Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.12 MB
2010-03-11 15:46:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1032
4515
Rövid leírás | Teljes leírás (1.55 MB)

Zalai Közlöny 1936. 224-250. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/\'
78« évfolyam 224. szám
Nteyluwlisa, 1838. október 1. csfltBrtOk

kn 1? na
ZALAI KÖZLÖNY
-S3SSS1
<• UaUfaÍTilali F4* y ,
* ° L ■ T I KAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlt* Lajos
ElőfUcUsi ár«: ce< hón I ptiijO 40 «IU SurksnUMtl é* kudéhinUU lejdon, 71 a
Javuló gazdasági helyzet
az események znjlásában nem szabad elveszni egy semleges tudós m-gyai\'országi diagnózisának.
Előkelő angol ur, Sir Josuah Stamp egyetemi tanár és világhírű angol közgazdász, aki nemcsak el-\' nWeti tudós, hanem mint az Angol Bank Igazgatótanácsának tagja és egy előkelő vasúti vállalat e\'nöke. a gyakorlat? élet terén is elismert férfiú, előadást tartott Budapesten a renmtközi kereskedelem és pénzügy kapcsolatairól. Előadásából, a melyet az újságok részletes n ismer tettek él" amely mindvégig magas színvonalon mozgott és teljes :n le kötötte az érdeklődést, ezúttal csu-pór egy részt, talán helyesebbn csak egy mondatot kívánunk kiragadni. amelyben Magyarország helyzetéről beszélt. Elmondotta a kivált közgazdasági szakember, hogy Magyarország közgazdasági és pénzügyi szempontból határozottal\'. a javulás utján van. Megítélésé szerint a jövőtaft jelentékenyebb sze-iepet tölthetünk be a nemzetközi kereskedelemben, majd azt mondotta. hogy az országok közgazdasági és pénzügyi szakemberei: súlyos felelősség, terheli nemcsak a meglévő kedvező helyzet megtartásáén, hanem annak a továbbfejlődésééi t is.
De térjünk vissza a diagnózisra, melyet a tudós szakember. mini te/jiser semleges tekintély, hazánk ró! megállapított. Tehát a magyar gazdasági mérleg angol szemmel nézve ls a javulás utján van. Ha ezt a tényt most abból a szemszögl>ől vizsgáljuk, vájjon miféle tényezők hatósánar eredménye, akkor ismét csak Sir Josuah Stamp szavalt idézzük, aki a javulás ténye és az ország közgazdasági és pénzügyi felelős tényezőinek aktivitása között okozati összefüggést bizonyított, tfs ez valóban igy van. Minden ország gazdasági boldogulása elválasztha. tatíaDul függ össze felelős kormányának gazdasági és szociálpolitikájával. A természet szeszélyei bünt t-he?ik is, jutalmazhatják is egy mezőgazdasági ország népességét, de viszont nagy természeti adottságokkal lehet rosszul gazdálkodni ,\'s csekélyebbékkel lehet helyes beosztással jól gazdálkodni. A természet erői mindig csak részesei^ de nem egyedüli intézői egy ország sorsának, illetve boldogulásának
Hi tehát ma Magyarországon a gí\'Zdaság! helyzet Javul, az nem egyedül a kedvezőbb időjárásnak <\'s a Jobb termésnek köszönhető. Tekintélyes része van ebb n annak 3 g-\'dtségi, szociális és főleg pénzügyi politikának, amelyet a kormány folytat. Sir Josuah Stamp, a mikor megállapította gazdasági helyzetünk javulását, nem íetedke-^"\'t mw arról, hogy elismerését ki fejezze az előadáson jelenlevő Inir*dy Béla volt pénzügyaüaiszer.
a Nemzeti Bank elnökének, a mivel kifejezetten is dokumentálta a g; 2üasági helyzet Javulásáért vég-
A belügyminiszter intézkedése az ország belső békéjének fokozottabb biztosítására
Betiltották a politikai népgyOléseket ós felvonulásokat — Fontos értekezlet a belügyminiszternél
Budapest, szeptember 80 A kormány a hivatalos lap mai számában közzétette a gyülekezői! jog szabályozásáról szóló belügyminiszteri rendeletet.
A belügyminiszter már multheti nyilatkozatában célzást tett. hogy az események * bizonyos preventív intézkedések életbeléptetésé* t hetik szükségessé. Ez nem más. minten-nek megvalósítása.
Illetékes helyen a gyülétstilalom elrendelésével k ipcsolatban kijelentenék, hogy ez nem jelenti azt, hogy az egyes képviselők kerületeikben ne tarthatnának politikai beszámolót és hogy azon más kdp-
képviselőtársak is fel ne szólalhatnának. A rendelet csupán azt zárja ki, hogy más pártok ne tarthassanak gyűlést, tehát ellenzéjki kerületben kormánypárti és kormánypárti kerületben pedig ellenzéki képviselő nem tarthal gyüléfet.
Az illetékes hely nyilatkozata szerint az ország belső békéíjének fenn. -tartására fokozottabb mértéiben szükség van és ezért akarják meg akadályozni, hogy egyes páriok. a parlamenten kívülálló tagjaikkal agitációs munkát fejthessenek kl és erre .felhasználják az egyes kül* földi eseményeket, amelyeknek fe» lelőtlen kommentálásával a közhan-
gulatot és az ország belső békéjfct rontsák.
A kormány - mondja a nyilatkozat nem akarja a képviselők tájékoztató munkáját megakadályozni, de igenis súlyt helyez arra.thogy felelőtlen egyén k komm. nlánokkal szellőztessék a külföldi eseményeket és ezáltal belső nyugtalanságot keltsenek.
A rendelet azonnali hatállyal é!et. belépeti és azzal kapcsolatban a végrehajtás módozatainak megbeszélésére a d/éll órákban Kozma belügyminiszternél fontos értekezl\'t ült össze |
A francia kormány szembekerül a szenátussal
Heves összecsapások várhatók a szenátus Illésén — Az ellenzéki megmozdulást maga a pénzügyi bizottság elnöke vezeti — Amerika felhívása az európai államokhoz
Páris, szeptember 30 A szenátus pénzügyi bizot:sága szerda délelőtt háromnegyed 10 órakor ült össze, hogy megvitassa a kormány javaslatait. A kormány 25 Javaslata közül Igen heves vita után 12-őt részben elutusi\'ollak
Mint jelentik, az ellenzéki megmozdulást maga a pénzügyi bizotí • ság elnöke ve;e:i és igy a szenátus ülésén igen heves összecsapások
várhatók A rendkiviil érdekes szenátusi ülésen minden valószínűség szerint a kormány szembekerül a szenátussal.
Páris, szeptember 30 A.szenátus pénzügyi blzot\'Sága 99 szavazattal 60 ellenében tudomásul vette a kormány frank-devalvációját.
Washington, szeptember 30 Az Egyesült Államok pénzügymi-
nisztere felhívást intézett az össz\'s európai államokhoz. ho;jy csatlakozzanak az angol amerikai francia valutamegállapodsokhoz.
Genf, szeptember 30 Olaszország kijelentette, hogy an-n;ik ellenére, hogy Abesszínia még képviselteti magát a Népszöveisig-ben. részt vesz az ötös locarnoi értekezleten.

Franco nemzeti csapatai minden vörös ellenállást legázolva közelednek Madridhoz
Bilbao eleste küszöbön — Toledo népe örömmámorban, hogy megszabadult a gyilkosok jármából — A népfront fenevadjai a kudarcoktól őrjöngve, mindenütt pokoli mészárlásokat visznek véghez
Burgos. szeptember 30 A nemzeti kormány Franco tábornokot nevezte ki a nemz-ti csapatok főparancsnokává, aki gyö-el-mesen vonul tovább Madrid ellen.
Toledo elfoglalása az egész ország\' ban nagy örömet keltett, amit fokoz az a tény. hogy To!edo csaknem sértetlenül került a felkelő csapatok kezére.
Kedden délután Franco tábornok maga is Toledoba érkezett és az Alcazar belső udvarán személyesen tűzte az alcazári hősök mellére a kitüntetéseket. Kijelentette, hogy
aett tervszerű munnka eívdményes-ségét.
Síktres volt tehát a kormány gi.u\'aség\' és szociálpo itikája, amely a ktnyérkérdést hozva hom\'oklér-be, az ország minden alimentálásra szoruló néprétegének gazdasági színvonalát igyekezett emelni Ez volt a fundamentumok építésének munkája. Jól gazdálkodni a ki ebb bevételekkel is, minden Ili é t cs:k hasznos beruházásra fordítani, mvn-k;.a!kalmakat teremteni egy. hogy egyúttal maradó ér ékü alko\'ások-ka\'l gazdagodjék az ország. És he-
lye? volt a pénzügyi politika \\onal-vezetése amely szervesen elzárkózott minden újszerű pénzrontó javaslatok elől és soha egy pillanatra sen \'tért le a realitás útjáról. Mii c\'enekelőtt pedig helyes voK a termelő\' es értékesítési politika, ezekkel szervesen összefüggve pe. dig az a külpolitika, amely a nem-zetközi kapcsolatok megteremtésénél mindenkor gondoskodni akart és tidotl is piacok megteremtéséről. Az a tény. hogy ma Londonban ma gyar gyümölcsöt fogyasztanak és hogy ez a fogyasztás egyie emelke-
dő irányzatot mulat, kétségkívül nem a természet erőfn.^. nem a jobb termésnek, h:inem annak a külkereskedelmi politikának az eredménye, amelyet a magyar kormány folytat.
H i tehát örömmel vesszük tudomásul, hogy angol szemmel nézve is javul a magyar gazdasági helyzet, akkor azt is tudomásul kell vennünk, hogy gazdasági és szociálpolitikán* kiáltotta a tüipróbát, he-lyesnek ■ bizonyult éppúgy, mint külkereskedelmi és pénzügyi poü. tik ái*
i k
___iAuq BOTLOM*__
Elkészültek a nagykanizsai váremlékmű tervei
A terv és költségvetés a legközelebbi közgyűlés felé kerül
2_
Akinek a szívműködése rendetlen, úgyszintén az, akinél a vérnyomás emelkedésének tünetei mutatkoznak, ugy éihet el erőlködés nélkül megfelelő könnyű székeiéit, ha reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc József" keierUvuet iszik. Szivszakorvosok már ré^en megállapítottak, hogy a Ferenc József viz szivbillentyuhi-báknál 4b sziveizsirosodásnái is enyhén, biztosan és mindig kelleme-, sen bat.
Alcazár lerombolt részét fel fogják épiteni, mint ahogyan újból fel fogr ják épiteni isten segítségével eggsz Spanyolországot.
Alcazar felépítésére l<íét nap alatt csak magéban Toledoban 260.000 pezeta gyiiit össze közadakozásból.
Sevilla, szeptembr 30 A aemzeti seregek tovább nyomultak Bilbao eiien, amely/ifik eleste már csak napúk kérdés. A vörösök Bilbaoban a túszok közül 260-at véres kegyetlenséggel kivé,, geztek.
Mint a jelentések inundják. a nemzeti csapatok az egyik íaiuban 4 bevonulás alkalmával 21 holttestet t4 / luitak a íalu főterén, köztük 8 liatai leány holttestet is. Kiderült, hogy a vörösök a kivonulás előtt mindent felégetlek, a nemzeti érzelmű lakossag közül pedig igen sokat elevenen máglyán elegeitek.
Olvasó és kereszt; elég ok igí « kivégzettel
Totcdo, szeptember 30 A menekültek elbeszélése szerint u kommunistáknak elégséges ok u kivégzésre, hu u lakosságnál bibliát, olvasót vagy keresztet találnak. Ilyen módon százszámra pusztulnak u hilliü keresztények és a nemzeti érzelmű spanyolok, Páris, szeplember 30 A jelentések szerint " uemzell csa-patok elzárták a Madrid és I\'iugora közötti útszakaszt. A harcok a madridi uton foltnak, a vörös kormány csapatai pillanatnyilag még elleutájlnak, de a Jelek szerint rövidesen visszavonul, nak a Madrid előtt 20 kilométernyire kiépített állásaikba. ,
Darányi Kálmán alföldi körútra indul
Budapest, szeptember 30 (Lapzártakor érkezett) Darányi Kálmán qiiniszberelnökhelyetk s más félnapos körútra utazik az Alföldre, így Makón a gabonatárházat avatja fel, majd a mezőtúri szakaszon levő vízduzzasztó telepnél az első kapavágást végzi. Kozma belügy, miniszter október 7-én Szombat helyre utazik.
A nagykanizsai vár-maradvány, Salm-bástyájának kiképzéséne és <«r.nak megfelelő emlékmű fclálli: tásáru vonatkozó tervekkai dr. Barabás László firenzei tanár mán elkészült. Most a köj/ségvetést is összeállítják, ugy hogy az ügy már valószínűleg a legközelebbi városi közgyűlés elé kerül. A vár-emlékmű Aldobrandlni gejiaraiissziinuszszob-rával. park-sétánnyal, a régi vár. parancsnokok emlékeivel nemcsak méltó megörökítése lesz a régi k.-rizsái vár emlékének, hnnam iOígcuforgalmi érdekessége is Ma-
Az
A nagykanizsai Ziinyi Miklós Irodalmi és Művészeti \'Kör Vegyes-kara kedden este tarlóit közgyűlésén nemesük a dalusck jckntek meg teljes számban, hanem igen örvendetesen, uj tagok is jek\'ntkv\'zlek. A közgyűlést Sz \'kall Gyula, a Vegyeskar elnöke nyitotta meg, ismertette a szombathelyi dalosvers^nyl és az azon elért kitűnő eredményi. Köszö netel mondott a Kör elnöksége nevében is Ket\'ing Feiencnf\'k, a Vegyeskar fáradhatatlan és leifos karnagyának, valamint az összes tagoknak, akik e szép sikerhez hozzáJ járultak. A Vegyeskar tagjai meleg ünneplésben részesiteUék knrna* gyukat, Kelting Ferencet. SzakáU elnök köszönetet mondott a Zalai Közlönynek és munkatársainak a Vegyeskar támogatásáért és a
gyarországnak, az ide ellátogató külföldieknek, főleg olaszoknak. Az emlékmű dokumentálni fogja azt a szoros kapcsolatot is, ami már a történelmi időkben Nagykanizsa és Olaszország, illetve a pápai állam között fennállott.
Az emlékmű technikai kivitelét Waligurszky Béla városi mérnök végzi A földmunkák máris meg. kezdődtek és dr. Krátky Is.ván polgármester ismételten megtekintett* a munkát. A terveket dr. Barabás közszemlére fogja tenni.
daloskultura elmélyítéséén, majd egyhangú lelkesedéssel a Yegyeskar tiszteletbeli tagjává és daloslestvérré választotta Barbarits Lajost, lapunk főszerkesztőjét, a Kör főlit-kárát.
Ezután az elnök Ketting Ferenc karnaggyal együtt előterjesztette a Dalos Szövetig megtisztelő meghi. vásái, ameiy. mint Ismeretes, nem csak a \\ egyeskarra, de Nagykanizsa városára nézve is nagy kitüntetés. A tagok örömmel vetiék a meghívást és a Vegyeskar elvben klmon-dottu, hogy azt elfogadja. Tekintettel, hogy a költségeket a Vegyeskar kénytelen fedezni, küldöttség megy segélyért Nagykanizsa városhoz és a megyéhez. Minden remény meg van arra, hogy igy a dalosoknak szjemély szerint csak a költség ki-
1936. október 1.
sebbik részét kell vállalni. December 6-én a Vigadóban Horthy Miklós kormányzó és ^ pesti közönség előtt tehát kanizsai ajkakról fog felhangzani a szombathelyi dalosversenyen győzelmet szerzett Kodály-kórus. Ez a pesti szereplés, a meiy minden aranyérmes dalárda életében csak egyszer adódik, nyilván ujabb sikert és elismerési jelent nemcsak a Körnek, de Nagyka* nízsa város dalkulturájának is.
Szakáll Gyula einök meleg szavakkal köszöntötte a betegségéből felgyógyult Gurzó Pál titkári, valamint az uj tagokat, akik most lépnek a dalostestvének sorába. Az uj tagok nevében Győr Sándor lelkész mondott megindult, kedves szavakkal köszönetei a fogadtatásért, el. mondotta, ml indi.otta őket arra, hogy a daí művelői közé lépjenek. ,
A közgyűlés ezzel véget is ért és megkezdődött a komoly munka, a mely nem is munka tulajdonképpen, mert önmagában hordozza a szép megbecsülést és a fizetségei, de amely annyi dicsőséget hozott már Kanizsának és a Körnek és amely - hisszük és kívánjuk - a jövőben még több sikert és még nagyobb megbecsülést hoz.
Kapi Béla 20 éves püspöki jubileuma
Kapi Béla evangélikus püspök most ünnepli egyházfői működésének húszéves jubileumát. Ma, szerdán a dunántúli evangélikus egyház kerület Győrben diszgyülést tartott tiszteletére.
Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát katolikus egyházi küidö tség élén le.keresue Kapi Béla püspököt és szívélyesen köszöntötte a jubileum a.kalmából.
Kapi Bélát Gyurátz Ferenc püspök lüül-ben avatta lelkészé, majd maga mellé vette püspöki titkárnak. 10Ü5-töl 1916-ig lelkész volt Körmenden, 1916-ban a szombathelyi gyülekezet hívta meg pásztorául, uhol 1928-ig dolgozott. Alig 37 éves korában, mindössze 14 esztendős lelkipásztori szolgálat után, 1916-ban választotta püspökéül a dum\'m-tuli evangélikus egyházkerület.
fflY , Eső!
Prognózis: Szél, sok helyen eső, a magasabb helyeken havazás. _
Naptár: Október 1. caütörtttk. Rom. kat Romig. Protestáns Malvin. Izraelita Tiari hó 15.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a „Salvator" gyógyszertár ós a klakanlzsal gyógyszertár.
Gőxfürdő nyitvft reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nóknek).
Esőköpeny, esőgallér, esőernyő, (inmnlánujnál gumicipők, csizmák, sárcipők JtüllllllBllilllBL
Kiváló minőségű női és férfi
szövetkülönlegességek
dus választékban.
Legújabb fazonú női és leány-kabátok állandóan érkeznek.
Divatszörmékben nagy választék
llMt József és m
cégnél.
Irodalmi Kör Vegyeskara elfogadta a Dalosszövetség meghivását
és énekel a december 5.-1 díszhangversenyen a pesti Vigadóban
1936. október 1.
Napoleon nyomdokain Adrlal a felhők felett
levelek v.
Montc Maggiore, szeptember
Autónk sebesen rohanva hagyja cl I,auranát, Abbáziát ós MattugHet. A biztoskezü soffőr íigycsen veszi a mc_ rcdek és szflk autóúton a fordulókat és pár perc múlva már fenn is vagyunk u pompás beton müuton. A motor\'cgv-hangu kattogása mellett csakhamar nagyszerű panoráma tárul elénk. Alattunk Volosca és Abbázia öble, a hátiknak csak a tetejét látni, a strandon a fflrdőzflket alig lehet már megkülönböztetni, mlg Fiume egyre jobban ide. látszik. De a motor egyre njfcli a ki-lóinétereket, mindig feljebb és feljebb kapaszkodva. Csendes hegyi falvakon megyünk keresztül, az alulról paránvi-nak látszó templomok teljes nagyságukban tárulnak elénk, a levegő egyre hűvösebb lesz, a kilátás egyre szebb. Merész kanyarulatu szerpentineken megy autónk felfelé, néha csak egy-egy utmcsterrel, vagy katonai járőrrel találkozunk, egyébként gyönyörű sziklák és erdők között vezet utunk. Hol jobbról, hol balról látszik az Adria kéklő síkja és már előttünk vannak a Montc Maggiore kopasz szlklacsucsaj is. Az ut azonban még elhúzódik és csak közel ötvenperces autózás után érjük el a menedékháza/. Több mint kilencszáz méter magasra kapaszkodott fel az autó ez ötven perc alatt, de itt meg kellett állnia, mert innét már csak gyalogút vezet a csúcsra.
Társaságunk hamarosan elfogadja a nagyszakállú és piros micisopkás kocsmáros szíves hivogatását, én azonban csakhamar nekilátok a hátralévő négy-százegynéhány méter megmászásához.
Másfél órát jelzett az olasz turista-egyesület jelzőtáblája a csúcsig, az autó visszaindulásáig azonban alig van több időm két és fél óránál, Így tehát ugyancsak szaporán kell szedni lábamat. A köves utu szerpentineket nhol lehet megrövidítem, néhol úttalan utakon törtetek felfelé, hogy mielőbb el-(érjem a Monté Maggiore csúcsát.
Hiába füt a vágy, hogy mielőbb fcntlegyek, meg kell^Hnom, mert egyro gyakrabban tárul elém olyan panoráma, amely szépsége valósággal földbe gyökerczetti lábam. F.gy-cgy ilyen szép kilátású kanyarnál pihenek is néhány percet, aztán vágtatok tovább felfelé.
Az ezerméteres hegvek, kis dombocs-kákként merednek alattam és valami egészen furcsa érzés vesz rajtam erőt, amikor itt a csúcsok kőzött gomolygó felhőket látom\' alattnm. A napfényben még ott fehérlik a Napóleon sziklacsúcs, — cgv félórája, hogy megmásztam és elmerengtem, hogy ime ez a nagv francia hadvezér még Ide is felkapaszkodott seregeivel. A régi napoleoni ut mentén kanyarog mosl is a fchércsiku betonmüut. Nnpoleon nevét azonban már csak a sziklatábla örökíti meg — ma már minden a Ducc nagyságát hirdeti. Éppen látom itt alattam a domboldalon, hatalmat*, tóbbméteres betűkkel visít .11 Duce.» Hegyi pásztorok vágták ki gyeptéglá-hói a nevet, amely most itt ezorméte-ren felül is hirdeti, mennyire szereti az olasz nép miniszterelnökét. (Lent, minden üzlet kirakatában 5—0 féle Duce-kép látható.)
Az alattam gomolygó felhők, mire a csúcsra érek, teljesen eltűntek. Csend van mindenütt, csak néha hallik fel a lombok zizegésévcl a favágók kopá-csolása. a természetnek ez a tökéletes csendje most felér egy Beethoven szimfóniával. sehol egyetlen lélek, egy.
BAL.A1 KÖZLÖNY
magam állok Itt 1306 méter magasan a Monté Maggiore csuszán. Hogy mit érzek, azt hirtelen elmondani nem Is lehet. A látvány lenyűgöző: Alattam, mmt egy hatalmas tó ugy kéklik a fiumei öböl. Közepén épp most halad füstók\')gvc a velencei hajó. A 12.000 tonnás személygőzös nem nagyobb mint egy kis papirhajó, a parti vitorlások kis fehér pontoknak látszanak a tenger kéklő végtelenjén.
Furcsa ez a kép Így felülről. A Cherso, Veglia, Arbc szigetei mint tenyérnyi területek bamállanak a kéklő szemhatáron.
Ellátni délig Lussinpiccoloig; olt ke-léten a jugoszláv hegvek kéklenok alatta Fiume, Susak, Cirkvenica; nyugatra pedig a velencei öböl kékíiki Leírni ezt a csodás kilátást valóban meddő kísérlet. Ha ezt látja az ember, önkéntelenül imádkozni kezd. Oly közel érzi magát itt az ember az isten-liez és oly kicsinek, oly cjarlónik az embert.
Lent még tavasz van, itt már érezni °z őszt. Hulló, szincs, zizegő avar boritja már at utat, — do ezt alig látja az ember, annyira tele van a |
\\ a tökéletesített ODOL Möllenltö hatóaótnagy,
SZÁJÁPOLÁS
jelzőse, meiynok térmértékben fokoziuks
lélek a természet szépségeivel Mikor leérek a menedékházhoz és rámzudil-)ák a kérdést, hogy érdomcs volt-e felmászni, még mindig nem tudok mást mondani, csak azt:
— Életem egyik legszebb ébnénytt volt.
Gráf Értő
Sötétben a szalonnázó társa késébe szaladt?
A morgánypusztal munkás-halál letartóztatott gyanúsítottjának védekezése
Hói főn délután Nagykanizsáról kiszállt vlléz Csillighy György klr ügyészség elnök, dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró, dr. Goda Lipót és dr. Ország Lajos orvosok, hogy a morgánypiisztni munkásdráma áldoz;,tál. Tólh .Józsefet felboncolják.
A boncolás megállapüol a, "hogy a kés a lágyékba hatoll be és ott a főütCeret elvágla, ami a halált elóicizte.
A csendörségi kihallgatáson ;r gyanúba veti Sípos Lajos ártathn-
ságá\' hangoztatta és a^zal védekezett. hogy vacsoránál ült. -amikor Tóth József a sötét szobába l>ejött és felelősségre vonta, amiért a korcsmában ir^pofozta. Tóth feléje l\'Ö2cledeti és valószínűleg a söid: szobában nem látta a k«zél*n !évö ként. amivel szalonnát evett és igy beUrzaladt a késbe.
A gelsel cs?ndörs;\'g hétfőn éj-szí k«\' behozta Sipos Lajost a nagykar Jzsa- ügyészségre. A vizsgálóbíró dönt további sorsa felett.
Gyógyvizet keresnek az inkeyantal-fai mélyfúrások helyén
Eddig egymillió pengőbe kerültek a mélyfúrások a kutató társaságnak
Korábban már hírt adtunk arról, hogy inkeyantalfalván a mélyfúrások abbamaradtuk, mert avég-zetl munkálatok nem jártak a remélt eredményekkel.
A mélyfúrás ügye most egy ujabb fordulóhoz érkezett, mart a napokban végzett felülvizsjálai alkjlmá. val az üz>em vezetősége ugy határozót!, hogy a fúrás idejéi meghosz-
szabbltják, mely idő alatt gázok és gyógyvizek után kutatnak.
Az illetékís körök remélik, hogy sikerül mkcyantalfán gyógyvizet la, lálni s akkor ezen a rév^n mégis megléiül valami a társiság kölisé-géböl, mert már eddig Is egymlN Hóra rug az az összeg, amit a fúrásra fordllollak.
Nagy és sok előnyt Mii! magának, ha IwmWi a
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
Érdeklődni lehet: Csengery-ut 4. u. alatt.
Iroda: Telelőn 197. Néplakarékpénztár R.-T.-nél. Telefon: 20. és 126.

Sierda
Hurt«p««t L
t7.30 Vidám1 hünrlPmczek. — ífl Hogyan mérték fel az országot? (Dr, Glascr Lajos). — 18,ó0 Dostaly Ignác tárogatózlk. — 18.50 Előadás. — 19.20 Zathurcczky Kde he ,cdúl. — 20 <Az éjféli nap., Hangjáték. — .22 Hírek, időjárásjclcntés. — 22.20 Az operaházi zenekar. — 23.40 Tánclemezt k. —
UmlapMt IL
18 Olasz nyelvoktatás. — 18.30 Hong. lemezek. — 20 A rádió szalonzeae-karu. — 21.15 Hirek. — 2140 Cigány, zene. _ , \'
17.10 lTray: Cselló- és zongora.szo. nála, Lutz- F.-moll vonósnégyes. —. 19.10 Vidám éneknégyes. — 19.55 Hof-mansthal: Eleklra, egyfelvonásos szo-morujáték R. Slrauís zenéjével. — 21.45 Rádiózenekar. — 2320 Srammel-zenekar énekkettőssel, tréfákkal és füttyszóval.
Csütörtök
UnfepMt L
6.45 Torna. — Utána hanglemeaek, — 10 Ilirek. • 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 1205 F.ugen Stepat balnlajknzenekarn. — 12.30 Hírek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelenlés. — 13.30 A 2. honvédgyalogezrcd zenekara. — 14.40 Hirek, árak — 16.15 Sacelláry\' Györgyné háztartási előadása. — 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 K. Vetlsky Alicc magyar nótákat énekel, kiséri cigányzene.
18 Előadás. — 18.30 Eórdógh Ján0s fuvolázik. — 18.55 Három fltenyésztésl Időszerű tanácsadó. — 19.15 Hanglemezek. — 19.50 Záfon István vidám negyedórája, — 20.10 A bajai Liszt I-\'erenq Kőr Lisztemlékhangversenyé-. nek közvetítése. - 21.50 Ilirek, idő járásjelentés. — 22.15 A rádió szalonae. nckara. — 23.20 A 24 tagu cigánygye. ruk zenekar. — 0.05 Hirek-
Kurtap««i IL
18.30 Angol nyelvoktatás. — 19.20 Régi pesti kisasszonyok emlékkönyvéből. (Előd Géza). — 19.55 Hanglemezek. — 21 Ilirek. — 21.25 Kertész Miklós jazz-zenckara.
BtA
12 Szórakoztató zene. — 13 Paraszt becsület, Tosca és Egyiptomi Heléna, áriák. — 15.20 Mese dalokkal. — 16 Orosz operák lemezei.
17.40 Mahler: Vándorlegény dala. Schumann: öt reggeli dal. — 21 Mendelssohn: Skót szimfónia. — 21.40 Rá-diózenekar. — 23.30 Jazz.
Őszi és téli ka bélszövetek nagy választékban:
Hői és férfi divatszövetek GoleilSZky FereiK
Szőnyeg- és vászon-áruk
divatflzlelében
Fő-ut 14.
■ i -
mm
HALAI KÖZLÖNY
1936. oklótw 1
in
A Mezőgazdasági Kamara közleményei
Az Alsódunfetuli Mezőgazdasági Ka. mnra körlevélben keresli- iiicg a védett gazdák teherhalár.belyesbUiJs\'.! ügyé ben a kir. Ítélőtábla "e kérdéssel fog-lalkozó ta»iU\\s4J>a a kamara lütui dele. f?ált ülnőkóko( és felkérte őket úrra, hogy teljes felkészflltségget vegyenek Vészt a táblai tárgyalásokban és tegye-nck meg mindent a teherhatár felemen 1ésc kapcsán sokszor eXiszlcnciájuk. ban veszélyeztetett gazda adósok meg-felelő védelmére.
A kamara körlevélben kereste meg az ndófelszólamlási bizottsági gazdata. jfokat s felkérte őket, hogy a kincstár érdekeinek méltánvos figyelembevétele mellett különös gondot fordítsanak az adözö gizdaságok érdekeinek erőteljes képvisejésére. Evégből n bízott-séfti ga/d»tagoknak az átlagos kfit. ljol-daukénti jövedelem kiszámítására vo-qa^ozö megfelelő sjúmitások alapján készült adagokat bocsátott nfadolkc. zósre.
A kamara közbenjárására Kaposvárra helyeseit baromfikeltető központ megkezdte működését. Két gépet állitot. tak be bérkeltetésre. A központ tojá. aökat csak állami ellenőrzés alatt állö baromfitelepekről, illetve tenyészetekből vesz át. A naposcsirkék árát időről-időre a földművelést)gyí minisztérium állapítja meg. Kezdetben a da-nojjonkénü ár előre láthatólag 20—24 fjjlér közt k\'sz. N0|)os csirkét bárki kaphat " köziJontoál, ahol eLsősori^y WWyar CvjLa tenyésziojásokat keltei-nck, másodsorban pedig a magyar és oftjjcs faj Iák keresztezéseit. A bérkel-t«tő központ Kaposváron a városházán van elhelyezve.
A kamara felhívja azon gazdaságokat, amelyek bárány és ürü hizlalásával foglalkoznak, hogy jelentsék be krtwloivlket a Hangya .Szövetkezethez. Szállítható minőség: párban 70—82 kg. köíötti bárányok, párban 90 kg. súlyban Jévő fUtal ürük.
A Hangya Szövetkezet megkezdte al-ma-, dió- és mákszflkségletének be-oerzését. Akik készletekkel rendelkeznek, forduljanak a Hangya Szövetke-Belhoz.
Az idei év őszén az állami vetőmag/ akcióval kapcsolatosan csak Bánkutí 1201-es ag. nemesitett búzavetőmag sze. reriietö be az egyes vármegyei gazdasági felügyelőségek utján: 1. Készpénz-íiw>lé« mclMt, j«Uul«gi ár ,fi.2ft pon.,<ő méturmázsánként, 2. cserébe, 100 kg. nemesített 1201-es Bánkuti buza vető magért 110 kg. tisatitott, jóminőségü lruaa fizeiendő vissza, 3. hitelben, az esetben, ha a községi elöljáróság\'jót áll a hitelt Igénybevevő kisbirtokosokért. Ez esetben ez év őszén átveendő mi(\\den 100 kg. buzíWetőmagért 1037. év augusztus hóban visszafizetendő 115 kg. tisztított Jóminőségü buza.
A kShldai, szekszárdi és kaposvári mezőaszdasági szakiskoláknál novem- I ber i.Vo és 1037. február 28-a közötti \' időben 10 napos alsófoku rét- és le I g*lőgazdasági tanfolyamot rendez a földművelésügyi minisztérium. Részivé- \' KI iránti kérvényeket (bélMegmentes) j október 20-|g kell be«dni a rtatvenni \' ssáodékozók lakóhelyéhez tegkösekbb eső mezőgazdasági szakiskola igazgatóságához, az 5 pengő résztvétell dij beküldése melleit.
Sok kBltséget takarít meg
és sok pénzt Is nyerhet, ha
helyben r,\' oa&tálysorsjegyét
Illbolfer Kálmán
aki « nyereményeket azonnal kifizeti.
Húzás már október 17. él 20-án.
Arak: nyolcad 3.50, negyed 7.00, fél 14 00. egész 28 00 pengő
Beszámoló az 0TI nagykanizsai tanoncnyaraltató és kirándulási tevékenységéről
A tanoncok téli fürdőztetését és a nyaralfatás kiszélesítését tervezik
Az Országos Társadalombiztosító Intézet az öregségi, rokkanisági. özvegysógi és árvasági biztosítási ágazat egészségvédő és győgyitó alapja terhére kisérJelképpen az 1ÍI36 év nyarán nagyarányú üdül\'e-tésl akciót kezdett és azokat a fialni koi \'u biztosilolf\'kat. akl\'< egészségügyi állapotuk, vagy szociális körülményeik - kídvazőt\'en ot\'.hanl viszonyok, nehéz testi munka, t.ul-hosszu munkaidő, stb. - folytán leginkább üdülésre szorult k hosz-sznbb rövidebb időn át üdülésbe részesítette. Ezek az üdülteté»?k részben úgynevezett clküldésesek voltak, részben pedig napköziek.
Az elküldés?8 üdültetésien a k g. Inkább rászorulókat részesítették és azokat - mintegy hatezret - Bala-tonlellén és Balatonkeri?sjén teivn-dezett állandó üdülőtelepein, továb. bá a Cserkész Szövetség, a Keresztény Ifjak Országos Egyesülete és a Zsófia Országos Szanatórium" Egyesület utján két héen át üdül-tette az intézet. Nagykanizsáról eb-ben az üdültetésben 23 tizenbé\' éven aluli fiutanonc részesült. akik BUa-tonsz ibadiban töltötték el a kéth;t:s pihenőt. Itt a Zsófia Országos Szanatórium Egyesület Játtá őket vendégül. Cserkésztanoncok részérvesaját csapatukkal történt táboro zásuk kapcsán 11 pengő napi hozzájárulást nyújtott tus Intézet s Nagykanizsáról 21 cserk\'sztan ncot részesített három héten át ilyen hozzájárulásban.
A napközi üdültetés; k>n min\'e^y 14.000-nen vettek részi, amire külön 60 000 pengőt áldozott az Intézel. Ebből az összegből minden , tanoncra l-l pengőt számítva, 785 j pengőt kapott a nagykanizsai kerületi pénztár és ebből rendezte meg a nyár folyamán nagyszerűen sikerült és kitűnő eredménnyel járt, szám-szerint 10 napközi üdültetést Egy alkalommal Balatoni-erénybe vlt! kl a kerületi pénztár 140 tanoncot ebből 48 leány volt, - kétszer Zalamerenyére rendezeti kirándu-léfet, amelyen 22 fiu, Illetve 24 k-ány
vett részt. Az Ihárosba rendezett kiránduláson 13 fiu, a homolfkomáro-\' min 17 fiu, a lazsnakln 23 fiu jelent meg és azonklvü/a sacntgyörgyvári hegyre kirándult egyszer 23. epy-szer pedig 41 leány. Egyszer pedig 100 Óut a Herkules-fürdőben für. detett a kerületi pénztár A kirán* dulásokon résztvevők a kerületi pénztártól kaptak bőséges élelmet és természetesen útiköltségük t Is a kerületi pénztár visel\'e A kirándulásokra az összes ielentkezők.1 elvitte a kerületi pénztár. Így mindenki. aki egyébként jogos volt az üdültetésre és idénybe kívánta azt venni, résztvehe\'elt a kirándulásokon. A kirándulások sikerében -a kerületi pénztár ügyvezetőjétől és tisztviselőitől eltekintve - nagv része volt dr. P. Horváth Athanáz; hitoktatónak a tanonHfb.\'Ság fáradhatatlan bará\'jának, továbbá Sátrán Mária tan|tón<fnek és Markó Jenő leventeoktatónak ís.
A rendezők r.i\'agy ügyszeretetén k és buzgalmának köszönhető, hogy az a cél, amelyet az üdülte\'ésekk l vonatkozásban az Orszáeos Társadalombiztosító Intézet maga elé tűzött, nevezetesen a szervezet edzése. az egészséges é\'etmódra ne. velés. az erkölcsiekben továbbá szociális gondolkodásban és hon Ismeretben való gazdagodás — megvalósult és azonfelül a résztvrtt fia. talkoruaknak a kirándulások lelki élményt Is jelentetlek. Az eddig elért eredményJk arra készte\'íék az Intézetei, hogy ezt az akciót szé\'es alapokra kiürítse és tervbsve\'.fe azt Is. hogy a következőkben az Iparügyi miniszter vonatkozó r nde\'eV alanián évenként kötelezően 14 na. pos szabadságra bocsátandó össtzes tanoncokat a szabadság tartamába elküldéses üdültetésben részesíti.
Foglalkozik az intézet aasztal a kérdéssel is. hogy a tanoncok téli für-dőztetéséről is gondoskodjék és ezen kívül még számos más terv is kidolgozás alatt áll.
Minden esetre mindez arra mutat,
QfcúBndsjjof aafia mattom
szórakozTwiik
Városi Mozgó. Szerdán és cKQtOrtOkSn I
Akar mulatni T Rendezzen egy gSrbe napot I
Nézze meg
Egy görbe nap
clmü zenés filmet.
Elfelejt Mibérllzctéat, adótárgyalást, megszűnik minden gondja. PflswfepWk: Hajméaay Ilona, Hermnnn Thtmlg, Hans Moser, Theo Llngen, Adele Sandrock, Llzzy Holzschuh és Heinz ROhmann. Remek kteApö műsor I
Előadások ke/dele hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 kor. — A hétköznapi dlö előadás filléres.
hogy « Jlatal munkásgoncrációval (őrödnek ^s az Orstáfue Társada. lombiztositó Ixíiéjeinek egyéb szociális működése melbtl ilyen kér-désckkel való foglalkozása nagyban növeli az Intézet népszerűségét.
LEGÚJABB
Lapzártakor még tart a belügyi értekezlet
(Lapzártakor érkezett) A belügyminiszteri értekezlet délben még mindig tart. Lehetséges, hogy a Kereszténypárt és a Turul a bolsevisták ellen szándékolt gyűlései is az időközben történt intézkedés* folytán elmarad.
Havazott a Kékesen
és Dobogókön
Miskolc, szeptember 80 (Lapzártakor érkezett) A hőmérséklet süllyedésével le srtt Magyarországon az első hő. Szerdára virradó reggel a Kékesen és Dobogókőn hó esett.
Mégis lemond a négus
London, szeptember 30 (Lapzártakor érkezett) Az abesz-szin követség nem cáfolta meg azt a genfi híradást, amely a külföldi lapokban elterjedt és amely szerint a négus lemond.
25 ház lángokban
Vitnyéd, szeptember 30 (Lapzártakor érkezett) Az éjszaka hatalmas tűzvész pusztított a győrmegyei Vitnyéd községben, a hol 25 ház és számos melléképület lett a tűzvész martaléka. A csendőrség szigorú vteigálutot indított.
öngyilkos lett nyomorában a szerbek szép kémnöje
Belgrád, szeptember 30 V^rsocen 44 éves korában veronállal me^mérKesle uiagiU n vilánháboru c#vik lL-Kliiresebb kémje, Baldu Mária A »ierbek kémje volt. a feltűnő szép-ségft a*Mony, aki két kézzol swirta a pénzl és sok titkot tudóit meg a miiíató magyar é« oszlrák tisztektől. Temesváron ctfyizben elfogták, halálra ítélték,
d« sikerült megsíöknto.
A háború után vagyonát eluko-zolta és teljes nyomorban élt szülő falujában, Versecen ahol most ve ronállal vetett végett hányatot éle-
té^ek.
h
Vasárnap NTE—Zrínyi bajnoki
Mint ismeretes, u Zrínyi- NTE helyi rangadó mérkőzést eredelüeg december 6 ára toraoMk ki Takin \' teltei a télies terminusra, a két egyesület közös nieji-gyezéasel okt 1 4-éne előrehozta a mérkőzést így vasárnap a két helyi rivális nagy küzdelmének leszünk szemtanúi. A mérkőzés léi 4 órakor kezdődik
EkJmérközés Zrtnyi II.-NTE II. mAsodosatéiy bajnoki. Kezdete fél 2 órakor. Tekintettel a közös i«n-cfcjfere, kedvezmény ntacs. (:)
1936. október 1.

— (Szentóra)
Holnap, csütörtökön délután 6 órá-tó) 7 öráiff Szentóra a fcrcncick plébá-jua-tcmplomábrin. Ezen idii alatt és iilíin gyónási alkalom. Péntekért: első-péntek « \'megszokott istentisztelet sor-rendjében.
— (A Plébániánk Hitélete)
legújabb száma most került ki a Zalai Közlöny nyomdájából és ezen a héten mindenkinek kikézbesitik. A Plébániánk Hitélete cimrején a Kapós-várra távozott dr. Mészáros Béla hittanár helyét mint társszerkesztő Benedek Rezső jegyzi. A Plébániánk Hitéletének mostani számn különösen gazdag és érdekes időszerű cikkekben. Így vezetőhelyen közli az október 6-án rendezendő Gasparich Márk ünnep műsorát. P. Cziríusz Viktorin sok melegséggel mutatja be Szent Ferencet, •mint a szegények atyját. Majd az országos katolikus nagygyűlésre vonatkozó tudnivalókat közli .Krisztus és a falu. c. cikkben. Csontos Márton fe. rcnccs-atya, polgári iskolai hittanár az ifjúság nevelésének kérdésével fóglal. kőzik avatott tollal. P. Czirfusz plébános a /Katolikus Karitászról ir megszívlelendő sorokat. A nagykanizsai ku-tolikus tanonc-pasztoráció és íoglalkoz-tatás nagyszerű vívmányait mutatja be dr. P. Horváth Atlranáz. Mihalovics Zsigmond kanonok a katolikus Actio és nagygyűlésről irt cikket. Figyelem-uméltó P. Viktorin-atya cikke a költi usrendelctről. Minden katolikust ér-\'dekcl « Kc.tolikus Front megalakulásáról iizóíó beszámoló. Az «Ahol nevet inek a lelki-gondozáson» cimü cikk tiltakozik a krisztusi gondolatok kigu-nyolása ellen.
— (A Vármegyei Tflzoltószövet
Bég közgyűlése)
A Vármegyei Tűzoltószövetség október 1-én Zalaegerszegen a vármegyeház nagytermében délelőtt 10 órakor közgyűlést tart. A közgyűlésen a nagykanizsai tűzoltóság is képviselteti magát.
— Elegáns hímzett pongyolák legújabb fazonokban SchUtznél.
— (Építik a lenti elemi Iskolát)
Lentiben a göcseji stilusu elemi is-kola építkezését a múlt napokban megkezdték és az épületet rövidesen tető alá hozzák.
— (írnoki állás szervezése)
A belügyminiszter megengedte, hogy a zalasárszcgi körjegyzőségben az ir. noki állást 1937. január 1-i hatállyal megszervezzék.
— (Zalai parasztmüvész Budapesten)
A Budapesten most megnyíló «Uj Realista Csoport Kiállítás.-án a Nagykanizsán is járt zalai paraszt-müvész, lHiti István is szerepel néhány érdekes képével. Mint egy lapon közli, nagyon szeretné, ha az Akadémia-utca 8. ululti kiállításán az éppen Pestre utazó ka. nizsaiak felkeresnék és tanúi lehetnének sikerének. Életo első pesti kiálii-tása ez.
=» Férfi kabát- és ruhaszövetek nagy választókban Golenszky dlvattlzletben.
— (A Nagykanizsai izr. JÓL Nőegylet)
október 4-én, vasárnap délután 5 órai kezdettel a Központ szálló éttermében táncleát rendez. A közelgő tél sok terhet, gondot ró a jótékony egyesületre, ezért a vezetőség szeretettel hívja ezen idei idény első táncteájára az egylot jószívű barátig és a fiatalságot, akik a kellemes szórakozás mellett a jótékonyság oltáráp is áldoznak megjelenésükkel. (?) •
BAUW BÖZLOIW
(Anyakönyvi hírek)
N»fi>kanizsán a múlt héten 8 gyér-ínek született, 5 íiu és 3 lcány: Kepe János baromfi kereskedő és Kunics Katáimnak rk. fia, Bencze László nap. számos és Kálovics Rozáliának rk. fia Uplin Ferenc földműves és Horváth Juliannának rk. fia, I.ukács György szabó segéd és Kovács Katalinnak rk. na, Bencze Károly cipész mester és Varga Rozáliának rk. leánya, Bakon l.aszló lojáskercskedő és Gödinek Juli-annánuk rk. leánya, Balog József kőműves és Baksa Máriának rk. leánya, Ciodina János földműves és Flumbort Máriának rk. fia. _ Halálozás 12 tör-tént: özv. Bocskai istvánné Hcrezeg Rozália rk. 82 éves, Peti Józseí napszá. mos rk. 29 éves, Deáky Sándor vendéglős rk. 70 éves, Anek József földműves rk. GG éves, özv. Modrovics Imrénö Tóth Rozália rk. G5 éves, Haios Mihály nyug. kalauz rk. 52 éves, Zde-lár János urasági inas rk. 40 éves, Sáf-rán Lajos kőműves rk. 45 éves, Szé-man József kádár rk. 77 éves, özv. Gölesz Józsefné Dávid Katalin rk. 80 éves, Kolonics Mária rk. 18. hónapos, Németh I.örincné Landor Róza rk. 59 éves. — Házasságkötés 1 volt: Gál fi Jenő kereskedő rk. és Schlosser Anna rk.
Tekintse meg a Kop8tCÍQ Bútor-áruház állandó butorkiálllt&sát. ízléses és olc ó bútorokat kedvező fizetési fel tételekkel váuárolhat.
— (Könyv a Balatonról)
Sági Ernő Miklós fővárosi iiró, .Balatoni ringó habok...* cimen csokorba köti és díszes könyvalakban, saját kójlségén kiadja azokat a verseket, kisebb írásokat, dalokat és nótákat, melyek a legrégibb időkből a Jeg-ujabbig, szépségükkel a Balatonnak legjobb reklámjai, ajánló levelei. A Balaton régi szerelmesének eme vállalkozása ilyképen nemcsak a balatoni kultusz és az irodalomtörténet, hanem idegenforgalmi szempontból is széleskörű érdeklődésre tart számot. A nivós irodalmi értékű antológia, mely most van szerkesztés alatt, nemcsak a régi neves, beérkezett, hanem a fiatal, te. hetséges, kezdő irók munkáit is minden ellenszolgáltatás nélkül közli. A könyv szerkesztője kéri, hogy a sajátszerze. ményü, kizárólag balatoni tárgyú verseket, kjsebb Írásokat, erre a cimre Vasutasok Szépirodalmi Lapja, Budapest, X. kor., Fiumei-ut 20-, rövid időn belül beküldeni szíveskedjenek. A kéziratot a papírnak csak az egyik olda-Iára kell irni," mivel azt bekötik és őrzés végett a keszthelyi Balatoni Múzeumban liHyezlk el.
— Nót kabát- és ruhaszövetekben a legújabbat nagy vála • ztékban Golenszky dlvattlzletben.
- (iMvem\'V\'Ok találkozó/a) üét főn délután 6-tól 8-ig a Paiyjonbi
I iát hó kistermében
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kötelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
Nagykanizsa megyei vtros polgármesterétől.
20059/1936.
A polgármester felhívása a város közönségéhez.
A koldus-ügy rendezése
A Biiügymti.isz er Ui Önagymél-tósága f. évi november hó 1-tól kez-dődőleg minden megyei városban, Így leliát Nagykanizsán is el-lillotla a koldulást s elrendelte, hogy a koldusok és a tartásra képes hozzátartozókkal nem rendelkező munkaképtelen szegények létfenntartásának biztosítására meg kell szervezni a magyar (egri) normát.
E normának az a lényege, hogy a városi kö tségvetesben szegényügyi célokra előirányzott hHel mellett igénybe veszi a társadalom áldozatkészségét Is s mindenkitől legalább annyit kér amennyit rendszertelenül eddig is el szokott osztogatni a koldusok és szegények réBzére, ezeket az összegeket a lakósságlól összegyűjti, 8 szigorú kömyezet-tanulmányozfa alapján a város, a jótékony egyesületek vezelöibö! s a lelkészekből alakitolt bizottság irányítása ala t a szegényügyi hivatal osztja ki a városi fedezetből s a gyűjtőit összegeklől a segélyeket, mindegyik szegénynek annyit juttatván, amennyi létfenntartásának biztosítására szíikséges. E rendszernél tehát aem fordulhat elő, hogy az élelmesebb vagy erőszakosabb koldusnak töhb is jut, mint kellene, a szerénynek és szemérmesnek pedig a bettvö falatja sincs meg. A norma gondoskodik a szegények t:sU és lelki ápolásiról, va amint arról Is, hogy a koldusok valóban ne zaklathassak a közönséget. Természetes, hogy az adományokból egyetlen fillér sem fordttla\'ík admi nisztraciérf, Az adminisztratív .teendőket a városi népjóléti ügyosztály végzi, az adományok bavi összegyűjtését pedig a nagykanizsai nő-egyesülclek tagjai vállalták el önzetlenül.
A gyűjtés háladatlan és fáradságos munkájára vállalkozott hölgyek október elsején kezd k meg működésűket s bekopogtatnak minden házba, minden lakásba, üzletbe, műhelybe. Kérem a város közönségét, fogadják őket szívesen, barátságosan, mert önzetlen, nehéz munkájukért igazán csak elismerést érdemelnek; ne felejtsük ugyanis el, hogy e fárasztó tttunkán felüt ők is adják a maguk pénzbeli adományát I A gyü|tő bölgyekáz adományok megajánlásával egyidejűleg beszedik az első havi adományokat, amelyekért aztán a jövőben minden hónap első napjaiban is meg fognak letenni.
Mindenki legalább annyit adjon, amennyit eddig is ki szokott osztogatni a kéregetőknek s akkor a kérdés megoldása előre Is blztosi-lollnsk látszik. Még havi 10 fillérei, adományt la szívesen fogadunk. Mindenki tehelségéhez mérten adakozzék, a akkor minden szegénynek, aki jó és balsorsunkban e város falai között együtt él velünk, meg lesz a tlszteséges ellátása.
Még csak arra akarok rámutatni, hogy a norma nem azonos az in-ségakclóval, amelynek céljaira évek óta az Inségadót flzeljttk. Az inség-akclóbsn a munkaképes munkanélküliek nyernek ellátási, (munka ellenében munkabért) továbbá az Ideiglenesen munkaképtelenek, mig az egri normában a koldusok és a véglegesen munkaképtelen szegi-
A mai nagyszerű vígjátékon és annak kisérő műsorán ki-vtll hozza a Magyar Híradó a kővetkező aktualitásokat:
1. Lillán Hariey Budapestre érkezett
2. Öreg cigányprímások zenekara
3. 400 holland kiránduló Tttii
4. Ólait vltorláiregitta Nápolyban
5. Kutya-macska családi élet
6. Képek 1 spanyol polgárháborúról
7. Halálugrás egy 40 m-es szikláról
8. Bndavár visszavételének évfor-dalója.
nyékről történik gondoskodás. Ez utóbbiaknsk, ha megjelentek lakásunkon. vagy üzletünkben, eddig Is szoktunk önként, jósztvűnkre hallgatva, adományi adni, dacára, hogy inségadót fizettünk. Ezeket az önkéntes adományokat kér|ük most megajánlani az egri normára, amely aztán Igazságosan a a rászorultság mérve szerint fogja azokat a szegények közt szétosztsni.
A rendőrséggel karöltve szigorúan gondotkodnl fogok arról, hogy november l-löl kezdve a koldulás megszűnjék, viszont az adományokat már október 1-től kezdve kérlük, mert csak Így tudjuk november 1-én minden kolousnsk és szegénynek a megélhetíséhez szükséges segélyt kifizetni. Lesz tehát egy Időszak, az október hónap, amikor az adományokat is adjuk s a koldusok Is kéregetnek. Arra i-érem a nagyközönséget, hogy ez alatt az átmeneti időszak alatt ne türelmetlenkedjék, november l-tól kezdve minden koldulás meg fog szűnni.
Nagykanizsa, 1936. szept. 26.
Dr. Krátky István >. k.
polgármester,
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
<4

VII Hákócilut 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, folyó htdeg-melegvlz, teleton, közp. ftltée ea csengőt pótló elektromos fényjelzésekkel. Lernére^kelt bZoba- 6a penzió-árak. — EleKáaa kávéház, o telefonfülke.
A »örö*öbem
Farkas Béla rádlóhlros olgányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben s
délután és este táno. VI rán y uJtzerO Jaix-zenekara, Nagy Mária énekszámaival.
Ila Peetro Jon, adjon találkozót Isme-rósetnok a METÍOPOLE-ban I
E- WgliUit —1
wtouU a katjl tomtmlasll I éa Ifi s«i*aél aaswetet J

BAIjU ROILOR*
1936. októl: er 1.
Nyílt-tér.*)
Minthogy a Fűzvölgyön nevem alatt vezetett tejfeldolgozó üzemem működését a további intézkedésekig beszüntettem, ezúton kö?löm mindenkivel, akit illet, hogy sem magán-, sem üzleti ügyeimben az én nevemben eljárni vagy intézkedni senki nem jogosult.
Fűzvölgy, 1936. szept. 29. __HIrschler Samu.
•) Ai í rovatban köilötUkért <tm a tzerketstfoég. sem a kiadóhivatal nem vájlal felelősséget.
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhlrdcté* dija valérnap ét ünnepnap 10 tiólg Bú nilír. minden lovibbl uó 6 (Illír, hítkömap 10 uólg 60 (lllér, minden tovtbbl sió « fillér.
ixit, bérautót, rendeden garaRe-ból, vidékre t* helyben, legolcsóbban. Te-lefon állomáa : 544. Bojlor Kisfaludy-ulca
7. 81.___2704
laekuánll fajbor P 1*20, Korona
élt ürmében. 9
Elsgánsan bútorozott szobi fürdő-szobahaszflilaltal kiadó Ciányl Lísz\'ó-u
8. I. em. 11
Mielőtt vlanraxatékot csináltat. kér|en árajánlatot Jerausektól Erisébet tér ia 3143
KOzépkoru tanítónő elmenne kisebb háa waxatéaéro, magánosokhoz 1«. Galambok, községháza. 3402
Király-utca 3. ss. alatt egy jókarban levő liéjr eladó. 3441
Huny«H-utca 17. ulmu Jókarban levó ház o!atfé. 3440
KQtónbe járatú bútorozott szoha, fürdószoba-nasználattal, kiadó. Sugár-ot 34 __3458
Van szerencsém tisztelettel értesíteni nz érdekelt a. é. kózónséget, hogy Kanizsán vagyok és aarbatt-munka szakszerű élvezését felelősséggel vállalom. Szivet megkeresést Epplnger fakereskedésben délután 5 órától Tisztelettel: pécsi parkettrakó, Antal Józsel. 3453
Férfi\', flu- és gyermek ruhék lep-olcsóbban Kőnlgnél, Erziébet-tér. 3473
■Ia4é axoba magis földszinten, szépen bútorozva, lépcsőházi külűn-bejáraital, esetleg teljes ellátással. Csengery ut 27/n.
Egy szép szoba-konyhás fakéa mellékhelyiségekkel kiadó november l-re. Szekeres József-u. 48. 3465
Jél ffixfi mindenes a|ánlko/ik egéssen vagy bejárni. Teleky-ut 63., Kovács. 3467
Eoyaxobio konyhás lakás novemlvr l-re kiadó. Kossulh-tér 3. 3468
Bejáró mlndaaaat azonnal felvettek. Jelentkezés Horthy Miklós ut 43/b. 3470
Ogvea tiszta takarltéaö azonnaf fel-véteük. klrály-ntca 37. •
BajérónSt napi 5 órai munkára keresek. Klnlzsl-u. 5., Jobbra. *
kUd7.
Jobbra.
kOIŐMbaJáratu butorozolt szoba Deák Perenc-tér 4., az udvarban
Izr. nagytemplomban atombal délelőtt olvasatott 1 pár nól fekete bőrkesztyű. Kérem a megtalálót Caengery-ut 26 luta-lom ellenében adja le. •
Intelligens lakétéraat keresek háromszori étkezéssel, fűtéssel, világítással, eset-
Atmene\'i kabétok, bőrkabátok, boy-és fekete hosszú kabátok olcsó árban kaphatók Kfinlgnél, Erzsébet-tér. 3473
v. kocslponyvál jutányos árban, Igen kedvezó fizetési feltételekkel kaphatók Kelemen Rezső cégnél Ugyanott lótak&rók nagy válaszokban. 34 /4
Kinizsi u. 19. sz. alatt kiadó S szobás lakás. 3476
KQISnbojératu bútorozott, kétabla-kos utcai nagy szoba, lUrdőizoba-hasz-nálatUl, azonnalra kiadó. Klnltsl-u. 5. 3475
Szép parkettás bútorozott szobiTkl-ado. Szent Imre herceg-utca 4. sz. *
Olcsó és Jól bordó pnskál akar?
ajánlom a kakasos Frommer-puskát
(Fizetheti 4 havi részletben.) p 197.—
SZABÓ ANTAL fegyver- és sportáru üzletében.
Féltandijas angol és német nyelvtanfolyamok a Zalai Közlöny előfizetői részére
A nyelvek tanulása évről évre jobban tért hódit Nagykanizsán is csak ugy, mint az egész müveit világon, főként a nyelvrokonok nélküli Magyarországon.
A Zalai Közlöny meg akarja könnyíteni előfizetőinek a nyelvtan lást és ezért megállapodott egy elismerten kitűnő nagykanizsai njtlvtanárnővei, aki két nyelvel 50 százalékos kedvezménnyé\' tanit a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol és német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet. A tanfolyam nem csoportos, mert egy órán legfeljebb négy növendék vehet részt. A tanítás heti két órával hat hónapig tart,
havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek 5 pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szerezte meg az angol nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtési biztosítják mr. Waltcr Ripman-nak, a londoni egyetem fo. netika tanárának eredeti grammo-fon lemezei Jelentkezni bármikor lehet a nyeívtanárnőnél (£rzsétxi-I téér 18. II. em.)
Minden tanfolyamra va\'ó féltandijas beiratkozáshoz fel kcü mutatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Zalai Közlöny szerkesztőségének igazolását
Legújabb divatú női kalapok
Tiroli kalapok gyermekek és
felnőttek részére Divatos gyermeksapkák
legolcsóbban vásárolhatók
B RÓ N YAI DIVATHÁZ
Horthy Mlkl6*-ut 1.
Átalakításokat eredet! modellek után osak
pengőért készitUnk

HOlPANKtKT 1Q KUŐ VtTÓMAftOT T
IHÍTTOflJ\'lM\'lBIIITMIlJ
porpácoiAssal
0»IÖ»M«NT«S Jáo Tinnl.TÖl
_. uuiainon inon utamiKiiA
alanti cégnél. TO^
MWHIDIll n*flllA6ltl«r 00»01S*K VA.OO1I
ország József
mag mfltrégya, növényvédelmi gép, /.sAk, stb. kereskedésébe!.
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett. Telefon 130.
HIRDESSE
■ „Zalai KBxlüny"-ben
K\'ad|a . laptulajdono. KOi.azdaaftgl Rí. Outenb.r^ Nyomda *a Délzatal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaig. PalclOl kiadó I Zalai Károly. Intarorban t.l.lon: Nasyáanlaaa TH. iitrr
• KSzgazdasAgi Részvénytársaság
Gutenbers Nyomda és Dílzalal Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, kSnyvkMéuct veaetazó Wéiet, Illeti kOnyvek é« dobozok gyár. a „Zalai Közlfiny" politikai napHap szerkssxtfisége és kiadóhivatala
KészitUnk!
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési b ertetésl értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle
Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunki
üzle^tokönyveket, Ogyvédl napidkai, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfűzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptar3li.it, dobozokat stb. elsórangu ^kivitelben és a legolcsóbb árakon. ^
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt,
c . mmmsmamm s ~
■ ■ ".t\'íjgii
h IttÉIIlit YtUaMa k&mTBiOBMUtfku Mapt.nMrf. (Malla ulalv, Z.W üiroU)

76a évi olya m 225. szám
Nagykanizsa, 1930. október 2 péntek
Ara 12 1IL
ZALAI KÖZLÖNY

H UMtthniMt Mri ,
* O l I T I KAI NAPILAP
Felelős szerkeszti: Barbarlts Lajos
F,löliít-té»i Hí: egy hón 9 penjí 40 RJL SterkuiUMci t» kíwWihrBUU tddo«t 71 i
Mit jelent a francia devalváció?
A világ közvéleményét néhány nappal ezelőtt meglepetésszerűen érte uz a hir, hogy a francia kormány elhatározta a francia frank értékének mintegy 80 százalékkal való leszállítását. Azóta tudvalevőleg a francia példát követte Svájc és Hollandia is, ami annyit jelent, hogy immár letért a réfei aranyalapról az a három utolsó ország is, amelyek mindeddig rendületlenül ki tartottak mellette.
Mit jelent tulajdonképpen\' a francia és svájci franknak, valamint a hollandi forintnak értékcsökkenése ? Mi az oka, mi az értelme ezeknek, az egész világot oly súlyosan érintő pénzügyi intézkedéseknek ? És legfőképpen: mennyiben és milyen mértékben, milyen vonat* kozásban érdeklik ezek az intézke. dések Magyarországot. a magyar gazdasági és pénzügyi életet ? Eg£< szen természetes, ha mind.n tnas gyar ember Isikében ezek a kérdések merülnek fel, hisz.n váratlan fordulatokban és eseményekben oly túlságosan gazdag korszakunkban igazán nem csoda, ha mindenki tart az ujabb változásoktól
Ezúttal hála Istennek nem ilyen, minket is érdeklő veszedelmes fordulatról van szó. A három nyugati valuta értékcsökkenése mindenekelőtt a legtávolabbról sem jelenti. hogy nyomában akár az érdekelt országokban, akár másutt a háború utáni évekből ismeretes és gyászos emlékű infláció következne. Nem kell tehát attól tartani, hogy az egész világon az értékcsökker.ítenjk és az árak drágulásának az a feltartóztathatatlan folyamat indul meg, amelynek 1923-1924. években áldozatai leltünk, m?rt mielőtt a francia kormány erre a nagyfontosságú lépésre elhatározta magát, megállapodást kötött a világ két legnagyobb pénzügyi hatalmosságá. val: Angliával és az amerikai Egyesült Államokkal s e két állammal egyetértőleg hajtotta végre intézkedéseit. Er.nek a három országnak kimeríthetetlen anyagi . éa pénzügyi erőforrásai bSség\'S biz-tosilékot nyújtanak arra nézve, hogy a valuták értéke az uj színvonalnál, azaz az uj aranyalapnál lejebb nem száll. A frank értékcsök kenésnek célját pedig a francia, angol és amerikai kormányok* világosan megjelölték. amikor kinyilvánították, hogy ezzel az intézkedéssel a világ pénz-ügyi és gazdasági békéjét kívánják előkészíteni.
E nagyjelentőségű valuta-politikai intézkedéseknek tulajdonképpeni célja tehát az, hogy végleg kiküszö-böljék és megszüntessék azt a rettenetes és pusztító gazdasági válságot, amely az 1931. év nyarán szakadt a világra. Ennek a pénzügyi kibontkozásnak pedig mindeddig egyik legnagyobb akadályát képez\'e nz. hogy niig Amerika, Anglia és a skandináv országok már évekkel
A francia frank-javaslat mégegyszer a szenátus elé kerti
Madrid biztosan, Prága valószínűleg csatlakozik a leértékeléshez
Pár Is, október 1 A frank leértékelés körül megin dult nagy belpolitikai mérkőzésnek fontos állomása volt a szenátus döntése, amely hosszú és heves vila után 141 szavazattal 125 ellenében elfogadta a pénzügyi javaslatot a szenátus pénzügyi bizottsága által megállapított szövegben.
Három órás hajnali vita
következett ezután újra a képviselő, házban. Csütörtökre virradó éjsza-
ka tárgyalta a kamSra a szenátus pénzügyi bizottsága által kidolgozott javaslat-szöveget. Ezt azonban a képviselőház heves összecsapások után nem fogadta el, hanem az eic-deti szövegezés mellett döntött. így az ügy most újra visszakerül a szenátus elé.
Madrid devalvál
Madrid, október 1 A vörös kormány komolyap fog»
pezetát aláértékeli. Egyes körökben a pezeta devalválásáról máris tényként beszélnek és e hir meglehetős nyugtalanságot keltett.
Varsó oáfol, Prága hallgat
Azt a hírt, hogy a zlotyt is devalválják. Varsóban cáfolják.\' Ezzel szemben a cseh korona leértékeléséről szóló értesüléseknek Prágában nem mondanak ellent.
lalkozlk azzal a gondolattal, hogy a
A madridi kormány tehetetlen a nemzeti csapatok előrenyomulásával szemben
A kormányhü hadihajók üzemanyag-hiány miatt nem tudnak kifutni a klkö\'őből
Szerda óta folyik Madrid klüri-tése. A menekülők csapatokban hagyják el a fővárost. A burgosi kormány Franco tábornokot a spanyol nemzeti állam elnökévé kiáltotta ki. Alcazar újraépítésére To-ledo lakossága eddig negyedmillió pezetát adott össze.
Toledo, október i A nemzeti csapatok az ujabb előre nyomulás során elfoglalták AlkaU és San Pablo városait. A io\'.edoi harcvonalon is több község a fel* kelők kezére került. A ix-mzdl csa-
patok erőteljes menetben vonulnak Madrid ellen. A madridi kormány csaknem tehetetlen a nemzetiek győzelmes előienyomulásával szem. ben és ezért azt a hírt terjesztette, hogy Frnnoo tábornok eleseit a harcokban. E hírből természetesen egy szó sem igaz.
Sevilla, október 1 A cartagénai harcvonalon a fe.1-kelők tovább nyomulnak előre A madridi kormány csapatai kényle-lenek voltak több helyen visszavonulni. A megkísérelt ellentámadás kudarccal végződött.
A kormánycsapatok hadihajóinak egy része hem tudott ma inár kifutni a kikötőkből, mert elfogyott az üzemanyag és utánpótlásról a felkelők előrenyomulása miatt nem lehet gondoskodni
Burgos, október 1 A nemzeti csapatok repülőgépei ismételten bombázták Bilbaót. A városban jelenleg a nemzetközi vöröskeresztes bizottság tesz látogatást és errevaló tekintettel a vörösök eltekinlorek a tuszok tömeges kivégzésétől.
Újra kezdi a munkát a 3 éve szünetelő leszerelési konferencia
Genf, október 1 A Népszövetség szerdán este nagy-fontosságú határozatot hozott: kimondotta a leszerelési konferencia felélesztését és intézkedett a három éve szünetelő konferencia munkájának sürgős megindítására vonatkozóan. A köz. gyűlés elnöki tanácsa a skandináv államok, valamint Finnország és Hol. landla kérésére elrendelte a közgyűlés leszerelési főbizottságának haladéktalan összehívását és egyúttal felhatalmazta a bizottságot a leszerelési ér. tekezlct elnöki tanácsának összehívására is. A leszerelési konferencia elnöke annakidején Ilcnderson volt, aki azonban időközben meghalt. A leszerelési konferencia Irányítását helyette most az eddigi alelnök, a görög Po-litisz veszi át.
A népszövetségi közgyűlés csütörtök délelőtti ülésén már megválasztják a leszerelési főbizottság elnökét, aki valószínűleg I.ange norvég főmegbizótt lesz. Lange azonnal intézkedni fon u -leszerelési főbizottság munkájának megindítása és a leszerelési konferen. cia elnöki tanácsának összehívása ügyében.
Csütörtökön délután a népszövetségi közgyűlés nett" tart hivatalos ülést, el. ft\'nben Cecil Hóhért ford kérésére nemhivatalos ünnepi ülésre ül össze, amelyen fogadja a világbékekongresz-szus (lenfben tartózkodó tagjait. A nemhivatalos díszülés ünnepélyes tüntetés lesz a világbéke gondolata mellett Genf, október b (Lapzártakor érkezeit) A népszövetségi tanács elnöke bejelentette,
hogy össaehlvták a leszerelési bi. zottságol. Tánczos tábornok klje-lentette, hogy a magyar delegáció ebben » munkál>an nem vesz részt-Rórna és Locarno | London, október 1
Olaszország a Daily Telegraph Genfben tartózkodó diplomáciai levelezőjének érlesités.\' szerint — kö. zölle. hogy az a lény. hogyAbesz-szinla még képviselteti magát Genfben, nem fogja megakadályozni a locarnoi ötös értekezleten yuló részvételben. A levek-ző ugy értesül továbbá, hogy Olaszország nem leszi függővé az értekezleten való megjelenését Németország részvételétől.
ezelőtt letérlek a régi aranyalapról
és a változott viszonyokhoz mérten alacsonyabb szinvonalon állapították meg valutájuk ériékét. addig Franciaország, Svájc és Hollandia eddig ragaszkodtak a régi arany, alaphoz. Most tehát ezek az ellentétek és különbségek ki fognak egyenlítődni s Így készen van az alap a világ uj gazdasági békéjének, egy uj világgazdasági korszaknak az előkészítéséhez.
Magyarországot és a magyar g<iz. dasági életet közvetlenül a nyugati
valuták értékcsökkenése egyáltalában nem érinti. A magyar valuta, a pengő értékállandóságához kétitfg nem férhet s igy a magyar nemzet a legnagyobb nyuga\'onimal és higgadtsággal szemléik.ti a halárainkon tul lezajló ís.\'mények í. Teheti ezt annál is inkább, mivel azok a hivatalos tényezők, amelyak arra vannak hivatva, hogy v^ilu* tánk épsége és pénzügyi érdekeinek felott őrködjenek, éber szemmel fi. gyellk a nyugati államok valutapolitikájának uj Irányát s igy egé-
szen bizonyos, hogy a magyar nemzetet az események következtében semmiféle károsodás fcem érheli. Ellenkezőleg: örömmel kuli üdvözölnünk a három nagyhatalomnak azt az elhatározását, hogy súlyos áU dozatok árán akarják a világ gazdasági bajait orvosolni, mert az eképpen meginduló gyógyulási fo-lyamat előnyös kihatásait a világgazdasági válságtól oly mélyen sújtott magyar nemzet te én«ni és élvezni fogju.
■Alau HOZLOm
1936. oklóher 2.
Meííöil o hideg idő!
Vigyázzon az egészségére és vegyen már most kitűnő minőségben női egész cipőt bőrből vagy posztócipőt körül bőrrel,
férfi vadásx-oipöt, fiu cserkészoipőt, jó meleg házipapucsot minden kivitelben, legolcsóbban az cipőüzletben. — Fó-ut 12. szám.
Meghűlésnél, nálhalámál, torokgyulladásnál, mandolalobnál, fülk«-tarrusnál, valamint idegfájdalmaknál és szaggatásnál naponta fél pohár lermésietes „Ferenc József keserűvíz nagyon lót tesz, mert a gyomorbélcsatornát alaposan kitisztítja és decinficiálja, azonkivUl pedig megfelelő emésztést biztoait. — Ai orvosok ajánlják.
f-jiö91
Csütörtök
Uuttaprat L
18 Előadás. - 18.30 Kórdögh János fuvolázik. — 18.55 Baromfitcnyésztífsi időszerű tanácsadó. — 19.15 Hakg-iCQMÉrk. — 19.50 Zájjou István vidám negyedórája. — 20.10 A bajui Liszt Ferenc Kör Liszt-emlékhangvcrsenyé-nek .kózveütése. — 21.50 Ilinek, időjá-rásjelcntés. — 22.15 A rádió szalonzenekara. — 23.20 A 24 tagu dgáaygye-rek zenekar. — 0.05 Hirek.
ttu(t«p«M U.
18.30 Angol nyelvoktatás. — 1920 Régi pesti kisasszonyok emlékkönyvé, böl. (Elöd Géza). — 19.55 Hanglemezek. — 21 Hirek. - 2125 Kertész Miklós jazz-zenekara.
17.40 Mahler: Vándorlegény dala. Schumann: Ot reggeli dal. — 21 Mendelssohn: Skót szimfónia. — 21.40 Rá-diózenekar. — 23.30 Jazz.
Péntek
ttu<tafM4 L
6.45 Torna. — Ulána hanglemezek.
— 10 Hirek. - 1020 Időszerű szemle.
— 10.45 Ifjúsági közlemények. — 12.05 A rádió szalonzenekara. — 12 30 Hirek.
— 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. -13.30 Cigányzene. - 14.40 Hirek, árak.
— 16.15 Diákíélóra. - 10.45 Időjelzés, hirek. — 17 Budapest III ker. .Törekvő* Dalkör.
17.50 Sportközlemények. - 18 Hanglemezek. — 18.45 A magyar állameszme jelentősége a XX. szádban. (Dr. Pethő Sándor). — 19.15 Schubert: B-dur szonátáját zongorán előadja dr, Dohnányi Ernő. — 20 Külügyi negyedóra. — 20.15 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 2140 Hirek, időjáíásjekn-lés. — 22 Sugár Viktor orgonahang, versenye. — 23.10 Cigányzene. — 0.05 Hirek.
Uudmpt* LL
17 A betegségek megelőzése. (Dr. Okolicsányi Dezső). — 18.10 Gyorsiró-tanfolyam. — 18 50 Gigli-hanglemezek.
— 19.20 Hatvan éves a hiteljogunk. (Dr. Auer György). — 20.15 Dr. Biró Béla előadása. — 20.45 llirek. — 21.05 Heincinann Ede jazz-zenekara.
12 Állástalanok zenekara. — 14 Bach: Brandenburgi versenyek. — 15.20 Dite zongoraművész játéka. — 16.05 Vidám műdalok lemezeken.
" Férfi kabát- ós ruhaszövetek nagy választékban Golenszky dlvatllzletben.
A Nagykanizsai Ipartestület küldöttsége a miniszter elé tárja a Kamarában uralkodó*! állapotokat
Megindult a harc Nagykanizsán a közeli kamarai elnökválasztás előtt
A mult napokban a Zalai Közlöny beszámolt az Ipartestület elöljáró-sági ülésen történtekről, amikor Samu Lajos leleplezéssel szolgált és elmondotta, hogy a kamarai tagválasztáson e\'llene irányult pamf. lett a kamarai efnök nyomdájában készült, mely röplapon nem volt rajta a nyomda jelzése sem, ami miatt a járásbíróság kihágáséri büntelöparanccsai sújtotta.
Samu elnök leleplezés-\'i a szenzáció erejével hatotlak nemcsak az elöljáróság tagjai között és az egész kanizsai iparostáborban, hanem Zalamegye minden ipartestül téb n, a hol Samu Lajos "ipari és közéleii munkásságát ismerik és nagyra-becsüllk. így a »Sopronvármegye« visszaadván a Zalai Közlöny cikkét, azzal még hosszabban foglalkozik és élesen bírálja a kamarai elnök személyét. »A Soproni Hírlap kiadója ne tudná azt, - írja - hogy impresszum nélkül nem jehet nyomtatványt kiadni ? A Kamara területén az iparoson azon botránkoz-nak meg, hogy egy kisiparos ellen indított aknamunkára adta magát oda az elnök< stb.
Felkerestük Samu Lajosz ipartestületi elnököl, aki kérdéseinkre töb. bék között kijelentett \', hogy a nagykanizsai Ipartestület küldöttségben
szándékozik az iparügyi miniszterhez me^nl és előtte feltárni a soproni kamarában uralkodó állap\'o-tokát. Sok mindenről van szó. így arról a szellemről, ami a Kamarát uralja ,
- Annáig idején - mondta Smnu Lajos - á nagykanizsai Iparosság indítványozta a kisipari adósságok rendezését a gazdatársadalom mintájára, amit felküidtünk a Kamarának és ott élőszóval is szóválettük. L>e ott szinte letorkoltak bennünket és agyonhallgattak. Most pedig arról értesülünk, hogy a kaposvári Kongresszuson a kamarai einökség egyik tagja éppen ezt a mi indítványunkat terjeszli elő (!)
- Ellene vagyunk továbbá a uvak-lónélküli szakvizsgára bocsájtásnak. Ez szűnjön meg. Azért kértük a Kamarát, hogy előbb kérdezze meg az ipartestületeket, kérje ki véleményüket a kérelmezőre és annak adataira vonalkozólag. A Kamarának az volt erre a válasza : »Ezt pedig a kamarai tag ur n>im fogja megérni !<
- Ez a tónus, ez q módszer és sok egyéb arra indjtótt bennünket, hogy egy egészségesebb kamarai szellem érdekében küzdjünk. Hogy a Kamara valóban érdekképviselet legyen. A nagykanizsai Ipartestület.
Kiváló minőségű női és férfi
szövetkülönlegességek
dus választékban.
Legújabb fazonn nöi és leány-kabátok állandóan érkeznek.
Divatszörmékben nagy választék
l\\mi József és Tsn
cégnél.
nagyon megütközött azon, hogy a Kamara jelentésében - mikor a kanizsai jubileumról beszámolt -dr. Simon László fogalmazót szük. ségesnek látta felsorolni a jek«voltak között, ellenben dr. Bende At« tilát, a Kamara tehetséges fiatal fogalmazóját nem látta szükséges-nek felemlíteni. Ez jellemzi uzt a szellemet, ami a Kamarában uralkodik.
- A nagykanizsai Ipartestület feltárja mindezeket a miniszter előtt. Ne lehessen a Kamarának 45 év óta szolgáló tisztviselőt ott tartani és akkor egy értékes, lia, tal tisztviselőt fölöslegesnek minő-sileni, akinek a nevét még csak fe| sem emiitik. ,
- A Kamara egész beléletére felhívjuk a miniszter figyelmét és más szellemet követelünk oda. Egyenlő elbánást követelünk mim den egyes kamarai tisztviselő számára.
- Mindezek olyan dolgok, amelyek a most megindult elnökválasz, tási kampányon figyelembe jönnek. A nagykanizsai Ipartestület és vele mindazok a zalai testületek, ame. lyek eddig is vele együtt dolgoztak, a legerősebb kampányt íőíytatnak már a kamarai választást illetőleg. Olyan Kamarát akarunk, amely megfelel aminiszteiium nagy kon^ oepcióinak, annak a szellemnek, a mit Bornemisza miniszter honosított meg és amely az egyetemes iparos érdekeket kívánja intenziven szol. gálni. ,
- Az üj elnök személyében már a legtöbb testület - ugy iparosok, mint kereskedők - megállapodoti és teljes felkészültséggel megyünk az elnökválasztás elé.
Samu Lajos ipartestületi elnök nyilatkozata, a zalai ipartestületek által megindított elnökválasztási kampány és a többi három megyében elhangzottak, valamint a »Sop-ronvármegye* éles bírálata: mar eldöntötték az elnökválasztást...
Prognózis: Sok köd1, <Öbr> helyen eső magasabb helyen hó és havas eső, a hő emelkedik..
Naptár: Október 2 péntek. Rom kat őrangyal. Protestáns Petra. Izrael. Ttsrl hó 10.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a „Satvator" gyógyszertár ós a ktskanlzsal gyógyszertár.
Göxfttrdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
I
Esőköpeny, esőgallér, esőernyő, gumicipők, csizmák, sárcipők
/
m^ A MOZI FŰTVE VAN!
ml
Rovatvezető: Dr. Dévatné, Krdőa Bö»k«
Egyszerű őszi és téli ruhák
Mai problémánk : mit viseljen az ember most, amikor még nincsen tél, még nincsen meg a télikabát szine pontosan, még nsm lehel nagyon melegen öltözködni, viszont nyáriban már nem lehet járni.
Bizony, bizony, ez már nehéz kérdés lesz.
Abban állapodjunk meg. hogy feltétlenül toll valami, ami az átmenetnél segitszégünkie Ksz. Ez pedig nem lehet más, mint egy kis szövetruha. Nem nagy, csak egy egész kicsi. Amiben mégis az ember kimerészkedik az utcára. Persze attói függ, hogy milyen az átmeneti kabácunk, vagy kicsit tegyük függővé a téli színeinktől is, nehogy annyira elüssön, hogy ehhez az egy ruhához csináltatnunk kelljen accessoirekvt.
Ha barnához vagyunk felszerelve, csináltassunk va<?y egy barna könnyű szövetruhát, vagy most vannak ezek a spriccelt, barna alapú szövetek, amik nagyon fiatalosuk és jól mutatnak.
Ha ragaszkodunk a szürke színhez, vegyünk egy szürke, fekete csikós szövetruhát, vagy gyapjút, vagy jerjeyt és csináltassuk ugy meg, hogy a csikók ellenkező módon jussanak benne érvényre. Ez fogja az egész ruha diszét alkotni egy élénk szinü, piros, csavart övvel.
De nem rossz pl. egy szürke ka* báthoz egy szilvakék angóra ruha sem. Ez az angóra fehér szőreitől «gészen szürkének látszik
A fazonon ne töprengjünk sokat, mert ezek a ruhák csak a leh«-tft legegyszerűbb fazonban jöhe;n k számításba. Ezek majd később nem lesznek gálaruháink, csak ugy mel« lékes ruhadarabok. Különösen, ha valaki irodába jár. ezt azután ha már kialakult a »téli véleménye,« befoghatja munkaruhának.
Láttam egy nagyon kedves spriccelt ruhácskát (barna alapú volt) sima, kicsit alul kiugró szoknyával seszlis derékkal, kicsit a szokottnál nagyobb bubigallérral. A legna, gyobb meglepetésünkre azután a hölgy levetette a felsőrésznek hitt blúzt, ami nem volt más. mint egy kis bolero és maradt a sima ruha, egy kicsit felraffolt nyakkal és a seszlis derékkal
Fekete ruhát azért nem ajánlok, m$rt az nem egyszerű és semmi-esetre^ sem irodába való viselet. Azon minden folt meglátszik és azt hagyjuk inkább későbbre, mikor már az elegáns délutáni ruhákról fogunk beszélni.
Mindzonáltal, ha valaki mindenáron már mosi\'a kezdetnél nagyon elegánsan akarja ezt az átmeneti ruháját is viselni, azoknak ajánlom^ hogy csináltassanak egy fekete an* gora vagy bolyhos anyagú szövetruhát, sima kicsit gloknis aljjal\\ egy bevágott zsebbel, amibe muszlinkendőt teszünk és fenn a nyakat vagy egy szines, begyűrt sállal oldjuk meg, vagy pedig a ruhából szabott inasnl is nagyon -szép, rögs tön a nyak alatt egy szép strass,
vagy más brossal. Kicsi, keskeny öwel.
Ha már az irodai ruhákról kezdtem beszélni az imént, meg kell még említenem, hogy szerintem ez igen nagy probléma a dolgozó asz-szonyoknál. Ugyanis fontos, hogy még a munkahelyeinken, ha nem is elegánsak, de feltétlenül csinosan öltözöttek legyünk. Ezért nagyon praktikus, ha egy vastagabb, bolyhos szövetű szoknyát csináltatnak mindenféle színes pulloverxvl, blúzzal vagy a szoknyából készült mel-lényrel, amit még hosszújju, nyári blúzokkal is lehet viselni
Dlvatposta
Szolid asszon!/. Ajánlok egy lerakott gyapjú ruhát drapp átmeneti kabátjá-
hoz. Ezt csináltassa mog jumper fazonra, nagy barna bőrgoml> diszités-sel és a sajátjából csináltasson övet rá barna csattal. Az alja sima, elöl egyszembcránccal. Az anyagból egy kis steppelt sapkát is csináltathat, hozzá egy toll disszcL. Nagyon szép lesz. Barna accessoirekkc] viselheti. Üdvözlet.
Tél 1930. Ahogy Icirta garderobját, feltétlenül kell, hogy egy zöld, vagy lila angóra ruhát csináltasson, azután egy kis fejteié selyfem, klóké, vágy satln délutáni ruhát egész angolos fazonban, azonkívül kell egy vac&orázóruha is. Ez lehetőleg bársonyból, vagy gyapjú csipkéből készüljön. Ha szüksége van még egy otthon viselendő ruhára js, mert mint irja, sokat van otthon is, csináltasson egy kötött, vagy jerjey ruhát-olyan színben, ami jó áll. Ha alacsony, óva, intem a frakk fazontól. Odvózlet.
llP?:
Miért olcsóbb a dúsgazdag gyárosok tűzbiztosítása ?
Mélyen tisztelt Főszerkesztő Url Valósággal fellélegeztem, amikor a legutóbbi na|>okbiin elólv.tslam nb. lap-jukban SopronvármCgye közigazgatási bizottságának cgyhangu határozatát, amely szerint felirnik a kormányhoz, hogy egyrtszt a nemzeti vagyon védelme, másrészt a nagyközönség zsebének védelme érdekében szállíttassa le a biztosítóintézetek tűzbiztosítás! díjtételeit. Valóban abszurd állapot oz, hogy — mint például Sopronvárme-gyében is — több, mint a tízszeresét szedik be tüzbiztositásl dijakban annak az ősszegnek, amit károkért kifizetnek.
A szó szoros értelmében elképesztő, hogy a világháború után 18 esztendővel még mindig vigan szedik a bizto. sitóíntézetek az f>() százalékos tüzbiz-tositási pótdij sájíját, holott ez egy liálnmis csökevény, amelynek érvényét ama vérzivataros időkben az tette indokolttá, hogy a magyar korona folvtonosan romlott 8 ilyenformán az egyre csökkenő -értékű pénzegységet arányba akarták hozni a kormánytényezők a biztosítási dijak szinvonalá. val.
Nc gondolja ám a publikum, hogy a biztosítótársaságok ezt a könyörtelen üzletpolitikájukat minden vonalon alkalmazni tudják. A dúsgazdag gyáriparosok, iparmágnások, kartellhatal-másságok már régen megtörték a tüZ-biztositó társaságok dij-dlktaturáját és az ,r>0 százalékos pótdijat 10—15 száza-lékra szállították le. ilyenformán tehát oz a helyzet, hogy amig a gazdag gyáripar alaposan lecsökkentett tűz. biztosítási-díjtarifát vívott ki a saját részére, addig a szervezetlen, kiszól, gáltatott polgárság — ha nom akarja kis vagyonkáját biztosítás nMkül hagyni — kénytelen utolsó garasait is a tüzbiztosltó társaságoknak feláldozni.
Ezen a tűrhetetlen helyzeten minél hamarabb változtatni kelt s ezért tiszta szívvel csak azt ajánlhatom az ország össze s törvényhatóságainak, Ipari-, kereskedelmi- és agrár-érdekképviseleteinek, hogy minél hamarabb csatlakozzanak Sopron vármegye feliratához. Mozduljon mog az egész ország és vállvetett erővel küzdjenek azért, hogy a biztosító intézetek étvágyát a nemzeti vagyon védelmének hathatós érdekében csökkentsék az Illetékesek.
Aláírás.
Óvodák és iskolák figyelmébe
Kaptuk az alábbi sorokat:
A gazdasági és kulturális élet fejlődése,, a valutát hozó idegenforgalom, oly ismeretek megszerzését teszik szükségessé, amelyekre a háború előtt, de még az 1930-as évek előtt sem volt széles körben szükség.
Ma megtanítják n pestkörnyéki falvak lakósalt, hogy az országon ke-resztülhaladó müutak és auíSstrádák nem a falu korzója, ahol összefő-gódzva lehetne az autóforgalmat akadályozni.
A Balaton uj tantárgy lett, do saj. nos csak a Balatonvidéken! Ezldolg a községi vezetők részére rendeztek tanfolyamot, neveltek fflrdötitkárokatf, most következik a vendéglősöknek és egyéb vendéglátóknak a vendéglátás mesterségére való megtanítás . (A madarak és fák napja mintájára aZ cleml-és közép-iskolákban országszerte lehetne legalább egy napot szeatelni,
Fiatalkorú banda egy éjszaka négy iskolába tört be Egerszegen
Feltörték a fiókokat, szekrényeket és mindent felforgattak az Ismeretlen betörök
Zalaegerszeg, október 1 Csütörtökre virradó reggel vakmerő betörések történlek Zalaegerszegen. A korareggeli órákban je-lentet\'ék a rendőr égnek, hogy a polgári fiu- és a polgáii leányiskolában az éjjel ismeretlen tettesek feltörték az igazgatói iroda ajtaját és az irodában mindent felforgattak. Nem sokkal később jelentették, hogy a reálgimnáziumban és a Jókai-utcai elemi iskola igazgatói Irodáiban is betörők jártak.
Az azonnal megindítóit nyomozás megállapította, hogy a né/-y helyen
elkövetett betörést egy, minden valószínűség szerint fiatalkorú suhanc-banda követte el, akik kezdetleges eszközökkel dolgoztak. Erre vall, hogy a Wertheim-szekrényt sehol sem tudták mSjgfurni, mindössze a szekrényeket és fiókokat törték fel. Pénzt csak a polgári leányiskola egyik as/talfiókjában találtak 50 pengő értékben, azt elvitték, a többi helyeken pedig az iratokat szórták szét Hogy az iratok közül vinek-e el, azt még nem tudták megájjapi tani. A nyomozás tovább foiyííf.
ősz,- (§efyem*
újdonságok
vezető divatszinekben.
Ha exlusiv szép anyagot óhajt, nagy választékból olcsó árakon vásárolhat
-nél.
«
EALAiKOZLONV
1936. október 2
Sok kftltséget takarít meg
és sok pénzt Is nyerhet, ha
helyben *::í osztálysorsjegyét
lilhoffer Kálmán Sj£ú8ki!Sj&0nái^oígíríkut 5.),
■ki a nyereményeket azonnal kifizeti.
Hozás már október 17. és 20-án.
Árak: nyolcad 3.50, negyed 7.00, fél 14.00, egész 28 00 pengő
Két újságírói teljesítmény :
Ferenc Józsefé, az egyetlen és Roda Rodáé, a legizgalmasabb
amikor Is a Balaton szépségeit vázolva, a Balaton iránti érdeklődést akár a földrajz, akár a magyar tanár felkelt. hetné.1
Amikor azonban ily magas Kne-retekb® vezetik az országot, rá kell mutatni arra, hogy ezen továbbképzés alapismeretei nagyon hiányosak, mert ugy a szülőknek, óvodáknak és iskoláknak nZ iskolai viselkedésen kívül arra is rá kellene vezetni az ifjúságot, trti az iskolán kívüli viselkedés.
Aittig ritka kivétel az oly falu, ahol az áthaladó autó kellő megbecsülésben részesül, annál több az oly falu, ahol egy áthaladó autót hottentotta harcizaj jal, diadalkiáltással, sőt egy-egy Jól Irányzott kőhajitással fogadnak.
Némely helyen őröm nézni, mily illedelmesen rendben távoznak a ta. nulók az iskolából, másutt fülsiketítő lármával rohannak haza. útközben rombolva minden hozzáférhetöt, főleg ujonrian énfllt és vakolt falakat stb.
Az Iskolán kívüli viselkedésre való nevelésre nagyobb gond lenne fordi. landó, mert addig, amíg a fenti álla. pótokat lehet tapasztalni, amíg az el. vonulás útját épületek rongálása mutatja, az előirt anyag jól-rosszul való •beemlézése métf nem fokmérője az oktató képességeinek.
Aláírás
Fentiekhez a zalai Közlönynek csak anriyi hozzáfűzni valója van, hogy n nagykanizsai iskolákban a tjyermekek ilyen Irányú nevelése, figyelmeztetései, Sőt figyelemmel kisérése is évek óla rendszeresen történik. Természetesen: — a lehetősé« határain JjelüL Ennek köszönhető, hogv az azelőtti gyakori ilynemű panaszok évről-évre kevesebb Mámban érkeznek.
Egy görbe nap
A film dmc egyáltalában non a tartalomra vonatkozik, mert nem a szíireplök rendeznek egy görbe napot, hanem a közönség — aki a filmet megnézi. Nincs ebben semmi túlzás. A szereplők helyzete egy csCppet sem irigylésrcméltó, — de annyi helyzet-komikum van « fordulatos filmben, hogy csaknem áUandó hangos kacagás tölti be a nézőteret.
A fordulatos ás ezer ötlettel megszerkesztett és kimondottan szórakoztatni akaró filmhez a legjobb német szereplőgárdát kérték fel. Hermann Thizig, Iians Moser, Theo Lingen, Adclfc sandrock, LIzzy Hölzschuh és Heinz Hühmann neyc maga is márkázza a filmet, amelyhez Róbert Stolz komponált fülbemászó kedves bécsi melódiákat. Örömmel láttuk a magyar Hajmássy Ilonát is e bécsi filmen, ötlet és humor jellemzi ezt a filmet, amely •valóban ellelejtet mindent.
Bátorokban a KopBteln-Cég VCZet. Modern mintatérnél ben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező fizetési feltételek mellett
Trencsénteplie, jullus I (Copyright) Hétágra süt a nap és ezúttal Roda Rodán sem feszül az elmaradhatatlan piros mellény, amelyből egyéb-ké«í 2? darabot őriz a g&rderobja. A világháború egykori krónikása a kurszalon terraszán bid/S2l minden délután.
Itt kibicelek mellette és cz az intervju a bridzsasztal mellett kezdődik ...
Megírták a lapok, hogy a világháborúról ir regényt a kllünő i\'ó. Megkérdezem : hol tart munkájában. így felel:
- Hozzáfogtam, de - abbahagytam. Valahogy3n ügy érzem, hogy a világ ma békéie vágyik és az embereket nem igen érdekli már a
Ki ne emlékeznék arra a Hörer-» jelentésre, amely hirül adta, hogy >Lemberg még birtokunkban van-.« Amikor a lapok első oldalán ez a jelentés megjelent, Lembergben már a cár lisztjei parancsoltak Még jóval a világháború lezajlása után is mosolyognak sokan ezen a jelentésen.
Roda Roda mesélte el nek\'m most. hogyan született meg ez $ hadljelentés. .
A jiáboru első esztendejében, 1914 szeptember elején az északi fronton nagyon paprikás volt a helyzet. Az orosz offenzíva előre» töri Szeptember másodikán mán előre láttuk, hogy Lemterg tarthatatlan. De a Höfer jelentés kb n
I háború.
A beszélgetést es:e folytattak. Engem felette érdekelt mégis, hogy Roda Roda háborús esztendeirek melyek voltak a legmegrázóbb és legnevezetesebb eseményei.
Az író két háborút küzdött végiaf a tollával. Az 1912. évi balkánhá* ború idején ótt járt valamennyi-fronton : Törökoi-szágbcn. Görögországban és Szerbiában, a világháború alatt pedig mint a német és magyar nagylapok haditudósítója nemcsak a főhadiszálláson gyűjtötte a híreket, hanem r.em egyszer srapnel lek robbanása és ágyuk bömbölése közben szüleiek meg irodalmi értékű tudósításai.
Most elmeséli nekem a világháború két érdekes epizódját.
erről nem voltegy szó sem. Szeptember harmadikán hajnali ölkor Ferenc József a schönbrunni kastélyban kezében tartotta a Höfcr-jelentésl. Előtte, mint a cövek állott a hadsegéde. Az uralkodó elgondolkodott egy pillanatra, aztán bemártotta tudtollból faragott pennáját a kalamárisba és nőies, de mégis markáns vonásaival beleszúrta a jelentés sorai közé ezt a történelmivé vált mondatot: »Lemberg Ist noch in unsere/n Besitz.«
- Délelőtt kilenckor érkezett visz-sza a jelentés Teschenbe. a főhadiszállásra. Hötzendorfi Conrad és Höfer a hajukat tépték, hiszen köz. ben Lemberg felől a legtragiku-
sabb. hírek érkeztek, de tenni nem lehetett semmit, hiszen a császár kézírásán változtatni nem szabad. Tiz órakor megkapta a jelentést n távirati iroda embere, az nyomban tovább ment Pestre és Bécsi e és tizenegy órakor, amikor a Höfer ökölnyi betűi megjelenlek a pesti és bécsi lapok első oldalán, az orosz csapatok katonazene mellett masíroztak be Lemberg utcáin...
- Mi volt a célja Feren» Józsefnek ezzel a beszúrással ? Senki sem tudja. A dologról soha nem volt szabad beszélni a bécsi Burg falai között... Bizonyos csak az, hogy ez volt Ferenc József egyetlen zsurnalisztikái cselekedete.
Aki elsőnek közölte a világgal Przemysl megvételéi
- Mi volt a legfeledheletlenebb élménye a háborúból ?
- Przemysl. A régi monachlának ez a bevehetetlennek hitt erődítés? kétszer volt körülzárva. Első ízben 1914 szeptember 15-ikétől október S.ikéig. Amikor felszabadult, én voltam az első ember, aki bejutottam a várba. És én voltam az, aki a következő esztendő jullusénak elo jén mindenkit megelőzve hirül adtam a világgal, hogy Praemyslt visz-szavettük...
- Fura egy történet, érdemes elmesélni.
- Huszonegy évvel ezelőtt Űrnapjára a főhadiszállásra. Teschenbe utaztam. Mér hat órakor a hotel terraszán reggeliztem és egyszerre csnk észrevettem, hogy egy tisztiszolga világos drapp parolival lz-« gatoltán szaladgál, szemmel látha. tóan keres valakit. Tudtam, hogy a világos drapp paroli a 98-ik gyaL logezred szine és tudtam azt is, hogy egy 93-as főhadnagy desiE-rirozza a przemysli telegrammokat. Bizonyos, hogy : sürgöny érkezett Przemysl bői és a tisztiszolga ezzel a sürgönnyel keresi a százados urat. Egyenesen Hoín generális ajtajához szaladtam, bekopogtattam és amikor a tábornok pizsamában és álmosan kinyitotta az ajtót, ezt mondottam neki: »Tábomok ur. Praemyslt visszavettük !« Ugy nézett rám, mint egy őrültre, de én erősítgettem, hogy biztos értesülésem van erről a győzelemről. A generális nyomban felöltözött, átjött velem az operáló főparancsnokság vezetőjéhez, Metzger vezérőrnagyhoz és mialatt vele beszélgetett, én a következő telegrammot fogalmaztam meg :
Dr}ngiend
Neue Freie Presse Wien Przemysi várát ebbert a pillanatban foglalták el osztrák magyarbajor porosz-egyesült német csapatok. A támadás északról- délről keletröl-nyugatról történt, csapataink 100-200 300 400 500 ágyú* zsákmányoltak, az ellenség északra délre-keletre—nyugatra vonul vissza. i
- Amikjoj" Metzger vezérőrnagy megerősifente a hírt, amelyet én
Városi Mozgó. Szerdán és csfltflrtökCn 1
Akar mulatni? Rendezzen egy g&rbe napot!
»™ Egy görbe nap tzires
Elfelejt házbérfizetést, adótárgyalást, megszűnik minden gondja. Főszereplők: Hajmiasy Ilona, Hermann Thlmlg, Hans Moser, Theo Lingen, Adcle Sandrock, LIzzy Hölzschuh és Heinz RQhmann. Remek kiaérö mOeor I
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 kor. — A hétköznapi első előadás filléres.
Ferenc József egyetlen újságírói munkája
Őszi szövet- és selyemujdonságok
legdúsabb választéka
*tnX&XSi*mm Kirsclmer Divatáruházban
1936. október 1.
csak sejtettem, átadtam Hoen p;. nerúllsnak a sürgönyt azzal a ke. réssel, hogy a »nem kívánt szavukat. törölje belőle. Így is történt. A sürgönyt azonnal u lávlróhlvJtalba küldöttem, én pedig Ital Irodájának előszobájában íoglultam helyei, hogy vigyázzak rá : a fonios hírrel ne elözzön meg senki.
■ Két óra hosszat kellett vigyáznom. Hu ugyanis két órán belül SecUonvheí von Kony, a bécsi Corr. Duneau szerkesztője, vagy Gáspár miniszteri tiinácsos, a Magyar Távirati Iroda kiküldöttje tudomást szemeznek u dologról és megtáviratozzák azeseményt Bécsbe vagy Pestív-engem a táviratuk megelőz. Másfél óráig nem történt semmi. Ekkor megérkezeti Kony Ur. Valami lehetetlen mesét mondottam el n ki egy rokonomról, aki orosz állampolgár és Münchenben van és akinek az érdekében ajánló levelet kértem tőle Wiesner miniszterhez. Amikor y levelet megírta, én leitatás közben tintával öntöttem Je azt, mert még 20 perc hiányzott. Konyn;ik újra kellett Jrni a levelet. De még mindig hátra volt 15 perc. Kony bemenf Hoenhez és ragyogó arccal jött ki onnan. Elmesélte nekem, hogy Przemyslt bevették. £n azt mondottam erre : »ön ezt nem sürgönyözheti meg u Corr. Buivaunak, mert a magyarok megharagszanak, ha Bécs előbb jön ki a hirreiv mint Budapest.c Igazat adott nekem és elindultunk megkeresni Gáspár dok» tort. A tanácsos ur beretválkozott. Mine elkészült, letelt a félóra is és mire a hivatalos hir megérkezett Bécsbe, a Neue-Frele Presse különkiadása már az utcán volt...
Paál Jób
BAlflt! H02L0N*
Október 6:
Muraközl-est
Az idei október 6-i nemzeti gyászünnepet, m£nt ismeretes, az Irodalmi és Művészeti Kör .Muraközi est. ke. relében rendezi meg. A városházán lévő ünnepély fél őt órakor kezdődik (nem ötkor, mint az előző híradás jelentetteI) és azon
Haller Jenő
a Muraközi Szövetség igazgatója mond emlékbeszédet üasparich Márkról. Az ünnepély kiemelkedő része az a nagyszabású felvonulás és program lesz, amely a Nagyimagyarország emlékműnél folyik majd le. Fél \'hatkor, az intézetek és egyesületek részvételével,
fáklyás menetben
vonul fel az ünneplő közönség a Nagymagyarország emlékmű elé, ahol Urmánozy Nándor
mond ünnepi beszédet. A külsőségei, ben ben is szép hazafias ünnepélyen és felvonuláson legyen ott minden magyar érzésű kanizsai polgári (:)
Túlságosan vérmes embereknél, kiknél az igen nagy nedvdúsig mindenféle tünete, mint gyors elfáradás, elbágyadás, a tellség ér-z<-te gyakran Jelentkezik, feltűnően kedvező hatással szokott járni, ha három hétig naponta 1 pohár tetmé-steles „Ferenc József keserű vizet Isznak. Az orvotok ajánlják.
Bebizonyított tény, hogy a
a
Az e hó 17-én kezdődő sorsjátékban uj reményekkel indulunk!
Sorsjegyeit a m. feir, dohánynagyárndában
vásárolja meg. — Cimre tes«ék ügyelni: Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 2.
Csendes elmélkedés
egy őszi reggelen
Az idő Korskereke lassú egyhangú-"ággal, feltartózhatatlanul forog évezredes és örök utján. A naptári napok a természel furcsa játéka folytán látszólag néha tulkorán, vagy megkésve érkeznek, de Tavaszra Nyár jön Nyárra ösz — ez ellen vétót kiállani nem lehet.
Es én most léptem egyel az Idő hét-mérföldts csizmájával...
Tegnap még kibirhatatlannak látszott a \'Nap tűző heve, lenge ruhákban ugrándoztunk, időnként megmártottuk magunkat az Adria kéklő hullámaiban és nevetve néztük, hogy törli a bárkás ember izzadó .homlokát. Meleg volt — 30 fok árnyékban — és ny/ár, amely jókedvet, derűt csókolt az emberekre. Az öreg halászok a vitorla árnyéka mögé bújtak s pipázva váriák a hálók rezdülését, fenn " sirályok fehér teste úszott a légben, kiterjesztett szárnyakkal, mozdulatlanul. Kék volt az ég és mosolygott minden...
Ma már ősz vau, komor, csúnya ősz. A higany reggelente uiig bir felkapaszkodni a négy fokig, a tejesasszonyok hóliarniatot és fagyot je. leniének, — az emberek pedig fáznak. Mi tagadás, fáznak még felöltőben is.
Pázom én is. Cudarul megviselt ez a közel 30 lokos hőkülönbség, amit máról holnapra kellett elvisdn-in. Más években is megesett, hogy hirtelen köszöntött be az ősz, hogy holdvilágos meleg nyári estére hideg, csúnya, esős őszi reggelre ébredlünk — és mégis ugyérzem, ilyen nagyot még nem léptem az Idő országútján.
A kályhákban máról holnapra kigyulladtak a lángok, fázós kezekkel húzódunk közelebb hozzájuk és jóleső érzéssel hallgatjuk a tűz duruzsolásál.
Az ősz beleharapott már a fák zöld lomb-koronájába, rozsdásodnak a levelek szélei, közülük nem egy már az őszi eső pocsolyájában fürdik tehe-tétlenül. A sarkokon megjelentek a geszlenyeárusok, de a sátraik alalt ter-jengő jó illatot elsodorja az őszi szellő.
Ölünk itt a szoba mélyén " villanyfény sárga körrajzában, élvezzük a kályha enyhe, jóleső melegét és míg a nyári emlékek kergetőznek agyunk, bau," az őszi eső tovább veri csendesen az ablakot.
így mull el a Ny£r és így köszön-tötl be az ösz...
— Női kabát- és ruhaszövetekben a legújabbat nagy vála-ztékban Golenszky dlvatUzletben.
— (Gyulára he yezlék a kórház apácatónöknójet)
Fülöp Jozefa irgalmasrendü nővér, a nagykanizsai kórház Szent Vince leányainak főnöknője csendben, csak a jó Istentől látva és tudva végezte az irgalmasság, a betegápolás, a könyö-rület erényeit gárdája élén Szent Vince szellemében és szabályai szerint. Ahol dolgozott, ahol megjeleni, ott mindé, nült érezni lehetett, mit jeleni az ir. gahnas nővér munkája, enyhült a fájdalom, olt lürelem lett úrrá a szenve-écw.-kbtíí, mowjly üiíe meg a szenvedő betegek arcát. Valami csodás ereje van annak a hitnek, amelyből a beteg, ápoló apáca táplálkozik. Fülöp Jozefa hűséges leánya volt Szent Vincének, aki az L\'r vigaszát mindenüvé magával vitte, ugy unogy az evangélium lani-tolta. Felettesei fontos misszióval Gyulára helyezték az ottani kórházba. Nagykanizsa közönségének hálás szeretete kiséri uj állomáshelyére.
— (Az uj kórházi főnöknő)
A nagykanizsai Hortliy Miklós köz-kórház uj lönöknője Szél Mária Paula, fiki a szegedi kórház főnöknője volt és akit felettes elöljárói eddigi tevékenysége legteljesebb elismerése mellett Jozefa főnöknő utódjául Nagykanizsára neveztek ki. Szél Paula főnöknő már el is foglalta uj állomáshelyét.
Dr. Hegyi Lajos
lesi a budapoati Katolikus Nagygyűlés egyik szónoka
Az idei Katolikus Nagygyűlésnek nagykanizsai szónoka is lesz. Október 4-én, vasárnap este 7 órakor a Központi Katolikus Kör nagytermében lesz a feiences Harmadrend disz-gyülése. Ennek a gyűlésnek egyik szónoka dr. Hegyi Lajos, Nagy kanizsa város főjegyzője, a nagykanizsai róni. kath. egyházközség elnöke. Dr. Hegyi Lajos témája: — Szent Ferenc Harmadrendje és a mai társadalom problémái. A disz-gyülés elnöke Grösz József apostoli adminisztrátor, további szónokai Balanyi György és Takács Ifiae.
— (Munkában a Oeorglcon)
A keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia .Georgioon Gazdasági Köre» szeptember 30-án, szerdán este fél 9 órakor lartolta évnyitó szakülését. Németországi tapasztalatairól, adott elő Egervólgyi Anna II. é. hallgató. Mezőgazdasági aktualitásokról dr. Tárczi Nagy Zoltán akad. assisztens. Vitakérdés volt; Gyümölcsfát, vagy gazdasági haszonfát ültessünk-e gazdaságunkban? Bevezette Bődé István III. é. hallgató. A szórakoztató részben magyar nótákat énekelt Molnár Borbála II. é. hallgató. ; l
— (Kőzkutak Balatonfenyvesen)
A közegészségügyi intézet most értesítette a balatonfenyvesi fürdőegytesű. letel, hogy a múlt évben elhatározott mélyfúrású kőzkulak elkészítésére az intézet adjunktusa a helyszínre érke. zik. Az egyik közkút közvetlen az állomás közelében lesz.
— Ax ODOL axájvUben a hatásos ÓDUL fertőtlenítő anyagonon kívül mirhából készült kivonat is van, ami I^en hatásos anyagnak b\'zouyult a fo-«ak mcglazulása és a IohIius vérzése ellen. A mirhát erre a célra már ezer év óta használják.
— (A népművészet balatoni háza)
A Balatoni lnléző Bizottság a Bála-Ion legszebb pontján, Tihanyban megépíti a < Balatonkörnyéki népművészet házát.» Ennek ünnepélyes alapkőletétele október 11-én déli 12 órakor lesz, A népművészet házával a Balatonmen-tén nagyon Is nélkülözött idegenfor. galml látványosság fog egy igen értékes tényezővel gazdagodni. Maga az épület is speciálisan magyaros stílusával fel- • tünést fog kelteni, de a berendezése, a balatonmenti népművészeti és háziipari tárgyak gazdag és értékes kiállítása, idegenforgalmi szempontból fog nagy hiányt pótolni. \'
Női, férfi é» Hu aárelpSket legolcsóbban az „Ideál" oipőárunázban. Fő-ut 12.
Ha olcsón akar
házat vagy házhelyet
venni, most vegyen I Kaphat a város mludon részében kedvező fizetési
feltételek mellett. Forduljon bizalommal: Halán Hanó lugatlanlorgalml Iroda
Horthy Mlklóa-ut 6.
— (Barabás Gyula: Szomorú Oránusz festője)
A Jókai díj nyertesének legújabb regénye hatalmas, minden részletében kiteljesedett Írásmű, amelyben a legizgatóbb problémát szólaltatja meg, hogyan alakul ki az igazi művész, hogyan tör macának a terem lő géniusz. A regény főhőse egy asztalos fiúcska, aki egy istenháta-mögötli kis |h>cgyj fa|ul>aii apja: műhelyében -frrtwkál.. de minden anyagon lul jobban érdek, lődik a színek, ennek a (^dálato™ világnak varázsa, amely lelkében izzó tűzzel ég. Sok bedsö és külső har„ után találkozik .szomorú Oránusszal,» ewel a különös örmény nagyúrral és a két ember, a reslőnek készülő fiu és a városkában rejtve élő furcsa, nagyvonalú Oránusz találkozása végzetszerűen elindítja a gyereket a művészet, a színek megragadásának utja felé. Szerelem, nyomorúság, csalódás, harag és szenvedély, m(od lepattannak az ösztönös mftvészi beteljcsü-ICöben. A .beérkezés,, a külső és a belső siker, önmaga legyőzése: evvel a diadalmas fortisszimóval hangzik kl Barabás Gyula regénye, aki ebben a könyvében maga is .beérkezett" és a művészi teljesítménynek lepnaga-sabb csúcsára jutott el. (Révai kiadás.)
— Elegáns hlmxettfpoagyolák legújabb fazonokban Schütznél.
Női éa fórficlpő újdonságok érkeztek nagyon olcsó árban az „Meál" cipőáru-házban. Fő-ut 12.
- (ÜélyeggyújtOk találkoiófa) aéA főn délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
Őszi és téli ka bélszövetek
Hői és férfi diwatszővetok
Szőnyeg- és vászon-áruk
nagy választékban:
Golenszky Ferenc
divitOzletében
FŐ-nt 14,
1
HALAI KÖZLÖNY
1936. oMAhet 2
APRÓHIRDETÉSEK
dtla v.U.K.p *l Onntpnip 10 llAlg IWMi. Mlndan 1...1U4 aó 4 11114. MlkA*<..p 10 ilAlfl «U IIIUi. .......... I«tlb*l uú 4 IUI*».
böl, .Mikre H helyben, k»ok»>lib«i lriro.ill.>ináa t M4. Bo|lor Kltliludyulca
7. u. m*
MuMI I.Jhor r <-(0, Korona
Férfi., Ilu- í« aycftnik ruhih !e? okibbig KMcnál, Erilábet-tér. 3473
[|ia»b*a konyhás laki* november l-re kiadó. KoaauKvlit 3. W
U| traMraHalaa Mnytlmca autótaxi! laaaalUtolt yiUMIKH KMfmann ISWnál rendelten. 1\'elelonállon.ái «-»«■ 3096
AtMaoMoll kaUMt, bArkabilntc, boy. áe lekele hoaaau tubátok okaó árb«n kiphiMk K5nJ|nál. Hilribel tér. 3473
Kineletl klIMaHrala aioba flre aaa vacy buioroava kiadd. Kft-ul 22 3497
l lakéi, liuaíbet líi 2, no«, hadd. Uiyanoll Oiletl uckrányek, pallók, clmUblak, líd- éa aiabdaulalok. ll>l(laJ, hordó, kolelck .l.lik, 3496
Kgraaa
l-re kiadó.
Ctntn-M 6tL u. hám aubadkéiból uouial alaM. Hli
FÓInl tudó k.ld\'daSI aionallra Kínaiak BólvOi lér », ímelel. 3499
KlfuMf >1 él hllHtaioioyl azon-nalra felveiiQnk. Hungária ke legyét. Horthv Miklós ul 23. 3498
Oairépkályka kllllnó állapolban eladó: Batthyány-ulra 18. 3128
Bordán báró Berg kaitélyában UiUr,dó árveriaen a klklálláll ár iOO/a-kal U-•aélllHateH. 3901
Klad)a a laplal«|«tonoi Kóigeidaaágl Ht Vatanbarg Nyomda éi lUltalal Lapkiadó Vállalata Nagykaaliián. falalóa kiadó i Zalai Karoly, lalambaa tetalnai Na>yianlaaji 711. teái*
i
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljcqyzési-
Vígy
Vrimcserrkdnyv
(Szállítási hárcakSnyv)
P 3-20
Kapható i Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
.1
ALiI KÖZLÖNY
borétól
. ZALAI KÖZLÖNY
ktoWimét
„Trianonról még sok szó lesz..
Egy francia orvos nyilatkozata a Balaton parton
Boujol
Jean Boujol dr . kitűnő franci" oi*vos, aki egy-két napot Balaton, flenyveesen töltött, a Balaiuni Kurír munkatársival beszélgetett a Feny. vesén létesi\'eadó trianoni külvár.á. ról, - szép. baráti hangú levélben köszönte meg flgyolirsességét és útbaigazításait és levele végén azt Írja:
»önnek fog igazat adni a köz*?I-jövö, hogy Franciaország rosszul választotta meg barátait, mert ha jói választott volna, a magyarnak az első helyen Jtelk-ro\' állnia ; látja, már alá száll a hines francia glclre és emelkedik a mindent leromboló vörös lobogó itt is ! Tri inonról még sok szó lesz !«
Legújabb divatú női kalapok
Tiroli kalapok gyermekek és
felnőttek részére Divatos gyermeksapkák
loQOlosóbban vásárolhatók
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Mlklón-ut 1.
Átalakításokat eredeti modellek után osak
pengőért készltunk
Nagy és sok előnyt Mii magának, ha Irtysil a
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
érdeklődni lehet: Csangary-ut 4. ai. alatt.
Irodai Teleion 197. Néplakarékpénztár R.-T.-nél. Teleion: 20. és 126.
LÓTAKARÓK
LEGOLCSÓBBAN
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
_ Lótakardkal vlxm«nt«« Hfaggal buvonunk.
ön is megveheti 12 havi
18 pengős részletre,
ha köztisztviselő 18 havi
|] f-is részletre
az ideális hordozható
Remtor Portable Írógépet
Képviselet:
SZABÓ ANTAL sportüzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5.

Hirdessen a Zalai Közlönyben
Holtén-Schranlz-íéle
műtrágyák,
oatattdtötat „FUTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmltze-rek, gé,> zsák, atb. kereskedésében
NagykBiilzsa, Erzsébet tér 10.
(A blróaág mellett.)
ESiiksÉijlBleil -—j
inkl a helyi korfwkwtrtkoAI I puro*okuAJ «uir«u« bel I
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kötelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
MirtaHimUftf utlkui Nllalii MENETRENDJE
érvényes 1936. májufl 15-tól. tr\'.okni.ltr VmomI állomé*
4 4b
S\'M 7 5S 9« Ilit 12M ISM 1615
17 25
18 H
19 50 SÍ «
23 05 11«
i
u
■ a
II
t etenyei menetrend
l»t«n,MI Ind. 8 40 N«j(,k»niiiár« írt. 8 08 Nujkéflli.írói ind. 14 00 UltAyW* trk. 18-10
<\\
Él ftüi|l>1 Uj>m*dA »óBSV»yiuu4AiW>-/» >««*j(***Ue**B (|>nUll»» ««1«It, HároÜÜ
76, *v\'Oly»m 226. azám Nagyt^lm, 193C. október 3 szombat
Ara 12 AH.
ZALAI KÖZLÖNY
\'CLITIKAI NAPI
Utóeindk uteka MUHam? IIIII i.
Felelöt szerkesztő: Barbarlts Lajos
l\'.lötliel*.! egy Mii I peogí *0 tiaéf. SicikaiUUfgl í. kíidóMraUll tekloai 71 u
Róma, Varsó és Bécs nem devalvál
A frank-Javaslatot csütörtökön este a francia törvényhozás mindkét háza elfogadta — Szigorú Intézkedések Rómában a drágítás letörésére — A Francia Bank leszállította a kamatlábakat
I • Páris, október 2
Gazdasági körökben s a jobboldali pártokban is nagy elégtétellel látják, hogy a konzervatiabb szenátusnak sikerült győzelmet aratni u temperámon, tumosabb s á szélsőséges párlok állal jobban befolyásolt képviselőházban. A mozgó bérrendszer eltávolítása és a kormánynak a bérek emelésére adott felhatalmazás jelentékeny iiY.\'gszüki-lése ugyanis lehetővé teszi, hogy a meginduló drágulást ne kövesse nyomon a fcnunkabérek emelkedése s hogy ezáltal a devalvációnak ne csak kára, hanem huszna is jel/snikezzék, még. „edig a francia országi termelési költségek csökkenése és a francia kivitel megerősödése révén-.
i^trgnyilt a párisi tőzsde
Csütörtökön az esti üléseken mind. két ház elfogadta a devalvációs tör. véwyjavaslűtot. Ezek után a két liizban
az elnök berckeszlettnck nyilvánította a rendkívüli ülésszakot.
Minthogy az országgyűlés elfogadta a pénzügyi törvényjavaslatot, az értéktőzsde pénteken ismét megnyílt a rendes időben.
A pénz-front friss hlrel Párfr
A Francia Bank közölte, hogy a le. számitolást kjtmnt lábat 5 százalékról háromra, a cfelietek után járó kamu. tot pedig 6-ról l százalékra szállította le október elsejei hatállyal.
RAma
Az olasz kormány mindent elkövet, hogy az indokolatlan árdrágítást letörje és megakadályozza. Mint jelentik, szó van arról is, hogy egyes üz« leteket, amelyeket árdrágításon kapnak rajt, hosszabb-rövidebb időre l>ezá rásro kényszerítenek. Politikai körök.
ben biztosra vjeszik, lK>gy *tz dlaliz kormány egyelőre nem gondol a Ura leértékelésére.
B4c»
I)re\\lcr pénzügyi biztos kijelentette, hogy Ausztriában már 1931-ben meg_ történt a pénz leértékelése, de emiatt" a megfelelő intézkedések életbeléptetésével nem állott be áremelkedés, a Schilling megtartotta vásárlóértékét, igy az, hogy most Ausztriában a Schilling leértékeléséről szó essék,- tel-jesen ki vajn zárva, mert az ujü»ez szükséges feltételek teljesen hiányoznak. Var*t
A lengyel pénzügyi bizottság elnöke hosszas tanácskozás után kijelentette, hogy Lengyelország pénzügyi politiká-jának megváltoztatására semmi szükség nincs, továbbra is a régi uton ha-ladntik.
Pénteken délben megkezdfidött Blum és Eden nagyfontosságú genfi tanácskozása
Magyarország nem vesz részt a leszerelési konferencián — Anglia többé nem járul hozzá semmiféle fegyverkezést korlátozó javaslathoz
Genf, októbor 2 Blum froncla minlezterenök pén« tekén délelőtt Genfbe érkezett, délben Edennel ebédelt és közlőn fontos tárgyalásokat folytaltnk.
Genf, október 2 A népszövetségi közülésén csütörtökön az elnök bejelentette, hogy a közgyűlés elnöki bizottsága elhatározta a Ueszeielésl bizottság egybehív ását.
Amikor az elnök bejelentette, hogy a harmadik bizottságot a közgyűlés elnöki tanácsának határozata értelmében össze kell hivni és a közgyűlés teljes ülése ezt b. l egyező hallgatással tudomásul vettcs TánczoS Gábor tábor :ok. a magyar delegáció vezetője felállott és a következő bejelentést tette :
Tekintettel bizonyos hatalmaknak a fegyverkezési egyenjogúság kérdésében elfoglalt elvi álláspont.
jóra, a magyar delegáció, értékelve ugyan a nemes és dicséretes szán« dékokat, anvelyek a közgyűlés által imént elfogadott javaslat kez-
deményezőit vezették. arra kény* szerül, hogy a harmadik leszerelési bizottság munkálataitól távolmaradjon.
Még hatalmasabb fegyverkezési verseny Indul Európában
daju leszerelés teljesen meddő és hiábavaló és hogy sürgősen szükség van a jelentékenyen megerősl-tendő angol birodalomra, mint a béke egyik legfontosabb egyensúlyozó és szilárdító tényezőjére.
A közgyűlés a javaslatot egyhan|5u lelkesedéssel elfogadta.
A konzervatív párt egyik lapja, a Morning-Pcfst azt irja, hogy Anglia a jövőben semmiféle fegyverkezési korlátozásra vonatkozó indítványhoz nem járul hozzá, amig az angol fegyverkezés nem éri el azt u szinvonalat,juhot a legerősebb hatalmak fegyverkezése áll.
Lopdon, október 2 Ujabb fegyverkezési hullámot indít meg Angliában a konzervatív párt országos gyűlése, amely csütörtökön kezdődőit meg Margate városában. A kongresszuson Hoare haditengerészeti miniszter feltűnést keltő beszédet" nu.ndott. air.elyn.k célja az volt, hogy ularmirozza az angol közvéleményt a fegyverkezés érdekében. Hoare számszerű adatokkal bizonyitolta, hogy az általános fegyverkezés terén a h.lyzel az angol fegyverkezési terv bejelentése óta lényeges.n rosszabbodott. Nyilvánvaló, hogy az egyol- \'

A spanyol nemzetiek elfoglalták San Cristallo várost
Az uj Spanyolország nem vesz fel semmiféle kapcsolatot azokkal az államokkal, amelyek ellenségei voltak a spanyol nemzeti mozgalomnak
Burgos, október 2 A nemzeti esapatok elfoglalták San Crjslallot és ezzel elvágiák a kormánycsapatok Sigana felé vald menekülési útját. A város elfoglalása igen nagy jelentőséggel bir.
Burgos, október 2 Csütörtökön iinntfpély* forrná ban is beiktatták Franco táborno-kot a spanyol nemzeti állam fejévé és vezérévé. Az elnöki hatalommal bíró Francot meleg ünneplésben részesítették, aki válaszában kijeién-
tette, hogy a gyöz:lem. most már minden kétségei kizárólag, az ö kezükben van. megir.en\'ik Spanyolt országot és felemelik a népet. Be-jelentetne, hogy a külföldi államokkal kereskedelmi viszonyt kötnek, de csak azokkal az államokkal, u
melyek barátjal n spanyol nemzeti mozgalomnak és amelyek helyeslik megmozdulásukat. Azokkal az államokkal szemben, amelyek mozgalmukkal kapcsolatban-\'azt mutatták, nogy a clvlíízócló elPen "itüzdenek, semmiféle kapcsolatot nem vesznek fel.
Burgos, október 2 Franco vezér elnökletével a spanyol nemzeti csapatok vezetői fontos tanácskozásra gyűltek össze. Szó van arról, hogy a nemzeti sereg k főparancsnokságát Valadolítbu he. lyezík át.
A Spanyol Bank Carthagenaba menekült
Saint Jean, október 2 Madridban összeült kizárólag a népfornnt tagjaiból az ál-cor!ez. A csekélyszámu eorteztagokat azért hívták össze, hogy politikai okokból kimondják a baszk tartomány autonómiáját s ugyarolyvn szövet* séges állammá nyilvánítsák, mini ann./k idején Kataioniát. A javaslatot természetesen egyhangúlag elfogadták. de a határozatnak semmi gyakorlati jelentősége nincs, meri a baszk-föld majdnem. teljes egészében a nemzeti kormány csapatai, nak kezében van. A spanyol nemzeti kormány az ál-cortez határozatot annál kevésbbé ismerheti el érvjé-nyesnek, mert a madridi kormány\' nem törvénye képvíeelle a spanyol népnek, az ülésen j>edig csak a szélsőbaloldali képviselők vehettek részt, mig a többi párt képviselői már régen elutaztak Madridból, vagy ha ott maradlak, börtönbe vetették őket
A madridi vörös kormány a Spanyol Bank pénzkészleteit Carthage-nába szállította át. ahol egyébként proletárdiktatúrát kiáltottak ki a kommunisták. A burgos! kormány jegyzéke Oenfben
<íenf, október 2 (Lapzártakor érkezett) A burgosi nemzeti kormrtny megbízottai pénte-különl)özö nemzetek delegátusai és a ken délben a .Népszövetség ülésén a jelenlevő sajtóképviselők között jegyzéket oszlottak ki, amelyben felhívják az illetékesek figyelmét a nvidridL vörös kormány kegyetlenkedéseire.
A Népszövetség pénteki üléséu egyébként folytatták 11 Népszövetség általános tevékenységének megvitatását, lényegesebb felszólalás nem tőrtént.
Az állásától megfosztott Litvínovot ia ■•tartóztatják
Páris, oklóbcr 2 (Lapzártakor érkezel!) Moszkvai jelentés szerint Utvinov szovjet külügyi népbiztos állása nJgjon meg-ingott. Csak órák kérdéíe, hogy felmentik állásától és kőnny?n meglehet, hugy azonnal le is tartóztatják. Utvinov egyik legjobb barátját, Rajetzky fóíaerkesztót niár le. tartóztatták.
a
HAiaa HOZLÖfTP
1936. október 3
Akinek a szívműködése rendetlen, ugysilntén az, akinél a vérnyomás emelkedésének lonetei mutatkoznak, ugy éihet el erőlködés nélkül megfelelő könn,d székelési, ha reggel éhgyomorra egy kis pohár terr.Uzeteu .Ferenc József" keserüvizet iszik. — Az orvosok ajánlják.
Minisztertanács
Budapest, október 2 (Lapzártakor érkezett) Darányi Kálmán elnökletével péntekit délben a miniszterek tanácskozásra gyűltek össze, hogy a három devalvált pénzű országgal fennálló kereskedelmi és gazdaság? megállapo. dásokat az uj helyzetre való tekin. tettel megvitassák és az uj tárgyalásokat megindítsák. A kormány a munkát máüs megkezdte, hogy az uj helyzetben is a magyar gazda megfelelő áron, károsodás nél-küül tudja értékesíteni terményeit.
Átszervezték az olasz miliciát
Róma, október 2 A fascista miliciát október elsejével teljesen átszervezték. Az egyes kerületek és körzetekben uj beosztás lépett életbe, amely a szervezetet mozgékonyabbá teszi.
Péntek
17.50 Sportkőzlemények. — 18 Hanglemezek. — 18.45 A magyar állameszme jelentősége a XX. százában. (Dr. petbő Sándor;. — 19.15 Schubert: B-dur szonátáját zongorán előadja dr. Dohnányi Ernő. — 20 Külügyi negyedóra. — 2015 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 21.40 Hirck, időjárásjekn-tés. — 22 Sugár Vik\'íor orgonahang, versenye. — 23.10 Cigányzene. — 0.05 Ilirek.
BudapMt IL
17 A betegségek megelőzése. (Dr. Okollcsányi Dezső). — 18.10 Gyorsiró-tanfolyam. — 18 50 (Ugli-hanglcmczck. — 19.20 Hatvan éves a hiteíjogunk. (Dr. Auer György). — 20.15 Dr. Biró Béla előadása. — 20.45 Ilirek. — 21.05 Heiuemann Ede jazz-zenekara.
17.30 Neuner és Frie^snegg stájer zeneszerzők müvei (zongora, hegedű és gitárjáték). _ 19.30 A régi Deutsch-meister zenekar játéka. — 2025 Szimfonikusok. — 22.10 Tánczene. — 24—1 Osztrák népzene lemezeken.
Naptár: Október 3 Bzombat Rom. kat L. Teréz. ProteetáDs Helga Izrael. Tisrl hó 17.
Gyógyszertári éjjeli Bzolgálat e hó végéig a „Salvator" gyógyszertár és a kiskanlzaal gyógyszertár.
Góxfflrda nyitva reggel ü órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Jövő héten irják ki az árlejtést az OTI-székkáz építésére
Az igazságügyi palotát és az OTI-székházat egyszerre fogjak felavatni
Illetékes helyen arról értesülünk, hogy a nagykanizsai OT1-székház!,, nak rendkívül sok retortán keresztül ment ügye végre odáig jutott, hogy a módosított terveket elfogadták és az árlejtés a jövő héten kerül kiírásra. Ugy tudjuk, hogy a kisipari csoport mindent elkövet - és méltán hogy ezt az épiikezjést is megkaphassa. A törvényszéki építkezés lendületes munkája nagy
rokonszenvet váltott ki a kisipart csoport iránt.
A polgármesternek az a ter\\rev hogy az igazságügyi palotával egyidejűleg majd az uj OTl-székház is felavatásra kerüljön és pedig a jövő évi Nagykanizsai Hét alkalmával, amikor országos ünnepségek hívják fel a figyel rtiet Nagykanizsára, annak történelmi múltja és kulturá-ja mellett jelen fejlődésére is.
Áremelés a kanizsai kenyér-front láthatárán
Megvárják a liszt-árak végleges kialakulását
Az ország több városában meg indult u mozgalom a kenyér árának emelésére, amit a dráguló liszttel magyaráznak. A nagykiutizsai Ipartestület sütőipari szakosztályának el nöke, Márkus Károly ezzel kapcsolatban a következőket jelentette ki: Nagykanizsán egyelőre nem Jdő-szerü a kenyérárak emelése, bár a liszt 3 4 pengővel drágult a leg-
utóbbi ármegállapítás óta. Az ár még tovább fluktuál és azért nem akarjuk kitenni a fogyasztóközönséget egy isrpételt átemelésnek. Várunk, mig a lisztárak megállapodnak és akkor összeülünk az árak revízió alá vételére * Egyelőre te. hát a kérdés nem aktuális, de a kenyérárak emelése már a láthatáron van.
3000 pacsai választó ellen folyik vizsgálat az ajánlási ivek kétszeres aláírása miatt
A Zalai Közlöny a pacsai válasz, tási ajánlások benyújtása után meg-irta, hogy mintegy 3000-re tehető azoknak a választópolgároknak a száma, akik a három jelölt ajánló-iveit kétszeresen is aláírták. Voltak, akik egy párt iveit írták alá kétszer
és voltak, akik két. sőt három jelölt iveit is aláírták
A felülvizsgálat után dr. Czoboiy Gyula törvényszéki elnökhelyettes, választási biztos az iveket beterjesztette a kir. ügyészségre további eljárás végett. Értesülésünk szerint az
Kiváló minőségű női és férfi
szövetkülönlegességek
dus választékban.
Legújabb fazonú női és leány-kabátok állandóan érkeznek.
Dlvatszörmékben nagy választék
lm József és T50
cégnél.
óriási anyag kivizsgálása most fa. lyik a kerület községeiben s csak ennek befejeztével történik döntés, hogy a kir. járásbíróság elé kerül-o az ügy vagy a törvényszékhez
A jelek szerint a 8000 kéíszeivs aláíró ügyében valószínűleg a kir járásbíróság fog büntetöparanccsai intézkedni
Eredménnyel folyik a frontharcos-toborzás
fAz országos frontharoos | találkozó és a küszöbön ! álló frontharcos törvény f aktuálissá teszi, hogy is-mét foglalkozzunk a frontharcos eszmével, amelynek Nagykanizsán, sajnos, még mindig nincs annyi nive és zászlóhordozója, mint az megérdemelné és mint a hasonló dunántuli váixjsokban.
A szombathelyi és kaposvári iront. harcos gyűlések alkalmával a kani-zsai kiküldöttek csodálkozva láthatták iizt a sokszázra rugó lormaru-hás csoportot, amely bátran és nyíltan, sót jogos büszkeségggel hirdeti a irontharcos eszmét Kanizsán, érthetetlenül, még mindig igen sokan vannak olyanok, akin szégyenük felvenni a frontnarcosok szalonképes ruhaját és húzódoznak körükbe menni. ^ t
Örömmel halljuk, hogy a legutóbbi ülésen vitéz Tamáslaivy Jenő elnök íeihivása nem volt a pusztába kiáltó szó, mert máris szép számmal jelentkeztek az uj tagok. Sajnos, még mindig vannak, akik nem jönnek, pedig ott volna a helyük a világháború vérzivatarában össze, nötlszivü bajtársak között.
Reméljük, hogy a jelentkezés tovább tart és a legközelebbi kani-zsai megmozduláson többszáz lor« maruhás lrontharcos hirdeti mára szövetség szép eszméjét, a közösség gondolatát és a bajtársiasságot.
Hogy mennyire érdeke minden volt katonaviselt embernek a Frontharcos-főcsoportba való belépés, bizonyítják az alábbiak :
Pályázatot hirdet a Máv Igazgatósága 81 segédtiszti és 384 különböző altiszti állásra. A fenti állásra pályázhatnak elsőbbségi igénnyel ítz 1931. évi III. t.-c. 20. §-a alapján a vitézek és az Országos Frontharcos Szövetség tagjai, akik Károly-csa. patkereszttel rendelkeznek. A pályázati határidő 1936. évi október 31. A pályázati felhívás feltételei a Budapesti Közlönyben megtalálhatók. j
ID<3
Eső!
Prognózis: Élénk i», több " \'
északi
helyen zápor, a hegyeken záporszerU havazás, a hőmérséklet nappal (nem változik, éjszakai lehDIés fokozódik, reggel helyenként tatafmenti fagy.
Esőköpeny, esőgallér, t " " gumicipők, csizmák,
11672190
1936. október 3
Apróságok asszonyoknak
Silytm xiyagból Izzadségoliclfit ugy távolíthatunk el. ha a foliot előbb szesszel len dvesltjük majd kevés borkősuvat hintünk rá, amelyet addig dörzsölünk, amig a selyem visszanyeri eredeli szinét Végül szieszbe mártott rongyd irabbal a foltot néhányszor végigdörzsöljük

Kl»dbb Izz idsájjfoltok ki rostára igen bevált a J>oraxos viz (kl\'enc
rész viz, egy rész borax.) •
A firkáit akkor lesz igazán szép, ha lúgos forróvizzel és háziszappan na! súrolják tel, azután ha egész n kiszáradt, fehér viasszal ereszlik be amelybe egy deki citrom anllint kevernek bele. Ha megszáradt a padlón, ismét bekenjük a viasszá és ha ez la megszáradt. csak akkor keféljük fel.
HALAI KOZLOmH
A* arcbórt elcsúfító izámos tisztátalanság, mint gyulladásos pirosíágok, pöraenésrk és pattanások, amelyek elégtelen emésztés kö velkeitében támadnak, a természef-adta .Ferenc József keserüviz használata által — reggelenként NI pohárral — rövidesen eltűnnek. Az orvosok ajánlják.
— Tekint** m«K a Kopstoln Bútoráruház állandó butorklállitását ízléses és olcó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat
- {títívenijailOk tcldlkoxófo) bét Wn délután 6-tól 8-ig • Pannónia hátaó kistermében.
Ön is tudja ?
hogy szombaton, október hó 3-án megnyílik a
PANNÓNIA „KÉK TERME",
ahol a kitűnő hangú La Rla Dorré elöadómüvéiznö énekel, Járóka Antal zenekara mellett
Tánc. Disznótoros vacsora Tánc
Herceg Eaztarházy Hltblzomány badacsonyi borpincéjénak kOIAnlagasségai.
Miért mennyit kaphat a gazda?
A m. klr. külkereskedelmi hivatal piaci helyzetjelentései
Jelentékeny érdeklődés tapasztalható a buza iránt Görögország ré széről. Számottevően m.gjuvultaka llsztkivitel kilátásai is. ugy, hogy a belföldi piacon az elmúlt hét folyamán nemcsak az exportórök, hanem a malmok is jelentékeny mértékben vásárolták a búzát. J?oza
Buta.
A külföldi búzaárak emelkedése következtében jelenték ny áremelkedésről kell megemlékeznünk a belföldi piacon is. Belföldön az áremelkedés a budapesti tőzsdin és az egyes vidéki állomásokon mint* egy 50-76 fillért tett ki métermázsánként. A kivitel osztrák, svájci olasz, görög és belga viszonylatban-folyamatban van. Jelentékeny érdeklődés tapasztalható nz osztrák vevők részéről. A jövő hónapban kezdetét veszi az uj kontingens keretében történő svájci kixitel Az olasz kivitel előre megállapított t rv alapján, rendben bonyolódik le A Belgiumba kivitelre kerülő félmillió métermázsa búzának jelentékeny része már eladatott és folyamatban van az eladott tételek kiszállítása is
A rozs kinálut belföldön szük ke-retek között mozog Kivitelünk, mely Ausztriába és Olaszországba Irányul, kereslet hiányában ugy. szólván teljeseit szünetel. A b l földi árak a kivitel szünetelése ellenére sem változtak, mert a kínálat általában gyenge. i |
Árpa
Sörárpakivltelünk teljesen szünetel és csak Olaszország felé van
takarmány és kop asiárpából kisebb exportunk A sörárpát a belföldi gyárak erősen keresik, árak nem változtak. Kiváló minőségű sör-árpáért a gyárak Kőbánya paritás* 17.50 18 75 pengőig terjedő árat fizetnek. A belföldi takarmányárpa forgalom jelentéktelen Az eladásra kerülő tételeket vidéki állomásokon hizlalás! célokra felvásárolják
Zab
A belföldi forgalom a gyenge termés következtében szük ken tek között mozog. Kisebb mennyiségű kivitelünk állandóan van olasz vfe szonylatban Az árak a rendkívül gyenge kínálat következtéim tovább szilárdultak és Budapest pa. rltásban elérik, sőt valamivel meghaladják a 14 P-t. Tetujtri
Az Egyesült Államok t-r.néae, mely a 2 5 8 milliárd bushelt szokta elérni, előre láthatólag 1.6 milliárd bushel alatt marad. Kedvezőtlen jelentések érk\'Ztek a román tengeritermés alakulásáról is Ex-kllring államokba, oly államokba, melyekkel a fizetési és áruforgalomra nézve megállapodásunk nincsen és az áru ellenértéke 100 százalékban nemes devizával kerül kiegyeti-litésre, a teng-erlkivitel szabaddél tétetett. Egyelőre a nemzetközi piacon érvényben levő árak nem nyújtana* tehetőséget a ktvi\'e! megindulásán, mert a szálPtást és egyéb költségek levonása melktt a belföldön elérhető értékesítési áraknál cs ík gyengébb árakat eredményeznének Egyébként is a N/ugat-európába történő kivitelnél csak teljesen száraz áru jöhel figyelem, be. ugy. hogy gyakorlatilag a kivitel megindulásán! csak a kora tavaszi hónap<,kbm leh"t számítani. Csövestteng-ri iránt a hl\'.laldák és hizlalással foglalkozó gazdaságok
A Böske-baba
. írta-. frubwHa
Böske-baba első személy volt a csa-Iádban. A kiskocsija olt állt a világos-kőris hálószobában, u nagy ágy mellett, az ablak felől, ahol azedött csak
le|é|)ő szőnyeg titokzatos pázsitján szoktak hancúrozni a szobába tévedt első reggeli napsugarak.
Ha Böske-baba kisanyukája nem tudta letenni a könyvet, amig a fejezet végére nem ér, és emiatt n szokotthál tovább maradt az ágyban, el kellett húzni Böske-baba kocsiján a függönyt, mert amint a nap egyre magasabbról kukucskált be az ablakon, egy pajKos sugara mindennap |>ontosau a fürdőszoba rézkilincsén végezte a reggeli tornáját és onnét ugrált Böske-baba íi. tos orrocskájára, oda meg vissza, ahogyan az ablak alatt a |>oros akácfa incg-uieglibbentette a gondosan fésült
leveleit.
Kisanyuka szerette nézni, amikor az ab lak függönyein bújócskát játszottak a falevél-árnyékok a tánooskedvü napsugarakkal. *
Akkor is napsugarak fogócskáztak a Tisza-parti füzesek fehérlevelü lombsátora alatt és árnyékokból rakoncátlan, furcsa fátyolt teritettek a part. menti homokos ösvényre, amikor Tar-dos Böske egy álmos vasárnap délután elindult a nagyhldon át Buksival, az okos kis pincsivel, hóna alatt pár kölcsönkért könyvvel, amelyeket Ilyenkor legjobb visszaszállítani Manciék-hoz, mikor azoknál is mindenki alszik és ök ketten Timár Mancivil zavarta. t»md bevehetik magukat a Timár bácsi hatalmas könyvtárába.
Hz egyszer ugyan mégsem volt egé. "zen zavartalan Tardos Bctfke és Timár Manci megszokott vasárnap délutánja. (ök ugy szokták mondani:
«kulUir-délután.>) Böske kezéből hol egy könyv esett le, hol a könyvesbe valamelyik rekeszében állva maradi egy pillanatra a keze.
Barátnő nem azért barátnő, hogy ne legyen éles a szeme. Manci hamarosan nem állta tovább, hogy ki ne rukkoljon a kérdéssel
— Mi van veled, Böske?
— Mi volna* — nézett rá Böske lehetőleg közömbösen. - Történhetik egyáltalán valami az emberrel ebbon a városban?
A szeme azonban mintha valamit titkolt volna, amikor ki-ki révedezett az ablakon a Tisza felé.
Olyan novella-formán kezdődött az egész, hogy szinte nevetséges. Önmaga előtt is restellette bevallani, hogy foglalkoztatja a dolog.
\\em is volt több, csak annyi, hogy amikor Buksival Yft imént átjött « nugyhldon, egy pillanatra megállt ott, ahol belátni a parti füzek lomMílg-gönyc alá. Csak éppen hogy vé^lg simogatta szemével a lustán fodrozó vizet és arra gondolt,-hogy milfll van olyan vasárnapi arcuk * hajbókoló füzeknek is, a Tisza kanvarodójában kék párába takaródzó láthatárnak is, de még az égen sétálgató szemérmes kis felhő-cselédek is mintha kimenőre fésülködtek volna, amint bclekaca-rásznak a nogyhid pillére alatt megjuhászodott víztükörbe...
Pár másodpercig tartott csak, amig erre gondolt, odaátról máris fürge do-bogással könnyű fogat hajlott fel a hidra. Az ülésén egyeden, gondokba mélyedt utas. Barna arcú, nyúlánk fiatalember. A puha szürke kalapja érdekes árnyékot vetett a homlokára, amely alól annál mélyebbről csillant | ki a\' két szeme, amikor a hidra érve I ő is felnézett egy pillanatra a felhőkre és onnét le a Tiszára. |
— Aztán? Mondd hamar!
— Aztán? Aztán semmi...
— I)e Böske, csak nem akarod el. hitetni velem, hogy mindezt azért je. gyezled meg ilyen |>ontosan, mert .aztán semmi?»
— Igazán semmi... Rám nézett, amig elhaladt mellettem a fogat. Hány ember néz rá a másikra igy elmenőben!?
— fis... és?
— fis semmt Persze te most azt szerelnéd hullani, hogy ki akart kezdeni velem, hogy szemtelen volt, vagy. mit tudom én?
— Hát nem?
— Nem. A hid közepe tájáról visz-szanézett. Egy fél pillanatig sem tartott.
— fis te?
— fin kiáltottam a Buksinak, Buksi odaszaladt, rácsatoltam a pórázt, elindultunk és itt vagyok.
— Azt sem tudod, ki leheteti?
— Nem. Nem idevaló.
— Ennyi egész?
— Ennyi.
Manci lamáskodva csóválta a fejét. Pedig ebben a pillanatban csakugyan ennyi volt az egész.
Csak amikor Böske itj kólcaliu-könyvekkel a hóna alatt ozsonna-idő-tájt "ház iért, akkor lett valamivel több.
A barna arcú, ismeretlen fiatalember ugyanis ott ült náluk a verandán, ahol kávéhoz volt terítve és édesapja meg az idegen ur az asztal szabadon maradt felén fülig elmerülve tárgyaltuk valami hivatalos iratokat.
— Fogadni mernék, hogy szővetke-z-\'ti úgy, — mondta Böske a bemutatkozás másodpercnyi szivdobogásán átesve. — Más mi érdekelné ennyire édesapát?
Amikor már elfogulatlanul igyekezett ezt elmondani,, még mindig ugy érezte.
mintha két sr,c volm és mindakettő kétfelől a tori ihan dobogna. A szavak makrancosán tántorogtak, amig az ajkára értek és semmiért sem akartak maguktól sorba állni, mint máskor.
Csakugyan. — Varga Báliat a szövetkezetnek Tisza-vidéki körúton járó igazgatója volt és nem is egészen egy év mujva — Tardos Böske férje.
Böske-balm csak ezután költözött be a házba.
Tardos Bőskének ugyanis rengeteg »ok babája volt és vaiamennvtt vel« vitte uj otthonába is. A férje eleget mosolygott a sokféle-fajta hajas, beszélő, alvó, karakter, meg a jó ég tudja, mi mindenféle hatján, de az uj asz-szonvka egytől sem volt hajlandó meg. válni. Szenvedélyesen szerelett játszogatni a babáival már ringylmy korában Is. f.vftjlőtte őket, mint a kisöccse a bélyeget. Öltöztette, babusgatta, ra. kosgatta őket. így aztán ass\'ony korában is az uj otthont minden zngába jutott belőlük egy-egy. fis jaj volt az urának, ha olykor valamelyiket leverte a diványpárnü sarkából, vagy vélet-lenül ráült valamelyikre a mély bőrfotel öblél>en.
Ideje volt Böskének elég gondját viselni a kis baba-hadseregnek. Pár hónappal az esküvő után kitört a há-bont és Bö«ke egyedül maradt. Hazament a Tisza-parti kisvárosba.
— Karácsonyra itthon lesznek, — mondta mindenki.
Mire aztán leesett a hó, az összes babák nagyon szomorúak voltak. Hetekig elhevertek egy ruhában egyazon szögletben. Böske-mftno pedig sokat Qlt u kisura kedvenc szögletében az egykori leányezobában, vagy állt az ablaknál mozdulatlanul és nézte ahogyan az utcai. akác didergő ág-boga árnyékokat rajzolt a függönyre és
4
DALAI KOZLOlfT
1936. október 3.
részéről élénk érdeklődés mutatko* zik. A csövestengeri ára Budapest paritásban változatlanig 6 P körül mozog.
Takat íruínyok
A helyzet változatlan. Szénaklvite. lünk svájci viszonylatban folyamatban van Más irányban kivitelünk sem szalmából, sem szénából nincs. A belföldi korpa, takarmányliszt és szálastakarmány árak rem változtak. A korpa, olajpogácsa és szárított répaszelet kivitele nincs engedélyezve.
Vetőmagvak
Az Egyesült Államok rendkívül rossz termésére való tekintettel számithatunk arra, hogy lóhere és lucerna magból jelentékenyebb mennyiség fog az amerikai piacon elhelyezésie kerülni. Az átvételi ár megállapítására vonatkozó tárgyalások Németországgal rövidesen megindulnak. Egyelőre tehát nem indokolt a gazdác részéről az eladást oly mértékben erőltetni, amei/ esetleg a jelenleg is nyomolt árak további csökkentését vonná maga után. Egyes cikkekből még mindig mutatkozik kivieli felesleg. Pl. 340 vagon szöszösbükköny kiviels után még mindig van értékelésre váró áru.
Állatpiac
A hétfői milánói vásáron 764 drb. marhát hajtottak fel, ebből 287 drb. volt magyarországi. Változatlan irányzat mellett az árak Változatlanok voltak. Eladatlan maradt 100 drb. - Csütörtökön Fiúméban 45 kocsi magyar marhát hajtotta*: fel, melyből eladatlan maradt 22 kocsi. Az árak 2-10 oentisimivel csökkentek, a magyar gazda istállójáig átszámítva : uradalmi marha 70 91 fillér, vásári m irhánál 70-77 fillér. - Bécsben a hétfői mar-
messze a Tisza felett varjak húztak át a behavazott mezükön.
Karácsonyra nagy. csomagol hozott a posta. Hatalmas, majdnem életnagyságú baba mosolygott elő belőle, amikor lázas kíváncsisággal felbontották. Egy névjegy is volt mellette: <fin vagyok o Böske-baba. • A feladó egy budapesti áruház: .Varga Bálint főhad-nagy ur, táboriposta 70. rendeletére..
Ettől fogva lett Böske-baba első személy a családban. És az volt ükkor is, amikor Varga Bálint főhadnagy egyszer a háború vége felé, sel>esülés illán, otthon volt szabadságon és szeméi vesén is megismerkedett Böskc-babával.
fis első személy volt Böske-baba még akkor is, amikor vége lelt a háborúnak, mindenki hazajött, aki még életben volt, csak Varga Bálint főhadnagy njem. Varga Bálint főhadnagy fogságba esett az utolsó ütközc. lekben és nem volt otthon még akkor sem, amikor már románok lőtték n kis Tisza-parti várost és a nagvhid egyik ive már ugy lógott a Tiszába, mint törölt madárnak a szárnya.
A Böske-balxi kiskocsija ott állt a világos-kőris hálószobában, ahol min. den este csak egy ágyat vetettek meg. De ekkortájt már Böske-baba is min. den nap más ruhába öltözött és minden nap várta Varga Bálint főhad-nagyot, aki sok furcsa, idegen ákom-bákoinmal telcpecsételt levéllsen irta, hogy útban van hazafelé.
- Ma szépnek kell lenni, Böske-baba! — csicsergett az asszonyka. . .. Hátha ma érkezik meg a gazdánk!?
Messziről ágyuk dörögtek és a város felelt az ég kék kárpitjára lustán gomolygó srapnell-fcihők szakitoltak félelmetes fehér lyukakat.
Böske-babát mindez nem izgatta, Ró-
hafővásáron élénkülő irányzat mellet! az árak 3 7 garassal emelkedtek összes felhajtás 1561 drb., ebből magyarországi 51) drb. A magyar gazda istálló-árai: Primaura. dal mi ökör 70 88, II r. urad. ökör 64 76, vásári marha 60 70 fillér. A keddi bécsi sertésfővásáron vál» tozatlan irányzat mellett a magyar uradalmi zsirsertések. valamint a szedeti és keresztezett sertések 1 2 garassal magasabb áron értékesülbek, mig a hússertések ára változata lan volt. A felhajtott 6620 drb. zsír-sertésből 2078 volt magyarországi. Az árak a magyar gazda istállójáig visszaszámítva : Prima urad. sertés 98 100, nehéz szedett zsirsertés 96 -102, angol keresztezett sertés 103 -105, könnyű hússertés 72 88 fillér. A budapesti serlésvásárra szeptember 19- 25-ig bezárólag az összes felhajtás 10.350 drb. voll, ebből uradalmi 920. Arak: Prima uradalmi sertés 109 111.5 fillér, prima szedeti 102 -106. Baromfi Í8 tojás
ugy a belföldön, mint a külföldön továbbra is vállozatlan. A felhozatalok csekélyek, az árak tarot-tak. Baromfiárak : Csirke 1.10 1.15, tyúk 1.10 1.16, kacsa 1.15- 1.20, liba 1.15 120 P élősúly kg-ként. |
Tojász kg-ként 1 40 P. ami kb 7.5 filléres drb-kénti árn.ik felel meg. A libamáj iránt belföldön nagy uz érdeklődés, kinálat kevés.
Gyümölcs
Eddig összesen 1157 vagon szilvát exportáltunk A kivitel Ausztriába, Németországba és Angliába irányul, azonban csak kisebb téleleket v sz-nek fel. A hűtőházakba összesen kb. 250 vagon szilvát tároltak be Szőlőből eddig 606 vagont exportáltunk, amiből a német piac 408 vagont veti fel. őszibarack kivitelünk 125 vagonra emelkedett. mel,y eddigi legnagyobb kivitelünk nyolcszorosa. Paradicsomból a gyárak 3500 vagon raxkötöttek termelési szerződést és a most leszállításra kírülő árut 4 és fél filléres kg-k!énti áron veszi át. Borpiac
Mivel a szüreti idő a meleg időjárás következtében kitolódott, ed. dig csak a korai Ezerjó mustja kelt el. Hordóhiány következtében esz. közölt eladásoknál a must árak 0 8-0.9 fillér cukorfokonkénti áron mozognak. Szakmakörökben ugy ité. lik meg a helyaelel, hogy az 1.6 fii. léres Malligandfokonkénli borfelvételi árak szllárdilólag hatnak a
Bebizonyított tény, hogy a
mii reménysugár a
Az e hó 17-én kezdödö sorsjátékban uj reményekkel Indulunk!
Sorsjegyeit a m. klr. dohánynagyárudában
vásárolja meg. — Címre tessék flgyelni: Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 2.
zsttszin arcocskája mosolyogva nézett farkasszemei a mindig vetett ágy rm\'l-leit az éjjeliszekrényen virító egy szál piros rózsával, amelyet minden nap frissel cseréltek ki két hete már.
Vulami bánata mégis voll Böske-babának. A kiskocsija átkerüli a másik ágy mellé, amiben régóta nemi aludt senki. A na|>os oldalt pedig egy másik kis kocsi foglalta el és abban a I-aci-baba lakott. Egy uj siró |>aba, de olyan, hogy nem csak szembe tudott nézni az ablakon bekukucskáló napsugárral, hanem utána is tudott kapkodni a rózsaszín kis kezével. Es amióta Laci-baba megjött, azóla Böske-babát olykor elfelejtették megsimogatni. Milyen jó is Laci-babának! — gondolta kicsit irigykedve és néha szomorúan. Annak ha nem tetszik valami, sir. Mert I.aci-baba akkor is tud sírni, ha senki nem nvul hozzá, meg éjjel is, amikor mindenki alszik ...
Egyik kora délelőtt rászakadt a j>o. kol a Tisza-parti kisvárosra. Az oláh ágyuk szünet nélkül ugattak hajnal óta. Az utcákon hol itt, hol ott csapott fel a pusztulás véres, füstös, szörnyű felkiáltójele. Egyre több lett az összelőtt ház, egyre nagyobb a kétségbe, esés.
Tardos Böske kinézett az ablakon. A napsugarak most is ugy hintázlak a sokujju akáclevelcn, gondtalanul, mintha arany vcrőfény-szönyeget ráz lak volna a város fölé.
Nagyot, nehezet sóhajtott. Bánézeit a még\' mindig vetve maradt ájjyra, mellette a ntfi is frissen szakított pi-ros rózsára. Bánézett u másik, mVíg vetetlen ágyra, amelyből nemrégen szállt ki és mellette a Böske-baba ko. csijára.
Böske-baba mintha szemrehányóan nézett volna rá vissza. Dc m(ost nem
ért rá kiengesztelni Bőske-babát, meri a verandáról behallatszott Laci-baba egészséges, erős sírása, amivel a reggelijét szokta követelni.
Alighogy Laci-baba odakünn Clcsen. desedett, szörnyű égzengés bömlxölt, süvített át a házon. Beesegelt, ro|>o. gott minden és a föld ijedten megrázkódott. t \'
Oláh gránát csapott a hjázba. Ha. lalmas sebet hasított a p)iros-zjsinde-lyes tetőn, akkora sel>et, hogy, a, kaján öi\'ömmel felfelé szabaduló füstje. iaz ég kék magasából egyenesen belátott a fehér-kőris hálószobába, a vetett ágyra, amel/en a máskor mindig simán nyújtózkodó csipketeritő telő volt a beszakadt padlás üszkös porival és törmelékével. Az éjjeliszekrényen " piros rózsái lefejezte egy goromba zsindely-darab. A másik, a vetetlen ágy összeroskadva l>orull bele a rémületes csendbe. Böske-babából csak a kicsi virágokkai hímezett takaró; egyik sarka„ meg a kiskocsi "egyik összegör. hűlt kereke látszott ki a ráhullott rómH halom alól.
Mire a házbcliok a verandáról, kony. hából, udvarról összefutottak, csupa összeverődő térdekkel, halott.sápadtan mondtak hálaistent, hogy csak ennyi lőrtént.
Másnap egy román tiszti bizottság bejárta a belőtt házakat. Eljutottak Tardosék poriájára is. Volt valami kis gúny is abban, ahogyan az crősebb ellenfél cinikus egykedvüségév.l kémleltek fel az égre a kilyukasztott ház hálószobájából. A háziak elszorult szívvel nézték csak, de szólni nem mert senki. Az egyik magasrangu, deresedő liszt, aki nyilván a vezetőjük volt, kér. dezgettc a házbelieket, de nem tudott magyarul, n(»ni sokra ment velük. A lovagló ostorával kicsit idegesen, ki-csil unottan veregetett valami tarka
piacra. Ezenkívül a must árak b&« folyására is intézkedések fognak történni, erre vonatkozólag a megbeszélések befejezés előtt állnak Egyébként a kedvező idő előnyösen befolyásolja a minőséget és előre láthatólag a minőség jobb lesz a vártnál Svájc felé a kivitel ked\'vfezó, a kilátások állandóan javulnak, né. metországi exportszámlára ná. gyobb kötések történtek Kereslet leginkább óborok iránt mutatkozik.
Vasárnap lesz a kegyeleti staféta
Vasárnap délelőtt u 48-as hősi szobortól indul el 30 csapat első futója, hogy a városon keresztül oda visszafutva lerója kegyeletét a magyar nemzet hőseinek. Három csoportban futnak a futók és pedig
A) csoportban a katonai alakulatok, közbiztonsági szjervek, sportegyesületek, csapatok, leventék és cserkészek 1915 1917. évfolyamai.
B) csoportban a reálgimnázium V.-VIII. osztálya, a városi felsőkereskedelmi, leventék és cscrkész-k 1918 1920 évfolyamai. C) csoportban a reálgimnázium I. IV. osztálya, a polgári fiúiskola, leventék és cserkészek 1921- 1923. évfolyamai.
A kegyeleti staféta utolsó befutója egy nemzeti vagy egyesületi színekkel díszített babérkoszorút helyezel a 48-as hési szobor talpazatára.
ruhafoszlányt a törmelék kőzött. Addig ütögette, amig beleakadt az ostor vége. Akkor türelmetlenül rántott rajta egyet. Valami tarka, apróvlrágos ruhadarab volt, ami nőm eresztette cl az ostort. Megkapaszkodott benne. A tiszt, lehajolt, hogy kiszabadítsa. Sarkán, tyus csizmájával belerúgott a romhalmazba. Aztán ugy maradt ott, az ostora vége fölé hajolva, dermedten, mozdulatlanul. A szeme pillája sc rebbent, amint mereven nézett a törött cserép, deszka, nád hulladék Mfczé. Csak a keze indult el lassan a sapkája széle felé és a szája körül vonaglott meg valami kinos döbbent vonás.
Mindenki ijedten kapta oda u sze. mét. \'
A romok között egy szőke hajfürt és egy mozdulatlan gyermek-kóz ..:
fiszrevotte-c, nem-e a deresedő oláh tiszt, hfrgy a/, a szőke haj\', azzal -v> merev kis kézzel együtt a Böske-baba haja és keze volt, — nem tudták meg «oha a \'háziak. A bizottság keményen, komolyan tisztelgett és eltávozott.
Attól a naptól fogva több lövés nem esett 0 Tisza-parti kisvárosra.
f Mire Varga Bálint főhadnagy leérkezett a világ túlsó feléről, addigm sok-sok seb begyógyult és meggyógyultak a Tisza-parti házak is. Böske-babát nem sikerült többet látnia Varga Bálintnak, de annáC többet beszélgettek róla. Mikor előezör hallotta meg Böske-baba szomorú sorsát, hosszan, szorosan magához ölelte Laci-babát s a csöppség nem tudta elgondobii, az a két -meleg, \'.fényes gyöngyszem^ ami! végig gmrultí n szöszfee tiaiánl L\'láaa koDott a kél ojjró kezével és felkacagott, mifct ezüst cscngelyü urnapi i^órnienct előtt.
1936. október 3
GAfcM ffOZDOffW
Rossz Idö esetén is megtartják a kegyeleti stafétafutást, melyet Brem-ser Gusztáv testnevelési vezető rendez.
Versenytáv 3060 m, melyet 10 főből álló csapatok futnak \\ végig. Minden csoport elsőnek helyezeti csapatai nagy ezüstérmet, másodiknak helyezett csapatai nagy bronz, harmadiknak helyezett csapatai pedig kis bronzérmet nyernek.
Versenyidő alatt az utcai forgalom korlátozását az állami rendőrség tartja fenn.
Versenytáv beosztása a kővetkező : 1. sz- futó elindul a 48-as hősi szobortói, a 20-as hősi szobor előtt átadja a stafétabotot a 2. sz. futónak, ez az Erzsébet-tér és Rozgonyl-utca sarkáig fut. A 3. sz. futó u Rozgonyi-utca és Hunyady-utoa sarkán adja át a botot a 4. sífutónak. Ennek utvonala Hunyady-utca-Eöt-vős-téren ái a Teleki-u. sarok, 5, sz. futó a Kórház-utcán a Kis-faludy-utcáig fut. innen a Csengeri utca sarkáig a 6. sz. futó viszi a botot, oit átadja a 7. sz. futónak, akinek a Horthy Miklós-utca sar. káig kell futni. itt a 8. sz. futó viázi át es a Zrínyi Miklós-utca sarkáig viszi. A 9. sz. futó a 20-as hófiftszof borig fut, ahol átadja a stafétabotot a csapat utolsó, 10. sz. futójának, aki a 48-as hősi szoborhoz vis&zu^ futva, koszorúját a szobor talpazatára helyezi.
Ezúton kérik a város közönségét, hogy minél többen tegyék<ünnepies-sé a kegyeleti stafétatutást.
Kettős rangadó vasárnap
Az egész város sporttársadalmát megmozgatta a vasárnapi Zrinyi-NTE helyi rangadó. Bár mindkét csapat — nünt minden évben gyengén kezdte a szezont, mégis teljes bizalommal kiséri csapatát közönsége a nagy összecsapásra. Kezdete fél 4 órakor. Bíró Nyugatról.
Előtte fél 2 órakor Zrinyi II.-NTE II. másodosztályú bajnoki.
Megnyílt a Magyar Nép tgészség-heie
Budapest, október 2 Kozma Miklós, belügyminiszter pénteken délelőtt ünnepélyes keretek között nyitotta meg a Magyar Nép Föld és Egészség Hetét. A-minisztert Végváry képviselő köszöntette. A miniszter válaszában kijelentette, hogy a kormány alapvető programja a magyar néja egészségügyének rendelése és ebbe a programba kapcsolódott belo nagyon üdvösen a Turul Szövetség, amely a tavalyi nagysikerű Egészség Hete után, annak folytatásaként, az idén is sorompóba lép. Ez a kl állítás a társadalom érdeklődését kívánja fokozni és szolgálni A magyar nép nem áll hátrább a népek sorában egy európai nemzetnél sem, - ezt mutatja ez a kiállítás
Városi Mojcgó. Szombaton és vasárnapi
Az idei évad legnagyobb filmsikere!
A halálfejes lobogó
■ „Lázadók" temt»érftlmj«.
Hét tenger lélelmetes ördöge, Blood kapitány lélekzet fojtó tSrtéaete - Férll IS,zerepben » csinos, délceg Errlol Flynn. Nftl szlár milliók bálványa Olivla a\' II.villand Előadások kezdete hétköznapokon b, 7 és 9 órakor vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. — Minden elSadás rendes helyárakkal
(Szombaton választ polgármestert Egerszeg)
I Czobor Mátyás nyugnlombavonu-lásával nH\'görcttilett egerszegi polgár mesteri széket szombaton, oklólter fán délután töltik I*\'. a tisztújító széken Bíiily alispán elnököl, a szavazás lit
kos. Kddig vitéz Tamrtsy István dr h. polgármester és Arvay László dr ügyvéd adták be pályázatukat, több pályázó valószínűleg nem is lesz, meri Mlkula Szlgfrlcd főjegyző kijelent\'-lto, hogy nem pályázik.
— (Kongregáclós hlr)
Az Úrasszonyok Mária Kongregációja közös saentmiséjél szombaton 8 órakor tartja, gyűlését pedig a szokástól eltéröleg - a Katolikus Nagygyűlésre való tekintettel -színién szombaton délután 6 óta-kor. <:)
— (A Városi Könyvtár)
és Muzeum őre felszólítja a városi könyvtár olvasóközönségét, hogy a kint levő könyveket leltározás miatt haladéktalanul szolgáltassák tK. (:)
— UJ tűzoltó-tisztikar)
Az október 1-ével életbeléptetett miniszteri rendelet, amely u| alapokra feklell a tűzrendészetei, szükségessé tette, hugy a megyei tűzoltószövetség ülést tartson. Az u] rendelet éneimében a megyei tűzoltószövetség mindenkori elnöke az alispán, helyeilese és ügyv. alelnöke a lűzrcndészeli felügyelő. Brandt Sándor főjegyző 10 évig volt elnöke a szövetségnek. Főlilkár: Mózes László egerszegi tűzoltóparancsnok letl, mig a vjlaszlntáuyba a következő kanizsai tagok kerül ek: Ifj. Knorlzer György, Kovács Sebestyén Miklís, Prack István dr., hivatalból tagjai: a főszolgabirák, a polgármester és a tűzoltóparancsnokok. A választás után dr. Prack litván üdvözölte az uj tisztikart és előterjesztette aggályait, amelynek orvoslásáért a szövetség felír a belügy-mlniszterijez.
— (Kanizsaielőadók Keszthelyen
Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Zalamegyei Köre október 4-én tarlja évi rendes közgyűlését Keszlhelyen a po gárl leányiskolában A közgyűlési tárgysorozat három előadója közül kettő nagykanizsai. Vánkos Jenő .öt világrész magyatsága" cimen, Deák Islván ,A magyar nyelv tanítása a csrle-kedtelő okt.tás szellem b\'n" tart előadást.
- El.fáu blaull pongyolák legújabb fazonokban Sebtltznél.
— (Nőegylctl tea)
A Keresztény Jótékony Nóegylel október 10-én, szombaton délulán 6 órakor tartja első szokásos házi-teáját dr. Krátky Istvánnénál (Su. gár-ut 18.), amelyre a Nőegylet tag. jail és azok vendégett ezulon szere-teltei meghívja az Elnökség. (:)
— A gözlürdő ezentúl vasár-és ünnepnap délulán ti nyitva van.
— (Halál a llsztcskocsl alatt)
Pap perenc 25 éves nagybajom! legény lisztet fuvarozóit a malomból, közben a lovak megltokrosod-jtak, a legény a lovak közé esc<t és-a kocsi átment rajta. Súlyos koponya alapi törést és belső sérülést szenvedett, mire megoperálhatták volna, belehalt sérüléseibe.
— Nftí kabát- és ruhaszövetekben a legújabbat nígy vála* ztékban üoloDSSky dlvatuzletben.
— (SzIvendOtte a bika: — meghalt)
Szőke József uradalmi gulyás az atádl Satzger uradalom bikáját akarta megitatni, de amikor a bikát visszavezette, az megbokrosodott, Szőkét a jászolhoz szorította és szarvával felnyársulta. A bika szarva a fiatal legény szivén hatolt keresztül. Azonnal szörnyethalt. A vérszugtói* megvadult bikát alig lehetett megfí ke ml.
— Fárfl kabát- és ruhaszövetek nagy választékban Oolonszky dlvatUsletben.
— s.ját áld.káboa é« örömére stol-gálö meghívásnak tesz eleget, ha a Kop.t.to Butoránibá. 6..I mltbutor-klál. Utiiát megtekinti, vételkénysier nélklU.
Olcsóbb lett
a Zalai Közlöny és a Tükör együttes előfizetése
Amikor a Tükör első számai megjelentek és a Zalai Közlöny előfizetőihez olcsó kombinált előfizetési árban eljutottak, nz olvasó közónség csodálata fogad a. Csodálkoztak azon, hogy ilyen lapot Magyarországon is elö tudnak állítani, még hozzá fillérekért. Az volt az általános vélemény, hogy tattalmában irodalmian gazdag, változatos, kiállításában luxurlöz folyóirat, ■melynél szebbel a nyugati külföld sem nagyon dloaekedhetlk, nem fogja sokáig bimi a filléres árai mellett. Ehelyett az történt, hogy a Tükör kedvence l«tt az Intelligens, uri magyar közönségnek és olyan hatalmas módon megerősödött, hogy kiállta a kezdő idők próbáját s azóla is egyre gyarapodva fémjelzi a magyar folyólrat-kultura fejlettségét.
Nekünk, kanizsaiaknak, annyival is kedvesebb a Tükör, mert a várót kedves ismerőse és barátja
Révay József, a kitűnő tollú magyar iró, nagy képzettségű tudós és lebilincselő előadó szerkeszti.
A Zalai Kötlöny ujabb áldozat vállalásával lehetővé tette összes előfizetői számára, hogy az eddiginél is olcsóbban jussanak hozzá a Tükör-höz. A Zalai Közlöny és a Tükör eddig kombinált előfizetésben havi 2 96 pengőbe került havonta. Ezt az összeget havi 2-90 pengőre szállítottuk le
mindenkinek, aki volt vagy újonnan belépő együltes előfizetője az ország legrégibb vidéki napilapjának, a Zalai Közlöny-nek és a legfiatalabb, egyben legizmosabb szépirodalmi folyóiratnak, a Tükör-ntk.
Az együttes előfizetést Mimikor meg lehet kezdeni, erre vonatkozó szándékot vagy a Zalai Közlöny kiadóhiva\'alában vagy a pénzbesze-dönél kell Jelenteni
Kiadja a laptutajdonoa Köígazdaaágl Rt. Oatenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanl*aán.
Paletta kiadd i Zalai Károly. Intertuban teleion: Naeykanlaaa 78. úrim
Ha olcsón akar
házat vagy házhelyet
venni, most vegyon I Kaphat a vároe minden réezében kedvező fizetéai
feltételek mellett. Forduljon bizalommal: Halásx Manó Ingitlaiforgalal troli
tfortky MlkUa-Ut fc.
őszi és téli kabátszövetek nagy választékban:
Női és férfi divatszővetek QolenSZky ftmt
-f—---
Szőnyeg- ós vászon-áruk
dlvatflzletében Fő ut 14.
« BALAI KÖZLÖNY
1936. október 4
APRÓHIRDETÉSEK
I llll.,. mlnd.n to.ibtl >
Aatataalt, bérautót, rendel|rn Karúéból, vidékre é( helyben, legnk. libán. Te-teton álloméi: ~ * " " ... . . ... 7. Ii.
Bollor KIslaludY-nlca 2704
aaakaaáretl farikor P 1-13, lareaa
Fárll-, llu- éi gyeimek ruhák e-\' olcsóbban KOnlgnél, Kniébet-lér. 3473
balaraaeH laoba kl-
Síép parkettáa sdó. Sient linre
hercag-utea 4. >i.
Ktaria eieba magaa lotdulnten, faé-pea buloroava, lépceóhán klll<M-be|ái.tt.l. aietleg lel|ea elláláaaal Csengeiy ut 27/a.
AtiasaeHalá kakatvk, bőrkabátok, bcy-éa lekele hüatu kábítok olció árbsn kapMHr Kóntgnél, Hiieébeltér Í4Í.1
■alérénél napi 3 órai ntunkáia ■caek. Klataal-u. 5. |obt»a
KQIOnbe járatú kataraaatt aioba. tOrdóeioba-haainálallal. kiadó. Sugái-ul 34.
3438
Több (illett állvány, pultI. nagyon ol-caóo .!•««. Ciengery-ut 87. 3304
Mlnalaal Legulabb, tegnebb káli maakamlntákal tllléiekéit elírifiol BOhmné.
belátlak éa Qrei belóitca áa mái üvegek alaáák. Érdeklődni él megtekinteni le hat: Horthy M ut 6, Popeanyákné. 3313
Sieniere u 2/c. h Horthy Mtkljs-ut 47.
i eladó. Bóvebbet
Inlelllgena lakótAraaf keletek három-íiorl Atkazéaael, lillésael. vllágtláaaal. lift. lea aioitnalra la. ElónyÖi ár mellett. CJm a kiadóban. •
Néhány haa|vaaakrán|t kérnek alltgóaen megvélehe Címeket a kiadó hivatalba. 3314
áayl keresek uonnall belé péare. Horthy Mlklóa ni 19. 8
egyszobás udvari vtiveiétákes u| lakás angol W C-vel aionn.lra kiadó, ugyanott *ty a| 80X100 nigylágu Ibiik eladó. Telety ul 6 fa. 3317
Síép udvail katankaj Arafia nutoro ■ott fxobá, fel|ca ellátáfaal, Honnal kiadó. BOlvtM-léi 20 3315
Ogyaa. |obb leányt kifutónak, azonkívül megtelelt lik ilávat tanulót lelvesstk Halála műterem. 3516
Káiaaakáa elöatobli utcai llálll Ilkái kiadó. VórOamarty u. 20 •
Naaaaálf kaforak vitele éa eladiu Kardoméi, tii/sébel lér 20, bolorraktár. *
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vgy
Vámcserekűnyv
(Siállltáil bárcakOnyv)
íiMaleaitve P 3"20
Kapható a Zalai Kö/lfiny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
PORRáCOlAsSAt. IU6IHII..IIII* ii»«in9e»iir
.IklAt.no, 1 ÍM* H\'ltaua _

t J- : cégnél.
ION A NtVfM MAMÁI M
orszAg József
mag. műtrágya, növényvédelmi Kép,zsák, stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10 A bírósági palota mellett Tolofon 130.
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kötelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
Fegyvertok
erős zsirozott tehénbőrből P 14 50
Fegyverszíj P 1.40
Vadásztáska
kisebb . . P 8.—
közép nagy P 9.50
nagy . . P 13.—
Fogolyakasztó kenderzsineg P—.96 " J bőrből . . V 1.60
Töltényöv
erős marhabőrből P 6.50
Egyéb vadászfelszerelés án»0| tenyverés.port-
rendkívül olcsó árban OZriUU fiUlUl áru üzletében.
Legújabb divatú női kalapok
Tiroli kalapok gyermekek és
felnőttek részére Divatos gyermeksapkák
lagoloaóbban vásárolhatok
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Mlklix-ut 1.
Átalakításokat eredeti modellek után csak
2 pengőért készltunk
llagy & sok iojt biztosit mm, Iia trtoyeil a
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nM tárolja.
Érdeklődni lehet; Casngery-ut 4. ax. alatt.
Iroda: Teleion 197. Néptakarékpénztár R.-T.-nél. Telefon: 20. és 126.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
A I.tanyai klr Járáablróaág, mlot telekkönyvi hatóság.
3577/1936 tkv. Ilim.
Imrtil öirdetmény-ktrana!
Léten yel Takarékpénztár Rt. végrehaltatónak véiírehnjUít szenvedő ellen indított véörelia|táal ügyében n telekkönyvi hatóság a végrehatási árveráit 1100 P lőkeköve-tetés és Járulékai behajtása végeit a Lelenye községben fekvő s a letenyel klr. járásbíróság teiUletén levő egycdutal 45. sxl|kv-ben A. +1. 80f«z. 51. htst alatt felvett hívatlanból végreha|tást szenvedő nevén álló Illetőségre 2500 P kikiáltási árban.
Az Ingatlan a csatlakozottak kérelmére a kikiáltási áron alul el nem adható.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Egveduta községházánál megtartására 1936 évi október hó 30. napjának d. u. 4 óráját tüll kt és az árveréil leltételeket ax 1881: LX. t.-C 150 §-a alapján a következőkben állapltja meg:
I. Az árverés aláeső Ingatlanok a kikiáltási áron alul el nent adhatók, még akkor sem, ha az elért árverési vételár a végrehajtató követelését megelőző ranghelyen kielégítendő terheket nem tedezl.
Bánatpénz a kikiáltási ár lOVoa, amelyet a magasabb igéxei ugyanannyi °/o-áia kell kiegéaalleni.
Letenye, 1936. évi jun. hó 30 napján. Dfa ÜQnther s. k. klr. jbiró.
A kiadmány hiteléül:
Balassa s k.
ii«iiiiiuiiuai iiutu uikin
MENETRENDJE
érvényes ISWtt. október l-töt.
krs..hai-lár
4 45 530
||I5 1305 1310 1355 15 23 1740 1805 |«50
21 M
2305
23"
o C jj
e M
a*
Lstenyei menetrend
LtltnjMI Ind. B\'4Ő N>gyk»nlxiár« M. 8 05 NajykMluirál 1*4. 14 00 UtMyfcsáfk. 16\'10
***** K ^WoAioao* IftfMii^g m, LalaaWrs Myü Ai Iáéi-le\' VáUsiaU UNIsUU UMt, iUUKteoll)
02530202020253
Ma 8 oldalas Képes mellékleti
7g. évlolyam 227 »»>,„ Nagytan^ 1838. októbar 4 vasárnap
Ari 12 W.
ZALAI KÖZLÖNY

te UadMnUlt IU V ,
P O L ITIK»| NAPILAP
Felelte szerkesztő: Barbarita Lajos
BJÓIIielfe! áii: tvj hón • neart, 40 BUb. Smkoitfetfi H UtaóhlrUMÍiJütmiTt K.
Eden lord revíziós beszéde
dr. Szabó Zsigmond
Irta :
Innen onnan nyolc éve már, hogy lord Rothermeere nagy feltűnést keltő cikke megjelent a Daily Mail első oldalán, amelyben a porba-tiport magyar nemzetnek helyet követelt a nap alatt. Leírhatatlan azaz ujjongó lelkesedés, amellyel a földig sújtott magyarság a jobb jövő reményének ezt az első híradását üdvözölte. A magyar újságírók .Rákosi Jenövei élükön, hozsannával fogadták a trianoni sötét éjszaka utáni első hajnalhasadást Remény és bizalom szállt a meggyötört magyarság szivébe, amely még fokozódott a fiatal Harmsworth baconét budapesti látogatása alkalmából. Ott voltunk irii is, mura-kozwk, amidőn lord Rothcrmceiv fia a Vigadó nagytermében a megszállt országrészek ezerszámra felvonuló menekült és kiutasított magyarjait fogadta és valamennyiünk lelkében ott égett "a hajmühasadás biborfénye és szivünk mélyén ott zsongott már Nagymagyarország feltámadásának eljövetele.
Ámde a nemes lord hírlapi cikke csak kiáltó szó volt a pusztában. Az angol közvélemény még nem mozdult meg és lord Rothernueiv kezdeményezése után hiába vártuk az angol kormány biztató megnyilatkozását. Akkor még csak hat év telt el a trianoni békediktátum megalkotása óta és akkor az angol közvélemény még elhitte a cseh, román és szerb hazugságokat és még szilárdan hitték, hogy Magyarország az egyik főbünös a világháború előidézésében és a trianoni Ítélettel csak jogos büntetéssel sújtották a háborúra uszítókat.
Az olasz fascista állam volt az első, ahol a Monteeltoríon Mussolini mint felelős miniszterelnök. klnyl< latkozlatta, hogy a békeszerződések nein örökéletüek és hogy egy igazságtalan békeszerződés nem lehet egy nemzet sirja. Az olasz kormánynak ez a hivatalos megnyilat^ kozása egyrészt újra bizalmat öntött a már-már csüggedő magyarságba, de egyben erőteljes ellenakcióra serkentette a koncát féltő kisantantot. Abban az Időiben lett és Titulescu, a nagy méregkeverő, vétsége Is és most már kialakult a* erőteljes revizióellenes front, amely minden eszközzel küzdött a halárki igazitások legcsekélyebb mérele ellen is, valósággal terrorizálta a "agy pátrónusát, Franciaországot és Titulescu, a nagy inéregkverő, ■negrémitette a Népszövetséget az-z;>l a hamis beálütással, hogy a revízió ujabb világháborút jeleni
A Népszövetség pedig megrémült és hallgatott. Hozzáférhetetlenül körülbástyázta a békeszerződés: k ro. víziójának egyetlen lehetőségét, az ismeretes 19-ik paragrafust. véd,e lenül a kisantant szabad prédájára hagyta a íwegcsonkitott Magyar*
országot, bedugta fülét a kötelező kisebbségi védelem égbekiáltó sói-elmeire. A kisanlant pedig Ujjongott és teszuggerálta Franciaország n;ik és rajta keresztül az egész világnak, hogy ők a béke valódi őrei ós az igazságáért kiizdő Magyarország pedig a háborús uszitó. A biztonságáért\' áll;mdóan remegő Franciaország külügyminisztere, Barthou a megfelelő hadser,. ggel még akker nem rendelkező Angliával is elhitette, hogy az angol határok a Rajnánál kezdődnek és Bukarestben kijelentette, hogy a francia véd\'-\'lmi vonal a román határig terjed és ezeket a határokat a vitéz francia hadsereg vérével is kész megvédeni.
revízió véglegesen cl lett temetve.
A baj csak abban leiedzett, hogy a világtörténelem folyását sem Franciaország, sem a kisantant nem volt képes irányítani. Jött Hitler, megalakitotta a harmadik bL rodalmat és egy hatalmas rúgással feldöntötte a versaillesi szerződést. Jött Mussolini és a Népszövetség akarata ellenére elfoglalta Abesz-szlniát, elhajlotta Londonba a né-gust és Abessziniu császárává tette az olaszok királyát.
Anglia kezdettől fogva a népszö-vetségi eszme meggyőződéses hlw\' volt és a genfi intézményben vélte biztosítani saját és a népek biztonságát, tehát valójában u világbékét. Lord Eden a népszövetségi szankciók alkalmazásával akarta meghiúsítani Olaszország egyoldalú elhatározását. hogy egy másik tagállamot elfoglalhasson. A szankciók
Igy hát minden rendben volt, a I megszavazását Magyarországgal
Katonaság szállta meg Párls utcáit
A francia főváros lelkészült a vasárnapra várt zavargásokra
Páris, október 3 A francia főváros közönsége lázas izgalommal tekint a vasárnap elé. A kommunista párlok ugyanis nagyarányú tömeggyűléseket tar tanak e napon, inig De La Rock hivei ellentünletésre készülnek. A helyzet aggasztó és súlyos, amit fokoz az a tény is, hogy szombaton általános sztrájk tört kl Párísban a szállodások, étlermek és kávéházak körében. Az összes étlermek és kávéházak kény\'elenek voltak be-
csukni.
A kormány attól tart, hogy a frank devalválásával kapcsolatba^ nagy lünlelések és zavargások lesz* Ennek megakadályozására vidékről 6000 katonái rendeltek a fővárosba, délutántól kezdve pedig a párisi rendőrség és a Mobil-osztagok riadókészültségben várják az eseményeket.
Páris zajos és nyugtalan, a hely« zet egyáltalában nem Jtedvezö a kormányra nézve.
Nem sikerült kiküszöbölni a francia-szovjet ellentéteket
Genf megint a halogatás politikájához folyamodott
zetlel és a népszövetségi alapok-, mány lfl.szííkaszának kibővítését és továbbfejlesztését kívánja olyan értelemben, hogy az alkalmas legyed a szerződések békés megváltoztatására.
Genf, október 3 A Iocarnoi értekezlet ügyéten tartott genfi tanácskozások semmi ered ményre nem vezeíUk. Blum éa Eden megbeszélései poziliv eredményt nem hoztak, általában Genf láthatólag a halogatás politikáját követi. Blum francia miniszterelnök Litvinovval Is tárgyalt. E megbeszélés tárgya a francia. szovjel ellentélek kiéleződése volt. Mint uiost jelentik, a tárgyalások során az ellentéteket elsimítani nem letetett. Revízió!
London, október 9 Az angol munkáspárt régrehajló bizottszága foglalkozott a mai helyv
Amerikai népszövetség
Washington, október 3 Az Egyesült Államok kormánya érdekes határozati javaslattal fordult az összes délamerikai államokhoz. A javaslat szerint az összes amerikai államok kötelezzék ma. gukat arra, hogy minden vilás ügyüket békés uton intézaiék el és csak a legvégső esetten fordulnának a háborús megoldáshoz.
Ellentétes hírek Gömbös miniszterelnök hazatéréséről
(Lapzártakor érkezett) Legutóbb olyan hirek kerültek forgalomba, hogy Gömbös Gyula miniszterelnök szabadsága lejárta után ismét átveszi hivatalát. Illetékes helyvn ezzel szemben kijelentették,, hogy ez
még az orvosok tanácsának véleményétől függ. Az Uj Nemzedék azonban ezt megcáfolja és azt írja, hogy Gömbös szabadsága lejártakor hazajön bizonyos fiiggő kérdéseket elintézni.
együtt három állam ellenezte, a k\'itonal szankciók alkúlmázásával pedig a Népszövetségen alapuló biztonsági elmélet telfey-n csődöt mondott A legutóbbi genfi gyűlés alkalmából azonban az Is kiderülK hogy a Népszövetség irányítása kicsúszott Anglia és Franciaország kezéből és ott ma a franciák által becsempészett Lilvlnov lett az ur.
Anglia kénytelen volt \'beismerni Mussolini jóslatszerü kinyilatkoztatását, hogy a Népszövetség re-4 formra szorul és hogy a békeszer. ződések nem "lehetnek örökéletüek. A világbéke megmentése érdekében mondta el tehát Eden lord nagyjelentőségű, korszakalkotó beszédét, amelyben bejelentette a Népszövetség reformját ós a békeszerződjósek revízióját.
Az angol külügyminiszter ezen beszédével tehát AngUa a revíziós államok sorába lépett és minthogy Németország, sőt Ausztria is egyoldalúan tultették magukat a békeszerződések határozatain, a revízió szükséges voltát kimondottan a trianoni szerződésre vonatkoztatta. Anglia közvéleménye ugyanis lord Rothermeere cikke óta aiuposan megváltozott, mert ma már egy kétszáz tagu angol parlamentáris csoport áll a trianoni kényszerbéke megváltoztatása mellett, sőt a jel n-legi angol király is kimondottan magyarbarát.
A világ közvéleményének .megváltoztatásában nagy része van a magyar Revíziós Liga felvilágosító munkájának, amely évek hosszú során át kitartóan küzdött a kisantant hazugságok megdöntésén, hangoztatva az egész világon a magyat Igazság jogosultságát, a trianoni békercvizió feltétlen szükséges voltát. Ma már nyugodtan állithatjuk, hogy a nemzetek többsége revizionista és hogy a revíziós blokk élén Európa leghatalmasabb állatna, Anglia áll.
Azonb an Eden lord beszéde még nem jelenti azt, hogy a revi?ió n**g-lörtén\'e küszöbön áll. A legjobban érdekelt kisantant államok Franciaországgal és Iegesleginkább a szovjettel együtt még mindig ádáz ellenségei Trianon revíziójának és Lik vinov még legutóbbi beszédében is Titulescu elméletével rémi\'.ette a világot, hogy a revízió háborút jo-lent.
A Népszövetség jelenlegi alapok, mányának paragrafusaival amugy-sein lehetné a békés revíziói meg* szavaztatni és még kevésbbé egy olyan Népszövetséggel, amelyből Németország, Japán és esetleg Olaszország is hiányoznak.
Lord Eden bejelentette a Népszövetség reformját és amit Anglia akar, azt keresztül Is viszi. A megreformált Népszövetségben helyet fognak kérhi a most hiányzó államok és valószínűleg az Egyesült Államok Is és akkor a kisantant minden ugrálása ellenére meglesz Trianon békés revíziója. ,
■AUU aozuem
1936. október 4.
Öszí és t éli ka bét szövetek nagy választékban:
Golenszky Ferenc
Wfii és férfi dSiratszfiiretek
Szőnyeg- és vászon-áruk
dlvatazlelében
Fő-ut 14.
Meíhdlésnél, nílha\'ájnát, torokgyulladásnál. mandolalohnál, fnlkn-larrasnál, valamint Ideefájdalmaknál és szaggatásnál naponta fél pohár természetes .Ferenc Józsel" kese-rflvii nagyon lót te«, mert a gyo-morbélcutornát alaposan kltlszlllla és dednflclálla, aznnkivfll oedlg metfelelö emésztést bliloilt. Egyetemi orvostanárok véleménye s>erlnt ""1 Ferenc József viz h\'tíia gyors, kellemes és meeblzható a érért hasz-nálala lárványok Idején Is Igen célszerűnek bizonyul.
Októberi specialitások!
Saalakln EleMrix bunda
\'/í m «»o. . p-tai Parzaa léb bunda \'/,oa
aiörkp éa barna azlnben 100__P-tól
KOlfaidl Breltaohwanz
iHM huaia tlO..... P-tö!
\' Itrt tilimtl Mltln I tlitmfl klrftal I
Pilngyal
Budopeit, Blcit-u. 5.
Belhlen István fiának eskflvője
Budapest, október 3 (Lapzártakor érkezett) Gróí Bethlen István nyűg. miniszterelnök fia, gróf Bellijén f.ábor a IV. kerület anya-könyvvezetője előtt házasságot kötött ScOunidl Edittel, Sehmídt gyáros leá-nvával. Az eeyhází esküvő ma délelőtt törh\'fit a Kálvin-téri ref. templomban, amikor Ravasz I.ászló pilspök adta össze a fiaiul párt.
Urmánczy Nándor éi
Lápossy-Haller Jenő
október 6. nagykanizsai ünnepségének szónokai
Nagykanizsa ezidén különös ünnepélyességgel üli meg október hatodikát, a magyar vértanuk ern* lék-ünnepét Az idei október a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör
MURAKÖZI ESTJE
lesz, kedden délután pontosan fél 5 órai kezdettel a városháza disz. termében, utána fél 6-knr fáklyás felvonulással a Nagymigyarország* szoborhoz, ahol i
a stobor fennállása óla ez lesz az első nyilvános ünnepség.
| A Muraközi est szónokai: a szo bornál Urmánczy Nándor, a város házán Lápossy Haller Jenő. a magyar revíziós gondol.U lelkes apos. tolni. Bevezetőt dr. sKrátky István polgármester mond. zárószavakat dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos. Szaval : a városházán Bory Ferenc, a szobornál Wagner László. A városházán a Kör Vegyes-kara énekel, a szobornál a Levente Zenekar játszik.
A felvonulásban a város égést hazafias társadalmának részvételét ezúton kéri a Kör elnöksége. (:)
Betörtek a Rozgonyi-utcai elemibe és az iparostanonciskolába
Zalaegerszeg után Tapolcán és ma éjszaka Nagykanizsán Is dolgoztak az iskolai betörők
Halálra égett a rendőri fogdóban
KajHisvár, október 3 Takács Mária 11 éves dóbröközi leány napok óta mtmkanélkül csavar, gott Kaposváron, őrizetbe vették és másnap haza akarták toloncolni. A rendőri fogdában helyezték cl, a leány azonban tul közel ment a kálylvához, ruhája meggynlhdt s bár az ügyeletes rendőr belakarta köpenyébe és ejol-totta az égő ruhflt, a leány oly súlyos égési sel>cket szenvedett, hogv reggelre a .kórházban belehull sebeibe*
Oangster-kaland egy körúti kávéházban
Budapest, október 3 Az ej<yik körüli kivéliá/ban reggel ismeretlen t\'.-ttes lefllöt e Brtalan Hona felirónőt s amikor az elkábult, Je-szedte karjáról arany kai-|>ereeél és ujjáról gyémántos gyűrűjét. A zajra elősiető pincérek értesítették a rendőri, motorhiciklin üldözőbe vették a lettest, aki közben az ékszerekéi is elhajigálta. A rendőr azonban nem állt meg az ékszereknél, hanem\' a tettes nyomában maradt, sikerüli is elfognia. Szikora István volt pincér az illető bekísérték a kapitányságra. Az ékszerek meglettek.
| Esőköpeny, i gumicipők
«• Csak tegnap adtunk hírt arról, hogy ismeretlen tettesek betörtek négy zalaegerszegi iskola igazgatói irodájába. Mint most értesülünk, tegnap éjjel Tapolcán, ma éjjel pedig Nagykanizsán törtek be hasonló módszerrel és hasonló sik.\'r. telenséggel. A betörők mindkét esetben szintén az iskolákat választották szintéiül A kanizsai betörés a Rozgonyi
utcai elemi iskolában történt, ahol Filó Ferenc igazgató irodájába törtek be. A tettes az udvar felől hatolt be az épületbe és az igazgatói iroda ajtajának egyik betétjét törte be, azon keresztül bujt be az irodába Feltörte az összes fiókokat ésszek rényeket, pénzt természetesen se hol sem talált, de az iratok ésköny vek közölt alapos »r«ndezö« munkát I végzett. Filó igazgató szerint, a
Kiváló minőségű női és férfi
szöve^^
dus választékban.
Legújabb fazonú női és leány-kabátok állandóan érkeznek.
Divatszörmékben nagy választék
Singer József és Th
cégnél.
mennyire meg lehet állapítani hirtelenében, nem hiányzik semmi, nem valószínű, hogy bármilyen iratot is magával vitt volna az illető.
A Rozgonyi-utcai elemi iskolából a tettes átment az iparostaoncisko-lába is, de ide nem tudott bemvn-ni, mert közvetlen a bejárat mel-letl van Acsmann János iskolaszolga lakása, aki a feszegetésre fel. ébredt é& rákiáltott a tettesre, aki jobbnak látta eliszkolni. Annyit a szolga az ablakán át látott, hogy az Illető egy soványabb, szürke esököpenybe bujt férfi volt. Mindkét esetet jelentették ,a rendőrségnek. amely a nyomozást azonnal megindította.
Tapolcán hasonlókép az udvaron át, az ablakon keresztül hatoltak a polgári fiúiskola igazgatói irodájába, ahol a szekrényeket és fiókokat felforgatva, több szerencséjük is volt, mert 50 pengőt találtak
Az egerszegi, tapolcai és kanizsai esetek azt bizonyítják, hogy a betöréseket nem helyi tolvajok követik el, hanem egy országosan szervezett banda. Ezt bizonyltja, hogy a közelmúltban hasonló betörések a szolnoki, ceglédi székesfehérvári, egri és pápai iskolákban is. A rendőrségek épp ezért karöltve a csend-őrségekkel, országos nyomozást indítottak az iskolabetörők kézre-kerltésére.
Három óvj. szigorított dologházzal sújtották a balatoni villák szépasszony tolvaját
A tábla megváltoztatta a törvényszék Ítéletét
Az egész sajtó ismételten foglalkozott azoknak a balatonmenti betöréseknek sorozatával, amelyeket ismeretlen tettesek a legválogatottabb mó. don követtek cl a balatoni fürdőhelyeken, Balatonfőldváron, Szemesen, Za-márdin, Szárszón, stb. A csendőrség valóságos lwjtóvadászatot tartott u vakmerő . társaság után, mlg végre si került őket lefülelni és a kir. ügyész ségnek átadni. Az egész társaságot be-szál litották a pestvidéki fogházba, ahol a banda vezérét, a feltűnően elegánsan öltözk/ödő szépasszonyt, Szcrecz Máriát négy évi fegyházra, társait, Klein fmrét egy évi és Singer Menyhértet másfél évi börtönre ítélték.
Fellebbezés folytán az ügy a tábla elé került, amelynek Kecskés-tiináos). most foglalkozott " bún figyel és meg semkntsitvén « törvényszék Ítéletét, az< megváltoztatta és Szerecz Máriát szí gorilott dologházzal sújtotta, amelynek lCKkisebb mérve nem tcTict kevesebb három esztendőnél, míg Singer Menyjhért bűnösét két és íél &vi fcgyiittzra emelte fel.
A vádlottak semtniségi panaszt te lentcttek be és igy az ügy a Kurtához kerül.
esőgallér, esőernyő, , csízmák, sárcipők
1936. október 4
HALAI KOZLOtrr
»
A keszthelyi akadémia ifjúsága tiltakozik a vörös szimpátia-tüntetések ellen
„A vidéki Ifjúság kész hazája és hite védelmében feláldozni az éleiét I"
Art
TUNGSRAM
^f1
Jövő héten indul a Zalai Közlöny rejtvény-olimpiásza
Minden héten heti dijak, a verseny végén nagy-dijak kerülnek kiosztásra
Keszhely, október 3
A keszthelyi gazdasági akadémia ifjúsága legutóbbi gyűlésén egyhangú határozatot hozott, amelyben megütközéssel és megbotránkozással tiltakozik az ejlen, hogy a magyarországi szociáldemokraták szimpátia-tüntetéssel üdvözöljék a madridi vörös kormányt a Népszavában és állitólag táviratban is.
Mi egészen világosan látjuk. -mondja a határozat - hogy a keresztény világ és a sarlós kalapács alatt müködö kommunista világnézet ütközö harca indul meg a keresztény Európában. A fiatal magyar gazdanemzedék Istenbe vetett hite által elszántan áll a kereszt mellett és kéri a kormányzatot, hasson minden erővel oda, hogy e vi-
Csurgó, október 3
Minapiban névtelen levél érkezett u csurgói csendőrségre,\'6 amely bejelentette, hogy u nemrég meghalt Varga Ferenc csurgói gazdát Mihály Antalné tette el láb alól.
A feljelenlésre a csendőrség megindította a nyomozást és megállapította, hogy Mihlályné egykori férje, Janko-vics József, valamint nagyapja, Berkes Sándor és annak 15 éves leánya is hjr-telen haltak cl. A vallatóra fogott asszony beismerte, hogy tizévi házas-élet után ő mérgezte m\\>g férjét, a méreg eredetéről és a többi mérgezte ről nem hajlandó felvilágosítást adni. A csendőrség uagy apparátussal foly-
lágnézetben. - mely u békét, ren-det, munkái, testvériséget, az önzetlenséget. a haza iránti áldozatosságot viszi magával öriz/e meg és hatalmi erejével csapjon rá az iz. gatókra, a bujtogatókra. nehogy megismétlődhessék az a forr.tda-lom, amely hazánkat ilyen szon.o ru sorsba vitte. Mi. a magyar ifjúság vidéken élő tagjai, készek vagyunk életünk feláldozásával hazánk és hitünk védelmére, mely megnyilatkozásunknak ünnepélyességet kölcsönöz, hogy az egyhangú és lelkes volt. Ezt nem sugalmazta senki, ezt a hazáért élő lelkünk diktálta.
A határozatot Komáromy István Ifjúsági elnök és Gáspár László ifjúsági főjegyző irták alá.
tatja a nyomozást, valószínűleg több exhumálás is lesz Csurgón.
Kalapáccsal agyonverte apósát
Megírtuk, hogy Lgregy határában holtan találták Puskás Ferencet, u íalu egyik legmódosabb gazdáját. A megindított nyomozás szálai Kurucz Lajoshoz vezettek, akiről kiderült, hogy apósát leitatta a szőlőhegyen és hazafelé menet kalapáccsal agyonverte. Kurucz az eléjelárt bizonyítékok után bevalolta teltét és elmondta, hogy mm ez az első eset, amikor megkísérelj apósa meggyilkolását. letartóztatták.
Olvasóink nem egyszer fordultak már hozzái k azzal a kéréssel, hogy más lapokhoz hasonlóan, a Zalai Közlöny is nyisson rejtvény rovatol. Ennek főképp technikai. akadálya volt. Ezt ugyan csak részben tudtuk kiküszöbölni, de a >Mlndent a közönségért* elv arra indít bennüli\' kel, hogy áldozatok árán Is teljesítsük a kérési.
Örömmel jelentjük be, hogy u jövő héttői kezdödőleg megindítjuk a Zalai Közlöny rejtvényrovatát, éspedig egy nagy Rcjtvény-Olim^ plász keretében
.Tizenkét héten át száz különböző rejtvényt közlünk. A rejtvény.
olimpiász karácsonyra ér véget és akkor osztjuk ki a kanizsai cégek által felajánlott értékes dijakat.
A dijak odaítélését a legigazságoi sabban, pontozási rendszerrel Ítél* jük oda, igy tehát nein a szerencse, hanem a tudás számit. Az ösz-szesitett rejtvény mellett azonban díjazzuk minden héten a legtöbb pontszámot elérőket, igy azok is nyerhetnek, akik egyébként az egész Rejtvény-OHmpiászon nem vesznek részt.
A részletes tudnivalókat és az első rejtvényekel ki\'ddi számunkban közöljük.
A tábla nem járult hozzá Timár József postatiszt szabadlábrahelyezéséhez
Megirtuk, hogy a törvényszék Ma-káry-tanáesa egy évi börtönre Itélto Timár Józsefet, a nagykanizsai mozgóposta tisztjét. Ugyanakkor védője sza-badlábrahelyezését kérte, utalással arra, hogy négy hónapi vizsgálati fogságát beszámították és Timár Józsefet az egyik kanizsai cég alkalmazni hajlandó", amiről irást is matatlak fel. A törvényszék elrendelte Timár\' s/.a-badlábralielyezését, ami ellen a kir. ügyészség felfolyainodolt. Szombaton érkezett meg a |x5csi tábla végzése, mely szerint a tábla megváltoztatta
a törvényszék határozatát és Timár József fogságát ®z Ítélet jogerőre emel-kedésélg kiterjesztette.
— Tekintse meg a Kopstein Butor-áruház állandó butorklállltását ízléses és oloió bútorokat kedvező fizetési teltételekkel vásárolhat
\'— Elegáns hímzett pongyolák legújabb fazonokban SohUtznél.
Férfi kabát- és ruhaszövetek nagy választékban Golenszky dlvatüzletben.
VlÍQytswe* suftec
Exponentiólis membránú dynamikus hangszóró mik-rofóniamentes forgókondenzátor széles lógréssel. Minden évszakban és a nap minden szakában tökéletesen veszi rövidhullámon a tengerentúli állomásokat is. Hangkorrekciói Ugyanezen készülék egyen- ós váltóárammal 44/u. típui
ORION44
Kapható minden Orion rádiók«r«»k»dfinél
őszi o)efyem~
újdonságok
vezető divatszinekben.
Ha exlusiv szép anyagot óhajt, nagy választékból olcsó árakon vásárolhat
-né/.
Egy asszony megmérgezte az arát
Még két hirtelen halál történt a családban
HALAI ROZLOIVY
1936. oklóbef 4.
Egy szegedi egyetemi tanár 70.000 km-es barangolása Dunántúlon
A magyar tudományos kutató munka ujabb diadala
fi vek óta folyik az a lelkes, kitartó és fáradhatatlan munka, amellyel Kogulovicz Károly dr. szegedi egyetemi tanár, a Fcrcncz József Tudomány, egyetem Földrajzi Intézetének igazga-tója 1027-ben nekilendült, hogy felfedezze a Dunántúlt és a Kisalföldet a magyarok számlára. Most hogy felfedező útjáról visszatért, bejárt he-gyet-völgyet, ezrek és ezrek által is meretlen\' tájat, kutatta a magyarság ősi eredetét, kereste az ősök nyomai^ H kuliura kezdetét és felfedezte a Dunántúlt, utjának leírása ugy hat, mint a legizgalmasabb regény, a legérdek-feszitöbb utleirás, ismeretlen földekről, ismeretlen emberekről.. ■
Emlékezhetünk, hogy Félix M<>e-sehlin hollandus utazó -20.000 km. Amerikában, c. munkájával világsikert aratott. Ha arra gondolunk, hogy e-2 a hollandus a modem technika minden vívmányával felszerelt Anvrikál a legtökéletesebb közlekedési eszközökkel, jórészt repülőgéppel, száguldó autókkal járta be, mennyivel nagyobb telje-sitménynek kell tekintenünk Koguto-vicz Károly munkáját. A szegedi egye. tem európai hirü tanára úgyszólván minden támogatás nélkül, saját erejére utalva 70.000 km-et barangolt l)e Dunántúlon és valósággal felfedezte a magyarság számára eddig ismeretlen Dunántúlt.
Beszélgettünk Kogulovicz profesz. szorral, azaz inkább csak mi beszélünk, mert a professzor kedvesen elhárítja magától n kérdéseket.
— Mit mondhatok én azok után, hogy megjelent a n. kflteUwV? Most hogy annyi fáradság és olyan sok nehézség után itt\' áll előttem e/. u könyv, elfelejtek minden fájdalmat és keserűségei. Boldog és megelégedeti csak a likőr leszek, ha megnyugtatnak a felől, hogy nem végeztén* hiábavaló munkát. Egy cél lebegett szememi előtt: a magyarságnak szolgálatot tenni, a földrajz szakembere hitével a magyarságot szolgálni. Ez a cél hajtott kilométere-ken és kljomélerekeu keresztül és ez nem enged most sem pihenni, tudó-mányos munkámat tovább folytatom. Dunántul és Kisalföld c. müvenjet be-fejeztem és holnap ltozzákezdek az Alföld monográfiájának megírásához.
A Dunántul és Kisalföld e. érdekfeszítő földrajzi munka már kapható \'•« könyvkereskedésekben és a Szegedi Egyetem Földrajzi intézetében (SzcHed, Zerge-u. 1».). A könyv bolti ára 24 pengő kötetenként, de előfizetőknek 17 pengőéri bocsátja rendelkezésére a Földrajzi Intézet. A két kötet árn együttvéve 34 pengő, a |8 pengős bolti árral szemben.
Aki Kogulovicz munkáját abban a hitben \\««zi kezébe, hogy földrajzot fog lapozni, kellemesen esatódik. A könyvben ugyttnis nyoma sincs a föld. rajz megszokott, unalmas felsorolásainak s |nem Ls sablonos ulleirás egyéni impressziókról, itt rejlik Kogulovicz Károly dr. könyvének nagv sikere, a mennyiben egy uj, bámulatos módszerrel magát a tájat elevenili meg az olvasó elölt, ahogy az megteremtődik, ahogy abban, mintegy titokzatos ko-hóban, összegyülemlenek a természet erői és kincsei. Plasztikusan tárja elénk a klválő szerző, hogy milyen sors várt itt as erdőországban, ott a
Ma szombaton este a Centrálban
nagy táncestély
a szokáaos díjtalan tombolával, sok és értékes nyereményekkel
és Varga Rázsifra hangulatos ómekszámaival
viz birodalmában az ősemberre, mit hozott a római kultura, hogyan alakult az át magyar tájjá, mit rombolt tatár, törők, hogy azután az utolsó 150 esz-kendőben miként alakult át a modern élet szinterévé. Kogulovicz di^ a kutató lázas izgalmával keresi a kibontakozás és előtte talán meg senki semi oldolta meg Ilyen tökéletesen a miliő rejtélyének nagy titkát. A könyvben tökéletes
magyarázatot ad, hogy miért keletkéz-lek pl. Sopron körül, a szőlővenyige tövében módos apró |K>Igárvárosok ősrégi gettókkal, miért lelt pl. Fejérvármegye a ntgyfalvak hazája, miért Baranya vagy Zala nz apró falvak százainak tanyája.
Kogulovicz professzor az egész ma-gyarság háláját kiérdemelte ezzel a munkájával.
TRAGÉDIÁK A VILÁGŰRBEN
A világűrben egy nemrég picinyke csillag helyén, most fényes csillag tündöklik — Fénye nyolcmlllló&zor nagyobb, mfnt a napé, a távolság pedig héimillió fényév — Máról holnapra születeit meg és naponta most is hatezer kilóméter kiterjedésű gázt lök ki magából . ..
Franciaországban devalválják a frankot és Svájc után Hollandia is letér az aranyalapról... Spanokw-szágban naponta emberek ezr-i pusztulnak el... Matuska Szilvesztert kiadták Magyarországnak...
Istenem, milyen elenyészően parányi porszejiKk özek az események ahhoz a valóban nagy szenzációhoz képest, amit egyszerre állapitoltak meg az ohloi. niolsenl, loretoi és heidibergi isi l.igvizsgálék m&miuut teleszkópjain Mióta az ember ki váncsi ^zeniekkel vizsgálja a mindenség tilkáit vi sgálji, de véges ember; tudásával\' megfejteni nem tudja sohasem először látta : hogyan születik meg a végtelen űrben 0gy Ismeretlen világ Ott. a hol tegnap még nem volt semmi a tegnap alatt évmilliókat kell érteni ma : ragyogva tündököl egy uj csillag, igaz : csak a teleszkóp tudósai száiMóra é3 lehet, hogy holnap ~ a htynap megint végelálhcw tatlan hosszú Idő talán egy uj le-remtése az Ismeretion világnak születik meg, hogy gondokkal küzdve szeressen, sznvedjen. álmodjék és elenyésszék újra semmivé-.-,
A nagy szenzációról Beer Art\'hur
doktor, a cambridgel egyelem tudós pio\'ess.ora számolt be a tudósok világának és nekem mister Sullivian, a proiesszor egyik tanítványa mondotta el a következőket:
- Az utolsó esztendőkben pz a harmadik uj csillag, amelyet a lu-domány felfedez. Először 15»34-bea fedezték fel egy uj csillag megszületéséi, ezt a csillagot Nova Hircu-llsn. k nevezték cl és megállapították róla azt is. hogy az a gáz. amely magjából kiárad, percenként 170 kilométer sebességet ér el, A másik csillag neve : Nova Lacartea, ez^ís előttünk nyert határozott alakot. Ezek a hatalmas csillagok azrjhban elenyésző kis pontok ahhoz az i)j, minden fantáziái meghaladó hatalmas uj égitesthez képest, amelyet először ennek az évnek juniusában, pontosan a hónap 18-ik napján iá. tolt meg először van Viesbroe.k a chicagói nmmmut-teleszkoi.on 1895-től lU30-ig azon a helyen, ahol ma az uj csillag születése tart Super-Novae nak hívják az égi szörnyet a tudomány birodalmában csak egy kicsiny, alig észrevehető csillagot jegyeztek fel a teleszkópok fénykép lemezei, a csillag fénye egyszerre
Bebizonyított tény, hogy a
sorsjegy az egyedüli reménysugár
Az e hó 17-én kezdődő sorsjátékban uj reményekkel indulunk 1
Sorsjegyeit a m. klr. dohányoagyámdában
vásárolja meg. - Címre fessek ügyelni: Nagykaniftaa, Horthy Mitrtóa-ut 2.
nötui i kezdett és mta raár ez a fény százhuszezerszeresét teszi ki a hat év előtU fénynek. Az uj csillag magja hatalmas erejű gázokat lövel ki magából és ezeknek a gázoknak sebessége másodpercenként megha-ladja az ezerszáz kilométert ! A többi szám még észlxwtóbb !
Humason fotográfiái alapján kl lehetett számítani, hogy a csillagnak a földtől való távolsága 70 trillió kilométer - en a számot tizenkilenc nullával lehet csakleirnl és fénye hétmillió esztendő alatt jut el hoz. zánk. a földre. A fényessége nyolcmii liószor nagyobb, mint a napé és átmérője percenként hatezer kilométerrel növekszik. Ha a, növekedés megállapodik, amire a tudósok szerint kilátás van, akkor ez az uj csillag kétezerszer les? nagyobb, mini a nap. Ha ezt az uj ógllestet a mi naprendszerünkbe helyeznénk, szőröstől bőröstől egész az U^a-nusig nVlnden bolygó beléje férne... A mi napunk energiája mindössze annyi, amennyit ezazujcsillag három hónap alatt elveszít ! És ez az energia napról-napra nő... Hova fog ez vezetni ?
Nusell H. N- professzor szerint itt egy uj világ megszületéséről van szó A tanár ur azt hiszi, hogy a hatalmas égitestből amely egy ködfolt közepén foglalt helyet, de lassanként magába vonta az egész küdfoltol - naprendszer alakul kl és a? gyre áradó energia hamaro-
pFRTUl^
AKCIÓS LÁMPÁTOK
mlndenOtt kapható.
Ara P 1.76
teljesen felszerelve
elem- és izzóval.
san lényegesen csökkeni fog. Uj bolygók születnek meg a Super-Nov.:e-ból, bolygók gyűrűkkel és holdakkal, évmilliók múlva talán élet is lesz ezeken a bolygókon, a melynek magja czldőszerint — hétmillió évvel ezelőtt !!! - olyan hő-erejü. hogy azt csillagászati műszereinkkel megmérni és klszáml-tani nem is lehet. A tragédia egyébként hihetetlen gyorsasággal zajlik le. Abban a spirális köd bon, amely nek »N G- C. 4273« a tudományos neve, elóször 1«J36 januárjában fe, deztik fel egy 14.6 nagyságú csillagot, hónapokkal előbb még ez sem volt látható, csak éppen egy jelentéktelen kis csillag a közi-lében, amely közben eltűnt,, a kis csillag napról-napra nőtl és most előttünk van az az óriás, amely a maga fantusztikus és minden képzeletet meghaladó számaival rejtély a tudomány számára.
...Ezt a rejtélyt pedig a tudomány sohasem fogja megfejieni...
Paál 16b
Ős zi szövet- és seIyemujdoviságok
SzAnyegárnk minden kivitelben a legolcsóbban 1
legdúsabb választéka
Kirschner Divatáruházban
1936. október 1.
Várost örökös vándordíj a kegyeleti stafétára
Nagykanizsa megyei város sport, szerető polgármestere a kegyeleti sta-féta örökós vándordijaként egy :I2 cm. magas serleget ajánlott fel. Kzzet js" kifejezésre akarta juttatni, hogy milyen uagy nemzeti és sportbolt jelentősége van ennek. A vándordíj egy évre szóló védelmét mindegyik csapat megszerezheti, tekintet nélkül a beosztási csoportjára. Feltétel az, hogy elsőnek rakja le koszongát a 18-as hősi szobor talapzatára. 10 csapat biztos indulója a kegyeleti stafétának, amelyet .Hősök emlékversenye, cimten kell- megrendezni minden évben.
fnnepi beszédet « 48-as hősi szobornál dr. Krátky István polgárracs-ter mond.
Bremser Gusztáv testnevelési vezető eznlon is kéri Nagykanizsa város kő. zönségét, hogy lobogózzák fel vasárnap házaikat.
Az ünnepéi/ pontosan 11 órakor kezdődik a 48-as hősi szobornál.
YAAllmn
Ma NTE—Zrínyi bajnoki
Az őszi bajnoki évad kiemelkedő s|H)rieseménve a. vasárnapi Zrinyi— NTE bajnok: füffttil(mérkőzés. Sport-körökben másról seiu: hallani, mint a mai helyi rangadóról. A mérkőzés-nek nincs favoritja. A két csapat teljesen egyenrangú el len félként indul a küzdelembe. Kezdete fél 4 órakor.
Előmérkőzésl a Zrínyi II.-NTE II. -játszik a II. oszt. bajnokságért fél 2 órai kezdettel. Biró Szirtes. (:)
IBAI^H *mi,tm*
GakdfiWé,
egy nagy csésze kitüni, ogi:s7súgn«, tápláló, ita! a valódi Franek kávépótlékkal ízesített Hneipp melátakávébil.
igazan
nem iuotus/
3400 választó közül 180 választotta meg Keszthely uj városbiráját
166 szóval Patocsay Oyula ny. postafófelügyelöt választották meg
Keszthely, október 3
Naptár: Október 4 vasárnap. Rom kai A. Ferenc. Protestáns Ferenc. Izr. Tiarl hó 18. — Október 5. hétfő Kom kat. Piacig. Protestáns Aurél. Izraelita Tlsri hó 19.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat 0 hó végéig a „Salvator" gyógyszertár ós a klskanizsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel ti órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész uap nőknek).
Pénteken délután fél 6 órakor kezdődött Keszthelyen u városbíró-választás. Reischl Imre lemondása óta temérdek huzavona éssokkonif bináció addig kavarta ezt a kérdést; aniig a keszthelyiek maguk Is be.e-untak s mire a választás napja elérkezeti, már nem is a polgárság, hanem csak elenyésző kis töiedék | választotta meg az uj városbirót. Soha még ilyen érdeklődés.hiány nem mutatkozott Keszthelyen ily n fontos tisztségnek választás utján való betöltésekor. Megláiszott, ho^y azok a férfink, akikre Keszthely polgárságának zöme a városbírói szók bélöHésénél számított, nem indultak a választásban.
A propaganda, ami a választást megelőzte, óriási volt. de az érdeklődést mégsem tudta felkelteni. Sem Reischl Imre, a hosszú idő ulán lemondott városbíró, sem .dr. Gárdonyi Lajos helyettes biró. aki a város-vezetésben rátermettségét bö_ ven bebizonyította, nem volt hajlandó vállulni a bíróságot. még ajelöltetést is mindket.enhatározottan elhárították. Általánosan posszi bilis jelölt nem is volt. Ilyen körülmények közt nem volt kennyü feladat a jelölés. Első helyen Palo-csay Gyula nyugalmazott posiafő-íelügyelöt jelölték, mint egyetlent «
Nem lehet eléggé hangoztatni,
mily fontos Intézmény
a magy. kir. osztalysorsjáték.
Tudni kellene mindenkinek, mily sokan nyertek a* óriási főnyereményeken kívül tekintélyes összegeket éa ma gondtalanul élhetnek. Az osztálysorsJAték húzásainál az állam gyakorolja az ollonőrzóst, ott nlnoa protekció, ninca kiváltság, se rang, «o kor, se érdem, m képesség, se tehetség, se vagyon, hanem teljosen a
véletlen szerencse "ríjíirííí*
Senki ■« muUiiii ül Msat a gyors meggazdagodás
lehetőségét és a kiváló alkalmat. - OkUb.r 17-á. kezdődik az uj ■•gjavltoit sorsjáték, rendeljen egy sorsjegyet .ág — lyik ««á...»U.áL
számbajöhetók közül, aki mögött jókora tábor állott: - a nagyszámú keszthelyi nyugdíjasuk tábora. Második és harmadik helyre már csuk a formáknak eleget te \'ndö jelölték, minden eshetőség nélkül, dr. Ivanjcs Károly gyógysaerészt és Gadácsy Lajos cserepesmestert, a községi közgyámot.
A választáson dr. Huszár Pál főszolgabíró elnökölt. A szavazás név-szerint történt.
A szavazásra jogosultak száma több, mint 3400. ebből leszavazott mindössze 180. Fél 7-re\\észen is voltak az összeszámlálással. 166 szavazatot kapott Paloesay, a többit Jvanics dr.
Az eredínény kihirdetése azonnal megtörtént, az egész választásnak megfelelő hangulatban.
Dr. Gárdonyi Lajos helettes bfró, aki a választásig a btról tisztet is elláttn, megk-\'zd.e négyh ti szabad, ságát s ezalatt fog dönteni, hogy megmarad-e az uj rezsim alatt is a helyettesbirói tisztségben.
Udvari páholy
Budapesten kivirágzott az aj színházi szezon első művészi szenzációja. Végtelenül kedves, elmés, foi\'dulutos zenés vígjáték sikerétől hangos a főváros. A elme: Udvari páholy, előadta a Belvárosi Színház. Irta: J. M. Crawford. Zenéjét szerezte: Huns Lang.
Röviden arról van sró a mulatságos darabban, hogy egy fiatul, szegény ördöj-pt, aki a megszólamblsig hasonlít a királyra, bizonyos okokból meglesznek égy napra uralkodónak s n fiatalember ezalatt a rövid idö alatt nemcsak rendbehozza a királyság ügyeit, hanem még meghódítja magát a királynét is. A nemrégiben gyűlölt királyi párt szeretetébe fogadja a nép s éljenzéstől harsog a birodalom szék-helye. A hőn óhajtott trónörökös el. jövetelére pedig most mór biztosan tehet számítani.
Az, előadás középpontjában Págor Anlaf aranyos álkirály figurája áll. Művészetének" sziu|K>mpájávul, nagyszerű humorával, Utni>erauumtumával, fér-fiús bájával és egyéni szeretetreméltó-ságával valósággal elbűvölte a közönséget. Págcrt ma már joggal nevezik a magyar ChovaUcr-nak. Méltó port-nere a királyné nzecpét>en a lányros ödeségében, minden színészi ref-nerin nélkül ]>ompázó Komár Juliska. Biz. tosan játszik, megjelenése dekoratív, hangja finom csengésű és igazi művész, aki átéli szerepet.
Alexy Mária főudvarmesternöje szenzációja az elő. adásnak. Minden saavu, műiden nüuz-.
...............H I.IHI.iWI <!•
dulata kacagó orkánokat vált ld. Remek sanszónjának artisztikusan j>ar-fűmös előadása után szinte leszedik a színpadról. Mihályfi Béla nagyszerű alakítást nyújt a fölényes miniszterelnök szerepében. Elegáns, intelligens, megérdemelten népszerű művész. Jelentős személyi sjkent w^toU FeJcki camill egy föhtuüpa^y s»ucpébity. Groteszk humoráért s még inkább bo-szorká»>-os ügyességű táncaiért x<u»-geicg tapsot kapott. A kitűnő Boray I^j.os jniol rendőrfőnök és « tchoUégys Barólby József mint udvari wrivos jelentékenyen .hozzájárullak az ujdou&ág nagy sikeréhez.
A kedves történetet Ernőd Tamás, a kiváló költő fordította sok friss ötlettel s a csipkefinom muzsikához illő% vidáman oaiUingold dalszövegekkel. A találékony, játékosan humoros, de azért mindvégig művészi rendezés Pünkösdi Andor érdeme. Szellem* és szindus rendezői ötletelvei csillogó keretet adott a brüUáns társulat Játékának. A zenei rész betanításáért .Fischer Sándor karmestert Illeti meg uz elismerés. dara Zoltán díszletei ragyogóak és bravúros játékot produkál a k\'fore-működő kél zongoraművész: Kondqr Leó és Vincze Ottó.
Melegen ajánljuk olvasóinknak, litfgyha felrándulnak I>estre, ne mulasszák el megnézni az Udvari páholy-t Egy rendkívül kellemesen el(ó|tött, vidám színházi est c*njékév«l fognak visszatérni.
TC1EFUNKEH437
NAVI Uí^^ii^ Lx^cjyit&tiWLP (
fiMÍI kéasfllékeket *ilfe0«nul bemutatja:
Szabó Antal rádió- és spoilüzletj
Elektron Rádió Technikai is
Villamossági Váltalnt M.n.lf.nlH. VAtWUvii.üílltttll.
«
BALAI KÖZLÖNY
1936. október 4
— (Blról kinevezés)
Dr. Korposs Adiíin Nagykanizsai klr. járásbíróság! jegyzőt idényére járás, bírónak nevezték ki.
— (Barbarib Lajos előadása
Budapesten)
A Gyóni Géza irodalmi Társaság október 7-i\'n tartja felolvasó ülését a Pátria Klub djszterniében. lilőadó Barbarils Lajos, a Zalai Közlöny íe. lelös szerkesztője. Előadásának cime: ■ A sárgaregény tői az ős tehetségig. >
— (Zenekari próba)
Az Irodalmi és Művészeti Kör sse-nekura hétfőn este U órakor rendes próbál tart a zeneiskolában. A próbákra külön meghívókat többé nem küldenek. (:)
A mozi fűtve van I
— (Zita Kör a Missziósházban) A nagykanizsai Missziósházban vasárnaptól kezdve újból munkába lép a Zita Kör. Háztartási alkalmazottak szabad délutánjait teszi a missziód szel lémben kedvessé, kellemessé és hasznossá a Zita Kör, amely minden vasárnap 4-töl C óráig teljesen dijtu. lanul ált a leányok rendelkezésére.
— (Az Izr. Jót. Nőegylet)
vasárnap, október 4-én nyitja szezonját táncteával, amely délután 5 órakor kezdődik " Centrál éttermében. A fiatalság szórakozásáról is óhajj • gondoskodni a Nőegylet, amikor szezonját tánccal kezdi, mely alkalommal csak egy tea erejéig kér áldozatot. (:)
— (Az uj menetrend)
október 4-én, hétfőn lép életbe. Ol. vusóink kényelmére a Zalai Közlöny inenetréndjét már mai számunkban közöljük a ,\\JAV összes nagykanizsai vonatkozásaiban.
— (Felboncoltak egy halott sárszegi asszonyt)
Minap behozlak SárszegrŐl egy nsz-szonyt a kanizsai kórházba, ahol sc-gileni már néni lehelelt rajta, rövidest n vérmérgezésben meghalt. Neve Molnár Károiynó szülelett Lehár Ku-•lalin. Miután a halál gyunusnak Iái. szolt, a kórház jelentést lett és ü kir. ügyész indilványára elrendelték a holt-lest felboncolását, amit dr. Goda Lipót főorvos és dr. Ország Lajos körorvos végzelt. A boncjegyzökőnyvcl beterjeszt ilí az ügyészségnek.
A mufti fűtve van!
— (Ügyvédi hir)
Dr. Kovács lirvin ügyvéd irodáját Erzsébet-tér 11. szám alól Király-utca 30. szám alá (Strém-féle házba) hc-lyezle át.
N6l kabát- és ruhaazövetekbon a legújabbat nagy vála ziékbanüolonszky dlvatüzletben.
— A rövidülő őszi napok
idején fokozott a jelentősége világításunk megválasztásának. Nagy előny, ha olyan lámpával rendelkezünk, a mely kilünő fényű, de 20 százalék árainineglakaritást is bizlosit. Ilyen a Tungsram dupliispirállámpa.
Sok költségei takarít meg
és sok pénzt Is nyerhet, ha
helyben r., osztálysorsjegyét
flllbolfer Kálmán főárusltójánál (Csengery-ut 5.), aki a nyereményeket azonnal kifizeti.
Húzás már október 17. és 20-án.
Árak: nyolcad 3.50, negyed 7.00, fél 14.00, egész 28 00 pengő
— Az arab zavargások
érdeklődéssel figyeli az egész világ. A vilá/{ minden eseményéről leggyor-sabban a rádió informál. Az Orion 30/U jelű rádió kiválóan alkalmas arra, hogy Palesztinának és Arábiának eseményeit, kulluráját, zenéjét m^siner-hepsük.
— Évllzedek óta
közludomásii, hogy reális intézmény uz oszlálysorsjáték és nagyon sokan jutottak általa nagy összegez. 8G000 sorsjegy közül 43.000 számot, tehát « felél kisorsolják és a szerencsés nyerők 100 ezer, 300 ezer, 100 ezer, 70 ezer, 55 ezer, 50 ezer, 45 ezer, 10 ezer, 35 ezer síb. stb. pengő készpénzt is nyerhetnek.
A mozi fűtve vanl
— A Katolikus Szemle
októberi száma első helyen közli Horváth Barna szegedi egyetemi tanár tanulmányát ű joguralomról és narancsuralomról. Vargha Dámján pécsi egyetemi tanár a öwgiyarság apostolának Szent Mórnak egyéniségét és püspöki működését ismerteti, teljesen uj adatok alapján, u szent kilencedik centenáriuma alkkalmából. Rusznyák Gyula a magyar falu lelkületéről rajzol figyelemreméltó képet. Több más tanulmány, változatos szemlék, kritikai rovat és külföldi beszámolók olvashatók még a kilünő folyóiratban.
A mozi fűtve van 1
Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy Itt Nagykanizsán, Erzsébat-tér 11. szám alatt
Redőny-üzemet létesítettem.
Készítek ossllngenl ablakredőnyt bármely színben, vasredónyt, bolti napellenző ponyvát, zsalusla- és vászon rolettát.
Vállalok a szakmába vágó mindennemű Javítást e«etleg óvl karbantartást. Jutányos árak; Pontos kiszolgálás.
Werhár István redőnykószitő.
Kommunista és anarchista kormány alakul Madridban
Madrid körül bezárult a nemzetiek gyűrűje
A nemzeti csapatok az elmúlt nap isméi több győzelmet arattak és folytatták előre nyomulásukat a főváros felé. A vörös kormány minden igyekezetével azon fáradozik, hogy Madrid környékén megerősítse magát. Sikerült elfogni Assencie tábornokot, a toledói kormánycsapatok parancsnokát.
A ueinzcli csapatok — mondja egy ujabb jelentés — véglegesen körülzárták Madridot és a szorilógyürü lassan megindul.
A nemzeti kormány a fcglia tározót lábban állilja, hogy Azana elnök-
nek sikerült megszöknie. A jelentések szerint egy földközi tengeri hajó fedélzetére menekült, otl várja biztonságban a további eseményeket, hogy kellő pillanatban horgonyt szedjen.
Biztos értesülés szerint tudják, hogy a Cabalero kormány sem1 marad sokáig uralmon Madridban, mert máris .alakulóban van egy teljesen anarqjista és kommunista kormány, amelynek feje Jose Pius, az ismert spanyol kommunista vezér lenne. Eszerint Madridban rövidesen hivatalosan is átveszik az uraimul az anarchisták.
Ön is tudja?
hogy szombaton, október hó 3-án megnyílik a
PANNÓNIA „KÉK TERME",
ahol a kilünő hangú La Rla Dorré előadómUvéiznő énekel, Járóka Antal zenekara melleit.
Táno. Disznótoros vacsora Tánc
Herceg Eszterhizy Hltblzomány badacsonyi borpincéjének különlegességei.
TÁNCISKOLA!
Értrsitem a n. é. közönséget, hogy a
„Baba" vasárnap
d. u. 3 órakor kezdem meg az IparoikSr
nagytermében.
GÁBOR,
tánctanár.
Berczl bácsi bncsnja
Berczl bácsit nem csak a zalai tanitó-körök ismerik és kedvelik, hanem szivükbe záriák egész generációk, melyeket ö neveli fel hosszú tanitói pályafutása alatt. Amikor nyugalomba vonult, egész Szepetnek és környéke könnyes szemmel ünnepelte és búcsúztatta. Azóta Tóth Albert ny. áll. tanitó Nagykanizsán lakik, de szive mindegyre visszasír Szepelnek felé. S minthogy Bérezi bácsi lilterátus, versfiragó ember is, aki rimbe szedett köszöntével h sok derűs percet szerzeit a zalai taniló-gyülések hallgatóságainak, versbe szedte a Szepetnektöl való bucsuzá-sának érzéseit is a következőkben:
Vale Szepetnek I
(Buciufia)
Prózában és versben
— Melegben neiu nyorsben — Búcsúzkodik Berczl,
Zokogja, hogy\': .mercl I" Köszön minden jókat,
Ujakat és ókat. Mit ad értő? Hálát...
Szive aranytAlát Megpupozza vele,
Tölti teilötele. Átnyújtja s lf?y beszél:
— Szavát viszi a szól — Halld rang Szepctnekom:
Kedves voltai nekem. Tudd meg drága falum : Mlg lezár szemzsalum, Amíg o szív dobog:
Feléd csókot dobok. Kicsinyek és nagyok:
A Tietek vagyok I Szabadjon adni át Ezt a bucsuflát. (:) Tóth Albert
— (Slesta Sanatórlum)
Budapest, I., Itáth Qyörgy-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvő ós orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen Kémiai és mlkros-kopial laboratórium. Elektrocardlo-graph (szívvizsgáló). Krógh-fóle alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Enteroc-leanor (bélfürdő). Modern vlzgyógyln-tézet. Orvosilag vezetett vlllanyüzemü konyhu. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöles park I Olcsó árak I
A mozi fűtve van I
Városi Mozgó. Szombaton és vasárnap!
Az idei évad legnagyobb filmsikerei
A halálfejes lobogó
a „Lázadók" festvérfllmje.
Hét tenger télelmetes Ördöge, Blood kapitány télekzet tojtó története. — Férll főszerepben a csinos, délceg trrtot rlynn. Női sztár milliók bálványa Ollvla d\' Havllland Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3^5, 7 és 9-kor. — Minden előadás rendes helyárakkal
Nép Mozgó. Október hó 4-én, vasárnap!
A titkok és rejtélyek tilmje. Lenyűgöző Irgalmak sorozata.
Ejy izgalmas éjszaka
Egy éjszaka furcsa kalandjai éjféliSI hajnalig.
Főszerepben: Conrád Nágel és Duna Stefi. Fényes kísérő műsort Előadások 3, 5, 7, 9 órakor. Caalc 20, 40, 60 filléres helyárakkal I
1936. október
HALAI KÖZLÖNY
Kombinált szoba:
ebédlő berendezés:
1 komb. szekrény
1 rekamier
2 fotel 2 szék
1 asztal
1 hangulatlámpa
380.-,
pengő.
1 kredenc 1 vitrin 1 tálaló I asztal 6 szék
530.— 1- I-
pengő.
2 szekrény 2 ágy
2 éjjeli szekrény
1 toilette
Hálószobák:
! Szép kivitelű dióteli hálók:
m- PBnSőtöt I p 300,1
Őszi lakberendezési kiállítás I
K0PSTE1N BUTORÁRÜHÁZ
NAGYKANIZSA.

APRÓHIRDETÉSEK
10 tiölB fö Iliiéi, mlndln további 51.. . Illltr.
Autótaxit, Miautót, rendeljen Kataréból. vidékre él helyben, legolcaóbban. Teleion állomás : 844. Boitor Ktataludy-uica
\'jtt___2704
Saakanárdl fejbőr P 120, Korona átlaraaálMa.____!l
Férfi-, flu- gyermek ruhák Icg-otcióbban Kónlgnél, Erilébet-tér. 3473
Egyizobái udvari vlzvezelékei u| lakás angol W. C-vel azonnalra kiadó, ugyanul egy u| 80X180 nagyságú ablak eladó. Teleky-ut 6 sz. 3517
Salat terméaü elsőrendű kerecsenyl ssz-tall lehér bor literenként P — eVért Bóhin Józsei bortermelőnél, Csengery-ut 19. 2473
Uj áramvanalaa kényelmes autólsxlt leszállított viteldíjért Kaulmann Manónál rendeljen. Telefonállomás: 2-82 . 3096
Haainált ruhái vetlek éa eladok, hl
váira házhoz megyek, utca 31.
Márkus, Királv-3172
Saobatányt keresek azonnali belé píare. Horthy MJkióiut 19. 8
Átmeneti kabátok, bőrkabátok, boy-es lekele hoaszu kabátok olcaó árban kaphatók Kőnlgnét, Erzaébet-tér. 3473
Nincsen párja Bakaaléle mozdony-Vend-sierO hfilokoxónak és kályhának. 01-f«ó. Jó. Kapható Baku bádogol- és víz-"zejékizerelónél, Erzaébet-tér 11. 3536
MlelJtt vlavaxatákat calnállat. kérjen árajialalot Jerauaektól Erzsébet-tár 18. 3143
Klrálv-ülca 3. sz. alatt egy Jókarban levó •>á« eladó. 3441
MARGIT FÜRDŐ
Csengery-ut 19. ■á»í«, kádfOrdft P 0 80
Tyukizemvágáa ... P 0-40
ÜT Nyitva minden nap.
Szépen butorozótl kDISnbajáratu >tcal szoba kiadó. Arany Jánoa-u. 2/a 3519
Magánhlrdelés I Ogynókllk kizárva I FelaaégUI vanna mérnOk olyan őn-ludalos hílll, mfwell lelkű urilaányt vagy Axvagyai, kl gyermekaterető anya, hűiégea életláis lenne éa nagy tervel meg-valóllláráhozkásxpénshoaoniánnyal rendelkezik. Novemberben házastág kflt-helö. Caak komoly érdeklődők írjanak I .Természetkedveló" Jeligére kiadóhivatal további!. 3537
Jól lózó bajáráná azonnalra felvétetik. Báron, Magyar-u. 7. 3534
900 n.SI aztántéfSId szabadkézből eladó. Érdeklődni lehet 116. számú órház-nál, Tranldanubla mellett. 3511
Háamaalarpárt I. évi oklóber 15-re lelveizek. Jflenlkeznl Sugár-ul I. 3539 ErdSOnamtarv készítési, erdőkeze-lésl vagy annsk Iránylláaál, errióbecilési, erdóklternieléit. erdóeladást-véiell, lóid. m\'résl stb. vállal Julányoiin erdömérnök. ,25 évei mérnök-gyakorlattal\' Jeligére kiadóhivatal továbbít._ 353fl
Póznl ludó baJáránBt azonniira ke-
retek. Eólvői-tér 8, emelel._3546
BajáráaSt (elveszek. Horlhy Mlklói-
ut 43,\'6.__3542
Saabóaagédat, niRymunkáit, vagy gyakorlott Jó kézimunkáit, azonnal lelve-szek. Fülöp, izabó. 3545
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
Érdeklődni lehet: Caengeryut 4. alatt.
Irodn: Telelőn 197. Néplakarék pénztár R.-T.-nél. Telefon: 20. éa 126.
LÓTAKARÓK
LEGOLCSÓBBAN
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
ÉRTESÍTÉSI
Értesítem a nagyon lisilelt vcvókOzOnségel, hogy elvállalok e szakmában mindennemű kőfaragó munkát, úgymint sírbolt, airkeret és airamlékek ké-azitéaét és javitósAt. Ugy márványból, mint gra-nilból és műkóböl nagy raktárt tartok a vevéközönség rendelkezésére.
Tiszteletlel KOVÁCS JÓZSEF kófaragómester.
Saját káaaltáaO dlógyőkér tala-hálé olción eladó Oábor József mfiatz-taloinál, Petőfl-ut 79. 3544
t/l tüzelővel 1 kályhára! 2 azobál Illeni
.i.bad.lm.xotl „Szetter" olr-knlációs hőszekrénnyel
lehel. 5O0/0 tflzelómegtakarllát. Óvakodjon silány utánzatoktól. Kizárólag kapható: Sírlal vai- éa leatékkereikedésében, Schütz melleit. Ars: 6.-, 10 -, 15 - pengő.
Intelligens lakátáraat keretek háromszori étkezéssel, Illéssel, vllágltltsal, «el-leg azonnalra la. Előnyős ár melleit. Clm a kiadóban.
Kiadó saoba magas földszinten, szépen bútorozva, lépcsőházi kUlOa-bcJársttal, esetleg teljes ellátással. Csengery-ut 27/a.
Árverési hirdetmény.
Köztartozások feliben lefoglal! 1 drb szlvallyu, 4 d.b. szivattyú henger, 2 drb lendkerék. 1 drb fekete hintó, 1 drb vaslvio.ia, 1 drb stráf-kocsi, 2 drb répavá?ó, 1 drh ócska horszlvaltyu 1936. tvl október hó 5-én d. e. 9 órakor, Erzsébet-tér 10 izám alatt,
2 drb benzinmotor és 1 drb cséplóizekrény október hó 5-én d. e. II órakor az Erzsébet-téri piacon a becsérték \'/> részén alul is elárvereztetni fognak.
Nagykanizsa, 1936. szept. 14.
Lehoczky Lajos s. k.
ssji v. végrehajtó.
kiadja a laplatajdonoa Közgazdasági Rt. Qntcnberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, felelős kiadó l Zalai Károly. Interurbán telefoni Nagykanizsa IS, Mim
« BALAI KÖZLÖNY
1936. október 4
— A gőzfürdő ezentúl vasár-és ünnepnap délután Is nyitva van.
Ha olcsón akar
lázat vagy bázbelyet
venni, moat ve|"*en! Knphat n város minden réazébun kedvező rizetésl
feltótelek mellett. Foltfaljon bizalommal: üatásx Manó ingatlanforgalmi iroda
Horthy •iklói-ut é.__
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
20.408/1936.
Tárgy: A m. kir. pénzügyminiszter 1936. évi 2463/P.M. rendelete a bornak szeszfő-zés céljaira való fokozottabb mérvű felhasználáia tárgyában.
Illli
Felhhiom mindazokat a bortermelőket, akiknek B.ÍSIOlerdlclc 5 kai holdat fll£( nam túlad, hugy a tárgyban tjrtzetl rendeletben foglalt lelté-telek mellett bot pállat tölH céljaira rendelkezésié bocaijlani szándékolt nem direkl-termö siőlöl\'öl aiármtuó tiorlcrmí.uket a városi számvevőség |OvsdáltlossUly<tiiál jelen loltiivásum kóirttáttte napfáfól számítolt 8 napon tMii, naponta délelőtt 8—12 óráig jelentsék be.
A rendeletben foglalt feltételek a jövedéki oulilyban megtudhatok.
Nagykanizsa, 1936. évi október
i fXi
Polgármester.
Btóberr-Schrantz-téle
mmiiM gépek.
műtrágyák,
íémWMÉ, „FUTQR"
(csontképző),
PEKK
c
(„D* vitaminkészítmény) *
Beazorezhetflk:
ORSZÁG JÓZSEF
ma«, tatitrána, irtvtnrrtdetmtue-rek,.(4p. z»4k, .11. kere,kcdí.<ben
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
(A blróaÁg mellett)
Vízvezeték- és csatornázási munhólatoh!
Nagykanizsa megyei v.lros polgármesterétől.
18996/1936.
Árverési hirdetmény.
A Hertelendy-telki uj iskola elölt, valamint az Erzsébet-té-ren a királyi adóhivatal előtt 6 drb gesztenyelát folyó évi okMber hó 8-án, tehát csütör-tokQfi d. e. fél 10 órakor árverései eladok.
Naeykanksán, 1936. szept. hó 33-án.
^ Polgármesler.
eqqjzerü modern ét uxus kivitelű ürdóberendezéfek
minden ízlést kielégítő kivitelben versenyképes legolcsóbb árakon nagyon kedvező részletfizetés mellett Is vállalunk. ^ Vidéken szereléseket legpraktikusabban tervezünk. -r Berendezési tárgyakban dus választék budapesti árak melletti
Javításokat
fizetés mellett Is vállalunk. vezUnk. -r Berendezési tár
mendlovits józsef és márton
UltrtpuHHri dljtalanol szolgálatik. Telefon: 271.
rézműves és vízvezeték-szerelési vállalata NAGYKANIZSA, Király-utca 45. sz.
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Éreényaai I9S6. éwl október hó 4-tfll kezdve.
lagrkulua állomásra érkeiö és ai onnan induló vonatokról.
Nagykanizsa—Rudaptll déli p u.
Vn.1 A vonat iMme KHIUS- r4tM. K».rtW) r. M. M. Bp.tlr. 4 k.i.k Von.i l"A vonat »tn» (j neme Bp*.tr4 li^.t B^UrltUMMr 1 .M jjrit In4. Kulnt-ri tfk.
1219 Szem. V 005 130 1 52 6-18 1220 jSzem. V 22*50 306 3-30 4 49
120\' Ojv. 5\'50 650 700 945 12321 Motor — — 5-55 7-31
1J1». Szem. . 9-45 11-05 11-28 15-45 1202 1 Qyv. 7-30 >0 10 ÍR 10 11-23
1311 Szem. v. 1415 15-45 16*07 2030 1212 1 Szem. v. 6-30 1109 »/W« 1300
1231 Motoz 1757 1935 — — 1214 | Szem. v. 1415 18-19 18 40 20 00
1201 Oyv. 18 25 19-35 19-36 22 20 1208 (Oyv. 20-00 r.<S8 22-47 23-45
Közvetlen kocsik forgalma t
Az 1201,1202 az. gyorsvonatokkal:
egy 1.. 2., 3. o. kocsi Trteste, Venezla Mestre, Bologna
Firenze, Róma. egy 1., 2., 3. o. koesl Trieste, Venezla, Milano, Genova, ventimiglla, — egy étkez/l kocsi Pragerakolg Az 1201/1202. sz. vonalokkal 19311 évi december hó tö-lól 1937. májua 7-ig Budapest dili pu -Cannes közőtl hálókocsi fut » 1202-esset hétfOn. szerdán, pénteken, ellenirányban az 1201-easel december 19*101 május 11-lg kedden, csütörtökön,, szombaton. Az 120711208 sz. gyorsvonalokkal:
egy t , 2. 0. kocsi Trieste, Venczia, Bologna, Róma. egy hálókocsi Venezla, egy 3. o. kocsi Venezla, Az I2U8. sz. gyorsvonalul Budapest diliről Abbáziába hálókocsi 1937. március 19 lói április 9-ig helfó, szerda, péntek, ellenirányban az 1207. sz. gyorssal 1937. márclua 21 tói április l\'-ig szerda, péntek éi vasárnap érkezik vissza
Nagykanizsa—Szombathely—Áu falva
Z.\'.ut i.^l, <1 Sua.it h,l,í. trk fafro.ll M. Ml Ind. hélyríl Ind. tv "rX
im Szv. »I5 657 7-27 »10 1447 Motor _ I - 5-55 736
I4ta Voloi 8 14 943 1035 — 1427 Motor — 7-28 8 12 9 41
int Sz. v. 13 23 14-56 15 40 — 1416 Si.v. 10-03 S 11-23 12-02 13 22
rttt Sz V. 15-46 17 16 1803 20-02 1413 Sí. v. 13-4r.il 15 41 16 35 1754
IIH Sotor 20 12 22-25 22 31 - 1411 Sz. v. 19-19 2100 2100 2316
Nagykanizsa - Rarc*—Mc<
1 kinVul. I Bee.\', I rií...
2420 sz v\';ii rrrnrarrBTf
2114 Sz. v 1 13 40 15 58 ] 17 43

wpa
2413 • Sz. 7451 Vegy.
rfcwtl - Slrcir.l II N.aykt.1-1.4. | ht jjnZr. t.k. 4 15 6 58 I 11 50 1335 1536 16-50 II 1919 I 2145
\' Nagykanizsa— Gytkényes—Uldomhovtlr Badanest Keleti pu_
:l Kanizsáról.! M .. Bpe.t I I BpeS i. IKanizaára
indul at. kp. érk.| kp. ind IV. :] érk.
_ Nagykanizsa—Mlirakereszlur^Kotorlha
1292 Vegyes
i 2081 Uyors 1202 j Oyan
Az l\'JOH és 1207
1292/15!)/. sz. vonatokkal csak 3. osztályú kocsi kózlekedlk.
IIM. Ke>e»ztui Nagyksol-\'I Indul ll asára érk.
129/1 Vegyes 150! Qyois 120l|| Qyora !| gyorsvonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok,
11-2C 512 1752
1158 5 25 1805
**>■• a laglsIeUwüa
Budapesl—Nagykanizsa vonal alattiak
1292/129/. sz. vonatokkal csak 3. osztályú 1 Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakereszturon át személyvonattal óhajtanak ulazni, Murakereszturon át kell szállni a magyar vonatokról.
A magyar személyvonalok köztit Murakereszturon riak a 2414. éa 2420. sz. vonaloknak van azonnal csatlakozása Murakereszturról Jugoszláviába, viszont Jugoszláviából vissza csak az 1297. éa 2451. sz. vonatoknak van közv4t!en csatlakozásuk.
Négyszobás lakás
lllidószoba és vlzvztékkel azonnalra, kettöszobáB lakás vízvezetékkel november 1-16, kettő és egyszobás udvari lakás
azonnalra kladéfc. Bővebbet: dr. Qyulay Bélánál Rozgonvl u. 10/a.ésBöhm JózaetnélCsengery-ul 19.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
20041/1936.
Tárgy: A József laktanya keleti oldalán levő szántó föld bérbeadása.
Árverési hirdetmény.
A József laktanya keleti oldalán levő kb. 600 négyszögöl nagyságu szántóföldet a városi gazdasági hivatalban f. é. okt. hó 5-én d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverésen három évi időtartamra bérbeadom.
Bővebb felvilágositást a v. gazdasági hivatal ad. Nagykanizsa, 1936. szept. 29.
Polgármester.
20042/1936.
Tárgy: Garai-iitcai pásztorház kertjének bérbeadása.
tfmylftgyalfti kUUn.•
A Garai-utcai pásztorházhoz tartozó kert fele részét folyó évi október hó 5-én d, e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó szóbeli árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágositást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. szepl. 29. „„ Polgármester.
lu.
M«oaa*a áa Bátsskl LagMaái VKW«U kftagrennmááas.s
(Malák íalaáv, laM Káiol»l
taeeaaa
76* Évfolyam 228 szám
NtgyMnlisa, 1938. október 6 kedd
Ari 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY

UwkMf^t KM 9l
POLITIKAI NAPILAP
Felelő* szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési Ara: egy bóra 1 pengő 40 Szerkesztőségi é» kíadóh Iratai! telcfoai
Inraköz és a horvátok
Történeti valótlanságok, a meghamisított Corpus Juris
Irta: MURA VÖLGYI j.
A horvát történetírók és politikusok közül sokan a Muraközre vonat kozo történél! jogok felől bizonyos okiratokból és történeti eseményekből az igazságnak meg nem felelő hamis következtetés-eket vontak le, melyekkei Muraközív nézve történeti jogukat igyekeznek bizo. nyitani, Nemcsak előttünk, de még az elfogulatlan horvát történészekés politikusok előtt sem bizonyítékok azok a tévesen magyarázott okiratok és szórványos történeti események, epizódok és az azokból levont következtetések. melyek Muraköznek valamikor Horvátországhoz való tartozását é\'?- ezzel a történeti jogigény megállapítását vonják maguk után. Azok a bizonyítékok semmi egyebek, mint a horvát túlzók homoktalajra épitett délibábos Imainak jelenségei. Ezek a képzelt bizonyítékok azonnal szétmállanak, mihelyst, hiteles okiratok támogatásával felsorakoztatott igazi történeti tények állanak velük szemben.
Végre is nyíltan tisztázni kell a horvátok által hangoztatott\' valótlanságokat, mert ha szó nélkül hagyjuk ezeket, ugy a horvát túlzók azt fogják vélni, hogy elhisszük azokat és nekik adunk igazat
A horvátok könyveikben azt hirdetik, hogy Muraköz a költő Zrínyi Miklós bán idejében felétleaül Horvátországhoz tartozott, mert ha nem igy lett volna, nem tartottak volna 1664. év január 7-én Csák tornyán horvát országgyűlést. Lás. suk, mi igaz ez?n állításból ?
A tény az, hogy a horvátok 1663. év december 12-én Varazsdon (s nem Csáktornyán) országgyűlési tartottak, melyen u törököknek Horvátországba való gyakori betörése ellen a védekezés módját tárgyalták Nem tudtak megegyezésbe futni, az országgyűlés egy szűkebb bizottságot küldött ki. mely hivatva lesz megbeszélni a védekezés mikéntjét. A varazsdi országgyűlés gi\'óf Zrínyi Miklós elnöklete alatt Horvát- és Szlavonország al-bánját, országos főjegyzőjét, körösi zág-\'\'rtbi és varazsdi alispánokat küldte ki és bizta meg a védekezés módozatainak a megbeszélésével. A bán ezt a -megbeszélést* 1664. év január hó 7-én csáktornyai várában meg is tartotta és 4 nap múlva a Zágrábba (és nem Csáktornyára) összehívott országgyűlésen tett je* íentésl az értekezlet határozatáról és ennek alapján terjesztett,\' elő in ditványát a törökök betörése el\'en való védekezési mtézkediéíekröl. Dr-Srkulj : »|Zvori« c. munkájából is kitűnik, hogy ez az értekezlet nem volt országgyűlés, hanem csak egy bizottság megbeszélése a bán magánlakásán. Zrinyi, a költő 164U
Sokszáz sebesültje és 1500 letartóztatottja van a véres párisi vasárnapnak
A karhatalom fegyverhasználatára sehol nem került sor
A francia kommunisták és a feloszlatott tüzkereszt-szövetség harcá nak kritikus napja volt vasárnap, úgyannyira, hogy polgárháború kitörésétől lehetett tarlani. A szembenálló táborokat a vidékiek tömeges felvonulása is erősítette. Véres verekedések mindenfelé voltak, de a 20.0Q0 főnyi rendőrség vas-kordon ja mégis elérte, hogy komolyabb
zavargások kitörését sikerült elhárítani, anélkül, hogy a karhatalom fegyverhasználatára sor került volna. A francia főváros vásárnap egész nap a katonai megszállás és forradalmi tüntetések, utcai izgalmak jegyében, élt. A rádió sűrít időközökben Köztölte a helyzet-jeleit téseket, hqgy megnyugtassa Páris és az ország lakosságát. A kommunis-
ták felvonulásában 40.000 ember vett részt. |
Páris, október B A vasárnapi véres zavargások miatt - mint a legutóbbi jelentés mondja 1500 embert vettek őrizetbe. A súlyos sebesültek száma husz, a könyebbeké többszáz.
Revizfó helyett ujabb magyar területeket követel Románia
Románia és Csehország együtt küzdenek minden revíziós törekvés ellen
Bukarest, október 5 A román nemzeti párt nagy re-vizióellenes gyűlést tartott, amelyen a csehek is képviseltették ma, gukat. Az egyik szónok, Popovics Milán hangoztatta, hogy ők nem nyomják el a kisebbségeket, csak a törvény szigorával haladéktalanul lecsapnak arra. aki a határokon túlra kacsinl. Beszéde további során kikelt Németország ellen, amely szerinte revíziós párti és igy támogatja Magyarország és Bulgária
mozgalmát. Románia külpolHikájá- | ban nem lehet változás, - mondta - aki ezt akarja, az a haza ellensége
Utána Ribacsek cseh kiküldött beszélt hasonló tenorban a csak és román összefogásról - - a revízió ellen.
Maniu Gyula kijelentette, hogy Románia határai szent és sérthetetlenek. Ha revízióról szó lehet, azt csakis Románia követelheti - mon-dotta - hisz 1914-ben azt Ígérték
nekünk, hogy határaink Békéscsabáig húzódnak ! Az itt élö magyarok és németek kedvezőbb helyzetben és anyagi körülmények között vannak, mint a románok - ennek meg kell szűnni.
A nagygyűlés végén határozati javaslatot fogadtak el, amely szerint minden erővel fenntartják határai-kit és Csehországgal együtt küzdenek a revíziós mozgalmak ellen
mim
1665-ig terjedő időben «) országgyűlést Zágrábban, 20-at pedig Varazsdon tartott, de egyetlen egyet sem Csáktornyán
Több horvát törtéreti és iskolai könyvben azt tanítják., hogy voltak idők. mikor Zala. Son:ogy és Baranya vármegyek Horvátországhoz tartoztak, minek következtében Muraköz és a Vendvidék is Horvátországhoz. vagyis az akkori Szlávo/ nlához tartózó:t. Erre ugyan nincs biztos történeti adatuk, de abi-ól következtetik, hogy az Arpádházj királyok alatt ezeknek a megyéknek is fizetni keltett a királyok részére a »nyestadót.« mely speciális szlavonországi adónem volt.
Ezekből kifolyólag Muraköznek a XIII. században való hovatartozásán ra vonatkozólag az igazi történeti tényállás a következő : Voltak Idők a XIII XV. században, hogy Zala, Somogy vagy Baranya vármegyék várurainak birtokai a Dráván ál Szlavóniába is benyúltak kik Szia. voniában fekvő birtokaikat és az azokhoz fekvő falvakat a saját megyéikben levő váraik jurisdikeója alá helyezték. Ha tehát Zala, So mogy és Baranya vártregyéknek valamikor fizetniök kelfctt a nyest-
adót, ez nem abból az okból tör-
tént. mert Szlavóniához tartoztak volna, hanem azért, meri ezeknek a váruraknak a birtokai Szlavónia területére is átnyúltak s mert a birtokok partjait a Dráva mosta. Ismert dolog ugyanis, hogy a Dráva jobb és balpartja mentén fekvő, valam.kor óriási erdőségek és csalitokban nagy számban tanyázott a nemes nyest. Bösendorfer horvát történetiró állításai tehát önmaguk tói dőlnek meg. <.
A horvát történetírók és politikusok mégis találtak egy olyan törvénycikkel, mely Muraköznek Horvátországba való -bekebelezését* szerintük minden kétséget kizáróan kimondja. Ez az 1715. évi 44. törvénycikk. Lássuk ennek a tartalmát és azután következtessünk !
Lipót király Zrinyi Péter és Frangepán lefejeztél és<e után kon-fiskált Zrinyi-fé!e muraközi birtok felét a költő Zrinyi Miklós fiának, Ádámnak a kezén ha^yt). a másik felét, Zrinyi Péter r:s/jét pedig a király tulajdonának nyilvánította. A csáktornyai uradalomnak a király által birtokolt Aelsrésac a Grácban székelő belső-ausztriai udvari kamara kezelésére volt bizva, a másik felét pedig tulajdonosa. Zrinyi Adúm kezelte. Ez az állapot 20 évig
tartott. Zrinyi Adám 1601-ben meghalt, ekkor a bécsi udvar Muraköz másik felét a király tulajdonának nyilvánította és a gráci udvari kamara kezelésére bizta. A magyarok állandóan sürgették a királyt és az udvari kamarát, hogy a muraközi birtokok magyar közigazgatás alá kerüljenek. VI. Károly ezen sürgetésekre kijelent, tte, hogy a Csáktornyái uradalmat, mint konfiskált birtokot a gráci kamara nem birtokolja mint politikai hatóság, hanem a király, mint Stájerország her oege magánjogon. A pozsonyi országgyűlés követelte, hogy ez a királyi nyilatkozat törvénybe iktassék, így keletkezett az 1715. évi 44. törvénycikk, amely igy hangzik : »Mi. után őfelsége kijelentette, hogy a gráci kamara a csáktornyai uradalmat a többi Zrinyi és Frangepán féle fiskális javakkal nem közállományi, hanem a styr|ai herceg részére magános jogon birtokolja-* azért rendelik, hogy ezeknek a javaknak is az ország törvényei alatt kell állaniok« Ebből nyilvánvaló, hogy Muraköz a Zrinyi javak kon-fiskálásakor nem csatoltatott el Magyarországtól
(Vége kóv.)
2
■aum «wlcm
1936. október 6.
„Különös gondom lesz Zalaegerszeg és Nagykanizsa jóviszonya"
Zalaegerszeg uj polgármesterének nyilatkozata
Vér-, bőr- és Idegbajosok Igyanak hetenként többször, reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József" keserüviz<jt, meri ez mindig alaposan kitisztítja és mé-regtelentli a gyomorbélcsatornát és ezenkivtll az emészléit és az auyag-cserét is jótékonyan befo\'yáaolja. Az orvosi tudomány legjelesebb képviselői már régóla hnngoz\'atják, hogy a Ferenc József víz hatásával minden (ekinletben meg vannak elégedve.
40 -al csökkentették a lira értékét!
Róma. október 5 (Lapzártakor érkezeti) Mussolini elnökletével hétfőn délben miniszter tanács volt, amely elhatározta, hogy a lira értékét a külföldi devalvációk miatt 40 százalékkal csökkentik. Ezzei az intézkedéssé! a. Urát az 1927 decemberi értékére szállították vissza. A minisztertanács 0Q Urában állapította meg a font árfolyamát, 19 Urában pedig a dollár árfolyamát.
Mi Igaz a Oömbös hazautazásával kapcsolatos kombinációkból ?
Budapest, október 5 (Lapzártakor érkezett) Gömbös Gyula miniszlerelnök hazautazásával kapcsolatban az elmúlt napokban különböző kombinációk jelenlek meg. Ezekkel szemben hivatalos helyen a következőket jelen-
tették ki:
Gömbös miniszterelnök szabadsága október 15-én jár le. Az orvosok véleménye lesz irányadó, hogy a miniszterelnök enr.ek lejárta után hazajön-e vagy sem, vagy pedig u kormányzótól betegszabadságának meghosszabbítását kéri. A miniszterelnök távollétében elképzelhetetlen. hogy komoly politikai tényezők kormányátalakításról t árgyalhassa-sanak. Minden ezzel ellenkező híradás légbőlkapott. A miniszterelnök az orvosi vélemény után dönt, hogy hazautazik-e Budapestre, vagy sem.
Ovledonál súlyos vereséget szenvedtek a spanyol kormánycsapatok
Burgos, október 5 A spanyol felkelők helyzete az d. múlt napok alatt ismét kedvezőbbé vált. Az előrenyomulás mindenütt folyik. Vasárnap a fölkelők légiliadcrői élénken bombázták Bilbaót.
Oviidénál a madrdi kormány csapatai megkíséreltek egy ellentámadást, de az kudarccal járt, súlyos verestogjel kellelt visszavonulniuk.
Madridi .jelenlés szerint a kormány tagadja, hogy a főváros kiürítéséről szó volna. Annyit beismernek, hogy az élelmezés könnyebbé tétele érdekében a gyermekeket több c.soi>orlban elszállították Madridból.
Toledo, oklótHjr 5 Navallemél, Madridtól mintegy 60 kilométernyire uj harcok kezdődtek a mai nappal. A felkelők heves támadása máris javukra billentette a harc állását\'.
Zalaegerszeg, október 3 Zalaegerszeg szombaton délután 5 órakor választott polgármestert. A választáson ott voltak a váro3 összes képviselőtestület tagjai, igy kivételével, akinek kúriai tárgyalásra Budapestre kellett utaznia. Két jelölt volt. Az egvik dr. vitéz Ta-niássy István, az eddigi helyet:es polgármester, a másik dr. Arvay László. A tisztújítást Bödy Zoltán alispán vezette le. A 70 szavazatból 42 esett Tamássyrá, 26 Arvay Lászlóra, 2 szavazat érvénytelen volt.
Nagykanizsa, október 5 Vasárnap délután Budapestre utaztában Nagykanizsára érkezett vitéz dr. Tanrássy István, Zalaegerszeg uj polgármestere, feleségével, dr. Fülöp városi tanácsnokkal és több zalaegerszegi notabililás kíséretében. Vitéz Tamássy Istvám régi barátja Nagykanizsának, csík ugy, mint elődje. Czobor Mátyás, Zalaország kedves »Matyi bácsija.* Felhasználtuk az alkalmat, hogy az uj polgármestert, mlg1 vonata tovább indul, programjáról megkérdezzük
— Az én programom - válaszolt
Szombaton délelőtt került ki Nagykanizsa város 1937. évi háztartási költségelőirányzata a sokszorosító gép alól, miután a számve.
vitéz Tamássy - elsősorban meg. menteni Zalaegerszeg város meglevő értékeit. Az adott körülmények és lehetőségek mellett szeretnék lendületet adni a megyeszékhelynek, hogy a polgárság minél kevesebb megterhelése mellett a fokozatos fejlődés utján haladhasson. Különös gondom lesz a két város. Nagykanizsa és Zalaegerszeg jóvlszonyá. ra, amit a jövőben még jobban kívánok ápolni és kimélyi\'.eni. Minden erőmmel kívánom a város és a polgárság érdekeit előmozdítani, ugy, ahogy eddigi szolgálatom alatt Is teltem és Számitok ebbeli törekvéseimben a megye, a, képviselő, testület és a tisztikar legteljesebb támogatására.
Vitéz Tamássy polgármester megállta a helyét a harctereken, meg. állta a városigazgatásban mint he. lyettespolgármester, meg fogja állani mint a megyeszékhely pol-gármestere is. Vitéz Tamássy polgármestersége uj érát jelent Zalaegerszeg város életében.
Vitéz Tamássy István legközelebb Nagykanizsára jön. hogy tisztelgő látogatásokat tegyen Nagykanizsa város vezetőségénél.
vőség heteken át dolgozott azon, hogy olyan költségelőirányzatot állítson össze, amelynek minden télele szorosan a múlt évi zárszáma-
Ha olcsón akar
házat vagy házhelyet
venni, most vegyen! Kaphat a város minden részében kedvező fizetési
feltételek mellett. Forduljon bizalommal: Haláss Manó Ingatlanforgalmi iroda
Horthy Hlklói-ut 6.
dás eredményeit és a folyó évben mutatkozó állapotokat szemelött tartva: a legprecízebb és legreálisabb legyen. A jövő évi költségelőirányzatnál tekintetbe k-llett venni a beruházásokból eredő többletet és azért a háztartási mérleg kiadásainak összege 1.56 L8JS7 pengő, szemben a folyó évi 1.524.275 pengővel. A többlet tehát minimális: 27.582 pengő. Ezzel szemben a bevétet a jövő évben 1,387.112 pengő, a folyó évi 1,327.336 pengővel szem ben. A hiány 194-745 P a folyó évi 196.939 P-vel szemben. És mit? az idén a pótadó 48 százalék, addig a jövő évre a polgármester 50 százalékos pótadókulcsot javasol A mindössze 2 százalék többlet elkerülhetetlen, mert beruházásokat, fenntartásokat semmiből nem lehet előteremteni.
A polgármester kék-ceruzája természetesen az egész vonalon lefaragásokat eszközöli Igyekezett csökkenteni főleg az általános igazgatás, a közegészségügy, a közólolmezés és a terek gondozása tételénél. Csak egy csoportot Tiugyott érintetlenül a polgármesteri cenzúra: a sze. génygondozás téleleit.
Most következik a költségvetés pénzügyi bizottsági tárgyalása, a melyen nz össz:a tételek újból felülbírálni alá kerüln-k. ugy hogv a beállított 50 százalék pótadó addig csak - javaslat marad.
Október 6. programja:
Muraközi Est, reménytüzes, fáklyás felvonulás m Nagy-magyarország-szoborhoz
Nagykanizsa, a sokat vérzeit határváros. különös bensőséggel érzi a magyarság vértanúinak megbecsülését s ezért különös flénnyel ünnepli meg október 6-ikát.
A hazafias ünnep 6-án, kedden délelőtt 10 órakor
hivatalos istentisztelettel kezdődik a plébániatemplomban, a protestáns felekezetek részére a református templomban és az Izraelita templomban.
Délután fél 5 órakor (pontoson !) kezdődik a városháza dísztermében az Irodalmi és Művészeti Kör Muraközi Estje, amelynek
Lópossy-Haller Jenő, a Muraközi Szövetség igazgatója lesz az előadója, aki 1848 ferences vértanujáról, Gasparich Márkról, az egykori kanizsai diákról tart előadást. Műsor után fél 6-kor fák lyás, zenés felvonulás lesz a lemény tüzekkel kivilágított Nagymagyaror-szá g-szoborhoz, ahol
Urmánozy Nándor, n magyar feltámadás lángszavu harcosa mond beszédet.
Kiváló minőségű női és férfi
szövetkülönlegességek
dus választékban.
Legújabb fazonú nöi és leány-kabátok állandóan érkeznek.
Divatszörmékben nagy válaszlék
Siltter József és Ts
cégnél.
nagy választékban:
Kötött blúzok, pulloverek, kabátok, I gyapjú selyem pongyolák, női nadrágok, SznmnlMnál
I WaUet alsánemüek gyermeknek, nőnek, férfinek »arwwwi»nif

mindössze két százalékkal emelkedik a városi pótadó a beruházások miatt
1,551.857 pengő a város jövő évi háztartási költségelőirányzata
1936. ohlóber C.
BALAI ROZLONV
Látogatás egy halász-
Adriai levelek faluban
VI.
Lauranu, szeptember
Ha valaki valamikor elkerül uz Adria parijára, ne mulasszon el meglátogatni egy halászfalu!. Különös varázsuk van ezeknek a hegyek közólt meghúzódó falucskáknak a maguk furcsa házaival, cscndes, szolid lakóival.
Magam többszőr is átballaglam Icába, Icicibe, az alig félórai sétál megérte az a látvány, ami a kikötök-ben, 11 halásjrtalukban fogadott. III, közel a néi*w és nagyúri fürdőhelyek-hez, nem is tudott olyan igazán csen-des halászélet kialakulni. A halászok napközben ugyan csónakba szállnak, de nem azérl, hogy halásszanak, ha. nem, hogy a fürdővcndégeket sétacsónakázásra, vagy vitorlázni vigyék. Mindegyik lud már egy kicsit németül, magyarul, — az «üzlet, megköve. teli ezt — mondották.
Több halászházban a nyári hónapokban már \'fizető vendég.-el is fogadnak, de mindezek ellenére is érdc. kes egy ilyen halászfalu élete.
A hegyoldalakba épüli kőházak szorosan egymás mellé vannak préselve, udv^r nincs, meri a ház mögött már a hegy emelkedik, igy a házak belső élete is kifelé, az utca felé játszódik le. Minden házhoz külön keskeny és meredek kőlépcső vezet fel, a ház sikja mellett és a lépcső tetején lévő kis teraszról egyen sen a szobába lépni. Ezen a szük kis teraszon játszódik le a ház asszonyának élele, ill pucolja a halat, ill mos, főz, vasal — természetein élénk (raccsolás kö-zepelte, mert hisz minden ház lépcsőkiszögel lésén olt szorgoskodik egv asz-szony vagy lány. Ha nincs éppen partner, — énekelnek. Nem tudom) vélct-lcn-e, vagy ott most sláger, de egyiknek ajkáról n «Tenyeremen hprdomi...» ot hallottam, természetesen oIübzuI. Ha ezek u házitüfcdérek a lépcső alatt lévő pincébe akarnak menni, bizony lo kell menniük az utcára.
A kikötök közelében hatalmas ru-dákon száradnak a már egészen meg-fekeledetl, hatalmas hálók. Ezeken mindig akad dolog és az öregebbje egész nap itt tanyázik pipázgatva, ja. „yitgatva, foltozgatva u hálókat. Látlam ősz. öreg, szakállas halászokat, szájukban az elmaradhatatlan pipával, afcnint az asszonyokat megszégyenítő fürge, séggcl forgatták ráncos, remegő ke. züklxfi a j(U és kötőtlék a hálót.
\'Egyik este végignéztem egy halász-lifajó befutását is. A pár mázsa zsákmányt azonnal kiborították a hálóból a fedélzetre és az egész haltömeg ott ugrált. Alakra, szinre, nagysápra a leg. különbözőbb fajtáin halak kerültek elő, akadt jópár tengeri rák, csillag, polip és vlzisün is. A terjengő illatot hőslesen lenyelve nézlük a halászok szorgos munkáját, akik a hajófenékből előkerült ládákba osztályozták a hala. kat, rákokat é-s különböző tengeri át-latokat. Csakhamar megjelent az asz-szopynép is és a zsákmá^iyrítszből \'előleget. vett ki — vacsorára. A hat halász a halakat gondosan hat részre oszlottá és mire mindegyik a maga kosár zsákmányával hazaért, — az előlegből már jó vacsora várta őket.
Mire a a,old lebukott a Monté Mag-giore sziklafalai mögött, a kikötő már ismét csendes volt, a vitorlájuktól megfosztott halászbárkák árván ringtak a csendes vizén és csak a moló végén időnként felgyulladó piros fény jelezte, hogy alszik az élet e sötét kis öbölben.
Oraf EiMö
llt tüzelővel 1 kályhával 2 saobát IBtcai
„Szeller" cirkulációs bőszekrénnyel
Ithet. Süo/o tUiclfimeglakarlMs. Ó.akodlort Hiány utániatoktól. Kizárólag Sírlal »«a- éa IcalikkueakcrlMbeil. SctaU maliéit. Ara: 5.-, 10.-, 15-
Kanizsai előadói is voltak az országos katolikus nagygyűlésnek
A magyar gyermek és a magyar falu jegyében zajlott le a nagy magyar katolikus seregszemle
Budapest, október 5 1 Impozáns ünnepi külsőségek kö- I zötl, óriási tömegek érdeklődésétől kísérve nyílt meg Budapesten, vasárnap délelőtt a 27-ik katolikus nagygyűlés. A megnyitó Veni Sancte-t Serédi hercegprímás mond t<>, aki megnyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy az Islen-ellenes euró. pai áramlatok összefogása idején meg kell teremteni az európai katolikus országok összefogását az ezt megértő hatalmakkal. Meg kell teremteni a hilszerü életet és ugyan akkor a gazdasági és szociális reformokat is Krisztus eszméi szerint. A magyar katolikussá? a magyar gyermeken, a magyar falun kezdi ezt a munkál, ezeket akarja visszaadni Krisztusnak, mert ezektől függ uz ország jövője
GlatUelder püspök »Kriszlus és a falu« gondolatkörben mondott ün-
nepi beszédet, majd Angelo Rótta pápai nuncius tolmácsolta u Szentatya üdvözletét.
Hómann Bálint közoktatásügyi miniszter Budavár visszafoglalásáról tartott előadást.
A délelőtti ünnepséget a vidék küldötteinek hatalmas felvonulása fejezte be.
Délután 3 órakor volt a Bazilikától a parlamentig haladó szentséges körmenet, amelyet gróf Zichy Gyula érsek v.aelett. Az országház előtt Leopold Antal esztergomi prelátus-kanonok szentbeszédet mondott. A körmenet Breyer István győri püspök vezetésével tért vissza a Bazilikába. Esbe 15.000 hivő fáklyás menete vonult végig a Várban, j Délután és este a katollkas szervezetek gyűlései voltak szv-rte a fő-
• városban.
Kanizsai előadók a katolikus gyűléseken
rt terences ni. rend a Pesti Katolikus Kör fehértermében este 7 órakor tarío.ta diszgyülését Grösz József püspök olnöklésével. A bei-városi ferences énekkar és a budai ferences leány-én kkar számai vették körül az ünnepi beszédek nvji|io-rát, amelyet Grösz püspök nyitott meg Szent Ferencről,, az Aclk> Cat-holica megindítójáról szóló beszédével. Dr. Balanyl György »Mlt tenne ma Szent Feienc ?« elmen be< szélt a katolikusság mai sorsdöntő problémáiról. Utána következett
dr, Hegyi Lajos főjegyző,
a nagykanizsai r. kath. egyházközség elnökének »Szent Feivnc 111. rendje és modern társadalmi problémáink* c. beszéde, amelyet l g. közelebb részletesen fogunk a Zalai Közlöny hasábjain közölni. Dr. Hegyi beszéde alatt sokszor harsant íel a hallgatóság taps-oi kánja. Az emelkedett szellemű, gyakorlati katolikus életet sürgető beszédnek hatalmas sikere volt, beleszániott a lelkekbe, a végén pedig percekig tartott a kanizsai főjegyző ünneplése. Maga az elnöklő püspök is a legmelegebben gratulált és külön köszönetet mondott a diszgyülés
Öszi
O^eíyem* újdonságok
vezető divatszinekben.
Ha exlusív szép anyagot óhajt, nagy választékból olcsó árakon vásárolhat
egyetlen civil szónokának, a kalot likus Nagykanizsa lelkes szavú katolikus követének. »Hogy szivünk szerint beszélt, - mondta a püspök legszebben bizonyltja ez a hatal. mas ünneplés, ami beszéde nyom.án zúgott ebben a teremben.*
P. dr. Horváth Athanáz
ferences hltlanár volt a másik ka nízsal szónoka a katolikus gyűléseknek. P. Athanáz hétfőn délelőtt fél 11 órakor a Terciárius Igazga. tók országos értekezletén, a fcelvá rosi ferencrendiek terciárius otthonában volt első-előadó Témáját kedvenc munkaköréből vette: »Mit lehetnénk az ifjúság megszei-vezése érdekében ?« A gyakorlatban szer-zetl tapasztalatainak egész kincstá. rát feltárta hálás hallgatósága előtt a/ iparos-fiatalság kanizsai barát* gondviselője. Ezen a gyűlésen még •egy előadó volt: P Jaglca Juve-nál pécsi ferenoes zárda\'ffnök, aki a rendi községek vezetéséről tartott előadást. Utána a harmadrendi ve zeiők hozzászólásai és megbesaélé-sek következtek. 1
-néJ.
& Kath. Legényegylet szüreti mnlatsága
A beköszöntött ősszel megkezdődtek a vig mulatságok, teaesték, elsősorban is a szüreti mulatságok. Vasárnap este szezonnyitónak a Katolikus Legényegylet tartotta meg szüieti ünnepélyét és mindjárt hozzátehetjük : rég nem látott nagy sikerrel. ^
Az ízléssel feldíszített nagyterem zsúfolásig megtelt, amikor a hegybíróik : dr. Krátky Istvánné és vitéz Akay László, a város előkelőségeivel bevonultok. Mielőtt a vig mulatozás megkezdődött volna, Lukács József egyesületi ulclnök szólt néhány komoly szót u megjelentekhez, érintve uz ifjúság nagy problémáját és kérve az egybegyűlteket, hogy értsék meg a mai magyar fiatalságot és baráti közeledéssel és meg* értéssel segítsék elő sorsuk jobbra, fordulását.
A me gjelenésében is kedves Horváth Irma köszöntötte ezután fergeteges tapstól kisérve, szivből jövő szavakkal »városunk első és legszebb asszonyát,« . dr. Krátky Istvánnét, mint hegybirónét. Hegedűs Lajos bakter is bedöcögött és jólzü zamatossággal, nagy sikert aratva köszöntötte vitéz Akay László hegybírót.
Igaz magyar hangulatot csempészett a terembe Ungár József, Virág Ede, Harangozó Sándor. Simon János és Péczeli Kálmán, akik egy. pompás magyar diszpalotást jártak el nagyszerű felkészültséggel éa lendülettel. Szabó István ismét remekelt a táncokkal, mert nemcsak ez, hanem az utána kővetkező balett és palotás is felülmulta az előző éviek sikerét és mindegyiket israfe-telnl kellett. A balettot Gerencsér GUI, Horváth Irmu és H«rváth Ilus táncolták sok kövességgel ál Zfr
BAUtt H0ZL01W
1936. oklóber 6.
Sorsjegy nélkül I
riinoa reménység I
Sorsjegye nélkül
m kU, •« nagy, »« főnyereményt n«m nyethtl I
Sorsjegy nélkül
nlnci «lk«lom, nlnt. l«h.t«Uj», hogy mái(M holnii\'i« *»»d«« legyen. Pedlf mily jdleto ■ remény, Vhogy
egyMefre.lómddu, vígyonot len.
Most Itt alkalom, október 17-én
kcídMIk u uj osztályaorsjáték,
melynek látékteivét nigyneriea megjavították. Ei év elején ni el.fl * tály főnyereményen mnldnem ■ dnplá-J*r» emelték. Suporltotilk , "fl.épny.-reményeket, Igen | )»l«nl4. . M d.r.b
1O.000 pengfle. 21 direb 20.000 pengő* oyettmény »lb. A nimrémi -m»ély«k I4ny«0«-mmn mntmlhmdfk, ««há» rmmi-d.lj«n m*0 "•■Hl ••\'••if;
gy«t bármelyik fS*ru»ltdn*l
nomsággal, mlg a magyar palotás-sal akővetkező párok gyönyörködtették a szemet: Puska Lulu Hor-vátli Ferenc. Romvári Margit Virág József, Lóránt Rózsi Virág Ede. Yárndi Nusi Kocsek Gábor. Lam. péler Frida Böicsföidy István, Ba-zsó Éva Haningozó Sándor. Ma-tyasics Klári Bérezi György. Bu-dny Nusi Ungár József. Hirt Miéi --Pécsei! Kálmán, Nemes Erzsébet - Babits Ferenc.
A táncokhoz a pompás zenét a mindig kitünö özv. Golschmed Ká-rolyné szolgáltatta nagy hozzáértéssel. Az egyes számok közben Gerencsér Pál bakter »kajátotta közhírré* az elkövetkezendők-1. Műsor után csakhamar megkezdődött a tolvajlás. volt dolga a hegybíróiknak. alig győzték büntetni a sok elfogott szőlőtolvajt. Alig egy órán belül le is fogyott minden fürt. Addigra már kitűnő hangulat kerekedett a táncteremben, ahol a kitűnő Pasqualetti jazz szolgáltatta a renét. Hajnalig alig ritkulták a párok A szezon els5 szüreti mulatsága mindenkeppen a teljes siker jegyében zárult.
Prognózis: Északi szél, változó felhőzet, helyenklnt záporeső, a hegyekben záporszerQ havazás. A hőmérséklet nem változik.
Naptár: Október fl kedd \'Rom kat. Brúnó. Protestáns Brúnó. — Izraelita TUrt hó 20.
Oyógyazortárl éjjelt szolgálat o hó végóig a „Satvator" gyógyszertár ós a klskanlzsal gyógyazortár.
Gő»fürda nyitva reggel (J órától iwte 6 óráig (hétfő, szorda, péntek délután kedden egéea nap nóknek).
Meg kell segíteni az aranyérmes Vegyeskart,
hogy fel tudjon utazni a kormányzói hangversenyre Budapestre
Örült egész Nagykanizsa, amikor n rádió világgá röpítette a hirt, hogy nz országos dalosversenycn a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Vegyes, kara nyerte el a legelső dijat, uz aranyérmet. Ezzel a dalos-győzelem, mel gazdagabb lett «» határmcnli város kultúrája. C.azdagabb lett n.\'in a sző helyi értelmében, hanem az egész or. s/ág színe elölt. Nagykanizsa nevét ajkára kapta a százezerfőnyi magvar dalos-hadsereg és annak Hinterlandja-— az egész m;(gyar társadalom.
Kiért az elsősorban Nagykanizsának jelentős ért?k-g\\ara|>odásért most cse. kélv áldozatot kér Nagykanizsától az aranyérmes Yegyeskar. l-lzt az áldoza lot meg nem hozni, egyenlő érlelinü lenne az elért kulturális eredmény megneinl>ecsfllésével. Ez pedig nem történhetik meg Nagykanizsán, ahol Trianon óta mindenek felett a knllura őr-várának szerepében ért el legbüsz-kébb eredményeket a kani melletl lantot is pengető Zrínyi Miklós városa.
A Vegyeskari — mint Jelentettük az országos győzelem után meghívták BudajM-stre, hogy Magyarország kor-Hiányzójának névnapján a Vigadóban tiszteletére rvnJezelt hangversenyen, mini az aranyérem nyertese, énekelj€ el azl a számot, amivel az országos versenyen az aranyérmet kiérdemelte
A meghívás olyan tisztesség, amihez hasonló csak egyszer érhet egy dalárdát, a dalárdik közül is csak a legelsőket.
Ezt a meghívást visszautasítani le hetetlen. Azt jelentené a visszautasítás, hogv Nagykanizsa nem inéltányofja a kormányzó érdeklődését az ország első dalárdáinak, közlük az aranyérmes kanizsai Vegyeskarnak teljesítménye Iránt.
A Vegyeskarnak Tel kell utaznia Budapestre erre a hangversenyre. Ehhez )iedig pénz kell.
Részt vállalnak az áldozatból u Vegyeskar l\'.tgjai, maga az Irodalmi ós Művészeti Kör. De részt kelt vállalnia a városnak, mint közületnek Is. £s segítő kézzel oda kell állni a Vegyeskar mellé mindenkinek, aki érzi a kanizsai kullurközösségbe való beletajAozásál s aki tud és akar büszke lenni ennek a városnak kulturájára, tud és akar részt vállalni az érte járó erőfeszítés-ben.
A dicsőség egész Nagykanizsáé. A munka és annak önzetlen fáradsága n dalosoké, akik most még anyagi áldó-zatot is szívesen vállalnak utjuk si. keiéért. Méltányos tehát a kénés, hogy a pénzbeli áldozat egy része mindazoké legyen, akik ebben a diesöséjgben osztoznak.
A Zalai Közlöny Bejtvény-Olimpiásza
Ma kezdődik a karácsonyig lartó nagy rejtvény-verseny — Hasznos hetidijak es érdekes nagydíjak nyerhe.ők — Vegyen részt Rejtvény-Olinipiászunkon
A mai nappal, mint már bejelen leltük, elkezdjük közölni a Zalai Közlöny nagy rejtvény-oiiinpiászá-nak rejtvényeit. A tizenkét héten át tartó rejtvény-verseny során közei száz rejtvényt közlünk, mégpedig ijúnden héten egy keresztrejtvényt és több kép, l>etüx kirakós, pótlód szám és hasonló rejtvényeket Igyekeztünk ugy összeválog.ftni a rejtvényeket, hogy azok változatot, sak és szórakoztatók legyenek. B mellett könnyen juthatnak megfejtőink értékes jutalmakhoz, n\\ég ak kor is, ha nem vesznek részt a nagy rejtvény-oiimpiászon. hanem csak az egyes heti-nejtvényvket küldik be. Igy tehát már*^ mai rejtvények h». lyes megfejtésével Is lehet dijakat nyerni. A heti jutalmat (minden hé. ten 3 jutalom) ugyanis műidig azok nyerik el, akik a héten a legmagasabb pontszámot elérik. Sok szerencsét kivánunk mindent rejtvény, megfejtőnek I
TUDNIVALÓK
A Zalai Könylöny nagy Rejtvény^ Olimplászán minden előfizetőnk és olvasónk résztvehet. A lapban található Rejtvényszelvényt csak a példányonként vásárlóknuk keli mellékelni, mégpedig minden há-
rom rejtvény után égy-egy külön bözö számú szelvényt. Előfizetőknek nem kell Re,tvénys»ivényt beküldeni.
Zalai Koil ny Rejtvény-Olimpldzza
REITVÉNYSZELVÉNY
A megfejtéseket minden péntek déjlfi kell a Zalai Közlöny szerkesztőségébe akár póstán, vagy személyesen eljuttatni. A borítékokon kérjük feltüntetni: »Rejtvénymegfőj\'r tés.«
A heti eredményekel, a heti nyer* teseket és időnként a verseny állását vasárnapi számunkban közöljük, igy a péntek után beérkező megfejtéseket nem vehetjük figyelembe.
Megfejtésül mindenkor a rejtvény természetének megfelelően csak a végeredményt kell beküldeni a rejtvény számának feltüntetésével, mig a keresztrejtvényeknél a teljes rejtvényt.
A dijak odaítélése a legigazságo-
sabban, pontozási rendszerrel történik. A három heti dijat is, a ka-rácsonyl nagydijakat Is a heti, Ü-letve az összesen legtöbb pontszámot elérők.kapják. Sorsolásra csak akkor kerül sor, ha több egyforma pontszámot elérő megfejtő van.
1. sz
29, 30, 15, 6, 5, 20, 9. 10, 7 — Sorajegy-
tulaldonoanak fontos 0, 26. 13, 8, 21, 1, 23 — Sokat szereplő ország
22, 14, 18, 32, 10 ~ Qyógylt 19, 12, 23, 13, 26 Minden étteremben van
16, 28, 17, 19, 2 Kisgyermekek aze-
retik űzni 26, 24,. 25, 3, 30 «=» Szemtelen 0-33 — Ezt kívánjuk
Megfejtése: 3 pont.
Megfejtéso: 2 pont
3. sz.
Btlehler Edittől.
E Honi ís Jolik! ÁL°Ter
Megfejtése: í
4. sz.
BUchler Edltlól.
Megfejtése: 1 pont.
5. sz.
Az i>M utóból a továbbiakat ugy képezzük, hogy egy szótagol mindig hojzálrunk.
1. BetU fonetikusan. 2. Lángészre mondták. 3. Tulajdonosa a bolondok házába kertit 4 Egyetemen tanítják. Beküldendő a 4. szó.
Megfejtése: 4 pont.
6. sz.
Barbarlta Máriától
-ab -ár
— E -ÓP
— Í8Z -Ut
—rány -égy —tom -ér
—ám *
A hiányos szavakat tessék kiegészíteni egy-egy betűvel. Felülről letelő olvasva egy Iámért költő nevét kapjuk.
Megfejtése 2 pont
Oszi szövet- és selyemujdonságok
legdúsabb választéka
s,4TSio."ta,kWtelta Kirschner Divatáruházban
1936. október 6
Minden hél keddjén házilag készült friss
IS
kapható.
Babits\' ajos heatesárn-Qzlete
ró ut 10 rz
mim
Miért csökken a régi híres állatvásárok forgalma és jelentősége ?
Aki n zalai, főleg a nagykanizsai vásárokat tigyclemmcl kiséri, szomo-rtian tapasztalja, hogy azok mindjobban összezsugorodnak, holott a zalai vásárok valamikor híres vásárok voltak. Mi az oka ennek? Túlságos sok mindenfelé az országos és az úgynevezett havi vásár. Egy-egy környék-ben, különösen hétföl és keddi napra, néha 5—0, de gyakran 8—10 vásár is esik. így sem a gazda közönség, sem l»edig a vásárló, a kereskedő nem tudja, hová menjen vásárra, hol kap megfelelő árut, illetve még hclyeseb. ben: — megfelelő árat.
A kis forgalommal bíró vásárok jog. tulajdonosa — legtöbbször a község — kénytelen egész alacsony helypénzt megállapítani. helybeliek azt sem fizetik, igy lehetetlen, hogy akár a vásárjog-tulajdohosnak is kifizetődjék a vásártartás. A vásár legtöbb esetben untaképpen inkább preszlizs-kérdés a községek részéről. Ha figyclcmlw vesz-üzük a területbér ériéket és a hely-pénzszedök, állatorvosok, őrszemélyzet stb. dijait, ugy a község, mint olyan, feltétlenül ráfizet a vásárra ■ A nép szemében mégis hagy politikai érdemeket szerez, aki nekik Kijárja u vásártartási jogot.
vannak olyan vásárok is, ahol ló, sertés egyáltalában nem kerül fellmjl-tásra, csak szarvasmarha, az is inkább helybeli és igen kis számú. lAz ilyen vásároknak nincsen léljogosultsá,tfuk.
Nagykanizsa város már ismételten felhivla n megye alispánjának figyvl. mét ezekre az állajíotokra, de a megye részéről eddig megfelelő intézkedés nem történt.
Kívánatos lenne olyan kormánvin. tézkedés, amely az ország összes állalvásárait forgalma alapján revízió alá venné és u jelentéktelen, csak a fontos vásárok forgalmát rontó, szükségtelen vásárok jogát bevonná, a jövőben |>e. dig ujttbh vásártartási jogot nem engedélyezne.- -
Csak ilyen eljárástól várhatjuk n uszonyok és helyzel jobbrafordulását ezen a téren.
— Saját érdekében és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopiteln Butorárnhás őixl mübutor-kUl-litá»át megtekinti, vételkényszer nélkül.
— Elegáns himiett pongyolák legújabb
fazonokban Schütznél.
- (lléhjcggyi\\ji6k találkozótJ/ oét főn délután 6-tól 8-lg • Pannónia Wt*ó kistermóbtu.
ÉAí^W KÖZLŐN*
Szép, élvezetes játékot és szerencsés Zrinyi-győzelmet eredményezeit a helyi rangadó
Zrinyi-NTE 2 :1 (1:1)
A helyi rangadó kitűnő futballidő-ben, nagyszámú nézőközönség előtt zaj lőtt le. A mérkőzés izgalmas, szép sportot nyújtott. A mérkőzés nagv részében az NTK volt ur a pályán, a mérkőzés biztos győztesének látszott és mégis az utolsó percekben elért szerencsés góllal a Zrínyi a maga javára döntötte el a mérkőzést. Hiába volt az NTK nagy fölénye, a fedezetsor emberfeletti munkája, az NTK <!sa-társor ismét gólképtelen volt. Gyönyörű támadások egész sorát vezette az NTE lámadósor a Zrínyi kapura, de a legjobb helyzetek is kihasználatlanul maradlak.
Az NTtM ezalkalommal is — mint minden Zrínyi mérkőzésen — üldözte a balszerencse. Ezt a mérkőzést nem a Zrínyi nyerte meg, hanem az NTE vesztette el. A Zrinyl legfeljebb a dön-\' letlen eredményt érdemelte volna meg
Végeredményben n közönség járt jól mert egy izgalmas, szép mérkőzési látott. Az NTE-nek veresége ellenére sincs szégyenkezni valóju.
A két csapat a következő felállításban játszott.
Zrínyi: Helyei — Kárpát, Stróbl — Beke, Tóth, Pőcze — p0ór, Babos, Csöngel, Németh, Boda.
NTE: Csondor — Csáki, Farkas -Szollár, Bittér, Kudich — Kis, Jaklt. becz, Szendrői, Hoffmann, Csász.
Az NTE formás támadással kezd, de lábra kap a Zrinyl és Poór révén veszélyeztet. A Zrínyi két sarokrúgást ér el, de egyik sem • okoz mclefr helyzetei. A 10. i>crcben Csöngei 20 méteres bombáját Csondor kitűnően védj. A 1!). |>erci>en Szendrői remek labdát tálal a tiszta helyzetben álló Hoffnianii elé, aki 5 méterről óriási helyzetien fölé lő. Azután Csász és Jakubecz nagy lövését védi Ilctyfei. A 23. percben Hitler 30 méteres szabadrúgását He. Ivei csak kiütni tudja, veszélyes a helyzet, de Kárpát korn rre ment. Csász kornerét Kárpál visszavágja, Kudich gyönvőrfl keresztlabdáját ,laku_ becz védbctetlcnül fejeli a hálóba" (0:1). Az iram ezután nagy, a mérkőzés gyönyörű. Az NTE továbbra is lámád, Szendrői elől Kárpát komer.ro ment. Kis szép kornerét jakubecz 3 méterről sem tudja értékesíteni. A 30. percben Némellhuek van nagy hely-zele, de hibáz és Szollár tisztáz. A
Zrinyi fedezetsor ezen össze lételében nagyon gyenge. Babos helyet cserél Tóthal, igy sokkal jobban meg)\' a Zrínyinek. Kudich nem birja fogni Poórt, akinek minden lerohanása ve. szélyos. A 35- percben Hoffmann ki-ugrik és nagy helyzetijén mellé lő. A 40. percben Poór sarokrúgása Boda elé kerül, aki gyengén fejeli kapura Csondor fogja is, de Csöngői zavarja, a labdát kiejti, mely a hálóba perdü,l. (1 :1). Ezután a Zrínyi veszélyesen támad, de eredménytelenül.
A második félidő elején néhány percig a Zrínyi támad. Csondor védi Poór szabadrúgását. A 0. percben Kudich könnyelmű oxfordja fsongéit tisztán találja, nagy gól szag van, de Farkas idejél>en lép közbe. EzUtán mintegy 30 ]>crcig az NTÉ van fölényben,\' a zrinyi rilkán, de annál veszélyesebben támad. A 0. percben .Szendrői 20 méteres bombáját Helyei kiejti, Kis ott terem, de a fekvő kapus kezélKí gurlt. ürösen feljön a* NTE fedezclsor, Bittérén minden Zrinyl tá madás elakad. Hiába azonban a szép Játék, a hatalmas NTE fölény, a csa-lársor szép összjátéka, a Zrínyi ér cl gólt. A 34. |>ercbcn Csöngei az elbámészkodó NTE védelem mellett közelről belövi a meccs sorsát eldöntő gólt. Azután a Zrínyi néhány veszélyes támadást vezet, de eredménytelenül.
A \' Zrltjyi csapatának közvetlen védelme érdemel dicséretet, melyből Kárpát emelkedett ki. A fe^ezetsorból Pőcze voíl a legjobb. Tóth nem cen-lerhalf, de jobbösszekötőben sem sokat mutatóit. A csatársorból Poór volt a legveszélyesebb csatár. Minden támadása veszélyt jelentett. Csöngei néhány veszélyes helyzetét lerciuMl, de jwr* nerek nélkül nem boldogult. Egyik összekötő sem mutatóit elfogadható játékot. Boda sincs formában.
Az NTE csapatában a közvetlen vé. delem legjobbja Farkas volt, de Csáki is elfogadhatót nyújtott. Csondor né-liány gyönyörű védésével sem tudta feledtetni két potya gólját Különösen az első gólnál nagyot hibázott. A fede-zelsorban Szollár végig jól játszott. Bittér a H. félidőben kitűnő volt. Kudich tehetetlen volt a nagyszerű Poórral szeinben.- A csatársorbán igen Magy hiba van a kapu előtt. Hiába mutatós szemre a játék, ha nincs egy
Sok költségei takarít meg
és sok pénzt Is nyerhet, ha
helyben **:*,\' oasetálysorsjegyét
Hllhoffer Kálmán fóárusltóján&l (Cseagery-ut 5.), aki ■ nyereményeket azonnal kifizeti.
Httsái már okiéber 17. él 20-án.
Arak: nyolcad 3.50, negyed 7.00, Kl 14.00, egész 28 00 pengő
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
»
VII Bákócil-ul 58. Tel. 1-389-50.
150 kényolmes szoba. tolyó htdeg-melegvlz. teleion. közp. tutéa és csöngőt nAtló elektromos fényjelzésekkel l.emörsékelt szoba- és petizlft-árak. — Kleg&ns káváház, 0 telclonttllke.
A sS.\'dzfibani
Farkas Béla rádlóhlrei cigányzenekara — valódi
erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben!
délután és este táno. Virány újszerű Jazz-zenekara, Nagy Mária énekszámaival.
Ha Pestre Jön, adjon találkozót Isme röselnek a METPOPOLE-ban I
góilóvö csatílr. Egyénileg Szendró! és JQkubecz érdemel említést. Kis, llorr-tnnnn és CsAsz egészen gyengék voltak.
Németh szombathelyi bírót nagyon megzavarta Izsúk liatárbiró néhány téves ofsreiil integetése. I-gyébként lót vezette a mérkóxést.
__(Olt)
Zrinyl II.-NTE II. 1:1 (1:0)
ír. osztályú bolnoki. Az NTE II.
győzelmet érdemelt volnu. A gólo-
kut Boa, Illetve Petresics lótték. Bíró Szirtes.
Magyarország—Románia ü:l (0:1)
A magyar válogatott Bukarestben a román válogatott ellen értékes gyözjelmet aratott. Az első félidőben a románok 1 :0-ra vezettek. A má. sodik félidőben erősen feljött a magyar csapat és Lázár, majd Toldi góljaival győz.
Haladás -III. kei1. FC 4 :0 (1 :0) -
Értesítem t. vevőimet, hogy
kedd öl kezdve újból kaphatók lesznek az elismert jóminőségü
hurkafélék. Adlerné hentesüzlet
Horthy Miklós ut 2.
— (Slesta Sanatórlum)
Budapest, I., RAth György-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvő 6e orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nögyógyászut, urolo-gla stb. Röntgen Kémiai és mlkroa-koplal laboratorlum Elektroeasdlo-graph (szívvizsgáló). Krógh-féle alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Enteroe-leaner (béltllrdő). Modern vlzgyógyln-tézet. Orvosilag vezetett vlllanytlzemQ konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöles park 1 Olcsó árak I
őszi és téli kabátszövetek nagy választókban:
Hői és férfi diiratsz8iretek (joleilSZky FereilC
Szőnyeg- ós vászon-áruk divatéletében F«-«t 14,
tf
flALAI HÖZLON*
1936. október 6
— (Hlvatalvlzsgálat)
Szapár kir. főügyész vasárnap este Nagyki^jiizsíJC\'i érkezett, hogy megkezdje közel egy hétig tartó hivatal vizsgálatát n nagykanizsai kir. ügyészségen Szapár főügyészt a vasúti állomáson vitéz C.sillaghy György kir. ügyészségi elnök fogadta.
— (Kinevezés)
Boldizsár I.őrinc budapesti lakost a lclenyci kir. járásbírósághoz végre, hajtóvá kinevezték. I
— (Halálozás)
Lénk Adolf, a Magyar Nemzeti Bank vezérigazgató-helyettese Budapesten, 03 éves korában elhunyt. Már a nyáron át betegeskedett, inig most tüdőgyulladást kapott s az elgyengült szervezet azzal már nem tudott megküzdeni. Lénk Adolf valamikor Nagykanizsán kezdte pályafutását, itt volt tisztviselőié az Osztrák Magyar Bank fiókjának.
— (Gasparlch-tér, Gasparich otthon Klskanjzsan)
Mozgalom indult meg a kiskanizsai polgárság körében, amely a legközelebbi városi közgyűlésen hangot is kivan adni. Arról vau szó, hogy\' a (}as-pariulirünuepéllyel kapcsolatban a szabadságharc szinte feledésbe ment vértanújának emlékét megörökítsék Kis. kanizsán. A Huiiyady-teret Gasparicl\\ térnek, a kiskanizsai Levente-ottfrpnt Gasparich Márk-otthonnak óhajtják elnevezni. Egyidejűleg megindul uz akció a lánglelkü magyar *zerzetes. vértanú nagykanizsai szobrának felállítására. Nagykanizsán legyen a csőn-kaországban első emlékműve a magyjr szabadságharc tüzesszavu ferenctö-papjájoak.
— (Egy .116 zsír; négy hél)
Első pillanatban drágának látszik egy kiló zsírnak ilyetén ára, azonban Bucsák Mária esetében, aki Kacorlakon egyik rokonától, Varga Miklóstól az egy kiló zsírt eltulajdonította, olyan súlyosbító körülmények forogtak fenn, amelyek a négy heti fogházat indokolttá telték. Bucsák Mária meg is nyugodott és igy az ítélet jogerős.
— (Rálőltek a barcsi v<nalra?)
A szombaton délután Nagykanizsá-ról induló pécsi személyvonat egyik kocsijának utasai nem kis ijedelemmel Jelentették a légrádi állomáson, hogy Kakonyn és I.égrád között rálőttek a vonatra. A jelentés alapján a nyomozást azonnal megindították, de «z mjndezideig eredményre nem vezetett. Tény, hogy «z egyik ablak betörött,
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kötelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
Bebizonyított tény, hogy a
sorsioflv az euveonii n
m
Az e hó 17-én kezdődő sorsjátékban uj reményekkel Indulunk!
Sorsjegyeit a m. kir. dohánynagyárndában
vásárolja meg. — Címre tessék ügyelni : Nagykanizsa, Horthy Mklóa-ut 2.
az utasok állítása szerint golyótól, bár ezt biztosan megállapítani nem lelje-tett. Az ablaknál szerencsére nem ült senki és igy sebesülés nem történt. A csendőrség most teljes erővel folytatja a nyomozást annak megállapítására^ hogy valóban rálőttek-e a vonalra és ha rálőttek a lövés megszállt ternkt-ről származott-e, vagy i>edig csak játszadozó gyermekek dobták be a Kanizsa—barcsi vonat egyik ablakát.
— Női kabát- és ruhaszövetekben a legujabbatuagy vála ztékbanGolouszky divatüzletben.
— Elveszett egy rugalmas arany karperec szeptember 30-án a moziban vagy a Fő-uttól a moziig terjodö uton. Kórom a bocBÜlotee megtalálót, jutalom ellenében Npunk kiadóhivatalában leadni szíveskedjék.
— (Karácsony Benő: Napos o dal,
A mai magyar irodalomnak örvendetes jelensége, hogy jelentékenyen megnövekedőit az igazi humoristák száma, akik az élet jókedvű, derűs eseményeit szemlélik és még a kellemet hnséget, a mindenkinek kijáró rossz sorsot is vidáman fogadják. Egy jókedvű, pompás humorú fiatalember Karácsony Benő Napos oldal cimü regényének hőse, akit kidobnak állásából és visszamegy falujába, apja! kis malmába. Idillikus nyugalmát jóízű szerelmi kalandok, apró-cseprő helyi ügyek keverik fel s egy nii]>on nyug-l*i|aUan vére nem hagyja tovább fa. Injában, kergeti másfelé. NU^járja Párisi, a művészpályát, a házasságot ,lu>gy vidám kesernyés, de mindig ere-detl kalandok ulán újból a\'kis malomiban kössön ki. Karácsony Benő uj írásában ízig-vérig humoristának, egy^n, litingu írónak mutatkozik, Ezenfelül erdélyi iró is, a magyarságnak ahhoz a különleges színfoltjához tartozik, a melyet ériünk, szeretünk és amely mégis mindig uj hangot jelent számunkra. A Napos oldal tényleg napos oldal, az éleinek a vidámság napjából csillogó fele és bizonyára minden olvasójának szivébe belelopja magát Ka-rácsony Benő ezzel a kitűnő munkájával. (Bévai kiadás.) ,
*=■ Férfi kabát- és ruhaszövetek nagy választékban Oolenszky dlvatüzletben.
■=■ Tekintse meg a Kopstoln Butor-áruház. állandó butorki&llltását. ízléses és olc ó bútorokat kedvoző fizetési feltételekkel vásárolhat
Féltandijas angol és német nyelvtanfolyamok a Zalai Közlöny előfizetői részére
A nyelvek tanulása évről évre jobban tért hódit Nagykanizsán is csak ugymint az egész müveit világon, főként a nyelvrokonok nélküli Magyarországon.
A Zalai Közlöny meg akarja könnyíteni előfizetőim k a nyelvtanulást és ezért megállapodott egy elismerten kitűnő nagykanizsai njclvtanárnővei, aki kél nyelvel 50 százalékos kedvezménnyé\' tanít a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol és német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet. A tanfolyam nem csoportos, mert egy órán legfeljebb négy növendék vehet részi. A tanítás heti két órával hat hónapig tart, havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek 5 pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szerezte meg az angol nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtési biztosítják rar. Waltvr Ripman-nak, a londoni egyetem fo. noiika tanárának eredeti grainmo-
nwlanlanMttl íitttin Viliim
MENETRENDJE
érvényes 1936. október 1-töl. Lrjta.bal.l.r VnNulállumi.
Vatulállomáirn
4 45
5 30
g 29
II IS 13-os
13 80 13"
15 25 1740 18 06 19 80 21 35 23 05 2335
m •
*
^.etenyei menetrendi
lolínyéríl Ind. B 45 Nígyktnlíiára írk. 8 05 Ntgyktnlziíról Ind. 14 00 Let.nyír. «rk. 15\'10
Városi lüozgö. Qkt. tt—7, kedden-szerdán
W. S. van Dyke, a Metro-fllmek mesterrendezőjének uj filmje
Hem mesyek az eskQvOmre
Főszerepben: a mai leányok és modern asszonyok mintaképe JOAN CRAWFORD. Remek kiaérö műsor! A mozi fűtve vanl
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. — A hétköznapi *lső előadás filléres.
fon lemezei. Jelentkezni bármikor lehet a nyeívtanárnőnél (Jírzsébi t-tcér 18. II. cin.)
Minden tanfolyamra való féltandijas beiratkozáshoz fel keü mutatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Zalai Közlöny szerkesztőségének igazolását.
Olcsóbb lett
a Zalai Közlöny és a Tükör együttes előfizetése
Amikor a Tükör első számai megjelentek és a Zulnl Közlöny előfizetőihez olcsó kombinált előfizetési árban eljutottak, az olvasó közönség csodálata fogad a. Csodálkoztak azon, hogy ilyen lapot Magyarországon is elő tydnak állítani, még hozzá fillérekért. Az volt az általános vélemény, hogy tatalmában irodalmian gazdag, vá\'tozatos, kiállításában luxuriőz folyóirat, amelynél szebbel a nyugati külföld sem nagyon dicsekedhetik, nem fogja sokáig birni a filléres, árdi mellel! Ehelyett az történi, hogy a Tükör kedvence lelt az intelligens, uri magyar közönségnek és olyan hatalmás módon megerősödött, hogy kiállta a kezdő idők próbáját b azóta is egyre gyarapodva fémjelzi a m.gy.ir folyóirat-kultura fejlettségét.
Nekünk, kanizsaiaknak, antjyival is kedvesebb a Tükör, mert a város kedves ismerőse és barátja
Róvay József, a kitűnő tollú magyar iró, nagy képzet ségü tudós és lebilincselő előadó szerkeszti.
A Zalai Közlöny uja&b áldozat vállalásával lehetővé tette összes előfizetői számára, hogy az eddiginél is olcsóbban jussanak hozzá a Tükör-höz. A Zalai Közlöny és a Tükör eddig kombinált előfizetésben havi 2 96 pengőbe került havonta. Ezt az összeget havi 2 00 pengőre szállítottuk le
mindenkinek, aki volt vagy újonnan belépő együltes előfizetője az ország legiégibb vidéki napilapjának, a Zalai Közlöny-nek és a legfiatalabb, egyben legizmosabb szépirodalmi folyóiratnak, a Tükör-ntk.
Az együttes előfizetést bármikor meg lehet kezdeni, erre vonatkozó szándékot vagy a Zalai Közlöny kiadóh-valalában vagy a pénzbesze-dőnél kell jelenteni.
Ofcsén&jot csjTtamczíbm szórakozhalik
1938. október 6
Kombinált szobn;
Cbédlö berendezés:
komb. szekrény
rekamier
fotel
szók
asztal
hangulatlámpa
380.-,
pengő.
1 kredenc 1 vitrin 1 tálaló 1 asztal 6 szék
530.—, 610—, 760—
pengő.
2 szekrény 2 ágy
2 éjjeli szekrény 1 toilette
Hálószobák:
Bi.- mm\\
Szép kivitelű dióteli hálók:
P 300, 1,11
Ősxi lakberendezési ki6llit«s!
KOPSTEIN BUTORÁRUHÁZ
APRÓHIRDETÉSEK
10 nölg 60 lllltr. minden lovlbbl 11A 4 llllér.
Autdtojzit, hérautót, rendeljen garaséból, vidékié ét helyben, legolcsóbban. Telefon-állomás : 544. Bojlor Klataludy-ulca
7.JZ._\'__2704
Saokoaárdl fajbor P 1-fiO, Koma, áttarnában._______9
ItAlóoxoka bútor, azonkívül ágy. asz tal, konyhabútor, anttk brona laggöfánipn, villanyra la berendelve, két hoaaau létra, eladó, Oyár-utca 25. 3547
Férfi-, flu- él gyermek ruhák lee-
olcióbban KSnlgnél, Erziébet-tér. 3473
txobaiféaiyt keresek azonnali belé pésre. Horthy Mlklós-ut 19. 8
Atmanoti kakálok, bőrkibáiok, boy. és tekete hosazu kabátok olcsó árban kaphatók Kónlgnél, Erzaébel-tér. 3473
Több üzleti állvány, pultról, nagyon olcsón eladd. Csengery-ut 87. 3504
Csengery-ut 6ti. sz. háta szsbadkézből áronnal olodó. 3501)
Hunyadi-utca 17. aalmu Jókaiban levő ház ofadd. 3440
KiodA oxobo magas földszinten, azé pen bútorozva, lépcsőházi klllOn-beJáralta). esetleg tel|es ellátásul. Caengeryut 27/a
intelllgena lokétároof keresek három szőri étkezéssel, intéssel, világítással, esel-les azonaalra la. Elónyőe ár mellett. Clm \' kiadóban.
Szemere-u. 2/c. hA« eladó. Bővebbet Horthy Mlklós-ut 47.___*
Mlelfilt vIovoKolékot csináltat, kérjen 4rsjánlalot Jerausektól Erzsébet-tér 18. 3143
. BeJAröoAt kelesek napi pár íral mun Mra. Sugár-ut 34. 3563
, El.eoaatt 2 kla aulókulca piros bőr-tokbnríj Teleky-ut 34. azám körül. Megutáló Jtilalom elleniben adja le a lenti cinre az Üzletben.
A legjobb puska a
Frommer kakasnélküli vadászfegyver
P 295.—
12, 16, 20 öbn.-ban
áruk nagy raktára Szabó Antal8port
üzleiében
Egy jókarban levó ooordpkAlyho eladó Só-utca 7. alatt. 3565
TokorltdnS azonnal felvétetik. Heialer, Magyar-utca 7. 3571
Jó állapotban lévA folytonégő kox kii,ha eladó. Megtekinthető: Mária gyógyszertárban. *
■ oavAtalro keresek Jó állspotban lévő Borkorlto ■ Rooykonlsea Mo-nogrofiáJAt. Clm a kiadóban.
OummlbélyogoAk, réz- és zománc-láblák, legolcsóbban készítik Vékásy Testvérek. •
Kiadó Csengery-ut 79. egyezobás udvari lakás mellékhelyiségekkel, azonnal el-foglalható. •
Elköltözés miatt különféle kotorok ét házlartáil cikkek eladók. Horthy M.-ut 3. •
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Porimaniozky-utoa B.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hidcg-meleu folyóvíz, központ! fűtés, telefon, lifl slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyei a Zalai KOzlOny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Doktor kiváló eredménnyel tanít németet és franciát. Magyar-utca 30. *
TomalAloényokot lelvetz Dlvatszslon, Teleky-ut 19
HenteoQalot hevonuláa miatt kiadó Eötvös tér 10. szám alatl.
Klnlzai-u. 19. alatt utcai lakáa kiadó
hArootoookAo
Plonlnót veazek. Ajánl.lókat Toma-s tsné, Rákóczi u. 15. •
1 kgr. voltlaoeont 50 flll. Adlerné hentesüzletében, Horthy M. ut 2. •
kiadja • laptulajdonn* Közgazdasági Rt. Hatanbarg Nyomda i, Uélzalal Lapkisdd Vállalnia Nagykanizsán. Felelős kiadd t Zalai Károly. Interurbán teleionr Nagykanizsa e.áro
— Bátorokban a Kopstoln-cóg vezet Modorn mlDtatermctben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező flzo-téei lel tételek mellett.
SALAI KÖZLÖNY
íyoo. omooer o
ösv. Me«kó Per«acné 82. Leodvay
Vilma és kisfia, litván, ugy a ma guk, mint alulírottak és az egósz rokonáig nevében fájdalommal tudatják, hogy szeretett ió férj. édesapa, flu, testvér, sógor és rokon
MESKÓ FERENC
életének 47-Ik éviben folyó hí 4-én déli Val árikor az Úrban elhunyt.
A megboldogultat folyó hó 6-án d. u. 4 órakor kísérjük a temetői gváazházbói a róni. kath egyház azertartáaa szerint a helybeti köztemetőben örök nyugvóhelyére
Ai engesztelő azcntralaa-áldout folyó hó 6-án lesz a szentlerenc-rendi plébánia-templomban az Egek Urának bemutatva. Najykanlzaa, 1936. oki. hó 4-én Áldott t«y«n •mlékal Nyugodj békában! Oiv Unté latváanó ai Horváth Rozália édesanyja. Horváth lémfat ai. baaké bárla lealvére. Horváth Jáiaaf aógoraéaoiyáazolérakoaaág
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
20214/1936.
Tárgy: Sormás határában egerek mérgezése.
Hirdetmény.
A nagykanizsai járás főszolga-birája 3194/1936 szánni határozatával Sormás község közbirtokosságának engedélyt adott arra, hogy mezei egereket arzénnel mérgezzen.
A mérgezett területen járni és az elhullott állatokat (elszedni nemcsak tilos és életveszélyes, hanem büntetendő kihágást is képez.
Nagykanizsa, 1936. szept.29. un Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
20040/1936.
Tárgy: Hunyadi- és Rá-kóczi-ulcák sarkán levő beltelek bérbeadása.
Árverési hirdetmény.
A Hunyadi- és Rákóczi-utcák sarkán levő beltelket a városi gazdasági hivatalban f. évi október ho 10-én d. e. 10 órakor tartandó árverésen három
évre bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. szept. 29. ^ Polgármester.
HO.OAN.aw, IQ .„Ó yttÓMA*O, IA.A.I,
B&iMfflniiEBina
pobpAcoiAssal
0ai0«MtNTI«StO »IRMÍ»Tfl«ll«T
.•nAuiton Amom huibiimiÍ\'
alanti cégnél. k3|9
(PIPf >r ftvAmiAO llltai OOHOttUH v« OOll
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmi ^ép, zsák, stb. keieskodésébea Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett. Telefon 130.
I— mm\\ —|
I mindenki a helyi kereskedőknél | I éa IparoeoknáJ re«r«i*x© bel I
W
1 tekercs 6x9 film előhívással egylltt P 1.20 FOTÓLABORATÓRIUM.
Fényképezőgépek mér P 6.50-től részletre Is.
SZABÓ ANTAL
Fotó-szakQzlete Fö-ut 5.
Legújabb divatú női kalapok
Tiroli kalapok gyermekek és
felnőttek részére Divatos gyermeksapkák
legolcsóbban vásárolhatók
brónyai divatház
Horthy Mlklós-ut 1.
Átalakításokat eredeti modellek után csak
2 pengőért készltunk
Nem kell terményei! azonnal piacra dobnia,
ha azokat a
MEZÉ&MSAGI KÖZBARTABAK B.T.-nél
tárolja, ahol olcsó kamat mellett előleget vehet fel arra, s Igy akkor adhatja el azokat, amikor az árat megfelelőnek tartja és annak, aki a legtöbbet igéri érte.
Módja van a hivatalos kózraktárl jegy letétbe helyezése
melleit az adófizetésre Is halasztást nyerni 1
A tárolási fellételek a legelőnyösebbek, az áruk a legteljesebb biztonságban vannak és szakszerű kezelés alatt állanak.
"" Felvilágosítást ad:
Iroda; C»engery-ut 4. szám. Telefon: 197.
Néptakarékpénztár R.T. Telefon: 20 és 126.
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Érvényea i 1938. évi október hó 4-töl kezdve.
Nagykanisia óllomáxra érkexő él ai onnan lndnló vonatokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p. u._
vonít IIA vonal
VoutH A vonat i»4mj[ ne
hMMm Kwithélyll Boglár rá Ind. || t* áfk.
BpMtrfl
4 49
Boglár lIKMZtWy Kanlttá-M. I r<l | rt árt.
3-06 | 3-30 I 5-55 1010 | 11-14 | 18 40
10 10 6-30 !| 1109 Mi5 18-19. 20 00 1 22-38 1 22 47
11-23 1300 2000 2345
1219 jl Szem. v. 005 130 | 152 6*18 1220 Szem. v 1207 j Oyv. 5-50 650 700 9*45 1232 Motor 1213 Szem. v 9*45 | 11-05 | 11-28 15-45 1202 Oyv. 1211 Szem. v] 1415 15-49 | 16-07 2030 12l2|Szem. v. 1231 .Motor 1757 19 35 - - 12141 Szem. v. 1201 : Oyv. 18 25 19 35 11 1935 22 20 1208^ Oyv.
Közvetlen kocilk forgalma « Az 1201/1202. sz. gyorsvonatokkal:
egy I., 2., 3. o. kocsi Trieste. Venezia-Mestre, Bologna
Firenze, Róma. egv 2., 3, o. kocsi Trieste, Venezia, Milano, Qenova, Ventimiglla, — egy étkező kocsi Pragerskoig. Az 1201/1202, éz. vonatokkal 1936. évi december hó 16-tól 1937. május 7-ig Budapest déli pu—Oincs között hálókocsi fut nz 1202-essel hétfőn, szerdán, pénteken, ellenirányban az 120l-essel december 19-töl május 11-ig kedden, csütörtökön, szombaton. Az 1207/1208. sz. gyorsvonatokkal:
egy 1,2. o. kocsi Trieste, Venezia, Bologna, Róma. egy hálókocsi Venezia, egy 3. o. kocsi Venezia, Az 1208. sz. gyorsvonattal Budapest déliről Abbáziába hálókocsi 1937. március 19 töl április 9-ig hétfő, szerda, péntek, ellenirányban az 1207. sz. gyorssal 1937. március 21 töl április ll-ig szerda, péntek és vasárnap étkezik vissza.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
I K.nlnt ríll.d. I Sroak.l-érk. h.!,\'..>, iUp-\'^-iii Ml S«.rOn-1 bét M. 8l.Mb.l- K.lyrál U4. 1 M.l r.
»l> i Sav, 515 657 7-27 9-10 1MT Motor _ . 5-55 7-36
IMI k.lor a i4 943 10-35 — IttT Motor _ 7-28 812 941
l«M ! Sí. V. 13 23 14-56 .15 40 — MIS Sz. v. 10 03 1123 1202 13 2\'
HI4 SZ V. 15-46 17 16 1803 20 02 1413 S. v 13*5 1541 16 35 17 Í4
UW Mqlor 20 12 22-25 22-31 — 1411 Sz.,. 1919 2100 2100 2316
2420 i| Sz. v.
2414 Sz. v. 2418 !| Sz. v.
Nigjkanl-r.ártSI Indul
TiT-
1340 20 09
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
B»rcir» || P4cir«
flS5 I Hl
15 58 17 -43 : 21-55 I 23 31
Mll|Sl.v. - TJS\'I 6.58 2413 i Ss. v. ! 11 50 I 13 35 1536 2451 \'; Vegy. 1] 16 50 | 1919 || 21-45 NoHykonlfa—Gyf kényes—Ujdombovdr Budapest Krletl pu jl Kanizsáról { Indul Sí..!- 11-47
! * ÜK
ITaspnr
T"
2447]|"3z.~t
, Bpest f* jlKanizaára
kp. Ind I"- ll érk II 2300 ; 7ÍJ\' \' 805
Nngvkanl í Márti Indul II
1291ÍVegyea l 7-15 12081 Oyora j 005
Nagykanirsa—Murakeresilur—Kotor iba
12021 Qyori
11-40
M.-*crrazmi érk,
7-42 O\'ia U-53
M K.f.»ílu, RiRVkont-Indul zaára érk.
129Í Vegyes ! 1307 Oyora 120l|\' Oyora ||
II 26 512 17-52
h 25 1805
Ai 1208 éa 1207. az. gyorsvonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mint Budapest —Nagykanizsa vonal alattiak.
1292/129/. az. vonatokkal csak 3. oaztálvu kocsi kózlekedlk.
Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakereszturon át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakereszturon át kell szállni a magyar vonatokról.
A magyar személyvonatok közül Murakereszturon csak a 2414. és 2420. sr. vonaloknak van azonnal csallakozáaa Murakeres,túrról Jugoszláviába, viszont Jugo szláviéból vissza caak az 1297. éa 2451. az. vonaloknak van közv4tlen csatlakozásuk.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
tHálk taMr, UM KánUl
76* évfolyam 229. szAm
Nagykanizsa, I03C. október 7 szerda
ZALA3KÖZLÖNY
Felelős szerkesztő: Öarbarlts Lajoa
Előfizetési ára: egy hóra 8 pciiBŐ 40 HUáf. Szerkesztőségi éa kladóh Iratai! telefon: 78. az.
Alig hogy kitűzték nz ország minden részében a magyar nemzet vértanúit gyászoló feketefátylas nemzeti lobogókat, - magjött a döbbenetes hir és az emlékezés feketéje helyett a ma gyászába borította egész Magyarországot.
Gömbös Gyula miniszterelnök nincs többé.
Azon a reggelen halt meg. talán ugyanabban az órában, amikor 86 évvel ezelőtt 13 magyar tábornok beniutoMá 13 magyar élet áldozatát a magyar vértanúság aradi oltárán.
Gömbös Gyula élete és sorsa is vértanúság volt. A fajtája magasan lobogó életerőit hordozta magában és elhivatottan lendült az élre, hógy utmututója legyen u világ-khaosz-tfan vergődő magyarságnak. Csupa idealizmus, csupa rjagy és őszinte akarás ragadta előre pályáján. Nem ismert más célt, nem szolgált más gondolatot soha. csak a hazája sorsát. Qpmugáfói megfeledkezve állította mindím idegszálát a nagy nemzeti ujraép\'Hkőzés szolgálatába egészen addig, mig a véges szervezet össze nem roppant a lázas myn-ka és az idők izgalmainak súlya alatt. Egészen és odaadással volt Gömbös Gyula élete és erőinek minden paránya u nemzeté és még is dühösebb támadási k középpont jában régóta nem állt magyar -miniszterelnök, mint Gömbös Gyula. Az önfeláldozás .mártírja volt még roskadozó testtel is. A fiatal titín dacos önbizalmával szállt szembe súlyos nemzetközi bonyodalmak idején kifelé és beie.\'é miiuk nn-1, aini a magyarság ellen fente a fo-^át. Arvizl hajósa volt ennek a nemzetnek olyan időkben, amikor voltak percek, hogy azt hittük : -minden összeroppan a fejünk felett. Es Gömbös Gyula bírta. Bírta
olyan imponáló önuralommal, mintha a reá feszítsdmeget kiáltók zajlása fel sem ért volna hozzá. Birta, amig bírnia adatott. Kedvét nem veszítve, a gyeplőket a kezéből ki nem engedve. Hős volt, aki kifelé és befelé száz szemmel tudóit vigyázni a pusztuló magyarság minden értékére és száz karral tudta épiteni, erősítgetni a nemz ti életnek sok vihar által döntögetett fundamentumait. £s mindezt szinte szüntelen támadások közepeit\'. Ml ez. ha nem a magyar történelem vértanúinak sorsa ? 1
Október hatodikának havasesős. szomorú reggelén, amikor gyászlobogók készülőd ek minden kis magyar faluban, minden magyar városban és minden magyar szívben az aradi golgothára emlékező ünnepel ülni, Gömbös Gyula magyar szive utolsót dobbant. A nagy magyar gyász szimbolikus értelmet is kapott ebben az órában, amikor olyan -férfiú távozott órökre a nem zet éléről, akinek hősi nagyságára halála után messze időknek is emlékezni kell. mint olyn vezérre, aki élete árán is. a fizikum parancsának utolsó pillanatáig rendíthetetlenül állt a posztján. A.nagy magyar közössé ért való munkásság volt életén, k tartalma és ennek a munkásságnak minden perce áldás voll a trianoni magyarság számára.
Az aradi gyásznapon Gömbös Gyula l\'áboi nok ravatala mellett mélységes gyászban találkozik ősz-sze az egész nemziet. A 13 vértanú-tábornok lelk^ a. ma gyászán keresztül a magyar holnap küszöbén boriija össze euyt\'en könyörgéssé a magyarságot a meghallak irt és a nemzetért, amely; ck élnie kell poraik felett.
8 óra 20 perc: — szívroham
Budapesl, ok\'óber 6 Gömbös Gyula miniszterelnök ál-lanota hétfőn rosszabbra fordult, ugy hogy délután telefonon Münchenbe hívták a családot cs Hónmnn Bálint kultuszminisztert, valamint a miniszterelnök személyi titkárát.
Budapest, október 6 A Münchenbe utazott Hómann Bálint kultuszminiszter kedd.n reggel
i) órakor a következő táviratot intézte Darányi Kálmán miniszterelnökhelyetleshez :
»Mély fájdalommal értesítem a magyar királyi kormányt, hog}< Gömbös Gyula miniszterelnök reggel 8 óra 20 perckor szívroham kö
velkezlében Münchenb n lrfejezu áldásos életét«
Hómann Bálint egynl\'al távirat ban közölte a szomorú gyászhírt Horthy Miklós kormányzóval. Hit lerrel és Göring porosz miniszter elnökkel.
A Hómann Bálinttal együtt Münchenbe kiutazott Sztranyávszky Sándor házelnök a család nevében je. lentelte a szomorú gyászhírt a kormányzónak és a kormánynak.
„Már csak a halálos ágyon..." Hómann Bálint kultuszminisz\'.ei Münchenből telefonon át a követ kezó nyilatkozatot adta a Magyai Távirati Irodának :
Fájdalommal jelentem, hogy Sztranyavszky Sándor házelnök úrral együtf, sajnos, már későn érkeztünk, Gömbös Gyula miniszterelnök urat már csak a halálos ágyon láthattuk. E megrendült pillanatban
csak annak a biztos reményemnek akarok kifejezést adni, hogy a magyar nemzet ezt a súlyos csapást is méltósággal, megnyugvással és lelki erővel fogja elviselni.
Kihallgatások a kormányzónál
Budapest, október 6 Gömbös Gyula miniszterelnök vágatlan elhunyta alkalmával a megváltozott politikai helyzet következtében. Horthy Miklós kormányzó egyelőre a következőknek küldött kihallgatási meghívást:
Délelőtt 10 órakor fogadta Da. rányi Kálmán miniszterelnökhelyel-tesl. A mai napra még meghívást kapotí Serédy Jusztinián bíboros hercegprímás, gróf Széchenyi Ber-
talan, a felsőház elnöke, Sztranyavszky Sándor, a képviselőház elnöke. báró Perényi Zsigmond és gróf Teleky Tibor koronaőrök, valamint Nagykanizsa képviselője, gróf Bethlen István.
Budapest, október 6 A kormányzó a mai napra még Ivády Bélának, a NEP elnökének és Etkhardt Tibornak küldött kihallgatási meghívást.
Gömbös Gyula élete
Jákfai Gömbös-Oyula régi nemesi családból. 1886-ban született a tolnamegyei Murgán. A pécsi hon-vedhadapród iskola elvégzése.után, 1005-ben három évre a zágrábi 25. gyalogezredhez került, ezután megszerezte a katonai torna- cs vívó tanári oklevelet. Később tisztitanfolyamra került, majd a bécsi hadi-iskoln hallgatója lett Itt nagy feltűnést keltett az önálló magyar hadsereg érdekében szóló<\'löadásai-val. A háború kitörésekor a 13. hadtest vezérkari osztályára került. Résztvelt a kárpátoki csatákban, megkapta a III. oszt., érdemkeresí, tel. 1015-ben vezérkari tiszt leit. 1016-ban az oknál áttörésnél meg sebesült és hazakerült. Felgyógyulása után a honvédelmi minisztériumhoz osztollák be. az oláh betörésnél Belcgh erdélyi kormány* ^biztos mellett működik, később Bécsben teljesít szolgálatot. 1018 végén került vissza a hadügyminisztériumba. a MOYE elnöke let< és az ellenforradalom megszervezésén fáradozva, került össze BMhien Istvánnal. Amikor elfogatóparancsot adtak ki ellene, Bécsbe menekült* ott nvegindi\'otta a »Magyar Futár* cimü ellenforradalmi hetilapot. Innét sietett Szegediv, ajiol mint a szegedi kormány hadügyi államtr-kára tevékenyen működött. 1020-ban fellépett képviselt, ek és .-gy-hanguan meg is választották Törökszentmiklóson Ö vezet e a második nemzetgyűlés előtli választásokat* később i\'elnöke letl az egység s-pártnnk A kormány pénzügyi politikáját nem helyeselte és 1023-ban ellenzékbe vonult. Mindenkor józan előrelátással bírálta a Kóttűápy\'
munkáját, rendkívül sok és r heves támadás érte. \\
1028 szeptemberében lett . honvédelmi államtitkár, majd egy évre rá honvédelmi miniszter. 1030 má« jusában nevezte ki a kormányzó tábornoknak, 1032-ben pedig Ká rolyl Gyula gróf lemondása folytán megbízta kormányalakítással. Még ebben az évl>en adta ki 05 pontját, amelyei reményt és kitartást öntött a nemzetbe. Számos külföldi útját suk siker koronázta 1035\' \'márciusában újjászervezte kormányát, ekkor lépett Darányi Kozma és Bornemissza a óömbös-kormány ba. 1035 március 5-én a kormányzó feloszlatta a képviselőházit és az uj választások során Gömbös Gyula pártja nagy többséggel k rillt ki. Számos külföldi kitüntetése mellett még 1031-fcen megkapta az elsö-osztályu magyar érdemk:r"sztet. 1036 májusában kezdeti bele^esked-ni s előbb Balatonfüreden, majd Nagytétényien, utoljára pedíg * München melletti Neuvitt lsbachbTn kezeltette magát Elutazása olőtt bemondott a honvédelmi tárcáról és ekkor nevez\'.e ki a kormányzó gyalogsági tábornokká.
A miniszterelnök utolsó napjai és órái
Tudták, hogy nem lehet megmenteni Gömbös Qyula életét
München, október 6.
Az Uj Nemzedék Münchenbe kiküldölt tudósítója nyolc óra után pár perccel érkezeit meg. Franké tanársegéd fogadta, aki már Nagytétényben is járt Gömbös betegsége alatt. A tanársegéd a következőket
■AL*1 MZCON*
1936. október 7.
mondotta:
— Gömbös miniszterelnök tegnap este szivfohamot kapott, később elvesztette eszméletét és még mindig nem tért magához. Egész nap bajsejtelem gyötörte...
E szavaknál a teremje lépett Schmidtenheim professior, a tanársegéd vállára tette kezét és igy szólt A miniszterelnök ur egy perccel ezelőtt meghalt!
A bejelentés után Franké dr. igy folytatta nyilatkozatát:
— A miniszterelnök ur állapota fokozatosan romlott. Mikor Münchenbe hozták, már tudatában voltunk, hogy meggyógyítani nem lehet, Gömbös Gyula azonban hihetetlen akaraterővet küzdött a betegség cl len és még egy héttel ezelőtt is felkelt, hogy bebizonyítsa járnitudását. Két nappal ezelőtt azonban váratlanul halálfélelem vett rajta erőt és tegnap már egész nap azt suttogta maga elé: „Meghalok..., meghalok..."
— Betegsége alatt állandóan érdeklődött a politikai helyzetről, beteg ég elleni céltudatos és aka-raterös küzdelme meglepett mind annyiunkat. Haza akart menni még napokkal ezelőtt is, mert — mint mondotta — nem szeretné ha az elkerülhetetlen végzet itt érné.
Budapest, október 6 A miniszterelnök állapota hétfőn este váratlanul rosszabbodott és ezért a miniszterelnökségen egész éjjel szolgálatot tartottak. Reggel 8 óra 50 perckor Síólait meg a telefon és a miniszterelnök 19 éven át hűséges komornyikja elcsukló hangon jelentette a gyászhírt.
A miniszterelnök felesége egész éjjel a hálálos ágy mellett virrasztott, gyermekei Hóman miniszterrel és Sztranyavszkyvat már későn érkeztek.
Pór hetet remélt még Boros
"professzor
Budapest, október 6 Dr. Boros orvostanár Gömbös miniszterelnök halála után a következőket mondJta.
— Néhány héttel ezelőtt még reményünk volt arra, hogy a vesezsugorodás megállapodik es igy a miniszterelnök még hosszú hetekig elélhet. A múlt héten azonban váratlan rosszindulatú fordulat állott be a betegségben, a vesék femond-ták a szolgálatot és igy a katasztrófa elkerülhetetlenné vált.
A temetés
Budapest, október 6 A kormány a gyászhír vétele ulán délelőtt fél ll-re minisztenanácsot hivott össze. Hóman kivételével az összes miniszterek jelen voltak, 11 óra e:őit pár percei érkezett Darányi Kálmán, aki utbaejtette és meglátogatta Gömbös édesanyját, akit az aggodalom pár nappal ezelőtt tolnamegyei otthonából szintén a fővá-rosbb hozott, hogy könnyebben halljon hirt fiáról. Egymásután történtek a külföldi kormányok képviselőinek részvétlátogatásai, először Mackensen német, majd Colomna olasz követ érkezett és igy sorba a többiek.
A temetés előreláthatólag szombat vagy vasárnap lesz az országház
kupolacsarnokából. A szertart\'st
Raffay Sándor evangélikus püspök végzi.
A holttest hazaszállítására máris megtörtént az intézkedés. A MÁV külön kocsit küldölt Münchenbe-Hóman Bálint, Sztranyovszky, valamint a család a koporsót hozó vonattal érkeznek. A német kormány minden intézkedést megtett a holttestnek méltó gyászpompával történt
elszállítására. Budapest székesfőváros díszsírhelyet adományozott az elhunyt miniszterelnöknek.
A miniszterein^ holttestét bebalzsamozzák és áro|nal vonatra tes/ik. A \'gyászvonat 8-án, csütörtökön reggel értezik rtieg Budapestre, az állomásról ünnepélyes keretek között viszik az országház kupolacsarnokába. A temetés nagy katonai gyászpompával szombaton lesz.
A kormány még ma lemond
Budapest, szeptember 6 A Nemzeti Egység csütörtökön estére gyászgyülést -hivott össze.
A minisztertanácsról a következő hivatalos jelentést adták ki :
A délelőtt 11 órakor kezdődő rendkívüli minisztertanácson Hóman kivételével valamennyi miniszter megjelent. Darányi megindult szavakkal jelentette be a szomorú gyászhírt.
— Első eset a magyar történelemben, — mondotta — hogy koimány-elnököt aktív közéleti pályán ért a halál. Gömbös miniszterelnök egész élete a munka és a kötelesség mes-gyéjén ment és az utolsó órákig teljesítette a reábízott nehéz feladatot.
A minisztertanács országos gyászt rendelt el, bejelentette részvétét a családnak és a kormányzónak, a miniszterelnököt a nemzet halottjának tekinti és a temetés megrendezésével Bárczy államtitkárt bizta meg, Értesítette az országgyűlés mindkét házát, hogy a temetésre az Országház kupolacsarnokát engedje át. A gyász miatt a Nemzeti Színház és az Operaház nem tartanak előadást, a budapesti iskolákban szombaton szünet lesz.
Budapest, október 0 A minisztertanács elhatározta, hogy lemond. Darányi Kálmán a lemondást még ma jelenti a kormányzónak.
Genf kimondta, hogy mindent megtesz a spanyol belbáborn gyors befejezése érdekében
Sevilla, október G A spanyol képviselőház elnöke ellen, a parlament épülete elölt kedden reggel |K>lilikai merényletet követtek el. A felzuduit tömeg elsodorta a rendőrséget is, a szorult helyzetben a hatóságok segilségérc katonaságot vezényeltek ki, heves és elkeseredett küzdelem fej. lödött ki, a harcok során több embert agyonlőttek.
TermaiK)!, október 0 Abban a pillanatban, amint Franco ■zér és Molla tábornok seregeinek sikerül összeköttetést kapni, megindul döntő és végső roliam .Madrid ellen. Madrid kiürítése minden ellenkező kormányeáfolattal szemben továbbra iu folyik.
A hétfői nap során több helyen voltak heves csaták. A felkelők több kormánygépet lelőttek. A déli részen történt előrenyomulásnál a felkelők elfoglalták I\'ozas-Klinos várost. Toledó-iiál a madridi vörös kormány csapatai ismételten ellentámadást kíséreltek meg, du a felkelők a támadásokat visz-szaverték és súlyos vereséget mértek a vörös népfront embereire. i \' Genf, október 6
A Népszövetség tanácsa kedd délelőtti ülésén a spanyol polgárháborúval kapcsolatos határozati javaslatot fogadott el, amely szerint a Népszövetség megtesz minden lehetőt a spanyol belháború mielőbbi befejezése érdekében. ;
Kiváló minőségű női és férfi
szövetkülönlegességek
dus választékban.
Legújabb fazonú női és leány-kabátok állandóan érkeznek.
Divatszörmékben nagy választék
Sinser József és T
Sfl
cégnél.
Mnraköz és a horvátok
Történeti valótlanságok, a meghamisított Corpus Jurls
A „MnrakSii S*5vet«éf" mcgbUéaából Irta: MURAVÖLGYI J. 2
Az 1715. éVi 44. törvénycikkben
szó van a Frangepán féle elkobzott javakról is. Az ő vagyonuk Horvátországban terült el, a törvénycikk tehát ezeknek u javaknak is az ország közigazgatása alá leendő helyezését mondja ki, mert azok is a gráci kamara vezetése alatt állottak.
A horvátok ezen törvénycikkből tökét kovácsoltak maguknak s Mura közre nézve ezt tévesen magyarázták, söt történeti könyveikben meg is hamisították. Ugyanis a törvénycikk utolsó sorába ezeket a szavakat iktatták : »regni Hungáriáé vei Ci\'oatie, cujus videlicet partes qen-sentur.« Ezzel a beszúrással és a regni siónak »királyság« szóval való fordításával a törvénycikk vége a horvát történeti könyvek s a többi közt dr. Horvát »Povijesi Medjumurja« közlése szerint ma gyárul igy hangzik: »Azért elrendeltetik, hogy az ilyen javak, illetőleg azoknak a birtokosai, vagy tisztviselői kötelezteru-k, hogy engedelmeskedjenek a Magyar,- vagy Horvát királyság törvényeinek, kötelezettségeinek, hatóságainak, mely nek részeihez tényleg tartoznak.« Hogy Muraköz a törvénycikk szerint csatoltatott, vagy hogy már előbb odatartozott volna, a Józan ész szerint magyarázni nem lehet, dr. Horvát történeti valótlanságai a Frangepán javakra vonatkoznak, a melyek Horvátországban voltak, nem pedig az elkontiskált Zrinyi féle csáktornyai uradalomra, melyet sohasem csatoltak ecimen Horvátországhoz.
Dr. Horvát Rudolf petrinyei tanár l(J08-ban »Povjest Medjumurja< (Mur;iköz története) c. könyvet adott ki, mely bőven tárgyalja a horvátoknak Muraközre vonatkozó történeti jogát. Ez a könyv volt egyik föokozója Muraköz elrablásának. A szerző oly határozottan és oly merészen hivatkozik a Muraközre vonatkozó történeti adatok és oklevelek tömegére, hogy az olvasót megdöbbentik a felhalmozott adatok és látszólagos erejük, már-már hajlandók igazat adni neki abban, hogy. a horvátoknak valóban joguk van Muraköz birtoklásához.
Dr. Horvát munkájában felhalmozott adatoknak valódiságát hu bonckés alá vesszük, látjuk j*zok egyol dalú magyarázatát, valótlanságát, hamisságát és téves következtetését Sajnos, merész állításai alkalmasak voltak arra, hogy a horvát túlzók Muraközre valósággal rávetették magukat, söt még a horvátul tudó magyar érdeklődőknek is megingassák a Muraközre vonatkozó történetjogi tudását és meggyőződését. Ezt a/munkát dr. Horvát a mura-közi népnek szánta és filléres áron a papok voltak a terjesztői. A téves beállítások a muraközi nép régi magyar hazaszeretetét pillanatnyilag megingatták s a megmételyezett talaj alkalmasnak mutatkozott a to-
Kötött blúzok, pulloverek, kabátok, naw választékban: gyapjú selyem pongyolák, női nadrágok, IzomolánuinÓl
Wjtlet alsónemüek gyermeknek, nének, férfinek
;936. oHóbcr 7
ÍALAI R0Z1.0KV
vábbl koTikolyhlntéthez.
A horvát irók történeti könyveik-ban a mngyar- és horvátországi Közjogi viszonyt és Horvátország történelmét Magyarország hátrányba tárgyalják Pld. Iskolai köny-veikbe" horvát-magyarv királyságról, horvát-magyar országgyűlésről, hprvát magyar miniszílerlum ról\'írtak, sőt még a magyar kirá-lyolc neveit is meghamis\'.tolták III. Istvánt I. Istvánnak. II. Endrét i. nek IV. Bélát Ill.-nak. IV. Lászlót UI.Dok írják, csak azért, hogy ez-is hirdessék, nem mint ilyen v0It az ő királyuk, pedig akárhogy akarnak különbséget tenni ugyanannak a királynak magy.sr, vagy horvát voltában, azérl az aranybullát a magyarok és horvátok II. Endréje és nem a horvátok I Endréje adta ki a magyar és horvát urak részéne.
A magyar főurak magyar neveit is tömegesen meghamisították. Iey Gara nádort Gorjánnak, Bánffy grófot Banicsnak, Vitéz bánt Vitovec-nek ii\'ják. Róbert Károly királyról, mint a horvátok királyáról írnak.
A Habsburgok nöi ágának a trónöröklési jogát pedig az ő »horvát pragmatica sanctiójuk* szabályozza.
Ha a Dráva-Száva és a Gvozd hegység közt fekvő Szlavóniáról Írnak, akkor ezt a területet Szávám i-lékl Horvátországnak, vagy Pannon Horvátországnak irják. Pedig enn:k a területnek a Kulpán tul terjedő részié 1557-ig, a Dráváig terjedő részié pedig 1746-ig nem volt Hor" vátország, hanem Szlavónia. Ezl az ő történetíróik pontosan megállapítják. de azért könyveikben mégis erőltetik a »Horvátország« elrew-zést, ellenkezésbe jutnak önmagukkal, mert történetüknek sok helyén Horvátországról Írnak mór abból az Időből Is, mikor nemcsak Horvátország. hanem a hrvat (horvát) név is még ismeretlen volt
Neves történetírónk, dr. Karácsonyi János püspök »Horvát történetírás zátonyai,* »Szent László meghódítja a régi Szlavóniát,< »Magyarország törléneti joga* c. müveiben világosan megcáfolja a horvát történetíróknak Magyarország és Horvátország közti történetjogára és politikai viszonyára vonatkozó tévedéseit, de ez mitsem használ, mert ők csökönyösen ragaszkodnak téves következtetéseikhez. A mi okiratainkra egyszerűen ráfogják, hogy hamisítványok Velük vitatkozni nem lehet, tévedéseikről magyar történetíró pedig soha meg nem győzheti őket. Igy van ez Muraközre vonatkozó alaptalanságaikkal is Ezekből láthatjuk, hogy a horvát keblekből még mindig nem aludt ki teljesen a magya-rok iránt való gyűlölet parazsa. Mindezek újból figyelmeztetnek bennünket, hogy hazánk ősi határai nnk békés uton való visszaszerzése körüli gondunk közt ne feledkezzünk meg a Mura vidékéről és ezzel az ezeréves Drávahatárokról.
Végül szükségesnek tartom ki-jelenjpni. hogy közleményeimmel semmi célom hűvösebbé tenni a horvát túlzók által amúgy is a fagypont alá süllyesztett magyar és horvát hajdani testvéri viszonyt. A rajtunk ejtett fájó sebek feltárásával csupán rá akartam mutatni a horvát szélső elemek által évtizedeken át akadály nélkül szított, magyarellenes hangulatkeltés szomorú eredményére, mineft Következménye tett: Horvátországnak a < Szent Koronától való elszakadása, a horvátoknak Magyarországba való be-
törése, Muraköznek és Vendvidéknek eloea tolása
Azonban nincs okunk kétségbeesni ! A horvátoknak Muraköz és Vendvidík birtoklásához sem
történeti, sem semmiféle joguk nincs. Ez a jogtalan cselekedet jóvátételre vár, ainl az isteni örök igazság szerint nem is maradhat el. {Vége)
182 ismeretterjesztő előadást rendeznek Nagykanizsa egyesületei és Iskolái
Az iskolánkivüli népmöveléai munka 1936—37. évi programja
A nagykanizsai iskolánkivüli népművelési bizottság Krátky István polgármesirr elnökletével tartott ülésén bejelentellc azt a nagyarányú programot, amelyei Filó Ferenc igazgató az 15)36- 37. munkaévre kidolgozott az iskolánkivüli népmüvelés szolgálatában.
A polgármester elnöki megnyitója után Filó Ferenc gondnok terjesztette elő a vármegye leiratát és ismertelte a kidolgozott munkatervet.
örömmel és jóleső érzéssel ke\',1 beszámolnunk erről a programról, amely világosan mutatja, hogy a város minden arra hivatolt egyesülete átérzi a kitűzött cél fontosságát és számos előadásban és rendezésben szolgálja a különböző társadalmi és értelmiségü néprétegek iskolánkivüli tanítását és nevelését.
Liteális és ismerej\'erjcnsztő előadás 182 lesz az évben, éspedig az Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében (a vita-délutánokk\'al együtt) 40. a Kath. Legényegylet rendezésében 12, az Ev. Ifjúsági Körben 10, a polgári iskolát végzetlek körében 30 (a fiuknál 24. leányoknál 6). a fogházban 30, a leventéknek 39. az Iparoskörben 10, az Izr. hitközség rendezésében 15. Művészeti előadás 30 lesz a városi zeneiskola rendezésében, 10 Uceális és 20 hangverseny formájában. Jeliem képző tánfolyanwk a tanoncok és a polgári iskolát vég/ettek részére
18 óraszámmal, nőnevelési előadások az összes nőegyesületekben összesen 55 óraszámmal. Egészségvédő előadásokat a Stefánia Szö-vétség rendez 20 órában, mlg gyümölcstermelők részére 12 előadás lesz. Gyorsíró, olasz- és nőmetnyel vü. valamint könyvviteli és levelezési tanfolyamok lesznek 40 -50 órák ban. a katonák részére 160 órás analfabéta és alaplsmeretterjesztő tanfolyamok
Műsoros délutánt az Irodalmi Kör 5. a Legényegylet 3 alkalom mai rendez, amelyhez Jcét müked velő előadás is járul. Mesedélutánok kirándulások és a Mansz rendezésében történő háziipari tanfolyamok egészítik ki a nagykanizsai iskolánkivüli népmüvelés gazdag programját, amelyet nz üíés egyhangúan jóváhagyott.
Krátky István polgármester javaslatára a népművelési bizottság elhatározta, hogy a szegényebb nép rétegek kereseti lehetőségének fokozására füzvessző és kukorica-háncs feldolgozására tanfolyamokat szervez. Kádár Lajos ref. lelkész bejelen\'.ette, hogy a Református Nőegylet előadásaival szintén örömmel csatlakozik a népművelési munkához. Hasonló örömmel fogadták a polgár] iskolák bejelentését. amely szerint a jövőben az intézet külön tanfolyamokai is rendez.
öszi Q^efyem*
újdonságok
vezető divatszinekben.
Ha exlusiv szép anyagot óhajt, nagy választékból olcsó árakon vásárolhat
-néi
Olaj helyett 54 fokos melegvizet találtak Inkén
Az angol társaság gyógyfürdő létesítésére gondol az Inkái hőforrásnál
A Zalai Közlöny jelentette a mult hétm, hogy Inkeyantalfán a furó 2Q504 méter mélységijén olyan rétegre bukkant, amely teljesen őstalaj színezetű volt és igy a további kutatás ered ménytelenségél jelentette. A társaság vezetői — tekintettel arra, hogy egymillió pengőt öltek eddig az inkel fúrásba ennek ellenére egyheti szú\' net után újból megindították " Fúrási munkál, de most már nem olaj. hanem meleg viz után. Az elmúlt héten sikerült is a keményebb rétegei áttörni és hétfőn 2100 méter mélység után váratlanul 54 C fokos melegvíz bukkant elő.
A feltörő 54 fokos vizböl azonnal mintát küldtek Budapestre az Országos Vegyvizsgáló Intézethez. Olt a laboratóriumban fogják megállapítani, hogy az inkeí melegvíz milyen anyaikat tartalmaz. Minden valószínűség szerint akadnak a vízben gyógyító hatású elemek is és igy kilátás van arra, hofjy Inkén az angol (társaság esetleg gyógyfürdői létcsit. Kőnek kanizsai idegenforgalmi szempontból is igen nagy jelentősége volna.
Epehólyaghurutnál és sárgaságnál, epekő és epehomok eseteiben az otthoni ivókúra ugy válik igen eredményessé, ha a természetes „Ferenc József" keserüvizet reggel éhgyomorra, kevés forróviz-zel keverve isszuk. — Az orvosok ajánlják.
Szerda
6.45 Torna. — Utána hanglen>«zek.
— 10 Hírek. — 1020 Felolvasás. -< 10.45 Divatos apróságok. — 12.055 Cigányzene. — 12.30 Ilirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjclentés. - 13.30 Hanglemezek. 14 10 Hírek, árak. - 1615 Diákfélóra. — 16.45 Időjelzés, hírek.
— 17 ^ Ipari szem ártalmak megelőzése. (Dr. Pelres József).
17.30 A rádió szalonzenekara. — 18.45 Tamás István elbeszélései. — 19.15 Radnai Erzsi énekel. — 10.50 Dr. Arvay József előadása. — 20.20 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 21.50 Hírek, időjárásjelenlés — 22.15 Elly Katri^hcras zongorázik. — 23 Oreg cigányprímások zenekara. — 0.05 Ilirek.
18.15 Olasz nyelvoktatás. — 18.50 Tánclémezck. — 20 Dr. Krúdy Andor cimbabnozik. - 20.25 Hírek.
IMoa
12 Könnyű lemezek. — 13.10 Olasz lemezek. — 14 Brahms; Esz-dur zongora., hegedű- és kürthármas. — 1005 Citera- és gitár-lemezek. 17.10 Zene. — 19.05 A szimfonikusok Bruckner emlékhttngversenye. — 22.20 Revttoperelt. Ismertetés lemezekkel. — 22.40 Schmidt tenor lemezei. — 23.25 Jazz.
ID<3
Eső!
Prognózis : Mértékeit szél. sok helyen eső, legtöbb az ország déli leién, ■ hegyekben havazás. A hőmérséklet alig változik.
f.M.AI KÖZLÖNY
1936. október 7.
i szövet- és selyemujdonságok
legdúsabb választéka
Kirschner Divatáruházban
Szőnyegárak minden kivitelben a legolcsóbban!
A Zalai Közlöny Rejtvény-Olimplásza
A Rejtvény-Ollmplásszal kapcsolatban Sielvény-versenyt is indítunk — Külön jutalmazzuk a legtöbb szelvény gyűjtőjét — Ma: keresztrejtvény
A Zalai Közlöny Rejlvény Olim-piásra Iránt máris naj/y érdeklődés nyilvánul meg. Ez indilott bennünket aira, hogy a rejtvények megfejtési versenye melleit rejtvény.-zelvény versenyt is indítsunk. E verseny* n bárki résztvehet, egyetlen feltétel: minél löbb rejtvényszelvényt gyűjteni. Itt is heti és összesített verseny lesz, a heti jutalmakat ir/nyeri el, aki mind löbb egyazoríszámu rejtvényszelvényt küld be színién mindig szombatig, — míg a verseny végén külön értékes díjjal jutalmazzuk azt, aki a verseny folyamán a legtöbb rejtvényszelvényt beküldte. Természetcsen a heti rejlvényszelvé-nyeket, épp ugy mint a rejtvényeknél a pontokat, az összesített versenybe betudjuk.
Mai számunkban közöljük az eheti keresztrej vényt is, sok sikert kivá;, nuitk hozzá olvasóinknak. A dij\'k összeállítása — tekintettel, hogy a cégek dij-felajánlása még mindig tart — most van folyamatban, annyit azonban máris közölhetünk, hogy a verseny folyamán több mint száz dijat osztunk ki, így e^y kis szorgalommal és kitartással mindenki a szerencsés nyertesek sorába kerülhet.
TUDNIVALÓK
A Zalai Könylöny nagy Rejtvéity-Ollmpiászán minden előfizetőnk és olvasónk résztvehet. A lapban található Rejtvényszelvényt csak a példányonként vásárlóknak kSl mellékelni, mégpedig minden mi-rom rejtvény után egy-egy külöm bözö számú szelvényt. Előfizetők-
nek nem kell Rejtvényszelvényt beküldeni.
A megfejtéseket minden péntek dél is kell n Zalai Közlöny szerkosz-tőségébe akár póstán, vagy személyesen eljuttatni. A borítékokon kérjük feltüntetni: »Rejtvénymegfcj-tés.*
I Zalai KüzIídi Rejtvény Ullmpiatza
REITVÉNY-SZELVÉNY
ténik A három heti dijat Is, a karácsonyi nagydijakat is a heti, illetve az összesen legtöbb pontszá-
mot elérők kapják. Sorsolásra csak \' akkor kerül sor, ha több egyforma pontszámot elérő megfejtő van.
7. sz. rejtvény
Beküldte: Pék Pó\'it* __
Vlxaxlntca sorok i
1 Vőnek van 4 Férfinév 8 Kecskebeszéd
11 Szórakozóhely (egy belü hiányzik) 13 Ártatlan babona 15 Nyél Idegen nyeli en
17 Minden reggel bekopog
18 Ismert magyar színműíró
20 Biztató kérdő szócska
21 ... major
22 Visszás női név
Megfejlés 20 pont
23 A tőzsdés Igy mondja nyugtát (A Nap.
a nap-áll)
A heti eredmények\'I, a heti nyer* leseket és időnként a very. ny állását vasárnapi számunkban közöljük, igy a péntek után beérkező megfejtéseket nem vehetjük figyelembe.
Megfejtésül mindenkor a rejtvény természetének megfelelően csak a végeredményt kell beküldeni a rejtvény számának feltüntetésével, mig a keresztrejtvényeknél a teljes rejtvény!.
A dijak odaítélése a legigazságosabban. pontozási rendszerrel tör-
l" II ■ _
LTJK »
1" I
25 Szamár magánhangzói 27 Férfinév \'(ékezethiány)
29 Belü fonetikusan
30 Nói név
32 Rosszmájú ember megjegyzése
ilyen
33 Szerszám 35 Kis Mihályok
37 Állóvíz —mi.
38 A búcsúztató beszéd teszi 40 Fujnl szokták
42 Kórházban látni sokat
43 A 42 ulán következik
44 Pusztító déli szél
46 Ilyen a lányok igazi babája 48 Mérges a baka, ha erre ébred 50 Férfinév
52 Uri betyárok is itt teremnek
53 A hangosfilm angol nevének mással-
hangzói
54 Közhasználatú technikai vívmány
55 Prepozíció
FOgpSlagas torok i
1 Gyakori horvát végződés
2 A klasszikus kői babosasszonya
3 Keleti valláw\'ipitó
rjor
pfn" I
zjprtt
i ru i
JL_
TTT
JT I ■
l
]
TT
■II
h
PH t TJL
rlirn
I F11
11
JWT
liapy éi sok előnyt biztosit magának, ha terményeit a
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
Érdeklődni lehet: C«engery-ut 4. »*. alatt.
Iroda: Teleion 197. Népl.karékpénzlár R.-T.-nél. Telefon: 20. és 126.
t A Hortobágyon delel
5 Kertész dolga
fi Ehböl származik az okozat
7 Vissza: némely koponyák jelzője
8 Gazdasági udvar
9 A kanizsai járdán is megtörténik az
emberrel
10 Hz Is kell. ha fenn az ernyő 12 Aki nagyon csúnyán fest
14 Indiai város (ékezel hibával) 16 Öllel
19 A mithológla sze int 6 tartja a Ibidet 21 Tavaszi elemi csapás
23 Isten szolgála
24 Dúsgazdag ember (ékezet hibával)
20 Amit az ember nem tud megfejteni az...
25 Lágy szellő, (bettihibával)
31 Az utolsó kanizsai lekete barát 34 A harci hirre mondják
36 Egyiptomi isten
37 Volt kanizsai plébános keresztneve 39 Eszkimó csónak
41 Az Itató őse
42 Indiánok közt féllelt jószág
45 Parasztember kérdi, ha zörgetnek
46 Szám
47 Esö után van
49 Nélkül idegen nyelven (fonetikusan)
51 Helvhalározó szócska
52 Téli sporteszköz
Kétszázötven esztendeje
Irta: Nyáry Látiló
Az í rnak ezerlvalszáznyolc vauhato• dik évét irlák.
A szentendrei-sziget, meg u budai pari közöl! végeláthatatlan és*szikrázó nap alalt égő nádasokban bujkáltak a Thököly vezér seregének utolsó kuru. col. Ksicnden »z éj fekete kendőt szőtt a láp fölé, amelyen csak itt olt töri át l>alviinyan az apró tái>orlüz, aminek fényénél elszánt kurucok ültek, akik nek berozsdásilotln fringiáikut a nádasok vészes leheleie. A vezér, Pelntv \' házy Dávid, az utolsó kuruc ezredes ) elhatározta, hogy véget vei « nyomo- J ruMÍ^nak.
— .Megindulunk Budavárának, oszt* j csudál leszünk, Keed mii szól hozzá Mnjos kapitány?
— Hál biz\' inkább mcghó\'ni hősié, l si n, mint emitt e pusztulni. — mondta \' az öszhaju Mujos kupilány.
l.otb[iri.ngi(ii Károly herceg, a csá- | szári sereg vezére már régen Buda alalt állt hadával, hogy visszavegye j n (öröktől u várat, amit 145 éven át tarlóit megszállva.
A halódó nyár aranysugarai elérőt-/! I( nedve világították be a fehérfelh.is. Ivátu budai hegyeket. A falevelek zi- ! zetfft hullása jelezte, hogy az ősz küszöbön ül.
Szeptember elseje volt. j
A császári seregek mozgolódtak, n szövetséges l»ajt»r fejedelem ágyúinak dörgése mefc.megmnogictlfl a földel. A Napijegy íelől u bádeni őrgróf személyes vézetésével huszárok ereszked. lek alá. A |>csti részről a BatU<yány-lovasok • mentéi .sárgállottak.
A hadvezér a Svábhegy keleti lej. löji\'n ütötte fel sátorát s idegesen fi-gyello a csn pal össze ven áso ka t. A budaj basa jól tudta, ha másnapig még tudja magái tartani, megszabadni az ostromlóktól. A nagyvezér rettenetes tömegjqi már Hvökóly község aluli állottak. Szcmheimnl velük Pűlffy és ("aprara lálhtrnok serege, hátulról Düncwuld lovasai nyugtalanították a muzulmánokat. Nohéz útjuk volt még a váriy, de már nfcm hosszú. Annyit sem tudlak belőlük elpusztítani, hogy a legkevesebb n." legyen elegendő segítség a várban szorullak számára. Éppen czérl a herceg elhatározta, hogy meg-egyszer és utoljára megrohamozzák a l>ás!yn falait. Pedig már rengeteg ka-lona hevert a völgsekben temeletlenál s ez nem volt biztató jelenség. Mejg-s/.áinlálíijalatlan napok óla folyt már az ostrom, á reggeli irtózatos roham pedig alaposan megtizedelte a császári\' sereget. A lotharinfeiai herceg Idegesen tekintgetett Budavár tornyára, ahol még mindig ott fénylett a félhold. Kbben az aggodalmas pillanalban lovasfutár állt a herceg elé;
— Fenséges uram! A Duna partja felöl kurucok jönnek. Nincsenek sokan, rongyosak is, de teljes harci fel-szereléssel.
A vezérek tekintete a ljereegre ta padt.
— Savoyai őfensége azonnal indul, jon elébük, fel kell koncoltatni a bitang lázadókat.
— Fenséges uram! A kurucok tiszta szándékkal jönnek. Nincs egyéb kiván ságuk, minflilogy meghalhassanak a magyar vár alatt.
A fővezér és kisérele összenézlek. Nem érletlék.
— Vezesd elém a vezérüket I pa. roncsolta a herceg.
A Rózsadomb felől ekkor már látszol lak a kurucok fekelc kae.agányos seregei. Többszáz lovas a had élén haladt, mögöttük sok-sok, feketére sült, izmovnyaku, talpas vitéz.
A herceg hátraszegezett fejjel ült fakó lován, ugy várta a kurucokat.
A csapat élén Pctncházy ezredest n horvát huszárok parancsnoka kalauzolta. Mögötte a szélesfejü, vén Sze-pessv Pál, átkötött szemmel, sebektől rútított arccal. Látszott rajta, hogy akár a sátánnal is szembe merne szállni, csak a dicsőséges halál ulán álvilozva. Mellette keszeg.rcmondán, földig érő lábbal Mnjos Ferenc knpl-lán> ült, a bátor, veszedelmet nem ismerő harcos. Amikor a lierceg elé
érlek, pillanatra dermedt csend támadt. A herceg végül is élesen, bán. tóan kérdezte:
— Kik vagytok?
Pclaoliázy ezredes emeli fővel felelt:
— Fenség! Szerencséllen, kisemmizett, becsapott magyarok vagyunk. Thököly urunk szabadságáért harcra, kelt csapatából az utolsók. Nem volt egyebünk a szivünk hűségnél, » tőrök megtörte a nekünk adott hite®, pedig jóban-rosszban kitartottunk mellette. A várad! basa elfogta a mi vezérünket, Thökölyt, most mi mogjöt. lünk, hogy a magyarok Istene nevében vérbosszút álljunk a pogányon. — fg>\'. panaszlod a szó Pelneházy ajkáról. A váradi basa ugyanis elfogta «. v,,|c szövetséges TWökőlyt. Azt remélU*. hogy ha az örök ellenséget, az erdélyi fejedelmei kiszolgállatja Lipót császár-nak, az visszavonja seregeit Budavár alól. Lotharingiai Károlyt nem ha totta meg a magyarok sorsa. Eszébe. Jutott, mennyi vereséget mértek a kurucok a császári seregre. Rárivallt B kuruc ezredesre:
— Rebellis, kutya magyarok vagytok! Akasztófát érdemelnélek. (iazU\'t. leltek sora végtelen, amit a ml császárunk ellen vétettelek.
— Fenséges uramt — szólalt meg az ősz kurucezredes. — A hazánkért küzdöttünk. A hazánkért. Fenséged sem tett volna másként.
i
1936. október 7
■Ayn WMLtW*
Oszi és téli kabátszövetek
Hői és férfi divatszővetek Szőnyeg- és vászon-áruk
nagy választékban:
Golenszky Ferenc
dlvatüzletében
F6-ut 14.
_ (Tél és tavasz az őszben)
Az idei szeptember félig nyár volt, pár napig olyan meleggel, mint a nyár logderekán, ütánu pedig olyan hidegge^, mint december végén. Szeptember vége Ifié már hóhammt és deres, fagyos tűjnalok, a hegyvidékeken pedig lia-,ázások voltak. Ugyanakkor tavasz is tan ebl>eii a koraőszi télijén. Nagyka.-üzsa sok kertjében tavaszt érez n nö-trnyzel. .Most hoztak Jjc a szerkesztő-sógl)e a Baltlcány-uteából, Székácsnó jajjjasszony kertjéből frissen és dusan tennő, gyümölccsel tele májnaá(g|bt. Ami pedig ennél is feltűnőbb: — ugyanonnél hoztik egy frissen és leijei pompájában kinyílt aranyfürtágaC, i legkorábbi tavaszi virágot, amely ariny kclyhecskéll előbb szokta ki-bontani, mint a leveleit. Ez a legtipi-kuwbban első tavaszi virág is eltévedt az időjárás szeszélyei kőzött.
- (Áthelyezések a vasútnál)
Balogh Antal \'keszthelyi álloinásfő-nó.kót Budapestre, Széji Jenő intézőt A\'V/Ódra helyezték át. Az uj keszthelyi állomásfőnök .(iesztesl Jenő székesfehérvári főtiszt lelt
- (Álépftlk a füredi állomást)
A kereskedelmi miniszter most tárgyalt az illetékesekkel a balatonfüredi vasútállomás kibővítése, illetve a forgalomnak és a fürdőtelepnek nú&fe. lelő modern vasúti állomás épitéso ügyében. A két részletben történő építkezés 1500.000 pengőbe kerül.
- (Nőegyletl tea)
A Keresztény Jótékony Nőegylet októberv,10-én, szombaton délután S órakor tartja első szokásos házi-teáját dr. Králky Istvánnénál (Su. gár-ut 18.), amelyre á Nőegylet tag. jait és azok vendégeit ezúton szerc-teltel meghívja - az Elnökség. (:)
— (Balatonmária! hírek)
Balatoni munkatársunkkal a m. kir. Balatoni Intézőbizottság többek között a következőket közölle: A kisebb üdülőhelyeken az Országos Közegészségügyi Intézettel karöltve kutakat fura-tunk, ugy hogy még u folyó esztendőben\'az összes kisebb üdülőhelyek leg. alább egv, egészséges vizet szolgáltató fúrt kúttal el lesznek látva. Ennek alapján Balatonmárián, a pécsi telepein cg? ujonan létesített, furt kut hetekkel ezelőtt már el is készült, inig a kórábban készült, 100 m.-nél iné lyebb kut vascsövét eternit csővei cseréilék ki.
— Elegin* hímzett pongyolák legújabb
fazonokban Schütznél.
— (A tüdőbeteg gondozó)
intézet szeptemberben 171 beteget ápolt, ezek közt 18 volt a hó folyamáéi olyan, aki először jelentkezett kezelésre. Az év elejétől fogva 811 a kezelt esetek száma. Szeptemberben 8 röntgen-vízfalat és 25 másfajta laborató. riunii vizsgálat volt az intézet rendelőjében. Természetbeni segélyt 35 betejj kapott, akik közt 1085 liter tejet osz. tollak ki szeptember folyamán.
GB=- Tekintse meg a Kopsteln fcJutor-óruház állandó butorklállltását. ízléses és olc ó bútorokat kedvező fizetési Tol tételekkel vásárolhat
— Nöl knbát- és ruhaszövetekben a logujabbatnagy vála ztékban Ooleuszky dlvatüzletben.
— (A kaposvári gimnáziumba is
is betörtek)
Az iskola Irodákat fosztogató banda ugylátszik folytatja működését, mert vasárnap éjjel a kaposvári reálgimná zium irodájába törtek be. Pénzt itt sem találtak, mert a Wertheim-szek-rényt nem tudták megfúrni.
— (Adományok a piarista templom javára)
A piarista templom belső díszítésére l\'KIG. április 1-től szeptember 30.ig a következők adakoztak: Szily Gáspár 1 pengőt, Biedelmayir Károly 4. N\'oli József fi, özv. Vcllák Györgyné 90, Deák János gimn. tanár 18, Kovács Miklós Kováesi\'cs Ferenc gimn. tanár 24, a gimnázium kalh. ifjúsága Kala. zajheius szobrára 143.11, Simon I.a. josné 3, Szaii\') Jenő 2, N. N. 1, Plán-der Jánosné 10, Ilárom testvér 8, N. N. 20, Zrínyi Irodalmi és Művészeti Körtől 72.70, Egry Gyula posta-felügyelőtől 5, Králky Clyörgy? 5. B®-tárv Károly kéthelyi körorvos 55.84, Ivanesies Mária 14, Gerócs Györgyné 10, Sörlel Zsigmond 5. a templomi hangversenyből (orgonára) 201.48 P-t, Bentzik Lajos 5, Kühn Szaniszlö ciszt. gimn. igazgató Pécs 155, Szal>ó Lajos főjegyző Somogjyszenhniklós 5, Boross József 3, tornavizsgából 25.57, Bolf Ferencné 2, ifj. Hegyi I.ajos és övári Győző 3, a Piarista Diákszövetségtől 180, N. N. 1. N. Ny 50 P (harangra), dr. Simon . György prelálus-kanonök Veszprém 10, Márkus Károlyné 300
i\'liarangra>, Dénes Béla 5, Díszhalak 5,
N. N. 10 55, a Notre Dame zárda szép áldoztató kelyhet ajándékozott- » templomnak ís egy szép fehér miseruhát A nagylelkű adakozóknak hálás szív-vei mond köszönetet a kegycsrendi rendhtfz főnöksége. (:) .
Városi Mozgó. 0kt- 6—7- kedden-szerdán
W. S. van Dyke, a Metro-fllmek mesterrendezőjének uj fllm|e
Nem mesyeK az eshavfimre
Főszerepben: a mai leányok és modern asszonyok mlrtaképe JOAN CRAWFORD. Remek kisórö műsor! A mozi fűtve vanl
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 őrakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. — A hétköznapi első előadás filléres.
Az első liceális előadás
október 11-én, vasárnap lesz az Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében. Előadó
dr. Barabás László, a firenzei egyetem tanára, az Olasz Hadiépitészeti Intézet tagja, aki a nagykanizsai vár-ásatás és vár. emlékmű előmunkálataival kapcsolatban a régi kanizsai várról, annak történelmi és hadiépitészeti je-lentőségéről tart előadást.
A liceális előadás-sorozatot Szakáll Gyula, a Kör diszelnfike nyitja meg.
Szaval Győr Sándor ref. lelkipásztor, énekel az Ipartestületi Dalárda, Ketting Ferenc karnagy vezénylésével. s
Az előadás a városháza dísztermében 6 órakor kezdődik. Belépődíj nincs, de mindenkitől pár fLllér
önkéntes adományt kér a rendezőség a költségek fede. zésére. __(:)
Vér , bőr- és Idegbajosok igyanak hetenként többször, reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet, meri ez mindig alaposan kitisztítja és mé-reglelenttl a gyomorbélcsatornát és ezenkívül az eméíziéít és az anyagcserét is jótékonyan befolyásolja. Ax orvosok a;ánlják.
=» A tUxtasig én frlue^f érzését elsősorban az ápolt száj adja meg. A helyes szájápolás keiléko az ODOL fogpép, moly ragyogó fehérré teszi a fo?akut és megőrzi épségüket.
Valami enyWülést hozott ez a néhány ! szó. A herceg lejebb engedte peckesen \' ta. iolt buzogányát
— Am jó. Feledni próbáljuk dics. telen múltotokat és parolát adunk, hogy a mi császárunk kegyelmét el. nyeritek, ha meghágjátok a falakat. I Azután majd számolunk. — Ezzel fel. mulatott a ft^tölgő várra.
A c-sászári lisztek szeme összevillant a szörnyű feltételre. Petneházy pedig megfordult nycrqgültében, fölnézett a csonka falakra s csak annyit mondott:
— Hát Budavárt éppen mi megvesz-szftk, a\' szenti
A herceg meglei>ődólt.
— Akkor hát előrcl — szólt és visz. szavonult a sátrába.
Petneházy átvette a zászlótartótól J Máriás lobogót, ami kormosán, ca-faiokban lógóit a nemarravaló rúdon ís megcsókolta szegélyét. Azután továbbadta Szepessynek. ö is szájához emelte, Majos kapitány is. Petnoházy csak annyit szólt a sereg felé.
Édesanyáin, légy irgalmas hozzánk! - Négyezer torok ordította utána.
Lotharingial Károly emberségre éb-|"«lt. Beméit is valamit a rettentjeid-len kuruc hadtól, kiadhi a rendelke-lést.
— Ha a feketementések közelednek » várhoz, az összes battériák (ágyak) tépjenek működésbe. A Gellértoldalból 1 brandenburgi gróf cseltámadásba
fogjon, Savoyal ur őfensége is menjen a felszabadítók felé, haljon meg valahány, dc a nagyvezér serege ne jöjjön előbbre.
Petneházy serege ozalatt már u völ | gyekéi járta. Egyrészük a zsidóváros. ; uak (Óbudai húzódott. Ezzel egyidő- . ben a háromfontos battériák, meg a tüzesóvákat hajigáló masin ik műkő-(lésbe léplek. Reszketett a röld, remegett a levegő. A vár tetején lobogtak az oltallan csóvák, valami fenséges színjátékot erőltettek a csillogó napfénnyel. A vár két tornya, mint két kártyavár dűlt össze. A szövetséget, hadak katonái is megindullak ebben a vészes órában. Tabán felől a l>ajor választófejedelem katonái Irtózatos csalaordilással próbállak a várfalakon feljutni. A füst, a korom!, a vér szaga elviselhetetlen volt. A török kiűzésére Buda alá vonult nyolcvanezer keresztény katona mind egy szálig küzdött a félhold ellen s mint már annyiszor, most is a sikerre való kilátás legkisebb jele nélkül. Lotharingial Károly mind türelmetlenebbül rágta a szája szélét, amikor staféta állt elé:
— Fenséges uraml A kurucok minden fegyver nélkül indulnak rteki a falaknak. Petneházy óberszt karddal a kezében rohanta meg a zsidókaput, Szepessy Pál baltával viszi a gyalogosokat a fehérvári útra.
— A rebellisekért nem kár — felelte
a herceg.
A kölcsönös tüzeléstől alig látszott valami, a füstöt vágni lehetett volna. Az irtózatos csatazaj felmorajlolt a svábhegyi táborig. Az itt-ott elővillanó bástyákon a tőrök fezek vörösei egy tömegben virítottak. A zsidókapu felőli színre rátűzött a délutáni nap, áthatolt a szürke füsltcngercn és megvilágította Thököly kurucalt... A nap lassan le. bukott a csipkés budai hegyek mögött, de Lolharjwlgiai Károly nem íu-vatotl visszavonulót. A tűzcsbombák megvilágítottak az ég közepét, csattá, násaiktól remegett a levegő, magas lángnyelvek nyaldosták az eget, amik a Nagyboldogasszony-templom tor, n.vából szálllak felfelé. Megvillantak a reh\'ér kuructollak, amint felfelé gomolyogtak a meredek falakon s ben• lei égtek lefelé fekete tömegben.
Az est lassan szállt alá. I)e az est szürkület hamar elmúlásra van Ítélve és itt-ott már kigyúltak a csillagok. A herceg homlokát törölgetve, kétségbeesett n állt a tábor szélén. Ha |_\'zt a {támadást elveszt/, elvesztett mindent. Némi enyhülést Pálffy gróf futárja hozott, aki jelentette, hogy a nagyvezér seregét délnek nyomták vissza.
Majd habzó zablyával érkezik az uj staféta. A herceg megremegett.
— Fenség I A kurucok rongyos zászlója fenn vau u bástyaormoul
A herceg eszelősen nézett a futárra, majd magához tért:
— Urak! Bajtársak, kamerádoki — kiállotjta, — Buda a mienk! A .tartalékba osztott hadak azonnal rohanja, nak az ostromlók segítségére.
Ezüstös ragyogás ónl|Ölte el a Tőidet, a telehold bámészan nézte a nagy liar-cot.
Szepessy Pál a bástyaor.íion állt már. Kezében az egyetlen máriás Thöj köly zászló. Ott állt a bekötött szemű öreg, véres homlokát törölte és napokat fujt. Halott kuructestvérck fe. küdlek mindenütt, legalább a fele. Majos kapitány félbajuszát leégette s mindenáron a basáért akart beljebb menni. A zsidókapu felöl Pelnoházy ezredes akkor már a bástya négyszőgjé-ben lihegett négy kuruc élén. Előtte Abdurran basa feküdi...
De lassan mind többen lettek. A bádeni herceg katonái igyekeztek fel azon az ulon, amelyet a kurucok hősiessége vágott és nyílott inog előttük. Utánuk minden rendű katonaság, Európa minden nemzetéből. Ugy özönlöttek fel, mint a tenger árja.
Pelnoltázy lenézett és keservesen! mondta Szepessynek:
— Uramfial Utánunk Jöttek a labani coki Ml lesz most velünk? J
r
Ez«r?)|atszáznyolevanhat szeplembef másodikát irták c napon, ^
Nőlartny karóra, tok nélkfll, Zrínyi Mlklóau\'ca é« töltés közt atveaxett. MtgUMIóJa Jutalom ellenében adja le n Vlda kalapllzletben. 3579
Bgy kaiQnbajárutu bútorozott szoba 16 pengőért kiadó. Deák-tér 4, bejárat az udvílrtian, Jobbra. 3580
Ha olcsón akar
háüal vagy házhelyei
vemnl, moat vegyen! Kaphat a város totódon részében kedvező fizettet
. . feltértelok mellett. .Forduljon bizalommal: flaláix Sino ingatlanforgalmi iroda
_Horthy Hlkló«-ut 6.
Kiadja a ia^hdajdonot Közgazdasági Rt. th»tfnb«R Myotoda éi Délzalal Lapkladí Víh^ata Nagykanizsán. Pelelöa kiadó t Zalai Károly, latarurban teleion: Natvkcnixxa 7R nx*m
_í._
— (Tör Vorhotán)
Vörfiáfa községben eddig még ki nem derített okból kigyulladt Törők József pajtája. A tűzzel a falu tűzoltósága nem tudott megbirkózni, a körték fes Kgei-sz* tflzolUÍlt hívták segils<^re, de igy is leégett üt gazda pajtája és kazlai.
— Férfi kakát- é« ruhaszövetek nagy választókban Golenszky dtvatüzletben.
Na|Hítr: Október 7 szerda Rom. kat. RózaaWtér. Protiestáns Amália. Izraélita Tlarf hó 21.
Gyógyszertári ÓJJeli szolgálat e hó végóig a „Salvator" gyógyazortár és a klakanlzaal gyógyszertár.
GWfiwW nyitva reggel 0 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, póntek délután kedden egéaz nap nőknek).
i/s tüzelővel 1 kályhával 2 siobát (Qtenl
2L5SS „Szetter" olr-knldclós hőszekrénnyt!
lehet. 50Wo tmeklmegUkarltia Ó.lkodlon lllloy lUuiloHUI. Kliírólag kapható: Sírl.iv.i én lealékkere.kedéaiben, ScUtz mellett. Jíra: 10.—, 15 — per.gö.
APRÓHIRDETÉSEK
Apióhlrdelii dija vaiírnap és ünnepnap 10 izólfl ad fillér, mlndan lovébbl tiá 0 fillér, liélköinap 10 »i<J|fl 60 lilléf, minden további sió * lillér.
Saakaaárdl fajbor P 1*20, Korona éttarméboü. 9
UJ ái^aMwonalaa kényelmes autótaxit lenállltott viteldíjért Kautmann Manónál rendeljen. Telefonállomás: &-SS. 3096
Haaxnált ruhát veszek ói eladok, hi-váira házhoz megyek. Mátkjs, Klrály-u Ica 31. 3472
Férfi-, tiu- ét gyermek ruhAk lec-olcaóbban Kőnignél, Erztébet-tér. 3473
Sxobalánytl keresett azonnali belé pésre. Höfthy Mlklóaut 19. 8
Átmeneti kabátok, bőrkabátok, boy-éa lekete hosszú kabátok olcsó árban kaphatók Kflntgnél, Erzsébet-tér. 3473
Pogányvárl
lltaraa tétalban la. Pogányvár! fahár 40 fillér. Pogányvárl Hallat 30 (Illír. QH08S NARULY
Batthyány-utc. 26. un
E»y Jókarban levő oaarápkályha. eladó Sö-utca 7. alalt. 3565
BALAI KÖZLONT _1936. Október 7
ajánlom a kakasos Frommer-puskát
(Fizetheti 4 havi részletben.) p 197.—
SZABÓ ANTAL fegyver- és sportáru üzletében. Telefon 91.
Holherr-Schrantz-téle
műtrágyák,
„FUTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, inUtrágya, növényvédelmi.ze-rek, gép zaák. atb. kere8k.di.tben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blróuAg mellett.)
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
2045 l/l 936.
Tárgy: Hajlított bútoriparban fizetendő legkisebb munkabérek.
Hirdetmény.
Kózhirré teszem, hogy a ni. kir. iparügyi miniszter ur 29250/ XIII. 1936. Ip. M. sz. rendeletével megerősítette az egész ország területére kiterjedő ha tállyal a hajlitott butor-iparban fizetendő legkisebb munkabérek megállapítására hivatott bizottságnak a határozatát.
A rendelet a hivatalos órák alatt a v. iktató hivatalban betekinthető.
Nagykanizsa, 1936. évi okt. I-én.
!S„ Polgármester.
LOTAKAROK
LEGOLCSÓBBAN
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: Lópokrócok beszerzése.
Árlejtési hirdetmény.
Zárt írásbeli ajánlat utján 12 drb lópokrócot szerzek be. Lehetőleg mintával felszerelt ajánlatok f. évi október 12. napjának d. e. 12 órájáig adhatók be a v. iktatóhivatalba, mig az ajánlatok október 12-én 12 óra 10 perckor lesznek fefoontva a v. gazdasági hivatal ad.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatalban.
Nagykanizsa, 1936. szept. 30. m> Polgármester.
L
A lALAI közlöny
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hirdetőinél vásárolnak!
Vízvezeték- és csatornázási munkálatok!
IflllilÁCAllst minden ízlést kielégitfcklvitelben versenyképes JOVlftaaUilal legolcsóbb árakon nagyon kedvező részletfizetés mellett is vállalunk, -r Vidéken szereléseket legpraklikusabban ter-vezUnk. Berendezési tárgyakban dus választék budapesti árak mellett!
MENDLOVJTS JÓZSEF ÉS M&RTON
«ltrtrri)tt«Hl dlllalatml mlgilimk. rézműves éa vlzvazetik-szaraléal vállalata
Teleion: 271. NAGYKANIZSA, Király-utca 45. sz.
W. Q»te»*«| >r»aata «t IHÉMlal UettuM VUJalala kOevraiomMUtaa M«B>«nlwh {Ml* Ulah.
76. ívlolyam 230 uAm
Nagykanizsa, 1938. október 8 csülörtök
Ara 12 Ali.
ZALAI KÖZLÖNY


POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KI6liuUsi ári: egy bóra « ptnfí » S.trke.HSWr U kixMIilntall teletöm :
Át kell alakítani a lelkeket!
Irta: dr. Hegyi Lajoa*)
A mai emberiség egy soha nem tapasztalt szörnyű erkölcsi és gazdasági válság sötét útvesztőjében tévelyeg. Az Isten által természetfeletti szárnyalásra teremtett lelkeket a szeretetlenség, az önzés és kapzsiság, a hitetlenség, valamint különféle egyéb erkölcsi bajok tartják béklyóban.
Az erkölcsi válság döbbenetes méreteit a vörös pokolnak a világ minden táján fel-fel lobbanó lángja, a hitvalló vértanuknak, a védtelen anyáknak és az ártatlan gyermekek-keknek tömeges mészárlása, vala-mintl a felégetett templomoknak füs tölgő, üszkös romjai jelzik A nagy gazdasápi válságot peJig az i\'l isz-trálja legszomorubban. hogy amíg az értékesilhetet\'en termésfeleslegeket nagy tömegekben elégetni, vagy a tengerbe süllyeszteni kényszerülnek, addig viszont a munkanélkülieknek, az Ínségeseknek és nyomorgóknak milliói a mindennapi kenyeret nélkülözik A világ lelki egyensúlya megingott, mer: a nagy világégés ahelyett, hogy tisztótüz-ként egy szebb és boldogabb világot varázsolt volna, a beígért paradicsomi állapotok helyett a megoldhatatlan problémák végeláthatatlan sorozatát zúdította az emberiségre. Az egyes nemze\'/.k közt az engesztelhetetlen gyűlölet, a k ilön-böző társadalmi osztályok között pedig a világnézeti különbségek, a ■ szeretet is\'.eni szikrájának elhalványulása, az önzés, valamint a javak aránytalan elosztása következtében mind veszélyesebb mének t öltött általános pauperjzálódás szinte áthidalhatatlan ellentéteket támasztott.
Mindezekkel a jelenségekkel szemben államférfiak és poli\'ik isok szociológusok és közgazdászok szüntelen fáradozása teljesm hiábavalónak bizonyult és a világ feltartóztathatatlanul rohan a maga végzetébe, ha a bajokkal idejekorán és erélyesen szemb1 nem néz fis ebben a tekinteti*, n n • ejjtsen bennünket tévedésbe az a körülmény, hogy hazánk az átélt vérgőzös proletárdikl itura borzalmain okulva, ma már a valláserkölcsi regeneráció útjait járja, mert n céltól még nagyon messze vagyuk ; másrészt viszont éppen a legújabb események igazolják, hog az a ve szedelmes áradat, arr.ely egyház és erkölcs, jog és igazság ellen tör velünk sem tesz majd kivételt és bennünket sem kiméi meg. hacsak ellene olyan fegyvertársát és szövetségest nem keresünk, akinek hat-Ilmán még a pokol kapui sem
vesznek erőt.
Állapítsuk tehát meg. hogy igen \'s vannak életbevágóan . fontos Problémáink, amelyek felett szemet
. *) Részlet a Katolikus Nagygyűlés terclárlus dlszülésén elmondott beszédéből.
A nemzet nogy halottja uton, hazafelé...
Gömbös Gyula ravatalon a wittelsbachi királyi kastólyban — Katonai gyászpompával temetik a magyar tábornok-miniszterelnököt — Szerdán délután indul útnak a müncheni gyorsvonat, amely Gömbös holttestét hozza — A bécsi pályaudvaron a magyar követség fogadja Magyarország nagy halottját — A világsajtó a legnagyobb részvéttel Ir Gömbös Gyula elhunytáról
A nagykanizsai Nemzeti Egység szerdán délntán gyászfilésen adózik az elhunyt Vezér emlékének
• London, október 7
Az angol sajtó őszinte megdöbbenéssel és részvéttel ir a magyar magyar miniszterelnök tragédiájáról. A lapok valamennyien vezető helyen foglalkoznak a magyar nem- , zet gyászával és kiömölik Gömbös I miniszterelnök katonai és politikai pályafutását, hazafiasságát, jellemét, bátorságát, munkásságát
A Daily Mail igy ir: Mélységes fájdalommal jelentjük Magyarország nagy gyászát. Gömbös mindig teljes erejével küzdött Kun Béla eszmeirányával szemben és minden
igyekezete az volt, hogy m egszaba. ditsa országát Trianon rabbil\'ncsei-től
Róma, október 7 A tymai -lapok kivé\'el nélkül első helyen foglalkoznak Gömbös halálával. A Popolo di Italia azt Írja, hogy a nemzetközi politika egyik legkiválóbb politikusa hunyt el Gömbössel. Az igazság és a rend alapján akarta országál naggyá lenni. Külön kiemelik a magyar -olasz barátság kialakításában végzet! munkáját.
A „Dunamedence legnagyobb egyénisége..."
Pár|s. okióbcr 7
A francia lapok is kivétel nélkül közlik a pesti híreket. A Joar különös melegséggel jr az elhunyt magyar miniszterelnökről és azt Írja róla, hogy a Dunamedenee le^nJ-gyob egyénisége volt. A francia lapok szerint Gömbös közeLbb akarta hozni Rómát és Berlint. Gömbös halálával Írják Berlin egyik nagy barátját vesztette el.
A Figaro szerint Gömbös minden erejével Nagymagyarország vissza, állításáért küzdött > • Berlin, október 7
A német lapok különös melegséggel méltatják az elhunyi magyar miniszterelnök kül- és belpolitikáját. öszinle részvél hangján Írnak Berlin barátjának elvesztéíe felett.
Gömbös halála nem hozvál tozást a magyar politikában
\\ Budapest, ok óber 7
A kisantant lapok is bőven foglalkoznak a magyar miniszterelnök halálával. A prágai lapok \\c?etöhe-lyen írnak Gömbösről, de a többi lapokkal együtt kijelentik. hogy halála nem hoz változást a magyar
bel- és külpolitikában
Hasonlóképp irnak a bukaresti és belgrádi lapok is
Az ország nagy halottja ravatalán
München, okióber 7 Gömbös miniszterelnök ravatalát felállítói iák, az ünnepélyes, nagy gyászpompával történő elszállítási ünnepségre minden intézkedést meg teltek. A magyar rádió a gyászszertartást a helyszínről közvetíti délután 4 órakor, a budapesti,rádió műsora tehát eszerint módosul
A délutáni gyászszertartás Münchenben
München, október 7 A szanatóriumból az elhunyt miniszterelnök holttestét átszállítotok a Witlelsbach királyi palota százoszlopos csarnokába. A német Reichswehr Gömbös miniszterelnök, mint a magyar hadsereg tábornokának ravatalánál, teljes katonai pompával fog résztvenni. Gyalogság, tüzérség és repülcosztagok vonulnak féi a temetés színhelyére. 4 óra után kezdődik a temetési gyászszertartás. amelyen részt vesz a politi-
| kai. katonai és diplomáciai élet minden küünösége, köztük Neurath báró külügyminiszter Is. A temeéís a katonai zenekar gyászszámával kezdődik. Utána az evangelikus lelkész imát mond és elvégzi a gyászszertartást. Majd a ravatal megko-Szoruzása kö\\e:kezik. Gyászdal ulán a koporsót leemelik és ágyutalpra helyezik és a magyar trikolórral borítják le; mialatt a zenekar a magyar Himnuszt játsza. A gyászszertartás után a koporsót ágyutalpon, a katonaság diszkisénete mellett kiviszik a vasútállomásra.
Müncíhen, október 7 A müncheni gyászszertartáson megjeleni magyar s/.omólyiségek, Hómaft jininlszter, valamint az elhunyt miniszterelnök családja szerdán este u 22 óra 23 perckor induló gyorsvonattal térnek haza Budapestre. Ehhez a .vonalhoz kapcsolják «zt u kocsit is, amely az elhunyt miniszterelnök tölgy-fakoporsóját hozza. Bécsben a pályaudvaron a vonatot Rudnuy Lajos magyar követ fogiidja a magyar kolónia élén és hatalmas koszorúkat helyeznek £l a ko|H>rsón.
Temetés szombat délelőtt Budapesten
fiuda.pc.st, október 7 Csütörtökön délelőtt 11 óra 30 perckor megérkezik Budapestre a Kclcti-pálvaudvarra. A határon ünnepélyes gyászpoifípávnl Fogadják a miniszterelnök holttestét hozó szalonkocsit ós valószínű, hogy a kormány több \'agj 1 is elélje utazik. A Keletl-pályaudvarról az országház kupolacsarnokába viszik a ko|«>rsót és ravatalozzák fel. C.sü. törtök\'ón és pénteken a közönség fog elvonulni a katafalk előtt.
A temetés szombaton délelőtt 10 órakor lesz. Az országház kupolacsarnokában tartandó gyászünnepség szónokai Darányi Kálmán cs a két Ház elnökei lesznek. Rk\'igI >
(Folytatás a 6-lk oldalon)
hunyni oktalanság volna, meri jövendő boldogulásunknak szilárd alapjait csakis ezeknek a megoldásával bizíosithatjuk És kéiezer esztendő történetének megannyi példája igazolja,, hogy valahányszor a le\'kekW*1 az is\'.eni és felebaráti szeretet megfogyatkozott és helyét a gyűlölet, a kapzsiság és önzés, valamint a hitetlenség foglalta el, az ellenük folytatolt küzdelemben
mindannyiszor és kizárólag csak Krisztus bizonyult hűséges és megingathatatlan szövetség sn.ek
A mai élet pedig nm egyéb, mint ezeknek a lelki és erkölcsi cl:évelye-déseknek szomorú vetülete, keressük tehát az orvoslás kat a lelki tökéletességnek örök forrásában: Krisztusban és az ö evangéliumában. Alakítsuk át a lelkünket Krisztusnak szeietet otthonává és ren-
kezkedjünk be az evangellumi él t számára.
Evangéliumi éM ! Talán kissé idegenül hangzik és talán kivihete -lennek is tetszik Ne féljünk tői1, katolikus testvéreim, hiszen azeván-geliuml élet nem egyéb, mint a tettekben megnyilatkozó imádságos élet. Mi pedig bj;onyára mindnyájan szoktunk imádkozni és hiba ta* Ián csak abban vau, hogy legtöbb-
•A12VT ffozi oiTf
1936. október 8
szőr beérjük az áhítatos szavakkal és cselekedetekre egyáltalán nem, vagy csak "ritkán kerül a sor Ha mindnyájan nem csak mondjuk, de cselekedeteinkkel és egész életünkkel következetesen tikarjjik is, hogy szenteltessék meg az Ur neve, hogy jöjjön el az ö országa és legyen meg az ö akarata, akkor katolikus testvéreim, mi tökéletes evangéliumi életet élünk és ezzel az élettel, a Krisztussal való ezen állandó szövetségünkkel minden bajt orvosoltunk és minden megoldhatatlannak látszó problémát tökéletesen megoldottunk, a magyar ka.olikus-ságol pedig Krisztus egyházának bevehetetlen fellegvárává építettük.
Ámde ehhez nem elég az egyháznak és lelkipásztorainknak buzgó fáradozása,\' hanem elenged he-tétlenül szükséges a katolikus társadalom összességének cselekvő közreműködése is. Az egész társadalmat egyaránt érirílő problémákkal szemben a társadalom egészének kell a küzdelmet felvennie
A mai idők és viszonyok feltűnő sok hasonlatosságot mutatnak Assisi Szent Ferencnek a kúrával, amelyről XIII. Leó páap ugy ir ejjfyik körlevelében, hogy : »nagy hiányt szenvedett az a kor az erényekben, égető szükség volt tehát arra, hogy a keresztény szellem ismét életre ébredjen.*
És ha valaha volt, ma különösen nagy szükség van arra, hogy Isten hegedősének szelleme ismét felvirágozzék és vele együtt Krisztusnak ez a kipróbált hadserege számban és erényekben gyarapodjék, síiért a benne teléledő keresztény szellemnek eredeti hatalma minden hely és koi\' sebeire alkalmas gyógyírnak bizonyult, nincs tehát kétség ubban, hogy Szent Ferencnek az intézményei u válságokban sinylődó és problémákkal küzködő mai beteg társadalomnak is igen nagy hasznára válnak.
Az isteni Gondviselés a történelem folyumán a magyar nemzetnek azt a nehéz, de felette magasztos szerepet juttatta, hogy évszázadok hosszú során át a kereszténységnek és a nyugati kulturájwk a védőbástyája legyen. Keresés hadainak hősi ellenállásán egykoron a tatár és török dúlás véres hullámai törtek meg. ma pedig egy, a világ minden tájára szétágazó másik keleti barbár átok fenyegeti végveszéllyel a katolikus egyházat és a civilizációt. A magyar kutol-kusság tehát még nem fejezte be isteni küldetését, hanem dicsőséges múltjához méltóan, teljesítenie kell azt ezzel a körülöttünk settenkedő uj veszéllyel szemben is. A mult nagyszerű hagyományai és a jövő biztató Ígéretei egyaránt köteleznek bennünket, lyiszüljülnk J,ehát a küldetésre mélységes terciáriusi lelkű-lettel, szervezzük meg a kekeknek kereszttel és evangéliummal felvértezett uVhadseregét, állítsuk an-nuk a keresztes hadseregnek az élére az életszentségben és erényekben megdicsőült Assisi Szentnek halhatatlan szellemét, kérve őt, hogy a sötétben tévelygő világot vezesse vissza az utnuk, az igazságnál! és az életnek kiapadhatatlan örök forrásához : Krisztushoz !
Mnraközi Est keretében ünnepelte a magyar vértanuk emlékét
Megemlékezés Gömbös Gyula haláláról az Irodalmi és Művészeti Kör hazafias ünnepének műsora előtt — Nagy-Kanizsán szobra lesz Zrínyi Miklósnak és Gasparich Máiknak — Urmánczy Nándor és Lápossy-IIaller Jenő voltak a Muraközi Est szónokai
A határmenti Nagykanizsa ezév-ben különös bensőséggel és külsőségeiben is méltó kenetben akarta megünnepelni a magyarság vértanúinak emlékünnepét. Nem a pendezö Irodalmi és Művészeti Körön mólt, sem a közönségen, hogy ez nem a tervek szvrint történt. Sajnos, az októberi tél szürke esőfelhőkkel borította az eget és a pillanatnyi megállás nélkül egész nap hulló havasesö és eső miatt a teménytüzes, fáklyás felvonulási és a Nagymagyarország szobornál tervezett ünnepélyt nem lehetett megtartani. Valami különös sorstragédia van abban, hogy a Schless-féle Nagymagyarország emlékműnél eddig ínég egyetlen egyszer sem lehetett nyilvános ünnepélyt rendezni. Talán a Mindenható akarata ez, amely azt akarja, hogy Nagykanizsa ne gyászünnepet, hanem örömünnepet üljön majd a magyar egység és felbonthalatlanság nagyszerű szimbólumánál.
A nagykanizsai október hat a délelőtti hivatalos szentmisével és Istentisztelettel kezdődött, majd délután a városháza dísztermében az Irodalmi és Művészeti Kör Muraközi Estjével folytatódott. A zsúfolásig megtelt diszteiemb\'n nem csak a város, a helyőrség, papság és egyesületek képviseltették magukat, hanem a város minden rétegének fiai ott voltak az előkelőségek sorai mögött. Az Irodalmi Kör Vegyeskai ának áhítatos lélekkel elő-, adott Hiszekcgyje után dr. Králky István polgármester emlékezett meg
mindenekelőtt a nemzet mai gyászáról,
Gftmbö-i miniszterelnök elhunytáról A megindult szavakkal mondott megemlékezést a közönség állva hallgatta végig.
A polgármester megnyitójában rámutatott arra, ho^y mig az aradi 13-at minden magyar ismeri addig Muraköz lánglelkü vértanujáról alig tud valaki valamit, ünnepélyesen kijelentette, hogy
Nngykanizsa virdgosparkjuiban emléket fo[> emelni\' Gorparlch Marknak és Zrínyi Miklósnak. Szeretet1,el üdvözölte az előadókat, Urmánczy Nándort és Lápossy-Haller Jenőt, akiket a közönség meleg tapssal köszöntött.
A szépszámú közönség ezután az aranyérmes Vegyeskar pompás énekében gyönyörködhelelt, amely egy gyászdalt adott elő finom kii dolgozással. Kelting Ferenc karnagy vezénylésével.
A magyar feltámadás lelk s harcosa,
Urmdncry Nándor emelkedett ezután szólásra. Rámutatott arra, hogy az ezeréves magyar mult kálváriájának egyik állomása, Arad, ma., trianoni megkötöttségünkben s,\'«>morubl> ünnep, mint valaha. A szentlstváni egysé-. gel, amelyet\'a kanizsai Nagymagyar ország-szobor is hirdet, azonban nem tudja megbontani semmi és annak visszaállítására csak karbntett kézzel gondolni nem lehet, m\'rl csak telterős, izmos és gerinces
Kiváló minőségű női és férfi
szövetkülönlegességek
dus választékban.
Legújabb fazonn női és leány-kabátok állandóan érkeznek.
Dlvatszőrmékben nagy választék
Sinser József és T53
cégnél.
magyarok tudják visszaállítani Nagy
magyarországot.
Lelkes taps fogadta Urmánczy mély meggyőződéssel elmondott szavalt, amely után Bory Ferenc szavalta el megrázó erő\\el és nagy tudással Lápossy-Haller : Gasparich a siralomházban cimü nagyszerű versét. A közönség a szerzőt és előadót melegen ünnepelte.
Dr Ldpossy-Haller Jenő, a Muraközi Szövetség igazgatója volt a következő előadó, aki Gasparich Márk éleiének tragikumáról tartott felolvasást. Nemcsak bemutatta Muraköz szülöttjének, a magyal- szabadság idegen eredetű, de Ízig-vérig magyar szivü és lelkű ferences barátjának hányatolt életét a muraközi falusi szülőháztól a kanizsai piarista gimnáziumon és ferences zárdán át a vértanúhalálig, hanem rámutatott azokra a lelki indítóokokra is, amelyek ezt a szláv eredetű muraközi horvátot a magyar Golgothára vezették. Irodalmi köntösű előadásában szobrot állított Gasparich lelki nagyságának és jellemének, A közönség lelkes tapsa világosan mutatta, hogy a lelkes szavak jó talajba hullottak.
Wagner László ignz magyaros szívvel és lélekkel adta elő\' Petőfi Magyar vagyok cimü versét, meleg ( tapsot aratva.
Az ünnepély méltó befejezője volt
dr. Szabó Zsigmond a Kör társelnökének zárószava. Muraközi szívvel mutatott rá arra, hogy a muraközi nép soha nem lázadt fel a magyar uralom ellen. Zrinyi Miklós hajduiank unokái még ma is szivükben magyarok és meg van róla győződve, hogy bármely pillanatban szívesen csatlakoznának Magyarországhoz.
Schless István özenete
Lelkes taps fogadta dr. Szabó Zsigmond minden kijelentését, a mely után Králky István olvasta fel Nagykanizsa idegenbe szakadt nemes magyarszivü fiának, a kanizsai Nagymagyarország emlékmű adományozójának, Schless Istvánnak Berlinből érkezett táviratát. A távirat igy szól: •Vértanúink életüket adták a honért, ml hordozzuk türelemmel Trianon keresztjét. Semmit . magunknak, mindent az örökös magyarságnak, ugy fel fog támadni nemzetünk. / - Schless*
A gyakran hazagondoló és lélekben bizonyára közöttünk levő Schless Istvánt a közönség lelkesen megéljenezte. Befejezőül az Irodalmi Kör Vegyeskara énekelte el kifogástalan előadásban a Szózatot. A Vegyeskar minden számát a kitűnő Kelting Ferenc vezényelte. •
A nagykanizsai Muraközi Est -bár az Irodalmi Kör rendezései megszokták a tömeges érdeklődést kiemelkedett a kanizsai ünnepségek sorából. Kiemelkedett nem csak a műsor illusztris vendégeivel, hanem azzal is, hogy a közönség soraiban ezutta. valóban ott volt
í
Kötött blúzok, pulloverek, kabátok, na«y választékban: gyapjú selyem pongyolák, női nadrágok, JzOfflOláiniillÖL
Wollet alwánemüeh gyermeknek, nőnek, térlinek **UIIIUiU"

1936. oHóher 8
egész Nagykanizsa olyan reprezentáns együttesben, amilyent esak h muraközi gondolat Imlott megmoz. gutnl az egész nap zuhogó esö ellenére. 011 voltuk a város méltóságai, a papság, a katonaság, a polgári hivatalok, halóságok \'veze. Dl. valláskülönbség nélkül ott voltak az összes egyesület, k küldöttségei. n frontharcosok, a postá sok nagy tábora, az iskolák lanles. tülelel kivétel nélkül. A zsúfolásig megteli díszterem Is bizonyítéka volt annak, hogy a muraközi con dolat eleven valóság Nagykanizsán, ami itt élt és él műidigésélnl fog mindaddig, aniig Muraköz újra része lesz a magyar anyaföld egy és oszthatatlan testének
Nem múlhat el megemlítés nél kül, hogy a rendezésben a muraközi Grábár Lajos, a rendező Irodalmi Kör tagja nyújtóit értékes és buzgó segítséget az Irodalmi és Művészell Körnek
Gyomor- és bélhurut, az emész-llét hiányosság", erős bomlási és rr-lledísl folyamalok a gyomorbélhuzam Ihan, bélbaktérium- és gyomor-avtul-Itengés az enyhe természetes .Ferenc JJózsef keserűvíz használati állal (legtöbbször rövldeien megszűnnek. ISi— A lonó égöv országaiban észleli \\ orvosi tapas7lslatok Igazolják a Fer-t.c József víz rendkívül ériékes t hatását vérhasnál és olysn gyomorbetegségek esetén, melyek vállóláz-lal együtt lépnek fel.
lerre van napkelet?
Egyszeri^ kevésbeszédü. titokzatos cmbWek a kubikusoké Hangtalan kflr-delem az életük a föld alattomos, folyton leselkedő veszedelmeivel. Ez a küzdelem: — csupa dráma, amelyben sokszor fordulnak elő halálos sebek. Ezek a kubikusok sokat tudi\\ak az. életről, mert mindig közel Járnak a halálhoz. Pokoli nélkülözésekkel tele életükén élt egv árva kublkos<£verck, aki beteg anyjáért állt l>o a kemény kenyérkeresetije. Terescsényi f.vörgy, az uj népies irodalmi irány egvik legjobb nevű, legtisztább szavú képviselője Merre van napkelet cimü, most megjelent regényél)en irta meg a költő harmonikus, derűs gondolatvilágával, mégis mélyen feszülő drámaisággal ezt a fenségesen egyszerű emberi történetet. Rirtos mesteri* a fonnának; n vulkanikus erővel feltörő mondanivaló-nak, a nyugtalanító, nem egyszer ve. szedelmes téma-anyagnak.
A mai magyaros népies irodalom felismerle kötelességét a néppel szemben. fis olyan mélyen behatolt a nép cifraszürős, népdaíos, nyomortrejtc-gető szemérVnetessécjc mögé, mint soha az elmúlt századokban. Az erői, melyet a néptől kapott és a nyilvánosságot, amit a nyomtatott betű szerzett meg számára, tudatosan és tervszerűen a nép javára akarja hasznosítani. A gva-korlatlasság századának szellemében hasznosítani akarja a művészetet. Ak»r valamit a művészetével. S éppen cz « céltudatosság, az elvitathatatlan Jó-szándék teszi a népies irodalmi törekvéseinek őszinte értőkévé Terescsényi György rcgénvirodalml munkásságát, Így ezt a legújabb regényét is, amcly Singcr és Wolfncr kiadásában most hfagyta el a sajtót.
balai közlöny
— Bútorokban a Köpetein cég vozet. Modern mlotatermetbon a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező fizetési feltételek mellett.
Szerda
17.30 A rádió szalonzenekara. _ 18.45 Tamás István elbeszélései. — 19.15 Hadnai Erzsi énekel. — 19,50 Dr. Arvay József előadása. — 20.20 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 21.50 Hirek, időjárásjelenlés - 22.15 Elly Katzigheras zongorázik. — 23 Orcg cigányprímások zenekara. — 0.05 Hirek.
nndapati |],
18.15 Olasz nyelvoktatás. — 18.50 Tánclemezek. — 20 Dr. Krúdy Andor clmbalmozik. — 20.25 Hírek. BAr*.
17.10 Zene. — 19.05 A szimfonikusok Bruckncr emlékliíuigversenye. — 22.20 Bevüoperctt. Ismertetés lemezekkel. -, 22.40 Schinidl tenor lemezei. — 2325 Jazz.
Csütörtök
fei<lapf«t L
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.\'
— 10 llirék. - 10.20 Bégi boldog szüretek. (Felolvasás.) --- 1045 Szüreti és bordalok. (Felolvasás.) — 12.05 A rádió szalonzenekara. 12.30 Hirek.
— 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 Stranszky Aranka énekel. — 14 Mozart.szonáták. — 14.40 Hirek, árak.
— 10.15 Vizváry Mariska háztartási előadása. ... 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Sz. Molnár Alice hegedül.
17.40 A mludenltudó idegen. (Ozv. Fodor I\'erencrté). — 18.10 Famunká-sok Budapesti Szövetsége Dalárdája és az Első Zuglói Dalkör Vegyeskara. — 10 Méhészeti időszerű tanácsadó. — 19.45 Hanglemezek. — 20 \'Csodagyerek. > Epizód Mozart gyermekkorából. Hangjáték három részben. — 21.10 Hirek. — 21.30 Cigányzene. - 22 Idő. járásjelentés. -- 22.20 Zongora),árma. sok. — 23.20 Yirány László jazz-zenekara, (iálliy I.ászló énekel. — 0.05 Hirek.
10.50 Parasztzene lemezeken. — 12 Állástalanok zenekara. — 13.45 Arangi —Lombardi szopnln lemezei. — 10 Szimfónia.
----- — FOGÁPOLÁS
®a tökéletesített ODOL jelzése, melynek fer-tűllenltő hatéisót nagy mértékben (okoztuk.
Ritkán látott ünnepi külsőségek között folyt le a kegyeleti staféta
Közel 3000 főnyi érdeklődő volt kíváncsi a 48-as hösl szobortól el induló és ugyanoda visszaérkező kegyeleti stafétafutás ünnepélyére Ott láttuk a népes tisztikar! küldöttséget, a közhivatalok vezetőitx és küldöttségeit és a Deák-téren körül az érdeklődők ezreit.
Csodálatos, Nagykanizsán szinte szokatlan látványosság, melyhez a teljes sugaraiban pompázó nap adta meg aranyozó fényében a kerttet. Mintha a nap Is biitaitu volna a trianoni béklyóban szenvedő ma-gyárt, hogy csak küzdjön bátran tovább. mert akkor visszaszerezheti minden magyar leghőbb vágyát, a Nagymagyarországot. > Pontosan 11 órakor harsant fel az ünnepély kezdetét jelző trombita jel. A nagykanizsai leventezjenekar a >Hiszckegy« imaszerű zenéjébe kezd. Feszes vlgyázzba merevedik a sokezer láb. A startnál már ott áll a 14 csapat első futója, hogy elindítsa a stafétabotot. melyet ugyanide keil^) társának visszahoznia. Rövidesen puskalövés és elindulnak az első futók.
7 perc 6 másodperc múlva megjelenik az első futó, a városi felsőkereskedelmi iskola csapatának tag-ja, igy ez a csapat nyerte meg az idén a kegyeleti slafétafutást. Má-
sodiknak a reálgimnázium csapata helyezi el a babérkoszorúját a hősi szobor talpazalára. 7 perc 10 másod perces kiváló idővel. 3- a nagykanizsai leventék érettségizett csoportja, 4. a Nk. L. E< B) csapata^ 5. a Ill/a. Hő. 6. Tüzérosztály. 7. III/l. < Hő 8. Cserkészek. 0. Nk. L. E. C) csapat. 10. polgári fiúiskola. 11.} 12 . 18., 14. a Zrinyi TE, Kiskanl-zsai Levente A), B^ és C) csapatai.
A stafétafutás után Eder László levente felállt a 48-as hősi szoborhoz és Tábori Piroska Október c. költeményét szavalta el nagy átérzés sel. Közben megérkezett a kerékpárosok kegyeleti stafétája Kilimán oda és vissza volt a táv Elsőnek Dávidovics Ferenc érkezett a célba. ö koszorúzta meg a kerékpárosok nevében a szobrot. 2. Farkas József, 3. Horváth János.
Majd dr. Krátky István polgármester állt f-el, hogy méltassa a kegyeleti slaféia nagy nemzetnevelő .jelentőségét llgy molyan kitartásra és küzdelemre biztat\'a a fiatalságot, mint amit most a kegyeleti stafétafutási végző csapatok tagjai fejtetlek ki, akkor az életben is megállják majd helyüket és hasznos polgárai lehetnek a sokat szenvedő magyar hazán3k. Beszéde alatt büszkén ragyogott a sok fiatal magyan fii: arca. visszatükrözve azt, hogy komolyan magába itta az izzó magyarságtól telített szavakat. Utána kiosztotta az érmeket. A f lsökercs-kedelmi iskola csapatának tagjai nagy ezüstérmet kaptak és 1 évre , véc\'ik a Nagykanizsa város által adományozott díszes serleget. A reálgimnázium csapata, mint második nagv bronzérmet mig a harmadiknak helyezett levnték érettségizett csoportja kis bronzérmet •íyert.
Kiosztás után a Himnusz hangjai hangzottak fel, majd az összes kivonult diák. határőr és leventecsapatok diszmenctben vonultak el az elckelősjgek előtt. Fvlvoni.lt még a nagyk linzsai leven\'ezen karon kívül a kiskanizs\'1! leventezen -kar is:
A hatalmas méretű ünnepély mintaszerű rendezéséért Brems\'-r Gusztáv testnevelési veztő minden dicséretet és köszönetet megérdemel. Háry József levente fcoklató nagyszerű segítőtársa volt ebben. Deák János. Horváth Béla. Lázár Arthur lestnevelő tanárok és Szép-udvary László kiskanizsai levente-főoktató nevelt kell még itt feljegyeznünk. hf gy a nagy ünnepélyl \' munkásainak neve feledésbe no menjen. Holizcr
Ma szerdán van a Moziban előadás
fAlAl KOZLORV
i 1936. október 8.
Őszi sörest!
n Pannóniában pénteken, október hó 9-én
halászlé és túroscsusza
egy pohár kiváló Haggenmacher őszi sörrel P 1.50
Szíves pártfogást kér
GödSrházy Lajos
A halásztél Márkus Sándor,hírneves szegedi halászmester-szakács készíti. Sörköszömőt mond és sCrdalokat énekel a kitűnő hmgu La RiaVorré elöadóművésznö Járóka Antal zenekari kíséretével
¥ i
I
Rltterr Csöogey és P-őcze <a bét legjobb országos vidéki tizenegyében
• A vasárnapi Zrinyi—NTE helvi rangadó rég nem látótl szép futball, mérkőzési nyújtóit. Az egyes játékosok igyekeztek önmagukat felühtvulnl és ez eredményezte, hogy a vasárnapi kuni-i izsai rangatfónuk- három játékosa szerepel az országos legjobbak között. Ritter, az-NTE kilünő oenterhalfja az őszi szezon minden mérkőzésén csapatának, valamint a mezőny legjobbja Volt, igy méltóan érte a kitüntetés, mclv a vidék-legjobb centeíhalfjának állította be. Csöngeit, a Zrínyi gól-■ zsákját pedig a hét legjobb tizenegyé-nmek centerpowtján luláljuk. Tavaszi ■bombaformája ulán az őszi szezon ele-> jén- kissé visszament formájában, va-sárnap .azonban már sokat mutatott IélcJmelességél>ől. Pőcze a Zrínyi bal-hfalfja » tart Iék«>apat balhairf poszt-ján szerepel!\' Vasárnapi szép játéka után megérdemelten. \' A három kanizsai futballista kitün. telése sportkörökben nagy örömet vál-T\'toU ki.
Megérdemelte volna még a-helyet Poór, a-Zrínyi jobbszélsője, aki nagy játékot vonultatolt fői.
A rangadót vezető biró a mérkőzés végén ugy nyilatkozott, hogy az NTE 3 2 arányú győzelme lett volna az Igaéságos eredmény. Egyébként h mér-kőiés lolyan izgalmas szép volt, hogy Nyugaton is ritkán látni ilyen futball-mérkőzést. _
- {fWuemüllOk taldikozóhi; öét főn délután 6-tó) 8-ig « Pannónia hAtaó kistermében
A Nagykanizsai Kerékpár-Egylet kegyeleti versenye
Minden évben a Kerékpár Egylet októberben megrendezi kegyeleti ver-senyét, ljogy hódolhassanak az aradi hősök emlékének. Vasárnap szép mezőnnyel zajlott le a 45 km. távon a verseny; Kimagasló eredményt ért cl Dávidovics Ferenc, aki ezen távot 1 ór.i . 13 perc alatt lette meg.
A részletes eredmény: 1. Dávidovics Ferenc főversenyző 1 óra 13 perc, 2. Farkas József 1 óra 2t perc, 3. Horváth János 1 óra 22 perc. A többi versenyzők is szép for-mát nVutaltak.
A verseny ulán a versenyzők letelték a .\'kegyelet koszorúját a 48-as hősi emlékmű talapzatára. A győzteseknek dr. Krátkv István polgármester adta át az érmeket.
á Corvin Mátyás Társaság Nagykanizsán
Az idei liceális előadás-sorozat ünnepélyes megnyitása
Vasárnap, október 11-én olyan vendégei leszrek Nagykanizsának, a kik eseménnyé avatják a Zrtnyi Irodalmi éS Művészeti Kör Urális előadás-sorozatának megnyitó iinn ;p-ségél.
A Kör meghívta az első előadásra a Corvin M#,\'yás Társaságol, amely a meghívást elfogadta és a tudományos társaság vezotői. dr. Zambra Alajos egyetemi nyilvános nend-.s tanár vezetésével Nagykanizsára érkeznek.\' A megnyitó dlsz-ülésen dr. Zambia professzor, a Corvin Tár-
saság alelnöke fog elnökölni.
A megnyitó előadási a Corvin Társaság tagja, dr. Barabás László fiienzei tanár, a kanizsai vár-kuta. tások kilünő szakértője tartja. Témája : - a kanizsai vár.
A megnyitó beszédít Sz káli Gyula diszelnök mondja, a Corvin Mátyás Társaságul üdvözli dr. Krátk« István tb. elnök, szaval Győr Sándor nef. lelkipásztor, énekel K^ttiny Ferenc vezénylésé\\el az Ipartestületi Dalárda.
Városi Mozgó. Ma szerdán 5, 7, 9-korI W. S. van Dyke, a Metro-íllmek mesterrendezőjének uj filmje
ilemmesyek az eskOuűntre
Főszerepben a nini leányok és modern asszonyok mintaképe JOAN CRAWFORD. Remek ki»érA műtorl A mozi fdtve vant
Klöadá.ok kíwtete hétköznapokon í>, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 éa 9-kor. — A hílköznapl első előadás filléres.
vwsrn
Az Alsódunántull 1 Mezőgazdasági Kamara közleményei
Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara átirt a Külkereskedelmi Hi» induló n*agyar-+cseh kereskedelmi valalhoz, hogy a közel .jövőben meg tárgyalásokon történjék gondoskodás a korai, magyar1 burgonyának Csehországban történő-érlékesitűséről. Ugyanis ez évben nJin- lehetett Csehországba korai burgonyát szállítani, mivel ez a cikk nemi szerepelt a szerződésben, mint, kiviteli cikk. a csehek pedig csak a szerződésben foglalt cikkekre adnak bavileli engedélyt. Ha a magyar korai burgonya exportja Csehországba sikerülne, ez nagy perspektívát nyujla-* na a korai burgonyatermelés szármára.. Ugyancsak az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara tett Javaslatot a Külkereskedelmi Hivatalnak nrraoézve. hogy tegye lehetővé -egyes esetekben nagy gazdaságok közvetlen ipag-oxportját.
Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara a Külkereskedelmi Hivatal tájékoztatására megállapította a körzetében még gazdák kdzén levő lóhere- és luoernamagkészletekí\'t. -Ir/ Baranya-. Somogy. Tolna- és Zalavármegyékben még mintegy 150 vagon lóhere és ?0 vagon lucernamag van eladatlan.
A Külkereskedelmi Hivatal felhívására a Kamara most tájékozódik
• Hajnalodott...
Irta: MuOohenbaoHer Edvln
Tímár alhadnagy uzok közé az emberek közé tartozott, akikben nyomot hagy minden lenyomás. Olyan volt a lelke, mint valami mesebeli hárfa búrja, megzendítette minden szil és dalokat énekeit neki. Vígat, szomorút, amilyen hálás ér le. Most vafaml mély-bugúsul, bánatosat, amilyent a lassú, őszi szél zug a haldokló novemberi ugar fölött.
Tímár allradnagv most jött meg a nagy háborúból. Nagy szó ez, mert a háború óriási medencéje a benyomásoknak és- az ő fiatal lelke mindent magába ivott, mint a májusi föld a gazdag esőt s észrevétlenül állényegi-telte a maga szomorúságává, a maga bűnévé és olyan hóldranéző, \'bánatos fiút faragott belőle, hogy rossz volt ránézni.
A7.után meg, ráadásul, temetésre ér-*\'KczeTÍ haza. Nem sokkal azután, hogy a frontra ment, meghalt az édesanyja, - elvitte-\'az utána-való bánat; most • <nCK, nogy hazavárta az apj». addig örült, örvendezett az ő megérkező nagy boldogságának, hogy — elvitte az öröm! Csak az utolsó üzenetét kapta ...meg» hogy Jól gazdálkodjék az éleiével bdiogy takarékoskodjék az egészségei\', ""•mibmég iwm mardostak ki bclöfc a Iiáboru ugatos kutyái. Már csak a két
barázdás kezét csókolhatta meg, azt az áldott két kezet, amely mindig ugy élt gyermokkori lelkében, mint egy Ízes, barna kenyér.
Timár ulhadnagy ott állt az édes-apja behantoll sírjánál, l\'gv szeretett volna mégegyszer átlátni a földiakarón, a koporsó falán s kezei ve f, mini valami hűséges kutya, kai>arni szerette volna a hantokat. Fülében még doboltak a koporsóra hulló rögök, döngették meleg, otthoni gyerekségének kapuit. Hiába, ez a függöny már többé mm lebben fel elölte, azok az ajtók többé nem nyílnak ki neki!
Nagyol, erősei sóhajtott, lu>gy szinte látszott a sóhajtás szele szép, erős arcán — azután elindult. Meni, lépett, nagy, döbbenő szemekkel, bele egy idegen világba, amelyben szülelelt. a falujába, amelyben élt, az üres kis házba, ahol\' felnőtt, bele mindenik, amit már annyira megszokott, mint a saját arcát és amely mOst mégis olyan kihalt és üres; soha ntfm látott világi
Amikor beiette nfaga utón a kert-ajlót, hogy ^elépjen az elárvult házba, siró, uchéz emberi fájással szakadt ki b.löle a szó s nem mozdult ef tőle, megállt előtte a levegőben:
— Senkim nem\' maradi!...
Azután állást vállalt. Ideiglenes foglalkozást. Nem is akadt más, meg azután ez ugy megfelelt most neki. .Tiszttársaival, önkéntcsekkel járták a kincs-
tár erdőit, hogy az erdöpusr.tlUsröl leszoktassák a zavaros idők ráka|>ott einbereil. A főerdész egyedül nem tudott megállni ennyi garázdasággal szemben s amikor először vezetlo végig őket a térülőién, egy .egy kidöntött faóriás csonka töménél szinte sírva fakadt, mint melegszívű vezér, kidőli katonái elölt. Mert voltak, akik szekercével, fürésszel járták éjjel az t-rdőt s (löböl döntötték ki a legszebb tölgyeket. Azulán voltak egész sereg-gel, akik csak ariféle ekenyomában járó pondrószedő varjak szerepét játszották. Hullott galyal, letördelt ágakat vittek s ha nem lettek volna olfan sokan, akár cl is nézhették volna ne kik.
Timár m\'ost itt állt egy lar sziklán, az éjjeli erdő^ fölött. A csillagok, mint apró, lobogj mécsek világítottak le az églxiltozat mélykék takarójáról. Ide messziről felhangzott az erdő minden nesze s az alatta elterülő völgy téres tisztásán áthúzódó utat is világosra festette a hold. 1
Már jó ideje állhalotl otl, mert érezni kezdlc a lábait. — Hány óra lehet? — Tizenegy! — Cjíélre az Apáti réten kell lcun \'ml —. s megindult arra-felé, bele a késő őszi, letarolt erdőbe.
A iák némasága jól esett az ő sírásának. Amióta itl élt, az erdő néma katonái közölt, már szinte elfelejtette a fájdalmait. Látva, hogy a márciusi sugár hogyan dédclgeli életre a fák csu-
Ipaszát, hogyan simogatja a letört ágak helyéi s hogyan csókol virágot újra . a hegedő sebhelyeken; itt, az őrök I születés és őrök elmúlás víziójában, I mini széles szárnyakon \'ereszkedő ma-| dár, szállt rá a béke. Itt megnyugodott., j ilt megtalálta élele súlyát, hiszen itt észrevette öl, visszanézett rá az filét, a virágok, a fák és az erdő IJedtszemü állatul. Velük élt, lwnnük simogatta a maga fájását s velük osztotta nveg a magányosságát.
Lépése nyomán síri az avar s a nyár hullott levelei védőén borultak a talaj jövendő életére ...
Az ApálLréteu már. gyülekeztek, el-csípett embereikkel, asszonyaikkal a katonák s a tzomoru karaván megi indult az erdészlak felé. Timár sereghajtónak maradi, a többiek az élen meg az oldalakon vigyázták, hogy b>eS ne lépjen valamelyik. Olt, az erdész-lak udvarán majd lerakják a fül, p Revüket felíratják, azután mehetnek. A rendőrség majd megbírságolja őket, annak rendje és módja szerint! A* erdészház szobájából majd kivetődik n fénV a sötét udv«tTn. s a ütföerdésszel majd kiáll az ajtóim a lánya, — gondolta továhb Timár —s a ,Lcány Inó-gül majd kivilágít a villany fénye s glóriát aranyoz majd szép feje köré.-s őt, ahogy -eddig, ma sem fo#ja t S/-revenni!
(Vége köv.)
mmsum
1936. október 8
a német sertésexportra megfelelő sertésanyag tekintetében. Közelebbi pontos adatok még hiányosnak, de megállapítható, hogy a megfelelő artyay lényegesen kisebb, mint a múlt évben.
Itt emiitjük meg .hogy októbec folyamán ujabb ló-kiviteli kontin. gensre van kilátás Olaszországba és pedig nemcsak hideg, haneK melegvérű lovakra is. A kontingenst ismét a mezögazgadásl kamarák kapják meg és osztják ki az exportörök között. Ha az idén soi-kerül német hasitott-sertés .exportra, akkor a kontingensek kiosztása itt is a mezőgazdasági kamarák utján történik.
A Kamara közli, hogy a Hangya 10-16 vagon kizárólag hibátlan, hűtőházi tárolásra alkalmas faj. almát szándékozik bevásárolni. A termelők, akik ilyen , készletekkei rendelkeznek, fordulj;:jnak a Hangya szöve\'.kezethez.
MZLOm
Prognózis: Élénk szél, több helyen még eső, havasesö, a hegyekben havazás ós hófuváa. A hőmérséklét nem változik. A hegyeken megmarad a hó. A nappali hőmérséklet néhány nap múlva-javul. _
Naptár: Október 8 csütörtök. Rom. kut. Magy. N. A. Protestáns Etelka. Izraelita TIsri hó 22.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó végóig- a „Salvator" gyógyazortár és a klBkanizaai gyógyszertár.
Gflrfürdó nyitva röggel 8 órától este 6 óráig (hétfő, Bzorda, péntek délután kedden egéaz nap nőknek).
Kilenc bányász halálos katasztrófája
Mollon, október 7 Az itteni szénbányában borzalmas szerencsétlenség történt. Kilenc bányász reggel beszállt a felvonóba, ftn-nak kötele elszakadt ós 300 méter mélybe zuhant. Mind a kilencen azonnal szörnyethaltak.
Hatévi fegyházat kapott, aki a koldust leütötte és kirabolta
Székesfehérvár, \'október 7 Fekete János vándorlegény az or. száguton összetalálkozott Takács Dániel koldussal és amikor meglátta^ hogy annak tarisznyájában pénz van, leütötte és kirabolta. 112 darab kétfil-Ürest talált6 nála, elfogták és hatévi fegyházra Ítélték.
Ha olcsón akar
házat vagy házhelyet
venni, most vegyen! Kaphat a város minden részében kedvező fizetést
teltételek mellett forduljon bizalommal: Halán laoó Ingatlanforgalmi Irka
BSrtky MlkU.-«t é._


mégis jó. Egy csésze Hneipp maláta-kávé, valódi Ftanch kávépótlékkal sem kerül többe!
3ó és értékes táplálék 3 fillérért
— (A polgármester a megyei tisztiértekezleten)
Szerdán délelőtt a megyeházán tiszti-értekezlet volt, amelyen a polgármes. terek és Járási íőszolgaWrák részt, vetlek. A tisztiértekezleten — amelyen az idei inségakciókkal foglalkoztak — Nagykanizsa részéről dr. Krátky István polgármester- vett rés»t.
— (Kinevezés)
Az igazságügy miniszter Grób Endréi a Iwrcsi Járásbírósághoz telekkönyv-vezetővé kinevezte.
— (A Keresztény Jótékony Nőegylet)
ezúton érlcsili tagjait, hogy a szombatra tervezett első házi-teaestjét, a melyet ezúttal, dr. Krátky Istvánnénál (Sugár-ut 18.). tartanak,: a miniszterelnök temetésére való tekintettel "szer. dára, október 14-ére halasztotta. A belépődíj ára teával és süteménnyel 1 pengő, liridgcriSl gondoskodva lesz. A tagokat és azok vendégeit ezúton;-szerelettel meghívja az Elnökség. (:)
— (A közkórház ügye)
A város vezetőségének nem kis gondja már évek óta a kórház bővítés, illetve a beibetegosztály elhpfyezésé-nek, nemkülönben a befejezetlen szemészeti pavillonnak problémája. Arról egyelőre szó sincsen, hogy a város a vármegye hozzájárulását megkaphassa. OTI vagy MABI-kölcsőnröl sem lehet szó, a polgármester hallani sem! akar ujabb kölcsönről, a kórházai mégis rentábilisan kell. fenntartani, habár a Illegek nagyobb része nem fizető beteg. Arról értesülünk, hogy \'» kórház megfelelő gazdasági kihasználása sz m-ponljából a jx>Igármester azzal a tervvel foglalkozik, hogy az egyes oszlá. lkokat megfelelően átcsoportosítja és talán így jobban ki lehet használni a férőhelyeket is. Mindenesetre kívánatos volna, ha a jövő héten összeülő pénzügyi bizottság a kérdéssel beha. tó"n foglalkozna.
_ (Oaál Franciska birtokot vásárolt S mogyban)
• Gaál Franciska, a neves fiimszi-\'nésznő, megvásárolta Bogátliy József miniszteri tanácsos 000 holdas szőlős, k isiaki birtokát.
* - Elegáns hlauatt pongyolák legújabb
•fazonokban Sehütznél.
— Teklntio meg a Kopsteln Bator-áruház állandó butorkiAllltását Iziéata és olo.\'ó bútorokat kedvező fizetési teltételekkel vásárolhat
— (Meg akart halni, mert nem fogadták szívesen a szerenádját)
Leidig Ferenc 19 éves vasvári bor. bélysegéd szerenádot adott szerelmé, nek, aki azonban nem fogadia olyan szívesen azt, mint amilyen szívesen » borbélysegéd adta. E feletli elkeseredésében Leidig pisztolyával mcllbelőtta, magái. Beszállították a vármegyei közkórházba. Állapota életveszélyes.
— (Képflgynök a törvényszék előtt)
Krausz Jenő 40 é\\«s budapesti lakos, képügynököt csalás bűntettével vádolta a zalaegerszegi kir. ügyészség, mert a mult évben a budapesti «Juno» kénszalon alkalmazóijaként mutatkozott lw és selejtes képeket adott el, illetve régi híres jó képeket selejtesekkel cserélt ki. A törvényszék elrendelte a kúpek felülvizsgálását és a tárgyalást elnapolta.
i ZlllWll tyMj-Ollipltal
REJTVÉNY-SZELVÉNY
— A magyar hiriaplrás
legszebb hagyományalt, a hajdani Vasárnapi Újság szellemét kelti életre a Tükör októberi száma, melynek élén Kornis Gyula ir tanulmányt » teáti kultúráról. Mélyen szántó gondolatához csatlakoznak Bicrbauer Virgil, Cs. Szabó László, Joó Tibor, Trócsányi Zoltán tanulmányai a görög szinliá-zakról, a Végi Pest művészi becsű épületeiről, a történetíró munkájáról, egy elfeledett rokokó Íróról. Melódiák ka landos élőiével ismertet meg \'Szabolcsi Bence cikke; közeli és távoli földrészek, a JeQ|en és a mult érdekességeit tárják elénk Geszty Júlia, Kertész Róbert, Zentay Dezső. A Zalai Közlöny előfizetői kiadóhivatalunkban különleges feltételekkel rendelhetik meg la-punkkal együtt a Franklin Társulatnak (ezt a nagyszabású folyóiratát. Kiadóhivatalunk az együttes előfizetésről készségesen nyújt felvilágosítást ós kombinált előfizetés esetén is biztosítja olvasóinknak a Tükör értékes dijakkal jutalmazott pályázatain vuló teljesjogu részvételt.
Kötél általi halálra ítélték a cselédklnzó, gyilkos bécsi asszonyt
Bócs, október 7 Az esküdtszék kélheti tárgyalás után ma holott Íteletei I.unev bét-si nagykő, reskedö és feleségének gyilkossági bűnügyében. Az asszonyt, aki mint Ismerne* halálra kínozta cselédjét, kőttí-áItali háláim ítélte, térjél pedig bOn-részesség elmén hat évi fegyházra.
Féltandjjus angol é» német nyelvtanfolyamok a Zalai, Msllay . elfiflzetfil réexére
A nyelvek tanulása évről évre jobban tért hódit Nagykanizsán la, csak ugy, mint az egész müveit világon, lóként a nyelvrokonok nélküli Magyarországon.
A Zalai Közlöny meg akarja könnyíteni elötizcWlBOr « nyelvtanulást és ezért megállapodott egy elismerten kitűnő nagykanizsai njdvtanérnővei, oki kM nyelvet 60 százalékos kedvezménnyel tanít a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol és német nyelvtanfolya-munk vezetője Palloa Erzsébet. A tanfolyam nem csoportos, mert egy órán legfeljebb négy növeiv ddk vehet részt A tanlláa heti, két órával hat hónapig tart, havi tandíj a Zalai Köz\'öny előfizetőinek i pengő, (i.em előfizetőknek 10 pengő)- Pallos Erzsébet a Ion, doni- egyetemen szerezte mag az angol nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtési biztosítják mr. Waber Rlptnan-nak, a londoni egyetem fo. netlka tanárának ercd\'ll greuiujp-fon lemezei Jelentkezni bármi!** lehet a . nyeivtanáriiőuiU (^tXSébet. tcér 18. II, emj
Minden tanfolyamra való féltan-dljas beiratkozáshoz fel kejl mutatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetést nyugtáját, vagy a Zalai Közlöny szerkesztőségének igazolását.
Kanizsa és Zala szállodája. Pesten a
J1TIINLE"
VII Ukteil-at 58. Tel. 1-
ISO kényelmes szobs, folyó hldeg-melegvlz, telefon, közp. lüté. é. csángót pótló elektromos fónvjol zÓMkkol. Lemáraékelt szoba- és psozlO-Arak. — Elegáns kávéház, 0 telefonfülke.
A •öröiöboni
Farkas Béla rádlóhlrss olgényzanskara — valódi erdélyi Flskksn különlegességek.
A télikertben i
délután és este táno. V Irány újszerű jszz-zenekers, Nagy Mária énekszámaival.
Ha Pestre jön, adjon találkozót Ismerőseinek a MKTPŰPOLE-hnn I
BALAI ÜOZLOim
1936. oIdőbér 8.
APRÓHIRDETÉSEK
n.rdhlrd.lé. dija ..Minap ti Qnn.un.p 10 uaig aű fillér. minden tovébbl iló 0 llllir, héthúrn 10 1IÚ1J 60 fillér, mind .n lovébbl tiO 4 fillér.
Aéét.tMlt, Mrautúl, rcndel|en glriKC ból. vidékit éa helybén, Itgnktfbbtrt. Te. Itfott-Ulomll : 544. Bo|tor Klalalady ulca 7. ar. 2704
SaakaaArall tejbár P 1-10, Karaaaa 4Haraaa4kaa. 9
SaabalAiaat keretek aaonnall bélé-péarc. Horlhy Mlklőt ut 19. S
Miilalelepl 44a Vlda vendégl&ben.
■aaiéal kapható a
3596
F4i*ll-, Ilu- éa gyermek rahák Ipa-okaóbbaa Kónlgnél, Hr.iébel lér. 3473
MleUtt alaaaaaUkal calnállat. kérjen 4ra|ánlitot JeranMklól Braa4bel-tér l& 3143
eikOIMiéa mlall knlónléle balaraV é> héilartlal cikkek eladók. Horthy M.-ol 3. •
kiváló eredménnyel Unit né fraaclát. Magyar-ulca 30. •
I bakálak. bórkabálok, boy. éa lekelc hoaaru kabátok olcaó Irban kapkalók Kónlgnél, Eriaábel-tér. 3473
PogáBvrárl L-fóra\'Vá\';
lltaraa tálalkaa la. Pagáaayaárl lakár 40 tllMr. Pagóavvárl rla. Ilaaa 50 «IH4r. 011055 KAROLT Batthyány nlca 14 UT1
Miéért. Caengery-ut 79. egyei vart lakta melHlhelyliiselkel, a foglalható.
iiobéa ud-azonnal el
8aaaawlb4tyaoa5b, réz- éa zomfnc-
liblik véaaókl munkák, Ugolcaóbbaa ké-azltlk ViUay Tealvérek. •
Klnlzalu. 19. alall három..okt. utcai lakát kiadó •
I kgr. valSaoaant 50 IIII. Adlerné henleaOzlelébea, Horthy M. ut 2. \'
Háláaaaba bútor, lionklvtll tgy, taz-tal, konyhtbulof, antik brona luggóftmpa, villanyra It bereudei.e, két hoeaaa létra,
eltdA Qyár-nlct 26.
35tí
la uradalmi taj megrcndelheló Batthyány
ulca 20. 11. •
l/l imtMvel I kályhával 2 laobil lutenl
22J55SS! „Szetter" oir kniáclós Msxekrénnyel
lehet. KXVo tüxelőmegtakarltáa. Óvakodjon atlány utánzatoktól. Kizárólag kapható: SftrUI vas- éa festékkereskedésében, Scbütz mellett. Ára: 6.—, 10.—, 15.— pengő.
Jókarban levő ayarsnakapartkaoalt
vennék. Klssné Teleky-ut 25. •
Kétajtós nagy vaskályha csövekkel együtt eladó Klafaludy utca 38. •
Jólfőzó mind mmmm ajánlkozik urlháiak-hox hoauu blionyitvány okkal okt. 15 re. Címeket a kiadóba. 3593
Kiadó 26 családos máhéaaat teljes leliiereléaael, méheitel együtt. Nemes fő-vlgyáió, ptnzűgyőri azakaaz. 3592
Cimbalom, Schunda, pedáloa, helyszűke miatt eladó KlnUai-utca 31. •
■aabáaaaáá kérlmunkás (elvétetik Kófalvl url- ea egyenruhaszabónál Sugárul 38. •
Cayaaabáa konyhás lakás mellékhelyiségekkel kiadó Kowuth-tér 3 Ugyanott egy öntött vaakályha eladó. *
Ofcsiw^jcf
wfüamozibm
szérakozTialik
Kiadja a laptulajdonos KöigazdaaAgl Rt. Qutanberg Nyomda «• DéWalal Lapkladft Vállalata Nagykanizsán, falelöa IriadOr Zalai Károly, lataimban talaloa i Nam>k«nl«u ?ft. aaim
| (Polytatáa az t-afloldalról)
; nesen valószínűleg a főváros által i felajánlott díszsírhelyen fogják eltemetni Qömböa Gyula holttestét és
Befejeződtek a kormányzói megalakulása
Budapest, október 7
A kormányzó szerdán délelőtt Bethlen István grófot, Nagykanizsa képviselőjét fogadta először, majd utána Széchenyi Bertalant, a felsőház elnökét, valamint báró Perényl Zsigmond és Teleky Tibor koronaőröket Szlrnnyavszky Sándor házelnököt csak hazaérkezése után, csütörtökön vagy pénteken fogadja ft kormányzó.
Ezzel a kormányáéi kihallgatások véget is értek. Az uj kormány meg alakulása hétfőié várható.
A kormányzó vasárnap bizza meg az uj miniszterelnököt, a kormánylistát 24 órán belül kall be\'erjvsz-leni. Ha az uj miniszterelnök Darányi lesz, mint általában hisz k -akkor ez a kormánylista előbb elkészül
A kormány lemondásával a magy.ir alkotmányjog szerint lemondoltnak le-latkinleltnek az államtitkárok is. Szerda délelőtt lőhb főiapán is beadta lemondását, még a nnd nap folyamán
majd, ha felépül a családi sírbolt Nagytétényben, az elhunyt miniszterelnök és a család kívánsága szer-rint oda temetik.el véglegesen.
kihallgatások, az uj kormány hétfőre várható
azonban *z összes főispánok lemondanak.
Politikai körökben ugy tudják, hogy a politikai államtitkárok sorában nagy változás lesz. A miniszterelnök a kormánylistával egyidejűleg az államtitkárok kinevezésére is megteszi előterjesztéseit. Az »j főispánok kim-ve-zésc a kormány megalakulása ulfln a belügyminiszter előterjesztésére tör. téiük.
II nigykaniiul Mem*®tl Egység nagyvAlaMtmá-nyénak gyászOlése
A nagykanizsai Nemzeti Egység Vezérének elhunyta alkalmából szerdán este 6 órakor nagyválasztmányi gyász-ülést tart, amelyen Szabó Győző ny. járásbiróságl elnök, a helyi szervezet elnöke mondja fi gyászbeszédet. f
A nagykanizsai Nemzeti Egység részvéttáviratot küldött az országos központnak a Vezért elhunyta a|-kalmából és küldöttségileg v-ísz részt temetésén.
Teljes erővel folyik Madrid kiürítése
A nemzeti csapatok bombázás alatt tartották a madridi vasutvonalat — A szovjetcsoport felajánlotta Madridnak, hogy saját költségén szállítja és helyezi el sebesQltjeit szovjet területen
VBlladolit, október 7 Most érkezett részletes Jelentések szerint a nemzeti csapatok 30 repülőgépe kedden bombázta ismét n mad. ri(li vasulvonalat és a m dridi utakat.
Madrid kiiirité-se minden ellenkező híreszteléssel szemben tovább folyik és teljes erővel tart. A mudridi kor. mány knSnden embernek szabadságié- ■ vek\'l ad, aki nem tud ré.sztv.-nni n város védelmében, hogy igy az élelmet 1
megspórolja.
A szovjelmlllcia munkás csoporttá-nak vezetője a madridi kormányhoz intézett levelében felajánlotta, hogy « kormány sebesülljeit és lábado,ióit helyezzék el szovjet területen. Az elszólíts költségeiről és az elhelyezésről a szovjet gondoskodik. O&baliera miniszterelnök az ajánlatit clfogadLt és meleg hangn levélle l köszönte meg a aaovjet szívességét.
Hagy és sok előnyt biztosit mM ha terményeit a
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-n4l tárolja.
Érdeklődni lehet: Caengery-ut 4. a *. alatt.
Iroda: Telelőn 197. NéptakarékpénztAr R.-T.-nél. Telefon: 20. és 126.
örí is megveheti 12 havi
18 pengős részletre,
ha köztisztviselő 18 havi
1] Hí illelíí
az ideális hordozható
Remtor Portable Írógépet.
Kípviselet:
SZABÓ ANTAL sportüzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
HOLOANKtMT 1Q Kilő V«r6HAaOr tAKARU
BiMilAtajiliKilHIIMk\'HL\'l
porpAcoiAssal
Oo IÖSMOMT5 oaí o TIRHtSfÖBBllr
lOiAuitort AAON uuioiik
alanti cégnél.
ORSZÁG JÓZSEF
mag műtrágya, növényvédelmi »•»\' gép. zaák, 8tb. kcreskedéaébek.
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A blróaágl palota mellett. Telefon 130.
EMMM —|
inkt a helyi korfwkedöknái | paroaoknál aterer.ee b« I n
Pk 5445/1936. m. 1936 vghtól 2541. ai.
Árverési hirdetmény.
Dr. Vlt Ferenc ügyvéd által képviselt Kerléai Béla javára 377 P 98 MII. töke éa több követelés járulékai ere|élg a napy-tanlzsal kir. járáabüóaág 1936. évi 5145. hzámu végiéaével elrendelt kielégítési végrehajtáa folytán végrehajtást szenvedő-tóll93\'>.évl Jan. hó 29 én lefoglalt, 2330 P-re becsült Ingóságokra a nagykanizsai kir. Járásbíróság lenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-C. 20 § a alapján a fent megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára la az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igénykere set folyamatban ninca, végrh. szenvedő lakásán, Nagykanizsán, Supár-ut 8. házsz. alatt leendő megtartására határidőül 1936. óvt október hó 15. napjának d. u. 1 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, stb. s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is, de a kikiáltási ár */a>ánál alacsonyabban csak a végrehajtást saenvedő beleegyezésével, el fogom adni. — Azon Ingóságokra, amelyeknek a klkláltáai ára egyezer pengőn felül van, az 5610/931. M. 6. számú rendelet értet inében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy tizedrészét bánatpénrül leteszik.
Nagykanizsa, 1936. évi azepl. hó 22.
Haán Oyula
kir. blr. végrehapó, mint bírósági kiküldőd.
6237/1935. az. Pk. 2590,\'1935 bv.
Árverési hirdetmény.
Pr. Klazely István ügyvéd által képviselt dr. Rege Károly |avára 71 P töke és több követelés járulékai erejéig a nag« kanizsai kir. Járásbíróság 1935 évi 6237. számú végiésével elrendelt kielégítési végrehallás folytán végrehajtást szenvedőitől 1935. év április ho 8-án lefoglalt 2330 P-re becsült ingóságokra a nagykanizsai kir. járáabiróság fenti azámu végzésével tr. árverés elrendeltetvén, annak vígr. sxenv. lakásán, Nagykanizsán, Sugár-ut 8. házsz. alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi okt. bó 10. napjának délután 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok stb. s egyéb Ingóaágokat a legtöbbet ígérőnek késspéntllzetés mellet\', esetleg becsáron alul Is — de a kikiáltás ár kétharmadánál alacsonyabbban csak « végrehajtást szenvedő beleegyezésével, el fogom adni.
Nagykanizsa, 1936 évi azept. 22.
HaAn Gyula
kir. blr. végrehajtó. , ZaM káról*) ~
78 ■ vlolyam 231 szám
Nagykanizsa, 1838. október 9 péntek
Ar» ]2 fffl.^
" ii. "
73
KÖZLÖNY

kWWrOalt FU & ,
Felelfis szerkesztő: Barbarlts Lajos
EltfllCttlI ír.: egy hiti 9 peogó 40 HU SurlcuilAaéti tt kiadóhivatal! tddoai H. ■
Nemzetközi valutakaosz és a magyar pengő...
Irta: Kelemen Ferenc
Az arany blokkhoz tartozó országok valutaaláérlékelése s az ennek nyomán támadt nemzetközi valutakaosz még mindig Izgalomban tartják a világ pénzügyi közvéleményét, de erősen foglalkoztatják az egyes országok gazdasági köreit, sőt a nagyközönséget is.
Nálunk is egyre többen és többen figyelnek fel a nagy valutaszenzá-ciói\'a s mindenki Izgatottan és sokszor leplezetlen nyugtalansággal várja-lesi, hogy miként fog a magyar pengő a nagy európai valuta-zűrzavarra reagálni.
Szinte nap-nap után fordul fe lénk. pénzintézeti vezetők felé az ügyfelek és ismerősök kérdése : Mi lész a pengővel ?
Nem lesz tehát érdektelen, ha egészen röviden foglalkozunk ez.-n a helyen, ahol általában a gazdasági étet £§ a vl!ágpolll\'ka aktualitásai\'. szoktuk időközönként méltatni, a nemzetközi valutakaosz és a magyar pengő viszonyával.
A nyugtalan nagyközönség megnyugtatására. már fejtegetéseink elején sietünk kljekmteni. hogy a magyar pengő nem fogja követni a frankok és a hollandi forint útját. Nálunk nem lesz devalválás, a magyar pengő minden külföldi ostrommal szembe tud nézni. A pengő ma Európa egyik legérték-állóbb valutája, mintahogy Magyar ország ma egy;k legkonszolldáltabb állama.
önkéntelenül is felvetődik a kérdés : Minek köszönheti a pengő ezl a kitűnő pozícióját?
Hiszen államháztartásunk évek.n át súlyos gondokkal küzdött, külföldi fizetéseinkit kényeiének voltunk beszüntetni, külkereskedelmi mérlegünk hosszabb időn át, fizetési mérlegünk pedig állandóan passzív, az arany nemzetközi áramlása pedig konzekvensen el-kerül bennünket, sőt bankjegyfede-zetünk céljaira kénytel nek voltunk a Nemzetközi Fizetészek bankjától aranyat kölcsön venni.
Mind-mind olyan je\'enségrk. me lyek általában pem szolgálják a valuták megerősödésének ügyét.
Mégis mire támaszkodik akkor a P«ngő kitűnő renoméja?
Elsősorban a céltudatos, határozott és szilárd valutapolitikára, a melynek közgazdasági kihatásairól eltérők lehetnek a vélemények, de amely egyedül alkalmas valamely ország valutájának értékállandóságát megőrizni, másrészt annak a jószándéknak és becsületes törekvésnek, amivel külföldi kötelezettségeinknek a legnehezebb viszonyok között is iparkodunk eleget tenni.
Külföldi hitelezőink részér<1 ezért már több izben részesültünk nyilvános elismerésben.
Eaek a megpUénait hiWlezöi váll-veregetések nem maradnak titokban a nemzetközi pénzügyi élet
„Hosyarorszűs önilló államiságát Gömbös Gyula külpolitikáin mentette mes"
A Nemzett Egység nagykanizsai szervezetének hatalmas gyászalése — A szónokok Gömbös Gyula államférfiul érdemeiről — Gömbös Gyula mint ember, politikus és pártvezér — A revízió lánglelkd harcosa — A Vezér népi politikája a kisegzisztenciák védelmében — Gyászistentiszteletek, részvétsürgöny és kQldöttség a temetésen

Nagykanizsa gyásza és kegyelete elhányt miniszterelnöke Iránt
Az országos nemzeti gyászból Nagykanizsa város hazafias közönsége is kellőleg kivette részét. Dr. Krátky István polgármester a város közönsége nevében táviratban kon-doleáll a m. kir. kormánynak. Az összes középületeken gyászlobogó hirdeti Nagykanhsa mélységes gyászát Gömbös Gyula miniszterelnök elhunyta felett. A templomokban gyászistentiszteleteket fognak tartani. A Nemzeti Egység nagykanizsai családja szerdán délután 6 órakor - talán ugyanakkor, amikor az elköltözött Vezér holttestét tölgyfakoporsóban, ágyutalpon vitték a müncheni pályaudvarra, hogy hőn szeretett hazájába szállítsák -összeült párlhelyiségében, a régi Ipartestület helyiségeiben, ahol. dacára a rendkívül kellemetlen Időjárásnak. nagyon szép számban jöttek össze azok, akik mindenkor élharcosai és lelkes katonái a Nemzeti Egység zászlajának. OH láttuk a nagykanizsai társadalom minden rétegét és osztályát képviselve,. hogy kifejezést adjanak mélységes gyászuknak és együttérzésüknek a Vezér elvesztés.\' felett. A vezetőség soraiban ott1.láttuk többek között Szabó Győző\' ny. járás-bHóságl elnököt, a helyi szervezet
elnökét, dr. Szabó Zsigmond egészségügyi t.mácsosl, dr. Balázs Zsigmond tb. főszolgabírót. Miklós János postatávirdai főfelügyelőt, vitéz Tóth Béla kereskedőt, Yécsey Barna műszaki tanácsost, Bartal Béla ájlomásfőnököt. dr. Diskay Imre or-vost* dr. Knausz László ügyvédet. Vegele Károly tanári, Zsigmond József, Filó Ferenc Igazgatókat, Balázs Vilmos főkönyvelöt, a nagy* választmányt majdnem teljes számban, stb.
Szabó Győző elnök rövid megnyitója ulán szivének minden érzésével méltatta azt a veszteséget, ami a Nemzeti Egységet, az. - országgá a politikai éleiét érte Gömbös Gyula váratlan halálával.
Szabó Győző elnöki beszéde
Mintha nz ég-is jelezni akarná, mily nagy szomorúság és gyász érte Magyarország egét. oly borús és szomorú az idö, kezdte meg beszédét Szabó Győző elnök Imádkoztunk azért, ho^\'y az ég nekünk adta Gömbös Gyulái, sírunk, hogy elveszítettük öt, kérjük Istent, hogy adjon nekünk hozzá méltó utódot, hogy az elköltözött Vezér által megjelöli uton tovább haladhassunk...
Itt mindenki feláll és percekig néma gyásszal áldoznak a Vezér emlékének.
Tisztelt Uraim 1 - folytata -Szabó Győző a mai súlyos viszonyok között méltatni kellene Gömbös Gyula egyéniségét, az ő értékiéit, az ő Úszta magyarságát. De én az én csekély erőmmel méltatlan lennék, ha megkísérelném az ö nagyságát vázolni. Hiszen az ország sajtója egyöntetűen, pártállásra való tekintet nélkül elismeri hogy Gömbös Gyula egy csillag volt, egy meteor, aki akkor vet.e át a kormányt. amikor az ország súlyos válságban volt, az állafhkissza üres volt és az ország politikailag igen keveset nyomolt. az qrszág lakossága letargiában volt. el volt telve attól a gondolattól, hogy Trianontól nincs menekvés. Minden lemény nélkül, szomorú apátiában élte napjait. De feltűnt Gömbös Gyula, az ő varázserejü egyénisége és bizalmat öntött Ismét a csüggedő lelkekbe. Gömbös Gyula kijelentette és hirdette, hogy Magyarország a nap alatt csak ugy létezhetik, ha azokat a béklyókat, amiket Trianon reánk rakott, széttépjük
O volt a revízió lángszavu haroosa.
előtt, azokra sokszor az egész európai Haute Fináncé felfigyel.
Mindez persze növeli a pénz értékelésének egyik legfontosabb tényezőjét, a bizalmat, mely nemesik idebenn az országban, hanem természetesen a külföldön is döntően befolyásolja a pengőérték:lés megítélését.
Ezek az erkölcsi tényezők ma fontosabbak, mint a hagyományos valutapolitika dogmatikus fedezetei
A nagyközönség s a nemzetközi pénzpiac szimata ma helyesen e\'sö-sorban szubjektiv tényezők alapján Ítéli meg az egyes valuták értékelését, egyre távolabb jutunk attól az ortodox felfogástól, mely szerint esek az a pénz jó. mely teljes egészében arannyal, vagy \'zzal egyenlő értékű valutákkal, vagy devizákkal van fedezve.
A pénz fedezete, ismételjük, ma elsősorban : a bizalom, vagyis az a vélemény, hogy az állam a magi kötelezettségeinek az egész vonalon
eleget akar és el.\'got tud tenni, háztartása rendben von s ugy pénzügyi mint gazdaságpolitikája az adott viszonyok között ugy az egyesek, \'mint a közösség gazdasági boldogulását elősegíti.
Ez a bizalom ma nálunk a pengő belföldi vásárlóerejének legbiztosabb támasza s ugyanaz alapja nagyrészt a kedvező külföldi meg* Ítélésnek is.
Más kérdés természetesen az, hogyan tud a pengő a szomszédos államok valutaaláértékelésnek, illetve ennek a devalvációs rohamnak ellentállni ?
Hogyan tudjuk exportlehetőségein kel továbbra is biztosít ni o\'y országokba, melyek pcn*ük leértékelése folytán .ma megszánt k jó piacnak lenni ?
Ezeket az átmeneti nehézségeket bizonyára módunkban \'esz a nálunk már régebben bevezetett s jól be-váll »felárrendszerrel« eliminálnL Csupán technikai intézkedésekről lehet szó, melyek előreláthatólag
már a legközelebbi jövöl>en biztosítani fogják külkereskedelmi forgalmunk zavartalanságát. S" ha ezt elértük, a magyar penget semmiféle veszedelem nem fenyegetheti. Hivatalos kormánynyilatkozatok is megerősítik egyébként, hogy nálunk nincs és nem lehet semmiféle szükség bármily valutáris intézkedésre.
A magyar pengő biztosan halad a maga utján, ez az ut az elmúlt évek alatt meglehetősen nehéz és váltakozó volt, de ma határozott és nyílegyenes.
A világszemléletek és pénzügyi elméletek mai zűrzavarában még sok minden meglepetésben lehet részünk, a pengő tekintetében azonban addig, inig a Magyar Nemzeti Bank élén Imrédy Bé\'.a áll, abszolút nyugodtak lehetünk.
A nemzetközi valutakaosz zavaros hullámai megtörnek a trianoni határokon. amelyeken erős kézzel áll őrt a magyar gondolat, liogy útját állja minden lelki és pénzügyi infekciónak.
Volta* emberek, akik már érezték \' az idegen bocskorok taposását \' Gömbös Gyula hirdette: Mar -s ország ismét nagy lesz ! És • °y.:u:" tek a lelkek bizó reményi \'"egtel-hittei. és bekövetkezett -ggel, erős ságszolgáltatás GeDf" " nagy \'K112* gyobb birodalom ,Den A le®na" revizió nélkül elismerte, hogy viUlgbéke V nincs béke, nincs ezt az c* lU Gömbös Gyula csak meg, \' ^yetlen tényt alkotta volna / _ eleget végzett volna... > Ma délután hallottuk közvetíteni a gyászszertartást, a nagy gyászpompát, amellyel elindítottak útnak, hazafelé Gömbös Gyula holttestét. Ha elgondoljuk azt a pompát, amit kitejtetek e gyászban, -egész Európa - az egész világ elismerte, hogy Magyarországnak régen volt ilyen öntudatos, ilyen nagy miniszterelnöke, aki Magyarországot olyan tényezővé emelte Európában, hogy azzal mindenkinek számolnia kell. A revizió ügyének megérése és u világ adta meg neki a szatjszfakciót, amit sokan megtagadtak tőle.
Köszönöm, hogy ennyi sokan eljöttek és résztvetiek a nemzet nagy gyászában. Ha le akarják róni kegyeletüket, legjobban teszik, ha továbbra is uz elköltözött Vezér kátéját vallják, az ö szellemében ! dolgoznak tovább és támogatják azt a férfiút, akit a Gondviselés i utódjául fog tenni.
Szabó elnök beszéde a sziveket . fogta meg.
A gyászülés határozata
Kimondotta ezután a gyászülés, hogy gyászistentiszteletei tariat az ! elhunyt Vezér lelkiüdvóért, meleghangú, kondoleáló sürgönyt küld a . Nemzeti Egység közpoQtjáak, küldöttségileg vesz részt a Vezér te-. metésén és sírjára koszorút helyez, ; A küldöttséget Szabó Győző párt-| elnök fogja vezetni.
■AI3«I HOZL0K*
1936. október 9
Dr. Szabó Zsigmond beszéde
Dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos, társelnök beszéde köveikezelt ezután, aki Gömbös Gyulát mint politikust, mint embert, mint a Nemzeti Egység megalapítóját és Vezérét méltatta a toíe megszokott lendülettel és szónoki felépítéssel
Egy kis vasi faluban kezdődik Gömbös Jjyula pályája, - mondta Szabó Zsigmond dr. amely odáig fejlődik és ivei, hogy u Wittelsbach királyi kastélyból temetik és mint egy égbe feltörő meteor szökik fél és izzóan esik vissza, szikrázón.
1 Gömbös Gyulu a népből eredt, innen indult ki, minden gondolata a nép sorsának jobbra fordulása. A \\ legtisztább fajszereiet, a legnemesebb magyarság uralta. Sehol egy kisiklás, egy elfordulás ezektől, az ő életében. Mint ember, szívélyes volt mindenkihez, uki vele érintkezett. Varázserő sugárzott ki szi-vélyes közvetlenségéből, ami akkor is megvolt, amikor tábornok, kor-í mányelnnök, pártvezér lett: meg-; maradt egyszerű, becsületes ma-í gyarnak, akinek még az utolsó ki-■ vánsága is az volt, haza menni... | — Gömbös Gyula megőrizte az ö szép, tiszta magyarságát, ö, aki a haditudományt tanulta, elsajátította a politika ezerféle finomságait.
Kiváló minőségű női és férfi
szövetkülönlegességek
dus választékban.
Legújabb fazonú női és leány-kabátok állandóan érkeznek.
Divatszőrmékben nagy választék
sinser József és P
cégnél.
Gömbös minden támadást, minden ódiumot férfiasan viselt, mert hazájáért viselte.
Az ö törvényeivel megvédte a kisembereket, a kisegzisztenciákat, a kisipart. Először a kisegziszten-ciákat kell talpraállitani, volt a vezérelve.
Először kenyeret kell adni a népnek,
azután jön a többi, hangoztatta mindenkor Visszaemlékezik, amikor Gömbös Olaszországból jövet, kijelentette : Jó búzaárakat hoztam !..
- Külpolitikailag felülmulta Bethlent. Az olaszbarátság kimélyitése, a német tengely felé való kapcsolat, a független Magyarország megalapozása, Magyarország biztonságának megalapozása, - mindenkor Gömbös Gyula érdemei "naradnak. Mikor a kisantant mézes szavakkal, szirénhangokkal be ukarta csábilani Magyarországot a kisanlantba, Göm bös Gyula kész volt mindjárt a válasszal :
Szívesen ülök le ós tárgyalok
- de osak mint egyenrangú fél I Az volt a devizája: Az ezeréves Magyarországnak helye van a többi nemzetek mellett, ö volt, aki nvUtlan hirdette : A >ékés utón való revizió lehetséges. A dunai államok békéjét csak a magyar revizió hozhatja meg. Hogy Magyarország nem csak gazdasági szerződést kötött Ausztriával és Olaszországgal, de szövetségre is lépett vele, ugyancsak Gömbös érdeme. És Németországot is megnyerte Magyarország számára. A történelem fogja megmutatni, hogy Magyarország önálló államiságát Gömbös Gyula külpolitikája mentette meg.
- Gömbös Gyulu tudatában volt annak,, hogy a nemzet nem engedheti meg magának azt a fényűzést, hogy pártokra szakadjon, hanem egységesen tömörüljön a revizió jegyében : az ország egyenjogúsága érdekében. Gömbös Gyula revizionista volt. Már pedig a revizió ki zárja a pártokra való szakadást.
A Nemzeti Egység jelvénye magába zárja a nemzeti egység gondolatál. A nemzeti egységben van az önálló Magyarország. A nemzeti egység gondolata, amit Gömbös Gyula belénk ojtott - fel fogja virágozni ezt a szegény trianoni Magyarországot. Ha megfogjuk érteni Gömbös Gyula ezen nagy gondolatát, ez meg fogja nekünk hozni a - revíziót! A gyászünnep nem befejezése annak a gondolatnak, a mit Gömbös Gyula ültetett, mi az ö gondolutát kéz a kézbe, tovább kiépítjük, folytatjuk és aki ellenünk jön, azt elsöpörjük !
Dr. Szabó Zsigmond beszéde valósággal lenyűgözte hallgatóságát, akik fogadalmat lettek, hogy hűen kitartanak a Nemzeti Egység zászlaja mellett.
Aradi Antal városi képviselő beszélt ezután, aki hangsúlyozta, hogy ugy követjük legjobban a Vezért, Gömbös Gyulát, ha leszünk is, ha cselekszünk. A Nemzeti Egységnek uz a célja, hogy összeforrassza a nemzetet. Kéri a vezetőséget, hogy intenziven foglalkozzék a néppel, törődjön a néppel, hogy GÖmbftS Gyulu eszméi tovább éljenek. Az eddigieknél is kitartóbban kell dolgoznunk, ha élni akarunk.
Szabó Győző elnök lelkes zárószavaival az impozáns gyászülés befejeződött.
A hivatalos város részt vesz a temetésen
Ahogy illetékes helyről értesülünk, az elhunyt miniszterelnök te-
metésén Nagykanizsa város képviseletében részt vesz dr. Krátky István polgármester. Ugy tudjuk, hogy a képviselőtestület tagjai sorából is töblien indulnak a polgár-mesterrel Budapestre. A polgármester a város közönsége nevében részvéttáviratot intézett a m. kir. kormányhoz.
A Baross-Szövetség gyásza
A Baross Szövetség nagykanizsai főcsoportjának elnöksége hosz-szabb kondoleáló táviratban fejezte ki részvétét a kir. kormánynak. A Baross-láncos miniszterelnök teim& rése idején öt percre lezárják üzleteiket, hogy ily módon is kifejezésre juttassák kegyeletüket a Szövetség tagjai.
Az OMKE kegyelete
A nagykanizsai OMKE-kerület el-nöksége ugyancsak táviratban fejezte ki részvétét a kereskedelmi kormánynak a miniszterelnök váratlan elhunyta felett. Az OMKE- ^ kerület tagjai a temetés kezdetén! ugyancsak öt percre lezárják üz-j léteikét gyászuk kifejezésére.
A nagykanizsai Ipartestület távirata a kormányhoz
Ugyancsak meleghangú, hosz-szabb szövegű táviratot küldött Samu Lajos ipartestületi elnök aláírásával a nagykanizsai Ipartestület a ni. kir. kormányhoz a kisegzisztenciák, u kézművesek, a kisiparosok nagy pártfogójának, a nagy szociálneformer Gömbös Gyula miniszterelnök elhunyta alkalmából, aki kormányelnöksége alatt több szociális alkotást és népvédelmet alkotott, mint az összes elődei. A nagykanizsai Ipartestület azegész ország iparosságának példát adván, rendkívüli elöljáróság! ülésen adózik Gömbös Gyula emlékének.
(D. R.) ,
A temetés napján tilos a szórakoztató előadás és mulatság
Az országos nagy gyászra való tekintettel a m .kir. belügyminiszter a nemzet közhangulatának ifi megfelelően, törvényes felhatalmazás alapján a nagykanizsai redörkapA-tánysághoz intézett rendeletével a temetés napjára a rendőrhatósági engedélyezések alá tartozó, zenevei, dallal, tánccal egybekötött mindennemű nyilvános előadásra, mutatványra, mulatságra vonatkozó engedély hatályának felfüggesztését rendelte el. Egyszersmind a nyilvános étkező helyiségek záróráját - a pályaudvari vendéglők kivételével éjjel 12 órában állapította meg.
Éjszaka, hómezök között... hazafelé...
München, október 8 A gyászszertartás lefolyása után a halott Gömbös miniszterelnökit vivő vonat szerdán este 10 óra után gördült ki a müncheni pályaudvarról. A vonaton utazott a miniszterelnök özvegye és családja, valamint Hóman miniszterrel az élén a magyar előkelőségek. A német határig
a magyar nemzet halottját egy né met tisztiküldöttség is kisérte.
Hóman távirata Hitlerhez
München, október 8 A német határról Hóman minlszy ter táviratot intézett Hitjer vezérhez, amelyben megköszönte a német nép megbecsülését és részvétét, a mellyel Gömbös Qyulán keresztül az^gész magyar nemzet iránt viseltetett.
Salzburgban a birodalmi tartomá-
I

Kötött blúzok, pulloverek, kabátok, nagy választékban: gyapjú selyem pongyolák, női nadrágok, SzOlflOlMlláL
Wollet alsónemOek gyermeknek, nőnek, tértinek
1636. október 9
ÜA1.MÍWÚZLÚNV
nyl kormányzó lielyszlc cl piros és fehér havasi virágokból Iont koszorúját Gömbös koporsójára. Oyászpompa n béc«l pályaudvaron
Bécs, október 8 A nagy. halottul hoíó vonít min. denült hómezök közölt futotl az éjszaka Reggel ért a vonal Bécsb. ahol ünnepélyes gyászszertartás! tartott az osztrák konnány. A vonat háiotn negyed 7-kor ért a bécsi Nyugati pályaudvarra, A csirn kit a hideg és esős idö ellenérc zsaio-lásig meglöllölte a bécsi magyar
közönség. A vonatot ezután áttolták a Keleti pályaudvarra és a tulni-donkép|.enl ünaepség III fo\'yl le.
A pá\'y tudvaton egy t siördiszszá-zad állt sorfalat. A bécsi magyarságon kívül a bécsi köv«lck és az osztrák kormány tagjai jelenlek meg a pályaudvaron Sihuschnlgn , Kuft kincellár vezetésével Ainikar l a pályaudvarri begördült a külön. ! vonat, a zenekar a magyar Himnuszt látszotta. Schuschnlgg küt-cellár és a bécsi cl;k l sigek meg. halottan helyeztik cl kos/orujukut : a magyar miniszterelnök koporsó-l jára.
A trianoni magyar határon
Hegyeshalom, oklóber 8 ! katafalk melleit helyezték cl A vonat 8 óra 50-kor érkezett a I feldíszített ravatalra tették átí
hegyeshalomi halárra, ahol az ál\'o-máson nagyszámú közöaség jelent meg. Ott vqltak a miniszterelnök édesanyja két leányával, Karolinnal és Máriával, Tahy László illőm* tilkár vezetésével számos elek lö-ség, nagyszámbari a képviselők. Szörtsey József vezetésével ti TESz küldöttsége és tömegében {l környék lakói t
A befutó vonalot a MAY zenekai/ gyászindulója fogadta. A lelépő özvegyet Gömbös éd isanyja per-ceklg zokogva ölelte át. nvsjd Ru-•docsay László főispán mondoM me-j ható emlékbeszédet.
A mélységes gyász és meghatódottság könnyeket csalt mindenki szemébe, a zokogást alig tudták palástolni. Ezután a koszorúkat he« lyezték el a koporsóra, majd a hegyeshalomi Ifjúsági Dalkör énekelt és a Szózat hangjai melóit" a vonat folytatta tovább útját Budapest felé. *
A győri állomáson
Györ. oklóber 8 Az ország szivébe való érk?z:s •előtt a vonat csak Győrött állt inog két percre. Itt is hatalmas tömeg várta Győr halolt díszpolgárát. A város közönsége nevében Spur Gyula polgármester mondott mély megilletődéssel beszédet, mujd elhelyezte a hatalmas kozoi\'ut a fek te drapériával bevont koporsó-szál li ló kocsiban. A Turul Szövetség Is koszorút helyezett a koporsóra, majd a részvétnyilvánilások után a vonat folytatta útját.
Gyász-szertartás a Keleti udvaron
pálya-
Budapesl. oklóber 8 11 óra után már hatalmas tömeg lepte el a budapesti Keleii pályaudvar kupolacsarrokát. A fekete gyászleplekkel borított kupolacsarnokban a magyar kormány teljes számban jelan volt, de ott \\ol!ak a főváros és a magyar társadalom összes egyesületeinek képviselői a végeláthatatlan gyászoló tömig között.
A csendben begördülő vonatol a küldöttségek feszes vigyázzbun fogadták. A hatalmas koszorúkat a
vonatról a koporsót, miközben MAY-dalkör gyászdalt énekelt. A gyászszertartás során dr. Raffay László evangélikus püspök mondóit imát a hazaérkezett miniszterelnök holtteste felett. Ujabb gyászdal után dr. S/endy Károly főpolgármester mondott a főváios közönsége nevében Istenhozzádol.
A koporsót ezután n Himnusz hangjai mellett a várócsarnok elé vitték, ahol már elrendezték a gyászmenetet.
A parlament nyitva áll a közönség részére, a ravatal megtekintésére
Budapest, október 8 (Lapzártakor érkezett) A Keleti pályaudvarról a Rákóczi-uton, Nagy körúton. Kossuth Lajos-téren át a parlamentbe vitték Gömbös Gyalu koporsóját, amelynek kupolacsarnokában a már előre elkés^üeH ra-
vatalra helyezték. Délután 3-tól este 8-ig és holnap, péntek regg-l 8-tól délután 3 óráig a nagyközön ség részére nyitva lesz a parlament kapuja, hogy megtekinthesse a nemzet nagy halottját a ravatalon Szombaton a temetési mer.et a parlamentből az Alkotmány-utcán, Yil. mos császár-uton. Andrássy uton. Nagykörúton. Rákóczl-ulon. Fiumei uton ál a Kerepesi temetőbe vonul, ahol a főváros által adott díszsírhelyen helye :ik pih -nőre az elhunyt miniszterelnököt.
Budapest, október 8 (Lapzártakor érkezein Gömbös Gyula temetésére a lengyel állam1 küldöttség\' pénteken érkezik Budapestre.
Hitler koszorujál délelőtt telték Gömbös Gyula ravatalára.
Ausztriát maga Schuschnigg kancellár képviseli küldöttség élén a szom. balt lemetésep.
Szombaton szünetelnek az ősz-szes iskolák
Budapest, október 8 (lapzártakor érkezeti) A közoktatásügyi miniszler elrendelte, hogy szom-baion, Gömbös Gyula temetése napján az összes iskolák és intézetekben a ta-uilás szüneteljen.
A párisi bztrájkolók megtámadták a rendőröket
Páris, oklőber 8 A rendőrség kiüriteilc a Villet-utcal nagy csokolidégyárat, ahol a munká-sok szerdán esle sztrájkba léptek és megtámadták a rendőröket. A heves harc és kézitusa során egy rendőr és több munkás súlyosan megsel>esültek.
DE jóWnEKÜnK E/obéíi /4Rkn
ÉVTIZEDEK , OTA BEVÁLT Ci
OETKER
SUTOPOR ES VAHILIINCUKOR
.-FELE
ARAM / raiíR
12\'
Az Dlő életmód következtében jelentkező bajoknál, különösen jól-tápiáit egyéneknél, a régbevált természetes „Ferenc József" keserü-vizzel — reggelenként fél pohárral —■ gyakran feltűnő jó eredményeket lehet elérni I Ai orvosok ajánlják.
Felkelő arabok és angol katonaság harca
Jeruzsálem, októl>er 8 A jeruzsálemi Betlehem mellett csütörtökén a felkelő arabok és aj. angol katonaság heves harcol vivőit egymással. A harc során elfogták a nagy. muífi fiát is és tekintettel, hogy teljes fegyverzetben kerüli az angolok ke. zérc — halál vár reá.
A nemzeti csapatok visszaverték az Oviedo elleni támadást
Liszabon, oklóbeV 8
A madridi vörös konnány az Oviedo melletti harcokkal kapcsolation azt a hirl terjesztette, hogy a vörös népfront csapatainak sikerült a várost visszafoglalni.
Ezzel szemben a valóság a következő:
A madridi, kormány eml>erel való. ban ellentámadást indítottak, de súlyos vereséget szenvedtek ós kénytelenek voltuk megfutamodni. A város helyőrsége léhát teljesen visszaverte a tárna-dást és Oviedo továbbra is a felkelők kezén van, sőt egyes csapatok a kor-mánycsapalokat üldözve folytatják az előrenyomulást Madrid felé.
A Pannóniában pénteken, október 9-én
HALÁSZLÉ ÉS TÚRÓSCSUSZA
Öszísör-est!
egy pohár kiváló Haggenmacher 05£I50Í iSS P 1.50
A halászlét Márkus Séndor, hit neves szegedi halAszmester-szakács készíti. S6rkö«önt6t mond és sördalokat énekel a kltflnó htngu La Ria Oorré előadóművésznö Járóka Antal zenekari ki-érelév.l.
Szives pártfogást kér
GSdörházy Lajos
4
FALAI KOZlONY
1936. október 9.
Csütörlök
19.45 Hanglemezek. — 20 .(\'.sodagye. rek.» Epizód Mozart gyermekkorából. Hangjáték három részben. - 21.10 Hírek. — 2130 Cigányzene. — 22 Idő. járásjelentés. — 22.20 Zongorahárma, sok. — 2320 Virán.v László jazz-zene-kara, Gáthy László énekel. — 0.05 Hirek.
Buriapwl ||.
18.20 Angol nyelvoktatás. — 18.55 Hanglemezek. — 19.20 BabindranaUi Tagore otthonában. (I)r. Germánus Gyulánó). — 20 Rendőrzenekar.
17.25 Operaáriák. - 1920 Autósok órómc és bánata, Hruby zenéjével. — 20.45 Vidám előadás. — 21 10 Szinmü. — 22.20 Bampton szoprán dalestje. — 23.45 Jazz.
Péntek
Zalaegerszeg lesz a daloskerfilet székhelye
Nagykanizsát egy társelnök fogja képviselni a kerület vezetőségében
6.45 Torna. — U.tána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Időszerű szemle.
— 10.45 Ifjúsági közlemények. — 12.05 Triumph énekegyüttes. — 1245 Hirek
— 13-14.30 Beszkárt.zenekar. - Közben 13.20 Időjelzés, időjárásjeientés.
— 14.40 Hirek, árak. — 16.15 Diákfélóra. — 1645 Időjelzés, hirek. — 17 Grieg; c.moli szonáta, op. 45.
17.30 Munkásfélóra. - 18 Sportköz-lemények. - 18.10 A 24 tagn cigánygyerek zenekar. 19.10 Kinai és japán versek Kosztolányi Dezső fordUásál>an. Előadja Bajor Gizi. — 19.40 A rádió szalonzenekara. — 20.45 Külügyi ne-gyedóra. — 21 Régi zene régi hang-szereken. — 22 Hirek, időjárásjelentés.
— 22.25 Tán ele mezek. —\'2320 Cigányzene. — 0.05 Hirek.
HuiiapM* U.
18.35 Gyorsirótanfolyatn. 19.10 Víg György saxofonozik. — 19.40 Dr. Bler-bauer Virgil és dr. Ortulay Gyula párbeszéde. — 20 10 Hírek. - 20,35 Hang. lemezek.
12 Könnvü zene. — 14 Schumann, a-moll zongoraverseny. — 1540 Híres tragikák. — 16.05 Kedvelt operaleine-zek.
17.30 Albert szoprán dal- ós ária-estje. — 19.30 Bruckner: A IX. szimfónia befejező része. — 20 Bádiózene. kar a 15. gyalogezred zenekarával. — 22.20 Krotschek Richárd/csellózik. — 23.10 Bárzene dalokkal. — 010 Silving négyes, bécsi zene.
Az Országos Magyar Dalos Szövetség feloszlatásával a minisztérium újra rendezte a daloskerületi beosztások ügyét is. Eszerint a kerületi székhelyek ezután az egész országban a megyeszékhelyeken lesznek. Ez alól nem lehet kivétel a zalai kerület sem. Ugyancsak az országos rendezés szabályai értelmében minden kerületnek az illető törvényhatóság első tisztviselője az elnöke.
Szeptember utolsó napjaiban az újonnan megalakított Magyar Dalos-egyesületek Országos Szövetsége elnöki tanácsülést tartott Budapesten, amelyre, meghívást kapott dr. Tholway Zsigmond postahivatali igazgató, a volt zalai daloskerület ügyvezető elnöke is, A tanácsülés Nevelős kultuszminisztérium! miniszteri tanácsos elnöklésével a kerületek megszervezésének ügyét is tárgyalta.
Dr. Thohvay Zsigmond mindent el. követett, hogy a kerület székhelyét megtartsa Nagykanizsának, ez azonban az országos rendezés egyöntetű kivitele mellett ezúttal nem lehetséges.
Hangsúlyozta dr. Thölway, hogy Nagy. kanizsa alakította meg annak idején a zalaj daloskerületet, melynek 14 évig székhelye is volt. Igy aztán sikerült elérni, hogy Nevel Ős miniszteri tanácsos másnap magához kérette a minisztériumba dr. Tholway Zsigmondot ós arra a megállapodásra jutottak, hogy a zalai kerület az elnök mellé egy külön társelnököt kap, aki na®\', kanizsai legyen. Erre a társelnökségre dr. Tholway a zalai kerület volt elnökéi, dr. Krátky István polgármestert, a kerületi főtitkárságra Barbarits Lajosi ajánlotta.
Foglalkozott az elnökségi értekezlet a szombathelyi országos dalosverseny ügyeivel is. Az elszámolásból kitűnt, hogy mintegy 5000 j>engő maradt a verseny-rendezés bevételeiből. Az ösz-szeg egy részét az, előző dalos-vezető-ség alatt előállott (tartozások fedezésére fordították, más részéből Liszt-emlék-serlegeket rendeltek, amelyekből (egy oklevéllel együtt) minden dalárda kap egyet a versenyen való részvétel emlékéül. Ezt az emlék-serleget és oklevelet
Városi Mozgó. CsDtörtöktől—vasárnapig!
A legsikerültebb mngyap film I Indig Ottó halhatatlan figurái elevenednek fel a vásznon Magyar uivl — Magyar levegői
A magyar filmgyártás igazi szenzációja:
Főszereplők: Csortos Gyula, Lázár Mária, Szakáts Zoltán, Kiss Ferenc, Gárdonyi Lajos, Ladoraerszky
Margit és Erdős Ilona. Remek kiaárft műsor! A mozi fűtve vanl
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 kor. — Rendee helyárak I
a két kanizsai dalárda ls megkapja.
Boldis Dezső, az uj Dalosszövetség elnöke, egészségi okokból lemondott az elnökségről, de van rá lehetőség hogy továbbra is* sikerül őt megtartani a szövetség élén. \'
A zalai daloskerület elnöke Bődy Zoltán alispáll lesz, ügyvezető igazga tója Lilük Béla vármegyei iskolán-kívüli népművelési titkár.
A társelnökséget illetőleg megkér, dezlük dr. Krátky István polgármes-tért, a kerület volt elnökét, aki a kővetkezőket mondta:
— Ugyanolyan szeretettel és lelke-sedéssel állok a zalai dalosügy szolgálatára az uj formációban is, mint ed. dig. A társelnökséget azonban nem vállalom. Nettv\' vállafom pedig azért, mert ezt a tisztséget — ugy hiszem-az egész zalai dalostársadalom kívánsága szerint — dr. Tholway Zsigmondnak kell betöltenie, aki 14 óv óta volt lelke és mozgatója a zalai dalosüíg^-nek és dalszereletével az lesz bizonyára az uj zalai kerületben is Nagykanizsa képviseletében.
A polgármester nyilatkozatával azonosítja magát a nagykanizsai és egész zalai dalos-közvélemény, amely elkép zelni sem tudja, hogy dr. Tholway Zsigmond hiányozzék a zalai dalkul-tura élcsapatából.
Barbarits Lajos a főtitkári tisztségtől való megválását már korábban be-jelentette a kerület elnökségének. A zalaegerszegi székhely mellett ez természetes is. A főtitkárnak a székhelyen kell lennie, az elnökség mellett. Enélküt az adminisztrációs együttműködés túlságosan lassú lenne, ugyan nem teljesen lehetetlen.
A zalai daloskerület megalakulása rövid időn belül megtörténik. Az al. Ispán valószínűleg Zalaegerszegre h|#i össze alakulásra a Zolai dalos-kultura vezető tényezőit.
Gyomor- és bélhurut, az emésztés hiányossága, erÖs bomlási és erjedési foíyamalok a gyomorbélhuzamban. bélbaklérlum- és gyomoriavtul-tengés az enyhe természetes „Ferenc József" keserűvíz használati által legtöbbször rövideien megszűnnek. Az orvosok ajánl ák.
Nnptfr: Október 9 péntek. Rom. kat. Dénes. Protestáns Dénes. Izrael. Tlsrl hó 23.
Gyógyszortárl éjjeli szolgálat e hó végéig a „Salvator" gyógyszertár ós a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőxfiirdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőktiekl.
Hajnalodott...
Irta: Mutichcnbacher Edvln 2
Pedig, de jó volna egyszer megfü-rödní a tekintetében!... Pedig ha tudná, hogy mennyi elhullatott szól gyűjtött inár csokorba az életéről s hogy milyen dédelgcléssel őrzi magánál ezeket az emlék-virágokat I...
Azulán majd e. ek a szegények só, hajivá rakják le terhüket az udvar szögletébe s mennek ... mennek to-vábbl Kl haza, ki vissza az erdőbe, hogy újra kísérelje azl, ami nem si-került.
Timár sajnálta őket. Most ij itt nyő-szöróg a sor végén, elölte cg)- asszony. Látszik rajta, hogy nagy « teher, amely a vállát húzza s talán mégnagJ,\'obb, ami a leikél fájja körül. ÁllapotosI Szomorú tekintetén szenvedés látszik s kiült arcára a fájó, nehézsorsu lélek, hogy szavakat virágozzon bele az erdő éjszakájába:
... a kicsinyeim várnak otthon! Már régen várnakI Egyedül vannak! Egy kis tejet akartam melegíteni nekik, mielőtt aludni mennek. — fis ránézett nagy, esdeklő szemekkel Tímárra:
— Eresszen hozzájuk! Hadd menjek hazai Itt hagyom a iát is, cs/ík méhes-sekl Még baj éri őket egyedül: Tiszt ur kérem, az Isten is megáldja! Engedjen hozzájuk
Thjiár nagy, rideg szavakat takarl felbukkanó jószive elé:
— Csak menjen a többi utáni
Az asszony nagyot, nehezet sóhaj, j tolt, de a bánata szélé félrehajtotta Tímár alhadnagy lelke abrakát s mür látta összebújva, valami kis"\\pincelakás hideg tűzhelye melleit a két< kis gyér. meket. Egymást mol.\'ngctte a lelkük, mert kívülről hideg\'jött Ikj a hézagos ablakon. Az édesanyjukat várták, aki | majd fát h\'oz, ami megmelengeti vézna kis testüket, aki majd egy kis jóizü tej édességét árasztja szét > bennük, hogy azzal aludjanak el, akKmajd betakargatva őket, kis testük köré gyűjtögeti a szegények drága melegét. Az édesanyát, akinek a jóságától majd <ujra azl álmodhatják, hogy ... gyerekek!
S Tímár alhadnagy egy leszaladó, sölétl>cveszö útnál megérintette Csöndesen a vánszorgó asszony vállát ,és j lemutatolt az útra:
— Ezen menjen le a villamoshoz! i Itt vtin egy kis pénz is, hogy hamarabb érjen haza!
! Az asszony nekiesett a kezének és ( j megcsókolta, azután fölnézett rá s a
lelkéből, mint fehér galamb, szállt ki \\ | a hála: 1
j -- Áldja meg az Isten!
Timár sürgetően mondta: — I menjen, menjen már!
— Csak leteszem a fát a hátamról I
— Csak vigye azl is! Vigye! — s még ő kérte, hogy vigye magával drága terhét; azulán nekiindult a meredeknek, hogy utolérje a csapatot.
S ahogy haladt velük tovább, ugy szállt ki belőle minden maradék szo-morusága. MosolyfeÓ, nagy, kinyílt virág lett a szive s jóiílatu melegé árasztott s/.ét a testében. Csak akkor szorult újra össze, amikor a főerdész udvarára érlek.
— Keresni fogják azt az asszonyt! Mi a esődét mondjak!?
Sötéten dobbantotta le a puskáját a földre s mély, barna m»gaelé nézéssel támaszkodott a csövére. Várt. Még azt sem vette észre, hogy a főerdész leánya is kiállt az ajtóba az apja mejlé, hogy szép, csodálkozó gyermek-szemeivel nózze u Jelenetet. A parancsnok is olt álll melletlük s onnan nézett végig az embereken. Számolta őkel s amikor elment az utolsó is, megszólalt:
— Tímárt
— Parancs!
— Eggyel kevesebben érlek ide, mini ahányan elindultak! Te mentél a por végén! — és kérdő-szigoruan nézett a szeme közé.
Ez az állásomba kerülheti — gondolta magában s látta, hogy a leány is rásugárzott, a főerdész is őt nézi, meg a többiek is. Apró, kis gyermek-
kori szorongást érzett a mellében, dc azulán erőt veit magán s a férfflas dac árnyalatával a szavaiban, kezdte mondani:
— Szegény asszony volt! Odahaza egyedül várták a gyerekeit... Nekik cipelte azt a nehéz köteg fát, pedig.. • áldott állapotban volt!
A parancsnok zavartan kapta a fejét a leány fcl|t5 s a (löbbien is önkéntelenül odanéztek. De annak a tekintete most Timárrp mutatott, az most ezt a marcona, nagy fiút nézte. Timár alhadnagy is odanézett s a szemeik tágult, nagy nézéssel találkoztak s szivárvá-nyosan kötötte össze őket az a tekintet, amely megláttatja a lelket!
A főerdész öreg volt már és bölcs. Tudta, hogy mikor keli közbeszólni. A parancsnokhoz fordult:
— Sok megbeszélni valónk volna még s ni\'gyon megtisztelnének az urak, ha eljönnének vasárnap ebédre hozzám! Összekapcsolhatnánk — ahogy mondani szokták — a kellemest a hasznossal! Meg azután egy állás is megürült benn a főerdészi hivatalban, amolyan fiatalembernek való —< s Tímárra nézett, hogy az apró, kis ráncok a szeme sarkában, huncut, öreges ka eagássá futottak össze.
Hajnalodott.. - !
(Vége)
1536. okltoei_9_
ÍWJB HOZLtlM
Oszi szövet- és selyemujdonságok
legdúsabb választéka
s*\'CÜaM\',Mbra Kirschner Divatáruházban
- (A nagykanizsai Credo taggyűlése)
A nagykanizsai Credo szervezet va-árnap délelőtt 11 órakor tartja októ-Ixri taggyűlését. Az elnökség felkéri a tfíokat, Jiogy teljes számban és pon. (odn jelenjenek meg. (.)
-(Sokgyermekes anyák kltün telise)
A nagykanizsai Stcfániu Szövetség, mint minden évben, ezúttal is megjutalmazza a sokgyermekes szegény, anyákat. A julajmak és kitüntetések átadása ünnepélyes keretek közölt vasárnap, U.én délelőtt 11 órakor lesz Slefánia helyiségében.
(Ipari továbbképző tanfolya-jok Lentiben)
Lentiben Víróczy László oki. épi-mmérnöt, az iparügyi minisztérium liköldőttjének jelenlétében most nyi-Mták meg ünnepélyes keretek közölt kőműves és ács ipari lanfolyamlo. U A négy és félhónupos lanfíolyam. aú 40 hallgatója van.
(Zalai orvtámadás — szom-btíhelyl lapokban)
Szombathelyi laptársunk közli azt különös gyilkossági kísérletet, amely nerínt Doba Lajos 33 éves gazdálko-lót a zalaudvariaki szőlőhegyen do-ronggai egy ismeretien tettes megtámadta volna," ugy hogy életveszélyes llapolban Szombathelyre szállitották. • Zalamegyében Udvariak község mcs. Érdeklődtünk, hogy talán Zala. dvarnok községről vau a szó» de az gyésiségen kijelentették, hogy sem itt, m más zalai községben ilyen merényiről nem érkezett értesítés.
- (Emelkedik az ország katoll-w lakosainak azáma)
Statisztikai Hivatal megállapítása «rint Magyarország katolikus lakó-■ Jioak száma, különösen a protestáns, \'kta térületeken szembetűnően emiel-A kimutatások szerint több mint \' százaléka katolikus az ország óssz-Kossága.
•"Abeuéd érthotőiégo a fogak ópsé--öi tügg. Az egészséges fogakaCcsak tarthatjuk meg, ha egy kipróbált jápoló szert használunk. Az ODOL öv óta ki van próbálva. Az Odol Otlonit. Az Odol koncentrált, néhány jp belőle elég. Tehát az Odol hawaii \'ja olcsó. - Ápolja fogalt mindig " v a, te fógat épok maradaak legkó-M öregségéig.
(Hél\'jenyiijtok találkozója) aét délután 6-tól g-lg ■ Paunonlt
kisterméban.
;
A Credo szüreti mulatsága vasárnap délután
A hatalmas nagykanizsai Crcdo-csa-Iád vasárnap délután összejön a plébánia fehértermében, hogy fontos misz-sziója melleit részt vegyen u nonies szórakozáson. A nagykanizsai Credo-család nagyon szépen összeállított mü-soru szüreti.mulatságot rendez, az igazi jókedv és kedélyesség jegyében, amelyen nemcsak a Credo-tagok és hozzátartozóik, de mindazok találkoznak, akik közel érzik magukat a katolikus gondolathoz és testvériséghez. A rendezés egy felejthetetlenül kedves és meleg, intim, családi tónusu szórakozást biztosit. Kezdete délután pont 5 órakor. Pompás enni-inni valóról gondoskodás történt. A szíves természe. beni hozzájárulásokat szíveskedjenek lehetőleg szombaton, de legkésőbb vasárnap délig az egyházközségi irodában leadni. A szüreti ünnepség a nagykanizsai katolikussúg találkozója lesz. (.-)
Ma csütörtökön este
disznótoros vacsora és tánc
a Pannóniában.
==» HAxIamxouyok I Noiit körül pénzbe, mégis a logjobb tésztarecepteKet megkapja, ha még ma kéri a dr. Oetker-féle világhírű fényképei reoeptkönyvet, melyet bárkinek Ingyen megküld a gyár: Dr. Oatker A. Budapest, VIII. Contl-utca 25,
— Nfil kabát- és ruhaszövetekben a legújabbat nagy választékban Golenszky dlvatUzletbeu.
— (A századik Pengős Regény)
10.000 pengős pályadijai tűzött ki-egy éve a Palladis budapesti könyvkiadó vállalat abszolút irodalmi értékű magyar regényre. A pályázatra 173 regényt küldtek be. A nagy pályadíj nem hozta meg a várt abszolút irodalmi értéket. A pályázat mégsem volt meddő, ügyet kiválasztottak a |>e. érkezett kéziratok közül és 5000 pengővel jutalmazták. Ezt a jutalmazott re-
gényt Béz Bálint irta, cime: Sába ki-rálynője. Ez a könyv lett most a dis Pengős Begényeiuek 100-ik kötele, amely most hagyta el a sajtót. — A Félpengős-sorozatban két érdekes uj regény látott napvilágot. Az egyik egy szökött fegyenc érdekfeszítően kaháL dos históriája, Ole Stefani irta, a cime:\' A leánv, az autó, meg a kutya. A másik Arthur Mills: Az aranymacska c. regénye, amely az argentínai kincs, kutatók érdekes, izgalmas éleiébe vezeti el az olvasót.
Ha olcsón akar
házat vagy házhelyet
venni, most vegyen! Kaphat a város minden részében kedvező Ilzotési
teltételek mellett. Forduljon bizalommal: Haláiz lanó ingatlanforgalmi iroda
Horthy Mlklós-ut 6.
- Saját érdekében él Őrömére BZOl-gáló meghívásnak tesz eleget, ha a Köpetein Bulorárnháx őt*l mübutor-Ulál-litáaát megtekinti, vételkéüyszer nólkUl.
— Elegáns hlmiett pongyolák legújabb fazonokban Schtllznél.
— A Nyugat
októberi száma megjelent. A szám Babits Mihály uj versciklusát közű az élén; kívüle Török Sophie ós Jékely ZoltánÍrtak verseket. A Nyugat pályázatán dicséretet nyert két novella, Nagy Méda és Vadász Tibor tollából, to-vábbá Szerb Antal nagy olaszországi útirajza, Előd Géza tanulmánya Dó. mötör Jánosról, Jtédey Tivadar cikke a Nemzeti Színház raultjárói, Jankó-vlch Ferenc elmélkedése a legfiatalabb költő-korosztályról lesíüra szám főbb közleményeit. Színházi, képzőművészeti és u külföld irodalmi aktualitásairól beszámoló rovatok gazdagítják az uj számot.
Férfi kabát- én ruhaszövotek nagy választékban Oolenszky dlvatUzletben.
I >/» tüzelővel 1 kályhával 2 siobát fűteni CMk Sarlei-féle Q7At»űP» /vlr. ■aabadalmaiott ,,0461161 til
knláclós bőszekrénnyel
lehet. 50o,o Itlzelómegtaksrltás. ó akodjon •Hány ulánzaioklól. Kizárólag kuphato : Sörlel vas- és feitékkereikfdéetben, Sctö z mellett. Ára: 6.—, 10 —, 15.— pengő.
Sok költséget takarít meg
és sok pénzt Is nyerhet, ha
helyben oaztáiysorsjegyéi
Ellholler Kálmán főáru8ltójánál (^sengery-ut 5.), aki a nyereményeket azonnal kifizeti.
Hozás már október 17. és 20-án.
Árak: nyolcad 3.50, negyed 7.00, fél 14.00, egész 28 00 pengő
Akik még Gömbös halálán is keresnek
Sokszor mondják, Jiogy a mtü fiatalságban nincs semmi ötlet, semmi életrevalóság, fis mégis... Ha saját zsebükről van szó, menynyire leleményesek tudnak Jenni. Világosan mutatja ezt az ulábbi kis esel.
Kedden délután történt a mozi-nál. Ot óra előtt, pár perccel érkezett meg a rendőrség betiltó végzése, amely a miniszterelnök halálára való tekintettel hem engedélyezte az aznapi előadásokat. A közönség egy része azonban már a moziban ült, trág sokan még az előcsarnokban várakoztak. A mozi vezetősége ekkor a legudvariasabban felajánlotta, hogy u pénzt visz szafizeti. Akik a mozi helyiségében üllek, természetesen már csak fél jeggyel igazolhatták magukat. Ellenben akik még kint voltak egész Jegyet szorongattak. Amikor azonban megtudták, hogy fél Jegyre is visszakapják az egész jegy árát... Hát igen. Szakadtak a Jegyek és a mozi közel husz j>en-gőt ráfizetett az üzletre,
Vasárnap az NTE itthon a Zsolnayval — a Zrínyi Kaposvárott a Turullal játszik
A bajnokság 2. helyezettje, a fia. tal nagyképessógü Zsolnai SE lesz az NTE vasárnapi ellenfele. A Zsolnai csajjal legjogosabb aspiránsa a bajnokságnak, amit igazolnak eddig elért eredményei. Szép mérkőzésre van kilátás. Kezdete 3 órakor.
Előmérkőzést 1 órakor a Dombóvári VOC.E II-—NTE II. Játszik.
A Zrínyi Kuposvárott a Turul ellen valószínű folytatja győzelmi sorozatát.
(0
Prognózis: Élénk északi szél, sok helyen köd, eső, magasabb helyeken havaseső, éjjeli fagy, a nappali hő emelkedik.
I szi és téli kabát szövetek nagy választókban:
Hói és férfi divatszfivetek GoleilSZky FereilC
Szőnyeg- és vászon-áruk
divatQzletében
Fő ut 14,
ffALAÍ K021.0N»
1936. okiéhet 9
APRÓHIRDETÉSEK
10 „ölfl t ,Hllér. mlndrn tov.bbl ir6 4 Iliié,.
Aalútaxlt, béiaut\'t rendetlen garaíre-bél, vidékre é- helyben, legolcsóbban. Te-lelonilloniás: S44. Bo|tor Klsltludy-uteá 7. ii. 2704
■ OKakaiáratu szépen huloroiolt uteil sióba kiadd. Arany János u 2/a. 3606
■•ak.aárall tájbor P I SO, Koron* áltarnsákass. 9
Alaaeaaall k.kátak* MlksMtok, boy. ét fekete hossiu kábítok olcaó árban kaphatók Künlgnél, Erzsébel-tét. 3473
■••kalánrt kHAKk air.nn.ll belé pásre. Horthy Mlklft nl, 19. . 8
U| árat*»aaa|aa kéayelme. autótax\'t kaaállltott Vl|ddl|éit Kaulmann Manónál rendeljen. TeNÍonállomö: K-tt. 3096
Fárfl., tlu- éa gyermek ruhák lw-olcsóbban Kéntgnél, i 3473
Pogányiárltl^"">ar
Itt.r.. lát.lb.a la. r.|«>ná>l
I«Hkyá.y*tea M. . im
Vasutasok résséte lB.aelf|bij-H«-
káp.k.t 61)5 X10 ÉS. merelben csak 1 50 pengdért ksszilek. Halán lénykéoéir, Horthy Mlkló|n4,íl. 3607
Bármilyen kényei w.aii<i vasalást vállalok. Házhoz megyek. -- Penyvetné. Hunyadl-u. 32 3597
Kél oaorérMlllha Tlsdó. KInlltí utca i. sa. \'. 3604
tlnger Clyiils vastreieskeddaél hS \'•komát vett. Hsssnélt kályhái veszek vagy becserélem;. 36\'í
Nagyon síép butoroiolt sióba kiadó Sít. Imre utct 4111. " 3608
■ ab. masat
pen butorosva, lépcsőházi kfllbn-bejtrsllat, esetleg lel|es ellátással. Csengeiy ut 27/t.
Kiadja • Ispt.l.jdonos Közgazdaaágl KI. Oat.nb.rg Nyomd. é. Délr.l.l Lapkiadó Villatata Nagykanizsán. Felelős kiadó i Zalai Károly, laltfniban telető. I Nssrvktoltsa 7Í>. amArc
mmiiiziniitti iitihu liinui
MENETRENDJE
érvényes 1936. október l tál.
tr»..k«(-Ur V..„Lilámé.
Vsautillomlara EllsíbeMérré
*\'«
630 9 25
11-ts IS os 13 20
tim
15 »
17 40
18 os
19 80 21 35 23 05 23\'SS
1
» a
* 3
• •
3 *
I s
c X
Lfl(eiiyeiin(iaf)tr«nd
L»t«iyiril Ind. 6 49 NigykuUoán M. 8 08 NtukuiUiiról ind. 14 00 L*t*oy*f«4rt. 16-10
II Zalai KfcligjWltyifoi
REITVÉfií-SiíELVÉlY
Bebizonyított tény, hogy a
az egyedüli mmm a n
Az e hó 17-én kezdődő sorsjátékban uj reményekkel Indulunk!
Sorsjegyeit a m. kir. dohánynagyárndában
vásárolja meg. — Címre tessék ügyelni: Nagykanizsa, Horthy MlklAa-ut S.
HoIherr-Schrautz-féle
heíMÍM •
műtrágyák,
„FUTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D* vitaminkészítmény) Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mng, műtrágya, növényvédeimlsze-rek, gép, zsák, stb. kereskedésben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. tA b róság mellett.)
Nagykflhlzsa megyei város polgármesterétől
20103/1936.
Tárgy : A nagykunlzsil honvédalakulatok szükség! teín k be-S\'állllá ára fuvarozási pályázat.
Hirdetmény.
Felhívom az érdekeltek figyelmét, hogy a szombathelyi 3. honv. Vdd. hadbizlosság zártkörű versenytárgyalást hirdetett a helybeli honvédalakulatok szükségleteinek beszállítására. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 1936. október 13. Az ajánlati feltételek és minta a városi kiadóhivatalban (I. em. 22. ajtó) megtekinthetők.
Nagykanizsa, 1936. szept.29. iut Polgármester.
a itnÉpl a
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
Érdeklődni lehet: Csengery-ut 4. az. alatt.
Iroda: Teleion 197. Néplakarékpénzlár R.-T.-nél. Telefon: 20. és 126.
LOTAKAROK
LEGOLCSÓBBAN
HinSCH ÉS SZEGŐ bégnél.
Fegyvertok
erős zsírozott tehénbőrből
islrosott i.rh.bSrbél
Fegyverszíj * Vadásztáska
erős ,, ,.z»lro20tt
khénbőrból
kisebb . . közép nagy nagy < .
P 14.50 P 1.40
P 8.— P 9.50 P 13.-
Fogolyakasztó kenderzsineg P—.96 bőrből . . P 1.60
Tőitényöv
erős marhabőrből P 6.50
ásjfe\'ff Szabó ántal
űijtifimis
lort-ién.
Most vegyen
női kalapot,
mert a legfrissebb, legdivatosabb újdonságok, melyeke! budapesti és bécsi bevásárlási- és lanulmányulaim eredményeként beszereztem, már
megérkeztek
és azokat a legjutányosabb Aradon árusítom. Látogasson el üzletembe, hol vételkényszer nélkül meggyőződhet arról, hogy legszebbet
I e gj o bbat
legolcsóbban nálam vásárolhat.
BRÓNYfll DIVATHÁZ
Horthy Miklós-ut 1. Városháx-palota.
6237/1935. M. Pk. 2505\'1935 sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Kiaady lalvin ügyvéd által képrl-lelt dr. Rege Károly lávára 71 P töke ói több követelés járulékai ereiéig a nagv-kanizsai kir. Járásbíróság 1935. évi 6237. számú vég»6iével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. ér április hő 8-án lefoglalt 2330 P re becsült Ingóságokra a nagykanizsai kir. járásbíróság (enU számú végzésével az árverés elrendaltetvén, annak végr. szenv. lakásán, Nagykanizsán, Sugár-ut 8. hátsz.
évi okt hó 15. narjának délután 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok stb. s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek késapénzflzetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáitáii ár kétharmadánál alacaonyabbban csak n végrehajtást uenvedő beleegyezésével, el fogom adni. . :,.
Nagykanlzai, 1936. évi azept. 22.
Haán Oyula 3594 kir. bir. végrehajtó.
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kötelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
• Il ,
alafonkk a bolyt turrakeddk o« é. Iparoaoknál rzefozse b. I
\' "W^eldo-H llnarteaMg Ml. IÚMÜKI M»riáa ás BéMat UglMI Wlalaia k&a|rmiomááj»a> " ni r"\' IaK(Sá«tl)

76. Évfolyam 232. szám
Nagykanizsa, 1938. október 10 szombat
Ara 1? flu.
ZALAI KÖZLÖNY
mmm________p tllTI«»l nafilaf
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Elfifizctéai ái»: egy hóra t pctigA 40 Hlltr. Sicrkesilötéfj t» ktatólilTattU ttidoa> 71 ax.
Képviselők állnak őrséget Gömbös ravatala mellett
A miniszterelnök szülőfaluja földet hozott a koporsóba
Budapest, október 9 Q^mbös miniszterelnök felravata-lozása ulán az Országház kupola-csarn -kát ezrekre menő tömeg lepi el állandóan. Péntek n reggel már fél nyolckor löbbezer főnyi tömeg volt a kapuk előtt. Nyo\'c órakor bocsátották a magyar társadalom minden rétegéből összeverődött kö-zönséxet a ravatal elé, hogy utoljára bucsut mondhassanak a halott miniszterelnöknek Reggel óla a tömeg elvonulása szakadatlanul lart. Fellllnő sok vidékit látni a ravatal előtt. Abádszal król. a m niszlerel-nök volt kerületéből különösen sokan jö tek fel, hogy megadják a glisztcsségel volt képviselőjüknek.
A katafalkon álló miniszterelnöki koporsót reggel óta képviselők őrzik. Az első őrséget Drózdy, Náray, Csizmadia és Patacsy képviselők adlák, majd minden félórában más négy képviselő áll őrt a koporsó meTlelt.
Murgáról, a miniszterelnök szülőfalujából földet hoztak és azt is a koporsóba helyezik.
Görlng a temetésen
Bécs, október 9 Oöring porosz miniszterelnök Bécsbe érkezett, ahonnan rövid tartózkodás ütán folytatta útját Pestre, ó is rés7tvesz a magyar miniszterelnök temetésén.
Veszedelmesen inog a spanyol benem-avatkozás frontja
A spanyol nemzetlek jelentős győzelmek egész sorát jelentik — A kormány csapatai Ovledo környékén érlek el hadl-sikerekct
Madrid jelenti:
A madridi kormány jelentése sze-rini Oviedo környékén állítólag heves harcok folynak és a város egyik részét sikerüli állllólag elfoglalniuk.
Burgoa Jelenti :
A spanyol felkelők ujabb győzelmeket arattak a kormánycsapatok feleli. A további elöienyomulás so rán elfoglalták Sigurcunoa váró sál is.
A másik részen Navalperal, San Mariin és Albrada városok kerül íeu a felkelők kezére. Mint jelentik, különösen Navalperal elfoglalása bír nagy Jelentőséggel, meri ezzel a felkelők megtörtek Madrid élelmi szerellátását biztositó vonalat. San Martin város elfoglalásával és az
| azzal kapcsolatos előrenyomulással a felkelők elzárták Madridot déli és nyugati irányban. Továbbá itt nagy mennyiségű hadianyagot is zsákmányoltuk. Nagyszámú fegyver, több ágyú és nagymennyiségű lő-saer került a felkelők kezére.
A kormánycsapatok\' a kivonulás előtt felgyújtották a szemináriumot.
Primo de Rlvera spanyol ko;n munlsta vezért elfogiák. rövidesen néptörvényszék elé állítják.
A felkelők repülőgépei ismét m;g jelentek Madrid feleli. d<\' nenv "bombázták, hanem 50.000 röpcéd-ilát doblak le a fővárosra, amelyben felszólítják a népei, hogy adják meg nfiagukat.
London Jclenfi:
A lapok a szovjelnck a spanyol
eseménye ktfe való beavatkozásával kapcsolatbun élesen ellléllk a szovjet- magatartását. Kijelentik, hogy ez a benemavatkozási egyezmény megszegésével egyenlő. Mint ilyen pedig módot ad arra, hogy Olasz, ország és Németország is felbon tottnuk tekintse a benemavatkozási egyezményt és a jövőben fegyver-re\' támogassa a spanyol felkelőkéi, ugyanakkor, amikor a szovjet csak elméleti lámogatást adhat a mad; rldl kormánynak.
Egy magyar tanítónő
egymillió aláírást hoz repülőgépen az Ooeánon túlról
Genfbe, a magyar igazságért
Budapest, október 9 Knetz István budapesti ügyvéd a napokban levelet kapott az anttt rikai Clevelandban lakó lányától, amelyben Knetz Erzsébel közli, hogy az amerikai »Szabadság« c. magyar lap. amely annakidején a szerencsétlenül járt Endiesz és Magyar oceánrepülését megszervez te, most újból akciót indít
Az amerikai magyarság között máris folyik a gyűjtés egy repülőgépre. amelyen egymillió aláírást Zioznának az oceánon álról Genfbe a magyar igaaság,érdekóben. hogy ezzel a vállalkozással is felhívják az egész vilácj fjgyelmét a trianoni bilincsben szenvedő magyarságra. Az .aláírások gyűjtése is folyik. Knetz Erzsébet tanitónő. de e,>y. úttal vizsgázott pilóta is és ő vállalkozott. hogy a géppel és az egymillió aláírással átrepüli az óceánt és Genfben a Népszövetség asztalára letes/.l az anKriki magyarság köveielését. f
Nem kell a sxovjet
a felvidéki magyarságnak
Prága, október 9 A cseh parlamentben Eszlerházy magyar képviselő éles hangon ki kell a tót néppárt legutóbbi nagygyűlésével kapcsolatban a ts*h po Ütlk.i ellen, amely beengedte a szovjelot és azt dicsőíti. A felvidéki magyarság a keresztény kisebbséj? tiltakozását jelentette, be a parlamentben.
fcc*toe*iMWéc és UadóUraMi PM & ^d Megieirmi mimUm kttU^Mp dMk
A nemzet gyökere
>Felkutattuk a nemzet gyökerét,* - mondotta az ifjúság szónoka a nép, föld és egészségkiállitás egyik ünnepélyén.
Ha nem ismernénk a rideg valóságot, meg kellene döbbennünk erre a kijelentésre. Csak most jutottunk volna el hát oda, hogy az ifjúság nz ö felfedező útjában elért a nép gyökeréig ? Ahhoz a ponthoz, ahonnan származik a magyar élet, ahonnan benépesítették a Kárpátok által koszorúzott ezeréves ha, zát, ahonnan a mindennapi > kenyérért dolgozó tagok kinőnek s a honvédő seregek szüleinek ?
Bizony, nagy csodával állnánk szemben,, hogy nem bozó\'.osodott el ez a magyar gyökér, ha annak értékél csak ma fedeznénk fel. üe nem is erröl^van most szó. Adott tényekkel kell szembenéznünk s ezek között találjuk azt Is. hogy a hosz-szura nyúlt világháború, majd \\xz azt kövelö forradalmi hónapok s a szinte véget nem érő gazdasági kriz|6 s országunk szörnyű meg. csonkítása következtében a magyar nemzet oly nagy megpróbáltatásokon esett keresztül, aminek ugen sok sajnálatos következménye les*. Ez k közöli kell immár első helyen említeni a magyar nép egészségéről való gondoskodás szükségét Az egyik legnagyobb gyakorlati szociológusunk. a tragikus huláll halt Yass József kiáltott egyszer fel a helyzet szomorú fel ismert sében
igy :
Még vizet sem tudtam adni népünknek !
Ha végig haladunk a magyar falvak utjnrn, a repülőgép, a rádió és más nagyszerű mod?rn találmányok korábnn. a nyári hónapok perzselő melegében nem tudunk áthatolni a porfergetegeken, az őszi. téli és tavaszi hónapokban pedig tengelyig érő sár marasztalja az utast, aki csak végighalad a falvak utvonalain, de ott marad és ott él a nép, amelynek soraiban pusztító betegségek öldöklő csirái lerj sz-kednek. Vígasztaláéként hat a nemzet köztudatára, , hogy a sorsunkéri aggódó és azért munkálkodni kivánó ifjúság ahelyett, hogy az élet gyönöriiségeit és szórakoztató élvezeteit keresné, abban Ml örömét s legfőbb feladatát abban találja meg, hogy lehatol a nép gyökeréig, a bajokat felkutatja s töp-reng. kivihető programokat állit fel a bajok orvoslására.
Ebben a munkájábaji nagy remény kecsegteti s ez legfőképpen iibban lelhető fel. hogy a kormány programjának egyik legalapvetőbb pontja lett a népegészségügy fejlesztése és népies szociálpolitika érvényesítése. Amikor ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a nagy nyilvánosság előtt, mi. akik a néppel a legszonosabb kontaktust tartjuk fenn, együtt élünk vele a munkában. együtt a pihenésben fen-nen hirdetjük, hogy nincs szükség
konzíliumra, nincs szükség a beteg láztábláján k kifüggesztésé é, mert a magyar nép ma is életvidám, tetterős és munkaszomjas Ha vannak is kiütköző bajok, azok nem hatolnak le a gyökérzetig, nem olyanok, amelyek szervi bajokra engedn. k köve:k%zte:ni. Gondoskodjunk a nép megfelelő táplálkozásáról, ivóvizéről megfelelő lakisiikről. egészséges települési hely k-ről, orvocokiól szülésznőkről, nép- |
gondozó egészségügyi intézményekről, ^patikáról. kórházakról s mindazokról a modem szükségletekről, amelyek más külföldi államokban már létesitletíek. akkor ki fog tűn-ni, hogy a tüneti bajok egy csapásra megszűnnek.
A kormány máris ecé32 csomó Intézkedést tett a nép egészségügyének felkarolására. De oly nagy lerület ez, hogy csupán a kormányra várni nem elegendő. Meg kell
tennie a társadatomiak is a magáét s akkor a jnAgy^r nép a rehéz történelmi idők dacára, őserejében lörellenül, kikében megerősödve, bizakodó s bátor tekintettel nézljet jövője elé.
A magyar nép szorosan összefügg a földdel. De ha a jövőbe nézünk gondoskodnunk kell arról, hogy népünkkel összefüggjön az egész-ség is.
mxn muloni
1936. oklóbsr 10
Zalavár megye és Nagykanizsa kiküldöttei a miniszterelnök temetésén
Annak az országos gyásznak, a mely Magyarországot Gömbös Gyula miniszterelnök halálával sújtotta, Zalavánnegye és Nagykanizsa is kifejezést adott és elhatározta, hogy a temetésen küldöttségileg vesz részt. Zalavármegye törvényhatósága Bödy Zoltán alispánnal az elen, öttagú küldöttséget meneszt a szombati temetésre. E küldöttségben képviselteti magát Nagykanizsa és
Zalaegerszeg városa. Nagykanizsát dr. Králky István polgármester képviseli, de mint értesülünkv a városi képviselők közül is többen felutaznak a temetésié.
A NEP nagykanizsai szervezete külön küldöttséggel megy. ezt Szabó Győző pártelnök vezeti. A küldött-ségek koszorút helyeznek a miniszterelnök sírjára.
A nagykanizsai Ipartestület küldöttsége a polgármesternél
az önálló Iparoslanonciskola, mintaműhely, iparoskongresszus és iparkiállitas tárgyában
Magindulnak az előkészületek ■ Zalamegyei Ipari éa RNexögazdaaAgi Kiállitáara
Régi kívánsága u nagykanizsai iparosságnak az önálló iparostanonciskola, amely magában foglalja a hivatásos igazgatói állást és a saját tantestületet. Ebben a kérdésben küldöttség kereste fel dr. Krátky István polgármestert, mely-ivek tagjai Samu Lajos ipartestületi elnök, Papp Oszkár alelnök, Hoff-mann Henrik, az iparostanonciskola felügyelöbizottságának elnöke voltak A küldöttség több iparoskérdés, ben is kereste fel a város fejét.
Samu Lajos elnök mindenekelőtt megköszönte a polgármesternek közbevetését és tetterős támogatását, hogy olyan legális és a kellő kellékekkel rendelkező vállalkozó kapta meg az igazságügyi palota építéséi, aki a kisiparosokat juttatta nagyszámban munkához és lehetővé tette megélhetésüket. A nagykanizsai iparostábor sosem felejti el Krátky ^polgármesternek kisipart támogató politkáját és készségét, hu kisipari érdekekről van szó.
Krátky polgármester válaszában kijelentette, hogy polgármesteri pro* gramjánk egyik sarktetele : a helyi kisipar támogatása ésya közmunkák odaítélésénél mindig áz az elv vezette, hogy minél több kisembernek jusson a végzendő munkákból.
Samu elnök ezután hosszabban kitért u nagykanizsai önálló iparon tanonciskola ügyére, amit a Zalai Közlöny is hosszú éveken át állandóan napirenden tart. Kérte a polgármestert, tegye lehetővé, hogy a tanonciskola jelenlegi épületében levő két elemi osztályt megfvls\'löleg helyezze el, hogy módjában legyen délelőtt is a tanonciskolának tani-tani. Tegye lehetővé a teljesen önálló, szakirányú iparostanonciskolát, amely még az eddiginél intenzivebben foglalkozhatik az iparos-ifjuság kiképzésével, nevelésével.
A polgármester kijelentette, hogy sürgősen érintkezésbe lép az ille, tékes tényezőkkel, hogy a két elemi osztály máshová helyeztessék át és az épület kizárólag az iparos-
oktatás céljait szolgálhassa.
A küldöttség ezután szóvátette az ipari minta- (törzs) műhely kérdé. sét, amit az iparügyi miniszter a délnyugati kerület részére Nagykanizsán állított fel. Szükség van megfelelő objektumra, hogy mielőbb felállítható legyen és .megkezdhesse működését, parallel az ipari tovább képző tanfolyamokkal. Az ipari minta- (törzs) műhelyeknek rend* kívül fontos szerepük van az jpari továbbképzésnél és az iparos színvonal fejlesztésénél.
A nagykanizsai Ipartestület elnöksége megkereste az iparügyi minisztériumot, hogy a minta- (törzs) műhelyek felállítására vonatkozó tervezetet küldje meg, hogy ennek alapján a felállítás megtörténhessen.
Dr. Krátky megígérte, hogy a tervezet kézhezvétele után gondoskodni og arról, hogy az ipari minta, műhelyek részére megfelelő és al-
kalmas objektum rendelkezésre boesátassanak. hogy a felállítás további akadályokba ne ütközzön.
Majd a jövő évi országos iparoskongresszus ügyére került. sor. Mint a Zalai Közlöny megirta, a mostani kaposvári kongresszuson el hangzottak után meg fogják szavaztatni az ország ipartestületeit, vájjon továbbra is a vidc\'ken, v^gy pedig ezentúl a fővárosban kívánják megtartani évi kongresszusukat Amennyiben a főváros mellett történne döntés, ugy elesik Nagykanizsa, de amennyiben a vidéki iparosság a vidék mellett foglalna állást, - amiben nem lehet kétség - akkor a jövő évi kongresszust Nagykanizsán fogják megtartani. A polgármester itt kijelentette, hogy már legközelebb érintkezési*\' lép az IPOK-kal ebben a kérdésben, hogy a jövő évi kongresszus, a korábbi igéret és határozathozatalhoz képest, Nagykanizsán tartassék meg. Érintkezésbe lép a vendéglősök országos központjává^ hogy a jövő évi vendéglős kongresszus ugyancsak Nagykanizsán tartassék a »Nagykanizsá\'i Hét« kapcsán.
Végül a Nagykanizsán rendézendö országos ipari, mezőgazdasági és háziipari "kiállítás és vásár ügye
került megvitatás alá. Az volt a felfogás. hogy az országos jellegű ki* ál lilásnál háttérbe szorulna a voltaképpeni cél : a zalai ipar, mezőgazdaság és háziipari produktumok bemutatása, megismertetése és részükre megfelelő piac, vásár teremtése, amennyiben háttérbe szorulna az ország minden részéből itt kiállító sok iparos és mezőgazda terményeivel szemben. Már pedig elsősorban az a cél, hogy Nagykanizsa és Zala készítményei, termeivényei mutattassanak be a közönségnek. Miután a kiállítást minden körülmények között a jövő évben megrendezik, a polgármester oly irányban teszi meg intézkedéseit, hogy «iz megyei jellegű legyen, vagy is Zalamegyére szorítkozzék. A kiállítás fő irányilója maga a polgármester. Legközelebb már megkezdődik a kiállítás propagálása az összes zalai községekben.
Nagykanizsa a jövő évben minden képpen kitesz magáért. A Nagykanizsai Hét« olyat fog nyújtani, ami az idegenek ezreit fogja Nagykanizsára vonzani. Dr- Krátky István polgármester lelkes munkatársaival már megkezdte ezirányu munkáját.
(B «.)
Egy kilométeres erdő-sávot telepítenek a balatoni Nagy-berek mentén
A 2000 holdnál nagyobb erdősítés még ez év őszén megkezdődik
Nagy jelentőségű akciót kezdeményezett Földváry Miksa min. tanácsos, erdőigazgató, a balatonfenyvesi fürdőegyesület elnöke, akj a hajdani Koppány vezér pogányai-nak vadá./z- és halászterületét, a ^Balatont nagyberek«-nek nevezett és lec/apolt íngoványt fásittatni óhajtja
A közel 16 000 hold kiterjedésű nagybereknek a fonyódi hegylábtól
Kiváló minőségű női és férfi
szövetkülönlegességek
a
dus választékban.
Legnjabb fazonn nöi és leány-kabátok állandóan érkeznek.
Dtvatszörmékben nagy választék
Sínser József és Tsn
cégnél.
Keresztúrig terjedő részén a tulajdonos nagybirtokosok mezőgazda, sági termelést kezdtek, ami kitűnően prosperál is és a Balatonkörnyék terményellátását hatékonyan fogja elősegíteni.
Földváry Miksa min. tanácsos ennek a részben már termelés alá vont bereknek a balatoni müuttal párhuzanuísan cca etjy kilométeres sávnyi részét javasolta erdösiteni, amely erdősítés szociális, nemzetgazdasági, de idegenforgalmi és szépészeti érdekeket is hatékonyan védene meg, mert emez erdősítéssel nemcsak bőséges munkalka-lom jutna a munkanélkülieknek, hanem közvetlen faellálást is biztosítana a fában szegény vidéknek, továbbá ami ugyancsak igen fontos körülmény - a szél szárító és romboló hatásail ellensúlyozná és a körayék sivárságát eltüntetné.
Az erdőigazgató emez elgondolását közölte az illetékes uradalmakkal, amelyek kivétel nélül a legnagyobb örömmel tették magukévá a gondolatot.
Az uradalmak képviselői lelkese-déssel tették magukévá, hogy a bereknek ez a Balatonhoz közeli része több, mint 2000 holdon erdő-sittessék és legmesszebbmenő támogatásukról piztositották az akciót, úgyhogy az erdősités még a folyó év őszén megkezdődhetik.
- (HélyeggijiljUik találkozója) bét tőn délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermét*©.
I
Kötött blúzok, pulloverek. kabátok, na6» »4iaSZiékban:
w„a.PJ" -f^lvem 0pín9VOláltkv "lrá?ok- Szomoldnyinál.
Woliet »l»ánemOek gyermeknek, nónek, tértinek ——-

1936. október 10
DALAI BOZI.ONY
Felnyársalta a kocsirúd a sármelléki állomáselőljárót
Moto;kerékpáron, felesége és fia szemeláttára történt a szerencsétlenség
Keszthely, október ii A sötét októberi téli éjszakában minap este halálos szetencsélLnség történt a sármelléki országúton. Kertay (Gergácz) Lajos sármelléki h. állomáselöljáró Zalaváron \\o\'t vendégségben feleségével és kisfiával. Oldalkocsis moo\'kerékpáron igyekeztek az éjféli órákban hazafelé, amikor Égenföld határában Kertay nekihajtott egy szembejövö kocsinak, amelynek rúdja a szerencsétlen állomáselőljárót a szó szoros értelmében felnyársalta
A motorkerékpár o\'.dalko.sijáhán ült Kertay felesége és kisfia, akiknek semmi bajuk sem esett, az állomáselöljáró azonban a helyszínen meghalt. Könnyebben megseljcsüll a kocsi bakján ülő sármelléki legény is.
Az éjszakai halálos szerencsétlenség ügyéten a csendőrség azonnal megindította a visgálatot. Valószínűnek tartják, hogy a kocsin nem volt lámpás és így az éjszakában a motoros Kertay nem vette észre a közeledő kocsit.
Emlékezés egy 150 évvel ezelőtt élt kanizsai piarista-iróra*) ,
Irta: Z ÉTA
Másfél százados évfprduló alkalmából rovom le a keg.veV.-t e hálás sorait egy oly ember emlékének, aki nem volt olyan szerencsés, hogy érc.szolwr hirdesse emlékét, setn1 oly tehetséges, hogy — Horatius.szál szólva — ércnél maradandóbb emléket > álljthatotl vol. na magának müveiben. Csupán egy volt azoknak sorából, akikre a régi Kóma ezt a szállóigét verlc: Quem1 uii odícrunt, paedagogum facierunl.. Azon kívül, hogy tanár volt. jó ember is volt, akire nagyon is ráillenck Sliaujs-pcare szaval:
A rossr, mit ember tesz, túléli öt;
A jó gyakota sirba száll vele.
S amint a gyemnek csuk családapává vagy családanyává letten \'udja, saját gyermekei felnevelésével, önnön szüleinek érte tolt fáradozásait kiérdemelni, ugy a tollforgató is esak az emlékezés adójának lerovásával tudja tanítóinak megköszönni azt, hogy meg. landolták gondolatainak kifejezésmód, jára.
Endrődy János, akiről o sorok szólnak, piarista tanár volt s mint Ilyen százötven esztendőim.k előtte Nagyka. nizsán oktatta a syntaxíslákat. A régi, fákkal övezett épület, inelylje e sorok írója annak idején még járt, esak rövid időre, az 1785/0-os tanévben, látta falai között vendégül Erd.Iiamzsabcg szülöttét. Mint rendjének annyi más tagja, ö is meglakta a két magyar haza, — Magyarhon és Erdély — számos városát. Amióta 1784 november l-én, mint 18 éves ifjú, átlépte novieinsként t» kecskeméti rendház küszöbét, a rend szokásaihoz hiven, öt is majd minden év a magyar művelődésnek más-más őrhelyén találta. 1777-ben Kalocsán kezdett el tanítani. 1770/80-l>an önmaga tanul, kincses Kolozsvárott tanulmányozta a filozófia kincseit. 1781-ben még Gyulafehérvárolt mutatja be első szent miséjét az Urnák, |,ogv a következő esztendőben Kőszegen lássuk viszont újra a katedrán. 1783-tól
*> Valamikor a nagykanizsai főgimnázium növendéke volt e cikk inkognitóban maradó írója. A cikk aktuálitását az adja meg, hogy az idén inullk százötven esztendeié, hogy Endrődy János, akiről ez a megemlékezés íródott, odahagyta Kanizsát, ahol az 1785/6-iki tanévben a syntaxistá-kat tanította.
Endrődy János eddigi életirói (egyik közülök maga is piaristáskodolt Nagykr-
ni,.*.. . r»__ ....: ix ..-..(> inbihlt rcnlí iMi"
""UIU» lllítva IH |,lol —......i
nizsán: Per. nyi József) inkább csak életrajzot, mint irói jellemrajzot adtak a cikk Hőséről.
"VDCIUI.
Ma, amikor olyan sok az iró, nem árt kissé megemlékezni irodalmunk pionírjairól is. Különösen pedig Endrődyról, aki a magyar színészet istápolóiéban példaadással jár elő oly korban, amikor uiég nagyon kevesen mertek szót emelni ebben az irányban.
1785-ig Nyiirán, Kalocsán, majd Egerben buzgólkodik a the.dogiai gradtis elnyeréséért, hogv a következő évben az egykori szandzsák-székhely: N«$y-kaniZsá gimnáziumál>aii verje bel.1, — ha kell: bottal is, — a consecutio leni|H)i\'umot törökverő zalai és somogyi hősök utódainak kemény koponyáiig. A kővetkező három esztendőt, — az inas. esztendőket, ahogy a páterek maguk között a nevelésijeit eltöltött éveket hívták, — Kassán tölti, mint ifjn gróf C.sáky János nevelője, holott is erős ellensége a módi»-nak, mivelhogy -ritka dolog, hogy egy tudós, gondolkodó, megéréit és állapodott elméjű em\'oer módis legyen.\' A fönri házból lü»za vágyódván a rendházba, I790.1>en Temesvárolt tanítja u most megszűnt gimnáziumban a határörök majdan halállá i nemzetségét a kultiira magasabb elemeire. 1791-101 17!)3-ig Peslcn, az akkor még csak vajúdó irodalmi köZ|)ontb.m, karolta fel lelkesedéssel a magyar nyelv ügyét. A nuigytír színészet ekkor éllé csecsemő éveit s istápolásában kevesen teltek tűi a buzgó páteren, likkor fogott hozzá « színmüvek Írásához és fordításához. 1792-ben jelent meg a Dugonics müvéből átdolgozott Arany pere.-ck e. játéka, amellyel az országgyűlés ideje alatt r.a.-y hatást kellett. S amikor Te. rpne császár átveszi apai örökségét, u megrendült ausztriai birodalmat:
■nini « kor annyi más jó majjyarJa, « maga módján vesz részt abban n heroikus küzdelemben, arait u rendi Ma-gyaroszag folytat, — notens-volens, — legnagyobb ellensége, a bécsi udvar érdekében. Mint a Rareo huszárezred lálK>ri |>apja, - felsöbbsége kimondott tokarata ellenére, — részt vesz a francia háborúkban 1703-fól 1805-ig, az akkori északi hadszintéren- (előbb osztrák • /Németalföldön, majd a Rajna felső folyása környékén-*. Ez a vidék akk^r szinte\'tarkállott a különféle választó fejedelemségektől. Lépten-nyomon nj tartománytól ért az utazó, hminl ezt a .Magyar Hírmondó egykoriig névtelen tudósítója irja:
.Május 4.-én Budáról Belgyiomba indulván Bétsnek és Norlmbergának vettem ufamat és minek»tánna nyóltz Tartományokon keresztül jöttem vólna, 15 napok múlva Brüsszelbe érkeztem, mely 185 posta mértföldnyire esik Budától.\' (Magyar Hírmondó. - 1792. május 29. - 758. I.)
Nem kis ut abban Qz úttalan világban, még ha delizsánszon lelto is meg az ember; hál ínég nem szívesen látott hadakkal egyetemben. Amikor azután a korzikainak sikerült térdre kényszerítenie n száz cézárok ivadékát: fddpáler Endrődy uram is bucsut mondott Mára seregének, hogy ismét békésebb foglalkozása körében lássuk: 1805-lien Pozsonyban nevelősködik gróf Esterházy János fia mellett. Hét esztendei nevelősködés után Nagykárolyban találkozunk vele, ahol mint házfőnök és lelkipásztor kemény harcokat viv az uradalom nem1 éppen jóakaratú tisztjeivel. Ot esztendő multával Szegeden, Dugonics szülővárosában házfőnök. Ujabb öt év múlva vissza kerül oda, ahol megkezdte mü. ködését: Kalocsára. Itt halt meg 1824. Cebruár 27-én, 08 éves korában.
Íme: hatvannyolc esztendőnek annyi meg annyi mozzanata majdnem ugyanannyi sorban. S majd félszázad tevékenysége sem elegendő arra, hogv ki ne hulljon az eml>er az Idő rostájából. Iíja! — nagyon <nagyliku» ez a rosta... Csak az igazán nagyokat rázza l>cnnc az utókor l-mlékezete. A kisebbek mihamar kihullanak belőle...
(Folyt kóv.)
Vese-, hólyag-, prostata- és végbélbajoknál ecy pohár tnrmé steles „Ferenc József" keurüvlz ; iadós, hig ürülést és kie\'égiíö emésztést eredményez, melynek kö-\'eikezménve azután jóleső meg-<önnyebbü\'éR szokott lenni. — Az orvosok ajánlják.
DI\\M"
Rovatvezető: Dr. Dévalné, Erdő. BSak*
Az elegáns szövetruhákról
Ma olyan nagy szövetruha kultusz .van, amire c<fdig talán még példa nem volt. A szövetruha fogalma alatl nemcsak trotőr és sportruhá-kat ériünk, hanem igenis, egész elegáns délutáni, sőt látogató ruhát is. A selyemtől csak abban különbözik. hogy nem ol,yan hideg télen. De máskülönben éppen olyan puha, omlós, elegáns, tapadó, mint a selyem. Gyönyörűek, hölgyeim, ezek az angorák. posztók, jerjsyk. És ezeknél a ruháknál csak a jó szabás fon!os és az. hogy anpolos legyen általában.
.lói jövünk ki ezekkel a szövet-ruhákkal. Mert most indulásnál feltétlenül szúkség)f!(nk van egy szövetre. amit még kabát nélkül, később pedig azzal tudunk viselni. Ha csináltatunk most egy ilyen színes ruhát és mellet e vgy kis fekete selymet, körülbelül készen is vagyunk a téli garderobunkkal. ha csak később egy elegáns, hosszú coctail ruhát nem csináltatunk selyemből. vagy esetleg bársonyl>ól.
Természeteset! igen fontos szempont az elegáns szövelruha elkAszi-szitése előtt az, hogy milyen a télikabátunk, vagy a bundánk. Akinek fekete szövői n télikabátja, az a barna, kék színen kívül minden más szint viselhet, ffiig ak nekesetleg szürke háromnegyedes bundája v-m. az minden szint viselhet.
A nagy szalonok divatt.emulatóin csak u;;y hemzsegtek a s?ö\\«lruhák é» ugy is fojrvot\'- toiy legalább két évre biztosítva vr.n ez krek a ruháknak a divat la.
Szőkéknek nagyon ajánlok sötétebb lila szinl. szürk^ antilop övvel és sállal, vacy anjlkül. csak egy klipss\'e!. de akkor a sajátjából legyen öv megfelelő "S \\tt .1 Barnákra viszont egész halvány Illát szeretnék ráadni, amely lila az angóra szőreitől szürkének látszik Erre sem kell különösebb disz. hhet rá egy pár árnyalattal sötétebb lila gomlwt tenni. er»y antilop övet. Lehet azután ehhez egy saját anyagú, ki-steppell sapkikalapot csináltatni.\' de esak akkor, ha szürke bundája van az illetőnek Mert ha fekete kabátlal viseli, akkor mégis legszebb a fekete kalap hozzá, hisz ugy is fekete accessoitvnk vannak otlJfon Azért emiitettem először a lila szint, meri olyan átütő divatja van ennek az idén. hogy mindenki Ilyen szint r.ndel. Erre valaki azt mondhatná, hogy épfN»n azért, mert mind*, nki ezt ren\'H. talán közönséges lesz. Nem egészen igy van, -- felelném én eme a kétkedőnek mert végredményben divat És miért ne járjunk divatosan ? Az viszonl igaz, hogy speciel a lila szin vásárlásánál tekintetbe Jce!l vennünk. hogy jövőre talán már mégsem lesz ilyen divat és akkor be keli festetnünk, ezérl kql egy kicsit drágább, jobb anyagot vásárolnunk
A lila mellett nagyon divatos a korall, vagy a téglaszln. Ezek a ruhák rendszerint\'jumpeie ck. elöl végig fémcsatizáródással, vagy zöld, vagy barna zippzárral. Ha viszont valakinek télen barna kabátja és acessoirjai vannak, akkor barna
A
SALAI ROZLOHT
1936. oktáber 10.
disszel csináltassa, mert ez a két stín nagyszerűen összeülik.
Az acélkék is nagyon tetszik. Ez is olyan, mint a lila. A kék alapon levő fehér angóra szál: k szürkévé teszik az anyagot. ""ízek is egészen simák, a szoknya talán klugorhatik némely esetben alul glok-iiba, de ■•csak egy nagyon kicsit.
A zöld, talán mondanom sem kelL mint i minden évben, az idén is di vatos, de valahogy én nem tariom olyan nagyon elegáns színnek, mint a lilát, vagy a kéket
Tehát Hölgyeim ! Első parancsolat : csináltatni ketl szövetruhát. Hogy milyet, milyen -anyagút milyen fazonút, azt már mindenki egyéniségéhez képest, egyedül döntse el.
Dlvatposta
SsélsMffta. rekelc klóké bolerós ruhájához \'.csináltasson egy halványlila csipke blúzt. Nagyon jót \'fog szőke hajához állani és nagyon divatos is. Ha spanyolosan akarja, mint nyáron viselték, akkor ugyanolyan szinflfcllla antilop övet fflp\'cn rá, mniI oldalt megköt. Vehet hozzá ti In kulapot is. Odvfizlct.
fíarrta kislAny. Félek, hogy « bekfil-. dóit erós zóld egy kicsit cigányositani fogja. Inkább vulainl világosabb tónust vegyen. Ha itok\'ll egy kiroit, Bkkor óvakodjék a teljesen sima vonal tói, inkább tétessen a szoknyára szem-hcránrokal. A bluz kivágásáig |>edig Cgv ill alalt elálló kihajtót tífcyen, *mit lehet slepeltetni. pdvözlct.
Ttrcsl asszony. Majd írja meg, hogy a csipke ruháin sikerflll.e. olgi baba milyen ruhíU kapott T Nagyon szép lenn* Önnek egy fekete posztó ru^n fehér csipke zaabóval és kézelővel. Fantázia csatlós évvel. Meleg üdvözlet.
A városlfóny kép-pályázat eredménye
Nagykanizsa megyei város idegen, forgalmi renyképpályázatárn 5 pá. lyázó volt. Tegnap délután döntött i> polgármester elnök\'etc alatt az ősz-szehivott bizottság a pályamunkák felett. Az első rlljal a Heü.inár )<■. ligéjil -plakátlervvel dr Halász Pál orvos nyerte el Ugyancsak dr. Halász Pál képei közül megvette a város az Irredenta város, a Környéki népviselet és a Szentháromság cimtl képeket.
A második dijat a Székelyföldi JellgéjU .Remek stilii oldalajtó a plébániád, cimü képpel Lénk András Jogszigorló nyerte el. Azonkívül Ltnk András képel közül megvette a város a .Többszáz éves Szenthá-romság szobor,, a .Kanizsai fé. n>ek« Llmil képeket
Díjazta a bizottság a Természet jeligéjű .Nagybakónak, kőszikla, cimü képel, mely Horváth Béla polg Iskolai, tanár rttunkája.
Dijuzla a bizoliság a Remélem sikerül Jeligéin .Lazsnukpusztn Kápolna. cimü képei, mely Boros Lajos munkája. Boros Lajos képei kö-zUl azonkívül megvette a város a ■Golgota-rom. és az .Oltárkép, cimü képeket.
Végül.anegvetle a vá(ms a Megy a gőzös Kanizsára jeligéjű .Nagykanizsa vái\'os látképe a szombathelyi vasúti töltésről, cimü képel. mely dr vitéz györgyfalvi Csele Antal munkája.
A harmadik dijat a bizottság nem adta ki Az első és második h»lyH elnyertek valamint a dijazoltak a dl|on felül oklevelet is kapnak
A fényképpályázat eredménye a városháza tanácstermében mevte
előtt \'J árától 12 óráig
Bebizonyított tény, hogy a
m az mm mm a j
Az e hó 17-én kezdődő sorsjátékban uj reményekkel Indulunk!
Sorsjegyeit a m. klr. dohánynagyárndában
vásárolja meg. — Címre tessék ügyelni: Nagykanizsa, Horthy Miklóa-ut 2.
Tovább tart a vidéki iskola-betö-rések sorozata
Dombovár, Pécs volt a még mindig Ismeretlen betörők két utolsó állomása
most érkezett híradás szerint az elmúlt napokban Dombováron az Or-solyita lend zárdájában és az elemi iskola irodájában jártak betörök, ahoi a perselyt is feltörve, kisebb pénzösszeget is elvittek. Hasonló szerencsével dolgoztak Kaposváron is, ahol az egyik iskolában 50 pengőt talállak. Pécsett ugyancsak két iskolába törlek be - eredmény nélkül. Az ország rendőrsége erélyes nyomozási indított.
Néhány nappal ezelőtt megírtuk, liogy a nagykanizsai Ro^ronyi-utcai eieml iskpla igazgatói irodájába betörők jártak, az ipariskolában dig belörésl kísérellek meg. Érdekes, hogy ezak az iskolabetörések naponta más-más városban mégis métlődnek Megírtuk azt is. hogy a kanizsai betörés előtt a székesfehérvári, ceglédi szombathelyi, tapolcai, zalaegerszegi iskoláRban jártak ha-sonlo módszerrel dolgozó tettesek,
Veszélybea a magyar képzőművészet
Meg kell védeni a művészetet a zugműkereskedelem ellen A jó műkereskedelemre szOkség van, de csak a jóra!
Irta: TIHANYI JÁNOS LAJOS festőművész
magyar festőinüvész-flárdának egyik legnagyobb problémája a konlár-kérdés. Kötelességünk ezt minél többször a nagy nyilvánosság elé vinni, hiszen már régen nom^sak a mi érdekeinkről van sző, hanem & képvásárló közönség érdekeiről is, söl egyetemes kullurérdekekről. A zugfestők és zug-mükeneskedők garázdálkodása 11 mcsak •lvonja a vásárlóközönségei a tényle. ges művészektől, hanem a művészet fogalmái, a tömegtermelő nieslerlegé. nyék alanias színvonalára súlyeszti. Nincsenek olyan törvények, amclyjek féken tarlanák a művészet terfllelóre l>elolakodotl kártevők hadseregeit. A kónkereskedők, ügynökök, zugfestők korlátlan szabadságol élveznek, művészi olkolás .gyanánt adhatnak el akármilyen értéktelen mázolmányI, sen- ! ki ökei kérdőre nem vonhatja. Minden, józan gondolkodású ember tiszteli a kereskedelem szabadságát, de hogy a képzőművészet területére Iwstolakodott szegénylegények a kereskedelem szabadságának ön-e alalt micsoda színvonalon" álló holmikat sóznak a Jóhiszemű közönség, nyakába,, az egyenesen Dofrányos.
A magyar képzőművészek ma önvédelmi harcukat vívják. Nem vitatott kérdés már. hogy *vau-e míivésznyo- i rnor Jiojjy léteznek-e olyan művészek, akiknek az anyagbeszerzés is nehéz gond, akik mütemvűkből kis lakásokba költöznek de annak bérét sem tudják
fizetni. f»kik gyermekeiknek sem cipői, sem ruhát venni nem\' tuduak. Ne tévedjünk, nem kezdőkről van szó, ha. nem kollektive is sokat szerepelt ejy-bei\'ckröl, akik népkonyhára" járnák, akiket lakásaikból kilakoltattak. Amii; a tényleges művészek nyomorognak és lovábbmunkálkodásuk problomatiku sabb, mint bármikor, addig Budapes. ten és a vidék nagyobb városainak centrális utvonalain kéjeket árusitó boltok virulnak, amelyekben tetszetős mázobnányokal és giccseket kínálnak és adnak el a gyanútlan vásárlóknak művészi alkotások gyanánt, sokszor olyan árakon, amelyekért komoly, művészi alkotásokat .lehetne fásárolni.
A magyar sajtó nagy nyilvánossága utján fordulunk mindcu műtárgyai vásárló kulturemberhez, különösen vidéki nagyvárosaink műveli közönségéhez azzal a kéréssel: vigyázzon, ha műtárgyat vásárol! A műkereskedők tiszteletreméltó cégére nVögé húzódva, igen sok álmükereskedő; akinek boltjában rikilő színekben pompáznak az értéktelen, izlésrontó mázolmányok. Cikkeinkkel a nagyközönségnek is szol-gálalol vélünk tenni, ép|>en ezért és hogy alaposabban világítsuk meg n ljárlevő kontárkérdési, adjuk a következő nyilaikoza tokai:
Aba Nóvák Vilmos:
— Külföldi utazásaimmal kapcsolatban nem egyszer találkoztam1 pesti kép-
Városi Mvqó. CsDtOrtöktől-vasárnapIg I
» lagaikei-eSltebb magyar film I Indlg Ottd halhatatlan figurái elevenednek fel a vásznon
tMoayar.astvl — Magyar levegtt 1
Ember a hid alatt
Remek klaérA^mtteor!
A mozi fűtve vani
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár-nap 3, 5, 7 és 9-kor. — Rendes helyárak!
ügynökökkel, akik a pesti zugfestők legselejtesebb szemetét, mint a magyar reprezentatív művészek legjobb alkotásait árulták. Mikor erre illetékesek figyelmét felhívtam, azt mondták: ,ia, ezek valutát hoznak bel. Hát ez a kereskedelem szalradsága?
Bornemisza Géza:
— A műkereskedelem\' elárasztja a közönséget izlést rontó tömegáruval^ különösen a vidéket. Atmcnelilcg kimondanám, hogy a műkereskedelem ellenőrzés alá kerüljönI Szigorú büntetési kapjon az, aki mázolm\'ányokat mint művészi alkotást ad el.
Olatz Oszkár:
— Törvényes véddmet keresni és találni a zugfeslők és csalók elleni Eddig óriási volt az indolencia a fes-lök részéről, legelemibb élctl>evágó ér-dekeikkel szemben is, mbst végre mozduljon meg minden, tessék csinálni valamit, omig nem késő. A sajtó se-gilséfctft is meg kell szerezni, nélküle nem inthetünk semmire. A műkereskedelem révén piacra kerülő képek 90 százaléka tetszetős, minden értéket
I nélkülöző mázolmány! Ezt a közönség nem tudja, va,gy későn tudja mog. Borzalmas, ami ma a műkereskedelem, ben történik.
Magyar-Mannhelmer Gusztáv:
— Nálam is jártak olyan műkereskedők, akik tömegárul . akartak festetni velem uzsora áron. A közönség, sajnos, nem tud disztingválni. Az ágensek és rossz műkereskedők ellen kellene eljárni. Skandalum, hogyan küz-ködnek a legjobb művészek Is.
Réti István,
a Képzőművészeti Főiskola rektora: A legokosabb lenne becsukni. ezeket a l>oltokal! Izlés-razziákat kellene tartani 1 Ezeknek a képeknek festői nem tudnak, de nem is akarnak jobbat produkálni. Ezek nem lecsúszott feslők, hanem álfestök, akik elvonjáK azon érdemesek clői a kenyerei, akik akik valóban kulturmunkát végeznek. Hála Isten, vannak jó műkereskedőink is, akik legalább jó feslőkkel tartanak fenn összeköttetést, de a többi üzletekben gyalázatos dolgokat kináhak a közönségnek.
Szőnyi István:
— A közönséget eddig nem nevelték ebben az irányban, azérl nem tud különbséget tenni a jó kép és a gyatra vásári áru közölt. A közönség legnagyobb részéi hozzászoktatták a rossz-hoz. Baj, hogy mert a festőművész! rang nincs diplomához kötve bárki megtorlás nélkül hangoskod hatja mki-gáról, hogy festőművész. Ki fog ne. künk védelmet nyújtani?
Vaszarl János:
— Ezt a súlyos problémát feltétlenül törvényhozási ulon kell és lehet csak megoldani. reltéllen\'"bizonv abban, hpgy Hóman Bálint kullussmmisztcr tenni is fog valamit. Iskolában kellene taniinni, nevelni különl>ség-fclismcrésre a következő generációi, l»ogy jobb ítélőképességgel és komoly müvészettőr-téueti tudással kerüljön ki az életbe.
Csók István:
— A sajtó segítségével fel kell világosítani a közönséget, hogy ne ugorjon be zugfestőknek, álmükeneskedőlcnck. vigéceknek. Miért hisz a publikum ezeknek az alakoknaK? A jó műkereskedelemre szükség van, de csak * jóral Senúni a világon nem olyan örökbecsű érték, mint a jó kép, ezt védelembe kell venni a lelkiismeretlen kufárok ellen.
Ernst Lajos:
— Egész Európában baj van a műkereskedelemmel. óriási mennyiségben •annak giccsek forgalomban. Műkereskedők raktáron tartanak egy-két jó és felkajtolt nevel, ezeknek fényénél adják cl szörnyű mázolmönyaikat a hozzá nem érlő jóhiszemű derék kö. zönségnek, amely még ma is szívesen.
1936. október 10
vásárol. Borzalmas, hogy pl. vidékre mii visznek nz utazó műkereskedők. Egy állandó szervnek kellene intézni a vidéki kiállításokat vagy pedig ellen, őrizni « {megnyitás előtt, hc^y\' a kiállított képek müvészlek-c, vagy pedig mázolmányok?|
Hermán Lipót:
— Valóban nincs valami ideális :\'dlapotbun ma a művészet. A mükercs. kedelcm első faitájíi s a sok szegény ügynök nem dolgozik nagyon legális eszközökkel. De kétségtelen, hogy » lezüllött állapotokon segíteni k/;ll, kon-kurrálni kell a rossz képek «aÍkotójá. val»: felvilágosítással, becsületességgel n n hozzáértő tekintélyével. Be kell bizonyítani a vevőnek, hogy ugyanazért a pénzért, amit giccsért ad, — jó képet is kaphat.
Ember a hid alatt
Ismét magyar film perog a vásznon, még pedig az eddig látott ma-gyar filmek közül a legjobb. Egy ember élet-epizódját elevenili meg, mai film, mai levegővel és mai problémákkal.
Indig Ottó ismert meséjét a magyar filmgyártás bravúrosan vitte vászonra. Nemcsak a rendező, de a pompás szereplök egész sora áll sorompóba - és nem hiába. Az egyes jelenetek magukkal ragadják a nézőt, lebllincselőbb és hatásosabb film még nem került ki a magyar gyárakból. Különösen Kiss Ferenc remekel, aijlnek alakítása élmény. Mellette Csorlos, Lázár Má-rin, Szakács Zoltán és a többiek kitűnő együttese teszi teljessé és magái nivójuvá ezt a filmet.
Péntek
17.30 Munkásfélóra. — 18 Sportkőz-lemények. -- 18.10 A 21 tagu cigánygyerek zenekar. — 19.10 Kinai és japán versek Kosztolányi Dezső fordításában. Előadja Bajor (íizi. _ 19.40 A rádió szalonzenekara. — 20.45 Külügyi negyedóra. — 21 Régi zene régi hangszereken. — 22 Hirek, időjárásjelentés. — 22.25 Tánclemezek. — 23.20 Cigányzene. — 0.05 Hirek.
Budapest II.
18.35 fíyorsirótanfolyam. — 19.10 Vig György saXofonozik. — 19.40 Dr. Bier-bauer Virgil és dr. OrluUiy Gyula párbeszéde. — 20.10 Hirek. — 20.35 Hang. lemezek.
17.30 Albert szoprán dal- és ária-estje. _ 19.30 Bruckner: A IX. szimfónia lefejező része. — 20 Rádiózene. kar a 15. gyalogezred zenekarával. — 22.20 Krolschek Richárd csellózik. — 23.10 Bárzene dalokkal. — 010 Silving négyes, bécsi zene.
IDCJ
Télles!
Pr>gnózis: Mérsékelt szól, sok helyen még eső, a hegyekben havazás, nappali hő kissé emelkedik, de az éjszakai lehűlés még »ok helyen eléri a fagypontot.
bauw notv.om
— \'Templomi hlr)
A nagykanizsai ferences plébánia-templomion szombaton reggel hat óra. kor szenlségkilélel lesz, egész nap szentségimádás, este ti órakor pedig szentbeszéd.
— (Barbarlts Lajos előadása a Gyónl-Társaságban)
szerdán este volt Budapesten, a Pátria írók és Művészek Klubja dísztermében »Az östeheiségtöl a sárgaregényig* címmel. A három-negyedórás előadást sokszor szakitolta félbe az írókból és művészekből álló közönség helyeslése, végén pedig az előadót hosszasan ünnepelték. Ugyanekkor lar;otta székfoglalóját Szimonidesz Lajos, a neves vallástudományi pap-író, aki az arab irodalomból összegyűjtött 200 gazdátlan Krisztus-mondáról irt rendkívül érdekes és komoly értekezését olvasta fel. Dr. Petri Mór. a Petőfi Társaság tagja, a kiváló irodalom-történész és poéta, verseiből olvasott fel. \'Hatalmas sikere volt KardQSs Tilda költőnő verssi-nek és Kacsó Dénes novellájának: Elena Polena előadó-művésznő dr. Kárpát Zoltán zeneszerző kíséretével költeményeket adott elő megrázó drámai erővel.
— (A megnyitó liceAlfs)
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap tartja elSv. ltceálisát, amelyet a szokáson felüli ünnepélyességgel rendez meg. A megnyitó liceálisra ugyanis meghívta a Kör a Corvin Mátyás Társaságot, amelynek vezetősége dr. Zambra Alajos egyetemi tanárral az élen Nagykanizsára is érkezik. A megnyitó liceális előadója és témája is különös érdeklődére tari számot. Dr. Barabás László firenzei tanár tart ugyanis előadást a minden kanizsait £rdeklő témáról : Nagykanizsa váráról. A megnyitót Szakáll Gyula diszelnök mondja. A műsor további részeiig Győr Sándor Tef. lelkész ázaval és az IparoSdalárda énekel Ketiing Ferenc vezetésével. (:)
— Bútorokban a Köpetein-cég vezet Modern mintatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező fizetési feltételek mellett
— (A Stefánia Szövetség)
vasárnap jutalmazza meg a kanizsai szegény sokgyermekes anyjikat. Az ünnepély vasárnap délelőtt nem1 11 óra kor, hanem! délelőtt 9 órakor lesz a Szövetség székházában.
— (Tanári hangverseny)
A Városi Zeneiskola tanárai csü. törtök esti hangversenyükkel kezdik meg e tanévi koncertjeiket. A zene-iskola tanárai e tanévijen is mjegren. dezik esti hangversenyeiket és vasárnap délelőtti Uceálisaikat. Rendezései, ken belépődíj e tanévben sem lesz. A rendezés költségeit önkéntes adományok hivatottak fedezni. Az első hang. verseny csütörtökön este 9 órakor lesz a zeneiskola kamaratermében. (:)
— Elegána hímzett pongyolák legújabb fazonokban Schütznél.
— (A MOVE felkéri a város közönségét)
hogy Halottak napjára a hősi sirok kivilágítására szolgáló gyertya vagy pénzadományaikat már most szíveskedjenek Stampf Zsigmond üzletében (Főúton) leadni.
— (A bagolasáncl hősi emlék)
felavatása október ll-én, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz ünnepélyes ke-reiek között. Az ünnepségre Nagykanizsáról is tóbl>en kimennek, így a frontharcos főcsoport disz-szakasza is.
Ha olcsón akar
házat vagy házhelyet
venni, most vegyen I Kaphat a város minden részében kedvező fizetési
foltótolok mellett Forduljon bizalommal: Haláiz Manó Ingatlanforgalmi Iroda __Horthy Mikl6a-ut 6.
- (Sikkasztott a kéthelyi jegyző)
Hável I.ászló kéthelyi adóügyi jegyzőt a murcflll főszolgabíró felfüggesztette, uiert az a vád ellene, hogy 16.000 pengőt sikkasztott. Először csak párszáz pengős hiányt fedeztek fel s a vizsgálat során derült ki a nagyarányú sikkasztás, amely az adófőkönyveknek éveken át folyt meghamisításával tőr-tént. Ilável László, akinek felesége postamesternő, feltűnő életet élt, de azt senki sem\' gondolta róla, hogy ahhoz a pénzt bűnös uton szerzi. Letartóztatni nem lehetett, mert a műit héten agyvérzést kapott
— (Leesett a padlásról)
Az elmúlt nap súlyos szerencsétlen, ség tőrtént Zalaszentlőrinoen Kovács János gnzdá házában. A 60 éves cmi-ber este fel akart menni a padlásra, ott volt ugyanis berendezett lakása. Amikor a létra legfelső fokúra ért és bo akart lépni a padlásra, meg-csúszott és a többméter, magasból le-zuhant. A szerencsétlenséget hainttr
A legjobb puska a
Frommer kakasnélküli vadászfegyver
12, 16, 20 őbn.-ban
havi 30 pengős részletben !
P 295-
Fegyver és lőszer-áruk nagy raktára
Szabó Antal8por>
üzletében
I/I UuMM 1 kályhám 2 nohát Illeni
lubidiklull „Szetter" cirkulációs bószekrénnyel
lehet. 500/0 tUzelőmegtakarltáa. Óvakodjon silány utánzatoktól. Kizárólag kapható: Sörlel vai- éa feitékkereakedéaében, Schütz mellett. Ára: &—, 10.—, 15— pengő.
észrevették és nz eszméletlenül fekvő Kovácsot " kihívott mentők első se-gélyben részesítették. A kórházbaszál-litás után az orvosok megállapították, hogy súlyos belső sérüléseket ős ko. ponyaalapl törést szemedéit. Állapota válságos.
Kezdődő Otőérelmeszeiedéanél
reggel éhgyomorra egy pohár ler-mégzeles „Ferenc Józsel" keserűvíz ugy az alhasi pangást, mint az emésztés renyheségét megszünteti, a rekeszizom emelkedéséi csökkenti és a magas vérnyomást mérsékli. Az orvosok ajánlják. — (Bosszúból gyilkossággal vádolták)
Néhány héttel ezelőtt megírtuk, hogy Sebők Vendel ihorosberényl szegény bejelentést tett a csendőrségen, hogy Amrner Endre ihar^sberényi lakos három évvel ezelőtt ncggytfkolta apját. A feljelentés alapján eljárás indult Airt-tner ellen. Most ebben az ügyben érdekes fordulat állt be. A csendőrségen ujl>ól megjelent Sebők Vendel ós bejelentette, hogy régebbi feljelentését Aramer egyik haragosának, Fnggyas Adám iharosberényi lakosnak felbuj-lására tette meg. A három év előtti állítólagos gyilkossági ügyben tehát a csendőrség megszüntette az eljárást Aramer ellen, ellenben Ammer fel. jelentésére most Sebők és Fnggyas ellen indult eljárás.
Naptár: Október 10 azombat. Rom. kat B. Ferenc. [Protestáns \'Gedeon. Izr. Ttorl hó 24.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó vógélg a „Salvator44 gyógyszertár ós a klskanlzsal gyógyszertár.
Gtfcfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután keddon egész nap nőknek).
h
Keitős bajnoki mérkőzés lesz vasárnap
A bajnokság előkelő második helyezettje, a Zsolnai vendégszerepel vasárnap Nagykanizsán. A fiatal együttes elienálhatatlanul tör a Iwjnokságra és toegállaplthatjuk, hogy jogosan, mert jelenleg a h^jobb csapata a kerületnek. Kezdele 3 órakor. Biró Fenyő.
Előtte 1 órakojr a Dombóvári VOGE II.—NTE II. II. oszt. bajnoki lesz. Biró Czvctkó.
At NTE tagok októberi tagdij nyug. la felmutatása mellett 50 százalékos kedvezményben részesülnek. (i)
II zalai Mim Wimj-Ollwlto
REITVÉNYSZELVÉNY
s.

BA1.AI ROZLOffV
1936. okiaher 10
■agkezdfidtek
i franola-magyar valuta-ügyi tárgyalátok
l PArls, október 0
A magyar kereskedelmi mlniszp rium kiküldöttel megirtóz ek Prt-rlsbu és megkezdték a tárgyalásokat a francia frank devalválása után beállott helyzetről és a magyar -francia clearing egyezmény módo-iMsánU.
APRÓHIRDETÉSEK
6 HUH. minden lo.lt.t> i
i luvábbl nú 4 llllí.
Ratataxtt, M/autót, rendeljen garasc-bét, Hdütic <• Mybn, fcjolMí bb.it, Te-Idooiiloaiil: M4. Ho|lor KluWudy-ulc. 7. u. 2704
tntotlfttns laHUrtal keretek hí lom-uorl túttoel, tlliglUiul, eset-
leg azoniutia I). EHayö. ár mellett, üm , kiadóbatt. •
KniiMbajárat. népen bútorozott ulcai »iob. ktadd. Arany János u. 2/a. 3606
AtMMn.ll kakálok, btikabitok,boy (a fekete hoaim kabátok olcsé irhán kiptiatók Ktntgnél, Sn.íbtl fér. 3473
E|iuakia laki. Telekl at 10. klidó Bdrewiet Ütda utca 6. 3651
Kiadó axoka magi) foldazlntea, nt-pen butoroera, ttpcaöháil kfiftm-bejiiattil, eaetteg tetjs. eltitisaal. Csengeiy-nt 27/a.
QammlkaiyaeaBk, réz- éa lomtne-tlbMk. véaaokl aaMt, legolnöbban M-azttlk Vékásy Teatvérek. •
Férfi-, fik- éa gyermek\' rahik tea-olcaOMua Kénlgnél, Erzrtbet-tér. 3473
fajkaraim kl-éríaa m
Pogányvár! £!
lit«r«a tétolbwn In. Pooéiiy«éri ár. Naánvápl Hu-Ir. BRótt KAROLY
fehér 40 fillér. • Ina BO Iliiéi
Bat&yáay-alea 26.
Két»atobé» előszobán utcai szirax lakás \'kiadó. Vörösmarty utca 20 ♦
utca
la uradalmi Uj mtgrendelhelő Batthyány ca 26 a*. *
Éden kert alatt 900 D-öl •■énUfflld, saőlő éa villateleknek megfelel, szabad kézből eladó. Bővebbel Transdannbla mel lett a vasntl őrháaban 5581
Elegáns hölgy tollctte tk íü«ö sxük-ségletít Wslaar NSwéraknél rendeli Tisztviselőknek részlettlzetéal kedvezmény. Telefon : 251. Olcsó árak I Zrínyi Mlklóa-"\'c« 34. 3610
Régi blatosité fársaság fóUgynŐksé^l vezetőt kerea, aki a szakmában teljes Jártassággal blr ugy azervexés. mint ttslat. •atvrjiéa terén. Ajánlatokat eddigi munkakör feltüntetése mellett „Flókfőnök" Jelige alatt kérjük a kiadóba. 3611
Tlsartai, rendszerető asszony, mindenhez ért, bejáróhelyet kerea. Hunyadi-utca 18., 1. ajtó. 3612
Egvszoba-konyháB lakás november l-re kiadó. Pr/Héhet-tér 2. 3620
Magános háxaapárhox vagy idősebb özvegyaaszon\'yhoz elmenne lakni vidékről Jött leány. Érdeklődni Hunyadi-utca 18., «]\'■*•______3613
^•írMrfálaAk kevés gyári\' hibával, mig a készlet tart, réi-l, olcaó árban kan. hatók Pfetfernél, Petőtl-ut 44. •
Kladő Petófl ut 9 sz. alatt egyazoba-konyhás udvari lakéa. •
300 ,p«5vós térmml vagy lémnél
keresek, kit havi fi.etéssel alkalmatok oki. th-re „Hlztos Jövedelem" |ellgíre. •
Egy vasúti télikabát eladó ÖrháT-utoa 3. alatt. •
Cflvm HM*ltéay< felvesz Brónjal aTGái, Horthy • • 7
Dl«a
Horthy 1
« ut 1.
Kiadja « l*ptul«Jdouo« Közu«A«u»&gl Rt Oat«nte«rg Nyomda é« DátzaWil Lapkiad/ Vállalata Nagykantxaán. Patelös kiadö i Z«UI Károly. Intwaiban ItUIoat N««vkanltaa 7«. „4*.
A Zalai Közlöny Bejtvény-Ollmpiásza
Mit lehet nyerni a Zalai Közlöny nagy rejtvény-versenyén?
2 + 1 lámpás rádió, egy vég vászon, egy női selyemruhs arany pecsétgyűrű, ezüst ceruza, piperecikkek, könyvek és egyéb hasznos tárgyak a jutalmak között
A Zalai Közlöny karácsonyig tartó Pejtvényolinpiásza iránt igen nagy doklődés nyilvánul meg. Tómogv.ven kapjuk a (megfejléseket, amelyek csaknem mind helyesek.
A jutufanuk összoállitása most folyik. A nagy dij, amelyet a legtöbb pontszámot elérő kap, egy pkilips 2 plus 1 lámpás . Árpád i
hálózati rádió hangszőróval, amelynek nyilván miajenk! inegöríil, A második dij
egy vég (13 méter) SeftiUz vrtszon, mig a harmadik Ritter András ajándéka
egy l>al>sclycni női ruha.
A felajánlott dijak kőzött szerepel azonkívül Lászlóué Grünhut lirzsi egy férfi vagy női kézzel varott bőrkesztyűvel, a 100 éves Bcrényi ékszerészig egy arany pecsétgyűrűvel, Grünhul EKitfér elektromérnök két darab á 6 IHMigös vásárlási utalvánnyal, a Vékásy Testvérek egy ezüsti)lakeltes cigaretta-tárcával a nyertes monogram injával, Herczfeld Mimi lUatszertára hetenként egy doboz francia púderrel, Bárány István ékszerész egy ezüst ceruzával, Vágó Endre kölnivizekkel és púderral, Melzer üvegüzlet egy 12 pengős vásárlási utalvánnyal és még számos cég kisobb-nagyobb ajándékokkal, a melyeknek felajánlása tnég mindig tart. Ezenkívül közei ötven könyvet sorsolunk ki vigaszdíjnak is, ugy hogy minden rejtvénymegfejtő könnylen kophat jutfthnflt.
Többek kéréséi-e az eheti megfejtést kivételesen
szombat estig tné{f(ho8*Xiibbitotlilkj igy tehát a most beküldött megfejtése-kel is érvényeseknek fogadjuk el. A heti jutalmakat, amelyek számát
i négyre emeltünk fel és a jövőheti rejt-! vényeket hétrői számunkban közöljük.
TUDNIVALÓK
A Zalai Közlöny nagy Rejtvény Ollmpiászán minden előfizetőnk és olvasónk résztvehet. A lapb:ui található Rejtvényszelvényt csak a példányonként vásárlóknak kell mellékelni, mégpedig minden három rejtvény után egy-egy külön böző számú szelvényt. Előfizetőknek nem kell Rejtvényszelvényt beküldeni.
A megfejtéseket minden péntek délifi kell a Zalai Közlöny szerkesztőségébe akár póstán, vagy személyesen eljuttatni. A borítékokon kérjük feltüntetni: »Rejtvénymegfej-tés.<
A heti eredményeket, a heti nyer* teseket és időnként a vers.-ny állását vasárnapi számunkban közöljük, igy a péntek után beérkező megfej-téseket nem vehetjük figyelembe.
Megfejtésül mindenkor a rejtvény természetének megfelelően csak a végeredményt kell beküldeni a rejtvény számának feltüntetésével, mig a keresztrejtvényeknél a teljes rejtvényt.
A dijuk odaítélése a legigazságosabban, pontozási rendszerrel történik. A három heti dijat is, a karácsonyi nagydíjakat is a heti, Illetve az összesen legtöbb pontszámot elérők kapják. Sorsolásra csak nkkor jíerül sor, ha több egyforma pontszámot elérő megfejtő van.
A Rcjtvény-Ollmplásszal kapcsolatban Szelvény-versenyt is indítottunk. Egyetlen feltétel-, minél több Rejtvény-szelvényt beküldeni. Külön jutalmazzuk a legtöbb egyszánsu Rejtvényi-szol-vény beküldőjét és az összesen leg. több szelvény három l»eküldöjét egy arany pecsétgyűrűvel és vásárlási utal ványokkal.
mert a legfrissebb, legdivatosabb újdonságok, melyeket budapesti és bécsi bevásárlási- és tanulmányutaim eredményeként besxereztem, már
megérkeztek
és azokat a legjutányosabb árakon árusítom. Látogasson el üzletembe, hol vétdMcén yszer nélkül meggyőződhet arról, hogy legszebbet
legjobba*
legolcsóbban nálam v á s á r o I h a t.
IRÓNYAI MVATHÁZ
Horthy Mlklós-ut 1.
V*raahAx-palst«.
AR70PAC P0RZ01 TIUANTIN
i«nÁmított Adom mi
alanti cégnél.
A
mwuócmI
ORSZAQ JÓZSi F
műtrágya, növényvédelmi f-\'-^V, «ép, zsák, stb. kereMiedésébei.
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági pálota mellett. Telefon 130.
|-
I Mindenki a helyt kerenkodókaél i éa Iparosoknál KtetczM bel
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kőtelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓLABOR&TÓRIOfl.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre Is
SZABÓ ANTAL
Fotó-szaküzlete Fö-ut 5.

2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserektinyv
(Szállítási bárcakonyv)
hitelesítve ■ 3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
. • hatemtoaoa
KI. Itetotal lllliMÜ *i BIÜilil LMM UHUM. Umiiiu4í|»u ManH.nti*. IMNí UWIt. bW «.«caO)
Ar» 12 mi.
Mfl s oldalas Képes mellélcl**/ /
Évlolyam 233 „anl N^nlna, okt6bef ),. vasirnap
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPI
*• UatthMU PM V Jirrfcicaifc adMka MUoup áéká
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elöflxetóai ára: egy hóra 2 pengó 40 fillér. Szerkesztődi éa kíadóh Iratai! teldoa. 71. ax.
Nálunk nem lesz devalváció
A kormány ismételve tudatta a közvéleménnyel, hogy a legutóbbi külföldi valutaaláértékelésnek kap. csán nálunk a valutapolitikában semmiféle változtatásra szükség nincsen. Nincs pedig azért, meri mindazokat az előnyöket, amelyeket ezek a külföldi államok a pénz leértékelésével iparkodnak gazda, sági életüknek juttatni, a magyar devizapolitika már huzamos idő óla pénzleértékelés nélkül is bizto. sitani tudta nemzeti gazdálkodásunknak. Az egységes feláirendszer, amelyet a kormány és a Jegybank az előző év végén vezetelt be, biztosítja ki\'itelünk versenyképességét még a devalváló államok piacaira is, hiszen agrárkivitelünk zömét a kiváló minőségű termékek kivitele adja, amelyeknek exportárát a világ piaci ár szabja meg és hasztalan szállítja le az Importállam a maga pénzének értékét, az általa szüksét gelt cikkekért kénytelen megfizetni a világpiaci árszínvonal által előír* árakat továbbra is. Ipari kivilelünk pcfaig versenyképesnek bizonyult a leghatalmasabb olyan ipari államokba is, amelyek már régebben végrehajtották pénzük érték csökkentését, anélkül, hogy ez ipari kivitelünk versenyképességél csökkentette volna. A magyar ipari kivilel a pénzüket csak most devalváló országokban is niajd meg tudja állani a helyét, amikor Angliába, az Egyesült Államokba is képes volt kijutni. Nem kell tehát attól félnünk, hogy a legutóbbi külföldi devalvációk kivitelünk kárára lehetnének, mert a nagyon rugalmas magyar devizapolitika az egységes felárrendszer alkalmazásával a magyar export árbeli versenyki. pességét minden különösebb valutá-rius intézkedés nélkül is teljesen biztosilja.
A belföldi vonatkozásokban ed digi pénzpolitikánk ugyancsak lel jesen bevált, hiszen minden ember a maga egyéni gazdálkodásában érzi a pengő értékén .k állandósá gát és nagy vásárlóerejét, ami lé nyegessn hozzájárul a gazdasági javulás bekövetkeztéhez. Mert hiszen a pénz állandó, változatlen vásárlóereje alapja minden nyugodt, stabil gazdasági tevékenységnek, sót az egyének nyugodt megélhetésének
is. E szempontból a pengővédelmi politika kifogástalanul bevált és semmi szükség nem forog fenn arranézve. hogy ezen a politikán bár mit is változtassunk. Azért, mert a külföldi államoknak most már leg-"•\'gyobb része a pénzleért,ékelés eszközéhez folyamodott, hogy a maga pénzügyi és gazdasági bajain segítsen, nekünk még nem kell a külföldi példákat utánozni. A de vnlváló állatinkban mindenfelé kü-lön leges okok forogtak fenn, amelyek nálunk egyáltalán nem jönmek
A pénleki nap folyamán egész nap tartott a magyar nemzet küldöttségeinek s minden rétegű tagjának tömeges elvonulása Gömbös Gyula miniszterelnök képviselőházi rava taln előtt. A hozzávetőleges számítás szerint több, mint 120.000 em. ber vonult el a koporsó előtt, akiket nem a kíváncsiság vitt oda, hanem a mélységes .gyász és részvét.
A temetési szertartás szombaton délelőtt 10 órakor kezdődött a parlament kupolacsarnokában. A koszoruerdővel borilolt ravatal körűi olt volt az egész ország. Már fél 10 órakor zsúfolásig megtelt a ku. polacsamok. A gyászoló családdal szemben a felsőházi oldalon olt voltak a királyi hercegek, Serédy hercegprímás, a püspöki kar több képviselője, a felsőházi tagok csak nem teljes számban, Szendy főpolgármesterrel az élen a szék \'sfővá< ros küldöttsége, valamint "a katonai
küldöttségek pompás díszruhában.
A kupolacsarnok páholyaiban fog-lalt helyet a budapesti diplomáciai kar teljes számban. A díszruhák mögött az előkelőségek egész sora adott fekete keretet a szomorú nk< tusnak- A képviselők, a politikai ve. zérek pártkülönbség nélkül ott voltak. A városok, megyék kiküldöttei között az egyetemi fanárok, egyesüle\'.ek képviselői, alakulatok ftikürdötlei Gs igeh nagy szaluban a meghívott előkelőségek \' töltötték meg a kupolacsarnokot ^10 órakor érkezett meg a kormányzó, akit a parlament ajtajánál a két Ház háznagya fogadolt, majd a kupolacsarnok előtt Darányi ml niszterelnökhelyettes, akikkel egy ütt, a kormányzó a részéie és a kormány tagjai részére fenntartott helyre meni a Jsupolacsari\'.ok képviselőházi oldalára. [
Búcsúztató az Országház kupolacsarnokában
A gyászszertartás az operaházi énekkar gyászdalával kezdődölt, a mely után a szertartást végző Raf. fay Sándor evangelikus püspök mondóti gyászbeszédet és imát. A holtlest megáldása után ismét gyász dal következett Az első bucsub szé del Darányi Kálmán miniszterelnök helyettes mondotta, aki meghato\'j és elelcsukló hangon búcsúzott a kormány nevében Gömbös Gyulá* tói, akivel négy éven át együtt dul gozlak a nemzet sorsának Jobbrx fordulásán.
Jellemezte a dunántuli tanitólak ból elindult, mindenkor józan realitással bíró, de a magyar nemzet elhivatottságában vakon Ijizó fiatal tiszt politikai pályafutásai, négy-éves szakadatlan és eredményes niunkássiígál.
Ulána Széchenyi Bertalan gróf. a felsőház elnöke, majd Sztranyavszkv Sándor, a képviselőház elnöke tolmácsolta meghatott szavakkal a parlament két házának búcsúját. Az
utolsó búcsúbeszédet a Nemzeti Egység Pártjának elnöke, Ivády Béla képviselő mondolia Annak a I pártnak és országos szervezetnek nevében búcsúzott a nenuet nagy halottjától, amelynek megalapítója és vezére volt Gömbös Gyula. A vezér nélkül maradi párt nagy fáj\' dalmát ecsetelte k\'gyeletes szavakkal a bucsu órájában.
A gyászbeszédek elhangzása után az Operaház tagjai Huber Károly : Halálnak éjszakája <jimü ^yászdalál adták elő és ezzel a kupolacsarnoki szertartás véget is ért. Mialatt a ko-uorsót a ravatalról levették és ki» vitték, az Operaház zen kara Wag-ner Istenek alkonya cimü müvéből u Sigfried gyászindulóját és Erkel Hunyadi Lászlójából a gyászindulót játszotta.
Az utolsó ut, végig a gyászoló Budapesten
A koporsót közben kivitték az országház elé, ahol ágyulalpra helyezték. Felfejlődőit a gyászhicnet is, amelynek
élén a lovasrendőrség egy díszszázada haladt.
Az ágyulalpon fekvő és nemzeti színű szalaggal letakart koporsó előtt tauent kőt díszszázad, a kereszt és rendjelvivők, a miniszterelnök kedvenc lova, Murga község képviselete a Mur-gAról hozott földdel és a papság. Az egész Szabadságlér fenséges gyásznom*-pát mutatott. A gyászfátyolos lobogók sokaságú között könnyező szemű magyarok ezrei, a gyászoló tömeg beláthatatlan tömege volt látható.
A koporsó előtt mennek a hatalmas koszorúkat vivő kocsik és a zenekar is, amely a menet alatt gyászindulókat játszott. Tompa dobpergés melleit indult el a végeláthatatlan menet.
A koj>orsó után özv. Gömbös Gyu-láné ment gyászoló fiaival és anyósával a iminiszlerclnök személyi titkárainak kíséretében. A gyászoló család után könnyező szemmel ment .Magyarország kormányzója, Horthy Miklós. A királyi hercegek ulán következtek u menetben a kormány tagjai, az idegen kormányfők képviselői, (iőrinfj, Cianó és a többiek. A képviselők, koronaőrök, a bíróságok elnökei, a honvédség főparancsnoksága és vezérkara, a külföldi hatalmas tisztiküjdöltségck színes Csoportja, a katonai attasék, az államtitkárok csoportja, a főváros, a megyék és városok küldöttségei következtek ezután végeláthatatlan sorban. A menelben helyet foglalt a honvédség, a vitézi rend, a hadirokkantakba front-liarcosok, a Nep, a Turul Szövetség, az egyetemi iíjak, a MOVE, a TKSz, a leventék, cserkészek egy-egy diszsza-kasza.
A gyászmenet a gyászbaöltözött Al-kolm\'ány-utcán, Vilmos császár-uton, Nagykörúton, Baross-téren és a Fin-mW-ulon át ért a Kerepesi temetőbe,. Az! ujlvonalon végig a meghatott és könnyezöszomü magyarok ezrei álltak. Igy vett búcsút Budapest és népe a halott miniszterelnöktől, aki mégcigy-szer végigvonult szerűiéit fővárosán.
A slrbatétel
A sírnál nz evangélikus egyházi ének kar énekeli, majd ismét Raffay Sándor püspök mondolt imái. A sirbalélel után a Budai Dalárda énekelt, a kivonult katonai csapatok tisztelegtek, míg u sirbalélel alatt a zenekar a Magyar Himnuszt játszotta. Majd elhangzót!
tekintetbe. Igy Franciaország azért devalvált, mert pénznemének a világvalutákhoz viszonyított tulság03 magassága egyrészt versenyképte lenné tette a francia kiviéit, más részt pedig tőkemenekülésre ösz;ö-nözte a vagyont, ugy. hogy a francia bank íengeteg aranyelvonást szenvedeti, amely végül is önmagától aláásta a francia frank pozíció, ját, .Csehországban, a most másod izben végrehajtott devalváció célja egyenesen a súlyos viszonyok között
levő cseh gyáripar exportképessé gének a növelése, amelyet a csebek csak pénzük leértékelésével lesznek képesek megvalósítani
Mindezek a speciális lkok nálunk Magyarországon í em forognak fenn. Nálunk a pénz leértékelése feltétlenül általános drágulást vonna maga után,, amely semmivé ten. né a gazdasági helyzetben beállolt javulást és feltétlenül lerontaná a lermelés jövedelmezőségét, ellekint-ve attól) hogy a széles néprétegek
megélhetési színvonalát is lejjebb nyomná. És éppen azért, meri semmilyen érdek nem kívánja nálunk a leértékelési példa utánzását: a legtermészetesebb, a legészszerübb, a legindokoltabb, hogy nálunk. Magyarországon hasonló eszközökhöz ne folyamodjunk. A pénz leértékelésének minden lehető előnyét mi már huzamosabb ideje élvezzük a rendkívül rugalmas és nagyon aktív magyar deviza és kereskedelempolitika eredményeképpen.
IMl.KI koílok*
1936. okt6ber.ll.
a diszlövés is és a magyar nemzet nagy halottja utolsó földi utja is végetért.
Götabős Gyula elment..., elment örökre.
Ha\'ál a temetésen
Budapest, október 10 A miniszterelnök temetésén sajnálatom haláleset is történt- Az országház kupolacsarnokában állt az egyik pá. holyban Presznyák Istvánné 58 éves földbirtokos asszony. A talpig gyászba, öltözött úriasszony izgatottan várta a szertartás megkezdését, majd később szivéhez kapott és összeesett. A körül-állók vitték a képviselőház orvosi szo-bájába, do segíteni mtfr nem lehetett rajta, meghalt. Szívszélhűdés ölte meg. A holttestet a legnagyobb csöndben, feltűnés nélkül szállították el.
Szerencsétlenség a menetben
Budapest, október 10 (Lapzártakor érkezett) A temetési menet kisérése közben eg egyik fiatal hadnagyot sulvos szerencsétlenség érti\'. Szemö Csaba 25 éves huszárhadnagyot a lova ledobta. A hadnagy eszméletlenül terült el a kövezeten. Sipcsont-tőrést és agyrázkódást szenvedett. Sulvos állapotban a mentők kórházba szállították.
Schuschnlgg repülőgépen
érkezett
A lömtetésre a reggeli\' gyorssal érkezett Cianó gróf olasz küIügVminisz. ter az olasz kormány képviseletében.
Schuschnlgg kancellár reggel érke-zett repülőgépen. Ttja nagy áldozatba került, miután egész éjjel \'fontos minisztertanácson vett részt.
A külföldi országok képviselői a kormányzónál
Budapest, október 10 (Lapzártakor érkezeti) A kormányzó délután fogadj 1 azoknak a külföldi államoknak képviselőit, a kik Gömbös temetésén résztvettek
öt perces gyász a kanizsai ulcán
Nagykanizsán szombaton délelőtt, o temetés megkezdésekor az összes üz. letek — részint a Baross Szövetség, részint az OMKE határozatiból kifő-lyólag — 5 percre lehúzták redőnyei-ket és igy adóztak a/, elhunyt miniszterelnök iránti kegyeletüknek.
Vér-, bőr-és Idegbajosok Igyanak hetenként többször, reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József keserüvizet, mer\' ez mindig alaposan kitisztítja és mé-regtelendi a gyomorbélcsalornát és ezenkívül az emésztést és az anyagcserét is jótékonyan befo\'yásolja. A? orvosi tudomány legjelesebb képviselői már régóta hangoztatlák, hogy a Ferenc József víz haláfával min den tekintetben meg vannak elégedve.
Megnyílt a népszövetségi Qlés
Genf, október 10 (Lapzártakor érkezett) Ma dél előli mqgnyilt a Népszövetség ujabb ülésszaka.
Nyolchónapi börtönnel fizetett a zalaszentbalázsi üzlet-betörő,
aki kifosztotta a nyitva felejtett Werthelm-szekrényt
Egy reggel nagy meglepetés érte Eisinger Jenő zalaszentbalázsi ke reskedöt. Mikor az üzletét ki akarta nyitni, meglepetve látta, hogy idegen járt az éjjel \'tenne. A Wcrthcim. szekrény tárva.nyitva és kifosztva. Eisinger ugyanis, amikor este üz. letét bezárta, elfelejtette Wcrthcim-szekrényéről a kulcsot lehúzni és igy az ismeretlen éjszakai látogatónak könnyű volt azl teljesen kifősz, tani. Többszáz pengő volt benne.
A csendőri nyomozás csakhamar kézrekeritet;e a b\'töröt Kálmán
Péter gazdalegény személyéten, aki kihallgatása alkalmával nem is tagadta tettét. Elmondta, hogy egy törkéssel nyitotta ki az üzlet ajtaját, ugy hatolt be és a nyitott Wertheim böi kiveti 432 pengőt, ainit rongyokba csavarva házuk padlásán elrejtett. A csendőrség ott meg is taiáita. Azohkivül dohányneműt is vitt magával.
Most vonla felelősségre a nagykanizsai törvényszék Kálmán Pétert, akit nyolc hónapi börtönre Ítélt.
Meghalt a csikó-rúgástól egy kiskanlzsal család egyetlen gyermeke
Horváth József földműves, kiska-nUsai. Czlgány-u. 55. számú lakos, még az egyik szeptember elei napon kiküldte László nevű 18 éves fiát kél lóval és egy csikóval <y felsónyiresi legelőr.\\ hogy ott az ál latokat legeltesse. A fiúnak ugylát-szik unalmas volt az állatokkal való együttlét, mert ott hagyta őtot, minek az lett az eiedmény.-, hogy a fiatal csikó a tilosba tévedt. A fiu erre utána eredt, kizavarta a csikó\' a tilosból, majd játszadozni kezdett vele. A csikó nem sokáig tü.\'te a bizalmaskodást, mert egy váratlan pillanatban ercs?n ki-rugötl. A kirúgás homlokon találta a flut, aki eszméletlenül összeesett. Eg/ dírabig otthon kezeltek a szülők a sérült .gyermeket, kinek állapota azonban annyira súlyosba-dotl. hogy a napokban be kellett a kórházba szállítani Ekkor azon ball már nem lehetett rajta s.\'gilcni. A jajveszékelő S\'.iilök \'mindénüket fe. akarták áldozni egyetlen gyer-
mekükért. de ekkor már hiába. A tragikus végű gyermekit vasárnap levente-disszel temetik.
=» Teklntio meg a Kopsteln Butor-áruház állandó butorklállitását ízléses és ole ó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
— Női kabát- és ruhaszövetekbon a legújabbat nagy vála^ztékbauGolonszky dlvatüzletbon. — (Sieata Sanatórlum)
Budapest, !., Ráth Győrgy-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és Ideggyógyászat, sobészet, szülészet. nőgyógyászat, urolo-gla stb. Röntgen Kémiai és mlkros-koplal laboratórium Elektrooardlo-graph (szívvizsgáló). Krógh-félo alap-anyngcsore vizsgáló készülék. Enteroo-leaner (bélfürdő). Modern vlzgyógyln-tézet. Orvosilag vezotett vlllanyüzumU konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöles park! Olcsó árak!
Kiváló minőségű női és férfi
siövetkíilönlegességek
dus választékban.
Legajabb fazonú női és leány-kabátok állandóan érkeznek.
Divatszörmékbea nagy választék
S!n$er József és Th
cégnél.
A hercegprímás válasza a nagykanizsai katolikus gyűlés táviratára
Megírtuk, hogy a nagykanizsai Katolikus Front a bolsevizmus ell.n tartott tiltakozó nagygyűlésből táviratul küldött Serédi Jusztlnián bíboros hercegprímásnak, amelyben a nagykanizsai k.itollkusság törhe tétlen hűségéről és hódolatáról biz tositjp a Szentátyill. Ma érkezett meg P. Czirfusz Viktória plébá. noshoz a hercegprímás válasza, melynek szövege a követk\'ző : Nagyontisztelendő Plébános ur !
Nagy megelégedéssel wtlem Nagykanizsa katolikus híveinek nagygyűléséből kifolyólag küldött sürgönyüket, amelyben a kommunizmus ellen a Szentatyának a Kulh. Egyháznak és a Magyar Huzának lelkes hűséget fogadnak, isten tartsa meg és erősítse eaen érzelmeikben.
Egyébként magamat ájtatos imái ba ajánlottan, vagyok Esztergom, 1ÍI96 október
Serédi Ju.ulinián bíboros hercegprímás, esztergomi érsek. stb.
Mért késik a kamarai elnökválasztás ?
A soproni kereskedelmi és ijjar-kamara körzetéhez tartozó négy vármegye érdekeltségei körében teljes erővel megindult a készülődés a kamarai elnökválasztásra. Főleg Zalamegye készül nagyban, hogy a választással uj szellemet si kerüljön bevinni a Kamarába. Az elnökválasztási késlelteti azonban az a körülmény, hogy a legutóbbi kamarai választások ellen három fellebbezést adtak be és ezek ügyé ben még nem történt döntés a mi nisz!er részéről.
Ahogy jól informált helyről értesítenek, a miniszter döntés" való-szinülep még ebben a hónapl»an megtörténik és akkor vagy e hó vé-, gén, vagy november elején kerülhet sor a kamarai elnökválasztásra, n mely izgalmas küzdelmet Ígér. Nagy kanizsa egységesen foglal állást ebben a kérdésijén.
idő
Eső!
Prognózis: Keleti ós délkeleti szél, egyes helyeken eső, köd, a hő tovább emelkedik, éjjeli fagy ismét várható.
Naptár: Október 11 vasárnap. Rom. kat. Placldla. Protestáns Brigitta. Izr. Tisri hó 25. - Október 12. hétfő. Rom. kat. Miksa. Protestáns Miksa. Izraelita Tlsrl hó 26.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a „Salvator" gyógyszertár ós a kiskanlzsal gyógyszertár.
Kötött bluzck, pulloverek, kabátok, nagy választékban: I gyapjú selyem pongyolák, női nadrágok, ízemoiárniinál
1 Wollet alSánemiieh gyermeknek, nónek, férfinek a*^ HlUiUIiyiimi.
1936. október 11
Emlékezés egy 150 évvel ezelőtt élt kanizsai piarista-iróra
Z ÉTA
balai közlöny
Irta:
Régi szellemek fakult koporsói kö- | Zött turkálva, a NemWti Muzcum könyvtárában egy kicsiny, nyolcadrét, | mindössze 112 lapos könyv került nemi-égiben a kez<Anl>e. Ide s tova 1-fO esz-tendejc, bog}\' napvilágot látott. Külseje igénytelen, akár a tartalmú. Cime sem a ma divatos szimbolikus címek közül való. Egyszerűen, líCesiileleseu tudtul adja, mi a foglalatja: Kndrődy János, br. Barcó\' lovas czcrcdgyc\' áldozó papjának Költeményei a\' frantzia háborúban.» A kor szokása szerint a maga .csekély érdemének megtoldó. sára,» •nagyméltóságú Gróf Keglevicb János urnák, őnagyságának. B. Barcó magyar lovas cz-credgy?\' Obcrsterének, a\' Felséges II. Ferentz római tsászár\' és apostoli király\' arany kultsos kamarásának, \'sót.- ajánlja- Ezután clö-bzö következik: «A\' jámbor Olvasóhoz a; Szerző.» Ebbei) szerzetesi egyszerűséggel vallja be: miért bocsátotta közre verseit?
.Eleintén, hogy Német Birodalomban tett tapasztaltaimat napló-könyvembe bé-irogatván, és azokkal elegy futó gondolatimat, időtöltésemre néha-néha versekbe is foglalgatám, koránt sem véltem, hopv tsak ennyire is szaporodjanak apró költeményim. Azt pedig, hogy azokat valaha Jegyző-Könyvemből kiválogatva, színre botsássam, soha nem is álmodtam Ebben valóban tsak jó Barátim tanátsoknak cngedelnieskcdlem, kiknek emez ártatlan mulatságom igen-igen meg-tetszett".
Majd keletkezésükre mutat ró:
.Mindnyájan szünet órákban költszü-lemények és tsak mulatságai a\' henyét nem türhetö elmémnek..."
Szinte magam előtt látom másfél száz esztendő ködén át ezt a \'henyét nem tűrhető\' elmét, amint irodalmunk vaskorában, jegyzökönyve fölé hajolva, rovogatja a nap eseményeit s néha. néha, — ha elült a Muzsa-riasztó harci zaj — .majd kettős sorú, majd alagyás verseket, mfujd énekeket, majd meséket > erőltet magyar rámára. Akárcsak ezredtársa és tanítványa.- debreceni Fazekas Mihály cs. kir. al-hadnugy, a Ludas Matyi leendő szerzője, aki a Magyar Hírmondónak küldé be az idétt a .Bus verseket, iriellyckben egy érzékeny frantzia Anya öntötte ki meg-sebhedt szivének érzéseit, midőn kedves Fiának a\' hadban lett el-esését meg-értette.i (Magyar llirmondó 17!)t>. március 22. — 375. lap. — Kerekes Sámuel uram, a Magyar Hírmondónak akkoron szerkesztő társa, ezt a megjegyzést fűzi a bus versekhez: <I-}gy Magyar Huszár-Tisztünk nyerte ezeknek Origlnállyát a\' múlt esztendő Oc-toberének vége felé valamely fogoly Frantzia Tiszttől, és mvg.próbálta, a\' knint maga fejezi ki uiagát, Magyar rámára erőltetni.) Mily megható látvány-. a tábori pap s a huszártiszt költő, amint\' egy-egy véres Imre után pennit faragnak, hogy .elmondjunk egy Dalt u\' kilenc Szüzek társaságban.. Ezeknek a lángoló szivü nvayya-roknak, a dunai és a tiszai fajbi virágainak keze erőlteti a még makran-cos magyar nyelvel .rámára,» lwgj,-majdan egy Vörösmarty válthassa valóra Ligne liercegnek azt a mondását, mely szerint <a magyar nyelv a dactylusok és spondaeusok harmo-nikus összevágása áltat utánozza a » (huszár) lovak váglutását..
Endrődy János poétái munkássága nem olyan korszakalkotó, mint kortársai közül némblyiké. Nem verse-nyezhet sem gróf Cvadányi lovas generális uram\' néha epébe mártott gunyu tollával, sem\' Csokonai Vitéz Mihály rokokószerü dalaival. Talán legmaradandóbb hatása volt az első magyar színtársulat számára Dugonics .Arany penecek. c. müvéből színpadra átdolgozott hasonló cimü darabjával, amely ínég később, Kisfaludy Károly sikerei-uek a korában, sem került le cgyWU Ipjíir a hazai színészet műsoráról. Kői.
töményei nagyon is közepes véna szülöttei, bár lm a maguk korában valóban kedveltek lehettek, mert az első 1798-i kiadást alig pár éven belül (1803-ban) ujabb, most már megbövitett — és a sajtóhibáktól megtisztított — kiadás követte. De ha nem is kitűnő talentum méltó termékei, az öszjnlc érzést, bizonyos technikai gyakorlatra valló készséget, itt-ott hangulatos feslőiséget nem lehel tőlük megtagadni. S mily érdekesek a versekhez fűzött egykorú megjegyzések! Az ö verseiből is lehetne földrajzot tanítani, — legalább is a koalíciós hálioruk katonai földrajzát. Fölölte kár, hogy ama bizonyos, ■ napló-könyve, az 1800 as évek örökös retirálásaiban odaveszett. Méltó képviselője lenne annak a magyar irodalomban oly ritkán müveit műfajnak Kisfaludy Sándor <Fogságom\' naplója, mellett.
Ktuh\'ödy maga is tisztában volt versei értékének mivoltával. Legalább is erre vallanak az elöljáró beszédet követő, Orczy Lászlóból idézett ezek a sorok:
Menny h&t nyomorult verseknek zuggása, Kedves Múzsáknak rendellen súgása.
Mondgyad azt. hogy néha álgyá zengés között Némelly vers, melTy itt van össze kötözödött, Nem tsoda, zágásban ha rosszul ejtödfttt. Szó szóval, vég véggel buzmán tétetődott.
Siess Jól hadakozz molyok seregével, Pipát ne gyújtsanak veled, járj békével.
Hát ha nem is pípagyujtásra, de emlék-mécses fellobbantására még ma is alkalmasak.
Persze, nemi mind eredeti vers. Vannak köztük fordítások is, németből, latinból Ilyen pl. mindjárt u kötet második verse, mely Bürger után készült, — bizonyáru valakinek a inegvi\'gasz-talására:
Ha a\' rágalmazó nyelvek meg-sértenek, Légyen orvoslása e\' Jegyzés sebednek: A\' Darás nem alját potskolja gyümöltsnek, A\' madár is javát szedi le szöllönek.
Ez a veTse már a harctéren, Bcnsch Binichium városában, Németalföldön kelt, 171)3-ban. Bőven lehetett alkalmsa boros Usztlársainak könnyebnü igérge-léseit ^végighallgatni, mert a <Colonia várossá alatt levő táborban,. 171M-ben, MartiiUls nyomán, ezt a tanácsot adja • A\' sokat ígérő Ittasának:
Ha egész éjjel meg-értt bor töke levével Torkod ásztottad, szityoral o be sokat ígérsz mindennek. De nem adsz semmit
[is, hogy ha Reggel felkeltél. Hallod-e I reggel igyál.
Az 1794-eS esztendő fogytán az ezred a irieri tartományban volt téli
A rádiózásnak ez a legfiatalabb ága fontot tényező lelt. Világrészeket kapcsol össze Nagy távolságokról és nappal is olyan hangerővel vehető, mint a helyi adó. Az Orion 22-es luxus kétlámpás rádió közép és hosszú hullámokon kívül a rövid-hullámsávban is meg-lopően jó vétóit nyujk
KAPHATü\'MINDEN ORION RÁDIÓKERESKEDŐNÉL
Fenti készülékeket díjtalanul bemutatja:
Szabó Antal rádió- és sportüzlete
Elektron RAdió Technikai és
Villamossági Vállalat Nagykanlzsn, Városház palota.
kvártélyon. A nyugalmasabb na|>ok hosszabb lélekzelű versek Írását is le-he tővé tették. Az .N. Méltóságos t\'r-
nnk uj esztendőre, cimü vers oly kedves hangulatú, hogy szinte előfutárja Berzsenyi Közelítő tét.-jének:
Jó Atya I a\' lavakat ládd jég pántzélba szorittya Már a\' tél, és dul a\' havas északi szél. Zöld szépségekből már kivetkőznek az erdők. A\' száz esztendős tölgy fa\' gyümöltse le-hutl. Sőt már fészket ver ruhátalan ágok alája Halmokra hullott öltözetébe penész. E\' képpen siet a\' rendelte tzéljára napunk is, Bár most viritt a\' kellemetes ki-kelet, Már a\' nyár meg-főz, az ősz bé-futtya fejünket, l-s télre jutván, tsak hamar alkonyodunk. Ha víg rétünknek fagy Idő hervaszttya virágát, Sokkal szebb szinbe kél ki tavaszra megint. I-\'énnyét, ha tőlünk, a\' nagy tengerbe merülvén,. A\' nap meg-megvonnya, nem sok időre mulat, Meg-hasad a\' hajnal, \'s a\' nap új fénybe derül fel Az éj ágyától. Ám bezzeg, o minekünk Nem tér vissza soha zöldellő karja időnknek, Egy napot a" múltból vissza nem adnak egek. A\' meg-holt koldust úgy, mint a\' buzina Gavallért Élők\' számába már nem ereszti Halál. Igy márvány, vas, atzél, és a tsodálta világnak Minden épülete por, ha u lész valaha. Igy minden, mi világra jövend, majd rendre magától Véglén fel-bomlik, \'s élete félbe szakad. De jó tettedet vélem, örökre szivembe \' Bé-zárlam. Itten nyugszol örökre ve ük. (Folyt kóv.)
Elegáns kész női
Kabát
Kabát
Kabát
-nél.
HALAI BOZl.Oirr
193& oklíher u.
Őszi szövet- és selyemujdonságok
legdúsabb választéka
ki\'"6lbe° Kirschner Divatáruházban
&3Ű&
Vasátnap
íl.30 Hirck. — 10 Egyházi ének és szentbeszéd. A szentbeszédet dr. Tóth Tihamér mondja. 11.15 Evangélikus istentisztelet. - 1220 Időjelzés, \\időjá-\'rásjelentés. - 12 30 Az Ipatí Továbbképző Intézet ünnepélyes avatása és mintamühelyeinek iKinutatása Sopron ban. Az avatóbeszédet Bornemisza (lé-za ipnrflgvi miniszter mondja. — 13 15 Az operaházi zenekar. — 14 tó Világ-hiradó. -- 15 A hazai lótenyésztés és értékesítés. (Dr. Plósz Béla.) — 15.50 A rádió szalonzenekara. — 10.30 Dánia, a minta kisgazda állam. (I)r. Beichen-baeh Béla.) 17 Cigányzene. — 18 Tiz-millió tyúk királysága. (Kovrig János.)
— 18.^0 Hanglemezek. — 18.50 Rózsa Sándor a nmgyar népdhlbn. (Móricz Zsig^níond.) — 19.50 Sporteredmények.
— 20 Opcrcitrészletek. — 21.30 Ilirek, sporteredmények. — 21.50 Hegedűszólók gitárkiséretlcl. - 22.20 Cigányzene.
— 23.10 Kertész jazz-zenekar. — 0.05 Hirek. \'
P»RT«l\\
AKCIÓS LÁMPÁTOK
mlndenDtt kapható.
Ara P 1.76
teljesen fel szerelve
elem- és izzóval.
Riuhlped II.
11.30 A Magyar Iskola Szanatórium Egyesület svábhegyi intéz-lének megnyitó ünnepibe. Beszélő Turchányi István. — 15<A rádió szalonzenekara. — 18 Hanglemezek. - 18 55 Hanglemezek. — 10,20 Budi ostromának ma. gyúr hősei. (Dr. Hcllmann Imre.) — 20.30 Hirek.
8.45 A Bruckncr.üuncp megnyitó is-tcntlszteleU\'. — 10 Könnyű lemezek.
— 11.45 Beethoven: D-dur szimfónia.
— 14.20 Könnyű zene — ifi Bruckner: F-dur vonósótős. — 18 Szórakoztató zene. — 22 30 Szimfonikusok. — 23.20 Kunz zongoraművész táncdarabokat játszik. — 24 Cigányzene Budaj>cstről, Cselénvi József énekével.
- (Btlyegfyfiitök tatálkoiófa) üét tőn délután 6-tól 8-ig u Pannónia hátsó kistexméhm.
Határontali betörő-banda kifosztotta a szalaföi Hangya-üzletet
Állandó rettegésben élnek a határmentl községek a napirenden lévő betörések miatt
Az elmúlt napokban a szalafői Hangya üzletvezetője megdöbbenve vette észre, hogy az éjszaka folya-inán az üzlethelyiségben betörők járlak. Megállapították, hogy a lettesek kb. 500 pengő értékű rő fösárut és trafikárut vittek el. Az esetet jelentették a csendörségnek, amely hamarosan ki is deriel;e, hogy a tettesek a megszállt ^őrületről jöttek át. A határ ugyanis alig 20 percnyire van a községtől és az odavezető uton a lopott holmiból 30-40 darabot elhullatlak a bebetörök
A nyomozás szerjnt a betörést többen követhették el. Mint Jelen-lik, itt a határ főképp erdős, a ha. tárőrség csak 12 kilométernyire van és igy nehéz ellenőrizni a határvonalat. A tettesík a sötétség beálltával jönnek át és reggelre már otthon is vannak. Állítólag ez már nq:n az első eset, hogy határontull betörőbanda garázdálkodik a közeli községekben és épp ezért Ré i dics\', Csesztreg, Zalabnkstv, Bödehá I za, Lenti, örlszentpéter és a többi zalai határmentl községek állandó I rettegésben vannak.
A manchesteri hercegnő a kutyája miatt nem megy VIII. Eduárd koronázására
Riport egy kutyáról, „akinek" kedvéért gazdája palotát vásárol Párlsban
A hölgyet, aki a 4168 RK 5 F (francia) rendszámú nyolchengeres Paccard koc&ival - sötétkék a karos szériája és fehérek a kenek -k küU löi ennek a hatalmas kocsinak -ma délután kettőkor Pöstyénböl Pá-fisba utazott, Duchesse of Manches ter.nck hivják és Anglia egyik legelőkelőbb píer-jének a hitvese. Reád kívül elegáns hölgy, palotája van Londonban, Párjsban és n Riviérán. Fiáról, a ki évekkel ezelőtt hirtelen elhatározással az idegenlégióba lé. pett, ann.7k idején sokat Írtak a la. pok, leánya. Lady Montague a kontinens legszebb hölgyei közölt is az élen halad. A manchesteri here gnő, aki közvetlenül elutazása előtt, szíves volt fogadnj, azonban kjtyája révén vált císösorb.in lüréssé Alex nak hívják ezt a hat eszen.
dös német vadászkutyát, amelyik barnásán sárga, hosszú szőne van és a hátán vastag fekete esik húzódik hosszában. Alexnak külön autója van ez az autó szállítja a •<utya ágyát, főzőedényeit és tányé-jajt, ezen az autón követi gazdáját a Cote d\'Azur tündérpalotáiba, Os-tendébe, Sheveningenbc személyze téve! együtt Alex, »aki« sorra nyert* meg az első dijakat a kontinens különböző k itya versenyein. A\'ex ar i\'ól nevezetes, hogy miatta hagyta el angliai birtokát, londoni palo á-ját, hatalmas dondniumát a Puches. se of Manchester, Alex k \'dvéért vásárolta meg a QuaI d\'Orsay n u 83. számú gyönyörű palotát és Alex miatt nem megy el jövőre VIII. Eduárd koronázására, Londonba, ahol pedig férjének a mancheseri
Ne felejtse el,
huxás már jövő héten I
Október 17 én ést20 án.
Válasszon azerencseszémot
mlg a készlet tart
Milhoffer Kálmán oizliMíltk fOárusitúaál (Ctenaery at 5),
aki a nyereményeket azonnal kifizeti.
Árak: nyolcad 3.50, negyed 7.—, fél 14.—, egész 28 — pengő
hercegnek fontos szerepe és funkciója van. Az ok ? Az angol törvények értelmében kutyát a kontinens területéről Angliába bevinni nem lehet és ezt a törvényt a parlament se tudja - vagy nem akarja - megváltoztatni. A manchesteri hercegnő inkább ragaszkodik kutyájához, mint Angliához...
Evekkel ezelőtt Stuttgartban egy híres kutya.professzor m:goverálta Alexet és iszapkurát iri elő a szá. mára. Alex most a gazdájával együtt kap pakkolást a pöstyéni fürdőben, ahol talán az ő kedvéért rendeztek be a kutya-ambulanciát. Beteg lóinkat és beteg kutyákat kezelnek itt speciálisul képsett állat-orvosok. P. J,

A Phőnlx-botráíiy iegszánan-dóbb áldozatairól senki sem beszél ?
Egy óhrzö biztosítási ügynök levele »\'s*erkes*tőhÖx w
Mélyen tisztelt Főszerkesztő Ur ! Az elmúlt hónapok során Számos cikket olvastam nb. lapjában, amelyek a Phönix botrány körülményeit igyekeztek megvilágítani. E díkkvk őszintén és bátran birálták a Bíj-tositó intézetek Országos Szövetsé gének élénk dlktátorkodó néhány mammuth-intézet szereplését , Csak ugyan az a helyzet, hogy a Phönlx-kérdés kétbalkezes megoldása egy-néhány nagy biztosító társaság házi ügyévé zsugorodott, amelynek ré. uén ezek az intézetek pillanatnyilag óriási hasznokhoz jutnak ugyan, de ugyanakkor jóvátehetetlen csapást mérlek a magyar közönség bizalmára.
Nem csoda, ha ilyen jelenség-\'k után az életbiztosítási üzletág amúgy is romló tendenciája további meredek zuhanást eredményezett, és amiről most szólni akarok, az nem egyéb, mint hogy néhány krőzusi jövedelmű budapesti vezérigazgató kíméletlen üzletpolitikájának mi, szegény ügynökök isszuk meg első. sorban a keserű levét. Az illető vezérigazgató urak hatalmas jövedelme egy garassal sem csökk.ntj tovább\' vásárolják Budapesten a bérpalotákat és a luxusvillákat, egy re másra cserélgetik drága, külföldi
őszi és téli ka bélszövetek nagy választókban:
Golenszky Ferenc
N6i és férfi divatszövetek
Szőnyeg- ós vászon-áruk
dlvatOzlelében
Fö-wt 14,
BAlJd ffOZLtWW
5
autóikai, vígan dúskálnak a vagyon, szerzés napos oldalán, inig mi ág. róiszakadt kis ügynökök, a bizto siló társaságok fáradhatatlanul dolgozó méhei, jóformán hétről-hétre kevesebbet kvresünk. Több ezer család sorsáról van iit szó. Fő szerkesztő Ur, olyan családokéról, nmelyeknek egyiv Vékonyabb karaj kenyér jut. De csoda.e ez. amikor életbiztosítási piacon tapasztalatom szerint vadul dühöng a bizalmi válság ?
Nem akarok bőbeszédű lenni s ezért nem irom le azoknak az uká zoknak a tartalmát, amelyeket a pesti vezérigazgató urak küldözník a nyakunkra. Csupa parancs és fenyegetés minden szavuk hogy dolgozzunk, produkáljunk töbl-et. mutassunk fel friss eredmények -t, mert amelyik ügynök nem tud elég uj klienst száHilaHi az hamarosan Sí ed he ti a sátorfáját.
Részint bosszankodunk, részint mosolygunk a Pestről érkező uká zok l\'elttt, hiszen koránéig-itöl késő estig rójuk az utcákat s kopogta,, tutik a lakások ujlaján, vadászunk uj kliensek után. Ha aztán vala melyik kliensjelölt szóbuál\' ve\'ünk. akkor csábos színekkel festjük le előttük az életbiztosítás áldásait. De le sem inen.mii irni, tisztelt Fö. szerkesztő Uram, hogy milyen fe leleteket kapunk a kliensektől, mert e felétetek kimerítenék a sajtó utján elkövetett szeméiemséríés tényálla-
&i»ttZcí+e
dékát. Elkeseredést, haragot, dühöt, sőt sokszor gyűlölet kitörést kell elszenvednünk. A fejünkhöz vágott mázsás gorombaságokat és szidalmakat a kliensek tulajdonképpen a BIOSz vezetőihez adiesszálják. de hát mi ezekít nem továbbithatjuk részükre. Igy aztán nekünk kell meginni a feketeleví\'sl s elképzel-heti, Főszerkesztő Ur. hogy milyen kevés üzlet kötésére nyiik alkalom. \\ Phönlx ügyben a BIOSz magatartása számtalan embert elriasztott az életbiztosítástól s ugy vélem, hogy nagyon hosszú időnek \'kell még eltelni, amig a többszörösen póruljár; közönség felejteni lud. De addig mi lesz velünk szegény kis ügynökökkel, akiknek jórésze már már az éhezés sodráig jut el ? Er-i\'ől is beszélni k illene már egyszer, Főszerkesztő Ur, de nem a BIOSz "ál, mert ott mindennel inkább tö rődnek, mint a nagyközönség és az ügynöki gárda érdekeivel.
_ (Al\'ilrds)
~ Ktojfáni hlmxott pongyolák logujabb
lazonok\'oaa Schützaél.

c-htam
3 fillérért!
Bizony, egy csészo finom Kncipp malátakávé, valódi Fvanck kávópótlékkal, tejjol és cukorral nem kerül többe 3 fillérnél
ós reggeli vagy uzsonna 3 fillérért
valóban MiU {jlMUS !
— (A postáról)
Dr. Tholway Zsigmond postahivatali igazgató, " nagykanizsai I. sz. postahivatal főnöke szabadságát befejezte és átvette liivatala vezeléiét.
— (Az első llccális előadás)
holnap, vasárnap délután (5 órakor kezdődik a városháza dísztermében. Nagykanizsa váráról beszél annak tudós kutatója, dr. \'Barabás László firenzei tanár. Megnyitót mond Szakáll Gyula diszclnók. Szaval Győr Sándor ref. lelkész. Énekel az Ipartestületi Dalárda. Belépődíj nincs.
— (A Keresztény Jótékony Nőegylet) «.
ezúton értesiti tagjait, hogy a szóm l>alra tervezett első házi-teaestjét, a melyei ezúttal dr. Krátky Istvánnénál (Sugár-ut 18.; tarlanák, a miniszterei, nök temetésére való tekintettel szerdára, oklóber ll.ére halasztotta. A belépődíj ára teával és süteménnyel 1 pengő. Bridfeeröl gondoskodva lesz. A lagokal és a/.ok vendégeit ezúton szeretettel meghívja az Elnökség. (:)
— (Eljegyzés)
Ágh Erzsikél cl jegye/.te dr. Fejes László (Budapest).
— (A pénzügyi bizottság Dlése)
A yárosi képviselőtestület pénzügyi bizottsága héltóii délután 0 órakor ül össze, hogy megkezdje a város jövő évi költségvetésének tárgyalását.
— Gyerekek I Öltözködjetek magyarosan I tíocskay kabát szép, Jó, meleg! Kapható Sohütznéi.
— (Ont. 6 Kiskanlzsán)
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör vasárnap este 7 órai kezdettel emlékezik meg ünnepélyes keretek közöli az aradi tizen háromról. Ünnepi beszédei mond dr. Szabó István, szavalatokkal K. Nagy László (Barbarils: Tizenhárom bitó) és Kassai László szercpel-neK. A vezetőség ezen az utón meghívja Kanizsa hazafias közönségét.
— (A Vegyeskar\'pesti útjára) szánt adományokat elfogad, továbbit
és nyugtáz a Zalai Közlöny szerkesztősége. (:)
— (A tihanyi népművészeti ház)
ünnepélyes alapkőletételét a miniszterelnök halálára való tekintetlel a tavaszra halasztották. Az építkezés azonban ettől függetlenül folyik. — A hahóli kultúrház felavatását októl>cr 11-ről október 25-re halasztották.
— (Titusz Kaposváron)
Kaposvár városi ritkán kerüli ej a legveszedelmesebb -járvány: a tifusz. Az elmúlt években is felülölte a fejét az egyik szegénjíiegycdbcn\' és inost ugyanott isinél több lifuszmeglHJlcáCdés for-ilull elő. A halósági orvosok a környék primitív egészségügyi lierende-zéseiben látják a baj okál, amely a legsötétebb és eldugoltabb falvakkal is vélekszik. A városi tiszlifőorvos mindent elkövetett a betegség tovaterjedésének megakadályozására. A lakosságot 1 Kioltották, s már-már ugy látszott, hogy sikerült elfojtani a baji, amikor a héten egy családban egyszerre több megl)ctcgedés is fordult elö. A szükséges intézkedéseket megtették. — Hasonlóképi) Szekszárdon is felütötte u fejét a járvány, ahol elreudellék «/. egész város lakóinak kölelező beol-lását.
\'fc&jvi* 4áAjJn>aM
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt bélen 7 gyermek születeti, 3 fin és 4 leány: Fürdős Lajos lakatos segéd és Dávido-•vics Katalinnak rk. leánya, Polay József v. számvevő és Kálmán Máriának rk. leánya, Simon Anlat lakatos mester és Ligeti Gizellának rk. fia, Arató Gyula Máv állomáskezclő és Szekeres Máriának rk. fia, Szerdahelyi László napszámos és Kálovlcs Annának rk. leánya, Fluriibort József Máv munkás és Molnár Juliannának rk. leánya. Házasságon kívül szülelell 1 fiúgyermek.
— Halálozás 8 történt: Treiber Lujza rk. 08 éves, Kunics József napszámos rk. 03 éves, Kovács Sándorné Mór Anna rk. 72 éves, Losonczy Gyula ke főkötő rk. 51 éves, Masznyák György nyug. Máv kovács rk. 6G éves, Rózsás Ferenc vincellér rk. 73 éves, özv. Horváth Intréné Bakos Éva rk. 80 éves, Törő György földműves rk. 08 éves.
Házasságkötés 5 volt: Németh Ferenc földműves rk. és Mikó Rozália rk., Savanyó József lakatos segéd rk. és Nagy Anna rk., Tita Ferenc cipész
mester rk. és Ratlunann Gabriella rk., Deák Károly kőműves mester rk. és Lázár Mária* rk., Mihalecz György kőműves segéd rk. és Soós Mária rk.
»» Magyaros axabiaa, Jó minőségű, meleg gyermokkabátok nagy választókban — Sohütznél.
— (A tolvaj bejárónő bünel)
Burka dstvánné sz. Molnár Ilona fiatal özvegy asszony bejáró volt a nagykanizsai Bárány-vendéglő üzletvezetőjénél, Horváth Ferencnél. Ellopla és eladta gazdája bőrkabátját, egy hosszú kabátot és egyebeket. Mikor rendőrkézre kerüli, kiderült, hogy régebbről is sok minden terheli a lelkét. A törvényszék előtt azzal védekezett, bog}\' 10 éves gyermekét ós öreg édesanyját kellett cltiriania* havi 8 pengő volt a fizetése, a lakásából ki akarlák tenni, mert nem tudott fizetni. A bíróság 8 hónapi börtönnel büntelte. Az Ítélet jogerős.
«= Férfi kabát- és ruhaszövetek nagy választékban Golonszky dlvatüzlotben.
— Az emberek élete
összekapcsolódik a határtalan vágyódással egy jobb és szebb jövő iránt. Alkalom most az uj előnyösen megjavított osztUysorsjáék, mely október hó 17-én kezdődik, önmagunk és családunk érdekében cselekszünk, ha ve-szülik egy sorsjegyet a liivalalos fő-árusilóknál.
— Világítási költségeink terén
az áramfogyasztás sokkal nagyobb szerepet játszik, mint izzólámpáink vételára, mely csak kb. 7 százalékát teszi a világítási költségeknek. Takarékos, tmber Tungsram DuplaspiráHámpát vásárol.
Ami a fémjelzés az ékszoren, nz a
KUTNEWSKY
név a prómen, mert raktáron vásári árut nora tartunk, bundáink s egyéb szöraieárulnk a legnemesebb prém-ből készültek, a legújabb párisi sza-básuuk. Ez a titka annak, hogy a lagoloHóbbnk wngyunk.
KUTMEWSKY I aalioa
Oyörgy r.-t. | AruhAta Budapeit, IV. Kristóf-tér C.
Gőzfürdő nyltvu reggel 0 órától este Ö órAlg (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Jtaxli m ueradnk, mmmykS-
*
\\
i
- ■
(rftjixrnscíftiz !
6
ttALAÍ KO/J.ÓWV.
1936. október 11
ftáirt és vesztességet
okoznak az osztálysorsjáték fő- i árusítóknak mindazok, kik az I előzékenységből küldött sorsjegyeket, ha bármely oknál fogva nem óhajtanak részt venni a sorsjátékon, nem küldik vissza. A sorsjegyek árát van idő lep.később a húzás előtt kifizetni, de nagyon fon- j tos, hogy azok, kik nem szándékoznak a sorsjegyeket meg tartani és megfizetni, küldjék azokat azonnal vissza, mert | a vissza nem küldött sors jegyeket a főárusltók nem I tudják eladni és Így kárt és | veszteséget szenvednek.
A Zsolnay és Dombováii VOGE II. játszik ma Nagykanizsán
Nagyszerű futballprojgrairtja van Nagykanizsának. A kcrülel legjobb csapata, n bajnokság második helyezettje játszik az\' NTIi-vel délután 3 órakor a Zrínyi pályán. Minden dicséretnél Szebben beszélnek eredményei. Csak az első holvesctt DYAC-tóI kapott ki, legyőzte a Turult, az SBTC-t, a PBTC-I és a i\'YSK-t. A fiatal Zsolnai-csapat eddig minden mérkőzését otthon játszotta, igy kivám vidéken is folvtutj; zatát:
A mérkőzést a két esapat kölcsönös ünneplése és zaszlócserc előzi.
előtte 1 órakor a Dombóvári VOGE 11.—NTE II II. oszt. bajnoki mérkőzés lesz. (:)
(A Vasuta3-pályán)
3 órakor az NVTE—KRAC II. II. oszt. bajnoki.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
iian várjuk, hogy e győzelmi soro-
20.674/1936.
Faárverésí hirdetmény.
Folyó hó 13-án, tehát ked-"den d. e. fél 10 órakor a Hcr-telendy-féle telken épült uj iskola előtt négy drb, továbbá a királyi adóhivatal épülete előtt ugyanaznap d. e. 1U órakor 2 drb utcai fát árverésen eladok.
Nagykanizsa, 1936. évi okt. 9 én.
3«27 Polgármester.
ÜEBUDRBB
Darányi Kálmán az nj miniszterelnök
Budapest, október 10 (Lnpzdrtakor táviratozza tudósítónk)
Illetékes helyről nyert értesülésünk szerint a hivatalos lap vasárnapi száma közli a kormányzó kéziratát, amely Darányi Kálmán földművelésügyi miniszter, helyettes miniszterelnököt, miniszterelnökké kinevezi.
Éjszakai kormányválság Bécsben, kabinet-változás nélkül
Szovjet propaganda-központot akarlak berendezni az osztrák fővárosban
Bécs, október 10
Az éjszaka az osztrák kormány fonios minisztertanácsot tar.ptt* A minisztertanácson Schusehnigg kancellár beterjesztette a véderő felemelésével kapcsolatos törvényjavaslatát, amely szerint az -eddigi katonai alakulatokat beolvasztnák az-j;j véderő kötelékébe. Az előterjesztés után u kormány három tágja : Baar-Baarenfeld alkanceilár (Hejni-wehr), Drexler belügyminiszter (Heimwehr) és Berrner közoktatásügyi miniszter beadták lemondásukat. A lemondást Scuschnigg azon. nal továbbította az elnökhöz.
Közben rövid tanácskozás után sikerült megegyezniük és Schusehnigg kancellár felolvasta az uj hu tái\'ozatot, amely feloszlatótifmk mond ki minden véderő alakulatot és egyben életbelépteti iiz uj véderő-rendszert. Mint hogy ezzel azok az ellentétek, amelyek a kormány le-
mondott tagjai és a kancellár között voltak, elsimultak, Schusehnigg javasolta még az éj folyamán Mik las elnöknek, hogy újból a lemondott minjszlerek.it newzzo ki Ez meg is történt, ugy, hogy az újjáalakított Schusehnigg kormány teljesen változatlan mar.ult. A további terveket egy miniszterközi bizotU-■ság dolgozza ki.
Moszkva keze Bécsben
I Bécs, október 10
Az éjszaka Bécsben több .tymimu-nistál tartóztattak le, akik szovjet* állampolgárok és a siovjet megbízásából Ausztriában propaganda központokat akartak felállítani.
A bécsi szovjet követség természetesen mossa kezeit és kijelentette, hogy ha az elfogottnk szovjet állampolgárok is, a?ok nyílván csak magánosok lehetnek és semmi közük sincs a szovjet kormányhoz.
áranjnez elesett, Malaga, Barcelona bomba-zápor alatt
Megint sikerüli elhárítani az európai háború rémét
Burgos, október 10
A nemzeti csapatok ismét nagyobb győzelmekről számolnak be. Péntek délután ismét nagyobb harc-ok voltak és ennek során a nemzeti csapatok e|- j foglalták Villa Vicient. A csapatok ki- | dolgozták a Madrid elleni támadási j terveket is és egyszerre három oldal- j ról indult meg az előrenyomulás a \' bi«i napjai « főváros felé. Heves os- 1 tromol inditottak Bilbao és Malag I ellen is, amelyek elfoglalása szintén | elkerülhetetlen.
A jelentések szerint az a pár csapati, | amely a madridi kormány oldalán \' küzdve Szoliliónál próbálta feltartóztatni az előrenyomuló felkelőket, tegnapi harcok során a szó szoros értelmében megsemmisült. 300 halottat és töbi) mint ezer sebesültet hagytuk a csatatéren. A vörös kormánycsapa-tok menekülésének útját mindenütt véres és kegyetlen gyilkolások mulatják. Az utón végig minden nemzeti
Nép NlfKSgÓ. Október hó li-én, vasárnap! Dráma, tragédia, misztikum.
A gyötrelmek báza
Főszerepben a ma élö legnagyobb jellemszinész: Charles Laughton. Fényes kiaérS mOsor I Előadások 3, 5, 7, 9 órakor. Csak 20, 40, 60 filléroa helyárakkal 1
érzelmű papot és világit legyilkoltak, soknak házát felgyújtották, kirabolták.
A felkelők repülőgépei az elmúlt nap folyamán valóságos bombazájKírt zudiloltak Malaga, Aliganle és Barcelonára. A bombázás leírhatatlan hatást kelteit.
Páris, október 10 A Malin kiküldölt munkatársának jelentése szerint a felkelők elfoglalták Aranjuezl, amely Toledo és Madrid között a legfontosabb hadászati pont volt.
Eden és Blum tárgyalásai megelőzték uz európai ko .-fllktust
i London, október 10
Az a nyomasztó hatás, amelyet a szovjet segélynyújtás keltett az elmúlt napokban, a mai napon kissé felengedett. Edcnnek Blum francia
Ha Pestre jön
mel.g családi otthont talál
Nádo-u ca 24. A Tőzsde mögött, a Belváros szivében, autóbusi- és villamosmegállók mellett.
Modern ber ndez hitünö konyha, tisztaság és kényelem várja.
Nagyon mérsékelt penzió-árain !
miniszterelnökkel folytatott tárgya, lásai során sikerült rávenni arra, hogy Franciaország ne kövesse szovjei példáját, mert ezzel a nemzet közi konfliktus elkerülhetetlenné válik. A francia kormányban győzött a józan belátás és elállt a spanyol kommunista Kormánynak nyújtandó segélynyújtástól.
Eden ugyanis Londonból a tárgyalás során azt az utasítást kapta, hogy mivel Madrid elestét már ugy sem lehet megakadályozni, »az alvó kutyákat hagyják aludni.* így sike, rült megelőzni az európai konfliktust és igy az a bizottság, amely az ügy előkészítésével voli megbízva, nem hozott határozatot, hanem mindössze kérdést intézett néhány kormányhoz a spanyol segélynyújtással kapcsolutban.
Egy éjszaka két templomot törtek fel Székesfehérvárott
Arany- ós egyéb értéktárgyakat vittek el, perselyeket fosztottak ki a betörök
Székesfehérvár, október 10 Az éjszaka Székesfehérváron kél templombetörés történt. Ismeretlen tettesek betörtek a ferences plébániáét mplomba és nz ottlévö 300 éves Mária kegyszoborról, am<\\ lyel az áhítatos zarándokok aranytárgyakkal és értékes ékszerekkel, szoktak elhalmozni, minden elemei: helö ékszert, gyöngyöt és drágít követ leszedlek.
A lelketlen betörők ezután átmentek a Jézus Szive templomba és olt a perselyeket törték fel és üri lelték ki. A rendőrség teljes erő», vei megindította a nyomozást.
KUojr. a laptulajdouos KOzsazciaKágt Rt. íctenberg Nyomda éo Dé!z«lal LapkladA Véllaiata Nagykanizsán, fVjtetö? Uladö< Zstal KAtoly.
Városi Mozgó. Október 11-én, vasárnapi
A legsikerültebb magyar fiím ! Indig Ottó halhatatlan figurái elevenednek fel a vásznon Iffisigyar asivl — Magyar levegői
Ember a Kid alatt
Remak kiiért műsor I
A mozi fűtve vanl
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 Arakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 kor. — Randa. helyérak I
1936. október 11.
TM A1 KÖZLÖNY
»
Kombinált sicbn:
1 komb. szekrény
1 rekamier
2 fotel 2 szék
1 asztal
1 hangulatlámpa
2 szekrény
2 ágy
2 éjjeli szekrény
1 toi lette
380.-
pengő.
ebédlő berendezés:
I kredenc 1 vitrin 1 tálaló 1 asztal 6 szék
530.-, 61- I-
pengő.
Hálószobák:
170.- penífitöl
Szép kivitelű dióteli hálók:
P 300, 1,
Őszi lakberendezési kiállítás!
KOPSTEIN BUTORÁRUHÁZ
N^CrYKJkNriZSA.
Hűtőház és egy gyár épfil Kaposvárolt
Egy nagy budapesti vadkiviteli és élelmiszercég közel a határhoz, a Dunántulon egy nagyobbarányu hűtőház építését vette tervbe. Ka posváry György polgármester Bu-dapesten járva, tárgyalást kezdett a oesti céggel, amely abban az esetben, ha Kaposvár kedvezményi ad nekik, hajlandók a 10 vagor.os hűtőházat ott megépíteni. A tárgyalások a legjobb mederlen folynak. Az iparügyi minisztériumban egy nagyobb, ugyancsak Kaposváron most alapítandó gyár építéséről folytatott tárgyalásoké a kapós vári polgármester. A szomszéd Kaposvár erős fejlődésnek mdult és ebben nem\' kis \'része van annak, hogy képviselője Bornemksza Géza iparügyi miniszter.
Kiadó szoba magas földszinten, szé-F*n bútorozva, lépcsőházi hülön-be|ár«»tal, esetleg teljes ellátással. Csengeiy ut 27/a.
APRÓHIRDETÉSEK
Mpróhirdeté* dija vasárnap és Onnepnap 10 sióig 80 fillér, minden további sió 0 fillér, hélköinap 10 szóig 60 fillér, minden további sió 4 fillér.
Auiótnxlt, bérautót, rende!|en Haragéból, vidékre és helybm, legolcsóbban. Telefon-állomás : 84*. Bojlor KUlaludy-u\'ca 7. 87. __ 2704
Intelligens lakótársat keresek háromszori étkezéssel, fűtéssel, vllágllással, esetleg azonnalra Is. Előnyős ár mellett. Cfm a Madóbai. *
Uj áramvonalas kényelmes autótaxi! leszállított viteldíjért Kaufmann Manónál rendeljen. Telefonállomás: X-H2 . 309G
M£>ftYGIT FÜRDŐ
Csengery-ut 19. Márwrmy kádfü. dö P 0-80
Tvukszemvágás ..... P 0-40
NT Nyitva minden nap.
Éden kert alatt 900 D-öl axánl*föld, szőlő és vlllateleknek megfelel, szabadkézből eladó. Bővebbet Transdanubla mellett a vasúti őrházban. 3581
loraim ki-mérése már
Pogányvárl \'m*ih.
literes tételben la. PogAnywári fehér 40 fillér. Pogányvárl rlx-Unu 80 fillér. GROSS KAROLY
Betthyány-ntce 26. SS72
Meleg szobája csak akkor lesz, ha Schlesinser Oyula vaskereskedónél hö-fokozót vehi. Használt kályhát veszek vagy becserélem. 36\'.\'5
Sa|át trrmébü elsőrendű kerecsenyl asztali fehér bor literenként P —6)-ért Bőhm József bortermelőnél, Csengerv-ut 19 2473
A Korona udvarban egy Jukar-koosi eladó Bővebbet az étteremben. 3613
Férfi-, fiu- ós gyermek ruhák legolcsóbban Kőnlgnd!, Erzsébet-tér. 3473
Haaxnólt ruhát veszek és eladok, hívásra házhoz megyek. Márkus, Király-utca 31. 3 >72
Mielőtt vixnsjcatúkat cslnál\'at. kérjen árajánlatot Jernustktől Erzsébet tér 18. 3143
Elegáns hölgy tollttte éu füxft szükségleti! Weias Mfiwécahnól rendel; Tisztviselőknek részletfizetési kedveamény. Telefon: 251. Olctó árakl Ztiayl Miklósutca 34. 3610
J Vasárnap délután 5—8-ig
í teádéiul án tánccal I
ía PANNÓNIA kék termében. P
j Belrpődij nincs! k
Szivcs pártfogást kér Gődórhá*y Lajos ^
^ vendéglős. H
Naponta friss habtejaxin és tejaxln-
hab ka, haló Worlmann tejtermók-ízak-ü/!etében, Erzsébet-tér 15 3640
Ga.dasógl oaeléd felvétetik. Jelent-ke/.és Batthyány-u. 26. 3570
Generál javított oldaHUéaea motor.
kerékpár olcsón eladó. Csengery-ut 56
Gyakorlott utaxónSt keresek,
Zrinyi Miklós u. 34 3629
Hitelképes egyének bármilyen .textil-rirut nyolchavi részletre vásárolhatnak Hegedűs Simon budipesti cég leraka-l.inak helyi megbízottjánál, Marton Mártonnál, Batthyány-u. 3. A leglobb minőségek raktára I Tekintse tzer nélkül I
meg minden vételkény-
3633
Háxmemterpuet, a férfi egyszersmind raktármunkái, október 15 re (elveszek. Jelentkezni Sugár-ut 1. 3637
Háxhely eladó Teleky-ut 24. alatt. 3639
Konyhakertéaxt keres mielőbbi belépésre, konven~lóra Erdőmester, Bánok-szentgyörgy. Méhészethez, gyümölcsfához értő előnyben. 3636
Oasxkomfortss négyszobás hallos lakás bérbeadó november l-re, Csengery-ut 5. I. em. 3630
Több kényelmes fotel, szobakloset, nagyon olcsón sladó, Zrinyi Miklós u. 22.
3631
Egy magyar perxaaaxfinyeg 170x 270 cm., valamint két szép összekötő olcsón eladó. Továbbá kézzel kötött kendők és tálak előállítási árban kaphatók 3-8 Pfg Zilál Kendő és Kötőipar, Erzsébet királyné-tér 13._ 3632
Érettségit végzett, jómegjelenésü Iparos, | munkanélküliek, könnyen elhelyezhető cikk | eladáaára Jelentkezhetnek Csengery-ut | 13 .vasárnap délelőtti órákban az udvarban.
__. 3628
Pőznl tudó bejárönftt felveszek. Havas, | Eötvös-tér 8., emelet. 3638
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
99
VII Hákóczí-ut 58. Tel. 1-389-50.
150 kényolmes szoba, folyó lildog-melegviz, telefon, közp. fűtés os csentfőt pótló elektromos fényjelzésekkel. Lemérsékelt szoba- és penzió-árak. — Elejfáns kávéház, 6 telefonfülke.
A sörözőben 8
Farkas Béla rádióhires cigányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
délután ós este táno. V irány újszerű jazz-zenekara, Nagy Mária énekszámaival.
Ha Pestro Jön, adjon találkozót Ismerőseinek a METPOPOLEban!
ÍA.CAY KÖÍL0NY1
1936. október II.
Bebizonyított tény, hogy a
sorsjegy az
Az e hó 17-én kezdődő sorsjátékban uj reményekkel Indulunk!
Sorsjegyeit a m. kir. dohánynagyárndában
vásárolja mtg. — Címre leslek ügyelni: Nagykanizsa, Horthy Mikló.-ut 2.
LÓTAKARÓK
LEGOLCSÓBBAN
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Ön is megveheti 12 havi
18 pengős részletre,
ha köztisztviselő 18 havi
az ideális hordozható .
Remtor Portable írógépet.
Képviselet:
SZABÓ ANTAL sportüzletében
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
20.102/1936.
Hirdetmény.
Az Ország- és Varasdi-utcák összekötésére nyitandó utcában fekvő 4 házhelyet f. hó 13. napján d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. okt. 10. 3„s Polgármester.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és közponli fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanicxhy-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lifi stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos/kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Holherr-Schrantz-lóle
ti
m
műtrágyák,
iáin íMúmil „FUTDR
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédeimlsze-rek, gép, zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.)
Vízvezeték- és csoiornnzúsi munkálatok!
l9|fÍtÁc#%|f at minden Ízlést kielégítő kivitelben versenyképes lŰflIOiOKQl legolcsóbb árakon nagyon kedvező részletfizetés mellett is vállalunk. ^ Vidéken szereléseket legpraktikusabban tervezünk. ^ Berendezési tárgyakban dus választék budapesti árak mellett!
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MÁRTON
töltiégretéiifll dljtalannl gaolgálnnk. Telefon: 271.
rézműves és vízvezeték-szerelési vállalata
NAGYKANIZSA, Király-utca 45. sz.
>/< tüzelővel 1 kályhával 2 siobát fűteni
•xabadalmaxott „Szetter" cirkulációs hőszekrénnyel
lehet. SOO/o tüzelőmegtakarltás. Óvakodjon nl\'ány utánzatoktól. Kizárólag kapható: SJSrlel va»- és feitékkereikedósében, Sctülz mellett. Ára: 6.—, 10.—, 15.— pengő.
Ha olcsón akar
házal vagy házhelyet
venni, most vegyen I Kaphat a város minden részében kedvező fizetési
feltótelek mellett. Forduljon bizalommal: Haláss Manó ingatlanforgalmi iroda
Horthy Mlklóa-ut 6.
Négyszobás lakás fürdőszoba és vUvetékkel azonnalra, kettőszobás lakás vízvezetékkel november l-re, kettő és egyszobás udvari lakás
azonnalra kiadók. Bővebbet: dr. Oyulay Bélánál Rozgonyl u. 10/a. és Böhm Józielnél Caengery-ut 19.
Most vegyen
női kalapot,
mert a legfrissebb, legdivatosabb újdonságok, melyeket budapesti és bécsi bevásárlási- és tanulmányutaim eredményeként beszereztem, már
megérkeztek
és azokat a legjutányosabb árakon árusilom. Látogasson cl üzletembe, hol vételkényszer nélkül meggyőződhet arról, hogy legszebbet
I ögJ obbat
legolcsóbban nálam vásárolhat
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Miklós-ut 1. Városháx-palota.
Ofcsén&jcf
mltamcMm
szómkozftalik
A Zalai Közlöny ReiMny-Olimpítoa
REITVÉNY-SZELVÉNY
• ImWiHoh IH»imi U. Iiim>«n fa lllfcllil LMM WWk Uhtm II IÉH ■ IlmÉillNifc IMIk UUi. UNJLtaotU
Évlolyam 234 szám
Nagykanizsa, 1938. október 13 kedd
Ara )2 Dl.
H UfcUtúnlaii PU 5. i
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elfiflzeté&l ára: m hón • pengi 40 I SuikailMfl í. klídMIraUll le»oai 7]
Nagykanizsa város gazdasági élete a javulás utján
Biztató adatok az 1937. évi költségvetéshez csatolt polgármesteri jelentésben
Röviden ismertettük már Nagykanizsa város jövő évi költségei őirány zatának főbb vonalait. Nagykanizsa pénzügyi bizottsága ma, hétfőn délután 6 órakör üt össze, hogy letárgyalja ezt a költségvetést, amelyei szombaton kézbesítetek a bizottság tagjainak.
50\'M*zalékos vasulI áruforgalom* emelkedés
A költségelőirányzathoz csatolt jelentés utal arra, hogy a közgazdasági élet jelenségei a közel hét évig tartott gazdasági válság és pangás után • határozottan a Ja vulás folyamarát mutatják. A "kereseti lehetőségek, a munkaalkalmak szaporodása, a közellátásban részesülök számának visszaesése, a város vasúti áruforgalmának mintegy 60 százalékkal való emelkedése, az adófizetési készség erősbödése, - mind ezt jelzik-
A város bevételeinek fejlődés:1 azonban még nem általános Itt a közvetett adók, illetékek, dijak és magángazdasági levétel:k mutatnak emelkedést. Azonban a multak emléke a bízató kilátások ellenére is óvatosságra int. A leromlás irama mindig gyorsabb, miit a gyógyulásé
és a vajúdó világpoli lkai helyzet még sok meglepetéssel szolgálhat.
További közmunka lehetőségek
A város jövő "évi köllségelőirány zata a legmesszebbmenő, d<\' < k szerű takarékosságot mutatja. A helyi ípnr és kereskedelem jelen tős ösztönzést kapott a középiltte zéssel, amit a város áldozatkészsé ge tett lehetővé. A költségvetés \'h vábbi lehetőséget biztosit arra, hogy minden számottevő termelési ág részesedjék a közmunkákból At. fo£ó beruházási programot ma meg nem lehet felállítani, azért az előirányzat érthetően csak kisebb, de annál több olyan beruházást biz tosit, amelyek nem vetn.k fel nagyobb problémákat.
A háztartási alap szükséglete 1,551.557 pengő, bevételei 1.207*12 peregő, hiány 194.745 pengő, mely nek fede2etére 50 százalékos pót adót kell kivetni. A kiadás 1037 ben 27 582 pengővel több, mint 1936 ban, a bevélel l!>37-ben 20.776 pengővel több, mint 10S6ban és a költ ségvetési hiány 1937-ben 2194 pen-gőve. kevesebb. A pótadóalap 20-000 pengővel csökkent az előző évhez kcpesl.
Hol, ml lett több és ml kevesebb
A közigazgatás fejezete 14.200 pengővel emelkedett, ujabb illet-mónymegállapitás, nyugdijbahelye. zés, stb. 7055 P többletet je\'ent, ki rácsonyi segélyre kisnlknlmazottak részére 8000 pengőt állitott ik be. Az adókez-elési költségek 4248 pengővl apadtak. Számottevően emelkedm-k a vigalmi adó, a szeszfogayszlár-i adópótlék, a százalékos kereseti adó. Az adóbevételek végeredményben 7460 pengővel alul maradink az előző évi előirányzatnak Csök kent az italmérési engedélyijeink, végrehajtási dij és késedelmi kamat bevétel. Legerősebb a iorgal. miadó részesedés csökkenése. Az állam ezt a jövedelmet majdn m egészen elvonta.
Modern lakások kellenek!
A házadó is erősen visszafejlődött A há^bérszint jelenleg stabilizáltnak \'álszik. Sajnos elég alacsonyan, mondja a jelentés és ezért nem csak a régi házaknak* hanem az adó •nenies magánépületek nek sincs kellő rentabilitásuk. Keresi t csak modern lakás után van és ez nyom ja a régiek bérét. A bémivó emel. kedése csak akkor fog bekövetkezni, hl1 több inodern lakás fog rendelkezésre állani és ebben a bérlők na gyobb hányadát kitevő fixlizetéses alkalmazottak helyezkednek el.
Olcsóbb lesz a strand
A közegészségügyi csoport kiadásai apimtak. 8000 pengőt irányoz -
tak elő a strandfürdő simítására. Sajnos, mondja a polgárnesieri jelentés, a strandfürdő nem váltotta valóra a hozzáfü?ö\'t reményekit. Még a befektetett tök" amorizáció jára sem lehet számítani. Azért a bérleiárak jelentős leszállítását vették tervbe.
Bővíteni kell a kereskedelmi Iskolát
A közoktatás és közművelődés csoportjánál 15.736 pengővel emel kedelt a szükséglet, visz-int 7568 pengővel több bevételt is lehet várni. A III- kerülőiben kisegítő óvoda beállítása válik szükségessé. A/ iparostanonc-iskolában uj osztá
lyok felállítására kerül sor. A felsőkereskedelmi iskola látogatottsága 50 százalékkal emelkedett, ezért uj épület létesítése válik szükségessé. A Notre Damc leánygimnázium ör vendet:sen fejlődik, főleg az inter. nátusa, berendezési célokra 2000 pengőt állítottak be.
A szegényügy szükzségelele 1000 pengővel emelkedett. A munkán él. küliek segélyezéséne, illetve munká hoz juttatására 12.000 P hozzájáru Iá:; van bizlositva.
Meglát kevesebb a helypénz
A helypénzbevétel további 6000 pengővel csökkent, arai abban leli magyarázatát, hogy az élelmiszer-kereskedelem mind messzebb vidéken terjeszkedik, szervezett be vásárlásaival pedig feles\'egessé te-
szi azt, hogy a ^gazda közvetlenül hozza be termeivényeit a piacra.
Városgondozás, utcék, terek ren dezése 12 231 pengővel több szük séeletet igényel. A kövezetvám bevétel 16.500 pengős javulása egy. magában is ellensúlyozza az ulfenn tartási többletet
A köztisztasági üzem^ kiadásai egy seprőgép beállítása folytán 6000 pengővel emelkedtek. A III. kerületben u| közkút létesítésére 2500 pengő van felvéve.
A városi bérház bevételénél 5000 pengővel több szerepel a jövő évre.
Az 1400 holdat kitevő legelek nem hoznak jövedelmet. Az erdőből a faárak drágulása folytán - 20.000 pengővel több bevételre lehet szá-mltani.
Utoljára: — a szlnház-kölcsön
A hitelügyi csoportban a szükségletek 3100, a kamatbevételek
8000 pengővé, emelkednek. A színházépítésre felvett kölcsön utolsó izben szerepel, januárban az utolsó részlet kerül törlesztésié ugyancsak télies törlesztést nyer az Armuth. háí vételével vállalt 12.800 P banktartozás. A függöadósságok törlesztésére 90.000 pengő van előirányozva.
A városi vizmü szükséglete 185.162 pengő és ugyanannyi a fedezete. A városi csatornamű szük. séglele 97-193 pengő, szintén ugyan annyi a fedezet. A Központi Szeszfőzde szükséglete 280 400^ fedezete 277.050 pengő, fenn tartilsa ma már közleladattá vált.
Befejezésül nyoma lékkai hangsu-lyozza a jelentés, hogy a város vezetősége legfőbb feladatává tekinti a (erhek csökkentését és ha az nem sikerült eddigelé, nnnak tudható be, hogy a város is mind sulyosabb helyzetbe került. Nem csekély részük van ebben azoknak a felsőbb rendelkezésekn k, amelyek a város-tó! nagy jövedelmi forrásokat vontak el.
Megalakult Darányi Kálmán kormánya
Csak két tárcánál van változás — Az államtitkárok dolgában még nem történt döntés - Hétfő délután félhat: a kormány eskütétele
Budapest, október lí
A hétfő délelőtti órákban illetéked helyen is megerősiiették azokat a híreket, amelyek a kormány megalakulásáról szóltak. Darányi Kálmán, az uj minisz erelnök vasárnap egész délután és este folytatta a tanácskozásokat, amelyek eredménye képpen fél 7 órakor kihallgatásod jelent meg a Várban Horthy Mik lós kormányzónál. Közben fogadta a Nemzeti Egység küldöttségét is, amely á felvilágosítás után megnyugodva lávozott a földmüvelésügyi minisztériumból.
A kormányzói kihallgatás félóráig tartott. Utána Darányi sorban íq. gadta volt minisztertársait és folytatta velük a megszakított megbeszélést. 9 ónkor a tanácskozásokat újból megszakilotiák és valameny nyien a Gellért-szállóba mentek vacsorázni. Ulána a késő éjjeli órákig folytak a tanácskozások.
Mini beavatott helyen jelentik, a kormánylista teljesen megfelel a közölt híreknek, vagyis a második Gömbös-kormány és a Darányikormány között mindössze annyi különbség lesz, hogy a kimaradt Winthk\'er tárcáját Bornemissza veszi át, ni\'jj Son kuthy tácáját Röder. Az uj kormánylista tehát a követ, kezö :
Minisz erelnök és földművelésügyi miniszter : Darányi Kálmán.
Belügyminiszter: Kozma Miklós.
Külügyminiszter : Kánya Kálmán.
Pénzügyminiszter : Fubinyi Tiha mér.
Iparügyi és kereskedelmi minisz ter : Bornemissza Géza
Kultuszminiszter: Ilóman Bálint.
Honvédelmi miniszter: Röder Vilmos.
Igazságügyminíszter : Lázár Andor.
Uoavalolt hely közlése szerint • hívandó* lap lióifti délutáni rendkívüli száma közli az uj kormánylistát, » hivatalos eskütétel még ma délulán fél hat órakor meglesz.
A hivnlalos eskütételen Teleky Tibor gríí koronaőr asszisztál, a miniszterelnök esküformáját Kánya Kálmán, a miniszterekét pedig Bárczy államtitkár olvassa fel. AtJ eskütétel után a kormányzó minden Valószínűség szerint kíhallguláson fogadja az uj kormány lagjall, utána pedig megtartják a l)a-ráuyi kormány első értekezletét a miniszterelnökségen.
Az államtitkárok kinevezése ügyében még ncin történt intézkedés. Daránvi az egyes miniszterekkel külön ólutjlja megl>cszélni, hogy szükség van-e és moly tárcáknál politikai államtitkárok, ra és csak azután kerülnek szóira a személyi kérdések.
Ellenzéki pártvezérek Darányiail
Budapest, október 12
Darányi Kálmán miniszterelnök hétfőn délben magához hivatta Eckhavdt Tibori, mtjő gróf Bethlen Istvánt, akikkel hosszasan tanácskozott. Még ma tanácskozik a többi ellenzéki pártok vezéreivel is.
1
HALAI ftdZLfm*
1936. október
Kezdődd ütőérelmeszesedésnél
reggel éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc Jőzsel" keseiU-vix ugy az alhasi pangást, mint az emésztés renyheségét megszünteti, a rekeszizom emelkedését csökkenti és a magas vérnyomást mérsékli. A gyakorlati orvostudomány vezető személyiségei a Ferenc József vizet azért becsülik olyan sokra, mert ez a változás éveiben is gyorsan és rendkívül enyhe módon szabályozza a szervezetre oly igen fonto» gyomor- és bélmüködést.
Hétfó
17 A Süss Nándor gyár dalárdája. — 18.10 A rádió törvényszéke. — 18-40 Cigányzene. — 19.40 Tasnády Ilona és Náday Béla előadóestje. — 20.40 Hirek. — 21 Bruckner-enrlékcst. — 22.15 Időjárásjelenlés. — 2220 Hang-lemezek. — 23-/5 Jávor Sándor jazz-zenekara. — 0.05 Hirek.
Budapest IL
17.35 Apa és fiu harca. (Kisléghi Nagy Dénes dr.) — 18.10 Deák László zongorázik. — 18.45 Német nyelvoktatás. — 19.20 Az 1- honvédgyalog-ezred zenekara. — 21.05 Táuclemezek.
17.35 Poward szoprán és Tópffer Kawinek zongoraművésznő előadása. — 20 Tarka néprajzi est zenével és dalokkal — 21 Szimfonikusok. — 22.20 Iiires énekesek lemezei. — 23.30 Jazz.
Kedd
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 Cigányzene.
— 12.30 Hirek. - 13.20 Időjelzés, idő-Járásjelentés. — 13 30 Bendőrzenekar.
— 14.40 Hirek, árak. — 16.10 Asszo. nyok tanácsadója. (Arányi Mária.) — 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 A magyarság a német szellem tükrében. /;Tu-róczi-Trostler József.)
17.30 Hanglemezek. — 18.25 Krúdy Gyula emlékezete. — 18.50 Engel Iván zongorázik. — 19-30 A Nemzeti Színház és a nemzeti szellem. (Dr. Ravasz László.) — 20 A rádió szalonzenekara.
— 20.35 Hirek. — 20-55 Cigányzene. -22.10 Idöjárásjelentés. — 23 Kcrntlcr-zongoraliármas. — 0.05 Hírek.
B«idap«>« IL
17.50 Francia nyelvoktatás. — 18.25 Kodály Zoltán: Háry János szvit. — 18.55 Mezőgazdasági félóra. — 19.30 Lantos Ferenc lárogatózlk. — 19.55 Milyen lesz Budapest a jövőben. (Dr. Bierbauer Virgil és dr. Ortutay Gyula párbeszéde.) — 20.30 Hirek.
12 Könnyű lemezek. — 13.10 Opera-lenézek. — 14 Bach: V. és VI. brandenburgi verseny lemezeken. — 15.20 Gyermekkar. — 16.05 Szórakoztató lemezek.
17.55 Dressel: Mélyhegedű- és zongoraszonáta. — 20 Budapest. — 22.20 Reger: Fisz-moll vonósnégyes. — 23.20 Állástalanok zenekara.
- (Htlyegtuaitök találka tó fa) Hét. főn délután 6-tól 8-ig 8 Pannónia háUÓ ki-.termában.
Kanizsai ferences páter öt esztendeje a veszendő amerikai magyarság között
Magyar szemmel a csillagos lobogó birodalmában
öt év előtt a magyar ferencesek tartományfőnöke P. Bakoss Gusztáv nagykanizsai hitoktatót a cana-dai Weliandba helyezte át, az ottani magyar franciskánus missziótelepre. Ezt a telepet annak idején az ugyancsak nagykanizsai Páter Jeromos alapította, aki ott is fejezte be életét. P- Bakoss iwm a wellandi plébánián dolgozott, az ö feladata volt beutazni a magyar telepeket és mindenütt, ahol magya, rok laktak, hirdetni az Ur igéjét és a magyar haza lángoló szeretetét. P. Bakoss Északamerika összes\\ államainak több, mint a felét utazta be, mindenütt felkereste- a magyarságot és a honszeretet fáklyáját gyújtotta fel mindenütt a szuny-nyadó lelkekben és a tülekedésben agyongyötört, kivándorolt magyar szivekben. P. Bakoss Gusztávot r^ndi elöljárói most Amerikából Budapestre helyezték. Az egykori nagykanizsai franciskánus páter a »Rex« gőzösön Newyorkbói hazautazott és utján felkereste a régi nagykanizsai rendházat és néhány kedves kanizsai ismerősét.
Alkalmunk volt az »amerikás pá-terreU rövid ideig együtt lenni, aki impresszióit az alábbiakban foglalta össze :
Az amerikai hivatal
- A legutóbbi nagy amerikai »krach«-ot még mindig nem heverte ki az amerikai gazdasági élet. Áldozatai között sok magyar ember js van, akiknek sok-sok keservesen megtakarított pénzük veszett el. Azonban valahogyan egészen más élet van >odakünn.« Egy egész más világ. Valami nagyszerű és felemelő az amerikai demokratizmus, ami megnyilatkozik mindenütt, különösen a hivatalokban, a felekkel való érintkezésben. Az amerikai közhivatalok gyorsan és precízen és a legudvariasabban végzik feladatukat. Ha a fél valamit nem tud, kioktatják, felvilágosítják, vele megy a tisztviselő, ahová el kell mennie és mindent elkövet, hogy az ügyfél megelégedve távozzék a hl vatalából. Ha nem tudja az ország nyelvét, tolmácsot hoznak és igy értetik meg egymást. A demokratizmus magasrangu tényezőt és egy. szerű dolgozót egyforma polgárá. vá teszi az országnak. Igy érthető,
ha a régebben kivándorolt magyar, akinek gyermekei már keveset, unokái pedig már egyáltalán nem tudnak magyarul, teljesen asszimi. lálódik és beolvad a demokratizmus országában. Sajnos, akik künn vannak, legtöbbjük elveszik a magyar haza számára. Ez az igazság.
A gazdasági helyzet igen súlyos még most is, amit a magyarság is szenved. Amerika sosem lesz többé az, ami volt, főleg a magyarok részére. Északamerika elveszítette vonzóerejét, nem tudja többé azt nyújtani, amit korábban.
Az nmerlkal erkölcs
- A nagy szabadság azonban, a mit tapasztalunk lépten-nyomon, szabadosságot szül, amely elképzelhetetlen mértékben tapasztalható. Főleg az ifjúságnál, amely erkölcsiekben is bántóan szabados. A magyar ifjúság magasan áll az amerikai ifjúság felett erkölcsi tekintet, ben. Az amerikai iskolák úgynevezett >laikus iskolák,^ ott a vallásoktatás magánügy. Ezért emelkedik ki a vallásos, felekezeti iskolákban neveli ifjúság erkölcsi szintje az állami iskolákban oktatott gyermekek erkölcsi színvonala feleit.
Veszendő magyarok
- Mintha általános bomlási fo /yamalot látna a "nyitott szemmel néző külföldi. Mintha valami kL kezdte volna a demokratizmus egy. kor nagyszerű országát, amely sok ezer és ezer magyarnak is megélhetést nyújt, akik ha olykor egy-egyi magyar filmet látnak, abban a régi hazának levegője, képei már csak elfakultán verődnek vissza lelkébe és csak flegmatikus tudomásulvétellel nézik. Sokat jelent ezek között a veszendőbe jnenö báránykák között a magyar pap, a magyar szó.
örvendetes jelenség a katolicizmus térhódítása. A legmagasabb körökböl is szinte hétről-hétre vannak, akik visszatérnek a katolikus egyházba, nem érdekből, de mert keresik az igazságot és láják azt a hatalmas erkölcsi erőt, ami a ka-tolikus egyházban rejlik.
- Mi elvégeztük a missziónkat, amivel megbízlak és most visszajöttünk Haza.
P. Bakoss Gusztáv jmég a mai napot Nagykanizsán tölti és azután
Ne felejtse el,
húzás már jövö héten I
Október 17-én és 20-ín,
Válasszon szerencseszámot
mlg a készlet tart
fflilhoffer Kálmán oulHIík MWM (CsBOflery-ut 5),
■ki a nyereményeket azonnal kifizeti.
Árak: nyolcad 3.50, negyed 7.—, fél 14.—, egész 28.— pengő
elutazik. Felkeresi Idöközben elhunyt édesatyja sírját a nagyszombati temetőben, amihez még Ame rikában nvegszerezie a vizumát és azután egy uj, idegen világ gigantikus berendezéseinek impresszióival és tapasztalataival gazdagon elfoglalja helyét a kis cellában, a budapesti franciskánus rendházban.
(fl. H.)
Btalatságok, teák
Megkezdődött a társadalmi élet vi-dám eseményeinek, teáknak és mulatságoknak sorozata Nagykanizsán. Most knár minden hétre jut belőlük egyné-hány s már érlelődnek a nagy téli szezon körvonalai is az egyesületi rendezőségek lervkovácsoló kohóiban. Az elmúlt hétvége is elég mozgalmas volt.
A Creuo szüreti estje
Vasárnap este tartot,a a nagykanizsai Credo szüreti mulatságát a fenérterem-ben. Mint e fiatal egyesület minden rendezése, ez is a legnagyobb siker jegyében zárult. A vidám délutánt dr. Weber Elek emelkedett hangú, lélek-bői lakadó elnöki megnyílója vezette be, mely után a zeneiskola uj liegedu-tanára mutatkozott be. Ivankovics Ferenc első kanizsai fellépésével \'nagy sikert aratott komoly, művészi számai, val, amelyeket Kerekes Irén tanárnő kísért nagy -rutinnal. Sok kedves és vidájp percet szerzett az egybegyűltek, nek Miklósvári Miklós ]>osiatiszt ötletes konferálásával, majd Samu János nagyszerű aktuális strófáival.
A nímcsuk számban, de nívóban is szép közönség a műsor után még sokáig maradt együtt a legnagyszerűbb hangulatban, amelyhez a zpuót a TuUő zenekar szolgáltatta. Az egyre fejlődő kis zenekar már sok vidám órát szerzett a feliéi-terem közönségének.
Az Iparoskör
is megkezdte családias teaestéinek sorozatát. A kör barátságos terme az iparos-székház emeletén kellemes miliőt nyújt ezeknek a familiáris össze, jöveteleknek, amelyeknek megnyitója vasáruap este volt.
Az Izr. Nőegylet
a jótékonyság, lelkes szolgálatában ugyancsak megkezdte a (éli társadalmi élet munkába állítását azért a sok nyomorgó, szegény emberért, akikről éven át a Nőegylet hölgyeinek kell gondoskodniuk. Vasárnap Kaufmann Károlyné választmányi tag vendéglátó házában volt a Nőegylet teája, amelyen mintegy másfélszáz vendég fordult meg.
A bőripari munkások
szüreti mulatsága is vasárnap volt az iparos-székház földszintjén, ahol ugyancsak vidám! élet uralkodott a szüreti vigságok megszokott, tarka keretéböó.
\\D<3
Hideg!
Prognózis: Élénk északi szél, helyenkint ujabb eső, a hegyeken havazás, a hőmérséklet továbbra Is alaosony, éjjel több helyen talajmenti fagy.
Kötött blúzok, pulloverek, kabátok, na«v választékban: gyapjú selyem pongyolák, női nadrágok, {zflmolánuilltil
Wollet alsónemüek gyermeknek, nőnek, férfinek IMWIMII*m>il\'
1936. október 13
BAI.A1 KOZl.ftNY
8
UovntveKető: Dr. Dévalné, Erdős Bö»k»
Alakítsunk, Hölgyeimi
Jó érzés az, ha kevés pénzért uj ruhánk van. Már pedig ha egy alakítás jól sikerül, nyugodtan rá mondhatjuk, hogy uj a ruhánk. Nagyon sokan azl állítják, hogy r.em érdemes alakíttatni, mert éppen annyi pénzbe kerül, mintha ujat vennének. Nagy tévedés! Alakítás alatt nem mindig értjük a teljes átszabást, szóval a »generál javítást,« hanem néha egy egy uj szalag, zsebkendő vlgy gallér egés;ei átvarázsolja a különben már agyő; • unt ruhánkat.
Az idei téli divat nagyon kedvez ezeknek az alakitási lehetőségek* nek. Már csak azért is, mert min den ruha fekete. Már p.\'dig a ré gebbi, esetleg színes ruháinkat meg-festetjük feketére és már van ecty más szinü uj ruhnn/r. Ezekre az alakított ruhákra nem jó sok diszt t?n ni, legszebb, ha angolosan (k.\'ske dik rajtunk. Igy pl. legjobban ajánlok egy kis alakított ruhára, ha a kivágásba beleillesztünk egy szins muszlin sált, ugyanolyan szinü zsebkendőt tüzünk a bevágott, vagy rávarrott zsebre. Nagyon ked\\es azután az is, ha van egy megunt ruhánk, de-nem sok alakítani való lőhet rajta, hát hogy n« k;ll;en sok anyag hozzá, az övre dolgoztass :nk rá egy függő nagyobb zsebet, ami ugy nézzen ki, mint egy kis táska és ebbe tegyünk egy zsebkendőt. Nem is hiszik, ezzel a k\'s újítással meny nyire felfrissül.
A nagyobb ruháknál inár tágabb terünk van. Igy pl. ha van otthon egy fekete satin ruhánk, vagy > \'set-leg fehér satin, abból csináltassunk egy nagy estélyit. A fej^tc satinból legyen a szoknya, esetleg vegyünk hozzá egy kis anyagot és csináltas sunk belőle sveifolt seszlis kabátkát, a ruha felsőrésze p^dig fehér satin. nel legyen kombinálva. Nem is hi szik, milyen elegáns, nagy estélyi ruha lehet ebből.
Vagy tegyük fel, hogy nyárról maradt nekünk egy fekete szok nyánk, amihez imprimé kaznkot vi. seltünk Ez a kazak természetesen télen a múlté, igy vegyünk a szok nyához egy fekete kazikot. . gy kicsit alul legyen az gloknis, elöl pe dig felsliccelt és egy szép sirass\', klipssel fogjuk össze fenn a nyak nál. Az ujjak lehetnek vállban du sak, berakottak, vagy huzottuk. De vehetünk a szoknyához, ha megj felelő hosszúságú, egy fémszállal átszőtt bluzt> amit hátul végig fel vágunk, kicsi, puffos ujjakkal, amik. nek közepe szintén be van vágva, búbig iilérral. így kétféle célt szolgálhatunk. A fekete satin kazakkal délutáni lesz, mig a fémszálas blúzzal este is nyugodtan felvehetjük.
Nagyon szép megoldás pl. egy \'\'égi fekete ruhára egy arany, vagy ezüst, kisteppelt ciré pallér, öv és manzsetta. De remek pl. egy cerü, vagy fehér kikeményített csipke zsabó, amit különféleképpen lehet elhelyezni a kivágásban.
Ha van azután egy fekete, olyan ruhánk, aminek a felsőrésze már lossz, esetleg a karöltöknél feslett, akkor az egész hátat, az ujjakat és a vállakat készíttessük cl fekete tüll bői. Ez is nagyon szép fazon és olcsón ki lehet hozni. Viszont láttam
még egy fekile ruhát, ami nagyon jó szintén alakításra A ruha elejo fekete bársony, a hát peüig f k -te taft Az oldalain, egész a test vona nalaihoz igazodva van a kétféle anyag összevarrva. Hátul kicsi uszályban végződött a taft. Rém eredeti modell volt Elöl, a nyak alatt, raífolt, tafi., nagy masni volf.
Egy ruha addig marad ruha, amig el nem szakad. Tiz évig is lehet egy megfelelő anyagot variálni ugy, hogy az ember soha ne unja me^. Erre pedig nekünk, nökr.ek, óriási szükségünk van, mert mi csak a változatosságot szeretjük De vall juk meg, a környezetünk |s agyonunhat, ha egy és ugyanazon ruhát 3 4 szezonban változtatás nélkül látja rajtunk
Dlvatposta
fíoskc. H emelem szép lett n kötétt ruhája, amit itt vásárolt. Nem tudom, blúzt vett az ajánlott helyen? Remé-IittK szé|>on sikerült a vásárlása, llemé-lem, mielőbb megismétli kedves látogatását is. Szívélyes üdvözlettel.
M\'igyar l.-nr. Ajánlok egy szilva-kék angóra szövetruhát szürke bundájához. Csináltassa egész angolosra, jumper fazonnal, a bluz elejét csukassa ezüst fémcsatokkal, Ilyen legyen az öv csatija is. A\'- ajj egészen sima le-gyen, négy szembcránccal. Cdvözlcl.
Fiatal /érint/, örülni fogok, ha meglátogat és szívesen elmVgyek vásárolni önnel. Addig is, legszebb volna egy fekete klóké ruha, ami a célnak nagyon megfelelne. Nagyon édes volna kis seszlis derékkal, ami erősen glokui. zódjék, kis kihajtós steppelt gallérral, elől egy nagyobb sirass brossal s ugyanilyen sirass csait logyen az övön is. üdvözlet.
Qíaposan {isiid *s mm támadja mtc a fog zománc \'
Emlékezés egy 150 évvel ezelőtt élt kanizsai piarista-iróra ,
Irta: Z ÉTA
Van érzéke a humor iránt is, amint ! ezt talán valamelyik öregebb tiszt-tár- j sának, vagy egyik kvárlélyadójának családi életéből tapasztalt ezek a sorok tanúsítják:
Igaz. Mindennel birsz Palkó. De Feleséged\' Szomszédod, \'s nem te, többnyire bírja [megént.
Lehel, hogy valamely fürdőző házaspár is adhat la nz impulzust c vers m\'egirására, mert az < Lanjjensehwal-bach várossá!) an, Ilassus Tartomüny-lrt»n, nm« híres savanyó viz mellctl> Íródott 1795-bvn. A sok kénytelen vendéglátó házigazdája közölt akadt bizonyára nem egy -sopár> ffukar) is, akinek emlékét az <F.ucliónak kojiorsó-jára. szánt fclira^őrzi:
Itt nvugosznak tsontyai Eiicliónak hamvai; Ki ni1 gát még éleiében, Ne talán vénségében Valaha meg-éhezne, önként agyon éhezte.
A vers keletkezését kedvesen illusztrálja a hozzá fűzött jegyzet: • Esch nevű hclységlien, N\'assau l\'singoni Tartományban, a\' I.ulhems Pa|)Iioz esett kvártélyom!. Ez, nem tsak jó drágán hVeg-füzet lette vélem a\' vékony ebédet, de nVagu is, szörnyű sopársága miatt ritkán lakik jó. Ezért, hogy a\' beszéd közben érdeklenéin\' ölel, a* vala a\' felelet: Man nVus ízt hungern, imi alt nicht verhungern. Akad viszont { bőkezű, ámbár csipösnyelvü megtrak-j tálója is, amint ez kiviláglik «/. pátur j felelel» c. verses anekdotából: Egy gazdag Klastromban, Trier Tartományban, A* választó Hertzeg egykor ebédele Hlyen fő-Vendégnek, Nacy Uri személynek, Meg tisztelésérc, minden el késztlle.
A\' jól készült étkek, Sültt, főtt eledelek
Bőven az asztalra szép rendre tétetnek.
De még az Italnak, Külön* -féle bornak
Sem lévén ám szűke, poharak tlrülnek.
Azért ebéd fölött,
H^gy mindenek előtt,
A\' jó bort a\' Hertzeg méltán meg-dicsérte,
A\' szerzetes nagy Ur,
A\' kövér apátur,
In promtu, tsak hamar, lm\' eztet felelte:
Jó akaróimnak, Kedves Barátimnak,
Mée ennél tsak ugyan lobbal szolgálhatok.
Megerösitésképen még hozzáteszi • Montliábor várossában, Trieri tartó mányban, Báró Kerpen, Kánonok Ur. tói, ö Excellcntiától, a\' Választó Iler. tzeg llely-Tarlójától, cl>éd fölött, úgymint valóságos történetet haliám eme verseknek tárgyát: Felelete nz Apátur Urnák volt: Fflr gutc Freunde habé ich aucli cinen bessern.» — Annyit jártában-keltében volt jyersze alkalma kitapasztalni a gyöngébbik nemet is; legalább is erre vallanak n <Kloris>-ról rótt rimek:
Esküszöm, egyedül a\' birja szivemet, Kj meg-tudja nyerni hiv szeretetemet. Ám de mindgyárt kedves, kin jól áll a [nadrág,
Igy Klorisnak szivét birja egész világ.
Ma a rixnek nem is, de a megfigyelés nagyon jó. — Sokszor szinte etnoigrá-fikus hűségül adja vissza a látottakat. |gy a gazdag kereskedőről irt vers egyik sora szerint
Jó ember volt, mig élt, sok tartint bé-fala.
A jegyzésben aztán megmagyarázza nz idegen szól: Tarlinnak hívják alsó Xi\'nvel országban az Írós vajjal, vagy gyenge túróval meg-kent kenyér szo-letel, mellyct napjában a\' I.akosok négyszer is esznek. Sőt az útszán a\' fa tzipöben járó búbos Fehér nép, egy kezében legyezőt, a* másikban Tar-tini tart. Éppen imigv éluck a\' Tartin.
nol Német országlmn ts. Butter Brodt a\' neve.>
A derék feldpátert érdekelte minden. Amint megállapodtak velahol pár napra: rögtön szétnézett látnivalók után. Igy tett Geisllngca lulységlwsn is, I7ü5-ben, amely «Hall szabad német birodalmi városnak tulajdonában■ volt. «Ennek, — Írja a Miért ritkák a\' Magyar Múzsák c. vershez, — és fő képpen a\' gazdag só főző konyháinak megszemlélésére, Gcíslingeuből. néhány napi kvárlélozásomból, ki.rándultam. Itten egy könyv akada kezomrbe, melly-nck mutató táblája után azon férjfiak-rtak nevei valának nyomtatva, kiknek adakozásokéi több hasznos könyvek jöttek azon esztendői* világosságra. Ez adott alkalmatosságot eme versekre:
A\' tiltott szeretők sokakba kerülnek. Hát a\' szoba lánvok mennyit el-emésztnek! A\' kopók tsordája, \'s t«ak nem annyi pelzér Sokszor meg-éheznek. pedig mind ételt kér. Mennyi sok nénzt visz cl a\' tengeri \'alga, Ingyen nem jő hozzánk n\' Spanyol malaga. Hány még azon felöl a\' sovánv aratás, Hogv lehet hát nálunk valaki Mecenás? Kérdezd már, ha tetszik, mért a magyar [Muzsik
Lehetnek mi nálunk olly szegények, ls ritkák.
Ugy látszik: ncm\'csak külföldön, de Itthon Is nyitott szemmel járt a páter. A fenti versen kb ül bizonyság rá A\' zsaroló Musclmán című is, mely sanda Mészárosként nem oda vág, aliová néz, níert ez a «musclman> alighanem —■ magyar nemes lehetett...
Egy Ur jobbágyával öszve találkozott, A\' kit jó kedvéből ekkép meg-szólitott: ló napot vén apó I mint folynak dolgaid? Nehezen hordoznak, látom, vén lábaid. Ez feleit x mindenek fonákul fordulnak, Dolgaim is éppen írás ellen folynak. Mert a\' szerént, ugy mond,- egy halt meg [sokakért.
Mostan pedig, többen halnak meg, tsak
[egyért.
Hja! — ekkor már I70fi-ot írtak, hogv papírra vetődtek ezek • gondolatok Altcnkirchen városában... Négy éve folyt mfcír a hál>orii, egyre több és több anyagi és véráldozattal, minthogy időközben a burkus is kivillantotta foga fehérít: külön békére lépvén Bnsileábnn a Franlzusokkal. Mert hogy nagyon is Igaz volt, amit Endrő-dv uram anno 1705 Frankfurt mellett VWgfitfs-elt . a- bor gőztől jól el ázott néhány Burkus katonák, montek-ben a* hintóm1 elölt azon törekednének, hogy egy pajtások Moguntzla alatt ngyon ehette mkigát,» Szakasztott igy Ferenc császár szövetségese, Frigyes Vilmos prusszus király is.
(Folyt kőv.)
- \'íjjjyit\'iw .
Olcsó és jól hordó puskái akar ?
ajánlom a kakasos Frommer-puskát
(Fizetheti 4 havi részletben.) P 197.—
SZABÓ AIITAL fegyver- és sportáru üzletében. Telefon 91.
EALAI ffOZLOlfT
1936. október 13-
Az NTE csatársorának kijött a lépés
végre
A bajnokság második helyén lévő Zsolnai súlyos vereséget szenvedett — NTE—Zsolnai SE 5:1 (2:0)
Egtel héten szakadt <
, sajnos
kn)ég vasárnapra sem javult meg az idő és igy nagy sárban került lejátszásra a friérkőzés. Pedig a két csapat találkozása igazán jó időt, sokkal jobb pályát, és elsősorban nagyobb közönséget érdemtelt volna. A lehetetlen rossz pályán is nagyszerű futball alakult ki. "Különösen az első félidő volt igazán szép, amikor a Zsolnainak még futott az erejéWI. Szemet gyönyörködtető szép támadásokat vonultatott Tel a két csapat. Az első félidőben a vendégcsapat szebben játszott és iga-zolta is félelmetességét, a második félidőben azonban az NTE állóképesebbnek bizonyult és sorozatos támadásának végre méltó befejezése volt. Csatársorának yégre kijött a lépés. Amit még nem láttunk az egész őszi szezonban, — a kapura törést - ezen a toérkőzésen minden NTE csatárban tnlcgvolt. Igy azután nem volt hiába az NTE fedezetsorának na«y munkája, valamint a közvetlen védelem remek játéka a kilünő Farkassal az élen.
A mérkőzést egy kis ünnepség előzi tneg. I)r. Krátky István, az NTE elnöke üdvözli a vendégeket és zászlót nyújt át. A Zsolnai vezetősége nevében (iái szakosztály vezető köszöni meg az üdvözlést ugyancsak selyem zászlóval kedveskedik. /
A két csapat a következő felállításban játszott.
NTE: Csondor — Csáki, Farkas — Szollár, Hitler, Kudich — Kis, Jakubecz, Szendröi, Hofftnunn, Csász.
Zsolnai: Orbán — Szebcsik, Krun*-pach Kelemen, Takács, Sértő — Hadúr, Miklósi, Tadics, Varga, Farkas.
Már az első támadások eredménnyel járnak. A 3. pereljen Hofftnann\' jó labdával \'küldi előre Császl, akinek nagyszerű l>cadását Jakubecz közolrői a hálóim küldi 1 :0. Ezután a vendégcsapat ostromol és Csondornak van alkalma lyravurokra kétszer egymásután. Változatos, izgalmas és szép a játék. Mindkét oldalon szép támadások indulnak, amelyek lövéssel nyer-nek l>efejezést. A 13. percben Csász kilünő Ix-adását Szendröi 5 méterről a kapus kézéin* lövi. A 15. |»ercben vitéz jákfai Gömbös Gyula miniszterelnök halálának emlékére egy i>erc szünet van. A játékosok és a közönségé feszes vigyázz állásban tölti néma csendben az egy percet. A 22. |>erc-ben ismét nagy helyzete van az NTE-nek. Hoffm\'ann remek átadásából Szendröi 3 méterről ismét a kapusba tő. A Zsolnai minden támadása veszélyt jelent. Különösen Farkas l»l-szélső okoz meleg helyzeteket. Igen nagy szükség van az NTE védelem kitűnő játékára. Szerencse, hogy Farkas nagyszerűen állja « sirat. Szollár kétszer egymásután csak korner árán tud nventeni. Ezután Szendröi a harmadik nagy helyzetét hagyju ki. Fel-tűnő sok lövés megy mindkét kapura, a kapusok a|ig látszanak ki a sárból. A 30. percben Höffmann kiugratja Császt, aki a 16-os sarkáról profi<du-gót lő a felső saroklw. 2:0. Befejezésül Szendröi Kis elé játszik, aki 5 toéterröi a kapus kezébe lő.
A második félidő heves NTE tárna, dásokkal kezdődik. Az 5.. percben Kis átadásál)ól Szendröi éles szögből nagy dugót lö a sarokba. , ;j ;0. Ezzel eldőlt " irtérkőzés sorsa. A fáradt Zsolnai megadja magát sorsának. Csak leró-hanásokkal kísérletezik. A !). pereben Jakubecz a kitűnő kapus mellett kapura lő, a labda a sárban irányt változtat és a léc melleit ki meg)-. *A
16. percben Kudich beadásából Szendröi a későn vetődő kapus mellett n hálóba lő. 1:0. A 30. pereién Farkas csak kézzel tudja megfogni a kitörő Tadicsot, a megítélt 1 l-est Krumpach a balsarokba lövi. 4 : 1. Az NTE rákapcsol és a 35. percben Kis szabadrúgásából Szendröi • mesterhármasává l»
beállítja a végeredményt. 5:1. Az NTE minden dicséretet megérdemel, annál is inkább, mert egy nagyszerű csa-patot győzött le nagy gólaránnyal.
A közvetlen védelem, valamint a mezőny legjobbja Farkas volt, aki korát meghazudtoló módon legjobb formáját játszotta ki. Csondor hiba nélkül látta cl dolgát. Csákinak nem\' kon ve-niált a mélv talaj. A fedezetsor lcg-jobbja Bittér volt. Kudich és Szollár hasznosan dolgozlak. A csatársor lelke Höffmann—Csász balszárny volt. A gyönvőrű támadások egész sora indult ki tőlük, kár, hogy a második félidőben elhanyagolták. Szendröi rengeteget dolgozott," 3 góljából kettő nagyon szép volt. Jakubecz nagy kedvvel játszott. Kis szükségmegoldás,
A Zsolnaiból Krumpach, Tadics,, Farkas és Sértő érdem*1! dicséretet.
Fenyő ka|>osvári biró mindkét fél megelégedésére kifogástalanul vezette a mérkőzést.
(Ofl)
A Zrínyi vereséget szenvedett Kaposvárott
Kaposvári Turul—Zrínyi 2: 0 (1 :0)
A mérkőzésről n Nemzeti Sport a kővetkezőképp számol be : Érőfen felázott talajon, igen durva mérkőzést vívott a két rivális. A 20. percben kapu előtti kavarodásból Pomázi lövi az első dugót (1 :0) A félidő végén Csöngey megsérti a partjelzőt, amiért Krebsz bíró kl. állítja, Csöngey nem akarja elhagy-ní a pályát, a Zrínyi levonulássá]
fenyegetőzik és csak hosszú szüret után folyik tovább a játék. Fordulás uláo egészen elfajul a játék a Zrinyi csapata fegyelmezetlenül viselkedik, aminek eívdménye : Poórt, Kárpátot és Tóthot a Zrínyiből, Mol nárt a Turulból kiállítja a biró A 40 percben Bicó lő gólt (2 :0). Biró Krebsz.
KRAC II.—NVTE 1 :0 <0:0)
Sáros talajon, a következő felálli tásban játszik a "két csapat:
KRAC II. : Kanyar Mikovica Bordu Mészáros, Bali, Czeglédi Bódls, Oláh, Albert^ Schwarzen. berg, Kerek.
NVTE : Lenkovits - Alkonyi, Cserjés I. Jakubecz, Erdélyi, Né meth Dencs, Marlcs, Mihalecz. Horváth, Derjés II.
Az első támadásokat a KRAC ve* zeti, de utána a vasutas csapat k2-rül fölénybe és szö_gletrugással ve. szélyes helyzetet teremt, de Borda tisztáz. 16. percben Lenkovits szép védése, majd Mihalecz nagy kihagyása az esemény. 20. percben 1 perces gyászszünet az elhunyt miniszterelnök emlékére. Most váltó zatos a játék, csupán a 30. percben Oláh nagy kihagyása s ugy^ncsik a következő percekben a vasutas csatárok tehetetlen vergődése az el. lenfél kapuja előtt, Izgatja a kedélyeket.
A második félidő sem hoz valami szép futballt. Alkonyi egy 16osról irányított szabadrúgása meliémegy, majd Mihalecz tör ki egyedül s a gólhelyzetet Mikovlcs szer 11. Egy-egy sarokrúgás gól nélkül. Majd Mihalecz durván belerúg a ellenfél kapusába. Most periekig üres a KRAC kapu, mégis az NVTE /rapja a gólt a 35). percben. Kerék rohan a balszélen s centeie a tlsz tán álló Bódlshoz jut, akir.ek még igazítani is van ideje s akifutó ki-pus felett a hálóba emel. Utána már csak durvaságokat látunk, a mit a bíró kíméletlenül megtorol A 44. percben Cserjés I- a íróval felcsel, mire ez leküldi a pályáról:
A vasutas szerencsétlen ver.-ségét a rossz pályának köszönheti mert a sárban semmi sem ment á fiuk nak Erdélyi, Alkonyi és Cserjés I. a védelemből, Mihilecz a csatársor ból tűnt ki Az ellenfélnél is a köz-vétlen védelem és Bali jeleskedett, mlg a csatároknál a két szélső, kü-
lönösen Bódls játszott jól. Szirtes biró (a mezőny legjobbja) hibátlanul vezette a mérkőzést.
-k A -1-
NTEII.- Dombováf IVOOEII. 5 :2 (2:2)
A il. oszt. bajnokságért biztosan gvözött az NTE II. A gólokat Tőke (3), Petresics és Wilheim, illetve Horváth és Kimmel lőtték A mér zést Czvetkó biró kiengedte a kvzé bői, minek az lett az eredménye, hogy két dombovárí és két kanizsai játékost kiállított.
Keröletl eredmények
DYAC PEAC 1:0 (1:0) KRAC BIOK B :1 (3 :0) SBTC -PBTC 4:3 (2 :2)
Nemzeti Liga eredmények
Újpest Hungária 4:3 (3:1) Ferencváros-Budai 7:1 (5:1) Kispest III. ker. 3:1 (2:1) Szeged- Er.-So. 4:0 (2 :0) Haladás Budafok 3:2 (2:2) Nemzeti Elektromos 3:2 (2:2)
— (Siesta Sanatórlum)
Budapest, I., Ráth György-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban (ekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bol- éa Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-
51a stb. Röntgen Kémiai és mlkros-oplnl laboratorlum Elektrocardio-graph (szlvvizagáló). Krógh-féle alap-anyagcsore vizsgáló készülék. Enteroc-leaner (béllürdő). Modern vlzgyógyin-tézet. Orvosilag vozetett vlllanyUzemü konyha. Elsőrendű ollátás I 9700 négyszögöles park 1 Olcsó árak I
— SnJAt érdekében őrömére Szolgáló meghívásnak tesz eleget ha a Kopitein Butoráruháx Sast mübutor-Ulál-
11 táiit megtekinti, vételkénysíer nélkül.
Magyar Kir. MDmM
clsfl onztályánaU hniásal
700.000 vagy 500.000 pengő
|uUlom 4* ny«r»m4ny«k
400.000 300.000 100 000 45.000 40.000 35.000
I
70000 55.000 50.000
•tb, itb. pengő, Snitten
9,520.000 pengő illáid! Állami filHplit is i\'Mnh
86.000 loujegy, 43.000 ny*f«míoy A sorijtgy *\'« u ö«»ie» föánultóknál i
Egén Fii 1 Nyolcidl
28 — 14- 7 1 »!/».-!
pengi p.ngfi | ptngö | ptngó |
Rendel|en még ma, kifizetni van ideje legkiiébb a húzás előtt.
■árúi holnapra gazdag ember leheti
Féltandijas aRflű\' és német nyelvtanfolyamok a Zalai KBzIKny előfizetői részére
A nyelvek tanulása évről évre jobban tért hódit Nagykanizsán is csak ugy, mint az egész müveit világon, főként a nyelvrokonok nélküli Magyarországon.
A Zalai Közlöny meg akarja könnyíteni előfizetőinek a nyelvtanulást és ezért megállapodott egy elismerten kitílnö nagykanizsai njelvtanárnővei, aki kél nyelvet 50 százalékos kedvezménnyel tanít a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol és német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet. A tanfolyam nem csoportos, mert egy órán legfeljebb négy növendék vehet részt. A tanítás heti ■két órával hat hónapig tort, havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek 5 pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szerezte meg az angol nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtést biztosítják mr. Walt" Rlpman-nak, a londoni egyetem fo. nctika tanárának eredeti gramrno-fon lemezei. Jelentkezni bármikor lehet a nyeívtanárnőnél (JErzsébet-tcér 18. 11.^ cm.)
Minden tanfolyamra való féltandijas beiratkozáshoz fel keü mutatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Za\'al Közlöny szerkesztőségének igazolását
Ha olcsón akar
házat vagy házhelyet
venni, most vegyen I Kaphat a város minden részébon kedvező fizetési
föltételek mellett. Forduljon bizalommal:
Halász Hano ingatlanforgalmi iroda
Horthy Mlklóa-ut 6.
1936. Október 13

A Zalai Közlöny Bojtvény-OllmDlám
Kisorsoltuk az első hetldljakat - Ma közöljük az eheti rejtvényeket és nyerteseket
A Zalai Közlöny Rejtvény-Olim-plásza iránt már az első héten igen nagy érdeklődés nyilvánult ineg. örömmel jelentjük, hogy a legtöbben helyesen fejtették meg a rejtvényeket és igy sokan elérték a maximális 34 es pontszámot. Ezek között az e heti jutalmakat ma sorsoltuk kl. A nyertesek a következők :
1. A Petőfi Társaság Antológiáját (21) elbeszélés) nyerte : Wagner Jenő
2 A Zalai Közlöny egyhavi elófi zetését nyerte Folkmekr József.
3. Egy doboz francia púdert nyert Győző Viktória.
4. Egy utalványt a Grafológia Stú-
dióhoz, amely ennek ellenében részletes irásanalizist ad, nyerte : Benedek István.
A nvertesek a jutalmakat kedden délután 4 ós 6 éra között átvehetik a Zalai Közlöny szerkesztőségében.
A mult hatl rejtvényalnk mog-fcltéae a kflvetkaxA i
1. Sok szerencsét a rejtvényollntpiász-hoz. í Eiféli párban. 3. Emese álma. 4. Éktelen zaj (éktelen lárma) 5. Elmekórtan. 6. Rabindranath. — 7. számú rejtvény: ipa, Gábor, mek, cirkus. kabala, stiel, I, tejes. Hunyadi, nos. vis. ate, parin, iá, k, lazar, ká, z, lina, epés, b, ár, másik, s, tó, rikat, sip, seb, var, slrokko, hajas, s, riadó, Aladár, szalon, tik, rádió, pre,
9. sz.
Dr. Bonedlg Arpádnétól.
H
1 pont
10. sz
Beküldte: Gyarmati Jéxaaf Vlxaalntaa aorok ■
1 Közismert napilap
11 Vissza: Adriai kikötő (ékezet
hiba)
12 A Magyar Hirlap felelős szer-
kesztőjének monogrammja U\' Háztartási eszköz
15 Tavaszi levegő
16 Tőzsdei árjegyzék
19 Nem ugy
20 Vissza: Ilyen hely is van
21 Király olaszul
22 Rikkancsok kiabálják
26 E. R. L. F.
27 Visszáját hozzáadva iránymutató
28 Ázsiai sivatag
30 Ruha idegen nyelven
31 eeeee
32 Helyhatározó rag
33 Modern harcieszköz (középső
betűi felcserélve) 38 Nem szimpatikus intézmény 3b a 32-vel megtoldva harcias asz-
szonyra mondják 40 Vak tyúk is keresi
43 Divatjamúlt pénzegység
44 Rövid életű napilap
45 Bőr — jász-nyelven
46 ...II footballmflszó
47 Franda személyes névmás
48 » 27 vízszint.s
49 Kérdőszócska
51 Ismert fordító monogrammja
52 Hires ágyuöntö
55 Ferenc József nyaralója (fonetikusan)
56 Város
Fűugölugee aorok i
1 Kanizsa riválisa
2 Mennyasszony
3 Fosztóképzö
4 Valódi\' tbetűk felcserélve)
5 Vissza: angol hercegség
6 Falusi csendőrség
7 Üzemet beszüntet
8 Vissza: Kanizsa gyöngye
11. SZ.
1 pont
rejtvény
■agfejtéa i flO pont
í r ti 1 1 i M" \' 1 1\' ■a -
IS 1 !■ , JT m" \\ a w ir 1
J . in -1 i
11 w *
||3T H^\'cg 1 n
ü (1 1 1 m 1 1 * m"l ■ 1 ■ mrr rm
52 h 1 h 1 m" 1 1 1 1 1 II 1 I

9 Rag...
10 Vissza: nemes fém
14 Világháborúból ismert belga város 16 Vissza: legérzékenyebb részünk 20 Svéd pénz
23 Pénzből sohsincs ennyi
24 Címzetes rangok löviűitéso 26 Nagy gond máma
29 Európai nemzet
30 Vissza: Magyar hegység volt
34 Szerelem-isten (ékezet hiba)
35 Város
36 Aki kézzel lábbal eszik
37 Vissza: zsidó férfinév
41 Futása hires
42 Időhatározó szó
43 Egyháii törvény 48 M-el női név 50 J-vel tenger
53 Liszt-minőség jelzés 64 Helyhatározó rag 55 Kötőszó
13. sz.
15. sz
Jorzsa Józseftől Dr. Szalma négyszögletű kertjébe ugy akarja elültetni 10 darab gyümölcsfáját, hogy a kort minden oldalára három Jusson. Hogyan csinálta?
Megfejtése: 4pont TUDNIVALÓK
A Zulai Közlöny nagy Rejtvény-Ollmpiászán minden előfizetőnk és olvasónk résztvehet. A lapban található Rejtvényszelvényt csak a példányonként vásárlóknak kell mellékelni, mégpedig minden három rejtvény után egy-egy külön böző számú szjelvényt. Előfizetőknek nem kell Rejtvényszelvényt beküldeni.
A megfejtéseket minden péntek déliff kell a Zalai Közlöny szerkesztőségébe nkár póstán, vagy személyesen eljuttatni. A borítékokon kér-
jük feltűntetni: .Rejtvénymetfejr
A béli eredményijét, a heii nyer* leseket é* időnként a Ver*viy állását vasárnapi számunkéul közöljük, igy a péntek után beérkező megfejtéseket nem vehetjük figyelembe.
Megfejtésül mindenkor a rejtvény természetének megfelelően csak a végeredményt kell beküldeni a rejtvény számának feltüntetésével, mlg a keresztrejtvényeknél a teljes rejtvényt.
A dijak odaítélése a legigazságosabban, pontozási rendszerrel történik. A három heti dijat is, a ka-rácsonyi nagydíjakat is a heti, illetve az összesen legtöbb pontszámot elérők kapják. Sorsolásra csak akkor kerül sor, ha több egyforma pontszámot elérő megfejtő van.
A Rejt vény-Olimplásszal kapcsolatban Szelvény-versenyt is indítottunk. Egyetlen feltétel; minél több Rejtvény*, szelvényt l>eküldeni. Kftlőn jutalmo*-ruk a legtöbb cgyszánttt RejtvényWszel-vény beküldőjét és az összeseit leg. több szelvény három beküldőjét egy urany iK\'csétgyürüvel és vásárlási utal ványokkaL
A Rejtvény-Olimplász nyereményei:
A nagydíj a Zalai Közlöny ajándéka: egy 2 + 1 lámpás modern hálózati rádiókészülék egybeépített hangszóróval
Schütz-Aruház
1 vég (23 méter) „Zala Gyöngyc"-sifon
Herczfeld Irma
illatszertára Horthy Miklós-ut 1. minden héten 1 doboz frsnoia púder
Melcer Jakab Dveglizlet
Horthy Miklósul t drb 12 pengő* vásárlási utalvány
Bárány István
ékszerész, Horthy Miklós-ut 3. egy drb ezüst ceruza
Lászlóné Grönbnt Erzsi
kesztyüiparmüvészeti műhelye Deák-tér 2. 1 pár férfi v. női kézzel varróit bőrkesztyű
a100 éwei fim hihéü
Fő-ut 3. egy arany peosótgyürü
FiscQel
RITTER ANDRÁS
divatiruháza Fő-ut 8.
egy Habselyem nőiruha
6rűnhdt eleréb
Oki. elektromérnök Deík-tér 2.
C drb á 0 pengő értékű vásírlá.l utalvány.
Grafológiai Stúdió
Budapest, VII. Erzstbct-Mrut 42. Minden héten egy részletes írásanalizis
Vágó Endre
illatszertára, Fő-ut. — Kölnivíz, púder és pipereoikkak
Schless Testvérek
kölosönkönyvtérá Horthy M.-ut 8. 2 hónapi ingyen kölosönkönyv
Drávavölgyi Villamossági 8.-t.
egy drb vlllanyrezsó
osstlakoxó zsinórral
vékássy testvérek
könyvkereskedés ékszerüzlet®, Fö-ut a.
Horthy ffik/ós-ut 1. ezüst plakettet olgarattatároe • ny»rt*» egy díszdoboz levélpapír. monogramjával
Mindezeken klvQI számos egyéb hasznos tárgy, 50 drb könyv és jutalom kerQI kiosztásra
& községi szegény felgyújtotta a bíró házát
Gócza Ferenc zákányi községi eL látatlant már huzamosabb idő óta a község tartotta el és a biró gondoskodott ruházatáról is. Gócza azonban állandóan ivott és ami ru. hát kapott a bit ótól, azt eladta és elitta^ Nemrégen ismét ruhát kért a bjfiótól, aki tudván, hogy Gócza úgyis eladja és elissza, megtagadta a kérés teljesítését. Gócza ekkor megfenyegette a birót és néhány nappal az eset utón kigyulladt a
biró háza, amely kis hijján csaknem teljesen elpusztult. A csendőrség azonnal Góczát vette gyanúba, aki be is vallotta, hogy ő volt a gyújtogató, elmondotta, hogy bosszúból gyújtotta fel a pirő há. zát, mert nem akart neki ruhát udni. A törvényszék Gócza Ferencet gyújtogatás büntette miatt} egy évi és tiz hónapi börtönnel tujtotta. Aa ítélet jogjerös. . | j
BAiAi-mwwn\'
J*
-.(JWyi&xHwU*. sorshúzással)
Most .alyt lo a.znlayári községi fö-Jegyzőválasztás dr. Huszár Piti főszolgabíró elnöklete „alatt. A leadott 22 szavazat közül 11 eseti dr. Horváth József sármelléki aljegyzőre és 11 Fehér. József behelyettesített jegyzőre, oAután a többi pályázó visszalépett. Erre a községblró sorsot huzolt és az urnából Fehér József novét húzta ki. Fehér lelt telját «ikőzségi főjegyző.
— (Sokgyermekes anyák önnepe a Stefániában) >
Megható és bensőséges ünnepségnek volt színhelye vasárnap délelőtt 9 órakor a nagykanizsai Stefánia Szövetség Ezalknlommal osztották ki a sokgyermekes anyáknak az érmeket és jutalmakat. Az ünnepséget dr. Krátky István polgártniesler nyitotta meg, boszé-de kerttében ecseteik* az anyaság szent hivatását és azt az áldozatot, amellyel Hűsek a valamennyien szegény egyszerű asszonyok 9, 10 és 11 gyermeket adtak a mhgyar hazának. A négy kitüntetett, fikik a bronzérem\' m«llett 10—10 pengő julalmht is kaptak: Pnhocsa Lászlóné, özv. Munkácsi Fcrcncné, Daksa Jó-zsefné és Horváth Islváuné. Az ünnepély, amiely nlalt melegen ünnepelték a szépszámú egybegyúlt közönség e derék asszonyokat, a Himnusszal éri vég<?t.
— Magyaros siabáan. jó minőségű, melpg gyermok kabátok aagy válasz-tókban — Sohdtznél.
— (Levente-temetés)
Vasárnap délután nagy részvét mellett kisérték utolsó u\'jára Horváth László k^skanizsai leventét. Bajtársaiból alakult díszszázad kisérte az egész szertartás alatt. A kiskanizsai levente-zenekar gyászdalokat adott elő- A sírnál Szépudvary László föoktató, ni^jd MihMMk Miklós lelkész búcsúztatta meghaló szavakkal.
— (Zenekari próba)
Ma, hétfőn este 0 órakor az Irodalmi és Művészeti Kör zenekara próbát tart a zeneiskolában, mely alkalommal uj hangjegyek kendnek kiosztásra, miért is az összes tagok megjelenését kéri
— Vannay János karnagy. (•)
- Gyarekak I Öltözködjetek magyarosan I Boc&kay kabát szép, jó, meleg I Kapható Schütznél.
— (A hahótl kulturház)
és hitelszövetkezeti székház avatási és Icventezászló szentelési ünnepély Gömbös Gyula miniszterelnöknek, a község díszpolgárának elhunytával a inmaelet és a kO/séget ért mély gyász miatt október 25-re elhalasztják.
— (Ember a vooat alatt)
Halálos dráma játszódott le Eplény
alatt. A vasúti sinek mfontén haladt Ko\\\'áw János 60 éves sümegcselú la-kos, aro&or a személyvonat teljes se-bességlgel arra jött és hátulról elkaptu Kovácsot, akit a mozdony szétroncsolt. Nyomban meghalL A vizsgálat meg-állapitotta, ltogy Kovács János nem hallott jól és igy a vonat közeledő zakatolását sem hallotta. F«Jelösség senkit sem1 terhel.
•- Elagám hímzett pongyolák legújabb fazonokban Schütznél.
— (Kórházba került a békeblró)
Horváth Ferenc 32 éves borsfai lakos békíteni akart egy veszekedő társaságot a koroanaudvaron. Ezek azonban a békehírónak estek karóval és ugy óssxevprlék, hogy kórházba kellett szállítani.
JUpiár: Október 13 kedd. Rom kat Ede. Protestáns Kálmán. — Izraelita Tieri hó 27.
Gyógyraertári éjjeli szolgálat e hó végóig a „Salvator" gyógyszertár ós a kUkanlzaal gyógyszertár.
Nyom. a laptuJajdonos Közgazdasági
Az első liceális előadás
vasárnap délután volt a városháza teljesen megtelt dísztermében. A Corvin Mátyás Társaság vezetői és előadója, df. Barabás László tanár, a Gömbös Gyula halálával beállott hclyzct-vál-tozás bonyodalmainál fogva nem tudták beváltani programszerű szándékukat és vasárnap délelőtt táviratban közölték, hogy mm1 érkezhetnek meg Nagykanizsára. Dr. Zambra Alajos egyetemi tanár, a Corvin Társaság alelnöke, akinek a megnyitón elnökölnie kellett volna,, de a miniszterelnök lo-fcnetösén erősen meg is hűlt, meleghangú táviratot küldött a rendező Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör elnökének, Magas Mihály tanügyi főtanácsosnak, buzdítva Nagykanizsa vá-Jrosát a vár-emlék feltárására és megalkotására és ígérve ehhez » Corvin Társaság támogatását.
A7. előadást Szakáll Gyula piarista V»nár, a Kör diszelnöke nyitotta meg, beszédében rámutatott a Kór munkásságának nagy eredményeire, a yegyes-kar országos elsőségére, a zéuvkar megalakulására és a közművelődési program gazdagságára.
A Corvin Mátyás Társaság elmaradásával nem\' lévén előadó, az utolsó órában Barbarits Lajos, a Kór főtitkára -ugrott Ikj» és előadást tartott ^Kirándulás a kőkorszakba» dinen.
Győr Sándor ref, lelkipásztor férfiasan szép, nemes stilusu előadásban, gyönyörűen szavalta Sajó Sándor költeményét.
Az országos versenyről első dijjal hazatért, ezüstérmes Ipartestületi Dalárda, Ketting Ferenc karnagy vezetésével, az elsőséghez méltó szépség-gel adta a műsort keretező énekszámokat.

A következő előadást Szakáll Gyula diszelnök tarlja október 18-án: •Nemzetiségeink helyzete Magyarországon.»
A nemzetiek győzelmei Oviedo környékén
Barcelónában kivégeztek 12 nemzeti órzelmQ tisztet
Oviedo, október 12
A felkelőknek sikerült Ovfc\'do környékén több, a város védelme szempontjából igen fontos ialut, valamint a közeli Navargo hegyet el foglalnia. Ezáltal megszűnt annak veszélye, hogy a kormányesapatok közvetlen támadást tudjanak intézni Oviedo ellen. A Navargo hegy elfoglalásával teljesen nK\'gtört az oviedoi kormányesapatok arcvonala.
Barcelonából érkező jelenlés szerint a madridi vörös kormány Barcelonában halálra Ítéltetett és ki végeztetett 12 nemzeti érzelmű tisztet-
A nemzeti csapatok repülőgépei vasárnap ismét röpcédulákat dob tak le Madridra. A röplap Franco tábornok kiáltványát közli.
Elégeti egy négyéves gyermek ■ hegyi szalmakunyhóban
Az anya ellen megindult a vizsgálat
Süjentgál határában a szőlejében dolgozott Obermayer Józaafné nagy vázsonyi asszony. A kis szalmakunyhó előtt tüzet rakott, melynél 4 éves kisfia melegedett. A kisfiút otthagyva, az asszony a szőlőbe ment. Közben a kunyhó meggyúl ladt. Mikor a tüzet el akarták oltani és szétszórták a kunyhó összeomlott parazsát, ott találják már holtan, megfulladva a füsttől a kisfiút.
A csendőrség szigorú vizsgálatot indított, nem forog-e fenn gondatlanság a haláleset miatt.
Lugkövet ivott, avtrtán kútba ölte «»«•&t egy fiatal leény
Kaposvár, október 12
Borzalmas módon vetett véget éleiének Király Mária kercseligeti leány. Eddig meg nem állapítható «kból mindenáron meg akart halni Először lugkövet oldott fel, megitta, majd amikor látta, hogy ez nem hat eléggé, az udvaron levő kútba ugrott. Néhány perc múlva vi. et akart meríteni egy asszony és mikor a vödröt leeresztett-, a leány segítségért kezdett kiabálni. Az asszony azonban annyira meg. ijedt a kútból jövő hangoktól, hogy a félelemtől reszketve- elfutott és elmesélte, ml történt vek\'. Mire az emberek odaérek és kihúzták a mély kútból, már olyan súlyos álla. pótban volt, hogy útközben a kórház felé meghalt.
A csendőrség most azt nyomozza, miért akart mindenáron meg halni a jobb körülmények közölt élő család leánya.
APRÓHIRDETÉSEK
.pn\'.h\'fdflí. dija v.lltn.p ÍJ ünnepnap 10 Hóig 60 (liléi. minden lovábbl >16 0 (Illír. h.lkSin.p 10 iiölg 60 Iliiéi, minden tovlbbl uó 4 fillér.
Autótaxi!, bérautót, rendeljen gtr.ee-Ml, vldákre él helyben, legolcaóbban. Te-lélonállomás: 544. Bojlnr KIstalady-ulca 7. n.__2704
Intelligens lakéUaaat kéretek bárom aiorl élkttéasel, Ifiléuel, Olígltlisal, eaet-leg azonMlra I*. Klónyöi ir melleit. Cin a Tilldíban. >
FV4J-, flu- ét gyermek rafcák leg-
olcribban Kónlgnél, Ernébet-lér. 3473
•»U..ai lordltás, livllli. mutop. polás. Uieg, porcellán ragasztás WelizHer min Erzaébet-tér 4. ,
1936. október 13
Értesítem t. vevőimet, hogy minden kedden
kaphatók az elismert jóminőségü
hurkafélék.
Adlerné; hentesüzlet
Horthy Miklós ut 2.
Mtnd.HMi-lfiKfinB alánlkozik epf seen, esetleg bejárni. Tel«ky ut 63.
ajtó 4.__3658
ElkttltA.áa miatt többléle kulor, I1Í7 tanári cikkek, ágynemll, eladók. Hoilhv MlkkSa ut 3. 3655
LápoaShévl bejáratú bútorozol* irobe, eielleg elláláasal, kiadó. Zrinyl MlkMvu. 33., emelet. J«55
Bajárónö lelvélelik Magyar u. 7. irim (Báronéknál). 3657
G«*lürd« nyitva reggel 0 órától este 6 óráig (béttő, szerda, póntek délután kedden egész nap nőknek).
Kiadja . laptulajdoncc KOzjazdaiágl Ul Gutenberg Nyomd. ía Déliül.I L.pkladi\' Vállalata N.gyk.nlzaán. Folelól kiadói Z.l.l Károly, lotoriuban teleloa: Nuaykanlaaa 78. s.áro
KOszOnetnylIvánltás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen drága Jó fér|em, illetve édesapánk
Závár Jóataaf
ny. fogháíőr
temetésén megielentek vagy részvétükkel fájdalmunkat enyhitenl szhes-kedtek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
özv Závár Józsefné
és gyermekei.
Kai«nb»Járaiu szépen bútorozott utcai szoba kiadó. Arany János u. 2/a. 3606
AtmM*«IJUib*4oh, bőrkabátok, boy-és lekete hosizu kabátok olcsó árban kaphatók Kőnlgnél, Erziébet-tér. 3473
Meleg szobája ceak akkor lesz, ha Schleslneer Oyula vaskeieskedönél hft-fokoxót vesz. Használt kályhát ve*zek vagy tecser\'Um. 36\'^5
öiaikomfarlat négyszobás hallói lakás bérbeadó november i-re, Csengeiy-ut 5., L em. 3630
Használt, jókarban levő •bédl«u*h-rény eladó. Horthy Mlklós-ut 2, emelet. Jobbra *
Vincellért keres nagyobb gazdaságba, kl a gyümölcsös szakszerű kezelését is érti, Kövess Jenő, Ung|akabfa, posta Pelsó rajk. 3654
Király-utca 13. sz. hás szabadkézből eladó. •
Egyszobás udvari lakás mellékhelyiségekkel kiadó. Vörösmarty-u. 37. •
agilis, megbízható Vflelszerzőket ke restink Zalamegye területére, mezőgazda-sági gépek rendklvUl kedvező fizetési lel t&Ulek RMUetll eladáséra. — Ajánlatok* t .Agilis\' Jeligére a kiadóba. 3644
FHsx«Hhci«t, lorgalmas htlyen, azonnal átadó. Clm a kiadóban. 3641
Péfll tétibefcAl oloaén
Qunliárnál, Ssemere-utca 8.
Jó állapotban levő lolytonégö kályha eladó. Megtekinthető: Mária gyógyszertárban. •
II Zalai Közlöny leM-OllmpItoa
BEÍTVÉIJYSZELTÉNY
7.
i/a tüzelővel 1 kályhával 2 siobát fűteni
MÍJS; „Szetter" cir knlációs hószekrénnyel
lehet. ÖOo/o tüzelómegiaksrltáa Ó-akodion silány utánzatoktól. Kizárólag kaphiló : SSrlel vas- és fetlékkereskedésében, SetüU mellett. Ara: 6.—, 10.—, 15.—pengő
HOlOAMKtMT K) Kilő
EMZMigEBIIMBaigl
poqpAcoiAssal
OlKÖtfliNIIKStO Tt«MÉ»TÍi»l«»
luiliuron Aao* MiuaiMiTti _
® alanti cégnél.
m * Mtvrnt-MAMÁI MCM MtlVltTtil-----
<W IHDáll »«MnA» l«lA»» 0O«0I«AN WUÖOál
ohszAg József
mag. mütrágyü, növényvédelmi f \', gép, íUk, atb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett Telefon 130.
I-
I Kkide
L2_
Síibigloteil
■todenkl • helyi kereakedőknél Iparosoknál rzerez^n bel
Ut. Gutenberg Nyomjda és Détoiai Lapkiadó YáÜata könyvnyomdájában Nagykanizsán (Felelős üzletv. ZaJLu K ároly.)
78. Évfolyam 235 szám
Nagykanizsa, 1938. október 14. szerda
A™ 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
te Ha****,!: P6wt a. mxim.
POLITIKAI NAPILAP
Felelöt szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 Elh Szerkesztőségi és kladóta iratai! tefcfoa: 71 a
4z elfelejtett vármegye
Ebben az őszi vízözön ben, sárban
alaposan meg van áldva az igazi : Belső.Zala. Ember és áruközlekedés majdnem leheletlen.
Ilyenféle gondolatok maradtak bennem, mikor rábukkantam a Válaszban Németh László Írására: Sümegi esték. Németh Lászlót és a Választ nem igen ismeri a magyar közvélemény, annál jobban azonban azok, kik a háború utáni uj magyar iodalom útját figyelik. A fiatai irodalom izmos hajtásán Németh László képviseli Féja Géza mellett a széles horizontú, bátor kritikát. A Válasz pedig az említett írógárda kitűnő folyóirata.
Pár napot töltött Németh László Sümegen véletlenül s a menetrend és Zala monográfiája voltak társai: Átlapozta a két könyvet s meg; ütötte ezt a nagykulturáju Írót »századaiba süppedt* megyénk va. rázsa, ahol - mint irja -- a községeknek is furcsább, zamatosabb a nevük, mint egy különös, ismeretlen virágé. Elhatározza, hogy bebarangolja s megismeri iezt az islenháta-mögötti világot. i
Ez az elhatározás lökte írásra tol lamat s mondatja: végre. Mert mi óta itt járok, állandóan nyugtalanít engem is Zala községeinek, embereinek nevéből s a tájékból, az emberek tulajdonságaiból áradó íz, múlt, tartalom\', mely más, mint bárhol egyebütt a magyarság t:s tén. Hogy a zalai magyarság Vér-bulcsu törzséből származik, hogy a keresztény kultura itt korán nagy eredményeket ért el, hogy Mátyás királysága alatt müveit, népes, gaz-dag volt a megye s a török alatt teljesen elpusztult kulturája, hogy a függetlenségi harcokban .mindig az élen járt Zala, azt általában tudja mindenki.
De azt: itt van egy világtól cl zári, sarába, úttalan világába Le-börtönölt gazdag népi humuszt melynek pazar erőtartalékát még nem használták fel semmire, külön kultúrájának izeit még nem szívta fel a magyar művelődés egyet \' messége. Zala elmaradt a civilizációtól és az u. n. urbánus kulturá. tói, de van egy gazdag népi kulturája. Kikeli cserélni a két tártaim it, hogy mindkettő < megnövekedett erejű legyen.
A magyar irodalom, különösen a háború utáni, örvendetesen bekap, csoljn vérkeringéséi a magyarság külön közösségeinek gazdagító je-gyeit. A palócságn/ik van Mity szádja, a székelységnek Tamási, Nyiröje, a Tiszántúl magyarságának Móricz, Erdélyi, Szabó Páljaj. az Ormánságnak Kodolányija, a somo> gyí puszták népének Illyés Gyulája, csak a zalai magyarságnak, Göcsej. n«k nincs senkije. Nincs Író, aki külön sebeit és jajjait felpanaszol-ná, aki arcát felírná az idők falára, aki nyelvének izeit feltálalná. Nincs tudós, vagy lelkes egyetemi ifjú csoport, mely falvainak múltját* szörnyű napjainak kíetlenségét az
Darányi miniszterelnök:
„Program-változás nincs, az ut a régi, csak a módszer lesz más !11
Bécs, október 13 Az osztrák sajtó szerint az egész magyar közvélemény megelégedéssel vette Darányi kormányalakítását A lapok szerint az uj miniszterelnök személye megfelelő garancia arra, hogy biztosítani tudja Magyarország belpolitikai nyugalmát. A Wiener Zeitung azt irja, hogy
Darányi Kálmánra nagy feladatok megoldása vár,
de egyben annak a reményének ad kifejezést, hogy Darányi alkalmas ember ezekn k a feladatoknak megoldására.
London, október 13 Az angol sajtó is a legmelegebb- n foglalkozik az uj magyar kormány-elnökkel. A Times szerint
az utóbbi hónapok alatt a ma-- gyar belpolitikában megenyhült a feszültség és ez Darányinak köszönhető.
Éles meglátással, nyugodt itélöké* képességgel el tudta csendesíteni a pártpolitikai élet hullámait.
A lap megemlíti, hogy Darányi ugyanazon nz utón halad, mint Gömbös. Gömbös Gyula - irja a lap a diktátorok bámulója volt, de sohasem volt azok utánzója. Darányit pártpolitikától független, nyu. godtabb vérmérséklete alkalmassá
teszi arra, hogy a pártviszályokai elsimítsa és igy az ^j választójogi reform keresztülviteléhez alkalmas légkört megteremtse.
Budapest, október 13 A miniszterelnökség tisztikara kedden délelölt tisztelgett! Darányi miniszterelnöknél. A minisztérium tisztikarának jókívánságait Tahy László államtitkár tolmácsolta.
Budapest, október 13 Darányi Kálmán miniszterelnök egy k nyilatkozatában kijelentett.\', hogy
a kormány programmjában változás nem áll be. Qömbös Qyula programmját magáévá tette az ut a régi, a módszer azonban más, hisz az mindig egyéni és a mi níszlerelnök személyétől függ. A kormány céljai a nemzet adotlsá gaiból fakadnak - mondotta - és ez nem változik máról holnapra, tehát
a oélkitüzések ugyanazok, osak a kivitel lesz egy kicsit más.
A miniszterelnök részletes pro gramot a Nemzeti Egység Párt értekezletén és a képviselőház lőtt ad majd. A Nemzeti Egység értekezlete előreláthatólag csütörtök eslc lesz.
A madridi kormány készülődik a főváros feladására
Rommá bombázták a nemzetiek Bilbao összes kaszárnyáit — Malaga a felkelők bombazóporában — Franco tábornok kihirdette Madrid ostromának megkezdését
Madrid, október 13 A népfront kormánya már maga sem bízik, hogy rendelkezik azokkal a szükséges eszközökkel, amelyekkel a neni-/.eti csapatok ostromát meg tudná álli-lanj, vagy megakadályozni. A madridi kormány félelme több intézkedésből megnyilvánul, egyáltalában nem bíznak a lováhhi harcok sikerében és az egyes intézkedésekből arra lehet következtetni, íiogy 11 madridi kormány nia#i is komolyan számot Madrid feladásával.
A madridi néptőrvényszék egyébként
halálra ítélte Moréna vezérkari tábor-nokot, mert vonakodott a vörös koj-mány utasításait haladéktalanul teljesíteni. Amikor a tábornokot a vesztőhelyre vitték, kijelentette, hogy csak azt sajnálja, hogy ténylegesen nem tudott a nemzeti csapatok oldalán küzdeni.
Bilbao, október 13 A nemzeti csapatok repülőgépei ismét bombázták Bilbaót és a város egyes pontjain nagy pusztítást végeztek. A város valamennyi kaszárnyáját teljesen agyonbombázták. Hasonló bom-
orvos lágy ujjaival kitapogatná s a próféta szeretetével felmutatná.
A magyarság az utóbbi évtizedek verésében egyre inkább befelé néz, önmagába merül, hogy a mélyek nedveivel gazdagodva emelje majd fel fejét. Zala eddig kimaradt ebből a folyamatból is, mint annyi má» ból.
Ez a néptömb adót, katonát, szín
vazatot adott eddig és semmit sem kapóit. Most vinné külön patakjait a faji kultura zuhatagába, ha segi. tenék s lendületet kapna a találkozástól. Szükség van erre, nagyon, mert segítene belevésni örök je gyeinket a Dunavölgyébe s minket kitörölhetetlenné tenni Európa, ból.
Páldy Róbert
bazáport kapott Malaga is. Bilbaonál « kormány egyik hadihajóját is meg-semhnisitették a felkelők lwmbái.
Burgos, október 13 Franco tábornok kedden reggel ki-• hirdette, hogy megkezdik az általános támadást Madrid ellen. A csapatok három oldalról kezdik meg az előrenyomulást. A Madrid előtti csaták néhány napon belül már várhatók.
A San Martinnál küzdő felkelők aa éjszaka teljes sikerrel visszaverték a vörösök megkísérelt támadását. A kormány-csapatoknak ismét súlyos vereséggel kellett átadni az arcvonalat.
& belpolitika legujabb hírei
Budapest, október 13 Az uj kormány csütörtököa este mutatkozik be a NEP-ben, 21-én és 22-én pedig a képviselőházban, illetve a felsőházban. A NEP csütörtöki értekezletén valószínűleg sor kerül Ivády Béla elnök lemondására is.
Darányi miniszterelnök ma Co-lonna olasz követet, májd Stójal Döme berlini és Hórt András var sói uwgyar követeket fogadta. Délelőtt Ernszt Sándornál tett látogatást, délután pedig Rassay Károlyt, . a demokraták vezérét fogadja.
A pénteki Müiiszter\'anácson az egyes miniszterek valószínűleg már előterjesztést tesznek az államtitkárok kinevezéséhez. A főispánok- kinevezése csak a politikai államtitkárok kinevezése után lesz.
Szélhámosság a négyzeten
Elfogták a „hamlspénzgyértó gép" megszökött szélhámosát
Budapest, október 13 A budapesti rendőrség értesítést kapott a lengyel határról, hogy olt elfogták Novolny József többszörösen büntetett rovottmultu pénzhamisítót, aki az egyik magyarországi fegyházból szökött meg. Novotny nemcsak pénzt hamisítóit, hanem hamis pénzhamisító-gépeket is adott el. Hiszékeny vidékiek előtt bemutatta pénzgyártó gépét, a melybe tiszta papirt dol>ott be ós — alul huszpengösök estek ki.
A hiszékeny emberek a gépel summás összegért megvették, de ami kor üzembehelyezték, csuk addig hullottak belőle 20 pengősök, 111 lg az előre elhelyezett pár darab tartott. A szélhámos pénzhamisítót le tartóztatták, a kiadatási eljárás folyamatban van.
A jugoszláv miniszterelnök Törökországba utazik
1 Ankara, október 13
Sztojadinovics jugoszláv miniszterelnök rövidesen ellátogat a török fővárosba. Előreláthatólag az bklóber 29. török nemzeti ünnepen fog a török államfővel tanácskozni.
a
■ADttI KttL-WW
1936. ohttber 14.
Epekő-, vwekő- én hőlyagkö
betegek, valamint arok, akik hugy-savat sók tulazaporodásában és köaz-vényben szenvednek, a természetes „Ferenc József" keserűvíz haszná-laia által állapotuk javulását érhetik el. Az orvosok ajánlják.
17.30 Hanglemezek. — 1825 Krúdy Gyula emlékezete. 18.50 Engel Iván zongorázik. — 19 30 A Nemzeti Színház és a nemzeti szellem. (Dr. Ravasz László.) 20 A rádió szalonzenekara. — 20.35 Hírek. — 20 55 Cigányzene. —22.10 Időjárásjelentés. — 23 Kcrntlcr-zongora hármas. — 0.05 Hírek, ifcukapo* 11.
17.50 Francia nyelvoktatás. — 18.25 Kodály Zoltán: Háry János szvit. — 18.55 Mezőgazdasági félóra. _ 19.30 Lantos Ferenc lárogatózik. — 19.55 Milyen tesz Budapest a jövőben. (Dr. Bicrbauer Virgil és dr. Orlulay Gyula párbeszéde.) — 20 30 Hirek.
17.55 üressel: Mélyhegedű- és zongoraszonáta. — 20 Budapest. — 22.20 Beger.- Fisz-moll vonósnégyes. — 23.20 Állástalanok zeuekara.
Szerda
L \\ .i i
6.45 Torna — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. - 10.20 Felolvasás. — 10.45\' Felolvasás. — 12.05 Kiss Judit zongorázik. — 12-30 Hirek. — 12.45 Bertók István énekel. — 13.20 Időjét-zés, idő járásjelen lés. — 1330 Cigány-zene. — 14.40 Hírek, árak. - 16.15 Diákiéióra. — iö.45 Időjelzés, hirek.
— 17 Haydu István gordonkátik. 17.30 Arany János vándorszínész ko.
rából. (Dr. Dóczy Jenő.) — 18 Kalmár Bezső—Balázs László szalonólósénck műsora. - 18.40 Előadás. — 19.10 A rádió szalonzenekara. — 20.03 Tek-nösbékuleves. (Végh lstvánné.) — 2O.30 Hámory Imre magyar nótákat énekel, kiséri cigányzene. — 21.30 Hírek, idő-Járásjelentés. — 21.50 Bartók Béla zon-gorázik. — 22 30 Hanglemfezek. — 0.05 Hirek. J
UadapMl 11.
18.15 Olasz nyelvoktatás. — 19.50 Előadás. — 20.10 Hanglemezek. — 21.05 Hirek. — 21.30 Cigányzene. »*<».
12 Szórakoztató zene. — 14 Nawal tenor lemezei. — 10 UJ Juzz-zongora-lemezek.
17.05 Jergel: Három egyházi ének.
— 19.25 Saint-Saens: Sámson és Delila. 3 felv. o|«ra. — 22.30 Divatos le-mezek. — 23.45 A régi Bécs zenójo kálókkal.
> Zilál KMm BejtYéfly-Olimpiáiza
REITVÉNYSZELVÉNY
A városatyák kritizálják a költségvetést... a polgármester mosolyog és legyez...
A városi költségvetés a pénzügyi bizottság bonckáse alatt
Nagykanizsa közgyűlése előrelát-hutólag szombaton fogja tárgyalni a városi háztartás költségvetéselőirányzatát. Ennek előkészítésére a pénzügyi bizottság hétfőn este ülést tartott Babochay György el nöklete mellett.
Hemmert Károly főszámvevő fel olvasta a polgármester általános jelentését, amelyet a Zalai Közlöny tegnapi számában részletesen is mertettünk.
A jelentés igen szép és nívós hoz zászóiást váltott ki. Elsőnek
Dobrovlts Milán
szólalt fel. A háztulajdonosok nevében kijelentette, hogy a költségvetési előirányzat reális, de ő mégsincs megelégedve, mkTl a viz és csatornamű bevételeit nőnk tartalékolják, hanem további beruházásokra fordítják, — igy pedig sohasem lesz olcsóbb a vizdij.
Javasolta, hogy az az államsegély, amelyet forgalmiadó megtérítés cjméo kapunk szerepeijaj a költségvetésben. A város legelőire ráfizet, holott leszállították a dijakat, ennek okát kérdi. Kéri lovábbá, hogy az előre nem látott kiudásokra is irányozzon elő a város bizonyos összeget.
Hemmert főszámvevő azonual válaszol: ^A miniszteri utasítás szerint a költségvetésbe csakis előre látott tételeket szabad felvenni. i
Dobrovics Milán folytatja észrevételeit. Szerinte az utcanyitási frontokon a telekvásárlás igen sokba kerül, ezekben n«an lát rendszerességet, mert a árosban elszórtan vásárol a város.
A jövőre nézve pedig programot kér a kózépitkezések teréu. Javasolja a kereskedelmi iskola megépítését, a rendőrségi palota ügyének nyélbeütését, a tüzérségi laktanya befejezését az előzetes tervek alapján, stb. A gyümölcs és élelmiszer eladásra több gondot ki-fekictni, esetleg gyúmóles-vásárok tartásával Kecskeméthez hasonlóan.
Králky István j>olgármester szorgal-masan jegyez. Minden kívánságot, kér. dést feljegyez, hogy a válaszokat u felszólalások végén meg tudja adni. Egyelőre mosolyogva irogat...
Rajki István
hanem idegen kereskedőknek adja el, még akkor sem, ha a kaniz&ij kereskedő pár százalékkal olcsób-ban venné meg Példával ipeg világitja, hogy a kanizsai keres kedő, ha olcsóbban is vesz, az adó révén bőven kárpótolja a várost «i vidéki kereskedő magasabb ajánlatáért.
Welsz Lajos dr.
kér szót. Mindenekelőtt a keivs kedő és iparostársadalom nevében megköszöni a polgármesternek, hogy a két középitkezéssel munka Lehetőséget szerzett.
Már itt az általános vitánál kitér egy részletre és rámutat arra, hogy a város nem jó üzletet csinál akkor, mikor terményeit nem kanizsai;
rámutat arra, hogy az előirányzott összegek csak egy keivi, de azt nem feltetlen kell százszáz.ilékig kimeri, teni. A beruházásokat ő is helyesli, de csak ott és akkor, ha ezáltal a kölcsönterheket nem emeljük. A helypénzbevélelek csökkenésével kapcsolatban kéri, hogy ez az állandó bevételcsökkenés valamiképpen akadályoztassék meg.
Felszólalásándk további részében iavasolja, hogy a víz- és csatornamű bevételeit csak részben forditsáic uj beruházásokra, nüg a másik részt fordítsák a polgárság terheinek csök ken tésére.
A lovábbiakl>an a szeszgyár likvidálását kérte, miután ez az üzem semmi hasznot sem hoz a város-nak.
Rotschild Béla dr.
a strandfürdő teljes pénzügyi csődjéből lés a köztisztasági üzem uj beruházásé-
ból két következtetést von le: A jövőben óvatosabban kell számolni a város áltat létesített üzemek jövedelmezőségénél, a külföldről beszerzett söprő-gép évi 6000 pengő üzemi költségéi pedig dolgozó munkáskezeknek kell juttatni.
Felszólalásában általában pesszimista hangot üt meg. ö egyáltalában nem lát javulási, csupán azt, hogy a bevételek csökkentek, a kiadások pedig növekedtek. Minthogy a csökkenő bevételeken nom lehet segíteni, a kiadásokat kéri kétszeres elővigyázattal megvizsgálni.
Jobb közlekedést kéri Elitéli a megye közlekedési politikáját, amely szándékosan tereli el Nagykanizsáról a forgalmat.
A gyümölcstermelés terén állandó kapkodást lát, amely különösen azóta sztlrtbelünő, mióta x\\\'agykanizsának külön erre kiküldött szakközege van. Tu-domása szerint az erdő pillanatnyi jövedelmezőségéért az évekkel ezelőtt nagy költséggel létesített városi gyü-mölcsöst letarolták.
Szóyálelte ismételten a megye poli-Ilkáját, amely Kanizsával akarja megfizettetni Egerszeg terheit. A továbbiakban a beruházásoknál követendő szigorú ellenőrzésről beszél.
Miklós Gyula az utolsó felszólaló, ő a jövőre" nézve az előző hónapok részletes helyzetképét kéri elkészíteni, hogy a költségvetés tárgyalásakor már látni lehessen, milyen eltérések voltak az előirányzott összeg és a téuyleges igénybevétel közt.
A polgármester válaszol
Fél hyolcra j^r már az idő, amikor Králky István a válaszadáshoz jul. Dobrovíts Milán felszólalásával kapcsa-latban érinti Weisz La-jos ajánWtát is és kijelenti, hogy a vízmű bevételeirek hovaforditásánál két pzémpont lehet irányadó. Vagy be/jjezzük a müvet, vagy félbehagyjuk és a vízdíjak csökkentésére foroiljuk, ha... a minisztérium Jóváhagyja. ö szívesen segit a polgárság terhein és hajlandó a fel. vetett megoldást javasolni, vagyis a víz és csatornamű bevételének 60 százalékát fordítják beruházásokra, mig a másik 60 százalékát a vízdíjak csökkentésére. Ez természetesen a már elhatározott beruházáso kat nem érinti, csak a Jövőre szól és a miniszter jóváhagyásától függ. (Mint ismeretes, a miniszter a múltban mindig törölte az ez-irányu tételt és a bevétel tártait-
Városi Mozgó,
GRACE
a világhírű énekesnő
Szerd&n éa csUtOrtOkBnl
MOORE,
legsikerültebb filmje:
Szeress örökké
Remek kisérö műsor 1
A mozi fűtve van!
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 kor. — Köznap az ela& előadás filléres
kolását kívánta.)
Az államsegélynek a költségvetési előirányzatba való /elvételét a polgármester nem tartja helyesnek, mert igy 84 36 százalékos pót adókulcs jönne ki, Nagykanizsát mindenhol ugy könyvelnék el, mint jólétben élő várost és minden kérését elutasítanák.
Dobrovits, Baboehay és Rotschild Béla a »jó összeköttetéseké re hivatkoztak felszólalásuk során. A polgármester örömmel látná, ha az államsegély, középlikezés, stb. ki-verekedésénél az emiilett »jó összeköttetés « harcolna vele a minisztériumban.
A telekvásárlások nem lörténlek rendszertelenül, - udta meg a választ a polgármester egy előző felszólalásra mert a város a lehető legolcsóbban akart venni és a felajánlott telkeket a legolcsóbban meg velte még akkor Is, ha azon a szakaszon esetleg csak 50 év múlva nyilhatik utca. Ha a város egy utca nyitást favorizál csak, ott a telke, két igen drágán és nagy áldozatokkal lehet csak összevásárolni.
Mivel negyed kilencre járt már az idő, a polgármester a válaszait itt megszakította. A pénzügyi bi. zottság ülését kedd délután 6 óra-kor folytatja.
— TeUlnUo meg a Kopateln Butor-áruház állandó butorklállltását. ízléses és oloió bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
I

Kötött blúzok, pulloverek, kabátok, fluanill coluom nnnmmláti nnl naitránnli nagy választékban:
gyapjú sciyem ponyyoiaK, noi naoragoK, Wollet alsónemilek gyermeknek, nőnek, férlinek szomolűnyinni.
1938. oHóber 14
Z/U.A1 KOZLOWV
W CIRKUSZ REBERNIGG -W
ma este 8 árakor a Vásártéren
Kanizsai előadók a polgárilskolai tanárok keszthelyi nagygyűlésén
Keszthely, október 13 Az országos Polgári Iskolai Ta nánegyestilet Zalamegyei Köre most tartotta meg évi közgyűlését Koszt helyen. A közgyűlést a zalamegyei polgári iskolai tanárok felhasznál Iák arra is, hogy egymás tapéta latait kicseréljék A kiküldöttek szentmisén, majd villásreggelin\\et-tek részt, a közgyűlés keretéhen pedig négy előadást tartottak Kü lönösen érdekel bennünket a köz gyűlés azért is, mert a négy elő adás közül hármat nagykanizsai ta-nárok tartottak igen nagy sikei mellett.
Az első előadó Vánkos Jenő ta nár volt, aki »öt világrész magyarsága* c. előadásában az ország h t tárain kívül élö magyarság szám beli és kulturális helyzetét tárta fel í rdek?s adatok tárultak fel a hiVugatók előtt és teljes mértékben helyeslésre talált az előadó kíván sága, hogy a társadalmi egyesüle tek, a sajtó és a rádió állandóan tartsa felszinen a külföldre szakad! magyarság sorsát.
Deák István -- a másik kanizsai előadó tanár — a magyar nyelv legújabb tanítási módszeréről ért) tekezett. Az ujlrányu oktatás elveit szögezte le, amely szerint a gyermeket bele kell vonni a tanításba Érdekes előadását gyakorlati pél dákkal világította meg.
Szudey Géza nagykanizsai polgári iskolai tanár volt a harmadik kani zsai előadó Az ő természetrajz, tanításáról tartott élvezetes és dekes, ugyancsak gyakorlati példák kai illusztrált előadása felett pe dagógiai vita volt a tárgysorozaton A közgyűlés, amellyel kapcsolat ban szép és nagyarányú rajz és kézimunkaklállitás is volt, díszebéd del ért véget, i
Prognózis: Felhösebb, ködös, egyes helyeken, különösen északon etö, élénk nyugati, északnyugati szél, az éjjeli lehűlés gyen-flül, a hegyeken az olvadás tovább tart. 7 _
Napún. Október 14 werda. Rom kat. Halliszt. Protestáns Helón. — Izraelita Tlari hó 28.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat o hó vógé|* a „Salvator" gyógyszertár ós a klskanijiat gyógysiertár.
GflxfűrdS nyitva reggel 8 órától esto 6 éráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
- A* ODOL foxpép yédl fogalt I Használjon tehát ODOL fogpépot reggel és efte. Az alapos és rendszeres szAjápo-ás ODOL fogpéppel megtartja fogalt késő öregkoráig.
megnyitó előadást
tart. Belépődíj 70 flll.-től
Emlékezés egy 150 évvel ezelőtt élt kanizsai piarista-iróra 4
Irta: ZÉTA
Előbb pénzéri bérbe adta katonáit az anglusoknak, hollandusoknak.*) az-tán pedig külön békél kólóit a franciákkal s írtig Ferenc császár nyugaton a franciákkal bajlódott, Poroszország Keleten igyekezett mennél nagyobb daral)ol klhasilauí a feloszlott Lengyelország testéből. A magyarság pedig ezalatt vérzett a fronton, nyo-nvorgott odahaza. Iskolapélda erre n Veszprém vármegyei Rhéde községbe, liek panasza, akik szerint -az uraság nem l>oc.sát a faluba tikászt, ugy hogy feleségeik most nem veljelnek sót és gyertyát,» — mivelhogy akkoron uz efféle apróságot az asszonynép szerezte be a tojások árál>ól. Mégis Ferenc császár olyasféle kijelentést telt, hogy inkább békét köt a franciákkal, mint. sem hogy az adó és a* újoncok megszavazása végett egylyohlvja a magyarországi rendeket. Bizolt az A. e. i. o. u^ (Auslria érit in orbis ullim\'a) abrakadabrájában, holott a monarchia bu-
kása voltaképen innen csírázott ki.
Érezlielle a dolgok bűzét feldpáter uram Is, mert A\' sir köre metszett halotti ditsérel c. versben igy elmélkedik:
Elméjét az ember mire nem fordéttya I lm\' már a\' követ is hazudni tanéttya.
Mivclhogv -kinek tsak érléke engedi, a\' holtnak sírját kő táblával fedezteti hé Montháborban. Az iliyen sir kövön olvashatni a- halottak sokszor elég izéllen, ollykor hamis dicsé-reléi is.» — Még olyan apróság sem kerüli cl figyelmét, mint \'A\' folyó víz* mélységééri káromkodó ittas katona,* akinek szemére gctl, hogy:
Most száraz lábbal gázolnók szép köves ágyát Menüs fohénak, ez elölt ha bornak betette Tsak három holdig, éléi vala tiszta vizével.
Pedig hát jómaga sem vetette meg a jóféle borocskát. Bizonyítja ezt \'A* Nap> cimü vers:
Azt te nekem szűnny meg már hánni szememre, barátom I Hogy puha ágyomba szoktam alunnl soká, Ne mondgyad nekem azt, lácfcl a\' nap délre közelget, Sokkal előbb nálad fel-kele, fljel alugy. OondoUl-mee, mit iszik, mikor a tengerbe merülvén A\' nap alunnl megyen ? sós vizet, ugy-e ? bezzeg Inna tsak 6 vélem Szekszárdi töke levéből. Nem kétlem, mint én, hogy ne alunna tovább.
De nem csak t vásra, megtelte
borivókai szedte ro-i rossz írókkal is.
♦) Ugyanis Hágában 1704. ápr. 19-én a tengeri hatalmak (Anglia és ^Németalföld) és Poroszország közölt szerződés jött létre, amelynek arlikulusai szerint:
„La Roy de Prusse s\'engage á entrete-nlr et á fairé agir une armée de 62 40"! hommes u compris le nombre que les puissances marilimes peuveit prétendre de lul, en vertu de leurs tralléa .
„Les Puissances marilimes accordcnt un subside de 50 000 livr. sterl. par nois, depuis le ler Avril juspu\'au ler Décembre 17s)4, pour la totallté de ce mérne mois".
„II est convenu que toutes les cncué-tes faites par cette armée seront faites au nom dcs deux Puissances mari limes et resteront á leur disposilion pendant le cours de la guerre el de la pnix pour en fairé tel usage\' elles jugeront alors le plus convenable".
Lásd: Vivenot: Herzod Albrecht von Sachsen-Tcschen, I. kötet, 30. lap.
Erről szól az Egy ritka halál c. vers:
Szigorúan élt, mondgyák, Pál egész életében. Hogy halhatott-meg, hál mértéklelcnségben ? Szuhánylnak könyvét Kassán meg-szerzette, Ennek rosiz főttével gyomrát meg-lerhelle.
A\' gazdag könyv háznak tudatlan gondviselője se mentesül a megrovástól:
Barátom I hasonló vagy a vas-matskához: Ez vízben van mindig, \'s nem ért az úszáshoz.
A versbeli megrovás szelídebb annál, amit a <jegyzésijén* tesz: <Egy gazdag Apálurságban voltam*, közel a\' Rajna vizéhez. Reingau a* vidéknek a neve. Hogy a\' könyv házai míg-szeraléílom, az ennek gondviselőjével, ki úgy szólván a* Bibliolhékában lakik\', beszédben eredvén, bálor mindent tettem, niég-is tsak leg-kisscbb jelét-is észre nem vchctlem tudományának. — Ugy látszik, mintha nála tök foglalta
volna el ama helyet, mellyre másnak fejet adóit a\' természet.> — A kozme-tika akkor som hiányzott a dámák fegyverláráljól, — legalább is ezt pél. dázza A\' \'Coliét c. vers:
Ts"dálod I egy otsmány gömbölü féregből Kevés hetek alalt. hogy szép lepke válik, Én meg azt tsodálom. hogy a\' szépeinkből Egy nagy rész, bár mikor az ágyból ki-buik, Rútabb legyen aKármcllv halálos bűnnél, Még-is. mire a\' nap a\' delet elérte: Szebb szint mutat hiresBlanknak festékénél, Ám tsak két óráig Toilettyét ülte.
Mint pap, nemi híve az oklalun vér-onlásnak, amint ezt Tzim irás a\' Huszár Kardra irt versében kifejti)
Meddig a* hűség, bötstllel, emberség Nem kévánnya, addi* hadgy a\' hllvclembe\'. Innen kl-vonván, fessen az ellenség Vére. Tsak Igy létek nyugovó heleinbe.
De az igaz vitézségei nem" rejti véka alá. A fenti vershez fűzölt megjegyzés Würzburg városában kelt, ama • Virlzburg várossánnk vidékénn, nma véres tsala után 3dik 7berbcn 17í)6j Irtelly napon, több ízben. Nemes Barcó* lovas serege, meg nem magyarázható vitézséggel vágott uz ellenség közé. —< Hertzeg HohenJohe József, Szerdagna, Poroszlai, Kflrlhi Kapitány urak; Varga és Zwik Fő Hadnagy ur«k jó hasznát vélték itten kardgyok élének.* (Vége kőv.)
»/« tüzelővel 1 kályhával 2 nobát iütenl
2L2K2; „Szetter" olr-knláclós Mszekrénnyel
lehet. 500,\'o IflieMmegtakarlUs. Óokodlon ■Hány ulánzaloklril. KiiMlaa kapható: Sirlel v.i- t\' te.tíkkereikedéaélwn, Schntl melleit. Ari: fi.—, 10—, 15 — pengő.
A vakbélgyulladás veszélye elleni védekezés egyik hatásos módszere ahban áll, hogy az ember a belelt helenként legalább egyszer a természetes „Ferenc József kese-rüvlzzel — reggel éhgyomorra egy pohárral — alaposan kitisztítja. Az orvosok a)ánl|ák.
- Gyerekek t OltlIlMMIetek m«iry«-rosan! Bocskny knhát Bzóp. Jó, meleg! Kapható Sohützníl.
- (Rétgég$ifüilOk találkotóW oét fftu dóltltdn 0-tól 8-ig « Pannónia liáttó kisterméből
Elegáns kész női
Kabát
Kabát
Kabát
*
Kabát
-nél.
EALA1 KOZLONT
193a oklóberU.
Ezután trafikokban is kapni a Zalai Közlönyt
Ugyanott lehet apróhirdetéseket felndnl
A Zalai Közlöny a nehéz gazdasági viszonyok között állandóan arra törekszik, hogy az olvasó ós előfizető tábor kívánságait, amelyek az újsággal kapcsolatosak, teljesítse. Most egy ujabb, az uj-ságvásárló közönség kényelmét szolgáló intézkedést vezettünk be.
A Zalai Közlöny trafikokban évek óta nem volt kapható. Mostantól fogva az utoai árusítás mellett a Zalai Közlönyt újból lehet kapni trafikokban is, ahol egyben apróhirdetéseket is felvesznek a Zalai Közlöny számára.
Lehetővé tette ezt az ujitást a miniszteri rendelet, amely a trafikjog elveszítésének terhe mellett megtiltotta, hogy a trafikokban árusított újságokat, könyveket bárki a trafikban átlapozza, elolvassa, vagy onnét kikölosönözze. Ennek a rendsietnek betartását maga a Zalai Közlöny és a Vidéki Napilapok Szindikátusának budapesti repülő-ellenőrei városrólvárosra ellenőrzik.
82 százalék a pótadó Zalaegerszegen
Az év végén 102 százalék volt az egerszegi adóhátralék
Ha olcsón akar
házat vagy házhelyet
venni, most vegyen I Kaphat a város minden részében kedvezd fizetési
feltételek mellett. Forduljon, bizalommal:
Hiláis Manó ingatlanforgalmi Iroda
Horthy Mlkl6i-ut 6._
Sztálin és a többiek igazi arca
A Credo Is megemlékezett Gömbös Oyula haláláról
Vasárnap délelőtt tartotta ok\'f). beri taggyűlését a nagykanizsai Credo P. Czlrfusz Vikoiin prézes elnöklete alatt. Dr. Wéber Elek kir járásbiró, világi elnök meleg szn vakban adózott az elhunyt Gömbös Gyula miniszterelnök emlékének, vázolta felfelé ivelö pályáját a szülői háztól egészen u Wittelsbachi kastély oszlopcsarnokáig A gyűlés állva hallgatta végig a gyászbeszéd dei. Tresztenyák László, a nagyka nizsai leánygimnázium hittanára rendkívül értékes előadást tartotí Sztálinról és vele kapcsolatban Lifvinovról.\'a szovjet genfi delegátusáról Eleven színekkel jellemezte a szovjet-garniturát, főleg Sztálint, aki oríodox orosz papnak készült, de magaviselete miatt a * < szemináriumból kicsapták, majd számos útvesztőn át a forradalom aktiv szolgálatiba lépett, útját bomlik, gyilkosságok cs torzaim ik jelzik. A szovjet többi hatalmasságainak képét is a maguk fcorzalmasságá-ban rajzolta hallgatol elé, mintegy tiltakozásul a ma\'i müveit világ lelkiismeretéhez. A nagy felkészültségű előadó valósággal frappirozta hallgatóságát leleplezéseivel.
Zalaegerszeg város 1937 évikölt-séégvetése 602 000 pengő szükség letet és erre 452.000 pengő fedezetet tüntet fel, a 160.000 pengős hiányt 82 százalékos pótadóval kell fel dezni.
A pótilletményeket és különmunka átalányokat a város összes tisztviselőinél megszüntették, de a polgármester, egy aljegyző és egy utkaparó nyugdíjazása ujabb évi 10.000 pengővel t-rheli a költségvetést.
A költségvetés végösszege 15.300 pengővel magasabb, mint az idei. (Ebből 10.000 P esik csatornázásra,
utcák, terek gondozására.) \'
A városnak összesen 69 alkalma-zottja és 41 napidijasa van. Az ak ív alkalmazottak össziiletménye 167.700 P. az összes nyugdíj teher 59.300 P. Az összes személyi kiadás 227.000 P, vagyis a költségvetés 40 százaléka.
Zalaegerszeg vagyona 6,753.000 P, ezt terheli 1,640 000 P hosszúlejáratú, 764.000 P rövidlejáratú kölcsön és 850.000. P kiadási hátralék-A közadó hátralék 1935 végén 102 százalék volt.
A kórház költségvetése majdnem akkora, mint a városé: - 435.000 P, ebből 32.000 P a személyi illetmény.
Beszélgetés egy igazán boldog emberrel
Irta: Paál Jób
Itt csavargok pár nap óta a gö möri hegyek között, Telgárton, ezeK méterrel a tenger szine felett. A nyáron itt, már augusztusban nagy szenzációnak voltam tanuja: meg, kezdték a buza aratását. Sok ezer esztendő viharzott keresztül a hegyeken, aminek ormán Murányvár falai épültek, majd romokba omlottak össze, sok ezer himszarvas vetette le büszke aggancsát tavasa idején a gömöri erdőkben, ahol egykoron Mátyás, az Igazságos kergette a nemes vadat, de búzát az idén vetetlek és az Idén arattak először Teigári határában.
Eddig : juhok legeltek a hegy. k ol dalán és a bacsa, meg négy juhásza mífiden negyedik nap felszedte a kosár rácsait, hogy tovább vándo roljon.
Bajlák Janónak hívják az egyik telgárti bacsát, akit meglátogattam, hogy tanuja legyek a juhsajt készi-tésének. Hatvan esztendős Bajlák Janó, három esztendő óta özvegy, négy és fél esztendeig volt katona, a fehérvári ezrednél szolgált és vé-gigverekedte a háborút. A szállása : két és fél m£ter széles éts ugyan-ennyi hosszú házikó, a feketére füs. tölt falakat nyolc rozsdás kapocs tartja, polcok szaladnak a >szállás* belsejében köröskörül és megfüstölt, pántlikákra szaggatott fenyő-héjon érik az ostyepka. A bacsa füstölt mókusbőrben tartja a beretváját es juhbélben a sót. Hatalmas kondérok állnak a szállás belsejében és fura alakú sóda. rabok az ablakban. Ezeket a juhok nyalták lyukacsosra. A földön pa. rázs izzik, kondérb in főze meg Bajlák Janó a tejet, borjugyomor-ból készült ojtót tett beléje, e((M a tej nyombun összemegy és az öreg bacsa lenvászonba ezt is itt szövik öreg szövőszékeken önti a kondér tartalmát. A kendőt aztán sajtár fölé tartja és eleinte gyorsabb tempóban, később csak cseppenként leesik a sajtárba a
zsendice : a juhs<"\'vó, a bacsának, a pásztoroknak, a disznóknak és a két juhászkutyának mindennapi eledele március közepétől októter végéig...
Bundásnak meg Bodrinak hívják a két juhászkutyát, itt ficánkolódnak körülöttünk, boldogok, ha megkapják az ostyepka héját és még boldogabbak, ha kenyérhéjat hajigálunk nekik. Okosak és intelligensek. Istenem, mennyire különb-\'k ezek, mint Pipszi vagy Baby, akiket se. lyemszalagon vezetnek a kutyakor metikushoz...
öieg Bajlák Janó elmeséli, hogy ö tulajdonképpen vállalkozó, jelenleg összesen 533 juh van a keze alatt, ezek közül azonban csak 314 ad tejet, a többi növendék még. A juhok a telgárti parasztoké, minden juh után nyolc kiló sajtot kap a gazda. A napi mérleg : a 314 juh ad 40 liter tejet, amiből 15 kiló sajt és a sajtból 30 eslyepka készül. A juhok mindegyikének bi\'log van a fülén, erről ismerik fel őket a gazdák. Néha előfordul, hogy egyik másik juh elhull, ilyenkor a fülével számol el a bacsa, akárcsak az ujságárus a lap fejével a makulatura után. Persze előfordul az is, hogy az »el. hullott* juh husa ott fö a bogrács ban, de ez csak néha történik meg, olyankor is csak éjszaka...
Bajlák Janó télen Fülöpön lakik-, ez is itt van Gömörben, ha munka akad, dolgozni jár, orvosnál még nem volt, csak a katonaságnál, két fia van, azok itt bojtárok mellette, egy lánya, az odahaza vigyáz a holmikra, kenyeret süt és sót hoz ki a szállásra, A szállástól vagy ötven lépésnyire van a kosár, ide te relgetik Bodri meg Bundás a jószágot, de a szállás, meg a kosár minden két hétben ötször hurcol kodik. Az ostyepkát eddig Breznó bányára meg Besztercére hordták be a kereskedőkhöz, miófa azonban megnyílt a vasút és a turisták ezrei lepik el Telgártót, azóta ók vásá
rolják meg a kitűnő füstölt sajtot. Megkérdezem Bajlák Janótól :
- Szokott e újságot olvasni ?
- Télen, de csak ritkán.
- Hallott-e már Mussoliniról? Elbámul. Nem érd a kérdést, m^g ismétlem. Valami huncutságot sejt mögötte, mert bizalmatlanul kérdezi meg :
- Hát az meg micsoda ? Ujabb kérdés:
- Tudjae kicsoda Hitler? Felcsillan a szeme és boldogan,
hogy végre ő is belekapcsolódik a világ sorjába, feleli:
- Persze, hogy tudoní: Hitler a németek császárja Az öreg császár meghalt, mint Ferenc Jóska, utána jött a Hitler Rádiót már látott a jegyzőnél, vonaton akkor ült, amikor utoljára Breznón volt, maga beretválkozik minden vasárnap, azt tudja„ hogy mi a politika, de - már nem tudja megmondani. Igy felel:
- Tudom, hogy micsoda, de minek faggat az ur ilyesféléről ?
A juhai közű. mindegyiket meg ismeri. Házasodni nem akar többé
- Minek az asszony ? - mondjá amig volt,, addig is csak télen
éltünk együtt. De igy jobb... Nincs, akivel veszekedjék- az ember-
Sörrel kínáljuk meg, elhúzza a száját.
A zsendice jobb, mint a sör, — feleli - én csak azt iszom.
És már hoz is ki egy faedény-ben félig megalvadt, savanyu zsen dicét. Igaza volt... Felséges ital.
- Pálinkát iszik?
- Néha, ha a faluba viszem va lamelyik gazdához a trágyát, kapok hust, meg pálinkát.
- Kártya?
A katonaságnál ferbliztünk, de sohase pénzbe. Nincs nekem pénzem kártyára.... Megkérkezem tőle szósz.\'rint ugy : Mondja, Bajlák, boldog maga ? Nagyot sercint a pipája mögül és őszintén feleli:
Nincs nekem semmi kívánságom és semmi panaszom.-.
Érdemes volt eljönnöm Telgátra, végre beszélhettem egy igazán boldog emberrel,.. \\ ■
(A magyar népdal családfája)
Ezen a cimfen most jelent meg Ti-boldi Józsefnek Rózsavölgyi és Társa, Budapest, kiadásában egy 1% oldalra terjedő zenetörténeti müve. A kiváló zeneszerző és énekpedagógus ez úttörő és hézag|)ótló müvél>cn u magyar népdal fejlődését ősidőktől kezdve napjainkig v^gkiséri s a írfagyar népdal családfájának szomléltető összeállításával kapcsolatban a magyar dalnak több, mint másfélszáz fajtáját sorolja fet s azokat biologiai, lélektani, művelődéstörténeti, etnográfiai, esztétikai és pedagógiai szempontból is-nüerteli. A szöveg között a legszebb magyar népdalokból összesen 101 dal van mellékelve. Ara 8 pengő. Megrendelhető a szerzőnél, Peslszenlerzsébct Vas C.crcben-utca 11. sz. és minden könyvkereskedésben.
- Elegáns hímzett pongyolák legújabb
fazonokban Schütznél.
szövet- és selyemujdonságok
legdúsabb választéka
Kirschner Divatáruházban
Szőnyegáruk minden kivitelben a legolcsóbban!
BAiaa HBZLOm
Kombinált szoba:
1 komb. szekrény
1 rekamier
2 fotel 2 szék
1 asztal
1 hangulatlámpa
380.-, I-
pengő.
Mi berendezés:
1 kredenc 1 vitrin I tálaló I asztal 6 szók
530.-, 610- I-
pengő.
2 szekrény 2 ágy
2 éjjeli szekrény
1 toilette
Hálószobák:
I Szép kivitelű dióteli hálók:
no.— mim I p 300, i,
Őszi lakberendezési kiállítás!
KOPSTEIN BÚTORÁRUHÁZ
NAGYKANIZSA.
— (A Keresztény Jótékony Nőegylet
ezúton értesiti tagjait, hogy,® szoirt-l>atra tervezett első házi-teaestjét, n melyet ezúttal dr. Králky Istvánnénál ,Sugár-ut 18.) tartanak, a miniszterelnök tomelésére való tekintettet szer-dára, október 14-ére halasztotta. A l>elépődlj ára teával és süteménnyel 1 pengő. Bridgeről gondoskodvu lesz. A tugokat és azok vendéged ezúton szeretettel integhivja az Kin ükség. (:)
— (Az Iparosok gyászai
Országos gyásza van « magyar iparosságnak. l)r. Lippuy István, a/. ll\'OSr. igazgatója, a mugyar iparosérdekekért folyó harc egyik vezérféríia, aki szá-nios esetl>cn tanújelét adta jóindulatának, ha zalai iparügyről volt szó. életének 50.ik évében váratlanul elhunyt liudapcsten. Az egész magyar iparos-•S:ÍK gyászolja. A katolikus mozgalmaknak is egyik oszlopa volt. Temetése ma délután tőrtént Szegeden. A nagykanizsai Ipartestület gyászlobogót tűzött ki székházának ormára és táviratban fejezte ki részvétét családjának.
— (A Zeneiskola tanárainak
hangversenye)
Csütörtökön kezdi meg a zeneiskola népművelési hangversenyeit, melyek az idén is a zeneiskola kamaratermében lesznek. Belépődíj nem lesz, viszont u rendezés költségeinek a fedezéséro önkéntes adományokat köszönettel vesz a rendezőség. A hangverseny pontosan 9 órakor kezdődik és azon iskola uj hegedű és fuvó tanára is bemutatkozik. Ivánkovlcs Ferenc Weiniawski: Hegedűversenyét játsza, Kádár Mihály pedig Wcber: Klarinét-Zongora nagy duóját adja elő Honti
Ilona tanárnővel. A műsorban ez alkalommal az iskola valamennyi tanáro dobogóra lép. (.-)
— (Felavatták a bagolasáncl hősök emlékművét)
Bagolnsánc község saját áldozatkészségéből felállitottu hősi emlékmüvét. A leleplezés ünnepélyes keretek között vasárnap délelőtt volt Az ím-ncpi tál>ori misét Bognár János plébános mbndta. Magas n|vóju ünnepi beszédet mondóit Szirt István pécsi egyházmegyei hitoktató lelkész, aki az emlékmű nagy jelentőségét méltatta. Majd az emlékművet a plébános egy-házi szerlurlás keretei között felavatta leleplezte, ezalalt a határőr zenekar a Hiszekegyet játszotta. Majd a különböző egyesületek a koszorúkat helyez, lék el az emlékműnél. Az ünnepély a Szózat elhangzásával véget ért. Utána az iskola helyiségben ünnepi díszebéd volt a megjelentek részére. Az ünne-pélyen jelen volt Pintér t stncvclési tanácsnok, az alispán és a főszolgabíró képviseletében Lovász Árpád szolgu-biró. Délután 2 órakor a határőr zene-kar térzenét adott az emlékmű előtt.
— (Az Iparoskör teája)
október 17-én, szombaton este lesz az ipartestületi székház emeleti U\'rmci-ben, " megszokott családias keretek közt. (:>
— (Uj evangellkus templom)
Csurgón alig 300 evangélikus hivő él, de az áldozatkészségük annál pólda-udóbb. Templomot építettek, amely-nek vasárnap volt a felavatása. A szer-tjorlást Kapi Béla püspök végezte.
— (A Vegyeskar pesti útjára)
Gazdag Ferenc püspöki tanácsos 10 pengőt adományozott. Műiden ado. mányi, ami elősegíti, hogy az aranyér-mes kanizsai kórus elfogadhassa « kor-mányzói hangversenyre szóló meghívást, nyilvánosan nyugtáz a Zalai Közlöny. » <*)
— (Hírek színészeinkről)
Bende László, a pécs—kanizsai színtársulat bonvivánja a Kardos-társulathoz szerződölt és most mutatkozott be nagy sikerrel Fgerben. Ugyanitt van Sólyom Győző is, a kanizsaiak ugyancsak ismert bonvivánja. — A Fodor-társulat Pécsett a Cigánybáró ünnepi előadásával zsúfolt házak elölt kezdte meg szezonját.
— Magyaros ixabá.u, jó minőségű, moleg Kyermekkabátok na&y választékban — Schütznól.
— (A végrehajtó erdei kalandja)
Izgalmas kalandja volt szombaton alkonyutlájt lilék László kir. járásbiró-sági végrehajtónak. A zaiatnegyei Für-lös-re ment végrehajtani kis lovaskocsiján. Már alkonyodott, amikor dolga végeztével hazafelé tartölt. Miikor a korjMivári erdőhöz ért, a sűrűségből hirtelen éles fütty hallatszott és két alak közeledett felé a fák közül. Kleknek a revolvere nem volt megtöltve, igy egy pillanat alatt volt kéntelen határozni. «Mi van a kocsidon?.
— kiállóit rá az egyik alak. A következő pillanatban Klek a lovak közé csapolt és a sötétben vad vágtában elhajtott. Megfogadta, hogy soha többé töltött revolver nélkül nem megy végrehajtani.
— (Zalai nóták)
Egy szerű köntösben került ki a sajtó alól, de szívvel és szeretettel lapozva nem csak a zalaiak számára jelentenek értéket Zalavólgyi-nek, Keszthely és a zalai vidék nóiaköllőjének dalai. Tizenhat dalt adott ki u kis füzetben Zalavölgyi, akinek már sok nótája vált közkinccsé az országos nyilvánosság előtt is. Legnagyobb részüknek a szó\' vegét is maga szerezte. Mindegyik egy-egy nóta-virág a zalai rögből, anoak izével és színeivel. A kis füzet Nagykanizsán az Ipartestület jegyzőjénél kapható 1 pcugőéjrt, vagy a szerzőnél:
— zalavólgyi, Zalacsáuy.
— Hangversenyek a világűrben
Jó rádióval átléphetjük az óceánokat és rádiónk megszólaltatja a rövidhullámon érkező eredeti amerikai, japán, indiai és egyéb exolikus muzsikát is. Persze ehhez jó rádió kelli u 22-es Orion 2 plus 1 lámpás nagyteljesítményű rádió.
— Megjelent a Milliók Könyve
legújabb szómsi, ára 20 fillér, kap-
ható mindenütt. Minden számhoz keresztrejtvény értékes dijakkul. A Milliók Könyve megjelenik minden héten, előfizetési ára negyedévre, 13 regény 2 40 peugő. Kiudóhivatal .Budapest, VI., Andrássy-ut 10.
— Sorbaállnik a vevők
az üzlet bejárata előtt, ha jó reklám állítja őket sorbal Hogyan kelt \'jól reklámozni t Hatásos kirakatokat éf\'i-teni? Minderre feleletet ad a Reklámf-élet uj számai A helyes organizáció ról és számos, a kiskereskedőt elsősorban érdeklő kérdésről hoz hasznos cikkeket. Kiadóhivatal: Budapest, V., Lipót-körut 9. szám\'.
— (Balatoni villa-betörőket fog(ak)
a siófoki csendőrök. Három "állástalan fiatalember, minduhároin budapesti, név szerint Szakács József, Po-zsán Ferenc és Bura Gyula • delikvensek. Egy kőrösh«gyi villa-betörés Juttatta őket a csendőrök kezébe, de ogész biztos, hogy egyéb hasonló bűnük is terhelik a lelküket
— (A kútásó halála)
Honválh-János .szóládi, kotfuró<mes-ter Balatonberényben kutat ásott. Még 29 méter mélységben sem talált viret do azért tovább dolgozott. Amikor már sokáig nem jött fel keresni k#*dték, kötélen leereszkedtek a kut feiukéro és ott találták Horváthot holtan. Meg. öltő a jaocsárgá*. .
BAKAI (MZLOirf
1936. októher H
VESZEK
közvetít n uradalmaktól Kanadai nyárfa, éger, hárs és diórőn kohel egész termelést. Ajánlatokat „Készpénzvétcl" jeligére: Tenzer hirdetőjébe Budapest, IV. Szervita-tér 8.
A nagykanizsai MOVE-lövészek sikere az országos versenyen
Már három aranyérmes mester van Nagykanizsán
A MOVE Nagykanizsai Lövészegylet csendes, de annál szívósabb és unnál eredményesebb munkássága a sport-sikerek ujabb jelentős állomásához érkezett. Popovics Lajos csapatkapitány vezetésével a nagykanizsai MOVE öt tagu csapata utazott fel Budapestre a polgári lövész egyesületek országos versenyére. A csapat összesen 1309 pontot ért el, habár az időjárás a lehető legkedvezőtlenebb lő-viszonyokat nyújtotta A csapat egyik tagja, Kárasi István első dijat, nagy aranyérmet és 100 pengőt nyert 277 egységgel Ezzel a nagykanizsai MOVE-nak most már három aranyépáies mcsterlö-vője van, akik részt vehetr.ek majd a legközelebbi olimpiász válogató keretében.
Ismét két NTE futballista a hét legjobb országos tizenegyében
Az NTE vasárnapi nagyszerű játéka és egyes játékosok várakozáson felüli jó szereplése ismét visszhangra talált a fővárosi sportsajtóban. A mult héten Csöngey, Ritter és Pőczét tüntette ki a Nemzeti Sport azzal, hogy A hét legjobb tizenegyébe állította./ A vasárnapi Zsolnai-NTE mérkőzésen Farkas és Höffmann remek játéka keltett meg-lepetést és a Nemzeti Sport mai számában mindkettő szerepel a hét legjobb tartalék tizenegyéiben.
Hofherr-Scbrantz-féle
mezőo fflUii tf.
műtrágyák,
oaöona csávázöszBrek. „FUTUK"
(csontképző),
PEKK
(„D* vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
ma*. mfllráB.., nfivényvédelmlize-rek, gíp, i*áb, >tb. kerekedé,Ében Nigykinlisa, Erzaébet-tér 10. (A blró«Ag mellett.)
Az ingatlan örök érték!
Tőkekonserválásra a legjobb
venni,
gyönyörű helyen a központban.
Kérjen prospektust SZABÖ ANTAL sportéletében ahol bővebb felvilágosítással Is szolgálnak
LOTAKAROK
LEGOLCSÓBBAN
HiRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
VIZVEZETEKIES CSATORNAZflSI
munkákat
• ■ rr
FURDOSZQBa BERENÚEZESEKET
és javitáfjkat
minden Illést kielégíts kivitelben versenyképe* legolcsóbb árakon nagyon kedvező RÉSZLETFIZETÉS melleit is vállalunk. *,* Vidéken szereléseket legpraktikusabban tervezőnk. Berendezési tárgyakban dús választék budapesti árak mellett I Költségvetéssel dijlalanul szolgálunk.
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MÁRTON
vízvezeték-szerelési vállalata NAGYKANIZSA, KIRÁLY-UTCA 45. Teleion 271.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Szász Sándor és neje szül. Schfltz Manci és gyermekeik Edit és Oazsi ugy a maquk, mint az egész rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy drága jó édesanya, anyós, illetve nagyanya
ozv. weisz viiidos
szül. Weinberger Mariska
folyó hó 12-én életének 80-ik évében Zalaegerszegen csendesen elhunyt.
Temetése 14-én d u. 4 órakor lesz a nagykanizsai izr. temető halottasházából.
Nyugodjék békében!
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés dija vasárnap és ünnepnap 10 sióig 80 fillér, minden további sió Ö fillér, liétköinap 10 sióig 60 fillér, minden további sió 4 fillér.
Aatétaxit, bérautót, rendeljen garage-ból, vidékre é» helyben, legolcsóbban. Telefon-állomás : 544. Bojtor Klsfaludy-utca 7. M. 2704
Uj áramvonalas kényelmes autótaxit leszállított viteldíjért Kaulmann Manónál rendeljen. Telefonállomás: 2-22. 309(5
Intelligens lakétáraat keresek lurom-siori étkezéssel, Ifltéisel, világítással, esetleg azonnalra ia. Előnyös ár mellett. Cin< a Kiadóban. •
Férfi-, fiu- éa gyermek ruhák ka-olcsóbban Kőnlgnél, Erziébet-tér. 3473
Haaxnált ruhát veszek éa eladok, hi-vásra háthoz megyek. Márkus, Király utca 31. 3172
Pogányvárl iK\'/.\'V*1;
litaras tálaiban ia. Poaányvári fahér 40 fillér. Po9énywárÍ rl«-""II 50 fillér. GROSS KAROLY
Batthyány-utca 26. jöjj
Generál javított oldaiaiéaaa motor.
karékpár olcsón eladó. Csengery-ut 56
Atmanatl kabátok, bőrkabátok, boy-és fekete hosszú kabátok olcsó árban kaphatók Könlgnél, Erzsébet-tér. 3473
FOaxaraslat, forgalmas helyen, azonnal átadó. Cim a kiadóban. 3641
Elegáns hölgy tollette és fQsft szükségletét Walaac Nővéreknél rendel. Tisztviselőknek részletfizetési kedveimény. Telefon: 251. OIcíó árakI Zrínyi Mikéntet 34. 3610
Csinos, tlsztaságszere\'ó laányt kifutónak felveszünk. — Excelslor HarisnyahAz, Fő ut 14. 3660
Egyszobás udvari lakás, vízvezetékig, november l-re kladé. Bazsó József, Teleky-ut 6. 3659
Kiadja a laptulajdouoa Közgazdasági Ki. Ctutenborg Nyomda éa Délzalai Lapkiad: Vállalatr. Nagykanizsán. Falelös kiadó i Zalai Károly. Intoruiban telelőn: Nagykanizsa 78. ssáu
A
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
htriMM! vétárolnah I
Njom. » laptulajilouos Kóigmdastyi Itt. Gutenberg Nyomda és lMIzaUi Lapkiadó V41l»t« k4uyray.«a4lj4ban Nunykanúsíu (Felelői üzlslv. Z»W K Arolj\'O
7I§» Évfolyam 236. szám
Nagykanizsa, 193B. október 15. csütörtök
Ara 12 f".
ZALAI KÖZLÖNY
\' 0< L I T I K A I NAPILAP
Feleifi* szerkesztő: Barbarltm Lajos
Elftílietéíi tri: egt bors a pengő Sw,rkmtö,égi éi khuÚtatvatalJ leldc
telel ooi 71 H
Meggyónt, megáldozott, misét mondatott a meggyilkolt édesanyjáért, aztán megölte magát
A gyilkosság vádja alól felmentették egy hordólopós az életébe került
A kaposszentbenedeki szőlőhegy egyik présházában meggyilkolva talál tk özvegy Kaszala Ferencnét. A gyanú fia, Kaszala Gábor, ennek felesége és Németh József hegypásztor ellen Irányult. A törvényszék Kaszala Gábort és a hegypásztort bizonyítékok hiányában felmentette és csak a fiatalasszonyt ítélte el tl évi fegyházra. Kaszala Gábor, aki csak a főtárgyaláson elhangzott val. lomásokból tudta meg, hogy a fe. lesége erkölcsi magatartása már házasságuk telőtt som volt kifogás nélküli, elhatározta, hogy uj életet kezd, elválik a feleségétől Férjétől különváltan élő leánytestvérével együtt bérelt lakást a mult héten és végre alkalmazást is kapott egy gyümölcsösben az őszi munkálatok nál. Megkezdődött az uj élet.
Közben azonban jogerőssé vált
I egy kéthónapos fogházbüntetése, a mit hordólopás miatt régebben ka ! pott s aminek mindeddig a feüeb j bezésében erősen reménykedett. | Október 12-én jelentkezett is az | ügyészségen, de tekintettel nyomó I rára és most kapott munkájára, két hét halasztást kért a bün\'e\'ués kitől tésének megkezdésére. A halasztást meg is kapta. \\
Tegnap regge»" mégis arra kér e vele lakó nővérét, hogy adjon neki tiszta fehérneműt, mert bemegy a városba és mégis csak megkezdi büntetése kitöltését. Majd reggelit kért és amig nővére annak elkészítésével foglalatoskodott, Kaszala Gábor megivott 50 gramm nikotin* oldatot, amivel munkahelyén per meteznie kellett volna.
Nővéi* kétségbeesve rohant segítségért, de késő volt, Kaszala Gábor
szörnyű kinok közt meghalt
Kihallgatták a nővérét, aki elmon dotta, hogy a bordó miatt kapott bünietés keserítette el annyira fivérét, hogy meg akart válni az élet tői. Előző nap nővérét is kérte, hogy menjenek együtt a halálba. Vasárnap pedig benn járt a város bnn, meggyónt, megáldozott és 6 pengőt lefizetett, hogy pénteken mondjanak misét a meggyilkolt édesanyjáért.
Közben a válóperben is volt már egy tárgyalás, amelyen szuronyos fegyőrök közt jelent meg az anyai örömök elé néző Kaszala Gáborné. Második válóperi tárgyalás már nem lesz, mert Kaszala Gábor a feleségével együtt elvált örökre az életétől is.

Három százalék pótadót akar lefaragni a város pénzügyi bizottsága
A polgármester válasza a városatyák kifogásainak és kívánságainak
sorozatára
A pénzügyi bizottság kedden délután folytatta u város költségvetés előirányzatának felülvizsgálatát. Mindenekelőtt Krátky István polgármester folytatta a hétföl felszó lalásokra adandó válaszát.
Lehet-e Nagykanizsán gyümölcs-vásár?
A gyümölcs es élelmiszervásárok kai kapcsolatban kijelentette, hogy ha van ilyen cikk, inint Kecske mélen akkor ezek a vásárok ön maguktól adódnak és könnyű a vá ros helyzete. Nagykanizsa még egyelőre ott tart, hogy ilyen egységes gyümölcstermelést főképp alma - kellene rendszeres} eni
A vidéki ajánlatok ügye
Rajki István felszólalására válaszolva kijelentetíe, hogy vannak, éppen n\' helyi érdekek szem előtt tartása miatt, magasabb szempontok, amelyek arra késztették a várost, hogy a legmegfelelőbb ajánlatot fogadja el, ha az vidéki is. Neve zetesen ha mindig kanizsai ajánlatát fogadják el, komoly vidéki ajánlatot egyáltalán nem kap a város a jövőben.
Miklós Gyula szerint az emiitett esettel a város keivskcdőtársadal-mát sérelem érte.
Bemmert főszámvevő azonban itt megnyugtató választ adott és ezzel a már.már kezdődő vitát elcsendesítette. Nevezetesen a jogi szabályok szerint a városnak a legjobb ajáu.
latot kell elfogadni, még akkor is, Jju az ajánlattevő.vidéki. Es ha a vi déki ajánlat 2 százalékkal kedve zőbb és mé,gls a helybelinek adják, fellebbezés es -lén a város döntését megváltoztatják
Államsegély és „összeköttetés"
A polgármester a továbbiakban dr. Weisz Lajos felszólalására vá laszol. Igazat ad neki, hogy az elő irányzott összeg csuk keret és azt nem* kell 100 százalékig igénybe venni. Az államsegélyt nem lehet a költségvetésbe felvenni, már azért sem. mert akkor legjobb esetb\'n csük annyit kaphatunk, mig igy a képviselők által emiitett »jó őss e költetés« révén sikerül esetleg többet is kiverekedni
A strand-ögy
Rotschild Bélának ellentmond a polgármester. Szerinte "kkora pesz szimizmussal nem szabad a fórum, elé állni. A strandfürdő kevés pénzébe került a városnak, mert az anyagot a Merkúrból szerezték, a munka inségakció keretében tör tént, 22 000 pengőt pedig az OTT adott. Ha ezt figyelembe vesszük, a strandfürdőre nem fizet rá a város és itt a polgármester nyomatékosan kijelenti, hogy ha nem volna strandfürdő és most kellene meg csinálni, még áldozatok árán is megcsinálná, nem üzleti érdek bői.
Miért csökkei,Ik a helypénz?
A feprőgép beállítása is csak az előző évi köztisztasági kerettel szvm ben okoz többletet, az előző években ugyanannyi volt, mint e^idétv
A hely pénzek csökkenésének mondotta a polgármester nem az az oka, hogy azok magasuk, hanem az, hogy a kanizsai kereskedők be járják a környező falvakat és ott vásárolják össze az árut.
Ml van az eladott városi gyümölcsfákkal?
A város gyümölcsösével kapcsolatos interpellációra válaszolva, a polgármester kijelent tte, hogy Rotschild Béla információi rosszak voltak mert az emiilett 18 holdas gyümölcsös most is megvan, csupán az üzemtervi erősítés miatt kellett nehányszáz fát eladni. Ezek verhet ves és elvénhídt fák voltak is ezeket szabályszerű árverés n, becsáron felül adták el
Rotschild Béla hangoztatta, hogy kisgazjteérdekeltek miatt a gyümölcsöst renn kii! tartani
Hemmerí főszámvevő kimerítő választ adott, rámutatva arra, hogy a gyümölcsös messze van, iskolának nem alkalmas, a kezelés pedig többe, kerül, mint a várható haszon. Látta Sopronnál, hogy a város sulyosez leket ráfizet gyümölcsösére.
Végeredményben a pénzügyi bizottság hosszú vita után hatá-
rozott, hogy tartsa fenn a város a meglevő gyümölcsöst és próbálja azt haszonbérletbe kiadni.
Parázs vita a fontos és nenifontos köröl
Ezzel a költségvetési előirányzat általános vitájával végeztek is. Mielőtt a részletes megvitatásra került volna a sor, Dobrovics Milán javasolta, hogy ne vegyék sorba az egyes tételeket hanem kérjék meg a főszám vevőt, ő tudja, hogy mily tételekből lehet lefaragni. ilyen módon, ugy gondolja, a Zeneiskolánál fs még néhány tételnél le lehet faragni 3 százalékos
pótadónak iríegfelelő össz\'gel. A Javaslatot rövid vita után leszavazták és megkezdték a fejezetek szerinti részletes tárgyalást.
A közigazgatási kiadások tárgyalásánál Miklós Gyula javasolta, hogy az illetményeket ne a postatakarék, bánom\' a bankok utján utalják ki. A javaslatot, tekintettel arra, hogy igy 1— 2000 pengő megtakarítást lehet elérni, elfogadták és HemVnert főszámvevő ígéretet tett, hogy amit lehct% a lövőben a bankok
utján utalnak ki. Ezután nagyobb vita csak az adó-kezelésnél Tört ki, a tfibbi részletössze-gekel változtatás nélkül az előirányzatnak megfelelően elfogadták.
Az Adóbevételeknél Miklós Gyula kérte, hogy a főszámvevő állal elkészített ezévi kimutatásokat nézzék át, ebből megtudni, mennyi folyt be ez év !) hónapjában és van-e romény a javasolt összeg elérésére.
Ez természetesen hosszú időt vesz igénybe, de mindenkit meggyőz arról, hogy az adók kb, 80 százaléka ezévro imár befolyt.
A városatyáknak az a csoportja, u mely nincs érdekelve, már türelmetlen és sürgeti a továbbmenetelt.
Rajki István szerint az adókivetési előirányzat magas és igy az állam is magasabb adót vet ki. A polgármester és Htirtmert főszámvevő válaszában azonban megnyugtatta, hogy nz állami közegek sohnsttnl nézik meg, mennyit irányoz elő a város.
A bizottság egy része, akiket nem érint 4z ügy, ekkor már nagyon türelmetlenek, Rajki István azt állítja, hogy ez fontos, mások viszont kijelentik, hogy nem érdekli őket.
A |>arázs vitának a polgármester vetett véget.
A közegészségügynél, mint már említettük, a strandfürdő medencéjének simítására a polgármester :i000 pengőt irányzott elő, hogy ezáltal a medence falára telepedő algák könnyebben lelíszlithatók legyenek. A pénzügyi bizottság ezt sokalta és próbaképpen mindössze 300 pengőt javasol. E tételnél tehát 1700 pengőt sikerült lefaragniuk. Az állategészségügynél Kálmán I.eó javasolta a scrlésszuró építését, ami jó üzlet is egyúttal. A ]>olgármiester válaszában kijelentette, hogy « sertésszuró tervét nem Vlelte cl, csak ujabb terhek nélkül egy kdáiezőbb időben akarja megváló-•sífa ni.
Itt, mivel ismét negyed kilencre jár! az idő, a részletes vitát megszakították és péntek délután folytatják.
■ACtU ■OZLWif
1936. október 15
Az ország rendjének fenntartásáról és a párt-szervezés módjáról
nyilatkozott Kozma Miklós belügyminiszter
Budapest, október 14 Kozma Miklós belügyminiszter a sajtó számára egyebek közt a kö-vetkezőket .mondotta:
- Programomban semmiféle vál« tozás nincsen és nem is lehet. Azokat az irányelveket, amelyeknek alapján Gömbös Gyula miniszter elnök a belügyi tárca vezetésérv felkért, változatlanul kívánom ér. vényesiteni a jövőben is, abban a szellemben, amelyet Darányi Kálmán miniszterelnök ur megjelölt.
- Tárcám főbb kérdéseire vonatkozólag a következőket kivánom kiemelni: Az ország rendje bizto sitva van és hála Istennek, semmi aggodalomra etekintetben ok nincsen. Ezt a rendet, nyugalmat minden vonatkozásban fenn akarom tartani s ezt elsőrendű kötelességemnek érzem.
A pártszervezés kérdésében nem keli álláspontomat megváltoztatnom, mert amint azt szombaft helyi beszédemben is határozottan kifejtettem : szervezkedésre minden pártnak nemcsak joga, hanem szüksége is van. Véleményem a szervezkedés szükségességéről a stzemünk előtt lefolyó külföldi események hatása alatt megerősödött. Ami a szervezkedés mócyait illeti, ebben r« tekintetben a miniszterelnökök, a párt vezérének szempontjai irányadók és ezekhez, amennyiben a szervezkedéssel kapcsolatos kérdés sek döntésem alá kerülnek, termé szetesen a legmesszebbmenőén tar tani kivánom magamat. Ellenzéki vezérek a miniszter elnöknél Kedden Darányi Kálmán miniszterelnök Ernszt Sándorral, a ke. resztény párt vezérével tárgyalt, délután Rassay Károlyt fogadta, aki hosszabb ideig tartózkodott a mi\' niszterelnök szobájában. Azután Bornemisza Géza iparügyi és kereskedelmi miniszter, Tahy László és bárciházi Bárczy István államtitkárok voltak a miniszter-elnöknél.
„Meglepetés kizárva!" ( Prága, október 14
A cseh sajtó Darányi Kálmán kormányalakításával kapcsolatban azt irja, hogy Darányi már helyettes miniszterelnöksége alatt megszüntette a belpolitikai válságot. Az uj miniszterelnök - Írják a lapok átveszi Gömbös kormányából azt, ami jó volt, a rosszat pedig kiküszöböli. A külpolitika Továbbra is Kánya Kálmán, a belpolitika pedig Kozma Miklós irányítása mel lett a régi lesz. Darányi higgadt, csendes és éles szemű politikusi épp ezért az elkövetkezendő Idők vignettájára már most rá lehet Írni: >Meglepetések kizárva !«
Javulást mutat a róm. kath. egyházközség anyagi helyzete
Teljes erővel megindul a kulturház céljaira szükséges összegek biztosítása
A nagykanizsai, róm. kath. egyházközség tanácsának első üléséit P. Cirfusz Vik;orin plébános elnökölt, jelen volt azon dr. Hegyi Lajos világi elnök is. A plébános megnyitója után dr. Petrics László gond< nok ismertette az
1936. évi zárszámadást,
amelyen a felügyelő bizottság egy. hetes vizsgálat után sentmi kifogást nem talált, sőt elismeréssel áliapi« totta meg, hogy a kezdeti adminiszi trációs nehézségek qyomai is eltűntek az egyházközség ügykezeléséből.
örvendetes jelenség, hogy az esz> tendő anyagi mérlege is a Jegbizta-tóbb képet mutatja, 8431 pengő volt az 11)35. évi bevétel és 7881 pengő a kiadás. A kiadások igy oszlottak meg : 3000 P segély a szenttervne-rendnek, 1000 P a plébániatemplom felszerelésére, 500 P az egyház^ községi helyiségek fűtésére, világítására, takarítására, 746 P kultusz adö az egyházmegyének, 268 P dologi kiadás, 100 P az Egyházi Énekkarnak, 100 P szegény gyermekek hiltankönyvére, 100 P szegény gyermekek felruházására, 100 P a Kath. Legényegylet házalapjának.
A tanács Polai és Pusofszky tanácstagoknak a zárszámadás felülvizsgálata körüli fáradozásokért kö-szönetet szavazott.
Az egyházközségi adózás
állásáról szóló jelentés szerint 1935. január 1 én 27.272 P volt az adóhátralékok összege. Abban az évben 5776 adózóra kivetettek 12.779 pen, göt, befolyt 6943 P, töröltek 2392 pengőt. A következő évben, 11)36-ban, 6336 adózóra kivetettek 11.689 pengőt, amiből máig befolyt mintegy 9000 pengő. A hátralék ma 32.800 pengő, ami hosszú évek so rán gyűlt össze.
Az 1937. évi költségvetés már a javuló adófizetési tendencia és a javuló eredmények jegyében készült el, ugy hogy gondol már a költségvetés a Katolikus Kulturház alapjának erőteljesebb gyarapítására. A költségvetési javaslatot az elnökségi tanács dolgozta ki és
terjesztette a lanács elé a következőkben. •
Az 1937. évi költségvetés kiadásainak végössziege 7885 (1936 ban 7886 P volt). Bevételként számit az egyházközség a folyó adóból 5000, a hátralékokból* 5000 pengőre. A kiadások: 3000 P segély a szentferencnendnck, 500 P templom felszerelésre, 746 P kultuszadó az egyházmegyének, 300 P a Plébá-niánk Hitélete fenntartásához, 1859 P az irodatiszt fizetése (aki ettől fog va a XI. fizetési osztály 3. fokozatába tartozó tisztviselője az egyházközségnek), 500 P a helyiségek fű. tésére, világítására, takarítására, 300 P szegény gy ermekek nyaral tatására, 200 P irodaszerekre, 300 P szegény gyernvekek téli felruházására, 180 P előre nem látottakra.
Bertip Gusztáv elismerő szavakkal szólt az egyházközségi vezetőség és tisztikar eredményes és lelki\'sme. retes munkásságáról, tolmácsolva ér;e a tanács köszönetét. Majd az adóhátralékok kezelése ügyében tett juvaslatot, amihez dr. Hegyi Lajos szólt hozzá.
A piarista templomért
Lányi László beadványára a tanács kimondta, hogy az egyházközség 200 pengővel járul hozzá a piarista templom szőnyegeinek bc. szerzéséhez.
Kulturház-sorsjegyek
A plébános bejelentette, hogy a katolikus kulturház céljaira 12.000 darab sorsjegy kibocsátására kér engedélyt, 1000 nyereménnyel és megkezdi a sorsjegy akciónak széles körben való lebonyolítását, valamint a kulturház ügyének minél erőteljesebb előbbrevitelét, abban a reményben, hogy tavasszal a kivitelezés megkezdődhetik.
A Katolikus Bál
Végül felkérte a tanács Barbarits Lajos tanácstagot, a Zalai Közlöny felelős szerkesztőjét, hogy az idén is vállalja el a Katolikus Bál főrendezői tisztét. A Katolikus Bál január 6 én lesz az iparos-székház emeleti termeiben, művészi színvonalon álló műsorral. A .bál tiszta bevétele ezidén is a katolikus kultur ház alapját fogja gyarapítani.
Ne felejtse el,
húzás már siombaton I
Október 17-én.
Válasszon szerencseszámot
mlg a készlet tart
Kllhoffer Kálmán uzlMlík \\bM\\M (Csengery-uY 5).
aki m nyereményeket azonnal kifizeti.
Árak: nyolcad 3.50, negyed 7.-—, fél 14.—, egész 28.— pengő
Epekő-, vesekő- és hóiyagkő-betegek, valamint azok, akin hugy-savas sók tulszaporodásában és kösz-vényben szenvednek, a termésietes „Ferenc József" keserűvíz használata által állapotuk javulását érhetik el. Az orvosgyakorlat számos kiváló szaktekintélye hosszú megfigyelés alapján megállapította, hogy n Ferenc Józsel viz biztosan és rendkívül kellemesen ható hashajtó s ezért prosiata- és végbélbajoknál, — valamint vakbélmütélek u\'án is ajánlják.

Szerda
L
17.30 Arany János vándorszínész ko-rából. (Dr- Dóczy Jenő.) — 18 Kalmár Rezső—Balázs László szaionötösének műsora. — 18.40 Előadás. — 19.10 A rádió szalonzenekara. — 20.05 Tek-nösbékaleves. (Végh Istvánné.) — 20.30 Hámbry Imre magyar nótákat énekel, kiséri cigányzene. — 21.30 Hirek, idő-járásjelentés. — 21.50 Bartók Béla zon-gorázik. — 22.30 Hanglemezek.
Biirtapett II.
18.15 Olasz nyelvoktatás. — 19.50 Előadás. — 20.10 Hangianewk. — 21.05 Hírek. — 21.30 Cigányzene.
17.05 Jergel: Három egyházi éuck. -- 10.25 Snint-Sacns: Sámson és Deliia 3 felv. opera. — 22.30 Divatos le-mezek. — 23.45 A régi Bécs zenéje dalokkal. i
Csütörtök
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hírek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 Országos Postászenekar. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 Szm&rnov Szcrgej orosz balalajka zenekara. — 1410 Hirek, árak. — 16.15 Móra Panka meséje. — 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Dr. B. Nagy Béla zongorázik.
17.35 Felolvasás. — 18.15 Tándeme-zck. — 18.45 Szőlészeti időszerű tanácsadó. — 19.30 Kis színpad. <A szókimiondó doktor.> Vígjáték egy felvonásban. — 20.20 A rádió szalonzenekara. — 21 Hirek. — 21.40 Németnyelvű előadás. — 22 Időjárás jelentés.
— 22.05 Cigányzene. — 23 Jávor Sándor jazz-zenekara, Miklós András énekel. — 0.05 Hirek.
Rud«p*«l II.
18.15 Angol nyelvoktatás. — 18.40 Zolk Zoltán előadása. — 19.35 Nováki László mélyhegedű műsora. — 20.15 Hirek. — 21 Hanglemezek.
Béc*.
10.50 Parasztzene. — 12 Szórakoztató zene. — 16.05 Mű vészlemezek.
17.25 Bach: B-tnoll prelűd és fuga zongorán. — 19.30 Az állami operai énekkar hangversenye. — 20.30 Tarka dalos-zenés est. -r- 22.20 Hussa Mária szoprán énekel. 23.15 Jazz.
•** Bátorokban a Kopstoln-oég vezet Modern mlntatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező fizetési feltételek mellett
- {fíilyegtyail6k talátkoiófa) ttét. főn délután 6-tól 8-ig • Pannónia hátsó kistermében.

Kötött blúzok, pulloverek, kabátok, na«y választékban: gyapjú selyem pongyolák, női nadrágok, SZOmOlállVillál.
Wwiiet aisónemüek gyermeknek, nőnek, tértinek ......... ......
1936. október 15
----------HALAI
Emlékezés egy 150 évvel ezelőtt élt kanizsai piarista-iróra
iALAl ROZLONY
A wúrzburgi véres csata mán rövi. desen ehnegy az ezredtől Endrődy tanítványa, az immár főhadnagy Fazekas Mihály, szivében az Amélie iránt ér. zett szerelem1 fájó emlékével, elméjéén a Ludas Matyi meséjével. A ma-gára nVaradt poéta-pap még barangolja a csatatereket, de verset mkír keve-sebbel ír. Könyveket forgat, gyűjti az anyagot majdan otthon, a cellában megírandó filozófiai munkájához, Az embernek boldogságá-hoz. De ahogy elesik régi ezredese, gróf Keglevicb János, oz ő lelkét is megszállja a hon.-vágy s (megírja a kötet befejező ver-sél: A\' I\'oéla Hazáját látni kévánnya chwüt. Elhihetjük neki, hogy a tizenkét esztendő, amit a katonaságnál töltött, elegendő volt ahhoz, hogy fölébredjen benne a hon vágj\':
0 mi óhajtom I legalább tsak egyszer, Előbb mint lelkem* az örök valóság Tftlem meg-kéri: nevelőm köszöntni Edes hazámat.
A\' Patak, allyában atyai hajléknak, Mellynek folytában violát neveltem, Kedve8b\' énnékem ragyogó öblénél Plala vizének.
Ugy tetszik, szebb a\' tcrebéles hárs-is, Mellynek tövében, fiatal koromban Délleltem, mint sem arany almai fái Róma vidéknek.
Azért óhajtom, leg-alább tsak egyszer, Előbb, mint lelkem\' az örök valóság Tőlem meg-kéri: nevelóm köszönti Edes hazámat.
A kis kötetet az egykorú kritika is kedvezően fogadta, mert maga Endrődy idézi kötelének második kiadásához irt előszavában: •... igy ír többek közt egy tudós hazafi... 1799-ben 20-ik Ju-niusban költ recensiojában.
„Die Sprache ist reln und correct; nur wtlnschte Recensent, die unrichtigc und auf keinem Grund beruliende Ortho-graphie weg, nach welcher der Verfasser .beszédgye. adgya" u d. gl schrcibt, anstatt beszédje, adja u. d. gl."
Amint a közölt versekből is láthattuk: Endrődy ipszilouista volt, mini a dunántúli irók általában, — ezt veti szemére a jottista bíráló. A költő sem rest és uyolc oldalon keresztül védi a nwga álláspontját, megjegyezvén:
.Egy más valaki-l8 teszen ugyan ezekről nyomtatott munkájában említést; de mivel abba részt adtam magam-ls, mikor még a" magyar nyelv\' és litteraturá-nak Pesti tanittója voltam, azokról mini sajátomról szólhatok itten."
Költői és tudományos munkásságán kívül említést érdemel még az a körülmény is, hogy Endrödv haditudósítója is volt az egykorú múgyar lapoknak, — igy az akkor Bécsben megjelenő Magyar Hirmondó-«ak. Ennek a régi újságnak sárgult lapjait forgatva, ilt is, ott is olvashatunk egy-egy magános Levelet,» melyriek sl|lusa és tartalma világosan elárulja a költő tollat. Kuriózum okából ide iktatunk egy ilyent
\'Hajnameiiyéki Armádiánktól költt "Wgános Levél. — Montháborbót május \'J-dikénn.
A\' fegyvernyugvás alkalmatosságával, írtivei könnyen lehetett a\' Rajnán áHai j járni: sokakkal, a\' kik Trier vidékében j és még bellyebb-is, laknak, beszélhet- , lünk. Volt szerentsém\' magainnak-is né- , hány érdemes Férjfiakkal, kik bizo- j nyos időre onnan jöttek, beszélleni. ;
Irta: Z ÉT A
kik mindnyájan abban megegyeznek hogy a\' I\'ranlziák az első Generálistól az utolsó Közemberig, meg-magyar rázhalutlan óhajtással várják a\' Békességet. Soha nenv beszéllenek a Tsá-szári seregről másképpen, hanem igen nagy tisztelettel. A\' Respublikájukat többnyire magok is nevetik és átkozzák. a- hol tsak bátran lehetik azt. A\' Seregnél azt mbndják, sokkal 101)1) most a\' jó szándékú Tiszt, mint ennek elölte. — Frantzia-országlwil nemi sza. had senunit-is, élelemre valót, ki-hoznl, a\' Móza vizén által még írós vajat se.\'
Az egész Tsászári sereg Április* vcégc felé meg-indult előbbre. Hertzeg Wür-temlK-rg kormánvozása alá, mintegy ■10 ezerből álló Sereg rendeltetett, ü\' Lán vizétől egész a\' Szig vizéig. Ezek között- 1 észnek Barkó és Blankenstcin Huszárjaink-is. A\' Fcgyvernyugvás ugyan még nem mondatott fel, iianem bizonyosnak állítják, hogy e\' na|x>kl)an fel foj^móndódni. I.eg-alább a\' nagy mozgások ezt nyilván jelCnlik. Kob-lentzl>en C napokban több pas.|iiilhiso-kat szórtak ki a\' Fr. Katonák, inellyek igen mérgesen szapullyák a\' Párisi Igaj^atást. Az Elöljárók,\'hogy ki-lamil-hassák ezen Pasquillusok Szerzöjeit fegyveres strázsákat akartak az utlzára rendelni, de a\' Katonák nettí engedelmeskedtek, igaznak kiáltván mind a/.t,
tökéletesített Ol t/ülrnlttt hntAsót na
C \\ a tök< Hwil rn;
FOGÁPOLÁS
iL ieizóse. melynek <er-Oy mórtékben foKoztuk.
valami a\\ sérlö írásokban foglaltatik. — Hat hidat állítottak a\' 1-rantziák Móza vizén és terhesebb ágyúikat hátra hordják Maslricht és Lüttich felé.. (Magyar Hinnondó. — 179G. — 40. szám. 643—Ott. lap.)
Amint látjuk: akkor is igaz volt az a bizonyos angol közmondás, mely szerint minden háborúnak első áldozata az igazság.» Még az olyan józan és éles elme sem kivétel ez alól, mint Endrődy uram. De hiszen tudjuk: a hazugságot és a költészetei csak céljuk különbözteti meg egymástól. S ha a eél ugy kívánja: a költő is követheti a vojtinai elvet:
Költő: hazudj.! csak rajt ne fogjanak ...
(Vége)
Tiszazug borzalmai bontakoznak ki a csurgói méregkeverő asszony körül
Exhumálások sorozata a csurgói temetőben
. Jelentette a Zalai Közlöny, hogy Csurgón őrizetbe vették Mihály An talné sz. Berkes Rózát, aki ellen az a vád, hogy 15 évvel ezelőtt meg. mérgezte első férjét, Jankovics József csurgói földművest
A vallaiás során Mihály Antalné bevallotta, hogy első férjét csakugyan ó mérgezte m.\'g, még pedig azért, mert az ember folyton be tegeskedett, vele pedig durván bánt. Beismerte az asszony azt is, hogy nagyapjának, Berkes Sándornak a másvilágra küldésében is része volt annak idején. Az öreggel egy háztartásban éltek, az is beteges, te« hetetlen ember volt. Egy darabig próbálta gyógyítgatni mindenféle kuruzslószerekkel, de végül mégis cs.ik orvoshoz kellelt fordulni. Az orvos adott valami fájdalomcsilla! pitót, megfelelő adagolással, de az •asszony egyszerre beadta az öregnek az eeész mennyiségei, ugy hogj az meghalt.
Valószínű, hogy az asszony lelkét meg egyéb hasonló bűnök is ter-helik
A férjgyilkos asszony lakásán a csendőrség házkutatást tartota cs ekkor elrejtve porszAiü keverékei, különféle folyadékokat, növényi gyökereket s-valami apró fehér golyószerü labdacsokat Ulál;ak. Az a feltevés -ezekről a szerekről, hogy mérget tartalmaznak s az asszony ezek segítségével követte el bűnös manipulációit s ezekből adott el több asszonyismerösónek. A csend-
őrség a szereket, mintegy tizenötfélét, felküldte az jUlami vegyvizs. gáló intézetbe, hogy ott megállapítsák az összetételüket
Jelenleg az a helyz t, hogy sór fog rövidesen kerülni több olyan egyén holltestének az exhumálásá-fa, akik az utóbbi éveklxin gyanús körülmények közölt hiltakmeg s akiknek a hozzátartozói esetleg összeköttetésben, ismerv\'tségb\' n voltak a méregkeverő asszonnyá.
Prognózis: Felhösebb, egyes helyeken, kivált északon, eső, mérsékelt nyugati szól, helyenkint éjjeli fagy, északon azonban már alig éri el a lehűlés a fagypontot, a nappali hő nem változik.
Naptár: Október 15 csütörtök. Rom. kat Teréz. Protestáns Teréz. Izraelita Tlsrl hó 29.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a „Salvator" gyógyszertár ós a kiskanizsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggol 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
A Reberniqg-cirkusz megnyitó előadása
Világvárosi dimenziók Barnum és Bajlay-zsáner. Haagenbecknél sem láini szebb állatpéldányokat. Nagy arlista személyzet Komoly és nem mindennapi műsor. Ez a Re-bernigg cirkusz
A megnyitó előadásnál is kitett magáért. Noha délután még csak az utolsó kocsijuk futott be az ál lomásról, este 8 órakor minden kompletten állott készen és zavartalanul pergett le programszerűen a műsor. A hatalmas berberoroszlánokkal végzett, idősekre mVnő produkciók, a király-iyris és idomitójá-száma, vagy a dzsungel medvéje bájos idom ^nőjével, akár pedig a kutyák s/.nna, egészen az elefántok mutatványáig, eseményszámba mepy. i-?m is említve a pompás magan \'ovas !skolát„ amin több számban v m alkalmunk gyönyörködni Lé r >rnász, trapéz, erő-művi mutatványokban pedig a legedzettebb spor mn is ipaz gyönyörűségé\'. fog\'a lelni Kedves az orosz csopon és a bohócok eredetiek, a megszokott sablontól el téróek.
Ugy vagyur.k a Rebérnlgcj-cirkusz-szal, mint amikor etíy vidéki szin előadás után (gy budapesti szinház előadását látjuk A Rebernlggclr. kusz minden egyes száma fővárosi szám, amit pedig artista-személyzete nyújt, messze túlszárnyalja az állag cirkuszi "mutatványokat és felnőttek és gyermek k két és fél órán át pompás-in szórakoznak. Minden tekintetben m gérdemli a közönség támogatását.
Ha olcsón akar
házat vagy házhelyet
venni, most veijyen I Knphat a vAros minden ré«z<-l»on kedvező IlzetéBi
feltételek mellett Forduljon bizalommal:
Hálást Bánó Ingatlanforgalmi Iroda
Horthy Mikló. ut 6.
I pengő
Csütörtökön este dÜZMÍtOffiS UDCSOrO MCSIISZIÍVOI
Kitűnő fajbarok, naponta frissen SZCVef-VeildéglÖben
csapalt öszisör killolegesseg
DALAI KOZLOHT*
1936. október 15.
>/i «Kiövel 1 UMM 3 anMt ÜMml
csík sbi.i-r«i. - " "
u.b.d.i»u.u „BBWper wr-knláolóft b^aeekréiHnrdl
lehel. 500,o Óritod|oa
•Hány uUaulMM. KI>W.|i luohlld: SírUI vii- í. M/Uwmtnlfcibca, SclDli melleit. Ara: 4—, 10.—, 16— pengd.
El kell mennfo a szín-háznak Zalaegerszegre,
ihol estérői estére öres ház előtt játszanak a színészek
Nugykanizsa sem tartozik a túlságosan áldozatkész városok közéin szJnháxpáftQlás szempontjából. Itt is ritka a jó szezon, annál több a gond és a nincs a szinház-vezetés körül. Ami azonban Zalaegerszegen történik, az elszomorító
A zalai megyeszékhelyről el kell mennie a színtársulatnak, mert nem bírják fenntartani magukat a szí-uéwek az estéről esténe üres házakból.
A Deák társulat játszik Egerszegen. Nem rossz társulat. Jó és érdé kas műsorral ment Zalaegerszegre. A tegnap esti előadás metrfcezdéso előtt mégis be kellett jelenteni a gyár számú közömségnek, hogy a társulat a pártolás hiánya miatt kénytelen elhagyni a várost, pár napig maradnak csupán, hogy a I bérletesek lejárhassák jegyeiket. Valószínű, hogy a társulat többé nem is tart szezont Zalaegersa-gen, ahol ugyanez a közöny évről évre sjsintq állandó jelenség
Negyven embernek a falut kenye rát neiu Uhet pár hétie megkeresni Zalavármegye székhelyén a magyar színművészet nevében ...
Amióta a társulat Egerszegen van, még egyetlen egyszer sem »>rte el a napi bevétel az ötven pengőt
I Öltözködjotok magyaron! Bocakay kabát azép, Jó, meleg! Kapható SohQtznél.
A mindennapi élet érdekességei a számrengetegben*)
Irta: Gráf Kraö 1
Kinek mibe kerül?
Az idei berlini ollmipiász első részéről, a téli olimpiai versenyek egyes részleteiről csak most kapunk statisztikai adatokat.
A némtet olimpiai bizottság hivatalos adatai szerint a résztvevő 28 nemzet fiainak útiköltsége és elszállásolás szóval a téli olimpiai játékokra való kiküldése több mint 2 millió francia frankba került, azaz 415.000 pengőbe. Ez az összeg az egyes nemzetek között igy oszlik meg: Első helyen ter-mészetesen az amerikaiak szerepelnek akik le^ucsszcbbről jöttek és fiaik kényelmében ellátásában n m fukar, kodtak. Amerikának 120.000 pengőbe került a téli olimpiász, utána Kanada következik 68.000 peugőwl. Fele annvi-val, 34.000 pengő költséggel szerepel a harmadik helyen a kis Ausztria. Németországnak, bár legtöbb verseny.
•) Felolvasása magyar rádió szent. 27-1 n»M»orAu • Barangolás a statisztika lHikevben. címmel.
E|y cseh katonaszökevény kalandjai belgrádi börtöntől a zalai országutakig
Betörésen érték a veszedelmes csavargót, aki nevetve vonul* a fogházba
Zalaegerszeg, október 14 Veszedelmes, bűnöző, os.\'h katona szökevényt fogott el a paesal csend« őrség.
A katonaszökevény Kunhart Károly 21) éves villanyszerelő, a cseh. szlovákiai Chrudimban született. A fiatalember 1920 ben levonult a prágai hadseregbe, de ugy látszik rosszul érezhette magát a katonáékj nál, mert hamarosan megszökött. Németországba ment, onnan Franciaországba, ahol lopott, bebörtö Hözték és büntetésének kitöltése után kitoloncolták. Kunhart ezután Olaszországba került, ahol büncse. tekménye miatt újra fogházba ke rült. innen Jugoszláviába vezelett az útja, ott Is lopott és több hét|g lukója volt a belgrádi börtönnek. Belgrádból Ausztriába met. Nem sokáig tartózkodott osztrák terüle-mert hamar elindult Magyarország felé és Szentgotthárdnál át lépte a magyar határt, természete sen útlevél nélkül. Hetekig kóbo. rolt a vasi, maid zalai községekben i koldulásból \'tengette életét. Az esős idő beálltával ellopta Horváth István oölöskei lakosnak a Kismczöpusztán hagyott télikabátját. A pacsai csendőrség éppen akt kor fogta el„ amikor Pölöskén betörést akart elkövetni A cseh kato-naszökevényt beszállították Zalaegerszegre és ügyét nyomban k\'-tárgyalta dr. Simon Mihály büntető járásbiró Kunhart nem tag-adott. A biró kérdéseire elmondotta, hogy
nagyon megszokta nyír a nomád, kalandor életet. Eldicsekedett vele, hogy Zalamegyében együtt rótta vele az országutakat Varga Ignác nagytétényi csavargó Is, csak az a kár, hogy nem tudott vele beszélni, | tését
meri nem értf a magyar pyelvet.
Majrvarorszácról Romániába szeretett volna- eljutni, mert ugy hallotta, hogy olt nem büntetik meg a tol vajokat. A német nyelven lefolyt kihallgatás után a biróság egyhónapi fogházzal sújtotta Kunhart Károlyt, büntetésének kitöltése után pedig Csehszlovákiába toloncolják.
A katonaszökevény mosolyogva vette tudomásul az itélebe\'iés azon nal megkezdte büntetésének kltöl.
Amit nem árt tudni a gazdának
/. Gazdát keres 220 vagon lóhere j és lucernarmag
Somogymegyében, ahol a legna gyobb termés volt, még mintegy 7 8000 q lóhere és 2500- 3000 q luoernamag, Zulamegyében, mely a jó termés szempontjából második a kamarai körzetben, 5000 q lóhere és 5 600 q lucernamag, Baranya-megyében 2000 q lóhere és 2500 q luoernamag, a leggyengébb termésű Tolnavármegyében még 1500 1600 q lucerna és ugyanannyi ló-heremag "van még a gazdák kezén. Ezek szerint a kamarai körzetben mégmintegy 150 vagon lóheremag és mintegy 70 vagon luoernamag van a gazdák kezén. Érdekes, hogy -- jelentéseink szerint még sok az elcsépeletlen, sőt egyes helyeken az aratatlan tarló lóhere és lucerna.
A CENTRÁLBAN ma szerdán este k mutatkozik be j^k
Hóry Erzsébeti
fővárosi előadóművész nő,
aki nagyszerű tudásával és szépségével méltán ki fogja vivni a közönség elismerését
íől ő adta, de tekintettel arra. hogy helyben volt, csak 30.000 pengőbe ke-rült fiúinak az olimpiái játékokon való részvétele. Ezulán a lista igy folytatódik. Csehország 28, Norvégia 24, Olaszország 23, Svédország 20, Ja-páu 15, Anglia és Svájc 15 ezer l»engö. Magyarország n kóllség-sorlwn a 18. helyen szerepel 7.020 pengő költséggel. Előttünk 10—15.000 pengő költségééi szerepel; Finnország, Franciaország, Belgium\'. Lengyelország, Lettország és Bomiánia.
A versenyeredmények természetesen nem alkalmazkodtak a költségekhez és igy történt meg, bog)\' a 18. helyen lévő Magyarország a második legnagyobb költséggel résztvevő Kanada 9 pontja ulán 7 ponttal a tizedik helyre került.
Hány autó szalad a világon?
A legújabb statisztikai kimutatások szerint a világon 38 és íéi millió autó van forgalotuean. Ennek a hatalmas *z;\'«nnak jelentőségét csak akkor tudjuk megérteni, ha meggondoljuk, hogy ez egy- 195.000 kilométer hosszú autósori jelent. Vagyis, ha a világ összes üzemben levő autóit sorba állítanák, i sakiwtn ötször körülfogná az autósor
az EgyeulÜql. Ha i>cdig ezek az uutók
állag 100 kilométeres sebességgel száguldva felvonulnának előttünk, ez a szemle 80 éjjel és 80 nap tarlana sza. kadatlan.
Az autók nagyrésze Amerikában van. Az európai kontinensre mindössze 10 milüó autó csík. Európában a legtöbb autó Franciaországira!) van és pedig .számszerint 2,700.000. A második he-Íven Anglia áll két és fél millióval, bár ezl a számot csak az utóbbi években — az engedélydijak mérséklése ulán érle el. Anglia azonban a mérsékelt gépkocsien^edély-dl jakból is 30,480.175 fontol vett be 1935-ben, amá kb. 5 milliárd pengőnek felei mejsf Franciaország és Anglia mellett az európai államok autóállománya szinlc eltörpül. Németországnak 1 millió 400 ezer autója van, az utána következő Olaszország uljain azonban nvár csak egy fél millió a»tó fut. Aránylag igen nagy autóparkja van a kis Belgiumnak, ahol 260.000 gépkocsi .szaladgál. Svédországban 200 ezer, Hollandiában 180 ezer, Csehországban 160 ezer. Dániában |>edig 150 ezer autót tartanak nyilván. Igen tekintélyes mennyiséf$ü autóval rendelkezik a kis Ausztria is, ahol 80.000 a gépkocsik száma. Magyarországon mindössze kb. 30.000 rendszámot adtak ki. A sorban a legutolsó helyen szerej>el Törökország
2. Újfajta tejértékesttés
Tejtermelésünk lényegesen emel kedelt, ezért foglalkoznak illetéke sek a lefölözölt tejfeleslegnek kazein formájában való értékesítésiével. Az idén már 50 60 vagon ex portfeleslegünk is lesz kazeinből.
3. A gyapjú-termés
A 65 millió kg- Idei gyapjuter-mésből fél év ulalt 4.6 milliót fel vásároltak a belföldi posztógyárak. 600.000 kg. gyapjú van a Futuránál, félmillió a kereskedőknél és 300000 kg- a gazdáknál. a<ui még eladásra vár.
4. KI keres a cukorrépán 7
A földmüvelésügyi minisztérium hlvoíalos megállapítása Bzertnt is cukorrépa termelése 3.42 P jébevan a gazdának mázsánként, mégsem sikerült a Yépatermelők képviseleté ben a 2.15 pengős átvételi árat felemeltetni. Ha figyelembe vesz. szük azt, hogy a cukorkartell 7 millió q cukorrépát vett át a ter melőktől, megállapíthatjuk, hogy a cukorrépára a múlt évben a ter melők 0 milliót fizettek rá, a cukor kartell pedig 35 millió pengőt ke resett
5 Az ederlcsl szénkéneggyár sorsa
A balatonedericsi szénkéneggyár nem fog megszűnni. Horváth Bol dizsár uzdi birtokos vette meg a
Kcmal pasa országában ugyanis mindössze 4800 autó van.
lírdekesek azok az adatok is, amelyek azt tüntetik fel, hogy egy autóra és motorkerékpárra hány ember esik.
Ezen a területen is természetesen Amerika vezet, ahol minden ötödik • trtberre esik egy gépjármű (autó, motorkerékpár). A második helyre •holtversenyben- Uj Zeland és u Hawai szigetek tartanak számot. Itt mindcu 8 lakosra jut egy-egy gépjármű. Ezulán jön Kanada és Ausztrália 10—10 egy-egy gépkocsival, majd Franciaország 18 lakosonként egy-egy gépjárművel. De nem soroljuk tovább a sort, hosszú volna. Magyarországon minden 433 cm. berre jut egy gépjármű.
Ha csak az autókat vesszük számításba, akkor természetesen már rosz-szabb a helyzet Természetesen azon-ban azért itt is Amerika vezet és pedig az Egyesült Államok, ahol minden hatodik állampolgárra jut egy autó. A Hawai szigeteken minden nyolcadik l\'j Zeland szigetén minden kilencedik, Kanadában pedig minden tizedik ember mondhatja el magáról, — a statisztika szerint, hogy autótulajdonos. Hazánkban csak minden 7264k ember vallhat magának egy-egy kiskocsit.
(Vége köv.)
BAtao numi
Ég f3g
baMb^ M.
agész nap rosszkedvű és levert. Ji reggelivé! kezdjsa napot.Igyűnfinom Kncipp malótakáTét Franch kávépótlékkal, ezzel egész napra biztosítja jó közérzetét.
Egy csésze tejjol és cukorral csak 3 fillér és
ez igazan
WMt (luxus !
Véres utcai harcok a vizért Madridban
Madrid cáfolja, Sevilla megerősíti Azana elnök felesége raeneküléiének hírét
1936. október 15
gyárat 10 kat. holdas lelkével. Az uj tulajdonos nemcsak fenntartja a gyárat, hanem fejleszti és béren-dezkédik növényvédelmi szerek gyártására és mésztermékek elő-állitására,
6 Felszabadulás I
Ausztriára nézve megszűnt a Nép szövetség pénzügyi ellenőrzése. Magyarországnak ez Qz ellenőrzés évi 21K).000 pengőbe kerül. Hu Ma. gyarországon a helyzet továbbra is L-ppen olyan kedvezően alakul, mint eddig, akkor a pénzügyi szuveré nitás nálunk is aktuálissá válik és pedig hir szerint 1937. év közepén.
7. Mire jó a tej ?
Az abesszin háború alatt Olaszország a szankciók ellensúlyozására tejből mesterséges gyapjút állított elő, amely a gyakorlatban nagy. szerűen bevált. Az olasz textilipar folytatni kivánja a mesterséges gyapjú előállítását, ezért a közel jö-vőben a Ferrara melletti Tresigallo közelében uj gyárat létesít, ahol a lejből készült mesterséges gyapjút nagyban fogják előállítani. A gyár naponta 1500 hl. tejet fog felhasználni.
8. Gazdavédelem odaát
Jugoszlávia nemrég kiadott rendelkezésével törölte a gazdaadósságok felét, a másik fele l százalékos kamat mellett 50 év alatt törleszt hető.
Ezután trafikokban is Kapni a Zalai Közlönyt
Ugyanott lehet apróhirdetéseket feladni
A Zalai Közlöny a nehéz gazdasági viszonyok között állandóan arra törekszik, hogy az olvasó ós előfizető tábor kívánságait, amelyek az újsággal kaposolatosak, teljesítse. Most egy ujabb; az uj-sigvásárló közönség kényelmét szolgáló intézkedést vezettünk be.
A Zalai Közlöny trafikokban évek óta nem volt kapható. Mostantól fogva az utoai árusítás mellett a Zalai Közlönyt újból lehet kapni trafikokban is, ahol egyben apróhirdetéseket is felvesznek a Zalai Közlöny számára.
Lehetővé tette ezt az újítást a miniszteri rendelet, amely a trafikjog elveszítésének terhe mellett megtiltotta, hogy a trafikokban árusított újságokat, könyveket bárki a trafikban Átlapozza, elolvassa, vagy onnét kikölosönözze. Ennek a rendeletnek betartását maga a Zalai Közlöny és a Vidéki Napilapok Szindikátusinak budapesti repülő-ellenőrei városrólvárosra ellenőrzik.
Nagykanizsa megyei város Adóhivatalától.
K. 5000/1936. az:m
Árverési hirdetmény.
Közhírré tettem, hogy köztartozások fe.ében leloglall kíllönböző "•gyságu boroshordók, bucskák, üvegek stb. (tele borral) 1936. évi október hó 16 ín és 26-án d. e. 9 órakor a városház udvarán elárvereztetnek. Nagykanizsa, 1936. október 14.
Kiss Lajos s. k.
3(73 városi végrehajtó.
Madrid, október 14 A madridi kormány cáfolja azoknt a híreket, amelyek szerint Azana köztársasági elnök felesége és Qnirko volt miniszterelnök felesége egy cirkáló fedélzetérc szálllak és elmenekültek.
Burgos, október 14 A fenti hírrel szemben a sevillai rádió ismételten közli és megerősíti a híradást aazal, hogy a köztársasági elnök feleségének kíséretében van lrel volt miniszter felesége is.
Madridban kedden komoly zavargások voltak a vízhiány miatt Az egyik kerületben a víz teljesen kifogyott, ugy hogy komoly összetűzésre került p sor a lakosság\'és a katonaság között.
Madrid, október 14 A madridi kormány hivatalos jelentést (adott ki. Eszerint a felkelők Oviedo ellen indított offenzíváját sikerült fellnrtózlatni.
Burgos, október 14 A nomzeti csapatok folytatják elő-nyomulásukat, hogy felszabadítsák Oviedo városát. A felszabadító csapatok állítólag már annyira előnyomultak, hogy felvehették az érintkezést a város hősies védőcsapataival. Oviedo védöc&apalai kilencven uap óta állnak ellent a vörös csapatok támadásaínak és az ostromban résztvevő asturiai bá-nyaimmkás-zászlóaijuk dlnamitos offen pávájának. I
->.<A vasárnapi liceális előadást)
Szakáll Gyula kogyesrendl tanár,-az Irodalmi és Művészeti Kör díszelnöke tartja. Az előadás közismeretcink egyik legelhanyagoltabb ágába, a Idsebbségi kérdés problémái közé vezet cl ••Nemzetiségeink helyzete \'Magyarországon, eraümel. Verseiből ad elő\' Llditt\' Jfulla, a Kör poéla-lagja. Énekel a Kór aranyérmes Vegyeskara Ketling Ferenc karnagy vezénylésével. Belépődíj\' nincs, önkéntes adományokat minden látogatótól kér a rendezőség. (s) = (A Zeneiskola tanárainak ctd-törtökesll hangversenye)
pontosan U órakor kezdődik a zeneiskola kamaratermében. Belépődíj nem lesz, a rendezés költségeire Önkéntes adományokat köszönettel vesz a rendezőség. Ezen és a zeneiskola további rendezésein minden érdeklődőt szívesen látnak. A csütörtöki műsorban az iskola valamennyi tanára dobogóra lép.
= Az Iparoshör családias tea-fiatje október 17\'ón, szombaton t
— (A Segédhivatali Tisztviselők)
Országos Szövetsége nagykanizsai csoportja most tartott választmányi ülésén a kistisztviselők problémájával foglalkozott. A választmány egylmigu határozattal elfogadta Ozorai. Ferenc társelnök javaslatát, amely szerint felírnak a Központhoz, hogy a kózszük-ségleü cikkek áremelkedése uiiatt is-hnerlcssék a képviselőház előtt a tisztviselők helyzetét ós tegyenek javuslatot az illetmények felemelésére, Grábár Lajos csatlukozvu a javaslathoz kérte, hogy a péiizüjöininiszterhez szánt emlékiratot, amely ugyancsak a fizetések emelését célozza, most. a jövő évi költségvetés előtt juttassák el. ügyben kéri, hogy az iskolai végzettség felemelését is a mielőbb megoldandó problémák közé vegyék fyl és ezlrány-ban is \'agyén lépésokot a Központ. A javaslatot elfogadták.
— Elegáns hlmxott pongyolák legújabb fazonokban SohüUnGl.
— (A Oeorglcon ülése)
A keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia Georgicon Gazdaági Köre kedden esle tartotta II. szakűlésót. A mezőgazdasági paradicsomi konzervgyár-tásáról adott elő Bulyovszky László III. é. hallgató. Mezőgazdasági aktualitások címen felolvasást tartott Pa-taky László gazd. akad. gyakornoki Vitakérdés volt: eke vagy tárcsa? Be-vezelte Komáromy István III. é. halig. A műsor mulatságos részében németországi tapasztalatairól olvasott fet Egervölgyi Anna II. é. hallgató.
«=« Az Iparsskör családias tea-estje október 17-én. nombaéon I
— Magyaros ssabásu, jó minőségű* meleg gyermekkstoátok nagy válasz* tékban - Schütznél;
Békésen elintéződött a francia-német konfliktus
A lengyel külügyminiszter látogatást tesz a francia külügyminiszternél
Páris, október 14 A francia Riviéráról érkezve, Beck lengyel külügyminiszter Páris ba érkezett. Egy napig marad Pá risban, holnap már folytatja útját hazafelé.
Mint jelentik, a lengyel külügyminiszter párisi látogatása csupán udvariassági jellegű, Dclbos külügyminiszternél tesz látogatást, semmiféle komoly politikai vagy gazdasági megbeszélést nem folytat
Ismeretes, hogy a francia kommu nisiák vezérének vasárnapi kijelen, tései miatt a német Ügyvivő kormánya utasítására megtette £ szüksé-ges lépéseket a lrancla kormánynál. A német tiltakozásról beszámolva, a párisi lapok azt riják, hogy a német jegyzék mindvégig udvarias hangú és megfontolt volt. Ezzel az ügy befejezetünk is tekinthető, meri a német kormány nem kívánt u lrancla kormánytól magyarázatot.
A római blokk terjeszkedése Németország és a kisantant felé
Páris, október 14 Clano berlini látogatásáról lVirisban azl mondják, hogy Mussolini veje több kérdést akar megbeszélni a német fővárosban. Elsősorban pontosan körvonalazni akarja Németország és Olaszország középeurópai érdekeit, hogy ezeket összhangba hozhassák egymással. Igy legalább is egyensúlyi helyzet következik el és megszűnik a telje
német hegemónia. Rómában — ez ls információ — a római tömböt ki akarják terjeszteni előbb Németországra, azután pedig a kisantanl-államokra Ls, hogy az uj csoport keretén belül biztosíthassák Ausztria függetlenségét A Qual d\'Orsayn nem tartják lehetetlennek, hogy ai így kialakuló középeuró-pai blokk közeledést keres a nyugati hatalmakhoz.
Városi Mozgó.
Szerdin és csütörtökön!
gracp: moore,
a világhírű énekesnő legsikerültebb filmje:
Szeress ölökké
Rámák kiaérB mOiorl
A mozi fOt«a vanl
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. — khMp »* •<•& alBadáa filliraa
BALAI flOZLONY
1936. október 15
— Az Iparoskör családias teaestje október 17-én, szombaton /
— (Ismeretlen őrült az utcán)
Izgalmlas jelenet játszódott le Zalaegerszegen az Olai-uteóbnn. Egy Is-meretlen fiatalember látszólag minden ok nélkill dühöngeni kezdett, sorra bove le a házak ablakalt és a laktanya körül garázdálkodott. A rendőr egyedül nemi birt vele, ugy hogy a laktanyából négy katona segítségével tudták csak megfékezni, mig megérkeztek a mentők és bevitték a kórház elmeosztályára. Személyazonosságát még nem sikerült mlcgállapitani, csak annyit tudnak, hogy vidéki.
— (Füttyszó miatt a kórházba)
Ismeretes, hogy a szobafestők mindig füttyszó mtllctt dolgoznak. Ez a füttyszó azonban most alapos háborúságot okozott a Cscn\'gcri-ut 20. szám alatt épülő mbdern bérházban. A munka míár a festésnél tart, de még a kőművesek Is dolgoznak. Ez volt a baj. Muthor József 28 éves szobafestő ugyanis a létra tetején vidám! füttyszóval húzogatta az ecsetet, amS azonban nem\' tetszett az egyik kőművesnek. Rászólt, hogy nem\' jól fütyül, amiből parázs vita, majd verekedés kerekedett. A szobafestő és kőműves segéd harcából Muther került ki vesztesen, mert nn^ ő a léríoel sózott oda a kőművesnek, addig az a simitólapáttat támladt rá és ugy megsértette, hogy a kórházban kellett ápolás alá venni. A nyombzás megindult.
APRÓHIRDETÉSEK
Apr4hlrd«U> dlj* vasárnap 4i Onnepmp 10 Hóig 80 fillér, minden további uó S fillér. hétköinap 10 iidls 60 fillér, mlndtn lovébbl Jió 4 fillér.
Asstétaxlt, bérautót, rendeljen garasból, vidékre és helyben, legolcsóbban. Te-
lefon-állomás: ! 7. sz.
. Bojlor Klsfaludy-ulca 2704
Intelligens lakótársat keretek három-siorl étkezéssel, fűtéssel, világítással, esetleg azonnalra U. Előnyős ár mellett. Clm a kiadóban. ♦
Férfi-, fiu- és gyermek ruhák legolcsóbban Kőnlgnél, Erziébet tér. 3473
Meleg szobája csak akkor lesz, ha Schleslnger Oyula vatkereskedőnél hfi-fokexót vesz. Használt kályhát veizek vagy becserélem. 3605
Király-utca 13, sz. háx szabadkézből
_________ I kakátok, bőrkabátok, boy-
és fekete hosszú kabátok olcsó árban kaphatók Kőnlgnél, Erzsébet tér. 3473
E«*a«obá« udvari Inkái mellékhelyiségekkel klsdó. Vörösmsrty-u. 37. •
Kiadó aaaba magas földszinten, szépen bútorosva, lépcsőházi külOn-beJárattsl, esetleg teljes ellátással. Csengeiy ut 27/s.
Gyakorlott utaxónöt karosok,
Zrínyi Mlkló^u. 34. 3620
Qépóaa-kováoa konvencióra, azonnali belépésre felvétetik, jó fizetéssel. Jelentkezni lehet Horthy Miklós-ut 37. Oroas.
3665
Használt nól télikabát eladó. Magyarutca 98. •
Tanulélaányokat felvesz Modern Hvatszalon. Teleky ut 19. *
Szép, egészséget fajalmát legmsgs-ssbb áron vátárolunk. Mussel Frledenfhál csemegekereskedése. ♦
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. üatenberif Nyomán és Déizatal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Ftleiös kiadó i Zalai Károly. Interwbtn telefont Nasykanlsaa 78. s«ám
I Zalai KUliw lejMnHIimpláiia
BEITVÉNY-SZELVÉNY
ÜE5U3HBB
Bethlen István gróf lesz ismét
a népszövetségi ffimegbizott
A főispáni karban 8—10 helyen lesz változás — A miniszterelnök tárgyalásai
Budapest, okt 14. Politikai körök értesülése szerint Bethlen István gróf, Nagykanizsa képviselője Darányi miniszterelnök kérésére elvállalta Magyarország népszövetségi főmegbizotti tisztét.
Budapest, október 14 Darányi Kálmán miniszterelnök szerdán délelőtt Mnrschal Ferenc földmüvelésügyi és \'l\'ahy László miniszterelnökségi államtitkárokkal 4 tárgyalt.
Anicnnyil>en gróf Zichy Gyula megérkezik vidéki birtokáról, a miniszterelnök még nra fogadja. Beavatott hely jelentése szerint a főispáni karban 8— 10 helyen lesz változás. ^
A választójog ügye a megvalósulás előtt
Budapest, október 14 Darányi Kálmán miniszterelnök — mint avatott helyről jelentik — a választójogi reformot meg akarja valósítani és amiatt a tervezett pártértc-kezletet rövidesen összehívja. Arról még nem történt döntés, hogy a Ház áttcszi-c ismét délelőttre üléseit, vagy továbbra is délután tart ülést. í
Ernszt Sándor nyilatkozata
< Budapest, október 14
Ernszt Sándor a miniszterelnökkel folytatott tárgyalásairól a követi, kezőket mondotta:
- A miniszterelnök látogatása el-sősorban udvariassági volt. Aszóba
került kérdésekből azt látom, hogy a külpolitika a régi uton halad és továbbra is Olaszország és Ausztriával fennálló kapcsolatainkat akarjuk kifejleszteni. A minisztzer-elnök kijelentése szrrint az uj kor. mány minden erejével küzd a bol sevizmus ellen.
- A Keresztény Gazdasági Párt nem vesz részt a kormányzásban, erről szó sem volt. A párt ugyanolyan magatartást tanúsít az uj kor. mánnyal szemben, .mint a Gömbös kormánnyal szemben tanúsított. A választójog ügyében az ellenzéknek egységes állásfoglalást kePene tanúsítani.
A nagykanizsai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
9006/1936. tkv. sz.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Kltk. Iberpscker Dezső végrehajtatónak Vörös János (nős Rózis Annával) és kk. ViUoh Lajos végrehajtást szenvedő ellen inditott végrehatási (Jgrében a tkvi hatóság a végrehs|laió kérelme következtében sz 1881 : LX. t.-c. 176 §-a értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 2600 P tőkekövetelés, énnek járulékai ét az árve rési kérvényéit ezúttal megállapított 64 P költsíg, valamint a csatlskozottnak klmon dott dr. Oyulai Béla 28 P 80 fillér, dr. örley Oyörgy 125 P, dr. Kováci László 200 P ét Jár. behajlása végett az oioss-tonvl 50. tztjkvben:
"o/ééoe-ad legeló illetőség «/n od részére. W/otiD-ed erdő Illetőség «/i«-od részére, «o/i»oo ad legeló illetőség •/« od részére 400 P.
a 607. szt|kvbell 68/b. hrsz kert */a Illetőségére 28 P 50 Ilii, a 743. sztjkvbeli 107. hriz. házrs 680 P, a 20l/b. hisz. azőlóre 597 P, 438/s. hrsi. rétre 134 P, a 458/«. hrsz ttánfMs 248 P, 542/a. hrsz rélre 249 P, a 606/a. hrsz. szántóra 209 P, 815/a. hrsz. rélre 178 P ét 828\'a. szántóra 818 P,
a 608. tztjkvbell 66. hrsz ház »/* Illető ségére 51 P. az 1245 sztlkvbell 504/a 1. hrsz. szántó felére 150 P s 614/s. hrsz. szántó felére 67 P klkiáliáil árban. Az árverés s Vöfös József és ne|e, 1 letve a 607. sz. Ingatlanra Simon Jóttefné és özv. Dervallcs Istvánné javára bekebelezett haszonélvezeti jogot nem érlnll, fenti t|kvbeli ingatlannak dr. ayulal Béla lavára a kikiáltási ár 189%-án, Iberpacker Dez«ó Javára a kikiáltást ár 273% án, dr. Orley Qyörgv lávára 501% án, dr. Kovács László J svára 551%-án alul eladni nem lehet.
A tkvl hatótág az árverésnek Orosztony kösségházánál megtiltására 1936 évi október hó 28. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árverési fellételeket az \'881 : LX. t.-c. 150 §« alapján a következőkben álLapitJa meg:
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10<>/o-át kézpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881: LX t. C. 147., 150.. 170 §§; 1908 :LX. t.-c. 21. §) Az, a"i az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kl-
Az Insotlon örök érték!
Tőkekonserválásra a legjobb
venni,
gyönyörű helyen a központban.
Kérjen prospektust SZABÜ ANTAL sportüzletében ahol bővebb felvilágosítással Is szolgálnak
kiálltai ár siázalíka szerint megállapított bánatpénzt ai Általa Igéd <r ugyanannyi sta zalékílg klegíazllenl. (1908: XLI. t.c. 25. 5 | Nagykanizsa, 1930. aug. hó 21. napján Di. Wéber Ik. kir. járíBblró.
A kiadmány hiteléül; • Klai 1 k.
9M) liaJilóu.it.
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
»
VII Bíkóctl nl 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba. folyó hideg-melegvíz, teleion. közp. tlltés és csengőt pótló elektromos fényjel zéaekkel. Lemérsékelt szolul- és ponzló-árftk. — Elegáns kávéház, 0 telefonfülke.
A sörözőbeni
Farkas Béla rádlóhlres olgányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikeriben i
délután és este táno. V irány ujszeríl jazz* zenekara, Nagy Mária énekszámaival.
Ha Pestre Jön, adjon találkozót Ismeréselnek a METPOPOLE-ban !
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
20.941/1936.
Tárgy: A helyőrség részére az 1937 évre szűk séges hentes és fűszeráruk, valamint főzelékfélék szállítására versenytárgyalás.
Hirdetmény.
Felhívom az érdekeltek figyelmét, hogy a helybeli helyőrségi közétkezési bizottság versenytárgyalást hirdetett a hentes- és fűszeráruk, valamint a főzelékfélék szállítására. Az ajánlatok 1936 november 10-én 10 taráig nyújtandók be. Bővebb tudnivalók a városházi hirdetőtáblán kifüggesztett hirdetményből tudhatók meg.
Nagykanizsa, 1936 október 8-án.
Polgármester.
afljWjwaHMOartvaiflHrtoi m*," BjüL PORPÁCOIÁSSAL
OnStHINTIBlla I«RMtn6»»H»
iiuuAunon Aaom m»i«n»im«\'ö
alanti cégnél. ESSB
» OOOOIIVAN VAlOO\'l
orszAq József
mai[ műtrágya, növényvédelmi " • S gép, zsák, stb. kereskedésébe!
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett. Teleion 130.
Nyom. a lap.tulajdouos Kézgizdasá(ji Bt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Laukiadó Víltola kóny.vny,óradíjában Nagykanizsán (Felelős üzlelv. Zajai Károly.)
78. Évtoly»m 237. szám
Nagykanizsa, 1938. október 16 péntek
Ara 1? mi.
ZALAI KÖZLÖNY
li thmgkág
é» Idadótráfaái PM V ,
Felelöt szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elótltetósl Ara: egv bór* B pengő 4CJ SÍM Sterkesztóségi é* kí*dóhtv«UÜ telefon. 78. •
Gélok és eszközök
Az uj kormány megalakulása után
Darányi Kálmán miniszterelnök rövid nyilatkozatot tett a sajt\\ó, illetőleg a nagy nyilvánosság számára. A kormány eskütétele után kiadott, ez az első kormánynyilatkozat ter. mészelesen csak nagy kontúrokban vetítheti elénk azokat az alapvető elvi elgondolásokat, amelyeket a miniszterelnök az alkotmányos szo kásoknak megfelelően a Nemzői Egység Pártja, majd pedig a képviselőház plénuma előtt fog részletesen kifejteni.
Bármily lakónikus rövldségü is azonban ez a nyilatkozat, ugy tar talma, mint keresetlen szavainak világossága és súlya az informálni kívánt közvélemény elé tárja Darányi Kálmán kormányának megnyug tatóan ható politikai etikáját.
Darányi Kálmán miniszterelnök, aki immár közel két évtizede politikai pályán működik és tölt be előkelő szerepkört, tagja volt néhai nagyemlékű Gömbös Gyula kormányának is. Részese tehát a felelősségivek, amely az előző kormányt terhelte és természetes, hogy ma gáévá teszi annak nagy nemzeti cél kitűzéseit és törekvéseit. Magáévá teszi épp ugy, mint ahogy minden nemzeti kormány átveszi az előző kormányok nagy nemzeti célkitűzéseit. Klasszikus igazságot mondoit a miniszterelnök akkor, amikor meg állapilotta, hogy ezek a célok és törekvések, amelyek a nemzet tárgyi adottságaiból fakadnak, nem is változhatnak hónapról hónapra, már csak azért sem, mert többnyire örökérvényüek és az öilökkévaló nemzet szolgálatára hivatottak.
A nagy célok, a nemzeti jövő megalapozására hivatott törekvések tehát nem változhatnak, de Igenis, változásnak vannak alávetvie a módszerek és eszközök, amelyeket egy alkotmányos kormány a célok el érésére alkalmaz. Ezért hangoz tatja a miniszterelnöki nyilatkozat a közvélemény felé azt a finom disz linkciót és klasszikus kormányzati elvet, hogy a módszer, amellyel egy kormány a nemzet örökérvényű cél« jait és természetes érdekeit szol gálnl akarja, csak egyéni lehet. Ez a klasszikus kormányzati etikai alapelv természetessé leszi Darányi Kálmánnak azt a kijelentését, hogy a nagyemlékű elődjétől átvett nagy nemzeti célokat és törekvéseket csak a maga egyénisége és a maga mód. srere szerint szolgálhatja. Ezt a vi. \'ágos, határozott, a felelősség teljes tudatában tett féi\'fias megnyilatkozási bizonyára kellően értékelni tudja az alkotmányos közélet min den tényezője.
De kell, hogy ez a leljes érték -lés kiterjedjen a miniszterelnök nyilat kozalán k arra az aláhúzott passzu sára is,v hogy csak a törvényhozás, kormány és a nemzeti társadalom valóságos együttmúkWésével köze-Uthetök meg ;izok a célok, amelyek felé a nemzetnek a történelem örök törvényei szerint haladnia kell. A
Belgium fegyverkezése a világpolitika szenzációja
Párlsban attól félnek, hogy Belgium kilép a Népszövetségből — Belpolitikai okok is kényszerltették Belgiumot a katonai intókezkedósekre
l Brüsszel, október 15
A belga kormány nagyszabású katonai reformot határozott el Lipót király elnöklésévcl szerdán\' többórás államtanács volt, an.elyen Denyt honvédelmi miniszter javaslatára kimondották, hogy teljesen átszervezik a belga hadsereget és fokozzák a határvédelmi intézkedé seket. A katonai szolgálati időt a gyalogságnál 18 hónapra emelikfel A többi fegyvernemnél megmarad a 12 hónapos szolgálali idö. A fegyverben álló hadsereg létszáma a szolgálati idö felemelése folytán 44.500-ról 47-OOO-re emelkedik. A molorizált hadtest számára 3 5 évi szolgálati idővel zsoldoskatonaságot toboroztak.
A belga parlamentet október 27 ére rendkívüli ülésszakra hivták össze az uj katonai törvények megi szavazása céljából.
Annak a beszédnek a szövegét, amelyet a király az államtanácson mondott, este eljuttattak 3 sajiifl hoz. A király ebben a l>eszédében rámutatott azokra az okokra, ame-lek szükségessé tették a hadser g reformot: a német ujrafegyverke zésre, Olaszország és Oroszors^tg, valamennyi állam fegyveres készü lődésére, meg »a határozottan békés
Hollandiában és Svájcban is.« Es ugyanebben az időben tanuja volt a világ mondotta a király a nemzetközi biztonság megrendülésének, amikor »olyan szerződésiket Is megszegtek, amelyeket szabad akaratból irtak alá.«
A belga katonai politika jelentette ki a király nem arra irányul, hogy többé kevésbbé győzelmes háborút készítsen elő, ha-nem hogy távol tartsa a háborút
területünkről. A Rajnavidék megszállása, amely a looarnol egyezményeket alakilag és tartalmilag felborította, csaknem megint há-boruelőttl nemzetközi helyzetünkbe helyezeit vissza. Földrajzi heiyz-tünk azt parancsolja, hogy olyan méretű katonai szervezetünk legyen, hogy mindegyik szomszédunk letegyen arról, hogy területünket fölhasználja egy másik állatja jnegtá madására.
„A belga lépés a francia gyengeség jele"
Párls, oklóber 15 A francia sajtó részletesen és nem kis meglepetéssel foglalkozik Lipót belga királynak a belga pap lament előtt elmondott beszédével, amely immár politikai világszenzá ció lett.
A francia lapok azt irják, hogy Belgium elhatározása azonos Né me:országnak ez év márciusában lelt lépésével. Belgium megtagadta a rajnai és a locarnoi egyezményt és felmondta a Népszövetséggel szemben vállalt kötelezettségeit is. Több lap felveti a kérdést: nem
köveikezlke be ozekután Belgium kjlépése a Népszövetzségből ? Bel glum a belga franda ka\'onaiegyezményt is felmondta tegnapi lépésévei, - irja a franda sajtó.
A belga döntés a francia gyeik-geség jele és ezzel a semlegességi front teljesen összeom\'ott.
A francia politikusok a bel^a lépés magyarázatát abban láfják, hogy Belgium kihasználja a bolse vlsta és a fnscista vihígfront nagy összecsapását, de a belga lelpollli kai események is nagy szerepet játszottak az elhatározásban
Teljes politikai béke kiépítésén fáradozik Darányi miniszterelnök
A jövő héten összeül a pártközi konferencia, melynek a választójog kérdése
az első tárgya
Megszűnnek a kettős főispán ságoK
Politikai körökben ugy tudják, hofey a kormány rövidesen kinevezi az uj államtitkárokat és főispánokat. Hír szerint a kettős főispánságokat megszűntetik és kinevezik az uj zalai főispánt is.
A Nemzeli Egység csütörtöki párt-értekezlete után pártvacsora is lesz.
Az általános |x>lilikai helyzet képe lassan tisztulni kezd és ehhez nagyban hozzájárulnak azok a tanácskozások, amelyeket Darányi Kálmán miniszŰrjein ök kinevezése óla folytai a pártvezérekkel. Komoly |x>litikai körök nemcsak határozott rokonszenvvel figyelik Darányi Kálmán miniszterelnöki működésének kezdetét, hanem bizalommal néznek a közeljövő politikai eseményei elé is, meri hír szerint ugy a komoly kormánypárti, mint ellenzéki politikusok, akiknek alkalmuk nyílt beszélni Darányi Kálmánnal, meggyőződlek róla, hogy a miniszterelnök a minden oldalról megnyilvánuló békülékeny hangulatot fölhasználva, minden módon igyekszik kiépíteni a«djcs politikai békét.
2—3 hónapos lesz n pártközi konlerencla
Darányi Kálmán miniszterelnök álláspontja az, hogy u választójogi párt-közi konferenciát föltétlenül meg kell tartani és pedig nyomban a Ház összeillése után, úgyhogy a pártkőzi kon-
majgyar éleinek ezt a három ténye zőjét valóban a lelső lelki harmónia gondos megőrzésére intik ugy a történelem örök törvényei, tehát a nemzeti mult, mint a jelen, amelyv nek folytatása a nemzeti Jövő.
Egymás megbecsülését és nobilis elvi harcokat követel tőlünk a tör. ténelem örök törvénye. Kíküsiübö lését a feleslegein nemzeti erőt pn-
zarló belső torzsalkodásoknak és a teljes egység frontját akkor, amikor nagy nemzeti érdekeket kifelé kell védelmezni.
A Darányi konnány e^sö sajtónyilatkozata ezek szerint r.emcsak egy ,alkotmányos* kormány progranijá-n k nagyvonalú képe, hanem utmu-tatás a nemzeti társadalom számára is.
ferencia már a jövő héten összeül.
A pártközi értekezlet nemcsak a választójogi probléma megoldásával fog foglalkozni, hanem valamennyi közjogi reformtervvel.
A kormányzói és felsőházi jogkör kiterjesztésén kívül a kormányzóhe lyettesség kérdését is beható tárgyalás alá veszik a pártok vezetői bői összehívott értekezletén, am:v lyet különben a miniszterelnök el gondolása szerint felhasználnak a pártok közötti ellentétek klküszö bölésére is. Igy hát valóságos béke konferenciává szélesül az október végén kezdődő párlközi értekezlet, amely előreláthatólag két-három hónapon keresztül ülésezik majd.
Csütörtök : hematatkozás a NEP-ben
Budapest, október 15 Darányi Kálmán miniszterelnök csütörtökön délelőtt Rőder Vilmos honvédelmi minisztert -fogadta, aki vei közel egy óra hosszat tanácskozott. A miniszterelnök még a cSÖ. törtöki nap folyamán fcmácskozá-(Fóiytatáa a 0-ik oldalon)
»
■ACM HOZLWW
1936. október 16
Asztma és szívbetegség, mell-
és tüdőbaj, görvély- és angolkór, a bór megbetegedései és furunkulózis eseteiben a mindig kellemes hatású természetes .Ferenc József* keserű viz az emésztöcsalornát alaposan ki-tiszlitja t a gyomor és belek működését kitűnően sxabályozzi. Az orvosok ajánlják.
Csütörtök
M.irtajKVrt L
17.35 Felolvasás. — 18.15 Tán elemezek. — 18.45 Szőlészeti időszerű tanácsadó. — 19.30 Kis színpad. >A szókimondó doktor.\' Vígjáték egy felvonásban. — 20.20 A rádió "szalonzenekara. — 21 Hirek. - 2140 Németnyelvű előadás. — 22 Időjárás jelentés. — 22.05 Cigányzene. — 23 Jávor Sándor jazz-zenekara, Miklós András éne-kel. — 0.05 Hirek.
Budapest |L
18.15 Angol nyelvoktatás. — 18.40 Zelk Zoltán előadása. — 19.35 Nováki László mélyhegedű műsora. — 20.15 Hirek. — 21 Hanglemezek.
Bfe*.
17.25 Bach: B-moll prelűd és fuga zongorán. — 19.30 Az állami ojverai énekkar hangversenye. — 20.30 Tarka dalos-zenés est. — 22 20 Hussa Mária szoprán énekel. 23.15 Jazz.
Péntek
Zalamegye kisgyülése
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Időszerű szemle.
— 10.45 Ifjúsági kózlefhények. — 12.05 Hanglemezek. 12.30 Hirek — 13.20 Időjelzés, időjárás jelentés. — 13-30 Buttola Ede jazz-zenekara. — 14-40 Hirek, árak. — 16.15 Diákfélóru. — 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Szarvas Klári hárfázik.
17.30 Sportkőzlcmények. — 17.45 Cigányzene. — 18.50 Dr. Konkoly Kálmán csevegése. — 19.30 Az Operaház előadása. .Téli rege.. Dalmű 3 felvonásban. — Az I, felv. után kb. 20.25 Hirek. — A II. felv. után kb. 22.05 Idő járásjelentés. — Majd külügyi negyedóra. _ Az előadás után kb. 22.55 A rádió szalonzenekara. — 0.05 Hirek.
BudapM* II.
18.20 Gyorsírótan Jolyam. — 19.30 Felolvasás. — 20 Hanglemezek. — 21.20 Hirek. — 2145 Oreg cigányV prímások zenekara.
12 Könnyű zene. — 14 Pjatigorszkij csellóművcsz lemezei. — 15.20 Allatokról szőlő dalok. — 16 Divatos lemezek.
17.30 Hangok a sötétből (zongora, ének). — 19.30 Az Urániái gyermekkar előadása. — 22.20 Eccles: G-moll gordonka- és zongoraszonáta. Beethoven: B-dur szonáta. — 23.15 Tautenhayn uégycs. — 0.15 Szimfonikus lemezek.
Naptár: Október 16. péntek. Kom. kat. Oál. Protestáns Gál. - Izraelita Tlsri hó 80.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a „Salvator" gyógyszertár ós a klskanlzsai gyógyszertár.
GAaffirdA nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
hegyelettel emlékezett meg Gömbös Gyula haláláról\\ üdvözölte az u/ miniszterelnököt éa tiltakozó indítványt fogadott el a spanyol eseményekkel kapcsolatos szin-pátia tüntetések ügyében
Zalaegerszeg, október 15 Zaiavánnegye kisgyülése napirend előtt az elhunyt Gömbös Gyula miniszterelnök emlékének áldozott. Bödy Zoltán alispán mondta el a megemlékezés kegyeletes szavait, melyeket a kisgyűlés jegyzőkönyvében megörökítettek.
- Gömbös Gyulu mondta — a legjobb szándékokkal és izzó magyar lélekkel szolgálta a nemzet ügyéi és saját egészségéről is meg-ieledkezve, minden életerejével,
utolsó idegszálának kimerüléséig a nemzet ügyét kivántá szolgálni. Kérjük a Mindenhatót, adjon ennék a sok sorscsapáson átesett nemzetnek szebb, lx)Idogabb időkéit, hogy ii2 az izzó magyar gondolat, amely ért az elhunyt miniszterelnök har colt, ha tán más alakban is és más eszközökkel, de megvalósulhasson mielőbb akként, hogy ez az ország újból nagy és hatalmas, népe pedig boldog és megelégedett legyen.
A beszédet a kisgyűlés tagjai állva hallgatták végig.
Ezután megemlékezett az alispán arról, hogy Darányi Káinián személyében Zalavármegye balatonfüredi képviselője leit Magyarország uj miniszterelnöke. \\ (
Nemcsak a vele fennálló szoros zalai kapcsolataink azok, mondta az alispán - amelyek őszinte öröm. mel töltenek el bennünket á magas elhatározás alkalmából, de Darányi Kálmán már régóta és mond hatom, pártpolitikai különbség nélkül is megszerezte a vármegye la-
kosságának őszinte tiszteletét és. rokonszenvét.
- Darányi Kálmán működésétől várjuk és bizalommal reméljük a pártszempontokon is felülemelkedni tudó nyugodt, békés, konzervatív alkotó munkát, amely munkára és légkörié a magyar társadalom nagyon széttagolt éietében oly nagy szükség van. ,
A kisgyűlés ezután lelkes tapssal fogadia az alispán indítványát, hogy az ülés teljes bizalmának ki íejezésével üdvözölje Darányi mi* niszterelnököt.
Következett Pehm József apátplébános indítványa a spanyoiorr szági eseményekkel kapcsolatos szimpátia-tüntetésekkel kapcsolat, ban. A magyar munkásságnak -mondja az indítvány - azt a világnézetet kell követnie, ami a békét és a boldogulást jelenti. Zalavármegye közönsége egy emberként áll talpra, ha ide rendbontók teszik be a lábukat. / v >.
Pehm József szóval is megindokolta indítványát.
- Ha a kormány - mondta — keresi a nemzeti egységet, ebben a kérdésben megteremtheti, mert a bolsevisták elleni harcban mindenki mellé áll.
Az indítványt a kisgyűlés elfogadta és Zulavármegye tiltakozását, erélyes intézkedések sürgetésével, felterjeszti a kormányhoz.
Ezután a kisgyűlés 325 pontból álló tárgysorozata következett, többnyire, községi ügyekkel.
Amerikai hal-törzsei telepítenek az összes malária-gyanús zalai vizekbe
Zalavármegye közigazgatási bizottságának ülése
Zalaegerszeg, október 15 Zalavármegye közigazgatási bi\' zottsága ülésének tárgysorozata előtt megemlékezett Gömbös Gyula miniszterelnök elhunytáról.
- A legtárgyilagosabb birálat mel leit sem lehet elvitatni, - mondotta többek között Bödy Zoltfn alispán - hogy az elhalt miniszterelnököt mindenkor a legtisztább hazafias érzés, a legjobb szándék
vezette. Bátran állt kl a nemzeti gondólat védelmére és ha a belső pártpolitika nem is tudta egyesíteni a nemzetet, de ez a nemzet felvértezetten áll minden forradalmi eszmeáramlattal szemben. Javasolta az alispán, hogy Gömbös Gyula emlékét jegyzőkönyvben örökítsék meg.
A bizottság tagjai felállva hall. gatták a megemlékezést.
Bebizonyított tény, hogy a
sorsjegy az mm mm
Az e hó 17-én kezdődő sorsjátékban uj reményekkel Indulunk I
Sorsjegyeit a m. kir. dohánynagyárudában
vásárolja meg. — Címre tessék ügyelni: Nagykaniun, Horthy Mlkláft-ut 2.
11a olcsón akar
házat vagy házhelyet
veunl, most vegyen I Kaphat a város minden részében kedvező fizetési
feltételek mellett. Forduljon bizalommal: Halász Manó Ingatlanforgalmi iroda
Horthy Hiklós-ut 6.
Egyke és adózás
Brand Sándor dr. főjegyző bo-terjesztette az eseményjelentést Áz állapotok általában kielégítők.
Csólhi Géza pápai prelátus szólt hozzá az eseményjelentéshez. Lcszjö-gezte, hogy a kormány is, az egy, házak is mindent elkövetnek a születések csökkenésének megakadályozására. A probléma az adózással is összefügg. Ha megkönnyítik az iskolai terheket, ez is s.\'git. Kérte, küldjenek feliratot a kormányhoz, hogy a felekezeti tanító-lakások igazságtalan házadóját és pótlékait engedjék el.
Yárkony Rezső pénzügyigazgató felvilágosításai után a felirat melleit határoztak.
Harc a malária ellen
A tiszti főorvos előadta, hogy a zalamegyel kél súlyos népbetegséggel, a trachomával és a maláriával a közeljövőben teljes eréllyel felveszik a harcot. Van egy amerikai halíajta, mely a malária kórokozó, jának lárváját felfalja. A kormány lehetővé teszi, hogy ebből a halfajf-tábói törzstelepet lélesi\'jsejuík Za. Iában s az összes gyanús vizeket el-árasszák vele. Ha a p.obaüíozás sikerül, egy év alatt nem lesz itt malária. De a közönségnek is segíteni kell.
Terjed a trachoma
A trachomabetegségek száma, sajnos, emelkedett. Erre nézve a. legközelebbi ülésre kimerítő jelen-tést ad. ( i
Csóthi Géza a nagy szegénységet jelöli meg a betegség terjedésének okául. Trachomás házaktwn egy tálból mosakodnak, egy törülközővel törülköznek. Segítséget, intézkedéseket kér.
Szomorú számok
Yárkony Rezső pénzügyigazgatónak az adózásról szóló jelentése szerint a ténylegesen esedékes hát-rulék a megyében 4,929.973 pengő;, vagyis 106 százalék. Az egész évi beűzetés az idén jobb a tavalyinál 229.000 pengővel.
A pénzügyigazgató 350 község vezetőségével szemben a felelősséget kérte kimondani. Hozzáfűzte, hogy két év óta, bár a bízottság ki» mondta, sehol sem alkalmazták a felelősségrevonást. A megye jegyzői kara hivatása magaslatán áll s reméli, hogy most sem kerül sor az alkalmazásra. A bizottság kimondta a felelősséget.
— A axáj a kapa lokfále betegig számára, amelyet baktériumok terjesztenek. Ugy védekezik ezek ellen legjobban, ha észszerű, vagyis ODOL szájápolást folytat. Az ODOL szájvíz pompásan üdítő és megvéd a fertőzés ellen. Az ODOL gazdaságos a használatban, néhány osepp belőle elég, — tehát az ODOL olcsó.
I
Kötött blúzok, pulloverek, kabátok, nagy választékban: gyapjú selyem pongyolák, női nadrágok, JzOIllOlMlKíL
Wollet alaónemüek gyermeknek, nőnek, férfinek \'

1936. október 16
EALAI ROZLOlt?
„(Kloritz Jokay Schriftsteller" is fizetett már 18 krajcár szükségadót
Lebontják az „Aranyember" komáromi kúriáját — Bolyongás a nemrég megnyílt „Jókai szoba" vitrinjei között — Szobrot kap végre s\'ü\'tfvárosában Jókai Mór
Komárom, ok\'.óber (Copyright)
Kevés olyan városra i\'.k\'d\'am to lyongásomban, air.elyik szivében annyira megbecsülte volna szülőt tét, mint Komárom népe Jókai Mórt. Pedig: a nagy mesemondó mindössze kora ifjúságának rózsás esztendeit töltötte Komárom fajai közölt, de ennek a huszonegy esztendőnek ezernyi emlék? elevendik meg minden Írásában. A\'i? van re-génye, amelyben ne esnék szó Ko máromról és egész csomó olytn regényt vetett gyöngybetüivel papi rosra, amelyeknek e^ész his\'óriája Levetinczi Timár Mihály városában játszik.
Ez a város, alacsony házalva! és furcsa népével ma. is .telistele van Jókai regényalakjaival. Ha élbolyon gok inacskafejü kövekkel kirakott utcáin, szinte látom a görbe utcákon lámpással járó hajóácsokat, a Cservenice kávéházban a sakkozó városi pénztárost, a kapatos ha-\'d-it. Klapkát hős vitézeivel, a iréfásked. vü Szarka Jánost, Décsiné asszonyt, .i káromkodó kofát, a fiatal jurátust Asztalos ügyvéd ur irodájában és a csodálatosan szép Domonkos lányokat, akiknek kúriájába nem sokára belekap a csákány...
Parcellázák a Domonkos-házat
A hajdani Rátz-utcában, kés3bl.e-i Nádor-utca lett ennek a girte-görfco utcának a neve, áll az az öreg földszintes ház, aminek falai két utcán néznek. Irgalmatlanul hosszú- Csk az egyik frontján kereken husz ablakot számoltam össze. Sárgára van
festve, a vakolat itt is, ott Is hullik már róla. Széles és hosszú kertje egykoron a Duna partjáig szaladt és valamikor a kert végében épült kikötőben vetettek horgonyt Domonkos János uramnak lovaktól vontatott gabonás tölgyfa hajói.
Domonkos János - egy csomó nemes vármegye táblabírája széke t ebben a házban és ez az öreg ház voli tanuja az Aranyember tí\'okza-los életének. A családi kriptának ő az utolsó lakija. Sírkövének aranyos betűi megkoptak már százhárom esztendő alatt, de Levt\'tinpzi Tímár Mihály alakja. ez?n a né ven szerepel Domonkos János az Aranyemberben nem kopik el soha a fantázia és a regény hatni mas birodalmában.
Annyi sok sok emlék után eltűnik
most az Aranyember kúriája is..
Nagy lécekrj szögelt vászon és tábla van a ház falán és ez a tábla hírül adja, hogy a te\'ket, amelyen a kúria egykoron épült, parcellázzák Tizenkél házhelyre osztották fel a Domonkos-kuria telkét és nemsokára megkondul a csákány a ház ban, amelyn-k szobáit Jókai gaz dag fantáziája népesitette te regé nyében. Nemcsak Leve Inczi Timái* Mihály élte ebben a házi an kettős éleiét, innen indultak bálba a szép Domonkos lányok közülök az egyik Pázmándy Dénes első alispánnak, a regyvennyolcas országgyűlés alsóházi elnökének lett a \'e! ség • és Itt kezdődik el a .Tengerszemű hölgy* szomorú regénye, ho ;y aztán a máríanosztrai fegyház nyirkos cellájában érjen véget...
Kilenc forint és tizenkét krajcár adót fizetett Jókai Mór...
A gimnáziummal szemben áll az a földszintes ház, ahol Jókai született. De van egy másik Jókai ház is, ea Nagy Vilmos dr. ügyvéd birlokában van, ebben töltötte fiatalságát a nagy regényíró. Az utóbbi házl>ól indult el útjára a fiatal patvarista, akit anyja a vármegyeházán szere tett volna látni. Ebben a házban vetett kártyát az a cigányasszony, aki megjósolta, hogy a ^nemzetes asszony kezében Ievö könyv kinő a földből, nagy fa lesz belíle és min den ágán csupa könyv terem..«
Ezekben a házakban nincsen már semmilyen emlék Jókai Mór életé-bői. Ami emlék Komáromban akad, azt a vándor á Jókai szobában bámulhatja meg.
Pár hónappal ezelőtt nyílt meg ez a Jókai szoba a Jókai Közmű velődési- és Muzeum-Egylet székházának emeletén.
Szemben a bejárattal a tengvr sMinü hölgy olajjal meges ett gyönyörű arcmása. Mellette : Domonkosi János képe. Köröskörül rajzok, metszelek Jókai Mórról- Közöttük olyan is, amelyet maga az iró rajzolt. Ko pott keretben a Nemzicti Dal első Példánya. Egy kicsit tépett. Vitrin "latt Jókai iskolai bizonyítványa. És keresztlevele 1825 február 20 lkáról. Tizennégy keresztapát és "égy keresztanyát sorol fel a keivszt levél. Egy csomó kortesvers. Közöt l"k a legsikerültebb:
Félre knkuk, repül a sas, Jókai a 48-as, 48-ban szóval-tettel Jókai bánt a némettel!! Éljen » magyar szabadság !! Élten Jókai!!
Aztán keretben egy bécsi élclap ciliioldala, ahol könyvekből rekotr hegyormán, lúdtollal kezében Jókai áll és muzsikáló cigányok, magyaros ruhába öltözött urak és Hölgyek állnak körülötte A német szöveg elmondja, hogy Jókai ámbár meg-bukott Nagykanizsán, de a neve mégis érték a világ számára és el Icnjelöltje nevét már régen elfeledte a világ, amikor a Jókaié még mindig ragyogni fog.
Egy adókivetési lap. Kiállította j Pest város adóhivatala. Németül és magyarul, az 1852 év elején. »Moi1lz Jókay Schriftsteller* re ezt az adót vetették ki:
személyi koreset után . 6 II. — kr. országi rendi szükség adó -..•»» úrbéri kártalanítás . . — «» »
k\'zségl adó . . • • • 2 . — „ összosen . 9 II- 12 kr.
Most, nyolcvannégy évvel későbben meg kell állapitanom, hogy a pesti városi adóhivatal 1852ben az összeadásnál tévedett és pedig 10 krajcárral. Persze nem a saját hátrányára...
Még egy olajkép lóg a falon : Jókai kocsisának a portréja. Tavaly \'halt meg az öreg, kilencvenkét esztendős korában.
Régi levelek mellett egy négyrét hajtott alázatos kérvény. Jókai keze-írása. »Erdődl gróf Pálffy Móri: ur önagyméltóságának, Magyar Királyi Heltartónak* szól és benne »Jókal Mór lapszerkesztő alázató-sah folyamodik a Hon cimü po\'l i kai és nemzetgazdászatl nüpilap megindítására eszközlendö engedély végett ..* Kopott könyv: Jókai első olvasmánya. A elme : Magyar gyermekek barátja, olly^ hasznos olvasó-.. Aztán szép sorban, spárgával átalkötve a Kőszívű ember fiai-nak, a Szeretve mind a vér-padig-nak és a Földön járó csillag-nak kézirata. Vaskos kötetek, sárguló papiroson az írókirály tipikus apró gyöngy betűi. Majd a Hétköznapok korrektúrája. Egy csomó névjegy.
A szoba bútorait is Jókai lakásából mentette, ide Szombathy Viklor, a Jókai Egylet főtitkára. Öreg iró asztal, körötte három darab zöld szövettel áthúzott szék Az egyik vitrinben maga faragba bot. Körte, fából. Vastag bunkóján női akt, a lába letörve, a kezén bilincsj. amelyet a másikkal széttör. A sajtósza badság apotheozlsa lehetett.
Magyar Irók Jókai szobráért
Egy fiókos szekrényen Laborfalvy Róza tükre és alatta a művésznő rokkája, szemben egy rézből készült lyukas, parázzsal használt has-melegítő, egy öreg szekrény és előtte egy kopott karosszék, az Író utolsó széke, u szekrényben porcellán szervizek, legfelül Domonkos János teáskészlete. Gyönyörű he. rendi munka, dúsan aranyozva. Szin\'e eltűnnek mellvttc az iró egyszerű kávés és teás findzsái. Jobbra a sarokban megzöldült réz-csengö. AzTán pár pohár és tányér. Egyszerűek. Alul a regények : magyar, némely angol és cseh nyelven. A külföldi soropt persze nem teljes.. Legfelül a Jókai serleg, a centcn-nárium alkalmából készült, díszes
lakomákon ma is ebből iszik elsőnek a szónok.
Az Erzsébet-szigetröl - ez volt n Senki szigete - mindössze egy kép. \\ alanyikor ezen a dunai szigeten volt Jókiiék filagóriája és ennek a szigetnek titokzatossága kapta meg annyira a fiatal irót. Ma: a Senki szigetén némán hallgatt a sűrű bozót...
- örök szégyenünk, - mondja Szombathy Viktor hogy Komit romban nem áll még szobra Jók\'al Mórnak. Szégyenünk, de nem a mi vétkünk. Valamikor e^yüttt volt már a pénz, de jött a háború és - a Jókai-szoboralap értékét vesztette Tizenkét esztendővel ezelőtt Beöthy László indította meg újra az 3k"iót. Halála után Domány János egykori komáromi polgármester vette kezébe az ügyet, ö is elhunyt. Most Szljj Ferenc nyugalmazott polgármester áll a szobor.ir.ozgalom élén. Eddig már többezer pengő egybe, gyűlt,a tervünk azi, hogy Berecz Qyulával, a tehetséges komáromi szobrásszal készíttetjük eí a szobrot és azt a Jókai Egyesület háza előtt állitjuk fel, hogy Jókai Mórnak végre szobra legyen a szülővárosában...
P<tál Jób
ID<3
Enyhülés!
_Prognózis: További enyhülés, változó felhőzet, északon még helyenkint eső, több helyen köd, mérsékelt délnyugati, nyugati szél.
- (Bélyeggyűjtők találkozófa) ttét-főn délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében
Őszi
O^efyemz újdonságok
vezető divatszinekben.
Ha exlusiv szép anyagot óhajt, nagy választékból olcsó árakon vásárolhat
-nél.
KALAI BOZLOKT
1936. oktibq 16.
Reltvény-Ollmpiász
Fl# 4ílb«« Jár la » ebet rejtvé •I* BHKl«|lé«i kitárídejo - Érde MI.I bekaidenl a nett mfK ejtoseket?
A Zalai Közlöny nagy Rojtvény-Olünplásza már a második hátában van. Az első h«ti nyeremé-nyeket már kiosztottuk, az aheti rejtvényeket keddi számunkban közöltök ói azok juegfe)tésl határideje pintek délben jár le.
A Rejtvény-Ollmpjásszal kaposo-latban sokan fordulnak hozzánk azzal a kérdéssel: érdemes-e beküldeni az eheti rejtvényeket annak la. aki az elmúlt héten nem veit részt a veraenyben, vagy osak néhány rejtvényt tejtett meg és Igy a pontszámban elmaradt. Csak égy feleletünk tehet: érdemes, még pedig azért, mert a heti ju-talmakat mindenkor az a héten legtöbb pontszámot elérik között osztjuk kl, függetlenül attól, hogy a nagy Rajtvény-versenyben részt-vpcznek-e vagy aem. Azonkivül könnyen megashetlk, hogy a hátralevő 10 bét folyamán a. tavorltok még leadják pontelőnyükot. A Rejtvényeket tehát minden héten érdemes beküldeni.
A többi kérdésre válaszolva közöljük, hogy csak az egyedüli helyes magfejtést fogadjuk el érvényesnek, a beküldött többféle megtöltést nem pontozzuk külön. A keresztrejtvényeknél mindén hibáért 1 pontot vonunk le, hasonlóképpen, ha olyan keresztrejtvényt kapunk, amelyből 1-2 megfejtés hMfiyzJk.
Itt Jelentjük, hogy a imdlhcU 2. "zjimu rejtvény helyes megfejtése; .jíj-ffll párbaj. >
Hasonlóan sajlóhilrj esiiszoll a |o. szrtntu keresztrejtvény meghatározásai kézé is, A vízszintes 45. helyesen nem ■bor,, hanem Bor.— jazznyelven.. A már beküldóll rejtvényeket emiatt természetesen nem vetlük hibásaknak.
f-itsir„rol4kleguj4bb
A mamutjövedelmes demokratavezér,
avagy hogy is szól Blum „fogadalma" ?
Nem szoktunk polemizálni. Ha most mégis szembeállítjuk a Népszavát önmagával, azt csak azért tesszük, mert — « naponta lőbb-szöri melléfogás mollctt — ezúttal túlságosan szembeötlött tévedése.
Keddi számában nagy lelkendezve irjn, hogy •Blum, mint a francia demokrácia vezére, kiáll a néptömegek elé.» A francia miniszterelnöknek az egyik bányavidék központjában, l.cnsben mondott beszédéből idéz a Népszava és azt igyekszik bizonyítani, hogy a proletárvCzérl>ől lett miniszterelnök «népírontprogram»-ot valósit meg, igy. meg ugy, stb., stb.
Blum — mondja a Népszava, miután feldicsérte, hogy menynyire a nép barátja — erősen hisz a demokráciában. Hite érintetlen — irja és erősebb, mint bármikor. £s utána nyomban megfogadja, hogy ennek az eszmének szenteli egész munkásságát és ezt elárulni sohasem fogja.»
Lehel, hogy ezt a Népszavát olvasó tömeg elhiszi, de engedje meg nekünk a Népszava, hogy egy kiesit mi is megvilágítsuk ezt a nagy hitet és azt a < fogadalmat,• amelyet oly lelkendezve és mell veregetve hirdetnek, hogy íme. idenézzelek: ez a mi vezérünk!
Hál igen. Tudvalévő, hogy a prolutárvezérhől lett miniszterelnök egy gazdag gyáros fia, azt azonban kevesen tudják, hogy ez a proletárvezér például a montc-cttrloi casüio igazgatóságának is tagja, pedig e hires játékkaszinó tagjai és játékosai között nem nagy százalékban vannak proletárok. Márpedig, hogy Blum miniszterelnök a játékkaszinó igazgatóságának tagja, azt saját adó-l>evallásából tudjuk- I)e ez az adóbevallás mást is elárul. Például azt, hogy mennyi jövedelme van - saját bevallása szerint a francia »prolelárvézér»-nek. íme:
frank
Kőzlgai«até*l blról évi nyugdija 34.861 Képviselői fizetés évi ... . 60.000 A Populalre szerkesztőségi fizetése évente....... 24.000
A Montecarlól Caslno Igazgatósági évi dija....... 250.000
BordeauxI gázmüvek Jogtanácsosi fizetése......>2-000
Szuezi csatorna részvények évi
Jövedelme........48.000
Thaonl tisztító üzemtől évi Jutalék 6 000 összesen: . 434.661 frank, ami magyar pénzben, még a~*frank leértékelése után is több mint 60 ezer pengőnek felel meg.
Ilyen jövedelem mellett — a melyhez most miniszterelnöki fizetése is járul — igazán megfogadhatja, hogy a nép lnrrátja akar lenni. Pénzébe nem kerül és ugv-látszik még mindig vannak tömegek, amelyek ezt el is hiszik. Bár a francia munkásság egy része már inkább bizik a sztrájk eredményében, mint .vezérének" Ígéretében. Ezt ugyan nem mondja a Népszava Blum elvtársat dicsőítő cikke, de a távirati Jelentések világosan mutatják.
Kzekután pedig iktassuk ide a Népszava cikkének utolsó inskez-dését szószerin t:
• Ez a fogadalom nemcsak egy államférfi, hanem egy ország útját is bevilágítja. Ez a fogadalom nemcsak I.éon Blum, hanem a francia kormány, a francia demokrácia politikáját is megmutatja. Meg kell ezt hallani egész\' Euró-pában. Hogy okuljanak belőle — mindazok, akiket illet..
Tökéletesen igaza van. Bizony ezt meg kellene hallani mindeuki-nek. Mert ebből a .fogadalomból*
— nem mi, a Népszava mondja:
— sokat lehet tanulni.

Szeress örökjké
A limonádé cím után Gracc Moorc filmje kellemes meglepetést hozott a komoly zene híveinek. Olcsó operett muzsikát vártunk és* annak ellenére, hogy a keret hajlik az operett felé, a zene és az ének nagyon szép, komoly és élvezetes perceket szerez. Mint minden énekes filmben, itt is Groee Moorc, illetve nem is ő, hanem a hangja áli a film középpontjában. Van azonban a filmnek meséje is. Ha ez a mese amerikai is, de van alapja és a rendező meglátásának köszönhető, hogy ebben a keretben is el tudta helyezni a komoly hangversenyszámokat.
A nálunk l>alsikerrel szerepelt amerikai énekesnőről már többször megállapították, hogy filmen személyében és hangjában nagyszerűen érvényesül. Valóban a film technika eltünteti ftzo- . (kat a gállásokat, amelyek Grace Moorct Budapesten megbuktatták és e filmjében is pompás, tisztacsengésü éneket és nagyszerű játékot kapunk.
A film többi szereplői ismerellenck, az énekesnő egyik partnerét, a kitünő-hangu tenorístát azonban mégis meg kell említenünk.
A rendezés nagystílű, amerikai kereteket ad az egyes jeleneteknek, ugy hogy az operajelenetek látványosságnak is nagyszerűek. Élveztük a filmet. A kisérőmüsor is Jó.
Kisdedek makacs székszorulá sánál és nagyobb gyermekek gyomorbélhurutjánál reggel felkeléskor már egy negyedpohár természetes „Ferenc József" keserüvlzet is kltünö sikerrel adhatnak. Az orvosok ajánlják.
A mindennapi élet érdekességei a szám-rengetegben
Irta: Gráf Ernő 2
Véres számok
A világ különböző utjain futó 38 és Tél millió autó természetesen sok embernek ad kenyeret, de cserébe soktól vesz el életet. Nap-nap után olvashatunk autószerencsétlenségekről. Hogy a motorral való száguldás hány emberéletet követel, — azt a/, amerikai nemzeti biztonsági tanács megállapításából tudjuk. Eszerint csak az Egve-sült Államokban :it;.4<)0 emberéletet követellek a gépkocsik 1935-lx\'n. Ez j>edi^ az összes amerikai halálosvégü szerencsétlenségek több mint harmadrészét teszi ki — szemben a vasút elenyésző csekély százalékával.
lla már az életbiztonságnál vagyunk, említsük meg azt is, — egvik newyorki életbiztosító társaság kimutatása lapján, — hogy az egyes államokban mekkora az élelbiztonság. Legalacsonyabb természetesen Amerikában a ganfeszterek hazájában, ahol évenként 12.000 gyilkosság történik. Tehát éven- : ként csaknem minden tízezer lakosra jut egy gyilkosság. Ez az aránv |>edig a/.t jelenti, hogy mig pld. Hollandiában egy gyilkosság történik, addig Annijában 3, Németországban 5. Olaszországban" !), Amerikában pedig 211 emberéletet oltanak ki gyilkosság révén.
• i
ötmillió újság naponta
Érdekes végignézni a magyarországi újságokra vonatkozó statisztikát is. A legújabb adatok szerint Magyarország területén 1477 időszaki sajtótermék jelent meg, ebből 1003 Budapestre, 471 pedig a vidékre esett. Az ország valamennyi városában jelenik meg ujsátf, sőt 72 község is rendelkezik akkora luxussal, hogy saját újságja van. Igy a megjelenés helyére nézve Magyarországon 127 helységben jelennek meg újságok. A vidéki \'n megjelenő újságok közül 235 jelenik meg az Alföldön. 118 Dunántúlon és 61 Eszakmagvaror-szágon. Az összes időszaki lapok közül 68 napilap, 315 hetilap. 51*3 havilap, a többi pedig egyéb időszaki sajtótermék. Budapesten 21 najülap, 170 hetilap és 463 havilap jelenik meg. Ezeknek az újságoknak példányszáma természetesen igen különböző. 1035-ben a Budupesten megjelent, jKistára adott és elszállított napilapok példányszáma 1.706 millió volt. Egv napra eső átlaft-példány tehát 4,800.000.
Ha állagban csak 8 oldalasnak számítunk egv-<)gy példányt, akkor ez annyit jelent, hogy a Budapesten egy nap megjelenő újságokat kiteregetve 8000 négyzetkilométer területet lehetne
betedni, vagyis kétszer Zalavárnufcyo
területét.
Csak Magvarországon egy nap ekkora a papírfogyasztás| Elképzelhetjük tehát, liogy mily mennyiségű papirt fogyaszt a világ. A párisi statisztikusok szerint a rotációs papírfogyasztás
évről-évre növekszik. 1034-ben a világ ujságpapírfo^yasztása mégcsak 7 millió 342,000 tonna voll, 1935-ben 7.700.(XI) tonnára emelkedett, Kzt az óriási mennyiségű papirt 770.000 vagon tudná csak elszállítani. Ez a vagonsor közel 8000 kilométeres hosszú vonat vobiu, ugy hogy az európai vasutakon egy-sorban nem is lehetne elhelyezpi. A francia tengerparttól Németországon, Lengyel- és Oroszországon- keresztül Ázsia közepéig húzódna el ez a vagonsor. Nem csoda tehát, hogv a japánok azon fáradoznak, hogy a papir helyeit a selymet vezessék l>c. A japán \'.selyem(-gyárosok szövetsége legutóbb tartott értekezletén akciót is indított annak érdekében, hogy papír helyett selymet használjanak a kiadóvállalatok és bejelentette, hogy máris ugyanolyao áron tudja szállítani a selymet, mint a papírgyárak a papirt.
Mi megy füstbe?
A pszichologusok megfigyelése szerint az emberek az újságolvasás élvezetét összekapcsolják a dohányzás élvezetével. Legtöbb em)>er akkor dohányzik, amikor újságot olvus. Erre vonatkozólag csak a kél legnagyobb doliány-fogyaszló állam adalail iktatjuk ide. Az első Amerika. Az Egyesült Államokban az 1935. évi cigarcltafogfrasz.-lás, a washingtoni jövedékigazgatóság kimutatása szerint 134.607 millió. Ha ezt a cigaretta mennyiséget egy ember akarná elszívni, akkor annak éjjelnappal szünet nélkül 50.000 évig kel-
lene ugy cigarettázni, hogy egyikkel gyujtuná meg a másikai.
Az amerikai cigarettafogyasztás csak a világháború után nőtt meg ennyire a nők dohányzásával, mert c mennyiség több mint egy harmadrészéi a hölgyek szívják el. Mig « világháború előtt, 1913-ban 13 millió volt Ainer/ kában az egyhavi cigarettafogyasztás, addig most a legmagasabb 1935 áprilisában 12.5 milliárd volt.
Nem megvetendő mennyiség az sem, amit a japánok szívnak el. A japán pénzügyminisztérium kimutatása szerint 1935-ben a japánok 36.613 millió cigarettát szívlak és 24 és fél millió kilogram dohányt pipáztak el. A japánok állal levegőbe fujt dohánymennyiség értéke meghaladja a 17 millió font sterlingéi, vagyis kb. 284 milljó pengői tesz ki.

A legédesebb statisztika
Az amerikaiak azonban a cigaretta mellett meglehetős nagy fogyasztói az édességeknek. Az Egyesült AHamok-l>an a kereskedelemügyi minisztérium kimutatása szerint az elmúlt évben 648/551.570 kilogramm édességet fogyasztottak 186 és fél millió dollár értékben. llven nagymennyiségű nyalánksággal meg lehetne édesíteni pld a Földközi tengert is. A kimutatás alapján pedig igazán nem lehet mondani, hogv az amerikaiak nem édcs-szájuak, mert állagban az elmúlt évben minden amerikai lakos őt kilogramm édességet fogyasztott el. (Vége)
1936. október 10
BAUa JW2LÜUMI
„Igy raboltak el" egy kanizsai gimnazistától „30.000 pengőt"
Amíg egy nagyatádi hlr eljut Budapestig ...
— (Tanítói áthelyezés)
A kultuszminiszter Farkad Jenőnfi Állami tanítónőt Nagykanizsára helyezte át.
— (Az első házi teáját)
rendezte szerdán este u Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet. Dr. Krátky Istvánné választmányi tag vendéglátó háza volt az első tea színhelye, amelyet reprezentáns együttesben né-pesilett bc a város társasága, a Nőegylet körébe tartozó családok, az egyesület és a háziak jóbarálai. A háziak vendégszeretete és kifogyhatatlanul kedves figyelmessége mindenki számára a legkellemesebbé telte a jótékonyság jegyében összegyűlt társaság együtt töltött óráit. A vendégek száma megközelítette av százat, úgyhogy az erkölcsi siker mellé anyagi sikert is könyvelhetett el a i-endező egyesület jótékony céljai szolgálatára.
— (Mezei Mária filmen)
őszinte .örömmel tölt el műiden kanizsai színházbarátot, hogy a Pesten most készölő Aranyember ^imü film egyik főszerepére a Pécs—kahizsai színtársulat egykori kedvencét, Mezey \'Máriát szerződtették. A próbafelvételek oly kitűnően sikerűitek, hogy e uéhányszáz méter film után Mezey Máriának három szerződést ajánlottak fel. Közölök kettőt cl is fogadolt, igy Mezey Máriát nemcsak az Aranycmber-ben, hanem a Halálos tavaszban és a Parforceben is viszontláthatjuk u kanizsai vásznon.
— (A Vegyeskar pesti hangver seny útjára)
az adakozás azzal a megértéssel folyik, amit ez az egész város kulturális hírnevét érdeklő ügy valóban megérdemel. A Keresztény Jótékony Nőegylet 10 P, Fritz Celesztin tanárnő 4 P adományt küldött u Vegycskar pesti útiköltsége céljaira.
— Az Iparoakör családias teaestje október 17-én, szombaton!
— (Államsegély zalai Iskoláknak)
A csojwki rk. iskolának 4000, a balatonfürcdi rcf. iskola részérő 2000, a kemendollári községi iskola részére C000 pengőr építési államsegélyt, a zalaszentgyörgyi rk. iskolának fölszerelést engedélyezett a kultuszminiszter.
— (Ma este; hangverseny)
A zeneiskola első tanári hangversenye ma, csütörtökön este pontosan D órakor kezdődik, műsoron az iskola majdnem teljes tanári karával. (:)
— (Megrúgta a tehén)
Bakónak községben Szabó János 13 éves gazdafiu a teheneket akarta megetetni. Közéjük ment, de az egyik állat megijedt, kirúgott és ugy megrúgta a fiat, hogy combtöréssel a kanizsai kórházba kellett szállitaoi.
— (Oyermek a bakon)
Pallós Piroska 6 éves kislány a Magyar-utca 48. szám alatti házban játék közben leesett a fűrészelő bakról. Mindkét kezét eltörte, kórházba kellett szállítani. f
A tegnapi és mai budapesti lapok nem kis szenzációként számoltak be arról a vakmerő rablótámadásról, a melynek szenvedő hőse egy nagykanizsai diák, Mándy Pál VIII. oszt. gimnáziumi tanuló. A lapok szerint nagyatádi tudósítás alapján — Mándy Géza, a Berzenee melletti Kétnyár* puszta bérlője, hétfőn délután beköldte kerékpáron nyolcadikas gimnázista fiát Csurgóra, hogy az ottani bankból hozzon ki számára 30.000 pengőt.
A fin a .pénzt megkapta — mondja a tudósítás — és még a sótétsfé be-
Vérfagyasztó pillanatokat élt át a nagykanizsai cirkuszlátogató közönség tegnap este a Rebcrnigg-cirkusz előadása alatt.
A műsor első száma oroszlán idomítás volt, ami pompásan sikerült. Az állatok és mesterük sok hangos tapsot kapott. Az idomító a cirkusz gazdájának fia, ifj. Rebsrnigg Károly volt, aki oroszlán-csordája után egy tigrist mutatott be, azzal végzettn mutatványokat a poropd közepébe szerelt vasléc-ketrecben. A tigris — hatalmas példány - már az első percekben nyugtalankodni kezdett, gazdája után kapkodott rettentő mancsaival és hozzá idegesen elelbődült. A közönség egy darabig azt hitte, hogy hatás kedvéért lijagy-ja az idomító nyugtalankodni az állatot. Pár pillanat múlva azonban kiderült, hogy a szituáció a vasketrecben nagyon ís komoly. Amikor ifj. Rebernígg Károly a kezében lévő szögesvégü bottal akarta rendre inteni a felbőszült állatot, az el-kapta idomitója kezéből a botot és egyetlen állkapocs mozdulattal po» dórjává törte, majd vad dühhel rávetette magát a fiatalemberre, aki még ekkor is csodálatos lélekjelen, léttel igyekezett a tigrist megfékezni. Idegfeszítő pillanatokig tartott
állta előtt hazafelé igyekezett Utkóz-ben azonban, amidőn egy erdőn haladt kérésziül, álarcos, fejszés rablók megtámadták és a 30.000 pengőt elszedték tőle.
Értesülésünk szerint maga Mándy Géza hallotta legmeglcpcttebbcn a hírt és kijelentette, hogy az egészl>ől egy szó sem igaz. Sem fiát, sem mást nem küldött Csurgóra pénzért. Kijelentette, hogy Pali fia vasárnap olthon tartózkodott ugyan Kétnyárpuszlán, de még este visszautazott Nagykanizsára.
ez a párbaj ember és vad között. Egyszer csak a fenevad rávetette magát az idomitójára. El^or már a közönség idegei felmondták a szolgálatot és mindenünnen, még a nézőtérről is, hanyatt homlok rohant igazgató, artisták és személyzet a vasrácshoz, hosszunyelü szigonyokkal, hogy életveszedelemben forgó társukon segítsenek. A nézőtéren sikoltozás támadt. A tigris el-kapta ifj. Reb.\'rnigg Károly bal karját és azt fogaival végig hasi-totta. Cafatokban lógott az ido mitó karján kabát, ingujj és vén szivárgott a ronggyá tépett ruhadarabokon. A fiatalember, l>ár ezt a karját nem tudta tovább hasz. nálni, nem adta fel a küzdelmet a mind vadabbul támadó állattal szemben. A mutatványhoz szükséges állványokat is egymás után vajf dosta hozzá a nekl-nekiugró állathoz, kívülről pedig a szjgonyokkal tartották sakkban, ugy hogy végül is sikerült a tigrist lecsendesíteni éa egy-két mutatványra kényszeríteni.
Dr. Fodor Aladár ny; váiosi tiszti-orvos, aki éppen jelen volt a nézőtéren, nyújtott első segélyt a sérült artistának. A sérülések, szerencsére, nem veszedelmesek.
íl
= Az Iparoshör családias teaestje október 17-én, szombaton ! (Autó karambol a Csengery-uton)
Szerdán este o óra tájban könnyen végzetessé válható autóbaleset tőrtént Nagykanizsán a Csengerl-ut és Hajcsárul kereszteződésénél. Unter Miklós 23 éves nagykanizsai gépész, aki a Pannónia szállodában van alkalmazásba^ egy olt megszállt Fischer nevft budapesti utazó kis Opel luxuskocsiján a négyházak félőt a város fe\'ó haladt a rendes tempóban. A Hajcsárul sarkán egy nagy Mavart teherkocsi állt és attól nem "látták, hogy mellette egy ugyancsak Mavart kocsi fordul ki « Csengeri-utra. A két kocsi ósszeszae ladl, a nagy teherkocsinak alig esett baja, de a kis luxuskocsi eleje és teteje teljesen összetörött A benlülő Unter Miklós oly súlyos fejsérüléseket szenvedelt, hogy kórházba kellett szállítani. A rendőrség a nyomozást megindította annak megállapítására, hogy kit terhel a felelősség.
- Gyerekek I Öltözködjetek magyarosan I Bocskay kabát ezép, jó, melegI Kapható SchQlznél.
— (A gazda a kocsi alatt)
Dávid István bocskai gazda a szőlőhegyen volt kocsijával. Hazafelé haladtában az egyik erősen lejtő résznél a gyeplő elszakadt, a lovak megindullak és ő a kerekek közé esett Súlyos állapotban szállították a kanizsai kór* házba.
= Az IparsshSr családias teaestje október 17-én, szombatont
— Alpár Oitta premierjére
Pestre érkezett Cochrap, a londoni revükirály és a Szerelmes királynőről kritikát irt a Színházi Élet e heti uj számába. 32 oldalas gyermeklap, kotta és kézimunka melléklet, nagy női divat-rovat, 64 oldalas rádióujság, Otthon Művészete, lartulmas mozi, társaság, konyha és kozmetika rovatok, Lelki Klinika egésziük ki a Színházi Elet uj számát
Ezután trafikokban is kapni a Zalai Közlönyt
Ugyanott lehet apróhirdetéseket feladni
A Zalai Közlöny a nehéz gazdasági viszonyok között állandóan arra törekszik, hogy az olvasó ás elólizetö tábor kívánságait, amelyek az újsággal kapcsolatosak, teljesítse. Most egy ujabb, az uj-ságvásárló közönség kányelmát szolgáló Intézkodést vezettünk be.
A Zalai Közlöny trafikokban ávak óta nem volt kapható. Mostantól fogva az utoai árusítás mellett a Zalai Közlönyt újból lehat kapni trafikokban is, ahol egyben apróhirdetéseket Is felvesznek a Zalai Közlöny számára.
Lehetóvá tette ezt az ujitást a miniszteri rendelet, amely a trafikjog elveszítésének terhs mellett megtiltotta, hogy a trafikokban árusított újságokat, könyveket bárki a trafikban átlapozza, elolvassa, vagy onnét klkölosönözze. Ennek a rendeletnek betartását maga a Zalai Közlöny és a Vidéki Napilapok Szindikátusának budapesti repüló-ellenórel városrólvárosra ellenőrzik.
Városi Mozgó. Még ma csütOrtOkOn I GRACE MOORE,
a világhírű énekesnő legsikerültebb filmje:
Szeress örökké
Remek kleéi-5 mtUorl A mozi fOlne »«nl
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. — KSznap a« elaó elBadáa filléres
A tigris megtámadta és megsebesítette idomitóját
Izgalmas percek a cirkusz tegnapesti előadásán
Őszi szövet- és selyemujdonságok
legdúsabb választéka
SzönyaC^tbdan!kMelben Kirschner Divatáruházban
HALAI MOZUMW
1936. otrtAhcr 16
APRÓHIRDETÉSEK
lyMfHum** ál* VMÍIMP u BM.M*. 10 .iais
Mlllléi. ntlnd.i, tovihbl Ml) rt (Illír htlJtOin.p
10 iittg IIM^ i.i\'iiU" idvabbl M * fittí.
. AwUtaMia, MaautAi, Tandclieit böl, rlcükre éa hetyke o. lefOkaíbUan. Te-Woo-lllotnij: 944. Ho]lor Klalaludy-u\'ca Ti\'fe. 27W
InWIll■» Iafc4t*r«l karcuk hi.om-uoil éttublal, Mléiael, viWglUaaal, eaat-
" M-------1 U. til\'nyöi ii nuilclL Cin
Balrtenfenyveaea lírnyvc. rézben) vagy Balaloanirtte kínba «.IH*I megvételre keraaek. Clm a ktaMhlvaultnn. 3677
\'/I tSzaMfel I kályMVai 2 laobit inteni cwk SSelel-Mla
tabadalmatott ff
ölrkaláelóí\' Mszekrémiyel "W§
letiet. 90M UUclMiegtaluiitás.i*Ú>lkodioa etltny utániatokra. Klzlrúlag kapható: — " \' »n ftMétteieikedélébcn, SíkSU 15.— peagé.
Slrlelvaa- -.......
melleit. Ara: 6.—, 10
Egyleobáa udvatl lakáa, vlzvezei£kes, november l-re feladd. Bezió Józael, TeMtyui 6. M59
16 állapotban levő lugoetiordd ktrea tetik megvétette. Clm a UidíMvalalbán.
Ut AraMavMtaa kényeimért aulöiexit heaiilltott vlltldt|«it Kaufmann Maadnll rendel|en. Telefonállomás: «■». 30W
— lUfja/M eaabiau, Jó mlnőaégt, moleg gyermokkabátok nagy választékban - BchQtznél.
Poptayrári SlíKÍ-^
llt.raa t<t.lb.» ta. P.gáaantpl <eUr 40 fittép. Pogány vér-l rla-thafl SB fMfér. OIIOSS KAROLY
Baljfcyáiay-alca W.__im
>Mn hMty tollette ét <*»■ sittk-rfjleat Maiiaa Hí.ie.knil rendeli TtulvMélnekiriaaklIlietbl kedveaméey. Telelőn: 391. Olció áiák I Zilnyl Mlkiéa-atca 34. 3610
IlkSIMaéa miatt lübbléle bútor, ház. tarlM cikkek, ágynemű, eladék. Hoithy Mlkláa ut 3. 8655
Ráfáu.ke»aaa konvencióra, azonnali beiépétre felvitetik. ló IlieWaiel. Jelentkezni lehet Horthy Miklóa-ul 37. Oro\'a.
3665
rvjánnáH édeakia la|boralnkat 60 —— merjük. Caeageryut 36. 367«
TektatM ma« a Köpetein Bútoráruház állandó butorklállltását. Izléaea éa olc.ó bútorokat kedvező fizetési tol-tételekkel vásárolhat.
Kiadta a laptolnjdonos KOigaxdaeági Itt. Oatoabnt Nyomda «• Deltáik! l.apkiadé ViilnlMa Naiykaalaaán. fatelő* :laűa1 Zalai Kttoty Interurbán taiarion: Nagykanizaa 7a. aaan
Zalai
a Ml,Ül KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hlrd$t6inél pétátobmkt
(Folytatás az l-«ő oldalról)
sokat folytat a többi szakmlnjezl* íckkcl is, majd folytatja a polítt kai vezérekkel megkezdeti tanács kozását.
Politikai körökbon ugy tudják, hogy a csütörtök esti pártértekozlclen a bemutatkozás alkalmával Darányi miniszterelnök beszédében kitör a részletes
programadáskor oz alkotmányjogi Javaslatokra Is, nevezetesen a választójog, a kormányzói Jog és a felsőházi jogra is, továbbá ismerteti azokat a törvényjavaslatokat, amelyeket a legközelebbii jövőben a törvényhozás elé szándékouik terjeszteni.
Egyre veszedelmesebb a feszültség Spanyolország és Portugália között
Orosz, francia és belga tisztek a nemzeti csapatok foglyai között
Burgou, október 15 Oviedo közelében a felkelők elfoglalták a Sarago hegjet és ezzel sikerült megteremteni a nemzeti csapatok között az összeköttetést ezen u vonalon is. A kormánycsapatok a Jelentések szerint igen súlyos vereséit szenvedtek. Egyik jelentés szerint 2000 halott hátrahagyásával menekültek, mig más jelentés 2500 halottról számol be.
A részletes jelentések megegyeznek abban, hogy a halottak között két francia és egy belga tiszt is van, az elfogott hadifoglyok között pedig 11 szov-jetlisztet találtak a felkelők.
Taragon, október 15 Az egyik portugál hajó, a Jaffa, 1400 menekültet szállított vissza Spanyolországba. A hajó Taragonban rakta partra a spanyolokat és ez alkaUmv mai kinos incidens történt. A vörös kormány fegyveres csapata a menekültek pertrasiálUtásakor fei akart menni a hajóra é» azt át akarta ku-
tatni azzal az ürüggyel, hogy három menekült még a hajón maradt. A helyzet egyre kritikusabbá vált, a spanyol hajón már cl akarták vágni a hajót tartó köteleket, amikor a milícia — madridi utasításra — levonult a hajóról és elállt az átkutatástól. A parti csapat azonban mégis bosszút állt és néhány portugílll akik ezzel a hajóval akawak elmenni az égő Spanyolországból, visszatartott.
A jelentések szerint a portugál és a spanyol kormány közölt a viszony egyre élesebb és egyre veszedelmesebbé válik.
Közös kommunista és sioclaliita front Madridért
Páris, október 15
A kommunista és a szocialista internacionálé értekezletén határozati javaslatot fogadtak el \'és megállapodtak hogy a jövőben a két internacionálé együttesen lép fel a spanyol kormány megsegítése érdekében.
LÓTAKARÓK
LEGOLCSÓBBAN
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Hí Ingatlan örök érték!
Tökekonservátásra a legjobb
venni, ,
gyönyörű helyen a központban.
Kérjen prospektust SZABÓ ANTAL sporfflzletétwn
ahol bővebb felvilágosítással Is szolgálnak
BáifHaw Irn iliin«■ im 1M.. a ITX-1X--
rnriiiiHn Kravez.intBny n ahim nuziuiiy uivasuinaK
A főváros egyik elsöjangu szállodájával, a csendes és központi fekvést!
István király Szálloda
(VI., Padmaaniozky-uloa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-melce folyóviz, központi fülés, telefon, lift slb.)
berendezett ragyogó liszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Most vegyen
női kalapot,
meri a legfrissebb, legdivatosabb újdonságok, melyekel budapesti és bécsi bevásárlási- és tanulmányutaim eredményeként beszereztem, már
megérkeztek
és azokat a legjutányosabb árakon árusito-n. Látogasson el üzleiembe, hol vételkényszer nélkül meggyőződhet arról, hogy
U(urabb«<
log Jobbat
legolcsóbban
nálam vásárolhat.
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Miklős-ut 1.
Városház-palota.
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kőtelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort
gyártmányú:
Tengeri-morzsolók, Szecskavátjók, Répavágók, Darálók, Vétögépek, Boronák, Ekék, stb. stb.
beszerezhetők :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, ZBélr, növényvédelmi •zerck, gép kareakedéaében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A.blrMg moUatL) Telefon: 130
Nyom. a l«ptul»jdonos Kóig»zda«á)jí Rt. Gutcnlxrí Nyomda Délzalai Lapkiadó Vállata köny.v!>j;oa*láj4baii Nagykanizsán (Felelős úzlatv, ZaW Károly.)
■wr*
rtOTJim 238
ZALAI
politikai na
iMrtMdhéi
M «jll ■ i
*» UaUWntal, |
Felelőt szerkesztő: Barbarlts Lajos
egy hóra s pengő Á.__
Szerkesztőségi és kiadóhivatal! Mrfoat 78.
Elv és módszer
A nemzet még mé\'yen erzi a gyászt, amelyet minden Jóérzésű magyar emberben Görfrbös Gyula korai elhunyta okozott, de az élet megállít-hatatlan, tovább megy a maga ut-jár és a magyar nép sorsclöiitö kérdéseinek megoldását parancsoló szóval kövefeli. A kormányzó bi zalma Darányi Kálmán eddigi föld xnüvelésügyl minisztert ti(ntett>e kl azzal, hogy az uj kormány fejévé tette. Darányi úgyszólván változtatás nélkül vette át Gömbös Gyula kabinetjét s ezt szinte természetesnek kell irtanunk, hiszen Gömbös Gyula földművelésügyi minisztereként töltött csztendökeVezenuzig\'n fontos poszton, tagja volt a Nemzed Egység Pártjának s meggyőződéses híve azoknak az elvi elgondolásoknak, amelyek alapján Gömbös Gyula ujjá akarta épiteni az országol. Ami Darányi Kálmánnál rendkívül fonlos s egyáltalán minden miniszterelnök számára tulajdonképpen döntő tényező, az az1, hogy nemcsak az államfő bizalmának a birtokában van, hanem az ország közhangulatából és a sajtó hasáb jajá visszatükröződő véleményekből megállapithatólJ\\g, az egész nemzet bizalmát is bírja.
Egy komiányelnök számára ez nagy biztonságérzetet adhat, amit még sokszoroz az a tény, hogy a többségi párt i^,en nagy rokonszenv-ve\' fogadta dezlgnálását s benne látja azt a férfiút, aki esetleg más, egyéniségének jobban megfelelő módszerekkel, de ugyanazoknak az elveknek a követésével ttni\'ibb fo^ Ja épi\'eni a gömbös! elgondolásokat Az ország helyesnek és üdvösnek itélte ezl a reformprogramot, amelyet valóban az élet szükséglete hívott létre, hiszen olyan bajokat van hivatva ez a program elírni-nálnl s olyan s?ociál?s reformokat megvalósítani, amely, k nélkül egészséges magyar jövendő el képzel he. tétlen. Az uj miniszterei.lök mindent magáévá tesz az előző kormány elgondolásaiból, ami hnsznosj ami a nemzet egyetmének helyes, lésével találkozik s \'igyekezni fog mindent kiküszöbölni", ami nem szolgál a nemzeti összefogás, a nemzeti egység gondolatának ercsi léséie.
Munkás hétköznapok fognak követ keznj, amelyeknek hétköznap jellege azonban nem annyit fog jelen leni, hogy ml sem történik^ hanem éppen ellenkezőleg, a hétköznap fogalmának megfelelten, a fokozott alkolás, az erőteljes továbbépítés céljait fogják szolgálni. Hogy az uj miniszterelnök valóban méltókép pen tudja folytatni nagy elődjének kezdeményezését, ahhoz éppen za varlalan hétköznapokra, politikai pártviszályoktól mentes légkörre, megértésre és támogatásra van szüksége. Kélségtelen, hogy azok, akik a magyar politikában szerepet játszanak, álljanak ezek a kormánypárt, vagy az ellenzék oldalán, megértik és méltányolják Da
Darányi miniszterelnök és kormányának programja
„Politikát csak a lehetőségekre letiet eredményesen építeni I"
A Nemzefí Egység csütörtök efcli párlértekezlele előtt a cárt egész vezetősége kimondta, hogy tekintet tel a kormányváltozásra, len.ondott-nak tekint! magát, de az ügyeket t<* vább viszi, a párlvezetőség létszámát pedig 9-röl 30.ra emelik.
A pártérlekezleten Darányi Kálmán miniszterelnök mondta el az egész politikai világban nagy érdeklődéssel várt beszédét. Bejelentette, hogy
politikai hitvallása
a mélyen átérzett, gyakorlati csele kedetekben megnyilvánuló népi és nemzeti, a keresztény erkölcsi gondolat alapján álló, haladóan konzervatív politika, amely építő mun ka eredményeivel akar gátat vetni a nemzeti organizmust "bomlasztó Irányzat ellen.
A szavazón fi/kossát/áf, f
mondta, mint alapelvei) a kor. mány tagjaival együtt szükségesnek és megvajósitandónak tartja, l megvalósítás módjánál egyedül a nemzet nagy érdekeit tartja szem előtt. Ezzel szorosan összefügg a kormányzói jogkör ki erjesztése és a felsőház reformja, melyek meg oldását a kormányzati po\'itika el sőrendü feladatának tartja.
A párfszervezkedtfs
kérdéséten a részletek tekintetében
gálni, jóviszonyt teremteni mindazokkal az államokkal, melyek a békés együttműködés megteremtésében őszintén hajlandók közreműködni.
A belsfl rend
és biztonság minden körü\'mények közt való fenntartását nem erőszakkal, dc a legnagyobb eréllyel, minden szükséges kormányzati eszköz céltudatos igénybevételével biztosítani fog!a. Az államhatalom rendelkezésére ál\'ó erők tökéletesen elegendők minden felforgató mozgalomnak csirájában való elfojlásá a.
A ktizigazgatás
takarékossága és racionalizálása, a visszaélések intézményes megelőzése, a vidéki városok számvevőségi és pénztári szolgálatának álla-mosi\'ása, Önkormányzati, testületi, egyesületi háztartások fokozott ellenőrzése a kormány programja.
A pJnztijíyi politika
lerén totábhra is fenn\'arlja a viszonyokhoz alkalmazkodó jól bev-lt valula- és hitelpolitikát. Nincs ízó devalvációról, sem a nemes valulák felárának megváltoztatásáról. A hitelpolitikával a tőkeképződést kívánja clösegi\'eni, a termelésnek ol-hajlandó megbeszéléseket folytatni c^s elégféges hitelt biztosítani,
cs r.em zárkózik el olyan javaslatok előj, amelyik annak javítását célozzák. A párt egységét mindenesetre lenn kell tartani sa szervezkedésre Igen nagy szükség van.
Külpolitika
terén, mondta a minisztereinek r.tem változtat az eddigi irányokon, me lyek segítségével kijutottunk az el szigeteltség állapotából. Megbíz ható, őszinte barátokat szereztünk, s további mngaturiásunkkal is az igazi béke érdekeit kivánjuk szol
a közmunkák és beruházások p o gr ím |át folytat i. A FAKSz-köksö-nök 20 éves törlesztési idejét 30-ra emelik fel A PK llsztviscló-köl-csön-hilelkeretét felemelik. Tisztviselő családi házak építésére a pénzintézetek további 1,200.000 pengőt bocsátanak rendelkezésre. A ház ta\'ari zási kedvezményeket jövőre is meghosszabbítják. Az rdózás terén a szociális tartalmú népi politikának megfelelő arányosságra, igazságosságra és egyszerűségre törekszik az uj ko inány.
A családvédelem
érdekében alapot létesítenek önálló existenciák alaplláának elősegítésére és az intellektuális munkanélküliség csökkentésére. A családvédelmi szempontoknak a közteherviselésben is meg kell nyilvánulniuk.
Gazdasáü polltlha
terén a kormány szeretne lazítani a világgazdasági helyzet kényszeréből fakadó intézkedéseken, mihelyt erre a feltételek mutatkoznak. Az agrárgon-dolatot erőteljesen fogja továbbra is képviselni a kormányzat gazdasági politikája, a termelés, a jövedelmezőbb értékesítés és a szociális szempontok érdekeinek minél szélesebb érvényesítésével. A hitbizományi és telepítői törvény intencióit maradéktalanul érvényesíteni fogja a végrehajtás áorán. Birtokpolitikái célra már az első 5 évben 25 millió pengőt fordít a kormány. A búzaár színvonalát áldozat árán is biztosítani fogják.
A külkereskedelem
mai fontossága és szoros kapcsolódása a külpoldik-ihoz lette szükségessé a külkereskedelemnek a külügyi tárca hatáskörébe való helyezéséi, a szakminiszterekkel egyetértésben való irányítását.
Ipar-politika
terén tovább halad a kormány a megkezdeti uton. Minden olyan törekvést támogatni ónajl, ami a kisiparosság társadalmi helyzetének, k-pzeltségének emelését, hitel- és munka viszonyainak javulását jelenti, igy elsősorban gondoskodik, hogy a közszálíitásokban minél nagyobb mérvben részesülhessenek.
A munkás-kérdés
első feladatul rója a kormányom a munkaközvetítés szabályozásai, a munkaviszony, k intézményes rendezés- t. a munkásság gazdasági hejvzetánek javítását. Esetleg OTI-tökék felhasználásával é-demes mun-
rányi Kálmán miniszterelnök megbízatásának a fontosságát ós állás foglalásukat ehhez szabják. A kor mánypárt, mint már előbb is le szögeztük, teljes egyetértésben, a miniszterelnök személye iránti mélységes bizalommal kísz Darányi Kálmánt nehéz és felelősségteljes munkájában támogatni. Felada-tának elvégzését nagymértékben megkönnyi i az az igen örvendetes másik tény, hogy ni ellenzéki pár tok részéről szinte példátlan jóin. dulat, rokonszenv, sőt biztatás fo gadja. Nyugodt egyénisége, feltétlen alkotmánytisztele, évtizedes politikai gyakorlata, amelyet mint állam
titkár s mint későbbi földmüvelés ügyi miniszter szerzett, bztositékok arra. hoey munkáját siker kíséri s nem áll be törés annak a reform, politikának a vezetésében, amely alapvető elgondolásaiban komoly és n;igy szándékokat íejez ki s koano\'.y és nagy alkotásokat óhajt 1^\'re hozni
Az ország szerencsét kíván Dará-rányi Kálmán mjnkájához és rokon szenves " felsorakozással a magyan nép he\'y:sífcén.k pe.sitjét ü!l arra
a programra, ame!yet Darányi K.il mán megvalósi\'.a! i óhajt. A magyar nép a jelek szerint tul van történelmének egyik legnehezebb kor-
szakán. Nem akarjuk azt állítani, ez végzetes könnyelműség volna tőlünk - ho^y országunkban minden fenékig tejfel, ez nem is lehet olyan országban, amely Trianon borzalmas csapását elszenvedte s amelyre még a békekötés után is esztendőkig kíméleten ellenségek lesclk.\'d\'ek, hogy rosszidulatukkal, lnirlkájukkal újból és újból elbuk tassák, de hála na^oy elődök munkájának, bízvást megállapíthatjuk, hogy a rosszból egy sokkal, de sokkal jobb felé haladunk \'s ennek az útnak egyik méltó vewtöje lett most Darányi Kálmán miniszterelnökké történt kinevezésével.
■ 1.....z
Olasz frontharcosok érkeznek ma Nagykanizsára
Ünnepélyes fogadtatás a pályaudvaron
ká8okat családi házhoz fognak juttatni.
Beszélt még ezután a miniszterelnök a kullurális és testnevelési célkitűzésekről, bejelentette a perrendtartás reformját, a honvédség fejlesztését, a gáz- és légvédelem fokozását.
— Célom és törekvésem — mondta végül — «z t oll, hogy politikai célkitűzéseinkben keressem
a realitások útját, mert politikát csak a lehetőségekre épitve lehet végezni. \'
. A l>cszéd kőzlien is fel felzúgó taps a beszéd végén peroekig zajló ünneplésben robbant ki. A párl a programot egyhangú lelkesedéssel elfogadta.
Minisztertanács
Budapest, október 16 A kormány tagjai Darányi miniszterelnök elnökletével délelőtt mi njszterta 11 ácsot tartoljak és azon azokat a törvényjavaslatokat tár-gyalták le, amelyeket már a Gömböskormány elökészitett és részben elfogadott. Szóbakerültek továbbá a képviselőházi bemutatással kapcsolatos teendők, valamint az ál-lamtitkári és a főispáni kinevezések.
Fej-, váll- és ágyékrheumánál,
itchiá8nál, Idegfájdaimaknál, szaggatásnál és zsábánál a természetes „Ferenc József" keserűvíz rendkívül h&szaos házlszer, mert korán reggel egy pohárral bevéve, az emésztCcsatornát alaposan kitisztítja és méregtilenllL Az orvosok ajánlják.
Féltandijas angol és német nyelvtanfolyamok a Zalai Kflxlttny előfizetői részére
A nyelvek tanulása évről évre Jobban tért hódit Nagykanizsán is csak ugy, mint az egész müveit világon, főként a nyelvrokonok nélküli Magyarországon.
A Zalai Közlöny meg akarja könnyíteni előfizetőinek a nyelvtanulást és ezért megállapodott egy elismerten kitűnő nagykanizsai nyelvtanárnővei, aki két nyelvet 60 százalékos kedvezménnyé\' tanit a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol és német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet. A tanfolyam nem csoportos, mert egy órán legfeljebb négy növendék vehet részt. A tanítás heti két órával hat hónapig tart, havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek 5 pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szerezte meg az angol nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtési biztosítják mr. Walter Ripman-nak, a londoni egyetem fo. no lika tanárának eredeti grammo-fon lemezei. Jelentkezni bármikor lehet a nyelvtanárnőnól (przsébet-tcér 18. II. em.)
Minden tanfolyamra va\'ó fcltan-dljas beiratkozáshoz fel keü mutatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Zalai Közlöny szerkesztőségének igazoiá-
Többizben megírtuk, hogy a Budapesten október 17-én és 18-án tartandó országos frontharcos találkozó az előző évek rendezési méreteit jóval felül szárnyalja. Ismeretes, hogy azon Nagykanizsáról is nagyobb frontharcos csoport vesz részt. A találkozó az ország halárain túlmenő jelentőségű és ezt ml sem bizonyítja jobban, mint hogy. a találkozón számos külföldi frontharcosküldöttség vesz részi.
Mint értesülünk, az olasz küídött-ség pénteken délután érkezik Ma. gyarországraA Mint hogy az olasz küldöttség Nagykanizsán keresztül utazik Budapestre, a nagykanizsai frontharcos főcsoport gondoskodott
London, október 16 A belga királynak a katonai intézkedések ügyében te|,t bejelent^ se igen nagy izgalmát váltott ki egész Angliában. Mára azonban meg lehet állapítani, hogy az ese-mények nyomán támadt nyomoítt hangulatot bizakodó nézet váltotta fel az angol sajtóban. A Temps azt irja, hogy a belga poli;ika változásának közvetlen okát a francia -szovjet szerződésben kell keresni.
Burgos, oklóber 16 A spanyol nemzetiek előrenyomulása Madrid irányában egyre erőteljesebb iramot vesz. Huescanál a felkelők semsemmisiló vereséget mérlek a kormány csapataira. A harcokban jelentékeny mennyiségű hadiszer és egyéb zsákmány jutotta nemzetiek kezére.
El Tienplo elfoglalásával a nemzeti csapatok kezébe került a Mad-
arról, hogy itt ü magyar határon ünnepélyes fogadtatásban részesüljenek. Az olasz küldöttség ma, pénteken d. u. 6 óm B perckor a gyorsvonattal érkezik, a pályaudvaron a kanizsai frontharcosokból álló formaruhás disz^zakasz fogadja őket és dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos mond olasz nyelvű üdvözlői.
Szófia, október 16
A bolgár hadviseltek küldöttsége elindult Budapestre, hogy részt ve-gyen a nagy magyar frontharcos-találkozón.
A~"bolgárokon kivül az olaszok, néineiek, osztrákok és angolok küldenek frontharcosküldöttségeket a budapesti találkozóra.
Általában az a sajtó véleménye, hogy mégsem lesznek az intézkedéseknek olyan mélyreható következ. ményei, mint az először gondolták.
Bern, okióber 16 Gróf Ciano berlini utazása tervét sz\'éltéten élénken tárgyalják. Ugy tudják, hogy a berlini tanácskozásokon a locarnoi kérdés, az osztrák és a dunai kérdés szerepel.
ridot ellátó vlllanyközpont.
Az északi szakaszon Talavera-nál a nemzetiek bekerítették a vörös csapatokat, amelyek hasztalan kísérelték meg a gyürü áttörését.
A nemzetiek jjalieial hadoszlopai csütörtökön este bevonultak Oviedo-ba. (E jelentésből következtetve a kormánycsapatok csakugyan birto kukba kerítették a napokban Oviedot.)
im Miőftw rt
Az egész északi harcvonalon erő. sen megélénkült a harci tevékeny ség.
Pár szó a Rebernigg-clrknszról
Bevallhatjuk : - az uis^cjró nem sagyon S2eret cirkuszi előadások ról beszámolót irnL Legtöbb cir, kuszban annyi u százszor látott, el koptatott mutatvány, viszontl minden árlista olyan becsületes igyekezettel keresi meg tudományával sovány kenyerét, hogy if toll - ha sziv és emberséges érzés vezeti -- meg-megtorpan a kritika közben.
Ez a gátlás a Rebernigg cirkusznál teljesen kikapcsolódik. Itt az ember valóban európai artista-nivót talál a műsoron, minden bzú-mol érdeklődéssel és az uj bizonyos izgalmával fűszerezve.
lfj. Rebernigg Károly vadállat-idomilásait nem csak a produkció, hanem az állatokkal való sajátos bánás leszi érdekessé. Látszik az ál játokon, hogy nem goromba »drill«, hunéin szeretet foglalkozik velük. A Beny et Garry pár a görgőn egyenesen szenzációs. Id. Rebernigg Károly ló-idonütásai legszebbek, amelyeket enemben valaha is láttunk. Kedves szín u jjiüsorban M. Bel-mon.e kutya-falkája. Gerard és Fer-nando bohócok nemzetközi bohóc-multtal és sikerekkel valóban mesterei a kaoagtatásnak. Széditőeu szép és izgalmas A. et B. Andree mutatványa frakkban és estélyi-ruhában a magas trapézen. Az orosz revü gyorsan }>ergő, tarka számai szebbnél szebbek, koronája a két fehér lovon nyaktörő mutatványokat végző artista-pár. A két Elklns, a nagyszerű gyűri*tornászok bámulatba ejtik a nézőt számaikkal. A három Rebernigg.fivér lovas-mutatványai csodálatos ügyességről tanúskodnak. Vidámak M. Angéla produkciói a medvével. Hátborzon, gatóan vakmerő Willy és Funzi fej-egyensulyozók száma a trapéz-hintán. A zenebohóc-quartett világvá^ rosl értékű, egyik legkiemelkedőbb száma a műsornak. Rebernigg Emil mutatványai az elefánttal pompásak és derűsek. Hortense rutinos, ügyes voltlge-lovuglása elismerésre tarthat számot. A betétszámban szereplő férfi tornász duó Jdtünő. V i
Nem igér ez a cirkusz semmi olyant, amit nem nyújt. És őrködik, hogy kiállításban, teljesítményben
minden elsőrangú és elegáns le-gy«n- _
- (Bélyeggynjiök taldlkozófa; nét. főn délután 6-tól 8-ig H Pannónia hátsó kistermében.
Városi Mozgó. Szombaton és vasárnap 1
A legszebb és leghíresebb magyar zenei alkotások bokrétája
Csókos órák
Főszerepekben: Paul Hflrbiger, Sybllle Schmltz és Ida Wüst.
Remek kiaértt műsor I A mozi fűlve vanl
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, S, 7 és 9 kor. — Köznap az elaö előadta fillére.
Kötött blúzok, pulloverek, kabátok, n£,gy választékban: gyapjú selyem pongyolák, női nadrágok, SZOmOlÜIlUináL
Woilet alsóneműek gyermeknek, nőnek, férfinek
Madrid elektromos telepe
a nemzetiek kezén
A felkelők hadoszlopai behatoltak Ovledoba
Bizakodó hangulat
vált úrrá Angliában a belga katonai bejelentések ügyében
1936. október 17
BALA1 Kft 7.1/WY
A dohánytőzsdékben tilos az njságok olvasása
Felhívás a közönséghez!
A Vidéki Napilapok Szindikátusának megokolt kérésére a pénzügyminisztérium ugy |intézkedett, hogy eltiltják a dohánytőzsdékben való újságolvasást.
Ez a rendelkezés már életbe is lépett, amennyiben a pénzügyigazgatóságok értesítették a tőzsdék vezetőit, hogy ne engedjék meg az újságolvasást és az újságok kikölcsönzését, mert elveszthetik trafikengedélyüket.
A fenti rendelkezésre felhívjuk a közönség figyelmét a tőzsde-engedélyekre való tekintettel. Az .ismeretségi" újságolvasást ne vegyék könnyedén a vásárlók, mert ezzel veszélyeztetik a trafikosok kenyerét I
A Szindikátus u. n. repülő-el-lenőröket alkalmazott, akik időnként városról-városra ellenőrzik a fen i rendelkezés betartását.
Péntek
17.30 Sportközlemények. — 17.45 Cigányzene. _ 18.50 I)r Konkoly Kálmán csevegése, — 19.30 Az Operaház előadása. -Téli rege.. Dalmű 3 felvonásban. — Az I. felv. ulán kb. 20.25 Ilirek. —.A II. felv. Után kb. 22.05 Időjárásjelentés. — Majd külügyi negyedóra. _ Az előadás után kb. 22.55 A rádió szalonzenekara. — 0.05 Hirek.
Bud«p«At il.
18.20 Gyorsirótnnfolyain. — 10.30 Felolvasás. — 20 Hanglemezek. — 21.20 Hirek. — 21.45 öreg cigányprímások zenekara.
84<*.
17.30 Hangok a sötétből (zongora, ének). — 19.30 Az Urániái gyermekkar előadásn. — 22.20 Kccles: G-moll gordonka- és zongoraszonáta. Beethoven: B-dur szonáta. _ 23.15 Tautenhayn négyes. — 0.15 Szimfonikus lemezek.
wözmm
Miért mennyit kaphat a gazda?
A m. kir. külkereskedelmi hivatal piaci helyzetjelentései
Buza
A valutapiacon bekövetkezettese-menyek folytán a buzaüzlet a nem ze.közi piacokon szük keretek kö zött mozgott. A chicagói és winni, peggi búzaárak általában változat lanok maradtak. A valutapiacon el 3. állott nyugtalanság erös árenulke dést idézett elő a belföldi niaconés ezéri szabadvalutáju áiíamokbi egyelőre nincs buZae\'.adásl lehetőség, mert a mi belföldi áraink és a felmerülő fuvar és egyéb költsé gek oly árat eredményeznek, ami kb 1 pengővel magasabb a kül földi piacokon elérhető árnál Ujabb búzaeladások az elmúlt hét folya. mán csak osztrák viszonylatban történtek, naponként igen n\'agy tételek kerülnek felvásárlásra. Rozs
Említésre méltó esemény sem nemzetközi, sem belföldi vonatko zásban nem történt Árpa
A belföldi gyárak a jóminőségü sörárpát erősen kiesik Kőbánya paritásban 19 Pig. Zab
Az árok belföldön erősen megszilárdultuk A belföldi árak oly magasak, hogy minden külföldi értékesítést lehetetlenné tesznek A nagy áremelkedést a hét végéie lanyhább irányzat váltotta fel, ismét az előző hét végén jegyzett 16 • 14.26 pengő körüli ár volt érvényben.
Tengeri
| A belföldi árak a készáru óten I gerinél ismét elérték a 13 F-t, a hét i végére azonban cca fél pengővel [ visszaestek. A csövestengeri felvá I sárlása élénk üíemben tovább fo-
lyik, budapesti paritásban 6 25 P körüli ár érhető el. Morzsolt téli tengeriért cca 10.80 P érhető el budapesti paritásban.
A magpiacon
némi élénkség váltotta fel a mult-heti stagnációt, a piac bizik óbba 1, hogy a német hatóságokkal lóhere és luccrnamagban, borsóban is sikerül ármegállapodást léti-ehozni. A keresletnek megfelelően a lucer-na- és lóheremag ára is eme\'kdett néhány pengővel. Élénk,az érdeklődés fehér napraforgómag iránt, bár a Németországba kivihető 150 vagon kontingens kimerült, .tehát expol\'tra már nem vásárolnak. A mák ára tartott.
Szarvasmarha
A hétfői milanói vásáron 753 drb. felhajtásból 392 volt magyar származású. Az árak 10 centisimivel emelkédíek kg-ént. A felhajtott mennyiség mind elkelt. A magyar gazda istállóárai ebben a viszonylatban : Márkás uradalmi ökör 91 -98, kivételesen 104. egyéb min. urad. ökör 72 78, vásári marha 70 (76 fillér élősúly kaként. A lira devalválásával\' kapcsolatosan az olasz kormány 65 százalékkal mérsékelte a szarvasmarha vámját. Magyar , részről n csütörtöki vásárra felhaj tott marhák után soronkivül 40 százalékos felár biztosíttatott. Mind ezek ellenére ezen a vásáron árak nem alakultak kl és eladás nem történt Bécsben a hétfői marha; fővásáron élénkülő irányzat mellett az árak minden minőségű marha-nál 2 3 garassal emelkedtek. A magyar gazda istállóárai: Extrém
urad. ökör 99,\'la urad. öl<ör 84.....
92, Ha urad. marha 69-81, vásári marha 62-73. Budapesten a csü-
törtöki mnrhafővásárra 242 drb. marhát hajtottak fel, az árak élénkülő irányzat- mellett a következők voltak: Ökör I. r. 77 -82, bika I. r. 72-83, növendékmarha 58-718. Egyébként az olaszországi szarvas marhaszállitás egyelőre megakadta valutárls nehézségek miatt. A most eszközölt olasz vámleszállitás nem elégséges, igy azt remélik, hogy az olasz kormány teljesen eltörli a szarvasmarha vámját. Németország ba a szarvasmarhakivjtel zavarta! lanul folyik.
Sertés
A keddi bécsi sertésfövásáron élénk irányzat mellett a magyar urad. zsirsertések ára 7-8 garassal, egyéb zsirsertések és nehéz hússertés 3 5 garassal magasabb, mig a könnyű hússertések 3-5 garassal h.csonyabb áron értékesültek. A magyar gazda islállóárai: la urad. zsirsertés 102 106, kiv 10Ö, nehéz szedett zsirsertés 101 103, kiv. 109, angol keresztezett srrtés 105-107, kiv. 108. könnyű hussertés 66-88,kiv. 93 fillér élősúly kg-ként. A budapesti sertésvásárra október 3 9 lg bezárólag az összes felhajtás 8860 drb. volt. Ebl>öl urad. 1740. Ia urad. sertés 110 112, kiv. 113. Ia sze dett sertés 103 107, kiv. 108 fUlér élősúly kg-ként. Egyébként, mint más oldalról értesülünk a németországi október havi zsirkontingens leszállítása és uz élő és hasltjott sertés-export megindulása egyelőre még bizonytalan, \'lárgyalások folynak Ausztria íelé Magyarország sertéskiviteli kontingensét ozelmult hé. ten is teljes egészében kihasználtuk.
Borpiac
Tapolca. A szűri °t már csaknem mindenütt megkv :% bár a. köz bejött esős és h]rf?fr Időjárás a munu kálntokat késleltette-. Minősig teljesen kielégítő, mennyiség nagy át. lúgban js a közenesnél jóval kevesebb, egyes lrclyeken minimális. Mustárak 20 35 fillér között in-gadoznik, kereslet nem nagy. 0-borok ára tartott. Révfülöp. A fő-szüret folyamatban van. A szűrt mustok cukorfoka az elöszüreteknél 19 20, a fős\'iirétnél 20 25. A szőlő, ahol tói megmaradt, ép és egészsé
Dombi Péter weekendje
Irta BARBARITS LAJOS
Dombi Péter egy szürke, lucskos őszi estefelé, amikor életuntak és költők szeretnek kibámulni az ablakon, becsavarta a töltőtől lát, becsukta a fiókjait, gondosan megnézte, hogy nem mellé fogott-e a zár, lefújta a ei#ircltabáni 111 az irómappájáról, körülnézett, mint gondos apa lefekvés előtt a gyerekei hálószobájában, vette a nyűtt felöltőjét, már jóelőrc behúzta a nyakát a felhajtott gallérjába, aztán kai-tant a villanykapcsoló és sötét borult az irodára hétfő reggelig.
Szombat volt és Dombi Péter ilyenkor mindig egy kicsit megborsódzott.
Szombat... vasárnap.. • hétfő...
Más hatheti szabadságra könnyebb szívvel indul, mint ahogyan Dombi Péter szombatonként olt hagyta az irodát, ahol egy idő óla bevezették ezt a buta weekend-rendszert. Nem neki találták ki ezl. Nem a dombipétercknek, akik hozZánőttek az irodájuK örök-egyforma levegőjéhez, falaihoz, uhlioz a rozoga Íróasztalhoz, amelynek minden •sarkában-zugában százféle-fajta papír tornyosult egymásra: - akta, levél, ícljcgyzés, űrlap, számla és a jó ég 1 tudja, ml minden, amit ha mind elszórna is egy napon, nem\' lenne semmi fennakadás a hivatalban. I)e Isten ments ahhoz a cók-mókhoz hozzác nyúlni! A cók-inók (igy Uivta Dombi
Péter) szent és sérthetetlen. Egyszer minden darab papirosra szükség lehel. Hogy eddig még sohasem volt szűkség egyre sem, az nem változtat semmit a dolgon. Időnként, amikor nagyon rá. ért ugy talán félévenként, nu&is nagytakarítást tartott az asztalán és a fiókjaiban. Olyankor aztán pár hétig olyan volt az Íróasztala, mint a mclleszlett liba, amikor tolla nélkül sétál az árokparton.
A weekend most is jó lenne ilyen nagytakarításra, csak hogy holnap fei kell nézni a kaszinóba, ahol uj tagot avatnak és az a szokás, hogy az uj tag egy sörözést fizet a tiszteletére összegyűlt baráti körnek. Dombi Péter egyébként magának élő ember volt, de innen mégsem maradhatott el. Ki-végre vannak az embcrn.-k társadalmi kötelezettségei is...
De akkor meg semmi sem lesz a holnapi nagytakarításból. Ma meg már késő van. Korán alkonyodik és ha le-1\'sj.k a köd, nagyon csuszós az ut hazafelé. Ezen különben is lehet még gondolkodni.
Még egyszer felgyújtotta a villanyt, körülnézett, ahol cigarettavéget látott, arra gondosan rátaposott, aztán becsukta az ajtókat, jó erősen lenyomta a kilincset és elindult hazafelé.
Künn kezdett már csillogni az aszfalt a fénvbeborult sok kirakattól, amelyek ilyenkor a legcsábitóbbak, öszi estefelé, amint végig ragyogják
az utcát gazdagon és a van. fölényes biztonságával.
Van... De kinek? Dombi Péternek például nem. £s ugylálszik, másoknak sem nagyon, mert mindig több a sóvár szemű nézdegélő a kirakatok előtt, mint az üzletek pultjai körül. Szombat... vasárnap.. • hétfő ... — Én nem járok kávéházba,...... morfondírozott magában Dombi Péter — nem iszom, nem kártyázom, nem) járok meccsekre, ócska dohányt szívok, uzt is sodrom, igy kevesebb fogy, meg kevesebbel is kínál el az ember, mert nem mindenki szeret sodorni...
Mindezt pedig azért kellett az önmaga bátorítására végiggondolnia, mert az egyik különösen csalogató kirakat előtt eszébe jutott, hogv vihetne haza vacsora ulánra pár deka amerikai mogyorót. Azt nagyon szereti a gyerek, de meg a felesége is, szülelőtt Kovrinek Matild, akit kilenc esztendeje idestova, pontosan egy ilyen őszi nikonyat-tájl ismert meg a postán, az ajánlott-ablaknál, ahol az elseje körüli forgalomban egymás mellett szorongtak az esti postával, Dombi Péter az irodájából és Kovrinek Matild egv másik irodából Hja, az idő eljárI Dombi Pétert, ha erre gondolt, mindig megszállta valami mclancholia. És ilyenkor tudott könnyelmű lenni. Igaza volt: — az időnek mindegyI A porció igy is, ugy is napról-napra kevesebb.
Fogta magát, belépett az üzletbe, ötven fillérrel később lesz háza a Gör- |
gelcft-utcában, abban a szép, csendes, cuipa-lomb fertályban, ahol minden udvaron baromfiak sétálnak a gyümölcsfák alatt és házisapkás öregurak olvassák az újságjukat az üveges verandák szögletében.
Megvette az amerikai mogyorót és amikor fellélegezve kilépett az üzletből, határozott, a szokottnál kicsit gyorsabb léptekkel elindult hazafelé.
Otthon még nem égett a villany.
— Majd ha apa hazajön, szokta mondani estefele Dombiné a sötétben Unatkozó gyereknek, aki igy aztán az egyik ablaknál repülőgépeket fabrikált a tavalyi szánilanirkája lapjaiból.
-- No, találjátok el. mit hoztam? — köszöntött be Dombi Péter harsány vidáman a vacsora-illatú otthonába.
Megcsókolta . az ablaknál gubbasztó gyerek fejebubjál, azlán félszeg ünnepélyességgel odanyújtotta az asz-szonynak a kis papírzacskót.
Az asszony nem nagyon ugrott kl a bőréből. EgyáItalán nem hatotta meg az ajándék. Morcosan, csak ugy odavetett szóval mondott valami kösző-nöm-félét, de Dombi Péter amögött is azt érezte, (és nem téverfeltl) hogv -jobb volna, ha kifizetnéd a Petik\'e mullhónapi ci|>őlnlpalásál, már harmadszor voltak Üt a pénzért..
Dombi Péternek egyszeriben lelohadt a kis öröme, ami meggyorsította a lépéseit hazáig.
De Matyikám, — próbálta kedves szóval megkörnyékezni a felesége nyil-
EAL.AÍ fCÓZLONY
1036. oktőber 17.
g*s mustot ad. Jó minőség, de gyenge mennyiség! Must vevők 26 • 30 fillér kőzött, kicsnyben vásá rolnak. 22 fokos must 27 fillér. 25 fokos 36 fillér. Nagyobb must vevő uincs. Bor forgalom pang, "kereslet nipcs.
Szülőből
ezideig 606 vagont exportáltunk, a miből a német piac 408 vagont vett fel. Második jelentékeny bb pia-cunk Ausztria" és Jlandóan szálll tunk Lengyelországba, Svá^tba és Angliába is, kisebb mennységben. A saszla és csemegeszőlő termelői ára 16- 22 fillér A borszőlők ára 8 -14 fillér között ingadozik. Német ország meghosszabbi\'otia a ki nem használt szőlőbeviteli engedélyeket, ugy hogy ebben a viszonylatban élénkülés várható.
Itt emiitjük meg, ho-jy Németor szágba augusztus folyamán 7314 q bort szántottunk A legközelebbi jő. vőben bizottság érkezik Ausztriából, hogy tárgyaljon a magyar fcorkivl télről. A sok eredménytelen tárgyalás. után talán sikerülni fog Ausztriába a magyar bor kivitelét biz tositani.
M.
UovHlvczülö: Dr. Dévataé, Eidt.
Hölgyeim 1 kézimunkázzunk!
szinc van, c-sak valami nagyon szép l>arna szömKlvcl díszítse. Barna acccs-soirckkcl is viselje, üdvözlet.
Ttaituh\'WnO 19J6. Irodái* legjob. Mi ajánlok cg}\' fekete-szürke csíkos angol ruhát. Ennek olyan jó piszokfogó szinc van, nem látizik meg rajta minden folt. CslníiItassa fekete lakk hnl)l gallérral, esetleg kézelővel. Vegyen ró egy fekete széles lakk övei egy sikkes csattal, üdvözlet.
Az
Ipartestület taggyűlése
F. hó 18 án, vasárn>7p d. e. 10 Örak<»r tartja az Ipartestület tagi gyűlését székházának nagytermében. A taggyűlésen
dr. Bende Attila,
a soproDi Kamara fogalmazója az uj i partörvény novellát fogja ismer, tetni uz iparossággal. Feles!eg.\'s hangsúlyoznunk, hogy az uj novella mily nagyfontosságú újításokat tnr taluiaz, amelyek megjsmerése elsőrendű feladatát fcjll, hogy képez-ze az iparosságnak. Az Ipartestület elnöksége kéri a tagoknak minél nagyobb számban való niegjelené-/ (0
Lassan-lassan minden vissza fog térnj, ami nagyanyáink korában divatos volt. Igy most a kézimunka. Ezelőtt minden lánynak kötelessége volt kézimunkázni, ma viszont mindenki passzióból csinálja.
Kézimunka kell a lakás minden részébe, kézimunka a testünkre (értsd, pullover.)
Hogy melyek a legújabb kézimunkák ? Hál kénem, kezdjük a laká son. Sikk most horgolni, még hozzá egészen vékony. 150--200-as cérnából nippek alá fi iom csipke nvn ták.it, az ezüst tortatálcára hosszú kás formában, a vlrágcserepek a!á a kontódra, az.asztalokra^, de ezek már természetesen vastagabb fonalból készülnek. Általában nagy dl vat a horgolás. Különösen divatba hozták most még modern lakásokba is a kis biedermayer csillagos mintákat. 100 200 csillagból is készül egy-egy terítő, amit azután különféleképpen összehorgolnak és a sz;ó leikre pedig szóp csipkét horgolnak Gyönyörűek! Az összes belvárosi nagy kézimunkaüzlelek kirakatai ezekkel vannak tele.
Szép a lakásban azután a most divatbajött vászonteritő is. Még hozzá gyakoriak legújabban a ma. gyáros motívumok is. Fehér vagy nyersszinü vászonra tulipiros vlrá. gok* kerülnek, akár teritőuek, akár párnának.
A tüll befűzés még mindi? erősen tartja magát. De most már nem a durvább, nagyobb lyuku lüllökre dolgoznak, hanem az egészen apró, selyem tüllökre. Az ember szeme csak nagyitóval találja el, hogy hova kell a tüt bökni. De hát Iste nem, divat 1 Mit csináljunk ?
Azután itt vannak a kézikötésü vagy horgolásu pulloverek Még mindig olyan kultuszt űznek belőle
n hölgyek, hogy az ember menjen bár a legelőkelőbb társaságba, a hölgyek olt is csak pullovereket gyártanak egyre-másra.
Legújabb szin a korál 1. Ebből fogy a legtöbb. Szép, laza kötéssel készülnek ezek a pullover k, olyan más szinü dísszel, amilyen legjobban megy a szoknyához. Igy szí. rintem a fekete szoknyához megy ez a korál! legjobban, ilyenkor n«gy fekete monogramot hímeznek rá, magasan visszahaj\'ott, saiát gallérral. De szép a koráll fehér angóra gallérral és monogrammal is
A sál, mint egyik előző cikken* ben említettem, hallatlanul nagy divat. Igy tehát a sáluk elkészítéséhez Is hozzá kell sürgősen látnunk, ha divatosak akarunk lenni Egy szerű sima kötéssel vagy horgolás lássál a legfantasztikusabb szin összeállításokban készítik, eset\'e? kl egészilik sapkával, és kesztyűvel is Mint hírlik, a legfinomabb bundákhoz, téli kosztümökhöz kézzel kö tötr sálakat fognak viselni
Tehát fel, Hölgyeim! Haladjunk a korral. Nézzünk körül, hogy lakásunkban hol hiányzik kézimunka fogjunk hozzá és ne legyünk res lek, sürgős:n vásároljunk be fo-ia. lat és horgoljunk, hogy lakásunk, ban pompázzek a sajátkészítésű kézi-, munka is. Ma:d meglátják, hogy a férjek ugy ir-Vg lesznek ettől hatva, hogy önként fognak egy ruhával többel kiajánlani a télj gurderó bunkb?.
Divatposta
Marlka. Köszönöm kedves levelét, nnnuk meleg hangját. Szívesen kalauzolom, ha feljön Pestre, ebben a nagy divaldzsungelben. Csak irja meg egy pír nappal előbb, ha fel akar jönni, A beküldött szövet minta nagyon szép lesz kabátnak. Tekintve, hogy zöld
A migrén és az Idegesség azon cselei, amelyek a gyomor- és bél-mflködés zavaraiból erednek, gyakran már egy pohár természetes „Ferenc Józaef" keserűvíz haszná-<ata állal is megszűnnek. Az orvotok ajánlják.
Budapaatl ••ly*m*zBv6gyAi-
a szakmában JÓI bevezetett
helyi képviselőt esetleg
bizományi lerakattal keres,
Ajánlatokat o lap kiadóhivatalába „Jat.Uk" jeligére térllnk. «m
h
Az NTE és Zrínyi Pécsett játszik vasárnap Vasárnapi futballműsor
A bajnokság sorsolása szerint egész véletlenül vasárnap mindkét csapatunk Pécsett játszik. A Zrinyi a Zsolnai SE vei nehéz feladat előtt áll, de az NTE nek sem ksz könnyű dolga a Bőrgyár csapatával szemben.
Nagykanizsán a Vasutas játszik a Csurgói TK csapatával II. oszt. bajnoki mérkőzést a Vasutas pályán Biró Kaufmann.
, A Zrinyi pólyán 3 órakor az NTE II. Zrinyi II. barátságos tré-njnginérkőzés lesz.
vüuvalóan rossz hangulatát — én nem iszony nnn kártyázom...
— lizt n Uláulát ismerem;! — vágta el most már élesebbre csattanva a fvk-séne.
— Miféle litánia? Neked az litánia, bog^- amig a kollégák ma délben mind elmentek wtekendezni a hegyekbe, meg a szőlőkbe, addig én itthon élek tovább a uégy fal közölt, meg az irodában a másik négy fal közöli és...
— És összevásárolsz mindenféle vacak könyvel részhire, mvrl nem iszol és null kártyázol. És bérletet veszel n színházba, meg két újságot járulsz, mert nem iszol és nem kártyázol. És ilt ez a vacak rádió, két évig se nyögjük le és évvégére biciklit Ígértél » gyereknek, mert nem iszol és nefn kártyázol. Hál ludod mii? Inkább innál és kártyáznál I Az kevesebbe kerülne. Vagy eredi, menj w.ekendezni a drágalátos kollégáiddal! Tőlem akár rögtön indulhatsz I
Dombi Péter olyan ember volt, aki meni. érte ll « számokhoz, hát nem, vitatkozott. Csak egy kicsit elsavanyodott « szájaize. Vette a házikabátját és szótlanul lapozni kezdeti az újságjában. I)c egy kicsit mintha nz is égette volna az ujjahegyét. Az öklömnyi címek sem tudlák 1 .\'kölni az érdeklődését./ Fenn akadt rajtuk a szeme, de. az/ agyáig nem jutóit el semmi belőlük/ A vég-, az lett, hogy majmában megfogadta:
— »«m törődik többet azzal, hogv ml teb>*ik a feleségének, mi /sem. Nem
ő... soha többet. Végté»e az ő nyomorúságos szürke kis élete is egy emberélet,.. Holnap pedig azérl is\'cl megy a kaszinóba és...
Itt aztán megtorpant. Dombi Péter ranláziájálxjl nem futotta az -és.-nél tovább. \' .
CsakugyanI Mit is lehelne csinálni a kaszinóban, valamit, amitől Matyika egy kicsit észrevenné, hogy micsoda lázudások forrlak mosl őbenne komoly elhatározássá ?
Mondjuk, rendel egy zónát, egy pohár sör helyeit kettőt, lalán még hármat is. Rs megtréfálja a pincért. Azl mondja neki: -Fiam, vigyázz, a hab alul legyeul. Szóval kedélyes lesz, mint a lóbbick és nem nézi messziről a ringlis dobozt, hanem vesz belőle Mag pörcöspogácsál is, amihez máskor hozzá nom nyúlt volna azzal az indokolással, hogy elronlju vele az ebédjét. És Irabukót hozat, kettőt, az egyi-, kot elteszi és ebédután fog rágyújtani .. otthoni És hu jókedve leszi, beledob «z automata-rádióba tiz fillért és ha Budapesten még tizenkettő után is prédikáció lesz, akkor elfordítja és sramli-zcnét fog Bresinuból. És ő is rendel egy kört az egész söröző "Stztahiak. És összetegeződik Hote* Pepivel, akivel azóta sem válloll szót, hogy a fuleségo összekapott az ö feleségével, meri uz ráígéri -egy pár csir kére a piacon, auiig Matyika. csuk ugy tessék-lássék az alku kedvéért, a szomszéd kofához lépeti egy másik
párat megemelni.
Így is történt szórói-szóra. Még Hetes Pepivel is programszerűen összeölelkezett. És Postcu nem prédikáció volt a rádióban, hanem cigányzene...
Már délután egy órára járt, amikor Madarász Marci bácsi, az öreg lump. fogadoll Dombi Péterrel, ltogy nem tud egy korsó sört kávéskanalanként meginni.
-- Hogy én nem tudom?
— Nem!
— Alit
— Mibe?
— Fgy literbe, egy szódával.
— Tarlom!
Dombi Péter elvesztette a fogadást. (Az ő helyén bárki elvesztette volna. Tessék megpróbálni!)
A vége az lett, hogy délután négy óra felé ugy támogatták haza Dombi Pétert ketten, Hetes pepi, meg Madarász Marci bácsi, akik pedig ezidőtájt már maguk is rászolgáltak volna némi támogatásra.
Dombi Péler persze mindebből nem észleli semmit, mert ő csak arra ébred\', hogy hétfő reggel van. a vekker veszettül csörömpöl. Az ablakon, mintha mise történt volna, barátságosan hunyorgat be az őszi napfény nz utcaszélen strázsáló öreg platán megritkult lombján keresztül.
A csend akkora volt a lakásban, mintha elöntötte volna uz egész világot. Vés«tjóslő csend volt...
Dombi I\'étur riadlan felült az ágyá-
ban. A fejében furcsa tompaságot érzett és valami szúrósan ógett a szemhéjai mögött. Pedig hát csak kialudhat tu magát! »
— A fene essék bele abba a vén Marci bácsibal — morfondírozott magában. — Az volt az oka mindennek. Meg a kártya, mog a wei-kend, meg az örökös négy fal... Mog a Matyika!
Mire idáig jutott, már u csap alatt volt a feje a fürdőszobában. Olyan hideg volt a viz, hogy elállt tőle a lélegzelc. Ebben u metszően józan pil-lanatbun eszél>e jutott, hogy hol is lehet tulajdonképpen Matyika? Máskor Ilyenkor szokott beszólni, hogy hozhatja-e a reggelit. Á
Az ám., a reggeli! Hiszen az meg oda van készítve az éjjelis»élarényn\\ Most egy kicsil ellenséges arccal nézett a szelíden gömbölyödő kávés csészére. A vajas zsemlye széles gúnnyal mosolygott feléje. Valószínűleg azérl, mert ölt íeküdt a tálcán egy levél is. Matyika ismerős, • kissé dülőngéző betűi sorakoztak rajta. Dombi Péterien meghűli a vér. Szent Isteni... Csak nem csinált ez az asszony valami meggondolatlanságot?
A halántékát hirtelen elkezdte valami feszíteni belülről. Apró veriték-csöppek üllek ki a homlokára. Ilt valami történtI Egy pillanat alalt végigsuhant agyán a kilenc esztendő alatt keretekbe merevedéit élete, amit kifelé, ugy szoktak
ím oiioHf vi
— (Személyi hlr)
P. Scheirich Bonaventura, a mngyar ferencesek tartományfőnöke hivatalos ulon Nagykanizsán tartózkodik.
— (Szakáll Oyula előadása)
vasárnap délután 0 órakor lesz a városháza dísztermében, az Irodalmi és Művészeti Kör lioeális sorozatában. A Kör (liszclnöke a .Nemzetiségeink helyzete Magyarországon* cfcmnel tartja meg előadását. Énekei a "Kör Vegyeskara, verseiből ad elő Llditt Júlia.
(«)
— (Viz vizsgálat Nagykanizsán)
Dr. Ferenc* Endre, a kir. Közegészségügyi Intézet bakteriologusa a napokban Nagykanizsán járt és mqg-vizsgálla a város vízmüveit. A vizsgálat eredményeként Waiigurszky Béla városi mérnöknek, a víz- és csatornaművek üzemvezetőjének munkásságáról teljes elismeréssel nyilatkozott a Zalai Közlöny munkatársa előtt A viz-vczeléki víz tisztaságával különösen meg volt elégedve. Hét helyen vett »ninlát a kanizsai viz&ől, amelyet most még Budapesten bakteriológiai szempontból is megvizsgálnak. «= Az Iparoskör családias teaestje október 17-én, szombaton I
— (Nagykanizsa emlék bélyeg)
Mióta rendszeressé vált a nagyobb
vidéki városokban ünnepi betek és nagyobb idegenforgalmi események rendezése, a magyar városok szövetsége azzal is fokozni kívánja az ilyen ünnepi hetek jelentőségét, hogy az egyes városok az ünnepség* tartama alatt különleges bélyegeket alkalmazhassanak a postai forgalomban. A terv az, hogy minden esztendőben egy város kapná pieg a |nngyar királyi postától a jogot ilyen ünnepi hetet Jelképező postabélyeg forgalombahozására. A nagykanizsai bélyeggyűjtők asztaltársasága kérelemmel fordul dr. Krátky István
HU M1H
polgármesterhez, hogy mivel "Nagykanizsa elsö zben rendezi meg Jövő esztendőién nagyszabású ünnepi betét, eszközölje kJ, hogy az első magyar város-bélyeget Nagykanizsa kapja meg.
— (A honalapítás i apja nemzeti ünep)
Szeged város átiratban csatlakozásra szólította fel a törvényhatóságokat ahhoz a mozgalomhoz, amelynek céljn. hogy a honalapítás emléknapját nyilvánítsák nemzeti ünnepnek és törvényhozási ulon mondják ki, hogy minden esztendő szeptember havának első vasárnap/át, mint a honalapítás évfordulóját, nemzeti ünneppé avatják és azt országszerte megünneplik.
— Gyerekek I Öltözködjetek magyarosan I Bocskay kabát szép, jó, meleffl Kapható Schütznél.
= Az Iparsskör családias teaestje október 17-én, szombaton I
— (Levente szüreti mulatság)
A Nagykanizsai Levente Egyesület október 18-án, vasárnap 3 órai kezdet-tel az Iparos székház kertjében és alsó helyiségeiben tombolával, céllővésse^ szerencsesálorral, egyéb hangulatos szórakozásokkal, esle fél 0-től tánccal szüreti mulatságot rendez a szegény-sorsú leventék téli felruházására. Hegy-blróné Bremser Guszlávué, hegybiró dr. Krátky István polgármester. A Levente Egyesület és az emberbaráti cél megérdemli a lcgiel/escbb támogatást <0
— Magyaros axabásu, jó mlnőiégü, meleg gyermokkabátok nagy választékban - Schütznél.
— (A pincébe esett)
A Teleki-ut 4. számú házban Mlletics Krisztina 26 éves nagykanizsai lakos a kapualjból a pincébe zuhant és ugy összetörte magát, hogy kórházba kellett szállítani.
— Az Iparoskör családias teaestje október 17-én, szombaton I
— Saját érdekében ét örömére szolgáló meghívásnak tcBZ eleget, ha a Kopitein Butorárnháx 0ail mübutor-kUl-
lltáait megtekinti, vételkényszer nélkül
— Elegáoa hímzett pongyolák legújabb fazonokban Sohütznel.
Enyhülés!
Prognózis: Enyhe ld«, változó felhőzet, egyes helyeken köd, északon is keleten eső, mérsékelt északnyugati szél.
Naptár: Október 17. szombat. Rom. kat Marsit. Protestáns Hedvig. Izrael. Mark bó 1.
Uyégyszortírl éjlolt szolgalat e bó végéig a „Salvator" gyógyszertár ós a klskanlzsal gyógyszertár.
(ia.fürda nyitva reggel B órától eslo 6 óráig (héttő, azerda, póntok délután kedden egész nap nőknek).
Most vegyen
női kalapot,
mert a legfrissebb, legdivatosabb u|donsá^ok, melyeket budapesti és bécsi bevásárlási- éR tanulmányutaim eredményeként beszereztem, már
megérkeztek
és azokat a legjutányo?abb árakon árusítom. Látogasson el üzletembe, hol y vételkényszer nélkül meggyőződhet arról, hogy legszebbet
legjobbat
legolcsóbban nálam vásárolhat
BRONYAI DIVATHÁZ
Horthy Mlklós-ut 1. Városház-palota.
Megjöttek a fagyok,
az irvác.ka azonban nem fagy el. Sírjait ültesse be és hozza rendbe.\' Mindenszentekre koszorút Argóból vegyen, nincs kitéve f*gyvesz4Íy-
nek. egész télen szép. Árvácskát, kouorat, gyertyát
csak |fj. Petermann József
ker kertészetében és virágüzletében E*tv8»tér 18. Tel. 502. FS-nt 1.
Figyelje változó kirakatunkat 1
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhlrdcté* dila vattrnap él Qnneprtap 10 uölfl ao lllltr. minden lovibbl uó Ú IIHér, hétköm.p 10 uólg 60 fillér, minden lovibbl uó 4 fillér.
Aatátaxlt, bérautót, rendeljen garaséból, vidékre és helyben, legolcsóbban. Telefon-állomás : 544. Bojler Klalaludy-utca 7. sz. 2704
Intelligens takátáraat keresek háromszori étkezéssel, fűtéssel, világítással, esetleg azonnalra I*. Előnyős ár mellett. Clm a kiadóban. •
Balatonteayveceri (fenyves részbea) vagy Balatonmárián klaabb villát mcffvételre
keresek. Ctm a kiadóhivatalban. 3677
t/t tüzelővel 1 kályhával 2 ssobát fűteni csak Sftrlsi-íáls CvttiAAnli szabadalmazott StSr1
cirkulációs liöszekréuuyel
lehet. 50>,\'o tüzelómegtakarítás, óvakodjon
silány utánzatoktól. Kizárólag kapható:
---- és festékkereskedésében, Scbütx
Ara: 6.—, 10.—, 15— pengő.
Sörlel vak-mellett
Elegáns hölgy toUette és fftaft szükségletét Welax Kőváraknál rendeli Tisztviselőknek részletfizetési kedvezmény. Teleton: 251. Olció árak I Zrínyi Miklósutca 34. 3610
Tört aranyat állandóan magas áron
veszek. Jelenleg grammját 3-320 P-lg. üárány éksseréss, Ho thy Mlklós-ut 3.
Meleg szobája csak akkor lesz, ha Schlesinger Qyula vaskereakedőnél kft-tokosát vesi. Hasinál! kályhát veszek
vagy becserélem. 3605
Gápáax-kcváoa konvencióra, azonnali belépésre felvétetik, jó fizetéssel. Jelentkezni lehet Horthy Mlklós-ut 37. Orosa.
3665
Használt női tállkabát eladó. Magyar-utca 98. •
elkönyvelni, hogy .kiegyensúlyozott kispolgári élet.»
Lehetséges, hogy ez mind szétessék most körülötte?
És hogyan ... hogyan lenne akkor... aztán? Mit mondana az embereknek, hogy miért? ö, aki nem kártyázott, nem ivott, nem maradozott ki soha... Csak most az egyszer maradt kl... akkor is fényes délően ...
Nemi Az lehetetlen; Hogyan mehetne ki akkor az utcára... a hivatalába? és itthon... Mi lenne itthon? A gyerek... a lakás ... minden... És « háta mögött az utcán összesúgnak <<z emberek...
Autó robogott az utcán. A veriték-csöppek megnőttek « homlokán, amig figyelte feszülten, minden idegével: — megáll-e a kapujuk előtt? Már szinte előre hallotta, hogyan fog most rögtön ijedten berregni a csengő az előszobában. Aztán nyilik az ajtó és Dombi Péter vissza tarthatatlanul meg fogja tudni, hogy mi történt...
Mégsem... az autó tovább ment, már a túlsó sarok felől hallatszik a lülkőlése. A csengő néma.
I)e hátha csak nem találja a házat? Hátiba a iso ff őr most nézi a házszámokai, kicsit kihajolva a volán mellől és magában káromkodva mindjárt visszafordul?
Rémképek rajzottak a fejében. A torkát kalapálta a szive verése.
Egy perc... egy óra... egy nap-Ki tudja ilyeukor számontartani? Az
autó mm fordult vissza. Nagy, nehéz sóhajtás szakadt fel Dombi Péter melle köze]>éből. Gyorsan kapott az éjjeliszekrényen vészijósló nyugalommal lapuló levél felé.
Perszei — a levéli Ez majd mindent megmagyaráz I
A keze ugy reszketett, hogy fe/lökte a reggeliző tálcát A kövér kávés csésze lusta bilk-néssel huppant rá a vajaszsemlye gömbölyű oldalára.
— Mi az, maga még most is részeg?
JEzt Matyika kiállolta be a nyílott ajtón át a konyhából. Hidegen és tárgyilagosán. Azzal már indult is befelé. Még « piaci kosarat is a kezében felejtette, amellyel \'ebben a pillanatban érkezett meg. Nem nézett se Dombi Péterre, se egyébre, meri ebben a pillanatban csak a padlóját féltette u kávé-folttól. A padlót, amit olyan ke-ser\\es tisztán tartani, hogy egy férfinek arról fogalma sem lehet.
Dombi Péter testében egyszerre feloldódott « nagy pánik és piaci kosarastól, kabátostól ugy ölelte magához Matyika asszonyt, hogy a savanyításra vett zöldpaprikák mind szanaszét gurultuk a hálószoba tarkacsikos szőnyegén.
Valami nagyot, igen nagyot szerétéit volua mondani Dombi Péter ebben a pillanatban. Életre szóló fogadalmat, hogy többet soha... Régesrégt érzés-viharok elfeledett, nagy szavai ködlöt. tek a lelkében... csupa szép, forró szavak eialéke. De kilenc esztendő
rozsdája alatt sehogyan sem találta meg hirtelenében az utal a szó az ajkáig.
— Matyika... Matyika, — motyogta szégyenlősen felhördülő örömmel, amikor megrándult uz asszony dacos ajkaszöglete, éppen csak egy leheletnyit és megrebbenő szempillái nedvesen csilloglak, amint tekintetét kicsit durcás, kicsit anyás megbocsátással az urára emelte.
Ezzel aztán a nagy feszültség végleg felszabadult, a mindennap imfczök-kent kerekei simán indullak tovább a megszokott sinelken, amelyek mentén c-sak a felborult kávés esésre és a szélgurult paprikák emlékezteitek űz elvonult fergetegre.
— Amit kértem, nem felejtetted el? — szólt visszu Matyika kimenet az ajtóból.
— Mit kértét? — kérdezte vissza Dombi Péter.
— Hát cl sem olvastad?
— Mit?
— Ott van az éjjeliszekrényeden.
Dombi Péter egy pillarialra még a
szavát is elveszítette. Csakugyan ... n levél... A hirtelen izgalomban el is felejtette elolvasni. Még mindig táncolt egy kis ideges gyűlölködés az ujja hegyén, amikor felvette a kávéfoltos papírdarabot és olvastat ^
• Mielőtt elmégy a hivatalba, ne feledd oi felhúzni a konyhai órátl»
Dotnbi Péter most dermedt míg Igazán. Rettenetesen szégyell magát a
darab papiros előtt, a kávé-tócsában dagadozó vajas-zsemlye előtt, a négy. fal előtt. Fülig vörösödve gyűrte őssw a papirost és dühösen hajilotta a papírkosárba.
De aztán, hogy megállt az ablak •lőtt rendet csinálni a zakatoló agyában és nyugalmasan mosolygott vele szembe az égről az ősz fáradt derűje, Dombi Péler lelkén is kisimultak a redők. Elmosolyodott Visszakotorászta a papírkosárból az összegyűrt cédulái, kisimogatta. Egy kicsit talán tovább is simogatta, mint kellelt volna, mert egyszer csak l>elé|>ett Matyika. Hozta a márfk reggelit.
Dombi Péter zavartan csúsztatta a gyűrött papírlapot az íróasztala fiókjáig és kikerülte az asszony szemét, ugy mondta:
— Most már nincs időm reggelizni, Matyika I Az órát majd felhúzom dél-
&eu.
A küszöbön mégis utolérte az elsiető Dombi Pétert két meleg kar és a nyakára fonódott mindakettő.
— Nem baj, Péteri Én úgyis tudom
már, hogy hányat ütött az óra...
• |
Dombi Péter fütyörészve ment a hivatalába. A poros fák az utcán egykedvűen ejteltek elébe egy-egy el sár. gult levelet és lázadás nélkül, bölcs nyugalommal fürösztölték kopaszodó ágaikat a hidegülő ég kék pornójában.

AAuwiiozuoirp
1936. október 17
Szép, egé»*iége« fjjüfmát Ief>m«Ra-•• " loa vásárolunk. Mussd PíiedenlMI
; cfemegekexesktdése.
Tdri •MümtÖi a legmagasabb napi áton vessek. Bárány ékszeiész, Horthy MUlée-ét 3. _
\'r*aé«*«érl édeskés fa|borainkat 60 Hfrártrt ■ mérjftfc Camgtry- nt 36. 3678
■lariö swaba magsai földszinten, izí-pen bútorozva, lépcsőházi külön-bejárattal, esetleg teljes ellátással. Csengeiy ut 27/a.
Hélaxobáa lakás november 1-ie kiadó I Erzsébet-tér II Strém Sagár ul 3682
rajaimét, télit, hibátlant keresek bér nlly mennyiségben. Ár. fájj Rekettye
mily mennyiségben. Ár. fal megjelöléssel
~ • • e Pál Budapest, XI. Zólyom-ut 119
fgyaxaMa lakás november 1 re kiadó Csengery-ut 80. Strém Sugár-ut. 3682
Egv narancsfa és egy nagy sertéiforrázó teknő alaMé Só-utca 7. alatt 3680
ható. 330.
Tsaasrl, prima, száraz, olcsón kap-itó.. Házhoz szállítom. Szerte* Teleion
Jól főző axakáoanBt vidékre keretek. Jelentkezés Csengery-ut 25. eme\'et. *
KljidJa a lapttylajdonos Közgazdasági Rt Qntenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Feleiét-kiadd? Zala) Károly. Intwmban teleion i Nanfenlua 7& aaán
1 ülKHIii! 88jt»íDf Wplíüa
HEITVÉNY-SZELVÉNY
Holherr-Schrantz-léle
műtrágyák,

FUTDR"
(csontképzfl),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
Otag. műtrágya, növényvédelinlsze-rek, gép, zsák, atb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.)
I-
I Mtadmkl • helyi kere»ked8kn4l »• Ipa/oeoknáJ mnam t» I
a , lalu KÖZLÖNY
barátai
■ ZALAI KÖZLÖNY
ktré,t«MI ..WtifrohgiW
M. KIR. ÁLLAMVASUTAK MENETRENDJE
Érvény** ■ 1936. évi október hó 4-töl k«*dw«. vfilTksalxia éllomáira érkexfl él ai onnan Induló vonatokról.
Vc.i I A von.l • neme K^ÍJ r4IM. r «f».lr. irk.lik Vorji |[A.vonal [[ neme (,..1.41 M.l JCtk., rtl W. KMIIU- r. IA.
1319 j! Szent. v 006 1-30 I 1-52 0-18 1770 izem. v 22-50 3W| 330 4 49
120> !0,». 5\'50 6 50 í 7-00 9-45 1232 Motor - - 5-55 7-81
1113 Szem. » 9-45 11-05 , 11-28 15-45 1302 üyv. 7-30 10 10 10 10 11-23
1111" Szem. v. 1415 15-45 • 10*07 20-3) 1112 Szem. v. 6-30 1109 11-14 1300
1231 Motoí 1757 1935 | - 1214 Szem, v. 14-15 18-19 18 40 20 00
12011 OJT*. 18 25 19-35 1 19-35 22-20 I20«t Oy V. 20-00 223? 22 47 2345
Közvatlan kocsik forgalma i
Az 1201/1202. M. gyorsvonatokkal:
egy I., 2., 3. o. kocsi Trieste, Venezia-Mestre, Bologna, Firenze, Róma.
eg;
Az 12Q1 /1202. sz. vonalokkal 1936. évi
\\y 1, 2., 3, o. kocsi Trieste, Venezla, Milano, Oenova, Ventimiglla, — ----- -------------
étkező kocsi Pragerskolg.
__________________________ ___________3 lö-lól I9i7. május 7-ig
déli pu—Cannes között hálókocsi fut az 1202-easel hétfőn, szerdán, pénteken, ellenirány
ban az 1201-essel december 19-től niájus 11-lg kedden, csütörtökön, szombaton. Az 1207/1208. sz. gyorsvonatokkal:
egy 1,2. o. kocsi Trieste, Venezla, Bologna, Róma. — hálókocsi Venezla, 3. o. kocsi Venezia,
ipest
\'ány-
ss;
Az 1208. sr. gyorsvonattal Budapest déliről Abbáziába hálókocsi 1937. március 19 tői április 9-ig hétfő, szerda, péntek, ellenirányban az 1207. sz. gyorssal 1937. március 21 tói április li-ig szerda, péntek és vasárnap étkezik vissza.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
Xului fco.b.t- j| Uvrc- SiMh.1- |l £,.u. XmU.4.
1 r«M. 1 W. Wytilrit t,k. W1 Ind. híljiíl Ind. || Ud.l
1413 Sz.v. 515 6 57 7-27 9-10 1447 Motor _ — 1 855 7-36
1447 í] «•\'" 8 14 9-41 1035 — 14 n Motor — 7-28 8 12 9 40
1454 1] S, v 13 23 14-56 15 40 — 14IS Sz.v. 1001 11-23 !l 1202 13 21
KII 15-46 17 16 1803 2002 1413 !s.. v. 13 45 15-41 ^ 16-35 1754
1431 li 20 12 22-25 2231 — 141) Sz. V. 19*19 21 00 2100 i 73-18
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
1 : " ü.rc.i. I.ir4l UM | 4-V -H.i M. 1 fk.ríl 1 1
1414 2418 Sz. v. Sz. v. Sz.v. JM í « 45 13 40 15 58 20 09 1 21-55 T5T 1743 2331 241 / 2413 2451 li: v. Vegr. II 50 16 50 |
-T53I
1335
6 58 " 1536
Nagykanizsa—Gyékényes— Ujdombovdr— Budapest Keleti pu
Í444
Kanizsáról || m indul ]| íi 1*47 íj 12-40
1 Bpeat I Bpest
|kp. érit. I J __ fi. kp. inc ] 2017\' j 2447| Sz. v. j 23-ia
Kanizsára
jaj érte.
r™rw
Nagykanizsa—Murakereszlur—Kotor iba
-H 1291 Vegyes 120í|Uyor« H02|Oyori í).fyl,ni zeírél Indul M.-KeiesZlui érk. M Ker.flztm Indul NtgvK.nl-zslr. érk.
7 15 lífo 7-42 0-18 11-53 12971 Vegyes 1207j| Gyors 1201 Oyors 11-26 512 1752 II 58 -25 1805
1292/1297. sz. vonalokkal csak 3. osztályú kocsi közlekedik. Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakereszturon át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakereszturon át kell szállni a magyar vonatokról.
A magyar személyvonatok közül Murakereszturon csak a 2414. és 2420. sz. vonatoknak van azonnal csatlakozása Murakereszturról Jugoszláviába, viszont Jugoszláviából vissza csak az 1297. és 2451. sz. vonatoknak van közv4tlen csatlakozásuk.
Az ingatlan örök érték!
Tőkekonserválásra a legjobb venni,
gyönyörű helyen a központban.
Kérjen prospektust SZABÖ ANTAL sporlUzletében ahol bővebb felvilágosítással Is szolgálnak
Ha olcaőn akar
bázal vagy házhelyet
venni, most vegyen! Kaphat a város minden részében kedvező fizetési
feltétetek mellett. Forduljon bizalommal:
Haláss fflauó ingatlanforgalmi iroda
Horthy MIklós-ut 6.
Vendéglősök és iborkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kötelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
I tekercs 6 x 9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓLiBORlTÓJÜB.
Fényképezőgépek mór P 6.50-től részletre Is.
SZABÓ ANTAL
Fotó-szakQilete FS-ut 5.
kapja a
Zalai Közlönyt
jOví hó elsejéig,
ha most előfizet.
Nyom. a InplulajdoDos Ktagudadgi Itt. Gutenberg Nyomda és Délzalai I.opkladó Vállala könyvnyomdájában Nasykaniwán (FcWO. uzlalv. Zalai Károly.)
Afq 8 oMalaa Képes melléltleí t
70. Éaolyim 239 lum
1Ö3C, o^er, 18 vasárnap II»"1J
M> vl ül-
■ uiiü\'i
ZALAI KÖZLÖNY

Fejelő* szerkesztő: Barb«r>t* L«Jom
Eiöfli SitA.
Izettsi in: egj hón a pci»í ZO 511*.. taitlMii ÍI kUótiloUU leMoai 71 ax.
CSELEKVŐ SZAVAK
fö/j Mentesen a szónoki tűzijáték minden varázsától, de annál maradandóbb nyomokat szántolt a mai magyar életnek gyásztól, klfelévi-gyázó gondtól, befelé-acsarkodástól elfeketedett égboltjára Darányi Kál mánnak, Magyarország uj minisz lerelnökének a Nemzeti Egység Pártjában elmondott »bemutatkozó« beszéde. (Az idézőjel azért kell. meri hiszen Darányi Kálmámiak nem kellett bemutatkozni a Nemzeti Egység pártjában. Bölcsőjétől fog va ismeri a pártot és ismeri őt a párt. Egy, okkal több, hogy hinni lehessen: ez a miniszterelnök és ez a párt ugy talált egymásra, hogy ettól a találkozástól bizton lehet várni a belpolitikai zavaros leülepedését.)
Ez a beszéd nem fogózott szónoki szavak kacskaringóiba, amelyek magasra izzíthatták volna körülötte a pillanat szalmalángjait. Ez a beszéd a tények vas-logikájának lendületévei nyitotta szélesre a leik k kapuját szerte az országban. Ez a beszed a szó becsületes, egyszerű rendeltetésének tjr£j ével mondott ól mindent amit mondani akart, amit tenni nkar. Ebben a I>eszédb2n minden mondat a mában gyökeredzik és a legkisebb mellékmondat is lényeges része az uj kormány hitvallásának, ami a mindennapi élet számára született és annak jegyében szövi összes terveit is
Ez az élethez való kapcsolódás, ez a józan tárgyilagosság biztonságérzetet adott Darányi Kálmán miniszterelnök szavai után az egész nemzetnek
Ez a beszéd munka volt, cselekedet. Olyan, mint a falat rakó mun-kásé, aki nem törődve cicomákka!; cs;ik a téglákat rakja egymásba kapaszkodó sorokba, formát ad a lényegnek, a mindenekfelettvalónpk. Darányi Kálmán is falat rakott ezz I a beszéddel. Falat ri\'kott az elé a belpolitikai defetizmus elé, ami aa utóbbi időijen olyan fontos fegyver-i\'é lépett elő a kormányhatalom el leni küzdelemben. Wszodelmesvo\'.t nagyon az fc harcmodor, amivel egyes folyton szónoklók a hitet akarták megrendíteni a remz-\'t széles rétegeiben, hogy aztán az erkölcsi erők széthulló romjain azé legyen n hatalom, akié a nqgyobb hang, fürgébb könyök Ennek a romboló munkának kiáltott »c|uos ego«-t Darányi Kálmán miniszterelnök szenvtelen, de annál határo zoltabb, tények erőjével ható be-széde, amely a halott Gömbös Gyula nagyszaerü szándékai alá odaépl lette az "élet szilárd talapzatán\' éa visszaadta a hitet a nemzetépítő programban azoknak is, akik aggódva váriák a politikai erők ösz-szecsapásának kimenetelét
A bizonytalanság nyugtalanító ér zésc eltűnt Darányi Kálmán beszéde után.
A magyar lélek ma bevetett ta vaszi föld tele várakozással, tele csirabqntó erőkkel, melyek az elhatározó szavek termékeny esője után bizakodva várják a termést munkáló cselekedetek sorát.
Darányi Kálmán ugy teszélt, hogy nem lehet tőle többet várni, mint amit mondott. De amit mondott, az| mindent tiszta szándokkal fog a megvalósulás .utján elindítani.
Megfontolt, higgadt előretekintő szavai nyomá,n "azért támadt szinte teljes egyöntetűséggel a bizalom visszhangja szerte az országban. Érzi a magyar közvélemény fel-


bolygatott idegrendszere a gyeplő-ke! összemarkoló, céltudatos, a szó és lett kötelező viszonyában magabiztos kezeket Erzl a magyar közvélemény a széles töme^eku\'. k megnyugvásban és bizakodásban való, erőt adó összetalálkozását. Érzi a közvélemény, hogy a síneket, amelyeket Gömbös Gyula messzire látó politikája rakott le, nem rántok ták ki a imijyar sors-vonat alól, hanem - ha más is fogta meg a kormányrudat a nemzetet vezérlő eszmék ugyanazok maradtak. A mulandó embersors k^gyqUcn nc továbbja csak az életet vette el Gömj bös Gyulától, de tettei folytatódnak 8 az uj tettek az ő céljainak megfelelően, egy uj, mindönki által bizalommal fogadott kormányos irá-
Még bizonytalanabbá íréit az európai helyzet
Belgium válaszát átadták a* angol kűlOgy-miniszióriumban
London, október 17 A Times jelentése szerint Belgium teljesíteni akarja nemz.\'tközzi kötelességeit.
Péniekch este a londoni bolga nagykövet az angol külügyminisztériumban átnyújtotta a belga kormány válaszát Eden magyarázatot kérő jegyzékére.
Az a tény, hogy Belgium vissza tétv a semlegességhez, még bizonytalanabbá teszi az európci ügyíket és csökkenti az uj locarno kilátásait Egyébként ugy angol, mint francia politikai körökben a belga ki rály beszédének tüzetesebb megvizsgálása folylán mérsékelt optimizmussal néznek a jövő elé és
általában bizonyosra veszik, hojy rövidesen a b^lga és francia kormány közölt tárgyalások indulnak meg. Ezek a tárgyalások logikus kö ve.kezn\\ényei annak az angol francia-belga nyilaikozatnak, amelyeta bárom kormány ez év iunius 28-án Londonban tett a locaruói egyez ményi^k Németország részéről tör étnt felmondása után.
Eden külügyminiszter p$ntek;en tanácskozott a belga nagykövettel és felvilágosításokat kért Lipót király semlegességi nyilatkozatának egyes részeiről. Anglia majd csak a válasz tanulmányozása után közli a tyelga kormánnyal nézetét a nyu-ga:európai biztonság. ügyében.
Harminc kilométerre Madridtól...
Egy nap ajalt U korij^iij^pülög^pet lőttek tea ueatfetiek
i Burgos, október 17
A spanyol harcterekről a kővetkezőket jelentik:
A felkelő seregek a talarerai front, szakaszon elérték Naval Carnevát, a mely 30 kilométerre fekszik délnyugati irányban Madridtól.
A felkelő csapatok a környező kőz-ségeket már meg is szállták. A vörös védőcsapatok Naval Carneváuál erős védőállást építettek ki és mintha Jel arra vall, hogy a Madrid birtoklásáért folyó döntő harcok itt folynak le.
A népfront veszteségei repülőgépek-ben igen nagyok. Csak a tegnapi nap folyamán 11 korm.ányrcpülőgépct lőt-
tek le a felkelők. A Malaga melletti repülőteret, amely a kormánycsapatok kezén van, a felkelők repülőtámadásaik során teljesen mcgsenmusltették.
A guadalajarai arcvonalon a siguen-zai székesegyházba menekült négyszáz vörös milicista megadta magát. A mi. liciacsapatok háromszáz nőt is magukkal vittek a székesegyházba, akiket tu. szókként kezeltek. A felszabadító csa-patok a túszokat kiszabadították. A székesegyházba bevonuló felkelők 400 h\'ifcgyyerl és ^ét tonna dineupjtpt foglallak le a .templomban, amelyBt a vörösök vittek oda.
nyitása mellett következnek, meg, toldva az ö egyéniségéből származó látásnak és erőknek uj áldás^ val. Gömbös Gyula hatalmlas len düleiü elgondolásai kj;gészi;(ltek Da-rányi Kálmán reális polítjfral szem léletével. amely má^ a legelső meg nyilatkozásában megtalálta a gyakorlati élet fundamentumait amesz szeható program számára azokban a konkrétumokban, amelyeknek láncolata az uj miniszterelnök bemutatkozó beszédével indult el.
A közvéleményt szinte szuggesz liv erővel nyugtatta meg ez a beszéd a változás és bizonytalanság lázas napjai után, éppen azzal, hogy szinte kézzelfogható, szemtávolban érzékelhető mindaz, amit felirt veié a valóságos élet holnapjainak fehér lapjaira.\'
Ez a közvélemény lesz segítőtársa Darányi Kálmánnak abban, hogy nz idők vajúdó sodrában ugy tudja megoldáshoz vezetni n magyarsá külső és belső nagy feladatalt, ahogyan azt hitvallásában előjegyezte önmaga és a felelősséget követelő nemzet számára.

Segíteni fogja Darányi miniszterelnököl a Nemzeti Egység, amely a pillanatnyi megráTkódtatásból tö retlen egységgel, nvegnövekedett erőkkel került ki. A vezérét veszi tett párt az uj kormányelnök sze mélyében megtalálta az uj összetartó oszlopot s az egységben való összeforrás a reálpolitikai tettek mezejére induló minisz\'er-lnök sze. mélye körül csak még követelőbb erejű lesz, mert hiszen a cselekedettel felérő teszéd után csupa megvalósulások elérhető örömei következnek a köz minden munkása és
az egész ország számára.

Megnyerte magának a miriszterel. nök, szavainak szinte hideg és komoly tárgyilagosságával politikai ellenfeleinek rokonszenvét is A legkülönfélébb párlállásu politikusok és újságok magatartása és szavai tanúskodnak emellett. Az élet tempójával, követeléseivel., ha azok reá lisuk, nem lehet vitatkozni. Ezért áll a komoly ellenzék jóindulatu figyeléssel, a kritika lábhoz eresz tett fegyverével Darányi Kálmán programja mellett, amelynek puri táti Szavaiból áradó józanság és őszinteség megfékezte a nemrégen még dühös acsarkodást, hogy he lyet adjon majd hisszük - a kivitel tárgyilagos bírálatának és ezzel segitse elő a nemzet egyetemes érékeiért folytatott harqot a po\'i tik;, porondjain.
Darányi Kálmán a valóságokml-niszlereelnöke: Hitvallása\' örökérvé nyüen a legmagyarabb, munkaterve magyar földön jár, abból fi-kidt. abból fakad hozzá az erő, amelly 1 most hozzáfogott a régi szántás gyökeret verő csiráin tk gyümölcsérlelésig való megmunkálásához.
■ACM mUHHl
1036. október 18
Asztma és szívbetegség, mell-és tadflbaj, gőrvély- és angolkór, a bőr megbetegedései és furunku\'ózls eseteiben a mindig kellenes hatású terméiietes .Ferenc József* keserű víz az emé8ztöcsa\'ornál a\'aposan kl tisztítja s a gyomor és belek működését kitűnően szabályozz!. H rneves európai és amerikai klinikusok tuber-kulótikus egyéneknél lepa\'zlalták, hogy a betegség kezdetén lelrnikczö székrekedések a Ferenc Józset viz használata folylán lényegesen enyhülnek.
November 3-án választ Abádszalók
Szolnok, október 17 Jásznagykun és Szolnokvármegye központi választmánya a Gömbös Gyula halálával megüresedett abádszalókl kerületben az uj választást november 3-ára tűzte ki.
Kik indulnak Oömbös kerületében?
. > Budapest, októbor 17
A Nemzeti Egység az abádszalókl kerületben Losonczy Istvánt küldi kl hivatalos jelöltként. Eckhrirdt Ti bor bejei en\'ette, hogy a Független Kisgazdapárt kegyeiele jeléül nem kiván ellenjelöltet állítani. Hir sze rlnt fellép Meskó Zoltán nyilaske. resztes programmal, valamint Or nódy Fülöpné Keresztény Gazdasági programmal.
Visszarendelték
Lltvinovot
t Tallin, október 17
A szovjel utasítására Litvinov külügyi népbiztost váratlanul vissza\'-rendelték Páriából.
Állítólag Stalin egyenes utasítására történt a visszahívás.
Folyik a vér Bombay utcáin
London, oklóber 17 A Romboyban történt harcok során mint mcgállupltották, 3U ember életét vesztette, a sebesültek száma |>cdig 360-ra emelkedett.
A városban a verekedés és a gyll-kolás rendszeresen folytatódik. A lakosság egy része elhagyta a várost (ís a környéjere menekült.
Már az Alföldön garázdálkodnak az iskola-betörők
Szentes, október 17 A dunántúli iskolubetörők, ,, akik Nagykanizsán és Zalaegerszegen is több iskolába betörtek, most az Alföldön garázdálkodnak. Az elmúlt éjszaka Szolnokon járlak, a reálgimnázium épületébe törtek l>e, felfeszítették a Werthehn-szekrényt, de miudössze pár pengőt találtak.
a zalamegyei klsgyülés-választást
A törvényhatóságnak uj klsgyüléat kell választania
Zalaegerszeg, oklóber 17
Zalavármegye törvényhatósága
1935. januárjában választotta meg a kisgyűlés tagjait. Ettől fogva, te. hát közei két éve működik a zalai kisgyűlés a jelen összetételében. Akkor a választást Tánczos Lajos és társai megfellebbezték. A fellebbezés
1936. május 8 án tárgyalta a közigazgatási b\'róság, amely a panasz szfll megtámadott választást megsemmisítette és uj választás megtartására utasította a Körvényhalíi ságot.
Tánczos és társai több okl>ól panaszolták a választást, de a bíróság csak egy okkal foglalkozott, ez pe-dig az, hogy a lörvényhatóság fennálló szabályrendelete szerint az ér-dekképviseleti tagok közül legalább négyet be kíll választani a kisgyü-
lésbe, ennek ellenére csak kettőt választottak be : Kovács Sebestyén Miklóst és dr. Balázs Zsigmondot.
Dr. Hajdú Gyula és társai a vá lasztás mellett védiratolt adtyk be a bírósághoz, de ezl nem vette fi gyelembe a biróság ; kimondta, hogy a szabályrendelet érvénye és kötelező ereje fennáll s eszerint kellett volna a választást megejteni
Érdekes, hogy ez a május 81 ítélet csok most, október közepén érkezett le a vármegyéhez.
Mosl az a helyzet, hogy rendki vüli közgyűlésen uj kisgyftfést kell választani, hogy az ügyek rendes folyása meg ne akadjon. Amint uj főispánja lesz a megyének a kis gyülés-válasziás lekezelése 1 sz az első fon osabb té\'nyk.dése.
Az olasz frontharcos-küldöttség megható fogadtatása a kanizsai állomáson
f Nagykanizsa mindig öröm< mel fogadja, ha a trianoni halárszéli városba idegen nemzetek fiai érkeznek. Különös örömmel telte ezt pénteken délután, amikor a baráti olasz nemzel frontharcos küldöttsége érkezeit a nagykanizsai határállomásra.
A befuló vonalot a halárőrzeneknr fogadta az olasz himnusszal. Amikor a szerelvény megállt, őszeshaju. katonás járása öregúr szállt ki a római kocsiból. Tenloni tábornok volt, "z olasz frontharcos küldöttség vezetője. Vele voltak Del Vesccio konzul és Tal-jari, a fassiszla nagytanács tagja. A küldöttség felemelt karral elvonult a zászlóval kivonul! nagykanizsai frontharcos főcso|X)rt előli, majd dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos köszöntötte olasz nyelven a kiküldőiteket.
Lendületes beszédében rámutatott arra, hogy a magyar nemzet 1000 éven keresztül mindig őszinte l>arátsággul viseltetett az olasz néppel szemben^ 1915-ben sem a mi, hanem az osztrák szomszédok érdekeiért kellett egymás vérét ontani.
Tentoni tábornok, az olasz küldöttség vezetője m.\'ghnlott szavakkal válaszolt*Látszott rajta, liggy nem voltak elkészülve a lelkes és ünnepélyes fogadtatásra. Amikor megköszönte a hozzájuk intézett kedves szavakat, kijelentette, hogy az olasz nemzet is hasonló érzésekkel viseltetik a magyarokkal szemben és az olasz nép vezetői, a maguk gondja és buja melleit is fi- |
gyeletninel kísérik a szomszéd baráli Magyarország sorsát.
A magyar Himnusz után Tenloni tábornok tőrt németséggel szólt a szépszámmal és teljes vezetőséggel kivonult kanizsai frontharcos bajtársakhoz. Szava el-elcsuklolt a meghatottságtól és végtelenül megható jelenet volt, ami kor az ősz lál>ornok, kezél>en a neki álnyujlott virágcsokrot szorougatva, zavarában és meghatottságában elfelejti az oltho).1 betanult «Iljcn Madjar-orszag.-ol. Mialatt az olasz küldöttség tagjai elljfszélgeltck a magyar frontharcosokkal, a hulárőrzenekar indulókat já\'szott.
A vonat a szívélyes bucsu ulán n Giovinezza hangjai mel leli gördült ki a kanizsai pályaudvarról, hogy a meghatóit olasz kiküldőiteket a budapesti országos fronlhareos találkozóra vigye.
Prognózis: Élénk nyugati, északnyugati szól, több helyen, kivált északon, zápor, a hőmérséklet csökken, éjjel helyenként talajmenti fagy.
Ma szombaton este a Centrálban
nagy t áncestély
a szokásos díjtalan tombolával, sok és értékes nyereményekkel
VYÁrV FrvűÁhat a v- Kamara Színház tagjának kitdnO etö-HU1 y III &9GU0I adásával és hangulatos énekszámaival.
Ha Pestre jön
mclfg családi otthont talál
mz
Nádor-u ca 24. A Tőzsde mögött, a Belváros szivében, autóbusz- és villamosmegállók mellett.
Modern ber ndez i, kitűnő konyha, tisztaság és kényelem várja.
Nagyon mérsékelt penzió-árak !
KutopMl L
17.50 öszi séta az Állatkertijén mik-rofonnul. — 18.40 Hciinlich Lajos zon gorázik. — 19.25 Lévay Endre elő adása. — 20 «öszl vetés.. Rádiójáték 3 felvonásban, előjátékkal. — 21.40 Hírek, időjárásjolentés. — 22 Táoc-1 emezek. — 23.20 Az operaházi zene kar. — 0.05 Hirek.
fluiftipMI 11.
17.20 Régi magyar nyomdászok. (Dr. Eltz József.) 18.40 Mezőgazdasági félóra. — 20.35 Hirek. — 21 A 24 tagú cigánygyerek zenekar.
10.45 Táncdalok négy évszázadból
— 19.15 Tarka dalos-zenés est. -23.15 Sicberth-négycs, bécsi zene.
Vasárnap
i»ni»r*t L
9.30 Hirek. — 10 Református islen-tisztelct. — 11 Egyházi népének és szenlbeszéd. A szentbeszédet dr. P. Wachter István mondja. — 12.20 Időjelzés, idő járásjelentés. — 12.30 Budapesti .Hangverseny Zenekar. — 13.45 Világhlradó. — 14 Hanglemezek. — 15 Trummer Árpád előadása. — 15.50 A magyar-cseh országok közötti válogatóit labdarugó-mérkőzés második félidejének kőzveliléso Prágából. Beszélő Pluhár István. — 10.30 A Kalmár-Balázs szalonőlös műsora. — 17.30 Dr. Eszlárl István előadása. — 18 Dr. Dolmányi Ernő és Stefániái Imre két zongorán lisztjnüveket adnak elő.
— 18.45 Baló Elemér csevegése. — 19.15 Sporteredmények. — 19.30 Opc-retlelőadás a Stúdióban. >A gésák.» Énekes játék 3 felvonásban. — 21.25 Hirek, sporteredmények. — 21.50 A rádió szalonzenekara. — 23.10 Helne-mann Ede jazz-zenckara. — 0.05 Ilirek.
Bad«pe«t IL
15 Oreg cigányprímások zenekara. — 18.25 Dr. Hoffmnnií Edit előadása. — 19 Tánclemezek. — 20 Haják Károly hegedül. — 20.45 Hirek, sporteredmények.
»*«•.
10 Könnyű lemezek. — 13.05 Szórakoztató zene. — 15.30 Schubert: G-dur vonósnégyes. — 17.05 Rádiózenekar a Rohéme-négycsscl. — 19.30 Mer-ker Róza énekel. — 22 30 Renda-ka-marazenekar. — 23.45 Cigányzene
í
Kötött blúzok, pulloverek, kabátok, nagy választékban: gyapjú selyem pongyolák, női nadrágok, JzoiflOlÖIHlillÚl.
Wollet almánemüek gyermeknek, nőnek, férfinek Z

1936. október 10
BAUa JW2LÜUMI
íl
... £4 GLjJOCrt lAjí^^tt
Szép kis háztartás I De némely konyhában olyan is a világilás, hogy lehelellenség megkülönböztetni a dobozokat.
Ilyen meglepetésben aligha lesz része, ha mindig TUNGSRAM duplaspirál-lámpái használ. Sokkal jobb a fénye — mégi* kevesebb áramol logyaszl.
TUNGSRAM
DUPLASPIRÁLLÁMPA való szobáiba
Mi történik és mi nem a Balatonparton ?
Nem lesz OTl-kölcsönből szilloda-épllkezés — A községi és maganépiikezések sürgős Iramban haladnak előre — A Hangya meg akarja szervezni a Balatonpart élelmiszer-ellátását
A Zeneiskola Idei első tanári hangversenye
AZ őszi szezon végérvényesen beköszöntött. Megkezdődtek u hangversenyek is, amelyeknek elsője, a Városi Zeneiskola tanárainak csütörtök esti hangversenye volt.
E hangverseny nemcsak azért volt kiemelkedő jelentőségű, mert ezidén az első volt, do azért is, mert műsora Kanizsán ritkán hallott komoly kamarazeneszámokból állott és mert ez alkalommal mutatkozott be a zeneiskola két uj tanára is.
Nemcsak számban nagy, de nívóban is előkelő közönség töllötle meg a zeneiskola hangversenytermét világosan mulatva, hogy Nagykanizsán igenis szükség van az Ilyenfajta komoly zenei kullurmegnyilatkozásokra. örömmel látlunk a nézőtéren uj arcokat is és ez a számbeli szaporodás rövidesei, komolyan sürgetni fogja a nagy hang-versenyterem mielőbbi megvalósítását.
A műsor, mint azt Vannay János igazgató biztos tudást és tökéletes felkészültséget eláruló müsorismertelés^ ben mondta, a mull nagyjainak akart emléket állitani. A műsor első felében Haydn: Es-dur zongorahármasát hal. loltuk F. Pásztor Irma, Ivankovics Ferenc és F. Garai Margit nagyszerű előadásában. A mü mindhárom tételében élvezhettük az egyszerű szólamvezetésében és harmonizálásában is tökéletes, abszolút értelemben vett művészi muzsikát. Ebben a pompás trióban mutatkozott be az intézet uj hegedűtanára, Ivankovics Ferenc, aki már e kamarazeneszámnál is bebizo nyitotta, hogy méltó partnere F. Pász t#r Irmának és F. Garai Margitnak akiknek igazi művészi tudását már nem egyszer volt alkalmunk e lap hasábjain megdicsérni. Teljes és biz-tos ósszmunkában, ők hárman mindenkor biztos bázisai az ilyen nagyigényű, tudást és felkészültséget kívánó műnek. Pompás játékuk és tudásuk természetesen csak hosszabb összdszo-kás ulán fog teljes egészében megnyilvánulhatni. őszinte meleg tapá jutalmazta munkájukat most is.
A műsor második számában W\'cher Károly Mária zongorára és klarinétra irt Grand Duo Concerlanlejában mutatkozott be Kádár Mihály, az intézet másik uj tanára, őszinte őrömmel kell üdvözölni, mert egy uj szint hozott a zeneiskolai hangversenyek sorába. A nagyközönség a fuvóshangszcrekel általában nom tartja komoly művészi feladatok megoldására alkalmasnak, dc eddig nem is volt alkalmunk hallani ilyent Nagykanizsán. Kétszeres az örömünk tehát, mert Kádár Mihály uz első alkalommal bebizonyította, hogy igenis lehet a fúvósokat nemcsak •fújni,» do azokon komoly művészettel játszani is. A fúvósok Icgmclegeb-bike, a klarinét ás a romantikus \\ve-ber pompás müve különösen ulkal-mas ennek bebizonyítására, ha a hangf-szert olyan ember kezeli, mint Kádár Mihály. Partnere Honti Ilona volt, aki nagyszerűen uralta a klaviatúrát és mindenben kivette részét, abból a nagy és őszinte sikerből, amelyben Kádár Mihállyal részük volt.
Szünet után Erdőssy Rózsi éneke hozott kellemes meglepetést. Salnt-Saens: Sámson és Dallla című operájából énekelte Dalila egyik áriáját és e neki mindenképpen jól fekvő áriából örömmel láttuk azt a nagy és komoly fejlődést, amely nyilván uyári külföldi tanuluiányuljának köszönhető. Hangja tisztább és csengőbb lelt, előadása biztosabb és színié a terem szük falain tulkivánkozó. Siklós Száll n íelhő-jét és Vannay ösz Iván versére irt pompás uj dalát énekelte Kerekes Irén figyelmes és mindenben alkalmazkodó kísérete mellett. A lelkes tapsokból nem csak az előadóknaic, do a szerzőnek is kijutott.
A műsor utolsó, száma Wieniawsz-kynak, a mult század egyik legnagyobb hegedűsének d-moll hegedűversenye volt. Ilt bontakozott kl csak valóban Ivankovics Ferenc igazi művészvéniából fakadó tudása, amely még nem valami jó hegedűjének gátlásai!
is csuknom teljes egészében legyőzto A nagyigényű virtuóz mű nagy feladatok elé állította Ivankovicsot, azon ban ő könnyen és biztosan oldotta meg ezeket. F. Pásztor Irma isméi tökéletes kíséretet adott.
A zeneiskola tanárai sok megérdemeli tapsot könyvelhettek el, amelyek világosan mulatják, hogy az uj tanárok teljesen megnyerték a közönség tetszését. Valóban értékei ők a zeneiskolának, bár az az érzésünk, hogy Kádár Mihály is és Ivankovics Ferenc Is nagyobb feladatok tökéletesebb megoldására is képesek.
— Bútorokban a Kopsteln-cég vezet Modern mintatermeibon a legjobbat a logolcsóbban mutatja be, kedvező fizetési feltételek mellett.
Abbói a 3 millió pengő OTI kölcsönből, amit balatoni szállodák építésére és modernizálására helyezlek kilátásba, ugy látszik nem lesz semmi. Két éven át Ígérgették, két éven át vártak rá, ez alatt kaptunk izelilőt abból, hogy mi az igazi idegenforgalom a Bala\'on körül és « abból is, hogy mi minden hiányzik a Balaton mentén ahhoz, hogy az
idegent meg tudjuk tartani a jövőiie is. Eléren várt sokat - mindent -á Balaton a szálloda kérdés modern megoldásától, az OT1 kölcsöntől
A Balatonon mintegy 6000 szállóén panzió szoba van, ebből csak 50-100 a modern szoba, a többi mind az ötödranguig terjedő skálába tartozik.
A Balatoni Szállodások és Pan-
ziósok Egyesülete most országos mozgalmat indít, országgyűlési képviselőket kérnek fel a balatoni szállodaépítkezés ügyében a parlamentben elmondandó interpellál-ciókra.
11)37 re már megint nem lesz semmi a balatoni uj szállodákból és a régiek modernizálásából. De talán 1938 ra még nem késő a mozgalom. »
Egy és más építkezés azért folyik a Balaton parton.
Balatonföldvár csatornázási és vízvezeték munkálataira október 30. haláridővel kiírták a pályázatot. Balatonkenesén halászcsárda épül. Tihanyban a balatoni népművészet házának lesz alapkőletétele, a tavasszal lesz a felavatása. Balatonföldváron a Seilő-szálljoda építkezése annyira előrehaladt, hogy a jövő szezonra már üzemben lehet. (Érdekes, hogy az építkezés budapesti vállalkozóinak annyira megtetszett a Balaton, hogy egyidejűleg ők is építenek egy modern család/ villát maguknak Földváron három családra, minthogy a vállait kozás társas.) Jankovlchtelep Für dőegyesülete 100 pengős részvé. nyekkel kulturházat és kaszinót épii, amit már a nyáron szeretnének átadni rendeltetésének. Ujhcv lyen országzászlót emeltek, amelynek tavasszal lesz az ünnepélyes felavatása. Kenesén a község a va suttói az OTI kórházig járdát é^t.
Érdekes tervekkel foglalkozik jövő szezonra a Hangya. Jövő esztendőre megszervezi a Balaton élei-mlszerellátását és éne u célra hűtős teherautókat állit üzembe, amelyekkel Budapestről vagy más élei-misiércentrumokból megfelelő árukkal látja el a Balatcftit
— (Slesta Sanatórlun.)
Budapest, I., Ráth György-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvő éa orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- ós ideggyógyászat, sebészet, wülészet, nőgyógyászat, urolo-
Sla stb. Röntgen Kémiai és mlkros-oplal laboratorlum. Elektrocardlo-graph (szlvvlzsgáló). Krógh-féle alapanyagcsere vizsgáló készülék. Enteroc-leaner (bélfürdő). Modern vlzgyógyln-tézet Orvosilag vezetett vlllanyüzemű konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöles park I Olcsó árak I
=--= NAlrnha nxövotet logolcsóbban nálunk vásárolhat. Schütz.
- (flé/yeíffyű//öJfc találkotóf*) ti*, főn délután Ö-tól 8-ljJ • P*noo«J» bátaö tdstennéban- w J
• Férfi-
szövetek
legjobb minőségekben,
sportszövetek legújabb angol mintákban.
Maradékok kimondott alkalmi áronl
axiat fcozmiw
olkha ■■ írógép.
Ha írógép, legyen
MERCEDES!!!
mert megbízható, gyorsjáratú, nagyteljesítményű.
Minden • erszénynek megfelelő modellek! • Előnyös fizetési feltételek I
Kérjen még ma díjtalan ismertetést I
írógép Behozatali R.T.
Budapeit, V., Nádor-utca 24.
LEGPt.\'CSÓBB A LEGJOBBIll
Díjtalanul bemulal|a a köriítl képvlielö:
FISCHEL könyvkereskedés
tfájylunixM. J«»
Az
Ipartestület taggylfése
F. hó 18-án, vasárnap d. e. 10 órakor tartja az Ipartestület ta$ gyűlését székházának nagy lei mében. A taggyűlésen
dr. Behde Attila, a soproni Kamara fogalmazója az uj ipartörvénynovellát fogja Ismer telni az iparossággal. Felesleges lía\'rtgsulyoznunk, hogy az uj novella mily nagyfontosságú újításokat tar taimaz, amelyek megismerés- elsőrendű feladatát kell, h<?gy képezze az ijiiárosságAak. Az Ipárfestület elnöksége kéri a \'tágoknak niinel nagyobb számban való megjelené-•él. (:)
ánytőzBdékben
A doháttyfözsöékben tilos az njságok olvasása
Felhlvüs akJMoiíJtezI
...A Vl\'tlíkA\'.Wi\'pljfRolí^ Sirndttátu-»*Jtu%K. W » 0P •< 9 \'t kéréaörfi, « pijiz-layuitelMUriuin uov ■
való ujsigo\'v&sast.
OHlOíígok értesltétték a tízsdék vezetSit, hagy ne engédjtk meg ií ujaágolvasflst .és az ujslgok
r*A Tehll ráncfá?5i4ii1t> filhN)uk a közönség Remiét a\'tíide-engedélyekre való tekintettel. Az .iameretUfli", ujságply^iást
vegyék kinnye^én a viíiiflók, mert ejut«l, veszélyeztetik a trá/lkósok
kenyerén
Nem igazolódtak be a csurgói méreg-keverési ügy szörnyű vádjai
Az ügyészség szabadlábra helyezte az elfogott asszonyt
Kaposvár, október 17 Országos feltűnést keltet\'ek azok a vádak, amelyek alapján a csurgói csendőrség őrizetbe vette Mihály Antalnét. Az volt ellene a gyanú, hogy első férjét megmérgezte és átsegítette a másvilágra nagyapját és esetleg másokat is, mérgekkel és kuruzsl.ószerekkel keixskcdett. A feljelentés névtelen levélben történt.
A csendőrség nyomozásáank adatai alapján Mihály Antalnét bekísérték a kaposvári ügyészség fogházába. Ott köveikezett a vizsgáló, bíró előtt ujabb kihallgatása.
A gyahusí\'.ótt asszonyt tegnap szabadlábra helyezték mert a vizsgá lat adatai álapján a v\'ádejf, melyekel ellene emeltek, nem látszanak igazoltaknak.
Fácánra vadászott és a kukoricásban dolgozó asszonyokat találta el
a mlháfdl erdőben egy Ismeretien vadásztársaság
Nem mindennapi balesel történt legnap Miháld község közelében. Az ott levő Cser nevü erdőben egy vadásztársaság fácánt vadászott. Közvetlen az erdő mellett van Acs József miháltíi gazda kukoricaföldje. Itt dolgozott Acs 35 éves felesége és 16 éves Marlika leánya. Hogyan, hogyansem, nem tudni1, az egyik 10/ vés a kukoricásban dolgozó Acsnét és, leányát érUj. A velőtrázó sik >1-tásra az erdőben vadászó társaság is előjött és gondbskoÜótt arról, hogy a két súlyosan sérült asszonyt
a mentek a nagykanizsai kórházba szállítsák A két szerencsétlen teremtés teslét Bzámtalnn serét érfc ugy. hogy állaj:ó!uk iendkivül súlyos.
Érdekessége az es-\'tnek, hogy minde^ideig még nem sikerült ki deríteni, hogy a kukoricásban dolgozó asszonyokra kik adlák le a lövési, bár a kanizsai mentőket ők hivlák kl, beszállításukról ők gon doskodtnk, de utána eltűntek. A csendőrség moSt megiiidllőttá a nyőlnozást.
Kegyetlen testvér-gyilkosság a szentjakabi hegyen
A J^irftoifiiik egyszer már elvágta a nyakát a saját felesége
Kaposvár, okióber 17 /Oig temették el Kaposs2entjaka-bon a gyí kossággal vádolt, de ké-S&bb sza had lábrahelyezett és nu.st orgyilkos lett Kaszala Gábort, ami kor újra véies szenzációja van" e soiáogymegyei kisközségnek.
Biczó Ferenc kaposszentjakabi tfrada a várdombi szőlőhegyen egyet len késszurással megölie testvéröcsr \'c^ét, Blczó Józsefet.
Bíczó Ferenc házsários és iszákos természetű ember volt, egyizt ben Biczóné megunva férje állandó veszekedéseit, borotvával átvtögta férje nyakát, de ez az ű.gy a háza*, lársak n Kiegyezésére békésen el-iniézödött. A viszony azonban r.lem javult meg, mert később az aszL szony elköltözött a házból és azóta is különváltál élnek, anntfl is in. kább, mert az asszony az állandó veszekedések és üldözés.k miatt csendes elmebeteggé vált.
Bíczó Ferenc öccsével sem fért össze. Most a szőlőhegyen, ahol Bíczó Ferenc felkereste öcc(sét, három darab furó miatt vesztek ösz sze és ennek hevében Biczó Ferenc elCkapta bicskáját és egyetlen szúrással megölte öccsét. A gyilkosság Németh György szemeláttára tör-
tént, aki s;intén ott Vblt a veszekedésnél és esi Huni próbálta a két testvért.
A gyrkosság után Biczó Feréno kiugrott az ajtón, rázárta a pincét Némethre és a halottra, majd el-menekült. Németh György, amikor látta, hogy Biczó Józsefben nincs éle.|, felfeszítette a pince ajtaját és jeienletíe az esetet ft községházái:. A nyomozás megáilapi o\'ta, hogy a szúrás nyakszirten érte Bl:zót és az halálos volt. A testvérgyilkost rfr videsen el is fogin a csendőrség és bekísérte a kaposvári ügyészség fogházába. A szerencsétlen áldozat után egy fiatal özvegy és két kis árva maradt.
Naptár: ÓktöBbk1 \'18 vasárnap. Rom. kai. Lukács. Protestáns Lukács. Izrael. Mark hó 2. - Október 19. hétfő. Rom. kat. A. Péter. frófeétánB\'Luclus. Izrael. Mark hó 3.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a „Fekeíd fcas" gyógyszertár ós a klakanizsal gyógyszertár.
Gőxfürdő nyitva reggel 0 órától este 6 óráig (hétfő, szerda,\'péntek délután, kedden egész nap nflknok).
331 íj
JUakmX!
Grace Möbt-e NágV^tttzsán
Még élénk érfílőK<í£elftiiUbcn van, liógy a világhirú éiíökesnö, C.raoe Moore budapesti liangverseilye alkalmával indisponáltsága miatt nem érte él azt a sikert, amire a közönség hírnévé dráiiyábhn szátrtllhatbtt.
A Városi Mozgó á héten bemutatott filmjével Irtibizonyitolta, hogy a jjestl kudflre csak álnicneli indifrz|>onáltság lehetett, meri bizony « «Szeress örök. ké. cimü filmben Gráce Moore uz elképzelhető legszebben énekelte az örökéletű fenséges operaáriákat. Eltekintve a film Népségeitől, a szüzsó érdekességétől, a rehdeíJé-s ós a szíjig szék játékának kifogástalanságától, maga Grace Moore-nak a szereplése és éneke kivételes müéivezcict nyújtott dzokriak, akik jelen voilak a moziban.
Sajnos azonban, a mozi kongott az ürességtől, o nézőiéren csak itt-ott volt látható egy-egy fej. Közelebbről felismerve láttuk, hogy akik mégjeténtek, azok leginkább zenekedvelő emberek, akiket" épen Grace Moore hírneve vonzolt » moziba. A jelenlévők a legnagyobb\' elntgöáifitással dtóíérték n fii-ínét és Grace Malőré éhökét.
A Városi Mozgó igazgatósága áldozatot hozott, hogy ezt a művészi filmet megszerezte Kanizsa részére, a jelen e>ct azonban ismételten bizonyságot le t arról, hogy Nagykanizsán az ilyen művészi film csak erkölcsi sikereket arathat, üzletileg bizony ilyen filmeknél vajmi keveset profitálhat, mert nagyon kevés itt az a közönség, amelyik operaáriák kedvéért a moíibu jegyet váll. k
• Ez a sikertelenség azonban ne ked-vetlenilsc el Magyar direktort s a jó* vőben is igyekezzék ehhez haáonló filmeket Kanizsára hoZni, meri csak igy murád hü elveihez és az eddigi módszereihez, ha őt nem kizárólag az anyagi haszon sarkalja, de elő akar, ja mozdítani vele a kanizsai kulturát s fejleszteni akaria a közönség ízlését. Evvel csak neveli a mozi részérc a köz^nséirfet s a jövőben bizonyára már nagyobb látogatottsága lesz az ilyen
művészi filmalkotásoknak.

Szombaton és vasárnap
dlíznótoroj¥8tjora.
Kitűnő borok, ©iffányíene.
M<GJWftttiUlM
korMhiároa. KMty^toU\'ir.\'aMw.
Oszi szövet-«s selyem ujdonság&k
legdhsabb választéka
Kirschner DívatáruháziKTii
Szőnyegár tik tnttden kivitelben a legolosóWjan I
1936. október 10
BAUa JW2LÜUMI
íl
Elismerést kaptak az Összes Kfókantzsal levente oktatók
Kiskanizsa levente élete mindig példás volt, hiszen azt az anyagot kapja kézbe a levente intézmény, amely már az ellemiben átment Szépudvnry László tanító kezén s azután levente sorban Is az ő fő-oktatói felügyelte alatt fejlödn.k tovább. A céltudatos, kitartó, sior. galmas és lelkes munka\'eredménye, hogy most, amikor a kerületi leven te.felügyelő felülvizsgálatot tartót Kiskaitfzsán, legteljesebb \'Ulisiweré-sét fejezte ki a Lewntc >Otthon, a kiskanixsai levente-éhet, nevolés.fog-hllkozás, szellem láttán és-az ősszeg oktatókat dicsérő elismerésben részesítette. Az elLsm\'. rő okiratokat október 25-én adják ki ünnepélyes keretek között- Kerületfolügyelöl el-simerésl kaptak: Szépudvat y Lász-ló föokiutó, Erős Ferenci, felsy Ferenc, Fülöp Lajoss Jakabfl Ferenc évfolyamvezető oktatók. Vi\'r.negye felügyelői e:isn:erést kaptak : Szabó János és Sne.f György évfolyum vezető ok\'.atók és BánhLl Fcre.ic, Faics Ferenc, Kovács Ayos o.t, Lő l|nc István ok\'.it.k
Oftsvn^jof ttiíftamvziímn
mmtwzfialik
— „Takarékos világítás"
Azt a lámpát válasszuk, melynek árattífogyasz ás.i a legcsekélyebb, fénye viszont a legjóbb. Ifyén a Tungsram Duplaspirállámpa.
— A huszadik század
legnélkülözhe\'.e.lenebb közszükiég-leli cikke, a világszerte legelőnyösebben ismert «.Mercedes» irógép. Minden erszényhez megfelelő modellek. Kedvező fizetési feltételek. Kérjen még ma díjtalan ismertetést az Irógépbeho-zaiali rt.-től Budapest, Nfldor.utca 24
Me^láro^smiucúz s^^
Mert különben tudnád, ho®y regg^lict; csésze Hneipp melátakávé valódi Franrk Uúvépótlékkal, tejjel és cukorral e^yüít csak 3 fillér és »i *
voióbo„vtem tűm*!
JEL-
Szilánkok
Sokszor több roménnyel küzdünk a fojtogató, mint az ölelgető karok elleni
Barátaid lehetnek kicsik is, de ellenségeid csak — nagyok legyenek!
Érdekes, hogy «z emberek e/.t az orvul támadó és minden elképzelhető eszközzel én módon egymást folyton pusztító öldöklést nevezték el — éleinek... Vájjon bece, — vagy csufneve-e ez annak?
Aki erős akar lenni, előhrb a m-aga esontjajt kell1 öasfcctómiel
Aprócska \'lámpákhoz lepkék, a Sasok a — Naphoz ignaodnakl
A fának, amelynek gyümölcsére vágyunk, meg kell bírnunk az — árnyékát isi
I)urosni<tU Jáiws
— (A holrapl llceálls)
Az Irodohnt és Művészeit Kör vasárnapi liceális előadását annak diszel-nöke, Szakáll Gyula kegyesrendi tanár larija < Nemzetiségeink helyzete Nagymagyarországon » címmel. Az irodalmi részben Lidiit Julin, u zeneiben a Kör Vegyeskara szereli. Kezdődik 0 /mikor a városházán. Belépődíj nincs.
ti
Csodákat miivel
Humusz fekólíQ
«« természetes iszaptrágya.
Sstölő,
virág.
gyümölcs,
KonyöaKeri
rekordtermést ad,\'ihB tatja Humusz-
fekáliát. kap.
VeíytdáWIett1 MomHon-ItltífiS eredménnyel tn.lizálv.l
S.ahk6rt*»B><íi1t«tü*i.«|ánl|ák I
Mindennél lobbi
s|
Mindennél olcsóbb I
Eladási Iroda : Rag?kaohsa, Fé^nH2
— (Doktorrá avatás)
Ifj. Csinyát Gábort, Csinyát Gábor nagyréosei gazdálkodó fiát a pécsi Erzsébet tudományegyetemen a jogtudományok doktorává avatátk.
— (Hadnál Sándor kálváriája)
A kereskedő és iparostársadalom még bizonyára emlékszik Hadnai Sándorra, a nagykanizsai forgulmiadúhiva-tat egykori .főnökére, Akit innét, .sok kömény faarc után Kaposvárra. helyeztek. Mint most kaposvári laptársunk híradásából értusülünk, Raxlnai Sáftdorl onnét is elkívánják s az ellene indított küzdelem eredményeként a bélen váratlanul «szabadságra« utazott. Kaposvár kereskedő és iparoetáreadalmában nagy feltűnést .keltett ez, mert tudvalévő volt, hogy Radual már a nyáron kivette szabadságát. A távozást természetesen különféleképp kommentálják. A kaposvári pénzügyigazgató, kijelentése szerint Radnai Sándor 3 hónapi l>elegszabadságra utazott, ,áliitótag elfáradt az ellene indított hajszában. A pénsügyigazgató személyi változásról icgyelöro még uenv.tud. lva|K>svár kíváncsian várja a fejleméuyeket.
— (Gyermek-baljil)
A szülők .gondatlansága .ismét egy gyermek éleiébe került. Szigligeten tör-tént, hogy Kovács Káhnán gazda felesége egyedül hagyta 10 hóuapos gyermekét, aki a földre letelt Xorró-vizcs fazékba esett s mire szülei előkerüllek, megfulladt é« megfőtt. Szülei ellen az eljárás mwgiudult.
— (Levente szüreti mulatság)
A Nagykanizsai Levente Egyesület október 18rán, vasárnap 3 órai kezdettel az iparos székház kertjében 6& alsó helyiségeiben tombolával, céllövésscl* szerencsesálorral, egyéb hangulatos szórakozásokkal, cslc fél 0-től táupcal szüreti mulatságot rendez ti szegény-sorsú le\\enlék téli felruházására, H?gy-biróné Brcmser Gusztávné, hegybíró dr. Kiátky István polgármester. A Levente Egyesület és «z emberbaráti cél megérdemli » leglcl/escbb támogatást (0
— Nő aljakra alkalmas alma és schot-tis szövetek Schütznél.
— (Beleesett a boronába)
Lelenyén történt, hogy Pataki Jó-zsefné 20 éves asszouy a padlásról \'e-jövcl megcsúszott a létrán. A szerencsétlen asszony a mágusból éppen a padlás alatt fekvő borona éles hegyeibe esett. A kihívott mentők szállították súlyos állapotban a kanizsai kórházba.
— Banditák fenyegetik
a huLImums jpit|lt|gy ha nem- tizet, e|r4l#»yáJfi#gj«tlca,Jáuyát. Az apa Európába akarja küldeni Lout, aki nem engedelu»esk<.<f,k, hanem könnyelműen szembe akar nézni a rablóktoj. Ebből indul ki a Milliók Könyve leg. ujabb számának.meséje. Arai20 fillér,) kapható mindenütt. . , .
Na -fafejt** ,»ll iNálunk, nemcMkt női- 4éUkab*Jot, hanem anyagot iftván aárolhat. Schütz. sJ
......: . A t-1___f
-r (Gyilkosság.** AJMAVOMO
Megdöbben lő gyilkosság..tör^A^má-nap délután Balatonlejlén. $ze^res Pál fuvaros Kúti Horváth István Í8 éves várpalotai roészkereskedjőnek , .fuvarozott. Egyik útban vajpmi. miatt,,összeszólalkoztak, Szekeres fgll^pott .egy dorongolt és azzal többször ugy fe\']becsapta a szepencséHen ftafal kereike-dőt, hogy az holtan maradt a .helyszínen. A gyilkos fuvarost a csendőrség azonnal elfogta és őrizetbe vette. Szekeres azzal védekezik, hogy..önvédelemből követte el teltél. ügyben a csendőrség folytatja a nyomozást.
— (Agyongázolták a tehenek)
Jbafa község bfttáráUou.,tAtfén|,.Jhpgy
Gold Ferenc 67,- éves, J^dpvQy^ ,JM*a-felé tartott a mezőről, .telu^eft,popsiján. A rossz utón .egy xökkfpőnél « .lehenek közé cselt és azok jjjcgyqdülva ugy összetaposták, hogy mire jj#g^tség érkezeti, belehalt sérülésébe.
— A tudományos kU^ás
műhelytitkai tárulnak fel azokon a hasábokon, amelyeken a, gyógyászat, u .technika, a leimészcJJ,iidományok, a néprajz és a pedagógia kiválóságai a tudomány uj eseményeiről tájékoztál. ji\\k u ilijvír olvp$óit. A Frunkliiv Térsttlal nagyszabású folyóiraténak októberi száiiA bőségesen gondoskodik a technika iránt érdeklődő nyciiKk kielégítéséről is. Ki gyöini fel. sorolni Vniindiizl c sok tudományos érdekességei, hirt, bouAmulőt, .üien^-tel és adwtot, amely a Buvír qkuil«ri s/iiiii-tiink luujuln ai olv^ól ja^ag véllowlossáubau I41él«at»(j», |an(lja és sxórakoxtatjn. A nvigynr liidojii4i|yos publicisztika hnluliiyis teljesítménye er, amely megérdemli, hogy a (if^-kő^őn. ség kőt\'élien egyre íokoiódé elismerésben részesüljön. \'
Kanizsa és Zala szAllQdáJa Pesleoa
M
?U lákuCíl-lt 58.
I
TiltimiO.
150 kényelméé szoba, lojyő blJcg-melegvíz, lelelo ktzp: H11M ét oaeogőt pútló rltiktromoa. MojrJeli zéaokkel. Umé.gWwlt ,«Mba;M penzió-árak. — Elegána kávéház.
0 telolQBÍiilltu. ,
A »8r0*6b«ni
Farkas Béla rtdl6hlr« oiflányaénokara — valMl i erdélyi Fitkliw külOnlt-
A télükerUtan i
délután és elte tán?. Vlrány újszerű jaM-.aiukiri, Htot*
é!H!tSHfc>mW-
Ua testre (öo, ai)o. Ulálksslll Uu-rtoelnek . »«T»®Pei*-Uaii 1" |
1
1936. október 10 BAUa JW2LÜUMI íl
Megállapították a képviselőház első üléseinek programját
A kormányzói kézirat felolvasása után gyászbeszéd és 10 perces gyászszllnet — Jövő Július elején olvad össze az Iparügyi és kereskedelmi minisztérium
Megjöttek a fagyok,
az árváctka azonban nem fagy cl. Sir-
jait ültesse be és hozza rendbe. Mindenszentekre koszorút írÜKlráu" b^l vegyen, nincs kitéve fagyveszély-
nek, egész télen szép. Arváoakát, koaxorut, gyartyét
csak jfj, Peterinann József
ker kertészetében és virágüzletében EStvSi tér 18. Tel. 502 Fő-ut 1.
l-igyelje változó kirakatunkat!
Olcsóbb lett
a Zalai Közlöny és a Tükör együttes előfizetése
Amikor a Tükör első számai megjelentek és a Zalai Közlöny előfizetőihez olcsó kombinált előfizetési árban eljutottak, az olvasó közönség csodálata fogadia. Csodálkoztak azon, hogy ilyen lapot Magyarországon is elő tudnak állitani, még hozzá fillérekért. Az volt az általános vélemény, hogy tattalmában irodaimtan gazdag, változatos, kiállításában luxuriőz fjyóirat, amelynél s/obbel a nyugati külföld sem nogyon diosekedhetik, nem fogja sokáig birni a filléres árai mellett. Ehelyett az történt, hogy a Tükör kedvence lett az intelligens, uri magyar közönségnek és olyan hatalmas módon megerő 6ödölt, hogy kiállta a kezdő idők próbáját s azó\'a is egyre gyarapodva fímjelzi a msgyar folyóirat-kultura fejlettségét.
Nekünk, kanizsaiaknak, annyival is kedvesebb a Tükör, mert a város kedves ismerőse és barátja
Róvay József, a kitűnő tollú magyar iró, nagy képzetlségü tudós és lebilincselő előadó szerkeszti.
A Zalai Közlöny ujabb áldozat vállalásával lehetővé tetle összes előfizetői számára, hogy az eddiginél is olcsóbban jtissanak hozzá a Tükör-höz. A Zalai Közlöny és a Tükör eddig kombinált előfizetésben havi 2 96 pengőbe került havonta. Ezt az összeget
havi 2-90 pengőre szállítottuk le
mindenkinek, aki volt vagy újonnan belépő együttes előfizetője az ország legiégibb vidéki napilapjának, a Zalai Közlöny-nek és a legfiatalabb, egyben legizmosabb szépirodalmi folyóiratnak, a Tükör-nek.
Az együttes előfizetést bátmikor meg lehet kezdeni, erre vonatkozó szándékot vagy a Zalai Közlöny kiadóhivatalában vagy a pénzbeszedőnél kell jelenteni.
Budapest, október 17
A magyar belpolitikai élet még ma is Darányi Kálmán miniszterei nők csütörtöki beszédének hatása alatt áll. A program ijyomábau tá* madt ország megnyugvás eltS2n-desitette a belpolitikai villongásokat is. A miniszterelnök szombaton folytatta a vezető politikusokkal, köztük az ellenzék vezéreivel megkezdett tárgyalásokat. Fogadta ázom kívül Darányi Mackensen német és Vuckevics jugoszláv követet, valamint Chorin Ferencet.
Poli.ikai körökből származó hitek szerint
az Iparügyi minisztérium a költségvetési év végén, 1937. ju-lius ;-én olvad be a kereskedelem-ügyi minisztériumba. Erről nem terjeszt a kormány külön törvény, javaslatot a Ház elé, hanem az 1937 évi költségvetés tárgyalása során az oppropráció tartalmaz majd meg-felelő intézkedést, hatályon kivül
Budapest, október 17 Polliikat körökben most már teljesen kialakult a képviselőház első íi.léseinek programja, Ezek s;.eii:it a képviselőház kedden délután 4 órakor ül össze. Sztranyavszky házelnök mindenekelőtt a kormányzói kéziratokat olvassa fel az uj törvényhozási ciklus megnyitásáról, a kormány lemondásáról és yjjáula kulásáról.
Ezután Sztranyavszky gyászbeszédet mond, majd az elhunyt minisz* lerelnök emlékéit; 10 perces gyász-szünet lesz.
A gyászszünet után letárgyalják a már nyáron előkészített napirendet, megválasztják az uj alelnököket és a háznagyot.
helyezve az iparügyi minisztérium felállítására vonalkozó törvényt.
A Nemzeti Egység Pártja hétfőn pártértekozlelet tartl ezen választják meg a 30 tagra kibővített uj pártvezetőséget.
I A feliöhdz kedden délután tart ülést, amelyen bemutatják a kormány kinevezésére vonatkozó okiratokat és intéztednek a további teendők felöl.
A miniszterelnök tanácskozásai
Budapest, október 17 Darányi Kálmán miniszterelnök szombaton délelőtt Mecsér Andrást fogadta, maj^ Sir Willjam (iood angol pénzügyi szakértővel-tanácskozolt Felkereste a miniszterelnökségi palotában Winchkler István voll kereskedelmi miniszter is, ak/vel szintén hosszassabban tanácskozott. A déli órákban I\'abinyi járt\' nála, délután Serédy Jusztinián hercegprímásnál tesz látogatási, majd pedig Zichy János grófot fogadja kihal Igaláson.
Szerda délután mutatkozik be tulaj-donképpen « kormány. Darányi nagy beszédet mond, ismerteti programját, amelyhez az ellenzéki pártok vezérei szólnak hozzá. Hogy a pártok részéről kik szólaluuk fel, azt a keddi pártközi értekezleten határozzák meg. Ezután beier-jfesztik azokat a javaslatokat, a ny lyekkel a Házat a jövőben foglal. Voztalni kívánják.
Nem hétfőn választ vezetőséget a NEP
Budapest, október 17 A Nemzeti Egység hétfői érteke*, létén hir szerint, még nem választják meg az uj vezetőséget, csupán a szer. dán benyújtandó javaslatokat tárgyal, ják le.
mi ■ I II t —ü^—
Kőő Jáaoa és neje szül. Siabő Terézia ugy a maguk, valamint az egész rokonság nevében a sors kegyetlen csapásától mélyen lesújtva jelentik, hogy imádott kisleányuk
GYÖNGYIKE
életének 13-ik évében angyali türelemmel viselt betegsége után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Draga halottunk földi maradványait folyó hó 18-án, vasárnap délután > i5 órakor fogjuk a temető halottas-házából a róm. kath. egyház szertartása szerint beszentelletni és utána örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozatot folyó hó 19-én d. e. »/»9 órakor a szentferencrendiek plébániatemplomában fogjuk a Mindenhatónak bemutatni.
Nagykanizsa, 1936. október 17-én.
DrAga kis Gyöngyikénk, nyugodjál békében!
KOS József, Szabó János és neje szül. Németh Júlia, nagyszülei. Pálkúti Róbert és neje szül. Köd Anna. nagybácsija és nénje. Pálkúti László és Gizella férj. Szalay Rczsőné, unokatestvérei és a gyászoló rokonság.
Köszönetnyilvánítás.
M ndazoknak, Iqk felejthetetlen férjem, édesapáhk-és nagyapánk elhunyta alkalmával fájdalmunkat részvétükkel és a temetésen való megjelenésükkel enyhítették, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Czulek család.
VE5ZEK
közvetlen uradalmaktól Kanadai nyárfa, éger, hárs és dlórön-kőket egész termelést. Ajánlatokat „Készpénzvétel" jeligére: Tenzer hirdetőjébe Budapest, IV. Szervita-tér 8.
Ha olcsón akar
házat vagy házhelyet
venni, most vegyen I Kaphat a vArnx mlndon róflzóbnn kedvezd fizetési
íeltétolek mellett. Forduljon bizalommal: Halán lanó ingatlanforgalmi Iroda
Horthy MlklA.-ut «._
t Zalai Kfiiliíy RejfvÉiiy-Ollmpláxza
REJTVÉNY-SZELVÉNY
■ 13
Páratlan kedvezmény a Zalai Kfalönv olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-utoa B.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kölnllnk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforflal (hideg-meleg folyóvíz, központi füfés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheló Igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Városi Mozgó- Szombaton és vasárnap I
A legszebb és leghíresebb magyar zenei alkotások bokrétája
Főszerepekben: Paul Hörblger, Sybllle Schmilz és Ida Wüsl.
Remek klaérft mUiorl A mozi fűtve *anl
Klóadások kezdete hétköznapokon &, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. — Köznap az alatt elttad*a fillérea
Nép Moxgó. Október h6 18-án, vasárnapi
Falrengető —Uaiail barátaink fö-vlgjáték I ánOrO\'nUrtl szereplésével
A két trombitás.
Ezenkívül a közkedvelt Hacsek és Sajó alakitásával
A börtöntöltelék.
Fényes klaérft mdaorl Előadások 3, 5, 7, 9 órakor. Csak 20, 40, 60 fillére* hely Arakkal 1
Darányi szerdán ad programot a Házban, amelyhez minden párt vezére hozzászól
1936. október 10
BAUa JW2LÜUMI íl
Kombinált szoba:
€bédlő berendezés:
1 komb. szekrény
1 rekamier
2 fotel 2 szék
1 asztal
1 hangulatlámpa
380.-,
pengő.
1 kredenc 1 vitrin 1 tálaló 1 asztal 6 szék
530.-, GtO—,
pengő.
Hálószobák
Szép kivitelű diőteli hálók:
2 szekrény 2 ágy
1 ffi.rkrény 130.- peiwi I P 300,
Őszi lakberendezési kiállítás I
BUTÜRÁRUHM
NAGYKANIZSA.
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés dija vasérnep és ünnepnap 10 szóig CO fillér, minden tovAbbl szó 6 fillér, hétköznap 10 szóig 60 llllér, minden további szó 4 fillér.
Autótaxit, hérautót, rendeljen garaséból, vidékre és helyben, legolcsóbban. Te-lefon állomáa: 044. Bojlor Kisfaludy-utca 7. w._\'__ 2704
Intelligens lakótársat keresek három-siorl étkezéssel, ffilésiel, világítással, esetleg azonnalra Is. Előnyős ár melleit. Clm a kiadóban. *
Uj áramvonalas kényelmes autótoxit leszállított viteldíjért Kaufmann Manónál rendeljen. Telefonállomás: 2-22. 3096
Pogányvár! SKr.\'"^1;
liter.. Ht.lb.n la. Pog.ny.érl fehér 40 fillér. Pogányvár) rl>-Hnq 90 fillér. QROSS KAROLT
Bttthyáay-utc. 26. SS1I
Oeneril javított oldatmé... motor.
keréfcpér olcaón eladé. Caengery-ut 56
Haaanélt ruhát veaiek éa eladok, hl-\'»«a háihoi megyek. Márkul, Király-"tea 31. 3172
\'/t liléiével 1 kályhával 2 laobál lüleni caak sa.i.mi. C,„«l.„ll
\'ub.j.im.M,, „Bzener
cirkulációs hőszekréunyel
kfel. 500/0 tllzelómeglakarlUa. Óíakodlon a lihu tri.i.Al.fl banh.lA •
■——... •jvíu luíciomcgiaKaiiias. u-naouju. MMay u léniátoktól. Kliirtlag kaphatói
......... éa featékkereakedéaében, Sct-öta
^ . _, 1A — ÍR_ nanoA
•Mai vaa-
mellelt.
10.—, 15.— pengő.
. Meleg aiobá|a caak akkoi Icai, ha Schlealnger Gyula vaakereakedőnél HS-foho.ét veaa. Haaanilt kályhit veaiek »!y I ccrer\'lcm. XIS
Vinciiért keres nagyobb gazdaságba, Jl a KyümölcsöB szakszerű kezelését s « I, Kövess Jenő, Ungjakabla. posta Felió-ra|k. 3Ő54
„ Kétsxobás\'lakáa november t-re kiadó «*aébet-tér 11. Strém Sugár-ut 3682
Gépáaz-kováoa konvencióra, azonnali belépésre felvétetik, ló fizetéssel. Jelentkezni lehet Horthy Mikló3-ul 37 Oross, 3665
Egyszobás udvart lakás, vlzveztléke8. november l-re kiadó. Bazsó József Teleky ut 6. 365»
margit FORDÖ
Caengeryrut 19. Márvány kádfürdő P 0 80
Tyukszemvágás .....P 0-40
IC Nyitva minden nap.
Egyazobás lakás november 1 re kiadó Csengj:ry-ut 80. Strém Sugár-ut. 3682
Hőfgyalm I Legújabb, legszebb kézi mu kamlntákat fillérekért előrajxol Bőhmné, Zárda u\'ca 8. 3702
Eladó egyazőbás-konyhás cierépisln-delyes ház minden hozzávaló melléképületek! cl 9C0 □ öl területen. Bővebbet Hahót: Pilly, Zrínyi Miklós u. 104. 3672
Középiskolások leglelkiismeretesebb Inatruáláaát oloaén elvállalom — Clm a k-adóban. 3687
Saaay-rendszerU vízvezetéki kutat Jerauseknll már 50 pengőért kapni. Er-ziébet- tér 18 3689
Jó bizonyítvánnyal rendelkező min-dansslsány felvétetik, kl Sopronba el menne. Jelentkezhet hétlön délután 4—5 le
Só-u. 2. szám. 3700
Egy vaay két bútorozott nrllakáat keretek, lllrdőszoba-használattal, külön-bejárattal, azonnalra. Címeket a kiadóba.
Bútorozott szoba
ceg-u. 7. sí. kiadó.
Szent Imre her-
flz Insntlnn IröK érték!
Tőkekonserválásra a legjobb
villatelket
venni,
gyönyörű helyen a központban.
Kérjen prospektust SZABÚ ANTAL sporlözletében ahol bővebb felvilágosítással is szolgálnak
Ruháját, kabátját, fűzőjét randalje Welsz Nővéreknél, Zrínyi Mlklós-u. 34.
3701
FagyvaazAlyaa vlzvezeték-kutjalt alakíttassa át Jerausekkel fagymentesre. Erzaébet-tér 18. 3690
Oayeaan dolgozó nőlfodráaz-
aagádot azonnali belépésre alkalmazok. Deutich Erzsébet hö\'gyfodrász, Pő ut 10.
3705
Meleg szobája lesz, ha Baksa fé\'e hő-fokosát vesz. 7 én 8 P darabja. Vidékre utánvéttel köldök. Bakaa bádogos, Erzsí-bet-tér 11. 3706
Saját terméatl elsőrendű kerecsenyl asztali fehér bor literenként P — 8 Vért Bőhm József bortermelőnél, Csengery-ut 19 2473
Eladó olcsó árért egy cséplőgép, egy ötlámpás rádió, egy vaskályha; Simon István hentesnél Klskanlzsán. Megtekinthető bárdikor. Varaadl-u, 3. 3709
Jóhárból való egészséges, meoblxható leányt 2 kisgyermek mellé azonnal felveszek. Kertész Bélárté, Hunyadi u 36 3713 Jókarban levő gysrmckkooalt vennék. AJAnlatot Stern üvegüzlet, Fó-ut. 3714
Flu vagy leány tanulót felvesz Fitos fényképész, Horthy Mtkló) ut 3. 3712
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsád FelelÖo kiadót Zalai Károly. Interurbán telefon! Naftvkanlzna 711. saáiu
Négyszobás lakás
fürdőszoba és vlzvetékkel azonnalra,
kettöszobás lakás
vízvezetékkel november l-re, kettő és egyszobás udvari lakás
azonnalra kiadók.
Bővebbet: dr. Oyulay Bélánál Rozgonyl-u. 10/a.é8 Böhm JózseliiélCsengery-ut 19.
EALAI KÖZLŐN*
1936. oklőber 18
Nagykanizsa megyri várói polgármesterétől.
21 868/1936.
T-lrgy: Oatdttágl oefédrtk éi munkások kiinni, lést
Hirdetmény.
Min. kir. FOldmíveléstlgyí Minisz-ter!Ur abból a célból, hogy a gaz-daMvi cselédének, gazdádági mun ■ kiMkhak MfMlriS péMát nyujtsmt és \'hbpy a betütrtelw muRH ét hü-sédtft\' szolgálat a gazdasági munka-váUMk körében erkölcsi elismerést ii r#er]eti, az olyan gardasági cse-léder-és munkások részére, akik az egyhelyben tOHOtt hosszú szolgálat, illetré munkásságuk, magatartásuk és-tfravalóiáguk által társaik kOzttl kitflWek, hűséges szolgálaluk ellsme résHWnt — az elmúlt évhez hason-lóáH — az 1937. évben ii pénzbeli jullfmat és elismerő oklevelei kíván adnhtányozni.
B> célból
líl a ju\'alraazásra ]avaslalba ho-z«i»W egyénlleilertt, laMirlyB, szr-
mMtdalalt, MMgilMi vMenyok ko rfltMSa mellett velem, vagy a gazda sáMiegyesOlel elnökével kell az érdeleteknek legkéfObb 1936. notem-bef 16-ig kOzOInl.
M|ykanlz<a, 1936 okt. 14-én.
m Polgármester.
Nagykanizsa m várói polgármesterétől.
21W8/1936.
Tárgy : Felvétel a kehldal Deák Ferenc mezőgazdasági szak-11skolába.
\'Hirdetmény.
A rtt. kir. reidmivelésttijyi minisztérium a községi közlegelek gondo-zálít\' n javítását előmozdítandó, a keMdai m. kir. mezőgazdasági szak-Iskolánál a téli hónapokban rét- és legaff.gfttftUgl tanfolyamot rendez.
A tanfolyamok 10 naposak,a fold-mlvelésUgyl minisztérium megtéríti az-dWj-és visszautazás költségeit. A tanfolyam ingyenes, ellenben a jelentkezőknek a kérvénnyel egy Idejoleg 5 pengő ellátási dijat ke l berülherti. A tanlólyam tárgyat rétéi lígelO-gaKtwágtan, lalajmtlveléii és iMgyázástan, lenyészálíalók ta-kanTPánvblílBa, gondozása, a fonto •affl) állít! betegségek umerlelést és ta eHene való védekezés.
A lilvitol iránti kérvények a m. kir. foldmtvelátügyl miniszter úrhoz cIiwbkVc a Diák Ferenc mezőgaz-drtfttf üraklskoíának Kehldára nyul-tartUok be okTóber 25 ig. Késóbb érIMrt kérvények nem vétetnek fittyéiért be.
Náfcyltanlzia, 1936. Október 13. ion Polgármester.
Pk"W8/tM8.si. 1936, volttól 7794. lz
Árverési hirdetmény.
Dr. Tsmás Jinoi ügyvéd i tt! képviselt herceg Belthyány-Straim.nn Llszlő livir, 1273 P 66 Hit. tőke és több követelés Járulékát erejéig a narryV.nlztai ktr. Járásbíróság 1930. évi 7978. számú véglésével elrendeli klelégltí.1 végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől I93S. évi Julius hó 31 én letogl.lt, »70 pengőre be-c«llt Ingólágokra a nagykanizsai kir. Járásbíróság fenti sz. vígzéaétel tt ítveréi elrendeltetvén, annak *z 1908. évi XLI. t.-c. 20 §-a ilapján . lent megnevezeti ■ • foglalási W^ksnyvból kl nem lünő mii loglattatóí Javéra la az amié. rneg-tatttáait elrendelem, de csak ura a, e*fM,-hl HMégHést "tok ttta is ftnnáll é4 ha ellenük trabuto hatályú Igényker. seá folyamatban nincs, végrh. izenvedő tlz lofebttf, NáOTkslttzlán, Efcsébet-tír I. „ alátf fréridffmegtartására határidőül 1938.
évi október hó 2], napjának d u. 2 órája\'tűzetik kt. amikor a bíróilag lefoglalt hr..l«<t nólkabitok, szOrrtek
atb. a egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek kéaipénzlUaléa mellett, eielleg beeváron atal ta, d. a ktkiáltáal ár a/^lnál alacsonyabban csak a végrehajtást laenvedő bdeegyesáaével, el fogom adni — Azon Ingóságokra, amelyeknek . kikiáltási ára egyezer pengőn leiül van, az 5610/931. M. 6. számú rendelet értet, miben eaak ai\'JW ^ámrerhetnek, akik a klkUltáai ár egytlzedreszét bánatpénzül leteszik.
Nagfkanlzaa, 1936. évi oki. hó S.
Haán Oyula kir. bír. végrehalló, JT07 nalnl biiósárfl kiküldőlt.
Nagykanizsa megyei vátos polgármesterétől.
21 286/1936
Tárgy: Az ebek veszettség elleni oltása.
Hirdetmény.
A m. kir. tOMmftvelésllgyl miniszter 90.800/1936. sz. a. elrendelte az ebek ntttftség elleni védőoltását. \'Ennek kapcsán félhivom a lakoss4g flgye\'mét az alábbiakra :
védőoltásra kőtelezeit minden eb, atndlyjk * 3 hóaapts kort elérte. Az\' ollátt\'az ab tulajdonosa minden\' év oklóberíben bármely szabadon választott Állatorvossal elvégeztet-
heti. Ha ezt elmulasztja, de az ol. lésl kolt-égek tőle behajihatók, ugy
a hatóság az eotulafdonos köllsé gére éa veszélyére hivatalból foga-naloihlat.a a védóolláat, ellenkező esetben az eb leöletik.
Az ebek évkőrl staporulatát (ha az eb a 3 hónipos kort elérte, vagy valaki uj ebet szerzell) az ebtutaj-donos köteles 3 nip alalt beolla ni.
Az oltás megtörténtétől az eblu lajdonos bizonyítványt kip. l\'yen bizonyítvány nélktll 1937. Január 1. uttn ebbárca kl nem szclgállat-ható. A veszettség elleni oltási bi zonyitvány c«y évig érvényes.
Kihágást követ el az, aki veszelt-síg ellen be nem oltott ebet tart, aki az ebek évközi szaporulatát, vagy apadását be nem jelenti, végül az, aki ebét az ollásho* kellően meg nem fáluzi.
Az oltóanyag ár» Jslanleg adagonként 1 P, melyhez még lor gslmladó, postahöllség, edényzet és csomagálás dija járul.
Az oltás dija az anyag árával együtt, ebenként:
1. tOmcgoltásnál 1 P 40 fillér, Kl ebét igy akarja oltatni, jelentse be az általa választott állalorvosnál és az állatorvos állal meghatlrozolt helyze éa Időben árlttra elt az ebet. A dij a bejoten\'éikor lefizetendő;
2. az eblulajdnnos kívánságára e/ycs oltásnál az állalorvos lakásán
VIZVEZETEKI ES CSATORNAZASI
munkákat
FÖDDŐSZOllllBERENDEZÉSEKET
és javításokat
minden ízlést klelégilő kivitelben varianyképas letgolcsóbb árakon nagyon kedvező RÉSZLETFIZETÉS mellett is vállalunk. V Vldáken szereléseket Icgprakllkuaabban tervezünk. Berendezési tárgyakban dús választék budapesli árak melletti Költségvetéssel díjtalanul szolgálunk.
MENDLOVfTS JÓZSEF ÉS MftRTON
vlxv*zftték-*zeralétsl >áHalaata
NAGYKANIZSA, KIRÁLY-UTCA 4B. Teleion 271.
LÓTAKARÓK
LEGOLCSÓBBAN
HÍR8CH ÉS SZEGŐ cégnél.
Mtahafékat .lamentM .nr.gn.l bavenunk.
2 P 20 lillér, az ebluUJdonos lakásán 3 P 20 lülér.
A hatóság által elrendelt oltás dija lőbb lesz. Nagykanizsa, 1938. október 15.
w Polgármester.
Na,y!-armsa meyyei város polgármesterétől.
13328/1936.
Pályázati hirdetmény.
Nagykani/sa megyei városnál betöltésre kerülő egy he\'ypénzaztdői állásta pályázatot hirdetek.
Az alkalmazás szerződéses jellegit és 15 napi kölcsönös felmondással báimlkor megszűnteihető.
Javadalmazása havi 58\'50 P.
Pályázhatnak magyar honos, legalább 6 elemit végze\'t 18. élelévü kel betöltőit f,\'ifiak.
A szabályszerűen kiállítandó a a pályázó által szabályszcrüleg Írandó kérvényhez eredelben vagy liileleii-tett laátolslban a következő okmá nyok csatol-ndók:
1. Pályázó siMlUli anyakönyvi kivonata és családi állapo\'át iga-zo\'ó Anyakönyvi HCsaltdi érteoi ő";
2. Halósági erkölcsi bizonyítvány, mely a politikai megbízhatóságot és a forrad tlotn l kommunizmus ideje alalt tanúsított magatartást is igazolja;
3. Illetőségi bizonyítvány;
4. Iskolai végzettséget Igaroló bizonyítványok;
5. eddigi szo\'gálalot, foglalkozást, Illetve általában előéletet Igizoló okmányok.
A pályázati kétvények horzlm címezve s a városi íklatóhivatalba nyújtandók be.
A pályázat határlde|e 15 nsp azon naplói számolva, mely nipon a pályázati hirdelmtny a Zalái Köz1 lőnyben először megjelenik.
Ezen állás brtö\'tísénél az állásra alkalmas hadirokkantakat kizárólagos elsőbbség Illeti. Az állás csak az esetben lesz nem hadirokkanttal betöltve, ha ilyen alkalmas pályázó nem akadna.
Nagykanizsa, 1936. julius hó 25-én.
»„ Polgármester.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort
gyártmányú:
Tengeri-morzsotók, Szecskavágék, Répavágók, Darálók, Vetögépek, Boronák, Ekék, stb. stb.
beszerezhetők :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Br*sébet-tér 10. (A bírókig mellett.) Telelőn: 130.
ImiM -—;
I—
1 jMlndnnkl a helyi kereekodöknél 6e Iparoeokaál tureu* l»e I
Nyom. a
lap,tulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzuiai Lapkiadó Váltata könyvnyomdájában Nagykanizsán (Felelős üzletv. Zajbu Károly.)
78a Évfolyam 240. szám
Nagykanizsa, 1930. október 20 kedd
Ara 12 Ali.
ZALAI KÖZLÖNY

<s UMlAUnWt FW 5. ,
Felelős szerkeszti: Barbarlts Lajos
KIÖllMtol in: tt} hóra > pengi W ffitr. Sitrke.itft.fji éa kfadrthl.atall telefoni 71 a*.
A népek lelkiismerete
Belgium önérzetesen lépett fel, nemzeti ereje és méltósága tudatában kimondotta ,hogy nem tartja többé kőtelezőnek a belga -francia katonai szövetséget, a rajnai paktumot, a locamói szerződést. Uj -láncok, uj megkötöttségek pattantak ebt ben a határozatban fel és Francia, ország most már jól láthatja, hogy lesz idö, Sünikor magára nu^rad. Az a félelemben fogant szerencsétlen lépés, amellyel Franciaország aszov jetet behozta penny.-, azok a mcgi-állapodások, amelyekkel a szovjet fegyveres átvonulási területek átengedésére kötelezte a francia diplomáciának rabszijjára fűzött országokat, most érezteti végzetes hatását.
A szovjet ke\'ze mindenütt ott van. Ma már nyiltan javasolta, hogy zár. ják el blokáddal a portugál kikötőket, hogy az állítólagos portugál se-gitséget ne kaphassák meg a spa nyol nemzetiek. Erösebb a noszkvai hang ma Európa koncertjében,mint bármely más és ez a hang a pokol hangja, a t/igadási a véres viharok hangorkánjn. Belereszket ennek a hangnak hallásába a világ. Belereszketnek a \'tiszta ideálokért hevülő szivek, a templomos. zsolozsmásvá-rosok és falvak. És hála Istennek, nem állanak mep a népek és nemz*\', tek a remegésnél, az elkeserítő csodálkozásnál, hanem tenni akarnak. Európában feltámadt a né??k lelkiismerete. Németország, Olaszország, Magyarország határozott nem zeti megmozdulása volt a jegeo.se dési tengely. Ezt követik a többiek, ezt fogja követni a francia és az angol nacionalizmus is. De egyelőre ilyen szellemről és vágyaki\'óf Fran ciaorszíjgban m*&g ifincs szó. Ott még mindlo a tétova kapkodils, a szlrájkos, utcai forrongásos bizony talanság az ur. De talán tegnap eszére tért a tévelygők\' tömege. Ke móny ütés találta\'közvetlenül homlokon Franciaországot, a belga fegyver. Belgium nem akar újra hadszíntér lenni Franoiaország szolgálatában Belgium kiépíti erödvona-lát a régi barát, a mai rejtolmes-ség, Franciaország felé. Belgium ki-lépése a francia érdekszférából nem marad elszigetelt jel nség. Lavina szerűen nő a hatása ennek az ld;v bott kőnek. Magyarország nyugod-tan, higgadtan várja a maga igazát Eljön a mi napunk is.
Nem lehet szó a kis országokban nagyokat mimelö kalandos tervek-rölMi várhatunk, mert nekünk dolgozik a történelem gépezet\'. A mi időnket formálják ezen a gépezeten attól kezdve, hogy elhangzott azelső szó a magyar igazság mellett. A nyugodt várakozás azonban nem jelenti az ölbe tett kezet, nem jelentheti a Pató Pálos nemtörődömséget. A külpolitikát elintézik diplomatáink, Őket itt bent komoly, tiszteletet adóan, erkölcsi magaslaton álló bel ső élettel, gazdasági és társadalmi munkássággal, korszerű reformok kai kell dolgoznunk a jövő érdeké-
A vörösök elevenen égették el Figenau agg plispökét
A nemzeti csapatok találtak rá a vértanú főpap holttestére és a lemészárolt 30 legyilkolt túszra — Elesett a Madrldot védő legerősebb erőd — A hős ellenforradalmárok mindén vörös megmozdulást legázolva, diadalmasan haladnak a cél felé - A visszafoglalt Ovledo minden középülete romokban hever
Burgos, október 19
A figenaui püspök holtestét a nemzetiek megtalálták és minden két séget kizárólag meg lehet állapita nj, hogy a vörösök az agg püspÖl<öt élve égették el.
A toledói arcvonalon Franco tá bornok csapatai mindenütt elérték a kitűzött célt. A nemzeti csapatok folytatják előrenyomulásukat és ennek során a Madridtól 30 kilométer nyíre fekvő Illeska város előtt állanak.
Ujabb jelentés szerint a felkelő seregeknek sikerült elfoglalniok 11 leska városát.
A város eVílnlásu "hadászat! sz?m pontból nagyjelentőségű, mertMad-rldot ezzel teljes n elvágták Vnlen ciától és Andalúziától Ezenkívül II leska a Madrídot védő erődök leg erősebblke volt.
A felkelők az előrenyomulás so rán megtalálták a vörösök állal h
gyi\'kolt túszok holttestét. 30 ilyen, borzalmason megcsonkított holttes let találtak, ami világosan mutath a vörösök kegyetlenke\'dí-sét.
A visszafoglalt Oviedó valamennyi középüle\'e romokban hever. Aran da ezredest, aki heteken át s:keresen véd\'e a várost a vörösök támadása ellen, a nemzeti csapatok parancs noksága tábornokká nevezte ki.
Az oviedoi résznél a kormány csapatok oldalán harcoló austuriai bányászok közül, mint most utólag kiderült, a harcok során 4000 vesztette életét.
A madridi vörös milícia tajjjal; mint a jelentések mondják, nem nagyon teljesitik a kiadott pnrancso kat, amiért a vezetőség fenyeg-tő feliratban felszóllitotta ökít, hogy haladéktalanéi jelentkezzen-k ka szárnyaikban. Az ellensfcegü/k.-i szigorúan megbüntel k
Falvakat semmisített meg és számos emberáldozatot követelt a hatalmas olaszországi földrengés
Óriási pánik a lakosság körében, mely a szabadban töltötte az éjszakát — Nagy viharok pusztítottak mindenfelé
Velence, október 19 Vasárnap éjjel hajnali négy órakor Velencében tiz másodpercig tar tó eres földlökést éreztk A Iökisek olyan erös:rf>vol:ak, hogy hasonlóra a környéken emberemlék zet óta nem emlékeznek
Róma, október 19 Az olas országi földrengésnek 16 halálos áldozata y >n. Canovábún a házak fala! megrepedeztek, néhány-ház összedőlt, "itt 15 halott maradt a romok alatt.
Coneglanióban egy halálos álcía zata és számos súlyos sebesültje van a földrengésnek, amely hatalmas anyagi kárt is okozott.
Róma, október 19 A földrengésnek Porteneub in másik hat halálos áldozata van Har
ranonál hatalmt\'s földrepedések lát hatók a földrengés \'óta. Udlnenél a földlökések éjjel 11 órakor újból megismétlődtek A lökések rendki vül hevesek voltak A lakosság fej vesztve a szabadba menekült és ott töltötte az éjszakát.
Belluno tartományban 150 ház beomlott, három falu teljesen meg}-semmisüli. A halálos áldozatok és sebesültek számát még nem tudják pontosan.
A harmadik földlök-\'snek, mintfr lenijk, tekintettel, hogy a lakosság a szabadban volt, nem volt halálos áldozata.
A földlökéseket Páduábun és Veronában is érezték, de itt nagyobb károkat a íöld megmozdulása nem idézett elő.
ben. El kell tüntetni az utat akadályozókat, a túlságosan erős hangunkat, az irritálóan különcöket. Higgadt, magyar koponyákra, becsüle les, nyilt, egyenes jellemre van szükségünk. Végét kell vetni az intriku sok, a suba alatt egyéni érdekeké:-; sugdolódzók romboló munkájának.
Mi dolgozni akarunk, mi munkál és kenyeret akarunk, mi élni aka runk és olyan é\'etet akarunk, amely nek szerkv-io.."- .i fiaink is kenyér hez juísan; k. A belga fegyver eldördült, a fhagyarság vár és készül a nagy sors\'ordulóra Minden egyéni munka ezl készitöe elő.
Budapest, október 19 A budapesti obszervatóriumban színién jelezték a készülékek a földlökést. A legnagyobb kilengés 23 mill-mélcr volt.
Koppenhága, októl»er 19 A hatalmas erővel jött vihar következtéién a tenger árja átszakította a partvédő gátat és.a beömlő vlz elöntötte a mélyebben fekvő partsávot.
Grönland, október 19 Az Elrie tó felett az éjszaka hatalmas vihar tombolt. Az egyik viharba kerüli homokkotró hajó elsüllyedt. Húszfőnyi legénysége, kapitánya és annak feleségével életét vesztette.
Kozma : „A kormány teljesíteni fogja kötelességét a frontharcosokkal szemben"
A magyar frontharcosok páratlanul impozáns országos találkozója
Budapest, október 19 Páratlan impozáns keretben zaj\' lott le vasárilap a frontharcosok országos találkozója Bidapest-n, melyen a magyar frontharcosok disz ruhás, formaruhás ezrein kivül ott voltak az osztrák, olasz; bolgár, né* met stb. frontharcosok is. Több mint 300 zászlóval vonultak fel a vidéki alakulatok, köztük n nagykanizsaiak szép küldöttsége zászlója alatt Az ünnepség a Hősök Emlékműve körül zajlott le. Ott volt a magyar közélel minden számottevő ténye, zője élén vitéz leveldi Kozma Mik lós belügyminiszterrel A Stefánia uton 272 autó és motorkerékpár futott be, amelyek a Hősök V. Csil Iagturá/án vette részt Az ünnepr séget vitéz Mándoky. tábori főespe-res imája nyitotta meg. Gróf Trkách Tolvaj altábornagy nagyszabású beszédében a frontharcostörvény míg1-alkotását sürgette. Kozma belügy* miniszter a magyar kir. kormány üdvözletét tolmácsolta. Utalt arra, hogy a kormányban is több front harcos miniszter van és meg van győződve arról, hogy a fronthnrt cosok kívánságai minden tekintetk ben meghallgatásra fognak találni. A kormány kötelességét a front harcosokkal szemben teljesíteni fog ja. Meg kell becsülni a magyar frontharcosokat Nincs a parlament ben párt, amely ije tartaná szükségesnek a frontharcos törvénynek legsürgősebb módon való törvényerőre emelését.
Majd a külföldi frontharcosok vezetői tették le koszorúiba* H Hősök Emlékkövén. Dr. Tóth András képviselő mondott még beszédet és ezután a csapatok megindultak szemetgyönyörködtető menetben, hogy dlszmetietben vonuljahnk e! a kor. mányzó előtt.
Délben csajkás tábori ebéd volt az Angol-parkban.

1936. oklóber 20
Fej-, váll és ágyékrheumánát,
ischlásnál, Idegfájdalmaknál, szaggatásnál ti zsábáná! a természetes .Ferenc József" keserűvíz rendkívül hasznos házlszer, meri korán reggel egy pohárral bevéve, az eméiztöciatornát alaposan kitisztítja él méregtelenlli. Egyetemi klinikákon szerzet! tapasztalatok lanusii|ák, hogy a valódi Ferenc Józsel viz gyors, biztot és kellemes halása hugysav-felhalmozódásnál éa köszvínyroha-moknál is kiválóan érvényesül.
Katollkns-gyülés Keszthelyen
Keszthely, október 19
(Saját tudósítónktól.) Vasárnap d. u. fél 6 órakor nagy katolikus gyűlés volt Keszthelyen á Cnedó-szer-vezet rendezésében, amelyen részt vettek Keszthely összes katolikus szervezetei, egyesületei ""stb. és nagyszámú hallgatóság, amely a Kat. Legényegylet nagytermét zsúfolásig megtöltötte.
Kreutz József hittanár, a keszthelyi Credo lángszavu, fáradhatatf-lan agilitásu fiatal vezetője rövid megnyitó beszédében üdvözölte a megjelenteket és rámutatott a katolikusság nagy és komoly probt léniáira. Majd dr. Kukuljevie József akadémiai tanár beszámolt a Kat. Nagygyűlésről, a Credo országos határozatáról, teljes tükörképét adva élvezetes visszaadásában, ami az országos nagy katolikus napok alatt történt. Közel egy órás beszédét a hallgatóság zajos tetszésnyilvánítása szakította sokszor félbe Kreutz elnök melegen megköszönte dr. Ku-kuljevic előadását és beszámolóját. Benedek Rezsó a nagykanizsai Credo alelnöke a nagykanizsaiak test. vér-üdvözletét tolmácsolta, majd megtartotta egyórás előadását a nna katolikus törekvésről, a jelenségről, amelyek a katolikusság erős szervt^ zését teszik szükségesig. Rámutatott a vörös veszedelemre, amit nem szabiid lebecsülni, ami ellen gondos előrelátással Védekezni toell, Beszéde után a keszthejyi katolikus gyűlés kimondotta, hogy csatlaka zik a »Zalamegyei Katolikus Fronthoz.* A gyűlés táviratot küldött a hercegprímásnak, amelyben a Szentatya iránti törhetetlen hűségéről és ragaszkodásáról biztosítja. Kreutz József hitoktató ezután előterjesztette a legközelebbi teendőkre vonatkozó javaslatalt, amit a gyűlés egyhangúlag magáévá tett és elfogadott. a hatalmas és rendkívül lelkesen lefolyt katolikus gyűlés az esti órákban ért véget.
— (Slesta Sanatórlum)
Budapest, I., Ráth György-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvő éa orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és Ideggyógyászat, sobészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-gla stb. Röntgen Kémiai és mlkros-koplal laboratórium Elektroeardlo-graph (szivvlzsgáló). Krógh-télo alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Enteroc-leaner (bólfürdő). Modern vlzgyógyln-tézet Orvosilag vezetett vlllanyüzomü konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöles park I Olcsó árak I
A pénzügyi bizottság zeneiskola és flzemek kivételével végzett a költségvetéssel
Érdekes számok a városi háztartás gazdálkodásából
A város iskolái kerültek sorra a pénzügyi bizottság péntek esti ülésén, amelyen dr. Rothschild Béla elnökölt
Az ovodák fenntartása 15479 pengőjébe kerül a városnak A tavalyihoz képest 1109 P a többlel, mert Kiskanlzsán sok a gyermek, uj ovodát kell létesíteni. Az óvodák összes bevétele 762 pengő.
Az Iparostanonclskoldra 20451 P a város kiadása, amivel szemben 7312 P bevétel áll. A 2470 P kiadás többletet a tanoncok létszámának mintegy 100 főnyi emel* kedése. okozta, ami két uj osztály felállítását tette szükségessé.
A gimnázium 51082 penböbe kerül a városnak, viszont 51940 P a bevétele. Épület* fenntartásra, bútorzat pótlásra, tanszerek és könyvek beszerzésére 9574 pengőt irányzott elö a költségvetés tervezet (6229 pengőivel töb\' bet, mint volt az idén). Ebből a pénzügyi bizottság 1000 pengőt törölt.
A felsőkereskedelmi iskolára 30911 P kiadás és 28012 P bevétel van előirányozva. A kiadás 3185 a bevétel 5283 pengővel több, mint , az idei. Az iskola a létszámemelkedés miatt 4 használt Írógépet (egyenként 250 PJ, bútorzat-pótlásra 200, kiküldetésekre további 100 pen göt kért már a költségvetés össze állitása után. A pénzügyi bizottság az Írógépeket (a városháza kimustrált gépeit) és a bútorzatra 100pengőt szavazott meg ezekből.
Az áll. elemi is polgári iskolák fenntartásához a város 40798 pen. gövel járul hozzá. Ez az összeg 1040 pengővel több, mint volt az idén. A többlet főként a polgári Iskola homlokzati javitásából adódik, itt azonban a pénzügyi bizottság le> faragott 1500 pengőt
A felekezeti iskolák fenntartását 8755 pengővel segiti a város. Itt a többlet 1688 P. A fenn tartási költségből 6055 P esik a leánygimnáziumra, 2700 az izr. elemire. A rendkívüli kiadásokban van ezeken kivül további 2000 P a leánytgimnázium első berendezésére, 2000 P a leánygimnázium épűlet-fenntar* tására és 1000 P a polgári iskolai diszterem átalakítására. A leánygim( náziumnál 1000 pengőt, valamint a polgári iskola dísztermére szánt 1000 pengőt a pénzügyi bizottság törölte A gimnázium balatoni üdülőtelepéhez 500 pengővel járul hozzá a város.
A városi zeneiskolának ^7967 P a város kiadása és 20178 P a bevételi előirányzat. Minthogy azonban a . zárszámadási bevétel csak 13000 P körül mozog, a pénz-
ügyi bizottság Kálmán Leo javas latára arra az álláspontra helye* kedett, hogy meghívja Vannay Já nos igazgatót és tőle kér javaslatol 3 4000 P kiadás csökkentésre, illet, ve a zeneiskolai mérlegmk ennyivel kedvezőbbé tételére. Kimondta egyben a bizottság dr. Weisz Lajos javaslatára, hogy - miként o többi városi iskoláknál - a zeneiskolánál is 12 tagu felügyelő bizottság kiküldését fogja a közgyűlés nek javasolni.
A várost könyvtátra és muzeumra majdnem semmi, 446 pengő van előirányozva egész esz eudőre, ebből is 246 P a szcir.élyi kiadás.
A testnevelés 13100 r-engő kiadással szerepel a költségvetésben, ebből 700 pe igo a sporiegyesületeie"iámogatn§ára szánt összeg.
A vallásügyi kiadások 2103 pengővel kevesb\'dU\'k. A felsőtemplom belső tatarozására, vízvezetékére 1000 P, a kiskanizsal tem-plom\'.orony renoválására 200 P az előirányzat.
A szegény ügy összesen 63254 pengőbe k.rül a vá« rosnuk Ebből 16864 P esik a szegényházra. A szegényházi fürdőszoba és betegszobák létesítésére külön előiráüyzolt 3600 P felét a pénzügyi bizottság törölte.
Lapokon kérésziül változtatás nélkül fogadia el a pénzügyi bizottság a költségvetés fejezeteit. Ahol volt is valami diskurzus, nem a számok körül volt, hanem a,-címekkel kapcsolatos
panaszok A$ kívánságok hangzottak el Igy sok kifogás volt amiatt, hogy az aszfaltozott utcák nagyon porosak, a seprőgép működése nem kielégitö. Sok volt a panasz a villany-bekapcsolási ösz-\' szegek, a háztartási áram-árak^ óradíjak körűi és amiatt, hogy a vih lamos ellenőrző bizottság még me^ sem alakult.
A sétányok és faültetvények 14338 pengőbe kerülnek a városnak, az
utak, járdák fenntartása 41886 pengőbe, mely utóbbinál 139000 pengő bevétel mutatkozik (csak a kövezetvám 60000 pengő, szemben az előző évi 43500 P.vel), A még burkolatlan utak rendbe* hozatalára 12790 P van előirányoz--va, 4840 P.vel több, mint az előző költségvetésben. A már kövezett és makadam utak fenntartása viszont 7902 P veC kevesebbe kerül, min; az előző évben. Altalános helyeslés szavazta meg a Kazinczy., Vörösmarty és Rákóczi-utcák csatornáinak és járdaszegélyeinek rendezésére előirányzott 2200 pengőt.
Utcák és terek tisztítása 43303 P be kerül a városnak, 5966 P.vel többe, mint ezidén.
Kiskanlzsán egy közkút helyreál-lilására és egy yj motoros közkút létesítésére 2500 P van előirányozva
A várost épületek fenntartása 76270 P-be körül, 8864 P vei több. mint az idén. Ebből a bizottság 4000 pengőt törölt.
A szántók, rétek kiadása 19160, bevétele 22724 pen gö, a legelő kiadása 11161, bevétele 12909 P.
Az erdőgazdaság 55537 P kiadással és 124834 P bevétellel dolgozik. Utóbbinál a kiadások 3467, a bevételek 19987 P-vel emelkedtek.
A pénzügyi bizottság a Hangya-telken létesítendő
vitézi székház céljaira 10 éven át évi 600 pengőt javasolt felvenni a költségvetésbe.
Az ínség költségvetést dr. Pottyon-di József terjesztette elő, amivel a pénzügyi bizottság ülése véget is ért.
A polgármester bétfö, kedd, szerdán Budapesten lesz, azután még egyszer összeü. a pénzügyi bizotb-ság a zeneiskola, a viz és csaiorna-mü, a szeszfőzde köllsérjvetése.n k Ieiárgyalására és a vá> < s. kéj* is. ló-testület
okt. 24-én, szombaton tárgyalja a költségvetést.
A dohánytózsdékben tilos az njságok olvasása
Felhívás a közönséghez 1
A Vidéki Napilapok Szindikátusának megokolt kérésére a pénzügyminisztérium ugy Intézkedett, hogy eltiltják a dohánytózsdékben való újságolvasást.
Ez a rendelkezés már életbe is lépett, amennyiben a pénzűgylgaz-gatóságok értesítették a tőzsdék vezetőit, hogy ne engedjék meg az újságolvasást ós az újságok kikölosönzését, mert elveszthetik trafikengedélyüket.
A fenti rendelkezésre felhívjuk a közönség figyelmét a tőzsdeengedélyekre való tekintettel. Az „ismeretségi" újságolvasást ne vegyék könnyedén a vásárlók, mert ezzel veszélyeztetik a trafikotok kenyerét 1
A Szindikátus u. n. repülö-el-lenőröket alkalmazott, akik időnként városról-városra ellenőrzik a fen i rendelkezés betartását.
Prognózis: Csand\'es Idő, változó felhőzet, erős éjjeli lehűlés, a mélyebb helyeken talajmenti fagy. Kedden szél, északon esetleg eső, a nappali hőmérséklet nem változik.
!
Kötött blúzok, pulloverek, kabátok, n»gy választékban: gyapjú selyem pongyolák, női nadrágok, SznmolÚIWÍnÚl.
Wollet alaóneiwüek gyermeknek, nőnek, férfinek mwimiy■»■*■■>
I
1936. oWdto\'H)
DALAI ROZI.OWT
Szakáll Gyula előadása
Az Irodalmi és MUvészetl Körva sárnapi lioeális előadásának a Kör díszelnöke, Szakáll Gyula kegyes rtndl tanár volt az előadója Széljs tárgyismerettül, megnyözSdéss;\'! és meggyőző eriível tárta hallgatósága elé a régi Magyarország nemzeti! ségcínek helyrelét, azok < r \'delét a magyaréiig közölt való elholyízke. dését a honfoglaláskor! időktől kezdve Az előadás. Jtmely\'t egé szében fog közölni a Zalai Köz\'Ony, felette hasznos s/olgálatok it tett a kisebbségi kérdés ismertetése te. rén, amelyre - sajnos - még ma sem jut elég figyelme ía m.iyynr közvéleménynek, annak clientr-.. hogy ma már ránk bizonyosodon t a magyarság sorsn fordult rti-sjí egyszer már ezen a kirdés\'n. Az előadás hallgatósága lelkesen ünnepelte Szakáll Gyula dis>elnököt
A kisérő műsoron Liditt Júlia, n Kör halk hárfahangu poétája adott elő néhányat uj verseiből, ez kből a csipkefinom Írásokból, amelyeket mindig szeretettel és nagyraértek -léssöl hallgat és olvas a kmizsai, de^lttott már az országos nyilvá nosság is.
A Kör büszkesége, az aranyérmes Vegyeskar ^melynek ugyancsak Szakáll Gyula az elnöke) egyik ver senyének számát énekelte cl a kez dő és záró számok mellett, Kelting Ferenc karnagy kíséretével. Sok megjegyzést hallottunk ezúttal is a közönség ,m#«lkadó köretben : N^m csodálkozunk, hogy ez a kórus ha zahozta az országos versenyről flz aranyérmet.

A kővetkező liceális előadás ok tóber 25-én lesz, dr. Kovács Sebes tény Tibor tartja »Séta az ókori Egyptombaiu cltren. K\'sérS miisort a zeneiskola ad : Erdőssy Rózs! éne kei Kerekes Irén zongornkiséivtó vei.
= Saját érdekében él őröméro szolgáló meghívásnak tesz eleget ha a Kopatoln Batoráruháx Sasi mübotor-klál-
Ittását megtekinti, vételkónyszer nélkül
Az NTE védelem csődöt mondott Pécsett
Caondort a biró kiállUotta — Pácai Bfírüyár TC-NTE 5:3 (2:2)
(Kiküldött sporlrovatvczetönk jelen-lése) Nagy melegben n PVSK—PEAC pécsi rangadó olőmérközésoWnt 1 óra-kor került sorra a PBTC—NTE mér. kőzés. A szezon legdurvább mérkőzése voll, amÜH-n nagy része van Ilainesz pécsi birónak, mert elnézte n pécsiek durvaságait, amit az NTE játékosok igyekeztek viszonozni, sőt Csondor ököllel való nrculesapástól sem riadt vissza, ami miatt a biró kiállította. Ezen a mérkőzésen a máskor mindig megbízható NTE-védelem és fedezetsor mondott csődöt. Minden védő játékos a legelemibb hibákat követte el és igy hiába rúgott a csatársor három szép gólt, a védelmünk mellett még a rossz pécsi csapat csatársorának is kónnvü volt gólt rúgni. Az egész mérkőzés alatt (Csondor kiállításáig az NTE biztos győztesnek lálszoll, két-szer vezetett is, a végén azután ugy összeroppant, mintha nem is lett volna a pályán.
A két csapat a következő felállítás-bnn játszott:
PBTC: Balatonyi - Krufl,\' Knlics — Martinaim, Kruskovics, Sipos — Deák, Radnni, Horváth II., Dávid, Ben-czenleitner.
NTE: Csondor — Csáki, Farkas — Szollár, RHtor, Kudich ~ Kis, Jaku-bccz, Szendrői, Hofftnnnn, Csász.
Az első 10 percben az NTE lézeng a pályán. A 3. pcrclwn Bcnczenleit-ncr a kornervonalról bead, Csondor foghatná, de Farkas akar felszabad!, tani, labdája emlttrbe pattan és Horváth II. közelről behelyezi (1:0). Az NTE-re rá senv lehet ismerni, olyan bizonytalan. A 12. percben Csász sarok-rúgásából Jakubccz ballábbal szép felső sarkos gólt lő (1:1. Ezulán kezd játszani az NTE. A 21 pcrcl>en Kis lövésszerü-beadása tart a kapura, talán már a hálóban ls van, de Csász beszalad és a biztonság kedvéért be. fejeli (1:2;. A pécsi csapat vergődik a pályán, az NTE lelépi ellenfelét. A 25. pereljen Kis leszalad, Szendrői elé
gurit, aki senkitől sincs zavarva és föléI>omház. Két perc múlva a nagy--szerüen mozgó Kis kitűnő beadását Szendrői a változatosság kedvéért 3 méterről a kapus kezébe lövi. Az NTE Csász és Kis révén sok szép támadást vezet, de a IVclsők a legbiztosabb helyzeteket kihagyják. A 40. percben a iG-oson Ik-IüI egész a sarokvonalnál törtet ljefelé Benczcnlcltncr a lal>. dával, semmi veszély nincs, mert Rit. ter már támadja, de Csáki hátulról gáncsolja a szélsőt, a biró 1 l-est itél. amit Horváth II. védhetetlenül a hálóba küld (2:2^
Szünet után 20 percig erősen ostromol Az NTE. Ismét a gólhelyzetek zömét hagyja kihasználatlanul. A 3. percben Kis leadását Szendrői a kapu szájából fölé emeli. A fi. j»crc!>cn Kis átadásiból Jakubccz a lfi-osról gvö-nyörü felső sarok gólt lő. Az NTE ugy látszik meg van elégedve ezután a/, eredménnyel, lefékez, a két össze, kötő véletlenül sem menne hátra az egészen gyenge fedezetsornak segíteni. A 12. percl>en Hoffmann lábáról szedi le a kapus a labdát. Fcllünő sok a durvaság mindkét csapat részéről. Csondort állandóan két pécsi csatár mángolja, minden kirúgásánál és védé. sénél rajta vannak. A ifi. percben Benczcnlcltncr Szép beadását Horváth II. gyönyörűen- fejeli a hál.óbn. Újrakezdés után ugyancsak Renczenlcitno-r be-adásálióf Deák a tehetetlen NTE bek-kek mellett közelről a hálóba lő (4 :3). A 20. percben Csondor véd egy kapura tarló labdát, Radnai támadja a kiru. gásnál, sőt erősen sodorja, aki öklével a csatár arcába ül, ugy hogy összeesik. Botrányos \'jelenei,- nm« miatt a biró természetesen kiállítja. Farkas ált l>e helyére. Az NTO ez az eset nagyon megzavarja, nem blr magára találni és Horváth a tétovázó Rlttcr és Farkas mellett közelről a hálóba lő (5: 3>. Farkasnak van azután né-hány szép védése veszélyes helyzetben és vége a botrányos mérkőzésnek.
Ű csúnya
S2Ín*sede$t<il megóvja fogait az
WZ
Az NTE közvetlen védelme és fe-dezelsorának egy emberét sem lehet megdicsérni. Egytől-egyig mintha azon versenyeztek volna, hogy melyik tud rosszabbul játszani. Csondort állandóan támadták, faultolták a pécsi csatárok, de ez nem lehet ok arra. hogy Ilyen botrányos jelenetet rendezzen. A legsúlyosabb büntetést megérdemli. Csáki rossz formában van és sokszor tehetetlenségét durvaságokkal loveke. zett ellensúlyozni. A 11-Osnél a «áilcsrn igazán nenr volt szükség. Farkasra a mólt vasárnapi formája után rá sem lelielett Ismerni. Legnagyobb meglepetést Szollár, Ritter. Kudich fedezetsor gyenge játékn okozta. Ritternck különösen rosszul ment, de cz érthető Is, mert az NTE két összekötőjének.nem
dorogált egy lalxláérl hátramenni. A csatársorban Császtól láttunk szép dolgokat és meglepetés volt Kis néhány szép lerohanása és kapu előtt teremtett veszélyes helyzetei, Hoffmann mintha nem is lelt volna a pályán. Szcndrőinck nagy művészet volt azt a három biztos gólhelyzetet kihagyni. Jakubccz a megszokott kényelmesen Játszott.
A pécsi csajmt futballozni nem tud. de annál inkább durváskodni. Egyé. nileg Kruskovics, Horváth II. és Ben_ czenleitner érdemel dicséretet
Hainosz pécsi biró teljesen kién-gedte a \'mérkőzést a kezéből és annak tulajdonítható, hogy n mérkőzés ilyen lwtrányosnn végződött. Egyébként Is érthetetlen, hogy a kanizsai csapatok, nnk Pécsett mindig pécsi bíróval kell játszani. Kanizsára pedig a legjelcn. (éktelenebb mérkőzésre vidéki birót küldenek kl.
(oro
Szomorn csíki mese
Irta: Porray Zelmn
A fehérbe borult csíki havasok szomorúan tekintenek lo a csendes székely falvakra. A sáppadi napfény megtöri sugarai\' nem melegítik ál a testükben, l»\'lkükl)cn didergő székely ifjúságot, akik saját temetőjüknek ijesztő nénia-ságál>an élnek. Itt az emberek már nem karddal, puskával, hanem saját testükkel, lelkükkel harcolnak.
Az egyik havasokra néző kis falu csendes némaságában egy szegény ösz-szotöpörődött öreg anyóka is életének legnagyobb harcát vívja önmagával. 10 éves unokájának boldogságát akarja összetörni, feláldozni ő, kinek inás vigasza, öröme, támasza nincs, mint ez az árlatlan kékszemű gyermek. Nehéz ;l harc., de érzi: nem lehel máskép, ennyivel tartozik tiszta székely vérük-nek.
Mikor belép Panka, az öreg reszkető hangok alig-alig akarják elhagyni az °jkát. A nap is kíváncsian kukuc-sál
az ablakon, sugarait pedig bőkezűen «órja az életből ki s az éleibe befelé induló két lélekre.
— Ülj ide a lábamhoz kis unokám. Mesélni akarok valamitI
— Bár mese lennel — csiripel bele a tücsök kotnyelescn, aztán Ő is fi-nyelni kezd.
— Talán már régen el kellett volna mondjam neked, hogy- mi lőtt, hova lett nz én egyetlen fiam, Aron. Sajnós, ami annyira fáj, arról nagyon nehéz beszélni, sőt én azt hiszem1, ha valami igazán égeti a lelkünket, akkor az nem
tódulhat szavak formájában az ajkunkra. Lehet egy fájdalom nagy, magasztos, szent érzés, ami mártírrá emel a többi ember fölé és mégis ezt a sorsot nem kívánjuk megosztani azokkal, akiket szerelünk. Ezért hallgattam\' eddig, de most eljött az ideje: beszélnem kell. 1
Panka szorongó szívvel ült le kis zsámolyára, nagyanyja lábaihoz. Bár szivén hirtelen átsuhant egy vágy, hogy jobb volna most elmenekülni innen, ki a közeli hegyekbe, ahol az égbenyúló fenyőfák nem egy szomorú tru. gé diáról, hanem Dimilriu szerelméről mesélnének neki.
De anyó mesélni kezd. Szemét lehunyja s két porg.imenlszcrü kezét imára kulcsolja, l\'gy beszél a fiáról, mintha áhítatos imát morzsolna.
— 20 éves voll Aron, amikor ez a rablóhorda betört szép hazánkba, székelyföldre. Ítéletidő -fogadta jöttüket. Vad hófergcleg sepert végig a falun. Jöszándéku emlier ki sem mort mozdulni otthonából. Mire u nap újra kisütött, már nem mi voltunk az urak saját földünkön.
— A magyar cesndőróket hamar kicserélték oláhokra. Az uj őrmester-nek volt egy szép lánya, Florica, aki-nek fekete szemel szegény fiamon akadtak meg s ő ment a lány után, mintha mágikus erő vonszolná, óh, de súlyosan megbűnhődött érte! Cl volt az első székely legény, aki román lánynak udvarolt a betörés után. A falu többi legénye lenézte, kerülte. A lányok elfordították n fejüket, hu látták s megvetették, mint hitszegőt,
vagy hazaárulót. Aron mindezt látta, érezte, szenvedett is miatta, de mégsem volt elég ereje, bog)- szakítson, vagy legyőzze az eddig előtte ismeretlen ellenséget.
— Mi itthon tehetetlenül néztük fájdalmas vergődéséi, mig utol nem érlc az Isten büntető kez.\'. Egy uj, fiatal csendőr került a faluba: Jüan. F\'ori-cának természetesen jobban tetszett a fajlájabeli, uniformisba bujtatott, more oláh, mint az Isten napjától arany-barnára sült székely kvjény.
— Áronnak a megaláztatás szégyene elvette az . szét, tatán a gonosz is megszállta s egyszer váratlanul meglepte ökcI.TÍorica, aki miatt a falu szégyenfoltja lett, Jüan ölében ült...
— A többit már csak a törvényszékről tudom én is, mert Áronnal többé in m beszélhettem. Floricát az össze, csődült falu csak nagy nehezen tudta megmenteni n dühöngő Aron karjai közül. A leszúrt csendőrbe sajnos mrtr nem lehetett lelket lehelni. Hej, pedig de szívesen adtam volna cserébe az én életemet, hogy azzal megmentsem a fiamét I
— Szegény Aron, ahelyett, hogy itt-hon művelhetné kis földjét és a fakadó rügyek minden tavasszal uj reményt öntenének lelkébe, hogy izmos karjaival még a szabad magyar Erdélyt is szolgálhatja, ahelyett valahol messze egy tömlöc fenekén sínylődik, ha ugyan él még. Hidd el kis unokám, inkább kívánom öl az Ur karjaiban, mint ezeknek a keze közölt- öreg szivem lassan hűlni kezd, vele együtt a remény is, hogy egyszer, ott tui
a havasokon összefognak a legények, hogy kiverjék ezeket a !»ctolakodott mócpknt és kiszabadítják a fiam, az én egyetlen fiamat. Fájó szivemet már csak n túlvilági viszontlátás reménye melegíti fel
Csend, fájó csend követte nagyanyó meséjét. Panka könnyfátyolos szemmel, némán ült « helyén, megértette, hogy, anvó miért ép most mesélt neki Aron-rói. Nem, ő nem lesz hitszegőI Lassú, tétova mozdulatlat a szive fölé nyúlt, onnan egy kis rozmaring ágat tépett le. Remegő kczél^n soká tartogatta a zöldAjal, búcsúzott tőle. első szerel, métöl,ábrándjaitól és Dimitriulól, u szabadságon levő román diáktól.
Szegény anyó tétován nézett rá, nem tudta, hogy helyesen cselekedett-e, amikor kis unokájának, egyetlen vigaszának boldogságát, a szerelmes csodavárás hajnalán rombolta szét. Fájdalmas tekintete Aron képére esett, amelyre az ablak keresztfája árnyékot vetett és a kép ugy nézett ki, mint ha keresztre volna feszítve. Az árnyék csalóka játéka most az egész székely kálváriát szimbolizálta. Nagyanyónak ugy rémlett, hony Aron a képről he. lycslően bólint feléje. Ez megnyugtatta és ugy érezte magát, mint hadvezér, ftki a haza üdvéért legkedvesebb gyermekét áldozza fel annak oltárán.
A nap, megtört sugarait összefogva, véresen bukott le a csiki hegyek mögé. A sötétség lassan átvette hírnökétől, az alkonytól, birodalmát és annyira rátel<\'|)cdett a sziveire, lelkekre, hogy árnyékait még a felkolő nap pirkadó fénye sem tudta eloszlatni onnan.
DALAI KOZLOHT*
1936. október 20.
fi Zrínyi biztosan győzött a Zsolnai ellen Zrínyi—Zsolnai SE 4:1 (3:0)
A nagyszerű formáljon lévő Zrínyi megérdemeli győr-linel aratóit a saját otthonában játszó ZsSE ellen. A gólo. V"\' Csóngcl (3) és Havasai, illetve Sér. lő 11-esből lőtték. Birú Paimer. A mérkőzésről helyszűke miatt szerdai számunkban számolunk bo részlelesen.
Kerületi eredmények
PVSK-PEAC 1:0(1:0). SBTC -BIOK 3:0(1:0). Pécsi AC—KIUC. 1:1 (0:0).
Csehszlovákia - Mgyarorszíg 5:2 (2:2)
Európai kupa mérkőzésen megérde, mell vereséget szenvedett " magyar csapal Prágában.
Budapest—Prága 5:1 (1:0)
Budapest csapata főlényes győzel. met aratott a csehek ellen.
Értesítem t. vevőimet, hogy minden kedden kaphatók az elismert jómlnőségü
hurkafélék.
Adlerné hentesüzlet
Horthy Miklós ut 2.
A mulatságok, teák
az elmúlt hét végén mér nem voltak oly zsúfoltak, mint az előző héten, do szombatra is, vasárnapra is esett egy. egy jólsikerült rendezés.
Mindkettőnek székhelye az Ipartes. tölet székháza volt. Szombat esto itt zajlott le az idei első
Iparos-tea.
Valőban zajlott, mert Nagykanizsa Iparos- és kereskcdőtársadalma szép számban képviselte magát és a hangulat már a koraesti órákban emelke-dett volt. Ezek a családias, kedves teaesték nemcsak jó hangulatot, dc igazi jó szórakozást is nyújtanak és ennek köszönhető, hogy most is teljes erkölcsi és anyagi sikerrel zárult. A vig teázás ulán « talpalávalót Torma Tóni és cigányzenekara szolgáltatta, hogy milyen sikerrel, arra jellemző, hogy zárórakor még az összes párok * parkét lerí voltak. • A rendezőgárdn munkáját ismét siker koronázta.
Vasárnap a földszinti helyiségek vol tak zajosak. Az I—II. kerületi Levente Egyesület rendezte itt
szüreti mulatságát,
Amennyire érdeklődés nélkül folyl le a délutáni vigsjjg, oly jól sikerült az esti táncmulatság. A leventezenckar pompás játéka a ragyogó napsütéses délután alig tudott néhány embert az Iparoskör kerthelyiségébe* csalni, este bezzeg zsúfolásig voltak az alsó helyi-ségek. A szőlőtolvajlás és a szokásos szüreti mókák mellett a rendezőség szerencsesátorról, tomboláról és szép. ségversenyről is gondoskodott. Itt is Torma Tóni pompás muzsikájára ropták a táncot és a vigság itt is hajnalig
tartott. A leventeifjuság olcsó és keL s szórakozást talált s ez elsősor.
lemes--------------„ Ví. UWW1,
ban a kitűnő rendezőgárdának köszön hető, amelynek élén Háry József fő-oktató szorgoskodott. A szépségverseny eredménye a következő volt: 1. Golccz Annuska 403, 2. Bedő Piroska 3G0, 3. Gelencsér Annuska 253, 4 Sárccz Mária 241.
A tiszta jövedelmet a szegénysorsu leventék karácsonyi felruházására for. dilják.
A Zalai Közlöny Rejtvény-Ollmplásza
Egyre nagyobb érdeklődés mellett folyik a rejtvényverseny — Kisorsoltuk az ehell jutalmakat
az ehell nyertesek
Örömmel látjuk azt a nagy érdeklődést, amely a Zalai Közlöny karácsonyig tarló nagy Rejtvóny-Olimpiásza iránt megnyilvánul. A mef fejlók állandóan szaporodnak, napunta uj és uj olvasók jelenük be csatlakozásukat.
* mali hall rajháa>ak h.l>«. ataglailéaa
a kővetkező:8. Egyetlenem. 9,Párls a 10. az
ZALAI KÖZLÖNY ARAZ RR EDÉNY LANGYOS ARLAP A IOY ÖLÜ RE EST A ERLF AR QOBI KLEID N EK R NO TNAK R S OTI AMAZ SZEM A KORONA ZALA PIA TRIB ELE AR NOS ZA OABORÁRON ISL NAGYKANIZSA
II. Pénzbőség. 12. Történelem. 13. Osz-tálysorsjáték. 14.. Viktor Emmánuel-(Udlne, Milano. Trieste, Napoli, Róma, Matiazell, Klcv.) 15.
A maximális 38 pontot Ismét többen érték el és ezek közOlt a lieli julalmakat ismét ugy so-soltuk ki. A szerencse kedvezése folytán
a következők:
1. Egy könyvel nyert: Eróss Rezsó erdőmesler
2, A Zalai Közlöny egyhavi előfizetését nyerte: Szunyogh János
3 Epy doboz francia púdert nyert: Kumanovics Mária.
4. Egy grafológiautalványt nyert: Dezső Aladár.
A nyertesek a nyereményeket kedden délután 4 és 5 óra közölt ál-vehetik a Zalai Közlöny szerkesztőségében
Az e hell rejtvényeket és a rejt-vénypóstát mai számunkban, a verseny állását és a részletes nyereményjegyzéket pedig a harmadik forduló ulán, jövö vasárnap közöljük.
A 16-19. az. rejtvények dr. Benedlg Arpádnétől.
16. sz.
20. sz.
BekUldto BlanehAr F.r.m Vlx.alnl.. .aeak i
1 Külföldi pénznem
5 Magyar iró 1813-1871.
10 Olasz város
11 Eleinek is van 13 Volt főpolgármester U Téli sportol Uz H Srende
17 llires futball kapua volt
18 Kitol mássalhangzói
19 Tlizre |ó
21 Kapor mássalhangzói
22 Vlaaza; népiesen csalogat
23 Idegen helyeslés
24 Leány név
25 Kereskedelmi rővldlléa
27 Állalf hang
28 Forditva ilyen szó is van
29 Vissza: tilmszinés ■ ke
resrtneve (f.melikusin)
30 Ékezetlel régi méllósig
32 II. Rákóczi Ferenc kama-
rása 1690-1762.
33 Köllő és kritikus, 1847-ben
Szinház igazgatója 1804-1858.
35 Ilyen parti la van
36 Idegen személyes névmás 38.Tartó
40 Sir
42 Azonos a 27 vízszintessel
43 Társadalombiztosító
44 Vissza: téli sport fonetikusan
15 Személyes névmás
16 Helyhatározó
47 Német ev. egyházi iró 1857—1913. Í0 0 betűvel európai város 51 Számok előtti rövidllés 53 Odvas bellii keverve
55 Vissza: személyes névmás
56 Ir köllő ll.23.ban Nobel-dijai kapott 51 Nyakra való
59 Vissza: világrész 6! Magyar lestömüvész 6Í Domonkos-rendű apáca és iró
FlfllSIagaa aaroki
1 Orosz Iró la NŐI név
2 Cél idegen nyelven
2a Ipari növ ny bellii keverve
3 Névmás
4 Moat már csak rom
6 Porkoláb
7 Kerek szám
Megfejtése: 1 pont
Megfejtése: 20 pont T
7a Délnyugati fotballcaapat monogramja összecserélve
8 Ékezet fölösleg, zalráfhoz hasonló kérődző ál at
9 Vissza: zalai ellenzéki politikus vezetékneve
II Viasza: Ilyen költészel is van 1 í V issza : olaaz folyó
15 lluzditó szó
16 Paca közepe
19 A Ludas Matyi szerzője
20 R betűvel 1921-ben Nolel-dijat nyeri francia vegyész
>3 Ékezettel magyar iró 1825-1904 26 Nem könnyű 28 Közismert állami rövidités 31 Nézek mássalhangzói 34 Eposz hós
36 Megromlott
37 Eszlétikus éa Iró, (hires Petőfi mono-graliája) 1856-1921.
39 Magyar kő tő éa hírlapíró 41 Vissza: olasz operaszerző 1813 -1901. 45 Vissza: fővárosi napilan 18 Összelett mássalhangzó 49 Ezzel is szoktak énekelni 52 Fonetikusan női hajviselet 54 Vissza: Piariata tanár, köllő 67 és 59 Ezekkel kezdődik az abc 60 Másolatokon aláírás rövldilése
18. 87.
19. sz.

2 pont 2 pont
21. sz
Dr. Szalma elültette tíz gyüm\'lcs-fáját, do időközben ogylk fája elpusztult. Tervét Igy la keresztül akarja vinni éa moat már 9 gyümőlcefát ültet el ugy, hogy négyszögletes kertjének minden oldalára 8 fa esik. Hogyan csinálta ?
Megfejtése: 2 pont
22. sz. Spanyolország.
— lmerl —
— eo —
— aragoz —
— erld-
— vlcd —
— a8leJo —
— lkáza —
— erro —
A fenti nyolc spanyol város hiányzó 16 betűje három mostanában sokat szereplő spanyol nevet ad. Csak a neveket kell boküldenl.
Megfejtése 6 pont
23. sz. Zeneértő ön?
Orfeusz az alvilágban A Bzevlllni borbély Japán lakodalmi tánc Ha én király volnék A tenor Ar, afrikai nő Wlndaorl vlg nők A fenti zenemüvek szerzőinek kezdőbetűi helyea sorrendben egy világhírű karnagy nevét adják. Kik a fenti müvek szerzői és kl a híres karnagy?
Megfejtése 4 pont
Rajtvény-póatai
Többeknek: A példányonkint vásárlók megfejtéseit csak akkor fogadjuk el helyesnek, ha a megfelelő számú szelvényeket mellékelték. A keresztrejtvényeket mindenkor a Zalai Közlöny keresztrejtvényének kivágásával kell beküldeni.
T. F-nek: Ha helyes megfejtést küld be, azt pontozzuk, csak ha egy rejtvényhez több megfejtést is mellékel, akkor nem vesszük figyelembe a többieket, még akkor sem, ha azok esetleg jók is. Minden rejtvénynél csak egy megfejtést fogadunk el. A csomóból nem meuugrani kell, hanem a csomóban megmaradni. Ez mindig fogy, m nt a fenli helyes megfejtésekből látha\'ják, az önök megfejtésében is több hiba volt és igy önök sem érték el a maximális pontszámot.
F. J.-nek: A szelvényversenyben a 12 hét alatt összesen legtöbb szelvény és az egy és ugyanazon számú legtöbb sielvény beküldőjét jutalma zuk.
W. l.-nek és L. M.-nek: Kérésüket teljesítettük.
TUDNIVALÓK
A Zalai Közlöny nagy Rejtvény Olimpiászán minden előfizetőnk és olvasónk résztvehet. A lapban található Rejt vény szel vényt csak a példányonként vásárlóknak kell mellékelni, mégpedig minden három rejtvény után egy-egy külön böző számú szelvényt. Előfizetőknek nem kell Rejt vény szel vényt beküldeni.
A megfejtéseket minden péntek délié kell a Zalai Közlöny szerkesz* tőségébe akár póstán, vagy személyesen eljuttatni. A borítékokon kérjük feltüntetni: >Rejtvénymegfejtés.*
A heti eredményeket, a heti nyerteseket és időnként a vers:r.y állását vasárnapi számunkban közöljük, igy a péntek után beérkező megfej-

1936. október 10
BAUa JW2LÜUMI íl
téseket nem vehetjük figyelembe.
Megfejtésül mindenkor a rejtvény természetének megfelelően csak a végeredményt kell beküldeni a rejtvény számának feltüntetésével, inig a keresztrejtvényeknél a teljes rejtvényt.
A dijak odaítélése a legigazságosabban, pontozási rendszerrel történik. A három heti dijat is, a karácsonyi nagydijakat is a heti, illetve az összesen legtöbb pontszámot elérők kapják. Sorsolásra csak ükkor kerül sor, ha több egyforma pontszámot elérő megfejtő van.
A Rejtvény-Olimpiásszal kapcsolat, ban Szelvény-versenyt is indítottunk. Ügyetlen feltétel: minél több Rejtvényszelvényt beküldeni. Külön jutalmazzuk a legtöbb egyszámu Rejtvény-szelvény beküldőjét és az összesen leg. több szelvény bárom beküldőjét egy arany pecsétgyűrűvel és vásárlási utal ványokkal.
Naptár: Október 20 kedd. Rom. kat. Vendel. Protestáns Iréné. — Izraelita Mark hó 4.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a „Fekete sas" gyógyszertár ós a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőxfürdő nyitva reggel fi órától oste 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
21.510/1936.
Tárgy: Járványkórbáz melletti szántóföld bérbeadása
Árverési hirdetmény.
A járványkórház mellett levő 1430 d-ül szántóföldet f. évi október hó 27-én d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó árverésen 6 évre bérbeadom.
Nagykanizsa, 1936. október 15-én.
3tu Polgármester.
— (A megyéspüspök Rómába utazott)
I)r. Rótt Nándor veszprémi megyés, püspök vasárnap este Nagykanizsán keresztül Rómába utazott. Kíséretében volt dr. IIoss József kanonok.
— (Ezüst papi Jubileum)
P. Haas Brokárd és p. Pöltl Ignác kármelitaalyák vasárnap ülik meg pap-pászentelésük 25 éves évfordulóját. A két zalai kármelita-atya nagy érdemeket szerzett a zalai hitélet fellendítése körül. Ezüstmiséjük alkalmával Zala katholikussága melegen ünnepli őket. —■ ^Házasság)
Wjndisch Terike és Benkő Lajos házasságot kötöttek. (Minden külön ér. tesités helyett.)
— No folejtie el l Nálunk nemcsak női télikabátot, hanem anyagot la vásárolhat. Schütz.
— (A keszthelyi akadémisták bálja)
Szombat este nagyszabású bál zaj. lott le a keszthelyi Bocskai összes termeiben. A keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia hallgatósága az idén is megrendezte hagyományos «bulok> bálját az első évszakból alakult reu. dczőbizotlság rendezésében. Ebből az alkalomból a Bocskai termei pompá-san fel voltak díszítve. Ott láthattuk a teljes tanári kart, Stoip Ödön igazgató (az akadémisták édesatyja) élén, de a főiskolások nagy családján kívül ott láthattuk Keszthely társadalmának szépszámú, diszes reprezentánsait. A bált rövid, de gondosan összeállított műsor előzte mcg. Prológot mondott Grunner Ernő (I. é. halig.), aki legfinomabb cizelláltsággaí oldotta meg fel. adatát, sok tapsot aratva. Ulána egy kedves bohózatot adlak elő, melynek humora állandó derűben tartotta a h4-lás publikumot. Itt Benedek Ilona (I é.), Lajos Vilma (II. ó.), Nyárády Gá. bor (I. é.) és Bobory Jenő (I. é>) jeleskedtek. A közönség pompásan mula. tolt a szereplők kitűnő játékán és vi. haros tapsokkal adolt tetszésének ki.
A Rejtvény-Olimpiász nyeremónyel:
A na^ydij a Zt»lai Közlöny ajándéka: egy 2+ 1 lómpás modern hálózati rádiókészülék egybeépített hangszóróval
Schütz-Aruház
1 vég (23 méter) „Zala <jyöngye"-sifon
Minden szdjra „Valery" rúzst Herozfeld Mimitől
Grafo/ogiai Stúdió
Budapest, VII. Erzsébct-körut 42. Minden héten egy részletes irátanalizis
minden héten 1 doboz franoia púder
Melcer Jakab Uvegiizlet
Horthy MiklAi-ut I drb 12 pengős vásárlási ulalvány
Lászlóné Gröahnt Erzsi
kesztyülparmQvószeti műhelye
Deák-tér 2. 1 Pár lérfl v. női kézzel varrott bőrkesztyű
Flscf>el
könyvkereskedés Horthy Miklós-ut 1.
*9y díszdoboz levélpapír.
Mindezeken kívül számos egyéb hasznos tárgy, 50 drb könyv és jutalom kerül kiosztásra
RITTER ANDRÁS
divatáruháza Fő-ut 8.
egy Habselyem nőiruha
gbOnhut elemér
oki. elektromérnök Deák-tér 2.
2 drb á 6 pengő értékű vásárlási utalvány.
Vágó Endre
illatszertára, Fő-ut. — Kölnivíz, púder ós pipereoikkek
l-l.
egy drb vlllanyrezsó
osatlakozó zsinórral
fejezést. A következő szám egy hamisítatlan menüett volt, amit Egervölgyi Annuska (fiu) és Molnár Boriska (leány) (II. é. hallgatók) lejtettük eu. nivaló graciozitással, hogy azt meg kellett ismételniük. Onódy István (I. é.) kellemes baritonján magyar dalokat adott elő, igy többek között részié-teket a János vitéz-bői, cigányzene ki-sérettel. Pompás baritonja kitűnően ér. vényesült és nagyban hozzájárult a nagyszerű hangulat fokozásához. Majd :gkezdödött a tánc, amit csárdással nyitottak meg a Tigris-banda gyújtó zenéje mellett. Mindjobb és melegebb lett a iókedv, mind hangulatosabb u mulatság, amely teljesen a régi béke-világ pompás akadémista-báljaira eml-lékeztetett. Hogy mikor ért véget a gazdászok bálja? A reggeli órákbanI A rendezőség büszke lehet teijesitmé-nyére. Uri tónus, meghittség, hangulat és pompás derű jellemezték uz akadémia ifjúságának <bulok>-bálját.
— (Megdrágult a koszt a szegényházban)
A nagykanizsai szegényházban az étkezés napi ár-ellenértékét a város 10 fillérrel felemelte. Ennek oka az élei. miszerek piacán is egyre tapasztalható drágulás.
— (70 százalék pótadó;
Szeged város költségvetése 6,778.000 kiadást és 5 802.000 pengő bevételt irányoz elő. A közel egy millió pengős deficit fedezésére tavaly 70, ezidén 68 százalékos pótadót irányoztak elő.
= Nőiruha szövetet legolcsóbban nálunk vásárolhat. Schütz.
— (Bevált a gummlpatkó)
A technikai fejlődés most már neirt-csak az ember, hanem az állat teljesítőképességéi is növelte egy újdonság révén. Az országban több helyen gya. korlali kísérleteket folytatlak a lovaknak gumipatkósarokkal való felszere_ lésével. Ezek a pról>ák kilünő eredménnyel jártak. Egyik országos hírű szakértő véleménye szerint ez az újdonság a lovak hasznos életkorát lényegesen meghosszabbítja és vonóképes, ségüket, teljesítményüket is fokozza.
— Nő aljakra alkalmas Blma ós schot-tis szövetek SohUtznóL
— (Feltűnést keltő)
cikket kőzöl az Uj Kor, a most meg-indult katholikus politikai hetilap leg. ujabb száma Béry László tollából, oki a kormányváltozással kapcsolatban egy egészen uj katholikus politikai\' tájékozódás szükségét veti fel. Különösen érdekesek a múltról irt megállapításai. Béry László cikke annál érdekesebb, mert hiszen egybeesik u magyar politikai élet most megindult átalakulásával is. A lapot szerkesztik! Aradi Zsoll, Béry László és gróf Batthyány Jözsef. Megjelenik tniuden csütörtökön. Ara 20 fillér. Kapható mindenütt.
- (Bélyeggyűjtők találkozója) aét főn délután 6-tól 8-l« a Pannónia aálsó kistermében.
Köszönetnyilvánítás.
M ndazoknak, kik felejthetetlen drága Gyöngylké-nk elhalálozáza alkalmával fájdalmunkat részvétükkel és a temetésen való megjelenésükkel enyhítették, ezutoa mondunk hálás köszönetet. • ; rjrr
Köő család.
A kereszténypárt támogatja a Darányi-kormányt
Budapest, október Í9 Ernszt Sándor nyilatkozatában kije lenlelte, hogy a keresztény gazdasági párt hajlandó támogaüü a kormányt. Darányi — mondotta — józan, becsületes ember és igazi ur, már a háború fűlött is a legjobb főispán volt Gömbös sokat Ígért. Igaz, hogy a nemzetben fent kell tartani a reményt, de megtéveszteni nem szabad.
Ma Indult Berlinbe Cianó
Róma, október 19 Ciano gróf külügyminiszter hétfőn délután olutazott Berlinbe. Kíséretében a külügyi lűvatai vezetőin kivül nagyszámú szakértő is Tan,
APRÓHIRDETÉSEK
10 ..alá « IMI*\', mlnd.n to.»bbl tiú « llll.f.
Aut.taxlt, Miautót, rendeljen gsrsge-ból, vidékié ti helyben, legolcsóbban. Tc-lelon-állomls: 544. Bojlor Klslsludy-utcs
7. ii. m*
Elv.ax.H ai Ipsiosköi uombatl tea-elljen egy lekete .vejet lapka. Kérem a megtalálói, hogy e lap kiadóhivatalában leadni szíveskedjék.
Intelligens tak^táraat keteiek három-siorl étkezéssel, lütéitel, világítással, eiet-leg szoanslrs iá. Elónyöi ár mellett, dm a kiadóban. •
Elv.ak.t1 Róbl nevü drótszőrtl batna-fekete folloi kutys. Megtalálói kélem ad|á le jutalom elleniben Horthy Miklós ul 25. Wellá, szódás. 3727
l/l tüzelővel 1 kályhWsl 2 nohát Illeni esak SSrlel-féls BxnH»p" uabadalmSxott
cirkulációs böszekrénnyel
lehel. «M lUielómegtáktiltás. Óvakodjon silány utánzatoktól. Kizárólag kaphatói SSrl.l vas- és Icilíkkereikedésiben, ScbOIs mellett. Ars : «.—, 10.—, 18.— pengi.
Meleg szobája cssk skkoi lesz, hs üchíeclnger Uyuls vsikereskedónél hC-1 ekoxót vess. Hsssnllt kályhát vessek
vegy becserélem. 3609
Tiaurl, príma, ssáisz, olcsón ksp-huló. Háthoz szillitom. Szerecs. Telelőn
330. *
Egy vsgy két butnroiotl iirllakéat keretek, lurdószoba-használsllsl, ktllón-bejáiattal, azonnslrs. Címeket s kiadóba.
3891
Ruháját, ksbátját, lllzójél raa«aUa iVeiiz Nővéreknél, Zllnyl Mlklói-u. 34 3701
Egy szép lérfl télikabát alaM.
Szsmeie-ules 8. _*
Hólokoió, M literes ruhálóió-lisék és vülsnytámpa, Pö-ut 18. az. alall .la... •
HAroiaaa.báa lakás Kinizsi u. 19.
álstt klsdó. 3728
Kiadja a laptnlajdonos Közgazdasági Rt. Qul.nberg Nyomda él Déltálal Lapkiadó Vállalata Nagykenissáa. Falelós kladOl Zalai Kárai,. Interurbán telelőn) Nagykanizsa 78. saám
Zalai KDilGBy RejtTÉiy-Oilmpláca
REJTVÉNY-SZELVÉIIY
BALAI ■OZLOIO\'
1936. oklóber 30
[ykanlzsa megyei polgarmeateiélö
2)832/1936. ii.
Hirdetmény.
ÍA Drávsvötgyl Vlllantoa Aram-
SIgáitdió r. t.-gal kötött áramszol-latási szerződésnek és szabály-rsodelelnek a város közötségét érdikló részeli az alábbiakban teszem iMtélelten közhírré:
Világítási áramár: Egytarifáju wallóraszámláló esetén magánvllágitás és háztartás céljaira klTowalóránként 63 ar. fillér. (1940. január !-tól kezdve 60 ar. fillér.)
Ketlóstarlláju wattóraszámláló esetén a télé]je!i közvilágítás időszakában kilowattóránként 63 ar. fillér. (1940. jan. 1-tól 60 ar. fillér.)
A féléjjeli közvilágítási idüszakon kívül eső Időre kilowattóránként 36
ar. UlUt.
A fátéjjeti közvilágítási Időszak este a közvilágítási Itmpák meggyújtásától íjléJI 12 óráig tar).
QrafflUvel ellátóit kel östarifáju wailóraszáiiiláló használata esetén az alacsonyabb tarifára való átkapcsolás ideje nem a nap 24 órája, mlat féléi|ej! közvilágítási lámpák kikapcsolásának Időpontja, hanem 22 <ira 30 perc ; igy tehát a fo-gyuató ily wallóraszámláló felsze reléie uetén 22 óta 30 perclől kezdve kapja az alacsonyabb díjszabást, amely azonban Ily fogyass tóMlHére kilowattóránként 40 ar.
A fenti árakból oly fogyasztók, akik • csúcsteljesítmény behatárolására saját költségükön áramkorlátozókat Hereinek fel, a következő engedményeket kapják:
aj áramkorlátozó maximális teljesítményének 300 órái elérő évi kl-hasaoálása esetén a teljes fogyasztás után 5%.
az 500 órát elérő évi kihasználás esetén tejei fogyasztás után 7-5°/o, 800 órát elélő évi kihasználás esetén tel|es fogyasztás ulán 10*/,. Munkaálvltetl és háztartási
áramár: Munkaátviteil-, fűlésl- és főzési célokra az egységár kl\'owatlórán-ként 28 ar. fillér.
Munkaálvltell-, IQIési- és főzési fogyasztók < felszerelt teljesítményekre vonatkoztatva az évi kihasználási óráknak megfelelően a logyasz-lók a következő engedményekel kapják:
500 órái elérő kihasználás eselén a Ietjei fogyasztás ulán 5%
1000 órai elérő kihasználás esetén a teljes fogyasztás után 10°/o,
1(00 órát elérő kihasználás eselén a teljes fogyasztás után 15*/.,
2000 órát elérő kihasználás eseté® a lelles fogyasztás után 20%,
2500 órát elérő klhssrnáMs esetén a teljes togyaszláü után 25\'/,.
Csengőreduklor: Csengőreduklorokért havonként 20 sr. filér fheiendő, köteles azonban fogyasíló a vállalat által meg adcll minőségnek megfelelő reduktor! vásárolni.
Amennyiben a fogyasztó reduk-lora rosszabb minőségű lenne, vagy a fogyasztó ilyet szerezne be, ily reduktor havi d!|a 50 ar. fillér.
A vÁllal*latnak > reduktorok ui-nQafeán wsatkorzó kívánságát a vetem való köziét ulán azonnal kórhivé (qgom tenni.
AUMayfofyaszlás; Oly fogyaszlók, ajdknek berendezése 5 égőnél többet nem tartalmaz,
Nyom. a lauluUJdouoa KözgazdaiágT
pilMIHd-áukon való ársmszolgiKa-táat kívánható tk. A pausal-áran-szolgáltalás dija lakószobákban 25 wattos égőként és havonként 2 ar. pengőt meg nem haladbal. Ezenkívül pausal-árakon szolgáltatandó az áram lépcsőházi kapualji és udvari világításnál éspedig 25 wattos lá/opájikeut éa havonként 4 arany pengőért, továbbá kirakati világításnál 25 wattos égőnként és havonként 2 arany pengőért. Nagyobb, vagy kisslsb fogyasztású égők egységárai aránylagosan számitandok, azonban 15 wattosnál kisebb és 40 wattosnál nagyobb égők részére ála-lányviiágllás nem alkalmazható. Kedvezmények t A copcessionárusn