő, hol egyetlen csomóba borzollan vonaglottak, liol körben üldózlék egymást, mintha forgószél röpítene volna őket haláltáncba.
Amikor pihegve megálltak egy-egy percre, felixjrzolt tollazatúk harcias lámpájában vércsikok szaladtak szél az aréna homokrétegén, zegzugpsan minden irányban.
A tribünökön kl-íltórt féktelen izgalom. Szitkok, üvWtések, sikoltás, negrito torokhangok, S|>anyol kacskaringós káromkodások féktelen zürza. vara, szenvedélyek vad káosza. Aztán újból csendbedermedt minden, liogy még a kakasok csőrének csattogása is hallal szolt.
A hindu fekete fogai közül vörös Jé csurrant. Uctcl. A kínai egyik cigaret-
183& augutzlul 12.
BAIvM KOZLOlrt

legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk.
Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó butorkiállitésl
KOPSTEIN BÚTORÁRUHÁZ


— (A rendőrségről)
Farkas Jenő rendőrkapitány, akii a belügym\'iniszler Turkevérői Nagykanizsára áthelyezett, Nagykanizsára érkezeti. A bűnügyi osztályt fogja vezetni és ő lesz a kapitányság vezetőjének helyettese. Krasznay Pál állura(rcudör-ségi tanácsos, SolymUsi László utódja, a jövő héten érkezik Nagykanizsára llajdubószöitt*ényből.
— (Kápolnaszentelés Petriventén)
Petrivente község közadakozásból az iskola taf-\'lé egy szép kis ká|>o)ná( építtetett, utaKelynek ünnepélyes felszentelése augusztus 15-én, N\'ngyboldogfisz-szony napján lesz. A színlelést Kurez lutre tólszeuUnárluni plébános végzL
— (Uj szókházat óplt az egerszegi Mansz)
A Magyar Asszonyok NOmlzelí Szövetségének egerszegi csoportja uíár régóla foglalkozott azzal a kérdéssel, liogy székházát átépíti, nagyobbá és otthonllosubbá leszi. Az átépítési ky vek elkészültek és a választtntíny most
is határozta, hogy a tnleglévö összeghez kölcsönt vesz fel ós átépítteti SrM, házát.
— (Olimpiai galambot fogtak Aszófőn)
01222/31/669 koronás sasfoj jelzés-gyűrűzött postagaluuibol foglak el Aszófőn, Wlynek ballábán kék gumi-szalag van. A ktatfJrüU postagaianil>ot, mnely valószínűleg a berlini olimpiádon felbocsátott ga\'uta/bok közül való, Csért Zoltán körjegyző vette írtigához.
— N..y forgalom Slnger Divatáruház Olcsó vásárául
— Leégett a tarmáa)
A kis sotalbgyi Bonnya községben minap várallnnu\' \'nagy tüz támadt. A lángok Martaléka lett a betakarított teiuiés és a széna nagyrészc. A csendőri nyomozás folyik, terhelő valakit
felelősség.
— (Kétmázsás vadkant lőttek)
a sotaögy- Magvarluk.ifa község halárában. A szerencsés vadász I\'ekrényi Ltaűl budapesti jtolgári iskolai tanár, aki először volt e vadászterületen. A vadkan megjelenése elölt másfél órá. val ugyanazon állástól egy rókái is lött.
— A ne velőin tóxo tokboa Jól Ismert, kltUnó minőségű SohüU-keloDgyével küldje Intézőibe gyermekéi
Újdonság Nagykanizsán!
Felhívjuk a n. érdemű közönség f gyeimét arra, hogy üzletünkben 1937-ig uj túrán izzólámpa-propagandái tartunk. Ez a propaganda abból áll, hogy mindazok, akik izzólámpa-szükségletüket üzletünkben vásárolják, 4 drb kiégett izzólámpa bemutatása ellenében 1 drb égöt kapnak t«IJ«»0ii dljmantasan.
Ez az izzó-propaganda csak 5—25 wattos izzókra érvényes és beszerzési helye
Deutsch és Paur
csillár- és villamos szaküzletében Deák-tér 12.
(A Mftkpticzky-cukrászda mellett).
— (Halálosvégű baleset)
történt a jutái országúton. Baranyai József kaposvári lojásbevásárló kocsijával felborult és oly szerencsélle*-nül cselt, hogy azonnal mfcghalt.
— lntéietl kelengyéket nagy gyakorlattal állit össze Sluger Dlvatáruház.
— (Autó- ós kerékpár-gázolások)
/.alaegeszergeu kél gázolás is történt. Ozv. Ilorválh Istvánná 63 éves egerszegi asszony « piacra igyekezett, atnSkor az egyik fordulónál egy kerékpárossal lalálkozolt szeinlbe. Az idős asszony hsár nem ludoll kitérni a sebesen jövő kerékpáros elöl, i.taMy elütötte, llorvá^iné véres fejjei terült el. A kihívott talonlök részes],ették első segélyben. — A trtfAsik áldozat szintén egy idősebb asszony: özv. NéuiMh Já-nosné 73 éves zalaszentiörinci asszony, aki azonban saját vigyázatlansága tnkaU került Schreinecz István bérautótulajdonos autója elé. A nagyobb balesetet a gépkocsi hirtelen fékezése elhárította, így a/, asszony, akivel az autó azonnal kórházba tói ni, csak kisebb sérüléseket szenvedeti.
— A Nyux.it
augusztusi szátafában Halász Gábor az uj ttiftgjar «könnyed* prózáról, Kassák Lajos pedig a legfiatalabb nittí-zedék költői munkásságáról \'ir tanul-lUányt. Komlós Aladár cikke Homérosz örök modernségéről szól. Török Sophie Schópflin Aladár, Illyés Gyula, Lányi Viktor cikkeit kell tt(ó.g kiemelni a szátt< kritikai részéből. A szépirodalmi részben novellát D^llos Sándor, Görög Ilona, I\'lés lindf» és*Pap Károly, verset Weöres Sándor, Marconnay Tibor, Badnóti Miklós és Vészi Kndrts írlak. Melléklet I\'öldi Mihály: Kiáltás a válságból c. kötet. Kiadóhivatal: líuda-pest, V., Vilmos cs.-ut 34.
- (KilycggyüiWk tutdlkozófa) bét. tön délután 6-tól 8-ig • Pannonit hátsó kistermében.
— A Sdnháil Élei m olittplátio*
A Színházi Élet az egyetlen mPgyar lap, hV-\'ly fotoriporlert Küldött a ber-lini olhnpiászra. Gyenes János foto-riiwrier a Színházi f.letnek erre a szármára küldte első képeil, amelyek An^gelevcnillk a lap hasábjain az ollm-piásznak sok érdekes és kedves eseményeit Közli természetesen mrir a lap az uj világbajnokok fényké|>eit is. A Színházi Élet ára 60 fillér. Klöfize-tési dij negyedévre 6.50 pengő.
01c«ó vAiár Slnger Dlvatáruház-
ban.
mindenki a helyt kereakedóknél i Iparosoknál azereus
—I.
Mkníl 1
I
<!,\' --.U-S . ■
\'\'\'•mát: %
Jégazekrónyok
ilr M fi- P-§s Éileíre
SUBÚ MTIL wrtUtlttfrfHji
FALAI KÖZLÖNY
A hétfő és kedd olimpiai eseményei
Vlzipólózólnk további győzelmei: Anglia ellen 10:1, Belgium ellen 3:0 — Gyephokkt-csapatunk 3: l-re verte USA csapatát — Gróf kiesett a 400-as gyorsúszás középdöntőjében — Kézilabdázóink kikaplak
6_
APEÓHÜDETÉSE!
STíUUr. mtaém torSfci uA 4 fVlít. U.s.^ 10 u&i 40 mu». Bln^M továUM o4 I flll*,.
Autótaxit, bérautói rendeljen g a ragéból, vidékre és helyben, Icgoictf bban. Telefon állomás: 544. 2704
Megbízható mlndenealcr-riyt keresek azonnali belépésre. Rozgonyl u. 19.
Ultrafom patent és egyéb befőttes üvegek legolcsóbban Sternnél
Héwlxre kényelmei jó au\'ón vasárnap olcsón utazhat. Előjegyezni lehet Kaulmann Manónál Erzsébet-tér 1. Teleion 822.
Kétsxobáa udvari lakás kiadó, Csen-gery-ut 56.________2
VIMsMksMNlést k«dw«x6 fl««téal faltét«lek mellett Jerauitkníl, Erisébet-tér 18. 2869
Szombaton, f. hó 15-én lesz a hutás s balatonfenyvesi lárgysorsjátékban. mellyel oldalkccsls motorktrékpáit, kerékpárt, gramofont. rádISt, wtek-end házat, slb., stb. nyerhet. Sorsjegy 1 pengőért kapható Szabó Antal sporl(lzlet4ben. 28j7
Klsktnlzsán Plváii-utca 6. szám alatt két egyszobás lakás azonnalra kiadó. 2881
HAaaaaáo céljából ismeretséget krr.-.i 42 éves altiszt aion tisztességes hölgy-gyel, akt csendes othont szereti. Szenvedély mentes Jeligére a kiadód. 2881
20 méhoaalédoa méhészet, nagy orsz. kaptárakban, felszereléssel, elköltözés miatt sürgősen eladó. — Molnár Igaipató-tanlté Petilvente. 2882
Holberr-Scbrantz-féle
mezőgazdasági lépek.
műtrágyák,
gafeona-ciavázűizerek. „FUTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D* vitaminkészítmény)
Beazerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmiszerek, gép, zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet- lér 10.
Berlin, augusztus 11.
A vasárnapi öröm után, amikor a magyar színek képviselői hóro.rv olimpiai győzelmet szerezlek, — a hétfői nap csendesen telt el. A stadionban mindössze egy labdarugó mérkőzés volt, umelyet kó\'szer 15 perce > meghosszabbított idővel 1 :1 után Olaszország 2 ::l-re nyerhneg Norvégia csao3tőval szemlen. A vízisí idion inkább népes volt. A hétfői és kedd dé\'előtü eseményeket és eredményeket az alábbiakban foglaljuk össze ::
A magyar gyephokklcsanat 8 :1 arányú győzelmet aratolt USA csa* pata felett.
A magyar kézilabdacsapat a második mérkőzésen 19:6 arányú vereséget kaoott Németország csapatától. A félidő 11 :3 volt.
Magyarország vlzipo^csapata tovább folytatja győzelmes sikereit. Hétfen 3 :0-í>s fé\'IdT ulán 10 : 1 arányú győzelmet aratott Anglia csapata felett.
Kedden délben Relpi\'im csapatával mérkőzött a mapyar csapat és 3 :0 arányú megérdere\'t győzelmet aratott. Kemény mérkőzés vo\'t, a bolgők itren jó júh\'kosokak és er<*s ellenre!ekrek bio\'iyultak.
Ho\'ltindla Anglia vizipolómérkő-zé-sp 4 :4 arőnyban döntetlenül végződött.
Kedden dé.\'előtt taríottők meg\'a férfi müugrős szobádon vá\'aszto\'t gyakorlatait. Ezzel el is dö\'t a baj-
nokság. Az o\'impiai bajnok az amerikai Degener lett, aki ugrásával a lehető legnagyobb pontszámot ér:e el. A sorrend tovább nem ismeretes még.
Ugyancsak kedd dé\'előtt volt a 400 méteres gyorsúszás középdöntője. Gróf ödön, a magyar színek képviselője azt az utasítást kapta, hogy spórolja erejét a délutáni stafétára. A versenyt könnyen ve\'te, 4 p 44.8 mp -dővel 6.-nak ért célba ós Így kiesett.
Kiesett a 100 méleres hölgy hátúszás magyar képviselője, Győrfi Irén Is, nki 1 p 28 5 mp-es idejével szintén 6. lett.
A tornászoMmpiászon még nincs meg a vég\'eces helyezés. Magynr-orszőg előreláthatólag a 7-ik he\'yre kerül.
A pzerdal olimpiai proirram
9 órakor: kardcsapatvcrseny (selejteződ, evezés (előfuliW)k\\
10 órakor: hólgAÍnKiuiírás, 100 m.-es hátúszás íTionVtKisd tlőfulamok, 1x100 méteres hölgystaféta előfutamok és vizlpóló.
2 órnkor: evezés előfuH*nbk.
3 órakor: kardcsapatvcrseny, ökölvívás selejtező 100 méteres gyorsúszás döntő, 100 imlHcrcs hátúszás\' elődöntő
ÓS vízipóló.
1 órakor: kosárlabda elődöntők, n \'•ézilabda-\'orna elődöntői.
Fél 5 órakor: gyephockey-torna elő, döntői.
8 órakor: kardcsapalverseny.
Fél 9 ómkor: ökölvívó selejtezők.
_1986. augutitui 12
Pihenés az angol király programja
Spalalo, augusztus 11 Vili. Edward angol király jachtja a szigetcso]x>rlok közelében kik\'ötött. Az angol király a par.incsnokhak kijelentette, hogy nincs kötött programja
*s nincs is szándékában olyat \'"assze-ál\'itani. Netó akar mást, mint néhány napot teljes pihenésien tölteni. Időn. kint parlraszáll és a szép vidék egyes részeit gépkocsin bejárja. E célbój a part különböző helyein állandóan tíz gépkocsi áll az angol király rendelkezésére.
Újdonság t Szenzáció l
Gyűrhetetlen és mosható
nyakkendők
legszebb < szinekban 1.9(1
divatingek
gy&nySrü « minták
Brémai Divatház
Horthy Mlklós-ul 1. szám
Városházpalota.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
1707/1936.
Árverési hirdetmény.
A város tulajdonát képező erdőbirtokos telepen az iparvágány javilása alkalmával kikerült használt 63 darab talpfát f. évi augusztus hó I3-án d. e. 11 órakor a helyszínen tazlandó árverésen eladom. Nagykanizsa, 1936. aug. 7.
Polgármester.
hitelesítve P 3-20
Kapható
kiadó-
(A bíróság mállott.)
Férfi és női
olcsó, megbízható
kerékpár
nagy választékban részletfizetési kedvezmény
Szabó Antal kerékpár és sportüzletéhen
Fő ut 5.
Nagykanizsa
Telefon 91.
Boletla lásson Botolta rod Bo.elta zsino Llnolonm Viaszol vászon Lábtörlők
Kárpitos kellékek Afrik, tisztított Zsineg-félnk
Hlrsch és Szegó
Matrac vászon
Szőnyegek
Szcayegvedö
Njngégyvámon
Saboaazsák
Szalmazsák
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserekünyv
(Szállítási bárcakönyv)
hivatalában, Fő-ut 5.
"»»». • NMm fn^silm^ (tattal lijou* és llis.li! Lektűrt vau»kta kAuimomUjaiu kurksntMta «Wfe oslttr, ZsW KároUl
Megblilabót kettő darab bcmkull (egyik tróaaataloa) aublót, egy szekietér és vitrin, dluek, feitmények mrgöien eladók Fó-ut 28. PcMtnél. 28S4
Kiadj, a laptulajdoooa Kólgaiduaágl Ht Gutenberg Nyomda «a nétialal Lapkiadó Vállalat. Nagyk.ntzfSn. Palclós kiadót Zalai Kitol,.
Legújabb m ntáju
Cséplési mázsakönyv
Aca I pongö 10 fillér
Kapható a |
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában Fő-ut S. sz. alatt
78a évfolyam 185 szám
Nagykanizsa, 1936. augusztus 13 csütörtök
Ara 12 HIÚ
ZALAI KÖZLÖNY
t* kúdóbivaUlt fM 5.
pOUTI KAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbaritm Lajos
Előfizetési ára: egy hóra S pengő 40 Hlttr. Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon: 78. a*.
A miniszterelnök hivatalában
Hosszadalmas, de muló természetű gyengélkedés után Gömbös Gyulív minisztere\'nök frissen, egészségesen visszatért hivatalába és folytatja azt a nagy munkát, ame\'yr.ek ériékes eredményei ugy a külpolitika, mint a belső politika, lege\'sősorban pe-< dlg a szociális és gazdasági politika terén eddig is a legteljesebb sikert bizonyítják, a jövöbell sikereknek pedig jogos reményét ke\'.tl.
örömmel köszönti hivatalának át-véte\'e alkalmából a miniszterelnököt az osztatlan magyar nemzeti társada\'om, amely ée^te a\', ő egyéniségének, az ő s/emé\'yes tevékenységének hiányát. Nem azért, mlnthn a munka nem fo\'yt volna tovább zökkenő nélkül és abban a s\'/ebein-ben, amelyet ő testesl\'ett meg, hanem azért, mert a mai magyar közélet minden fázisán és a közéleti tevékenység tehát az egész nemzeti munka minden szakaszán -Gömbös Gyula az a zászlótartó és irányító, akit a nemzet szeme az élen lát és akar látni. Annak a mn« gyar nemzeti uj-áébredésneV, ame\'y ma öntudattá vált és motorákus hajtóereje leli a jövő épi\'ésnek, tervezője is, hlrdető\'e Is, elŐmun-kása is — Gömbös Gyula.
ő a nemzeti öntudatnak és önbizalomnak eleven energiaforrása. Az ő törhetetlen hi\'e, tettekkel és eredményekkel alátárrnsz\'ott és nenue\'e minden fiára rásugárzó op* tlmlzmusa, ugy kell ennek a nemzetnek. mint nz elve\'ett magnak a májusi eső és az éltető napsugár
Gömbös Gyulát ma ismét az élen látni és tudni azt, hogy az ügyek vitelénél és irányításánál az ö egyéni aktivitása ismét közvet\'en-formában érvényesül, olyan jóleső érzés a nemzet minden munkásának, amely munkakedvet és munkaké"z-séget acéloz. Egész külpolitikai te. vékenységünk, eiész be\'ső gazdasági és szociálpolitikánk magán viseli az ő egyéniségének védjegysze* rü bélyegét. Érezzük, hisszi k és tudjuk, hogy nemzeti missziót tel-jesit és mert még sok, nagyon sok értékes munka c\'végzése vár személy szerint reá, jóleső tudattal köszöntjük öt hivatalában.
Am éppen a reá váró sok mun. kára való utalással, most, mikor visszajött és leült dolgozóasztalához, szeretnők munkája számára biztosítva látni azt a nyugodt, tiszta légkört, amelyre tulajdonképpen nem is személy szerint neki, hanem a nemzeti gondolat jegyében élő és haladni akaró nemzetnek van szüksége. Távolléte alatt fennen hirdette ugyan az ellenzék a Treuga Dell, ezt azonban — sajnos hellyel-közei csupán fce nem tarlóit ígéretnek kellett látni. Ma pedig, amikor ismét Gömbös Gyula vállára nehezedik az ország ügyelnek irányítása, máris alkalmunk volt hallani ellenzéki részről olyan megnyUatkozá-
Madrid KiOritése elüti?
A párishörnyéki vörös spanyolok megszállták a párisi spanyol követséget — A katolikus főpapság vétója — Kun Béla módszerével dolgozik a népfront Badajosban is — A felkelők súlyosan megverték a kormány segélycsapatait — Rengeteg halottat és sebesültet hátrahagyva menekülnek a népfrontosok — A felkelők 19 repülőgépe bombázta a kormány csapatokat — A kommunisták kivégezték a hét elfogott tábornokot
43 felkelőt élve égettek el a vörösök
London, augusztus 12.
Kétszáz külföldi, köztük számos angol, akik Granadában vannak és el akarják hagyni az orszgáot, segítséget kértek u brit hatóságoktól. Granadát ezidőszerint a kormány repülőgépei sűrűn bombázzák.
Hir szerint Madridban felszóllítot-ták az otllakó angol alattvalókat, hogy lehetőleg n legrövidebb időn belül hagyják el Spanyol-szádot. A város kiürítése csak a vasutjáralok-tól függ és az angol hatóságok fel-
| szólították az angol állampolgárokat, hogy tfdjdlg Igyekezzenek eltávozni Madridból, amíg a v.asutfor-galom zavartalanul folyik.
Párls, augusztus 12.
A Párisban és a környéken élő baloldali spanyolok, okik számszerint kb. 70 000 vannak, egy 15 tagu bizottságot alaki\'ottak. A bizottság megszállta a párisi spjnyo! követséget és a követ mindennemű mu» káját ellenőrzik
A püspökök megtiltották a katolikusoknak, hogy a kormánycsapatokbari szolgáljanak
Liszabon, augusztus 12. j spanyolországi kommunisták nugse-
A felkelők nz ujubb előnyomulás során több falut magszálltak. A San Sebastianhoz közel levő Taborál is el foglal Iák.
Viturla és több más püspöki székhelyek főpásztora megtiltotta, ho.jy katolikus vallású egyének a vörös zászló alatt küzdő k irmánycsapatok szolgálatába álljanak és olt harcoljanak a Jog és igazság ellen.
A franciák vörös segélye
Páris, augusztus 12.
A Franc {országban megindult erőteljes gyüjlés során e,ddig három* negyed millió\' frankot gyűjtöttek a
gltésére.
A badajos! pokol
Liszabon, augusztus 12.
Kedden a felkelő csapatok ismét több helyült fényes győzelmet arattak. A felkelők több gépe bombázta Badajost ls, löbb helyen lüz támadt. Badajosból igen sok menekült érkezeti a portugál határra. A menekültek elbeszélése szerint Badajosban leírhatatlan állapotok vannak A varos főterén a kommunisták nagy tömeg elöli kivégezték a spanyol jobboldali párt néhány vezető emberét, egyszerűen csak azért, mert
nem voltak hajlandók a vörös kor-niányhoz csatlakozni.
Badajos előtt a felkelők súlyosan megverték a kormánycsapatok egyik osztagát, amelyet u madridi kormány a szorongatott badajosiak mag segítésére kü\'dött. A kormánycsapatok 600 halottat és sok sebesültet veszteitek.
A felkelők puszlitó bombazápora
SCviUu, augusztus 12 A felkelők elfoglalták Gvadnbara. ját, ntraK\'ly .r>5 kilométernyire fekszik Madridtól.
Burgosból kedd este 15) repülőgép indult el, nüfc-ly bombázta a Sicrra hegyvonulaton elhelyezett kortariny-csapalokat és azok közölt nagy pusztítást vitt véghez. A felkelők két kor-taiányrcpölőgépet is lelőttek.
Későbbi jelenlés szerint a felkelőknek sikerült elfoglalni San Ijyfael és Eslina városokat. A Jelentések szerint mielőtt « kommunisták Estina várost elhagyták volna, tafndent felgyuj. toltak.
lisszaboni jelenlés szeriül súlyos vereséget szenvedtek a kormfinycsapatok Saragosánál is. Itl a vörösök 100 halottal és közei \'350 sebesültet vesztettek-.
Nincs kegyelem l
Madrid, augusztus 12 A kortnÜuy minisztertanácsot tartott, afcrtclyeu elhatározták, hogy nem
sokat, amelyek körülbelül annyit jelentenek, hogy u nem is olyan mé« lyen elfölde\'t harci bárd kiásásának ideje elérkezett, kezdődhetik a po< litikai harc
Nem félünk semmiféle küzdelmek* tői és nem féltjük ezektől a miniszterelnököt sem. Hiszen ezekben a küzdelmekben emelkedett fel m n magas polcára és ezekben edződött meg. A parlamenti szünet azonban még nem éri vé.«dt s a kormány a miniszterelnökkel az élén, a szültél alatt komoly, alkotó munkával van
elfoglalva. Folytatja tovább a munkát a nemzeti és üeresztény gondolat jegyében. Halad a nacionalista szellemnek azon az utján, amelyre Gömbös Gyula vezette rá nemzetét, kellő időben felismervén ennek m irányzatnak politikai értékét és jelentőségéi és azt, hogy - amint Európa példája mutatja - ez a gondolat s ez a világnézet a jövő uralkodó csillágzata.
Bün ezt n nemzeti alkotó munkát megzavarni, különös tekintettel a
zavargó külpolitikai eseményekre,
akár puszta érvényesü\'ési vágyból, akár vélt és valódiságuk ese\'én is csak harmadrendűnek minősíthető úgynevezett sérelmek miatt. A munka asztalához visszatért miniszterelnök, ugy mint eddig, bizonyiára a jövőben is helytáll minden közé\'eli harcban elvelért, eszméiért és nemzetépítő terveiért. Ez u harc azofi-ban legyen alkotmányos, lojális, elvi és önzetlen. Legyen a gondolatoknak tisztító tüze s ne fajuljon el közérdekel lenes kilengésekké
HALAI KÖZLŐ**
1M6. flUgU8ltUB 13
A pénzügyi bizottság újból kéri a vizdijak leszállítását
Élénk vita a vízdíjak leszállítása és a közmüvek kiépítése köröl — 75.000 pengő bekapcsolási díjhátralék — Milyen tartalékösszege van a városi közműnek? Rentabilitási kimutatás készül a városi viz és csatornaműről — Egy uj vállalat kedvezmény kérése — Dr. Novai Imre a VII. fizetési fokozatba lépett
339.000 pengő a kórház költségelőirányzata
Ha fáradt és Izgatott, ha a hatban feszülés érzése kinozza és gyakori félelemérzeiben szenved, akkor igyék reggelenként éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József" xeserüvizet, meri ex megszünteti az emésztési zavarok okaii, csökkenti a mérges bélgázfej!0déit $ elhárli]s a vértóduláiokat. Az emésztőszervek bántalmainak több orvostanára elismeri, hogy olyan tüneteknél, melyeket a bélben keletkező mérgek okoznak, a Ferenc József viz kitűnően beválik.
terjesztik fel kegyelembe « kőt elfogott tábornokot, Godet és Hurielt.
A két tábornokot szerdán reggel hat órakor a Monlo Juich árkában kivégezték.
Lisszabon, augusztus 12 A felkelők tóbbórai harc után súlyos vereséget miértek Badajosnái a kortnfcinyesai>atokra. A vörösök halót, taiuak száma 1)56, a felkelők csak kevés halottat vesztettek. Igen sok fegyver és hadifelszerelés is a felkelők kezébe kerüli. A hadianyiig*sákinány Jelentékeny.
Innsbruckban lefoglaltak a két spanyol kurír repülőgépét
Az innsbrucki repülőtéren leszállt egy repülőgép, amelyet Owen Cathai\'d angol pilóta vezetett, liz volt az a re-pülögép, amellyel Cathard pénteken két spanyol kurirt szállított Marién-badba Alfonz királyhoz.
A csehszlovák hatóságok akkor a gépet lefoglalták és pilótáját őrizetbe vették," miután nem rendelkezett a szükséges iratokkal. Cathurd azonban egy óvatlan pillanatban beszállt gépébe és megszökött a repülőtérről. Münchenben leszlált és onnan Olaszországba akart tovább repülni, a bizonytalan idő mialt azonban kénytelen volt Innsbruckban leszállni.
Az innsbrucki repülőtér vezetősége a repülőgépi lefoglalta, mert Cathard-uál pnbst sem voltak megfelelő papi. rok, a pilótát azonban szabadlábra helyezték. (
43 ember az égő, bezárt petróleumraktArban
üadajos, augusztus 12 ^Lapzártakor érkezett) A vörös kommunislák ismét véres kegyetlenséggel végeztek ki 13 íelkelőt. Hada-Jósban az egyik nagy raktárba, amelyben petróleumos hordók voltak felhalmozva, bezártak negyvenhárom umiíert, majd azt felgyujtották. A szerencsétlen imjberek elevenen égtek bent a lángteugerbcju.
A belga anyakirályné Zita királynénál
Ré(B*i, augusztus 12 A belga anyakirályné Vilin della Siramonteba érkezett Zita királyné és u Habsburg-család több tagjának látogatására.
Utafoerto trónörökös megérkezett Velencébe. Felesége még Salzburgban maradt. _ |
Ujabb kllakoltatás házbeom-lás miatt
Budapest, augusztus 12 Dudai>esten a Rónay-utcában ujabb házboontfás fenyeget, Az egyik ház teieje beomflássaí fenyeget. A ház valamennyi lakóját kilakoltatták. A ház amierikai rendszerű lapos tetősei öt évvel ezftlött épült. Lebontását elrendelték. ^
Hétfőn délután (1 órakor ü\'t össze a városi képviselőtestület pénzügyi bizottsága Babóchay (iyórgy elnöklete alatt. Az ütésen jelen volt dr. Krátky István ixtlgáurt-\'stcr, előadók líciumért Károly főszámvevő, Vécse.v Harna mü. szaki tanácsnok, dr. Prack István gazdasági tanácsnok, Waligurszky Béla, a közmüvek igazgatója.
Tárgyalásra került a tűzoltólaktanya bővítési céljaira további két ház megszerzése, ugy hogy mtóg csak egyetlen ház maradt bálra, amit a tűzoltólaktanya bővités céljára kell még megszerezni. Rövidesen erre is sor kerül cs akkor somími akadálya, hogy a uagykai:i/.sai tűzoltóság régi kérdése, a laxtany.v kibővítés és ezzel kajK\'so-latbaii való modernizálása megvalósuljon. Nagykanizsa fejlett és a legmodernebb tüzollószerekkei felszerelt tűzoltósága megérdemli, hogy végre megfelelő lakianyához, elhelyezéshez és gyakorló területhez jusson és megoldást nyerjen a hivatásos tüzoltótiszt lakásának kérdése.
A legelóterUlet kibővítése
A város m\'.ndig nagy gondot for-dilolt a legciokórdésre, hogy ily miidon is elömfozditsa az állatienyésztést és lehetővé tegye az állatoknak megfeleld legeltetését. A polgáim-\'ster újra 10 holddal kívánja a legclőterülelet nagyobbítani, íiiX\'rt még mindig nincs meg az állaloknak a kívánatos )e-gelöterülete. Ki kell építem a legelő-területet íb. A hozzá szükséges /öld-cseréhez a pénzügyi bizottság a |k>i gáini- sler felszólalása után minden további nélkül hozzájárult.
Ovodajavitásra árlejtés kiírását javasolják, majd a Viktória .téglagyár melle Ili Ilid rendbehozatalát, itt azon-bau a tulajdonjog kérdéséi kell először tisztázni. Tudofcndsul veszi a bizottság, hogy a város lebontatja miir a fogház kciitését, um\'.t inségmuuká-sokkal végeztet és u»ni voHaképcn az
uj igazságügyi palota építkezésének első kajwvágása.
A miniszter leirata
A közmüvek ügyeinél Waligurszky mérnök bejelenti, hogy mintegy 75.000 pengő bekapcsolási hátralék mutatkozik, imvi még a régebbi időből ered, azonban a tárgy pont nflnV lévén még érett a bizottság elé, azt leveszik a napireudről.
Majd a bclüg\\minisztcr Ismeretes leiiala, kerüll sorra, aknl l a Zal i Közlöny annak idején teljes szövegében ismertetett, amely a vizdijak további leszállításához mm járul hozzá, hanoin a többlet tartalékolását hangsúlyozza. A miniszteri rendelkezéshez számosan szóllak hozzá.
Dobrovics Milán mtml "lögadja cl. Miklós Gyula azt ajánlja, ujbói kérjék mwg a minisztert a dijuk leszállít-hatásáia, tekintettel, hogy van reá fedezet. Dr. Krátky jKJlgáitnfcstci\' kije-lenli, hogy koimtoiyau dolgozott a közmüvek dijainak leszállításán, de nem tudta keresztül vinni.
Dobrovics Milán kérdezi: mii történik a vizdijfelesleggel. Krátky jól-gárnivster utal a miniszteri rendelkezésre, atafely kimondja, hogy vagy tartalékolni kell, vagy a kö/müvek kibővítésére keli fordítani, de a vizdiják leszállításához mm járul hozzá a miniszter.
Kálmán Leó: Akkor ujbói kérni fogjuk.
Miklós Gyuhi: 1-n a . tartalékolás mvllelt vagyok. Olyan tartalékunk legyen, hogy lássák, lio^jy igenis le lehet szállítani a közművek dijait.
25--30.00P pengő tartalék
A bizottság a tartalékolást javasolja, de kérni fogja ujbói a további leszállithatását a vízdíjnak.
A Kinizsi-utcában bevezetik a csatornaművel, mert enélkü\' nem! lehel a
vízvezetékei elkészíteni, Az összeg 5000 pengő. • ¥
Krátky polgátopster itt szóvá teszi, hogy az a tartalék, (tuti nincsen felhasználva mintegy 25—.\'10.000 pengő.. Jogerős határozat van, hogy erre az összegre milyen Ix-ruhá/ások esakö-zölhetök. Apróbb bővítési munkák. Az a javaslat, olt, ahol nincsen vizmü olt csatornaművel létesítsenek. Nincs már sok utca hátra a közmüvek teljes befejezéséhez.
Miklós kijelenti, hogyha csak hozzávetőlegesen látná a rentabilitási, akkor szívesen hozzájárul.
A bizottság leveszi ezt is a napirendről és felkéri Waligurszky m.r-nökőt, a kö>mávek igazgatóját, hogy készítsen részletes k mutatást rentubi-lilás szitnl|H)iiíjából.
Sntaiu Lajos ipartestületi elnök Miklós Gyula bankigazgató fenti állásfoglalását merevnek tartja. Kijelenti, hogy az érdekeltségek is uftfcffognak mozdulni ebben a kérdésben.
Dr. Králky hangsúlyozza, hogy a közmüveket egyszer nu\\r l>e keh fejezni.
Dr. Schleiffer im.o a Szent Imr herceg-utcába való bevezetés im Uctl emeli fel szavát. >
Majd a közmüvek többi ügyeit tárgyalják. Ujabb vízmérő órák beszerzését javasolják.
Dobrovics Milán itt közbeszól:
— Akkor elúszik a tartalék ...
Ilcm.norl Károly főszámvevő bejelenti, hogy egy uj tojás és baromfi export-vAUaiat telepedett le Nagykanizsán, Umj-\'ly 3 hónapi itttartózkodása alall is már jelentékeny, összeget fizetett ki munkabérek fejében alkalmazottainak és mnd több alkalmazottat fog foglalkoztatni. A vállalat országos viszonylatban is egyik legnagyobb vállalattá fog kinőni. A város szempontjából mindeneseire nyereség ez az uj vállalkozás. Kéri részére az li)3ü, és 1937. évre a kövczctváp*>t évi 500 pengőben (mint kedvezményt) megállapítani.
Miklós bankigazgató sérelmesnek tartja ezt egy uj vállalkozás részére a régi nagykanizsai kereskedők szempontjából. Ilyen kedvezluilénycket nem lehet adni azon az alapon, hogy 2—3 hónap óta itt van Nagykanizsán. Ilyen alapon bárki jöheluu ide kérni \'a régi nagykanizsai kereskedők és cégek rovására.
Dr. Králky polgármester Jiosszab-bau válaszol Miklós igazgatónak és aggályait eloszlatja. HájmJutat arra, hogyha fejlődni és mis vállalatokat idetelepíteni akarunk, akkor ezt a vállalkozást elősegítenünk is \' keli. Minden n^ás város igyekszik a lejjmtesszebbmcnő kedvezményekkel lehetővé tenni uj vállalkozások, és cégek letelepülését.
Kálmán Leó ismerteti az uj vállalkozás terveit. Nagy telepet fognak vá-. sárolni, hűtőtelepet létesítem export célokra. Magyarország egyik legnagyobb tojásgyOjlő és baromfiexport telepéről van szó, atyjly itt letelepedett, mm lehet tőle a kedvezményt
megtagadni.
Miklós azt kifogásolja, hogy két hónapi ittartózkodás után már ilyen kedvezményt kapjon.
Kákáján: Ne tegyük lehetetlenné, elvégre cgy évről vau MÓ.
Dobrovics Ml fizettük m?g ezt tf, m»rt drágább les* a btoromfi.
Krátky |w,lgátíi*\'sUJr felszólalása
Olcsó vásár!
Szövet, selyem, mosó maradékok jó méretekben.
Itt a kedvező alkalom intézeti kelengyék beszerzésére I
Singer Divatáruház

irw aunupilus 13
7«I.AI KOZI.ONY
Európa-rekordot úsztak a magyarok
Az uszóstafétában a magyar csapat a harmadik lett, a párbajtőr-vívásban a kilencedik — Az ovezőverseny előfutamaiban a magyar 4-es harmadiknak került — A kormányosnólküll kettősben a magyarok a döntőbe jutottak — A tornászvilágbajnokságban Magyarország
a hetedik lett
után a bizottság « kedvezményt egy évre javasolja a plénutnkiak.
Miklós igazgató közbeszót: Mfljgfag. : ják látni, liogy erre fci A legközelebbi ; pénzügyi bizottsági ülésen legalább 50 ilyen kérelcttn! itt fog feküdni.
Dr. Krátky: Uj település? Uj vállalkozás? Nflml tudom mcgérleni a kiváló közgazdász Miklós igazfehtó unit.
Ezzel ezután be is fejeződött a vita óbbon az ügyben.
Dr. Kovai Infre városi tanácsnoknak a VII. fizetési fokozatba való előléptetést tudotatásu\' veszik, ugyancsak Vörös Gábor alsz&nfvevő a x. fizetési osztályba lép. Dr. Krátky polgárYnt-\'s-ler ilt utal 11 két városi tisztviselő kiváló Munkásságára.
10.600 pengő behajthatatlan köztartozás
Behajthatatlan köztartozások törlésére-kerül sor. Borfogyasztási adónál 0.000 pengő, húsfogyasztás! adónál
180, ghnlnáziuinl tandíjaknál 100 pengő, slb., összesen 10.(>80 pen^\'í, i^rt\'l a bizottság tóról, m\'nt behajlhal ittant.
Sntaiíu Lajos a zugborkimérések Agyéi teszi szóvá, uhiNy valóságos dsungel. HCmímert főszámvevő és Krátky i>ok\'ártn)es|er kifejtik, milyen rendszabályokat nlkaftnftz a város ezeknek lehetetlenné tételére.
Az ipari továbbképző tanfolyamok rendezéséhez -100 lengővel járu< liozz^ n bizottság.
A kórházi bizottság Illése
A kórházi bizottság is ülést tartott Babóchay György elnöklete alatt. A kórház 1037. évi költségvetése 330.000 pengő, vagyis 3000 pengővel kevesebb, mint a folyó évben. Egyébként teljesen az *l03fl. évi keretek közölt mh-zog. A|K)lási dij Megmaradt n ipi 3.ii0 pengő, Magánbetegnél I, kü\'önszobá-nál fi pengő. Majd a beérkezeti szál. litási ajánlatok felett döntöttek.
A város csíUÓrtök délután I órakoi" tartja közgyűlését.
A mohácsi vész emlék-finnepe
Mohács, augusztus 12.
Ez évben ünnepH Mohács vi\\rnsn •a mohácsi csata 41Ü. évfordulóját. Ez alkalomra az ünnepségek augusz tus 29-én, a csata évfordulójának napján és az utána következő nap; n lesznek.
A csata 410. évfordulóját használja fel ugyanis Mohács városu arra, hogy a fogadalmi templom melleli tervezeti emtékmü alapjait lerakja: Ez egy hatalmas árkádsor \'esz, közepén II. Lajos kb á\'y szobrával. Az árkádsor felett az egyes iveken pedig a vármegyék címereivel. Minden egyes árkádosz\'op védnöke ejy egy vármegye a csonka hazában s alatta lesznek elhelyezve a vármegyék r.la-pitó levelei, hmelyben megemlékeznek a mohácsi csatáról.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénz-szőke mellett Is mlndeuki részére Igen olcsón beszerezhető Kopstein Lipót Magyarország legnagyobb buloráruhá-iában.
A keddi n ip .n az o\'-impiász tömegeinek érdeklődébe nz uszóste Ib felé irányult, A legnagyobb érdeMj-dés a 4x200 méteres slafé.a iiár.< nyi\'vánull meg, amelyei köie\' 25.000 néző nézetl véU\'4 A verseny\' nagy fö\'ényel a japánok nyeriők 8 p 51.5 mp o\'implal világrekorddal. Második USA csapata feli. Harmadiknak pedig, igen szép küzde\'em ufán a magyar csapat uszotl a célba. Izgalmas küzde\'em volt mindvégig A japánok ugyan már b;z!osan vezet tek, de a 3 , 4.. 5. helyéri kemény küzdelem folyt. A németek, akik löbbizben a harmadik he\'yre i-; felnyomultak, végeredményben 5. helyen végeztek, mert a franciák negyedik úszója, Tori feljött és negyediknek ütötl a célba A magyar csapatban uszotl Gróf, L?ntryel, -Abay-Nemes és Csik. idejük : 9 p 12 3, Európai és magyar rekord.
A 200 méteres n-\'M gyorsúszás dön lőjél a japán M ihata nyer e és ezzel olimpiai bajnokságot s/crzell.2 J én inger kisasszony \'ett (néme").
A vi/ipo\'óhan délután *n érdekes küzde\'em volt Németország és Ausztria közöli. A mérkizést a rémetek nyerték 3 :1 irányban. Ma a magyar csapat HoT.indlával mér Ucizik.
Este dö\'l el a párbajl£rviváse<?y ni bajnoksága. Az első három helyezett az o\'asz csapatból került ki, mint; az előre látható v»lt Olimpiai bajnok Ricordi (5 győz), 2. Ranvo, 3. Cornavca. A magyar Baj a 0. helyen végzett. Többek közölt megvertél a bajnok Ricordi! és Cárnoc-cat is, de a gyenge jálékost-k\'ól ve reséget szenvedeti.
Az ökölvivómérkőzések során a magyar színek egyik képviselője, Kubányl, kedden esle kikapolt és l\'»y k|avell. Mándy győzőit az amc-rIMí Huteczivel szemben és így tovább küzdhet.
Nagy érdeklődés kbéri a firünau-ban meginduló evezősversenyeket is A magyar színek kedden elfogadhatóan szerepeltek. A kormnáyos négyesünk az e\'őfulnmokbón Schveiz és Olaszország mögött harmadiknak evezett be Még nem e^elt kl a küzdelemből M» reményfutamo\'. eve* és ha itl győz, tovább kerül.
A kormányos né\'küll kettősben a Győri Magos! pár nyugodt, erőteljes csapásokká1, de i^en izgalmas és erős küzde\'em után az első helyen végzetl a dán ke\'tős e\'ött és iuy o döntőbe jutóit. Tekintettel azonban, hopy e keltő evez a kormányos kettősben is, a két versenyszám közill a döntőben abban Indul, amelyben-esélyesebh lesz. Mindkettőben azért nem indulhat, mart a kél döntő időben közel esik egymáshoz
Az egyes szklff-hen a mai/y-ar Kozma a negyedik Tett az előfutamban. Ma reinényfulamol evez és ha győz, bekerül az elődöntőbe.
A késő esti órákban hirdették kl a tornászvl\'ágbajnoksátfokd. A csapatversenyben Schweiz és Finnország csanata előtt 657 ponttal Németország győzött. Magyarország a 7. helyen végzett. Az e-;véni olimpiai bajnokok a következők:: - Ló :t Schwarzmann (német). Műugrás : Miét (svejzi). Lólengés: Frel (német). Gyürü: Hude (c<eh\\ Kor1 át: Fr i (német). Nyajló : SnrvalLa (fiaji
Az összesített egyéni bajnokságát a német Schuíarzmann nyerte * Boriin, augusztus 12.
Szerdán délelőtt dőlt e< a női műugrás olimpiai bajnoksága A világbajnok az amerikai Gertring kisasz-szony lett. *
A 100 méteres hátúszás elömér, kőzésel ls szerda délelőtt kezdődlek meg. Gombos (ma/yar) a 4., Len-gyei pedig az 5. helyen ért célba.
Berlin, augusztus 12.
Szerdán dé\'elől kezdték meg a kardvívás csapat örményeit. 10 órakor került összo a III. csoportban vivó magyar csapat n dánokkal, amelyet 16:0 nrányban legyőzött. A csoportban v|. 6 harmadik ország Belgium. Belgium és Dánia csapata a déli órákb •• .mérkőztek. Dánia 0:1 arányú v • éget szenvedeti és-klesett." Ipy "Mairyarorszáfif nem is mérkőzik Belgium csapatával, inert mindketten\' továbbjutnak
A szerda dé\'előtll vlzipolómérkő-zések eredményei:
Belgium - Anglia 6:1.
Franciaország-Ausztria 4 :2.
A déli órákban került m>r a 4x100 méteres hölgy stafétára ls. Az elő* futamban Magyarország csapata a negyedik helyen végzjett.
A 4x200-as vl\'ágrészek között* stafétára az mirópal csapat három tagját már kijelölték Ezek : Csik (magyar), Tarls (francia), Fischer (német). A necyedlk helyért délutőn Gróf, Lengyel és Abay-Nemes versenyt úsznak.
A csfltörtökl olimpiai program:
9 órakor: evezés . középfutamok, kardcsapatverschy elődöntője.
10 órakor: 40Ó Méteros hölgygyora. úszás előfutnknhk, 150Ö méteres gyors, úszás előfutatahk és vízipóló.
2 Órakor: evezés kőzépfntaMok.
3 órakor: kardcsapatverseny kön. tője, ökölvívás selejtező, 15Ó0 méteres gyorsúszás (Gróf, Lengyel) előfutamok, 200 Méteres mellúszás előfutamok, 100 Méteres hátúszás elődöntők, 100 méteres hftlgvhátuszás döntője és vízipóló Mérkőzések.
4 órakor: futballtorna döntője.
Fél 5 órakor: gyCphockey.torna
vigaszMérkőzésel.
Fél 0 órakor: ökölvívás selejtezők.
Az angol király útiránya
Belgrád, augusztus 12 VIII. Edward angol király yachtja az éjszakát az egyik kis dahntít halászfalu közelében "töltötte. Az an angol király nagy érdeklődéssel nézi a dalosát halászok munkáját és a halászatokon személyesen is résztvesz. A király ezentúl "minden reggel a yacht térképén tatiga jclöU ki az aznapi Menetirányt,
Férfi és női
olcsó9 megbízható
kerékpár
nagy választékban
részletfizetési kedvezmény
Szabó Antal kerékpár és sportiizletében
Fő-ut 5. Nagykanizsa Telefon 91.
4
ZALAI KÖZLÖNY
I9>6. augusztus 13
á légvédelmi rendelet
Intézkedései a nők légvédelmi szolgálatáról, a segéd rendőrökről, a pyakorlr\'ok-ról és gázálarcokról
Most jelent ntég a honvédelmi miniszter rendelete n légvédelmi törvény végrehajtásáról. A lö"vény az igénybevehető polgári személyeket két csoportba osztja.
Az első csoportba azok kerülnek, akik a tulajdonképpeni légvédelmet ellátó katonai osztagok megfelelő kiegészítésére hlvatottek
A második csooorlol a?ok a polgárok a\'kotják, akik a légo\'tafmi s?-gélyosztagokban soroltatnak Ezeket a személyeket segéd- és házirend-őri, segéd- és házitü/o\'tó, e/őszség}-ügyi. fertőt\'enjlő. flgvelő vagy ösz-szekötő szo\'gálatra a\'k ihvzzák. Ide tartoznak a légoltalmi hivatalokban és a légvédelmi híradó szolgálatá-han lévő alkalmázott:\'k is -
A rendelt pontosan meg\'elöll azokat a szempontok ű is. arre\'yek sprint a második csonortM beosr-tottak kiválasztása történik. Nőket egészségügyi távbeszélő. rádió szol gá\'atnál, irodai munkálatoknál. há« zl légoltalmi szolgálatnál és szükség esetén eltakarító munkáknál lehet csak foglalkoztatni.
A tizennyolc éven alulhk közül azok lönnek először számifásba, kik cserkész, vagy levente kikéDzésben részesültek. A második csoport kiképzése Igen rövid Ideig tart, a polgári foglalkozást alig zavarja. Általában az az Intenció, hogy n kiképzés ne gátolj.* meg a polgári foglalkozás teljesítésé\' és n*knéi ne okozzon i>ajt odahaza a háztartásban.
Nincs akadálya annak, hogy oly egyének, kik hatvanadik é\'elévüket betöltötték már, vagy akik egyébként tekintetbe nem jönnének, önkéntes je\'entkezés alapián, rátermettségüknek megfe\'elö beosztást kapjanak. 1
Azok a személyek, akik légvédelmi szolgálatra let\'ek beosztva, lakásváltozásukat 24 óra alatt kötelesek je\'enteni, mert ennek elmulasztása kihágást jeleni.
A légvédelmi renr\'e\'et a polgárság élet- és vagyonbiztonságát szilárdltja meg. Gyakorlati célja, hogy a lakósság nagy tömegei a légitámadás esetén rte veszítsék el a fejüket, hanem fegyelmezetlen visel-kedienek és gyors, határozott fellé-pósükkal igyekezzenek elhárítani a nagyobb veszélyt.
A gyakorlatok — mint a rendelet közli csak akkor lehelnek maradandó értékűek, ha valóságot megközelítő módon folynak le fcs ezt természetesen csak ugy lehel elérni, ha a városok, községek, vasutak és kikötőhelyek a riadók alkalmával egészben vagy r^j^en sö élbe .fco. rulnak, a közlekedés megáll, de ugyanakkor különleges rendőri intézkedések gondoskodnak a köz-és vagyonbiztonság fokozottabb védelméről.
A légvédelmi íelviiá.uositás céljai-ra a sjjtón kívül a rádiót, a filmet is felhasználják, söt kiállításokon is szemléltetik a közönséggel a védekezés módjait.
A polgári gázvéde\'.em eszközeinek gyártásáról és forgalombahozatalá-ról a honvédelmi miniszter a/, érdekelt miniszterekkel együtt gondoskodik. A gázvédelmi eszközökkel való ellátás az illető vár-s vezető, ségének, ipartelep, vagy ház tulajdonosának köte\'essége A polgári lakosságot gázmaszkokkal és egyéb
védelmi eszközökkel való ellátásra nem köíe\'ezi a rendelet, dc mindemkinek jogában áll saját költségére felszerelni magát a fontoS védelmi eszközökkel. A honvédelmi minisz-
ter azonban gondoskodik arról, hogy a megfelelő gázálarcokhoz a lakosság könnyen hozzájuthasson és arra is felügyel, hogy azok méltányos áron kerüljenek forgalomba.
A pacsai képviselőjelölt esete a „székelyföldről menekült főhadnaggyal",
aki abból él, hogy „a székelyek javára" gyűjt
Még a pacsai választás alkalmával történt, hogy dr. Arvay István egerszegi ügyvédi irodájában megjelent egy magát Hesch Aladár budapesti lapszerkesztőnek mondó egyén és n pacsai képviselőjelölt és a közte fennálló jóbarátságra hivatkozva, pénzt kéri kölcsön a gépiró-klsasszonytól. A pénz mellett Arvay esernyőjét Is elvire, mondván : Jó lesz a kerület községeit járó Arvay-nak ebben az esős időben.
A pacsai választásnak még vége sem volt, amikor a hazajött Arvay, aki egyébként mint ismere\'es vissza is lépstt a választás előtt, megtud-
ta a osalást. Azonnal felje\'entést tett Hesch ellen, akiről kiderült, hogy megadott Budapesti lakásán nem található, Bőt egyáltalán nincs bejelentett lakása. A badacsonytomaji csendőrség most fogott el egy Mlhalik Bt\'1 la nevű egyént, akinek szcmélyleirása teljesen rá 1 lik Hesch re. Mlhalik »széke!yföldrői menekült tartalékos főhadnagynak* adja kl magát és abból élt, hogy a székelyek javára gyűjtött Tekin e:t?l, hogy minden jel arra vall, hogy Mlhalik azonos Heschel, a csendőrség átadta a csaló egyéni a tapolcai fó-szolgabiróságnak.
Hagy és sok inyl biztosit magának. Iia Terményeit a
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
Érdeklődni lehel: Csengery-ut 4. az. alatt.
Iroda! Telelőn 197. Néptakarékpénztár R.-T.-nél. Teleion: 20. és 126.
h
A Soproni Vasutas SE vendégszerepel Nagy boldogasszony napján Nagykanizsán
Az NTE erősen készülődik az öszi bajnoki futballszezonra. Eddigi két barátságos mérkőzése ulán a Nyugati kerület volt bajnokát, a győri alszövetség egyik legjobb képességű csapatát, a Soproni Vasutast látja vendégül szombaton Nagykanizsán. A kitűnő vasutas csapat nem isme-ret\'en a kanizsai közönség előtt. A koratavasszal már vendégszerepelt Nagykanizsán, amikor a trénlngj; elején levő NTE-t fölényes jálé\'tk u 8 :2 arányiján győzte le A soproni csapat védelme az ország legjobb aníatőrvédelmei közé tarló ik. Be é
nyi kapus tagja volt az olimpiai k3-retnek és a főiskolai válogatottnak, Köinives jobbhátvéd pedig az olimpiai csapattal Berlinben is jelen volt.
Amint láthattuk a vasárnapi Schütz-kupa mérkőzésen, az NTE biztató formát árult el. A csapatnak jót tett a 2 hónapi nyári pihenő és reméljük, hogy a soproniaknak e? alkalommal nem \'esz olyan könnyű dolguk, mint a kora tavasszal volt.
Az értékes futballmérkőzés iráni nagy érdeklődés nyilvánul meg.
Ifjúság! mérkőzések
Atilla FC Ipariskola 5:0 (2:0) Az ipariskola tartalékos csapata nem tudott megküzdeni n lelkes\' Atilla játékosaival. Waldmann jól bíráskodott.
77. Cserkész 1I.-NVTE I. 2 :1 (0:0) Végre magukra találtak la cserkészek és kiharcolták első győzelmüket a jóképességü NVTE I csapata ellet.. joI játszónak : Németh, Dencs, Kálovlts illeme Szabó, Tihanyi és Törnár.
Városi Mozgó. Szerdán és csOtOrtökön 1
I. Újdonság! Molnár Ferenc színmüve:
|h TÍlüVlI^R Főszereplők: Margaret Sulii van JU 1 UHUC.fl é8 Herbert Marshall.
II. Darvas UH nagy filmje:
BASKIBCSEV MÁRIA SZERELNE
Partnerek: Hans Járay, Attila HBrblger. Előadások kezdete 5 és 9 órakor Az elaft elöadáa mindkét napon fillére. I
Értesítem
a nagyérdemű közönséget, hogy Fenyvesi és Bárány cégből kiváltam és Iparomat Idalfllaneaan lakéaomoni KSIoaay utoa 12. azám alatt tovább folylalom. Kérem a nagyérdemű közönség további szives pártfogását.
Teljes tisztelettel
Fenyvesi György
órás és látszer ker.
Reménység I.-NVTE II. 7:0 (3:0) Reménység a biztos elsőség, tudatában nem játszott teljes erőbedobással, de így is könnyen ^yózött. A Reménységből Horváth Ós Tőke sportszerüt\'en viselkedésűkért kiállítva. Párta, Kúszik, S\'.eiáer. Köd-baum, Szabó, az NVTE-ben Kis, a kapus mutatott jó jltékót.
Levente FC-Reménység II. 4:1 (1:1) ,
A Sáskák állandó fölénye megadásra késztette a lelkes Reménység játékosokat. A gó\'okat .Horváth (2), Nagy, Szatler és a Reménység bal hátvédje szerezte. Jók : Péntek. Horváth, Nagy (Szenye), Herceg i\'Ietve Salamon I., Salamon II., Szatler. Pum helyes szabályalkalmazással vezette a mérkőzést.
A Kiskanlzsai Polgári Lflvészegylet
15-én, Nagybóldogasszony napján nagyszabású lövészversenyt rendez A versenyekre. Nagykinl?sa közönsége máris 30 tlszle\'etdljat ajánlott fel. A versenyen nemcsak kanizsai, de a környék lövészegyesületelm-k legjobb lövészei is beneveztek és Így mindenképen nívós versenyre van kilátás. A verseny után este a Levente Otthonban nagyszabású táncmulatság lesz.
Kóbor Jancsi cirkuszában
a keddi vihar által elmaradt előadás helyett ma és holnap nagy műsoros előadás, uj számokkal és ingyen-tombolával.
Hűvösebb!
Prognózis: Élénk szél, több helyen még eső és zivatar, a hőmérséklet csőkken.
Naptár: Augusztus 13, csütörtök.Rom kat. Ipoly. Protestáns Ipoly. Izraelita Ab hó 26.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat fl hrt 15-ig a pekete Sas gyógyszertár Fő-ut 8. és a kiskanlzsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggol 0 órától esto 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
ÉALtiftoZLONV
atigtisttus 13,
ttud«|»f«l L
18 Mikes Margit és Sági Márta költeményei. — 18.30 Gcrller Epdrc he-gedül. — 10.10 A virágok okosságp. (|)r. Soó Rezső.) — 10.40 Olimpiai híradás. — 20.10 Hangverscnyközvetltés a székesfővárosi. Állat- és Növénykert-hői. — .Szünetben kb. 21.30 Hirek. -A hangverseny után kb. 22.55 Időjárás, jelentés. — 23 Cigányzene. — 0.05 llirek. 4 (
ftattepMl li.
18.35 \\z «ml>criség elterjedése. (\\)r. Pécsi Albert.) — 19.05 Hangletrtckek. _ 20.30 Hírek. — 21 Cigányzene. — •>2.30 Olimpiai híradás.
fítf-
17.35 Tiz Wetchy-dnl. — 19.35 A rádiózenekar Arnold énekessel. — 21 Tarka nyári óra. — 22.10 Sauer Ferenc orgonázlk. — 23.05 Jazz.
CsűtOrtök
BudapMt L
0.43 Torna. — Utána hanglemezek
— 10 Hírek. — 10.20 Felolvasás. -10.15 Felolvasás. — 12.05 Cigányzene
12.30 Hírek. — 13.20 Időjelzés, Idő járásjelentés. — 13.30 Hanglemezek
— 14.40 Hírek, árak. — 10 Befőzési tanácsadó. (Vizváry Mariska.1 — 10.45 Időjelzés, hirek. — 17 Felolvasás.
17.30 Ciéezy-Fazekas Klára zongo rázik. — 18.10 Külügyi /negyedóra
— 18.30 Melles Béla zenekarának tavú sora. — 19.30 Ignácz Rózsa és K*\\« peczi.Boócz Lajos szava ló-estje, — 20.20 A rádió szalonzenekara/ — 20.55 Olimpiai híradás. — 21.45 Hírek, idő járásjelentés. - 22.05 Közvetítés egj fővárosi cirkuszból. Beszélő Turchánvi István. - 22.45 Cigányzene. - 23.30 Beethoven: Ciks^U vonósnégyes.
0.05 Hírek.
Burí*p«Mi II.
17.10 Buttola jazz-zenekar Műsora Bullola Kde énekszámaival. — 18.35 Sznl>olcska és Piroska. (Dr. Kpfdos Allűrt.) — 19.40 Asbóth C.vu\'a táró-gntózik. - 20.30 Hirek. - 21.30 Olim piai hiradás.
Bíe*.
10.50 Parasztzene lemezeken. — 12 Szórakoztató lemezek. — 1,1 Andersori alt lemezei. — 10.05 Könnyű\' lemezek. 17.20 Zuber Mária szoprán énekel.
— 19.40 Tarka tizére. — 20 Rádió-eznekar. — 22.10 Tarka bécsi zenés dalest. — 23.30 Tándctofczek.
Alom patak partján
A lelkem egyre feléd visi : Kerlünk alul ti kicsi viz... Szaladj, sikoltsd síét a nagy világba, Valaki boldog, nagy szent hittel várta : Hús habjaidból hullámhegyek nőnek, Oóg, Magóg hadai töle e/seprődnek... Szörnyű bűnökre Jön majd a Büntetés... Megszűnik a gyötrő, kínzó szenvedés A megrugdosott, tépett szivekbe... , S valaki jön majd uj isteni hitbe, Durva keresztel ácsul magúnak, % S hol széthullnak forgácsai a fának. Gyökeret ver a megváltás virága... S térdrehull előtte bús húsvéti hála... ...Kicsi patak a régi kerlünk alatt, A hosszú, meddő bús évek alatt Mért sokasodtak meg a köveid ? Hova folytak kristályos vizeid ? Tigris fogak közt kik szürcsölték fel ? Sippadt élelük benne kik ölték el?... Vagy aak sebeknek véres, njitott szája Habzsolt belőle végső vonaglásba ? Kis néma patak, olt kertünk alatt, Nézd, a mj szemünk is meddő maradi... Csak várt... csak nézett... miként temagad, Mlg könnye eljttlyt... meddőnek maradt... ...A Szamos felöl ha megindulnak Híves szellői bús alkonyainak, S bús, szent hegyekről indul izenet : Reszketni érzem mindig szivemet... Ugy érzem, néma, kicsi patakom, Tüzes szekéren, arany hajnalon Kél majd útra az égről szent remény, S á naplovak sörénye, mlg a földre éri A köveid felett rohan majd a viznek Hullámain sajkája az örömtelt hírnek Szent, diadalmas eljövetele... Értem, szememnek újra lesz könnye... S m/g az eltiport határokon át Dalolva jdnnfk ifjú katonák: Egy kálváriát szent magaslaton Uram... Lelkemet kezedbe adom...
Brattínyl Gyula
— (A polgármester fölkéri a város közönségét),
különösen a magyar-ruhás leányokat, hogy olasz vendégeink fo^idtálasához Minél nagyobb számban jöjjenek ki a pályaudvarra ugy szerdán, hánt csütörtökön délután.
— (Városi közgyűlés)
Nagykanizsa képviselőtestülete csütörtök délután 4 órakor rendkívüli közgyűlést tart, am-lyen 30 lárgypont kerül lelárgyalásru.
— (Kinevezés)
Bugyi Antal, a Mezőgazdasági Közraktárak r. t. vezérigazgatója a n:ifcf>-. kanizsai telep felülvizsgálására Nagykanizsára érkezett. Magával hozta igazgatóságának határozatát, mi ly szerint dr. Barna Zoltánt, a Néptakarékpénztár főlisztvisclőjél cégjegyzővé nevezték ki. I \'
— (Csütörtökön reggel érkeznek a kanizsai állomásra az Ostiaban nyaralt magyar diákok)
Az Olaszországban, Ostiában nyaralt 200 magyar diák csütörtök reggel 5.25 órakor érkezik a nagykanizsai állomásra, ahonnan 5.45 órakor folytatják útjukat Budapest felé.
— (Elütötte a kerékpáros)
Baranyai Lajosné ujudvari asszonyt
a kámáncsi kanyarodónál kerékpárjd-val elütötte Papp Lajos ujudvari la-kos. Baranyainé oly súlyos sérüléseket szenvedett, liogy beszállították u nagy-kanizsai kórházba.
— (Házasság)
Vitéz Gerlcy Allűrt ny. alezredes és csikszentmártoni Botgko\'r Berta leánya, Stefánia és dr. forintosházi Forintos Géza ny. miniszteri tanácsos, földbirtokos és Startn^g Paula fia, ifj. dr. forintosházi Forintos Géza, Zalavár-Wfcgye tb. szolgubirája f. hó 15-én tartják esküvőjüket a mihályfal róm. kath. plébánia umptoinban. Tanuk a menyasszony részéről vitéz Kamarásy Guido ny. ezredes, a vőlegény részéről dr. Takács Jenő kir. közjegyző. (Miudcn külön értesítés helyett.)
— (A Kiskanlzsai Polgári Lövészegylet tánoestélye)
A Kiskanlzsai Polgári lövész Egyesület augusztus 15-én este 8 órai kezdettel a Hunyadi-téri Levente Otthon tcímcibcn nagyszabású táncestélyt rendez. Belépődíj sz<mélyenkint 40 fillér, családjegy (3 személyre) 1 pengő. Délelőtt 8 Ar„ 30 perctől lövészet « lcventc-lőtéren. (
— A nevelőintézetekben Jól Ismert, kltünö mlnflsógU Schülz-kolongyóv«l küldje Intézetbe gyermekét
— (Betörök kifosztottak egy üzletet)
Minap reggel Ivanics István zola-, apátl-1 vegyeskereskedő meglepetten vette észre, hogy üzletél>en áz éjjel hkneretlen tettesek jártak, akik alaposan kifosztották üzletét. A betörők válogatás nélkül a kerékpártól a gramofonig, a ruhamtalüekUJl ia* £lctmí-i szerig több mm ezer pengő értékű árut vittek el. A zalaegerszegi csendőrség kiszállt a helyszínre és mfcgkezdte a nyombzást. (
«— Nagy forgalom Singor Dlvatáruház olcsó vasárunI
— (Kitett gyermek)
Cserszegtomaj község határában, a Keszthely—hévízi ut m.\'h\'tt a ííjpu* kások egy pólyába kötözött 3 hónapos csecsem >t találtak. A siró poronty pttllett egy cédula is volt a kővetkező felírással: Rózsa Ferike, született május 28-án. A talált gyeinket a keszthelyi kórházba vitték, a csendőrség Megindította a nyomozást a lelketlen szülők után. ,
— (HélycgluQjtOk találkotófa) nét. főn délután 0-tól 8-lg ■ Pannónia bátsó kistermében.
— A Schütx-kelengye tartós Ól jó, ára méltányos, aki csak használja, dicséri.
— (A körtefára akasztotta fel magát)
Botár Árpádnak, a Tapolcai Lapok szerkesztőjének diszeli házában nagy megdöbbenésre vélték észre, hogy a kertben egy idegen, földműves kinézésű emher akasztott teste lóg az egyik fán. Az illető totfr halott volt. A körte-fán talált <m!>er kilétét a csendőrség most keresi.
— Olció vásár Singer Dlvatáruház ban.
— (Balesetek a mezőn)
Baksa VifcDt* 10 éves zaloszcnhni-hályl leány a mezőn munka közben lábát törte. Horváth Ferenc Telsőhegyl földműves kocsiján a mezőre hajtott, a .kocsi felborult, Horváthra esett, oki több bordáját törte. Válságos állapot, ban szállították kórházba.
— Intézeti kelengyéket nagy gyakorlattal állit össze Singer Dlvatáruház.
— Mewxe a boldogtig
Courts-Mahler legújabb regényében két fiatal lélek sorsát rajzolja. A regény tanulsága: báiWllyen elérhetetlennek látszik a ltoldogság, akinek szive Úszta, elérheti. Megjelent a Milliók Könyve legújabb sráfrUban, ára 20 fillér.
..........................
Olcsóbb tett lik
a Zalai Köilfiny é« a TBkBr együttes előfizetése
Amikor a Tükör első szárasi meg\' Jelenlek és a Zalai KfottSny előfizetőihez olcsó kombinált előfizetési árban elfutottak, »z olvasó közönség csodálala fogada. Csodálkoztak azon, hogy ilyen lapot Magyarországon is elö fudnak állítani, míg hozzá fillérekért. Az volt az általános vélemény, hogy tartalmában irodaltnlan gazdag, változatos, kiállításában luxuriöz fulyólrat, amelynél uebbel a nyugati kai-föld sem nagyon dicsekedhetik, nem fogja sokáig blrnl a filléres árai mellett. Ehelyett az történt, hogy a Tükör kedvence lett az Intelligens, url magyar közönségnek és olyan hatalmas módon megerősödött, hogy kiállta a kezdő Idók vpróbá|ál s azóla Is egyre gyarapodva fémjelzi a megyar folyókal-kultura fejlettségét.
Nekünk, kanizsaiaknak, annyival is kedvesebb a Tükör, mert a város kedves ismerőse és barálja
Róvay József, a kitűnő tollú magyar Író, nagy képzel! ségü tudós és lebilincselő előadó szerkeszti.
A Zalai Közlöny ujabb áldozat vállalásával lehelövé letle összes előfizetői számára, hogy az eddiginél is olcsóbban jussanak hozzá a Tükör-Mi. A Zalai Közlöny és a Tükör eddig kombinált előfizetésben havi 296 pengőbe került havonta. Ezt az összeget havi 2 90 pengőre uállltot-tuk le
mindenkinek, aki volt vagy újonnan belépő együttes előílzelöjo a* ország legrégibb vidéki napilapjának, a Zalai Közlöny- nek és a legfiatalabb, egyben legizmosabb szépirodalmi folyóiratnak, a 7B«kr n«k. *
Az együttes előfizetést bármikor meg lehet kezdeni, erre vonatkozó szándékot vagy a Zalai Közlöny kiadóhivatalában vagy a pénzbesze-dönél kell jelenteni.
Legújabb mintájú
Cséplés! mázsakönyv
ára I pongft Hl fillér
Kapható a
Zalai K8*lflny
kiad* hivataliban Ffi-ut B. az. alatt
Mindent együtt talál
a szállodában i
teljes komfortot. A kávéházbani
100 újságot. A ■Brttzftbem
200 ételkülönlegességet éa Bura Sándor olgány-muzsikáját. A télikartben ■
délutáni-esti tánoot és » llnlozky rádió jazz-zene-karát.
gudapeBt, Rákóczl-ul 58.
A Melropole valamennyi üzemében eltogadják fizetésként » Provlisoía kedvezmé-"les peng&axelsényt.
EALAI KÖZLÖNY
1936, augunlui 13
APEÓHIBDETÉSEX
srssraa ssr-í rwrütós
10 wtia « W>. hJ.4*. MM né I tUl*.
Ml, vldéare és helyben, kgolcaébban. lelon állomáa : 544. 2704
Megbízható n.li.*aaaal>in>l kerí-■ek .ionnal! belépésre, Rolgonyl u 19.
Hiraauibii lUtdószobás, kétszo-bás emeleti Ilkátok november l-re kiadók F.rzsébet-tér II. *
Megblsásból ketló darab berakott (egyik Iróaaztaloa) sublót, egy aiekrelér és vitrin, dlssek, leslmények sgrgöaen eladók Fő-ut 22. Fehérnél. 28M
0lpAaaa>g4*«k felvételnek Si.M cipőáruház 2891
4 MaéplakoUt végzett fiat taaaaoaak azonnalra lelvesz Llchtachelndi vaakerea-kedéa 2883
Ehvaaaatt egy lehér aplcc kutya. Megtalálót kérem Hunyadv-ntca 11. alalt ad|a le, ahol jutalomban réaxealtem. Kaán Irma Iga.gató-tanllónö *
SzentgvöfgyvJri hegyen, III. hegyháton 1700 Q »l •■«\'» eladó. PetőH-ut 81 •
Pénteken reggel Alghal a piacon. *
Síép ahééll berendeaéa. Irleaztal. ebédlőaaital, lolel, olcsőn elldó Horthy Mlklós-ul 3. *
■akarloa eladó, szép, száraz. 13 P mássájs, Ráktal-u 15. •
Calnoc utcai aaoba, előszoba, konyhával november l-re állatié, esetleg siep-lember lén la már elfoglalható. Sugár-ut 53. azim. 2885
Főzni tudó haJáréaSt azonnal lel-veaaek. eotvoa tér 8., emelet. 2895
Kiadja a laptnlajdonoa Közgazdasági VI tlutenhcrg Nyomda éa Délialal I apklad" Vállalala Nagykanizsán, ráleld. kiadói Zalai Károly. Intmtubán telelőn: Naffvkanlzaa 78. aaám
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.509/1936.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a szőlő-gazdálkodásról és hegyközségekről szóló 1929. évi XVII. t.-c. I, §-a értelmében uj szólöt. telepíteni csak a fpldmive-lésügyi miniszter előMtes engedélyével és csak olyan területen szabad, amelynek talaja egyéb gazdasági művelésre alkalmatlan immúnis homok, vagy hegyoldalon fekvő olyan terület, amelyen a filoxera-vész fellépése előtti időben már volt szőlő
A törvény idézett szakasza ezen tilalom alól csak a házi szükséglet fedezése céljából és csak legfeljebb 1000 négyszögölnyi területen végrehajtott szőlőtelepítéseket vesz! ki.
Az engedély nélküli szőlőtelepítést az idézett törvény 54. §-ának a) pontja kihágásnak minősíti és a törvényszerű pénzbüntetés kiszabásán kivül előírja a meg nent engedett telepítés kiirtásának a büntető Ítéletben való elrendelését is.
Nagykanizsa, 1936. aug. 6. m Polgármester.
Újdonság l Szenzáció l
GjQrhetetlen éa mosható
nyakkendők
legazebb i cn azinekban I.3U
divatingek
BySnySrd m _ minták
Brónyai Divatház
Horthy Mlklós-ut I. szám
Városházpalota.
Hotterr-Schrantzléle
ntópÉsási sípéit.
műtrágyák,
gÉna-iMM. „FUTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D* vitaminkészítmény) Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, nővényvédelmlaze-rek, gép zsák, stb. kereakedéaében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10
IA bíróság mollolt.)
A nagykanizsai klr. Járáablróaág. mint telakkőnyvl hatóaágtól.
flrverÉsi birűelBiény kivonat-
Iparosok Országos Központi Szövetkezeiének, farkas József végrehajtási szett* vedö ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. L-c. 144, 146. éa 147 §§ al értelmében elrendeli a végre-h.Jlást árverési 3920 P lökekővelelée, ennek Járuléksl és aa á.verést kérvényéri esultal megállapított 80 P köilaég éa ]ár. beha|láaa végeit,
a nagykanizsai klr. Jbltóság területén levő a nagykanizsai 650. ai. Ilkvbell 717/b. hrss. hál tél llletőaégie 2700 pengő kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság az átverésnek a telekkönyvi hatóság hivataloa helyiségében. töldszlnl II. allöszám megtartási™ 1936. évi szeptember hó 10. napjának d. e. 9 óráját 10.1 ki éa az átveréai teltételeket az 1881 :LX. t e. 150. §-a alapján a kővetkezőkben állaplt|a meg :
I. Az árveiéz alá eaó Ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb álon eladni nem lehel (1908 XLL t c. 26. t-a).
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a klklálláal ár IO°/e-át készpénz-ben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadélc-képes értékpapírodban a klküldöllnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezésétől klállllott letéti elismervényt a kiküldöttnek áUdni és aa átveréai feltéleleket aláírni. (1881 r LX. l.-l) 147., 150, 170. §§.; 1906 : XL. t.-c. 21.SÍ
Az. aki az Ingatlanén a kikiáltási árnál magaaabb Ígéretet teli, ha többel ígérni senki sem akar, köteles nyomban a klklálláal ár azizaléka azerlnt megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi tfék
anannyl
százalékáig kiegészíteni: (1908: XfT. tc. 25.5 )
Nagykanizsa, 1936. évi május hó 6 An. Dr. Wébír a. k. klr. Iblrő.
A kiadmány hiteléül: Klen a. k. im íiiiiii.
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal portómen-lesen küldi utána bármely \'belföldi nyaralóhelyre.
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserektínyv
(Szállítási hátcakönyv)
Laiteleaitve P 3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
I-
■ mindönki • helyi koreakedőkotl éa Iparu«okjiAI naroaa* bal
i UiganlHági Réazwénytársaaég
Gutenbers Nyomda és DHzolal Lapkiadó Uűllalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötésié*. voaalezó latémt, illeti könyvek és dobozok gyára
■ ,,*alai KSzISny" politikai napilap azarkaazi6aé||e kiadóhivatala
KéazitOnki
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, flgyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtalványokat, árjegyzékeket, möveket, meghívókat, eljegyzési és eskatési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
P
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fallnaptárakat, dobozokat stb. elsőrangúvkl-vitelben és a legolcsóbb árakon. —
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
sfssSíWBWRSH
• h&ml&nm* Ift^rt^ Mt UhUuW| Mjmmü ét UáMU L*i**u*ú VBWKi MigM^i UMftl* AsMv. látat KáiviD
f
78. évlolyim 186. izám
Nagykanizsa, 1938. augusztui 14 pénlek
Ara 15 flIL
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI N
A l» I L A I"
keMMj KM SL nlm.
; idaka bMUtuup dthála.
Felelői szerkeszti: Barbarlta Lajos
ElOllieUil áll: egy hón I pengó 40 Bltár. Sicrkeutóaif! él kí«dóhtT«UÍ tdclon: 71
Gömbös Gyula
miniszterelnök alig hogy ismét leiül Íróasztalához, már eleget ielt a sajtó azon kérésének, hogy semtöl-szembe találkíozhassók a magyar miniszterelnökkel. Közel háromra-gyed óráig tartolt Gömbös Gyula dolgozószobájában a sajtó képviselőinek ez az együttes fogadása ós ez ulatt a háromnegyed óra alatt közvet\'en, barátságos hangulatu diskurzus folyt íi miniszterelnök ós az újságírók között.
Amikor kinyitotta do\'.pozós/obája ajtaját és betessékelte oda a?, egybegyűlt újságírókat, mindenkivel ke;et fogott, hellyel kináila meg őket és ö maga is leült közijük
Egy pillanatnyi csend és nyomban reátéri az o\'impiász sikerüli e és szinte meghatolt, szavakkal leszólt arról, hogy ennek a kis magyar nemzetnek a fial és honleányai milyen nagyszerű eredményeket értek el ubban a világversenyben, ahol százmilliós nemzelek küzdenek- az o\'implal babérért, F.shang súlyozta, hogy itt nem lehet uán-csoskodni és nem szab ul kritizálni : az eredményt, amit e\'értünk eldig is, nagyon értékesnek tartja és csak örömmel és szeretetlel tud megemlékezni azokról, akik ezt a dicsőséget meuszerezlék n maréknyi kis magyar nemzetnek
N<> és most mondott \' a miniszterelnök beszéljünk talán valami\' a politikáról is ? Talán vannnk kér-dósok és itt kü\'önö?en a jelenlévő ellenzéki uj^átjlrók felé tekintett amelyek foglalkoztatják a poU\'ikui közvéleményt ?
Természetesen rögtön elhangzottak kérdések, amelyekre a miniszterelnök szokott határo70tis^eával és energikusan válaszolt, nem térvo kl a kényes kérdések nergőtüze eW sem ós nyi\'atkozott közvetlenül és félreérthetetlenül.
Közben néha kedélyes mairán-dbkurzus is fejlődött kl a minisz\'er elnök ós nz uiságirók között. Mind ez a legközvetlenebb ós a le/szívélyesebb hangulatban ós a miniszterelnök szinte kedv\'elvc reflektált az újságírók által felve\'elt Kérdésekre.
A hosszú beszélgetés ölatl miközben a miniszterelnök nyilatkozatot tett mindvógiií azt a benyomást szerezhettük, hotry a ^ninisz-t"re^nök az eddigi határozott irány, ban és az eddigi vonalvezetés nlao-ján csinálja n magyar jövő további politikáját
Nem lesz semmiféle elkanyaro-dás, nem lesznek kitérők ; Gömbös Gyulának, mint miniszterelnöknek megvannak a maga cé\'kllü/ései és a kényszerű pihenést is azzal töltötte e1, hoey sok kisebb, de nv\'-uis fontos kérdéssel is foglalkozot\', a melyekkel különben n kormányzás rendes gondjai között nem Is leit volna ráérő Ideje felfigyelni.
Azokra, akik jelen voltak ezen a beszélgetésen, mindenesetre felejthetetlen élmény lesz az a tóny, aho-
Nagykanizsán látták utoljára az eltűnt llniczky László zeneszerzőt
A legjobb hangulatban éjféluVánl háromig saját szerzeményeit zongorázta a Centrálban — Reggel hagyta el Nagykanizsát, azóta eltűnt
A budapesti lapok mint steazációl jelentellék, hogy. llniczky László, a kitünö magyar zeneszerző Sióf< k:ól eltűnt. Mint a hiradás mondja, a jónevü szerző, nki szalonzenekarával sokat szerepelt a rádióban is, Siófokról., szállodai lakásáról hétfőn délben azzal távozott, hogy orvosához megy. Felesége, miután férje szerdáig nem jött haza, beje. lentóst telt és kérte, hogy Indítsák meg azonnal a nyomozást, mert rossz sejle\'nvei vannak. Ilnicskyné ugyanis később egy kusza belükkel irt levetel talált, szállodai szobájában, amelyben férje bejelenti, hogy anyagi gondjai miatt megy el. Barátai regényesebb okrkat keresnek a váratlan eltűnés mögött. A
rendőrség körözést adotl kl
Megtudtuk, hogy llniczky László eltűnése ulán a déli gyorssal Kanizsára érkezeti, áUHólag egyik barátja meglátogatására. A Centrálban szállt meg, ahol a késő esti órákban a legjobb hangulation a Hungária zenekarhoz csat\'okozva elszórakozott. A társaság kérésére zongorához is ült ós saját szerzeményeit játszotta, amelyet Kertész Ila dizőz adott elő. A kitűnő zeneszerző számait nagy taps követte, nagy volt azonban a társaság lagjainak meg\'epelé e, amikor olvastí\'k ho ,\'y Ilniosky László, aki hajndi háromig a legjobb hangulatban velük tö\'tötte az éjjelt, eltűnt Érdeklődtünk a Centrál szállodá-
ban, ahol azt a felvllágosilást kjgfc tuk, hogy llniczky László a nagyszerűen eltöltött este után emefeti szobájában lefeküdt és reggel fél 8 tájban kelt fel. Kifizette számiáját és él távozott
Beszéltünk a társaság tagjaival is, akik szerint llniczky arra a kérdésre, hogy hová utazik, egyeseknek azt válaszolta : lehet, hogy visszautazom Siófokra, mig másoknak kitérő választ adolt és egyszerűen nzt mondta : utazom tovább. A rendőrség most mindenüll keresi a rejlé-lyes körülmények között eltűnt budapesti zeneszerzői, akit Nagykanizsán láttak utoljára.
Spanyolország háromnegyed része a felkelők kezén
Sikerrel járt a Malaga ellen Indított támadás — A felkelők tovább folytatják a győzelmes előrenyomulást — Franco megadásra szólította fel Badajost, amelyet egész éjjej bombáztak — Késik a semlegességi javaslat tárgyalása
Franciaországot veszélyes kalandba sodorta ■ Szovjet irja a Gazetta de Popolo
Lisszabon, augus/.lus 18 Mint Burgosból jelentik, n spanyolországi baloldali párt egyik vezetője, Giuer Mauro tragikus körülmények között vesztette életét. A képviselő az argentínai kövelség épületébe akart átszökni, b>gy é\'etét biztonságba helyezze, az utcán azonban többen fe\'Ismerték és mielőtt még egy biztos menedékhelyre Sza-ladhatott volmi, olt az utcán azonnal agyonlőtték.
Lisszabon, augusztus 13 A felkelők három repülőgépe bombázta Badajo-sl.
A vörös hadosztály egyik osztaga átpártolt a fölkelőkhöz
és most a vörösök ellen folytatja ugyanott a harcot.
Antoquera a felkelők kezén
Sevilla, augusztus 13
A Malagától 60 kilométernyire lévő Antoquerát a felkelők a csü-törlök éjjeli harcok során elfoglal, ták. <
Mint Badajosbói érkező hirek mondják, a felkelők három repülőgépe jelent meg a város feleli és
nagymennyiségű röpcédulát szórt le. A röpcédulák Franco tábornok kiáltványát közlik, amelyben felszólítja a lakosságot ét a vörös hadsereget, hogy adják meg magukat. - Ma még nem késő, - mondja a röplap - de holnap már késő lehet ! .
A vörös kormány kegyetlen vérengzésére a felkelők az elfogott kormánytisztek kivégzésével válaszolnak
Burgos, augusztus 13 A burgtxsi konnány nagy megdöbbenéssel vetle tudomásul két elfogott vezérének - Gedde és Barlelug - kivégzését. Amikor a hir megérkezeti, a fe kelők kormánya a következő szövegű táyiralot küldte a
gyan a miniszterelnök hivatala e\'-foglalásának első napján, úgyszólván az első percekben foglalkozott a sajtóval, a sajtó munkásaival, aminthogy Gömbös Gyuláról köztudomású, hogy po\'i\'lkai pályáján; k kezdetétől fogva a legélénkebb és legszívélyesebb kontaktust tartott* fenn az újságírással s. etekintelten soha sem tett különbséget az újságírók között : egyformán készséges a politikájával egyező, vagy azzal
ellentétes sajtó munkásaival "Szemben.
A nyilatkozat befejeztével ismét volt mindenkihez egy kedves, közvet\'en szava.
Utána megkezdődön a rendes napi munka a miniszterelnök dolgozószobájában
Gömbös Gyula minden különösebb formalitás nélkül álve\'.te hivatalát s újból kez\'-be ve\', te az ország sorsának irányítását.
madridi vörös kormánynak :
- A két felkelő tábornok agyon-lövetó>e után mi is hasonló módszerrel válaszolunk. A kormány el-fogott lisztjeit a jövőben ugyané/, a sors éri.
Burgos, augusztus 13 A Malaga el\'en indi\'oll támadás sikerrel járt. A felkelők H Rondából kiindulva, máris megkezdték az előrenyomulást és ennek során foglalták el Antoquerát is. Ezzel
Spanyolország több mint háromnegyed része a felkelők kezén van.
Az olasz felfogás
Róni \', augusztus 13 A Gazette del Popolo nagy cikkben foglalkozik Franciaországnak a
BAUttKÖZLOff*
1836. augusztus 14
Nehéz székelésben szenvedők,
akiknek gyakori fe.fájás, mellnyomás, szívdobogás, gyomormüködési zavarok és különösen fájdalmas végbélbajok — mint aranyér, repedés, :lö-csCs, polipuf, sipoly, szükület — teszik az életet n»^4iié, igyanak reggel és este negyed pohir természetes .Ferenc József keserüvizel. Az orvosok ajánlják.
spanyol eseményekkel szcqibeii tanúsított magatartásával. A lap többek között a következőket írja :
- A franciaországi Biuin-kormány igen súlyos és nehéz helyzetben van, mert a tények te.jesen szembenáll-nuk azzal az elvvei, amit a kormány a Spanyo.országgal szemLen tauusi-tanuó sem egesscgi javaslattan hangoztat. A lap hangsúlyozza, hogy nem,-Olaszországon múlik, hogy a tárgya.ások napról-napra haiasz<téd* nan. A kommuniia és szovjet nyomás veszélyes kalandbu sodona t*ranciaorszagot, - fejezi be cikkei az Oiasz lap.
Kölcsönös bombázások
Lisszabon, augusztus ti A felkelők
nógy bombavető repülőgépe az éjszaka bombázta uaciajost
A négy gép közel 100 darab 30 kilogrammos bombát dobon a vörös kormánycsapatok táborára és azok között nagy pusztítást végzett.
Madridból érkező jeienié>ek szerint a kormánygépek viszont az északi részen bombázták a íe.keiok egyik táborát es egy benzinrukiárt sikerült is íeirobbantaniuk.
Genova, augusztus 13 Genovába csütörtök reggel, ujabb 960 ijieneküit érkezett Spanyolországból.
Madrid végzete betelt
Páris, augusztus 13 (Délután 4 órakor érkezett távirat) A Jourhoz érkezeti lisszaboni jelentés szerim Madridban volla-képpen nincs is kormány, mert Azona elnök u kormány hét tagjával a fővárosból Valenciába menekült, Marlincz Barris, a spanyol ;\'kortez elnöke egy gőzös fedélzelén Carthagoba érkezeti.
Leírhatatlan lelkesedéssel fogadta Nagy\' kanizsa város közönsége a két olasz különvonat ntasait a trianoni határállomáson
Feldíszített pályaudvar, olasz zászlók, magyar gyermekek viragüdvözlése — Az olaszok tomboló lelkesedéssel fogadtak dr. Szabó Zsigmond beszédét — Olasz dalarok a kanizsai pályaudvaron — Kóma, Palermo, Szicilia népe felemelt karral tisztelgett a magyar imádság atait
Csütörtök
17.30 Géczy-Fazekas Klára zongo. rázik. — 18.10 Külügyi flicgytxlóru — 18.30 Melles 1361a zenekarának tnxi sora. — 19.30 Ignácz Rózsa és K|ó* peczLBoócz Lajos szavaló-estje. — 20.20 A rádió szalonzenekara. — 20.55 Olimpiai hiradás. — 21.45 Hirek, idő-járásjelentés. — 22.05 Közvetítés egy fővárosi cirkuszból. Beszélő Turchányi István. — 22.15 Cigányzene. — 23.30 Beethoven: c-lm|oll vonósnégyes. — 0.05 Hirek.
Buda pad IL
17.10 Buttola jazz-zenekar mKisora, Bultola Ede énekszáknWvai. — 18.35 Szabolcska és Piroska. (Dr. Kprdos Albert.) — 19.40 Asbóth Gyu\'a táro-galózik. — 20.30 Hirek. - 21.30 Olámf-pial hiradás.
17.20 Zuber Mária szoprán énekei. — 19.40 Tarka tizperc. — 20 Rádió-cznekar. — 22.10 Tarka bécsi zenés dalest. _ 23.30 TáucU*öezek.
Vajami szép, lelket le emelő, ha olasz vonaton jönnek és Nagykanizsa ünnepélyesen fogadja olasz barátainkat. a trianoni nauuú.loiná>oi). Nem egyszerű udvariassági aníus, idegeniurga.ini módszer, h<ujem Nagykanizsa népe szivét viszi, huzzu iiycnkor a vasuii ál.omásra. Me.l csak szívvel lehel igy íogadni, ahogy mi, magyarok itt a végeken ioguu-juk o.a^z barátainkat, aakik legválságosabb óráinkban egy egész viuig színe e.oti mellénk áuouak és hiw vadast lenek menetiünk. Uiyanméiy és bensőséges kapcsoiat ,ez, ami a magyar eb az o.asz nemzet kozö«t feinia.l, amit eiszakilanl töobo nem lehel ea vniit éppen Gömcos Gyula minisztere Jiők mélyített ki annyira, linnepszámba megy egy-egy i.yeu fogadialas a nagykanizsai pá.yaud-varon. ,
iíyen volt a szerdán délután érkező két o.asz különvonat íogadta-tása is. Csupa sziv és meiegség, csupa\'lelkesedés és tiszta barái-ság, amit Nagykanizsa közönsége magával hozott._a pályaudvarra es ami láthatólag hasonló érzelmeket gyulasztott fel olasz barátaink ben-sejéLen, akik a nagykanizsaiak meleg fogadtatásúi tomloló lelkesedéssel viszonozták.
4.55 órakor futott \'be az különvonat a szépen, olasz motivu-mokkal feldisziieli nagykanizsai pályaudvarra, a zenekur olasz kiA ráiyhimnuszának hangjai mellett, a mit meghaiiván az oluszok, a kocsik nyitott ubiakaiból jnár messziről integetlek 6s éljenezlek.
Néhány pillanat és olasz vendégeink már a perronon áillak a zenekar előtt ós hatalmas
háromszoros hurrá l-val
köszöntöttek. Mikor azután a zenekar a Giovinezzába vágott, fellendültek a karok és néma lisztelgéssel emelve maradlak, amíg csak az utolsó akkordok el nem hangzottak, akkor azután kitört belőlük az olasz temperamentum és eja, eja, alallat kiáltásoktól hangzóit vissza a hatal* mas perron. Németh Jenő állami
tanitó magyai- ruhás leánykája virágokkai kedveskedeú az olasz hölgyeknek, majd a töobí magyar ruhás leánykák, cserkeszek vi> agokkal-haunozták el az olaszokat, akikéi szemmet láthatólag meghatott a magyarok lelkes iogaot.ilasa, leke-rü.t számos magyar jelvény a gomu lyukDOi, h«)gy villanás aluti gazdal cseréijen.. Azonban az olas^o* is viszonoztak a jeivénycseréi, főleg lastista jetvcnyertkel keuvesked»ek a magyaroknak. A ieg»zeineob ember, teslverüiés percei voltak e^ek.
A szónukemeivény jnei^etl a város képvise^eiécen dr. prajk István poigarnrcsieihelyei.es, gazdasági UUiacsnoK, dr. szaoó Zsigmond egészségügyi tanácsos, a hivatuios Szónok, a uD kepvise.eiéoen L. Carme igazgató. Oli voit a lendezo-ség részéroi dr. Szűcs László és dr. Ncmeth Lásziö iogalmazók, valamint Szekulia Jakab, a MAV részéről Maróthy Oszkár főintéző, karhatalmi parancsnok, Czégény Káro.y renaorioielügyelö.
„Magyarország tunujágot tett iiüsegerol 1M
Dr. Szabó Zsigmond olasz nyelven köszöntot.e vendégeinket, ukik Róma, Paiermo és Szicida vidékéről jöttek Magyarországba — közülük már sokan másodszor — es akik percenként lomboiö lelkesedéssel szukitolták léibe dr. Szabó Zsigmond gyújtó beszedét, ame.y a szivekhez szóit.
- Mé.ységes szereleméi és baráti érzéssel köszöntöm a trianoni magyar liutáron a nagy o.asz nemzet liajt, a mi barátainkat, — mondotta — akik elöször álltak me lénk egy egész világ ellenséges érzülete közepette 6b ukik mindenkor hitvallást tellek a jnagyar barátság mellett. Am a magyarok nem íe-ejtetlék cl ezt és akkor, amikor 53 nemzel a szankciók kérdésénél az oluszok el len volt, Magyarország egy világgal szemben is megmutatta hűséges barátságál és az olasz nemzet mellé állott. Most tudni fogják az olaszok Is kötelességüket a revízió
Olcsó vásár!
Szövet, selyem, mosó maradékok jó méretekben.
Itt a kedvező alkalom intézeti kelengyék beszerzésére !
Singer Divatáruház

kérdésében, mert a revízió kérdése most már aktuális. Nem lehet egy rossz békeszerződés miatt halálra sújtani egy o\'.yan kullurnemzetet, mint a magyart.
Igazságot kérünk, revíziót I
Éljen Olaszország, éljen a nagy Mussolini !
Percekig zúgott a taps, lelkesedem az oiasz Közoaség, számszerűen jó-vai töüb, mint 300 fó. Dr. Szabó varázserővé. lógta.meg az olaszok szivét és ula.t az olaszok abesszin győzelmére, amire ujuit erővel, or-kánszerűen tomco.t a lelkesedés, viharzott a taps, dörgölt az Evivva Ungherial \' Nem egy oszbecsavaiodoll férfinek könny szöKótl a szeineue. Nehezen i> ^i,e.eu ezt könny ne.kúi kibírni. Az o.aszok odamentek a .é, lépő dr. bzauót<.oz ös szorongaltak kezet é> osszecsokoaak és jhegkö-l szöiiiéK leikes olaszoarál bpszéoé..
iU o.aszok iiv,vecen ueuziíi NicOla konzul, a uopolavo.o romul eln^kj Köszönte meg a magyaruk iogud.a-ta^át, aki kionie.le, hogy mosi mán másoos^or joiuiek magyar íöldre az o.aszok, ukikiKk íeiejiüeieuen le.t a üiososeges magyar io.d, a 4>»agias Magyarország népe, akit annyira megi<aiu.lak Lesütni. Magyarország mindenkor szómiihat o^sz > barátaira i
lsieu, wldd meg a magyart l
És felhangzott a magyar Himnusz, imaszerüen szádt íei az ég > felé a lohász a zenekar hangszeiein... Hozz ivá vig esztendőt... Feilciidültek az o.asz Kaiok és tiszteletadással lia 1-gaiták végig a bus magyarok imádságát a magyarok Urahoz. Mintha minden keserűség, miauén magyar fájdulom utat tört volna. És oiasz barátaink megértéssel, némán, együttérzéssel hajigálták a rabmagyarok imádságát.
Néhány pi.liuiat és elindul a szerelvény.., , . \' \'
Me.eg tekintelek simogatják végig a\'nagykanizsai á.lomást, a íogaílits-ra kijött trianoni magyarokat, né* hány c«ók is jut a kedves magyur-. ruhás, vil ágszóró gyermekeknek, az egyik római napilap riportéie lekapja a megje.enlekel, a váixx* reprezentánsait, a gyermeksereget. Az olasz dalosok egy csoportja odaáll a zenekar mellé és rázendít egy pattogó oiasz nótára. Friss, üde, lialal hangok, csupa tűz, delejesség. Még egy hatalmas eja, eja és a többszáz főnyi vendégsereg ismét benn terem kocsijaikban. A vonat lassan meg-, mozdul, majd kiindul a pályaudvarról, mialatt újból felharsan zenekarunktól a pattogó ütemű, gyújtó Giovinezza... [
A nagykanizsai közönség felemelt karral, éljenzéssel, kendölobogtatás-sal búcsúzik a kedves olasz barátoktól. A vonat már messze van, de a nagykanizsaiak még mindig integetnek. Nem csoda, a szivek beszélnek itt némán, de sokatmondóan.
A második olasz különvonat
6.35 órakor futott be a nagykanizsai állomásra a már ismeretes ünnepi keretek között. Hatalmas szerelvény, mely „480 vendéget hozott Olaszhon minden részéből, akik élő hírvivői lesznek a magyar szeretetnek és magyar barátságnak. Ennél a vonatnál már nagyon sok közönség volt künn a pályaudvaron, akik páratlan melegséggel fogadták kedves olasz vendégeinket. Számos kanizsai közéleti férfiút, fenencieket, , rendőrtiszteket, közigazgatási tiszt-
I93C »UPMM\'ng 14
ZALAI KÖZLÖNY
Péntek, szombat, vasárnap a Városi Moziban az első magyar újdonság :
Csiky Gergely hB íl BUI Jl kJ 1% Klasszikus magyar vigjátók.
örökbecsű szinmüve I^IHSJ T Pl M 1*1 M Remek kisérő műsorral
Előadások pinteken 5, 7, 9, szombaton és vasára p 3, 5, 7, 9 órakor. Péntek 5 órai előadás filléres.
viselőket, stb. láttunk a perronun. A város gondoskodott arról, hoi.-y a bájos o\'asz hölgyek csinos virágcsokrokat kapj inak cm\'ékill trianoni Nagykanizsátó\', amit magyar-ruhás leánykák, cserkész fiúcskák osztottak szét és amit az o\'asz hölgyek nem egyszer cuppanósan szal-diroztak.
Dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsa most még az ;lőz3bestédén is túltett. Az olaszok " szinte minden mondatál tetszésnyilvánításukkal félbeszakították, könnyekre-rcgte\'< « magyarok, de könnyek az o\'aszok arcán Is Nem e^ys/er c-<y-emberként zugolt a hatalmas tömeg :
„Igazságot Magyarországnak !"
Aki nem volt künn a pályaudvaron, sajnálhatja.
Az olaszok nevélen Ferdluanc\'o Rocco államtanáicfr\'os köszönte meg a szívélyes fogadtatást, kijelentvén, hogy soha sem"fe\'ejtik el a magyarok hűségét.
A pályaudvari ünnepély még sokáig fog rezonálni a nagykanizsaiak, de különösen- az olaszok szivében, akik magokkal vitték a nagykanizsaiak szeretél.
Csütörtök délután 6.3* ón kor ujabb o\'asz különvonat -érk-zik Nagykanizsám, 10 perccel később egy további különvonat.
Nagykanizsaiak, hozzátok el magyar sziveteket o\'asz barő\'ainkm l\'ó fogadására
fi.*:
Jó tündér
Molnár FCronc kitűnő sz!nm/Avo az amierikai rendezők szemüvegén ál elevenedik öj|cg a vásznon. Rudaj>esti történetnek rajondja az iró, de megtör-lénhetlk akáimelvik na-\'y városban. A fihtícn is csak annyi a budapesti hangulat, hogy cigányzenés mtigyaros vendéglőbe mf-nnek vacsorázni. Hz azonban n<taf von le semlpfit a fUm értékéből. A rendező kerek egész, ölindvégig kedves és szórakoztató filcet készített u Jó •ündérből. \\ téma kedves, szinte költői és ezt a Tüm ügyesen viszi át a vászonra. Margaret Sulllvan a jó tündér szerepében a kedves szépség s a tiszta naivitás Megtestesítője. Partnere HcrlicrUgfcfr schalt a kitűnő szinész kifogástalan A film1 azonban minden alakot pom-san rajzol injeg. Figurái elsőrendück. PlvCzetes szép fi Ital
Mellette Darvas Lili nagy filnnjél, Ilaskircscv Mária szerelmét mulatja be a mfozi. E kitűnő filmről már megírtuk, hogy élmlény. A kisérőmüsor is említést érdemel, amennyiben egy \'nedves kis rajzos \'ilml-\'t látunk, a híradó pedig az olipupiászra visz el ben-"üuket nár ^ercrc.

- LAKBERENDEZÉS a mai pénz szüke mellett ls mindenki részére Igen olcsón beuzerezltftő Kopatein Lipót Magyarország legnagyobb butoráruhá iában.
iardcsapatunk eddig minden eííenfelét legyőzte
Vizipólózórnk is szaporították győzelmeiket — Myolcas-unk a döntőbe került - Nölgytornászaink bronzérmet ezereztok — Hői 4 X \'OO-asunk a döntőben — Szépen indulnak a magyar lovasok la — Ökölvívóink közül hárman jutottak tovébb
Csütörtökön a magyt szliuk kép-vislíji csakftem minden versenyszám ban, közel 15 helyen és időben mérték össze erejükel a néjx:k berlini nagy versenyében.
Legszebben vizipólócsapat.mk sze repelt, amely 8:0 (3:0) arányban legyőzte Hollandia csapatát. Ma a ■ magyar csapat a franciákkal mérkőzik, holnap, pénteken délulán pedig Németország csapata \'esz ellenfelünk. Ezt u dönlöjellegü mérkőzést a magyar rádió is közvetíti.
A szerda délutáni és a csütörtök délelőtti élményeket nz alábbiakban adjuk :
A 400 méteres férfi gyors iszásbnn is fehér uszó győzött a japánok előli. Az olimpiai bajnok az amerikai Medlra \'elt 4 p 44.5 mp-es Idővel. 2. Utó (japán). 3. Maklno (japán) \'
Igen szépen szerepeltek evezőseink is. A k >rmártyos kettősben a Győri Magossi, Mo\'nár kormányossal az első előfutamban a németek és o\'aszok mögött harmadik lett. Reményfutamba kerü\'ne, de nem Indul, meri a kellős erejét a k >r-mányosnélküli k^tös döntőjére tar-togalja.
Kormányos nyolcasunk (Olaszország és Kanada csapata elölt első helyen végzett az előfutamban és n
döntőbe kerü\'t. A magyar sziekot a
Hungária nyolcasa képviseli.
Az egyes versenyben Ko\'.ma negyedik \'etl és kiesett.
A kormányosné\'küli néeysünk negyediknek érkezett be az íven erős előfut untan A md remény- I futamba került.
Est; hirdették ki a hö\'gy o-nás\' >k eredményeit. A magyar csapat har- j
madik lett és ezzel bronzérmet szerzett Magyarországnak.
Ökölvívóink közül hárman, Harangi, Frlgyesi és Nagy szép győzelme Ik után a torna harmadik fordulójába kerültek, Szigeti kieseit, de a három magyar bizakodva néz további mérkőzése e\'é
Női 4x100 as stafétánk negyedik lett az előfutamban, de mint jobb ne.gyedlk, a döntőbe került.
Kardcsapatunk igen szép győzelemmel kezdte meg versenyét. Mint ismeretes, a dánokat 16:0 arányban vertük meg, este pedig az urugtiayak felett arattunk 14:2 arányú győzelmet.
Csütörtökön délelőtt a német csapattal kerültünk szembe és szép mérkőzés során 15:1 arányban vertük meg a németeket. Ugyanilyen arányban, 15:1, vertük meg Hollandia csapatát is.
A többi kardcsapatversenyek eredménye :
Qlaszország—Ausztria 9 :7.
Lengyelország-Franciaország 10:6.
Amerika—Hollandia 9:7.
Magyarország lapzártakor Amerika csapatával mérkőzik.\'
Csütörtökön délelőtt kezdték meg a lovasmérkőzéseket is. A magyar Pados Ficsúr nevű lován hibapont nélkül kitűnően szerepelt.
A 40\'l-as hölgyuszásban a dán Svéger 5 p. 28 mp. idővel olimpiai rekordot állított felj a magyar Har-sányi Vera, a második előfutamban pedig Biró Ágnes 4—4. lett.
Az 1500 méteres úszás elődöntőjében a magyar Augyal hatodik lett és igy kiesett a további küzdelemből. A versenyt a japán Isiha-rada nyerte.
Vé^OSi NIOZ*|4. Még ma csBIOrtakSn I
I. Újdonság 1 Molnár Ferenc színmüve:
■ Á TÍliini^SJ* Főszereplök : Martfaret Suliivá JU 8 líHUI-in (8 Herbert Marsliall.
I). Darvas Lili nagy filmje:
báskihcsev mária szerelme
Partnerek: Hans Járay, Attila Hörblger. Előadások kezdete 5 és 9 órak< r Az első előadás mindkét napon fillérasl
A toronyugrás női bajnoka, mint délben jelentik, az amerikai Hild kisasszony lett.
A magyar kardcsapat a döntőbe került
Brlin, augusztus 13 (Lapzártakor érkezeti) A magyar csapat utolsó ellenfele az USA volt, akit 12 :4 arányban győzött le. Ezzel a magyarok a döntőbe kerüllek.
Berlin, augusztus 13 (Lapzártakor érkezeit) A 400 ra hölgy gyorsúszás előfutamában 2-ik lett Sóli Boriska, az 5-lk előfutárában Biró Ágnes 4-lk lett, az 1500 m gyorsúszás első előfutamában 6-ik lett Angyal István.
Szent Ferenc lll.-rend-jének nagygyűlése Ihárosban
A zala—somogyi katolikusság hatalmas megmozdulása lesz Szent Ferenc Ili-rendjének nagygyűlése, amit Ihárosban tartanak a nagykanizsai szent fcrcnerendiek rendezésében. A harmadrendlek nagygyűlésének részletes programja a következő:
Augusztus 19-én este 6—7Jg rendi testvérek -és zarándokok érkezése.
Este fél 0 órakor: Szent Ferenc himnusz. Andó Mihály helybeli ter-ciáríus plébános üdvözlő beszéde; Szentségkltétel.
Kslc <)—10-ig: Szentóra. Tartja P. CZlrfusz Viktória ferences plébános ós zárdafőnök.
Este 10—11-lg: Keresztúti ájtatosság. Vezeti Padányi Sándor inkcl terciárius plébános.
Este 11-—12-ig: Ferences szentolvasó. Előlmádkozza Kukorácz. István tót szerdahelyi terciárlus plébános.
Éjfélkor; Gyertyás körmenet a leg-méllóságosnbb OHárlszentséggel. Dr. P. Horváth Athanász ferences hittanár, III. r. igazgató szentbeszédet mond. Körmenet után beöltözés, fogjulalom-moguiitás, felajánlás.
Augusztus 20-án reggel 5 órakor: Énekes szentmise az összes résztvevőkért. Közős szentáldozás. 0, 7. 8 és 9 órakor csendes misék. 9 órakor ájtatosság a temetőben a III. rend összes elhunyt tagjaiért. Tartja Viola József l>elcznai terciárius plébános. . Fél 10 órakor.- Ünnepélyes istentisztelet édes magyar hazánkért. Ma-gyar himnusz.
Fél 11 órakor: Terciárius nagygyűlés. Dr. Poltyondy József városi ai-ictfvző megnyitja á gvülést. Szónokok: Vida ftelzus III. rendi tanácsos: Miért vagvok tagja Szent Ferenc Hl. rendjének? Dr. Ralázs Rezső ügvvéd: Szent Ferenc III. rendje és A katolikus öntudat. Lesz János esperespléb.ínos, III. rendi igazgató: Szent Ferenc III. rondjo és a katolikus akció. Gyűlés végén P. Czlrfusz Viktorin ferences zárdafőnök-plébános pápai áldást oszt. Pápai himnusz. f
Éjjeli szállásról és gyertyáról gondoskodva van. Kedvező gyónás! alkalom. Résztvevők teljes búcsúban részesülhetnek. Rővebb felvilágosítással szolgál a plébánia.
— A nevelőintézetekben Jól Ismert,
kitűnő mluőBégll Schütz-kelengyével küldje iatózetbo gyermekét.
ZALAI KÖZLÖNY
HWfl aogutttut 14
A kedvcatíény Igénybevételénél külön igazolásra szükség nincsen, taicrl a kn^nel kedvezményt az utasok menet, térll jegyek alapján vehetik Igénybe és i>edig a visszautazásait csak az eredeti felszálló állokrtisra.
A Visszautazás legkorábban aug. 20-án déli 12 órátó\' kezdve tőrtén-helik és pedig akként, hogy azok, akik 100 km-nél nagyobb távolságra eső eredeti felszálló állomásukra utaznak vissza, az utazást augusztus 23-án legkésőbb a halárnap 21. órájában kelt a Máv és a kezelésükben lévő vasutak vonalain befejeznlök.
A Szent István-heti ünnep alkaimtí-ból Budapestre érkező vidéki utasok egyéni és csoportos elszállásolását
Budapest Székesfőváros Idegenforgal. j mi Hivatala.(Budapest, V., Deák Fe-renc-utca 2.) intézi. Mindenféle elszállásolási ügyben közvetlenül ebhez a hivatalhoz kell fordulni, mMy a Szent István-ünnepségek tartamai alatt pályaudvari kirendeltségekéit állit fel, amely kirendeltségek augusztus 15-tői 20-ig teljesitenek szolgálatot a pályaudvarok és hajóállomások érkezési oldfflán. Ugyanezen idő alatt az Idegenforgalmi Hivatal V., peák Ferenc-utea 2. szám alatt levő\' hivatalos helyiségében állandó, éjjel-nappali insjK\'kciós szolgálatot tart, hogy tnTnden szükséges tanáccsal és útbaigazítással rendelkezésére állhasson a Szent István-hót látogatóinak.
\' biztosítót indult Balatonberénybe
egy Ilyen üdülési kirándulásra, -köztük 47 leány dr. Béres László kerü\'ell pénztári ügyvezető személyis vezetése mellett. Külön csoportban voltak a fiuk, külön csoport-ban a leányok. Mint ÖMk\'űte-. segitö | társ, nagy szerepet töltött be dr. P. | Horváth Athanáz ferences hütanár, a tanoncifjuság melegszívű párlfo-gója, aki eddigi munkásságával a I tanoncok körében már fe\'kelleLe az I illetékesek fieyelmét é> akli mosl is \' egy tanoncoíthon fe\'álliUtsára törekszik. Ilyen vezetés mellett elképzelhető, milyen volt az OTI ifjúsági kirándulása. A kirándulás résztvevői
4
A Szent István-heti ünnepségek
A budapesti Szent István-heti ünnepségeket illetőleg a következőkben tájékoztathatjuk közönségünket:
Augusztus l-l-löl 25-ig: Az ünnepi program kiemelkedőbb eseményei a Gyöngyös Bokréta előadások a Városi Színházban. Esli előadások: augusztus M-től lü-ig, továbbá 2l-\'ő» 25-ig fél 8 órai kezdettej, délutáni előadások augusztus ll-én, 2Q án és 23-án 3 órai kezdettel. Az előadások Kei-elében a Magyar Bokréta Szövetség főldmlüves csoportjai roMgyar népdalokat, táncokat, népszokásokat Mulatnak be nép-
viseletekben.
Auguszlüs 19-én délután 0 órakor Magyar Anyák ünnO|>e az Uj Városháza közgyűlési teitnlében.
Augusztus 20-án, Szent István napján reggel 8..\'K) órakor: Szent Jobb kóum\'net a Várplébánia templomból. A kóitnK\'netet Serédi Juszlinián dr. biljornok-érsek, Magyarország hercegprímása vezeti. A körmenet a Palota, soron, a Szent György-téren és utcán, a üisz-téreu és a Tárnok-utcán át vonul a budavári koronázó főmmlplomba, ahol a köikn\'-\'nctet vezető hero\'gpri. luás ünnepi nagymisél pontifikál.
Az ünnepi s/.eaíknf.sével egyidejűleg a Szenlhárotm|;ág-téren és a Kapisz-trán-téren szenlknftse és szentbeszéd lesz.
A Szent Jobb körtaenelet az Actio Gatholicu rendezi és aki közelebbi fel-világosítást akar, vagy a köikní-uet csoportjában részt akar venni, annak az Országos Szervezési Bizottsághoz kell fordulnia (Budapest, IV., Ferenciek tere 7., III. lépcső, I. OnX-\'let. Telelőül 1-8:0-13. .
Este 7 órakor könyörgő litánia a Gellérthegyi Szikbikttí.ílomban, este fél 10 órakor látványos tűzijáték « Gellérthgyen.
A kereskedeVni; miniszter u Szent Islván-ünnCiH\'krc Budapestre érkező utasok részére 50 százalékos nfcnetdij-kedveztafínyl engedélyez. Ezt a ked-ve2híényl azok az ulasok, akik Budapesttől 100 ktal-néi nagyobb-távolságra eső álkymtísokról utaznak Budapestre, folyó évi augusztus hó 17.-nek 0 órájától igényelhetik, azonban csak oly vonatoknál, amelyekkel legkésőbb uug. 20.-nak délelőtt U órájáig Budapestre megérkeznek.
HALLÓ, BERLIN!
5ZANTÓ OYÖRQY REQÉMYE 18
— Kélezer dollárt kaphattam volna érte, mormogta a kinai. Most megehet-in\'m, do ahhoz is öreg. Mindig a fél-szomtére fog vigyázni. Már az első mérkőzésnél vége.
l)e ; InKkor letette u ketrecbe, egy gyönyörű, knUgas fehér nő állolt előtte.
— Ez a hölgy M\'k\' akarja venni l.alaut -- mion.lta egy tengerésztiszt.
A kinai Mosolygott. Biztosan nem vélték észre a küzdeUM "közben, hogy tori történt Lalannai.
— Kétezer dollárért adoM a fenséges égi arculalu hercegnőnek, gőrnyedez\\-o a hálától, a»nérl fönséges tekintetét nyomorult kakasomra kegyeskedett irá nyitani. r
— Talán Ilonán tartományból való vugy, hogy ilyen szé|>en beszélsz?
A nugy lárMlban alig érlelték egymás szaváit
— I)c, külőnl>en, talán ekmit "z eszed? Hiszen jól láttuk, hogy Lalán a félszOmél elvesztette. Az első küzde-Kroben vége. Mindig a mc^gmaradt szemére fog vigyázni. Már ismerem az ilyet. Miért akarja Megvenni, my-
lady ?
— Mert győzött - Mondta Adoré. -A győzelmet mindenné\' jobban sze-relrtn.
És két gyönyörű sz«Me csillogott, orrcftnq>ái kitágulva itták a vérszagot.
XIV.
I.ea mkuf találta túlságos yi elegánsnak a klubból, ;vn*;Kbc legújabb is.
A nagykanizsai
Megemlékeztünk a nagykanizsai OTI üdültetéséről, nyaraltatásl uk-clójáról. Az OTI üdültetési és nya-ra\'.tatási akciója ujk.\'letü dolog és voltaképp.n Kozma belügyminiszter gondolata, aki u kormány nagysza-básu egészségügyi reformterveivel kapcsolatban különös sulyl helyez a magyar iparosjfjuság gondozására, testi-lelki egészségére, fejlődésére. Nagy szociá is gondolat és nemzeti érzé-s diktálta ezt a miniszternek, aki e\'scsorban az OTI kereté-ben kísérletezett ezt megvalósítani. A próba kitűnően sikerűt, a mint ezt már a beérkeze t jc\'cnté-sekből meg lehet állapítani és a belügyminiszter a jövő évekre nemcsak rendS7ere3Í\'eii. de nagy nu\'rv-ben kiierjeszteni kívánja Nem kis do\'og ez, amit a belügyminiszter az iparos nemzedék érdekélen tesz. Hiszen éppen a legelhanyagoltabb rétegről van szó. Hogy a tanoncif*
tnerősc felvitte. I)e csakhamar benne volt egy j>okerparli sodrások kellős közepében és mok igen ért rá mást Vntegfigyclui, mint partnereit.
Jobbkézfelöi szép, szőke hölgy ült, finom\'szabásu délutáni ruhában, szemben paposkülsejü, rózsásarcU amerikai öregiu*, balról feketeruhás szikár, éltes hölgy, a mjigisrai^gu katonatiszti ö»v0gy típusa.
I.ea észrevette, hogy kísérője hol mögéje ül, hol eltűnik. A szép szőke nő kelliTOMh-nüt niély hangja is ide-gesilette.
Az amerikai bácsi blöffölt. Lea nem-sokára kilajKiszlalta jálékknlodorát és néhányszor jókora bankot sepert be. i)e félliz óra lájban egyetlen uilirka oélkü\' állt Tel az asztal mWkől.
— Alaposan cserbenhagyta a szerencséje - mmidla cinikusan a festő.
Lea Monien nézett a szeméi*\'. A pénz miig fájt neki, de az a cinizmus még jobban. Egyszerre tisztán látott.
— Slepper! — sziszegte. Aztán gúnyosan ml nulla:
— Maga festő? Dehogy. Egyszerit kis slepper. Ne gondolja, hogy min tudtam. Csak azért jöttein, mert kíváncsi voltul!*, hová vezet. Es most, a pénztMct akarom. Nemi vagyok az az ostoba liba, akinek gondol. Nem félek j.em a botránytól, sem a rendőrségtől.
Emberek jöttek-mentek. . Senkiscm figyelte őket, m|a-t a bárkin partner\' már nem volt sehol.
Nagyon téved, asszonyukul F-n
l.udwig l\'asendonck feslőkn\'üvész va gyok. Ha telszik, csapjon botrányI. Bámlnézve csak annyiból kellemet kp,
OTI üdültetése
Juság ls évenie kikapcsolódhassák a iMbotmunkábó\', hogy rövid időrs, vasárnaponként ók is élvezzék az Isten a\'kot\'.a természet pompáját, hogy néhány órán át ők is Embereknek, isten \'eiX\'inlményeirek érezhessék magukat, akikkel foglalkoznak, akikre a magyar állam vigyáz, őrködik, akiket megbecsül.
Soha jobbat, kívánatosabbat, szűk. ségesebbet és cé\'szerübl>cl a belügyminiszter nem végezhetett vo\'na, mint amikor az OTI keretében, annak anyagi fedezése mellett megindította az Iparosifjuság üdültetését és nvaraltatását. A fontos egészségvédelmi szempontok mellett magasabb nemzeti és szociá\'is szempontok is vezérelték A Gömbös-kormány minden társadalmi osztály, minden réteg kívánságait igyekszik magáévá tenni és a lehetőséghez képest segíteni.
Nagykanizsáról 140, 17 évm aluli
m<\'rt én vezettem be a klubba. Kér-l<tn, jöjjön a mülennCml)e. Mindkettőnk számóra jobb lelt volna.
I.ea egy jKTcig nem/ felelt. Azlán gyors elhatározással knÍJndta:
— A műtermébe? Még mosl is fel-" mehetünk. Ha ugyan létezik az a mü. lerem.
— Létezik. Engedje rnTg, hog>- a klub büfféjében valami, kis harapnivalót szerezzek, aztán indulunk.
Eltűnt a vendégek egyre súrüsődn lr.n*\'gél:en.
— Most szökik — gondolta Lea.
De Iüisendonck csukh-.kníii\' megjelent cs(,kn|iggui a hóna alatt.
— Indulhatunk.
fcLttrt.\'utek. I-\'asendonck átvágta magát a gyalo((]árü e*nl\')erhullámain ésv fültyentelt ejö\' taxinak. Ain\'ikor I.ea beüli, odakiáltoU az Utca ezerhangu zsivajában:
— Mingyárl ilt leszek. Csak italról gondoskodoím
— Ellünt — gondolta I.ea. — Most szókik.
I)e l\'asendonck csakhaknlír isméi előbukkant, két üveggel kezében.
— Mehetünk. charlot,enburger
Chaussé.
AtaVikor a líftljen vollak, Lea titkos borzalmakat \'átolt egy- percre az ismeretlen szemében. Azlán mosolygott a rowmtikus gondolaton.
— Kalandor? S\'epper? Nem1, egyik sem, csak egy kis pacsmagoló. Nem Is mer majd levetkőztetni. Csendéleteket fest. Gitárral, legjobb esetekben maszkokkal.
A Millerem kedvp volt. Szegénységé tette kedvessé. 6s Lea ttteglei^tten
testben-lélekben felüdülve érkeztek haza, hogy teljesen felfrissülve fel-vegyék megszokott munkájukat.
Ugyancsak hazaérkezett a Balaí-tonszabadiban két héten át nyaraló ifjak csoportja, nkik teljesen cser-készmódra éltek, pompás nyaralta-tásban és pihenésben volt részük és élvezték a magyar tenfjer áldásál.
A kirándulások és üdültetérek .egész szeptember vétjélg tovább folynak a nagykanizsai OTI kerü\'et-nél.
A nagykanizsai OTI k?rü\'et különösen sikerült nyaralási akciójánál meleg elismeréssel kell megemlékeznünk dr. Bé-es László intézeti ügyvezetőről.
Prognózis; Élénk északi és északnyugati szél, több helyen esö és néhány helyen zápor.
Naptár: Auguaztua 14, péntek. Rom kat. Özséb. Protestáns Özséb. Izraelita Ab hó 26.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a Fekete Sas gyógyszertár Fő-ut 6. és a kiskanlzsai gyógyszertár.
nézte a vásznakat. Hiszen ez az eimlbcr tolég ujat tud adni.
A festő terített. A rajzasztalt sárga csomfagolópapirrai \'húzta át, u szomszédos fürdőszobában két tányért és kél poharat kulcsolt és törölgetett ragyogóra. A kél palackot pedig kilelte a knüleremabl.ik külső párkányára.
— Elég hideg este van. Lehűti a Henckel l.
— Némtet pezsgő — uevelett Lea. —• Biztosan uz utolsó pénzén vette. Noml bohém. Inkább egyet vett volna, de franciát.
Falatozlak. Leának eszébe julottak diákévei, a hideg vucsorák papiroson tálalva, p.s egy orosz diák, uki hátal)-zatlanu\'. eile a felvágottat. Tekintete l-\'asendonckra tévedi. Mit is várhat öltől, színeken ós vonalakon kívül?
Pezsgőt \'ittak. A hideg ital mleiefcifctt. A képek uj értelml-\'t nyertek. Lea Mappákban turkált. Linoleummcl szelek ékei, görbéi, foltját beszéltek vő-rösben és feketében, litográfiák szeszélyes kn^sgyél jelezlek megérzésekel, Hüvelyek a dolgok mögé látnak. Krétarajzok és akvarellek finoínlkodtak a villatabskórte lejüvegének kellemes fényében.
I-\'asendonck taíUrózpipából pöfékelt. Lea észrevette, bog}- nem| őt nézi. A mennyezetre bámul. Egyszerre valamj feszültség érződött. A csendben élesen hallatszott a papírlapok, mPppák zize-gése, mintha uz utca hangjai mcígszün-tek volna létezni. Valami, furcsa csend feszült, wíiut sima jégréteg. A festő hangja husitolta ketté.
(Folyt köv.)
Hagy és sok előny! biztosit mM. ha isiiaysil a
Mezöqazdasáp/ Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
Érdeklfidii\' lehet: C«engery-ut 4. alatt.
Iroda: Teleion 197. NéplakarékpénztAr R.-T-nél. Teleion: 20. éB 126.
103$. augusztus 14
— (Anyakönyvi hirek)
Nagykanizsán nz cbxy.ift liélcn (i gycimfck szüleiéit, 4 fiU 2 leány: llolccz József napszájnjjs ós Kis Teréziának rk. fia, Kuzpjji János kőműves segéd és Oláh Teréziának rk. leánya, Gregor Sándor szabó és KumH-novics Erzsébetnek rk. fia, Dávlílovics József földmlüvcs és Vas Móriának rk. fin, Wuschcr li2ía cipész és Juta* brils Rozáliának rk. fia, Nyilrai István rendőrségi kézbesítő és Varga Máriának rk. leánya. — HaUJozás 8 történt: Skoda György földlmlüves rk. 50 éves, Matolics József fölu|m|üves rk. GO éves, Tizedes Ferenc nyug. vasúti főkalauz rk. 71 éves, Kósu .Nlagdolna rk. 3 hónapos, Orsós Terézia rk. 11) hóuapos, (iöles Iml.\'c rk. 13 napos, Grozner Vendel napszátnlos rk. 55 éves, Marti-necz József hentes segéd rk. 50 éves.
— Házasságot kötött ti pár: Halzsa Károly frnügántisztviselő rk. és Hóbor Margit (elv.) rk. Szoonfjaihely, Csaba József középiskolai tanár ág. h. ev. Sopron és Horváth Piroska ág. h. ev,, Bánáti József tanító rk. Higyác és Gálos Magdolna rk., Iván Józscl na,p-szátnios rk. és Gazsi Mária rk., Kovács György kovács rk. és Kovács Erzsébet rk., Horváth István talunkafcl-ügyclő rk. és Péntek Erzsébet rk.
— (Augusztus 20-ára halasztották a balatoni remónytüzek moggyuj-tását)
Eredetileg ugy volt, hogy augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján gyújtják mf.-g a Balaton körüli part-részeken a rip&uylüzeket. A lárstór-vényhatóságokkai történt ta^gá\'lapo-dás folytán azonban mfjsl a rcméhy-tüzek knieggyujlását aug. 20-ára, azaz Szent István napjára halasztották, am,-kőris az eredeti tervvel egyező\' időpontban gyújtják taf-\'g u "Balatoni re-nVjnytüzeket, ugyanazokon a pontokon.
= Sillv«: 4 kg jó é/ett, egészséges és kendővel szárazra törölt szilvát magjától megtisztítunk, 1 kg. cukorrul megszórunk és fedett edényben egy napig hűvös helyűn állni h..gy]uk. Másnak tiszta rózüstbeu puhára főzzük és a ttlzről levéve, egy csomag dr. OETKER-félo befőx«port keveiUllk bele. Azonnal üvegekbe töltjük és ha kihűlt, rum, arak vagy szeszben áztatott papírlapot fektetünk a tetejére, melyre kevés dr. OETKER-féle bef«x«-port hintünk és hólyagpaplrral légmentesen lekötjük.
— (Hogyan állapítják meg,* kisipari jelleget)
Bornctr&szu Géza iparügyi miniszter legutóbb érdekes leiratot intézett a kereskedelmis és iparkamarához a kisiparosok közszállitási kedveztalínye ügyében. A leirat mindenekelőtt kifejti, hogy a közszállitási szabályzat
BAtAI KOZLON*
közszállllásoknál a kedvezlmfényekre jo gosító kisipari jelleg W?gállapiiásál azért kötötte az utolsó öt évben végzeit Munkák 30.000 pengős értékhatárához, knt\'rl a munkáslétszám\' alapján a kisipari jelleg tnf-gállapilás 1 az építőipar ban elfogadható crethnC\'iiyre nem vc-zelhet. A "míinkáslélszáma meghatározása egyéb iparágakban á/. év miin-kaévadszakábün alknlmiizoll műszaki tisztviselők, szakhif.inkások és segédek állagának figyelt™ levételével löit.\'nik. Az építőiparban azonban gyakran fordul elő olyan eset, hogy nagytőkével ml.lködő épitőmesterek az egyik évben igen nagy munkáslétszámmal jelentős éi)itkezéseket végeznek, trfijd VnKs években egyáltalában nem építenek és hiHinkást sem alkalmnznak. A Inankanélküli életben tehát niunkás-létszi\'.lni hiányában ilyen nagy tőkeerejű cégek is kiválthatnak a kisiparosi jelleget igazoló ipartestületi igazolványt és számot tarthatnának a kisiparosi jelleg alapján a közszállitási kedvezményekre.
•=» Nagy forgalom Singer Dlvatáruház olcsó vásárán I
Gaxfflrda nyitva reggel (5 órától este 6 óráig (héttő, szordu, péntek délután koddun egész nap nőknek).
A SchQtx-kelengye tartós Ói Jó, ára móltányos, aki csak használja, dicséri.
Gyomor és bélbajoknál, a máj és az epeutak megbetegedései
nél, reggel fdkeláskor egy pjh r valódi „Ferenc József" keserűvíz korlyoiiKént elfogyaszlva remek ter-mé8ielalkolla h>nhajlól Az orvoíok ajánljík.
— (Elkapta a gópszljj)
Uerzsényi Gyula dióskáli lakos saját gépével csé|>eTt. A hajlószijat akarta kicserélni, a mnlort azonban nein ál-litolta le, a szíj elkapta karját, csavart egyet jobbkezén és a szerencsétlen iimbcr máris eszméletlenül kitört karral terült cl. A keszthelyi kórházba
szállították.
=> Intéretl kelengyéket nagy gyakorlattal állit össze Slnger Dlvatáruház.
— Ax Ollmp á»x
tnfinden |H)inpája, érdekessége, jz-gahn\'i megelevenedik azokon a ké|>c-ken, amelyeket a Színházi filét Berlinbe küldölt foloriporlere, Gyenes János küldölt e héten a lapba. Csík Ferenc, Csák Ibolya, f.őrijicz, J^fpálliy, Z<m\'>ori diadalmas küzdclim^képck-Ih\'h láthatók az uj szásuiíban, melyck-héz Pataki Károly, a lap Berlinbe küldőit sporlludósilója szájnloi be az oljmípiász magyar eseményeiről. Sok cikk, érdekes mbzirovat, irodalmi élet, egy hároWíelvonásos darab, kottamel-léklel, :t2 oldalas gycrra.-klap, fit oldalas rá d ión j ság, kéz.munkanielléklct van még a Színházi Életben.
h
Nagy érdeklődés előzi meg a szombati városközi ökölvívó- és birkózó-mérkőzést
Ismeretes, hogy szombaton, aug. 15-én (nom vasárnap, mint az előző híradásokban volt I) a Nagykanizsai Torna Egylet és a Nagykanizsai Levente Egyesület vendégül látja a délnyugati kerület legjobb birkózóit ós boxolóil. Az NTE és LE kombinált a városközi knl.Tközéscn a pécsi Máv birkózóival és ökölvívóival mféri össze crejél. llt lesz többek között a 8 birkózó pár közöli Saltftním és MüUcr is, "mindkettő országos junior bajnok és igy kömény küzdelmei igér a kani-
zsaiaknak.-
A boxvcrsenyben érdekes lesz északnyugat és délnyugat bajnykamak találkozása két-két Itíírkőzés keretében Különösen kUtn^ljük Kovács II. (Pécs) és Parti (Nagykanizsa) mlérközésél, a m\'.\'ly egész bizonnyal kifogástalan klasszisu üKérkőzés lesz— bármelyik győz. ftcottéljúk Hzonban, hogy\' a zalai ököl és kar tnfegmulntja teljes tudását és nitoí kell szégyenkeznüfak. A Inlérkőzés cslc hét órakyr kezdődik az Iparoskór omlolelí termeiben.
A Soproni Vasutassal játszik I szombaton az NTE Nagykanizsán
Az őszi bajnoki fulballszczon be- . vezetőjeként lejátszásra kerü\'ő barát- | ságos mérkőzések legértékesebbje lesz a Nagyboldogasszony napi Soproni Vasutas SE—NTE barátságos mérkőzés. AlmSnt vasárnap a Zalaegerszegi MOVE—NTE íriérkőzésen láthattuk, az NTE — bár szezon elején vágjunk — tolégis biztató formát árult el. A csapat e héten is kotafrjly tréningeket
vett, hogy taíéllókép képviselje Nagykanizsa futball sportját Nyugat nagynevű, állandó bajnokaspiránsával, a Soproni Vasutassal szetnfcen A soproni csapat a nyugati futballkultura kiiSiidcn szépségét felvonultatta a tavaszi szezon elején Nagykanizsán, ütnii-kor fölényes játékkai 8:2 arányban győzött. Egy bizonyos, hogy a soproni csapatnak n<*nl lesz ezúttal olyan könnyű dolga Nagykanizsán, mlint tavasszal volt.
A taitérkőzés iránt nagy érdeklődé.* nyilvánul tai|eg.
A gyümölcs élvezése
a mai Idők táplálkozási rendszerében olótórbo került. Hogy tehát n tói Idejóro la ollásauk ninguukiu olesó bolótt és gyUuiölcsiazol. nt okos háziasszony ui óvtlzedok öta bovált (
Dr. OETKER-féle befőzőport
használja. í
A bofézésnól ügyolnl koll arrn, hogy í» bofózóport no fózztik, hanoin csak feloldva keverjük belo n forró masszába. 6 kg. kószlimónyhez l csomag Dr. Ootkor-félő bofózóport használunk.
A Dr. Ootkor-fólo tefózópor | mindou ftlezerlizlotboD kapható.
— (Slesta Sanatórlum)
Budapest, I., Ráth György-u. 5. a f/5-vároB egyik legideállsabban fekvő éa orvosilag legtökéletesebbon felszerelt gyógylntézeto. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen Kémiai és mlkros koplal laboratorlum. Elektrooardlo-graph (8zlvvlzagáló). Krógh féle alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Enteroo-leoner (bélfürdő). Modern vlzgyógyln-tózet. Orvosilag vezetett vlllanyüzemü konyha. Elsőrendű ellátási 9700 négyszögöles park I Olcsó árak I
— Ole.ó váiár Slnger Dlvatáruház-
ban.
- (llélycgOyiljlOk találkozója) ttét. főn délután 0-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermébea
1ÉÉ!

2002/1936. P. M. rendelet alapján készlllt
Vámfeljegyzésl-
vagy
VámcsErekttnyv
(Szállilási bárcakOnyv)
hiieleaitve P 3*20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
Nagy nyári maradék vásár még aug*. 17-ig meglepő olcsó árakkal.
Intézeti kelengyék, paplanok, flanelltakarók, vásznak a legnagyobb választékban, legolcsóbban Kirschner Divatáruházban.
fALAl KÖZLÖNY
1936. augusztus 14.
Értesítés I
Szives tudomására ho^orn a nagyérdemű közönségnek, hogy ar azelőtt Fenyvesi és Bárány néven menő
itt. fikszeik és látszerész
üzletet átvettem, mely alkalommal biztositorn a mélyen tisztelt vevőimet a legprecízebb kiszolgálásról.
Kérem a nagyérdemű közönség további szíves pártfogását
Teljes tisztelettel
Bárány István
aranyműves, óra és látszer-kereskedö. Horthy M.-«it 3.
APRÓH1IDKTÉSEK
mt*?HaJSZ E&srJu
10 « MU>. mMm f rtfcM mt I fillér.
Autétaxlt, bérautót, rendeljen garage-ból, vidékre éa helyben, legolcsóbban. Telefon állomás : 544. 2704
Ügyvédi IrarfahalylaAgnak keretek egy nagyobb vagy kit kisebb siobát. — Címeket a kiadóban. 2907
Héilira kényelme* Jé anlőn vasárnap olcsón utazhat. EIŐ|egyeznl lehet Kanlmann Manónál Erxsébet-tér 1. Telefon 2B2.
ViarvaaratékavaraMat kadvaxö flxaMa! faltétalak mellett Jeraustknél. Erisébet-tér 18 28Ö9
4 köiéplskolát végzett fíut tananonak axonnalra felvesz Lfchtschelndl. vaikeres-
kedés 2883
Csinos utcai szoba, előszoba, konyhával november l-re kiadó, esetleg szeptember 1-én ii már elfoglalható. Sugár-ut 53. axám. 2885
OlpéaaaagAdak felvétetnek S^abó cipőáruház 2891
Héstarféa vezetésére becsületei,; ipbb nöt keretek azonnali belépésre Clm a kiadóhivatalban.
Értaaltam a n. é közönséget, hogy Fenyvest é« Bárány cégből kiváltam és Iparomat Ideiglenesen lakájomon: Kölcsey utca 12. sz. alatt tovább folytatom. Kérem a n. é. közönség további szíves pártfogását. Teljes tisztelettel Fenyveil Oyörsy órás éa látuer ker. 2893
Palgérl Iskolai vagy gimnáziumi tanuló olció éa gondos ellátást kaphat Rathmann Istvánnénál Vörösmarlhy-utca 12. Személyei informálás esik délután. 2896
Urla6otthon Budapest, Szondy-u. 23 111. 19 Szeptembertől havi hatvan (napi három) pengő teljes, kitűnő ellátái. Diáklányoknak kedvezmény. 2903
Hunyadi utca 27. sz. alatt egy kétlovas féderea kocsi eladó. 2905
Zongora, bécsi gyártmányú, jó álla-polbin, o\'csón eladó. Oráber, Koronaszálló. 2906
Jó állapotban levő használt warró-gépat keresek havi 10 pengős lefizetésre. Cm a kiadóban.
Kiadja a laptulajdonus Közgazdasági Rt. ttnlenbarg Nyomda «i Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Pelelfti kladöi Zalai Károly. Intururban .ílelon: Nagykanizsa 7a aaám
CfcSJDfídsjjOf
cwttamczibm SzetakoxTiaUk
Jégszekrények
raár M fi - P-ös
szabó ihtil spartüzlGföben, fhij.
Holherr-Schrantz-féle
IZÍPÉSilW,
műtrágyák,
zo;
„FUTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény) Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
nag, mfltrAgya, növény védeimlsze-rek, gép zsák, slb. kereskedésiben
Nagykanizsa, Erzsébet-lér 10 (A bíróiig mellett.)
Újdonság l Szenzáció !
Gyilrhetetlen és mosható
nyakkendők
legszebb . en szinekban I.WU
divatingek
gyönyörű minták
IUI
Horthy Miklós-ut 1.-szám
V á r o s h á z p\\a 1 o t a.
Legújabb m ntáju >
Cséplési, mázsakönyv
Ára I pengő 10 fillér
Kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában FS-ut 0. az. alatt
Férfi ás női
olcsó, megbízható
kerékpár
nagy választékban részletfizetési kedvezmény
Szabó Antal kerékpár és sportüzletében
Fö-ut 5.
Nagykanizsa Teleion 91.
PONYVA készítés r vj i^ i v javítás
ZSAK HIRSCH és SZEGŐ nél.
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerű axlvattyut
szerel és Javít,
épület- és géplakatosmunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, Fö-ut 3. 8z. Arajinlnt díjtalan I ,
BiljkaiiImiMttl Istítiu Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1936. májún 15-tól.
tr..«S...tér VnauMllom*.
Vasútállomásra

5 3a 7 55 925
11 15
12 «0 13 20 1515 1725 1805 |950
21 3»
23 05 2335
O C
» 3
■ 3
b. etenyei menetrend
L.tMy*r«l tnd. B 45 N.gykullllr. Irt, B 05 H.Sjkwliiirél 1400 UtMjfa.fck. 15 ,ű
L
A lALAI közlöny
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hirdetőinél itátdrolnak I
Fizessen elő
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában a legszebb magyar képes folyóiratra I
Irodalom, képzőművészet, zene, színház, film, könyvek, társadalmi élet, világesemények valóságos é I ő tükro a Franklin-Társulat képes folyóirata, a
M
or
Szerkeszti Rév
írják a legkiválóbb magyar Írók, költök tudósok, újságírók. Illusztrálják a legjobb rajzolómüvózek éa íényképozók.
Évi előfizetés P 8 40. Előfizetéseket készségcsen továbbit a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatala: Nagykanizsa, Fö-ut 5.
A Zalai Közlöny clílfirelóinek lényeges kedvezmény I
■ taptalaltWa KórtM4.»% iU OitokKf Njou* ts Utf«Ul l^kfió VIU.M. kón|TSjoiaUia>u UaabuiMfa (IMItlis Ulai., ZaMKároll)
Ma 8 oldalas Kénes mellékleti
76. évlQlyim 187 szám Nagykanizsa, I93«. augusztus 15 szombat
Ara 12 UH-
ZALAI KÖZLÖNY

é* IdadóUrateii fM 5. ,
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElAflxetéfti ára: egy bóra B pengó 40 B1U Sierk«ztó«éci i* kiadóhivatal! tc&oai 71. a
Újfajta gazda-bajok
Az alábbi cikket Lékay Llngauer Albin volt orszég-gyüléal képviselő, a „Vasvármegye" főszerkesztője Irta. — Tekintettel, hogy olyan exportproblémákkal foglalkozik,mely a kanizsai helyzettel azonos, az érdekes cikket kivonatosan az alábbiakban közöljük:
A minap olyan vasúti kocsiba kerültem, amelyben egy csomó kisgazda utazott. Vásárról Igyekeztek hazafelé. Meglátszott rajtuk, hogy az állattenyésztés, a marhahizlalás 6s az állatértékesités minden csin-ját-binjgt értik, az erre vonatkozólag kiadott rendele\'.ek a kisujjukban vannak. Vitájukból többet tanultam, mintha egy tucat szakcikket olvastam volna. Szemeim elé tárult egész sereg bizonyítéka annak, hogy egy jószándéku kormány-akció mivé tud torzulni, mire a rendeletek bürokratikus megszövegezésén keresztül belejut a mindennapi gyakori latba.
Keserű panaszokat hallotta\'m tőlük a marhaexport mai ferdesé,-gelröl. De ezek az egyszerű falusi kisemberek sem magát az alapgondolatot, vagy a kormány-intenciókat okolják, hanem a rendelelck szövegezésében, az egyes intézkedéseik ellentmondásaiban keresik u baj okát.
Meglepett ez a higgadt, józan meg Ítélés, De vájjon nálunk is érzik e az állattenyésztők és a kis-hizlalók ugyanazokat a hátrányokat, amiket n sopronmegyeiek felpanaszollak ?
Bizony érzik, hogy amit felülről •segítésnek szónlak, az a bürokratikus rendelkezések gyakorlatlansásága következtében kárlevéssé torzult.
Már pedig ügyetlenség az ilyen panaszokat agyonhallgatni.
Pár éve történt, hogy a buza világpiaci árának makacs megromlása százával döntötte össze a kifelé erősen angazsált gabona-cégeket. A vidéki városok gabonapiacairól eltűntek a régi vevők, a szolid gabona kereskedők. Emiatt nem a kereskedelem zokogott fel, hanem a gazdatársadalom, mert itt-ott egyszerűen eladhatatlanná vált a gabona.
Most ugyanezt halljuk a marhahizlalással foglalkozó gazdák soraiból.
Jót akart a kormány, mikor megnyitotta a magyar marha exportja előtt az utat, de a bürokratikus szabályalkotások elütötték n gazdatársadalmat ennek haszontöbblelé-től. .Sőt bizonyos minőségű hizlalt marháén a gazda ma alacsonyabb egységárakat kap, mint azelőtt. A A baj az, hogy a kiadott rendelkezések nem számoltak azzal, hogy a német piac csak készre hizlalt, príma árul veszk mig az olasz húsipar csak a könnyebb árura reflektál, olcsóbb árakon. ,
Németország fix áron veszi ál a prima göbölyt, de itl a német állam fizeti ki a magyar Külkereskedelmi
Madrid várja a felkelőcsopatoK bevonulását
A madridi árnyókkormány egyezkedési kísérlete — A vörös Madridban a helyzet kétségbeejtő — Badajos véres tusa után a felkelők kezére került — 8000 főnyi ujabb marokkói csapat és 4000 Idftgen-legionista elindult az anyaországba
Lisszabon, augusztus 14
A spanyol vörösök egy csapata átkelt a portugál határon ,és a már portugál területre menekült felkelő tábornokot agyonlőtték. A portugál határőrség tehetetlen volt a nagy túlerővel támadó vörösökkel szem" ben, akik a gyilkosság elköveiése után vlsszamenekültek spanyol területre.
A vörösök fo\'ytatják kegye.lenke-déseiket. San Sebastianban kivégezlek 14 felkelőt. Ezenkívül 56 liszt és altiszt van fogva, akiket ellenforradalmi tevékenységgel gyanúsítanak és akikre szintén ballLvár.
A felkelők diadalmas előretörése
Sevilla, augusztus 14
A felkelők az éjszaka bombázták Badajost és az utana következő több órai harc után\' bevonullak a város egyik részébe. A város több részén még jelenleg is folyik a véres csata.
A Madrid nieridai vonalon a felkelők elfoglalták a Madridtól 120 kilométernyire lévő Tulavera városát. A felkelők a megfutamodott vörösöktől igen sok zsákmányt szereztek.
A felkelik repülőgépei bombázták a Jaina cirkálót, amely súlyosan megrongálódott. Két hadihajó átpártolt a felkelőkhöz. San Sebas-tian elfoglalás^ a jelenlések szerint
már csak órák kérdése. Madridban a helyzet óráról órára rosszabbodik. A lakosság türeelmét vészivé, kezd elégedetlenkedni.
Madrid, augusztus 14 A kornüny jelenti, hogy az elterjedt hírek, amely szerint a kormány elmenekülése után Prleto szocialista vezér vette át a hatalmat, nem felel meg a valóságnak, Prieto mindössze a tengerészeti tárcát vette át.
Marokkó, augirtztus 14 Franco tábornok csapattoborzása Ismét meglepő eredménnyel járt. Első felszólításra 6000 ember jelentkezett, ugy, hogy je\'.enltíg 8000 felfegyverzett harcos van írtban az anyaország felé. Marokkóban még mindig 10.000 kiképzett sorkatona van.
A spanyol idegenlégió 4000 ember-bői álló hadosztálya szintén elindult Spanyolország felé. .
A kommunista néptront 700 túszt tart fogva
Lisszabon, auguszlus 14 A Pervera nevü felkelő cirkáló pénteken reggel üzenetet küldött San Sebastian parancsnokságának, hogy adja meg magát, mert ellenkező esetben bombázni fogják a várost. A vörös kormány emkenel azt üzenték vissza, hogy abban a pilla-
natban, amikor az első bomba a város területén íelrobbanlk, kivégzik azt £ 700 embert, akiket a város börtöneiben fogvatarianak.
San Sebastian ugyanis a spanyol előkelő társadalom fürdőhe\'ye és a forradalom kitörésekor igen nagy számban nyaraltak itt a leggazdagabb és Spanyolországban számottevő család tagjai, akik közül 700-at tuszul azonnal letartóztattak.
Róma, augusztus 14 A spanyol vatikáni követ lemondott állásáról.
A berni spanyol nagykövet, akit a madíTdl vörös kormány tudvalevőleg Rómába helyezett és aki a spanyol felkelőkkei érző római spanyolok fellépé-ére nem foglalta el hivatalát, még nem hagyta el Rómát, mint azl az egyes híradások közölték, hanem a rendőrség oltalma alá helyezte magái.
Lisszabon, augusztus 14 A felkelők csapatai elfoglalták Badajost, A város kormányzója mag akart szökni, de a felkelők elfogták. A kormányzó elmondotta, hogy ő nem kommunista érzelmű, már régen el akart menekülni, do a vörösök nem engedték,
Hivatalnak és az osztja ki az egyes exportőröknek a kilónként rájuk eső vételárat.
Az olasz piacra exportált marhát ellenben maga az exportőr adja el olasz kereskedőknek alku szerint, ugy, amint a napi ár kialakul
A Németország felé irányuló exportnak nincs rizikója, ellenben Olaszország felé menő export kockázatát a kereskedő viseli. Megtörténhetik, hogy ha közben az olasz piacon az árak lemennek, a szállítmányon nem keres, hanem ráfizet.
Mikor a kormányuk sikerült a marha-export dolgában megegyeznie, kiadta a rendeletét. Az első rendelkezés szerint a hizlaló gazdák számára biztosították a heti exportkontingens 60 százalékát. A kereskedők számára tartoltak fenn 25, a szövetkezelek számára 15 százalékot. Ez az eredeti feloszlás volt a leghelyesebb.
Ámde elkövelkezetl az alaprendelet niegfejelé-se A német exporl 60 százalékát kapták a hizlaló gazdák, a kereskedők kontingensét ellenben elvették és átadták a szövetkezeteké
nek. Eképpen a marhakereskedők teljesen kiszorullak a fixléleles német exportból és csak a kockázalos olasz piac felé maradt nyitva számukra az ut
Tévedés lenne azt hinni, hogy ez csak a kereskedőt sújtja. Még sokkal jobban fejbevágja a gazdát és a hizlalót, mint a kereskedőt.
Ha eddig a gazdának volt 6 darab elsőrendű, 4 darab másodrendű gőbölye, a kereskedő azért megvette tőle az egészet középáron, meri a hatot ?lküldle Németországba, a négyet pedig csatolta egy olasz szállítmányhoz. Most a kereskedő nemkap németországi kiviteli engedélyi, a vásárnál csakis az olasz piacnak megfelelő alacsony árat ajánlhatja a nehéz áruért is. Végeredményben tehát a gazda kényleien a prima árut is sokkal alacsonyabb olaszáron odaadni. Igaz, hogy a német export-kontingens 40 százalékát a gazdák kapták, de ő maga csak akkor exportálhat, ha legalább 10 da« rab olyan gőbölye van, amelyet a Külkereskedelmi Hivatal a német export számúra is bemárkázhatónak
fogdott el. Tehát a kisebb gazda, ha 10 gőbölye közül csak 9 lett kész, kénytelen megvárni, mig a kereskedő, vagy a szövetkezet érle jön. Ez a bizonytalanság és kockázat igen sok kisebb hizlalónak el« vétle a kedvét a hizlalástól.
Eddigelé azokban a községekben, ahol a kisgazdák Is foglalkoztak hi)U}ással, mihelyt kissé megköny-nyetn?edtek az export-lehetőségek, egymást érték az export-marhakereskedők autói. Mig nem volt ez a kötöttség, a kereskedők hajtották felfelé az árakat, a gazda tehát szövetségesének és segítőtársának te« kintetle a kereskedőt, most ellenben, mióta a 10 darabon felül hizlaló gazdák és szövetkeze lek monopóliuma lett a német exporl, azóta elesett a hizlaló kisgazda a kereskedők konkurrálásának előnyeitől s a kishlzlaló kénytelen ölhetett kezekkel kivárni, mig a szövetkezet be-vásárlói jónak látják sort keríteni az ö falujukra is.
Ennek az állapotnak egyéb kártokozó hatásait majd a továbbiakban ismertetem.
DALAI KÖZLŐ**
jjw attgnszhw 15.
A városi közgyűlés a Nemzeti Egység Javaslatát fogadta el a „Hangya4\' exporttelep kövezetvám kedvezménye tárgyalásánál
Szabó Győző NEP elnök javaslala — A Nemzeti Egység a közmüvek további kibővítése mellett — Munkát és kenyeret kíván a dolgozóknak biztosítani — 800.675 P az uj Igazságügyi palota részletes költségelőirányzata — Dr. Balázs Zsigmond köszönete a polgármesternek és munkatársainak — A vízdíj leszállításának ügyét a szeptemberi közgyűlésen tárgyalják
Nagykanizsa város rendkívüli közgyűlése
Emésztési nehézségek, gyomorfájás, gyomorégés, csalánkiütés, fejfájás, rosszullét, idegizgalmak, álmatlanság esetén a természetes „Ferenc József keierüviz megszünteti az emésatésl zavarokat, fertöileulll a gyomrot és a beleket, a vérkeringést he\'yes útra tereli és felfrissül a szellemet Az orvosok ajánlják.
A madridi „kormány" utolsó kísérlete
Páris, augusztus 14 A spanyol kormány felhívást küldött az egyik külföldi nagyhalalomhoz, amelyben kéri, hogy vállalja a közvetitő szerepet a madridi és a burgosi kormány között. Ebből arra következtetnek, h<>gy a madridi kormány helyzete ugyancsak rosszul állhat, hn már egyezkedni akar.
Lisszabon, augusztus 14 Madrid kétségbeesett lakossága várja a felkelők bevonulását. , Páris, augusztus 14
\' (Lapzártakor érkezett) Párisban erősen tarl/a taiigát az a hir, hogy Franciaország az az állatai, amelyik « spanyol kortriánytól közvetítésre felkérést kapott. A spanyol kormány ugyanis hajlandó a nolgtfrháboru további vér-ontásainak elkerülése végett a felkelőkkel Megegyezni ós átalakítani kormányát olyképp, hogy Franco tábornokot megtennék had- és légügyi miniszternek, de kikötnék, hogy a polgárháborúban résztvelt egyének mindkét részről kegyelmiét kapnának.
A hir tafntfen valószínűség szerint igaz, mlert Madridiján péntek reggeltől szünetel a forradalmi törvényszék krónikája.
Politikai köröklien ugy hiszik, hogy Franco az ajánlatot nriní fogadja el.
Ifj. Horthy Miklós a vlzl-pólózók között
Berlin, augusztus 14 (Lapzártakor érkezett) Altalános vélemény, hogy a magyar kardvívó\' csapat, hn nyugodtabban viv tegnap, nagyobb győzelmet is kivívhatott volna nz olaszok ellen. Hogy ez az idegessók ne legyen úrrá a vízi-pólózóinkon, ifjabb Horthy Miklós pénteken már a korareggel 1 órák* bap kiment nz olimpiai faluba, hogy a vizipólózók között töltse a napot.
- Mindenről lehet beszólni, csak a délutáni mérkőzésről nem I -mondotta ifj. Horthy Miklós. A játékosok jó hangulatban vaunak.
Berlin, augusztus 14 (Lapzártakor érkeaett) A díjugratás során ma a magyar Jankovics főhadnagyra került sor, aki fellünő jól végezte a gyakorlatokai. A szakértők szerint az élcsoportban kell végeznie.
Párisban tartják meg a futball világbajnokságot
Berlin, augusztus 14 A N<%nfcetközi Labdarugó Szövetség elhatározta, hogy legközelebbi labdarugó világbajnokságát Párisban tartja.
Különös repülő-szerencsétlenség
Páris, augusztus 14 Különös rcpQlőgépszemicsétlcnség történt az egyik francia kisvárosban. Az egyik pilóta a város feletti repülésre magával vitt egy 16 éves leányt. Amikor földet értek a pilóta kiszállt és ki akarta scgitenl a leányt is. A leány azonban véletlenül hozzáért az Indítóhoz, a gép megindult és a leánynyal a mágusba emelkedett. Rövid kó-válygás után lezuhant. A leányt halt/okolva szedték ki a roncsok alól.
Nagykanizsa város képviselőtestülete csütörtök délután 4 órakor rendkívüli közgyűlésre ült össze dr. Krátky István polgármester elnöklete alatt, hogy a pénzügyi bizottságon keresztülment és a Zalai Közlöny által részletcsen ismertetett ügyeket letárgyalja.
Napirend előtt
Napirend elölt Aradi Antal szóvá tette, hogy a kórház elsörendüségc dacára a közintéíknlínyCk a betegeket mégis a szombathelyi, kaposvári vagy zalaegerszegi kórházakba utalják. A belbclcgosztály m-gfelclő elhelyezését kéri.
Boda Károly a városi közgyűlések jegyzőkönyveinek részletesebb kidolgozását és megfrlelő összeállítását kérte.
A polgáitofsster megfelelő intézkedést igért.
Az igazsígflgyi palota
Vécsey Barna műszaki tanácsnok az igazságügyi palota tervezetét, kiírási műveletét és az előirányzott költségvetését 300.075 pengő végösszeggel terjesztette a plénum elé.
A polgáiM^ster elfogadásra ajánlja annak bejelentésével, hogy a területileg korlátozott versenytárgyalást — a világítási, vízvezetéki, csatornázási; egészségberendezési, központi fűtési Munkák kivételével — az összes munkákra az árlejtést augusztus 21-iki határidőre kiírta. A felsorolt munkákra külön versenytárgyalást fog kiírni.
A létesítendő épület területébe eső lebontásra kerülő kerítések és kisebb épületeket illetően fclhatahníizást kér a polgártw-\'slcr, hogy a lebontás folytán nyert anyag felhasználásával "a fogház és a törvényház szükséges kerítéseit felépíthesse.
I)r. Krátky István polgárm-\'ster örő-ménck ad kifejezést, hogy végül a megvalósulás stádiumába sikerült vinni az uj igazságO(gyi palotát, nmi sok küzdelembe és Járadságba került. I>e a legfontosabb az volt, hogy az összes munkákat nagykanizsaiak kaphassák.
Dr. Balázs Zsigmond Indítványa
Dr. Balázs Zsi{$n*>nd szívesen hozzájárul a határozathoz. Ehnbndju, hogy a városban osztatlan öróm-t váltott ki uinn tény, hogy az igazságügyi palota ügye perfekluálódott. Végtelen
őrön* volt számára, amikor a fogház előtti kerítés lebontását látta, mert ezt az uj palota építkezéséhez az első kapavágásnak tekinti. Olyan szép palotát kapunk, amely igazi dísze lesz a városnak. Hálával és\'köszönettel tartozunk a polgármesternek és munkatársainak, akik fáradkptullnn tevékenységükkel odáig vitték a dolgot, hogy az építkezés a jövő hónapban tnír Megkezdődik. De hálával kell megemlékeznünk azokról « férfiakról, akik nélkül ezt a középltke-zóst meg nem kaptuk volna. A város háláját és köszönetét jegyzőkönyvileg rögzítse le.
Dr. Krátky polgárhvester kéri az indítvány elhalasztását é.s felfüggesztését mindaddig, amig az uj épület l>c-fejeződik és anfn azt át lehet adni rendeltetésének, amikor is mindenkiről megfogunk emlékezni, vagyis — amikor ez aktuális lesz.
Az uj építkezésnél nem dolgo zik inségmunkásl
Szabó Gyula az alacsony nagykanizsai napszámbérek miatt szólal fel. Az insé^mvinkásokat csak olt használják fe),, ahol ium csinálnak kon-kurrcncfcit a legális iparosnak és kereskedőnek. Tisztességes bért kér a mui>\\\'ásság számára, akik az uj igazságügyi palotánál dolgozni fognak. Az ?. reális árajánlatok visszautasítását kéri. |
Dr. Krátky polgártnf-stcr kijelenti, hogy az igazságügyi palota munkálnál nem fognak inségmujakásokat fogjál-kpztalnl. Hosszabban foglalkozik az insé^nhmkás-kérdésscl.
Egyéb Ogyek
A közgyűlés ezután elfogadja a polgármester javaslalát.
A városi rendőri bünlctöbiró helyettesítésére a közgyűlés dr. Pálfy Gyula közgyám, onyaköny wozclőhcl^el(csl jelöli ki.
A zsibárus iparról alkotott szabályrendeletet akként módosítják, )>ogy a kiadható iparengedélyek számlát 20-ról 25-re cm.lik.
- Dr. Novai Imire városi tanácsnoknak a vil. fizetési osztály 3. fokozatába, Vörös Gábor városi nlszámvcvőnek a IX. fizetési osztály 3. fokozatába
való clőlépését tudomásul veszik.
Az ipari továbbképző tanfolyamok részére a javasolt 400 pengőhöz hozzájárulnak.
A kövezetvám kedvezmény...
A tojástermelő és értékesítő, valamint baromfiexportőr «Hangya > vállalatnak ismeretes kérelme következett ezután, a kövezetvámkedvezményt illetően. A pénzügyi bizottság javasolta, hogy egy évre adassék mk* az uj letelepülésnek-. Dr. Krátfcv polgármester városi szempontból ajánlja a ked-vezmény megadását.
Szabó Győző, a NEP elnöke szólni fel ezután és ism-rteti ennek az uj vállalkozásnak jelentőségét, akkor, amlikor a magánvállalkozások egyro-Wásra csődöt mondanak, tahikor lezárulnak a kereskedők redőnyei, jött egy u| vállalkozás Nagykanizsára, a mely észrevette azokat a lehetőségeket, amelyek irtég megvannak és amit az ki akar használni és vérkeringést teremteni s gazdasági életben. Olyan forgalmit kíván ennek az uj vállalkozásnak, hogy a koitnttny indíttatva érezze taligái rövid időn .belül a leépített tisztviselői fizetéseket eredeti összegükre visszaállítani. A mtiga és a Nembeli Egység részéről a polgármesteri indítványt ugy gondolja kiegészíteni, hogv tafotfidja ki a közgyűlés, hoay elvileg hajlandó minden törvényszékiig bojegyzett tojáskereskedő-nck ezt a kedvezményt megadni,, mint a mit a Hangyának ad, de a jelen eset precedensül nem szolgálhat.
Dr. Krátky polgártnjestcr kijelenti, hogy legfeljebb 250 pengőt jelent ez a kedvezmény, amit a város a Hangyának ad.
A közgyűlés Szábó Győző közbevető indítványával fogadja cl u polgármesteri javaslatot.
A vlzdlj
Waligurszkv Béla, a közmüvek igazgatója istalertetl ezután u miniszter leiratát a vizdij további leszállítást) ellen, amit a Zalai Közlöny ismételten közzételt.
Dobrovics Milán kijelenti, hogy a miniszteri leiratot tudomásul kell vennünk, de arra kéri a képviselőtestületet és a polgárinkstert, hogy " leszállítási kérehnkt\' újítsák meg. Lesznek olyan férfiak, akik megértetik illetékes helyen, hogy a nagykanizsai háztulajdonosokat nagyban nyomják ezek a dijak.
A polgáim\'ster terjessze fel a kérebnet és küldöttség induljon annak támogatására.
Dr. Krátky polgártnfesler arra kéri a városatyákat, hogy ebbeli indítványaikat a város 1937. évi költségvetésének tárgyalásán terjessiék elő, de előre is figyefcpf*teU a képviselőket, hogy egyetlen fillér beruházást nem fog lehetni eszközölni a dijak ujabb leszállítása esetén.
A képviselőtestület hozzájárul a pol-gáitaiesler előterjesztéséhez és szeptemberben jön Ismét elő javaslatával Papp\'Oszkár ndml osztja a felszólalók véleményét. Akkor lesz gazdaságos a közüíü, montíja, hogyha az Uz egész
Olcsó vásár!
Szövet, selyem, mosó maradékok jó méretekben.
Itt a kedvező alkalom intézeti kelengyék beszerzésére I
Singer Divatáruház
I>3fl. augusztus 15
ZALAI KOZLÓNV
Péntek, szombat, vasárnap a Városi Moziban az elsfi magyar újdonság :
Csiky Gergely fcl A A V IiM A fcJ f& Klasszikus magyar vígjáték,
örökbecsű színmüve nH^TPIMPIM Remek kisérő műsorral
Előadások pénteken 5,7, 9, szombaton és vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Péntek 5 órai előadás filléres.
városra ki fog terjedni. Igenis ki keli bővíteni a köitafüvet, de ha lcszállilj.ik a vízdíjakat, akkor ez ntíml lesz lehetséges. Evcjc fizetik a külső városrészeken a dijakat és mlég sincsenek odáig köziivüvek.
Dr. Krátky polgártnfcster ezután utal arra, hogy
a közművek rentabilitásáról
szólö részletes ktafutatást a legközelebbi közgyűlés elé terjeszti. 0 a ttSfiga részéről teljes erejével arra törekszik, hogy a város köztailtlvci kibövittcsct-nek\'és befejeztessenek.
Szabó Győző » NctalzeU Egység nevében kijelenti, hogy a pártnak is az az óhaja, hogy knfinél több munkaalkalom teremtődjék és
minél több magyar munkáskéz foglalkoztassák. Kenyeret kell biztosítani a munkásságnak, azért teljes hive a köítal\'.inkák kiépítésének.
Wallgurszky igazglaló beterjeszti néhány vizdijliálralékos hátralékának törlésére vonatkozó kérelm/ít, ami összegszerűen mtntegy 5.500 pengő.
Balogh a vizdijhátralék fokozottabb behajtását követeli.
Vitéz Tóth Béla indítványozza, hogy a csekkrendszer lvclyelt a közönség kényelmiére pénzbeszedöt alkalmazzanak a dijak beszedésére.
Majd többen szólallak fel a kérdéshez.
A tárgysor többi kisefob pontjai kerültek ezután ietárgyalásra.
Értesítem
a n. é. közöntéget, hogy a
„Magyar Király"
augusztus hó 15-én újból megnyitom.
Törekvésem, hoey mélyen tisztelt vendégeimet a legjobban kiszolgáljam. Kérve szíves pártfogását
I wenciéglOl
tisztelettel HG altmait i»>Jla»na
Nagymama
A többhóuapos nyári szünet után a Városi Mozi ÚM, pénteken nyilja meg hivatalosan kapuit. Mindjárt az első alkarkor a vezetőség programjának megfelelően magyar darabot nádat be, Csiky Gergely örökbecsű szintníúvét, a Nagjtnfcunát. E kedves színmüvet csak mttírég mutatta be a nagynai nizsai legényegylet ós így kélsz* re* érdeklődésre tarthat szán*}\' « damb. A míozl-ozuttal már kétórás előadásokat tart A darab főszeréből Cz. Aczél Hona, Rózsahegyi Káljmtín, a kanizsai Mámtu.isu Márkus Lajos, perényi, Magda, Pethcs, stb.
A kísérő miüsor külön figyelmet
érdemlel.
A novelöintéxetokben jól ismert, kltünft minőségű Sohttte-kolongyóvcl küldj* lólábé gyeraakéL
- LAKBERENDEZÉS a mai pénzeké mellett u mindenki részére Igen olcs<Sn beszerexbetö Kopttein Lipót
Magyarország tognagjobU bútorára!*-aátea.
Nagykanizsai ügyek a megyei közgyűlésen
Czobor Mátyás zalaegerszegi polgármesternek teljes nyugdijat szavazott meg a kisgyűlés
Zalaegerszeg, augusztus 14 Zalavármegye augusztus havi kis* gyűlésén, amelyet mosl tartottak meg Bődy Zoltán elnöklete alatt, 205 tárgypont szerepe.t. A kisgyűlés jóváhagyta Zalaegerszeg város határozatát a tisztviselői fizetésekre felvett 13.000 pengős kölcsön ügyé-ben. Az egerszegi polgári iskola építését csak akkor lehel megkezdeni, ha a fedezet egyült van.
Ismétlten megállapította a kisgyűlés Nagykanizsa néhány \\1iteltulíé-pését és a fennforogni látszó sza-
bálytalanságok miatt az alispán vizs gálat<>t rendelt el. MeghosszabbLot-ták Nagykanizsa 600.000 pengős füg-gőkölosönét egy évre és tudomásul vetlék, hogy a nagykanjzsai Notne Da.me leányliceumon 1)200* pengős költséggel átalakításokat végeznek.
Több segély és községi ügy letárgyalása után Czobor polgármes-i ter nyugdíjügyével foglalkoztak. A kisgyűlés megváltoztatta n város határozatát és a polgármesternek teljes nyugdijat szavazóit meg.
A zalai adóügyi hatóságok az adózásnál figyelembe veszik a rossz terméseredményt
A közoktatásügyi kormány államsegélye a zalai iskolák építéséhez
Zalaegerszeg, augusztus 14 A vármegye közigazgatási bizottsága Bődy Zoltán alispán elnöklete alatt nagyon élénk ülést tartott. Az eseményje\'.entés után, amely kielégítő közbiztonsági állapolokról, 28 tüzeseiről, slb. számol be, dr. Farkas Tibor szólalt fel a választásokkal kapcsolatos fegyelmi ügyekben, Éles hangon sürgette a fegyelmi eljárás lefolytatását. Bődy alispán javasolta, hogy a legközelebbi ülésen foglalkoznak az üggyel. Dr. Farkas Tibor ragaszkodik javaslatához. Több felszólaló, köztük dr. Pühál Viktor is, közvetítő Indítványt tesz, hogy az élessé fajult vitát elsimítsa. A felszólalók szerint senki sem szenved jogsérelmet, ha n fegyelmit
szeptemberben tárgyalják. Farkas Tibor azonban hajthatatlan. Végül is ugy döntenek, hogy augusztus 19-én rendkívüli gyűlésen foglalkoznak a fegyelmi ügyekkel.
Dr. Tarányi Ferenc u megyei ter-mésjelentést olvas;a fel, a rossz ter-més miatt adóengedniény kieszköz-lésél kéri. Várk<-ny Rezső pénzügyigazgató szerinl a rossz lermést figyelembe veszik, esetleg
adóleirásról is lehet szó.
Az adózás a pénzügyigazgató jelentése szerint kedvezőbb éves és havi viszonylatban egyaránt. A cséplés! eredmények napról-napra csaló, dást hoznak a gazdáknak. Az egészségügyi helyzet kielégítő.
A különböző jelentések után tudo. másul veszik, hogy a miniszter a llckóvadamosi iskola építéséhez 6000, a nagylengyelihez 4000, az ukkihoz 3000, a nagyhorváti uj r. k. iskola építéséhez pedig 8000 pengő államsegélyt engedélyezeit.
Értesítési
Szives tudomására hozom a nagyérdemű közönségnek, hogy az azelőtt Fenyvesi és Bárány
néven metiö
M\\, teiéiz is IM
üzletet átvettem, mely alkalom-mW biztosítom a mélyen tisztelt vevőimet a legprecízebb kiszolgálásról.
Kérem a nagyérdemű közönség további szives pártfogását.
Teljes tisztelettel
Bárány István
aranyműves, éra és látszer^ kereskedő. Horthy M.-ut 3.
Prognozis: Mérsékelt nyugati, északnyugati szél, néhány helyen még eső, kivált az ország északi felében. A hö kissé emelkedik.
Naptár: Auguaztua 15, szombat Rom kat. Nagyboldogasszony. — Protestáns Mária. Izraelita Ab hó 27. Augusztus 10. vasárnap. Rom. kat. Joakim. Prot Ábrahám. Izraelita Ab hó 28. — Aug. 17. hétfő. Rom. kat Jácint Protestáns Anasztáz. Izraelita Ab hó 20.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat t hű 15-ig a Féket® Sas gyógyszertár FŐ-ut 0. és a kiskanizsai gyógyszertár.
intézetbe küldi gyermekét ?
Az iskoláztatás ideje alatt nem lesz gondja fehérneműre
4
SALAI ItóÍLöSV
lrtg. auguwtuB 15
Újdonság Nagykanizsán!
Felhívjuk a n. érdemű közönség figyelmét arra, hogy üzletünkben 1937-iguj túrán Izzólámpa-propagandái tartunk. Ez a propaganda abból áll, hogy mindazok, akik izzólámpa-szükségletüket üzleiünkben vásárolják, 4 drb kiégett izzólámpa bemutatása ellenében 1 drb égöt kapnak ialjeson díjmentesen.
Ez az izzó-propaganda csak 5—25 wattos izzókra érvényes és beszerzési helye
S72i Deutsch és Paur
csillár- és villamos szaküzletében Deák-tér 12.
(A Makoviczky-cukrászda mellett).
A csütörtöki különvonat a kanizsai állomáson
A csütörtöki olasz különvonat több mini egy órás késéssel futott be a feldiszitett nagykanizsai pályaudvarra, ahol mintegy 3000 főnyi közönség várta olasz barátainkat. Na-gyon sok magyarruhás leányka volt künn, virágcsokrokkal és egyéb virágdíszekkel. A zenekar Hering Vilmos karnagy vezetése alatl kitett magáért. A befutó olasz külön-szerelvény több mint 500 olasz vendéget hozott ismét magyar földre. Dr. Szabó Zsigmond járási tiszti-főorvos, egészségügyi tanácsos, magyarságának minden lelkesedésével üdvözölte a nagyszámú olasz vendégeket, akiket könyekig meghatott a ♦jiagyarok páratlanul szivélyes fogadtatása a trianoni határon. Csak ugy zúgott, harsogolt, tombolt, viharzott, mint egy orkán az Evlvva Ungheria I Egyébként a megszokott meleg barátkozás, szeretetteljes be-szédbeelegyedés mindkét részről. Mindegyik ugy érzi magát, mintha otthon lenne az azurszlnü Iláliá. ban. A nagykanizsalak nem is tudr ják, hogy akkor, amikor o y tömegesen kijönnek milyen m\'ugyur-propagandát végeznek a meg-osonkult országnak. Sajnos, a nagy késés miatt a szerelvény nem tudott hosszabban itt időzni és igy elmaradt az olaszok részéről a szokásos válaszbeszéd. Azonban olasz vendégeink fogadtatása ugyanazzal a bensőséggel ment végbe, mint a tegnapi két olasz különvonatnál. Aki csendesen megfigyelte a szivek találkozását, az leolvashat la az olaszok arcáról, hogy u Gondviselés is öszekötöll bennünket egymással egy elszakíthatatlan kötelékkel.
Az olasz különvonat után befutott a másik szerelvény, amely a magyar oserevonat utasait hozta vissza — haza.
A nagykanizsai érdekeltségek külön pénzügyőri szakasz felállítását kérik a zugborkimérések lehetetlenné tételére
Szigorú intézkedések készülnek a nagykanizsai zugborkimérő-dzsungel megtisztítására — Nagykanizsai küldöttség a megyénél és pénzügylgazgatóságnál
pontjaiból is kérlelhelefenül üldö-zendők. Egyesek szociális szempontokra hivatkoznak, de véleménye
Ismeretes, mily mérvben harapózott el Nagykanizsán a zugborklmé-rés, amely nemcsak az állainot károsítja még érzékenyen, hanem a legális vendéglősöknek és korcsmá-i\\>soknak kiszámíthatatlan kárt okoz. A város ellenőrző közegei mindent elkövetnek a zugborkimérések lehe* tetíenne tételére, azonban mindennek dacára gombamódra szaporod« nak és terjeszkednek, ugy, hogy a nagykanizsai Ipartestület vendég* látóipari szakosztálya Samu Lajos ipartestü\'eli elnök vezetésével küldöttségileg megjeleni a megyénél, ahol Bődy alispán távollétében dr. Brand Sándor vármegyei főjegyző fogadta őket.
Samu elnök beszédében utalt arra, hogy az állam fontos érdeke a zug-bokriméréssk lehetetlenné tétele^ mert elsősorban elvonják az adózást, másodszor elviszik a legális ipartól a fogyasztókat, igy n^m képesek közterheikel megfize\'.ni, de a közerkölcsiség és közegészség szieim
szerint törvényié enségeknél nem lehet szociális szemponlokra hivatkozni. Arra kéri a megyei és pénzügyi hatóságokat, hogy Nagykanizsán külön pénzügyőri szakaszt állítsanak fel a zugborklmérök üldö\' zésére, a nagykanizsai rendőrség pedig erőteljesen kapcsolódjék bele ebbe a munkába. Dr. Brand azonnal telefonon érintkezésbe lépe\'.t a nagy* kanizsai rendőrkapitánysággá1, mint a pénzügyigazgatósággal és megfelelő intézkedésekre kérte fel őket. A küldöttség ezután felkereste dr. Bartb pénzügylgazgatóbelyeltest, aki kijelentette, hogy addig ezt a kér-* dé-st gyökeresen megoldani nem lehet, amíg Nagykanizsa, nem áilitja fel a vámsorompót. A maga részéről legmesszebbmenőkig támogatja a nagykanizsai érdekeltségek mozgalmát az i lstékes miniszleriumokban.
A Centrálban szombaton este
nagy táncestély
KERTÉSZ ILA,
a SPOLARICH GRILL bitnnő és hangulatos lazz-énekesnójének közreműködésével
Nagykanizsai indítványok a kereskedők országos értekezletén
A nagykanizsai OMKE-kerület delegáltjai a szegedi országos kongresszuson
A vidéki kareskedők teslü\'.e\'.el országos értekezletet tartanak augusz^ tus hó 15. és 16-án Szegeden. A nagykanizsai kereskedőket ezen az országos értekezleten Rajki Jstván, az OMKE-kerület elnöke, dr. Kar-czag Rezsó OMKE-tllkár és Weisz László választmányi tag képviseli. Az értekezleten kél nagykanizsai lm ditvány is szenepel. Az egyik, amit Rajki István elnök terjeszt elő, rámutat arra, hogy gz export és import kontingens kiosztásánál a vidék egyáltalában nem, vagy csak részijén részesül és kérni fogja a kereskedelmi kormányt, hogy intézményesen biztosítsa azt, hogy a kontingensek szétosztásánál a vidéki legális kereskedelem jogos ér-
dekel kiolégitessenek. Dr. Karczag Rezső titkár előterjesztést lesz arra vonatkozólag, hogy a nagykanizsai füszerkeneskedoket kősóból őrölt sóval is lássák el, mert eddig az volt a helyzet, hogy kősóból őrölt sót csak a szövetkezel kapott, mig a magánkereskedelmet csak párolt sóval látták el. A kősó nagyobb értékű, mint a párolt só és igy a nagykanizsai magánksreskedelem hátrányos helyzetben voll. Weisz László választmányi tag a külke* reskedelmi bizottságban k.\'-rni fogja, hogy a gabona és terményexportnál a vidéki kereskedelmet is megfelelően részesítsék.
Vasárnap délben Szeged városa, a Kamara és az ottani érdekeltségek
DEBRECENBE
A TI/ZANTULI IPARI-KIAXLITAV
tS ABUMIMTA —
WSJ&RR ík
1936. oug. 29—szept. 8-ig.
ftlÁRU UTA2ÁS ougmiui M-iíll Ijo.olvö^ ifo:
l>«bi«conlíl 100 kilomiUiig P 100 - 200 kllo^
nUtoiig P f-ÍO, 200 kilonUtcitn (•101 P t-, |,oi#(. »óny v4.<li .•gt*klnMWr« jogoiil. Igoiolrönyok M»no\'\'.igyiro dókban Iparl.tOl.l.kní! kophalik. Aug. 30-án. iiopl. 4-án S-4a jilUics vonalak.
a delegátsouk tiszteletére bankettet ad.
A szabadtéri előadásokra a dele-gátusoj< szintéJi meghívást kaptak.
h
A Soproni Vasutas SE futballcsapata játszik Nagyboldogasszony napján Nagykanizsán az NTE-vel
Nagy érdeklődés előzi ml-g a szombaton délután lejátszásra kerülő Soproni Vasutas SE—NTE- barátságos fut-ballmérkőzést. A soproni csapat a nyugati alszővetség egyik legjobb kéjn-s-ségü csapata. Ilárolml évvel ezelőtt kerületi bajnokságot nyert, azóta pedig minden é\\;bep az első helyezel lek közölt fejezi bc" a "ázefcörit. A soproni csapat játéka iskn^rt már a kanizsai közönség előtt. Elsőrangú védelttH.\' is kitűnő, gólképes csatársora vau, ig>* nehéz feladat elé állítja az NTE csapatát. Kíváncsian várjuk, hogy ez al-kalotaVmal is olyan könnyen sikerül-e tawgadásra bírni az NTE-t, mint tavasszal.
Az NTE eddigi két barátságos miír-kőzésén, .Marcaliban 5:3-ra, a Zalaegerszegi MOVE ellen iH\'dlg 3 :0 arányban győzőit, tríindkét alkalommöl biz-taló Tormát árulva cl. A szerdai tréningen különösen a csatársor volt ele-
mélxm.
A ttíérkőzés szombaton délután 5 órakor lesz a Zrínyi pályán.
A szombati városközi box-és birkózómérkőzés
iránt soha nctal látott érdeklődés nyilvánul meg. Ebben minden bizonnyal része van az oli^nfpiásznak is, ahol bárom olimpiai bajnokságot szereztek birkózóink és ökölvívóink közül is báróim küzd a döntőkben. A Kanizsa-pécsi városközi tnlírkőzés, ha nívóban ncröf is ad olimpiai arányú küzdelmVt, helyi szereplőknél fogva azonban ugyanolyan izgabmf isnak ígérkezik. A pécsieket a Pécsi Máv, u nagykani-zsaiakat az NTE és a LE kotafunált képviselik. A ftüérkőzés eite hét órakor kezdődik szoiulbaton az Iparoskör nagytermíében.
Nagy nyári maradék vásár még aug. 17-ig meglepő olcsó árakkal.
Intézeti kelengyék, paplanok, flanelltabarók, vásznak a legnagyobb választékban, legolcsóbban Kirschner Divatáruházban.
1638. ntiguiitin 15
ÍAyfl H6ÜL6N1

Kardvivó csapatunk megszerezte a 7-ik aranyérmet
Kardvivóink nagy küzdelme az olaszokkal — Evezőseink ós ökölvívóink 3—3 számban kerültek a döntőbe — Hokycsapatunk 1 :0-ra győzött a belgák ellen
Ma délután dől el a vízipóló világbajnokságának sorsa
Berlin, augusztus 14 A csütörtöki nap ismét örömmel tölt el minden magyart, mert Berlinben megszületett a hetedik magyar olimpiai világbajnokság. Kardvivó csapatunk az első pillanattól kezdve gyöze,mesén indult és sorra nyerte minden mérkőzéséi. DánhU 16 : 0, Uruguayi és a . németeket 15 : l-re verte. Ugyancsak 15 : l-re vertük a hollandokat is, mig az amerikaiak felett W : 4 arányú győzelmet arattunk. A legerősebb mérkőzés este került lebonyolításra. A magyar csapat ellenfele az olasz csapat volt. Mindvégig izgalmas és erős, de szép küzdelem volt. Idegölő percek után a magyar csapat 9 :6-ra vezetett, ekkor az olaszok feladták a versenyt és a magyar c-sapat javára irlák a hátralevő egy mérkőzést is. Végeredményben tehát a
magyar osapat 10:6 arányban győzte le az olaszokat és ezzel megszerezte a kardosa-pat világbajnoki cimót.
A sorrend ezek szerint a következő : Világbajnok Magyarország csapata 2. Olaszország. 3. Németország. 4. Lengyelország.
Legizgalmasabb volt Kabos mér, kőzése az egyik olasszal. Az olasz ugyanis már 4 : l-re vezetett Kabos ellen, amikor az nagyszerű küzdelemben egymásután 4 tust adott az olasznak és ezzel 5:4 arányban megnyerte az asszót. A jjyőzies asszót Rajczy Imre nyerte. Az öröm Berlinben ismét nagy u magyar táborban. A győztes mérkőzés után teli torokkal énekelték a magyau Himnuszt, amelyet felállva hallgatott végig a zsúfolt kupolacsarnok közönsége.
Az egyéni selejtezőket pénteken reggel kezdték meg.
Evezőink három versenyszámban szerepelnek a pérfc tekl döntőben
Csütörtökön evezték le a grünaul pályán a remény futamokat. A magyar kormányos négyes .első lett a reményfutamban és jgy bekerült a döntőbe. Kormányos nélküli négyesünk csak negyediknek ért be és igy kiesett n küzdelemből. A magyar színeket azonban igy is három versenyszámban képviselik az evezősversenyek döntőjében. A magyar színeket képviselő Pannónia nyolcasa ugyanis már az előfutamok során a döntőbe került győzelmével. Úgyszintén a döntőbe került .már előzőleg a magyar kormápyosnél-küli kettős Győri-Magossy dr. A tnár eddig elért eredmény is na-
gyon szép, mert hisz eddig az olimpiai tornákon egyetlen egyszer sem kerültek evezőseink a döntőbe.
Ma délután lesz a nagy vlzip\'ló derby
A vlzipólófronton csülökökön csend volt. Az egész világ érdeklődéssel tekint a mai magyar német mérkőzés elé, amely egyúttal döntő is lesz és eldönti a világbajnokság sorsát. A mérkőzésre délután 17 óra 65 perckor, kerül sor. s tekintettel, hogy lapunk ekkor már az utcán van,
az eredményt a mérkőzés után azonnal plakátokon adjuk hirül
Hokycsapatunk a vigaszdíjért mérkőzött csütörtökön és 1 :0 arány ban legyőzte a belgákat.
Három ökölvívónk a döntöben
Igen szép eredményt értek cl ökölvívóink is. Frigyes és Har;mgi már előzőleg biztosították győzelmükkel a döntőbe jutást, a késő éjféli órákban pedig a harmadik magyar, Najjy is mégszerezte a svéd ellen a győzelmet és ezzel ő is a döntőbe került. Mándy a finn Su-riatól elszenvedett vereségével kiesett. I,
A 100 m női hátúszás döntőjél is csütörtökön úszták le. Világbajnok 1 p 18.!) mp-es j\'dővet Senff kisasszony lett.
Az egyéni vívásban is továbbjutottak a magyarok
Brlin, augusztus 14 (Lapzártakor érkezett) Pénteken délelőtt viviák le az egyéni kardvívás selejtező mérkőzéseit. A magyar színeket három vívó képvi-soll :^Kabos, Geney és Rajcsányi. A magyar kardvivók igen jól szerepeltek, mert ,
Kabos ós Qerey vereség nélkül, Rajosányl egy vereséggel továbbjutottak. Rajcsányi az egyetlen vereségei az osztrák Sudrichtól szenvedte.
Az uszóstadionban a férfi toronyugrás kötelező számalt ugrolták le. A sorrend e kötelező szám után : 1. Wien (USA), 2. Welsz (Ausztria). A magyar Hldvéghy 12., llódy pedig a 17. |
A 400-as hölgyuszás középfutamalt Is ma úszták le. Az első futamot a holland Masternböck nyerie. Sóti Boriska 7. lett és igy kieseit a további küzdelmekből.
(Lapzártakor érkezett) Az egyéni kardvivóversenyek selejtezőjében 76 vivó mérkőzött. A magyiiroknak nem akadt számbavehelő ellenfele, Rajcsányi veresége pillanatnyi figyelmetlenségén mult. Kabosra nem lehetett ráismerni. A tegnapi idegessége elmúlt, jó hangulatban á\'l a porondon és pillanatok alatt vertei minden ellenfelét.
Az evezősversenyek 2 ómkor kezdődtek a grünaui pályán. Ezekről lapzártáig semmiféle eredmény nem érkezett. <
— (Nagyboldogasszony ünnepe)
A katolikus egyház holnap, szotafra-ton egyik legnagyobb MAria-Oilficpél üli Nagyboldogasszony (Mária nnenny-Ixtaícnetele) ünnepét. Ebből az alka-lotafcól a plébánia-templomban a szokásos ünnepi istentiszteleti sorrend.
— (Lapunk legközelebbi száma)
n szofcnfbati ünnep és utána kővetkező vasárnap taftatt augusztus 17-én, hétfőn délután a rendes időben Jelenik krieg. v
— (A nagykanizsai borbély- és fodrász-üzletek)
holnap, szomjhalon délig nyitva tartják üzleteiket.
— (Buosu Somogymzentmlklóson)
Nagyboldogasszony ünnepén So-kriogyszentmikléson » hagyományos nagybucsut tart/ák knjeg, amelyre Nagykanizsáról is sokan kitofcnnek.
— (Miért késett az olasz különvonat?
Megírtuk, hogy a csütörtöki olasz különvonat több tofnt egyórás késéssel futott be a nagykanizsai állofaiísra. A késés abban leli knhgyarázalát, hogy a jugoszláv területen az egyik olasz vendég hirtelen szívszélhűdés! kapott és meghalt. Holttestét Laibnchba szállították a hullaházba. A iiyotafott hangulat, ffmfit a tragikus eset okozott, Meglátszott az olasz vendégeken. A tragikus eset késleltette tafjg a vonatot.
Értékálló zongorát
az ország egyetlen zongoragyárában vásároljon
MUSICA-nál
Bu*.p..t, VII., Eraaébal-kSral
48. (Royal Apolló)
Szent István hetében
100/0 külön engedmény. V4UI, oacre, javítás, hangol**
Kedvező fizetési feltételek, váltó nélkül, kezelési költség nincs.
— (Autóbusz-hlr)
A sotniogyszen Imi klósi búcsúra autóbusz indul a Cenlrállól szombaton 11.30 és 15.45 órakor, vissza 18.30-kor legalább 20 szetnléJy jelentkezése esetén. Szenny jegy 50 fillér.
— Intézeti kelengyéket nagy gyakorlattal állit ÖBSzo Slnger Divatáruház.
(Megállapították a dlszeli ön-gyilkos kilét«t)
Megírtuk tegnap, hogy Botár Árpádnak, a Tapolcai Lapok szerkesztőjének díszcli udvarán egy körtefára egy Is-micretlen ember felakasztotta magát. Most a csendőri nyombzás megállapította, hogy az illető Szpevúr Pál 73 éves dlszeli lakossal azonos, aki öreg kora miatt vált meg az élettőL
öul UkberMdwáal klálllláa Kopsteln Bútoráruházban Nagykanizsán. Mélyen iMzálütott árok mellett. - Rendkívül kedvező fizetési teltételekkel.
— (Súlyos kerékpárszerenosét-lenség)
történt SOtafegcn. Pernttz Sándor 14 éves sütnlegi kőműves tanonc összeütközött egy vele szemjbe jövő kerékpárral. Oly szerencsétlenül esett, hogy agyrázkódással kórházba kellett szállítani. A trálsik kerékpáros, Gróf Tivadar órásmester, szintén súlyos sárüléseket szenvedett.
— Nagy forgaloM Slnger DlvatámhAs oloeó váeáránl
— (Hélyeggyaitöt toldlkotófa) bét. főn délután Mól 8-ig • Pannoni* hátsó kistermében. ^ J
Nem kell terményeit azonnal piacra dobnia,
ha azokat a
MEZŐGAZDASÁGI KÖZRAKTÁRAK R.T.-nél
tárolja, ahol olcsó kamat mellett előleget vehet fel arra, s igy akkor adhatja el azokat, amikor az árat megfelelőnek tartja és annak, aki a legtöbbet igéri érte.
Módja van a hivatalos közraktári jegy letétbe helyezése mellett az adófizetésre Is halasztást nyerni I
A tárolási feltételek a legelőnyösebbek, az áruk a legteljesebb biztonságban vannak és szakszerű kezelés alatt állanak.
»» Felvilágosítást ad:
Iroda: Csengery-ut 4. szám. Talafon: 197.
Néptakarökpénztár R.T. Telefon: 20 és 126.
ÍALAI KÖZLÖNY
1836. augusztus 15
Engellelter Nagykanizsán
Engellelter Zoltán, az NTE kltúuö hátvédje, mint ismeretes, nráreiusbMii Péeíett a láliát tórte, ahol kit hónapig « klinikán ápollák, itfijd tlthon u lakásán nvohdU íi7 ájQut két hónapig. Eogelldtcrt ax OTI azután Budapestre az Uzsoki-ulcal kórházba utalta, honnan hat heti kezelés után o napoklum egészségesen tutajéit.
A kilűné játékos rtsggyókfmlásn mtaden sportemberből őszinte örömöt váltott ki.
Oyomoruvu szellemi munkásoknál, neuraazténláj embereknél éa betegeskedő uszonyoknál reggelenként étigyo mórra egy pohár ierméázetes „Ferenc József\' keserűvíz rendkívül jótékony hálást lejt U. Az orvosok ajánlják.
Elam|)ár
helyi ügynököt
Ajánlatokat „■•.fcl-k.tó
jeligére Blo«k»er J. hir-detőfrodába, Budapétt, IV., Vároaháx-ucca !0. kérünk. 29TO
— (Nyoloóráa áramszünet Eger-•xegen)
IsWretes, hogy Zalaegerszeg távvezetéken kapja világításához az án.tnM. A távvezeték egyik faoszlopába azonban tiMost villám ütött, fluiinek kővet-keztében ligcrszeg nyolc órán át teljes sötétségben volt A délutáni lapok is csak t&snap reggel jelentek meg. Kgvr-szegen tntost mozgalom indult raeg£ hogy a gyakori villanyzavarok n&att\' elszakadjanak u Tröszttől. Szó van máris arról, hogy " megyeszékhelyt Keszthelyen keresztül a balatoni hálózatba kapcsolják.
— (Halálos baletet)
történt tegnap Botfán. Mrakocsics perene 27 éves kádártnfester ökreit beakar la fogni kocsijába. Az egyik ökör hasbaazurta, to*re a szerencsétlen qmíx-rt kórházba szállították, meghalt.
— (Felborult a kooal)
a nckcrcsUi iráajorhoz vezető uton. Megyesi József győrvári kocsis ült a zsindelyekkel miegrakott kocsin, amely a szerencsétlen ettíberro zuhant. Gerinctöréssel szállították a kórházba.
G4*H*i4 nyitva reggel H érától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
— 0k»4 vásár Singer Dlvatáruhá*-ban.
Mtiöi-tér 4. sxámu bál kertlel, tekepályával vtadágltaek kiadó.
r^alW.áis, NAartulejlléMOanAI
— (Sieata Sanatói lum)
Budapest, I., Rátb György-a. 5. a fő-vároa egyik Iegldeállsabhan fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, uroto-gla stb. Röntgen Kémtal és mlkros-koplal laboratorlum. Blektrooardto-graph (8zlvvU«gáió). Krógh-féle alap-anyagcsore vlz- <<áló készülék. Enteroe-leaner (bélfürd. Modern vizgyógyIntézet. Orvosilag vezvtett vtllanyüzemü konyha. Elsőre idü eliútáel 9700 négyszögöles park! Ülceó árak!
«i A Sckau k.l,niy. tartós és ]ő, ára méltányos, aki uak használja, dicséri.
— Kaxllarfvlselöfc rMaérS rendkívül elóoyöa iMtoivásácláal alkalom. Modern bciondeséMk, tökéletes jó UvtMb^i, hoaan lejá^tu résiieba, aöt feamat-menteaeu U kaphatók Iip»li butor ápháabea, Haőhj UlUóf-it á.
Szeptember 3-án nyilikaz Őszi Vásár és Rádió-kiállitás Budapesten
E hó 28-tól érvényes a Vásár 33 százalékos utazási kedvezménye
Szenzációsnak Ígérkező kiállítás nyílik szeptemberben a budapesti Iparcsarnokban. Szeptitaf>er 3-tól 13-ig tartják itt a 12 óv óta fennálló Oszi Lakberendezési és Háztartási Vásárt, an*\'ly több mint 20 szakmO keretiben bttmitalja mindazt, ami az otthon la-kályosságához, mbdern technikai felszereléséhez, a konyha mindennel vAtó ellátásához és a gyerkek részére szükséges. Az Oszi Vásár torfcllett ez-évben nagyszabású lládió-kíállitást is
rendeznek, tJmf.iynek cso.dájára fog járni ncimfcsak a főváros, hanem a vidék és a külföld közönsége is.
Az öszi Vásár rendezősége lényeges könnyítéseket nyújt vidéki látogatóinak, akiknek részére a vásárigazolvány 33 százalékos utazási kedvokníényt biztosít. Az utazási kedvezsntóny augusztus 28-tŐl szepkWber 20-ig érvényes. Vásárigazolvány ratnden nagyobb városban kapható.
Nagykanizsa város fényképpályázata Idegenforgalmi propaganda céljaira
A polgármester husz pályadijat tűzött ki részletes feltételei
A pályázat
Nagykanizsa m. város idegenforgalmi fényképanyagának kibővítése érdekében idegenforgalmi fényképpályázatot hirdetek. A pályázaton
bárki résztvehet.
Pályázni lehet egyrészt a szorosan vett nagykanizsai idegenforgalmi propaganda céljára alkalmas képekkel,
tehát olyan nagykanizsai képekkel, qmelyek Nagykanizsát részleteiben,\' Vagy egészében mutatják be; másrészt lehet pályázni olyan fényképekkel, melyek Nagykanizsa környékét (mintegy 30 km-es körzetben) annak jellegzetességeit, népszokásait, tájait stb. szemléltetik, az érdeklődést felkeltő módon.
Pályázni lehet állatában minden olyan képpel, melyet művészi megoldása, vagy tárgyának újszerűsége az idegenforgalmi propaganda során való felhasználásra alkalmassá tesz.
Pályázni csak olyan fényképekkel lehet, amelyek eddig fényképpályázaton még nem szerepeltek és amelyeket még sem nyomtatásban, sem más uton nem sokszorosítottak. A képeknek nyomdai uton való sokszorosításra alkalmasnak kell lenniük. A pályázatra beküldött fényképek 18-szor 24 cm-nél kisebbek nem lehetnek. A fényképeket kartonra ragasztani nem szabad. A fényképekkel együtt azok negativjait is be kell küldeni. Csak annak a pályázata vehető figyelembe, aki legalább 5 különböző felvételt küld be a pályázatra; jogukban áll azonban a pályázóknak ötnél több képet
00
JfleyUu/iukáid
pályázatunkon díjnyertes
magyaros ruháky valamint iskola- és intézeti ruhák
foMutúióiátú.
^Bomutató 8 női és 6 gyermek mane-kénnel, hétfőtől szombatig naponta d. e. 11 -1 -ig és d. u. 4-ó-ig áruházunk V-ik emeletén.
BELÉPÉS DÍJTALAN
DIVACTKOK
RAKACII ÚT Tt-T«
1838. aujfttsitui 15
EALA1 KÖZLÖNY
jáp^Bist
Kombinált szoba:
Ebédifi berendezés:
1 komb. szekrény
1 rekamier
2 fotel 2 szék
1 asztal 1 állólámpa
t. 380.-460.-590.-
1 kredenc 1 vitrin 1 tálaló 1 asztal 6 szék
P 530.-810.-m-
Hálószobák:

2 szekrény
2 ágy Szép kivitelű dióteli hál#c:
a gg-Mv 170-pensőíől 1 P 300,340,4ZMÍI feljebb
Őszi lakberendezési kiállitts!
KOPSTEIN BÚTORÁRUHÁZ

is beküldeni.
A pályázat jeligés. Minden pályázó köteles beküldött fényképeit a kép hátlapján megnevezni (mit ábrázol a kép?) és ugy Itt, mint a fényképek negatlvlait tartalmazó borítékon is jeligéjét feljegyezni. Köteles ezenkívül a pályázathoz még egy jeligés, lezárt borítékot is csatolni, mely nevét és pontos elmét tartalmazza, annak kijelentésével, hogy a pályázati hirdetményben foglaltakat magára nézve kőtelezőnek elismeri.
A pályázatokat Nagykanizsa m. város polgármesteréhez címezve a városi Iktató hivatalban kell benyújtani és a külső borítékra feltűnően rá kell Imi a jeligét és ezt a szót: ..fényképpályázat. A pályázat határideje 1936. évi szeptember hó 30.
A pályaműveket bizottság bírálja felül, melynek elnöke: a polgármester, tagjai pedig: a polgármester által meghívóit hat tag, továbbá a hivatásos és amatőrfényképészek közül meghívott 1 — 1 tag. A bizottság jegyzőié az ügy előadója. A bírálóbizottság a dijak odaítélése tárgyában végérvényesen határoz. Határozathozatal után felbontja a pályázók jeligés leveleit, megállapítja és jegyzékbe foglalja a díjnyertesek nevét. A nyerteseket pályázatuk eredményéről e jegyzék alapján a város Polgármestere értesíti. Az eredmény a Zalai Közlöny napilapban közzé lesz téve.
A pályadíjak a következők:
1. dij 50 pengő és oklevél.
II- dij 80 pengő és oklevél.
Ml. dij 20 pengő és oklevél
TIz dij á 10 pengő, összesen 100 Pengő, mindegyikhez oklevél.
Hét dij oklevél. , Összesen 20 dij 200 pengő értékben és 20 oklevél.
Nagykanizsa m. város fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályadijat nem nyert képek közül azokat, melyeket az idegenforgalmi propaganda céljára alkalmasnak talál, darabonként 4 (négy) pengő vételár ellenében megvásárolja.
A pályadíjat nyert képek és az előző bekezdés értelmében megvásárolt képek negallvjainak és az azokra vonatkozó szerzői és sokszorosítási joggal együtt Nagykanizsa m. város tulajdonába mennek át. Ezeket a képeket és negatívokat Nagykanizsa m város az idegenforgalmi propaganda céljára és más célokra Is tetszés szerint felhasznál-hatja, de minden olyan kiadványban, ahol ez szokás, lehetőleg gondoskodik arról, hogy a kép szerzőjét megnevezze.
Ha megfelelő képanyag nem gyűlne össze, jogában áll a bíráló bizottságnak a dijak kiadását megtagadni. Ez esetben a pályázók Nagykanizsa m. város ellen semmiféle elmen követelést nem támaszthalnak, viszont a beküldött képeket a város polgármestere köteles tulajdonosainak visszaküldeni.
A pályázat eredményét Nagykanizsa m. város kiállítás keretében mutatja be a nagyközönségnek.
Nagykanizsa, 1936. évi augusztus hó 6-án.
Dr. Krilky István s. k.
polgármester.
A magyar gőzös kettészelt egy román vontatót
A Duna nevű mpgyar gőzös n Dlináfa lefelé liuUdvu a nagy ködben nekiment és kettészelte a román Tcoslau vonlnlógőzőit, "tauly pár percen belül elsüllyedt. A legénységet sikerüli kl-oácutooi.
APEófflBDETÉSKE
►rí!.!*"ÍÍÍST ii\'íií\'f\'jr rscLlíetíH
,U «i Wta. I. I.^i 1 ItIMr.
Autitaxlt, bérautót, rendeljen gangéból. vklékie éa helyben, Ugolcaóbban. Teltion állomás : 544 2704
Hialavo kényelme* ló autón vasárnap olcsón utaihat. Előlegyeznl lehet Kaulmann Manónál Eiziébet-lér 1. Telelőn Hl.
Haaiaáll ruhát veaack és eladok, b|. váara háahoz megyek. Márkás, Klrálv-ntca 31. 2293
látaaabáa udvari Iakái kiadó, Caen-nery-ut 36 2
Salát teiméas elsőrendű kerecsen?! asztali fehér bor Illírenként P — 3Q mUt •liter (vöröi)bor literenként P —.50 togyaas-tiii adóval együtt. Vluonteladóknakáien-
gedmény. Bőhm Jóisef bortermelő, Caen-gery-ut 19. 4874
Ciengery-ut 26. alatt háromizobás udvari lakás azonnal vagy november l-re kladi. Hívebbel Szécbenyl-tét 8. alatt. 2840
VlanaaMkasaraláat hadvazf flaatial taltitalok mellett Jerauieknél. lírisébet-tér 18. 2S09
Csinos utcai noba, elóuobs, konyhával november l-re kladé, eietleg izep-tember 1-én la már elloflslbstó. Sugár-at 53. ssám. 2885
4 köiéplskolit végzett ltot taa, azonnaba (elvesz Lichtscbelndl vaikeres-kedés 2883
Polgári lakatol vagy gimnáziumi tanuló olcsó él gondol ellátást ksphat Rathmana tatvánnánál Vöiösmatthy-ulca 12. Személyea Intormllái esik délután. 2196
é. koiOnaéget, hn^y
ÉrluHaa
Fenyvesi él Bárány cégből kiváltam Iparomat Ideiglenesen lakásomon: Kölcsey utca 12. sa. alalt tovább folytatom. Kérem a n. é. közőnaég további szíves pártlogé-
lil. Tel)cs tfattelelte! Fenyveal "------
óiáa éi látaaer kei.
cipőáruház
felvitetnek Szabó
2891
Ügyvédi IradahalylaáiKak kereiek
egy nagyobb vagy kát kisebb szobit. -Címeket a kiadóban. 2907
Zaa^ara. bécaá gyártiaáayii, ti álla, polban, olcsón eladó. Oráber, Koron.-
2906
llrlaMHiaa Biidapcit, Sroody-U. 23. lü 19 Szeptembertől havi hatvan (napi bárom) pengő teljea. kitiltó ellátás. Diái lányoknak kedvezmény. 2603
Megblaásból keltő darab berakott (efylk tróaaitaloa) aublól, egy azekratir «a vitrin, dlssek, festmények aUigőaen eladók Fő-ut 21. Fehérnél. 2884
MARGIT FORDA
Ciengeiy-ut 19. ■ánia, bááfáril P 0*80
TvukazemváAás ..... P 0*40
W Nyitva aalodaa oap. "Vm
Hunyadi-utca 27. aa. alatt egy kélbliaea Jukker kaoal eladó. $29
Eladom, vagy löldbbtokkal elcserélem Debrecen egyik legkellemesebb utcájában levő. köipontl lekvésl], uloonan modernizált. biztos Jövedelmű 2X3. 1X2 éa-1 X 1 azobáa hissmat. KOielebbl lelvilá-" goiltáit ad Ambrus Jénoa Igazgató, Kehlda.
2901
Blstos megélhetést nyújtó fkaaarOalat elköltözés miatt átadó. Cb
Clm a kiadóban.
lAa, vere.idás udvari Ukáa novemberre kiadó. Klnlisl-u. 11. 2912
Emeleti utoal aaoba, slksv, *M-
aaaba Uadó. Emeleti utcai aaaka, " Uadó. Erzsébet-tér 20 2917
Hársaiusbás, /OrtféaaobAa
emeleti lakás él egy \' tsebb aaaka, k.avha, étéakamia vtz .étikké). virágos udvarban kiadó, M-ui 10 2917
Karai a. kapa aluli bejárattal, két halylaia Salainak, k.likatokkal, kiadó. f\'gytk belytaég logadieak berendelve. Alkalmaa női íodráaz, női kalap . vlllsay----------------m. rő-«t tO. 2918
a
ZALAI KÖZLÖNY
1936. augusztus 15.
Férfi és női
olcsó, megbízható
kerékpár
nagy választékban részletfizetési kedvezmény
Szabó Antal kerékpár és sportüzletében
Fő-ut S. Nagykanizsa Telefon 91.
IMI kél antik szekrény, egy u|, uUk ablak FÖ-ot 10., háztulajdonosnál. 2918
lauloHkal teljes ellátásra lelve-ssek. Fő-ut 21. SS. Bent as udvarban. 2919
Pc^árt vagy gimnáziumi tanuló, a kir Ilu vagy leány, teljes slIIUst kspbsl, közel sí iskolához. Érdeklődni Csengrry-ut 21, trsllk. 2920
"SZaasaalar lelyé\'etlk, karMa* előnyben. Fő-ut 10. 2918
Ügyes aarrdlaAnyt keresek. Clm a kiadóban. 2922
Jó állapotban levő *ai i\'S|ápal vénáik. Olga suton. Ilotlhy M.-ul 5. 2924
Rendes, nsrinakaaaraU leiny 1(1-vld Időre nappalra ltí hrtnapoa kisfiú mellé aiowalia lelvélellk. Clm a kiadóban. 2925
F»r«a»abá«, lépcsítiázb«|áratu síé\' pen bútorozott szobs kiadó, Csengerv-nt 27., löldlzJnl. 2930
UaM kétszobás, előszobás, nagyobb udvari lakás mellékhelyiségekkel november l-re Eötvös-tér 30. 2931
Raktér, műhelynek Is alkalmas és piaca kiadó Daik-lér 2. 2932
Egy vagy két szobs bútorral vagy anélkül kiad* Szent Imre u. 4. 2933
BaanAratyádat lelvesrek. Pelóll-nl
SítS: 2934
Sáocl-u. ö. az. h*a eladó. Bővebbel Magyar- u. 72. 2935
Eladó Pőthéncen 875 Q-öl szóló, gondozott gyümölcsössel. Érdeklődni lehel Sugár-nl 72.
Kiadja a laptalajdonoa Közgazdasági Rt.
Orstaabarg Nyomda és Délsala! Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. PatelSa kiadó I Zalai Károly. Interurbán telelőm Naavkanlvaa 78. aaám

V ".l\'-i-\'ül
VI •
■i ifwi í, -fr^l
< ... . \'i\'l
t * .. ki .
Jégszekrények
ur bari l- P-ös részletre SZINÍI mim pilléién, fö lt 5.
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ara I pengő 10 fillér
Kapható a
Zalai Közlfiny
kiadóhivatalában FS-ut 5. as. alatt
Kjom. l hglalaXnaoi "—féiutg ux.
m
Viírlő
ilomlulalioM hÉÉ!

2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámf eljegyzésivagy
Vámcserekönyv
(Szállítási bárcakOnyv)
hitelesítve ■ 3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fö-ut 5.
Holetta vásson Holetta rii Ho\'ítta illno: Linóleum Viaiüo) válton Lábtörlők
Újdonság l Szenzáció !
Gyűrhetetlen éa mosható
nyakkendők
legszebb a raa azinekban I.OU
Holtaerr-Scbrantz-féle
mezőgazdasági gépek.
műtrágyák,
gaboDHiMizeiEk. „FUTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, nővényvédelmlsze-rek, gép, zsák. atb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. [A bíróság mellett.)
Matrac vállon
Szőnyegek
Bzflnyegfédö
Nyugágyváizon
Saboiaiiák
Síalmasiák
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.601/1936^
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó évi aug. 18-án és 19-én naponta reggel fél 5 órától este 8 óráig a Tölgyes erdőben lévő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ez idő alatt
ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1936. évi ono hó 6-án.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
17279—1936.
Tárgy; A virágokkal Itg. szebben dlszitetl erkélyek és ablakok tulajdonosainak jutalmazása. ;
Hirdetmény.
A tárgyban |elMtt üggyel kapcsolatosain külOn erre a célra klktlldotl bizottságnak hozzám előterjesztett javaslata alápján szépen és Ízlésesen virággal díszített erkélyek és ablakoknak az alább felsorolt lula{-donosiit jutalomban részesítem. Pénzjutalomban részesülnek: < Magyar Nemzeti Bank, Deák Ferenc-lér 8.
2 Városi kOzkórhtz.
3 Vécsey-utl elemi Iskola.
4 Rozgonyl-utcal elemi iskola.
5 Magyar kir. postapalota,
6 Dobrovlls Milin, Fő-ut 10.
Egy-egy szobanövénnyel lulalmazom a következőket: 1: Dr, König József, Dták-lér 7.
2 Dr. Elek Mór, Deák-tér 10.
3 Szegő Mór, Eötvös-tér 2.
4 Dr. Miklós Imre, Eötvös-tér 26.
5 Szálinger Antal, Eö vös-tér 31.
6 Földy J. János. Kostuth tér 14.
7 Ifi. Knorlzer Qyörgy, Kossulh-lér 14.
8 Blber Jánosné, Tavasz-u. 24.
9 Csermel Imre, Örház-u. 15.
10 Mutichenbacher Edvia, tíagola-sor 3.
11 Szporny Qyula, Bagola-sor 5.
12 Reinilz József, Zrlnvi M.-u. 35.
13 Dr. Kielsler József, Cseogeri-u. 5.
14 Dr. Szigethy Aladár, Cseugeri-ut 6.
15 Siaihmáry Béla, Csengeii u. 7.
16 Kleinfeld Ignác, Csengeri-u. 8.
17 M. klr. csendörlaktanya.
18 Szalay Vincéné, Csengerl-u. 59.
19 Oylmesl János, Csengeti-u. 67.
20 Bogálhy István, Csengtrl u. 67.
21 Mértékhite\'esitö Intézel, Csán)i László-u. 8.
22 özv. Svaslits Elemérné, Csáuyí László-u. 8a.
23 Hennlg Alfréd, Horlby M.-u. 43
24 Riskó Qéza, Horlhy M.-u. 43i.
25 Btlchler Mór, Király-u. 34.
26 özv. Türk Oyuláné, Magyar-u.73.
27 U|kó József, József föherceg-u 66.
28 Dr. Jandly jenö, Sugár-u. 62.
29 Hamburg Miksa, Sugár-u. 16e.
30 Várnay Árpád, Sugár-u. 16e.
31 Vámpellcs Qyula, Sugár-u. I6e.
32 Dezsényl Qyula, Sugár-u. 18.
33 Leányliceum.
34 Pannónia szálló.
35 Szociális Misszió Társulat.
36 Horváth Ferenc, Pdőfl-u. 10. Nagykanizsa, 1936. évi aug. 13.
nw Polgármester.
divatingek
gySnyBrO . minták -
Brönyai Divatház
Horthy Miklós-ut I. szám
Váro8házpalota.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlftnv olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(Ml., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező, olvasók részére.
OataotoKi NjuaMk fa IIIÉi l»l L*j>kj*M Wlkfrfa kaniragHndmb— toftfaujS ifalfaKfaotD
Kárpitos kellékek Afrik, tisztított Zsineg-félék
Hirsch és Szegő
78\' folyni 188. »zám Ntgykantwa, 1938. auguutui 18 kedd
Ara 12 rm.
ZALAI
1 ÓL I T t K A I NAPILAP

Felel A* sxerkmtö: Barbarlts Lajoa
EIWictM itt: .gr bin I penift *ú S.eiMW,! ét kudötatvataH wcfm i1
TIZ!
Irta : Kelomon Ferenc
Ujjongó magyar tömegek győzelemtől mámoros ajkairól diadalmasan száguld szét a magyar glóbuszon ennek a számnok elbűvölő varázsa. **
Tiz 11!
Nincs ebben a pillanatban senki a csonka országban, kl ne tudná, mit jelent ez a szám.
A számsor matematikai rendjébő\', ahol fontos poziclót tölt be, mint valami kozmikus nyíl szökik egy maroknyi nép csillagos egére, hogy onnan egy uj üstökös káprázatos fényével beragyogjon a magyar lelkek mélyére.
Tiz, tiz, Uz...
Ez a szó mindenfelé...
Az utcán, a rádión, sajtóban, szük családi körben, mindenhol boldogan emlegetik a tiz magyar olimpiai győzelmet. Még sportgondolattól ma még távol álló körökben is feldobognak a szivek, valami ellenállhatatlan belső ösztön sugallatára
Tiz magyar olimpiai győzelem !
És a harmadik helyezés 53 nemzet fiainak valóban heroikus küzdelmében !
Kl hitte volna, hogy ennek a maroknyi népnek fiai ilyen »bravurra« képesek ?
Ki gondolt erre az első napok lesújtó kudarcai ulán ?
Mi ez, csoda történi ? !
Vagy talán szerencsénk volt ?
Nem !
Berlinben a magyar faj magas testi kulturája, a magyar akarat, a magyar elszántság, a magyar »vir-tusc győzlek. Nemzeti erényeink, melyek trianoj elescttségünkl.en e jy szebb magyar jövő érces blzlosllé kai. De nemcsak ezzel a káprázatos eredménnyel hivluk magunkra a világ közvéleményének megtisztelő figyelmét, hanem azzal az emelkedett sporjszierüségpel, a »faJLr play* elvnek nobilis alkalmazásával, mely mindvégig jellemezte a magyar olimpikonok berlini szereplését A magyar fiuk becsü\'etel szerezlek d magyár \'névnek ; revüket márványba kell foglalni s hösteUeiket CHo örökítse meg feporttörténelmünk dicsőséges lapjain...
Ml pedig, kilenc milliónyi, letiport magyarok, ujjongjunk a nagy győzelemtől és vonjuk le magunkra nézve ennek a diadalnak konzekvenciáit : Vannak még lelki erényeink, nemzeti sajátságaink, faji értékeink, integrális részei egy relatív magas kulturának, mely a mi legnagyobb fegyverünk Trianon óta a népek areópagjában...
Nincs semmi okunk a kishitüs.\'-gre
S ha 16 év óta vérző vállakkal hordjuk is mostoha sorsunk nehéz keresztjét, a magyar kálvária utolsó stációja előbb vagy utóbb nem letet más, mint a dicsősége^ feltámadás. A magyar akarat márványkockáival kell kiraknunk ennek a dicső\' séges jövőnek útjait, magyar lelkek önbizalma, Alkotó ereje és az ezeríves ntuH tradiolólra támaszkodó
Tiz olimpiai győzelemmel
Magyarország a 3-ik helyen végzett a népek berlini nagy csatájában
Ragyognak az arcok, ujjonganak a lelkek, öröm és büszkeség tölt cl minden magyart, mert fiaink Ber^ Unben az egész világ előtt megmutatták, hogy ez a maroknyi magyar nép, ha küzdve is a megpróbáltatásokkal, de él, dolgozik *és helyet követel magának a népek rangsorában.
A berlini nagy vértelen sporthábo-ruban 53 nemzet fiai közölt fiaink a 66 milliós Németország és a 3fi0
milliós nagy Amerika mögött a harmadik helyet vivták kl Magyarországnak. Az éveztxs\'tles kemény Rüzí delem megacélositotta karjainkat, a mostoha eors ríjcgpróbá\'Luása megkeményítette ökleinket, oz évszázados harc élesre csiszolta kardjain-kat, amelyek most mind győzelmet hoztak megcsonkított hazánknak.
A bejinl stadionbah tizsíer hirdetlek magyar győzelmet a világ nemzeteit képviselő százezernyi tö-
meg előtt. Büszkeség tölt el bennünket, mert ily legyőzölten, csonkán é-\'i szegényen is megelőztük tusok->t a nemzeteket, akik hatalmuknál, nagyságuknál és gazdagságuknál fogva Európa soreát intézik. Ezrei a berlini eredménnyel a magyarság követeli a népek sorában az őt megillető helyei, követeli az igazságot, az egyenlő jogot és követeli hazáját : Nagym agyarországot 1
Nagyboldogasazony napján vizipMóséink, Habos (kard egyéni) és Harang. (fikftlvivás) szereztek olimpiai bajnokságot
Berlin, augusztus 17 A berlini olimpiász két utolsó napjának beszámolóját a péntek délutáni hallatlanul izgalmas magyar-német vizipólómérkőzéssel keli kezdenünk. A nagy derbi nem hozta meg a várt eredményt, mert a magyar csapatnak a német csapa\'on kivül a rossz idővel, a pártos bíróval és a balszerencsével Is meg kellett küzdenie,
A nagy derby
A végig izgalmas .mérkőzés végeredményben 1 : l-es félidő után 2 :2 arányban döntetlenül végződ dötl. Németh nélkül játszottuk végi* a-mérkőzés...egy részét, csatáraink pedig állandóim mellé lőt\'ek. Az izgalmas mérkőzés egyes részteleiről, mint megigérlük, plakátokon tudati
tuk a közönséget. Még vége sem volt a nu rközésn k, már tömegesen olvasták az utcán n Zalai Közlöny, részletes híradását. Nem rajtunk mult, hogy nem tudiunk jobb eredményt tudatni.
Evezőseink helyezései
A péntek délután egyébként csuk azt az örömet hozta, hogy mindhárom kardvlvónk a döntőbe került, mert fi grünaui evezősversenyek1 nem hoztak dicsőséget a magyat? színeknek. Zuhogó esőbén evezték le a futamokat és igy USA, Olaszország, Németország és Anglia mögött nyolcasunk ötödik, kettősünk a németek, dánok és argenlinek mö« götl a negyedik, kormányos négye > sünk pedig Német-, Svelz, Franciaország és Hollandia mögött az ölö-
rendületlen hite vezessen bennünket ezen az uton előre s akkor megint felragyog a nap a leborult égen...
Hogy mit kell tennünk, azt megmutatták nekünk a magyar fiuk a berlini stadionban.
Dolgozni a kultura fegyvereivel a magyar jövő érdekében. Mert az ősi magyar kard egyelőre csak a planchon virtuskodik, nekünk tehát lelki és erkölcsi erőinket kdl felhasználnunk, hogy a világ előtl kivívjuk\' a magyar igazságot
Meg kell őriznünk kulturális fölényünket Itt a Duna medencéjében, mert csak akkor számíthatunk a nagy nyugati kulturnépek eredményes támogatására, ha bebizonyi ot-tuk, hogy ezen a helyen Isten és Ember előtt minket illet a hege. inónia...
A berlini tüneményes győzelem nagy segítségünkre volt ebbéu a sziszifuszi inunkéban.
A tiz aranyéfcni kétségbevonha-
tatlan bizonyítéka a magyar faj kuL turális értékének.
Ezt a tiz győzelmet letagadni nem lehet !
Itt nem használ semmi Sem ellenségeink intrikái, sem a diplomácia boszorkánykonyhája.
Ez a tízes szám gigantikus méreteivel kiemelkedik a magyar Alfö\'d síkjából s túlszárnyalja a szomszédos hegyek csúcsait.
Monumentális ereje van ennek aa ollmpiászi Tízesnek...
Mint valami hatalmas irredenta szobor emelkedik az ég felé s hirdeti a világ minden táján elszórt magyar testvéreknek az elpusz\'itha-tatlan magyar őserőt...
De ez a fényes győzelem a pillanat mámoros ujjongásán tul nem csak a magyar tömegekel, hanem a magyar sportifjuságol is további ke-méríy munkára kötelezi...
Noblesse obi Ige 1
S BerHnben valóban nemesi ok-
dlk lett. Az evezősversenyek a németeknek hoztak nagy győzelme", akik öt aranyérmei nyerlek egymásután e délután. Egyéb pénteki eredmények : 1Ö0 m-es hátúszás: Olimpiai bajnok : Kiefer (USA) 1.05.9, olimpiai rekord I 2 Wegbe (USA). 3. Ktyo-kava (japán).
4xi00 m-es női stafélauszás. Bajnok : Hollandia 4 p 36 mp olimpiai rekord! 2. Németország, 3- USA, 4 Magyarország (Acs, Biró, Harsa* nyl,, Lenkey).
A szomorú pénték után annál jobban esett a szombati öröm. Nagy-boldogasszony napján három arany érmet sikerült szereznünk.
levelet szerzett a magyar gárda. Ezért a jövőben Is meg kell dolgozni. ;
Mert minden büszkeségünk és diadalunk mellet! meg kell va^la--nunk, hogy voltak Berlinben szomorú kudarcok is.
Az atlétikában szenvedett csorbái a legközelebbi olimpiászra ki kell küszöbölnünk.
Fejlett testi kulturánk s a nagy világ előtt Igazolt sportnivónk arra kötelez, hogy az atlétika vezető számaiban is komoly^ eredményeket tudjunk felmutatni^ ;
Ez a most feltörő ifjúság feladata.
Minden akaratot, minden energiát t-nek a célnak szolgálatába ke\'l állítanunk. «
Minden magyar ifjú szeme előtt ott lebegjen a berlini magyar győzelem.
Mindenki febben az orsóban rf Tízre gondoljon.
A 10 kötelez...
iAIUtt ROZLÖ!f¥
Magyarország—Franciaország
Az első győzetem híre fél 6 tájban érkezett meg.
Vizlpólózóink 6:0 arányban győztek a franoiák felett éa ezzel megszerezték a nyol-oadik aranyérmet. A hírt öt percei később már a városház kapuján olvashatta Kanizsa közönsége a Zalai Közlöny plakátul-ról. A plakátokat, amely a többi eredményt is közölte, ujjongó tömeg állta körül egész este.
A németek 4 : l-re győztek a belgák ellen ós ezzel másodikak lettek, a. Belgium csapata, 4. Franciaország, 5. Hollanaia, 6- Ausztria a vizipólótornában.
Karüvivólnk győzelme
Ugyanebben az időben már folytak a kardvivás egyéni versenyei. Idegekre menő, mindvégig izgalmas asszókat vivtak a magyar versenyzők. A győzelem hiréi 8 órakor ugyancsak plakátokon tudattuk. A magyar Kabos 7 győzelemmel a kardvivás o/ijnpiai bajnoka. 2. Marzi 6 győzelem,22 tuss. 3- a magyar Gerey ugyancsak 6 győzelemmel, de 26 kapott tussal. 4. Kajcsányi 5 győzelemmel, 26 tussal. 6. Pinton (olasz). 6- Gaudini (olasz).
Ezzel a győzelemmel Kabos Magyarországnak a kllenoedik aranyérmet szerezte meg.
10 óra előtt pár perccel kaptuk a hírt a magyar Harangi győzelméről és 2 perccel később ismét künn voltak uz utcán plakátjaink. A késő esti órákban sétáló közönség egyszerre körülállta a Zalai Közlöny, plakátjait és netn akart hinni szemeinek. Pedig megszereztük a tize-
diket l»i em! álomnál is saebb erccto
mény, mert valóság.
Időközben megérkeztek a többi eredmények is. Olaszország csak meghosszabbított játékidővel tudta legyőzni az osztrák labdarugókat ós ez i
a 2;1-ea eredmény meghozta Olaszországnak a labdarúgás
olimpiai bajnokságát. A holland Masterbroek kisasszony 5 p 26.4-el megnyerte a 400 nveo női gyorsúszást is és ezzel a néger Owens mellett ő az egyedüli, aki három aranyérmet nyert a berlini olimpián.
A japánok az elvesztett 100 és 400 miatt 200-on és 1600-on kárpótolták magukat. A 200 méteres gyorsúszás olimpiai bajnoka 2 p 42.5 olimpiai rekorddal Hamuro (jaPón). 2.S»etas (német). 3. Kojike (JaPán). 1600-on mindenki az umerikai Medica győzelmet nemélte, de osak másodiknak tudott célbajutni, inert első a japán Terada lett. A 3. és is japán • Uto, illetve Ishiharada.
A toronyugrás olimpiai bajnoka az amerikai Wayne lett. A magyar Hódi a 11., a llidvégy pedig a 17. helyen végzett.
90 pengővel szerelő Mátyásföldön a 10. magyar világbajnok
Harangi Imre, aki civilben a már. tyásföldi repülőtéren szerelő és IK) pengő fizetéséből tarlja el özvegy édesanyját is, vérző fejjel, sérülten állt ki a világbajnokságért. Igazi magyaros elszántság, kemény akarat kelleti, hogy a helyenként dur. ván játszó eszt Stepuiovot legyőzhesse. Frigyest, a döntőben lévő másik magyart, a német Miner legyőzte ós igy ő csak a negyedik lehetett.
Az utolsó nap négyszer lengett magyar zászló az olimpiai fóárbóoon
Az olimpiai ünnepségek zárónap^ ja sem műit e* azonban magyar dicsőség nélkül. A stadion zsúfolásig megtelt, 120.000 ember szorongott Ott Hitler kancellárral az £ten, amikor az olimpiai lovastorna mérkőzések utolsó számaira került u sor. A magyar Plathy százados Qömbös miniszterelnök Sellő nevü lován
az utolsó pillanatban, izgalmas holtverseny utáni lefutásban (ami! hibátlanul végzett) biztosan a harmadik helyre került és igy
még egy bronzérmet szerzett Magyarországnak.
A többi magyar versenyzők a nehéz
terepen buktak, Visy százados lova lábát is törte és igy agyon kellett nyomban lőni a kedvenc paripát.
Abban a zsúfolásig megtöltött stadionban, ahol valóban a világ minden nemzete képviselve volt, az utolsó napon, közvetlen a záróünnepélyek előtt négyszer harsant fel a magyar himnusz,
négyszer szökött fel a föérbócra a magyal\' trikolór, négyszer énekelte meghatott szivvel és el-elcsukló to. rokkal a maroknyi magyar a nem* zeti imát, négyszer érte magyar homlokot az olimpiai koszorú.
Külsőségeiben is pompás záródnnepéllyel fejeződött be a berlini olimpiász
A záróünnepély este ragyogó reflektorfény tüzében, soha nem lá« tott tömeg, pompás rendezés, ágyuy szó és hatalmas ének- és zenekarok közreműködésével zajlott le Az 63 résztvevő nemzet lobogói felsorakoztak a díszpáholy előtt, amelyben Hitler elnök-kancellárral az élen az egész német kormány megjelent. A záróbeszédet Balllet-Laiour gróf, a nemzetközi olimpiai bizottság elnöke mondotta. Megkondult ekkor aa olimpiai harang, az eredményhirdető táblán három évszám jeíént meg : Athén 1896 - Berlin 1936 - Tokió 1940, a megafon elmondta a hlvó-szót: >Meghivom sa világ ifjúságig az 1940. évi tokiói olimpiai versenyre,«
az árbóoról lekúszott az ötkarikás olimpiai zászló, majd nagyot lobbant és kialudt az olimpiai láng is,
hogy négy év múlva Tokiobun gyulladjon kl ismét.
Ezzel a szép ünnepséggel ért véget a népek vértelen világháborúja, amelyben a magyar színek képviselői olyan eredményt vívtak ki, a mely örökké hirdetni- fogja a magyar élniakarást, kitartást, akaratot és győzelmet I
Kedd reggel érkeznek haza az olimpikonok
Budapest, augusztus 1? A Berlinben sikeresen, szereplő magyar olimpiai versenyzők keddew
regfjel 9 óra 40 perckor érkeznek haza Budapestre. Az ékezésről a magyar rádió helyszíni közvetítést ad a fent jelaetl időben.
Az olimpiai győztesek hivatalos sorrendje
Berlin, augusztus 17 Vasárnap délután az olimpiai rendezöbizotlság kiadta a berlini olimpiász végeredményét. Az olim-piászon nincsen ugyan hivatalos pontverseny, a berlini rendezőség mégis megállapította az olimpiai győztesek sorrendjét.
A berlini olimpiai rendezöbizott-ság a következő sorrendel állapította meg a nemzetek versenyében :
1. Németország 29 győzelem
2. Amerika 24
3. Magyarország 10
4. Olaszország 8
5. Finnország 7
6. Franciaország 7
7. Svédország 7
8. Japán 6
auguszlug tá
9. Hollandia 6
10. Anglia 4
11. Ausztria 3
12. Csehszlovákia 3
13. Észtország 2
14. Argentína 2
16. Egyiptom 2.
Egy-egy aranyérmet szerzett Svájc, .Norvégia, Kanada, Törökország, Uj-Zeeland, Indln. Nem sike. rült olimpiai bajnokságot szereznie az olimpiászon résztvevő nemzetek közül Dániának, Lengyelországnak Lettországnak, Romániának, Dél.\' Afrikának, Mexikónak, Belgiumnak, Ausztráliának és a Filippi-szigetekJ. nek.
Európa—Tengerentúl 6:2
Berlin, augusztus 17 Az olimpiai játékok befejeztével az uszóstadionban Európa vizipóló-inérkőzést játszott a Tengerentúllal. Az Európát képviselő csapat 6 :2 arányban legyőzte a Tengerentúl csapatát.
Magyarok borzalmas antóbnsz-katasztró-(ája a Grossglockner-nton
Bécs, augusztus 17.
Az ausztriai Grossglockner-ulon borza knjas katasztrófa történt. Az autóbusz, amely tömve volt kirándulókkal, Nagyboldogasszony ünnepén lezuhanta töltésről a tmCntegy 60 méter mélységű szakaaékbe.- A poslaautóbusz kétszer ls Megfordult zuhanás közben a levegőben. Leírhatatlan pánik és jajveszékelés táMadt. Mikor az autóbusz főiket ért, Már alig lehetett hangot hallani, Mert eszméletlenül, véresen ósz-szetórve terültek ul az utasok. A sof-főr azoual Kiszenvedett. Az utftaok kőzött hat magyar is volt, akik mind súlyosan sebetültek pi^g. Nóvszerint:
Ilimmel Miklós, yasuti felügyelő, ffele. sége Hímmel Ixsnke, akinek az autó-, busz egyik alkatrésze levita Mindkét lábát. GyerMekük, Blanka zuzódásokat szenvedett. Pedróczy Aladár nyug.. ezredes és felesége szintén súlyos sérüléseket szenrodtek. Berger Arthur budapesti gyárigazgató sebesülése ugyancsak súlyos. Egy bécsi rendőrtőrzsőr. MCsler és feleségének röggel volt az esküvőjük és nászútra indultak az autóbusszal. A sofffőrön kivül miég egy Másik halálos áldozata is van a katasztrófának. A szerencsétlenséget valószínűleg Ma$a a soffőr okozta az eddigi adatok szerint.
A magyar kereskedők országos kongresszusa Szegeden
Arkay miniszteri tanácsos: „A kormányzatot a köteles-ségteljesitésen túlmenő megértés és szeretet vezeti a kereskedelemmel szemben"
,.A magyar kereskedő saját sorsának védelmében sosem felejtkezett meg az egyetemes magyar érdekek szolgálatáról ..."
Szeged, augusztus 17.
SzoMbulon és vasárnap folyt le a vidéki kereskedési testületeknek az 0MKE által összehívott országos értekezlete, attfelyen a nagykanizsai OMKE kerület is képviseltette tofcigát Bajkl István alelnök,\' dr. Karczag Bezső titkár és Weisz László válaszlim|ányi tag által.
Arkay Ferenc Miniszteri tanácsos Gömbös Gyula miniszterelnök és a ke-rcskedehnfi miniszter üdvözletét tolmácsolta. Kijelentette, hogy Magyarországon uiucs egyetlen épeszű eto|ber, fiki a kereskedekta(DOk ellensége volna. Tévedés, hogy a kortmfány intézkedéseiben kereskedelem „llenes célzat nyilvánul Meg. Minden felelős tényező át van hatva úttól, hogy a kereskedelem uz Iparral és m(ezőgazduságfeal tökéletesen egyenrangú és egyenértékű termelési tényező. A kormányzatot a kötelesség teljesítésen tuljmpuő megértés
és szeretet vezeti a kereskpdckjmjmel szemben.
Nagybákai Sesztina Ernő elnöki megnyitójában kifejtette, hogy a mtogyar kereskedő Szegeden iMmjét tanúságot tett aMellett, hogy saját sorsinak védelmében sem felejtkezik meg soha az egyetdMes magyar érdekek szolgálatáról. öva inti a közvéleményt, hogy
ne üljön föl a kereskedő-ellenes propagandának.
Vértes Miksa, a szegedi kapura elnöke a szövetkezét kérdésével, az áruházakra vonatkozó \'rendelettervezettel foglalkozóit. Pálffy József polgármester mint házigazda üdvözölte a kongresszust. Rassuy Károly hangsúlyozta, hogy a kereskedelem\' éltető ereje a szabadság. A kereskedelem bajainak legfőbb orvossága a szabadság nagy gondolatához való ragaszkodás. Hunyadi Vasa Gergely a Mezőgazdasági, érdekképvlse-
\\<m augusztus 18
ZALAI KÖZLÖNY
letek üdvözletét tolknkicsolta, Morvay István álnyu/totta ezután Ráth Józs«r. nck nz OMKE Hegcijüs-plakettjét. Gör-8cv istván NEP képviselő kijelentette; j10f(y a súlyos helyzetben " kereskedőknek ragaszkodniok kell n szabad-S1tg eszméjéhez. Balkányi Kálmán, uz O.MKE iga#»lója számloU l>e ezután a kcreskcdehrfi képviseletek cgyüttnni-. kódé-séről. Tonelii Sándor n íöváros és a vidék viszonyáról beszélt. Nagy tetszést keltett a nagykanizsaiak javaslata, amit a kongresszus moháévá lelt. Majd az egyes szakosztály üléseken tárgyalták a kcrcskedőlársadaloM égető problémáll.
Zalamegye Károly király tihanyi emlékünnepén
Tihany, augusztus 17. Szombaton délelőtt több, mint ötezer főnyi közöklség jclenléleben folyt le Tihanyban a Iíároly-király tknflékün. nep. Ar. ünepségen rész vett mfntfcipfy\' ezerötszáz főnyi osztrák kiránduló cso. l>ort is, tfmfclyrészl)en társas gépkocsikon, részl>cn vonalon érkezett a Balatonhoz. A magjelent magyar előkelőségek sorában ott voltak : Kratochwill Károly altábornagy, Ilunyady József gróf, volt főudvarmester, Lukaslch bá-ró altábornagy, Sigray Antal gróí, Csc." konics Gyula gróf, Jékcy Ferenc vesz-préminíegyel főispán a kormány képviseletében, Meslerliázy István főszolgabíró Zalavártricgye képviselctél>en, Mak ray Lajos képviselő, Pálffy József gróf és még sokan mások. Az ünnepi misét Bolt Nándor megyéspüspök i>ontifikál-. tá, majd Stromkner Viktorin tihanyi apát és Bcrg Miksa báró mlondott cm-lékbeszédet. \'
Elsiklott a nagykanizsai személyvonat
Balatonszemes, augusztus 17 A nagykanizsai személyvonat, a lüelynek este negyed 10 órakor kell befuínia a budapesti déli pályaudvarra, Szemesre délután 5 órakor érkezett. Mikor a vonatot a kitérő vágányra tolatták* az utolsó kocsi kisiklott. Miután a vonat lassan haladt, a kocsi nem borult fel, csak az első kerekei ugrotlak ki a sintől és mintegy 20 méteren át végigszántották a földet, a tapfákat kiszórták helyükből, összegörbi\'.elték a sir.ekct és a váltót, valamint kettétörték a szemafort. Szerencsére az uto\'só kocsiban nem ült senki.
Megállapítást nyert, hogy a vonal áthaladása előtt átkapcsoltak az automatikus villanyváltót és ez okozta u kisiklást-
— (Slesta Sanatórlum)
Budapest, I., Ráth Oyörgy-u. 5. a főváros ogylk legldeállsabban fekvő éa orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és IdoggyógyáBzat, sobészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-gla 8tb. Röntgen Kémiai és rolkros-koplal laboratórium. Eloktrocardlo-graph (szívvizsgáló). Krógh-fólo alap-anyagcsero vizsgáló készülök. Enteroo leaner (béltUrdő). Modern vlzgyógyln-tézet Orvosilag vezotett vlllanyüzomU konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöles park! Olcsó árak I
Bűntény vagy szerencsétlenség ?
Egy asszony titokzatos halála — A vizsgálóbíró a holttest felboncolását rendelte el — Gyanús külsérelml nyomok — Megindult a nyomozás
A múlt napokban történt, hogy Rigyác községből bsho/.tak egy asszonyt a nagykanizsai kórházb\'j, névszer int Burusán Islvánnél. Az asszony néhány napi* a kórházion íeküdt, azután hozzálar ozói hazi-vitlók. Olthon meghalt. A kórházi orvosok is észlelték, hogy az asz-szeny testén kü\'sérelmi nyoT.ok találhatók. Az asszony halála . körül olyan jelenségek mutatkoztak, hogy azokat jelentették a kir. ügyészségnek, ame\'ynek indítványára ■ dr: Imrefi László kir. törvónyá/.éki
biró, vlzsgálóbiróhelyettes, elrendelte a holttest felbonco\'ását. Dr. Ország Lajos és dr. Biltera Zoltán orvosok, mint dr. Imrefl László vizsgálóbíró kiszálltak a községbe, ahol a boncolást megejtenék. A bonco\'ás megerősilelle a külsérelml nyomokát. Miután naiö lehetett meg-állapitaní, hogy azok szerencsétlenség, baleset, ittasság vagy bűntény folytán keletkezlek, a csendőrség megindította a nyomozást a valódi tényállás kiderítésére.
A női szabók továbbképző tanfolyamának záróvizsgája
Krátky polgármester az Ipari továbbképzés fontosságáról
Az iparügyi Minisztérium által Nagy- j kanizsán rendezett ipari továbbképző j tanfolymunk, harmadika — a női szálló továbbképző ni>sl tartotta záróvizsgáját a tanonciskola crwlet. rajztermében, amelyen mtegjelénl dr.
Krátky István polgármester a város képviseletében, mg az ipartestület ré--széről Snm.i l.ajos elnök, a tanfolyam megszervezője Bazsó József testületi jegyző, atti nagy hozzáértéssel é,s ügV-buzgósá($£d szervezte mleg a tanfolyamot, helynek hallgatói jobbára nőkből rekrulálódott. A tanfolyam) oktatója Knapp Anlal technológiai ípar kmizcumi szakoktató, sitit a minisztérium küldött le Nagykanizsára. A záróvizsga mutált i meg isméi, hogy helyes nyomon jár az iparügyi minisztérium ,amikor szaktan folyamokkal igyekszikiparosaink nívóját fejleszteni. Teljesen modern alapú és eddig nem látott knÓdszer szerint történt n szak-oktatás, rajz, modellek felépítése és azoknak gyakorrlati (sajá|„ készítésű) l)Cmutntása. Majd a különböző elméleti oktatás anyagisimle, kalkuláció, könyvelés ,otoft minden iparosnak tudnia kell.
Kedves epizód volt .amfkor dr. Krátky polgárimiestcr maga is kérdése, kel tett fel az egyes hallgatóknak, és az üzemi költség felsorolásánál n>cg. kérdezte a tábla előtt krétával álló hvcsternőt: Mi. a legcsekélyebb az üzem költségnél ? Ntmcle az adó ? (Altalános mosolyt A kérdezett azonban nem hagyja knhgát zavarba hozni, mert ía-var nélkül válaszolta: — A gombostű. Tényleg ez kerül a legkevesebbe.
A szakrajzok ,?mik bemutatásra kerültek, nagyon szép clöhaladásról tettek bizonyságot.
Dr. Krátky polgárknlcslcr a záróvizsga befejeztével köszönelet mondott az iparügyi miniszternek, amiért lehetővé lette a magyar iparosság továbbképzéséi, ismereteinek fejlesztését, mVrl csak egy rejlett iparososztálytól és annak tökéletes produktumától vár. haljuk azt, hogy a közönség inkább öt keresi fel, mint a gyáripart, illetve anak termékeit. Elismeréssel szól-lott a tapasztaltakról és a kurzus eredményeiről.
A továbbképző tanfolyamok a többi iparágakban legközelebb folytatódnak.
Nemzetközi szenzáció lesz . a Balatoni Sporthét
A Vidéki Napilapok Szindikátusának tanulmányútja a Balaton körül
Az elmVilt napokban Balatonlellén ér tekezletet tartott « Vidéki Napilapok Szindikátusának elnöksége a Balatoni? Szállodások és Penziósok Egyesületének vezetőségével, akiknek részéről töb l>ek között megjelentek Oláh Gyárfás Mihály elnök, dr. Erii József és Haas Imre alelnökök, Sándor Imre igazító, dr. Molnár lváflmlán titkár, Hortobágyi József és Horváth Béla választmányi tagok.
Oláh Gyárfás Mihály felszólalásában hangsúlyozta, hogy a balatonmenti érdekeltségek hátaim »s erőfeszítéseket tettek a balatoni fürdőkultúra fejlesztése- érdekében s az elért sikerhez a kotmlány nagy mértékben hozzájárult azzal, hogy km már féláron utazhat az ország bármely részéből az, aki leg alább 3 napot tölt " Balatonon. A Ba-
latoni szállodások és penziósok is mindent elkövetnek, hogy a gyönyörű Ma. gyar Tengert népszerűsítsék, ezért az árakat az egész ronalon alaposan leszállították s o flitó végén, az utószezonra való tekintettel ujabb árleszállítások tőrtének. Az olcsósági hullám valódi oka az, hogy a verőfényes őszt azok a kispénzű polgárok is élvezhessék a Balaton Implicit, akik a főszezonban mb* juthattak hozzá a nyaraláshoz. Az olcsóság t^llelt érdekes újításra készülnek, s az utószezonban vendégeiknek díjmentesen adják az európai hirü balutonjmfenti csemegeszőlői, hogy az orvosok által oly sok .betegség ellen javalt szőlőkurát minden látogató ingjon élvezhesse. Különösen nagy tömegeket\' várnak a szeptember 4-én kezdődő Balatoni Sport-
Értesítés I
Szíves tudomására hozom a nagyérdemű közönségnek, hogy az azelőtt Fenyvesi és Bárány
néven menő
Mi. Hz és Mm
Üzletet átvettem, mely alkalommal biztosítom a mélyen tisztelt vevőimet a legprecízebb kiszolgálásról
Kérem a nagyérdemű közönség további szíves pártfogását.
Teljes tisztelettel
Bárány István
aranyműves, óra és látszer-koreskedő. Horthy M.-ut 3.
hétre, Ptately szenzációs sporlizgaimai-val és látványos szépségeivel le fogja nyűgözni ajgandéfejsereget.
A balalom érdekeltségek meghívására egyébként a vidéki sajtó reprezentánsai augusztus 27-től szeptctnlbcr l-ig .lahuimányl kirándulásra .indulnak Ct Balaton mellé, hogy közvetlen közelről mcgisinerkedlicscnek a Balaton aktuális problémáival > , 1 r
Nehéz székelésben szenvedők,
akiknek gyakori fe.fájás, mellnyomás, szívdobogás, jjyomormüködési zavarok és különösen fá|dalmas végbélbajok — mint aranyér, repedés, elö-esés, polipul, sipoly, szükület — teszik az életet nehézzé, igyanak reggel és este negyed pohir terméize-tes .Ferenc József keserüvizet. Klinikai vezető orvosok igazolják, hogy a Ferenc József viz műtétek e\'öttl és uláni időszakokban is igen kedvelt, nagyértékü hashajtó. >
Weis István OTI vezérigazgatót saját kérelmére nyugdíjazták
A belügyminiszter Wclsz Istvánt, az OTI vazérigazgalóját saját kérelmire nyugdíjazta. Weisz István már u tavasz szal bonyujlotta nyugdíjaztatási kérel-knél, amelynek n belügyminiszter azon-ban csak most tett eleget és felmentene őt állásától Az OTI vezérigazgatói széket Horváth Istvánal, az OTI köztiszteletben álló alelnökével töltőtlo be. a kormány, míg az így megüli-\'sédéit alelnökségre dr. Horváth Kornél belügyminiszteri osztálytanácsos kerül.
-»» A nevelőintézetekben Jól Ismert, kltünö minőségű Schütz-kclengyével küldje Intézetbe gyermekét.
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ára I pengő 10 fillér
Kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában
Fö-ut S. sz. alatt
JBAlaí Közlöny
táftb augusztus 18
Az NTE alapos revánsot vett az SVSE-n a tavaszi vereségért
NTE-Soproni Vasutas SE 6:3 (1:1)
Értékes győzeNnM aratott Xagpbol-dogasszony napján az NTE a nyugati alosztály kitűnő képességű csapata ellen. A tavaszi szezon bevezetőjeként találkozott Nagykanizsán a két csapat már egymással, »*n5kor a soproniak 8 -.2 arányban fölényes győzelmiét arattak. Ez alkaloWiial is a soproni együttes volt a Mérkőzés favoritja. Az NTE azonban teljesen felkészült ncknfcsak trre a íníérkőzésrc, hanem az őszi szezonra. A mérkőzés nem mbzgott sze-zoncleji nivón. A Második félidő egész végig élvezetes szép játékot nyújtott és bizony sokszor a szezon közepén stití láthatunk annyi fortnís támadást, m5ht ezen a kmérkőzésen. A soproniak súlyos vereségét részl>en tay \'nti tartalékos védelmük, de az NTE is -nélkülözte Csáky és Hofltafann játékát.
A kél csapat a kővetkező felállításban játszott:
NTE : Csondor — Farkas, Arany — Csáki, Ritter, Kudich — Baranyai, Szollár, Szendrői, Kiss, Cigler.
SVSE: Kodner — Konrád II., Er-tinger — Konrád I., Berényi II., Illés, — Tőlh, Horváth III., Gőrltl, Bárdics, Zsolnai.
Az első félidő unalmas játékkal telik el. Mintha a játékosok is a rádiót hallgatnák, amely közvetitetle a magyar—francia., vizipolómérkő-zést. A soproni csapat erélyesen támad és Csondornak komoly munkát ad néhány komoly lövés védése. A 17. percben Horváth a tétovázó NTE védők mellett gólt lő. Egy perc múlva Csáki 30 méteres szabadrúgását Szendrői védhetetle-nül a hálóba vágja. Cigler lerohanása okoz meleg\' helyzetet, majd Csondor véd veszélyes helyzetben.
A II. félidő szebbnél-szebb támadásokkal kezdődik. Az NTE csatársorát átcsoportosítja. Jakubecz jön centerbe. Szendrői balkötő, Kis balszélső. Minden támadásnak szeme van. Jakubecz—Szendrői a labda utja és máris a hálóban a labda az első percben. (2:1) Két perc múlva Kis rohan a balszélen, ideális centerét Jakubecz védhetetlenül küldi a léc alá (3:1). Szendrői játékát öröm nézni. Jakubeccel együtt gyönyörű játékot mutatnak. A két szélső is, Különösen Baranyai gyors lerohanásokkal veszélyeztetnek. A 12 percben Baranyai az üres kapu előtt álló Szollár elé játszik, aki 5 méterről fölé lő. A 15. percben Jakubec—Szendrői—Kis összjátékából Kis éles szögből is szép golt lő a sarokba. (4:1) A soproni csapat megembereli magát. Erősen feljön és Tóth védhetetlen sarok golt lő. (4:2) Jakubec nagy helyzetet hagy ki, majd hatalmas bombája majdnem kapussal együtt bemegy, de korner lesz belőle. A 22. percben formás soproni támadás ismét golt hoz. Tóth beadásából Konrád 10 méterről golt lö. (4:3) Kis beadásából Jakubec nagy lövést küld kapura, de remekül védi a kapus. Befejezésül jön az NTE tempó. Jakubec jó labdát ad Baranyainak, kinek lövését a kapus Cíak érinteni tudja, de védeni nem
Jakubec jó helyzetben a kapufát döngeti meg, inajd a 36. percben Kudich átadásából Jakubec védhetetlen gólt ló és beállítja a végeredményt. (6:3).
Az NTE megérdemelten győzött, sót nagyon könyen kétszámjegyű is lehetett volna győzelme. Csondor jó formában védte kapuját. Farkas-Arany hátvédpár lényeges hibát nem csinált. Arany jó formája állandósul. Talán a halfsor volt a csapat leggyengébb része. Egyik half sem mutatta megszokott jó játékát. A csatársor legjobbja Szendrői volt. Jakubec nagy kedvvel játszott, az eredmény nem is maradt el. Baranyai jó játéka szintén meglepetés. Kis balszélen jobb volt, mint ösz-szekötőben. Szollárnak nem volt jó napja.
A soproni csapattól csak időnként láttunk nagy nevéhez méltó jálékot. A tartalék jobbhátvéd Konrád, valamint csatársora, de különösen a k i szélső, Tóth és Zsolnai nagy játékos.
Mérkőzés előtt dr. Magasi Anial vezetőségi tag üdvözli a jubiláló NTE-t és selyemzászlót nyújt át, melyért Ozorai Ferenc mond kö» szőne tel.
Kaufmann biró jól vezette a mér-kőzést.
Néhány szót a közönségről is. Az NTE nagy anyagi áldozatok árán lehozta a jeles soproni csapatot, hogy közönségének értékes sporteseménnyel szolgáljon. Az eredmény, valamint a játék megl* érde mclte volna, hogy azt ne csak 60 80 ember nézze végig. Az o\'jmpiai csapat mérkőzése 380 P ráíl/e\'éssel végződött, a mostani mérkőzésen pedig a Levétel összesen ccu 40 P volt. Kedves kanizsai sporlközön-ség, ha továbbra is ilyen nagy ér* deklődést tanusll a kanizsai futballcsapatok szereplése iránt, akkor mindkét egyesü\'et hamarosan becsukja kapuit. Pedig a figyelmes NTE vezetőség még rádiói is szereltelelt a tribünön, hogy a níagyar -franlca vizipólómérkőzést hallgathassa.
(Oíl)
NTE II.—Kölyök válogatott 2:1 (1:0)
A kölyök válogatott méltó ellenfele volt az NTE II. csapatának. A gólokat Jó, Csász, illelve DenCs lőtték.
NTE tréning
Az NTE csütörtökön Zalaegerszegen játszik a ZTE-vel Schütz-kupa mérkőzést, azért e héten kedden délután fél 5 órakor tréninget tart. Az összes játékosok tartoznak megjelenni. Intéző.
— (A nagy anyagtorlódás)
miatt a tárca közlése a holnapi számra maradt.
— (A polgármester Berónyben)
Dr. Krátky islvén polgármester szombaton Balatonberénybe utazott, ahol ffo ytatja félbeszakított nyaralását.
— (Nagykanizsalak a vasvári buosun)
Nem csekély Hjesitmény, amit a Kanizsaiak teljesítettek, amikor gyalogszerrel indultak el Nagyboldog-asszeny ünnepére a vaRvári búcsúra P Miholcsek Miklós ferenceslelkész vezetése fhtt. Közel h^rotvzáz z rándok indult el Nagykanizsáról.
•— (Kapi Béla húszéves püspöki Jubileuma)
Ezév őszén lesz huszesztendeje annak, ho~y a dunánluli evangélikus egyházkerű ct Kapi Bélát megválasztotta püspökének. Mesferházy Ernő dr. egyházkerü\'eli felügyelő, felsőházi tag indi\'ványára a püspöki jubileumot a^ egyházkerület évi közgyűlésének keretében fogják megünnepelni Györölt szep\'cmber 30-án és október 1-én.
— (Orvosi hir)
Dr. Haíser fogorvos külföldi ta-rulmányutjáról megérkezett. Rendeléseit megkezdte.
— (Templomszentelés Nován)
Vas-rnap szentelte fel naey egyházi ünnepség keretében Grösz Jó-zs~f püspök a renovált- novai templomot, amely oly gazdag műemlékekben. A püspökkel érkezett dr. Herteleridy Jenő miniszteri \'anácsos is, valamint a Műem\'ékek Országos Bizottságának kiküldötte.
;= Halálozás.
Árok István gazdálkodó 89 éves ko ában Bocskában meghalt. GyA-szolja 6 élő gyermeke. 25 unokája, 14 dédunokája és nagyszámú rokonság
— Intézeti kelengyéket nagy gyakorlattal állit Ö88zo Slnger Dlvatáruház.
— (Felrobbant a patron)
Kiskanizsán több gyermek játszott, amikor egy patront talállak. A pátion felrebbant és Fekete Ferenc 10 éves fiucskának a kezét összeroncsolta. A mentők beszállították a kórházba.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénz-szűke mellett Is mindcuki részére Igen olcsón beszerezhető Koptlein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
nagy és sok előnyt biztosit magának, ha leiéoyeil a
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
Érdeklődni lehet: C«eng«ry-ut 4. az. alatt.
Iroda: Teleion 197. Néptakarékpénztár R.-T.-nél. Telefon: 20. és 126.
MBi|
ÍHM.KÍM^y-t! ►... - j é.».-,•... i„
U ""fi
Jégszekrények
már kari t- P-í
SZABÓ IKTIL m\\m\\M, Fö-Bt
— (Nagykanizsai kőművesmester balesete)
Horváth József nagykanizsai Magyar-utcai kőművesmester Galambokon dolgozott Horváth munka közben leesett az állványtól és lábát t"rte. Beszállították a nagykanizsai közkórházba.
ö*xl Ukberen\'leiésl kiállítás Köpetein Butoráruházban Nagykanizsán. Mélyen leszállított árak mellett. - Rendkívül kedvező fizetési feltótelekkel.
— (Barátok, ha mulatnak a csárdában)
A lazsnaki csárdában mulatott Hodics Sándor 42 éves vágóhídi hentefsegéd, Magyar-utcai lakos, egyik ba átjával, aki szintén a Magyar-utcában hklk és hasonló foglalkozású. A pompás bor ugylátszik kitűnő kedvre derítette mindkeltöt, akik csakhamar évődni kezdtek egymással. majd Hodics barátja felkapott egy borosüveget és azt barátja fejéhez vágta. ÁUitóliig\'exzel a baráti kedveskedéssel sem elégedett meg, hanem szódásüveggel folytatta baráti érzelmeinek kifejezését. Álli\'ólag L\'tiáng Györgynek hívják a gyorskezü barátot. Hodics. Sándort a mentők súlyos sérüléssel kórházba szállították.
— A Schfltx-kelengye tartós és jó. ára
méltányos, akt csak használja, dicséri.
— (Bajtársi összejövetel)
A volt cp. és kir. utász és árkász zászlóaljak magyar hőseinek emlékére a „Radetzky laktanya" (Budapest, II., Pálffy-tér 3.) \'udvarán, augusztus 20-án (Szent István napján) bajtársi találkozó lesz, ekkor kerül leleplezésre a laktanya falán elhelyezendő hősi emléktábla. Azon bajtársak, akik a háború alatt bár-melyikpionir vagy sappeur zászlóaljnál szolgáltak, felkéretnek, hogy az ünnepélyen d. e. 12 órakor pontosan jelenjenek meg közös ebédre. Várkonyi Frigyes bajtársnál, Budapest, V., Lipót-korut 4., lehet jelentkezni.
(HilyeggyüjtOk taláikotófa) oét. ffiű délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
1698. tuguartus 18
BACtt KÖZLŐNK
Az OTI ujabb csoport-kirándulása Szent Irtván ünnepére
Jeleiilke.ul a keiüUtl plmUrnil
Az OTI nagykanizsai kerületi pénz-táia folyó hó 20-án, csütörtökön, Szent István napján, újból csoportos kirándulást rendez a 16 éven aluli fiubiztosltottak részére. A cscP1 port Komárvárosig vonaton utazik, onnan pedig erdei vasúton megy tovább Zalamerenyére, a Lágymányosi Fa- és Szénkereskedelmi Rt. erdökitermelésének színhelyére Jelentkezni lehet a pénztárnál, legkésőbb 19-én. szerdán d. e. 9 óráig. Később jelentkezőket semmi körülmények közölt nem vesz fel a kerületi pénztár. 19-én déli 12 órakor lehet a kerületi pénztár hirdetőtábláján megtudni, hogy kik vehetnek részt a kiránduláson. Jelentkezni csak személyesen lehet. Élelmezésükről a kirándulók maguk gondoskodnak.
— A (Tiszántúli Ipari Vásár)
országos érdeklődés középpontjába kertll. Ezt mutatja az is, hogy a kiáilitá t augusztus hó 29 én bornemissza Oéza m. kir. iparügyi ml-nlsz\'er fogja megnyitni ünnepéi) es külsőségek között, szeptember hó elsején dr. Wlnchkler István keres kedelem- és közlekedésügyi miniszter látogatja meg a vásárt, továbbá megígérte a Kiállilás és Vásár megtekintését dr. Lázár Andor Igazság-ügymlnlszter, Debrecen város or-szággyülési képviselője is. Szó van arról, hogy a szeptember 6-án tartandó Hortobágyi Napra Kánya Kát mán külügyminiszter Is lejön. Aug. hó 25-tól kezdve lép életbe a féláru utazás kedvezménye. A féláru uta zásra jogosító igazolványok ára Debrecentől 100 km-ig 1-20 P, 100 -200 km. közötti távolságban 1-50 P, 200 km-en felül 2 P. A vásárigazolványokai a Menetjegyirodáknál, ipartestületeknél s a Tiszántúli Ipari Vásár megblzottalnál lehet vásárolni.
ID<3
Szép idő!
Prognózis: Gyenge keleti és délkeleti szél, az ország keleti felén záporeső, éjjel a völgyekben ködképzés, kedden délelőtt derült Idő.
Naptár: Augusztus lá, kedd. Rom. kat Ilona. Protestáns Ilona. Izraelita Ab hó 30.
Uyógyszertirl éjjeli szolgálat e hó vénéig Merkly-Belua gyógyszertár és a klskanlzsat gyógyazortár.
GWflrda nyitva reggel 6 órától este 6 éráig (hótfó, szerda, péntek délután kodden egón nap uókuek).
- KittlirifUelSk r*»«*r« rendkívül elónyói bútorvásárlás! alkalom. Modem berendezések, tókéletes Jó kivitelien, bouni lejáratú réssletro. sít kamatmentesen U kaphatók KapaSela bútor áOhálbap, Horthy Mikkis-ut 4.
A spanyolországi felkelők körülzárták San Sebastiant és Irunt
Tovább folynak a heves harcok A felkelők repülőgépen szállítják a harcosalkat — Lehetőleg vérontás és pusztítás nélkül akarják bevenni a vörösök városait
Páris, auguszius 17 Az elmúlt kél napon a Párisba érkező jelentésekből a spanyol helyzetre vonatkozóan megállapítottól, hogy a harcok északon és délen egyaránt Igen hevesen folynak.
Hadseregszállltás repülőgépeken
Tanger, auguszius 17 A Spanyolország feló történő had-senegszállitások a mai naptól kezdve repülőgépen történnek. A jelentések szerint a hajón történő szálli-tás egyelőre szünetel, a felkelők repülőgépei azonban szakadatlanul szállítják az anyaországba a harcosokat. Az első napon több mint 500 embert szálliloltak át.
Madridi jelentés szerint Franco tábornok a riff-kabilok körében is toboroz seregei szániára.
Párls, augusztus 17 A Havas iroda jelentése szerint a felkelőknek San Sebaslian ellen indított támadása és előrenyomulása során a csapatok elérték a Girutól lőtávolságra lévő Hérnamil. A nemzeti hadseregek irun közelébe értek és megszállották a városlól két ki\'0-méternyire lévő magaslatokat.
A telkelók harc nélküli megadásra akarják kényszeríteni a vörösöket
Páris, augusztus 17 Azok a harcok, amelyeket a felkelők a kormányosapatokkal San Sebaslian és Irun közelében azok elfoglalásáért folytatnak, egyre közelednek a francia határ felé. A nemzeti hadsereg előrenyomulása pillanatnyilag szünetel, az állások megerősítésén és az ujnonan elfoglalt területek beszervezésén dolgoznak.
Hendeye, augusztus 17 A legújabb jelentések szerint a felkelők teljesen körülzárták irunt ós San Sebastiant. A polgári lakosságot a két városból máris elszállították. A döntó ütközetre rövidesen sor kerül, bár a felkelők kl akarják várni, hogy a vörösök megadják magukat. Franco seregei ugyanis lehetőleg vérontás és pusztítás nél-
kül akarják birtokba venni a kót
várost. (
Amerikai közbelépés
London, augusztus 11 Uruguayból érkező jelentések bzo» rlnt a kormány felhívással fordult az amerikai államokhoz, hogy a Pánamerikai Unió révén tegyenek lépéseket a Spanyolországban duló pol* gárháboru mielőbbi megszüntetéséért.
A felkelők rendet teremtenek az elfoglalt területeken
Páris, augusztus 17 (Lapzártakor érkezett) Badajosbó* érkezett jelenlések szerint Y<>gue ez-\' redes, a felkelöcshpatok parancsnoka vasárnap este vetie át Estrema-dura tartomány vezetését. A parancsnok első cselekedete az volt, hogy kihirdette az ostromállapotot) A sztrájkra felbujtó vezetőket kivégzik. Halálbüntetés jár mindazon munkásnak, aki vonakodik munkába állani.
Párls, augusztus 17 (Lapzártakor érkezett) A felkelők birtokában levő Espana cirkáló reggel megkezdte Guadalupe erőd bombázását. A bombázási lehel látni Hendejeru háztetőiről.
Motorkerékpár-katasztrófa
Szekszárd, augusztus 17 (Lapzártakor érkezett) Paks és Kölked között haladt az országúton egy motorkerékpár, amelyet Bartal György joghallgató vezetett ós az oldalkocsiban hozzátartozói ültek. A motorkerékpár előzni akart egy autót, nem velte észre a közeledő lovaskocsit, amelybe belerohant. A motorkerékpár utasai hatalmas Ívben kirepültek nz úttestre. Bartal György oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy percek alatt kiszenvedett, hozzátartozói megsebesültek. A nyomozás megindult.
Férfi és női
olcsó, megbízható
kerékpár
nagy választékban . részletfizetési kedvezmény
Szabó Antal kerékpár és sportüzletében
Fő-ut 5. Nagykanizsa Telefon 91.
Kifosztották PopovicB Sándor özvegyének lakását
Budapest, augusztus. 17 (Lapzártakor érkezett) Ma délelőtt megjelent a rendőrfőkapitány-, sfigon a Rudolf-rakpart 8 számú ház felügyelője és bejelentette, hogy Ismeretlen tettesek behatoltak Po-povics Sándor, a Nemzeti Bank elhunyt elnöke özvegyének lakásába és azt kifosztották. Még hozzávetőleg sem lehet megállapítani a kár nagyságát. A rendőrség teljes apparátussal nyomozza a vakmerő tolvajokat. _____
Talfun Kínában
Honkong, augusztus 17 Az éjszaka Klrta egyes részein hatalmas tájfun pusztított végig. A tájfun Honkong közelében földcsuszamlást okozott és több mint 100 embert elevenen eltemetett.
A lengyel-magyar teniszmérkőzés
Varsó, augusztus 17 A lengyel-magyar tenniszmérkő-zések most fejeződtek be és azt Lengyelország csapata nyerte 5 : 0 arányban.
Értékálló zongorát
at ország egyetlen zongoragyárában vásároljon
MUSICA-nél
Budapaat, VII., Eraa^bat-kttml
41. (Royíl Apolló)
Szent István hatéban
100/Q külön engedmény. Vélal, oaara, laalléa, haa|aléa
Kedvelő fiietésl feltételek, váltó nélkül, kezelési költség nincs.
Olcsóbb lett
a Zalai Közlöny és a Tükör együttes előfizetése
Amikor a Tükör első számai megjelentek és a Zalai Köilöny előfizetőihez olcsó kombinált előlizeiésl árban eljutottak, sz olvasó közönség csodálata fogadia. Csodálkoztak azon, hogy s Ilyen lapot Magyarországén is elő tudnak állítani, még hozzá fillérekért. Az volt az általános vélemény, hogy tartalmában Irodalmian gazdag, változatos, kiállításában luxuilőz folyóirat, amelynél szébbel a nyugati kai-föld sem nagyon dloaékédhetlk, nem fogja sokáig blrnl a filléres árai melleit. Ehelyett az történt, hogy a Tükör kedvence lett az Intelligens, uri magyar közönségnek és olyan hatalmas módon megerősödött, hogy kiállta a kezdő Idők próbáját s azóta Is egyre gyarapodva fémjelzi a magyar folyólrat-kultura fejlettségét.
Nekünk, kanizsaiaknak, annyival is kedvesebb a Tükör, mert a város kedves ismerőse és barátja Révay Józsét,
a kllünő tollú magyar Író, nagy képzettségű tudós és lebilincselő előadó szerkeszti. A Zalai Közlöny ujabb áldoz^
vállalásai lehetővé tette ősszel cÍ0n«(öf Hárfára, hogy az eddiginél is olcsóbban jussanak hozzá a TJ/WMiőz. A Zalai Közlöny és a Tükör eddig kombinált előfizetésben havi 2-96. pengőbe kertlll havonta. Ezt az pisiét havi B80 pangóra szállítottuk I*
mindenkinek, aki volt vagy újonnan belépő együttes előfizetője az ország legrégibb vidéki napilapjának, a Zalai OTzMny-nek és a legfiatalabb, egyben legizmosabb szépirodalmi folyóiratnak, a Tükör-ttV.
Az egyUtte* előfizetést bármikor meg l^et kezdeni, erre vonatkozó szándékod Vágy a Zalai Kiiiöny kiadóhivatalában vagy a pénzbeszedőnél kell jelenteni.
APiónmnisB
BnrfflBt^H^ tf i áit
bóf&Bffc
klón állomás: 944. 2704
ÉrlMltaM a n. t. k&tOaségei, hogy P«njvast Jf Háttal célból kiváltam ét Iparoaat ÚUglaaesen lakásomon : Kölcsey utca 12. st- alatt lovább tolytalom. Kérem a n. é. közönség további ativea pártlogá-aáj. Tel les tlsitelcttel Fenyvttl Uyörsy öiiajía tálit. kei. _28Ö3
Fótbánctn 875 rj-íi tlóló, gon-t gvflmölctóaael. Érdeklődni lehet Sifelr-ut.72.______2936
r®lflárl laáatal vagy ghnnázluml taauió olcsó «s gondos ellátást kaphat
Sxentgyörgyvári hegyen, III. hegyháton 1700 □ öl anflft cladö. Petflll-ut 81. *
Jótavalö magányos nfi ajánlkozik Pcatre vagy vidékre
oaíitdaiaaaMak, fózéthez trlHuzijadl-ulci 18. 2927
Jobb leáqyt kezesek uabalaánynah Horthy MkUs-a. 31. 2946
Kifutó Hat vagy l.án,l, aki folyékonyan tr és otvss, vezetőnek É« gondozónak keres VUiásyt Csengery-nl 21. 2947
Bsvezaletl forgalmas uatáoaDalal tOaiar, fealék, vas. la ét azéa, Italmérés stb. loggsT azonsai eladó Budapeiten nyolc került OÍs«lla-«l tizenhat szám. ÍI48
Falytaa *m§, |ó állapotban ievó koj-káljta^eladó. Megtel lnlhtlS Mária gyógj-
^asIMJtrM\'W, réz 4a tománctáh Iái. vésnöki munkákat legolcsóbb árban Víkiay Testvéreknél. •
FaaUk btzsHal dkk, vátárolluk SUltl-nél Scftlja ^fllalt
W*áb|Uk fc^rttnyl-ié. 4. •
laatatt tükörrel ebédlóaazt.1 ét lobb-téle eladó, D«ák-lár 4. •
HáraaiaaflbáB, földszintes lakát kiadó, Ciéngery-st 7. •
Jó házból vsló tlu kKatának ét egy rtndts hásUltási alkalmazott stonnslrs felvétetik. Király-u. 16., asrokazlat. 2949
Kláris »Isp/niajitonoa Közgazdasági Rt. Qulanbérg Nyomda 4a Célzatai Lspkladí Vátialsts Nagykanizsán. Fsktóa kiadál Zalai Kától,, látásúiban Ulalun t Haavkanlua JK aaám
v—mm^
I tatedeokl a katyi karaakedAkaai I ás Iparaaokaál anjaj b.1 I
tALAJ KOjLQNY
M. KIP. ALI AH VASUTAK MENETRENDJE
Érvényes t 1936. évi május hó IB-tSI ka*dve. llCfkuliia állomásra érkező él az onnan Induló ideálokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p. u.
Voatl ATO««t ttaataUlU "t". néma r4iw.-l r
1 Bosiir
006 5-50 808 945 1330 1545. I7\'45 1825
1\'30 6-50 922 11-05 14-50 17-10 1935 19-áí
1 52 700 | 1007 11-28 | 15-32 17-37 19-29 19-38
6-18 9-45 SlOr.trk 11 72 15-45 20-35 21 15
ir ttaattttMKialiit-jrH Ut.1; irt.
449
7-SI 11-25 13-00 16-23 2004
22 58
23 45
19-tól IX—9-ig. Bpest déli pu-ig. IB-lól X-3-lg.
IMolpórf™:^ Szem. v.| 14-50 SlnsutajfíJ.lg\'
Qyv. 120-00
r) Közlekedik VI—28-tól lX-8-lg. KOzvetlen vonat VIII i) Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy között V
HalatonszenigyOrgy Székesfehérvár közötl Vt-2\'-tól IX 8-ig. ») Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy közölt egész évben,
HalatonszenigyOrgy Bsialonbogiár kötSIt VI - 27-tól IX-8-lg <) Közlekedik Balatonboglár Balatonszentgyörgy között Vi-28-iól IX-9-ig,
Bslalonsrenteyörgy Nagykanizsa közölt egész évben. ■) Közlekedik VI - 28-tól IX-8-íg.
KAxvatlan kocatk forgalmai
Az 1201/1202. ss. gyorsvonatokkal:
I, 2., 9. o. kocsi Trlesle, Venezia Mcatre, Bologna Irenze, Róma.
I., 2., 3, o. kocsi Trieste, Venezia, Milano, Qenova, enlimlglia.

egy élkezó kocái Prsgerskolg. Az 1206/1207. sz. gyorsvonatokkal:
egy 1,2. o. kocsi Trieste, Venezia, Bologna, Rónut. egy hálókocsi Venezia, egy 3. o. kocsi Venezia,
«y 2.. 3. o. kocsi Ahátla, Fiume, de csak VI/IMÓI IX/15-lg. Az 122U/I2I9. sz. vonatokkal közvetlen kocáik Budapest déli pu és Zaisegsr-szeg és Bsrcs-Pécs közölt, 2., 3. osztályúak.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
Ss.v3 5-15 Sz.v.>» 548 kotor 8 11 Sz. v. | 13-45 Sz v. 15-30 ttolor ,3012 HM* ( 2350
■TI Szoaátt-h.ljr.iit Bapro.bi irt.
6-57 7-27 »I0 1447 Sz. v.
7-14 8(0 927 i«r Motor
9-43 10-35 _ 141S Sz v
1517 — — 1413 S. v
16-51 17-32 1904 tilt H v
22-25 22-31 _
1-0SI \' — —
Sopron-j] Szeatit- |j
10-03 13-45\' 19-19!
7-28 11 23 1535 20 55
5-55 8 12 1203 1615 2100
t irt.
7-36 9 41 1322 17 35 23-Í6
1) Közlekedik V-I5-IÍ1 VI-14-lg és IX—16-tól 1037. évi má|us I4.lg. I) Közlekedik VI-15-1ÓI IX. 15-ig.
Nagykpt^lz^a—Barcs—Pics
rasr
■5rest. V.
Sz. v.
Nicjtu!. I Itiir4l Ind.l
töt
luari II fkiio
irt.
irt.
1340 20-14
W i ft-Bi 15 58 I 17-43 21-55 I 23 31
PÍMfil
TIT
2413 2451
ins,.,. j - ■ rí
13 Sz. v. 1150 I 13 Í1 1 Vegy. 1 16-50 I 19
Su.irtl NintaS-niri irt.
Tís J 6-58 13 35 1 1524 " 19 1 2;-45
A 2414. és 2413. sz. vonstokkal közvetlen kocsik tulruk Wien—Pécs, Wien— Oslek között
A 2420/2451. sz. vonatokkal közvetlen kocsik Pécs Budapest déli pu. közölt
2444 \' S, »
24081 Qy. v.
NügykanUsa—üyikényes—UJdomboviir Budapest Keleti pu. ■RErKsJrST
Indul
—ffiSF
23 55 || 0-24 A 2408-aa sz. vonat közlekedik VI—15-481 IX—14-ig. A 2409-es sz. vonat közlekedik VI—15-161 IX—15-lg. A 2444. sz. vonat közvetlen vonat Budapest-Keleti pu-ig.
, up-l I I
TrTSW a tnrt-1 mrsr
\' 1 || 2409|| Qy. v.
-:rs5?ű"p-4íJ\'r
. I — | 5 08
inlrair.
érk.
rí®"
538
Nagykűnlzsfi—Murakeresztur—Kotorlba
4 1 r.ü"róí"rtdul M.-Keresilul érk. II M.-Kereszl.rJ NagvK.nl P Indul " zsaít érk.
1292, Vegyes 1208 Oy.ira 1302 Ojori 7-15 0«S 11-40 7-42 0-18 1153 I297fvegyes 1 11-26 12011 Oyora 512 12ll|j Uyots || 17 52 1158 5 25 18-05
Az 1208 is 1207. sz. vonatoknál, vslamlnt
s közvetlen kocsik ugysnszok, mint a\'l.__ 1292/120/. sx. vonalokkal csak 3. os«
1201. és 1202. sx. vonatoknál
j&pTI^ttBng al*w\'lt
Azoknak sz utasoknak, akik Jugoszláviáira Murakercszluron át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakercszluron át kell szállni a magyar vonatokról.
A magyar személyvonalok közti! Murakereszturon rtak a 2414. és 2420. sz vonaloknak van azonnal csaliasozása Murskcreszlurról Jugoszláviába
Jugoszláviából vissza személyvonattal csak az 1297. és 2451. sz. vonaloknak van azonnali csatlakozásuk.
Hirdessen a ZalaiKözlönyben
lflflfl. áugmtus lg _
Wfr* ■ Mll««áMCa f^ilulg M. qjBHy \'Bim,* is 353 LapMa*ű ■
ilméM
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzésl-
vagy
Vámcserekönyv
(Szállítási bárcakőnyv)
hitelesítve ■ 3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fö-ut 5.
Újdonság l Szenzáció !
Gyűrhetetlen éa moahaató
nyakkendők
uinehben I.OU
divatingek
gySnyBrO « minták ^a
Brónyaí Divatház
Horthy Mlklós-ut I. szám
Városhizpalota.
Hoiherr-SohrantE-téle
I
műtrágyák,
!l
FUTDR"
(csontképzö),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
aias. műtrágya, uövényvédelmisze-Tek, gép, zaák, tlb. kercakedéaében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
IA bíróság mellett.)
■ tátaáalAa IsWi, ItW Hétoa)
76. ívfolyam 189. szám
Nagykanizsa, 1938. tuguului 19 szerda
Ara 12 mi
ZALAI KÖZLÖNY
t, UadóUnUi m \\ aOat
P O L I T I K A I NAPILAP
Felelői szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElMzetai ára: egy hóra t peori 40 Sllfc. Sieckeaitfetfl U kladóhlnUll tddoa: m IX
Nagykanizsán
már hosszú esztendők óla kísérleteznek a gyümölcsexport megszervezésével. Ugyanis a kitűnően sikerült magyar gyümölcstermés sok tekintetben kórpótolja\' a gazdákat azokért a veszteségekért, amelyeket az utóbbi években a gyenge termés és értékesítés következtében szenvedtek. A gyümölcsexport Igen nagy lendületet vett ebben az ország ban és Így remélni lehet, hogy a gyümölcsklvitei eredménye nagy mértékben hozzájárul a magyar mezőgazdaság talpraállitásához. Azért az eddigi tapasztala\'.ok alapján nyomatékosan szorgalmazni k2ll n magyar gyümölcstermelés! kultura további erőteljes fejlesztését.
Nagykanizsa-vidékén erre kü\'ö. nős adottság van. A jó Isten Délzala földjét bőségesen felruházta mindama kellékekkel és tulajdonságokkal, irfnelyek egy intenzív vgyü-mölcstermelésbez szükségesek. Annak idején n földmüvelésügyi minisztérium szakközegei kategorizálták az egyes községeket, hogy hol milyen gyümölcs legalkalmasabb a termesztésre. Nem lehel azt mondani, hogy a kormány e tekintetben nem tette meg kötelességét a maga részéről. Hiszen eddig is vagy a kamara, vagy a gazdasági felügyelőségek utján hatékonyan a hóna alá nyúlt gazdáinknak, gyümölcstermelőinknek.
A délzalai-\' gyümölcstermelő ma már olyan gyümölcsöt termel, a mely határozottan kereskedelmi áru és mint ilyen, exportképes. Hány termelőnk van, aki olyan márkás árut hoz a piacra, amely semmivel sem marad mögötte Kecskemét, Szeged, Nagykőrös, stb. termésének
Tudja ezt már nagyon sok (megszállott) nyugatmagyarországi, bécsi, sőt némei kereskedő, akik (i zalai vidékről szerzik be szükségleteikel ; meri prima, exportképes árut kápnuk elfogadható áron, a melyen ők is megtalálják számításukat. Sikerült léhát az évek folyamán odáig jutnunk és lassan előretörnünk, hogy egy kis, szük érdekeltség figyelmét felkellettük a kitűnő, zamatos, egészséges dé\'zalai gyümölcs iránt. A teherautókon Nagykanizsára érkező osztrák szőlő-kereskedőkről nem is szólva.
Mit lehetne itt Nagykanizsán elírni, ha a gyümölcsexport meg lenne szervezve alföldi mintára ? Ha meg\'ennének a szükséges, gyii-mölcsszállitásra alkalmas, speciális szállító alkalmatosságaink, eszközcink, kocsijaink, amelyek n gyümölcsöt töretlen, ép és száMlóképes állapotban a községekben összegyűjtenék, behozatalát lehetővé tennék
egy hatalmas nagykanizsai gyümölcsexportáló központba.
Mennyit pénzelhetne a kisember, a gazda, a termelő. Mennyi minden jutna é-s mennyi mindenre futná Az adózást, a közterhekel is könnyebben bírná sok gazda. Megtudná könnyíteni egész életmódját, ^
Madrid Genftől kér segítséget
A népfront harcosai pénzért eladogatják fegyvereiket — Madridban a helyzet kibírhatatlanná vált — A bolsevik! kormány katonái állati kegyetlenséggel megkínozzák és kivégzik az ellenforradalraárokat — Az utolsóelőtti felvonás: Madrid elrendelte az Összes arany és valuták beszolgáltatását
V;
A kommunisták keresztre feszitik ós elevenen elégetik elfogott
áldozataikat ^
London, augusztus 18 A Times jelentése szerint Marokkóból tovább folynak a seregszálli-tások. A lap értesülése szerírfi a felkelők az egyik harc során egy millió pezetlál zsákmányoltak.
A madridi megbizottuk titkos rádiójelentése szerint a milícia egyes tagjai az utcán jó pénzéri eladogatják fegyvereiket. Madridban a helyzet • mondja a jelentés egyre klbirhatatlanabb.
San Sebastiánban a bolseviki kormány 1800 előkelő család tagját tartja fogva,
akiket most a lőszerraktárba szállítottak át és ott tartják őket fogva. A szerencsétlenekre biztos halál vár, mert a kormány a menekülés előtt minden bizonnyal kivégezteti Őkst, addig is rettegniük kell, mert bármelyik pillanatban a levegőbe ro pülhetnek, tekintettel, hogy a felkelők bombázzák a várost.
Codova, augusztus 18 A San Sebastlantól 14 kilométernyire fekvő Andoaint a íe\'kelők elfoglalták. A kormánycsapatók Is támadást Intéztek Almodovart ellen, de a felkelők a támadást vlsz-sza verték.
San Sebastian eleste előtt
Badajos és Molde között a íe\'kelők leverték a kormánycsapatokat. 30 embert elfogtak, köziük vannak külföldlek is, akiknél francia és orosz iratokat talállak San Sebastian utolsó óráit éli. A
városban teljes az elégedetlenségé élelmet már alig íehet kapni. Egyes jelentések szerint a várost órák alatt el lehelne foglalni, a felkdlők azonban ki akarják várni a város megadást. Ha nem kap rövidesen
segítséget a város - mondja a jelentés - feltéllenüi néhány napon belül megadja magát.
A vörösök ördögi gyorsasággal gyilkolják a felkelőket
Sevilla, augusztus 18 A kormánycsapatok iszonyatos kegyetlenséggel folytatják a felkelők kivégzését. Egyik helyen ,200 embert zártak egy petróieumrak\'-árba,nyolcat azonnal agyonlőttek, majd amikor a felkelők, mit sem sejtve, bombázni kezdték a kormány csapatokat a raktárt felrobbantották. A szerencsétlen emberek valamennyien otl-vesztek.
A kartagenai öbölben horgonyzó kormányhajó parancsnoka átpártolt a felkelőkhöz. Megszállta hajóival a kartagénai erődöket és moai ügyel a hajóforgalomra.
meg lenne szervezve a gyümölca összegyűjtésének délzalai hálózata, piaca, exportja. Hány munkáskezet lehetne foglalkoztatni, hány embernek jobb és emberibb megélhetést biztosítani, hány munkanélkülinek elhelyezkedést nyújtani .
Evekkel ezelőtt már foglalkozolt e kérdéssel Somogyi szolgabíró, aki, mint a nép flá, csakhamar észrevette a kiaknázatlan, kedvező lehc-tőségeket e téren Nagykmlzsa-vldé. kén és hatósági közbevetéssel lgye* kezeli a gyümölcstermesztés fokozottabb kulturájára szorüani az embereket, megszervezni és hálózat!á kiépíteni a gyümölcs összegyűjtését, Nagykanizsára szálllthalásál és exportálását. A délzalai gazdaközönség sok k.dvvel látott hozzá az in-tenziv gyümölcstermeléshez, amely azóta csak fokozódott.
Somogyi szo\'gablrónak a központba való áthelyezésével a szépen megindult mozgalom stagnálni kezdett. Néhány lelkes nagykanizsai kereskedő Igyekezett ugyan lelket tartani a megindult mozgalomban, de nem volt mellettük a súlyos, erőteljes, támogató kéz, amelyre szükségük lett volna. Nagy kári cs elkedvtelenedéM okozott később a Perzsiába szökött budapesti ügyvéd szölőexport machinációja. Sok Nagykanizsa-vidéki gazdának még most is ökőlbé\' szorul a keze, ha arra gondol. Termelőinket bizalmatlanság szállta meg, ami érthető is.
Gyömörey György főispánnak kellett jönni, aki felismerte Zalaország nagyszerű adottságát, gyümölcstea melésl és értékesítési mozgalmat in-dltott, egyesü\'e\'.eket alapított és fő-ispánsága alatt országos apostola lett a magyar gyümölcstermelésnek\' Zala népe nagyon sokat köszönhet Gyömörey György főispánnak.
Távozása után Délzala Jakossága tovább folytatta az erőteljes gyü« mölcskulturát, de még mindig problematikussá maradt a gyűjtés és export megszervezése, megalapoz zása.
Az idén számos külföldi kereskedő érdeklődött a délzalal prima gyümölcs iránt, rengeteg vagon exportálásáról lett volna szó. Svájc első és kizárólagos engedményesének egész délzalai termésünket tudtuk volna leadni és értékesíteni. A nagykanizsai gyümölcskereskedők mindent elkövettek, hogy az üzlet sikerüljön, de a megszervezés, a gyüjtöhá\'ózat, a községekből Nagykanizsára va\'ó beszállítás megszervezésének hiánya, elégtelensége vagy tökéletlensége miatt nem lé-hetelt a dolgot nyélbeütni ugy, ahogy ezt kereskedőink szerették volna. Voltak ugyan kisebb, jelentéktelenebb kivitelek, de nem kecskeméti, nagykőrösi vagy szegedi értelentben.
Mintha most már elég lett volna 4 mult évek súlyos tapasztalataiból, drága tandíjaiból. A jövő esztendő-
ben ennek nem szabad többé előfordulnia. A Nagykanizsa-vidékJ gyümölcsexportot komolyan meg kell szervezni, megalapozni, hálózatát megteremteni. És itt elsősorban hatóságainkra vár fontos feladat. A járási mezőgazdasági fe\'ügyelőre, a nagykanizsai gyümölcs termelési fel-ügyelőre (akinek ellátásához Nagykanizsa közönsége is hizzájáru\') nagy és komoly feladat vár e:en a té^en. A kaposvári kamarának Is m{ndent el kell követnie, hogy a kereslet ne találja szervezellenüi a délzalal gyümölcstermelést.
Sokat várunk mi ezen a téren a városi gyümölcstermelési felügyelőtől, aki kétségkívül értékei munkát fejt ki a gyümölosvédelem terén; de ez még korántsem minden.
Segíts magadon és az Isten is megsegít. Szól ez Itt is. A nagykanizsai gyümölcstermelés! felügyelő, a járási gazdasági felügyelő, a kerületi kamara kezében van a megoldás kulcsa Adva van minden, bogy a gyümölcstermelés fokozot. tabb kultiválása, erőteljes kivitele megteremtésével gazdáinknak, termelőinknek és a lakosság többi rétegének jobb körülményeket, tűrhetőbb életmódot juttassunk
A vidéki magyar sajtó ezen a téren is mindenkor becsülettel meg-tct\'e köte\'ességét. Hallják meg szavunkat azok, akiket illet.
(0. R.)
BAlatt KÖZLÖK*
1>3& augusztus 19
A madridi kormAov kommunista
megbízottal Genfben
I Genf, augusztus 18
A madridi kormány néhány megbízottja Genfbe érkezett
A k<»imuun»rta_niegbt»oUö|r utazásának célja egyelőre óipogátódiás, kikutatni azt, bogy miképpen föladnák, ha a madridi kormány a . felkelők ellen a NépszövetségtcM kérne segítséget,
Burgos, augusztus 18 A vörös kormány az arany és külföldi valuták kivitelét eltiltotta ea rendeletileg kötelezte az összes bankokat, valamint magánosokat) hogy a náluk lévő aranyat és külföldi értékpapírokat haladéktalanul szolgáltassák be.
A német középosztály felháborodása
( Berlin, augusztus 18 A német lapok nagy felháborodással irnak a francia belügyminiszter nyilatkozatáról, amely a spanyol kommunista kormány megsegi-téséröl szól. A lapok egyáltalában\' felvetik a kérdést, liogy hogyan lehet egy olyan kormány nemlegességi javaslatával komolyan foglalkozni, amely kormánynak belügyminisztere egyenesen a javaslatban foglallak ellenkezőjéről tesz nyilatkozatot
Drámai események a vörös pokolban
Gibraltár, augusztus 18 A Venezuela nevü hajón ujabb menekült csoport érkezett Spanyolországból. A menekültek elmondása szerint az egyik spanyol hajón u vörösök az utasokat vasrudakhoz kö tözve a tengerbe dobták.
Az egyik menekült szerint, városában a kommunisták 30 vezetőt és jobbérzelmü embert keresztreteszi-tetlek, majd elevenen meggyújtották őket.
Mások szerint egyik városban 180 kispapot végeztek ki
A lakosság mindenütt megelégelte a vörösök uralmát, amely sok helyen fiatal nők és férfiak hatalombitorlásából áll". A városokban nagy az éhség, húst már egyáltalában nem leltet kapni sehol.
Bombázták Madridot?
Páris, augusztus 18 A Figaró jelenti, hogy értesülése szerint 15 Fokker gép az éjjel bombázta Madridot. A lap a hirt fenntartással közlL
A semlegesség ügye
Páris, augusztus 18. (lapzártakor érkezett.) A francia kormány ina tájékoztatta az angol kortnrinyt arról a semlegességi javaslatról, ajirfJly sz<eriut u két nagyhata. lom, Anglia és Franciaország nem avatkozik bele n spanyol esetotfnyek-be, ha azt Olasz-, NémjpJ, Oroszország, valamint Portugália magára nézve kötelezőnek fogadja cl.
A nőmpt kormány a fenti javaslatra szintén kitti adta meg a választ libW rint a Mtoct birodalmi kormány hajlandó a francia javslatot magára nézve kötelezőnek elfogadni, hu i)z összes hadiiparral és repülőgépgyártással foglalkozó állomok azt aláírják. A német válasz szerint ^ semlegességet kötelezővé JgeU tenni fi magáncégekre és magánvállalat-tokra is, és a Spanyolországba való kiutazás! engedélyeket meg kell fczüntetnf. i
A magyar olimpikonok diadalútja Berlintől Bndapeslig
Keleti pályaudvaron Hóman miniszter a kormányzó nevében Üdvözölte a magyar színek győzteseit
Budapest, augusztus 18
A Berlinben oly nagy dicsőséggel szerepelt magyar ifjak kedden délelőtt érkeztek haza Budapestre. A magyar fiukat hozó, magyar lobogós vonat utja Berlintől a magyar fővárosig valóságos diadalut volt.
Berlinben a katonazenekar u ma* gyar Himnusszal búcsúztatta a ma-gyarokat majd végig Németországban és Ausztriában nem vo.t álló* más, ahol ne ünnepelték volna a magyar fiukat. Bécsben a kora reggeli órában Kóczé Antal cigányzenekara fogadta ókel egy lelkes tömeg élén, ami könnyekig meghatotta u huzaérkezó olimpikonokat Hegyeshalomnál ezrekre rugó tömeg várta a magyar földre lépő bajnokokat és ettói kezdve lelkes ünnep« lés és éljenzés között száguldott a vonat
Budapesten a Keleti jjályaudvar előtt ezrekre menő tömeg élén Hóman Bá-int kultuszminiszter, Szendy Károly polgármester és mások fo-
gadták a Himnusz hangjai mellett befutó vonaton jövő olimpikonokat. A Baross-tér zsúfolt közönsége előtt dr. Kelemen Kornél, az OTT elnöke számolt be berlini szereplésükről és meleg szavakkal köszönte meg a l)a« gadtatást. Hóman Bálint kultuszminiszter válaszolt u jelenlésre és p kormányzó, valamint a magyar kormány megbízásából üdvözölte a magyar színek diadalravivőit.
Utána De mén y Károly, majd Szendy Károly polgármester üdvözölte a magyar ifjakat és olimpikonokat, akiknek nevében Csik Ferenc válaszolt meghatott szavakkal.
Az olimpikonok a Hiszekegy hangjai után nulóba szálltak, Jiogy a Berlinben a magyar zászlóra helyezett koszorút a hösök emlékmüvére tegyék, mint egy szimbólumként, hogy dicsőségük nem személyi akar lenni, hanem az ő«ök nyomdokain járva, Magyarországért harcoltak e vértelen sportháboruban is.
Teljes erővel megindult a kampány a kamarai elnökválasztásra
A soproni Kereskedelmi Testület és Kereskedők Egyesülete Rauner Mihály jelöltsége mellett foglalt állást
Még csak néhány hét választja el a soproni keneskedelmi és iparkamarai tagokat az uj (alukuló) közgyűléstől és az azon megejtendő elnökválasztástól. A kamara területéhez tartozó négy vármegye érdekelt* ségei megmozdultak, hogy az elnök választás kérdése ne találja őket készületlenül. Mindenekelőtt Sopron, a kamarai kerület székhelye mozdult meg. Így a Soproni Keneskedelmi Testület elnöksége, valamint u Soproni Kereskedők Egyesülete megindította a maga erőteljes mozgalmát az elnökválasztás kérdésében. Mindkét egyesülés a soproni kereskedelmi világ elitjét és legiekimé-yescbb tagjail foglalja magában.
Az elnökkérdésben a két egyesület abban állapodolt meg, hogy Rauner Mihályt, Sopron, sől egész Dunántul gazdasági és kereskedelmi életében jelentős szerepet betöltő szállítmányozó és vámközvetilési cég tulajdonosát jelöli, aki eddigi közéleti tevékenységével rászolgált arra a bizalomra, \'ámít a kamarai elnökjelölés jelent.
Rauner Mihályban ugy az iparosok, mint a kereskedők, vállalkozók és gyáriparosok azt a férfiul jelölik, akire a soproni kamarának oly nagy szüksége van. Aki a gazdasági éket ütőerén tartja a kezét, aki legjobban tudja, mi kell és mire van szükség a kamara területén lakó iparosnuk, kereskedőnek és vállalkozónak.
Rauner Mihály jelölése minden tekintetben szerencsésnek mond* ható. És miután a sqproni kereskedelmi egyesületekből kiindult mozi galom Nagykanizsán is erős talüjt és tápot kapott, Rauner Mihály személye a kamarai elnökválasztás homlokterébe került.
Értesülésünk szerint Rauner\' Mihály a legközelebbi napokban személyesen jön le Nagykanizsára, hogy az itleni érdekképviseletek előtt bemutatkozzék. Rauner Mihály, sok megértő barátot fog találni Nagykanizsán, akik szentélyében a nagykanizsaiak régi felejthetetlen nagy barátjának, néhai Spiegel Szigfridnek méltó utódját látják a kamarai elnöki székben.
Városi Mozgó. Szerdán éa csOtörtOkOn!
•I
I.
Lengyelvér
ii.
Operett-vígjáték s Teljesen uj feldolgozásban! Főszereplő: ANNY ONDRA. Nagysikerű magyar film: fafÁ M#%>«kua Főszereplők: Tőkés Anns,
vare noszKva c«onos. kissf., vértes.
Az előadások kezdete: tekintettel a mQsor hosszúságára szerdán 5 és 9 órakor, — csütörtökön 3, 6 és 9 órakor. Az *l*ft *l&adé* mindkét napon fillér**!
Emésztési nehézségek, gyomorfájás, gyomorégés, csalánkiütés, fejfájás, rosszullét, idegizgalmak, álmatlanság esetén a természetes .Ferenc József" keserűvíz megszünteti az emésztési zavarokat, fertőtleníti a gyomrot és a beleket, a vérkeringést he\'yes útra tereli és felfrissíti a szellemet Az oivosok ajánlják.
Az 0TI női tagjai
férjhezmenés után visszakaphatják a befizetett dijak 90 százalékát
Az OTI sok terhes tulajdonsága mellett kétségtelenül igen sok hasznos célt szolgál. A betege!látáson kívül vannak kedvező,szociális juttatásai, csak ezekről rendszerint rit-» kán esik szó, vagy tálán még az ér-dekeltck sem fudnak róla.
Ilyen hasznos intézkedése az OTI-törvénynek az is, hogy azok az OTI női-tagok, akik férjhezmennek, vagy szerzetesrendbe lépnek, a befizetett járulékok 90 százalékát visszakapják, ha 200 hétig íizetiék a dijakat. A visszatérítésre azonban csak akkor lehet Igényt támasztani, ha a férjhezmenés után minden további munkaviszony megszűnt, vagyis a férjezett nő nem vállalt OTI-bejo-lentésre kötelezett munkát legalább egy évig.
Az OTI ezen kedvező intézkedése a közeljövőben vehető igénybe, mert nemsokára lesz az évfordulója, annak, hogy nz OTI 200 hete fennáll. Az igényjogosultak azonban már most bejelenthetik a kerületi pénztárnál igényeiket.
IDŐ
Változó!
Prognózis: Oyenge légáramlás, egyes helyeken, kivált délnyugaton zápor, éjjel a völgyekben krtd, a hőmérséklet nem változik lényegesen.
Naptár: Auguszlus 19, szerda. Rom. kat. Lajos. Protestáns Huba. Izraelita Elul hó 1.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig Merkly-Belus gyógyszertár és a klskanlzaai gyógyszertár.
Gőxfüidö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden e^ész nap nőknek).
— LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett is mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Koptéin Lipót Magyarország legnagyobb butoróruhátában.
— A novclőlntéiotekben jól Ismert
kitűnő minőségű Schütz-kelengyével küldjo Intézetbe gyermekét
— (Uélyegtyültök taiálkozófa) nét. főn délután 6-tól g-ig • P«nnonU»
hátsó kisterméb«o. ,
IffW. «UPU»2*U8 19
ZALAI KÖZLÖNY
t
Nagy a baj Bolha országban
A heidelbergi egyetem 20 márkát fizet egy valódi bolháért
„Szívesen vállalom a Hlagyar Egészség Vonata és a Magyar Nép
Hete védnökségét"
__ mondotta Kozma Miklós belügyminiszter — A tiboldaróoi mintaház modelljét magával viszi
a Magyar Egészség Vonata
A Turul Szövetség két országos jelentőségű propagandájának - ,a ,Magyar Egészség Vonata* és a •Magyar Nép He(e« - vezetői: dr. Végváry Józssf fővezér, országgyűlési képviselő és dr. Dérczy Ferenc országos vezér -bemutatták min-Jkei kiállítás készülő terveit vitéz le vei dl Kozma Miklós belügymíniszterr.eki A belügyminisztert Végváry József dr. és Dérczy Ferenc dr. részletesen tájékoztatták a két kiállítás anyagáról, technikai és művészi k -viteléről, valamint az előkészíti munkálatok előrehaladásáról. A részletes tájékoz!atás után a miniszter megtekintette az egészség vonata miniatűr modelljeit, valamint a Magyar Nép Hele kiállítási tervrajzait Ugy n művészi kivitelezés, valamint a szakszerűen összeállítóit tudományos anyag megnyerte a miniszter tetszését és a Turul Szövetség két vezérének felkértjére kijelentene, hogy elvállalja mindkét kiállítás védnökségét.
— Szívesen vállalom mindkét kiállítás védnökségét — mondotta a miniszter. A kiállításokat alkalmasnak tartom arra, hogy a magyar népegészségügy problémáit népszerűsítse.
Közölte azt 4s a belügyminiszter, hogy
a magyar vidék egészségének feljavítása érdekében erőteljesen folyik a munka.
Megemlitelte, hogy a borsodi barlanglakok részére TiLoldarócon 40, Ostoros községben pedig 15 uj lakást építenek. Nagyon helyesel ő és fontosnak tartja, hogy a Turul Szövetség kiállítása
kihangsúlyozza a helyes néptáplálkozást.
A mozgalom irányitóinak kérésére a Szövetség rendelkezésére bocsátotta a miniszter
annak a tibolddaróOi mintaház-nak modelljét, amelyet egy ottani földművesnek ő építtetett.
A felajánlott modellt köszönetei fogadták a Szövetség vezetői és elhatározták, hogy a Magyar Egészség Vonata a mintaházal végigviszi aa országon, majd a Magyar Nép Hete kiállításán is kiállítják. Ugyancsak örömmel, fogadta a Szövetség a miniszternek azt a kijelentését, hogy az egészségügyi intézmények mindkét kiállításon részlvesznek Végül közölte a miniszter, liogy a Szövetséget munkájában a legmesszebbi menően támogatja és arra kéríe a Szövetség mégjelent két képviselőjét, hogy az előkészítő munkálatok fázisairól őt állandóan tájékoztassák.
Idősebb embereknél, kiknek széklete rendellenes és ffájdal-
mM, sokszor már 3—4 evőkanálnyi ferméizetes „Ferenc Józset" kese-\'Uviznek nyolc napon át való használata is meghozza a normális bélkiürülést s tartós megkönnyebbülést biztosit. Az orvosok ajánlják.
A heidelbergi egyetemi husz már kát utal át a Nftnfet Birodalmi Bank engedélyével mindenkinek, aki élő ttalber-bolhál küld ei az egyelem számára.
Onan ludtatal ezt meg, hogy hó-nnpokknl ezelőtt Triesztbe járva, találkoztak egy bictigő honfitársaménál aki Isztria falvait azért látogatta hi)Og, hogy olt bolhák után vadásszon. SzekDbruon mondta:
— Az utolsó heteklKMi alig vön
szerencsém!, pár hónap előtt még itt is, ott is talált: Imi négy-öt )x>l-hál, sajnos ezek legtöbbje sttafbir-ta el valtába esoWigolva a Jiosszu utat IIcidell>ergi]g, mostanában azonban hiába költök rengeteget az ulra, a legszorgosabb kutatás mellett sem tudok l>olhára akadni. Ha mégis szerencsém van, akkor is a legtöbb esetben kiderül, hogy kom\'isz emberek becsapnak, hámi silják a bolhát. Kutyáról szedik le és itóberbolhának adják el. persze, Ileidclbcrgbcn ny ómban rájön nek és ilyenkor husz miárka helyeit goromfba levelet ka|H>k.
Magánt sem akartam hinni, dc tae/^\'özödtem róla, hogy trieszti barátunknak igaza van. Négy évvel ezelőtt kezdődött a nagy bal-havadászat,- eleinte pár pfenniget adott a beidelbergi egyetemi t» bol-hák tucatjáért, aztán hogy egyre kevesebbel szállítottak belőle, lassankint fi\'hnk;illek az árral. A végén talár husz márkában szabták meg az.árat és a Német Birodalmi Bank — umlely hallatlanul szigorúan bánik a kntírka kiviteli engedélyével — olyan fontos importcikknek tulúltu a balllát, hogy a heidel Ix\'rgi egye Utalnék generális engedélyt adott « bolhákért fizetendő
ősszeg átutalására.
A l>olhának ez a knrricrjo netal uj, fiatal korotalbnn sokat Írtak n lapok ailról a bolond Rotschildról — mh is 61 «Ss én pár évvel ezelőtt láttatni őt Pesten, ahol ót fillér borravalót adott tafndig a pincéreknek, tehette, hiszen : Rothschild — aki expedíciót szervezett a Spilzbergákhoz a fehér róka bolhájáért. Ez a Rotschild bolhákat gyűjtött és gyűjteményében olt volt tal\'ir nz ember bolhája mtllett az elefőnlnWc, a kengunuajak és a slruccnak a bolhája is, egyedül u fehér rókáé hiányzott. Valamikor ez volt a legritkább, tal1 a mi bolhánk a legritkább.
Levett kalappal állunk trt-g leghívebb és legkitarlóbb barátunknak, a l»olhának sirhantja felelt és bucsuzunk tőle, talert a bolha kipusztult. Miért?
A háború ölte tafcg. Először is a háború alatt életbe léptetett szigorú fcrtőtlenitési processzusok jelentették a számlám a véget. Aztán: valata/llyen halálos kór kezdett terjedni Bolhaországban. A tudósok se tudják, hogy Wfélc volt ez a kór, éppen ezt kutatja a heidelbergi cgycUtal, *hová manapság mór nagyon gyéren érkezhek u bolhnszállilWányok. Bura alatt, vat lába csom&golva talán csak Heidel bergben akad néhány bolha;vlbyáz nnk rájuk, dédelgetik őkel és mtní-sokára bőrtőnnncl büntetik \'""trfijd azl az ctalberl, aki kél körme közé meri venni ezl a vidám, ubrándozó barátunkat...
Kipusztult a bolha ós vele együtt eltűnt egy darab a békevilágból.
Paúl Jób
La ujabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ara I pengő 10 fillér
Kapható a
Zalai KözIBny
kiadóhivatalában Fő-ut 5. ti. alatt
Balatonfőldvár kapja a balatoni megyék viz-vezetéképitési hozzájárulását
A három balatonmenti vármegye már két esztendővel ezelőtt megállapodást kötött, hogy évente 20-20.000 pengő hozzájárulással vízvezeték építési alapot létesítenek és az igy összegyűlő 60.000 pengős összeget minden esztendőben egy másik vármegye területén fekvő fürdőhely kapja meg csatornázási, vizvezetéképltési célokra.
Az első esztendőben Balatonfüred vízvezeték építésére fordították a 60.000 pengős alapot. Tavaly Siófok kapta meg ezt az összeget.
Értesülésünk szerint idén Balatonföldvár kapja a vármegyék vizveze-téképilési hozzájárulását. Persze ez a 60.000 pengő kevés Földvár elavult vízvezetékének kiépítésére.
A számítások szerint 290.000 P volna szükséges emunka elvégzéséhez. Most folynak a tárgyalások; hogy a hiányzó 230.000 pengőt miképpen szerezzék meg.
IntézÉe küldi mraitit?
Az iskoláztatás ideje alatt nem lesz gondja fehérneműre
Intézeti kelengyét.
ZALAI KÖZLÖNY
aumwtus 19
mm
Méz-exportvásár
AZ\' Al&dunántuli Mezőgazdászi ka-Ji*ra állal Kaposvárolt, szeptember hó 6-án tartandó kntfz-cxportvásár elő-készítése serényen folyik. A kereslet előreláthatólag igen nagy lesz, ameny-nyiben az osztrák, nániel, olasz és svájci kiviteli kontingensben részesülő kereskedők a szokásos kedvezménye, ken és pr&ttiumokon kivül még külön kiviteli ptóprífcnfumot is kapnak, igy magasabb árat adhatnak a mézért. Á vásárra, kizárólag Méhészek áltaí fef-hozható legkisebb M-nnyiség 100 kg. és ez csak elsőrendű akác- vagy virágméz lehet. A vásáron való részvételt augusztus hó 25-ijg kell az. Alsódunán, túli Mezőgazdasági Kafcnjirához (Kapós, vár) bejelenteni a (mennyiség és minőség feltüntetésével. Ugyancsak közölni kell azt is, liogy teljes tefcnnyisé&jel, vagy csak Mintával szerepelnek e a vásáron a méhészek.
Mi a teendő a gyümölcsösben ?
Száraz csonkokat a nyár folyatató a legaika!tausal>b eltávolítani. Ilyenkor lombos állapotban jól látható Minden ciszáradt farész.
A fiatal oltványokon különösen gyakori jelenség ,hogy egyes ágrészek, gályák\' elszáradnak, aminek oka lehet külső sérülés, lehet Móg régebbi fa-g\\\'ás hálása stb.
UJ ültetéseknél Wcgcseik, hogy a ko-rona> egyik oldala, vagy teljes egészéten elszárad. A fácska csak a törzsé-* ről, esetleg csak a tövérőt hajt ki. \' Mi ilyenkor a teendő ? lift a korona egy része szárad el, a száraz részt eltávolítjuk s az uj hajtásból igyekszünk az u| koronát kialakítani, legtöbbször ugy, hogy az egészsépjes hajtást, illetve egy év mUlva tavasszal a vesszőt rövidre visszavágjuk, hogy elágazódjék és koronaneve-Iésre alkalmi is legyen.
Hü a fócskátoak csak a törzsén, tövén van ha.tás, a fát Megtartani akkor érdemes, ha ez a hajtás erőteljes. Vbgyis azt kiáltatja, hölgy a ra élct-ké|>es, csupán vuk*rn»ly fentebb onili-tett oknál fogva száradt cl a felső
része.
Ilyen esetben leghelyesebb mfast a száraz részt egészen tőből, vagyis az egészséjges hajtás felett s\'mtfn lemetszeni. Biztosító csapot ne hagyjunk felette, (míert a vastag sebet annál későb-ben forr.a bc. Ha szükség van arra, hogy a hajtást kikötözzük — egyrészt ii szél ellen, másrészt, hogy egyenes irányban növelhessük, — ugy inkább kössünk a fa derekához egy erősebb |
vesszőt, pálcikát és ahhoz kössük ki n hajtást.
Ha a hajtás a koronamfagasságpt »ntír elérte, vagy meg is haladta, ez-évben Már nem szabad visszacsapni, miért uj oldalhajtásokat nevelne, ezek Mzonlmn a tél teállláig ki neM fejlőd-lictnének.
A koronábi*d(etszést tavasszal végezzük ós akkor alukitjuk ki a fácska uj koronáját.
Döntetlenül végződött a pécs-nagykanizsai városközi öhölvivómérhözés
Nagyszerű sportpropagandái fejt ki a városi testnevelési vezetőség. A Pécsi Vasutas Sportkör birkózógárdáját kötötte le a nagykanizsai birkózók ellenfeléül. Nagykanizsa bir kózógárdájának a legteljesebb dicsérete az, hogy 3 :3-ra döntette-nül végeztek a . kerületi és országos versenyeken nagy sikerekkel sze-replö pécsi birkózókkal. Ügylátszik, osflk s< k verseny kellene a nagykanizsai birkózóknak, akkor újra a régi fényében tündökölne a inost megWopott fényű birkózóé\'e!. Szilágyi György üdvözölte Nagykanizsa nevében a pécsi- vendégeket és buzdító szavaiban kiemelte a sport* nak nagy nemzeti jelentőségéi. Szjj pécsi biró vezette a .mérkőzéseket. Sípos levenleoktató, Lehoczky, az NTE birkózószakosztályának vezetője és Tarabó, az NTE volt válogatott birkózója segédkeztek neki.
A következő párok mérkőztek a
zsúfolásig megtelt Iparoskör nagytermében :
Dobó Pécs - Hódlcs Nagykanizsa győz Dobó P. tussal a 14. porcben. , Vlaszák P. - Furnten Nk győz Vlaszák P. tussal a 4. percben.
MüUer P. Gáspár Nk. gyöz Mül-ler P. pontozással.
Salamon P. — Vukán Nk. #,yőz Vukán pontozással.
Bertalan P. - Hajós Nk. győz Hajós Nk. pontozással.
Szekeres p. — Horváth Nk. győz Horváth Nk. tussal a 4. percben.
Halász Nk. - Engelmann Nk. iskolabirkózást mutattak be.
Parti ellenfele, a pécsi "Kovács ljusági ökölvivóbajnok nem érkezeit meg, igy Szekeres pécsi ökölvívóval csak bemutalót végzett.
Nagy várakozással tekint Nagykar rizsa sportlársdaalma a birkózó-Sport további nyilvános szereplése elé. ///.
Hagy és sok etilt Éiiit magának, ha tnM a
Mezöqazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
Érdeklődni lehet: Caangei-yut 4. az. alatt.
Iroda: Teleion 197. Néptakarékpénztár R.-T.-nél. Teleion: 20. és 126.
A Zrínyi vereséget szenvedett Zalaegerszegen a ZTE-től a Schütz-kupa mérkőzésen
ZTE-Zrínyi TE 4 :1 (1 :1)
A tréningje e\'jején lévő Zrínyi első Shiltz-kupa mérkőzését vereséggel kezdte. Csak uz első félidőben tudott a Zrínyi méltó ellente\'e lenni az egerszej;! csapatnak, amikor Dorogi góljára Csönget véltiszol (1 :1).
A második félidőre a Zrínyi elkészül erejével és az egerszcfíl ca:ipnt Czirkovlca, Dombal <2) gól|áviil 4 : l-re győz.
A mérkőzést Palkó vezette
A Levente—Zrínyi atlétikai háziversenye
A Zrínyi—Levente vezetősége nagyszabásn atlétikai háziversenyt rendez, melyre a nagyérdemű kö zőnnéget tisztelettel meghívja. A ver-senv alatt a levente zenekar szórakoztatja a közönséget. Belépődij nincsen. Csekély adományokat köszönettel fogadnak a sportfelszerelés javára. A verseny Sient István napján délután félnégy órakor kezdődik.
Nagykanizsa megyei város adóhivatalától.
4752/1936. szám.
Felhívás.
Alulírott városi Adóhivatal felhívja mindazon helybeli lakós adóhátralékosokat, kik az adófőkönyvben előirt s a folyó év III. negyedére járó adójukat még nem fizették be, hogy ezt . jelen felhívás közzétételétől számitott 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert ellenkező esetben e határidő letelte után a hátralékosok ellen a végrehajtás folyamatba lesz téve.
Nagykanizsa, 1936. aug. 8.
Városi Adóhivatal.
HALLÓ, BERLINI
SZÁNTÓ GYÖRQY REGÉNYE 19
— Szerelnék valamit mondani, nem tudom, megérti-e. A klubban elfelejtettem magának egy ablakfülkét meg-toutatni. Ahol Scbastian von Thiessep meghalt. Ott az ablakfülke kis kerevetén.
Lca azt hitte, hogy a festő berúgott. De Fasendonck elMélázva folytatta :
— Mindenkinek megmutatom ezt a fülkét, akit felviszek a klubba. Néha azt hiszik, hogy bolond vagyok. NeM Indoka mi kényszerit erre. Kmbereknek akik nem is tudták, hogy ki volt Sebaslian von Thiessen. Hiszen Minden Hülyét fel viszek. Akit tudok, öt percentet kapok a pénzükből. Maga mieg-stagolta. F.s Mé&is feljött ide. Miért ?
I.ea neta felelt. Cigarettára gyújtott és hátradőlt az egyetlen rozzant kar rosszékben. A csendben ott rezgett egy kérdőjel.
— Itt van. Az öt percent, i*n!it kaptam. Nagyon bántana, ha nem vené vissza. Hiszen ezeket a fes\'Ményeket mégis én festettem. Vigyen cl telölük, amennyit akar. Látom .hogy érti őket. A M.ippákat is mind Magának adom. Talán tudoto kárpótolni az elveszett pénzért.
Lca. nagy zöld szeM-i rávillanlak.
— Micsoda omfx\'r maga ? És kikkel játszottam I A pókerparti...
— Szép kis pókerparti. A partnerei uiLud luuniskártyások voltak,
— É« honan jött ez az őszinteségi róhatnia ?
— N<m lélektani rejtély. Láttam, liogy érti a képeimlet. Az első ember, aki érti.
I.ea Meglepetve figyelte. A szinte kellemíotlenül kemény hang clfátyolo-zódott és a két szürke szcM nedvesen hunvorgatolt Aztán hirtelen elfordult az élesen Mintázott férfifej, hogy elrejtse lefutó könnyeit.
I.ea elölt mlegnyilt egy embersors kapcsos könyvelés ő elgondolkodva ol-olvasott benne.
Fasendonck nagy léptekkel miérté vé> gig a imlülermct. Csak ót lépés volt az egész. Aztán tafc&állt a nő előtt.
— Itt van a pénz.
— lil fogadom! És a képeket Is. Sokat. A mlippákat is. Elviszem őket, oda, ahová vágynak. E*n|berck közé.
Sokáig hallgattak. I.ea keze zavartan Vnotoszkált a mappacsomók kőzött. Néhány nagy fénykép hullt a földre. Felszedte őket.
— Adoré Ghinn.
A férfi wtó felelt. Állva hajtotta fel a megmaradt pezqgőt. Aztán elmondta, mit jelentenek fczámára ezek a fényképek.
Lea összeszorított fogakkal hallgat-\'ta. A kis nő gyűlölete tornyosodott a nagy nő ellen, az egész világ ellen, a Mely most nőstények és kanok marakodását jelentette\'száknl\'ira. És Adoré Ghinn \'Mindig győztes maradt ebben a Marakodásban. Fasendonck is gyűlö-
lettel |>cszélt róla, inai kidagadtak nyakán.
— Néhány napja, hogy Ceylonból képeslapot küldött a férjitalnck. Toni Breherrel együtt lógtak toíeg.
Fasendonck hofollokán is kiugrottak az erek.
— I-áltam\' őket aJbínyszor együtt. Leselkedtem\' utánuk. Már egyszer arra ls gondoltam, liogy lelövöm azt az\\jjm;-bert.
Felkacagott.
— Hutaság. Néha ilyen gondolatokon kapom rajta magam. Hiszen akkor már valóságos töme^jmészárlásl kellett volna rendezwM.
F.zen Lea is nerclctt. Ellenségese^, dühösen neveltek együtt és az ordas-nevelés egyesítette őket.
— Mindig azokkal van, akik Tent-vnnnak. Pénzben, sikerben, erőben, gvő zelemíben.
— Minden nz övé, omit akar -— foly talta Lea Fasendonck mfandalát.
— És mtégis —- mondta a feslő —• egyszer pjfajd szembekerülünk.
Most feldübörögtek az utca hangjai. Kerekek síneken, csengők, szirénák. A m.igasvasul iveinek zakatoló visszhangja. I.ea szerelte volna a férfi nagy csontos kezét Megfogni, de gátlások jöttek.
— Jöjjön elhozzánk holnapután va. csorára. Bemfulalom Erdheimnak. Kiállítási rendeztetek \\-ele. Társaságba kell járnia. Nttri lehet másképen bol-dogului. N<-m sírra szüléiéit, hogy em-
bereket vigyen Tel a klubba. Most kísérjen haza — mjondta akadozva.
A vér a fejéte szállt, aa^ikor « férfi hidegen, réveteg tekintettel engedelmeskedett, fclsegit\\"c kabátját. Minden átmenet nélkül a kis Davidsohnra gondolt, pol-ijd Adoré Ghlnáre, akit szeretett volna e pillanatban mlélyen megalázni. - \'
A lépcsőházban hirtelen hegállt..
— Nincsen senki, aki leverje azt a bitangot ?
— Kicsodát ? — kérdezte csodálkozna a fcslŐrs,
— Rreliert. Valakinek le kell vernie. Ezt elhatároztam/.
— Leverni 1 Hogyan ?
— A ringben. Ilailmlncczcr, nem, százezer néző előtt. És ő üljön ott, a proscéniumfpáliolyban. Hcrmcllnbuödá ban. Nézze végig
A íestő elgondolkozva lépegetett a lépcsőkön.
— NOm -- mondta, amikor kiléptek a kapun. — Egész Néinfetorszá^ban nincs senki.
Rikkancsok ordítozlak valumfi különkiadásról, hirdctőoszlopok plakáterdejo sikoltott rafffinált betűivel az ivlámlpák alatt. Szenzációk tolakodtak a csillagos őszi egei cl Teled tetve mindenkivel, m^l \'a ]x)étákkal is. A mligasvasut ivei zakatolva visszhangozták :
— Egész NéMetorszájgban nincs senki (Folyt kőv.)
k
Kombinált szoba:
1 komb. szekrény
1 rekamier
2 fotei 2 szók
t asztal 1 állólámpa
P. 380.-460.-590.-
Ebédlö berendezés :
1 kredenc 1 vitrin 1 tálaló 1 asztal 6 szék
P 530.-610^ m-
2 szekrény 2 ágy
2 éjjeli szekrény 1 toilette
Hálószobák:
no.- pcnfiótífl
Szép kivitelű dióteli hálók:
P 300, 340,4ZM feljebb
Oszi lakberendezési kiállítás I
KOPSTEIN BUTORÁRUHÁZ
NAGYKANIZSA.
t.;MII tlll
,\'t1B*í
l\'ÍDUí\' \',»»»!! rci>
IMU &
oLmí li )lfr. ■Im&\'í -:iküíi obin. rJu^i Vr mi iloií ■ i-Kttv
(Btnsn; RlVlIV
UH
IM
miliii
>tw
a .11
IMÓ IHfeu
Bltll
1ss>
\' A) !*mö utnu
\'HÓIK <9! • 10*
, B tó
<\\t Itt ílBtn ■

TtrfCT
i -\'Mily , -jl ■">■
(Hivatalos Istentisztelet Szent
Iván ünnepén)
A magyarság nagy nemzeti ünne-:n, Szent István hlrály napján agykanizsa hazafias közönsége Is éltóképen Ünnepel. A ferenclek ébánia-templomában hivatalos Is-ntiszteiet lesz, amelyen Nagyka-isa város, az összes hivatalok, invédség, testületek, egyesületek b. részt vesznek. Az Onnepl Isten-siteletet dr. Varga Teodorlk római yelemi ferences-tanár végzi, aki ünnepi egyházszónoklatot is "ndja. A nemzeti ünnep alkalmául az egész város zászlódiszt ölt.
(A kapitányság uj vezetője át-atte hivatalát)
Krasznay Pál államrendőrségi ta-ácsos, a nagykanizsai kapitányság I vezetője hétfón este Nagykani-iSra érkezett. Krasznay tanácsos edden délelőtt vette át hivatalát Várhidy Árpád kapitánytól, a apitányság eddigi helyettes veze-fjétöl, aki a legközelebbi napokban Ivozik Nagykanizsáról uj állomás-tlyére, Budafokra.
(Szent István ünnepén »z zletek zárva vannak)
Szent István ünnepén az összes \'letek zárva vannak Nagykanizsán.
— (Nagykanizsai szereplőse az országos nemzeti ünnepen)
Nagykanizsai sikerről kell beszámolnunk. Schless Gyula könyvkereskedő, a neves szavaló, meghívást kapott a budapesti F.reklyés Országzászló Nagybizottságtói, hogy Szent István ünnepén, Budapesten a Szabadságtéren megtartandó nagy hazafias ünnepségen alkalmi költeményt adjon elő. Schless Gyula Barbarits Lajos „Félárbócon" clmü megrázó erejű alkalmi költeményét fogja előadni tízezrek előtt.
— Intéxalt kotesfyéket nagy gyakorlattal állit ösese StDRer DlvatáruMz.
— (Szerdán Indulnak a harmad-rendiek Ihárosba.)
Ismételten megemlékeztünk arról a nagyszabású harmadrendi nagygyűlésről, amit Dunántul katolikus-sága a kanizsai ferenclek rendezésében Ihárosban Szent István ünnepén tart, melynek részletes programját már közöltük. Nagykanizsáról a résztvevők szerdán délután 2 órakor indulnak gyalog, autóbuszon és autókon délután 5 órakor a plébániától. A naggylllés megnyitóját P. Haidlnger Jenő ferences lelkész helyett, aki váratlanul lemondta jövetelét, dr. Szűcs László mondja. Az ihá-
Férfi és nűi
olcsó, megbízható
kerékpár
nagy választékban részletfizetési kedvezmény
Szabó Antal kerékpár és sportüzletében
Fő-ut 5. Nagykanizsa Telefon 91.
rosi naggyülés az utóbbi idők egyik legnagyobb katolikus megmozdulása
lesz.
— (Orvosi hlr)
Dr. Haiser fogorvos külföldi tanulmányújáról megérkezett. Rendeléseit megkezdte.
— (A vlrágjutalom — ■ szegényeknek.)
A Virágos Nagykanizsa akcióval kapcsolatban megírtuk, hogy a polgármester mint egyik legszebb virágos palotát a Nemzeti Bank fiókját Is 20 pengős jutalomban részesítette. Vitéz Tamásfalvy Jenő, a Ntmzell Bank fiókjának főnöke a 20 pengős jutalmat a szegények segélyezésére adományozta. Minden dicséretnél szebben beszél a nemes cselekedet.
— A Sdafltx-kslsagya tartón ós jt.ln méltányos, akt csak twsUÜJa, dicsért.
— (A Szent llons Leányklub)
lag)uit a vezetésig ezúton is Belkéri, lHiKfszcntaíhAlyi Huh klubtagbnk édeíipjiiiak tdn£tésén minél nagyobb sziWntiuu jelenjenek meg, Gyülekezés szerdán délután /tel 5 órakor a ttfnfctő hat»ll*sliázinál.
—v (A tspolosl tavasbarlang)
további feltárását határozta el & kiépl.
vlsclőtestület idegenfoiffülif szempont, ból. A propagandát kairőídön ts toc^-indltották. I
— (Életmentés a Balatonon)
Tihiulyban minap két osztrák illik csónakázni a Balatonra. Közben vtliar tátoadt, amely a csónakot felborította. A szerencsétlenséget Idejében észreimtték és a biológiai Intézet motorosa kimentette 0 bajbajutott osztrák diákokat.
EALAI KÖZLÖNY
1930. auyutxtui 19
— (Halálosát)
A iwgyWWlml k«reskcdővilá« egy
ifcnfrrt, közbe csülésnok értendő tagja hunyt el kedden délelőtt Nagykanizsáin, lleffer Gyula kereskedő hosszú és kU nos szenvedés után vissxaadta ncfcnfcs lelkét TeríMŐJAxk. Az üzleti tisztesség, n becsületes Magyar polgár és gondos családapa >níntaképi\' volt. ítészt vett ntfnden hazafias mozgalomban. Vezetőségi tagja volt lóbb vallásos és hltbuxgaMt egyesületnek. Temetésén a Credo zászló alatt vesz részt. Hcffcr Gyula elhalálozása ttíndenütt osztatlan részvétet váltott ki. — Szenttalihdlyi László nyug. körjegyző életének R2-ik évében hétfőn Nagykanizsát elhunyt. Sz«nta»ihályi kiváló hazafi volt, akit a vörös iiruloW alatt Kun Béla oribék-jei lefogtak és kis hijjo, hcqy ö Is n.ta) a bakónaki vértanuk sorsára jutott. Halálát kiter/edt rokonig gyáty.lja. Temetése augusztus 10-én,yszerdán d. u. 5 órakor lesz a Umfcjtöi ravatalozóból. A Kath. Legény-let éWesiti tagjait, hegy volt alapító tagjáW, Heffer Gyulának tetaKésén testületileg vesz részt TitnMése szerdán fél fl órakor lesz.
— (A Ttoaántull Ipari Vásár)
rtnepélyes megnyitására, amely augusztus 29-én, szotorfwton lesz, a kamara elnöksége Bornemisza Géza ni. kir. iparügyi tatfimsztert kérte fel. Az iparügyi miniszter a felkérést elfoghd-ta, igy a kiállítás tatypyitása déli 12 órakor k**, utána 2 órakor pedig díszebéd a miniszter tiszteletére. A kiállítást scepfcfaoftKT 1-éu WinchkkT István keresked«kmüg>í miniszter látottja rnieg, akinek tisztek\'téro a kamara -t órakor díszközgyűlést tart. t\'gyancsak Wtflátoflhtja a kiállítást dr. Lázár An dor igazsdtíttg>miniszler Ls, Debrecen város orsSjfcüléei képviselője. Igen nagyszabásúnak ígérkezik a vásár ke-relében megrendezendő baromfi, galamb és nyulklállitis is.
öttl lakb*r«ad«sáal kiállttá. Kopstetn Bútoráruházban Nagykanizsán. Mélyen leszállított árak mellett. - Rendkívül kedvező fizetési feltételekkel.
APBÓHHDETÉSEI
srurtts ságtt rsre^s
10 t»*t« 40 MM*. Wv*»t m* I lUMr.
AutátaxH, bérautót, rendeljen garaséból, vidékre és helyben, legolcsóbban. Telefon állomás : 944. 2704
Máviatr* kényelmei jó autón Tatárnap olcsón utazhat. Előjegyezni lehet Kaulmann Manónál BrxsábeMér 1. Telelőn 222.
*ét..mhám udvari lakáa kiadó. Caen gery-ut 56. 2
Egy vagy két azoba bútorral vagy anél kUl kl.rf* Szent Imre u. 4. 2033
Kilutó (lat vagy Uéayt, aki folyékonyan Ir és olvas, vezetőnek éa gondozónak keres Villányi Csengery-ut 23. 2947
Jó házból való flu felfutónak éa egy rendes háztartási alkalmazott aionnaha felvétetik. Kbály-u. 16., sarokUzlat. 2949
Egy klfiatéflu azonnali belépésre lel-vétetik Kelemen Raxtó cégnél 29S3
RlMol«álA klftaaaataay, kl gépírásban tefjeaea jártas, Jó azimoló, felvétetik. Kézzel írott ajánlatát flsetésl Igény megjelölésével adja la a kiadóhivatalban .Szerény" jeligére. 2956
ŰslatfcAs. forgalmas útvonalon, olcsón idó. Blen {(UzerOzlet Erzsébet-tér 22 2956
eladó.
Kiadja a laptulnjdonoa Közgazdasági Rt. Qutanbarg Nyomda ésDélxalal Lapkiadó Vállalata Nagykanliaán. Palelös Wsdd t Zalai Károly. Interurbán tclaloat Nacrkatriua 78. Mim
A magyar győzelem híre a Felvidéken magyar ét cseh szemmel
Prvága, augusztus 18 A Prágai Magyar Hírlap vezércikkben foglalkozik n magyar győzelmekkel iSs többek kiköti u következőket Írja :
Könnyes és elcsukló hangunkkal most szeretnénk vi\'ággá kiáltani a magyar nemzeti hős legendáját, azét a Toldi Miklósét, aki a névte lenség homályából előbukkanva, n sportarénában megropogtatta csontjait és nz egész világ ámulatára le győzte ellenfeleit.
A cseh lapok elhallgatják, hogy a népek nagy csatájában Magyarország a harmadik helyen végzett, egyedül a Thelegraph irja, hogy az ollmpiász nagy szenzációja a magyar szinek nagy győzelme Ezt, írja a lap, leplezet\'ensóggei nem lehet elhallgatni, a magyarok megér-melten küzdötlék fel magukat a harmadik helyre. I
Ausztria ls öröl. .
Bécs, augusztus 18 (Lapzártakor érkezett) A berlini olimpián résztvevő osztrák olimpl-k< nok kedden érkeztek haza. Az ünnepélyes fogadtatás Llnznél történt meg nagy ünnepélyességgel, ahol Starhemberg herceg fogadia uz olimpikonokat. Ausztria 11. lett a berlini ollmpiászon, ilyen jó helyezést még sohasem ért el es ezérl egész Ausztriában nagy az öröm és a lelkesedés.
Az angol király Raguzában
Ragusa, augusztus 1 fy VIII. Edward király ynchtja töbó-napl cirkálás után Ragusában \\ikö-tött. A királyt, ainilc* pnrtr,.szállt, nagy ünneplő tömeg vette körül.
Különös vatutl szerencsétlenség
„ \' Vüno, augusztus 18
Különös vasúti szerencséi lenség történt kedden reggel a vilnoi állomáson. Szénmunkások épp egy ott veszteglő mozdonyt töltöttek, amikor a vezető mAkül maradt lokomotív egyszerre megindult. A mozdonyon osak két rakodó munkás maradt, akik kétségbeesetten kiabáltak segítségért. A szerencsétlenség ebben a plHunulban meg is történt, mert a sebesen száguldó mo/.dony az éppen befutó személyvonatba szaladt. A/, összeütközés köve; ke tében a személyvonat nwzdonyvezetője és fűtője azonnal szörnyelhalt, az utsok közül 16-an súlyosan megsebesültek.
Ofcsvnésjjot oafiameziban szórakozhalik
2002/1936. P. M. rendelet alapján készüli
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserekdnyv
(Szállítási bárcakönyv)
hitelesítve P 3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
Hotherr-Scbrantz-féle
mezőgazdasági pépek,
műtrágyák,
gaboaa uávázűszerek. „FUTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
tn.g, műtrágya, nflvény védelmlsza-r.k, gíp isiik. tlb. billtoWbn
Nagykanizsa, ErnébeMér 10. (A bíróság mellett)
•• 0 n II_
u Bmmmmma
1 is tok p#«ist takarít mag, ha 1 nyomtatványszükségletét és kfinyveit I lapunk 1 nyomdájában, Fó-ut B. alatt | rendeli meg.
PONYVA
ZSAK HIRSCH és SZEGŐ né!.
készítés .javítás
Újdonság ! Szenzáció t
Gjűrhetetlen és mosható
nyakkendők
legszebb . színekben I.OU
divatingek
gySnyBrd -minták
Brónyai Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16927/1936.
Tárgy : A legkisebb munkabérek megállapítása az ács- és kőnitlves iparban.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a m kir. Iparügyi miniszter ur 26489/1936. XIII. sz. rendele-lével az ács és kőműves iparban fizetendő legkisebb munkabérek megállapítására hívatott bizottságnak a soproni kereskedelmi és iparkamara területére vonatkozó határozatát megerősítette.
A vonatkozó rendelet a hivatalos órák alatt a v. Iktatóhivatalban betekinthető.
Nagykanizsa, 1936. aug. 18.
Polgármester.
2933/1935. az. Pk. 9774; 1935 11
Árverési hirdetmény.
Dr. Rothschild Béla ügyvéd állal kípvl-Klt KOveaa Andii. és érdektársal végre haltaid livin S87 P 03 llll lókekOvtle. éa lárulékal ere|ílg a nsgyk.nksal kU léiáabtrúaig lenti siámu végiéivel elren-ddt közbenjárásul lonsnsloaltandó klelé gittel végrehs|tás folytán ai 1935. i« de ccmbcr hd 18. n.p|<n l.toglalt <■ 1100 P te bícult Ingtaigok.t, koiotttlk lehtntk. « akó bor, bordík atb. yégrellalUal axanycdí lakáaán, Illóakálban a malomban a yígul a boibily r<tl aiílóh.aytn I93Í évi aug. hó 21. narlának dilolítt 10 óiájára ezennel klttlzett blról árverteen a katflb-bet ígérőnek, kéaipéntllicléa elleniben, aaonbaa a becaár \' 1 leaiénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A aaak-értai beceléa elrendeltet aaetén a Te. 74. 8-a ai Irányadó.
Kit ai árveréat a Vhn. 20 { a írtelmé-ban asoknak a végteha|latóknak (caatla tolóknak) a laváia la klttlillm, akik a hlidel«én, klbocaáltáaa napiéig a tanti Ingókra kielégítési jogot uereitek és tlle-ndv balaastó hatályú Igénykcrcaat nincs
Nagykanizsa, 1930. évi jullui 30.
Haán Oyula s. k. Kii Ur. blr. végreha|tó.
Mimit --3
I—
I mindenki * helyt kerMkedóknál t* IpaKMokttál az^reuM bel
■ym t Iftfgssástigl IU U*mé* áa wmrnki HpHiÉfl mkhU I
tllitoiai ftsiaáv, ZaMlLácoUj
7B« évfolyam 190 síim
Nagykanizsa, 1898. lugugztus 20 csütörtök
Ara 12 fllL
ZALAI KÖZLÖNY
éa kiadühi.aUli FAut & Ktáim.
I MUVuup tUivtáa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KUMiulW áia: w h<Jti I penB> 4P HÍM Sii rLeiiiáaígi éa kíwfólilnt<l[|<|l%«i 71. »
Szent István napján
Irta: dr. Siabó Zsigmond
Amikor az ázsiai pusztából érkező njagyar-ság a régi Nagymug^ar országot elfoglalta, Európa egy nagy ós mélyreható átalakulás korát élte. A századokon át tartó népvándorlás véget ért, a régebben bevándorolt néptörzsek beleolvadtak az európai államközösségbe, vagy önálló államot alapítottak, mint a longobárdok, de úgyszólván valamennyien felvették a kereszténységet.
Szent István trónra jutása után belátta, hogy a népek közössé-.ében csak a keresztény vallás kötelező felvételével blztoslthajtu a magyar állam fenmaradását és egyben hatalmi állásál a Dunamedencében. £s amidőn a térilés nagy müvét befc jczle, nem az orthodox bizánci császártól kérte a koronái, hanem Szilveszter római pápától és ezen teltével úgyszólván eljegyezte Magyarországot a római kato\'ikus egyházzal és a nyugall kuHurával Földrajzi adottságánál fogva Magyarország a Nyugat kapuja és egyben őrzője és védelmezője lett.
A meghódított ország e\'ég gyér őslakói már előzőleg felvették a keresztény hitel és behódollak a magyaroknak, még ott is, ahol bizonyos fajta államéletet éltek, mint a felvidéki szlávság.
Szent István állanínlakllása \'ehát a keresztény katolikus gondolat jegyében szülelell meg, olyan forrná ban, hogy a magyar faji és ".címet! öntudatba belevitte Krisztus tanllá-sának fenséges eszméit. Szent ls-ván birodalma tehát nemze i a\'ap-tn álló keresztény ország lelt.
Ha Magyarországot sorozatos sos csapások nem érik, mint a laiárjá-rás, az Árpádház kihalása, a mohácsi vész, a török hódoltság, a Habsburgok nemzetellenes politikája, a Rákóczi Ferenc és az 1848 49-iki szabadságharcok leverése és végül i trianoni gyalázatos, országrabló békeparancs, akkor Szent István országából egy évezred alatt Európa egyik leghatalmasabb országa lelt volna.
Ámde éppen ezen sorscsapások okozták azt is, hogy Idők fo\'yMn a magyarság közé sok Idegen nyelvű népfaj ís keveredett, anie\'yek erősen megnövelték az Hl talált ideget nemzetiségeket. A tatárjárás által Elpusztult országrészébe már IV. Béla király németekéi telcplictt A későbbi századok alatt a gyér né pességü Erdélybe pedig sok román szivárgott be. A történelem azt tanúsítja, hogy a Szepességbe, a Dunántúlra és a Délvidékre letelepüli németség, bár nyelvileg nem olvadl bele a magyarságba, voltaképpen sohasem fenyegette a magyar á\'hun eszmét. A magyar államiság legnagyobb ellenségei a hazánkba belopakodott románok és szlávok 1 tkk. Az erdélyi románok már függetlenségi harcunk Idején kegyet\'en \\é rengzéfcsel pusztították a védtelen
A vörösök feladták az agyonbombázott San Sebastlant
A madridi kormány minden előkészületet megtett a menekülésre — A felkelő seregek visszaverték a kormánycsapatok támadásait és ujabb városokat foglaltak el — Kemény harcok folynak Malagáért és Irunért — Tovább folyik a vörösök v^yws kegyetlenkedése és a foglyok tömeges kivégzése
A felkelők hnszo&öt kilométerre megközelítették ladridot
London, augusztus 19 Az angol lapok a Spanyolországból érkező jelentésekből igyekeznek tiszta képel kapni a \' helyzetről. Egyes lapok részletes tudósl ás! közölnek a San Sebastian és Irun ellen megindított támadásokról, a felkelők több helyen megtámadták a kormányosapato-kat éa azokra aulyos vereséget mértek. Az Almirnade és az Esplanatíenevü hajók bombázták San Sebastlant. A felkelők bombái súlyos károkat okoztak.
A vörösök kivégzésekkel felelnek a felkelők előrenyomulására
Badajos, augusztus 19 A konnánycsapatok Madrid köze-
lében megtámadták a felkelőket, de azok a támadást visszaverték és a támadó csapatokat megsemmisítve, több helységet elfoglaltak. A felkelők megszállotlák ViHa Reot, San Drlongot és San RenuUot.
A felkelő csapatok Madrid elleni harcokban
25 kilométernyire közel Jutottak a fővároshoz.
Antetjuera felé Loja városát foglalták cl a felkelők
A hirek szerint a kormánycsapa-tok irtózatos kegyetlenkedéssel fc* lelnek a felkelők ujabb előrenyomulására és minden elfogott felkelőre halál vár.
Joen 81 éves püspökét is kivégezték
többszáz katolikus társával. BUbau polgármestere elmenekült, mert u város megszállása küszöbön áll.
Sevilla, augusztus 19 A San Sebastlant és Irunt bombázó hadihajók tovább %ik a -Várost. A város utcáin eddig 50 bomba robbant. Kb. 80" telitalálat érte Quodclt is. A bombázások eredményét még nem tudják, de annyi bizonyos, hogy közel 100 halottja és sokszáz sebesültje van ^ bombázásnak. San Sebastiánban a kormány-csapatok folytalják az elfogott és fogva tartott spanyo\'ok kivégzését.
Minden kommunista áldozat után 7 felkelőt végeznek kl a vörösök
Párls, augusztus 19 San Sebastianban a bombázások-
mngyarsógot és a román királyság megalakulása után büntetlenül folytathatták aknamunkájukat a regát-ságl románokkal való egyesülésre. Bár a románok a sorst^élctlen játéka folytán, de semmi esetre sem Önerejükből, megérték Nagyr ;má ila megszületését, Erdély mégsem fo-? véglegesen birtokukba maradni, mert ennek az évszázadokon át szolgasághoz szokott, elmaradt k.il-turáju népnek á\'lamfeantartó képessége nincsen.
Sokkal veszélyesebb a magyarság jövőjére nézve a fo yon terjeszkedő pánszlávizmus, amely ma már Kuró-pa latjn és germán népeinek is komoly gondot okoz. Az. összetákolt Csehszlovákia ma ugyan már Szov-jetoroszország előretolt pionerje, de egészen bizonyos, hogyha a nemzeti alapon álló nemzetek és a bolsevizmus elkerülhetetlen összeütközése megtörténik, ugy a belsőleg teljesen alt«>gen cseh államfikció darabokra szakad.
Másképp áll a dolog az ugyancsak szláv Jugoszláviával. Ez a?, állam, bár a jugoszláv nevet h<»rd)a. nem a délszláv nemzetek alkotmányos egyesülése, hanem kizárólago san szerb királyság. A sujagyurok be jövetele Idején már Dusán cár urd-kodása alatt a szerbek bizonyos fokú állami életet éllek,- amelynek azonban 1389-ben a rlgóinezei vesztet*
| csata véget velelt és a szerbek hos/-szu évszázadokon keresztül török
1 uralom alá kerültek. Az öt évszá-
zadig tarló török hódoltság ulatt a szerbek ezrei emlgrá\'tfk Délmagyar országba, a törökök Magyarországból való kiűzetése után Lipót császár 16íK)-ben Cseonovics Arzén patriarca vezetése alatt egyszerre 30 000 szerb családot telepilett bo Bácskába és Bánátba. Igy szapo-i-odtak cl a Délvidéken a szerbek, magyar földön fejlődött kl az osztrák ura\'kodóház támogatásával a magyarellenes szerb kultúra, igy \'ctt Újvidékből a szerbek kulturális központja, a szerb Athén, ahogy ők nevezték. A horvátokat kato\'ikus | vallásuk és fejlettebb állami kultu-rájuk választolta el a délvidéki szerbségtől, de 1848-ban a bécsi kaniariUa gondoskodott arról, hogy I egymásra találjanak u magyarság elleni gyűlöletben, a délvidéki magyar öldöklésben és Jel\'aslch bán hadseregében És ha jelenleg ez a két harcias és vitéz nemzet államjogi kérdésekben szemben áll is egymással, egyformán füti őket a közöfc délszláv ér/és, a hódítás vágya, hogy Dusán cár egykori birodalmát észak felé kiierjesszék. A Trianon állal felhizlalt utódállam- k közül tehát Jugoszlávia n leginkább
szamba veendő, amellyel vagy megküzdeni vagy megegyezni kell a magyarságnak.
De van meg egy f->nto< körülmény IS, nwly oly gyakran sorsdöntőién gáncsolta el Szent Islván országának fejlédvvséi és útját egyengette a pusztulásnak és a nemzet romlásá-
nál* Ez pedig a magyarság fo\'yto-nos belviszálya, egymásnak szándé. kos meg nem értése, a turémi átok És én azt hiszem, hogy ez török, tatárnál, Habsburg kamarlllánái is veszélyesebb csapás
Szálljunk «gy kissé magunkba szent királyunk névünnepén !
Szent István ezer év előtt megalapította a keresztény nemzeti magyar királyságot. Egy ezredév alalt talán Európa minden országa között a magyarságot érte a legtöbb sorscsapás, de mégis megérte a mille-nlumot ősi jhatáruinqk teljességében. É-s amikor mi a háború végén, akik magyar" vérrel és magyar vitézséggel meghódít-ti ellenséges (erü\'etekről érkeztünk vissza hazánkba, megdöbbenve láttuk azt a mélelye/.Ő lelki ragályt, mely történelmünk leg válságosabb pillanatában erőtlenné, megalkuvóvá és apathlku&sá,,tette a magyarságot, akkor mi, a fáradtt katonák még a veszteit háború földre sújtó érzésénél is mélyebb fájdalommal éreztük a turáni állcot
Az országalapltó Szent István szelleme azt követeli tő|ünk, hogy szereztük vissza elveszett országrészeinket. Erős akarat, de mindenek fe\'ett törheleUonn nem«U egy. ség szükséges ehhez Allitsuk vissza ezt a nemzeti egységet,, ezt az egységes nemzeti akarást és azután a nagy vladai kezdetén Igy foháwkod junk az első szent királyhoz : Hol vagy István király?
JL
BAUAI ROZLORY
1130. iuguiitui 2ó
ra « kormány emberei n fogva tar -
totlak kivégzésével válaszolnak. Eddig többszáz emberi végezlek kí véres kegyellenséggel. Leggyako^bo kinzás az, amikor x
kjreiXtrefeszitik és elevenen elégetik a nem vörös érzelmű
spanyolokatj Az egyik lap jelentése szerint a vörösök minden egyes olyan áldozat után, aki a felkelők bombája által hal meg, hét foglyot végeznek ki. A kivégzetlek közölt van több mu-gasrangu spanyol államférfi, képviselő, igy Moure, a konzervativpárt elnöke és Ronanover volt miniszterelnök is.
Madrid, augusztus^ 19 Madridi jelentés szerint a kor* mányosapatok repülőgépe 1
a San Sebastiánt bombázó egyik felkelő hadihajót, az Almiradet, elsüllyesztette. A hirt még nem erösitették meg.
Badajos, augusztus 19 A konnánycsaputok Albertrajosban is kivégezlek 80 embert, ícg^ többjét éive elégelték. Muluga ellen az előrenyomulás szakadatlanul tart A legutolsó jelentések szerint a íelkelok lmru eiien igen heves tá-mödást indítottak.
Menekülésre készen a vörös kormány
London, augusztus 10 A Reuter-iroda most érkezett jelentése szerint ; a madridi kormány elhatározta, hogy az agyonbombázott San Sebastiánt feladja, tekintettel, hogy a további ellenállás nem lehet eredményes. A hirt még nem erösitették meg. ,
A kormány minden intézkedési meglett a menekülésre. Három hatalmas személyszállító hajó áll indulásra készen, hogy adott jelre biztos helyre vigye a madridi vörös kormány tagJaJK.
Olaszország semleges marad
Róma, augusztus 10 (Lapzártakor érkezett) Egyes külföldi lapokban olyan hírek jelentek m.3g, hogy Olaszországban /negbu dult a fegyverkezés. A csapatok készenlétben állnak és ezt a lényt a spanyolországi eseményekkel hozzák kapcsolatba. A hlr nem felel ineg a valóságnak, mert hisz Olaszország a semlegesség mellett van.
Páris, augusztus 19-(Lapzártakor érkezeit) Egy spanyol kormánygép bombázta a francia területen lévő Birjatut. A spanyol kormány most irt át a francia kormányhoz, amelyben sajnálkozását fejezi ki a történtek felett.
Detektívek izgalmas revolverharca a Zuglóban
Budapest, augusztus 10.
A Zuglóban levő Kofa&csy ulon lakó Kiss Imire asztalosscgéd ellen fajtalanság m&att feljelentést tetlck. A 37. sz. hazban üikó Klsshez Horváth Antal és Néutfilh Rudolf detektívek mentek ki. Kiss látszólag nyujodtan tudotoá-sul vette bekisérését és engedélyt kért, hogy felöltözhessen. Atta*nt a másik szobába és amikor nagysokára Horváth detektív benyitott hozzá, Kiss többször rálőtt a detektivra, aki súlyosan megsebeslüt. A lövések zajára Német is a szobába mfent és az időközben revolvert rántó Horváttal együtt ő is rálőtt Kissrc. Almikor Kiss látta, hogy nom szabadullwt, íőbelöttu magát. Mindhárman súlyos Állapotban kerülik a kórházba.
Kanizsaiak a szegedi kereskedő-kongresszuson
Röviden beszámoltunk már a kettős ünnepen tartott kereskedő-kongresszus ról. Ma tudósitóuk a hazatéri kanizsai delegátusokkal beszélgetést folytatott, jm*iylH>l kiderült, hogy a mcgliizoltak derekasan kivették részüket nomfcsiik az ünnepségekből, hanttal a konljresz-szus munkájából is.
Rajki István kanizsai OMKK-elnö. köt a kongresszus egyik alelnökévé választotta ós ő terjesztette elő a külkereskedelmi bizottság egyik leglényegesebb Mr^gy pontját: a vidéki export-import kereskedelem mellőzését. For-m.» és tartalom tekintetében egyaránt kitűnő előadásának hatása alatt a kongresszus egyhangú lelkesedéssel utasította az érdekképviseletek központi vezetőségét, hogy gondoskodjanak a vidéki .kereskedők intéataiényos és arányos részclletéséről ugy az exportban, mint az importban.
W\'eisz László ugyancsak n külkeres-
kedehiri bizottságban dolgozott. Meggyőzően ecsetelte a vidéki kereskedelem vonatkozó sérelmeit.
Dr. Karczag Rezső OMKE-titkárt jegyzőkönyvhitclesitőként rendelték ki a lH-lkereskedetol. bizottsághoz, mely. nek félnapnál hosszabb tárgyalásait végigdolgozta. Nugy figyelctt(inel fogadolt korrektivutai>kra hivta fel n kongresszus ligyelta|é| a képesítési kö-telezettség kitaloudása esetére. Eelszó-lalása a kérdés tárgyalását egész más mederbe terelte. Eredményesen követelte ezenkívül, hogy a kongresszus lépjen fel a tahmkaszüneles o:ii>ok clíi-estélvén életbeléptetendő általános zdr-órata\'eghosszabbltás, valamint az igazságos sóeloszlás érdekében.
HazauUizóban a kongresszus vezetősége tajár a vonatban spontán köszönetét fejezte ki a kanizsaiaknak u tel.esitett rendkívül érdekes munkáért
Elkészült Nagykanizsa város 1937. évi költségeidirányzata
E hó végén kerQl a pénzügyi bizottság elé
Alig hc^y a város képviselőtestülete letárgyalta a belügyminiszter rendeletét a város folyó évi költségvetését illetőleg, a városháza összes ügyosztályai elkészültek Nagykaníw>4jr4$37. évi háztartása költségelőirányzatával, utá n he. tek óta lázas buzgalommal dolgoztak, hogy szi^oruun a város szerény unya-gi körüiníényeihez és polgárainak te-herbirókéjK\'sségéhez összeállítsák.
Most készült el a költségelőirányzat Ilewmerl Károly városi főszámvevő \\e zelése és irányítása ^.\'llett. Az egyes tételek a különböző ügyosztályokon majduem szorosan a folyó évi séma szerint lettek beállítva, ugy, hogy na. gyorí kevés az eltérés ós összegszerű differencia a -flolyó és a jövő évi költségvetés közölt. Persze figyeUmlinel volt u számvevőség az uj igazságügyi palota építkezésénél a városra eső mintegy 00.000 pengő fedezetére.
A város 1937. évi költségelőirányzata most még a rövidesen hazaérke-
ző dr. Králky polgármester eló kerül, aki azon a szokásos simításokat és felülvizsgálásokat végzi, azután augusz. tus vége felé kerül a pénzűéi bizottság elé.
Prognózis; Északi légáramlás, több helyen zivatar, záporeső, a hő a nyugati megyékben csökken.
- LAKBERENDEZES a mai pénzszűke mellett Is mindenki részére igeu olcsón beszerezhető Kopsiein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházéban.
Nem kell terményeit azonnal piacra dobnia,
ha azokat a
MEZŐGAZDASÁGI KÖZRARTÁBAK H.T.-nél
tárolja, ahol olcsó kamat mellett előleget vehet fel arra, s igy akkor adhatja el azokat, amikor az árat megfelelőnek tartja és annak, aki a legtöbbet igéri érte.
Módja van a hivatalos közraktári jegy letétbe helyezése
mellett az adófizetésre is halasztást nyerni I
A tárolási feltételek a legelőnyösebbek, az áruk a legteljesebb biztonságban vannak és szakszerű kezelés alatt állanak.
Felvilágosítást ad: Iroda; Caengery-ut 4. szám. Telefon: 197. Néptakarákpénztár R.T. Telefon: 20 «s 126.
Emésztési nehézségek, gyomoi-fá|ás, gyomorégés, csalánkiütés, ftj-íájás, rosszullét, idegizgalmak, álmai Isnság esetén a termétieles .Ferenc József keserűvíz megszünteti az emésztési zavarokat, tertóllenill a gyomrot és a belekel, a vérkeringési helyes útra tereli és tellrissill a szellemet. Az egyetemi klinikákon végzel) kísérletek bizonyítják, hogy al koholisták a Ferenc józselviz hasz nalaia folylán élvágyukat ma,dnem teljesen visszanyerik.
Dr. Weis István OTI vezérigazgató bacsója muniatarsaitól
\\ A Zalai Közlöny megírta, hogy d|r. Wei* István, az OTI vezérigazgatója saját kérésére nyugaionmu helyeztetett. Dr. Weis István ebből £z alkulomból rendkivüi érdekes és meleghangú levélben búcsúzott cl munkatársaitól, akikkel húrom esztendőn keneszlül dolgozóit.
A búcsúzó valójában megmutatja dr. Weis István lelkületét, azt u hazalias és nemzeti érzést, amely uralta és amely minden tevékenységében megnyilvánult.
A búcsúzó szövege :
Valamennyi munkatársamnak !
Elérkezett az a pilianat, amikor három hosszú és nenez óv leteltével kedves munkatársaimnak megköszönhetem azt a példás kötelesség, teljesítési és odaadó buzgalmat, a mellyel vezetői minösegcniLcn lá« mojjatni szivesek voxtak.
Ez a három esztendő nehéz éa nem eredménytelen munkában leli el. 1 gen lassan javuló közgazdusági helyzetben, válságos időkben siket rüit munkástcslvereinknek a lehetőség határon belül mindenl megadnunk és amellett az inlézet anyagi egyensúlyát megőriznünk. Sikerült az intézet igazgatásának újjászervezése, eredményesebbé téteie, a visszaélések meggálhlsának intézményes biztosilása.
Természetes, hogy mi sem mehettünk tovább a lehetőségeknél ós a jogi kereteknél. Az intézel nem jótékonysági intézmény és igy fáj<^ szivvel kelleti nem egy esetben megtagadnunk a támogatást uz arra reászorulótól. Nem mehetett végbe az Intézet szervezetének és igazgatásának teljes átalakítása sem, mert ez csak uz anyagi jogszabályok oly irányú megváltoztatása eseiében lett volna lehetséges, amely az igényjogosultak körét szükilette volnu.
Egy vonatkozásban feltétlenül eredményes volt a három esztendő. Ebben az Intézetben, amelynek jogelődjében készltetlék elő a proletárdiktatúrát és még azután is, közvetve, a marxista befolyás minden irányban érvényesült, a meg nem alkuvó keresztény erkölcs és nemzeti gondolat egyik legerősebb otthonra talált. Ebben is segitettek ; bízom benne és kívánom, hogy távozásom után a keresztény nemzeti irány még erősebben érvényesüljön és ebben találjátok meg mind egyéni boldogulástokat is.
Ismételten köszönetet mondva munkátokért, Isten áldását .kérem valamennyitekre.
i s. k.
m

1*38. »inuntü« 20
ZALAI KÖZLÖNY
Táborbontás
374. nz. öregcserkészcaapalunk két hétig t"rtó táborozása, véget éri. Nehéz szívvel búcsúztunk a Kendefív birtok rownlikus táborhelyétől, ahol annyi kellctm-s és vidám órái éllünk át. I.é. Iiorgaszlolt fejjel — nini ugy, mint aiuikor tömtök - ürítettük ki a s/.;il-toizsákokal. Táborpirancsnukunk ve. zetése alatt volt utolsó sorakozunk a zászlórudnál. A kn^glmlódollsá^jjtói
könnves volt a szúrniuk, amikor (laz-dag Ferenc |>arjnesnok szívhez szóló zárószavai után felhangzóit a bár m szoros: .Jó imiunkát! fis befejezésül: .Fiuk fel a fejjel !<
I>e hi-ptur elmúlt t — sóhajtották velem a fiuk. Mintha tegnap (jöttünk volna és jmtir megyünk, Gyors ütemben kezdődött a leépítő huuika, néhány pere aWt a potifcttkin falucska eltűnt a halastó tn^Hől. Tul a parton az erdő fái csüggedten nógatják loimibjaikut, a kerülő és az uraduk*W öreg kondása rezignáltán nézi a földön heverő sátorfákat. Két hét óla Mindennapi ven (légeink voltak és ugy megszerettek benünkel, hogy búcsúzni is alig tudtak tőlünk. Közben Nagykanizsa város jó. voltából u kocsi is jjtn \'gérkezclt, amely-h" a sálrakat és uz összecsohBigolt holmit felraktuk. Majd egyéni feflkészülés, rövid utasítások, azután »l\'cl a fejjel, a harsona zeng !« — Kijöttünk I Sok. sok kedves éknlínyt: fürdés, vízipóló, esala, riadók .éjjiii hadijátékok ,tá-borlüzek* felejlhetetlen é\'taJnyeil lel-künkben hozluk hagunkkal.
fis Még valamit. A szeretetet és há. lát azok iráni a nCtni\'s lelkek iránt, akik ezt a jólsikerüli táborozást lehe. tővé tették száknunkra. Köszönettel kell adóznunk Porga Endre főerdész urnák, aki csapatunknak több izben gyü-lírtólcsöt ós más élelmet küldött, Bftder János földbirtokosnak, aki a táborhely felajánlása mi-Heti jószívűségét még azzal is metfmitatta, hogy csu|>a. Inuknak a főzéshez szükséges hust ajándékozta. Külön mrg kell emlékeznünk Lénk Kajelán nagykanizsai pékmesterről, aki 50 drb. süteményt s Andó Mihály iharosi plébánosrió, aki gyütaöI csőt 5k ü 1 d ó 11 a táborba.
Ajmfikor «-minl a csapat krónikása, lál)ori naptótaifit lezárom, mrtr egvedül ülök szegényes szobánk hallgató csend, jében. I>elk<lmA>cn rajzanak az elmull láI>or ikndékci, fülembe cseng a tábor hangos krtunkazuja, de különösen szivembe vésődnek nagy köllőnkhek ve-zelő tisztünk által idézelt szavai : >lla telinket is elfu a sors zivatarja, Nem lesz az Istenek soha több magyarja.-
fin ugy gondolod hogy ezeket a természethez hozzáedzeti fiukat nem sodorhatja cl u sors zivatarja, báitauly erősen tomlbol is.
-,prlt
BUCSU UTÁN
A falusi bucsu gyakran verekedéssel végződik. A legényt Is llytn verekedés mlalt állították a törvény ili. A bíró a tárgyaláson Igy szól hozzá:
— Azzal van vádolva, hogy a panas<ost össze-vissza verte egy szódásUveggel.
— Szó sincs róla, tekintetes bíró ur, — mondja a legény — hiszen éppen, hogy csak meglegyintenem néhányszor.
Most közbekiált a sértett Is:
— Nem Igaz, ttklntetes bíró Ur, uey /árt a két keze, minta motollaI Valósággal vadállatként támadt rám.
Mire a vádlott a panaszos feté fordult:
MII tudhatod te azt ? Hiszen a második Ölés után már ájultan feküdtél a földön...
öul l.kber.ad.i^.l kiállítás Kop.tí\'ln bútoráruházban Nagykanizsán. Mélyen \'•szállított árak mellett- - Kondklvlll kedvező tlsetésl teltételekkel.
Zsilettel vágta fel ereit egy Magyar-utcai fiatalember
Szerdán délelőtt nagy feltűnést kelteti a Magyar-utcában, hof<ya 121 •számú húz előtt megállt u mentőautó. Portek alatt nagy stkiság ;er-mett a háznál. Kiderüli, h<^y a ház-ban a szülénél lakó Bikó István 22 éves fazék isjegéd bnkarján fel vágta ereit egy zsüelt-pcngóvel. Ml
k<>r a mentők odaértek, a fiatalember hatalmas vértócsában feküdt A mentők az e\'ső segélynyújtás ulán beszállították Bakót a kórházba. Mikor megkérdezték tőle, miért követte el leltét, egyetlen kérdésre vni válaszolt. A rendőrség igyekszik kideríteni végzetes tettének inditőokát
önként jelentkezett a fiatal anya, aki nyomorában kitette gyermekét
A csendőrség beszállította a nagykanizsai ügyészségre
A minap jeletettük, hogy Hévizén kitellek egy csecsemőt, akit arra járó emberek megtaláltak és jelentést leltek a különös leletről h csendőrségnek. A csecsemőt jó* emierek gondozására bízták, mig a gyermek hozzátartozóit sikerül-^kinyomozni.
Tegnap azután várnt\'an fordulat történi ebien az ügyben. A hévi/i csendőrörsön je\'entkeicett Bertalan Anna nevű !eány, aki elmondotta* hogy balatonföldvári születést1, o t élnek hozzátartozói, nagy nyomorban van és emiafí nem tudta e\'tar-íanl cs3esemőjét. Végső ekeseredé, sében kitel e Hévizén abban a gondolatban, hogy egy jószivü ember
magához fogidja. Mikor azonbari hazaért, nem talált nyugtot Nem volt más gondolata, mint a kilett csecsemője. Nagyon megbánta leltét és azért eljött Hévizre és önkiént je\'enttoezetl a csendőrségen
Miután családi állás dlenl vétségről van szó, a csendőrök bes/.ál* litotlák Ber(alan Annát a nagyku-nizsai kir. ügyészségre, amely őrizetbe vetle, mig a kir. törvényszék vlzsgá\'óbirája hitárviz további sorsa felöl. A szerencsétlen leány sirva köszönte meg, amikor megtudta, hogy csecsemője épségben van és gondozzák.
Dr. Révffy Andor bi\'ó ma dönt további sorsa felől.
A kormány országosan rendezi az egészséges vízellátást és a csatornázásokat
A koi\'mSAnyzalnak abban a munkájában, aSml\'lynek :» célja az, hogy a falu egészségügyét uj u|a|>okra fektes. se, egyik elsőrendű feladatnak jelölte mi-\'g az ország vízellátásának és csatornázásaink megoldását. Kzen a l^j. n ,jgen sok a teendő miig nálunk A falukban az országos közegészségügyi in lézel országszert • állandóan vizsgálja a kutak vizét. Ezek a vizsgálatok azzal a szotabru eredménnyel végződlek,
,hogy a falusi kulák (vizének legnagyobb része
nem alkalmas ivóviz céljaira.
A rossz viz száfcnbs bkegstyuek oko. zója. A csatornázás tekintetében |K-dig a vidéki várowk nágyrésze is igen hát. ra van tolég
Most a prografc»:nszerü akció melleit nagyszabású terv is foglalkoztatja a belügyi és ijwrügyi koitniínyzalot.
JOJIÖN
DEBRECENBE
A TI/ZANTUU IPAUI
KIAXI.ITA/
ét
ét MMJ*
Vtf/ffPPA
1936. aug 29—sz*pt. 8-ig.
ftawu UTAlAt ••fvulin U-lH I Ifithény *>mi 100 kil..«l..i« f 110, 100 200 kii*. -.«(*,ig P Í M. »0 ltMM.4t.iM |*IM * 2- , l««i.l-
M.Mt>|ylr.44libBii lp.rl.,til.uk»4l lapk.ltt. A*» JO-dn. ...pl 4-*n t. (IIUlO ••n«l«k.
A csatorna és vizvezetéképitéul i|>arok Igen érdekes és nagyszabású tervet terjesztettek az iparügyi miniszter elé.
Arról van szó, hogy hasonlóan az útépítéseknél Wir régebben követettél, járáshoz ,az érdekelt iparvállalatok hn). landók volnának a közülelek, városok, községek, íürdőtclepek vízügyi épitke. zéseít hitelezni, ha megfelelő táinogft-lást kapnak. Az OTI és MABI részéről is megfelelő támogatásra volna szűk-»ég
A minisztériumokban érdeklődéssel fogadták «.tervet és takgkezdtók a tárgyalásokat. Tertriészetesen még sok részletkérdés tisztázására van szűkség. Amennyiben a terv útjából az akadályokat sikerülne elhárítani, na«y lendülettel indulhatna ^ni g az egészséges ivóvíz és a csatornázás megoldásának
fontos munkája.
_____ ^ -
Naptár: Augusztus 20. csütörtök. Rom. kat Sz. István. Protestáns latrán kir. Izraelita Elul hó 2. - Aofnaitua 21. péntek. Rom. kat Franciska. Protestáns Sámuel. Izraelita Elul hó 3.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végélK Merkly-Belus gyógyszertár ós a kiskanlzsai gyógyszertár.
Götfürdö nyitva reggol t» órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egéez nap nőknek).
Iitizetliii küldi mmrineliít?
Az iskoláztatás Ideje slstt nem lesz gondjs fehérneműre
-nél vásárol
intézeti kelengyét.
4
IAI.AI KÖZLÖNY
IMW. augunhii 30
Mindent együtt talál
a „METROPOLE" bán
II exAllodAban i
teljes komfortot. II kAvéhAsbani
100 újságot. II •BrAxAbem
200átelkülönlegességet és Bura Sándor olgány-muzslkáját. A télikertben i
délutáni-esti tánoot ós $r llniozky rádió jazz-zene-karát.
Budapest, Raköeil-ut 58.
A Melropole valamennyi Özemében elfogadják fizetésként a Provincia kedveimé* nyes pengftexelwényt.
A bársony
Augusztusban mindent Ősztefii-teni, januárban mindent iavaszlusi-tani, ez a je\'szója az elegánsan öltözködő hölgy, knek
Még alig birjuk elviselni a nagy forróságot, örülünk, ha a falevelek gyengén megmozdulnak, tíe már az elegancia ott kezdődik, hogy kir.ek ül a fején nagy melegen egy fekete, vagy sötétkék, avagy barna bársonykalap.
Minden előjel szerint az idei őszi és téM divatban u bárá ny kapta a legnagyobb szerepet Már most is lépten-nyomon találkozunk bársony újításokkal.
A háziasszony hazajön a nyaralóból és miután sietve elrak néhány elmaradt beföt\'.et, ruháinak felfri-s-fjjtéséboz lát. Így a nyári ruháit fel* •sziene\'l bársony gallérokki\', bársony övekké\', a kesztyűje is bársony lesz és legfőképpen pedig a kvlapja
Párisban minden hölgynek van már egy kis feke\'e, vagy más szinü bársony kabátkája, egész rövid, csak éppen, hogy van, b3 hát\'al és nagyon bő ujjakkal, legtöbbnylre gallér nélkül és ezeket viselik azután a nyári ruhákhoz, komplékhoz. Ez azután valóban őszies. Megjegyzem, raison i^yen kis kabátokat csináltatni, nKrl tudjuk viselni kis alakítással télen is ac es é yi ruhák hoz bslépö gyanánt.
De látunk derekig érő bársony pe\'erine\'.et ls, amik kevésbbé sikkesek, mint a fent leirt kabátkák, de végeredménylen ugyanazt a célt szolgálják.
Ha alokitani akarunk ml is Ilyen bársonnyá\', akkor vegyünk elő egy fehér, vagy egy rózsaszín ruhát és tegyünk rá fekeL>, vagy barna bársony ga lérkát^ jó megoldással, esetleg g- nitokat, as;érint, hogy milyen a farija és hogy milyen sziuü occess. Írekkel viseljük
Ha van otthon egy bársonyai ok -nyánk, már <ízt i? elővehetjük nyugodtan (N»»m fog senki megszólni, k olvasóm, ha tulkorán öltözködsz téliesen, sőt annál nagyobb lesz a |
nok előtt a respektusod. Tudod,
hogy ml a sikk .) Ezt a feke\'e bársonyszoknyát rendes rövidségre* vágjuk és csináltassunk hozzá egy fehér sulyem kazak<>t. Ezt té\'en is tudjuk majd viselni, most pedig hal. iatlanul nagy divat Ugyanilyen fekete bárst nykalappal, kesztyűvel nyugodtan pályázhatsz a I ;ge\'egán-sabb assz* ny diának elnyerésére.
A bársonyvirágok ugyanis k nagy forgalomban vannak. A nyári estélyi ruhákról kezdik leszedni a mezei virágokat és bársony rózsákat raknak rá, könyékig érő ugyanilyen szinü bársony kesztyűkkel.
Mi ebből a tanulság ? Minden létező bársonyunkat szedjük össze, amit otthonunkban csak la\'álhatunk, ha kell, még a régen megmontiro-zott párnáinkat is lontsuk széjjej és csináltassunk niagui knak bánri\', csak bársony legyen. Ez most a
Nem délnyugati ker bajn\'ksá^hoz méltó köretek közölt folyt le 15-én, szombaton a bécsi kerü\'eü országos ifj úszóverseny, igen erős mezőny, szép küzdelmek, nagy jó időkkel.
A 100 m-es gy ;rsuszást a kap; 8. vári Lackó nyerte 1.3.6 mpe.sn.igy szerű idővel. (Még nagyon s,>kat fogunk hallani erről a fialat kiposi úszóról.) 2. Kelemen II. NTE 1.15.6 mp. 8 Hellman PAC.
A 100 m-es hátúszásban indulf Kovács NTE. Ez volt az a szá.h, amiben bajnokságot tudlui k vo\'na elérni Sajnos,\' az Inditó helytelenül Indított (a mezőnyt a ver-enyblró mégis e\'enyedte), Kovács ogészen bennragadt s mínte/y 3 m hátránynyal Indult. így is majdnem holtversenyt usz.-tl az e\'sö helyozoitel Egyszerre nyúltak be, cs.ik a p>csl fiúnak hosszabb vo\'t a karja. 100 m hátúszásban ker. bajnak Hellman PAC 1. 18 mp. 2. Ko;á:s NTE 1.18.1. 3. Kelemen KTSE 1.30 mp.
400 m-es gyorsúszásban meg\'epe-tós volt a flaial kaposvári Kelemen győzelme Lackó KTSE és Krása NTE felett. A mezőny együit megy 200-ig, itt Kelemen szökik és 6 m előnyt szenez. Krása a ker. bajixk Lackóra vigyáz s n-m látju Kelemen szökését A finisben a kél kaposvári nagy küzdelmet vív. Krása nem birja az öldöklő iramot s bár élete legjobb idejét úszta, csak 3-ik lett. 400 m-es gyorsúszásban ker. bajnok Kelemen KTSE 5.51 mp. 2 Lackó KTSE 5. 61.1 mp. 3. Krása NTE 6.57 mp.
100 m-es me\'luszásban Bit\'era csak 4-ik tudóit lenni. A ker. baj\'
Jelszó : bársony, bársony, bársony I
Fbbői ml következik? Valószínűleg januárban kiadják majd a jel szót : lenvászon, muszlin, short!
DIvatposta
Olgtis. Köszönttől sz. érdeklődését, nyaralásoms>ól mir visszaérk^tiW és igv szívesen állok rendelkezésérv. A m ii cikkem önre is vonatkozik, anieny-nyiben bársony kalapot ajánlok mfjst a legjobban. Ezt tudja \\iselni egész október vénéig. Ma itt volt uz einfiltott a gyeitnf.\'kkel, de sajnos gyermekruha modellekkel nem foglalkozom. Mele^J üdvözlet.
II. Klári. Most mlír nem érdemes vászonruhát csináltatnia, ha«uml inkább egy. fekele-fehér kombinációt vá. lasszon. líz a legvUgánsabb és inkább viselje el a régebbi nyári ruháit erre a célra. Az twfi>er inkább elegáns ruhákat csináltasson újonnan ós a trattör célra használja fel a régebbieket. Szívélyes üdvözlet.
nok Idsje 1.28 mp (orsz. ifj. ker. rekord.)
Az uszószámokat vlzlpó\'ómérk}-zé.s követte.
PAC KTSE 5:0 (3:0) Durva, minden fairságot nélkülözö jálék (többszöri nadrágvá\'lássál, ami minden a\'kilommal nagy közönségsikert aratott). Bíró : dr. Várnagy, R\'ics.
A versenyen sokét láttunk, tanultunk, amit kollő módon, kamaloz-tatnl fogunk vár.tfunk és a magyar úszósport jóhlnénsk öregbítése érdekéten. D. J.
A Levente—Zrínyi atlétikai háziversenye
A Zrinyl—Levente vezetősége nagyszabású atlétikai háziversenyt rendez, melyre a nagyérdemű közönséget tisztelctlel meghívja. A versen - alalt a levente zerekar szórakoztatta a közönséget. BelépöJij nincsen. Csekély adomápyokat köszönettel fogadnak a sportfelszerelés javára. A verseny S\'ert István nap ján délután félnégy órakor kezdődik.
Elmarad az NTE zalaegerszegi mérkőzése ,
A Szent Istvánra tervezett NTE Zalaegerszegi,TE Schütz-kupa mór kőzést az egerszegi csapat lemondta, így helyet le ma, csütörtökön az atlétikai verseny után, 6 órakor az NTE I. a II. csapattal tréningmérkőzést tarl. Az összes játékosok tartoznak megje\'enni
Vasárnap NTE^-Zrlnyl SchQtz-kupa mérkőzés
Szeptember 6-án kezdődik az oszj bajnoki futballsjwzon. Két héttel előbb a két kanizsai ragy rivális, NTE Zrinyi játsza le Schütz-kupa mérkSzó ét Ez alkalommal az NTE a mérkőzés favoritja, több tréningje van és eddigi három barátságos mérkőzését megnyerte, ezzel szemlén a Zrínyi csak egyszer játszott Zalaegerszegé11 és o t is vereséget szenvedett.
A kanizsai rangadó iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg.
IS?
A „Virágos Nagykanizsa" akció
Kaptuk a következő lovelet,
Nagyon szé|K\'n kéittan Főszerkesztő Ural, hogy levelrtnl, melyet többek felkérésére kok, lapjába^ közzétenni szíveskedjék.
Nagykanizsa város i>olgártnt\'slerc a virágokkal közeliben dlszitelt erkélyek és ablakok tulajdonosainak jutalmazására dijakat túrót\'. ki. Városunk vezetősége fáradságot és költséget ih-M k,ró,4ve, dolgozik azon, hogy Nagykanizsát széppé, kedvessé tegye, ezért l>edig mindenki, aki városit csak egy kicsit is szereti, bálival és köszönettel tartozik. Ok nenf elégednek meg az utcák és.-közterek díszítésével, hanem az Ablakok és erkélyek dekorálásával akarják a virágos Nagykanizsát Megteremteni. Hz u gondolatuk IscsiHc-a jó Ízlésre vall, tafcrt Nagykanizsa városa virágdíszbe öltözve gyönyörű is volna. A |íolgáita]f,\'sler ur ezen hirdet-mkinyél nagy örömmel fajulta a város közönsége és Ui-^kezdöaleK u házak felvirágzásai.
lín, sajnos, utcai hkásiral bem lévén, ncto tudtam részt venni ezen szép versengésben, m/g kellett elégednem, azzal, hogy esti sétá bil alkalmával gyönyörködte n* virágos ablakokban, osz tályoztita őket és türelmetlenül vártuk a bizottság döntését. Jól esett látnotal, hogy ífgyes erkélyeken mliguk a házigazdák és háziasszonyok gondozták, önlözgeiték a virá^oiknt, mtol bízva uzl m\'.lsra.
Hanem mint minden derűre boni, megérkezett a bíráló bizottság döntése, Km-\'ly nem kis elégedetlenségét váltott ki. Magúm sem akartam\' szemeimnek hinni, attf.kor uz újságban a pénzzel julaftniazoltíkat olvastam. Közkórház, iskolák, i>osla, — vagyis csupa középület — krig mayiinos kanizsai |>ol-gár alig.
Kérdem én a tisztelt biráló bizottságtól, hogy kik érdifcnMték volna job. ban tov\'-g azt a pár pengői, azok az inlénnéuyek, melyeknek fenntartási alapjuk, kertészelük van, vagy pedid az a kanizsai polgár, az a • tisztviselő ember, aki talán egypár vacsorájáról róondott le, vagy pedig napi cigaretta adagját csökkentette azért, hogy virá-vot tudjon venni. Esto oedig, amikor hivatalából fáradtan hazamegy, pihe. nés helyett virágait öntózi, gondozza és ápolja. De legalább vehetett volna a bizottság annyi fáradsáftot roíigának, hogy a többi 3fi juta^nfizottnál t^gy érték szerinti sorrendet állit fel, ahelyett, hogy egy tttPn*rét utcáról utcára küldve, összeiratta a virágos ablakokat.
Kgy másik szomorú körüknény i>e. dig az, ho//y u városban mtol volt 40 virággal díszített ház, tg(ely a hirdet. m<énv szerint szobanóvénnvel jnlalmu-zandó, hololt a juta»m|izöttnk között olyanok is vannak, akiknek csak egykét cserép virág van az ablakukban.
A pénzjutaloknl igazsilgos odaítélésé-
Városi Mozgó. Szerdán és csütörtökön!
Két kivételes sláger! — t. Operett-vígjáték:
I AMCIlfdIlf ÁP Teljesen uj feldolgozásban 1 Kllg|«IVVI Főszereplő: ANNY ONDR1.
II. Nagysikerű magyar film:
&0mMJL AJ| Atvlaiii Főszereplők: Tőkés Anna, Volts nOSIKVd Csortos Kiss F., Vértes. Az előadások kezdete: tekintettel h inDsor hosszúságára szerdán 5 és 9 órakor, ^ csütörtökön 3, 6 és 9 órakor. Az elsfi elfiadás mindkét napon filléres!
Ifjúsági úszóink a pécsi kerületi bajnokságon
1938. augusztus 2ű_
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámf Eljegyzésivagy
Vámcserekúnyv
(Szállítási bárcakönyv)
hitelesítve P 3*20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fö-ut 5.
vei ezen is lehelne segíteni, igy azonban azt fogjuk elérni, hogy jövőre meg 30 felvirágzott magán lakást sem jog a bíráló bizottság találni.
Arra kérjük városunk vezetőségét, hogy az ily szép é-s nctn^s elgondolásaikat ne engedjék felületes bírálással lünkre tenni, a jMÜlyázatot pedig csak magánlakásokra kiírni.
Minlán már többszőr alkalmunk volt meggyőződni arról, hogy Főszerkesztő I r a város polgárainak kívánságait és panaszait lapjában közzé teszi, fordulunk most is ezen elintézési módhoz, melyéri fogadja Főszerkesztő Ur ezut-tal \'is hálás köszönetünket Többek Megbízásából
Egy kanizsai polgár (Teljes névaláírás)
(=) A Nagykanizsai Közraktárak Rt. e hó 18-an tartotta rendes évi közgyűlését Uwenstein Emil nagybérlő elnöklete mellett, melyen a megjelent részvényesek az Igazgatóság előterjesztéseit helyesléssel vették tudomásul. A vállalat o«zta-léka a lefolyt tlzietévre a 33., 34., 35., 36 (osztalékra nem jogosító szelvények) és a l é. 37-eá számú szelvény beszolgáltatása ellenében ar. P l-ben állapíttatott meg. Ezen osztalék mától kezdödöleg a Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár Rt., Nagykanizsai Takarékpénztár Rt és Zalamegyei üazdasági Takarékpénztár Rt.-nál jut kifizetésre. A felUgyelÖblzuttsdg volt tagjai e tisztségre Újból megválasztattak.
— A neveltilntéxetekbcn jól Ismert, kitUn^-^miufl^gQ Schütz-kelengyével küldje int&etbe gyermekét
- ttöálUrffUtlft* rendkívül előnyös butorráaátláai alkalom. líodern bci«ndezá»k, tökéletes jó kivi*ü*o, hosazu lejáratú részletre, aőt kamatmentesen la kaphatók Koprtela butor tojásban, Horthy lilklóa-ut 1
BAtaU fMZLOHU
— (Hivatalos istentisztelet
Szent István ütjnepéu a hivafcilos Istentisztelet délelölt 10 órakor lesz a plébániaHtafplomban, amelyen részt vesz a hivatalos város, a honvédség, az összes közhivatalok, testületek, egye sülelek stb. Az ünnnepi istentiszteletet és egyházszónoklatot dr. P. Vargha \'l\'heodorik nl|aiii egyetemi ferenoes tanár végzi. — Ugyancsak délelőtt 10 órakor hivatalos istentisztelet a refor. miátus templomban, amit Kádár Lajos vezetőlelkész végez.
— (Dr. Várhldy Árpád buosuz-tatása)
A nagykanizsai rendőrtlsztlkur hétfőn eslc búcsúztatta banketten a távozó dr. Yárhidy Árpád rendőrkapitányt. A vacsorán |mjegjclent az egész kanizsai rendőr-család. A fogalpjjizói kar, őr. személyzeti parancsnokság, detektivtes> lülel, segédhivatal stb., teljes számban olt volt. Ott volt a hétfőn eslc Nagykanizsára érkezeit uj kapitánysági vezető, Krasznay Pál államjrendörségi la. nácsos is. Dr. Várhidy Kapitány kedden átadta pivatalát és szerdán reggel végleg eltávozott Nagykanizsáról uj állomáshelyére, Budafokra.
— (Prlmioia)
Augusztus 30-án délelőtt 10 óriikor u plébániatemplomban első szent miséjét mulatja be Szigelhy F. végzett pre. monlreí papnövendék, felszentelt pap, Manudoklora p. Czirfusz Viklorin plébános, ünnepi szónok P. Csontos Márton hittanár.
—• (Térzene a Korona előtt)
Szent István király nemzeti ünnepen a zenekar délelőtt fél 12 órakor a Korona elölt térzenét ad.
— (Felhívás a Baross Szövetség tagjaihoz I)
Szcnl István nemzeti ünnepen uz üzletek zárvatartása kötelező. Elnökség.
— (Zene a felsőtemplomban)
Szent István ünnepén délelőtt 10 órakor tartandó honvédségi istentiszteleten a zenekar hegedűn llixij^ Vilmos karnagy vezénylete mellett amerikai egyházi zeneszerzők egyházi müveit adja elő.
— (Ma érkezik Nagykanizsára a kamarai elnökjelölt)
Szerdán délután li órakor érkezik Kunizsára Kauner Mihály, a kutakra elaökjelóllje, hogy az itteni érdekeltségek vezetőinek betaáilatkozzék. Ruuner* a/. álloukáM>n Samu Lajos ipartestületi elnök fogadja.. Este U órakor értekezlet\'lesz, amélycn a kamarai lagok és uz érdekképviseletek vezetői részt vesz-.»ck. Tárgy : a ki.pi.irai elnökválasztás ügye.
— (A Missziósház főnöknője kéri)
a város nipjjcsszivü kőzőuségét, hoj^v egy 14 éves (erős növésű) szegény fiu számára lehetővé tegye gyógy|>eilagö^ giai intézetbe való felvételét u szükséges ruhanemű, cipő, őszi h télikabát adományozásával. Kéri azl u Missziós, házba juttatni. Adományok nyilvánosan nyugláztatnak.
— (Hősi emlékmű leleplezés)
A zalamcgyeí Hotto községben most avatlák fel nagy ünnepség közepette 23 hősi halottjuk emlékművét. Az ünnepségeken igen nagy számban vtíltek részt EgCrszegről, sőt Budapestről is, akik 40 koszorút helyeztek n Pataki-József által alkotott szép emlékműre.
— Intézeti kelengyéket nagy gyakorlattal állit össze Slnger Divatáruház.
— (Halálra gázolta a áaját lova)
I\'ereszlegi József 38 éves földművest
egyik lova etetés közben ugy hasbu-rugla, hogy eszjmiéletlenül összeesett. Hozzátartozói csuk akkor találtak rá, amikor a ló már többször rátiport. Kórházba szállítás közben mfsghuit.
— (Mentőautó és motorkerékpár összeütközése)
A zalaegerszegi mentőautó épp egy halálán levő asszonyt szállított haza Haltavárra, it^kor az egyik ulkereszte. zésnél egy vele szt»n|bc jövő motorkerékpárral összeütközött A mentőautó megrongálódott, a motorkerékpár utasai azonban súlyosan megsebesültek. A vezető Luka István 20 éves soproni szerelő agyrázkódást és s\'ulyos belső sérülést, a mtlsik utas Binder Mátyás zalaszentiváni tojáskereskedő csak könnyebb sérüléseket szcuvcdelt. Miudkettőt kórházba szállították.
Anyarozsot,
körisbogarat
legmagasabb áron vesz
Fekete sas gyógyszertár
Nagykanizsa.
- (Leesett a koosljáról)
Balog József 58 éves bezerédi községi pásztor. Balojjot ugyrázkódással és súlyos belső sérüléssel saállitolták kórházba.
— A SchQts-kelengye tarlós ós jó, áru móltányos, aki csak használja, dicséri.
— Lefoglalt áru)
A városi rendőri büntetőbíróságon feljelentési tellek Fehér Magda na#y-kanizsai lakós ellen tejleitolékek engedélynélküli forgalota|bahozulaln mialt. Nevezettnek Bigyácon van tejtertoék-üzeme. A városi rendörbiróság a fö-szolgabírósággul együttesen tegnap délelőtt Fehér Magda Fö-ut 22. szám alutti lakásán talált sajtot lefoglalta.
Férfi és nűi
olcsó, megbízható
kerékpár
nagy választékban részletfizetési kedvezmény
Szabó Antal kerékpár és sportüzletében
Fő-ut 5. Nagykanizsa Telelőn 91.
.. , ■
Újdonság / Szenzáció !
Gjűrhetetlen és moahatA
nyakkendők
lagazabb a cn azinakban \'.!>«
divatingek
gyBnyBrO « _ minták
JÉnai Divatház
northy Mlklós-ut 1. szám
> Városházpalota.
— (Nagykanizsaiak zarándoklata) Buosuszentlászlóra)
Nagykanizsa kulolikussága az idén is megtartja tradicionális őszi nugy zarándoklalát Nagyasszonyunk ősi kegy helyére, Bucsuszejitlászlóra szeptember 8-án, Kisasszony ünnepén. A zarándoklaton ugy férfiak, mí.nt nők vesznek részi. Tekintettel, hogy különvonat ia-idul, a rósztvenni szándékozók mielőbb jelentkezzenek u rk. egyházközségi irodában vagy a sekrestyében.
— (Hősök emlékét megörökítő)
artézikulakru hirdet pályáxutot a Turul Szövetség. At eszto|ót Kozma Miklós belügjtoíniszter vetette fel. E .szerint a mjagyar felvakban a hősi emlékművel egy olyan artézi kut tervével kellene kotaojbinálni, amely kut művészi szobrászkiképzésssel egyszersmind kegyeieltel adózna a világháború elesett hőseinek is. A Turul Szövetség Egészség Vonala előkészítő bizottságu elhatározta, lvogy a belügyfu$niszter eL gom|olásának propagálására pályázatot hirdet egy a hősök iím|lékét meg* örökítő artézi kútra. A pályadíjnyertes modellt az Egészség Vonata végig viszi az országon, knfujd a Magyar Nép llclo kiállításán is kiállítják. A pályázat feltételei " szövetségnél megtudhatók.
— Meuxo a boldogtág
Courts-Mahler legújabb regényében két fiatal lélek sorsát rajzolja, ukik életveszedelemben találkoznak először, megszerelik egymást, de közöttük áll valaki. Egy mulatságos szeszélyes nagynéni gondoskodik úrról, hogy uz olvusó szívből mosolyoghasson.
— (Lépjünk b* a Balatoni Társaságba)
évi illeltalénye 3 gyönyörű balatoni könyv. Az idén magjelent kötetok: I. Tihany. Szátnbs képpel. írták: tlr. vitéz József Ferenc főherceg (Tájékoztató). — Cholnoky Jenő (Tihany földtana és földrajza). — Visky Károly (Tihany néprajza). - Erdélyi László (Tihany története). _ II. Balatonfüred. Irta: Eötvös Károly. Etaiékezét Eötvös Károlyra. Irla : dr. Sebestyén Gyula. (Arcképpel) _ w Mosolygó balatoni emlékek. Irta: Sebestyén Gyula. A 4 pengős rendes tu|$>k ós a 2 pengős . pártolóiatok « kötetet féláron, 3 P 50 fillérért kapják. Megrendeléseket lapunk kiadóhlvutala készségül elfogad. A Balatoni Társasától ál tagnaW jelentkezni tehet 1 Budapest-V. Ország.
- (Bélyeggyűjtő* találkozó/*) béL főn délután 6-tól 8-ig • Pannónia hátaó kistermében- _ .
EALAI KÖZLÖNY
1986. augpixfm 20
höl-
: politikai helyzetről
BtiíWprsf, floffnSTtus,:íf, (Lapzártakon érkwctt) A l\'öfifeí-t kn Kisgazdapárt*\' tahi "írlfkczlctín Eckhiirilt Tibor Wj«tenUtt»v l*>Ry «j tKlyzct elölt áypgi^fcbb ióvfi alapjlásáiiak eszközeivé kcjl foglalkozóiéi EcitUul flltokiuVlH* n bírálattól. Tavasz óta — tafondolta Eckhardt — kedvezőre fordult a helyzet a külpolitikában, fcjfert a német-osztrák metf-egjéiés réánk nézve ls igen kedvező.
Benes a nemzeti kérdésről
Prága, augusztus 19 (Lapzártakor érkezett) Benes cl nök az észflki ipari vidéket látogatta meg, mely alkalomból \'kijelentetle többek között, hogy a mindenki által elismert nemzetközi jog értelmében a nemzeti kisebbségek ügyét az országok belső ügyének tekintik Csehország is pontosan ez elv szerint jár el és a jövöten is ehhez fogja magát alkalmazni, Egyet\'en euró* pai államnak sem áll jogában, hogy beavatkozzék a kérdésbe, Csehország sem tűr meg Ilyen beavatkozási Azért irtuk alá főszámunkból a kisebbségi egyezményt, hogy ezzel elejét vegyük minden más tx* avatkozásnak, amely megszűntei to volna a jóvlszony kialakulását Csah ország és szomszédai között.
Az angol király Vásárlásai Ragnzában
i Belgrád, augusztus 19
Edward király yachtja qz adriai bolyongás után visszaérkezett a ra-guzai öbölbe. A király végignézte a kis szigeteket, majd JRaguzában kiszállt és az üzlettulajdonosok legnagyobb örömére nagyobb bevásárlásokat csfnáll. Ékiszerekel és kisebb emléktárgyakat vásárolt az angol uralkodó.
Ujabb autószerencsétlenség a OroMgloókneren
Salzburg, augusztus 19.
A Grossglocknercn ujabb autószerencsétlenség tőrtént. Bleihcnbcrg hollandiai állaiajBitkár ntitója a lejtős uton elrdnffott, a fék felmondta, a szolgálatai. Átafikor\'látta Blcihctlbcítf, hogy elvesztette uralntft 0 géi>en, kiugróit a kocsiból. Az autó néhány méterrel odább a száztaléteres szakadékba zuhant, Bieichcnbcrg ménének ült, de igy is súlyos sérüléseket szenvedett
Zalai Közlönyt
joW M elsejéig,
ha most előfizet
■ár megérkeztek az olazásl igazolványok az Ö&zl Lakberendezési Vásár képviseleteihez
A Vásár rádióklállitásának szenzációi
E hó 28-án már érvénybe lép a budapesti Iparcsarnokban szept 3 13 között megtartandó öszi Lakberendezési Vásár és Rádiókiállítás 33 százalékos utuZásI kedvezménye, amelyet a közönség lér.i jegy váltásával vehet .-igénybe. A kedvezményes utazáshoz szükséges vasúti igazolványok, amelyek a Vásárra belépőjegyül is szolgálnak, tegnap már megérkeztek az öszi Vá sár által minden nagyobb városban és községben létesített képviseletekhez, mint amilyenek az Iparkamarák, az ipartestületek, kereskedelmi
egyesületek, az lbusz menetjegylro-da összes fiókjai és kirendeltségei s számos helyen a palinás, régi kereskedelmi cégek, dohányárudák, szövetkezelek, a községekben pedig a jegyzői hivatalok.
A rengeteg érdeklődő közül sokan főleg a rádiókiállitásra kíváncsiak, u Melynek szenzációs üvegpavillon-stu-tliója » kiállítás legnagyobb látványos, sága lesz. E pavilonban étidig talég new látóit gazdag programmal reggeltől eslig sorozatos zenei ós színi előadásokat fognak rendezni, aufelyc-kel Budapest I. és II. állotttós is közvetít.
APB
1íit ti
ETfiSEE
CTnut^tfi\'-w i™iZMVm* Ililílr \'LMÍci\'^
10 «ól„ «. W<*4. ui t Hllér.
Autótaxit, bérautót, rendeljen garaséból, vidékre éi helyben, legolcsóbban. Telefon állomás : 544 2704
Hévlara kényelmei |ó autón vasárnap olcsón utazhat. Elő|egyeznl lehet Kautmann Minőnél Erzsébet-tér 1. Telefon 222.
C»engerY-ut 16 alatt néoyaxobAa, ÍUrdŐazobál, Összkomfortos lakán-novemberre kiadó dr. Knausz ügyvédnél (Pő ut 21)
2963
Naaaaált ruhát veszek és eladok, hívásra háahoz megyek. Márkus, Király-utca 31. 2293
Saját termésű elsőrendű kcrecsenyl asztali fehér bor literenként P — 50, aiztall •ll|er (vörői) bor lilerenként P —.50 fogyasztási adóval együtt. Vfizontelsdóknak árengedmény. Bőhm Jóxsel bortermelő, Csen-gery-ut 19. 4874
Kifutó Iliit vagy laányt, aki folyékonyan Ir és olvas, vezetőnek és gondozónak keres Villányt Csengery-ut 23. 2947
Jobb leányt keresek uobalaánynah Horthy Mlklóa-u. 37. 2946
Klaxolaftlú hlaaaaxony, ki gépírásban teljesen jártas, Jó siámoló, felvétetik. Kézzti írott ajánlatát fizetési Igény ineglelölésével adja le a kiadóhivatalban •Szerény* Jeligére. 2956
Buick Standard Six
kifogástalan üzemképes álla pótban olcsón eladó.
Krausz József Sárvár.
Rákóczi utca 29 számú jókarban levő HAs eladó. — Bővebbet a tulajdonosnál Seemere utca 3. 2967
Nagyon szép rtndezés klfoRás Wertéiz mérnök Hunyadl-iitca 36.
teljes azobabe-idezés klfouistalan állapotban eladó. —
............ 2966
Használt ónémet abédlöbiitor eladó. Házm/:iter Ciengcry-ut 5. 2965
Oilatháx. forgalmas útvonalon, olcsón ladó. Blcn fUszerüzlet Erzsébet-tér 22 2955
Balkézre való barna női antilop bSr-kaxtyű találtatott. Cim a kiadóban. 2965
Tótszerdahelyen, 72. izám alatt Jófor-gtlmu Oxlatháa, berendezéisel, tUrgő-sen eladó, esetleg bérbe la kiadó. Bővebbét ugyanolt. 2969
KétaxobAa udvari lakát mellékhelyl-. József főherceg ut%.
sécekkel asonnalra,
«M. novemberre kl-2951
Eötvös-tér 4. számú ház kerttel, tekepályával wanrféglönak kiadó. Fö-ut 10, háztulajdonosnál. 2970
HAromaxobia, lürdŐFzobás emeleti udvari lakás, Pő-ut 10, kiadó. 2970
MA1tGIT FÖRDÓ
Gsengery-ut 19. Mórwány kádfürdő P 0 60
Tvukszenivágás .....P 0*40 ,
MT Nyitva minden nap. Hfl
Jól főiő mlndanaataényt kereiek
szeptember eliejére Szemere utca 9. sz. —-- 2968
Blrkahua kapható Erziébet-térl hus-bódémban a piacon. Deutich Dánlel. 2971
Vidéki földbirtokos Kanizsán két tanai-lót teljes ellátásra havi harminckettő pengőért elfogad. Bővebbet Rabinek ékszerésznél. 2972
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Rt. \'Jutenberg Nyomda ét Délzalaf Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Pelelöt kladö i Zalai Károly. Iiterorban telefon i Nasrvkanlxaa 7fl. saám
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ára I pengő 10 fillér
Kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában Fö-ut 5. sz. alatt
Otc&én&jjSt oatia moziban
szórakozhatik
Boletla vászon Eoletla rtd HolatU ilinor Llnolenm TUiioi fáisoo Lábtörlők
i
Kárpitos kellékeh Afrik, tisztított Zsineg-félék
Hirsch és Szegő
Matrac vásson
Szőnyegek
Sxínjejtádö
NjnKágyvaszon
Gabonazsák
Szalmazsák
Újdonság Nagykanizsán!
Felhívjuk a n. érdemű közönség figyelmét arra, hogy üzletünkben 1937-igujturán Izzólámpa-propagandát tartunk. Ez a propaganda abból áll, hogy mindazok, akik izZólámpa-szükségletü-ket üzletünkben vásárolják, 4 drb kiégett izzólámpa bemutatása ellenében 1 drb égőt kapnak ialjasan díjmentesen.
Ez az izzó-propaganda csak 5—25 wattos izzókra érvényes és beszerzési helye
mi Dentsch és Paur
csillár- és villamos szaküzletében Deák-tér 12.
(A Makoviczky-cukrászda mellett).
Hotherr-Schrantz-féle
műtrágyák,
labeia-MU. „FUTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, . növényvédelmlsze-r«k, gép. zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10 (A bíróság mellett)
n
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hlrJlttMl vátárotnak I
Komárvárosl Legelteléal Tírlu|»t
Hirdetmény.
A Ko\'márvároaí LegtlIeMal Tirtu-lat a tuljadonát képezi s Komáivá ros köiséjjben 112. házszám alatt lévő koicsmahelyiségél a hozzá\'ar tozó mészárszékkel és melléktielvi. ségekkel együtt 1937. évi jar.uár 1-161 1939. évi december 31-lg _ három évre — 1936. augusztus 30-án délután 1 órakor Komár-város községházánál nyilvános árverésen bérbeadja.
Árverési Mtétclek a társulat elnökénél megtudhatók.
Komárváros, 1936. auguszlus hó \'17-én.
Horváth Józsel s k.
társulati elnök.
NWISül mmt U. UiMtea Utoa4t UMwkű V1IMU. UomiaurfáJMu -q- rf t»MI* M, UMKácolIl
76. <vlOly»m 191. szim N.gykanlzsa, 1938. lugusztiu 22 azomb.t
Am 12 HL
ZALAI KÖZLÖNY
LnbsIUl * Hccirfnát i
POLITIKAI NAPILAP
Felelós szerkeszti: Barbarlts Lajos
KIMieMli án: «> b6r. t peori *0 IUU.. Sitrk«il»t*fi é> kudóhIvaUll leMut. TI n
Tovább ezen az ulon!
Szorongó érzéssel, féltő reménységgel Indítottuk er világrészek és nemzetek küzdő arénájába a maroknyi magyar nemzetnek fialt és honleányait, hogy ott mutassák meg a magyar erőt, a magyar képességeket, a magyar kulturfölényl ; megmutassák az egész világnak, hogy itt, a Duna-medencéjében, megcsan. kitva, ellenségektől körülvéve él még cgy sorsüIdőzött nemzet, amelynek f|a| és leányai bizonyságot tudnak tenni a magyar fajta életrevalóságáról és kulturája magasabb-rendüségéről.
£s niost dicsőséggel, babérral övezetlen térlek vissza és a magyar nemzet méltó lelkesedéssel, szeretetlel fogadta őket, hogy nem •pajzson*, hanem »pajzzsal« tériek vissza. \'
Attól fogva, hogy Berlinből e\'in-dultak hazafelé, végesvégig az uton lelkes ünneplés kísérte a visszatérő olimpiai hősöket és az ország szivében a kormányzó és a kormány nevében Hóman Bálint kultuszminiszter fogadta és tolmácsolta nekik az egész magyar nemzet háláját azért a hősies küzdelmekéri, amelyeket külföldön megvívtak
De nemcsak mi, a csonka hazában élő magyarok, hanem az egész világon szétszórt és az elszakított területeken élő magyar testvérek is állandó érdeklődéssel kisérték a ml fiaink és leányaink viaskodását a dicsőségért; nem is a saját dicsőségükért, hanem az egész nemzet dicsőségéért. És amikor arra gondolunk, hogy tiz bajnoki győzelem után tizszer repült Fel a magyar ci-meres nemzeti lobogó, a ml szent háromszínű zászlónk a berlini Stadion dicsőségünket hirdető árbócá-ra, önkénytelenül is elénkbe lóiul az a kérdés, hogy hol voltak ebben a nemes küzde\'emben azok a nemzetek, amelyek javára leszabdálták, megcsonkították Szent István ezer éves birodalmát. Akiknek területét és népességét megnövesztették a ml földünkből 6s a mi magyarjainkból és ezek a megnagyobbított nemzetek még csak közelébe sem jutottak azoknak az eredményeknek, a melyeket ml ebben a világver.\'enyhen elértünk. A kis magyar nemzet a hatalmas német birodalom és a tengerentúli világrész, Amerika után a harmadik helyet foglalja ei, maga mögött hagyva a nagy és hatalmas ki^lturnemeeleket és minden esetre messze megelőzve azokat az országokat, amelyek elvették fiaink és földünk jelentékeny részéi
így kell dolgoznunk tovább is, nemcsak sport terén, hanem minden téren, összeszorított fogakkal, acélos erővel és a haza iránti szent lelkesedéssel követeljük, kiharcoljuk és kiküzdjük a mi igazságunkat. Amint szerié a világban tudósaink, művészeink, iparosaink, igen. mindenütt, minden magyar a magyar fajtának felsőbbrendűségét és dicsőségét bizonyltja, az olimpiai győzelmek példája után idehaza
Ausztria hódolattal és szeretettel fogadta Horthy kormányzót
Az osztrák kormány tiroli zergevadászatra hívta meg a magyar államfőt — Schuschnlgg kancellár kihallgatáson a kormányzónál — Az osztrák sajtó a legnagyobb rokonszenv hangján Ir Magyarország kormányzójáról — A kormányzó útban Tirol feló
Budapest, augusztus 21 Horthy Miklós, Magyarország kormányzója Szent István napján az osztrák kormány meghívására egy hétre Észak-Tirolba utazott, ahol zerge vadászaton vesz részt. Kíséretében Brunchwick alezredes van, mint ulimarschall.
\' Bécs, augú^ztus 21
Vitéz nagybányai Horthy Miklós gépkocsija este fél 11 órakor érkezett Bécsbe. A kormányzó a magyar követségre hajtatott, ahol Rudnay László bécsi magyar követ fogadta a követség tiszt viselőinek él.én, majd
Veres Lajos katonai attasé jelent-kezét! a kormányzónál. Az éjszakát a magyar államfő a magyar követségen töltötte
Pénteken dé\'elótt fél 10 órakor a kormányzónál tisztelgő látogatást tett Schuschnlgg osztrák kancellár. 20 percig tartolt a kihallgatás, i Bécs, augusztus 21
A bécsi lapok a legnagyobb rokon szenv hangján Írnak a magyar államfő bécsi látogatásáról.
Az a tény, Írják a lappok - hogy Horthy Miklós kormányzó első ulja Ausztriába vezet, világosan mutatja
azt a baráti kapcsolatot, amely a két ország között fennáll.
A lapok mindegyike kiemeli a kormányzó látogatásával kapcsolatos hivatalos kijelentést, amely szerint örömmel és jogos büszkeséggel köszönti Magyarország államfőjét az osztrák kormány.
A cikkekből kitűnik a kormányzó személye Iránti nagy jUszlelet, hódolat és szeretet.
A kormányzó pénteken délelőtt folytatta útját Tirol felé.
A spanyol események komolyra fordították az általános helyzetet
Viharfelhők az országok politikai égboltozatán — A spanyol népfront hajói ismét megtámadták a német gőzösöket — A német hijók utasítást kaptak, hogy lőjjék a spanyol bolsevista-kormány hajólt, ha megtámadják őket — Franco tábornok már régen bevehette volna Madrldot, de kíméli az emberanyagot
Az ellenforradalmi csapatok Madrid alatt állanak
Sevilla, augusztus 21
A spanyol vörös kormány hadihajói most második ízben támadtak meg egy német gőzöst. A spanyol hajók ágyútűzzel spanyol vl/ekre kényszerltetlék a német hajót és ott átkutatták. A német kormány a hír vétele után utasította a madridi ügyvivőt, hogy erélyesen tiltakozzék az eset miatt.
A madridi ügyvivő a legerélve-sebb hangon kijelentelte, hony a jövöben a német kormány minden hasonló esetből származó kárért a spanyol kormányt fogja felelőssé tenni. A német hajók ezzel egyidejűleg utasítást kaptak, hogy védjék magukat és a nemzetközi jogokat.
A bolsevista hordák kegyetlenkedése minden képzeletet felölmul
Burgos, augusztus 21 A felkelők tovább folytatják az előrenyomulásokat. Az éjszaka el-foglalták De la Rosera városát.
Ujabb jelentések szerint a felkelők elfoglalták Quadakavalt A vörösök a város feladása és kivonulás előtt 43 embert élve elégetlek
San Sbastian külvárosában állnak már a felkelők és emiatt a városban a vörösök minden foglyot kivégez* nek. Malagában a tenger.\'sz-csalá\'-dok kivégzésével állnak bosszút a f?lkelők sikereiért.
A francia baloldali sajtó német ellenes magatartása
Párls, augusztus 21 A k/pok a német kormánynak a hajókhoz küldött utasításával kap-
mindenki csak egyet\'en egy célt ismer : előbbre vinni, felemelni Csonkaraagyarország népét abból a/, el-esetlségből, amelybe tudatlan világhatalmasságok és rosszhiszemű ellenségeink döntöllek bennünket.
Mi nemcsak az olimplászon va-gyunk győzők, de diadalt araiunk mindenütt, ahol a tudás, az ész és a szellem erejét vetjük harcba és
győzedelmeskedni fogunk abban a küzdelemben is, air.ely Szent Tslván birodalmának épségéért folyik és amely nem f«g megszűnni soha, a míg azok, akik a világ sorsát intézik, reá nem jönnek .arra az igazságra, hogy a sértet\'en Magyarország jelentheti csak itt a Kelet kapujában Európa békéjét és kulturális haladását.
lesolatban azt Jelentik, hogy e/. az utasítás azl jelenti, hogy a némel hajók lőjjék a spanyol hajókat, Ha azok jogaikban korlátozni akarják és ha megakadályozzák a német kereskedelmi hajók közlekedését.
A Journal többek közöli hangsúlyozza, hogy a helyzet ige.n válságos, a béke csak hajszálon f.ü;.íg.
A párisi baloldali lapok az cselét kihasználják és azt Írják, hogy Németország az incidenst ki akarja használni és a maga malmára hajtva a vizet, háborús hangulatot s/.lt* Franco tábornok nyilatkozata A Madrid elleni támadás vezére kijelentette, hogy nincs szüksége erő sjtésre és segítésre, mert csapatai elég erősek, hogy egy héten belül elfoglalják Madrldot
Franco tábornok az egyik külföldi Lap munkatársának szintén nyilatkozatot adott, amelyben kijelentetne, hogy ha akarták volna, Madrldot már régen elfoglalhatták volna, de nem akarnak embertelen eszközöket a\'kalmazni, még akkor sem, ha olyanokkal is álínak szemben, akik semm^le emberséget nem ismernek. A .".várost mondotta Franco katonai eszközökkel vesszük , be, könnyen, minden nehézség nélkül, c-sak a kellő Időt akarjuk kivárni. Az egyik fe\'kelö vezér kijelentette.
0AUU «ÖZL<m
IÍ36. augtmtut 12
Idegesség, fejfájás, álmatlanság.
reggeli rosszullét, levertség, bágyadtság, szédülés esetében a természetes .Ferenc József- keserűvíz az cmétz-tőízervek hiányot működéséből eredő zavarok nagy részét azonnal megszünteti, az étvágyat erősen fokozza s visszaadta a tettnek és szellemnek régi frisseségét. Az orvosok ajánlják.
hogy hajlandó keresztes hadjáratot szervezni a spanyolországi vörösök ellen és meggyőződése, hogy ez a vállalkozás nagy sikerre\' járna.
Spanyolhonban már a leikelők az urak
London, augusztus 21 A jelentések szerint Spanyolország 21 tartoinánya teljesen « &U keiok kezén van, mig 18 még jobbára a vörösök kezén. A Spanyol Bank fiókjai közül 43 a íelkelok által megszállt területeken, 33 pedig vörös fennhatóság utalt van, tehát nyilvánvaló, hogy u lelkelők, hu lassan is, de biztosan kezükbe veszik a hatalmat, hogy máris túlnyomórészt ők az urak Spanyolországban!
Benes súlyos kijelentése
Prága, augusztus 21 Benes elnök kijelentette, hogy olyan időket élünk, hogy senki sem tudhatja, mit hoz a ftomap. Készüini mindenkinek núnaen eshe-tőségre. . L. I 1 j
Cartagena az ellenforradalmárok kezén! •
Badajos, augusztus 21 A felkelő ősapátok közvetlen Madrid alatt vannak. Útközben eliog-laltáh Cartagenát, ame»ynek repülőtere megadta magát. A madridi repülőtér személyzete szituén átpártolt a íelkeioknöz.
Madrid, augusztus 21 Goloev, a moszkvai Pravda főszerkesztője Madriuba érkezeti és két óran ^t tárgyait a miniszterelnökkel, aki hátadon megköszönte neki és a szovjet kormánynak azt a baráti szívességet, amellyel u spanyol eseményeket kísérik.
bO ezer halott, 130 ezer sebetült • spanyol polgárnaboru merlege
Lisszabon, augusztus 21 (Lapzártakor érkezett) Llano tábornok kijelentette, hogy\' biztos íorrásból szánuiuó Jelentések szerint a vörösök Madridban eddig 7000 foglyot, egy másik városban pedig 1400 foglyot végezlek ki.
Hénti, augusztus 21 (Lapzártakor érkezeit; A Popolo di llalta Madridból érkező menekültek clmioudásából közli, hogy a felkelők gyűrűje Madrid körül egyre jobban fszorj.1 ja a vörös fővárosi. A városban-— Wundották, a menekültek — a ),c)y-zet egyre nyomasztóbb, az élelmiszer \'fogytán van, a lakosság éhezik és elégedetlen.
A jelentések szerint a spanyol |>ol-gárháborunak eddig 50.000 halálos áldozata és 130.000 sebesültje van.
„A siovjst viláfl-veszedelsm
•Hm fel k«ll Uutlal E«rA*á»ak"
Berlin, augusztus 21 A német sajtó leleplezi u szovjet nagy katonai előkészületeit. Az előkészületekből küünik, hógy a hatalmi^ áHam rendszeres munkával fegyverbe állítja az egész nagy birodalmat. A lapok valamennyien egybehangzó véleménnyel azt irják, hogy Európának fel kell készülni szovjet világvesajedekiű ellen.
Egy nagykanizsai gazda halálos tragédiája
Apa és fia végzetes utja — Embert ölt az agynélküll fegyver — A rendőrség kiszáll a Rózsa-utcába — Bűntény, szerencsétlenség vagy öngyilkosság ? — őrizetben tartották a gazda fiát — Kétség, kívül megállapítást nyert, hogy szerencsétlenség történt — A kir. ügyész a szerencsétlenségről
Megrázó tragédia játszódott le szerdán délután. Ugyanis K<-sek József 50 éves nagykanizsai kisgazda, «ki hasonnevű 23 éves nős fiúval a Róasa-utcában lakik, liávai együtt kiment a mezőre kaszálni. Szekéren, indultak, hogy a szénát hazaszállíthassák. A szekérre egy régi, agy-nélküli fegyvert tóliek, 6 m/m flóbert, ami megvolt töltve és amit
egy pokrócba csavartak. Az volt a szándék, hogy foglyászásra használják.
Kosek József, a gazda fia, a niult évben nősült, elvett hatósági enge-» déllyel e/y 14 évét betöltött nagyv kanizsai leányt. A fiatal menyecske, aki még nincs is egy teljes évet férjnél, most töltötte be 16-ik esztendejét. ,
Eldördül a töltött, agy nélküli fegyver. .
Apa és fia a cserfői hegyre indultak, ahol kis földjük elterül. Délután 4 órakor, munkájuk végeztével tovább mentek a Pélerfai-major mellé, ahol rokonuk, özv. Koháry József né szénát gyűjtött. Az asz-szony különböző dolgokat tett fel a szekérre. Eközben történt, hogy az Idősebb Kosek előrántotta a pokróQ alót az agynélküll fegyvert, amety a következő villanásra eldördült és a gazda elhalványulva hátratántorodott. A golyó a bal mellébe fúródott és a vállperec ben akadt meg. Volt még azonban annyi ereje, hogy a földről feltápászkodott a szekérre, amely hamar elindult ve\'e hazafele. Am amikor a szektor a sebesült gazdával az udvarukba ért,
Kosek a vérveszteség folytán kiszenvedett.
Ez délután 6 órakor leheléit.
A nagy jajveszékelésre csakhamar összefutottak az emberek, akik eleinte azt hitték, hogy az idősebb Kosek öngyilkos lett, ugy hogy a kö-zei\'i fűszeres nyomban azt telefonálta be a rendőrségié, ho^y Kosek öngyilkos ktl. A rendőri üjjyeleiröi erre két kerékpái-os rendőri menesztetlek kl azonnal a Rózsa-utcába, a crageo\\t színhelyére. A rendőrök csakhamar megállapították u valódi tényállást és telefonon jelentetlék a ktjpltányságnak, hogy halálos szerencsétlenség történt,
nem pedig öngyilkosság.
Erre rendőri bizottság szállt kl az esti órákban, Farkas Jenő rendőrkapitány, a bünügyi oszlály vezetője élén, dr. Rácz Gyula togal-mazó, Füzesi Pál államrendörségl detektív ós több rendőr, hogy egyrészt a rendőri hullaszemlél, másrészt a nyomozást megejtsék. A szerencsétlenség hlne percek alutl elterjedt a környéken és csakhamar
rengeteg nép gyűlt össze a kis Rózsa-utcai ház előtt, ahol a legkülönbözökép pertraklálták uz
esetet.
Több szomszédot megkérdeztünk. Mindegyik csak a legnagyobb dicséret hangján emlékezett meg a szerencsétlenül véget ért idősebb Kosek gazdáról. Rendkívül szorgalmas, becsületes ember volt, akit mindenki szeretett. Családjával szépen élt, kis vagyonkáját szaporította. Mindenki csak jól mondott róta és na-j gyon fájlalta a jó ember tragikumát. Hát annyira megrendítette édesapjának esete, hogy ágyba kellelt fektetni. Mikor a rendőri bizottság odn-érkezet\', még mindig teijesen megtörve, aléltan feküdt ágyában. Az áldozat felesége elalélt, amikor az egészségesen eiindult lárjét holtan emelték le a szekérről. A kis csendes polgárház a jajok és fájdalom háza lett. , ,
Ezalatt a rendőri bizottság meg- j vizsgálta a halott ember sebét es Füzesi dtfíektiv megkezdte nyomozását, kihallgatta a flut, és Koháry-nét, *\'.<ik egyöntetűen adták elő a szerencsétlenség lefolyását.
Gyanús volt a rendőrségnek eleinte az, hogy az idős, frontot járt gazdu, aki a fegyverrel bánni tudott, ugy rántotta kl a töltött fegyvert, hogy annak
osöve mellének volt irányulva, apilt katonaviselt ember nem szokott csinálni, mert ez a legnagyobb gondatlanság. Miután még sokféle kérdőjel meredt a bizottság elé, a fiatal Koseket behozták a kapitányságra, ahol folytatiák a klhtüigatá-sát.
A rendőri bizotlság éjfél után jött vissza a halál házából a kapitányságra.
Miután sok kérdés tisztázatlan maradt, tjr. Rácz fogalmazó az éjszakán át u rendőrségen tartotta a fiatal gazdát.
Csütörtökön reggel tovább folytak a kihallgatások és a nyomozás. Időközben Kosek védőjéül megnevezíe dr. Begldsán Emil ügyvédet, aki azonnal a rendörségre sietett véden-
Városi Mozgó. Szombaton é» vasárnapi I. A könnyes-mosolygós nagy magyar film:
ÉDES MOSTOHA L,",lm » ,n\'4k
II. A leggyönyörűbb színes film:
Baba-menyország rrr.?^8\'
Az előadások kezdete: szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 ét 9 órakor. Ai olaé elAadáa mindkét napon filléres!
ce védelmére. Miután a rendőri hullaszemle kétségkívül megállapította a lövés nyílásából, annak irá^ nyából, hogy kizárólag szerencsétlenség történt, még az öngyilkosság esel* sem forog fenn, Farkas kapitány csütörtökön délben elengedlc Koseket a rendőrkapitányságról.
Kosek ezután ügyvédjével, dr. Begidsánnal a kir. ügyészségre ment, ahol a temetési engedélymegadását kérték, ami péntek reggel meg is történt.
Alkalmunk volt vitéz Szjly Dezső kir. ügyésszel beszélni, aki kijelen-letie, hogy a rendőri hullaszemlo kétségkívül megállapította a lövés irányáról, hogy
szerencsétlenség történt és igy az ügyészség nem indítványozta a lonoolás elrendelését, meri arra semmiféle alap. nincsen és ennek folytán a temetési engedély kiadásának semmi akadálya nincsen. Legfeljebb gonda/lanságról lehetne szó, hogy egy agynélküll töllöit fegyvert viUek magukkal a szekéren. j
A Rózsa-utcában még mindig állanak kisebb embercsoportok a tragikus véget ért gazdu háza előtt é3 tárgyalják az ugynélküli fggyver veszedelmes voltát. Az egyik ember azt mondja, hogy a lőfegyver gazdáját ismeri, állitólag "egy Tita nevű embertől került az idősebb Kosek-hez. Most ezirányban is nyomoz a rendőrség.
A szomorú, véres tragédia árnyéka üli meg a kis Rózsa-utcai házat. Az emberek nesztelenül Járnak benne A fájdalom ütötte fel tanyáját. A díványon a ház gazdájának kihűlt teste. Mikor kilépünk a szomorúság házából, egy,rút, nagy, íekele madár vljjongva repül el u ház felett...
Zivatar!
Prognózis: Pénteken még mérsékelt északnyugati . szél, több helyen záporeaö, zivatar. Az éjjel és szombaton már oiak kevés felhő, a hőmérséklet alig változik.
N.piá.: Augusztus 71. szombat. Kom kit. Tfmót. l\'roteetáns Menyhért Izr. Klul hó 4.
Hyógyszertárl éjjeli szolgálat e hó végóig Morkly-Belus gyógyszertár 6. s klskznizeal gyógyszertár.
CUInU nyitva reggel 8 órától eate 6 óráig (hótló. Merd., péntek délután kedden egész nap nőknek).
- I.AKIII KIÍNUEZES • mai pénz-szűke mellett 1. mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Kitptfein Lipót Magyarország legnagyobb butoráruhA-
ittt imunlus 22
ZALAI KÖZLÖNY
Férfiak, nők! Mindenki aki húsból és vérből van!!!
Figyelem! Jön! MT* Ai ŐTVéliy JönI Rgyelem!
A vágy, a szenvedély és a szerelem!! A leghatalmasabb emberi érzések filmje!!
A kanizsai színpad három mflvésze a siker átjAn
Már a Pécs- kanizsai színtársulat Ittjártakor megírtuk, hogy a n p-szerü, tehetséges és fiatal drámai színész, Koltay Gyula, Budapestre szerződött a Bethlen téri Színházhoz. Most halljuk, hogy a társulat kél másik tagja Is a siker uiiára lépett. Koncz Joli Zürichbe szerződött a Corso Theaterhez, mig Földessy Géza Berlinbe az Ufóhoz
Koltay Gyula most búcsúzott el Pécsen és távozásakor a kővetkezőket mondotta szokott szerénységével :
- Fájó érzés számomra megválni >; pécsi és a nagykanizsai színpadtól, ahol első sikereimet arattam a közönség jóvoltából • mondotta. -Rövid meg-szakilással hat esztendeig működtem Pécsett és o\'yon művészi feladatokai bízott rám a direkció, ainely minden fiatal művész álma-vágya. A publikum, azt hiszem, megbecsült, talán meg is szeretett egy kissé és tapsával, elismerésével még komolyabb munkára ösztönzött. Ezért nagy hálával és szeretettel gondolok a pécsi közönségre, amelytől egy időre bucsut kell vennem.
Arra a kérdésre, hogy hogyan jött létre a pesti szerződése, igy felelt : Horváth Árpád, a jelenlegi debreceni igazgató, aki a pécsi »Ur katonáit* rendezte, hívta fel reám a Bethlen-téri Színház igazgatója, nak figyelmét. Somogyi Gyula olyan szerződési ajánlatot telt, hogy lehetetlen volt nem elfogadni. Azt az Ígéretet kaptam, hogy vezető szo-repeket kapok és most megpróbálom, talán nekem is sikerül...
Bár nagyon sajnáljuk, hogy elmegy, őszinte szívből kívánjuk neki. •
Koncz Joli, a társulat volt énekes primadonnája, még messzebb került el Pécsről. Zürichbe utazott, a hol a városi szinház szerződtette elsőrendű tagjai sorába. A szóp-hangu művésznő már megkezdte a próbákat és szeptember elején mutatkozik be, bjzonyára sikeresen, a
svájci publikumnak •
Földessy Géza, a pécsi társulat volt amarózója, viszont a filmnél találta meg érvényesülése ulját. A berlini Ufa rendezője kivitte Berlinbe, a próbafelvételek kitűnően sikerültek és azóta már kél nagy film főszerepét játszotta el. A kedves, bohém Földessy Gézát a jövö-ben tehát már osak a filmen fogjuk
viszontlátni.
Öwl lakberentfexéii kiállttá- Kopsteln Bútoráruházban Nagykanizsán. Mélyen ■•nállltott Arak mellett. - Rendkívül
kedvező fizetési teltételekkel.
A nagykanizsai építőipari szakmák SOS kiáltása
Utcák nyitását, építési alkalmak lehetővé tételét kérik
Szerdán este a nagykanizsai Ipartestület tanácstermében, összejöttek a nagykanizsai építőipar szakinál leheteti vagy 3b szakma képviselve
- akik Gerócs György e\'.nökleie alatt a nagykanizsai helyzeUel foglalkoztak.
Szóha hozták, hogy a kőművesmestereknek és velük együtt dol-gozó többi szakmáknak akik nem fognak munkát kapui a mostan meginduló nagy középlikezé éknél
- válságos a helyzetük. Mert a tavaszon, mint a nyáron ál semmi murjka, építkezés nem .adódott elő. Ami szórványos renoválás adódott, az nem számítható munkának. A Balaton-mentén folyó építkezésektől az Idén a nagykanizsai építőipar szakmái teljesen kiszorultak, uvgy, hogy a legsúlyosabb helyzet eiöti állanak.
Számos felszólalás hangzott e\'. Az ejjyes szakmák képviselői hozták elő valóban megszivle\'endő helyzo* tűket.
Az értekezlet végül kimondotta, hogy memorandumban fordulnak a
polgármesterhez és kérik, hogy a város dolgozzon kl egy tervet, a mely lehetővé teszi utcák nyitását és
közművek nélküli építkezésre a\'kilmns telkek rendel, kezésrebocsátását az éoittetők számára, hogy a házépítési kedvel előmozdítsa, főleg a családi há/ak építésének lehelővo lé\'elével, alkalmas anyagi segi\'ség előteremtésével vagy valamely
transakoló létesítésével országos építkezési akciókba való be\'eVaprsolásával tegyék lehetővé a családi házak épi\'kízéfét, munkaalkalmak teremtéséi, mert az építőipar azon kategóriái, akik nem a magasépltkezéfeknól dolgoznak, valóságos élet-halái harcot vívnak megélhetésükért.
A memorandumot küldöliség nyújtja ál a jövő héten nyaralásából hazaérkező polgármesternek.
Egyúttal a nagykanizsai építőipari szakmák országos érdekképvlse\'eUlk révén a kormányhoz fordulnak sür-I gő-s közbelépésért.
Viz helyett lúgot ivott és szörnyű kinok között meghalt egy két éves gyermek
Szigorú eljárás indul a szülök ellen gondatlanság miatt
Szomorú eset törlőm a zalamegyei Lendvaujíalu községben. CseU? József gazda házánál nagymosás volt. A háziasszony Hl is lúgot hasz* nátt á nagyin sáshoz,, amit egy bögrébe tett. A konyhában, ahol mostak, játszadozott Csetéék két éves gyermeke, aki megszomjazott és abban a hlszemben, hogy viz van a bögrében, felhajtotta hirtelenében a lugkőoldatot tartalmazó fc\'yad.\'kot, A gyermek kétségbeesett jajkláliá«
saira összefutottak a hozzátartozók, akik behozták a súlyosan összeége. telt gyermeket a nagykanizsai kór. házba. Azonban nem lehetett már rajta segíteni, rettenetes kínok között meghalt.
A nagykanizsai rendőrkapitányság részéről dr. Rácz Gyula fogalmazó szállt kl a kórházba.
A kis áldozat szelői ellen szigorú eljárás indul gondatlanság miatt.
3
Férfi és női
olcsó, megbízható
kerékpár
nagy választékban részletfizetési kedvezmény
Szabó Antal kerékpár és sportüzletében
Fö-ut 5.
Nagykanizsa
Telefon 91.
h
Vasárnap NTE—Zrínyi SchQtz-kupa mérkőzés
Az őszi bajnoki futballszezon hivatalosan szcptefcnlbcr 6-án kezdődik. Az utolsó előtti szabad vasárnapon a két helyi nagy rivális egjtotís elleni Schütz-kupjgfttérkőzését játsza lo. A két csapat\'találkozása kníndenkor a legnagyobb sjx>rtcs<ta»ényt jelentette.
A Zrínyi a Schüüwscrleg mérkőzésen a kWult évbeu is győzött és mc(g>iyterto a serleget, valakntnt tavasszal n bajnokiak során is a Zrinyi került ki győztesen.
Nagykanizsa sportközőns^gc nagy, kíváncsiságai várja, hogy a Zrínyi tartani tudja e kiharcolt helyi hegemóniáját, avagy át kell-e adni az NTE-nek. A kriérkőzés £ órakor kezdődik. Előtte 3 órakor NTE II.—Klskanizsa válogatott ellen játszik tréning talérkő-zést. I
Lövész-verseny Kiskanlzsán
A Kiskanizsai Polgári Lövészkór rendezésében tafcgtnrtott versenyen 1. Janksi ftnlrc 133, 2. Rácz Mihály (Budapest), 3. Kalmár József 128 (Kanizsai MOVF,). További sorrend: Honfi Tivadar (Rpcst), Károsi József (Kanizsai MOVE), Komáromi György, Balogh Károly (Nk. Vasút), Posvány Róla, Pa-hocsa László (Kisk. PL). Csapatversenyben első a Bpesti Lövószkör, mÜ-sodik a Nagykanizsai MOVE. A hölgyek versenyében első Demfoter Zoltánná (Bpest). Kispuskában a sorrettd: Honfi Tivadar (Bpest), NétaMh Károly ,(Nk. Vasút), Várfalvi János, Kis Tóth Imre (Kiik. PL).
Magas vérnyomásnál és vérkeringési zavaroknál reggel éhgyomorra egy kÍ3 pohár természetes „Ferfenc József" keserűvíz nagyon jót tesz, mert n beleket minden megerőltetés nélkül cakhamir klűrili, az anyagcserét blz\'ocán felfrissíti és igen kellemes közérzetet teremi. — Az orvosok ajánlják.
— (Siesta Sanatórlum)
Budapest, I., líáth Oyörgy-u. 5. a főváros egyik legideállsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- ós Ideggyógyászat, sebészot, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen Kémiai és mlkros-koplal laboratorlum. Elektrocardlo-graph (szívvizsgáló). Krógh-féle alapanyagcsere vizsgáló készülék. Enteroo-leaner (béltürdő). Modern vlzgyógyln-tézot Orvosilag vezetett vlllanyüzomü konyha. Elsőrendű ollátás I 9700 négyszögöles parki Olosó árakl
- (Bilyemaittk találkozója) OM. főn délután 6-tó1 8-ig • Paonooia hátsó Uskrwébfu. . .
«
EAtAI KÖZLÖNY
1986. ititmrtui 22

Barakktelepi utca a város központjában
A Királyi Pál-utoai lakosság panasza
Igen tisztelt Szerkesztőség!
Nb. lapja Minden közügyben készséggel nyitja n*\'g hasábjait a közönség érdekébon, hogy figyelMeztesse az IHelékcseket a közönség kívánságaira, illetve kérje a panaszok orvoslását. Most tt*, Királyi Pál-utcai lakosok fordulunk a Zalai Közlöny nyilvápos-fcága utján o város illetékes ügyosztályához, hogy n<" csak « Virágos Nagy-knnizsát nézze végig és járja az utcáka fclftlbirátoi, bamM legyen szíves és vegyen Mágiának fáradságot és nézze . mteg jobba*,-azokat az utcákat is, melyeket a Virágos Nagykanizsa érdekében végigbíráll. így a város k«llő közePéJ>ou van « Királyi Pál-utca. Ha a Virágos Nafcykanlísit felülbíráló bi-zoHsá^ jobl>an megnézte volna unnak barakki jellegét, bizonyára n Barakkokba képzelte vohia tntigát és intézkedett volna, hogy a Belvároshoz illő külsőt kapjon, Hogy szépészeti szeM pontból alapos rendezési Munka alá vétessék. Mert Igy, aho®- a Királyi Pál-utoa kinéfc, a város szivében, jogot forhiálván arra, hogy a centrumhoz tartozzék, nc^nl szabad eltúrni. A Királyi Pál-utcában sok a tenni való. Csak végig kell h*\'nni és az utcát városrendezési és városszépészeti szempontból Megnézni. lízt a rendezést nem lehet a háztulajdonostól kívánni, ezt a városnak kell véfteztelni. Annyi u* InséflmtonkáK, nyáron is foglalkoztatják, hát lessék a Királyi Pál-utcának egy a város szivéhez illő külsőt és fortnttt adni, rendezni, belvárosi utca
jelleget adni. Mindig halljuk, hogy insfeMfcmkásokat ne foglalkoztassak \'Ipari munkáknál, építkezéseknél. Tessék velfck a Királyi Pál-utcát rendbehozatni. A vároanak inM kerül j>én-zél)C, a Királyi Pál-utcai lakosság kívánsága elintézést nyer és az insfy-Munkások is jól járnak, néhány napig foglalkozást kaphatnak. Annyira szeré-
nyok vagyunk Mi Királyi Pál-utcai 1*.
kosok, hogy Megelégszünk már az jn-ségakció kerelében való utearendezésé-vol is. Több Mi\'glátást kérünk azoktól, akiket illet...
Fogadja a lek. Szerkesztőség előre Is hálás köszönetünket soraink közzétételéért.
Aldir&sok.
A vármegyei közigazgatási bizottság ülése
Zalaegerszeg, augusztus 21 ZalaváiMogye közigazgatási bízott sága rendkívüli ülést tarlott és azon kizárólag a választásokig kifolyó fegyelmi ügyekkel foglalkozott. Mint megírtuk, míty* a nrtill ülésen nugy vita volt emiatt, inost azonban a közigazgatási bíróság Ítéletében mulasztóknak kimondott szavazatszedő küldöttség! el-
nök ellen fegye\'Mi vizsgálatot rendelt Cl. A keszthelyi és pac*ai j>olieiő és a közigazgatási Ítélet ismertetése után nagy vita kerekedett. Végeredményben titkos szavazással döntői lek és elhatározták, liogy fegyeíml vizsgálatot indítanak busz szavazatszedő küldöttség! elnök ellen.
mm
Debrecen a Tiszántúli Ipari Vásár előkészítésének jegyében
Debrecenben augusztus 29-én déli 12 órakor nyitja meg Bornemisza Géza m. kir. iparügyi miniszter a Tiszántúli Ipari Vásárt, amelye, ugy a résztvevő gyári vállalatok, mini a
kézmüvesiparosok és kereskedők száma alapján Joggal lehet a vidéki kiállítások élére helyezni.
A kiállításon a m. kir. Külkereskedelmi Hivatal, a ni. kir. Dohány-
szombaton este
TÁNC
a koronában.
Jövedék is résztvesz, az Országos
Légvédelmi Parancsnokság irányítása mellett nngyszerü légvédelmi kiállítás Is készül. \'
Debrecen nagy várakozással néz a a Tiszántúli Ipari Vásárveié. Esztendők csapásai után a Tiszántúl jó termés volt az idéíft s a vásárt rendező kereskedelmi és iparkamara hatalmas propagandái fejlett ki annak érdekében, hogy a Tiszántúlnak azokat a tömegeit, amelyeket a Nemzetközi Vásár nem tud Budapestre felvinni, Debrecenije vigye, hogy ott lássa a magyar ipar termelésének fejlettségét.
A kiállítást szeptember 1-én meglátogatja dr. Winchkler István m. kir, kensskedelml és közlekedésügyi mlnjszter, valamint dr. Lázár Andar ígazsái-ügyniiniszter, Debrecen vá-r<» országgyűlési képviselője is
A kiállítás Idegenforgalmi nagyhetében számos sportesemény lesz, egész sor kongresszus, kulturálip esemény. Debrecen város Idegenforgalmi hivatala szeptember 6-án, délután fél 3 órakor n Hortobágyon Hortobágyi Napot rendez nagyszerű prgornmmal, amelyen a hortobágyi élet minden érdekességét bemutat-Ják.
Szőlésznapok Balatonfüreden
Az AlKódunántull Mezőgazdasági Kamara véglegesen megállapította a szeptember hó 19-21-i balatonfüredfürdói szőlésznapok programját. A fővédnökségre, a szőlészeti és borászati nagygyűlés és a szőlő-, bor- és gyümölcsklállltás megnyllá sára a kamara dr. Darányi Kálmárt földművelésügyi minisztert kéne fel. A nagygyűlés napirendjén a szőlősgazdntársadalmut és gyümölcstermelőket legköze\'ebbről ér-dekVi problémák szerepelnek A kiállításon kivül szüreti felvonulások, népünnepélyek, tanulmányi klrán-lás, stb. t?szlk kiemelkedő esemény-nyé a szőlésznapokat, amely alkalomból 50 százalékos vasúti kedvezménnyel lehet Balatonfüredre utazni, a magyar bor, szőlő és gyű mölcs nagy ünnepi napjaira.
HALLÓ, BERLIN!
szAntó oyörqy REOÉNYE K)
XV.
Joe N. (iarick admirális gardenparUt adott zászlósliajójin. A tisztikar m> solygott, kuncogott és vihogott.
— Az egész Adoré Ghinn kedvéért történik, a vén tengeri M\'dve megker-gült egészen. Még bennszülötteket is felhurcolt a bajóra, csakhogy érdé késsé tegye a dolgot.
Manílla kikötője, az Ilollo öl>öl csak ugyan nyüzsgött a fantasztikus alakú csónakok szazaitól. fis a párneélos fi", hér oldalának M\'rodck lépcsőin íahéj-szinü tugal és iloco törzsfönökök, kávébarna |vimpugain és pam^sinán, olajszínű oagaya és bicol piráták kapaszkodtak fel.
— Ugylátszík, a művésznő etnográfiai tanulmányokat folytat — mondták a bajtársak nevetgélve John Stanley Adnánk sorhajóhadnagynak, mint aki legjobban van érdekelve u dologban. — Nézzétek csak azokat a cinól>er-szinü caneéket, tMberkoponyával díszített ormányaikkaí.
— Dajakok is jöttek TiMírból, vagy Sarawoekból - beszéltek össze-vissza az elülső fedélzeten sürgö-forüó \' yankeek. j
Adoré Ghinn ott állott a parancs- J noki hídon^ I gy érezte, liogy m>st 6- éren.- Van mfndon, a pálmákkal di- j szitett zászlóshajó, az óból tündöklő
háta, n fényárban uszó partok, « cikkázó kiineék, shunpangok, dsunkék csónakerdeje, a nolta zászlódisze, a napfényben boldogan uszó sirályrajok, a yaehtok, gözesónakok és a ml\')torosba jók, a nyilttenger horizontján égbe-vágó füstoszlopok, ez az e^ész trópusi reggel, uni;|y még egyszer megmutogatja kincseit, a színük születését az esős évszak beállta előtt
— Kz minden érettéin — mondta mosolyogva Adoré Ghinn. — Igenis. Éreitönv és senki másért.
Mélyen lélekzelt, felrázta fiatalságát, egész poMpás (estének diadalmas szépségét, erejét? egészségét És értékelt minden |>crccl, a zászlóshajó parincs-noki hídján, a vibráló fényben, az élet fentjén.
— Azt hiszem, nem érdektelen ez a Garden Party Mondta az admirális Adorénak. — Mondjon cgy bókot. Megérdemlem.
Ott ültek a parancsnoki híd zárt részében, a páncélkatahra felvirágzott kapitányi kajütjében. Adorénak jólesett a félhotoüly és nagy spanyol papirlegyezőt len\'gelett.
— Az urak a Gwhaliorról — jelen telte az atknirális segédlisztje.
A tengerní^O\' eltűnt a fedélzetre levezető lépcsőn. Adoré kitekintett a . kajüt ablakán. A páncéltorony te tejé I röl lehordták taür a lol>ogól, nagy ka- | lapu negritók beazsózluk színes |>ouy j
vák árnyékában és az ültelvény^sek kreol lányai oljfen tangót dobogti k kendősfejü, feketcl&rkós gavnlléij.iik kai, am.lyet Adoré még sohasem látott.
— Ott északon csak bimbóba gu-bódzik az élet — gondolta. - itt kinyilik. Mint egy hegynagyságu, M\'l-liósszirton mesevirág.
Lehunyta szcMét és élményeit fukaron Mirkolta össze, hogy el ne illanjanak. lümíékezett dajak harcosokra, akik a győztes csata után a legjobb falatokat\' töMködték ellenfeleik levágott fejeinek szájüregébe, hogy megengeszteljék bosszúálló szellemüket. fis közben igy énekeltek:
Látod, minek is kellelt egymást meg-.
táknbdnunk?
Testvérként élhettünk volna egymás mellel I.
Hiszen az erdők és hegyoldalak, A föld és viz- tengerei F.lég nagyok Mindnyájunk számára. ToUlmfciuk, az orrszarvú és teknőc, A leopárd és Mingu, A varjú és krokodil, < Nekünk adták a győzelmet. Máskor a te déMonaíd győznek F.s a fn. fejünk kerül csónakod orrára diszül.
Adoré alig akart hinni akkor n tol-máesnak. Most emlékezett az egész \' engoszlelődalra. Aztán «-gv l>orneói i lőzsre, ;n*-ly kényszeri ti tagjait, hogy i királyok legyenek. Mert megválasztás !
előtt lwtörik egynéhány lK>rdáját. Szu-n«itra szigetén a yíl% legszebb orchi-deittwezői ragyogtiak. fis ugyanitt latolt Adoré lepraclepett, az élet és halál foimeUnak I«gl>orzahnasabbját. Leprás csimpánzok is éltek itt a mozgó ember-csontvázak kőzött.
Megborzongatta az ctniék. Kifutott a nnpsütéslH!, Toni elébe, aki ü»ir mindenütt kereste.
A hátsó fedélzeten a jazz Imnd dühöngött. A yankeek és angol tisztek spanyol nőkkel járták charleslonl és blaekl>otUrti*)t.
— Mindenült kerestelek mtír. Ki van abban a kajütben, ahonnan jöttél?
Toni nyakán és hoín/lokán kitagadtak az erek.
— Nézd Meg.
Toni végigrohant a parancsnoki hídon és ^rba rángatta fel a kajütök hjtnjait. Aztán Megszégyenülve sompolygott vissza.
K pillanatban vészlövések dördültek a M\'sszeségljcn. A fedélzeten mCgtfer-Medt az élet. Minden élőlény felfigyelt.
Az lloiloőböl nyugati szélén, ahol az ÍM.\'-nl a Gwhalior kettős füstoszlopa nöN-ekedctl, Mást ujabb füstoszlop tornyosodolt. I)e olyan szédítő gyorsasággal közeledett, hogy pillanatok alatt eltakarta a napot, fis a sötétben felhördüli a tenger. HullitonJi>k dőrögt.k végig a páncélóriások teslén, eMborek ezrei ordították a rettenetes rém nevét:
A ciklon!
(Folyt kőv.)
ig» iu«u»«iu\'
002/1936. P. M. rendelet alapján készült
I Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserekönyv
(Szállítási bárcakonyv)
ír»el«»it«e P 3*20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
1\'iS.pM L
17.30 ZMtaíhoki Miklós gordonkáik.
- 18.10 A rádió szalonzenekara. — 10.20 A awigyar sajtó a szabadság r-tig. (M$té Károly.) — 10.50 Kreszné Sztojanovils Lili énekei. — 11020 Küí-fiíyl negyedóra. — 20.35 Cigányzene.
\'21.40 Hirek, idíljárásjclcntés. — 22 Schubert: VII. sziírtfónis, C-dur. — 23 A dt\'lrrcceni nyári egyelőn! külföldi ::iilgalóiv:tl beszélget \\YittMpffen Iván rlró. — 23.25 HangkUezek. — T.T5 Hírek. r.jidspM II.
IV llnnglítaezt\'k. — 10.20 Ralázs tiyi.la UAgyar nótákat zongorázik. — .f\'.\'iil A száz év előtti Szentes. (Zulotay t:l mér.) 20.H) Hirek. J llies, "
2! A Iréesi szimfonikusok hungver-■ ii\'e. — 22.10 A Slrauss—Lanner né->e-: játéka dnettrslik közrtfnltiködésé--. 23.30 AW-Tikal lánclenrezek.
Szombat
liv.ilayM L
11.45 Torna. UtAna bsngkttftzck.
- 10 llirck. _ 10.20 Szlol Oynla cl-uszélésetMl. — to.45 Mit nézzünk «\'■«! - 12.0Ö llantícjnezek. - 12.30
lirck. _ 13.20 Idfijolzén, Idöjárásjc-cnlés. _ 13.30 A rádió 1 szulonzeno-rnra. _ ír ig Hirek, árak. - IMS Inrsányi GUi Mesél. — 16.45 Id«/elzés, "rck. _ 17 Magyarország horgfcí-rlandjatat (Baló Elemér.) 17.30 cigányzene. — 18.45 Mit Ózon > rádió. — 19.15 Zenés részletek a ZiegBekJ, a níik klrátyu c. tllwliöl. -t.\' trr Akik uz Északi sarkm mknnek rjhez. (Kilián Zoliin.) — 20.10 ilangverseny a székcnfőváronl Állat.
; enlwl. _ 21.20 Hirek. - 23 Időjárás-, \'lenlés. Mujd Konfcr Uéza Jazz-lukarinak műsora. _ 0.05 Ittrek. Itsdspest u.
17 TáDclemezck. — 18.20 Miniatűr Mészét. (Madarassy Enséliet. -Í8.50 Cigányzene. — 1020 Mezfiguda-ágl félóra. _ 19.55 Gén** Irén hárfázik. - 20 30 lllrek. Ittak
20.20 Tarka-est. — 2210 Szórakoztató zene. _ 23.45 Cigányzene Buda-
IK\'itrűl.
,, r * •"•UUlás^.kk— Jól Ismert,
< iné nitndeégu Bchüti-kelengyévcl küldje tntéietbe gyermekét
ÜALA3 MZLOm
Szent István ünnepe
Budapest, augusztus 21 Szent István napját nemcsak az egé«z országban, de a nagyobb külföldi városokban is u hagyományos szokásokkal ünnepelték meg. A külföldi fővárosokban összegyűlt magyarság közös misén és ünnepélyen vett részt.
Budapesten fényes külsőségek kö-zötl, a kormányzó és a kormány tagjainak, valamint az összes törvényhatóságok, megyék és teslü.e-tek képviselőjének jelenlétében tartották meg a Szent Jobb körmenetet. Az ünnepi misét Serédi Jusztinián biboros hercegprimós pontifikálta, inig az egyházi .szentbeszédet Gröez József szombathelyi püspök mon-dotta. I
A statisztikusok szerint Szent István hetében Budapesten 20.000 külföldi éa 120.000 Vidéki magyar fordult meg. Délután a Gyöngyös Bokréta, este pedig a hagyományos gellérthegyi tűzijáték tette felejthetetlenné a napot.
A kormányzó Szent István najaján avatla fel azt a 80 vitézi házát is> amelyet a főváros állal adományozott telken a Vitézi Rend építtetik Hónvan Bálint kultuszminiszter vasárnap a rádióban előadást tartott, bejelentette az 1038-us jubiláris esz^ tendö nagyszabású ünnepségeit, a melyekre az előkészületek rövidesen megkezdődnek.
Ugyancsak Szent István napján avatták fel a Ludovika akadémián az uj hadnagyokat. ^
Nagykanizsa város hazafias közönsége is métóan ünnepelte a magyar nemzet nagy ünnepnapját. A város zászlódiszben, a templomokban hivatalos istentiszteletek, amelyeken az összes hatósúgok és testületek részlveltek. A térzene is az ünnep, jegyében zajlott le.
És a Felvidéken...
Prága, uugusztus 21 A csehek Szent István napjái nem engedték a felvidéki magyarságnak megülni, sőt augusztus 20-ára a határátlépéseket is felfüggesztették, ne hogy a határszéli falvak lukossága magyar területre jöjjön ünnepelni. Megtörtént, hogy szabályos utlevéU lel rendelkező felvidékcieket, amikor a határon át akarlak jönni, meztelenre vetkőztették, jplndenét átvizsgálták és átkutatták.
— (Dr. Mező Ferano Nagykanizsán)
Dr. Mező Ferenc budai>esli reál* gimnáziumi tanfir, a le|juióbbi szellemi olimpiász győztese, Nagykanizsa nagynevű fia, Berlinből Nagykanizsára érkezeit (óbb napi tartózkodásra.
— (A Népművelési Bizottság közgyűlése)
Zalaváikmegye Törvényhatósági Isko-lánkivüli Néitóűvelési Bizottsága aug. 27-én, csütörtökön \'délelőtt tartja Zala-CKirszef/en a vármegyeházán rendes közgyűlését, amelynek tárgysorozatán a Bizottság beszüoofolója és a színtársulatok működésének ellenőrzése szere-
l>el.
— (Temetések)
Szerdán délután (elsiették el óriási részvét fcrt-llett Heffer Gyulát. Temetésén olt voltak az összes katolikus szervezetek és egyesületek zászlóik alatt. A tqccfctési szertartást P. Sebestyén szentferncrehdi lelkész, vikárius végezle Gazdag István kántor mlegrázó erejű gyászzsolozsknlái melleit. A Kath. Legényegylet résziről dr. Mutschen-baclier Ervin ny. törvényszéki tanácselnök, világi elnök, a Credo szervezet részéről lieuedek Rezső búcsúztatta megboldogultat. A temetésen résztvevők tömege mutatta meg, mily közbecsülésnek örvendett Heffer Gyula.
Ugyanakkor kisérték utolsó útjára SzenUtíihályi nyug. körjegyzőt. Temetésén a föszolgabirósájg részéről ott volt vitéz dr. Csele Antal járási szolgabíró, a jegyzői kar nagy számban és uz elhunyt tisztelői, ott láttuk a ref. presbitériito tagjait, dr. Tholway Zsig-puund i-ustahivaiuli igazgatót és közéletünk szátatus kitűnőségét. A temetési szertartást Kádár Lajos ref. lelkész végezle Juhász Tef. kántor szép gyászéneke kniellett. A koporsót számos koszorú borilolta.
— (Kitüntetett sokgyermekes kanizsai any^k)
A .Magyar Anyák Nítoizeü Bizottság inliul ismeretes, most u budapesti városházán iikiifót megjulaknfiUta a sok-gyertnlekes anyákat. Zalából 53 anya részesült jutakfrUban és segélyben, köztük Nagykanizsáról a uijir a kanizsai városházán megjutalniuzottükon kivüi őzv. Munkácsi Ferencné (t> gyertah-\'k anyja; és Baksa Józsefné szintén 0 gyeitniekes anya. j
— Intéutl Minn^it nagy gyakorlattal állit össze S Inger Dlvatáruház.
— (A letenyei országosvásár)
— ahogy velünk « járási főszolg^-biróság közli — uug^sztus 25-én, kod. den lesz mjegtarlva.
— (A Kisksnlzssi Lövészkör meg-Ismétli mulstságát)
A Kiskanizsaí Polgári I^vészkörj a vasárnapi nagysikerű táiutakilatságát lacglsinélli 23-án este 7 órai kezdettel. Filléres táudoiuiaMg. IKlvpődij 20 fül.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az efajult héten 3
gyermek született, 2 fiu és 1 leányi Járosi István mlozdonyvczelő és Csi-csay Viharnak ref. fia, Martinecz Jó-
Ital! ü sok iiyt kbtuit magának, ta Ml i
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
Érdeklődni lehet: C»«no®nr-ul 4. ss. alatt.
Iroda: Telefon 197. NéptakrékpénztAr R.-T.-nél. Telefon: 20. éa 126.
zsef téglagy ári pámkás és Szolár Rozáliának rk. fia. Házasságon kivül szülelelt 1 lejány. — Halálozás 5 esetben történt: Mi lei György rk. 2« napos, őzv. Kiss Utvánné Kovács Mária rk. 61) éves, özv. Parragi Józsefné HurnMdás Gizella rk. 03 éves, Barbéiy Józsefné Gödinek Julianna rk. 52 éves, Musz-tács Józsefné Molnár Terézia ref. 36 éves. — Házasságot kötött 3 pár: Pap József szabó segétl ref. és Gödri Mária rk., Császár IoSre kereskedő segéd rk. és Taschner Rozália rk., Rosner Ferenc kereskedő izr. (Jánosháza) és Szabó Anna Livia izr.
— (Lakást ksresek) Szeptember l-re töl)b nagyoWi szobás lakást ker**ek k«rü helyisével lehetőleg á vájros kóz«5i>én. Jelibe: Havi 110—100 P alatt a szerkesztőségbe.
— A Scktt. kaU.tr* tartós éa jó, ára méltányos, aki csak használja, dicséri.
— (Rendsiet a Jegyzők Illat-nyélről)
A belügyminiszter rendeletet adott ki a községi jegyzők illotnlényeliwk ujabb megállapitásáróL \\ rendelet ér- • tehriében az 1036. január elseje után előlépett, vagy azon tul előlépő jegyzők fizetéséből le kell vonni a tcimjészctben kapott illctalény összegét és csak a fcnnimkiradó különbözetet szabad kl-ilielni. 11a az ig) ná ^ll.ipitott jegyzői javadalom kisebb lenne, mint amMoy-nylt az illető községi ti*4viselÜ eddig kapott, ukkk>r a különbözetet a következő előléptetésnél egyenlítik ki ugy, hogy u fizetése ne legyen kisebb, totui t az előléptetés előtt volt. A rendelet iudokolása szerint u jegyzői fizetéMiket rendezui kellett, u*rl nem keltetett reuntartani aat a lielyzetel, hogy egyes községi tisztviselők tn(jga^abb liléimé nyelet kapjanak, mlmt más közaikal-kniazóttak.
— (Kaszával támadták meg)
MUzéri József 21 éves zalahúságyi fiatalumlberl, meri a uoamiéd földjén meut keresztül, a lieves szomszéd ax óíes szerszáknmal a sremicsétlen flalal-oiaber iniudkét karját csaknem teljesen levágta. Miszóri életveszélyes illupot-ban került a kórházba, a eseadörség toieginditolta a nyomozást.
— A barltai diadal a Sauűual &i*t bJ iita^w)
C4k Ferenc kéi>e disziti a Színházi plet e Iwti cJnnlapjáL éa a lap Berlinbe küldött fotoriixjrterel és oámkatársai gyönyörű képekben és érdekes cikkekben elevenítik fel a tix mUgyar olimpiai g>özc^n|ot A 28q oldalas Színházi £let uj szimtónak áru 00 fillér. Előfizetési ár negyedévre 6.50 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VII., Erzséhet-kőr-ut 7. s/.wn
— Hogyan kA.«illMt^i>k háliUg
fagymentes gyúmöloslároló helyiséget? Erre a kérdésre ad választ a Nő--vényvédekkn éa Kertéioet legújabb száqiu. Cikkeket közöl m^ az idei peronoszpóra-járványról, a kajszibarack férgesedéséifÁl, « szőlő és bortermés értékesítéséről, u szőlő nagyarányú rothadásiról. Ismerteti az idei nedves időjárás jelentőségét a gyítqölcsíák motsiésére, a kajsaUimckíák peaztu-lását stb. A dúsan Ulusztrált aziues gyümtólcsképet is közlő két sssklapból a Növéuyvédckpl kiadóhivatala (Budapest, FólctmUvelésügyi Minisztérium) egy ulkakAstuiid a lapunkra v^ló hivatkozással dijlalasul küld a^utatványszá-
EALAI KÖZLÖNY
IP8C. ngmáQM 22
Az angol király Korfu szigetén
Korfu, augusztus 21 VIII. Edward király yachtjo, n Nahlin Korfu szigetéhez érkezett. Az angol királyt Üt meglátogatta György görög király is, aki két óráig volt « királyi yachton. Az angol király előreláthatólag egy hétig rahrad görög Vizeken. _
Ottó királyfi Koppenhágában
Koppenhága, augusztus 21 Ottó királyfi Adelhald hugáviü Koppenhágábé érkezett. További útja ós tartózkodási célja ismeretlen.
iPBÓHDBITtSBK
S2?*-Í ÍT5TTÍZ3
io uü, m m.. ti É.H mi I m*
H.MI..I1, hérsutól. rendelten R.rwte-Ml, vidékre és helyben, legolcsóóbsn. Telelőn állomás : 544 2704
SaasIMIjaaiM, ríj H lománctáb-141. vésnöki munkákat legolctóbb árban Vékásy Teltvére kn4L •
■■•••■•él* klaaaiaanr, kl gép-tréaban teljcen tártai, |ó aaámoll), leivé tellk. Készei Írott a|ánlatát fizetési Igény meglelöHlével ad|a le a klsdóhlvatalban .Szerény- lellgére. 2996
Birtahaa kapható Erzaébet-lért hu.-bódémban ■ piacon. DeutKh Dánlel. 2971
Tótaaardahelyen, 72. arám alatt jólor-gslmu áil.thá., berendezéssel, lUriió-aen eladó, esetleg bélbe 1a kiadó. Bóveh-bet ugyanott. 2909
\' Jól lóeó al^M,MlU.Tt keresek siaptembcr elsejére Szemete-utca 9. as.
2968
i blulml cikk, váiérol|nk Sórlel nél SchOti mellett. \'
Rákóczi ulca 29 saámu lóksrban levó héa elsdó. — Bóvebbet s lulsjdonosnál Szemere utca 3. •
gnyarsa..!, kórlibog.ral legmsgssabb áron vess Tekeia sas gyógyszertár Nagv-kanlzaán. mi
■.Járánat keresek délelóttl eltogUlt-sigta. Waldhaiaer, Horthy M -ut 57. •
2- 8 *Ukl«éart vagv flut, tel|es élik. Clm ~ ......
látással lelvaasek.
: Teleky-ut 16.
Auf. 15. vsgy 16-án elveszett egy kedves emlék, estist réaaaMaép, s Saé-cbenyl-tér 4 és s piac kózóttl utazaka-eacm A becatlletee megtaláló azlveskedlék a kiadóhivatalban leadni 2975
Ügyes kiadóban.
*arr4l.ánit keresek. Clm a
2978
Jó ■•••••■••karai vennék, egyes lóca. Stslnsr. Eótvós tár 5 2981
Jó karban levó hassnáll karókpér
eladó. Clm a kladóhlvstalban. •
_____ Osaxeha|lithstó, Jó-
karban. megvételre kerestetik. Csangery-ut 14. *
fel létlen ttssts, Igasl |ó háalka kapható Roagonyl-u. 6. alatt.
Ul. éa V. líceumi kónyvek alaMk. Haléaa, Caengery ut 2, IL «
Kiadja a taptalajdonoa Kózgardaaágl Rt Oatanb.ri Nyomda éa Dólsalal UpkUdé Vállalata Nagykanizsán, falelös ktada l lalal Kiről,, lalarnzban talaloa i Naavkanlaas 78. saám
Ofcsvnhjjoí oáHa moziban szérakczTialik
KOszflnetnylIvánltás
Mindazoknak, kik felejthetetlen (érjem, illetve édesapánk
Haffar Gyula (emelésén megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekrz-tek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
özv. Heffer Gyuláné óa gyermekei.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15413/1936.
Hirdetmény.
A vízvezetéki szabályrendelet alapján közhírré teszem, hogy a Mária-utcai vízvezeték elkészült és az utcai hálózatba bekapcsoltatott.
Felhívom az érdekelt háztulajdonosokat, hogy házuk összekötését a vízvezetéki hálózattal a szabályrendeletben eltűrt határidő alatt teljesítsék.
Nagykanizsa, 1936. aug. 10.
Polgármester.
470/1936. Ikl. szám.
¥rayl»áii Miit
A nagykanizsai Horthy Miklós városi közkórház nyilvános Írásbeli versenytárgyalási hirdet:
100 (egyszáz) tonna koksz, 200 (kettósiáz) tonna tojásbrikett és 45 (negyvenöt) tonna darabos szén szállítására illetve mint alternatíva a koksz és brlketl helyeit esetleg használandó 300 lonna magaa kalótiáju moiott daraszín szállítására.
Az ajánlatokat > v. kOikórházhoz 1936. évi szeptember hó 19 én déli 12 óráig kell beküldeni. Ezen határidőn (ul érkezeit és lávlratl ajánlatok nem lesznek figyelembe véve. A részletes versenytárgyalás! hirdetés és szállítási feltélelek a kórháztól beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1936. aug. 18-án.
Horthy Siklói városi ktikárhái ■ars Nagykanizsa.
Újdonság ! Szenzáció l
Gyürhetetlen éa mosható
nyakkendők
legszebb a rn színekben I.WU
divatingek
gyönyörű m minták
Bronyal Divatház
Horthy Mlklós-ut I. szám
Városházpalota.
A nagykanizsai kir. törvényszék.
P. 957/1936^3. szám.
Hirdetmény.
Magyarszerdabely községnek ifj. Szökriny Péter ellen mezei dűlőül létesítésével kapcsolatos kisajátítás tárgyában a Magysrszerdahely községben a 905/0. 1. b. és 905/b. 2. 1. hrsz. alatt foglalt Ingatlanokra folyamaiba tett ügyben a nagykanizsai kir. torvényszék, mint birlokbiróság az 1881 : XLI. t.-c. 46. §. és következő szakaszal értelmében fogana-tosltsndó kártalanítási eljárást folyamatba tette és a tárgyalás megtar-lására 1936. 2vl szeptember hó 21. napjának délután \'/,4 óráját tüzle ki Magyarszerdabely községházához, amikorra éa ahova a tárgyalás vezelésével megbízott dr. Czoboly Qyula kir. törvényszéki tanácselnök elé az összes érdekelteket a törvényes következmények teihs mellett egyenként kttlön megidézi.
A kir. törvényszák a távollevő vagy ismeretlen tartózkodásu érdekeltek részére gondnokul Papp József tanlló, magyarszerdahelyl lakost nevezte kl.
A kir. törvényszék figyelmezteti az érdekeiteket, hogy a tárgyalásról
való elmaradásuk a kátlalanllás ,c-kintelében hozandó érdemiegei ha. táiozatot nem gátol|a és hogy a, egyéni knlön értesítés elmaradáu vagy a tárgyaláson meg nem |elcJ nés miatt igazolásnak nincs helye, Nagykanizsa, 1936. auguszlu, 12.
Dr. Révfly Andor t. k kir. tssékl bíró.
A kiadmány hiteiéül: Zalai as/s Irodaltsit
Hotherr-Schrantz-féie

műtrágyák,
oabona-aávázószerek. „FUTDR
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény) n
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF 1
mag, műtrágya, növényvédelmi/.-] rck, gép, zsák, dtb. kereskedését.enR
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. j|
(A bíróság melletL)
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ara I pengő 10 fillér
Kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivataléban Ffi-sat S. as. alatt
KIiguduá|l Részvénytársaság
Outenberfi Nyomda és DHl Lapkiadó Udllalata
Nagykanizsa
KOayvayoasda, kflgyvWiéaaa«. vaaalaaé tmtéaat, bletl kónyvek és dobozok gyára a .Zalai KBzJSay" politikai Napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
ITELEFOH: 78 |
Készítünk i
ariiKlentékí kereskedebnl, Ipari, pénzintézeti, igyvédt, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket. müveket, aaeghhrókat, eljegyzést és eakatésl értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses Idáttitásu nyomtatványokat.
P
Gyártunk:
Uzlfti könyveket, ügyvédi uplókat, jegyzó-könyveket, zsebkönyveket, bevfcárláai könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártörnbokel, fatlnaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben áa a legolcsóbb árakon. «
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám alatt.
• N^l^ánans t s»0 UL uuastatl >i»l«1 áa Bátaakl UtttaiU IWái ""|-r—"r— (áásáalSs IMr, IaM láaotll
Mfa 8 oldalas képes melléleten
70. évfolyam 192 szan.
Nagykanizsa, 1H3Ö. augusztus 23 vasárnap
\\
Ara 12 "II.
ZALAI KÖZLÖNY
-SSZ1
é* kJaMfctaüalt Fö* &. i
POLITIKAI NAPILAP*
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra B pengő 40 BJH Szerkesztőségi és kUdóbhraUll tebloai 71 s
A szegedi kereskedői kongresszus
A szegedi kereskedői kongresszuson nagyon helyesen telle a kormány képviselője, hogy nyomatékkal és ismételten hangsúlyozta, mennyire alaptalan uz a híresztelés, mintha nálunK kereskedelemellenes irányzat volna. Az ország kereskedői uj-bői tapasztalhatták, hogy uz arra legilletékesebb tényezők nemcsak fontosnak tartják u kereskedői munkát, dt egyenesen mint nélkülözhetetlent értékelik, amire szükség van a nemzeti gazdálkodás hatalmas szervezetében.
Tiszta és minden félreértést kizáró e vonatkozásban a kormányzat álláspontja. Szegeden, u kormány megbízásából hangzott el a nyilatkozat, amely egyszerűen és határo-. zottan állapította meg, hogy •nincsen Magyarországon egyetlen épeszű ember sem, aki a kereskede-lemnek ellensége \'enne és tévedés az a panasz ls, mintha a kormányintéz* kedésekben kereskedelemellenes Irányzat érvényesülne * De a tények ls azt bizonyítják, hogy nincs egyetlen feh-lős tényező sem, aki ne volne^thatva annak a közgazdasági telelnek alapvető igazságától, hogy a kereskedelem az iparral és mezőgazdasággal egyenrangú, értékes termelési tényező.
A szegedi kongresszus három napja, ameljet u kereskedők a saját ügyeiknek szenteltek, megbeszélve helyzetűivel, rávilágítva bajaikra, hangotadva kívánságaiknak, hasznos és tanulságos voll Érlékís anyaggal szolgált a guzdaság\'politi-ka felelős irányítóinak a szükséges tennivalók megállapítására. fis mindenképpen örvendetes, hogy ez a fontos tanácskozás a mai nehéz kcr.yérgondokkal küzdő viszonyok közepette is olyan nyugodt hangulatban folyt le. Am, hogy a magyar kerokedötársadalom, a magyar iwmzc*. ez értékes, dolgos rétege Ilyen kiegyensúlyozott és békésrat m<*zfér-lb.n tudott tanácskozni, ub-bsn minden bizonnyal része van a kormány munkájának, u kormány lujílU és őszinte kormány intézkedő sekkel harmonizáló nyilatkozatának is.
Kétsógte\'en, hogy a világválság javuló tendenciája alapján is tehette közzé a népszövetségi szakértő legutóbbi kedvező jelentését, amely már a kereskedelemben is észlelhető fellendülésről számolt be, de bizonyos az is, hogy ezt az örven-tetes javulást elősegítette a kormányzati gondoskodás is. Azok uz intézkedések például, amelyek a mezőgazdaság és ipar fogyasztóké-Pességét növelték és növelik, lénye-gebén szolgálják a kereskedelem javat ls Mert kézenfekvő, hogy a jó, yagy legalább is jobb viszonyok Közt dolgozó földmüvelés, vaj-y a Jól foglalkoztatott ipar egyaránt hasznára van u kereskedőnek és
Botrány a vészesen fegyverkező Moszkvában
Több népbiztost és magasrangu tisztviselőt letartóztattak — Szovjetnek egy év múlva több repülőgépe lesz, mint a többi államoknak együttvéve — Az orosz felfegyverkezés hihetetlen méretei
Moszkva, augusztus 22 A szovjet föállamügyész vád alá helyezte és letartóztatta Frazclt, az Investija főszerkesztőjét, Tenszkij kommunista vezelőt, két népbiztost, Rlduát, a kommunistapárt volt titkárát, Sakaluk fakitermelési népbiztost, és több magasrangu tisztviselőt.
A szovjetvezetök letartóztatása nagy megbotránkozást és meglepe-
tést kellett-
London, augusztus 22 A üally Mail kiküldött tudósítója nagy cikkben számol be a szovjet fegyverkezésekről. A szovjetkormány egy millió költséggel uj erődít ményeket épít ki.
A repülőgépgyártást 72 százalókkal növelték.
Moszkva büszkén hangoztatja, hogy egy éven belül titob repülőgépe lesz, mint a többoíllamoknak együtt véve. Ujabb kaszárnyákat épl\'enek, hogy a behívott 1 millió újoncot el tudják helyezni. Nagy repülőterek és kikötök ls létesülnek Moszkvától nyugatra.
Olaszország válaszolt a francia semlegességi Javaslatra,
de a francia fegyverszállítások tovább folynak — Már francia területről Indítják a vörösök repülőgéptámadásalkat — A felkelők ujabb előrenyomulása ós felhívása a külföldi kormányokhoz — Tovább folynak a vörösök véres kegyetlenkedései
Ujabb hajóié állítási incidens a spanyol vizeken
Páris, augusztus 22 A francia fővárosban megelé^* déssel vetlék tudomásul Olaszországnak a semlegességi javaslatra adott válaszát A Jour uzonban továbbra ls élesen ir a francia kormány magatartása ellen. A lap szerint könyörtelenül el kell halfl-gattatni a francia baloldal hangját, a gépeket és fegyveix\'toet gyártó cégeket fokozottabb mértékben kell ellenőrizni, meg keli tiltani, hogy segélycsapatt\'k vonulhassanak át Franciaországon és be kell tiltani a vörös segélyek gyűjtéséi. Ez az olasz válaszra a francia kormány teendője, miután az olasz kormány válaszának hangja nyilvánvalóan barátságos.
Sevilla, augusztus 22 A kormánycsapatok hajói ma is-ismét megállitoltak egy külföldi hajót.
A Libertsd nevű spanyol olr-
káló egy görög utasszállító hajót kényszeritett megállásra,
dc az átkutatásra már nem volt Idő, mert a felkelők parti ütegei lőni kezdték a kormány-cirkálót, amely jobbnak látta dolga végezze; lentij sürgősen elhajózni, Az ismételt in4 cidensröl az illetékeseknek jelentést teltek. ; i
Bilbao, augusztus 22 A városban egyne rosszabb lesz a
helyzet. Az élelem fogytán van, a nép elégedetlen. A tengerparton
két olrkáló átpártolt a felkelőkhöz.
A felkelőknek Maluga előtt már 21.000 fegyveres harcosuk áll, ugy, hogy a város bevétele rövidesen megtörténik.
Kudarccal járt a kormánycsapatok megismételt támadása is
Badajos, augusztus 22 A kormánycsapatok ismételt támadása is kudarccal járt. A felkelők az előrenyomulás során elfoglalták Abbuquerkát és Ollvemot, az uzs-tremadl kommunisták föfészkét A Madrid felé előrenyomuló sereg Toledó előtt ál» és annak elfoglalá-
minden szabad pályának, foglalkozási ágnak. Egyik megsegítése jeleni! a másik megsegítését is Mindegy, hogy közvetve, a fontos az, hogy a fellendülés javára szolgál a kereskedelemnek, i,
Átlátszó fogás lenre, ha az elkerülhetetlenül szükséges intézkedése-ket kereskedőellenes ténykedésnek állítanák be. Eiekel az Intézkedése-ket mindig az eltántorithatatlau kényszer szülte és ezeknek az Intézkedésnek, minden korlátozásnak, rendszerint az volt a célju, hogy. a vál-
ság által kicsinnyé zsugorodott forgalom lebonyolításának általános nemzeti és közgazdasági szempontból való legelőnyösebb feltételeit megteremtse
A szegedi kongresszus tanácskozásainak nyugodt és tárgyilagos hangja megnyugtató bizonyság arra, hogy a magyar kereskedötársa-dalom, értékelve a k.irmónyzat jóindulatú és Bzakértő támogatását, bizalommal kiván ós tud ls együtl dolgozni Gömbös Gyula reformkor-mányze távul
sát tűzte kl legközelebbi céljául. A közbeeső
falvakból elmenekülő kormány-csapatok ét vörösök Irtózatos pusztítást végeznek.
Nincs falu, amelyet a kiürítés után fel ne gyújtanának. A felkelők ellen állás nélkül mennek előre, de, csak a falvak írfzkös maradékát találják, a kormánycsapatok véres kegyetlenséggel minden életet kipusziilottak.
Páris, augusztus 22 Molla tábornok és a kormánycsapatok közötti tárgyalások teljesen eredménytelenül végződtek. A felkelőknek nem kell a felajánlott egyezkedés, ők már elhatározták, hogy végérvényesen helyreállítják Spanyolországot és kitisztítják a rendbontó elemektől.
BAUW EOZUOW*
IfSC. auguiztui 23
Idegesség, lejfájás, álmatlanság, reggeli rosszullét, levertség, bágyadt-sát?, szédü\'és esetében a természetes „Ferenc József" keserűvíz »z emész-tönzervek hiányos működéséből eredő zavarok n»gy résiét ázönnal megszünteti, az étvágyat erősen foVozza s visszaadja a testnek srellemnek régi frisseségét. — 0 vom szaktekintélyek megfigyelték, hogy * Ferenc József viz őreeembrrek betegségeinél és neurs»>zt*niá»ok bajainál is mindig megbizha\'óan és kellemesen hat.
A marokkói légió útban Madrid felé
A marokkói 8 spanyol légió, ösz-szesen 20.000 ember, amely útban van Madrid felé, már olyan közel ért, fjbgy 4- 5 nap múlva egyesülttel a gvadaranai hadsereggel.
London, auguszlus 22 Anglia a spanyol partokon életbeléptetett pártzárlatot nem hajlandó elismerni. Ezzel akarja megakadályozni, hogy az angol hajókat megállítsák és átkutassák. J * Mtdrid, augusztus 22
A külföldi lapok tudósítóinak jelentése szerint Madridban embertelen véres kegyetlenségcel fofyik a felkelők családjainak kivégzése. A jelentések szerint a helyzet Madridban most ugyanaz, mini az orosz forradalom idejéVen Moszkvában és Szentpéterváron. A kommunisták éjnek idején feltörik a kapukat ós szó nélkül oipefik el az álmukból felriasztott halálraítélteket. Mindennapi megszokott tény, hogy reggelre a madridi csatornában 60- 60 hullát találnak. ~ Hasonló a helyzet Malagában is. A felkelők kormányának átirata ; Lisszabon, auguszlus 22 A felkelők kormánya a következő átiratot intézte a portugál kormányhoz és az összes külföldi megbízottakhoz :
A spanyol kormánycsapatok 15 repülőgépe megtámadta és lőni kezdte a felkelők csapatait. A támadás alkalmával szabadszemmel Is
nagyszerűen lehet látni a gépeken a francia jelzést.
Az eredménytelen támadás után a vörösök repülőgépei visszarepültek Franciaországba, a támadás kiindu-lóhelyére.
A San scbasliiini kortndnv közli, liogy francia lőszerszállil»ttmy* érkezeti ianét Spanyolországba a vörösökhöz. Az átirattal a felkelők kQitntínya tiltakozni akar a vörösök nvg-segitése ellen és kijelenti, hogy a mtitfsctkózi jogokat sérti tnfcga z, aki fegyverrel és lőszerrel segili a vörösöket. Hiteles adatokkal szívesen szolgái a felkelők kormánya _ mondja az átirat.
Lapzártakor érkezett.
Madrid, augusztus 22 A felkelők egy járőre Gu&dolup táján Megállásra szólított \' fel egy gép-koesít, melyben több újságíró ült, köztük a Havas-iroda tudósítója. A gép-kocsi ixto állt meg. A jártir sortüzet udott te, I újságíró súlyosan mf.-gsebe-Milt, 1 h*gluill. A Havas iroda tudó-Silóját u madridi kórházba szállítottak.
(Kz a mMdrídi> jelentés még megerősítésre szorul.)
Krasznay rendőrtanácsos: „Az és ajtóm mindenki előtt nyitva áll!"
A nagykanizsai kapitányság uj vezetőjének irányelvei
Megírtuk, hogy Krasznay Pál állam rendőrségi tanácsos, n iia;.5yka. riizsai rendőrkapitányság uj vezetője, elfoglalta hivalalál és átvette a kapitányság vezetését. Krasznay Pál tanácsos eddigi állomáshe\'yén, Hajdúböszörményben hosszú időn át vezetője volt a rendőrségnek és Nagykanizsára való áthelyezése alkalmából a város közönsége melegen búcsúztatta a népszerű tanácsost, aki böszörményi munkásságán val nemcsak a város közönségének, de fe\'elte-sejnck is teljes és osztatlan elismerését érdemelte ki. Az ottani sajtó a legrokonszenvesebb hangon emlékezik meg a távozó Krasznay tanácsosról. Krasznay Pál egé^z ember, nagy látókörű rendőr, szivjoru. de szigorúságán is mindig átérzik a sziv melegsége. Mint rendőri bün-tetöbiró, nemcsak a bünözöt, de az embert is látja. Már karcagi működése alatt is általános megbecsülést és elismerést vívott kl magának a társadalom minden rétegéből. Távozása a legszélesebb körben őszinte sajnálatot váltott kl.
Krasznay tanácsost hivatalba lépése alkalmából felkerestük, hogy irányelveiről, munkaprogramjáról megkérdezzük és a nagyközönségnek is bemutassuk a fontos határkapitányság uj vezetőjét.
Krasznay Pál tanácsoson bár polgári ruhában van meglátszik a volt front-katona. Megjelenése rokonszenves, megnyerő Katonás, fegyelmezett. Külsejében a magyar ur tipusa. Most még a bemutatkozó látogatásokat vé«zi és nagy gondot okoz egy megfelelő lakáshoz va\'ó jutás problémája.
Nálam nincs hivatalos óra mondja beszélgetésünk kapcsán. Az én ajtóm mindenkor és mindenki előtl nyílva áll, akinek bármi ügye van. A törvényi a méltóságos ur előtt is csak ugy magyarázom, mint az egyszerű polgár elölt. A szegények ügyét ugy inlé/em el, mint a gazdagét. A lörvény nem ismer különbséget ember és ember
között. Igazságot mindenkinek : ez a vezérelvem. Szorosan akarok együttműködni a társhatóságokkal. Tudatában vagyok a halárkapi\'ány-ság fontosságának és mindent e\'kö-vetek, hogy helyemet elődeimhez méltóan töltsem be.. mondja, minden szótagot hangsúlyozva.
Előttünk fekszik a kapitányság könyve : Napiparancs. Még frjss rajta az a\'álrás. Krasznay tanácsos napiparancsban fordult a tisztikar-* hoz és a kapitányság személyzetéhez :
•...Amikor átveszem a kapitány^ ság vezetését, — szól a napiparancs - minden törekvésem odairányul, hogy azt a nivót, amit elődeim megteremtettek, megtartsam*
Elvárja, hogy jninden tisztviselő ebbe\'i munkájában támogat\'a, hogy a csonka hazát, mint a rendőrség érdekeit becsü\'et\'.cl szolgálják
Krasznay Pál tanácsos az a férfiú, aki méltó utóda Kálnay Gyulának, Solymosl Lászlónak és akit kvalitásai predesztinálnak arra, hogy ennek a határváros kapitányságának vezetője és irányitója legyen.
»Az én ajtóm mindenki előtl nyitva áll.«
Az uj stílusnak a hangja ez. Krasznay tanácsos sok megértési és támogatást fog találni uj ál\'omáshe-; lyén ebbeli törekvéseiben.
(>.*) id<3
Hűvösebb!
Prognózis- Élénk nyugati szél, tább helyen zápor és zivatar, a hőmérséklet csökken.
Bécsi Vásár
1936. szeptember 6.-tól szeptember 12.-ig.
Technikai és mezőgazdasági kiállítás szeptember 13.-ig.
Középeurúpa nagy vására.
Kiállítók 18 államból, vásárlók 70 országból.
Brlt-Indla, Franciaország;, Hollandia, Olaszország \'ós Magyarország külön kiállítása.
Vízum nélkül, vásárigazolvánnyal és útlevéllel bárki szabadon átlépheti az osztrák határt. Cseh álutaióvizum nem szükséges. Jelentékeny menetdijkedvezmények a magyar, cseh és osztrák vasutakon, a Dunán, valamint a légitorgalombsn. Vásárigazolványt (á P 5—) és mindennemű felvilágosítást ,készséggel ad a
Wiener Messe A.-G., Wien VII.,
és a tiszteletbeli képviseletek :
Nagykanizsa Pollák Egon, nemzetközi szállító „ Máv. Hiv. Menetjegyiroda
Fővárosi oisiágoiii líillsuM-
ctg keres
megbízható és agilis, helyben lakó üzletszerző urat,
kinek a közhivatalokban is nagy ismeretsége van. Nevezett urnák elsőrendű nagy szövet míntagyüjteményt adnánk és a rendelések gyűlésekor méretvevó szabászt is rendelkezésére bocsájtanánk. Alkalmazunk továbbá nyugdíjas urakat, kik nyugdíjas tisztek, altisztek stb. részé/e textiláru, nőiruha, szövet és fehéráru eladásával foglalkozni kívánnak. Ajánlatokat „Fixum és Jutalék- jeligével Loopold Comél hirdetőiroda Budapest, Teréz-körut 3. továbbit.
Az OTI ujabb kirándulása
Iftricrelcs, hogy az OTI ezévtöl kezdve az öregségi, rokkantsági, özvegység! 6s árvasági biztosítási ágazat egészségvédő és gyógyító alapja ter-héro 17 éven aluli biztositottait azon felül, hogy nz egészségi állattuk, vagy szociális körühníányeik folytán leginkább rászorulókatfClIátáSsal járó hosz-szabb üdültetésben részesíti, kísérletképpen napközi üdültetésekre is íel-veszi.
Knnok az akciónak a célja elsősorban a szervezet edzése és az egészséges élelttjfódra nevelés, azonfelül azonban az OTI a fiatalkorú biztosítottaknak ezáltal lelki éhnfényt is akar nyújtani és elő akarja segíteni erkölcsiekben, szociális gondolkodásban és houi-szcretclben való gazdagodásukat is.
Az eddigi tapasztalatok szerint a kísérlet nagyszerűen l>evált és igv kétségtelen, hogy a kortatfnynak és az OTI éléről Most távozó W\'cis István dr. vezérigazgatónak ez a nagyszerű elgondolása meghozza a kívánt ercd-♦riényt s igy az akció a jövőben még szélesebb alapokon igen ki fog épülni.
Szent István napján Zaháníerenyére rándult ki egy nagyobb csőért 17 éven aluli flubizlosllott, ahol naj»- és légfürdővel, erdei pihenőkurával, hasznos testápolással és szórakozással ősz-szekötőlt Ifirándulásra nyílt nlkulotaf
Komdrvárosról a csojx»rt mintegy 15 kilotatfleren át gyönyörű útvonalon a LágyVnünyosi Fa- és Szénkereskc deltrvi R. T. lóvontatásu erdei vnsutján utazott, atnl már cgymngában véve Is nagyszerű éftnfínv volt a gyerekeknek a mjühely és a város kevésbé egészséges levegője és a hétköznapok kiwe-ritő mHmkája után. A csodásan szép mcrenyei erdőben nagyszerű szórakozást nyújtott a szederszedés is.
A kirándulókat dr. Béres László kerületi pénztári ügyvezető vezette, aki az akció keletén belül a gyerekek gyútaiölccsel való bőséges ellátásáról is gondoskodott és előttük az OTI jelentőségét és tmlükódését is méltatta.
A kirándulók testileg és lelkileg felfrissülve, éitofínyekben gazdagon tértek vissza munkahelyeikre, hogy legközelebb újból élvezhessék az OTI nagy nemfzelnevclő akciójának nemes gyümölcsét.
Sajnálattal kell azonban megállapítani, hogy egyes taíunkaadók nem méltányolják az OTI-nak ezt a reájuk nézvo is igen előnyős áldozatát és tanulóikat norft engedik el a kirándulásokra, holott a mrfunkaadók jól felfogott érdeke, hogy egészséges, míunka-biró, jókedélyü tanoncaik legyenek és elősegítsék az egyetemes, nagy nemzeti szeiríiHíu tokát.
19311. augmzlm 23
ÍALA1 KOZí.ONV
„Madrid"
először »egyezkedni« kiván, később gorniányrtkonstrukclóra is haj audi) mái", vógüi okosabbnak véli ügyét Genfbe vinni és a Népszövetség .se-„jtsógéU kérni az ellenforradalmaink ellen A bolsevisták ; a lehért\'k cllen. A bitorlók, a szocializálók, az
aranytolvajok, a gyujlogaiók, a le„iplomrablók, a papkoncolok, a ,ön»eggyi\'k<«ok, a pokol ^jlsz.ibadi-tutt ördögei: u jog, törvi-ny, igazság, társadalmi r^nd, élei és va. vagyonbiztonság helyreállítóival szemben. »Madrid« odúig jutott te-hál, hogy a falui elöli ál\'ó elien, forradalmárok ellen Genf segiiségél, de legalább is intervencióját szeretné kérni. És mialall ezt teszi, nem átalja összefogdosni Hispánia legjobbjait és túszoknak vissza.ar-tani - és teljesen ugy, utniként nálunk is tették négy havi vöröspünkösdi királyságuk alati - Lenin luvaris módszere szerinl saját bőrük biztosítására »rakláron iar-iani« vagy pókod bosszujuk.tak feláldozni. Petróleummal ieönleni . és elevenen megégetni...
Hiába küldte hál mon^ieur Blum (tudtán kivül !) spanyol barátainak a repülőgépeket u b^mbavetöket, a többi sok hadianyagul (a francia burzsoázia pénzéből és adóiillérei-ból). Hiába gyűjtötték a irancia kommunisták a milliós »vörös segélyt* Hiába szállták mag a pfcris-vidéki népfrontotok a párisi spanyol követségei. Hiába vo.t az ünkémes toborzás a spanyol sanscouloilok számára. És niába lőtte agyon ama bizonyos napilup már az összes • lázadókat (Kun Béláéknál nem használta ezt a jelzőt), ugy hogy már réjjen egyetlen »fehér«-nek ie.n szabadna és khetoe élni Murokkó\'ól egészen Madridig és hiába iCgyez-gette jobb ügyhöz méltó és szinte érthetetlen beállítással és magyar nemzeti szempontból egyenesen bántó szimpátia sugarakkal a cabal-leros fosztogatókat, az aranyröpie-tőket, a templomrablókat, a pap-koncolókat, a becsületes spanyol hazafiakat keresztrefeszilö, petróleummal leöntö és eevenen megégető vörös betyárokat: a madridi gyujtogatóknuk betelt u mérték. Madrid : a bűnös Madrid nem ke rülheti el immár sorsút. A rablók fészke felett már o.t röpdös a ina-netekeM ufarzin ! A Marokkóból kiindult diadalmas ellenforradalom hós csapatai a vörös Madrid alatt állanak, hogy számonkérjék a moszkvai boszorkánykonyha máko-
nyától vérittas pokoli söpredék gaz-tetleít. ;
Franco tábornok, a hős vezér, hailani sem akart holmi »kis egyezkedésről,* ravasz kis »kornrjnyre-konstrukcióról am ly vörös és fehér katinetlagokbót allar.a (é^ ösz-szetéte\'éhen egy világ kacajának tárgyát képezné). A madridi bitorlók feleli cérnaszál n függő Dani k les-kard már lesujlótan van
A fátum árnyéka már otl terpesz-kedi szárnyait az árnyékkabinet feleli. A végzel Irgalmat-nut közeledik, mert beleli q gazságok mértéke és a gyujtoga,óknak felelniük keli nemcsak a törlénelem Ítélőszéke elötl, de a spanyol hazafiak törvénye és bírósága elölt. A becsű etes spanyol hazafiak kiontoU vére, az ártatlanul megkinzoitak légiója, u felkoncolt katoilkus papok ós szer/elesek cziei, a ke ívsz i re--feszíteti és e evenen megégett áldozatok halálhörgése elégté\'.elért, törvényért kiáll az ég felé.
A spanyol pokolért felelnie kell Moszkva vörös bérenceinek, a ko-mintern ó tal rángatoit spanyol kö-tcitáncosoknak. Meri ezt nem lehet holmi kis egyezkedési jálékocskával vagy kormány re konstrukcióikéval
meg nem történtté tenni, egy pardon I nal elintézni Két fehér miniszteri székkel reparálni lázért bűnhődni kell ! Ezt csak a hadijog vagy a törvény rendelkezései szerint lehet *elinlézni« Nem ugy, a hogy Moszkva vörös kötéltáncosai ttszik : lámpavassal, kereszlrefcszl-léssel, rohamké-sekkel (mini a budapesti Lenin-palotában !) ó, nem ! De törvényes módon. Törvényes eszkö* zökkel. Ugy, ahogy rablókkal, gyuj-t.\'gatókk il és gyilkosokkal szokás elbánni.
Egyezkedés ? Kormányrekonstrukció ? Genfi közbevetés?
Ejnye, ejnye, de o\'.csó éra lenne a madridi bitorlók vörös pünkösdi királyságának, p koll gonosztetiel-nek !
Felelni keli az ártatlanul kiontott vérért. A hazafiak holttesteinek hekatomlálért. A meggyalázol* templomokért és felkoncolt papjainkért. A borzalmas vörös pokolért.
Franco tábornok, a nemzeti e\'lcn forradalom diadalmas, hcs víz\'ve, majd tudni íogja köle\'ességét Madridban
(B R.)
A nagykanizsai kamarai tagok Rau ner Mihály bemutatkozása után Rauner Mihály jelöltsége mellett foglaltak állást.
Alkalmunk volt n kamarai elnök jelölt Rauner Mihállyal beszélgetést folytatni, aki kijelen.eite, hogy ha a kamarai lagi k nmléje állanak, szívesen vállalja a megbízatási. Igaz, hogy én inkább k reskedőember va gyok, - mondoila - azonban aj ipari érdekeket csak ugy fogom vé deni, mint a leieskedói és vállal kozói érdtkeket, én ebben a lokiu telben a néhai jó Spiegel Szigfrid kamarai elnök példáját akarom kö. vetni.
Mindenkinek mindene lenni I
ez az álláspontom és ebben bennq van az egész programom.
Rauner Mihály nagykanizsai te jnutalkozása azl eredményezte, hogy a soproni érdekeltségek által klbon-tolt zászló mellé a nagykanizsaiak is álltak. Nagykanizsa után jönnek
á nagykanizsai kamarai tagok Rauner Mihály elnökjelöltsége mellett
Októberre várják a kamarai alakuló közgyűlés összehívását
Jelentettük, hogy Rauner Mihály soproni szállítmányozói, a szakma egyik e sörendü cégének főnökét, n soproni kereskedelmi társulatok a kamara elnökévé jelölték és egyidejűleg hatalmas mozgalmat indítottak jelöltsége érdekében, amely nemcsak Nagykanizsát, de egéty Zalát bekapcsolta. Rauner Mihály most lejött Nagykanizsára, hogy tiszteielét tegye a nagykanizsai kamarai tagoknál, akik teljes számban jöttek össze az Iparlestü\'.et köritermében. Rauner Mihály u kereskedelmi és ipari mozgalmakban nem uj ember. Hivatásánál fogva szorosan össze van kapcsolva mindama tényezőkkel, amelyek ugy a vállalkozás, mint a kereskedelem és ipar szempontjából nyomaléko-san tekintetbe jönnek. Rauner Spiegel Szigfrid nyomdokain halad, aki kereskedöember létéi c felül tudóit emelkedni az összes érdekek fel; tl és a kereskedelmet csak ugy képviselte, mini az ipart és vállalkozást.
DEBRECENBE
A TI/ZÜNTULI IPARI-KliKLLITA/
ÚS *«UfvMHTA-
VA7ADRA
1936. aug. 29—szopt. 8-ig,
rtU»U UTAZÁS **g..>m 2M4II l^i*ÍT«ov KCmÜm9 tOO kit**Ul*il« P 1 20. 100 M0 kiW-•Uta.lj f I-M. 200 kiUn.it*>M |»tM P t~, I»*■•*-rémy 1M1 m.fll.kir,U.ír* jo«*«i> l»*lal» A«y*k M.n.l;.9,í(odölibo« lpail*il jl*f*ki»4l kgpS.Uk »4., ...pl 4-4. *> » 4« ( 1114 I • ■ »•■•!• t
majd a többlek. Nagykanizsa nagyon meggondolja, hogy ki mellé áh egy olyan fontos kérdésnél, mint a kamarai elnök kérdése.
Nagykanizsa már állást foglalt. Rauner Mihály már határozottan számithat Nagykanizsára és vele mindazokra, akik mindig Nagykanizsával együtt dolgoznak és egy egységes frontot alkotnak minden fontos kérdésben.
Marika
Egy menhely-gyermek édenkertje
Murika leánynév. Ezelőtt Mariska -volt. Azóta lett divatos a Marika, mióta ltökk Marika a .Cirkusz, cimü revue darabban egy lovarnő szerepét játszotta el. A Marika, akinek sorsáról egyéb-mást elakarok mondani, men-hety-gyértnek. AUag véve a helyzetet, ez gyászos állapot Marikának szerencséje volt, mert Marosinélioz, a Szent linre-utcai városi ovodu házmesterné-jéhez adlák gondozóba, uiir jx\'dig Marosiné hires, jó, nevelő anya, aki errőí a nevelői kéj Késségéről igen jó sikerrel levizsgázott. Marikát tehát Marosiné gondozza. A gyermek flnyiká-nak szólítja öl és három és fél éves csöppség. Szőke hajjal, ibolyaszínű szemekkel, szabályos vonásokkal, finoman tagozott testtel, bájos mozdulatokkal és oly fejlett beszélőképcjí-séggel, hogy bátran azt feliét róla állítani, hogy ilyen leánygyciWk bármely urlcsaládnuk büszkesége lehelné. És Marika mégis csuk incnh«iyg^ei<-tnek. v •
Mikor kulatni kezdteto* származásá-
Idényvégi árusításunkból visszamaradt
sseövei, selyem, vússeon, delén maradóitól*
megfelelő méretekben nagyon olcsón
-nél.
ZALAI KÖZLÖNY
1986 augtiiitui 23
nak múltját (hisz 3 és fél éves gyerkünknek nincs multja\\ azt mondták nckcte, hogy Balogh Marika a neve, Szombathely mellett szülei útszéli korcsmárosok voltak!? Az unya gyermekágyban halt meg, az apa két hónap mülv" hagyta itt ezt a szép, bájos leánykáját. Akkor adták Marikát át a szombathelyi menhelynek, ;Hnely Kanizsán helyezte el.
Kérdeztem!: kik a gyermek nagyszülői? <Nita* tudjuk.\' Ki a gyermek nagybácsija, nagymftje? •N\'ctií ismerjük.. Ki a gycimek unokatestvérét • Nem ismerjük.. Hát a Balogh Marika egész családja ki van knlir irtva? • Ugy mondják.. No, hál ha ezt igy mondják, akkor ez valótlanság és lehetetlenség. fin Marikát úrinő gyermekének tartom Krre vall külseje, tagjainak finom*\'•ága, szépsége, beszéde és taglcjlésc. Kedélye |>edig ilyen. Kez-detbeu tudat aiattian sokai sirt és bánkódott, knbst már kedves és vig. Mikor babát hozluta* neki, órőmtöl sugárzó arccal felkiáltott, jaj lslcnrtn, nekem hozia? Egy kig babakonyhának is megörült és különösen a palacsintasütőt ctnlcgeti sokat. Környezetéhez ragaszkodik. Marosiné az ő anyikája. Marosiné nevelt fia az ő apukája, nevelt lánya az ő I.ózsi\' nénije. Az óvodában minden gyermek csak a Marikát szereli, fis ha kűégis ennek az ártatlan cseppségnek jövőjét végig gondoljuk, alighanem az mégis csak szomorú lesz. De, hogy a ta£»i Balogh Marika milyen, arról könnyű az érdeklődőknek \'meggyőződni. AttiSl én sejtelmes szivvel láttam és amit átéreziem1 ebben a gyermeki légkörijén, azt valóságnak tartom. Lelkem mélyél>öl kívánom, hogy Marika boldog legyen.
Vllláuyl Henrik dr.
— (Siesta Sanatórium)
Budapest, I., Háth Györuy-u. 5. h főváros egyik legldeállsabban tekvő és orvosilag legtökéletesebben felszorult gyógylntézoto. Bel- és Ideggyógyászat, Bebészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-gla Btb. Röntgen Kémiai és mlkros-koplai laboratórium. Elektrocardlo-graph (szlvvlz8gáló). Krótth-fölo alap-anyagcsoro vizsgáló készülék. Enteroc-leaner (bélfürdő). Modorn vlzgyógyla-tézet Orvosilag vezotott vlIlanyüzoraU konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöles park I Olosó árak I
— A uo vol öl ni é»o tokbon jól Ismert, kitűnő minőségű Schütz-kelengyével küldje lntézotbo gyermekét
Naptár: Augusztus 23. vasárnap. Rom kat B. Fülöp. Protestáns Farkas. Izr. Elul hó 5. — Augusztus 24. hétfő. Rom. kat Bertalan. Protestáns Bertalan. Izr. Elul hó 6.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig Merkly-Bolus gyógyszortár ós a klsknnlzsal gyógyszertár.
Gfefürda nyitva reggel 0 órától esto 6 óráig (héttő, szerda, péntok dólután kedden egész nap nőknek).
A nagykanizsai cípészmesterek nem teljesítették a munkások bérköveteléseit
Nagykanizsa cipész sztrájk előli áll?
A mult napokban a nagykanizsai cipészmunkások beadványt nyujtoU tak be munkaadóiknak, ame\'yben utaltak arrj, a munkaidőnek 8 órában való megállapítása károsodást jelent számukra, meri kevesebbet kei-esnek, azért kérik a megfelelő béremelés utján való kiegyenlítési.
A munkaadók összes kategóriája szerdán es\'.e összeült Papp Oszkár elnöklete alatt az Ipartestület tanácstermében, amikor a munkások bérkövetelé-ét tárgyalták. A beadványnak volt egy »félremugyarázha-tatlan passzusa* : amennyiben nem kapnak kielégítő választ, akk>;r nem áh módjukban tovább dolgozni. A munkaadókat az ultimátumszerű fel szólitás nem éppen kellemesen érin* telte.
Számos felszólalás hangzott e\' a mesterek részéről, nklk szóba hozták, hogy a béremelési mozgalom nemcsak Nagykanizsán, de országosan Indult meg a 8 órai munkaidő megállapításából kifolyólag, azonban a mai helyzet olyan, hogy
nem áll módjukban a munkások követeléseinek eleget tenni.
Határozalilag felszólították a munkás; kit, hogy tegye ek lovábbá is eleget ez év áprilisában vállalt szerződési kötelezettségeiknek.
Ml lesz a vége a bérmozgalomnak, ebben a pillanatban még r.em Judnj. \\ munkások várják az országos szakszervezet klküldötlél, de valószínű, hogy Nagykanizsa - clpés^ sztrájk küszöbén álj.
Ma szombaton este a Centrálban
hangulatos nagy táncestélv
a szokásos díjtalan tombolával és a kitűnő hangú ós közkedvelt
KERTÉSZ ILA közreműködésével.
Várakozáson felül sikerült a Levente atlétikai verseny
A városi testnevelési vezetőség céltudatos munkája a nagykanizsai testkultúra elönmiizdllása érdekéién Szent Islván napján megrendezett atlétikai versenyen is kifejezésre jutott. Nem a/, elért eredmények, hanem n benevezett atléták nagy száknU bizonyította azt, hogy Igenis van Nagykanizsa fiatalságában atlétika szeretet, csak hivatottaknak kell ezzel a legklasszikusabb testedzési ággal foglalkozni. Sajnos ezidelg nagyon mUgára hagyatva küzdölt egy kis lelkes gárda Mohácsi KáknUn vezérlete alatt. A nu-g rendezett házi versenyen pedig mm várt nagy számiban jelentkeztek az atlétikát üző fiataUto|berek. Már csak ezért is Wnden elismerést megérdemel Bnirfsi\'r Gusztáv testnevelési vezető nem mindeitaapos sj)ortszerelcte. Nagyon helyesen pazar ér. tn| (Íjazásban részesítették a győzteseket és helyezetteket, hogy ezzel serkentsék a további mhmkára. Az érmeket a testne-
velési vezető megbízásából HoHzer József, a Zalai Közlöny sportrovatvezetője osztotta ki buzdító szavak kíséretében, különösen ki«*neive Mohácsi Kábítón fáradhatatlan munkásságát.
A háziversenyen elért eredmények a következők:
tOOhUcs senior: 1. Mailag 12.1 mp. 2. Szloboda 12.1 talp. mellbedobással.
100 mies junior: 1. Junker 12.5 mp. 2. Brlkbvícs 13.2 mfp.
200 ml-es seniori 1. Mailag 25 mp. 2 Péczeli 25.2 talp.
200 ka es junior: 1. Tflko 20.1 mp. 2. Horváth 29 3 ttfp.
400 ta. 1. Péczeli 55.1 mp. 2. Szlo-boda\' Cl mii).
, 800 m. t. Vass György 2 p 14.4 mp. 2. Gerencsér 2 p 14.5 mp. Szép verseny.
1500 ni. 1. Vass György 4 p. 33 mp. 2. Gerencsér 4 p. 33-0 mip. Gyözöll a nagyobb rutin.
3000 mj. 1. Vass György 9 p 45 mp.
Budapesti textllcég keres
olyan 40 év köiOII g«r«ncl»kípf» (n«m kéupéni)
helybeli megbízottat
(•■•tlag nőt), kinek kiterjedt lame-retaége van és folyóasámU hitelre
textiláru elhelyezésével
nagy forgalmat ludna Irbonyolllanl SiakUtntrtl hí in fcltéilciiQI (iQViéKtf. L«h«t nyugdijai li. .............Nyugodt megélhetéa"
SiervIU-tér 8.

2. Gerencsér 9 p. 45.0 mlp. Nagykani-zsán rég nctn látott küzdelem.
4x100 írt-es staféta: 1. ZTE (Péczeli, Parti, Varga, Mailag) 49 ktfp. 2. VOGE.
3. ZTE b. csapat.
Távolugrás: 1. Mailag 0iJ2 cm 2 Szloboda\'588 (trt. 3. Tőke 981 cm.
Magasugrás: 1. Gerencsér 152.5 <m 2. Töke 147.5 (trt 3. Vitéz Hajmásy 147.5 (tni Gyenge eredmény.
Súlylökés: 1. Rédci 11 ml 3fi cm. 2. Somogyi 10.10. 3. Buzási 9.30.
Diszkoszvetés: 1. Somogyi 30 ni.
00 <m 2. Itédel 29.30.
Gerely vetés: 1. Varga 35 ml 35 cm. 2. Tihanyi 33.20. Nagyon gyenge cred-míóny.
A versenynek legérdokcs<;bb szátnui a Vass Gyurka—Gerencsér futások voltak. Gerencsér ha megtanul okosan versenyezni^ és redszeres^n edzl mMgát, jó futó lehet.
__HJ
Vasárnap: NTE—Zrínyi Schfltz-kupa mérkőzés
Nagykanizsa város sporiközönsége nagy érdeklődéssel teklat a két helyi rivális mai Schütz-kupa mérkö. zése elé. Az elmúlt évben a Zrinyi nyerte a Schütz-Nerleget mindhárom ellenfele legyőzésével.
Az idén az NTE-nek 1 győzetnie,\' a Zalaegerszegi TE-nek 1 győzelme és 1 döntetlenje, a Zrínyinek pedig
1 veresege van, tehát ezen a mérkő^ zúsen ha győz az NTE, majdnem biztos, hogy megnyeri a Schü\'z-kupát. Papírforma szerint a mérkőzésnek az NTE a favoritja, azonban épp a helyi rangadókon szokott csődöt mondani a papírforma. A Zrinyi épp ugy megnyerheti a mérkőzést, mint az NTE, ez esetben azonban a Schütz-serleg Zalaegerszegre Vándorolna.
Tehát a mai Schülz-ser\'eg mérkőzésen a régi nagy NTE -Zrinyi rang adói: légköre lesz úrrá a Zrinyi pá« lyán. ,
A mérkőzés vasárnap délután 5 órakor kezdődik.
Előtte 3 órakor az NTE IÍ. Ktska-nbsai levente válogatott Jrénlng-Wnérkőzés lesz.
A mérkőzésre az NTE és Zrinyi tagjai kedvezményben nem része, süinek.
- LAKBERENDEZfiS a mai pénzszűke mellett ls mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Koptlein, Lipót Magyarország legnagyobb butoráruliá-tában.
Női és férfi őszi szövetujdonságok
már megérkeztek és a legszebb választékban kaphatók
Kirschner. Divatáruházban
IB38. augu«ilu» 23
BAUM ROZ!:Ofn«
Jön az ÖRVÉNY!!
Szombat
U.i(U]K*l 1.
17.30 Cigányzene. — 18.45 Mit üzen a rádió. — HM5 Zenés részletek a Zicgfield, a nők királya c. fitafből. — 19.45 Akik az f.szaki sarkra m.-nnek férjhez. (Kilián Zoltán.) — 20.10 Hangverseny a székesfővárosi Állat, kertből. - 21.20 Hirck. — 23 Időjárás-jelentés. — Majd KoUOr Géza jazz-zenekarának kört sora. — 0.05 Hírek.
BwtapM* |l.
17 TáncUtntezek. — 18.20 Miniatűr festészet. (Madarassy Erzsébet. — 18.50 Cigányzene. — 1920 Mezőgazdasági félóra. — 19.55 Gétnfs Irén hárfázik. — 20.30 Hirck.
20.20 Tarka-est. — 2210 Szórakoztató zene. — 23.45 Cigányzene Budapestről.
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ára I pengő 10 fillér
Kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában Fő-ut 5. «z. alatt
Vasárnap
HudapMt L
9.30 lllrek. — 10 -11.10 Egyházi népének és szentbeszéd. A szentbeszédet dr. Közi-Horváth József tnfcwdja. —• 11.15-12.10 Evangélikus istenlisztelet. - 12.20 Időjelzés, időjárásjelenlés. -12.30 Az operaházi zenekar. — 1345 Itádiókrőnika. — 14 Hangleafczek. — 15 A barotnlfiak hasznosítása a gyümölcsösben. (Vitéz Párdy Ferenc.) — 15.50 Cigányzene. — 16.30 A Nemzeti Színház 90 évvel ezelőtt. (Rexa Dezső.)
17 ltolre Vince dr. régi magyar dalokat énekel. — 17.30 Itégl utazók leírása Budáról. (Bierbauer Virgil dr.) — 18 B. Fehér Miklós hegedül. - 18 30 t\'j útaferelség. (Harsányi Gréle.) • 19 A rádió szalonzenekara. — 20 Vidám — 21.35 Hirck, sporteredmények. - 22.05 Cigányzene. - 23 Guttenbcrg
Adler Jazz-zenekarának műsora. -0.05 Hírek.
llutiapMl II.
17.15 Tánczene. ~ 1825 Buda ostroma. (Dr. Ballá Antal) — 19.30 Kg)\' XVII. századbeli happy end. (Somlay Margit.) — 20 Kárpálhy Sándor gor donkázik. — 20.45 Hírek, sporteredmények.
Biea.
8.45 Istentisztelet. - 10 Szórakoztató kujczek. — 11.45 Szimfonikus zene-k:,r — 12.55 Szórakoztató zene — 15 Kamarazene. — 17.30 Rádiózene-kar. — 1(Uo felsőkarintiai és kelet-tiroll népdalverseny. -- 22.20 \\V«ng Stella zongorázik. — 23.10 Jazz.
Nagykanizsa város fényképpályázata idegenforgalmi propaganda céljaira
A polgármester husz pályadíjat tűzött kl részletes feltételei
A pályázat
Nagykanizsa m. város idegenforgalmi fényképanyagának kibővítése érdekében idegenforgalmi fényképpályázatot hirdetek. A pályázaton bárki résztvehet.
Pályázni lehet egyrészt a szorosan vett nagykanizsai idegenforgalmi propaganda céljára alkalmas képekkel, tehát olyan nagykanizsai képekkel, amelyek Nagykanizsát részleteiben, vagy egészében mutatják be; másrészt lehet pályázni olyan fényképekkel, melyek Nagykanizsa környékét (mintegy 30 km-es körzetben) annak jellegzetességeit, népszokásait, tájait stb. szemléltetik, az érdeklődést felkeltő módon.
Pályázni lehet általában minden olyan képoel, melyet mllvészi megoldása, vagy tárgyának ujszecüsége az idegenforgalmi propaganda során való felhasználásra alkalmassá tesz.
Pályázni csak olyan fényképekkel lehet, amelyek eddig fényképpályázaton még nem szerepeltek és amelyeket még sem nyomtatásban, sem más uton nem sokszorosítottak. A képeknek nyomdai uton való sokszorosításra alkalmasnak kell len-niök. A pályázatra beküldött fényképek 18-szor 24 cm-nél kisebbek nem lehetnek. A fényképeket kartonra ragasztani nem szabad. A fényképekkel együtt azok negativjait is be kell küldeni. Csak annak a pályázata vehető figyelembe, pki legalább 5 különböző felvételt küld be a pályázatra; jogukban áll azonban a pályázóknak ötnél több képet is beküldeni.
A pályázat jeligés. Minden pályázó köteles beküldött fényképeit a kép hátlapján megnevezni (mit ábrázol a kép?) és ugy itt, mint a fényképek negativjait tartalmazó borítékon is jeligéjét feljegyezni. Köteles ezenkívül a pályázathoz még egy jeligés, lezárt borítékot is csatolni, mely nevét és pontos címét tartalmazza, annak kijelentésével, hogy a pályázati hirdetményben foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri.
A pályázatokat Nagykanizsa m. város polgármesteréhez címezve a városi iktató hivatalban kell benyújtani és a külső borítékra feltűnően rá kell írni a jeligét és ezt a szót: „fényképpályázat. A pályázat határideje 1936 évi szeptember hó 30.
A pályaműveket bizottság bírálja felül, melynek elnöke: a polgármester, tagjai pedig: a polgármester
által meghívott hat tag, továbbá a hivatásos és amatörfényképészek közül meghívott 1 — 1 tag. A bizottság jegyzője az Ugy előadója. A bírálóbizottság a dijak odaítélése tárgyában végérvényesen határoz* Határozathozatal után felbontja a pályázók jeligés leveleit, megállapítja és jegyzékbe foglalja a díjnyertesek nevét. A nyerteseket pályázatuk eredményéről e jegyzék alapján a város polgármestere értesíti. Az eredmény a Zalai Közlöny napilapban közzé lesz téve.
A pályadijak a következők:
I. díj 50 pengő és oklevél.
II. díj !K) pengő és oklevél.
III. díj 20 pengő és oklevél.
Tíz díj á 10 pengő, összesen 100 pengő, mindegyikhez oklevél.
Hét díj oklevél.
összesen 20 díj 200 pengő értékben és 20 oklevél*
Nagykanizsa m. város fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályadijat nem nyert képek kö*ül azokat, melyeket az idegenforgalmi propaganda céljára alkalmasnak talál, darabonként 4 (négy) pengő vételár ellenében megvásárolja.
A pályadíjat njFert képek és az előző bekezdés értelmében megvásárolt képek negativjainak és az azokra vonatkozó szerzői és sokszorosítási joggal együtt Nagykanizsa in. város tulajdonába mennek át. Ezeket a képeket és negatívokat Nagykanizsa m város az idegenforgalmi propaganda céljára és más célokra is tetszés szerint felhasználhatja, de minden olyan kiadványban, ahol ez szokás, lehetőleg gondoskodik arról, hogy a kép szerzőjét megnevezze.
Ha megfelelő képanyag nem gyűlne össze, jogában áll a bíráló bizottságnak a dijak kiadását megtagadni. Ez esetben a pályázók Nagykanizsa m. város ellen semmiféle elmen követelést nem támaszthatnak, viszont a beküldött képeket a város polgármestere köteles tulajdonosainak visszaküldeni.
A pályázat eredményét Nagykanizsa m. város kiállítás keretében mutatja be a nagyközönségnek.
Nagykanizsa, 1936. évi augusztus hó 6-án.
Dr. Krátky István s. k. polgármester.
Szombaton
hangulatos tóncestóly
a Pannónia kerthelyiségben.
Rossz Idő esetén vasárnap lesz megtartva.
— (A polgármester hétfőn érkezik vissza szabadságáról)
l)r. Krátky István polgáita&sler u hétfői nap folystntin érkezik vissza nyári szabadságáról ős kedden veszi át hivatala vezetését.
— Házasság
Anlal Margit és Sylvesler Péler János folyó hó 24 én házasságot kőinek Salooiáp. (Minden külön értesítés he-
lyettÍT
— (Az Igazságügyi palota építkezési árlejtése)
A polgáiknf\'ster által az uj igazságügyi., palota építkezésére kiirt árlejtés határideje augusztus 24-én jár le. Másnap kerülnek felbontás alá u beérko-zett ajánlatok.
— (A bucsuszentlászlói nagy zarándoklat)
az idén szepletaiber 3-án indul kü-lőnvonalon Nagykanizsáról. Az előké-készületek nagyban folynak.
Jegy ára 1.00. Jelentkezni a rk. egyházközségi irodában lehet.
— (A nyugalomba vonult egsr-szegí polgármestert)
Czobor Mátyást barátai és tisztelői tak\'leg ünueplésben részesítették a bu-csubankctlen. Nagykanizsa város nevében Prack István dr. tanácsnok köszöntötte Czobort és hangsúlyozta, hogy büszkén távozhalik, mf\'rt amit leli, az elistnkrést biztosit neki mindenkorra.
— Szent István-nap Balatonfenyvesen)
Szent István ünnepén Balatonfenyve-?;cn a dorogi bányászok Nyaraló Otthonában üdülő bányász Iskolás gyermekek az építendő templotal javára Bányászok búcsúja ctaf.\'n valóban minden elismerésre méltó hazafias és vallásos ünncjN\'-lyl rendezlek, i>W-lyit» nagyszámé és díszes közönség vett részi. A Hiszekegy után Csenke István igazgató-tanító megnyitójában ismer, lelte -u bányász Nyaraló Otthon keletkezését. Rákniu tátott a Kőszénbánya Társulat nagy szociális érzéstől áthatott főtanácsosának, Schtafdl Sándornak elévülhetetlen érd<ttÍL\'in\' az otthon megteremtésében. Az otthon májustól s/epUmhcrig három heti turnusokban ad pihenést, felfrissülést, fürdést, napi ötszöri étkezést^a társulati tisztviselőknek, bányászoknak, leventéknek és gyermekeknek, jelenleg is van egy háromhetes turnus 103 jjy érmékből és 0 kísérőből. Az otthon vezetője a lekötelező szivélyességü Komiény I-ászló gondnok. A Imfcgnyitó után egy magyar ruhás leányka alkatai Fohászimát adott elő. Majd a toksor több szebbnél-szebb száfcníu peregtek K>. Náday János tanító betanításában a gyatnb-kek hárotafczólamu éneket adtak elő. Sándor Rózsi tanítónő rendezésében egy kedves tartalw|u és cselekményt)
2ALAI ItOZLONV
1036. augusztus 23
6 _
színdarabi Isten kenyere c. került előadásra, sok lebilincselő bájjal és igye-kezetlel. Majd u szavalókórus mfutatta be potnfpás tudását. A szereplők mindegyike kitett ttiigáért. Kröss Laci és-I"crí ttti ndelinszámai szórakoztatták ezután a közönséget, Előadás végén V|-czeuü Árpád fürdőigazgató köszöntő »neg az előadás pompás rendezettségét. A gycittjűkek a reggelisz entmisén gét. A gyertajekek a reggeli szentmisén hez. \' ,
— (Mlssziós-hlr)
Szenltóise köznapokon fél 8 órakor, vasárnap pedig fél 10 órakor lesz a Missziósházban.
— (Frontharoos bajtársainkat)
felkérjük, hogy Rabinek Rezső bajtársunk édes atyjának tetrfotésén, vasárnap délelőtt fél 11 ómkor az izr. tewfető halottas házában trfnéi-nagyobb szántom megjelenni szíveskedjenek. Vezetőség. !
— (Lakást keresek)
Szeptember l-re több nagyobb szobás lakást keresek kerti helyiséggel lehetőleg a város közepén.\'Jelige: Havi 60—10Ó Y\\ alatt a szerkesztőségbe.
— A Schütí-Uelengyo tartós és jó, ára méltányos, aki csak használja, dicséri.
— (Vers- és novolla-pályázat)
A Székesfehérvári Vóröittfarty Irodalmi és Művészeti Társaság novella és vers pályázatot hirdet. Pályázhatnak dunántúli irók és költök. A novella pályadíja 50 P. A >ers pályadija 20 P. Csak abszolút irodalmi értékű müveket jutahníazunk. A novella terjedelme legföljebb 8 fiépiH-1 irolt oldal lehet. Határidő 1930. sjeplrtriber 30. A jeligés pályamüveket a nevet tartalmazó lezárt boritékkí.I együtt: Vörösmarty Társaság Székesfehérvár cim(re Jcell beküldeni.
— (Megszűnik a potya újságolvasás)
A legutóbbi sajtókongfesszus \'pW-nasszal fordult a pénzügyminiszterhez, hogy egyes trafikokban i*z újságokat és folyóiratokat kikölcsönzik és megengedik, hogy azt díjtalanul végigolvassák. A miniszteri rendelet orvosolta miost ezt a viszás helyzetet és attól a trafiktól, »to(elyet ez ügyben visszaélés miatt elmarasztalnak, nemcsak a hírlap, de a dohányárusitási engedélyt is megvonják.
— (Iparos Otthont avatnak Lentiben)
Lentiben a ]k>lgári iskolára <n**leiet húztak és itt nyer clchlyezést az Ipar-teslület és áz Iparoskör. Az Iparos Otthon ünnepélyes felavatása szepum ber 8-án lesz, amelyre valószínűleg személyesen lejön az iparügyi miniszter is.
— (A letenyei országosvásár)
— ahogy velünk a járási főszolgja-biróság közli — augüsztus 25 én, ked. den lesz mfcgtarlva.
önt Ukberendexéai kUllitáa Köpetein Bútoráruházban Nagykanizsán. Mélyen leszállított árak mellett — Rendkívül kedvező fizetési feltételekkel.
- KSzIkztTUetök r*Mfc« rendkívül előnyös butorvásájlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, hossz« lejárata réUletW, sőt kamatmentesen Is kaphatók KopIttÉ fcrator árahAsbao, Horthy Miklósit 4.
- (llélyeggyüjlök találkozófa) üét. fön délután 6-tól 8-ig « Pannónia háláé kistermébSB.
Bosszúból felgyújtotta a zákányi biró házát egy községi szegény
Góeza Ferenc zákányi lakos évekkel ezelőtt mlég jómódú gazda volt, az iszákosság azonban teljesen koldusbotra juttatta. Mindenét elárverezték, állandóan részeg volt és m|ír koldulni kezdett. Bocsics István, hogy megszabadítsa a község lakóit az állandó zaklatástól, a szegényházba utalta u részeges <mlbcrt, aki azonban igy is állandó követelésekkel lépett fel a hl-róval szemfben. A biró természetesen nemi teljesítette Gócza követeléseit, amire az megfenyegette több izlx\'n, hogy: «Felgyujtotal az egész falutl>
A részeges cmfljer most valóban letartotta Ígéretét, tafcrt a falu lakói megdöbbenve vették észre jnafnap este, hogy ég Bocsics István községi biró háza (és a mellette lévő Olelies Ferenc pajtája. A tűzoltóság tafinden erőfeszilése hiábavaló volt, a községbiró háza és a pa/ta teljesen leégett. A csendőrség azonnal elfogta a részeg (mixert, aki non* is tagadta tettét és hangsúlyozta, hogy az egész falut fel akarla gyújtani. A csendőrség bekisérte a kaposvári ügyészségre.
Szent Islván napján véres esemény játszódott le Nagybakónakon, a községi korcsmában. Több szomszéd község legénysége is ott mulatott vig nótaszóval a bakóniakkal. Javában folyt a bor, szólt a muzsika, a túlfűtött kedélyekből csakhamar kitört a régi virtus. Elékerültek a kések és valóságos kis spanyol polgárháború zajlott le, amelynek eredménye 12 sebesült. A kör;egy-ző azonnal telefonált a kanizsai
—• (Keszthelyen ünneplik)
25-én, kedden a világ leggyorsabb úszóját, Csík Ferencet, aki ekkor utazik haza édesanyja mfcglátogatátáru. A magyar olimpikon fogadtatására nagyszabású előkészületeket tellek.
— (Fejszós támadás a gyümöl-osösben)
Kőnyc Jánosné és Bogár Ifcriréné 20 éves gödrei asszonyok a hegyről igyekeztek hazafelé, t.tof.kor az egyik gyümölcsösből egy ismeretlen ember támadt rájuk és fejszével súlyosan bán falatozta őket. A két súlyosan sérült asszonyt a zalaszcntgyörgyi körorvos részesítette első segélyben. A csendőrség tatlr elfogta a tettest, aki erős tagadásban van.
— (Árokba fordította a koosit)
Gyüge Sándor lentii kereskedő lova. A kocsin a ekreskedő, felesége és kocsisa ült. Gyüge oly szerencsétlenül esett, hogy kulcscsontja eltörött, agyrázkódást kapott és eszméletét vcsz-toitc. Az asszony könnyebben sérült meg, a kocsis szerencsésen megúszta a balesetet. A sérült házaspárt aze ger-szegi kórházba szállították. \'
— Intézeti kelengyéket nagy gyakorlattal állit össze Slnger Divatáruház.
mentőkért, akik Berkenjrés László) merenyei lakost súlyos fej- és combszurásokkal, Kovács István nagybakónaki lakost fejszurásokkujl beszállították a kórházba, miután a vöröskereszt segélyálloms elkötötte őket. Különben elvérezlek volna. A körjegyző később még három súlyos sebesült legényt szállitatott be a kanizsai kórházba. A csendőrség szigorú nyomozást indított a tragikus végű véres bucsu ügyében.
& mozi kOzlóse
Az előrelátható nagy érdeklődésre való tekintettel fölhívjuk a t. közönség szives figyelmét, hogy az
ÖRVÉNr
cimü film előadásaira a jegyeket már előre biztosítsa magának.
A jegyek hétfőtől kezdve kiadatnak.
Városi Mozgó.
Horthy kormányzó
meglátogatja Hitler kancellárt
Bécs, augusztus 22 Horthy Miklós kortrfányzó, aki mint ismeretes az osztrák kormány meghívására Észak-Tirolba utazott zergevadá. szálra, az éjszakát Ischlbcn töltötte. A kormányzó a déli órákban hagyta cl Bécset, majd délután a Mária Zclli hegyekben volt, később Goeringbc hajtatott, ahol Walterskowa \'grófnővel találkozott. Este érkezett Ischlbe, ahol az Erzsébet szállóban szállt mleg.
Ischl, augusztus 22 Horthy kortnlányzó szombaton délelőtt elhagyta Ischlt és folytatta útját Salzburg felé.
Budapest, augusztus 22 (Lapzártakor érkezeti) Az egyik déli újság jelentése szerint Horthy Miklós kormányzó ausztriai tartózkodása alatt meg akarta látogatni Mlklas elnököt is, de az most Vel-desber nyaral. Meg nem erősített hirek szerint Horthy kormányzó Berchtesgadenben felkeresi n német birodalom kancellárját, Hitlert Is. Ugyancsak ezen lap jelentése szerint Berchtesgadenben mindent előkészitellék a magyar államfő méltó fogadására.
Horthy kormányzó három napon át marad az osztrák Hinterrisben, a vadászatokon.
Hirdetmény.
Tótszentmártoni róm. kath. templom
javítási munkálatainak
kiadására vállalkozók augusztus hó 25-ig
jelentkezni szíveskedjenek. wo Felső-ut, 85, ház.
Hirdetmény.
Pötréte község közbirtokosság tulajdonát képező korcsma, szatócsüzlet és mészárszék helyiségeket három évi bérletbe szeptember hó 6-án d. u. 2 órakor nyilvános árverésen a több Ígérőnek kiadja haszonbérbe.
Érdeklődők bővebb felvilágosításért forduljanak a községi biróhóz.
Pötréte, 1936. aug. 21-én. lukoTfci !f. Bátyái Lajta
leg. társ. Jegyző. leg. tára. elnök,
Páratlan kedvezmény a Zalai Kflzlőny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállgdájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
\' (VI., Podmaniozki-irtoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern kontorttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fatés, telefon, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai KOzlOny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Városi Mozgó. Szombaton és vasárnap I
I. A könnyes-mosolygós nagy magyar film:
ÉDES MOSTOHA }J*J\',.)",m " "n*dk
II. A leggyönyörűbb színes film:
Baba-menyország
Az előadások kezdete: szonbaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Az elsft előadás mindkét napon fillérasl
Tizenkét sebesüléssel végződött a bakónaki korcsmai mulatság
öt súlyos sebesültet beszállítottak a nagykanizsai kórházba A csendőrség szigorú nyomozást indítóit
1938. amjuaztn* 23
ÍAIA1 KÖZLÖNY
Kombinált szoba:
Ebédlő berendezés:
1 komb. szekrény
1 rekamier
2 fotel 2 szék
1 asztal 1 állólámpa
P. 380.-460.-590.-
1 kredenc 1 vitrin 1 tálaló t asztal 6 szék
P 530.-610.-760.-
2 szekrény 2 ágy
2 éjjeli szekrény 1 toilette
Hálószobák:
uo.— mm\\
Szép kivitelű dióteli hálók:
P 300,340, 420-tól feljebb
Őszi lakberendezési kiállítás!
KOPSTEIN BOTORÁROHÁZ
NAGYKANIZSA.
APEÖHHDETÉSEK
srarsus sarjr nsrtó^s
ID Uút, •) MU.. Mln4«) wrtkM ... I hlttl.
A.MI..II, bérautói, rendeljen garage-
ból, vidékre éa helyben, legolcióbban. Teleion állomé. I 544. 2704
Háalara kényelme. Jó aulón vasárnap olcsón Utalhat. Elólenyelni lehet K.nlm.nn Manónál Ersaébettér 1. Teleion Ml.
HaaaaAlt ruhát ve.uk éa eladok, hl-vásrs bálhoz megyek. Márkus, Klrálv-ntcs 31. 2900
Salát termésű elsőrendű kerecsenyl sss-tall fehér kap literenként P — 5H sastali •illet (vórOa)bor literenként P —.50 logyass-láil sdóval eeylllt. Vbionlelsdóknsk árengedmény. Bőhm Jóssef bortermelő, Csengery-ul 19. 4874
kétanaháa udvsrl lakás klsdó, Csen-gery-nt 56. 2
Csengery-ut 26. alatt háromszobás udvari lakás szonnsl vagy november l-re klada. Hívebbet Széchenyi-tér 8. alatt. 2840
IMtaaakéa udvart lakáa mellékhelvi-légekkel aaonnalra, vagy novemberre kiadó Józael tőherceg ut 51. 2951
Klaaolaélé klaaaaaaar, ki gépiiéiben teljesen |áitaa, |ó izámoló. leivé lelik. Kézzel Iroll ajánlatát flselésl Igény meglelolésével sdjs le a kiadóhivatalban ■Sseiéay" Jeligére. 2956
Oalatleta. lorgalmaa útvonalon, olcsón etsdó. Klen fuszerlzlet Erssébel-tér 22.
MARÓIT FÜRDŐ
Csengery-ut 19. ■ársáa, káétüréé P 0 »0
Tyukszemvágás _ ... r 0\'*0 •er Nyit*, mladen nap.
Vidéki földbirtokos Kanlisán két taau-l*t leijei ellátási.hsvt hirmlncketló pengó-ítt etfog.d. Bővebbel R.blnek ékMeréiz-.41. 2972
EőtvfM-tér 4. számú bás kerllel, teke-pályával »aaa*fl*aak klsdó. Fő-ut 10 . náztulajdonoinál. 2970
Háramaaoháa, lüalőiiobái emelell udv.ll Ilkán, Pó-ut 10 , kiadó. 29M
Ciengeiy-ut 1b. alatt aáoyaaokAa, fürdőszobái, összkomfortos lakáa novetn. betre kiadó dr. Knsusz Ugyvídné! (Fő ul 211
2963
Jó Ifloaáaaaakarat vennék, egyes lóra. Stelner, EOtvOs-rér 5. 2061
«o.io...géd felvételik TOchert Ls jo. kovácsnál, N.gyk.n{zu, Teleky-ut 3.
2994
Bar eladáa. 25 liléitől feljebb hálhoi uállllva 20 Iliiéi llleile. A bor uép lehéi, erős, jóllalu. Megízlelhető éa megrendelhető Simon látván henteiné! . piacon, helyben.
3002
Ügy.. varrátaáayt keicek. Clm a
kiadóban. 2078
Saját találmányú fOrdkká*, iolelkéd, tllőkád él gyermekkádsk olcsón, készen ksphslók. Árajánlattal készséggel szolgálok. bakii bádogoi, vlivexelékszereló Er/aébet-tér II. 2993
"Ugye. kiolktlaték migu JuliMtri
felvételnek. Horthy Miklóa-ut 4. u. 2995
Két diákat vagy dlikklnyt vállalnék teljes elláUna. Öiv. Aciélné, Msgysr-u 7. Ugyanott féiflruhák elsdók. 2997
Jóksrbsn levő munkaaaxlal és próbá. babs, ármegjelöléssel, mafliálslra kerületik. Címeket . kiadóba kérek. 2996
eladó Dc.tich hui
üzemnél, Klrály-n. 36.
Clkkllka«a miatt különféle bútorok oloón eladók. Horthy Mlk!ói-ut 3 . 3004
Nem kell terményeit azonnal piacra dobnt8,
ha azokat a
MEZŐGAZDASÁGI KÖZBAKTÁBAK R.T.-nél
tárolja, ahol olcsó kamat mellett előleget vehet fel arra, s igy akkor adhatja el azokat, amikor az árat megfelelőnek tartja és annak, aki a legtöbbet Ígéri érte.
Módja van a hivatalos közraktári jegy letétbe helyezése
melleit az adófizetésre la halagztáat nyerni I
A tárolási feltételek a legelőnyösebbek, az áruk a legteljesebb biztonságban vannak és szakszerű kezelés alatt állanak.
Felvilágosítást ad: Iroda; Csengery-ut 4. szám. Telefon: 197. Néptakarékpénztár R.T. Telefon: 20 és 126.
■afáayaa, kis nyugdíjas nőt tűre-sek. Lakást adok egy kis klssolgálásért.
Clm: Eótvős-tér 20.
Perlekt msgysr-német gyoralpóaS felvételik. Ajánlatuk lgánymegJeWIéuel .Veaasakma* kiadóba. 2063
Egy megbírható, Jól főz/1 at(ná.n..t keteack, esetleg szennaira Báthory u 22
__3003
Tanulókat telje, ellátásul, gondos felügyelettel, elvállal, lakolák közelében, Weficr Jánomé, Fó ut 6. 3006
Egy vagy két liob. bútorral vlgy inéi-lül klada. Saent Imre 4. 3907
Keresek megvételre Jó karban levő 200— 300 llterea karaaksráál. Ssabó Anlsl sportQzlete.
Kiadja a laptulajdonoa Kőzgazdsaágl Rt. Ont.nberg Nyomda é.Dálul.l Lapkiadó Vállalata Nagykanlzián. Pcleló. kiadó r Z.l.l Károly. I.Ururbsn telstont Naffv*.nleaa 7H. aalro
Ofcsén&jjot nafta moziban sztfcakozTialik
a Zalai közlöny
barátai
. ZALAI KÖZLŐHY
ZALA! KÖZLÖNY
1936 augusztus 23.
Olcsóbb lett
a Zalai Közlöny és a Tükör együttes előfizetése
Amikor a Tükör első számai megjelentek és a Zalai Közlöny előfize-töltacz olcsó kombinált elölizeléai árban eljulotlak, ai olvasó kOzőnség csodálata fogadta. Csodálkoztak azon, hogy ilyen lapot Magyarországon is elő tudnak Állítani, még hozzá fillérekért. Az volt az általános vélemény, hogy tartalmában irodalmian gazdag, változatos, kiállításában luxuriőz folyóirat, amelynél szebbel a nyugati külföld sem nagyon diosekedhetlk, nem fogja sokáig bírni a filléres árai mellett. Ehelyett az történt, hogy a Tilkör kedvence lelt az intelligens, uri magyar közönségnek és olyan hatalmas módon megerősödött, hogy kiállta a kezdő idók próbáját s azóla Is egyre gyarapodva fémjelzi a magyar folyóirat-kultura fejlettségét.
Nekünk, kanizsaiaknak, annyival is kedvesebb a Tükör, mert a város kedves ismerőse és barátja
Révay József, a kittlnő tollú magyar Író, nagy képzettségű tudós és lebilincselő előadó szerkeszti.
A Zalai Közlöny ujabb áldozat vállalásával lehetővé tette Összes előfizetői számára, hogy az eddiginél is olcsóbban jussanak hozzá a Tükör-Mi. A Zalai Közlöny és a Tükör eddig kombinált előfizetésben havi 2-96 pengőbe került havonta. Ezt az Összeget havi 2-90 pengőre szállítót, tuk le
mindenkinek, aki volt vagy újonnan belépő együttes előfizetője az ország legrégibb vidéki napilapjának, a Zalai Közlöny-nek és a legfiatalabb, egyben legizmosabb . szépirodalmi folyóiratnak, a 77/Mr-nek.
Az együttes előfizetést bálmikor meg lehet kezdeni, erre vonatkozó szándékot vagy a Zalai, Közlöny kiadóhivatalában vagy a pénzbeszedőnél kell jelenteni.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.995/1936.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai folyó évi aug. 26-dn és 27-én naponta reggel fél 5 órától este léi 9 óráig a Tölgyes erdőben lévő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. .Gz idő alatt ott tartózkodni tilos, mert életveszélyes.
Nagykanizsa, 1936. évi aug. hó 18-án.
m Polgármester.
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserekttnyv
(Szállilásl bárcakonyv)
hiteleaitve ■ 3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
JOvő hó elsejéig,
ha most előfizet.
Kuletta lálioi Boletfa mi Boleita lilnor Uaoleim Tlauoi váuon Lábtürlök
Kárpitoa kellékek Afrik, tiazlitott Zsineg-félék
Hirscb és Szegő
Islrao váisoq
Szőnyegek
Szönyegvödrt
HyagigT\'áizoi
fiabonauák
Sialmanák
Újdonság ! Szenzáció l
Qyfirhetetlen éa moaható
nyakkendők
legazebb > j-n azinekban I.OU
divatingek
gySnySrü » minták -
iróniái Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Vároaházpalota.
Hofberr-Scbrantz-féle
műtrágyák,
oaüona rs^vázüszereK, „FUTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mug, műtrágya, növényvédelinlsze-rek, gép. zsák, atb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
Férfi és női
olcsó, megbízható
kerékpár
nagy választékban részletfizetési kedvezmény
Szabó Antal kerékpár és sportUzletében
Fö-ut 5.
Nagykanizsa
Telefon 91.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
17567/1936.
Árverési hirdetmény.
A város tutajdonát képező Király-utca 40. sz. házban levő Cserepovszky-féle üzlethelyiségben f. é. augusztus hó 31-én d. e. 10 órakor tartandó árverésen különféle üzleti berendezési tárgyakat (pultok, jégszekrény stb.) eladók.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. évi aug. 21-én.
jx, Polgármester.
egészségügyi berendezéseket és szenny-vtzcsstornákst, minden rendszert! aalvattjut
szerel és Javít,
épület- és géplakstosmunkákat váltai
Széchényi István
Nagykanizsa, t ö-ut 3. sz. Árajánlat díjtalan I i
miiumuniMi iitibiu liiimi
MENETRENDJE
érvényt! 1036. május 15-161.
VsiuUltomiirs

630 756 926
11 1»
12 50 13Í0 1S15
17 25
18 06 tg 60 21 36 23 06
23"
8 I
a 3
II
Latanyai menetrend
L*t*«yér41 Ind. 6-45 Nagykanizsára írk. 8 05 NagykanlzsánW 14 00 Latsflyára *rfc. 1510
«*■■. « oeoa
Uk yelaaim M*wéi «i MMal *M V1UfcAnynmnm HMr. LÚ*ILácut*»
78a évfolyam 193 szám
Nagykanizsa, 1936. augusztus 25 kedd
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
** tíaúfMtaMi Fő* ,
; miatti* UcUt&uuqj déWíln.
Djfajta gazda-bajok
ii.
Lékay-Llngáuer Albin volt országgyűlési képviselő, fó-Bzerkesztő h marhahlzlul^s ujabb nehézségeiről írott ér-dokes cikkét az alábblakbai) folytatjuk.
Amig a Németország felé irányuló gőböly-export terén olyan volt a kontingens-kulcs, hogy 60 százalékot kaptak közvetlenül a hizlaló gazdák, 26 százalékot a kereskedők és 15 százalékot az export-kereskedelemre berendezkedő szövetkezetek : addig a gazdaközönség ennek a rendszernek csak hasznát látia. Mert a nagyobb hizlaló közvetlenül is hozzájuthatott az exportengedélyhez, a kisebb hizlalók áruiért pedig versenjjeztek a kereskedők. Mióta azonban a kereskedők nem kapnak export-engedély\' . a szövetkeze.i export versenytársak nékül maradt1 és igy a hizlaló kisebb gazdaságok azóta ki vannak szolgáltatva n szö-vet\'.ozetl bevásárlók kénye.kedvé, nek.
Mindkettejüket a kereskedőt is, a kishizlalót is bombák ni érte tehát az e\'ső rendelelr.ek ingíejelé-se, hogy megszűnik a kereskedők eddigi^Avite\'i kontingense és azt is a szövetkezetek kapják meg. Ez a rendelet-kiegészités egy tollvonás, sal elsöpörte az összes bedolgozott, jól bevezetett marhakeresk?dő-cégc-ket a német export porondjáról. Vet senytárs nélkül, egyedüli vevőkén* maradt a piacon az exportüzletre berendezkedő szövetkezel. Egydüll tehát sziníe diktátora a prima göbö-lyök piacának. Attól vesz, akitől akar és akkor, amikor akar.
Ez úgyszólván egyértelmű a mo nopóHummal, S ebből a hizlalásnak hamarabb és könnyeblien származ-hatik kárn, mint haszna.
Mióta ugyanis n kereskedő nem exportálhat Németország felé : egy csapásra megszűnt a kereskedők árfelhajtó versengése. A monopó* liumos szövetkezelek tudják, h>gy nincs többé, aki rájuk Ígérjen és az orruk előtt összeszedje az árul A kishizlaló pedig nem tud védekezni, mert - kaphat ugyan exporj-engedélyt de hol az a kisgazda, aki 10 darabot tud hizlalni ?
Eddigelé az egyfalubell 3 4 kishizlaló összeállt) és közösen próbálkozott meg 10 piima gőbö\'y exportálásával. Ezt azonban m-ogrehe-zitl az, hogy a Németország fe\'é irányuló minden 10 darabos szál-Iltniány vagy csakis ugyanabból az Istállóból 8zármazhatik, vagy pe« dlg legfeljebb három közvetlenül szomszédos község kishizlalóinak produktuma lehet Már most ha csak egyet\'en egy is nem üti meg a mértéket, ir.egta k )ft a közös vá\'-lalkozás : a 9 jó otthonmaradhat az °gy gyengébb miatt
Egy pillanatig se vádolhatjuk a kiváltságos szövclkeaeteket azzal, h°gy ilyenkor talán visszaélve a hizlalók szorult helyzetével, ke-
POLITIKAI NAPILAP*
Felelői szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra « psngó 40 fük Szerkesztőségi i» kiadóhivatal! telefont 78. a
A muraközi horvátok véres bosszúja
Két szerb granicsárt agyonlőttek, kettőt a Murába dobtak, egyet megsebesítettek — Az egyhónappal ezelőtt elkövetett kettős csempésztragédia miattt történt a vérbosszú — Harminc embert letartóztattak, de a tetteseket nem tudják kideríteni — A jugoszlávok titkolják a véres eseményt -------^
A Zalai Közlöny tudósítójának szenzációs jelentései
Felsöszemenye, augusztus 24 (A Zalai Közlöny tudósítója jelenti) Olvasóközönségünk még bizonyosan élénken fog emlékezni arra a megdöbbentő esetre, amikor a Mura közepén
a jugoszláv határőrök agyonlőttek két dohányosempészt.
Az eset, mini megirluk, julius középén történi, annak hulláinál azonban csak látszólag simullak cl. A magyar áldozat Barbalics Imre 23 éves cserneci lakos volt, társa pedig egy megszállt területi magyar. Az eset bosszúra forralta a megszállt területieket, akik minap éjjel végrehajtva tervüket, lelőtték\'a magyar és horvát legény halá\'át okozó granicsárt.
Az esel részleteiről tudósi\'ónk a következőkben számol be :